روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 576 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 576

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 576

‫شنبه‬ ‫شماره ‪72 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 08‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 30-‬ژوئیه ‪ /30-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪576‬‬ ‫تفاوت های شناختی‬ ‫و رفتاری زنان و مردان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫فایننشال تایمز‪:‬‬ ‫به گرانی‬ ‫موادغذایی‪،‬‬ ‫مردم جهان باید‬ ‫عادت کنند‬ ‫درخصوص کاالبرگ‬ ‫الکترونیکیهنوزتصمیمی‬ ‫اتخاذ نشده است‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫هکتاری کشت برنج‬ ‫در استان های شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬فناوری‬ ‫هدایت موشک بالستیک را‬ ‫بدست اوردیم‬ ‫در مسیر توسعه مهارت اموزی‬ ‫زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و توانمنــد‪ ،‬حلقه گمشــده اشــتغال‬ ‫در گلســتان اســت کــه اجــرای کامــل طــرح مهارت امــوزی بــا شــناخت دقیــق از نیــاز‬ ‫بــازار می توانــد جمعیــت جــوان و مولــد را بــه ســمت ایجــاد مشــاغل پایــدار و مــورد نیــاز‬ ‫جامعــه ســوق دهــد‪.‬‬ ‫توســعه مهارت امــوزی یکــی از محوری تریــن برنامه هــای ســازمان فنــی و حرفـه ای‬ ‫بــرای تربیــت نیــروی انســانی ماهــر اســت کــه در ســال های اخیــر توانســته بــه برخــی‬ ‫از اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد امــا ثمردهــی کامــل ایــن طــرح در گلســتان بــه‬ ‫همراهــی بیشــتر مراکــز علمــی و دانشــگاهی و بــازار کار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫طــرح مهارت امــوزی در کشــورهای توســعه یافتــه رکــن اصلــی ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی بــرای نیــروی انســانی ماهــر و توانمنــد بــه شــمار مــی رود و در ایــن روش بــا‬ ‫ارایــه امــوزش هــای کوتــاه مــدت‪ ،‬پیونــد بــا بــازار کار برقــرار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی بــرای توســعه اقتصــادی گلســتان‪ ،‬ســرمایه گــذاری در‬ ‫حــوزه مهــارت امــوزی بــرای اســتفاده از تــوان دانــش اموختــگان دانشــگاهی در ایــن‬ ‫اســتان یــک ضــررت محســوب مــی شــود و نداشــتن مهــارت‪ ،‬بکارگیــری ایــن قشــر در‬ ‫بــازار مهارتــی را بــا مشــول مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ظرفیت هــای بکــر فراوانــی بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد در‬ ‫حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و صنعــت دارد کــه ارایــه امــوزش مهــارت امــوزی توســط‬ ‫اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای می توانــد دغدغــه مســووالن ارشــد اســتان و بــازار‬ ‫بــرای تامیــن نیــروی انســانی ماهــر و توانمنــد در حوزه هــای مــورد نیــاز را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش منتشــر شــده مرکــز امــار ایــران‪ ،‬نــرخ بیــکاری گلســتان در پایــان‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۷.۶‬درصــد اســت کــه ایــن رقــم در ســال ماقبــل ‪ ۹.۲‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬امــوزش مهارتــی‪ ،‬پایــه و اســاس تربیــت نیــروی انســانی‬ ‫توانمنــد بــرای پاســخ دادن بــه نیــاز بــازار کار بــه شــمار م ـی رود و کــم توجهــی بــه‬ ‫ایــن موضــوع مهــم‪ ،‬برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از نیــروی انســانی اســتان در مســیر‬ ‫رســیدن بــه بــرای توســعه را دشــوار مــی ســازد ‪.‬‬ ‫ش مهارتــی یکــی از مهمتریــن راه هــای توســعه‬ ‫ســرمایه گــذاری در حــوزه ارایــه امــوز ‬ ‫اســتان گلســتان بــه شــمار مـی رود تــا بــا ایجــاد مشــاغل گوناگــون حوزه های مختلف‬ ‫و مــورد نیــاز اســتان بــا تامیــن نیــروی کار متخصــص‪ ،‬افزایــش ضریــب بهــره وری در‬ ‫رونــق تولیــد و کاهــش بیــکاری بــه دســت ایــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــاد و صاحب نظــران‪ ،‬توجــه بــه اموزش هــای مهارتــی‬ ‫بــرای دانــش اموختــگان دانشــگاهی می توانــد هزینــ ه و ســرمایه گذاری در حــوزه‬ ‫تحصیــات عالیــه را تبدیــل بــه تولیــد ثــروت متناســب بــا نیــاز بــازار کــرد‪.‬‬ ‫لزوم داشتن مهارت در شرایط کنونی‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬داشــتن مهــارت در‬ ‫شــرایط کنونــی یــک ضــرورت محســوب می شــود و افــراد بایــد بــا مهارت شــغلی توانمند‬ ‫شــوند و در کنــار ارتقــای امــوزش هــای مهارتــی‪ ،‬اصــول اخالقــی را هــم بیاموزنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه ســیدکاظم نــور مفیــدی بــا تاکیــد بــر ارایــه اموزش هــای مهارتــی فنــی‬ ‫وحرفــه ای بــا روحیــه جهــادی بــه جوانــان‪ ،‬افــزود‪ :‬ظرفیــت اموزش هــای فنــی‬ ‫وحرفـه ای مــی توانــد بــرای توانمنــدی نیــروی انســانی در راســتای همراهی با توســعه‬ ‫اســتان و حــل بیــکاری بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫گلستان صاحب سند مهارت اموزی می شود‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان گفــت ‪:‬ســند مهارتــی اســتان براســاس‬ ‫نیــاز و تحقــق شــعار ســال بــا رویکــرد دانــش بنیــان تدویــن مــی شــود کــه ایــن برنامــه‬ ‫راهبــردی در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو افــزود‪ :‬در تدویــن ســند مهارتــی گلســتان عــاوه بر همــکاری اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و دانشــگاه فنــی و حرفــه ای‪ ،‬از مشــاور تدویــن برنامــه‬ ‫راهبــردی اســتانداری گلســتان نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تدوین این ســند و عملیاتی شــدن ان متناســب با نیاز اســتان از جمله‬ ‫اجــرای برنامــه در حــوزه هــای تربیــت نیــروی انســانی توانمنــد بومــی بــرای راه انــدازی‬ ‫منطقه ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی اینچه برون‪ ،‬راه اندازی مجتمع پتروشــیمی گلســتان و‬ ‫تقویــت ارتبــاط تجــاری بــا کشــورهای اوراســیا ‪ ،‬اجــرای طــرح کریدور شــمال ‪ -‬جنوب‪،‬‬ ‫رهاوردهــای خوبــی بــرای گلســتان به همــراه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار نیروی بیکار گلستان نیازمند مهارت اموزی‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان بــا تاکیــد بر تبیین فضای مهارت امــوزی در‬ ‫اســتان گفت‪:‬براســاس اخریــن پایــش صــورت گرفتــه‪ ،‬گلســتان بیــش از ‪ ۱۲۰‬هــزار بیکار‬ ‫دارد کــه برنامه ریــزی بــرای مهــارت امــوزی ان هــا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســاختار جدید‪ ،‬اموزش های این اداره کل بر مبنای شــعار‬ ‫ســال اجــرا مــی شــود کــه طرح هــای کهــاد (ویــژه دانشــجویان و متناســب بــا رشــته‬ ‫تحصیلــی و نیــاز بــازار)‪ ،‬نخلســتان (امــوزش دانــش اموختــگان بــر مبنــای ای تــی و‬ ‫ســاماندهی پنــج هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانش اموختــه از ســوی دانشــگاه جامــع گلســتان) و‬ ‫ســامانه ســام (حــل کمبــود مربیــان مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای بــا شناســایی و‬ ‫جــذب دانشــگاهیان و خریــد خدمــت) از ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫کرایلــو بیــان کــرد‪ :‬در ســه مــاه نخســت امســال ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۲۸‬دوره بــا ‪ ۵۱۲‬حرفــه‬ ‫و شــرکت ‪ ۱۲‬هــزار نفــر و یــک میلیــون و ‪ ۶۲۲‬هــزار نفــر ســاعت امــوزش در مراکــز‬ ‫اموزشــگاه هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اســتان برگــزار شــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مهارت اموزی واسطه ایجاد فرصت شغلی‬ ‫یــک اســتاد دانشــگاه در گلســتان افــزود‪ :‬مهارت امــوزی واســطه ایجــاد فرصــت‬ ‫شــغلی در جامعــه اســت و ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه دســتگاه های متولــی‬ ‫اشــتغالزایی را بــرای دســتیابی بــه اهــداف توســعه اســتان کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا دنکــوب افــزود‪ :‬بــرای اســتفاده از ایــن ظرفیــت مهارت امــوزی در توســعه‬ ‫اســتان‪ ،‬برنامــه راهبــردی مــورد نیــاز اســت کــه توســط اداره کل امــوزش فنــی و‬ ‫حرف ـه ای اســتان بــا بهره گیــری از کارشناســان دســتگاه ها و اســتادان دانشــگاه در‬ ‫دســت تدویــن اســت‪.‬‬ ‫مهارت اموزی از راه حل اساسی کاهش بیکاری‬ ‫رییــس دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گلســتان گفــت‪ :‬مهــارت امــوزی یکــی از‬ ‫برنامه هــای مــورد توجــه نظــام اموزشــی کشــورها اســت و بــه عنــوان راه حل اساســی‬ ‫بــرای رســیدن بــه اشــتغال کامــل و کاهــش بیــکاری به ویــژه بیکاری جوانان شــناخته‬ ‫می شــود کــه در گلســتان مــی تــوان از ایــن ظرفیــت بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گلســتان بــرای ترویــج فرهنــگ‬ ‫مهــارت امــوزی‪ ،‬ارتقــای منزلــت و تضمیــن جایــگاه خــود اهدافــی از جملــه تبییــن‬ ‫جایــگاه امــوزش مهارتــی در تمــدن اســامی‪ ،‬توســعه جایــگاه امــوزش عالــی مهارتی‬ ‫در صنایــع کوچــک و اشــتغال زا و بــاز تعریــف جایــگاه پژوهــش و فنــاوری در توســعه‬ ‫امــوزش عالــی مهارتــی را دنبــال مــی کنــد‪.‬‬ ‫غفــاری تاکیــد کــرد‪ :‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان اصلــی تریــن نهــاد متولــی‬ ‫امــوزش مهارتــی در ســطح امــوزش عالــی خــود را یــک دانشــگاه نســل پنجمــی مــی‬ ‫دانــد کــه بــه بازنگــری در ماموریــت هــای اموزشــی و مهــارت امــوزی توجــه فراوانــی‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا کــه مــی دانــد بــازار کاری کــه دانشــجویان را بــرای ان امــاده می کنــد بــه‬ ‫ســرعت در حــال تغییــر اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چگونه نرم افزارهای‬ ‫جاسوسی را از گوشی‬ ‫خود پیدا و حذف کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫هدفمند‪ ،‬در سایه کرونا کار کنید‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی و دســتاوردی جدیــد‬ ‫متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز عصــر‏دیجیتــال اســت عصــری‬ ‫کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین و ســریعترین زمــان حــس‬ ‫نمــود تــا جایــی کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه دنیــا رخ دهــد‬ ‫انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه انــدازه یــک پلــک زدن انتشــار دهنــده‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه فــارغ از وجــود‬ ‫حتــی مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو ســال اخیــر بــا‬ ‫ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل‬ ‫کــه خــود را وابســته بــه جــا و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو‬ ‫یکــی پــس از دیگــری کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند کــه قــادر‬ ‫بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور کاری‬ ‫پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و بــدون‬ ‫دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت‬ ‫بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها کــه‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو داده‬ ‫تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل‬ ‫خــود را بــه واســطه کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏چــرا کــه از جانــب شــیوع‬ ‫کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال‬ ‫سفارشــات ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از‬ ‫جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی‬ ‫اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو‬ ‫نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری افــرادی کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود‬ ‫را از دســت داده و بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا قبــل از‬ ‫کرونــا اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد ‏کــه بــه واســطه‬ ‫کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب و‬ ‫بکارگیــری نیــروی جدیــد و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه مدیــران شــرکت‬ ‫پســت نامه رســان های ایــن شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را در ایــام کرونــا احســاس‬ ‫نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت شــبانه روزی نیــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه‬ ‫بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکــس ســایر مشــاغل‏جــز پیــش‬ ‫قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق‬ ‫گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه دســت ســفارش‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را می تــوان بــه‬ ‫چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی خانگی‪ ،‬تعمیرلوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا‬ ‫وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه داشــته‬ ‫باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزجمعه‬ ‫‪ 7‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫پرداخت تنها ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫از تسهیالت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی خراســان شــمالی‬ ‫بــا انتقــاد از عملکــرد ضعیــف بانک هــای اســتان در‬ ‫پرداخــت تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬گفــت‪ :‬تنهــا ‪ ۲۱‬درصــد‬ ‫از ایــن تســهیالت پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد درخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬ســهم خراســان‬ ‫شــمالی از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان بــود کــه از ایــن رقــم؛ تنهــا ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ بــر ایــن اســاس یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان طــرح بــرای دریافــت ایــن تســهیالت در ســال‬ ‫گذشــته بــه بانــک هــای خراســان شــمالی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫ولــی بانــک هــا در ایــن زمینــه کــم کاری کرده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل اقتصــاد و دارایــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن تســهیالت کــه نتیجــه ان‪ ،‬تزریــق نقدینگــی بــه‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی و فراهــم شــدن زمینــه بــرای‬ ‫اشــتغال مــردم منطقــه اســت‪ ،‬تاکنــون رونــق خوبــی‬ ‫در اســتان ایجــاد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پرداخــت ایــن تســهیالت تــا ‪۳۱‬‬ ‫شــهریورماه ســالجاری ادامــه دارد و ضــرورت دارد‬ ‫تــا دســتگاه هــای دولتــی ســرعت عمــل خــود را در‬ ‫معرفــی طــرح هــا و داشــتن طــرح هــای جایگزیــن‬ ‫بــاال ببرنــد و بانــک هــا نیــز در ایــن زمینــه همــکاری‬ ‫الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫درخشــانی افــزود‪ :‬تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬ارزان تریــن‬ ‫نــوع وام اســت و فرصــت مناســبی اســت تــا بــرای تامین‬ ‫ســرمایه در گــردش واحــد هــای تولیــدی‪ ،‬شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان و افزایــش ســرمایه گذاری های خارجــی‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بانــک هــا بــا نــگاه‬ ‫توســعه ای بــه پرداخــت ایــن تســهیالت توجــه کننــد‪،‬‬ ‫ایــن تســهیالت اثــر بخشــی قابــل توجهــی در اقتصــاد‬ ‫خراســان شــمالی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور بــا هــدف اجــرای‬ ‫برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد بــر اشــتغال‬ ‫جوانــان‪ ،‬دانــش اموختــگان دانشــگاهی‪ ،‬زنــان و‬ ‫اشــتغال حمایتــی بــه دولــت اجــازه می دهــد ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫منابــع حاصلــه از مابــه التفــاوت قیمــت حامل هــای‬ ‫انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد خزانـه داری کل کشــور‬ ‫واریــز و منابــع حاصلــه را بــه شــکل وجــوه اداره شــده و‬ ‫یارانــه ســود و ترکیــب بــا منابــع صنــدوق توســعه ملــی و‬ ‫تســهیالت بانکــی در جهــت حمایــت از طرح های تولید‪،‬‬ ‫اشــتغال و امــوزش و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش‬ ‫اموختــه دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و‬ ‫صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن‬ ‫صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه‬ ‫دهــم را داراســت و اقتصــاد ایــن اســتان متکــی بــر‬ ‫صــادرات پتروشــیمی اســت و نیــاز اســت تــا دیگــر‬ ‫بخــش هــا نیــز تقویــت شــود‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در ســه بخــش‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ ۳۹.۶‬درصــد‪ ،‬صنعــت بــا ‪ ۲۴.۳‬درصــد و‬ ‫خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت و‬ ‫خدمــات پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫حاشیه نشینی ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫از شهروندان خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر از شــهروندان اســتان در مناطــق‬ ‫حاشــیه ای ســکونت دارنــد کــه معــادل ‪ ۳۲‬درصــد از‬ ‫جمعیــت شــهرهای ایــن خطــه از کشــور اســت‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی اظهــار داشــت‪ ۴۳۸ :‬هــزار نفــر در‬ ‫شــهرهای بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬گرمــه‪ ،‬جاجرم‪،‬‬ ‫فــاروج و اشــخانه خراســان شــمالی ســکونت دارنــد کــه‬ ‫‪ ۱۴۰‬هــزار نفــر ان در هفــت هــزار و ‪ ۳۱۲‬هکتــار بافــت‬ ‫فرســوده و ناکارامــد شــهری زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۸۷ :‬هــزار و ‪ ۳۵۴‬نفــر از شــهروندان در‬ ‫‪ ۷۱۴‬هکتــار در مناطــق حاشــیه ای و ناکارامــد شــهری‬ ‫و ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۶۴۶‬نفــر هــم در ‪ ۵۹۰‬هکتــار بافــت‬ ‫فرســوده شــهری ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫راه بازگشتی به شرایط عادی وجود ندارد‬ ‫همــه کــس معتقــد نیســت کــه بحــران کنونــی عمیق تــر می شــود‪.‬‬ ‫مــورگان اســتنلی اوایــل مــاه جــاری گزارشــی خوش بینانــه در مــورد‬ ‫اینــده قیمــت مــواد غذایــی منتشــر کــرد کــه گفتــه بــود افزایــش‬ ‫قیمت هــا در ســال ‪ ۲۰۲۳‬کمتــر از امســال خواهــد بــود‪ .‬بــر اســاس‬ ‫پیش بینــی ایــن گــزارش افزایــش تولیــد غــات باعــث تعدیــل‬ ‫قیمت هــا در ایــن ســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فایننشال تایمز‪:‬‬ ‫به گرانی مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬مردم جهان‬ ‫باید عادت کنند‬ ‫سرویس امنیت غذایی‬ ‫فایننشــال تایمــز طــی تحلیلــی از چشــم انداز تیــره و تــار بــازار‬ ‫مــواد غذایــی در جهــان نوشــت‪ :‬مصرف کننــدگان بایــد بــه‬ ‫قیمت هــای بــاالی مــواد غذایــی عــادت کننــد؛ بحــران کنونــی غــذا‬ ‫ســال ها طــول خواهــد کشــید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از فایننشــال تایمــز قیمــت‬ ‫مــواد غذایــی در بــازار جهانــی کاهــش یافتــه اســت‪ .‬تــرس از رکــود‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬افزایــش برداشــت محصــول در روســیه و امیــدواری به‬ ‫ازســرگیری تجــارت جهانــی غــات باعــث شــده اســت قیمــت مــواد‬ ‫غذایــی در بــازار رو بــه کاهــش بگــذارد‪ .‬امــا ایــن کاهــش قیمــت‬ ‫بــدان معنــا نیســت کــه بحــران غذایــی جهــان رفــع شــده اســت‪.‬‬ ‫تحلیلگــران معتقدنــد همــان عواملــی کــه بــازار جهانــی غــات را‬ ‫بــه هــم ریخته انــد همچنــان وجــود دارنــد‪ .‬جنــگ اوکرایــن تنهــا‬ ‫یکــی از چندیــن عاملــی اســت کــه بــر بــازار ســایه افکنده انــد و‬ ‫می تواننــد بــرای ســال ها نــرخ بــاالی گرســنگی را بــه کــره زمیــن‬ ‫تحمیــل کننــد‪.‬‬ ‫جنــگ اوکرایــن وقتــی کــه شــروع شــد قیمــت مــواد غذایــی تحــت‬ ‫تاثیــر عواملــی مثــل خشکســالی و مختــل شــدن زنجیره هــای‬ ‫عرضــه رو بــه افزایــش داشــت‪ .‬در کشــورهای فقیرتــر کــه کرونــا‬ ‫باعــث بــه هــم ریختــن اقتصــاد شــده اســت جنــگ اوکرایــن‪ ،‬صرفــا ً‬ ‫عامــل وخیم تــر شــدن اوضــاع بــوده اســت‪.‬‬ ‫کــری فولــر‪ ،‬مامــور ویــژه امریــکا در امــور امنیــت غذایــی‬ ‫می گویــد‪ :‬ان چــه بحــران غذایــی امــروزی را بــا همــه بحران هــای‬ ‫مشــابه قبــل متمایــز می کنــد ایــن اســت کــه عوامــل و فاکتورهــای‬ ‫متعــددی موجــد بحــران کنونــی بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تحلیلگــران در ســال اینــده شــاهد ترکیــب کامــل ایــن‬ ‫فاکتورهــا خواهیــم بــود‪ .