روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 574 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 574

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 574

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 574

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪70 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 04‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 26-‬ژوئیه ‪ /26-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪574‬‬ ‫جانی دوباره برای اقتصاد‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫ابزی پروری‬ ‫ابز‬ ‫در وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫جها‬ ‫جایگاهیندارد‬ ‫جایگ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صادرات ‪ ۶۸‬میلیون‬ ‫دالری کاال از گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ۱۹‬درصد تخت های‬ ‫بیمارستانی اطفال در اختیار‬ ‫کودکان کرونایی است‬ ‫اتصالکلیهدستگاه های‬ ‫اجرایی به سامانه سنا‬ ‫‪5‬‬ ‫مردم ‪,‬دروغ ها شنیده اند و درک نشده اند‬ ‫‪4‬‬ ‫نکاتی که در امنیت‬ ‫حساباینستاگرامباید‬ ‫رعایت شود‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫فعالیت هدفمند در سایه کرونا‬ ‫سهیال عالء الدین‪ -‬سرویس اجتماعی‬ ‫وقتــی مــی توانیــم یکدیگــر را درک کنیــم و جهانــی زیبــا بــرای هــم خلــق نماییــم‪،‬‬ ‫چــرا بــا قضــاوت جهانمــان را زشــت و کینــه هایمــان را نســبت بــه هــم بیشــتر‬ ‫نماییــم؟ در واقــع درک کــردن یــا نکــردن مــا هیــچ تاثیــری در زندگــی افــراد نمــی‬ ‫گــذارد‪ ،‬امــا اگــر درک کنیــم‪ ،‬مــی توانیــم یــک لبخنــد بــه روی لــب هــای یــک‬ ‫انســان بیاوریــم‪.‬‬ ‫ا همیــن لبخندهاســت کــه دنیــا جــای بهتــری بــرای زندگــی کــردن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاری کــه خیلــی از مــا ادمهــا نمیکنیــم درک کــردن اســت و در مقابــل تــا مــی‬ ‫توانیــم قضــاوت مــی کنیــم‪ .‬اگــر کمــی بــه خودمــان تحمــل و صبــر را یــاداوری‬ ‫کنیــم و قبــل از قضــاوت‪ ،‬کمــی بیندیشــم کــه شــاید افــکار مــن اشــتباه اســت‪،‬‬ ‫مــی توانیــم دنیــای زیباتــری را در کنــار هــم تجربــه کنیــم‪ .‬بــرای خوانــدن متــن‬ ‫هــا‪ ،‬در ادامــه بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا کار همــه شــده قاضــی شــدن و قضــاوت کــردن و رای صــادر کــردن بــاور‬ ‫کن درک کردن مردم کار ســختی نیســت‪ .‬همین که قضاوتشــان نکنی‪ ،‬همین که‬ ‫از دیــد و نــگاه خــودت پشــت پــرده زندگــی شــان را خــراب نکنــی‪ .‬مــدام تــو زندگی انها‬ ‫ســرک نکشــی ‪ ,‬وقتــی از ســر اجبــار یــا رفــع تکلیــف بــا مــردم داخل خیابــان هم کالم‬ ‫و روبرو میشــی از شــعور و معرفت دور نباشــی و بی فرهنگی از ســر و رویت فریاد‬ ‫نزنــد ‪.‬همیــن کــه قاضــی نشــی و زندگــی دیگــران بــه تــو ربطــی نداشــته باشــد و بــرای‬ ‫مــردم از جانــب خــود رای تهمــت و دروغ و فقــر و فســاد و ‪......‬صــادر نکنــی و علیــه‬ ‫ایــن مــردم نباشــی نهایــت توقــع از درک کردنــت نســبت بــه خــودت مــی شــود یعنــی‬ ‫اول بــه خــودت احتــرام گذاشــته ای و خــودت را درک و بــاور کــردی بعــد بــرای مــردم‬ ‫ذینفــع شــده ای ‪ .‬همــه مــا بــه درک کــردن و فهمیــده شــدن نســبت بــه همدیگــر‬ ‫محتاجیــم‪ .‬پــس بــرای درک شــدن یــاد بگیریــم کــه درک کنیــم و دیگــران را بفهمیــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــر علیــه مــردم مــی شــوی ودرکشــان نمــی کنیــد از انهــا نبایــد توقــع همــکاری‬ ‫داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫درک کــن! شــاید متفــاوت باشندشــاید مسیرشــان خــاف جهتــی باشــد کــه شــما‬ ‫میرویــد‪ ،‬شــاید افکارشــان بــا شــما یکــی نباشــد امــا بدانیــد کــه انهــا هــم انســان‬ ‫هســتند و حــق زندگــی کــردن در ایــن جامعــه را دارنــد همانطــور کــه تــو و خانواده‬ ‫ات بــه خودتــان حــق زندگــی کــردن و لــذت بــردن از زندگــی را مــی دهیــد همــه‬ ‫دوســت و حــق دارنــد کــه در مســیری کــه دوســت دارنــد قــدم بزنند‪.‬اگــر نمــی‬ ‫توانــی کاری کنــی‪ ،‬اگــر نمــی توانــی گــره ای بگشــایی‪ ،‬اگــر نمــی توانــی دســت‬ ‫یاریــت را بــه ســوی انهــا دراز کنــی درک کــردن هزینــه ای هــم نــدارد درک کــن‪.‬‬ ‫وقتــی هــم نمیتونــی کســی رو درک کنــی ازش فاصلــه بگیــر‪ .‬ایــن‬ ‫مهمتریــن قانــون باشــعوریه کــه خیلــی از بیشــعورا نادیــده اش میگیــرن‪.‬‬ ‫ماناچــار هســتیم بــا دیگــران ارتباطــات اجتماعــی داشــته باشــیم و دیگــران‬ ‫را درک کنیــم تنهــا مــوردی کــه بــه طــور مســتقیم بــا مــا در همــه جــا همــراه‬ ‫اســت و بــر عملکــرد مــا تاثیــر بســیار زیــادی دارد‪.‬هــر چــه مــا بیشــتر روی خــود‬ ‫بــرای درک کــردن دیگــران کار کنیــم و بدانیــم کــه پــه چیــزی دیگــران را وادار بــه‬ ‫ایــن مــی کنــد کــه در پایــان بــه عمــل و رفتــار مناســب برســند نیازهــای انهــا‬ ‫را شناســایی کنیــم و و احساســات و عواطــف انهــا بــرای مــا بــا ارزش باشــد و‬ ‫احتــرام بگذاریــم انهابــه مــا اعتمــاد مــی کننــد و بیشــتر بــه مــا نزدیــک مــی شــوند‪.‬‬ ‫تعامــل و ارتبــاط متقابــل و در عیــن حــال ســالم و بــدور از تنــش و تعارضــات‬ ‫ارامــش و اســودگی بــرای مــردم ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫در پــی صحبتــی کــه بــا بعضــی از مــردم یعنــی شــهروندان در شــغلهای مختلــف‬ ‫انجــام شــد اکثرانهــا الویــت اهمیــت شــان دغدغــه هایشــان بــود و اینکــه چقــدر بــه‬ ‫انهابــه عنــوان فــردی از جامعــه اهمیــت داده مــی شــود و اینکــه حــرف هایشــان‬ ‫شــنیده شــود احساساتشــان هــم درک بشــود انهــا دوســت دا رنــد چــه در ذهــن‬ ‫خانــواده بــه عنــوان پــدر و مــادر بــرادر و خواهر‪,‬فرزنــد ‪.......‬وچــه در اجتمــاع بــه‬ ‫عنــوان یــک شــخص در ذهنهــا بــا ارزش و دوســت داشــتنی باشــند نــه اینکــه بــا‬ ‫وجــود تمــام مشــکالت و تعارضــات اجتماعــی و درگیــری و چالــش هایــی کــه وجود‬ ‫دارد انهــا جامعــه ‪ ,‬اجتمــاع و مســئولین را بــه هــر نحــوی درک کننــد و ســنگ صبــور‬ ‫باشــند و از فقــر و نــداری و اجبارهــای بــی مــورد ســنگ بــر شــکم ببندنــد امــا جامعــه‬ ‫و مســئولین همچنان ســکوت کنند ‪ ,‬دســت روی دســت بگذارند ‪ ,‬رفاه را مختص‬ ‫خود و خانواده ی خود بدانند‪ ,‬یک جیب نه صد تا جیب اضافه برای کالهبرداری‬ ‫و اختــاس و فســاد برشــلوار و پیراهــن خــود بدوزنــد ودم بــه ســاعت اعــام کننــد‬ ‫کــه دارنــد بــه مشــکالت مــردم در ‪ ۳‬بعــد معــاش‪ ،‬امنیــت ‪ ،‬تبعیــض و فســاد کــه‬ ‫این هــا عناصــر اصلــی زندگــی مــردم را تشــکیل می دهنــد رســیدگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در شــان مــردم ایــران کــه وظیفــه و دیــن خــود را نســبت بــه ایــران‪ ,‬انقــاب‬ ‫و اســام ادا کردنــد نیســت کــه هــر روز بــا یــک بحــران و گرفتــاری و مشــکل‬ ‫مواجــه شــوند نبایــد نســبت بــه زندگــی امــروز مــردم بــی تفــاوت بــود دغدغــه‬ ‫شــان را نداشــت ‪,‬فشــار اقتصــادی بــر مــردم بســیار زیــاد اســت بســیاری از مــردم‬ ‫مشــکل اشــتغال و اجــاره خانــه دارنــد و مشــکل اشــتغال بــرای مــردم بســیار‬ ‫ســنگین شــده اســت‪ .‬امنیــت روانــی و امنیــت شــغلی مــردم از بیــن رفتــه اســت‬ ‫و فشــار روحــی و روانــی بســیاری بــر مــردم اســت باتوجــه بــه اینکــه منابــع و‬ ‫ثــروت هــای مختلفــی در کشــور وجــود دارد امــا بــه صــورت عادالنــه توزیــع نمــی‬ ‫شــود و همیــن امــر موجــب عــدم اطمینــان مــردم بــه مســئوالن شــده اســت ‪.‬‬ ‫مــردم دروغ هــا شــنیده انــد و بــی مهــری هــای زیــادی دیــده انــد‪ ,‬از فقــر و فســاد‬ ‫‪ ,‬وضعیــت بــد معیشــتی ‪ ,‬گرانــی‪ ,‬وضعیــت بازارهــا ‪ ,‬ســوء مدیرییــت هــا و نبــود‬ ‫نظــارت گرفتــه تــا نبــود اب شــرب ‪ ,‬قطــع مکــرر اب و بــرق‪ ,‬تامیــن اجتماعــی ‪,‬‬ ‫داروخانــه هــا‪ ,‬اراضــی موقوفــی و مالکیتــی‪ ,‬بیــکاری وعــدم امدادرســانی در ســیل‬ ‫و زلزلــه و تخریــب ســاختمان هــاو رســیدگی مســئولین‪ ......‬منافــع ملــی انهــا‬ ‫فــدای منافــع جریانــی و حزبــی شــد در بعضــی جاهــا خیلــی تلــخ و شــکننده‬ ‫بــا جــان انهــا بــازی شــد واعتبــار و ابــروی انهابــا یــک مــاده و تبصــره هــای‬ ‫ســلیقه ای و شــخصی زیــر ســوال رفــت بــه جــای اینکــه مــردم و مشکالتشــان‬ ‫اصــل برنامــه هــای شــما باشــند در جهــت حــل ودرک انهــا ؛ حاشــیه هــای‬ ‫مــردم مثــل اجبــار حجــاب و اینترنت‪....‬اصــل برنامــه هــای شــما شــدند ‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه مــا جــزو کشــورهای ثروتمنــد دنیــا هســتیم بــرای بهبــود‬ ‫شــرایط موجــود ‪ ,‬خیلــی کارهــای شــدنی اســت کــه مــی شــود انجــام داد و شــرایط‬ ‫رفاهــی بهتــری را بــرای مــردم‪ ,‬بــی حاشــیه و واقعــی فراهــم کــرد اگــر گــروه هــای‬ ‫رانــت خــوار ‪ ,‬اختــاس گــر و کســانی کــه واقعــا بــرای کشــور و مــردم مضــر هســتند‬ ‫را از دور اقتصــادی و پشــت میــز خــارج کنیــم چالــش هــا و مشــکالت بســیاری از‬ ‫مــردم و کشــور حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‪:‬‬ ‫مــردم واقعــا تحــت فشــار و خســته هســتند‪ ،‬از بــی عملــی هــا‪ ،‬ســوء تدبیرهــا‪ ،‬بــی‬ ‫تفاوتــی مســئوالن‪ ،‬کوچــک شــدن ســفره هایشــان‪ ،‬دو قطبــی شــدن هــای بــی نتیجــه‪،‬‬ ‫بیــکاری جوانــان‪ ،‬شــرمندگی جوانــان‪ ،‬مــردم از بی عدالتی خســته هســتند‪ ،‬مــردم نظارت‬ ‫داخــل ماشــین را نمــی خواهنــد‪ .‬امــروز نیازمنــد اصالحــات براســاس اصــول برنامــه ریــزی‬ ‫صحیــح و کاربــردی هســتند نــه ازمایشــگاهی ‪.‬مــردم همیشــه قــدردان هســتند و هرگــز‬ ‫کســی کــه بــه ان هــا کمــک کــرده اســت را فرامــوش نمی کننــد؛ بــه خصــوص زمانــی کــه‬ ‫اوضــاع ســخت و دشــوار اســت پــس رهبــران بایــد کارگشــا و تســهیل گراین مــردم باشــند‬ ‫و بــه افــرادی کــه نیــاز دارنــد‪ ،‬کمــک کننــد ‪.‬‬ ‫سرویس اموزش حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در دنیــای امــروز دیگــر هیچوقــت نمی تــوان از ارائــه تکنولــوژی و‬ ‫دســتاوردی جدیــد متعجــب شــد چــرا کــه همــه می دانیــم عصــر امــروز عصــر‏دیجیتال‬ ‫اســت عصــری کــه در ان می تــوان انتشــار اخبــار را در وســیعترین و ســریعترین‬ ‫زمــان حــس نمــود تــا جایــی کــه اگــر کوچکتریــن‏اتفــاق در دور افتاده تریــن نقطــه‬ ‫دنیــا رخ دهــد انتشــار ان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه انــدازه یــک پلــک زدن‬ ‫انتشــار دهنــده خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫حــال اینکــه دیگــر نبایــد نگــران جایــی بــرای تولــد مشــاغلی بــود کــه فــارغ از وجــود‬ ‫حتــی مکانــی بــرای ایجــاد یــک شــغل شــکل می گیرنــد‪ ،‬چــرا‏کــه در دو ســال اخیــر بــا‬ ‫ورود و انتشــار ویــروس کرونــا دنیــا بــه ســمتی پیــش رفــت کــه بســیاری از مشــاغل‬ ‫کــه خــود را وابســته بــه جــا و مــکان‏کــرده بــودن اقــدام بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو‬ ‫یکــی پــس از دیگــری کردنــد امــا در ایــن بیــن مجموعه هــای متولــد شــدند کــه قــادر‬ ‫بودنــد‏بــدون در نظــر گرفتــن هیــچ مــکان فیزیکــی و تنهــا بــه صــورت دور کاری‬ ‫پروژه هــای را انجــام دهنــد کــه نــه تنهــا صاحــب پــروژه بــا خیــال‏راحــت و بــدون‬ ‫دغدغــه بیمــه عــوارض و مالیــات و مــکان فیزیکــی اقــدام بــه تولیــد محصــوالت‬ ‫بالقــوه و مــورد پســند جامعــه بشــری کردنــد‪.‬‏‬ ‫‏ تــا جایــی کــه از ایــن بابــت شــرکت بــزرگ امــازون برخــاف ســایر شــرکت ها کــه‬ ‫اقــدام بــه تعدیــل نیــروی خــود کــرده بودنــد اقــدام بــه جــذب و‏فراخــوان نیــرو داده‬ ‫تــا جایــی کــه ایــن فراخــوان در اقصــی نقــاط دنیــا مــورد اســتقبال افــرادی کــه شــغل‬ ‫خــود را بــه واســطه کرونــا از دســت داده‏بودنــد قــرار گرفــت‪.‬‏چــرا کــه از جانــب شــیوع‬ ‫کرونــا شــغل های پدیــدار شــد کــه بــه واســطه ان نیازمنــد مراکــز توزیــع و انتقــال‬ ‫سفارشــات ارائــه شــده توســط‏متقاضیــان بــه تولیــد کننــدگان خانگــی می شــد از‬ ‫جملــه ایــن شــغل ها می تــوان بــه شــرکت امــازون کــه یــک فروشــگاه بین المللــی‬ ‫اســت اشــاره‏داشــت کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد نــه تنهــا اقــدام بــه تعدیــل نیــرو‬ ‫نکــرد بلکــه اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری افــرادی کــرد کــه از جانــب کرونــا‏شــغل خــود‬ ‫را از دســت داده و بیــکار شــده اند‪.‬‏‬ ‫در ایــن بیــن در ایــران نیــز شــرکت های بســیاری همچــون پســت کــه تــا قبــل از‬ ‫کرونــا اقــدام بــه تعدیــل و کاهــش نیــرو کــرده بــود وجــود دارد ‏کــه بــه واســطه‬ ‫کرونــا نــه تنهــا دیگــر بــه فکــر کاهــش و تعدیــل نیــرو نبــود بلکــه اقــدام بــه جــذب و‬ ‫بکارگیــری نیــروی جدیــد و تــازه نفــس شــد تــا‏جایــی کــه بــه گفتــه مدیــران شــرکت‬ ‫پســت نامه رســان های ایــن شــرکت ها نــه تنهــا تعطیلــی را در ایــام کرونــا احســاس‬ ‫نکردنــد بلکــه بــه‏صــورت شــبانه روزی نیــز مشــغول بــه فعالیــت بودنــد تــا جایــی کــه‬ ‫بنــا بــه گفتــه مدیــران ایــن شــرکت‪ ،‬پرســنل پســت برعکــس ســایر مشــاغل‏جــز پیــش‬ ‫قره قــاوالن مواجــه بــا کرونــا بــه واســطه ورود کاالهــا از سایرکشــورها و از طریــق‬ ‫گمــرگ وارد کشــور شــده و بــه دســت ســفارش‏دهنــد یــا صاحــب کاال اســت بودنــد‪.‬‏‬ ‫حــال در ایــن بیــن در ایــران شــغل های کــه از جانــب کرونــا متولــد شــدند را می تــوان بــه‬ ‫چندیــن مــورد از انهــا اشــاره کــرد شــغل های همچــون‏بســته بندی‪ ،‬تایــپ‪ ،‬تولیــد صنایــع‬ ‫دســتی خانگی‪ ،‬تعمیرلوازم خانگــی ‪..‬‏‪.‬‬ ‫حــال دیگــر نبایــد نگــران بیــکاری و از دســت دادن شــغل خــود باشــید چــرا کــه بــا‬ ‫وجــود شــغل های نوپــا و جدیــد کافی ســت کمــی بــه اطــراف خــود توجــه داشــته‬ ‫باشــید و خواهیــد دیــد کــه چگونــه انــواع مختلــف مشــاغل بــه دنبال تــان می گــردد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه ‪3‬‬ ‫مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫جذب مردم‬ ‫به سینما مهم تر‬ ‫از اکران های متعدد‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫بازار فروش ماهی قزل اال در داخل‬ ‫و خارج از استان چگونه است؟‬ ‫بــا تاســیس ســازمان شــیالت ایــن مســئله در کشــور پررنــگ تــر‬ ‫شــد و اقدامــات ترویجــی بســیاری بــرای جــای دادن ماهــی در‬ ‫ســبد غذایــی مــردم بــه عنــوان یــک پروتئیــن بســیار مهــم انجــام‬ ‫شــد امــا در یــک دهــه گذشــته متاســفانه بــا تغییــر مدیریــت هــا‬ ‫و دیــده شــدن ماهــی بــه عنــوان یــک کاالی غیرضــروری در ســبد‬ ‫غذایــی مــردم از نــگاه مســئوالن‪ ،‬ســبب شــد علیرغــم پتانســیل‬ ‫بســیاری کــه بــرای رشــد و توســعه ایــن صنعــت وجــود داشــت‬ ‫بــا رکــود و کنــدی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫یــک نویســنده گنبــدی گفــت‪ :‬ایــن روزهــا بایــد اول‬ ‫مــردم را بــا بــه کارگیــری روش هایــی بــه ســینما‬ ‫جــذب کــرد ســپس بــه فکــر اکــران فیلم هــای‬ ‫متعــدد بــود‪.‬‬ ‫هــادی خرمالــی نویســنده اهــل گنبــدکاووس بــا‬ ‫ابــراز خرســندی از بازســازی پردیــس ســینمایی‬ ‫مهــر وحــدت گنبــد بــا نــام قبلــی ســینما هجــرت کــه‬ ‫توســط موسســه بهمــن ســبز حــوزه هنــری انجــام‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هــر حرکتــی در راســتای‬ ‫ارتقــا و رشــد کیفــی فرهنــگ و هنــر یــک شــهر قطعــا‬ ‫مفیــد و اثرگــذار و قابــل ســتایش اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه یــک ســینمای‬ ‫تک ســالنه نیمه فعــال تبدیــل بــه پردیــس‬ ‫ســینمایی ‪ ۶‬ســالنه شــود‪ ،‬بــرای شهرســتان‬ ‫گنبــد بســیار اتفــاق خوبی ســت امــا بایــد از ان‬ ‫اســتفاده بهینــه کــرد یعنــی تنهــا بــه نمایــش‬ ‫فیلــم اکتفــا نکــرد و از ان بــرای معرفــی دیگــر‬ ‫رشــته های هنــری و برگــزاری مراســم های‬ ‫بزرگداشــت و کالس هــای اموزشــی بهــره بــرد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده گنبــدی بــا بیــان اینکــه یکــی از‬ ‫مراســم هایی کــه در شــهر گنبــد به طــور پُرشــور‬ ‫برگــزار می شــود هفتــه مختومقُلی ســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬پردیــس ســینمایی مهــر وحــدت گنبــد زیــن‬ ‫پــس می توانــد متولــی برگــزاری چنیــن هفته هــا و‬ ‫همایش هایــی بــرای معرفــی هــر چــه بیشــتر ان‬ ‫بــه مخاطبــان باشــد و اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫خرمالــی بــا بیــان اینکــه پردیــس ســینمایی مهــر‬ ‫وحــدت بــا نــام قبلــی هجــرت پیــش از انقــاب‬ ‫نیــاگارا نــام داشــت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اولیــن فیلمــی کــه‬ ‫در ایــن ســینما دیــدم «شــعله» نــام داشــت کــه‬ ‫اثــری هنــدی بــود امــا بــه عنــوان یــک اهــل قلــم‬ ‫می گویــم کــه ایــن ســینما تــا ســال های اخیــر فقــط‬ ‫اســم ســینما را یــدک می کشــید و نامــش تغییــر‬ ‫کــرد یعنــی بــه عنــوان یــک مــکان هنــری از ان‬ ‫انچنــان بهــره ای بــرده نمی شــد ضمــن اینکــه یــک‬ ‫ســالن ســینما نیــز بیشــتر نداشــت و نمی توانســت‬ ‫فیلم هــای متعــددی اکــران کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گســترش فضــای مجــازی باعــث‬ ‫شــده اســت ســینماها بــا افــت مخاطــب مواجــه‬ ‫شــوند‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬البتــه ایــن اتفــاق بــه بی توجهــی‬ ‫مســووالن نســبت بــه ســینماها نیــز بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بایــد اول مــردم را بــا بــه کارگیــری‬ ‫روش هایــی بــه ســینما جــذب کــرد ســپس بــه فکــر‬ ‫اکــران فیلم هــای متعــدد بــود‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده گنبــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــن‬ ‫شهرســتان گنبــد و شــهر گــرگان متاســفانه یــک‬ ‫دیــوار نامرئــی وجــود دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬عالقه منــدان‬ ‫و هنرجویــان زیــادی بــرای رســیدن بــه انچــه کــه‬ ‫در رشــته های هنــری مدنظرشــان اســت‪ ،‬مجبــور‬ ‫بــه مهاجــرت و یــا ســفر بــه شــهر گــرگان هســتند‬ ‫چراکــه مرکــز شــهر و همــه امکانــات در انجــا جمــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خرمالــی تاکیــد کــرد‪ :‬البتــه دوســتان چــه بخواهنــد‬ ‫چــه نخواهنــد شهرســتان گنبــد در ســطح جهــان‬ ‫مشــهور اســت امــا پســندیده نیســت کــه بــه ان‬ ‫توجهــی نشــود چــرا کــه شهرســتان گنبــد چهره هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری بســیاری دارد و بایــد بــه ان نــگاه‬ ‫خــاص و ویــژه ای بشــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شهرســتان گنبــدکاووس تنهــا یک‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی دارد کــه می تــوان‬ ‫در زمان هــای خــاص از ان بهــره بــرد امــا امیــدوارم‬ ‫بــا بازســازی پردیــس ســینمایی مهــر وحــدت‬ ‫فضایــی در اختیــار چهره هــای فرهنگــی و هنــری و‬ ‫عالقه منــدان بــه هنــر قــرار بگیــرد تــا اوال هنرهــای‬ ‫خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و ثانیــا هنرجویــان از‬ ‫وجــود اســتادان در ایــن زمینــه بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫ایــن نویســنده گنبــدی در پایــان بــا بیــان اینکــه در‬ ‫ایــن شهرســتان اقــوام مختلــف بــا فرهنگ هــای‬ ‫خــاص ســاکن هســتند کــه بایــد بــه ایــران معرفــی‬ ‫شــوند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــن بــه عنــوان اهــل‬ ‫قلــم تــاش کــردم ایــن موضــوع را بــا مخاطبانــم‬ ‫بــه اشــتراک بگــذارم و فرهنــگ زادگاهــم را معرفــی‬ ‫کنــم و امیــدوارم چنیــن اتفاقــی حــوزه فیلمســازی‬ ‫نیــز رخ بدهــد‪.