روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 573 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 573

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 573

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 573

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪69 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 03‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 25-‬ژوئیه ‪ /25-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪573‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫چگونه می توان تاکیتیک های‬ ‫جریان های مخالف را تشخیص داد؟»‬ ‫‪2‬‬ ‫اتمام پس از ‪ ۱۸‬سال بالتکلیفی‬ ‫احیاء کارخانه‬ ‫سیمان سمنگان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ایجاد خط انتقال اب‬ ‫اشامیدنی از مخزن‬ ‫گرمابدشت به گرگان‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت ارتقاء فرهنگ‬ ‫ترافیک با رعایت‬ ‫حقوقشهروندی‬ ‫‪5‬‬ ‫نکات طالیی در مدیریت‬ ‫منابع انسانی برای‬ ‫مدیران تازه کار‬ ‫توسعه متوازن شهر با استفاده از برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت اینده محور میسر است‬ ‫گفتگو ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫رسول مظفری کارافرین نمونه‪:‬‬ ‫توســعه متــوازن شــهر بــا اســتفاده از برنامــه ریــزی و مدیریــت اینــده محــور‬ ‫میســر اســت‬ ‫در دنیــای پیشــرفته امــروز توســعه متــوازن جوامــع شــهری نیــاز بــه برنامــه ریــزی و‬ ‫اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای فکــری‪ ،‬معنــوی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫مذهبــی و ‪ ...‬دارد‪ .‬در ایــن راهبــرد نــگاه هــای قومیتــی و سیاســی جایگاهــی ندارنــد‬ ‫و مدیــران شــهری نــه تنهــا در کنــار هــم بلکــه بــا حمایــت از یکدیگــر ( علــی رغــم‬ ‫داشــتن تفکــرات مســتقل و مخالــف بــا ســایرین) در راســتای توســعه متــوازن شــهر‬ ‫تالشــی وافــر دارنــد‪ .‬متاســفانه در ســال هــای اخیــر نــگاه هــای قومیتــی و سیاســی‬ ‫در شهرســتان باعث شــده تا ضرباهنگ پیشــرفت شــهر به کندی نواخته و شــنیده‬ ‫شــود تــا جایــی کــه حتــی بــرای تکمیــل پروژه هــای شهرســتانی نظیــر پل و ســاختمان‬ ‫و جــاده و ‪ ...‬بایــد دســت بــه دامــان نهادهــای باال دســت شــد تا شــاید گرهــی از انبوه‬ ‫مشــکالت شــهر بگشــایند‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه شهرســتان علــی ابــاد کتــول دارای ظرفیــت هــای متعــدد در حــوزه هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪ ،‬ابخیــزداری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬غذایــی و ‪ ...‬دارد کــه هــر‬ ‫کــدام از انهــا بــه تنهایــی ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای تمــام بیــکاران را دارا هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان داشــت جایــگاه شــهر‪ ،‬رضایــت شــهروندان و ســرانه‬ ‫درامــدی ان در اســتان و کشــور جایــگاه واقعــی ان نیســت و در حــوزه مدیریــت‬ ‫شــهری نیازمنــد یــک بــاز تعریــف و ساختارشــکنی نویــن هســتیم‪ .‬بــه همیــن منظــور‬ ‫و در راســتای بررســی ابعــاد توســعه متــوازن در شــهر بــا رســول مظفــری کار افریــن‬ ‫نمونــه بــه گفتگــو نشســتیم‪.‬‬ ‫در توسعه متوازن شهر‪ ،‬کدام عامل از همه مهم تر است؟‬ ‫بــی تردیــد اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای شــهر‪ ،‬مهم ترین عامل توســعه متوازن‬ ‫شــهر و رســیدن به درامد پایدار اســت‪ .‬اما نکته مهم اســتفاده از مشــاوران قوی در‬ ‫حــوزه هــای مختلــف اســت‪ .‬مشــاورانی کــه فــارغ از دغدغــه های سیاســی و قومیتی‬ ‫ابعــاد حــوزه هــای مختلــف شــهر را در نظــر مــی گیرنــد و بــا ارائــه برنامــه هــای کوتــاه‬ ‫مــدت‪ ،‬میــان مــدت و بلنــد مــدت‪ ،‬دورنمــای توســعه شهرســتان را ترســیم مــی کنند‪.‬‬ ‫متاســفانه در حــال حاضــر اوضــاع مشــاوران مدیــران شــهر بــه شــدت اشــفته اســت‬ ‫و نــه تنهــا از مشــاوران بیرونــی اســتفاده نمــی شــود‪ ،‬بلکــه مشــاوران داخلــی انتخاب‬ ‫شــده هــم بــه هیــچ عنــوان بــا فعالیــت هــای حــوزه ای کــه از انهــا مشــاوره خواســته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬همخوانــی و ســنخیت ندارند‪.‬‬ ‫مهمترین و جدی ترین ظرفیت شهر ار دیدگاه شما کدام است؟‬ ‫شــهر دارای ظرفیــت هــای متعــددی اســت کــه هــر کــدام از انهــا از دیگــری مهمتــر‬ ‫و برجســته تر اســت‪ .‬کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪ ،‬پــرورش ماکیــان و ازیزیــان‪ ،‬عســل‪،‬‬ ‫کــرم ابریشــم‪ ،‬قــارچ‪ ،‬زعفــران‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬تنــوع غذایــی اقــوام‪،‬‬ ‫موســیقی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬پوشــش اقــوام‪ ،‬ســد‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬جنــگل‪ ،‬فاصلــه کوتــاه‬ ‫ییالقــات بــا شــهر‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫شــما در کمتــر نقطــه ای از کشــور ایــن همــه ظرفیــت را یکجــا مــی یابیــد‪ .‬اینکــه کــدام‬ ‫ظرفیت بر دیگری ارجحیت دارد بســتگی به تالش‪ ،‬ظرفیت ســازی‪ ،‬معرفی و توســعه‬ ‫ان حــوزه توســط متولیانــش دارد‪ .‬اگــر متولیــان حــوزه عســل از متولیــان حــوزه ماهیــان‬ ‫خاویــاری بهتــر عمــل کننــد‪ ،‬ایــن حــوزه اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد‪ .‬در مجمــوع باید‬ ‫اذعــان کــرد‪ ،‬شــهر سرشــاز ظرفیــت هــای مختلــف اســت کــه بــرای ســاماندهی انها تنها‬ ‫بایــد بــه ســراغ مدیــران و برنامــه ریــزان اینــده محــور و مســتقل رفــت‪.‬‬ ‫جایگاه صنعت را در توسعه شهر چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه صنعــت همــان کارخانــه اســت و در جوامعــی کــه‬ ‫زیربنــای اقتصــاد کشــاورزی و دامپــروری اســت‪ ،‬توســعه صنعــت جایگاهــی نــدارد!‬ ‫مجموعــه تمــام یگان هایــی کــه‬ ‫در صورتــی کــه تعریــف مهــم بــرای صنعــت‪ :‬بــه‬ ‫ٔ‬ ‫در تولیــد‪ ،‬توزیــع یــا مصــرف یــک فــراورده یــا یــک دســته از فراورده هــای مشــابه‬ ‫فعالیــت می کننــد‪« ،‬صنعــت» گفتــه می شــود‪ .‬حــال ممکــن اســت ایــن فــراورده‬ ‫فرهنگــی باشــد نظیــر یــک کتــاب و یــا ممکــن اســت الکتریکــی باشــد نظیــر یــک رایانــه‪.‬‬ ‫انچــه کــه در توســعه صنعــت مهــم اســت حرکــت در مســیری اســت کــه عــاوه بــر تولیــد‬ ‫محصــول بــا کیفیــت‪ ،‬ســایر صنایــع نیــز حمایــت شــوند و در توســعه انهــا تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن راهبردهــا توســعه صنایــع تبدیلــی در مناطــق کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال عســل ایــن منطقــه نــه تنهــا یــک محصــول غذایــی اســت‬ ‫بلکــه دارای خــواص درمانــی نیــز هســت و در زمــره یکــی از عســل هــای خــوب کشــور‬ ‫قــرار دارد‪ .