روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 579 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 579

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 579

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪75 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 2-‬اگوست ‪ /4-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪579‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫خرده مالکی زیان بارترین‬ ‫افت کشاورزی گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫ابراهیم رجبلو کارشناس‬ ‫خودرو ‪:‬‬ ‫خرید خودرو دست‬ ‫دوم عالوه بر دانش‬ ‫فنی و مکانیکی به‬ ‫دانش حقوقی نیز‬ ‫نیاز دارد‬ ‫باید کارکردهای‬ ‫اجتماعی مساجد‬ ‫احیا شود‬ ‫‪3‬‬ ‫گلستان جز‬ ‫چطور درامد دالری‬ ‫استان های قرمز‬ ‫‪4‬‬ ‫ناباروری زوجین‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫‪5‬‬ ‫چطور پولمان را بهتر مدیریت کنیم؟‬ ‫فرناز اشفته فر‬ ‫ایــا شــما هــم از فکــر کــردن بــه خــرج و مخــارج خســته و نگــران می شــوید؟‬ ‫ـه شــخصی تان مطابــق انتظارتــان اســت؟ ایــا می دانیــد ارزش خالــص‬ ‫ایــا بودجـ ٔ‬ ‫دارایی هایتــان چقــدر اســت؟ جریــان نقــدی ماهانــه شــما مثبــت اســت‬ ‫یــا منفــی؟ اگــر بــه هریــک از ســواالت بــاال پاســخ منفــی دادیــد‪ ،‬ایــن مقالــه‬ ‫می توانــد بــه شــما در مدیریــت بهتــر هزینه هایتــان کمــک کنــد‪ .‬یادگیــری‬ ‫چگونگــی مدیریــت ســرمایه تان بــه تــاش و صــرف زمــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مدیریــت پــول ‪ ۱۰‬مرحلــه دارد‪ .‬پــس از دنبال کــردن ایــن مراحــل‪ ،‬شــما بایــد‬ ‫تصویــر واضحــی از امــور مالــی شــخصی تان بــه دســت اوریــد‪ .‬پــس از طی کــردن‬ ‫ایــن مراحــل‪ ،‬قــادر خواهیــد بــود تغییــرات الزم را ایجــاد کنیــد تــا بــه ازادی مالــی‬ ‫دل خواه تــان برســید‪.‬‬ ‫چطور پولمان را بهتر مدیریت کنیم‬ ‫پیــش از شــروع و غرق شــدن در اصــول و جزئیــات ایــن کار‪ ،‬بهتــر اســت چنــد‬ ‫نکتــه دربــاره مدیریــت پــول را یــاداوری کنیــم‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد بررســی نقل قول هــای برخــی متخصصــان برنامه ریــزی‬ ‫بودجــه شــخصی از سراســر جهــان‪ ،‬ایــده ٔ خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫اهداف مالی تان را بشناسید‬ ‫یکــی از ابتدایی تریــن نکته هــا هنــگام قــدم گذاشــتن در مســیر مدیریــت پــول‪،‬‬ ‫شــناخت اهــداف مالــی اســت‪ .‬مــا می توانیــم تمــام میان بُرهایــی را بــه شــما‬ ‫ارائــه دهیــم کــه احتمــاال در امــور مالــی به دنبال شــان هســتید؛ امــا اگــر شــما‬ ‫اهــداف مالــی مشــخصی نداشــته باشــید‪ ،‬نمی توانیــد تشــخیص دهیــد کــدام‬ ‫راهکارهــا مفیــد و کدام یــک باعــث انحــراف شــما از مســیر اصلــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــا قصــد داریــد زودتــر از موعــد بازنشســته شــوید؟ ایــا قســط و بدهــی داریــد؟‬ ‫ایــا فرزنــدی داریــد و می خواهیــد هزینه هــای دانشــگاه او را بپردازیــد؟ جزئیــات‬ ‫مدیریــت پــول در دهــه ســوم زندگــی بــا دهــه هفتــم بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫بســته بــه موقعیــت و اهــداف شــما‪ ،‬محاســباتی کــه در ایــن مســیر بــه دســت‬ ‫می اوریــد‪ ،‬نتایــج متفاوتــی در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫یک مسیر احتمالی رو به جلو داشته باشید‬ ‫جزئیــات قدم هــای بعــدی شــما بــرای داشــتن اســتراتژی خــاص مربــوط بــه‬ ‫ـه اقداماتــی بســتگی خواهــد‬ ‫حســاب های شــخصی تان‪ ،‬تــا حــد زیــادی بــه نتیجـ ٔ‬ ‫داشــت کــه در ادامــه بــه انهــا اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫هرچنــد به صــورت کلــی‪ ،‬بهتــر اســت از تمــام ایــن مراحــل و حســاب وکتاب ها‬ ‫اگاه شــوید تــا تصویــر جامع تــری دربــاره نــکات الزم بــرای مدیریــت پــول و‬ ‫اموال تــان بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫دارایی هــا‪ :‬تمــام چیزهایــی را کــه بــرای شــما ارزش دارنــد‪ ،‬در این لیســت بنویســید‪.‬‬ ‫ایــن لیســت شــامل حســاب های بانکــی‪ ،‬پس انــداز‪ ،‬بازنشســتگی‪ ،‬خــودرو یــا دیگــر‬ ‫وســایل نقلیــه‪ ،‬اوراق مشــارکت‪ ،‬ســهام‪ ،‬ســال واره و دارایی هــای خانگــی می شــود‪.‬‬ ‫بدهی ها‪ :‬تمام بدهی هایتان را یادداشــت کنید‪ .‬این لیســت شــامل وام دانشــجویی‪،‬‬ ‫وام مســکن‪ ،‬وام خــودرو‪ ،‬وام شــخصی و نیــز هــر نــوع بدهــی بــه دیگران می شــود‪.‬‬ ‫اگــر در مرتــب کــردن مســائل مربــوط بــه مدیریــت پــول تــازه کار هســتید‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از کاغــذ و قلــم بســیار مفیــد خواهــد بــود‪ .‬لیســت را ســاده نگــه داریــد‪ .‬جمــع کل‬ ‫مبلغ هــا و عنــوان مربــوط بــه هــر بخــش را بنویســید‪ .‬در ایــن قســمت می توانیــد از‬ ‫برنامــه اکســل یــا وب ســایت های رایــگان مربــوط بــه ایــن کار اســتفاده کنیــد (بــرای‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بــاز هــم می توانیــد در اینترنــت جس ـت وجو کنیــد)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارزش خالص دارایی هایتان را حساب کنید‬ ‫برخــی از مــردم فکــر می کننــد حســاب کــردن ارزش خالــص دارایــی کار ســختی‬ ‫اســت‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬ایــن کار یکــی از ســاده ترین قدم هــا در شــروع یادگیــری‬ ‫مدیریــت پــول اســت‪ .‬بــرای ایــن کار‪ ،‬میــزان بدهی هــا را از دارایی هــا کــم کنیــد‬ ‫کالهبرداری با استفاده‬ ‫تــا عــدد اصلــی بــه دســت بیایــد (بدهــی ‪-‬دارایــی = ارزش خالــص)‪.‬‬ ‫بــاز هــم یــاداوری می کنیــم کــه اســتفاده از قلــم و کاغــذ بــرای ایــن کار‪ ،‬شــیوه‬ ‫خوبــی خواهــد بــود‪ .‬اگــر از اکســل اســتفاده می کنیــد‪ ،‬به راحتــی می توانیــد یــک‬ ‫فرمــول ســاده بــه ان بدهیــد تــا ایــن عــدد را بــرای شــما محاســبه کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بودجه ماهانه تعیین کنید‪ :‬درامد در برابر مخارج‬ ‫دو مرحلــه اول‪ ،‬تصویــر کلــی مناســبی از امــور مالــی شــخصی بــه شــما ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬باتوجه بــه نتایــج‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه در کل‪ ،‬اوضــاع مالی تــان‬ ‫چطــور پیــش مــی رود‪ .‬ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت‪ .‬بررســی جریــان نقــدی‬ ‫ماهانــه نیــز بــه همــان میــزان مهــم اســت‪.‬‬ ‫درامــد‪ :‬لیســتی از تمــام درامدهــا و حقــوق دریافتــی ماهانه تــان را امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن لیســت شــامل دســتمزد ســاعتی‪ ،‬حقــوق‪ ،‬پــاداش‪ ،‬درامدهــای جانبــی‪،‬‬ ‫مشــاغل جانبــی و جزئیــات این چنینــی می شــود‪.‬‬ ‫مخــارج‪ :‬تمــام مخــارج ماهانــه را یادداشــت کنیــد‪ .‬ابتــدا مخــارج ثابــت را در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ ،‬ماننــد اجــاره‪ ،‬وام مســکن‪ ،‬بیمــه‪ ،‬قســط وام دانشــجویی‪ ،‬اینترنــت‪،‬‬ ‫شــهریه باشــگاه ورزشــی و دیگــر هزینه هــای ثابــت مشــابه‪ .‬چــون ایــن هزینه هــا‬ ‫بــه شــکل ماهانــه و ثابــت پرداخــت می شــوند‪ ،‬شناســایی انهــا راحت تــر اســت‪.‬‬ ‫حــاال مخــارج متغیــر را یادداشــت کنیــد‪ :‬هزینــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬قبــض موبایــل و‬ ‫تلفــن ثابــت‪ ،‬خریــد مــواد غذایــی‪ ،‬خرج هــای غیرضــروری و تفریحــی‪ ،‬هزینـه ای‬ ‫کــه بــرای خیریــه کنــار می گذاریــد و ســایر هزینه هــای مشــابه‪.‬‬ ‫شــاید بــراورد کــردن برخــی هزینه هــا به صــورت ماهانــه کار ســختی بــه نظــر‬ ‫برســد‪ .‬بــه چنــد مــاه گذشــته نــگاه کنیــد و حــد وســط ان را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫رســیدن بــه تصویــر واضــح خرج هــای ماهانــه بــرای مدیریــت پــول و درنظرگرفتــن‬ ‫بودجــۀ الزم بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جریان نقدی کلی را حساب کنید‬ ‫در ایــن قســمت هــم مســیر ســاده ای پیــش رو داریــد‪ .‬بــرای به دســت اوردن‬ ‫جریــان نقــدی کلــی‪ ،‬هزینه هــا را از درامدتــان کــم کنیــد (مخــارج – درامــد =‬ ‫جریــان نقــدی)‪ .‬بــه زبــان ســاده تر‪ ،‬جریــان نقــدی شــما در واقــع پولــی اســت کــه‬ ‫هــر مــاه کســب می کنیــد و خــرج می شــود‪.‬‬ ‫جریــان نقــدی کلــی شــما یکــی از کاربردی تریــن ابزارهــا بــرای مدیریــت پــول‬ ‫خواهــد بــود؛ چراکــه بــا اســتفاده از ان یــک معیــار ثابــت بــرای بازرســی خواهیــد‬ ‫داشــت تــا تاثیــر اســتراتژی های مالــی مختلــف را بررســی کنیــد‪ .‬بــا افزایــش‬ ‫حقــوق شــما بیشــتر و کاهــش مخارج تــان‪ ،‬ایــن بــراورد می توانــد نمونــه‬ ‫ملموســی از پیشــرفت شــما در مســیر درســت باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امتیاز اعتباری تان را به دست اورید‬ ‫تــا اینجــا متوجــه ارزش دارایی هــای خالــص (بدهــی ـ دارایــی) و جریــان نقــدی‬ ‫کلی تــان (مخــارج ـ درامــد) شــده اید‪ .‬ایــن یــک شــروع عالــی اســت‪.‬مرحله بعــد‬ ‫در مدیریــت پــول‪ ،‬به دس ـت اوردن امتیــاز اعتبــاری اســت‪.‬‬ ‫بــرای گرفتــن ایــن گــزارش‪ ،‬وب ســایت ها و ســامانه های مختلفــی امــاده ارائــه‬ ‫خدمــات هســتند‪.‬‬ ‫امتیــاز اعتبــاری بــرای کارهایــی مثــل گرفتــن وام از بانــک بســیار موثــر اســت‬ ‫و بــاال بــودن امتیــاز اعتبــاری بــه شــما کمــک می کنــد کــه تســهیالت اعتبــاری‬ ‫بیشــتری از بانک هــا و موسســات مالــی دریافــت کنیــد‪ .‬هرچــه امتیــاز اعتبــاری‬ ‫بهتــری داشــته باشــید‪ ،‬بیشــتر به نفع تــان اســت و در هزینه هایتــان صرفه جویــی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫از ویژگی تقویم گوگل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رفتارهایی که باعث کاهش‬ ‫انگیزه در کارمندان می شود‬ ‫فاطمه مهراسبی‬ ‫بیــن کارمنــدی کــه هــر روز صبــح بــا انگیــزه و اشــتیاق در محــل کار حاضــر می شــود و کارمنــدی‬ ‫کــه درگیــر بی انگیزگــی و کار اجبــاری اســت‪ ،‬تفــاوت بســیاری وجــود دارد‪ .‬کارمنــدان بایــد انگیــزه‬ ‫کافــی داشــته باشــند تــا بــه رشــد شــرکت خــود کمــک کننــد‪ .‬یکــی از مســئولیت های مدیــران‬ ‫انگیــزه دادن بــه کارمندانشــان اســت‪ ،‬امــا برخــی از کارفرمایــان متوجــه اهمیــت ایــن مســئله‬ ‫نیســتند و حتــی ممکــن اســت ناخواســته انگیــزه کارمنــدان را از بیــن ببرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تنبیه کارمندان و بی توجهی به تشویق انها‬ ‫سیســتم پــاداش و تنبیــه متعــادل تاثیــر بســزایی روی عملکــرد کارکنــان دارد‪ .‬در ســازمان هایی‬ ‫کــه ایــن سیســتم حرفـه ای طراحــی شــده اســت‪ ،‬کارمندان می داننــد در صورت خطــا یا کوتاهی‬ ‫در انجــام وظایفشــان تنبیــه می شــوند‪ .‬بنابرایــن تــاش می کننــد کارهایشــان را کامــل و درســت‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬انهــا همچنیــن می داننــد اگــر کیفیــت کاری کــه تحویــل می دهنــد به جــای‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد‪۱۱۰ ،‬درصــد باشــد پــاداش می گیرنــد‪ ،‬پــس بــرای بهبــود عملکــرد می کوشــند‪.‬‬ ‫گاهــی در ســازمان تنبیــه وجــود دارد و کارمنــدان می داننــد اگــر کارشــان را درســت انجــام‬ ‫ندهنــد توبیــخ می شــوند‪ ،‬امــا خبــری از برنامه هــای تشــویقی نیســت‪ .‬بــرای مســئوالن‬ ‫ســازمان اهمیــت نــدارد کــه کارمنــدان چقــدر کارشــان را خــوب انجــام داده انــد و هرچقــدر‬ ‫هــم کــه کارشــان عالــی باشــد‪ ،‬نــه بهشــان پــاداش می دهنــد و نــه ازشــان قدردانــی می کننــد‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد خــوب انجــام دادن کارهــا وظیفــه کارمنــدان اســت‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬کارمنــدان‬ ‫به مــرور انگیــزه خــود را از دســت می دهنــد و بــرای بهترشــدن تــاش نمی کننــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه کارمنــدان انگیــزه ای بــرای پیشــرفت نداشــته باشــند‪ ،‬همــه کارهــا معمولــی‬ ‫انجــام می شــوند و رشــد ســازمان متوقــف می شــود‪.‬‬ ‫نتیجه منفی پاداش دادن بدون توجه به شایستگی ها‬ ‫‪ .۲‬محدودکــردن کارمنــدان و مدیریــت اســتبدادی‪ :‬بعضــی مدیــران بــرای دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف خودشــان تــاش می کننــد کارمنــدان را بی اطــاع نگــه دارنــد‪ .‬انهــا معتقدنــد‬ ‫کارمنــدان فقــط بایــد وظیف ـه ای را انجــام بدهنــد کــه بــه انهــا محــول شــده اســت و حــق‬ ‫تصمیم گیــری یــا ســوال کردن ندارنــد‪ .‬ایــن دســته از مدیــران معمــوال اجــازه نمی دهنــد‬ ‫کارمنــدان از وقایــع داخــل ســازمان‪ ،‬سیاســت ها و راهبردهــا باخبــر شــوند‪ .‬ســاده تر‬ ‫بگوییــم‪ ،‬انهــا ســازمان را مثــل دیکتاتورهــا مدیریــت می کننــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان ربــات نیســتند کــه فقــط بــرای انجــام کاری به شــیوه مشــخص برنامه ریــزی شــده‬ ‫باشــند‪ .‬انهــا بــه ازادی عمــل و قــدرت تصمیم گیــری نیــاز دارنــد و بایــد بتواننــد در حیطــه‬ ‫اختیاراتشــان تغییراتــی ایجــاد کننــد‪ .‬همچنیــن الزم اســت بــه میــزان الزم از انچــه در‬ ‫ســازمان می گــذرد اطــاع داشــته باشــند‪ ،‬ســوال بپرســند و یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان بــرای انگیزه گرفتــن بایــد خــود را عضــوی از ســازمان بداننــد نــه کســی کــه فقــط‬ ‫زمانــش را در ازای پــول می فروشــد و ارزشــی بــرای تیــم نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ارائه نکــردن دلیــل کار‪ :‬ذهــن مــا به گونــه ای ســاخته شــده اســت کــه بایــد دلیلــی بــرای‬ ‫انجــام کارهــا داشــته باشــد‪ .‬تصــور کنیــد از یکــی از اعضــای خانواده تــان می خواهیــد کاری بــرای‬ ‫شــما انجــام بدهــد‪ .‬اولیــن ســوالش دربــاره دلیــل درخواســت شــما خواهــد بــود‪ .‬ایــن به معنــی‬ ‫بی اعتمــادی او بــه شــما نیســت‪ ،‬بلکــه فقــط می خواهــد دلیلــی بــرای انجــام ایــن کار داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر دلیــل را بــه او نگوییــد و فقــط بخواهیــد ان کار را به خاطــر شــما انجــام بدهــد‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت قبــول کنــد‪ ،‬امــا در طــول کار ذهنــش درگیــر پیداکــردن دلیلــی موجــه خواهــد بــود‪ .‬او ان‬ ‫کار را «بــرای شــما» انجــام می دهــد و ایــن بــه چرایــی او تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رفتارهــای ضدونقیــض و بی مســئولیتی مدیــر‪ :‬مدیــر الگــوی کارمنــدان و اولیــن فــردی‬ ‫اســت کــه می توانــد بــه انهــا انگیــزه بدهــد‪ .‬وقتــی مدیــر ســازمان حرفــش بــا عملــش یکــی‬ ‫نباشــد و رفتارهــای نادرســتی بکنــد‪ ،‬انگیــزه کارمنــدان از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید ‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزیکشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫ضرورت دارد یارانه اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی حذف شود‬ ‫بــا هــدف اســتفاده از رای و بــه دنبــال شــائبه صــدور‬ ‫کارت هــای بازرگانــی بــرای افــراد غیرتاجــر در انتخابــات‬ ‫اتــاق بازرگانــی‪ ،‬الــزام دارد تــا صحت ســنجی دربــاره‬ ‫دارنــدگان کارت بازرگانــی صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قــرار اســت انتخابــات‬ ‫اتــاق بازرگانــی در اســفندماه ســال جــاری برگــزار شــود‪.‬‬ ‫فقــط افــراد دارای کارت بازرگانــی می تواننــد طبــق‬ ‫قوانیــن موجــود‪،‬در انتخابــات اتــاق شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه طبــق اخبــار حاصلــه‪،‬‬ ‫در برخــی شــهرها مدیــران فعلــی اتــاق بازرگانــی بــرای‬ ‫تضمیــن پیــروزی خــود در انتخابــات اتــی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫صــدور بی رویــه کارت بازرگانــی بــرای نزدیــکان خــود‬ ‫و افــراد متفرقــه کرده انــد تــا در انتخابــات بــه انهــا‬ ‫رای بدهنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال شــنیده شــده در حالــی کــه ترکیــب‬ ‫فعلــی اتــاق بازرگانــی تهــران مجموعــا ً بــا حــدود ‪۱۸۵۰‬‬ ‫رای در انتخابــات ســال ‪ ۱۳۹۷‬برنــده شــد‪ ،‬در یــک‬ ‫ســال اخیــر ‪ ۱۰‬هــزار کارت عضویــت جدیــد بــرای اتــاق‬ ‫بازرگانــی صــادر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط کرونــا کــه بــا‬ ‫تعطیلــی بســیاری از کسـب وکارها نیــز مواجــه بودیــم‬ ‫صــدور حــدود ‪ ۱۰‬هــزار کارت عضویــت امــری بســیار‬ ‫مشــکوک اســت و شــبهه مهندســی انتخابــات در‬ ‫اســفند ســال ‪ ۱۴۰۱‬را بــه ذهــن متبــادر می ســازد‪.‬‬ ‫همچنیــن رئیــس اتــاق یکــی از شــهرهای شــمالی‬ ‫بــا جعــل هویــت تجــاری بــرای افــراد غیرتاجــر‪ ،‬بــرای‬ ‫بســیاری از خویشــاوندان خــود کارت عضویــت صــادر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬وی حتــی بــرای مــادر ِ همســر‪ ،‬خواهــر‬ ‫همســر و خواهــرزاده همســر و تعــدادی از کارمنــدان‬ ‫حقوق بگیــر خــود نیــز کارت عضویــت در اتــاق صــادر‬ ‫کــرده تــا در انتخابــات اتــی از رای انهــا بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق قانــون و مقــررات‪،‬‬ ‫اعضــای اتــاق بازرگانــی عــاوه بــر اینکــه بایــد از‬ ‫شــاخص های یــک تاجــر برخــوردار باشــند‪ ،‬ضــرورت‬ ‫دارد حــق عضویــت خــود را راســا ً و شــخصا پرداخــت‬ ‫کننــد کــه ایــن فقــره رعایــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬ضــرورت دارد شــورای عالــی نظــارت‪،‬‬ ‫ســامانه ای را در وزارت صمــت راه انــدازی کنــد تــا بــا‬ ‫تعییــن شــاخص هایی بــرای تجــار دارنــده کارت هــای‬ ‫عضویــت و بازرگانــی‪ ،‬انهــا را ملــزم بــه بارگــذاری‬ ‫اســناد و مــدارک تجــارت و فعالیــت اقتصــادی خــود از‬ ‫قبیــل ادرس محــل کســب وکار‪ ،‬پروانــه بهره بــرداری‬ ‫و کســب وکار‪ ،‬پروانــه صــادرات و واردات‪ ،‬اســناد‬ ‫مالیــات و واریــز حــق بیمــه‪ ،‬اســناد واریــز حقــوق‬ ‫کارمنــدان و کارگــران کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پیشــنهاد می شــود وزارت کار‪ ،‬یارانــه هــر‬ ‫کســی را کــه کارت عضویــت و کارت بازرگانــی دارد‪،‬‬ ‫قطــع کنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب افــراد غیرتاجــری کــه از کــد‬ ‫ملــی انهــا سوءاســتفاده شــده و بــه اسمشــان کارت‬ ‫بازرگانــی صــادر شــده امــا هیــچ تجارتــی ندارنــد و‬ ‫عمومــا هــم از اقشــار کم درامــد جامعــه هســتند و‬ ‫در ازای دریافــت مبلــغ ناچیــز اجــازه چنیــن کاری را‬ ‫داده انــد‪ ،‬مشــخص خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫برای برچیده شدن مدارس‬ ‫کانکسی ‪ ۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫نیاز است‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای برچیــده شــدن و ایمــن‬ ‫ســازی ‪ ۵۶‬مدرســه کانکســی در مناطــق محــروم‬ ‫اســتان ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهارداشــت‪ :‬پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متــر مربــع بــه فضــای اموزشــی خراســان شــمالی‬ ‫و یکهــزار و ‪ ۴۰۰‬دانــش امــوز نیــز بــا حــذف ایــن‬ ‫مــدارس کانکســی و تبدیــل ان بــه محیــط ایمــن‪،‬از‬ ‫ان بهره منــد می شــوند‪.‬‬ ‫وی مجمــوع فضــای اموزشــی خراســان شــمالی را‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار متربــع اعــام کــرد و گفــت‪ :‬ســرانه فضــای‬ ‫اموزشــی در کشــور بــه ازای هــر دانــش امــوز پنــج‬ ‫متــر و ‪ ۲۱‬ســانتیمتر اســت کــه ایــن رقــم در اســتان ‪۱۰‬‬ ‫ســانتیمتر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان‬ ‫شــمالی ادامــه داد‪ :‬افزایــش ســرانه اموزشــی در اســتان‬ ‫بیانگــر ایــن اســت کــه خیــران مدرســه ســاز بــه خوبــی ورود‬ ‫و در ایــن امــر خداپســندانه مشــارکت مناســبی داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شهرســتان جاجــرم بــا هفــت متــر و‬ ‫‪ ۱۲‬ســانتیمتر‪ ،‬بجنــورد بــا چهــار متــر و ‪ ۴۶‬ســانتیمتر‪،‬‬ ‫شــیروان با پنج متر و ‪ ۴۰‬ســانتیمتر‪ ،‬مانه و ســملقان‬ ‫بــا پنــج متــر و ‪ ۹۷‬ســانتیمتر‪ ،‬اســفراین بــا ‪ ۶‬متــر و ‪۸۶‬‬ ‫ســانتیمتر‪ ،‬گرمــه بــا پنــج متــر و ‪ ۸۳‬ســانتیمتر‪ ،‬فــاروج‬ ‫بــا ‪ ۶‬متــر و ‪ ۱۸‬ســانتیمتر و راز و جــرگالن ‪ ۶‬متــر و ‪۲۰‬‬ ‫ســانتیمتر بــه ترتیــب بیشــترین ســرانه اموزشــی در‬ ‫خراســان شــمالی را دارنــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫ماشین را قبل از خرید شخصا‬ ‫تست کنیم یا به حرف فروشنده‬ ‫بسنده کنیم؟‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه از ظاهــر خودرویــی خوشــتان بیایــد و ان خــودرو‬ ‫اپشــن های زیــادی هــم داشــته باشــد بــاز هــم ممکــن اســت وقتــی‬ ‫پشــت فرمــان ان می نشــینید احســاس راحتــی نداشــته باشــید‪ .