‬‬ ‫در گفتگو بازار کسب و کار پارس مطرح شد‪:‬‬ ‫ابزی پروری‬ ‫در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی جایگاهی‬ ‫ندارد‪/‬‬ ‫معرفی ماهی‬ ‫به عنوان کاالی‬ ‫غیرضروری‬ ‫سرویس کشاورزی هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫مصــرف ابزیــان در کشــور علیرغــم ســامت ان بــرای مصــرف‬ ‫انســـانی نســـبت بـــه ســایر محصــوالت پروتئیــن حیوانــی نســبت‬ ‫بــه میانگیــن جهانــی کمتــر از نصــف اســت‪.‬‬ ‫بــا تاســیس ســازمان شــیالت ایــن مســئله در کشــور پررنــگ تــر‬ ‫شــد و اقدامــات ترویجــی بســیاری بــرای جــای دادن ماهــی در‬ ‫ســبد غذایــی مــردم بــه عنــوان یــک پروتئیــن بســیار مهــم انجــام‬ ‫شــد امــا در یــک دهــه گذشــته متاســفانه بــا تغییــر مدیریــت هــا‬ ‫و دیــده شــدن ماهــی بــه عنــوان یــک کاالی غیرضــروری در ســبد‬ ‫غذایــی مــردم از نــگاه مســئوالن‪ ،‬ســبب شــد علیرغــم پتانســیل‬ ‫بســیاری کــه بــرای رشــد و توســعه ایــن صنعــت وجــود داشــت بــا‬ ‫رکــود و کنــدی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــازار کســب و کار پــارس؛ بــرای بررســی وضعیــت جایــگاه ابــزی‬ ‫پــروری بــه ســراغ کســی رفــت کــه عــاوه بــر اینکــه مزرعــه پــرورش‬ ‫ماهــی دارد‪ ،‬متخصــص ایــن رشــته نیــز اســت و ســال هــا در ایــن‬ ‫زمینــه فعالیــت هــای مهــم اجرایــی در کارنامــه شــغلی خــود دارد‪.‬‬ ‫محمــود فــاح بازنشســته شــیالت و مدیرعامــل ســابق اتحادیــه‬ ‫ماهیــان ســردابی کشــور کــه در زمینــه هــای مختلــف شــیالتی از‬ ‫جملــه بــازار ابزیــان‪ ،‬تجــارت‪ ،‬فــراوری و تولیــد ماهیــان ســردابی‬ ‫و ماهیــان گــرم ابــی و میگــو بــه صــورت مــداوم فعالیــت دارد و‬ ‫پــروژه هــای زیــادی در ایــن زمینــه اجــرا و همچنیــن در بســیاری از‬ ‫پــروژه هــا نیــز بعنــوان مشــاور فعالیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن متخصــص شــیالت همچنیــن در زمینــه ســاخت و ســاز‬ ‫مــزارع و پیمانــکاری و تجهیــز مــزارع نیزفعالیــت مــی کنــد و در‬ ‫حــال حاضــر نیــز عضــو هیــات مدیــره شــرکت پشــتیانی ابــزی‬ ‫پــروری کاســپین اســت و عــاوه بــر ان یــک مزرعــه ‪ 40‬تنــی‬ ‫پــرورش ماهــی قــزاال در شهرســتان علــی ابــاد کتــول دارد‪.‬‬ ‫جایگاه ابزپروی را در کشور چگونه می بیندید؟‬ ‫ابــزی پــروری در خــود وزارت جهــاد کشــاورزی جایگاهــی نــدارد و اگر‬ ‫توجــه کــرده باشــید مســئوالن در صحبــت هــای خــود نیــز در یــک‬ ‫دهــه اخیــر صحبتــی از حمایــت ایــن قشــر بــه میــان نیــاورده انــد‪.‬‬ ‫بــرای دامــداران‪ ،‬دام کارت و ارز یارانــه ای تخصیــص دادنــد ولــی‬ ‫در همــه ایــن ســال هــا ابزپــروی بــه صــورت محــدود حمایــت‬ ‫وجــود داشــت‪.‬‬ ‫و همــه اینهــا ناشــی از ســواد تخصصــی کســانی اســت کــه در ایــن‬ ‫حــوزه مســئولیت دارنــد‪ ،‬مســئوالن تصورشــان بــر ایــن اســت کــه‬ ‫امنیــت غذایــی خیلــی بــا ماهــی مرتبــط نمــی شــود در حالــی کــه مــا‬ ‫مــی دانیــم ماهــی یکــی از ارکان ســامت اســتفاده از ماهــی اســت‪.‬‬ ‫ماهــی بــه عنــوان یــک پروتییــن غیــر ضــرور معرفــی شــده در‬ ‫حالــی کــه ماهــی ضــروری تریــن پروتئیــن مــورد نیــاز بــرای انســان‬ ‫اســت و بایــد مــورد اســتفاده همــه افــراد جامعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــد ســامت جامعــه را نــگاه داشــته باشــید کمیــت‬ ‫را مــورد توجــه قــرار دهیــد و بــا کیفیــت محصــول کاری نداشــتن‬ ‫باشــید بزرگتریــن اشــتباه راهبــردی اســت کــه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫در زمینه پرورش ماهی با چه مشکالتی روبه رو هستند؟‬ ‫در طــی ایــن چنــد ســال بــا مشــکالت و فــراز و نشــیب زیــادی‬ ‫دســت بــه گریبــان بودیــم‪ ،‬در حــال حاضــر یــک مزرعــه ‪ 40‬تنــی‬ ‫قــزاال دارم کــه ســه نفــر نیــروی کار در انجــا مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند و بــا وجــود اینکــه در حــوزه تولیــد فعالیــت مــی کنیــم‬ ‫امــا بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری کــه انجــام دادیــم نمــی توانیــم‬ ‫ســودی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ســال هــای گذشــته ارز یارانــه ای مســتقیم به پــرورش دهندگان‬ ‫دام و طیــور قــرار گرفــت امــا بــرای شــیالت ایــن حمایــت وجــود‬ ‫نداشــت و نهــاده بــه کارخانــه دار تحویــل داده مــی شــد کــه‬ ‫بخــش ابــزی پــروری کشــور خیلــی منتفــع از یارانــه حمایتــی‬ ‫دولــت نمــی شــد‪.‬‬ ‫براســاس همیــن امــر اســت کــه بعــد از حــذف ارز اگــر چــه همــه‬ ‫فــراورده هــای دام و طیــور رشــد چنــد برابــری داشــت امــا ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت در خصــوص ماهــی تنهــا ‪ 30‬درصــد اســت کــه‬ ‫نشــان مــی دهــد دولــت هیــچ گونــه حمایتــی از بخــش ابــزی‬ ‫پــروری نداشــته اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی دیگــر ماهــی هــم جــز ســبد غذایــی مــردم بــه ان شــکل‬ ‫وجــود نــدارد و مــردم مجبــور بــه تهیــه ان نیســتد‪ ،‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫در همــه دنیــا و کشــورهای توســعه یافتــه اســتفاده از ماهــی را‬ ‫یــک ضــرورت مــی داننــد امــا بــا توجــه بــه نــوع نــگاه مســئوالن‬ ‫متاســفانه فرهنگ اســتفاده از ماهی در کشــور ترویجی نداشــته‬ ‫اســت و کاالی اساســی محســوب نمــی شــود‪.‬‬ ‫همــه ایــن دالیــل ســبب شــده کــه بــا ســال هــا فعالیــت در ایــن‬ ‫حــوزه ســودی نداشــته باشــیم و در بهتریــن شــرایط توانســته ایــم‬ ‫بــه انــدازه تــورم رشــد کــرده باشــیم‪.‬‬ ‫بازار فروش ماهی قزل اال در داخل و خارج از استان چگونه است؟‬ ‫بــرای اینکــه پاســخ ســوال شــما را داشــته باشــیم اول بایــد بــه بــه‬ ‫انــواع شــیو تولیــد قــزاال در کشــور اشــاره کــرد کــه در هــر روش‬ ‫کیفیــت و اســتاندارد هــای پــرورش ماهــی متفــاوت اســت‬ ‫‪ 5‬شــیوه در تولیــد قــزاال وجــود دارد کــه هزینــه هــای تولیــد و‬ ‫کیفیــت ان متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫یکــی قــزاال کــه در قفســه هــا و اب هــای دریایــی تولیــد‬ ‫می شــود دوم تولیــد قــزاال در نقــاط باالدســت و اســتفاده از اب‬ ‫رودخانه هــا کــه در هــر دوی ایــن نــوع از تولیــد ماهــی کیفیــت‬ ‫بســیار بــاالی دارد و در عیــن حــال نیــز هزینــه هــای تولیــد ان‬ ‫نیــز باالســت ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن تولیداتــی نیــز داریــم کــه در شــرایطی غیــر‬ ‫اختصاصــی انجــام مــی شــود‪ ،‬اســتفاده از اب چشــمه و‬ ‫اســتخرهای و همچنیــن چــاه هــای ابــی کشــاورزی کــه بــه صــورت‬ ‫دو منظــوره از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در روش هــای کــه از اب چــاه و اســتخر بــرای تولیــد قــزاال‬ ‫اســتفاده مــی شــود رعایــت اســتاندار پــرورش ماهــی را از لحــاظ‬ ‫تعویــض اب‪ ،‬دمــا مناســب‪ ،‬الودگــی و اســتاندارد ســازی انجــام‬ ‫نمــی شــود و همــه ایــن ســبب شــده تــا قــزاال هــا بــا قیمــت هــای‬ ‫متفــاوت وتــرد بــازار شــود و بــرای مــا کــه تولیــد بــا کیفیــت داریــم‬ ‫بــه ناچــار بــه بــازار زنــده فروشــی روی اوردیــم‪.‬‬ ‫در بســیاری از بازارهــای ماهــی فروشــان ماهــی بــه صــورت‬ ‫الشــه خریــداری مــی شــود امــا مــا بــه دلیــل کیفیــت عمدتــا ماهــی‬ ‫را بــه صــورت زنــده وارد بــازار مــی کنیــم‪.‬‬ ‫کــه در ایــن نــوع فــرووش هزینــه حمــل بســیار زیادتــر اســت امــا‬ ‫بخاطــر مــردم بتواننــد تشــخیص بدهنــد کــه کیفیــت ماهــی در‬ ‫چــه انــدازه ای اســت و بــا دیگــر نــوع ماهــی هــای قــزاال مقایســه‬ ‫کننــد مجبــور هســتیم کــه اینگونــه ماهــی را عرضــه کنیــم‪.‬‬ ‫تولیــد بــا کیفیــت و عرضــه بــا کیفیــت ســبب مــی شــود هزینه هــا‬ ‫نیــز افزایــش پیــدا کنــد بــرای همیــن فــروش مــا بیشــتر در‬ ‫اســتانهای گیــان و مازنــدران اســت‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصــد ماهــی هــای کــه در گلســتان بــه فــروش مــی رســد و‬ ‫مــردم ایــن اســتان اســتفاده مــی کننــد ماهــی اســتخر زمینهــای‬ ‫کشــاورزی کــه در مناطــق ســبزوار و یــا دیگــر مناطقــی کــه از چــاه‬ ‫عمیــق دارنــد تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 95‬درصد ماهی تولیدی گلستان که از اب رودخانه ها‬ ‫و در نقــاط باالدســت تولیــد مــی شــود بــه خاطــر کیفیــت و قیمــت‬ ‫باالتــر در اســتان هــای دیگــر به فــروش می رود‪.‬‬ ‫چــرا کــه بحــث رقابــت قیمــت کــم اســت و بیشــتر ماهــی الشــه‬ ‫و مــرد در بــازار هــای اســتان توزیــع مــی شــود کــه در کیفیــت‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪ ،‬امــا از انجایــی کــه ســازمان شــیالت‬ ‫خودشــان شــرایطی را ایجــاد کرنــد کــه بــه دلیــل اشــتغالزایی ایــن‬ ‫نــوع ماهــی نیــز تولیــد شــود یــک دوگانگــی در قیمــت ماهیــان‬ ‫ســردابی وجــود دارد و مــردم نیــز چــون زیــاد بــه ایــن مســئله‬ ‫اشــراف ندارنــد بیشــتر بــه ســمت خریــد ماهــی بــی کیفیــت و‬ ‫قیمــت پاییــن تــر روی ارودنــد‪.‬‬ ‫پیشــنهادی مــن بــه مــردم گلســتان ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه‬ ‫تراکــم خیلــی خــوب مــزارع ماهــی در گلســتان اصــا نیــاز ســختی‬ ‫نیســت بــه راحتــی مــی تواننــد ماهــی را از مزارعــه بــا اطمینــان‬ ‫بیشــتر و کیفــت باالتــر خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫در زمینه صادرات تا چه اندازه موفق بوده اید؟‬ ‫متاســفانه در زمینــه صــادرات نیــز توفیــق چندانــی نداشــته ایــم‬ ‫چــرا کــه بــرای صــادرات بایــد قیمــت تولیــد بــا قیمت هــا جهــان‬ ‫همخوانــی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در برخــی از کاالهــا و گونــه هــا و شــکل و فــرم تولیــد قــزاال بــا‬ ‫رنگدانــه و ســایز هــای درشــت موفقیــت هایــی داشــته ایــم امــا‬ ‫رقباهــای غــدر در منطقــه داریــم‪.‬‬ ‫بزرگتریــن رقیــب مــا ترکیــه اســت کــه در گذشــته بیــن ایــران‬ ‫و ترکیــه در زمینــه پــرورش ماهیــان ســردابی رقابــت تنگاتنگــی‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬ولــی چنــد ســالی مــی شــود کــه ایــران فاصلــه‬ ‫زیــادی گرفتــه و مــی تــوان گفــت در حــال حاضــر ترکیــه و شــیلی‬ ‫بزرگتریــن صــادر کننــدگان ماهــی قــزاال هســتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه ترکیــه در همســایگی مــا قــرار دارد و بازارهــا‬ ‫مــا هــم عمــا اســیا میانــه و روســیه را تشــکیل مــی دهــد بــرای‬ ‫همیــن مــا در حــوزه صــادرات توفیــق چندانــی نداشــته ایــم‬ ‫البتــه در بخــش صــادرات ماهیــان گرمایــی تــا حــدودی بــه‬ ‫کشــور عــراق کــه فرهنــگ اســتفاده از ماهــی کپــور وجــود دارد از‬ ‫طرفــی هــم قیمــت ان بــا قیمــت جهانــی همخوانــی دارد صــادرات‬ ‫خوبــی داریــم‪.‬‬ ‫در بحــث میگــو هــم همینطــور مزیــت صادراتــی داریــم و در قزاال با‬ ‫توجــه بــه قیمــت بــاالی تولید مزیــت صادراتی وجود نــدارد‪.‬‬ ‫بــه صــورت مقطــع ایــن کار انجــام مــی شــود و در شــرایط عــادی‬ ‫معمــوال شــرایط ایجــاد نمــی شــود‪.‬‬ ‫حمایت مسئوالن از این بخش چگونه بوده است؟‬ ‫حمایتــی بــه هیــچ وجــه نبــوده اســت و گــواه ایــن مســئله را‬ ‫شــاید بتــوان افزایــش قیمــت هــای در حــوزه دام و طیــور بعــد از‬ ‫حــذف ارز ترجیحــی دانســت‪.‬‬ ‫بعــد از حــذف ارز قیمــت مــرغ و دام چهــار برابــر افزایــش قیمــت‬ ‫داشــته امــا در خصــوص ماهیــان شــاهد افزایــش رشــد قیمــت‬ ‫انچنانــی نیســتیم چــرا کــه در همــه ایــن ســال هــا حمایتــی از مــا‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫اگــر دولــت نهــاده شــیالتی تخصیــص مــی داد چــون بــه پــرورش‬ ‫دهنــدگان تعلــق نمــی گرفــت عمدتــا کارخانــه هــا ســود ان را‬ ‫می بردنــد و بــه دلیــل بــی توجــه ای مســئوالن همیــن امــر ســبب‬ ‫شــد رانــت هــای بزرگــی در بخــش کارخانــه هــا شــکل بگیــرد و‬ ‫هیــچ عایــده ای و حمایتــی از تولیــد کننــده و پــرورش دهنــد‬ ‫ماهــی وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫در همــه ایــن ســال هــا بــه بخــش ابزیــان توجــه نشــده نــه در‬ ‫حــوزه قیمــت گــذاری و نــه بــه تولیــد بــا کیفیــت بــرای همیــن رانــت‬ ‫بزرگــی ایجــاد شــد و بیشــترین ســود حاصــل از ایــن بــی توجه ایهــا‬ ‫و تخصیــص ارز ترجیحــی نصیــب کارخانجــات شــد‪.‬‬ ‫برای تکرار دوباره با هم بودن هر چه زودتر واکسن کرونا بزنیم‬ صفحه 2 ‫مثبت شدن ‪ ۵۰‬درصد تست های کرونا در خراسان شمالی‬ ‫رییــس گــروه مبــارزه بــا بیمــاری هــای واگیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نتیجــه ازمایــش بیمــاران مشــکوک بــه کرونــای مراجعه کننــده‬ ‫بــه مراکــز بهداشــتی زیــر پوشــش ایــن دانشــگاه اکنــون ‪ ۵۰‬درصــد مثبــت اســت‪.‬‬ ‫فیــض اللــه برزگــر اظهــار داشــت‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد افزایــش ‪ ۶‬برابــری مراجعــه بــه مراکــز ازمایــش بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا نســبت بــه مــاه‬ ‫گذشــته هســتیم‪ ،‬بــه گونــه ای کــه بــه طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۲۰۰‬نفــر بــا عالئــم مشــکوک بــه مراکــز نمونــه گیــری مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫خبر‬ ‫اموزش فرهنگ استفاده‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫در جامعه جدی گرفته شود‬ ‫عزم جزم برای احیای‬ ‫واحدهای راکد‬ ‫دولــت ســیزدهم در مــدت کوتــاه یکســاله‬ ‫گام هــای بزرگــی در احیــای واحدهــای راکــد در‬ ‫خراســان شــمالی برداشــته اســت و بــا فعــال‬ ‫شــدن ‪ ۱۷‬واحــد تولیــدی راکــد جــان دوبــاره ای‬ ‫بــه اقتصــادی ایــن اســتان داد‪.‬‬ ‫جانی دوباره برای‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫دولــت ســیزدهم در مــدت کوتــاه یکســاله گام هــای بزرگــی در‬ ‫احیــای واحدهــای راکــد در خراســان شــمالی برداشــته اســت‬ ‫و بــا فعــال شــدن ‪ ۱۷‬واحــد تولیــدی راکــد جــان دوبــاره ای بــه‬ ‫اقتصــادی ایــن اســتان داد‪.