‬یــک تحلیلگــر گفــت‪ :‬مــن بیشــتر از ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬نگــران اوضــاع در ســال ‪ ۲۰۲۳‬هســتم‪.‬‬ ‫ابرهای طوفان در افق دیده می شوند‬ ‫بــدون شــک جنــگ اوکرایــن تاثیــر منفــی شــدیدی بــر تولیــد‬ ‫جهانــی غــذا گذاشــته اســت‪ .‬در شــرایطی کــه بنــادر اوکرایــن‬ ‫بســته شــده اند و مســیرهای جایگزیــن دیگــری وجــود نــدارد‬ ‫صــادرات غــات ایــن کشــور کاهــش قابــل مالحظــه ای یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کشــور در مــاه ژوئــن کمتــر از یــک میلیــون تــن گنــدم‪،‬‬ ‫ذرت و جــو صــادر کــرد کــه ‪ ۴۰‬درصــد پایین تــر از صــادرات همیــن‬ ‫مــاه درســال ‪ ۲۰۲۱‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫برداشــت محصــول اوکرایــن در مــاه جــاری اغــاز شــده اســت و‬ ‫کشــاورزان جایــی بــرای انبــار کــردن محصوالتشــان ندارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫ان هــا نتواننــد محصوالتشــان را بــه بــازار جهانــی عرضــه کننــد‬ ‫ایــن موضــوع بــر تولیــد محصــوالت در ســال ‪ ۲۰۲۳‬تاثیــر منفــی‬ ‫می گــذارد چــرا کــه پولــی بــرای خریــد بــذر و کــود شــیمیایی بــه‬ ‫دستشــان نمی رســد‪ .‬حتــی ممکــن اســت کــه ان هــا در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬محصولــی را کشــت نکننــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت قیمت هــای بــاالی کاالهــا در بهــار امســال‬ ‫کشــاورزان در کشــورهای دیگــر را ترغیــب کــرده اســت محصــول‬ ‫بیشــتری بکارنــد‪ .‬امــا از ســوی دیگــر بایــد گفــت بــه همــان‬ ‫نســبت‪ ،‬افزایــش هزینه هــای تولیــد‪ ،‬بســیاری از کشــاورزان را‬ ‫بــرای کشــت دلســرد کــرده اســت بــه ویــژه گرانــی ســوخت‪ ،‬کــود‬ ‫شــیمیایی و تجهیــزات کشــاورزی‪.‬‬ ‫سیاســتگذاران هشــدار می دهنــد افزایــش قیمــت انــرژی کــه‬ ‫انتظــار مــی رود در زمســتان بیــش از پیــش افزایــش یابــد بــر‬ ‫تولیــد کودهــای نیتروژنــی تاثیــر منفــی گذاشــته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کودهــا عامــل مهمــی در افزایــش برداشــت محصــول هســتند‪.‬‬ ‫عــارف حســین‪ ،‬اقتصــاددان ارشــد برنامــه غــذای ســازمان ملــل در‬ ‫ایــن بــاره گفــت‪ :‬اگــر مــا مشــکالت مربوط بــه تامین مــواد اولیه مثل‬ ‫کــود شــیمیایی را حــل نکنیــم بحــران گرانــی مــواد غذایــی بــه بحــران‬ ‫فقــدان مــواد غذایــی در ســال اینــده تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر نگرانــی اصلــی در مــورد غــذا مربــوط بــه عرضــه‬ ‫غــات بــه ویــژه گنــدم و روغن هــای گیاهــی بــوده اســت کــه‬ ‫اوکرایــن یکــی از صادرکننــدگان بــزرگ ایــن محصــوالت اســت‪ .‬امــا‬ ‫برخــی تحلیلگــران همچنیــن نگــران رشــد قیمــت برنــج هســتند‬ ‫کــه جایــگاه مهمــی در رژیــم غذایــی اســیایی ها دارد‪.‬‬ ‫امــروز مقادیــر زیــاد ذخایــر برنــج در کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده‬ ‫مثــل هنــد‪ ،‬تایلنــد و ویتنــام وجــود دارد‪ .‬امــا اگــر گرانــی گنــدم مصــرف‬ ‫برنــج در ایــن کشــورها را افزایــش دهد شــاهد اعمــال محدودیت های‬ ‫صادراتــی از ســوی دولت هــای ان هــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫تنهــا حــدود ‪ ۱۰‬درصــد از کل تولیــد جهانــی غــات صادر می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن حتــی اگــر یــک صادرکننــده هــم محدودیت هــای‬ ‫صادراتــی وضــع کنــد تاثیــر زیــادی بــر روی قیمت هــای جهانــی‬ ‫خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬وضــع محدودیت هــای صادراتــی در هنــد و‬ ‫ویتنــام بــه همــراه وحشــت خریــد توســط واردکننــدگان مثــل‬ ‫فیلیپیــن باعــث شــد قیمت هــا دو برابــر شــود‪.‬‬ ‫تحلیلگــر بانــک ســرمایه گذاری ژاپــن گفــت‪ :‬مــا از نزدیــک قیمــت‬ ‫برنــج را دنبــال می کنیــم‪ .‬اگــر گرانــی گنــدم باعــث افزایــش مصرف‬ ‫برنــج شــود‪ ،‬ذخایــر برنــج کاهــش خواهــد یافــت‪ ،‬صادرکننــدگان‬ ‫عمــده محدودیت هــای صادراتــی در ایــن زمینــه وضــع می کننــد و‬ ‫بنابرایــن شــاهد رشــد بیشــتر قیمــت برنــج خواهیــم بــود‪ .‬کمبــود‬ ‫احتمالــی کــود شــیمیایی بــرای تولیــد برنــج در اســیا نیــز موضــوع‬ ‫نگرانــی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اثرات انسانی‬ ‫از مدت هــا پیــش از جنــگ اوکرایــن‪ ،‬ناامنــی غذایــی در جهــان‬ ‫بســیار گســترده شــده بــود‪ .‬بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬خشکســالی‬ ‫هــا و درگیری هــای منطقـه ای در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بالــغ بــر ‪ ۷۷۰‬میلیــون‬ ‫نفــر گرســنه شــدند کــه باالتریــن رقــم از ســال ‪ ۲۰۰۶‬اســت‪.‬‬ ‫فائــو پیش بینــی کــرده اســت در اثــر جنــگ اوکرایــن تعــداد‬ ‫افــرادی کــه ســوءتغذیه دارنــد طــی امســال ‪ ۱۳‬میلیــون نفــر و‬ ‫در ســال اینــده ‪ ۱۷‬میلیــون نفــر افزایــش یابــد‪ .‬بــر اســاس امــار‬ ‫بانــک جهانــی بــا هــر یــک درصــد افزایــش قیمــت مــواد غذایــی ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون نفــر دچــار فقــر شــدید می شــوند‪.‬‬ ‫در سراســر خاورمیانــه‪ ،‬افریقــا و اســیای مرکــزی مصــرف مــواد‬ ‫غذایــی باالتــر از تولیــد غــذا در ایــن مناطــق اســت‪ .‬کشــورهایی‬ ‫در ایــن مناطــق هســتند کــه بیشــترین اســیب پذیری را در‬ ‫برابــر رشــد قیمــت مــواد غذایــی دارنــد‪ .‬بســیاری از کشــورهای‬ ‫درحال توســعه عــاوه بــر افزایــش قیمــت مــواد غذایــی بــا کاهــش‬ ‫ارزش پــول ملــی خــود نیــز مواجــه هســتند و فشــار مضاعفــی را‬ ‫در ایــن زمینــه متحمــل شــده اند‪ .‬مصــر مجبــور شــده اســت بــه‬ ‫دریافــت کمــک از صنــدوق بین المللــی پــول روی بیــاورد‪ .‬تــورم در‬ ‫ترکیــه بــه ‪ ۸۰‬درصــد رســیده اســت‪ .‬لبنــان نیــز یکــی از بدتریــن‬ ‫بحران هــای خــود طــی ‪ ۱۰۰‬ســال گذشــته را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی کشــورهایی کــه از روســیه و اوکرایــن غلــه نمی خرنــد‬ ‫امــا واردکننــده عمــده مــواد غذایــی هســتند هزینه هــای زیــادی‬ ‫را متحمــل شــده اند‪ .‬قیمــت نــان‪ ،‬پاســتا و روغــن خوراکــی بــا‬ ‫باالتریــن ســرعت افزایــش یافتــه اســت‪ .‬یــک قــرص نــان در‬ ‫بلغارســتان در مــاه ژوئــن ‪ ۵۰‬درصــد گران تــر نســبت بــه مــاه‬ ‫مشــابه ســال قبــل شــده اســت‪ .‬روغــن خوراکــی در اســپانیا دو‬ ‫برابــر گران تــر از ســال گذشــته اســت و قیمــت شــکر در پرتغــال‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫در کشــورهای کم درامــد کــه غــذا بخــش مهمــی از هزینه هــای‬ ‫خانــوار را تشــکیل می دهــد تحمــل قیمت هــای بــاالی مــواد‬ ‫غذایــی بســیار ســخت تر اســت‪ .‬در مصــر مــواد غذایــی بیــش از‬ ‫یک ســوم هزینه هــای خانــوار را تشــکیل می دهــد‪ .‬قیمــت مــواد‬ ‫غذایــی در ایــن کشــور ‪ ۲۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬در اتیوپــی‬ ‫کــه ســهم مــواد غذایــی در هزینه هــای خانــوار بیشــتر اســت تــورم‬ ‫غــذا بــه ‪ ۳۸‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫گیلبــرت هونگبــو‪ ،‬رئیــس صنــدوق توســعه کشــاورزی ســازمان‬ ‫ملــل می گویــد بــه ویــژه خطــر بــروز قحطــی در افریقــا در ســال‬ ‫اینــده وجــود دارد‪ .‬قحطــی می توانــد منجــر بــه شــورش های‬ ‫اجتماعــی و مهاجــرت گســترده اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫راه بازگشتی به شرایط عادی وجود ندارد‬ ‫همــه کــس معتقــد نیســت کــه بحــران کنونــی عمیق تــر می شــود‪.‬‬ ‫مــورگان اســتنلی اوایــل مــاه جــاری گزارشــی خوش بینانــه در‬ ‫مــورد اینــده قیمــت مــواد غذایــی منتشــر کــرد کــه گفتــه بــود‬ ‫افزایــش قیمت هــا در ســال ‪ ۲۰۲۳‬کمتــر از امســال خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس پیش بینــی ایــن گــزارش افزایــش تولیــد غــات باعــث‬ ‫تعدیــل قیمت هــا در ایــن ســال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال اگرچــه برخــی تجــار بین المللــی امیدوارنــد بــا‬ ‫بازگشــایی دریــای ســیاه غــات اوکرایــن بــه بــازار راه یابــد و نوعــی‬ ‫اتش بــس غیراعالمــی برقــرار شــود امــا همچنــان ابهاماتــی در‬ ‫مــورد اهــداف روســیه وجــود دارد‪ .‬حمــات روســیه بــه بنــادر‬ ‫اوکرایــن ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر جنــگ اوکرایــن فــردا پایــان یابــد زیرســاخت های‬ ‫کشــاورزی و بنــدری اوکرایــن نیــاز بــه بازســازی دارد‪ .‬شــاید‬ ‫کشــاورزان اوکراینــی نتواننــد یــا نخواهنــد کــه ســر زمین هــای‬ ‫خــود حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫بســیاری از مقامــات و تحلیلگــران غربــی انتظــار دارنــد در اثــر‬ ‫عواملــی مثــل جنــگ اوکرایــن‪ ،‬خشکســالی‪ ،‬کرونــا و ســایر‬ ‫درگیری هــای منطقــه ای بحــران کنونــی غــذا در جهــان ســال ها‬ ‫طــول بکشــد‪ .‬هــر یــک از ایــن عوامــل کــه باعــث گرانــی غــذا شــده‬ ‫اســت می توانــد ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫کشــورهایی کــه بــه واردات از اوکرایــن وابســته بوده انــد اکنــون‬ ‫ســعی می کننــد بــه منابــع وارداتــی خــود تنــوع ببخشــند و ایــن‬ ‫کار‪ ،‬گرانــی مــواد غذایــی را تــداوم خواهــد بخشــید‪ .‬وضعیــت‬ ‫مشــابهی نیــز در مــورد انــرژی رخ خواهــد داد‪ .‬تصویــر کلــی‬ ‫حاکــم بــر بــازار جهانــی مــواد غذایــی از کاهــش عرضــه و افزایــش‬ ‫قیمت هــا حکایــت دارد بــدون هرگونــه احتمالــی کــه از توقــف‬ ‫ایــن رونــد در اینــده نزدیــک خبــر دهــد‪.‬‬ ‫اقتصاددان هــا می گوینــد مصرف کننــدگان بایــد بــه قیمت هــای‬ ‫بــاالی مــواد غذایــی عــادت کننــد‪ .‬ان هــا پیش بینــی می کننــد‬ ‫قیمــت مــواد غذایــی در ســطوح بــاالی تاریخــی خــود باقــی بمانــد‬ ‫چــرا کــه شــاهد کاهــش کاشــت و برداشــت در مــزارع طــی‬ ‫ســال های اخیــر بوده ایــم‪.‬‬ ‫جنــگ اوکرایــن همچنیــن نظــام تجــارت جهانــی را بــه هــم ریختــه‬ ‫اســت؛ نظامــی کــه کاالهــای ارزان از جملــه مــواد غذایــی را در‬ ‫سراســر نقــاط جهــان توزیــع می کــرد‪ .‬ان نظــام تجــارت جهانــی کــه‬ ‫همــه نــوع غــذا را در اختیــار مــا می گذاشــت بــه ایــن زودی هــا بــه‬ ‫شــرایط عــادی بازنخواهــد گشــت‪ .‬ایــن بــه معنــای گرانــی بیشــتر‬ ‫مــواد غذایــی و کــود شــیمیایی‪ ،‬و بازارایــی وابســتگی های تجــاری‬ ‫بــا تمرکــز بــر زنجیره هــای عرضــه منطق ـه ای خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار از ایــن گــزارش فایننشــال‬ ‫تایمــز در کــه خبرگــزاری ایرنــا منتشــر شــده حکایــت از ایــن دارد‬ ‫کــه در کشــوری کــه مــی توانــد بخــش قابــل توجهی از نیــاز غذایی‬ ‫‪ ،‬معدنــی جهــان را تامیــن کنــد در ســایه ناکارامــدی مدیرانــی کــه‬ ‫تکیــه بــر صندلــی قــدرت زده انــد پنهــان شــده همانطــور کــه همــه‬ ‫حتــی یــک فــرد روســتایی در دورافتاده تریــن نقطــه مــرزی کشــور‬ ‫انــرا مــی دانــد ایــن اســت کــه بــا کمــی تفکــر و نشســتن هرکــس‬ ‫بــر ســر جــای خــودش مــی شــود ایــران را می تــوان ان طــور‬ ‫ســاخت کــه برایــش قیــام کردیــم تــا انــرا از چنــگال اســتکبار بــا‬ ‫رهبــری امــام خمینــی (ره) خــارج کنیــم و برایــش خــون هــا دادیم‬ ‫و در حــال خــون دادن هــای بســیاری بــرای حفــظ ان همچنــان‬ ‫پــس از چهــل و انــدی ســال هســتیم و اینــک نیــز رهبــری ایــن‬ ‫کشــور بــه دســت امــام خامنـه ای رهبــری پرقــدرت اســت کــه رهبــر‬ ‫بــه ظاهــر قدرتمندتریــن کشــور دنیــا در برابــرش چنــان خاضعانــه‬ ‫برخــورد مــی کنــد کــه گویــا در مقابــل پرقدرت تریــن رهبــر دنیــا‬ ‫ایســتاده اســت ‪.‬‬ ‫حــال اینجــا وظیفــه دولــت و مدیــران جهــادی اســت کــه بــا یــک‬ ‫حرکــت انقالبــی در کنــار مــردم انقالبــی و رهبــری پرقــدرت از‬ ‫ســد ایــن همــه مشــکالت خــارج شــود و در یــک حرکــت جهــادی‬ ‫ایــران را تبدیــل بــه قــدرت ‪ 1500‬ســال قبــل چــه از لحــاظ نظامــی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬غذایــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬و‪ ...‬کنــد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه یــک ســال از دولــت ســیزدهم نیــز گذشــته و بــا وجــود فــراز‬ ‫و نشــیبهای پیــش رو دولــت مــردم همچنــان امیــدوار بــه ان هســتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تالش مسووالن برای افزایش رضایتمندی مردم باشد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی‪ ،‬کســب رضایتمنــدی مــردم را مهم تریــن رویکــرد دولــت ســیزدهم دانســت و گفــت‪ :‬مســووالن تمــام تــاش خــود را‬ ‫معطــوف بــه اجــرای ایــن امــر مهــم کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در حاشــیه برگــزاری میــز خدمــت مســووالن خراســان شــمالی در مصالی بجنورد اظهارداشــت‪ :‬مســووالن‬ ‫بایــد پــای حــرف هــای مــردم بنشــینند و مشــکالت انهــا را از نزدیــک لمــس کننــد در اینصورت مطالبات مردم بهتر رســیدگی می شــود‪.‬میزهای خدمت در راســتای‬ ‫رســیدگی ســریع به مشــکالت و مطالبات مردمی برپا می شــود و حرکتی بســیار مفید در راســتای رســیدگی به خواســته های مردم اســت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫شما نمی توانید از چیزی که نمی بینید‬ ‫محافظتکنید‬ ‫زنان جزئی نگر هستند‬ ‫ زنــان جزئــی نگــر هســتند‪ ،‬ماهرانــه متوجــه اهنگ هــای‬‫ظریــف صــدا‪ ،‬عالئــم ظاهــری‪ ،‬حالــت هــا و‏تغییرهــای‬ ‫چهــره شــده‏و ازایــن طریــق بــه عالقــه هــا‪ ،‬اندیش ـه ها و‬ ‫روحیــه طــرف مقابــل بــه خوبــی وســریع پــی میبرند؛راســت‬ ‫و دروغ حــرف هــای طــرف مقابــل را بــه ســرعت کشــف مــی‬ ‫کننـد‪.‎‬‬ ‫تفاوت های شناختی و‬ ‫رفتاری زنان و مردان‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫شــمن رضایــی کارشــناس ارشــد روانشناســی ‪ ،‬عضــو ســازمان‬ ‫نظــام روانشناســی و مشــاوره‬ ‫یکــی از شــگفتی هــای افرینــش‪ ،‬وجــود تفــاوت هــا بیــن زنــان و‬ ‫مــردان اســت‪ .‬بیولوژیســت هــا و پژوهــش‏گــران‪ ،‬پس از بررســی و‬ ‫تحقیــق هــای متعــدد‪ ،‬بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه رفتارهــای‬ ‫ذهنــی و فکــری‏زنــان و مــردان در پــاره ای از صفــت هــای اصلــی‬ ‫بــه صــورت ذاتــی‪ ،‬بــا هــم فــرق داشــته و تحــت تاثیــر‏جنســیت‪ ،‬بــه‬ ‫گونــه ای متفــاوت از یکدیگــر‪ ،‬عمــل مــی کننــد‏‪.‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت افــراد در ارتبــاط بــا همســر‪ ،‬پــدر‪ ،‬مــادر‪،‬‬ ‫خواهــر‪ ،‬بــرادر‪ ،‬فرزنــدان را بایــد ناشــی از ســوء‏تفاهم هایی دانســت‬ ‫کــه علتشــان عــدم شــناخت از ویژگــی هــای جنســیتی خــود و طــرف‬ ‫مقابــل اســت‪ .‬زن‏هــا و مردهــا مثــل هــم فکــر نمــی کننــد‪ ،‬مثــل‬ ‫هــم حــرف نمــی زننــد‪ ،‬مثــل هــم گــوش نمی کننــد‪ ،‬مثــل هــم نــگاه‬ ‫‏نمــی کننــد‪ ،‬مثــل هــم تفریــح نمــی کننــد و مثــل هــم تمــدد اعصــاب‬ ‫نمی کننــد و ایــن فقــط بخــش کوچکــی از‏تفــاوت هــای ماســت‏‪.‬‬ ‫بخشــی از تفــاوت هــای مــردان و زنــان را بصــورت زیــر می تــوان‬ ‫عنــوان کــرد ‪:‬‏‬ ‫ زنــان‪ ،‬رابطــه گــرا بــوده و تمایــل بــه تماشــا و نظــر دارند و اســتعداد‬‫بیشــتری بــرای بینــش و شــهود از‏خود نشــان مــی دهن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ مــردان‪ ،‬هــدف گــرا بــوده و بــه عمــل و ازمایــش‪ ،‬بیشــتر تمایــل‬‫نشــان داده و اســتعداد بیشــتری بــرای‏ارائــه دلیــل و منطــق دارنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرن ‪‎‬د‪‎.‬‬‫ مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهن ‪‎‬د‪‎.‬‬‫ زنــان تحمــل بیشــتری در برابــر رنــج بدنــی نشــان می دهنــد تــا رنــج‬‫روحــی‏‪.‬‬ ‫ مــردان در برابــر رنــج روحــی‪ ،‬مقاومــت بیشــتری از خــود‬‫نشــان مــی دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ زنان سعی دارند فرزندانشان‪ ،‬همواره راضی و راحت باشن ‪‎‬د‪‎.‬‬‫ مــردان‪ ،‬فرزندانشــان را بــرای اســتقالل‪ ،‬مقابلــه بــا خطــر و‬‫ســختی ها امــاده مــی ســازن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ زنــان هنگامــی کــه اندیشــه هــای غــم انگیــز و ناراحــت کننــده ای‬‫دارنــد‪ ،‬واکنــش هــای هیجانــی تــر و‏احساســی تــری را نســبت بــه‬ ‫مــردان از خــود بــروز مــی دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ مــردان در برخــورد بــا افــکار غــم انگیــز و رویدادهــای ناراحــت‬‫کننــده‪ ،‬احســاس هــای خــود را بــروز‏نــداده یــا کمتــر بــروز مــی دهن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ زنــان در هنــگام گفتگــو ‪ ،‬جــرو بحــث و بگــو مگوئــی مختلــف ‪،‬‬‫مســائل منطقی را با عواطف و‏احساســات خود در هم می امیزند‬ ‫و از رفتارهــای رفتارهــای کالمــی و غیرکالمــی خود‪ ،‬بیشــتر و‏قوی تر‬ ‫اســتفاده می کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫‪ -‬مــردان در هنــگام گفــت و شــنود‪ ،‬جروبحــث و بگومگوهــا‪،‬‬ ‫دریافت تسهیالت ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومانی قالی بافان‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰ :‬میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت از ابتــدای امســال تاکنــون بــه بیــش از ‪ ۴۰۰‬طــرح حــوزه تولیــد‬ ‫فــرش اســتان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه عواطــف و احساســات خــود‏را بــروز دهنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫خویشــتن دار باشــند‪ ،‬منطقــی ســخن بگوینــد و مســتقل از‬ ‫احساســات‏خــود عمــل کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ در جریــان زندگــی‪ ،‬زنــان‪ ،‬بیشــتر بــه گذشــته توجــه مــی کننــد و‬‫گوشــه چشــمی نیــز بــه اینــده‏دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ مــردان بیشــتر بــه اینــده توجــه نشــان مــی دهنــد و بــه راحتــی‬‫می تواننــد گذشــته را فرامــوش‏کننــ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ زنــان بــه گفــت و گــو عالقــه مندنــد و بــا بیــان مســایل‪ ،‬از فشــار‬‫ناراحتــی خــود مــی کاهنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ مــردان ســکوت را دوســت دارنــد و بــه تنهایــی بــه حــل مســایل‬‫خــود مــی پردازنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ بــرای بیشــتر زنــان‪ ،‬گفــت و شــنود و همدلــی وســیله ارتبــاط‬‫عاطفــی و احساســی اســت و زن بــا ‏زبانــش می خواهــد بــا‬ ‫همســرش ارتبــاط برقــرار کنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ برای بیشــتر اقایان‪ ،‬گفت و گو وســیله ارتباط و تبادل اطالعات‬‫به حســاب مــی ای ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ زنــان در برقــراری ارتبــاط‪ ،‬گــوش دادن و فراگیــری زبــان‪ ،‬قوی تــر‬‫از مــردان عمــل مــی کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ مــردان در ارتبــاط برقــرار کــردن‪ ،‬گــوش دادن و فراگیــری زبــان‪،‬‬‫ضعیــف تــر از زنــان عمــل مــی‏کننـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ زنــان توانایــی بیشــتری در انجــام کارهــای مختلــف و ‏چنــد‬‫وظیفــه ای دریــک زمــان را از خــود نشــان می دهنــد‪‎ .‬‬ ‫ توانایــی مــردان در انجــام کارهــای مختلــف و چنــد وظیفــه ای‬‫ت‪‎.‬‬ ‫همزمــان‪،‬از زنــان کمتــر اســ ‪‎‬‬ ‫ زنــان جزئــی نگــر هســتند‪ ،‬ماهرانــه متوجــه اهنگ هــای ظریــف‬‫صــدا‪ ،‬عالئــم ظاهــری‪ ،‬حالــت هــا و‏تغییرهــای چهــره شــده‏و ازایــن‬ ‫طریــق بــه عالقــه هــا‪ ،‬اندیشـه ها و روحیــه طــرف مقابــل بــه خوبــی‬ ‫وســریع پــی میبرند؛راســت و دروغ حــرف هــای طــرف مقابــل را بــه‬ ‫ســرعت کشــف مــی کننـد‪.