روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 580 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 580

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 580

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪76 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 3-‬اگوست ‪ /5-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪580‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫د یارقومیت ها‬ ‫و حال و هوای کربال‬ ‫‪3‬‬ ‫«معامالت‬ ‫مکرر»ترفندی‬ ‫برای افزایش‬ ‫قیمتمسکن‬ ‫‪3‬‬ ‫جوالناسبانافسارگسیخته مصرف رم گوگل کروم‬ ‫د ولتتصمیمی‬ ‫را چگونه پایین بیاوریم؟‬ ‫د ر صد ور کارت نان ند ارد‬ ‫د ر مراتع االد اغ‬ ‫فیلم باید د ر خد مت سبک‬ ‫و اند یشه کارگرد ان باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شش مهارتی که برای ورود به بازارکار باید د انست‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫اکثــرا ً افــرادی کــه بــرای نخســتین‬ ‫بــار تمایــل دارنــد وارد بــازار کار شــوند‬ ‫و شــغلی را تجربــه نماینــد‪ ،‬کمــی‬ ‫دلهــره داشــته و از بــدو ورود نگــران‬ ‫موفقیــت در ان شــغل مــی باشــند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن موضــوع تــا حــدودی قابــل‬ ‫درک اســت؛ امــا بایــد گفــت کــه چیــز‬ ‫پیچیــده ای نبــوده‪ .‬صرف نظــر از‬ ‫اینکــه جســتجو یافتــن چــه موقعیــت‬ ‫شــغلی هســتید و چــه مهارت هــای‬ ‫تخصصــی بــرای ان نیــاز داریــد‪ ،‬یــک‬ ‫ســری مهارت هــا بــرای ورود بــه بــازار‬ ‫کار هســت کــه بایــد بــا انهــا اشــنا‬ ‫شــوید‪ .‬در صــورت اینکــه مهارت هــای‬ ‫شــغلی را در خــود تقویــت کنیــد دیگــر‬ ‫دلهــره چندانــی بــرای ورود بــه بــازار کار‬ ‫نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫مهــارت هــای ورود بــه بــازار کار را‬ ‫مــی تــوان در شــش مــورد خالصــه‬ ‫کــرد‬ ‫‪ .۱‬روابــط عمومــی‪ :‬یکــی از‬ ‫کلیدی تریــن مهارت هــای شــغلی‬ ‫کــه بایــد هــر کســی انــرا داشــته باشــد‬ ‫توانایــی برقــراری ارتبــاط و معاشــرت‬ ‫بــا دیگــران می باشــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫کارشناســان و مدیــران منابــع انســانی‬ ‫ایــن مهــارت را جــزو ضروری تریــن‬ ‫مهارت هــای هــر فــرد بــرای ورود بــه بــازار کار دانســته چــرا کــه روابــط عمومــی کالمــی‬ ‫یــا غیرکالمــی همــه جوانــب زندگــی شــغلی تان را تحت تاثیــر قــرار می­دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نرم افزارهــای اداری هماننــد مایکروســافت افیس‪:‬یکــی از برجســته ترین‬ ‫مهارت هایــی کــه امــروزه در بســیاری از مشــاغل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫نرم افزارها­یــی همچــون افیــس هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کار تیمــی و همــکاری‪ :‬بســیاری از مشــاغل در هــر زمینـه ای کــه فعالیــت داشــته‬ ‫باشــند نیازمنــد بــه کار گروهــی و همــکاری بیــن کارکنــان و اعضــای تیــم هســتند‪ .‬لــذا‬ ‫بــرای ورود بــه بــازار کار نیــاز داریــد کــه ایــن مهــارت شــغلی را در خودتــان تقویــت‬ ‫کنیــد‪ .‬توانایــی کار بــا اعضــای تیــم‪ ،‬نوعــی روحیــه همــکاری را می طلبــد کــه در ان بایــد‬ ‫خودتــان و خواســته های شــخصی تان را کنــار بگذاریــد و بــه اهــداف کار و پــروژه در‬ ‫دســت تیم تــان فکــر کنیــد‪ .‬بایــد مشــارکت خــود در رســیدن بــه اهــداف تیــم افزایــش‬ ‫دهیــد و بــا تقویــت روابط تــان بــا کارفرمــا و همــکاران موجــب پیشــرفت پــروژه شــوید‬ ‫و در کنــار ان بــا حضــور در کارهــای تیمــی مختلــف یــا تیم هــای ورزشــی ایــن مهــارت‬ ‫را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬خــود مدیریتــی‪ :‬می تــوان یکــی دیگــر از مهارت هــای مهــم بــرای ورود بــه بــازار‬ ‫کار خــود مدیریتــی دانســت‪ .‬در اینجــا دیگــر فرقــی نمی کنــد کــه خودتــان کارفرمــای‬ ‫خودتــان باشــید یــا اینکــه بــرای فــرد دیگــری کار کنید‪ ،‬ویژگی های رهبــری و مدیریتی‬ ‫بــه ویــژه مدیریــت خــود‪ ،‬یکــی از مهارت هایــی اســت کــه می توانــد شــما را نســبت‬ ‫بــه دیگــران متمایــز ســازد‪ .‬خــود مدیریتــی و ابتــکار عمــل شــامل برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫ســازمان دهی و اولویت بنــدی کارهایتــان اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫هنگام مصاحب ه شغلی سواالتی‬ ‫که باید از کارفرم پرسید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫‪ .۵‬تفکــر انتقــادی و خالق‪:‬تفکــر انتفــادی بــه توانایــی ارزیابــی‪ ،‬تحلیــل و بررســی‬ ‫موضوعــات مختلــف گفتــه می شــود‪ .‬ایــن مهــارت الزم ـه اش پذیــرا بــودن ایــن کــه‬ ‫مســئله در ابتداســت و بعــد از ان می بایســت بــه احتمــاالت دیگــر دربــاره ان‬ ‫بیاندیشــید‪ .‬از ســوی تفکــر خــاق بــه روش هــای خالقانــه و بررســی مشــکالت گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــا نگاهــی تــاز ه بایــد بــه انهــا بنگریــد و پیشــنهاد‪ ،‬راه حــل و ایده هــای‬ ‫جــدی و بــه روز را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توانایــی یادگیــری و هماهنــگ شــدن بــا تغییرات‪:‬درســت اســت اهمیــت کارتــان‬ ‫کــه دانش تــان نهفتــه اســت‪ ،‬امــا بایــد ایــن را نیــز پذیرفــت کــه همــواره فناوری هــا‬ ‫در­حــال توســعه و تغییــر و تحــول هســتند‪ .‬و در بــازار کار مجبوریــد هــر از گاهــی بــا‬ ‫فنــاوری همــگام شــوید‪ .‬و در ایــن بیــن بایــد ســرعت تغییــرات فنــاوری را نیــز اداره‬ ‫کنید‪ .‬این یک مهارت بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬اگر در یک زمینه خاص کارشــناس و‬ ‫متخصــص باشــید امــا همــواره تفکرتــان ســنتی باشــد‪ ،‬از قافلــه عقــب خواهیدمانــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫ترســناکی ورود بــه بــازار کار بــرای اغلــب جوانــان مرحل ـه ای اســت عــادی و عمدتــا ً‬ ‫علــت ان ایــن اســتکه در مدرســه و دانشــگاه بــا مهارت هــای ورود بــه بــازار کار اشــنا‬ ‫نشــده ایم‪ .‬خوشــبختانه بــرای ورود بــه بــازارکار نیــاز بــه مهارت هــای عجیــب و غریبــی‬ ‫نیســت‪ .‬اگــر بتوانیــد ارتبــاط موثــری بــا دیگــران برقــرار کنیــد‪ ،‬کار گروهــی انجــام‬ ‫دهیــد‪ ،‬بــا ابزارهــای افیــس اشــنا باشــید‪ ،‬و از همــه مهمتــر بتوانیــد خــود و زمــان را‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ ،‬و تفکــر انتقــادی و خــاق را در خــود پــرورش دهیــد ‪.‬و همــواره اماده‬ ‫اموختــن باشــید‪ ،‬قطعــا ًاز ســایر افــراد جویــای کار چندیــن قــدم جلوتــر خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد یکــی از مهمتریــن تجربه هــای چالش برانگیــز‬ ‫باشــد‪.‬قطعا در چنیــن مصاحبه هایــی‪ ،‬همانگونــه کــه از شــما در ارتبــاط بــا مهارت هــا و اهدافتــان‬ ‫پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪ ،‬مســائل‬ ‫مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال کنیــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابط ـه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی کــه‬ ‫انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف کارفرمــا فراهــم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و نگرش هــای کــه‬ ‫داریــد پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه دربــاره شــرایط کار خــود‬ ‫از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪ .‬بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ایــن ســواالت در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪،‬‬ ‫بهتــر ان اســت بــه ایــن دو نکتــه راهبــردی توجــه داشــته باشــید‪:‬به یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه‬ ‫می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تــان از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد‬ ‫و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد کــه بــر نــگاه فــرد مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت‬ ‫بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت‬ ‫ت خــود را بــا چــه لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد‬ ‫داشــته باشــید ســواال ‬ ‫مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال چند سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در ایــن حــوزه می خواهیــد ادامــه دهیــد؟‬ ‫شــما مدتــی در ایــن شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را باانگیــزه نگه مـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چ ه مواردی عامل موفقیت شرکت بوده که افراد خارج از شرکت از ان اطالعی ندارند؟‬ ‫‪ .۳‬سبک مدیریتی شما یا رئیس اینده من چگونه است؟‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد بررســی قــرار می دهــد؟ چگونــه‬ ‫می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد بیشــترین بهــره را بــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود مــن بهتریــن‬ ‫کاری را کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چه نوع افرادی در این مجموعه موفق اند؟ چه نوع افرادی موفق نیستند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر از همــه تجلیــل می شــوند چــه‬ ‫خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟ برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک افــرادی کــه اســتخدام شــده اند امــا‬ ‫بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد چیســت؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار می کنیــد‬ ‫یــا تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار پــاداش را انتخــاب کرده ایــد؟‬ ‫شــما امیدواریــد چــه حاصلــی از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت عملی کــردن ان چــه اتفاقــی‬ ‫می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش شــما چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگــری‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ ،‬چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪ /‬امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار می کننــد؟‬ ‫(یعنــی گروه هــای دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش مصاحبــه می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬درباره کدام رقیب شرکت بیشتر از بقیه نگران هستید؟‬ ‫‪ .۱۰‬بهتریــن و بدتریــن روابــط کاری گــروه شــما بــا ســایر گروه هــای شــرکت چیســت؟ نقــاط‬ ‫ضعفــی کــه بایــد روزانــه بــا انهــا کنــار بیاییــد کدام انــد؟‬ ‫‪ .۱۱‬مشــتریان مــن‪ /‬مــا (داخلــی یــا خارجــی) چــه کســانی اند و چگونــه مــن‪ /‬مــا را ارزیابــی‬ ‫می کننــد؟ چــه کســی بــه مــن‪ /‬تیــم مــن به عنــوان مشــتری (داخلــی یــا خارجــی) نــگاه می کنــد؟‬ ‫‪ .۱۲‬چــه اطالعاتــی بــا کارمنــدان بــه اشــتراک گذاشــته می شــود (درامــد‪ ،‬هزینه هــا‪ ،‬معیارهــای‬ ‫عملیاتــی)؟ ایــا ایــن اطالعــات راحــت در اختیــار همــه قــرار می گیــرد یــا اینکــه درمــورد افشــای انهــا‬ ‫محافظــه کار هســتید؟ چگونــه اطالعــات بــه اشــتراک گذاشــته می شــود؟ چگونــه می توانــم بــه‬ ‫اطالعــات الزم بــرای موفقیــت در ایــن کار دسترســی پیــدا کنــم؟‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسهشنبه‬ ‫‪ 11‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫سرپرست اداره کل شیالت گلستان‬ ‫ظرفیت مهم مزارع‬ ‫نوار مرزی برای توسعه‬ ‫ابزی پروری‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬نــوار مــرزی‬ ‫اســتان بــه دلیــل وجــود هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار مــزارع پــرورش‬ ‫ماهیــان گرمابــی یکــی از ظرفیت هــای شــاخص اســتان‬ ‫بــرای افزایــش تولیــد ایــن نــوع از ماهیــان براســاس برنامــه‬ ‫تحولــی وزیــر جهــاد کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل شــیالت گلســتان‪ ،‬اســماعیل جبــاری در بازدیــد‬ ‫از مــزارع پــرورش ماهیــان گرمابــی حاشــیه رودخانــه‬ ‫اتــرک از جملــه مجتمــع پــرورش ماهیــان گرمابــی االگل‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مدیریــت شــیالت اســتان امــاده شــنیدن‬ ‫مشــکالت پرورش دهنــدگان و همــکاری بــا انــان در همــه‬ ‫زمینه هاســت‪.‬‬ ‫وی افزایــش تولیــد ماهیــان گرمابــی را از جملــه‬ ‫برنامه هــای تحولــی وزیــر جهــاد کشــاورزی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬می تــوان بــا بهــره وری بهتــر و بیشــتر از ایــن ظرفیــت‬ ‫بــه رشــد مناســبی در حــوزه ماهیــان گرمابــی رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫عملکــرد اســتان در تولیــد ماهیــان گرمابــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۵‬هزار تن ماهی گرمابی در مزارع اســتان‬ ‫تولیــد شــد و پیش بینــی می شــود امســال ایــن رقــم تــا ‪۱۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫جبــاری گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا رفع مســائل و مشــکالت‬ ‫مــزارع نــوار مــرزی گلســتان شــاهد تولیــدی فراتــر از‬ ‫پیــش بینی هــا در حــوزه تولیــد ماهیــان گرمابــی در‬ ‫اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن بازدیــد میدانــی پــرورش دهنــدگان‬ ‫هــم مســائل و مشــکالت کاری خــود از جملــه تامیــن‪،‬‬ ‫تخصیــص و انتقــال اب بــه مــزارع و دریافــت ســهم اب‬ ‫براســاس پروانــه بهــره بــرداری را بــا سرپرســت اداره کل‬ ‫شــیالت گلســتان در میــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫معــاون فرمانــدار شهرســتان اق قــا‪ ،‬بخشــدار اینچــه‬ ‫بــرون‪ ،‬رییــس امــور اب شهرســتان گنبــدکاووس و‬ ‫روســای ادارات شهرســتان های گنبــدکاووس و اق قــا‪،‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت اســتان را در ایــن بازدیــد‬ ‫همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در حوزه نوار مرزی گلســتان‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار مزرعــه پــرورش ماهیــان‬ ‫گرمابــی در ‪ ۲‬حــوزه شهرســتان های گنبــدکاووس و اق‬ ‫قــا بــا ظرفیــت تولیــد بیــش از ســه هــزار تــن ماهــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب شــرایط جغرافیایــی‪ ،‬واقــع‬ ‫شــدن در دامنــه سلســله جبــال البــرز و شــمال ایــران و‬ ‫ویژگــی هــای اقلیمــی در زمــره مناطــق با قابلیت دسترســی‬ ‫بــاال بــه منابــع اب محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وجــود رودخانــه هــای دایمــی اتــرک‪ ،‬گــرگان رود و‬ ‫قــره ســو و چندیــن تــاالب بیــن المللــی ماننــد المــا گل‪ ،‬‬ ‫اجــی گل و االگل و البتــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر نــوار‬ ‫ســاحلی در کرانــه هــای خــزر و خلیــج گــرگان‪ ،‬گلســتان‬ ‫را بــه اســتانی بــا قابلیــت بــاالی فعالیــت هــای شــیالتی‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار حلقــه چــاه کشــاورزی‪ ،‬چنــد صــد‬ ‫اب بنــدان ذخیــره اب روســتایی و چندیــن ســد و ســازه‬ ‫مهندســی ذخیــره اب هــم از دیگــر ظرفیــت هــای اســتان‬ ‫گلســتان بــرای صنعــت شــیالت اســت کــه بایــد از انها بهره‬ ‫بــرداری وافــر بــرد‪.‬‬ ‫با ماسک زدن‬ ‫از خود و خانوداه‬ ‫خود محافظت کنیم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫رستگاری در دین ‪ ,‬ایمان درونی‬ ‫می خواهد‬ ‫رســتگاری در دیــن نــه نیــازی بــه مــدرک دارد نــه ملبس شــدن ونه‬ ‫شــغل و هیــچ چیــز دیگــری ‪ .‬جــزء ایمــان درونــی هر انســان اســت‬ ‫بــه همــراه عقــل کــه مــی توانــد حتــی نســبت بــه بــرادرش متفــاوت‬ ‫باشــد بــا اینکــه بــه ادارات و نهادهــا ی مختلــف در خصــوص‬ ‫فرهنــگ ســازی ایــن علــم و اگاهــی دادن بــه مــردم ابــاغ کــردم‬ ‫متاســفانه در عمــل اســتقبالی صــورت نپذیرفــت امــا در بعضــی‬ ‫از شــبکه هــای اجتماعــی از ســوی برخــی از ادارات و نهادهــا و‬ ‫روحانیــون و افــراد عالقمنــد مــورد اســتقبال قرارگرفــت و تمــام‬ ‫ســعی مــن بــر ان اســت تــا بــا ســاده نــگاری و شــفاف ســازی و در‬ ‫حــال حاضــر تیترگونــه دربــاره ی ایــن علــم مطالــب را بر اهل تفکر‬ ‫انتقــال دهــم انتظــار زیــادی از عــوام مــردم نــدارم وبیشــتر تکلیــف‬ ‫بــر اهــل فــن و تخصــص ایــن علــم اســت‪.‬‬ ‫رستگاری در دین نیازی‬ ‫به مدرک و شغل ندارد‬ ‫فیلم باید در خدمت‬ ‫سبک و اندیشه‬ ‫کارگردان باشد‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫معمولی تریــن کلمــه وقتــی ســر جــای خــودش قــرار بگیــرد‪،‬‬ ‫ناگهــان درخششــی یگانــه پیــدا می کنــد‪ .‬ایــن همــان درخششــی‬ ‫اســت کــه تصویــر بایــد بــا ان جلــوه کنــد‪.‬‬ ‫ســینما‪ ،‬رادیــو‪ ،‬تلویزیــون و مجله هــا پیش گامــان مکتــب‬ ‫بی توجهــی هســتند‪ :‬مــردم نــگاه می کننــد بــدون ان کــه ببیننــد و‬ ‫گــوش می دهنــد بــدون ان کــه بشــنوند‪.‬‬ ‫وقتــی نمی دانیــد کــه چ ـه کار می کنیــد‪ ،‬در واقــع داریــد بهتریــن‬ ‫کار را انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایده هــا و افــکار‪ ،‬تیــره و تــار و مبهــم هســتند‪ ،‬دلیلــی‬ ‫نــدارد کــه تصاویــر واضــح و روشــن باشــند‪.‬‬ ‫وقتــی تصویــر کامــل و شــکل یافته ای نداریــد‪ ،‬فضایــی گســترده‬ ‫بــرای رویاپــردازی وجــود دارد‪.‬‬ ‫این کــه بخواهیــم فیلمــی را بــا کلمــات توصیــف کنیــم کار‬ ‫خطرنــاک و بیهــوده ای اســت‪.‬‬ ‫در زمــان ســاخت یــک فیلــم فشــار زیــادی وجــود دارد چــون‬ ‫فیلم ســازی گران تریــن قالــب هنــری اســت؛ البتــه احتمــاال ً‬ ‫به جــز تندیس گــری روی پالتیــن‪.‬‬ ‫اگــر کســی بگویــد فراینــد فیلم ســازی مفــرح اســت دروغگــو‬ ‫اســت‪ .‬شــاید تمریــن‪ ،‬انتخــاب لبــاس و صحنه ارایــی مفــرح‬ ‫باشــد‪ ،‬ولــی بــه محــض این کــه فیلم بــرداری اغــاز می شــود‪،‬‬ ‫تنهــا کاری کــه می کنیــد ایــن اســت کــه قســمت های کمتــر‬ ‫ازاردهنــده ی کار را جلــو بیندازیــد‪.‬‬ ‫به عنــوان کارگــردان حداقــل بایــد بتوانیــد ســر و شــکلی بــه‬ ‫فیلم نامــه بدهیــد و ســاختارمندش کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‬ ‫واقعــا ً کارتــان را انجــام نداده ایــد‪.‬‬ ‫فیلمــی را بســاز کــه ندیده ای‪.‬همــه اینهــا ســخنان بزرگانــی اســت‬ ‫کــه در رشــته و تخصــص خــود بــه نوعــی خبــره انــد ‪.‬‬ ‫رضــا اصغــری متولــد ‪1361‬هجــری شمســی اهــل گــرگان یکــی‬ ‫از قدیمی تریــن تهیه کننــدگان فیلــم کوتــاه و بلنــد کــه چنــد‬ ‫سالی ســت در عرصــه فیلمســازی و علــوم نحــو وعــرب‪ ,‬تهیــه‬ ‫کنندگــی و کارگردانــی فعالیــت مــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی در گفت وگــو بــا خبرنــگار «روزنامــه بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس» دربــاره خــود اینگونــه توضیــح داد‪ :‬مــن از کودکــی در‬ ‫عرصــه نقاشــی و انشــاء فعالیــت داشــتم ودر نمایشــگاههای‬ ‫داخلــی و خارجــی کاریکاتورشــرکت نمــوده و حائــز رتبــه شــده ام و‬ ‫از دهــه ی هفتــاد بــا دوربیــن ‪vhs9000m‬و هنــدی کــم بــا همــان‬ ‫تجربیــات کــم نماهنــگ مــی ســاختم و حتــی قبــل از ان بــا رادیــو‬ ‫ضبــط و نــوار نمایشــنامه هــای رادیویــی درســت مــی کــردم تــا بــه‬ ‫ســن ســیزده ســالگی بــرای اولیــن بــار توســط یکــی از بســتگان‬ ‫کــه در خــارج از کشــور ســکونت داشــت و در بخــش بــرون مــرزی‬ ‫جــام جــم تهــران فعــال بــوود اففیــش جــام جــم تهــران شــدم و‬ ‫در حوالــی ‪15‬ســالگی بــرای زندگــی بــه تهــران رفتــم و همزمــان بــا‬ ‫تحصیــل در هنرســتان صــدا و ســیمای تهــران بــه طــور جــدی در‬ ‫اکثــر برنامــه هــای زنــده و ســریال و فیلــم چــه در صحنــه و چــه در‬ ‫پشــت صحنــه حضــور پیــدا کــردم از جملــه ســریال خانــه ســبز‪ ,‬و‬ ‫خداونــد عشــق را افریــد ع عــروج‪ ,‬ســاه ســفید خاکســتری‪.....