روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 577

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪73 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 09‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 31-‬ژوئیه ‪ /2-2022/‬محرم ‪ -1444/‬شماره ‪577‬‬ ‫دردسر افراد سالخورده با اجرای‬ ‫هوشمند سازی یارانه نان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫خطبه ها‬ ‫باید پُر مغز‪،‬‬ ‫اموزنده‬ ‫و پاسخگوی‬ ‫سواالت باشد‬ ‫ورود ‪ ۶۰‬درصد فاضالب‬ ‫ت در زندگی‬ ‫نبود مهار ‬ ‫به خلیج گرگان‬ ‫گلستانی ‬ ‫‪3‬‬ ‫سواد مالی چیست‬ ‫مشترک زوج های‬ ‫شهری بندرترکمن‬ ‫‪4‬‬ ‫و چه اهمیتی دارد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫بو کار بعد از ساعت کاری‬ ‫چند ایده برای کس ‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫ممکــن اســت شــغل ثابــت شــما عالــی باشــد‪ ،‬امــا چیزهایــی هســتند کــه می تواننــد‬ ‫از حقــوق و مزایــای خــوب لذت بخش تــر باشــند‪ ،‬مثــا اینکــه رئیــس خودتــان باشــید و‬ ‫خودتــان چیــزی را خلــق کنیــد‪.‬‬ ‫بو کار جدیــد باشــید‪ ،‬خــوب فکــر‬ ‫امــا بایــد قبــل از اینکــه بــه فکــر یــک کســ ‬ ‫کنیــد‪ .‬بــ ه هــر حــال کســب و کار جدیــد ریســک های بیشــتری نســبت بــه یــک‬ ‫شــغل ثابــت دارد و از خودگذشــتگی و تــاش بیشــتری هــم می خواهــد‪ .‬هرچنــد‪،‬‬ ‫وقتــی در نهایــت محصــول کس ـب و کار خودتــان را درو می کنیــد و راهتــان را بــه‬ ‫ســمت پول ســازی بیشــتر بــاز می کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه اش ـک ها و عرق هایــی کــه‬ ‫ریخته ایــد ارزشــش را داشــته اند‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ایــن کار را شــروع کنیــد الزم نیســت از کار فعلی تــان اســتعفا بدهیــد‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۵‬بعدازظهــر بــرای بعضی هــا بــه ایــن معنــای خوش گذارنــدن و بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری اســت ‪ ،‬امــا بــرای خیلــی از حرفه ای هــا بــه ایــن معنــی اســت کــه کامپیوتر‬ ‫بو کار خانگــی را اتــش کنیــم‪.‬‬ ‫ل کار را خامــوش کنیــم و کسـ ‬ ‫محـ ‬ ‫بو کارتان‬ ‫پــس اگــر می خواهیــد شــروع کنیــد‪ ،‬قــدم بعــدی ایــن اســت کــه نوع کسـ ‬ ‫بو کاری برای شــما مناســب اســت؟‬ ‫را مشــخص کنید‪ .‬چه نوع کسـ ‬ ‫‪ .۱‬اول به خوردن فکر کنید‬ ‫بو کار یــا تولیــد محصــول ایــن اســت کــه جای‬ ‫یــک راه عالــی بــرای موفقیــت در کسـ ‬ ‫خالــی یــک نیــاز را پــر کنیــد‪ ،‬همــه نیــاز دارنــد و دلشــان می خواهــد غــذا بخورنــد‪ .‬اگــر‬ ‫اشــپزی را دوســت داریــد و یــک اشــپزخانه در دســترس داریــد‪ ،‬نصــف راه را رفته ایــد‪.‬‬ ‫محصوالتــی کــه قابــل نگهــداری در دمــای اتــاق هســتند ‪ ،‬شــیرینی ‪ ،‬خوراکی هــای‬ ‫محلــی‪ ،‬محصــوالت پختــه شــده‪ ،‬غذاهــای خانگــی‪ ،‬همــه می تواننــد انتخاب هــای‬ ‫ن یــا همکاران تــان اشــپزی‬ ‫خوبــی باشــند‪ .‬می توانیــد اول بــرای دوســتان و اشــنایا ‬ ‫کنیــد و اگــر رضایــت داشــتند کارتــان را توســعه دهیــد‪ .‬غذایــی را کــه مــورد عالقـه ی‬ ‫خودتــان اســت یــا دلتــان را اب می انــدازد انتخــاب کنیــد و بــا همــان شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دانش بفروشید‬ ‫تمــام دانــش و مهارت هایتــان را در یــک کتــاب الکترونیکــی جمــع کنیــد و بــه‬ ‫افــرادی کــه می خواهنــد ان مهــارت را یــاد بگیرنــد یــا در شغل شــان پیشــرفت‬ ‫کننــد بفروشــید‪ .‬اگــر محصول تــان ارزشــمند باشــد و بدانیــد چطــور مخاطــب را‬ ‫هــدف قــرار دهیــد ســود زیــادی بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر در هــر زمین ـه ای تخصــص داریــد‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد افــرادی هســتند کــه‬ ‫حاضرنــد بــرای یادگرفتــن دانــش شــما پــول پرداخــت کننــد‪ .‬اگــر تجربیــات شــما‬ ‫در کتــاب الکترونیکــی جمــع نمی شــود‪ ،‬دوره هــای انالیــن بســازید و بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــد‪ .‬بــه هــر حــال‪ ،‬وقتــی کــه محتــوای دیجیتــال تولیــد می کنیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بارهــا و بارهــا ان را بفروشــید‪ .‬ایــن کار هیــچ حــد و مــرز یــا هزین ـه ی ســاختی‬ ‫برای تــان نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫م محتوای تــان تخصــص کافــی نداریــد‪ ،‬ســایت هایی‬ ‫اگــر بــرای فــروش مســتقی ِ‬ ‫مثــل فرانــش بــه شــما کمــک می کننــد‪ .‬می توانیــد دوره هــای انالیــن را بــه ســرعت راه‬ ‫بیندازیــد و یــک درامــد اضافــی داشــته باشــید و عصرهــا بــه دوره ی خــود محتــوا اضافــه‬ ‫بو کار اموزشــی باشــد‪.‬‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن می توانــد شــروع خوبــی بــرای ایجــاد کس ـ ‬ ‫اگــر بــا اینترنــت اشــنایی چندانــی نداریــد‪ ،‬شــاگردان حضــوری بگیریــد‪ .‬اگــر در‬ ‫زمینــه ی خاصــی هــم تخصــص نداریــد‪ ،‬می توانیــد بــه بچه هــای دبســتانی یــا‬ ‫متوســطه ی همســایه و فامیــل در درس هایشــان کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سرگرم کنید و اموزش بدهید‬ ‫پادکســت درســت کــردن یــک راه عالــی دیگــر بــرای اســتفاده از اوقــات فراغــت‬ ‫بــرای ســاختن محتــوای صوتــی بــرای مخاطبــان معمولــی در مــورد یــک موضــوع‬ ‫یــا صنعــت خــاص اســت‪ .‬بــه انــدازه ی کافــی بــرای مخاطبــان پادکســت تولیــد‬ ‫کنیــد و بعــد خواهیــد توانســت دنبــال اسپانســری بگردیــد کــه بــرای محصــول‬ ‫شــما پــول پرداخــت کنــد تــا افــراد بیشــتری از دانــش شــما اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بــه ایــن کار تشــویق شــوید ســری بــه ایــن لیســت پادکس ـت های‬ ‫ایرانــی بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مدیریت شبکه های اجتماعی را برعهده بگیرید‬ ‫بــه احتمــال قــوی‪ ،‬زمــان زیــادی را در شــبکه های اجتماعــی می گذرانیــد‪ .‬پــس حاال که‬ ‫بــه هــر حــال انجــا هســتید‪ ،‬چــرا از ایــن تخصــص اســتفاده نکنیــد و حقــوق نگیریــد؟‬ ‫خیلــی از شــرکت ها‪ ،‬بــه خصــوص اســتارتاپ ها‪ ،‬می خواهنــد حضــوری قــوی در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی داشــته باشــند و بــرای انجــام ایــن کار بــه مــردم نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫قســمت جالــب اینجاســت کــه می توانیــد از پلتفرم هایــی مثــل هــوت ســوت‬ ‫بــرای مدیریــت چنــد حســاب بــه صــورت همزمــان اســتفاده کنیــد و برای پسـت ها‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬ممکــن اســت فقــط عصرهــا کار کنیــد‪ ،‬امــا می توانیــد ‪24‬‬ ‫ســاعته پســت بگذاریــد و محتــوا تولیــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬وبالگ بنویسید‬ ‫وبالگ نویســی یــک راه عالــی بــرای داشــتن درامــد دوم اســت‪ .‬ده هــا هــزار‬ ‫وبالگ نویــس هــر روز در مــورد ســفر‪ ،‬اشــپزی‪ ،‬تربیــت فرزنــدان‪ ،‬هنــر‪،‬‬ ‫انیمیشــن ‪ ،‬ســبک زندگــی و موضوعــات دیگــر می نویســند‪ .‬انهــا بــه خاطــر‬ ‫بازاریابــی در بیــن خواننده هــا‪ ،‬فــروش رابطـه ای‪ ،‬درامــد تبلیغــات و اسپانســرها‬ ‫هــر روز در حــال رشــد هســتند‪.‬‬ ‫نکتــه ی مهم تــر ایــن اســت کــه توانایــی نوشــتن شــما بیشــتر می شــود و‬ ‫دانــش بیشــتری در مــورد بازاریابــی محتــوا به دســت می اوریــد‪ .‬بعــد می توانیــد‬ ‫ـی کسـب و کار خودتــان را شــروع کنیــد کــه ایــن هــم الزمـه ی یــک‬ ‫خودتــان بازاریابـ ِ‬ ‫نویســنده ی ماهــر اســت‪.‬‬ ‫کار ســختی نیســت‪ ،‬وبالگ نویســی را هــر وقــت و هرجــا کــه بخواهیــد می توانیــد‬ ‫انجــام دهید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬طراحی گرافیکی یاد بگیرید‬ ‫داشــتن پیش زمینــه یــا دانــش در مــورد طراحــی گرافیکــی خیلــی بــه دردتــان‬ ‫می خــورد‪ .‬یــاد گرفتــن اصــول ان بــه صــورت خودامــوز هــم کار چنــدان ســختی‬ ‫نیســت‪ .‬بــا داشــتن نرم افزارهــای ادوبــی و وبســایت هایی مثــل ‪ Canva‬و‬ ‫‪ ،Visme‬فقــط بــه کمــی پشــتکار‪ ،‬خالقیــت و شــور و شــوق بــرای طراحــی نیــاز‬ ‫داریــد تــا کارتــان را شــروع کنیــد‪ .‬حتــی اگــر نتوانیــد خیلــی ســریع از ایــن راه پــول‬ ‫دربیاوریــد ‪ ،‬حتمــا در کار فعلیتــان بــه شــما کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اپلیکیشن بسازید‬ ‫ممکــن اســت به نظــر برســد بــرای هــر کاری اپلیکیشــنی وجــود دارد‪ ،‬امــا بعــد‬ ‫کســی می ایــد و روش انجــام یــک کار را متحــول می کنــد‪ .‬ســاختن اپلیکیش ـن ‬ ‫یــک صنعــت جدیــد و در حــال رشــد اســت و همیشــه نیــازی وجــود دارد کــه‬ ‫می تــوان ان را بــراورده کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،2014‬بــازار اپلیکیشــن ایفــون بــه تنهایــی‬ ‫‪ 4000‬موقعیــت کاری ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫یــاد گرفتــن کدنویســی ممکــن اســت کمــی طــول بکشــد‪ ،‬امــا وقتــی شــروع بــه‬ ‫برنامه نویســی کردیــد‪ ،‬می توانیــد بــه راحتــی اپلیکیشــن بنویســید و به فروش برســانید‪.‬‬ ‫کدنویســی می توانــد دروازه ای باشــد بــرای ســاختن کســب وکارهای بزرگ تــر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چگونه سرعت خاموش‬ ‫شدن ویندوز‬ ‫را افزایش دهیم؟‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تکنیک هایی برای افزایش فروش‬ ‫فروشگاه اینترنتی‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫هــر کسـب وکار اینترنتــی صرف نظــر از اینکــه چــه هدفــی را دنبــال می کنــد‪ ،‬به دنبــال افزایــش ترافیــک‬ ‫و نــرخ تبدیــل خــود اســت‪ .‬ایــن قاعــده بــرای فروشــگاه ها نیــز صــادق اســت‪ .‬افزایــش فــروش فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی همیشــه از بزرگتریــن دغدغه هــای مدیــران ایــن فروشــگاه ها بــوده اســت و هــر روز بــا پــر رنــگ‬ ‫شــدن دنیــای وب در زندگــی افــراد رقابــت در ایــن حــوزه بیشــتر و ایــن دغدغــه پُررنگ تــر می شــود‪.‬‬ ‫راهکارهای افزایش فروش در فروشگاه اینترنتی‬ ‫ایــده ٔ اول‪ :‬بیش فروشــی محصــوالت ‪ :‬ممکــن اســت اصطــاح «بیش فروشــی» برای تــان‬ ‫نااشــنا باشــد‪ ،‬پــس بهتــر اســت ابتــدا تعریــف ســاده ای از ان بیــان کنیــم‪ :‬بیش فروشــی‬ ‫در حقیقــت بــه رویکــردی گفتــه می شــود کــه طــی ان محصولــی بــه مشــتری فروختــه‬ ‫می شــود کــه کمــی از لحــاظ ارزشــی‪ ،‬بهتــر از محصولــی اســت کــه خــود مشــتری مــد نظــر‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از کســب وکارها‪ ،‬بیش فروشــی در مقایســه بــا جــذب مشــتریان جدیــد‬ ‫می توانــد بــه مراتــب نتایــج بهتــری بــه همــراه داشــته باشــد‪ .‬بعضــا ممکــن اســت پیــش‬ ‫بیایــد کــه مشــتریان کس ـب وکاری بخصــوص از دســترس پذیر بــودن محصولــی باارزش تــر‬ ‫اطالعــی نداشــته باشــند؛ یــا شــاید از محصــول اطــاع داشــته باشــند‪ ،‬امــا بــه اطالعــات‬ ‫بیشــتری بــرای متقاعــد شــدن و خریــد ان محصــول احتیــاج داشــته باشــند‪ .‬بــرای نمونــه‬ ‫ایــن ســواالت را مــد نظــر قــرار بدهیــد‪ :‬ایــا (فرضــا) یکــی از محصــوالت شــما بــا چــرم‬ ‫باکیفیت تــری ســاخته شــده اســت؟ یــا اینکــه محصولــی داریــد کــه یکــی از اجــزای ان‬ ‫دست ســاز باشــد؟ بــه هــر عنــوان هــر کس ـب وکاری چنیــن محصوالتــی دارد و بهتــر اســت‬ ‫بــر تفاوت هــای این چنینــی تاکیــد شــود (البتــه بــه فراخــور اوضــاع و زمــان) و نظــر مشــتری‬ ‫را در مــورد درخواســت احتمالــی اش مبنــی بــر بــه روز کــردن محصــول جویــا شــد‪.‬‬ ‫ایــده ٔ دوم‪ :‬اســتفاده ٔ موثــر از اینستاگرام‪:‬اینســتاگرام در حــال حاضــر بالــغ بــر پانصــد میلیــون‬ ‫کاربــر دارد کــه روزانــه در ان فعالیــت می کننــد و بــه همیــن خاطــر به عنــوان یکــی از مهمتریــن و‬ ‫ـبکه اجتماعــی شــناخته می شــود کــه زمینه ســاز ارتبــاط‬ ‫روبه رشــدترین برنامه هــای حاضــر در شـ ٔ‬ ‫میــان مشــتریان و برندهــای مختلــف می شــود‪.‬در صورتــی کــه از محصــوالت خــود عکس هــای‬ ‫جــذاب بگیریــد‪ ،‬بــا برنامه ریــزی درســت از هشــتگ ها اســتفاده کنیــد و در نهایــت بــا زمان بنــدی‬ ‫درســت در اینســتاگرام پســت بگذاریــد‪ ،‬انــگاه می توانیــد بــه افزایــش تعــداد کســانی کــه‬ ‫محصــوالت شــما را دنبــال می کننــد امیــدوار باشــید‪ .‬به خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای داشــتن‬ ‫حضــوری موثــر در اینســتاگرام بایــد توجــه دنبال کننده هایتــان را جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫امــا چگونــه می تــوان در اینســتاگرام توجــه مخاطبــان را بــه خــود جلــب کــرد؟ بــرای ایــن‬ ‫کار روش هــای مختلفــی وجــود دارد‪ :‬می توانیــد بــرای دنبال کننده هــای خــود برنامه هــای‬ ‫رقابتــی در نظــر بگیریــد یــا انکــه اطالعاتــی از چگونگــی رونــد ســاخت محصوالت تــان یــا‬ ‫ صحنه یــک کمپیــن در اختیــار ان هــا قــرار بدهیــد‪.‬‬ ‫پش ـت‬ ‫ٔ‬ ‫بــا پرداخــت هزین ـه ای مشــخص در اینســتاگرام می توانیــد روش هــای دیگــری بــرای ایــن‬ ‫ـه بازاریابــی تجــارت الکترونیــک‪ ،‬می توانیــد اطالعــات مرتبــط‬ ‫کار در اختیــار بگیریــد‪ .‬در زمینـ ٔ‬ ‫بــا محصوالت تــان را بــه پســت ها و اســتوری های اینســتاگرام اضافــه کنیــد و امــکان‬ ‫خریــد مســتقیم محصــوالت توســط دنبال کننده هــا را فراهــم کنیــد‪ .‬ایــن روش‪ ،‬ازجملــه‬ ‫روش هــای کلیــدی بــرای افزایــش فــروش فروشــگاه اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫مدیرکل منابع و ابخیزداری گلستان‪:‬‬ ‫گلستان مشکل برداشت‬ ‫خاک از جنگل ندارد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫بــا اعــام تشــکیل چنــد فقــره پرونــده بــا موضــوع‬ ‫برداشــت محصــوالت جنگلــی غیرچوبــی ماننــد خــاک‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬جنگل هــای ایــن اســتان چالشــی بــا‬ ‫عنــوان برداشــت گســتره «خــاک بــرگ» نــدارد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬براســاس قانــون‬ ‫حفاظــت از جنگل هــا برداشــت هــر گونــه محصــوالت‬ ‫جنگلــی ماننــد چلــم ‪،‬خــزه و خــاک بــرگ از عرصه هــای‬ ‫منابــع طبیعــی شــامل جنــگل و مرتــع غیرقانونــی و‬ ‫مســتوجب مجــازات اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه اســتناد مــاده ‪ ۶۹۰‬قانــون مجــازات‬ ‫اســامی‪ ،‬هرگونــه عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب‬ ‫محیــط زیســت و منابــع طبیعــی گــردد جــرم تلقــی‬ ‫شــده و مجــرم بــه حکــم قانــون بــه یــک مــاه تا یکســال‬ ‫حبــس محکــوم مــی شــود و بدیهــی اســت برداشــت‬ ‫خــاک جنــگل و حمــل ان بــه خــارج از عرصــه هــای‬ ‫جنگلــی نیــز بــه دلیــل تاثیــر منفــی بــر چرخــه حیــات‬ ‫بــوم ســازگان جنــگل مشــمول ایــن قانــون می شــود‪.‬‬ ‫لطفــی گفــت‪ :‬اکوسیســتم های جنگلــی از بخش هــای‬ ‫مختلفــی ماننــد درخــت و درختچــه‪ ،‬حیوانــات‪ ،‬رودهــا و‬ ‫چشمه ســارها و از همه مهمتر خاک تشــکیل شــده که‬ ‫پویایــی ایــن اکوسیســتم نیازمنــد حفاظــت همزمــان و‬ ‫پایــدار از همــه ایــن مولفه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــی ســالیان اخیــر مــواردی انگشــت‬ ‫شــمار از برداشــت خــاک بــرگ از جنگل هــای گلســتان‬ ‫توســط قرقبانــان ایــن اداره کل مشــاهده شــد کــه بــه‬ ‫فراخــورمحــلکشــفتصمیمــاتمناســبیاتخــاذگردیــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در صــورت مشــاهده ادوات نقلیــه حامــل خــاک‬ ‫بــرگ جنگلــی در عرصه هــای طبیعــی محموله هــا‬ ‫تخلیــه می شــود و اگــر ایــن افــراد در محموله هــا‬ ‫دورتــر از جنــگل کشــف شــوند؛ خــودروی متخلفــان‬ ‫توقیــف شــده و متهمــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬واحدهــای تولیدکننــده گل و گیــاه و‬ ‫گلخانه هــای گلســتان کــه از جملــه بخش هــای‬ ‫متقاضــی اســتفاده از خاک بــرگ جنگلــی هســتند‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از سرشــاخه هــای درختــان‬ ‫باغــی و کاه و کلــش و کمپوســت‪ ،‬خــاک بــرگ مــورد‬ ‫نیــاز واحدهــای تولیــدی خــود را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از رســانه ها در روزهــای گذشــته خبــری مبنــی‬ ‫بــر برداشــت گســترده و غیرمجــاز خــاک از جنــگل‬ ‫هیرکانــی محــدوده گلســتان منتشــر کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان گفــت ‪ ۵۰۷ :‬نیروی‬ ‫حفاظتــی در نقــاط حســاس مشــغول حراســت از‬ ‫درختــان و دیگــر محصــوالت جنگلــی اســتان هســتند‬ ‫کــه بــرای افزایــش تــوان مقابلــه بــا تخلفــات بــه دنبــال‬ ‫افزایــش مشــارکت بومیــان هســتیم‪.‬‬ ‫زمین های زیرپوشــش اداره کل منابع طبیعی گلســتان‬ ‫افــزون بــر یــک میلیــون و ‪ ۳۹۷‬هــزار و ‪ ۲۴۴‬هکتــار اســت‬ ‫کــه ‪ ۴۵۲‬هــزار و ‪ ۱۸۵‬هکتــار ان جنــگل اســت‪.‬‬ ‫اتش ســوزی‪ ،‬تخریب‪ ،‬تصرف و خشکســالی از جمله‬ ‫چالــش هــای فــراروی جنگلهــای شــمال ایــران اســت کــه‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان بایــد بــرای رفــع ایــن معضــات‬ ‫ایــن اکوسیســتم ارزشــمند تدابیــری ویــژه اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫استفاده از‬ ‫ماسک را در‬ ‫مجامععمومی‬ ‫جدی تر بگیریم‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫مهار سودجویی‬ ‫ایــن طــرح بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان در بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از‬ ‫نانوایــی هــای بجنــورد مرکــز اســتان در حــال اجراســت کــه بــه زودی‬ ‫ســایر واحدهــا هــم بــه ایــن سیســتم مجهــز شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از رویکردهــا و اهــداف مهــم در اجــرای فــروش نــان بــا کارتخــوان‬ ‫هوشــمند‪ ،‬جلوگیــری از عرضــه خــارج از شــبکه ارد و نــان و پیشــگیری‬ ‫از قاچــاق ایــن محصــول اســت در ایــن طــرح محدودیــت خاصــی‬ ‫بــرای خریــد نــان بــرای افــراد وجــود نداشــته و قیمــت ایــن محصــول‬ ‫افزایشــی نــدارد‪.‬‬ ‫دردسر افراد‬ ‫سالخورده با اجرای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫یارانه نان‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫حــدود ‪ ۲‬مــاه از اجــرای فــاز نخســت طــرح هوشمندســازی یارانــه‬ ‫نــان در خراســان شــمالی مــی گــذرد و در همیــن مــدت کوتــاه ‪۹۴‬‬ ‫درصــد از نانوایــی هــای ایــن اســتان مجهــز بــه دســتگاه کارتخــوان‬ ‫شــده انــد کــه ایــن رونــد بــا اســتقبال مــردم همــراه بــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا هــدف اصــاح نظــام عادالنــه یارانــه هــا و‬ ‫بــه منظــور جلوگیــری از فــروش خــارج از شــبکه و قاچــاق ارد و‬ ‫نــان‪ ،‬طــرح مهیــا یــا همــان مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد و نــان‬ ‫را اجرایــی کــرد و ایــن طــرح بــا اســتقبال نانوایــی هــای خراســان‬ ‫شــمالی همــراه بــود کــه بــر ایــن اســاس ‪ ۹۴‬درصــد از نانوایی هــای‬ ‫ایــن اســتان زیــر پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر اســت کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫مــردم ایــن اســتان روستانشــین هســتند بــه همیــن دلیــل ســرانه‬ ‫مصــرف ارد و نــان در ایــن خطــه محــروم ‪ ۲‬کیلوگــرم بیشــتر از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت و هــر فــرد در خراســان شــمالی ماهانــه‬ ‫حــدود ‪ ۹.۵‬کیلوگــرم ارد مصــرف مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه ایــن ســرانه در ســطح کشــور رقــم ‪ ۷.