‎‬‬ ‫ مــردان کلــی نگــر هســتند و بــه جزییــات زیــاد توجــه نمــی‬‫کننــد لــذا تمایــل‪ ،‬احساســات و هیجــان‏هــای طــرف مقابــل را از‬ ‫چهــره اش بــه خوبــی درک نمــی کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ در یــک ازدواج شکســت خــورده‪ :‬زنــان مســایل جدایــی را بــه‬‫طــور عمیــق احســاس مــی کننــد‪ ،‬ولی‏چــون رابطه‏گرا هســتند‪،‬غم‬ ‫ناشــی از تنهــا شــدن و بیــان مســایل شــخصی و زندگــی مشــترک‬ ‫خــود را بــه راحتــی بادیگــران بازگــو مــی کننــد و همچنیــن بــا گریــه‬ ‫کردن‪،‬ازفشــارهای روحــی و روانــی خــود می کاهنــد‪ ،‬در واقــع‪ ،‬درد‬ ‫جدایــی‏را کــم می کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ در یــک ازدواج ناموفــق‪ :‬مــردان احســاس شکســت از زندگــی‬‫مشــترک‪ ،‬درد جدایــی و تنهایــی را‏بــه طــور عمیــق‏احســاس مــی‬ ‫کنندوغمگیــن مــی شــوند‪،‬تفاوت ویژگــی هــای زنــان ومــردان ولــی‬ ‫پــس ازجدایــی گریــه نمــی کنندودردوغــم ناشــی ازتنهــا شــدن‬ ‫رادرخودمــی ریزند؛چــون خصوصــی تریــن مســایل شــخصی‬ ‫وزندگــی مشــترک خــود تفــاوت ویژگیهــای زنــان ومــردان راکمتــر بــا‬ ‫دیگــران د ر میــان میگذارنــد‏‪.‬‬ ‫مدیریت تفاوت ها ‏‪:‬‬ ‫بعضــی از ایــن تفــاوت هــای میــان زن و مــرد پذیرفتنــی اســت و‬ ‫حتــی ممکــن اســت ســودمند هــم باشــد‪.‬‏تفــاوت هــای موجــود در‬ ‫رابطــه زناشــویی مــی توانــد بــه شــما فرصــت بــزرگ شــدن بدهنــد‪.‬‬ ‫مــی توانیــد بــا‏مصالحــه یــا انعطــاف پذیــری متقابــل بــه ســایر‬ ‫تفــاوت هــا غلبــه کنیــد‪ ،‬بــه تفــاوت هــای یکدیگــر احتــرام‏بگذاریــد‪،‬‬ ‫ایــن احتــرام بــه زندگــی مشــترک تــان ارزش بیشــتری مــی بخشــد‏‪.‬‬ ‫به خودتان اعتماد داشته باشد‏‪.‬‬ ‫کنجــکاو باشــید نــه ســتیزه جــو – اگــر کاری کــه همســرتان می کنــد‬ ‫از دیــد شــما بــی معنــی اســت‪ ،‬حتــی اگــر‏ایــن مســئله را جــوری بــا او‬ ‫درمیــان بگذاریــد کــه فکــر نکنــد بــه او مــی گوییــد عقلــش نمی رســد!‏!‬ ‫بــر شــباهت هــا تکیــه کنیــد – اگــر درگیر برخی مشــکالت هســتید‬ ‫بــه خــود یــاداوری کنیــد کــه در بســیاری ‏مــوارد بــا همســرتان‬ ‫شــباهت داریــد و حتمــا بــر ان مــوارد تکیــه کنیــد‏‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ :‬بافنــدگان قالــی نقــش مهمــی در‬ ‫توســعه خراســان شــمالی ایفا می کنند‪ ،‬ضمن اینکه درامد مناســبی‬ ‫بــه نســبت شــغل سختشــان کســب نمــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن پرداخــت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــه ایــن بخــش از تولیــد در اولویــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت ‪ ۲۷‬میلیــارد تومــان تســهیالت بــه‬ ‫قالی بافــان در قالــب مشــاغل خانگــی از برنامــه هــای پارســال در‬ ‫دســت اجــرا اســت گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان در قالــب ایــن‬ ‫تســهیالت بــه بیــش از ‪ ۴۰۰‬طــرح پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ ۵۰ :‬میلیــارد تومــان اعتبــار دیگــر امســال در قالــب‬ ‫تســهیالت مشــاغل خانگــی بــه متقاضیــان پرداخــت مــی شــود‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن حســاب تمامــی تســهیالت ارزان قیمت متقاضیان حــوزه فرش‬ ‫دو مثال ملموس و پرتکرار در زندگی زناشویی‪:‬‏‬ ‫چــرا زنــان همیشــه مــی خواهنــد دربــاره مشــکالت خــود حــرف‬ ‫بزننــد‏!‬ ‫وقتــی مــرد مــی خواهــد روز پرتنــش خــود را به فراموشــی بســپارد‪،‬‬ ‫بــه کار دیگــر مــی پــردازد و ذهنــش را‏روی چیــز دیگــری متمرکــز‬ ‫مــی کنــد‪ -‬مغــز تــک کاره ی مــرد بــه او اجــازه مــی دهــد بــرای رهایــی‬ ‫از مشــکلی‏کــه ذهنــش را مــی ازارد در روی اخبــار تلویزیــون‪،‬‬ ‫ابیــاری باغچــه‪ ،‬جســت و جــو در اینترنــت و ‪ ...‬تمرکــز‏کنــد‪ .‬روش‬ ‫مقابلـه ی زنــان بــا تنــش و اضطــراب طــور دیگــری اســت‪ .‬انها مرتب‬ ‫و پیوســته دربــاره مشــکل‏خــود حــرف می زننــد و ان را از زوایــای‬ ‫مختلــف مــرور مــی کننــد‪ .‬حــرف زدن باعــث رهــا شــدن تنــش و‬ ‫‏اضطرابــی می گــردد‏!‬ ‫مقابله با استرس‏‪:‬‬ ‫یکــی از تفــاوت هــای عمــده زن و مــرد‪ ،‬طــرز کنــار امــدن انــان بــا‬ ‫اســترس اســت‪ .‬مــردان پیــش از پیــش در‏خــود فــرو مــی رونــد و‬ ‫زنــان بطــور فراینــد درگیــری احساســی پیــدا مــی کننــد‪ .‬مــرد بــا حــل‬ ‫مســئله احســاس‏بهتــری پیــدا مــی کنــد و حــال انکــه زن درصورتــی‬ ‫حالــش بهتــر مــی شــود کــه دربــاره مســئله موجــود حــرف‏بزنــد‪.‬‬ ‫مــردان بــرای رســیدن بــه حــال بهتــر بــه غارهــای ذهــن خــود پنــاه‬ ‫مــی برنــد تــا در تنهایــی مســائل خــود را‏حــل و فصــل کننــد‪ .‬زنــان‬ ‫برای رســیدن به احســاس بهتر دور هم جمع می شــوند و اشــکارا‬ ‫دربــاره‏مسائلشــان حــرف مــی زننــد‏‪.‬‬ ‫از مقایســه خصوصیــات و ویژگــی هــای زنــان و مــردان‪ ،‬می تــوان‬ ‫نتیجــه هــای زیــر را بــه دســت اور ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‏‪۱‬‏‪ ‎- ‎‬زنــان و مــردان‪ ،‬مکمــل یکدیگــر هســتند؛ ویژگــی مــردان‪،‬‬ ‫کمبودهــای زنــان و ویژگــی هــای زنــان‪،‬‏کمبودهای مــردان را تکمیل‬ ‫مــی کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬هــر کدام کمبودهــای دیگــری را برطرف‬ ‫مــی‏ســازند‪ ،‬بنابرایــن اگــر بــا یکدیگــر هماهنــگ شــوند‪ ،‬در بســیاری‬ ‫از مــوارد‪ ،‬مســایل و مشــکالت منطقــی تــر‪،‬‏عاقالنــه تــر و اصولی تــر‬ ‫برطــرف مــی گردنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪۲‬‏‪‎- ‎‬وقتــی زن و مــرد تفــاوت هــای یکدیگــر را بداننــد و انهــا را‬ ‫بپذیرنــد‪ ،‬ارتبــاط قــوی و موثــری بیــن‏انان برقرار می شــود و عشــق‪،‬‬ ‫فرصــت شــکوفایی پیــدا مــی کنـ ‪‎‬د ‪‎.‬بنابرایــن‪ ،‬اگاهــی از ویژگــی های‬ ‫رفتــاری‏زنــان و مــردان‪ ،‬در بهبــود روابــط همســران و ایجــاد ارامــش‬ ‫بیشــتر و تنــش کمتــر‪ ،‬موثــر مــی باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪۳‬‏ ‪ ‎-‬یکــی از علــت هــای اصلــی ســتیزه هــا و کشــمکش هــای‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫دائمــی‪ ،‬تفــاوت ویژگــی هــای زنــان و مــردان عــذاب‏اور و جان فرســا‬ ‫بیــن زن و شــوهرها‪ ،‬ایــن اســت کــه مــردان‪ ،‬زنــان را بــا “ویژگی های‬ ‫خــود” ارزیابــی مــی‏کننــد‏‪.‬‬ ‫چنیــن ســنجش هایــی بــه طــور معمــول‪ ،‬حــس تحقیــر یــا برتــری‬ ‫کاذب بــه دنبــال دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کالم اخر ‏‪:‬‬ ‫در میــان زن و مــرد تفــاوت هایــی وجــود دارد کــه شناســایی انهــا‬ ‫در نقــش و کاربــرد هــر یــک تاثیــر مــی‏گــذاردو گاهــی ممکــن اســت‬ ‫یــک ویژگــی بــرای یکــی مثبــت و بــرای دیگــری منفــی باشــد‪ .‬ابعــاد‬ ‫مختلــف ایــن‏تفــاوت هــا را مــی تــوان در زمینــه مســائل فیزیکــی‪،‬‬ ‫عاطفــی‪ ،‬احساســی‪ ،‬طبیعــی و فکــری مطالعــه کــرد و‏تفــاوت هــا‬ ‫را شناســایی نمــود‪ ،‬اشــنایی بــا تفــاوت هــا بــرای ســازگاری‪ ،‬نشــاط‪،‬‬ ‫ســامت و ارامــش در زندگــی ‏بشــری کارکردهایــی دارد‪ .‬ایــن‬ ‫کارکردهــا را مــی تــوان در عشــق و محبــت اعضــای خانــواده نســبت‬ ‫بــه‏یکدیگــر‪ ،‬فضــای صمیمــی حاکــم بــر زندگــی زناشــویی‪ ،‬قضــاوت‬ ‫عادالنــه افــراد نســبت بــه خــود و دیگران‪،‬‏متعــادل در رفتار‪ ،‬شــادی‬ ‫و نشــاط جســت و جــو کــرد‪ .‬حاصــل ایــن اشــنایی‪ ،‬درک متقابــل‬ ‫میــان اعضــای‏خانــواده‪ ،‬انتظــارات بــه جا و واقع بینانــه‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از ازادی قانونمنــد و حرکــت تکاملــی خانــواده‪ ،‬بــه‏ســمت مقصــدی‬ ‫اعالســت کــه بــرای همــه اعضــای خانــواده قابــل وصــول اســت‏‪.‬‬ ‫بــه هرحــال جــدا از زن بــودن و مــرد بــودن‪ ،‬هــر مــرد و زن نیــاز‬ ‫دارد توســط اطرافیانــش‪ ،‬خانــواده و همســر بــا‏وجــود تفــاوت هــای‬ ‫فــردی اش‪ ،‬مــورد پذیــرش و حمایــت قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنــون پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تســهیالت مشــاغل خانگــی بــا نــرخ چهــار درصــد و‬ ‫دوره بازپرداخــت هفــت ســاله پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫داودزاده دربــاره پرداخــت تســهیالت از منابــع تبصــره ‪ ۱۸‬نیز اضافه کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن تســهیالت؛ ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان دیگــر از محــل ایــن منابــع‬ ‫بــه فعــاالن تولیــد فــرش پرداخــت مــی شــود‪ ،‬ایــن میــزان تســهیالت‬ ‫درخواســت شــده اســت و بــه زودی توســط بانــک هــا پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ تنــوع قومیــت هــا و فرهنــگ هــا‪،‬‬ ‫ظرفیت هــای بســیار بــاال در تولیــد فــرش دســتباف دارد و شــاهد تنــوع‬ ‫در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی و ترکمــن هســتیم و فــرش‬ ‫ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد می شــود‬ ‫هــم ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫‪ IDC‬گــزارش مــی دهــد کــه ‪ 37‬درصــد از ســازمان هــا در سراســر‬ ‫جهــان در ســال ‪ 2021‬قربانــی یــک حملــه بــاج افــزار شــده انــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه ‪ FBI‬گــزارش کــرده اســت کــه حــوادث جرایــم ســایبری‬ ‫از زمــان شــروع همــه گیــری کوویــد‪ 19-‬تــا ‪ 300‬درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬کســب و کارهــا بــر روی موجــودی ‪ IT‬خــود بــرای‬ ‫اطالعاتــی کــه بــرای دفــاع مناســب از خــود نیــاز دارنــد جهــت‬ ‫مبــارزه بــا مــوج فزاینــده حمــات بــاج افزار‪،‬تمرکــز مــی کنند‪.‬اگــر‬ ‫شــرکت شــما هنــوز یــک حملــه بــاج افــزار را تجربــه نکــرده اســت‪،‬‬ ‫خــود را امــاده کنیــد زیــرا در راه اســت‪،‬هزینه خســارت نیــز در‬ ‫حــال افزایــش اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه پرداخــت هــای بــاج افــزار‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ 2021‬؛‪ 82‬درصــد افزایــش یافتــه و بــه طــور‬ ‫متوســط​​بــه ‪ 570000‬دالر رســیده اســت‪.‬در طــول همــه گیــری‬ ‫کرونــا بــاج گیــران از اســیب پذیری های کســب و کارهــا بدلیــل‬ ‫اتخــاذ سیاســت هــای دور کاری بهــره بــرده و ابتــکارات تحــول‬ ‫دیجیتــال را تســریع کرده اند‪.‬شــش گــروه بــاج افــزار توانســتند در‬ ‫ســال ‪ 2021‬از دفــاع امنیــت ســایبری نزدیــک بــه ‪ 300‬ســازمان دور‬ ‫بزننــد و از قربانیــان بیــش از ‪ 45‬میلیــون دالر بــاج بگیرنــد‪ .‬برخــی‬ ‫از بزرگتریــن اســیب پذیری ها توســط کارگــران از راه دور معرفــی‬ ‫شــدند کــه باعــث نقــض امنیــت در ‪ ٪20‬ســازمان ها شــدند‪.‬‬ ‫ایــا حمــات بــاج افــزار رایــج تــر می شــوند؟ چندین اســیب پذیری‬ ‫رایــج بــرای بهره بــرداری و نصــب بدافــزار وجــود دارد کــه ماهیــت‬ ‫ان هــا می توانــد فنــی باشــد یــا از طریــق خطــای انســانی ایجــاد‬ ‫شــود‪ VPN:‬هــای اســیب پذیــر یــا دســتگاه هــای محافظــت‬ ‫نشــده کــه توســط کاربــران راه دور بــرای دسترســی بــه منابــع‬ ‫شــرکت اســتفاده مــی شود‪.‬دســتگاه های ســخت افزاری کــه‬ ‫سیســتم عامل های قدیمــی را اجــرا می کننــد یــا وصله هــای‬ ‫امنیتی حیاتی را از دســت داده اند ‪ -‬چیزی که اکنون با گســترش‬ ‫ســیطره ‪ IT‬بــرای بــراورده کــردن نیازهــای امــروزی بســیار رایج تــر‬ ‫اســت‪.‬حمالت به دســتگاه های تلفن همراه محافظت نشــده از‬ ‫دســتگاهی بــه دســتگاه دیگــر گســترش مــی یابــد و از تکنیک های‬ ‫مبهــم ســازی بــرای پنهــان کــردن کدهــای مخــرب و دور زدن‬ ‫کنترل های امنیتی اســتفاده می کند‪.‬ایمیل های فیشــینگ برای‬ ‫فریــب کارمنــدان نــااگاه بــرای دانلــود برنامه هــا یــا بازدیــد از وب‬ ‫ســایت هــای الــوده اســتفاده مــی شــود‪ .‬بعید اســت کــه کارمندان‬ ‫متوجــه شــوند کــه بــه مهاجــم اجــازه ورود داده انــد‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫بــه طــور خــاص بــرای شناســایی ایمیلهــای مخــرب امــوزش دیــده‬ ‫باشــند‪.‬در محیــط کاری بســیار پویــای امــروزی‪ ،‬یــک کارمند ممکن‬ ‫اســت از چندیــن دســتگاه اســتفاده کنــد و بــه برنامه هــا و خدمــات‬ ‫ابــری متعــددی دسترســی داشــته باشــد‪ .‬اگــر یــک هکــر فقــط یــک‬ ‫رمــز عبــور دریافــت کنــد‪ ،‬می توانــد اطالعــات مــورد نیــاز بــرای نفــوذ‬ ‫بــه چندیــن سیســتم را بــه دســت اورد ‪ -‬از جملــه انهایــی که حاوی‬ ‫اطالعــات حســاس یــا داده هــای مشــتری هســتند‪ .‬عــاوه بــر این‪،‬‬ ‫مجرمــان ســایبری امــروزی می تواننــد از زیرســاخت ابــری جهانــی‬ ‫ســازمان بــرای حملــه از هــر نقطــه اســتفاده کننــد‪ .‬ایــن منجــر‬ ‫بــه گرایــش بــه «‪ »Ransomware-as-a-Service‬شــده اســت‪،‬‬ ‫جایــی کــه گروه هــای بــاج افــزار بزرگتــر ‪ -‬ماننــد ‪ REvil‬و ‪DarkSide‬‬ ‫ کدهــای مخــرب را بــه خریــداران شــخص ثالــث مــی فروشــند‬‫کــه مــی تواننــد بــه ســرعت و بــه راحتــی حمــات خــود را انجــام‬ ‫دهند‪.‬هکرهــا بــه طــور فزاینــده ای شــرکت های نفت و تاسیســات‬ ‫و همچنیــن اژانس هــای دولتــی را هــدف قــرار می دهنــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫انهــا مــی تواننــد بــاج بیشــتری را مطالبــه کننــد و انتظــار داشــته‬ ‫باشــند زودتــر پرداخــت شــود ‪ -‬ماننــد نقــض خــط لولــه‪ ،‬کــه‬ ‫باعــث اختــال در عرضــه گاز در ایــاالت متحــده شــد و ســازمان را‬ ‫مجبــور بــه پرداخــت ‪ 4.4‬میلیــون دالر بیــت کویــن کــرد‪ .‬ســازمان‬ ‫هــای مراقبــت هــای بهداشــتی نیــز بــه صــورت ویــژه اســیب پذیــر‬ ‫هســتند‪ Comparitech .‬متوجــه شــد کــه در ســال ‪ ،2020‬بخــش‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی بــه شــدت اســیب دیــده و بیــش از ‪20‬‬ ‫میلیــارد دالر از بــاج پرداخــت شــده‪ ،‬درامــد و هزینه هــای قانونــی‬ ‫از دســت رفتــه اســت‪ ،‬زیــرا بیــش از ‪ 600‬ســازمان مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی توســط ‪ 92‬حملــه اســیب دیدنــد‪.‬‬ ‫‪ IT‬خــود را بررســی کنید‪:‬بــرای مبــارزه بــا مــوج فزاینــده حمــات‬ ‫باج افــزار‪CIO ،‬هــا‪CSO ،‬هــا و بــه طــور کلــی کسـب وکارها بیشــتر‬ ‫بــر مدیریــت دارایی هــای فنــاوری اطالعــات (‪ )ITAM‬و موجــودی‬ ‫فنــاوری اطالعــات خــود تمرکــز می کننــد تــا خــود را بــه اطالعاتــی‬ ‫کــه بــرای دفــاع مناســب از خــود نیــاز دارنــد‪ ،‬مســلح کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی از اول ندانیــد چــه چیــزی داریــد نمــی توانیــد در برابــر‬ ‫چیــزی دفــاع کنیــد‪ .‬ســازمان ها می تواننــد بــا ارائــه دیــد کامــل‬ ‫بــه تیم هــای امنیتــی فنــاوری اطالعــات در سراســر مجموعــه‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬همــراه بــا داده هــای بســیار دقیــق و دقیــق‬ ‫دربــاره همــه ســخت افزارها و نرم افزارهایــی کــه زیرســاخت‬ ‫فنــاوری اطالعــات را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬خطــر حملــه را پیــش‬ ‫از وقــوع ان کاهــش دهنــد‪ .‬اگــر یــک مهاجــم بــه نحــوی موفــق‬ ‫بــه عبــور از ان شــود‪ ،‬تحلیلگــران امنیتــی مــی تواننــد از داده هــا‬ ‫برای «توقف خونریزی» قبل از وقوع اســیب گســترده اســتفاده‬ ‫کنند‪.‬قابلیت هــای پیشــرفته ای ماننــد اســکن عمیــق و فنــاوری‬ ‫تشــخیص دســتگاه بــدون اعتبــار نیــز بــرای تقویــت دفــاع در حال‬ ‫توســعه هســتند‪ .‬ایــن فناوری هــا بــه خودکارســازی فرایندهــای‬ ‫امنیتــی‪ ،‬اســکن مــداوم شــبکه ها بــرای شناســایی و شناســایی‬ ‫هــر دســتگاه متصــل و ادغــام تمــام داده هــای دارایــی فنــاوری‬ ‫اطالعــات در یــک سیســتم ثبــت واحــد کمــک می کننــد کــه بــه‬ ‫یــک پایــه بــرای امنیــت فنــاوری اطالعــات تبدیــل می شــود‪.‬این‬ ‫فنــاوری همچنیــن بــه کسـب وکارها کمــک می کنــد تــا از وصله ها‬ ‫و به روزرســانی های نرم افــزاری کــه یــک شــر دائمــی و در عیــن‬ ‫حــال ضــروری اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــرای حملــه بعدی اماده باشــید‪:‬هکرها به طور مــداوم روش ها‬ ‫و تکنیک هــای جدیــدی را بــرای انجــام کارهــای کثیــف خــود ارائــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬و حتــی اگــر همــه اقدامــات احتیاطــی را انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫حملــه همچنــان می توانــد از بیــن برود‪.‬بــاج افــزار اینجاســت کــه‬ ‫باقی بماند‪ ،‬و صرف نظر از پروتکل های امنیتی که شــما در ان‬ ‫قــرار داده ایــد‪ ،‬هکرهــا متعهــد بــه یافتــن راه هایــی بــرای دور زدن‬ ‫انهــا هســتند‪ .‬و حتــی اگــر نتوانیــد از تــاش برای حمله جلوگیری‬ ‫کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد از مهاجــم پیشــی بگیرید‪.‬اتخــاذ یــک موضــع‬ ‫پیشــگیرانه بــا حصــول اطمینــان از داشــتن بینــش و هــوش فنــی‬ ‫الزم بــرای شناســایی‪ ،‬جداســازی و توقــف حملــه بهتریــن دفــاع‬ ‫شماست‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 65‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 29‬سیلســیوس‪ .‬وزش باد شــمال غرب از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت ‪ -‬احتمال بارش‬ ‫بــاران ‪ 80‬درصد‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫اشنایی شرکت های‬ ‫دانش بنیان گلستان‬ ‫با استاندارد‬ ‫الیحه «تشکیل سازمان نظام‬ ‫روزنامه نگاری» را دولت‬ ‫به مجلس ارایه می دهد‬ ‫شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان گلســتان بــا‬ ‫تدویــن اســتاندارد ملــی و نحــوه دریافــت پروانــه کاربــرد‬ ‫دانــش نمــاد اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار رئیس اداره استانداردســازی‪،‬‬ ‫امــوزش و ترویــج اســتاندارد گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای مفــاد تفاهــم نامــه منعقــده بیــن اســتاندارد و‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان گلســتان‪ 3 ،‬دوره اموزشــی‬ ‫«اشــنایی با روش اجرایی تدوین اســتاندارد»‪« ،‬اســتاندارد‬ ‫ملــی ایــران شــماره ‪ »5‬و «شــیوه نامــه صــدور گواهــی‬ ‫انطبــاق و پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد دانــش نمــاد»‪،‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫میثــم گرزیــن بــا بیــان ایــن مطلــب کــه‪ :‬مخاطبیــن ایــن‬ ‫دوره هــای اموزشــی‪ ،‬شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان‬ ‫زیــر نظــر پــارک علــم و فنــاوری اســتان بودنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬محــل‬ ‫برگــزاری ایــن دوره اموزشــی‪ ،‬کارخانــه نــواوری گــرگان بــود‪.‬‬ ‫وی هــدف از برگــزاری ایــن دوره هــای اموزشــی را عــاوه‬ ‫بــر اشــنایی شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا نحــوه اخــذ‬ ‫پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد دانــش نمــاد بــه منظــور‬ ‫تســهیل صــادرات محصــوالت انــان‪ ،‬شناســایی و جــذب‬ ‫افــراد متخصــص عالقمنــد بــه تدویــن اســتانداردهای ملــی‬ ‫و بین المللــی برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه گرزیــن مدرســین ایــن دوره هــای اموزشــی‬ ‫محمــد امانبائــی و مینــا چهره گشــا‪ ،‬کارشناســان اســتاندارد‬ ‫گلســتان بودند و این دوره اموزشــی با اســتقبال مخاطبین‬ ‫روبــرو شــد‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور از تاســیس ســازمان نظــام روزنامــه نــگاری کشــور خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬الیحــه تشــکیل ایــن ســازمان بــا هــدف حمایــت از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــه زودی بــه‬ ‫مجلــس ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدمحمد حســینی در همایــش بزرگداشــت روز خبرنــگار در‬ ‫مجتمــع فرهنگــی و هنــری شــهید اوینــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬خبرنــگاران و اهالــی رســانه بــا مشــکالت‬ ‫و بالتکلیفــی هایــی از قبیــل بیمــه ســر و کار دارنــد کــه بــرای رفــع ایــن مســائل‪ ،‬تاســیس ســازمان‬ ‫نظــام روزنامــه نــگاری کشــور بــه همــت دولــت ســیزدهم در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن موضــوع در چندیــن جلســه کمیســیون فرهنگــی مطــرح شــده و مراحــل‬ ‫نهایــی را مــی گذرانــد تــا بــه صــورت الیحــه بــه مجلــس شــورای اســامی ارســال شــود‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن ســازمان حمایتــی بــه زودی بــه‬ ‫نتیجــه برســد تــا جامعــه رســانه ای کشــور از پشــتیبانی و حمایت هــای الزم برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه انجــام س ـی امین ســفر اســتانی رییــس جمهــور بــه همــدان‪ ،‬گفــت‪ :‬ســفر‬ ‫دولــت بــه اســتان همــدان منشــا خیــر و بــرکات بســیاری بــرای مــردم ایــن منطقــه اســت و اعتبــارات‬ ‫مــورد نیــاز پــروژه هــای مختلــف بــرای تکمیــل وبهــره بــرداری تخصیــص مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی از رســانه هــا خواســت مصوبــات ســفر رییــس جمهــور را پیگیــری کننــد و تــا رســیدن بــه نتیجــه‬ ‫مطلــوب اجــرای انهــا را مطالبــه کننــد‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازنده و ارزنــده دولــت ســیزدهم در‬ ‫حوزه هــای گوناگــون تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی رســانه هــای خارجــی ایــن نقــاط مثبــت را نادیــده گرفتــه و‬ ‫عــده ای نیــز در داخــل بــا انهــا همنوایــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫حســینی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬براســاس اخریــن گزارش هــا درامدهــای نفتــی کشــور ‪ ۶‬برابــر شــده‬ ‫و همچنیــن در ســفر رییــس جمهــور روســیه توافــق ‪ ۴۰‬میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری ایــن کشــور در‬ ‫بخش هــای مختلــف صــورت گرفتــه کــه رخدادهــای بــی نظیــری اســت و بایــد بــه اگاهــی مــردم برســد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه سیاســت دولــت ســیزدهم درخصــوص توســعه و تقویــت مــراودات تجــاری‬ ‫کشــورمان بــا ‪ ۱۵‬کشــور همســایه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬موفقیت هــا و دســتاوردهای دولــت بایــد بــه درســتی‬ ‫بیــان شــود و در ایــن بیــن نقــد منصفانــه را هــم پذیــرا هســتیم‪.‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رییــس جمهــور‪ ،‬ارتقــای ســواد رســانه ای مــردم را ضــروری دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫رســانه هــای داخلــی و خبرنــگاران بصیــر و اگاه بــا شناســایی شــگردها و شــیوه هــای رســانه هــای‬ ‫معانــد بایــد هوشــیار باشــند تــا القائــات دشــمن باعــث فریــب افــکار عمومــی نشــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫ت اقتصادی گلستان‪،‬‬ ‫اولوی ‬ ‫افزایش درامد خانوارها برای‬ ‫رسیدن به میانگین کشوری است‬ ‫احیاء ‪ ۲۴‬واحد صنعتی‬ ‫راکد گلستان طی ‪ ۹‬ماه‬ ‫گذشته‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهره منــدی اســتان از برنامــه‬ ‫عملــی در رســیدن بــه ســند چشــم انداز و برنامــه راهبــردی توســعه‬ ‫گفــت‪ :‬افزایــش درامــد خانوارهــا‪ ،‬یکــی از مهمتریــن اولویت هــای‬ ‫اقتصــادی بــرای رســیدن بــه میانگیــن کشــوری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانــه در نشســت کارگــروه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان اظهــار داشــت‪ :‬ســرانه‬ ‫درامــد هــر خانــوار اســتان گلســتان ‪ ۲۸۰‬میلیــون ریــال و میانگیــن‬ ‫کشــوری ایــن رقــم ‪ ۴۳۰‬میلیــون ریــال اســت کــه بایــد از همــه‬ ‫ظرفیت هــا بــرای رســیدن بــه متوســط ملــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬گلســتان ظرفیــت افزایــش درامــد ناخالــص تــا‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان را دارد در حالــی کــه برای افــق ‪ ۱۴۰۴‬درامدی‬ ‫معــادل ‪ ۲۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای توســعه اقتصــادی اســتان چشـم انداز رشــد هشــت‬ ‫درصــدی ترســیم شــده کــه تــاش می شــود تــا ســهم هــر بخــش برای‬ ‫دســتیابی بــه ایــن رشــد در منطقــه مشــخص و اجرا شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬دســتگاه ها و بانک هــا ملــزم بــه جــذب‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۱۲‬هــزار میلیــارد ریالــی از محــل منابــع داخلــی بــا لحــاظ‬ ‫رشــد هشــت درصــدی توســعه اســتان هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در‬ ‫برنامــه زنــده تلویزیونــی گفتگــوی ویــژه خبــری ســاعت ‪۲۰‬‬ ‫شــبکه اســتانی گلســتان گفــت ‪ :‬از اذر مــاه ســال گذشــته‬ ‫تــا کنــون ‪ ۲۴‬واحــد صنعتــی راکــد اســتان گلســتان احیــاء و‬ ‫راه انــدازی مجــدد شــده انــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویــش‬ ‫علــی حســن زاده گفــت ‪ :‬در راســتای تحقــق هدف گــذاری‬ ‫رشــد ‪ ۸‬درصــدی اقتصــاد اســتان گلســتان از اذر مــاه ســال‬ ‫گذشــته تــا کنــون ‪ ۲۳‬واحــد تولیــدی بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۸۲۷۰‬میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی ‪ ۵۷۰‬نفــر در اســتان‬ ‫گلســتان افتتــاح و راه انــدازی شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۲۴‬واحــد صنعتــی راکــد اســتان‬ ‫نیــز کــه عمدتــا ًواحــد هــای کوچــک و یــا واگــذار شــده از‬ ‫ســوی بانک هــا مــی باشــند ‪ ،‬بــا ســرمایه گــذاری ‪۵۲۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال احیــاء و راه انــدازی مجــدد شــده کــه موجبات‬ ‫اشــتغال ‪ ۲۱۰‬نفــر را فراهــم نمــوده انــد ‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان ایــن کــه تمامــی صاحبــان انبــار‬ ‫کاال مکلفنــد اطالعــات و میــزان موجــودی کاالی خــود را‬ ‫در ســامانه جامــع انبارهــا ثبــت نماینــد ‪ ،‬گفــت ‪ :‬هــدف از‬ ‫ایجــاد ســامانه جامــع انبارهــا بررســی رونــد گــردش کاال و‬ ‫شــفاف ســازی جریــان کاال در ســطح کشــور مــی باشــد کــه‬ ‫باعــث می شــود اوال در شــرایط بحرانــی کــه مدیریــت کالن‬ ‫کشــور نیــاز بــه اطالعــات موجــودی کاالهایــی را داشــت‬ ‫ایــن داده هــا در دســترس باشــند و ثانیــا ً از احتکارهــای‬ ‫احتمالــی و توزیــع کاالهــای قاچــاق و غیــر قانونی در کشــور‬ ‫جلوگیــری گــردد ‪.‬‬ ‫حســن زاده از مــردم اســتان درخواســت نمــود ‪ ،‬بمنظــور‬ ‫مقابلــه جــدی بــا متخلفیــن ‪ ،‬هرگونــه ظــن بــه احتــکار و یــا‬ ‫انباشــت معنــادار کاال را از طریــق ســامانه پاســخگویی ‪۱۲۴‬‬ ‫اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان بــه ایــن اداره‬ ‫کل اطــاع دهنــد ‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان‪:‬‬ ‫استفاده ماسک برای مسافران اتصال ‪ ۳‬هزار دستگاه اجرایی به‬ ‫سامانه سنای دیوان محاسبات‬ ‫و فعاالن حمل و نقل عمومی‬ ‫معــاون امــور اجرایــی و پشــتیبانی دیــوان محاســبات کشــور گفــت‪:‬‬ ‫الزامی است‬ ‫ســه هــزار دســتگاه اجرایــی در راســتای نظــارت دقیــق بــر عملکــرد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان اعــام کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه رونــد افزایشــی ابتــا بــه کرونا در کشــور و اســتان و همچنین‬ ‫برابــر تاکیــدات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و مصوبــات اســتانی؛‬ ‫اســتفاده مســافران و فعــاالن بخــش حمــل و نقل عمومی از ماســک‪،‬‬ ‫قانونــی و الزامــی اســت‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی از تمــام هــم اســتانی هــا و مســافران نــاوگان عمومی‬ ‫حمــل و نقــل اعــم از ســواری‪ ،‬اتوبــوس و مینــی بــوس درخواســت کــرد‬ ‫کــه بــرای اســتفاده از ماســک اهتمــام ویــژه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه تزریــق واکســن کرونــا بویــژه دوز یــاداور تاکیــد کــرد‬ ‫و یاداورشــد کــه رعایــت موازیــن بهداشــتی ســامت جســمی و روانــی‬ ‫مســافران و فعــاالن بخــش را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫هــم اینــک ‪ 200‬دســتگاه اتوبــوس‪ 823 ،‬دســتگاه ســواری و ‪614‬‬ ‫دســتگاه مینــی بــوس بــا ‪ 2767‬راننــده در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫مســافری گلســتان درحــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫درخصوص کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی هنوز تصمیمی‬ ‫اتخاذ نشده است‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره ســرانجام کاالبــرگ الکترونیکــی گفــت‪ :‬دولــت هنــوز‬ ‫تصمیــم نهایــی دربــاره کاالبــرگ الکترونیکــی اتخــاذ نکــرده اســت و پــس از امــاده شــدن‬ ‫مقدمــات‪ ،‬رییــس جمهــور در یکــی از جلســات رســمی تصمیــم نهایــی را ابــاغ خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪« ،‬ســید احســان خاندوزی» در مراســم اختتامیه نخســتین‬ ‫مدرســه تابســتانه سیاســت گذاری اقتصــادی در جمــع خبرنــگاران درخصــوص تفکیــک‬ ‫حســاب های شــخصی و تجــاری‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه حرکــت بــه ســمت‬ ‫نظام بخشــی پرداخت هــا و نظــام مالــی کشــور در دســتور کار قانونگــذار بــوده و حتــی‬ ‫ابالغیــه تفکیــک حســاب های شــخصی و تجــاری پیــش از ایــن از ســوی بانــک مرکــزی‬ ‫ابــاغ شــده بــود‪ ،‬جلســاتی بــا رییــس کل بانــک مرکــزی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اراده مشــترک وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی ایــن اســت کــه امســال ماجــرای‬ ‫تفکیــک حســاب های شــخصی و تجــاری کــه بــرای مــردم مســاله ایجــاد کــرده را بــه‬ ‫ســرانجام برســانیم‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد دربــاره اجرایــی شــدن ســامانه مودیــان مالیاتــی گفــت‪ :‬قانــون ســامانه‬ ‫مودیــان مالیاتــی و پایانه هــای فروشــگاهی مهلتــی را معیــن کــرده بــود کــه خــرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه پایــان می رســید‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬وقتــی کار خــود را در وزارت اقتصــاد شــروع کردیــم‪ ،‬بخش هــای زیــادی از‬ ‫مقدمــات فنــی و اتصــال بخش هــای اقتصــادی بــه ســامانه فراهــم نشــده بــود‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫اســاس مهلتــی از مجلــس خواســتیم و موفــق شــدیم اوایــل امســال بخشــی از عقــب‬ ‫ماندگی هــای را جبــران کنیــم‪ ،‬از تیرمــاه هــم کــه اجــرای قانــون شــروع شــد و اطالعیه هــای‬ ‫مربــوط بــه فراخــوان نیــز توســط ســازمان مالیاتــی ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫موافقت سازمان برنامه‬ ‫و بودجه با پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫مسکن روستایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نهادهــا بــه ســامانه ســنای ایــن نهــاد نظارتــی متصــل شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدعلــی زهــره ای اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دیــوان محاســبات بــا فعــال کــردن طرحــی به نام ســنا (ســامانه نظارت‬ ‫الکترونیــک دیــوان محاســبات کشــور) نظــارت دقیقی بر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجموعــه دیــوان محاســبات بــه عنــوان یــک ســازمان‬ ‫نظارتــی بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال فعالیــت دارد و اگــر ســازمان هــا بــه‬ ‫درســتی وظایــف خــود را انجــام دهنــد‪ ،‬بــی تردیــد مشــکالت بــه‬ ‫حداقــل می رســد‪.‬‬ ‫معــاون امــور اجرایــی و پشــتیبانی دیــوان محاســبات کشــور اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬فرایندهــای الکترونیکــی باعــث بــه روز شــدن نظــارت هــا‬ ‫می شــود و دیــوان محاســبات بــه عنــوان دســتگاه ناظــر بــه موقــع از‬ ‫تخلــف مطلــع مــی شــود و ان را اصــاح مــی کنــد‪.‬‬ ‫طرح ســنا ســامانه نظارت الکترونیک دیوان محاســبات کشــور اســت‬ ‫کــه باعــث شــناخت بــه موقــع تخلفــات و نظــارت بــه هنگام می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن ســامانه تعــداد نظــارت هــا افزایــش مــی یابــد‪ ،‬چــرا کــه هــدف‬ ‫از ایجــاد ایــن ســامانه کمــک بــه انجــام صحیــح امــور دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و جلوگیــری از هــدر رفــت بیــت المــال کشــور اســت‪.‬‬ ‫بنیاد مســکن انقالب اســامی خبر داد‪ :‬تســهیالت نوســازی و بهســازی واحدهای مســکونی‬ ‫در روســتاها‪ ،‬ســرانجام بــه دســتور رئیــس جمهــور و بــا مســاعدت ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‪ ،‬دولــت بــا‬ ‫وجــود مشــکالت عدیــده اقتصــادی و در شــرایطی کــه بــار مالــی ســنگین پرداخــت یارانه هــای‬ ‫نقــدی را بــه دوش می کشــد‪ ،‬بــا هــدف رونــق بخشــیدن بــه ســاخت و ســاز مســکن مقــاوم در‬ ‫روســتاها در برابــر حــوادث طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه‪ ،‬نوســازی بافــت فرســوده روســتایی‬ ‫و ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی روســتاییان تصمیــم گرفــت ســقف تســهیالت ســاخت مســکن‬ ‫در مناطــق روســتایی را از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه «ســید ابراهیــم رئیســی» رئیــس جمهــور دیــروز در نامــه ای بــه رئیــس ســازمان‬ ‫برنامــه بودجــه خواســتار مســاعدت ایــن ســازمان بــا پیشــنهاد افزایــش ســقف وام مســکن‬ ‫روســتایی شــد و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز در اجابــت دســتور رئیــس جمهــور‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫برنامــه جــدی دولــت بــرای جلوگیــری از هرگونــه فشــار بودج ـه ای تــورم زا موافقــت کــرد کــه‬ ‫ســقف تســهیالت مســکن روســتایی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش از روز شــنبه (هشــتم مــرداد) بــا ابــاغ رســمی بانــک مرکــزی بــه همــه‬ ‫بانک هــای عامــل‪ ،‬ســقف مبلــغ وام نوســازی و به ســازی واحدهــای مســکونی روســتایی از‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــون تومــان بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان افزایــش خواهــد یافــت و فراینــد دریافــت وام‬ ‫جدیــد در سراســر کشــور بــرای متقاضیــان اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫«اکبــر نیکــزاد» رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــا ابــراز خرســندی از تســهیل ایجــاد‬ ‫شــده در طرح هــای توســعه روســتایی‪ ،‬بــه نمایندگــی از جامعــه روســتائیان کشــور از زحمــات‬ ‫دولــت مردمــی دکتــر رئیســی و مســاعدت های ســازمان برنامــه و بودجــه در ابــاغ ایــن قانــون‬ ‫تشــکر کــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 83‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا صــاف‪ .‬بیشــینه ‪ 30‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت ‪ -‬احتمــال بــارش‬ ‫بــاران ‪ 40‬درصــد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬فناوری هدایت‬ ‫موشک بالستیک را بدست اوردیم‬ ‫فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت‪ :‬فنــاوری هــوش مصنوعــی هدایــت پهبــاد و فنــاوری‬ ‫هدایــت موش ـک های بالســتیک را در شــرایط تحریــم بــه دســت اوردیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار سرلشــکر پاســدار حســین ســامی عصــر چهارشــنبه در همایــش‬ ‫دانشــجویی طــرح والیــت در مشــهد افــزود‪ :‬بــا ایــن فنــاوری یــک پهبــاد مــی توانــد از هــر نقطــه بیــش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫کیلومتــر مســافت را طــی کنــد و هــدف متحــرک و یــا نقطــه خاصــی را مــورد هــدف قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه فنــاوری هــای قــوی تــر از اینهــا نیــز دســت یافتــه ایــم‪ .‬امــروز در فنــاوری کوانتــوم از دیگــران‬ ‫عقب نیســتیم‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه مــا رهبــری داریــم کــه تمرکــز دشــمن را بر هم زده اســت افــزود‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقــاب امــروز‪ ،‬هــم بــرای کشــور قــدرت ســازی کردنــد و هــم بــرای پیشــرفت کشــور راهبــرد جامعــه و نقشــه‬ ‫جامــع ارائــه فرمونــده انــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نبایــد بــه اراجیــف دشــمن و پــژواک کننــدگان اراجیــف دشــمنان در داخــل گــوش دهیم؛ مــا در حال‬ ‫پیــروز شــدن هســتیم و چیــزی بــرای موفقیت کــم نداریم‪.‬‬ ‫ســردار ســامی اظهــار داشــت‪ :‬وقتــی یــک مکتــب‪ ،‬رهبــر و ملــت بــزرگ‪ ،‬در برابــر دشــمن قــرار گیــرد‪ ،‬قــوی‬ ‫می شــود و مــا امــروز قــوی هســتیم‪ .‬تحریــم هــای جهانــی کــه علیــه مــا اعمــال شــد اگــر بــه هــر کشــور دیگــری‬ ‫تحمیــل مــی شــد عبــور از ان برایــش ناممکــن بــود‪ .‬می دانیــم کــه مشــکل وجــود دارد امــا می دانیــم پیمــودن‬ ‫قلــه هــا نیــز ســخت اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اســام بــدون قــدرت بــه حاکمیــت نمی رســد‪ .‬بــرای حاکمیــت بایــد قــدرت بســازیم و محــدود بــه‬ ‫مــرز جغرافیایــی نشــویم‪ .‬مــا همیشــه بــا تمرکــز قــوای دشــمن مواجهیــم بایــد پیشــانی قــدرت را وســیع کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار ســامی ادامــه داد‪ :‬در همیــن راســتا کار انقــاب‪ ،‬پراکنــده ســازی و متفــرق کــردن و وســعت دادن بــه‬ ‫جبهــه مقاومــت بــود و اکنــون در لبنــان مقاومتــی شــکل گرفتــه اســت کــه تاثیــر منطقــه ای دارد‪ ،‬در ســوریه‪،‬‬ ‫عــراق و یمــن نیــز چنیــن قــدرت هــای ایجــاد شــده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه راهبــرد دشــمن تغییــر نکــرده اســت افــزود‪ :‬تحریــم اقتصــادی‪ ،‬فشــار حداکثــری بــرای انــزوا‪،‬‬ ‫عملیــات روانــی‪ ،‬جنــگ رســانه ای‪ ،‬تهاجــم فرهنگــی و تــاش بــرای برهــم زدن ثبــات داخلــی و فــوران تروریســم‬ ‫در منطقــه برخــی از اقدامــات دشــمن در مقابلــه بــا انقــاب اســامی اســت‪.‬‬ ‫ســردار ســامی گفت‪ :‬قبل از انقالب‪ ،‬کشــور ایران در جغرافیای سیاســی غرب توصیف می شــد و پادشــاهان‬ ‫ایــران مهــره سیاســی شــطرنج قــدرت هــای دیگــر بودنــد‪ .‬امــروز غربی هــا و کســانی که به دنبال بازگشــت مجدد‬ ‫و غارت ثروت این کشــور هســتند می خواهند پادشــاهان مســتبد و مســتعمره دست نشــانده را تطهیر کنند‪.‬و‬ ‫از روزی که انقالب اســامی پیروز شــد و به اســتقالل رســیدیم و امریکایی ها فرار کردند تاکنون‪ ،‬این کشــور‬ ‫فــرش قرمــز زیــر پــای مقــام امریکایــی پهــن نکــرده اســت و انهــا و همــه جــا بجــز ایــران رفتنــد‪.‬و ایــران امــروز‬ ‫عصــاره و تراکــم یــک جهــاد در چهــار دهــه نبــرد ســخت بــا قــوی تریــن قــدرت هــای تاریــخ بشــر اســت‪ .‬در زمانــی‬ ‫کــه انقــاب اســامی پیــروز شــد ‪ ۴۰‬درصــد قــدرت اقتصــادی در دســت امریــکا بــود و امــروز قــدرت اقتصــادی‬ ‫امریــکا بــه ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪ .‬مــا در مقابــل کشــوری هســتیم کــه بودجه نظامــی ان بیــش از ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد دالر و بــه انــدازه همــه کشــورهای دنیــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اینهــا نشــان می دهــد کــه اراده چــه کشــوری را ســلب کردیــم و بــه پایــگاه نظامــی چــه کشــوری‬ ‫حملــه کردیم‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بسته شدن پرونده سرقت های‬ ‫جمع اوری پاتوق مصرف‬ ‫میلیاردی در خراسان شمالی کنندگان موادمخدر در اسفراین‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق ســابقه‬ ‫دار و کشــف ‪ 5‬فقــره ســرقت بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪150‬‏میلیــون‬ ‫ریــال خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بازارکســب و کار ســرهنگ«مقصود رســتگار» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد‬ ‫ســرقت طــا جــات و کارت عابــر بانــک و وجــه نقــد در بعضــی از‬ ‫روســتاهای اطــراف در اســتان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‏جدیــت در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد در یــک اقــدام کامــا برنامــه ریــزی شــده‪،‬‬ ‫مالباختــه را‏بیهــوش کــرده و مــواردی از جمله انگشــتر‪ ،‬گوشــواره‪،‬‬ ‫النگــو و دســتبند طــا و همچنیــن تعــدادی کارت بانکــی را بــه‬ ‫ســرقت‏مــی بردنــد‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بررســی هــای فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن‬ ‫بررســی اظهــارات شــاکیان پرونــده‪ ،‬مشــخص‏شــد کــه ســارقان غیــر‬ ‫بومــی بــوده و احتمــال مــی رود بــا همیــن روش در ســایر اســتان‬ ‫هــای کشــور نیــز اقــدام بــه ســرقت کــرده‏باشــند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســتگار‏تصریــح کــرد‪ :‬ایــن افــراد در بازجویی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده بــه ‪ 5‬فقــره ســرقت بــه ارزش ‪ 3‬میلیــارد و ‪ 150‬میلیــون ریــال‬ ‫فقــط در‏اســتان خراســان شــمالی اعتــراف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال وقــوع ســرقت هــای‬ ‫مشــابه در ســایر اســتان هــای کشــور توســط‏ایــن افــراد متصــور اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از اجــرای طــرح پاکســازی‬ ‫پاتــوق مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر‏و دســتگیری ‪ 9‬نفــر مصــرف‬ ‫کننــده مــواد مخــدر در دو عملیــات مجــزا در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا » در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‏در‬ ‫پــی دریافــت گزارشــات و اخبــار مردمــی مبنــی بــر اینکــه تعــدادی‬ ‫افــراد معلــوم الحــال در یکــی از‏محلــه هــا دو خانــه را تبدیــل بــه‬ ‫پاتــوق خریــد و فــروش و اســتعمال مــواد مخــدر کــرده انــد‪ ،‬بررســی‬ ‫‏موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اطالعات و امنیت عمومی‬ ‫ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام تحقیقــات میدانــی‬ ‫و بررســی صحــت و ســقم موضــوع بــا‏هماهنگــی مقــام قضائــی در‬ ‫دو عملیــات غافلگیرانــه ‪ 9‬نفرمعتــاد متجاهــر و خــرده فــروش مواد‬ ‫مخــدر‏را کــه در پاتوقشــان در حــال اســتعمال مــواد مخــدر بودنــد‪،‬‬ ‫دســتگیر کردند‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین در پایان با تاکید بر اقدام‬ ‫قاطــع پلیــس بــا مخــان نظــم و‏امنیــت عمومــی افــزود‪ :‬متهمــان‬ ‫دســتگیر شــده پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه‏دســتگاه قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری‬ ‫کشت برنج در استان های شمالی‬ ‫سرویس کشاورزی‬ ‫مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی مجمــوع ســطح کشــت ایــن محصــول در ســال جــاری را‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــار در اســتان های شــمالی کشــور پیش بینــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪« ،‬شــایگان ادیبــی» گفــت‪ :‬امســال در‬ ‫کشــت اول ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتــار از شــالیزارهای اســتان های گیــان‪ ،‬مازنــدران و بخشــی از اســتان‬ ‫گلســتان زیــر کشــت برنــج رفتــه و بــا احتســاب کشــت دوم یــا مجــدد در اســتان مازنــدران نیــز بــراورد‬ ‫می کنیــم ایــن عــدد بــه ‪ ۵۵۰‬هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت‪ :‬پیش بینــی می کنیــم در اســتان های گیــان‬ ‫و مازنــدران نزدیــک بــه ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار پــرورش برنــج رتــون انجــام شــود کــه بــه میــزان تولیــد می افزایــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره کشــت ارقــام برنــج در اراضــی شــمالی کشــور نیــز گفــت‪ :‬در کشــت اول حــدود ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫هکتــار ارقــام پرمحصــول نظیــر ارقــام شــیرودی‪ ،‬فجــر‪ ،‬خــزر‪ ،‬تیســا‪ ،‬انــام و گیالنــه و مابقــی ارقــام‬ ‫بومــی و محلــی از گــروه ارقــام صــدری هاشــمی و طــارم داشــته ایم‪.