‬و‬ ‫برنامــه هایــی همچــون ورزش و مــردم ‪ ,‬نگاهــی بــه مطبوعــات‬ ‫تهــران ‪ ,‬میعــاد شــبانه و بســیاری از ســریال هــا و برنامــه متنــوع‬ ‫دیگــر‪ .‬در نهایــت اواســط دهــه ی هشــتاد بــه زادگاهــم گــرگان‬ ‫برگشــتم و دوره هــای اموزشــی تخصصــی در باشــگاه هــای‬ ‫تلویزیونــی جــوان ‪ ,‬باشــگاه خبرنــگاران جــوان وانجمــن ســینمای‬ ‫جــوان در خصــوص فیلــم ســازی ‪ ,‬تهیــه کنندگــی و کارگردانــی‬ ‫گذرانــده ام و همزمــان شــروع بــه ســاخت فیلــم ‪,‬مســتند و کلیــپ‬ ‫و ‪....‬کــرده ام ‪.‬‬ ‫وی کــه تهیــه کنندگــی چنــد فیلــم کوتــاه مثــل نماهنــگ و‬ ‫خاطره هــا‪ ,‬عصــر عاشــورا ‪ ,‬ارام تــا شــهادت و‪.....‬را برعهــده‬ ‫داشــته در خصــوص نــوع فعالیتــش درفیلــم ســازی کوتــاه‬ ‫می گویــد‪ :‬هــر کســی کــه می خواســت فیلم بــرداری یــا کارگردانــی‬ ‫کنــد رســم و قاعــده بــر ایــن بــود کــه یکــی از بچه هــای قدیمــی بــه‬ ‫عنــوان مشــاور یــا راهنمــا‪ ،‬گــروه را همراهــی می کــرد‪.‬‬ ‫بعــد از ان دوران بــه واســطه ورودم بــه تیم هــای برنامه ســاز‬ ‫تلویزیونــی درگیــرکار فیلم ســازی و عمومــا فیلم هــای داســتانی بــا‬ ‫زمان هایــی کــم شــدم‪.‬‬ ‫اصغــری در مــورد معیــار و گزینــش فیلــم هایــی کــه مــی ســازد‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬معیــار فیلــم هایــی کــه عمدتــا مولــف ان خــودم‬ ‫هســتم متــرادف بــودن بــا اعتقاداتــم بــوده یــا هســت اگــر فیلــم‬ ‫نامــه یــا سفارشــی متضــاد بــا اعتقاداتــم باشــد حتــی اگــر بــا‬ ‫پیشــنهاد بودجــه ی خــوب و عالــی باشــد قطعــا نخواهــم پذیرفــت‬ ‫مگــر اینکــه حــق تصــرف در بازنویســی و جهــت دادن ان بــه مــن‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫وی مهتریــن مشــخصه خــود را در زمــان کارگردانــی گرفتــن‬ ‫پرتــی کار و رســاندن ان بــه بهتریــن شــرایط مطلــوب می دانــد و‬ ‫افــزود‪ :‬بــه دلیــل اینکــه هنــر فیلمســازی بــا اقتصــاد همســو مــی‬ ‫باشــد و در کشــور ‪ ,‬عمدتــا شــرایط اقتصــادی و پشــتیبانی ها از‬ ‫تولیــد برخــاف گفتــه و شــعار رهبــری در زمینــه تولیــد خــوب و بــا‬ ‫کیفیــت فراهــم نیســت در بشــتر کارهایــم بــه عنــوان کارگــردان‬ ‫همــوار ســعی شــده اســت کــه حیــن تولیــد پرتــی هــا را بــه حداقــل‬ ‫برســانم و شــاهد بهتریــن و مطلوبتریــن کاراز نظــر کیفیــت‬ ‫و محتــوی ‪ ,‬ســرعت و دقــت ومدیریــت تیــم از صــدا‪ ,‬تصویــر ‪,‬‬ ‫صحنــه وگریــم و‪ ....‬باشــم‪ ,‬هرچــه تایــم مفیــد و موثــر روزانــه‬ ‫بیشــتر باشــد در مجمــوع بــرای هــر ســرمایه گــزاری هزینــه کمتــر‬ ‫تولیــد پســندیده تــر اســت البتــه ناگفتــه نمانــد بــا اخــاق مــداری‬ ‫هــم موافــق هســتم‪.‬‬ ‫رضــا اصغــری هنرمنــد گلســتانی و کارگــردان اعتقــاد دارد‬ ‫ســاخت فیلــم کوتاهــی کــه باســبک و اندیشــه خــود کارگــردان‬ ‫یــا فیلمســاز شــکل بگیــرد خلقتــی مانــدگار و جاودانــه مــی شــود‬ ‫و چــون فیلمســازی یــک هنــر ســمعی و بصــری اســت و مصــور‬ ‫بنابرایــن بــه موســیقی متــن در فیلــم بســیار اهمیــت مــی دهــم‬ ‫کــه حتــی در دوران نوجوانــی در خصــوص موســیقی و جایــگاه ان‬ ‫در فیلــم مقالــه ای نوشــته بــودم کــه در یــک نشــریه کشــوری هــم‬ ‫بــه چــاپ رســیده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد فعــال و خــاق گلســتانی در خصــوص پیچــی کــه‬ ‫در اینســتاگرام بــه نــام خــود دارد(رضــا متخصــص علــم نحــو و‬ ‫عرب)بیــان داشــت‪ :‬علــم نحــو وقواعــد صــرف در ریشــه یابــی در‬ ‫مســیر دانــش الهــی اســت کــه البتــه دانســتن ان بــر همــگان‬ ‫اهمیــت نــدارد درســت مثــل مســافرین هواپیمایــی در اســمان‬ ‫کــه علــم هوانــوردی برایشــان مهــم نیســت امــا همــان علــم اســت‬ ‫کــه عامــل شــده تــا مســافرین بــر روی هــوا باشــند ودر نهایــت‬ ‫در طــول برهــه ی زمانــی اهمیــت ایــن تلفیــق علــوم نحوعــرب و‬ ‫فیلمســازی جامــع بینانــه مصــور خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی رابطــه ی ایــن علــم بــا هنــر فیلــم ســازی ؛ اگاهــی دادن و‬ ‫پیــام رســالت ســینما را در جهــت حقایقــی مــی دانــد کــه نــه تنهــا‬ ‫فیلــم بلکــه از هــر هنــر دیگــری بــه خداشناســی خواهــد رســید‬ ‫ســینما حــق بــر تصویــر و صداســت در جهــت راســتی هایــی کــه‬ ‫حــد ان کالم ا‪....‬اســت کــه بــه زبــان عــرب اســت ‪ .‬متــرادف کــردن‬ ‫ایــن علــم وهنــر ومجــد کــردن ورســاندن ان بــه همشــاید مدتهــا‬ ‫طــول بکشــد امــا مــی توانــد اتفــاق بیفتــد وتبدیــل بــه یــک ســبک‬ ‫وایجــاد نــواوری کنــد‪.‬‬ ‫اصغــری دســتاوردهای علمــی خــود را در رابطــه باعلــم نحــو و‬ ‫فیلمســازی گنجــی الهــی برشــمرد و اظهــار داشــت‪ :‬ایــن گنــج‬ ‫الهــی را ذات اقــدس الهــی و هنرمنــد وقتــی کــه بــه ایــن درجــه‬ ‫از هنــر فیلم ســازی می رســد‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه مســئولیت او در‬ ‫مقابــل جامعــه بیشــتر می شــود‪ ،‬بلکــه مســائل اجتماعــی را در‬ ‫قالــب فیلــم بــا ایجــاز و ایهــام‪ ،‬درونــی ســازی کــرده و بــا مفاهیــم‬ ‫عمیــق در مدیــوم ژانرهــای مختلــف منعکــس می کنــد‪.‬‬ ‫رضــا اصغــری از فوایــد و کاربــرد شــناخت علــم نحــو و عــرب بــرای‬ ‫مــردم امــروزی مــی گویــد‪ :‬در واقــع تــداوم و اســتمرار ایــن علــم بــا‬ ‫احتــرام بــه تفســیر کالم ا‪...‬مجیــد بدلیــل انکــه کالم ا‪...‬همچــون‬ ‫کائنــات و کهکشــانها و اعــداد نامتنهــی اســت مــی توانــد در مســیر‬ ‫ایــن علــم در درک کالم ا‪,...‬‬ ‫تفســیر را بــر جوینــدگان حقیقــت و اهــل ایمــان فراتــر کنــد و‬ ‫حتــی بــر اعــراب ‪.‬وایــن از حکمــت هــای خدایحکیــم اســت در‬ ‫اخرالزمــان و انــگاه حــدود جوامــع اســامی بهتــر معلــوم خواهــد‬ ‫شــد بــه ســمت صلــح جهانــی تــا مقدمــه ظهــور باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اســتقبال مــردم ازایــن علــم افــزود‪ :‬رســتگاری‬ ‫در دیــن نــه نیــازی بــه مــدرک دارد نــه ملبــس شــدن ونــه شــغل‬ ‫و هیــچ چیــز دیگــری ‪ .‬جــزء ایمــان درونــی هــر انســان اســت بــه‬ ‫همــراه عقــل کــه مــی توانــد حتــی نســبت بــه بــرادرش متفــاوت‬ ‫باشــد بــا اینکــه بــه ادارات و نهادهــا ی مختلــف در خصــوص‬ ‫فرهنــگ ســازی ایــن علــم و اگاهــی دادن بــه مــردم ابــاغ کــردم‬ ‫متاســفانه در عمــل اســتقبالی صــورت نپذیرفــت امــا در بعضــی‬ ‫از شــبکه هــای اجتماعــی از ســوی برخــی از ادارات و نهادهــا و‬ ‫روحانیــون و افــراد عالقمنــد مــورد اســتقبال قرارگرفــت و تمــام‬ ‫ســعی مــن بــر ان اســت تــا بــا ســاده نــگاری و شــفاف ســازی و‬ ‫در حــال حاضــر تیترگونــه دربــاره ی ایــن علــم مطالــب را بــر اهــل‬ ‫تفکــر انتقــال دهــم انتظــار زیــادی از عــوام مــردم نــدارم وبیشــتر‬ ‫تکلیــف بــر اهــل فــن و تخصــص ایــن علــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد فرهیختــه تمــام جامعــه را پذیــرای حرفــای خــود نمــی‬ ‫دانــد و در اصــل مخاطبیــن خــود را مراجــع تقلیــد دانســت واظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا انکــه از بیــت رهبــری‪ ,‬نماینــده ولــی فقیــه ‪ ,‬ســتاد اقامــه‬ ‫ی نمــاز‪ ,‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ,‬امــوزش و پــرورش‪.....‬‬ ‫نامــه زده و بــا انهــا صحبــت کــرده ام جلســه جــدی برگزار نشــد وبرای‬ ‫همیــن موضــوع بــه خاطــر تبلیــغ ایــن علــم در راســتای اســام نــاب‬ ‫بــه خــارج از ایــران مهاجــرت خواهــم داشــت‪.‬‬ ‫اصغــری بــا توجــه بــه اینکــه مشــغول فعالیــت و ســاخت فیلــم‬ ‫کوتــاه اســت در خصــو ایــن عــم بطــور جــدی فیلمــی نســاخته‬ ‫اســت وایــن را زمانــی الزم مــی دانــد کــه بــه پختگــی الزم و‬ ‫مناســب از جانــب خــدا بــرای ســاخت فیلــم یــا مســتند در ایــن‬ ‫زمینــه رســیده بــاد‪.‬‬ ‫رضــا اصغــری از تهیه کننــدگان موفــق و پــرکار دهــه اخیــر‬ ‫ســینمای فیلــم کوتــاه ایــران‪ ،‬در پایــان حــس خــود را نســبت بــه‬ ‫کلمــات زیــر اینگونــه عنــوان کــرد‪ :‬خدا احســاس در خودم اســت و‬ ‫از نظــر فلســفی شــریک اوصــاف خــدای هســتیم که شــریک ندارد‬ ‫علــوم نحــورا رســالت خــود مــی دانــد و فلســفه ی ان را نحــوه ی‬ ‫خداشناســی در حقیقت کالم ا‪ ...‬مبراء از گونه ترجمه و تفســیر‬ ‫خــاک همراهــش اســت وجــذب ‪2‬طــب موافــق ر ‪ 2‬انســان‬ ‫‪2‬قطبــی در حبــان ‪2‬قطبــی را فلســفه ی ان‪.‬‬ ‫و فیلمســازی را شــغل و فلســفه اش را دروغــی در تلفیــق‬ ‫تصویــر و صــدا ولــی شــفاف در مســیر راســتی هــا مــی دانــد‪.‬‬ ‫کارگــردان ایــن دنیــا خداســت‪...‬مهم نیســت نقــش مــا در ایــن‬ ‫مجموعــه کارگــردان اســت یــا تهیــه کننــده و یــا متخصــص علمــی‪....‬‬ ‫مهــم ایــن اســت کــه محبــوب تریــن کارگــردان عالم‪,‬نقــش و‬ ‫رســالتی بــه مــا داده اســت کــه بایــد بــه بهتریــن شــکل ان را ایفــا‬ ‫نماییــم و بــه رســالت خویــش بپردازیــم‪.‬‬ ‫نبایــد از ســخت بــودن نقــش و رســالت خویــش گلــه منــد بــود‪..‬‬ ‫چــرا کــه ســخت بــودن نقــش ورســالت ‪ ,‬نشــانه اعتمــاد کارگــردان‬ ‫بــه شایســتگی مــا اســت‪...‬امیدوارم درهرنقــش و رســالتی کــه‬ ‫هســتیم خــوش بدرخشــیم‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک را در مجامع عمومی جدی تر بگیریم‪.‬‬ صفحه 2 ‫تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر بررسی و پیگیری شد‬ ‫تخلفــات ‪ 6‬راننــده در بخــش حمــل و نقــل عمومــی مســافر اســتان گلســتان بــا حضــور مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 11‬کــه تخلفــات راننــدگان را بررســی مــی کنــد‪ ،‬پیگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‪ ،‬ایــن کمیســیون بــا حضــور معــاون حمــل و نقــل‪ ،‬رئیــس و کارشناســان اداره حمــل و نقــل مســافر‪،‬‬ ‫رئیــس اداره شهرســتان کاللــه‪ ،‬حراســت‪ ،‬واحــد حقوقــی و نیــز راننــدگان متخلــف و رئیــس صنــف انهــا در اداره کل برگــزار شــد و عــدم رعایــت بخشــنامه و‬ ‫دســتورالعمل ســازمانی و دریافــت کرایــه اضافــی موضوعــات مطــرح شــده در ان بــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫سرویس امورش‬ ‫هاست اشتراکی چیست؟‬ ‫و ایا باید از ان استفاده کرد؟‬ ‫«این خانه عزدار حسین است»‬ ‫مــردم بــا نصــب پرچــم هــا بــا مضامیــن «ایــن خانــه‬ ‫عــزدار حســین اســت» و یــا پرچــم «زیــر علمــت‬ ‫امن تریــن جــای جهــان اســت» در منــازل بــا برگــزاری‬ ‫اییــن کوچــک در محله هــای مختلــف در ســوگ شــهید‬ ‫کربــا نشســته انــد‪.‬‬ ‫دیارقومیت ها‬ ‫و حال و هوای کربال‬ ‫سرویس فرهنگی‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بســتن رخت عزا در نخســتین روز از ماه محرم توســط شــهرها‬ ‫و روســتاهای خراســان شــمالی و مردمــی کــه در تکاپــوی اقامــه‬ ‫عــزای ســاالر شــهیدان اقــدام بــه برافراشــته کــردن پرچم هــای‬ ‫ســوگواری در محلــه هــا کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اینجــا در تمــام شــهر بــوی دشــت‬ ‫کربــا بــه مشــام می رســد و در دل عاشــقان شــور و غوغایــی‬ ‫سیدالشــهدا(ع) برپــا اســت‪ ،‬شــوری کــه بــا شــیوع کرونــا و‬ ‫گذشــت ‪ ۲‬ســال از ان هنــوز رنگــی و بــوی خــود را نباختــه کــه‬ ‫هیــچ‪ ،‬بلکــه باشــکوه تر از گذشــته نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروز میعــادگاه عاشــقان حســینی حســینیه هــا و تکیــه هــا‪،‬‬ ‫شــده اند کــه امده انــد تــا یــاد اباعبداللــه الحســین(ع) را بــا‬ ‫اشــک و ماتــم‪ ،‬زنــده و پرچــم مکتــب عاشــورا را بــر فــراز جهــان‬ ‫اســام افراشــته نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫از چنــد روز پیــش نصــب پرچــم و بنرهــا در خیابان هــا‪ ،‬بولوارهــا‬ ‫و بوســتان هــای شــهر بجنــورد در حــال انجــام اســت‪ ،‬مــردم ایــن‬ ‫شــهر در ماتــم سیدالشــهدا از شــیعه و اهــل تســنن‪ ،‬از تــرک‪،‬‬ ‫فــارس‪ ،‬ترکمــن و تــات مجالــس عــزاداری بــر پــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــرای برگــزاری اییــن محــرم تکاپــوی مــردم در شــهر وصــف‬ ‫نشــدنی اســت در اولیــن روز از ایــن مــاه‪ ،‬تــردد خودروهــای بــا‬ ‫نوشــته هایــی بــر پشــت بــا مضامیــن یــا حســین(ع) و یــا شــهید‬ ‫کربــا خودنمایــی مــی کنــد‪ ،‬پرچ ـم هــای ســیاه و ســرخ نصــب‬ ‫شــده در خودروهــا هــم عَل َمــی اســت کــه بــه پاسداشــت خــون‬ ‫شــهیدان کربــا بــه اهتــزار درامــده اســت‪.‬‬ ‫مساجد اماده حضور عزاداران‬ ‫بــرای حضــور عــزاداران و ســوگوران مــردم خراســان شــمالی در‬ ‫روزهــای اخیــر امــاده تــدارک دیــدن مســاجد و حســینیه های‬ ‫«معامالت مکرر»‬ ‫ترفند ی برای‬ ‫افزایش قیمت مسکن‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه مســکن بــا بیــان اینکــه پدیــده دو و ســه‬ ‫قولنامــه ای بــه طــور مثــال تقاضــای خریــد مســکن در اطــراف‬ ‫شــهر تهــران افزایــش یافتــه‪ ،‬بیشــتر شــده‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا هــدف‬ ‫کســب ســودهای غیرمتعارف‪،‬مشــاوران امــاک بــا انجــام‬ ‫معامــات مکــرر نقــش بســزایی در افزایــش قیمــت مســکن و‬ ‫تاثیــر گــذاری ان بــر ایــن رونــد دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن روزهــا کــه پدیده دو قولنامه ای‬ ‫و ســه قولنامـه ای شــده بــای جــان بــازار مســکن‪ ،‬روشــی اســت کــه‬ ‫در ان توســط مشــاوران امالکــی واحــد مســکونی خریــداری می شــود‬ ‫و در بیــن اعضــای همــان دفتــر انجــام بــا معامــات مکرر صــوری‪ ،‬در‬ ‫شــهر و روســتاها هســتند‪ .‬و جوانانــی کــه بــرای حضــور عشــاق‬ ‫سیدالشــهدا(ع) از قشــرهای مختلــف در مســاجد‪ ،‬حســینه هــا‬ ‫و مهدیــه هــا مشــغول گردگیــری و رفــت و روب شــدند تــا فضــا‬ ‫مهیــا شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر مراســم عــزاداری در هیــات هــا و حســینه هــا‪ ،‬مراســم‬ ‫روضــه خوانــی و نوحــه خوانــی در منــازل هــم بــار دیگــر برپــا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬مــردم بــا نصــب پرچــم هــا بــا مضامیــن «ایــن خانــه‬ ‫عــزدار حســین اســت» و یــا پرچــم «زیــر علمــت امــن تریــن‬ ‫جــای جهــان اســت» در منــازل بــا برگــزاری اییــن کوچــک در‬ ‫محله هــای مختلــف در ســوگ شــهید کربــا نشســته انــد‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۲۵۰‬مبلغ دینی به روستاها‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬اســتانی روســتایی اســت بــه طــوری کــه ‪۴۴‬‬ ‫درصــد از جمعیــت ایــن خطــه از کشــور در روســتاها ســکونت‬ ‫دارنــد‪ .‬از انجــا کــه روســتاییان بهــره کمتــری از برنامــه هــای‬ ‫فرهنگــی و دینــی دارنــد هــر ســاله در دهــه نخســت مــاه محــرم‪،‬‬ ‫شــماری از روحانیــان و مبلغــان بــه ایــن مناطــق اعــزام می شــوند‬ ‫تــا برنامــه هــای ایــن دهــه غنــای بیشــتری بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی یکهــزار و ‪ ۱۰۲‬مســجد دارد کــه ‪۹۰۰‬‬ ‫بــاب ان مربــوط بــه نواحــی روســتایی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره‪ ،‬معــاون فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی اداره کل‬ ‫تبلیغــات اســامی خراســان شــمالی از اعــزام ‪ ۲۵۰‬مبلــغ دینــی‬ ‫بــه روســتاهای اســتان بــرای تبلیــغ احــکام دینــی در اســتانه مــاه‬ ‫محــرم خبــر داد و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد مبلــغ؛ ‪ ۲۵‬نفــر از حــوزه‬ ‫علمیــه قــم و مابقــی بومــی اســتان محســوب مــی شــوند و بــا‬ ‫حضــور در محافــل و مســاجد نســبت بــه تبییــن و تبلیــغ معــارف‬ ‫الهــی و قرانــی اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ناصــر هدایتــی بــا بیــان اینکــه ایــن مبلغــان‬ ‫اعزامی‪،‬جــدای از روحانیــون مســتقر در روســتاهای اســتان‬ ‫هســتند کــه همــواره در ایــن مناطــق فعالیــت هــای تبلیغــی‬ ‫انجــام مــی دهنــد اظهــار داشــت‪ :‬پاســخ بــه شــبهات جوانــان‪،‬‬ ‫تبییــن اهــداف قیــام سیدالشــهدا(ع)‪ ،‬بیــان مباحــث‬ ‫اعتقــادی‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬توجــه بــه کاهــش اســیب های اجتماعــی‬ ‫و امیدافرینــی در جامعــه از برنامه هــای مبلغــان در دهــه اول‬ ‫مــاه محــرم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ ۲‬ســال گذشــته بــه علــت شــیوع‬ ‫کرونــا مبلغــان دینــی بــه شــکلی محــدود اعــزام مــی شــدند‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬اعــزام ایــن تعــداد از مبلــغ در راســتای تبلیــغ‬ ‫فرهنــگ دینــی و ســبک زندگــی اســامی انجــام مــی شــود و‬ ‫مــردم در صــورت نیــاز بــه مبلــغ بــه اداراه تبلیغــات اســامی در‬ ‫شهرســتان ها مراجعــه و درخواســت خــود را ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی اداره کل تبلیغــات‬ ‫اســامی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیــد افرینــی‬ ‫و جمعیــت‪ ،‬محــور اصلــی ســخنرانی تمــام برنامــه هــا در مــاه‬ ‫محــرم خواهــد بــود و نشسـت های مختلــف از چنــد روز گذشــته‬ ‫بــا هیــات هــای مذهبــی‪ ،‬مداحــان و روحانیــون برگــزار شــده‬ ‫اســت و تاکنــون ‪ ۴۰‬عنــوان ویــژه برنامــه مــاه محــرم برنامــه ریــزی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نصب ‪ ۵‬هزار پرچم شهرداری بجنورد‬ ‫ایــن روزهــا کوچه هــا و محلــه هــا هــم بــا نصــب پارچــه هــا و‬ ‫پرچــم هــای ســیاه‪ ،‬رخــت ســوگ بــر تــن کــرده انــد‪ .‬شــهرداری‬ ‫مرکــز اســتان هــم دســت بــه کار شــده و نســبت بــه فضاســازی‬ ‫شــهر اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهردار بجنــورد در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات کــه هــر ســاله در اســتانه مــاه محــرم‬ ‫انجــام مــی شــود‪ ،‬فضاســازی شــهر اســت در ایــن زمینــه‬ ‫بولوارهــا‪ ،‬ورودی هــا‪ ،‬میادیــن شــهر و معابــر بــا نصــب پرچــم و‬ ‫پارچــه هــای ســیاه‪ ،‬حــال و هــوای محــرم بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا موفــق اظهــار داشــت‪ :‬شــهرداری مرکــز اســتان بــرای‬ ‫کمــک بــه فضاســازی شــهر در حاشــیه شــهر‪ ،‬نســبت بــه توزیــع‬ ‫برخــی اقــام در ایــن مناطــق اقــدام کــرده اســت همچنیــن بــا‬ ‫توجــه بــه برگــزاری مراســم عــزاداری در منــازل‪ ،‬یکهــزار بنــر بــا‬ ‫مضامیــن مختلــف همچــون «ایــن خانــه عــزادار حســین اســت»‬ ‫و «زیــر علمــت امــن تریــن جــای جهــان اســت» چــاپ و در‬ ‫محلــه هــای مختلــف توزیــع شــده اســت تــا در درب منــازل‬ ‫نصــب شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون شــهر بجنــورد بــا نصــب پنــج هــزار پرچــم اعــم‬ ‫از پرچــم هــای اویــز‪ ،‬عرضــی‪ ،‬بنــر و داربســتی بــه اســتقبال مــاه‬ ‫محــرم و عــزاداری بــرای سیدالشــهدا رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم بــرای ماشــین نویســی بــه‬ ‫مناســبت مــاه محــرم گفــت‪ :‬بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم‬ ‫در ایــن زمینــه ‪ ۲‬ایســتگاه در شــهر بجنــورد دایــر شــده اســت تــا‬ ‫نســبت بــه ماشــین نویســی بــا مضامیــن مختلــف اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهردار بجنورد افــزود‪ :‬چاپ عکس‬ ‫بــر پشــت خــودرو و ماشــین نویســی مــورد اقبــال مــردم قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و عــاوه بــر ان مــردم بــه صــورت خودجــوش نســبت بــه‬ ‫نصــب پرچــم هــای ســرخ و ســیاه بــر خودروهــا اقــدام کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایین سیاه پوشان در شیروان‬ ‫اییــن ســیاهپوش کــردن شــهرها و روســتاها در اخریــن روز‬ ‫از مــاه ذی الحجــه و در اســتانه مــاه محــرم در مرکــز شهرســتان‬ ‫شــیروان برگــزار مــی شــود‪ ،‬همــه ســاله ایــن اییــن بــا حضــور‬ ‫گســترده مــردم و بــا شــور بســیار اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از خیابــان هــای شــهر در ایــن ایین‪،‬بــا نصــب پرچم هــا‬ ‫و پارچــه هــا ســیاهپوش مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا حضــور گســترده مــردم ایــن اییــن برگــزار شــد و مــردم بــا‬ ‫برافراشــتن پرچــم ســیاه در میــدان اصلــی شــهر و همچنیــن‬ ‫نصــب پرچــم هایــی بــه رنــگ هــای ســبز‪ ،‬ســیاه و ســرخ در‬ ‫محــدوده از میــدان امــام علــی(ع) تــا میــدان معلــم بــه اســتقبال‬ ‫مــاه محــرم رفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن بــا نوحــه خوانــی‪ ،‬مداحــی‪ ،‬دود کــردن اســفند و‬ ‫ســینه زنــی همــراه بــود‪.