‬‬ ‫اســتان‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و‬ ‫اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ‬ ‫صنعتــی در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت کــه‬ ‫ایــن امــار نشــان مــی دهــد کــه ایــن خطــه راه زیــادی تــا توســعه‬ ‫دارد و موانــع بزرگــی بــر ســر راه تولیــد اســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی ایــن اســتان در مجمــوع یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬پــروژه عمرانــی‬ ‫ناتمــام دارد کــه پیشــرفت فیزیکــی ان بــه صــورت میانگیــن ‪۵۰‬‬ ‫درصــد اســت و احیــای پــروژه هــای زخمــی‪ ،‬کلنــگ خــورده و‬ ‫ناتمــام مــی توانــد شــرایط اقتصــادی اســتان را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم بــه ایــن امــر واقــف هســتند و عــزم‬ ‫خــود را جــزم کــرده انــد تــا بــا شناســایی واحــد هــای راکــد در‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬انهــا را بــه چرخــه تولیــد بازگردانند و در همین‬ ‫مــدت کوتــاه یــک ســاله بــا احیــای ‪ ۱۷‬پــرژه راکــد در شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی اســتان گام بلنــدی برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫مهلــت گرفتــن از بانــک هــا بــرای پرداخــت بدهــی‪ ،‬رفــع مشــکالت‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و کارگــری‪ ،‬اختصــاص منابعــی بــرای تزریــق‬ ‫بــه واحــد هــای تولیــدی بــرای پرداخت بدهــکاری ها از جمله مهمترین‬ ‫اقداماتــی اســت کــه در راســتای چرخیــدن چــرخ تولیــد و بازگشــایی گره‬ ‫مشــکالت صنعتگــران در خراســان شــمالی انجــام شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۹‬شــهرک و ‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت و بــا توجــه بــه امارهایــی کــه از ســوی‬ ‫شــرکت شــهرک هــای صنعتــی ایــن اســتان اعــام شــده اســت در‬ ‫شــهرک هــا‪ ،‬نواحــی صنعتــی و منطقــه ویــژه اقتصــادی ایــن اســتان‬ ‫‪ ۳۲۷‬واحــد صنعتــی بهــره بــرداری شــده که میزان اشــتغالزایی این‬ ‫واحدهــا طبــق جــواز تاســیس چهــار هــزار و ‪ ۹۱۱‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫فعال شدن ‪ ۱۷‬واحد راکد در طی یکسال‬ ‫تعییــن تکلیــف واحدهــای نیمــه فعــال و راکــد موضوعــی اســت‬ ‫کــه از زمــان ریاســت ایــت اللــه رییســی در مقــام رییــس قــوه‬ ‫قضاییــه بررســی شــد و در ســفرهای اســتانی گــره بســیاری از‬ ‫ایــن واحدهــا بــاز شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل بروکراســی اداری‪،‬‬ ‫تحریم هــای ناجوانمردانــه علیــه صنعــت ایــران و مشــکالت‬ ‫بانکــی بــه حــال نیمــه فعــال یــا راکــد در امدنــد ولــی مســووالن‬ ‫دولــت ســیزدهم نیــز تمــام همــت خــود را بــه کار بســتند تــا ایــن‬ ‫واحدهــا را احیــاء کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی در‬ ‫این بــاره مــی گویــد‪ :‬بــرای احیــاء و بازفعــال ســازی واحــد هــای‬ ‫راکــد راهکارهــای مختلفــی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتانداری در پیــش گرفتــه شــد و عــاوه بــر ان عــزم دولــت‬ ‫ســیزدهم بــرای احیــای ایــن واحدهــا نیــز نویــد خوبــی بــرای ســرعت‬ ‫بخشــی بــه فعالیــت ایــن واحدهــای نیمــه فعــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫محمــد علــی نوایــی مــی افزایــد‪ ۳۲۷ :‬واحــد تولیــدی در‬ ‫شــهرک های صنعتــی خراســان شــمالی بــه بهــره بــرداری رســیده‬ ‫اســت کــه از ایــن تعــداد؛ ‪ ۵۵‬واحــد تولیــدی قبــل از روی کار‬ ‫امــدن دولــت ســیزدهم راکــد بودنــد کــه در ایــن مــدت یکســاله‬ ‫و بــا روی کار امــدن دولــت جهــادی ‪ ۱۷‬واحــد ان فعــال شــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬گــره ‪ ۱۷‬واحــد تولیــدی راکــد بــه دســت‬ ‫مســووالن دولــت ســیزدهم در خراســان شــمالی بــاز شــد و بــرای‬ ‫‪ ۱۶۴‬نفــر اشــتغالزایی ایجــاد شــد کــه از ایــن تعــداد؛ چهــار واحــد‬ ‫بــا اشــتغالزایی ‪ ۴۰‬نفــر از ابتــدای امســال تاکنــون فعــال شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان شــمالی در‬ ‫ادامــه مــی افزایــد‪ :‬برنامــه ریــزی بــرای فعالیــت هشــت واحــد‬ ‫راکــد دیگــر در ادامــه ســال در حــال انجــام اســت تــا در مجمــوع‬ ‫امســال ‪ ۱۲‬واحــد تولیــدی راکــد بــه طــور کامــل فعــال شــوند‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در برخــی مــوارد بــا بازنگــری در روش هــا و‬ ‫اســتفاده از الگوهــای جدیــد و واگــذاری بــه افراد دارای صالحیت‬ ‫و ســرمایه گذاران توانمنــد جدیــد‪ ،‬واحدهــای راکــد مجــدد بــه‬ ‫عرصــه تولیــد بازمــی گردنــد‪.‬‬ ‫واحد های راکد کمتر از میانگین کشوری‬ ‫اقتصــاد خراســان شــمالی بــر مبنــای کشــاورزی بنــا نهــاده شــده‬ ‫اســت و حــوزه صنعــت بــه دلیــل نبــود زیــر ســاخت هــای الزم‪،‬‬ ‫رونــق بخــش کشــاورزی را نــدارد و طبیعــی اســت کــه مجمــوع‬ ‫واحدهــای تولیــدی در ایــن اســتان بــه انــدازه یکــی از شــهرهای‬ ‫اســتان همجــوار خراســان رضــوی نباشــد‪.‬‬ ‫همچنــان کــه تعــداد واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در ایــن‬ ‫اســتان در مقایســه بــا ســایر اســتانها کــم اســت‪ ،‬بنابرایــن بــه‬ ‫تناســب تعــداد واحدهــای راکــد نیــز کــم اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــر امــار رســمی ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی کشــور‪ ،‬کل واحدهــای راکــد و نیمه تعطیــل بخــش‬ ‫صنعــت ‪ ۱ ۲‬هــزار و ‪ ۶۷‬واحــد اســت کــه بــ ه معنــی ســهم‬ ‫حــدود ‪ ۲۵‬درصــدی واحدهــای راکــد از کل واحدهــای فعــال در‬ ‫شــهرک های صنعتــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور میانگیــن ‪ ۲۵‬درصــد از واحدهــای‬ ‫تولیــدی و صنایــع کوچــک شــهرک های صنعتــی راکــد هســتند امــا‬ ‫خوشــبختانه ایــن رقــم در خراســان شــمالی ‪ ۱۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ در بیــن ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫احیای واحدها؛ زنده شدن باور توانستن در جوانان‬ ‫انچــه کــه مســلم اســت احیــای واحدهــای نیمــه راکــد در‬ ‫شــهرک های صنعتی خراســان شــمالی در طی مدت یکســاله روند‬ ‫مناســبی داشــته اســت و عــاوه بــر اینکــه تولیــد دوبــاره جــان گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬ده هــا کارگــر نیــز بــه عرصــه کار و فعالیــت بازگشــته انــد‪.‬‬ ‫اگرچــه خراســان شــمالی در حــوزه اشــتغال عملکــرد مناســبی‬ ‫نداشــته اســت و جوانــان ایــن خطــه بــه صــورت کارگــران فصلــی‬ ‫در شــهرهای بــزرگ مشــهد‪ ،‬تهــران و شــمال کشــور شــاغل‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی احیــای ایــن واحدهــای نیمــه فعــال بــاور توانســتن‬ ‫را در ایــن جوانــان زنــده مــی کنــد و بــا تــاش بیشــتر در توســعه‬ ‫اســتان نقــش افرینــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســعید مومنــی یکــی از جوانــان ایــن خطــه اســت کــه مفهــوم‬ ‫بــاور توانســتن را بــا احیــای یــک واحــد تولیــدی در شــهرک‬ ‫صنعتــی بیــدک بجنــورد بــه خوبــی صــرف کــرده اســت و در ادامــه‬ ‫از ایــن واحــد تولیــدی فــوم کــه ایــن جــوان فعــال بــا حمایت هــای‬ ‫دولــت ســیزدهم توانســته احیــاء و بــه چرخــه تولیــد بازگردانــد‪،‬‬ ‫بازدیــد مــی کنیــم و از نزدیــک در جریــان چگونگــی فعالیــت ایــن‬ ‫واحــد تولیــدی قــرار مــی گیریــم‪.‬‬ ‫مدیــر کارخانــه تولیــد فــوم در مــورد چگونگــی فعالیتــش‬ ‫می گویــد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۹‬زمینــی بــا ‪ ۲‬ســوله نیمــه کاری در شــهرک‬ ‫صنعتــی بیــدک بجنــورد خریــداری و خــط تولیــد فــوم راه انــدازی‬ ‫شــد‪ ،‬در ابتــدا بــه دلیــل نبــود نقدینگــی بــا مشــکل مواجــه بودیــم‬ ‫و راه انــدازی کارخانــه تعطیــل شــد کــه بعــد از ان بــا تســهیالت‬ ‫‪ ۴۰‬میلیــارد ریالــی دولــت توانســتیم ایــن کارخانــه را بعــد از ‪۲‬‬ ‫مــاه بــه چرخــه تولیــد بازگردانیــم‪.‬‬ ‫ســعید مومنــی مــی افزایــد‪ :‬خط تولیــد المپ هــای ال ای دی قبل‬ ‫از راه انــدازی خــط تولیــد فــوم در ایــن مــکان فعــال بــود کــه به دلیل‬ ‫نبــود نقدینگــی جمــع اوری شــد ولــی خوشــبختانه ایــن تســهیالت‬ ‫کارخانــه مــا را نجــات داد و بــه چرخــه تولیــد بازگشــت‪.‬‬ ‫ایــن ســرمایه گــذار مــی افزایــد‪ :‬ایــن واحــد تولیــدی بــا ‪ ۹‬هــزار متــر‬ ‫مربــع وســعت و ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬متــر زیربنــا‪ ،‬فــوم گرمایش از کف‬ ‫و ســقفی را تولیــد مــی کنــد و ظرفیــت اســمی ان تولیــد ‪ ۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تــن فــوم اســت کــه بــرای ‪ ۱۰‬نفــر اشــتغالزایی کــرده اســت و‬ ‫اینــک نیــاز خراســان شــمالی بــه فوم تامین شــده اســت و مــازاد ان‬ ‫نیــز بــه اســتان هــای همجــوار ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫نور امید در دل کارگران‬ ‫ایــن کارخانــه کــه تــا دریافــت تســهیالت چندماهــی را راکــد‬ ‫مانــده بــود و ایــن جمــع کارگــری کــه نقــره داغ شــده بودنــد و بــه‬ ‫مشــاغل ســاختمانی‪ ،‬مسافرکشــی و کارگــری فصلــی روی اورده‬ ‫بودنــد بــا راه انــدازی مجــدد کارخانــه توانســتند مشــغول بــه کار‬ ‫شــوند و شــغلی پایــدار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫علــی همتــی یکــی از کارگــران واحــد تولیدی فــوم در این بــاره می گوید‪:‬‬ ‫تحصیــات کارشناســی عمــران دارم کــه بعــد از مــدت هــا بیــکاری بــا‬ ‫اشــتغال در ایــن واحــد تولیــدی بــه زندگــی خــود ســامان دهــم‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬از یــک ســال قبــل در ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫مشــغول بــه کار هســتم و در کنــار خانــواده زندگــی خوبــی را‬ ‫ســپری مــی کنــم و از اینکــه ایــن واحــد تولیــدی توانســت بــا‬ ‫دریافــت تســهیالت ســرپا بمانــد بســیار خوشــحال هســتم‪.‬‬ ‫حمیــد رعنایــی از دیگــران کارگرانــی اســت کــه دوبــاره بــه چرخــه‬ ‫کار بازگشــته اســت و در مــورد شــرایط کاری خــود مــی گویــد‪:‬‬ ‫بازچرخانــی و فعــال ســازی دوبــاره ایــن واحــد راکــد همــراه بــا‬ ‫جــذب ‪ ۱۰‬نیــروی کار بــود کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد‬ ‫جــای امیدواریســت کــه کارگــران بیشــتری در ایــن واحــد تولیــدی‬ ‫اشــتغال کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬متاســفانه بســیاری از جوانــان خراســان‬ ‫شــمالی از بیــکاری رنــج مــی برنــد و مجبورنــد بــرای کســب شــغل‬ ‫بــه شــهرهای بزرگتــر مهاجــرت کننــد و دولــت بایــد ســعی کنــد‬ ‫تــا ایــن واحدهــای نیمــه کاره را راه انــدازی مجــدد کنــد تــا دیگــر‬ ‫جوانــان نیــز صاحــب شــغل شــوند‪.‬‬ ‫عزم جزم برای احیای واحد های راکد‬ ‫کارشناســان اقتصــادی خراســان شــمالی بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫ایــن اســتان هماننــد ســایر اســتان های دیگــر متاثــر از مشــکالت‬ ‫ملــی همچــون تحریمهــا‪ ،‬کرونــا و مشــکالت ارزی اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫نبــود زیرســاخت ریلــی‪ ،‬بزرگراهــی و سیســتم حمــل و نقــل‬ ‫ناقــص در کنــار واســطه گــری‪ ،‬قوانیــن دســت و پاگیــر و در کنــار‬ ‫نبــود نیــروی ماهــر از مهم تریــن مشــکالت و موانعــی اســت کــه‬ ‫تولیدکننــدگان بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان معتقدنــد کــه مســووالن دولــت ســیزدهم در‬ ‫خراســان شــمالی توانســته انــد بــا رصــد واحدهــای تولیــدی راکــد‬ ‫بســیاری از ایــن واحدهــا را بــا ارائــه تســهیالت بانکــی‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫تهیــه مــواد اولیــه‪ ،‬حــل مشــکالت حقوقــی و تامیــن بــازار فــروش‬ ‫از حالــت راکــد خــارج و فعــال کننــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن بــاره از احیــاء واحدهــای تحــت تملــک بانــک هــا خبــر‬ ‫داد و در این بــاره مــی گویــد‪ :‬امســال ایــن رویــه شــتاب بیشــتری‬ ‫گرفــت و ‪ ۲‬واحــد تولیــدی کــه پیــش از ایــن در تملــک بانــک هــا‬ ‫قــرار گرفتــه بودنــد‪ ،‬توســط کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان و توافــق بانــک بــا مالــکان بــه چرخــه تولیــد بازگشــت کــه‬ ‫یکــی از ایــن واحدهــا در شــهرک هــای صنعتــی مســتقر بــود‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو مــی افزایــد‪ :‬عــاوه بــر ایــن؛ امســال ‪۳‬‬ ‫واحــد تولیــدی دیگــر واقــع در شــهرک هــای صنعتــی نیــز بــا رفــع‬ ‫مشــکالت نقدینگــی بــه چرخــه تولیــد بازگشــت‪ ،‬ولــی واحدهــای‬ ‫تولیــدی خراســان شــمالی بــا کمبــود نقدینگــی و مشــکالت‬ ‫بیمـه ای مواجــه هســتند و انتظــار مــی رود حمایــت هــای الزم در‬ ‫زمینــه پرداخــت تســهیالت بانکــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز در این بــاره مــی گویــد‪ :‬احیــای واحــد هــای‬ ‫تولیــدی و کمــک بــه رفــع مشــکالت ایــن واحــد هــا در دســتور کار‬ ‫دولــت قــرار دارد و اولویــت اقتصــادی اســتان را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫ناصــر فخــر موحــدی بــا بیــان اینکــه تمــام مصوبــات کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد الزم االجــرا اســت مــی افزایــد‪ :‬یکــی‬ ‫از رویکردهــای ایــن کارگــروه حــل مشــکالت واحدهــای تولیــدی‬ ‫نیمــه فعــال و راکــد و تعامــل بــا انــان در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه بــا احیــای واحــد هــای راکــد عــاوه برایــن کــه‬ ‫تولیــد اســتان افزایــش خواهــد داشــت زمینــه اشــتغالزایی‬ ‫خوبــی نیــز فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت کــه‬ ‫‪۴۴‬درصــد ان هــا در روســتاها زندگــی مــی کنند‪ ،‬دارای ‪ ۹‬شــهرک‬ ‫و ‪ ۹‬ناحیــه صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی و شــهرک هــای صنعتــی ایــن اســتان ‪ ۳۲۷‬واحــد‬ ‫صنعتــی جــواز بهــره بــرداری دارنــد کــه میــزان اشــتغالزایی ان هــا‬ ‫‪ ۴‬هــزار و ‪ ۹۱۱‬نفــر و میــزان ســرمایه گــذاری در ایــن واحــد هــا نیــز‬ ‫‪۸‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬میلیــارد ریــال اســت‪/.‬ابرنا‬ ‫عضــو هیــات علمــی روانشناســی و علــوم تربیتــی‬ ‫دانشــگاه ازاد واحــد گنبــدکاووس گفــت‪ :‬امــوزش‬ ‫فرهنــگ اســتفاده صحیــح از فضــای مجــازی بــه‬ ‫کــودک‪ ،‬نوجــوان‪ ،‬جــوان و حتــی بزرگســاالن و‬ ‫افزایــش ســواد رســانه ای‪ ،‬تهدیدهــا را حداقــل‬ ‫رســانده و فرصــت اســتفاده از ایــن فضــا را بــه‬ ‫حداکثــر خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫علــی حســینایی افــزود‪ :‬واکســینه ســازی نوجوانــان‬ ‫و جوانــان در برابــر فضــای مجــازی و مقابلــه بــا‬ ‫اســیب هــا و صدمــات ان بــا امــوزش درســت و‬ ‫تقویــت مبانــی اعتقــادی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بــا بــروز پاندمــی کوویــد ‪ ۱۹‬و ایجــاد محدودیت هــای‬ ‫ناشــی از ان‪ ،‬اســتفاده روزافــزون از فنــاوری‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای‬ ‫مجــازی بــا ســرعتی ویــژه همــه گــروه هــای ســنی‬ ‫خانــواده هــا کــه از طلــوع افتــاب تــا ســیاهی شــب‬ ‫یــار ایــن فضــا بودنــد درگیــر فرصــت هــا و تهدیدهــای‬ ‫بســیاری کــرد‪.‬‬ ‫بــه تاکیــد کارشناســان‪ ،‬فضــای مجــازی مــی توانــد‬ ‫بــا مدیریتــی درســت‪ ،‬ابــزاری کنترلــی بــرای تربیــت‪،‬‬ ‫ایمنــی‪ ،‬مراقبت هــای جســمی‪ ،‬توانایــی نقــد محتــوا‪،‬‬ ‫کســب مهــارت و مســئولیت پذیری اجتماعــی‬ ‫بــرای خودشــکوفایی باشــد امــا اگــر مدیریــت‬ ‫درســتی نداشــته باشــد اعتیــاد اینترنتــی‪ ،‬شــکاف‬ ‫بیــن نســل ها‪ ،‬هنجــار شــکنی‪ ،‬بــروز اختــاالت‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬کاهــش ارتباطــات اجتماعــی در دنیــای‬ ‫واقعــی‪ ،‬ســوء اســتفاده هــای جنســی‪ ،‬ســردی روابــط‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬شــبهات فکــری ‪ -‬اعتقــادی‪ ،‬تجــاوز بــه‬ ‫حریــم شــخصی‪ ،‬اعتیــاد و طــاق زوجیــن را بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حســینایی اظهارداشــت‪ :‬بــا ارائــه جــذاب و زیبــای‬ ‫اطالعــات در فضــای مجــازی افــراد تحــت تاثیــر ان‬ ‫قــرار مــی گیرنــد و در مــواردی عقایــد‪ ،‬ارمــان هــا‪،‬‬ ‫باورهــا و ایــده هــای منتشــر شــده بــا ویژگــی هــا‪،‬‬ ‫توانایــی هــا و هویــت فــرد همخــوان نیســت کــه ان‬ ‫صــورت خودبیگانگــی را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد‪ :‬فضــای مجــازی‬ ‫در تعامــل اجتماعــی فعــال و ســازنده افــراد مــی‬ ‫توانــد نقــش داشــته باشــد از جملــه بــا مباحــث‬ ‫گفتگوهــای دونفــره و تاالرهــای گفتگــو بــه طــور کلــی‬ ‫نحــوه تعامــل و ارتبــاط بــه شــکل هــا‪ ،‬انــواع و اقســام‬ ‫مختلــف عملــی امــوزش داده شــود و همچنیــن در‬ ‫فضــای مجــازی بــا ارائــه الگوهایــی بــرای الگوبــرداری‬ ‫افــراد کــه بتواننــد تعامــل اجتماعــی را از انهــا یــاد‬ ‫گرفتــه و در زندگــی خــود اســتفاده کننــد کــه البتــه‬ ‫ایــن مــوارد نیــاز بــه برنامــه ریــزی هــا و مدیریــت‬ ‫متولیــان فرهنگــی بــرای امــوزش درســت اســتفاده از‬ ‫فضــای مجــازی دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تهدیدهــای فضــای‬ ‫مجــازی ماننــد نظــارت نداشــتن بــر فرســتنده و‬ ‫گیرنــده افــزود‪ :‬هرکســی مــی توانــد اطالعاتــی را در‬ ‫فضــای مجــازی بــرای دریافــت افــراد ارئــه و نشــر‬ ‫دهــد کــه مــی توانــد تهدیــد کننــده و اســیب زا باشــد‬ ‫کــه در ایــن شــرایط خانــواده هــا بایــد بیشــتر بــر‬ ‫فعالیــت فرزنــدان خــود در ایــن فضــا نظــارت کننــد‪.‬‬ ‫حســینایی بیــان کــرد‪ :‬فضــای مجــازی در تغییــر‬ ‫هویــت‪ ،‬نگــرش و ســبک زندگــی فرزنــدان از جملــه‬ ‫در ســبک زندگــی ســالم و ناســالم و هویــت صحیــح و‬ ‫یــا منفــی کــودکان و نوجوانــان نقــش ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن فضــای مجازی اســیب‬ ‫هــای بســیاری از جملــه اعتیــاد رایانــه ای‪ ،‬اعتیــاد بــه‬ ‫گوشــی تلفــن همــراه و اعتیــاد اینترنتــی را بــه همــراه‬ ‫دارد کــه منجــر بــه اســیب هــای اجتماعــی چــون‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‪ ،‬طــاق‪ ،‬ارتباطــات نامشــروع‪،‬‬ ‫خیانــت‪ ،‬روابــط فــرا زناشــویی و جنســی مــی شــود‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی روانشناســی و علــوم تربیتــی‬ ‫دانشــگاه ازاد واحــد گنبــدکاووس گفــت‪ :‬فضــای‬ ‫مجــازی فرصتــی اســت کــه اگــر بــا امــوزش درســت‬ ‫اســتفاده نکنیــم تبدیــل بــه تهدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫مهارت اموزی کلید اصلی‬ ‫حل معضل بیکاری‬ ‫تحقق‪ ۲۷‬درصد از تعهد اشتغال‬ ‫امسال گنبدکاووس‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مهارت امــوزی کلیــد حــل بحــران بیــکاری در کشــور اســت و‬ ‫ی و حرفــه ای حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫بایــد بــه ســمت اموزش هــای فنــ ‬ ‫حمــزه کرایلــو همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه‬ ‫ملــی مهــارت در جلســه شــورای مهــارت شهرســتان‬ ‫ازادشــهر اظهارداشــت‪ :‬مــا همچنــان در کــوران‬ ‫مشــکالت اقتصــادی دســته پنجــه نــرم می کنیــم و‬ ‫نتوانســتیم بیــکاری را در جامعــه ریشــه کن کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پس از ‪ ۴۳‬ســال از عمر انقالب اســامی‬ ‫بــا لشــکری از انســان های تحصیــل کــرده و بیــکار روبــه رو‬ ‫هســتیم و باید دانشــگاهها بپذیرند که زمینه اشــتغال را‬ ‫بایــد برای دانشــجویان خــود فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی بــه امــوزش فارغ التحصیــان دانشــگاهی اشــاره‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در قالــب طــرح «نخلســتان» در‬ ‫تــاش هســتیم فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در‬ ‫حــوزه مهارت هــای ‪ it‬را امــوزش دهیــم تــا نیــاز بــازار و‬ ‫صنایــع را ســاماندهی کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫براســاس اخریــن پایش هــا در ایــن اســتان بیــش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬هــزار نفــر بیــکار وجــود دارد و در قالــب «کهــاد»‬ ‫نیــز موضــوع امــوزش مهارت هــای مبتنــی بــر رشــته‬ ‫تحصیلــی دانشــجویان را در نظــر می گیریــم‪.