روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 578 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 578

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 578

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪74 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 10‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 1-‬اگوست ‪ /3-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪578‬‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫شرایط طالق‬ ‫را چگونه قبل از‬ ‫ازدواج به پایین ترین‬ ‫حد ممکن برسانیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫بهره مندیبافندگانفرش‬ ‫دوروی از حمایت های‬ ‫بین المللی‬ ‫وصول ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫چک ها در مردادماه‬ ‫‪4‬‬ ‫فرار از منزل‏‬ ‫‪5‬‬ ‫عصر کرونا همراه با تولد بازاریاب های زیرک‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫ســرویس اقتصــادی‪ -‬می تــوان گفــت که«بازاریابــی‬ ‫ســنتی» در دنیــای امــروز تاریــخ مصــرف بــه پایــان‬ ‫رســیده و بازاریاب هــای زیــرک و باهــوش به دنبــال‬ ‫تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایط شــیوع کرونــا مــردم جهــان بــه دنبــال تغییــر بــزرگ در‬ ‫ســبک خریــد خــود شــدند‪ ،‬و ایــن موضــوع منجــر بــه واکنــش مــدرن‬ ‫مدیــران بازاریابــی در شــرکت های خرده فروشــی شــد‪ .‬شــرکت هایی‬ ‫کــه موفقیــت خــود را در ســال گذشــته بــا تقویــت و اســتفاده از مــدل‬ ‫بازاریابــی دقیــق جایــگاه خــود را در بــازار خریدهــای انالیــن حفــظ‬ ‫کردنــد‪ .‬چــرا کــه در دنیــای امــروز دیگــر «بازاریابــی ســنتی» جایگاهی‬ ‫نداشــته و تاریــخ مصــرف ش بــه پایــان رســیده و بازاریاب هــای زیــرک‬ ‫و باهــوش به دنبــال تعریــف «مشــتریان اختصاصــی» بــرای خــود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یــک مدیــر ارشــد بازاریابــی‪« ،‬دیگــر بــه جــای بازاریابــی‬ ‫داده محــور‪ ،‬در ســطح گســترده ای بــه بازاریابــی انبــوه بایــد روی اورد‪،‬‬ ‫چــرا کــه رفتــار مشــتری بــا چنــان ســرعتی درحــال تغییــر اســت کــه‬ ‫دیگــر نمی تــوان بــه مدل هــا و داده هــای قبلــی اعتمــاد کــرد‪».‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه دیدگاه هــای مشــابه بــه یــک کس ـب وکار خدماتــی کمــک‬ ‫کــرد تــا از یــک رویــداد نوظهــور دیگــر‪ ،‬مزیــت به دســت اورد‪ .‬داده هــای اشــتغال‬ ‫و ثبــت کس ـب وکار در ایــن مشــاغل نشــان داد کــه خدمات دهنــدگان کوچــک‬ ‫بهداشــتی و درمانــی در مناطــق شــهری بــزرگ‪ ،‬بــا ســرعتی بســیار فوق العــاده از‬ ‫دیگــر کس ـب وکارهای کوچــک و متوســط رشــد می کردنــد‪ .‬و در اینجــا شــرکتی‬ ‫کــه متوجــه چنیــن دیدگاهــی شــده بــود و خــود را بــه اطالعــات در ایــن زمینــه‬ ‫مجهــز کــرده بــود‪ ،‬دســته بندی های محصولــی مختــص بهداشــت و درمــان‬ ‫درســت کــرده و شــروع تبلیغــات رســانه ای کــرد تــا ایــن کسـب وکارها و مناطــق‬ ‫را هــدف قــرار دهــد‪ .‬ایــن اقدامــات در کنــار یکســری کمپین هــای مشــابه‬ ‫داده محــور‪ ،‬باعــث شــد فــروش شــرکت در یــک محصول هســته ای‪ ،‬تــا بیش از‬ ‫‪ 10‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫چالش های که باید انها را مدنظر قرار داد‬ ‫در دنیــای امــروز مدل هــای بازاریابــی دقیــق اموزش داده می شــوند تا بتــوان از‬ ‫الگوهای رفتاری‪ ،‬یکســری اســتنباط ها را شناســایی و اســتخراج کرد‪ .‬مثال یک‬ ‫الگوریتــم می توانــد نشــان دهــد مشــتریانی کــه ظــرف یــک دوره دو هفتـه ای‪،‬‬ ‫بیــش از دو بــار بــه وب ســایت یــک فروشــگاه ســر می زننــد‪ 30 ،‬درصــد بیشــتر‬ ‫از بقیــه احتمــال دارد کــه از ان ســایت خریــد کننــد‪ .‬چنیــن شــاخص هایی‬ ‫می توانــد بــه وب ســایت ها راهنمایــی کننــد کــه چــه تالش هایــی را انجــام دهند‬ ‫تــا کاربــران را بــه خریدارانــی قطعــی تبدیــل کننــد و همچنیــن بازاریاب هــا نیــز‬ ‫می تواننــد تالش هــای خــود را بــرای جــذب مشــتری هدفمنــد کننــد و بــه ســمت‬ ‫بخش هایــی برونــد کــه بیشــترین ســوداوری را دارنــد‪.‬‬ ‫دو کلید موفقیت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ایجاد ذخیره مالی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی‪.‬‬ ‫‪ -2‬استفاده از بازاریابی چابک در تنظیمات دورکاری‬ ‫‪ -1‬در شــرایطی کــه برخــی از شــرکت ها اقــدام بــه کاهــش بودجــه بازاریابــی‬ ‫خودکرده انــد‪ ،‬برخــی دیگــر نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه کاهــش هزینه ها‬ ‫در حوزه هــای غیرمولــد و بازتخصیــص ذخایــر مالــی می توانــد مفیدتــر باشــد‪.‬‬ ‫طبــق برخــی تحلیل هــا‪ ،‬ایــن بازتخصیص هــا می توانــد ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصــد کل‬ ‫داستان ژست های‬ ‫برتر عکاسی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تجربه اوج چیست؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫بودجــه یــک شــرکت باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــاز بــه یــک بازاریابــی دقیــق‪ ،‬امــا ســریع از کل هزینه هــای بازاریابــی‬ ‫دارد تــا شــرکت بررســی کنــد کــه ایــا فضــای کرونــا بــر بازگشــت ســرمایه اثــر‬ ‫گذاشــته اســت یــا خیــر؟‬ ‫‪ -2‬فعالیت هــای چابــک از انجایــی موثــر هســتند کــه بــه تیم هــای بازاریابــی‬ ‫امــکان می دهنــد رفتارهــای مصرف کننــده را ازمایــش کننــد و واکنــش ســریع‬ ‫نســبت بــه تغییــرات داشــته باشــند‪ .‬درحالی کــه تیم هــای چابــک از گذشــته‬ ‫نســبت بــه همتایــان خــود در فضــای مشــابه‪ ،‬عملکــرد بســیار بهتــری داشــتند‪،‬‬ ‫امــا ضرورتــی کــه پاندمــی کرونــا ایجــاد کــرد‪ ،‬باعــث شــد ایــن رویکــرد از نظــر‬ ‫دورکاری مــورد بازنگــری قــرار گیــرد‪ .‬شــرکت های پیشــرو‪ ،‬درحــال تبدیــل‬ ‫اتاق هــای جنــگ فیزیکــی بــه اتاق هــای مجــازی هســتند و نقــاط تمــاس‬ ‫بیشــتری ایجــاد می کننــد تــا بیشــترین امــکان اســتفاده از پروتکل هــای چابــک‬ ‫و ابزارهــای همــکاری فراهــم باشــد‪.‬‬ ‫مجموعــه فعالیت هــای کــه تالش هــای بازاریابــی دقیــق را در اولویــت کاری‬ ‫خــود قــرار می دهنــد‪ ،‬قادرنــد بحــران کوویــد‪ 19-‬را بــه یــک تحــول تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫بازاریاب هــا بــا به دســت اوردن داده هــای جدیــد‪ ،‬جســت وجو بــرای روابــط‬ ‫رفتــاری جدیــد و فراهــم کــردن امــکان ازمایش هــای ســریع‪ ،‬می تواننــد فرصـت ‬ ‫رشــد به دســت اورنــد و بــا انعطــاف و بازگشــت ســرمایه بیشــتر‪ ،‬وارد دوران‬ ‫رونــق شــوند‪.‬‬ ‫استفاده از ماسک را در مجامع‬ ‫عمومی جدی تر بگیریم‪.‬‬ ‫تجربــه اوج اغلــب لحظــات فوق العــاده ســرور و شــادی خالــص‬ ‫تعریــف می شــود‪ .‬ایــن لحظــات از رویدادهــای روزمــره متمایزنــد‪.‬‬ ‫خاطــره چنیــن لحظاتــی مانــدگار اســت و معمــوال مــردم انهــا را بــه‬ ‫تجربه هــای معنــوی تشــبیه می کننــد‪.‬‬ ‫مولفه های تجربه اوج‬ ‫پریوتــه (‪ )Privette‬پرسشــنامه ای طراحــی کــرد تــا ویژگی هــای مشــترک تجربه هــای اوج را‬ ‫شناســایی کنــد‪ .‬پریویتــه تشــخیص داد کــه تجربه هــای اوج در ‪ ۳‬مولفــه اصلــی اشــتراک دارنــد‪:‬‬ ‫ایجاد حس رضایت‪ :‬تجربه های اوج هیجانات مثبت تولید می کنند و رضایت بخش هستند‪.‬‬ ‫معنابخشــی و اهمیــت‪ :‬تجربه هــای اوج منجــر بــه افزایــش خوداگاهــی و درک شــخصی‬ ‫می شــوند و می تواننــد نقطــه عطفــی در زندگــی فــرد باشــند‪.‬‬ ‫ایجــاد حالــت معنــوی‪ :‬در طــول تجربه هــای اوج‪ ،‬افــراد احســاس می کننــد بــا جهــان یکــی‬ ‫ن از دستشــان درمـی رود‪.‬‬ ‫شــده اند و اغلــب گــذر زمــا ‬ ‫‪ ۱۳‬ویژگی تجربه اوج از دیدگاه مازلو‬ ‫‪ .۱‬حــس یکپارچگــی وجــودی‪ :‬هنگامــی کــه تجربــه اوج بــرای مــا اتفــاق می افتــد‪ ،‬دچــار‬ ‫حــس یکپارچگــی وجــودی می شــویم‪ .‬در ایــن حالــت خیلــی متمرکــز هســتیم و حواســمان‬ ‫از کاری کــه می کنیــم کمتــر پــرت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یکی شــدن بــا محیــط‪ :‬در ایــن حالــت فــرد بــا محیــط یکــی می شــود‪ ،‬مثــل یکی شــدن‬ ‫مــادر بــا فرزنــدش یــا یکی شــدن نوازنــده بــا موســیقی اش‪ .‬به اعتقــاد مازلــو‪ ،‬ایــن باالتریــن‬ ‫ســطح شــناخت و خودپــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬احســاس نهایــت قــدرت‪ :‬وقتــی در حالــت اوج قــرار می گیریــم‪ ،‬حــس می کنیــم در اوج‬ ‫قدرتمــان هســتیم و از تمــام اســتعدادهایمان کامــل و عالــی اســتفاده می کنیــم‪ .‬حــس‬ ‫می کنیــم در باالتریــن درجــه ادراک قــرار داریــم و قوی تــر و باهوش تــر از حالــت معمــول‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ازبین رفتــن مقاومــت‪ :‬مازلــو متوجــه شــد کارهایــی کــه در حالــت عــادی بــه تــاش و‬ ‫مبــارزه نیــاز دارنــد‪ ،‬هنــگام تجربــه اوج اســان می شــوند‪ .‬هــر فــردی در هــر کاری می توانــد‬ ‫از ایــن ویژگــی حالــت اوج بهره منــد شــود؛ هنرمنــد‪ ،‬نویســنده‪ ،‬بــازرگان یــا دانشــمندان‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عــزم راســخ‪ :‬در حالــت اوج‪ ،‬مســئولیت پذیرتر می شــویم و احســاس می کنیــم کــه‬ ‫خودمــان مســئول سرنوشــتمان هســتیم‪ .‬ایــن ویژگــی بــرای رهبــری‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬ریاســت و‬ ‫جایگاه هــای این چنینــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بــروز خالقیــت بــدون برنامه ریــزی‪ :‬به گفتــه مازلــو‪ ،‬در حالــت اوج می توانیــم بــدون‬ ‫برنامه ریــزی و پیش اندیشــی خــاق باشــیم‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬ابتــکار افزایــش چشــمگیری‬ ‫می یابــد و برنامه ریــزی یــا تمرینــی در کار نیســت‪ .‬در واقــع امادگــی یــا تمریــن ضرورتــی‬ ‫نــدارد و نیــازی بــه هــدف نیســت‪ .‬هنگامــی کــه خالقانــه رفتــار می کنیــم‪ ،‬انــگار زمــان‬ ‫می ایســتد و گذشــته و اینــده در زمــان حــال حــل می شــوند‪ .‬انــگار زمــان و مکانــی وجــود‬ ‫نــدارد و فقــط لحظــات بیکــران خالقیــت هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬رهایــی از بــازداری‪ :‬در حالــت اوج‪ ،‬بــازداری (جلوگیــری از بــروز احساســات)‪ ،‬تــرس‪ ،‬تردیــد‬ ‫و نگرانــی وجــود نــدارد و شــکاف های روانی مــان بــر عملکــرد مــا تاثیــری نمی گذارنــد‪ .‬مثــا‬ ‫اضطــراب تاثیــری بــر عملکــرد نمی گــذارد‪ .‬همچنیــن در ایــن حالــت‪ ،‬نیروهــای بیرونــی مزاحــم‬ ‫رفتــار و عمــل مــا نمی شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خود جوشــی‪ :‬در غیــاب خوداگاهــی‪ ،‬فرصتــی بــرای خودجوشــی ایجــاد می شــود‪ .‬وقتــی‬ ‫احســاس می کنیــم تهدیــدی در کار نیســت‪ ،‬می توانیــم وارد حالــت جریــان شــویم‪ .‬در ایــن‬ ‫مقالــه‪ ،‬مفهــوم حالــت جریــان و رابطـه اش بــا حالــت اوج را هــم توضیــح داده ایــم‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزیکشنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫سرویس امورش‬ ‫اشتباهاتی که عمر‬ ‫گوشی هوشمندتان‬ ‫را کم می کنند‬ ‫ایــن روزهــا بســیاری از مــا به شــدت بــه گوشــی همــراه‬ ‫خــود وابســته ایم‪ .‬وقتــی پــس از مــدت کوتاهــی کارایــی‬ ‫گوشــی کــم می شــود‪ ،‬بســیار ناراحــت می شــویم‪ .‬منتهــا‬ ‫تنهــا کســی کــه بایــد ســرزنش شــود خودمــان هســتیم!‬ ‫هیچ یــک از مــا بــرای اگاهــی از جزئیــات پیچیــده گوشــی‬ ‫و چیزهایــی کــه موجــب عملکــرد بهتــر یــا بدتــر ان‬ ‫می شــوند زحمــت زیــادی بــه خودمــان نمی دهیــم‪ .‬ایــن‬ ‫موجــب می شــود از روی نااگاهــی کارهایــی بکنیــم کــه‬ ‫عمــر گوشــی را کــم می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بیهوده هدرندادن شارژ باتری‬ ‫باتری هــای لیتیــوم یونــی جدیــد حافظــه ندارنــد؛ یعنــی‬ ‫زمــان و مقــدار شــارژ باتــری گوشــی ثبــت نمی شــود‪.‬‬ ‫طبــق بــراورد بیشــتر ِ تولیدکننــدگان‪ ،‬باتــری می توانــد‬ ‫چیــزی بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬چرخــه شــارژ (‪)Charge Cycle‬‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬به گفتــه شــرکت اپــل‪ ،‬چرخه شــارژ یعنی‬ ‫اســتفاده از تمــام ظرفیــت باتــری‪.‬‬ ‫به گفتــه ایــن شــرکت هــر زمانــی می توانیــد باتــری‬ ‫لیتیــوم یونــی خــود را شــارژ کنیــد و نیــازی نیســت‬ ‫کــه پیــش از شــارژ مجــدد‪ ،‬صبــر کنیــد تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫شــارژ باتــری خالــی شــود‪ .‬اپــل می گویــد زمانــی یــک‬ ‫چرخــه شــارژ کامــل می شــود کــه مقــداری برابــر بــا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــد از ظرفیــت باتــری اســتفاده شــده باشــد‪ ،‬ولــی‬ ‫نــه لزومــا ظرفیتــی کــه از یــک بــار شــارژ بــه دســت‬ ‫امــده اســت؛ بــرای نمونــه‪ ،‬ممکــن اســت ‪ ۷۵‬درصــد‬ ‫از ظرفیــت باتــری گوشــی را در یــک روز مصــرف کنیــد‬ ‫و ســپس در طــول شــب گوشــی را کامــا شــارژ کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ‪ ۲۵‬درصــد از ظرفیــت باتــری را روز بعــد مصــرف‬ ‫کنیــد‪ ،‬به طــور کلــی ‪ ۱۰۰‬درصــد از ظرفیــت باتــری‬ ‫را مصــرف کرده ایــد و در ایــن دو روز چرخــه شــارژ‬ ‫گوشــی شــما یــک رقــم افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استفاده از شیوه های شارژ دائمی باتری‬ ‫ایــا شــنیده اید کــه اگــر پــس از شــارژ ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫ظرفیــت باتــری گوشــی را از شــارژر جــدا نکنیــد‪ ،‬کارایــی‬ ‫باتــری بــه حداکثــر می رســد؟ ایــن ادعــا حقیقــت نــدارد‪.‬‬ ‫کنترل کننــده ای در داخــل هــر دســتگاهی تعبیــه شــده‬ ‫اســت کــه از ورود جریــان بیشــتر از حــد الزم بــه باتــری‬ ‫جلوگیــری می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬گوشــی شــما از ایــن نظــر‬ ‫درســت و دقیــق عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫پــس نبایــد گوشــی خــود را به طــور پیوســته شــارژ‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر همیشــه شــارژ گوشــی خــود را ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫یــا تقریبــا ‪ ۱۰۰‬درصــد نگــه نداریــد‪ ،‬بیشــترین بهــره را‬ ‫از باتــری گوشــی خــود خواهیــد بــرد‪ .‬زمانــی باتــری‬ ‫بهتریــن عملکــرد را دارد کــه شــارژ ان بیــن ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد ظرفیــت باتــری باشــد؛ بنابرایــن در صــورت‬ ‫امــکان‪ ،‬همیشــه شــارژ گوشــی خــود را در ایــن‬ ‫محــدوده نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬استفاده از شارژرهای ارزان‬ ‫همه عاشــق خرید ارزان هســتند؛ ولی اگر شــارژری‬ ‫را بــا قیمتــی بســیار ارزان می خریــد‪ ،‬بایــد از خودتــان‬ ‫بپرســید کــه چــرا ایــن محصــول این قــدر ارزان اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن شــارژرهای ارزان خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫نخســت بــه ایــن دلیــل کــه بیشــتر ایــن شــارژرها بــه‬ ‫کنترل کننــده داخلــی مجهــز نیســتند و اگــر گوشــی‬ ‫خــود را بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصــد شــارژ کنیــد‪ ،‬به احتمــال‬ ‫زیــاد باتــری گوشــی بیش ازحــد داغ می شــود‪ .‬مهم تــر‬ ‫از ان‪ ،‬اســتفاده از ایــن شــارژرها بــرای ایمنــی شــما‬ ‫و خانه تــان خطرنــاک اســت‪ .‬وقتــی ایــن شــارژرها‬ ‫بیش ازحــد داغ می شــوند‪ ،‬احتمــال برق گرفتگــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ایــن شــارژرها ممکــن اســت موجــب‬ ‫اتش ســوزی نیــز بشــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬استفاده از شارژرهای فوق سریع‬ ‫گرچــه همه مــان دوســت داریــم گوشــی مان در‬ ‫کمتــر از ‪ ۱‬ســاعت کامــا شــارژ شــود‪ ،‬مقاومــت‬ ‫همــه دســتگاه ها در برابــر اســتفاده از شــارژرهای‬ ‫فوق ســریع بــه یــک انــدازه نیســت‪ .‬در بســیاری از‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬اســتفاده از ایــن شــارژرها دســتگاه و‬ ‫باتــری ان را بســیار ســریع تر از شــارژرهای اســتاندارد‬ ‫ضعیــف می کنــد‪ .‬اگــر درمــورد مقاومــت گوشــی خــود‬ ‫در برابــر شــارژ فوق ســریع مطمئــن نیســتید‪ ،‬بررســی‬ ‫کنیــد کــه ایــا تولیدکننــده گوش ـی تان شــارژری را کــه‬ ‫می خواهیــد خریــداری کنیــد تأییــد می کنــد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .5‬قراردادن گوشی در دماهای باال‬ ‫شــاید چیــزی به انــدازه گرمــا بــرای باتــری لیتیــوم‬ ‫یونــی مخــرب نباشــد‪ .‬قــراردادن گوشــی در نزدیکــی‬ ‫منابــع گرمــا به ســرعت باتــری را ضعیــف می کنــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬قــراردادن گوشــی زیــر نــور مســتقیم‬ ‫خورشــید نیــز توصیــه نمی شــود‪ .‬البتــه بایــد مســئله‬ ‫صفحه نمایــش گوشــی را نیــز در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫گوش ـی های جدیــد صفحه نمایــش باکیفیتــی دارنــد‪،‬‬ ‫ولــی حتــی ایــن صفحه هــای نمایــش باکیفیــت‬ ‫نیــز نمی تواننــد در برابــر اثــرات مضــر نــور خورشــید‬ ‫مقاومــت کننــد‪ .‬نــور خورشــید می توانــد موجــب‬ ‫تغییــر رنــگ یــا کم رنگ شــدن صفحه نمایــش گوشــی‬ ‫شــود‪ .‬تعویــض صفحه نمایــش گوشــی نیــز کار‬ ‫ســاده ای نیســت و هزینــه نســبتا گرانــی دارد‪ .‬بیشــتر‬ ‫مــردم وقتــی صفحه نمایــش گوشــی بــه تعمیــر نیــاز‬ ‫دارد‪ ،‬خریــد گوشــی جدیــد را ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫برای گرفتن تصمیم باید اگاهی داشت‬ ‫هــر تصمیــم مهمــی کــه انســان در زندگــی خــود می گیــرد حتمــا ً نیــاز‬ ‫بــه اگاهــی و شــناخت دربــاره ان موضــوع دارد‪ .