‬‬ ‫نهایــت منجــر مــی شــود تــا مســکن مــورد معاملــه بــه قیمت هــای‬ ‫باالتــر بــه فــروش قطعی برســد‪.‬‬ ‫ایــن روش کــه بــا طــرح ترفنــد و روش هــای ابداعــی افزایــش قیمت‬ ‫مشــاوران امــاک مطــرح اســت‪ ،‬واحــد مســکونی بــه دســت خریــدار‬ ‫واقعــی خــود در نهایــت بــه چنــد برابــر ارزش ان می رســد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫قیمــت واحدهــا را بنگاه هــای امالکــی بــا معامــات مکــرر افزایــش‬ ‫می دهنــد و بعــد بــه بــازار عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫«فرشــید ایالتــی» کارشــناس حــوزه مســکن‪ ،‬در ارتبــاط بــا اثــرات‬ ‫مخــرب معامــات مکــرر بــر قیمــت مســکن‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای بــازار‬ ‫مســکن مشــکلی کــه مشــاوران امــاک بــا ایــن روش ایجــاد‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه ظاهــر موضــوع واســطه گری و دریافــت کمســیون‬ ‫بیشــتر اســت‪ ،‬امــا بــه ظاهــر ایــن فقــط همــه ماجــرا اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در واقعیــت ایــن همــان بــای اصلــی معامــات مکــرر بــا هــدف‬ ‫کســب ســودهای غیرمتعــارف اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬امــا در پشــت صحنــه مشــاوران‬ ‫امالکــی ملک هــای بــه قیمــت‪ ،‬خــوش قیمــت و زیــر قیمــت را‬ ‫خریــداری می کننــد‪،‬و ســپس در دور اخــر انــرا بــه مصرف کننــده‬ ‫واقعــی طــی چنــد مرحلــه معاملــه صــوری می فروشــند‪ ،‬کــه‬ ‫رونــد تــا زمانــی کــه قیمــت را چنــد برابــر نرســانند‪ ،‬اجــازه فــروش‬ ‫مســکن را بــه مصرف کننــده واقعــی نمی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس مســکن در ادامــه افــزود‪ :‬بــه طــور مثــال ایــن‬ ‫پدیــده در منطقــه یــک تهــران و پاییــن شــهر کــه قیمــت ملــک‬ ‫در شــرایط خاصــی قــرار دارد‪ ،‬هــم بیشــتر اســت‪ .‬و ایــن اتفــاق‬ ‫بیشــتر در منطقــه یــک بــه دلیــل ســرمایه ای شــدن مســکن‬ ‫می افتــد‪ .‬در عیــن حــال در اطــراف تهــران پدیــده دو قولنامـه ای‬ ‫و ســه قولنام ـه ای ایــن روزهــا هــم کــه تقاضــای خریــد مســکن‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ایالتــی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد مشــاوران امــاک رونــد‬ ‫افزایشــی عجیبــی بــه خــود گرفته‪.‬کــه متاســفانه یــک مشــاور امــاک‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۸۰‬واحــد مســکونی داریــم بــه طــوری کــه تعــداد دفاتــر‬ ‫رســمی امــاک بــه ‪ ۱۵۰‬هــزار دفتــر امالکــی رســیده اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته بــه گفتــه ایــن کارشــناس بخــش مســکن‪،‬‬ ‫دفاتــر مشــاور امالکــی ‪ ۴۰‬برابــر متناســب بــا رشــد قیمــت مســکن‬ ‫رشــد داشــته اند‪ .‬مــی تــوان گفــت کــه یــک معاملــه هــم در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بــه ازای هــر دفتــر امالکــی بــه ثبــت نرســیده اســت‪ ،‬البتــه ایــن‬ ‫امــار منهــای امــار معامالتــی اســت کــه کــد رهگیــری بــرای انهــا‬ ‫گرفتــه نمی شــود‪ .‬ایــن یــک معمــا اســت‪ .‬و ســوال اینجاســت کــه‬ ‫چــرا بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد معامــات از تعــداد مشــاورین‬ ‫امــاک کمتــر اســت‪ ،‬امــا رشــد دفاتــر امالکــی تــا ایــن حــد رو بــه‬ ‫افزایــش اســت؟‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه بــازار کســب و کار از اظهــارات ایــن کارشــناس‬ ‫اینجاســت کــه نقــش دولــت و مــردم در کنتــرل ایــن قیمتهــا‬ ‫کجاســت هــر چنــد بــه تازگــی مصوبــه ای بــا ایــن عنــوان صــادر‬ ‫شــده کــه مــردم بــرای انجــام معامــات ملــک بــه دفاتــر ثبــت‬ ‫اســناد مراجعــه کننــد کــه ایــن خــود بــرای مــردم جــای ســوال دارد‬ ‫کــه بــرای خریــد و فــروش ملــک بایــد بــه چنــد جــا هزینــه نقــل‬ ‫و انتقــال انجــام داد اگــر کــه بایــد بــه دفاتــر اســناد مراجعــه کــرد‬ ‫پــس نقــش مشــاورین امــاک چیســت و اگــر مشــاورین امــاک‬ ‫همچــون ســابق مســئولیت راهنمایــی و انجــام مشــاوره جهــت‬ ‫نقــل و انتقــال ملــک را دارنــد پــس نقــش دفاتــر ثبــت اســناد‬ ‫در ایــن ارتبــاط چیســت ؟ موضوعــی کــه موجــب ســردرگمی‬ ‫شــهروندان شــده اســت؟‬ ‫اگــر بــه دنبــال میزبانــی وب ســایت هســتید‪ ،‬گزینــه هــای‬ ‫زیــادی بــرای انتخــاب داریــد‪ .‬شــما مــی توانیــد یــک ســرور کامــل‬ ‫اجــاره کنیــد ‪ -‬یــک پیشــنهاد گــران قیمــت ‪ -‬یــا شــاید از میزبانــی‬ ‫مشــترک بــرای پرداخــت هزینــه هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬بیاییــد‬ ‫نگاهــی بــه میزبانــی اشــتراکی و نحــوه عملکــرد ان بیندازیــم‪.‬‬ ‫اینترنــت و ســرورها‪ :‬اینترنــت روی ســرورها اجــرا مــی شــود‪،‬‬ ‫رایانــه هــای قدرتمنــدی کــه مــی تواننــد انــواع کارهــا را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬برخــی از اتصــاالت مســیر ‪ -‬یــا در مــورد ســرورهای‬ ‫‪ ،VPN‬انهــا را تغییــر مســیر دهیــد ‪ -‬در حالــی کــه برخــی‬ ‫دیگــر فایــل هــا را ذخیــره و بازیابــی مــی کننــد‪ .‬ایــن نــوع از‬ ‫ســرورها میزبــان وب ســایت ها هســتند‪ ،‬کــه در واقــع فقــط‬ ‫یک دســته کامل از فایل ها هســتند که به شــیوه ای مفید و‬ ‫زیبایی شــناختی در کنــار هــم قــرار گرفته اند‪.‬اگــر می خواهیــد‬ ‫یــک وب ســایت شــخصی خــود را میزبانــی کنیــد‪ ،‬شــاید فقــط‬ ‫بــه عنــوان یــک کارت تلفــن شــخصی یــا بــرای بــه نمایــش‬ ‫گذاشــتن مجموعــه کارت هــای بیســبال خــود بــه دنیــا‪ ،‬بایــد‬ ‫راهــی بــرای میزبانــی ان پیــدا کنیــد‪ .‬شــما در اینجــا چندیــن‬ ‫گزینــه داریــد‪ ،‬از جملــه تغییــر کاربــری یــک کامپیوتــر قدیمــی‬ ‫بــرای تبدیــل ان بــه ســرور‪ .‬امــا‪ ،‬بــرای اکثــر مــردم‪ ،‬بیشــتر‬ ‫اوقــات‪ ،‬اجــاره فضــای ســرور منطقــی اســت‪.‬توجه داشــته‬ ‫باشــید کــه مــا گفتیــم «فضــای ســرور»‪ ،‬نــه فقــط «ســرور»‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد یــک ســرور کامــل را اجــاره کنیــد ‪ -‬یــا حتــی بدتــر از‬ ‫ان‪ ،‬بخریــد‪ ،‬ایــن یــک پیشــنهاد گــران قیمــت اســت‪ .‬نــه تنهــا‬ ‫بایــد هزینــه ســخت افــزار را بپردازیــد‪ ،‬بلکــه هزینــه هــای بــرق‪،‬‬ ‫خنــک کننــده و اتصــال اینترنــت ســرور را نیــز متحمــل خواهیــد‬ ‫شــد‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن ماشــین هــا مــی تواننــد هــزاران (اگــر نــه‬ ‫بیشــتر) بازدیــد کننــده را بــه طــور همزمــان اداره کننــد‪ .‬بــه همــان‬ ‫انــدازه کــه کارت هــای بیســبال یــا رزومــه شــخصی شــما جــذاب‬ ‫هســتند‪ ،‬نمــی تواننــد تعــداد زیــادی از افــراد را جــذب کننــد‪.‬‬ ‫دریافت ســرور شــخصی خود مانند اجاره اســتادیوم یانکی برای‬ ‫یــک بــازی لیــگ کوچــک اســت‪ .‬خــرج کــردن روی صندلــی هــای‬ ‫خالــی پــول زیــادی اســت‪.‬‬ ‫نحوه عملکرد هاست اشتراکی‪ :‬در عوض‪ ،‬ارائه دهندگان‬ ‫میزبانــی‪ ،‬شــرکت هایــی کــه ســرورهای وب را اجــاره مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬یــک ســرور را مــی گیرنــد و ان را بــه قطعــات کوچکتــر‬ ‫تقســیم مــی کننــد‪ .‬ســپس مشــتریان مختلــف می تواننــد‬ ‫یکــی از ایــن قطعــات را بــه جــای کل ان اجــاره کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک راه عالــی بــرای شــرکتها یــا افــراد کوچکتــر اســت تــا وب‬ ‫ســایت های خــود را بــا نــرخ مناســب میزبانــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جذابیــت اصلــی میزبانــی مشــترک اســت‪ :‬ارزان اســت‪.‬‬ ‫مــا شــاهد برنامــه هــای یــک دالری در مــاه بــرای شــروع‬ ‫ســایت هــای کوچــک بــوده ایــم‪ ،‬و حتــی ســایتهای متوســط‬ ‫مــی تواننــد انتظــار داشــته باشــند کــه کمتــر از ‪ 100‬دالر در‬ ‫ســال پرداخــت کننــد‪ .‬بــرای هرکســی کــه مــی خواهــد کوچــک‬ ‫شــروع کنــد عالــی اســت‪ .‬هنگامــی کــه بزرگتر شــدید‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت بخواهیــد بــه راه حــل دیگــری بروید‪.‬ایــن بــه ایــن دلیــل‬ ‫اســت کــه هاســت اشــتراکی دارای معایبــی اســت‪ .‬اولیــن و‬ ‫مهم تریــن مــورد ایــن اســت کــه همــه کســانی کــه از یــک ســرور‬ ‫اشــتراکی اســتفاده می کننــد ‪ -‬و می تواننــد صدهــا نفــر باشــند ‪ -‬از‬ ‫یــک زیرســاخت اســتفاده می کننــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر ســایت دیگــری‬ ‫بــه طــور ناگهانــی شــاهد افزایــش شــدید ترافیــک باشــد‪ ،‬ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد کــه عملکــرد ســایت شــما اســیب ببینــد‪.‬‬ ‫بــه ان بــه عنــوان یــک کیــک فکــر کنیــد‪ :‬خــوردن یــک کیــک‬ ‫کامــل احتمــاال شــما را بیمــار مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن ان را بــا‬ ‫ســه دوســت خــود بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬اگــر معلــوم شــود‬ ‫کــه یکــی از ایــن ســه فــرد پرخــور اســت کــه بیشــتر از ســهم‬ ‫خــود مــی خــورد‪ ،‬بقیــه شــما در نهایــت کمتــر از انچه دوســت‬ ‫داشــتید کیــک خواهیــد داشــت‪.‬اکثر ارائــه دهنــدگان میزبانی‬ ‫وب مناســب‪ ،‬پهنــای بانــد کاربــران را در صــورت اســتفاده‬ ‫بیــش از حــد یــا حتــی انتقــال یــک ســایت شــلوغ بــه یــک‬ ‫ســرور متفــاوت و کمتــر شــلوغ محــدود مــی کننــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫خطــر وجــود دارد‪ .‬ایــن فقــط زمــان بارگــذاری و پهنــای بانــد‬ ‫نیســت کــه اســیب می بینــد‪.‬‬ ‫برخی نگرانی های امنیتی نیز وجود دارد‬ ‫امنیت هاســت اشــتراکی‪ :‬وقتی از هاســت اشــتراکی اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬تمــام منابــع یــک ســرور واحــد را بــه اشــتراک مــی‬ ‫گذاریــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬منطقــی اســت کــه اگــر یــک ســایت‬ ‫مــورد حملــه قــرار گیــرد‪ ،‬شــما نیــز گرمــا را احســاس خواهیــد‬ ‫کــرد‪ .‬مهم تریــن تهدیدهــا حمــات ‪ DDoS‬هســتند کــه ســرور‬ ‫ســایت را بــا درخواسـت ها غــرق می کننــد و ان را قفــل می کنند‪.‬‬ ‫اگــر ســروری را بــا ســایتی بــه اشــتراک می گذاریــد کــه از حملــه‬ ‫‪ DDoS‬رنــج مــی بــرد‪ ،‬احتمــاال ًســایت شــما نیــز از کار مــی افتــد‪.‬‬ ‫مســئله دیگــر هــر حملــه ای اســت کــه بــر درج اطالعــات در‬ ‫فهرســت اصلــی ســایت تمرکــز مــی کنــد‪ ،‬ماننــد تزریــق ‪.SQL‬‬ ‫اگــر «همســایه» شــما در ســمت دریافــت چنیــن حملــه ای قرار‬ ‫دارد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد فایــل هــای شــما نیــز بــه خطــر مــی افتــد‪.‬‬ ‫میزبانــی اشــتراکی در مقابــل ‪:VPS‬انصافــاً‪ ،‬ارائــه دهنــدگان‬ ‫میزبانــی وب تمــام تــاش خــود را بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع‬ ‫حــوادث ناگــوار انجــام مــی دهنــد‪ ،‬امــا هنــوز هــم مــی تواننــد‬ ‫اتفــاق بیفتنــد‪ .‬اگــر در مــورد ایــن خطــرات نگــران هســتید امــا‬ ‫هنوز در موقعیتی نیســتید که برای کل ســرور ایجاد شــود‪ ،‬می‬ ‫توانیــد از یــک ســرور خصوصــی مجــازی یــا ‪ VPS‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه شــما هنــوز فقــط در بخشــی از یــک ســرور‬ ‫ماننــد میزبانــی مشــترک زندگــی مــی کنیــد‪ ،‬هــر ســرور بــه‬ ‫جــای ان بــه تعــدادی ســرور مجــازی کوچکتــر و مجزا تقســیم‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن اساســا ًزیرســاخت را تقســیم مــی کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه شــما منابــع را بــه اشــتراک نمــی گذاریــد‪.‬‬ ‫نقطــه ضعــف اســتفاده از ‪ VPS‬ایــن اســت کــه بــرای راه انــدازی‬ ‫بــه تخصــص بیشــتری نیــاز دارنــد و مــی تواننــد کمــی گــران تــر‬ ‫باشــند‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬اگــر یــک ســایت کوچــک را بــا بنــد کفــش‬ ‫اداره مــی کنیــد و دانــش زیــادی نداریــد‪ ،‬میزبانــی مشــترک راه‬ ‫حلــی اســت‪ ،‬حداقــل بــرای افــرادی کــه شــروع بــه کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هاســت اشــتراکی عالقــه داریــد‪ ،‬مــی توانیــد ارائــه‬ ‫دهنــدگان میزبانــی وب ماننــد ‪ SiteGround‬یــا ‪ GoDaddy‬را‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫عزاداران حسینی‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی کرونا‬ ‫را جدی بگیرند‬ ‫استفاده از ظرفیت های‬ ‫قانون برای کاهش جمعیت‬ ‫کیفری زندان های گلستان‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه کاهــش‬ ‫جمعیــت کیفــری اســتان گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی یکهــزار و ‪ 17‬مددجــوی زندان هــای‬ ‫اســتان از فرصــت اشــتغال بهــره منــد هســتند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن مددجویــان همزمــان‬ ‫بــا تحمــل دوران محکومیــت بــه تامیــن معیشــت‬ ‫خانــواده هــای خــود کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ 210 :‬مددجــو هــم کــه جرایــم ســبک‬ ‫مرتکــب شــده انــد و امــکان گذرانــدن دوران محکومیــت‬ ‫خارج از زندان را داشــتند با اســتفاده از پابند الکترونیک‬ ‫تحــت نظــارت الکترونیــک قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای امســال تــا کنــون ‪۷۷۷‬‬ ‫مــورد بازدیــد قضــات از زنــدان هــای اســتان انجــام‬ ‫شــد کــه در نتیجــه ایــن بازدیدهــا و بررســی پرونــده‬ ‫زندانیــان‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مددجــو بــا اســتفاده از‬ ‫ارفاقــات قانونــی‪ ،‬مرخصــی رفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪۱۷۸ :‬‬ ‫مددجــو هــم بــا اســتفاده از همیــن ارفــاق هــای قانونــی‪،‬‬ ‫ازاد شــدند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــرای مجرمــان‬ ‫خطرنــاک و ســارقان از ایــن تخفیــف هــای قانونــی‬ ‫خبــری نیســت افــزود‪ :‬تــاش مــا در دســتگاه قضایــی‬ ‫اســتان اســتفاده از ظرفیــت هــای قانونــی ماننــد ازادی‬ ‫مشــروط‪ ،‬حبــس الکترونیــک و ارای جایگزین حبــس‬ ‫بــرای جلوگیــری از ورود مجرمــان ســبک و فاقــد‬ ‫ســابقه بــه زنــدان هاســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬زنــدان‪ ،‬بیشــترین اســیب را متوجــه‬ ‫خانواده های زندانیان می کند و تالش ما در دادگســتری‬ ‫اســتان بــه حداقــل رســاندن ایــن اسیب هاســت‪.‬‬ ‫جلســه کاهــش جمعیــت کیفــری اســتان بــه منظــور‬ ‫بررســی راهکارهــای پیشــگیری از ورود بــه زنــدان مجرمــان‬ ‫ســبک و فاقــد ســابقه کیفــری در دادگســتری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬عــزاداران حســینی‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی را بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی امــار بیمــاران کرونایــی بســتری در‬ ‫مراکــز درمانــی اســتان‪ ،‬جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهارداشــت‪ :‬وضعیــت شــیوع کرونــا در گــرگان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬گالیکــش و اق قــا قرمــز و در ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس‬ ‫و مراوه تپــه نارنجــی اســت کــه در ایــن شــرایط عــزاداران هنــگام حضــور در مراســم عــزاداری امــام‬ ‫حســین(ع) اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی را بیشــتر مــورد توجــه قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۳۷۴‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی گلســتان بســتری هســتند کــه ‪۴۸‬‬ ‫نفــر از انــان بــا توجــه بــه وخامــت حــال در بخــش مراقبت هــای ویــژه نگهــداری می شــوند و ‪ ۲۵‬نفــر‬ ‫از انــان بــا اتصــال بــه دســتگاه تنفــس مصنوعــی بــه حیــات ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬امــار بســتری شــدگان کرونایــی امــروز در مقایســه‬ ‫بــا ‪ ۳۴۴‬مــورد روز گذشــته رونــد افزایشــی را نشــان می دهــد و در صــورت جــدی نگرفتــن رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی ایــن رونــد صعــودی همچنــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گل فیــروزی از مــردم گلســتان خواســت عــاوه بــر اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی‬ ‫در زمــان حضــور در مراســم عــزاداری امــام حســین(ع)‪ ،‬تزریــق واکســن کرونــا بــه ویــژه دُزهــای ســوم‬ ‫و چهــارم را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬در هیات ها و تجمع عزاداران حســینی ایســتگاه های واکسیناســیون‬ ‫همزمــان بــا مــاه محــرم در گلســتان راه انــدازی شــد و مــردم عــاوه بــر ‪ ۱۶‬مرکــز تجمیعــی ویــژه‬ ‫واکسیناســیون کرونــا کــه در ‪ ۲‬شــیفت صبــح و بعــد از ظهــر فعــال اســت می تواننــد در حیــن‬ ‫عــزاداری بــرای تزریــق واکســن کرونــا بــه ایــن ایســتگاه ها نیــز مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان حــدود یــک میلیــون و ‪ ۹۹۰‬هــزار نفــر جمعیــت شــامل یــک میلیــون و ‪ ۵۲۹‬هــزار واجــد‬ ‫شــرایط دریافــت واکســن کرونــا دارد کــه تاکنــون یــک میلیــون و ‪ ۵۱۲‬هــزار و ‪ ۶۲۲‬دُز نوبــت اول‬ ‫واکســن کرونــا بــرای ‪ ۹۴.۴‬درصــد انــان تزریــق شــد‪.‬‬ ‫ایــن عــدد بــرای نوبــت دوم تزریــق واکســن کرونــا در گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۳۰۳‬هــزار و ‪ ۶۷۹‬دُز‬ ‫معــادل ‪ ۸۵.۳‬درصــد جمعیــت و نوبــت ســوم ‪ ۵۳۶‬هــزار و ‪ ۲۳۳‬ذُز معــادل ‪ ۴۰.۳‬درصــد جمعیــت‬ ‫بــاالی ‪ ۱۸‬ســال و ‪ ۳۵.۱‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تاکنــون ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۲۷۰‬نفــر از مــردم بــاالی ‪ ۱۸‬ســال اســتان گلســتان کــه ‪ ۶‬مــاه از‬ ‫تزریــق نوبــت ســوم واکســن کرونــا انــان گذشــته بــرای دریافــت نوبــت چهــارم ایــن واکســن بــه مراکــز‬ ‫بهداشــت مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫متصدی تعویض روغن در تعزیرات‬ ‫حکومتی گرگان محکوم شد‬ ‫متصــدی تعویــض روغــن خــودرو در گــرگان بــه جبــران‬ ‫خســارت وارده در حــق شــاکی خصوصــی و دولــت‬ ‫محکــوم شــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫تعزیــرات حکومتــی مدیــر کل تعزیــرات حکومتی گلســتان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬شــخصی بــا شــکایت علیــه متصــدی تعویــض‬ ‫روغــن‏خــودرو مبنــی بــر اینکــه در تعویــض روغــن خــودرو‬ ‫تقلــب شــده و بــه دلیــل اســتفاده از روغــن بــی کیفیــت و‬ ‫‏تقلبــی باعــث خســارت بــه خودرو شــده لذا صورتجلسـه ای‬ ‫تشــکیل و بــه تعزیــرات حکومتــی گــرگان ارســال ‏و در‬ ‫دســتور کار رســیدگی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬پرونــده جهــت رســیدگی بــه هیئــت‬ ‫بــدوی گــرگان ارجــاع ومرجــع موصــوف پــس‏ازرســیدگیهای‬ ‫قانونی الزم و بر اســاس شــواهد وقراین و نظر کارشــناس‬ ‫رســمی دادگســتری‪ ،‬تخلــف تقلــب‏در فــروش روغــن‬ ‫تقلبی و بی کیفیت را محرز ومســلم تشــخیص داده و به‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 59‬قانــون نظــام‏صنفــی بــه جبــران خســارت‬ ‫وارده بــه مبلــغ پانصــد و شــصت و هشــت میلیــون و‬ ‫چهارصــد و هفتــاد هــزار یــال ‏در حــق شــاکی خصوصــی‬ ‫و بــه پرداخــت مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال جــزای نقــدی در‬ ‫حــق دولــت صــادر نمــود‪.