‬امــا بــدون برنــد ســازی در قوطــی هــای پالســتیکی در خیاطــی و رنــگ‬ ‫فروشــی و مغــازه تعویــض روغــن بــدون هیــچ نــام و نشــانی بــه فــروش مــی رســد!‬ ‫در صورتــی در شــهرهای دیگــر بــرای برداشــت نوعــی ســبزی کوهــی‪ ،‬جشــنواره بر گزار‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬در ایــن شــهر تالشــی بــرای برنــد ســازی عســل نمــدار صــورت نمــی گیرد‪.‬‬ ‫در واقــع نبــود مشــاور در حــوزه عســل‪ ،‬باعــث شــده تا زنبــور دار از علــم روز و تجارت‬ ‫نویــن محــروم بمانــد و بــه همــان شــیوه ســنتی ‪ 50‬ســال قبــل محصــول کنــد و در‬ ‫قوطــی پالســتیکی بــا در زرد بــه فــروش برســاند!‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شــهر و امکانــات ان امانتــی اســت در دســت مــا کــه بایــد ان را چنــد صبــاح دیگــر بــه‬ ‫اینــدگان و فرزنــدان مــان تحویــل دهیــم‪ .‬اگــر ایــن نــگاه در بــزرگان‪ ،‬ریــش ســفیدان‪،‬‬ ‫مدیــران و مســئوالن و در یــک کالم اهالــی دانــش و فرهنــگ منطقــه وجــود داشــته‬ ‫باشــد که باید برای توســعه شــهر از علم روز اســتفاده کرد‪ ،‬توســعه در شــهر اتفاق‬ ‫خواهــد افتــاد‪ .‬امــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد بپذیریــم توســعه در شــهر بــا ســخنرانی و‬ ‫همایــش و ســاخت کلیــپ و نصــب بنــر و تبریــک بــه ایــن و ان حاصــل نمــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای توســعه شــهر بایــد از متفکــران و مشــاوران حــوزه هــای مختلــف یــاری طلبیــد‪.‬‬ ‫بایــد قیــد بســیاری از تعلقــات و وابســتگی ها را زد و اینــده نگــر اندیشــید‪ .‬علــت‬ ‫اینکــه یــک نفــر مــی توانــد در اســتان دو هتــل بســازد ولــی مجموعــه گردشــگری‬ ‫فرهنگــی بــا ‪ 3000‬عضــو بــا ‪ 30‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‪ ،‬تکمیــل نمــی شــود‬ ‫چیســت؟ چــرا در طــول ایــن ســال هــا عقــب نشــینی شــهر صــورت نگرفــت؟ چــرا‬ ‫تکمیــل برخــی پــروژه هــای شهرســتان گاهــا ًبیــش از بیســت ســال طــول مــی کشــد؟‬ ‫اســیب شناســی شهرســتان‪ ،‬باز تعریف ظرفیت ها و به کارگیری مشــاوران کارکشــته‪،‬‬ ‫قوی و مســتقل چاره توســعه متوازن شــهر اســت‪ .‬فرصت را از دســت ندهیم‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اسیب های جسمی‬ ‫و روانی در کمین‬ ‫قربانیان اینترنت‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد یکــی از مهمترین تجربه هــای چالش برانگیز‬ ‫باشــد‪.‬قطعا در چنین مصاحبه هایی‪ ،‬همانگونه که از شــما در ارتباط با مهارت ها و اهدافتان‬ ‫پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابط ـه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی‬ ‫کــه انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف کارفرمــا‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و‬ ‫نگرش هــای کــه داریــد پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه‬ ‫دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتر ان اســت بــه این دو نکته‬ ‫راهبردی توجه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تان‬ ‫از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد کــه بــر نــگاه فــرد‬ ‫مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد‬ ‫ت خــود را بــا چــه‬ ‫ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواال ‬ ‫لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و‬ ‫زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در ایــن حــوزه می خواهیــد ادامــه‬ ‫دهیــد؟ شــما مدتــی در ایــن شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را باانگیــزه نگــه‬ ‫م ـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چ ه مواردی عامل موفقیت شرکت بوده که افراد خارج از شرکت از ان اطالعی ندارند؟‬ ‫‪ .۳‬سبک مدیریتی شما یا رئیس اینده من چگونه است؟‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد بررســی قــرار می دهــد؟ چگونــه‬ ‫می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد بیشــترین بهــره را بــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود مــن بهتریــن‬ ‫کاری را کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چه نوع افرادی در این مجموعه موفق اند؟ چه نوع افرادی موفق نیستند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر از همــه تجلیــل می شــوند چــه‬ ‫خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟ برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک افــرادی کــه اســتخدام شــده اند امــا‬ ‫بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد چیســت؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار می کنیــد‬ ‫یــا تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار پــاداش را انتخــاب کرده ایــد؟‬ ‫شــما امیدواریــد چــه حاصلــی از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت عملی کــردن ان چــه اتفاقــی‬ ‫می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش شــما چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگــری‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ ،‬چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪ /‬امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار‬ ‫می کننــد؟ (یعنــی گروه هــای دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش مصاحبــه‬ ‫می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬درباره کدام رقیب شرکت بیشتر از بقیه نگران هستید؟‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه ‪2‬‬ ‫مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۸۷‬درصد واحدهای‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫گلستان از تصفیه خانه‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ ۸۷ :‬درصــد از واحدهــای صنعتــی‬ ‫در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان از مزایــای‬ ‫تصفیــه خانــه هــا کــه طــی ســال های اخیــر ایجــاد‬ ‫شــده‪ ،‬بهره منــد هســتند‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادیافزود‪ :‬تصفیــه خانــه هــای موجــود در‬ ‫شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی اســتان ‪ ۱۱‬واحــد بــوده و‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۱۵‬متــر مکعــب در شــبانه روز‬ ‫فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون در اســتان گلســتان ‪ ۸۱۶‬واحــد بــا‬ ‫ظرفیــت اشــتغال بــرای ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۳۸۸‬نفــر در ســطح‬ ‫‪ ۳۷۰‬هکتــار و ســرمایه گــذاری اولیــه ‪ ۲۱۶‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال در شــهرک هــا و نواحی اســتان وجــود دارد‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶۲۶‬واحــد فعــال اســت‪.