۵‬کیلوگــرم را نشــان‬ ‫می دهــد و ایــن بــدان معناســت کــه ایــن برکــت اســمانی قــوت‬ ‫غالــب مــردم ایــن اســتان را تشــکیل مــی دهــد و مصــرف ایــن‬ ‫محصــول در ایــن خطــه از کشــور باالســت‪.‬‬ ‫کارشناســان امــر بــر ایــن باورنــد کــه اجــرای طــرح مهیــا‪ ،‬بــه نوعــی‬ ‫در راســتای حمایــت دولــت از مــردم اســت و البتــه یارانــه وقتــی‬ ‫بــر کاالیــی چــون نــان اختصــاص مــی یابــد‪ ،‬قشــر محرومتــر نفــع‬ ‫بیشــتری مــی برنــد چــون مصــرف باالتــری دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اگــر بــه میــزان مصــرف ســرانه نــان و محرومیــت ایــن‬ ‫خطــه از شمالشــرق کشــور توجــه مــی شــود؛ پُرواضــح اســت کــه‬ ‫ایــن مــردم محــروم خراســان شــمالی هســتند کــه بــه نســبت ســایر‬ ‫اســتان های متمکــن ســود بیشــتری از اجــرای ایــن طــرح خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫کارشناســان مــی گوینــد کــه در اجــرای طــرح مهیــا‪ ،‬قیمــت نــان‬ ‫افزایــش نمــی یابــد و ســهمیه بنــدی در عرضــه نــان اعمــال نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس خانــواده هــا محدودیتــی در خریــد ایــن‬ ‫محصــول ندارنــد‪ .‬امــا در خراســان شــمالی‪ ،‬تعــداد کمــی از‬ ‫نانوایــی هــا بــه علــت هایــی همچــون مراجعــه نکــردن مالــکان‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬مشــکل پروانــه کســب و یــا تطبیــق نداشــتن اطالعــات‬ ‫شــخصی انهــا هنــوز ایــن طــرح را بــه طــور کامــل اجــرا نکــرده انــد‪.‬‬ ‫نصب کارتخوان در ‪ ۹۴‬درصد نانوایی ها‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد رونــد اجــرای طــرح مهیــا گفــت‪ :‬یکهــزار و ‪ ۳۰۱‬واحــد نانوایــی‬ ‫در اســتان فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد؛ یکهــزار و ‪ ۲۲۲‬واحــد‬ ‫معــادل ‪ ۹۴‬درصــد از ایــن نانوایــی هــا بــه کارتخــوان هوشــمند‬ ‫مجهــز شــدند و نصــب ایــن تجهیــز در ســایر نانوایــی هــا در دســت‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمــد بــدری اظهــار داشــت‪ :‬پیشــرفت اجــرای کار در برخــی‬ ‫از شهرســتان هــا بــاال اســت بــه طــوری کــه در گرمــه و جاجــرم‬ ‫‪ ۹۷‬درصــد‪ ،‬فــاروج ‪ ۹۶‬درصــد و در راز و جــرگالن ‪ ۹۵‬درصــد از‬ ‫نانوایی هــا بــه ایــن سیســتم مجهــز شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــوارد باقیمانــده مربــوط بــه نانوایــی هایــی اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل فــوت صاحــب مجــوز‪ ،‬مالکیــت نانوایــی تعییــن تکلیــف‬ ‫نشــده اســت و یــا واگــذاری پروانــه بــدون هماهنگــی اتحادیــه هــا‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کارگاه امــوزش بازرســی و نظــارت بــر حــوزه‬ ‫ارد و نــان و تنظیــم بــازار کــه بــه مــدت یــک روز برگــزار شــد‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬نفــر از نیروهــای بســیج‪ ،‬کارکنــان و بازرســان فرمانداری هــا‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی و ادار ه کل غلــه خراســان شــمالی شــرکت‬ ‫داشــتند کــه بــا محورهــای فراینــد بازرســی و تشــکیل پرونــده‪،‬‬ ‫قانــون تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬قانــون نظــام صنفــی و ســامانه های‬ ‫مربوطــه اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر لــزوم صیانــت از یارانه هــای مــردم توســط‬ ‫تیم هــای نظارتــی اضافــه کــرد‪ :‬برخــورد قاطــع و شــدید بــا‬ ‫متخلفــان بــدون هیــچ گونــه چشــم پوشــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫قطعی اینترنت سد راه طرح‬ ‫از تعــدادی از نانوایــی هــای بجنــورد حاکــی از ایــن اســت کــه‬ ‫برخــی از نانوایــی هــا هــم کــه ایــن تجهیــزات را نصــب کــرده انــد‬ ‫بــا مشــکالتی همچــون قطعــی اینترنــت و مشــکل انتــن دهــی‬ ‫روبــه رو هســتند و برخــی هــم از اصــرار مشــتریان بــر خریــد نــان‬ ‫بــه صــورت نقــدی گالیــه دارنــد‪.‬‬ ‫یــک شــهروند اهــل راز مرکــز شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن در‬ ‫این بــاره گفــت‪ :‬فــروش نــان بــا اســتفاده از کارتخــوان هوشــمند‬ ‫برخــی از افــراد بــه ویــژه پیرمردهــا و پیــرزن هــا را بــه دردســر‬ ‫انداختــه اســت‪ ،‬ایــن افــراد کــه کارت بانکــی همــراه ندارنــد و بــا‬ ‫نحــوه اســتفاده از ان اشــنا نیســتند در تامیــن نــان بــا مشــکل‬ ‫جــدی مواجــه مــی شــوند کــه اغلــب ایــن شــهروندان نیــز رمــز‬ ‫کارت بانکــی را فرامــوش مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســعید یزدانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن افــراد در مراجعــه بــه نانوایــی‬ ‫اصــرار دارنــد تــا نــان بــه صــورت نقــدی عرضــه شــود و نانوایــی هــا‬ ‫نیــز در این بــاره معذوریــت دارنــد‪.‬‬ ‫مالــک یکــی از نانوایــی هــای بجنــورد در مــورد نحوهفعالیــت‬ ‫کارتخــوان هوشــمند گفــت‪ :‬هنــگام خریــد بــا دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان هوشــمند تصویــر نــان اعــم از لــواش‪ ،‬بربــری‪ ،‬ســنگگ‬ ‫و حتــی نایلــون در ان نمایــش داده شــده و خریــدار بــا لمــس‬ ‫نــوع و تعــداد نــان‪ ،‬مبلــغ خریــد را بــا کشــیدن کارت پرداخــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬ضمــن اینکــه بایــد خریــد بــا کارت هــای بانکــی انجــام‬ ‫شــود و نانوایی هــا نمی تواننــد از مشــتری ها پــول نقــد دریافــت‬ ‫کننــد‪ ،‬چــرا کــه قــرار اســت هــر نانــوا بــه میــزان فــروش خــود‪ ،‬از‬ ‫دولــت یارانــه ارد دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫ســعید دهقــان پیــر عنــوان کــرد‪ :‬بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان‬ ‫جدیــد در واحدهــای نانوایــی‪ ،‬تمامــی نانوایی هــا رصــد می شــوند‬ ‫و در مرحلــه بعــد هــر نانــوا براســاس میــزان پخــت نــان‪ ،‬ارد‬ ‫یارانــه ای دریافــت می کنــد‪ ،‬بنابرایــن اجــرای ایــن طــرح ســبب‬ ‫می شــود تــا نانوایی هــا کیفیــت نــان خــود را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکالت اجــرای ایــن طــرح اضافــه کــرد‪ :‬مشــکالتی‬ ‫همچــون قطعــی مکــرر دســتگاه و نبــود انتــن دهــی مناســب در‬ ‫اوایــل طــرح ایجــاد مــی شــد کــه اکنــون بــا مجهــز کــردن دســتگاه‬ ‫هــا بــه گزینــه افالیــن ایــن مشــکالت برطــرف شــده اســت و بــه‬ ‫زودی نصــب دســتگاه دوم بــه صــورت ثابــت بــه خــط تلفن متصل‬ ‫مــی شــود و دیگــر مشــکلی در ایــن زمینــه نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اگرچــه در ایــن گــزارش میدانــی تعــدادی از نانوایی هــای ازادپز از‬ ‫افزایــش هزینه هایــی از جملــه بــاال بــودن اجــاره مغــازه‪ ،‬افزایــش‬ ‫دســتمزد و بیمــه کارگــر گالیــه داشــتند کــه ایــن مشــکالت ربطــی‬ ‫بــه ایــن طــرح نــدارد و شــهروندان نیــز بــا اســتقبال از طــرح‬ ‫هوشمندســازی یارانــه نــان بــر ایــن باورنــد کــه نانوایی هــا عــاوه‬ ‫بــر افزایــش کیفیــت نــان نمی تواننــد دخــل و تصرفــی در قیمــت‬ ‫نــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهار سودجویی‬ ‫رییــس اتحادیــه نانوایــان بجنــورد هــم بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح‬ ‫فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن طــرح بــا نصــب دســتگاه کارتخــوان در بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫از نانوایــی هــای بجنــورد مرکــز اســتان در حــال اجراســت کــه بــه‬ ‫زودی ســایر واحدهــا هــم بــه ایــن سیســتم مجهــز شــوند‪.‬‬ ‫رضــا قاســمیان اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از رویکردهــا و اهــداف مهــم‬ ‫در اجــرای فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند‪ ،‬جلوگیــری از عرضــه‬ ‫خــارج از شــبکه ارد و نــان و پیشــگیری از قاچــاق ایــن محصــول‬ ‫اســت در ایــن طــرح محدودیــت خاصــی بــرای خریــد نــان بــرای افــراد‬ ‫وجــود نداشــته و قیمــت ایــن محصــول افزایشــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی دربــاره دغدغــه هــای اجــرای ایــن طــرح در خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح فــروش نــان بــا کارتخــوان هوشــمند‪،‬‬ ‫دولــت یارانــه را بــه حســاب نانــوا واریــز مــی کنــد امــا ایــن رقــم‬ ‫بــرای واحدهــای نانوایــی مرکــز اســتان متفــاوت اســت بــه طــوری‬ ‫کــه برخــی ‪ ۱۵‬درصــد و برخــی میــزان کمتــر از ‪ ۱۱‬درصــد معــادل‬ ‫فــروش نــان یارانــه دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــکل دیگــر نبــود انتــن دهــی در برخــی روســتاها و‬ ‫قطعــی اینترنــت اســت کــه اســتفاده از ایــن سیســتم را بــا مشــکل‬ ‫روبــه رو کــرده اســت‪ ،‬عــاوه بــر ان در روســتاها مــردم همچنــان‬ ‫اصــرار دارنــد کــه نــان را بــه صــورت نقــدی خریــداری کننــد و وقتــی‬ ‫تــاش نانــوا بــرای توجیــه کــردن انــان بــه ویــژه ســالمندان بــی نتیجــه‬ ‫مــی مانــد‪ ،‬دلخــوری هایــی میــان نانــوا و مشــتریان ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫قاســمیان خاطرنشــان کــرد‪ :‬پاییــن بــودن قیمــت نــان و ناچیزبــودن‬ ‫دســتمزد کارگــران نانوایــی همچنــان گریبانگیــر واحدهــای نانوایــی‬ ‫اســتان اســت‪.‬‬ ‫ساماندهی نانوایی ها‬ ‫فرمانــدار بجنــورد هــم در ایــن بــاره گفــت‪ :‬یکــی از مزایــای اجــرای‬ ‫طــرح مهیــا‪ ،‬کاهــش عرضــه خــارج از شــبکه ارد در ایــن اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬پیــش از ایــن شــاهد عرضــه خــارج از شــبکه ایــن محصــول‬ ‫در شهرســتان هــای خراســان شــمالی بودیــم و در ایــن طــرح‬ ‫کنتــرل و نظــارت بیشــتری بــر تخلفــات قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫محمدباقــر باقرپــور اظهارداشــت‪ :‬بــا هوشــمند شــدن عرضــه نــان‬ ‫میــزان مصــرف در مناطــق مختلــف قابــل رصــد و بررســی اســت‪،‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در ایــن زمینــه برنامه ریــزی و هدفگــذاری مناســب‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن طــرح مــی تــوان تخلفــات نانوایــی‬ ‫هــا از جملــه تعطیلــی هــای خودســرانه و یــا کاهــش ســاعت‬ ‫پخــت را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بجنــورد دربــاره گالیــه هــا از قطعــی اینترنــت و بــروز‬ ‫مشــکل در اســتفاده از کارتخــوان هــا گفــت‪ :‬تــاش داریــم تــا بــا‬ ‫مجهــز کــردن دســتگاه هــا بــه گزینــه افالیــن ایــن مشــکل برطــرف‬ ‫شــود و بــا نصــب دســتگاه دوم و اتصــال بــه خــط تلفــن تمامــی‬ ‫مشــکالت برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه کارشناســان امــر بــر ایــن باورنــد کــه امــکان خریــد اتبــاع‬ ‫خارجــی بــا کارتخــوان هــای هوشــمند نــان‪ ،‬کاهــش خریدهــای‬ ‫اینترنتــی نــان از طریــق اســنپ‪ ،‬قهــوه خانه هــا و رســتوران هــا بــا‬ ‫مشــکل مواجــه هســتند ولــی هــر طرحــی در ابتــدا دارای معایبــی‬ ‫اســت و بعــد از اجــرا ایــن معایــب برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫اصــاح زیرســاخت ها و روش هــای پرداخــت یارانــه ارد و نــان‬ ‫از اهــداف ایــن طــرح محســوب مــی شــود و دولــت نیــز اشــراف‬ ‫کامل تــری بــر میــزان هــدر رفــت یارانه هــا در زنجیــره تامیــن ارد و‬ ‫نــان به دســت اورده اسـت ضمــن اینکــه افزایــش نیافتــن قیمــت‬ ‫نــان بــا اســتقبال مــردم از ایــن طــرح همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۳۶‬نفــر جمعیــت در شمالشــرق کشــور‬ ‫واقــع اســت ایــن اســتان دارای هشــت شهرســتان بجنــورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬فــاروج‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬مانــه و ســملقان‬ ‫و راز و جــرگالن اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫وضعیت قرمز کرونایی در ‪ ۱۰‬شهرستان گلستان‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی گلســتان گفــت‪ :‬در اخریــن رنــگ بنــدی اعــام شــده از ســوی وزارت بهداشــت و‬ ‫ســتاد کرونــا ‪ ۱۰‬شهرســتان ایــن اســتان در وضعیــت رنــگ قرمــز کرونایــی و پرخطــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعیدگل فیروزی اظهارداشــت‪ :‬برایــن اســاس شهرســتان های گــرگان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش و اق قــا در وضعیــت قرمــز قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫عملیات خاکریزی سد‬ ‫نرماب مینودشت مهرماه‬ ‫امسال خاتمه می بیابد‬ ‫کمک های مومنانه برای‬ ‫نیازمندان جزو کارهای الزم‬ ‫امامان جمعه است‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت گروههــای پُــر شــمار‬ ‫جــوان‪ ،‬خودجــوش‪ ،‬گمنــام و بی ادعــا در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬وظیفــه ائمه جمعــه را ارتبــاط بــا ایــن گروههــا و‬ ‫حمایــت از انــان خواندنــد و گفتنــد‪ :‬شــرکت در خدمــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬همچــون کمــک بــه مــردم در حــوادث طبیعــی‬ ‫و در مقابلــه بــا کرونــا و جم ـع اوری کمک هــای مومنانــه‬ ‫بــرای نیازمنــدان جــزو کارهــای الزم امامــان جمعــه اســت‬ ‫کــه بعضــی از ائمه جمعــه نیــز انصافــا ً در ایــن زمینــه‬ ‫خــوش درخشــیده اند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫دیدار ائمه جمعه سراسر کشور‬ ‫خطبه ها باید‬ ‫پُر مغز‪ ،‬اموزنده‬ ‫و پاسخگوی‬ ‫سواالت باشد‬ ‫سرویس فرهنگی اجتماعی‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار ائمه جمعــه سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬نمــاز جمعــه را در سلســله قــدرت نــرم نظــام اســامی‪،‬‬ ‫حلق ـه ای بســیار مهــم و فریض ـه ای اســتثنایی خواندنــد و تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ :‬امام جمعــه ســخنگوی انقــاب اســامی اســت و یکــی از‬ ‫وظایــف اساســی او بازتولیــد مفاهیــم معرفتــی و مبانــی انقالبــی‬ ‫و پاســخگویی بــه شــبهات بــا زبــان روز و تبییــن مســتدل انهــا و‬ ‫رفتــار پدرانــه بــا همــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خــود بــا‬ ‫گرامی داشــت ایــام متعلــق بــه اهل بیــت علیهم الســام‪ ،‬بــه‬ ‫بیــان اهمیــت جایــگاه نمــاز جمعــه پرداختنــد و بــا اشــاره بــه‬ ‫جایــگاه اســتثنایی ان در میــان فرائــض دینــی گفتنــد‪« :‬پیونــد‬ ‫میــان توجــه بــه خــدا و حضــور و اجتمــاع مردمــی»‪« ،‬ذکــر‬ ‫و یــاد خــدا به صــورت دســته جمعی و نــزول بــرکات ان بــر‬ ‫جمــع»‪« ،‬اســتمرار بــدون توقــف نمــاز جمعــه در هــر هفتــه»‪،‬‬ ‫«پایگاهــی مهــم بــرای طــرح مســائل مختلــف جامعــه اعــم از‬ ‫مســائل فکــری‪ ،‬خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همکاری هــای عمومــی‬ ‫و امادگی هــا و بســیج نظامــی» و «امیختــن معنویــت بــا‬ ‫سیاســت» از مهمتریــن ویژگی هــای نمازجمعــه اســت کــه ان را‬ ‫تبدیــل بــه ظرفیــت عظیــم و فرصــت فوق العــاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان افزودنــد‪ :‬نمــاز جمعــه با چنیــن ویژگی هایی‪ ،‬حلقـه ای مهم‬ ‫در سلســله قــدرت نــر ِم مُفصــل و طوالنی نظام اســامی اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی ســپس بــا طــرح ایــن ســوال کــه «ایــا در‬ ‫جمهــوری اســامی توانســته ایم‪ ،‬نمــاز جمعــه را در جایــگاه رفیــع و‬ ‫شایســته خــود قــرار دهیــم» گفتنــد‪ :‬بــه نظــر می ایــد کوتاهی هایی‬ ‫داشــته ایم کــه بایــد همــت کنیــم تــا ایــن کوتاهی هــا برطــرف شــود‬ ‫کــه در ایــن میــان‪ ،‬برخــی مســائل بــر عهــده شــخص ائمه جمعــه‬ ‫اســت و برخــی هــم بــر عهــده مدیریــت کالن ائمــه جمعــه‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی درخصــوص ائمه جمعــه بــه دو موضــوع‬ ‫اشــاره کردنــد‪ -۱ :‬منــش و روش و شــیوه زندگــی امامــان جمعــه‬ ‫‪ -۲‬محتــوای خطبه هــای نمــاز جمعــه‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامن ـه ای دربــاره منــش و روش امام جمعــه‬ ‫گفتنــد‪ :‬امامــان جمعــه همانگونــه کــه در خطبــه هــای نمــاز‬ ‫جمعــه‪ ،‬همــه را امــر بــه تقــوا مــی کننــد‪ ،‬خــود نیــز بایــد در‬ ‫تحصیــل تقــوا و عمــل بــه ان حداکثــر تــاش خــود را انجــام‬ ‫دهنــد زیــرا اگــر غیــر از ایــن باشــد‪ ،‬نتیجــه عکــس خواهــد داد‪.‬‬ ‫ایشــان «رفتــار پدرانــه بــا همــه» را از دیگــر الزامــات رفتــار و‬ ‫منــش امام جمعــه دانســتند و افزودنــد‪ :‬در نمــاز جمعــه قشــرها‬ ‫و ســایق مختلــف حضــور دارنــد‪ ،‬رفتــار امام جمعــه بایــد هماننــد‬ ‫رفتــار پــدر بــا فرزنــدان خــود باشــد و بایــد همــه را بــر ســر ســفره‬ ‫معنویــت و دیــن بنشــاند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه جشــن میلیونــی غدیــر در‬ ‫تهــران و حضــور قشــرها و ظواهــر مختلــف‪ ،‬ان را پدیــده ای‬ ‫عجیــب خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن جشــن همــه‬ ‫جــور ادمــی حضــور داشــتند و همــه نیــز بــا وجــود تفاوت هــای‬ ‫ظاهــری طرفــدار دیــن هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای افزودنــد‪ :‬مــن در یکــی از ســفرهای‬ ‫اســتانی در جمــع علمــای ان اســتان بــه حضــور افــراد مختلــف‬ ‫در مراســم اســتقبال اشــاره کــردم و گفتــم در میــان مــردم‪،‬‬ ‫افــرادی گریــه می کردنــد کــه شــاید شــما در برخــورد بــا انهــا‬ ‫احتمــال دهیــد کــه حتــی اعتقــادی بــه دیــن ندارنــد در حالــی کــه‬ ‫همــه انهــا معتقــد بــه دیــن هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در توصیــه بعــدی‪ ،‬امامــان جمعــه‬ ‫را بــه ســلوک مردمــی یعنــی حضــور در بیــن مــردم و گفتگــو بــا‬ ‫ف رفتــن بیــن مــردم کار‬ ‫صــر ِ‬ ‫انــان توصیــه کردنــد و افزودنــد‪ِ :‬‬ ‫مهمــی اســت بنابرایــن از مــردم فاصلــه نگیریــد و ارتباطــات‬ ‫خــود را بــه یــک گــروه خــاص محــدود نکنیــد‪ ،‬البتــه در طــول‬ ‫ایــن ســالها‪ ،‬شــبکه امامــت جمعــه جــزو مردمی تریــن نهادهــای‬ ‫انقالبــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫«ارتبــاط بــا جوانــان و تــدارک دیــدن ســازوکار مناســب بــرای‬ ‫ان» توصیــه دیگــر رهبــر انقــاب بــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت گروههــای پُــر شــمار جــوان‪،‬‬ ‫خودجــوش‪ ،‬گمنــام و بی ادعــا در سراســر کشــور‪ ،‬وظیفــه‬ ‫ائمه جمعــه را ارتبــاط بــا ایــن گروههــا و حمایــت از انــان خواندنــد‬ ‫و گفتنــد‪ :‬شــرکت در خدمــات اجتماعــی‪ ،‬همچــون کمــک بــه‬ ‫مــردم در حــوادث طبیعــی و در مقابلــه بــا کرونــا و جمــع اوری‬ ‫کمک هــای مومنانــه بــرای نیازمنــدان جــزو کارهــای الزم امامــان‬ ‫جمعــه اســت کــه بعضــی از ائمه جمعــه نیــز انصافــا ً در ایــن‬ ‫زمینــه خــوش درخشــیده اند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در ایــن زمینــه تاکیــد کردنــد‪ :‬مــا طرفــدار‬ ‫عدالــت هســتیم و پرچــم ان را بلنــد کرده ایــم امــا تحقــق عدالت‬ ‫بــدون کمــک بــه طبقــه محــروم و مســتضعف معنــا نــدارد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای در توصیـه ای دیگــر‪ ،‬بــا قدردانــی از‬ ‫تالش هــای ســتادهای برگــزاری نمــاز جمعــه در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫ائمه جمعــه را بــه نظــارت بــر ســامت ایــن ســتادها ســفارش‬ ‫کردنــد و بــا تاکیــد بــر پرهیــز از ورود در فعالیت هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬از فعالیــت اقتصــادی حتــی به عنــوان تامیــن‬ ‫هزینه هــای نمــاز جمعــه بایــد اجتنــاب شــود چــرا کــه اثــار منفــی‬ ‫ورود بعضــی از اقایــان محتــرم بــه ایــن فعالیت هــا‪ ،‬هنــوز هــم‬ ‫دامن گیــر نظــام اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان اداره تشــکیالت روحانیــت و حوزه هــای علمیــه را‬ ‫همــواره مردمــی خواندنــد و افزودنــد‪ :‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬مراجــع‬ ‫و فضــای حــوزه‪ ،‬وابســته بــه مــردم هســتند و احتیاجــی بــه‬ ‫دولتهــا و قدرتهــا ندارنــد و ایــن یــک افتخــار و امتیــاز اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن علــت اســت کــه حوزه هــای علمیــه در قضایــای مختلــف‬ ‫توانســته اند بــدون رودربایســتی بــا دولتهــا در کنــار مــردم‬ ‫بایســتند‪ .