‬مثــا ً‬ ‫قــد بلنــد هســتید و اتــاق خــودرو بــرای نشســتن شــما پشــت فرمــان‬ ‫مناســب نیســت و اذیــت می شــوید‪ .‬در حیــن رانندگــی حتمــا ً تمامــی‬ ‫دنده هــا را چــک کنیــد و بــه ســر و صــدای کمــک فنرهــا دقــت کنیــد‪.‬‬ ‫تــا وقتــی کــه خودتــان ســوار ماشــین نشــدید حــرف دیگــران را دربــاره‬ ‫ماشــین بــاور نکنیــد!‬ ‫ابراهیم رجبلو کارشناس‬ ‫خودرو ‪:‬‬ ‫خرید خودرو دست‬ ‫دوم عالوه بر دانش‬ ‫فنی و مکانیکی به‬ ‫دانش حقوقی نیز‬ ‫نیاز دارد‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫اتومبیــل یکــی از مهــم تریــن وســایل حمــل و نقــل عصــر حاضــر‬ ‫محســوب مــی شــود‪ .‬بــه دلیــل مزایــای متعــدد ایــن وســلیه نقلیــه‬ ‫شــخصی‪ ،‬افــراد زیــادی تمایــل بــه خریــد ان دارنــد‪ ،‬امــا بــه دلیــل‬ ‫قیمــت بســیار بــاال و نوســانات قیمــت‪ ،‬امــکان خریــد خــودروی‬ ‫صفــر در ایــن بــازه زمانــی دشــوار اســت یــا امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در ایــن حالــت افــراد بــه فکــر خریــد ماشــین هــای‬ ‫دســت دوم و کارکــرده مــی افتنــد کــه معمــوال قیمــت پاییــن تــری‬ ‫نســبت بــه ماشــین هــای صفــر دارنــد‪.‬‬ ‫امــا خریــد ماشــین دســت دوم چالــش هایــی دارد کــه اگــر بــا‬ ‫انهــا بــه طــور درســت برخــورد نشــود‪ ،‬در اینــده ای نــه چنــدان دور‬ ‫باعــث بــروز مشــکالتی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت قبــل از خریــد یــا فــروش ماشــینتان نــکات ذیــل را‬ ‫بــرای بازدهــی بهتــر خریــد و فــروش ماشــین در ذهنتــان داشــته‬ ‫واردات‪ ،‬عامل سقوط‬ ‫قیمت برنج در بازار‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران گفــت‪ :‬بــا وجــود تصمیــم دولــت‬ ‫نســبت به لغو ممنوعیت واردات برنج انهم همزمان با فصل برداشــت‬ ‫تولیــد داخلــی‪ ،‬قیمــت برنــج ایرانــی در صــورت تســریع در ترخیــص برنــج‬ ‫از گمــرکات و خــارج شــدن ان رونــد کاهشــی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «مســیح کشــاورز»‪ ،‬واردات برنــج را درگیــر‬ ‫بروکراســی اداری و تصمیم گیری هــای دســتگاه های مختلــف دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ســامانه جامــع تجــارت به تازگــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت بــرای واردکننــدگان اقــدام بــه ایجــاد اعمــال محدودیــت نمــوده‬ ‫اســت‪ ،‬تــا جایــی کــه واردکنندگانــی کــه میانگیــن وارداتشــان طــی دو ســال‬ ‫بیــش از یــک حجمــی باشــد‪ ،‬امــکان واردات دارنــد و کمتــر از ان مجــوز‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام وزارت صمت باعث شــده که عمال ًثبت سفارشــی‬ ‫در کشــور نداشــته باشــیم و برنج هایــی کــه در گمــرکات باقی مانــده بــا‬ ‫عــدم ثبــت ســفارش یــا ویرایــش ثبــت ســفارش های قبلی کــه باید تمدید‬ ‫می شــد‪ ،‬روبــرو شــده و اجــازه ترخیــص داده نشــده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز بــا ایــن موضــوع مخالفــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیل و بارندگی ها اسیبی به برنج های وارداتی نزد‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای‬ ‫واردات برنــج بــه دنبــال لغــو محدودیت هــا هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا کمــک‬ ‫باشــید‪ .‬بــه همیــن منظــور گفتگــو کوتاهــی بــا ابراهیــم رجبلــو‬ ‫کارشــناس بــا ســابقه اتومبیــل انجــام داده ایــم‪:‬‬ ‫به عقیده شما اولین گام در خرید یک خودرو کدام است؟‬ ‫در قــدم اول بهتــر اســت بودجــه خــود را تعییــن کنیــد و در‬ ‫صــورت لــزوم وام بگیریــد‪ .‬بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه‬ ‫یــک ماشــین قدیمــی بــه دلیــل اســتفاده زیــاد‪ ،‬نیــاز بــه نگهــداری‬ ‫و توجــه خــاص تــری نســبت بــه ماشــین نــو دارد‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫صــورت خرابــی اگــر هزینــه تعمیــر قطعــات ماشــین زیــاد‬ ‫باشــد (مخصوصــا ماشــین هــای گــران) در دراز مــدت بــه شــما‬ ‫هزینه هــای زیــادی وارد مــی کنــد و در شــما را باتالقــی مــی انــدازد‬ ‫کــه تنهــا بــا فــروش ماشــین مــی توانیــد از ان خــارج شــوید و‬ ‫دوبــاره از صفــر شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫ایا خوب است که تمرکزمان روی مدل خاصی باشد یا خیر؟‬ ‫بهتریــن حرکتــی کــه مــی تــوان بــرای خریــد ماشــین انجــام داد‪،‬‬ ‫انتخــاب یــک نــوع ماشــین خــاص و تمرکــز بــر همــان ماشــین‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تصمیــم بــه شــما اجــازه مــی دهــد بهتریــن مــدل‬ ‫ماشــین مــورد نظــر را پیــدا کنیــد‪ .‬در واقــع شــما بــه جــای اینکــه‬ ‫مشــخصات چندیــن ماشــین مختلــف را بررســی و هــر کــدام‬ ‫را جداگانــه در نظــر بگیریــد‪ ،‬تمرکــز خــود را روی مشــخصات‬ ‫یــک ماشــین مــی گذاریــد و بــا بررســی مــوارد گوناگــون از جملــه‬ ‫قیمــت‪ ،‬تاریــخ تولیــد‪ ،‬کیفیــت و ‪ ...‬بهتریــن ماشــین را از بیــن‬ ‫گزینــه هــای موجــود بــر مــی گزینیــد‪.‬‬ ‫ماشــین را قبــل از خریــد شــخصا تســت کنیــم یــا بــه حــرف‬ ‫فروشــنده بســنده کنیــم؟‬ ‫هــر چقــدر هــم کــه از ظاهــر خودرویــی خوشــتان بیایــد و ان‬ ‫خــودرو اپشــن های زیــادی هــم داشــته باشــد بــاز هــم ممکــن‬ ‫اســت وقتــی پشــت فرمــان ان می نشــینید احســاس راحتــی‬ ‫نداشــته باشــید‪ .‬مثــا ً قــد بلنــد هســتید و اتــاق خــودرو بــرای‬ ‫نشســتن شــما پشــت فرمــان مناســب نیســت و اذیــت می شــوید‪.‬‬ ‫در حیــن رانندگــی حتمــا ً تمامــی دنده هــا را چــک کنیــد و بــه ســر‬ ‫و صــدای کمــک فنرهــا دقــت کنیــد‪ .‬تــا وقتــی کــه خودتــان ســوار‬ ‫ماشــین نشــدید حــرف دیگــران را دربــاره ماشــین بــاور نکنیــد!‬ ‫ایا قبل از خرید‪ ،‬ماشین را به کارشناس فنی نشان دهیم؟‬ ‫ممکــن اســت خــودرو دارای ایراداتــی باشــد کــه بــرای افــراد عــادی‬ ‫مشــخص نباشــد‪ ،‬یــا قبــا تصــادف کــرده باشــد امــا فروشــنده از‬ ‫ایــن موضــوع چیــزی بــه شــما نگفتــه باشــد‪ .‬بهتــر اســت اتومبیــل‬ ‫را بــه کارشــناس فنــی نشــان دهیــد تــا اگــر قبــا دچــار تصــادف‬ ‫جــدی شــده یــا مشــکل فنــی دارد‪ ،‬پیــش از معاملــه متوجــه‬ ‫شــوید و بــا اگاهــی در مــورد انجــام معاملــه تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫در خصوص بدنه خودرو چه نکاتی را باید لحاظ کرد؟‬ ‫بــه خوردگــی‪ ،‬زنــگ زدگــی و پوســیدگی شاســی و بدنــه توجــه‬ ‫کنیــد‪ .‬اهنرُبایــی را روی بدنــه ی ماشــین حرکــت دهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫اهنربــا بــه قســمت وســیعی از بدنــه نچســبید‪ ،‬نشــانه ی ان‬ ‫اســت کــه ایــن قســمت بــه خاطــر تصــادف از بیــن رفتــه و بــا بَتونــه‬ ‫پــر شــده اســت‪ .‬اتومبیــل تصادفــی و رنــگ شــده اُفــت قیمــت‬ ‫شــدیدی دارد و اگــر بعــد هــا قصــد فــروش داشــته باشــید شــما‬ ‫را دچــار مشــکل می کنــد‪ .‬در ضمــن هنــگام خریــد خــودرو در‬ ‫خصــوص رنــگ تنهــا بــه نظــر کارشــناس قناعــت نکنیــد و همــان‬ ‫طــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬خــودرو را حتمــا ً نــزد صافــکار یــا نقــاش‬ ‫ماشــین هــم ببریــد‪ .‬ماشــینی کــه رنــگ داشــته باشــد‪ ،‬جلوبنــدی‬ ‫بــه هــم ریختــه ای خواهــد داشــت و جلوبنــدی ای کــه بــه هــم‬ ‫ریخــت‪ ،‬بــه هیــچ وجــه مثــل روز اول نمــی شــود‪ .‬بنابرایــن رنــگ‬ ‫نداشــتن ماشــین مــی توانــد مــاک خیلــی خوبــی بــرای ســالم‬ ‫بــودن ان باشــد‪.‬‬ ‫در خصوص مدارک خودرو چه نکاتی را باید مراعات کرد؟‬ ‫مــدارک خــودرو را بــه دقــت بررســی کنیــد! قبــل از معاملــه‬ ‫خــودرو‪ ،‬حتمــا از کامــل بــودن مــدارک شناســایی فروشــنده‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد‪ .‬ایــن مــدارک بایــد شــامل مــوارد زیــر‬ ‫باشــد‪ :‬کارت خــودرو‪ ،‬اصــل ســند خــودرو‪ ،‬بــرگ معاینــه فنــی‬ ‫معتبــر‪ ،‬پرداخــت کامــل عــوارض شــهرداری و بیمــه خــودرو‬ ‫دقــت کنیــد خــودرو حتمــا بــه نــام طــرف مقابــل باشــد؛ از‬ ‫خریــد خودروهایــی در رهــن شــرکت ســازنده و یــا بــا پــاک‬ ‫شهرســتان های دیگــر و وکالتــی و ‪ …..‬تــا جــای ممکــن بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫برخــی دالالن‪ ،‬خودروهــا را بــا ســند بــاز و پــاک نفــر قبلــی‬ ‫می فروشــند! بعضــی خــودرو را جــای طلــب از کســی گرفته انــد و‬ ‫خریــد ایــن مــدل خودروهــا تــازه اول داســتان اســت‪.‬‬ ‫چه نکاتی در مبایعه نامه باید مراعات شوند؟‬ ‫پیــش از خریــد خــودرو نســبت بــه بررســی اصالــت و صحــت‬ ‫خــودرو توجــه کنیــد و اگاه باشــید کــه جملــه «مــورد معاملــه‬ ‫عینــا ً بــه رویــت خریــدار رســید» در مبایعــه نامــه بــه معنــی‬ ‫پذیرفتــن مــورد معاملــه بــا شــرایط پیــدا و پنهــان ان اســت‪.‬‬ ‫تــا زمــان مراجعــه بــه مراکــز تعویــض پــاک‪ ،‬تاییــد اصالــت خــودرو‬ ‫و احــراز ممنــوع المعاملــه نبــودن فروشــنده‪ ،‬همچنیــن پرداخــت‬ ‫جرایــم معوقــه و دیــون دولتــی از ســوی فروشــنده از تســویه‬ ‫حســاب و پرداخــت کامــل پــول معاملــه خــودداری کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن منظــور بهتــر اســت مبلغــی (بســته بــه نــوع خــودروی مــورد‬ ‫معاملــه) از کل مبلــغ معاملــه تــا اتمــام مراحــل معاملــه و تنظیــم‬ ‫ســند نــزد خریــدار باقــی بمانــد تــا بتوانــد ریس ـک هایی از قبیــل‬ ‫بــه پایــان نرســیدن قــرارداد از ســوی فروشــنده را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫در صــورت معاوضــه دو خــودرو‪ ،‬حتمــا دو قولنامــه یــا‬ ‫مبایعه نامــه جــدا بــرای ایـن کار تنظیــم کنیــد تــا در صــورت انجــام‬ ‫نشــدن تعهــدات یــک طــرف‪ ،‬طــرف دیگــر مشــکلی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در مبایعــه نامــه خــط خوردگــی نباشــد‪ .‬در صورتــی‬ ‫کــه خــط خوردگــی ایجــاد شــد بــا توضیــح در پایــان مبایعــه نامــه‬ ‫زیــر توضیــح مربوطــه را نیــز همــه افــراد امضــا کننــده امضــا و‬ ‫تاییــد کننــد کــه خــط خوردگــی قبــل از امضــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع بایــد اذعــان داشــت خریــد خــودرو بــه ویــژه خــودروی‬ ‫دســت دوم یــک کار فنــی و تخصصــی اســت و بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار حتمــا ً از تخصــص ‪ ،‬تجربــه و دانــش افــرادی در ایــن کار‬ ‫ســابقه و مهــارت دارنــد‪ ،‬بهــره منــد شــوید تــا عــاوه بــر خریــد یــک‬ ‫خــودروی مناســب از لحــاظ فنــی بــه لحــاظ حقوقــی نیــز دچــار‬ ‫مشــکالت نشــوید‪.‬‬ ‫دســتگاه های مختلــف از جملــه وزارتخانه هــای کشــور‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســتاد بحــران‪ ،‬ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد‪ ،‬اســتانداری سیســتان و بلوچســتان برنج هایــی کــه تــا به‬ ‫امــروز در گمــرک زاهــدان زیــر ســیل بودنــد بــه مکانهــای امــن انتقــال داده‬ ‫شــده تــا دچــار اب گرفتگــی نشــود‪.‬‬ ‫کشــاورز در ادامــه گفــت‪ :‬اکنــون مکاتباتــی در ایــن بــاره بــا معــاون اول‬ ‫ریاســت جمهــوری صــورت گرفتــه تــا واردات ایــن محصــوالت بــه دلیــل‬ ‫افزایــش مبــادالت تجــاری بــا پاکســتان بــا مشــکل روبــرو نشــود‪ ،‬در عیــن‬ ‫حــال محصوالتــی کــه در گمــرکات باقــی مانــده در فضــای بــاز نمانــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره تصمیم گیــری اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار در خصــوص لغــو‬ ‫محدودیــت واردات شــکر و روغــن بــا حضــور وزیــر جهاد کشــاورزی‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬چنیــن اقدامــی تناقــض در تصمیم گیری هــا اســت‪ ،‬زیــرا اگــر وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــا واردات موافــق نبــود‪ ،‬چــرا ممنوعیــت واردات را لغــو‬ ‫کــرد؛ امــا اکنــون محدودیــت اعمــال شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه برنــج بــه‬ ‫عنــوان یــک کاالی اساســی واجب تــر از شــکر اســت‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج یــاداور شــد‪ :‬بخــش دولتــی و بخــش‬ ‫خصوصــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تجربــه تلخــی را پشــت ســر گذاشــتند‪ ،‬به طــوری‬ ‫کــه درنهایــت بخــش دولتــی قبــول کــرد کــه عــدم لغــو دوره ممنوعیــت در‬ ‫فصــل برداشــت برنــج داخلــی باعــث شــد کــه کشــور دچــار بحــران کمبــود و‬ ‫گرانــی برنــج شــود و به تبــع ان فکــر می کردنــد کــه برنــج داخلــی افزایــش‬ ‫معقولــی داشــته باشــد‪ ،‬ولــی به واســطه اینکــه مافیــا و دالالن برنــج بــه‬ ‫ایــن موضــوع دامــن زدنــد‪ ،‬عمــا ًقیمــت برنــج ایرانــی از کنتــرل خــارج شــد‪.‬‬ ‫کشــاورز تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن تجربیــات بــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬منتقــل شــد و دولــت‬ ‫بــا همــکاری مجلــس دوره ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل برداشــت‬ ‫محصــول را لغــو کردنــد‪ .‬بخــش خصوصــی در کنــار دولــت ظاهــر شــد‬ ‫و بالفاصلــه ثبــت ســفارش و واردات انجــام شــد؛ بنابرایــن برنج هایــی‬ ‫کــه هنــوز در بــازار جهانــی وجــود داشــت را خریــداری و وارد کردیــم کــه‬ ‫بخشــی در گمــرکات و بخشــی در حــال ترخیــص اســت‪.‬‬ ‫برنج خارجی با اقدام دولت ‪ ۲۰‬درصد ارزان تر خریده شد‬ ‫وی گفــت‪ :‬در فصــل برداشــت برنــج خارجــی قیمــت ایــن محصــول بیــن‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد پایین تــر از قیمــت برنج هــای موجــود در بــازار جهانــی‬ ‫اســت کــه نســبت بــه خریــد ان اقــدام کردیــم و ایــن برنج هــا در اینــده‬ ‫وارد کشــور می شــود‪ .‬بــا ایــن اقــدام باعــث نه تنهــا کمبــود و گرانــی برنــج‬ ‫خارجــی نداریــم‪ ،‬بلکــه واســطه گــران و دالالن برنــج ایرانــی هــم اجــازه‬ ‫افزایــش قیمــت کاذب برنــج ایرانــی را پیــدا نکننــد‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران بــا بیان اینکه ممنوعیــت واردات‬ ‫برنــج در فصــل برداشــت همچنــان اجــرا می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار باشــد‬ ‫برنــج وارد و ترخیــص نشــود و در گمــرکات باقــی بمانــد‪ ،‬چــه تفاوتــی بــا‬ ‫اعمــال دوره ممنوعیــت واردات در فصــل برداشــت ایــن محصــول دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن برنج وارد کشور شد‬ ‫کشــاورز ادامــه داد‪ :‬ایــن اقــدام باعــث می شــود عــاوه بــر کمبــود برنــج‬ ‫خارجــی و گــران شــدن ان‪ ،‬دالالن بــرای افزایــش قیمــت برنــج ایرانــی‬ ‫سوءاســتفاده می کننــد کــه ایــن موضــوع عواقــب بــدی دارد‪ .‬برنج قاچاق‬ ‫معکــوس نــدارد کــه وارد و از کشــور خــارج شــود‪ ،‬زیــرا کشــورهای منطقه‬ ‫اگــر بخواهنــد ایــن محصــول را مســتقیم از هنــد و پاکســتان خریــداری‬ ‫کننــد‪ ،‬می تواننــد ارزان تــر تهیــه کننــد‪ ،‬امــا ماننــد کشــور مــا عــوارض‬ ‫گمرکــی و مالیــات نمی پردازنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن برنــج طــی ایــن مــدت وارد‬ ‫کشــور شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه بایــد در نظــر بگیریــم کــه اکنــون در‬ ‫اســتانه مــاه محــرم هســتیم کــه نیــاز کشــور به ایــن محصــول را افزایش‬ ‫می دهــد و نبایــد کمبــودی در بــازار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ایــران اظهــار داشــت‪ :‬بنابرایــن بایــد‬ ‫به ســرعت اقالمــی کــه وارد بنــادر کشــور شــده ترخیــص شــود تــا کشــور‬ ‫دچــار کمبــود محصــول نشــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در مجمــوع یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬هــزار و ‪ ۲۰۶‬هــزار تــن بــود کــه بخــش خصوصــی یــک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۲۶‬هــزار و ‪ ۳۲۷‬هــزار تــن ان را وارد کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی مسافر بررسی و پیگیری شد‬ ‫تخلفــات ‪ 6‬راننــده در بخــش حمــل و نقــل عمومــی مســافر اســتان گلســتان بــا حضــور مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای در کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 11‬کــه تخلفــات راننــدگان را بررســی مــی کنــد‪ ،‬پیگیــری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی‪ ،‬ایــن کمیســیون بــا حضــور معــاون حمــل و نقــل‪ ،‬رئیــس و کارشناســان اداره حمــل و نقــل مســافر‪،‬‬ ‫رئیــس اداره شهرســتان کاللــه‪ ،‬حراســت‪ ،‬واحــد حقوقــی و نیــز راننــدگان متخلــف و رئیــس صنــف انهــا در اداره کل برگــزار شــد و عــدم رعایــت بخشــنامه و‬ ‫دســتورالعمل ســازمانی و دریافــت کرایــه اضافــی موضوعــات مطــرح شــده در ان بــود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫سرویس امورش‬ ‫ایجاد کلیدی برای تجاری‬ ‫سازی رمزنگاری کوانتومی‬ ‫توسط محققان فناوری‬ ‫خرده مالکی معضل اصلی‬ ‫مزارع گلستان است‬ ‫اجــرای طــرح الگــوی کشــت بــا توجــه بــه تنــوع اقلیمــی‬ ‫کــه در گلســتان وجــود دارد کمــک مــی کنــد تــا کشــاورزان‬ ‫محصوالتــی کــم اب بــر کشــت کننــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه کشــاورزی در گلســتان توجیــه اقتصــادی‬ ‫نــدارد متاســفانه در اســتان کشــت محصوالتــی ماننــد‬ ‫شــالی کــه اب زیــادی مصــرف مــی کنــد‪ ،‬رواج دارد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه خشکســالی های بــه وجــود امــده ادامــه کشــت‬ ‫ایــن محصــول بــرای اســتان مشــکالت زیــادی را بــه وجــود‬ ‫خواهــد اورد‪.‬‬ ‫خرده مالکی زیان‬ ‫بارترین افت‬ ‫کشاورزی گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی ‪-‬هنگامه خاندوزی؛‬ ‫هشــت درصــد درامــد ناخالــص ملــی کشــور از تولیــد در بخــش‬ ‫کشــاورزی حاصــل مــی شــود و اســتان گلســتان بــا توجــه بــه تنــوع‬ ‫اقلیمــی کــه دارد قطــب کشــاورزی کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا در ایــن میــان افتــی بــه نــام خــرد مالکــی مــزارع ایــن اســتان‬ ‫را تهدیــد و متاســفانه بــه دلیــل اینکــه راهکارهــای مناســبی از ســوی‬ ‫مســئوالن برای جلوگیری از این معضل وجود ندارد‪ ،‬هر روز شــاهد‬ ‫افزایــش قطعــه قطعــه شــدن زمیــن هــای کشــاورزی هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان؛ در نیــم قــرن اخیــر در اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بــه دالیلــی از جملــه قانــون ارث‪ ،‬ســطح اراضــی کشــاورزی کــه‬ ‫در اختیــار هــر بهــره بــردار اســت‪ ،‬از هشــت هکتــار بــه کمتــر از‬ ‫ســه و هشــت دهــم هکتــار‪ ،‬کاهــش پیــدا کــرده و تعــداد مالــکان‬ ‫نیــز از ‪71‬هــزار نفــر بــه یکصــد و ‪60‬هــزار نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫همیــن مســئله ســبب شــده اســت‪ ،‬کشــاورزان بســیاری بــه‬ ‫دلیــل بــه صرفــه نبــودن کشــاورزی بــه دنبــال تغییــر کاربــری‬ ‫باشــند در ‪ 50‬ســال اخیر به ســبب توســعه شــهری و روســتایی و‬ ‫صنعتــی شــدن‪ ،‬ســرانه زمیــن کشــاورزی در ایــران بــرای هــر نفــر‬ ‫بــه یــک ســوم کاهــش پیــدا کــرده اســت و قانونــی در خصــوص‬ ‫خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫یــک اســتاد دانشــگاه معتقــد اســت خــردی اراضــی کشــاورزی‬ ‫نــه پدیــده جدیــد و نــه خــاص ایــران اســت بلکــه در نظــام زمیــن‬ ‫داری اکثــر کشــورهای جهــان دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عوامــل متعــددی ماننــد مالکیت هــای‬ ‫خصوصــی‪ ،‬قانــون ارث‪ ،‬تغییــر کاربری هــای بی رویــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫شهرنشــینی و رهایــی زمیــن از کشــاورزی پایــدار و مســتمر باعــث‬ ‫بــه وجــود امــدن پدیــده ای بــه نــام خــردی اراضــی شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کاهــش بهــره وری و افزایــش هزینه هــای تولیــد ناشــی‬ ‫از خــرد شــدن اراضــی زراعــی و باغــی یکــی از موانــع عمــده‬ ‫دســتیابی بــه توســعه پایــدار کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی در اثــر عوامل‬ ‫ط زیســتی و فنی که‬ ‫مختلفــی از قبیــل اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬محیـ ‬ ‫دارای روابــط متقابــل بــا یکدیگــر هســتند بــه وجــود امــده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ســنتی بــودن نظام هــای بهره بــرداری‪ ،‬ابتدایــی بــودن‬ ‫امکانات و شــیوه های تولید کشــاورزی در مناطق روســتایی‪ ،‬پایین‬ ‫بــودن بهــره وری اراضــی کشــاورزی‪ ،‬فاصلــه قطعــات زمیــن از منبــع‬ ‫مقطعی و گذرا بودن‬ ‫تورم حاصل از حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫کشــور تــورم ماهیانــه امــری بســیار اهمیــت اســت؛ هــر چنــد در مــاه‬ ‫ایــن امــر مانــدگار شــود؛ پاییــن امــدن ان بســیار دشــوار خواهــد شــد‪،‬‬ ‫امــا اگــر زمانــی بــه مــدت یــک مــاه ایــن رونــد بــاال رود و ســپس مــاه‬ ‫بعد شــیب کاهشــی داشــته باشــد نشــان دهنده این اســت که شــوک‬ ‫تورمــی گــذار و مقطعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «محســن زنگنــه» بــا بیــان اینکــه بــه طور‬ ‫قطــع حــذف ارز ترجیحــی بایــد بــه مرحلــه اجــرا می رســید‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در شــیوه تخصیــص ارز ترجیحــی مــا چــاره ای جــز اصــاح نداشــتیم‪.