‬‬ ‫وی در حــوزه ســرمایه گــذاری بــرای افزایــش ظرفیــت‬ ‫تصفیــه خانــه هــا در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان در اســفند مــاه پارســال‪ ،‬اعتبــار بســیار خوبــی‬ ‫بــرای توســعه تصفیــه خانــه هــا در شــهرک هــا‬ ‫مصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا ایــن اعتبــار مصــوب در ســفر و تامیــن‬ ‫اعتبــار از ســایر منابــع‪ ،‬درصــد برخــورداری واحدهــای‬ ‫صنعتــی بــا احــداث طــرح هــای جدیــد تصفیــه خانــه بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫شــهمرادی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا جذب ایــن اعتبارات‬ ‫در اینــده نزدیــک ظرفیــت تصفیــه خانــه هــای‬ ‫فاضــاب بــا اجــرای طــرح هــای توســعه تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫اقچلــی و احــداث تصفیــه خانــه ازادشــهر و کردکــوی‬ ‫بــه بیــش از هفــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬متــر مکعــب در شــبانه‬ ‫روز افزایــش یافتــه و معضــات واحدهــای صنعتی در‬ ‫ایــن مناطــق بــرای فعالیــت حــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬امســال هزینــه خریــد برخــی از‬ ‫اقــام و تجهیــزات در طــرح هــای توســعه ای فعلــی‬ ‫تصفیــه خانــه هــا شــامل مــدول دوم تصفیــه خانــه‬ ‫گنبــد کاووس‪ ،‬اقچلــی و مــدول اول ازادشــهر‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال از محــل ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬پیمانــکار ایــن طــرح هــا انتخــاب‬ ‫شــده و در مرحلــه خریــد اقــام بــر اســاس قــرارداد‬ ‫فــی مابیــن اســت و مــدت پیمــان هــم حداکثــر ‪ ۳‬مــاه‬ ‫خواهــد بــود کــه پــس از ان نیــز عملیــات اجرایــی‬ ‫طــرح هــای توســعه تصفیــه خانــه هــای گنبــد و‬ ‫اقچلــی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان در اســفندماه‬ ‫پارســال‪ ۴۰۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای ایجــاد زیرســاخت‬ ‫هــا شــهرک هــای صنعتــی و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫تکمیــل تصفیــه خانــه هــای فاضــاب شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی در گنبــدکاووس و ازادشــهر مصــوب شــده‬ ‫اســت کــه در طــرح ‪ ۲‬الــی ســه ســاله ایــن اعتبــار بــه‬ ‫اســتان اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم‬ ‫بــودن زمینــه ارتبــاط بــا کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫از طریــق زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫ســاحل خــزر و خلیــج گــرگان و نزدیــک بــودن‬ ‫بــه بنــادر امیرابــاد بهشــهر و نوشــهر مازنــدران‪،‬‬ ‫فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت‬ ‫فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و کاللــه از جملــه‬ ‫ظرفیــت هــای زیرســاختی ایــن اســتان اســت کــه‬ ‫مــی تــوان در اینــده ســرمایه گــذاری در بخــش‬ ‫صنعــت بــا افزایــش زیرســاخت هــا ‪ ،‬شــتاب داد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش شــرکت شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه‬ ‫صنعتــی و یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا‬ ‫وســعت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد‬ ‫اصلــی ان بــر پایــه کشــاورزی بــوده و ســرمایه گذاری‬ ‫حــوزه هــای خدمــات و صنعــت در رتبه هــای بعــدی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫تســهیالتی کــه قــرار بــود گــره کــور ایــن پــروژه را بــاز کنــد در‬ ‫نهایــت پرداخــت نشــد و بعدهــا اســتان قــدس اعــام کــرد‬ ‫کــه جهــت ســرمایه گــذاری را تغییــر داده و فــراوری گیاهــان‬ ‫دارویــی را جایگزیــن تولیــد ســیمان مــی کنــد‪ ،‬ولــی ایــن طــرح‬ ‫نیــز بنــا بــه دالیــل نامعلومــی بــی فرجــام مانــد و بــه سرنوشــت‬ ‫ســیمان دچــار شــد‪.‬‬ ‫اتمام پس از ‪ ۱۸‬سال بالتکلیفی‬ ‫احیاء کارخانه‬ ‫ن سمنگان‬ ‫سیما ‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫گام نخســت بــرای احیــاء کارخانــه ســیمان ســمنگان‬ ‫خراسان شــمالی بــه دنبــال ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان و‬ ‫اختصــاص یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان برداشــته شــد و ایــن‬ ‫پــروژه بعــد از ‪ ۱۸‬ســال احیــاء و از بالتکلیفــی خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان‬ ‫شــمالی موقعیــت مناســبی در حــوزه اقتصــادی کشــور‬ ‫نــدارد و ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در بیــن‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت کــه ایــن امــار نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه ایــن خطــه راه زیــادی تــا توســعه دارد و موانــع‬ ‫بزرگــی بــر ســر راه تولیــد اســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از طرفــی اهمیــت اشــتغال در ایجــاد ثبــات اقتصــادی‬ ‫جامعــه موضوعــی غیــر قابــل انــکار اســت و توجــه هــر چــه‬ ‫بیشــتر بــه ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش ســطح رفــاه‬ ‫عمومــی و توســعه همــه جانبــه در جامعــه مــی شــود‬ ‫امــا ایــن شــاخص اقتصــادی در ایــن اســتان محــروم هــم‬ ‫جایــگاه مناســبی نــدارد و بــر ایــن اســاس شــاهد مهاجــرت‬ ‫روســتاییان بــه شــهرها و یــا ســایر اســتان هــا هســتیم‪.‬‬ ‫بــه عقیــده کارشناســان؛ احیــای پــروژه هــای زخمــی‪،‬‬ ‫کلنــگ خــورده و ناتمــام مــی توانــد مرهمــی بــر زخــم‬ ‫اقتصــاد بیمــار خراســان شــمالی باشــد و شــرایط ایــن خطــه‬ ‫را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬پــروژه عمرانــی ناتمــام در ایــن اســتان وجــود‬ ‫دارد کــه پیشــرفت فیزیکــی ان بــه صــورت میانگیــن ‪۵۰‬‬ ‫درصــد اســت و دولــت ســیزدهم عزمــی جــدی بــرای تکمیــل‬ ‫طــرح هــای نیمــه تمــام دارد و در ســفر دوم تیرمــاه رییــس‬ ‫جمهــور بــه خراســان شــمالی بــر ایــن اولویــت تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫کارخانــه ســیمان ســمنگان در خراســان شــمالی از جملــه‬ ‫ایــن طــرح هــای نیمــه تمــام اســت کــه حــدود ‪ ۲‬دهــه از‬ ‫کلنــگ زنــی ان مــی گــذرد و در ســفر هیــات دولــت بــه‬ ‫خراســان شــمالی غبــار از روی ایــن طــرح برداشــته شــد و‬ ‫بــا تزریــق اعتبــار جانــی دوبــاره گرفــت‪.‬‬ ‫سیمان سمنگان با ‪ ۲‬دهه بالتکلیفی‬ ‫اجــرای کارخانــه ســیمان ســمنگان در شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان خراســان شــمالی حــدود ‪ ۲‬دهــه پیــش در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت و جــواز تاســیس ایــن پــروژه در ســال ‪ ۸۰‬صــادر‬ ‫و اســتان قــدس رضــوی ســهامدار اصلــی ســیمان ســمنگان‬ ‫معرفــی شــد و قــرار بــود ایــن طــرح در ســال ‪ ۸۲‬اجرایــی شــود‬ ‫و بــرای ‪ ۷۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح در ابتــدا بیــش از ‪ ۱۰۰‬هکتــار زمیــن در اختیــار‬ ‫گرفــت و چنــد معــدن هــم بــرای تهیــه مــواد اولیــه ثبت شــد‬ ‫و در برهــه ای از زمــان مزایــده معــادن هــم مطــرح شــد‬ ‫امــا بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تولیــد ســیمان‪ ،‬شــورای‬ ‫معــادن اســتان ان را تصویــب نکــرد‪.