‬اگــر قــرار باشــد فــردی‬ ‫چنــد میلیــارد تومــان پــول را بــا کســی شــریک شــود‪ ،‬حتمــا ً بــرای انکــه‬ ‫بتوانــد ان فــرد را بشناســد پیگیــری کــرده و صورت حســاب شــریک‬ ‫مالــی اش را بررســی می کنــد زیــرا قــرار اســت مبلــغ قابل توجهــی‬ ‫را بــا ان فــرد شــریک شــود؛ ازدواج به مراتــب مســئله مهم تــر و‬ ‫سرنوشت ســازتری خواهــد بــود‪ .‬بــرای انکــه مــا زندگــی‪ ،‬روح و روان‪،‬‬ ‫اینــده و حتــی خانــواده خودمــان را بــا یــک فــردی شــریک شــویم‪ ،‬یقینــا ً‬ ‫بــه شــناخت نیــاز داریــم‪».‬‬ ‫شرایط طالق‬ ‫را چگونه قبل از‬ ‫ازدواج به پایین ترین‬ ‫حد ممکن برسانیم؟‬ ‫سرویس فرهنگی اجتماعی‬ ‫انتخــاب همســر و تصمیــم بــه ازدواج‪ ،‬کمتــر کســی پیــدا‬ ‫می شــود کــه بــه نتیجــه احتمالــی ان یعنــی طــاق فکــر کنــد‪.‬‬ ‫هیچ کــس به قصــد طــاق ازدواج نمی کنــد امــا متاســفانه طــاق‬ ‫بخشــی واقعــی از بخشــی روابــط اســت کــه اغلــب درنتیجــه‬ ‫شــناخت ناکافــی قبــل از ازدواج حاصــل می شــود امــا ســوال مهــم‬ ‫ایــن اســت کــه افــراد قبــل از ازدواج در چــه زمینه هایــی بایــد‬ ‫شــناخت پیــدا کننــد تــا احتمــال طــاق کاهــش یابــد؟‬ ‫بــه عقیــده بســیاری از روانشناســان و مشــاوران ازدواج‪ ،‬حداقــل‬ ‫نیمــی از خوشــبختی افــراد بــه انتخــاب همســر بســتگی دارد‪ .‬اگــر‬ ‫فــرد انتخــاب درســتی داشــته باشــد لحظه به لحظــه زندگــی اش‬ ‫شــاد خواهــد بــود و اگــر انتخــاب اشــتباهی داشــته باشــد اینــده‪،‬‬ ‫ســامت روان خــود و خانــواده اش را بــه خطــر می انــدازد وزندگــی‬ ‫برایــش جهنــم خواهــد شــد امــا انتخــاب درســت تــا حــدی زیــادی‬ ‫بــه شــناخت درســت قبــل از ازدواج بســتگی دارد؛ بنابرایــن‪ ،‬اینکــه‬ ‫بدانیــد شــناخت در چــه مرحل ـه ای‪ ،‬چطــور و در چــه زمینه هایــی‬ ‫بایــد حاصــل شــود‪ ،‬از مــوارد بســیار مهمــی اســت کــه دکتــر ســجاد‬ ‫کریمان مجــد روانشــناس و مشــاور تخصصــی خانــواده و ازدواج‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا دربــاره ان هــا توضیــح می دهــد‪.‬‬ ‫شناخت قبل از ازدواج را جدی بگیرید‬ ‫دکتــر کریمان مجــد می گویــد‪« :‬هــر تصمیــم مهمــی کــه انســان‬ ‫در زندگــی خــود می گیــرد حتمــا ً نیــاز بــه اگاهــی و شــناخت‬ ‫دربــاره ان موضــوع دارد‪ .‬اگــر قــرار باشــد فــردی چنــد میلیــارد‬ ‫تومــان پــول را بــا کســی شــریک شــود‪ ،‬حتمــا ً بــرای انکــه بتوانــد‬ ‫ان فــرد را بشناســد پیگیــری کــرده و صورت حســاب شــریک‬ ‫مال ـی اش را بررســی می کنــد زیــرا قــرار اســت مبلــغ قابل توجهــی‬ ‫را بــا ان فــرد شــریک شــود؛ ازدواج به مراتــب مســئله مهم تــر و‬ ‫سرنوشت ســازتری خواهــد بــود‪ .‬بــرای انکــه مــا زندگــی‪ ،‬روح و‬ ‫روان‪ ،‬اینــده و حتــی خانــواده خودمــان را بــا یــک فــردی شــریک‬ ‫شــویم‪ ،‬یقینــا ً بــه شــناخت نیــاز داریــم‪».‬‬ ‫شناخت های الزم برای تشکیل زندگی مشترک‬ ‫وقتــی دو نفــر می خواهنــد بــا یکدیگــر زندگــی کننــد و زیــر‬ ‫یــک ســقف برونــد بایــد از همدیگــر شــناخت پیــدا کننــد امــا‬ ‫شــناخت تنهــا بــه شــناخت عالیــق و ســلیقه های یکدیگــر‬ ‫محــدود نمی شــود بلکــه منظــور از شــناخت بــه گفتــه کریمــان‬ ‫مجــد‪ ،‬شــناخت از ســامت روان‪ ،‬تناســب شــخصیت و تناســب‬ ‫و ارزیابــی جنســی طــرف مقابــل اســت‪ .‬مــا بایــد بتوانیــم کفویــت‪،‬‬ ‫پختگــی و بلوغ هــای الزم بــرای ازدواج را موردبررســی قــرار‬ ‫دهیــم‪ .‬همچنیــن توجــه بــه اهــداف‪ ،‬نگرش هــا و باورهــای‬ ‫عمومــی طــرف مقابــل از مســائل مهمــی دیگــری اســت کــه بایــد‬ ‫بــه ان هــا توجــه کــرد‪.‬‬ ‫مهم تریــن مــوردی کــه در شــناخت قبــل از ازدواج نبایــد از ان‬ ‫غافــل شــد‪ ،‬مســئله ســامت روان و تناســب شــخصیت اســت‪:‬‬ ‫«مــا معتقدیــم اگــر دو فــرد باهــم تناســب شــخصیت داشــته‬ ‫باشــند و روان هــر دو فــرد بــه لحــاظ ســامت نرمــال باشــد‪،‬‬ ‫احتمــال موفقیــت در زندگــی بــاال اســت البتــه به شــرط انکــه‬ ‫مهارت هــای زندگــی را هــم امــوزش ببیننــد و چارچــوب اولیــه‬ ‫یــک مهــارت الزم بــرای زندگــی را داشــته باشــند‪».‬‬ ‫روش های شناخت طرف مقابل‬ ‫کریمــان مجــد چهــار روش بــرای مســئله شــناخت در ازدواج را‬ ‫مطــرح می کنــد‪« :‬گفت وگــو‪ ،‬جســت وجو و بررســی و تحقیــق‪،‬‬ ‫رفت وامــد و معاشــرت و درنهایــت مشــاوره پیــش از ازدواج‪».‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬روش هــای اول‪ ،‬دوم و ســوم می تواننــد به طــور‬ ‫هم زمــان باهــم انجــام شــوند و بهتــر ایــن اســت کــه روش چهــارم‬ ‫(مشــاوره پیــش از ازدواج) بعــد از اتمــام روش هــای اول تــا ســوم‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪».‬‬ ‫در ازدواج هیچ گاه شناخت کامل حاصل نمی شود‬ ‫مجــد معتقــد اســت‪« :‬شــناخت از افــراد کار اســانی نیســت کــه‬ ‫در مدت زمــان کوتــاه محقــق شــود؛ مرحلــه شــناخت به مرورزمــان‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬اگــر چهــار روش شــناخت قبــل از ازدواج بــا‬ ‫رعایــت تمــام جوانــب به درســتی انجــام شــود؛ به عبارتی دیگــر‬ ‫اگــر جلســات گفت وگــوی کارامــد و کاربــردی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫به درســتی تحقیــق کنیــد‪ ،‬روش هــای درســت رفت وامــد و‬ ‫معاشــرت را به درســتی انجــام دهیــد و قبــل از ازدواج بــه بهتریــن‬ ‫مشــاوره ازدواج مراجعــه کنیــد نهایتــا ً ‪ 50‬الــی ‪ 60‬درصــد شــناخت‬ ‫حاصــل می شــود لــذا تازمــان یکــه بــا فــردی زیــر یــک ســقف‬ ‫زندگــی نکنیــد‪ ،‬نمی توانیــد شــناخت کامــل پیــدا کنیــد‪».‬‬ ‫ایــن مشــاوره خانــواده ادامــه می دهــد‪« :‬افــرادی کــه بــدون‬ ‫طــی کــردن ایــن مراحــل اقــدام بــه ازدواج می کننــد‪ ،‬بــا ایــن کار‬ ‫ســامت روان خــود و خانواده شــان را بــا یــک ریســک بــاال و بــدون‬ ‫بررســی های چهارگانــه بــه خطــر می اندازنــد‪».‬‬ ‫مجــد می گویــد مرحلــه شــناخت تنهــا بــه دوران خواســتگاری‬ ‫محــدود نمی شــود‪« :‬ادامــه شــناخت زوجیــن‪ ،‬بعــد از محرمیــت و‬ ‫عقــد اتفــاق می افتــد‪ .‬بــرای شــناخت بیشــتر در دوران عقــد نیــز‬ ‫بــه زمــان نیــاز اســت کــه به تناســب وضعیــت فرهنگــی افــراد‪،‬‬ ‫مــدت عقــد می توانــد متغیــر باشــد‪».‬‬ ‫بــه گفتــه کریمــان مجــد‪ 30-20 ،‬درصــد دیگــر شــناخت در‬ ‫دروان عقــد اتفــاق می افتــد و بازهــم تــا زمانــی کــه دو نفــر زیــر‬ ‫یــک ســقف زندگــی نکننــد‪ ،‬مــا نمی توانیــم بــه شــناخت جامــع و‬ ‫مورداطمینانــی دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫مدت زمان الزم برای شناخت طرفین‬ ‫ایــن مشــاور ازدواج معتقــد اســت کــه حداقــل دو تــا ســه مــاه‬ ‫زمــان بــرای شــناخت قبــل از ازدواج الزم اســت؛ البتــه ایــن‬ ‫مدت زمــان می توانــد طوالنی تــر هــم باشــد امــا ‪ 10 -9‬مــاه زمــان‬ ‫زیــادی بــرای شــناخت اســت کــه ممکــن اســت بــه دلیــل ایجــاد‬ ‫وابســتگی عاطفــی اســیب زا باشــد‪.‬‬ ‫نشانه های خطرناک در دوران نامزدی‬ ‫گاهــی برخــی افــراد در دوران خواســتگاری بــا تمرکــز بــر روی‬ ‫مســائل مهــم به منظــور شــناخت دقیــق و درســت‪ ،‬از برخــی‬ ‫مســائل جزئــی غافــل می شــوند‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه برخــی‬ ‫نشــانه ها در ایــن دوران خطرنــاک بــوده و در صــورت مشــاهده‬ ‫ان هــا بایــد بــه خواســتگاری پایــان داد‪ .‬کریمــان مجــد دربــاره ایــن‬ ‫نشــانه های خطرنــاک توضیــح می دهــد‪« :‬در دوران خواســتگاری‬ ‫برخــورد کــردن بــا مــواردی مثــل تقاضــای رابطــه جنســی یــا رابطــه‬ ‫عاطفــی بیشــتر‪ ،‬نگران کننــده اســت زیــرا امــکان دارد کــه فراینــد‬ ‫الزم بــرای شــکل گیری پختگــی قبــل از ازدواج رقــم نخــورده باشــد‬ ‫و نیتــی کــه پشــت خواســتگاری پنهان شــده‪ ،‬نیــت صحیحــی‬ ‫نبــوده باشــد‪».‬‬ ‫کریمــان مجــد یکــی دیگــر از نشــانه های خطرنــاک را دعواهــای‬ ‫زیــاد و عصبانیــت طــرف مقابــل می دانــد و می گویــد‪« :‬اگــر مــا‬ ‫در فراینــد خواســتگاری و اشــنایی متوجــه دعواهــای زیــادی‬ ‫شــدیم‪ ،‬به گون ـه ای کــه ســر مســائلی کــه بــا گفت وگــو قابل حــل‬ ‫اســت‪ ،‬فــرد مقابــل عصبــی می شــود و بــه خــودش اجــازه توهیــن‬ ‫می دهــد و بالفاصلــه عذرخواهــی و محبــت می کنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫مــورد یکــی دیگــر از مــوارد نگران کننــده ای اســت کــه در صــورت‬ ‫مشــاهده چنیــن مســئله ای خواســتگاری را بایــد متوقــف کــرد‪».‬‬ ‫ایــن مشــاور ازدواج ادامــه می دهــد‪« :‬پرســیدن و اســتفاده مکــرر‬ ‫طــرف مقابــل از جمالتــی مثل اینکــه «منــو دوســت داری؟!»‪،‬‬ ‫«مــن بــرات مهــم هســتم؟!» و‪ ...‬می توانــد نشــان دهنده‬ ‫وجــود اســیب های عاطفــی در فــرد باشــد کــه در اینجــا هــم بایــد‬ ‫خواســتگاری را متوقــف کنیــم‪».‬‬ ‫او می گویــد بایــد بررســی کنیــد کــه فــرد چقــدر از ویژگی هــای‬ ‫منفــی پــدر و مادرتــان را دارد‪« :‬ببینیــد در چــه مــواردی بــا پــدر‬ ‫و مادرتــان مشــکل داشــتید؛ مثــا ً اگــر پدرتــان همیشــه دیــر بــه‬ ‫خانــه می امــده و شــما را تنهــا می گذاشــته یــا حامــی خوبــی‬ ‫برایتــان نبــوده‪ ،‬بایــد بررســی کنیــد کــه طــرف مقابلتــان رفتارهــای‬ ‫این چنینــی در تقســیم بندی زمان هــای زندگــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن خصیصــه‪ ،‬یــک ویژگــی مشــترک منفــی اســت و اگــر چنیــن‬ ‫ویژگی هــای مشــترکی را در دوران خواســتگاری و اشــنایی پیــدا‬ ‫کردیــد‪ ،‬بایــد فضــای خواســتگاری را بــه اتمــام برســانید‪».‬‬ ‫کریمــان مجــد می گویــد در طــول فراینــد خواســتگاری دل نشــینی‬ ‫طــرف مقابــل بایــد اتفــاق بیفتــد‪« :‬دل نشــینی بــا زیبــا بــودن‬ ‫چهــره فــرد متفــاوت اســت؛ یــک نفــر ممکــن اســت چهــره زیبایــی‬ ‫نداشــته باشــد امــا دل نشــین باشــد کــه ایــن دل نشــین بــودن بایــد‬ ‫رقــم بخــورد‪ .‬در جلســات اول یــا دوم کمــی زیاده خواهــی اســت‬ ‫کــه مــا اطمینــان از دل نشــین بــودن یــک فــرد داشــته باشــیم؛ بایــد‬ ‫جلســات بیشــتری بگــذرد تــا دل نشــینی فرصــت ایجــاد پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫چنانچــه از جلســات ســوم بــه بعــد احســاس کردیــد دل نشــینی‬ ‫اتفــاق نیفتــاده‪ ،‬بهتــر اســت فکــر ازدواج بــا ایــن فــرد را از ذهنتــان‬ ‫دور کنیــد‪».‬‬ ‫ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از نشــانه های خطرناک‬ ‫خواســتگاری افــزود‪« :‬اگــر طــرف مقابــل خــط قرمزهــای مــا را رد‬ ‫کــرده و بــه ان هــا پایبنــدی نــدارد یــا متوجــه هرگونــه اعتیــادی در‬ ‫فــرد شــدیم‪ ،‬این هــا هــم مســائلی خطرناکــی اســت کــه در اینــده‬ ‫می توانــد بــه جریــان زندگــی اســیب بزنــد لــذا در صــورت مشــاهده‬ ‫ایــن مــوارد هــم بایــد ادامــه رونــد خواســتگاری را متوقــف کــرد‪».‬‬ ‫اهمیت مشاوره قبل از ازدواج‬ ‫بــه گفتــه کریمــان مجــد‪ ،‬زمانــی کــه مــا ســه مرحلــه ابتدایــی‬ ‫شــناخت (گفت وگــو‪ ،‬بررســی و تحقیــق و رفت وامــد) را انجــام‬ ‫می دهیــم‪ ،‬بــه اطالعاتــی دسترســی پیــدا می کنیــم کــه ان‬ ‫اطالعــات می توانــد صالحیــت فــرد را به طــور نســبی بــرای مــا‬ ‫روشــن ســازد‪ .‬اینکــه می گویــم به صــورت نســبی بــه ایــن دلیــل‬ ‫اســت کــه اطالعاتــی کــه از طــرف ذهــن مــا موردبررســی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬می توانــد جامعیــت کامــل بــرای تصمیم گیــری را‬ ‫نداشــته باشــد زیــرا ازیک طــرف‪ ،‬ذهــن مــا بــه لحــاظ عاطفــی‬ ‫درگیــر شــده و از طــرف دیگــر‪ ،‬مــا توانمنــد در متوجــه شــدن تمــام‬ ‫ان مــوارد مهــم بررســی بــرای ازدواج نیســتم؛ مثــا ًســامت روان‪،‬‬ ‫تناســب شــخصیت‪ ،‬تناســب جنســی فــرد مــواردی هســتند کــه‬ ‫خــود فــرد قــادر بــه تشــخیص ان هــا نیســت بلکــه تشــخیص ایــن‬ ‫مــوارد به طــور تخصصــی نیــاز بــه مشــاوره پیــش از ازدواج دارد‪.‬‬ ‫ایــن روانشــناس در پایــان تاکیــد می کنــد‪« :‬انتخــاب همســر از‬ ‫روی ظاهــر می توانــد زندگــی شــما را بــه خطــر بینــدازد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫بــا مشــاهده ویژگی هــای اخالقــی مثبــت مثــل شــاد و پرانــرژی‬ ‫بــودن‪ ،‬دسـت ودل بــازی‪ ،‬احساســاتی بــودن و‪ ...‬پروســه انتخــاب‬ ‫را جلــو ببریــد‪ ،‬ایــن بــه ضــرر شــما تمــام خواهــد شــد زیــرا احتمــال‬ ‫اختالالتــی مثــل اختــال شــخصیت روانــی یــا اختــال دوقطبــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬شــما از کجــا می دانیــد شــاید فــرد در طــول دوران‬ ‫خواســتگاری در فــاز مانیــک اختــال دوقطبــی قــرار داشــته باشــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل هــم رفتارهایــی از خــود نشــان داده کــه توجــه‬ ‫شــما را جلــب کــرده اســت‪ .‬چنیــن فــردی دو‪ -‬ســه مــاه بعــد ممکــن‬ ‫اســت در فــاز افســردگی قــرار بگیــرد و شــما احســاس درویــی‬ ‫و دروغ کنیــد درحالی کــه فــاز فــرد بــه دلیــل اختــال دوقطبــی‬ ‫تغییــر کــرده اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه مــا در‬ ‫مشــاوره پیــش از ازدواج اوال ً از زاویــه یــک فــرد اگاه مســائلی‬ ‫کــه خودمــان دریافــت کردیــم را بــا مشــاور بــه مشــورت بگذاریــم‬ ‫ثانیــا ً مســائلی مثــل تناســب شــخصیت‪ ،‬ســامت روان و تناســب‬ ‫جنســی را بررســی کنیــم و ببینیــم ایــا مســائل و مشــکالت‬ ‫اســیب زایی وجــود دارد یــا خیر‪/».‬ایرنــا‬ ‫با خاموش کردن المپ اضافی‪ ،‬یک المپ ضروری را برای دیگران روشن کنیم‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گلستان‬ صفحه 2 ‫احیاء ‪ ۲۴‬واحد صنعتی راکد گلستان طی ‪ ۹‬ماه گذشته‬ ‫مدیــر کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در برنامــه زنــده تلویزیونــی گفتگــوی ویــژه خبــری ســاعت ‪ ۲۰‬شــبکه اســتانی گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫از اذر مــاه ســال گذشــته تــا کنــون ‪ ۲۴‬واحــد صنعتــی راکــد اســتان گلســتان احیــاء و راه انــدازی مجــدد شــده انــد ‪.‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده خبــری ســاعت ‪ ۲۰‬شــبکه اســتانی گلســتان گفــت ‪ :‬در راســتای تحقــق هدف گــذاری رشــد ‪ ۸‬درصــدی اقتصــاد اســتان گلســتان از اذر مــاه‬ ‫ســال گذشــته تــا کنــون ‪ ۲۳‬واحــد تولیــدی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۸۲۷۰‬میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی ‪ ۵۷۰‬نفــر در اســتان گلســتان افتتــاح و راه انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫سرویس امورش‬ ‫مهارت های مورد توجه‬ ‫در استخدام مدیران فناوری‬ ‫اطالعات و ‪CISO‬‬ ‫نبود مجوز؛ مانعی برای‬ ‫جذب حامی مالی‬ ‫تیــم اتــرک از ســال ‪ ۱۳۹۸‬تــا اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مالکیــت ســازمان همیــاری هــای شــهرداری خراســان‬ ‫شــمالی قــرار داشــت و بــا اعتبــار ایــن ســازمان دولتــی‬ ‫مدیریــت مــی شــد امــا بــا واگــذاری مالکیــت ایــن تیــم‬ ‫بــه بخــش خصوصــی نیــاز اســت تــا مجــوز بهــره بــرداری‬ ‫از اداره کل ورزش خراســان شــمالی را دریافــت کنــد و‬ ‫ایــن درخواســت در حــال طــی فراینــد اداری اســت و بــر‬ ‫اســاس قانــون جــذب هــر گونــه حامــی مالــی نیــاز بــه‬ ‫اخــذ مجــوز بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫در سراشیبی سقوط‬ ‫سرویس ورزشی‬ ‫ فوتبــال خراســان شــمالی کــه بــا تیــم دســته دومــی اتــرک در بیــن‬ ‫ورزش دوســتان مشــهور اســت‪ ،‬ایــن روزهــا حــال و روز خوشــی‬ ‫نــدارد و مالــک بومــی اتــرک تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت نبــود‬ ‫حامــی مالــی‪ ،‬ایــن تیــم را بــه اســتان دیگــری واگــذار مــی کنــد‪.‬‬ ‫روزی کــه تیــم فوتبــال اتــرک خراســان شــمالی بــا خریــد امتیــاز‬ ‫باشــگاه فوتبــال مقاومــت تهــران بــه بجنــورد منتقــل شــد‪ ،‬مــردم‬ ‫اســتان روزهــای رویایــی را بــا ســرمربیگری «فیــروز کریمــی» بــرای‬ ‫نماینــده خــود در لیــگ دســته دوم ترســیم مــی کردنــد‪ ،‬امــا خیلــی‬ ‫زود بــا بــروز مشــکالت مالــی‪ ،‬تعویــض پــی درپــی مربیــان و بــی‬ ‫مهــری صنایــع اســتان مســیر رویاهــای فوتبالــی خراســان شــمالی‬ ‫ناهمــوار شــد‪.‬‬ ‫ایــن تیــم بومــی کــه در ســال ‪ ۹۸‬بــا مالکیــت ســازمان همیــاری‬ ‫شــهرداری هــای اســتان تاســیس و ســرمربیگری ان بــه فیــروز‬ ‫کریمــی ســپرده شــد‪ ،‬بــا اغــاز فصــل جدیــد نــه تنهــا شــروعی‬ ‫رویایــی بــرای هــواداران فوتبــال خراســان شــمالی نداشــت بلکــه‬ ‫ســرمربی نــام اشــنای فوتبــال ایــران بــا عملکــرد ضعیفــش ایــن‬ ‫تیــم را بــه قعــر جــدول کشــاند و بــا تکیــه بر بازیکنان غیــر بومی و‬ ‫قراردادهــای بــی حســاب و کتــاب‪ ،‬ابســتن مشــکالت مالــی ادامه‬ ‫دار اتــرک نیــز شــد‪.‬‬ ‫مشــکالت ایــن تیــم بومــی از ایــن زمــان و بــا گرفتــن نتایــج‬ ‫ضعیــف در لیــگ دســته ‪ ۲‬اغــاز شــد و تاکنــون نیــز ادامــه دارد‬ ‫و ایــن مشــکالت تــا جایــی پیــش رفــت کــه ســازمان همیــاری‬ ‫شــهرداری های خراســان شــمالی نیــز دســت از ایــن تیــم کشــید و‬ ‫در نهایــت بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد‪.