‬بنابرایــن نمازجمعــه نیــز بایــد بــه همیــن شــکل و بــا‬ ‫کمک هــای مردمــی اداره شــود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه بیــان چنــد نکتــه دربــاره خطبه هــای‬ ‫نمازجمعــه و محتــوای انهــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬خطبــه نمازجمعــه و خطیــب ان را ســخنگوی انقــاب‬ ‫اســامی و تبیین کننــده و مطالبه گــر مبانــی انقــاب خواندنــد‬ ‫و افزودنــد‪ :‬هنــر بــزرگ خطیــب جمعــه ایــن باشــد کــه مفاهیــم‬ ‫معرفتــی و انقالبــی همچــون مســئله بســیار مهــم عدالــت‪،‬‬ ‫اســتقالل‪ ،‬حمایــت از مســتضعفین و پیــروی از شــریعت را‬ ‫متناســب بــا نیازهــای روز و بــا ادبیــات جدیــد بازتولیــد کنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای بــا تاکیــد بــر اینکــه خطبه هــا بایــد‬ ‫پُــر مغــز‪ ،‬اموزنــده و پاســخگوی ســواالت عمومــی باشــد‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫ادبیــات خطبــه بایــد گــرم‪ ،‬صمیمــی‪ ،‬اتحادافریــن‪ ،‬امیدبخــش‪،‬‬ ‫بصیرت افــزا و ارامش بخــش بــه مــردم باشــد نــه انکــه موجــب‬ ‫اضطــراب‪ ،‬حاشیه ســازی‪ ،‬تالطــم روحــی‪ ،‬بدبینــی بــه وضــع کنونــی‬ ‫و اینــده شــود و بــرای هجمــه معانــدان نیــز دســتاویز ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ایشــان یــک ماموریــت مهــم خطبه هــای نمــاز جمعــه را مقابلــه‬ ‫بــا شــبهه پراکنی های دائــم بدخواهــان دانســتند و گفتنــد‪:‬‬ ‫میــدان رزم امــروز‪ ،‬میــدان قــدرت نــرم اســت و دشــمن در ایــن‬ ‫میــدان بــا شــبهه افکنی بــه دنبــال رخنــه در دژ مســتحکم ایمــان‬ ‫مــردم و از بیــن بــردن انــان اســت چــرا کــه عامــل پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی و ایســتادگی مــردم در دفــاع مقــدس و فتنه هــا و هــر‬ ‫عرصــه دیگــر‪ ،‬ایمــان مــردم بــوده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬کار بــزرگ جمهــوری اســامی را باطــل کــردن نقطــه‬ ‫ت تمــدن غــرب یعنــی «تفکیــک دیــن از سیاســت»‬ ‫مرکــزی ِ هوی ـ ِ‬ ‫خواندنــد و افزودنــد‪ :‬جمهــوری اســامی بــا شــعار دیــن‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫خــود را حفــظ کــرد‪ ،‬بلکــه بــا پیشــرفت ایــران تــاش طوالنــی‬ ‫غربی ها برای ناســازگار نشــان دین و سیاســت را به چالش کشــید‬ ‫بنابرایــن مافیــای قدرتهــای غربــی کــه در راس ان صهیونیســتها و‬ ‫ســرمایه داران ان هســتند و امریــکا نیــز ویتریــن انهــا اســت‪ ،‬از این‬ ‫حقیقــت درخشــان عصبانــی‪ ،‬و دائمــا ًدر حــال طراحــی بــرای ضربــه‬ ‫زدن بــه جمهــوری اســامی هســتند‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب در ادامــه بــه مســائلی کــه در روزهــای اخیــر‬ ‫دربــاره موضــوع زن و حجــاب مطــرح اســت اشــاره کردنــد و‬ ‫گفتنــد‪ :‬ایــن موضوعــات از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫همــواره مطــرح بــوده اســت و اخیــرا َ هــم بــار دیگــر بــه بهانــه‬ ‫حجــاب‪ ،‬همــان تــاش هــای نــاکام در حــال تکــرار اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای افزودنــد‪ :‬چنــد ســال قبــل‪ ،‬در‬ ‫جلســه ای‪ ،‬از مــن ســوال شــد کــه در موضــوع زن‪ ،‬در مقابــل‬ ‫غــرب چــه دفاعــی داریــد کــه مــن گفتــم «دفــاع نــدارم‪ ،‬حملــه‬ ‫دارم‪ .‬انهــا کــه زن را تبدیــل بــه کاال کــرده انــد‪ ،‬بایــد دفــاع کننــد‬ ‫و پاســخ دهنــد»‪.‬‬ ‫ایشــان بــا طــرح ایــن ســوال کــه «چــرا بــه یک بــاره و بــار دیگــر‬ ‫رســانه های رســمی و دولتــی امریــکا و انگلیــس و مزدورانشــان‬ ‫بــه بهانــه حجــاب‪ ،‬موضــوع زن را مــورد هجــوم قــرار داده انــد؟‬ ‫و ایــا واقعــا ً غربــی هــا مدافــع حقــوق زن ایرانــی هســتند؟»‪،‬‬ ‫گفتنــد‪ :‬غربی هــا همان هایــی هســتند کــه اگــر می توانســتند‬ ‫اب را بــه روی ملــت ایــران ببندنــد‪ ،‬می بســتند‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫داروی کــودکان پروانـه ای را تحریــم کرده انــد و اجــازه نمی دهنــد‬ ‫بــه ایــن کــودکان دارو برســد؛ حــاال غربی هــا واقعــا َ دلســوز زن‬ ‫ایرانــی هســتند؟‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬حقیقــت قضیــه این‬ ‫زن بــا شــرف و بــا اســتعداد ایرانــی یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫اســت کــه ِ‬ ‫و مهمتریــن ضربه هــا را بــه ادعاهــا و دروغ هــای تمــدن غربــی‬ ‫زده اســت و انهــا از ایــن موضــوع به شــدت عصبانــی هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنــه ای گفتنــد‪ :‬غربی هــا ســالها اســت‬ ‫کــه می گوینــد تــا زمانــی کــه زن از قیــود اخالقــی و شــرعی رهــا‬ ‫عالــی علمــی‪،‬‬ ‫نشــود‪ ،‬نمی توانــد پیشــرفت کنــد و بــه مــدارج‬ ‫ِ‬ ‫سیاســی و اجتماعــی برســد امــا زن ایرانــی در بیــش از چهــل‬ ‫ســال گذشــته توانســته اســت بــا حجــاب اســامی و چــادر در‬ ‫میدان هــای مختلــف علمــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی حاضــر شــود و بــه موفقیت هــا‬ ‫و ســربلندی های بــزرگ دســت یابــد‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪ :‬موفقیت هــای زن مســلمان ایرانــی باطــل‬ ‫کننــده تــاش هــای دویســت‪ ،‬ســیصد ســاله غربی هــا بــوده و‬ ‫بــه همیــن علــت انهــا از زن ایرانــی عصبانــی هســتند و بــه بهانــه‬ ‫حجــاب‪ ،‬اقــدام بــه شــبهه افکنی و فضاســازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه مطــرح شــدن موضــوع حجــاب در‬ ‫خطبه هــای نمــاز جمعــه در هفتــه گذشــته و همچنیــن در فضای‬ ‫مجــازی و رســانه ها‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن موضوعــات‬ ‫ت بی مــورد‪،‬‬ ‫بایــد بســیار متیــن و منطقــی و بــه دور از احساســا ِ‬ ‫ورود کــرد و بایــد بــا دالیــل روشــن‪ ،‬ان منطــق اســتعماری غربــی‬ ‫افشــا و تبییــن شــود‪.‬‬ ‫ـن همــراه بــا متانــت و اِتقــان‬ ‫حضــرت ایت اللــه خامنـه ای‪ ،‬تبییـ ِ‬ ‫را در مــوارد دیگــر نیــز ضــروری دانســتند و افزودند‪ :‬ممکن اســت‬ ‫در منطقـه ای ناهنجــاری وجــود داشــته باشــد کــه امام جمعــه بــا‬ ‫در نظــر گرفتــن همــه مالحظــات‪ ،‬تصمیــم بــه مطــرح کــردن ان‬ ‫در نمازجمعــه دارد کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب و متناســب بــا‬ ‫جایــگاه امام جمعــه باشــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد مجــدد بــر مقابلــه بــا شــبهات دشــمن و‬ ‫لــزوم جــدی گرفتــن وظیفــه جهــاد تبییــن‪ ،‬گفتنــد‪ :‬برخــی افــراد‬ ‫در جنــگ ســخت و در مقابــل ضربــات شمشــیر ایســتادگی‬ ‫کردنــد امــا در میــدان جنــگ نــرم و در مقابــل شــبهات زمیــن‬ ‫خوردنــد کــه البتــه یکــی از دالیــل ایــن اتفــاق‪ ،‬دنیاطلبــی اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬توصیه هــای بیان شــده خطــاب بــه ائمه جمعــه را بــرای‬ ‫ســخنرانی های ایــام محــرم نیــز صــادق دانســتند و بــا تاکیــد بــر‬ ‫ضــرورت جــذب مخاطــب و تــاش بــرای ارتقــاء اجتمــاع مــردم‬ ‫در نمازهــای جمعــه‪ ،‬افزودنــد‪ :‬بــر خــاف برخــی افــراد کــه‬ ‫ـی ضعیــف شــدن اعتقــادات مــردم هســتند‪ ،‬مراس ـم های‬ ‫مدعـ ِ‬ ‫بزرگــی همچــون جشــن غدیــر‪ ،‬عزاداری هــای محــرم و صفــر‪،‬‬ ‫راهپیمایــی اربعیــن و کمک هــای مالــی مــردم بــه حوزه هــای‬ ‫علمیــه نشــان دهنده قوی تــر شــدن ایمــان و دیـن داری عمومــی‬ ‫ـی فــردی در جــذب مــردم بــه یــک اجتمــاع‬ ‫اســت و نبایــد ناتوانـ ِ‬ ‫بــه حســاب بی دینــی مــردم گذاشــته شــود چــرا کــه مــردم در‬ ‫میــدان هســتند و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــا عمــل بــه وظایــف‪،‬‬ ‫خــود را از میــدان کنــار نکشــیم‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫حاج علی اکبــری رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمه جمعــه بــا‬ ‫اشــاره بــه برگــزاری فریضــه نمــاز جمعه در ‪ ۹۰۰‬پایگاه در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬گزارشــی از رویکردهــا‪ ،‬برنامه هــا و فعالیت هــای ناظــر‬ ‫بــه افزایــش کیفیــت نمازهــای جمعــه بیــان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫خاکریــزی بــرای ایجــاد مخــزن ســد نرمــاب مینودشــت بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪ ۹۶‬درصــد رســیده و اجــرای ان مهرمــاه امســال همزمــان بــا‬ ‫تکمیــل تاسیســات و تجهیــزات هیــدرو مکانیکــی بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد مخــزن و‬ ‫ابگیــری مخــزن ســد نرمــاب مینودشــت هفــت میلیــون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب خاکریــزی پیش بینــی شــده کــه‬ ‫اکنــون ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب از ایــن خاکریــزی باقــی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســاخت مخــزن ایــن ســد بــا تزریــق‬ ‫اعتبــارات در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه در دولــت ســیزدهم‬ ‫شــتاب گرفتــه بــه طــوری کــه در ســال گذشــته اختصــاص‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای ســاخت ســد و جابــه جایــی‬ ‫روســتاها و ازادســازی کاســه ســد مصــوب شــد‪.‬‬ ‫لزوم تسریع در جمع اوری درختان کاسه سد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اجــرای طــرح جمــع اوری درختــان از کاســه ســد و شــتاب‬ ‫در ابگیــری ‪ ،‬هماهنگــی بیشــتر دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫بــرای تســریع رفــع موانــع پیشــرو ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجــوز کــف تراشــی مخــزن ســد از‬ ‫وجــود درختــان از دســتگاه مرتبــط دریافــت شــده و شــرایط‬ ‫بــرای اجــرا و ســرعت دادن بــه ان پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پاکتراشــی و ریشــه کنی درختــان در‬ ‫مســاحت بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۶‬هکتــار از کاســه ســد نرمــاب‬ ‫صــورت مــی گیــرد کــه بعــد از ایــن عملیــات ‪ ۵۰ ،‬ســانت‬ ‫خــاک هــم بایــد برداشــته شــود‪.‬‬ ‫ابــان پارســال عبدالرحیــم لطفــی مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان بــه ایرنــا اعــام کــرده بــود‪ :‬مخــزن‬ ‫ســد نرمــاب ‪ ۵۸۰‬هکتــار وســعت دارد کــه ‪ ۱۷۰‬هکتــار ان‬ ‫اراضــی ملــی بــوده و مابقــی در تملــک اشــخاص اســت و‬ ‫درختــان ‪ ۵۰‬هکتــار از ایــن اراضــی ملــی شــامل ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۷۷‬اصلــه درخــت بایــد قطــع شــود‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت ســد نرمــاب چهل چــای از ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫بــا اعتبــار اولیــه چهــار هــزار میلیــارد ریــال ( ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫فاینــاس داخلــی و ســهم قــرارگاه خاتــم و ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫ســهم دولــت) بــر روی ســه رودخانــه نرمــاب‪ ،‬چهل چــای‬ ‫مینودشــت و خرمالــو ازادشــهر اغــاز شــد و قــرار بــود تــا‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــه بهره بــرداری برســد امــا بــه علــت تخصیــص‬ ‫نیافتــن کامــل اعتبــارات مــورد نیــاز هــم اکنــون پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ان بــه ‪ ۸۸‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد کــه از نــوع خاکــی همگن به ارتفــاع ‪ ۶۰‬متر‪ ،‬عرض‬ ‫تــاج ســد ‪ ۱۰‬متــر و طــول تــاج ‪ ۸۰۷‬متــر یکــی از طرح زیربنایی‬ ‫گلســتان بــوده و ظرفیــت ذخیــره ‪ ۱۲۵‬میلیون مترمکعب اب‬ ‫و قابلیــت تنظیــم تــا ‪ ۱۹۲‬میلیــون مترمکعــب را دارد عــاوه بر‬ ‫رفــع کمبــود اب شــرب افــزون بــر ‪ ۵۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫چهار شــهر و ‪ ۱۳۰‬روســتای شــرق اســتان‪ ،‬تامین اب ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫هکتــار اراضــی زراعــی و کنتــرل و ذخیــره ســیالب های فصلــی‬ ‫را برعهــده خواهد داشــت‪.‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت بــا بهره منــدی از مواهــب الهــی‬ ‫و خــدادادی ماننــد جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬ابشــارها‪،‬‬ ‫چشــم اندازهای زیبــا و مناطــق مرتفــع و روســتاهای‬ ‫جنگلــی و کوهســتانی بــا ‪ ۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫تکمیل‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫از موثرترین‬ ‫راه های مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا است‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫تنها ‪ ۲۱‬درصد از تسهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬در خراسان شمالی‬ ‫پرداخت شد‬ ‫اعزام ‪ ۱۲۰۰‬دانشجوی گلستانی‬ ‫به اردوهای جهادی‬ ‫فرمانــده ناحیــه بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا گلســتان گفــت کــه طــی تابســتان امســال هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫دانشــجوی دختــر و پســر ایــن اســتان در قالــب اردوهــای جهــادی و بــرای ارائــه خدمــات عمرانی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و مذهبــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی و درمانــی بــه روســتاهای کمترتوســعه یافتــه اعــزام می شــوند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا انتقــاد از عملکــرد ضعیــف بانک هــای اســتان در‬ ‫پرداخــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫از ایــن تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهارداشــت‪ :‬ســهم خراســان‬ ‫شــمالی از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان بــود کــه از ایــن رقــم؛ تنهــا ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بــر ایــن اســاس یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان طــرح بــرای دریافــت ایــن تســهیالت در ســال‬ ‫گذشــته بــه بانــک هــای خراســان شــمالی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫ولــی بانــک هــا در ایــن زمینــه کــم کاری کــرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل اقتصــاد و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن تســهیالت کــه نتیجــه ان‪ ،‬تزریــق نقدینگــی بــه‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی و فراهــم شــدن زمینــه بــرای‬ ‫اشــتغال مــردم منطقــه اســت‪ ،‬تاکنــون رونــق خوبــی‬ ‫در اســتان ایجــاد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پرداخــت ایــن تســهیالت تــا ‪۳۱‬‬ ‫شــهریورماه ســالجاری ادامــه دارد و ضــرورت دارد‬ ‫تــا دســتگاه هــای دولتــی ســرعت عمــل خــود را در‬ ‫معرفــی طــرح هــا و داشــتن طــرح هــای جایگزیــن بــاال‬ ‫ببرنــد و بانــک هــا نیــز در ایــن زمینــه همــکاری الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درخشــانی افــزود‪ :‬تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬ارزان تریــن‬ ‫نــوع وام اســت و فرصــت مناســبی اســت تــا بــرای‬ ‫تامیــن ســرمایه در گــردش واحــد هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان و افزایــش ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای خارجــی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بانــک هــا بــا نــگاه توســعه‬ ‫ای بــه پرداخــت ایــن تســهیالت توجــه کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تســهیالت اثــر بخشــی قابــل توجهــی در اقتصــاد‬ ‫خراســان شــمالی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای‬ ‫برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد بــر‬ ‫اشــتغال جوانــان‪ ،‬دانــش اموختــگان دانشــگاهی‪،‬‬ ‫زنــان و اشــتغال حمایتــی بــه دولــت اجــازه مــی‬ ‫دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت‬ ‫قیمــت حامل هــای انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد‬ ‫خزانــه داری کل کشــور واریــز و منابــع حاصلــه را بــه‬ ‫شــکل وجــوه اداره شــده و یارانــه ســود و ترکیــب بــا‬ ‫منابــع صنــدوق توســعه ملــی و تســهیالت بانکــی‬ ‫در جهــت حمایــت از طرح هــای تولیــد‪ ،‬اشــتغال و‬ ‫امــوزش و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و‬ ‫صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن‬ ‫صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه‬ ‫دهــم را داراســت و اقتصــاد ایــن اســتان متکــی بــر‬ ‫صــادرات پتروشــیمی اســت و نیــاز اســت تــا دیگــر‬ ‫بخــش هــا نیــز تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و‬ ‫خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حاشیه نشینی ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫از شهروندان خراسان شمالی‬ ‫افزایش‪ ۳‬حلقه چاه اب شرب‬ ‫شیروان به مدار مصرف‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۴۰ :‬هــزار نفــر از‬ ‫شــهروندان اســتان در مناطــق حاشــیه ای ســکونت دارنــد کــه معــادل‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد از جمعیــت شــهرهای ایــن خطــه از کشــور اســت‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهار داشــت‪ ۴۳۸ :‬هزار نفر در شــهرهای بجنورد‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬فــاروج و اشــخانه خراســان‬ ‫شــمالی ســکونت دارنــد کــه ‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر ان در هفــت هــزار و ‪۳۱۲‬‬ ‫هکتــار بافــت فرســوده و ناکارامــد شــهری زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۷ :‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬نفــر از شــهروندان در ‪ ۷۱۴‬هکتــار در‬ ‫مناطــق حاشــیه ای و ناکارامــد شــهری و ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۶۴۶‬نفــر هــم‬ ‫در ‪ ۵۹۰‬هکتــار بافــت فرســوده شــهری ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ ۱۹ :‬درصــد‬ ‫بافــت فرســوده‪ ،‬حاشــیه نشــینی و بافــت ناکارامــد در شــهرهای‬ ‫اســتان مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و اجــرای طــرح بازافرینــی‬ ‫شــهری بــرای بهبــود وضعیــت ســکونت در محلــه هــای ناکارامد در‬ ‫دســتور کار اســت و در ایــن زمینــه دســتگاه هــای مختلــف تکلیــف‬ ‫دارنــد تــا بــه اجــرای پــروژه هــا و تحقــق اهــداف کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مشــکالت اجــرای طــرح هــای بازافرینــی شــهری در‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکــی از مهــم تریــن مشــکالت این اســت‬ ‫کــه هــم افزایــی میــان دســتگاه هــای مختلــف کمرنــگ اســت و‬ ‫خیلــی از دســتگاه هــا بــه تکالیــف خــود عمــل نمــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســه حلقــه چــاه جدیــد بــا دبــی ‪ ۸۶‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫بــرای تامیــن پایــدار اب شــرب شــهروندان در برخــی از مناطــق‬ ‫ایــن شــهر وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬دبــی تولیــد چــاه هــای اب‬ ‫شــیروان‪ ۲۹۵ ،‬لیتــر بــر ثانیــه اســت بــه دلیــل افزایش دمــای هوا و‬ ‫باالرفتــن مصــرف اب اشــامیدنی توســط مشــترکان در چنــد هفته‬ ‫اخیــر دیگــر جوابگــوی مصــرف نیــاز شــهروندان نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا؛ ‪ ۲‬حلقــه چــاه اهکــی شــیرکوه و‬ ‫دره گــره زو بــا دبــی مجمــوع ‪ ۶۲‬لیتــر بــر ثانیــه و یــک حلقــه چــاه در‬ ‫منطقــه خانلــق بــا دبــی ‪ ۲۴‬لیتــر بــر ثانیــه وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان ادامــه داد‪ ۱۴۶ :‬میلیــارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای خریــد لــوازم لولــه و اتصــاالت‪ ،‬حفــر و‬ ‫تجهیــز‪ ،‬بــرق رســانی‪ ،‬لولــه گــذاری‪ ،‬تجهیــز و ســاخت اتاقــک ‪۲‬‬ ‫حلقــه چــاه شــیرکوه و دره گــره زو و ‪ ۱۲‬میلیــارد ریــال نیــز برای چاه‬ ‫خانلــق هزینــه شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی بــر رعایــت الگــوی مصــرف تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف روزانــه اب شــهر ‪ ۴۲۰‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه توســط‬ ‫چاه هــا و ســد بــارزو تامیــن مــی شــود و در صــورت عــدم رعایــت‬ ‫الگــوی مصــرف‪ ،‬تابســتان را بــا قطعــی اب مواجــه خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۶۰‬درصد فاضالب شهری‬ ‫بندرترکمن به خلیج گرگان‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن گفــت کــه فقــط ‪ ۴۰‬درصــد از فاضــاب خانگــی ایــن شــهر بــه مرکــز‬ ‫تصفیه خانــه شهرســتان متصــل اســت و باقی مانــده بصــورت مســتقیم و بــدون تصفیــه بــه خلیــج‬ ‫گــرگان و منابــع زیرســطحی هدایــت می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫==‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏محکومیت پزشک متخلف به جزای‬ ‫نقدی‪،‬تعطیلیموسسه‪،‬توبیخکتبی‬ ‫و درج در پرونده‬ ‫دندانپزشــک گرگانــی بــه جــزای نقــدی ‪،‬تعطیلــی موسســه ‪،‬توبیــخ‬ ‫کتبــی و درج در پرونــده محکــوم شــد‬ ‫مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان عــام کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه گــزارش کمیســیون مــاده ‪ 11‬‏دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان مبنــی بــر اینکــه دندانپزشــک عمومــی مرتکــب تخلــف‬ ‫ایجــاد‏موسســه پزشــکی توســط افــراد متخصــص بــدون پروانــه‬ ‫کار و بکارگیــری افــراد فاقــد صالحیــت حرفــه ‏ای در موسســات‬ ‫پزشــگی گردید(دندانپزشــک متخلــف مجــوز فاقــد اعتبــار خــود را در‬ ‫اختیــار‏شــخص دیگــری قــرار داده اســت) لــذا پرونــده ای در ایــن‬ ‫خصــوص تشــکیل گردیــد‪.