روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 575 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 575

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 575

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 575

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪71 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 05‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 27-‬ژوئیه ‪ /27-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪575‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫پس از یک دهه سکوت‬ ‫عمو قناد شکست‬ ‫‪2‬‬ ‫عدالت مهم‬ ‫است‬ ‫یا توسعه؟‬ ‫زیارت روستای‬ ‫پایلوت گردشگری‬ ‫می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫مسیر خودکفایی‪،‬‬ ‫ارزاوری و اشتغال‬ ‫با تکمیل چرخه تولید میگو‬ ‫‪3‬‬ ‫جیغ زدن؛ دالیل‬ ‫و فواید فریاد زدن‬ ‫‪5‬‬ ‫نکاتی برای کسانی که کسب و کار خانگی دارند‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬الهام صدوقی نیا‬ ‫کار کــردن در خانــه‪ ،‬رویایــی بــا مزایــای فوق العــاده اســت‪ .‬در ایــن رویــا مزایایــی‬ ‫ماننــد عــدم نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در محــل کار یــا پوشــیدن لبــاس رســمی‪ ،‬رنــگ‬ ‫واقعیــت بــه خــود می گیــرد‪ .‬بنابرایــن تعجبــی نــدارد کــه افــراد زیــادی تمایــل داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــه جــای حضــور در محیــط کار‪ ،‬از خانــه‪ ،‬کارهای شــان را انجــام دهند‪.‬امــا‬ ‫از طرفــی‪ ،‬ایــن مهــم اســت کــه مرزهایــی بــرای انجــام کار و زندگــی معمولــی در‬ ‫روال کاری منظــم و قابــل قبولــی ایجــاد کنیــم و همیشــه‬ ‫خانــه قائــل شــویم‪ ،‬تــا‬ ‫ِ‬ ‫باانگیــزه باشــیم‬ ‫بــرای اینکــه کار کــردن در خانــه بــرای شــما موفقیت امیــز باشــد‪ ،‬در ایــن مقالــه‬ ‫‪ ۱۰‬توصیــه داریــم کــه بــه شــما کمــک می کنــد تــا بــه طــور مــداوم‪ ،‬منظــم و بــا‬ ‫انگیــزه در خانــه‪ ،‬کارتــان را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬انتخاب قسمتی از خانه به عنوان محل انجام کار‬ ‫مخصــوص کار داریــد‪ ،‬حتمــا ان را‬ ‫اگــر شــما اتــاق کار یــا حتــی میــز کوچکــی‬ ‫ِ‬ ‫فقــط بــرای همیــن کار در نظــر بگیریــد‪ .‬در ایــن صــورت‪ ،‬راحت تــر می توانیــد‬ ‫ـی شــخصی تان بــا هــم‬ ‫کار کنیــد و در پایــان روز ِ کاری‪ ،‬بــدون اینکــه کار و زندگـ ِ‬ ‫تداخــل پیــدا کنــد‪ ،‬کار را تمــام کنیــد‪ .‬مکانــی را انتخــاب کنیــد کــه از هیاهــو بــه‬ ‫دور باشــد‪ ،‬حتــی می توانیــد گوشـه ای از پارکینــگ یــا زیرزمیــن را بــه عنــوان دفتــر ِ‬ ‫کار انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در ساعت های مشخصی کار کنید‬ ‫ســاعت های کاری ِ منظمــی را بــرای خــود در نظــر بگیریــد‪ .‬دســت شــما در ایــن‬ ‫انتخــاب بــاز اســت‪ ،‬هــر ســاعتی کــه برای تــان راحت تــر اســت درنظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫م کار بدانیــد‪ ،‬طــوری برنامه ریــزی‬ ‫در ایــن ســاعت ها‪ ،‬خــود را موظــف بــه انجــا ِ‬ ‫ـل کار را تــرک‬ ‫ـ‬ ‫مح‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫موق‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫کنیــد کــه هــم بــه موقــع ســر ِ کارتــان برویــد و‬ ‫ِ‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا بیــن کار و زندگــی خــود‪ ،‬مرزهایــی‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فعالیت های کاری را به طور منظم ثبت کنید‬ ‫ـب اوقــات رئیــس و همکاران تــان را نمی بینیــد‪،‬‬ ‫شــما جایــی کار می کنیــد کــه اغلـ ِ‬ ‫بنابرایــن مهــم اســت کــه حضــور ِ خــود را بــه طــور منظــم ثبــت کنیــد‪ .‬بــرای تاییــد‬ ‫ت رســیدها‪ ،‬ایمیــل ارســال کنیــد‪ ،‬بــا همکارتــان بــرای هماهنگــی در پــروژه‬ ‫دریافـ ِ‬ ‫تمــاس بگیریــد و اعــام کنیــد در طــول روز ِ کاری در دســترس هســتید تــا در‬ ‫صــورت نیــاز بــا شــما در تمــاس باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬زمانی را برای صرف ناهار در نظر بگیرید‬ ‫زمانــی بــرای صــرف ناهــار یــا بــرای زمــان اســتراحت در نظــر بگیریــد‪ .‬بــرای‬ ‫صــرف ناهــار بیــرون برویــد یــا غذایــی ســفارش دهیــد و یــا غذایــی را کــه داریــد‪،‬‬ ‫گــرم کنیــد‪ .‬قبــل از بازگشــت‪ ،‬بــرای ادام ـه ی کار‪ ،‬انــرژی خــود را بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫خواهیــد دیــد کــه بقیــه ی روز ِ کاری بســیار راحت تــر ســپری می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عادت های کاری را تغییر ندهید‬ ‫در برابــر وسوســه ی بیشــتر کار کــردن یــا گرفتــن پروژه هــای بزرگ تــر در‬ ‫ســاعت هایی کــه در خانــه کار می کنیــد‪ ،‬مقاومــت کنیــد و بــه جــدول زمان بنــدی ِ‬ ‫همیشــگی ‪ ،‬وفــادار بمانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ساعت های ترک کار را به حداقل کاهش دهید‬ ‫شــاید‪ ،‬بخواهیــد بــرای ســبُک کــردن برنامه هــا در اخــر هفتــه‪ ،‬ســاعت هایی‬ ‫را در طــی روز از محــل کار خــارج شــوید‪ ،‬امــا دیگــر از شــهر خــارج نشــوید‪.‬‬ ‫ـاس پیش بینــی نشــده ای‬ ‫ممکــن اســت در حیــن ســاعت های کاری‪ ،‬ایمیــل یــا تمـ ِ‬ ‫داشــته باشــید و یــا وضعیتــی پیــش بیایــد کــه مجبــور شــوید فــورا در محــل‬ ‫ت‬ ‫ـل کارتــان را بــه ســاع ِ‬ ‫کارتــان حاضــر شــوید‪ .‬ســعی کنیــد زمـ ِ‬ ‫ـان خــروج از محـ ِ‬ ‫ناهــار یــا اســتراحت موکــول کنیــد و یــا خــروج خــود را بــه اعضــای تیــم اطــاع‬ ‫دهیــد و بگوییــد کــه بــرای جبــران زمانــی کــه نبوده ایــد بــه زودی کارتــان را تکمیــل‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬روال عادی زندگی تان را حفظ کنید‬ ‫کارهــای معمــول روزانــه ماننــد صــرف صبحانــه‪ ،‬خریــد یــا شــام خــوردن را کنــار‬ ‫نگذاریــد‪ .‬هــر کاری را ســر جــای ِ خــودش نگــه داریــد‪ ،‬درســت ماننــد زمانــی کــه‬ ‫بــه محــل کار خــود می رفتیــد‪ ،‬اینطــوری خیلــی زود از کار کــردن در منــزل خســته‬ ‫و عصبــی نمی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬حداقل روزی یک بار از خانه خارج شوید‬ ‫ـل اجنــاس درب منــزل‪ ،‬بــاز هــم اگــر شــد‪،‬‬ ‫بــا وجــود راحتـ ِ‬ ‫ـی خریــد انالیــن و تحویـ ِ‬ ‫پیــاده روی را تــرک نکنیــد‪ .‬شــاید در خانــه مانــدن بــرای شــما راحت تــر باشــد امــا‬ ‫ســعی کنیــد بــرای خریــد‪ ،‬پیــاده روی یــا حتــی رانندگــی از خانــه خــارج شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬برای نگهداری از کودکان و کارهای جانبی داوطلب نشوید‬ ‫اگرچــه شــما در خانــه هســتید امــا از مراقبــت از کــودکان یــا حیوانــات خانگــی‬ ‫در ســاعت های کاری اجتنــاب کنیــد‪ .‬هرچنــد کــه کار خداپســندانه ای اســت امــا‬ ‫همیشــه ممکــن اســت نیــاز باشــد تــا ســاعت هایی را روی کار خــود تمرکــز داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬در ســاعت هایی را کــه قبــا صــرف رفت و امــد می کردیــد‪ ،‬می توانیــد ایــن‬ ‫کارهــا را انجــام دهیــد و بــه دیگــران کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مانند حرفه ای ها عمل کنید‬ ‫اینکــه شــما در منــزل کار می کنیــد‪ ،‬دلیــل نمی شــود کــه لبــاس راحتــی‬ ‫بپوشــید یــا لبــاس مناســب بــرای دیدارهــای کاری نداشــته باشــید‪ .‬اگــر مرتــب و‬ ‫خوش پــوش باشــید‪ ،‬تماس هــای کاری را بــه طــور حرفه ای تــر دنبــال خواهیــد‬ ‫کــرد و نتایــج بهتــری خواهیــد داشــت‪ .‬اینکــه در منــزل نشســته اید و لبــاس‬ ‫راحتــی پوشــیده اید دلیــل نمی شــود بیــش از حــد در تماس هــای کاری هــم‬ ‫احســاس راحتــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬مورد از رایج ترین‬ ‫حمالت سایبری‬ ‫را بشناسیم‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫صدای مشتری چیست؟‬ ‫ریشــه جمــات پرکاربــردی مثــل «مشــتری همیشــه در اولویــت اســت» یــا «همیشــه‬ ‫حــق بــا مشــتری اســت» مفهومــی اســت کــه امــروزه ان را صــدای مشــتری (‪Voice of‬‬ ‫‪ )Customer‬می نامیــم‪ .‬شــرط شــهرت بیشــتر در ایــن بــازار پررقابــت ایــن اســت کــه مــدام‬ ‫پیگیــر انتظــارات و خواســته های مشــتری باشــیم و فعالیت هــای کســب وکار خــود را بــر‬ ‫اســاس انهــا اولویت بنــدی کنیــم‪.‬‬ ‫منظور از صدای مشتری چیست؟‬ ‫صــدای مشــتری (‪ )Voice of Customer‬یــا به اختصــار ‪ VoC‬همــان نظــر کاربــران دربــاره‬ ‫کس ـب و کارها‪ ،‬محصــوالت یــا خدمــات اســت‪ .‬تمرکــز ایــن مفهــوم روی نیازهــای مشــتری‬ ‫بیانگــر بازخــوردی اســت کــه بــر اســاس تجربیــات و انتظاراتــش می دهــد‪ .‬ســوال اصلــی‬ ‫ایــن اســت کــه چطــور بایــد ایــن صــدا را شــنید و داده هــای مفیــد را از ان بیــرون کشــید‪.‬‬ ‫بهتریــن روش‪ ،‬تجزیه و تحلیــل نظــرات متنــی و تــاش بــرای تحلیــل احساســاتی اســت‬ ‫کــه نویســنده نظــر در زمــان نــگارش ان داشــته اســت‪ .‬اگــر بتوانیــد همیــن چنــد خــط نظــر‬ ‫کاربــران را به درســتی تحلیــل کنیــد‪ ،‬داده هایــی ب ـه دســت می اوریــد کــه در مراحــل بعــدی‬ ‫چــراغ راهتــان بــرای بازاریابــی می شــوند‪.‬‬ ‫اهمیت ‪ Voice of Customer‬چیست؟‬ ‫کســب و کارهایی کــه بــرای شــنیدن صــدای مشــتری تــاش می کننــد‪ ،‬اغلــب بهتــر‬ ‫می تواننــد نیازهــا و انتظــارات مشــتریان را درک و بــراورده کننــد‪ .‬زمانــی کــه بدانیــم مشــتری‬ ‫از مــا چــه می خواهــد و چــه ترجیحــات و شــکایاتی دارد‪ ،‬مســیر بهبــود تجربــه مشــتری‬ ‫بــرای مــا هموارتــر می شــود و راحت تــر می توانیــم رضایــت مشــتری را جلــب کنیــم و از‬ ‫مشــتری گذری مشــتری وفــادار بســازیم‪.‬‬ ‫برنامه صدای مشتری چیست؟‬ ‫تمــام تالش هــای ســازمان ها بــرای ثبــت تجربیــات‪ ،‬نظــرات و نیازهــای مشــتری ها‬ ‫زیرمجموعــه برنامــه صــدای مشــتری محســوب می شــوند‪ .‬خیلــی از ســازمان ها مشــتاقانه‬ ‫دنبــال شناســایی عالیــق‪ ،‬ارزش هــا و اطالعــات جمعیت شــناختی مشــتریان خــود هســتند‪.‬‬ ‫برای به کارگیری ‪ voc‬در بازاریابی باید چه کنیم؟‬ ‫اول اجــرای موفقیت امیــز برنامــه صــدای مشــتری‪ ،‬طــرح پرسشــی اســت کــه قصــد‬ ‫قــدم ِ‬ ‫داریــد پاســخش را پیــدا کنیــد‪ .‬در مرحلــه بعــد‪ ،‬بایــد ابزارهــای گــرداوری داده را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬می توانیــد مرتــب نــام شــرکت یــا نــام محصــوالت خــود را در رســانه های اجتماعــی یــا‬ ‫جوامــع انالیــن جسـت وجو کنیــد‪ ،‬نظرســنجی بســازید‪ ،‬ایمیــل بفرســتید و جویــای انتقادهــا‬ ‫و پیشــنهادهای مشــتریان شــوید‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه کیفیــت و اعتبــار داده هایــی کــه‬ ‫جمــع می کنیــد‪ ،‬دقــت نتیجــه نهایــی را تعییــن می کننــد‪.‬‬ ‫در اخــر‪ ،‬بایــد گروهــی متخصــص اطالعــات الزم را گــرداوری و تجزیه و تحلیــل کننــد تــا بــه‬ ‫مهم تریــن و مفیدتریــن نتایــج دســت پیــدا کننــد‪ .‬ممکــن اســت متخصصــان شــما در ایــن‬ ‫مرحلــه بــه نرم افزارهــای تحلیلــی نیــاز داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چطور برنامه صدای مشتری را ه بیندازیم؟‬ ‫حــاال کــه بــا مفهــوم ‪ voc‬در بازاریابــی و الزامــات ان اشــنا شــدیم‪ ،‬نوبــت اشــنایی بــا‬ ‫نحــوه پیاده ســازی ان اســت‪ .‬به نظــر شــما راه پیاده ســازی برنامــه ‪Voice of Customer‬‬ ‫چیســت؟‬ ‫‪ .۱‬اهداف خود را به وضوح مشخص کنید‬ ‫گســترش فرهنــگ مشــتری مداری از راس ســازمان شــروع می شــود‪ .‬شــما در جایــگاه‬ ‫مدیــر ســازمان بایــد بدانیــد چــه انتظــاری از برنامــه صــدای مشــتری داریــد‪ .‬می خواهیــد‬ ‫محصوالت تــان را بهبــود ببخشــید؟ از رقبــا جلــو بزنیــد؟ نــرخ ریــزش مشــتریان را کــم کنیــد‬ ‫یــا بــه درامــد بیشــتری برســید؟ تک تــک اهدافــی کــه از راه انــدازی ایــن برنامــه داریــد‪،‬‬ ‫اقدامــات بعــدی را مشــخص می کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسهشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫مدیران صنایع‪ ،‬کمک حال‬ ‫خراسان شمالی باشند‬ ‫خراســان شــمالی امــام جمعــه اســفراین بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه مدیــران صنایــع‪ ،‬کمــک حــال خراســان شــمالی‬ ‫باشــند تــا توســعه رقــم بخــورد‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫اشــتغال یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه بایــد‬ ‫همگــی بــرای بهبــود ان بــه صــورت جهــادی کار کنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام ســید محمــد موســوی طــی دیــدار‬ ‫مدیرعامــل و تعــدادی از پرســنل مجموعــه لولــه گســتر‬ ‫اســفراین‪ ،‬تــراز عملیاتــی لولــه گســتر اســفراین را مثبــت‬ ‫ارزیابــی و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن فراینــد جهــادی در‬ ‫جهــت توســعه صنعــت و رونــق تولید به همــت مدیرعامل‪،‬‬ ‫مدیــران و پرســنل ایــن شــرکت تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر اهمیــت نــگاه توســعه ای مدیــران‬ ‫در راســتای توســعه صنعــت و اشــتغال بیشــتر‬ ‫جوانــان در ایــن شهرســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫نــگاه مدیــران صنایــع‪ ،‬توســعه ای باشــد تــا شــاهد‬ ‫رونــق صنعــت و تاثیــرات ان در جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫حجــت االســام موســوی اظهــار کــرد‪ :‬لولــه گســتر‬ ‫اســفراین از صنایعــی بــه شــمار مــی رود کــه توســعه‬ ‫پایــدار و رو بــه رشــدی را در ایــن شهرســتان ایجــاد‬ ‫کــرده و شــاهد رونــق ان در دو ســال اخیــر هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اشــتغال جوانــان ایــن شهرســتان با توجه‬ ‫بــه اهمیــت معضــل بیــکاری در کشــور از مهم تریــن‬ ‫دســتاوردهایی اســت کــه بــا رونــق گرفتــن ایــن صنعــت‬ ‫شــاهد ان هســتیم و از ایــن حیــث اقدامــات مدیــر‬ ‫عامــل ایــن صنعــت قابــل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫او بــه اهمیــت و نقــش کلیــدی ایــن صنعــت در اقتصــاد‬ ‫شهرســتان تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا همــت‬ ‫پرســنل و مدیــران جهــادی ایــن شــرکت همــواره شــاهد‬ ‫رونــد رو بــه رشــد و توســعه ان در ایــن شهرســتان باشــیم‪.‬‬ ‫مهنــدس مازیــار زنــد با بیان این که شــرکت لوله گســتر‬ ‫اســفراین در دو ســال گذشــته بــا ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫زیان انباشــته‪ ،‬زیان ده‪‎‬ترین شــرکت ســازمان گســترش‬ ‫و نوســازی کشــور نامگــذاری شــده بود‪،‬همــت و جهــاد‬ ‫پرســنل و مدیــران شــرکت را از مهم تریــن عوامــل‬ ‫رکوردشــکنی های بی ســابقه ایــن شــرکت دانســت‪.‬‬ ‫مهنــدس زنــد اظهــار کــرد‪ :‬ســال ‪ ۹۸‬بــا ‪ ۲۷‬میلیــارد‬ ‫تومــان زیــان ســال و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان زیــان انباشــته‬ ‫ایــن شــرکت را تحویــل گرفتــم و ضعــف مدیریتی حاکم‬ ‫و عــدم تعامــل و همــکاری پرســنل ســبب شــد بــرای‬ ‫بهبــود وضعیــت شــرکت برنامه ریــزی جامــع و اصولــی‬ ‫در پیــش بگیریــم کــه در گام نخســت بهبــود و افزایــش‬ ‫قراردادهــای شــرکت را در اولویــت قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن شــرکت در ســال ‪ ۹۹‬تنهــا بــه ‪۲‬‬ ‫قــرارداد بســنده کــرده بــود در حالــی کــه پایــان همیــن‬ ‫ســال ‪ ۲۵‬هــزار تــن قــرارداد جدیــد داشــتیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تامیــن مــواد اولیــه را نیــز از دیگــر‬ ‫اولویــت هــای ایــن شــرکت برشــمرد کــه در گام‬ ‫بعــدی مــورد توجــه شــرکت قــرار گرفــت و ســال ‪ ۹۹‬بــا‬ ‫برنامه ریــزی و همــکاری پرســنل و مدیــران حــدود ‪۱۳‬‬ ‫هــزار تــن شــمش تامیــن شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس زنــد برگــزاری جلســات مــداوم بــا پرســنل و‬ ‫تدویــن برنامــه هــای عملیاتــی به منظور تعییــن اهداف‬ ‫پیــش رو را نیــز از دیگــر برنامــه هــای شــرکت دانســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل لوله گســتر اســفراین از مهم تریــن‬ ‫عوامــل رونــق تولیــد بــه انگیــزه پرســنل اشــاره کــرد کــه‬ ‫بــا افزایــش حقوق هــا و رفاهیــات و از ســویی تســویه‬ ‫حقوق هــای عقب افتــاده رکــورد شــکنی بــی ســابقه‬ ‫ای در تولیــد ســال ‪ ۱۴۰۰‬در کارنامــه پــر افتخــار ایــن‬ ‫شــرکت فاخــر و صنعتــی بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از دانش انباشــته و توانمندی برخی از‬ ‫مدیــران شــرکت کــه از چرخــه مدیریتــی خــارج شــده‬ ‫بودنــد را نیــز از دیگــر اقداماتــی دانســت کــه ســبب‬ ‫شــد خالقیــت در کار بیشــتر شــود و شــاهد پویایــی‬ ‫در عملکــرد مدیــران در جهــت رونــق تولیــد باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در پایــان ســال ‪ ۹۹‬حــدود ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫تــن معــادل یــک هــزار میلیــارد تومــان قــرارداد جدیــد‬ ‫داشــتیم و از ســویی نــوع قراردادهــا را نیــز تغییــر‬ ‫دادیــم تــا نوســانات قیمــت در کشــور ایــن شــرکت را‬ ‫دچــار اســیب نکنــد‪ ۲۱۶ ،‬هــزار تــن نیــاز شــرکت نفــت‬ ‫بــه لولــه گســتر واگــذار شــده اســت تــا تولیداتــی کــه‬ ‫از طریــق ایــن شــرکت امــکان تولیــد وجــود نــدارد از‬ ‫طریــق واردات تامیــن شــود و ســود واردات را نیــز‬ ‫صــرف نوســازی همیــن دســتگاه ها خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس زنــد کاهــش ضایعــات را نیــز از دیگــر‬ ‫اقدامــات حائــز اهمیــت ایــن شــرکت برشــمرد و‬ ‫افــزود‪ :‬حداقــل ضایعــات در ســال ‪ ۹۸‬بیــش از ‪۲۴‬‬ ‫درصــد بــود و در بعضــی از ســایزها ایــن ضایعــات‬ ‫بــه ‪ ۴۷‬درصــد نیــز مــی رســید کــه بــه دلیــل ضعــف‬ ‫عملکــرد برخــی از مدیــران اجرایــی ســابق رقــم خــورده‬ ‫بــود امــا ایــن رقــم در ضایعــات بــه ‪ ۱۸‬درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت و شــاهد کاهــش ضایعــات در تولیــدات‬ ‫شــرکت هســتیم‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تلویزیون خانه من است‬ ‫مجیــد قنــاد پــس از یــک دهــه ســکوت دربــاره توقــف و‬ ‫تعطیلــی برنامــه «فیتیلــه‪ ،‬جمعــه تعطیلــه» گفــت‪ :‬راجــع‬ ‫بــه ایــن موضــوع صحبــت نکــرده ام‪ .‬چــون عقیــده دارم کســی‬ ‫صحبت هــای درون خانــه اش را بیــرون نمی بــرد؛ تلویزیــون‬ ‫خانــه مــن اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن ســال ها ترجیــح‬ ‫دادم در مــورد ایــن موضــوع صحبــت نکنــم‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫پس از یک دهه‬ ‫سکوت عمو قناد‬ ‫شکست‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫مجیــد قنــاد پــس از یــک دهــه ســکوت دربــاره توقــف و تعطیلــی‬ ‫برنامــه «فیتیلــه‪ ،‬جمعــه تعطیلــه» گفــت‪ :‬راجــع بــه ایــن موضــوع‬ ‫صحبــت نکــرده ام‪ .‬چــون عقیــده دارم کســی صحبت هــای‬ ‫درون خان ـه اش را بیــرون نمی بــرد؛ تلویزیــون خانــه مــن اســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در ایــن ســال ها ترجیــح دادم در مــورد ایــن‬ ‫موضــوع صحبــت نکنــم‪.‬‬ ‫مجیــد قنــاد و توضیــح چرایــی توقــف و تعطیلــی برنامــه فیتیلــه‪،‬‬ ‫جمعــه تعطیلــه بیــان کــرد‪ :‬همــه کاســتی ها و نواقــص لزومــا از‬ ‫صــدا و ســیما نیســت‪ .‬در برخــی مــوارد‪ ،‬ایــراد‪ ،‬خــود مــا هســتیم‪.‬‬ ‫برنامــه خــودم را مثــال مــی زنــم‪ .‬وقتــی چهارچــوب رعایــت نمــی‬ ‫شــود‪ ،‬بــروز مشــکل طبیعــی اســت‪ .‬چهارچوب هــا حــدودی اســت‬ ‫کــه تلویزیــون بــرای خــودش دارد و اگــر رعایــت نشــود‪ ،‬ان برنامــه‬ ‫مســلما بــا موفقیــت روبــرو نشــده و بــه مشــکل خواهــد خــورد و‬ ‫هــر برنامــه هــم بــرای خــودش چهارچوبــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاید اگــر ایــن چهارچوب هــا رعایــت می شــد‪،‬‬ ‫برنامــه فیتیلــه‪ ،‬جمعــه تعطیلــه مــی توانســت ســالیان ســال‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد امــا متاســفانه عزیزانــی کــه در کنــار مــن بودنــد‪،‬‬ ‫بــه چهارچوب هــا پایبنــد نبودنــد‪.