‬‬ ‫بعدهــا صحبــت هایــی از تفاهــم نامــه ای میــان اســتان‬ ‫قدس رضــوی بــا شــرکت چینــی مطــرح شــد امــا چشــم بادامی هــا‬ ‫هــم پایشــان بــه اجــرای ســیمان ســمنگان بــاز نشــد‪.‬‬ ‫مســووالن در ان زمــان اعــام کردنــد کــه اســتان قــدس‬ ‫رضــوی بــرای تکمیــل اجــرای ســیمان ســمنگان نیازمنــد‬ ‫‪ ۲۴.۸‬میلیــون یــورو تســهیالت ارزی و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت ریالــی بــود کــه بایــد بــه صــورت ســندیکایی‬ ‫پرداخــت مــی شــد‪ .‬قــرار بــود تســهیالت ریالــی توســط‬ ‫بانــک ملــی و تســهیالت ارزی بــا عاملیــت بانــک صنعــت‬ ‫و معــدن پرداخــت شــود امــا ایــن اعتبــار پرداخــت نشــد‪.‬‬ ‫پــروژه ای کــه در ســال ‪ ۸۲‬بنــا بــود طــی ‪ ۳‬ســال فــاز‬ ‫اول ان بــه بهره بــرداری رســیده و بخشــی از نیــاز ســیمان‬ ‫اســتان را تامیــن کنــد بــا وجــود پیشــرفت ‪ ۴۰‬درصــدی در‬ ‫ســاختمان از ســال ‪ ۹۲‬متوقــف شــد کــه در ســال هــای بعــد‬ ‫پیگیــری هــای زیــادی بــرای احیــای ایــن طــرح انجــام شــد‪.‬‬ ‫فراوری گیاهان دارویی جایگزین سیمان‬ ‫تســهیالتی کــه قــرار بــود گــره کــور ایــن پــروژه را بــاز کنــد‬ ‫در نهایــت پرداخــت نشــد و بعدهــا اســتان قــدس اعــام‬ ‫کــرد کــه جهــت ســرمایه گــذاری را تغییــر داده و فــراوری‬ ‫گیاهــان دارویــی را جایگزیــن تولیــد ســیمان مــی کنــد‪،‬‬ ‫ولــی ایــن طــرح نیــز بنــا بــه دالیــل نامعلومــی بــی فرجــام‬ ‫مانــد و بــه سرنوشــت ســیمان دچــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن کــش و قــوس هــای راه انــدازی ایــن صنعــت مهــم و‬ ‫بــزرگ در منطقــه مانــه و ســملقان موجــب شــد تــا زمــان‬ ‫جــواز ان نیــز بــه پایــان برســد و در ســال ‪ ۹۴‬جــواز ایــن طــرح‬ ‫فاقــد اعتبــار شــد و بایــد طــرح توجیهــی بــه روز مــی شــد‪.‬‬ ‫اســتان قــدس بعــد از ‪ ۱۵‬ســال از کلنــگ زنــی ایــن طــرح‬ ‫اعــام کــرد کــه تولیــد ســیمان توجیــه اقتصــادی نــدارد از‬ ‫ایــن رو ادامــه اجــرای طــرح ســیمان منتفــی و طــرح فــراوری‬ ‫گیاهــان دارویــی بــه عنــوان طــرح جایگزیــن مطــرح شــد‪.‬‬ ‫رییــس وقــت اداره طــرح و برنامــه ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان شــمالی در ایــن زمینــه مشــکل‬ ‫اصلــی توقــف طــرح را پرداخــت نشــدن تســهیالت عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فعلی تولید ســیمان‬ ‫در کشــور و تامیــن نشــدن منابــع مالــی طــرح ســیمان‬ ‫ســمنگان‪ ،‬ادامــه اجــرای ان فاقــد توجیــه اقتصــادی اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در زمینــه فــراوری گیاهــان دارویــی اعــام امادگــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه علــی حســینی پیشــرفت‬ ‫ایــن طــرح را در ســال ‪ ۹۷‬در حــدود ‪ ۳۶‬درصــد دانســت و‬ ‫اعــام کــرد کــه در ان مقطــع زمانــی‪ ۵۰۰ ،‬میلیــارد ریــال‬ ‫هزینــه شــده اســت و شــرکت مجــری‪ ،‬مطالعــات الزم را در‬ ‫خصــوص اجــرای طــرح ســایت فــراوری گیاهــان دارویــی در‬ ‫ایــن محــل انجــام داده‪ ،‬امــا اقدامــی بــرای اخــذ مجــوز و تغییــر‬ ‫کاربــری از ســوی شــرکت مذکــور انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫پای شستا در اجرای این طرح‬ ‫ســیدمحمد پــاک مهــر‪ ،‬نماینــده مــردم بجنــورد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در دیمــاه ســال گذشــته در‬ ‫گفــت و گــو بــا رســانه هــا خبــر از ســرمایه گــذاری شســتا‬ ‫در ایــن طــرح صنعتــی داد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ســاخت‬ ‫ســاالنه یک میلیــون واحــد مســکونی در دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫کارخانه هــای ســیمان در اولویــت هــای بــازار قــرار دارنــد و‬ ‫راه انــدازی ایــن کارخانــه صرفــه اقتصــادی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫محمــد پاکمهــر بــا اشــاره بــه ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫هــزار نفــر به صــورت مســتقیم و ‪ ۳‬هــزار نفــر به صــورت‬ ‫غیرمســتقیم در ایــن پــروژه افــزود‪ :‬تالش هــای زیــادی‬ ‫بــرای حضــور ســرمایه گذارهایی ماننــد بنیــاد مســتضعفان‬ ‫و قــرارگاه خاتــم در ایــن پــروژه انجام شــده امــا متاســفانه‬ ‫بــه ســرانجام نرســید و اکنــون بــا شــرکت ســرمایه گــزاری‬ ‫شســتا صحبــت شــده اســت و بــا توجــه بــه پرداخــت ‪۲۵‬‬ ‫درصــد نقــدی بــه اســتان قــدس‪ ،‬امیدواریــم ایــن طــرح‬ ‫بعــد از ســال هــا احیــاء شــود‪.‬‬ ‫امــا هزارتــوی راه انــدازی ایــن کارخانــه مــادر هــم چنــان‬ ‫باقــی مانــده اســت و حضــور شســتا هــم تاکنــون گــره ایــن‬ ‫معمــا را بــاز نکــرد‪.‬‬ ‫همت دولت سیزدهم در احیای طرح‬ ‫کارخانــه ای کــه قــرار بــود ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬تُــن ســیمان‬ ‫روزانــه تولیــد و بــرای ‪ ۷۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و ‪۲‬‬ ‫هــزار نفــر غیرمســتقیم شــغل ایجــاد کنــد همچنــان راکــد‬ ‫بــود و اینکــه در ایــن چندیــن ســال‪ ،‬بــرای ‪ ۱۰۰‬هکتــار زمیــن‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬معــدن و چنــد حلقــه چــاه بلوکه شــده چــه برنامــه ریــزی‬ ‫شــد و تــا چــه میــزان بــرای مــردم محــروم ایــن خطــه منافــع‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همچنــان نامفهــوم مانــده اســت‪.‬‬ ‫امــا در نهایــت چرخــه ایــن دور باطــل در کارخانــه ســیمان‬ ‫ســمنگان بــا ســفر ایــت اللــه رییســی در دوم تیرمــاه جــاری‬ ‫بــه خراســان شــمالی ایســتاد و ایــن پــروژه بــا تزریــق یکهــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان جانــی دوبــاره گرفــت‪.‬‬ ‫رهــاورد ســفر دولــت بــه اســتان کمتــر توســعه یافتــه‬ ‫خراســان شــمالی‪ ۱۱۹ ،‬مصوبــه در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان امــر گامــی مهــم بــرای‬ ‫ارتقــای شــاخص هــای توســعه در ایــن خطــه از اســتان‬ ‫شــمال شــرقی کشــور و زدودن غبــار محرومیــت خواهــد‬ ‫بــود و ســیمان ســمنگان از جملــه مهمتریــن ایــن طــرح هــا‬ ‫بــود کــه مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان‬ ‫شــمالی در ایــن بــاره مــی گویــد‪ :‬در ســفر دولــت بــه‬ ‫اســتان‪ ،‬تامیــن و پرداخــت یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار تســهیالتی بــرای احیــای ســیمان ســمنگان اســتان‬ ‫در شهرســتان مانــه و ســملقان مصــوب شــد کــه امیــد مــی‬ ‫رود گامــی بــرای توســعه ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫حســین حاجــی بگلــو مــی افزایــد‪ :‬در صورتــی کــه اســتان‬ ‫قــدس رضــوی بــه هــر علــت نتوانــد بــرای احیــای ســیمان‬ ‫ســمنگان پــای کار باشــد‪ ،‬ایــن امــر بــه وســیله ایــن نهــاد‬ ‫اجرایــی مــی شــود و در غیــر ایــن صــورت وزارت صمــت در‬ ‫ایــن زمینــه پیگیــری هایــی الزم را دارد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬رویکــرد و همــت دولــت بــر احیــای ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی ناتمــام اســتان اســت و بــرای اجــرای طــرح‬ ‫ســیمان ســمنگان چنــد معــدن بلوکــه شــد و در ایــن ســال‬ ‫هــا بارهــا مزایــده ایــن معــادن مطــرح شــد‪ ،‬امــا شــورای‬ ‫معــادن بــا ان مخالفــت کــرد‪.