‬‏‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬پرونــده موصــوف بــه شــعبه هفتــم‬ ‫بــدوی تخصصــی ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات‏امــور بهداشــتی و‬ ‫درمانــی گــرگان ارجــاع و شــعبه مذکوربعــد از احضــار متهمیــن و‬ ‫رســیدگیهای‏قانونــی الزم و پــس از احــراز وقــوع تخلــف بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 2‬و ‪ 7‬قانــون تعزیــرات حکومتــی در امــور‏درمانــی ‪،‬دارویــی‬ ‫و بهداشــتی دندانپزشــک متخلــف را بــه پرداخــت جــزای نقــدی‬ ‫بــه مبلــغ چهارصــد‏و پنجــاه میلیــون ریــال و تعطیلــی موسســه و‬ ‫توبیــخ کتبــی و درج در پرونــده محکــوم نمــود‪.‬‏‬ ‫عبدالغفــور غــراوی جمعــه گفــت ‪ :‬حجــم فاضــاب شــهر در فصــول مختلــف متغییــر اســت و‬ ‫نمی تــوان عــدد ثابتــی بــرای میــزان فاضالبــی کــه بــه ســوی خلیــج گــرگان منتهــی اســت ارائــه کــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وضعیــت مدیریــت فاضــاب شــهرهای ســاحلی گلســتان بــه ســبب برخــی‬ ‫کمبودهــای ناشــی از دوره هــای گذشــته تــا رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد‬ ‫و بهســازی شــبک ه جم ـع اوری و تصفیــه همــه فاضــاب شــهر از تــوان دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫شهرســتان و اســتان خــارج اســت‪.‬‬ ‫طــی روزهــای اخیــر تعــدادی از بومیــان و مســافران در تمــاس بــا خبرنــگاران از رونــد هدایــت‬ ‫مســتقیم فاضــاب شــهری بندرترکمــن بــه ســوی خلیــج گــرگان انتقــاد کــرده و خواســتار پیگیــری‬ ‫موضــوع شــدند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مســتندات ارائــه شــده از ســوی شــهروندان‪ ،‬پســاب تصفیه شــده فاضــاب بندرترکمــن‬ ‫هــم الودگــی غیــر متعارفــی دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار بندرترکمــن الودگــی پســاب هدایــت شــده از ســوی تصفیه خانــه بــه ســمت خلیــج گــرگان‬ ‫را تاییــد نکــرد و گفــت ‪ :‬تاکنــون گزارشــی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده اســت ‪.‬‬ ‫غــراوی ادامــه داد ‪ :‬مقــرر شــده تــا کانــال موجــود بیــن تصفیه خانــه تــا خلیــج گــرگان الیروبــی و‬ ‫عملیــات انتقــال پســاب بــا رونــد مطلوب تــری انجــام شــود ‪.‬‬ ‫وی بــه فعالیــت واحــد اب شــیرین کن در ایــن شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬پســاب ایــن‬ ‫واحــد اب شــیرین کن در طــول مســیر بــه فاضــاب شــهری وارد می شــود و ایــن امــر رقیق ترشــدن‬ ‫فاضــاب منتهــی بــه خلیــج گــرگان را در پــی دارد‪.‬‬ ‫به کارگیری ظرفیت های‬ ‫دادستانی برای خدمتگزاری‬ ‫به مردم و احیای حقوق عامه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جــواد فرامــرزی در مراســم بدرقــه دومیــن گــروه دانشــجویان اعزامــی بــه اردوهــای جهــادی قــرارگاه‬ ‫شــهید «تولّــی» گنبــدکاووس افــزود‪ :‬اعــزام دانشــجویان گلســتانی بــه اردوهــای جهــادی از ‪۱۵‬‬ ‫تیرمــاه اغــاز شــده و تــا پایــان تابســتان امســال ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی تعــداد روســتاهای هــدف گروه هــای جهــادی دانشــجویی گلســتان طــی تابســتان امســال را‬ ‫‪ ۶۰‬روســتای کمتــر برخــودار اســتان اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬مــدت اقامــت هــر گــروه جهــادی‬ ‫در مناطــق روســتایی ‪ ۱۰‬روز اســت و در ایــن مــدت پشــتیبانی های الزم از انهــا توســط ادارات و‬ ‫نهادهــای مختلــف انجــام می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرامــرزی‪ ،‬بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا گلســتان در تعطیــات نــوروز امســال هــم ‪۶۰۰‬‬ ‫دانشــجو را در قالــب اردوهــای جهــادی بــه مناطــق روســتایی کمترتوســعه یافتــه اعــزام کــرده بــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه فنــی و حرفـه ای گلســتان هــم در ایــن مراســم از نام نویســی ‪ ۶۵۰‬دانشــجو از پنــج‬ ‫مرکــز و دانشــکده ایــن مرکــز امــوزش عالــی جهــت اعــزام بــه اردوهــای جهــادی خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫اعــزام ایــن دانشــجویان بــا همــکاری ناحیــه بســیج دانشــجویی ســپاه نینــوا اســتان و در قالــب‬ ‫قــرارگاه جهــادی شــهید «حســن طهرانــی مقــدم» صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫منصــور غفــاری افــزود‪ :‬تعــدادی از ‪ ۴۵‬دانشــجوی اعزامــی بــه اردوهــای جهــادی در گنبــدکاووس از‬ ‫دانشــجویان دانشــکده دخترانــه کوثــر ایــن شهرســتان هســتند و دانشــگاه حمایت هــای الزم را از‬ ‫ایــن اردوهــا انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گلســتان هــم اکنــون افــزون بــر چهــار هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دانشــجو و حــدود ‪ ۶۰۰‬اســتاد و مربــی اموزشــی دارد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس هــم در ایــن مراســم بــا مهــم دانســتن مســاله جهــاد تبییــن مدنظــر‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب و ضــرورت تــاش همگانــی بــرای تحقــق منویــات معظــم لــه‪ ،‬گفــت‪ :‬اردوهــای‬ ‫جهــادی یکــی از مصادیــق جهــاد تبییــن اســت کــه یــاداور روحیــه جهــادی دوران اغازیــن انقــاب و‬ ‫جنــگ تحمیلــی می باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ‪ :‬دادســتانها بایــد همــه ظرفیــت هــای مدعــی العمومــی را‬ ‫بــرای احیــای حقــوق عامــه و خدمتگــزاری بــه مــردم اســتان بــه کار بگیرنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه شــورای هماهنگــی دادســتان هــای اســتان‬ ‫گلســتان از انــان خواســت‪ :‬در بازدیدهــای میدانــی از حــوزه هــای قضایــی خــود ‪ ،‬اســیبهای‬ ‫اجتماعــی و اهمــال دســتگاه هــای اجرایــی در خدمــت رســانی بــه مــردم را شناســایی کننــد و‬ ‫از متولیــان امــر اجــرای ان را بخواهنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قاطعیت دادســتان ها‬ ‫در ســامت عمــل و اخــاق اســت گفــت‪ :‬حفاظــت از جــان ‪ ،‬مــال و نامــوس مــردم بــه‬ ‫دادســتان هــا ســپرده شــده اســت و بایــد در برخــورد بــا متخلفــان و حفــظ حقــوق مــردم ‪،‬‬ ‫قاطــع و قانونــی عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان بــر اهمیــت تامیــن امنیــت مــردم هــم تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در برخــورد بــا مجرمانــی کــه امنیــت و اســایش مــردم را مختــل مــی کننــد بــه ویــژه‬ ‫گردنکشــانی کــه مــردم جــرات اعــام شــکایت علیــه انــان را ندارنــد‪ ،‬قاطعانــه و بــدون‬ ‫اغمــاض عمــل کننــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬بازدیــد از زنــدان ‪ ،‬بررســی میدانــی مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــه ویــژه‬ ‫دانــش بنیــان هــا و پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی و افرایــش ابــاغ الکترونیــک اوراق‬ ‫قضایــی از دیگــر مــواردی اســت کــه دادســتان هــا بایــد در صــدر اقدامــات خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫دادستان مرکز استان گلستان هم در این جلسه از دادستان های سراسر استان خواست‪:‬‬ ‫اقتداری که قانونگذار در اختیار انان قرار داده است در جهت حفظ منافع عمومی به کار گیرند‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا اشــاره انســجام و اقتــدار دســتگاه قضایــی اســتان بــا تــاش هــای رئیــس‬ ‫کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه پشــتوانه ایــن اقتــدار و نیــروی جوانــی دادســتان هــای‬ ‫سراســر اســتان از هیــچ تــاش بــرای حقــوق عامــه و پیشــگیری از جــرم و ایجــاد امنیــت ‪،‬‬ ‫کوتاهــی نمــی کنیــم‪.‬وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تنهــا چیــزی کــه بــه دادســتان‪ ،‬اقتــدار مــی دهــد ‪،‬‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم اســت افــزود‪ :‬در اتــاق دادســتانها بــه روی مــردم بــاز باشــد ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو تاکیــد کــرد ‪ :‬دادســتان هــا منتظــر گــزارش ظابطــان نباشــند و خودشــان‬ ‫بــا حضــور میدانــی در شــهرها و روســتاهای حــوزه هــای قضایــی‪ ،‬مشــکالت را شناســایی و در‬ ‫راســتای حفــظ حقــوق عامــه رفــع ایــن مشــکالت را از دســتگاه هــای اجرایــی پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫نشست دادستان های سراسر استان گلستان امروز در دادسرای مرکز استان برگزار شد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫‪ ۸۷‬درصد از قالی بافان‬ ‫خراسان شمالی فاقد بیمه‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪۲۴ :‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۶۰‬نفــر معــادل ‪ ۸۷‬درصــد از قالی بافــان ایــن اســتان بیمــه نیســتد کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه همــکاری بیشــتری انجــام دهــد‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ ۲۶ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر بافنــده در خراســان شــمالی دارای کارت قالی بافــی‬ ‫هســتند و بیمــه شــدن تنهــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬بافنــده در اســتان رقــم بســیار ناچیــزی اســت و زیبنــده قطــب‬ ‫تولیــد فــرش دورو و ترکمــن نیســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی ایــن فعــاالن اقتصــادی کــه بــا زحمــت بســیار زیــادی فــرش مــی بافنــد منتظــر‬ ‫اســتفاده از مزایــای بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر در ایــن اســتان بــا انــواع مختلفــی در صنعــت فــرش اشــتغال دارنــد کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۶۰‬درصــد در‬ ‫روســتاها و ‪ ۴۰‬درصــد در شــهرها ســکونت دارنــد و بیشــتر افــراد کــم درامــد جامعــه را شــامل مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اداره کل تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی‪ ،‬ســهمیه جدیــدی را بــه قالی بافــان‬ ‫اختصــاص نــداده اســت و حــذف افــراد غیرفعــال در حــوزه فــرش تنهــا راه ورود افــراد جدیــد بــه لیســت‬ ‫بیمــه شــدگان اســت‪.‬‬ ‫داودزاده‪ ،‬عضویــت در صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر را از راهکارهــا ی جدیــد بهــره‬ ‫منــدی از مزایــای بیمــه دانســت و گفــت‪ :‬در این بــاره اطــاع رســانی انجــام شــده اســت و بافنــدگان از ایــن‬ ‫فرصــت اســتفاده کننــد‪ ،‬البتــه ایــن بیمــه مشــمول قالی بافــان شــهری نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیگیــری هــای زیــادی بــرای کســب ســهمه جدیــد بــرای بیمــه بافنــدگان فــرش‬ ‫دســتباف خراســان شــمالی انجــام شــد ولــی تاکنــون بــه نتایجــی دســت نیافتــه ایــم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ تنــوع قومیــت هــا و فرهنــگ هــا‪ ،‬ظرفیــت هــای بســیار بــاال در تولیــد فــرش‬ ‫دســتباف دارد و شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی و ترکمــن هســتیم و فــرش‬ ‫ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد مــی شــود هــم ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای‬ ‫ایــن منطقــه محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫در خراســان شــمالی ‪ ۱۲۰‬کارگاه غیرمتمرکــز قالــی بافــی وجــود دارد و بیــش از ‪ ۲۶‬هــزار نفــر بافنــده فعــال‬ ‫در ایــن صنعــت مشــغول بــه بافــت هســتند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫شکارچی متخلف در اسفراین‬ ‫دستگیر شد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از دســتگیری شــکارچی‬ ‫غیــر مجــاز کــه اقــدام بــه شــکار‏و نگهــداری کلــه بزکوهــی و قــوچ‬ ‫اوریــال مــی نمــود ‪ ،‬در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیس‪،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا » بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫گفــت ‏‏‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر شــکار و نگهــداری‬ ‫تعــدادی کلــه بزکوهــی و قــوچ اوریــال توســط‏شــکارچی غیر مجاز‬ ‫در ســطح شهرســتان ‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پاســگاه‬ ‫ســارمران‏قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه مامــوران پاســگاه ســارمران شــکارچی‬ ‫متخلــف راشناســایی نمودنــد‪،‬‏افــزود ‪ :‬مامــوران پــس از اخــذ‬ ‫مجــوز قضائــی ‪ ،‬در بازرســی از منــزل وی تعــداد ‪ 2‬عــدد کلــه‬ ‫بزکوهــی‏‪،‬یــک عــدد قــوچ اوریــال ‪،‬یــک عــدد پوســت نمــک زده‬ ‫کــه متعلــق بــه گونــه هــای حیــات وحــش پــارک‏ملــی ســالوک‬ ‫می باشــد کشــف و ضبــط شــد ‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ روهنــا بــا بیــان اینکــه در ایــن رابطــه یــک نفــر متهــم‬ ‫دســتگیر و بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‏مراجــع قضائــی اعــزام شــده‬ ‫اســت خاطرنشــان کرد‪:‬بــا توجــه بــه حساســیت هــای ویــژه در حــوزه‬ ‫ط زیســت ‪،‬پلیــس بــا جدیــت تمــام بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫‏محیــ ‬ ‫خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫ت در زندگی‬ ‫نبود مهار ‬ ‫مشترکزوج هایگلستانی ‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫فقــط چنــد مــاه از لحظـ ه امضــای ســارا در دفتــر ازدواج گذشــته کــه‬ ‫او ایــن بــار بــا چشــمانی اشــک بار ارام ارام از پله هــای دفترخانــه‬ ‫پاییــن می ایــد‪ .‬شناســنامه ای کــه مهــر طــاق در ان حــک شــده را‬ ‫در دســت دارد و در ایــن خیــال اســت کــه چــرا در انتخــاب شــریک‬ ‫زندگــی وســواس بیشــتری نداشــت تــا عمــر زندگــی مشــترکش‬ ‫طوالنی تــر و همیشــگی باشــد؟‬ ‫در مســیر خانــه کــه امــروز بــرای ســارای ‪ ۲۶‬ســاله طوالنی تــر از‬ ‫همیشــه اســت خاطره هــای گذشــته در ذهنــش مــرور می شــود تــا‬ ‫راهــی بــرای جبــران ان اتفاقــات پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫شــاید اگر کمی شــجاعت بیشــتری داشــت و نصیحت بزرگ ترها به‬ ‫خصــوص خواهــرش را پیــش از نشســتن پــای ســفره عقــد می شــنید‬ ‫چــرخ روزگار ان گونــه کــه تصــورش را می کــرد برایــش می چرخیــد امــا‬ ‫حــاال دیگــر کار از کار گذشــته اســت‪.‬‬ ‫چنــد ســاعت قبــل از مراســم عقــد‪ ،‬پیــام رد و بــدل شــده ای را در‬ ‫تلفــن همــراه نامــزدش دیــد کــه در ان هنــگام عاقالنه تریــن کار‪،‬‬ ‫انصــراف از ازدواج بــود امــا ســارا اراده ای بــرای انصــراف و پشــیمانی‬ ‫نداشــت؛ کار بزرگــی کــه شــاید یکــی از دالیــل ان خــودداری او از‬ ‫شــرکت در دوره هــای پیــش از ازدواج بــود‪.‬‬ ‫ســارا و مســعود یکــی از چهــار هــزار و ‪ ۸۱۶‬زوج طــاق گرفتــه پارســال‬ ‫گلســتان هســتند کــه از ادامــه زندگــی مشــترک بــا هــم منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد شــماری از کارشناســان افزایــش طــاق در دهه های اخیر‬ ‫شــتاب بیشــتری گرفته که خیانت‪ ،‬مشــکالت اقتصادی و عدم بلوغ‬ ‫فکــری بــه خصــوص در زمــان انتخاب شــریک زندگــی‪ ،‬از جمله دالیل‬ ‫اصلــی بــروز ان بــه خصــوص در شــهرهای بزرگ اســت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران همــکاری همــه دســتگاه ها بــرای امــوزش هــای پیــش‬ ‫از ازدواج‪ ،‬مهارت هــای زندگــی و مشــاوره های تخصصــی را بــرای‬ ‫کاهــش طــاق الزم می داننــد‪ .‬‬ ‫​ نقش چشمگیر اعتقادات مذهبی در کاهش طالق‬ ‫عدم رعایت فاصله طولی‪،‬‬ ‫مرگ راننده وانت را رقم زد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از برخــورد یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی ‪ 206‬و پیــکان‏وانــت در محــور شــیروان‪ -‬فــاروج بــا یــک‬ ‫کشــته خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد تصــادف خــودروی ‪ 206‬و پیــکان‬ ‫وانــت در کیلومتــر ‪ 4‬محــور‏‏«شــیروان‪ -‬فــاروج» بالفاصلــه گشــت‬ ‫انتظامــی‪ ،‬پلیــس راه و عوامــل اورژانــس بــه محــل اعــزام‏شــدند‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه راننده خــودروی پیکان وانت‬ ‫بــه علــت شــدت جراحــات وارده‏در بیمارســتان فــوت کــرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬علــت وقــوع ایــن حادثــه عــدم رعایــت فاصلــه طولی توســط‬ ‫‏راننــده خــودروی ‪ 206‬اعــام شــده اســت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان از راننــدگان عزیــز خواســت تــا‬ ‫حیــن رانندگــی‪ ،‬ســرعت مطمئنــه را‏رعایــت و از هرگونــه ســرعت‬ ‫و ســبقت غیرمجــاز‪ ،‬انحــراف ناگهانــی و رانندگــی در حالــت‬ ‫خســتگی‏و خــواب الودگــی خــودداری کننــد تــا شــاهد چنیــن‬ ‫حــوادث ناگــواری نباشــیم‏‪.‬‬ ‫مــدرس دانشــگاه و جامعــه شــناس و فعــال فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫هرچنــد اقتصــاد و مشــکالت معیشــتی ریشــه اصلــی جدایی هــا بــه‬ ‫شــمار مـی رود امــا زیرمجموعه هایــی ماننــد تغییــر نگــرش نســبت بــه‬ ‫زندگــی مشــترک‪ ،‬اعتمــاد بــه نفــس کاذب‪ ،‬فردگرایــی‪ ،‬ازدواج در ســن‬ ‫پاییــن‪ ،‬ضعــف مهــارت های زناشــویی‪ ،‬مشــکالت اخالقی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و جنســی دالیــل اصلــی طالق هــای امــروزی اســت‪.