‬‬ ‫ایــن مجــری و تهیه کننــده تلویزیــون ادامــه داد‪ :‬مــن چــون‬ ‫کارمنــد ســازمان بــودم‪ ،‬نمــی توانســتم حــد و حــدود ســازمان‬ ‫را رعایــت نکنــم و در نتیجــه امــکان تخطــی نداشــتم امــا ایــن‬ ‫دوســتان عزیــز‪ ،‬چــون وابســتگی بــه تلویزیــون نداشــتند‪،‬‬ ‫اهتمامــی هــم در رعایــت اصــول نداشــتند‪ .‬مــا چــون در ایــن‬ ‫رســانه کار مــی کنیــم‪ ،‬بایــد چهارچــوب هــا را رعایــت مــی کردیــم‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬مــن در ایــن مــورد بــه صــدا و ســیما حــق مــی دهــم‬ ‫کــه ایــن برنامــه بایــد قطــع مــی شــد و نبایــد ادامــه پیــدا مــی کــرد‪.‬‬ ‫هرچیــز در جایــگاه خــودش کارکــرد دارد و مصلحــت ان زمــان‬ ‫صــدا و ســیما ایــن بــود‪.‬‬ ‫دبیــر بیســت و ششــمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر کــودک و‬ ‫اولویت اشتغال‬ ‫جوانان باشد‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان شــیروان در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اشــتغال دغدغه اصلی جوانان این شهرســتان محســوب می شــود و‬ ‫مســووالن بایــد بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکل برنامه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام حســین تکمیلــی بــه مناســبت فرارســیدن‬ ‫ســالروز اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه کشــور در جمــع خبرنــگاران‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بیــکاری موجــب افزایــش بزهــکاری و اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی مــی شــود کــه مدیــران بایــد برطــرف کــردن ایــن مشــکل‬ ‫را در اولویــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش اســیب هــای اجتماعــی زیبنــده شــهر‬ ‫دارالمصلیــن شــیروان نیســت و برطــرف کــردن مشــکل اشــتغال‬ ‫جوانــان نیازمنــد برنامــه ریــزی کاربــردی و جهــادی اســت‪.‬‬ ‫نوجــوان تهران‪-‬همــدان اظهــار داشــت‪ :‬وقتــی قاضــی مــی توانــد‬ ‫قضــاوت کنــد کــه هــر دو طــرف حاضــر باشــند‪ .‬نمــی شــود صرفــا‬ ‫چیــزی کــه مــن دوســت دارم را مثبــت بگویــم‪ .‬یعنــی بایــد جایــی‬ ‫باشــد کــه در ایــن بــاره نظــر دهــد؛ مجمعــی از صاحــب نظــران‬ ‫منتســب بــه صــدا و ســیما و گــروه هــای هنــری بایــد بنشــینند و‬ ‫دربــاره چنیــن نقصان هایــی صحبــت کننــد‪.‬‬ ‫قنــاد گفــت‪ :‬شــما وقتــی یــک میکروفــون یــا قلمــی در رســانه‬ ‫داریــد‪ ،‬مــی توانیــد بــا یــک کلمــۀ جابه جــای مــن‪ ،‬مــن را مقصــر‬ ‫کنیــد یــا در موضــع حــق قــرار دهیــد؛ بــه همیــن دلیــل کار شــما‬ ‫بســیار ســخت اســت‪ .‬چــرا کــه یــک قاضــی هســتید کــه بایــد ان‬ ‫چــه مــی شــنوید را از هــر دو طــرف اعــام کنیــد‪.‬‬ ‫مجــری‪ -‬بازیگــر برنامــه از مدرســه تــا مدرســه (‪ )۱۳۶۳‬یــاداور‬ ‫مــن مجــری در اجــرا طرفــدار یــک تیــم باشــم‪ ،‬اجــازه‬ ‫شــد‪ :‬اگــر‬ ‫ِ‬ ‫نــدارم در مــورد تیمــی کــه بســیار دوســت دارم تعریــف و تمجیــد‬ ‫کنــم و از تیمــی کــه دوســت نــدارم‪ ،‬بدگویــی کنــم‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫درســت نیســت‪ .‬چــرا کــه در ایــن جایــگاه‪ ،‬احساســات درونــی‬ ‫مــن بــه خــودم مربــوط اســت و بــه بیننــده ربطــی نــدارد و ایــن‬ ‫بســیار بــد اســت کــه در برخــی از مــوارد مــا مجریــان و کســانی کــه‬ ‫روبــروی دوربیــن مــی نشــینیم‪ ،‬یــک طرفــه قضــاوت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫کار دوســتان فیتیلـه ای هــم نوعــی از انعــکاس نظــر شــخصی بــود‬ ‫کــه جایــش در اجــرای یــک برنامــه ان هــم بــرای کــودک نبــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــر اهمیــت بی طرفــی در اجــرای یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی تصریــح کــرد‪ :‬درســت اســت کــه مجــری هســتیم امــا‬ ‫نبایــد یادمــان بــرود کــه اجــرای مــا بــرای کــودکان اســت‪ .‬پــس‬ ‫نبایــد فقــط بــرای تصویــر و قشــنگ بــودن خودمــان ایــن کار را‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬بلکــه بایــد بــرای اصــل قضیــه کار کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مجــری صــدا و ســیما خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــن راجــع بــه ایــن‬ ‫موضــوع صحبــت نکــرده ام‪ .‬چــون عقیده دارم کســی صحبت های‬ ‫درون خانــه اش را بیــرون نمــی بــرد؛ چــون تلویزیــون بــرای مــن‬ ‫خانــه اســت و چیزهایــی کــه بایــد گفتــه شــود نیــاز بــه حضــور هــر‬ ‫دو طــرف دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در ایــن ســال ها ترجیــح دادم‬ ‫در مــورد ایــن موضــوع صحبــت نکنــم‪ .‬چــرا کــه مــردم خودشــان‬ ‫بســیار اگاه هســتند و تصویــر را خــوب مــی بیننــد‪.‬‬ ‫قنــاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا بهتــر نبــود بــه دلیــل یــک‬ ‫دهــه اجــرای ایــن برنامــه‪ ،‬از توقــف و تعطیلــی ان صــرف نظــر‬ ‫می شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن مســئله را شــکل دیگــری مــی بینــم‪ .‬پــدر‬ ‫و مــادری بعــد از ‪ ۲۵‬ســال زندگــی مشــترک از هــم جــدا می شــوند‬ ‫و اطرافیــان مــی گوینــد کــه زندگــی بــه ایــن خوبــی نبایــد تمــام مــی‬ ‫شــد امــا شــما از دل انــان خبــر نداریــد؛ اگرچــه از ســویی بچــه‬ ‫دوســت نــدارد پــدر و مــادرش از هــم جــدا شــوند امــا بــه صــاح‬ ‫اســت کــه انــان از هــم جــدا شــوند‪ .‬در نتیجــه فکــر مــی کنــم قطــع‬ ‫شــدن ایــن برنامــه بــه صــاح بــود‪ .‬چــرا کــه دیگــر بــرای کــودک‬ ‫نبــود و بــرای بزرگترهــا اجــرا مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مجــری صــدا و ســیما در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مگــر‬ ‫چــه ایــرادی داشــت کــه مخاطبــان ایــن برنامــه بزرگســاالن‬ ‫هــم باشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــرادش در ایــن بــود کــه فیتیلــه‪ ،‬جمعــه‬ ‫تعطیلــه در گونــه کــودک و نوجــوان پخــش مــی شــد و عــدم‬ ‫تناســب محتــوای ان بــا گونــه اش ماننــد ایــن بــود کــه شــما در‬ ‫زمــان برنامــه بزرگســال‪ ،‬برنامــه کــودک پخــش کنیــد‪ .‬در چنیــن‬ ‫امــام جمعــه شــیروان ســبک زندگــی را از مباحــث مهــم جامعــه‬ ‫انقالبــی و اســامی دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــران از فرهنــگ‬ ‫غنــی اســامی برخــوردار اســت و ترویــج و امــوزش ایــن مــدل‬ ‫ســبک زندگــی در خانواده هــا موجــب برطــرف شــدن بیشــتر‬ ‫مشــکالت زندگــی می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬عــدم شــناخت از ســبک زندگــی دلیــل بســیاری‬ ‫از اختالفــات خانوادگــی در جامعــه اســت و بایــد ایــن مــدل از‬ ‫زندگــی در بیــن جوانــان تبلیــغ و تبییــن شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام تکمیلــی والیــت را عامــل اتحــاد و همبســتگی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مدیــران و مــردم بایــد حــول محــور والیــت‬ ‫حرکــت کننــد و در ایــن صــورت اســت کــه بســیاری از مشــکالت‬ ‫جامعــه برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــل مشــکالت مــردم شــیروان نیــاز‬ ‫بــه راهــکار دارد و مســووالن در هــر مســئله ای بایــد بــا‬ ‫حفــظ وحــدت حداکثــری زمینــه را بــرای خدمــت بــه مــردم‬ ‫و نظــام فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه شــیروان در ادامــه بــه پنجــم مردادمــاه ســالروز‬ ‫شــرایطی ایــن اعتــراض پیــش می امــد کــه چــرا برنامــه کــودک را‬ ‫بــرای بزرگســاالن گذاشــتند‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه ‪ ۱۳-‬یــا‬ ‫‪ ۱۳+‬روی برنامه هــا گذاشــته مــی شــود‪.‬‬ ‫کار با کودک مستلزم گذراندن دوره های تخصصی است‬ ‫قنــاد در توضیــح کارنامــه کاری خــود گفــت‪ :‬کارم را ســال ‪۵۴‬‬ ‫از ابــادان شــروع کــردم‪ .‬ســال ‪ ۵۹‬مرکــز اصفهــان کار کــردم و‬ ‫ســال ‪ ۶۰‬صــدا و ســیمای خــرم ابــاد بــودم و در ســال ‪ ۶۲‬همــراه بــا‬ ‫تحصیــل بــه شــبکه دو امــدم؛ زمانــی کــه نوجــوان بــودم تئاتــری‬ ‫بــه اســم مترســک داشــتم و در ســال ‪ ۶۲‬هــم اولیــن تئاتــرم را در‬ ‫تهــران بــه نــام امپراطــور جــون بــه کارگردانــی مجیــد جعفــری بــا‬ ‫حضــور دوســتانی چــون اکبــر زنجــان پور و بســیاری از دانشــجویان‬ ‫ان زمــان ماننــد حســن پورشــیرازی‪ ،‬مهــدی وثــوق دوســتان‪،‬‬ ‫حســن زارع در تــاالر وحــدت اجــرا کردیــم‪ .‬گوهــر خیراندیــش‪،‬‬ ‫مهرانــه مهیــن ترابــی‪ ،‬شــهین علیــزاده‪ ،‬حســن زارعــی و کریــم‬ ‫اکبــری مبارکــه هــم دوره ای هــای مــن در دانشــگاه بودنــد کــه باهم‬ ‫شــروع کردیــم و بــه جلــو امدیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جریــان روان زندگــی بیــان کــرد‪ :‬کرونــا هــم‬ ‫یکــی دیگــر از موضوعاتــی بــود کــه در مســیر زندگــی رخ می دهــد‪.‬‬ ‫هــرروز یــک اتفــاق هنــری تــازه و یــک کار نــو هســت و زندگــی در‬ ‫جریــان اســت‪ .‬بــا همــه نگرانــی هــای پشــت ســرگذاردن کرونــا‪،‬‬ ‫هرکســی در هــر رشــته ای کــه بــوده کارش را از ســرگرفته و مــن‬ ‫هــم ماننــد قبــل در حــوزه تئاتــر و تلویزیــون کار مــی کنــم‪.‬‬ ‫در چهار دانشگاه تدریس می کنم‬ ‫بازیگــر فیلــم ســینمایی همــه دختــران مــن (اســماعیل‬ ‫ســلطانیان ‪ )۱۳۷۲‬بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی خــود گفــت‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا مشــغول تولیــد برنامــه لوبیــا‪ ،‬زود بیــا هســتم کــه‬ ‫جمعه هــا پخــش مــی شــود و یــک ســال ان تمــام شــده و درحــال‬ ‫ورود بــه ســال دوم تولیــد ان هســتیم‪ .‬بــر ایــن اســاس قــرار‬ ‫اســت تــا شــکل و شــیوه ان را بــر اســاس تجربــه و نظــر مدیــران‬ ‫کنونــی تغییــر دهیــم‪.‬‬ ‫قنــاد گفــت‪ :‬در دوران کرونــا بــه صــورت انالیــن در ارتبــاط بــا‬ ‫دانشــجویان بــودم؛ چــرا کــه در چهــار دانشــگاه (هنــر و معمــاری‪،‬‬ ‫ســروش و علمــی کاربــردی) تدریــس مــی کنــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دروس بازیگــری‪ ،‬فــن بیــان و همچنیــن دروس‬ ‫تخصصــی در ارتبــاط بــا مبانــی بــازی بــرای کــودک را تدریــس‬ ‫می کنــم‪ .‬دروس مرتبــط بــا کــودک اهمیــت خــود را دارد‪ .‬یعنــی‬ ‫دانشــجو یاکســی کــه در عرصــه تئاتــر اســت و درس هــای خــاص‬ ‫خــود را مــی گذرانــد‪ ،‬ایــن دروس را هــم پشــت ســر مــی گــذارد‪.‬‬ ‫چــون کســی کــه بــرای کــودک کار مــی کنــد‪ ،‬بایــد بدانــد بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا ایــن رده ســنی چــه نکاتــی را رعایــت کنــد‪.‬‬ ‫قنــاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه محتــوای تدریس هایــش‬ ‫عمدتــا چیســت‪ ،‬اظهــار داشت‪:‬ســرفصل هایی کــه تدریــس‬ ‫می کنــم ترکیبــی از تجربــه شــخصی و حرفــه ای مــن و مطالعــه‬ ‫نکاتی ســت کــه در کتــاب هــا امــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســابقه امــوزش تخصصــی خــود در دانشــگاه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬مــن از ســال ‪ ۱۳۵۷‬کــه دانشــکده دراماتیــک‬ ‫بــودم شــاگرد اســتادانی ماننــد حمیــد ســمندریان‪ ،‬رکــن الدیــن‬ ‫خســروی‪ ،‬اســماعیل شــنگله و خانــم هایــده حائــری بــودم کــه در‬ ‫کنــار ایشــان تلمــذ کــرده و از انــان یــاد مــی گرفتم‪/.‬ایرنــا‬ ‫اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نمــاز‬ ‫جمعــه دژ محکمــی بــرای حراســت از دســتاوردهای نظــام اســت‬ ‫و ایــن پایــگاه سیاســی و عبــادی موجــب ارتقــای بصیــرت دینــی‬ ‫و اعتقــادی مــردم مــی شــود و نقــش مهمــی نیــز در ایجــاد‬ ‫مشــارکت هــای اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــروز در شــرایط خــاص قــرار داریــم و‬ ‫امپراطوری هــای دنیــا بــه دنبــال ان هســتند تــا بــا امکانــات‬ ‫گســترده بــا نظــام جمهــوری اســامی مقابلــه کننــد‪ ،‬امــا نمــاز‬ ‫جمعــه نقــش کلیــدی بــرای مقابلــه بــا هجمــه هــای دشــمنان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه فاصلــه اندکــی پــس از برقــراری نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬بــه حکــم حضــرت امــام (ره)‪ ،‬اولیــن نمــاز جمعــه در‬ ‫پنجــم مــرداد ‪ ۱۳۵۸‬بــا شــرکت بیــش از یــک میلیــون نفــر از‬ ‫مــردم مســلمان روزه دار تهــران در گرمــای شــدید تابســتان بــه‬ ‫امامــت مرحــوم ایــت اللّــه طالقانــی در دانشــگاه تهــران بــا شــکوه‬ ‫و جلــوه خاصــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت‬ صفحه 2 ‫افزایش ‪ ۱۰‬برابری مراجعه کنندگان برای گرفتن تست کرونا در خراسان شمالی‬ ‫خراســان شــمالی مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای غیرواگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی از افزایــش ‪ ۱۰‬برابــری مراجعــه کننــدگان‬ ‫بــرای گرفتــن تســت کرونــا بــه مراکــز مربوطــه خبــر داد‪.‬فیــض الــه برزگــر اظهــار کــرد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬درصــد از تســت هایــی کــه گرفتــه مــی‬ ‫شــود‪ ،‬مثبــت هســتند‪.‬در حــال حاضــر در تمامــی شهرســتان هــا یــک مرکــز جهــت اخــذ تســت کرونــا فعــال هســتند و در بجنــورد عــاوه بــر مرکــز امــام‬ ‫علــی(ع)‪ ،‬درمانــگاه ســپاه‪ ،‬نیــروی انتظامــی و هــال احمــر نیــز امــر گرفتــن تســت را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫چرا باید مانع دسترسی‬ ‫کودکان به بازی های‬ ‫رایانه ای شویم؟‬ ‫اطالعات شهروندان باید‬ ‫به صورت «ثبتی – مبنا»‬ ‫در اختیار جامعه باشد‬ ‫بــر اســاس دســتور رهبــر انقــاب اســامی و در‬ ‫اجــرای بنــد «ج – ‪ »۱‬الزامــات تحقق سیاسـت های‬ ‫کلــی نظــام‪ ،‬قــوه مجریــه موظــف اســت بــا کمــک‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و قــوه قضاییــه و بــا‬ ‫بســیج دســتگاه های مســئول‪ ،‬برنامــه جامــع‬ ‫تحقــق ایــن سیاس ـت ها را شــامل تقدیــم لوایــح‪،‬‬ ‫تصویــب مقــررات و اقدامــات اجرایــی الزم‪ ،‬در‬ ‫مــدت ‪ ۶‬مــاه ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫عدالت مهم است‬ ‫یا توسعه؟‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫نایــب رئیــس هیــات مدیــره ســازمان تامیــن اجتماعــی معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬ابــاغ سیاس ـت های کلــی‪ ،‬رویکردهــای ســلیقه ای را در‬ ‫کشــور حــذف کــرده و ایــن سیاســت ها بــه همــت رســانه ها و‬ ‫دســتگاه های تبلیغاتــی بایــد بــه گفتمــان ملــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در بخــش نخســت گفــت وگــوی علــی حیــدری بــا عنــوان «طــرح‬ ‫تحقیــق و تفحــص و لــزوم برخــورد بــا مدیــران خاطی‪/‬نظــام ارجــاع‬ ‫داخلــی بــرای بیمــاران خاص‪/‬دولــت یازدهــم ســهام ارزشــمند‬ ‫را پــس گرفــت»‪ ،‬ســرانجام طــرح تحقیــق و تفحــص از تامیــن‬ ‫اجتماعــی و شســتا‪ ،‬برنامه هــای ایــن ســازمان بــرای رســیدگی‬ ‫بــه ناکارامدی هــا و مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬وضعیــت منابــع و مصــارف‬ ‫تامیــن اجتماعــی همچنیــن اقدامــات حمایتــی ایــن نهــاد بیمه گر از‬ ‫بیمــاران خــاص بازگــو شــد و در بخــش دوم جزئیــات سیاسـت های‬ ‫کلــی تامیــن اجتماعــی و چگونگــی عملیاتــی شــدن محورهــای ایــن‬ ‫سیاس ـت ها را دنبــال خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری ‪ ۲۱‬فروردیــن ســال جــاری در اجــرای بنــد‬ ‫یــک اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬سیاســت های کلــی و مصــوّب‬ ‫تامیــن اجتماعــی را بــرای اقــدام بــه روســای قــوای ســه گانه و‬ ‫رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ فرمودنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس دســتور رهبــر انقــاب اســامی و در اجــرای بنــد «ج‬ ‫– ‪ »۱‬الزامــات تحقــق سیاســت های کلــی نظــام‪ ،‬قــوه مجریــه‬ ‫موظــف اســت بــا کمــک مجلــس شــورای اســامی و قــوه قضاییــه‬ ‫و بــا بســیج دســتگاه های مســئول‪ ،‬برنامــه جامــع تحقــق ایــن‬ ‫سیاســت ها را شــامل تقدیــم لوایــح‪ ،‬تصویــب مقــررات و‬ ‫اقدامــات اجرایــی الزم‪ ،‬در مــدت ‪ ۶‬مــاه ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫ایجــاد رفــاه عمومــی‪ ،‬بــر طــرف کــردن فقــر و محرومیــت‪ ،‬حمایــت از‬ ‫اقشــار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرســتان‪،‬‬ ‫از کارافتــادگان‪ ،‬معلــوالن و ســالمندان و انچــه از اهــداف رفــاه و‬ ‫تامیــن اجتماعــی کــه در اصــول ‪ ۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۱ ،۳‬و ‪ ۴۳‬قانــون‬ ‫اساســی امــده اســت‪ ،‬اقتضــا می کنــد نظامــی کارامــد‪ ،‬توانمندســاز‪،‬‬ ‫عدالت بنیــان‪ ،‬کرامت بخــش و جامــع بــرای تامیــن اجتماعــی همــگان‬ ‫برگرفته از الگوهای اسالمی ‪ -‬ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارامد‪،‬‬ ‫حــذف تشــکیالت غیرضــرور و رفــع تبعیض هــای نــاروا و بهره گیــری از‬ ‫مشــارکت های مردمــی‪ ،‬طراحــی و اجــرا شــود‪.‬‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی پــس از ابــاغ سیاســت های کلــی‬ ‫چــه اقداماتــی انجــام داده اســت؟‬ ‫حیــدری‪ :‬بیمه هــای اجتماعــی و نظــام تامیــن اجتماعــی در‬ ‫جامعــه ایــران نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬ســال قدمــت دارد و در چهــار دهــه‬ ‫اخیــر بــه دلیــل مواجهــه بــا برخــی از مشــکالت به عنــوان یکــی‬ ‫از ابرچالش هــای کشــور در دهه هــای اخیــر مطــرح می شــود؛‬ ‫بــه طــور کل در سراســر دنیــا‪ ،‬ســه ابــر چالــش بــا عناویــن‬ ‫محیط زیســت‪ ،‬اب‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و صندوق هــای بیمه گــر‬ ‫نــام بــرده می شــود کــه نظــام تامیــن اجتماعــی همــواره یکــی از‬ ‫مهم تریــن چالش هــای شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫در قانــون اساســی ایــران‪ ،‬بــا وجــود احــکام متعــدد معطــوف بــه‬ ‫نظــام تامیــن اجتماعــی (کــه از اصــول رفاهــی قانــون اساســی‬ ‫به شــمار مـی رود) خــاء سیاسـت های کلــی تامیــن اجتماعــی در‬ ‫حــوزه سیاس ـت های پایــه و اجتماعــی کشــور احســاس می شــد‬ ‫و تاکنــون ‪ ۳۶‬سیاســت کلــی ابــاغ شــده اســت کــه بــه قلمــرو‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــه طــور مســتقل نپرداختــه بــود‪ .‬بــا ابــاغ ایــن‬ ‫سیاس ـت ها انجــام وظایــف قاعده منــد خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت از ســال ‪ ۱۳۷۲‬کــه تدویــن و ابــاغ سیاسـت های کلــی‬ ‫نظــام اغــاز شــده اســت‪ ۵۳ ،‬سیاســت کلــی بــه تصویــب مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام رســید؛ برخــی از ایــن سیاســت ها‬ ‫توســط مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده اســت‪ .‬در نبــود ایــن‬ ‫سیاس ـت ها‪ ،‬مجالــس شــورای اســامی و دولت هــای مختلــف بــا‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫رویکردهــای متفــاوت نســبت به نظــام تامین اجتماعی (به مفهوم‬ ‫عــام) برخــورد می کردنــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬برخــی از دولت مــردان تقــدم‬ ‫را بــه توســعه داده و برخــی عدالــت را فــدای توســعه می کردنــد‪.‬‬ ‫ابــاغ سیاس ـت های کلــی تامیــن اجتماعــی‪ ،‬اعمــال رویکردهــای‬ ‫ســلیقه ای دولت هــا را حــذف می کنــد‪.‬‬ ‫بــه بیانــی دیگــر‪ ،‬ابــاغ ایــن سیاس ـت ها در ســده دوم تاریــخ‬ ‫نظــام تامیــن اجتماعــی در ایــران بــر اســاس اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون‬ ‫اساســی کشــور پایــه و اســاس تدویــن قوانیــن و مقــررات ایــن‬ ‫حــوزه قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬برخــی قوانیــن و‬ ‫مقــررات مغایــر بــا ایــن سیاس ـت ها بایــد حــذف شــده و مــورد‬ ‫انطبــاق و بازنگــری قــرار گیرنــد و شــماری از ضوابــط و قوانیــن‬ ‫متناســب بــا ایــن سیاســت ها نوشــته و به روزرســانی شــوند‪.