‬‬ ‫هاتفــی از ســرمایه گــذاران بجنــوردی مقیــم تهــران ایــن تیــم را‬ ‫خریــد و مدیریتــی جدیــدی در ایــن تیــم بومــی خراســان شــمالی‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬ولــی بــا گذشــت چندمــاه ایــن مالــک بومــی نیــز اخیــرا‬ ‫در یــک نشســت خبــری اعــام کــرد‪ ،‬از پــس منابــع مالــی ایــن تیــم‬ ‫برنمــی ایــد و اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال پیــش رود‪ ،‬ایــن تیــم به‬ ‫اســتان دیگــری واگــذار مــی شــود‪.‬‬ ‫مالــک بجنــوردی تیــم اتــرک مــی گویــد کــه در هــر فصــل بــه طــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان ســرمایه نیــاز اســت تــا ایــن تیــم پابرجــا‬ ‫بمانــد و در فصــل نقــل و انتقــاالت کنونــی نیــز نتوانســته اســت‬ ‫بازیکــن جدیــد جــذب کنــد‪.‬‬ ‫مالــک بجنــوردی تیــم اتــرک همچنیــن نــوک حملــه را بــه‬ ‫ســمت صنایــع بــزرگ اســتان بــرد و گفــت کــه ایــن صنایــع باید‬ ‫در ایــن زمینــه وارد عمــل شــوند و ایــن تیــم بومــی را از فــروش‬ ‫نجــات دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مالــکان و مربیــان اتــرک بــه جــای اینکــه در فصــل‬ ‫نقــل و انتقــاالت بــه فکــر جــذب بازیکــن و رشــد اســتعدادهای‬ ‫فوتبالــی در تیــم هــای پایــه باشــند‪ ،‬تمــام هــم و غــم خــود را‬ ‫معطــوف بــه مســائل مالــی و زنــده مانــدن در لیــگ دســته دوم‬ ‫فوتبــال ایــران کــرده انــد‪.‬‬ ‫انچــه کــه مســلم اســت بیشــتر مشــکالت اتــرک از ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اغــاز شــد و نتایــج ضعیــف و تعویــض هــای پــی درپــی مربیــان در‬ ‫ایــن امــر بــی تاثیــر نبــوده اســت و بهتــر اســت گــذاری بــر عملکــرد‬ ‫چندســاله اخیــر ایــن تیــم داشــته باشــیم کــه ایــن تیــم بومــی بــا چه‬ ‫رونــدی بــه سراشــیبی ســقوط پیــش رفتــه اســت‪.‬‬ ‫تعویض پی درپی مربیان؛ اغاز مشکالت‬ ‫تــداوم عمکــرد ضعیــف اتــرک در ســال ‪ ۹۸‬اغــاز شــد جایــی‬ ‫کــه «فیــروز کریمــی» ســرمربی نــام اشــنای فوتبــال کشــورمان‬ ‫مربیگــری ایــن تیــم بومــی را پذیرفــت و در نهایــت بــدون اعــام‬ ‫رســمی ایــن تیــم را بــا رویــا و امیدهایــش و در ضعیــف تریــن‬ ‫حالــت ممکــن تنهــا گذاشــت و ســکان هدایــت بــه «حســن‬ ‫ســروری» ســپرده مــی شــود تــا ایــن ســرمربی خوشــنام و بومــی‬ ‫اســتان‪ ،‬اتــرک را از ســقوط بــه لیــگ دســته ســوم نجــات دهــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود شــیوع کرونــا و بــه تعویــق افتــادن ســه ماهــه‬ ‫بازی هــا‪ ،‬اترکــی هــا‪ ،‬رقابت هــای فصــل جدیــد ( ‪)۱۴۰۰-۱۳۹۹‬‬ ‫را بــا کادر فنــی و بازیکنــان بومــی اغــاز مــی کننــد و بــا کســب ‪۱۵‬‬ ‫امتیــاز در پنــج بــازی نــه تنهــا در لیــگ دســته ‪ ۲‬باقــی مــی ماننــد‪،‬‬ ‫بلکــه جایــگاه خــود را بــه میانــه هــای جــدول لیــگ نیــز ارتقــاء‬ ‫می دهنــد و دوبــاره امیــد را بــه هــواداران خــود بــاز مــی گرداننــد‪.‬‬ ‫علــی رغــم کســب نتایــج ارزشــمند امــا بــه دلیــل تــداوم‬ ‫مشــکالت مالــی‪ ،‬عــدم وصــول مطالبــات بازیکنــان و بســته‬ ‫شــدن پنجــره نقــل و انقــات‪ ،‬ســروری نیــز از هدایــت ایــن تیــم‬ ‫اســتعفاء مــی دهــد و «ایمــان اشــراقی» از دیگــر مربیــان بومــی‬ ‫خراســان شــمالی ســکاندار تیــم اتــرک مــی شــود‪.‬‬ ‫ســرمربی جدیــد اتــرک نیــز بــا شــروع فصــل جدیــد (‪،)۱۴۰۱-۱۴۰۰‬‬ ‫نمــی توانــد روزهــای خوبــی را بــرای اتــرک رقــم زنــد بــه گونــه ای‬ ‫کــه اتــرک بــا متحمــل شــدن باخــت هــای پــی درپــی دوبــاره در‬ ‫مــدار ســقوط قــرار مــی گیــرد و اشــراقی؛ بــی مهــری مســووالن‪،‬‬ ‫عــدم پرداخــت مطالبــات بازیکنــان و مشــکالت مالــی باقیمانــده‬ ‫از دوران ســرمربی هــای ســابق ایــن تیــم را باعــث عملکــرد‬ ‫ضعیــف تیــم مــی دانــد و از هدایــت ایــن تیــم کنــاره گیــری‬ ‫می کنــد و ایــن بــار «جمشــید هاتفــی» کــه مربیگــری بزرگســاالن‬ ‫راه اهــن تهــران را در کارنامــه ورزشــی خــود دارد‪ ،‬اتــرک را از‬ ‫ســقوط بــه لیــگ دســته ســوم نجــات مــی دهــد‪.‬‬ ‫اترک در سراشیبی واگذاری‬ ‫هاتفــی شــروعی رویایــی را بــرای ایــن تیــم بومــی رقــم مــی زنــد‬ ‫بــه گونــه ای کــه در هفتــه هــای پایانــی فصــل از ‪ ۶‬بــازی‪ ،‬پنــج‬ ‫بــرد و فقــط یــک باخــت در کارنامــه ورزشــی اترکــی هــا ثبــت‬ ‫مــی کنــد و تنهــا نماینــده اســتان در لیــگ دســته دوم را از قعــر‬ ‫جــدول بــه میانــه هــای جــدول فوتبــال لیــگ دســته ‪ ۲‬کشــور‬ ‫نزدیــک می کنــد و بــار دیگــر موجــب بازگشــت امیــد بــه هــواداران‬ ‫تیــم اتــرک مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود کســب نتایــج ارزشــمند و جــان دوبــاره اتــرک‪ ،‬مالــک‬ ‫ایــن باشگاه(ســازمان همیــاری شــهرداری هــای خراســان‬ ‫شــمالی) اعــام مــی کنــد کــه دیگــر تــوان حمایــت هــای مالــی‬ ‫از ایــن تیــم بومــی را نــدارد و ایــن مربــی جــوان بــا ســرمایه‬ ‫شــخصی‪ ،‬مالکیــت تیــم را نیــز بــر عهــده مــی گیــرد تــا ایــن تیــم‬ ‫از مســیر رویاهایــش دور نشــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬ایــن روزهــا در فصــل نقــل و انتقــات‬ ‫خبرهــای خوشــی از تیــم اتــرک بــه گــوش نمــی رســد بــه گونــه‬ ‫ای کــه نــه تنهــا خبــری از ترمیــم روحیــه و روان بازیکنــان تیــم‬ ‫فوتبــال و شــاگردان هاتفــی در فصــل جدیــد نیســت بلکــه بــه‬ ‫دلیــل نامشــخص بــودن تکلیــف تیــم و ســقف قراردادهــا‪،‬‬ ‫ایــن تیــم کاســه چــه کنــم بــه دســت گرفتــه اســت و هاتفــی‬ ‫هنــوز هیــچ بازیکنــی را نــه تنهــا نتوانســته جــذب کنــد بلکــه‬ ‫برخــی از بازیکنانــش را نیــز از دســت داده اســت تــا جایــی کــه‬ ‫مالــک و ســرمربی ایــن تیــم تنهــا راه حــل را در واگــذاری ایــن‬ ‫تیــم می دانــد‪.‬‬ ‫ســرمربی و مالــک تیــم فوتبــال اتــرک خراســان شــمالی بــا‬ ‫انتقــاد از بــی مهــری صنایــع اســتان در حمایــت مالــی از ایــن تیــم‬ ‫بومــی مــی گویــد‪ :‬تیــم هــای فوتبــال لیــگ دســته دوم کشــور در‬ ‫حــال نقــل و انتقــال و جــذب بازیکــن هســتند‪ ،‬ایــن درحالــی‬ ‫اســت کــه تیــم بومــی اتــرک بــه دلیــل مســایل مالــی ومشــخص‬ ‫نبــودن ســقف قراردادهــا‪ ،‬نتوانســته حتــی یــک بازیکــن را در‬ ‫فصــل جدیــد جــذب کنــد‪.‬‬ ‫ جمشــید هاتفــی مــی افزایــد‪ :‬گرچــه بــا چنــد بازیکــن غیــر‬ ‫بومــی مذاکراتــی بــرای جــذب انجــام شــده اســت‪ ،‬ولــی بــه دلیــل‬ ‫مشــکالت مالــی بــه نتیجــه نرســیده ایــم و برخــی بازیکنــان نیــز‬ ‫در حــال تــرک تیــم فوتبــال اتــرک هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در صــورت بی توجهــی مســووالن در‬ ‫حمایــت مالــی از اتــرک و ادامــه ایــن رونــد‪ ،‬مجبــور بــه فــروش‬ ‫ایــن تیــم بومــی بــه اســتان هــای دیگــر هســتیم‪.‬‬ ‫هاتفــی بــا بیــان اینکــه تیــم فوتبــال اتــرک خراســان شــمالی‬ ‫در هــر فصــل بــه طــور میانگیــن ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان هزینــه نیــاز‬ ‫دارد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه مهمتریــن وظایــف صنایــع‬ ‫و بنگاه هــای اقتصــادی در هــر منطقــه ای عــاوه بــر کارهــای‬ ‫تخصصــی خــود ایفــای نقــش هــای اجتماعــی اســت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫دارد تــا صنایــع مــادر اســتان نیــز بــا پرداخــت مســوولیت‬ ‫اجتماعــی بــه مشــکالت مالــی تیــم فوتبــال اتــرک کمــک کننــد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیــم فوتبــال اتــرک خراســان شــمالی بیــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫تاکنــون هیــچ یــک از نهادهــای صنعتــی و اقتصــادی اســتان‬ ‫ریالــی بــه ایــن تیــم بومــی کمــک نکــرده انــد و مکاتبــات مــا‬ ‫همیشــه بــی نتیجــه مانــده اســت‪.‬‬ ‫هاتفــی مــی گویــد‪ :‬علــی رغــم مشــکالت مالــی فــراوان بــا کادر‬ ‫فنــی جدیــد ایــن تیــم بومــی در نیــم فصــل دوم گذشــته ‪۱۵‬‬ ‫امتیــاز ارزشــمند کســب کــرد و از ســقوط بــه لیــگ دســته ســوم‬ ‫نجــات یافــت‪.‬‬ ‫ســرمربی اتــرک خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه تمرکــز تیــم‬ ‫اتــرک بــر رده هــای پایــه اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬ایــن تیــم در‬ ‫ســالجاری ‪ ۶‬بازیکــن در رده جوانــان بــه لیــگ کشــور معرفــی کــرد‬ ‫کــه ایــن امــر اتفــاق بســیار ارزشــمندی بــرای فوتبــال خراســان‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫نبود مجوز؛ مانعی برای جذب حامی مالی‬ ‫تیــم اتــرک از ســال ‪ ۱۳۹۸‬تــا اســفندماه ‪ ۱۴۰۰‬در مالکیــت‬ ‫ســازمان همیــاری هــای شــهرداری خراســان شــمالی قرار داشــت‬ ‫و بــا اعتبــار ایــن ســازمان دولتــی مدیریــت مــی شــد امــا بــا‬ ‫واگــذاری مالکیــت ایــن تیــم بــه بخــش خصوصــی نیــاز اســت‬ ‫تــا مجــوز بهــره بــرداری از اداره کل ورزش خراســان شــمالی‬ ‫را دریافــت کنــد و ایــن درخواســت در حــال طــی فراینــد اداری‬ ‫اســت و بــر اســاس قانــون جــذب هــر گونــه حامــی مالــی نیــاز بــه‬ ‫اخــذ مجــوز بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان خراســان شــمالی نیــز بــا تایید‬ ‫مشــکالت تیــم اتــرک‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬ایــن تیــم فوتبــال‪ ،‬مجــوز بهــره‬ ‫بــرداری نــدارد تــا مشــکالت خــود را حــل کنــد یــا حامــی مالــی‬ ‫بــرای ادامــه فعالیــت هــای ورزشــی خــود داشــته باشــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫بــرای ثبــت نقــل و انتقــاالت و یــا هــر اقــدام دیگــر بایــد پروانــه‬ ‫بهــره بــرداری داشــته باشــد کــه ایــن تیــم فاقــد ان اســت‪.‬‬ ‫حمیــد امیــری مــی افزایــد‪ :‬ایــن تیــم افــزون بــر ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫مالیــات پرداخــت نشــده و بســیاری مشــکالت مالــی از ســال ‪۹۸‬‬ ‫دارد کــه مالکیــت فعلــی هنــگام خریــد امتیــاز بــه ان توجــه‬ ‫نکــرده اســت و در حــال حاضــر بــا مشــکالت ناشــی از ان دســت‬ ‫و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دریافــت مجــوز ایــن تیــم در حــال پیگیــری‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬بــا ایــن وجــود اقدامــات اداری دریافــت مجــوز‬ ‫انجــام شــده اســت تــا مشــکالت ایــن تیــم بومــی برطــرف شــود و‬ ‫امیــد بــه ورزش دوســتان فوتبــال اســتان برگــردد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص چگونگــی جــذب حامــی مالــی نیــز مــی افزایــد‪:‬‬ ‫بــرای جــذب حامــی مالــی بایــد اعتمادســازی و بســترهای‬ ‫حمایتــی چــون مجــوز بهــره بــرداری فراهــم شــود تــا دغدغه هــای‬ ‫مالــی تیــم برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بی رغبتی صنایع در حمایت از ورزش‬ ‫صنایــع خراســان شــمالی مــی تواننــد بــا ایفــای مســوولیت‬ ‫اجتماعــی خــود‪ ،‬حامــی خوبــی بــرای تنهــا تیــم لیگ دســته دومی‬ ‫اســتان باشــند زیــرا کــه ایــن خطــه بــا داشــتن صنایعــی چــون‬ ‫پتروشــیمی بجنــورد‪ ،‬الومینــای جاجــرم‪ ،‬لولــه گســتر اســفراین‬ ‫در رتبــه دهــم اســتان هــای کشــور در داشــتن واحدهــای بــزرگ‬ ‫صنعتــی اســت و گــردش مالــی ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریالــی در ســال‬ ‫بــرای ایــن صنایــع ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات فوتبــال اســتان نیــز بــا انتقــاد از بــی مهــری‬ ‫صنایــع در حمایــت از تیــم هــای ورزشــی‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫نــه تنهــا در فوتبــال بلکــه در ســایر رشــته هــای ورزشــی چــون‬ ‫والیبــال و کشــتی نیــز حرفــی بــرای گفتــن دارد ولــی یــک ریــال از‬ ‫ســوی صنایــع مــادر بــه رشــته هــای ورزشــی کمــک نمــی شــود‪.‬‬ ‫حســین جعفــرزاده مــی افزایــد‪ :‬در واقــع بایــد بــا بهــره گیــری از‬ ‫ظرفیــت هــای رســانه ای‪ ،‬صنایــع را نســبت بــه مســوولیت های‬ ‫اجتماعــی در حــوزه ورزش مجــاب کــرد تــا دیگــر تیــم هــا‬ ‫دغدغــه ای مالــی بــرای فعالیــت هــای ورزشــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬افــزون بــر ‪ ۲۰۰‬تیــم فوتبــال در رده هــای‬ ‫گوناگــون زیــر نظــر هیــات فوتبــال اســتان فعالیــت مــی کنــد‬ ‫کــه فدراســیون بــا توجــه بــه کمبــود منابــع اعتبــاری تــوان‬ ‫حمایــت از ایــن تیــم هــا را نــدارد‪ ،‬بنابرایــن چــاره ای جــزء ورود‬ ‫نهادهــای صنعتــی‪ ،‬اقتصــادی و شــهرداری هــای بــرای حمایــت‬ ‫از ورزش اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه در‬ ‫برخــی از اســتان هــا‪ ،‬صنایــع بــرای فوتبــال منطقــه خــود‪ ،‬هزینــه‬ ‫میلیــاردی می کننــد‪.‬‬ ‫ جعفــرزاده در ادامــه مــی افزایــد‪ :‬هیــات فوتبــال خراســان‬ ‫شــمالی تمامــی تالشــش را بــرای مانــدن ایــن تیــم بومــی در‬ ‫اســتان و برطــرف کــردن مشــکالت انجــام مــی دهــد و در ایــن‬ ‫راســتازمین چمــن و خوابــگاه را بــه صــورت رایــگان در اختیــار‬ ‫بازیکنــان ایــن تیــم قــرار داده اســت ولــی مشــکالت مالــی فراتــر‬ ‫از ایــن کمــک هــای مــوردی اســت و بایــد مســووالن اســتان در‬ ‫ایــن زمینــه فعالیتــی کاربــردی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫اتــرک خراســان شــمالی در فصــل گذشــته لیــگ دســته ‪۲‬‬ ‫فوتبــال کشــور ‪ ۲۶‬بــار بــه میــدان رفــت کــه ماحصــل ان ‪۱۳‬‬ ‫شکســت‪ ،‬چهــار تســاوی و ‪ ۹‬بــرد بــود و بــا ‪ ۳۴‬امتیــاز در رده‬ ‫نهــم لیــگ دســته ‪ ۲‬فوتبــال کشــور قــرار گرفت‪/.‬ایرنــا‬ ‫اســتخدام و اخــراج می توانــد یکــی از وقت گیرتریــن و‬ ‫پرهزینه تریــن تالش هایــی باشــد کــه بســیاری از شــرکت ها‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬اگــر اشــتباه عمــل کنیــد طولــی نمی کشــد‬ ‫کــه مشــکالتی در تیــم شــما ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیــاز بــه اســتخدام بــرای نقش هــای فنــی داریــد‬ ‫کــه ممکــن اســت خــارج از حــوزه دانــش شــما باشــد؛‬ ‫کار پیچیده تــر می شــود‪ ،‬برخــی از چالــش برانگیزتریــن‬ ‫موقعیت هــا بــرای اســتخدام‪ ،‬کســانی هســتند کــه بــا‬ ‫کدنویســی‪ ،‬امنیــت و ســایر نقش هــای فنــی ســرو کار دارنــد‪،‬‬ ‫امــا بایــد بدانیــم امنیــت ســایبری بــرای هــر شــرکتی کــه‬ ‫هــرکاری را بــه صــورت انالیــن انجــام می دهــد حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان صاحــب یــک کســب و کار بایــد مطمئن شــوید که فرد‬ ‫مجرب و واجد شــرایط مســلط به امنیت ســایبری را در تیم خود‬ ‫داریــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال پریمتــر ‪ 81‬یــک راه حــل امنیتــی ‪SASE‬‬ ‫را ارائــه می دهــد کــه می توانیــد ان را بــا یــک تیــم ترکیــب کنیــد تــا‬ ‫یــک چارچــوب امنیتــی مناســب بــرای کار ایجــاد کنید‪.‬‬ ‫چرا کسب و کار شما به امنیت سایبری نیاز دارد‬ ‫در چنــد ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی در‬ ‫مشــاغلی وجــود داشــته اســت کــه از روش ترکیبــی کار‬ ‫یــا اســتخدام کامــا از راه دور اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه افــراد بیشــتری بــه شــبکه کســب و‬ ‫کار شــما دسترســی دارنــدو برخــی از انهــا ممکــن اســت‬ ‫امــوزش مناســبی بــرای اطمینــان از ایمــن بــودن کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد نداشــته باشــند‪ ،‬داشــتن یــک تیــم‬ ‫امنیــت ســایبری بــه ایــن معنــی اســت اطالعــات حســاس‪،‬‬ ‫سیســتم ها و تمــام داده هــای ارزشــمند شــما ایمــن نگــه‬ ‫داشــته می شــوند‪ ،‬وقتــی یــک شــرکت راهبــرد امنیــت‬ ‫ســایبری قــوی نداشــته باشــد‪ ،‬اگــر مــورد حملــه ســایبری‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬قــادر بــه دفــاع از خــود نخواهــد بــود‬ ‫جهــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــه هــم متصــل شــده‬ ‫اســت و بــا همــه پیشــرفت ها خطــر حملــه ســایبری افزایــش‬ ‫یافته اســت‪ ،‬به همان ســرعتی که یک کســب و کار فناوری‬ ‫جدیــدی اتخــاذ می کنــد‪ ،‬مجرمــان ســایبری راهــی بــرای نفــوذ‬ ‫بــه سیســتم ها پیــدا می کننــد‪ ،‬داشــتن یــک تیــم از جملــه‬ ‫مدیــران ماهــر تنهــا خــط دفاعــی اســت کــه مجرمان ســایبری‬ ‫احتمالــی را در مســیر متوقــف می کنــد‪.‬‬ ‫مزایای استخدام مدیر ‪ CISO‬و مدیر فناوری اطالعات چیست؟‬ ‫یکــی از پیچیده تریــن و چالــش برانگیزتریــن جنبه هــای هــر‬ ‫کســب و کار ســرعت تکامــل امنیــت اســت‪ ،‬مهــم نیســت‬ ‫کــه شــرکت شــما چــه قــدر بــزرگ یــا کوچــک اســت‪ ،‬شــما‬ ‫در معــرض خطــر نقــض امنیــت هســتید و متاســفانه ایــن‬ ‫یــک واقعیــت اســت کــه ایــن نقض هــا در حــال رایــج شــدن‬ ‫هســتند‪ ،‬یــک افســر ارشــد امنیــت اطالعــات دیگــر عضــوی‬ ‫نیســت کــه داشــتن ان خــوب باشــد؛ بلکــه ایــن یــک امــر‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬ایــن می توانــد بــه صــورت یــک نقــش از راه‬ ‫دور‪ ،‬داخلــی‪ ،‬موقــت یــا از طریــق یــک شــرکت متخصــص‬ ‫باشــد‪ ،‬مهــم ایــن اســت کــه شــما فــردی را داریــد کــه امنیــت‬ ‫کســب و کار شــما را همیشــه در ذهــن دارد‪.