‬‬ ‫محتــرم قلی پــور افــزود‪ :‬تقویــت اعتقــادات مذهبــی نقــش ویــژه ای‬ ‫در کاهــش طــاق دارد و در جامعــه امــروز بــا کمرنــگ شــدن تعلقــات‬ ‫مذهبــی در برخــی خانواده هــا و بــه خصــوص زوجیــن جــوان‪ ،‬مــوارد‬ ‫اخالقــی نادیــده گرفتــه شــده و احتــرام گذاشــتن به یکدیگــر فراموش‬ ‫می شــود کــه می توانــد در ادامــه منجــر بــه طــاق شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اســتفاده مــداوم از تلفــن همــراه و شــبکه های‬ ‫مجــازی و تماشــای برنامه هــای ماهــواره ای‪ ،‬ســردی روابــط و جدایــی‬ ‫عاطفــی زوجیــن را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس دانشــگاه بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنگ ســازی بــرای‬ ‫کاهــش طــاق گفــت‪ :‬مشــاوره قبــل ازدواج بــرای شــناخت بیشــتر‬ ‫طرفیــن‪ ،‬امــوزش و کســب مهارت هــای زندگــی تاثیــرات مثبتــی در‬ ‫کاهــش اســیب اجتماعــی طــاق دارد‪.‬‬ ‫نقش کلیدی رسانه ها برای ترویج مشاوره قبل ازدواج‬ ‫اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشــهر‬ ‫هــم گفــت‪ :‬زوجیــن بــه دالیــل بســیاری از جملــه فقــدان مهــارت‬ ‫زندگــی‪ ،‬فعالیــت بــدون ضابطــه در فضــای مجــازی‪ ،‬ارمــان‬ ‫گرایــی‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬بیمــاری هــای روانــی‪،‬‬ ‫اختــال شــخصیت‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اضطــراب و وســواس در ارتبــاط‬ ‫بــا یکدیگــر دچــار مشــکل مــی شــوند‪.‬‬ ‫کاظــم شــریعت نیا بــا تاکیــد بــر ضــرورت انجام مشــاوره پیــش و پس‬ ‫از ازدواج اظهــار داشــت‪ :‬حمایــت بیمه هــا از خدمــات مشــاوره هــای‬ ‫روانشــناختی در اســتقبال خانواده هــا نقــش چشــمگیری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان رســانه ها می تواننــد بــا تولید محتواهای‬ ‫مناســب و مســتمر‪ ،‬نســل جــوان را بــه شــرکت در جلســات مشــاوره‬ ‫ازدواج ترغیــب کنند‪.‬‬ ‫اســتادیار رشــته روانشناســی دانشــگاه ازاد اســامی ازادشــهر بــه‬ ‫عوامــل مهــم جدایــی زوجیــن اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ماهــواره‪ ،‬فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬دخالــت خانواده هــا و مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی در‬ ‫گرایــش بــه طــاق تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــخصیت ســالم بــدون اختــال کــه الگوهــای تکــرار‬ ‫شــونده ناســازگار را نــدارد بــا یادگیــری از چالش هــا و مشــکالت‬ ‫زندگــی گــذر می کنــد و فــرد را در مهــارت زندگــی‪ ،‬خوداگاهــی و کنتــرل‬ ‫اضطــراب توانمنــد می ســازد‪.‬‬ ‫شــریعت نیا بــا اشــاره بــه اســیب های طــاق افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ورود ‪ 700‬قاضی جدید‬ ‫تا پایان امسال به بدنه‬ ‫دستگاه قضایی کشور‬ ‫مدیــر کل امــوزش قــوه قضاییــه در مراســم افتتــاح مرکــز‬ ‫کارامــوزی قضایــی گلســتان در گــرگان ایــن خبــر را اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی کنیــم امســال در مجمــوع ‪ 700‬کارامــوز‬ ‫قضایــی پــس از طــی دوره کارامــوزی وارد بدنــه دســتگاه قضایــی‬ ‫کشــور شــوند ‪.‬‬ ‫مهــدی جوهــری افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــا همــت رئیــس کل‬ ‫دادگســتری گلســتان و فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم‬ ‫جهــت برگــزاری دوره کارامــوزی قضایــی ‪ ،‬امــروز شــاهد راه‬ ‫انــدازی ســیزدهمین مرکــز ی کشــوری کارامــوزی قضایــی قــوه‬ ‫قضاییــه در گــرگان هســتیم‪.‬‬ ‫جوهــری ادامــه داد‪ :‬در گلســتان زیرســاخت هــای خوبــی از‬ ‫حیــث ســخت افــزاری و نــرم افــزاری وجــود دارد و ان شــاء اللــه‬ ‫دوره هــای کارامــوزی بیشــتری هــم در اینــده بــه ایــن مرکــز‬ ‫اختصــاص داده خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫ســیزدهمین مرکــز کارامــوزی قــوه قضاییــه کشــور امــروز در‬ ‫اســتان گلســتان اغــاز بــه کار کــرد ‪.‬‬ ‫جنســیت افــراد پــس از جدایــی اســیب های متفاوتــی از جملــه‬ ‫محدودیــت در روابــط اجتماعــی‪ ،‬ســرزنش نزدیکان‪ ،‬احســاس تنهایی و‬ ‫ترد شــدگی‪ ،‬اضطراب و افســردگی را در پی خواهد داشــت و به یقین‬ ‫بیشــترین اســیب را جــدا از زوجیــن در فرزنــدان انهــا شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش طالق هــای رســمی‪ ،‬غیررســمی‬ ‫و عاطفــی‪ ،‬ضــرورت امــوزش و محافظــت از خانواده هــا از طریــق‬ ‫امــوزش و رســانه بیــش از پیــش احســاس می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬تا ‪ ۳۶‬سال‪ ،‬بیشترین بازه سن طالق گلستانی ها‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفت‪ :‬ســال گذشــته چهــار هــزار و ‪۸۱۶‬‬ ‫واقعــه طــاق در گلســتان ثبــت شــد کــه از ایــن تعــداد طــاق ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۷۴۳‬واقعــه در مناطــق شــهری و بقیــه مختــص نقــاط روســتایی بــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مطیــع افــزود‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون هــم بیــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬طــاق در گلســتان ثبــت شــد کــه ‪ ۱۰.۹‬درصــد کمتــر از مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال جــاری بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬ازدواج در‬ ‫ایــن اســتان ثبــت شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪۱۹.۶‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۶‬هــزار و ‪۸۶۸‬‬ ‫ازدواج در گلســتان ثبــت شــد کــه ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۹۰‬واقعــه مربــوط بــه‬ ‫مناطــق شــهری و بقیــه بــرای روســتاها بــود‪.‬‬ ‫مطیع گفت‪ :‬میانگین ســن طالق مردان گلســتان در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۶.۳‬ســال و زنــان ‪ ۳۱.۷‬ســال و میانگیــن ســن ازدواج مــردان ‪۲۸.۹‬‬ ‫ســال و زنــان ‪ ۲۳.۸‬ســال بــود‪ .‬‬ ‫کاهش مراجعه برای استفاده از مشاوره تخصصی ازدواج‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۶۱۷‬زوج متقاضــی طــاق در ســامانه «تصمیــم» ثبت نــام کــرده و‬ ‫از مشــاوره بهزیســتی برخــوردار شــدند کــه نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۱۲‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی افــزود‪ :‬بیشــترین امــار متقاضیــان طــاق مربــوط بــه‬ ‫گــرگان و کمتریــن ســازش نیــز مربــوط بــه شهرســتان گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اعتیــاد‪ ،‬عــدم مســئولیت پذیری همســر‪،‬‬ ‫خیانــت‪ ،‬عــدم تســلط بــه تکنیک هــای مهــارت هــای زندگــی و دخالــت‬ ‫خانواده هــا را می­ تــوان از عوامــل مهــم تــرک زندگــی مشــترک و رجــوع‬ ‫بــه گزینــه جدایــی در اســتان گلســتان دانســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــاق باعــث بــروز عوامــل و پیامدهــای مختلفــی‬ ‫در خانــواده‪ ،‬کــودکان‪ ،‬زوجیــن و جامعــه از جملــه افــت تحصیلــی‪،‬‬ ‫اســیب های روحــی و روانــی‪ ،‬بی تفاوتــی نســبت بــه مســائل اجتماعی‪،‬‬ ‫گرایــش بــه مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی‪ ،‬روابــط خــارج از‬ ‫چارچــوب شــرعی و قانونــی‪ ،‬خشــونت‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬افســردگی‪ ،‬بدبینــی‬ ‫و ســوءظن می شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫حق انتخاب و ذبح‬ ‫با چکش برقی!‬ ‫اقتصــاد در همــه جــای دنیــا پیچیــده اســت در مملکــت مــا‬ ‫پیچیــده تــر! الکــردار مثــل هــزارالی شــکم گوســفند در حــال‬ ‫قاچــاق اســت کــه هــر طرفــش را مــی گیــری از طــرف دیگــر‬ ‫در مــی رود‪ .‬شــرکت هــای ماســت بنــدی و خــودرو ســازی را از‬ ‫یــک طــرف جریمــه میلیــاردی مــی کننــد‪ ،‬از طــرف دیگــر همــان‬ ‫شــرکت هــا بــه عنــوان شــرکت تجــاری برتــر معرفــی مــی کننــد! از‬ ‫ســویی ثبــت ســفارش کاالهایــی کــه در مملکــت فــراوان اســت‬ ‫ممنــوع اســت‪ ،‬از طــرف دیگــر ســالی چنــد صــد تــن ســنگ و پــا‬ ‫و ســنجاق قفلــی وارد مملکــت مــی شــود! برنــج پاکســتانی با گاز‬ ‫تهاتــر مــی شــود‪ .‬عبدالرضــا موســوی رئیــس انجمن شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی فرمــوده انــد کــه قیمــت یــک چلوکبــاب بــا نوشــابه و‬ ‫دســر و مخلفــات زیــر یــک میلیــون نیســت و بیشــتر از قیمــت‬ ‫بلیــط هواپیماســت‪ .‬جنــاب تــاج کــه قــرارداد ترکمنچــای فوتبالــی‬ ‫را منعقــد کــرده و ‪ 200‬میلیــارد تومــان بــه فوتبــال مملکــت ضــرر‬ ‫زده اســت دوبــاره بــرای انتخابــات فوتبــال کاندیــدا و تائیــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬خالصــه مــا کــه از ایــن هــزار الی مخــوف اقتصــاد و‬ ‫مافیــای اقتصــاد چیــزی ســر در نیاوردیــم‪.‬‬ ‫امــا یکــی دیگــر از مقــوالت پــر پیــچ و خــم اقتصــادی بحــث دام‬ ‫و دامــداری اســت‪ .‬االن هــم بــه ســامتی عــده ای بــه قاچــاق‬ ‫دام زنــده روی اورده انــد و اگــر در فرانســه و المــان صحبــت از‬ ‫تولیــد سوســیس و کالبــاس از گوشــت اســب زیــاد اســت‪ ،‬اینجــا‬ ‫نقــدا ً«شــد از گاو گیتــی پــر از گفت گــوی‪ »...‬رئیــس شــورای‬ ‫تامیــن دام کشــور در گفت وگــو بــا یــک برنامــه رادیویــی گفت‪ ،‬به‬ ‫علــت فقــر مراتــع‪ ،‬کم ابــی و گرمــا بایــد بخشــی از دام را از حیطه‬ ‫دامــدار خــارج و صــادر کنیــم‪ .‬بــا صــادرات یــک راس دام اساســا‬ ‫ســبب رونــق تولیــد ‪۱۰۰‬راس خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫منصــور پوریــان افــزود‪ :‬بــا ایــن حــال وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫صــادرات دام زنــده را ممنــوع کــرده اســت‪ (.‬بــه نقــل از جرایــد)‬ ‫هــر چنــد صــادرات دام ســبک و ســنگین موافقــان و مخالفانــی‬ ‫دارد ولــی اقتصــاد کاری بــه مخالفــان و موافقــان نــدارد و بــا‬ ‫عنایــت بــه قانــون نــا ننوشــته «گرانــی در داخل ‪ ،‬قاچــاق از خارج‬ ‫و گرانــی در خــارج‪ ،‬قاچــاق از داخــل» فعــا ًاوضــاع کشمشــی‬ ‫اســت‪ .‬فلــذا بــه شــیوه معهــود و رســم مالــوف چنــد پیشــنهاد‬ ‫راهبــردی در ایــن خصــوص ارائــه مــی شــود‪:‬‬ ‫الــف) تغییــرات دائمــی قیمــت دام زنــده‪ :‬توصیــه مــی شــود‬ ‫قیمــت دام و گوشــت را بــه صــورت روزانــه یــا هفتگــی کــم و‬ ‫زیــاد کنیــم‪ .‬بــا ایــن شــیوه قاچاقچیــان در قاچــاق دام بــه خــارج‬ ‫از کشــور یــا قاچــاق بــه داخــل کشــور دچــار ســردرگمی شــوند و‬ ‫اگــر یــک مــاه بــا ایــن شــیوه کار کننــد طــرف مقابــل در اون ور‬ ‫اب صدایــش در مــی ایــد کــه « داداش باالخــره چــه کاره ای ؟!‬ ‫میخــوای صــادر کنــی؟! وارد کنــی؟! مــی خــوای قاچــاق معکــوس‬ ‫کنــی؟! تکلیــف مــا رو مشــخص کــن‪ .‬چــرا اینقــدر شــل کــن‬ ‫ســفت کــن در مــی اری؟»‬ ‫ب) اســتفاده از سیســتم هــای رد یابــی‪ :‬راه دیگــر مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق دام ‪ ،‬اســتفاده از سیســتم نــاو بــری فضایــی‬ ‫بیــدو(‪ )Beidou‬مــی باشــد‪ .‬نــه پــدر جــان ‪ GPS‬دیگــر از مــد‬ ‫افتــاده اســت و جــواب نمــی دهــد‪ .‬بــا ایــن شــیوه مــدرن رد یابــی‬ ‫دام حتــی اگــر شــنزبه هــم باشــد ( همــان گاو معــروف کلیلــه و‬ ‫دمنــه) یــا بزبــز قنــدی از نقشــه هــا و جیــک و پیک شــان اگاه می‬ ‫شــویم و نمــی تواننــد از ابــادی بیــرون برونــد چــه برســد بــه اینکــه‬ ‫بتواننــد از مــرز خــارج شــوند!‬ ‫پ) حــق انتخــاب بــه دام‪ :‬البتــه ازاد گذاشــتن دام هــا بــرای‬ ‫خــروج از مــرز هــم یــک راهــکار دیگــر اســت‪ .‬یعنــی دام هــا را تــا‬ ‫لــب مــرز ببریــم تــا خودشــان تصمیــم بگیرند حاضر بــه مهاجرت‬ ‫و زنــده زنــده پوســت شــدن و ذبــح بــا چکــش برقــی هســتند یــا‬ ‫نــه؟! باالخــره بایــد بــه انهــا هــم حــق انتخــاب بدهیــم!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫تقویت قاطعیت در تصمیم گیری‬ ‫با ‪ ۱۲‬راهکار اثربخش‬ ‫هدی جباری‬ ‫نشانه های رفتار سمی‬ ‫در اعضای نزدیک خانواده‬ ‫واژه خانــواده احساســات مختلفــی را در قلــب و‬ ‫ذهــن ایجــاد می کنــد‪ .‬بایــد نگاه هــای کلیشــه ای را‬ ‫کنــار گذاشــت و پذیرفــت کــه همیشــه خانــواده بســتر‬ ‫امــن و شــادی بــرای زندگــی نیســت‪ .‬در بعضــی از‬ ‫مــوارد‪ ،‬تجربه هــای ناخوشــایند زیســتن در کنــار‬ ‫افــرادی ازاردهنــده بــا رفتارهــای ســمی‪ ،‬چیــزی‬ ‫فراتــر از دلخــوری و ناامیــدی اســت‪ .‬زندگی کــردن بــا‬ ‫ادم هــای ســمی و ازاردهنــده می توانــد اســترس و‬ ‫اضطــراب را بخشــی جدایی ناپذیــر از وجــود هــر فــرد‬ ‫کنــد‪ .‬امــا افــراد ســمی و خانــواده ناخوشــایند دقیقــا‬ ‫چــه ویژگی هایــی دارنــد ؟ تشــخیص چنیــن چیــزی‬ ‫ســخت اســت‪ .‬دسـت کم تــا زمانــی کــه بــا خانواده تــان‬ ‫زندگــی می کنیــد‪ ،‬تشــخیص ســمی بودن افــراد کمــی‬ ‫دشــوار خواهــد بــود‪ .‬بــرای تشــخیص اینکــه اعضــای‬ ‫خانواده تــان رفتارهــای ســمی دارنــد یــا نــه‪ ،‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪ .‬نشــانه هایی وجــود دارد کــه بــه شــما‬ ‫در شــناخت ادم هــای اطرافتــان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫به کودکی هایتان سفر کنید‬ ‫بســیاری از افــراد تــا زمانــی کــه بــه بزرگ ســالی‬ ‫نرســند‪ ،‬تاثیــر خانــواده بــر زندگــی و روانشــان را درک‬ ‫نخواهنــد کــرد‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نقــش‬ ‫خانــواده و اثــرات ان بــر زندگــی همــه مــا بســیار‬ ‫بیشــتر از ان خواهــد بــود کــه بــه نظــر می رســد‪ .‬گاهــی‬ ‫ناخوشــی ها و وقایــع بــدی در مســیر زندگــی یــک‬ ‫خانــواده رخ می دهــد‪ .‬ایــن مســئله باعــث می شــود‬ ‫کــه واژه خانــواده در ذهــن اعضــای ان‪ ،‬تداعی کننــده‬ ‫احساســات منفــی باشــد‪.‬‬ ‫پــس همان قــدر کــه ایــن واژه می توانــد بــار و‬ ‫احساســی مثبــت در ذهــن و قلــب افــراد ایجــاد کنــد‪،‬‬ ‫امــکان دارد کــه خاطــرات و حس هــای نامطلوبــی هــم‬ ‫بــه همــراه بیــاورد‪ .‬شــاید هــم بــا شــنیدن نــام خانواده‪،‬‬ ‫امیــزه ای از هــر دوی ایــن احساســات در افــراد شــکل‬ ‫بگیــرد‪ .‬اگــر دوســت داریــد کــه زندگــی خانوادگی تــان‬ ‫را مــرور کنیــد و ببینیــد کــه خانــواده برایتــان دقیقــا‬ ‫چــه معنایــی دارد و ایــا در محیطــی نامناســب بــا افــراد‬ ‫ســمی بــزرگ شــده اید و حتــی همچنــان خانواده تــان‬ ‫چنیــن ویژگی هایــی دارنــد یــا نــه‪ ،‬بایــد بــا مشــخصات‬ ‫محیــط و افــراد ســمی بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خانــواده از شــما اســتانداردهای غیرمعقولــی‬ ‫انتظــار داشــته اند‬ ‫اعضــای خانــواده گاه بــه گاه نقش هــای مختلفــی‬ ‫بــر عهــده می گیرنــد تــا بــه شــیوه های متنوعــی‬ ‫بــه یکدیگــر کمــک کننــد‪ .‬هــر خانــواده ای همیشــه‬ ‫انتظاراتــی از اعضــای خــود دارد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بعضــی‬ ‫از خانواده هــا بــه فرزندانشــان یــاد می دهنــد کــه در‬ ‫شســتن ظرف هــای غــذا کمــک کننــد یــا از خواهــر و‬ ‫برادرهــای کوچکشــان مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن انتظــارات معقــول اســت امــا تــا زمانــی کــه‬ ‫مزاحــم بــازی‪ ،‬انجــام تکالیــف مدرســه و اســتراحت‬ ‫کــودک نشــوند‪ .‬اگــر شــما در خانــواده ای ســمی بــزرگ‬ ‫شــده باشــید‪ ،‬خواســته ها و انتظــارات غیرمعقولــی از‬ ‫شــما داشــته اند‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫وظیفــه نگهــداری از خواهــر و برادرهــای کوچک تــر‬ ‫به طــور کامــل بــر دوش شــما بــوده اســت؛‬ ‫رســیدگی بــه امــوری ماننــد اشــپزی یــا کارهــای‬ ‫دیگــری کــه بــرای کــودک راحــت نیســت‪ ،‬بــر عهــده‬ ‫شــما بــوده اســت؛‬ ‫در مســائل مربــوط بــه بزرگ ســاالن‪ ،‬از شــما انتظــار‬ ‫هــم دردی و همراهــی احساســی داشــته اند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در خانواده از شما سخت گیرانه انتقاد می شده است‬ ‫در همــه خانه هــا‪ ،‬والدیــن گاهــی از فرزندانشــان‬ ‫انتقــاد می کننــد‪ .‬امــا ایــن نقدهــا تــا زمانــی مشــکل زا‬ ‫نیســت کــه ســازنده باشــند و بــه رفتارهــای کــودک‬ ‫معطــوف باشــند‪.‬‬ ‫گاهی اوقــات‪ ،‬انتقادکــردن از کــودک حالــت تخریــب‬ ‫شــخصیت او را دارد و به جــای اینکــه باعــث اصــاح‬ ‫رفتارهــای اشــتباهش شــود‪ ،‬او را تحقیــر می کنــد‪.‬‬ ‫این گونــه احســاس دوست نداشــتنی بودن را در فــرد‬ ‫ب ـ ه وجــود م ـی اورد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در خانواده به رفع نیازهایتان توجه نشده است‬ ‫هیچ کســی بی نقــص نیســت‪ .‬همــه والدیــن‬ ‫اشــتباهاتی در تربیــت کــودک و بزرگ کــردن فرزنــدان‬ ‫دارنــد؛ مثــا گاهــی دچــار مشــکالت اقتصــادی‬ ‫می شــوند یــا در انجــام وظایفشــان اختاللــی ایجــاد‬ ‫می شــود؛ امــا بعضــی از نیازهــای فرزنــدان در دســته‬ ‫نیازهــای ضــروری قــرار می گیــرد و خانــواده بایــد‬ ‫انهــا را رفــع کند‪:‬ایجــاد نظــم و مقــررات در خانــه و‬ ‫محبــت بــه فرزندان؛ایجــاد مرزهــا و چارچوب هایــی‬ ‫در خانــه بــرای مدیریــت بهتــر اوضاع؛ایجــاد رفــاه بــرای‬ ‫فرزنــدان و مراقبــت از ســامتی انهــا؛‬ ‫توجه به تحصیل و اموزش فرزندان؛‬ ‫برطرف کردن نیازهای پایه مانند خوراک و لباس‪.‬‬ ‫اگــر در خانــواده ای بــه ایــن نیازهــا توجــه نشــود‪،‬‬ ‫یعنــی محیــط خانــواده بســیار ناســالم و اعضــای ان‬ ‫افــرادی ســمی هســتند‪.‬‬ ‫بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کنیــد‪:‬از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫والدینــی کــه بیــش از حــد از کــودکان خــود مراقبــت‬ ‫و محافظــت می کننــد‪ ،‬موجبــات رشــد و تربیــت‬ ‫نادرســت انهــا را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬فاطمه مهراسبی‬ ‫بــرای افــرادی کــه قاطعیــت ندارنــد و ان را در خودشــان تقویــت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری عــذاب اور اســت‪ .‬ایــن افــراد زمــان و‬ ‫انــرژی زیــادی را صــرف گرفتــن تصمیم هــای نه چنــدان مهــم‬ ‫می کننــد و وقتــی نیــاز دارنــد تصمیمــی مهــم بگیرنــد‪ ،‬حســابی بــه‬ ‫دردســر می افتنــد‪ .‬بــا خوانــدن ایــن مقاله متوجه می شــوید چگونه‬ ‫می توانیــد در تمــام جوانــب زندگــی خــود فــرد قاطعــی باشــید‪.‬‬ ‫بــرای تصمیم گیــری کامــا درســت بــه دو ابــزار نیــاز داریــم کــه هنــوز‬ ‫بشــر بهشــان دســت پیــدا نکــرده اســت‪ ،‬یعنــی همه چیزدانی و ماشــین‬ ‫زمــان! فقــط اگــر ایــن ابــزار را داشــته باشــیم می توانیــم از نتایــج‬ ‫تصمیم هایمــان اگاه شــویم و درســت ترین تصمیــم را بگیریــم‪.‬‬ ‫اولیــن اصــل قاطعیــت ایــن اســت کــه بدانیــد هیچ وقــت‬ ‫نمی توانیــد تصمیمــی بی نقــص بگیریــد؛ هرقــدر هــم گزینه هــا‬ ‫را سبک ســنگین کنیــد‪ ،‬در نهایــت احتمــال اشــتباه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وقتــی بــر ایــن ذهنیــت اشــتباه غلبــه کنیــد کــه شــما را از‬ ‫عواقــب تصمیم گیــری می ترســاند و وادارتــان می کنــد گزینه هــا‬ ‫را بیش ازحــد بررســی کنیــد‪ ،‬گام مهمــی در مســیر قاطع بــودن‬ ‫برداشــته اید‪ .‬نتیجــه ایــن ذهنیــت اشــتباه فقــط اتــاف انــرژی‪،‬‬ ‫انفعــال و حتــی فلــج تحلیلــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بررسی کنید نتیجه نهایی تصمیم تا چه زمانی تاثیر دارد‬ ‫اولیــن گام بــرای تبدیل شــدن بــه فــرد قاطــع‪ ،‬بررســی کردن‬ ‫تاثیــر نتیجــه نهایــی تصمیــم روی احســاس خــوب شماســت؛‬ ‫بررســی کنیــد تصمیــم شــما در یــک هفتــه‪ ،‬یــک مــاه و یــک‬ ‫ســال بعــد چــه نتایجــی خواهــد داشــت‪ .