‬‬ ‫پــس از ابــاغ سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی‪ ،‬الزامــات‬ ‫اجرایــی ان ابــاغ شــده اســت کــه مطابــق بــا ایــن الزامــات‪ ،‬طــی‬ ‫‪ ۶‬مــاه برنامــه جامــع تحقــق سیاسـت های کلــی تامیــن اجتماعــی‬ ‫بایــد تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــود؛ یــک نســخه از ایــن‬ ‫طرح نیز به مجمع تشــخیص مصلحت نظام داده شــده و مجمع‬ ‫مطابــق بــا برنامــه جامــع تحقــق سیاس ـت های کلــی و زمان بنــدی‬ ‫اعالمــی‪ ،‬رونــد تحقــق ایــن سیاس ـت ها را پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫متعاقــب ایــن برنامــه وزیــر ســابق تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز‬ ‫چهــار نهــاد (رکــن) در وزارتخانــه شــکل داد‪ .‬بــه عبــارت دیگر یک ســتاد‬ ‫بــه منظــور اجــرای سیاسـت های کلــی و یک دبیرخانه طراحی شــد که‬ ‫چهار رکن مالی‪ ،‬علمی‪ ،‬اجرایی و رســانه ای را شــامل می شــود‪ .‬رکن‬ ‫نخســت‪( ،‬رکن مالی)‪ ،‬متشــکل از وزرا و روســای ســازمان ها‪ ،‬نهادها‬ ‫و بنیادهــای مرتبــط اســت‪ .‬در رکــن دوم‪( ،‬رکــن علمــی) موسســه‬ ‫کار و تامیــن اجتماعــی متولــی امــر بــوده و بــا همــکاری موسســات‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬دانشــگاهی و صاحب نظــران متخصــص و مجــرب در ایــن‬ ‫زمینــه فرایندهــای الزم را انجــام خواهــد داد‪ .‬در حقیقــت وظیفــه‬ ‫ایــن موسســه انجــام مطالعــات زمینــه ای و تهیــه اســناد پشــتیبان‬ ‫الزم بــرای قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه تحقــق سیاس ـت های کلــی‬ ‫تامیــن اجتماعــی را فراهــم اورد‪.‬متولــی اجراســازی رکــن ســوم‬ ‫(رکــن اجرایــی) معاونــت رفــاه اجتماعــی وزارت خانــه اســت و بــا‬ ‫همــکاری معاونــان برخــی از وزارت خانه هــا ایــن فراینــد را پیگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬رکــن چهــارم (رکــن رســانه ای) نیــز بــا هــدف اطالع رســانی‬ ‫فعالیت هــا راه انــدازی شــده اســت‪ .‬ایــن رکــن در ســطح معاونــان و‬ ‫مدیــران کل نهادهــا و ســازمان های مربوطــه بــا برگــزاری جلســات‬ ‫متعــدد‪ ،‬پیش نویــس لوایــح مربوطــه را تهیــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫متناظــر بــا ایــن ســتاد در ســازمان های تابعــه نیــز یــک دبیرخانــه‬ ‫همــراه بــا کارگروه هــای مربوطــه راه انــدازی شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری‪ ،‬ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎورزان‪ ،‬روﺳﺘﺎیﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ســازمان بهزیســتی‬ ‫نیــز ایــن دبیرخانــه شــکل گرفتــه و در حــال بررســی چالش هــا و‬ ‫راهکارهــای تحقــق ایــن سیاس ـت ها اســت‪.‬‬ ‫برایند این دستور برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟‬ ‫حیــدری‪ :‬سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی ابالغــی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مــاک عمــل مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬دولــت‪،‬‬ ‫شــورای نگهبــان و مجموعــه نظــام تصمیم ســازی کشــور قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬ایــن سیاس ـت ها بلندمــدت و دائمــی اســت و هــر ‪۱۰‬‬ ‫ســال یک بــار مــورد بازنگــری قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬در هشــت‬ ‫ســال گذشــته نیــز ‪ ۲‬سیاســت کلــی ابــاغ شــده اســت؛ کــه‬ ‫توســط مقــام معظــم رهبــری ســه اولویــت اعــم از سیاسـت های‬ ‫کلــی فضــای مجــازی‪ ،‬سیاس ـت های کلــی توســعه دریامحــور و‬ ‫سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن‪ ،‬فراینــد نظــارت بــر ایــن سیاسـت ها‪ ،‬حیــن و قبــل‬ ‫از عمــل انجــام نمی شــد؛ سیاس ـت های کلــی بــه دولــت ابــاغ‬ ‫شــده و دســتگاه های اجرایــی مربوطــه تحقــق سیاســت ها را‬ ‫دنبــال می کردنــد‪ .‬در روش نویــن‪ ،‬مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام سیاس ـت های کلــی ابالغــی را رهــا نمی کنــد‪.‬‬ ‫برنامــه جامــع تحقــق سیاســت های کلــی ظــرف ‪ ۶‬مــاه از‬ ‫دســتگاه های متولــی مربوطــه دریافــت می شــود و دولــت بایــد‬ ‫لوایــح موردنیــاز ایــن سیاسـت ها را بــه مجمــع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظــام اعــام کنــد‪ .‬ایــن لوایــح بایــد در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصویــب شــود‪ .‬ایین نامه هــای موردنیــاز (قوانیــن و مقــررات) نیــز‬ ‫در هیــات وزیــران تصویــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکنــون نیــز پیش نویــس اولیــه لوایــح تهیــه شــده و رایزنــی بــا‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مربوطــه در دســت اقــدام اســت؛ بنابرایــن‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬از لحــاظ ســرعت عمــل (تدویــن لوایــح و‪ )...‬اقدامــات‬ ‫ارزشــمندی تاکنــون انجــام گرفتــه و مطالعــات زمینــه ای و اســناد‬ ‫پشــتیبان موردنیــاز (تاکنــون ‪ ۳‬هــزار صفحــه) نیــز طراحــی و تولیــد‬ ‫شــده و طــرح در مرحلــه تدویــن متــن قــرار دارد که باید پــس از ورود‬ ‫بــه دولــت توســط مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه تصویــب برســد‪.‬‬ ‫یکــی از الزامــات اجرایــی هــم تبدیــل سیاســت های کلــی‬ ‫ابالغــی بــه گفتمــان ملــی اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬الزاماتــی‬ ‫کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بــه مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫دولــت‪ ،‬شــورای نگهبــان و صــدا وســیما ابــاغ شــده اســت؛ بایــد‬ ‫بــه همــت رســانه ها‪ ،‬دســتگاه های حــوزه تبلیغــات و مجموعــه‬ ‫دولــت بــه گفتمــان ملــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫یکــی از الزامــات اجرایــی تبدیــل سیاســت های کلــی ابالغــی‬ ‫بــه گفتمــان ملــی اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬الزاماتــی کــه توســط‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬دولــت‪،‬‬ ‫شــورای نگهبــان و صــدا وســیما ابــاغ شــده اســت؛ بایــد بــه‬ ‫همــت رســانه ها‪ ،‬دســتگاه های حــوزه تبلیغــات و مجموعــه‬ ‫دولــت بــه گفتمــان ملــی تبدیــل شــود‬ ‫اطالعــات شــهروندان بایــد بــه صــورت «ثبتــی – مبنــا» در‬ ‫اختیــار جامعــه باشــد‬ ‫یکــی از نواقــص اساســی در ایــران در ایــن حــوزه‪ ،‬فقــر‬ ‫اطالعاتــی اســت‪ .‬اقشــار و گروه هــای کم برخــوردار بــرای‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی بــه صــورت خانــوار‪ ،‬شناســایی نشــده و در‬ ‫حقیقــت اطالعــات موردنیــاز بــه صــورت تمام شــماری جمـع اوری‬ ‫نشــده اســت‪ .‬اطالعــات مربــوط بــه شــهروندان بــه ویــژه اقشــار‬ ‫ضعیــف و نیازمنــد بایــد بــه صــورت «ثبتــی – مبنــا» در اختیــار‬ ‫تصمیم ســازان قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در بنــد «‪ »۲‬سیاســت های کلــی تامیــن اجتماعــی ابالغــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه ایــن مســاله توجــه و تاکیــد شــده‬ ‫اســت؛ کــه ایجــاد یــک پایــگاه اطالعاتــی ملــی رفاهــی ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬در نبــود ایــن پایــگاه اطالعاتــی‪ ،‬جامعــه بــا هم پوشــانی‪،‬‬ ‫کم پوشــانی و خــاء پوشــش گروه هــای هــدف مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫اعتبــارات بــه صــورت غیرهدفمنــد در جامعــه توزیــع شــده و‬ ‫برخــی منابــع مالــی تضییــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابــاغ سیاسـت های کلــی تامین اجتماعــی و حــذف رویکردهــای‬ ‫ســلیقه ای‪/‬عدالت مهــم اســت یــا توســعه؟‬ ‫اکنــون ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰‬هــزار شــهروند ایرانــی بــه دلیــل فقــدان‬ ‫مــدارک هویتــی و نااگاهــی از حقــوق شــهروندی در ایــن نظــام‬ ‫حمایتــی قــرار نگرفته انــد؛ بنابرایــن از حمایت هــای اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی نیــز برخــوردار نمی شــوند‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در برخــی‬ ‫مناطــق زلزل ـه زده‪ ،‬بیــش از شــمار خانواده هــای اســیب دیده در‬ ‫حادثــه‪ ،‬ســکونتگاه ســاخته شــده و ایــن مســاله حاکــی از فقــر‬ ‫اطالعاتــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی نیازمند یک نظام تنظیم گری است‬ ‫یکــی دیگــر از چالش هــای اساســی در ایــن حــوزه‪ ،‬فقــدان نظــام‬ ‫تنظیم گــری در تامیــن اجتماعــی اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در نظــام‬ ‫بانکــی کشــور «بانــک مرکــزی» اســتقالل حرفــه ای و تخصصــی‬ ‫و در حقیقــت مرجعیــت علمــی دارد‪ .‬یــک مدیــر بــرای اســتخدام‬ ‫در ایــن عرصــه بایــد از ایــن ســازمان مرکــزی اعتباربخشــی شــود و‬ ‫کســب مجــوز کنــد‪ .‬ایــن نظــام مرکــزی و در حقیقــت تنظیم گــری در‬ ‫صندق هــای بیمه گــر و تامیــن اجتماعــی وجــود نــدارد‪ .‬گاه نیــز یــک‬ ‫نهــاد بیمه گــر بــا تحمیــل هزینه هــای اقتصــادی ســبب تحمیــل بــار‬ ‫مالــی بــه ســازمان (بــدون محاســبات بیمه ای) می شــود‪ .‬در بنــد «‪»۲‬‬ ‫سیاسـت های کلــی تامیــن اجتماعــی بــه ایــن مســاله پرداختــه شــده‬ ‫اســت؛ کــه بایــد یــک ســازوکار قاعده گــذاری وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فقــدان نظــام چندالیــه تامیــن اجتماعــی هــم بــه عنــوان‬ ‫یکــی دیگــر از چالش هــای ایــن حــوزه بایــد موردتوجــه قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬امــروزه در سراســر دنیــا‪ ۲ ،‬نظــام بیمــه ای شــناخته‬ ‫می شــود؛ نخســت‪ ،‬نظــام حــق بیمــه محــور و دوم‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی مبتنــی بــر مالیــات و منابــع حقوقــی‪ .‬بــا بــروز برخــی‬ ‫چالش هــا ماننــد کمبــود انگیــزه بــرای مشــارکت در تامیــن مالــی‬ ‫هزینه هــای بیمــه ای (بنــا بــر توصیــه بانــک جهانــی و صنــدوق‬ ‫بین المللــی پــول) برخــی کشــورها اعــم از شــیلی‪ ،‬ارژانتیــن و‬ ‫یونــان از ســاختار مبتنــی بــر حمایــت و نظــام دولتــی بــه ســمت‬ ‫خصوصی ســازی رفتنــد و در نهایــت بــا چالــش و تشــدید فقــر‬ ‫مواجــه شــدند و ایــن مســاله موجــب بــروز برخــی شــورش ها در‬ ‫ایــن مناطــق شــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ایــن کشــورها نیــز مجــدد بــه نظــام‬ ‫تعدیل شــده بازگشــته و نظــام چندالیــه طراحــی شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نظــام چندالیــه (ترکیبــی) در الیه هــا (ســطوح) پاییــن‬ ‫از روش مالیات محــور و پــول نفــت بهــره گرفتــه می شــود و در‬ ‫الیه هــای باالتــر اعــم از بیمه هــای مکمــل‪ ،‬مــازاد و مضاعــف‪،‬‬ ‫از نظــام «دی ســی» تبعیــت می شــود‪( .‬در نظــام دی ســی‪،‬‬ ‫حــق بیمــه تعییــن می شــود؛ بیمه شــده بــه میــزان پرداخــت‬ ‫حــق بیمــه‪ ،‬خدمــات دریافــت کــرده و تعهداتــی مبنــی بــر تامیــن‬ ‫نیازهــا نخواهــد بــود‪ ).‬امــروز برخــی کشــورها کــه بــه ســمت‬ ‫خصوصی ســازی حرکــت می کننــد بــه دلیــل مشــکالت اقشــار‬ ‫ضعیــف جامعــه از نظــام تعدیل شــده نیــز بهــره می گیرنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نکتــه در بنــد «یــک» سیاس ـت های کلــی تامیــن اجتماعــی نیــز‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بســیاری از نــرم افزارهــای فیلتــر اینترنــت این قابلیت‬ ‫را دارنــد کــه مانــع از دسترســی کــودکان بــه بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای شــوند‪ .‬حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود‬ ‫کــه‪ ،‬مگــر ایــن بــازی هــا چــه مشــکلی دارنــد؟ بچــه هــا‬ ‫بایــد بــازی کننــد‪ ،‬درســت اســت؟ در پاســخ بــاد گفــت‬ ‫البتــه کــه بــازی کــردن ثمــرات فراوانــی بــرای فرزندانمان‬ ‫دارد‪ .‬بــازی کــردن باعــث ســرگرمی و افزایــش اگاهــی‬ ‫هــای فرزندانمــان مــی شــود‪ ،‬توانایی خوانــدن تصاویر‪،‬‬ ‫نمودارهــا و تحلیــل موضوعــات را بطــور همزمــان بــرای‬ ‫ایشــان فراهــم مــی اورد‪ .‬اگــر یــک کــودک توجــه کمــی‬ ‫بــه اطرافــش داشــته باشــد‪ ،‬بــازی کــردن مــی توانــد‬ ‫موجــب افزایــش تمرکــز وی شــود‪ .‬بهرحــال‪ ،‬دالیــل‬ ‫خوبــی بــرای بســیاری از والدیــن وجــود دارد کــه‪ ،‬از نــرم‬ ‫افزارهایــی جهــت کنتــرل و مســدود کــردن دسترســی‬ ‫فرزندانشــان بــه بــازی هــای رایانــه ای شــوند‪.‬‬ ‫بــازی هــای رایانــه ای فاقــد تحــرک و فعالیــت هــای فیزیکــی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن دنبــال کــردن یــک ورزش همــراه بــا فعالیــت‬ ‫بدنــی کــه باعــث افزایــش اســتقامت فیزیکــی شــود کامــا‬ ‫مفیدتــر خواهــد بــود‪ .‬بــازی هــای رایانــه ای نمــی تواننــد‬ ‫تفکیکــی بــرای ســن کاربــر خــود قائــل شــوند‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل‪ ،‬ممکــن اســت گاهــا شــامل محتوایــی باشــند کــه‬ ‫مناســب شــخص کاربــر نیســت‪ .‬قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت‬ ‫در معــرض خشــونت بســیاری از بــازی هــای مشــهور‪ ،‬مــی‬ ‫توانــد روی احساســات افــراد در هــر ســنی اثــر گــذار باشــد و‬ ‫باعــث کاهــش عواطــف انســانی ایشــان گــردد‪.‬‬ ‫توجــه بــه اســتفاده از نــرم افزارهــای فیلترینــگ بــرای‬ ‫تنظیــم زمــان دسترســی کــودکان بــه بــازی هــای رایانــه ای‪،‬‬ ‫باعــث افزایــش ســامت جســمی فرزندانمــان مــی شــود‪.‬‬ ‫حقیقــت اینســت کــه انجــام ایــن بــازی هــا در حالــت‬ ‫ســاکن انجــام مــی شــود و کامــا در خــاف فعالیــت هــای‬ ‫بدنــی اســت‪ ،‬ایــن خــود دلیلــی محکــم بــرای محدودیــت‬ ‫دسترســی فرزندانمــان بــه اینگونــه بــازی هاســت‪ .‬بــازی‬ ‫هــای رایانــه ای خطراتــی را بــرای ســامتی افــراد بوجود می‬ ‫اورد از جملــه ان هــا مــی تــوان چاقــی‪ ،‬خســتگی چشــم‪،‬‬ ‫مشــکالت عضالنــی و مفصلــی را نــام بــرد‪ .‬البتــه‪ ،‬بــازی‬ ‫هــای غیــر خشــن معمــوال مفیــد هــم هســتند‪ ،‬امــا بــازی‬ ‫کــردن بیــش از حــد همیشــه مضــر اســت‪.‬‬ ‫ضررهــای بــازی کــردن بیــش از حــد تنهــا محــدود بــه‬ ‫مشــکالت جســمی نمــی شــوند‪ .‬بلکــه ممکــن اســت‬ ‫منجربــه مشــکالت روانــی بــرای فــرد از جملــه اعتیــاد‬ ‫بــه بــازی هــای رایانــه ای شــود کــه خــود ایــن امــر‬ ‫زندگــی روزمــره فــرد را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار‬ ‫مــی دهــد‪ .‬خطــر ایــن اعتیــاد منــزوی شــدن فــرد‬ ‫از جامعــه را در پــی خواهــد داشــت کــه تمامــی‬ ‫ارتباطــات و انــرژی او صرفــا محــدود بــه بــازی هــای‬ ‫رایانــه ای مــی شــود‪ ،‬ایــن وضعیــت درحالیســت کــه‬ ‫ایــن انــرژی بایــد صــرف دســتیابی فــرد بــه خواســته‬ ‫هایــش در زندگــی شــود‪ .‬یافتــه هــای دانشــمندان‬ ‫روانشــناس تاکنــون متناقــض و بــی نتیجــه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬امــا در ایــن تناقضــات یــک نقطــه مشــترک‬ ‫وجــود دارد و ان اینکــه‪ ،‬کودکانــی کــه در حــال حاضــر‬ ‫از نظــر بیولوژیکــی تمایــل بــه خشــونت دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫احتمــال بســیار زیــاد تحــت تاثیــر بــازی هــای خشــن‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه تاکنــون هیــچ اتفــاق نظــری بــرای مضــر بــودن ایــن‬ ‫بــازی هــا در ســامت روان وجــود نداشــته اســت‪ .‬ســال ‪،2011‬‬ ‫در کشــور هلنــد‪ ،‬یــک مــرد ‪ 24‬ســاله بــا اســتفاده از ســاح‬ ‫گــرم ‪ 6‬نفــر را در یــک مرکــز تجــاری بــه قتــل رســاند‪ .‬او پیــش‬ ‫از ایــن اقــدام یــک بــازی ویدئویــی خشــن بــازی کــرده بــود‪،‬‬ ‫صحنــه هــای بــازی بســیار شــبیه بــه جنایــت واقعــی بــود کــه‬ ‫در ان مــکان روی داد‪ .‬یکســال قبــل از ایــن حادثــه هولنــاک‪،‬‬ ‫در کشــور فرانســه یــک فــرد کــه در بــازی بصــورت مجــازی بــا‬ ‫چاقــو شــخصیت هــای بــازی را مــی کشــت‪ ،‬در دنیــای واقعــی‬ ‫نیــز ان جنایــت را تکــرار کــرد و یــک فــرد را بــا ضــرب چاقــو بــه‬ ‫قتــل رســاند‪ .‬ســال پیــش از ان نیــز‪ ،‬یــک نوجــوان ‪ 17‬ســاله‬ ‫بــه تقلیــد از یــک بیمــار روانــی در یــک بــازی ویدیویــی خشــن‬ ‫بــا یــک تبــر بــه چنــد نوجــوان حملــه کــرد و ســپس یــک زن‬ ‫میانســال را بــا ضربــات تبــر از پــای دراورد‪.‬‬ ‫ایــا ایــن جنایــات وحشــیانه بدلیــل اثــرات بــازی های خشــن‬ ‫اســت؟ و ایــا ایــن خشــونت بــه ایــن دلیــل ان هــا را مجــذوب‬ ‫خــود مــی کنــد کــه ان هــا ذاتا شــیفته ی خشــونت هســتند؟‬ ‫مــا نمــی دانیــم و البتــه نبایــد از کنــار دالیل اینچنین جنایاتی‬ ‫بــه ســادگی بگذریــم‪ .‬امــا‪ ،‬اگــر قصــد داریــد کــه دسترســی‬ ‫فرزندانتــان را بــه اینچنیــن بــازی هایــی محــدود کنیــد‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد از نــرم افزارهــای فیلترینــگ کمــک بخواهیــد تــا زمانی‬ ‫کــه شــما در منــزل نیســتید بتوانــد فرزندتــان را جهــت عــدم‬ ‫دسترســی بــه چنیــن بــازی هــای خشــنی کنتــرل کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫علت انسداد برخی‬ ‫صفحات مجازی‬ ‫در علی ابادکتول‬ ‫تعهد ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫اشتغال عشایر گلستان‬ ‫گلســتان دادســتان علی ابادکتــول علــت مســدود‬ ‫شــدن برخــی از صفحــات مجــازی در مــاه هــای اخیــر‬ ‫را تشــریح کــرد و گفــت‪ :‬بــا هنجارشــکنان در فضــای‬ ‫مجــازی برخــورد جــدی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرتضــی ذوقــی بــر ضــرورت کنتــرل و اســتفاده‬ ‫بهینــه از فضــای مجــازی تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫فعالیــت در فضــای مجــازی را یــک امــر شــخصی و‬ ‫بعضــا ً خانوادگــی پنداشــته و بــا ایــن تصــور کــه رعایــت‬ ‫هنجارهــای اخالقــی در ایــن فضــا ضــرورت نــدارد‬ ‫انتشــار هــر نــوع پســت و تولیــد محتــوی در ان را ازاد‬ ‫مــی داننــد حــال انکــه اینگونــه نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه خطــرات هنجارشــکنی و عــدم‬ ‫پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی در فضــای مجــازی در‬ ‫مواقعــی بیــش از ســطح شــهر تبعــات منفــی دارد‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا ً بــا چنیــن مــواردی بــر اســاس قانــون‬ ‫برخــورد جــدی مــی شــود و بســتن برخــی صفحــات‬ ‫مجــازی در مــاه هــای اخیــر ناشــی از همیــن عــدم‬ ‫پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان علی ابادکتــول بــا تاکیــد بــر اینکــه رعایــت‬ ‫حجــاب اســامی در کشــورمان قانــون محســوب شــده‬ ‫و تخطــی از قانــون نیــز بالتبــع جــرم محســوب مــی‬ ‫شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬رعایــت قانــون و در کنــار ان پیــروی‬ ‫از اصــول اخالقــی و شــهروندی در جامعــه یــک وظیفــه‬ ‫همگانــی اســت و نبایــد ذکــر برخــی مــوراد‪ ،‬نظــم و‬ ‫امنیــت عمومــی و اخالقــی جامعــه را بــر هــم زد‪.‬‬ ‫ذوقــی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه در هفتــه هــای اخیــر‬ ‫عــده ای از جوانــان تاثیــر برنامــه هــای شــبکه هــای ماهــواره‬ ‫ای و فضــای مجــازی اقــدام بــه بــروز رفتارهــای خــارج از‬ ‫عــرف و دون شــخصیت جــوان ایرانــی و اســتفاده از البســه و‬ ‫پوشــش نامناســب و رفتارهای هنجارشــکنانه کردند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایــن رفتارهــا بــه هیــچ عنــوان مــورد تائیــد جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫خط و نشان دادستان علی ابادکتول‬ ‫برای مخالن امنیت‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه برخــی هنجارهای اخالقــی در تمامی‬ ‫جوامــع مشــترک بــوده و تعریــف یکســانی دارنــد امــا‬ ‫برخــی اصــول و قواعــد اخالقــی در تبصــره ایــن قواعــد‬ ‫همگانــی قــرار دارنــد کــه افــراد جامعــه بایــد بــه انهــا‬ ‫پایبنــد باشــند‪ ،‬بــا اشــاره بــه تحلیــل برخــی افــراد مبنــی‬ ‫بــر اینکــه بدحجابــی چــه ضــرری بــرای ســایر افــراد دارد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬حجــاب نشــانه عفــاف اســت و ایــن دســت‬ ‫تحلیــل هــا و مطــرح کــردن مطالــب چالشــی منبعــث‬ ‫از تفکــرات و خروجــی هــای اتــاق فکرهایــی اســت کــه‬ ‫بخــش اعظــم هزینــه ان را کشــورهایی ماننــد عربســتان‬ ‫ســعودی بــا هــدف نابــودی اینــده‪ ،‬هویت و عفاف نســل‬ ‫جــوان تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان علی ابادکتــول‪ ،‬رعایــت هنجارهــای اخالقــی در‬ ‫جامعــه را یــک ضــرورت دینــی‪ ،‬اخالقــی و عرفی دانســت و‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬بــه طــور قطــع حجــاب یــک مســئله شــخصی‬ ‫اســت و تعییــن نــوع ان در دســت فــرد اســت امــا اینکــه‬ ‫یــک نفــر عنــوان کنــد مــن حجابــم را رعایــت نمی کنم بقیه‬ ‫بــه مــن نــگاه نکننــد حرفــی عوامانــه و شــبیه بــه همــان‬ ‫ماجــرای ســوراخ کــردن کشــتی اســت‪ ،‬از طرفــی ازاد کــردن‬ ‫حجــاب ماننــد ایــن اســت کــه در احــکام شــرعی و دینــی‬ ‫تعبــد نداشــته باشــیم‪ .