‬‬ ‫انهــا اولیــن کســانی هســتند کــه خواســتار امــوزش در مــورد‬ ‫خطــرات و مدیریــت انهــا خواهنــد بــود‪ ،‬نــه تنهــا ایــن بلکــه‬ ‫یــک ‪ CISO‬حــرف اخــر را در مــورد همه موارد امنیت ســایبری‬ ‫خواهــد زد و پیشــنهادات مبتنــی بــر اطالعــات را ارائــه خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬یــک مدیــر فنــاوری اطالعــات بایــد اطمینــان حاصــل‬ ‫کنــد کــه راهبــرد موجــود بــرای شــرکت بهتریــن اســت‪ ،‬مدیــر‬ ‫فنــاوری اطالعــات شــما اهــداف تجــاری شــما را درک می کنــد‬ ‫و می توانــد شــما وگــروه را بــرای اینــده امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫مزایــای اســتخدام هــر دوی ایــن نقش هــا عبارتنــد‬ ‫از‪:‬افزایــش ســرعت بهبــودی هنــگام وقــوع حــوادث‬ ‫کارکنــان خــوب امــوزش دیدهبهبــود ســوداوری‪ ،‬افزایــش‬ ‫بهــره وری وکاهــش هزینه هــا‪.‬‬ ‫هنــگام اســتخدام مدیــر ‪ CISO‬و ‪ IT‬بایــد بــه دنبــال چــه‬ ‫مهارت هایــی بــود؟‬ ‫در حالــی کــه برخــی از مهارت هــا بــر اســاس نقشــی کــه دارنــد‬ ‫متفــاوت خواهنــد بــود امــا مهارت هــا و ویژگی هایــی وجــود دارد‬ ‫کــه در هــر دو بــه دنبــال ان خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫ارزیابــی و مدیریــت خطــر‪ :‬مدیــران ‪ IT‬و مدیــران ‪ CISO‬بایــد‬ ‫یــک ارزیابــی و تجربــه مدیریتــی بــا ریســک پذیــری بــاال داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬هنــگام بررســی ســوابق و در طــول مصاحبــه ایــن مــوارد‬ ‫بایــد مــورد ســوال قــرار گیــرد‪ ،‬اکثــرا هیئــت مدیــره و ذینفعــان بــه‬ ‫دنبــال مدیریــت ریسـک پذیر هســتند‪.‬‬ ‫مقــررات و انطبــاق‪ :‬هنــگام اســتخدام بــرای ایــن نقش هــا‪،‬‬ ‫فــرد بایــد در رعایــت مقــررات متخصــص باشــد‪ ،‬این چیزی اســت‬ ‫کــه کســب و کار شــما را محافظــت و مطابــق بــا اســتاندارد نگــه‬ ‫مـی دارد‪ ،‬تمــام خــط مشـی های شــما بایــد مرتبــط و موثــر باشــد‪.‬‬ ‫مهارت هــای نظارتــی‪ :‬ممکــن اســت انتخــاب کنیــد کــه یــک‬ ‫تیــم داشــته باشــید یــا بــا یــک شــرکت کار کنیــد‪ ،‬در هــر صــورت‬ ‫مدیــر ‪ CISO‬شــما بــه مهارت هــای رهبــری نیــاز دارد‪ ،‬در هــر زمــان‬ ‫باید مطمئن شــوید که گروه شــما در مســیر درســت قرار دارد‪ ،‬با‬ ‫هــم خــوب کار می کنــد‪ ،‬گروهــی کــه درگیر و حمایت می شــود به‬ ‫طــور مــداوم از گروه هایــی کــه فاقــد مهارت هــای نظارتی مناســب‬ ‫در رهبــری هســتند؛ بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت حــوادث‪ :‬اگــر فــردی کــه اســتخدام می کنیــد بــا‬ ‫هیــچ حادثه هــای برخــورد نکــرده باشــد نمی توانیــد اطمینــان‬ ‫داشــته باشــید کــه در حالــت پــر اســترس درســت کار می کنــد‪،‬‬ ‫انهــا بایــد رویکــرد سیســتماتیک نســبت بــه کاری کــه انجــام‬ ‫می دهنــد داشــته باشــند‪ ،‬بــرای مدیریــت یــک حادثه بایــد مراحل‬ ‫اماده ســازی‪ ،‬شناســایی‪ ،‬اصــاح‪ ،‬فعالیــت پــس از حادثــه نحــوه‬ ‫انجــام ان مراحــل می توانــد متفــاوت باشــد‪ ،‬امــا اینهــا اصــول‬ ‫اولیــه هســتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫در ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۰۴‬هکتار‬ ‫از اراضی خراسان شمالی‬ ‫بخــش مــرزی شهرســتان راز و جــرگالن و در ‪ ۱۶۷‬کیلومتــری بجنــورد مرکــز اســتان واقــع اســت و مــردم‬ ‫ایــن روســتا ســابقه طوالنــی در زمینــه تولیــد صنایــع دســتی از جملــه فــرش دوروی ابریشــمی دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬معرفــی روســتای دویــدوخ بــه ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحد(یونیــدو) پس‬ ‫از دیــدار بــا مدیــرکل دفتــر حمایــت از تولیــد صنایع دســتی وزارتخانــه برنامــه ریــزی شــد و بــه زودی‬ ‫ایــن مهــم اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫مســتوفیان ادامــه داد‪ :‬معرفــی ایــن روســتا بــه ســازمان یونیــدو موجــب ارتقــای معیشــت‬ ‫و توانمندســازی اقتصــادی مــردم روســتای دویــدوخ شهرســتان راز و جــرگالن مــی شــود و از‬ ‫حمایت هــای ایــن ســازمان بیــن المللــی برخــوردار مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬انجــام ایــن فعالیــت در اینــده و در طــی جلســات مختلــف بــا کارشناســان وزارت‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫یونیــدو یــا ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد (‪)UNIDO‬یــک ســازمان تخصصــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد اســت کــه هــدف اصلــی ایــن ســازمان ارتقــای و تســریع توســعه صنعتــی در کشــورهای‬ ‫درحال توســعه یــا اقتصادهــای در حــال گــذار اســت‪.‬‬ ‫از اهــداف ایــن ســازمان می تــوان بــه از بی ـن بــردن فقــر از طریــق فعالیت هــای مولــد بــا ایجــاد‬ ‫اشــتغال در بخــش خصوصــی‪ ،‬تولیــد محصــوالت رقابتــی بــا ظرفیــت تجاری ســازی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫فــرش دوروی تمــام ابریشــمی ترکمــن کــه در روســتای دویــدوخ خراســان شــمالی بافتــه می شــود‬ ‫بــا توجــه بــه ضخامــت کــم و زیبایــی بــی نظیــر‪ ،‬هنــری فــوق العــاده و منحصــر بــه فــرد اســت کــه از‬ ‫زیباتریــن صنایــع دســتی کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫روســتای ‪ ۶۲۰‬خانــواری دویــدوخ ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر جمعیــت دارد کــه هــر خانــواده دارای یــک دار‬ ‫قالــی اســت و اکثــر قالی هــای بافتــه شــده ایــن روســتا بــه صــورت دورو و تمــام ابریشــمی اســت کــه‬ ‫بافــت هــر قالیچــه ســه متــری حــدود هفــت مــاه بــه طــول می انجامــد و هــم اکنــون در ایــن روســتا‬ ‫‪ ۶۰۰‬دار قالــی برپاســت‪.‬‬ ‫بهره مندی بافندگان فرش‬ ‫دوروی از حمایت های‬ ‫بین المللی‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ظرفیــت هــای‬ ‫روســتای دویــدوخ در بافــت فــرش دورو موجــب شــد تــا ایــن روســتای مرزنشــین بــا هــدف بهره منــدی‬ ‫از حمایت هــای بیــن المللــی در اینــده بــه ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد معرفــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬علــی مســتوفیان در این بــاره اظهــار داشــت‪ :‬روســتای ترکمــن نشــین دویــدوخ در‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬هکتــار از اراضــی ایــن‬ ‫اســتان زیــر کشــت بهــاره گیاهــان دارویــی رفــت و‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن‬ ‫گیــاه دارویــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده در شــورای تخصصــی توســعه‬ ‫گیاهــان دارویــی و فــراورده هــای طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬زعفــران‪ ،‬گل محمــدی‪،‬‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬بانگــو‪ ،‬بابونــه المانــی‪ ،‬نعناع فلفلی‪،‬‬ ‫موســیر‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬زیــر ســیاه‪ ،‬باریــژه‪ ،‬اویشــن‪،‬‬ ‫رزمــاری‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بومــادران‪ ،‬تخــم‬ ‫کــدوی کاغــذی‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬خارشــتر‪ ،‬مریــم گلــی و‬ ‫تخــم شــربتی از جملــه گیاهــان دارویــی اســت کــه در‬ ‫اراضــی خراســان شــمالی کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زعفــران بــا چهــار هــزار و ‪ ۳۵۸‬هکتــار و‬ ‫گل محمــدی بــا ‪ ۶۴۱‬هکتــار بیشــترین اراضــی کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ســطح گلخانــه هــای ایــن اســتان نیــز‬ ‫برخــی از گونــه هــای گیاهــان دارویــی کشــت مــی شــود‬ ‫ولــی امــار دقیقــی در مــورد میــزان کشــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــتر تولیــدات گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان بــه صــورت خــام بــه فــروش مــی رســد کــه‬ ‫کمبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‪ ،‬نبــود برنــد‪ ،‬نبــود‬ ‫بســته بنــدی مناســب از چالــش هــای پیــش روی ایــن‬ ‫بخــش از کشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده گفــت‪ :‬بهــره بــرداران بــه صورت غیــر اصولی‬ ‫گیاهــان دارویــی و خوراکــی را برداشــت مــی کننــد کــه‬ ‫ایــن رویــه بــه منابــع طبیعــی اســیب وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی در اولویت‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی نیــز در ادامــه عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬حمایــت از ســرمایه گــذاران در بخــش صنایــع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بایــد در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــد افــزود‪ :‬خراســان شــمالی در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــا خشکســالی و کــم ابــی در بخــش‬ ‫کشــاورزی مواجــه اســت و کشــت گیاهــان کــم اب‬ ‫طلــب از جملــه گیاهــان دارویــی بایــد ترویــج یابــد‪.‬‬ ‫وی بــر صــادرات محصــوالت گیاهــان دارویــی تاکیــد‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬تکمیــل چرخــه صنایــع تبدیلــی در‬ ‫حــوزه گیاهــان دارویــی از اهمیــت برخــوردار اســت‬ ‫و بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کــرد چــرا کــه ارزش‬ ‫افــزوده بــاال‪ ،‬اشــتغال و درامــد ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ ۵۷ :‬درصــد‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی ایــن اســتان منحصــر بــه‬ ‫کشــت زعفــران و گل محمــدی کــه بایــد کشــت ســایر‬ ‫گیاهــان دارویــی تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــر ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمینــه‬ ‫فــراوری محصــوالت گیاهــان دارویــی نیــز تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ســرمایه گــذاران در ایــن زمینــه بــا اریــه‬ ‫تســهیالتمورد حمایــت قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رصد یوزپلنگ های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫با ‪ ۱۵‬دستگاه دوربین تله ای‬ ‫اماده اجرا ‪ ۱۲۰‬حکم تخریب‬ ‫ساخت و ساز غیرمجاز‬ ‫روستای زیارت گرگان‬ ‫تخصیص‪ ۷۷‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان جاجرم در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬رصــد و پایــش وضعیــت یوزپلنــگ ایرانــی بــا‬ ‫نصــب ‪ ۱۵‬دســتگاه دوربیــن تل ـه ای در پناهــگاه حیــات وحــش‬ ‫میاندشــت ایــن شهرســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده ظهــار داشــت‪ :‬ایــن دوربیــن هــای تلــه ای بــا‬ ‫مشــارکت انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی و اداره کل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خراســان شــمالی در پناهــگاه حیــات وحــش میاندشــت و‬ ‫پــارک ملــی ضامــن اهــو در محــدوده شهرســتان جاجــرم نصــب شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن دوربیــن هــا از اکنــون تــا ابــان مــاه ســال جــاری‬ ‫فعــال خواهنــد بــود و در ایــن مــدت وضعیــت ایــن گونــه نــادر و‬ ‫زیبــا پایــش مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان جاجــرم تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مکان هایــی کــه احتمــال حضــور یوزپلنــگ بیشــتر اســت در تیــررس‬ ‫پایــش قــرار دارد و دوربیــن هــا در ایــن اماکــن نصــب و راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬میاندشــت جاجــرم یکــی از امن تریــن‬ ‫زیســتگاه ها بــرای یوزپلنــگ ایرانــی اســت و ایــن منطقــه‬ ‫بعنــوان زیســتگاه مولــد ایــن گونــه وحشــی و ارزشــمند شــناخته‬ ‫مــی شــود و رصــد ایــن منطقــه در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گــرگان بــا اشــاره به تاکید دســتگاه‬ ‫قضــا بــرای جلوگیــری از تجــاوز بــه عرصه هــای ملــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا ‪ ۱۲۰‬حکــم تخریــب ســاخت و ســاز غیرمجــاز در خــارج‬ ‫از بافــت روســتای زیــارت ایــن شهرســتان امــاده اجــرا اســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو ر اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن احــکام‪۵۰ ،‬‬ ‫بنــای غیرمجــاز روســتای زیــارت گــرگان تــا پایــان هفتــه جــاری‬ ‫تخریــب می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی طــی ســال های گذشــته ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بنــا بــا‬ ‫پنــج هــزار واحــد غیرمجــاز در روســتای زیــارت گــرگان ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬ســاخت و ســاز غیرمجــاز در روســتای‬ ‫زیــارت گــرگان کــه از ‪ ۲۰‬ســال قبــل بــه خاطــر ســهل انــگاری‬ ‫تــداوم داشــت بــا ورود قاطــع دســتگاه قضایــی و مشــارکت‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــه طــور کامــل متوقــف شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دادســتانی عــاوه بــر مقابلــه بــا‬ ‫ســاخت و ســاز غیرمجــاز روســتای زیــارت گــرگان‪ ،‬تقویــت‬ ‫زیرســاخت های گردشــگری بــرای توســعه اقتصــادی ســاکنان‬ ‫بومــی را نیــز مــورد توجــه دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۷۷‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫تســهیالتی مشــاغل خانگــی بــرای ایــن اســتان اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت کــه امیــد مـی رود بتوانیــم گامــی موثــر در زمینــه رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال برداریــم‪.‬‬ ‫«ناصــر فخرموحــدی» در نشســت کارگــروه اقتصــاد‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و توســعه ســرمایه گــذاری اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای رونــق‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬پارســال ‪ ۴۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار تســهیالتی‬ ‫اختصــاص یافــت کــه تاکنــون ‪ ۳۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای‪ ۴۲۰‬نفــر‬ ‫شــغل ایجــاد شــده اســت تصریــح کــرد‪ :‬تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫بــا عاملیــت بانــک هــای توســعه تعــاون‪ ،‬رفــاه کارگــران‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و پســت بانــک پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای توســعه اشــتغال بانــوان‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و حــوزه بانــوان اســتانداری بایــد تــاش‬ ‫داشــته باشــند و از ظرفیــت تســهیالت بانکــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫تاکیداستاندارخراسانشمالی‬ ‫بر بازافرینی محالت کم برخوردار‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــر ضــرورت بازافرینــی محــات کــم برخــوردار اســتان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تحقــق ایــن هــدف نیازمنــد هماهنگــی دســتگاه هــای متولــی و تشــکیل کارگــروه ســتاد‬ ‫بازافرینــی اســتان هــا و شهرســتان هــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری خراســان شــمالی‪،‬‬ ‫محمدرضــا حســین نژاد در جلســه هیــات اندیشــه ورزان محلــه حضــرت جــواد االئمــه (ع) اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــی تردیــد بازافرینــی محــات کــم برخــوردار بــا بهــره گیــری از مشــارکت عمومــی موجــب‬ ‫دلگرمــی‪ ،‬امیــد و نشــاط در بیــن مــردم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اصــاح کالبــد و برقــراری امنیــت در محــات کــم برخــوردار را از وظایــف دولــت دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد هماهنگــی هــای الزم بیــن دســتگاه هــای ذیربــط انجــام شــود و مطالعــات نقشــه راه‬ ‫محــات کــم برخــوردار کامــل و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اعتبــارات انــدک کشــور بــرای توســعه محــات کــم برخــوردار‬ ‫بایــد از مشــارکت مردمــی اســتفاده کــرد کــه در ایــن صــورت توســعه بــا شــتاب بیشــتری انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه زیباســازی محلــه حاشــیه ای جوادیــه بجنــورد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بازگشــایی معابــر‬ ‫اصلــی ایــن محلــه در کنــار فعالیــت هــای فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال بــا حمایــت از‬ ‫مشــاغل خانگــی مــی توانــد بعنــوان یــک نقشــه راه بــرای ایــن محــات تعریــف شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی عنــوان کــرد‪ :‬جمــع اوری ضایعــات بــا ورود شــهرداری در‬ ‫یــک برنامــه کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و طراحــی نقشــه توســعه ایــن مناطــق مــی توانــد در ابادانــی‬ ‫ایــن محــات نقــش مهمــی را ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫مهــم تریــن چالــش مناطــق کــم برخــوردار خراســان شــمالی معضــل بیــکاری اســت کــه توزیــع‬ ‫و شــیوع مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬نبــود فضاهــای فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬تفریحــی و اموزشــی در ایــن‬ ‫مناطــق‪ ،‬نبــود زیــر ســاخت هــای مناســب از نظــر اســفالت و معابــر از دیگــر مشــکالت ایــن‬ ‫مناطــق اســت‪.