‬‬ ‫اب‪ ،‬قوانیــن و سیاســت های کشــاورزی نامناســب‪ ،‬نبــود الگــوی‬ ‫مناســب کشــت و فقــدان قــدرت مالــی کشــاورزان بــرای خریــد و‬ ‫یــا معاوضــه زمیــن مهم تریــن عامــل خــردی اراضــی کشــاورزی بــه‬ ‫شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫خرده مالکی معضل اصلی مزارع گلستان است‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گلســتان خــرده مالکــی را یکــی از اصلــی‬ ‫تریــن معضــات کشــاورزی اســتان مــی داند که در راســتای سیاســت‬ ‫هــای غلــط دولــت در ســال هــای گذشــته بــه وجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و کار‬ ‫پــارس اظهــار کــرد‪ :‬اجــرای طــرح الگــوی کشــت بــا توجــه بــه‬ ‫تنــوع اقلیمــی کــه در گلســتان وجــود دارد کمــک مــی کنــد تــا‬ ‫کشــاورزان محصوالتــی کــم اب بــر کشــت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از انجایــی کــه کشــاورزی در گلســتان توجیــه اقتصادی‬ ‫نــدارد متاســفانه در اســتان کشــت محصوالتــی ماننــد شــالی‬ ‫کــه اب زیــادی مصــرف مــی کنــد‪ ،‬رواج دارد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫خشکســالی های بــه وجــود امــده ادامــه کشــت ایــن محصــول بــرای‬ ‫اســتان مشــکالت زیــادی را بــه وجــود خواهــد اورد‪.‬‬ ‫یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد شــرایط را بــرای اقتصــادی‬ ‫کــردن دیگــر محصــوالت کشــاورزی در اســتان فراهــم کنیــم‬ ‫افــزود‪ :‬زمانــی کــه فعالیتــی درامــدزا باشــد انگیــزه ایجــاد‬ ‫می شــود کــه ســرمایه گــذاری بیشــتری نیــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی عــدم توجــه دولــت در ســال هــای گذشــته بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی عامــل ناامیــدی در ایــن حــوزه دانســت و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫عــدم انگیــزه در ایــن ســال هــای پیامدهــای خوبــی بــه همــراه‬ ‫نداشــته اســت کــه همیــن امــر ســبب بــه وجــود امــدن مشــکالتی‬ ‫ماننــد خــرد مالکــی در کشــاورزی شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان دبیرخانــه کشــاورز گلســتان نیــز خــرد شــدن اراضــی را‬ ‫یــک تهدیــد بــزرگ بــرای کشــاورزی اســتان مــی دانــد و معتقــد اســت که‬ ‫در ایــن زمینــه ســال هاســت کــه قصــور و کوتاهــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی در گفتگــو بــا خبرنگار بازار کســب و کار پارس‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬نیــاز غذایــی مــا متصــل بــه زمین هــای کشــاورزی‬ ‫اســت کــه اگــر مــا هــر روز ایــن زمین هــا را کاهــش دهیــم قــوت‬ ‫مــا کاهــش پیــدا کــرده و وضعیــت مناســبی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫دبیر خانه کشــاورز گلســتان گفت‪ :‬متاســفانه در تغییر کاربری ها‬ ‫بســیاری از زمین های کشــاورزی اســتان از بین رفته اســت‪.‬‬ ‫ایمانــی مســئله دیگــری کــه باعــث خــرد شــدن اراضــی‬ ‫کشــاورزی می شــود را قانــون ارث برشــمرد و افــزود‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫اینکــه بحــث مالکیــت شــخصی و شــرعی در میــان اســت بایــد از‬ ‫طریــق مراجــع و مجلــس شــورای اســامی قانــون وضــع شــود‬ ‫کــه جلــوی خــرد شــدن اراضــی گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تقســیم ارث و میــراث گاهــی اراضــی‬ ‫کشــاورزی انقــدر کوچــک می شــود کــه دیگــر توجیــه اقتصــادی‬ ‫بــرای کشــاورزی نــدارد زیــرا وقتــی زمین هــای کشــاورزی از‬ ‫یــک حــدی کوچک تــر شــوند دیگــر نمی تــوان از ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی بهــره گرفــت و بهــره وری بــه شــدت افــت می کنــد‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬بایــد بــه دنبــال تجمــع اراضــی تحــت عنــوان‬ ‫شــرکت های ســهامی زراعــی‪ ،‬تعاونی هــای مــردم نهــاد تولیــد‪،‬‬ ‫یکپارچــه ســازی اراضــی بــا حفــظ حقــوق مالکیــت افــراد باشــیم‬ ‫کــه هــم الگــوی کشــت را رعایــت کــرده و هــم از تکنولــوژی‪،‬‬ ‫مکانیزاســیون و ابیــاری مــدرن در اراضــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز ادامــه دارد‪ :‬در غیــر ایــن صــورت هــر روز شــاهد‬ ‫کوچک تــر شــدن و غیــر قابــل کشــت شــدن زمین هــای کشــاورزی‬ ‫خواهیــم بــود و سرنوشــتی مثــل اســتان های مازنــدران و گیــان‬ ‫خواهیــم داشــت کــه بخــش اعظمــی از زمین هــای مرغوب کشــاورزی‬ ‫انهــا تبدیــل بــه ویــا و خانــه بــاغ شــده اســت و ایــن به معنــای نابودی‬ ‫اراضــی و تهدیــد بــزرگ بــرای کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه تبعــات و اثــاری کــه خــرد مالکی بــر اقتصاد کشــاورزی‬ ‫و کاهــش بهــره وری ایــن صنعــت دارد و بــا توجــه بــه اینکــه همــه‬ ‫متخصصــان و صاحــب نظــران بــر خســارت هــای ایــن معضــل بــر‬ ‫پیکــر صنعــت کشــاورزی هشــدارهای الزم را دادنــد امــا هنــوز اقدام‬ ‫درخــوری بــرای جلوگیــری از ان انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫یک پارچه سازی اراضی هزینه های کشاورزی را کاهش می دهد‬ ‫در ایــن میــان گفتگــوی بــا معــاون بهبــود تولیــدات جهــاد‬ ‫کشــاورزی گلســتان داشــته ایــم تــا از اخریــن اقداماتــی کــه در‬ ‫ایــن حــوزه انجــام شــده اســت جویــا شــویم‪.‬‬ ‫محمــد رضــا عباســی درخصــوص ایــن مســئله در گفتگــو بــا‬ ‫خبرنــگار بــازار کســب و کار پــارس گفــت‪ 630 :‬هــزار اراضــی‬ ‫کشــاورزی در اســتان وجــود دارد کــه از ایــن میــزان ‪ 75‬درصــد‬ ‫ان کمتــر از پنــج الــی ســه هکتــار اســت کــه ایــن مســئله ســبب‬ ‫می شــود هزینــه هــای کشــاورزی افزایــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای اینکــه بتوانیــم یــک کشــاورزی اقتصــادی داشــته‬ ‫باشــیم بایــد قطعــات زمیــن هــا بــاالی ‪ 10‬هکتــار باشــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫کشــت مــزارع بــه صــورت یکپارپــه هزینــه هــای کاشــت‪ ،‬داشــت‬ ‫و برداشــت محصــوالت را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خــرد مالکــی کشــاورزی بــه صــورت‬ ‫ســنتی و نیمــه ســنتی انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر بخواهیــم‬ ‫سیســتم ابیــاری هــای نویــن و مکانیــزه کــردن کشــاورزی اســتان‬ ‫را داشــته باشــیم بایــد از خــرده مالکــی جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫عباســی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای ایــن منظــور تعاونــی هــا تولیــد‬ ‫و ســهامی زراعــی را ایجــاد کردیــم امــا متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫مباحــث فرهنگــی کشــاورزان از ان اســتقبال نداشــتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تنهــا در شــمال اســتان بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه قطعــات زمیــن هــای کشــاورزی وســیع تــر اســت ودر بیشــتر‬ ‫ایــن زمیــن کشــت تــک محصولــی انجــام مــی شــود‪ 60 ،‬تعاونــی‬ ‫تولیــد بــرای کشــت یکپارچــه در ایــن اراضــی فعــال هســتند‪.‬‬ ‫به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫بــرای جلوگیــری از خــرد مالکــی بایــد قانــون ارث اصــاح شــود چــرا‬ ‫کــه زمانــی کــه یــک فــرد فــوت مــی کنــد زمیــن هــای کشــاورزی بیــن‬ ‫چندیــن نفــر تقســیم شــده و خــرد مالکــی را بــه وجــود مــی اورد و‬ ‫هــر ســال متاســفانه شــاهد افزایــش ایــن مســئله هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا تقســیم زمیــن هــای کشــاورزی بیــن ورثــه و خــرد‬ ‫شــدن انهــا بخشــی از زمیــن تبدیــل بــه جــاده شــده‪ ،‬از طــرف دیگــر‬ ‫تبدیــل زمیــن بــه قطعــات کوچــک کارایــی خــود را از دســت مــی‬ ‫دهــد و بــه صــورت بــاغ هــای کوچــک و در اخــر بــه دلیــل اینکــه‬ ‫توجیــه اقتصــادی نــدارد کاربــری خــود را از دســت خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــا همــه خســران هــای کــه خــرد مالکــی بــرای کشــاورزی اســتان به‬ ‫وجــود اورده اســت‪ ،‬متاســفانه هنــوز متولیــان امــر راهکار مناســبی‬ ‫بــرای حــل ایــن مســئله ندارنــد و برنامــه مشــخص و زمــان بنــدی‬ ‫شــده ای بــرای جلوگیــری از ایــن افــت در گلســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬درســت اســت کــه اکنــون نفــت زیــادی فروختیــم و‬ ‫میــزان وصولی هــای حاصــل از درامــد نفــت مــا بــر اســاس گــزارش‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد داشــته‬ ‫و بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬درصــد افزایــش فــروش نفــت داشــتیم‪ ،‬امــا بــا‬ ‫ایــن وجــود اگــر قــرار بــر تــداوم اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــود‪،‬‬ ‫اکنــون بــا کمبــود ارز مواجــه بودیــم و قطعــا ًبــه دلیــل فشــار تــداوم‬ ‫ارز ترجیحــی بــه دولــت بــرای اســتقراض از بانــک مرکــزی و وقــوع‬ ‫کســری بودجــه ارزی‪ ،‬تــورم نیــز مانــدگار می شــد‪ ،‬زیــرا رقــم بســیار‬ ‫باالیــی بــود و حتــی براوردمــان ایــن بــود کــه امســال میــزان نیــاز بــه‬ ‫ارز ترجیحــی بــه ‪ ۲۵‬میلیــارد دالر هــم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی پرداخــت می شــد‪ ،‬خــود دولــت یکی از تقاضاکنندگان‬ ‫ارز از بــازار ازاد بــود کــه موجــب افزایــش قیمــت ارز در بــازار ازاد‬ ‫و همچنیــن تــورم بیشــتر می شــد‪ ،‬ان هــم بــه دلیــل اینکــه بــرای‬ ‫تامیــن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومــان مــازاد بــر درامدهــای نفتــی خود‪ ،‬بــه ارز بازار‬ ‫ازاد نیــاز داشــت و ایــن موضــوع خــود تحریکــی می شــد کــه میــزان‬ ‫اختــاف بیــن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و ارز ازاد را بیشــتر می کــرد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت‪ :‬در حــوزه گنــدم‬ ‫میــزان مصــرف روزانــه مــا نزدیــک بــه ‪ ۱۹‬هــزار تــن در روز بــود امــا‬ ‫اکنــون جمــع مصــرف مــا در حــوزه گنــدم حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تــن اســت‬ ‫و همیــن نشــان می دهــد کــه ایــن ارز و ســرکوب قیمتــی حاصــل‬ ‫از اعطــای ان عمــا ًتحریک کننــده واردات بــوده و طبــق بررس ـی ها‬ ‫واردات را هــم بــاال بــرده بــود‪.‬‬ ‫زنگنــه در مــورد کاهــش نــرخ تــورم در تیرمــاه بــا توجــه بــه حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی بیــان کــرد‪ :‬در اقتصــاد کشــور‪ ،‬تــورم ماهیانــه موضوعــی‬ ‫بســیار مهــم اســت؛ اگــر در چنــد مــاه پشــت ســر هــم مانــدگار شــود؛‬ ‫پاییــن امــدن ان خیلــی ســخت می شــود‪ ،‬امــا وقتــی یــک مــاه بــاال‬ ‫بــرود و مــاه بعــد شــیب ان کــم کاهــش یابــد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫ایــن شــوک تورمــی گــذار و مقطعــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬شــوک تورمی زمانی ماندگار می شــود که ســایر‬ ‫عوامــل تــورم زا مانــدگار باشــند؛ مثــا ًتــورم ســمت تقاضــا مانــدگار‬ ‫باشــد کــه اکنــون بــا تــورم ســمت تقاضــا بــه دلیــل اینکــه قــدرت‬ ‫خریــد مــردم پاییــن امــده اســت‪ ،‬مواجــه نیســتیم‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــورم مــا ســمت‬ ‫عرضــه اســت کــه هرچنــد در فروردین مــاه امســال مقــداری تورم ســمت‬ ‫عرضــه بــه جهــت قانــون مالیات هــا‪ ،‬حقــوق و دســتمزد وجــود داشــت‪،‬‬ ‫امــا ایــن تــورم در خــرداد و تیرمــاه در ســمت عرضــه وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬عــدم اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی بــه دلیــل‬ ‫حــذف ارز ترجیحــی و توجــه بــه شــاخصه هایی کــه پایــه پولــی را تقویــت‬ ‫می کنــد بــه جهــت ســخت گیری و مدیریــت انضباطــی دولــت تقویــت‬ ‫نشــد؛ بنابراین تورم خردادماه را شــوک تورمی می گویم و تیرماه نشــان‬ ‫داد مانــدگار نیســت بایــد مــرداد و شــهریور مــاه را هــم ببینیــم‪.‬‬ ‫در سیســتم های رمزنــگاری مــدرن‪ ،‬کاربــران کلیدهــای‬ ‫عمومــی و خصوصــی را تولیــد می کننــد کــه امنیــت را بــر‬ ‫اســاس پیچیدگــی محاســباتی تضمیــن می کننــد و از انهــا‬ ‫بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی اطالعــات اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اخیــراً‪ ،‬سیســتم های رمزنــگاری کلیــد عمومی‬ ‫مــدرن بــا حفره هــای امنیتــی احتمالــی در برابــر رایانه هــای‬ ‫کوانتومــی بــا قــدرت محاســباتی زیــاد مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک راه حــل‪ ،‬سیســتم هــای رمزنــگاری‬ ‫کوانتومــی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد‪ .‬انهــا از‬ ‫کلیدهــای کوانتومــی اســتفاده مــی کننــد کــه امنیــت‬ ‫را بــر اســاس فیزیــک کوانتومــی بــه جــای پیچیدگــی‬ ‫محاســباتی تضمیــن مــی کنــد‪ ،‬بنابرایــن حتــی در برابــر‬ ‫رایانــه هــای کوانتومــی ایمــن هســتند‪ .‬بنابرایــن انتظــار‬ ‫مــی رود کــه سیســتم هــای رمزنــگاری کوانتومــی جایگزیــن‬ ‫سیســتم های رمزنــگاری مــدرن شــوند‪.‬‬ ‫توزیــع کلیــد کوانتومــی (‪ )QKD‬مهمتریــن فنــاوری بــرای‬ ‫تحقــق سیســتم هــای رمزنــگاری کوانتومــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫تجــاری ســازی ‪ QKD‬بایــد بــه دو موضــوع فنــی اصلــی‬ ‫پرداخــت‪ .‬یکــی فاصلــه ارتباطــی اســت و دیگــری گســترش‬ ‫از ارتبــاط یــک بــه یــک (‪ )1:1‬بــه ارتباطــات شــبکه یــک بــه‬ ‫چنــد (‪ )N:1‬یــا چنــد بــه چنــد (‪.)N:N‬‬ ‫‪ Twin-field (TF) QKD‬کــه در ســال ‪ 2018‬معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬یــک پروتــکل از راه دور اســت کــه مــی توانــد بــه‬ ‫طــور چشــمگیری فاصلــه ارتباطــی سیســتم هــای ‪ QKD‬را‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬در ‪ ،TF QKD‬دو کاربــر مــی تواننــد یــک‬ ‫کلیــد را بــا ارســال ســیگنال هــای کوانتومــی به یک شــخص‬ ‫ثالــث متوســط​​کــه بــرای انــدازه گیــری اســت‪ ،‬توزیــع کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه از دســت دادن کانــال اجتنــاب ناپذیــر‪ ،‬ایــن‬ ‫معمــاری بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد تــا فاصلــه ارتباطــی‬ ‫را افزایــش دهنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬علیرغــم نــواوری ان‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل دشــواری قابــل توجــه پیــاده ســازی سیســتم‪ ،‬تنهــا‬ ‫توســط چنــد گــروه پیشــرو جهانــی ‪ QKD‬بــه طــور تجربــی‬ ‫نشــان داده شــده اســت‪ ،‬و تحقیقــات در مــورد شــبکه ‪TF‬‬ ‫‪ QKD‬هنــوز کافــی نیســت‪.‬‬ ‫یــک موسســه علــم و فنــاوری کــره اعــام کــرد کــه تیــم‬ ‫تحقیقاتــی انهــا‪ ،‬مرکــز اطالعــات کوانتومــی‪ ،‬بــه رهبــری‬ ‫مدیــر ســانگ ووک هــان‪ ،‬در یــک نمایــش ازمایشــی‬ ‫از شــبکه ‪ TF QKD‬عملــی موفــق شــدند‪ .‬ایــن دومیــن‬ ‫نمایــش ازمایشــی شــبکه ‪ TF QKD‬در جهــان پــس از‬ ‫دانشــگاه تورنتــو در کانــادا اســت‪.‬‬ ‫تیــم تحقیقاتــی یــک ســاختار شــبکه ‪ TF QKD‬جدیــد‬ ‫را پیشــنهاد کــرد کــه بــه یــک شــبکه دو بــه چنــد (‪)N:2‬‬ ‫مقیاس پذیــر بــر اســاس مالتی پلکــس کــردن قطبــش‪،‬‬ ‫زمــان و تقســیم طــول مــوج می رســد‪ .‬بــر خــاف اولیــن‬ ‫نمایــش دانشــگاه تورنتــو بــر اســاس ســاختار شــبکه حلقــه‬ ‫ای‪ ،‬معمــاری تیــم تحقیقاتــی مبتنــی بــر شــبکه ســتاره ای‬ ‫اســت‪ .‬ســیگنال کوانتومــی در ســاختار حلقــه بایــد از هــر‬ ‫کاربــری کــه بــه حلقــه متصــل اســت عبــور کنــد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ســاختار ســتاره فقــط از مرکــز عبــور می کنــد و اجــرای‬ ‫یــک سیســتم ‪ QKD‬کاربــردی تــر را ممکــن می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــرای غلبــه بــر موانــع اجرایــی اصلــی‬ ‫توســعه سیســتم ‪ ،TF QKD‬تیــم از ســاختار ‪PnP‬‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬یــک سیســتم ‪ TF QKD‬معمولــی بــه‬ ‫بســیاری از سیســتم های کنترلــی ماننــد کنترل کننده هــای‬ ‫زمان بنــدی‪ ،‬طــول مــوج‪ ،‬فــاز و پالریزاســیون نیــاز دارد تــا‬ ‫عــدم تمایــز دو ســیگنال کوانتومــی منتشــر شــده از منابــع‬ ‫نــوری متفــاوت دو کاربــر را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در معمــاری ‪ PnP TF QKD‬کــه توســط تیــم‬ ‫تحقیقاتــی شــرکت کــره ای توســعه یافتــه اســت‪ ،‬شــخص‬ ‫ثالــث وســط ســیگنال هــای اولیــه را بــا اســتفاده از یــک منبــع‬ ‫نــور بــه هــر دو کاربــر تولیــد و ارســال مــی کنــد و ســیگنال هــا‬ ‫بــا انجــام یــک رفــت و برگشــت بــه شــخص ثالــث بــاز مــی‬ ‫گردنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬رانــش پالریزاســیون ناشــی از اثــر شکســت‬ ‫مضاعــف کانــال بــه طــور خــودکار جبــران مــی شــود و کاربــران‬ ‫اساســا ًطــول مــوج یکســانی دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه دلیــل عبــور دو ســیگنال از یــک مســیر‬ ‫در جهــت مخالــف‪ ،‬زمــان رســیدن ســیگنال هــا بــه طــور‬ ‫طبیعــی یکســان اســت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬تنهــا یــک کنتــرل کننــده‬ ‫فــاز بــرای پیــاده ســازی معمــاری تیــم تحقیقاتــی مــورد نیــاز‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس معمــاری‪ ،‬تیــم بــا موفقیــت یــک نمایــش‬ ‫تجربــی از یــک شــبکه ‪ TF QKD‬را انجــام داد‪.‬‬ ‫ســانگ ووک هــان‪ ،‬رهبــر مرکــز اطالعــات کوانتومــی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن یــک دســتاورد تحقیقاتــی قابــل توجــه اســت‬ ‫کــه امــکان حــل دو مانــع اصلــی بــرای تجاری ســازی ‪QKD‬‬ ‫را نشــان می دهــد و مــا بــه یــک فنــاوری کلیــدی کــه‬ ‫تحقیقــات مربوطــه را هدایــت می کنــد‪ ،‬دســت یافته ایــم‪.‬‬ ‫با زدن ماسک از خود‬ ‫و خانوداه خود‬ ‫محافظت کنیم‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫ورود دادستانی به موضوع‬ ‫ساخت و سازهای غیراصولی‬ ‫مشارکت زنان‬ ‫در امر اهدای خون‬ ‫باید افرایش یابد‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از تشــکیل پرونــده کیفــری بــرای بررســی مجــوز ســاخت و ســاز بناهــای غیراصولــی در‬ ‫شــهرداری گــرگان خبــر داد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو در صحــن شــورای شــهر گــرگان و در جمــع مدیــران شــهرداری گــرگان بــا انتقــاد از وابســتگی‬ ‫بودجــه شــهرداری بــه کمیسیســون مــاده ‪ 100‬گفــت‪ :‬بــی قوارگــی شــهر در نتیجــه همیــن وابســتگی شــهرداری‬ ‫بــه تخلفــات و کمیســیون مــاده ‪ 100‬اســت کــه در نتیجــه ان افــراد بــه امیــد پرداخــت جریمــه در همیــن‬ ‫کمیســیون‪ ،‬هنــگام ســاخت تخلــف مــی کننــد و اصــول ایمنــی را نادیــده مــی گیرنــد و متاســفانه در برخــی‬ ‫موارد همین وابســتگی ســبب می شــود گزارش های ناظران ســاختمان درباره تخلف ســازندگان در پرونده‬ ‫بایگانــی شــود ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو از صــدور دســتور ویــژه بــرای بررســی ایــن موضــوع خبــر داد و گفــت‪ :‬در دادســرای مرکــز‬ ‫اســنان پرونــده کیفــری دربــاره نادیــده گرفتــه شــدن گــزارش هــای ناظــران ســاختمانی درباره تخلف ســازندگان‬ ‫تنشــکیل مــی دهیــم ‪ .‬قاطعانــه و بــه طــوری جــد پیگیــری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان در ادامــه ســخنان خــود بایــد پلیــس ســاختمان در شــهرداری گــرگان فعــال تــر عمــل‬ ‫گســترش فرهنــگ اهــدای خــون در زنــان بــه عنــوان‬ ‫نیمــی از جمعیــت فعــال و پویــای جامعــه‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫تاثیــر فــراوان بــر افزایــش ظرفیــت ذخیــره ایــن مــاده‬ ‫پرمصــرف و ترغیــب اعضــای خانــواده بــه مشــارکت‬ ‫در فعالیتــی خیرخواهانــه‪ ،‬نیازمنــد اصــاح بینــش و‬ ‫تحــول در باورهــای ایــن قشــر اســت‪.