‬‬ ‫کرایلــو افــزود‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم در دانشــگاه ازاد‬ ‫ازادشــهر‪ ،‬مرکــز مشــاوره مهــارت را راه انــدازی و بتوانیــم‬ ‫از ایــن طریــق طــرح نخلســتان و کهــاد را اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه ســامانه «ســام» اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬در‬ ‫تــاش هســتیم کــه نیــاز مربــی خــود را در اســتان‬ ‫فراهــم کنیــم و می توانیــم بــا ایــن افــراد در قالــب‬ ‫خریــد خدمــت قــرارداد ببندیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه راه انــدازی مرکــز ازمــون انالین اموزش‬ ‫فنــی و حرف ـه ای علی ابادکتــول اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫تــاش هســتیم کــه خدمــات مــا در فنــی و حرفــه ای‬ ‫اســتان بــه صــورت انالیــن پیگیــری شــود و بتوانیــم بــه‬ ‫متقاضیــان خدمــات ارزنــده ای ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــا افتتــاح ایــن مرکــز ســه مرکــز ازمــون انالیــن در‬ ‫اســتان داریــم کــه در مرکــز جدیــد ‪ ۱۵‬نفــر می تواننــد‬ ‫بــه صــورت انالیــن در ازمــون شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫کرایلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شهرســتان مذکــور‬ ‫ماهانــه بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬نفــر جهــت شــرکت در‬ ‫ازمون هــای انالیــن مهارت هــای فنــی و حرفــه ای‬ ‫شــرکت می کننــد کــه ایــن مراکــز می تواننــد بــه‬ ‫خدمــات مطلوب تــر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مهــارت امــوزان پــس از برگــزاری‬ ‫ازمــون می تواننــد از ســایت فنــی و حرفــه ای نتیجــه‬ ‫ازمــون را بــه صــورت انالیــن ببیننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در راســتای توســعه همــکاری و‬ ‫بهره بــرداری مشــترک از ظرفیت هــای موجــود در زمینــه‬ ‫اموزش هــای تخصصــی مهارتــی و هــم افزایــی ظرفیــت‬ ‫طرفیــن تفاهــم نامــه ای فــی مــا بیــن اداره کل فنــی‬ ‫حرفــه ای و شــرکت بافــه ســیم گلســتان منعقــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنــی و حرفــه ای گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫انعقــاد تفاهــم همــکاری ‪ ۲۰۰‬نفــر براســاس امــوزش‬ ‫هــای مهارتــی متناســب بــا نیــاز ایــن شــرکت امــوزش‬ ‫می بیننــد و بــرای انهــا گواهــی مهــارت کــه مــورد‬ ‫پذیــرش ‪ ۱۲۶‬کشــور دنیــا اســت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرایلــو افــزود‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد کــه در‬ ‫راســتای امــوزش مهــارت از ظرفیــت اســتان و دیگــر‬ ‫اســتان های کشــور اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت ایــن شــرکت قالبــی‬ ‫اســت کــه در شــیراز تولیــد مــی شــود و بــا توجــه مربیــان‬ ‫گرانقــدری کــه در مجموعــه فنــی و حرفــه ای داریــم‪،‬‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم ‪.‬‬ ‫ی بیــان کــرد‪ :‬تاکیــد مــا بــر اینکــه اشــتغالی همــراه بــا‬ ‫مهــارت باشــد و ایــن شــرکت بــر کیفیــت محصــوالت‬ ‫تاکیــد دارد و رتبــه هــای متعــددی در خصــوص‬ ‫کیفیــت کاال اخــذ کــرده و قطعــا امــوزش هــای مهارتــی‬ ‫بــه ایــن مجموعــه کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار گنبــدکاووس تعهــد اشــتغال امســال ایــن شهرســتان را پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون و بــا ایجــاد هــزار و ‪ ۵۹۰‬شــغل جدیــد‪۲۷ ،‬‬ ‫درصــد از ایــن تعهــد محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا میرنیــا در جلســه ســتاد اشــتغال گنبــدکاووس از دســتگاه های اجرایــی عضــو ســتاد اشــتغال‬ ‫گنبــدکاووس خواســت بــا اجــرای برنامه هــای هماهنــگ و منســجم زیرســاخت ها و بســترهای مناســب را‬ ‫بــرای جــذب جوانــان بــه بــازار کار فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫اعتیاد ام الفساد‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫نیاز ‪ ۳۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای تکمیل روگذر فاضل اباد‬ ‫برگزاری اجتماع بزرگ عزاداران‬ ‫حسینی در شهرهای گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬اعتیاد ام الفســاد همه اســیب ها و مشکالت‬ ‫اجتماعی اســت که باید برای ان چاره اندیشــی اساســی شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا سرپرســت و معاونــان اداره کل‬ ‫بهزیســتی اســتان اظهارداشــت‪ :‬بایــد بــا کاهــش امــار اســیب ها‬ ‫و مشــکالت اجتماعــی زمینــه پیشــرفت و حضــور ســرمایه گذاران‬ ‫در اســتان را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه شــاهد رشــد ازدواج در اســتان هســتیم‪،‬‬ ‫امــا نبایــد از افزایــش امــار طالق هــا بــه دالیــل مختلــف از‬ ‫جملــه پاییــن بــودن درامــد ســرانه نیــز غفلــت کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهزیســتی نهــادی خدمتگــزار اســت و‬ ‫جمع ســپاری‪ ،‬زمینــه مشــارکت های خــرد خیریــن را در اقدامــات‬ ‫بهزیســتی افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬جامعــه هــدف بهزیســتی بــزرگ و‬ ‫خدمــات متنــوع هســتند و بــا اطالع رســانی مناســب در فضاهــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬ایجــاد پویش هــا و اســتفاده از صفحه هــای پــر مخاطــب‬ ‫می تــوان از مشــارکت ها و کمک هــای عمــوم مــردم بهــره بــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬کار شــبکه ای باعــث هم افزایــی منابــع می شــود‬ ‫و ایجــاد ســندهای ائتالفــی بیــن دســتگاهی کمــک شــایانی بــه‬ ‫پیشــبرد اهــداف می کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل پــل روگــذر فاضــل ابــاد اعتبــار‬ ‫الزم اســت‪.‬‬ ‫مهــدی میقانــی اظهــار کــرد‪ :‬عملیــات احــداث پــل روگــذر‬ ‫فاضــل ابــاد هــم اکنــون در حــال اجــرا بــوده و کارگاه احــداث‪،‬‬ ‫همــه روزه بــه جــز روزهــای جمعــه‪ ،‬فعــال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در حــال حاضــر ایــن عملیــات بــا ظرفیــت ماشــین االت‬ ‫اداره کل راهــداری بــه صــورت امانــی در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تکمیــل پــل روگــذر فاضــل ابــاد نیازمنــد ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه بــرای تکمیــل ان‪ ،‬بــه حضــور و‬ ‫همــکاری پیمانــکار نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫میقانــی همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬انتخــاب پیمانــکار هــم اکنــون‬ ‫مراحــل قانونــی خــود را طــی می کنــد و پــس از مشــخص شــدن‬ ‫پیمانــکار‪ ،‬پــروژه بــه شــرکت انتخــاب شــده واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫میقانــی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه از دو مــاه پیــش بــه اداره‬ ‫کل راهــداری واگــذار شــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬طــی ایــن مــدت دو‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار بــه منظــور پیشــروی احــداث پــل روگــذر‬ ‫فاضــل ابــاد‪ ،‬توســط اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان صــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬اجتماعــات بــزرگ‬ ‫مردمــی در برگــزاری مراســم محــرم اثــار و بــرکات بزرگــی دارد‬ ‫و ضــرورت دارد در گلســتان هــم اجتماعــات بزرگــی محرمــی‬ ‫شــبیه شــهرهای زنجــان و یــزد برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫حجت االســام عباســعلی گرزین شــامگاه شــنبه در جلسه استانی‬ ‫ســتاد شــئون فرهنگــی بــا موضــوع مــاه محــرم کــه در بیــت ایــت اللــه‬ ‫نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان برگــزار شــد‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه بیانــات رهبــر کبیــر انقــاب‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دشــمنان مــا هــم ایــن‬ ‫واقعیــت را بــه درســتی درک کرده انــد بنابرایــن تمــام تــاش خــود را‬ ‫بــه کار می گیرنــد تــا شــور و شــعور حســینی را از محــرم حــذف کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬مــا‬ ‫معتقدیــم محــرم بایــد بــا شــور و شــعور حســینی همــراه باشــد‬ ‫و بایــد بــه بیــان معــارف حســینی بیشــتر پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫گرزیــن تصریــح کــرد‪ :‬الزمــه انجــام هــر عملیاتــی هماهنگــی و‬ ‫برنامه ریــزی صحیــح اســت و بایــد بــا برنامه ریــزی مراســم محــرم‬ ‫را بــا برنامه هــای فرهنگــی غنــی و معرفتــی برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان ادامــه داد‪ :‬فضــا ســازی‬ ‫محیطــی در محــرم بــا مشــارکت همــه دســتگاه ها بــه نحــوی‬ ‫انجــام شــود کــه کل اســتان شــبیه بــه حســینه شــود و بــا وارد‬ ‫شــدن بــه شــهرها امــدن مــاه محــرم احســاس شــود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۶۸‬میلیون دالری‬ ‫کاال از گلستان‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه افــزون بــر ‪ ۱۲۰‬هــزار تــن‬ ‫انــواع کاالهــای غیرنفتــی از مبــادی گمرکــی اســتان بــه ارزش ‪ ۶۷‬میلیــون و ‪ ۷۸۵‬هــزار دالر صــادر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شــد کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش امــا از نظــر ارزش‬ ‫دالری ‪ ۴۷‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهارداشــت‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬انــواع لولــه و پروفیــل‪ ،‬یـُـد‪ ،‬تختــه‬ ‫فشــرده از خــرده ریــز چــوب‪ ،‬مفتــول مســی‪ ،‬خــوراک امــاده ابزیــان و رب گوجــه فرنگــی» از‬ ‫عمــد ه کاالهــای صادراتــی گلســتان طــی چهــار مــاه گذشــته بودکــه بــه کشــورهای مختلــف از‬ ‫جملــه ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬لهســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬امــارات‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان‪ ،‬ترکیــه و قرقیزســتان صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم واردات امســال گمــرکات گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت حــدود چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۸۶۲‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۹۰۵‬هــزار دالر از طریــق گمــرک مــرزی اینچــه بــرون‬ ‫وارد اســتان شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۲۳‬درصــد بیشــتر و بــه لحــاظ ارزش دالری ‪ ۳۹‬درصــد کمتــر‬ ‫از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬انــواع پارچــه جیــن و متقــال‪ ،‬فوتــس اویــل و دیــزل ژنراتــور از عمــده کاالهــای وارداتــی‬ ‫بــه گلســتان از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کاالهــا از برخــی‬ ‫کشــورها از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬امــارات‪ ،‬هنــد‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ازبکســتان‬ ‫و المــان وارد کشــور شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان همچنیــن حجــم کاالی ترانزیــت خارجــی از گمــرکات اســتان طــی چهــار‬ ‫مــاه گذشــته را حــدود ‪ ۶‬هــزار ‪ ۴۳۹‬تــن بــه ارزش تقریبــی ‪ ۱۹‬میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ترانزیــت ایــن مقــدار کاال بــه لحــاظ ارزش دالری ‪ ۱۶۵‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫اتصال کلیه دستگاههای‬ ‫اجرایی به سامانه سنا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وی از بانک هــای عامــل خواســت حمایــت خــود را از طرح هــای اشــتغالزایی بــه ویــژه در مناطــق روســتایی‬ ‫کــه از ظرفیــت باالیــی در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬شــیالت و صنایــع دســتی برخــوردار‬ ‫هســتند‪ ،‬بیشــتر کنند‪.‬‬ ‫میرنیــا بیــان کــرد‪ :‬از محــل تبصــره ‪ ۱۶‬کــه مرتبــط بــا تســهیالت تکلیفــی بــرای پرداخــت وام هــای قــرض‬ ‫الحســنه تشــکیل خانــواده و ازدواج‪ ،‬فرزنــداوری و ودیعــه خریــد یــا ســاخت مســکن و اشــتغالزایی اســت‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان بــرای گنبــدکاووس مصــوب شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس هــم در ایــن نشســت از اضافــه شــدن ســاالنه‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر بــه امــار متقاضیــان اشــتغال ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بیشــتر ایــن افــراد‬ ‫دانــش اموختــه دانشــگاهی به ویــژه بانــوان هســتند کــه بایــد بــا تــاش جهــادی مدیــران‪ ،‬واحدهــای‬ ‫تولیــدی و کارافرینــان و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای موجــود فرصت هــای شــغلی بیشــتر ایجــاد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫عبــدی بدراق نــژاد افــزود‪ :‬بیشــترین ســهمیه تحقــق اشــتغال امســال گنبــدکاووس مربــوط بــه ادارات‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا ‪ ۴۲۵‬نفــر‪ ،‬جهــاد کشــاورزی بــا ‪ ۳۹۵‬نفــر‪ ،‬اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــا ‪ ۲۳۸‬نفــر‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی ‪ ۱۴۱‬نفــر‪ ،‬کمیتــه امــداد ‪ ۱۲۵‬نفــر و امــور‬ ‫عشــایری ‪ ۴۲‬نفــر بــود‪.‬‬ ‫وی ســهمیه امســال تســهیالت ارزان قیمــت چهــار درصــدی بــدون اورده مشــاغل خانگــی گنبــدکاووس‬ ‫کــه بــه طــور عمــده بانــوان خان ـه دار از ان اســتفاده می کننــد را ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه عملکــرد مثبــت شهرســتان در ســال گذشــته ایــن تســهیالت تــا ســقف ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫قابــل افزایــش اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس افــزود‪ ۱۲۵ :‬نفــر بــرای دریافــت ســه میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت مشــاغل خانگــی در حــال معرفــی بــه بانک هــای عامــل شهرســتان هســتند‪.‬‬ ‫گنبدکاووس با ‪ ۴۱۱‬هزار نفر جمعیت دومین شهرستان بزرگ استان گلستان است‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارائــه گــزارش تفریــغ بودجــه ‪ 6‬مــاه زودتــر از مهلــت قانونــی از جملــه اقدامــات تحولــی و‬ ‫بی ســابقه در دیــوان محاســبات کشــور بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه تاییــدات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫درخصــوص اقدامــات دیــوان محاســبات کشــور؛ چابکــی و فعــال بــودن دیــوان محاســبات‬ ‫را مرهــون اقدامــات تحولــی و تدابیــر دکتــر بذربــاش رئیــس کل دیــوان محاســبات کشــور‬ ‫دانســته کــه از جملــه ایــن اقدامــات‪ ،‬تهیــه و ارائــه زودهنــگام گــزارش تفریــغ بودجــه ســال‬ ‫‪ ،1400‬شــش مــاه قبــل از موعــد قانونــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار دکتــر زارعــی گــزارش تفریــغ بودجــه را معتبرتریــن ســند‬ ‫نظارتــی کشــور دانســته کــه بــر اســاس اصــل (‪ )55‬قانــون اساســی‪ ،‬مــاده (‪ )1‬قانــون دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور و مــاده (‪ )104‬قانــون محاســبات عمومــی ‪ ،‬همــه ســاله توســط دیــوان‬ ‫محاســبات کشــور تهیــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی تهیــه گــزارش تفریــغ بودجــه ســال ‪ 1400‬و ارائــه ان بــه مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫ذینفعــان ‪ 6‬مــاه زودتــر از موعــد قانونــی مقــرر را ضمــن اگاهــی رســانی بــه نماینــدگان ملــت‬ ‫از نحــوه اجــرای احــکام‪ ،‬تکالیــف و مجــوزات صــادره و همچنیــن اعــام وصــول منابــع و‬ ‫چگونگــی مصــرف اعتبــارات توســط دولــت بــه همــراه نظــرات کارشناســی دیــوان محاســبات‪،‬‬ ‫نقشــه و چــراغ راهــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات موثــر و اگاهانــه بــر اســاس اطالعــات و اخــذ‬ ‫بازخوردهــا و در نتیجــه منجــر بــه اصــاح ســاختار بودجــه ریــزی کشــور دانســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دیــوان محاســبات اســتان گلســتان افــزود‪ :‬در کنــار تهیــه گــزارش تفریــغ بودجــه‬ ‫ســال ‪ ،1400‬از جملــه اقدامــات دیــوان محاســبات را تهیــه توامــا ً گــزارش تفریــغ بودجــه‬ ‫ســالجاری(‪ )1401‬در مقاطــع دو ماهــه و همچنیــن بــرای نخســتین بــار تهیــه و ارائــه گــزارش‬ ‫ارزیابــی عملکــرد قانــون برنامــه ششــم توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره کردنــد‬ ‫و افــزود‪ :‬در کنــار ایــن کار ارزشــمند فراهــم نمــودن زیرســاختهای الزم بمنظــور اتصــال کلیــه‬ ‫دســتگاههای اجرایــی بــه ســامانه نظــارت الکترونیکــی دیــوان محاســبات (ســنا) جهــت ارائــه‬ ‫برخــط عملکــرد احــکام قوانیــن و مقــررات مالــی و محاســباتی کــه ایــن مهــم نیــز بــرای اولیــن‬ ‫بــار در دوره مدیریــت دکتــر بذرپــاش اتفــاق افتــاده کــه مــی توانــد برنامــه ریــزی دقیــق بــرای‬ ‫تدویــن چشــم انــداز توســعه ای پنــج ســاله بعــدی را متحــول تــر نمایــد‪.