‬‬ ‫خشکســالی هــای پــی در پــی ســالیان اخیــر‪ ،‬فقــر و بیــکاری و کمبــود زیرســاخت هــای زندگــی در‬ ‫روســتاها‪ ،‬موجــب مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اختصاص ‪ ۷۷‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت مشاغل خانگی به‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امســال‬ ‫‪ ۷۷‬میلیــارد تومــان اعتبــار تســهیالتی‬ ‫مشــاغل خانگــی بــرای ایــن اســتان‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت کــه امیــد‬ ‫مــی رود بتوانیــم گامــی موثــر در زمینــه‬ ‫رونــق اقتصــادی و اشــتغال برداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ناصــر‬ ‫فخرموحــدی» در نشســت کارگــروه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬اشــتغال و توســعه ســرمایه گذاری‬ ‫اســتان اظهــار داشــت‪ :‬بــرای رونــق مشــاغل‬ ‫خانگــی‪ ،‬پارســال ‪ ۴۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار تســهیالتی اختصــاص یافــت کــه تاکنــون ‪۳۷‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای‪ ۴۲۰‬نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تســهیالت مشــاغل خانگــی بــا عاملیــت بانــک هــای توســعه تعــاون‪ ،‬رفــاه‬ ‫کارگــران‪ ،‬کشــاورزی و پســت بانــک پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫فخــر موحــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای توســعه اشــتغال بانــوان‪ ،‬دســتگاه هــای اجرایــی و حــوزه‬ ‫بانــوان اســتانداری بایــد تــاش داشــته باشــند و از ظرفیــت تســهیالت بانکــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد ناحیــه صنعتــی جدیــد در بجنــورد گفــت‪ :‬در صــورت تاییــد‬ ‫موقعیــت زمیــن‪ ،‬بــرای نحــوه بهــره بــرداری از ان تصمیــم گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان و کمــک بــه رونــق فعالیــت نخبــگان‪ ،‬کمــک ویــژه بــرای‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان دیــده شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ -10‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫وصول ‪ ۹۰‬درصد چک ها‬ ‫در خردادماه‬ ‫ک مرکــزی حاکــی از ایــن اســت کــه از ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار فقــره چــک صادرشــده در‬ ‫بررســی داده هــای بانـ ‬ ‫خردادمــاه حــدود ‪ ۹۰.۵‬درصــد وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬براســاس اخریــن داده هــای بانــک مرکــزی کــه مربــوط بــه وضعیــت چک هــای‬ ‫مبادلــه شــده در خردادمــاه در کل ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش حــدود ســه هــزار و ‪ ۴۲۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال مبادلــه شــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد ‪ ۷.۷‬درصــد و از نظــر مبلــغ ‪ ۲۴.۹‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســتان تهــران بــا حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش یــک هــزار و ‪ ۷۷۱‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بیشــترین ســهم چک هــای مبادلــه شــده را دارد و اســتان های اصفهــان و خراســان رضــوی در‬ ‫مرتبــه بعــد قــرار دارد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸.۱‬درصدی چک های وصولی در خردادماه‬ ‫براســاس داده هــای بانــک مرکــزی در خردادمــاه امســال ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال وصــول شــد‪ .‬تعــداد چک هــای وصولــی در خردادمــاه نســبت بــه مــاه قبــل ‪ ۸.۱‬درصــد‬ ‫رشــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در دوره مذکــور ‪ ۹۰.۵‬درصــد کل چک هــای مبادلــه شــده وصــول شــده اســت‪ .‬در اردیبهشــت مــاه‬ ‫امســال ‪ ۹۰.۲‬درصــد چک هــای مبادلــه شــده وصــول شــد‪.‬‬ ‫در خردادمــاه امســال در اســتان تهــران حــدود دو میلیــون فقــره چــک بــه ارزش بیش از یک هــزار و ‪ ۶۱۰‬میلیارد‬ ‫ریــال وصــول شــد کــه از نظــر تعــداد ‪ ۹۱.۳‬درصــد چک هــای صــادر شــده وصول شــد‪.‬‬ ‫در مــاه مذکــور در بیــن اســتان های کشــور بیشــترین نســبت تعــداد چک هــای وصولــی بــه کل چک هــای‬ ‫مبادل ـه ای در اســتان های گیــان ‪ ۹۳.۳‬درصــد‪ ،‬خوزســتان ‪ ۹۱.۹‬درصــد و البــرز ‪ ۹۱.۶‬درصــد اختصــاص‬ ‫یافته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۳۷۴‬هزار میلیارد ریال چک در خردادماه وصول نشد‬ ‫در خردادمــاه امســال بیــش از ‪ ۶۴۰‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش ‪ ۳۷۴‬هــزار میلیــارد ریــال برگشــت داده‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫تعــداد چک هــای برگشــت در خردادمــاه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد ‪ ۴.۶‬درصــد و از حیــث مبلــغ ‪۹.۵‬‬ ‫درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در مــاه مذکــور از کل تعــداد و مبلــغ چک هــای مبادلــه شــده بــه ترتیــب ‪ ۹.۵‬درصــد و ‪ ۱۰.۹‬درصــد برگشــت داده‬ ‫شــده است‪.‬اســتان های خراســان شــمالی بــا ‪ ۱۳.۳‬درصــد‪ ،‬کهگیلویــه و بوریــر احمــد بــا ‪ ۱۲.۵‬درصــد و لرســتان‬ ‫بــا ‪ ۱۲.۴‬درصــد باالتریــن تعــداد چک هــای برگشــتی در خردادمــاه را داشــتند‪.‬‬ ‫مهمترین علت برگشت چک ها در خرداد ماه چیست؟‬ ‫براســاس امــار بانــک مرکــزی مهمتریــن علــت وصــول نشــدن چک هــای مبادلــه ای در خردادمــاه کســری‬ ‫موجــودی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در دوره مذکــور ‪ ۶۲۱‬هــزار فقــره چــک بــه ارزش بیــش از ‪ ۳۶۱‬هــزار میلیــارد ریــال بــه دلیــل کســری یــا فقــدان‬ ‫موجــودی برگشــت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬چهــار محــال و بختیــاری‪ ،‬زنجــان‪ ،‬گلســتان باالتریــن ســهم چک هــای برگشــت به دلیل‬ ‫فقــدان موجــودی در خردادماه را داشــتند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫وقوع ‪ 4‬فقره تصادف با ‪ 6‬نفر مجروح‬ ‫در محور های خراسان شمالی‏‬ ‫دستگیری سارق گوشی موبایل‬ ‫با ‪ 5‬فقره سرقت در اسفراین‏‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫کمتر از ‪30‬دقیقه در شیروان‏‬ ‫رئیــس پلیــس راه اســتان از وقــوع ‪ 4‬فقــره تصــادف در محــور های‬ ‫اســتان بــا ‪ 6‬نفــر مجروح خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«رحمان اســپیدکار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام چنــد مــورد تصــادف در محــور هــای‬ ‫اســتان‪ ،‬بالفاصلــه گشــت پلیــس راه بــه همــراه عوامــل امــدادی بــه‬ ‫محل هــای‏اعــام شــده اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن حــوادث در ســطح محورهــای اســتان‬ ‫بــه وقــوع پیوســت‪ 6 ،‬نفــر‏مجــروح شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای‬ ‫انجــام شــده علــت ایــن حــوادث عــدم توجــه بــه جلــو‪ ،‬تجــاوز بــه‬ ‫چــپ و تخطــی از‏ســرعت مطمئنــه بــوده اســت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ اســپیدکار همچنیــن بــا بیــان اینکــه در محور های ســطح‬ ‫اســتان‪ ،‬بــارش مقطعــی بــاران را ســاهد هســتیم‪،‬‏تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫گردنــه هــای اســدلی و امیــن اللــه نیــز مــه الــود بــوده و الزم اســت تا‬ ‫راننــدگان عزیــز بــا دقــت بیشــتری رانندگــی‏کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت قوانیــن و مقــررات‬ ‫راهنمایــی و رانندگــی از وقــوع حــوادث پیشــگیری مــی‏کنــد‪ ،‬از‬ ‫راننــدگان خواســت تــا از بــی احتیاطــی و شــتاب در رانندگــی پرهیــز‬ ‫کــرده و در صــورت خــواب الودگــی حتمــا در محــل‏مناســب توقــف‬ ‫کــرده و بعــد از اســتراحت‪ ،‬مســیر خــود را ادامــه دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار گوشــی موبایــل بــا ‪5‬‏فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی‬ ‫‪،‬پلیســی و بازبینــی دوربیــن هــای‏مداربســته در مناطــق ســرقت‬ ‫شــده موفــق بــه شناســائی یــک نفــر ســارق ســابقه دار شــدند ‪،‬‬ ‫افــزود ‪ :‬مامــوران بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل نمودنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم‬ ‫در بازجوئــی هــای فنــی توســط مامــوران پلیــس اگاهــی‏و مواجهــه‬ ‫بــا شــکات و دالیــل موجــود لــب بــه اعتــراف گشــود‪،‬تصریح کــرد ‪:‬‬ ‫متهــم بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت گوشــی تلفــن همــراه از‏مغــازه هــا ی‬ ‫ســطح شهرســتان اعتــراف نمــود ‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تعــدادی از گوشــی هــا بــه مالباختــگان تحویــل‬ ‫و متهــم نیــز پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‏انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان عزیــز خواســت تــا‬ ‫بــه هشــدارهای پلیــس در خصــوص‏مســائل ایمنــی و پیشــگیری از‬ ‫ســرقت توجــه کــرده و در صــورت مشــاهده اینگونــه مــوارد مراتب را‬ ‫ســریعا از طریــق شــماره‏تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان «شــیروان» از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار کمتــر از ‪30‬دقیقــه‏خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه کالنتــری ‪ 11‬امــام علــی‬ ‫(ع) شــیروان و طــرح‏شــکایتی مبنــی بــر ســرقت موتورســیکلت‬ ‫وی توســط فــرد ناشــناس‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت ‏در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بالفاصلــه اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫پلیــس در ایــن رابطــه بــا جدیــت دنبــال‏شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکی پرونــده و همچنیــن بررســی دقیــق محــل وقــوع‬ ‫ســرقت‏‪،‬موفــق شــدند متهــم را شناســایی کننــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬متهــم در عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫پلیــس کمتــر از ‪ 30‬دقیقــه در‏مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ســرقت یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت متعلــق بــه شــاکی پرونــده ‏اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاد‬ ‫اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫اراضی خراسان‬ ‫شمالی زیر کشت‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫رفت‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۶۰۴‬هکتــار از اراضــی ایــن اســتان زیــر کشــت‬ ‫بهــاره گیاهــان دارویــی رفــت و پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال‬ ‫یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن گیــاه دارویــی برداشــت شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد محمــدزاده روز شــنبه‬ ‫در شــورای تخصصــی توســعه گیاهــان دارویــی و فــراورده هــای‬ ‫طبیعــی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬زعفــران‪ ،‬گل محمدی‪،‬‬ ‫اســطوخودوس‪ ،‬بانگــو‪ ،‬بابونــه المانــی‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪ ،‬موســیر‪،‬‬ ‫گل گاوزبــان‪ ،‬زیــر ســیاه‪ ،‬باریــژه‪ ،‬اویشــن‪ ،‬رزمــاری‪ ،‬شــیرین‬ ‫بیــان‪ ،‬ســیاه دانــه‪ ،‬بومــادران‪ ،‬تخــم کــدوی کاغــذی‪ ،‬شــیرین‬ ‫بیــان‪ ،‬خارشــتر‪ ،‬مریــم گلــی و تخــم شــربتی از جملــه گیاهــان‬ ‫دارویــی اســت کــه در اراضــی خراســان شــمالی کشــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زعفــران بــا چهــار هــزار و ‪ ۳۵۸‬هکتــار و گل محمــدی‬ ‫بــا ‪ ۶۴۱‬هکتــار بیشــترین اراضــی کشــت گیاهــان دارویــی را بــه‬ ‫خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫در ســطح گلخانــه هــای ایــن اســتان نیــز برخــی از گونــه هــای‬ ‫گیاهــان دارویــی کشــت مــی شــود ولــی امــار دقیقــی در مــورد‬ ‫میــزان کشــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بیشــتر تولیــدات گیاهــان دارویــی اســتان بــه‬ ‫صــورت خــام بــه فــروش مــی رســد کــه کمبــود صنایــع تبدیلــی و‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬نبــود برنــد‪ ،‬نبــود بســته بنــدی مناســب از چالش هــای‬ ‫پیــش روی ایــن بخــش از کشــاورزی اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمــدزاده گفــت‪ :‬بهــره بــرداران بــه صــورت غیــر اصولــی‬ ‫گیاهــان دارویــی و خوراکــی را برداشــت مــی کننــد کــه ایــن رویــه‬ ‫بــه منابــع طبیعــی اســیب وارد مــی کنــد‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی در اولویت‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬حمایــت از‬ ‫ســرمایه گذاران در بخــش صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بایــد در‬ ‫اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــد افــزود‪ :‬خراســان شــمالی در ســال هــای اخیــر‬ ‫بــا خشکســالی و کــم ابــی در بخــش کشــاورزی مواجــه اســت و‬ ‫کشــت گیاهــان کــم اب طلــب از جملــه گیاهــان دارویــی بایــد‬ ‫ترویــج یابــد‪.‬‬ ‫وی بــر صــادرات محصــوالت گیاهــان دارویــی تاکیــد کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬تکمیــل چرخــه صنایــع تبدیلــی در حــوزه گیاهــان دارویــی‬ ‫از اهمیــت برخــوردار اســت و بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کــرد‬ ‫چــرا کــه ارزش افــزوده بــاال‪ ،‬اشــتغال و درامــد ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪ ۵۷ :‬درصــد کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی ایــن اســتان منحصــر بــه کشــت زعفــران و گل محمــدی‬ ‫کــه بایــد کشــت ســایر گیاهــان دارویــی تقویــت شــود‪.‬‬ ‫وی بــر ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان در زمینــه فــراوری‬ ‫محصــوالت گیاهــان دارویــی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ســرمایه‬ ‫گــذاران در ایــن زمینــه بــا اریــه تســهیالتمورد حمایــت قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫«امروز بخریم‬ ‫بهتر از فرداست!»‬ ‫اولــی االلبــاب و اولــی االبصــار جامعــه حتــی همیــن عمــو‬ ‫ســیفی خودمــان (ســرایدار مفخــم مدرســه) همگی بــه اتفاق‬ ‫بــر ایــن باورنــد حــرف بــزرگان را بایــد بــا اب طــای ‪ 18‬عیــار‬ ‫نوشــت ( البتــه اگــر نوســانات بــازار ســکه و ارز اجــازه بدهنــد)‬ ‫و توجــه بــه محتــوی و ماهیــت ضــرب المثــل هــا و جمــات‬ ‫قصــار بــزرگان یــک ضــرورت انــکار ناپذیــر اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود‬ ‫ضمــن احتــرام بــه همــه بــزرگان ادبیــات و اســتخوان خــرد‬ ‫کــرده هــای ایــن علــم‪ ،‬بــه نظــر می رســد وقت ان فرارســیده‬ ‫تــا ســاختار برخــی از ایــن جمــات قصــار و نصایــح پندامــوز را‬ ‫کمــی تغییــر دهیــم و مختصــری اچارکشــی کنیــم‪ .‬فــی المثل‬ ‫جملــه حکیمانــه « از منــع میــل افزونتــر شــود‪ ».‬اســت در‬ ‫عصــر حاضــر کاربــرد چندانــی نــدارد و ظاهــرا ً«از گرانــی میــل‬ ‫افــزون تــر شــود!»‬ ‫چــرا کــه بــا دو ریــال گــران تــر شــدن اجنــاس ملــت بــرای‬ ‫خریــد کاالهــای ضــروری و ایضــا ًغیــر ضــروری هشــیوار بــا گرز‬ ‫و ســنان بــه بــازار هجــوم مــی اوردنــد و چشــم بــازار را بــه جــای‬ ‫کــور کــردن بــه صــورت کامــل تخلیــه مــی کننــد! شــما همیــن‬ ‫بــازار خــودرو را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫خودرو ســازان پراید ‪ 20‬میلیونی را شــوخی شــوخی و با حباب‬ ‫کاری بــه ‪ 200‬میلیــون تومــان رســاندند و قیمــت ســایر خــودرو‬ ‫هــا را هــم بــا گرانــی هــای فصلــی‪ ،‬حبابــی‪ ،‬مقطعــی‪ ،‬موقتــی‪،‬‬ ‫علــی الحســاب‪ ،‬حاشــیه ای‪ ،‬برجامــی و تحریمــی تــا چنــد صــد‬ ‫میلیــون تومــان افزایــش دادنــد امــا مــردم بــرای خریــد همیــن‬ ‫خودروهــا صــف مــی شــکند و تــا ســامانه ثبــت نــام بــاز می شــود‬ ‫هلهلــه کنــان هــر دقیقــه ‪ 7‬هــزار نفــر ثبــت مــی کننــد!‬ ‫یعنــی بیــن گرانــی و افزایــش ولــع مــردم بــرای خریــد یــک‬ ‫رابطــه مســتقیم وجــود دارد و هــر قــدر قیمــت هــا را باالتــر‬ ‫مــی برنــد بــاز میــل مــردم بــرای خریــد بیشــتر مــی شــود!‬ ‫البتــه ایــن داســتان تنهــا مربــوط بــه خــودرو نیســت و االن اگــر‬ ‫در یخچــال و انبــار یــک عــده را بــاز کنیــد به اندازه دو تا مراســم‬ ‫عروســی و پاتخت‪ ،‬مرغ و گوشــت و تخم مرغ و ماکارونی و‬ ‫روغن و رب و ســایر کاالهای اساســی روزچپان شــده اســت و‬ ‫روزی هــم دو بــار تاریــخ مصــرف انهــا را چــک مــی کننــد! بماند‬ ‫کــه در پشــت بــام و حیــاط خلــوت هــم بــه انــدازه یــک مغــازه‬ ‫مکانیکــی متوســط‪ ،‬لــوازم یدکــی خــودرو از الســتیک‪ ،‬لنــت‬ ‫ترمــز‪ ،‬واشــر ســر ســیلندر‪ ،‬گلگیــر عقــب گرفتــه تــا صفحــه‬ ‫کالچ‪ ،‬اینــه بغــل خــودرو‪ ،‬میــل لنــگ و ‪ ...‬جاســاز کــرده انــد و‬ ‫معتقدنــد «امــروز بخریــم بهتــر از فرداســت!»‬ ‫ایــن البــا دولتمــردان هــم هــر چــه تــاش می کننــد و‬ ‫بالتشــبیه زور مــی زننــد کــه حالــی مــان کننــد بیــن گرانــی و‬ ‫گــران فروشــی فــرق اســت و کاالهــا را گــران تــر از قیمــت‬ ‫مصــوب نخریــد‪ ،‬افاقــه نمی کنــد و مــردم کار خودشــان را‬ ‫انجــام مــی دهنــد!‬ ‫حــاال ایــن وســط ســازمان هــای نظارتــی و تلفــن ‪ 124‬و ‪ ...‬چه‬ ‫وظیفــه ای دارنــد و ایــن جریمــه هــای میلیــاردی اساســا ًبــه‬ ‫چــه منظــور از شــرکت هــای متخلــف و گرانفــروش دریافــت‬ ‫می شــود و چــرا در رونــد کاهــش گرانــی اجنــاس تاثیــری‬ ‫نــدارد‪ ،‬فضولــی اش دســتکم بــه مــا نیامــده اســت‪ .‬البــد‬ ‫حکمتــی دارد کــه مــا از درک ان عاجزیــم و شــاید هم حکمتی‬ ‫نــدارد و بــرای خالــی نبــودن عریضــه دریافــت مــی شــود!‬ ‫شــاید وقــت ان رســیده باشــد یــک نفــر پیــدا شــود و یــک‬ ‫کالس اساســی مفاهیــم اقتصــاد هــم بــرای مــردم هــم بــرای‬ ‫دولتمــردان برگــزار کنــد و مفاهیــم ان را حســابی برایمــان اچــار‬ ‫کشــی کنــد تــا همــه نــگاه مــان را بــه مقولــه اقتصــاد عــوض‬ ‫کنیــم! ایــن طــوری شــاید بــا هــر گرانی مردم بــرای خرید هجوم‬ ‫نیاورنــد و دولتمــردان هــم بــرای حــل هــر مشــکل اقتصــادی‬ ‫دســت به تیغ نشــوند و ادعای جراحی اقتصادی نکنند‪ .‬شــاید‬ ‫بــا چهــار تــا امپــول و چــرک خشــک کــن( پلشــت بــر بــه قــول بــر‬ ‫و بچــه هــای فرهنگســتان) داســتان حــل شــود!