‬‬ ‫بانــوان کــه نیمــی از حجــم جامعــه انســانی‬ ‫گلســتانی را تشــکیل مــی دهنــد پیشــقراول بســیاری‬ ‫از فعالیت هــای فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اجتماعــی بــوده و نقــش پررنگــی در پویایــی جامعــه‬ ‫دارنــد امــا بــه دالیــل نامشــخص هنــوز بــه عنــوان‬ ‫خیریــن ســامت ســهم خــود در اهــدای خــون را بــه‬ ‫طــور کامــل ادا نکرده انــد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش مشــارکت داوطلبانــه بانــوان بــرای شــرکت‬ ‫در اهــدای خــون عــاوه بــر نجــات بیمــاران خــاص‪،‬‬ ‫زنــان بــاردار و نــوزادان نــارس نیازمنــد بــه خــون و‬ ‫فراورده هــای ان‪ ،‬مشــارکت بانــوان بــرای اهــدای‬ ‫خــون‪ ،‬تــداوم تپــش قلب هــا و رویــش شــکوفه های‬ ‫امیــد را به دنبــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــا از هــر ســه نفــر‪ ،‬یــک نفــر در‬ ‫زندگــی احتیــاج بــه تزریــق خــون و فراورده هــای‬ ‫خونــی پیــدا می کنــد و بخــش زیــادی از نیــاز خونــی‬ ‫کشــور از طریــق مشــارکت داوطلبانــه بیــش از ‪۲‬‬ ‫میلیــون ایرانــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از اهداکننــدگان خــون در گلســتان‪ ،‬معصومــه‬ ‫لســانی اســت که از ‪ ۲۷‬ســال تاکنون به طور مســتمر‬ ‫در ایــن اقــدام خیرخواهانــه مشــارکت می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اهــدا کننــده ‪ ۵۲‬ســاله گلســتانی افــزود‪ :‬بــه‬ ‫جــز ایــام خــاص ماننــد بــارداری و شــیردهی هــر ‪۴‬‬ ‫مــاه یکبــار بــدون تاخیــر بــه ایــن تکلیــف عمــل کــردم و‬ ‫دیگــر افــراد خانــواده‪ ،‬دوســتان و اشــنایان را هــم بــه‬ ‫انجــام ان ترغیــب نمــودم‪.‬‬ ‫وی کــه دارنــده گــروه خونــی ‪ O‬مثبــت اســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اهــدای ‪ ۲۷‬ســاله خــون بــرای مــن عوارضــی نداشــت امــا در‬ ‫مقابــل فوایــد بســیاری نصیبــم شــد کــه کاهــش احتمــال‬ ‫ســکته قلبــی و مغــزی از جملــه ان اســت‪.‬‬ ‫لســانی گفــت‪ :‬دو پســر ‪ ۲۵‬و ‪ ۱۹‬ســاله مــن هــم بعــد‬ ‫از رســیدن بــه ســن اهــدای خــون بــه صــورت مســتمر‬ ‫در ایــن عمــل خیرخواهانــه مشــارکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خاطــره نیــاز شــوهرش بــه خــون در‬ ‫زمــان جراحــی ســرطان افــزود‪ :‬یکســال پیــش در اوج‬ ‫شــیوع کرونــا همســرم بــه دلیــل ابتــا بــه ســرطان‬ ‫در تهــران جراحــی شــد و پــس از پایــان عمــل کــه‬ ‫متوجــه تزریــق چنــد واحــد خــون بــه وی شــدم‪ ،‬بیــت‬ ‫در ذهنــم متبلــور شــد کــه‪:‬‬ ‫تــو نیکــی میکــن و در دجلــه انــداز‪ /‬کــه ایــزد در‬ ‫بیابانــت دهــد بــاز‬ ‫وی از جامعــه بــزرگ زنــان خواســت بــه دلیــل تاثیــر‬ ‫فــراوان اهــدای خــود در ســامت افــراد و نجــات جــان‬ ‫بقیــه انســان ها بــه انجــام ایــن عمــل خیرخواهانــه‬ ‫اهتمــام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی اهداکننــده خــون گلســتانی گفــت‪ :‬بعــد‬ ‫مــادر شــدن‪ ،‬قشــنگ ترین حــس زندگــی مــن‪ ،‬اهــدای‬ ‫خــون بــود‪.‬‬ ‫کنــد و بــه محــض دریافــت گــزارش ناظــران ســاختمان مبنــی بــر تخلــف ســازندگان ‪ ،‬بایــد ســاخت و ســاز هــا‬ ‫را متوقــف کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو ‪ ،‬ســاخت و ســازهای ناایمــن و غیرمجــاز را خیانــت اشــکار بــرای حــق اینــده شــهر خوانــد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــورای شــهر بــه هیــچ عنــوان نبایــد اجــازه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز را دهــد و بایــد از شــهرداری در‬ ‫ایــن بــاره تحقیــق و تفحــص کنــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو خطاب به اعضای شــورای شــهر و مدیران شــهرداری گرگان گفت‪ :‬کوتاهی شــما در موارد اینچنینی‬ ‫جــان و مــال مــردم را در اینــده و در حوادثــی ماننــد ســیل و رانــش زمیــن بــه خظــر مــی اندازد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان از اعضــای شــورای شــهر هــم خواســت ‪ :‬بخــش مهمــی از فعالیــت‬ ‫خــود را بــر تحقیــق و تفحــص از شــهرداری و نظــارت و جلوگیــری از تخلفــات صــرف کننــد و وظایــف میدانــی و‬ ‫حضــور در محلــه هــا و رســیدگی بــه مشــکالت مــردم را بــه شــهرداری بســپارند و بــر ان نظــارت کننــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا اشــاره بــه اهمیــت فضــای شــهری در کاهــش جــرم و اســیب هــای اجتماعــی گفــت‪ :‬بــه‬ ‫جــای تمرکــز همــه امکانــات و زیرســاخت هــای خدمــات شــهری در مناطــق مرفــه شــهر ‪ ،‬بخشــی از امکانــات و‬ ‫زیباســازی شــهر در ســایر محلــه هــا و بــه ویــژه محلــه هــای حاشــیه شــهر گــرگان انجــام شــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو در ادامــه گفــت‪ :‬از ایــن پــس نماینــده دادســتانی در جلســات شــورای شــهر حاضــر مــی شــود و بــرای‬ ‫حــل مشــکالت مــردم در محلــه ای مختلــف در کنــار اعضــای شــورای شــهر و شــهرداری کمــک مــی کنــد و هــر‬ ‫جایــی کــه نیــاز بــه ورود دادســتان اســت بــرای کمــک تامیــن منافــع مــردم حاضریــم و کمــک مــی کنیــم‪.‬‬ ‫توانمنــد کــردن محلــه هــا بــا اســتفاده از الگوهــای موفقــی ماننــد عطاابــاد و اختصــاص یــک مرکــز بــا ظرفیــت‬ ‫نگهــداری ‪ 600‬تــا ‪ 700‬معتــاد از دیگــر مــواردی بــود کــه دادســتان مرکــز اســتان بــرای کاهــش جرایــم و امــن تــر‬ ‫شــدن شــهر گــرگان پیشــنهاد و درخواســت کــرد‪ :‬شــهرداری و شــورای شــهر بــه صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع‬ ‫ورود کنــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان و معاونــان وی در جلســه شــامگاه دیــروز شــورای شــهر گــرگان کــه بــا حضــور اعضــای‬ ‫شــورای شــهر و مدیــران شــهرداری گــرگان برگــزار شــد مشــکالت و مســائل شــهر را بررســی کــرد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اولین دوره مسابقات چوب‬ ‫کشی قهرمانی استان برگزار شد‬ ‫رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازیهــای بومی محلی گلســتان‬ ‫گفت‪:‬نخســتین دوره مســابقات چــوب کشــی قهرمانــی اســتان‬ ‫گلســتان و انتخابــی لیــگ کشــور در دو بخــش اقایــان و بانــوان در‬ ‫شهرســتان گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫فریــد اصغــری رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی‬ ‫محلــی اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬نخســتین دوره مســابقات‬ ‫چــوب کشــی قهرمانــی اســتان گلســتان و انتخابــی لیــگ کشــور در‬ ‫دو بخــش اقایــان و بانــوان امــروز جمعــه (‪ ۷‬مــرداد) در مجموعــه‬ ‫ازادی شهرســتان گــرگان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش بانــوان ایــن رقابــت هــا‪ ۶۱ ،‬بازیکــن در‬ ‫‪ ۵‬وزن و در بخــش اقایــان ‪ ۶۸‬بازیکــن در ‪ ۷‬وزن بــا هــم بــه‬ ‫رقابــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫اصغــری بیــان داشــت‪ :‬نفــرات برتــر ایــن رقابــت هــا بــرای‬ ‫شــرکت در لیــگ کشــور در قالــب تیــم چــوب کشــی گلســتان بــه‬ ‫اردوی اســتان دعــوت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫زادگاه رشــته چــوب کشــی اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت‬ ‫کــه در حــال حاضــر مســابقات ان بــه عنــوان یــک رشــته بومــی‬ ‫محلــی در کل کشــور برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارتی ویژه بر مراکز‬ ‫مشاورین امالک در تمامی‬ ‫شهرهای استان گلستان‬ ‫مدیــر کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه تعییــن ســقف افزایــش اجــاره بهــای مســکن در ســال‬ ‫جــاری و بــا توجــه بــه شــکایات واصلــه مردمــی بــه ایــن ســازمان‬ ‫در شــروع فصــل نقــل و انتقــاالت مســکن‪ ،‬طــرح نظارتــی ویــژه‬ ‫مشــاورین امــاک بــا رویکــرد نظــارت بــر عملکــرد ایــن واحدهــا از‬ ‫ابتــدای تابســتان ســال جــاری اغــاز و تــا اطــاع ثانــوی در سراســر‬ ‫شــهرهای اســتان گلســتان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان گلســتان ‪،‬درویــش علــی حســن‬ ‫زاده ضمــن بیــان مطلــب فــوق بــه اهمیــت اجــرای قوانیــن و‬ ‫مقــررات و نرخهــای اعالمــی توســط دفاتــر مشــاور امــاک و‬ ‫همچنیــن رعایــت میــزان درصــد مصــوب بــرای افزایــش اجــاره بهــاء‬ ‫مســکن توســط صاحبــان واحدهــای اجــاره ای تاًکیــد نمــود‪.‬‬ ‫وی همچنین حضور پر رنگ و مســتمر و عملکرد بازرســان را عامل‬ ‫بســیار مهمــی در اجــرای قوانیــن و مقــررات و فراهــم اوردن بســتر‬ ‫مناســب و ایجــاد امنیــت و ارامــش بــرای مســتاجران و همچنیــن‬ ‫حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و شــهروندان دانســت‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۵۲‬تخته چادر‬ ‫در مدارس عشایری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری کالس هــای‬ ‫درس دانــش امــوزان عشــایری ایــن اســتان ‪ ۵۲‬تختــه چــادر خریــداری و توزیــع شــد‪.‬‬ ‫امیــن فــاح کوشــکی اظهــار داشــت‪ :‬مســاحت هــر تختــه چــادر ‪ ۲۰‬مترمربــع اســت کــه در مجمــوع‬ ‫بیــش از ‪ ۵۵۰‬میلیــون تومــان بــرای خریــد ‪ ۵۲‬تختــه چــادر هزینــه شــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫باید کارکردهای اجتماعی‬ ‫مساجد احیا شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۳۹۰‬تــن انــواع میــوه هســته دار از ســطح‬ ‫باغ هــای ایــن اســتان برداشــت شــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته ‪۴۱‬‬ ‫درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار داشــت‪ :‬گیــاس‪ ،‬الــو‪ ،‬زردالــو‪ ،‬گوجــه ســبز‪،‬‬ ‫هلــو و شــلیل از عمــده تریــن میــوه هــای هســته دار اســت کــه ‪۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۴‬هکتــار از ســطح بــاغ هــای خراســان شــمالی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته حــدود ‪ ۱۹‬هــزار تــن انــواع میــوه‬ ‫هســته دار از ســطح بــاغ هــای خراســان شــمالی برداشــت شــد کــه‬ ‫ســرمازدگی دلیــل اصلــی ایــن کاهــش بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال نیــز ســرما تــا حــدودی میــوه هــای هســته دار را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داد‪ ،‬ولــی ایــن اســیب در زمــان گل دهــی وارد نشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال هفــت هــزار و ‪ ۶۲۳‬تــن گیــاس‪ ۶ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۹۳‬تــن زردالــو‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۸۴۱‬تــن البالــو‪ ۱۸ ،‬هــزار و ‪ ۷۸۱‬تــن انــواع‬ ‫هلــو و شــلیل و یکهــزار و ‪ ۷۶۶‬تــن گوجــه ســبز از بــاغ هــای خراســان‬ ‫شــمالی برداشــت شــد‪.‬‬ ‫عفتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــوه هــای هســته دار هلــو و گیــاس از‬ ‫جملــه محصــوالت مناطــق سردســیری و نیمــه گرمســیری محســوب‬ ‫مــی شــوند کــه در اقلیــم خراســان شــمالی بــا بهــره وری مناســب‪،‬‬ ‫قابلیــت صــادرات بــه کشــورهای همســایه را دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در راســتای حمایــت از تولیــد کننــده بومــی ایــن تعــداد تختــه چــادر از داخــل‬ ‫اســتان و بــا کیفیــت مناســب خریــداری شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۱۷۲‬مدرســه عشــایری دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۲۰‬مدرســه بــه عشــایر کوچــرو‬ ‫خدمــات مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۸۱۳‬دانــش امــوز عشــایر در ســال تحصیلــی ‪۱۴۰۰-۱۳۹۹‬خراســان شــمالی تحصیــل‬ ‫کردنــد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۹‬نفــر در مقطــع ابتدایــی‪ ۷۲۳ ،‬نفــر در متوســطه اول و مابقــی در‬ ‫متوســطه دوم تحصیــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۳۲‬دستگاه نمایشگر تعاملی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان شــمالی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫بــرای مــدارس خراســان شــمالی ‪ ۳۲‬دســتگاه نمایشــگر تعاملــی بــه ارزش چهــار میلیــارد تومــان‬ ‫خریــداری شــده کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۱۴‬دســتگاه مــدارس تیزهوشــان و ‪ ۱۸‬دســتگاه بــه مــدارس‬ ‫ابتدایــی تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬ایــن نمایشــگرها بــر اســاس دســتورالعمل هــای وزارتخانــه بــه مــدارس ‪ ۲۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬دانــش امــوزی داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز خراســان شــمالی در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب اموزشــگاه اســتان زیــر‬ ‫نظــر ‪ ۱۹‬هــزار نفــر معلــم تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز در‬ ‫مقطــع ابتدایــی و مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ ۴۸‬درصــد دانــش امــوزان اســتان را دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫دانش امــوزان در مناطــق روســتایی مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۱‬درصدی برداشت‬ ‫میوه های هسته دار‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام جمعــه بجنــورد بــر ضــرورت کاردکردهــای اجتماعــی‬ ‫مســاجد تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دســتگاه های فرهنگــی و اجرایــی بــا رویکــردی انقالبــی ایــن کارکردهــا را‬ ‫احیــا کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا نــوری در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر مرکــز‬ ‫رســیدگی بــه امــور مســاجد خراســان شــمالی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اگرچــه مســاجد بعــد از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی احیــا شــد ولــی بــا کارکردهــای چندگانــه فرهنگــی فاصلــه وجــود دارد‪ ،‬در حالــی کــه مســجد‬ ‫نقــش تاثیرگــذاری در توســعه فرهنــگ دینــی و رفــع اســیب هــای اجتماعــی محــات دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــور اجتماعــی اســام بــا محوریــت مســجد انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬تمامــی‬ ‫نهادهــای فرهنگــی همچــون کانــون فرهنگــی و هنــری مســاجد‪ ،‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪،‬‬ ‫حــوزه هنــری انقــاب اســامی و پایــگاه هــای بســیج بــرای احیــای کارکردهــای مســاجد مشــارکت فعــال‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری ادامــه داد‪ :‬افــزون بــر یکهــزار مســجد در خراســان شــمالی وجــود دارد ولــی ایــن‬ ‫مســاجد در حــد انتظــار فعــال نیســتند‪ ،‬در حالــی کــه مســجد بهتریــن نهاد برای حل مشــکالت محالت‬ ‫و مقابلــه بــا انــواع اســیب های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فعالیــت امــام جماعــت نبایــد تنهــا محــدود بــه خوانــدن نمــاز جماعــت باشــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــام جماعــت بایــد روابــط صمیمانــه ای بــا مــردم محلــه داشــته باشــد تــا بســیاری از‬ ‫مشــکالت مــردم را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بــر برگــزاری نشســت ائمــه جماعــات بــا متولیــان امــور مســاجد‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬طــرح هــا و برنامــه هــای تعالــی امــور مســاجد بایــد کاربــردی شــود کــه در ایــن میــان مــی تــوان از‬ ‫ایده هــای راهگشــای ائمــه جماعــات بهــره بــرد‪.‬‬ ‫وی توفیــق خدمــت در مســجد را بســیار ارزشــمند دانســت و یــاداور شــد‪ :‬افــرادی کــه توفیــق خدمــت‬ ‫در مســاجد بــه انهــا داده مــی شــود بایــد ان را قــدر بداننــد و از خداونــد بخواهنــد تــا اخریــن لحظــه در‬ ‫ایــن مســیر ثابــت قــدم شــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫رسانه ها در انعکاس مشکالت به‬ ‫مسئوالن ‪ ،‬زبان گویای مردم باشند‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان امــروز در دیــدار بــا خبرنــگاران گفــت‪ :‬رســانه هــا زبــان گویــای مــردم هســتند و بایــد‬ ‫بــدون حاشــیه ســازی‪ ،‬مشــکالت مــردم را منعکــس کننــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا تاکیــد بــر نقــش پُررنــگ رســانه هــا در پیشــرفت و ســامت جامعــه گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫امــروز در اســتان شــاهدیم برخــی رســانه هــا بــه جــای پرداختــن بــه رســالت اصلــی خــود کــه تبییــن و انعــکاس‬ ‫اخبــار اســت در جایــگاه قاضــی و مدیــران قــرار گرفتــه انــد و از اطالعاتــی کــه دارنــد بــه عنــوان اهــرم فشــار بــرای‬ ‫باج گیــری از مســئوالن اســتفاده مــی کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬رســانه هــا بــه جــای ایــن کــه ذهــن مدیــران را بــه ســمت حــل مشــکالت ببرنــد‬ ‫گاهــی چنــان جــرات تصمیــم گیــری را از‬ ‫مدیــران مــی گیرنــد کــه مدیــران از تــرس‬ ‫حاشــیه ســازی رســانه ای از اقــدام و ابتــکار‬ ‫عمــل خــودداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو بــا تاکیــد بــر ایــن که نباید‬ ‫رســانه جایــی بــرای البــی گــری و باجگیــری‬ ‫باشــد افــزود‪ :‬ایــن کــه رســانه هــا بــه بهانــه‬ ‫اعــام فســاد ‪ ،‬مقاصــد خــود را دنبــال کننــد‪،‬‬ ‫پذیرفتــه نیســت و بایــد رســانه هــا بــه جایــگاه‬ ‫و چارچــوب خــود کــه همــان تبییــن فنــی‬ ‫مســائل و اطــاع رســانی اســت بازگردنــد ‪.‬‬ ‫اســپانلو ادامــه داد‪ :‬ایــن کــه مــی گوییــم از افشــاکنندگان فســاد حمایــت مــی کنیــم بــه ایــن معناســت کــه‬ ‫افــراد بایــد مســتندات و مــدارک تخلــف را در اختیــار دادســتان قــرار دهنــد و پیــش از اثبــات جــرم ‪ ،‬از انتشــار‬ ‫ان خــودداری کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬در اســتان بــه قــدری مســائل مهــم و اصلــی وجــود دارد کــه نیــاز نیســت کــه‬ ‫رســانه هــا بــرای دیــده شــدن بــه حواشــی بپردازنــد و مــا هــم از گــزارش هایــی کــه بــه دادســتان هــا بــرای‬ ‫شناســایی حقــوق عامــه کمــک کنــد ‪ ،‬اســتقبال مــی کنیــم ‪ ،‬همانطــور کــه در مــواردی مانند اینترنت روســتای‬ ‫خیــرات گــرگان ‪ ،‬قــرق مدرســه روســتای توحیــد ‪ 2‬و یــا رســیدگی بــه وضعیــت گــوزن هــای زرد ایرانــی در پــی‬ ‫گــزارش رســانه هــا ورود کردیــم ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از تشــکیل پرونــده بــرای کســانی کــه جــو روانــی جامعــه را از طریــق شــایعه پراکنــی‬ ‫ملتهــب مــی کردنــد خبــر داد و گفــت‪ :‬رســانه هایــی کــه جــو روانی اســتان را با شــایعه ســازی ملتهب می کنند‪،‬‬ ‫منتظــر تعقیــب قضایی باشــند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جمع اوری پاتوق مصرف‬ ‫کنندگان موادمخدر‬ ‫بیش از دو هزار نخ سیگار‬ ‫قاچاق کشف شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح‬ ‫پاکســازی پاتــوق مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر‏و دســتگیری ‪9‬‬ ‫نفــر مصــرف کننــده مــواد مخــدر در دو عملیــات مجــزا در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــرداد‪.‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا »در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‏در‬ ‫پــی دریافــت گزارشــات و اخبــار مردمــی مبنــی بــر اینکــه تعــدادی‬ ‫افــراد معلــوم الحــال در یکــی از‏محله هــا دو خانــه را تبدیــل بــه‬ ‫پاتــوق خریــد و فــروش و اســتعمال مــواد مخــدر کرده انــد‪ ،‬بررســی‬ ‫‏موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اطالعــات و امنیت عمومی‬ ‫ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫میدانــی و بررســی صحــت و ســقم موضــوع بــا‏هماهنگــی مقــام‬ ‫قضائــی در دو عملیــات غافلگیرانــه ‪ 9‬نفرمعتــاد متجاهــر و خرده‬ ‫فــروش مــواد مخــدر‏را کــه در پاتوقشــان در حــال اســتعمال مواد‬ ‫مخــدر بودنــد‪ ،‬دســتگیر کردنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایــان با تاکید بــر اقدام‬ ‫قاطــع پلیــس بــا مخــان نظــم و‏امنیــت عمومــی افــزود‪ :‬متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه‏دســتگاه قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬هزار و ‪ 520‬نخ‬ ‫ســیگار قاچــاق در بازرســی از یــک واحــد‏صنفی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پور»گفــت‪:‬‏مامــوران انتظامی بــا دریافت‬ ‫خبــری مبنــی بــر تهیــه و توزیــع ســیگار قاچــاق در یــک واحــد صنفی‬ ‫موضــوع را بــه‏صــورت ویــژه در دســتور کار خــود قــرار دادنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران به همــراه عوامــل اداره صمت و‬ ‫اتــاق اصنــاف بــه محــل موردنظر اعزام شــدند‪،‬‏افزود‪ :‬در بازرســی‬ ‫از ایــن واحــد صنفــی ‪ 2‬هــزار و ‪ 520‬نــخ انــواع ســیگار قاچــاق‬ ‫کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه امــوال مکشــوفه بــه ســازمان‬ ‫جمــع اوری امــوال تملیکــی تحویــل داده شــد‪،‬‏افــزود‪ :‬یــک نفــر‬ ‫متهــم در ایــن رابطــه دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه مبــارزه‬ ‫بــا واردکننــدگان کاالی قاچــاق بــا جدیــت در‏دســتور کار قــرار دارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پلیــس بــا برنامه ریزی هــای هدفمنــد و تــاش‬ ‫شــبانه روزی خــود‪ ،‬بــا برهــم‏زننــدگان امنیــت اقتصــادی برخــورد‬ ‫خواهــد کــرد و انتظــار مـی رود تــا مــردم عزیــز هــم در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه ‏مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫حذف وثیقه مشموالن غیر غایب‬ ‫برای زیارت عتبات عالیات‬ ‫در ماه های محرم و صفر‏‬ ‫همزمــان بــا فراررســیدن مــاه محــرم و عــزاداری ســاالر‬ ‫شــهیدان‪ ،‬مشــموالن غیــر غایــب می ‏تواننــد در ماه هــای محــرم‬ ‫و صفــر بــدون نیــاز بــه پرداخــت وثیقــه ‪،‬از طریــق ســامانه‪‎‬‬ ‫‪sakha.epolice.ir ‎‬و بــه صــورت غیــر‏حضــوری مجــوز خــروج‬ ‫از کشــور دریافــت کننــد‪‎. ‎‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش کلیــه مشــموالن غیرغایــب کــه قصــد‬ ‫زیــارت در ماه هــای یــاد شــده را دارنــد مــی بایســت در محــدوده‬ ‫‏زمانــی هشــتم مــرداد مــاه تــا پنجــم مهرمــاه از طریــق ســامانه‬ ‫‪‎‬‏ ‪sakha.epolice.ir‬نســبت بــه ثبــت درخواســت خــروج از‬ ‫‏کشــور اقــدام کننــد‪.