‬‏‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان گفــت ‪ :‬پــس از تجدیــد‬ ‫نظــر خواهــی متهــم پرونــده در شــعبه هیــات تجدیــد نظــر‬ ‫‏اداره کل تعزیــرات حکومتــی مــورد رســیدگی قــرار گرفت و‬ ‫پــس از اخــذ نظریــه کارشــناس ‪ 3‬نفــره رای‏صــادره تاییــد و‬ ‫جهــت اجــرا بــه واحــد اجــرای احــکام ارســال گردیــد‏‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۴‬میلیارد تومانی‬ ‫اعتبارات ساخت مسکن روستایی‬ ‫کمبود ‪ ۳۰۰‬مربی اموزش‬ ‫فنی وحرفه ای خراسان شمالی‬ ‫پرداخت ‪ ۱۱.۵‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به فعاالن صنایع دستی‬ ‫معــاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن اســتان از‬ ‫افزایــش ‪ ۲۴‬میلیــارد تومانــی ســهم اســتان گلســتان در ســاخت‬ ‫مســکن محرومیــن ( موضــوع تفاهــم نامــه ‪ ۲‬جانبــه بنیاد مســکن‬ ‫بــا بنیــاد مســتضعفان جهــت ســاخت ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکن‬ ‫محرومیــن در کشــور) خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس خســروی افــزود‪ :‬بــا پیگیــری هــای مدیــرکل محتــرم‬ ‫بنیــاد مســکن اســتان ســهم اولیــه اســتان کــه ‪ ۵۷۸‬فقــره بــود‪ ،‬بــه‬ ‫‪ ۶۹۷‬فقــره افزایــش پیــدا کــرده کــه از این محــل ‪ ۲۴‬میلیارد تومان‬ ‫در قالــب ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان تســهیالت قــرض الحســنه ‪ ۵‬درصــد‬ ‫بــا بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله و معــادل ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان در قالــب‬ ‫کمکهــای بالعــوض و مصالــح ســاختمانی بــرای ســاخت مســکن‬ ‫محرومــان کــه تحــت هیــچ نهــاد حمایتــی نیســتند‪ ،‬بــه اســتان‬ ‫اختصــاص پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح عــاوه بــر پرداخــت تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی بــا کارمــزد ‪ ۵‬درصــد و‬ ‫بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله‪ ۵۰ ،‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض‪ ۱۰ ،‬تــن‬ ‫ســیمان رایــگان و ‪ ۲۲۰۰‬کیلوگــرم میلــه گــرد رایــگان نیــز پرداخــت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬پیگیریهــا بــرای افزایــش ایــن ســهمیه بــه ‪۸۰۰‬‬ ‫فقــره همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن اداره کل اکنــون بــا کمبــود ‪ ۳۰۰‬مربــی فنــی و حرفــه ای‬ ‫مواجــه اســت و بایــد ایــن کمبــود بــا تامیــن نیــرو برطــرف شــود‪.‬‬ ‫مهــدی رحمــدل اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون ‪ ۹۰۰‬مربــی رســمی و‬ ‫پیمانــی‪ ،‬مربــی اموزشــگاه ازاد‪ ،‬مربــی محیــط کار واقعــی‪،‬‬ ‫مربــی در مراکــز جــوار و مربــی بیــن کارگاهــی بــا ایــن اداره کل‬ ‫همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تعــداد از مربــی تنهــا ‪ ۷۵‬درصــد از نیــاز‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی را برطــرف مــی کنــد‬ ‫و بایــد ایــن تعــداد بــه یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان شــمالی افــزود‪:‬‬ ‫مربــی بــرای امــوزش در برخــی از رشــته هــا از جملــه رشــته های‬ ‫معمــاری فنــاوری برتــر یــا تکنولــوژی پیشــرفته از ســایر‬ ‫اســتان ها تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬طــرح های عمرانی و ســاخت و ســازها‬ ‫بایــد پیوســت مهارتــی داشــته باشــد تــا از بــروز حادثه هــای‬ ‫احتمالــی جلوگیــری شــود و دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــه ایــن‬ ‫موضــوع توجــه ویــژه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۱ :‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان تســهیالت از‬ ‫محــل بنــد ب تبصــره ‪ ۱۸‬بــه فعــاالن صنایــع دســتی ایــن اســتان‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی خراســان شــمالی‪ ،‬علــی مســتوفیان در‬ ‫این بــاره اظهــار داشــت‪ :‬ســهمیه بخــش صنایــع دســتی اســتان از ایــن‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۷‬میلیــارد تومــان اســت کــه تاکنــون ‪ ۱۱‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ســهم خراســان شــمالی از محل تســهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود ‪ ۹۹۰‬میلیــارد تومــان اســت که نتیجه تزریق‬ ‫ان بــه فعالیت هــای تولیــدی و فراهــم شــدن زمینــه بــرای اشــتغال‬ ‫مــردم منطقــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تســهیالت توســط صنــدوق کارافرینــی امیــد بــه‬ ‫طرح هــای فعــال در رشــته های چــوب‪ ،‬ســفال و ســرامیک‪ ،‬ســراجی‬ ‫ســنتی‪ ،‬زیــوراالت ســنتی‪ ،‬دســت بافته هــای داری‪ ،‬نســاجی ســنتی‪،‬‬ ‫ســاخت ســازهای ســنتی و رودوزی ســنتی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۲‬اثــر صنایــع دســتی اســتان نشــان ملــی مرغوبیــت دریافــت‬ ‫کــرده انــد و ‪ ۲۵‬رشــته نیــز در فهرســت میــراث معنــوی کشــور‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫دولت تصمیمی‬ ‫در صدور کارت نان ندارد‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه بــه طــور قطــع افزایــش قیمــت نــان نخواهیــم داشــت‬ ‫و ایــن موضــوع خــط قرمــز دولــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در دولــت تصمیمــی مبنــی بــر صــدور کارت نــان‬ ‫بــرای خریــد ایــن محصــول وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫«احســان خانــدوزی» در یکصــد و یازدهمیــن نشســت شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی اظهــار کــرد‪ :‬مقــرر شــده تــا خریدهــای مــردم بــا کارت بانکــی موجــود و عــادی انجــام‬ ‫شــود و بــرای یارانــه کارت جدیــد صــادر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در برنامه ریزی هــای انجــام شــده‪ ،‬مطــرح اســت کــه پرداخــت یارانــه‪ ،‬اختصاصــی‬ ‫بــه سرپرســت خانــوار نداشــته باشــد‪ ،‬بلکــه تمــام خانــواده بــه شــکل یکســان از برداشــت یارانــه‬ ‫بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ :‬هدف گــذاری و خــط قرمــز دولــت بــرای نــان ایــن اســت کــه شــاهد‬ ‫افزایــش قیمــت نباشــیم و تغییــرات در ارد و گنــدم بــه نحــوی باشــد کــه کمتریــن اســیب را داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا بــه طــور قطــع افزایــش قیمــت نــان را نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بررسی یکسان سازی قیمت نان صنعتی و سنتی در جلسه ستاد اقتصادی دولت‬ ‫خانــدوزی گفــت‪ :‬موضــوع یکســان ســازی نــرخ نــان صنعتــی و ســنتی را در جلســه اینــده ســتاد‬ ‫اقتصــادی دولــت مطــرح می کنیــم و تــاش داریــم دولــت تصمیمــی بگیــرد کــه خواســته فعــاالن‬ ‫اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حــذف ارز ترجیحــی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اقــدام یــک اصــاح ســاختاری بــود و بنــای‬ ‫دولــت بــر ایــن اســت تــا انحصــار شــرکت ها در واردات و ذخیره ســازی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد‪ :‬تصمیــم داریــم ســال اینــده بخــش اعظــم تولیــد‪ ،‬تجــارت و‬ ‫ذخیره ســازی بــه بخــش خصوصــی واگــذاری شــود و بــا وجــود بررس ـی های دولــت از اطمینــان بــر‬ ‫رونــد ایــن شــاخص ها‪ ،‬عاملیــت غیردولتــی شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی موزه بزرگ‬ ‫استان گلستان‪،‬از هفته اینده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬ادامــه‬ ‫رونــد عملیــات اجــرای مــوزه بــزرگ ایــن اســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۳‬میلیــارد ریــال از هفتــه‬ ‫اینــده اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬رحمان فرمانی در جمع خبرنگاران اظهارداشــت‪ :‬تکمیل اســکلت‬ ‫بتنــی (اجــرای تیــر و کالف هــای بتنــی) اجــرای تکمیــل اســکلت فلزی (اجــرای خرپاهــای مربوط به‬ ‫پوشــش ســقف) و ســالن امفــی تئاتــر بــا ایــن اعتبــار انجام خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون مطالعــات خــاک شناســی و اب‪ ،‬ازمایشــات ژئوتکنیــک‬ ‫در دو مرحلــه‪ ،‬مطالعــات فــاز صفــر و یــک و طراحــی کامــل مــوزه بــزرگ‪ ،‬اجــرای چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع خاکبــرداری فنداســیون‪ ،‬اجــرای دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع فنداســیون ضلــع‬ ‫شــرقی (ســالن امفــی تئاتــر و کافــی شــاپ)‪ ،‬اجــرای اســکلت بتنــی بخشــی از طبقــه همکــف‬ ‫شــامل ســالن امفــی تئاتــر (ســتون ها و تیــر طبقــه همکــف ســالن امفــی تئاتــر) بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۱۱۲‬میلیــارد و ‪ ۶۴۵‬میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و ملــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــی تشــریح کــرد‪ :‬از بخــش اجرایــی تکمیــل نشــده مــوزه بــزرگ گلســتان می تــوان بــه‬ ‫تکمیــل فنداســیون ســاختمان مــوزه‪ ،‬تکمیــل اســکلت بتنــی‪ ،‬اجــرای اجرچینی هــای بیرونــی‬ ‫و داخلــی‪ ،‬اجــرای تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی‪ ،‬پوشــش ســقف‪ ،‬اجــرای پپوش نمــا و‬ ‫ممحوط ســازی پیرامونــی ســاختمان مــوزه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫پــروژه مــوزه بــزرگ اســتان در زمینــی بــه وســعت ‪ ۲۰‬هــزار مترمربــع در ضلــع جنوبــی پــارک‬ ‫داریــوش در شهرســتان گنبــدکاووس قــرار گرفتــه کــه ایــن زمیــن بــا همــت شــورای اســامی‬ ‫و شــهرداری شهرســتان مذکــور و حمایــت فرمانــداری ویــژه شهرســتان جهــت ایــن پــروژه طــی‬ ‫تفاهــم نامـه ای در اختیــار ایــن اداره کل قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســاختمان مــوزه بــا زیربنــای هفــت هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربــع در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۲‬هکتــار طراحــی شــده کــه ســطح اشــغال ســاختمان در حــدود چهــار هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمربــع اســت و محوطــه مــوزه مســاحتی بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار مترمربــع را شــامل می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی برداشت‬ ‫شلتوک برنج در گلستان‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی گلســتان بــا اشــاره بــه بهبــود شــرایط مدیریــت در تغذیــه و‬ ‫ابیــاری مــزارع شــالی در ســال جــاری نســبت بــه پارســال گفــت‪ :‬براوردهــا بیانگــر رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی تولیــد و‬ ‫اســتحصال ‪ ۴۲۰‬هــزار تــن شــلتوک برنــج از مــزارع گلســتان اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود انکــه تنهــا مجــوز کشــت شــالی را فقــط ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی‪ ،‬ان هــم مــزارع نســق دار و دارای قــرارداد و قســمتی از اراضــی بندرگــز کــه داشــتند؛ در گلســتان‬ ‫حــدود ‪ ۶۷‬هــزار هکتــار شــالی کشــت شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬راندمــان تولیــد محصــول شــالی در هــر هکتــار را بــا توجــه بــه تغییــر بــازه زمانــی‬ ‫بارش هــا و بهبــود شــرایط ابیــاری و ارتقــا ســطح مدیریــت در تغذیــه‪ ،‬در گلســتان بهبــود بخشــیده اســت و‬ ‫پیــش بینــی می شــود کــه بیــش از ‪ ۴۲۰‬هــزار تــن شــالی از مــزارع گلســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۷۰:‬درصــد مــزارع زیــر کشــت محصــوالت پربــازده نظیــر نــدا‪ ،‬فجــر و شــیرودی قــرار گرفتــه اســت‬ ‫و باقیمانــده شــالیزارها بــه زیــر کشــت هاشــمی‪ ،‬طــارم ســنگی و دم ســیاه رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ســال گذشــته ‪ ۷۵‬هــزار هکتــار ســطح مــزارع اســتان زیرکشــت برنــج‬ ‫بــوده کــه تولیــد ان بــا توجــه بــه خشکســالی ســال گذشــته و کاهــش عملکــرد بــه ‪ ۳۸۰‬هــزار تــن رســید‪.‬‬ ‫عباســی گفــت‪ :‬انچــه مســلم اســت تــا زمانــی کــه کشــت جایگزینــی کــه بتوانــد از لحــاظ درامــدی بــا شــالی‬ ‫برابــر باشــد بــه کشــاورزان معرفــی نشــود‪ ،‬نمــی تــوان شــاهد کاهــش کشــت ایــن محصــول در اســتان بــود‪.‬‬ ‫کاهــش بــارش در گلســتان طــی ســال هــای اخیــر خطــر زراعــت محصــوالت پراب طلــب بــه ویــژه برنــج را در‬ ‫منطقــه تشــدید کــرده بــه طــوری کــه مســووالن شــرکت اب منطقــه ای اســتان خواســتار حــذف زراعــت برنــج‬ ‫بــه روش ســنتی ‪ -‬غرقابــی و مدیریــت منابــع ابــی بــا جایگزیــن کــردن محصــوالت کــم اب طلــب از جملــه‬ ‫خشــکه کاری برنج هســتند‪.‬‬ ‫در دهــه اخیــر بــه دالیلــی از جملــه ارزش اقتصــادی بیشــتر برنــج‪ ،‬توســعه ســطح ایــن محصــول بــه روش‬ ‫غرقابــی بــا اســتفاده از اب چــاه در گلســتان رو بــه افزایــش گذاشــته کــه نتیجــه ان اســیب جــدی بــه‬ ‫ابخوان هــا و منابــع اب زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی نســق دار (دارای حــق مالکیــت اســتفاده از اب ســطحی و‬ ‫رودخانه هــا) بــرای کشــت شــالی اســت در حالیکــه عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه طــور میانگیــن ســاالنه ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار کشــت شــالی ســنتی و غرقابــی در اســتان صــورت مــی گیــرد و محــل تامیــن اب اراضــی غیرنســق زیر‬ ‫کشــت ایــن محصــول در اســتان از طریــق چــاه هــا اســت‪.‬‬ ‫گلســتان افــزون بــر ‪ ۳۵‬هــزار چــاه کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۱۵‬هــزار چــا ه غیرمجــاز اســت و ســاالنه افــزون‬ ‫بــر یــک میلیــارد و ‪ ۱۷۷‬میلیــون متــر مکعــب از منابــع اب زیرزمینــی از ایــن طریــق برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیت بر پایه کشــاورزی اســتوار بــوده و با فعالیت کشــاورزی‬ ‫در ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن اســتان اعــم از زراعــی و باغــی‪ ،‬ســال زراعــی قبــل چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن‬ ‫محصــول تولیــد شــد کــه در تولید شــلتوک رتبــه چهــارم را دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری بیش از ‪ 500‬نفر توزیع‬ ‫کننده و قاچاقچی مواد مخدر‪‎‬‬ ‫کشف مواد مخدر سنتی‬ ‫در راز و جرگالن‏‬ ‫کشف ‪ 15‬دستگاه ماینر در شیروان‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 560‬نفــر توزیــع‬ ‫کننــده و قاچاقچــی مــواد مخــدر از ابتــدای ســال جــاری تــا‏کنــون در‬ ‫اســتان خبر داد و گفت‪ :‬این تعداد دســتگیری در مقایســه با مدت‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫مشــابه ســال قبــل بــا افزایــش ‪ 12‬درصــدی همــراه‏بــوده اسـ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ«محمد غالمی»اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال‏جــاری تــا کنــون بــا تــاش مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان ‪ 316‬کیلــو و ‪ 101‬گــرم انــواع مــواد‬ ‫مخــدر کشــف شــده‏اســت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در طــول ایــن مــدت ‪ 218‬نفــر معتــاد در ســطح اســتان‬ ‫جمــع اوری و بــه کمــپ هــای تــرک اعتیــاد معرفــی شــده‏انــد کــه در‬ ‫مقایســه بــا مــدت مشــابه ‪ 20‬درصــد افزایــش داشــته اســت‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مجمــوع در همیــن بــازه زمانــی تعــداد ‪ 778‬نفــر‬ ‫توســط مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‏اســتان دســتگیر و‬ ‫اقدامــات قانونــی در ایــن رابطــه صــورت گرفتــه اســت‏‪.‬‬ ‫غالمــی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت تعــداد ‪ 246‬مــورد طــرح‬ ‫پاکســازی نقــاط الــوده‪ 65 ،‬مــورد طــرح کنتــرل محورهــای‬ ‫‏مواصالتــی‪ 125 ،‬مــورد طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و ‪ 171‬مــورد‬ ‫طــرح برخــورد بــا خــرده فروشــان و توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر‏در‬ ‫ســطح اســتان بــه مرحلــه اجــرا در امــده اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگالن از کشف ‪ 6‬کیلو و ‪900‬‬ ‫گرم مواد مخدر ســنتی در این شهرســتان خبر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «علــی طاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی بــه‬ ‫وســیله یــک دســتگاه خــودروی ســواری مقــدار قابل توجهی مــواد مخدر‬ ‫را حمل و در یکی از‏محور های ســطح شهرســتان در حال تردد اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بالفاصلــه اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را در ایــن رابطــه اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬خــودروی‬ ‫حامــل‏مــواد مخــدر در حوالــی روســتای تنگــه ترکمــن روئیــت و‬ ‫دســتور توقــف بــرای او صــادر شــد‏‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نهایــت‏بعــد از تیــر انــدازی هوایــی مامــوران‪ ،‬خــودروی‬ ‫مــورد نظــر در حاشــیه جــاد متوقــف و مــورد بازرســی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫طاهــری ‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونی به‬ ‫مراجــع‏قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان راز و جــرگالن بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــورد‬ ‫بــا ســوداگران مــواد مخــدر بــا نهایــت جدیــت در ســرلوحه‏کار قــرار دارد‪،‬‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه موارد مشــکوک‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‏‏‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 15‬دســتگاه‬ ‫ماینــر غیــر قانونــی بــه ارزش ‪ 150‬میلیــون ریــال خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری‬ ‫مبنــی بــر اســتفاده غیرمجــاز از دســتگاه هــای اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال توســط افــرادی در ســطح شهرســتان شــیروان‪،‬‬ ‫‏بالفاصلــه بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫مامــوران پلیــس اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پــس از حصــول اطمینــان از‬ ‫موضــوع بــا هماهنگــی قضائــی و بــا حضــور نماینــده حراســت‬ ‫اداره‏بــرق شهرســتان بــه محــل اعزام شــدند‪ ،‬افزود‪ :‬در بازرســی‬ ‫از ایــن مــکان تعــداد‏‪‎‎15‬دســتگاه ماینــر غیــر مجــاز کشــف شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫رابطــه ‪ 2‬نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند ‪.