‬‬ ‫ادیبــی در همیــن حــال ســطح زیــر کشــت برنــج در کشــت اول در اســتان گیــان را ‪ ۲۲۰‬هــزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬مازنــدران ‪ ۲۱۵‬هــزار هکتــار و در اســتان گلســتان ‪ ۶۵‬هــزار هکتــار عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن پیش بینــی کــه امســال تولیــد برنــج ســفید بــا ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش نســبت تولیــد دو‬ ‫میلیــون تــن ســال های نرمــال بــه بیــش از دو میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار تــن می رســد‪ ،‬اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫عواملــی همچــون توزیــع بــذور گواهــی شــده‪ ،‬همراهــی کشــاورزان‪ ،‬رعایــت توصیه هــای فنــی‪،‬‬ ‫شــرایط اب و هوایــی و افزایــش مصــرف کودهــای پایــه فســفاته و پتاســه موجــب شــده امســال‪،‬‬ ‫دستبند پلیس اگاهی بر‬ ‫دستان کاله برداران میلیاردی‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 3‬نفــر‬ ‫کاله بردارحرفـه ای بــا ‪ 7‬فقــره کاله بــرداری بــه ارزش ‪2‬‏میلیــارد و‬ ‫‏‪‎ ‎500‬میلیــون ریــال در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «محمــد غالمــی» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در ‏پــی اعــام شــکایت تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا ترفندهــای مختلــف‬ ‫ازجملــه فــروش اپارتمــان‪،‬‏خــودرو و ‪ ...‬از انــان کاله بــرداری‬ ‫کرده انــد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫کاراگاهــان پلیــس اگاهــی ‏اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪:‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه ‪ 3‬نفرکاله بردارحرفــه ای‬ ‫کــه ســابقه دار‏بودنــد‪ ،‬دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل‏قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ غالمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــه هیچ وجــه اجــازه‬ ‫نخواهــد داد تــا مخــان نظــم و امنیــت در جامعــه بــه‏راحتــی‬ ‫جــوالن دهنــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‏از طریــق پــل‬ ‫ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫ســال اســتثنایی بــرای تولیــد برنــج باشــد‪.‬‬ ‫مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی دریــاره توزیــع بــذور گواهی شــده برنج تصریح کرد‪ :‬امســال‬ ‫نزدیــک بــه دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن انــواع بــذور گواهــی شــده اعــم از ارقام اصالح شــده‪ ،‬محلی و پرمحصول‬ ‫با قیمت یارانه ای میان کشــاورزان اســتان های شــمالی کشــور توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش کودهــای پایــه در شــالیزارهای شــمال کشــور گفــت‪ :‬امســال بــا توجــه‬ ‫بــه کاهــش ‪ ۴۵‬درصــدی قیمــت کودهــای پایــه مقــارن بــا کشــت های بهــاره‪ ،‬مصــرف کودهــای‬ ‫فســفاته ‪ ۳۵‬درصــد و کودهــای پتاســه ‪ ۷۵‬درصــد در شــالیزارها نســبت بــه ســال های قبــل‬ ‫افزایــش یافــت کــه در افزایــش تولیــد اثرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ادیبــی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون در اســتان مازنــدران نزدیــک بــه ‪ ۸‬هــزار هکتــار شــلتوک برنــج برداشــت‬ ‫شــده و نخســتین برداشــت از مــزارع اســتان گیــان نیــز از ایــن پنجشــنبه اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۸۰‬هزار هکتار کشت مکانیزه برنج در سال جاری‬ ‫مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی بــه اهمیــت توســعه مکانیزاســیون در شــالیزارها اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــا ورود ‪ ۱۴‬هــزار دســتگاه ماشــین نشــاکار برنــج در اســتان های شــمالی‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۳۸۰‬هــزار هکتــار معــادل ‪ ۷۵‬درصــد ایــن اراضــی بــه صــورت مکانیــزه کشــت شــد‪.‬‬ ‫وی پیش بینــی کــرد برداشــت مکانیــزه برنــج بــا توجــه بــه تعــداد کمباین هــای ویــژه برنــج در ســال‬ ‫جــاری در ســه اســتان شــمالی بــه ‪ ۴۸۰‬هــزار هکتــار برســد‪.‬‬ ‫ادیبــی ادامــه داد‪ :‬امســال بــرای مصــرف بهینــه نهاده هــا نیــز پایلوت هــای تغذیــه گیاهــی و‬ ‫همچنیــن پایلــوت ارقــام جدیــد بــرای معرفــی بــه کشــاورزان و اشــنایی انــان بــا مزیــت هــای ایــن‬ ‫ارقــام در اســتان های شــمالی اجــرا شــد‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۱۴‬محصول جایگزین برنج در استان های غیر شمالی‬ ‫ادیبــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش نســبی قیمــت برنــج در شــرایط تولیــد کننــدگان نســبت بــه‬ ‫ســال های گذشــته‪ ،‬همراهــی کشــاورزان از طریــق رعایــت توصیه هــای فنــی کارشناســان کشــاورزی‬ ‫در گســتره شــالیزاری بیشــتر شــده و تــاش مــی کننــد بــا ارتقــا عملکــرد و بهــره وری ســود مناســبی‬ ‫را از تولیــد و عرضــه برنــج در ســال جــاری بدســت اورنــد‪ ،‬ضمــن ان کــه شــرایط اب و هوایــی هــم‬ ‫تــا ایــن لحظــه بــه گون ـه ای بــوده کــه خســارات کمتــری از حیــث افــات و بیماری هــا داشــته ایم و‬ ‫مبــارزات در مــزارع بــا ایــن عوامــل خســارت زا بــه صــورت لکـه ای بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح برنــج وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره کشــت برنــج در اســتان های غیرشــمالی اذعــان‬ ‫داشــت‪ :‬امســال بــه رغــم کم ابــی و توصیه هــای وزارت جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر عــدم کشــت برنــج‬ ‫در اســتان های غیرشــمالی‪ ،‬در ‪ ۱۶‬اســتان غیرشــمالی‪ ،‬برنـج کاری صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی ســطح کشــت برنــج در اســتان های غیرشــمالی را تاکنــون ‪ ۱۸۰‬هــزار هکتــار عنــوان و پیش بینــی‬ ‫کــرد از ایــن ســطح نزدیــک بــه یــک میلیــون تــن شــلتوک تولید شــود‪.‬‬ ‫ادیبــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه در اســتان های غیرشــمالی بــه دلیــل کم ابــی و بهــره وری پاییــن‪،‬‬ ‫کشــت برنــج توصیــه نمی شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ضــروری اســت در ایــن اســتان ها منابــع پایــه بــه‬ ‫ویــژه اب بــرای کشــت محصــوالت اســتراتژیک کــم اب بــر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه وزارت جهــاد کشــاورزی کشــت جایگزیــن ‪ ۱۴‬محصــول اســتراتژیک کــم اب‬ ‫بــر همچــون انــواع گیاهــان علوف ـه ای و دانه هــای روغنــی را بــه کشــاورزان معرفــی کــرده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف اب ایــن محصــوالت کمتــر از یــک پنجــم برنــج اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫سیاس ـت های حمایتــی خــود را از محصــوالت جایگزیــن اســتراتژیک کم اب بــر اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫ادیبــی ابــراز امیــدواری کــرد در ســال اینــده ســطح کشــت برنــج در اســتان های غیرشــمالی از‬ ‫طریــق توســعه حمایت هــای وازرتخانــه از کشــت محصــوالت اســتراتژیک جایگزیــن‪ ،‬کمتــر شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ضرورت اچار کشی پایان‬ ‫نامه های دانشگاهی!‬ ‫یکــی از مباحــث شــیرین و پــر طرفــدار در دوره تحصیــات‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬همیــن مبحــث پایــان نامــه و مقــاالت علمــی‬ ‫‪ ISI‬و ســایر مخلفــات ایــن حــوزه اســت‪ .‬بــه ویــژه‬ ‫نــزد دوســتان تایپیســت و صاحبــان کافــی نــت و ‪...‬‬ ‫تحقیقــات میدانــی و چالــه میدانــی مــا نشــان مــی دهــد‬ ‫ایــن رویکــرد منجــر بــه اشــتغال مســقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫بــرای عــدۀ زیــادی شــده اســت و هنــوز هــم جــا بــرای‬ ‫ریــگالژ و مانــور دارد و مــی تــوان امارهــای ایجــاد اشــتغال‬ ‫را قلقلــک داد و باالتــر هــم بــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال بــا قــرار‬ ‫گرفتــن طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان در فــاز اجــرا‪ ،‬بــدون‬ ‫شــک ‪ ،‬شــاهد رشــد چشــمگیر امــار هــای اشــتغال در ایــن‬ ‫حــوزه خواهیــم بــود و تولیــد محتــوی علمــی در کشــور‬ ‫رشــد فزاینــده ای خواهــد داشــت!‬ ‫نــا گفتــه نمانــد ایــن عالقــه مــا ایرانــی هــا بــه علــم تنهــا‬ ‫مختــص دوران دانشــجویی نیســت و پــس از ان هــم در‬ ‫رده هــای مختلــف شــغلی و مســئولیتی دیــده مــی شــود‬ ‫تــا جایــی کــه دکتــر ســید حســن قاضــی زاده وزیــر وقــت‬ ‫بهداشــت از ســال ‪ 2013‬تــا ‪ 2018‬در طــی ‪ 5‬ســال ‪267‬‬ ‫مقالــه ‪ ISI‬منتشــر نمــوده و جالــب اینکــه در همیــن‬ ‫مــدت جیمــز پــی الیســن برنــده جایــزه نوبــل پزشــکی بــه‬ ‫ضــرب و زور تنهــا ‪ 71‬مقالــه ‪ ISI‬منتشــر کــرده اســت!‬ ‫در ســطح معاونــان وزیربهداشــت نیــز باقــر الریجانــی‬ ‫معــاون اموزشــی وزیــر کــه او نیــز بایــد از پرمشــغله ترین‬ ‫مدیــران عالــی دولــت باشــد در مقاله نویســی گــوی ســبقت‬ ‫را از وزیــر ربــوده اســت‪ .‬الریجانــی در ســال ‪ ۲۰۱۵‬نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۱۱۵‬مقالــه (تقریبــا ً هــر دو روز یــک مقالــه) علمــی ثبــت‬ ‫کــرده اســت کــه نشــان از اســتفاده بهینــه از زمــان بــرای‬ ‫تولیــد محتــوای علمــی در ســطوح مختلــف اســت!‬ ‫یعنــی بــرای عــده ای از مســئوالن تولیــد محتــوی از نــان‬ ‫شــب هــم واجــب تــر اســت و مســئولیت مانعــی بــرای‬ ‫رســاندن کشــور بــه قلــل رفیــع علمــی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجایــی کــه ســطح علمــی ایــن پایــان نامــه هــا‬ ‫فراتــر از دیپلــم اســت و موضوعــات انهــا بــه درد مــا‬ ‫عــوام النــاس نمــی خــورد‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود دوســتان‬ ‫البــای نشــانه رفتــن مســائل عمیــق علمــی برخــی مطالــب‬ ‫پیــش پــا افتــاده و کاربــردی را هــم در پایــان نامــه هــا و‬ ‫مقاالتشــان اچــار کشــی کننــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل راجــع بــه ایــن موضــوع تحقیــق کننــد کــه‬ ‫چطــور دو شــرکت خــودرو ســازی ایــران خــودرو و ســایپا کــه‬ ‫ســاالنه میلیــارد هــا تومــان ضــرر مــی دهنــد‪ ،‬مســئوالن بــه‬ ‫انهــا فحــش هــای تریبونــی ( ارابــه مــرگ‪ ،‬تابــوت نعــش‬ ‫کــش) مــی دهنــد‪ ،‬محصوالتشــان در ســال چنــد هــزار‬ ‫کشــته دســت مــردم باقــی مــی گذارنــد و در تصادفــات‬ ‫بــه چنــد تکــه نامســاوی تقســیم مــی شــوند‪ ،‬هنــوز روی‬ ‫بــورس هســتند و نــه تنهــا بــا انهــا برخــورد نمــی شــود بلکــه‬ ‫طــوری عمــل مــی کننــد کــه مــردم بــرای خریــد شــان هــر‬ ‫دقیقــه هفــت هــزار نفــر ثبــت نــام کننــد؟!‬ ‫یا چطور امکان دارد در بیمارســتانی که امبوالنس مســتقر‬ ‫اســت ‪ ،‬مســئوالن بیمارســتان بــه گفتــه خودشــان بــا بیمــاری‬ ‫کــه خونریــزی داخلــی دارد و در حــال مــردن اســت‪ ،‬همــکاری‬ ‫کننــد و او را بــا امبوالنــس خصوصــی و تحمیــل هزینــه ‪800‬‬ ‫هــزار تومانــی بــه مرکــز درمانــی مجهزتــر اعــزام کننــد؟!‬ ‫یــا چطــور امــکان دارد کــه یــک نفــر کــه در پرونــده ویلموتــس‬ ‫از مقصــران اصلــی اســت‪ ،‬مجــازات کــه نمــی شــود بمانــد؛‬ ‫بــرای کاندیداتــوری انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال‬ ‫تائیــد هــم مــی شــود!‬ ‫ســایر ســواالت را خودتــان طــرح کنیــد ‪ .‬بیــل کــه بــه کمرتــان‬ ‫نخــورده اســت؟!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬مرضیه ناصری‬ ‫پاروسمی‬ ‫یا بویایی پریشی‬ ‫پاروســمی یــا بویایــی پریشــی یعنــی اختــال حــس‬ ‫بویایــی‪ .‬افــراد مبتــا بــه ایــن عارضــه نمی تواننــد همــه‬ ‫بوهــای اطــراف خــود را درســت تشــخیص بدهنــد‪.‬‬ ‫یکــی از عالئــم اولیــه بیمــاری کرونــا هــم ازدسـت دادن‬ ‫حــس بویایــی و چشــایی اســت‪ .‬بیشــتر افــراد مبتــا‬ ‫پــس از مدتــی بهبــود می یابنــد‪ ،‬امــا بعضــی دیگــر نیــز‬ ‫بــه پاروســمی مبتــا می شــوند‪.‬‬ ‫پاروسمی چیست؟‬ ‫پاروســمی عارضـه ای اســت کــه حــس بویایــی را دچــار‬ ‫اختــال می کنــد‪ .‬افــراد مبتــا ممکــن اســت بوهــا را‬ ‫بــا شــدت کمتــری حــس کننــد‪ ،‬بعضــی بوهــا را حــس‬ ‫نکننــد یــا بوهــا برایشــان بســیار قــوی و ناخوشــایند‬ ‫شــوند‪ .‬مثــا بــوی نــان تــازه ممکــن اســت به جــای‬ ‫خوشــایند و مالیــم‪ ،‬برایشــان ازاردهنــده باشــد‪.‬‬ ‫شــدت ایــن عارضــه در افــراد مختلــف فــرق دارد‪ .‬در‬ ‫شــدیدترین حالــت‪ ،‬بوهــای قــوی و ناخوشــایند باعــث‬ ‫حــس بیمــاری و تهــوع می شــوند‪.‬‬ ‫عالئم پاروسمی چیست؟‬ ‫بیشــتر مواقــع‪ ،‬عالئــم پاروســمی پــس از بهبــودی‬ ‫بعــد از عفونــت دیــده می شــوند‪ .‬شــدت ایــن عالئــم‬ ‫در افــراد مختلــف فــرق دارد‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫اصلی تریــن عالمــت احســاس مــداوم بــوی تعفــن‬ ‫اســت کــه بیشــتر بــا وجــود غــذا حــس می شــود؛‬ ‫فــرد مبتــا بــر اثــر اســیب بــه اعصــاب بویایــی‪ ،‬بعضی‬ ‫بوهــا را تشــخیص نمی دهــد یــا متوجــه نمی شــود؛‬ ‫بوهایــی کــه در گذشــته خوشــایند بودنــد‬ ‫تحمل نکردنــی می شــوند؛اگر فــرد مبتــا ســعی کنــد‬ ‫غذایــی را بخــورد کــه بــوی ناخوشــایندی برایــش دارد‪،‬‬ ‫دچــار تهــوع یــا اســتفراغ می شــود‪.‬‬ ‫دالیل ابتال به پاروسمی‬ ‫پاروســمی معمــوال هنگامــی رخ می دهــد کــه‬ ‫ویــروس یــا عارضه هــای دیگــر بــه اعصــاب بویایــی‬ ‫فــرد اســیب بزننــد‪ .‬ایــن اعصــاب در طــول بینــی قــرار‬ ‫گرفته انــد و بــه مغــز می گوینــد کــه چطــور اطالعــات‬ ‫شــیمیایی یــک بــو را تفســیر کنــد‪ .‬اســیب بــه ایــن‬ ‫نورون هــا باعــث تغییــر بویــی می شــود کــه بــه مغــز‬ ‫شــما می رســد‪.‬‬ ‫پایانه هــای اعصــاب بویایــی کــه زیــر مغــز قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬پیــام بویایــی را دریافــت می کننــد و بــه مغــز‬ ‫ســیگنالی دربــاره خوشــایند‪ ،‬جالــب‪ ،‬اشــتها اور یــا‬ ‫ناخوشــایندبودن بــو می فرســتند‪ .‬تخریــب ایــن‬ ‫پایانه هــای عصبــی باعــث ابتــا بــه بویایــی پریشــی‬ ‫می شــود و می توانــد بــر اثــر عارضه هــای رخ دهــد کــه‬ ‫در ادامــه توضیحشــان داده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اسیب مغزی یا ضربه به سر‬ ‫اســیب مغــزی بــا اســیب بــه اعصــاب بویایــی ارتبــاط‬ ‫دارد‪ .‬بــا اینکــه شــدت و مــدت اســیب بــه نــوع اســیب‬ ‫بســتگی دارد‪ ،‬عالئــم پاروســمی پــس از ضربــه بــه‬ ‫ســر شــایع اســت‪ .‬اســیب مغــزی می توانــد به علــت‬ ‫ازدســت رفتن اعصــاب بویایــی موجــود در صفحــه‬ ‫مشــبک جمجمــه باشــد و باعــث کاهــش حــس‬ ‫بویایــی شــود‪ .‬ایــن اســیب ممکــن اســت بــر اثــر تشــنج‬ ‫نیــز ایجــاد شــده باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عفونت ویروسی یا باکتریایی‬ ‫یکــی از دالیــل پاروســمی اســیب بــه اعصــاب بویایــی‬ ‫بــر اثــر ســرماخوردگی یــا عفونــت ویروســی اســت‪.‬‬ ‫عفونت هــای سیســتم تنفســی فوقانــی می تواننــد بــه‬ ‫ایــن اعصــاب اســیب برســانند‪ .‬ایــن عارضــه بیشــتر در‬ ‫ســالمندان رخ می دهــد‪ .‬بیــش از ‪۴۰‬درصــد مبتالیــان‬ ‫بــه ایــن عارضــه هنــگام شــروع عالئــم خــود بــه‬ ‫عفونت هــای تنفســی مبتــا بوده انــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سیگارکشیدن و اسیب های شیمیایی‬ ‫سیگارکشــیدن می توانــد بــه اعصــاب بویایــی اســیب‬ ‫بزنــد‪ .‬ســموم و مــواد شــیمیایی موجــود در ســیگارها‬ ‫در گــذر زمــان باعــث بویایــی پریشــی می شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن مواجهــه بــا مــواد شــیمیایی ســمی و‬ ‫الودگی هــای شــدید اب وهــوا نیــز باعــث ایجــاد عالئــم‬ ‫ایــن بیمــاری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬عوارض ناشی از درمان سرطان‬ ‫پرتودرمانــی و شــیمی درمانی می تواننــد از دالیــل‬ ‫ابتــا بــه پاروســمی باشــند‪۸۶ .‬درصــد از بیمــاران‬ ‫مبتــا بــه ســرطان هنــگام درمــان دچــار تغییــر حــس‬ ‫بویایــی و چشــایی خــود می شــوند‪ .‬ایــن عارضــه حتــی‬ ‫می توانــد باعــث کاهــش وزن و ســوء تغذیه ناشــی از‬ ‫بیــزاری از غــذا شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بیماری های عصبی‬ ‫یکــی از اولیــن عالئــم بیمــاری الزایمــر و پارکینســون‪،‬‬ ‫ازدسـت دادن حــس بویایــی اســت‪ .‬همچنیــن بیمــاری‬ ‫زوال عقلــی بــا اجســام لویــی و بیمــاری هانتینگتــون‬ ‫نیــز می تواننــد در حــس بویایــی اختــال ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تومورها‬ ‫وجــود تومــور روی اعصــاب بویایــی در لــوب فرونتــال‬ ‫مغــز و در حفره هــای ســینوس می توانــد بــر حــس‬ ‫بویایــی اثــر بگــذارد‪ .‬البتــه تومورهــا به نــدرت دلیــل‬ ‫ابتــا بــه پاروســمی هســتند‪ .‬بیشــتر مواقــع‪ ،‬افــراد‬ ‫مبتــا بــه تومــور دچــار فانتوســمی می شــوند‪ ،‬یعنــی‬ ‫فــرد بویــی را حــس می کنــد کــه وجــود نــدارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫تومــور اعصــاب بویایــی او را تحریــک می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫افزایش سطح دوپامین در مغز با ‪ ۱۰‬راهکار طبیعی‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬علی رضا ناصری‬ ‫دوپامیــن هورمونــی اســت کــه بــه مــا انگیــزه و انــرژی می دهد و‬ ‫کاهــش ســطح ان باعــث می شــود همیشــه خســته و بی انــرژی‬ ‫باشــیم‪ .‬دوپامیــن در مغــز به عنــوان یــک انتقال دهنــده ی‬ ‫عصبــی عمــل می کنــد و کاهــش ســطح ان بــه مشــکالت جــدی‬ ‫ســامتی منجــر می شــود‪ .‬خوشــبختانه روش هایــی طبیعــی و‬ ‫اســان وجــود دارد کــه می تواننــد بــه افزایــش دوپامیــن در مغــز‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫دوپامیــن پیام رســان شــیمیایی مهمــی در مغــز اســت کــه‬ ‫قابلیت هــای زیــادی دارد‪ .‬ایــن هورمــون در بخش هــای پــاداش‬ ‫دادن‪ ،‬انگیــزه دادن‪ ،‬حافظــه‪ ،‬توجــه و حتــی مدیریــت حرکــت‬ ‫بــدن نقــش دارد‪ .‬وقتــی دُز باالیــی از دوپامیــن در بــدن ترشــح‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا ایجــاد احســاس لــذت و پــاداش موجــب می شــود‬ ‫تــا شــما رفتــار خاصــی را تکــرار کنیــد‪ .