‬‏‬ ‫گفتنی اســت مشــموالن و خانواده های انان برای کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر مــی تواننــد از طریــق شــماره تلفــن گویــا‏‏‪ 096480‬و پایــگاه‬ ‫ی ‪‎www.vazifeh.police.ir‬و کانال‬ ‫اطالع رســانی ســازمان به نشــان ‪‎‬‬ ‫ســازمان در پیــام رســان ســروش‏بــه نشــانی‏‪ @khabaresarbazi‬از‬ ‫اخریــن اخبــار مربوطــه مطلع شــوند‏‪.‬‬ ‫گلستان جز‬ ‫استان های قرمز‬ ‫ناباروری زوجین‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری گلســتان گفــت کــه‬ ‫ایــن اســتان در بخــش نابــاروری زوجیــن جــزو هشــت اســتان قرمــز‬ ‫و اول کشــور می باشــد کــه حــدود ‪ ۴۰‬درصــد زوجیــن مطابــق امــار‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان نابــارور هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ازاده رجبــی در جلســه ســتاد‬ ‫حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گنبدکاووس اظهار داشت‪:‬‬ ‫نســبت بــه کاهــش امــار نابــاروری زوجیــن گلســتانی از افزایــش‬ ‫ان بایــد بــا اقدامــات درمانــی‪ ،‬حمایتــی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی یــا‬ ‫جلوگیــری اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ایین نامه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫بــا مشــارکت ‪ ۶‬اســتان از جملــه گلســتان و وزارت کشــور ابــاغ شــد‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اییــن نامــه بــدون شــک اشــکاالت و نواقصــی دارد کــه‬ ‫بایــد انــرا باتوجــه بــه ازمایشــی بــودن قانــون‪ ،‬برطــرف کــرد و تاکنــون در‬ ‫همیــن راســتا ‪ ۲۰‬اشــکال بــه وزارت کشــور اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬شــرح وظایــف ‪ ۳۸‬دســتگاه متولــی در‬ ‫ایــن قانــون کــه دارای دو بــال اقتصــادی و فرهنگــی اســت مشــخص‬ ‫شــده و بایــد هــر کــدام بــه وظایــف خــود بــه نحــو احســن عمــل کننــد‬ ‫تــا در پایــان دوره هفــت ســاله اجــرا از چالــه جمعیتــی خــارج شــده و‬ ‫جوانــی جمعیــت برســیم‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز بهداشــت گنبــدکاووس نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره‬ ‫بــه ثبــت ســه هــزار و ‪ ۴۶۸‬فقــره ازدواج طــی ســال گذشــته در ایــن‬ ‫ج از ســال ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۹‬در گنبــد نزولــی بــود‬ ‫شهرســتان گفــت‪ :‬رونــد ازدوا ‬ ‫امــا در ســال گذشــته ایــن رقــم افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالرحیــم پالیــده افــزود‪ :‬نــرخ بــاروری در گنبــدکاووس ‪ ۲.۱‬و‬ ‫باالتــر از میانگیــن اســتانی و کشــوری اســت ضمــن اینکــه هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫زوج نابارور در این شهرســتان شناســایی شــدند که مراحل درمان انها‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬هــم اکنــون ‪ ۲۸‬مرکــز جامــع خدمــات ســامت‪ ۱۱۱ ،‬خانه‬ ‫بهداشــت بــه همــراه ‪ ۷۰‬مامــا در گنبــدکاووس بــه گــروه هــدف خدمات‬ ‫مراقبت هــای بــارداری ارائــه می کننــد و کالس هــای امــوزش خانــواده‬ ‫بــرای زوجیــن برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره تبلیغــات اســامی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن اداره در‬ ‫راســتای جهــاد تببیــن در ‪ ۲‬بخــش امیدافرینــی و جوانــی جمعیــت‪،‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی با همکاری مبلغان دینی و ‪۳۷‬‬ ‫ت مذهبــی بانــوان زیرنظــر تبلیغــات اســامی انجــام می دهد‪.‬‬ ‫هیــا ‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا کریمــی افــزود‪ :‬عــاوه بــر فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی و تبلیغــی باید نســبت به اقناع اندیشــه زوجیــن و خانواده ها‬ ‫نســبت بــه فوایــد فرزنــداوری اقــدام شــود زیــرا مســائل اقتصــادی بــه‬ ‫تنهایــی تاثیــری در تعــداد فرزنــدان نــدارد‪.‬‬ ‫کمــال الدیــن نظرنــژاد مدیــر امــوزش و پــرورش گنبــدکاووس نیــز در‬ ‫ایــن جلســه پیشــنهاد داد کــه در پذیــرش دانشــجو بــرای دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان هماننــد ازمــون اســتخدامی وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه‬ ‫ازای تاهــل و تعــداد فرزنــدان شــرط ســنی حداکثــر ‪ ۲۴‬ســال قبولــی در‬ ‫ایــن دانشــگاه افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرمانــدار ویــژه گنبدکاووس با مهم دانســتن قانون حمایت‬ ‫از خانــواده و جوانــی جمعیــت برلــزوم تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی‬ ‫و بومــی ذیــل ســتاد اصلــی در شهرســتان بــرای احصــای راهکارهــای‬ ‫اجــرای بهتــر قانــون و بررســی موانــع کــم توجهــی بــه فرزنــداوری توســط‬ ‫زوجیــن تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه گفــت‪ :‬در کنــار توجــه بــه مســائل اقتصــادی و رفاهــی‬ ‫بایــد روی مســائل روحــی و روانــی و فرهنگــی و معنــوی تمرکــز شــود تــا‬ ‫زوجیــن و خانواده هــا نســبت بــه اهمیــت فرزنــداوری و جوانی جمعیت‬ ‫تشــویق و ترغیب شــوند‪.‬‬ ‫وی قناعــت در زندگــی را از مســائل مغفــول مانــده جامعــه دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬ترویــج و تشــویق داشــتن زندگــی ســاده و پرهیــز از تجمل گرایی‬ ‫از اصــول زندگــی اســامی اســت کــه بایــد مــورد توجــه زوج هــای جــوان‬ ‫و خانواده هــا قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دهرویــه بــا تاکیــد بــرای انجــام فعالیت هــای فرهنگــی و اموزشــی‬ ‫بــر ضــرورت حضــور پررنــگ ســمن ها و تشــکل های مــردم نهــاد و‬ ‫نیــز هیات هــای اندیش ـه ورز بــا موضــوع خانــواده و جوانــی جمعیــت‬ ‫در گنبــدکاووس‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬فرمانــداری مــکان مناســب در اختیــار‬ ‫تشــکل ها قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مقصود مالیات تویی‪،‬‬ ‫ما بهانه ایم!‬ ‫کــه کنــد راز مالیــات اظهــار؟! عجــب ‪ ...‬مــا همچیــن فکــر‬ ‫می کردیــم کــه قدمــا یــا همــان اولــی االبصــار و اولــی االلبــاب‬ ‫دوران قدیــم‪ ،‬ســر ســاعت مالیــات شــان را در کیســه زربــاف‬ ‫روی تخــم چشــم هایشــان مــی گذاشــتند و تحویــل داروغــه‬ ‫مــی دادنــد و خــاص‪ ...‬امــا زهــی خیــال باطــل‪ ...‬ظاهــرا ًایــن‬ ‫داســتان مالیــات از همــان موقــع بــا چالــش هــای اساســی‬ ‫همــراه بــوده کــه خــدا بیامــرز خاقانــی فقیــد جایــی فرمــوده اند‪:‬‬ ‫گریزانــم از مالیات اینت همــت ‪ /‬نــه اکنــون‪ ،‬کــه عمــری اســت‬ ‫تــا می گریــزم!‬ ‫بزرگــوار اگــر االن در قیــد حیــات بــود قطعــا ًبــا دیــدن جماعــت‬ ‫کثیــری کــه همچنــان از مکتــب مالیــات گریــزی ایشــان پیــروی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬شــادمان مــی گشــت و روحــش ارامــش مــی یافــت!‬ ‫بــا ایــن حــال ســازمان مالیاتــی زیــاد نســبت بــا رویکــرد‬ ‫ادبــا و اهالــی اب و اینــه موافــق نیســت و ایــن بــار عزمــش‬ ‫را دو ســره جــزم کــرده تــا یــک مالیــات اساســی و تپــل از‬ ‫خلــق اللــه بســتاند‪ .‬اصــل داســتان بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در اطالعیــه ای در خصــوص‬ ‫واحدهــای مســکونی گــران قیمــت اعــام کــرد‪ :‬پیــرو اعــام‬ ‫مالیــات واحدهــای مســکونی گرانقیمــت در اجــرای حکــم‬ ‫بنــد (خ) تبصــره (‪ )۶‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‪،‬‬ ‫بــرگ اجرایــی وصــول مالیــات مذکــور بــرای مالــکان واحدهــای‬ ‫یــاد شــده کــه تاکنــون نســبت بــه پرداخــت مالیــات متعلــق‬ ‫اقــدام ننمــوده انــد صــادر و از طریــق درگاه ملــی خدمــات‬ ‫الکترونیکــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه انهــا ابــاغ و‬ ‫از طریــق پیامــک نیــز اطــاع رســانی شــده اســت‪ .‬لــذا ایــن‬ ‫اشــخاص حداکثــر یــک مــاه فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه درگاه‬ ‫مذکــور نســبت بــه پرداخــت مالیــات اقــدام نماینــد‪ .‬در غیــر‬ ‫اینصــورت از طریــق عملیــات اجرایــی و توقیــف و بازداشــت‬ ‫امــوال اعــم از منقــول و غیــر منقــول نســبت بــه وصــول‬ ‫مالیــات و ده درصــد ان بــه عنــوان هزینــه اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مالحظه فرمودید؟ یعنی از بخشنامه خون می چکد‪...‬‬ ‫ایــن بــار دوســتان شمشــیر زمــرد نــگار تیغــه فــوالدی‬ ‫ابدیــده ‪ 60‬ســانتی را از رو بســته انــد و ایــن تــو بمیــری‬ ‫بــا کشــت و کشــتارهای قبلــی تفــاوت ماهــوی دارد‪.‬‬ ‫هــر چنــد اخــذ مالیــات عیــن صــواب اســت و بایــد با قــدرت این‬ ‫مســیر را ادامــه داد ولــی ای کاش دوســتان قبــل از ایــن ضــرب‬ ‫العجــل و اولتیماتــوم شــدید اللحــن‪ ،‬مختصــات و ماهیت این‬ ‫خانــه هــای لوکــس و الکچــری و گــران قیمــت را مشــخص مــی‬ ‫کردنــد‪ .‬بــه هــر حــال بــرای کســی کــه بــه همــت مــردی کــه مــی‬ ‫خواســت همــه کارهــا را یــک تنــه انجــام دهــد در یــک واحــد‬ ‫‪ 80‬متــری پــر از مهــر‪ ،‬ســکنی گزیــده اســت و ســقف‪ ،‬کــف‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت‪ ،‬پارکینــگ‪ ،‬انبــاری‪ ،‬اب و برق و گاز مشــاع دارد ‪،‬‬ ‫قطعــا ًیــک خانــه ویالیــی ‪ 250‬متــری الکچری و لوکس حســاب‬ ‫مــی شــود ولــی کســی کــه در امــد ماهیانــه اش برابــر بــا حقــوق‬ ‫‪ 200‬کارگــر ایــران خــودرو اســت و بــرای برداشــتن خــال گوشــتی‬ ‫پشــت کمــرش یــک تــک پــا تــا المان مــی رود‪ ،‬خانــه ‪ 250‬متری‬ ‫را در خــور ســرایدار ش هــم نمــی دانــد!‬ ‫ادم یــاد حکایــت ان دو درویــش مــی افتــد کــه بــا هــم‬ ‫دربــاره غــذای پادشــاه صحبــت مــی کردنــد کــه یکــی از‬ ‫دیگــری پرســید‪ :‬بــه نظــر تــو غــذای پادشــاه چیســت؟ دیگــری‬ ‫جــواب داد‪ :‬فکــر کنــم پادشــاه خالــص دنبــه مــی خــورد!‬ ‫حــاال اگــر روزگاری دنبــه خالــص بــرای عــده ای غــذای الکچــری‬ ‫محســوب مــی شــد‪ ،‬ایــن روزهــا‪ ،‬یــک کاشــانه ‪ 100‬متــری هــم‬ ‫کــه در تهــران میانگیــن قیمتــش بــه ‪ 4‬میلیــارد تومــان رســیده‬ ‫اســت رویایــی و الکچــری بــه حســاب مــی ایــد! صرفــا ًجهــت‬ ‫اطــاع دوســتان مالیــات چــی کــه حواس تان باشــد کجا ســرک‬ ‫مــی کشــید و بــرای چــه کســانی پیامــک مــی فرســتید! خیــر از‬ ‫جوانــی تــان ببینیــد‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫ایا‬ ‫می دانید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ایا می دانید در ‪ ۴۰۰۰‬سال قبل‪ ،‬هیچ حیوانی اهلی نبود‪.‬‬ ‫ایا می دانید به طور متوسط روزانه ‪ ۱۲‬نوزاد به خانواده ها اشتباه داده می شوند‪.‬‬ ‫ایا می دانید هیچ کس نمی داند چرا صدای اردک ها اکو نمی شود‪.‬‬ ‫ایا می دانید سس کچاپ در سال ‪ ۱۸۳۰‬به عنوان یک دارو به فروش می رفته است‪.‬‬ ‫ایا می دانید لئوناردو داوینچی ‪ ۱۰‬سال طول کشید تا لب های مونالیزا را نقاشی کند‪.‬‬ ‫ایا می دانید وقتی پاهایتان را ارام باال بیاورید و به پشت بخوابید در ماسه فرو نمی روید‪.‬‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫چرا از کار کردن متنفریم‬ ‫نادیا زکالوند‬ ‫چطور سخنرانی‬ ‫را به پایان برسانیم؟‬ ‫نتیجه گیــری ســخنرانی‪ ،‬در حقیقــت‪ ،‬چکیــده ای از‬ ‫ت مطرح شــده در ســخنرانی اســت‬ ‫مهم تریــن نــکا ِ‬ ‫کــه بــه مخاطــب کمــک می کنــد تــا انهــا را اســان تر بــه‬ ‫خاطــر بســپارد‪ .‬بــه بیــان دیگــر‪ ،‬نقــش نتیجه گیــری در‬ ‫ســخنرانی ایــن اســت کــه بــه مخاطــب خبــر دهــد کــه‬ ‫ســخنرانی رو بــه پایــان اســت و بــا یــاداوری کلیدی تریــن‬ ‫نــکات‪ ،‬حاضــران را بــا احساســی مثبــت از حضــور در‬ ‫رویــدادی ســودمند بــه بیــرون از ســالن هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن موضــوع‪ ،‬از نــگاه ِ عــده ای‪ ،‬تاحــدودی‬ ‫غیرضــروری بــه نظــر برســد؛ امــا روشــن اســت کــه اگــر‬ ‫ســخنرانی تان را بــدون نشــانه ای از پایان گرفتــن ان‬ ‫بــه پایــان ببریــد‪ ،‬مخاطــب را به شــکلی غیرمنتظــره بــا‬ ‫ســردرگمی روبـه رو می کنیــد؛ پــس حتمــا پایانی مناســب‬ ‫بــرای مخاطــب در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫انچــه مهــم اســت اینکــه همیشــه نتیجه گیری تــان را به‬ ‫مقدمــه پیونــد بزنیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬می توانیــد از همــان‬ ‫داســتان یــا مثالــی کــه بــرای معرفــی یا شــروع ســخنرانی‬ ‫بیــان کردیــد‪ ،‬بــرای پایان بخشــیدن بــه ان نیــز بهــره‬ ‫ببریــد و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬میــان مقدمــه و نتیجه گیــری‪،‬‬ ‫پیونــدی مالیــم و به یادماندنــی برقــرار کنیــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫ســخنرانان ماهر‪ ،‬یک جمله ی پایانی هوشــمندانه را به‬ ‫عنــوان پایان بخــش ســخنرانی برمی گزیننــد و گروهــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬بــه طــور هم زمــان‪ ،‬بــه موضــوعِ بحث شــده در‬ ‫مقدمــه و نتیجه گیــری ارجــاع می دهنــد‪.‬‬ ‫پایــان ســخنرانی شــما‪ ،‬از هــر انچــه گفته ایــد‪،‬‬ ‫اخریــن اثــر مانــدگار را بــر مخاطــب بــه جــا می گــذارد‪.‬‬ ‫از همیــن رو‪ ،‬نتیجه گیری تــان فرصتــی عالــی بــرای‬ ‫تحکیــم اجــزای کلیــدی ســخنرانی در ذهــن مخاطــب‬ ‫اســت‪ .‬حتمــا مســئله ای را کــه در مقدمه تــان بیــان‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬دوبــاره تکــرار کنیــد؛ بــر مهم تریــن نــکات‬ ‫ســخنرانی تان تاکیــد کنیــد و ســپس‪ ،‬مفاهیــم‬ ‫ســخنرانی تان را بــه واقعیــت ارتبــاط دهیــد تــا مخاطب‬ ‫بهتــر ببینــد کــه چطــور ایــن مفاهیــم در دنیــای واقعی‪،‬‬ ‫بــه کار می رونــد‪ .‬تــاش کنیــد مفاهیــم انتزاعــی و‬ ‫ناملمــوس را بــا نمونه هایــی ملمــوس و واقعــی‪ ،‬بــرای‬ ‫مخاطــب قابل فهــم کنیــد تــا پــس از پایــان ســخنرانی‪،‬‬ ‫احســاس کنــد دســتاوردی کاربــردی و مثبــت کســب‬ ‫کــرده اســت کــه می توانــد تاثیــری ســازنده و راهگشــا‬ ‫در زندگ ـی اش بــه جــا بگــذارد‪.‬‬ ‫بــا تکــرار مقدمه تــان‪ ،‬در ذهــن مخاطــب‪ ،‬پلــی بــه‬ ‫ســوی هــدف و پیــام ســخنرانی تان ایجــاد می کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫خب ـر دادن از پایــان ســخنرانی تان‪ ،‬مطمئــن می شــوید‬ ‫کــه مخاطب تــان بــا احساســی در مجمــوع مثبــت‬ ‫ی بیــرون مــی رود و احســاس‬ ‫از جلســه ســخنران ‬ ‫ســردرگمی نمی کنــد‪ .‬بــا تاکیــد بــر نــکات اصلــی‪،‬‬ ‫مطمئــن می شــوید کــه ایــن نــکات در حافظــه ی‬ ‫مخاطب تــان همــواره تــازه می ماننــد‪.‬‬ ‫بــه نتیجه گیری تــان‪ ،‬بــه عنــوان فرصتــی بــرای‬ ‫خالصه کــردن محتــوای ســخنرانی بیندیشــید‪.‬‬ ‫درحالی کــه ســخنرانی شــما بی تردیــد به خوبــی‬ ‫موجــز‪ ،‬تاثیرگــذار و ســازمان یافته اســت‪ ،‬هنــوز‬ ‫ممکــن اســت حــواس شــنوندگان بــه طــور کامــل‬ ‫جمــع نباشــد یــا بخــش مشــخصی از ســخنرانی تان‬ ‫را به خوبــی متوجــه نشــده باشــند‪ .‬نتیجه گیــری شــما‬ ‫فرصتــی عالــی اســت تــا هرگونــه فهــم نادرســت را از‬ ‫محتــوای ســخنرانی تان اصــاح کنیــد و مخاطــب را‬ ‫بــا درکــی درســت و به یادماندنــی بــه بیــرون از تــاالر‬ ‫ســخنرانی راهنمایــی کنیــد‪.‬‬ ‫خالصه کردن ایده ها‬ ‫خالصه هــا ایده هــای طوالنــی را بــه شــکلی اجمالــی‬ ‫و گزیــده وار بیــان می کننــد؛ نتیجه گیــری شــما محلــی‬ ‫عالــی اســت تــا نــکات کلیــدی ســخنرانی تان را خالصــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬وقتــی حاضــران صحنــه را‬ ‫تــرک می کننــد‪ ،‬چکیــده ی مهم تریــن اطالعــات از‬ ‫ســخنرانی تان در ذهنشــان تــازه می مانــد و مرجعــی‬ ‫بــرای یــاداوری در اینــده خواهــد شــد‪ .‬حاضــران بایــد‬ ‫از جلسـه ی ســخنرانی شــما بــا خــود یادگارهایــی ببرنــد‬ ‫و در اینــده بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد؛ وگرنــه‬ ‫ســخنرانی شــما‪ ،‬رویــدادی بی تاثیــر اســت کــه بـه زودی‬ ‫از یادهــا خواهــد رفــت و در اینــده هــم رغبتــی در‬ ‫حاضــران بــرای حضــور دوبــاره ایجــاد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫خالصه کــردن یعنــی ایده هــای پیچیــده یــا طوالنــی را‬ ‫بــه شــکلی موجــز بیــان کنیــد‪ .‬در زمین ـه ی ســخنرانی‪،‬‬ ‫یعنــی بــه اجمــال‪ ،‬بــه انچــه دربــاره اش حــرف‬ ‫می زدیــد‪ ،‬بازگردیــد؛ بــه شــکلی کــه بــرای مخاطــب‬ ‫قابل فهــم و یــاداوری باشــد‪ .‬خالصه هــا بایــد کوتــاه‬ ‫باشــند و تنهــا ضروری تریــن ایده هــا و اطالعــات را بــه‬ ‫مخاطــب منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫سرویس اجتماعی‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫ایــا تا کنــون از خودمــان پرســیده ایم کــه چــرا از کار کــردن‬ ‫متنفریــم؟ ایــا ایــن تنفــر به خاطــر افــرادی اســت کــه بــا ان هــا‬ ‫ســروکار داریــم؛ یــا ناشــی از کاری اســت کــه انجــام می دهیــم یــا‬ ‫کال مســئله چیــز دیگــری اســت؟ یافتــن علــت دقیق تنفــر از کار به‬ ‫مــا کمــک می کنــد تــا عامــل اصلــی این بیــزاری را شناســایی کــرده و‬ ‫در صــورت امــکان‪ ،‬ان را برطــرف کنیــم تــا بتوانیم از کاری که انجام‬ ‫می دهیــم‪ ،‬لــذت ببریــم یــا دســت کم ان را قابل تحمل تــر کنیــم‪.‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه رضایــت از زندگــی و رضایــت‬ ‫شــغلی مــردم روبه کاهــش اســت‪ .‬بــر اســاس پیمایــش‬ ‫عمومــی ایــاالت متحــده (‪General‬‬ ‫(نظرســنجی) اجتماعــی‬ ‫ِ‬ ‫‪:)Social Survey، GSS‬‬ ‫ معنی‬ ‫ـی «نه چنــدان راضــی» و ‪ ۳‬نیــز به‬ ‫ِ‬ ‫در مقیاســی از ‪ ۱‬تــا ‪ ۳‬کــه در ان ‪ ۱‬به معنـ ِ‬ ‫«بســیار راضــی» اســت‪ ،‬مــردم امریــکا به طــور میانگیــن بــه خــود امتیــاز ‪۲٫۱۸‬‬ ‫ـی «نســبتا راضــی» اســت‪.‬‬ ‫می دهنــد کــه فقــط کمــی باالتــر از امتیــاز ‪ ۲‬به معنـ ِ‬ ‫گرچــه ممکــن اســت ایــن نتیجــه بــرای برخــی چنــدان بــد بــه‬ ‫نظــر نرســد‪ ،‬نشــان دهنده ٔ اُفــت چشــمگیر ِ میــزان خوشــنودی در‬ ‫ـه ‪ ۱۹۹۰‬اســت‪ .‬وقتــی امــار و ارقــام موجــود را‬ ‫مقایســه بــا اوایــل دهـ ٔ‬ ‫بیشــتر بررســی می کنیم‪ ،‬درمی یابیم که وقت گذرانی در اینترنت‪،‬‬ ‫گــوش دادن بــه موســیقی و اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫همگــی کارهایــی هســتند کــه بــا نارضایتــی افــراد ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه این هــا همگــی ســرگرمی هایی هســتند کــه در‬ ‫ـه جالــب دیگــر ایــن اســت که‬ ‫رایانــه و گوشــی همــراه وجــود دارنــد‪ .‬نکتـ ٔ‬ ‫ایــن مــوارد‪ ،‬همگــی فعالیت هایــی هســتند کــه بیشــتر ِمــردم در حیــن‬ ‫کار انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ایا فقط بر چیزهای منفی تمرکز می کنیم؟‬ ‫شــاید پادکسـت هایی کــه گــوش می دهیــم موجــب تنفــر از کار کردن‬ ‫می شــود‪ .‬وقتــی بــه کارافرینــان موفــق گــوش می دهیــم کــه دربــاره ٔ‬ ‫مســیری کــه پیموده انــد و موفقیــت هایــی کــه بــه دســت اورده انــد‬ ‫صحبــت می کننــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر می افتیــم کــه تعهــد مــا بــرای رســیدن‬ ‫بــه موفقیــت چقــدر بــوده اســت‪ .‬ایــا مشــتاق بوده ایــم کــه بــه زندگــی‬ ‫رؤیایــی خــود برســیم یــا فقــط درمــورد ان حــرف زده ایــم؟‬ ‫همیــن حالــت درمــورد کســانی کــه بــرای وقت گذرانــدن در‬ ‫رســانه های اجتماعــی می چرخنــد یــا بــه موســیقی گــوش‬ ‫می دهنــد نیــز صــدق می کنــد‪ .‬وقتــی موفقیت هــا و احساســات‬ ‫دیگــران را می بینیــم‪ ،‬ان موفقیت هــا و احساســات را بالفاصلــه‬ ‫بــا زندگــی خودمــان مقایســه می کنیــم‪ .‬وقتــی فــردی را‬ ‫می بینیــم کــه بــه تعطیــات رفتــه‪ ،‬خــودروی جدیــدی خریــده یــا‬ ‫تشــکیل خانــواده داده اســت‪ ،‬احســاس نارضایتــی می کنیــم‪.