‎‬‏‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا‬ ‫هرگونــه اخــال در رونــد اقتصــادی طبــق قانــون برخــورد جــدی‬ ‫خواهــد‏کــرد و از شــهروندان هــم انتظــار مــی رود در صــورت‬ ‫اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫جوالن اسبان‬ ‫افسارگسیخته‬ ‫در مراتع االداغ‬ ‫چــرای غیرمجــاز اســبان بومــی در مراتــع ییالقــی ارتفاعــات االداغ‬ ‫خراســان شــمالی ســبب اســیب به پوشــش گیاهی و موجب نگرانی و‬ ‫گالیــه دامــداران روســتاهای ایــن مناطــق شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی در‬ ‫خراســان شــمالی موجــب شــده تــا تولیــد علوفــه در مراتــع کاهــش‬ ‫یابــد و از طرفــی تعلیــف دســتی بــرای دامــداران و مالــکان اســب هزینه‬ ‫بــر باشــد در ایــن شــرایط بســیاری از روســتاییان محــدوده شهرســتان‬ ‫مانــه و ســملقان خراســان شــمالی فرصــت را غنیمــت شــمرده و اســب‬ ‫را بــرای تعلیــف در مراتــع کــوه االداغ رهــا مــی کننــد تــا هزینــه تعلیــف‬ ‫را متحمــل نشــوند‪.‬‬ ‫ارتفاعــات االداغ در قســمت میانــی اســتان خراســان شــمالی واقــع‬ ‫شــد ه و ادامــه کوه هــای البــرز اســت کــه همــراه ارتفاعــات بینالــود‪،‬‬ ‫رشــته کوه االداغ‪-‬بینالــود را تشــکیل می دهــد‪ .‬از انجایــی کــه ایــن کــوه‬ ‫از قســمت جنوبــی بــه جنــگل گلســتان متصــل مــی شــود‪ ،‬دارای اب و‬ ‫هوایی بســیار معتدل و سرســبز اســت که ســاالنه گردشــگران زیادی را‬ ‫بــه ســمت خــود مــی کشــاند‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن ارتفاعــات بــه زیــر ســم هــای اســبان رها شــده صحنه های‬ ‫بــی نظیــری در طبیعــت خلــق مــی کنــد و چشــم هــر بیننــده ای را بــه‬ ‫خــود خیــره مــی کنــد‪ ،‬امــا ایــن هارمونــی بــه نظــر روســتاییان ســاکن در‬ ‫محــدوده االداغ خــوش نمــی ایــد و ایــن دامــداران و کشــاورزان از اینکه‬ ‫ایــن حیــوان هــا در محــدوده چــرای دام هــای انهــا تعلیــف مــی کننــد‪،‬‬ ‫ناراحت هســتند‪.‬‬ ‫روســتاییان ایــن منطقــه مــی گوینــد کــه مشــکل چــرای اســبان در‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی از گذشــته وجــود داشــته اســت‪ ،‬امــا در ایــن ســال‬ ‫هــا کــه پدیــده خشکســالی بیــش از هــر زمــان دیگــری رُخ نمایــی مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬ســنگینی چــرای اســبان همســایه را بــر نمــی تابنــد‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫کــه ایــن حیوانــات نجیــب پوشــش گیاهــی منطقــه را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫داده انــد و بــا تعلیــف غیرمجــاز خــود در حــال تخریــب ایــن زیســتگاه‬ ‫هســتند و مراتعــی کــه بــر اســاس مجــوز اداره منابــع طبیعــی بایــد بــرای‬ ‫دام اهالــی ایــن منطقــه اســتفاده شــود در اختیــار اســبان روســتاهای‬ ‫دیگــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن روســتاها بــر ایــن باورنــد کــه ایــن اســب هــا از روســتاهای‬ ‫بخــش هــای دیگــر در ایــن منطقــه رهــا مــی شــوند و عــاوه بــر تعلیــف‬ ‫غیرمجــاز بــه محصــوالت کشــاورزی انهــا هــم خســارت وارد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کارشناســان منابــع طبیعــی خراســان شــمالی شــمار اســبان رهــا شــده‬ ‫در ایــن عرصــه هــا را ‪ ۳۰۰‬ســر بــراورد مــی کننــد و برخــی از روســتاییان‬ ‫نیــز ایــن رقــم را تــا ‪ ۵۰۰‬ســر تخمیــن زده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظــرات ایــن کارشناســان هــر ســر اســب معــادل ‪ ۱۰‬راس‬ ‫دام ســبک بــه عرصــه طبیعــی خســارت وارد مــی کنــد و بــر ایــن اســاس‬ ‫خســارت ناشــی از چــرای ایــن شــمار از اســبان دســت کــم معــادل‬ ‫خســارت ســه هــزار راس گوســفند در ایــن مراتــع اســت‪.‬‬ ‫روستاییان عاصی از اسب ها‬ ‫ایــن حیوانــات نجیــب کــه در بســیاری از نقــاط این ســرزمین طرفداران‬ ‫زیــادی دارنــد‪ ،‬امــا اکنــون مــردم تــاش دارنــد بــا هــر روشــی کــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن اســبان را کنتــرل و یــا از محــدوده مرتعــی خــود خــارج کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از دامــداران روســتای گرمــک در محــدوده کــوه االداغ در این بــاره‬ ‫مــی گویــد‪ :‬مالــکان ایــن اســبان مجوزی برای چــرای این حیــوان ندارند‪،‬‬ ‫علوفــه ایــن مراتــع متعلــق بــه دامــداران دارای پروانــه مرتعــداری ایــن‬ ‫خطــه اســت و اکنــون ســهم علوفــه دام هــای ســبک این روســتاها‪ ،‬زیر‬ ‫دنــدان اســب هــای همســایه اســت‪.‬‬ ‫رضــا رحمانــی مــی افزایــد‪ :‬خســارت چــرای اســبان تنها به ایــن موضوع‬ ‫ختــم نمــی شــود و ایــن چــرای غیرقانونــی بــر محیــط زیســت منطقه نیز‬ ‫تاثیرگذاشــته اســت و پوشــش گیاهی منطقه طی ســال های اخیر در‬ ‫ایــن عرصــه هــا بــه شــدت ضعیف شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا گرمکــی مــی گویــد‪ :‬مالــکان ایــن اســبان بایــد توجیــه شــوند و در‬ ‫صــورت امــکان بــا ایــن افــراد برخــورد قانونــی شــود و نبایــد مســووالن‬ ‫دســتگاه هــای ذیربــط در ایــن موضــوع بــی تفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫اهالی منطقه‪ :‬منابع طبیعی برخورد کند‬ ‫یــک دوســت دار طبیعــت کــه از ســاکنان ایــن منطقــه اســت‪ ،‬در‬ ‫این بــاره می گویــد‪ :‬چنــد ســالی اســت اســب هــای ایــن منطقــه کــه‬ ‫شــمار انــان بــه ‪ ۵۰۰‬ســر مــی رســد در مراتــع ییالقی کــوه االداغ تعلیف‬ ‫می شــوند‪ ،‬این اســبان با مالکیت شــماری از روســتاییان خارج از این‬ ‫محــدوده در مراتــع االداغ چــرا می شــوند و البتــه بــا توجــه بــه مالحظــه‬ ‫کاری میــان اهالــی‪ ،‬تاکنــون بــا انــان برخــورد نشــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا رحمتــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن رویــه از ســال ‪ ۱۳۹۸‬تاکنــون‬ ‫پررنگ تــر از هــر زمانــی شــده و نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه‬ ‫مجــوز چــرای ایــن مراتــع در اختیــار روســتاییان ایــن منطقــه اســت‬ ‫و چــرای اســبان اهالــی دوردســت بــدون مجــوز انجــام می شــود و‬ ‫تجــاوز بــه مرتــع محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬مجــوز چــرا در مراتــع االداغ تنهــا بــرای دام ســبک‬ ‫صــادر مــی شــود و چــرای اســبان در ایــن منطقــه کاری غیرقانونــی‬ ‫اســت و بایــد بــه ایــن مشــکل کــه بیشــتر اهالــی را درگیــر کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫این دوستدار طبیعت خواستار ورود اداره منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫خراســان شــمالی بــه ایــن موضــوع شــده و مــی افزایــد‪ :‬ایــن اداره کل‬ ‫بایــد از ادامــه خســارت هــا بــه اهالــی منطقــه جلوگیــری کنــد چــرا کــه‬ ‫ایــن رویــه عــاوه بــر تحــت تاثیــر قــرار دادن چــرای دام اهالــی منطقــه‬ ‫بــه محیــط زیســت نیــز اســیب جــدی وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان مانــه و ســملقان هــم‬ ‫در این بــاره مــی گویــد‪ :‬چــرای دام و حضــور بیــش از ظرفیــت مراتــع در‬ ‫عرصه های طبیعی یکی از مشــکالت این منطقه محســوب می شــود‬ ‫و البتــه در ایــن زمینــه مشــکل چــرای اســب های رهاشــده هــم در‬ ‫ســال های اخیــر دامــن گیــر ایــن موضــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی اصغــر قدیمــی مــی افزایــد‪ :‬چــرای اســبان بــه ویــژه در فصــل‬ ‫رویش گیاهان‪ ،‬برای مراتع بســیار خســارت زا اســت و ســبب فقر این‬ ‫عرصــه هــا مــی شــود از ایــن رو بــا توجه به مشــکل چندســاله دامــداران‬ ‫و گالیــه انــان‪ ،‬موضــوع قضایــی شــده اســت و دســتگاه قضایــی در‬ ‫این بــاره ورود کــرده و بــا همــکاری منابــع طبیعــی چنــد راس اســب نیــز‬ ‫جمــع اوری شــد‪.‬‬ ‫راهکار‪ :‬پالک گذاری اسبان‬ ‫اگرچــه بســیاری از دوســت داران طبیعــت بــر ایــن باورنــد کــه ایــن‬ ‫اســبان بایــد پــاک گــذاری شــوند تــا شناســایی مالــکان بــه راحتــی قابــل‬ ‫انجــام باشــد ولــی مســووالن اســتانی ایــن اقــدام را بســیار هزینــه بــر‬ ‫مــی داننــد و بــرای مالــکان ایــن اســبان نیــز صرفــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫مدیرامور دام ســازمان جهاد کشــاورزی‪ ،‬هویت گذاری اســبان را چاره‬ ‫کار مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬هویــت گــذاری دام بــا درخواســت مالــک‪،‬‬ ‫پرداخــت هزینــه و توســط بخــش خصوصی قابل انجام اســت‪ ،‬تاکنون‬ ‫درخواســتی مبنــی بــر هویــت گــذاری اســب هــای بومــی نداشــته ایم‪.‬‬ ‫مهــدی شــکاری بــا بیــان اینکــه اســبان رها شــده در مراتع‪ ،‬اســبان‬ ‫بومــی و یــا در اصطــاح اســبان فــات ایــران هســتند مــی افزایــد‪:‬‬ ‫هویــت گــذاری اســب بــا میکروچیــپ انجام و زیر پوســت در ناحیه‬ ‫گــردن کاشــته مــی شــود و ایــن دســتگاه بــا بارخــوان تراشــه خوانده‬ ‫مــی شــود و صــدور شناســنامه و میکروچیــپ گــذاری اقدامــی‬ ‫هزینــه بــر اســت و هزینــه کــردن بــرای اســب هــای بومــی کــه‬ ‫درامــدزا نیســتند‪ ،‬توجیــه اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫میکروچیــپ یــک دســتگاه مــدار مجتمــع یــا فرســتنده ‪ RFID‬اســت‬ ‫کــه در شیشــه ســیلیکات قــرار گرفتــه و در بــدن موجــود زنــده کاشــته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن نــوع کاشــت زیــر پوســتی دارای یــک شــماره شناســه‬ ‫منحصــر بــه فــرد اســت کــه بــا اطالعــات موجــود در یــک پایــگاه داده‬ ‫خارجــی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت تصویر‬ ‫یا «تصویر مدیر»؟!‬ ‫«مدیریــت تصویــر» فراینــدی اســت میــان رشــته ای کــه بــه‬ ‫مفاهیمــی نظیــر مدیریــت خبــر و مدیریــت رســانه نزدیــک‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فراینــد بــه دنبــال ایجــاد و ارائــه انــگاره هایــی از‬ ‫اشــخاص‪ ،‬رویــداد هــا و موضوعاتــی اســت کــه متناســب بــا‬ ‫اهــداف یــک رســانه اســت‪ .‬در ایــن رویکــرد تــاش می شــود‬ ‫بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای بــی شــمار صــوت و تصویــر‬ ‫و قابلیــت هــای رســانه ای متعــدد‪ ،‬ماهیــت و مختصاتــی‬ ‫حســاب شــده و مطلــوب از افــراد و رویــداد هــا بــه مخاطبــان‬ ‫منتقــل شــود‪ .‬امــروزه مدیریــت تصویــر بــه ابــزاری مهــم در‬ ‫حیــات رســانه ای قــرن ‪ 21‬تبدیــل شــده اســت بــه طــوری کــه‬ ‫اکثــر سیاســتمداران و حتــی افــراد شــاخص غیــر سیاســی بــه‬ ‫اهمیــت طراحــی تصویــر خــود و تصاویــر پــروژه هــا و طــرح‬ ‫هــای مربــوط بــه حــوزه ســرزمینی فعالیــت شــان در ذهــن‬ ‫مخاطبــان‪ ،‬واقــف شــده اند و از «اســتراتژی هــای نویــن‬ ‫مدیریــت تصویــر» بهــره مــی برنــد‪ .‬ایــن رونــد مبتنــی بــر‬ ‫افزایــش نقــش تصاویــر در دنیــای رســانه و خبرگــزاری هــا بــا‬ ‫شــتاب فزاینــده ای همچنــان در حــال رشــد اســت ‪.‬‬ ‫بــه بیــان ســاده تــر مدیریــت تصویــر تنهــا بخشــی از‬ ‫کلیــات یــک برنامــه یــا پــروژه اســت کــه مدیــران روابــط‬ ‫عمومــی ســعی دارنــد بــا بهــره گیــری از ایــن فراینــد‪ ،‬عــاوه‬ ‫بــر جــذب مخاطــب‪ ،‬مختصــات و جزئیــات و ابعــاد ان‬ ‫پــروژه یــا رویــداد را بــه صورتــی حرفــه ای‪ ،‬اثربخــش و مانــا‬ ‫بــه ذهــن مخاطــب القــا کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه ایــن فراینــد بــه هیــچ عنــوان هــدف غایــی‬ ‫یــک طــرح محســوب نمــی شــود‪ ،‬امــا در برخــی ســازمان ها‬ ‫و نهــاد هــا شــاهد هســتیم تمــام تــاش مدیــران معطــوف‬ ‫بــه ایــن ماجــرا شــده و بــدون اینکــه هــدف یــا مختصــات‬ ‫طــرح عنــوان شــود‪ ،‬خروجــی طــرح تنهــا انتشــار چنــد‬ ‫تصویــر و کلیــپ از زوایــای مختلــف اســت کــه در تمــام‬ ‫انهــا مدیــر حضــور دارد! بــرای ایــن مدیــران کــه عمدتــا ً‬ ‫بــدون عــکاس و فیلمبــردار جایــی نمــی رونــد‪ ،‬انتشــار‬ ‫ـس خبــر از خــود خبــر بیشــتر اهمیــت دارد تــا جایــی‬ ‫عکـ ِ‬ ‫کــه گاهــی اوقــات اصــرار دارنــد بــرای انعــکاس خبــر‬ ‫حضورشــان در مناطــق ســیل زده حتمــا ً کفش هــای گل‬ ‫الودشــان بــه صــورت ویــژه نمایــش داده شــود! انتشــار‬ ‫تصاویــر و کلیپ هــای مختلــف از بازدید هــا‪ ،‬نشسـت های‬ ‫صمیمــی‪ ،‬بحــث و تبــادل و نظــر‪ ،‬برگــزاری جلســات بــا‬ ‫اقشــار و گروه هــای مختلــف‪ ،‬حضــور در مراســم رســمی‬ ‫و غیــر رســمی‪ ،‬حضــور در مســابقات ورزشــی و یــا تمریــن‬ ‫تیــم هــا‪ ،‬دیــدار بــا مــردم و مقامــات و ‪ ...‬بــا ژســت هــای‬ ‫ژورنالیســتی بــدون مطــرح شــدن ابعــاد و ماهیــت رخــداد‬ ‫یــا عــدم انتشــار مصوبــات جلســات و نشســت هــا و ‪...‬‬ ‫فراینــد مدیریــت تصویــر را بــه فراینــد انتشــار «تصویــر‬ ‫مدیــران» بــدل ســاخته اســت!‬ ‫بــی تردیــد امــروزه در عرصــه اطــاع رســانی و خبــر‪،‬‬ ‫انتشــار تصاویــر و عکــس هــای مختلــف‪ ،‬نقــش تزئینــی‬ ‫یــا اضافــی نــدارد‪ ،‬بلکــه بــه بخشــی از خبــر تبدیــل شــده‬ ‫اســت کــه نبــود یــا نقصــان ان‪ ،‬اصــل خبــر را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬در حقیقــت عکــس هــا و تصاویــر نقــش‬ ‫اعتبــاری دارنــد و بــه عنــوان جــز تکمیــل کننــده خبــر‬ ‫محســوب می شــوند تــا جایــی کــه اخبــار بــدون عکــس‬ ‫مخاطــب کمتــری دارنــد و حتــی در برخــی مــوارد اصــا ً‬ ‫دیــده و خوانــده نمــی شــوند‪ .‬امــا اینکــه هــدف و خروجــی‬ ‫یــک پــروژه و رویــداد تنهــا انتشــار چنــد تصویــر باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫هیــچ ســاختار مدیریتــی و رســانه ای همپوشــانی نــدارد‪.‬‬ ‫چــرا کــه تجزیــه و تحلیــل یــک پــروژه و کســب اطالعــات‬ ‫جانبــی مربــوط بــه ان از روی یــک عکــس یــا تصویــر‪ ،‬اگــر‬ ‫نگویــم بالذاتــه محــال اســت بســیار دشــوار اســت و ظاهــرا ً‬ ‫ایــن مهــارت تنهــا در یــد همــان مدیرانــی اســت کــه بــا ایــن‬ ‫سیســتم در حــال مدیریــت هســتند!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫میترا دانشور‬ ‫چطور سخنرانی‬ ‫را به پایان برسانیم؟‬ ‫ادامــه شــماره ‪ - 579‬نتیجه گیــری ســخنرانی‪ ،‬در‬ ‫ت مطرح شــده‬ ‫حقیقــت‪ ،‬چکیــده ای از مهم تریــن نــکا ِ‬ ‫در ســخنرانی اســت کــه بــه مخاطــب کمــک می کنــد تــا‬ ‫انهــا را اســان تر بــه خاطــر بســپارد‪ .‬بــه بیــان دیگــر‪ ،‬نقش‬ ‫نتیجه گیــری در ســخنرانی ایــن اســت کــه بــه مخاطــب‬ ‫خبــر دهــد کــه ســخنرانی رو بــه پایان اســت و با یــاداوری‬ ‫کلیدی تریــن نــکات‪ ،‬حاضــران را بــا احساســی مثبــت‬ ‫از حضــور در رویــدادی ســودمند بــه بیــرون از ســالن‬ ‫هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن موضــوع‪ ،‬از نــگاه ِ عــده ای‪ ،‬تاحــدودی‬ ‫غیرضــروری بــه نظــر برســد؛ امــا روشــن اســت کــه اگــر‬ ‫ســخنرانی تان را بــدون نشــانه ای از پایان گرفتــن ان‬ ‫بــه پایــان ببریــد‪ ،‬مخاطــب را به شــکلی غیرمنتظــره بــا‬ ‫ســردرگمی روبـه رو می کنیــد؛ پــس حتمــا پایانی مناســب‬ ‫بــرای مخاطــب در نظــر بگیریــد‪..‬‬ ‫بهتریــن راه بــرای خالصه کــردن ایده هــا در‬ ‫ســخنرانی تان ایــن اســت کــه پرس ـش های کلیــدی زیــر‬ ‫را از خــود بپرســید‪:‬‬ ‫چه پیام اولیه ای می خواهم در سخنرانی ام منتقل کنم؟‬ ‫مهم تریــن نــکات ســخنرانی ام کــه ایــن پیــام را منتقــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬کدام انــد؟‬ ‫می خواهــم مخاطبــم از ســخنرانی ام چــه چیــزی بــه یــاد‬ ‫داشــته باشد؟‬ ‫بــا پاسـخ گویی بــه ایــن ســه پرســش کلیــدی‪ ،‬می توانید‬ ‫نتیجه گیــری ای بنویســید کــه بــه شــکلی موثــر و موجــز‪،‬‬ ‫مهم تریــن ایده هــای ســخنرانی تان را خالصــه کنــد‪.‬‬ ‫پیام اولیه‬ ‫مهــم اســت کــه همیشــه هنــگام امــاده ســازی‬ ‫ســخنرانی‪ ،‬پیــام اولیـه ی خــود را در ذهن مــرور کنید‪ .‬در‬ ‫تمــام ســخنرانی‪ ،‬شــما بایــد پیوســته نتایــج پژوهش ها‪،‬‬ ‫نمونه هــای مــوردی و تجزیــه و تحلیل هــا را بــه پیــام‬ ‫ســخنرانی تان ربــط دهیــد؛ نتیجه گیــری هــم از ایــن‬ ‫قاعــده خــارج نیســت‪.‬‬ ‫مهــم اســت کــه تمرکــز ســخنرانی خــود را دوبــاره در‬ ‫نتیجه گیری تــان تکــرار کنیــد‪ .‬بــا خالصه کــردن پیــام اولیه ی‬ ‫ســخنرانی‪ ،‬دوبــاره ذهــن مخاطبــان را بــه هــدف ســخنرانی‬ ‫جلــب می کنیــد و مجــددا بــه انهــا یــاداور می شــوید کــه چــرا‬ ‫بایــد بــه انچــه می گوییــد‪ ،‬اهمیــت بدهنــد‪.‬‬ ‫نکات اصلی‬ ‫پــس از اینکــه پیــام اولیه تــان را دوبــاره بیــان کردیــد‪،‬‬ ‫ضــروری اســت کــه نــکات اصلی تــان را خالصــه کنیــد‪.‬‬ ‫شــما همـه ی ســخنرانی تان را بــرای تمرکــز بــر ایــن نــکات‬ ‫کلیــدی صــرف کرده ایــد؛ پــس بایــد بــه شــکلی گویــا و‬ ‫به یادماندنــی‪ ،‬انهــا را خالصــه کنیــد؛ نــه اینکــه دوبــاره‬ ‫همــه را از نــو تکــرار کنیــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد؛ خالصــه‬ ‫بایــد چکیــده و مختصــر باشــد‪ .‬نــکات اصلی تــان را بــه‬ ‫طــور شــفاف فهرســت کنیــد و انهــا را بــه پیــام اولی ـه ی‬ ‫ســخنرانی تان ربــط دهیــد‪ .‬هیــچ نیــازی نیســت کــه انهــا‬ ‫را دوبــاره بــا جزئیــات شــرح دهیــد یــا از مثــال اســتفاده‬ ‫کنیــد؛ ایــن کار بایــد در بدنــه انجــام شــود و نتیجه گیــری‪،‬‬ ‫محــل داستان ســرایی و روده درازی نیســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انچه مخاطب با خود به یادگار می برد‬ ‫اندیشــیدن دربــاره ی انچــه می خواهیــد مخاطب تــان‬ ‫بــا خــود از ســخنرانی تان بــه یــادگار ببــرد‪ ،‬بــرای نــگارش‬ ‫یــک نتیجه گیــری اثربخــش ضــروری اســت‪ .‬شــما بایــد‬ ‫دربــاره ی مقصــود ســخنرانی تان تصمیــم بگیریــد‪ :‬کــه‬ ‫صرفــا هدفــی اموزشــی دارد؛ یــا در پــی متقاعــد کــردن‬ ‫مخاطبان تــان هســتید تــا اقدام مشــخصی انجــام دهند‬ ‫(ماننــد کمــک مالــی کــردن یــا رای دادن) یــا شــاید تــاش‬ ‫می کنیــد مهارتــی بــه انهــا بیاموزیــد‪.‬‬ ‫پاســخ هــر چــه باشــد‪ ،‬ضــروری اســت کــه اخریــن تــاش‬ ‫خود را در نتیجه گیری به کار ببندید‪ .‬به ســادگی می توانید‬ ‫ایــن ایــده را در یــک یــا دو جملــه خالصــه کنیــد‪ .‬حتــی‬ ‫می توانیــد بــا به کارگیــری ضمیــر ِ دوم شــخص «شــما»‪،‬‬ ‫مســتقیم حاضــران را خطــاب قــرار دهیــد تــا پیام تــان را در‬ ‫ذهن شــان بکاریــد‪ .‬فعل هایــی بــه کار ببریــد کــه بــه اقــدام‬ ‫و عمــل فرامی خواننــد‪ :‬ماننــد «برویــد»؛ «انجــام دهیــد»؛‬ ‫«رای دهیــد»؛ «ثبت نــام کنیــد» و غیــره کــه مخاطــب را بــه‬ ‫اقدام کــردن تشــویق می کننــد‪.‬‬ ‫هــر انچــه می خواهیــد مخاطــب از ســخنرانی تان‬ ‫بــا خــود بــه یــادگار ببــرد‪ ،‬مهــم اســت کــه ان را در‬ ‫نتیجه گیــری بگنجانیــد و بــرای او خالصــه کنیــد؛ بی انکــه‬ ‫بخواهیــد کل ســخنرانی را دوبــاره از اغــاز تکــرار کنیــد‪.‬‬ ‫خبــردادن از پایــان ســخنرانی و مدیریــت پرســش و‬ ‫پاســخ خبــر دادن از پایــان ســخنرانی تان و جلســه ی‬ ‫پرســش و پاســخِ پــس از ان‪ ،‬گام هــای مهمــی اســت‬ ‫کــه مخاطــب شــما را خشــنود و مشــتاق نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫در مدیریت بحران ‪ ۴‬رفتاری که به مدیران کمک می کند‬ ‫سرویس اموزشی ‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫دنیاگیری ویروس کرونا و بروز بحران های مالی پس از ان‪ ،‬شرایط کاری‬ ‫بســیاری از ســازمان ها را در سراســر جهــان تغییــر داد‪ .‬برخــی ســازمان ها‬ ‫توانســتند بــا دنیــای درگیــر بــا کرونــا خــود را ســازگار کننــد و بســیاری هــم‬ ‫ضربه هــای اساســی خوردنــد‪ .‬به طورکلــی بــا پیدایــش بحران هــای مشــابه‪،‬‬ ‫رهبــران و مدیــران ســازم ان ها چــه تصمیماتــی بــرای کاهــش اســیب و گــذر‬ ‫از بحــران می تواننــد بگیرنــد و چــه اقداماتــی می تواننــد انجــام دهنــد؟ در‬ ‫ایــن مقالــه به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم و چهــار رفتــار را معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد کــه در مدیریــت بحــران بــه مدیــران کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از دنیا گیــری کرونــا‪ ،‬رهبــران و مدیــران ســازمان ها به دنبــال‬ ‫تقویــت خالقیــت‪ ،‬رقابت پذیــری‪ ،‬مدیریــت درامدهــا و ســهم‬ ‫بیشــتر از بــازار بودنــد؛ امــا امــروز‪ ،‬اغلــب انهــا درگیــر مدیریــت‬ ‫هزینه هــا و حفــظ دارایــی خــود هســتند‪ .‬در شــرایط جدیــد‪ ،‬از‬ ‫یــک ســو بســیاری از انهــا بــا مشــکالت اجرایــی ماننــد کمبــود نیــرو‪،‬‬ ‫برهم خــوردن زنجیــره تامیــن کاال و خدمــات و کاهــش فــروش‬ ‫مواجــه هســتند؛ از ســوی دیگــر همیــن رهبــران و اعضــای گروه هــا‬ ‫بایــد نگــران حفــظ ســامتی خــود و اطرافیانشــان نیــز باشــند و بــا‬ ‫چالش هــای دورکاری دســت وپنجه نــرم کننــد‪ .‬مجموعــه ایــن‬ ‫چالش هــا‪ ،‬نگــرش و روش تصمیــم گیــری مدیــران و رهبــران را‬ ‫به شــدت تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تغییــر رویکردهــا و انتخــاب راهبردهــای جدیــد اســان نیســت‪.‬‬ ‫رهبــران ســازمان ها و مدیــران کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫بــا چالش هایــی مواجهنــد کــه قبــا ســابقه نداشــته اســت‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت کــه در چنیــن شــرایطی نیــاز بــه اموزش هــای ســریع و موثــر‬ ‫مدیریــت بحــران و بقــای ســازمان‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫چهــار رفتــار مهــم و اثرگــذاری را معرفــی می کنیــم کــه بــه مدیــران‪،‬‬ ‫توانایــی ســازگاری بــا تغییــر و تحول هــای جدیــد را می دهــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سریع تصمیم بگیرید‬ ‫تصمیم گیــری از مهم تریــن ویژگی هــای رهبــران موفــق اســت؛‬ ‫امــا تصمیم گیــری همــواره در شــرایط مطلوبــی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫در زمــان بحــران ‪ ،‬ماننــد همه گیــری کرونــا شــرایط به ســرعت تغییــر‬ ‫می کنــد‪ .‬پــس الزم اســت رهبــران و مدیــران ســازم ان ها ســرعت‬ ‫تصمیم گیــری خــود را زیــاد کننــد‪ .‬رهبرانــی در ایــن دوران موفق انــد‬ ‫کــه بتواننــد به ســرعت اطالعــات شــرایط پیش امــده را پــردازش‬ ‫کننــد و به موقــع تصمیمــات الزم را بگیرنــد‪ .‬گفتــن ایــن حــرف‬ ‫از انجــام ان راحت تــر اســت‪ .‬هرچــه ســازمان بزرگ تــر باشــد‪،‬‬ ‫پیچیدگــی ســطح تصمیم گیــری هــم بیشــتر اســت؛ درنتیجــه‬ ‫گرفتــن تصمیمــات فــوری ســخت تر می شــود‪ .‬در چنیــن وضعــی‬ ‫توصیه هــای زیــر شــاید راهگشــا باشــد‪:‬‬ ‫اولویت ها را تعیین کنید‪ ۳ :‬تا ‪ ۵‬هدف مهم تر ســازمان را در شــرایط‬ ‫جدیــد مشــخص کنیــد‪ .‬در ابتــدای بحــران‪ ،‬ایــن اهــداف می تواننــد‬ ‫شــامل حفــظ ســامت کارکنــان‪ ،‬مدیریــت نقدینگــی‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫امــور مهــم مشــتریان و تــداوم فعالیت هــای اجرایــی باشــد‪ .‬مشــکالت‬ ‫ضــروری را شناســایی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه گــروه مدیریتــی‬ ‫به دنبــال حــل ســریع انهــا اســت‪ .‬بــا پیدایش بیشــتر جنبه های بحــران‪،‬‬ ‫امادگــی تغییــر و اصــاح اولویت هــا را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫گزینه هــای مختلــف را سبک ســنگین کنیــد‪ :‬چــه تضــادی ممکــن‬ ‫اســت بیــن اولویت هــای ازپیش تعیین شــده ایجــاد شــود؟ تضــاد‬ ‫بیــن اولویت هــای مهــم و اولویت هــای اضطــراری؟ یــا بیــن ســرپا‬ ‫ـدن امــروز ســازمان و موفقیــت در اینــده؟ بهتریــن رهبــر کســی‬ ‫مانـ ِ‬ ‫اســت کــه به جــای فکرکــردن بــه همــۀ احتمــاالت‪ ،‬اولویت هــای‬ ‫خــود را طبقه بنــدی می کنــد تــا بتوانــد انهــا را سبک ســنگین کنــد‪.‬‬ ‫اتــاق بحــران تشــکیل دهیــد‪ :‬به عنــوان رهبــر ســازمان‪ ،‬نبایــد‬ ‫همــه تصمیم هــا را به تنهایــی بگیریــد‪ .‬بــرای ســازمان مشــخص‬ ‫کنیــد کــه چه کســانی‪ ،‬دربــاره چــه مســائلی و در چــه زمانــی اختیــار‬ ‫تصمیم گیــری دارنــد‪ .‬هــرم ارجــاع تصمیم گیــری در ســازمان را رو‬ ‫بــه پاییــن بنــا کنیــد نــه رو بــه بــاال!‬ ‫عمــل کنیــد و از اشــتباهات بگذریــد‪ :‬یــک تصمیــم ســریع قطعــا‬ ‫کامــل نیســت چــون شــرایط‪ ،‬امــکان بررســی کلــی را از شــما گرفتــه‬ ‫اســت؛ پــس بایــد بــا اشــتباهات احتمالــی کنــار بیاییــد‪ .‬ایــن را هــم‬ ‫بدانیــد کــه پیامــد تصمیم نگرفتــن بدتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سازگار شوید‬ ‫رهبــران قــوی‪ ،‬در شــرایط بحرانــی‪ ،‬از بی اطالعــی و ندانســتن‬ ‫ترســی ندارنــد؛ بلکــه همــه تــاش خــود را می کننــد تــا بــه حداکثــر‬ ‫اطالعــات منابــع مختلــف دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬انهــا از‬ ‫کمــک متخصصــان برون ســازمانی بــرای سازگارشــدن بــا شــرایط‬ ‫جدیــد بهــره می برنــد‪ .‬رفتارهــای زیــر قــدرت ســازگاری شــما و‬ ‫ســازما نتان را بیشــتر می کنــد‪:‬‬ ‫مــوارد ممنــوع را مشــخص کنیــد‪ :‬شــاید بی رحمانــه به نظر برســد؛‬ ‫امــا در بحــران بایــد برخــی امور اجرایی کنار گذاشــته شــوند‪ .‬تعیین‬ ‫انهــا بــا شماســت‪ .‬قاطعانــه تصمیم بگیرید و انهــا را بیان کنید‪.‬‬ ‫رویکردهــای دیــروز را کنــار بگذاریــد‪ :‬اینکــه پیــش از بحــران‪ ،‬چــه‬ ‫رویاهــا و راهبردهایــی بــرای ســازمان داشــتید را کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫بســیاری از برنامه هایــی کــه دیــروز طراحــی کــرده بودیــد و جــواب‬ ‫مـی داد‪ ،‬امــروز دیگــر موثــر نیســتند؛ پــس بایــد روش هــای جدیدی‬ ‫بــرای عملکــرد ســازمان خــود ابــداع کنیــد‪.‬‬ ‫خطــوط ارتباطــی را بازســازی و ســازگار کنیــد‪ :‬نظامی هــا اصطالحــی‬ ‫بــه نــام «اگاهــی محیطــی» (‪ )Situational Awareness‬دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫عبــارت به معنــای کســب اطــاع و اگاه شــدن از شــرایط منطقــه نبــرد‬ ‫ت شناســایی (‪)Reconnaissance‬‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اطالعــات بــا عملیــا ‬ ‫بــه دســت می ایــد‪ .‬به عنــوان رهبــر ســازمان بایــد بــه شــرایط جدی ـد ‬ ‫اگاهــی محیطــی داشــته باشــید‪ .‬منطقــه نبــرد شــما می توانــد بخــش‬ ‫خدمات وفــروش ‪ ،‬وضعیــت ســهام داران ‪ ،‬بخــش کارکنــان و زنجیــره‬ ‫تامیــن تــدارکات باشــد‪ .‬ایــن کار بــا تعییــن ســازوکارهای جم ـع اوری‬ ‫اطالعــات یــا مشــاوره بــا افــرادی اســت کــه تاثیــر بحــران بــر هــر بخــش‬ ‫را به خوبــی بشناســند‪ .‬رهبــران قــوی مناطــق نبــرد خــود را به خوبــی‬ ‫می شناســند و تغییرهــای هــر بخــش را زیــر نظــر دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سکان هدایت را به دست بگیرید‬ ‫رهبــران مقتــدر در شــرایط مدیریــت بحــران پــا پیــش می گذارنــد‬ ‫و تــاش می کننــد مســئله را مدیریــت کننــد‪ .‬انهــا گــروه خــود‬ ‫را ســازگار می کننــد‪ ،‬معیار هــای جدیــدی را وضــع و فرهنــگ‬ ‫مســئولیت پذیــری و پاســخ گویی را ارتقــا می دهنــد‪.‬‬ ‫ن ‪ ،‬کارهای زیر را انجام دهید‪:‬‬ ‫برای گم نشدن در طوفان بحرا ‬ ‫مواظــب اولویت هــا باشــید‪ :‬شــما بایــد اولویت هــا را به طــور خالصــه‬ ‫و مشــخص بنویســید و مطمئــن شــوید کــه انهــا بــا هــم در تضــاد‬ ‫نباشــند‪ .‬ســاختاری طراحــی کنیــد تــا بــر رونــد اجراشــدن اولویت هــا‬ ‫نظــارت کنــد و به طــور روزانــه یــا هفتگــی‪ ،‬عملکردهــای مغایــر بــا انها‬ ‫را شناســایی کــرده و بــه هــر بخش گوشــزد کند‪ .‬فهرســتی بــرای خود‬ ‫تهیــه و ان را هــر روز بررســی و به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫شــاخص های کلیــدی عملکــرد (‪ )KPI‬را تعییــن کنیــد‪ ۳ :‬تــا ‪۵‬‬ ‫تــا از مهم تریــن شــاخص های کلیــدی عملکــرد هفتگــی را تعییــن‬ ‫کنیــد و از مدیــران هــر بخــش بخواهیــد تــا به طــور مــداوم گــزارش‬ ‫انهــا را ارســال کننــد‪.‬‬ ‫مراقــب وضعیــت جســمی و روحــی خــود باشــید‪ :‬به عنــوان رهبــر‬ ‫ســازمان مســئولیت ســنگین تری بــه عهــده داریــد‪ .‬پــس بایــد‬ ‫انــرژی خــود را بــرای گــذر از شــرایط ســخت حفــظ کنیــد‪ .‬روش هــای‬ ‫منظمــی بــرای ســرحال نگه داشــتن خودتــان داشــته باشــید‪ ،‬ماننــد‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬علی زمانی‬ ‫تصمیم گیری های سخت‬ ‫با «قانون نردبان»‬ ‫بیشــتر وقت هــا درگیــر کار و مســائل شــخصی هســتیم و بــه تصمیم هــای دشــوارمان به انــدازه کافــی توجــه‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬خوشــبختانه روش ســاده ای بــرای گرفتــن تصمیم هــای ســخت وجــود دارد کــه فقــط ‪ ۵‬دقیقــه از مــا‬ ‫زمــان می گیــرد‪ .‬ایــن روش «قانــون نردبــان» نــام دارد‪.‬‬ ‫چرا در تصمیم گیری ها دچار مشکل می شویم؟‬ ‫روبه روشــدن بــا تصمیم هــای ســخت و زمــان کــم بــرای تصمیم گیــری دو عاملــی هســتند کــه موجــب‬ ‫اســترس می شــوند‪ .‬مدیــران گاهــی بایــد تصمیم هــای ســختی بگیرنــد‪ ،‬مثــا اخــراج کارمنــدی کــه رفتــار‬ ‫مناســبی نــدارد یــا صرفــا اخطــاردادن بــه او؛ ســرمایه گذاری تمــام منابــع روی یــک محصــول به امیــد اینکــه‬ ‫قیمتــش بــاال بــرود یــا تقســیم کردن ســرمایه بیــن کاالهــا و محصــوالت مختلــف‪ .‬گاهــی نیــز در زندگــی‬ ‫شــخصی بایــد تصمیم هــای ســختی بگیریــم‪ ،‬مثــا بــرای مهمانــی خانوادگــی به موقــع خودمــان را بــه خانه‬ ‫برســانیم یــا گزارشــی را امــاده کنیــم کــه بایــد اول صبــح بــه رئیســمان تحویــل بدهیــم‪.‬‬ ‫مشــکل مــا در ایــن تصمیم گیری هــا دو جنبــه دارد‪ :‬به نــدرت می توانیــم تمــام توجــه و حواســمان‬ ‫را روی انهــا متمرکــز کنیــم؛‬ ‫به خاطر نگرانی درباره پیامدهای این تصمیم ها کنترل خود را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫مراحل اســتفاده از قانون نردبان‪:‬در بیشــتر تصمیم های مهم زندگی‪ ،‬مشــخص کردن حقایق با نوشــتن‬ ‫انهــا روش بســیار مفیــدی اســت‪ ،‬زیــرا درک مســئله را اســان تر می کنــد و تــا حــد امکان عینی اســت‪.‬‬ ‫برای باالرفتن از پله های «قانون نردبان» و تصمیم گیری به این ترتیب عمل می کنیم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بــرای روشـن کردن چهارچــوب تصمیــم از خودتــان ‪ ۲‬ســؤال ســاده بپرســید‪ :‬ایــا ایــن تصمیــم تأثیــر‬ ‫قابل اندازه گیــری یــا قابل توجهــی روی کارمنــدان‪ ،‬شــرکت یــا جامعــه مــن خواهــد داشــت؟‬ ‫ایا این تصمیم حساس به زمان است؟‬ ‫اگــر پاســخ هــر دو ســؤال منفــی اســت‪ ،‬می توانیــد نفــس راحتــی بکشــید‪ .‬چــون ایــن تصمیــم به انــدازه ای‬ ‫کــه فکــر می کردیــد مهــم و حیاتــی نیســت و می توانیــد مدتــی دربــاره اش فکــر کنیــد و بعــدا تصمیــم ‬ ‫بگیریــد‪ .‬ولــی اگــر پاســخ هریــک از ایــن ســؤال ها «بلــه» یــا «شــاید» اســت‪ ،‬بــه پلــه دوم نردبــان برویــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بــه خودتــان فضــا و زمــان الزم را بدهیــد و بــرای تصمیم گیــری تمرکــز کنیــد‪ :‬بــرای تمرکــز کامــل‬ ‫تغذیــه مناســب‪ ،‬خــواب کافــی‪ ،‬ورزش و یــا هــر چیــزی کــه بــه‬ ‫شــما انــرژی بدهــد و حالتــان را خــوب نگــه دارد‪ .‬تــوان خــود را بــرای‬ ‫مقابلــه بــا شــرایط ســخت بیشــتر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تاثیرگذار باشید‬ ‫در دوران بحــران‪ ،‬هیــچ کاری مهم تــر از مراقبــت از گــروه خــود‬ ‫نیســت‪ .‬رهبــران تاثیرگــذار‪ ،‬در ایــن دوران‪ ،‬حواس شــان به شــرایط‬ ‫و حــواس پرتــی هــای اعضــای گــروه هســت‪ .‬بااین حــال تــاش‬ ‫می کننــد کــه راه هــای جدیــدی بــرای انگیــزه دادن و اثربخشــی‬ ‫گــروه پیــدا کننــد‪ .‬همچنیــن اهــداف جدیــد را بــرای اعضــا به طــور‬ ‫مشــخص و واضــح بیــان می کننــد‪ .‬اهمیــت ایــن موضــوع ایــن‬ ‫اســت کــه بحران هــای خــارج از ســازمان ماننــد دنیاگیــری کرونــا‬ ‫گرچــه یــک بحــران ســامتی محســوب می شــوند ‪ ،‬منجــر بــه بــروز‬ ‫بحــران مالــی هــم شــده اند‪ .‬فهمانــدن اهــداف و اولویت هــای‬ ‫جدیــد بــه اعضــا منجــر بــه هماهنگــی بهتــر بــرای عبــور از ایــن‬ ‫شــرایط پراســترس می شــود‪.‬‬ ‫شــما و گــروه مدیــران ســازمان بــا انجــام رفتارهــای زیــر‪ ،‬بــه اعضــا‬ ‫کمــک می کنیــد‪:‬‬ ‫بــا اعضــای گــروه در تماس باشــید‪ :‬با کمــک فناوری های ارتباطی‪،‬‬ ‫به طــور مســتمر (روزانــه یــا هفتگــی)‪ ،‬ابتــدا احــوال کارکنــان خــود‬ ‫را جویــا شــوید؛ ســپس به ســراغ گزارش هــای کاری برویــد‪ .‬حتمــا‬ ‫زمانــی را بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ارتبــاط رهبــران بــا ســایر اعضــای ســازمان قطــع‬ ‫می شــود (مثــا در دوران دورکاری)‪ ،‬ســطح ارتبــاط کاهــش می یابــد‬ ‫و احتمــال تصمیم گیــری بــدون درنظرگرفتن وضعیت گروه بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬مواظــب باشــید کــه دچــار چنیــن خطایــی نشــوید‪.‬‬ ‫تقســیم مســئولیت کنید‪ :‬برخی مســئولیت ها را به ســایر اعضای‬ ‫گــروه واگــذار کنیــد‪ .‬افــراد تاثیرگــذار و توانمنــدی را کــه می توانند در‬ ‫رهبــری بــه شــما کمــک کننــد‪ ،‬شناســایی کنیــد و از ظرفیــت انهــا‬ ‫بــرای هدایــت گــروه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫توجــه خــود را بیــن گــروه مشــتریان و کارکنــان تقســیم کنیــد‪:‬‬ ‫بــرای رســیدگی بــه درخواســت مشــتریان در دوران بحــران‪ ،‬ابتــدا‬ ‫اطالعــات الزم دربــاره مشــتریان را کســب کنیــد‪ .‬اقــدام بــدون‬ ‫اطــاع ممکــن اســت بــه مشــتریان شــما اســیب بزنــد‪ .‬ســپس‬ ‫مشــوق هایی ماننــد طوالنی ترکــردن بازپرداخت هــا و معافیت های‬ ‫خــاص را بــرای کمــک بــه انهــا تهیــه و تنظیــم کنیــد‪ .‬بــرای کمــک‬ ‫بــه کارمنــدان هــم بــر همدلــی و همراهــی بــا وضعیــت روحــی و‬ ‫جســمی انهــا تمرکــز کنیــد‪ .‬همچنیــن مراقب کارمندانی باشــید که‬ ‫مجبورنــد در ســرکار حاضــر شــوند و امکانــات اولیــه بهداشــتی را‬ ‫بــرای انهــا فراهــم کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه همیــن کارهــای‬ ‫کوچــک‪ ،‬تاثیــر بســزایی بــر عملکــرد اعضــای ســازمان می گــذارد‪.‬‬ ‫بــر موفقیت هــا‪ ،‬پیشــرفت هــای کوچــک و غلبــه موفقیت امیــز‬ ‫بــر ســختی ها تاکیــد کنیــد و انهــا را بــزرگ جلــوه دهید‪.‬بســیاری از‬ ‫کس ـب وکارها اهــداف شــرافتمندانه ای دارنــد‪ .‬بــر نقــاط مثبــت تمرکــز‬ ‫کنیــد و کوچک تریــن فداکاری هــا را بــدون تشــویق نگذارید‪ .‬حتی حفظ‬ ‫عملکــرد عــادی ســازمان در دوران بحــران‪ ،‬خــود یــک موفقیــت اســت‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫شایســتگی بســیاری از مدیــران و اعضــای گــروه‪ ،‬در دوران مدیریــت‬ ‫بحــران مشــخص می شــود‪ .‬بعــد از فروکش کــردن ان‪ ،‬بــه گذشــته‬ ‫نگاهــی بیندازیــد و ببینیــد چه کســانی از پــس ســختی ها برامدنــد و‬ ‫چــه افــرادی ان طــور کــه بایــد ‪ ،‬موفــق نبودنــد‪ .‬دوران مدیریــت بحــران‬ ‫را ارزیابــی کنیــد و قاطعانــه تصمیــم بگیریــد کــه بایــد چــه تغییرهایــی‬ ‫در ســازمان خــود بــه وجــود بیاوریــد تــا بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــوید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ ‫روی تصمیمــی کــه می خواهیــد‬ ‫بگیریــد‪ ۵ ،‬دقیقــه از زمــان خــود‬ ‫را کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫بــا بســتن در اتــاق یــا دفترکارتــان‬ ‫عوامــل حواس پرتــی را حــذف‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایجــاد شــرایط مناســب بــرای‬ ‫تمرکزکــردن می توانید تصمیم گیری‬ ‫را جــدی شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تمــام گزینه هــا و نتایــج انهــا را‬ ‫بنویســید‪ :‬هــر گزینــه را روی برگــه‬ ‫کاغــذ در یــک جملــه بنویســید‪ .‬ایــن جملــه بایــد کوتــاه و صرفــا مبتنــی بــر چیزهایــی باشــد کــه می دانیــد‪،‬‬ ‫یعنــی حقایــق و مشــاهدات تأییدشــده‪.‬‬ ‫کنــار هــر گزینــه جملـه ای بــرای توصیــف نتیجــه احتمالــی ان بنویســید‪ .‬ایــن جملــه نیــز بایــد درســت‪،‬‬ ‫محتمــل یــا بــر اســاس حقایــق یــا مشــاهدات اثبات شــده باشــد‪.‬‬ ‫ایــن پلــه بســیار مهــم اســت‪ ،‬زیــرا در ان میــان نتایــج و تصمیم هــای واقعــی ارتبــاط ایجــاد می کنیــد‬ ‫و پیامــد هــر تصمیــم را مقابــل ان می نویســید‪ .‬در ایــن پلــه گزینه هــا و نتایجــی مشــخص می شــوند‬ ‫کــه روشــن نیســتند و بــه توضیــح بیشــتری نیــاز دارنــد‪ .‬اگــر زمــان کافــی داریــد‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه‬ ‫گزینه هــا و نتایــج انهــا تــا حــد ممکــن روشــن و واضــح باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مطلوب تریــن گزینه هــا را مشــخص کنیــد (بــاالی نردبــان)‪ :‬دور بهتریــن نتیجــه ممکــن خــط‬ ‫بکشــید‪ .‬زیــر تصمیــم مربــوط بــه ان نیــز خــط بکشــید‪ .‬ایــن گزینــه اول شماســت‪.‬‬ ‫دور دومیــن نتیجــه مطلــوب و زیــر گزینــه مربــوط بــه ان نیــز خــط بکشــید‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی انتخــاب‬ ‫گزینــه اول امکان پذیــر نباشــد‪ ،‬ایــن گزینــه دوم را داریــد‪.‬‬ ‫مزیت هــای اســتفاده از قانــون نردبان‪-‬شــاید فکــر کنیــد اســتفاده از ایــن قانــون کار احمقانـه ای اســت‪،‬‬ ‫ولــی ایــن روش دو نتیجــه مثبــت دارد‪:‬اســتفاده از ایــن روش موجــب می شــود بــه جزئیــات و حقایــق‬ ‫تصمیم هــای خــود فکــر کنیــد و تحت تأثیــر احساســات یــا عوامــل اســترس زای بیرونــی قــرار نگیریــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن روش بــه ذهــن خــود می اموزیــد کــه در تصمیم گیری هــا بســیار عینــی و‬ ‫ســنجیده عمــل کنــد‪ .‬شــاید پــس از چنــد بــار اســتفاده از ایــن روش‪ ،‬بتوانیــد ذهنــی و بــدون نیــاز بــه‬ ‫نوشــتن گزینه هــا از «قانــون نردبــان» اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نظر شما چیست؟‬ ‫«قانــون نردبــان» روش ســاده ای اســت کــه بــا اســتفاده از ان می توانیــم فراینــد تصمیم گیــری را‬ ‫ســاده تر و کوتاه تــر کنیــم‪ .‬به نظــر شــما ایــن قانــون روش مفیــدی اســت؟ خوشــحال می شــویم کــه‬ ‫در بخــش «ارســال دیــدگاه» نظــرات و تجربه هــای ارزشــمندتان را بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪. ...‬‬ صفحه 6 ‫اشنایی کودکان با فضای مجازی‬ ‫اینترنت شهر بزرگی است و زندگی انسان ها را نشان می دهد‪ .‬اینترنت قسمت های خوب و زیبایی دارد‪ ،‬با این وجود مکان های خطرناکی هم هست‪.‬‬ ‫همــان قــدر کــه افــراد بســیار مهربــان در اینترنــت هســتند‪ ،‬ادم هــای خطرناکــی هــم وجــود دارنــد؛ درســت مثــل زندگــی واقعــی‪ ،‬بیشــتر ادم هایــی کــه انالیــن با‬ ‫ان هــا تمــاس برقــرار خواهیــد کــرد‪ ،‬پــاک و قابــل احترام انــد‪ ،‬امــا برخــی از ان هــا ممکــن اســت بـی ادب‪ ،‬فریبــکار و حتــی خطرنــاک باشــند‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه بــه شــکل مناســب هــم می تــوان از اینترنــت اســتفاده کــرد‪ .‬چــون محیــط شــگفت انگیزی اســت‪ .‬شــما نیــاز داریــد تــا یــاد بگیریــد کــه‬ ‫چطــور از خطــرات موجــود در اینترنــت در امــان بمانیــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مصرف رم گوگل‬ ‫کروم را چگونه‬ ‫پایین بیاوریم؟‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬یوسف اسفندیاری‬ ‫گــوگل کــروم محبوب تریــن مرورگــر جهــان محســوب می شــود‬ ‫امــا بــاال بــودن مصــرف رم ان صــدای کاربــران زیــادی را در اورده‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه حــل کامــل و اساســی ایــن مشــکل کار ســختی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا انجــام برخــی کارهــای ســاده می توانیــد تــا حــدی‬ ‫مصــرف رم گــوگل کــروم را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫چرا گوگل کروم رم زیادی مصرف می کند؟