‬بــه عنــوان مثــال شــرب خمــر در‬ ‫جامعــه ازاد باشــد و هــر کســی می خواهــد علنــا ًمشــروب‬ ‫بخــورد و هــر کســی نمی خواهــد پرهیــز کنــد‪ .‬اگــر حجــاب‬ ‫ایــن گونــه ازاد باشــد‪ ،‬پــس در همــه احــکام شــرعی بایــد‬ ‫ایــن ازادی را قائــل باشــیم‪.‬‬ ‫ذوقــی بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیت مــردم خط قرمز دســتگاه‬ ‫قضــا اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا برهم زننــدگان و مخالن نظم‬ ‫و اســایش مــردم بــه شــدت برخــورد مــی شــود‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫فکــر مــی کننــد با تیراندازی شــبانه در ســطح شــهر یــا ایجاد‬ ‫ارعــاب بــا ســاح ســرد و تهدیــد مــردم مــی تواننــد امنیــت و‬ ‫ارامــش مــردم را بــر هــم زده و زمینــه ناامنــی را فراهم کنند‬ ‫ســخت در اشتباه هستند‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬بــا ایجــاد ‪۱۰۰‬‬ ‫فرصــت شــغلی‪ ،‬تعهــد اشــتغالزایی امســال جامعــه عشــایری اســتان بــه طــور کامــل‬ ‫محقــق شــد‪.‬‬ ‫احمــد پرتانــی تعهــد اشــتغال ســالجاری حــوزه عشــایری گســتان را شــامل ‪ ۴۰‬نفــر در‬ ‫گنبــدکاووس و ‪ ۶۰‬نفــر در مراوه تپــه اعــام کــرد و اظهارداشــت‪ ۵۰ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی از محــل منابــع داخلــی بانــک کشــاورزی بــا عنــوان دامــدار کارت بــرای اشــتغال‬ ‫ایــن افــراد در طــرح زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز توســط بانــک کشــاورزی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افــراد بــا داشــتن دفترچــه عشــایری می تواننــد تــا ســقف ‪ ۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫از بانــک کشــاورزی تســهیالت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر گلســتان بــا اشــاره بــه وجــود‬ ‫کمتریــن انحــراف (حــدود ‪ ۲‬درصــد) در جامعــه عشــایری گلســتان در مقایســه بــا ســایر‬ ‫اســتان ها‪ ،‬گفــت‪ :‬از مجمــوع چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار عشــایری اســتان فقــط حــدود ‪۸۰‬‬ ‫نفــر از انــان پروانــه چــرای دام ندارنــد کــه مهمتریــن دالیــل ان باطــل شــدن پروانــه بــه‬ ‫دلیــل فــوت پــدر خانــواده و یــا انجــام نشــدن مراحــل انتقــال مجــوز اســت‪.‬‬ ‫وی ســه رکــن اصلــی زندگــی عشــایری را انســان‪ ،‬دام و مرتــع برشــمرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫حفــظ دام در شــرایط فعلــی درگیــری اســتان بــا خشکســالی و کاهــش علوفــه قابــل مصــرف‬ ‫دام در مراتــع‪ ،‬اولویــت اداره کل امــور عشــایر اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر گلســتان گفــت‪ :‬جمعیــت عشــایری‬ ‫اســتان چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار بــا بیــش از ‪ ۲۳‬هــزار نفــر ســکنه اســت که ‪ ۵۰‬درصــد این خانوارها‬ ‫عشــایر بومــی ترکمــن و بقیــه عشــایر اســتان های خراســان رضــوی‪ ،‬شــمالی و ســمنان هســتند‪.‬‬ ‫عشــایر گلســتان اعــم از بومــی و کوچنــده در مجمــوع ‪ ۷۶۰‬هــزار راس دام بــرای پــرورش‬ ‫در اختیــار دارنــد کــه در ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از مراتــع گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه در‬ ‫شــرق اســتان مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۷۶۵‬تــن گوشــت قرمــز‪ ۶۰۰ ،‬تــن پشــم و ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۴۹‬تــن شــیر در کنــار‬ ‫محصــوالت صنایــع دســتی از جملــه تولیــدات جامعــه عشــایری اســتان گلســتان در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تاثیر ویژه ای دانشگاه فنی و‬ ‫‪-‬حرفه ای بر تجاری سازی علم‬ ‫تخصیص اعتبار ‪ ۲۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان دولت به عشایر‬ ‫رتبه اول کمیته امداد‬ ‫در بخش نوغان داری در کشور‬ ‫رییــس دانشــگاه فنــی و حرفـه ای کشــور گفــت‪ :‬ماموریــت ایــن مرکــز‬ ‫اموزشــی ان از نظــر ســاختار و نــوع امــوزش بــا ســایر دانشــگاه ها‬ ‫متفــاوت اســت و عملکــرد ان تاثیــرات ویــژه ای بــر کارافرینــی و‬ ‫تجاری ســازی علــم دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عرفــان خســرویان افــزود‪ :‬تــاش‬ ‫ســازمان مرکــزی دانشــگاه فنــی و حرفــه ای پایدارســازی منابــع‬ ‫دانشــگاه بــرای رشــد و ارتقــای هــر چــه بهتــر مراکــز اســتانی اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان با اشــاره به ضرورت تناســب بین جذب دانشــجو‬ ‫و بــازار کار گفــت‪ :‬نیازســنجی ضــرورت امــروز دانشــگاه اســت و از ایــن‬ ‫طریــق می تــوان ایــن تناســب را برقــرار کــرد‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه اظهار داشــت ‪ :‬حمایت از علم و دانشــگاه های‬ ‫فعــال در عرصــه مهارت امــوزی یکــی از وظایــف و رســالت های مهــم‬ ‫اســتانداری اســت و مــا خــود را موظــف بــه حمایــت از دانشــگاه فنــی‬ ‫و حرفـه ای می دانیــم‪.‬‬ ‫منصور غفاری سرپرســت دانشــگاه فنی حرفه ای گلســتان با اشــاره‬ ‫بــه ظرفیــت اموزشــی مهــارت محــور‪ ،‬کارگاه و ازمایشــگاه های بــه روز‬ ‫و تخصصــی‪ ،‬کادر اموزشــی و اعضــای هیــات علمــی توانمنــد‪ ،‬مهــارت‬ ‫امــوزی‪ ،‬تبدیــل علــم بــه ثــروت‪ ،‬کارافرینــی‪ ،‬اشــتغالزایی و گفــت‪:‬‬ ‫رویکــرد ایــن دانشــگاه در گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت متشــکل از اقــوام و مذاهــب مختلــف در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری‬ ‫و هــزار و ‪ ۷۵‬روســتا دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۱۵ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار در ســفر دوم تیرمــاه هیــات دولــت بــه اســتان‬ ‫بــرای بهبــود شــرایط عشــایر ایــن اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا قلــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار؛ ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای اجــرای پــروژه هــای مختلــف در ایل راه هــا‬ ‫و خریــد ماشــین االت راهســازی‪ ۶۰ ،‬میلیــارد تومــان بــرای تامیــن‬ ‫اب اشــامیدن مــورد نیــاز عشــایر و ‪ ۵۵‬میلیــارد تومــان بــرای ســایر‬ ‫اقدامــات زیربنایــی هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تخریــب و تصــرف ایــل راه هــا از دغدغــه هــای‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی اســت کــه بــا ایــن اعتبــار بســیاری از‬ ‫مشــکالت ایــن قشــر تولیــد کننــده برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫قلــی پــور‪ ،‬خشکســالی و کمبــود منابــع اب را از دیگــر دغدغه هــای‬ ‫عشــایر خراســان شــمالی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ابرســانی ســیار بــه‬ ‫عشــایر اســتان بــا بیــش از ‪ ۱۰‬دســتگاه تانکــر انجــام مــی شــود که نیاز‬ ‫اســت تــا بــا ایــن اعتبــار چنــد دســتگاه تانکــر دیگــر خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اب مــورد نیــاز ‪ ۸۰۰‬هکتــار از زمین های کشــاورزی‬ ‫ایــن منطقــه بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه تامین می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن اســتان یــک میلیــون و ‪ ۹۷۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک وجــود دارد کــه شــامل یــک میلیــون و ‪ ۶۶۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۳۰‬راس گوســفند و بــره و مابقــی بــز و بزغالــه اســت ‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گفت‪:‬کمیتــه امــداد در‬ ‫بخش نوغان داری و ابریشم رتبه اول را دارد و حرف اول را میزند‪.‬‬ ‫ســید مرتضــی بختیــاری در بازدیــد از توتســتان مجتمــع اقتصــادی‬ ‫امــداد افــزود‪:‬در ســالجاری کمیتــه امــداد در تولیــد پیلــه و نــخ‬ ‫ابریشــم ‪ 200‬تــن تولیــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪:‬طــی تفاهــم نامــه با جهادکشــاورزی قــرارداد نزدیک‬ ‫بــه ‪ 200‬هــزار شــغل در ایــن زمینــه منعقد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪:‬یکــی از ســند افتخاراتــی کــه کمیتــه امــداد در کنــار‬ ‫توانمنــد کــردن جامعــه هــدف خــود نقــش دیگــری در جامعــه و در‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی نشــان مــی دهد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪:‬فــرش کمیتــه امــداد ثبــت جهانــی شــده وفــرش‬ ‫کمیتــه بــا لوگــوی احســان در جهــان مشــتری دارد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امام خمینــی(ره) گفت‪:‬مواردی کــه در طول‬ ‫برنامــه پنــج ســال ششــم در دولــت مربــوط بــه کمیتــه امداد اســت‬ ‫ایــن برنامــه هــا در برنامــه پنــج ســال ششــم در هیــات امنــا امــداد‬ ‫نیــز تصویــب شــده کــه مجتمــع اقتصــادی موظــف اســت نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 200‬طــرح اشــتغالی ایجــاد کنــد کــه ما بتوانیم جامعــه هدف را‬ ‫در مقصــد خودکفایــی از تحــت پوشــش کمیتــه امــداد خارج کنیم‬ ‫ایــن ماموریــت مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امداد اســت ‪.‬‬ ‫زیارت روستای پایلوت‬ ‫گردشگری می شود‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا ابــزار قهــری هــم کــه شــده موانــع توســعه گردشــگری‬ ‫روســتای زیــارت گــرگان را بــر مــی داریــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در جمــع نماینــدگان مــردم روســتای تاریخــی و گردشــگری زیــارت گــرگان و مدیــران‬ ‫دســتگاههای اجرایــی اســتان گفــت‪ :‬بــا رونــق گردشــگری زیــارت جلــوی ســاخت وســاز غیــر مجــاز‬ ‫در روســتا گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬زیــارت مواهــب خــدادادی ماننــد جنــگل‪ ،‬ابشــار‪ ،‬رودخانــه ‪ ،‬کوهســتان و ابگــرم‬ ‫دارد ولــی متاســفانه اقــدام قابــل توجهــی در حــوزه گردشــگری ان انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬اگــر مــی خواهیــم ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بــرای‬ ‫همیشــه در ایــن منطقــه متوقــف شــود ‪ ،‬بایــد ظرفیــت گردشــگری زیــارت توســعه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دســتگاه قضایــی بــا ســاخت و ســاز غیرمجــاز برخــورد مــی کنــد ولــی همزمــان‬ ‫تامیــن منافــع اهالــی روســتا را نیــز دنبــال مــی کنیــن و موانــع گردشــگری روســتا را مرتفــع خواهیــم‬ ‫کــرد و حتــی در صــورت نیــاز بــا ابــزار قهــری ایــن کار را انجــام مــی دهیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی تاکیــد کــرد‪ :‬دســتگاه قضــا تمــام قــد در کنــار مــردم روســتای زیــارت گــرگان بــرای احیــای‬ ‫ظرفیت هــای فــراوان در بخــش اشــتغالزایی نظیــر گردشــگری ‪،‬کشــاورزی و دامپــروری اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قــوه قضاییــه در گلســتان گفــت‪ :‬در جلســه امــروز بــا حضــور اعضــای شــورا و دهیــار‬ ‫زیــارت و مدیــران دســتگاه هــای متولــی ‪ ،‬موانــع مطــرح و مقــرر شــد دســتگاه هــای اجرایــی یــک برنامــه‬ ‫مــدون بــرای توســعه گردشــگری تدویــن و بــازه زمانــی بــرای پیشــبرد ان بــه مــا اعــام کننــد‪.‬‬ ‫اســیابی تاکیــد کــدد‪ :‬در یکســال گذشــته علیرغــم وعــده هــای مدیــران متولــی اقدامــی بــرای‬ ‫گردشــگری زیــارت انجــام نشــده اســت امــا مــا در دادگســتری اســتان پیگیریــم تــا هــر چــه زودتــر‬ ‫اقــدام عملــی اغــاز شــود‪.‬‬ ‫تعییــن تکلیــف اراضــی مســتثنیات‪ ،‬کمــک بــه توســعه دامپــروری‪ ،‬ســاماندهی و همایــت از‬ ‫بانــوان نانــوای ســنتی در زیلــرت‪ ،‬کمــک بــه راه انــازی مراکــز بومگــردی‪ ،‬زیرســازی جــاده دسترســی‬ ‫بــه ابشــار زیــارت از جملــه درخواســت هــای نماینــدگان زیــارت گــرگان در جلســه امــروز بــود‪.‬‬ ‫جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــا محــور رفــع موانــع اشــتغال و گردشــگری روســتای زیــارت‬ ‫گــرگان بــا حضــور نماینــدگان اهالــی روســتای زیــارت و مدیــران دســتگاه هــای لجرایــی در‬ ‫دادگســتری اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اعتبار دفترچه های بیمه‬ ‫سالمت تا مهر ‪1401‬‬ ‫تمدید شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گلســتان مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان گلســتان از تمدیــد اعتبــار دفترچه هــای بیمــه ســامت‬ ‫همگانــی تــا پایــان مهــر مــاه ســال جــاری بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی گفــت‪ :‬تمامــی افــراد فاقــد هرگونــه پوشــش بیمــه درمــان پایــه‪ ،‬بــرای بهره‬ ‫منــدی از مزایــای پوشــش بیمـه ای ســازمان بیمــه ســامت ایــران و همچنیــن کاهــش پرداختــی‬ ‫در هنــگام بیمــاری مــی تواننــد در اســرع وقــت بــا مراجعــه بــه ســامانه شــهروندی ایــن ســازمان به‬ ‫نشــانی ‪ www.bimehsalamatiranian.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی از متقاضیــان خواســت بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان طــرف قــرارداد‪ ،‬تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫ســامت قــرار گیرنــد و افــزود‪ :‬همچنیــن پوشــش بیمــه ای بــرای ســه دهــک نخســت جامعــه‬ ‫رایــگان اســت و تخفیــف ‪ ۹۰‬درصــدی بــرای دهــک چهــارم‪ ،‬تخفیــف ‪ ۷۵‬درصــدی بــرای دهــک‬ ‫پنجــم و ششــم و تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــدی بــرای دهــک هــای هفتــم و هشــتم اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در حال حاضر تخصیص پوشــش بیمه‬ ‫ای رایــگان بــا انجــام ارزیابــی وسع(قرارداشــتن در دهــک درامــدی یــک تــا ســه ) انجــام مــی شــود ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت ایــران بــه جهــت رفــاه حــال افــراد فاقــد پوشــش بیمــه درمانــی در مــواردی کــه دهــک‬ ‫درامــدی متقاضــی پوشــش بیمـه ای مشــخص نشــده و یــا نســبت بــه دهــک درامدی خود معترض باشــد‬ ‫در مــوراد اورژانســی اقــدام بــه اختصــاص پوشــش بیمــه رایــگان بــه صــورت ســه ماهــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫حســینی در ادامــه بــه جزئیــات تمدیــد دفترچــه بیمــه ســامت اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اوج گیــری دوبــاره ویــروس منحــوس کرونــا بــه منظــور پیشــگیری از تجمــع بیمــه شــدگان‬ ‫بــرای تمدیــد پوشــش بیمــه ای در دفاتــر پیشــخوان‪ ،‬پوشــش بیمــه ای بیمــه شــدگان صنــدوق‬ ‫روســتائیان تــا پایــان ســال و بیمــه ســامت همگانــی تــا پایــان مهــر مــاه ســالجاری بــه صــورت‬ ‫سیســتمی تمدیــد اعتبــار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیمــه شــدگان مــی تواننــد بــا شــماره گیــری کــد دســتوری ‪ * ۱۶۶۶#‬از تاریــخ‬ ‫اعتبــار بیمــه خود اگاه شــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫باید استفاده از اموزش در فضای مجازی‬ ‫جدی گرفته شود‬ ‫عضــو هیــات علمــی روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه ازاد واحــد گنبــدکاووس گفت‪:‬بــه کــودک‪،‬‬ ‫نوجــوان‪ ،‬جــوان و حتــی بزرگســاالن و افزایــش ســواد رســانه ای‪،‬با امــوزش فرهنــگ اســتفاده صحیــح از‬ ‫فضــای مجــازی تهدیدهــا را حداقــل رســانده و فرصــت اســتفاده از ایــن فضــا را بــه حداکثــر خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی حســینایی اظهــار داشــت‪ :‬در برابــر فضــای مجــازی و مقابلــه بــا‬ ‫اســیب ها و صدمــات ان بــا واکســینه ســازی نوجوانــان و جوانــان و بــا امــوزش درســت و تقویــت‬ ‫مبانــی اعتقــادی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتفاده روزافــزون از فنــاوری ارتباطــی‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و فضــای مجــازی بــا شــیوع ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬و ایجــاد محدودیــت هــای ناشــی از ان‪ ،‬بــا‬ ‫ســرعتی ویــژه همــه گــروه هــای ســنی خانــواده هــا کــه از طلــوع افتــاب تــا ســیاهی شــب یــار ایــن‬ ‫فضــا بودنــد درگیــر فرصت هــا و تهدیدهــای بســیاری کــرد‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان‪ ،‬فضــای مجــازی مــی توانــد بــا مدیریتــی درســت‪ ،‬ابــزاری کنترلــی بــرای‬ ‫تربیــت‪ ،‬ایمنــی‪ ،‬مراقبت هــای جســمی‪ ،‬توانایــی نقــد محتــوا‪ ،‬کســب مهــارت و مســئولیت پذیری‬ ‫اجتماعــی بــرای خودشــکوفایی باشــد امــا اگــر مدیریــت درســتی نداشــته باشــد اعتیــاد اینترنتــی‪،‬‬ ‫شــکاف بیــن نســل هــا‪ ،‬هنجــار شــکنی‪ ،‬بــروز اختــاالت شــخصیتی‪ ،‬کاهــش ارتباطــات اجتماعــی در‬ ‫دنیــای واقعــی‪ ،‬ســوء اســتفاده هــای جنســی‪ ،‬ســردی روابــط خانوادگــی‪ ،‬شــبهات فکــری ‪ -‬اعتقــادی‪،‬‬ ‫تجــاوز بــه حریــم شــخصی‪ ،‬اعتیــاد و طــاق زوجیــن را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حســینایی اظهارداشــت‪ :‬بــا ارائــه جــذاب و زیبــای اطالعــات در فضــای مجــازی افــراد تحــت تاثیــر ان قرار‬ ‫مــی گیرنــد و در مــواردی عقایــد‪ ،‬ارمــان هــا‪ ،‬باورهــا و ایــده هــای منتشــر شــده بــا ویژگــی هــا‪ ،‬توانایــی هــا‬ ‫و هویــت فــرد همخــوان نیســت کــه ان صــورت خودبیگانگــی را بــه همــراه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد‪ :‬فضــای مجــازی در تعامــل اجتماعــی فعــال و ســازنده افــراد‬ ‫می توانــد نقــش داشــته باشــد از جملــه بــا مباحــث گفتگوهــای دونفــره و تاالرهــای گفتگــو بــه طــور‬ ‫کلــی نحــوه تعامــل و ارتبــاط بــه شــکل هــا‪ ،‬انــواع و اقســام مختلــف عملــی امــوزش داده شــود و‬ ‫همچنیــن در فضــای مجــازی بــا ارائــه الگوهایــی بــرای الگوبــرداری افــراد کــه بتواننــد تعامــل اجتماعی‬ ‫را از انهــا یــاد گرفتــه و در زندگــی خــود اســتفاده کننــد کــه البتــه ایــن مــوارد نیــاز بــه برنامه ریــزی هــا و‬ ‫مدیریــت متولیــان فرهنگــی بــرای امــوزش درســت اســتفاده از فضــای مجــازی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تهدیدهــای فضــای مجــازی ماننــد نظــارت نداشــتن بــر فرســتنده و گیرنــده افــزود‪:‬‬ ‫هرکســی مــی توانــد اطالعاتــی را در فضــای مجــازی بــرای دریافــت افــراد ارئــه و نشــر دهــد کــه‬ ‫می توانــد تهدیــد کننــده و اســیب زا باشــد کــه در ایــن شــرایط خانــواده هــا بایــد بیشــتر بــر فعالیــت‬ ‫فرزنــدان خــود در ایــن فضــا نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫حســینایی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬فضــای مجــازی در تغییــر هویــت‪ ،‬نگــرش و ســبک زندگــی فرزنــدان از جملــه‬ ‫در ســبک زندگــی ســالم و ناســالم و هویــت صحیــح و یــا منفــی کــودکان و نوجوانــان نقــش ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی روانشناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه ازاد واحــد گنبــدکاووس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اســیب هــای فراوانــی در فضــای مجــازی از جملــه اعتیــاد رایانــه ای‪ ،‬اعتیــاد بــه گوشــی تلفــن همــراه‬ ‫و اعتیــاد اینترنتــی را بــه همــراه دارد کــه منجــر بــه اســیب هــای اجتماعــی چــون اعتیــاد بــه مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬طــاق‪ ،‬ارتباطــات نامشــروع‪ ،‬خیانــت‪ ،‬روابــط فــرا زناشــویی و جنســی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬اگــر بــا امــوزش درســت از فضــای مجــازی اســتفاده نکنیــم ایــن اســتفاده قطعــا‬ ‫بــه تهدیــد تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‏تقدیر از تالش های جهادی‬ ‫پلیس در رابطه با موضوع‬ ‫عفاف و حجاب‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شهرســتان بجنــورد بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه حکومــت اســامی ریشــه در حکومــت‏اهل بیــت علیهــم الســام‬ ‫دارد‪ ،‬از اقدامــات جهــادی و بی منــت پلیــس در رابطــه باحجــاب و عفــاف و‬ ‫برخــورد بــا هنجارشــکنان‏اجتماعــی تقدیــر و تشــکر کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین»رضا‬ ‫نــوری» در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه بــا‏تاکیــد بــر اینکــه مــردم در‬ ‫جامعــه دینــی بایــد بــه موضــوع حجــاب و عفــاف حســاس باشــند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مــردم عزیــز در کنــار مســئوالن‏امــر بــه معــروف و نهی از منکــر را به صورت‬ ‫مســتمر مــورد توجــه قــرار داده و دولــت اســامی نیــز بایــد درزمانــی که نیاز‬ ‫بــود‏برخــورد کند‏‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه اســام هرگــز اجــازه نــداده تا وارد حریــم خصوصی افراد‬ ‫شــویم‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن بــه ان معنــی نیســت کــه در ایــن‏رابطــه بی تفــاوت‬ ‫باشــد بلکــه بایــد بــا افــرادی کــه درملاعــام اقــدام بــه بدحجابــی و ترویــج‬ ‫بی بندوباریمی کننــد برخــورد کنــد‏‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد بــا تاکیــد بــر اینکــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع‬ ‫دســتگاه های زیــادی مســئولیت دارنــد‪ ،‬فقــط پلیــس بیش تریــن‏تــاش‬ ‫را ان هــم بــه صــورت جهــادی انجــام می دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حاکــم اســامی‬ ‫بــرای اســام و جامعــه بایــد تدبیــر کنــد زیــرا‏حکومــت اســامی ریشــه در‬ ‫حکومــت اهل بیــت علیهــم الســام دارد‏‪.