‬‬ ‫زارعــی ایــن اقدامــات مهــم در دیــوان محاســبات کشــور را حاصــل تالشــهای شــبانه روزی و‬ ‫جهادی همکاران دیوان محاســبات در اســتان و سراســر کشــور دانســته و از کلیه همکاران خود‬ ‫در دیــوان محاســبات اســتان گلســتان در رســیدن بــه اهــداف ســازمانی تقدیــر و تشــکر نمــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اتمام مرمت بقایای معماری‬ ‫ساختمان خشتی خزانه محوطه‬ ‫باستانی ریوی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مرمــت بقایــای معمــاری‬ ‫ســاختمان خشــتی خزانــه در محوطــه باســتانی ریــوی در مانــه و ســملقان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫علــی مســتوفیان اظهــار کــرد‪ :‬مرمــت بقایــای معمــاری ســاختمان خشــتی خزانــه در محوطــه‬ ‫باســتانی ریــوی در مانــه و ســملقان بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬طــرح مرمــت و حفاظــت‬ ‫بقایــای معمــاری بنــای خشــتی موســوم بــه «خزانــه» در محوطــه تاریخــی ریــوی از تابســتان ‪۱۳۹۶‬‬ ‫اغــاز و هــر ســاله بــا توجــه بــه رونــد ابــاغ اعتبــارات‪ ،‬بخشــی از ایــن بنــا حفاظــت و مرمــت شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخــش اخــر مرمــت ایــن بنــا در ضلــع شــرقی در بهــار ســال جــاری انجــام شــد کــه در‬ ‫رونــد کاوش هــای باستان شناســی بخش هایــی از دو اتــاق بــزرگ بــه ابعــاد ‪ ۱۱‬در ‪ ۲٫۵‬متــر در ان‬ ‫نمایــان شــده بــود‪.‬‬ ‫مســتوفیان گفــت‪ :‬اعتبــار انجــام ایــن طــرح یــک میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون ریــال بــود کــه در مــدت ‪۲‬‬ ‫مــاه بــه انجــام رســید‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬بــا مرمــت ایــن بخــش از بنــای خزانــه‪،‬‬ ‫تمامــی حجــم معمــاری کاوش شــده از بنــای خشــتی خزانــه مرمــت شــد و پوشــش حفاظتــی ان نیــز‬ ‫در صــورت تامیــن اعتبــار در ســال جــاری بــه پایــان خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محوطــه تاریخــی ریــوی یکــی از مهم تریــن محوطه هــای دوران تاریخــی‬ ‫شــمال شــرق کشــور واقــع در نزدیکــی روســتای نجــف در شهرســتان مانــه و ســملقان اســت کــه در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فروشنده خوراک دام تقلبی‬ ‫نقره داغ شد‬ ‫کشف مواد مخدر صنعتی‬ ‫در رازوجرگالن‬ ‫قروشنده خوراک دام تقلبی به جزای نقدی میلیاردی محکوم شد‏‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان اعــام کردند‪:‬حســب شــکایت‬ ‫شــاکی خصوصــی مبنــی‏بــر اینکــه مقــدار حــدود ‪ 10‬تــن پوســت‬ ‫پســته بــه عنــوان خــوراک دام خریــداری کــرده ام‏ولیکــن جنــس‬ ‫خریــداری شــده خــوراک دام نبــوده و بــرای دام مضــر اســت ‪ .‬ایــن‬ ‫پرونــده‏تخلفاتــی بــه اتهــام تقلــب درشــعبه اول بدویتعزیــرات‬ ‫حکومتــی بندرترکمــن در دســتور‏رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫تقــی حســام گفــت ‪ :‬پــس از احضــار متهــم و ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫و اخــذ اســتعالمات الزم‏متهــم را بــه اســتناد مــاده ‪ 3‬و بنــد د مــاده‬ ‫‪ 2‬قانــون تعزیــرات حکومتــی بــه پرداخــت جــزای‏نقــدی بــه مبلــغ‬ ‫یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون ریــال و ممهــور نمــودن پروانــه‬ ‫واحــد بــه‏مهــر تخلــف اول محکــوم نمــود‪.‬‏‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان افــزود‪ :‬بــا تجدیــد نظــر خواهــی‬ ‫‪،‬پرونــده در شــعبه دوم تجدیــد‏نظــر مرکــز اســتان مــورد رســیدگی‬ ‫قــرار گرفــت و رای صــادره مــورد تائیــد قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی در خاتمــه از شــهروندان اســتان درخواســت نمودنــد درصــورت‬ ‫مشــاهده هرگونه‏تخلفگرانفروشــی‪،‬احتکار‪ ،‬تقلب و‪...‬یا ســایر تخلفات‬ ‫اقتصــادی وصنفیــرا بــه صــورت‏حضــوری یــا از طریــق تلفــن ‪ 135‬ویــا‬ ‫ســامانه اینترنتــی ‪135‬بــه تعزیــرات حکومتــی ویــا بــا‏تلفن‪124‬بــه ســازمان‬ ‫صنعت‪،‬معــدن وتجــارت و یــا جهــاد کشــاورزی گــزارش نماینــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن از کشــف‬ ‫‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر صنعتــی از نــوع شیشــه در ایــن‬ ‫‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «علــی طاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در‏پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی اقــدام‬ ‫بــه توزیــع‪ ،‬حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر صنعتــی در ســطح‬ ‫‏شهرســتان فعالیــت دارد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫شهرســتان رازوجــرگالن بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه ‏موفــق‬ ‫شــدند فــرد موردنظــر را کــه در حــال انتقــال مــواد مخــدر بــود‬ ‫را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن فــرد در محــور ‏تنگــه ترکمــن‬ ‫دســتگیر و خــودروی وی نیــز مــورد بازرســی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از خودروی‬ ‫متهــم مقــدار ‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع شیشــه‏کشــف‬ ‫و ضبــط شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم درنهایــت بعــد از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫نصب و راه اندازی هفتمین‬ ‫دستگاه تابلو پیام متغیر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫در گرمه‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 2‬فقــره ســرقت مغــازه در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ «محمدرضــا قائمــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع یــک مــورد ســرقت از مغــازه‬ ‫در حوالــی شــهر گرمــه‪ ،‬بالفاصلــه گشــت پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان بــه محــل اعــزام شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا بررســی محــل وقــوع ســرقت‬ ‫و بازبینــی دوربین هــای مداربســته موجــود در محــل‪ ،‬موفــق‬ ‫‏شــدند فــرد موردنظــر را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ســارق در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه در ســطح شهرســتان دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫‏انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه متهــم در بازجویی هــای انجام شــده بــه ‪ 2‬فقــره‬ ‫ســرقت اعتــراف کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬وی درنهایــت‏بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد بابیــان اینکــه ارزش امــوال مســروقه ‪150‬‬ ‫میلیون ریال براورد شــده اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تا‏ضمن‬ ‫توجــه بــه هشــدارها و توصیه هــای پلیــس در خصــوص پیشــگیری‬ ‫از وقــوع ســرقت‪ ،‬در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد‏مشــکوک‬ ‫موضــوع را از طریــق تمــاس بــا تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری خراســان شــمالی از نصــب و راه انــدازی هفتمیــن دســتگاه تابلــو پیــام متغیــر‬ ‫در محــور چمــن بیــد بــه جنــگل گلســتان بــا اعتبــار ‪ ۵۵۰‬میلیــون تومــان خبــر داد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت اظهــار کــرد‪ :‬دســتگاه تابلــو پیــام متغیــر یــک طرفــه بــا ‪ ۵۵۰‬میلیــون تومــان اعتبــار‬ ‫بــه منظــور اطــاع رســانی وضعیــت جــوی و ترافیکــی محــور جنــگل گلســتان نصــب شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری خراســان شــمالی ادامــه داد‪ :‬پیــش از ایــن ‪ ۳‬دســتگاه تابلــو پیــام متغیــر در‬ ‫محــور بجنــورد ‪ -‬فــاروج‪ ،‬یــک دســتگاه در محــور بجنــورد ‪ -‬اســفراین و ‪ ۲‬دســتگاه در محــور بجنــورد‬ ‫ اشــخانه در مناطــق حســاس جــاده ای نصــب بــود‪.‬‬‫وی افــزود‪ :‬بــا نصــب دســتگاه تابلــو پیــام متغیــر جدیــد در محــور چمــن بیــد بــه جنــگل گلســتان‬ ‫اطــاع رســانی ایــن محــور بــا دقــت بیشــتری انجــام می شــود‪.‬‬ ‫شــهامت گفــت‪ :‬تابلوهــای پیــام متغیــر بــرای مطلــع کــردن راننــدگان از اتفاقــات جــاده ای موقــت‬ ‫و وضعیــت ترافیکــی در هــر لحظــه اســتفاده می شــوند کــه در کاهــش مقــدار زمــان ســپری شــده‬ ‫در جاده هــا‪ ،‬کاهــش تصادفــات و ایمنــی ترافیکــی موثــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه راننــدگان بــا اســتفاده از تابلوهــای پیــام‬ ‫متغیــر از وضعیــت ترافیکــی و جــوی محــور پیــش روی خــود اگاه می شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬پیام هــای ایــن‬ ‫تابلوهــا از طریــق مرکــز مدیریــت راه هــای اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان قابــل‬ ‫تغییــر اســت و در ســوانح خــاص جــاده ای و وضعیــت ســیل یــا کــوالک‪ ،‬شــرایط جــاده ای بــه فوریــت‬ ‫بــه راننــدگان اطــاع رســانی می شــود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪ ۱۹‬درصد تخت های بیمارستانی‬ ‫اطفال در اختیار کودکان‬ ‫کرونایی است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰ :‬درصــد تخت هــای بیمارســتانی و ‪۱۹‬‬ ‫درصــد تخت هــای اطفــال در اشــغال بیمــاران کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫ســید جــواد پورنقــی در ســتاد مدیریــت کرونــا خراســان شــمالی کــه در محــل اســتانداری برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬شــرایط واکسیناســیون در اســتان مطلــوب اســت زیــرا ‪ ۹۷‬درصــد دز اول‪ ۸۸ ،‬دز‬ ‫دوم و ‪ ۶۰‬دز ســوم را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫افتن نیمه گم شده‬ ‫با شل کردن سر کیسه!‬ ‫یــادش بــه خیــر ‪ ...‬تــا همیــن چنــد ســال پیــش افــراد‬ ‫فامیــل و در و همســایه ها بــرای ازدواج جوانــان‬ ‫دم بخــت اطراف شــان بــی منــت اســتین بــاال می زدنــد‬ ‫و تــا انهــا را بــه نیمــه گمشــده شــان نمــی رســاندند‪،‬‬ ‫بی خیــال نمی شــدند؛ حــاال اگــر نیمــه گــم شــده زیــاد‬ ‫هــم بــا نیمــه خــودش ریــگالژ نبــود‪ ،‬زیــاد ســخت نمــی‬ ‫گرفتنــد و ســعی مــی کننــد در طــول زندگــی خودشــان‬ ‫را باالنــس کننــد! امــا بــا گذشــت زمــان و تغییــر ســبک ‬ ‫بــازار واســطه گری در ازدواج کســاد و‬ ‫زندگی هــا‪،‬‬ ‫حســابی کمرنــگ شــده و خیلی هــا معتقدنــد ایــن کار‬ ‫بــه دردســرهایش نمــی ارزد‪.‬‬ ‫البتــه حــق هــم دارنــد بنــدگان خــدا ‪ ...‬طــرف‬ ‫پنجشــنبه عقــد کــرده و شــنبه دادخواســت طــاق‬ ‫داده! مومــن الاقــل یــک هفتــه ســر مــی کــردی بعــد‬ ‫تقاضــای طــاق مــی دادی! بعضــی هــا هــم کــه‬ ‫عاشــق جشــن بــه ویــژه جشــن هــای الکچــری و بــا‬ ‫کالس هســتند‪ .‬حــاال مــی خواهــد جشــن تولــد نــوه‬ ‫عمــه اش باشــد یــا جشــن طــاق! یعنــی طــرف حاضــر‬ ‫اســت دو دســتی گنــد بــه زندگــی اش بزنــد ولــی‬ ‫جشــن طــاق را تجربــه کنــد!‬ ‫مخلــص کالم اینکــه چــون زندگــی هــا ابکــی‬ ‫و کــم چــرب شــده و ازدواج هــا دوام و قــوام‬ ‫درســت و حســابی ندارنــد‪ ،‬عزیــزان واســطه‬ ‫گــر هــم کمتــر بــه ایــن امــر مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫حــاال در غیــاب عمــه جــان هــا و خالــه خانباجــی هــا‪،‬‬ ‫غریبه هــا در فضــای مجــازی بــه میــدان امده انــد‪.‬‬ ‫افــرادی کــه خــود را معــرف یــا واســطه ازدواج‬ ‫می نامنــد و بــه جوانــان کمــک می کننــد تــا شــریک‬ ‫زندگی شــان را بیابنــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه جــوان‬ ‫تــر هــم دســت بــه جیــب شــوند و بــرای پیــدا شــدن‬ ‫نیمه گمشــد ه خــود ســر کیســه را شــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بزرگــواران کــه در فضــای درندشــت مجــازی‬ ‫مشــغول هســتند و دفتــر و دســتک خاصــی ندارنــد‪،‬‬ ‫بــا راه انــدازی گروه هــا و کانال هایــی واتســاپی و‬ ‫تلگرامــی بــا نام هایــی مثــل «همدلــی»‪« ،‬اشــنایی و‬ ‫ازدواج»‪« ،‬همســریابی»‪« ،‬نیمه هــای گمشــده» و‪...‬‬ ‫داوطلبــان ازدواج و انهایــی را کــه بــه قــول ارســطو‬ ‫بــه شــدت ازدواجــی هســتند‪ ،‬دورهــم جمــع می کننــد‬ ‫و بــر اســاس مشــخصات فــردی‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬شــغل‪،‬‬ ‫قــد‪ ،‬وزن‪ ،‬میــزان دارایــی‪ ،‬اعتقــادات مذهبــی‪ ،‬نــوع‬ ‫پوشــش‪ ،‬منطقــه محــل ســکونت و ‪ ...‬نیمــه هــای‬ ‫گمشــده را پیــدا مــی کننــد و بــه هــم وصــل مــی‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه ماحصــل چنیــن ازدواج هــاای نــا گفتــه‬ ‫پیداســت و ســر و صــدای جشــن طــاق را مــی تــوان‬ ‫زود تــر از صــدای جشــن ســرور و شــادی شــنید!‬ ‫ایــن البــا هــم مختصــری گــردش مالــی صــورت مــی‬ ‫گیــرد کــه بســته بــه ایتــم هــا و اپشــن هــای نیمه های‬ ‫گمشــده متغیــر اســت و گاهــی اوقــات بــرای معرفــی‬ ‫کیــس هــای بــا کالس تــا ســکه طــا هــم پیــش مــی‬ ‫رود‪ .‬فقــط مــا ماندیــم کســانی کــه ان دوســت مــا را‬ ‫مســخره مــی کردنــد کــه بــا یــک میلیــون تومــان نمــی‬ ‫تــوان شــغل ایجــاد کــرد‪ ،‬االن کجــا و مشــغول چــه‬ ‫کاری هســتند؟!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی ادامــه داد‪ ۱۰ :‬درصــد تخت هــای بیمارســتانی در‬ ‫اشــغال بیمــاران کرونایــی اســت همچنیــن ‪ ۱۹‬درصــد تخت هــای اطفــال در اشــغال کوویــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش رونــد بســتری بیمــاران کرونایــی‪ ،‬افــزود‪ :‬در مــاه گذشــته فقط یک مــورد فوتی‬ ‫کرونا داشتیم‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا اشــاره بــه کمبــود زیرســاخت های بهداشــتی در اســتان بــه نســبت ســایر نقــاط کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای عــدم ایجــاد مشــکل نیازمنــد نــگاه هوشــمندانه هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی بــه مشــکل دارو در کشــور اشــاره داشــت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت عــدم تامیــن ســهمیه اســتان بــرای تهیــه ســرم بــا مشــکل مواجــه می شــویم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬نیازمنــد ایجــاد مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون هســتیم و از ایــن رو همــکاری‬ ‫بــا دانشــگاه بــرای در اختیــار قــراردادن مکان هــای مناســب بایــد جــزو مصوبــات جلســه باشــد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫‪ ۱۰‬اپلیکیشن برای زنان‬ ‫در زمینه های مختلف‬ ‫چه افرادی به هیچ وجه برای دوستی‬ ‫با شما مناسب نیستند؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫روزبــه روز بــه تعــداد اپلیکیشــن های تخصصــی‬ ‫و کاربــردی اضافــه می شــود‪ .‬دســته خاصــی از‬ ‫ایــن اپلیکیشــن ها بــه زنــان و نیازهــای ویژه شــان‬ ‫تعلــق دارنــد‪ .‬در ادامــه تعــدادی از کاربردی تریــن‬ ‫اپلیکیشــن های موجــود بــرای زنــان را معرفــی‬ ‫می کنیــم‪ .‬ایــن شــما و ایــن ‪ ۱۰‬اپلیکیشــن بــرای زنــان‪.‬‬ ‫البتــه تعــدادی از ایــن اپلیکیشـن ها بــرای اقایــان هــم‬ ‫مفیدنــد‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اپلیکیشن ‪Mint‬‬ ‫ایــن برنامــه یکــی از بهتریــن برنامه هــای مدیریــت‬ ‫مالــی اســت‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن‬ ‫می توانیــد هزینه هــای خــود را ثبــت و مدیریــت‬ ‫کنیــد‪ Mint .‬ایــن امــکان را فراهــم اورده اســت کــه‬ ‫پس انــداز و هزینه هــای مربــوط بــه ســفر خــود را نیــز‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ .‬اگــر عــاوه بــر هزینه هــای شــخصی‪،‬‬ ‫مدیریــت مالــی منــزل نیــز بــر عهــده شماســت‪ ،‬ایــن‬ ‫برنامــه بــه شــما کمــک می کنــد هزینه هــا را تفکیــک و‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه بــرای اندرویــد و ای او اس‬ ‫در دســترس اســت‪.‬‬ ‫مزایــا‪ :‬ثبــت و مدیریــت هزینه هــای ماهانه؛یــاداوری‬ ‫قبض هــا‪.‬‬ ‫معایــب‪ :‬پرداخــت درون برنامـه ای بــرای دسترســی بــه‬ ‫امکانات بیشــتر‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اپلیکیشن ‪todoist‬‬ ‫‪ t‬بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه فهرســتی از‬ ‫کارهــا و وظایــف روزانــه خــود تهیــه و بــر اســاس برنامه‬ ‫مدنظرتــان اقــدام کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن برنامــه‬ ‫دیگــر هیــچ کار و مســئولیتی را فرامــوش نخواهیــد‬ ‫کــرد‪ .‬بــا توجــه بــه امــکان نوشــتن یادداشــت در ایــن‬ ‫برنامــه‪ ،‬می توانیــد از ان به عنــوان دفترچه خاطــرات‬ ‫هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬خانم هایــی کــه در طــول روز‬ ‫مســئولیت های زیــادی بــر عهــده دارنــد‪ ،‬می تواننــد از‬ ‫ایــن برنامــه بــرای نظ ـم دادن بــه ذهــن و وظایفشــان‬ ‫اســتفاده کننــد‪ todoist .‬در دســترس کاربــران‬ ‫اندرویــد و ای او اس قــرار دارد‪.‬‬ ‫مزایــا‪ :‬یــاداوری وظایف؛مدیریــت فعالیت هــای‬ ‫روزانــه‪.‬‬ ‫معایب‪:‬پرداخــت دورن برنام ـه ای بــرای دسترســی بــه‬ ‫امکانــات بیشتر؛نداشــتن زبــان فارســی بــرای اســتفاده‬ ‫راحت تــر کاربــران ایرانــی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اپلیکیشن ‪Headspace‬‬ ‫‪ t‬به شما این امکان را می دهد که فهرستی از کارها و‬ ‫وظایــف روزانــه خــود تهیــه و بر اســاس برنامه مدنظرتان‬ ‫اقــدام کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از ایــن برنامــه دیگــر هیــچ کار‬ ‫و مســئولیتی را فرامــوش نخواهیــد کــرد‪ .‬بــا توجــه بــه‬ ‫امــکان نوشــتن یادداشــت در ایــن برنامــه‪ ،‬می توانیــد‬ ‫از ان به عنــوان دفترچه خاطــرات هــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫خانم هایــی کــه در طــول روز مســئولیت های زیــادی بــر‬ ‫عهــده دارنــد‪ ،‬می تواننــد از ایــن برنامــه بــرای نظ ـم دادن‬ ‫بــه ذهــن و وظایفشــان اســتفاده کننــد‪ todoist .‬در‬ ‫دســترس کاربــران اندرویــد و ای او اس قــرار دارد‪.‬‬ ‫مزایــا‪ :‬یــاداوری وظایف؛مدیریــت فعالیت هــای‬ ‫روزانــه‪.‬‬ ‫معایــب‪ :‬پرداخــت دورن برنامـه ای بــرای دسترســی بــه‬ ‫امکانــات بیشتر؛نداشــتن زبــان فارســی بــرای اســتفاده‬ ‫راحت تــر کاربــران ایرانــی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اپلیکیشن ‪Headspace‬‬ ‫ایــن اپلیکیشــن بــرای زنــان بــه ردیابــی چرخــه قاعدگــی‬ ‫کمــک می کنــد؛ یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه خانم هــا‬ ‫بایــد بــرای بهداشــت و ســامت خــود انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه می توانیــد اطالعاتــی دربــاره وضعیــت‬ ‫پوســت‪ ،‬مــو‪ ،‬خــواب و شــدت درد و گرفتگــی عضــات را‬ ‫ثبــت کنیــد‪ Clue .