‬درمقابــل‪ ،‬ســطح پاییــن‬ ‫دوپامیــن باعــث کاهــش انگیــزه و اشــتیاق می شــود‪ .‬عمومــا‬ ‫ســطح دوپامیــن توســط سیســتم عصبــی کنتــرل می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫می تــوان بــرای افزایــش طبیعــی ســطح دوپامیــن دســت بــه‬ ‫اقداماتــی زد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مصرف بیشتر پروتئین‬ ‫پروتئیــن از واحدهــای کوچکــی بــه نــام امینواســید تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ ۲۳ .‬نــوع امینواســید وجــود دارد کــه بــدن شــما‬ ‫می توانــد انهــا را ســنتز کنــد و بعضــی دیگــر از انــواع ان را نیــز‬ ‫بــا مصــرف مــواد غــذای دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫امینواســیدی بــه نــام تیروزیــن وجــود دارد کــه نقــش مهمــی در‬ ‫تولیــد دوپامیــن ایفــا می کنــد‪ .‬در بــدن انزیم هایــی وجــود دارنــد‬ ‫کــه می تواننــد تیروزیــن را بــه دوپامیــن تبدیــل کننــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫داشــتن ســطح مناســبی از تیروزیــن بــرای تولیــد دوپامیــن‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫می تــوان تیروزیــن را بــه کمــک اســیدامینه ی دیگــری بــه نــام‬ ‫فنیل االنیــن نیــز ایجــاد کــرد‪ .‬هــم فنیل االنیــن و هــم تیروزیــن‬ ‫به طــور طبیعــی در مــواد غذایــی غنــی از پروتئینــی مثــل گوشــت‬ ‫بوقلمــون‪ ،‬گوشــت گاو‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬مــواد لبنــی‪ ،‬ســویا و‬ ‫حبوبــات یافــت می شــوند‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهنــد کــه افزایــش میــزان تیروزیــن و‬ ‫فنیل االنیــن در رژیــم غذایــی‪ ،‬باعــث افزایــش ســطح دوپامیــن‬ ‫در مغــز می شــود کــه خــود موجــب بهبــود عملکــرد مغــزی و‬ ‫حافظــه می گــردد‪.‬‬ ‫به طورعکــس‪ ،‬وقتــی ســطح فنیل االنیــن و تیروزیــن پاییــن‬ ‫می ایــد ســطح دوپامیــن نیــز افــت می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کاهش مصرف چربی های اشباع‬ ‫برخــی از تحقیقــات انجام شــده روی حیوانــات نشــان‬ ‫می دهنــد کــه مصــرف زیــاد چربی هــای اشــباع مثــل چربــی‬ ‫حیوانــی‪ ،‬کــره‪ ،‬مــواد لبنــی‪ ،‬روغــن پالــم و روغــن نارگیــل باعــث‬ ‫اختــال در عملکــرد پیام رســانی دوپامیــن می شــود‪ .‬بــا اینکــه‬ ‫ایــن تحقیقــات روی موش هــا صــورت گرفتــه اســت ولــی نتایــج‬ ‫ب توجــه اســت‪.‬‬ ‫ان جالــ ‬ ‫مطالعــه ی دیگــری نشــان داد‪ ،‬موش هایــی کــه ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫کالری هــای دریافتــی خــود را از چربی هــای اشــباع بــه دســت‬ ‫می اورنــد‪ ،‬نســبت بــه موش هایــی کــه چربــی غیراشــباع مصــرف‬ ‫می کردنــد‪ ،‬دچــار کاهــش قابل توجهــی در عملکــرد پیام رســانی‬ ‫دوپامیــن در نواحــی پــاداش مغــز شــدند‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه ایــن تغییــرات حتــی بــدون تغییــر در وزن‪،‬‬ ‫ســطح چربــی‪ ،‬ســطح هورمون هــا و قنــد خــون صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫بعضــی از محققــان تصــور می کننــد کــه رژیــم سرشــار از‬ ‫معنای واقعی‬ ‫زندگی چیست؟‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫«زندگــی چیســت»‪ ،‬پرســش ســخت و پیچیــده ای اســت‬ ‫کــه روزهــا و شــب های بســیاری ذهــن مــن و شــما را درگیــر‬ ‫خــودش کــرده اســت‪ .‬ایــن پرســش به قــدری بــزرگ اســت کــه‬ ‫ذهن هــای کوچک مــان تــوان درک تمــام و کمــال ان را نــدارد‪.‬‬ ‫به راســتی زندگــی چیســت و اصــا چــرا بــه ایــن جهــان هســتی‬ ‫ـنگینی بــار ِ ایــن پرســش‬ ‫پــا گذاشــته ایم؟ اگــر شــما نیــز گاهــی سـ‬ ‫ِ‬ ‫را احســاس می کنیــد‪.‬‬ ‫معنا چیست؟‬ ‫ت بســیار برای کشــف مفاهیم واژه ها و پرســیدن ســواالتی‬ ‫دق ِ‬ ‫از ایــن دســت‪ ،‬حالتــی فیلسوف مســلک بــه مــا می دهــد؛ امــا‬ ‫بعضــی مواقــع از ایــن پرســش های معناگــرا گریــزی نیســت؛‬ ‫مثــا کافــی اســت چنــد دقیقــه بــه ایــن فکــر کنیــم کــه معنــا‬ ‫چیســت؟ چــرا بایــد بــه هــر انچــه در زندگی مــان رخ می دهــد‪،‬‬ ‫پــی معنا بخشــیدن بــه همه چیــز‬ ‫معنایــی اعطــا کنیــم؟ مــا در ِ‬ ‫هســتیم‪ :‬وقتــی مــادری فرزنــدش را در اغــوش می کشــد یعنــی‬ ‫دوســتش دارد‪ ،‬وقتــی مدیــرم از مــن تعریــف می کنــد یعنــی از‬ ‫کارم راضــی اســت‪ ،‬فــردا هــوا افتابــی اســت یعنــی می توانیــم‬ ‫بــه کنــار ســاحل برویــم و مثال هایــی دیگــر از ایــن دســت‪.‬‬ ‫معنــا ارتباطــی اســت کــه میــان دو واقعــه یــا تجربــه در ذهن مــان‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬اتفــاق «الــف» و ســپس اتفــاق «ب» رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬ایــن رونــد باعــث می شــود میــان ایــن دو‪ ،‬رابطـه ای ایجاد‬ ‫کنیــم و درنهایــت بگوییــم‪« :‬الــف باعــث وقــوع ب شــده اســت»‪.‬‬ ‫حــال در ایــن میــان چنانچــه واقعـه ی دیگری مثــل «ج» رخ بدهد‪،‬‬ ‫چربی هــای اشــباع باعــث افزایــش التهــاب در بــدن و تغییــر‬ ‫سیســتم دوپامیــن می شــود‪ ،‬امــا بــرای اثبــات ان بــه تحقیقــات‬ ‫بیشــتری نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چندیــن بررســی علمــی بیــن مصــرف بــاالی چربی هــای اشــباع‬ ‫و ضعــف حافظــ ه و عملکــرد شــناختی مغــز ارتباطــی پیــدا‬ ‫کرده انــد‪ ،‬امــا مشــخص نیســت کــه ایــا ایــن تغییــرات مرتبــط بــا‬ ‫دوپامیــن هســتند یــا خیــر‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مصرف پروبیوتیک ها‬ ‫دانشــمندان در ســال های اخیــر بــه ارتبــاط بیــن معــده و‬ ‫مغــز پــی برده انــد‪ .‬گاهــی اوقــات‪ ،‬بــه معــده مغــز دوم هــم‬ ‫می گوینــد‪ ،‬چــرا کــه حــاوی ســلول های عصبــی بســیار زیــادی‬ ‫اســت کــه انتقال دهنده هــای عصبــی بســیاری مثــل دوپامیــن‬ ‫را تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫به تازگــی مشــخص شــده اســت کــه بعضــی از باکتری هــای معــده‬ ‫توانایــی تولیــد دوپامیــن را دارنــد‪ .‬تحقیقــات در ایــن زمینــه بســیار‬ ‫محــدود اســت‪ .‬بااین حــال بعضــی از تحقیقــات نشــان می دهنــد‬ ‫کــه درصــورت اســتفاده از مقادیــر باالی پروبیوتیــک‪ ،‬نوع خاصی از‬ ‫باکتری هــای ان می تواننــد نشــانه های هیجــان و افســردگی را در‬ ‫ن و حیــوان کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫انســا ‬ ‫بــا وجــود ارتبــاط روشــن بیــن خلق وخــو‪ ،‬پروبیوتیک هــا و‬ ‫ســامت معــده‪ ،‬هنــوز رابطــه ی انهــا به درســتی درک نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد کــه تولیــد دوپامیــن ناشــی از مصــرف‬ ‫پروبیوتیک هــا باعــث بهبــود خلق وخــو می شــود امــا تحقیقــات‬ ‫بیشــتری در ایــن زمینــه الزم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مصرف لوبیا مخملی یا باقال‬ ‫لوبیــا مخملــی یــا باقــا به طــور طبیعــی حــاوی ال دوپــا‬ ‫(‪ )L-dopa‬یــا مولکــول تشــکیل دهنده ی دوپامیــن اســت‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان می دهنــد کــه مصــرف لوبیــا به طــور طبیعــی‬ ‫موجــب افزایــش ســطح دوپامیــن می شــود‪ ،‬به خصــوص در‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه پارکینســون (اختــال حرکتــی ناشــی از کمبــود‬ ‫ســطح دوپامیــن اســت)‪.‬‬ ‫مطالعــه ی کوچکــی درمــورد بیمــاری پارکینســون نشــان‬ ‫می دهــد کــه مصــرف ‪ ۲۵۰‬گــرم باقــای پخته شــده‪ ،‬به خوبــی‬ ‫باعــث افزایــش ســطح دوپامیــن و کاهــش نشــانه های بیمــاری‬ ‫پارکینســون می شــود‪.‬‬ ‫مطالعــات انجام شــده روی مکمل هــای حــاوی لوبیــا نیــز نشــان‬ ‫می دهنــد کــه ایــن گیــاه نســبت بــه داروهــای پارکینســون اثــر بهتــری‬ ‫روی بیمــاری دارد و عــوارض جانبــی کمتــری هــم تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه ایــن مــواد غذایــی طبیعــی هســتند‪ ،‬امــا بهتــر اســت‬ ‫قبــل از تغییــر رژیــم بــا پزشــک خــود هــم مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ورزش کردن‬ ‫ورزش کــردن بــرای افزایــش ســطح اندورفیــن و بهبــود خُلــق‬ ‫توصیــه می شــود‪ .‬می توانیــد بعــد از ‪ ۱۰‬دقیقــه تمریــن هــوازی‪،‬‬ ‫شــاهد بهبــود خل وخــوی خــود باشــید‪.‬‬ ‫بــا اینکــه چنیــن تغییراتــی صرفــا بــه دلیــل تغییــر در ســطح‬ ‫دوپامیــن رخ نمی دهنــد‪ ،‬امــا تحقیقــات انجام شــده روی‬ ‫حیوانــات نشــان می دهنــد کــه ورزش کــردن باعــث افزایــش‬ ‫ســطح دوپامیــن در مغــز می شــود‪.‬‬ ‫طــی ایــن بررســی ها‪ ،‬پژوهشــگران شــاهد افزایــش هورمــون‬ ‫دوپامیــن و فعــال شــدن بخش هــای پاداش دهــی مغــز در‬ ‫موش هایــی بودنــد کــه روی تردمیــل حرکــت می کردنــد‪ .‬البتــه‬ ‫نمی تــوان نتایــج ایــن تحقیقــات را درمــورد انســان ها نیــز تأییــد کــرد‪.‬‬ ‫در تحقیقــی‪ ،‬مــورد مطالعــه بــه مــدت نیــم ســاعت روی‬ ‫قضیــه کمــی پیچیده تــر می شــود و توضیحــی بــرای ان نخواهیــم‬ ‫داشــت؛ پــس بــه ان بــه چشــم رخــدادی بــد و توضیح ناپذیــر نــگاه‬ ‫خواهیــم کــرد؛ زیــرا نتوانســته ایم در ایــن بــازی ِ معنایــی‪ ،‬جــای‬ ‫مناســبی برایــش پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫ذهــن مــا به طــور ناخــوداگاه دســت بــه تولیــد معنــا می زنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار هــر انچــه در پیرامون مــان رخ می دهــد‪ ،‬قاب ـل درک‬ ‫می شــود‪ .‬امــا اگــر بخواهیــم دقیق تــر و واقعی تــر بــه ایــن‬ ‫موضــوع بپردازیــم‪ ،‬بایــد بگوییــم معنــا ســاختاری اختیــاری و‬ ‫ســاختگی در ذهــن ماســت؛ بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر ‪ ۵۰‬نفــر فیلمــی‬ ‫مشــابه تماشــا کننــد‪ ،‬در انتهــا هریــک معنــا و برداشــتی‬ ‫متفــاوت خواهنــد داشــت و شــیوه ی روایت شــان از داســتان‬ ‫بــا دیگــری کامــا متفــاوت خواهــد بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بشــر در زمینه هــای مختلــف ماننــد سیاســت‪ ،‬پی درپــی در‬ ‫حــال جنــگ و بحــث اســت و درســت بــه همیــن علــت اســت کــه‬ ‫ســخنان شــاهدان در دادگاه هــا چنــدان منابــع قابل اســتنادی‬ ‫پــی ابــراز‬ ‫نیســتند‪ .‬معنایــی کــه مــا برداشــت می کنیــم یــا در ِ‬ ‫ان هســتیم‪ ،‬گاهــی به هیچ وجــه از ســوی دیگــری بــه شــکلی‬ ‫مشــابه دریافــت و تفســیر نمی شــود‪ .‬بدیهــی اســت کــه پاســخ‬ ‫پرســش عمیقــی چــون «زندگــی چیســت»‪ ،‬به ســادگی بــه‬ ‫دســت نمی ایــد‪.‬‬ ‫انواع معنا در ذهن بشر‬ ‫ذهــن بشــر دو نــوع معنــا می ســازد‪ :‬یکــی بــا ایجــاد رابط ـه ای‬ ‫علــت و معلولــی میــان دو واقعــه و دیگــری بــا تعییــن رابط ـه ی‬ ‫خوب تر‪-‬بدتــر میــان چیزهــای مختلــف و درواقــع بــا نوعــی‬ ‫اســتدالل قیاســی‪.‬‬ ‫‪ .۱‬روابط علت و معلولی‬ ‫وقتــی توپــی را شــوت می کنیــد‪ ،‬تــوپ حرکــت خواهــد کــرد‪ .‬وقتــی‬ ‫بــه کســی توهیــن می کنیــد‪ ،‬واکنــش دفاعــی خواهد داشــت؛ مثال‬ ‫اگــر بــه دوســت تان بگوییــد زشــت شــده اســت‪ ،‬گریــه می کنــد‬ ‫یــا ســیلی محکمــی بــه شــما می زنــد! بــرای تمــام مــوارد دیگــر نیــز‬ ‫می تــوان ایــن روابــط علتــی و معلولــی را پیش بینــی کــرد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــرای بقــا و اســودگی بیش تــر در کشــف معنــا‬ ‫و پاســخ دهی بــه پرســش های پیچیــده ای چــون «زندگــی‬ ‫تردمیــل بــه تمریــن پرداخــت و هیچ گونــه افزایــش ســطح‬ ‫دوپامینــی مشــاهده نشــد‪.‬‬ ‫تمرینــات هــوازی مرتــب می تواننــد بــه کمــک بیمــاران‬ ‫پارکینســونی بیاینــد‪.‬‬ ‫نتایــج چندیــن تحقیــق نشــان می دهنــد کــه انجــام تمرینــات‬ ‫کنتــرل بــدن در‬ ‫ورزشــی در هفتــه‪ ،‬می توانــد موجــب بهبــود‬ ‫ِ‬ ‫بیمــاران پارکینســونی شــود‪ ،‬چــرا کــه ایــن ورزش هــا روی ســطح‬ ‫دوپامیــن اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بــه تحقیقــات بیشــتری درمــورد شــدت‪ ،‬نــوع و طــول‬ ‫تمریــن و همچنیــن رابطــه ی ان بــا ســطح دوپامیــن نیــاز اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬خواب کافی‬ ‫ترشــح دوپامیــن در مغــز باعــث ایجــاد حــس بیــداری می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از مطالعــات انجام شــده روی حیوانــات نشــان می دهــد‬ ‫کــه در اوائــل صبــح‪ ،‬مقادیــر بیشــتری از دوپامیــن در بــدن‬ ‫منتشــر می شــود‪ .‬ایــن میــزان در نیمه هــای روز کاهــش‬ ‫می یابــد‪.‬‬ ‫البتــه کمبــود خــواب می توانــد ایــن الگــو را مختــل کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مــردم مجبــور بــه شـب بیداری می شــوند‪ ،‬صبــح روز بعــد میــزان‬ ‫دسترســی بــه گیرنده هــای دوپامیــن در مغــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه دوپامیــن موجــب افزایــش بیــداری می گــردد‪ ،‬کاهــش‬ ‫حساســیت گیرنده هــا می توانــد خــواب را اســان تر کنــد‪ .‬کاهــش‬ ‫ســطح دوپامیــن باعــث بــروز مشــکالت دیگــری همچــون کاهــش‬ ‫تمرکــز و عــدم هماهنگــی در بــدن نیــز می شــود‪.‬‬ ‫داشــتن خــواب کافــی می توانــد بهبــود ســطح دوپامیــن و‬ ‫افزایــش هشــیاری درطــی روز را در پــی داشــته باشــد‪ .‬بنیــاد‬ ‫جهانــی خــواب توصیــه می کنــد کــه ‪ ۹-۷‬ســاعت خــواب شــبانه‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای بهبــود بهداشــت خــواب توصیــه می شــود کــه هــر روز‬ ‫قــدم بزنیــد‪ ،‬صداهــای مزاحــم اتــاق خــواب را کــم کنیــد و از‬ ‫مصــرف کافئیــن در بعدازظهرهــا خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬گوش دادن به موسیقی‬ ‫گــوش دادن بــه موســیقی باعــث افزایــش ترشــح دوپامیــن‬ ‫می شــود‪ .‬چندیــن مطالعــه نشــان داده انــد کــه گــوش دادن بــه‬ ‫موســیقی می توانــد موجــب افزایــش فعالیــت قســمت های لــذت‬ ‫و پــاداش مغــز کــه پــر از گیرنده هــای دوپامیــن هســتند‪ ،‬شــود‪.‬‬ ‫مطالع ـه ی کوچکــی درمــورد اثــر موســیقی بــر ســطح دوپامیــن‬ ‫مشــخص کــرد کــه وقتــی مــردم بــه موســیقی هایی گــوش‬ ‫می ســپارند کــه انهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد‪ ،‬ســطح‬ ‫دوپامیــن در بدن شــان تــا ‪ ۹‬درصــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه موســیقی می توانــد ســطح دوپامیــن را افزایــش دهــد‪،‬‬ ‫مشــخص شــده اســت کــه گــوش دادن بــه موســیقی باعــث بهبــود‬ ‫ســطح ســامت بیمــاران مبتــا بــه پارکینســون می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مدیتیشن‬ ‫مدیتیشــن تمریــن پاکســازی ذهــن‪ ،‬تمرکــز بــر خــود و رهایــی‬ ‫جریــان افــکار بــدون قضــاوت یــا توقیــف انهاســت‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد به صــورت نشســته‪ ،‬ایســتاده یــا در حــال قــدم‬ ‫زدن هــم مدیتیشــن کنیــد‪ .‬انجــام مــداوم ایــن کار باعــث بهبــود‬ ‫ســامت مغــزی و ذهنــی می شــود‪ .‬تحقیقــات جدیــد نشــان‬ ‫می دهنــد کــه ایــن اتفــاق به خاطــر افزایــش ســطح دوپامیــن‬ ‫رخ می دهــد‪.‬‬ ‫بررســی ‪ ۸‬اســتاد مدیتیشــن نشــان داد کــه انهــا بعــد از‬ ‫‪ ۱‬ســاعت تمریــن‪ ۶۴ ،‬درصــد بیشــتر از افــرادی کــه در حــال‬ ‫اســتراحت بودنــد‪ ،‬دوپامیــن تولیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫چیســت»‪ ،‬بــه تعریــف روابــط علــت و معلولــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫ایــن روابــط بخش هــای منطقــی ذهــن مــا را درگیــر می کننــد؛‬ ‫بــرای مثــال دانــش و علــم یکــی از مصداق هــای اصلــی نیــاز‬ ‫بــه بازگویــی روابــط علــت و معلولــی در زندگانــی بشــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استدالل قیاسی‬ ‫خــوردن‪ ،‬بهتــر از تلف شــدن از فــرط گرســنگی اســت‪.‬‬ ‫پولداربــودن بهتــر از ورشکســتگی اســت‪ .‬قرض گرفتــن بهتــر‬ ‫از دزدی اســت‪ .‬تعییــن خــوب و بــد بــودن چیزهــای مختلــف‬ ‫بخــش مهمــی از طبیعــت ارزش هــای مــا را می ســازد‪ .‬از طریــق‬ ‫همیــن ســاختار اســت کــه مشــخص می کنیــم چه چیزهایــی در‬ ‫زندگــی برای مــان مهم تــر و مفیدتــر هســتند‪.‬‬ ‫اســتدالل قیاســی بــرای تعییــن خوب تــر و بدتــر بــودن‬ ‫موضوعــات مختلــف در مقایســه بــا یکدیگــر‪ ،‬بــه بخــش‬ ‫عاطفــی و احساســی ذهن مــان بازمی گــردد‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬هــر‬ ‫انچــه باعــث می شــود کــه احســاس خوبــی در مــا ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫به عنــوان «خــوب» یــا «بهتــر» تلقــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قدمت نیاز به کشف معنا‬ ‫هــر دو روش عنوان شــده‪ ،‬بــرای کشــف و ارائــه ی معنــا‬ ‫تولیــد می شــوند تــا بتوانیــم زندگــی کنیــم و بــه ایــن رونــد‬ ‫ادامــه بدهیــم‪ .‬روندهــای اســتداللی گفته شــده بــرای کشــف‬ ‫معنــا و یافتــن پاســخ پرسـش های گوناگونــی چــون «زندگــی‬ ‫چیســت»‪ ،‬بــه بقــای بشــر کمــک کــرده اســت‪ .‬از ابتــدای‬ ‫تاریــخ تــا کنــون‪ ،‬بشــر بــرای بقــا نیازمنــد تکیه کــردن بــه معنــا‬ ‫بــوده اســت؛ مثــا زمانی کــه بــا خــود می اندیشــید چطــور‬ ‫بایــد غــذا پیــدا کنــد‪ ،‬چگونــه حیوانــات مختلــف را شــکار‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه چــه شــکل الگوهــای تغییــر اب وهــوا را پیش بینــی‬ ‫و بررســی کنــد و… بــه معنــا نیــاز داشــته اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن مســائل مــادی‪ ،‬مــوارد دیگــری نیــز مطــرح بــوده اســت؛‬ ‫مثــا انســان های دیریــن نیــاز داشــتند بــرای بقــا و بــرای‬ ‫همراهــی بــا قبیلــه و جمعــی کــه در ان زندگــی می کردنــد‪،‬‬ ‫بــه روش هــای تعامــل و… پــی ببرنــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ..‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی درفضای مجازی‬ ‫رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی از دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫ناشــناس در فضــای مجــازی اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی و خانوادگــی وی کــرده کــه موجــب برهـم زدن ارامــش روانــی و هتــک حیثیــت او و خانــواده اش‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بالفاصلــه پرونــده ای تشــکیل و موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان جاجــرم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چگونه نرم‬ ‫افزارهای جاسوسی‬ ‫را از گوشی خود‬ ‫پیدا و حذف کنیم‬ ‫شــخصیت دیجیتالــی مــا اکنــون بخشــی از هویــت مــا‬ ‫اســت‪ .‬ایمیل هایــی کــه ارســال می کنیــم‪ ،‬مکالماتــی کــه در‬ ‫رســانه های اجتماعــی داریــم ‪ -‬چــه خصوصــی و چــه عمومــی‬ ‫ و همچنیــن عکس هایــی کــه بــه اشــتراک می گذاریــم‪،‬‬‫ویدیوهایــی کــه تماشــا می کنیــم‪ ،‬برنامه هایــی کــه دانلــود‬ ‫می کنیــم و وب ســایت هایی کــه بازدیــد می کنیــم‪ ،‬همگــی بــه‬ ‫شــخصیت های دیجیتــال مــا کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫نرم افزارهای جاسوسی چیست؟‬ ‫‪ Neisanceware‬اغلــب بــا برنامــه هــای قانونــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫مــرور وب شــما را بــا پنجره هــای بازشــو قطــع می کنــد‪ ،‬تنظیمــات‬ ‫صفحــه اصلــی شــما را بــه زور تغییــر می دهــد‪ ،‬و همچنیــن ممکــن‬ ‫اســت داده هــای مــرور شــما را جمــع اوری کنــد تــا ان هــا را بــه‬ ‫اژانس هــا و شــبکه های تبلیغاتــی بفروشــد‪ .‬اگرچــه بدافــزار در‬ ‫نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬امــا بــه طــور کلــی ابزارهــای مزاحــم خطرنــاک‬ ‫یــا تهدیــدی بــرای امنیــت اصلــی شــما نیســتند‪.‬‬ ‫نــرم افزارهــای جاسوســی پیشــرفته کــه بــه عنــوان ‪stalkerware‬‬ ‫نیــز شــناخته مــی شــوند‪ ،‬یــک مرحلــه پیشــرفته هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫بدافــزار اغلــب غیراخالقــی و گاهــی خطرنــاک اســت‪ ،‬گاهــی اوقات‬ ‫ایــن بدافــزار در سیســتم های دســکتاپ یافــت می شــود‪ ،‬امــا در‬ ‫حــال حاضــر بیشــتر روی تلفــن نصــب می شــود‪ .‬نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی و نــرم افزارهــای مخــرب ممکــن اســت بــرای نظــارت بــر‬ ‫ایمیــل هــا‪ ،‬پیامــک هــا و ‪ MMS‬هــای ارســالی و دریافتی اســتفاده‬ ‫شــوند‪ .‬رهگیری تماســهای زنده به منظور اســتراق ســمع از طریق‬ ‫خطــوط تلفــن اســتاندارد یــا برنامــه هــای‬)‪VoIP ‪(VoIP‬؛ بــرای‬ ‫ضبــط مخفیانــه ســر و صــدای محیطــی یــا گرفتــن عکــس؛ بــرای‬ ‫ردیابــی قربانیــان از طریــق ‪ GPS‬یــا ربــودن برنامــه های رســانه های‬ ‫اجتماعــی از جملــه فیــس بــوک و واتــس اپ‪ .