‬اگــر تاثیــر تصمیــم در‬ ‫بازه هــای زمانــی مختلــف زیــاد باشــد‪ ،‬حــق داریــد زمــان و انــرژی‬ ‫زیــادی بــرای بررســی ان صــرف کنیــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪،‬‬ ‫صــرف زمــان بیش ازحــد ممنــوع اســت! بعضــی از افــراد حتــی‬ ‫بــرای انتخــاب غــذا در رســتوران هــم مشــکل دارنــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه واقعــا تصمیــم مهمــی نیســت!‬ ‫بســیاری از افــراد فقــط به خاطــر تــرس از نتیجــه هنــگام‬ ‫تصمیم گیــری فلــج می شــوند‪ ،‬امــا وقتــی نتیجــه را در افــق زمانــی‬ ‫طوالنی تــری بررســی می کننــد‪ ،‬متوجــه می شــوند حتــی بدتریــن‬ ‫نتیجه هــا هــم بعــد از مدتــی ان چنــان تاثیــر نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از ازمون «تنها راه موجود» استفاده کنید‬ ‫وقتــی بیــن چنــد گزینــه مــردد هســتید‪ ،‬بــرای قاطعیــت بیشــتر‬ ‫تصــور کنیــد کــه فقــط یــک راه پیــش روی شماســت و بایــد ان‬ ‫را انتخــاب کنیــد‪ ،‬ســپس نتیجــه را بســنجید‪ .‬مثــا اگــر نمی دانیــد‬ ‫بــرای مســافرت تفریحــی خــود شــیراز را انتخــاب کنیــد یــا اصفهــان‬ ‫را‪ ،‬اول بــه ایــن فکــر کنیــد کــه تنهــا گزینــه پیــش روی شــما شــیراز‬ ‫اســت‪ .‬اگــر شــیراز تنهــا مقصــدی بــود کــه می توانســتید بــرای ســفر‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬چــه احساســی داشــتید؟‬ ‫همیــن ازمــون را بــرای اصفهــان هــم انجــام بدهیــد‪ .‬اگــر‬ ‫اصفهــان تنهــا شــهری بــود کــه می توانســتید بــرای ســفر انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬چــه احساســی داشــتید؟ اکنــون می توانیــد انتخــاب کنیــد‬ ‫کــه کــدام را ترجیــح می دهیــد‪ .‬اگــر نتیجــه بررســی هــر دو‬ ‫گزینــه یکــی بــود‪ ،‬یعنــی اولویــت انهــا یکســان اســت و فرقــی‬ ‫نــدارد کــدام را انتخــاب کنیــد‪ .‬پــس بــدون تردیــد‪ ،‬بلیــت خــود را‬ ‫بخریــد و از ســفرتان لــذت ببریــد!‬ ‫‪ .۳‬نتایج تصمیم های مختلف را با هم مقایسه کنید‬ ‫تصمیم گیــری همیشــه ســاده نیســت و حتــی قاطع تریــن افــراد‬ ‫هــم نمی تواننــد هنــگام تصمیم گیری هــای مهــم کامــا قاطعیــت‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬یکــی از راهکارهــا بــرای انتخــاب بهتریــن گزینــه‪،‬‬ ‫مقایســه نتایــج تصمیم هــای مختلــف بــا هــم اســت‪.‬‬ ‫مقایسه نتایج و تصمیم گیری قاطعانه‬ ‫تصــور کنیــد موقعیــت شــغلی جدیــدی بــه شــما پیشــنهاد شــده‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬امنه صرامی‬ ‫سواد مالی چیست‬ ‫و چه اهمیتی دارد؟‬ ‫وقتــی صحبــت از مهارت هــای زندگــی می شــود‪ ،‬اولیــن چیــزی‬ ‫کــه بــه ذهنتــان می رســد چیســت؟ پاســخ بســیاری از مــردم‬ ‫بــه ایــن ســوال مهارت هایــی مربــوط بــه حرفــه و شغلشــان یــا‬ ‫کارهــای روزمــره مثــل اشــپزی یــا حتــی نظافــت خانــه اســت‪،‬‬ ‫درحالی کــه ایــن مســائل تنهــا مهارت هــای مهــم زندگــی نیســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مهارت هــای مهــم کــه کمتــر کســی بــه ان توجــه می کنــد‬ ‫داشــتن ســواد مالــی اســت‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬ســواد مالــی را‬ ‫تعریــف می کنیــم و توضیــح می دهیــم چــرا اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫سواد مالی چیست؟‬ ‫بــه ترکیبــی از دانــش مالــی‪ ،‬اعتبــاری و مدیریــت بدهی هــا ســواد‬ ‫مالــی گفتــه می شــود کــه بــرای تصمیم گیــری مســئوالنه دربــاره‬ ‫امــور مالــی و انتخاب هــای روزمره مــان ضــروری اســت‪ .‬ســواد مالــی‬ ‫شــامل پرداخــت بدهــی‪ ،‬تولیــد بودجــه و درک تفــاوت ابزارهــای‬ ‫مالــی مختلــف اســت‪ .‬اگاهــی بــه ایــن مســائل بــر شــرایط مــادی‬ ‫خانــواده تاثیــر فراوانــی دارد‪ ،‬چــون باعــث می شــود والدیــن درامــد‬ ‫خــود را متعــادل کننــد‪ ،‬خانــه بخرنــد‪ ،‬هزینــه تحصیــل فرزندانشــان‬ ‫را تامیــن کننــد و منبــع درامــدی بــرای بازنشســتگی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در نظام هــای پیشــرفته و حتــی کشــورهای در حــال توســعه‬ ‫ماننــد ایــران‪ ،‬بی ســوادی مالــی بــر زندگــی مــردم تاثیــرات منفــی‬ ‫فراوانــی می گــذارد‪ .‬در تمــام کشــورهای جهــان صرف نظــر از‬ ‫مســائل اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و سیاســی‪ ،‬مصرف کنندگانــی‬ ‫زندگــی می کننــد کــه اصــول مالــی را نمی داننــد‪ .‬اگرچــه ســواد‬ ‫مالــی تــا حــدی بــا ســطح تحصیــات و درامــد مــردم مرتبــط‬ ‫اســت و بایــد انتخــاب کنیــد کــه می خواهیــد شــغلتان را عــوض‬ ‫کنیــد یــا نــه‪ .‬مزایــای شــغل فعلــی و شــغل جدیــد را بنویســید و‬ ‫انهــا را مقایســه کنیــد‪ .‬ایــن کار را ان قــدر ادامــه بدهیــد کــه کامــا‬ ‫مطمئــن شــوید یکــی از شــغل ها بهتــر از دیگــری اســت و پذیــرش‬ ‫ان منفعت هــای بیشــتر یــا ضررهــای کمتــری بــرای شــما دارد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مقایســه بــرای تغییــر شــغل فرضــی اســت و همه چیــز‬ ‫بــر اســاس احتمــاالت پیــش مـی رود‪ .‬همان طــور کــه قبــا گفتیــم‪،‬‬ ‫مــا ماشــین زمــان نداریــم و نمی توانیــم کامــا مطمئــن باشــیم!‬ ‫‪ .۴‬اطالعات بیشتری به دست بیاورید‬ ‫اگــر هنــوز نمی توانیــد گزینه هــای مختلــف را بــا هــم مقایســه‬ ‫کنیــد‪ ،‬یعنــی بــه اطالعــات بیشــتری نیــاز داریــد‪ .‬نــوع اطالعاتــی‬ ‫کــه دربــاره گزینه هــا بــه دســت می اوریــد هــم بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬مثــا هنــگام انتخــاب شــغل بررســی اینکــه فالن شــخص‬ ‫در ان جایــگاه موفــق بــوده یــا خیــر‪ ،‬اطالعــات درســتی نیســت‪.‬‬ ‫شــما کامــا بــا ان فــرد فــرق داریــد و نتایــج متفاوتــی بــه دســت‬ ‫می اوریــد‪ .‬اطالعاتــی کــه شــما بایــد بررســی کنیــد‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫الزم بــرای فعالیــت در ان ســمت شــغلی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬امکان اجرای هم زمان چند گزینه را بررسی کنید‬ ‫یکــی از روش هــای افزایــش قاطعیــت ایــن اســت کــه نیــازی بــه‬ ‫تصمیم گیــری نداشــته باشــید و بتوانیــد چنــد گزینــه را هم زمــان‬ ‫اجــرا کنیــد‪ .‬هنــگام انتخــاب رشــته‪ ،‬ممکــن اســت بــه بیشــتر از‬ ‫یــک حــوزه عالقــه داشــته باشــید کــه شــاید ارتباطــی بــه هــم‬ ‫نداشــته باشــند؛ مثــا هم زمــان شــیمی و نقاشــی را دوســت‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬ایــا نمی توانیــد در دانشــگاه شــیمی بخوانیــد‬ ‫و هم زمــان در دوره هــای طراحــی شــرکت کنیــد؟ یــا هنــگام‬ ‫انتخــاب مقصــد مســافرت‪ ،‬ایــا نمی توانیــد طــوری برنامه ریــزی‬ ‫کنیــد کــه هــم بــه شــیراز برویــد و هــم از اصفهــان بازدیــد کنیــد؟‬ ‫‪ .۶‬ارزش هایتان را مشخص کنید‬ ‫وقتــی مقصــد مشــخص باشــد‪ ،‬انتخــاب مســیر درســت در‬ ‫دوراهی هــا ســاد ه می شــود‪ .‬همیشــه هنــگام تصمیم گیــری ‬ ‫ارزش هــا و ماموریت هــای خــود در زندگــی را بــه خاطــر داشــته باشــید‬ ‫تــا گزینــه ای را انتخــاب کنیــد کــه همســو بــا مقاصــد شــما باشــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر در محــل کارتــان بدانیــد کیفیــت محصــول ارزش‬ ‫اســت‪ ،‬بــه قاطعیــت در مدیریــت می رســید و بــا هرگونــه‬ ‫اســت‪ ،‬تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه افــراد بــا تحصیــات‬ ‫عالــی و درامــد بــاال هــم ممکــن اســت به انــدازه افــراد کم ســواد‬ ‫بــا درامــد پاییــن بــه مســائل مالــی نــااگاه باشــند‪.‬‬ ‫فکرکــردن بــه امــور مالــی بســیاری از مــردم را دچــار اضطــراب و‬ ‫نگرانــی می کنــد‪ .‬بــر اســاس یکــی از تحقیقــات ســازمان همکاری‬ ‫و توســعه اقتصــادی (‪ ،)OECD‬بیشــتر مــردم ســرمایه گذاری‬ ‫مناســب بــرای بازنشســتگی را از کار پراسترســی مثــل مراجعــه‬ ‫بــه دندان پزشــکی هــم دلهره اورتــر می داننــد‪.‬‬ ‫چرا اموزش سواد مالی مهم است؟‬ ‫‪ .۱‬مردم مسئولیت های مالی بیشتری پیدا کرده اند‬ ‫برنامه ریــزی بــرای بازنشســتگی یکــی از مثال هــای بــارز‬ ‫مســئولیت مالــی روزافــزون مــردم اســت‪ .‬بــرای برنامه ریــزی‬ ‫درازمــدت گزینه هــای مختلفــی ماننــد برنامــه بازنشســتگی‬ ‫ش روی شماســت امــا اگــر در ایــن راه‬ ‫تامیــن اجتماعــی پیــ ‬ ‫مصمــم نباشــید و دانــش الزم را نداشــته باشــید‪ ،‬پس انــداز و‬ ‫چنیــن برنامه ریزی هایــی بــه هیــچ کارتــان نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پس انداز و سرمایه گذاری کار چندان ساده ای نیست‬ ‫همــه مــا بــا تبلیغــات گســترده بانک هــا و موسســات مالــی‬ ‫مختلــف روبــه رو هســتیم کــه خدمــات متنوعــی را بــرای‬ ‫پس انــداز و ســرمایه گذاری پیشــنهاد می کننــد‪ .‬ایــن خدمــات‬ ‫در مقایســه بــا گذشــته پیچیده تــر شــده اند و مشــتریان را‬ ‫ملــزم می کننــد از میــان گزینه هــای متفــاوت بــا نــرخ بهره هــا‬ ‫و سررســیدهای مختلــف یکــی را انتخــاب کننــد‪ .‬تصمیم گیــری‬ ‫در چنیــن شــرایطی نیــاز بــه امــوزش دارد‪ ،‬چراکــه انتخــاب‬ ‫میــان ایــن گزینه هــا ممکــن اســت بــر توانایــی مــردم بــرای‬ ‫خریــد خانــه‪ ،‬تامیــن هزینــه تحصیلــی فرزنــدان یــا پس انــداز‬ ‫بــرای دوران بازنشســتگی تاثیــر بگــذارد‪ .‬حتــی فکرکــردن بــه ایــن‬ ‫مســائل هــم می توانــد شــما را دچــار فشــار روانــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاو ه بــر ایــن‪ ،‬تعــداد زیــاد موسســات ارائه دهنــده ایــن خدمــات‬ ‫مالــی و تنــوع خدماتشــان ممکــن اســت تصمیم گیــری را برایتــان‬ ‫ســخت تر کنــد‪ .‬بانک هــا‪ ،‬موسســات مالــی و اعتبــاری‪ ،‬شــرکت های‬ ‫بیمــه‪ ،‬شــرکت های مدیریــت مالــی و ســرمایه گذاری و ســایر‬ ‫شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات مالــی بــرای جــذب مشــتری‬ ‫پیشــنهاد تولیــد محصــول بی کیفیــت مخالفــت می کنیــد‪ ،‬حتــی‬ ‫اگــر هزینــه اش کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از قبل تصمیم گیری کنید‬ ‫ذهــن مــا در طــول روز ظرفیــت مشــخصی بــرای تصمیم گیــری‬ ‫دارد و وقتــی خســته می شــود‪ ،‬قــدرت انتخابــش به شــدت‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬بایــد برنامه ریــزی کنیــم کــه ایــن انــرژی را بــرای‬ ‫چــه چیــزی صــرف می کنیــم؛ انتخــاب لبــاس یــا تصمیم گیــری‬ ‫دربــاره مســیر توســعه کس ـب وکار!‬ ‫بــرای اینکــه از قبــل تصمیــم بگیریــد‪ ،‬بهتــر اســت یــک ســاعت‬ ‫در طــول هفتــه زمــان بگذاریــد و بنویســید کــه هــر روز ناهــار‬ ‫و شــام چــه می خوریــد یــا در ان روز چــه لباســی می خواهیــد‬ ‫بپوشــید‪ .‬یــک بــار در طــول هفتــه ایــن کار را انجــام دهیــد و‬ ‫خودتــان را از درگیــری روزمــره نجــات دهیــد!‬ ‫‪ .۸‬از منطقه امن ذهنی تان خارج شوید‬ ‫یکــی از چالش برانگیزتریــن تصمیم گیری هــا زمانــی اســت کــه‬ ‫بایــد بیــن کاری کــه قبــا انجــام داده ایــد و کاری جدیــد و ناشــناخته‬ ‫یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬مغــز شــما تــاش می کنــد‬ ‫شــما را در محــدوده امــن و شناخته شــده ذهنــی نگــه دارد‪ .‬جــای‬ ‫تعجــب هــم نیســت؛ وظیفــه مغــز ایــن اســت که شــما را زنــده نگه‬ ‫دارد نــه اینکــه بــه شــادبودن و موفقیت هایتــان اهمیــت بدهــد!‬ ‫‪ .۹‬از خودتــان بپرســید‪ :‬بــار اخــر اســت کــه می توانــم ایــن‬ ‫تصمیــم را بگیــرم؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای افزایــش‬ ‫قاطعیــت در کار یــا رفتــار اســت‪ .‬بســیاری از تصمیماتــی کــه‬ ‫انــرژی ذهنــی زیــادی بــرای انهــا صــرف می کنیــد‪ ،‬بــاز هــم تکــرار‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر بدتریــن نتیجــه هــم ایجــاد شــود‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫ان درس بگیریــد و دفعــات بعــد گزینه هــای بهتــر را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬مثــا اگــر در رســتوران نمی توانیــد تصمیــم بگیریــد کــه‬ ‫کــدام غــذا را انتخــاب کنیــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد که روزهــای دیگر‬ ‫دوبــاره قــدرت انتخــاب خواهیــد داشــت و اگــر از تصمیمتــان‬ ‫پشــیمان شــدید‪ ،‬می توانیــد جبرانــش کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫تــاش می کننــد و باعــث ســردرگمی مشــتریان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬چشم انداز مالی در جهان در حال تغییر است‬ ‫عوامــل فراوانــی در بــازار جهانــی وجــود دارنــد کــه باعــث می شــوند‬ ‫محیــط مالــی ان مــدام تغییــر کنــد‪ .‬پیشــرفت فنــاوری و تجــارت‬ ‫الکترونیــک هــم ســبب می شــود کــه بازارهــای مالــی ســرعت و‬ ‫بی ثباتــی بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬بــه همیــن دالیــل اســت کــه‬ ‫داشــتن ســواد مالی و طراحی نقشــه راه مناســب می تواند شــما را‬ ‫از گرفتاری هــا و مشــکالت مالــی فــراوان نجــات دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پرداخت بدهی ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است‬ ‫بازپرداخــت بدهی هــا و وام هایــی کــه در دروان همه گیــری‬ ‫کرونــا بیشــتر هــم شــدند یکــی از مهم تریــن مشــکالتی اســت‬ ‫کــه بیشــتر مــردم بــا ان دســت وپنجه نــرم می کننــد‪ .‬بــدون‬ ‫دانــش و مهــارت مالــی هیچ کــس نمی توانــد اقســاط ایــن‬ ‫وام هــا را درســت و به موقــع بپــردازد‪.‬‬ ‫بدهــی فــراوان می توانــد زندگــی را محــدود کنــد و به جــای‬ ‫اینکــه افــراد بــه فکــر پس انــداز بــرای دوران بازنشســتگی یــا‬ ‫پرداخــت هزینــه تحصیــل فرزنــدان باشــند‪ ،‬مجبــور شــوند بــرای‬ ‫بقــا تــاش کننــد‪ .‬همچنیــن ممکــن اســت بدهی هــا چنــان زیــاد‬ ‫شــوند کــه طلبــکاران در تمــام ســاعات شــبانه روز اســایش را از‬ ‫خانــواده بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افزایش اعتبار مالی مهم تر شده است‬ ‫اعتبــار مالــی را دســت کم نگیریــد‪ .‬هرچــه اعتبــار مالــی شــما‬ ‫بیشــتر باشــد‪ ،‬افــراد بیشــتری می تواننــد بــه شــما اعتمــاد کننــد‬ ‫و در مواقــع ضــروری بــه شــما پــول فــرض بدهنــد‪ .‬نداشــتن‬ ‫اعتبــار مالــی حتــی ممکــن اســت ســبب شــود کــه نتوانیــد شــغل‬ ‫خوبــی پیــدا کنیــد‪ .‬اطــاع از عواملــی کــه بــر اعتبــار مالــی شــما‬ ‫تاثیــر می گذارنــد و نحــوه ایجــاد اعتبــار مالــی می توانــد در زمــان‬ ‫درخواســت وام مســکن‪ ،‬خــودرو یــا ســایر خدمــات مالــی شــما‬ ‫را نجــات بدهــد‪ .‬دلیلــش هــم بســیار ســاده اســت؛ مــردم و‬ ‫موسســات مالــی و اعتبــاری بــه کســی بیشــتر اعتمــاد می کننــد‬ ‫کــه اعتبــار مالــی بیشــتری دارد‪ .‬بــرای کســب اعتبــار مالــی هــم‬ ‫بایــد ســواد مالــی الزم را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫ایا می توانیم برنامه های در حال اجرا در پس زمینه سیستم‬ ‫را مشاهده کنیم؟‬ ‫بلــه‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از ‪ Task Manager‬در وینــدوزی مــی توانیــد تمــام برنامــه هــا و فرایندهــای در حــال اجــرا در پــس زمینــه کامپیوتــر را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بــاز کــردن ‪ Task Manager‬در رایانــه وینــدوز خــود بایــد دکمــه ‪ CTRL+SHIFT+ESC‬را فشــار دهیــد‪ .‬در ‪ ،Task Manager‬همــه برنامه هــا و فرایندهــای‬ ‫در حــال اجــرا را در پس زمینــه خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 09‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪577‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫باج افزار‬ ‫‪ H0lyGh0st‬مشاغل‬ ‫کوچک و متوسط را‬ ‫مورد هدف قرار داد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫یــک خوشــه تهدیــد در حــال ظهــور کــه منشــا ان کره شــمالی‬ ‫اســت‪ ،‬از ســپتامبر ‪ 2021‬بــا توســعه و اســتفاده از باج افــزار در‬ ‫حمــات ســایبری کــه مشــاغل کوچــک را هــدف قــرار می دهــد‪،‬‬ ‫مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه کــه خــود را ‪ H0lyGh0st‬می نامــد‪ ،‬توســط مرکــز‬ ‫اطالعــات تهدیــدات مایکروســافت بــا نــام ‪ 0530-DEV‬ردیابــی‬ ‫می شــود‪ H0lyGh0st ،‬نامــی اســت کــه بــرای افــراد ناشــناخته‪،‬‬ ‫نوظهــور‪ ،‬یــا گــروه در حــال توســعه فعالیت هــای تهدید اختصاص‬ ‫داده می شــود‪ .‬نهادهــای هــدف در درجــه اول شــامل مشــاغل‬ ‫کوچــک تــا متوســط ماننــد ســازمان های تولیــدی‪ ،‬بانک هــا‪،‬‬ ‫مــدارس و شــرکت های برنامه ریــزی رویــداد و جلســات می شــوند‪.‬‬ ‫روش اســتاندارد ایــن گــروه ایــن اســت کــه همــه فایل هــا را روی‬ ‫دســتگاه مــورد نظــر رمزگــذاری می کنــد و از پســوند فایــل ‪h0lyenc.‬‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬نمون ـه ای از فایل هــا را بــه عنــوان مــدرک بــرای‬ ‫قربانــی ارســال می کنــد و ســپس در ازای بازگردانــدن دسترســی بــه‬ ‫فایل هــا‪ ،‬درخواســت پرداخــت بــه بیت کویــن می کنــد‪ .‬مبالــغ بــاج‬ ‫درخواســتی ‪ 0530-DEV‬بیــن ‪ 1.2‬تــا ‪ 5‬بیــت کویــن اســت‪ ،‬اگرچــه‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کیــف پــول رمزنــگاری مهاجــم نشــان می دهــد که‬ ‫تــا اوایــل ژوئیــه ‪ 2022‬هیــچ گونــه باج گیــری موفقیت امیــزی از‬ ‫ســوی قربانیــان ان انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ‪ 0530-DEV‬بــا یــک گــروه دیگــر مســتقر‬ ‫در کــره شــمالی بــه نــام پلوتونیــوم (معــروف بــه ‪ DarkSeoul‬یــا‬ ‫‪ ،)Andariel‬شــناخته می شــود‪ ،‬همچنیــن بــا یــک گــروه فرعــی کــه‬ ‫زیــر چتــر الزاروس (معــروف بــه روی یــا کبــرای پنهــان) فعالیــت‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن طــرح غیــر قانونــی کــه از ســوی بازیگــر تهدیــد‬ ‫بــه تصویــب می رســد بــه عنــوان برگــی از کتــاب بــازی باج افــزار‬ ‫شــناخته شده اســت و از تاکتیک هــای اخــاذی بــرای اعمــال فشــار‬ ‫بــر قربانیــان بــه بــاال اوردن یــا ریســک گرفتــن اطالعــات منتشــر‬ ‫شــده بــر روی رســانه های اجتماعــی اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫یــک پورتــال وب تاریــک ادعــا می کنــد کــه قصــد دارد «شــکاف بین‬ ‫غنــی و فقیــر را ببنــدد» و «بــه مــردم فقیــر و گرســنه کمــک کنــد»‪،‬‬ ‫تاکتیکــی کــه منعکــس کننــده خانــواده بــاج افــزار دیگــری بــه نــام‬ ‫شرکت های ‪CISO‬‬ ‫و ‪ CRO‬بر روی‬ ‫چه تهدیدها و‬ ‫چالش هایی بیشتر‬ ‫متمرکز است؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه از شــرکای اکوسیســتم خواســته شــد تــا رتبه بنــدی‬ ‫کننــد کــه شــرکت ها چــه تعــداد حمــات ســایبری را از هــم اکنــون‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬خواهنــد دیــد‪ ،‬شــرکای اکوسیســتم در جایــگاه‬ ‫اخــر قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در زمانــی کــه شــرکت ها به طــور فزاینــده ای از اکوسیســتم های‬ ‫دیجیتــال بــرای اســتراتژی های رشــد خــود بانکــداری می کننــد‪،‬‬ ‫نظرســنجی ‪ TCS‬نشــان می دهــد کــه تنهــا ‪ 16‬درصــد از افســران‬ ‫ارشــد ریســک ‪ CROs‬و افســران ارشــد امنیــت اطالعــات ‪CISOs‬‬ ‫اکوسیستم های دیجیتال را به عنوان یک نگرانی در هنگام ارزیابی‬ ‫چگونه سرعت خاموش شدن‬ ‫ویندوز را افزایش دهیم؟‬ ‫‪ GoodWill‬اســت کــه قربانیــان را مجبــور می کنــد بــرای اهــداف‬ ‫اجتماعــی کمــک مالــی کننــد‪ .‬خــرده نان هــای فنــی کــه گــروه را بــه‬ ‫‪ Andariel‬گــره می زنــد از همپوشــانی در مجموعــه زیرســاخت و‬ ‫همچنیــن بــر اســاس ارتباطــات بیــن حســاب های ایمیــل کنتــرل‬ ‫شــده توســط دو گــروه مهاجــم‪ ،‬بــه طــور مــداوم در طــول زمــان‬ ‫اســتاندارد کــره (‪ )09:00+UTC‬مشــاهده می شــوند‪.‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد‪ :‬بــا وجــود ایــن شــباهت ها‪ ،‬تفاوت ها‬ ‫در ســرعت عملیاتــی‪ ،‬هدف گیــری و تجهیــزات تجــاری نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ 0530-DEV‬و پلوتونیــوم گروه هــای مجزایــی هســتند‪.‬‬ ‫در نشــانه ای کــه حاکــی از توســعه فعــال اســت‪ ،‬چهــار نــوع‬ ‫مختلــف از بــاج افــزار ‪ H0lyGh0st‬بیــن ژوئــن ‪ 2021‬تــا مــه ‪2022‬‬ ‫بــرای هــدف قــرار دادن سیســتم های وینــدوز ســاخته شــد‪:‬‬ ‫‪ BTLC_C.exe، HolyRS.exe، HolyLock.exe‬و ‪.BLTC.exe‬‬ ‫در حالــی کــه ‪( BTLC_C.exe‬بــا نــام ‪ )SiennaPurple‬بــه زبــان‬ ‫‪ ++C‬نوشــته شــده اســت‪ ،‬ســه نســخه دیگر (با کد ‪)SiennaBlue‬‬ ‫در برنامه ریــزی شــده اند کــه نشــان دهنده تــاش دشــمن بــرای‬ ‫توســعه بدافــزار چنــد پلتفرمــی اســت‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه نفوذهــا از طریــق بهره بــرداری از‬ ‫اســیب پذیری های اصــاح نشــده در برنامه هــای کاربــردی وب و‬ ‫سیســتم های مدیریــت محتــوا (ماننــد ‪ ،)26352-2022-CVE‬و‬ ‫همچنیــن اســتفاده از خریــد بــرای حذف بارهای باج افزار و اســتخراج‬ ‫داده هــای حســاس قبــل از رمزگــذاری تســهیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن یافته هــا یــک هفتــه پــس از ان صــورت می گیرنــد کــه‬ ‫موسســات اطالعاتــی و اطالعاتــی امریــکا در مــورد اســتفاده از‬ ‫‪ Maui ransomware‬توســط هکرهــای تحــت حمایــت دولــت‬ ‫کره شــمالی بــرای هــدف قــرار دادن بخــش مراقبت هــای بهداشــتی‬ ‫از حداقــل مــاه مــه ســال ‪ ،۲۰۲۱‬هشــدار دادنــد‪.‬‬ ‫گســترش ســرقت های مالــی بــه باج افــزار به عنــوان یــک تاکتیــک‬ ‫دیگــر مــورد حمایــت دولــت کــره شــمالی برای جبران خســارات ناشــی‬ ‫از تحریم هــا‪ ،‬بالیــای طبیعــی و ســایر مشــکالت اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫اهــداف ســایبری مــورد انتظــار‬ ‫رتبه بنــدی کردنــد و تنهــا ‪14‬‬ ‫درصــد خطــرات ناشــی از چنیــن‬ ‫اکوسیســتم هایی را بــه عنــوان‬ ‫اولویــت اصلــی ناشــی از بحــث در‬ ‫ســطح هیئــت مدیــره ذکــر کردنــد ‪.‬‬ ‫سراســر‬ ‫در‬ ‫شــرکت ها‬ ‫جهــان به طــور فزاینــده ای بــه‬ ‫اکوسیســتم های دیجیتالــی از‬ ‫شــرکا‪ ،‬فروشــندگان و حتــی رقبــا‬ ‫روی می اورنــد تــا کسـب وکار خــود‬ ‫را دوباره تصور کنند و رشد دهند‪.‬‬ ‫نادیــده گرفتــن تهدیــدات ناشــی از‬ ‫ایــن اکوسیســتم ها نشــان دهنده‬ ‫نقطــه کــوری اســت کــه بایــد فــورا ً‬ ‫مــورد توجــه قــرار گیــرد ‪ .‬یکــی از‬ ‫راه هــای کاهــش احتمــال حملــه‬ ‫در زنجیره هــای تامیــن دیجیتــال‪،‬‬ ‫اجــرای سیاســت «اعتمــاد صفــر»‬ ‫اســت چارچوبــی مبتنــی بــر اصــل‬ ‫«هرگــز اعتمــاد نکنیــد‪ ،‬همیشــه‬ ‫تاییــد کنیــد» کــه نــه تنهــا بــرای انســان ها بلکــه بــرای ماشــین ها نیــز‬ ‫اعمــال می شــود‪ .‬‬ ‫هنــگام ترســیم اولویت هــا از هم اکنــون تــا ســال ‪،2025‬‬ ‫ســازمان های ‪ CISO‬به حکمرانی‪ ،‬اســتراتژی و جذب اســتعدادها‬ ‫رتبــه باالیــی می دهنــد‪ .‬باالتریــن رتبــه‪ ،‬اولویــت بنــدی وضعیــت‬ ‫امنیتــی شــرکت و تعییــن کنترل هــا و اســتانداردها اســت‪ .‬در‬ ‫رتبــه دوم‪ ،‬ایجــاد یــک اســتراتژی امنیــت ســایبری قــوی تــر و بــه‬ ‫دنبــال ان ســرمایه گــذاری در کســب اســتعدادهای امنیتــی و‬ ‫توســعه اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه ‪ TCS‬همچنیــن نشــان می دهــد کــه حفــظ اســتعداد‬ ‫مســتقیما ً بــا نحــوه ذخیــره اطالعــات یــک شــرکت ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫ســازمان های ابــر مثبــت در مقایســه بــا ان دســته از شــرکت هایی‬ ‫کــه فکــر می کننــد امنیــت درون محــل یــا مرکــز داده ســنتی‬ ‫نســبت بــه انچــه کــه از طریــق ان در دســترس اســت ارجحیــت‬ ‫دارد‪ ،‬در حفــظ و جــذب اســتعدادها بــا مهارت هــای ســایبری‬ ‫کــه بــه ســختی پیــدا می شــوند‪ ،‬مزیــت کمــی دارنــد‪ .‬ابــر در‬ ‫واقــع‪ ،‬پذیــرش پلت فرم هــای ابــری بــه شــرکت ها امتیــاز پنــج‬ ‫امتیــازی در جــذب و حفــظ اســتعدادهای دارای ریســک ســایبری‬ ‫و مهارت هــای امنیتــی می دهــد‪.‬‬ ‫بــاب اســکالیس‪ ،‬شــریک مدیریــت ریســک و اســتراتژی‬ ‫ســایبری‪ ،TCS ،‬گفــت‪ :‬از انجایــی کــه کســب وکارها دنبــال‬ ‫امــا بــا توجــه بــه مجموعــه محــدودی از قربانیــان کــه معمــوال ً بــا‬ ‫فعالیت هــای دولتــی علیــه ســازمان های ارزهــای دیجیتــال مرتبــط‬ ‫اســت‪ ،‬مایکروســافت ایــن تئــوری را مطــرح کــرد کــه ایــن حمــات‬ ‫می توانــد یــک چالــش جانبــی بــرای عوامــل تهدیــد درگیــر باشــد‪.‬‬ ‫محققــان گفتنــد‪ « :‬بــه همــان انــدازه ممکــن اســت کــه دولــت‬ ‫کره شــمالی قــادر بــه حمایــت از ایــن حمــات تروریســتی نباشــد‪،‬‬ ‫ایــن نظریــه ‪ moonlighting‬ممکن اســت اغلب انتخاب تصادفی‬ ‫قربانیــان مــورد هــدف ‪ ۰۵۳۰ - by‬را توضیــح دهــد‪.‬‬ ‫ایــن توســعه همچنیــن زمانــی انجــام می شــود کــه چشــم انداز‬ ‫باج افــزار بــا گروه هــای باج افــزار موجــود و جدیــد‪ ،‬یعنــی ‪LockBit،‬‬ ‫‪( Hive، Lilith، RedAlert‬معــروف بــه ‪ )N13V‬و ‪ 0mega‬در‬ ‫حــال تکامــل اســت‪ ،‬حتــی زمانــی کــه بانــد ‪ Conti‬بــه طــور رســمی‬ ‫فعالیت های خود رادر پاســخ به افشــای گســترده ای از ان متوقف‬ ‫کــرد‪ ،‬جانشــین بهبودیافتــه ‪ LockBit‬همچنیــن بــا یــک ســایت‬ ‫نشــت اطالعــات کامــا ًجدیــد همــراه اســت کــه بــه هــر بازیگــر‬ ‫امــکان می دهــد داده هــای غــارت شــده از قربانیــان را خریــداری‬ ‫کنــد‪ ،‬البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ویژگــی جســتجو را در خود جای‬ ‫داده اســت کــه افشــای اطالعــات حســاس را اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫ســایر خانواده هــای باج افــزار نیــز قابلیت هــای مشــابهی را‬ ‫در تــاش بــرای ایجــاد پایگاه هــای اطالعاتــی قابــل جســتجو از‬ ‫اطالعــات دزدیده شــده در طــول حمــات ترکیــب کرده انــد‪ .‬طبــق‬ ‫گــزارش ‪( Bleeping Computer، PYSA، BlackCat‬بــا نــام‬ ‫مســتعار ‪ )ALPHV‬و شــاخه ‪ Conti‬معــروف بــه ‪ Karakurt‬در‬ ‫میــان ایــن لیســت قابــل توجــه هســتند‪.‬‬ ‫بر اســاس امار جمع اوری شــده توســط ‪705 ،Digital Shadows‬‬ ‫ســازمان در ســه ماهــه دوم ســال ‪ 2022‬در وب ســایت های نشــت‬ ‫داده هــای باج افــزار معرفــی شــدند کــه نشــان دهنده افزایــش ‪21.1‬‬ ‫درصــدی نســبت بــه ســه ماهــه اول ‪ 2022‬بــود‪ .‬خانواده هــای برتــر‬ ‫باج افــزار در طــول ایــن دوره شــامل ‪LockBit، Conti، BlackCat،‬‬ ‫‪ Black Basta‬بودنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابتــدا بــر روی ‪ Search 11 Windows‬کلیــک کــرده و‬ ‫‪ Registry‬را تایــپ کنیــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬برنامــه ویرایشــگر‬ ‫رجیســتری را از لیســت گزینه هــا بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪.2‬هنگامــی کــه ویرایشــگر رجیســتری بــاز شــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫مســیر برویــد‪:‬‬ ‫\‪Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM‬‬ ‫‪CurrentControlSet\Control‬‬ ‫‪ .3‬اکنــون روی کلیــد ‪ WaitToKillServiceTimeout‬در‬ ‫ســمت راســت دو بــار کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬در قســمت ‪ 5000 ،Value data‬را بــا ‪ 2000‬جایگزیــن‬ ‫کنیــد‪ .‬پــس از اتمــام‪ ،‬بــر روی دکمــه ‪ Ok‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ایــن کار وینــدوز ‪ 11‬شــما را مجبــور می کنــد به جــای‬ ‫‪ 5‬میلی ثانیــه پیش فــرض‪ ،‬فقــط ‪ 2‬میلی ثانیــه منتظــر‬ ‫برنامه هــا و خدمــات باشــد‪ .‬پارامتــر را کمتــر از ‪ 2‬میلی ثانیــه‬ ‫تنظیــم نکنیــد‪ ،‬زیــرا داده هــای ضــروری برنامــه شــما را‬ ‫خــراب می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬اکنون در ویرایشگر رجیستری به این مسیر بروید‪:‬‬ ‫‪Computer\HKEY_CURRE NT_USER\Control‬‬ ‫‪Panel\Desktop‬‬ ‫‪ .7‬روی پوشــه ‪ Desktop‬کلیــک راســت کــرده و > ‪New‬‬ ‫‪ String Value‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬مقــدار رشــته جدیــد را ‪WaitToKillAppTimeOut‬‬ ‫نام گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬روی کلیــد ‪ WaitToKillAppTimeOut‬دو بــار کلیــک‬ ‫کنیــد و در قســمت ‪ Value data‬عــدد ‪ 2000‬را وارد کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام‪ ،‬بــر روی دکمــه ‪ Ok‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬حــاال دوبــاره روی پوشــه کلیــد ‪ Desktop‬کلیــک راســت‬ ‫کــرده و ‪ New > String Value‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .11‬مقــدار ‪ String‬جدیــد را ‪HungAppTimeout‬‬ ‫نام گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .12‬روی کلیــد ‪ HungAppTimeout‬دو بــار کلیــک کنیــد و‬ ‫در قســمت ‪ Value data‬عــدد ‪ 2000‬را تنظیــم کنیــد‪ .‬پــس‬ ‫از اتمــام‪ ،‬بــر روی دکمــه ‪ Ok‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .13‬مجــددا ً روی پوشــه کلیــد ‪ Desktop‬کلیــک راســت‬ ‫کــرده و ‪ New > String Value‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ String Value .14‬جدید را ‪ AutoEndTasks‬نام گذاری کنید‪.‬‬ ‫‪ .15‬روی ‪ AutoEndTasks‬دو بــار کلیــک کنیــد و در قســمت‬ ‫‪ Value data‬عــدد ‪ 1‬را تنظیــم کنیــد‪ .‬پــس از اتمــام‪ ،‬بــر روی‬ ‫دکمــه ‪ Ok‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از انجــام تغییــرات‪ ،‬کامپیوتــر وینــدوز ‪ 11‬خــود را‬ ‫ری اســتارت کنیــد‪ .‬پــس از راه انــدازی مجــدد‪ ،‬دفعــه بعــد‬ ‫کــه کامپیوتــر خــود را خامــوش می کنیــد افزایــش ســرعت‬ ‫خامــوش شــدن را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬اگــر تغییــرات‬ ‫باعــث ناپایــدار شــدن رایانــه شــما شــد‪ ،‬مقادیــر میلی ثانیــه‬ ‫را تغییــر دهیــد (افزایــش یــا کاهــش دهیــد)‪ .‬در غیــر ایــن‬ ‫صــورت‪ ،‬می توانیــد کلیــد رشــته ای را کــه ایجــاد کرده ایــد‬ ‫حــذف کــرده و مقادیــر میلی ثانیــه را برگردانیــد‪.‬‬ ‫چرا امضاهای دیجیتال ایمن تر‬ ‫از امضاهای فیزیکی هستند؟‬ ‫پیچیدگی هــای در حــال تکامــل ســریع در امنیــت ســایبری‬ ‫هســتند‪ ،‬شــکاف اســتعداد در حــال افزایــش اســت‪ .‬نشــان‬ ‫دادن تعهــد جــدی بــه امنیــت ســایبری بــا توجــه مــداوم از ســوی‬ ‫رهبــری ارشــد‪ ،‬بودجــه و تغییــرات فراینــد بــرای جــذب و حفــظ‬ ‫اســتعدادهای برتــر حیاتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در میــان یافته هــای دیگــر‪ ،‬ایــن مطالعــه همچنیــن بــه مــوارد‬ ‫زیــر اشــاره می کنــد‪:‬‬ ‫برخــی از هیئــت مدیره هــای شــرکتی ممکــن اســت بــه انــدازه‬ ‫کافــی روی خطــرات ســایبری تمرکــز نداشــته باشــند‬ ‫از هــر شــش پاســخ دهنــده‪ ،‬یــک نفــر گــزارش داد کــه هیئــت‬ ‫مدیــره شــرکت ان هــا مســائل مربــوط بــه ریســک و امنیــت‬ ‫ســایبری را فقــط «گاهــی‪ ،‬در صــورت لــزوم‪ ،‬یــا هرگــز» در نظــر‬ ‫می گیــرد‪ .‬شــرکت هایی کــه درامــد و ســود باالتــر از حــد متوســط‬ ‫دارنــد‪ ،‬در هــر جلســه هیئــت مدیــره بــه احتمــال زیــاد در مــورد‬ ‫امنیــت ســایبری بحــث می کننــد‪.‬‬ ‫پلتفرم هــای ابــری امن تــر از مراکــز داده داخلــی و ســنتی در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــوند‬ ‫اکنــون شــصت و دو درصــد از شــرکت ها بــا امنیــت ارائــه شــده‬ ‫توســط پلتفرم هــای ابــری نســبت بــه مراکــز داده داخلــی و ســنتی‬ ‫راحت تــر هســتند و ایــن نشــان می دهــد کــه نگرانــی رایــج در‬ ‫مــورد ابــر در روزهــای اولیــه ان در حــال محــو شــدن اســت‪.‬‬ ‫امضاهــای فیزیکــی امــکان دزدیــده شــدن و اســتفاده در‬ ‫فعالیــت هــای متقلبانــه را دارنــد‪ .‬از کالهبــرداری مالــی گرفتــه‬ ‫تــا جعــل هویــت‪ ،‬امضاهــای فیزیکــی بــه راحتی به دســت می‬ ‫اینــد و بــه راحتــی کپــی می شــوند‪ .‬بنابراین امضاهای فیزیکی‬ ‫از نظــر امنیتــی در ســطح پایینــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه اکثــر مــردم بــر راحتــی ذاتــی امضاهــای دیجیتــال‬ ‫توجــه دارنــد‪ ،‬زیــرا ایجــاد انهــا بــه ایــن صــورت اســت کــه‬ ‫مشــاغل مــی تواننــد تنهــا بــا یــک کلیــک اســناد را امضــا کننــد‬ ‫و در کســری از ثانیــه انهــا را از طریــق ایمیــل ارســال کننــد‪،‬‬ ‫امــا ایــن تنهــا مزیــت امضاهــای دیجیتــال نیســت‪.‬‬ ‫امضــای دیجیتــال چندیــن مزیــت اصلــی بــرای امنیــت‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫• قابلیت ردیابی‬ ‫• محافظت در برابر تقلب‬ ‫• تایید دوگانه معتبر‬ ‫واکسن یاداور مطمئن ترین راه‬ ‫برای محافظت از ابتال به کرونا‬ صفحه 7 ‫روز جهانی محیط بان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -577‬سال هشتم‬ ‫‪-577-- 1444‬‬ ‫‪/‬محرم‪1444/‬‬ ‫ژوئیه‪/22 - 2022 //‬محرم‪/‬‬ ‫‪// 31‬ژوئیه‬ ‫‪31-- 1401 //05‬‬ ‫یکشنبه ‪05//09‬‬ ‫‪73‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫حاج محمد دیلم کتولی‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫راه اصالح و به سامان رسیدن امور‬ ‫ح مَابَیْنَــ ُه ‬ ‫ن ا َ ْ‬ ‫صلَــ َ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام ) مَــ ْ‬ ‫ن ‬ ‫ــ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ ‪،‬‬ ‫ــاس‬ ‫صلَــ َ ‬ ‫اَ ْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫ح اللَّــ ُه مَــا بَیْنَــ ُه و َ بَیْــ َ‬ ‫ن الن َّ ِ‬ ‫ن لَــ ُه ‬ ‫صلَــ َ ‬ ‫اخِرَتِــ ه ِ ا َ ْ‬ ‫ح اللَّــ ُه لَــ ُه اَمْرَدُنْیَا ه ُوَمَــ ْ‬ ‫ن ک َا َ‬ ‫ن الل َّ ه ِ حَافِظ‍ ٌ ‪.‬‬ ‫ن عَل َی ْ ه ِ م ِ َ ‬ ‫وَاع ِ ‍ ‬ ‫ظ ٌ ک َا َ‬ ‫امــام( علیــه الســام) فرمــود‪ :‬کســى کــه میــان خــود و خــدا را اصــاح‬ ‫کنــد خداونــد میــان او و مــردم را اصــاح خواهــد کــرد‪ ،‬و کســى کــه امــر‬ ‫اخرتــش را اصــاح کنــد خداونــد امردنیایــش را اصــاح مى کندوکســى کــه‬ ‫در درون وجــودش واعظــى داشــته باشــد خداونــد حافظــى بــراى او قــرار‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫امــام علیــه الســام در ایــن کالم نورانــى کــه در واقــع مرک ّب از ســه جمله‬ ‫اســت بــه ســه امــر مهــم اشــاره مى کنــد و مى فرماید‪«:‬کســى کــه میــان‬ ‫خــود و خــدا را اصــاح کنــد خداونــد میــان او و مــردم را اصــاح مى کنــد‬ ‫و کســى کــه امــر اخرتــش را اصــاح کنــد خداونــد امــر دنیایــش را اصــاح‬ ‫خواهــد کــرد و کســى کــه در درون وجــودش واعظى داشــته باشــد خداوند‬ ‫صل َ َ ‬ ‫ح‬ ‫ن الل َّـه ِ ا َ ْ‬ ‫ن ا َ ْ‬ ‫صل َـ َ‬ ‫حافظــى بــراى او قــرار خواهــد داد»(مَـ ْ‬ ‫ح مَــا بَیْنـَ ُه و َ بَی ْـ َ‬ ‫صل َـ َ ‬ ‫صل َـ َ ‬ ‫ـاس ‪ ،‬و َ مَـ ْ ‬ ‫ح اَمْــر َ اخِرَتـِ ه ِ ا َ ْ‬ ‫ن اَ ْ‬ ‫الل َّـ ُه مَــا بَیْنـَ ُه و َ بَی ْـ َ‬ ‫ح الل َّـ ُه ل َـ ُه اَمْــر َ‬ ‫ن النـ َّ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ن اللــ ه ِ حَافِظــ‍ ) ‪.‬‬ ‫ن عَل َیْــ ه ِ مِــ َ ‬ ‫ســ ه ِ وَاعِظ‍ ــ ک َا َ ‬ ‫ن لَــ ُ ه مِــ ْ ‬ ‫ن ک َا َ ‬ ‫دُنْیَــا ه ُو َ مَــ ْ ‬ ‫ن نَف ِ‬ ‫از بعضــى از روایــات اســتفاده مى شــود کــه بــزرگان علمــا در گذشــته‬ ‫هنگامــى کــه نامــه اى بــه یکدیگــر مى نوشــتند غالبــا ً از ایــن ســه جملــۀ‬ ‫حکیمانــه‪ ،‬در نامــۀ خــود بهــره مى گرفتنــد و بــه راســتى ســزاوار اســت کــه‬ ‫بــا اب طــا نوشــته شــود و همــه روز انســان بــر ان نظــر بیفکنــد‪.‬‬ ‫در اینکــه رابطــه میــان نتیجه هــاى ســه گانه اى کــه در ایــن کلمــات‬ ‫حکمت امیــز امــده و مقدمــات ان‪ ،‬رابط ـه اى طبیعــى و منطقــى اســت یــا‬ ‫روحانــى و معنــوى شــارحان نهج البالغــه راه هاى مختلفــى را پیموده اند؛ ولى‬ ‫مى تــوان گفــت‪ :‬هــم رابطــۀ الهــى و معنــوى اســت و هــم رابطــۀ منطقــى‪.‬‬ ‫زیــرا کســى کــه میــان خــود و خــدا را اصــاح کنــد؛ یعنــى در برابــر هــر‬ ‫امــرى قــرار مى گیــرد نخســت نــگاه کنــد کــه رضــاى خــدا در چیســت و ان‬ ‫را برگزینــد‪ ،‬چنیــن کســى بــه یقیــن مشــمول عنایــات الهــى قــرار مى گیــرد‬ ‫و خداونــد رابطــۀ او را بــا مــردم ســامان مى بخشــد‪ .‬اضافــه بــر ایــن اصــاح‬ ‫رابطــۀ بــا خــدا مســلتزم صــدق و امانــت و راســتى اســت‪ .‬کســى کــه صــدق‬ ‫و امانــت و راســتى پیشــه کنــد بــه یقیــن مــردم بــه او عالقه منــد مى شــوند‬ ‫و امیــن مــردم خواهــد بــود و بــه او اعتمــاد مى کننــد و مشــکلى بــا او‬ ‫نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن کســى کــه امــر اخــرت خویــش را اصــاح کنــد؛ یعنــى اوامــر‬ ‫الهــى را اطاعــت و نواهــى او را تــرک گویــد مشــمول لطــف خداونــد‬ ‫خواهــد شــد؛ خداونــد کار دنیــاى او را نیــز ســامان مى دهــد‪ .‬افــزون‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬اصــاح امــر اخــرت بــه تقــوا و پرهیــزگارى اســت و بــه یقیــن‬ ‫انســان هاى بــا تقــوا در زندگــى مــادى خــود نیــز موفــق خواهنــد بــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫راه خــاف در پیــش نمى گیرنــد؛ بــه کســى ظلــم و ســتم نمى کننــد‪ ،‬همــه‬ ‫بــا او مهربــان هســتند و او نیــز بــا همــه مهربــان‪.‬‬ ‫نیــز کســى کــه واعظــ‍ نفســانى؛ یعنــى وجــدان بیــدار و تقــواى درونــى‬ ‫داشــته باشــد کــه در برابــر گناهــان بــه او هشــدار دهــد‪ ،‬لطــف پــروردگار‬ ‫محفوظــ مــى دارد‪.‬‬ ‫‍ ‬ ‫بــر او ســایه خواهــد افکنــد و او را از گزنــد حــوادث‬ ‫اضافــه بــر ایــن شــخصى کــه چنیــن واعظــى درونــى دارد از امــور خطرنــاک‬ ‫مى پرهیــزد و چنیــن کســى از گزنــد حــوادث محفوظـ‍ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن رابطــۀ ایــن ســه امــر بــا ان ســه نتیجــه هــم رابطــۀ معنــوى اســت‬ ‫و هــم رابطــۀ منطقــى و طبیعى‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا حدیثــى از امــام باقــر علیــه الســام کــه مرحــوم کلینــى‬ ‫در اصــول کافــى اورده پایــان مى دهیــم‪ .‬مطابــق ایــن حدیــث امــام‬ ‫لّ چنیــن فرمــوده اســت‪:‬‬ ‫باقــر علیــه الســام فرمــود‪ :‬خداونــد عزّوجــ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫لَ‬ ‫ــر‬ ‫ث‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ــی‬ ‫ان‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ــاع‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫«و َ عِزَّتِــی و َ جَلَ لِــی و َ عَظَمَتِــی و َ عُلُــو ِّی و َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ســ ه ِ ا ِ َّل کَفَفْــتُ عَل َیْــه ِ َضی ْ َعتَــ ُ ه و َ َضم َّنْــتُ ‬ ‫ای عَلَــى َ‬ ‫عَبْــد ٌ َ‬ ‫هــوَى نَف ْ ِ‬ ‫هــو َ َ‬ ‫َاجــرٍ؛ بــه‬ ‫ت و َ الْاَر ْ َ ‬ ‫السَّــمَاوَا ِ‬ ‫ض رِزْقَــ ُه و َ ک ُنْــتُ لَــ ُه مِــ ْ‬ ‫ن وَرَاء ِ تِجَــارَه ِ کُل ِّ ت ِ‬ ‫عــزت و جــال و عظمــت و نورانیــت و علــو مقامــت ســوگند یــاد مى کنــم‬ ‫کــه هیــچ بنــدۀ مومنــى خواســتۀ مــرا بــر خواســتۀ خــود در چیــزى از‬ ‫امــور دنیــا مقــدم نمى شــمرد مگــر این کــه مــن بى نیــازى او را در دل‬ ‫او و همّــت او را در اخرتــش و اســمان ها و زمیــن را ضامــن روزى او‬ ‫قــرار مى دهــم و بــراى او از تجــارت هــر تاجــرى بهتــر خواهــم بــود»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۵۲۸‬‬ ‫ن اللَّــ ه ِ‬ ‫وَبَیْــ َ‬ ‫اَ ْ‬ ‫صلَــ َ‬ ‫ح اَمْــر َ‬ ‫ســ ه ِ‬ ‫ن نَف ْ ِ‬ ‫مِــ ْ‬ ‫ناگفتههای‬ ‫سردارنائینی‬ ‫از عملیات مرصاد‬ ‫مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقــدس‬ ‫بــه مناســبت ســالگرد عملیــات مرصــاد‪ ،‬طــی‬ ‫گفتگویــی بــا ســردار علــی محمــد نائینــی رئیــس‬ ‫ایــن مرکــز کــه در ان زمــان ریاســت ســتاد ســپاه‬ ‫چهــارم را برعهــده داشــت‪ ،‬بــه تشــریخ برخــی‬ ‫حــوادث و اتفاقــات عملیــات مرصــاد پرداختــه‬ ‫اســت کــه متــن ان را در ادامــه می خوانیــد‪:‬‬ ‫ســردار بــا توجــه بــه ایــام ‪ ۵‬مــرداد و عملیــات‬ ‫مرصــاد‪ ،‬لطفــا درباره این عملیــات و تفاوت های‬ ‫ان بــا ســایر نبردهــای دفــاع مقــدس بفرمائیــد‪.