‬‬ ‫دستبند پلیس فتا بر دستان‬ ‫عامل انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫افراد در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فردی کــه تصاویر‬ ‫خصوصــی افــراد در فضــای مجــازی و هتــک حیثیــت علیــه‬ ‫ان هــا در‏فضــای مجــازی می کــرد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «یوســف‬ ‫شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــردی در فضــای‬ ‫مجــازی بــا انتشــار تصاویــر خصوصــی اقــدام بــه هتــک حیثیــت و‬ ‫‏نشــر اکاذیــب علیــه وی کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬بــا انجــام رصــد‬ ‫مــداوم فضــای ســایبری و اشــرافیت خوبــی کــه داشــتند‬ ‫موفــق شــدند فــردی ‏موردنظــر را شناســایی و در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه وی را دســتگیر کننــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه متهــم درنهایــت بعد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضایــی‏معرفــی‬ ‫شــد‪ ،‬از شــهروندان عزیــز خواســت تــا در فضــای مجــازی اخــاق‬ ‫اســامی و ادب را رعایــت کــرده و بــه محــض اطــاع و یــا‏مشــاهده‬ ‫این گونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫مسیر خودکفایی‪ ،‬ارزاوری و اشتغال‬ ‫با تکمیل چرخه تولید میگو‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر بــا روی اوردن بــه توســعه ابــزی پــروری بــه یکــی از اســتان های برتــر‬ ‫پــرورش میگــو در کشــور تبدیــل شــده کــه فراهــم اوردن مقدمــات الزم بــرای تکمیــل چرخــه تولیــد‪،‬‬ ‫عــاوه بــر خودکفایــی در ایــن بخــش میــزان برداشــت ایــن ابــزی را افزایــش خواهــد داد و مســیر‬ ‫ارزاوری و ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد را همــوار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه شــیالت گلســتان بــا بهره بــرداری از مجمــوع ‪ ۲‬فــاز در مجتمــع‬ ‫میگــو گمیشــان بــه مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار طــی برنامــه ای تــا افــق ‪ ،۱۴۰۴‬ســاالنه افــزون بــر ‪۱۷‬‬ ‫هــزار تــن میگــو تولیــد و بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالر بــرای کشــور ارزاوری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وجــود نیــروی کار کافــی و بومــی در کنــار همجــواری بــا دریــای خــزر فرصــت مناســبی فــراروی‬ ‫اهالــی و مدیــران گلســتان قــرار داده تــا بــا فراهــم اوردن مقدمــات الزم بــرای تکمیــل چرخــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬عــاوه بــر خودکفایــی در ایــن حــوزه‪ ،‬میــزان برداشــت ایــن ابــزی را افزایــش داده و زمینــه‬ ‫اشــتغال و رونــق در اســتان را فراهــم اورنــد‪.‬‬ ‫پــرورش میگــو در خطــه گلســتان از دهــه ‪ ۷۰‬اغــاز شــد و اجــرای طــرح بــزرگ پــرورش میگــو در‬ ‫گمیشــان پــس از مطالعــه و ایجــاد بخشــی از زیرســاخت هــا از جملــه اجــرای انتقــال اب خــزر‬ ‫از ســواحل ایــن شهرســتان بــه محــل پــرورش و زهکشــی اراضــی‪ ،‬از ســال ‪ ۹۰‬در ‪ ۷۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی شــوره زار منطقــه مــرزی و محــروم عملیاتــی و در همیــن ســال ‪ ۱۴۰‬تــن محصــول از مــزارع‬ ‫زیرپوشــش برداشــت شــد کــه ‪ ۱۰۲‬تــن ان بــه کشــورهای اروپایــی و عربــی صــادر شــد‪.‬‬ ‫ثمربخــش بــودن پــرورش میگــو در گمیشــان بــرای نخســتین ســال‪ ،‬ترغیــب دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫اســتانی را بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه کشــاورزی طبــق ســند امایــش دوچنــدان کــرد‬ ‫و بــه مــرور طــی یــک دهــه اخیــر بــا جــذب اعتبــارات دولتــی بــرای ایجــاد زیرســاخت هــا در حوزه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه خــط انتقــال اب از دریــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬صنایــع فــراوری و بســته بنــدی در شــهرکها از‬ ‫جملــه گمیشــان‪ ،‬اکنــون ظرفیــت پوشــش اجــرای ایــن طــرح در مرحلــه اول بــرای امــاده ســازی و‬ ‫ســرمایه گــذاران در فضایــی بــه مســاحت چهــار هــزار هکتــار فراهــم اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬اتحــاد شــرکت های تعاونــی و ایجــاد زنجیــره تولیــد در صنایــع وابســته و‬ ‫تبدیلــی می توانــد بــه توســعه اشــتغال در زمینــه پــرورش میگــو کمــک کنــد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای افزایش سطح کشت مزارع میگو به ‪ ۲۸‬هزار هکتار‬ ‫علــی محمــد زنگانــه اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از ظرفیــت هــای اســتان‪ ،‬مجتمــع پــرورش میگــوی‬ ‫گمیشــان اســت کــه بایــد در افــق برنامه ریــزی شــده ان را تــا ســطح ‪ ۲۸‬هــزار هکتــار ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا ارتقــای بهــره وری و حمایــت از مجتمــع پــرورش میگــوی گلســتان‬ ‫اســت افــزود‪ :‬بایــد از پــرورش دهنــدگان ایــن عرصــه پشــتیبانی الزم صــورت گیــرد تــا کم تریــن نیــاز‬ ‫تقدیر از اقتدار‪،‬‬ ‫بصیرت و عملکرد‬ ‫فرماندهی انتظامی شیروان‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان شــیروان در دیــدار تعاملــی‬ ‫بــا فرمانــده و جمعــی از کارکنــان انتظامــی ایــن شهرســتان‏از اقتــدار‪،‬‬ ‫بصیــرت و عملکــرد پلیــس در پیشــگیری از جرائــم تقدیــر کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫«خوش خــو» دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان شــیروان در‬ ‫ایــن دیــدار بــا گرامــی‏داشــت یــاد و خاطــره شــهدای عرصــه نظــم و‬ ‫امنیــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ 4‬مــاه اول ســال جــاری شــاهد ســازش و‬ ‫عــدم مراجعــه‏شــهروندان و تشــکیل پرونــده قضایــی نســبت به ســال‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫گذشــته را بــه دســتگاه قضــا شــاهد بودیـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن میــان‪ ،‬تالش هــای چشــمگیر کارکنــان‬ ‫انتظامــی ســتودنی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬عزیــزان مــا در‏فرماندهــی انتظامــی به‬ ‫صورتشــبانه روز درصــدد ایجــاد امنیــت و ارامش ملت هســتند و ان طور‬ ‫کــه شــاهد بودیــم پلیــس‏شــیروان بــه نحــو احســنت بــا رصــد اطالعاتــی‬ ‫و ســایبری و پیشــگیری وضعــی از رخــداد جرائــم پیشــگیر کــرده و بــا بــه‬ ‫رهــم‏زننــدگان نظــم و امنیــت نیــز قاطعانــه برخــورد می کنــد‏‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شــیروان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ظرفیــت درک‬ ‫بــاال و بهره گیــری از عوامــل محیطــی و پیرامونــی‪ ،‬قــدرت‏پیش بینــی و‬ ‫مدیریــت فوریت هــای زمانــی توســط شــخص فرمانــده شهرســتان و‬ ‫روحیــه فــداکاری و ایثارگــری کارکنــان انتظامــی‏ازجمله دالیل موفقیت‬ ‫در مهــار فرصت طلبــان در ایــن شهرســتان می باشـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫را بــه بخــش دولتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افــزود‪ :‬تشــکیل‬ ‫شــرکت های تعاونــی بومیــان‪ ،‬ایثارگــران‬ ‫و کارمنــدان و ارائــه مــزارع پــرورش میگــو‬ ‫می توانــد نقــش موثــری در اقتصــاد‬ ‫مــردم منطقــه و اســتان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان‬ ‫هــم بــا اعــام رضایــت از رونــد پــرورش‬ ‫میگــوی اســتان در ســال جــاری گفــت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۰۰‬درصــد مــزارع پــرورش‬ ‫میگــوی گمیشــان بــا رعایــت کامــل نــکات‬ ‫بهداشــتی و نظــارت دامپزشــکی اســتان‪،‬‬ ‫ابگیــری شــده کــه امیدواریــم برداشــت‬ ‫خــوب و پربرکتــی پیش رو داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری افــزود‪ :‬امســال بــه عنــوان دوازدهمیــن ســال پــرورش میگــو در اســتان‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۶۱‬میلیــون قطعــه بچــه میگــو در ‪ ۱۰۰‬مزرعــه و هــزار و ‪ ۹۵‬اســتخر بــا ســطح مفیــد هــزار و ‪۵۴۲‬‬ ‫هکتــار در مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان ذخیــره ســازی شــد کــه پیش بینــی مــی شــود از ‪۱۵‬‬ ‫شــهریور مــاه برداشــت محصــول میگــوی اســتان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲.۵‬برابری تولید میگو در گلستان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال ‪ ۲.۵‬برابــر ســال گذشــته میگــو در گلســتان تولیــد خواهــد شــد پیــش بینــی‬ ‫کــرد امســال چهــار هــزار تــن میگــو در اســتان تولیــد شــود کــه ایــن رقــم ‪ ۲.۵‬برابــر ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان بــا اشــاره بــه صــادرات ‪ ۸۰‬درصــد میگــوی تولیــدی اســتان‬ ‫بــه خــارج از کشــور یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته حــدود ‪ ۹۰۰‬تــن از محصــول میگــوی تولیــد شــده در‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان از اســتان هرمــزگان بــه خــارج از کشــور صــادر شــد‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد‪ :‬امســال تمــام تــاش خــود را در راســتای صــادرات محصــول تولیــدی اســتان از مــرز‬ ‫اینچه بــرون خواهیــم کــرد زیــرا بــا ایــن کار تمــام ارزاوری ایــن محصــول نصیــب اســتان می شــود‪.‬‬ ‫ســایت پرورشــی گمیشــان واقــع در شــمال غــرب گلســتان‪ ،‬تنهــا مجتمــع تولیــد میگــو در شــمال‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان شــیالت گلســتان؛ میگــوی تکثیــری در مجتمــع پرورشــی گمیشــان از گونــه‬ ‫«وانامــی» اســت و ایــن گونــه بــه علــت شــوری کــم اب و اقلیــم و خــاک مناســب طــی ‪ ۱۲۰‬روز در‬ ‫ایــن منطقــه پــرورش و بــه وزن ‪ ۱۵‬گــرم مــی رســد‪.‬‬ ‫از اســتخرهای مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان بــه طــور متوســط ‪ ۳.۵‬تــن در هکتــار مــی تــوان‬ ‫برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫پــرورش میگــو در اراضــی شــوره زار گمیشــان فرصــت مناســبی بــرای شــتاب بخشــیدن‬ ‫ســرمایه گذاری توســط دولــت و بخــش خصوصــی در ایجــاد و توســعه زیرســاخت های موردنیــاز‬ ‫پــرورش و چرخــه تولیــد و صنایــع غذایــی و تبدیلــی ان و رونــق صــادرات غیرنفتــی کشــور اســت کــه‬ ‫بایــد از ایــن ظرفیــت اســتان در رونــق تولیــد بیشــتر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن وجــود چنیــن ظرفیــت پــرورش میگــو در گمیشــان و در شهرســتانی کــه شــغل عمــده‬ ‫ســاکنان ان بــه دلیــل همجــواری بــا دریــای خــزر ماهیگیــری اســت فرصــت مناســبی بــرای هدایــت‬ ‫ســرمایه گــذاری در صنعــت شــیالت و پــرورش ابزیــان بویــژه میگــو بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ادغام ایران خودرو و سایپا‬ ‫و بانک مرکزی!‬ ‫از وزیــر صنعــت و معــدن و تجــارت پنهــان نیســت از‬ ‫شــما دوســتان جــان چــه پنهــان‪ ،‬ماجــرای خودروســازی‬ ‫در مملکــت تمامــی نــدارد و تعداد صفحات کتــاب ان از‬ ‫رمــان دو جلــدی برادران کارامازوف بیشــتر شــده اســت!‬ ‫البتــه تــا همیــن چنــد ســال قبــل اینطــوری نبــود کــه‬ ‫بتــوان بــه راحتــی از انهــا انتقــاد کــرد و حتــی اگــر بــه طنــز‬ ‫مطلبــی در خصــوص ایــن صنعــت نوشــته مــی شــد‪،‬‬ ‫عزیــزان ان را یابــو خطــاب کــردن اســب پادشــاه قلمــداد‬ ‫مــی کردنــد و تهدیــد و ارعــاب و ‪...‬‬ ‫امــا االن خــدا را شــکر از ایــن مرحلــه خــارج شــدیم و‬ ‫بــه مقوالتــی چــون حلبــی ســازان‪ ،‬ارابــه نعش کــش‪،‬‬ ‫ارابــه مــرگ‪ ،‬کشــتار ایــن صنعــت بیــش از چنگیــز‬ ‫خــان مغــول اســت و ‪ ...‬هــم رســیده ایــم‪.‬‬ ‫البتــه تنهــا کار بــه اینجــا ختــم نشــده و همــان‬ ‫پیشــنهاداتی را مــا ســال هــای قبــل در قالــب طنــز‬ ‫ارائــه مــی کردیــم االن در فــاز اجــرا قــرار گرفتــه و‬ ‫دوســتان در محافــل رســمی از انهــا بــه عنــوان راهبــرد‬ ‫عملیاتــی و راهــکار اجرایــی یــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫فــی المثــل ســردار تیمــور حســینی رئیــس پلیــس‬ ‫راهــور بــا اشــاره بــه ضــرورت تعطیلــی ایــن دو شــرکت‬ ‫گفتــه اســت‪ :‬بــا یــک حســاب دو دو تــا چهارتــا‪،‬‬ ‫ایران خــودرو و ســایپا اگــر تعطیــل شــوند‪ ،‬مــا بــا‬ ‫واردات خــودرو خارجــی تنهــا بــا صرفه جویــی مصــرف‬ ‫ســوخت ایــن خودروهــا حقــوق تمــام کارکنــان انــان را‬ ‫مــی دهیم‪.‬تعطیلــی ایــن دو شــرکت بــه نفــع کشــور‬ ‫اســت‪/.‬خبرفوری‬ ‫هــر چنــد ســردار فقــط صرفــه جویــی در مصــرف بنزیــن‬ ‫را محاســبه کــرده اســت و اگــر هزینه هــای تیمــداری‬ ‫اقایــان‪ ،‬ســرمایه گــذاری در ســایر شــرکت ها‪ ،‬حقــوق‬ ‫و پــاداش هــای انچنانــی مدیــران ایــن شــرکت هــا‪،‬‬ ‫خســارات الودگــی هــوا و دیــه متوفیــان و مجروحــان‬ ‫حــوادث رانندگــی را حســاب کنیــم‪ ،‬شــاید بتوانیــم‬ ‫حقــوق و دســتمزد کارگــران شــرکت هــای خودروســازی‬ ‫کشــورهای طــرف قــرار داد را بدهیــم و قیمــت خــودرو‬ ‫برایمــان تقریبــا ًبــه نصــف برســد!‬ ‫نــا گفتــه نمانــد کــه خــود خودروســازان بیشــتر تمایــل‬ ‫دارنــد بــا وزارت نفــت یــا بانــک مرکــزی ادغــام شــوند‬ ‫تــا بتواننــد ضررهــای انباشــته شــان را صــاف کننــد و‬ ‫همچنــان بــه تولیــد خودروهایــی ادامــه دهنــد کــه در‬ ‫تصادفــات بــه چندیــن تکــه نامســاوی تبدیــل می شــوند‬ ‫و کشــته شــدگان را بایــد بــا کاردک جمــع کــرد!‬ ‫فقــط خــدا کنــد ایــن طــرح و طــرح هــای مشــابه بــه‬ ‫گــوش متولیــان امــوزش و پــرورش نرســد‪ .‬چــون‬ ‫ممکــن اســت دو روز دیگــر بــه جــای اجــرای طــرح‬ ‫رتبــه بنــدی و اســتخدام معلــم‪ ،‬بــا هزینــه بســیار کــم‬ ‫معلــم چینــی وارد کننــد و مــدارس را بــا انهــا پــر کننــد‬ ‫و از محــل صرفــه جویــی در حقــوق‪ ،‬همــه معلمــان را‬ ‫بازخریــد کننــد! خــدا بــه خیــر بگذرانــد ‪...‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگــه ســبز خــودرو ســواری پژو‪206‬مــدل ‪ 1383‬به شــماره‬ ‫موتــور ‪ 10fss14935086‬و شــماره شاســی ‪ 83661205‬و‬ ‫شــماره پــاک ‪289‬ب‪ 26‬ایــران ‪ 59‬بنــام حمیــد دهقــان بــه‬ ‫کدملــی ‪2122396636‬مفقــود گردیــده اســت و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫چگونه گزارش بنویسیم؛‬ ‫راهنمای کامل گزارش نویسی‬ ‫هدی جباری‬ ‫جیغ زدن؛ دالیل و فواید‬ ‫فریاد زدن‬ ‫جیــغ زدن رفتــاری غریــزی اســت کــه در عصبانیــت‪،‬‬ ‫وقتــی بــه کمــک نیــاز داریــم‪ ،‬ترســیده ایم یــا بــه وجــد‬ ‫امده ایــم‪ ،‬انجامــش می دهیــم‪ .‬اگــر کســی در خیابــان‬ ‫جیــغ بکشــد‪ ،‬توجــه بســیاری از مــردم بــه او جلــب‬ ‫می شــود و بعضــی نیــز بــرای کمــک بــه او می شــتابند‪.‬‬ ‫جیــغ زدن یکــی از روش هــای ارتباطــی اســت کــه‬ ‫طیــف گســترده ای از احساســات را منعکــس می کنــد‬ ‫و برمی انگیــزد‪ .‬در ادامــه‪ ،‬رایج تریــن دالیــل جیــغ زدن‬ ‫را شــرح می دهیــم و تأثیــرات مثبــت ان بــر زندگــی‬ ‫روزمــره را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫دالیل جیغ زدن‬ ‫حیوانــات هنــگام جنگیــدن یــا هشــداردادن صداهــای‬ ‫مختلفــی را تولیــد می کننــد‪ ،‬ولــی جیــغ و فریــاد‬ ‫انســان دالیــل بیشــتری دارد‪ .‬بــا اینکــه جیــغ زدن در‬ ‫سراســر جهــان رفتــار رایجــی اســت‪ ،‬هنــوز هــم تــا حــد‬ ‫زیــادی ناشــناخته مانــده‪ .‬البتــه به طــور کلــی می تــوان‬ ‫گفــت کــه بیشــتر مواقــع بــه یکــی از دالیــل زیــر جیــغ‬ ‫یــا فریــاد می کشــیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درد‬ ‫ایــن نــوع جیــغ رنــج و عــذاب را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫جیــغ و فریــاد ناشــی از درد عمیق تــر و بم تــر از جیــغ‬ ‫ناشــی از تــرس اســت‪ .‬ایــن نــوع جیــغ می توانــد بــرای‬ ‫درخواســت کمــک یــا بیرون ریختــن و خالی کــردن‬ ‫ناراحتــی و عــذاب جســمی یــا روحــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تعجب‬ ‫معمــوال فریــاد به دلیــل تعجــب و شــگفتی کوتــاه و‬ ‫از نظــر ِ اکوســتیک بــدون پیچیدگــی اســت‪ .‬فیلم هــای‬ ‫دوربین مخفــی را در نظــر بگیریــد کــه فــردی خــود را بـه ‬ ‫شــکل بوتــه یــا مجســمه درم ـی اورد و ناگهــان حرکــت‬ ‫می کنــد تــا عابــران پیــاده را بترســاند یــا واکنــش‬ ‫خودتــان را وقتــی نیمه شــب چــراغ را روشــن می کنیــد‬ ‫و ناگهــان سوســکی را می بینیــد‪ .‬ایــن نــوع جیــغ کــه‬ ‫معمــوال غیــرارادی اســت‪ ،‬بیشــتر از ســر تعجــب اســت‬ ‫تــا تــرس واقعــی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬شادی‬ ‫گاهــی جیــغ و فریــاد نشــانه احســاس شــادی و لــذت‬ ‫ماســت‪ .‬مثــا وقتــی هدیـه ای را بــاز می کنیــم و چیــزی‬ ‫را می بینیــم کــه دوســت داریــم یــا وقتــی خواننــده‬ ‫محبوبمــان روی صحنــه کنســرت می ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ترس‬ ‫تــرس معمول تریــن دلیــل جیــغ و فریــاد زدن‬ ‫اســت و شــاید اولیــن دلیــل در ســیر تکاملــی مــا هــم‬ ‫باشــد‪ .‬عمــل جیــغ زدن بــه نیــروی زیــادی نیــاز دارد‬ ‫و موجــب می شــود کــه تارهــای صوتــی به حالتــی‬ ‫اشــفته و ناهماهنــگ بلرزنــد‪ .‬جیــغ ناشــی از تــرس‬ ‫شــدید‪ ،‬بلنــد‪ ،‬نافــذ و اشــفته اســت‪ .‬جیــغ زدن بــرای‬ ‫ترســاندن شــکارچی و جلب توجــه دیگــران بــرای کمــک‬ ‫بــه ماســت‪ .‬وقتــی راه دیگــری نداریــم‪ ،‬جیــغ و فریــاد‬ ‫زدن از ســر ِ تــرس اخریــن راه فــرار اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬خشم و پرخاشگری‬ ‫ایــن نــوع فریــاد مربــوط بــه زمانــی اســت کــه از کســی‬ ‫عصبانی هستیم‪ .‬البته در این نوع فریاد همیشه تنها‬ ‫نیســتیم و گاهــی ایــن کار را گروهــی انجــام می دهیــم‪.‬‬ ‫به گفتــه دکتــر دیویــد پوئپــل‪ ،‬اســتاد روان شناســی‬ ‫در دانشــگاه نیویــورک کــه دربــاره جیــغ زدن تحقیــق‬ ‫می کنــد‪ ،‬هــدف از ایــن فریــاد می توانــد هماهنگ شــدن‬ ‫بــا یکدیگــر باشــد‪ .‬او توضیــح می دهــد کــه وقتــی کاری‬ ‫را گروهــی انجــام می دهیــم‪ ،‬چــه در مســابقه ورزشــی و‬ ‫چــه در جنــگ‪ ،‬فریــاد زدن مــا را متحــد می کنــد‪ ،‬موجــب‬ ‫م و اراده مــا را‬ ‫ترشــح ادرنالیــن می شــود و توجــه و عــز ‬ ‫روی یــک چیــز متمرکــز می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ناامیدی یا غم‬ ‫فریــاد کشــیدن به دلیــل ناامیــدی یــا غــم معمــوال‬ ‫رفتــاری غیــرارادی اســت‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬معمــوال‬ ‫بــر ســر خودمــان یــا مســئله پیش امــده فریــاد‬ ‫می کشــیم‪ .