‬‬ ‫تــاش مســووالن بــر ایــن اســت کــه بــه اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫هــا ســرعت داده شــود تــا مــردم زودتــر از مزایــای ان‬ ‫بهره منــد شــوند‪ .‬دولــت ســیزدهم هــم تــاش دارد تــا یکــی‬ ‫از مهــم تریــن پــروژه هــا یعنــی ســیمان ســمنگان پــس از ‪۲‬‬ ‫دهــه بالتکلیفــی احیــاء کنــد‪.‬‬ ‫اکنــون چشــم امیــد مــردم خراســان شــمالی بــه همــت و‬ ‫اراده دولــت ســیزدهم اســت تــا پــس از ‪ ۲‬دهــه وقفــه‪،‬‬ ‫مزایــای راه انــدازی و فعالیــت کارخانــه ســیمان ســمنگان‬ ‫نصیبشــان شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۸‬واحــد صنعتــی در ‪ ۱۵‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و‬ ‫یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی خراســان شــمالی فعالیــت‬ ‫مــی کننــد و مجمــوع ســرمایه گذاری در ایــن واحدهــا ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۱۶‬میلیــارد ریــال و امــار اشــتغال زایــی انهــا نیــز‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۳۸۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی حــدود ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــدی و صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایــع بــزرگ صنعتــی در‬ ‫بیــن ‪ ۳۱‬اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال در ایــن اســتان در بخــش کشــاورزی ‪۳۹.۶‬‬ ‫درصــد‪ ،‬صنعــت ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات‬ ‫پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن تقســیمات کشــوری‪ ،‬خراســان شــمالی‬ ‫دارای ‪ ۸‬شهرســتان‪ ۱۹ ،‬بخش‪ ۴۵ ،‬دهســتان‪ ۲۴ ،‬شــهر و‬ ‫‪ ۸۳۶‬ابــادی دارای ســکنه اســت‪.‬‬ ‫برای تکرار دوباره با هم بودن هر چه زودتر واکسن کرونا بزنیم‬ صفحه 2 ‫ُ‬ ‫تزریق ‪ ۱۰‬هزار گلستانی دز چهارم واکسن کرونا‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر تزریــق واکســن کرونــا بــه ویــژه در دُزهــای ســوم و چهــارم (یــاداور) گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۱۰‬هــزار شــهروند اســتان‬ ‫معــادل ‪ ۸۵‬صــدم درصــد کل جمعیــت اســتان‪ ،‬دُز چهــارم را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اظهارداشــت‪ ۹۵ :‬درصــد واجدیــن شــرایط تزریــق واســکن کرونــا در‬ ‫گلســتان‪ ،‬یــک دُز واکســن‪ ۸۵ ،‬درصــد ‪ ۲‬دُز و ‪ ۴۰‬درصــد هــم بــرای نوبــت ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کردنــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد خط انتقال اب‬ ‫اشامیدنی از مخزن‬ ‫گرمابدشت به شهر گرگان‬ ‫مخالفــان مــا ممکــن اســت از انــواع حمــات اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬فهرســت زیــر حــاوی ده گونــه از انــواع حمــات‬ ‫رایجــی اســت کــه ممکــن اســت مخالفــان علیــه مــا بــه کار‬ ‫گیرنــد‪ .‬درک بهتــر ان هــا بــه مــا ایــن امــکان را خواهــد تــا در‬ ‫برابــر حمــات بهتریــن پاس ـخ ها را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫چگونه می توان‬ ‫تاکیتیک های‬ ‫جریان های مخالف‬ ‫را تشخیص داد؟»‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬حمید شکری خانقاه‬ ‫حمیــد شــکری خانقــاه‪ ،‬مــدرس دانشــگاه و نویســنده کتــاب‬ ‫برنامــه ریــزی راهبــردی ارتباطــی در روابــط عمومــی یاددشــتی بــا‬ ‫عنــوان «چگونــه می تــوان تاکیتیک هــای جریــان هــای مخالــف را‬ ‫تشــخیص داد؟» در اختیــار شــفقنا رســانه قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اولیــن گام پاســخگویی بــه حمــات‪ ،‬تشــخیص ان هاســت‪.‬‬ ‫مخالفــان مــا ممکــن اســت از انــواع حمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫فهرســت زیــر حــاوی ده گونــه از انــواع حمــات رایجــی اســت کــه‬ ‫ممکــن اســت مخالفــان علیــه مــا بــه کار گیرنــد‪ .‬درک بهتــر ان هــا‬ ‫بــه مــا ایــن امــکان را خواهــد تــا در برابــر حمــات بهتریــن پاسـخ ها‬ ‫را انتخــاب کنیــم‪.‬‬ ‫انحراف‬ ‫مخالفــان مــا ممکــن اســت ســعی کننــد مــا را به دو شــکل منحرف‬ ‫ســازند‪ .‬اول‪ ،‬ممکــن اســت بــه جــای تمرکــز بــر مســئله اصلــی‪،‬‬ ‫بحــث را بــه موضوعــات دیگــر منحــرف کننــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬زمانــی‬ ‫کــه ســازمان ســعی دارد دسترســی کشــاورزان را بــه امــوزش هــا‬ ‫تکنولــوژی هــای نویــن بــرای ارتقــای راندمــان تولیــد افزایــش دهــد‪،‬‬ ‫جریــان مخالــف ممکــن اســت تــاش کنــد بحــث را بــه ســمت‬ ‫گفتگــو در مــورد بــاال رفتــن قیمــت هــا منحــرف کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬بانــک جهانــی‪ ،‬ســازمان تجــارت جهانــی‪ ،‬صنــدوق‬ ‫بین المللــی پــول و برنامــه جهانــی غــذا وابســته بــه ســازمان ملــل‬ ‫متحــد (فائــو) هشــدار دادنــد ‪:‬امنیــت غذایــی جهــان در خطــر اســت‬ ‫و کشــورها بایــد بــرای تامیــن خــوراک مــردم تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ‬ ‫کننــد در ایــن راســتا وزارت جهــاد کشــاورزی مصمــم اســت بــا تکیـــه‬ ‫بـــر تولیـــد از منابـــع داخلـــی کاال هــای اساســی را تامیــن و پایــداری‬ ‫ی کــه تصمیمــات عملــی‬ ‫ســفره مــردم را تضمیــن کنــد‪ .‬امــا تــا زمانـ ‬ ‫شــوند ممکــن اســت مدتــی زمــان بگــذرد امــا پــس از مخالفــان بــر‬ ‫اثــراث انــی تصمیمــات اســتراتژیک تمرکــز کــرده و تــاش مــی کنند‬ ‫نتایــج ایــن تصمیمــات را بــی اثــر و یــا فاقــد کارایــی نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫تاخیر‬ ‫تاخیــر یکــی از رایج تریــن شــیوه های پاس ـخ گویی بــه یــک طــرح‬ ‫مردمــی اســت‪ .‬مخالفــان بــا اســتفاده از تاخیر در کارهــا‪ ،‬می توانند‬ ‫بگوینــد کــه در حــال کار بــر مســئله مــورد نظــر مــا هســتند در حالــی‬ ‫کــه واقعــا کاری انجــام نمی دهنــد‪ .‬ان هــا حتــی ممکن اســت زمانی‬ ‫کــه اطالعــات کافــی وجــود دارد‪ ،‬بــاز درخواســت اطالعات بیش تری‬ ‫بکننــد (و حتــی بــرای نشــان دادن حســن نیتشــان‪ ،‬کمیته هایــی‬ ‫بــرای جمـع اوری اطالعــات تشــکیل دهنــد)‪ .‬یکــی از بدتریــن نتایــج‬ ‫ناشــی از تاکتیــک تاخیــر ایــن اســت کــه می توانــد بــه نیــروی حرکــت‬ ‫انــی یــک ســازمان قــوی ضربــه بزنــد و موجــب از دســت رفتــن‬ ‫روحیــه اعضــای ســازمانی و دســت کشــیدن از کار شــود‪.