‬همچنیــن بــه خانم هــای بــاردار کمــک‬ ‫می کنــد نــکات مهــم دربــاره دوره بارداری شــان را هفتــه‬ ‫بــه هفتــه دریافــت کننــد‪ .‬ایــن اپلیکیشــن بــرای اندرویــد‬ ‫و ای اواس عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مزایاپیش بینی دوره دقیق چرخه های اینده؛‬ ‫ثبــت و تنظیــم یــاداوری مصــرف قرص هــای‬ ‫ضدبــارداری؛‬ ‫یاداوری هــای تقویــم بــرای قاعدگــی‪ ،‬تخمک گــذاری‬ ‫و ‪PMS‬؛‬ ‫دایره المعــارف و محتــوای اموزشــی ســامت قاعدگــی‬ ‫درون برنام ـه ای‪.‬‬ ‫معایــب‪ :‬نداشــتن زبــان فارســی بــرای اســتفاده‬ ‫راحت تــر کاربــران ایرانــی‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اپلیکیشن ‪Seek by iNaturalist‬‬ ‫اگر از دوســتداران طبیعیت هســتید‪ ،‬نصب این برنامه‬ ‫بــرای شــما از واجبــات اســت‪ .‬ایــن اپلیکیشــن گیاهــان‪،‬‬ ‫پرنــدگان و حیوانــات را شناســایی می کنــد‪ .‬فقــط کافــی‬ ‫اســت عکــس گیــاه‪ ،‬پرنــده یا حیــوان مدنظــر را در برنامه‬ ‫بارگــذاری کنیــد تــا نــام و اطالعاتــش در اختیــار شــما قرار‬ ‫بگیرنــد‪ iNaturalist .‬محصــول مشــترک اکادمــی علــوم‬ ‫کالیفرنیا و انجمن نشــنال جئوگرافی اســت‪ .‬این برنامه‬ ‫در اندرویــد و ای اواس در دســترس کاربــران قــرار دارد‪.‬‬ ‫مزایــا‪ :‬اطالعــات زیــادی دربــاره گونه هــای مختلــف‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــدون ایجــاد حســاب کاربــری هــم می توانیــد از‬ ‫برنامــه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شــما در زندگــی خــود چنــد دوســت واقعــی داریــد؟ بــا چنــد‬ ‫نفــر در ارتبــاط هســتید و معاشــرت می کنیــد؟ ‪۳‬هــزار نفــر؟‬ ‫‪ ۱ ۲۰۰‬نفــر؟ ‪ ۵۰‬نفــر؟ اگــر فکــر می کنیــد ایــن همــه دوســت‬ ‫داریــد‪ ،‬ســخت در اشــتباهید! ایــن افــراد در دایــره ی ارتباطــات‬ ‫واقعــی شــما قــرار ندارنــد و بــا لمــس یــک گزینــه‪ ،‬خیلــی‬ ‫زندگــی‬ ‫ســاده می توانیــد دیگــر بــا انهــا دوســت نباشــید‪ .‬امــا‬ ‫ِ‬ ‫حقیقــی چیــز دیگــری اســت و روابــط و مدیریــت دوســتی ها‬ ‫و ارتباطــات ان بســیار پیچیده تــر اســت‪ .‬بــرای اینکــه اســیب‬ ‫نبینیــد و خوشــحال تر زندگــی کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت دوســتی تان را‬ ‫بــا برخــی افــراد خاتمــه بدهیــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪ ،‬می خواهیــم‬ ‫بــه شــما بگوییــم چــه افــرادی بــرای ادام ـه ی دوســتی بــا شــما‬ ‫مناســب نیســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬افراد بیش ازحد رقابت جو‬ ‫صحن ـه ی زندگــی پــر اســت از رقابــت و تــاش امــا دوســتی بــا‬ ‫شــخصی کــه مــدام می خواهــد بــا شــما مســابقه بدهــد و در‬ ‫رقابتــی تنگاتنــگ امتیــازات بیشــتری نســبت به شــما کســب‬ ‫کنــد‪ ،‬اصــا کار عاقالن ـه ای نیســت‪ .‬بــا کســی کــه چشــم دیــدن‬ ‫موفقیــت شــما را نــدارد و مــدام می خواهــد از شــما جلــو بزنــد‪،‬‬ ‫ی را ادامــه ندهیــد‪.‬‬ ‫دوســت ‬ ‫‪ .۲‬افراد منفی باف و بدبین‬ ‫افــرادی کــه مــدام نیمــه ی خالــی لیــوان را می بیننــد‪ ،‬انــرژی‬ ‫و ارزوهایتــان را خــراب خواهنــد کــرد‪ .‬ایــن دســته از دوســتان‬ ‫همیشــه بــا جمــات ناامیدکننــده و بدبینــی باعــث می شــوند‬ ‫روحیه تــان را از دســت بدهیــد‪ .‬دور ایــن دوســتان را نیــز ســریع‬ ‫خطــی قرمــز بکشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افراد پنهان کار‬ ‫در هــر رابطـه ای درصــدی از پنهــان کاری وجــود دارد‪ ،‬امــا وقتــی‬ ‫ایــن پنهــان کاری بســیار عیــان و محســوس اســت‪ ،‬لزومــی‬ ‫بــه ادامــه ی دوســتی وجــود نــدارد‪ .‬پنهان کاری هــای متــداوم‬ ‫نشــان از بی میلــی طــرف مقابــل از راه دادن شــما بــه بخشــی‬ ‫از زندگــی اش دارد‪ .‬در ایــن موقعیــت بهتــر اســت خودتــان‬ ‫دسـت به کار بشــوید و زودتــر از فــردی کــه اصطالحــا دوسـت تان‬ ‫اســت‪ ،‬رابطــه را پایــان بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشوقان عادات بد‬ ‫اگــر دوســت شــما مــدام شــما را بــه کارهایــی تشــویق می کنــد‬ ‫کــه مانــع پیشــرفت تان می شــود بایــد بــا او نیــز خداحافظــی‬ ‫استفاده از دست‬ ‫مخالف ایا ما را‬ ‫باه وش تر می کند؟‬ ‫اطالعــات موجــود در بعضــی از وب ســایت ها نشــان می دهــد‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف عملکردهــای شــناختی و خــاق مغــز‬ ‫را تحریــک می کنــد؛ به عنــوان مثــال‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف‬ ‫بــرای مســواک زدن ســامت مغــز را بهبــود می بخشــد‪ .‬پیــام ایــن‬ ‫وب ســایت ها ســاده اســت‪ :‬بــرای ایجــاد ارتبــاط قوی تــر بیــن نیمکــره‬ ‫راســت و چــپ مغــز‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف را تمریــن کنیــد تــا‬ ‫فــردی باهوش تــر و تواناتــر باشــید؛ امــا چقــدر اســتفاده از دســت‬ ‫مخالــف روی هــوش اثرگــذار اســت؟ بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن‬ ‫ســوال بــا ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬‬ ‫عملکرد مغز انسان‬ ‫مغــز شــما اندامــی اســت کــه به واســطه تحریــکات ذهنی پیشــرفت‬ ‫می کنــد‪ .‬مغــز بــا ایجــاد نورون هــای جدیــد به طــور مرتــب خــود را‬ ‫بــا شــرایط وفــق می دهــد‪ ،‬رشــد می کنــد و سیم کشــی مجــدد‬ ‫می شــود‪ .‬زمانــی کــه ســن افــراد بــاال مـی رود‪ ،‬ممکــن اســت حافظــه‬ ‫یــا مهارت هــای حرکتــی خوبشــان را از دســت بدهنــد کــه به جــز در‬ ‫مــوارد مرتبــط بــا بیمــاری‪ ،‬در بیشــتر مواقــع دلیلــش ورزش نــدادن‬ ‫و تقویت نکــردن مغــز اســت‪ .‬ایــن یعنــی اگــر از مغزتــان اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪ ،‬اطالعاتــش را از دســت می دهــد‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف چه تاثیری بر عملکرد مغز دارد؟‬ ‫اســتفاده از دســت مخالــف ارتباطــات عصبــی مغــز را قوی تــر‬ ‫می کنــد و حتــی ارتباطــات جدیــدی ایجــاد می کنــد‪ .‬درســت مثــل‬ ‫ایــن اســت کــه تمرینــات جســمانی عملکــرد بدنــی شــما را بهبــود‬ ‫داده و عضــات را رشــد می دهنــد‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا دســت مخالــف تــان بنویســید‪ .‬از ان بــرای کنتــرل‬ ‫مــوس کامپیوتــر یــا کنتــرل تلویزیــون اســتفاده کنیــد‪ .‬بــا دســت‬ ‫مخالــف مســواک بزنیــد‪ .‬احتمــاال متوجــه می شــوید کــه دقیق شــدن‬ ‫روی حــرکات خیلــی ســخت تر اســت‪ .‬شــاید حرکـت دادن دســت در‬ ‫خــاف جهــت ســرتان‪ ،‬بــرای بــار اول کمــی مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــا دســت مخالــف می نویســید‪ ،‬ممکــن اســت حســی را کــه‬ ‫اولیــن بــار بــرای نوشــتن اســمتان داشــتید بــه یادتــان بیــاورد‪ .‬شــاید‬ ‫حــس بی دس ـت وپا بــودن پیــدا کنیــد‪ ،‬امــا ایــن فقــط بــه ایــن دلیــل‬ ‫اســت کــه داریــد مهــارت جدیــدی را بــه مغزتــان امــوزش می دهیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده مرتــب از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن کار در‬ ‫نهایــت دانــش و توانایــی اســتفاده از ان بــا عملکــردی بهتــر را بــه‬ ‫شــما می دهــد؛ هرچنــد کــه ممکــن اســت ایــن توانایــی به راحتــی‬ ‫اســتفاده از دســت غالبتــان نباشــد‪.‬‬ ‫استفاده از دست مخالف و افزایش هوش‬ ‫کنیــد‪ .‬فــرض کنیــد عصــر بایــد بــه کالس زبــان برویــد و او از‬ ‫شــما می خواهــد کــه به جــای کالس زبــان بــا او بــه کافــه برویــد‬ ‫یــا مثــا درحــال تــرک ســیگار هســتید و او بــا اینکــه می دانــد‬ ‫بــاز هــم بــه شــما ســیگار تعــارف می کنــد‪ .‬ایــن افــراد ارزش‬ ‫دوســتی ندارنــد و نه تنهــا موجــب پیشــرفت تان نمی شــوند‪،‬‬ ‫بلکــه همچــون وزنــه ای بــه پــا اســیرتان می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬افراد اهل غیبت و بدگویی‬ ‫کســی کــه پشــت ســر دیگــران بــا بدزبانــی غیبــت می کنــد‪،‬‬ ‫الیــق دوســتی نیســت‪ .‬او به احتمــال زیــاد پشــت ســر شــما هــم‬ ‫همیــن کار را خواهــد کــرد‪ .‬پــس ســعی کنیــد خیلــی ســریع از‬ ‫معاشــرت بــا چنیــن افــرادی دور بشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬افراد دمدمی مزاج‬ ‫بعضی هــا یــک روز دوســت تان دارنــد و روز دیگــر حوصلــه‬ ‫ســام دادن بــه شــما را هــم ندارنــد‪ .‬روزی برای تــان از شــدت‬ ‫عالقــه می میرنــد و روزی دیگــر کم محلــی می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫هرچنــد اســتفاده از دســت مخالــف بــرای انجــام دادن کارهــا‬ ‫پیشــنهادی منطقــی اســت‪ ،‬امــا ارتبــاط ان بــه افزایــش هــوش‬ ‫بــا عقــل جــور در نمی ایــد‪ .‬هــر دســتاوردی تنهــا شــامل مهارتــی‬ ‫می شــود کــه تمریــن کرده ایــد‪ .‬حتــی اگــر بــه هماهنگــی‬ ‫نیمکره هــای مغــزی دســت پیــدا کنیــد‪ ،‬سیم کشــی عصبــی جدیــد‬ ‫لزومــا مفیــد نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــده بــدی نیســت کــه بــرای مهارت هــای خــاص در هرکــدام از‬ ‫دس ـت هایتان خــوب باشــید؛ امــا بعیــد اســت کــه ایــن کار شــما را‬ ‫باهوش تــر کنــد‪ .‬در ادامــه دالیــل ایــن موضــوع اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫ازمایش بررسی اثرات استفاده از دست مخالف‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬پژوهشــی انجــام شــد کــه در ان شــرکت کنندگان‬ ‫راست دســت به مــدت ‪ ۱۰‬روز و روزی ‪ ۲۰‬دقیقــه بــا دســت چــپ خــود‬ ‫شــکل هایی را ترســیم می کردنــد‪ .‬پژوهشــگران دریافتنــد کــه به مــرور‬ ‫طرح هــا نــرم و صاف تــر شــدند‪ .‬انهــا حــدس زدنــد ایــن کنتــرل عالــی‬ ‫به دلیــل ارتباطــات قوی تــر بیــن قشــرهای حرکتــی مربــوط بــه دســت‬ ‫چــپ و راســت در مغــز اســت کــه عملکــرد دسـت ها را کنتــرل می کنند‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬تصاویــر اف‪ .‬ام‪ .‬ار‪ .‬ای (‪ )fMRI‬نشــان داد کــه هــر دو‬ ‫منطقــۀ کنترلــی ارتبــاط تقویت شــده ای بــا شــبکه پاراکســیس (‪praxis‬‬ ‫‪ )network‬دارنــد‪ .‬ایــن شــبکه گروهــی از ســاختارهایی اســت کــه بیــن‬ ‫دو نیمکــره پــل می زننــد و بــه حــرکات ماهرانــه و اســتفاده از ابــزار در‬ ‫انســان کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر خــاص بــه ایــن معنــی اســت کــه تمریــن طراحــی‬ ‫بــا دســت چــپ‪ ،‬صرفــا طراحی کــردن بــا دســت چــپ شــما را‬ ‫بهتــر می کنــد و لزومــا مهــارت دیگــری را تقویــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫دانشــمندان حتــی مطمئــن نیســتند کــه مهــارت طراحــی می توانــد‬ ‫بــه دس ـت خط شــما منتقــل شــود و مثــا دس ـت خط بهتــری پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬به همین دلیــل امــوزش افــراد بــرای مهارت یافتــن در هــر‬ ‫کاری در هــر زمــان‪ ،‬نتایــج محــدودی دارد و نمی تــوان گفــت کــه‬ ‫چندیــن مهــارت همزمــان تقویــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ناهماهنگی مغز ویژگی است‪ ،‬نه اشکال‬ ‫اینکه بگوییم فالن دســت در انجام فالن کار «ضعیف» اســت‪،‬‬ ‫نمی توانــد درســت باشــد زیــرا هرکــدام از دس ـت ها توانایی هــای‬ ‫خودشــان را دارنــد‪ .‬درحالی کــه دســت غالب تــان بــرای انجــام‬ ‫حــرکات دقیــق بهتــر اســت‪ ،‬دســت غیرغالــب شــما ثبــات بهتــری‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل اســت که اگر راست دســت باشــید و دســتتان‬ ‫پــر باشــد‪ ،‬وســایل را بــا دســت چــپ نگــه می داریــد و بــا دســت‬ ‫راســت کلیــد می اندازیــد و در را بــاز می کنیــد‪ .‬اینکــه دســت راســت‬ ‫شــما بهتــر می توانــد از کلیــد اســتفاده کنــد به معنــای ضعیف بودن‬ ‫دســت چپ تــان نیســت‪ ،‬زیــرا دســت چــپ شــما در نگه داشــتن‬ ‫وســایل حجیــم‪ ،‬بی ثبــات و غیرمتعــادل بهتــر عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر هــر دو دســتتان را طــوری امــوزش دهیــد کــه‬ ‫کمبودهــای نســبی خودشــان را جبــران کننــد‪ ،‬احتمــاال فوایــد‬ ‫شــناختی ندارد‪ .‬در پژوهشــی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬از شرکت کنندگان‬ ‫بــر اســاس راست دســت یــا چپ دســت بــودن یــا اســتفاده از‬ ‫هــر دو دســت ازمــون گرفتــه شــد‪ .‬یافته هــا نشــان داد اســتفاده‬ ‫از دو دســت خوبــی و بــدی خــودش را دارد‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫افــرادی کــه از هــر دو دســت اســتفاده می کردنــد در ازمون هــای‬ ‫حافظــه‪ ،‬حســاب‪ ،‬زبــان و اســتدالل امتیــاز کمتــری گرفتنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نتایــج مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــا ایــن توانایــی بــه دنیــا‬ ‫امده انــد و محققــان مطمئــن نیســتند کــه نتایــج حاصل شــده‪،‬‬ ‫قبیــل رفتارهــا به انــدازه ی کافــی در دوران کودکــی و نوجوانــی‬ ‫همـه ی مــا وجــود داشــته اســت‪ .‬امــا اکنــون کــه بزرگســال و بالــغ‬ ‫هســتیم‪ ،‬هیــچ لزومــی بــه تحمــل نیســت‪.‬‬ ‫ســریعا دور ایــن دســته از دوســتان خــط بکشــید‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫دوســتان واقعــی نیســتند و جــز ازار بــرای شــما چیــزی به همــراه‬ ‫نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬افراد خودخواه‬ ‫بعضــی از دوســتان نیــز فقــط بــه فکــر خودشــان هســتند‪.‬‬ ‫افــراد خودخــواه پیــش از انکــه به دنبــال دوســتی حقیقــی و‬ ‫شــکل دهی رابطــه ای دوطرفــه باشــند‪ ،‬به دنبــال گــوش مفــت‬ ‫هســتند تــا از دغدغه هــا و مشــکالت و نگرانی هایشــان بگوینــد‬ ‫و خــود را تخلیــه کننــد‪ .‬دوســتی بــا ایــن افــراد چیــزی در پــی‬ ‫نــدارد‪ .‬انهــا شــما را نمی بیننــد و احترامــی بــرای روابــط دوطرفــه‬ ‫قائــل نیســتند‪ .‬پــس بــه انهــا نیــز بــدرود بگوییــد و تمــام‪.‬‬ ‫بــرای افــرادی هــم کــه بــا تمریــن‪ ،‬توانایــی کار بــا هــر دو دســت‬ ‫را پیــدا کرده انــد قابل تعمیــم باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی حــدس می زننــد زمانــی کــه مغــز می دانــد‬ ‫بــرای انجــام یــک کار خــاص از کــدام ســمت اســتفاده کنــد‪ ،‬بــا‬ ‫کارایــی بیشــتری عمــل می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع چیــزی را کــه‬ ‫بــه ان تردیــد یــا بالتکلیفــی نیمکــره می گوینــد بــه حداقــل‬ ‫می رســاند‪ .‬شــاید ایــرادی در دو ســمت مغــز وجــود داشــته‬ ‫باشــد کــه تــاش می کنــد کار مشــابهی را انجــام دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع همچنــان در دنیــای علمــی مــورد بحــث اســت‪.‬‬ ‫نتیجه گیــری‪ :‬اســتفاده از دســت مخالــف چــه تاثیــری بــر‬ ‫میــزان هــوش افــراد دارد؟‬ ‫رســیدن بــه کنتــرل خــوب روی دســت مخالــف می توانــد‬ ‫بــه شــما کمــک کنــد کــه پیانیســت کنســرت یــا حتــی بازیکــن‬ ‫حرفــه ای تنیــس شــوید؛ امــا ایــن دســتاوردها ان قــدر خــاص‬ ‫هســتند کــه نمی تواننــد دنیایــی خــارج از چیــزی کــه در ان‬ ‫مهــارت کســب کرده ایــد را تغییــر دهنــد‪ .‬اگــر دوســت داریــد‬ ‫یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا دســت مخالف تــان کار کنیــد‪ ،‬بســیار‬ ‫عالــی اســت؛ امــا بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن نــوع از تغییــر‬ ‫ارتباطــات عملکــردی‪ ،‬نشــانه ای از باهوش شــدن باشــد‪.‬‬ ‫هرچنــد بــر اســاس مقــاالت‪ ،‬اســتفاده از دســت مخالــف بــه‬ ‫باهوش تــر شــدن ارتباطــی نــدارد؛ امــا به عنــوان مثــال زمانــی‬ ‫کــه به دلیــل جراحــت دســت اصلــی‪ ،‬از دســت مخالف تــان‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬به نوعــی مغزتــان را رشــد می دهیــد‪.‬‬ ‫دست مخالف و افزایش خالقیت‬ ‫اســتفاده از دســت غیرغالــب یــا مخالــف مغزتــان را گیــج‬ ‫می کنــد‪ .‬مغــز مســئول حفــظ کارامــدی شماســت و ایــن کار را‬ ‫بــا پیش بینــی انجــام می دهــد‪ .‬مغــز نحــوه کار و رفتــار بدنمــان‬ ‫را می فهمــد؛ امــا زمانــی کــه از دســت مخالــف اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ ،‬مغــز گیــج می شــود و ایــن بســیار کاراســت‪ .‬بخشــی‬ ‫از مغــز کــه مســئول بهــره وری مــا بــرای انجــام فعالیت هــای‬ ‫روزمــره اســت‪ ،‬مســلما نمی توانــد همــان بخشــی از مغــز باشــد‬ ‫کــه بــه مــا اجــازه خالق بــودن می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد خالقیت هــای پنهانتــان را ازاد کنیــد‪ ،‬ســعی‬ ‫ـن‬ ‫کنیــد بــا دســت مخالــف بنویســید‪ .‬گاهــی تلنگــرزدن بــه ذهـ ِ‬ ‫منطقی مــان بــرای جریان یافتــن دوبــاره خالقیــت‪ ،‬الزم اســت‪.‬‬ ‫دســت غیرغالــب معمــوال بــا نیمکــره غیرغالــب در مغــز مرتبــط‬ ‫اســت‪ :‬نیمکــره ای کــه به طــور معمــول بــه کار گرفتــه نمی شــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهنــد زمانــی کــه از دســت غالبتــان‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬یــک نیمکــره در مغــز فعــال می شــود‬ ‫و زمانــی کــه از دســت غیرغالــب اســتفاده می کنیــد‪ ،‬هــر دو‬ ‫نیمکــره در مغــز فعــال می شــوند‪ .‬ایــن موضــوع ســبب می شــود‬ ‫به طــور متفاوتــی فکــر کنیــد و خالق تــر شــوید‪.‬‬ ‫کالم پایانی‬ ‫بعضــی درمانگرهــا از بیمارانشــان می خواهنــد بــا دســت مخالــف‬ ‫بنویســند‪ .‬ایــن کار بــه فــرد اجــازه می دهد به بعضی از احساســات‬ ‫سرکوب شــده اش دسترســی پیــدا کنــد‪ .‬اگــر ایــن کار برایتــان جالب‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد بــه متخصــص مراجعــه کنیــد تــا در انجــام ایــن‬ ‫فعالیت هــا کمکتــان کنــد‪ .