‬البتــه در ایــن نــوع فریــاد کشــیدن خشــم‬ ‫نیــز وجــود دارد‪ ،‬ولــی نــه به انــدازه مــورد قبلــی‪ .‬مثــا‬ ‫وقتــی در ترافیــک گیــر می افتیــم‪ ،‬ممکــن اســت بــا‬ ‫ناامیــدی روی فرمــان بکوبیــم و فریــاد بکشــیم‪.‬‬ ‫گرچــه مــوارد گفته شــده رایج تریــن دالیــل جیــغ‬ ‫کشــیدن هســتند‪ ،‬مرز مشــخصی میان انها وجود ندارد‬ ‫و گاهــی بــا یکدیگــر هم پوشــانی دارنــد‪ .‬مثــا جیغ هــای‬ ‫مــا در تــرن هوایــی شــهرِبازی هــم از ســر تــرس هســتند‬ ‫و هــم هیجــان‪ .‬یــا وقتــی زخمی می شــویم‪ ،‬فریاد از ســر‬ ‫درد می توانــد بــه فریــادی از خشــم و عصبانیــت و حــس‬ ‫انتقــام و تالفــی تبدیــل شــود‪ .‬طیف وســیعی از فریادها‬ ‫وجــود دارد کــه شــاید بعضــی از انهــا هنــوز کشــف یــا‬ ‫دســته بندی نشــده باشــند‪.‬‬ ‫تأثیرات مثبت جیغ زدن‬ ‫فقــط خــود فریــاد جــذاب نیســت‪ ،‬بلکــه تأثیــری که بر‬ ‫دیگــران می گــذارد نیــز جالــب اســت‪ .‬تــا بـه حــال فکــر‬ ‫کرده ایــد کــه چــرا بچه هــا این قــدر جیــغ می کشــند؟‬ ‫شــاید جیــغ زدن راهــی بــرای شــرطی کردن والدیــن و‬ ‫اطرافیــان باشــد تــا فریادهــای منحصر به فــرد کــودکان‬ ‫خــود را تشــخیص دهنــد و بفهمنــد کــه چــه زمانــی‬ ‫ایــن فریادهــا به معنــی ایجــاد مشــکل بــرای کــودک‬ ‫هســتند‪ .‬همیشــه فریادهــای مــا به دلیــل تــرس یــا‬ ‫شــادی و هیجــان نیســتند و در بســیاری از مــوارد‬ ‫می خواهیــم توجــه دیگــران را بــه خــود جلــب کنیــم‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪-‬نیلوفر شهدوست‬ ‫در دانشــگاه بعضــی وقت هــا از شــما خواســته می شــود به جــای‬ ‫مقالــه‪ ،‬گــزارش بنویســید و دانشــجویان معمــوال نمی داننــد‬ ‫منظــور از گــزارش دقیقــا چیســت‪ .‬همیــن اتفــاق در محیــط کار‬ ‫هــم می افتــد و وقتــی مدیــران ارشـ د از کارمنــدان تقاضــای گــزارش‬ ‫می کننــد‪ ،‬خیلــی از افــراد نمی داننــد چــه بایــد بنویســند‪ .‬در ایــن‬ ‫ســردرگمی در‬ ‫مقالــه می خوانیــد کــه چطــور یــک گــزارش بنویســید‪َ .‬‬ ‫نوشــتن گزارش بیشــتر به ســبک نوشــتن مربوط می شــود و اینکه‬ ‫چه چیزهایی باید در مقاله گنجانده شوند‪ ،‬از چه زبانی استفاده‬ ‫شــود‪ ،‬تعــداد صفحــات ان چقــدر باشــد و نکاتــی از ایــن دســت‪ .‬در‬ ‫اینجــا می خواهیــم بعضــی از ایــن مــوارد را شفاف ســازی کــرده و‬ ‫چنــد توصیــه بــرای گــزارش نویســی در اختیارتــان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫گزارش چیست؟‬ ‫در مــوارد تحصیلــی گاهــی واژه هــای مقالــه و گــزارش بــا هــم‬ ‫تداخــل پیــدا کــرده یــا به جــای یکدیگــر اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫امــا در تجــارت‪ ،‬محیط هــای علمــی یــا فنــی و در محیــط کار‬ ‫ســر‬ ‫بیشــتر بــه گــزارش نیــاز اســت‪ .‬مقالــه بــا بحــث و اســتدالل َ‬ ‫و کار دارد‪ ،‬در حالــی کــه گــزارش بــر حقایــق تمرکــز می کنــد‪.‬‬ ‫اصــوال گــزارش یــک ســند مختصــر و مفیــد اســت کــه بــرای‬ ‫هــدف و مخاطبــی خــاص نوشــته می شــود‪ ،‬معمــوال مشــکل‬ ‫یــا موقعیتــی را تجزیــه و تحلیــل می کنــد و بــرای اقداماتــی کــه‬ ‫در اینــده بایــد صــورت گیرنــد‪ ،‬توصیه هایــی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫گــزارش بــا واقعیت هــا ســر و کار دارد‪ ،‬بنابرایــن بایــد شــفاف و‬ ‫خوش ســاخت باشــد‪.‬‬ ‫ملزومــات ســاختار و محتــوای گــزارش در هــر ســازمان یــا هــر‬ ‫بخشــی متفــاوت اســت و در زمینــه ی تحصیلــی نیــز بــه درس و‬ ‫اســتاد بســتگی دارد‪ ،‬پــس بهتــر اســت قبــل از اینکــه شــروع بــه‬ ‫نوشــتن کنیــد‪ ،‬ببینیــد ایــا دســتورالعمل خاصــی وجــود دارد یــا نــه؟‬ ‫گزارش ممکن است شامل همه یا چند مورد‬ ‫از موارد زیر باشد‪:‬‬ ‫توصیفی از ترتیب رویدادها یا موقعیت ها؛‬ ‫تفســیری از مفهــوم و اهمیتــی کــه ایــن رویدادهــا دارنــد‪،‬‬ ‫ایــن تفســیر می توانــد از دیــدگاه خــود شــما نشــات گرفتــه‬ ‫باشــد و یــا از جانــب افــراد دیگــر باشــد کــه در ایــن صــورت‬ ‫حتمــا بایــد ارجاعــی بــه ان افــراد و نقــل قول شــان شــده‬ ‫باشــد؛ارزیابی حقایــق یــا نتایــج تحقیق تان؛بحــث در مــورد‬ ‫نتایــج احتمالــی اقدامــات اتی؛توصیـه ی شــما در مــورد اقدامــات‬ ‫اتی؛نتیجه گیــری؛‬ ‫مســلما هم ـه ی ایــن مــوارد در هــر گزارشــی ضــروری نیســتند‪.‬‬ ‫ـزارش کاری بنویســید‪ ،‬حتمــا بررســی کنیــد ایا‬ ‫اگــر می خواهیــد گـ‬ ‫ِ‬ ‫دســتورالعمل یــا ســاختار خاصــی هســت کــه بایــد از ان پیــروی‬ ‫کنیــد یــا نــه‪ .‬مثــا در بریتانیــا خیلــی از ســازمان های دولتــی‬ ‫دســتورالعمل های از پیــش تعیین شــده ای بــرای نوشــتن و‬ ‫ارائــه ی گــزارش بــه مقامــات مافــوق دارنــد کــه بایــد حتمــا در‬ ‫هنــگام نوشــتن گــزارش از انهــا پیــروی کــرد‪.‬‬ ‫بخش بندی و شماره گذاری در گزارش نویسی‬ ‫گــزارش بایــد به گون ـه ای طراحــی شــده باشــد کــه اطالعــات را‬ ‫بــا ســاختار منظمــی در اختیــار خواننــدگان قــرار دهــد و انهــا را‬ ‫قــادر ســازد تــا اطالعاتــی را کــه بــه دنبالــش هســتند به اســانی‬ ‫و به ســرعت پیــدا کننــد‪ .‬بــه ایــن منظــور گــزارش بایــد بــه‬ ‫ت‬ ‫بخش هــا و زیربخش هــای مرتبــط تقســیم شــود و فهرســ ِ‬ ‫محتویــات داشــته باشــد‪ .‬شــماره گذاری صفحــات هــم مهــم‬ ‫اســت‪ .‬در برنامه هــای واژه پــرداز (مثــل ‪)Microsoft Word‬‬ ‫می توانیــد فهرســت محتویــات و ســرتیترها را اضافــه و صفحــات‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫نکاتی برای کسب‬ ‫درامد در خانه‬ ‫کار کــردن در خانــه‪ ،‬فوق العــاده اســت… البتــه فقــط تــا‬ ‫قبــل از اینکــه کــه گربه تــان روی لپ تــاپ خرابــکاری کنــد یــا‬ ‫همســایه تان‪ ،‬کــه انــگار مشــغول ســاختن ماشــین زمــان اســت‪،‬‬ ‫همــه ی لــوازم برقــی پــر ســر و صــدا را بــا هــم روشــن کنــد‪.‬‬ ‫امــروزه بــه لطــف امکاناتــی کــه شــرکت ها در اختیــار مــا‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬می توانیــم کار در خانــه را نیــز تجربــه کنیــم‪ .‬امــا‬ ‫بــه راســتی کــدام یــک بــرای کار مناسـب تر اســت‪ ،‬کار کــردن در‬ ‫خانــه یــا کار کــردن در محــل کار؟‬ ‫امــا وقتــی از راه دور کار می کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت خودتــان بــه‬ ‫تهدیــدی بــرای خودتــان تبدیــل بشــوید‪ .‬در ایــن حالــت اگــر چــه‬ ‫دیگــر مشــکالت مربــوط بــه همکاران تــان وجــود نــدارد و در خانــه‬ ‫شــما تنها هســتید‪ ،‬اما چون فشــار حضور و مشــاهده ی همکاران‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬شــما خــود را ملــزم بــه انجــام کارتــان نمی دانیــد (و‬ ‫البتــه مجبــور هــم نیســتید شــلوار رســمی بپوشــید)‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سحرخیز باشید‬ ‫مواقعــی کــه در خانــه کار می کنــم‪ ،‬پــس از بیــدار شــدن از خواب‪،‬‬ ‫زیــر کتــری را روشــن می کنــم و بــه ســراغ کارهایــم مـی روم‪ ،‬خیلــی‬ ‫زودتــر از زمــان معمــول اغــاز ســاعات کاری‪ ،‬و تــا زمانــی کــه بــه‬ ‫مشــکلی بــر نخــورم و یــا نیــاز بــه اســتراحت نداشــته باشــم‪ ،‬ســراغ‬ ‫صبحانــه نم ـی روم‪ .‬مــن صبح هــا را بــرای کار ترجیــح می دهــم و‬ ‫ســاعات اولیـه ی صبــح برایــم خیلــی پــر بــازده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وانمود کنید دارید به سر کار می روید‬ ‫خــود را طــوری امــاده کنیــد کــه انــگار می خواهیــد برویــد ســر‬ ‫را شــماره گذاری کنیــد‪ .‬همچنیــن ایــن برنامه هــا قابلیــت ایــن را‬ ‫دارنــد کــه وقتــی گزارش تــان را ویرایــش و بخش هایــی بــه ان‬ ‫اضافــه یــا کــم می کنیــد بــه صــورت خــودکار ب ـه روز شــوند‪.‬‬ ‫گزارش نویسی‬ ‫شروع‪ :‬برنامه ریزی و امادگی پیش از نوشتن‬ ‫ســاختار گــزارش در هدایــت مخاطــب بــرای درک بهتــر افــکار و‬ ‫پیشــنهادات شــما بســیار مهــم اســت‪ .‬بنابرایــن بهتــر اســت قبــل‬ ‫از نوشــتن‪ ،‬بــرای گــزارش خــود برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫مرحله ی اول‪ :‬دستور کارتان را بدانید‬ ‫معمــوال قبــل از اینکــه گــزارش را بنویســید دســتور کار شــفافی‬ ‫از اینکــه چــه چیــزی بایــد مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد و گــزارش‬ ‫بــرای چــه کســانی امــاده می شــود‪ ،‬دریافــت می کنیــد‪ .‬اول از‬ ‫همــه دســتور کارتــان را خــوب مطالعــه کنیــد و دقیقــا بدانیــد‬ ‫گــزارش بــرای چــه کســی نوشــته می شــود‪ .‬اگــر دانشــجو‬ ‫هســتید‪ ،‬مخاطــب گــزارش شــما فقــط اســتادتان نیســت بلکــه‬ ‫کســانی هســتند کــه ان گــزارش برای شــان نوشــته می شــود‪.‬‬ ‫نکتـه ی بعــدی دلیــل نوشــتن گــزارش اســت و اینکــه می خواهید‬ ‫خواننــده بعــد از خوانــدن ان چــه کاری انجــام دهــد‪ ،‬ایــا مثــا‬ ‫قــرار اســت تصمیمــی اتخــاذ کنــد یــا بــه توصی ـه ای عمــل کنــد‪.‬‬ ‫مرحله ی دوم‪ :‬در تمام مدت دستور کار را در ذهن داشته باشید‬ ‫چگونه گزارش بنویسیم‬ ‫در گــزارش نویســی‪ ،‬هنــگام برنامه ریــزی و نوشــتن حتمــا‬ ‫دســتور کار را در ذهــن داشــته باشــید‪ ،‬اینکــه بــرای چــه کســی‬ ‫و چــرا می نویســید؟ تمــام افــکار شــما بایــد بــر ایــن موضــوع‬ ‫تمرکــز داشــته باشــد و ایــن یعنــی بایــد بیرحمانــه‪ ،‬گــزارش‬ ‫خــود را ویرایــش و هــر نکتــه ی نامرتبــط را از ان خــارج کنیــد‪.‬‬ ‫همینطــور کــه مطالعــه و تحقیــق می کنیــد‪ ،‬مطالــب را بــا توجــه‬ ‫بــه موضــوع دســته بندی کنیــد‪ .‬حواس تــان باشــد کــه ماخــذ و‬ ‫منابــعِ همــه ی نکاتــی کــه برمی داریــد را بدانیــد مخصوصــا در‬ ‫گزارش هــای تحصیلــی‪ .‬ممکــن اســت ارجــاع دادن در گزارشــی‬ ‫کــه بــرای محــل کارتــان می نویســید زیــاد اهمیتــی نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ولــی بــه هـر حــال مهــم اســت کــه بتوانیــد ادعاهــای خــود‬ ‫را ثابــت کنیــد‪ ،‬پــس بهتــر اســت بدانیــد اطالعات تــان را از چــه‬ ‫منابعــی به دســت اورده ایــد‪.‬‬ ‫ساختار گزارش‬ ‫ت ســاختار گــزارش نیــز ماننــد محتویــات ان بســته به نوع‬ ‫ملزومــا ِ‬ ‫ســازمان یــا گزارشــی کــه می نویســید‪ ،‬متفــاوت هســتند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫قبــل از هــر چیــز‪ ،‬اگــر دســتورالعمل خاصــی وجــود دارد حتمــا ان را‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد ســاختار معمولی ای که همیشــه‬ ‫بــرای هــر نوشــته ای وجــود دارد را رعایــت کنید که شــامل چکیده ی‬ ‫اجرایــی‪ ،‬مقدمــه‪ ،‬بدنــه ی اصلــی گــزارش و بخــش مربــوط بــه‬ ‫نتیجه گیــری و پیشــنهادات می شــود‪.‬‬ ‫چکیده ‬ ‫چکیــد ه بــرای یــک گــزارش علمــی‪ ،‬خالصــه ی کوتاهــی از‬ ‫محتویــات گــزارش اســت‪ .‬بهتــر اســت نوشــتن ایــن قســمت‬ ‫را بــه اخــر و زمانــی کــه می دانیــد نــکات کلیــدی گزارش تــان‬ ‫کــدام هســتند‪ ،‬موکــول کنیــد‪ .‬چکیــده نبایــد بیشــتر از نصــف تــا‬ ‫یــک صفحــه باشــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــدف اصلــی‬ ‫چکیــد ه ایــن اســت کــه بــه مدیــران اجرایــی ایــن فرصــت را‬ ‫بدهــد نگاهــی اجمالــی بــه محتویــات گــزارش بیندازنــد‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫مقدمــه نشــان می دهــد کــه می خواهیــد چــه بگوییــد و‬ ‫خالص ـه ای از مشــکلی کــه دربــاره اش بحــث می کنیــد را مطــرح‬ ‫کار؛ در غیــر ایــن صــورت احتمــال اینکــه ســر از تخــت خــواب در‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬زیــاد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همانطور برنامه ریزی کنید که سر کار برنامه می ریزید‬ ‫اگــر در دفتــر کار‪ ،‬صبح هــا نوشــتن و نامه نــگاری را انجــام‬ ‫می دهیــد‪ ،‬در خانــه هــم همیــن کار را بکنیــد‪ .‬دقیقــا ماننــد‬ ‫محــل کار برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬بــا ایــن روش در عیــن اینکــه‬ ‫کارهای تــان در خانــه ســریع تر انجــام می شــود‪ ،‬تمرکــز روی‬ ‫وظایــف اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مکان ویژه ای را برای کار کردن در نظر بگیرید‬ ‫بــرای کار کــردن یــک مــکان مشــخص و همیشــگی در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬ایــن مــکان می توانــد یــک میــز‪ ،‬صندلــی یــا یــک کافـه ی‬ ‫محلــی باشــد‪ .‬بــا ایــن کار چارچــوب ذهنــی مناســب را بــرای کار‬ ‫کــردن پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در خانه نمانید‬ ‫مــن بــرای کار‪ ،‬از خانــه خــارج می شــوم‪ .‬بــه کافــه‪ ،‬رســتوران یــا‬ ‫هــر مــکان دیگــری کــه میــز و صندلــی واقعــی و امــکان اســتفاد ه از‬ ‫اینترنــت را داشــته باشــد‪ ،‬مـی روم‪ .‬در ایــن مکان هــا محیــط کار برایــم‬ ‫شبیه ســازی می شــود‪ .‬مــن در میــان ســر و صــدا‪ ،‬گــپ و گفــت افــراد‬ ‫و مــوارد ایــن چنینــی بهتــر کار می کنــم تــا در ســکوت کامل‪ .‬بــا این کار‬ ‫شــما از مــواردی کــه معمــوال در خانــه حــواس شــما را پــرت می کننــد‪،‬‬ ‫فاصلــه می گیریــد‪ .‬در خانــه‪ ،‬مــن معمــوال احســاس می کنــم کــه بایــد‬ ‫اتــاق را تمیــز کنــم‪ ،‬لباسشــویی را راه بینــدازم‪ ،‬تلویزیــون تماشــا کنــم‬ ‫و… ‪.‬همچنیــن در کافـ ه هــم نمی خواهــم از ایــن ادم هایــی باشــم کــه‬ ‫می اینــد می نشــینند و تظاهــر بــه کار کــردن می کننــد در حالــی کــه‬ ‫دائمــا در اینترنــت می چرخنــد‪ .‬مــن می خواهــم از انهایــی باشــم کــه‬ ‫در کافــه کار واقعــی انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید‬ ‫مــن همــه ی شــبکه های اجتماعــی را از فهرســت‬ ‫عالقه مندی هایــم پــاک کــرده ام‪ .‬در مواقــع خســتگی یــا بــروز‬ ‫مشــکالت‪ ،‬حتــی وقتــی کــه نمی خواهــم‪ ،‬بــه طــور ناخــوداگاه‬ ‫ســراغ انهــا مــی روم‪ .‬شــما ممکــن اســت ســاعت ها درگیــر‬ ‫شــبکه های اجتماعــی شــوید‪ ،‬بــدون اینکــه متوجــه باشــید (یــا‬ ‫حتــی بخواهیــد)‪ .‬بنابرایــن بســتن دروازه ی ورودی بــه ایــن‬ ‫می کنــد‪ .‬همچنیــن بایــد اشــاره ی کوتاهــی هــم بــه نتیجه گیــری‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بدنه ی اصلی گزارش‬ ‫بدنـه ی اصلــی گــزارش بایــد به دقــت و به گونـه ای ســاختاربندی‬ ‫شــده باشــد کــه خواننــده را به خوبــی در میــان موضوعــات ارائــه‬ ‫شــده‪ ،‬هدایــت کنــد‪ .‬بــه ایــن منظــور بایــد بدنــه را بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف تقســیم و بــرای هــر بخــش‪ ،‬زیربخش هایــی مرتبــط‬ ‫بــا موضــوع یــا قســمت هایی کــه بایــد بیشــتر بــه ان پرداختــه‬ ‫شــود‪ ،‬در نظــر بگیریــد‪ .‬بــرای هــر موضــوع بایــد نــکات اصلــی و‬ ‫قســمت هایی کــه مــورد اختــاف هســتند را به صــورت خالصــه‬ ‫و شــفاف مــورد بحــث قــرار دهیــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد نتایــج‬ ‫تجربــی را نیــز در ایــن بخــش قــرار دهیــد‪ .‬تمــام اطالعاتــی کــه‬ ‫ارائــه می دهیــد بایــد بــه دســتور کار و موضــوع اصلــی مــورد‬ ‫بحــث مرتبــط باشــند‪.‬‬ ‫نتیجه گیری و پیشنهادات‬ ‫نتیجه گیــری نشــان می دهــد از اطالعــات چــه برداشــتی‬ ‫می شــود‪ ،‬نتایــج تجربــی نیــز در ایــن قســمت جــا می گیرنــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری می توانــد شــامل پیشــنهادات هــم باشــد یــا‬ ‫می توانیــد بــرای انهــا یــک بخــش مجــزا در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫پیشــنهادات‪ ،‬توصیه هــای شــما بــرای بهتــر شــدن موقعیــت را‬ ‫نشــان می دهنــد و بایــد دقیــق و قابــل اندازه گیــری باشــند‪ .‬اگــر‬ ‫پیشــنهادات شــما بــه مــوارد مالــی مربــوط می شــوند‪ ،‬بایــد انهــا‬ ‫را بــا هزینه هــای تخمینــی مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫سبک نوشتن‬ ‫در حیــن گــزارش نویســی‪ ،‬هدف تــان بایــد کامــا واضــح باشــد‪.‬‬ ‫از همــه مهم تــر اینکــه گــزارش بایــد به گونـه ای نوشــته شــود کــه‬ ‫حتــی بــرای فــردی کــه در زمینـه ی موضــوع مــورد نظــر اطالعــات‬ ‫کافــی نــدارد هــم قابــل درک باشــد‪ .‬بنابرایــن بایــد از زبــان ســاده‬ ‫و جمــات کوتــاه اســتفاده و از جمــات بلند و پیچیده خودداری‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن بایــد از اصطالحــات فنــی و تخصصــی اجتنــاب‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر مجبوریــد از زبــان تخصصــی اســتفاده کنیــد بایــد‬ ‫تمامــی واژه هایــی را کــه اســتفاده می کنیــد‪ ،‬توضیــح دهیــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس می کنیــد بایــد بیشــتر از پنــج کلمــه را توضیــح‬ ‫دهیــد‪ ،‬یعنــی بیــش از حــد از اصطالحــات تخصصــی اســتفاده‬ ‫کرده ایــد و بایــد چنــد مــورد از انهــا را حــذف و بــا کلمــات ســاده‬ ‫ن کنیــد‪.‬‬ ‫جایگزی ـ ‬ ‫مخاطبــان خــود را مدنظــر داشــته باشــید‪ .‬اگــر قــرار اســت گــزارش‬ ‫شــما خطــاب بــه فــرد خاصــی نوشــته شــود‪ ،‬دقــت کنیــد ایــا بایــد از‬ ‫«شــما» اســتفاده کنیــد یــا از «ســوم شــخص مفــرد»‪ ،‬بــرای مثــال‪:‬‬ ‫«شــاید جنــاب مدیرعامــل مایــل باشــند ایــن موضــوع را مدنظــر‬ ‫بگیرنــد…»‪ ،‬یــا «جنــاب وزیــر موافقــت کرده انــد کــه…»‪.‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫ماننــد همــه ی مقــاالت یــا نوشــته های رســمی‪ ،‬گــزارش شــما‬ ‫هــم بایــد بارهــا خوانــده و بــا بیرحمــی ویرایــش شــود‪ .‬دقــت کنیــد‬ ‫کــه حتمــا تمــام اطالعاتــی کــه در گــزارش نوشــته اید مرتبــط بــه‬ ‫موضــوع باشــند‪ ،‬همینطــور از نظــر دســتوری‪ ،‬امــاء و اســتفاده ی‬ ‫درســت از ضمایــر هــم بایــد دقــت الزم را بــه عمــل اوریــد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت یــک بــار دیگــر هــم ســاختار و ملزومــات مربــوط بــه ان را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬بــرای گزارشــاتی کــه در زمینـه ی تحصیلــی هســتند‬ ‫دقــت کنیــد کــه بــه تمامــی مراجــع به درســتی اشــاره شــده باشــد‪.‬‬ ‫مراقــب باشــید کــه ســهوا و بــدون اینکــه حتی خودتــان هم متوجه‬ ‫شــده باشــید از جایــی کپی بــرداری نکــرده باشــید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫شــبکه ها‪ ،‬مــرا متمرکــز بــر کارم نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬متعهد به انجام کار بیشتر باشید‬ ‫مــن و همکارانــم هــر صبــح جلس ـه ای داریــم و در ان مشــخص‬ ‫می کنیــم هــر کــس طــی روز بایــد چــه کارهایی را به انجام برســاند‪.‬‬ ‫مواقعــی کــه در خانــه کار می کنــم‪ ،‬ســعی می کنــم کمــی جلوتــر از‬ ‫برنامــه پیــش بــروم‪ .‬ایــن کار صداقــت و وفــاداری مــن را نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬زیــرا اگــر هــم تمایلــی بــه انجــام کاری متفرقــه داشــته‬ ‫باشــم‪ ،‬می دانــم کــه حــد معینــی از وظایفــم را انجــام داده ام‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در زمان هایی که بیشترین بهره وری را دارید‪ ،‬کار کنید‬ ‫بــرای مــن بهتریــن زمــان بــرای کار کــردن‪ ،‬صبــح زود و دیروقــت‬ ‫در شــب اســت‪ .‬مــن ایــن را می دانــم و ســعی می کنــم مطابــق‬ ‫بــا ایــن مــورد برنامه ریــزی کنــم‪ .‬در عیــن حــال یــک موســیقی‬ ‫انــرژی زا هــم ضــرری نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بعد از ظهرها را به تماس ها اختصاص دهید‬ ‫صبح هــا را صــرف انجــام کارهــای پرزحمــت‪ ،‬بــدون مزاحمــت‬ ‫و حواس پرتــی‪ ،‬کنیــد‪ .‬تماس هــای تلفنــی و مالقات هــای‬ ‫مجــازی را بــه بعــد از ظهــر موکــول کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬بــرای خودتــان یــک محــرک پیــدا کنیــد‪ ،‬مثــا نــوزاد تــازه‬ ‫متولــد شــده تان‬ ‫هنــگام کار در خانــه‪ ،‬مــن بایــد از دختــر ‪ ۲۰‬ماهــه ام نگهــداری‬ ‫کنــم‪ .‬ایــن مســئله غیرمنطقــی بــه نظــر می رســد اما فشــار مراقبت‬ ‫از دختــرم‪ ،‬ســرگرم کــردن او و همزمــان انجــام کارهایــم‪ ،‬باعــث‬ ‫تمرکــز بیشــتر مــن می شــود‪ .‬وقتــی دختــرم خــواب اســت یــا‬ ‫مشــغول بــازی‪ ،‬مــن بــا بیشــترین بهــره وری کاری می کنــم‪.