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫نادیا زکالوند‬ ‫حساسیت چشم به نور‪،‬‬ ‫علل و روش های درمان‬ ‫سهل انگاری و سستی در حجاب‏‬ ‫سرویس اجتماعی‪-‬سرگرد نساء ایزانلو‬ ‫حساســیت چشــم بــه نــور زمانــی رخ می دهــد کــه‬ ‫چشــم نمی توانــد نورهــای درخشــان را تحمــل کنــد‪.‬‬ ‫نــام دیگــر ایــن مشــکل نورهراســی (‪)photophobia‬‬ ‫اســت‪ .‬در این مقاله از «چطور» از علل و روش های‬ ‫درمــان حساســیت چشــم بــه نــور گفته ایــم‪ .‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫حساســیت چشــم بــه نــور شــدت های مختلفــی دارد‬ ‫و از حساســیت جزئــی بــه نــور گرفتــه تــا ناراحتی هــای‬ ‫شــدید چشــمی متغیــر اســت‪ .‬در حالــت مالیــم‬ ‫ایــن حساســیت‪ ،‬هنــگام ورود بــه اتاقــی پرنــور یــا‬ ‫محیــط نورانــی بیــرون از خانــه مجبــور می شــوید‬ ‫چشــم هایتان را کمــی ببندیــد‪ .‬در مــوارد شــدیدتر‪،‬‬ ‫هــر وقــت در معــرض هــر نــوع نــور قــرار بگیریــد‬ ‫چشــم هایتان درد می گیــرد‪.‬‬ ‫علت حساسیت چشم به نور‬ ‫حساســیت بــه نــور دالیــل مختلفــی دارد کــه در‬ ‫ادامــه بــه انهــا اشــاره شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حساسیت چشم به نور و سردرد میگرنی‬ ‫یکــی از رایج تریــن عالئــم ســردردهای میگرنــی‪،‬‬ ‫نورهراســی اســت‪ .‬میگــرن نوعــی ســردرد شــدید‬ ‫اســت کــه از عواملــی همچــون تغییــرات هورمونــی‪،‬‬ ‫مصــرف برخــی مــواد غذایــی‪ ،‬اضطــراب و تغییــرات‬ ‫زیســت محیطی ناشــی می شــود‪ .‬از عالئــم دیگــر‬ ‫میگــرن بایــد بــه ضربــان درد در یــک قســمت از ســر‪،‬‬ ‫تهــوع و اســتفراغ اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫به طــور تخمینــی بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد از مــردم دنیــا بــه‬ ‫میگــرن مبتــا هســتند‪ .‬ســردردهای میگرنــی در زن هــا‬ ‫بیــش از مردهــا رخ می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشکالت مغزی ناشی از بیماری ها‬ ‫گاهی اوقــات حساســیت چشــم بــه نــور خورشــید یــا‬ ‫المــپ ناشــی از یکســری بیماری هــای جــدی اســت کــه‬ ‫روی مغــز اثــر منفــی می گــذارد‪ .‬از ایــن بیماری هــا‬ ‫می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫انسفالیت یا التهاب مغزی‬ ‫وقتــی مغــز بــه دلیــل وجــود عفونــت ویروســی یــا‬ ‫هــر بیمــاری دیگــر متــورم می شــود‪ ،‬انســفالیت رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬مــوارد شــدید ایــن بیمــاری جــان فــرد را‬ ‫تهدیــد کنــد‪.‬‬ ‫مننژیت‬ ‫مننژیــت نوعــی عفونــت باکتریایــی اســت کــه باعــث‬ ‫التهــاب غشــاءهای اطــراف مغــز یــا نخــاع می شــود‪.‬‬ ‫شــکل عفونــت باکتریایــی‪ ،‬شــدت ایــن بیمــاری‪،‬‬ ‫صدمــه مغــزی‪ ،‬از دســت دادن شــنوایی‪،‬‬ ‫از جملــه‬ ‫ٔ‬ ‫تشــنج شــدید و حتــی مــرگ را تعییــن می کنــد‪.‬‬ ‫خونریزی زیر عنکبوتیه‬ ‫خونریــزی زیــر عنکبوتیــه‪ ،‬نوعــی خونریــزی مغــزی‬ ‫ناشــی از صدمــات بــه مغــز و الیه هــای بافتــی اطــراف‬ ‫ان اســت‪ .‬ایــن نــوع خونریــزی گاهــی موجــب مــرگ یــا‬ ‫ـکته مغــزی می شــود‪.‬‬ ‫صدمــه بــه مغــز یــا سـ ٔ‬ ‫‪ .۳‬حساســیت بــه نــور در اثــر ابتــا بــه برخــی‬ ‫بیما ر ی هــا‬ ‫حساســیت بــه نــور در بیماری هایــی کــه بــه چشـم ها‬ ‫صدمــه می زننــد نیــز وجــود دارد‪ .‬از جملــه ایــن‬ ‫بیماری هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫خراش قرنیه‬ ‫قرنیــه چشــم‪ ،‬بیرونی تریــن الیــه چشــم‪،‬‬ ‫وقتــی‬ ‫ٔ‬ ‫صدمــه می بینــد‪ ،‬خــراش قرنیــه نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن نــوع جراحــت رایــج اســت و زمانــی کــه شــن‪،‬‬ ‫الودگــی‪ ،‬ذرات فلــزی و دیگــر مــواد بــه درون‬ ‫چشــم هایتان مــی رود‪ ،‬رخ می دهــد‪ .‬عفونــی شــدن‬ ‫خــراش منجــر بــه زخــم قرنیــه می شــود‪.‬‬ ‫اسکلریت‬ ‫وقتــی بخشــی از ســفیده ٔ چشــم ملتهــب می شــود‪،‬‬ ‫بــه ان اســکلریت می گوینــد‪ .‬حــدود نیمــی از افــراد‬ ‫کــه بــه ایــن بیمــاری چشــمی مبتــا می شــوند‪ ،‬پیــش‬ ‫از ان بــه بیماری هــای تضعیف کننــده ٔ سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن ماننــد لوپــوس‪ ،‬مبتــا شــده اند‪ .‬از دیگــر‬ ‫عالئــم بیمــاری اســکلریت می تــوان بــه چشــم درد‪،‬‬ ‫چشــم های پــراب و تــاری دیــد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ورم ملتحم ٔه چشم‬ ‫ملتحمــه چشــم یــا قرمــزی چشــم‪ ،‬التهــاب‬ ‫ورم‬ ‫ٔ‬ ‫الیــه‬ ‫غشــاء چشــم اســت و وقتــی رخ می دهــد کــه‬ ‫ٔ‬ ‫بافتــی پوشــاننده ٔ بخشــی از ســفیده ٔ چشــم‪ ،‬عفونــی یــا‬ ‫ملتهــب شــود‪ .‬ایــن عفونــت یــا التهــاب ممکــن اســت‬ ‫منشــاء ویروســی داشــته باشــد امــا گاهــی عفونــت‬ ‫باکتریایــی و الــرژی موجــب ان می شــود‪ .‬از دیگــر‬ ‫عالئــم ایــن بیمــاری چشــمی می تــوان بــه خــارش‬ ‫چشــم‪ ،‬قرمــزی و چشــم درد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید ‪. ...‬‬ ‫گــروه اجتماعــی‪ -‬دختــر ‪ 15‬ســاله ام نســبت بــه حجــاب و‬ ‫رعایــت پوشــش بســیار سســت شــده اســت‪ .‬چگونــه مــی‏توانــم‬ ‫اورا نســبت بــه پوشــش مناســب متقاعــد کنــم؟‏‬ ‫‏‪-1‬پیداکــردن علــل و ریشــه ها؟بــرای حــل مســئله در گام‬ ‫نخســت بایــد بدانیــم چرافرزنــد مــا نســبت بــه حجــاب بــی تعهــد‬ ‫و‏ســخت گیــری هــای والدیــن باعــث ایــن مســئله شــده و یــا‬ ‫مــوارد دیگــری در کار اســت؟ پیداکــردن ریشــه ‪.‬کار درمــان را‬ ‫‏ســاده مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬الگوبــودن والدیــن‪ .‬اگــر والدیــن خودشــان بــه حجــاب‬ ‫اهمیــت بدهنــد و الگــوی مناســبی بــرای فرزندشــان باشــند‪.‬‬ ‫مســاله‏حجــاب و پوشــش بــرای نوجــوان پــر رنــگ مــی شــود ‪.‬‏‬ ‫‏‪-3‬هــم ســویی والدیــن‪ .‬اگــر والدیــن در موضــوع مهمــی مثــل‬ ‫حجــاب بــا هــم اختــاف نظــر داشــته باشــند و هــر کــدام یــک‬ ‫مــدل‏پوشــش رابپســندند‪.‬فرزند دچــار دو گانگــی مــی شــود و‬ ‫بســته بــه وابســتگی بیشــتر بــه هــر کــدام از والدیــن وبــه همــان‬ ‫‏ســمت گرایــش پیــدا مــی کنــد ‪.‬بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه‬ ‫والدیــن در بحــث پوشــش و حجــاب باهــم بــه هــم ســویی و‬ ‫‏توافــق برســند ‪.‬‏‬ ‫‏‪-4‬تحســین و تشــویق ‪ :‬تحســین باعــث تقویــت و تکــرار عمــل‬ ‫مــی شــود وقتــی نوجوانــان بــا پوشــش و حجــاب مناســب‏ظاهــر‬ ‫مــی شــود اورا تحســین و تشــویق کنیــد تــا بــه انجــام مکــرر ایــن‬ ‫کار در او افزایــش یابــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-5‬اگاه ســازی و بصیــرت بخشــی ‪ :‬بکوشــید بــه شــیو هــای‬ ‫مختلــف بــرای اگاهــی بخشــی بــه نوجــوان برنامــه ریــزی‏کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه هایــی از قبیــل جلســات اموزشــی مناســب کــه در ایــن‬ ‫موضــوع صحبــت مــی شــود ‪.‬کتــاب هــای مرتبــط بــا‏موضــوع‬ ‫پوشــش و حجــاب دورهمــی هــای خانوادگــی بــا محوریــت‬ ‫ایــن موضــوع (در فضــای اکنــده از مهــرو محبــت )و بــا‏شــنیدن‬ ‫نظــرات نوجــوان و ‪...‬‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سمیه نیستانی‬ ‫فرار از منزل‏‬ ‫فــرار از خانــه وخانــواده یکــی از کجــروی هاومعضــات حــاد‬ ‫اجتماعــی اســت کــه نــه تنهــا در‏جامعــه مــا ‪،‬بلکــه در تمامــی‬ ‫جوامــع وجــود دارد بــه طــوری کــه تخمیــن زده مــی شــود هــر‬ ‫ســاله بیــش از یــک میلیــون جــوان زیــر‏‪‎‎18‬ســال از خانــه مــی‬ ‫گریزنــد ویــک میلیــون هــم خانــه را تــرک مــی کننــد یــا از خانــه‬ ‫بیــرون رانــده مــی شــوند‪‎.. ‎‬‬ ‫فــرار را مــی تــوان شــانه خالــی کــردن از زیــر بــار مســئولیت‬ ‫وشــرایط نامطلــوب ویافتــن اوقــات فراغــت تعریــف کــرد ‪.‬فــرار‬ ‫از خانــه وخانــواده یکــی از‏کجــروی هاومعضــات حــاد اجتماعــی‬ ‫اســت کــه نــه تنهــا در جامعــه مــا ‪،‬بلکــه در تمامــی جامعــه‬ ‫وجــود دارد ‪.‬بــه طــوری کــه تخمیــن زده مــی شــود هــر‏ســاله‬ ‫بیــش از یــک میلیــون جــوان زیــر ‪ 18‬ســال از خانــه مــی گریزنــد‬ ‫ویــک میلیــون هــم خانــه را تــرک مــی کننــد یــا از خانــه بیــرون‬ ‫رانــده مــی شــوند ‪.‬هــر‏چنــد دختــر هــا وپســر هــا تقریبــا بــه طــور‬ ‫مســاوی از خانــه مــی گریزنــد ‪،‬امــا احتمــال ایــن کــه دختــر هــا‬ ‫دســتگیر شــوند و بــا ایــن اتهــام بــه دادگاه ارجــاع‏داده شــوند‬ ‫زیــاد اســت ‪.‬اکثــر فــرار هــا بــه دلیــل وجــود مشــکالتی در محیــط‬ ‫خانــه مــی باشــد امــا انهــا کــه بیشــتر از چنــد بــار ازخانــه فــرار مــی‬ ‫کننــد ‪،‬بــا‏ســخت تریــن مشــکالت در خانــه مواجــه هســتند‪.‬گریز‬ ‫از خانــه معمــوال بعــد از یــک دوره طوالنــی مشــاجره وناســازگاری‬ ‫اتفــاق مــی افتــد ‪.‬‏‬ ‫‏‪-6‬تحقیــق دربــاره گــروه همســاالن ‪ :‬بــه دلیــل تاثیرپذیــری‬ ‫نوجــوان از گــروه همســاالن والدیــن بایــد تعامــات نوجــوان را‬ ‫بــا‏دوســتانش بــه شــکل غیــر مســتقیم زیــر نظــر داشــته باشــند‬ ‫و دربــاره دوســتانی کــه از ارزش هــای خانوادگــی شــان بــا انهــا‬ ‫متفــاوت اســت اوراهوشــیار کننــد و جایگزیــن هــای مناســب‬ ‫برایــش پیداکننــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-7‬انتخــاب مــدارس مطابــق الگوهــای تربیتــی خانــواده و‬ ‫ارزش هــای خانوادگــی ‏‬ ‫‏‪-8‬ارتبــاط مســتمر بــا جلســات مذهبــی و اعتقــادی اســتاندارد و‬ ‫مطابــق بــا ســن و ســال نوجــوان‏‬ ‫‏‪-9‬فاصلــه گرفتــن از فضاهــاو خانــواده هایــی کــه از نظــر‬ ‫پوشــش و حجــاب مظابــق اســتانداردهای خانوادگــی نوجــوان‬ ‫‏نیســتند ‪.‬‏‬ ‫‏‪-10‬مشــخص کــردن قوانیــن و بایدهــاو نبایدهــای خانــواده ‪:‬‬ ‫گفتگــو در یــک فضــای صمیمانــه و بیــان قوانیــن و مقــررات‬ ‫می‏توانــد بــه رعایــت بایدهــا و نبایدهــا کمــک کنــد ‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫قوانیــن رعایــت حــد و حــدود پوشــش اســت ‪.‬‏‬ ‫‏‪-11‬تعدیــل انتظــارات والدیــن ‪ :‬بعضــی از والدیــن ســطح توقــع‬ ‫باالیــی از فرزندانشــان دارنــد مثــا اینکــه بخواهنــد دختــر ‪9‬‬ ‫‏سالهشــان بــا حجــاب تمــام و کمــال در اجتمــاع ظاهــر شــود‬ ‫از حــدود تــوان کودکــی در ان ســن و ســال بــه دور اســت‬ ‫بــه ‏فرزندانتــان فرصــت دهیــد تــا خودشــان را بــا معیارهــای‬ ‫اعتقــادی خانــواده مطابقــت دهنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-12‬تهســیل ســازی ‪ :‬بــه فرزندتــان کمــک کنیــد و موانــع ســر‬ ‫راهــش را برداریــد تــا بتوانــد از عهــده رعایــت پوشــش مناســب‬ ‫‏بــر ایــد بــرای مثــال مــی تــوان بــرای دختــری کــه در پوشــیدن‬ ‫چادرهایــی مناســب تهیــه کــرد کــه دســت و پــا گیــر او نشــود‪ .‬و‬ ‫بــا‏ان راحــت بتوانــد همــه فعالیــت هــای زندگــی اجتماعــی اش‬ ‫را انجــام دهــد‪.‬‏‬ ‫عالیم پیش از فرار ‏‪:‬‬ ‫برخــی از نشــانه هایــی کــه ممکــن اســت کــودک یــا نوجــوان‬ ‫قبــل از تــرک خانــه از خــود نشــان دهــد عبارتنــد از‪:‬پرهیــز از‬ ‫خــوردن غــذا یــا پــر خــوری‏‪،‬مخفیانــه از خانــه خــارج شــدن ‪ ،‬بــی‬ ‫خوابــی یــا پــر خوابــی ‪،‬در گیــری بــا دوســتان جدیــد یــا باندهــا یــا‬ ‫دســته هــا و گروههــا ‪،‬افــت ناگهانــی تحصیلــی‏‪،‬نقــض مقــررات‬ ‫خانــه ومدرســه ‪،‬پرخــا شــگری وبحــث وجــدل بــه شــیوه غیــر‬ ‫معمــول و ‪...‬‏‬ ‫وضعیت دختران بعد از فرار ‪:‬‏‬ ‫دختران بعد از فرار ممکن است با ‪ 3‬وضعیت رو برو شوند‏‪:‬‬ ‫اول ‪ :‬امــکان دارد بالفاصلــه ودر عــرض کمتــر از ‪ 48‬ســاعت‬ ‫پــس از تــرک خانــه شناســایی وتحویــل خانــواده داده شــوند‬ ‫یــا خودشــان بــه خانــه بــاز گردنــد ‏‪،‬کــه اگــر والدیــن بــدون‬ ‫عصبانیــت پذیــرای او باشــند ومشــکالت وی را درک کننــد و در‬ ‫صــورت امــکان ان را حــل کننــد احتمــاال مشــکلی بــرای دختــر‬ ‫‏پیــش نمــی ایــد امــا اگــر بــه صــورت قهــری بــا او برخــورد کننــد و‬ ‫از برچســب فــراری ‪ ،‬منحــرف و‪...‬نســبت بــه او اســتفاده کننــد‬ ‫بــه احتمــال زیــاد او دوبــاره‏فــرار مــی کنــد ‪.‬‏‬ ‫دوم ‪:‬ممکــن اســت پــس از فــرار و تــرک منــزل بــه جــرم ولگردی‬ ‫دســتگیر و بازداشــت شــوند و بــه زنــدان انداختــه شــوند کــه ایــن‬ ‫گونــه دختــران در‏زنــدان خــاف هــای دیگــر را امــوزش مــی یننــد‬ ‫وپــس از بــاز گشــتن بــه بهزیســتی ‪،‬اموختــه هــای خــود را بــه‬ ‫دیگــران نیــز منتقــل کننــد ‪.‬‏‬ ‫ســوم ‪:‬گاهــی هــم ممکــن اســت هرگــز شــناخته نشــوند وبــه‬ ‫خانــه بازنگردنــد کــه در ایــن صــورت در قعــر اجتمــاع گــم مــی‬ ‫شــوند ‪.‬ان هــا اغلــب بــرای‏اجتنــاب از تــرس وتنهایــی بــه اولیــن‬ ‫کســی کــه بــه انهــا پنــاه بدهــد پنــاه مــی برنــد واغلــب بــرای‬ ‫اجتنــاب از تــرس و کجــروی هــا ‪،‬کمتــر شــانس بازگشــت‏بــه‬ ‫زندگــی طبیعــی واجتماعــی را دارند‪.‬کــه خــود گویــای بســیاری از‬ ‫مشــکالت دیگــر مــی شــود‪.‬‏‬ ‫عوامل موثر فرار از منزل‪:‬‏‬ ‫‏*کمبود محبت*فقر ومشکالت اقتصادی *کنترل شدید وسخت‬ ‫گیــری بیــش از حــد *انحــراف وفســاد والدین*محدودیت هــای‬ ‫‏‪-13‬فضــا ســازی ‪ :‬ز رنــگ هــا و شــکل و شــمایلی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه نوجوانتــان بــه انهــا بــرای پوشــش خــود عالقمنــد‬ ‫اســت‏‏‪.‬بــرای مثــال مانتــو یــا چــادر زیبــا و خــوش رنــگ و روســری‬ ‫رنگارنــگ مــی توانــد احســاس خوبــی را بــرای یــک نوجــوان‬ ‫نســبت‏بــه حجــاب و پوشــش ایجــاد کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-14‬ایجــاد فضــای گفــت و گــوی صمیمانــه‪ :‬بکوشــید در‬ ‫محیطــی پــر از مهــرو محبــت بــا نوجوانتــان در مــورد موضوعــی‬ ‫کــه‏باهــم اختــاف نظــر داریــد ســخن بگوییــد تــا بــه توافــق و‬ ‫تفاهــم برســید‪.‬‏‬ ‫‏‪-15‬پرهیز از اجبار‪ ،‬تحقیر ‪ ،‬توهین و سرزنش‏‬ ‫‏‪-16‬پرهیــز از مقایســه کــردن نوجــوان بــا دیگــران در موضــوع‬ ‫پوشــش و حجــاب‏‬ ‫‏‪-17‬پرهیــز از از اراِئــه شــرط هــای عاطفــی‪ :‬دوســت داشــتن‬ ‫نوجوانتــان را مشــروط بــه رعایــت خواســته هــا و بایدهــا و‬ ‫‏نبایدهــای خودتــان نکنیــد ‪.‬مثــا بــه او نگوییــد (اگرچــادر نپوشــی‬ ‫دوســتت نــدارم )‪.‬‏‬ ‫‏‪-18‬پرهیز از نصیحت های طوالنی و مکرر ‪.‬‏‬ ‫‏‪-19‬پرهیز از تهدید های و زور و فشار ‪.‬‏‬ ‫‏‪-20‬پرهیــز از ترحــم هــای بــی جــا ‪ :‬بــرای نوجوانتــان بــی دلیــل‬ ‫و افــراط گونــه بهانــه نتراشــید کمکــش کنیــد تــا در گرمــا‪ ،‬ســرما‬ ‫‏‪ ،‬دشــواری و اســانی بتوانــد بــه حجــاب و پوشــش مناســب‬ ‫پایبنــد باشــد ‪.‬‏‬ ‫‏‪-21‬پرهیــز از ترســاندن صــرف نوجــوان از قهــرو غضــب الهــی‪:‬‬ ‫بکوشــید تــا فرزندتــان ایتــدا از هــر چیــز بــا رحمــت و مهربانــی‬ ‫‏خداونــد اشــنا شــود بــرای رعایــت حجــاب از ســوی نوجــوان تــان‬ ‫ابتــدا و بــه تنهایــی او را از خشــم خــدا و اتــش جهنــم‏نترســانید‪.‬‏‬ ‫برگرفته از کتاب‪ :‬رازهای پرواز مریم تودرباری‏‬ ‫گــرداوری‪ :‬ســرگرد نســاء ایزانلــو – دبیرخانــه عفــاف و حجــاب‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس بــاب الرضــا‏‏(ع)‏‬ ‫موجــود در‏شــهرها*محل ســکونت *سوءاســتفاده هــای جنســی‬ ‫وجســمی *از هــم گســیختگی خانــواده * وســایل ارتبــط جمعــی‬ ‫* اختــاالت روانی‪-‬‏اجتماعی*نیــاز بــه اســتقالل وازادی * تامیــن‬ ‫خواســته هــا وپیــدا کــردن کار *گــروه همســاالن *تغییــر ارزش هــا‏‪.‬‬ ‫اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه و درمانی‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬امــوزش مهــارت هــای اجتماعــی بــه نوجوانــان و بــه خصــوص‬ ‫دختــران در معــرض اســیب‬ ‫‏‪-2‬امــوزش صحیــح وغیــر مســتقیم از طریــق رســانه وفضــای‬ ‫مجــازی‬ ‫‏‪-3‬از بیــن بــردن زمینــه هــای جــرم هــم چــون ‪:‬فقــر ‪،‬محرومیــت‬ ‫از تحصیــل و نحــوه گذرانــدن اوقــات فراغــت و‪...‬‏‬ ‫‏‪-4‬پرداختــن والدیــن بــه حــل مشــکالت خــود بــه جــای درگیــری‬ ‫وکشــمکش‬ ‫‏‪-5‬والدیــن بــه فرزنــدان خــود اســتقالل وازادی انجام فعالیت های‬ ‫منطقی را بدهند‏‪.‬‬ ‫‏‪ -6‬رابطــه خــوب وعاطفــی بــا فرزنــدان خــود برقــرار کننــد واعتمــاد‬ ‫فرزنــدان خــود را جلــب کننــد ‪.‬تــا جایــی کــه فرزنــدان قبــل از ایــن‬ ‫کــه بــه عنــوان پــدر ومــادر‏بخواهنــد از والدیــن راهنمایــی بگیرنــد به‬ ‫عنــوان یــک دوســت جویــای نظــرات ان هــا باشــند ‏‪.‬‬ ‫برگرفتــه از کتــاب‪ :‬اســیب شناســی بیمــاری هــای اجتماعــی ‪/‬‬ ‫محمــد کاوه‏‬ ‫تهیه کننده‪ :‬کارشناس مشاوره کالنتری ‪ 14‬بجنورد‏‬ صفحه 6 ‫ایا می توانیم برنامه های در حال اجرا در پس زمینه سیستم‬ ‫را مشاهده کنیم؟‬ ‫بلــه‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از ‪ Task Manager‬در وینــدوزی مــی توانیــد تمــام برنامــه هــا و فرایندهــای در حــال اجــرا در پــس زمینــه کامپیوتــر را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بــاز کــردن ‪ Task Manager‬در رایانــه وینــدوز خــود بایــد دکمــه ‪ CTRL+SHIFT+ESC‬را فشــار دهیــد‪ .