‬می توانیــد هــر روز کمــی بــا دســت‬ ‫مخالــف خــود بنویســید و تاثیــر ان روی افزایــش خالقیت یا بهبود‬ ‫عملکــرد و تقویــت حافظــه را ببینیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اعتراف سارقان سابقه دار به ‪ 78‬فقره سرقت در بجنورد‬ ‫فرمانده انتظامی استان از دستگیری ‪ 3‬نفر سارق سابقه دار با ‪ 78‬فقره‏سرقت در بجنورد خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســردار «ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‏در پــی اعــام چنــد مورد ســرقت در ســطح شهرســتان بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه کاراگاهان‬ ‫پلیــس اگاهــی اســتان مراتــب‏را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه موفــق شــدند محــل اختفــای ســارقان را‏شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه‬ ‫‪ 3‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــدند‏‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نکاتی که در امنیت‬ ‫حساب اینستاگرام‬ ‫باید رعایت شود‬ ‫در اینســتاگرام شــما مشــخصات هویتــی و احتمــاال موقعیــت‬ ‫مکانی تــان را نیــز ثبــت می کنیــد‪ ،‬می توانیــد کاربــران دیگــر را در‬ ‫دایــره دوســتان خــود بپذیریــد و عکس هایتــان را بــا ان هــا بــه‬ ‫اشــتراک بگذاریــد‪ .‬ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت‪،‬‬ ‫ایــا اقدامــات امنیتــی الزم در مــورد اینســتاگرام را رعایــت‬ ‫می کنیــد ؟‬ ‫‪ -۱‬حساب کاربری خود را ‪ Private‬کنید‪.‬‬ ‫یکــی از نکته هــای مهــم حفــظ امنیــت حســاب اینســتاگرام‬ ‫محــدود کــردن ان بــه دوســتانی اســت کــه انهــا را می شناســید‪.‬‬ ‫فقــط بــه دوســتان مــورد اعتمادتــان اجــازه دهیــد عکس هــای‬ ‫شــما و خانــواده و یــا هــر عکــس دیگــری کــه منتشــر می کنیــد‬ ‫ببیننــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد حســاب کاربــری اینســتاگرامتان‬ ‫‪ Private‬باشــد ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬افراد ناشناسی که شما را ‪ Follow‬می کنند را ‪ Block‬کنید‬ ‫بســیار خــوب در مرحلــه قبــل شــما حســاب تان را ‪Private‬‬ ‫کردیــد امــا همچنــان افــرادی کــه شــما ا ‪ Follow‬می کننــد‬ ‫قــادر هســتند عکس هــا و همچنیــن موقعیــت مکان ـی ان هــا‬ ‫یعنــی موقعیــت شــما را ببیننــد‪ .‬در پسـت های قبلــی در مــورد‬ ‫شــبکه های اجتماعــی نوشــته بودیــم کــه بــا کســانی در ارتبــاط‬ ‫داستان «دردسرهای‬ ‫نرم افزارهای ناشناس»‬ ‫بســیاری از کاربــران قبــل از نصــب نرم افــزار بر روی گوشــی هوشــمند‬ ‫خــود هیــچ نکتــه امنیتــی را رعایــت نمی کننــد کــه ایــن می توانــد‬ ‫خطــرات جبــران ناپذیــری بــرای ان هــا بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تعطیــات تابســتان شــروع شــد و منــم بعــد از امتحانــات پایــان تــرم‬ ‫دانشــگاهم‪ ،‬دنبــال یــه کاری بــودم کــه اوقــات فراغتــم رو پــر کنــم‪.‬‬ ‫تــوی اتاقــم نشســته بــودم حوصلـه ام ســر رفتــه بــود؛ همنیطــور‬ ‫کــه داشــتم بــا گوشــی کار می کــردم بــا یــه بــازی جــذاب اشــنا‬ ‫شــدم خواســتم دانلــودش کنــم متوجــه شــدم بــرای نصبــش‬ ‫بایســتی پــول پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫عالقه منــد شــدم بــازی رو نصــب کنــم بــرای همیــن دنبــال‬ ‫هشدارهایی‬ ‫برای حفظ امنیت‬ ‫تلفن های هوشمند‬ ‫بــا پیشــرفت فنــاوری کاربــران کارهــای بانکــی خــود را نیــز بــا‬ ‫اســتفاده از اینترنــت و کامپیوتــر انجــام می شــوند‪ .‬نرم افزارهــای‬ ‫بانــک بــرای موبایل هــای هوشــمند نیــز تولیدشــده اند و می تــوان‬ ‫بــا اســتفاده از ان هــا از خدمــات بانک هــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ 1‬برای گوشی تان رمز عبور ایجاد کنید‬ ‫رمــز عبــور ســاده ترین و ابتدایی تریــن قابلیــت بــرای حفــظ‬ ‫دالیل خالی شدن باتری‬ ‫تلفن همراه‬ ‫‪ .۱‬اپدیت شدن‬ ‫بعــد از بروزرســانی موبایــل بــه دلیــل اینکــه همــه تنظیمــات‬ ‫اپلیکیشــن ها بــه حالــت کارخانــه ای بــاز مــی گردنــد‪ ،‬باتــری‬ ‫موبایــل بســیار ســریع تر از قبــل خالــی می شــود و بــرای رهایــی‬ ‫از ایــن مشــکل بایــد به صــورت دســتی دوبــاره تنظیمــات را‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فعالیت های اپلیکیشن ها در پس زمینه‬ ‫هــر از چنــد گاهــی بــه قســمت باتــری موبایــل نگاهــی‬ ‫بیاندازیــد تــا بدانیــد چــه برنامه هایــی بیشــتر از بقیــه باتــری‬ ‫مصــرف می کننــد‪ .‬اگــر ایــن برنامــه هــا انهایــی هســتند کــه در‬ ‫پــس زمینــه همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪574‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫باشــید کــه ان هــا را می شناســید‪ ،‬پــس‬ ‫نگاهــی بــه ‪Follow‬هــای خــود بیندازیــد‬ ‫و ببینیــد ا افــرادی هســتند کــه هویــت‬ ‫ان هــا بــرای شــما مشــخص نیســت ؟ انهــا‬ ‫را ‪ Block‬کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب فقــط‬ ‫افــرادی را در قســمت ‪Follower‬هــای خــود‬ ‫خواهیــد داشــت کــه می شناســید و بــه‬ ‫ان هــا اعتمــاد داریــد‪.‬‬ ‫ی اینستاگرام تان را‬ ‫‪ -۳‬اطالعات حساب کاربر ‬ ‫‪ Private‬نگاه دارید‬ ‫در قســمت معرفــی خودتــان اطالعــات‬ ‫بیــش انــدازه ننویســید و ســعی کنیــد بــا‬ ‫منتشــر نکــردن اطالعــات مهــم در بــاره‬ ‫خودتــان‪ ،‬حریــم شــخصی تان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫وارد قســمت ‪ EDIT PROFILE‬حســاب‬ ‫کاربری تــان شــوید و اطالعــات بیــش از‬ ‫انــدازه و مهم تــان را حــذف کنیــد‪ .‬ایــن قســمت بــه خــود شــما‬ ‫بســتگی دارد‪ ،‬ممکــن اســت حتــی نوشــتن اســم فرزندتــان‬ ‫حریــم شــخصی تان را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬موقعیت خود را منتشر نکنید‬ ‫یکــی دیگــر از اقدامــات امنیتــی اینســتاگرام بــرای حفــظ‬ ‫اطالعــات شناســایی شــما و همچنیــن جلوگیــری از خطــرات‬ ‫دنیــای دیجیتــال و واقعــی‪ ،‬مخفــی نــگاه داشــتن موقعیت تــان‬ ‫اســت‪ .‬مطمئــن شــوید کــه ســرویس ‪ location‬یــا همــان‬ ‫موقعیــت مکانــی شــما در حســاب کاربــری اینســتاگرام تان‬ ‫خامــوش یــا غیــر فعــال اســت‪ .‬فرامــوش نکنیــد در قــدم اول‬ ‫خودتــان در عنوان هــای عکس هایــی کــه منتشــر می کنیــد‬ ‫موقعیت تــان را ننویســید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬گزینه تگ کردن را به حالت تائید دستی تغییر دهید‬ ‫تصــور کنیــد فــردی بــرای خصومــت و یــا هــر دلیلــی حســاب‬ ‫اینســتاگرام شــما را در عکــس نامناســبی تــگ (‪)Tagging‬‬ ‫بکنــد‪ .‬و یــا شــما عکســی را بــا دوســت تان انداخته ایــد کــه‬ ‫نمی خواســتید منتشــر کنیــد ولــی دوس ـت شــما ایــن عکــس را‬ ‫در اینســتاگرام منتشــر می کنــد و شــما را تــگ می کنــد یعنــی‬ ‫نــام شــما و حســاب کاربــری اینســتاگرام تان بــه ان عکــس‬ ‫اضافــه می شــود!‬ ‫بــرای اینــکار بایــد گزینــه تــگ کــردن را بــه حالــت دســتی تغییــر‬ ‫دهیــد بــه ایــن معنــی کــه شــما تشــخیص بدهیــد کــدام عکــس‬ ‫بــه شــما تعلــق دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ -۶‬احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫یکــی از نکته هــای مهــم حفــظ امنیــت حســاب اینســتاگرام‬ ‫فعــال کــردن احــراز هویــت دو عاملــه اســت‪ .‬احــراز هویــت دو‬ ‫عاملــه در واقــع یــک الیــه امنیتــی دیگــری بــرای حفاظــت از‬ ‫حســاب انالیــن شــما اضافــه می کنــد‪ .‬در مواقعــی کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری از هــر طریقــی بــه رمزعبــور شــما دسترســی داتشــه‬ ‫باشــند‪ ،‬بــا فعــال بــودن احــراز هویــت دو عاملــه نمی تواننــد وارد‬ ‫حســاب انالیــن شــما شــوند زیــرا بــه کــد دوم دسترســی ندارنــد‪.‬‬ ‫‪ -۷‬دسترسی اپلیکیشن های دیگر به حساب اینستاگرامتان‬ ‫را قطع کنید‬ ‫احتمــاال بــا حســاب اینســتاگرام خــود در ســرویس های دیگــر‬ ‫حســاب کاربــری ایجــاد کرده ایــد‪ .‬اگــر اینچنیــن اســت بایــد‬ ‫ایــن دسترســی ها را کنتــرل کنیــد و فقــط بــه اپلیکیشــن های‬ ‫مطمئــن و قابــل اعتمــاد امــکان دسترســی بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬درخواست تائید حساب کاربری اینستاگرام‬ ‫ایــن ویژگــی بــرای شــفافیت و صحــت اعتبــار حســاب های‬ ‫برخــی کاربــران اینســتاگرام اســت‪.‬‬ ‫در اینســتاگرام بــر خــاف ســایر شــبکه هــای اجتماعــی‬ ‫گزینه هــای امنیتــی و حریــم شــخصی زیــادی وجــود نــدارد‪ ،‬و‬ ‫ایــن خــود مــا هســتیم کــه بایــد بیشــتر احتیــاط کنیــم‪.‬‬ ‫افــراد خــاف کار اینترنتــی و یــا ســارقین واقعــی اطالعــات‬ ‫زیــادی از مــا را از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬عکس هــا‪،‬‬ ‫ویدئو هــا و متن هایــی کــه منتشــر می کنیــم بدســت می اورنــد‪.‬‬ ‫پــس محتــاط باشــیم‪.‬‬ ‫نســخه رایگانــش تــوی اینترنــت گشــتم تــا اینکــه پیــداش کــردم و‬ ‫روی گوشــیم نصبــش کــرد‪.‬‬ ‫چنــد روزی گذشــت؛ یــه پیــام روی گوشــیم اومــد‪ ،‬بــاز کــردم‬ ‫نوشــته بود»مــن بــه گوشــی و اطالعــات خصوصــی شــما‬ ‫دسترســی دارم و اگــر مبلــغ یــک میلیــون تومــان بــه حســاب‬ ‫مــن واریــز نکنیــد تصاویــر شــما را در فضــای مجــازی انتشــار‬ ‫می دهــم‪ ».‬و یــک عکــس از خــودم تــوی واتســاپ بــرام فرســتاد‪.‬‬ ‫چنــد دقیقـه ای شــوکه بــودم و نمی توســتم جوابشــو بــدم؛ بهــش‬ ‫پیــام دادم تصاویــر مــن رو از کجــا اوردی‪ .‬جــواب داد مــن یــک‬ ‫هکــر هســتم و بــه راحتــی می تونــم ایــن کار رو انجــام بــدم پــس‬ ‫بــه پیشــنهادم فکــر کــن و تــا ‪ 24‬ســاعت دیگــر جوابــم رو بــده‪.‬‬ ‫نمی دونســتم چیــکار کنــم‪ ،‬تصمیــم گرفتــم بــا پــدرم صحبــت کنــم‪ .‬وقتــی‬ ‫ماجــرا رو بهــش گفتــم‪ ،‬گفــت بایســتی از پلیــس فتــا کمــک بگیریــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــا پــدرم بــه پلیــس فتــا رفتیــم و ماجــرا رو بــه افســر پرونــده گفتیــم؛‬ ‫ازم پرســید ایــا نرم افــزاری ناشــناس روی گوشــیت نصــب کــردی یــا نــه؟ بعــد‬ ‫از یکــم فکــر کــردن یــاد بــازی افتــادم و ماجــرا رو براشــون تعریــف کــردم‪.‬‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده‪ ،‬کارشــناس پلیــس فتــا چنــد تــا توصیــه‬ ‫در ایــن خصــوص بهــم گفــت کــه منــم بــرای شــما بازگــو می کنــم‪:‬‬ ‫‪ .1‬نــرم افــزار مــورد نیــاز خــود را از منابــع معتبــر دانلــود کنیــد و از‬ ‫ســایت های ناشــناس و شــبکه های اجتماعــی نــرم افــزار نصــب نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در هنــگام نصــب نــرم افــزار بــه دسترسـی های ان بــه تلفــن‬ ‫همــراه خــود دقــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .3‬در تنظیمــات تلفــن همــراه حتمــا ً گزینــه «نصــب از منابــع‬ ‫ناشــناس» را غیــر فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــرای محافظــت از حریــم خصوصــی خــود از یــک نصــب انتــی‬ ‫ویــروس بــه روز شــده اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بر روی اطالعات حساس و مهم خود رمز قرار دهید‪.‬‬ ‫در پایــان میگــم قبــل از هرگونــه فعالیتــی در فضــای مجــازی‬ ‫امــوزش الزم را در ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ CyberPolice.ir‬کســب کنیــد‪.‬‬ ‫امنیــت موبایــل اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن قابلیــت پاک ســازی‬ ‫اطالعــات از راه دور کــه معمــوال ً بــا نــام ‪ Remote Wipe‬شــناخته‬ ‫می شــود بــه شــما کمــک می کنــد کــه تمــام اطالعــات گوشــی‬ ‫خــود را به صــورت از راه دور پاک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 2‬مراقب دانلودهایتان باشید‬ ‫برخــی تصــور می کننــد بدافزارهــا مخصــوص کامپیوترها هســتند‬ ‫و موبایــل ان هــا از ایــن امــر مســتثنی اســت درصورتی کــه ایــن‬ ‫تصــور کامــا ً غلــط اســت‪ ،‬چــه بســا کــه در حــال حاضــر امنیــت‬ ‫موبایــل اســیب پذیری بیشــتری نســبت بــه کامپیوترهــا دارد و‬ ‫اگــر موقــع دانلــود کــردن اطالعــات بــر روی موبایلتــان دقــت‬ ‫نکنیــد ممکــن اســت مــورد هجــوم ویروس هــا قــرار بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ 3‬فقط از نرم افزار بانک خودتان استفاده کنید‬ ‫تنهــا و تنهــا از نرم افزارهایــی کــه بانــک خودتــان طراحــی کــرده‬ ‫اســتفاده کنیــد و از نرم افزارهــای دیگــری کــه بــه هــر طریــق‬ ‫بــرای شــما ارســال می شــود و ادعــا می کننــد کــه بــرای بانکــداری‬ ‫الکترونیــک مفیــد هســتند اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ 4‬عدم استفاده از شبکه های عمومی اینترنت‬ ‫از سیســتم های عمومــی اینترنــت موجــود در فضاهــای مختلــف‬ ‫بــرای انجــام عملیــات بانکــی اســتفاده نکنیــد‪ .‬اینترنت هــای‬ ‫غریبــه فضــای شــدیدا ً نامناســبی بــرای انتقــال اطالعــات بانکــی‬ ‫شــما اســت‪.‬‬ ‫‪ 5‬سطوح دسترسی اپلیکیشن ها را بررسی کنید‬ ‫یکــی از امکانــات خوبــی کــه سیســتم عامل های موبایلــی در‬ ‫اختیــار کاربــران خــود می گذارنــد ایــن اســت کــه بــه هنــگام نصــب‬ ‫برنامــه‪ ،‬ســطوح دسترســی ان را از شــما درخواســت می کننــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بــدون بررســی هیــچ برنامـه ای را نصــب‬ ‫نکنیــد‪ .‬ممکــن اســت بــه قیمــت از دســت دادن موجودی حســاب‬ ‫بانکی تــان تمــام شــود‪.‬‬ ‫‪ 6‬عدم یادداشت اطالعات بانکی در برنامه های نوت گوشی‬ ‫برنامــه نــوت گوشــی شــما جــای مناســبی بــرای ذخیــره اطالعــات‬ ‫نیســت‪ .‬مثــل نوشــتن رمــز کارت بــر روی کارت راه را بــرای‬ ‫سوءاســتفاده ســود جویــان بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫‪ 7‬پاک سازی اطالعات قبل از فروش موبایل‬ ‫اگــر قصــد فــروش یــا امانــت دادن گوشــی خــود را داریــد‪ ،‬ابتــدا‬ ‫هرگونــه اطالعــات بانکــی و شــخصی کــه درگوشــی ذخیره شــده‬ ‫اســت را پاک ســازی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 8‬انتی ویروس فراموش نشود‬ ‫نصــب یــک انتــی ویــروس معتبــر بــرای گوش ـی های هوشــمند‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬بــرای گوشــی تان یــک انتی ویــروس معتبــر‬ ‫دانلــود و نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 9‬لینک ها خطرناک اند‬ ‫موقــع اســتفاده از اینترنــت موبایلتــان روی لینک هــای ناشــناس‬ ‫کلیــک نکنیــد‪ .‬زیــرا ممکــن اســت در پــی ان اطالعــات شــما بــه‬ ‫ســرقت رونــد‪.‬‬ ‫گزینــه فعالیــت در پــس زمینــه را خامــوش کنیــد‪ .‬مثــا ً اپدیــت‬ ‫اتوماتیــک جی میــل را خامــوش کنیــد تــا هــر وقــت خودتــان‬ ‫وارد جــی میــل شــدید اپدیــت شــود‪.‬‬ ‫‪.۳‬مکان یابی‬ ‫ســرویس مکان یابــی موبایــل باتــری زیــادی اســتفاده مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬ان هــم بــه دلیــل اینکــه دائمــا ً بروزرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫پــس پیشــنهاد مــی کنیــم بــرای داشــتن عمــر طوالنی تــر باتــری‬ ‫ایــن ســرویس را خامــوش کنیــد و یــا تنظیمــات ان را جــوری‬ ‫تغییــر دهیــد تــا فقــط در زمــان اســتفاده دســتی اپدیــت شــود‪.‬‬ ‫‪.۴‬بلوتوث‬ ‫روشــن مانــدن بلوتــوث نیــز ماننــد ســرویس مکان یابــی تلفــن‬ ‫همــراه باتــری زیــادی مصــرف مــی کنــد‪ .‬پــس بهتر اســت اگــر برای‬ ‫متصــل شــدن بــه اســپیکر و یــا ســاعت هــای هوشــمند از بلوتــوث‬ ‫اســتفاده می کنیــد‪ ،‬حالــت اتوماتیــک ان را غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۵‬اینترنت‬ ‫کمپانــی اپــل پیشــنهاد مــی کنــد تــا حــد امــکان از وای فــای‬ ‫اســتفاده کنیــد چــرا کــه اینترنــت ســیم کارت باتــری بیشــتری‬ ‫مصــرف می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬حالت پرواز‬ ‫یکــی دیگــر از روش هــای صرفــه جویــی در اســتفاده از باتــری‬ ‫موبایــل‪ ،‬حالــت پــرواز اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد در مناطقــی‬ ‫کــه ســیگنال ضعیــف اســت یــا انتــن نداریــد‪ ،‬تلفــن خــود را‬ ‫روی حالــت پــرواز قــرار دهیــد تــا از مصــرف بیهــوده باتــری‬ ‫جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نور صفحه نمایش‬ ‫بهتــر اســت از گزینــه تنظیــم نــور صفحــه بــر اســاس شــرایط‬ ‫محیطــی اســتفاده کنیــد چــرا کــه نــور بیــش از حــد صفحــه‬ ‫نمایــش از علــل اصلــی کاهــش باتــری اســت‪ .‬همچنیــن الزم‬ ‫اســت بدانیــد بــه ازای هــر اگهــی ای کــه می ایــد و صفحــه‬ ‫نمایــش گوشــی روشــن مــی شــود‪ ،‬باتــری موبایــل شــما‬ ‫تحلیــل مــی رود‪ .‬پــس پیشــنهاد می کنیــم اگهی هــای اپ هــای‬ ‫غیرضــروری را خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬اشتباه رایجی که داده ها‬ ‫را در معرض دسترسی‬ ‫غیر مجاز قرار می دهد‬ ‫خطــر دسترســی غیــر مجــاز بــه داده همیشــه وجــود دارد‪ .‬اگــر‬ ‫خبرهــای امنیــت ســایبری را دنبــال کنیــد‪ ،‬می بینیــد کــه هــر‬ ‫روز ســازمان ها‪ ،‬شــرکت ها و اشــخاص زیــادی بــا ترفندهــا و‬ ‫روش هــای متفاوتــی از حمله هــای ســایبری قربانــی می شــوند‬ ‫و داده هایشــان در معــرض انــواع تهدیــد قــرار مــی گیــرد‪ .‬هــر‬ ‫چــه داده هــای بیشــتری از مــا در اینترنــت اپلــود یــا بارگــذاری‬ ‫شــود‪ ،‬بایــد بیشــتر مراقــب امنیــت داده هــا باشــیم‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر افــراد ســودجو تمــام ســعی و تالششــان بــرای دسترســی‬ ‫بــه داده هــای مــا‪ ،‬خودمــان هــم بــا انجــام اشــتباه هایی‬ ‫داده هایمــان را در معــرض خطــر قــرار می دهیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫دربــاره ‪ ۱۲‬اشــتباه رایجــی کــه داده هایتــان را در معــرض‬ ‫دسترســی غیــر مجــاز قــرار می دهــد می پردازیــم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬استفاده مجدد از یک رمزعبور‬ ‫در حالیکــه اســتفاده از یــک رمزعبــور بــاری بیــش از یــک‬ ‫حســاب کاربــری بــرای شــما راحــت اســت‪ ،‬زیرا بــا کرک کردن‬ ‫یــک پســورد می تواننــد بــه راحتــی بــه بیشــتر حســاب های‬ ‫انالیــن شــما دسترســی پیــدا کننــد‪ .‬هــر حســاب انالینــی کــه‬ ‫داریــد بــا یــک رمزعبــور قدرتمنــد و منحصــر بفــرد داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬مشــکل بــه یــاد ســپاری چندیــن رمزعبــور قدرتمنــد را‬ ‫بــا کمــک نرم افزارهــای مدیریــت رمزعبــور حــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فعال نکردن گزینه احراز هویت دو عامله‬ ‫در بدتریــن حالــت اگــر افــراد ســودجو بتوانــد رمزعبــور‬ ‫حســاب شــما را بدســت بیــاورد‪ ،‬گزینــه احــراز هویــت‬ ‫دو مرحلــه ای می توانــد جلــوی او را بــرای دسترســی بــه‬ ‫حســابتان بگیــرد‪ .