‬‬ ‫بــه شــکلی مشــابه‪ ،‬اغلــب افــرادی کــه برنامـه ی کاری فشــرده ای‬ ‫دارنــد‪ ،‬بهتــر کار می کننــد‪ ،‬انهــا یــاد گرفته انــد زمان شــان را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل مدیریــت کننــد‪ .‬دغدغـه ی دختــرم‪ ،‬باعــث می شــود‬ ‫مــن بــه دیگــر عوامــل رایــج کــه ذهــن را منحــرف می کننــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫لباس هــای کثیــف‪ ،‬روشــن کــردن تلویزیــون‪ ،‬و دیگــر امــور مربــوط‬ ‫بــه خانــه‪ ،‬توجهــی نکنــم؛ وگرنــه بــه هیــچ کاری نمی رســم‪.‬‬ ‫‪...‬با چطور در ادامه همراه ما باشید‬ صفحه 6 ‫اعتراف سارقان سابقه دار به ‪ 78‬فقره سرقت در بجنورد‬ ‫فرمانده انتظامی استان از دستگیری ‪ 3‬نفر سارق سابقه دار با ‪ 78‬فقره‏سرقت در بجنورد خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی اعــام چنــد مورد ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان مراتــب‏را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه موفــق شــدند محــل اختفــای ســارقان را‏شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــدند‏‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫شش مورد از‬ ‫رایج ترین حمالت‬ ‫سایبری را بشناسیم‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫درحالی کــه هــزاران نــوع شناخته شــده از حمــات ســایبری وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬در اینجــا چنــد مــورد از رایج تریــن حمالتــی کــه هــرروز توســط‬ ‫ســازمان ها تجربــه می شــوند را باهــم مــرور خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫باج افزار (‪)Ransomware‬‬ ‫بــاج افــزار‪ ،‬بدافــزاری اســت کــه بــرای ممانعــت از دسترســی‬ ‫بــه منابــع (ماننــد فایل هــای کاربــر) بــا اســتفاده از رمزگــذاری‪،‬‬ ‫معمــوال ً در تــاش بــرای وادار کــردن قربانــی بــه پرداخــت بــاج‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬هنگامی کــه یــک سیســتم الــوده شــد‪،‬‬ ‫فایل هــا به طــور برگشــت ناپذیر رمزگــذاری می شــوند و قربانــی‬ ‫بایــد بــرای بــاز کــردن قفــل منابــع رمزگــذاری شــده بــاج بپــردازد‬ ‫یــا از پشــتیبان گیــری بــرای بازیابــی ان هــا اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــاج افــزار یکــی از رایج تریــن انــواع حمــات اســت کــه در برخــی‬ ‫از حمــات از تکنیک هــای اخــاذی ماننــد تهدیــد بــه افشــای‬ ‫داده هــای حســاس در صــورت عــدم پرداخــت بــاج توســط هــدف‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬در بســیاری از مــوارد‪ ،‬پرداخــت بــاج بی اثــر‬ ‫اســت و داده هــای کاربــر را بازیابــی نمی کنــد‪.‬‬ ‫بدافزار (‪)Malware‬‬ ‫انــواع مختلفــی از بدافزارهــا وجــود دارد کــه بــاج افــزار تنهــا‬ ‫یکــی از انــواع ان هاســت‪ .‬بدافــزار را می تــوان بــرای طیــف‬ ‫وســیعی از اهــداف از ســرقت اطالعــات‪ ،‬تغییــر چهــره یــا تغییــر‬ ‫محتــوای وب تــا اســیب دائمــی بــه یــک سیســتم محاســباتی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫چشــم انداز بدافــزار بســیار ســریع تکامــل می یابــد‪ ،‬امــا‬ ‫رایج تریــن گونه هــای بدافــزار عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ : Botnet Malware‎‬سیســتم های الــوده را بــه بــات نــت‬ ‫اضافــه می کنــد و بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد از ان هــا بــرای‬ ‫فعالیت هــای مجرمانــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ :Cryptominers‎‬ارز دیجیتــال را بــا اســتفاده از رایانــه موردنظــر‬ ‫اســتخراج می کنــد‪.‬‬ ‫‪ :nfostealers‎‬اطالعــات حســاس را در رایانــه هــدف‬ ‫جمــع اوری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ :Banking trojans‎‬اطالعــات مالــی و اعتبــاری وب ســایت های‬ ‫بانکــی را ســرقت می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت رمزهای‬ ‫عبور ایمن را‬ ‫نمی توان به اندازه‬ ‫کافی مورد تاکید‬ ‫قرار داد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ً بــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای‬ ‫نفــوذ بــه حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند‬ ‫کــه اغلــب منجــر بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک‬ ‫اهمیــت رمزهــای عبــور قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی‬ ‫حیاتــی‪ ،‬بــرای اکثــر کاربــران ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد‬ ‫کلمــه عبــور و اســتفاده مجــدد از انهــا در همــه جــا بیشــتر از‬ ‫افزایــش خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری معمــوال ًبــه رمزهــای عبــور ضعیــف بــرای نفــوذ بــه‬ ‫حســاب های انالیــن قربانیــان نــااگاه متکــی هســتند کــه اغلــب منجــر‬ ‫بــه عواقــب شــدید می شــود‪ .‬امــا علیرغــم درک اهمیــت رمزهــای عبــور‬ ‫قــوی بــه عنــوان بهتریــن روش امنیتــی حیاتــی‪ ،‬بــرای اکثــر کاربــران‬ ‫ســهولت بــه خاطــر ســپردن تنهــا چنــد کلمــه عبور و اســتفاده مجــدد از‬ ‫انهــا در همــه جــا بیشــتر از افزایــش خطــر امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش جهانــی ســال ‪ 2021‬مــا در مــورد امنیــت ســایبری‬ ‫و رفتارهــای انالیــن‪ ،‬کمــی بیــش از نیمــی ‪ 10000‬مصرف کننده مورد‬ ‫بررســی‪ ،‬از یــک یــا چنــد رمــز عبــور در حســاب های انالیــن خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد و تقریبــا ًیــک چهــارم از یــک رمــز عبور ســاده برای‬ ‫همــه حســاب های انالیــن خــود اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫انتخاب اسان برای مجرمان سایبری‬ ‫ایــن گــزارش خاطرنشــان می کنــد کــه مصــرف کننــدگان در مــورد‬ ‫تهدیــدات انالیــن‪ ،‬از جملــه کالهبــرداری مالــی و جعــل هویــت در‬ ‫یــک شــبکه اجتماعــی‪ ،‬احســاس نگرانــی می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اقدامــات انهــا بــا نگرانی هــای انهــا مطابقــت نــدارد ‪ -‬بــر اســاس‬ ‫رفتارهــای مربــوط بــه اســتفاده از محصــوالت امنیتــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫رمــز عبــور در سراســر سیســتم عامل هــا و اشــتراک گــذاری جزئیــات‬ ‫‪ :Mobile Malware‎‬دســتگاه ها را از‬ ‫طریــق برنامه هــا یــا پیامــک مــورد هــدف قــرار‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫‪:Rootkits‎‬کنتــرل کامــل سیســتم عامل‬ ‫دســتگاه را بــه مهاجــم می دهــد‪.‬‬ ‫حمــات ‪ DoS‬و ‪DDoS‪(DoS and DDoS‬‬ ‫‬)‪Attacks‬‬ ‫حمــات انــکار ســرویس (‪ )DoS‬سیســتم‬ ‫هــدف را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫نمی توانــد بــه درخواســت های قانونــی پاســخ‬ ‫دهــد‪ .‬حمــات انــکار ســرویس توزیع شــده‬ ‫(‪ )DDoS‬مشــابه هســتند امــا چندیــن ماشــین‬ ‫میزبــان را شــامل می شــوند‪ .‬ســایت هــدف‬ ‫مملــو از درخواســت های جعلــی خدمــات‬ ‫می شــود و مجبــور اســت خدمــات بــه کاربــران‬ ‫قانونــی را رد کنــد‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه ســرورها تمــام منابــع موجــود را بــرای پاســخ به اضافــه بــار‬ ‫درخواســت مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن حمــات بــه مهاجــم دسترســی بــه سیســتم هــدف یــا هیــچ‬ ‫ســود مســتقیمی را نمی دهــد‪ .‬ان هــا صرفــا ً به منظــور خرابــکاری‬ ‫اســتفاده می شــوند یــا به عنــوان یــک انحــراف بــرای منحــرف‬ ‫کــردن تمرکــز تیم هــای امنیتــی درحالی کــه مهاجمــان حمــات‬ ‫دیگــری را انجــام می دهنــد مورداســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫فایروال هــا و راه حل هــای امنیتــی شــبکه می تواننــد بــه‬ ‫محافظــت در برابــر حمــات ‪ DoS‬در مقیــاس کوچــک کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬بــرای محافظــت در برابــر ‪ DDoS‬در مقیــاس بــزرگ‪،‬‬ ‫ســازمان ها از حفاظــت ‪ DDoS‬مبتنــی بــر ابــر (‪ )cloud‬اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه می توانــد در صــورت تقاضــا بــرای پاســخ بــه تعــداد‬ ‫زیــادی از درخواســت های مخــرب موثــر باشــد‪.‬‬ ‫فیشــینگ و حمــات مهندســی اجتماعــی (‪Phishing and‬‬ ‫‪)Social Engineering Attacks‬‬ ‫مهندســی اجتماعــی یــک بــردار حملــه اســت کــه به شــدت بــه‬ ‫تعامــل انســانی متکــی اســت و در بیــش از ‪ 90‬درصــد از حمــات‬ ‫ســایبری اســتفاده می شــود و شــامل جعــل هویــت یــک‬ ‫شــخص یــا نهــاد مــورد اعتمــاد و فریــب دادن افــراد بــرای دادن‬ ‫اطالعــات حســاس بــه مهاجــم‪ ،‬انتقــال وجــوه‪ ،‬یــا دسترســی بــه‬ ‫سیســتم ها یــا شــبکه ها اســت‪.‬‬ ‫حمــات فیشــینگ زمانــی اتفــاق می افتنــد کــه یــک مهاجــم‬ ‫مخــرب اطالعــات حساســی را از یــک هــدف بــه دســت مـی اورد‬ ‫و پیامــی را ارســال می کنــد کــه بــه نظــر می رســد از یــک منبــع‬ ‫معتبــر و قانونــی اســت‪ .‬نــام «فیشــینگ» بــه ایــن واقعیــت‬ ‫اشــاره دارد کــه مهاجمــان بــرای دسترســی یــا اطالعــات حســاس‬ ‫«ماهیگیــری» می کننــد و کاربــر نــااگاه را بــا یــک قــاب‬ ‫احساســی و یــک هویــت قابل اعتمــاد طعمــه می کننــد‪.‬‬ ‫به عنــوان بخشــی از یــک پیــام فیشــینگ‪ ،‬مهاجمــان معمــوال ً‬ ‫پیوندهایــی را بــه وب ســایت های مخــرب ارســال می کننــد‪ ،‬از کاربــر‬ ‫می خواهنــد نرم افزارهــای مخــرب را دانلــود کنــد‪ ،‬یــا اطالعــات‬ ‫حســاس را مســتقیما ًاز طریــق ایمیــل‪ ،‬سیســتم های پیام رســانی‬ ‫حســاب‪ ،‬تقریبــا ‪ ٪60‬از افــراد مــورد نظرســنجی «معــروف» در نظــر‬ ‫گرفتــه می شــوند‪ .‬از انجایــی کــه مجرمــان ســایبری از شــیوه های‬ ‫ضعیــف امنیــت ســایبری بهــره می برنــد‪ 61 :‬درصــد از کاربــران‬ ‫حداقــل یــک تهدیــد را در ســال گذشــته تجربــه کرده انــد کــه‬ ‫پیام هــای کالهبرداری‪/‬تماس هــای تلفــن همــراه (‪ 36‬درصــد) و‬ ‫فیشــینگ (‪ 23‬درصــد) بیشــتر اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫گذرواژه هــای ضعیــف یــک راه اســان بــرای ســوء اســتفاده‬ ‫مجرمــان ســایبری فراهــم می کننــد‪ .‬انهــا می تواننــد ایــن‬ ‫اطالعــات را در وب تاریــک بفروشــند یــا از ان بــرای انجــام‬ ‫حمــات بیشــتر اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر رمزهــای عبــور ســاده‪ ،‬کوتــاه‬ ‫و (بیــش از حــد) رایــج باشــند‪ ،‬هکرهــا می تواننــد بــه ســرعت انهــا‬ ‫را بــا اســتفاده از ابزارهــای در دســترس بشــکنند‪ .‬در واقــع‪ ،‬رمــز‬ ‫عبــور حــاوی کمتــر از هشــت کاراکتــر می توانــد در عــرض چنــد‬ ‫ثانیــه بــه خطــر بیفتــد‪.‬‬ ‫اگــر هکرهــا قبــا ًاطالعاتــی در مــورد قربانــی داشــته باشــند ‪ -‬شــاید‬ ‫بــا خریــد ان در وب تاریــک یــا از طریــق یــک نفــوذ جداگانــه ‪ -‬انهــا‬ ‫همچنیــن می تواننــد رمــز عبــور را حــدس بزنند‪/‬اســتنتاج کننــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه اطمینــان از تغییــر همــه رمزهــای عبور پس‬ ‫از نشــت داده هــای بــزرگ مشــکوک بســیار مهــم اســت ‪ -‬حتــی اگــر‬ ‫کاربــر بــاور نداشــته باشــد رمــز عبــور او بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مجرمان ســایبری همچنین از ایمیل های فیشــینگ و کمپین های‬ ‫بدافــزار به عنــوان روشــی متــداول بــرای ســرقت اطالعــات ورود بــه‬ ‫سیســتم اســتفاده می کننــد‪ ،‬و مــوارد دیگــر‪ :‬کوکی هــا و داده هــای‬ ‫کارت اعتبــاری ذخیره شــده در مرورگرهــا‪ ،‬اطالعــات ذخیره شــده در‬ ‫کیــف پول هــای رمزنگاری شــده‪ ،‬گزارش هــای چــت‪ ،‬اعتبارنامــه ورود‬ ‫‪ ،VPN‬متــن از فایل هــا و غیــره‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری پــس از بــه دســت اوردن اعتبــار دزدیــده شــده از‬ ‫انهــا بــرای ارتــکاب ســرقت هویــت و تخلیه حســاب های مالی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا همچنیــن از فــروش اعتبارنامــه هــا در وب تاریــک ســود‬ ‫می برنــد‪ ،‬بنابرایــن قربانــی ممکــن اســت حتــی ندانــد کــه چــه تعــداد‬ ‫عامــل تهدیــد اطالعــات خــود را دارنــد‪ .‬در مــوارد دیگــر‪ ،‬اعتبــار دزدیــده‬ ‫شــده بــرای هــک کــردن و تصاحــب ســایر حســاب های انالیــن (ماننــد‬ ‫حســاب های رســانه های اجتماعــی) اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اعتبــار بــه ســرقت رفتــه ممکــن اســت حتــی پیامدهــای بســیار‬ ‫گســترده تــری نســبت بــه بــه خطــر انداختــن حســاب های شــخصی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬اگــر شــخصی از گذرواژه هــای مشــابه یــا مشــابه بــا‬ ‫حســاب های دیگــر ‪ -‬ماننــد حســاب کاری خــود ‪ -‬اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه مجرمــان دریچــه ای بــرای ورود بــه کارفرمایــش‬ ‫منجــر شــود‪ .‬بــرای کســب و کارهــا‪ ،‬نشــت ایــن نــوع می توانــد منجــر‬ ‫بــه زیــان مالــی گســترده و اســیب بــه برنــد شــود‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان رمزهای عبور خود را افشا می کنند‬ ‫تلفن هــای همــراه یــک نگرانــی اصلــی و اغلــب نادیــده گرفتــه‬ ‫می شــوند‪ .‬مــا متوجــه شــدیم کــه ‪ 30‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‬ ‫از انتــی ویــروس در تلفن هــای خــود اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه انهــا بــه درســتی دســتگاه های خــود را ایمــن‬ ‫نمی کننــد‪ .‬ایــن بــه ویــژه نگــران کننــده اســت زیــرا افــراد جمعیتــی‬ ‫اغلــب در تلفن هــای خــود نیــز کســانی هســتند کــه کمتــر نگــران‬ ‫تهدیــدات و اســیب پذیری هــای انالیــن هســتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 05‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪575‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫متنــی یــا پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی درخواســت می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از انــواع فیشــینگ «فیشــینگ نیــزه ای» اســت کــه در ان‬ ‫مهاجمــان پیام هایــی را کــه بــا دقــت ساخته شــده اند بــرای افــراد‬ ‫دارای امتیــازات ویــژه ماننــد مدیــران شــبکه‪ ،‬مدیــران اجرایــی یــا‬ ‫کارمنــدان در نقش هــای مالــی ارســال می کننــد‪.‬‬ ‫حمالت‬)‪MitM‪(MitM Attacks‬‬ ‫حمــات ‪ Man-in-the-Middle‬رخنه هایــی هســتند کــه بــه‬ ‫مهاجمــان اجــازه می دهــد تــا داده هــای منتقل شــده بیــن‬ ‫شــبکه ها‪ ،‬رایانه هــا یــا کاربــران را رهگیــری کننــد‪ .‬مهاجــم در وســط‬ ‫دو طــرف قــرار دارد و می توانــد از ارتباطــات ان هــا اغلــب بــدون‬ ‫اینکه شناســایی شــود جاسوســی کند‪ .‬مهاجم همچنین می تواند‬ ‫پیام هــا را قبــل از ارســال بــه گیرنــده موردنظــر تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت از خــود در برابــر حمــات ‪ MitM‬می توانیــد از‬ ‫رمزگــذاری قــوی بــرای نقــاط دسترســی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫حمالت بدون فایل (‪)Fileless Attacks‬‬ ‫حمــات بــدون فایــل نــوع جدیــدی از حمــات بدافــزار هســتند‬ ‫کــه از برنامه هــای نصب شــده در دســتگاه کاربــر اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬برخــاف بدافزارهــای ســنتی کــه نیــاز بــه اســتقرار‬ ‫خــود بــر روی یــک ماشــین هدف دارنــد‪ ،‬حمــات بــدون فایــل‬ ‫از برنامه هــای از قبــل نصب شــده اســتفاده می کننــد کــه ایمــن‬ ‫تلقــی می شــوند و بنابرایــن توســط ابزارهــای انتی ویــروس‬ ‫قدیمــی غیرقابل شناســایی هســتند‪.‬‬ ‫حمــات بدافــزار بــدون فایــل را می تــوان بــا اقداماتــی کــه‬ ‫توســط کاربــر اغــاز شــود‪ ،‬یــا ممکــن اســت بــدون هیــچ اقــدام‬ ‫کاربــر‪ ،‬بــا بهره بــرداری از اســیب پذیری های سیســتم عامل‬ ‫اغــاز شــود‪ .‬بدافــزار بــدون فایــل در رم دســتگاه قــرار دارد و‬ ‫معمــوال ً بــه ابزارهــای سیســتم عامل بومــی ماننــد ‪PowerShell‬‬ ‫و ‬)‪Windows Management Instrumentation ‪(WMI‬‬ ‫بــرای تزریــق کدهــای مخــرب دسترســی دارد‪.‬‬ ‫یــک برنامــه قابل اعتمــاد در یــک سیســتم ممتــاز می توانــد‬ ‫عملیــات سیســتم را در چندیــن نقطــه پایانــی انجــام دهــد و‬ ‫ان هــا را بــه اهدافــی ایــده ال بــرای حمــات بدافــزار بــدون فایــل‬ ‫تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫مدیریــت رمــز عبــور‪ ،‬رمزهــای عبــور ذخیــره شــده در یــک فایــل‬ ‫الکترونیکــی و یــا در قالــب فیزیکــی بیشــتر بــرای دســتگاه های‬ ‫کاری و کمتریــن دفعــات بــرای تلفن هــای شــخصی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬گزینــه تکمیــل خــودکار و مدیریــت رمــز عبــور بیشــتر‬ ‫توســط افــراد ‪ 25‬تــا ‪ 44‬ســاله اســتفاده می شــود و فرمــت ســخت‬ ‫بیشــتر توســط افــراد بیــن ‪ 55‬تــا ‪ 65‬اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫امــا حتــی اگــر حســاب های کاری امــن باشــند‪ ،‬ایــن بــدان‬ ‫معنــا نیســت کــه اطالعــات حســاس از محــل کار بــه تلفن هــای‬ ‫شــخصی منتقــل نمی شــود‪ .‬ایمیل هــا و برنامه هــای ارتباطــی‬ ‫متصــل بــه حســاب های کاری اغلــب در دســتگاه های شــخصی‬ ‫بارگیــری می شــوند و اگــر شــخصی از رمزهــای عبــور یکســانی در‬ ‫بیــن حســاب ها اســتفاده کنــد‪ ،‬دســتگاه های شــخصی اش در‬ ‫معــرض خطــر قــرار می گیرنــد بــه ایــن معنــی کــه گذرواژه هــای‬ ‫کاری او نیــز بــه خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫چگونه ایمن بمانیم‬ ‫کلیــد بهبــود امنیــت عمومــی رمــز عبــور امــوزش بــه مصــرف‬ ‫کننــدگان در مــورد خطــرات مرتبــط بــا رفتارهــای انالیــن انهــا و‬ ‫ارائــه اقدامــات واقــع بینان ـه ای اســت کــه می تواننــد بــرای ایمــن‬ ‫ســازی بهتــر رمزهــای عبــور خــود بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫اولیــن گام‪ ،‬تنــوع بخشــیدن بــه گــروه رمزهــای عبــور موجــود و‬ ‫پیچیــده تــر کــردن انهاســت‪ .‬مصــرف کننــدگان بایــد از اســتفاده‬ ‫مجــدد از رمــز عبــور یــا اشــتراک گــذاری رمــز عبــور بــا افــراد متعــدد‬ ‫اجتنــاب کننــد‪ .‬از اســتفاده از عبــارات شــناخته شــده (ماننــد‬ ‫مســیرهای صفحــه کلیــد ماننــد ‪ 1234‬یــا ‪ )QAZ‬یــا اطالعــات‬ ‫شــخصی (مثــا ًنــام ‪،‬تولدهــا) در رمــز عبــور خــودداری کنید‪ .‬بهترین‬ ‫روش دیگــر ایــن اســت کــه رمــز عبــور خــود را هــر ســه مــاه یکبــار (یــا‬ ‫بــه محــض دریافــت اعــان نقــض اطالعــات) تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه احــراز هویــت دو مرحلــه ای‬ ‫(‪ )2FA‬را در هــر حســابی کــه از ان پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬فعــال‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن یــک الیــه حفاظتــی بســیار مهــم اســت کــه بــه شــما‬ ‫کمــک می کنــد در صــورت دریافــت رمــز عبــور بــه دســت اشــتباه‪،‬‬ ‫حســاب خــود را ایمــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫اگرچــه اینهــا ابتدایــی تریــن مراحــل هســتند‪ ،‬امــا بســیاری از‬ ‫انهــا در انجــام ایــن اقدامــات مــردد هســتند زیــرا نگران فراموشــی‬ ‫رمــز عبــور خــود هســتند‪ .‬مدیریــت رمــز عبــور راه حــل خوبــی بــرای‬ ‫ایــن اســت‪ .‬رمزهــای عبــور تصادفــی‪ ،‬قــوی و منحصــر بــه فــرد‬ ‫ایجــاد می کنــد ‪ -‬و ســپس انهــا را ایمــن ذخیــره می کنــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو مرحلـه ای همچنیــن می توانــد راه خوبــی بــرای‬ ‫ایمــن کــردن حســاب ها باشــد‪ ،‬حتــی اگــر یــک عامل تهدیــد بتواند‬ ‫رمــز عبــور را حــدس بزنــد‪ ،‬و نرم افــزار انتی ویــروس می توانــد از‬ ‫دســتگاه ها در برابــر بدافــزار ســرقت اطالعــات محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬هنــگام اتصــال بــه یــک شــبکه ناشــناخته‪ ،‬مصــرف‬ ‫کننــدگان بایــد از ‪ VPN‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در امــوزش کاربــران در مــورد امنیــت‪ ،‬تمرکــز ویــژه بایــد بــر روی‬ ‫تلفن هــای همــراه باشــد‪ ،‬زیــرا همانطــور کــه قبــا ًبحــث شــد‪ ،‬انها با‬ ‫اســتفاده کمتــر از محصــوالت ‪ /‬خدمــات امنیتــی و اســتفاده بیشــتر‬ ‫از رمزهــای عبــور ســاده بیشــتر در معــرض دیــد قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫دو روش محافظت‬ ‫از فایل های ‪PDF‬‬ ‫با رمز عبور‬ ‫در اندروید‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در طــول ســال ها‪ ،‬فرمــت ‪ PDF‬بــه عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫و امن تریــن راه هــا بــرای اشــتراک گذاری اســناد انالیــن‬ ‫بــوده اســت‪ PDF .