‬‬ ‫چیــزی کــه شــاید فهمیــده باشــید ایــن اســت کــه معمــوال انجــام‬ ‫ایــن کارهــا موجــب می شــود کــه در کارمــان بــر چیزهایــی کــه‬ ‫دوســت نداریــم تمرکــز کنیــم‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬شــاید از ایــن مســئله‬ ‫ناراضــی باشــیم کــه شــغل مــا موجــب می شــود کــه نتوانیــم کســب‬ ‫مســئله ناخوشــایند ِ موجــود‬ ‫و کار خودمــان را راه انــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درمــورد کارمــان می توانــد موضوع هایــی ماننــد ایــن یــا چیــز کامــا‬ ‫متفاوتــی باشــد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬اگــر می خواهیــم دوبــاره بــه کارمــان‬ ‫عالقه منــد شــویم‪ ،‬بایــد بــر چیزهایــی تمرکــز کنیــم کــه بــه ان هــا‬ ‫عالقــه داریــم و برایمــان خوشــایند هســتند‪.‬‬ ‫بر ویژگی های مثبت شغل فعلی تان تمرکز کنید‬ ‫تمرکــز بــر ویژگی هــای مثبــت موجــب می شــود بــه یــاد بیاوریــم کــه چــرا‬ ‫اصــا به ســراغ ایــن کار رفته ایــم و ایــن شــغل را انتخــاب کرده ایــم‪ .‬اگــر‬ ‫دلیــل انتخــاب شــغل فعلی مــان ایــن بــوده کــه حقــوق ان ‪ ٪۱۰‬باالتــر از‬ ‫حقــوق شــغل قبلی مــان بــوده‪ ،‬باالتــر بــودن حقــوق چیــزی اســت کــه‬ ‫وقتــی بــا شــرایط ســخت روب ـه رو می شــویم‪ ،‬بایــد بــه خودمــان یــاداوری‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬علی زمانی‬ ‫چطور درامد‬ ‫دالری داشته باشیم؟‬ ‫همــه افــرادی کــه دارای مهــارت و‬ ‫درامــد ارزی امــروزه بــرای‬ ‫ٔ‬ ‫تخصــص در زمینه هــای مختلــف علمــی و صنعتی هســتند و ســواد‬ ‫اطالعاتــی دارنــد و بــه زبانــی عــاوه بــر زبــان مــادری خود مســلط اند‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر و اســان اســت و برخــاف ان چــه تصــور می شــود‪،‬‬ ‫ســخت نیســت‪ .‬فضــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (‪ )ICT‬بــرگ‬ ‫برنــده ٔ کســانی اســت کــه قادرنــد بــا شناســایی نیازهــای مخاطبــان‬ ‫حقیقــی و حقوقــی (شــرکت ها و ســازمان ها)‪ ،‬فرصت افرینــی کننــد‬ ‫و ارزش افــزوده ایجــاد کننــد کــه مصــداق ان‪ ،‬کارافرینــی دیجیتالــی‬ ‫(‪ )Digital Entrepreneurship‬اســت کــه غوغایــی در اقتصــاد قــرن‬ ‫بیســت و یکــم بــه راه انداختــه اســت و مــا امــروزه شــاهد نســلی از‬ ‫میلیاردرهــای زیــر ‪ ۳۰‬ســال هســتیم!‬ ‫کارافرینــی دیجیتالــی یعنــی کســب و کار اینترنتــی (‪ICT-enabled‬‬ ‫‪ )business‬یعنــی درامــد زایــی از طریــق فنــاوری اطالعــات و در اکــو‬ ‫سیســتم دنیــای صفــر و یک هــا‪ .‬دنیــای مجــازی یــک قابلیــت بــزرگ دارد‬ ‫کــه ســبب شــده بیــش از نیمــی از جمعیــت کــره ٔ زمیــن در ان فعالیــت‬ ‫کننــد و ‪ ۱‬میلیــارد تــا ‪ ۲‬میلیــارد نفــر ان هــا مشــتری واتـس اپ‪ ،‬اینســتاگرام‬ ‫و فیس بــوک باشــند‪ .‬ایــن قابلیــت بــزرگ را می تــوان در رایــگان بــودن و‬ ‫فراگیــری ان دانســت‪ .‬هیــچ رســانه ای در طــول تاریــخ بشــریت نتوانســته‬ ‫مثــل فضــای ســایبر‪ ،‬امکانــات فوق العــاده ارزان و فراگیــر بــا باالتریــن‬ ‫ســطح ســهولت در اســتفاده و کاربــرد را در اختیــار انســان قــرار بدهــد‪.‬‬ ‫شــما به عنــوان یــک فــرد باســواد در قــرن بیســت و یکــم بایــد قــادر‬ ‫باشــید تــا هــر در زمینـه ای کــه صاحــب اطالعــات و فــن و هنــر و تکنیــک‬ ‫هســتید‪ ،‬از ایــن خــوان بــزرگ دیجیتالــی‪ ،‬ماهــی خــود را شــکار کنیــد و‬ ‫از شــر حقوق هــای ثابــت ماهانــه و ســاعت کاری ‪ ۸‬صبــح تــا ‪ ۴‬عصــر‬ ‫کنیــم‪ .‬اگــر دلیــل انتخــاب شــغل‪ ،‬نزدیکــی محــل کار بــه منزل مــان یــا‬ ‫تعادلــی کــه میــان کار و زندگــی شــخصی مان ایجــاد می کنــد‪ ،‬بایــد روی‬ ‫ـه شــغل مان تمرکــز کنیــم‪.‬‬ ‫همیــن جنبـ ٔ‬ ‫وقتــی همیشــه ویژگی هــای ناخوشــایند شــغل مان را بــه‬ ‫خودمــان یــاداوری می کنیــم‪ ،‬بیشــتر از کار کــردن بیــزار‬ ‫می شــویم‪ .‬وقتــی روی مــوارد منفــی تمرکــز می کنیــم‪،‬‬ ‫پرســش هایی ماننــد مــوارد زیــر را از خودمــان می پرســیم‪:‬‬ ‫چرا در این شغل مانده ام؟‬ ‫چرا در شغلم پیشرفت نمی کنم؟‬ ‫چرا بدترین افراد‪ ،‬ترقی می کنند و ترفیع می گیرند؟‬ ‫ایا واقعا باید این کارهای مزخرف را انجام بدهم؟‬ ‫معمــوال پاســخ ایــن پرســش ها ایــن اســت کــه چــون حــس‬ ‫می کنیــم به شــکلی گرفتــار شــده ایم و گیــر کرده ایــم‪ ،‬مجبــور‬ ‫هســتیم کــه بــه کار کــردن در ایــن شــغل ادامــه دهیــم‪ .‬ولــی‬ ‫هرچقــدر هــم کــه دچــار تنفــر از کار باشــیم‪ ،‬از کارنکــردن و‬ ‫بیکاربــودن بیشــتر بیــزار هســتیم‪.‬‬ ‫تــرس از شکســت چیــزی اســت کــه هریــک از مــا بــا ان روبـه رو‬ ‫هســتیم؛ ولــی پرهیــز از شکســت‪ ،‬تقریبــا همیشــه بــه افســوس‬ ‫و پشــیمانی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایا برای کارفرمایی بی تفاوت کار می کنیم؟‬ ‫کســی کــه برایــش کار می کنیــم و فرهنگــی کــه کارفرمــای مــا در‬ ‫محیــط کار شــکل می دهــد‪ ،‬عامــل مهمــی در رضایــت یــا نفــرت‬ ‫مــا از کار کــردن اســت‪ .‬پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه ‪٪۹۲‬‬ ‫کارکنــان‪ ،‬بیشــتر تمایــل دارنــد کــه بــرای کارفرمایــی دل ســوز و‬ ‫همــدل کار کننــد‪ .‬یــک لحظــه بــه ایــن مســئله بیندیشــیم کــه ‪٪۹۲‬‬ ‫مــردم از شــغل خــود راضــی نیســتند و لــذت نمی برنــد‪ ٪۹۲ .‬مــردم‬ ‫از پیشــرفت شــغلی یــا حقــوق خــود راضــی نیســتند؛ ولــی در هــر‬ ‫صــورت تمایــل دارنــد کــه در شــغل فعلــی خــود باقــی بماننــد‪.‬‬ ‫ معنــی توانایــی هــر فــرد در درک احساســات طــرف‬ ‫همدلــی به‬ ‫ِ‬ ‫مقابــل و شریک شــدن در ان احساســات اســت‪ .‬دلیــل اینکــه‬ ‫همدلــی در عالقــه یــا نفــرت مــا از کار کــردن اهمیــت باالیــی دارد‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه هرکســی می خواهــد پذیرفتــه و درک شــود‪.‬‬ ‫با رئیس خود درباره ٔ رویاها و ارزوهایتان گفت وگو کنید‬ ‫وقتــی بــا رئیــس یــا سرپرســت خود دربــاره ٔ رؤیاهــا و ارزوهایمان صحبت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬دوســت داریــم او فــردی باشــد کــه می خواهــد بــه مــا کمــک‬ ‫کنــد تــا بــه ان رؤیاهــا برســیم‪ .‬حتــی اگــر رئیــس مــا نتوانــد در دســتیابی‬ ‫ن کــه بدانیــم بــه ارزوهــای‬ ‫بــه ارزوهایمــان بــه مــا کمــک کنــد‪ ،‬همیــ ‬ ‫مــا اهمیــت می دهــد‪ ،‬ارزش بســیار زیــادی دارد‪ .‬یکــی از بررســی های‬ ‫ـه نظرســنجی گالــوپ (‪ )Gallup‬نشــان می دهــد کــه ‪٪۳۷‬‬ ‫اخیــر ِ موسسـ ٔ‬ ‫کارکنــان‪ ،‬اگــر بتواننــد در شــغل جدیــدی به صــورت پاره وقــت و از راه دور‬ ‫مشــغول به کار شــوند‪ ،‬شــغل فعلــی خــود را رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه کار کــردن در خانــه را بــرای بســیاری‬ ‫از افــراد شــاغل جــذاب می کنــد‪ .‬کار کــردن در خانــه موجــب‬ ‫می شــود کــه بهتــر بتوانیــم در امــور خانوادگــی شــرکت داشــته‬ ‫باشــیم و بــه مســائل خانوادگی مــان بپردازیــم‪ .‬اگــر در شــهری‬ ‫شــلوغ و پُرترافیــک زندگــی می کنیــم‪ ،‬کار کــردن در خانــه موجــب‬ ‫می شــود کــه دیگــر مجبــور نباشــیم هــر صبــح و عصــر در ســاعات‬ ‫تو امــد کنیــم‪ .‬اگــر هــر روز‬ ‫شــلوغی و ترافیــک بــه محــل کارمــان رف ‬ ‫در راه بندان هــای طوالنــی در ســاعات اوج ترافیــک گرفتــار نشــویم‪،‬‬ ‫ایــا نفــرت و بی عالقگی مــان نســبت بــه کار کمتــر نخواهــد بــود؟‬ ‫همدلــی بــه کارکنــان حــس ارزشــمندبودن می دهــد‪ .‬وقتــی‬ ‫نگرانی هــا یــا مشــکالت خــود را بیــان می کنیــم و فــردی عالقه منــد‬ ‫اســت کــه در برطرف کــردن ان هــا بــه مــا کمــک کنــد‪ ،‬احســاس‬ ‫خــاص شــوید و درامدهــای جنبــی بلندمــدت و بعضــا پایــدار بــرای خــود‬ ‫دســت و پــا کنیــد‪.‬‬ ‫خــوب بــا ایــن مقدمــه شــما را دعــوت می کنیــم بــرای اشــنایی بــا‬ ‫فرصت هــای دیجیتالــی جالــب و پیشــنهادهای هیجــان انگیــز بــرای‬ ‫درامــد ارزی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی‪ ،‬ایــن گفتــار را مطالعــه کنیــد و مــا را‬ ‫در جریــان نقطــه نظــرات و دیدگاه هــا و تجربیــات درامــد ارزی خــود در‬ ‫ســال های اخیــر قــرار بدهیــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬چه سالی است؟‬ ‫ـبکه اجتماعی‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ســالی اســت که شــمار مخاطبان شـ ٔ‬ ‫محبــوب ایرانیــان یعنــی اینســتاگرام از مــرز ‪ ۱‬میلیــارد نفــر فراتــر رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ســالی اســت کــه اســتفاده از پیــا م رســان های اینترنتــی رونــد‬ ‫صعــودی پیــدا کــرده و اگــر شــما در ســال ‪ ۱۳۹۸‬بخواهیــد بــا دوســتان‬ ‫و اشــنایان و شــرکت ها و موسســات در داخــل یــا خــارج از کشــور در‬ ‫تعامــل باشــید‪ ،‬بایــد در یکــی از پیــام رســان های محبــوب داخلــی و‬ ‫خارجــی کــه اکثریــت از ان اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬عضــو باشــید‪ .‬در واقــع‬ ‫هویــت دیجیتالــی شــما مصادیقــی دارد کــه یکــی از ان هــا‪ ،‬حضــور‬ ‫فعاالنــه در ایــن پیام رســان های اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی ســالی اســت کــه احتمــاال شــاهد نوســانات‬ ‫مقطعــی در قیمــت ارز باشــیم‪ .‬بــا وجــود تحریم هــای یک جانبــه‬ ‫ایــاالت متحــده علیــه جمهــوری اســامی و تحریم هــای بانکــی‪ ،‬امــا‬ ‫سیاس ـت های پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی بــا روی کار امــدن رئیــس‬ ‫جدیــد‪ ،‬نشــان از یــک ثبــات در قیمــت ارز و عــدم مشــاهده ٔ نوســانات‬ ‫چشــمگیر دارد‪ .‬ســرمایه گذاری در ارز پرریســک اســت اما کســب درامد‬ ‫ارزی می توانــد اقدامــی ارزشــمند باشــد‪ .‬چــون ورود ارز بــه کشــور تــا هــر‬ ‫میــزان ازاد شــده اســت‪ ،‬بنابرایــن ورود و خــروج ارز توســط مســافران‬ ‫اســان و موجــب ثبــات بــازار اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر نگرانــی زیــادی‬ ‫دربــاره ٔ نوســانات عجیــب و غریــب قیمــت ارز نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی کــه از مــاه مــارس ان شــاهد اغــاز ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫هجــری شمســی خواهیــم بــود‪ ،‬ســالی اســت کــه شــرایط اقتصــادی‬ ‫ـه دولــت بــرای ایــن ســال نیــز‬ ‫ســختی بــرای ایــران متصــور اســت و بودجـ ٔ‬ ‫نشــان از امادگــی دولــت بــرای یــک شــرایط تحریمــی شــدید دارد‪ .‬لــذا‬ ‫اکتفــا بــه درامــد ریالــی شــما بــا وجــود تــورم موجــود‪ ،‬منطقــی به نظــر‬ ‫نمی رســد و بایــد بــه فکــر روش هــای درامــد زایــی بــود‪.‬‬ ‫با فریلنسرینگ اشنا شویم‬ ‫مهم تریــن ابــزاری کــه شــما بــرای کســب درامــد ارزی داریــد اشــنایی بــا‬ ‫ـه‬ ‫خوبــی پیــدا می کنیــم‪ .‬بــاز هــم تأکیــد می کنــم کــه همیشــه نتیجـ ٔ‬ ‫نهایــی مهــم نیســت و همیــن کــه فقــط بدانیــم کســی هســت کــه‬ ‫بــه مــا اهمیــت می دهــد و حــال مــا را می پرســد‪ ،‬ارزش زیــادی‬ ‫مســئله مهمــی‬ ‫دارد‪ .‬احســاس ارزشــمندبودن و اهمیت داشــتن‬ ‫ٔ‬ ‫اســت کــه موجــب می شــود از کار خــود لــذت ببریــم؛ حتــی اگــر‬ ‫سیاســت های اداری در ســایر جنبه هــا تغییــری نکــرده باشــد‪.‬‬ ‫در کمک به دیگران داوطلب شوید‬ ‫اگــر در محیــط و شــرایطی کار می کنیــد کــه در ان همدلــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬پیشــنهاد می کنــم کــه داوطلب شــدن در کمــک بــه دیگــران را‬ ‫شــروع کنیــد‪ .‬کمــک بــه دیگــران راه بســیار خوبــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫تنفــر از کار اســت؛ زیــرا موجــب می شــود کــه روی نیازهــای دیگــران‬ ‫تمرکــز کنیــم‪ .‬اگــر بــرای مشــارکت در طرح هــا و ابتکارهایــی کــه در‬ ‫ســازمان اجــرا می شــود داوطلــب شــویم‪ ،‬می توانیــم بــا همکاران مــان‬ ‫ارتبــاط خوبــی برقــرار کنیــم‪ .‬ایــن روابــط می توانــد بُعــد دیگــری را بــه‬ ‫زندگــی کاری مــان بیفزایــد و کاری کنــد کــه از کار کــردن لــذت ببریــم‪.‬‬ ‫اگــر در شــرکت و محــل کار مــا فرصتــی بــرای انجــام کارهــای‬ ‫داوطلبانــه وجــود نــدارد‪ ،‬می توانیــم چنیــن فرصتــی را خودمــان‬ ‫ایجــاد کنیــم‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬عــاوه بــر اینکــه در پــروژه ای کــه‬ ‫ـه باالیــی داریــم پی ـش گام می شــویم‪،‬‬ ‫نســبت بــه ان شــور و عالقـ ٔ‬ ‫فرصــت بســیار خوبــی بــه دســت می اوریــم کــه توانایی هــای‬ ‫رهبــری خــود را بــه مدیران مــان نشــان دهیــم‪ .‬وقتــی بــا بهره گیــری‬ ‫از ایــن فرصت هــا روابــط جدیــدی ایجــاد می کنیــم‪ ،‬می توانیــم‬ ‫موقعیت هــای تــازه ای را نیــز در درون ســازمان بــه دســت بیاوریــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایــا کاری کــه انجــام می دهیــم چیــزی نیســت کــه واقعــا بــه‬ ‫ان عالقــه داریــم؟‬ ‫ـه «عاشــق کار‬ ‫ـه «از کار کــردن متنفــرم» بــه جملـ ٔ‬ ‫تغییــر جملـ ٔ‬ ‫کــردن هســتم» بــر ایــن اســتوار اســت کــه بیشــتر‪ ،‬کارهایــی را‬ ‫انجــام بدهیــم کــه بــه انهــا عالقــه داریــم و زیــاد مجبــور نباشــیم‬ ‫کارهایــی را انجــام بدهیــم کــه از انجــام ان هــا متنفــر هســتیم‪.‬‬ ‫البتــه فهمیــدن اینکــه چــه چیــزی را دوســت داریــم‪ ،‬کار‬ ‫راحتــی نیســت‪ .‬وقتــی ســال های کودکــی و نوجوانــی را ســپری‬ ‫همــه‬ ‫کردیــم و فــردی بزرگ ســال شــدیم‪ ،‬دریافتیــم کــه بایــد‬ ‫ٔ‬ ‫تصمیم هایمــان بــر ایــن اســاس باشــد کــه فردی بالغ و مســئول‬ ‫هســتیم‪ .‬گرچــه ایــن مســئله بــرای بســیاری از مــردم خــوب‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی در نهایــت ایــن همــان چیــزی اســت کــه موجــب‬ ‫می شــود بســیاری از مــردم از کار کــردن متنفــر باشــند‪ .‬انهــا‬ ‫کاری را انجــام می دهنــد کــه فکــر می کننــد دیگــران نیــز انجــام‬ ‫می دهنــد و به لحاظــی هــم واقعــا همیــن طــور اســت‪ .‬مشــکل‬ ‫اینجاســت کــه ان هــا نتایجــی را بــه دســت می اورنــد کــه هــر‬ ‫شــخص دیگــری نیــز بــه دســت م ـی اورد‪.‬‬ ‫فهرســتی از ویژگی هــای مشــترک میــان شــغل فعلــی و شــغل‬ ‫رویایی تــان تهیــه کنیــد‬ ‫اگــر می خواهیــم ایــن نتایــج را عــوض کنیــم‪ ،‬بایــد کمــی وقــت بگذاریــم و‬ ‫درمــورد شــغل رؤیایی مــان فکــر کنیــم‪ .‬تــا جایی کــه می توانیــم ویژگی هایی‬ ‫شــغل رؤیایی مــان را بنویســیم‪ .‬ایــن ویژگی هــا می توانــد هــر چیــزی باشــد؛‬ ‫ماننــد موقعیــت محـل کار‪ ،‬میــزان حقــوق‪ ،‬مســئولیت ها یــا صنعتی کــه در‬ ‫ان کار می کنیــم‪ .‬ســپس فهرســتی از تمــام ویژگی هایــی را کــه میان شــغل‬ ‫فعلــی و شــغل رؤیایی مــان مشــترک هســتند‪ ،‬تهیــه کنیــم‪ .‬گرچــه شــاید‬ ‫فکــر کنیــم کــه ایــن کار امکان پذیــر نیســت؛ ولــی بــا تهیـ ٔـه ایــن فهرســت‬ ‫متوجــه می شــویم کــه شــغل فعلی مــان ویژگی هــای مشــترکی بــا شــغل‬ ‫رؤیایی مــان دارد‪ .‬پــس از تهیـ ٔـه فهرســتی از ایــن ویژگی هــای مشــترک بــه‬ ‫ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه ایــا در شــغل فعلی مــان می توانیــم کارهــای‬ ‫بیشــتری را کــه بــه ان هــا عالقــه داریــم انجــام بدهیــم‪.‬‬ ‫ـه فریلنســرینگ (دورکاری) اســت تــا از ایــن راه‪ ،‬دنیــا‬ ‫روش هــای خالقانـ ٔ‬ ‫بــا ظرفیت هــا و قابلیت هــا و توان منــدی شــما اشــنا شــود‪ .‬شــاید شــما‬ ‫متخصــص طراحــی مبدل هــای حرارتــی باشــید یــا نقشـه کش حرفـه ای‬ ‫یــا مــدرس گیتــار یــا زبــان خارجــی و حتــی ویراســتار و عکاس ماهــر‪ .‬این‬ ‫ـه شــما نداشــته‬ ‫ظرفیت هــا و مهارت هــا شــاید هیــچ ربطــی بــه کار روزانـ ٔ‬ ‫باشــد امــا می توانیــد در وقــت اضافــه و در طــول روز‪ ،‬پروژه هایی بگیرید‬ ‫و انجــام دهیــد و در قیمــت و زمــان توافقــی بــا کارفرمــا‪ ،‬تحویــل دهیــد‪.‬‬ ‫دورکاری یعنــی اینکــه شــما از طریــق فضــای مجــازی‪ ،‬پــروژه ای در هــر‬ ‫ـه صنعتــی و خدماتــی را از کارفرمایــان در ایــران و ســایر نقــاط جهــان‬ ‫زمینـ ٔ‬ ‫دریافت و ان را انجام و درامد حاصله را به صورت ارزی یا ریالی دریافت‬ ‫کنیــد‪ .‬میلیون هــا نفــر در سراســر دنیــا ســاالنه میلیاردهــا دالر از روش‬ ‫فریلنســری درامــد دارنــد‪ .‬شــاید باورتــان نشــود‪ ،‬امــا همیــن االن هــزاران‬ ‫ایرانــی کــه مــدرس حرفــه ای زبــان انگلیســی هســتند بــه دانشــجویان‬ ‫بین المللــی شــاغل بــه تحصیــل در کشــورهایی نظیــر انگلســتان‪ ،‬کانــادا‪،‬‬ ‫نیوزلنــد و حتــی ایــاالت متحــده‪ ،‬زبــان انگلیســی تدریــس می کننــد‪،‬‬ ‫در ســطح ایلتــس و تافــل و ‪ !GRE‬بلــه! بــاورش ســخت اســت! چــون‬ ‫اســتخدام مــدرس حرفــه ای زبــان در ایــن کشــورهای انگلیســی زبــان‬ ‫گران تــر از اســتخدام مــدرس ماهــر زبــان در ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســایت های بســیاری بــرای دورکاری وجــود دارد کــه شــما می توانیــد‬ ‫رایــگان در ان هــا عضــو شــوید‪ .‬پروفایــل ایجــاد کنیــد و بــه معرفــی‬ ‫توانمندی هــا و ظرفیت هــا و قابلیت هــای خــود بپردازیــد‪ .‬در ایــن راه‪،‬‬ ‫انچه اهمیت دارد این اســت که شــما الفبای دورکاری و کسـب وکار در‬ ‫فضــای رقابتــی را بــا صبــر و پیشــتکار یــاد بگیریــد‪ .‬درامــد ارزی دورکاری‬ ‫بــا صبــر حاصــل می شــود‪ .‬عیــن بــازار بــورس! اگــر صبــر نداریــد‪ ،‬شــاید‬ ‫بایــد به دنبــال حقــوق ‪ ۸‬صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر باشــید!‬ ‫سایت های خوب دورکاری‬ ‫فریلنســر دات کام یــا فریلنســر دات ای ار‪ .‬نمونه هــای موفــق‬ ‫جهانــی و ایرانــی بــرای عاشــقان دورکاری و درامــد دیجیتالــی‬ ‫اســت‪ .‬هــزاران کارفرمــا و صدهــا هــزار فریلنســر در ایــن دو‬ ‫ســایت امــاده هســتند تــا بــه معرفــی پــروژه و انجــام کار در‬ ‫قیمــت و زمــان مشــخص و توافقــی اقــدام کننــد‪ .‬اگــر شــما هــم‬ ‫عالقه منــد بــه دریافــت درامــد دیجیتالــی هســتید‪ ،‬ثبــت نــام‬ ‫رایــگان در ایــن دو ســایت و اشــنایی بــا خدمــات و امکاناتــش را‬ ‫در نظــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫کالهبرداری ‪ 500‬میلیون ریالی از طریق ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا از کشــف یــک پرونــده کالهبــرداری‪ 50‬میلیــون تومــان از طریــق پیامــک ســامانه ثنــا خبــر داد و گفت‪ :‬در زمــان دریافت پیامک ابالغی قوه قضاییه به سرشــماره‬ ‫پیامــک ارســالی توجــه کنیــد‪.‬در پــی مراجعــه شــخصی مبنــی بــر برداشــت ‪ 50‬میلیــون تومــان از حســاب وی‪ ،‬مراتــب به صورت ویژه در دســتور کار پلیس فتا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫در یکــی از روش هــای کالهبــرداری کــه در پوشــش ســامانه ابــاغ الکترونیکــی قــوه قضاییــه (ســامانه ثنــا) اســت‪ ،‬مشــخص شــد کــه فــردی کالهبــردار اقــدام‬ ‫بــه ارســال پیامکــی بــا عنــوان « علیــه شــما در دادســرای عمومــی و انقــاب شــکایت شــده و جهــت مشــاهده متــن شــکواییه مــی توانیــد از طریــق لینــک زیــر‬ ‫اقــدام کنیــد « کــرده کــه ایــن پیامــک حــاوی لینــک جعلــی بــوده و بــه محــض کلیک کــردن قربانــی جهــت مشــاهده شــکوائیه‪ ،‬سیســتم وی الــوده می شــود‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫با این ‪ ۱۰‬افزون ه‬ ‫گوگل کروم به یک‬ ‫کاربر حرفه ای تبدیل‬ ‫می شوید!‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬حمیدرضا داوریان‬ ‫در ایــن مطلــب بــه معرفــی ‪ ۱۰‬مــورد از کاربردی تریــن و بهتریــن‬ ‫افزونه هــای گــوگل کــروم می پردازیــم تــا بتوانیــد هماننــد یــک کاربــر‬ ‫حرفــه ای از ایــن مرورگــر محبــوب و کاربــردی بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫مرورگرهــای کامپیوتــر معمــوال بــرای رســیدگی بــه نیــاز عــادی کاربران‪،‬‬ ‫تمــام شــرایط الزم را در اختیــار دارنــد‪ .‬امــا گاهــی اوقــات بــرای ســرعت‬ ‫بیشــتر در انجــام امــور نیــاز داریــم یــک ســری قابلیت هــا بــدون اینکــه‬ ‫نیاز باشــد به برنامه های شــخص ثالث رجوع کنیم‪ ،‬در همان مرورگر‬ ‫در دســترس باشــند‪ .‬بــه ایــن قابلیت هــا کــه معمــوال مرورگــر در قالــب‬ ‫برنامه هــای افزودنــی در خــود دارد‪ ،‬افزونــه می گوینــد‪ .‬برنامه هایــی کــه‬ ‫فروشــگاه مخصــوص خــود را دارنــد و می تواننــد در برخی مواقع بســیار‬ ‫مفیدتــر از انچــه کــه انتظــار داشــتیم ظاهر شــوند‪.‬‬ ‫گــوگل کــروم یکــی از مرورگرهــای محبــوب بیــن کاربــران اســت کــه‬ ‫علی رغــم مصــرف بــاالی منابــع سیســتم‪ ،‬بــا ارائــه قابلیت هــای بســیار‬ ‫خــوب همچنــان جــز بهترین هــا قــرار دارد‪ .‬افزونه هــای ایــن مرورگــر‬ ‫انقــدری زیــاد هســتند کــه بتواننــد نیــاز کاربــران را در ســطوح مختلــف‬ ‫پوشــش دهنــد و اتفاقــا یکــی از همیــن افزونه هــا می توانــد باعــث‬ ‫کاهــش مصــرف بــاالی رم شــود!