‬بــا فعــال کــردن ویژگــی احــراز هویــت دو‬ ‫عاملــه عــاوه بــر ‪ ID‬و رمزعبــور‪ ،‬کــد دیگــری کــه معمــوال‬ ‫از طریــق اپلیکیشــن یــا پیــام کوتــاه دریافــت می کنیــد نیــز‬ ‫بــرای دسترســی بــه حســاب نیــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کلیــک کــردن روی لینــک یــا بــاز کــردن ضمیمــه فایــل‬ ‫کــه منبــع ان نامطمئــن اســت‬ ‫فیشــینگ همچنــان یکــی از موفق تریــن و رایج تریــن‬ ‫تهدیدهــای ســایبری اســت‪ .‬نفوذگــر مخــرب در حملــه‬ ‫فیشــینگ کاربــر را فریــب می دهــد تــا روی لینکــی کلیــک کنــد‬ ‫یــا ضمیمــه فایــل را بــاز کنــد‪ .‬ممکــن اســت ایمیلــی از طــرف‬ ‫شــخص ناشــناس دریافــت کنیــد کــه شــما را ترغیــب مــی‬ ‫کنــد روی لینــک کلیــک کنیــد‪ ،‬یــا ایمیلــی کــه ادعــا می کنــد از‬ ‫طــرف بانــک یــا شــرکت شماســت و می خواهــد کــه یــک ســری‬ ‫اطالعــات بــرای ان هــا ارســال کنیــد‪ .‬حتی ممکن اســت ایمیل‬ ‫دوســت شــما هــک شــده باشــد و خرابــکار از طــرف دوسـت تان‬ ‫بــه شــما ایمیلــی ارســال کنــد‪ .‬بنابرایــن هوشــیار باشــید و اگــر‬ ‫حــس کردیــد چیــزی درســت نیســت‪ ،‬از روش دیگــری ماننــد‬ ‫تمــاس تلفنــی از صحــت ارتبــاط مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نصب نکردن انتی ویروس و برنامه های ضد بدافزار‬ ‫نصــب کــردن یــک انتــی ویــروس مطمئــن و بــه روز و‬ ‫همچینیــن نرم افزارهــای امنیتــی ماننــد ضــد بدافــزار‬ ‫می توانــد تــا حــد زیــادی داده هــا و دســتگاه های مــا را از‬ ‫خطــر دسترســی غیــر مجــاز نجــات دهــد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬به روز نکردن نرم افزارها‬ ‫توســعه دهنــدگان نســخه جدیــد سرویس هایشــان را‬ ‫بــه دالیــل مختلفــی ماننــد اضافــه کــردن ویژگــی جدیــد‬ ‫یــا برطــرف کــردن مشــکالت امنیتــی منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر نر م افزارهــا و اپلیکیشــن هایی کــه روی دســتگاهتان‬ ‫نصــب کرده ایــد را بــه روز نکنیــد‪ ،‬داده هــای خودتــان را در‬ ‫معــرض تهدیــد قــرار داده ایــد‪ .‬در صــورت امــکان گزینــه بــه‬ ‫روزرســانی خــودکار نرم افزارهــا را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬استفاده نکردن از ‪HTTPS‬‬ ‫اضافــه شــدن ‪ S‬بــه انتهــای ‪ HTTP‬تفــاوت زیــادی در امنیــت‬ ‫داده هایتــان ایجــاد می کنــد‪ .‬بــودن ‪ HTTPS‬بــه جــای ‪HTTP‬‬ ‫در ابتــدای ادرس وب ســایت ها بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫داده هایــی کــه بیــن کامپیوتــر شــما و ســرور وب ســایت منتقل‬ ‫می شــود از پروتــکل ‪ SSL‬اســتفاده می کنــد‪ ،‬کــه داده هــا‬ ‫را رمزگــذاری شــده انتقــال می دهــد‪ .‬می توانیــد از افزونــه‬ ‫‪ HTTPS Everywhere‬روی مرورگرهایتــان اســتفاده کنیــد تــا‬ ‫مطمئــن شــوید کــه در صــورت امــکان حتمــا از نســخه ‪https‬‬ ‫وب ســایت ها بازدیــد می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬قفل نکردن صفحه موبایل یا کامپیوتر‬ ‫بــرای محافظــت از داده هایتــان‪ ،‬امنیــت فیزیکــی بــه انــدازه‬ ‫امنیــت شــبکه مهــم اســت‪ .‬لپ تــاپ‪ ،‬موبایــل و تبلــت از‬ ‫دســتگاه های قابــل حمــل رایــج و محبــوب هســتند‪ .‬بنابرایــن‬ ‫مطمئــن شــوید کــه صفحــه نمایــش دســتگاهتان بــدون‬ ‫حفاظت هایــی ماننــد قفــل رمزعبــور‪ ،‬پیــن یــا الگــو نباشــد‪.‬‬ ‫‪ – 8‬رمزگذاری نکردن داده های روی دستگاه‬ ‫عــاوه بــر ســت کــردن رمزعبــور روی دســتگاه‪ ،‬بایــد‬ ‫مطمئــن شــویم کــه داده هــای ذخیــره شــده در دســتگاه‬ ‫رمزگــذاری شــده اند‪.‬‬ ‫‪ -9‬استفاده از ابزارهای ارتباطی بدون رمزگذاری‬ ‫بــرای ارتبــاط از ســرویس هایی اســتفاده کنیــد کــه‬ ‫ارتباطــات شــما را رمزگــذاری می کننــد ماننــد ســیگنال یــا در‬ ‫مــورد ایمیــل ‪. ProtonMail‬‬ ‫‪ -10‬اشتراک گذاری بی اندازه اطالعات در شبکه های اجتماعی‬ ‫نفوذگرهــا بــه راحتــی بررســی حســاب های شــبکه اجتماعی‬ ‫کاربــران بــه اطالعــات زیــادی از ان هــا دســت پیــدا می کنند‪.‬‬ ‫بــرای کاربرانــی کــه عالقــه زیــادی بــه انتشــار اطالعــات‬ ‫از خــود هســتند توصیــه می کنیــم حساب هایشــان را‬ ‫خصوصــی نــگار دارنــد‪ .‬بهتــر اســت قبــل از انتشــار هــر‬ ‫پســت یــا عکســی در شــبکه هــای اجتماعــی بیشــتر فکــر‬ ‫کنیــد و مطمئــن شــوید کــه شــامل اطالعــات مهــم‪ ،‬شــخصی‬ ‫و حســاس نباشــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫ائین اختتامیه نخستین‬ ‫جشنواره رسانه ای پیشگیری از اسیبهای اجتماعی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -574‬سال هشتم‬ ‫‪-574-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/26‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/26 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 26‬ژوئیه‬ ‫‪26-- 1401 //05‬‬ ‫سه شنبه ‪05//04‬‬ ‫‪70‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫دوگانگى و غلو !‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ن ل َ ُ ه مُتَّهِماً‪:‬‬ ‫ل اَفْرَط‍ َ فِی الثَّن َاء ِ عَل َیْهِ ‪ ،‬و َ ک َا َ ‬ ‫لِرَج ُ ٍ ‬ ‫سکَ ‪.‬‬ ‫اَنَا دُو َ ‬ ‫ن مَا تَقُولُ ‪ ،‬و َ فَوْقَ مَا فِی نَف ْ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) بــه کســى کــه زیــاد مــدح او رد ولــى در دل وى را متهــم‬ ‫مى ســاخت‪ ،‬فرمود‪«:‬مــن کمتــر از ان هســتم کــه تــو مى گویــى (و بــر‬ ‫زبانــت جــارى مى ســازى) و باالتــر از انــم کــه در دل دارى!»‪.‬‬ ‫گرچــه مــدح و ثنــاى افــراد بــه ســبب کارهــاى خوبــى کــه انجــام داده انــد‬ ‫باعــث تشــویق انهــا مى شــود؛ ولــى بــه یقیــن افراطـ‍ در مــدح و ثنــا افــزون‬ ‫بــر اینکــه دروغ و گنــاه کبیــره اى محســوب مى شــود ســبب اغفــال طــرف‬ ‫مقابــل مى گــردد و او را از کوشــش و تــاش بــراى رســیدن بــه مقامــات‬ ‫باالتــر بــاز م ـى دارد و اثــار غــرور و خودبرتربینــى در او اشــکار مى گــردد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬امــام (ع)در برابــر کســى کــه در ســتایش او مبالغــه‬ ‫مى کــرد ولــى در دل او را متهــم مى دانســت فرمود‪«:‬مــن کمتــر‬ ‫از ان هســتم کــه تــو مى گویــى و باالتــر از انــم کــه در دل دارى»‬ ‫ممکــن اســت ان شــخص در مــورد امــام غلــو کــرده باشــد و امــام(ع) بــا‬ ‫ایــن ســخن مى خواهــد جلــوى غلــو او را بگیــرد؛ ولــى ایــن احتمــال نیــز‬ ‫داده شــده اســت کــه چــه بســا او تنهــا بخشــى از صفــات واقعــى امــام را‬ ‫برشــمرده ولــى امــام متواضعانــه چنیــن ســخنى را مى گویــد‪.‬‬ ‫ر هــر حــال جملــۀ ذیــل ایــن ســخن کــه مى فرمایــد «برتــر از انــم کــه‬ ‫در دل دارى» در واقــع کرامتــى اســت از ســوى امــام علــی(ع) کــه‬ ‫باطــن و درون مخاطــب خــود را مى خوانــد و مى دانــد او منافقانــه‬ ‫تعریــف و تمجیــد مى کنــد و در دلــش حتــى صفــات واقعــى امــام‬ ‫(ع) را نیــز قبــول نــدارد‪ .‬در روایــات اســامى نیــز مذمــت زیــادى در‬ ‫مــورد مداحــان و مبالغه گــران در مــدح و ســتایش امــده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه درحدیثــى ازپیغمبــر اکــرم(ص) مى خوانیــم کــه فرمــود‪:‬‬ ‫ــراب ؛ هنگامــى کــه‬ ‫ن فَاحْثُــوا فــى وُجُوهِهِــ ُ‬ ‫«اذا ل َقیتُــ ُ‬ ‫م الْمَدّاحیــ َ‬ ‫م الت ُّ َ‬ ‫مداحــان را مالقــات کردیــد خــاک در صورتشــان بپاشــید» کنایــه از‬ ‫این کــه از کار انهــا برائــت و بیــزارى جوییــد و اجــازۀ ادامــۀ ســخن بــه‬ ‫انهــا ندهیــد»‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى مى خوانیــم کــه مــردى ســتایش مبالغه امیــزى دربــارۀ‬ ‫شــخص دیگــرى در محضــر پیغمبــر (ص) کــرد پیامبــر (ص) فرمــود‪:‬‬ ‫ح ؛ انچــه را گفتــى بــه گــوش‬ ‫س ـم ِ َعکَ ل َـ ْ ‬ ‫م یُفْل َـ ْ‬ ‫«ال ت ُ ْ‬ ‫س ـمِعْ ُه فَتُهْلِک ُـ ُ ه ل َـو ْ َ‬ ‫او نرســان کــه ســبب هالکــت او مى شــود و اگــر مــدح مبالغه امیــز تــو را‬ ‫بشــنود هرگــز رســتگار نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫در فرمــان مالــک اشــتر نیــز همیــن مطلــب بــه صــورت‬ ‫جامع تــرى امــده اســت انــگاه کــه امــام علیــه الســام فرمــود‪«:‬‬ ‫َ‬ ‫م ر ُ ْ‬ ‫م تَف ْ َعلْــ ُه فَــا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫(ثُــ َّ‬ ‫ــل لَــ ْ‬ ‫ضهُــ ْ‬ ‫م عَلَــى ا َّل یُطْــرُوکَ و َ لَ یَبْجَحُــوکَ بِبَاط ِ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ن العِــزهِ ؛ ســپس انهــا را طــورى‬ ‫ک َثـ ْـرَه َ الْاِطـ ْـرَاء ِ تُح ْ ـدِثُ الزهْ ـو َ و َ تُد ْنـ ِـی م ِ ـ َ‬ ‫تربیــت کــن کــه از تــو ســتایش بى جــا نکننــد (و از تملــق و چاپلوســى‬ ‫بپرهیزنــد‪ .‬نیــز) تــو را نســبت بــه اعمــال نادرســتى کــه انجــام نــداده اى‬ ‫تمجیــد ننماینــد‪ ،‬زیرامــدح وســتایش فــراوان عُجــب و خــود پســندى بــه‬ ‫بــار مــى اورد و انســان را بــه کبــر و غــرور نزدیــک مى ســازد»‪.‬‬ ‫متاســفانه در هیچ یــک از کتبــى کــه مــا دیده ایــم ســخنى در این بــاره کــه‬ ‫ان شــخص در مقــام افراط‍ ـ در ثنــا چــه گفــت کــه امــام براشــفت نیامــده‬ ‫اســت و اگــر عیــن ان کالم نقــل مى شــد مى توانســتیم قضــاوت کنیــم کــه‬ ‫افراطـ‍ در مــدح بــوده اســت یــا تواضــع امــام‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪.‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫تا در کنار هم بماینم‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫طنز جبهه حاج محمد دیلم کتولی‬ ‫اتوبمب بیل‬ ‫طنز اسارت ‪-‬‬ ‫روایت طنز الودی‬ ‫از نوع خاصی از‬ ‫شکنجه ازادگان‬ ‫سرافراز‬ ‫ســربازان عراقــی نمی دانــم بــه چــه دلیــل و برهانــی‪،‬‬ ‫از هــر وســیله و اســبابی بــرای شــکنجه و ازار مــا مــدد‬ ‫می گرفتنــد‪ ،‬ان هــم وســیله و اســبابی کــه بــاور‬ ‫کنیــد بــه عقــل هیــچ تنابنــده ای خطــور نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای انتقــال مــا بــه اردوگاه‪ ،‬وســیله ی نقلیـه ای را اوردنــد‬ ‫کــه بی اغــراق می تــوان گفــت مــال حداقــل پنجــاه‬ ‫شــصت ســال پیــش بــود‪ .‬ایــن وســیله ی نقلیــه‪ ،‬اتوبــوس‬ ‫دوطبقــه ای بــود کــه صدایــش غرش هــای شــیر را بــه‬ ‫یــادم مــی اورد‪.‬‬ ‫وقتــی ســوار شــدیم دیدیــم راننــده و چنــد نفــر ســربازی‬ ‫کــه همــراه مــا بودنــد‪ ،‬چیزهــای ســفیدی را از بغــل‬ ‫پوتینشــان دراوردنــد و در گوششــان گذاشــتند‪ ،‬مــا تصــور‬ ‫کردیــم بــرای ایــن اســت کــه نالــه و فریــاد مجروحــان را‬ ‫کــه روی هــم ریختــه شــده بودنــد‪ ،‬نشــنوند؛ لیکــن وقتــی‬ ‫اتوبــوس روشــن شــد‪ ،‬قضیــه را کامــا ً فهمیدیــم چــون‬ ‫صدایــی مهیــب و وحشــتناک از اگــزوز و بدنــه ی ان‬ ‫درمی امــد کــه حقیقتــا ً بُرنده تریــن ســوهان بــرای روح‬ ‫و فکــر مــا بــود و ان وقــت بــه حکمــت ان پنبه هــا پــی‬ ‫بردیــم‪ .‬ولــی چــاره ای نبــود و بایــد تحمّــل می کردیــم‪.‬‬ ‫هنــوز ســاعتی از حرکتمــان نگذشــته بــود کــه دیدیــم از‬ ‫انتهــای اتوبــوس‪ ،‬دود بلنــد شــده اســت‪ .‬فهمیدیــم کــه‬ ‫ایــن ســوهان روح جــوش اورده اســت‪ .‬وقتــی بــه ســرباز‬ ‫عراقــی جریــان را گفتیــم‪ ،‬خیلــی عــادی و خون ســرد رفــت‬ ‫و در ِ صندوقــی را کــه بــه جــای یکــی از صندلی هــا تعبیــه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬بــاز کــرد و از چندگالنــی کــه ان جــا بــود‪ ،‬یکــی‬ ‫را برداشــت و رفــت پاییــن‪.‬‬ ‫بــا دیــدن گالن هــا و رفتــار عــادی و خون ســرد ســرباز‬ ‫عراقــی فهمیدیــم کــه ایــن قصــه ســر دراز دارد و‬ ‫همان طــور کــه حــدس می زدیــم‪ ،‬بارهــا بــه همیــن دلیــل‬ ‫ماشــین متوقــف شــد و بعــد از نوشــیدن چنــد جرعــه‬ ‫اب‪ ،‬مج ـدّدا ً بــا غمــزه ی بی حــد و بــوق و کرنایــی بی انتهــا‬ ‫حرکــت کــرد امــا ایــن تــکان اخــری و صــدای مهیبــی‬ ‫کــه بــه گــوش رســید‪ ،‬دیگــر از ان تــو بمیری هــا نبــود‪.‬‬ ‫و هنگامــی کــه بــا دقــت بــه عقــب اتوبــوس و وســط جــاده‬ ‫نــگاه کردیــم بــا کمــال تعجــب میــل گاردنــی را دیدیــم کــه‬ ‫دراز بــه دراز تــوی جــاده افتــاده بــود و بــه مــا و ســایرین‬ ‫دهن کجــی می کــرد‪.‬‬ ‫راننــده و ســایر ســربازها کــه دیدنــد دیگــر نمی شــود‬ ‫کاری کــرد‪ ،‬پیــاده شــدند و ســربازها دورتــادور اتوبــوس‬ ‫را محاصــره کردنــد و راننــده هــم جلــوی ماشــین های‬ ‫عبــوری را بــرای انتقــال مــا گرفــت تــا نهایتــا ً راننــده ی‬ ‫مینی بوســی را بــا تهدیــد و ارعــاب بــه کنــار جــاده‬ ‫کشــید و مــا را ســوار کــرد و خــود بــه جــای راننــده ی‬ ‫بخت برگشــته ی مینی بــوس نشســت و حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫بــه پشــت ســرمان کــه نــگاه کردیــم در واقــع ان‬ ‫«اتوبمب بیــل» را دیدیــم کــه در ِ طــرف راننــده اش بــاز و‬ ‫بســته می شــد‪ ،‬گویــی بــرای مــا دســت تــکان مـی داد و از‬ ‫مــا خداحافظــی می کــرد‪.‬‬ ‫جنگل النگدره‬ ‫؛ بهشت وسیع‬ ‫گلستان‬ ‫پارکی جنگلی النگدره در اســتان گلســتان یکی از بکرترین‬ ‫مقاصــد طبیعــی ایــران اســت کــه همـ ه ســاله خیــل زیــادی‬ ‫از گردشــگران و طبیعت گردهــای مشــتاق را بــه ایــن خط ـه ‬ ‫سرســبز شــمال کشــور می کشــاند‪ .‬پــارک جنگلــی النگــدره‬ ‫یکــی از زیباتریــن پارک هــای طبیعــی کشــور اســت کــه‬ ‫در شــهر گــرگان‪ ،‬اســتان گلســتان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ـه ‪ ۵‬کیلومتــری جنــوب غربــی شهرســتان‬ ‫النگــدره در فاصلـ ‬ ‫گــرگان و نزدیکــی پــارک جنگلــی ناهارخــوران قــرار دارد‪.‬‬ ‫النگــدره ‪ ۱۸۵‬هکتــار مســاحت دارد‪ .‬ایــن پــارک جنگلــی بــا‬ ‫طبیعتــی دس ـت نخورده و سرســبزی اعجــاب اور کــه مملــو‬ ‫از انبــوه درختــان تنــاور و سربه فلک کشــیده و رودخانــ ه و‬ ‫بو هوایــی مطبــوع و بســیار‬ ‫چشــمه هایی بــا ابــی زالل‪ ،‬ا ‬ ‫خنــک اســت‪ ،‬می توانــد مقصــد دلخــواه هــر دوســت دار‬ ‫طبیعتــی باشــد‪.‬‬ ‫قــدم زدن‪ ،‬دوچرخه ســواری و ســایر ورزش هــا‪ :‬جــاده‬ ‫ســامتی کــه یــک مســیر چوبــی بســیار شــکیل بــه طــول‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬متــر اســت‪ ،‬یکــی از جذاب تریــن بخش هــای پــارک‬ ‫جنگلــی النگــدره اســت‪ .‬ایــن جــاده چوبــی بســیار جــذاب‬ ‫و پیچ درپیــچ کــه از میــان انبوهــی از درختــان می گــذرد‪،‬‬ ‫مســیر رویایــی و بســیار زیبایــی را بــه وجــود اورده کــه‬ ‫قــدم زدن و وقت گذرانــی در ان بــرای هرکســی بــا هــر‬ ‫روحیــه و خلق وخویــی لذت بخــش اســت‪.‬‬ ‫جــاده ســامتی گاهــی بــا فاصلــه گرفتــن از زمیــن حــس راه‬ ‫رفتــن روی پل هــای چوبــی را تداعــی می کنــد کــه می توانــد‬ ‫جذابیــت خاصــی بــرای گردشــگران داشــته باشــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫جــاده ســامت می توانیــد در خیابــان اســفالته یک طرفه ای که‬ ‫میــان جنــگل احــداث شــده هــم چــه پیــاده یــا همــراه دوچرخه ‬ ‫تــردد کنیــد‪ .‬در روزهــای زوج تــردد خودروهــا و وســایل نقلیــه‬ ‫در ایــن جــاده از ‪ ۶‬صبــح تــا ‪ ۱۸‬بعــد از ظهــر ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن می توانیــد در ایــن روزهــا بــا خیــال راحــت در ان بــه‬ ‫قــدم زدن‪ ،‬دوچرخه ســواری یــا دویــدن بپردازیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه بــه النگــدره می اینــد‪ ،‬در وهلــه ‬ ‫اول بــرای پیک نیــک و اتــراق در جنــگل و ســپری کــردن یــک‬ ‫روز ارام کنــار خانــواده و دوســتان بــه ایــن پــارک جنگلــی‬ ‫می رونــد‪ .‬در پــارک جنگلــی النگــدره امکانــات متعــددی از‬ ‫ق و اســتراحتگاه ها تــا فروشــگاه های مــواد غذایــی و‬ ‫االچی ـ ‬ ‫ســرویس بهداشــتی و… در دســترس مســافران قــرار گرفتــه‬ ‫کــه ایــن پــارک بــرای برپایــی کمــپ و پیک نیــک ایــده ال‬ ‫می کنــد‪ .‬شــما می توانیــد منقــل و بســاط کبــاب هــم راه‬ ‫بیاندازیــد یــا یــک چــای ذغالــی داغ بــرای خودتــان‪ ،‬دوســتان‬ ‫و اعضــای خانــواد ه درســت کنیــد‪ .‬چایــی کــه از نوشــیدن ان‬ ‫میــان درختــان جنــگل و کنــار چشــم ه و رودخانــه همــراه بــا‬ ‫ســمفونی گوش نــواز طبیعــت از شرشــر اب تــا صــدای اواز‬ ‫پرنــدگان و حشــرات نهایــت لــذت را ببریــد‪.‬‬ ‫گشت وگذار کنار رودخانه قالشی‬ ‫بعــد از قــدم زدن‪ ،‬پیــاده روی و ورزش می توانیــد بــه‬ ‫رودخانــ ه زیبــای قالشــی و چشــمه های اطــراف ان‬ ‫برویــد‪ .‬رودخانــه قالشــی از بخــش جنــوب پــارک جنگلــی‬ ‫النگــدره تــا شــمال ان امتــداد یافتــه اســت‪ .‬ایــن رودخانــه‬ ‫زیبــا بــا اب زالل و ســ ه چشــم ه پرابــی کــه اطرافــش‬ ‫ع شــده اند‪ ،‬می توانــد منظــر ه بســیار دلپذیــری بــرای‬ ‫واقــ ‬ ‫نشســتن‪ ،‬گــوش ســپردن بــه صــدای اب و تماشــای‬ ‫زیبایی هــای ان باشــد‪ .‬هنــگام گشــت وگذار خــود در‬ ‫النگــدره بهتــر اســت ســری بــه روســتایی بزنیــد کــه در دل‬ ‫پــارک جنگلــی قــرار دارد‪ .‬حتمــا از دیــدن چنیــن روســتای‬ ‫زیبایــی در دل جنــگل ذوق زده خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بازدید از محوطه تاریخی النگدره‬ ‫زیبایی هــای النگــدره تنهــا بــه دیدنی هــای طبیعــی خالصــه‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکــه در ایــن پــارک جنگلــی محوطــ ه تاریخــی‬ ‫بســیار زیبایــی هــم وجــود دارد‪ .‬گفتــه می شــود ایــن منطقــه‬ ‫تاریخــی بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬ســال قدمــت دارد و می توانــد بــرای‬ ‫افــرادی کــه از دیــدن مناظــر تاریخــی و کهــن لــذت می برنــد‪،‬‬ ‫جذابیت هــای خاصــی داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

روزنامه بازار کسب و کار پارس 950

شماره : 950
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

روزنامه بازار کسب و کار پارس 949

شماره : 949
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!