‬نــرم افزارهــای‬ ‫اســتالکر اغلــب بــرای جاسوســی از شــخصی بــه عنــوان یــک فــرد‬ ‫دانلــود می شــوند‪ ،‬ماننــد مــوارد ســوء اســتفاده خانگــی‪.‬‬ ‫عالئم هشدار دهنده حمالت‬ ‫اهمیت رمزهای عبور‬ ‫ایمن را نمی توان به‬ ‫اندازه کافی مورد‬ ‫تاکید قرار داد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ًبــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای نفــوذ‬ ‫بــه حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند که اغلب‬ ‫منجــر بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک اهمیــت‬ ‫رمزهــای عبــور قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی حیاتــی‪،‬‬ ‫بــرای اکثــر کاربــران ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد کلمــه‬ ‫عبــور و اســتفاده مجــدد از انهــا در همــه جــا بیشــتر از افزایــش‬ ‫خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ًبــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای نفــوذ‬ ‫بــه حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند که اغلب‬ ‫منجــر بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک اهمیــت‬ ‫رمزهــای عبــور قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی حیاتــی‪،‬‬ ‫بــرای اکثــر کاربــران ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد کلمــه‬ ‫عبــور و اســتفاده مجــدد از انهــا در همــه جــا بیشــتر از افزایــش‬ ‫خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش جهانــی ســال ‪ 2021‬مــا در مــورد امنیــت ســایبری‬ ‫و رفتارهــای انالیــن‪ ،‬کمــی بیــش از نیمــی ‪ 10000‬مصرف کننده مورد‬ ‫بررســی‪ ،‬از یــک یــا چنــد رمــز عبــور در حســاب های انالیــن خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد و تقریبــا ًیــک چهــارم از یــک رمــز عبور ســاده برای‬ ‫همــه حســاب های انالیــن خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫انتخاب اسان برای مجرمان سایبری‬ ‫ایــن گــزارش خاطرنشــان می کنــد کــه مصــرف کننــدگان در مــورد‬ ‫تهدیــدات انالیــن‪ ،‬از جملــه کالهبــرداری مالــی و جعــل هویــت در‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی‪ ،‬احســاس نگرانــی می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اقدامــات انهــا بــا نگرانی هــای انهــا مطابقــت نــدارد ‪ -‬بــر اســاس‬ ‫رفتارهــای مربــوط بــه اســتفاده از محصــوالت امنیتــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫رمــز عبــور در سراســر سیســتم عامل هــا و اشــتراک گــذاری جزئیــات‬ ‫حســاب‪ ،‬تقریبــا ‪ ٪60‬از افــراد مــورد نظرســنجی «معــروف» در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــوند‪ .‬از انجایــی کــه مجرمــان ســایبری از شــیوه های‬ ‫اگــر متوجــه می شــوید کــه دریافت کننــده‬ ‫پیام هــا یــا ایمیل هــای رســانه های اجتماعــی‬ ‫عجیــب یــا غیرعــادی هســتید‪ ،‬ایــن ممکــن‬ ‫اســت یــک عالمــت هشــداردهنده از‬ ‫تــاش بــرای الــوده شــدن بــه نرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی باشــد‪ .‬شــما بایــد انهــا را بــدون‬ ‫کلیــک بــر روی پیوندهــا یــا دانلــود هــر فایلــی‬ ‫حــذف کنیــد‪ .‬همیــن امــر در مــورد محتــوای‬ ‫‪ SMS‬نیــز صــدق مــی کنــد‪ ،‬کــه ممکــن اســت‬ ‫حــاوی پیوندهایــی باشــد تــا شــما را بــه دانلود‬ ‫ناخواســته بدافــزار ترغیــب کنــد‪.‬‬ ‫بــرای غافــل شــدن قربانــی‪ ،‬ایــن پیام هــای‬ ‫فیشــینگ شــما را بــه کلیــک کــردن روی‬ ‫پیونــد یــا اجــرای نرم افــزاری کــه میزبــان یــک‬ ‫نرم افــزار جاسوســی یــا نرم افــزار اســت‪،‬‬ ‫فریــب می دهــد‪ .‬اگــر بدافــزار از راه دور‬ ‫بارگیــری می شــود‪ ،‬تعامــل کاربــر مــورد نیــاز اســت‪ ،‬و بنابرایــن‬ ‫ایــن پیام هــا ممکــن اســت ســعی کننــد شــما را وحشـت زده کنند‬ ‫ ماننــد درخواســت پرداخــت یــا تظاهــر بــه یــک اعالمیــه تحویــل‬‫ناموفــق‪ .‬پیام هــا می تواننــد بــه طــور بالقــوه از ادرس هــای‬ ‫جعلــی مخاطــب مــورد اعتمــاد شــما نیــز اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از نــرم افزارهــای ســخت افــزاری بــه میــان‬ ‫مــی ایــد‪ ،‬پیــام هــای الودگــی اولیــه ممکــن اســت شــخصی تر‬ ‫و متناســب بــا قربانــی باشــد‪ .‬دسترســی فیزیکــی یــا نصــب‬ ‫تصادفــی نــرم افزارهــای جاسوســی توســط قربانــی ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نصــب برخــی از انــواع نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی و نــرم افزارهــای جاسوســی کمتــر از یــک دقیقــه‬ ‫طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن همــراه شــما مفقــود شــده و بــا تنظیمــات یــا‬ ‫تغییــرات متفاوتــی ظاهــر مــی شــود کــه نمــی شناســید ‪ -‬یــا بــرای‬ ‫مدتــی مصــادره شــده اســت ‪ -‬ایــن ممکــن اســت نشــان دهنــده‬ ‫دســتکاری باشــد‪.‬‬ ‫چگونــه مــی توانــم نــرم افزارهــای جاسوســی را از دســتگاه خــود‬ ‫حــذف کنم؟‬ ‫از نظــر طراحــی‪ ،‬جاســوس افزارها و نرم افزارهــای جاسوســی بــه‬ ‫ســختی قابــل شناســایی هســتند و حــذف ان هــا بــه همــان انــدازه‬ ‫ســخت اســت‪ .‬در بیشــتر مــوارد غیرممکــن نیســت‪ ،‬امــا ممکــن‬ ‫اســت اقدامــات شــدیدی را از ســوی شــما انجــام دهــد‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات تنهــا گزینــه ممکــن اســت رهــا کــردن دســتگاه شــما باشــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد امنیــت فیزیکــی شــما در خطــر اســت‪،‬‬ ‫دســتگاه خــود را دســتکاری نکنیــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬بــا پلیــس و‬ ‫ســازمان هــای پشــتیبانی تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬در اینجا چند گزینه حذف وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجــرای اســکن بدافــزار‪ :‬راه حل هــای انتــی ویــروس موبایلــی‬ ‫موجــود اســت کــه مــی توانــد جاســوس افــزار را شناســایی و حــذف‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن ســاده تریــن راه حــل موجــود اســت‪ ،‬اما ممکن اســت در‬ ‫هــر مــوردی موثــر نباشــد‪ .‬فروشــندگان امنیــت ســایبری‪ ،‬از جملــه‬ ‫‪ Malwarebytes، Avast‬و ‪ ،Bitdefender‬همگــی ابزارهــای‬ ‫اســکن نــرم افزارهــای جاسوســی موبایــل را ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ضعیــف امنیــت ســایبری بهــره می برنــد‪ 61 :‬درصــد از کاربــران‬ ‫حداقــل یــک تهدیــد را در ســال گذشــته تجربــه کرده انــد کــه‬ ‫پیام هــای کالهبرداری‪/‬تماس هــای تلفــن همــراه (‪ 36‬درصــد) و‬ ‫فیشــینگ (‪ 23‬درصــد) بیشــتر اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫گذرواژه هــای ضعیــف یــک راه اســان بــرای ســوء اســتفاده مجرمــان‬ ‫ســایبری فراهــم می کننــد‪ .‬انهــا می تواننــد ایــن اطالعــات را در وب‬ ‫تاریــک بفروشــند یــا از ان بــرای انجــام حمــات بیشــتر اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬اگــر رمزهــای عبــور ســاده‪ ،‬کوتــاه و (بیــش از حــد) رایــج‬ ‫باشــند‪ ،‬هکرهــا می تواننــد بــه ســرعت انها را بــا اســتفاده از ابزارهای‬ ‫در دســترس بشــکنند‪ .‬در واقــع‪ ،‬رمــز عبــور حــاوی کمتــر از هشــت‬ ‫کاراکتــر می توانــد در عــرض چنــد ثانیــه بــه خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫اگــر هکرهــا قبــا ًاطالعاتــی در مــورد قربانــی داشــته باشــند ‪ -‬شــاید‬ ‫بــا خریــد ان در وب تاریــک یــا از طریــق یــک نفــوذ جداگانــه ‪ -‬انهــا‬ ‫همچنیــن می تواننــد رمــز عبــور را حــدس بزنند‪/‬اســتنتاج کننــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه اطمینــان از تغییــر همــه رمزهــای عبور پس‬ ‫از نشــت داده هــای بــزرگ مشــکوک بســیار مهــم اســت ‪ -‬حتــی اگــر‬ ‫کاربــر بــاور نداشــته باشــد رمــز عبــور او بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مجرمان ســایبری همچنین از ایمیل های فیشــینگ و کمپین های‬ ‫بدافــزار به عنــوان روشــی متــداول بــرای ســرقت اطالعــات ورود بــه‬ ‫سیســتم اســتفاده می کننــد‪ ،‬و مــوارد دیگــر‪ :‬کوکی هــا و داده هــای‬ ‫کارت اعتبــاری ذخیره شــده در مرورگرهــا‪ ،‬اطالعــات ذخیره شــده در‬ ‫کیــف پول هــای رمزنگاری شــده‪ ،‬گزارش هــای چــت‪ ،‬اعتبارنامــه ورود‬ ‫‪ ،VPN‬متــن از فایل هــا و غیــره‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری پــس از بــه دســت اوردن اعتبــار دزدیــده شــده‬ ‫از انهــا بــرای ارتــکاب ســرقت هویــت و تخلیــه حســاب های مالــی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن از فــروش اعتبارنامــه هــا در وب‬ ‫تاریــک ســود می برنــد‪ ،‬بنابرایــن قربانــی ممکــن اســت حتــی ندانــد‬ ‫کــه چــه تعــداد عامــل تهدیــد اطالعــات خــود را دارنــد‪ .‬در مــوارد‬ ‫دیگــر‪ ،‬اعتبــار دزدیــده شــده بــرای هــک کــردن و تصاحــب ســایر‬ ‫حســاب های انالیــن (ماننــد حســاب های رســانه های اجتماعــی)‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اعتبــار بــه ســرقت رفتــه ممکــن اســت حتــی پیامدهــای بســیار‬ ‫گســترده تــری نســبت بــه بــه خطــر انداختــن حســاب های شــخصی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر شــخصی از گذرواژه هــای مشــابه یــا مشــابه بــا‬ ‫حســاب های دیگــر ‪ -‬ماننــد حســاب کاری خــود ‪ -‬اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه مجرمــان دریچــه ای بــرای ورود بــه کارفرمایــش‬ ‫منجــر شــود‪ .‬بــرای کســب و کارهــا‪ ،‬نشــت ایــن نــوع می توانــد منجــر‬ ‫بــه زیــان مالــی گســترده و اســیب بــه برنــد شــود‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان رمزهای عبور خود را افشا می کنند‬ ‫تلفن هــای همــراه یــک نگرانــی اصلــی و اغلــب نادیــده گرفتــه‬ ‫می شــوند‪ .‬مــا متوجــه شــدیم کــه ‪ 30‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‬ ‫از انتــی ویــروس در تلفن هــای خــود اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه انهــا بــه درســتی دســتگاه های خــود را ایمــن نمی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه ویــژه نگــران کننــده اســت زیــرا افــراد جمعیتــی اغلــب در‬ ‫تلفن هــای خــود نیــز کســانی هســتند کــه کمتــر نگــران تهدیــدات و‬ ‫اســیب پذیری هــای انالیــن هســتند‪.‬‬ ‫مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬رمزهــای عبــور ذخیــره شــده در یــک فایــل‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 08‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪576‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫راه حل های امنیتی رایج در پیشگیری‬ ‫از حمله سایبری را بشناسیم‬ ‫‪ -2‬گذرواژه هــای خــود را تغییــر دهیــد‪ :‬اگــر مشــکوک بــه بــه‬ ‫خطــر افتــادن حســاب هســتید‪ ،‬رمــز عبــور هــر حســاب مهمــی‬ ‫را کــه داریــد تغییــر دهیــد‪ .‬بســیاری از مــا یــک یــا دو حســاب‬ ‫مرکــزی «هــاب» داریــم‪ ،‬ماننــد یــک ادرس ایمیــل کــه بــه‬ ‫همــه ســرویس های دیگــر مــا مرتبــط اســت‪ .‬دسترســی بــه‬ ‫ســرویس های «هــاب» کــه اســتفاده می کنیــد را از دســتگاه در‬ ‫معــرض خطــر حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬فعــال کــردن احــراز هویــت دو مرحلــه ای (‪ :)2FA‬زمانــی‬ ‫کــه فعالیــت حســاب و ورود بــه سیســتم نیــاز بــه رضایــت‬ ‫بیشــتر از یــک دســتگاه تلفــن همــراه دارد‪ ،‬ایــن مــی توانــد‬ ‫بــه محافظــت از حســاب هــای فــردی نیــز کمــک کنــد‪( .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬نــرم افزارهــای جاسوســی ممکــن اســت کدهــای ارســال‬ ‫شــده در طــول پروتــکل هــای ‪ 2FA‬را رهگیــری کننــد‪).‬‬ ‫‪ -4‬ایجــاد یــک ادرس ایمیــل جدیــد را در نظــر بگیریــد‪:‬‬ ‫ایمیــل جدیــد کــه فقــط بــرای شــما شــناخته شــده اســت بــه‬ ‫حســاب های اصلــی شــما متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬سیســتم عامــل خــود را بــه روز کنیــد‪ :‬ممکــن اســت بدیهــی‬ ‫بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا زمانــی کــه یــک سیســتم عامــل نســخه‬ ‫جدیــدی را منتشــر مــی کنــد‪ ،‬کــه اغلــب بــا وصلــه هــای امنیتــی‬ ‫و ارتقــاء ارائــه مــی شــود‪ ،‬ایــن مــی توانــد ‪ -‬اگــر خــوش شــانس‬ ‫باشــید ‪ -‬باعــث تضــاد و مشــکالت بــا نــرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن را بــه روز نگــه داریــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬از دســتگاه خــود بــه صــورت فیزیکــی محافظــت کنیــد‪ :‬یــک‬ ‫کــد پیــن‪ ،‬الگــو‪ ،‬یــا بیومتریــک فعــال می توانــد از دســتگاه تلفــن‬ ‫همــراه شــما در برابــر دســتکاری در اینــده محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اگــر همــه چیــز شکســت خــورد‪ ،‬بازنشــانی کارخان ـه ای‪ ...‬یــا‬ ‫خــراب کــردن ان‪ :‬انجــام بازنشــانی کارخانــه ای و نصــب تمیــز بــر‬ ‫روی دســتگاهی کــه فکــر مــی کنیــد بــه خطــر افتــاده اســت ممکــن‬ ‫اســت بــه ریشــه کنــی برخــی از اشــکال جاســوس افــزار و نــرم‬ ‫افزارهــای مخــرب کمــک کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه‬ ‫ابتدا از محتوای مهم نســخه پشــتیبان تهیه کنید‪ .‬در پلتفرم های‬ ‫اندرویــد‪ ،‬ایــن معمــوال ًدر زیــر تنظیمــات > مدیریــت عمومــی >‬ ‫بازنشــانی > بازنشــانی داده هــای کارخانــه یافــت می شــود‪ .‬در ‪،iOS‬‬ ‫بــه ‪ Settings > General > Reset‬برویــد‪.‬‬ ‫الکترونیکــی و یــا در قالــب فیزیکــی بیشــتر بــرای دســتگاه های کاری‬ ‫و کمتریــن دفعــات بــرای تلفن هــای شــخصی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫گزینــه تکمیــل خــودکار و مدیریت رمز عبور بیشــتر توســط افــراد ‪25‬‬ ‫تا ‪ 44‬ســاله اســتفاده می شــود و فرمت ســخت بیشــتر توســط افراد‬ ‫بیــن ‪ 55‬تــا ‪ 65‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫امــا حتــی اگــر حســاب های کاری امــن باشــند‪ ،‬ایــن بــدان معنــا‬ ‫نیســت کــه اطالعــات حســاس از محــل کار بــه تلفن هــای شــخصی‬ ‫منتقــل نمی شــود‪ .‬ایمیل هــا و برنامه هــای ارتباطــی متصــل بــه‬ ‫حســاب های کاری اغلــب در دســتگاه های شــخصی بارگیــری‬ ‫می شــوند و اگــر شــخصی از رمزهــای عبــور یکســانی در بیــن‬ ‫حســاب ها اســتفاده کنــد‪ ،‬دســتگاه های شــخصی اش در معــرض‬ ‫خطــر قــرار می گیرنــد بــه ایــن معنــی کــه گذرواژه هــای کاری او نیــز‬ ‫بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫چگونه ایمن بمانیم‬ ‫کلیــد بهبــود امنیــت عمومــی رمز عبور امــوزش به مصرف کنندگان‬ ‫در مــورد خطــرات مرتبــط بــا رفتارهــای انالیــن انهــا و ارائــه اقدامــات‬ ‫واقــع بینانـه ای اســت کــه می تواننــد بــرای ایمن ســازی بهتــر رمزهای‬ ‫عبــور خــود بــه کار گیرند‪.‬‬ ‫اولیــن گام‪ ،‬تنــوع بخشــیدن بــه گــروه رمزهــای عبــور موجــود و‬ ‫پیچیــده تــر کــردن انهاســت‪ .‬مصــرف کننــدگان بایــد از اســتفاده‬ ‫مجــدد از رمــز عبــور یــا اشــتراک گــذاری رمــز عبــور بــا افــراد متعــدد‬ ‫اجتنــاب کننــد‪ .‬از اســتفاده از عبــارات شــناخته شــده (ماننــد‬ ‫مســیرهای صفحــه کلیــد ماننــد ‪ 1234‬یــا ‪ )QAZ‬یــا اطالعــات‬ ‫شــخصی (مثــا ًنــام ‪،‬تولدهــا) در رمــز عبــور خــودداری کنید‪ .‬بهترین‬ ‫روش دیگــر ایــن اســت کــه رمــز عبــور خــود را هــر ســه مــاه یکبــار (یــا‬ ‫بــه محــض دریافــت اعــان نقــض اطالعــات) تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه احــراز هویــت دو مرحلـه ای (‪)2FA‬‬ ‫را در هــر حســابی کــه از ان پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬فعــال کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫یــک الیــه حفاظتــی بســیار مهــم اســت کــه بــه شــما کمــک می کنــد‬ ‫در صــورت دریافــت رمــز عبــور بــه دســت اشــتباه‪ ،‬حســاب خــود را‬ ‫ایمــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫اگرچــه اینهــا ابتدایــی تریــن مراحل هســتند‪ ،‬اما بســیاری از انها در‬ ‫انجــام ایــن اقدامــات مــردد هســتند زیــرا نگــران فراموشــی رمــز عبــور‬ ‫خــود هســتند‪ .‬مدیریــت رمــز عبــور راه حــل خوبــی بــرای ایــن اســت‪.‬‬ ‫رمزهــای عبــور تصادفــی‪ ،‬قــوی و منحصــر بــه فــرد ایجــاد می کنــد ‪ -‬و‬ ‫ســپس انهــا را ایمــن ذخیــره می کنــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو مرحلــه ای همچنیــن می توانــد راه خوبــی بــرای‬ ‫ایمــن کــردن حســاب ها باشــد‪ ،‬حتــی اگــر یــک عامــل تهدیــد بتوانــد‬ ‫رمــز عبــور را حــدس بزنــد‪ ،‬و نرم افــزار انتی ویــروس می توانــد از‬ ‫دســتگاه ها در برابــر بدافــزار ســرقت اطالعــات محافظــت کنــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت‪ ،‬هنــگام اتصــال بــه یک شــبکه ناشــناخته‪ ،‬مصــرف کنندگان‬ ‫بایــد از ‪ VPN‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در امــوزش کاربــران در مــورد امنیــت‪ ،‬تمرکــز ویــژه بایــد بــر روی‬ ‫تلفن هــای همــراه باشــد‪ ،‬زیــرا همانطــور کــه قبــا ًبحــث شــد‪ ،‬انها با‬ ‫اســتفاده کمتــر از محصــوالت ‪ /‬خدمــات امنیتــی و اســتفاده بیشــتر‬ ‫از رمزهــای عبــور ســاده بیشــتر در معــرض دیــد قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫در زیــر چنــد ابــزار امنیتــی کــه معمــوال ًتوســط ســازمان ها بــرای‬ ‫جلوگیــری از حمــات ســایبری اســتفاده می شــود‪ ،‬اورده شــده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه‪ ،‬ابزارهــا بــرای جلوگیــری از حمــات کافــی نیســتند و‬ ‫هر ســازمانی برای مدیریت ابزارها و اســتفاده موثر از ان ها برای‬ ‫کاهــش تهدیــدات‪ ،‬بــه کارکنــان اموزش دیــده فنــاوری اطالعــات و‬ ‫امنیــت یــا خدمــات امنیتــی برون ســپاری شــده نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فایــروال برنامه هــای کاربــردی وب (‪WAF‬‏) ‪Web‬‬ ‫‪ :Application Firewall‬یــک ‪ WAF‬بــا تجزیه وتحلیــل‬ ‫درخواسـت های ‪ HTTP‬و شناســایی ترافیــک مشــکوک مخــرب‬ ‫از برنامه هــای کاربــردی وب محافظــت می کنــد‪ .‬ایــن ممکــن‬ ‫اســت ترافیــک ورودی ماننــد یــک کاربــر مخــرب کــه در حــال‬ ‫تــاش بــرای حملــه تزریــق کــد اســت‪ ،‬یــا ترافیــک خروجــی‪،‬‬ ‫ماننــد بدافــزاری کــه در یــک ســرور محلــی در ارتبــاط بــا مرکــز‬ ‫فرماندهــی و کنتــرل (‪ )C&C‬مستقرشــده اســت‪ ،‬باشــد‪WAF.‬‬ ‫هــا می تواننــد ترافیــک مخــرب را قبــل از رســیدن بــه یــک برنامــه‬ ‫وب مســدود کننــد و می تواننــد از سوءاســتفاده مهاجمــان از‬ ‫بســیاری از اســیب پذیری های رایــج جلوگیــری کننــد‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫اســیب پذیری ها در برنامــه اصلــی رفــع نشــده باشــند‪ .‬این مکمل‬ ‫فایروال هــای ســنتی و سیســتم های تشــخیص نفــوذ (‪)IDS‬‬ ‫اســت و از حمــات انجام شــده توســط مهاجمــان در الیــه برنامــه‬ ‫(الیــه ‪ 7‬مــدل شــبکه ‪ )OSI‬محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫حفاظت از‬)‪DDoS ‪(DDoS Protection‬‬ ‫یــک راه حــل حفاظتــی ‪ DDoS‬می توانــد از یــک شــبکه یــا‬ ‫ســرور در برابــر حمــات انــکار ســرویس محافظــت کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار را بــا اســتفاده از تجهیــزات شــبکه اختصاصــی‪ ،‬مســتقر در‬ ‫محــل توســط ســازمان یــا به عنــوان یــک ســرویس مبتنــی بــر‬ ‫ابــر (‪ )Cloud‬انجــام می دهــد‪ .‬فقــط ســرویس های مبتنــی بــر‬ ‫ابــر می تواننــد حمــات ‪ DDoS‬در مقیــاس بــزرگ را کــه شــامل‬ ‫میلیون هــا ربــات می شــود‪ ،‬منحــرف کننــد‪ ،‬زیــرا می تواننــد‬ ‫بــر اســاس تقاضــا مقیــاس شــوند‪.‬یک سیســتم یــا ســرویس‬ ‫حفاظتــی ‪ DDoS‬ترافیــک را بــرای شناســایی الگــوی حملــه‬ ‫‪ DDoS‬و تشــخیص ترافیــک قانونــی از مخــرب نظــارت می کنــد‪.‬‬ ‫هنگامی کــه حملـه ای را شناســایی می کنــد‪ ،‬بازرســی بســته های‬ ‫ترافیکــی و حــذف ان هایــی کــه مخــرب تلقــی می شــوند را انجــام‬ ‫می دهــد و از رســیدن ان هــا بــه ســرور یــا شــبکه هــدف جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬در همــان زمــان‪ ،‬ترافیــک قانونــی را بــه سیســتم هــدف‬ ‫هدایــت می کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه هیــچ اختاللــی در‬ ‫ســرویس وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫محافظــت از ربــات (‪ :)Bot Protection‬ربات هــا درصــد‬ ‫زیــادی از ترافیــک اینترنــت را تشــکیل می دهنــد‪ .