‬در ‪ ،Task Manager‬همــه برنامه هــا و فرایندهــای‬ ‫در حــال اجــرا را در پس زمینــه خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫داستان ژست های‬ ‫برتر عکاسی‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اعتمــاد بــه شــبکه هــای اجتماعــی و تمایــل درونــی افــراد بــه‬ ‫محبوبیــت و حــس برتــری‪ ،‬باعــث شــده اســت تــا کاربــران‬ ‫بــی توجــه بــه تهدیــدات و اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫انتشــار عکــس هــای خصوصــی و خانوادگــی نماینــد تــا دنبــال‬ ‫کننــده و الیــک هــای بیشــتری دریافــت کننــد‪ ،‬همچنیــن بــرای‬ ‫مجرمیــن اینترنتــی فریــب کاربــران و انتشــار لینک هــای هدایــت‬ ‫شــونده بــه صفحــات فیشــینگ از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫بــه ابــزاری قدرتمنــد بــرای ســرقت اطالعــات کارت بانکــی و‬ ‫برداشــت های غیرقانونــی تبدیــل گردیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه مســافرت شــمال رفتــه بودیــم؛ طبــق معمــول عالقــه‬ ‫زیــادی بــه عکس هــای ســلفی و انتشــار در صفحــه خصوصــی‬ ‫اینســتاگرام داشــتم‪.‬‬ ‫پیگیــری الیــک هــا و کامنــت هــا همیشــه بــرای مــن جذابیــت‬ ‫خیلــی زیــادی داشــت‪ ،‬یــه جورایــی انــگار بــه دیــدن الیــک هــا و‬ ‫کامنــت هــا معتــاد شــده بــودم‪.‬‬ ‫حتــی بررســی مــی کــردم ببینــم کــدام عکــس هــای ســلفی و‬ ‫شــخصی بــا اســتقبال بیشــتری روبــرو میشــه تــا بفهمــم چــه‬ ‫مدلــی وایســم وعکــس بگیــرم‪.‬‬ ‫از مســافرت بــه شهرســتان محــل زندگــی برگشــتیم‪ ،‬ســال‬ ‫بعــد کارشناســی ارشــد قبــول شــدم و بــه خاطــر دروس دشــوار‬ ‫تصمیــم گرفتــم حداقــل تــرم جــاری بیخیــال اینســتاگرام بشــم‪،‬‬ ‫یکــی از دوســتان اینســتاگرامی کــه مثــل خــودم خانــم بــود و‬ ‫تصاویــری از ژســت هــای عکاســی در صفحــه خــودش قــرار‬ ‫مــی داد تــوی واتــس اپ بــه مــن پیــام داد چــرا دیگــه پســت‬ ‫جدیــدی از خــودت تــوی اینســتاگرام قــرار نمــی دی‪ ،‬گفتــم کــه‬ ‫درگیــر کارشناســی ارشــد شــدم و فعــا ً عالقــه ای بــه فعالیــت در‬ ‫اینســتاگرام نــدارم شــاید در اینــده دوبــاره پســت بــذارم‪.‬‬ ‫گفــت پــس خبــر نــداری چــه اتفــاق جالبــی بــرای تــو افتــاده‬ ‫حتــی بــه دایرکــت اینســتاگرامت پیــام فرســتادم امــا جــواب‬ ‫نــدادی‪ ،‬بعــدش یــک لینــک بــرای مــن ارســال کــرد و گفــت از‬ ‫طریــق ایــن لینــک مبلــغ ‪ 2000‬تومــان بــرای حضــور در مســابقه‬ ‫پیــج اینســتاگرام ژســت هــای عکاســی واریــز کــن بــه ایــن بهانــه‬ ‫کــه یکــی از عکــس هــای مــن بــه عنــوان چهــره برتــر ژســت‬ ‫عکاســی انتخــاب شــده و قــراره یــک دوربیــن عکاســی دیجیتــال‬ ‫مرغــوب بــه مــن هدیــه داده بشــه‪ .‬ســریع بــه پیــج اینســتاگرامی‬ ‫ایــن خانــم رفتــم و دیــدم عکــس مــن واقعــا انتخــاب شــده بــود‪،‬‬ ‫ایــن هــم بگــم کــه ایــن خانــم بــا شــماره کشــور امریــکا واتــس‬ ‫اپ را فعــال کــرده بــود و بــه گفتــه خــودش تحصیــل کــرده یکــی‬ ‫از دانشــگاه هــای ایــن کشــور بــود‪.‬‬ ‫تاثیرمنفی‬ ‫فعالیت کنترل نشده‬ ‫در شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫بر تعامل زوجین‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫نیازمبــرم بــه انالیــن بــودن و به تبــع ان‪ ،‬اعتیــاد بــه اســتفاده از‬ ‫اپلیکیشـن هایی نظیــر اســنپ چت‪ ،‬اینســتاگرام و توئیتــر‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫افزایــش مشــکالت عدیــده ای در زندگــی زناشــویی شــده اســت‪.‬‬ ‫در ده ســال اخیــر‪ ،‬ارتبــاط زوجیــن دســتخوش تغییــرات عمــده ای شــده‬ ‫اســت‪.‬کیفیت ارتبــاط چهــره بــه چهــره زوجیــن بــا یکدیگــر و اختــاف‬ ‫نظــر بــر ســر میــزان متعــارف حضــور در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬همگــی‬ ‫از عوامــل مناقشــه برانگیــز در روابــط زناشــویی اســت‪ .‬بنابــر تحقیقــات‬ ‫‪ PRC‬اینترنــت‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬گوشــی هوشــمند بــرای ‪66‬‬ ‫درصــد افــراد متاهــل از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫برخــی زوجیــن جهــت مــراودات و پشــتیبانی از یکدیگــر چــه در‬ ‫مواقــع ضــروری و غیــر ضــروری‪ ،‬از تکنولــوژی بهــره می برنــد امــا‬ ‫عــده ی کثیــری بصــورت مخفــی حســاب کاربــری خــود را اداره‬ ‫می کننــد (از وجــود اکانــت و فالوور هــای ان بــی خبرنــد)‪.‬‬ ‫نیــاز مبــرم بــه انالیــن بــودن و به تبــع ان‪ ،‬اعتیــاد بــه اســتفاده از‬ ‫اپلیکیشـن هایی نظیــر اســنپ چت‪ ،‬اینســتاگرام و توئیتــر‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫افزایــش مشــکالت عدیــده ای در زندگــی زناشــویی شــده اســت‪.‬‬ ‫«ادری چپمــن» از کارشناســان ایــن حــوزه اظهــار داشــته‪:‬‬ ‫صــرف اســتفاده از تکنولــوژی جهــت ارتبــاط بــا همســر مضــر‬ ‫اســت‪ .‬امــروزه افــراد بــرای برقــراری هرگونــه ارتباطاتــی متوســل‬ ‫بــه تکنولــوژی می شــوند و گاهــی در ایــن میــان‪ ،‬مفهــوم اصلــی‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪578‬‬ ‫‪ 6‬نکته مهم حفظ‬ ‫امنیت حساب واتس اپ‬ ‫من هم خیلی خوشــحال شــدم و تشــکر کردم‪ ،‬ســپس روی لینک‬ ‫کلیــک کــردم بــه درگاه پرداخــت متصــل شــدم اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫و رمــز دوم را وارد و تاییــد کــردم‪ ،‬پیغامــی مبنــی بــر موفقیــت صــادر‬ ‫شــد‪ ،‬البتــه ســرویس پیامــک بانکــی روی گوشــی مــن فعــال نبــود بــه‬ ‫همیــن خاطــر متوجــه نشــدم مبلغــی کســر شــده یــا نــه!‬ ‫در ادامــه شــماره کارت و ادرس منــزل بــرای ایــن خانــم ارســال کــردم‪،‬‬ ‫بــه مــن گفــت تــا یــک هفتــه دیگــه جایــزه بــرای شــما ارســال میشــه‪.‬‬ ‫چنــد روز گذشــت‪ ،‬در راه برگشــت از دانشــگاه بــه همــراه‬ ‫چنــد تــا از همکالســی هــا رفتــم ســراغ خودپــرداز تــا مبلغــی‬ ‫پــول از دســتگاه بگیــرم‪ ،‬امــا متوجــه شــدم پولــی در حســاب‬ ‫بانکــی موجــود نیســت‪ ،‬خیلــی ناراحــت بــودم و متعجــب‪ ،‬یکــی‬ ‫از دوســتان گفــت حتمــا ً اطالعــات کارت بانکــی و رمــز دوم لــو‬ ‫رفتــه‪ ،‬گفتــم مطمئنــم اطالعــات کارت خودمــو بــه هیچ شــخصی‬ ‫نگفتــم‪ ،‬دوســتم گفــت بهتــره بــرم بانــک عامــل و صورتحســاب‬ ‫تراکنش هــای یــک مــاه را بگیــرم ســپس بــرم دادســرا شــکایت‬ ‫کنــم و بــرای تشــکیل پرونــده بــه پلیــس فتــا مراجعــه کنــم‪ ،‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از سوءاســتفاده هــای دیگــه ســریع رمــز اول و رمــز‬ ‫دوم کارتــم را عــوض کــردم‪.‬‬ ‫بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــردم و طــی گفتگــو بــا افســر پرونــده‬ ‫متوجــه شــدم لینکــی کــه بــرای ثبــت نــام در مســابقه ژســت هــای‬ ‫برتــر عکاســی بــرای مــن ارســال شــده بــود‪ ،‬در اصــل حقــه ای بــرای‬ ‫اتصــال بــه درگاه جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات کارتــم بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن اون شــخص کالهبــردار‪ ،‬بــا اســتفاده از شــماره‬ ‫جعلــی اقــدام بــه فعــال ســازی واتــس اپ کــرده بــود و داســتان‬ ‫تحصیــل در دانشــگاه خــارج از کشــور فقــط بــرای فریــب مــن‬ ‫بــود‪ ،‬خیلــی غمگیــن شــده بــودم و بــه اون پــول واقعــا ً نیــاز‬ ‫داشــتم‪ ،‬امیــدوار بــودم از اطالعــات کارتــم بــرای جابــه جایــی‬ ‫پــول هــای مــردم اســتفاده نکــرده باشــه کــه اگــر شــکایتی در‬ ‫ایــن رابطــه مــی شــد در معــرض اتهــام قــرار مــی گرفتــم‪.‬‬ ‫کارشــناس پلیــس فتــا از اینجانــب خواســت حتمــا ً اقــدام بــه‬ ‫حــذف عکــس هــای ســلفی و خانوادگــی ام در اینســتاگرام کنــم‬ ‫تــا افــراد تبهــکار بــا ایجــاد صفحــات جعلــی از ایــن تصاویــر بــر‬ ‫علیــه مــن و اشــنایان اســتفاده نکننــد‪.‬‬ ‫در اخــر امیــدوارم از ایــن تجربــه تلــخ درس عبــرت بگیریــد و‬ ‫همیشــه بــه ایــن نــکات توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬هرگــز اقــدام بــه انتشــار عکــس هــای خصوصــی و خانوادگــی در‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی نکنیــد‪ ،‬حتــی اگــر ایــن صفحــات خصوصــی‬ ‫باشــد احتمال دارد از طریق ســهل انگاری دوســتان و اشــنایان به‬ ‫راحتــی عکــس هــا در دســترس دیگــران قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬افــراد تبهــکار بــا بهــره گیــری از نــرم افزارهــای خــاص و ایجــاد‬ ‫شــماره های جعلی با کد کشــورهای مختلف‪ ،‬اقدام به راه اندازی‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی و فریــب افــراد ســاده لــوح مــی نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬فریــب لینــک هــای هدایــت شــونده بــه درگاه هــای پرداخــت‬ ‫جعلــی بــه بهانــه هــای وسوســه کننــده را نخوریــد‪ ،‬درگاه هــای‬ ‫پرداخــت اصلــی بــا ‪ https‬اغــاز مــی شــود و بــا رفــرش صفحــه‪،‬‬ ‫ترتیــب شــماره هــای کیبــورد مجــازی و کــد امنیتــی تغییــر مــی کند‪،‬‬ ‫حتــی مــی توانیــد یــک بــار اطالعــات بانکــی را تعمــدی اشــتباه وارد‬ ‫کنیــد و پــس از تاییــد‪ ،‬صحــت پیغــام را بررســی کنیــد‪ ،‬همچنیــن از‬ ‫طریــق دامنــه ‪ ir.http:‎//bank.iranf1‬مــی توانیــد از صحت ادرس‬ ‫درگاه پرداخــت الکترونیکــی مطلــع شــوید‪.‬‬ ‫‪ -4‬حتمــا ًبــا مراجعــه بــه بانــک عامل‪ ،‬ســرویس پیامکــی را فعال کنید‬ ‫تــا متوجــه واریــزی هــا و برداشــت هــا از حســاب بانکــی خود شــوید‪.‬‬ ‫‪ -5‬در صــورت لــو رفتــن اطالعــات کارت بانکــی و رمــز دوم‪،‬‬ ‫احتمــال سوءاســتفاده از حســاب شــما بــرای پولشــویی بســیار‬ ‫محتمــل مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هویــت افــراد در شــبکه هــای اجتماعــی مــی توانــد ســاختگی‬ ‫باشــد پــس بــه راحتــی بــه انهــا اعتمــاد نکنیــد و از بیــان اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه زندگــی شــخصی پرهیــز کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬حتمــا ًبــه وب ســایت پلیــس فتــا مراجعــه کنیــد وتوصیه هــای‬ ‫امنیتــی را مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫پیــام گنــگ و نابــود می شــود‪ .‬حفــظ ارتبــاط مســتلزم گــوش فــرا‬ ‫دادن اســت و اگــر خــوب گــوش نســپاریم‪ ،‬درک مــا از ان چــه‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت بدنبــال ســوء برداشــت از پیــام مخاطــب‬ ‫غلــط خواهــد بــود‪ .‬درنتیجــه واکنــش مــا بــه مــواردی اســت کــه از‬ ‫اســاس حقیقــت نداشــته و ایــن خــود ســر اغــاز مشــکالت اســت‪.‬‬ ‫تاثیـرات شبکه های اجتماعی بر روابط زناشویی‪:‬‬ ‫حضــور کم رنــگ‪ :‬بــا وجــود اینکــه حتــی برخــی از زوجیــن بــه صــرف‬ ‫شــام بــا یکدیگــر بیــرون می رونــد ولــی بــه جــای ه ـم کالم نمــودن‬ ‫خــود بــا یکدیگــر‪ ،‬ســر بــه گوش ـی های همــراه خــود فــرو برده انــد‪.‬‬ ‫درگیری مســتمر با شــبکه های اجتماعی روابط زناشــویی را تخریب‬ ‫می نمایــد چــرا کــه برطــرف کننــده کاذب نیــاز بــه توجــه و معاشــرت‬ ‫اســت‪ .‬از انجایــی کــه اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــه نوعی در‬ ‫کاربــر حــس فوریــت ایجــاد می کنــد‪ ،‬افــراد ناخواســته و بیــش از حــد‬ ‫متعــارف‪( ،‬زندگی)خــود را بــا ســایرین ســهیم می شــوند‪.‬‬ ‫توجه کم رنگ و برانگیختن حس حسادت‪:‬‬ ‫گاهــی زوجیــن در زندگــی زناشــویی بجــای صــرف وقــت بــرای‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬بــه محتــوای مجازی گوشــی خود زمان بیشــتری تخصیص‬ ‫داده و اولویــت را برجذب الیــک‪ ،‬فالــوور و تبــادل نظــر حداکثــری در‬ ‫محیــط مجــازی گذاشــته انــد‪ .‬چنیــن رفتــاری موجــب برانگیختــه‬ ‫شــدن حــس حســادت و تنــش بیــن زوجیــن می گــردد‪.‬‬ ‫‪-1‬حسادت با تردید‪:‬‬ ‫وجــود حــس اولیــه و نه چنــدان قــوی شــخص در موقعیت هــای‬ ‫حســادت برانگیــز (مرحلــه اول) «اگــر چنانچــه بــه مــن خیانــت‬ ‫کنــد‪ ،‬فــوق العــاده عصبانــی خواهــم شــد‪».‬‬ ‫‪-2‬حسادت با یقین‪:‬‬ ‫احســاس و افــکار غیرمنطقــی شــخص در ارتبــاط بــا عــدم تعهــد‬ ‫از طــرف همســرش(مرحله دوم) «فکــر می کنــم کاســه ای زیــر‬ ‫نیــم کاســه اســت‪».‬‬ ‫‪-3‬اقدام از روی حسادت‪:‬‬ ‫مجموعــه اقدامــات عملــی شــخص پــس از احســاس تهدیــد از‬ ‫جانــب رقیــب زندگــی زناشــویی (مجــازی یــا واقعــی) فــرد از شــدت‬ ‫حســادت تــا تجســس وســایل شــریک زندگــی خــود پیــش رفتــه و‬ ‫حتــی دســت بــه تعقیــب وی می زنــد‪.‬‬ ‫«بــاب گــوردون» از دیگــر مشــاوران مســائل زناشــویی در مــورد‬ ‫یکــی از پرونده هــای کاری خــود بیــان داشــت‪ ،‬شــخصی (مــرد) بــا‬ ‫مراجعــه بــه دفتــر کاری ام چنیــن اظهــار نمــوده اســت‪« :‬ارتبــاط‬ ‫ـناس خانــم جهــت اخــذ مشــاوره و چــاره‬ ‫مجــازی مــن بــا یــک کارشـ‬ ‫ِ‬ ‫جویــی در ارتبــاط بــا یــک مســاله ی کاری‪ ،‬منجــر بــه حساســیت‬ ‫همســرم‪ ،‬بــه درخواســت جدایــی انجامــی‬ ‫چــرا حضــور پررنــگ در شــبکه های اجتماعــی طــرف مقابــل‬ ‫را ناراحــت می کنــد؟‬ ‫افــراد از احســاس رقابــت جهــت کســب وقــت و توجــه همســر‬ ‫خــود ناراحــت می شــوند‪ .‬اعتیــاد بــه شــبکه های اجتماعــی‬ ‫موجــب غافــل شــدن فــرد از لحظــات مهــم زندگــی خــود و نیــز‬ ‫اطرافیانــش می شــوند‪.‬‬ ‫فقدان اعتماد و امنیت درونی‪:‬‬ ‫‪ 31‬درصــد جامعــه امــاری ‪ ،Usenix‬اذعــان داشــته در پیام هــای‬ ‫شــخصی همســر خــود تجســس نموده انــد‪ .‬برخــی افــراد بدلیــل‬ ‫عــدم اطمینــان از ســامت رابطــه ی خــود‪ ،‬حســاب کاربــری‬ ‫همســر خــود را رصــد می کننــد‪.‬‬ ‫تــرس از اینــده‪ ،‬عشــق یــک طرفــه‪ ،‬اثــرات باقــی همســر ســابق و‬ ‫احســاس ناامنــی درونــی از عناصــر یــک رابطــه ناســالم اســت‪ .‬اســتفاده‬ ‫بیــش از حــد از شــبکه های اجتماعــی تفاســیر متعــددی دارد‪.‬‬ ‫علت ناامنی درونی فرد چیست؟‬ ‫بــا از بیــن رفتــن اعتمــاد‪ ،‬حــس تــرس از متــروک مانــدن در‬ ‫شــخص پدیــدار می شــود در نتیجــه تمایــل بــه اخــذ اطالعــات از‬ ‫طــرف مقابــل افزایــش می یابــد‪ .‬چنیــن شــخصی اعتمــاد کمتــری‬ ‫بــه افــراد داشــته و در رابطــه زناشــویی ایــن فــرد همیشــه در‬ ‫حالــت تدافعــی رفتــار می کنــد و نســبت بــه طــرد خــود از ناحیــه‬ ‫طــرف مقابــل‪ ،‬حساســیت زیــادی نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫همســر بی اعتمــاد‪ ،‬اقــدام بــه ایجــاد فاصلــه روحــی بیشــتر‬ ‫می نمایــد و از طرفــی جهــت راســتی بخشــی بــه شــک و‬ ‫تردیــد خــود‪ ،‬شــروع بــه تجســس بــه هــر روشــی ولــو تعقیــب‬ ‫همســرخود می نمایــد و بدیهــی اســت کــه چنیــن اعمالــی بــه‬ ‫مشــاجره و اختــاف دامــن می زنــد‪ .‬فرامــوش نشــود تکنولــوژی‪،‬‬ ‫افــراد را قــادر بــه نمایــش تصویــر مغایــری بــا خــود نمــوده اســت‬ ‫و شــخصیت مجــازی کاربــران می توانــد بســیار متفــاوت از انچــه‬ ‫در دنیــای واقعــی هســتند باشــد‪.‬‬ ‫چرا تجسس در فضای مجازی شکل می گیرد؟‬ ‫‪-1‬در دنیــای انالیــن امــروزی‪ ،‬اطالعــات مهــم ولــی بــه ظاهــر‬ ‫خصوصــی افــراد! براحتــی در دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪-2‬فراوانــی تصاویــر و اطالعــات دیگــران در صفحــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫زمینه ســاز افشــای اطالعــات مختلفــی همچــون محــل ســکونت‬ ‫شــخص را فراهــم می نمایــد‪.‬‬ ‫‪-3‬اطالعــات ارشــیوی و بایگانــی شــده نیــز در اختیــار اســت چــرا‬ ‫کــه بســیاری از کاربــران محتــوای قدیمــی را حــذف نمی نماینــد‪.‬‬ ‫‪-4‬ضعــف در سیســتم ایمنــی و غفلــت بســیاری از کاربــران‬ ‫موجــب شــده تــا دسترســی بــه انــواع اطالعــات از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بصــورت نامحســوس شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫اینترنت و حفاظت از روابط زناشویی‪:‬‬ ‫‪-1‬حتی االمکان بصورت حضوری با همسر خود همکالم شوید‪.‬‬ ‫‪-2‬اشتراک گذاری زندگی خود با دیگران را کاهش دهید‪.‬‬ ‫‪-3‬مــدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی را کنتــرل و‬ ‫محــدود نمائیــد‪.‬‬ ‫واتــس اپ از محبوب تریــن اپلیکیشــن های پیغــام‬ ‫رســان فــوری بیــن کاربــران اســت‪ .‬ایــن اپلیکیشــن‬ ‫ارتبــاط بیــن کاربرانــش را بصــورت پیش فــرض‬ ‫رمزگــذاری می کنــد‪ .‬هــر چنــد کــه رمزگــذاری کاربــر بــه‬ ‫کاربــر (‪ )end-to-end‬واتــس اپ از امنیــت و حریــم‬ ‫شــخصی کاربرانــش محافظــت می کنــد‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫چنــد نکتــه مهــم دیگــر جهــت حفــظ امنیــت حســاب‬ ‫واتــس اپ وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬بــرای مکالمــات حســاس و مهم تــان رمزگــذاری را‬ ‫بررســی کنیــد‪:‬‬ ‫هــر چنــد کــه واتــس اپ بصــورت پیش فــرض ارتبــاط‬ ‫بیــن کاربــران را رمزگــذاری می کنــد‪ ،‬بــا ایــن حــال در‬ ‫مــورد برخــی مکالمــات بهتــر اســت کــه ایــن گزینــه‬ ‫را دوبــاره بررســی کنیــد‪ .‬بــرای ایــن منظــور پنجــره‬ ‫مکالمــه بــا مخاطــب خــود را بــاز کنید‪ ،‬روی اســم کاربر‬ ‫در بــاالی صفحــه تــپ و ســپس روی ‪Encryption‬‬ ‫تــپ کنیــد‪ .‬چیــزی شــبیه عکــس زیــر را خواهیــد دیــد‪:‬‬ ‫از اپلیکیشــن دیگــری اســتفاده کنیــد تــا مطمئن شــوید‬ ‫شــما و مخاطبتــان هــر دو کــد امنیتــی مشــابهی داریــد‪،‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن های‬ ‫بارکــد خــوان‪ QR ،‬کــد را اســکن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اخطارهای امنیتی را فعال کنید‬ ‫هنگامــی کــه موبایــل یــا دســتگاه جدیــدی از مخاطبیــن‬ ‫بــه گفتگــوی حــال حاضــر دسترســی پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫یــک کــد امنیتــی جدیــد ســاخته می شــود‪ .‬واتــس اپ‬ ‫قابلیــت ایــن را دارد کــه مخاطبــان را از تغییــر کد امنیتی‬ ‫اگاه کنــد‪ .