‬‬ ‫یکــی از حــوادث مهــم در دوره مســئولیت‬ ‫بنــده در ســتاد ســپاه چهــارم‪ ،‬عملیــات مرصــاد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن عملیــات توســط منافقیــن و در‬ ‫پایــان جنــگ و بــا پشــتیبانی ارتــش عــراق از‬ ‫منطقــه قصرشــیرین بــه ســمت ســرپل ذهــاب‬ ‫و ســپس کرنــد غــرب‪ ،‬اســام ابــاد و کرمانشــاه‬ ‫انجــام شــد و نیروهــای نظامــی منافقیــن در ‪۳۸‬‬ ‫کیلومتــری کرمانشــاه و در ارتفاعــات چهــار زبــر‬ ‫متوقــف شــدند‪ .‬البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم‬ ‫اشــاره کــرد کــه منافقیــن توانســتند بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتــری عمــق خــاک ایــران نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا عملیــات منافقیــن در پایــان جنــگ‬ ‫و عملیــات مرصــاد‪ ،‬بایــد گفــت کــه ایــن عملیات‬ ‫تفــاوت زیــادی بــا دیگــر عملیات‪‎‬هــا داشــت‪،‬‬ ‫یکــی از ایــن تفاوت‪‎‬هــا در هــدف بــود‪ .‬هــدف در‬ ‫ایــن عملیــات بــا یــک بــرارود غلــط‪ ،‬رســیدن بــه‬ ‫تهــران و برانــدازی نظــام بــود‪ .‬عملیات‪‎‬های دیگر‬ ‫منافقین در دوران جنگ در مناطقی مانند فکه‬ ‫و مهــران‪ ،‬همگــی اهــداف محــدودی داشــتند‪.‬‬ ‫عملیات‪‎‬هایــی کــه انجــام می‪‎‬گرفــت در جهــت‬ ‫اهــداف نظامی‪‎‬خــاص و یــا مکمل عملیــات های‬ ‫ارتــش عــراق بــود‪ ،‬امــا دشــمن‪ ،‬ایــن عملیــات‬ ‫منافقیــن در پایــان جنــگ را بــا هــدف برانــدازی‬ ‫نظــام طراحــی کــرده بــود‪ .‬مســئله مهــم و تفاوت‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن بــود کــه اگــر ان هــا بــه کرمانشــاه‬ ‫می‪‎‬رســیدند‪ ،‬بــه نوعــی ســه اســتان مــا اشــغال‬ ‫و بــه خطــر مــی افتــد‪ ،‬یعنــی کــه بــا تصــرف‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬اســتان ایــام و کردســتان هــم بــه‬ ‫خطــر مــی افتد‪.‬تفــاوت دیگــر ایــن بــود کــه در‬ ‫ایــن عملیــات دشــمن توانســت جنــگ را بــه‬ ‫درواز ‪‎‬ه کرمانشــاه بکشــاند‪ .‬در دیگــر عملیات‪‎‬هــا‬ ‫بــه طــور مثــال در منطقـ ‪‎‬ه غرب‪ ،‬جنگ به ســرپل‬ ‫ذهــاب و گیالنغــرب کشــیده شــد‪ .‬در منطقــ ‪‎‬ه‬ ‫کردســتان جنگ به ابتدای مریوان کشــیده شــد‪.‬‬ ‫بــه جــز منطق ‪‎‬ه خوزســتان که دشــمن تــا نزدیکی‬ ‫دروازه‪‎‬هــای اهــواز پیش‪‎‬رفــت یعنــی نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۷۰‬یــا ‪ ۸۰‬کیلومتــر میــزان پیشــروی و نفــوذ‬ ‫داشــت‪ ،‬در بقیــه‪‎‬مــوارد عمــق پیشــروی دشــمن‬ ‫خیلــی کمتــر بــود و به شــهرهای مهم نمی‪‎‬رســید‬ ‫و محــدود بــه اکثــرا ًشــهرهای مــرزی بــود‪ ،‬اما این‬ ‫علمیــات تــا نزدیــک کرمانشــاه و دو اســتان ایــام‬ ‫و کردســتان هــم کشــیده شــد‪ ،‬یعنــی حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومتــر در عمــق کشــور نفــوذ کردنــد؛ و‬ ‫تفــاوت دیگــر؛ در ایــن عملیــات ایــن بــود کــه بــا‬ ‫امریــکا‪ ،‬صــدام و منافقیــن داخلی در یک جبه ‪‎‬ه‬ ‫مشــترک بودنــد‪.‬در عملیات‪‎‬هــای گذشــته هــم‬ ‫منافقیــن در خدمــت صــدام و امریــکا بودنــد و‬ ‫بــه ان‪‎‬هــا اطالع‪‎‬رســانی می‪‎‬کردنــد‪ ،‬ولــی در ایــن‬ ‫عملیات‪ ،‬با پشــتیبانی ان ها ماموریت براندازی‬ ‫جمهــوری اســامی را بــر عهــده گرفتنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫عملیــات در حیــن خط‪‎‬شــکنی دشــمن بعثــی‪،‬‬ ‫منافقیــن حرکــت خودشــان را در عمــق کشــور‬ ‫اغــاز کردنــد‪ .‬در واقــع ارتــش عــراق بــا اتش تهیه‬ ‫گســترده توپخانــه هــا و بمبــاران هوایــی خطــوط‬ ‫دفاعــی و عقبه هــای جبهــه هــای مــا راه را بــرای‬ ‫منافقیــن همــوار ســاخت‪.‬‬ ‫ســردار ایــا امریکایی هــا عــاوه بــر صــدام از‬ ‫منافقیــن هــم حمایــت می کردنــد؟‬ ‫در ان روزهــا امریکایی‪‎‬هــا هــم در خلیــج فارس‬ ‫فعالیت‪‎‬هایــی داشــتند کــه حاکــی از همــکاری‬ ‫منافقیــن بــا امریکایی‪‎‬هــا بــود‪ .‬بــا نقشــه‪‎‬های‬ ‫بــه دســت امــده از چندتــن از منافقیــن کــه‬ ‫در حیــن حملــه بــه خــط مــا بــه درک واصــل‬ ‫شــدند‪ ،‬مشــخص شــد کــه منافقیــن‪ ،‬تهــران‬ ‫را هــدف اصلــی قــرار داده‪‎‬انــد و نقشــه‪‎‬ها و‬ ‫تقســیم‪‎‬بندی‪‎‬های تهــران را در قالــب لشــکرهای‬ ‫پوشــالی ‪ ۲۰‬یــا ‪ ۳۰‬نفــره بــه عنوان هســته اصلی‬ ‫لشــکر تنظیــم کرده‪‎‬انــد‪ .‬بــا فــرض بــر اینکــه‬ ‫در کرمانشــاه‪ ،‬همــدان و بقیــه نقــاط کشــور‬ ‫لشــکرهای خودشــان را ســازماندهی می‪‎‬کننــد‬ ‫و مــردم هــم از ان‪‎‬هــا اســتقبال خواهنــد کــرد‪،‬‬ ‫اقــدام بــه انجــام عملیــات کردند‪.‬منافقیــن در‬ ‫ایــن عملیــات نیروهــای خــود را بــرای رســیدن بــه‬ ‫تهــران و طــی کــردن مســافت ‪ ۸۰۰‬کیلومتــری‬ ‫ســازماندهی کــرده بودنــد و بــرای تحقــق ایــن‬ ‫کار هــم چندیــن قــرارگاه پیــش بینــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــرای هــر شــهر و مرکــز اســتان در طــول مســیر‬ ‫تــا تهــران فرمانــده تعییــن کــرده بودنــد‪ .‬پــس‬ ‫بــرای اغــاز عملیــات چهــار الــی پنــج هــزار نفــر را‬ ‫بــا تجهیــزات خودروی و نظامی بســیار پیشــرفته‬ ‫بــه راه انداختند‪.‬ایــن کار ان هــا همــراه بــا یــک‬ ‫مــوج عملیــات روانــی و رســانه ای بــود‪ .‬عملیــات‬ ‫منافقیــن مهم تریــن بحــران در پایــان جنــگ‬ ‫ایــران بــا عــراق بــود کــه بــا لطــف خداونــد از ان‬ ‫عبــور شــد و شکســت عجیبــی بــر ان هــا تحمیــل‬ ‫شــد‪ .‬عملیاتــی کــه قــرار بــود اولیــن درگیری هــای‬ ‫ان براســاس جلســه توجیهــی ابریشــمچی در‬ ‫اطــراف قزویــن ‪ -‬تهــران انجــام شــود‪ ،‬با مقاومت‬ ‫مردمــی و نیروهــای پاســدار مســتقر در عقبــه‬ ‫یگان هــای ســپاه پاســداران در منطقــه چهارزبــر‬ ‫کرمانشــاه در همــان روز اول تهاجــم متوقــف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تبلیغاتبلیطهواپیما‬ ‫بایــد ایــن نکتــه را خاطرنشــان کنــم کــه تمامــی‬ ‫‪‎‬فعالیــت منافقیــن بــا تکیــه بــر وعــده اســتکبار‬ ‫بــود کــه اگــر بتواننــد در عمــق کشــور نفــوذ کننــد‬ ‫بــا حضــوری کــه امریکایی‪‎‬هــا در خلیج فــارس‬ ‫داشــتند و امادگــی ارتــش بعثــی بتواننــد زمینــه‬ ‫الزم را در جهــت برانــدازی نظــام مهیــا کننــد‪.‬‬ ‫ســردار بــا توجــه بــه حضــور شــما در ایــن‬ ‫عملیــات‪ ،‬لطفــا کمــی بیشــتر دربــاره حــوادث‬ ‫میدانــی ان توضیــح بفرمائیــد‪.‬‬ ‫مــن همزمــان بــا عملیــات مرصــاد رئیــس ســتاد‬ ‫ســپاه چهــارم بــودم‪ .‬فرمانــده ایــن ســپاه محمــد‬ ‫شــعبانی و اســدالله ناصــح قائم مقــام ان بــود‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۱۲‬روزســوم مــرداد ‪ ۱۳۶۷‬بــود بــا هــدف‬ ‫بازدیــد از جبهــه ســرپل ذهــاب بــه خــط مقــدم‬ ‫رفتــم‪ .‬در حیــن بازدیــد در دیــدگاه ارتفاعــات‬ ‫کلــه داود کــه مشــرف بــر دشــت ذهــاب بــود‪،‬‬ ‫قــرار گرفتیم‪.‬همــراه بنــده اقــای اکبــر حســینی‬ ‫« بهــروز عباســی» فرمانــده ســابق کرنــد حضــور‬ ‫داشــتند‪ .‬ارایــش تانک هــای عــراق بــه ســمت‬ ‫ایــران پشــت ارتفاعــات و در دشــت ذهــاب‬ ‫کامــا ارایــش افنــدی بــود و بــه همیــن دلیــل‬ ‫هــم مــا تصــوری غیــر از حملــه احتمالــی عــراق‬ ‫نداشــتیم و ایــن تهاجــم هــم در چنــد روز قبــل‬ ‫در جبهــه گیالنغــرب و ایــام توســط ارتــش عراق‬ ‫انجــام شــده بــود‪.‬از طرفــی‪ ،‬چــون قصرشــیرین و‬ ‫ســرپل ذهــاب چنــد روز قبــل از تهاجم منافقین‬ ‫توســط ارتــش عــراق مجــدد تصــرف شــده بــود‬ ‫و هــدف مهــم و نزدیکــی وجــود نداشــت بــرای‬ ‫مــا ســئوال بــود‪ ،‬ایــن ارایــش افنــدی بــرای چــه‬ ‫هدفــی اســت‪ .‬نمی دانســتیم ایــن ارایش فریب‬ ‫اســت و در عمــق منافقیــن امــاده حرکــت شــده‬ ‫انــد‪ .‬همچنــان کــه اشــاره شــد‪ ،‬همزمــان بــا‬ ‫تهاجــم عــراق در منطقــه جنــوب بعــد از پذیــرش‬ ‫قطعنامــه‪ ،‬ارتــش عــراق در غــرب هــم تهاجــم‬ ‫خــود را در ان روزهــا اغــاز کــرده بــود و اکثــر‬ ‫یگانهــای عملیاتــی در جنــوب و در محورهــای‬ ‫تهاجــم ارتــش عــراق ماموریــت مقابله با تهاجم‬ ‫مجــدد ارتــش عــراق را در پایــان جنــگ داشــتند‪.‬‬ ‫در غــرب همزمــان بــا تهاجــم در جبهــه هــای‬ ‫جنــوب‪ ،‬ارتــش بعــث منطقــه گیالنغــرب را دور‬ ‫زد و جــاده مواصالتــی بــا ایوانغــرب را مســدود‬ ‫کرد‪ .‬دشــمن در منطقه ایالم پیشــروی گســترده‬ ‫داشــت‪ .‬همزمــان قصرشــیرین و ســرپل ذهــاب‬ ‫را مجــدد اشــغال کــرد‪ .‬مســئولیت خــط پدافندی‬ ‫غــرب کشــور بــه عهــده ی ارتــش بــود‪ .‬ارتــش‬ ‫عــراق قبــل از حرکــت منافقین خطــوط پدافندی‬ ‫را درهــم شکســت و منافقیــن مســئولیت‬ ‫شکســتن خــط پدافنــدی را نداشــتند‪ .‬ارتــش‬ ‫عــراق از ارتفاعــات اق داغ عبــور می کنــد و بــا‬ ‫عبــور از ســه تنگــه پیشــگان‪ ،‬باویســی و حمــام‪،‬‬ ‫دشــت ذهــاب را می بنــدد‪.‬‬ ‫هنــگام اذان ظهــر بــود کــه مــا بعــد از بازدیــد از‬ ‫خــط بــه پــادگان اموزشــی کربــا محــل تلمبــه‬ ‫خانــه نفتــی پاطــاق رســیدیم‪ .‬نمــاز و ناهــار در‬ ‫پــادگان بودیــم‪ .‬حوالــی ســاعت ‪ ۱۴‬بــود کــه اتش‬ ‫شــدید توپخانــه عــراق روی مســیر جــاده ســرپل‬ ‫تــا پاطــاق اغــاز شــد‪.‬‬ ‫همزمــان هوایپماهــای عراقــی تمــام مقــر‬ ‫یگان هــا‪ ،‬دژبانــی مســیر پاطــاق ســرپل ذهــاب و‬ ‫محــل قبضه هــای پدافنــد هوایــی و مســیر جــاده‬ ‫ســرپل ذهــاب تــا کرنــد غــرب را زیــر اتــش گرفت‬ ‫و روســتای دیــره و زرده ســمت راســت جــاده بــاال‬ ‫طــاق را بمبــاران شــیمیایی کردنــد‪ .‬هــدف ایــن‬ ‫بــود کــه همــه ی مقاومــت هــای احتمالــی در‬ ‫مســیر حرکــت منافقیــن نابــود و کامــا ًمســیر بر‬ ‫روی جــاده بــه ســمت کرمانشــاه بــرای منافقیــن‬ ‫همــوار شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بازدیــدی کــه از منطقــه داشــتید‪،‬‬ ‫ایــا احتمــال مــی دادیــد کــه عــراق قصــد حملــه‬ ‫مجــدد بــه ایــران را داشــته باشــد؟‬ ‫مــا در ابتــدا درک درســتی از اقــدام عــراق‬ ‫نداشــتیم‪ ،‬در واقــع عملیــات افنــدی ارتش عراق‬ ‫قبــل از عملیــات منافقیــن و ارایــش تانک هــای‬ ‫عراقــی در دشــت ذهــاب بــرای فریــب طراحــی‬ ‫شــده بــود‪ .‬اتــش گســترده و بســیار پرحجــم‬ ‫توپخانه هــا و بمباران هــای گســترده هوایــی‬ ‫ارتــش عــراق کــه حــدود ســه ســاعت طــول‬ ‫کشــید‪ ،‬در واقــع اتــش تهیــه ای بــود کــه قبــل‬ ‫از شــروع تَــک منافقیــن مســیر را بــرای ان هــا‬ ‫همــوار می کــرد تــا حرکــت خودشــان را در عمــق‬ ‫کشــور اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫مــا از پاطــاق بــه ســمت کرمانشــاه حرکــت‬ ‫کردیــم وارد اتــاق فرماندهــی ســپاه چهــارم‬ ‫شــدیم‪ .‬حــدود ســاعت پنــج بعــد از ظهــر بــود کــه‬ ‫ابتــدا اقــای همتــی فرمانــده ســپاه کرنــد غــرب و‬ ‫ســپس مرحــوم حســن ملــک شــاهی مســئول‬ ‫عملیــات ســپاه چهــارم کــه در اســام ابــاد غــرب‬ ‫مســتقر بــود بــا بنــده تمــاس گرفتنــد و گفتنــد‬ ‫کــه عراقی هــا از ســرپل ذهــاب بــه ســمت کرنــد‬ ‫غــرب در حــال پیشــروی هســتند‪.‬‬ ‫روز قبــل از بازدیــد مــا‪ ،‬اقــای محمــد شــعبانی‬ ‫فرمانــده ســپاه چهــارم و حــاج هاشــم مســئول‬ ‫اطالعــات ســپاه چهــارم بــرای جلوگیــری از‬ ‫پیشــروی ارتــش عــراق بــه منطقــه شــیخ صلــه‬ ‫جوانــرود رفتــه بودنــد و متاســفانه ارتبــاط‬ ‫مخابراتــی مــا هــم بــا ان هــا قطــع شــده بــود‪.‬‬ ‫از ســویی دیگــر هــم اســدالله ناصــح جانشــین‬ ‫فرمانــده ســپاه چهــارم هــم در جریــان پیشــروی‬ ‫عــراق در محــور گیالنغــرب و بســته شــدن جــاده‬ ‫خروجــی شــهر در محاصــره مانــده بودنــد کــه‬ ‫بعــد از ســه روز پیــاده روی و از طریــق ارتفاعــات‬ ‫منطقــه همزمــان بــا تــک منافقین به مقر ســپاه‬ ‫بــر می گردنــد‪ .‬ارتبــاط مخابراتــی بــا فرمانــده و‬ ‫جانشــین ســپاه چهــارم قطــع شــده بــود‪.‬‬ ‫اقــای شــعبانی غــروب ان روز بــه کرمانشــاه‬ ‫می رســد و بــه محــل اســتقرار قــرارگاه نجــف‬ ‫در بیمارســتان امــام حســین (ع) طــاق بســتان‬ ‫مــی رود و اقــای ناصــح هــم نزدیــک غــروب‬ ‫در محــل فرماندهــی ســپاه چهــارم مســتقر‬ ‫شــد‪ .‬اقــای نکویــی اســتاندار کرمانشــاه بــا بنــده‬ ‫تمــاس گرفــت تــا گزارشــی از منطقــه بگیــرد‪ .‬بــه‬ ‫او گفتــم؛ وضعیــت خوبــی نداریــم‪ ،‬دشــمن در‬ ‫حال پیشــروی اســت‪ .‬ایشــان بالفاصله به سپاه‬ ‫امد و در اتاق فرماندهی ســپاه مســتقر شــد‪ .‬در‬ ‫تمــاس بعــدی از کرنــد غــرب اقــای اکبــر حســینی‬ ‫کــه بــرای کمــک همتــی در کرنــد غــرب مســتقر‬ ‫بــود‪ ،‬خبــر ســقوط کرنــد را داد‪.‬‬ ‫ســردار چــه شــد کــه متوجــه شــدید منافقین به‬ ‫ایــران حملــه کردنــد نــه نیروهــای ارتــش بعــث‬ ‫عــراق؟‬ ‫بعــد از ســقوط کرنــد غــرب اقــای اکبــر حســینی‬ ‫از ارتفــاع بــاالی بــر روی دکل کرنــد غــرب‪ ،‬یــک‬ ‫تانــک چــرخ دار در حــال حرکــت در جــاده کرنــد‪-‬‬ ‫اســام ابــاد را بــا پرچــم ایــران و ارم شــیر و‬ ‫خورشــید مشــاهده می کنــد و بــه مــا خبــر مــی‬ ‫دهــد کــه این هــا منافقیــن هســتند‪ .‬همزمــان‬ ‫اقــای احمــدی جانشــین ســپاه اســام ابــاد در‬ ‫تمــاس تلفنــی خبــر داد کــه این هــا منافقیــن‬ ‫هســتند‪ .‬او در ســاختمان مرتفــع ســیلوی‬ ‫مقابــل پــادگان اللــه اکبــر اســام ابــاد حرکــت‬ ‫منافقیــن را بــا خــودرو و پرچــم و بــوق و بلندگو را‬ ‫مشــاهده کــرده بــود و مطمئــن شــد کــه این هــا‬ ‫منافقیــن هســتند‪.‬اقای جــان محمــد مســئول‬ ‫پشــتیبانی غــرب هــم بــا مــا تمــاس داشــتند و‬ ‫گفتنــد این هــا وارد پــادگان اللــه اکبــر شــده اند و‬ ‫دختــر و پســر بــا هــم فارســی صحبــت می کننــد‬ ‫و می گویند»انبارهــای مهمــات را منهــدم نکنیــد‬ ‫بــه ان هــا نیــاز داریــم» بنابرایــن تــا قبــل از‬ ‫ســقوط کرنــد غــرب همــه اتفــاق نظر داشــتند که‬ ‫ارتــش عــراق در حــال پیشــروی اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫هنگامــی کــه منافقیــن از کرند غرب عبــور کردند‬ ‫گزارش هــا تغییــر کــرد‪ .‬منافقیــن بــه راحتــی‬ ‫و بــدون هیــچ مانعــی و متکــی بــه جــاده و بــا‬ ‫ســرعت بــه نزدیــک اســام ابــاد غــرب رســیدند‪.‬‬ ‫نخســتین درگیــری رزمنــدگان اســام بــا‬ ‫منافقیــن در کــدام موقعیــت رخ داد؟‬ ‫اولیــن درگیری هــای محــدود رزمنــدگان اســام‬ ‫بــا منافقیــن در اطراف اســام ابــاد و پادگان الله‬ ‫اکبــر اتفــاق افتــاد‪ .‬در ایــن درگیــری تعــدادی از‬ ‫پاســداران تیپ هــای مقــداد و مســلم بــن عقیــل‬ ‫تحــت امــر ناحیــه اســام ابــاد وارد عمل شــدند و‬ ‫بــا ان هــا مقابلــه کردنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم‬ ‫کــه ان زمــان اکثــر یگان هــای ســپاه چهــارم در‬ ‫محورهای دیگر ماموریت جلوگیری از پیشروی‬ ‫ارتــش عــراق را داشــتند‪ .‬و در منطقــه ی اســام‬ ‫اباد غرب فرمانده و بســیاری از پاســداران ســپاه‬ ‫در ســایر محورهــای عملیاتــی درگیــر بودنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــورد هــم باعــث شــد مقابلــه جــدی در برابــر‬ ‫حرکــت ابتدایــی منافقیــن در اطــراف اســام‬ ‫ابــاد شــکل نگیرد‪.‬همزمــان عملیــات روانــی‬ ‫و رســانه ای پــر حجمــی از طریــق رســانه های‬ ‫خارجــی و رادیــو فارســی زبــان عراق بــه راه افتاده‬ ‫بــود‪ .‬مــردم را دعــوت بــه همــکاری بــا منافقیــن‬ ‫می کردنــد و بــا مــارش نظامــی و ســرودهای‬ ‫حماســی گــزارش پیشــروی ها و ســقوط تــک‬ ‫تــک شــهرها و ســقوط انــی کرمانشــاه توســط‬ ‫منافقیــن داده می شــد‪ .‬فضــا بســیار ملتهــب‬ ‫شــده بود‪.‬خبرهــا و گزارش هــای متناقــض زیــاد‬ ‫داده می شــد‪ .‬ارتبــاط برخــی از ســپاه های اســتان‬ ‫کرمانشــاه قطــع شــده بــود‪ .‬اکثــر بچه هــا در‬ ‫ورودی شهراســام ابــاد و اطــراف پــادگان اللــه‬ ‫اکبــر درگیــری رزمــی پراکنــده و غیــر ســازمان‬ ‫یافتــه بــا منافقیــن داشتند‪.‬مســئولین مختلــف‬ ‫کشــوری و لشــکری بــا تماس هــای تلفنــی بــا‬ ‫فرماندهــی ســپاه کرمانشــاه و قــرارگاه ســپاه‬ ‫در غــرب وضعیــت را ســئوال می کردنــد‪ .‬خبــر‬ ‫پیشــروی دشــمن تــا نزدیکــی کرمانشــاه و حتــی‬ ‫ســقوط شــهر در کشــورپخش شــده بــود‪.‬‬ ‫همــه نگــران بودنــد و تمــاس می گرفتنــد در‬ ‫شــرایطی کــه همــه تــاش و ذهــن مــا درگیــر‬ ‫بســتن جاده هــای ورودی بــه کرمانشــاه بــود‪.‬‬ ‫تماس هــای تلفنــی زیــادی را هــم بایــد جــواب‬ ‫می دادیــم‪ .‬ان شــب تــا صبــح و بصــورت میدانــی‬ ‫بنــده و اقــای ناصــح و تعــدادی از فرماندهــان‬ ‫و معاونت هــای ســپاه چهــارم و قــرارگاه نجــف‬ ‫فعــال بودیــم‪ .‬هــدف اصلــی مــا هــم متوقــف‬ ‫کــردن منافقیــن قبــل از کرمانشــاه بــود تــا‬ ‫یگان هــای رزمــی از مناطــق دیگــر برســند‪.‬‬ ‫شــرایط مــردم در زمــان تهاجــم منافقیــن بــه‬ ‫شــهرهای غــرب کشــور چگونــه بــود؟‬ ‫وحشــت و ترس منطقه را فراگرفته بود‪ .‬مردم‬ ‫کرنــد غــرب غافلگیــر شــدند‪ ،‬امــا مــردم اســام‬ ‫ابــاد غــرب و عشــایر ان منطقــه بــا تراکتورهــا و‬ ‫خودروهــای خــود از شــهر و روســتاها بــه ســوی‬ ‫ایــن مناطــق راه افتادنــد و جــاده را مســدود‬ ‫کردنــد‪ .‬همیــن اقــدام باعــث شــد تا جاده اســام‬ ‫ابــاد بــه ســمت کرمانشــاه قفل شــود‪ .‬منافقینی‬ ‫کــه در محاســبات خودشــان تــا تهــران‪ ،‬حداقــل‬ ‫ســرعت حرکــت را ‪ ۹۰‬کیلومتــر پیــش بینــی کرده‬ ‫بودنــد روی جــاده بــا ســرعت کمتــر از ‪ ۱۰‬کیلومتــر‬ ‫متوقــف شــدند‪.‬حرکت مــردم بــه صــورت پیــاده‪،‬‬ ‫بــا خــودرو و تراکتــور بــر روی جــاده اســام ابــاد به‬ ‫ســمت کرمانشــاه و مسدود شــدن جاده‪ ،‬خود از‬ ‫جملــه امدادهــای الهــی بــود‪ .‬زیــرا در ان ســاعت‬ ‫هیــچ مانــع جــدی بــر ســر راه منافقیــن بــرای‬ ‫رســیدن بــه کرمانشــاه وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫منافقین برای اینکه راه را باز کنند با عصبانیت‬ ‫مــردم را زیــر اتــش می گرفتنــد و تعــداد زیــادی‬ ‫از مــردم بــه شــهادت رســیدند‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫مســدود شــدن جــاده تشــدید شــد‪.‬‬ ‫نیروهــای پاســدار در ســتاد قــرارگاه نجــف و‬ ‫ســپاه چهــارم و بســیجی های داخــل شــهر را بــا‬ ‫تجهیــز ســاح و مهمــات بــه ســمت اســام اباد‬ ‫بــه حرکــت دراوردیــم و بــا ایــن اقــدام هــر چنــد‬ ‫ان شــب ایــن نیروهــا بــه درگیــری نزدیــک بــا‬ ‫منافقیــن نرســیدند‪ .‬دو جــاده کــوزران بســمت‬ ‫کرنــد غــرب و بــه ویــژه کرمانشــاه بــه طــرف‬ ‫اســام اباد مســدود شــد‪.‬‬ ‫نیروهــا و رزمنــدگان ایرانــی چگونــه به منافقین‬ ‫رسیدند؟‬ ‫نیروهــای ســتادی قــرارگاه نجــف و ســپاه چهارم‬ ‫در کنــار نیروهایــی کــه از اردوگاه لشــکر ویــژه‬ ‫پاســداران و لشــکر انصارالحســین(ع) و تیــپ‬ ‫قائــم ســمنان ارایــش پدافنــدی گرفتــه بودنــد‪،‬‬ ‫مســتقر شــدیم‪ .‬ان شــب بیــش از دو هــزار‬ ‫ســاح ارپــی جــی و کالشــینکف توســط مرحــوم‬ ‫مالکیــان مســئول تــدارکات ســپاه چهــارم و اقــای‬ ‫جــان محمــد مســئول لجســتیک غــرب بیــن‬ ‫نیروهــای پاســدار و بســیجی هــای کرمانشــاه‬ ‫توزیــع و بــه ســمت اســام ابــاد اعــزام شــدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!