‬در مقایســه بــا ســایر فرمت هــا‪ ،‬امن تــر‬ ‫بــوده و یکــی از محبوب تریــن نــوع فایل هــای اســتفاده‬ ‫شــده بــرای اســناد تجــاری اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه خــود فرمــت فایــل ‪ PDF‬بســیار ایمــن اســت‪ ،‬امــا‬ ‫مــی توانیــد بــا رمزگــذاری‪ ،‬ان را ایمــن تــر کنیــد‪ .‬در اندرویــد‪،‬‬ ‫بــرای محافظــت از فایل هــای ‪ PDF‬خــود بــا رمــز عبــور‪ ،‬بایــد‬ ‫از برنامه هــای رمزگــذاری جانبــی اســتفاده کنیــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫دو مــورد از بهتریــن روش هــای محافظــت از فایل هــای‬ ‫‪ PDF‬بــا رمــز عبــور را بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬استفاده از ‪PDF Expert‬‬ ‫‪ PDF Expert‬یــک برنامــه کامــل بــرای مطالعــه فایل هــای‬ ‫‪ PDF‬در سیســتم عامــل اندرویــد اســت‪ .‬ایــن برنامــه‬ ‫بســیاری از ویژگی هــای مفیــد مــورد نیــاز جهــت مدیریــت‬ ‫فایل هــای ‪ PDF‬ذخیــره شــده در گوشــی هوشــمند را در‬ ‫اختیــار شــما قــرار مــی دهــد و همچنیــن مــی توانیــد از ان‬ ‫بــرای رمزگــذاری فایــل هــای ‪ PDF‬خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن بخــش بــه نحــوه اســتفاده از نــرم افــزار ‪PDF Expert‬‬ ‫بــرای رمزگــذاری فایل هــای ‪ PDF‬خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابتدا ‪ PDF expert‬را روی گوشی هوشمند اندرویدی‬ ‫خود از فروشــگاه ‪ Google Play‬دانلود و نصب کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬پــس از دانلــود‪ ،‬برنامــه را بــاز کنیــد و زبــان مــورد نظــر‬ ‫خــود را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ســپس بــه تــب ‪ Secure PDF‬در پاییــن صفحــه‬ ‫برویــد‪ .‬در صفحــه ‪ ، Secure PDF‬روی گزینــه ‪Add‬‬ ‫‪ Password‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اکنــون بــر روی دکمــه ‪ Select a file‬ضربــه بزنیــد و‬ ‫فایــل ‪ PDF‬مــورد نظــر را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سپس‪ ،‬بر روی دکمه ‪ Create PDF‬ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ .6‬رمــز عبــوری را کــه مــی خواهیــد تنظیــم کنیــد وارد‬ ‫کنیــد و روی دکمــه ‪ Ok‬ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــا ایــن کار فایــل ‪ PDF‬محافظــت شــده بــا رمــز عبــور‬ ‫در همــان پوشــه ذخیــره مــی شــود‪.‬‬ ‫کار تمــام اســت! همانطــور کــه در ایــن مطلــب مشــاهده‬ ‫کردیــد بــه راحتــی می توانیــد بــا کمــک نــرم افــزار ‪PDF‬‬ ‫‪ Expert‬از فایل هــای ‪ PDF‬خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬استفاده از ‪iLovePDF‬‬ ‫اپلیکیشــن کاربــردی ‪ iLovePDF‬یکــی دیگــر از برنامه هــای‬ ‫عالــی اندرویــد اســت کــه بــه شــما امــکان رمزگــذاری‬ ‫فایل هــای ‪ PDF‬را می دهــد‪ .‬در ادامــه طــی چنــد مرحلــه‬ ‫ســاده نحــوه انجــام ایــن عمــل را شــرح خواهیــم داد‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابتــدا ‪ iLovePDF‬را از فروشــگاه ‪ Google Play‬بــر‬ ‫روی دســتگاه اندرویــدی خــود دانلــود و نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬پــس از نصــب‪ ،‬برنامــه را بــاز کنیــد و روی بخــش‬ ‫‪ Tools‬در پاییــن ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در صفحه ابزارها‪ ،‬روی ‪ Protect PDF‬ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬اکنــون فایــل ‪ PDF‬را کــه مــی خواهیــد بــا رمــز عبــور‬ ‫محافظــت کنیــد انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ســپس رمــز عبــور مــورد نظــر خــود را وارد کــرده و روی‬ ‫دکمــه ‪ Protect PDF‬در پاییــن ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫کار تمــام اســت و فایــل شــما از ایــن پــس توســط رمــز عبــور‬ ‫محافظــت خواهد شــد‪.‬‬ ‫دو برنامــه ذکــر شــده در بــاال روش هــای ســاده و رایــگان‬ ‫جهــت محافظــت از فایل هــای ‪ PDF‬بــا رمــز عبــور در‬ ‫دســتگاه ‪ Android‬اســت‪ .‬هــر دو برنامــه در فروشــگاه‬ ‫‪ Google Play‬موجــود بــوده و بــه صــورت رایــگان قابــل‬ ‫دانلــود هســتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ ۵‬مرداد – سالروز عملیات افتخار افرین مرصاد ‪1367‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -575‬سال هشتم‬ ‫‪-575-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/27‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/27 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 27‬ژوئیه‬ ‫‪27-- 1401 //05‬‬ ‫چهار شنبه ‪05//05‬‬ ‫‪71‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫« خطرات ترک نمى دانم »‬ ‫طنز جبهه حاج محمد دیلم کتولی‬ ‫طنز اسارت‬ ‫نظام اقا عادل‬ ‫صیبَتْ مَقَاتِل ُ ُ ه ‪.‬‬ ‫قال علی (علیه السالم )‪ :‬مَ ْ ‬ ‫ل «لَ اَد ْرِی» ا ُ ِ‬ ‫ن ت َرَکَ قَو ْ َ‬ ‫امام علی( علیه السالم) فرمود‪:‬‬ ‫کســى کــه جملــۀ «نمى دانــم» را تــرک کنــد مواضــع اســیب پذیرخود‬ ‫را در معــرض ضربه هــاى خطرنــاک (مخالفــان) قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع)در ایــن گفتــار حکیمانــه ســخنى را کــه در حکمــت ‪ ٨٢‬امــده‬ ‫بــود بــه صــورت جالــب دیگــرى بیــان مى کنــد و مى فرماید‪«:‬کســى کــه‬ ‫جملــۀ «نمى دانــم» را تــرک کنــد مواضــع اســیب پذیر خــود را در معــرض‬ ‫ل «لَ‬ ‫ضربه هــاى خطرنــاک (مخالفــان) قــرار داده اســت»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ن تَــرَکَ ق َـو ْ َ‬ ‫صیبَــتْ مَقَاتِل ُـ ُه ) ‪.‬‬ ‫اَد ْرِی» ا ُ ِ‬ ‫اشــاره بــه این کــه بــا ایــن کار خــود را بــه هالکــت مى افکنــد و ایــن‬ ‫هالکــت ممکــن اســت جنبــۀ دنیــوى داشــته باشــد در انجــا کــه ســخنان‬ ‫نســنجیده و خطرافریــن اســت و یــا جنبــۀ اخــروى‪ ،‬در انجــا کــه ســخنانش‬ ‫لطمــه بــه حیثیــت و ابــروى اشــخاص وارد مى کنــد یــا مــردم را بــه‬ ‫گمراهــى مى کشــاند‪.‬‬ ‫«مقاتــل» جمــع «مقتــل» اســت‪ .‬اربــاب لغــت ان را بــه مواضعــى از‬ ‫بــدن کــه اگــر ضربــه بــر ان وارد شــود حیــات انســان بــه مخاطــره مى افتــد‬ ‫تفســیر کرده انــد؛ ماننــد ســر و ســینه و امثــال ان‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد در شــرح ایــن ســخن حکیمانــه داســتان جالبــى از‬ ‫بوذرجمهــر نقــل مى کنــد کــه زنــى نــزد او امــد و از مســئله اى ســوال کــرد‪.‬‬ ‫بوذرجمهــر گفــت‪ :‬نمى دانــم‪ .‬زن عصبانــى شــد‪ .‬گفــت‪ :‬پادشــاه هــر‬ ‫ســال االف و الوفــى بــه تــو مى دهــد کــه بگویــى نمى دانــم ؟ بوذرجمهــر‬ ‫گفــت‪ :‬انچــه را بــه مــن مى دهــد در برابــر چیزهایــى اســت کــه مى دانــم‬ ‫و اگــر مى خواســت در برابــر انچــه نمى دانــم چیــزى بــه مــن بدهــد تمــام‬ ‫بیت المــال او نیــز کفایــت نمى کــرد (اشــاره بــه این کــه مســائلى را کــه مــا‬ ‫نمى دانیــم بســیار بیشــتر از ان اســت کــه مى دانیــم)‪.‬‬ ‫نیــز از بعضــى فضــا نقــل مى کنــد کــه اگــر کســى در برابــر‬ ‫چیزهایــى کــه نمى دانــد بگویــد‪ :‬نمى دانــم‪ ،‬او را تعلیــم مى دهیــم‬ ‫تــا بدانــد و اگــر بگویــد‪ :‬مى دانــم‪ ،‬امتحانــش مى کنیــم تــا بگویــد‬ ‫نمى دانــم (و رســوا شــود)‪.‬‬ ‫شــبیه ایــن ســخن را مرحــوم مغنیــه در فــى ظــال نهــج البالغــه از کتــاب‬ ‫«الحکمــه الخالــده» نقــل مى کنــد کــه دانشــمندى مى گفــت‪ :‬گفتــن «ال‬ ‫ادرى»(نمى دانــم) را یــاد بگیریــد‪ ،‬چــرا کــه اگــر بگوییــد نمى دانــم بــه‬ ‫شــما تعلیــم مى دهنــد تــا بدانیــد و اگــر بگوییــد مى دانــم از شــما ســوال‬ ‫مى کننــد و نمى دانیــد و رســوا مى شــوید‪ .‬ســپس مى افزایــد‪:‬‬ ‫احــدى از یــاران رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه ادعــا نکــرد کــه همــه‬ ‫چیــز را مى دانــد و بــه طــور مطلــق نگفت‪«:‬ســلونى»(از مــن بپرســید) بــه‬ ‫جــز علــى بــن ابى طالــب( ع)در همیــن رابطــه ضــرب المثلــى نقــل شــده‬ ‫ن فَکَّی ْـهِ »‬ ‫ـل بَی ْـ َ‬ ‫اســت کــه ان نیــز محتــواى کالم امــام را دارد‪«:‬مَقْت َـل ُ الرَّجُـ ِ‬ ‫موضــع اســیب پذیــر انســان در میــان دو فــک او قــرار دارد (یعنــى زبــان‬ ‫او مایــۀ هالکــت او مى شــود)‪.‬‬ ‫مرحــوم شوشــترى از قتــاده (فقیــه معــروف اهــل ســنت) نقــل مى کنــد‬ ‫کــه روزى ادعــا کــرد کــه مــن هــر چــه را تــا بــه حــال شــنیده ام یــا بــه‬ ‫حافظــه ســپرده ام هرگــز فرامــوش نکــرده ام‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن ســخن بــه خدمتــکارش گفــت‪ :‬کفــش مــرا بیــاور بپوشــم‪.‬‬ ‫خدمتــکار گفــت‪ :‬کفــش شــما در پــاى شماســت (وى از ان ادعــا و ایــن‬ ‫عمــل ســخت شــرمنده شــد)‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۵۰۹‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫تا در کنار هم بماینم‬ ‫سرویس خاطرات جبهه و جنگ‪:‬‬ ‫در اردوگاه نوعــی نظــام بــه نــام «نظــام اقــا عــادل»‬ ‫داشــتیم‪ .‬عــادل از درجــه داران عراقــی بــود کــه در حــد‬ ‫جانشــین اردوگاه بــه حســاب مــی امــد‪ .‬او بســیار متکبــر‬ ‫و مغــرور بــود و دوســت داشــت همــه او را تحســین کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن تکبــر و غــرور از حماقتــش نشــات مــی گرفــت‪.‬‬ ‫عــادل معتقــد بــود بــه هنــگام پــا کوبیــدن بایــد انچنــان پاهــا‬ ‫را محکــم کوبیــد کــه تمــام چیزهایــی کــه روی طاقچــه هــا‬ ‫هســت بــه زمیــن بریــزد!‬ ‫یــک بــار وقتــی وارد اسایشــگاه مــا شــد‪ ،‬ارشــد اسایشــگاه‬ ‫برپــا داد و بچــه هــا طبــق معمــول پــا کوبیدنــد‪ .‬عــادل بــا‬ ‫حالتــی تحقیرامیــز ســرش را تــکان داد و خــودش پــا کوبیــد‬ ‫و گفــت‪ :‬دیدیــد؟ مــی بایســت بــه ایــن صــورت پــا کوبیــد‪.‬‬ ‫و مجــددا همــان جملــه همیشــگی اش را کــه بایــد تمــام‬ ‫چیزهــا از روی طاقچــه بــه زمیــن بریــزد‪ ،‬تکــرار کــرد‪.‬‬ ‫تــا ان موقــع نشــنیده بودیــم کــه او از پــا کوبیــدن افــراد‬ ‫یــک اسایشــگاه راضــی بــوده باشــد‪ .‬لــذا بــه اتفــاق بــرادران‬ ‫نقشــه ای کشــیدیم و قــرار گذاشــتیم وســایل شــخصی مــان‬ ‫نظیــر لیــوان‪ ،‬ریــش تــراش و کاســه را روی هشــت طاقچــه‬ ‫اسایشــگاه بگذاریــم و بــه هــر کــدام از ان وســایل نخهایــی‬ ‫ماجرای دیدار‬ ‫«حسین» و «منیژه»‬ ‫پس از ‪ ۱۸‬سال‬ ‫سرویس خاطرات جبهه و جنگ ‪ -‬محمددیلم کتولی‬ ‫‪ ۲۰‬اســفندماه زادروز حســین لشــگری از خلبان هــای نیــروی‬ ‫هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه چنــد روز‬ ‫قبــل از اغــاز رســمی جنــگ ایــران و عــراق اســیر شــد و پــس از‬ ‫‪ ۱۸‬ســال اســارت در عــراق بــه ایــران بازگشــت‪ .‬او اولیــن ایرانــی‬ ‫اسیرشــده و اخرین اســیر ازادشــده جنگ ایران و عراق اســت‬ ‫کــه در مجمــوع طوالنی تریــن مــدت اســارت را در بیــن تمــام‬ ‫اســیران ایــن جنــگ تحمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫لشــگری بــا شــروع جنــگ ایــران و عــراق پــس از انجــام ‪۱۲‬‬ ‫ماموریــت‪ ،‬ســرانجام مجبــور بــه تــرک هواپیمایــش کــه مــورد‬ ‫اصابــت موشــک قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬شــد و در خــاک عــراق بــه‬ ‫اســارت درامــد‪.‬‬ ‫دولــت عــراق مدعــی بــود هواپیمــای وی ‪ ۱۹‬شــهریور ‪ ۵۹‬و‬ ‫قبــل از حملــه عــراق بــه خــاک ایــران ســاقط شــد ه اســت؛ بــرای‬ ‫همیــن او را بــه عنــوان ســند برجســته ای کــه نشــانگر اغــاز‬ ‫جنــگ توســط ایــران بــود حتــی پــس از قطعنامــه نگه داشــتند‪.‬‬ ‫از اغــاز جنــگ تــا زمســتان ‪ ۱۳۵۹‬در ســلول انفــرادی بود و پس‬ ‫از ان در مــدت ‪ ۸‬ســال بــا حــدود ‪ ۶۰‬نفــر دیگــر از همرزمــان‬ ‫در یــک ســالن عمومــی و دور از چشــم صلیــب ســرخ جهانــی‬ ‫نگهــداری شــد‪ .‬پــس از پذیــرش قطعنامه‪ ،‬لشــگری را از ســایر‬ ‫دوســتانش جــدا کردنــد و قســمت دوم دوران اســارتش ‪۱۰‬‬ ‫ســال طــول کشــید‪.‬‬ ‫در طــی ســال های اســارت‪ ،‬همســرش منیــژه لشــگری‬ ‫بــه همــراه تنهــا پســرش (علــی) کــه در زمــان رفتــن پــدرش‬ ‫چندماهــه بــود‪ ،‬چشــم انتظار او بودنــد‪ .‬منیــژه لشــگری در‬ ‫کتــاب خاطراتــش دربــاره ان روزهــای ســخت می نویســد‪:‬‬ ‫«بعــد از قبــول قطعنامــه در ســال ‪ ،۱۳۶۷‬زمزمــه امــدن‬ ‫اســیران همــه جــا پیچیــد‪ .‬خانــواده روادگــر همســایه طبقــه‬ ‫اول مــا بودنــد‪ .‬اقــای روادگــر اســیر بــود‪ .‬او از طــرف صلیــب‬ ‫ســرخ ثبــت نــام شــده بــود و بــه همســر و بچه هایــش نامــه‬ ‫وصــل کنیــم و ســرنخها را در مســیری کــه بــه ســادگی‬ ‫قابــل رویــت نبــود بــه دســت ســرگروه هــر ردیــف بدهیــم‪.‬‬ ‫ســرگروه ها هــم موظــف شــدند بــه محــض پاکوبیــدن‪ ،‬ایــن‬ ‫نــخ هــا را بکشــند‪.‬‬ ‫همیــن کار را هــم کردیــم‪ .‬وقتــی عــادل وارد اسایشــگاه شــد‬ ‫و ما پاکوبیدیم‪ ،‬تمام ان وسایل از روی طاقچه ها به زمین‬ ‫ریخت و او هاج و واج از ارشد پرسید‪ :‬این چه وضعی است؟‬ ‫ارشد جواب داد‪ :‬نظام سیدی!‪ ،‬نظام اقا عادل‪.‬‬ ‫عــادل کــه تــازه فهمیــده بــود موضــوع از چــه قــرار اســت‪،‬‬ ‫فکــر کــرد واقعــا ضربــه پــای مــا بــوده کــه باعــث ریختــن‬ ‫ان وســایل روی زمیــن شــده اســت‪ ،‬بــه همیــن ســبب بــا‬ ‫خوشــحالی و رضایــت گفــت‪ :‬احســنت‪ ،‬احســنت‪...‬‬ ‫از ان بــه بعــد اسایشــگاه مــا در کوبیــدن پــا نمونــه شــناخته‬ ‫شــد‪ ،‬بطوریکــه عــادل از ان بســیار تعریــف مــی کــرد‪.‬‬ ‫می نوشــت‪.‬‬ ‫تابســتان ســال ‪ ۱۳۶۹‬تابســتان گرمــی بــود‪ .‬از نیــروی هوایــی‬ ‫امدنــد و ســاختمان‪ ،‬ورودی هــا‪ ،‬درهــا و پنجــره هــا را رنــگ‬ ‫زدنــد‪ .‬در و دیــوار ســاختمان پــر شــده بــود از پالکاردهــای‬ ‫خوش امدگویــی‪ .‬اقــای روادگــر امــد امــا حســین نــه! رفتــم‬ ‫منزلشــان تــا از او بپرســم ایــا حســین را دیــده اســت؟ امــا‬ ‫احســاس کــردم بــا مــن راحــت نیســت و موقــع صحبت کــردن‬ ‫ســرش را پاییــن می انــدازد‪ .‬گفــت‪ :‬نــه خانــم لشــگری! اقــای‬ ‫لشــگری جــزء اســیران مخفــی بــود‪ .‬مــا از اونهــا جــدا بودیــم‪،‬‬ ‫ایشــون رو ندیــدم‪».‬‬ ‫م انتظار اســت‪« :‬خلبان هــا اخرین‬ ‫منیــژه امــا همچنــان چشـ ‬ ‫گــروه اســرا بودنــد کــه ازاد شــدند و مــن همچنــان منتظــر‪ .‬هــر‬ ‫روز جلــوی یــک ســاختمان گوســفند می کشــتند و هلهلــه و‬ ‫چراغانــی و یــک اســیر می امــد‪ ،‬امــا حســین نیامــد! بــه نیــروی‬ ‫هوایــی رفتــم‪ .‬گفتنــد «اقــای لشــگری جــزء اســرای خلبــان‬ ‫مخفــی اســت‪ .‬او را بــه خاطــر تاریــخ جنــگ نگــه داشــته اند‪.‬‬ ‫اعــام نمی کننــد زنــده اســت‪ .‬امــا اطــاع داریــم حســین‬ ‫لشــگری زنــده اســت»‪ .‬نیــروی هوایــی صریــح گفــت کــه فعــا‬ ‫منتظــر حســین نباشــم‪.‬‬ ‫چندمــاه بعــد از ازادی کامــل اســرا‪ ،‬حــدود پنجــاه شــصت‬ ‫اســیر مخفــی هــم امدنــد امــا حســین نیامــد‪ .‬طاقتــم طــاق‬ ‫شــد‪ .‬راه افتــادم بــه منــزل ازاده هــای خلبــان‪ .‬بیشترشــان‬ ‫می گفتنــد وقتــی قطعنامــه قبــول شــد‪ ،‬حســین مدتی کنــار ما‬ ‫بــود و بعــد منتقــل شــد‪ .‬نمی دانیــم او را کجــا بردنــد‪».‬‬ ‫منیــژه امــا همچنــان دلــش پرامیــد اســت‪« :‬پســرم از این همه‬ ‫رفت وامــدم بــه منــزل ازاده هــا و شــنیدن جواب هــای مشــابه‬ ‫خســته شــده بــود‪ .‬یــک روز گفــت «مامــان‪ ،‬بســه دیگــه! خودت‬ ‫می فهمــی رفتارهــات کامــا ًعصبــی و غیــرارادی شــده؟»‬ ‫علی راســت می گفت؛ طوری شــده بود که کاری نداشــتم ایا‬ ‫ایــن ازاده خلبــان بــوده‪ ،‬جــزء نیــروی هوایــی بــوده یــا نــه؛ حتی‬ ‫منــزل ازاده هایــی کــه جــزء نیــروی دریایــی و زمینــی ارتــش هم‬ ‫بودنــد رفتــم و ســراغ حســین را گرفتــم‪ .‬می خواســتم بدانــم‬ ‫اخریــن نفــری کــه او را دیــده کجــا و کِــی بــوده و حســین چــه‬ ‫شــرایطی داشــته؟ وقتــی یــک نفــر یــک کلمه می گفت کــه «او‬ ‫را دیــده ام»‪ ،‬امیــدوار و خوشــحال می شــدم‪ .‬وقتــی دیگــری‬ ‫هیــچ نشــانی از حســین نداشــت‪ ،‬ناامیــد مطلــق می شــدم‪.‬‬ ‫غــذا نمی خــوردم‪ .‬شـب ها یــک ســاعت هــم خوابــم نمی بــرد‪.‬‬ ‫منتظر بودم صبح بشود‪ .‬همه یک جواب می دادند‪ :‬حسین‬ ‫لشــگری را بــه خاطــر تاریــخ شــروع جنــگ نگــه داشــته اند‪».‬‬ ‫منیــژه لشــگری روزهایــش را دراضطــراب و بی خبــری طــی‬ ‫می کنــد تــا اینکــه خردادمــاه ســال ‪ ۱۳۷۴‬بــا او تماســی از‬ ‫نیــروی هوایــی می گیرنــد و می گوینــد کــه حســین لشــگری‬ ‫اجــاز ه نامــه نوشــتن پیــدا کــرده اســت‪ .‬اولیــن نامــه بــه دســت‬ ‫منیــژه می رســد کــه در ان نوشــته شــده بــود‪« :‬مــن زنــده ام ‪...‬‬ ‫نمی دانــم شــما کجــا هســتید ‪ ...‬از هیــچ چیــز خبــری نــدارم‬ ‫‪ ...‬نمی دانــم بــه چــه ادرســی بایــد نامــه بنویســم؛ بــه خاطــر‬ ‫همیــن نامــه را بــه ادرس نیــروی هوایــی می نویســم‪...‬‬ ‫منیــژه جــان‪ ،‬هــر جــا هســتی از وضــع خــودت و بچــه برایــم‬ ‫بنویــس ‪ ...‬تــا امــروز امکانــش نبــود ایــن را بــه تــو بگویــم‪ .‬االن‬ ‫کــه ایــن امــکان را دارم برایــت می نویســم‪ .‬وضــع مــن اصــا ً‬ ‫معلــوم نیســت و تــو مختــاری ازدواج کنــی‪».‬‬ ‫منیــژه و حســین‪ ،‬ســه ســال بــرای هــم فقــط نامــه‬ ‫می نویســند‪ .‬صبــح فرودیــن ‪ ۱۳۷۷‬تلفــن خانــه منیــژه زنــگ‬ ‫می خــورد‪« :‬مــژده بــده خانــم لشــگری! حســین ازاد شــد‪».‬‬ ‫در عــرض چنــد ســاعت‪ ،‬خانــه منیــژه پــر از جمعیــت اقــوام‪،‬‬ ‫خبرنگارهــا و عکاس هــا می شــود تــا انــان اولیــن تمــاس‬ ‫تلفنــی خــود را برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫فــردای ان روز همــه بــه فــرودگاه می رونــد و لحظــه دیــدار‬ ‫باالخــره می رســد‪« :‬حســین نزدیــک شــد؛ خیلــی نزدیــک‪.‬‬ ‫همــه فامیــل و دوســت و اشــنا دور او ریختــه بودنــد و‬ ‫ماچــش می کردنــد‪ .‬یکــی اویزانــش می شــد‪ ،‬یکــی دســتش‬ ‫را می گرفــت‪ ،‬یکــی بــه پایــش افتــاده بــود‪ .‬کامــا ًاحســاس‬ ‫می کــردم کــه حســین از بــاالی ســر همــه انهــا دنبــال کســی‬ ‫می گــردد‪ .‬فقــط بــه او خیــره شــده بــودم‪ .‬صدایــی بلنــد گفــت‪:‬‬ ‫لطفــا ًبریــد کنــار! اجــازه بدیــد همســرش اون رو ببینــه! دریــای‬ ‫جمعیــت کنــار رفتنــد و بــرای مــن راه بــاز کردنــد‪.‬‬ ‫خبرنگارهــا بــا دوربین هایشــان دویدنــد‪ .‬روب ـه روی هــم قــرار‬ ‫گرفتیــم‪ .‬دســت مــرا گرفــت و گفــت‪ :‬حالــت چطــوره؟ گفتــم‪:‬‬ ‫خوبــم! پیشــانی ام را بوســید و یک دفعــه ســیل جمعیــت مــن‬ ‫و حســین را از هــم جــدا کــرد‪ .‬در همیــن دقایــق‪ ،‬خبرنگارهــا‬ ‫چنــد بــار دورم جمــع شــدند؛ تلــق تلــق عکــس می انداختنــد‪.‬‬ ‫پرســیدند‪ :‬خانــم لشــگری‪ ،‬در ایــن لحظــه احساســتون چیــه؟‬ ‫جوابــی نــدادم؛ فقــط ســکوت کــردم‪ .‬چقــدر ایــن ســوال برایــم‬ ‫رنـج اور بــود‪ .‬خســته شــده بــودم‪ .‬ســرگیجه و ســردرد داشــتم‪.‬‬ ‫بــه ایــن نــوع شــلوغی ها عــادت نداشــتم‪.‬‬ ‫ســال های ســال زندگی ســاکت و خلوتی داشــتم‪ .‬ما ســه نفر‬ ‫انــگار در یــک تصــادف شــدید ضربــه ســختی خــورده باشــیم و‬ ‫بعــد از هجــده ســال از ک ُمــا بیــرون امــده باشــیم‪ .‬فقط احتیاج‬ ‫داشــتیم ســاعت ها بنشــینیم و بــه یکدیگــر نــگاه کنیم؛ ببینیم‬ ‫از لحــاظ ظاهــری چــه تغییــری کرده ایــم تــا یخمــان اب شــود و‬ ‫بعــد تــازه بتوانیــم بــا هــم صحبــت کنیــم‪ .‬تعجــب می کــردم در‬ ‫ان جماعــت انبــوه هیچ کــس ایــن را نمی فهمیــد ‪»...‬‬ ‫فصــل جدیــدی از زندگــی حســین و منیــژه اغــاز شــد؛ ایــن بــار‬ ‫بــا رنــگ و بویــی دیگــر‪.‬‬ ‫اما زندگی مشــترک مجدد انها ‪ ۱۱‬ســال بیشــتر طول نکشــید‪.‬‬ ‫سرلشــکر حســین لشــگری بامداد دوشــنبه ‪ ۱۹‬مرداد ‪ ۱۳۸۸‬در‬ ‫بیمارســتان اللــه تهــران درگذشــت و منیــژه لشــگری هــم ‪۵‬‬ ‫بهمــن ‪ ۱۳۹۸‬بــر اثــر ســکته قلبــی دار فانــی را وداع گفــت‪.‬‬ ‫بــه راســتی برخــی هاچــه رنــج هــای جانفرســایی کــه بــرای این‬ ‫اب و خــاک کشــیده انــد!!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!