‬ســپس شــما می توانیــد از طریــق تلفــن یــا‬ ‫اپلیکیشــن پیغــام رســان دیگــری‪ ،‬کــد امنیتــی جدیــد را‬ ‫بــا مخاطبتــان دوبــاره بررســی کنیــد تــا از امنیــت گفتگــو‬ ‫مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫بــرای فعــال کــردن نمایــش اخطارهــای امنیتی مســیر‬ ‫‪WhatsApp > Settings > Account > Security‬‬ ‫‪ > Show security notifications‬را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ویژگی ورود دو مرحله ای را فعال کنید‬ ‫مســیر ‪Menu > Settings > Account > Two-‬‬ ‫‪ step verification > Enable‬را دنبــال کنیــد‪.‬‬ ‫یــک کــد ‪ ۶‬رقمــی ایجــاد کنیــد‪ ،‬رمزعبــور خــود را‬ ‫وارد کنیــد کــه در صــورت فرامــوش کــردن ایــن کــد‬ ‫بتوانیــد حســابتان را بــاز پــس بگیریــد‪ .‬گزینــه ورود‬ ‫دو مرحلــه ای واتــس اپ بصــورت تصادفــی از شــما‬ ‫می خواهــد کــه کــد ‪ ۶‬رقــم را وارد کنیــد‪ .‬ایــن ویژگــی‬ ‫ماننــد گزینــه احــراز هویــت دو مرحلــه ای نیســت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پشتیبان گیری ابری واتزاپ را غیرفعال کنید‬ ‫کاربــران واتــس اپ توجــه داشــته باشــند‪ ،‬بــا اینکــه ایــن‬ ‫اپلیکیشــن ارتبــاط بیــن کاربــران را رمزگــذاری می کنــد‪،‬‬ ‫امــا فایل هــای پشــتیبان ایــن ســرویس روی گــوگل‬ ‫درایــو یــا ‪ iCloud‬رمزگــذاری نشــده ذخیــره می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر بــه حریــم شــخصی خــود اهمیــت می دهیــد گزینــه‬ ‫بک اپ گیــری واتــس اپ را غیرفعــال کنیــد ‪ .‬بدیــن منظــور‬ ‫قدم هــای زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫گوشــی های ایفــون ‪WhatsApp > Settings > :‬‬ ‫‪Chats > Chat Backup > Auto Backup > Off‬‬ ‫گوشــی های اندرویــد ‪WhatsApp > Menu > :‬‬ ‫‪Settings > Chats > Chat Backup > Backup‬‬ ‫‪to Google Drive > Never‬‬ ‫‪ -۵‬مراقب کالهبردارن باشید‬ ‫مراقــب کالهبــردارن اینترنتــی باشــند‪ .‬کالهبــردارن‬ ‫ممکــن اســت بــا برداشــتن تصاویــر و بیــوی یکــی از‬ ‫دوســتان و اشــنایان شــما خــود را جــای ان هــا جــا بزننــد‬ ‫و از شــما درخواســت اطالعــات یــا حتــی پــول بکننــد‪.‬‬ ‫مراقــب کالهبــرداران باشــید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تنظیمــات حریــم شــخصی در واتــس اپ را جــدی‬ ‫بگیر یــد‬ ‫مســیر ‪ Settings > Account > Privacy‬را دنبــال‬ ‫کنیــد تــا تنظیمــات حریــم شــخصی الزم را اعمــال‬ ‫کنیــد‪ .‬در ایــن مســیر می توانیــد تنظیــم کــه چــه کســی‬ ‫عکــس پروفایــل شــما یــا اخریــن زمانــی کــه انالیــن‬ ‫بوده ایــد را ببینــد‪.‬‬ ‫فراموش نکنید که اپلیکیشــن موبایل و دســکتاپ واتس‬ ‫اپ را از وب ســایت رســمی واتزاپ یا فروشــگاه های معتبر‬ ‫ماننــد گــوگل یــا اپــل دریافت کنید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روز ملی اهدای خون‪-‬اهدای خون‪ ،‬اهدای زندگی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -578‬سال هشتم‬ ‫‪-578-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫‪/3‬محرم‪/‬‬ ‫اگوست‪3 - 2022 //‬‬ ‫‪// 1- 1401 //05‬اگوست‬ ‫دوشنبه ‪05//10‬‬ ‫‪74‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫فقیه کامل‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫م ‬ ‫ــاس مِــ ْ ‬ ‫ن رَحْمَــ ه ِ اللَّــهِ ‪ ،‬و َ لَــ ْ‬ ‫ن لَــ ْ‬ ‫الْفَقِیــ ُه کُل ُّ الْفَقِیــه ِ مَــ ْ‬ ‫م یُقَنِّطِــ‍ الن َّ َ‬ ‫ن مَکْــر ِ اللَّــه ِ ‪.‬‬ ‫م یُوْمِنْهُــ ْ‬ ‫ن رَوْح ِ اللَّــ ه ِ و َ لَــ ْ‬ ‫ســه ُ ْ‬ ‫یُوْی ِ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) فرمــود‪ :‬فقیــه و بصیــر در دیــن در حـد ّ کمــال‬ ‫کســى اســت کــه مــردم را از رحمــت الهــى نومیــد نســازد و از لطــف او‬ ‫مایــوس نکنــد و از مجازات هــاى او ایمــن ننمایــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در حقیقــت در ایــن کالم پربــار خــود مســئلۀ‬ ‫تعــادل خــوف و رجــا را بــه صــورت جدیــدى مطــرح مى کنــد و مى فرمایــد‪:‬‬ ‫«فقیــه و بصیــر در دیــن در حـد ّ کمــال کســى اســت کــه مــردم را از رحمــت‬ ‫الهــى نومیــد نکنــد و از لطــف او مایــوس نســازد و از مجازات هــاى او‬ ‫م یُقَنِّط ِـ‍ النـ َّ َ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫ل ُّ الْفَقِی ـ ه ِ مَ ـ ْ ‬ ‫ایمــن ننمایــد»؛ (الْفَقِی ـ ُ ه ک ُ ‬ ‫ن رَحْمَ ـ ه ِ‬ ‫ـاس م ِ ـ ْ‬ ‫ن مَکْــر ِ اللَّــهِ )‬ ‫م یُوْمِنْهُــ ْ‬ ‫ن رَوْح ِ اللَّــهِ ‪ ،‬و َ لَــ ْ‬ ‫ســه ُ ْ‬ ‫اللَّــهِ ‪ ،‬و َ لَــ ْ‬ ‫م یُوْی ِ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫منظــور از«فقیــه» در ایــن کالم حکمت امیــز فقیــ ه ِ اصطالحــى یعنــى‬ ‫عالــم بــه احــکام فرعیــۀ دیــن نیســت‪،‬بلکه فقی ـ ه ِ بــه معنــاى لغــوى و بــه‬ ‫معنــاى وســیع کلمــه اســت یعنــى عالــم دینــى و «کُل ُّ الْفَقیه»بــه معنــاى‬ ‫عالــم کامــل ازهرجهــت اســت‪.‬‬ ‫تعبیــرات ســه گان ـه اى کــه امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار حکیمانــۀ‬ ‫خــود بــه کار بــرده در واقــع از ایــات قــران گرفتــه شــده اســت‪ :‬جملــۀ‬ ‫ن رَحْمَ ـ ه ِ الل ّـهِ ؛ کســى کــه مــردم را از رحمــت‬ ‫م یُقَنِّط ِـ‍ النـّ َ ‬ ‫ن ل َـ ْ ‬ ‫«مَ ـ ْ ‬ ‫ـاس م ِـ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ی ‬ ‫د‬ ‫بــا‬ ‫ع‬ ‫یــا‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ــ‬ ‫««ق‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫ایــه‬ ‫ایــن‬ ‫از‬ ‫برگرفتــه‬ ‫نکنــد»‬ ‫مایــوس‬ ‫الهــى‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ن رَحْمَ ـ ه ِ الل ّـ ه ِ ا ِ َّ ‬ ‫الَّذِی ـ َ ‬ ‫ســرَفُوا عَل ـى اَنْف ُ ِ‬ ‫ســهِ ْ‬ ‫ن اَ ْ‬ ‫م ال تَقْن َطـُـوا م ِـ ْ‬ ‫ن الل ّـ َه یَغْفِــر ُ‬ ‫م »؛ اى بندگانــى کــه راه اســراف‬ ‫الذُّنـ ُ َ ‬ ‫ـوب جَمِیعــا ً اِن َّـ ُه هُ ـو َ ال ْ َغفُــور ُ الرَّحِی ـ ُ‬ ‫بــه خــود را درپیــش گرفته ایــد و مرتکــب گناهــان شــده اید از رحمــت‬ ‫خداونــد مایــوس نشــوید‪ ،‬چــرا کــه او همــۀ گناهــان (توبه کننــدگان) را‬ ‫م مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ســه ُ ْ ‬ ‫بــه یقیــن او امرزنــدۀ مهربــان اســت»‪١ .‬و جملــۀ «و َ لَــ ْ ‬ ‫م یُوی ِ ْ‬ ‫رَحْمَــ هَ اللّــهِ » بــر گرفتــه از کالم یعقــوب اســت کــه بــه فرزنــدان خــود‬ ‫س َ‬ ‫ســوا مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫َّســوا مِــ ْ ‬ ‫مى گویــد‪«« :‬اِذ ْ َ‬ ‫ــف و َ اَخِیــ ه ِ و َ ال ت َیْا َ ُ‬ ‫ن یُو ُ‬ ‫هبُــوا فَتَحَس ُ‬ ‫ن »؛ برویــد و در‬ ‫حِ الل ّـ ه ِ اِال َّ الْقَـو ْ ُ ‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫رَو ْ ‬ ‫س م ِـ ْ‬ ‫حِ الل ّـ ه ِ اِنـ َّ ُه ال یَیْــا َ ُ‬ ‫م الْکافِــرُو َ‬ ‫جســتجوى یوســف و بــرادرش باشــید و از رحمــت الهــى مایــوس نشــوید‬ ‫چــون ازرحمــت الهــى جــز قــوم کافــر مایــوس نمى شــوند»‪.‬جملۀ ســوم‬ ‫بــر گرفتــه از ایــن ایــۀ شــریفه اســت کــه مى فرمایــد‪«« :‬ا َ فَاَمِنُــوا مَکْــر َ‬ ‫ن »؛ ایــا انهــا از مجــازات‬ ‫ن مَکْــر َ اللّــ ه ِ اِال َّ الْقَــو ْ ُ ‬ ‫اللّــ ه ِ فَــا یَاْمَــ ُ ‬ ‫م الْخا ِ‬ ‫ســرُو َ‬ ‫الهــى خــود را در امــان دیدنــد (مکــر در این گونــه مــوارد بــه معنــاى عــذاب‬ ‫غافلگیرانــه اســت) و تنهــا جمعیــت زیانــکاران خــود را از عــذاب الهــى‬ ‫در امــان مى داننــد»‪.‬در این کــه چــه تفاوتــى میــان جملــۀ اول و دوم‬ ‫اســت کــه هــر دو ســخن از امیــدوارى بــه رحمــت خــدا مى گویــد بعضــى از‬ ‫شــارحان نهج البالغــه گفته انــد‪ :‬جملــۀ نخســت اشــاره بــه رحمــت خــدا در‬ ‫قیامــت و جملــۀ دوم اشــاره بــه رحمــت الهــى در دنیاســت‪( .‬همــان گونــه‬ ‫کــه در داســتان یعقــوب و یوســف امــده اســت)‪.‬نکته دو بــال خــوف و رجــا‬ ‫همیشــه بــراى رســیدن بــه مقصــد بایــد از دو نیــرو اســتفاده کــرد‪ :‬نیــروى‬ ‫محــرک و نیــروى بــاز دارنــده؛ بــه کمــک نیــروى محــرک‪ ،‬حرکــت اغــاز‬ ‫مى شــود و هرچــه قوى تــر باشــد ســرعت بیشــترى بــه خــود مى گیــرد؛‬ ‫حفظــ تعــادل و پیشــگیرى از خطــرات‬ ‫‍ ‬ ‫امــا نیــروى بــاز دارنــده بــراى‬ ‫مخصوصــا ً در مســیرهاى پرخطــر ضــرورت دارد‪ .‬انچــه بــه طــور ســاده‬ ‫در اتومبیل هــا مى بینیــم در وجــود پیچیــدۀ انســان نیــز حاکــم اســت‪.‬‬ ‫انســان بــراى کمــال و قــرب الــى اللّــه افریــده شــده و انگیزه هــاى‬ ‫الزم در درون و بیــرون وجــودش بــه وســیلۀ انبیــا و اولیــا و تعلیمــان‬ ‫اســمانى امــاده شــده اســت‪ .‬از ســوى دیگــر هــواى نفــس و وسوسـه هاى‬ ‫شــیطانى او را پیوســته بــه خــود مشــغول م ـى دارد تــا از مســیر منحــرف‬ ‫ســقوط کنــد‪ .‬نیــروى بازدارنــده بــراى یپشــگیرى‬ ‫‍ ‬ ‫گــردد یــا در پرتــگاه‬ ‫از ایــن خطــرات اســت‪ .‬همــۀ پیامبــران بشــیر و نذیــر بودنــد و همــۀ‬ ‫کســانى کــه خطـ‍ انهــا را ادامــه مى دهنــد نیــز از ایــن دو امــر برخوردارنــد‪.‬‬ ‫ایــن همــان مســئلۀ خــوف و رجاســت کــه بــه عنــوان دو بــال بــراى پــرواز‬ ‫در اســمان ســعادت و قــرب الــى اللّــه معرفــى شــده و حتــى در روایــات‬ ‫تصریــح شــده اســت کــه هیــچ یــک از ایــن دو نباید بر دیگــرى فزونى یابد‪،‬‬ ‫زیــرا اگــر خــوف‪ ،‬فزونــى یابــد انســان بــه ســوى یــاس کشــیده مى شــود و‬ ‫ادم مایــوس گرفتــار انــواع گناهــان خواهــد شــد‪ ،‬زیــرا فکــر مى کنــد کار از‬ ‫کار گذشــته و پرهیــز از گنــاه و انجــام طاعــات نتیجـه اى نــدارد‪ .‬بــه عکــس‪،‬‬ ‫اگــر امیــد او فزونــى یابــد نســبت بــه ارتــکاب گناهــان بى تفــاوت مى گــردد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪.‬‬ ‫سیالب های اخیر‬ ‫و خسارات وارده‬ ‫فردوسی حکیم‪:‬‬ ‫به جوی که یک روز بگذشت اب‬ ‫نسازد خردمند از او جای خواب‬ ‫جــا دارد ایــن روزهــا کــه فضــای مجازی پر شــده اســت از فیلم های‬ ‫بــه اصطــاح خســارات ســیل‪ ،‬یــادی بکنیــم از فردوســی بــزرگ کــه‬ ‫بیــش از هــزار ســال پیــش در مــورد ســیل چــه گفتــه اســت تــا بهتــر‬ ‫درک کنیــم کــه ‪ :‬ســیل هیــچ خســارتی نــدارد بلکــه مــا انســان ها‬ ‫بــا دســت درازی بــه طبیعــت و ســاخت و ســاز در مســیر ســیل بــه‬ ‫طبیعــت خســارت زدیــم و طبیعــت هــم اینگونــه پاســخ مــی دهــد؟‬ ‫فردوسی بزرگ درباره سیل چه گفته؟‬ ‫ســیل یــک پدیــده طبیعــی و همــزاد رودخانــ ه هاســت و گویــا‬ ‫فرامــوش کرده ایــم کــه رودخانــه خانــه رود اســت و تصــرف خان ـه ِ‬ ‫رود هزینه هــای غیــر قابــل جبرانــی بــه همــراه دارد‪ ،‬چنانچــه‬ ‫فردوســی بــزرگ نیــز هــزار ســال پیــش‪ ،‬ایــن مهــم را بــا زبان شــیوای‬ ‫شــعر مــورد تاکیــد قــرار داده و می دانســته کــه نبایــد مســیل ها‬ ‫پــر شــود و تبدیــل بــه جــاده و پــارک و منــزل مســکونی گــردد‪:‬‬ ‫((به جویی که یک روز بگذشت اب‬ ‫نسازد خردمند ازو جای ِ خواب»‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر کــه بایــد بــه ان توجه کرد این که سیاســت های‬ ‫کلــی و کالن کشــور کــه بــر اســاس راهبردهــای توســعه اقتصــادی _‬ ‫اجتماعــی مصــوب مــی شــود عمومــا بــر اســاس مطالعــات بنیادیــن‬ ‫و اساســی برگزیده می شــوند ‪.‬‬ ‫ایــن راهبــرد هــا پــس از تصویــب ؛ بــرای همه دولــت ها و مجریان‬ ‫امور الزم االجرا هســتند ‪.‬‬ ‫ایــن کــه در زمــان ‪ -‬دولــت ســازندگی ‪ -‬براســاس سیاســت هــای‬ ‫کلــی و کالن کشــور مقــرر شــد بــر روی رودخانــه هــای بــزرگ کشــور‬ ‫ســد ســاخته شــود تا هم بتواند در تولید انرژی برق کاربرد داشــته‬ ‫باشــد ‪ ،‬هــم ســیالب های مهیــب را کنتــرل کنــد ‪ ،‬ذخیــره ابهــای زیــر‬ ‫زمینی را تقویت و به توســعه و عمران کشــور کمک کند از کارهای‬ ‫خوبــی بــود کــه مــی بایســت تــداوم مــی یافــت ‪.‬‬ ‫امــا در کشــوری کــه مســئوالن ان بــر اســاس میــل و کشــش هــا و‬ ‫گرایــش هــای جناحــی تصمیــم گیــری می کنند ‪ ،‬دولــت های بعد ‪،‬‬ ‫پــس از مواجهــه بــا انتقــادات در مورد ســاخت ســد اعــم از انتقادات‬ ‫محیــط زیســتی ‪ ،‬فشــارهای بیــن المللــی ســازمان های وابســته بــه‬ ‫اســتکبار جهانــی‪ ،‬و از همــه مهــم تــر فشــلی و تنبلــی و سیاســی‬ ‫کاری ایــن پــروژه هــا را متوقــف کــرده و بــه تعطیلــی کشــاندند ‪.‬‬ ‫خســارت هــای ناشــی از عــدم تــداوم ســد ســازی و زیرســاخت های‬ ‫اب و فاضــاب و مدیریــت منابــع اب ایــن بــا را ســر کشــور اورده‬ ‫کــه بــا ان مواجهیــم ‪.‬‬ ‫‪ _۱‬بــا افزایــش میــزان بارش هــا ‪ ،‬تغییــر اقلیــم و مســائلی از ایــن‬ ‫دســت بــا ســیل و تخریــب بنیان هــای زندگــی مــردم مواجهیــم ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نوســان بارندگــی هــا خشکســالی هــای پــی درپــی و اســیب بــه‬ ‫کشــاورزی و دامــداری و‪ ...‬را بهمــراه دارد ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بزرگتریــن ســرمایه خــدادادی کشــور یعنــی اب از حوضــه هــای‬ ‫بریــز بــه جریــان مــی افتــد و بــدون ذخیــره و بهره بــرداری ‪ ،‬یــا بــه‬ ‫کشــورهای همســایه و یــا بــه دریاهــا و تاالب هــا رهــا مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هیــچ تدبیــری بــرای جایگزیــن بارش هــا و رواناب ها و‪ ...‬نشــده‬ ‫و نوســان بارش هــا تهدیــد جــدی بــرای حیــات و زندگــی انســانی‪،‬‬ ‫گیاهــی و جانــوری ماســت ‪ .‬عمومــا برنامــه ریــزی خاصــی بــرای‬ ‫اســتفاده از ابهــای جایگزیــن مثــل تصفیه ابهای فســیلی ‪ ،‬تصفیه‬ ‫اب دریــا ‪ ،‬تصفیــه فاضــاب شــهری و ‪ ...‬نداریــم و قطعــا در اینــده‬ ‫مشــکالت اساســی در ایــن حــوزه خواهیــم داشــت ‪.‬‬ ‫باشــد کــه ‪ -‬دولــت مردمــی بــرای ایــران قــوی کــه بــا انگیــزه هــای‬ ‫بــاالی انقالبــی زمــام امــور را بدســت گرفتــه در ایــن حــوزه هــم بــا‬ ‫قــوت و قــدرت ورود کنــد و بــرای اینــده برنامــه ریــزی نمایــد ‪.‬‬ ‫خاطرات جبهه‪ -‬محمد دیلم میرکتولی‬ ‫کانال اب‬ ‫روز دوشــنبه بــود‪ .‬از بدشانســی‪ ،‬تــوی راه چــادر بــه‬ ‫مســجد پــادگان افتــادم تــوی چالــه ی کنــار تانکــر اب‪ .‬تــا‬ ‫ســر‪ ،‬تــوی اب پــر از گل و الی فــرو رفتــم‪ .‬حالــم حســابی‬ ‫گرفتــه شــد‪ .‬مثــل مــوش اب کشــیده شــدم‪.‬‬ ‫بــه چــادر امــوزش نزدیــک شــدم‪ .‬بچــه هــا مشــغول‬ ‫اســتراحت بودنــد‪ .‬یکهــو‪ ،‬شــیطنتی در ذهنــم نقــش‬ ‫بســت‪ .‬شــش دانــگ حواســم جمــع بــود کــه بچه هــای تــوی‬ ‫چــادر‪ ،‬متوجــه ماجــرای افتادنــم تــوی چالــه نشــوند‪ ،‬بــرای‬ ‫همیــن ســعی کــردم طــوری راه بــروم کــه بهــم خــوردن‬ ‫لبــاس هــای خیســم ســر و صــدا بلنــد نکنــد‪.‬‬ ‫ان وقــت هــا دوشــنبه هــا ســریال «دلیــران تنگســتان» از‬ ‫شــبکه یــک پخــش مــی شــد‪ .‬ســریال طرفدارهــای پــر و پــا‬ ‫قــرص مخصــوص بــه خــودش را داشــت‪.‬‬ ‫بــا هیجــان امــدم داخــل چــادر و بــه بچه هــا گفتــم‪:‬‬ ‫ بچه هــا! برویــم دلیــران تنگســتان ببینیــم‪ .‬ســریال‬‫دارد پخــش مــی شــود‪ .‬تــازه یــک خبــر خــوش هــم دارم‪:‬‬ ‫«بچه هــای تبلیغــات کلــی پســته و میــوه بــرای امشــب‬ ‫تــوی مســجد تهیــه دیدنــد‪».‬‬ ‫تــا اســم پســته‪ ،‬اجیــل و میــوه امــد‪ ،‬بچــه هــا یــک‬ ‫لحظــه ارام و قــرار نگرفتنــد و پشــت ســر مــن راه‬ ‫افتادنــد طــرف مســجد‪ .‬بیــن راه بــاز هــم متوجــه بهــم‬ ‫خــوردن لبــاس هــای خیســم بــودم کــه یــک وقــت بــه‬ ‫هــم نخورنــد و ماجــرا لــو نــرود‪ .‬بچــه هــا از ایــن کــه‬ ‫مــی دیدنــد ســرعتم بیشــتر از انهــا شــده و چهــار پنــج‬ ‫متــر از انهــا پیــش اتفــادم‪ ،‬تعجــب کردنــد‪ .‬یکــی گفــت‪:‬‬ ‫‪ -‬حســن! حــاال چــرا ایــن همــه عجلــه! بایســت‪ ،‬مــا هــم‬ ‫بهــت برســیم‪.‬گفتم‪:‬‬ ‫ مــرد حســابی! ســریال شــروع شــده‪ .‬اگــر بخواهــم مثــل‬‫مــا «گامــاس گامــاس» راه بــروم کــه نصــف ســریال رفتــه‪.‬‬ ‫بــه لحظــه ی نهایــی کار نزدیــک شــدم ‪« :‬کانــال اب»‬ ‫بچــه هــا کــه نمــی خواســتند کــم بیارنــد‪ ،‬بــا فاصلــه ی‬ ‫بســیار کمــی از مــن مــی دویدنــد‪ .‬بــه محــض رســیدن بــه‬ ‫لبــه ی کانــال‪ ،‬بــا احتیــاط خــودم را انداختــم تــوی چال ـه ی‬ ‫اب‪ .‬ان بنــده خداهــا هــم پشــت ســر مــن تــا ســر فرورفتنــد‬ ‫تــوی کانــال‪ .‬هــوا کامــا تاریــک بــود‪ .‬اصــا حواسشــان‬ ‫نبــود کــه جلــوی پاشــان‪ ،‬درســت کنــار تانکــر‪ ،‬چالــه ی‬ ‫بزرگــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫حــاال انهــا هــم مثــل چنــد دقیقــه پیــش مــن‪ ،‬شــده بودنــد‬ ‫مثــل مــوش اب کشــیده‪.‬‬ ‫از ایــن کــه نقشــه ام عملــی شــده و چنــد تــا دیگــر هــم مثــل‬ ‫مــن ضدحــال خوردنــد‪ ،‬حســابی خوشــحال بــودم‪ ،‬ولی خنده‬ ‫ام را یواشــکی مــی کــردم تــا بچه هــا بــه نقشــه ام پــی نبرنــد‪.‬‬ ‫نــق نــق هــا یکــی پــس از دیگــری شــروع شــد‪ .‬هــر کســی‬ ‫چیــزی مــی گفــت‪:‬‬ ‫ ایــن هــم از شــانس مــا‪ .‬ســریال چــی بــود؟ ایــن هــم ســزای‬‫کســی کــه هــوس پســته مــی کند‪.‬‬ ‫خــدا بگیــم چــه کارت کنــد؟ همــه تقصیــر تــو بــود‪.‬‬ ‫اگــر یواشــتر مــی رفتــی‪ ،‬ایــن بــا ســرمان مــی امــد‪.‬‬ ‫چند روز بعد با همان بچه ها رفتیم مرخصی‪/.‬‬ ‫تــوی راه‪« ،‬ســیر تــا پیــاز ماجــرا» را برایشــان تعریــف‬ ‫کــردم؛ بــه گمــان ایــن کــه حــاال دیگــر چنــد روز گذشــته‬ ‫و انهــا واکنشــی از خودشــان نشــان نمــی دهنــد‪.‬‬ ‫تــا داســتان بــه اخــرش رســید‪ ،‬بچــه هــا نامــردی نکردنــد و‬ ‫بــا کلــی گلولــه ی بــرف کنــار جــاده افتادنــد بــه جــان مــن‪.‬‬ ‫بهترین راه پیشگیری از ابنالبه ویروس کرونا تکمیل واکسیناسیون است‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!