بنابراین تصمیــم گرفتیــم بهتریــن‬ ‫افزونه هــای گــوگل کــروم را بــه شــما معرفــی کنیــم تــا از ایــن طریــق‬ ‫بتوانیــد بــه شــکل ســاده تر و بهینه تــری از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه خاطر‬ ‫داشــته باشــید کــه همــه ایــن افزونه هــا کامــا رایــگان هســتند و بــدون‬ ‫مشــکل روی گــوگل کــروم اجــرا می شــوند‪.‬‬ ‫‪ Toby‬و ‪ :OneTab‬اگــر جــز ان دســته از کاربرانــی هســتید کــه نیــاز‬ ‫داریــد در مرورگــر خــود‪ ،‬تب هــای زیــادی را بــاز نگــه داریــد توصیــه‬ ‫می شــود یکــی از ایــن دو افزونــه بســیار خــوب را نصــب کنیــد‪Toby .‬‬ ‫یــک افزونــه جدیدتــر و بروزتــر از ‪ OneTab‬اســت‪ .‬البتــه ‪ OneTab‬نیــز‬ ‫واقعــا یــک افزونــه خــوب و کاربــردی بــه حســاب می ایــد و همچنــان‬ ‫کاربــران می تواننــد از قابلیت هــای خــوب ان بهــره ببرنــد امــا بــه طــور‬ ‫کلی پیشــنهاد می شــود ‪ Toby‬را به منظور انجام این کار روی مرورگر‬ ‫خــود نصــب کنیــد‪ .‬درســت هماننــد ‪ ،OneTab‬نحــوه عملکــرد ‪Toby‬‬ ‫نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه همــه تب هــای بــاز شــما را در یــک‬ ‫تــب بــه صــورت کارت (پنجره هــای کوچــک بــه شــکل فلــش کارت)‬ ‫جمــع اوری می کنــد‪ .‬هماننــد برنامه هــای کاری ‪ Trello‬و ‪ ،Asana‬‬ ‫ایــن افزونــه بــه شــما امــکان افــزودن لینــک و حتــی یادداشــت نــکات‬ ‫ضــروری کنــار هــر لینــک را می دهــد! بدیهــی اســت حتی بــا خاموش‬ ‫کــردن و ریســتارت کــردن کامپیوتــر نیــز اتفــاق خاصــی بــرای تب هــا‬ ‫نمی افتــد و حتــی ‪ Toby‬ان را در حافظــه محلــی سیســتم شــما نیــز‬ ‫ذخیــره می کنــد‍! بــا ســاخت یــک حســاب کاربــری و همگام ســازی‬ ‫داده هــای مرورگــر‪ ،‬می توانیــد روی هــر سیســتمی کــه کار می کنیــد‬ ‫بــه تب هــای خــود دسترســی داشــته باشــید‪.‬برای ان دســته از‬ ‫کاربرانــی کــه بــه شــکل و شــمایل ســاده تری اهمیــت می دهنــد‪،‬‬ ‫افزونــه ‪ OneTab‬یــک انتخــاب بســیار ایــده ال خواهــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫افزونــه‪ ،‬ادرس وب ســایت ها را بــه صــورت خطــی در یــک تب ذخیره‬ ‫می کنــد‪ .‬کاربــر بعــد از بــاز کــردن چندیــن تــب مختلــف می توانــد بــا‬ ‫کلیــک روی ایکــون ابــی رنــگ ‪ OneTab‬در لیســت افزونه هــا‪ ،‬همــه‬ ‫تب هــا را بــه یکبــاره بــه درون ان هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ :Tab Snooze‬یکــی از افزونه هــای جالبــی کــه بــه صــورت رایــگان‬ ‫در اختیــار کاربــران گــوگل کــروم قــرار دارد‪ Tab Snooze ،‬اســت!‬ ‫همانطــور کــه از اســم ان پیداســت‪ ،‬کاربــر بــا کلیــک روی ایکــون ان‬ ‫در بخــش مربــوط بــه افزونه هــای کــروم‪ ،‬می توانــد یــک تــب خــاص‬ ‫را کــه فعــا بــا ان تعامــل نــدارد بــه تعویــق بیانــدازد! امــا ایــن یعنــی‬ ‫چــه؟ در واقــع گاهــی اوقــات کاربــر در حــال کار روی یــک وب ســایت‬ ‫اســت و می خواهــد ‪ ۱۰‬دقیقــه دیگــر بــه وب ســایتی دیگــر ســر بزنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن افزونــه او می توانــد زمــان اســتفاده از تــب مــورد نظــر را ‪ ۱۰‬دقیقــه‬ ‫بــه تعویــق بیانــدازد‪ .‬بدیــن ترتیــب تــب بســته شــده و درســت در زمــان‬ ‫معیــن‪ ،‬روی دســکتاپ بــه نمایــش در می ایــد!‬ ‫البتــه می توانیــد بــا بــاز کــردن تــب مورد نظــر و ذخیــره ان در ‪OneTab‬‬ ‫یــا ‪ ،Toby‬هــر زمــان کــه نیــاز شــد ان را در اختیــار داشــته باشــید امــا‬ ‫گاهــی اوقــات ممکــن اســت فرامــوش کنیــد و خــب بــاز شــدن تــب در‬ ‫همــان لحظـه ای کــه می خواهیــد ممکــن اســت موثرتــر واقــع شــود‪.‬‬ ‫بــرای اســتفاده عــادی‪ Tab Snooze ،‬رایــگان اســت‪ .‬امــا بــا پرداخــت‬ ‫ماهانــه ‪ ۵‬دالر می توانیــد از قابلیت هــای پیشــرفته ان نظیــر‬ ‫همگام ســازی تب هــا بیــن دســتگاه های مختلــف‪ ،‬تعویــق زمــان‬ ‫بارگــذاری تمــام تب هــای وینــدوز در یــک لحظــه و همچنیــن کلید هــای‬ ‫میانبــر قابــل شخصی ســازی در کیبــورد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ :The Great Suspender‬همــه کاربرانــی کــه از مرورگــر کــروم‬ ‫اســتفاده می کننــد حداقــل یکبــار بابــت مصــرف بــاالی ان گلــه و‬ ‫شــکایت داشــته اند ! ایــن مرورگــر اصــا وضعیــت خوبــی در مصــرف‬ ‫منابــع سیســتم‪ ،‬خصوصــا رم نــدارد‪ .‬البتــه همیــن مــورد هــم باعــث‬ ‫شــده ســرعت ان بســیار بــاال باشــد امــا افزونـه ای وجــود دارد کــه بتــوان‬ ‫بــا کمــک ان‪ ،‬در سیســتم هایی بــا مشــخصات ضعیف تــر‪ ،‬اســتفاده‬ ‫بهتــر و بهینه تــری از کــروم داشــت‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد مصــرف بــاالی‬ ‫کــروم را کنتــرل کنیــد‪ ،‬بایــد کاری کنیــد تب هــا بــه حالــت فریــز دراینــد!‬ ‫یعنــی هــم در جــای خــود حضــور داشــته باشــند تــا در مواقعــی کــه‬ ‫نیــاز داریــم بــه ســرعت بــه ان هــا دسترســی داشــته باشــیم و هــم‬ ‫اینکــه از اجــرا بــودن ان در پــس زمینــه‬ ‫مرورگــر جلوگیــری کنیــم تــا اینگونــه در‬ ‫مصــرف رم صرفه جویــی کنیــم‪The Great .‬‬ ‫‪ Suspender‬افزونـه ای اســت کــه دقیقــا به‬ ‫همیــن منظــور طراحــی شــده و می توانــد‬ ‫بــه صــورت خــودکار تمــام تب هایــی کــه‬ ‫تــا یــک ســاعت (یــا هــر موقعــی کــه خــود‬ ‫تعییــن می کنیــد) توســط شــما بازدیــد‬ ‫نشــده اند را بــه حالــت فریــز در بیــاورد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره کردیــم ایــن تب هــا در‬ ‫جــای خــود باقــی می ماننــد امــا دیگــر خبــری‬ ‫از مصــرف بــاالی منابــع سیســتم نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن ان دســته از کاربرانــی کــه‬ ‫از طریــق یکــی از تب هــا مشــغول شــنیدن‬ ‫موســیقی هســتند می تواننــد تــب مــورد‬ ‫نظــر را پیــن کننــد چــون در این صــورت ‪The‬‬ ‫‪ Great Suspender‬دیگــر ان هــا را فریــز‬ ‫نمی کنــد‪ .‬البتــه بایــد در تنظیمــات ایــن افزونــه چنیــن امکانــی را فعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر اطالعــات موجــود در یــک صفحــه بــا این کار از بیــن می رود‪،‬‬ ‫می توانیــد ان را پیــن کنیــد تــا در ایــن صــورت افزونــه یــاد شــده به فریز‬ ‫کــردن ان اقــدام نکنــد‪ .‬یکــی از اقدامــات جالــب ســازنده ‪The Great‬‬ ‫‪ Suspender‬نیــز ایــن بــوده کــه بــه کاربــر اجــازه می دهــد یــک ســری‬ ‫وب ســایت های خــاص را در لیســت ســفید ایــن افزونــه قــرار دهنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن صــورت مهــم نیســت تــا چــه انــدازه ان تــب بازدیــد نشــود؛ از بابــت‬ ‫فریــز نشــدن ان خیالتــان راحــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪:Wayback Machine‬مطمئنــا تجربــه روبــرو شــدن بــا پیغــام خطــای‬ ‫‪ ۴۰۴‬در برخــی وب ســایت ها را داشــته اید‪ .‬مســئله ای کــه در فراینــد‬ ‫یافتــن یــک فایــل مهــم در برخــی از وب ســایت ها جلــوی چشــمان‬ ‫کاربــر قــرار می گیــرد و بایــد گفــت حســابی تــوی ذوق می زنــد! امــا‬ ‫بــا افزونــه ‪ ،Wayback Machine‬می توانیــد بــه اســانی بــه محتــوای‬ ‫ســایت مــورد نظــر دسترســی داشــته باشــید‪ .‬درواقــع ‪Wayback‬‬ ‫‪ Machine‬بــه نوعــی بایگانــی وب ســایت ها بــه حســاب می ایــد و هــر‬ ‫زمــان بــه وب ســایتی ســر می زنیــد کــه پیغــام در دســترس نبــودن را‬ ‫بــه شــما نشــان می دهــد‪ ،‬افزونــه بــه صــورت خــودکار فعــال شــده و‬ ‫تاریخچــه صفحــه مــورد نظــر را برایتــان بــه نمایــش در م ـی اورد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن کار بایــد ابتــدا افزونــه را دانلــود کــرده و روی گزینــه‬ ‫‪ Save Page Now‬کــه در ردیــف اول قــرار دارد کلیــک کنیــد‪ .‬چنــد‬ ‫لحظــه بعــد‪ ،‬کل محتــوای ان صفحــه ذخیــره خواهــد شــد و بعــد از‬ ‫گذشــت چنــد وقــت‪ ،‬هنگامــی کــه بــه صفحــه مربوطــه ســر می زنیــد‬ ‫امــا نوشــته می شــود محتوایــی بــرای نمایــش در دســترس نیســت‪،‬‬ ‫ایــن افزونــه بــه صــورت خــودکار فعــال شــده و نســخه هایی کــه‬ ‫در زمان هــای مختلــف از ســایت ذخیــره شــد ه اســت را برایتــان بــه‬ ‫نمایــش در می اورد‪.‬اگــر قصــد نداریــد از افزونــه مــورد نظــر اســتفاده‬ ‫کنیــد می توانیــد ادرس وب ســایت مــورد نظــر را بعــد از ادرس‬ ‫‪ /https://web.archive.org/save‬وارد کنیــد‪ .‬مثــا اگــر قصــد‬ ‫ذخیــره وب ســایت دیج ـی کاال را داشــته باشــیم‪ ،‬بایــد ادرس نوشــته‬ ‫شــده بــه صــورت ‪https://web.archive.org/save/https://‬‬ ‫‪ /www.digikala.com‬در بیایــد‪ .‬منتظــر بمانیــد تــا وب ســایت ذخیره‬ ‫شــود‪ .‬پــس از اتمــام ایــن فراینــد می توانیــد بــه نســخه های مختلــف‬ ‫ان صفحــه در طــول زمــان دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر هــم تمایــل نداریــد افزونــه بــه صــورت خــودکار و بــا مشــاهده‬ ‫پیغــام خطــای ‪ ۴۱۰ ،۴۰۸ ،۴۰۴‬و … وارد عمــل شــود‪ ،‬می توانیــد روی‬ ‫ایکــون ان کلیــک کــرده و بــا انتخــاب عبــارت ‪This can read and‬‬ ‫‪ ،change site data‬گزینــه ‪ When you click the extension‬را‬ ‫فعــال کنیــد‪ .‬بدیــن ترتیــب افزونــه دیگــر نمی توانــد بــه صــورت خــودکار‬ ‫وارد عمــل شــود و شــما می توانیــد بــه صــورت دســتی فراینــد مــورد نظر‬ ‫را کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ :Google Dictionary‬بــرای ان دســته از کاربرانــی کــه بیشــتر بــا‬ ‫مقاله هایــی بــه زبــان غیــر فارســی کار می کننــد‪ ،‬در اختیــار داشــتن‬ ‫یــک فرهنــگ لغــت می توانــد بســیار مفیــد باشــد‪ .‬مســلما در خوانــدن‬ ‫ایــن مقاله هــا بــه یــک لغــت غیــر اشــنا برخواهیــم خــورد و می خواهیم‬ ‫تو جو کنیــم و ایــن جاســت کــه‬ ‫هرچــه ســریع تر معنــای ان را جس ـ ‬ ‫افزونــه ‪ Google Dictionary‬بکارمــان می ایــد‪ .‬تنهــا کاری کــه بایــد‬ ‫انجــام دهیــد دوبــار کلیــک کــردن روی واژه مــورد نظــر اســت تــا افزونــه‬ ‫پ اپ ظاهــر شــده و تعریــف ان واژه را‬ ‫بــه صــورت یــک پنجــره پــا ‬ ‫برایتــان بــه نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫بــرای کاربرانــی کــه می خواهنــد فرهنــگ لغتــی چنــد زبانــه (بــه‬ ‫عــاوه زبــان فارســی) را بــه عنــوان افزونــه داشــته باشــند‪Abadis ،‬‬ ‫‪ Dictionary And Translator‬را پیشــنهاد می کنیــم کــه بــه چنــد زبان‬ ‫مختلــف کلمــات را تعریــف می کنــد و یکــی از بهترین هــا در نــوع خــود‬ ‫اســت‪ .‬تنهــا کافــی اســت روی کلمــه مــورد نظــر کلیــک راســت کــرده و‬ ‫از منــوی ظاهــر شــده‪ ،‬طبــق تصویــر زیــر گزینــه «معنــی عبــارت «…»‬ ‫بــه» را کلیــک کنیــد‪ .‬ســپس می توانیــد بیــن زبان هــای مختلــف یکی را‬ ‫متناســب بــا نیــاز خــود انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ :Linkclump‬یکــی از کاربردی تریــن و بهتریــن افزونه هــای گــوگل‬ ‫کــروم مخصــوص کاربرانــی کــه بــه خوانــدن اخبارهــای متعــدد یــک‬ ‫صفحــه عالقه دارنــد‪ ،‬افزونــه ‪ Linkclump‬اســت‪ .‬فــرض کنیــد وارد‬ ‫ســایتی شــده اید و می خواهیــد ‪ ۱۰‬خبــر صفحــه اصلــی ان را مطالعــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا کمــک ‪ Linkclump‬تنهــا کافــی اســت بــا نگــه داشــتن کلیــد‬ ‫‪ Z‬روی کیبــورد و درگ کــردن ان ‪ ۱۰‬خبــر بــا کلیــک چــپ مــوس‪ ،‬همــه‬ ‫را بــه یکبــاره بــاز کنیــد! بــه صــورت پیش فــرض‪ ،‬بایــد کلیــد ‪ Z‬را نگــه‬ ‫داشــته و بــا کلیــک چــپ مــاوس لینک هــای مــورد نظــر را درگ کنیــد‬ ‫امــا می توانیــد بــا ورود بــه تنظیمــات ایــن افزونــه‪ ،‬بجــای دکمــه ‪ Z‬کلیــد‬ ‫‪ Shift‬را جایگزیــن کنیــد‪ .‬همینطــور می توانیــد بــا اعمــال تنظیمــات‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــه جــای اینکــه همــه تب هــا بــه صــورت همزمــان بــاز شــوند‪،‬‬ ‫لینک هــا را کپــی کــرده و در بوک مــارک مرورگــر بــرای بازدیــد در اینــده‬ ‫ذخیــره کنیــد‪ .‬یکــی از پیشــرفته ترین قابلیت هــای ایــن افزونــه امــا‬ ‫فیلتــر ان اســت‪ .‬جایــی کــه می توانیــد بــا وارد کــردن یــک کلمــه‪ ،‬از‬ ‫بــاز شــدن صفحاتــی کــه شــامل ان کلمــه هســتند جلوگیــری کنیــد!‬ ‫‪:Text Blaze‬یکــی از افزونه هایــی کــه بــا هــدف صرفه جویــی در‬ ‫وقــت طراحــی شــده‪ Text Blaze ،‬نــام دارد کــه بــه نوعــی می تــوان‬ ‫ان را افزونــه ســاخت ماکرو هــای سفارشــی بــه حســاب اورد‪ .‬ایــن‬ ‫افزونــه بــا کدهــای دســتوری کار می کنــد بــه ایــن صــورت کــه مثــا بــا‬ ‫وارد کــردن ان کــد‪ ،‬واژه هایــی کــه نســبتا زیــاد ان هــا را تایــپ می کنیــد‪،‬‬ ‫بــه صــورت خــودکار درون متــن نوشــته می شــوند‪ .‬بــه شــخصه ایــن‬ ‫افزونــه را جــز بهتریــن افزونه هــای گــوگل کــروم می دانــم چــون واقعــا‬ ‫فراینــد طاقت فرســای تایــپ مــوارد مشــابه در هــر وب ســایت را بــرای‬ ‫کاربــران ســاده می کنــد‪ .‬بــرای مثــال در ویدئــوی زیــر می بینیــد کــه ابتــدا‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪579‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در حین تعمیر گوشی‬ ‫‪Samsung Repair Mode‬‬ ‫تضمین می کند که اطالعات‬ ‫شما به سرقت نرود‬ ‫بــا وارد شــدن بــه پنــل کاربــری ‪ ،Text Blaze‬ابتــدا یــک ماکــرو بــا نــام‬ ‫‪ /add‬اضافــه و بــرای ان عبــارت «دیجـی کاال مــگ» را تعریــف کردیــم‪.‬‬ ‫ســپس بــا ورود بــه جیمیــل‪ ،‬کلیــک روی نوشــتن متــن جدیــد و وارد‬ ‫کــردن عبــارت ‪ ،/add‬دیدیــم کــه بــه صــورت خــودکار «دیجی کاال مگ»‬ ‫نوشــته شــد‪ .‬ایــن مســئله می توانــد زمانــی کــه یــک نوشــته بلنــد و پــر‬ ‫اســتفاده را مثل ادرس ایمیل بارها و بارها اســتفاده می کنید برایتان‬ ‫مفیــد باشــد‪ .‬مثــا ‪ /gmail‬را بــرای ادرس ایمیــل خــود در نظــر بگیریــد‬ ‫و ســپس در هــر وب ســایتی کــه بــه ان نیــاز دارد بــا وارد کــردن ایــن کد‪،‬‬ ‫ادرس حســاب را جایگزیــن کــرده و در وقــت خــود صرفه جویــی کنیــد‪.‬‬ ‫نســخه رایگان این برنامه امکان ایجاد ‪ ۳۰‬میانبر را به شــما می دهد‬ ‫امــا بــرای دسترســی بــه تمــام قابلیت هــای ان‪ ،‬بایــد ســاالنه ‪ ۳۶‬دالر‬ ‫هزینــه کنیــد‪ .‬در کنــار میانبرهــای بیشــتر‪ ،‬کاربــر حتی می توانــد به یک‬ ‫ســری قابلیت های پیشــرفته نیز دسترســی داشــته باشــد که از جمله‬ ‫ان می تــوان بــه جایگــذاری تصاویــر بــا ایــن روش اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪File Converter – By Online-Convert.com‬‬ ‫یکــی دیگــر از بهتریــن افزونه هــای گــوگل کــروم ‪File Converter‬‬ ‫اســت‪ .‬این افزونه قابلیت تبدیل انواع و اقســام فرمت ها به یکدیگر‬ ‫را دارد‪ .‬از تبدیل اســناد و عکس گرفته تا ویدئو و ســرویس های وب!‬ ‫از قدرتمندتریــن رقبــای ایــن افزونــه نیز می تــوان به ‪ Convertio‬اشــاره‬ ‫کــرد کــه برخــاف افزونــه بــاال کــه در وب ســایتی مجــزا فراینــد تبدیــل را‬ ‫انجــام می دهــد‪ ،‬در قالــب همــان افزونــه‪ ،‬اکثــر نیازهــای کاربــران در‬ ‫حیطــه تبدیــل را برطــرف می کنــد‪ .‬ســرعت اپلــود و تبدیــل فرمت هــا‬ ‫در هــر دو افزونــه بســیار خــوب اســت و می توانیــد بــا خیــال راحــت از‬ ‫ان هــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪:Papier‬ایــن روزهــا بــا افزایــش کارهــای روزانــه‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫رســیدگی بــه برخــی از ان هــا را فرامــوش کنیــم‪ .‬ایــن مســئله خصوصــا‬ ‫بــرای افــرادی کــه اغلــب اوقــات بایــد مــوارد زیــادی را یادداشــت بــرداری‬ ‫کننــد بیشــتر اتفــاق می افتــد‪ .‬نوشــتن ایــن مــوارد روی کاغذهــای‬ ‫کوچــک‪ ،‬در حالــی کــه دائمــا کارتــان بــا کامپیوتــر اســت می توانــد‬ ‫خســته کننــده باشــد‪ .‬بــرای همیــن می توانیــد از ‪ Papier‬بــه عنوان یک‬ ‫برنامــه یادداشــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید ‪ Papier‬جــز بهتریــن برنامه هــا بــرای یادداشــت بــرداری‬ ‫بــه حســاب نیایــد‪ ،‬چــون بــرای کار در محیــط وینــدوز بســیاری از‬ ‫برنامه هــای دیگــر نظیــر ‪ Sticky Note‬مایکروســافت وجــود دارنــد کــه‬ ‫از قابلیت هــای بیشــتری نیــز بهــره می برنــد امــا بــرای تجربــه چنیــن‬ ‫چیــزی در محیــط مرورگــر‪ ،‬می توانیــد روی ‪ Papier‬حســاب کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫نصــب ایــن افزونــه و بــاز کــردن تــب جدیــد در مرورگــر کــروم می توانیــد‬ ‫هــر یادداشــتی را کــه مــد نظرتــان هســت در ان بنویســید‪ .‬گویــا تــب‬ ‫جدیــد پنلــی اســت بــرای وارد کــردن نوشــته!‬ ‫همــه چیــز رابــط کاربــری ایــن برنامــه ســاده اســت‪ .‬از قابلیت هــای ان‬ ‫گرفتــه تــا محیــط خلوتــی کــه دارد‪ .‬هــر لحظــه کــه حیــن وب گــردی بــه‬ ‫چیــز جالبــی برخــورده و قصــد داریــد ان را یادداشــت کنیــد می توانیــد‬ ‫وارد ان شــده و متن مورد نظر را وارد کنید‪ ،‬بدون اینکه نگران باشــید‬ ‫بــا بیــرون امــدن از مرورگــر یــا خامــوش کــردن کامپیوتــر ان را از دســت‬ ‫بدهیــد‪ .‬تــا متــن خــود را پــاک نکنیــد‪ ،‬هــر لحظــه کــه وارد کــروم شــوید‬ ‫می توانیــد از انچــه کــه پیش تــر نوشــته بودیــد اســتفاده کنیــد‪ .‬شــاید‬ ‫تنهــا نقطــه ضعــف ایــن افزونــه عــدم قابلیــت همــگام ســازی ان بــا‬ ‫دســتگاه های دیگــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ :Join‬اخریــن افزونــه ایــن لیســت‪ ،‬یکــی از بهتریــن افزونه هــای‬ ‫گــوگل کــروم اســت کــه تاکنــون بــرای ایــن مرورگــر ســاخته شــده!‬ ‫هنگامــی کــه ایــن افزونــه را روی مرورگــر خــود نصــب کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫یــک ســری فعالیت هــا از قبیــل ادامــه خوانــدن یــک متــن طوالنــی از‬ ‫کامپیوتــر بــه گوشــی را بــه وســیله ان انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ Join‬قابلیت هــای زیــادی دارد؛ انقــدر زیــاد کــه شــاید از برخی هــا‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ .‬مثــا یکــی از ایــن قابلیت هــای خــوب‪ ،‬کلیپ بــرد‬ ‫مشــترک اســت کــه باعــث می شــود متنــی را بــرای مثــال در کروم بــوک‬ ‫خــود کپــی کــرده و ثانیـه ای بعــد همان متن را روی سیســتم دســکتاپ‬ ‫خــود داشــته باشــید! حتــی می توانیــد یــک متــن را در کامپیوتــر مــک یــا‬ ‫وینــدوز کپــی کــرده و بــا لمــس گزینــه ‪ Paste‬در گوشــی اندرویدی خود‬ ‫ان را داشــته باشــید! البتــه بــا ایــن شــرط کــه ایــن برنامــه روی همــه ان‬ ‫دســتگاه ها نصــب باشــد‪.‬‬ ‫اگــر از روی یکــی از صفحــات گوشــی اســکرین شــات گرفتیــد و‬ ‫می خواهیــد ان را درون سیســتم خــود نیــز داشــته باشــید کافــی‬ ‫اســت ان را در برنامــه گالــری بــا ‪ Join‬بــه اشــتراک بگذاریــد تــا‬ ‫از ایــن طریــق در کامپیوتــر خــود نیــز بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬نــه تنهــا بیــن دســتگاه های خــود‪ ،‬بلکــه بــا همــه کســانی‬ ‫کــه از ایــن برنامــه اســتفاده می کننــد می توانیــد از طریــق ایــن‬ ‫برنامــه ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ Join‬در ‪ ۳۰‬روز اول رایــگان اســت و بعــد از ان فقــط‬ ‫بــرای یکبــار از شــما ‪ ۵‬دالر می خواهــد تــا بــه صــورت کامــل‬ ‫قابلیت هــای ان برایتــان در دســترس قــرار گیــرد‪ .‬بــرای ان‬ ‫دســته از کاربرانــی کــه بایــد دائمــا بیــن دســتگاه های خــود و‬ ‫افــراد مختلــف در ارتبــاط باشــند‪ ،‬پرداخــت ‪ ۵‬دالر و اســتفاده از‬ ‫چنیــن برنامــه ای می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫مســلما ایــن ‪ ۱۰‬مــورد فقــط بخــش کوچکــی از بهتریــن‬ ‫افزونه هــای گــوگل کــروم را تشــکیل می دهنــد و قطعــا‬ ‫انتخاب هــای بیشــتری نیــز پیــش روی کاربــران خواهــد بــود‬ ‫کــه بخش هــای بیشــتری از نیازشــان را پوشــش می دهــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ایــن ‪ ۱۰‬افزونــه می تواننــد بــرای کاربرانــی بــا نیازهــای‬ ‫نیمه حرفــه ای و تــا حــدودی حرفــه ای بســیار مناســب باشــند‪.‬‬ ‫اگــر تجربــه اســتفاده از افزونـه ای مفیــد و کاربــردی را داشــتید‪،‬‬ ‫ان را در بخــش نظــرات بــا مــا بــه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر گوشــی هوشــمند خــود را بــرای چنــد روز در مرکــز‬ ‫تعمیــرات رهــا کنیــد‪ ،‬بدیهــی اســت کــه در مــورد امنیــت‬ ‫داده هــای خــود نگرانــی خاصــی خواهید داشــت‪ .‬جوگرنات‬ ‫کــره ای پاســخی بدیــع بــرای ایــن مشــکل ارائــه کرده اســت‪.‬‬ ‫سامســونگ اعــام کــرده اســت کــه یــک ویژگــی حیاتــی بــه‬ ‫دســتگاه هــای خــود در کــره جنوبــی بــه نــام ‪Repair Mode‬‬ ‫اضافــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن قابلیــت ‪ Repair Mode‬فعــال‬ ‫می شــود‪ ،‬تضمیــن می کنــد کــه داده هــای شــخصی گوشــی‬ ‫هوشــمند ‪ Galaxy‬شــما حتــی زمانــی کــه تکنســین تعمیــر‬ ‫روی ان کار می کنــد‪ ،‬ایمــن باقــی می مانــد‪ .