‬ربات هــا بــار‬ ‫ســنگینی بــر وب ســایت ها وارد می کننــد و منابــع سیســتم را‬ ‫اشــغال می کننــد‪ .‬درحالی کــه برخــی از ربات هــا مفیــد هســتند‬ ‫(ماننــد ربات هایــی کــه وب ســایت ها را بــرای موتورهــای جســتجو‬ ‫فهرســت می کننــد)‪ ،‬برخــی دیگــر می تواننــد فعالیت هــای مخــرب‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬ربات هــا را می تــوان بــرای ‪ ،DDoS‬بــرای حــذف‬ ‫محتــوا از وب ســایت ها‪ ،‬انجــام خــودکار حمــات برنامه هــای وب‪،‬‬ ‫پخــش هرزنامــه و بدافــزار و مــوارد دیگــر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫یــک سیســتم حفاظــت از ربــات‪ ،‬ربات هــای بــد را شناســایی‬ ‫و مســدود می کنــد‪ ،‬درحالی کــه بــه ربات هــای قانونــی اجــازه‬ ‫می دهــد تــا فعالیت هایــی ماننــد فهرســت ســازی جســتجو‪،‬‬ ‫ازمایــش و نظــارت بــر عملکــرد را انجــام دهنــد‪ .‬ایــن کار را بــا‬ ‫نگهــداری یــک پایــگاه داده بــزرگ از منابــع شناخته شــده ربــات‬ ‫و شناســایی الگوهــای رفتــاری کــه ممکــن اســت نشــان دهنده‬ ‫مخــرب بــودن یــک ربــات باشــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫امنیــت ابــری (‪ :)Cloud Security‬تقریبــا ً همــه ســازمان ها‬ ‫امــروزه زیرســاخت ها‪ ،‬برنامه هــا و داده هــا را در فضــای ابــری‬ ‫مدیریــت می کننــد‪ .‬سیســتم های ابــری به ویــژه در برابــر‬ ‫تهدیدات ســایبری اســیب پذیر هســتند‪ ،‬زیرا معموال ًدر معرض‬ ‫شــبکه های عمومــی هســتند و اغلــب از ســطح دیــد پایینــی رنــج‬ ‫می برنــد‪ ،‬زیــرا بســیار پویــا هســتند و در خــارج از شــبکه شــرکت‬ ‫اجــرا می شــوند‪ .‬ارائه دهنــدگان ابــر مســئولیت ایمن ســازی‬ ‫زیرســاخت های خــود را بــر عهــده می گیرنــد و ابزارهــای امنیتــی‬ ‫داخلــی را ارائــه می دهنــد کــه می توانــد بــه کاربــران ابــری کمــک‬ ‫کنــد تــا داده هــا و حجــم کاری خــود را ایمــن کننــد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫ابزارهــای امنیتــی ابــر شــخص اول محــدود هســتند و هیــچ‬ ‫تضمینــی وجــود نــدارد کــه از ان هــا به درســتی اســتفاده شــود و‬ ‫تمــام منابــع ابــری واقعــا ًایمــن هســتند‪ .‬بســیاری از ســازمان ها‬ ‫از راه حل هــای اختصاصــی امنیــت ابــری اســتفاده می کننــد تــا‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد کــه تمام دارایی های حســاس مســتقر در‬ ‫ابــر به درســتی محافظــت می شــوند‪.‬‬ ‫امنیــت پایــگاه داده (‪ :)Database Security‬پایگاه هــای داده‬ ‫معمــوال ًاطالعــات حســاس و حیاتــی را در خــود نگــه می دارنــد‬ ‫و هــدف اصلــی مهاجمــان هســتند‪ .‬ایمن ســازی پایــگاه داده‬ ‫شــامل ســخت کــردن ســرورهای پایــگاه داده‪ ،‬پیکربنــدی صحیــح‬ ‫پایــگاه داده بــرای فعــال کــردن کنتــرل دسترســی و رمزگــذاری و‬ ‫نظــارت بــر فعالیت هــای مخــرب اســت‪ .‬راه حل هــای امنیتــی‬ ‫پایــگاه داده می توانــد بــه تضمیــن یــک ســطح امنیتــی ثابــت‬ ‫بــرای پایگاه هــای داده در سراســر ســازمان کمــک کنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫می تواننــد بــه جلوگیــری از مســائلی ماننــد امتیــازات بیش ازحــد‪،‬‬ ‫اســیب پذیری های اصالح نشــده در موتورهــای پایــگاه داده‪،‬‬ ‫داده هــای حســاس محافظــت نشــده و تزریــق پایــگاه داده‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫امنیت‬)‪API‪(API Security‬‬ ‫برنامه هــای کاربــردی مــدرن از رابط هــای برنامه نویســی‬ ‫کاربــردی (‪ )API‬بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ســایر برنامه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫دســت اوردن داده هــا یــا خدمــات اســتفاده می کننــد‪ API .‬هــا‬ ‫بــرای ادغــام سیســتم ها در داخــل یــک ســازمان اســتفاده‬ ‫می شــوند و به طــور فزاینــده ای بــرای تمــاس و دریافــت‬ ‫داده هــا از سیســتم هایی کــه توســط اشــخاص ثالــث اداره‬ ‫می شــوند اســتفاده می شــوند‪.‬‬ صفحه 7 ‫باز این چه شور است‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫که در خلق عالم است‬ ‫‪8‬مرداد اغاز محرم الحرام‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -576‬سال هشتم‬ ‫‪-576-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/30‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/30 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 30‬ژوئیه‬ ‫‪30-- 1401 //05‬‬ ‫شنبه ‪05//08‬‬ ‫‪72‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫«نومیدى چرا وقتی استغفار‬ ‫هست! »‬ ‫ن یَقْن ‍ َط ُ و َ مَ َع ُه ْ‬ ‫ستِغْفَار ُ ‪.‬‬ ‫جبْتُ لِمَ ْ ‬ ‫ال ِ ْ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) عَ ِ‬ ‫امــام علی(علیــه الســام) فرمــود‪ :‬در شــگفتم از کســى کــه نومیــد‬ ‫مى شــود در حالــى کــه اســتغفار بــا اوســت‪.‬‬ ‫امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار حکیمانــۀ خــود راه امیــدوارى را بــه‬ ‫روى همــۀ گنهــکاران گشــوده اســت مى فرمایــد‪«:‬در شــگفتم از کســى‬ ‫جبـْـتُ لِمَ ـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫کــه نومیــد مى شــود در حالــى کــه اســتغفار بــا اوســت»؛ (عَ ِ‬ ‫یَقْن َط ُ‍ ــ و َ مَ َعــ ُه ْ‬ ‫ســتِغْفَارُ) ‪.‬‬ ‫ال ِ ْ‬ ‫اشــاره بــه این کــه خداونــد درهــاى توبــه و اســتغفار را بــه روى بندگانــش‬ ‫گشــوده و انهــا را بــه رحمــت خــود امیــدوار ســاخته اســت و فرمــود‪:‬‬ ‫««ق ُـ ‬ ‫ن رَحْمَـ ه ِ الل ّـ ه ِ‬ ‫ســرَفُوا عَلـى اَنْف ُ ِ‬ ‫ســهِ ْ‬ ‫ن ا َ ْ‬ ‫م ال تَقْن َطـُـوا م ِـ ْ‬ ‫ی الَّذِیـ َ‬ ‫لْ یــا عِبــاد ِ َ‬ ‫ُّ‬ ‫م »؛ اى بندگانــى کــه‬ ‫ا ِ َّ ‬ ‫ـوب جَمِیعــا ً اِنـ َّ ُه هُـو َ ال ْ َغفُــور ُ الرَّحِیـ ُ‬ ‫ن الل ّـ َه یَغْفِــر ُ الذنـ ُ َ‬ ‫راه اســراف بــه خــود را درپیــش گرفته ایــد و مرتکــب گناهــان شــده اید‬ ‫از رحمــت خداونــد مایــوس نشــوید‪ ،‬چــرا کــه او همــۀ گناهان(توبــه‬ ‫کننــدگان)را بــه یقیــن او امرزنــدۀ مهربــان اســت»‪.‬‬ ‫«یَقْن َط ُـ‍ » ازمــادۀ «قُنوطـ‍ » بــه معنــاى ناامیــدى اســت و مى دانیــم یــاس‬ ‫از رحمــت خــدا باالتریــن گناهــان اســت‪ ،‬زیــرا کســى کــه از رحمــت‬ ‫حــق مایــوس شــود از هیــچ گناهــى ابایــى نــدارد‪ ،‬چــون مى گویــد‪:‬‬ ‫اب از ســر مــن گذشــته و مــن غــرق شــده ام چــه یــک قامــت چــه‬ ‫صــد قامــت‪ .‬نومیــدى خطرناک تریــن راه نفــوذ شــیطان در دل ادمــى‬ ‫اســت کــه او را الــودۀ هــر گونــه گنــاه مى کنــد‪ ،‬لــذا در حدیثــى از امــام‬ ‫صــادق (ع) مى خوانیــم کــه لقمــان بــه فرزنــدش چنیــن مى گفــت‪:‬‬ ‫ج الل َّـ َه ‬ ‫ـن ل َ َعذَّبـَـکَ وَار ْ ُ ‬ ‫جئ ْت َـ ُ ه بِب ِـر ِّ الثَّقَل َیْـ ِ ‬ ‫ف الل َّـ َه عَــز َّ وَجَ ـ ‬ ‫«خ َ ـ ِ ‬ ‫ل َّ خِیفَ ـ هً ل َـو ْ ِ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ــن ل َرَحِمَــک؛ از خداونــد ان گونــه بتــرس‬ ‫َی‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫الث‬ ‫ــوب‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ــ‬ ‫ْت‬ ‫ئ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ــ‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫رَجَــاء ً‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کــه اگــر تمــام عبــادات واعمــال نیــک جــن و انــس را انجــام داده باشــى‬ ‫امــکان داردبــه ســبب لغزشــى تــورا مجــازات کنــد و ان قــدر بــه رحمــت خــدا‬ ‫امیــدوار باشــد کــه اگــر تمــام گنــاه جــن و انــس را کــرده باشــى امــکان دارد‬ ‫تــو را (بــه موجــب توبــه واســتغفار و امــر خیــرى) رحمــت کنــد»‪.‬‬ ‫ن رَو ْ ‬ ‫قــران مجیــد نیــز بــا صراحــت مى گویــد‪«« :‬اِن ـَّ ُه ال یَیْــا َ ُ ‬ ‫حِ الل ّـ ه ِ‬ ‫س م ِـ ْ‬ ‫ن »؛ از رحمــت خــدا تنهــا کافــران مایــوس مى شــوند»‪.‬‬ ‫اِال َّالْقَـو ْ ُ ‬ ‫م الْکافِــرُو َ‬ ‫شــایان توجــه اســت کــه ابــن ابى الحدیــد در شــرح ایــن کالم‬ ‫ســخنى بــا نظــر موافــق از ربیــع بــن خثعــم نقــل مى کنــد کــه‬ ‫بســیار نادرســت بــه نظــر مى رســد و ان اینکــه او مى گفــت‪ :‬هیــچ‬ ‫ــوب ال َیْــهِ » چــرا کــه ممکــن اســت‬ ‫کــس نگوید‪«:‬ا ْ‬ ‫ســتَغْفِر ُ اللّــه ِ و َ ات ُ ُ‬ ‫دروغ و گنــاه باشــد اگــر بــه ان عمــل نکنــد‪ ،‬و بــه جــاى ان بگویــد‪:‬‬ ‫َى »(خدایــا مــرا ببخــش وبــه ســوى مــن بــاز‬ ‫«اللّه ُـ َّ ‬ ‫م اغْف ِـر ْ ل ـى و َ تـُ ْ‬ ‫ـب عَل َّ‬ ‫گــرد(و رحمــت خــود را فــرو فرســت)‪.‬‬ ‫ایــن ســخن بــا تعبیــرات زیــادى کــه بــه عنــوان اســتغفار در‬ ‫دعاهــا وارد شــده ســازگار نیســت‪ .‬اضافــه بــر ایــن در قــران‬ ‫امــر بــه اســتغفار شــده از جملــه در داســتان نــوح مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ن غَفّــاراً»و در ایــات متعــدد دیگــرى نیــز همیــن‬ ‫م اِنـ َّ ُه کا َ ‬ ‫ســتَغْفِرُوا رَب َّکـ ُ ْ ‬ ‫«ا ِ ْ‬ ‫تعبیــر دیــده مى شــود‪ .‬گویــى ربیــع بــن خثعــم اشــنایى چندانــى بــا ایــن‬ ‫ایــات قرانــى نداشــته اســت‪.‬‬ ‫افــزون بــر ایــن‪ ،‬اگــر انســان واقعــا ً بــه ســوى خــدا بــاز نگــردد و از او طلــب‬ ‫غفــران نکنــد چگونــه ممکــن اســت خداونــد بــه ســوى او برگــردد و او را‬ ‫مشــمول رحمــت کنــد؟ ایــا مى تــوان گفــت‪ :‬خدایــا! مــا گنــاه را ادامــه‬ ‫مى دهیــم امــا تــو مــا را ببخــش! مــا از تــو دور مى شــویم ولــى تــو بــه مــا‬ ‫نزدیــک شــو؟! چــه گفتــار بى اساســى!‬ ‫ســتَغْفِر ُ اللّــه» و «اللّه ُـ َّ ‬ ‫م‬ ‫کوتــاه ســخن اینکــه هیچ گونــه تفاوتــى میــان «ا ْ‬ ‫اغْفِــر لـى » نیســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۵۱۷‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫تا در کنار هم بماینم‬ ‫حاج محمد دیلم کتولی‬ ‫بانوای کاروان‪-‬‬ ‫جوشش عشق‬ ‫حسین‬ ‫خاطرات مداح اهل بیت ‪-‬حاج صادق اهنگران‬ ‫نوشته‪ :‬دکتر بهداروند‬ ‫فــردای ان روز‪ ،‬صبــح زود‪ ،‬در حالــی کــه پــدرم پیراهــن‬ ‫ســیاهش را مــی پوشــید‪ ،‬مــن را از خــواب بیــدار کــرد‪ .‬بــا‬ ‫شــوق و ذوق امــاده رفتــن شــدم‪ .‬مــادرم گفــت‪ :‬صبحانــه‬ ‫بخــور کــه ضعــف نکنــی‪ ،‬چنــد لقمــه نــان و پنیــر خــوردم و‬ ‫گفتــم‪« :‬بابــا‪ ،‬مــن امــاده ام‪ ».‬بــا پــدرم راهــی هیئــت شــدم‪.‬‬ ‫بــه محــض ورودمــان‪ ،‬مســئول هیئــت بــه اســتقبالمان امــد‪.‬‬ ‫بعــد از ســام و احوالپرســی‪ ،‬مــن را بــه افــرادی کــه گوشــه و‬ ‫کنــار ایســتاده بودنــد‪ ،‬معرفــی کــرد‪ .‬بــه انهــا گفــت‪« :‬روزی‬ ‫امســال مــا صــدای ایــن نوحــه خــوان نوجــوان اســت‪ .‬ان روز‬ ‫ســعی کــردم بهتــر از روز تاســوعا بخوانــم‪ .‬ســربند نوحه هــا را‬ ‫بــا جمعیــت تمریــن مــی کــردم و بالفاصلــه شــور مــی گرفتــم‪.‬‬ ‫جمعیــت هــم بــا مــن همراهــی می کــرد‪ .‬ان روز در گوشــه‬ ‫و کنــار خیابــان‪ ،‬زنــان و مــردان ســیاه پــوش را می دیــدم کــه‬ ‫بــا دســته هــای عــزاداری همراهــی مــی کردنــد و اشــک از‬ ‫چشمانشــان ســرازیر بــود‪.‬‬ ‫نوحــه خوانــی و عــزاداری روز عاشــورا هــم بــا شــکوه تمــام‬ ‫انجــام شــد و نــام ایــن حقیــر بــه لطــف حضــرت اباعبداللــه‬ ‫(ع) در دفتــر عاشــورا ثبــت شــد‪ .‬مدتــی بعــد ‪ -‬از کالس‬ ‫نهــم بــه بعــد ‪ -‬نوحــه خوانــی را در مســجد ایــت اللــه ال‬ ‫طیــب شــروع کــردم‪ .‬ایــن مســجد پشــت منــزل پدربزرگــم‬ ‫بــود و هیئــت زنجیرزنــی داشــت‪ .‬عموهایــم در مراســم ان‬ ‫هیئــت شــرکت مــی کردنــد‪ .‬انهــا هــم از اینکــه مــی دیدنــد‬ ‫مــن خیلــی خــوب نوحــه خوانــی مــی کنــم‪ ،‬خوشــحال بودنــد‪.‬‬ ‫نوحــه خوانــی هــای مــن بــا شــروع انقــاب اســامی ادامــه‬ ‫داشــت و روز بــه روز بهتــر مــی شــد‪.‬‬ ‫در کودکــی بــه ســبک دزفولــی کــه بــه ان فایــز یــا مارضایــی‬ ‫مــی گوینــد‪ ،‬مــی خوانــدم‪ ،‬ســبک مارضایــی ملهــم از مــادری‬ ‫اســت کــه پســرش رضــا را هنــگام شــنا در رودخانــه از دســت‬ ‫داده بــود‪ .‬مــادر هــر روز بــه کنــار اب مــی امــد و نوحــه‬ ‫می خوانــد و پســرش را بــه نــام صــدا مــی زد‪ .‬بعدهــا ایــن‬ ‫شــیوه نوحــه ســرابی در بیــن دزفولــی هــا بــه نــام مارضایــی‬ ‫مشــهور و بــه عنــوان یــک ســبک مطــرح شــد‪ .‬ایــن ســبک‬ ‫خیلــی حزیــن اســت‪ .‬البتــه یــک ســبک مشــابهی هــم در‬ ‫عربهــا وجــود دارد کــه بــه ان حزیــری مــی گوینــد کــه ان هــم‬ ‫خیلــی ســوزناک اســت‪ .‬مــن ایــن ســبک را از بچگــی دوســت‬ ‫داشــتم و عاشــق صــدای حزیــن بــودم‪.‬‬ ‫در دزفــول‪ ،‬مداحــی بــه نــام حاجــی طالــب بــود کــه بــا ســبک‬ ‫خاصــی نوحــه خوانــی مــی کــرد و مــن بــه ســبک ایشــان‬ ‫خیلــی عالقــه داشــتم و ســعی مــی کــردم مثــل او بخوانــم‪.‬‬ ‫حاجــی طالــب ســوزناک و حــزن انگیــز مــی خوانــد‪ ،‬طــوری‬ ‫کــه هــر شــنونده ای را تحــت تاثیــر قــرار مــی داد‪ .‬ســعی‬ ‫می کــردم از همــه مــداح هــای دزفــول ســبک بــا شــیوه نوحــه‬ ‫خوانــی و روضــه خوانــی شــان را یــاد بگیــرم‪ .‬در دزفــول‪ ،‬افراد‬ ‫خوبــی بودنــد کــه انصافــا حــق اســتادی بــر گــردن مــن دارنــد‪.‬‬ ‫عزیزانــی مثــل مالعبدالرضــا دزفولیــان کــه نابینــا بــود‪ .‬ایــن‬ ‫مــرد ان قــدر بذلــه گــو و خــوش اخــاق بــود کــه وقتــی بعــد‬ ‫از مراســم باهــم مــی نشســتیم و حــرف مــی زدیــم‪ ،‬خســتگی‬ ‫از تن مــان بیــرون مــی رفــت‪ .‬در زمــان جنــگ هــم رزمنــدگان‬ ‫دزفولــی بــرای اجــرای مراســم او را بــه جبهــه می اوردنــد تــا‬ ‫بــرای نیروهــا نوحــه خوانــی کنــد‪ ،‬دزفــول نوحــه خــوان هــا و‬ ‫مــداح هــای بســیار خوبــی داشــته و دارد کــه تــا امــروز هــم در‬ ‫مراســم امــام حســین (ع) مشــغول خدمــت هســتند؛ مثــل‬ ‫مالعبدالرضــا دزفولیــان‪ ،‬رضــا پــور کنــی‪ ،‬حــاج محمــد حســین‬ ‫ال مبــارک‪.‬‬ ‫ال مبــارک پــدر شــهید اســت‪ .‬پســرش‪ ،‬محمدرضــا ال‬ ‫مبــارک‪ ،‬هنــگام دفــن‪ ،‬ســر نداشــت‪ .‬بعــد از گذشــت هفــت‬ ‫ســال‪ ،‬ســر شــهید بزرگــوار پیــدا و بــه بــدن مطهــرش ملحــق‬ ‫شــد‪ .‬پــدرش بــرای مــن تعریــف کــرد کــه چگونــه ســر را در‬ ‫جعبــه چوبــی بــه خانــه اورد و از همســرش مخفــی کــرد و روز‬ ‫بعــد‪ ،‬ان را در مقبــره فرزنــد شــهیدش گذاشــت‪ .‬وقتــی ایــن‬ ‫قضیــه را تعریــف مــی کــرد‪ ،‬هــر دو زار زار گریــه می کردیــم‪.‬‬ ‫روضــه اش را چنــد جــا خوانــدم و مــردم خیلــی گریــه کردنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬رفتــن بــه دزفــول در ایــام محــرم برایــم یــک‬ ‫دوره کارامــوزی نوحــه خوانــی بــود کــه بعدهــا خیلــی بــه مــن‬ ‫کمــک کــرد‪.‬‬ ‫خاطــرم هســت یــک بــار کــه بــه خانــه پدربزرگ مــادری ام در‬ ‫دزفــول رفتــه بــودم‪ ،‬دایــی هــادی از پشــت خزانــه ای کــه در‬ ‫انتهــای اتــاق بــود‪ ،‬کتابــی را اورد کــه جلــد خاصــی نداشــت‪.‬‬ ‫از او ســوال کــردم‪« :‬ایــن چــه کتابــی اســت؟» گفــت‪ :‬رســاله‬ ‫عملیــه اســت‪ ».‬پرســیدم‪ :‬رســاله کــدام مجتهــد اســت؟»‬ ‫جــواب داد‪« :‬رســاله امــام خمینــی اســت‪ ».‬نگاهــی بــه کتاب‬ ‫کردم‪ .‬عکس جوانی امام خمینی در صفحه اول کتاب بود‪.‬‬ ‫بــه ایــن خاطــرات اشــاره کــردم کــه بگویــم فضــای خانــه مــا‬ ‫انقالبــی بــود‪ .‬مــن از فعالیــت هــای انقالبــی حســین علــم‬ ‫الهــدی خبــر داشــتم‪ .‬او را یــک شــخصیت ممتــاز و خاص می‬ ‫دیــدم و دوســت داشــتم هــر طــور شــده‪ ،‬بــا او دوســت شــوم‬ ‫و بــا گروهــش همــکاری کنــم‪ .‬خیلــی عالقــه داشــتم حســین‬ ‫بــا مــن دوســت شــود‪ .‬یــک شــب بــرای اقامــه نمــاز مغــرب بــه‬ ‫مســجد علــم الهــدی رفتــم‪ .‬مهــر برداشــتم و بــه ســمت صــف‬ ‫جلــو رفتــم‪ .‬حســین امــد و بــا خنــده بــه مــن ســام کــرد‪،‬‬ ‫خیلــی برایــم مهــم بــود کــه حســین بــه مــن ســام کنــد و مــن‬ ‫را تحویــل بگیــرد‪ .‬بــا خوشــحالی جــواب ســامش را دادم‪.‬‬ ‫بعــد از احوالپرســی از مــن پرســید‪« :‬اهــل مطالعــه ای؟»‬ ‫گفتــم‪« :‬بلــه‪ ».‬گفــت‪« :‬کتابــی بــه تــو بدهــم‪ ،‬مــی خوانــی؟‬ ‫ســوال کــردم‪ :‬چــه کتابــی؟» گفــت‪« :‬کتــاب خوبــی اســت‪».‬‬ ‫بعــد کتابــی را کــه الی روزنامــه گذاشــته بــود‪ ،‬بــه مــن داد و‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن کتــاب را بــا دقــت بخــوان‪ ،‬ولــی کســی متوجــه‬ ‫نشــود‪ .‬همــان لحظــه حــس کــردم کــه حســین مــن را بــرای‬ ‫همــکاری و فعالیــت انتخــاب کــرده‪ .‬کتــاب را بــه منــزل بــردم‪.‬‬ ‫حواســم بــود کــه کســی تعقیبــم نکنــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه خانــه رســیدم‪ ،‬بــه اتــاق خلوتی رفتــم و روزنامــه را باز‬ ‫کــردم‪ .‬روی جلــد کتــاب نوشــته شــده بــود‪ :‬مســئولیت شــیعه‬ ‫بودن‪ ،‬نوشــته علی ســبزواری (اســم مســتعار دکتر شــریعتی)‬ ‫کتــاب را بــا دقــت خوانــدم‪ .‬نگذاشــتم هیــچ کــس از خانــواده ام‬ ‫از ان خبــردار شــود‪ .‬بعــد از چنــد روز‪ ،‬ان را بــه حســین پــس‬ ‫دادم‪ .‬حســین از مــن پرســید‪« :‬کتــاب خوبــی بــود؟»‬ ‫گفتــم‪« :‬بلــه» ســوال کــرد‪« :‬از ان چــه فهمیــدی؟» گفتــم‪:‬‬ ‫«متوجــه شــدم کــه یــک انســان شــیعه چــه مســئولیت هایی‬ ‫برعهــده دارد‪ ».‬حســین بــا احتیــاط و محبــت بــا مــن حــرف‬ ‫مــی زد‪ .‬از اوضــاع و احــوال مــن مــی پرســید و مــن جــواب‬ ‫مــی دادم‪ .‬ایــن ارتبــاط بــه صــورت مســتمر در مســجد‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬بعــد از مدتــی‪ ،‬رابطــه مــا خیلــی صمیمــی‬ ‫شــد‪ .‬احســاس مــی کــردم چیــزی بــه جــذب شــدنم در گــروه‬ ‫نمانــده‪ .‬از اینکــه وارد فضــای انقــاب و مبــارزه شــده بــودم‪،‬‬ ‫بــه خــودم مــی بالیــدم و احســاس عجیبــی داشــتم‪.‬‬ ‫ان زمــان‪ ،‬حســین علــم الهــدی‪ ،‬محمدعلــی حکیــم و‬ ‫حمیــد کاشــانی محــور تربیــت جــوان هــای اهــواز بودنــد و‬ ‫بــا تمــام وجــود کار مــی کردنــد‪ .‬جوانهــا هــم انهــا را خیلــی‬ ‫دوســت داشــتند‪ .‬حمیــد کاشــانی خیلــی خــوب روی تربیــت‬ ‫جــوان هــای انقالبــی کار مــی کــرد‪ .‬نمــی دانــم عضــو گــروه‬ ‫منصــورون یــا موحدیــن بــود یــا نــه‪ ،‬ولــی بســیاری از‬ ‫بچه هــای مســجد جزایــری را او تربیــت کــرد کــه خیلــی از‬ ‫انهــا در دوره دفــاع مقــدس شــهید شــدند‪.‬‬ ‫ســعید درفشــان‪ ،‬رضــا نیلــه چــی‪ ،‬حمیــد رمضانــی و امیــر‬ ‫علــم از بچــه هایــی بودنــد کــه زیــر نظــر او تربیــت شــدند‪.‬‬ ‫بســیاری از جوانهــای خــوب اهــواز و مســجد جزایــری مدیــون‬ ‫اموزه هــای حمیــد کاشــانی هســتند‪ .‬حســین علــم الهــدی‬ ‫مــن را بــا حمیــد کاشــانی اشــنا کــرد‪ .‬او در همســایگی مــا‬ ‫زندگــی مــی کــرد‪ .‬مــن هــر روز او را مــی دیــدم و بــا او ســام‬ ‫و احوالپرســی مــی کــردم‪ .‬شــخصیت جذابــی داشــت‪.‬‬ ‫هــر کــس کــه بــا او اشــنا مــی شــد‪ ،‬محــال بــود از او جــدا‬ ‫شــود‪ .‬بــه ســفارش حســین علــم الهــدی‪ ،‬چندیــن بــار بــا‬ ‫مــن جلســه گذاشــت و شــیوه هــای خودســازی‪ ،‬مطالعــه و‬ ‫مبــارزه را بــه مــن یــاد داد کــه خیلــی از انهــا اســتفاده کــردم‪.‬‬ ‫مــن ان موقــع هیــچ شــناختی از دکتــر شــریعتی نداشــتم‪،‬‬ ‫ولــی بــه واســطه انهــا فهمیــدم کــه ادمــی انقالبــی اســت‪.‬‬ ‫مدتــی بعــد‪ ،‬حســین علــم الهــدی گفــت‪ :‬کتــاب دیگــری‬ ‫برایــت اورده ام‪ .‬دوســت داری بخوانــی؟» گفتــم‪« :‬بلــه‪».‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن کتــاب را هــم دقیــق بخــوان و خالصــه اش را‬ ‫برایــم بگــو‪ ».‬ان روز وقتــی بــه منــزل امــدم‪ ،‬طبــق معمــول‬ ‫بــا احتیــاط و دور از چشــم خانــواده‪ ،‬ســراغ کتــاب رفتــم‪.‬‬ ‫کتــاب فاطمــه‪ ،‬فاطمــه اســت همــان دکتــر ســیزواری (دکتــر‬ ‫شــریعتی) بــود‪ .‬ایــن دومیــن کتابــی بــود کــه بــه ســفارش‬ ‫حســین خوانــدم و از ان لــذت بــردم‪ .‬حســین کــه دیــد اهــل‬ ‫مطالعه ام و طبق نظر او عمل می کنم‪ ،‬یک روز بعد از نماز‬ ‫ظهــر و عصــر گفــت‪« :‬محمدعلــی را مــی شناســی؟» گفتــم‪:‬‬ ‫کــدام محمــد علــی؟» گفــت‪« :‬محمدعلــی حکیــم‪ ».‬گفتــم‪:‬‬ ‫«بلــه‪ ،‬دوســت و همســایه ایــم‪ .‬علــم الهــدی تاکیــد کــرد کــه‬ ‫او جــوان خوبــی اســت‪ .‬مــن هــم حرفــش را تاییــد کــردم‪.‬‬ ‫حســین ســفارش کــرد کــه بــا او در ارتبــاط باشــم‪ .‬مــن هــم بــا‬ ‫جــان و دل پذیرفتــم‪ .‬از ان روز بــه بعــد‪ ،‬مــن و محمدعلــی‬ ‫بــه عنــوان دو فــرد انقالبــی کــه باهــم ارتبــاط داشــتیم‪ ،‬رابطــه‬ ‫جدیــدی پیــدا کردیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!