‬ ‫اگرچــه برخــی کاربــران احتمــاال ایــن موضــوع را بــاور نمی کننــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد بگوییــم کــه مصــرف رم ایــن مرورگــر طــی ســال های‬ ‫گذشــته رونــد نزولــی داشــته اســت‪ .‬بــا ایــن حــال همچنــان‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از ظرفیــت رم را اشــغال می کنــد‪ .‬امــا چــرا‬ ‫چنیــن اتفاقــی صــورت می گیــرد؟‬ ‫کــروم و ســایر مرورگر هــا هــر تــب و افزونــه را در یــک بخــش‬ ‫جداگانــه از رم قــرار می دهنــد‪ .‬جداســازی ایــن بخش هــا منجــر‬ ‫بــه بهبــود ثبــات‪ ،‬عملکــرد بهتــر و افزایــش امنیــت می شــود امــا‬ ‫از طــرف دیگــر همیــن فراینــد بــه بهــای اشــغال بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از رم صــورت می گیــرد‪ .‬بنابرایــن در ایــن شــرایط چگونــه‬ ‫می توانیــم مصــرف رم کــروم را پاییــن بیاوریــم؟‬ ‫توقف اپلیکیشن های پس زمینه‬ ‫مرورگر سافاری‬ ‫و ‪ ۶‬ویژگی‬ ‫کاربرد ی که د ر‬ ‫ایفون باید از‬ ‫ان ها استفاد ه‬ ‫کنید‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مرورگــر موبایــل اپــل از چندیــن ویژگــی جــذاب‬ ‫بهــره می بــرد کــه بســیاری از کاربــران بــا ان هــا‬ ‫اشــنا نیســتند‪ .‬در ایــن مطلــب بــه ‪ ۶‬ویژگــی‬ ‫کاربــردی نســخه ی موبایــل مرورگــر ســافاری‬ ‫می پردازیــم کــه در ایفــون خــود بایــد از ان هــا‬ ‫بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫افزونه های سافاری‬ ‫حتــی بعــد از بســتن کــروم‪ ،‬برخــی از‬ ‫اپلیکیشــن های ان ممکــن اســت در‬ ‫پس زمینــه ی سیســتم بــاز بماننــد کــه‬ ‫ایــن یعنــی بخشــی از رم را اشــغال‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬بــرای جلوگیــری از‬ ‫فعالیــت ان هــا‪ ،‬راهــی تنظیمــات ایــن‬ ‫مرورگــر شــوید و بــه > ‪Advanced‬‬ ‫‪ System‬برویــد‪ .‬ســپس در قیمــت‬ ‫‪Continue running background‬‬ ‫‪apps when Google Chrome is‬‬ ‫‪ closed‬گزینــه ی مربــوط بــه ان را‬ ‫غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫تعــداد تب هــای بــاز شــده را کاهــش‬ ‫دهیــد‬ ‫چنیــن کاری اســت ممکــن اســت‬ ‫بدیهــی و واضــح بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫برخــی از کاربــران ایــن نکتــه را فرامــوش‬ ‫می کننــد‪ .‬اگــر از جملــه افــرادی هســتید کــه همــواره بیــش از‬ ‫‪ ۲۰-۱۰‬تــب بــاز می گذاریــد‪ ،‬بــا ایــن کار رم سیســتم متحمــل‬ ‫فشــار زیــادی می شــود‪ .‬بــا وجــود اینکــه خــود مرورگــر کــروم بــه‬ ‫طــور هوشــمند برخــی از تب هایــی کــه فعــال نیســتند را بــه طــور‬ ‫موقــت بــه حالــت خــواب می بــرد‪ ،‬امــا بهتــر اســت در کل تعــداد‬ ‫تب هــای بــاز را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی بایــد تب هــای زیــادی را بــاز نگــه داریــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت ان هــا را گروه بنــدی کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار مدیریــت تب هــا و‬ ‫غیرفعــال کــردن موقتــی ان هــا راحت تــر انجــام می شــود‪.‬‬ ‫حذف افزونه های استفاده نشده‬ ‫در کنــار تب هــا‪ ،‬افزونه هــا هــم بخــش قابــل توجهــی از رم‬ ‫را اشــغال می کننــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر اگــر می بینیــد از برخــی‬ ‫افزونه هــا اســتفاده نمی کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت ان هــا را حــذف‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای ایــن کار بــر روی ایکــن سـه نقطه در ســمت راســت‬ ‫بخــش فوقانــی کلیــک کنیــد و ســپس گزینـه ی ‪ Extensions‬در‬ ‫قســمت ‪ More Tools‬را پیــدا کنیــد‪ .‬ســپس بــرای هرکــدام از‬ ‫افزونه هــا کــه کارکــردی بــرای شــما ندارنــد‪ ،‬بایــد روی دکم ـه ی‬ ‫‪ Remove‬کلیــک کنیــد تــا حــذف شــوند‪.‬‬ ‫بهره گیری از ‪ Task Manager‬کروم‬ ‫بســیاری از کاربــران نمی داننــد کــه مرورگــر کــروم ماننــد‬ ‫وینــدوز‪ ،‬از ‪ Task Manager‬اختصاصــی بهــره می بــرد‪ .‬بــا‬ ‫اســتفاده از ایــن ابــزار می توانیــد از جزئیــات فرایندهــای کــروم‬ ‫بــا ‪ ،15 iOS‬کاربــران مرورگــر ســافاری امــکان‬ ‫بهره گیــری از افزونه هــا را دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫همیــن مشــخصه امکانــات جذابــی را بــرای‬ ‫ســافاری بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬البتــه برخــاف‬ ‫دیگــر مرورگرهــا‪ ،‬بــرای نصــب ایــن افزونه هــا‬ ‫بایــد راهــی اپ اســتور شــوید‪ .‬در ایــن محیــط‬ ‫در بخــش پایینــی روی ‪ Apps‬ضربــه بزنیــد و بــه‬ ‫ســمت پاییــن اســکرول کنیــد تــا بتوانیــد بخــش‬ ‫‪ Safari Extensions‬را ببینیــد‪.‬‬ ‫در کنــار برخــی اپلیکیشـن ها‪ ،‬افزونـه ی مربــوط‬ ‫بــه ان هــا هــم ارائــه شــده کــه در تنظیمــات‬ ‫ســافاری می توانیــد ان هــا را فعــال یــا غیرفعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬معمــوال بیشــتر کاربــران از افزونه هــای‬ ‫مربــوط بــه مسدودســازی تبلیغــات اســتفاده‬ ‫می کننــد تــا هنــگام مراجعــه بــه ســایت ها‪ ،‬بــا‬ ‫تبلیغــات کمتــری روبــرو شــوند‪.‬‬ ‫امکانات پیشرفته ی حریم خصوصی‬ ‫اگــر نگــران حریــم خصوصــی هســتید‪ ،‬توصیــه‬ ‫می کنیــم در تنظیمــات ایــن مرورگــر راهــی‬ ‫بخــش ‪ Privacy & Security‬شــوید‪ .‬بــا‬ ‫فعال ســازی گزینــه ی ‪Prevent Cross-Site‬‬ ‫‪ ،Tracking‬ردیاب هــای مربــوط بــه ســایت ها و‬ ‫تبلیغــات مســدود می شــوند‪ .‬گزینــه ی ‪Privacy‬‬ ‫‪ Preserving Ad Measurement‬هــم بــه طــور‬ ‫پیش فــرض فعــال اســت کــه محدودیت هــای‬ ‫مربــوط بــه ردیاب هــا را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫حالت مطالعه‬ ‫بــرای بیشــتر ســایت ها بــا ضربــه زدن بــر ایکــن‬ ‫‪ AA‬قــرار گرفتــه در کنــار نــوار ادرس و نگــه‬ ‫داشــتن انگشــت بــر روی ان‪ ،‬می توانیــد حالــت‬ ‫مطالعــه را فعــال کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬محتــوای‬ ‫ســایت موردنظــر بــه صــورت بســیار ســاده بــه‬ ‫نمایــش درمی ایــد‪ .‬مرورگــر ســافاری بــرای‬ ‫ایــن قابلیــت برخــی امکانــات شخصی ســازی‬ ‫نظیــر تغییــر فونــت‪ ،‬تغییــر رنــگ پس زمینــه و‬ ‫انــدازه ی متــن را بــرای کاربــران ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫زمانــی هــم کــه می خواهیــد از ایــن حالــت‬ ‫خــارج شــوید‪ ،‬کافــی اســت بــار دیگــر انگشــت‬ ‫ی در ‪Google‬‬ ‫اسیب پذیر ‬ ‫‪ Cloud‬و ‪Google Play‬‬ ‫می تواند منجر به هک‬ ‫حساب ها شود‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫محققان فناوری کلیدی‬ ‫را برای تجاری سازی رمزنگاری‬ ‫کوانتومی ایجاد کردند‬ ‫خبــردار شــوید‪ .‬بــرای دسترســی بــه ایــن ابــزار‪ ،‬در کــروم کافــی‬ ‫اســت کلید هــای ‪ Shift+Esc‬را فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫در ایــن محیــط نبایــد تمــام ایــن فرایند هــا را متوقــف کنیــد‬ ‫امــا مثــا اگــر می بینیــد یــک افزونــه بخــش زیــادی از رم را‬ ‫اشــغال کــرده و فعــا نیــازی بــه ان نداریــد‪ ،‬کافــی اســت فراینــد‬ ‫موردنظــر را انتخــاب کنیــد و در نهایــت روی گزینــه ی ‪End‬‬ ‫‪ Process‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ریست کردن یا نصب از اول‬ ‫در نهایــت اگــر می بینیــد هیچکــدام از ایــن راهکارهــا جــواب‬ ‫نمی دهنــد و کــروم همچنــان رم زیــادی را مصــرف می کنــد‪،‬‬ ‫کافــی اســت ایــن مرورگــر را بــه طــور کامــل ریســت کنیــد یــا اینــه‬ ‫ان را از اول نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ریســت کــردن اطالعــات زیــادی حــذف می شــود ولــی‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه بوک مارک هــا‪ ،‬تاریخچــه ی وب گــردی و‬ ‫پســورد ها حفــظ می شــوند‪ .‬بــرای ایــن کار در بخــش تنظیمــات‬ ‫راهــی ‪ Advanced > Reset & Clean Up‬شــوید و بعــد از‬ ‫انتخاب ‪ Restore settings to their original defaults‬روی‬ ‫دکمــه ی ‪ Reset Settings‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای روش دوم هــم کافــی اســت کــروم را بــه طــور کامــل‬ ‫حــذف و بــار دیگــر نصــب کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه اطالعــات مهــم را‬ ‫از دســت ندهیــد‪ ،‬داده هــا را بــا اکانــت گــوگل ســینک کنیــد تــا‬ ‫بعــد از نصــب دوبــاره‪ ،‬بتوانیــد بــه اطالعــات موردنظــر دسترســی‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫خــود را روی ایکــن ‪ AA‬نگــه داریــد‪.‬‬ ‫گروه بندی تب ها‬ ‫بــرای ســاماندهی تب هــا‪ ،‬توصیــه می کنیــم از‬ ‫قابلیــت گروه بنــدی تب هــا بهــره ببریــد‪ .‬بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن مشــخصه‪ ،‬ابتــدا ســافاری را بــاز‬ ‫کنیــد و در ســمت راســت بخــش پایینــی روی‬ ‫دکمــه ی ‪ View‬ضربــه بزنیــد تــا تمــام تب هــا‬ ‫بــه نمایــش دربیاینــد‪ .‬ســپس اگــر مثــا ‪ ۱۰‬تــب‬ ‫بــاز شــده باشــد‪ ،‬عبــارت ‪ Tabs ۱۰‬بــه نمایــش‬ ‫درمی ایــد کــه بایــد روی ان ضربــه بزنیــد‪ .‬حــاال‬ ‫می توانیــد یــک گــروه خالــی جدیــد یــا گــروه حــاوی‬ ‫تمــام تب هــای بــاز شــده ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫وب گردی ناشناس‬ ‫اگــر بــه دنبــال وب گــردی بــدون برجــای‬ ‫گذاشــتن رد پــای خــود هســتید‪ ،‬بایــد از قابلیــت‬ ‫وب گــردی ناشــناس بهــره ببریــد‪ .‬بــرای ایــن کار‬ ‫بایــد از دکمـه ی ‪ View‬در ســمت راســت بخــش‬ ‫پایینــی اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن بــا لمــس‬ ‫طوالنــی همیــن دکمــه‪ ،‬بــه ســرعت بیــن حالــت‬ ‫ناشــناس و حالــت معمولــی جابجــا می شــوید‪.‬‬ ‫اســیب پذیری های ‪ XSS‬در ‪ Google Cloud‬و ‪Google Play‬‬ ‫می توانــد منجــر بــه هــک کــردن حســاب ها شــود‪.‬‬ ‫اســیب پذیری در‪ Google Cloud ،DevSite‬و ‪Google Play‬‬ ‫بــه مهاجمــان اجــازه مــی داد حمــات اســکریپت بیــن ســایتی‬ ‫(‪ )XSS‬انجــام دهنــد و راهــی بــرای ســرقت بــاز کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن اســیب پذیــری‪ ،‬بــاگ ‪ XSS‬در ‪Google Devsite‬‬ ‫اســت‪ ،‬یــک لینــک پیونــد تحــت کنتــرل مهاجــم می توانــد جــاوا‬ ‫اســکریپت را درادرس هــای ‪ http:‎//coud.google.com‬و‬ ‫‪ http:‎//developers.google.com‬اجــرا کنــد‪ ،‬بــا ایــن کار‬ ‫مهاجــم می توانــد بــا دور زدن ‪( SOP‬سیاســت مبــدا مشــترک)‬ ‫محتواهــا را بخوانــد و اصــاح کنــد‪ ،‬محقــق «‪ »NDevTK‬کــه‬ ‫هــر دو اســیب پذیری را کشــف کــرده اســت‪ ،‬نوشــت‪« :‬بــه دلیــل‬ ‫اســیب پذیری در پیاده ســازی ســمت ســرور‪ ،‬بخشــی از ‪ URL‬بــه‬ ‫صــورت ‪ HTML‬منعکــس شــد‪ ،‬بنابرایــن می تــوان بــا بخشــی از‬ ‫صفحــه ‪ 404‬حملــه ‪ XSS‬را انجــام داد‪.‬‬ ‫دومیــن اســیب پذیری ‪ XSS‬مبتنــی بــر‪ DOM‬در ‪Google Play‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪580‬‬ ‫در ضمــن در هوم اســکرین اگــر انگشــت خــود‬ ‫را بــر روی ایکــن مرورگــر ســافاری نگــه داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد گزینــه ی ‪ New Private Tab‬را‬ ‫ببینیــد کــه بــا ضربــه بــر ان مســتقیما راهــی‬ ‫حالــت وب گــردی ناشــناس می شــوید‪.‬‬ ‫افــزودن اپلیکیشــن های تحــت وب بــه هــوم ‬ ‫اســکرین‬ ‫بــا توجــه بــه تحریم هــای اپــل‪ ،‬کاربــران ایفــون‬ ‫بــرای بهره گیــری از بســیاری از اپلیکیشــن های‬ ‫ایرانــی بایــد از نســخه ی تحــت وب ان هــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬بــرای افــزودن میان بــر ایــن‬ ‫اپلیکیشــن های تحــت وب بــه هــوم اســکرین‬ ‫خــود‪ ،‬بعــد از بــاز کــردن ان هــا در مرورگــر‬ ‫ســافاری بایــد از گزینـه ی ‪ Add to Home‬بهــره‬ ‫ببریــد‪ .‬بــرای ایــن کار ابتــدا در منــوی پایینــی‬ ‫روی دکمـه ی اشــتراک گذاری (ایکنــی بــه شــکل‬ ‫یــک مســتطیل حــاوی فلــش) ضربــه بزنیــد و‬ ‫ســپس گزینــه ی ‪ Add to Home Screen‬را‬ ‫انتخــاب کنیــد و در نهایــت بــر روی گزینــه ی‬ ‫‪ Add‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬اســیب پذیری هــای ‪ XSS‬مبتنــی بــر ‪ DOM‬معمــوال‬ ‫زمانــی ایجــاد می شــوند کــه جــاوا اســکریپت‪ ،‬داده هــا را از یــک‬ ‫منبــع قابــل کنتــرل توســط مهاجــم ماننــد ‪ URL‬دریافــت می کنــد‬ ‫و ان را بــه ســینکی ارســال می کنــد کــه از اجــرای کــد پویــا ماننــد‬ ‫‪ eval‬یــا ‪ innerHTML‬پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬ایــن بــه مهاجمــان‬ ‫اجــازه می دهــد تــا جــاوا اســکریپت مخــرب را اجــرا کننــد و بــه‬ ‫ایــن ترتیــب حســاب های دیگــر کاربــران را ســرقت کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫محقــق گفــت کــه انهــا فکــر نمی کننــد همــان پاســخ ســرور‬ ‫بــدون اســتفاده از ‪ URL‬ارائــه شــده توســط مهاجــم بــرای ســایر‬ ‫کاربــران ارســال شــود و همچنیــن کــد اســیب پذیر زمانــی در‬ ‫صفحــه گوگل پلــی اجــرا می شــود کــه جســتجو منجــر بــه پیــام‬ ‫خطــا گــردد‪.‬‬ ‫چــون ‪ Window Location‬شــامل ‪ hash‬اســت کــه هرگــز‬ ‫رمزگــذاری نمی شــود‪ ،‬امــکان فــرار از زمینــه ‪ href‬و تنظیــم‬ ‫ویژگی هــای ‪ HTML‬وجــود دارد‪ ،‬بــر خــاف‪DevSite XSS ، CSP‬‬ ‫(سیاســت امنیــت محتــوا) می توانــد از ایــن امــر جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫در سیســتم های رمزنــگاری مــدرن‪ ،‬کاربــران کلیدهــای‬ ‫عمومــی و خصوصــی را تولیــد می کننــد کــه امنیــت را بــر‬ ‫اســاس پیچیدگــی محاســباتی تضمیــن می کننــد و از انهــا‬ ‫بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی اطالعــات اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اخیــراً‪ ،‬سیســتم های رمزنــگاری کلیــد عمومــی‬ ‫مــدرن بــا حفره هــای امنیتــی احتمالــی در برابــر رایانه هــای‬ ‫کوانتومــی بــا قــدرت محاســباتی زیــاد مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫در سیســتم های رمزنــگاری مــدرن‪ ،‬کاربــران کلیدهــای‬ ‫عمومــی و خصوصــی را تولیــد می کننــد کــه امنیــت را‬ ‫بــر اســاس پیچیدگــی محاســباتی تضمیــن می کننــد و‬ ‫از انهــا بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی اطالعــات اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اخیــراً‪ ،‬سیســتم های رمزنــگاری‬ ‫کلیــد عمومــی مــدرن بــا حفره هــای امنیتــی احتمالــی در‬ ‫برابــر رایانه هــای کوانتومــی بــا قــدرت محاســباتی زیــاد‬ ‫مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک راه حــل‪ ،‬سیســتم های رمزنــگاری کوانتومــی‬ ‫بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته انــد‪ .‬انهــا از کلیدهــای‬ ‫کوانتومــی اســتفاده می کننــد کــه امنیــت را بــر اســاس‬ ‫فیزیــک کوانتومــی بــه جــای پیچیدگــی محاســباتی تضمیــن‬ ‫می کنــد‪ ،‬بنابرایــن حتــی در برابــر رایانه هــای کوانتومــی نیــز‬ ‫ایمــن هســتند‪ .‬بنابرایــن انتظــار م ـی رود کــه سیســتم های‬ ‫رمزنــگاری کوانتومــی جایگزیــن سیســتم های رمزنــگاری‬ ‫مــدرن شــوند‪.‬‬ ‫توزیــع کلیــد کوانتومــی (‪ )QKD‬مهمتریــن فنــاوری بــرای‬ ‫تحقــق سیســتم های رمزنــگاری کوانتومــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تجــاری ســازی ‪ QKD‬بایــد بــه دو موضــوع فنــی اصلــی‬ ‫پرداخــت‪ .‬یکــی فاصلــه ارتباطــی اســت و دیگــری گســترش‬ ‫ارتبــاط شــبکه یــک بــه یــک (‪ )1:1‬بــه یــک بــه چنــد (‪ )N:1‬یــا‬ ‫چنــد بــه چنــد (‪.)N:N‬‬ ‫‪ Twin-field (TF) QKD‬کــه در ســال ‪ 2018‬معرفــی شــد‪،‬‬ ‫یــک پروتــکل از راه دور اســت کــه می توانــد فاصلــه ارتباطــی‬ ‫سیســتم های ‪ QKD‬را بــه طــور چشــمگیری افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫در ‪ ،TF QKD‬دو کاربــر می تواننــد یــک کلیــد را بــا ارســال‬ ‫ســیگنال های کوانتومــی بــه یــک شــخص ثالــث متوســط‬ ‫کــه بــرای انــدازه گیــری اســت‪ ،‬توزیــع کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫از دســت دادن کانــال اجتنــاب ناپذیــر‪ ،‬ایــن معمــاری بــه‬ ‫کاربــران اجــازه می دهــد تــا فاصلــه ارتباطــی را افزایــش‬ ‫دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬علیرغــم نــواوری ان‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫دشــواری قابــل توجــه پیــاده ســازی سیســتم‪ ،‬تنهــا توســط‬ ‫چنــد گــروه پیشــرو جهانــی ‪ QKD‬بــه طــور تجربــی نشــان‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬و تحقیقــات در مــورد شــبکه ‪TF QKD‬‬ ‫هنــوز کافــی نیســت‪.‬‬ ‫موسســه علــم و فنــاوری کــره (‪ )KIST‬اعــام کــرد کــه تیــم‬ ‫تحقیقاتــی انهــا‪ ،‬مرکــز اطالعــات کوانتومــی‪ ،‬بــه رهبــری‬ ‫مدیــر ســانگ ووک هــان‪ ،‬موفــق بــه نمایــش ازمایشــی‬ ‫یــک شــبکه کاربــردی ‪ TF QKD‬شــد‪ .‬ایــن دومیــن نمایــش‬ ‫ازمایشــی شــبکه ‪ TF QKD‬در جهــان پــس از دانشــگاه‬ ‫تورنتــو در کانــادا اســت‪.‬‬ ‫تیــم تحقیقاتــی یــک ســاختار شــبکه ‪TF QKD‬‬ ‫جدیــد را پیشــنهاد کــرد کــه بــه یــک شــبکه دو بــه چنــد‬ ‫(‪ )N:2‬مقیاس پذیــر مبتنــی بــر مالتی پلکــس کــردن‬ ‫پالریزاســیون‪ ،‬زمــان و تقســیم طــول مــوج اســت‪.‬‬ ‫برخــاف اولیــن نمایــش دانشــگاه تورنتــو بــر اســاس‬ ‫ســاختار شــبکه حلقــه ای‪ ،‬معمــاری تیــم تحقیقاتــی بــر‬ ‫اســاس یــک شــبکه ســتاره ای اســت‪ .‬ســیگنال کوانتومــی‬ ‫در ســاختار حلقــه بایــد از هــر کاربــری کــه بــه حلقــه‬ ‫متصــل اســت عبــور کنــد‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ســاختار ســتاره‬ ‫فقــط از مرکــز عبــور می کنــد و اجــرای یــک سیســتم ‪QKD‬‬ ‫کاربــردی تــر را ممکــن می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای غلبــه بــر موانــع اجرایــی اصلــی‬ ‫توســعه سیســتم ‪ ،TF QKD‬تیــم از ســاختار ‪ PnP‬اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬یــک سیســتم ‪ TF QKD‬معمولــی بــه سیســتم های‬ ‫کنتــرل زیــادی ماننــد کنترل کننده هــای زمان بنــدی‪ ،‬طــول‬ ‫مــوج‪ ،‬فــاز و پالریزاســیون نیــاز دارد تــا عــدم تمایــز دو‬ ‫ســیگنال کوانتومــی منتشــر شــده از منابــع نــوری متفــاوت‬ ‫دو کاربــر را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در معمــاری ‪ PnP TF QKD‬کــه توســط تیــم‬ ‫تحقیقاتــی ‪ KIST‬توســعه یافتــه اســت‪ ،‬شــخص ثالــث‬ ‫وســط ســیگنال های اولیــه را بــا اســتفاده از یــک منبــع نــور‬ ‫بــه هــر دو کاربــر تولیــد و ارســال می کنــد و ســیگنال ها‬ ‫بــا انجــام یــک رفــت و برگشــت بــه شــخص ثالــث بــاز‬ ‫می گردنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬رانــش پالریزاســیون ناشــی از اثــر‬ ‫شکســت مضاعــف کانــال بــه طــور خــودکار جبــران مــی شــود‬ ‫و کاربــران اساســا ً طــول مــوج یکســانی دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه دلیــل عبــور دو ســیگنال از یــک مســیر‬ ‫در جهــت مخالــف‪ ،‬زمــان رســیدن ســیگنال ها بــه طــور‬ ‫طبیعــی یکســان اســت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬تنهــا یــک کنتــرل کننــده‬ ‫فــاز بــرای پیــاده ســازی معمــاری تیــم تحقیقاتــی مــورد نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس معمــاری‪ ،‬تیــم بــا موفقیــت یــک نمایــش‬ ‫تجربــی از یــک شــبکه ‪ TF QKD‬را انجــام داد‪ .