‬‬ ‫انکار‬ ‫انــکار زمانــی بــه کار مـی رود کــه مخالفــان واقعیــت یکــی از مــوارد‬ ‫زیــر را زیــر ســوال می برنــد‪:‬‬ ‫• مشــکلی کــه مــا از وجــود ان ســخن می گوییــم (مثــال‪:‬‬ ‫کشــاورزی معیشــتی و ســنتی بــرای توســعه کشــاورزی مشــکل‬ ‫افریــن اســت )‬ ‫• راه حــل پیشــنهادی مــا (مثــال‪ « :‬تجــاری کــردن کشــاورزی با بازار‬ ‫پســند کــردن محصــوالت کشــاورزی تولیــدی‪ ،‬افزایــش بهــره وری و‬ ‫حداکثــر ســود در تولیــد و پاییــن اوردن ریســک ســرمایه گــذاری در‬ ‫بخش کشــاورزی میســر اســت »)‬ ‫نــوع دیگــر انــکار زمانــی رخ می دهــد کــه یــک مقــام مســئول یــا‬ ‫مخالفــی بگویــد کــه می خواهــد کمــک کنــد ولــی در واقــع منابــع یــا‬ ‫نفــوذ الزم بــرای ایجــاد تغییــر را در اختیــار نــدارد‪.‬‬ ‫کم اهمیت جلوه دادن‬ ‫کــم اهمیــت جلــوه دادن بــه ایــن صــورت ابــراز می شــود کــه‬ ‫مخالفــان ادعــا می کننــد کــه مســئله ای کــه روی ان کار می کنیــد در‬ ‫واقــع چنــدان مهــم نیســت مثــا («جامعــه مــا در تمــام ســطوح بــه‬ ‫طــور کلــی از ســامت برخــوردار اســت»)‪ ،‬یــا ســازمان یــا تالش های‬ ‫ان را زیــر ســوال می برنــد‪ .‬در شــدیدترین حالــت‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫وضعیــت دوم شــکل دروغ گفتــن‪ ،‬لجــن پراکنــی‪ ،‬و اتهــام زنــی‬ ‫بــه خــود بگیــرد‪« :‬ان گــروه یــک عــده محافظ ـه کار‪ ،‬ســنتی و غیــر‬ ‫کارشــناس هســتند کــه… و جــای خالــی را خودتــان پــر کنیــد…»‬ ‫فریب‬ ‫فریــب‪ ،‬گمــراه کــردن عامدانــه کســی اســت؛ ایــن کار می توانــد‬ ‫بــا دروغ گفتــن صــورت گیــرد یــا بــا «فرامــوش کــردن» قســمتی‬ ‫از داســتان‪ .‬فریــب ممکــن اســت بــه روش هــای مختلفــی انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬ماننــد تــاش مخالفــان بــرای گیــج کــردن راهبــری هــای‬ ‫ســازمانی بــا اســتفاده از بروکراسـی های بی معنــی و خطــوط قرمــز‪،‬‬ ‫بازنمایــی نادرســت امارهــا‪ ،‬یــا ارائــه پیشــنهاداتی کــه در واقــع هیــچ‬ ‫ســنخیتی بــا هدفــی کــه دنبــال می کنیــم‪ ،‬ندارنــد‪.‬‬ ‫تفرقه‬ ‫مخالفــان ممکــن اســت بیــن یــک گــروه بــر ســر موضوعــات‬ ‫مناقش ـه امیز تفرقــه بیاندازنــد‪ .‬ان هــا امیدوارنــد کــه بــا ایــن کار‬ ‫تاثیرگــذاری ســازمان یــا ائتــاف ســازمانی ما را کاهــش دهند‪ .‬در‬ ‫شــدیدترین حالــت ممکــن اســت مخالفــان ســعی کننــد برخــی‬ ‫از اعضــای ســازمانی مــا را را بــا پیشــنهاد کار یــا مشــوق های‬ ‫دیگــر «بخرنــد»‪ .‬مثــا تحریــک کارکنــان وزارتخانــه بــرای تحســن‬ ‫و اعتصــاب بــه منظــور افزایــش حقــوق قانونــی شــان ‪ ،‬درســت‬ ‫در زمانــی کــه فشــارهای متعــددی از جوانــب مختلــف از طــرف‬ ‫اتحادیــه هــا و نشــریات و نماینــدگان مجلــس و … بــر مدیــران‬ ‫وارد شــده و فشــارهای افــکار عمومــی را مضاعــف مــی کنــد‪..‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬دو گــروه مجــزای تولیــد کننــده و بهــره بــردار کــه‬ ‫یکــی در حــوزه تولیــد گنــدم و دیگــری در زمینــه تولیــد نان کار‬ ‫می کننــد علیــه یــک کارخانــه ماکارونــی متحــد می شــوند تــا‬ ‫بــا اقداماتــی کــه در گــران شــدن قیمــت گنــدم در باالدســت‬ ‫صــورت گرفتــه مبــارزه کننــد‪ .‬مقامــات اجرایــی مخالــف تولیــد‬ ‫کننــدگان ماکارونــی بــه صــورت خصوصــی بــه هــر یــک از ایــن‬ ‫تولیــد کننــده هــا قــول حمایــت مالــی و کالمــی در پروژه هــای‬ ‫دیگــر می دهنــد‪ ،‬امــا ایــن حمایت هــا را مشــروط بــه توقــف‬ ‫حمایـت از برنامــه هــای وزارتخانــه و توقــف تولیــد در شــرایط‬ ‫خــاص گرانــی می کننــد!‬ ‫تطمیع یا دلجویی‬ ‫تطمیــع یــک ســازمان بــه معنی تــاش بــرای دلجویــی و ارام کردن‬ ‫اعضــا بــا امتیــازات بی معنــا و کوچــک اســت‪ .‬ایــن تاکتیــک خیلــی‬ ‫زیرکانــه اســت زیــرا تشــخیص مــرز بین مصالحه (که ممکن اســت‬ ‫بــه نظــر مــا کمــک کننــده باشــد) و مســاعدت هایی کــه در اینــده‬ ‫بی معنــا بودنشــان مشــخص می شــود‪ ،‬دشــوار اســت‪.‬‬ ‫بی اعتبار کردن‬ ‫بی اعتبــار کــردن از بســیاری جهــات شــبیه کم اهمیت جلــوه دادن‬ ‫ی کــه یکــی از اعضــای گــروه مخالــف ســعی می کنــد‬ ‫اســت‪ .‬زمان ـ ‬ ‫یــک ســازمان را بی اعتبــار کنــد‪ ،‬تــاش خواهــد کــرد کاری بکنــد کــه‬ ‫ان گــروه در نظــر مــردم بی کفایــت (غیرعقالنــی‪ ،‬غیرضــروری‪ ،‬و‬ ‫غیــره) بــه نظــر برســد‪ .‬انگیزه هــا و روش هــای تحقــق اهدافتــان هــر‬ ‫دو زیــر ســوال می رونــد‪.‬‬ ‫تخریب‬ ‫تاکتیــک تخریــب بــه طــور شــفاف صرفــا هدفش تخریب ســازمان‬ ‫یــا طــرح مــا بــه هــر شــیوه ممکــن اســت‪ .‬در ایــن تاکتیــک بــرای‬ ‫دســتیابی بــه هــدف‪ ،‬از یــک یــا چنــد مــورد از تاکتیک هــای دیگــر‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬در ایــن مــورد‪ ،‬از تهدیــدات حقوقــی معمــوال‬ ‫بهــره بــرده می شــود (بــرای نمونــه‪ ،‬ممکــن اســت بگوینــد شــما بــه‬ ‫یــک ســازمان تهمــت زده ایــد)؛ خــوب اســت بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه معمــوال ایــن تهدیــدات تنهــا در حــد حــرف هســتند‪ .‬بایــد در‬ ‫چنیــن شــرایطی در مــورد حقــوق خــود اگاهــی کامــل کســب کنیــم‬ ‫و مشــاور حقوقــی ســازمان را فعــال کنیــم تــا در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا چنیــن روش هــای ارعــاب خطرناکــی بــا پیــروزی بیــرون بیاییــم‪.‬‬ ‫توافق‬ ‫توافــق بــا یــک گــروه بــه معنــی دســتیابی بــه یــک مصالحــه اســت‪.‬‬ ‫در برخــی مواقــع ایــن می توانــد یــک پیــروزی بــزرگ بــرای مــا‬ ‫ی کــه بــا گــروه مخالــف‬ ‫باشــد‪ .‬امــا توجــه داشــته باشــیم کــه زمان ـ ‬ ‫توافــق می کنیــم‪ ،‬اطمینــان حاصــل کنیــم انچــه می دهیــم بــا‬ ‫انچــه می گیریــم برابــر باشــد؛ در بعضــی شــرایط خــاص ‪ ،‬زمــان‬ ‫ی که بــا مخالفان‬ ‫بخشــندگی نیســت‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــم زمانـ ‬ ‫توافــق می کنیــم اصــول بنیادیــن ســازمانی همیشــه در ذهنمــان در‬ ‫درجــه نخســت اهمیــت باشــد‪.‬‬ ‫خالصه‬ ‫وقتــی کــه تــاش داریــد تغییــری در جامعــه خــود ایجــاد کنیــد‪،‬‬ ‫شــکی نیســت کــه بــا مشــکالت مختلفــی مواجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫همیشــه کســانی هســتند کــه از وضعیــت موجــود ســود می برنــد‬ ‫یا افرادی که نمی خواهند شــاهد موفقیت شــما باشــند‪ .‬شــناخت‬ ‫تمــام انــواع روش هایــی کــه مخالفانتــان بــا اســتفاده از ان هــا‬ ‫می تواننــد «دخــل شــما را بیاورنــد»‪ ،‬و نیــز شــناخت روش هــای‬ ‫پاســخ در برابــر ایــن حمــات‪ ،‬شــما را بــه دشــمنی قدرتمنــد تبدیــل‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه شــما کمــک می کند که بــه بهترین‬ ‫وجــه بتوانیــد در جهــت ایجــاد تغییــر مــورد نظرتــان تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫انواع رایج فریبکاری که باید مراقبشان بود عبارتند از‪:‬‬ ‫• اینکــه «فرامــوش کننــد» کل واقعیــت را بگوینــد‪ .