‬حالــت تعمیــر‬ ‫سامســونگ بــه کاربــران ایــن امکان را مــی دهد که انتخاب‬ ‫کننــد چــه داده هایــی را مــی خواهنــد در هنــگام تعمیــر‬ ‫گوشــی خــود فــاش و یــا پنهــان کننــد‪.‬‬ ‫کاربــران همیشــه نگــران لــو رفتــن یــا ســرقت اطالعــات‬ ‫خصوصــی خــود از گوشــی هــای هوشــمند خــود هســتند ‪،‬‬ ‫مخصوصــا زمانــی کــه انهــا را بــرای تعمیر می فرســتند‪ .‬این‬ ‫حالــت بــرای ایجــاد ارامــش کاربــران گلکســی سامســونگ‬ ‫امــده اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اگــر می خواهیــد عکس هــا و‬ ‫ویدیوهــای دســتگاه خــود را از در محــل امــن نگــه داریــد‪،‬‬ ‫می توانیــد ایــن کار را در حالــت تعمیــر انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پس از فعال شدن حالت تعمیر‪ ،‬که در منوی تنظیمات‬ ‫> باتــری و مراقبــت از دســتگاه یافــت مــی شــود‪ ،‬گوشــی‬ ‫هوشــمند راه انــدازی مجــدد مــی شــود و پــس از ان هیــچ‬ ‫کــس نمــی توانــد بــه داده هــای شــخصی شــما از جملــه‬ ‫عکــس هــا‪ ،‬پیــام هــا‪ ،‬حســاب ها و غیره دسترســی داشــته‬ ‫باشــد و فقــط برنامــه هــای پیــش فــرض قابــل دسترســی‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬بــرای خــارج شــدن از حالــت تعمیــر‪ ،‬کاربــر‬ ‫بایــد بــا راه انــدازی مجــدد دســتگاه و احــراز هویــت از طریق‬ ‫تشــخیص اثــر انگشــت یــا الگــو از ایــن حالــت خــارج شــود‪.‬‬ ‫حالــت تعمیــر سامســونگ از طریــق بــه روزرســانی‬ ‫گوش ـی های ســری گلکســی ‪ S21‬وارد می شــود و بعــدا ًبــه‬ ‫مدل هــای بیشــتری در اینــده گســترش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ســایر کاربــران در مناطــق دیگــر نیــز بایــد بــه زودی ایــن‬ ‫ویژگــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با استفاده‬ ‫از ویژگی تقویم گوگل‬ ‫کالهبــرداران بــا اســتفاده از ویژگــی تقویــم گــوگل بــه‬ ‫فریــب کاربــران بــرای افشــای اطالعــات شــخصی خــود‬ ‫اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫اخیــرا ً مشــاهده شــده اســت کــه چندیــن مــورد از‬ ‫کالهبــرداری پیشــرفته از طریــق اعالمیه هــای تقویــم گــوگل‬ ‫ناخواســته انجــام شــده اســت‪ .‬هــدف اصلــی کالهبــرداران‬ ‫ایــن اســت کــه کاربــران را فریــب دهنــد تــا اطالعــات‬ ‫شــخصی خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان شــرکت ‪ ،Kaspersky‬متوجــه شــده اند‬ ‫کــه ‪ scammers‬یــک سوءاســتفاده از ویژگــی خــاص‪ ،‬از‬ ‫یــک ســرویس تقویــم انالیــن رایــگان اســت کــه بــه طــور‬ ‫خــودکار دعــوت نامه هــا و رویدادهــا را بــه تقویــم کاربــران‬ ‫اضافــه می کنــد‪ .‬کــه ایــن کار بــه اطالعیه هــای تقویــم پــاپ‬ ‫اپ ناخواســته بــرای کاربــران ‪ Gmail‬منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ Scammers‬در حــال اســتفاده از حمــات فیشــینگ‬ ‫هســتند تــا کاربــران را در ایــن کالهبــرداری هــدف قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن ایمیل هــای فیشــینگ حــاوی یــک پیونــد اســت‬ ‫کــه ویژگــی پیــش فــرض مشــترک گــوگل تقویــم اســت کــه‬ ‫شــامل اضافــه کــردن خــودکار و اطــاع رســانی در مــورد‬ ‫رویدادهــای ناخواســته و دعوت نامه هــا می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت کسپرســکی (‪ )Kaspersky‬چندیــن اعــان تقویــم ظاهــر‬ ‫شــده بــرای کاربــران ‪ Gmail‬را در مــاه مــه (‪ )May‬مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن نتیجــه ناشــی از انفجــار ایمیل هــای اســپم پیشــرفته فرســتاده‬ ‫شــده توســط ناظــران بــود‪ .‬ایمیل هــا یــک ویژگــی پیش فرض مشــترک‬ ‫بــرای افــرادی کــه از ‪ Gmail‬بــر روی تلفــن هوشــمند خــود اســتفاده‬ ‫می کننــد بهــره می گیرنــد ان هــم اضافــه کــردن خــودکار و اطــاع‬ ‫رســانی از دعــوت نامــه هــای تقویــم اســت‪.‬‬ ‫ایمیــل فیشــینگ کــه ظاهــرا ًیــک دعوتنامــه تقویــم ناخواســته‬ ‫بــرای گیرنــده اســت‪ ،‬دارای پیونــد بــه یــک ‪ URL‬فیشــینگ اســت‪.‬‬ ‫ایــن ‪ URL‬کاربــر را بــه یــک وبســایت هدایت می کند که متشــکل‬ ‫از پرسشــنامه های ســاده اســت و پــس از اتمــام پرسشــنامه نیــز‬ ‫پــول جایــزه می دهــد‪ .‬ســواالت بــه گونـه ای طراحــی شــده اند کــه‬ ‫کاربرانــی کــه از کالهبــرداری نــااگاه هســتند‪ ،‬می توانند اطالعات‬ ‫شــخصی و مالــی خــود را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫محققــان بــرای جلوگیــری از قربانــی شــدن بــه چنیــن‬ ‫اســپم هــای مخــرب بــه کاربــران توصیــه می کننــد‪:‬‬ ‫خامــوش کــردن خــودکار اضافــه کــردن دعوتنامــه هــا بــه‬ ‫‪Google Calendar‬؛‬ ‫هرگــز اطالعــات شــخصی خــود را در وبســایتهایی کــه نــا‬ ‫امــن هســتند و مشــکوک بــه نظــر برســند‪ ،‬بارگــذاری نکنیــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از طیــف گســترده ای از تهدیدهــا از یــک‬ ‫راه حــل امنیتــی مطمئــن بــرای حفاظــت کلــی سیســتم های‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫امامزاده عبدالله گرگان ‪-‬محرم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -579‬سال هشتم‬ ‫‪-579-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫اگوست‪/44 - 2022 //‬محرم‪/‬‬ ‫‪// 2- 1401 //05‬اگوست‬ ‫سه شنبه ‪05//11‬‬ ‫‪75‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دوستان ودشمنان واقعى‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫لَــو ْ َضرَبْــتُ خ َی ْ ُ‬ ‫ن یُبْغِ َ‬ ‫ضنِــی مَــا‬ ‫ســیْفِی َ‬ ‫هــذَا عَلــى ا َ ْ‬ ‫ــن ب ِ َ‬ ‫شــو َم الْمُوْم ِ ِ‬ ‫ـق عَلـى ا َْ‬ ‫ُّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اَبْغ َ‬ ‫ْ‬ ‫ن یُحِبَّنـ ِـی مَــا‬ ‫ـ‬ ‫َاف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫َّات‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫ـتُ ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َضنـ ِـی؛ و َ ل َـو ْ َ‬ ‫َ ِ َ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ص َْ‬ ‫ِ‬ ‫اَحَبَّنـ ِـى‪ .‬و َ ذَلـِـکَ ا َ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫ی صلــى اللــه‬ ‫ی الْاُم ِّـ ِّ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ـی فَانْقَضـى عَلـى ل ِ َ‬ ‫ـان النَّبـ ِ ِّ‬ ‫َ‬ ‫ی ‪ ،‬لَ یُبْغِ ُ‬ ‫ضــکَ مُوْم ِـنٌ ‪ ،‬و َ لَ یُحِبـُّـکَ مُن َافِــقٌ ‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬یَــا عَل ِـ ُّ‬ ‫علیــه و الــه؛ اَن َّـ ُ ه قَــا َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫اگــر بــا شمشــیرم بــر بُــن بینــى مومــن بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد‬ ‫دشــمن نخواهــد داشــت! و اگــر تمــام دنیــا رابرمنافــق بریــزم کــه مــرا‬ ‫دوســت بــدارد دوســت نمـى دارد! چــرا کــه مقــدر شــده و بــر زبــان پیامبــر‬ ‫درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪:‬اى على!هیــچ مومنــى تــو رادشــمن‬ ‫ى داردوهیــچ منافقــى تــو را دوســت نخواهــد داشــت!‬ ‫نمــ ‬ ‫امــام علــی( ع)در ایــن ســخن حکمت امیــزش بــه حقیقتــى قابــل توجــه‬ ‫اشــاره مى کنــد کــه اثــارش در طــول تاریــخ زندگــى امــام علیــه الســام‬ ‫دیدنــى اســت‪ .‬مى فرماید‪«:‬اگــر بــا ایــن شمشــیرم بــر بــن بینــى مومــن‬ ‫بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد دشــمن نخواهــد داشــت و اگــر تمــام دنیــا‬ ‫را بــر منافــق بریــزم کــه مــرا دوســت بــدارد دوســت نخواهــد داشــت»؛‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) بــه گفتــارى از پیغمبــر اکــرم درایــن زمینــه‬ ‫اســتنادمى جویدو مى فرماید‪«:‬ایــن بــه دلیــل ان اســت کــه مقــدر شــده‬ ‫و بــر زبــان پیامبــر امّــى و درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪ :‬اى‬ ‫علــى! هیــچ مومنــى تــو را دشــمن نمـى دارد و هیــچ منافقــى تــو را دوســت‬ ‫نخواهــد داشــت» ‪.‬‬ ‫ـی فَانْقَ َ‬ ‫ی ‪ »...‬اشــاره بــه ایــن اســت که‬ ‫جملــۀ «ق ُ ِ‬ ‫ضــى عَلَــى ل ِ َ‬ ‫ـان النَّبـ ِ ِّ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ضـ َ‬ ‫ایــن حقیقــت کــه مومنــان هرگــز علــى را مبغــوض نمى دارندومنافقــان‬ ‫هرگــز او را دوســت نخواهنــد داشــت نخســت در علــم الهــى گذشــته و‬ ‫مقــدر گشــته ســپس بــر لســان پیغمبــر اکــرم (ص) جــارى شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن حدیــث شــریف اســتفاده مى شــود کــه وجودمبــارک امیرمومنــان‬ ‫علــى بــن ابى طالــب( ع) بــا ان معرفــت بــاال و ان صفــات واال‪ ،‬معیــار‬ ‫ســنجش مومــن و منافــق بــود‪.‬‬ ‫مومنــان کــه صفــات خــود را پرتــوى از صفــات ان بزرگــوار مى دیدنــد بــه‬ ‫مناســبت تجانــس روحــى و اعتقــادى و اخالقــى بــه ان حضــرت عشــق‬ ‫مى ورزیدنــد و منافقــان کــه صفــات و اعتقــاد خــود را در تضــاد بــا صفــات‬ ‫و معــارف اعتقــادى علــى علیــه الســام مشــاهده مى کردنــد بغــض و‬ ‫کینــۀ او را در دل مى پروراندنــد‪.‬‬ ‫راســتى شــگفت انگیز اســت کــه عالمــان معــروف اهــل ســنّت ایــن‬ ‫حدیــث را در اکثــر منابــع خــود اورده انــد و در عیــن حــال‪ ،‬غیــر علــى علیــه‬ ‫الســام را بــر او ترجیــح داده انــد‪.‬‬ ‫اینکــه امــام علی(ع)مى فرماید‪«:‬اگــر خیشــوم مومــن (خیشــوم بــه‬ ‫معنــاى نقطــۀ بــاالى بینــى اســت کــه اگــر قطــع شــود در واقــع تمــام بینــى‬ ‫قطــع شــده)را باشمشــیر بزنــم مــرا مبغــوض نخواهــد داشــت» بــراى ایــن‬ ‫اســت کــه مومــن مى دانــد بــه یقیــن دران مصلحتــى بــوده و نیــز اینکــه‬ ‫منافقــان بــه قــدرى تعصــب و کینــه و عــداوت دارنــد کــه تمــام دنیــا را‬ ‫هــم اگــر بــه انهــا بدهنــد دســت از راه و روش زشــت و انحرافــى خــود‬ ‫بــر نمى دارنــد‪.‬‬ ‫امــام (ع) بــه کالم پیغمبــر( ص) اســتناد مى جویــد و حدیــث معــروف ان‬ ‫حضــرت را بازگــو مى کنــد‪ ،‬زیــرا همــه مدعى انــد کــه ســخن پیغمبــر (ص)‬ ‫بــراى انهــا قــول فصــل و اخریــن ســخن اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخن ادعــا نیســت بلکــه واقعیــت اســت و در طــول تاریــخ زندگــى‬ ‫امــام علی(ع)نمونه هــاى زنــده اى دارد از جملــه مرحــوم «کلینــى» در‬ ‫کتــاب کافــى از «حــارث بــن حصیره»(یکــى از یــاران علــى (ع) نقــل‬ ‫مى کنــد کــه در اطــراف مدینــه مــرد سیاه پوســتى از اهــل حبشــه را دیــدم‬ ‫کــه مشــغول ابیــارى اســت و انگشــتان یــک دســتش قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه او گفتــم‪ :‬چــه کســى انگشــتان تــو را قطــع کــرده ؟ گفــت‪ :‬بهتریــن مــردم‬ ‫دنیــا‪ .‬ســپس افــزود‪ :‬مــا هشــت نفــر بودیــم کــه دســت بــه ســرقتى زدیــم‪.‬‬ ‫مــا را دســتگیر کردنــد و خدمــت علــى بــن ابى طالــب بردنــد و مــا بــه گنــاه‬ ‫خــود اقــرار کردیــم‪ .‬امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬از حــرام بــودن ســرقت بــا‬ ‫خبــر نبودیــد؟ گفتیــم‪ :‬مى دانســتیم‪ .‬دســتور داد چهــار انگشــت مــا را (بــه‬ ‫عنــوان حــد ســرقت) قطــع کردنــد‪ .‬ســپس دســتور داد در خان ـه اى از مــا‬ ‫پذیرایــى کننــد و روغــن و عســل (و مــواد غذایــى مقــوى) بــه مــا بدهنــد تــا‬ ‫جــاى زخم هــا خــوب شــود ســپس مــا را از ان خانــه بیــرون اورنــد و لباســى‬ ‫نــو بــر مــا پوشــاند و فرمــود‪ :‬اگــر توبــه کنیــد و راه صــاح را پیــش گیریــد بــه‬ ‫نفــع شماســت و انگشــتان شــما بــه شــما در بهشــت بــاز مى گــردد و اگــر‬ ‫چنیــن نکنیــد در دوزخ بــه شــما بــاز مى گــردد‪.‬‬ ‫سردار شهید حاج‬ ‫رحیم کابلی‬ ‫خوش امدی‬ ‫سالم بر حسین و یاران حسین‬ ‫سالم بر لبهای تشنه حسین و یاران حسین‬ ‫سالم بر پیکر خونین حسین و یاران حسین‬ ‫سالم بر محاسن به خون الوده حسین‬ ‫سالم بر سرهای مطهر به نیزه رفته حسین و یاران حسین و‬ ‫م زینب حسین‬ ‫سالم بر مدافعان حر ِ‬ ‫سالم بر عاشقان دلسوخته حسین‬ ‫سالم بر یادگاران عرصه های جهاد و شهادت‬ ‫سالم بر فرزندان پاره پاره تن میهنم‬ ‫سالم بر استخوان های متبرک برگشته از حرم‬ ‫سالم بر تن های بی سر شهدای خانطومان‬ ‫و ســام بــر پیکــر بــه خــون غلطیــده و پــاره پــاره ‪ ،‬حــاج‬ ‫رحیــم ‪ ،‬ســام بــر جهــاد مخلصانــه شــهید کابلــی‬ ‫بــرادرم ‪ :‬حضــور دوبــاره تــو ‪ ،‬در ایــن محــرم خونیــن ‪،‬‬ ‫شــهرم را عطــر اگیــن کــرد‬ ‫شــما کــه در رکاب ســردار دلهــا جنگیدیــد و بــرای مــا اقتــدار‬ ‫و امنیّــت را بــه ارث گذاشــتید ‪.‬‬ ‫چــه بازگشــت بــا شــکوهی‪ .‬هــرگاه گرفتــار روز مرگــی‬ ‫هایمــان مــی شــویم و عقربــه هــای ســاعت بیولوژیــک‬ ‫خاطره ای ازحاج صادق اهنگران‬ ‫بانوای کاروان‬ ‫جوشش عشق‬ ‫حسین‬ ‫در تیــر مــاه ســال ‪ ،۱۳۳۶‬در اهــواز بــه دنیــا امــدم‪ .‬پــدر و‬ ‫مــادرم هــر دو دزفولــی و پســرخاله و دختــر خالــه هســتند‪.‬‬ ‫پــدرم غالمرضــا‪ ،‬در ســن هجــده ســالگی بــا مــادرم‬ ‫طاهــره ســلطان کــه چهــارده ســال داشــت‪ ،‬ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫حاصــل ایــن ازدواج چهــار پســر بــه نــام هــای عبدالحمیــد‪،‬‬ ‫عبدالمجیــد‪ ،‬مــن و مســعود و چهــار خواهــر بــه نــام هــای‬ ‫حمیــده‪ ،‬فریــده‪ ،‬مرضیــه و راضیــه اســت‪.‬‬ ‫نــام پدربــزرگ پــدری ام حــاج عبدالرضــا اهنگــری بــود‬ ‫و در دزفــول اهنگــری داشــت‪ .‬ایشــان بعــد از مدتــی بــه‬ ‫اهــواز مهاجــرت کــرد و در خیابــان مجاهدیــن (ســیروس‬ ‫ســابق) ســاکن شــد‪ .‬پــدرم همــراه او بــه اهــواز امــد و‬ ‫نزدیــک پــل نــادری و مســجد ایــت اللــه جزایــری ســاکن‬ ‫شــد‪ .‬پــدرم در ان حوالــی مغــازه ای داشــت و هــر روز‪،‬‬ ‫مســیر منــزل تــا مغــازه را پیــاده یــا بــا دوچرخــه مــی رفــت‪.‬‬ ‫دیــن و اعتقــادات مذهبــی پدربزرگــم زبانــزد عــام و‬ ‫خــاص‪ ،‬هــم در دزفــول و هــم در اهــواز بــود‪ ،‬طــوری کــه‬ ‫وجودمــان بــه خــواب زمســتانی مــی رونــد ایــن اســتخوان‬ ‫هــای متبــرّک رایحــه بهــاری را از ســرزمین هــای دور مــی‬ ‫وزاننــد‪ ،‬تــا جــان مــا را بیــدار کننــد و بــه مــا حیــات و بیــداری‬ ‫مــی بخشــند‪.‬‬ ‫ام الرّصــاص و ارونــد رود ‪،‬غــوّاص هــای گــم شــده مــا‬ ‫از ّ‬ ‫‪،‬پیــدا مــی شــوند تــا رمــز یازهــرا (س) را بــه یادمــان بیاورنــد‪.‬‬ ‫از خانطومان ‪ ،‬پاره های بدن حاج رحیم کابلی می اید که‬ ‫به ما زینبی زیستن و حسینی به شهادت رسیدن را بیاموزد‪.‬‬ ‫عاشق دلسوخته‪،‬‬ ‫حاج رحیم عزیزم خوش امدی‬ ‫تــو ســتون خیمــه دو اســتان بــودی‪ ،‬لشــکر ‪ ۲۵‬کربــا ‪،‬‬ ‫گــردان حمــزه سیدالشــهدا(ع) و‪ ...‬هــر جــا امامــت مــی‬ ‫خواســت بــودی ‪ ،‬تــو وقــف اســام و والیــت و کشــور بــودی‬ ‫مــن هرگــز نمــی توانــم بفهمــم کــه خانــواده تــو چــه از دســت‬ ‫داده ‪ ،‬تــا بفهمــم یــک لحظــه ارامــش چــه قیمتــی دارد و یــک‬ ‫دقیقــه امنیّــت چــه تاوانــی دارد ‪.‬‬ ‫روزگاری کــه عافیــت طلبــی حاکــم شــده ‪ ،‬عقــل منهــای‬ ‫دَرد کاربــرد پیــدا کــرده ‪،‬عشــق بــه عــاوه پــول ارزش شــده‬ ‫و بزرگراههــا ی شــکم پــر رفــت و امــد و تشــنگی شــهر هــا‬ ‫جگــرم را مــی ســوزان َد تــو عطــر مُــرداب هــای جنــوب ‪،‬نســیم‬ ‫شــر ُ‬ ‫تاالبهــای پــر اب خوزســتان و ُ‬ ‫شــر رودهایــی خروشــان‬ ‫غــرب و جنــوب را برایمــان ارمغــان اوردی ‪...‬‬ ‫سردار حاج رحیم کابلی خوش امدی‬ ‫از دوســتان و همرزمانــت ســردار شــهید داودشــیخ ‪ ،‬حســن‬ ‫قورچــی بیگــی ‪ ،‬محمــد رضــا حــق شــناس ‪ ،‬ابراهیــم جهــان‬ ‫بیــن ‪ ،‬شــهید خنکــدار‪ ،‬شــهید ملــک شــاهکویی و دیگــران‬ ‫چــه خبــر شــما باهــم بودیــد و از جنــس هــم ‪ ،‬هــردو بایــک‬ ‫هــدف ویــک ارمــان جنگیدیــد ‪.‬‬ ‫حــاج رحیــم تــو را زمانــی در هــور هــای جنــوب دیــدم کــه بــرای‬ ‫اقتــدار و امنیّــت و مبــارزه بــا اشــغال گــر تکریتــی مــی جنگیــدی ‪...‬‬ ‫حــاال می بینــم کــه بــا شــهدای مدافــع حــرم از انســوی‬ ‫جغرافیــای غربــت و تنهائــی برگشــتی ‪ ،‬تــو در خانطومــان‬ ‫مظلومانــه جنگیــدی و تشــنه لــب بــه شــهادت رســیدی‬ ‫تو افتخار شهر مائی حاج رحیم‬ ‫همین که پس از انهمه انتظار خودنمایی کردی‬ ‫دور تر از مسیر ما ‪،‬راه را نشانمان دادی ‪،‬‬ ‫همیــن کــه اجــازه دادی دســتهایم نوازشــگر گوشــه ای از‬ ‫پرچــم تابوتــت باشــد ‪.‬‬ ‫همیــن کــه نــگاه غــرق در اشــکم بدرقــه پیکــر خاکــی‬ ‫بــه عاشــق روضــه و منبــر امــام حســین(ع)‬ ‫شــهرت داشــت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه جزایــری یــک بــار بــه مــن‬ ‫گفــت کــه پــدرش‪ ،‬پدربــزرگ مــن را بــه‬ ‫عنــوان انســانی بــا تقــوا و خداتــرس بــه‬ ‫بازاریــان اهــواز معرفــی کــرد‪ ،‬چــون در‬ ‫گرمــای ســوزان اهــواز در کنــار کــوره داغ‬ ‫اهنگــری‪ ،‬روزه مــاه رمضــان را مــی گرفــت‬ ‫و نمــازش را هــم در مســجد مــی خوانــد‪.‬‬ ‫حــاج عبدالرضــا در همــه ایــام ســوگواری‪،‬‬ ‫بــه ویــژه مــاه محــرم و صفــر‪ ،‬در منزلــش‬ ‫مراســم روضــه و عــزاداری داشــت و از‬ ‫مهمانــان پذیرایــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫پــس ایــن عشــق و عالقــه شــما بــه‬ ‫حضــرت اباعبداللــه حســین (ع) و مداحــی‬ ‫موروثــی اســت‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬اتفاقــا یکــی از دوســتانم بــه مــن‬ ‫گفــت‪« :‬میدانــی ایــن عالقــه و عشــق‬ ‫تــو بــه امــام حســین (ع) ریشــه در کجــا‬ ‫دارد؟» گفتــم‪« :‬نــه» گفــت‪« :‬در نفــس‬ ‫گــرم پدربزرگــت‪ .‬مــن خــودم بارهــا ارادت‬ ‫ویــژه او بــه حضــرت سیدالشــهدا(ع) را از نزدیــک دیــده و‬ ‫حــس کــرده ام‪».‬‬ ‫[ایشــان] همیشــه نمــاز شــب مــی خوانــد و هرگــز تعبــد‬ ‫و شــب زنــده داری را تــرک نکــرد‪ .‬اتــاق کوچکــی داشــت‬ ‫کــه همیشــه بــرای عبــادت بــه انجــا مــی رفــت و مناجــات‬ ‫مــی کــرد‪ .‬زمــان عبــادت‪ ،‬هیــچ کــس مزاحــم او نمــی‬ ‫شــد و وقتــی نمــاز و دعاهایــش را مــی خوانــد‪ ،‬از اتــاق‬ ‫بیــرون مــی امــد‪ .‬پــدرم نقــل مــی کــرد کــه برخــی ش ـب ها‬ ‫کــه بیــدار مــی شــدم‪ ،‬پدربزرگــت را مشــغول مناجــات بــا‬ ‫خــدا مــی دیــدم‪ .‬یــک تســبیح هزارتایــی داشــت کــه بــا ان‬ ‫صلــوات مــی فرســتاد یــا ذکرهــای دیگــری مــی گفــت‪ .‬بعــد‬ ‫از فــوت پدربزرگــم‪ ،‬یکــی از عموهایــم ایــن تســبیح را بــه‬ ‫عنــوان یــادگاری برداشــت‪ .‬او بــه یــاد پدربزرگــم برایــش‬ ‫صلــوات و فاتحــه مــی فرســتد‪ .‬معنویــت پدربزرگــم در‬ ‫رفتــار و کــردارش هــم نمــود عینــی داشــت و در قالــب‬ ‫یــک ســبک زندگــی دینــی بــرای اطرافیانــش قابــل تقلیــد و‬ ‫وخســته ات باشــد بــرای دلخوشــی ام بــس اســت‬ ‫امّا من چه دارم هدیه ات ک ُنم جُز بخشــی از فضای شــهرم‬ ‫کــه انهــم بــرای خــودم‪ ،‬بــرای تنفّــس نســل اینــده ام و بــرای‬ ‫ابروی شــهرم اســت و این بار پیچک محله محل اســتقبالت‬ ‫شــده ‪ ،‬بیــن عاشــقان اهــل بیــت(ع) بیــن عــزاداران حســینی‬ ‫حاج رحیم خوش امدی برادر‬ ‫بازهم با اشــک و اه امدی تا اندوه محرم را یاد اور شــوی‬ ‫مــی ائــی تــا بازهــم دســتهای الــوده ام را بــه ســینه بکوبــم‪.‬‬ ‫مــی ائــی و بازهــم طپــش هــای تنــد ســینه زنــی جوانــان‬ ‫شــهرم نفس نوحه و شــور محرم حســینی را جان ببخشــی ‪.‬‬ ‫مــی ائــی و مــی دانــی کــه گــره کــور زندگــی مــن در دســت‬ ‫فرزنــد زهــرا اســت ‪.‬‬ ‫بیا عزیزم ‪ ،‬خوش امدی مسافر خسته ام‬ ‫شهر را برایت اذین بسته ام ‪.‬‬ ‫اذینــی از جنــس نورحســین (ع )کــه تــو بــه حــق ســربازش بودی‬ ‫‪ ،‬برایــش نوحــه خوانــدی ‪ ،‬روایــت کــردی ‪ ،‬بــه ســینه زدی ‪ ،‬حتــی‬ ‫بــرای حســین(ع) مثــل خــودش تشــنه لــب جــان دادی ‪.‬‬ ‫پیــروی بــود‪ .‬بــر همیــن اســاس‪ ،‬پدربزرگــم از خانــواده های‬ ‫متدیــن و مذهبــی‪ ،‬عــروس و دامــاد انتخــاب مــی کــرد‪.‬‬ ‫یــادم هســت یــک بــار عصر روز تاســوعا به منــزل پدربزرگم‬ ‫رفتــم‪ .‬صــدای گریــه و نالــه اش در خانــه پیچیــده و فضــای‬ ‫خانــه حــزن انگیــز شــده بــود‪ .‬از مــادر بزرگــم پرســیدم‪:‬‬ ‫«اتفاقــی افتــاده؟ چــرا بابــا بــزرگ ایــن طــور گریــه مــی‬ ‫کنــد؟ مــادر بزرگــم گفــت‪« :‬امــروز چــه روزی اســت؟»‬ ‫گفتــم‪ :‬روز تاســوعا‪ ».‬دوبــاره پرســید‪« :‬امشــب چــه شــبی‬ ‫اســت؟» گفتــم‪« :‬شــب عاشــورا‪ ».‬مادربزرگــم ادامــه داد‪:‬‬ ‫ایــن کار هــر ســال پدربزرگــت اســت کــه در شــب عاشــورا‬ ‫بــرای مظلومیــت امــام حســین گریــه مــی کنــد‪ .‬بــرای مــن‬ ‫ان صحنــه عجیــب و درس امــوز بــود‪ .‬ان روز عــاوه بــر‬ ‫انکــه بــه داشــتن چنیــن پدربزرگــی افتخــار کــردم‪ ،‬از خــدا‬ ‫خواســتم بــه مــن توفیــق بدهــد کــه بتوانــم راه او را بــرای‬ ‫زنــده نگــه داشــتن یــاد اباعبداللــه(ع) و ترویــج فرهنــگ‬ ‫عاشــورا ادامــه بدهــم‪.‬‬ ‫بهترین راه پیشگیری از ابنالبه ویروس کرونا تکمیل واکسیناسیون است‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!