‬ســانگ ووک‬ ‫هــان‪ ،‬رهبــر مرکــز اطالعــات کوانتومــی‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن یــک‬ ‫دســتاورد تحقیقاتــی قابــل توجــه اســت کــه امــکان حــل دو‬ ‫مانــع اصلــی بــرای تجاری ســازی ‪ QKD‬را نشــان می دهــد‬ ‫و مــا بــه یــک فنــاوری کلیــدی کــه تحقیقــات مربوطــه را‬ ‫هدایــت می کنــد‪ ،‬دســت یافته ایــم‪.‬‬ صفحه 7 ‫کمپین عبور عابرین پیاده از گذرگاه عابر پیاده و استفاده از صندلی‬ ‫کودک در خودرواداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -580‬سال هشتم‬ ‫‪-580-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫اگوست‪/55 - 2022 //‬محرم‪/‬‬ ‫‪// 3- 1401 //05‬اگوست‬ ‫چهار شنبه ‪05//12‬‬ ‫‪76‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫فقیه کامل‬ ‫ـاس م ِـ ْ ‬ ‫م یُقَنِّط ِـ‍ النـ َّ َ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫ل ُّ الْفَقِیـ ه ِ مَـ ْ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) لْفَقِیـ ُه ک ُ ‬ ‫ن رَحْمَـ ه ِ‬ ‫ن مَکـ ْـر ِ الل َّـ ه ِ ‪.‬‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫م یُوْمِنْه ُـ ْ ‬ ‫حِ الل َّـ ه ِ و َ ل َـ ْ ‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫سـه ُ ْ ‬ ‫الل َّـهِ ‪ ،‬و َ ل َـ ْ ‬ ‫م یُوْی ِ ْ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) فرمود‪:‬فقیــه و بصیــر در دیــن در حـد ّ کمــال کســى‬ ‫اســت کــه مــردم را از رحمــت الهــى نومیــد نســازد و از لطــف او مایــوس نکنــد و از‬ ‫مجازات هــاى او ایمــن ننمایــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در حقیقــت در ایــن کالم پربــار خــود مســئلۀ تعادل‬ ‫خــوف و رجــا را بــه صــورت جدیــدى مطــرح مى کنــد و مى فرمایــد‪« :‬فقیــه و بصیــر‬ ‫در دیــن در حـد ّ کمــال کســى اســت کــه مــردم را از رحمــت الهــى نومیــد نکنــد و‬ ‫ل ُّ‬ ‫از لطــف او مایــوس نســازد و از مجازات هــاى او ایمــن ننمایــد»؛ (الْفَقِیــ ُه ک ُ ‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫سـه ُ ْ ‬ ‫ن رَحْمَـ ه ِ الل َّـهِ ‪ ،‬و َ ل َـ ْ ‬ ‫ـاس م ِـ ْ ‬ ‫م یُقَنِّط ِ‍ ـ النـ َّ َ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫الْفَقِیـ ه ِ مَـ ْ ‬ ‫م یُوْی ِ ْ‬ ‫حِ الل َّـهِ ‪ ،‬و َ‬ ‫ن مَکـ ْـر ِ الل َّـهِ ) ‪.‬‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫م یُوْمِنْه ُـ ْ ‬ ‫ل َـ ْ ‬ ‫منظــور از«فقیــه» در ایــن کالم حکمت امیــز فقیـ ه ِ اصطالحــى یعنــى عالــم‬ ‫بــه احــکام فرعیــۀ دیــن نیســت‪،‬بلکه فقی ـ ه ِ بــه معنــاى لغــوى و بــه معنــاى‬ ‫ل ُّ الْفَقیه»به معنــاى عالم کامل‬ ‫وســیع کلمــه اســت یعنــى عالــم دینــى و «ک ُ ‬ ‫ازهرجهــت اســت‪.‬‬ ‫تعبیــرات ســه گانـه اى کــه امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار حکیمانــۀ خــود‬ ‫م یُقَن ِّ ‍ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫بــه کار بــرده در واقــع از ایــات قــران گرفتــه شــده اســت‪ :‬جملــۀ «مَ ْ ‬ ‫طِ‬ ‫ن رَحْمَـ ه ِ الل ّـهِ ؛ کســى کــه مــردم را از رحمــت الهــى مایــوس نکنــد»‬ ‫ـاس م ِـ ْ ‬ ‫النـّ َ ‬ ‫ســهِ ْ ‬ ‫م‬ ‫ســرَفُوا عَل ـ ‬ ‫ی الَّذِی ـ َ ‬ ‫لْ یــا عِبــاد ِ َ ‬ ‫برگرفتــه از ایــن ایــه اســت‪«« :‬ق ُـ ‬ ‫ى اَنْف ُ ِ‬ ‫ن اَ ْ‬ ‫ن الل ّـ َ ه یَغْفِــر ُ الذُّنـ ُ َ ‬ ‫ال تَقْن َطـُـوا م ِـ ْ ‬ ‫ن رَحْمَ ـ ه ِ الل ّـ ه ِ ا ِ َّ‬ ‫ـوب جَمِیعــا ًاِن َّـ ُه هُ ـو َ ال ْ َغفُــور ُ‬ ‫م »؛ اى بندگانــى کــه راه اســراف بــه خــود را درپیــش گرفته ایــد و مرتکب‬ ‫الرَّحِیـ ُ‬ ‫گناهــان شــده اید از رحمــت خداونــد مایــوس نشــوید‪ ،‬چرا کــه او همۀ گناهان‬ ‫(توبه کننــدگان) را بــه یقیــن او امرزنــدۀ مهربــان اســت»‪.‬‬ ‫ن رَحْمَـ هَ الل ّـهِ » بــر گرفته از کالم یعقوب اســت‬ ‫م م ِـ ْ ‬ ‫سـه ُ ْ ‬ ‫‪١‬و جملــۀ «و َ ل َـ ْ ‬ ‫م یُوی ِ ْ‬ ‫سـ َ ‬ ‫َّســوا م ِـ ْ ‬ ‫کــه بــه فرزنــدان خــود مى گویــد‪«« :‬اِذ ْ َ‬ ‫ـف و َ اَخِی ـ ه ِ‬ ‫ن یُو ُ‬ ‫هبـُـوا فَتَحَس ُ‬ ‫ن »؛‬ ‫حِ الل ّـ ه ِ اِال َّالْقَـو ْ ُ ‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫س م ِـ ْ ‬ ‫حِ الل ّـ ه ِ اِنـ َّ ُه ال یَیْــا َ ُ ‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫ســوا م ِـ ْ ‬ ‫و َ ال ت َیْا َ ُ‬ ‫م الْکافِــرُو َ‬ ‫برویــد و در جســتجوى یوســف و بــرادرش باشــید و از رحمــت الهــى مایــوس‬ ‫نشــوید چــون ازرحمــت الهــى جــز قــوم کافر مایوس نمى شــوند»‪.‬جملۀ ســوم‬ ‫بــر گرفتــه از ایــن ایــۀ شــریفه اســت کــه مى فرمایــد‪«« :‬ا َفَاَمِنـُـوا مَکـ ْـر َ الل ّـ ه ِ فَــا‬ ‫ن »؛ ایــا انهــا از مجــازات الهــى خــود را در‬ ‫ن مَکـ ْـر َ الل ّـ ه ِ اِال َّالْقَـو ْ ُ ‬ ‫یَاْمَـ ُ ‬ ‫م الْخا ِ‬ ‫ســرُو َ‬ ‫امــان دیدنــد (مکــر در این گونــه مــوارد بــه معنــاى عــذاب غافلگیرانــه اســت) و‬ ‫تنهــا جمعیــت زیانــکاران خــود را از عــذاب الهــى در امــان مى داننــد»‪.‬‬ ‫در این که چه تفاوتى میان جملۀ اول و دوم است که هر دو سخن از امیدوارى‬ ‫به رحمت خدا مى گوید بعضى از شارحان نهج البالغه گفته اند‪ :‬جملۀ نخست‬ ‫اشاره به رحمت خدا در قیامت و جملۀ دوم اشاره به رحمت الهى در دنیاست‪.‬‬ ‫(همان گونه که در داستان یعقوب و یوسف امده است)‪.‬‬ ‫نکته ‪:‬دو بال خوف و رجا‬ ‫همیشــه بــراى رســیدن بــه مقصــد بایــد از دو نیــرو اســتفاده کرد‪ :‬نیــروى محرک‬ ‫و نیــروى بــاز دارنــده؛ بــه کمــک نیــروى محــرک‪ ،‬حرکــت اغــاز مى شــود و هرچــه‬ ‫قوى تــر باشــد ســرعت بیشــترى بــه خــود مى گیــرد؛‬ ‫امــا نیــروى بــاز دارنــده بــراى حفظ‍ ـ تعــادل و پیشــگیرى از خطــرات مخصوصــا ًدر‬ ‫مســیرهاى پرخطــر ضــرورت دارد‪ .‬انچــه بــه طــور ســاده در اتومبیل هــا مى بینیــم‬ ‫در وجــود پیچیــدۀ انســان نیــز حاکــم اســت‪.‬‬ ‫انســان بــراى کمــال و قــرب الــى اللّــه افریده شــده و انگیزه هــاى الزم در درون و‬ ‫بیــرون وجــودش بــه وســیلۀ انبیــا و اولیا و تعلیمان اســمانى اماده شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســوى دیگــر هــواى نفــس و وسوس ـه هاى شــیطانى او را پیوســته بــه خــود‬ ‫مشــغول مـى دارد تــا از مســیر منحــرف گــردد یــا در پرتــگاه ســقوط‍ کنــد‪.‬‬ ‫نیــروى بازدارنــده بــراى یپشــگیرى از ایــن خطــرات اســت‪ .‬همــۀ پیامبــران بشــیر‬ ‫و نذیــر بودنــد و همــۀ کســانى کــه خطـ‍ انهــا را ادامــه مى دهنــد نیــز از ایــن دو‬ ‫امــر برخوردارنــد‪.‬‬ ‫ایــن همــان مســئلۀ خــوف و رجاســت کــه بــه عنــوان دو بــال بــراى پــرواز در‬ ‫اســمان ســعادت و قرب الى الل ّه معرفى شــده و حتى در روایات تصریح شــده‬ ‫اســت کــه هیــچ یــک از ایــن دو نبایــد بــر دیگــرى فزونــى یابــد‪ ،‬زیــرا اگــر خــوف‪،‬‬ ‫فزونــى یابــد انســان بــه ســوى یــاس کشــیده مى شــود و ادم مایــوس گرفتــار‬ ‫انــواع گناهــان خواهــد شــد‪ ،‬زیــرا فکــر مى کنــد کار از کار گذشــته و پرهیــز از گناه‬ ‫و انجــام طاعــات نتیجـه اى نــدارد‪ .‬بــه عکــس‪ ،‬اگــر امیــد او فزونــى یابــد نســبت به‬ ‫ارتــکاب گناهــان بى تفــاوت مى گــردد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنین‬ ‫علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحه ‪۵۳۵‬‬ ‫تهیه شده توسط‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫با نوای کاروان‬ ‫جوشش عشق حسین‬ ‫خاطرات مداح اهل بیت حاج صادق اهنگران‬ ‫نوشته‪ :‬دکتر بهداروند‬ ‫[نامه را که از اقای ایمانی گرفتم]‪،‬‬ ‫هنــوز چنــد دقیقــه از رفتــن اقــای ایمانــی نگذشــته بــود کــه‬ ‫دیــدم یــک نفــر در تاریکــی دارد بــه طــرف مــن مــی ایــد‪،...‬‬ ‫لبــاس کــردی بــه تــن داشــت و روی ان اورکــت امریکایی پوشــیده‬ ‫بــود‪ ،‬بــا دیــدن فــرد ناشــناس قلبــم فــرو ریخــت‪ .‬بــا خــودم گفتــم‪:‬‬ ‫«ای دل غافــل! دســتگیر شــدم‪ .‬حــاال چــه کار کنــم؟» بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ســعی کــردم خــودم را کنتــرل کنــم و ترســم را بــروز ندهــم‪.‬‬ ‫مــرد ناشــناس بــه مــن نزدیــک شــد و پرســید‪« :‬چــی بهــت داد؟»‬ ‫ابتــدا خواســتم انــکار کنــم کــه چیــزی گرفتــه ام‪ ،‬امــا احســاس‬ ‫کــردم انــکار مــن کار را خــراب تــر مــی کنــد‪ .‬گفتــم‪« :‬هیچــی‪.‬‬ ‫نامـه ای داد کــه بــه خانــواده اش برســانم‪ .‬مــرد ناشــناس گفــت‪:‬‬ ‫نامــه را بــه مــن بــده‪ ».‬بــه ناچــار‪ ،‬نامــه اقای ایمانــی را بــه او دادم‪.‬‬ ‫نامــه را خوانــد‪ .‬بعــد از مــن خواســت کــه فــردا بــه ســاواک بــروم‪.‬‬ ‫بعــد از جــدا شــدن از ان مــرد‪ ،‬بــا ســرعت بــه خانــه رفتــم و‬ ‫کتاب هایــم را جمــع کــردم‪ .‬چالــه ای در نزدیکــی خانــه مــان‬ ‫کنــدم و کتابهــا را در ان جــا پنهــان کــردم‪ .‬بــه هــم خانــه ای هایــم‬ ‫هــم گفتــم احتمــاال ســاواک امشــب بــه منزلمــان بیایــد‪ .‬ان‬ ‫شــب خیلــی بــه مــن ســخت گذشــت‪ .‬هرلحظــه منتظــر رســیدن‬ ‫مامــوران ســاواک بــودم‪ .‬تــا اذان صبــح خبــری نشــد‪ .‬نمــاز صبــح را‬ ‫کــه خوانــدم‪ ،‬قــدری خوابیــدم‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۸‬صبــح بــه ســاختمان ســاواک رفتــم‪ .‬چنــد نفــر نهاونــدی‬ ‫ان موقع داشــتند ســاختمان ســاواک را می ســاختند‪ .‬با انها رفیق‬ ‫بودم و می دانســتم انقالبی هســتند‪ .‬انها می گفتند‪ :‬ما این جا را‬ ‫می سازیم‪ ،‬ولی ان شاء الله به دست انقالبی ها خواهد افتاد‪».‬‬ ‫بــه محــض ایــن کــه وارد اتــاق شــدم‪ ،‬مامــور ســاواک مــن را پشــت‬ ‫میــزی نشــاند و گفــت‪« :‬هــر چــه مــی گویــم‪ ،‬بــا کمــال صداقــت‬ ‫جــواب بــده‪ .‬اگــر دروغ بگویــی‪ ،‬خــودت را بدبخــت کــرده ای‪ ».‬چنــد‬ ‫برگــه جلویــش بــود و ســوال مــی کــرد‪ .‬مــن هــم جــواب مــی دادم‬ ‫و زیــر برگــه هــا را امضــا مــی کــردم‪ .‬راهنمایــی هــای حســین علــم‬ ‫الهــدی در ایــن بازجویــی خیلــی بــه مــن کمــک کــرد‪ .‬او مــدت هــا‬ ‫قبــل تعــدادی برگــه از نمونــه ســواالت بازجویــان ســاواک را بــه مــن‬ ‫داد و گفــت‪« :‬اینهــا را بخــوان کــه اگــر ســاواک دســتگیرت کــرد‪،‬‬ ‫بتوانــی بــه راحتــی در بازجویــی هــا جــواب بدهــی ‪ .‬برگــه هــا حاصل‬ ‫ســوال و جــواب هــای بــرادران رضایــی در زمــان دســتگیری شــان‬ ‫بــه دســت بازجوهــای ســاواک بــود‪ .‬ســاواک ان ســواالت را از همــه‬ ‫متهمــان مــی پرســید‪ .‬مــن ان برگــه هــا را چنــد بــار کامــل خوانــده و‬ ‫حفــظ کــرده بــودم‪ .‬همــان طــور کــه پیــش بینــی کــرده بــودم‪ ،‬مامور‬ ‫ســاواک ابتــدا نــام‪ ،‬نــام فامیلــی و شــغل پــدرم را پرســید‪ .‬بعــد از‬ ‫ســن و محــل تولــدم ســوال کــرد‪ .‬علــم الهــدی بــه مــن یــاد داده‬ ‫بــود کــه مامــوران ســاواک ســواالت ضدونقیــض مــی پرســند تــا‬ ‫مطمئــن شــوند کــه فــرد دســتگیر شــده راســت مــی گویــد‪ .‬بازجــو‬ ‫همــان ســوال هــای داخــل برگــه هــا را از مــن پرســید و مــن هــم‬ ‫بــه راحتــی جــواب دادم‪ .‬بعــد پرســید‪« :‬چــرا به حســینیه نورمفیدی‬ ‫مــی روی؟» گفتــم‪« :‬فقــط بــرای نمــاز جماعــت بــه انجــا مــی روم‪».‬‬ ‫ســوال کــرد‪ :‬چــه رابطــه ای میــان تــو و اقــای ایمانی وجــود دارد؟» با‬ ‫قاطعیــت جــواب دادم رابطــه خاصــی بــا اقــای ایمانــی نــدارم و فقط‬ ‫در حســینیه او را مــی بینــم‪ ».‬در اخــر هــم تهدیــدم کــرد‪ :‬تو ارتشــی‬ ‫هســتی و او یک تبعیدی اســت‪ .‬اگر ثابت شــود که ارتباطی میان‬ ‫شــما هســت‪ ،‬دمــار از روزگارت در مــی اورم‪ .‬مــن هــم گفتــم‪« :‬هــر‬ ‫کاری مــی خواهیــد‪ ،‬بکنیــد‪ ».‬بعــد‪ ،‬قــدری بــه مــن تشــر زد و گفت‪:‬‬ ‫«بــه ان اتــاق کــه درش بــاز اســت‪ ،‬بــرو‪ .‬رئیــس ســاواک بــا تــو کار‬ ‫دارد‪ .‬برگــه هــای بازجویــی را امضــا کــردم و بــه اتــاق رئیــس ســاواک‬ ‫رفتــم‪ .‬ان موقــع رئیــس ســاواک مریــوان فــردی بــه نــام محمــدی‬ ‫بــود‪ .‬نمــی دانــم فامیلــی مســتعار یــا حقیقــی اش بــود‪ .‬بــه محــض‬ ‫اینکــه وارد اتــاق رئیــس ســاواک شــدم‪ ،‬شــروع بــه فحاشــی کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬فعــا پشــت در بایســت تــا صدایــت کنــم‪ ».‬بعــد از چنــد‬ ‫دقیقــه گفــت‪ :‬بیــا داخــل‪ ».‬اول ســعی کــرد کمــی مهربانانــه بــا مــن‬ ‫حــرف بزنــد و بــه قــول معــروف از مــن حــرف بکشــد در ان برگه هــا‬ ‫امــده بــود کــه مامــوران ســاواک یــک جــا تنــد و چکشــی برخــورد‬ ‫می کننــد و یــک جــا مهربــان و صمیمــی‪ ،‬رئیــس ســاواک روش دوم‬ ‫را در برخــورد بــا مــن انتخــاب کــرده بــود‪ .‬گفــت‪« :‬پســر جــان‪ ،‬مــن‬ ‫هــم کتــاب هــای شــریعتی را مــی خوانــم‪ .‬بــا ایــن جملــه شــروع بــه‬ ‫نصیحــت مــن کــرد‪.‬‬ ‫بــه مــن گفــت‪« :‬دســت از فعالیــت های ضد حکومت بــردار‪ .‬این‬ ‫راه تــو را بــه بدبختــی مــی بــرد‪ .‬فکــر پــدر و مــادرت بــاش‪ .‬تــو ســرباز‬ ‫نظــام هســتی‪ ،‬بایــد وفــادار بــه رژیــم و ارتــش باشــی‪ .‬انقالبــی هــا‬ ‫ادم های منحرفی هســتند‪ .‬در حالی که محمدی من را نصیحت‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬اقــای ایمانــی را وارد اتــاق کردنــد‪ .‬اقــای ایمانــی رو بــه من‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬اقــای اهنگــری‪ ،‬تــو بهشــتی هســتی و ایــن فــرد‬ ‫جهنمــی اســت‪ .‬تــو مردانگــی کــردی‪ ،‬اینهــا نامــرد هســتند‪ .‬تــو ادم‬ ‫هســتی‪ ،‬اینها پســت هســتند‪ .‬اشــک در چشـم هایش جمع شــده‬ ‫بــود و بــا جرئــت و شــجاعت تمــام حــرف مـی زد‪ .‬یــک ذره تــرس در‬ ‫چهــره اش نبــود‪ .‬محمــدی کلمــه ای جــواب او را نــداد و فقط گوش‬ ‫کــرد‪ .‬اقــای ایمانــی هرچــه دلــش خواســت‪ ،‬نثــار رئیــس ســاواک‬ ‫کــرد و گفــت کــه اینهــا رذل و قاتــل هســتند‪.‬‬ ‫بــا خــودم گفتــم‪ :‬خدایــا‪ ،‬ایــن شــیخ چــه جرئتــی دارد‪ .‬اصــا‬ ‫نمی ترســد‪ ،‬بــرای مــن بــد نشــود؟ خــودت ایــن موضــوع را ختــم بــه‬ ‫خیــر کــن‪ ».‬دقایقــی بعــد‪ ،‬بازجــوی قبلــی وارد اتــاق شــد و مــن را به‬ ‫اتــاق دیگــری بــرد‪ .‬نفهمیــدم بیــن انهــا و اقــای ایمانی چه گذشــت‪.‬‬ ‫بــاز جــو ایــن بــار بــا مهربانــی بــا مــن حــرف زد‪ .‬از مــن خواســت نامــه‬ ‫اقــای ایمانــی را بــرای خانــواده اش ببــرم‪ .‬لــوازم شــخصی مــن را کــه‬ ‫گرفتــه بودنــد‪ ،‬پــس داد‪ .‬از ســاواک کــه بیــرون امــدم‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫راهــی محــل کارم شــدم‪ .‬وقتــی وارد محوطــه شــدم‪ ،‬دیــدم همــه‬ ‫طــور دیگــری بــه مــن نــگاه مــی کننــد‪ ،‬معلــوم بــود فهمیــده انــد‬ ‫ســاواک مــن را احضــار کــرده و مــن ضــد رژیــم هســتم‪ .‬عــده ای‬ ‫چــپ چــپ نگاهــم مــی کردنــد و مثــل همیشــه نبودنــد‪.‬‬ ‫یکــی گفــت‪« :‬رئیــس شــهربانی بــا شــما کار دارد‪ .‬به اتــاق او رفتم‪.‬‬ ‫بالفاصلــه ســوال کــرد‪ :‬کجــا بــودی؟» گفتــم کــه بــه ســاواک رفتــه‬ ‫بــودم و توضیــح دادم کــه بــرای چــه بازجویــی شــدم‪ .‬او از طرفــداران‬ ‫پروپاقــرص ایــت اللــه شــریعتمداری و اهــل تبریــز بــود‪ .‬مــن را‬ ‫نصیحــت کــرد ‪.‬‬ ‫کــه از ایــن قضایــا فاصلــه بگیــرم و بــه جوانــی ام رحــم کنــم‪ .‬بــه‬ ‫مــن گفــت‪« :‬دیشــب اینجــا امدنــد و پرونــده ات را بررســی کردنــد‪».‬‬ ‫چنــد ســوال هــم پرســید و وقتــی چیــزی دســتگیرش نشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بــرو ســر کارت »‪.‬‬ ‫مرخصــی امــدن مــن بیشــتر موضوعــی بــود؛ یعنــی بیشــتر بــرای‬ ‫شــرکت در فعالیــت هــای سیاســی و همراهــی بــا دوســتانم در‬ ‫مســجد جزایــری مرخصــی مــی گرفتــم‪ .‬ان روزهــا اوج تظاهــرات‬ ‫مردمــی علیــه رژیــم بــود‪ .‬فضــل علــی و علــوی وقتــی مــی دیدنــد‬ ‫مــن بــا شــوق و ذوق فــراوان مشــغول فعالیــت هســتم‪ ،‬نصیحتــم‬ ‫مــی کردنــد‪ :‬کمــی احتیــاط کــن کــه کار دســت خــودت ندهــی‪،‬‬ ‫ســاواک خیلــی حواســش جمــع اســت‪ .‬چــون تــو ارتشــی هســتی‪،‬‬ ‫جرمــت مضاعــف اســت‪ .‬زمانــی کــه قــرار بــود نامــه اقــای ایمانــی را‬ ‫برســانم‪ ،‬دوســتان انقالبــی ام از اهــواز بــه مــن خبــر دادنــد‪« :‬قــرار‬ ‫اســت روز ســیزدهم فروردیــن از مســجد جزایــری تظاهــرات بزرگی‬ ‫انجــام شــود‪ .‬حجــت االســام هــادی غفــاری هــم ســخنران مراســم‬ ‫اســت‪ ،‬تــو هــم بایــد بیایــی» مــن مــی خواســتم به بهانــه مرخصی‪،‬‬ ‫بــرای شــرکت در ایــن تظاهــرات بــه اهــواز بــروم کــه ماجــرای احضار‬ ‫بــه ســاواک مریــوان رخ داد و موجــب وقفــه کوتاهــی در رفتــن مــن‬ ‫بــه اهــواز شــد‪.‬‬ ‫یــک روز قبــل از تظاهــرات‪ ،‬بــه اهــواز رســیدم‪ .‬روز تظاهــرات‪،‬‬ ‫طبــق قــرار بــه مســجد جزایــری رفتــم‪ .‬مســجد پــر از جمعیــت بــود‪.‬‬ ‫همــه کنــار هــم مصمــم و اســتوار ایســتاده و منتظر شــروع مراســم‬ ‫بودنــد‪ .‬بعــد از قرائــت قــران‪ ،‬نوبــت بــه ســخنرانی اقــای هــادی‬ ‫غفــاری رســید‪ .‬او از اقــای جزایــری کــه گوشــه ای نشســته بــود‪،‬‬ ‫اجــازه گرفــت و شــروع بــه ســخنرانی کــرد‪ .‬ســخنان تنــد و اتشــین‬ ‫غفــاری نشــان مــی داد کــه اوضــاع خوبــی در انتظارمــان نیســت‪ .‬او‬ ‫بــا حــرارت مــی گفــت کــه ایــن رژیــم بســیاری از جوانــان و علمــای‬ ‫انقالبــی را زندانــی کــرده و انهــا را شــکنجه مــی کنــد‪ .‬عــده ای را‬ ‫هــم اعــدام کــرده‪ .‬ناگهــان در میــان ســخنرانی‪ ،‬صــدای «مــرگ بــر‬ ‫حکومــت پهلــوی» سراســر فضــای مســجد را پــر کــرد‪ .‬مــا شــعار‬ ‫می دادیــم و ســخنران ادامــه مــی داد و مــردم را بــه قیــام و اعتــراض‬ ‫تشــویق و ترغیــب مــی کــرد‪ .‬ارتــش از قبــل اطراف مســجد‪ ،‬خیابان‬ ‫و کوچــه هــا را محاصــره کــرده بــود‪ .‬ارتشــی هــا امــاده درگیــری‪،‬‬ ‫دســتگیری و حتــی کشــتار جمعیــت بودنــد‪ .‬محور تظاهــرات‪ ،‬اقای‬ ‫جزایــری بــود‪ ،‬جوانهــا هــر کــدام یــک وظیفــه و مســئولیتی بر عهده‬ ‫داشــتند‪ .‬مــن شــعار مــی دادم‪.‬‬ ‫حســین علــم الهــدی مســئول قطــع کنتــور بــرق بــود تــا ســخنران را‬ ‫فــراری بدهیــم‪ .‬یکــی مســئول ســیم بلند گو بــود و ‪ ...‬می دانســتیم‬ ‫بــا تمــام شــدن ســخنرانی‪ ،‬ســاواک بــرای دســتگیری هــادی غفــاری‬ ‫اقــدام خواهــد کــرد‪ .‬طبــق برنامــه ریــزی قبلــی‪ ،‬به محــض خاموش‬ ‫شــدن چراغ هــا و تاریــک شــدن فضــای مجلــس‪ ،‬محمدعلــی‬ ‫حکیــم‪ ،‬هــادی غفــاری را بــه قســمت خانــم هــا بــرد و از انجــا او را‬ ‫فــراری داد‪ .‬بعــد از ســخنرانی‪ ،‬جمعیــت در حالــی کــه شــعارهای‬ ‫انقالبــی مــی دادنــد‪ ،‬وارد خیابــان شــدند‪ .‬صــدای مــرگ بــر شــاه»‬ ‫و «درود بــر خمینــی تــا اســمان مــی رفــت‪ .‬انــگار هیــچ کــس‬ ‫نمی ترســید‪ .‬همــه بــا شــجاعت و جرئــت شــعار مــی دادنــد‪.‬‬ ‫در راهپیمایــی هــای مــاه هــای پایانــی ســال ‪ ۵۷‬هــم کــه منجــر‬ ‫بــه پیــروزی انقــاب شــد‪ ،‬مــن و کریــم راجــی‪ ،‬کــه بعدهــا شــهید‬ ‫شــد‪ ،‬مســئول شــعار دادن بودیــم‪ .‬کریــم حنجــره عجیبــی داشــت‪.‬‬ ‫متــن هــای انقالبــی را خیلــی رســا و بــا شــور و احســاس مــی خواند‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا ســنگری هــم در تظاهــرات هــم متــن مــی خوانــد‬ ‫و هــم شــعار مــی داد‪ .‬یکــی از اشــعاری کــه ســنگری ان زمــان‬ ‫در راهپیمایــی مــی خوانــد ایــن بــود‪« :‬گــوش کــن ای افســر‪ ،‬ای‬ ‫فرمانــده‪ ،‬ای ســرباز‪ ،‬چــرا داری هــم وطنــان را مــی کشــی؟ میدانــی‬ ‫داری چــه کار مــی کنــی؟‪ ،‬البتــه ایــن شــعر از مرحــوم حمیــد‬ ‫ســبزواری بــود کــه خطــاب بــه نیروهای ارتشــی در ان زمان ســروده‬ ‫بــود‪ .‬شــعر تاثیــر گــذاری بــود و مــردم را تشــویق بــه حضــور در‬ ‫صحنــه جهــاد و مبــارزه مــی کــرد‪.‬‬ ‫بهترین راه پیشگیری از ابتالبه ویروس کرونا تکمیل واکسیناسیون است‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!