‬ایــن می توانــد‬ ‫شــامل از قلــم انداختــن اطالعــات‪ ،‬واقعیت هــا یــا جزئیــات مهمــی‬ ‫باشــد کــه می تواننــد در نــگاه دیگــران نســبت بــه وضعیــت تغییــر‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫سوء اســتفاده از امارهــا یــا ارائــه اشــتباه ان هــا‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫زمانــی مــارک توایــن گفــت‪« :‬ســه نــوع دروغ داریــم‪ :‬دروغ‪،‬‬ ‫دروغ جهنمــی و امــار»‪ .‬ممکــن اســت امــار در ظاهــر تاثیرگــذار‬ ‫باشــد و بــه اســتدالل های طــرف مخالفتــان وزن بدهــد‪ ،‬امــا‬ ‫همــان امــار را به راحتــی می شــود دســتکاری کــرد‪ .‬مثــا‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت عبــارت‪« :‬دو ســوم از کســانی کــه مــورد نظرســنجی قــرار‬ ‫گرفتنــد معتقــد بودنــد کــه سیاســت هــای دولــت در حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی اشــتباه بــوده اســت» تاثیرگــذار بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫ببینیــد چــه کســانی مــورد نظرســنجی قــرار گرفتــه بودنــد‪ ،‬چــه‬ ‫کســانی ایــن نظرســنجی را ترتیــب داده بودنــد (گــروه ســوم‬ ‫ن شــما؟) چــه زمــان ایــن نظرســنجی انجــام‬ ‫بی طــرف‪ ،‬یــا مخالفــا ‬ ‫شــده بــود (تاریخــش منقضــی نشــده اســت؟) و نظرســنجی‬ ‫چطــور انجــام شــده اســت (ایــا طــوری انجــام شــده اســت کــه‬ ‫امــکان جان ـب داری از نظــر شــما را بــه حداقــل برســاند؟)‬ ‫«مبهــم نشــان دادن» مســئله بــه وســیله اطالعــات‬ ‫نامربــوط‪ ،‬کاغذپراکنی هــای بیهــوده‪ ،‬یــا ارائــه مطالــب قلمبــه‬ ‫ســلمبه و نامفهــوم‪ .‬مثالــی بــرای مبهــم نشــان دادن مســئله‪،‬‬ ‫سیاســتمدارانی هســتند کــه ادعــا می کننــد‪« :‬روزنامه هــا‬ ‫حرف هــای مــرا بــد نقــل کردنــد»‪ ،‬قطعــا منظورشــان ایــن‬ ‫اســت کــه‪« :‬کاش ایــن حرف هــا را در مــا عــام نمی گفتــم!»‬ ‫مبهــم نشــان دادن همچنیــن زمانــی پیــش می ایــد کــه بــا‬ ‫پرچانگــی جوابــی بــه شــما می دهنــد و ان را بــا مقــدار زیــادی‬ ‫اصطالحــات فنــی یــک صنــف خــاص و حرف هــای بی ســر و‬ ‫تــه کــه نمی فهمیــد اصــا چــه گفته انــد (البتــه اگــر چیــزی‬ ‫گفتــه باشــند) تکمیــل می کننــد‪ .‬یــا اینکــه طــرف مخالفتــان‬ ‫یــک مســئله کامــا بی ربــط را مطــرح می کنــد و ســعی‬ ‫می کنــد مکالمــه را بــه ســمت زمینه هــای کامــا متفــاوت و‬ ‫امن تــر (بــرای خــودش) هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫نیمــی از واقعیــت (حقیقــت) را گفتــن‪ .‬در گفتــن نیمــی از‬ ‫واقعیــت‪ ،‬طــرف مخالفتــان رویــدادی را کــه رخ داده یــا واقعیتــی را‬ ‫کــه کشــف کــرده پیــش می کشــد و فقــط ان بخش هایــی را مــورد‬ ‫بحــث قــرار می دهــد کــه بــه شــما صدمــه می زنــد و بــه نفــع خــودش‬ ‫اســت‪ .‬مثالــی بــرای ایــن امــر‪ ،‬اظهــار نظــری از یــک منتقــد معــروف‬ ‫روی جلــد یــک کتــاب اســت کــه نوشــته شــده‪« :‬بــاور نکردنی اســت‬ ‫… ایــن قطعــا رمانــی اســت کــه ارزش انتخــاب کــردن دارد»‪ .‬در‬ ‫واقــع جملــه کامــل اظهــار نظــری کــه در اینجــا درج شــده تــا بــه‬ ‫فــروش کتــاب کمــک کنــد ایــن اســت‪« :‬کســالت اور بــودن ایــن‬ ‫کتــاب باورنکردنــی اســت! اگــر شــما مشــکل بی خوابــی داریــد‪ ،‬ایــن‬ ‫قطعــا رمانــی اســت کــه ارزش انتخــاب کــردن دارد»‪.‬‬ ‫• گفتــن دروغ هــای تمام عیــار‪ .‬اغلــب اوقــات اشــخاص منصــف‬ ‫نیســتند و بــرای انکــه ســازمان هایمان پابرجــا بماننــد‪ ،‬بایــد امادگــی‬ ‫دفــاع از خــود را داشــته باشــیم‪ .‬اگــر در صحــت گفته هــای طــرف‬ ‫مخالفتــان کم تریــن تردیــدی داریــد‪ ،‬اصــرار کنیــد کــه بــرای اثبــات‬ ‫صحــت گفته هایشــان ســند و مــدرک ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــد عمــوم بداننــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت‪ .‬بــرای ایــن‬ ‫کار دو دلیــل وجــود دارد‪ .‬اول اینکــه ممکــن اســت فریبــکاری طــرف‬ ‫مخالفتــان از انچــه شــما فکــر می کنیــد شناخته شــده تر باشــد‪.‬‬ ‫بــا علنــی کــردن ان بــه عمــوم کمــک می کنیــد نظــری مثبت تــر و‬ ‫شــفاف تر نســبت بــه ســازمان شــما و نظــری منفی تــر نســبت بــه‬ ‫طــرف مخالفتــان پیــدا کننــد‪ .‬دوم اینکــه علنــی کــردن رویــداد فقــط‬ ‫می توانــد بــه شــما و گروهتــان کمــک کنــد و بــه طــرف مخالفتــان در‬ ‫نــگاه عمــوم صدمــه بزنیــد‪.‬‬ ‫کمبــود اب اشــامیدنی‪ ،‬معضــل قدیمــی ســاکنان شــهر‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار نفــری گــرگان اســت کــه در همــواره در تابســتان‬ ‫منجــر بــه قطعــی مکــرر و ســهمیه بندی مایــه حیــات می شــود‬ ‫امــا توجــه ویــژه دولــت ســیزدهم در زمــان ســفر اســتانی‬ ‫پارســال بــه گلســتان و تصویــب اعتبــار مناســب بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل‪ ،‬گرگانی ‪‎‬هــا را بــه پایــان روزهــای ســخت بــدون‬ ‫اب امیــدوار کــرد‪.‬‬ ‫مطالعــه و برنامــه ریــزی طــرح ابرســانی بــه گــرگان از چنــد‬ ‫ســال قبــل اغــاز شــد امــا بــه دلیــل کمبــود اعتبــار بــه ســرانجام‬ ‫نرســید و زخــم قطعــی بلنــد مــدت اب اشــامیدنی در روزهــای‬ ‫گــرم ســال همــواره تــازه مانــد‪.‬‬ ‫ســفر اســتانی هیــات دولــت بهتریــن فرصــت بــرای بیــان‬ ‫مجــدد مشــکالت ایــن بخــش و تــاش بــرای راه حــل ان بــود‬ ‫کــه بــا نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهیم‪ ،‬اعتبــار کافــی بــرای حــل‬ ‫ایــن مشــکل تصویــب شــد و در زمانــی کوتــاه‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫هــای مرتبــط بــا ان اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫اولویــت قــراردادن اجــرای طرح هــای اضطــرار ابرســانی و‬ ‫گــذر از فصــل تابســتان بــا حفــر‪ ،‬تجهیــز و بهــره بــرداری از‬ ‫چنــد حلقــه چــاه‪ ،‬ســاخت مخــزن ‪ ۲۲‬هــزار متــر مکعبــی در‬ ‫گرمابدشــت و اتصــال ان بــا ایجــاد پنــج کیلومتــر (در اســتانه‬ ‫تکمیــل و بهره بــرداری) بــه خــط انتقــال ‪ ۱۸۵‬کیلومتــری‬ ‫‪ ،‬از جملــه اقدامــات در حــال اجــرا بــرای حــل مشــکل اب‬ ‫اشــامیدنی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫مدیــر طــرح هــای ابرســانی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــرای تامیــن اب اشــامیدنی شــهر گــرگان‬ ‫ســه برنامــه اضطــراری‪ ،‬کوتــاه و بلندمــدت تــا ســال ‪ ۱۴۱۰‬در‬ ‫دســتور کار قــرار داده و اکنــون اولویــت اجــرای طــرح هــای‬ ‫اضطــرار بــرای رفــع دغدغــه ســاکنان ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا حســینی افــزود‪ :‬پیگیــری و اجــرای طــرح‬ ‫اضطــرار شــرکت اب منطقــه ای اســتان بــرای تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی شــهر گــرگان از ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــرای حفــر‪ ،‬تجهیــز و‬ ‫بهــره بــرداری ‪ ۷۶‬حلقــه اغــاز شــده کــه تــا پایــان ســال قبــل ‪۶۶‬‬ ‫حلقــه ان حفــر و ‪ ۶۲‬حلقــه تجهیــز و وارد مــدار مصــرف شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حفــاری ‪ ۷۳‬حلقــه چــاه بــه اتمــام‬ ‫رســیده و از ‪ ۶۸‬حلقــه چــاه بهــره بــرداری مــی شــود و تــا‬ ‫میانــه مردادمــاه تعــداد بهــره بــرداری بــه ‪ ۷۵‬حلقــه افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حفــر یــک حلقــه چاه‪ ،‬تجهیــز و وارد مدار شــدن ان‬ ‫زمــان بـَـر بــوده ولــی تالش شــرکت برای اجــرای ان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان اب دهــی هــر حلقــه چــاه حفــر‬ ‫شــده بــرای شــهر گــرگان بیــن ‪ ۵ ۱‬تــا ‪ ۲۵‬لیتــر بــر ثانیــه اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تزریــق ‪ ۲‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار ســفر‬ ‫اســتانی دولــت ســیزدهم بــرای تامیــن اب اشــامیدنی شــهر‬ ‫گــرگان را اقــدام کار ســاز و شــتاب افریــن در اجــرای طــرح‬ ‫هــای اضطــرار برشــمرد و گفــت‪ :‬بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬هــم از محــل‬ ‫مصوبــه ســفر دولــت بــه اســتان ‪ ۳۶۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫تامیــن اب اشــامیدنی ایــن شــهر در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری برای مهار اب های سطحی‬ ‫مدیــر طــرح هــای ابرســانی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه تامیــن اب اشــامیدنی از منابــع‬ ‫زیــر زمینــی بــرای شــهر گــرگان کفایــت نمــی کنــد‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاری در جمــع اوری اب هــای ســطحی بــا ایجــاد ســد در‬ ‫قالــب برنامــه میــان مــدت ضــروری اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬طــرح ســاخت ســد شــصت کالتــه در غــرب‬ ‫گــرگان بــر اســت همیــن نــگاه کارشناســی در حــال انجــام بــوده‬ ‫و ردیــف اعتبــاری ان دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫تامیــن بخشــی از نیــاز اب شــرب شــهر گــرگان و شــهرهای‬ ‫کردکــوی‪ ،‬بندرگــز و گمیشــان تــا ســال ‪ ۱۴۲۰‬و تامیــن اب‬ ‫حــوزه صنعــت‪ ،‬کنتــرل ســیل و بهبــود کشــاورزی گلســتان از‬ ‫جملــه اهــداف ســاخت ســد شــصت کالته اســت‪.‬‬ ‫ســد شــصت کالتــه (میردامــاد) قابلیــت ذخیــره حداکثــر ‪۱۲.۸‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب را دارد کــه ‪ ۷.۵‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫ان ســاالنه بــرای مصــارف شــرب اختصــاص خواهــد یافــت کــه‬ ‫ایــن مقــدار معــادل ‪ ۲۰‬درصــد نیــاز ابــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫حســینی شــیرین ســازی اب دریــای خــزر و انتقــال ان بــه‬ ‫شــهر گــرگان را دیگــر طــرح پیشــنهادی شــرکت برشــمرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ایــن شــهر و بــاال رفتــن‬ ‫مصــرف اب اشــامیدنی‪ ،‬شــتاب در عملیاتــی شــدن ان بایــد‬ ‫بیشــتر مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تامیــن اب اشــامیدنی شــهر گــرگان از محــل‬ ‫منابــع اب هــای ســطحی از جملــه شــیرین ســازی اب دریــای‬ ‫خــزر و انتقــال ان بــرای ســال ‪ ۱۴۲۵‬در قالــب برنامــه بلندمدت‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبارات سفر استانی راهگشای تامین اب گرگان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت ‪:‬‬ ‫تخصیــص اعتبــارات ســفر اســتانی رییــس جمهــور در اجــرای‬ ‫طــرح هــای زیرســاختی حــوزه اب ایــن اســتان بــه ویــژه تامیــن‬ ‫اب اشــامیدنی بــرای شــهر گــرگان راهگشــا اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی افــزود‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان‪ ۲۰ ،‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای طرحهای‬ ‫حــوزه ایــن شــرکت بــرای یــک دوره ســه ســاله مصــوب شــد و‬ ‫همزمــان بــا انجــام ایــن ســفر چهــار هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار بــه شــرکت ابــاغ گردیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن اعتبــار ابــاغ شــده ‪ ۲‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال بــرای اجــرا و شــتاب دادن بــه طــرح هــای ابرســانی از‬ ‫جملــه ســد نرمــاب مینودشــت‪ ،‬میردامــاد ( ســصت کالتــه )‬ ‫گــرگان‪ ،‬چایلــی مــراوه تپــه و تکمیــل شــبکه زریــن گل در علــی‬ ‫ابــاد اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫کشاورزان و دامداران گنبدی‬ ‫اماده مقابله با سیالب تابستانه‬ ‫خرد شدن اراضی بزرگترین‬ ‫تهدید برای کشاورزی‬ ‫گلستان‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس از کشــاورزان و دامــداران ســاکن مناطــق‬ ‫ســیل خیز شهرســتان خواســت بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد ســاخت دیواره هــای حفاظتــی‬ ‫بــا کیس ـه های خــاک امــاده مقابلــه بــا خســارت وقــوع ســیالب های مــرداد و شــهریور باشــند‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی از لــزوم امادگــی بــرای مقابلــه بــا ســیالب در ماه هــای پیــش رو خبــر داد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تجربیــات گذشــته در صــورت تــداوم خشکســالی در ابتــدای ســال‪،‬‬ ‫احتمــال وقــوع ســیالب در مــرداد و شــهریور بــاال مـی رود کــه در ایــن زمینــه نیــاز اســت کشــاورزان‪،‬‬ ‫دامــداران و مــردم امادگــی الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت در صــورت بارندگــی از تــردد در مســیر رودخانه هــا‪ ،‬بندهــای خاکــی و مناطــق‬ ‫ســیل گیر و ســیل خیز پرهیــز کــرده و اگــر منــازل و دامــداری انهــا در دامنه هــا و یــا مســیر روان‬ ‫اب هــا قــرار دارد بــرای جلوگیــری از اســیب‪ ،‬دیواره هــای خاکــی بــرای تغییــر مســیر اب ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاخت بندهــای خاکــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ســیالب ها‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون در ایــن شهرســتان ‪ ۴۸‬بنــد خاکــی بــا اهــداف‬ ‫کنتــرل ســیالب و جلوگیــری از فرســایش خــاک و اســیب بــه زیرســاخت ها ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز گفــت‪ :‬خرد شــدن اراضــی تهدید جدی‬ ‫بــرای کشــاورزی اســتان اســت زیــرا اگــر اراضــی کشــاورزی از‬ ‫حــد مشــخصی کوچکتــر شــوند دیگــر توجیه اقتصــادی برای‬ ‫کار کشــاورزی نخواهند داشــت‪.‬‬ ‫علــی قلــی ایمانــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی مــا را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورزی افــزود‪ :‬متاســفانه در اکثــر شــهرهای‬ ‫اســتان شــهرک های صنعتــی احــداث شــده و مرغوب تریــن‬ ‫زمین هــای کشــاورزی را زیــر بتــن و ســیمان دفــن کرده انــد‬ ‫کــه اگــر مــردم بــه اهمیــت ایــن زمین هــای کشــاورزی پــی‬ ‫ببرنــد بــه حــال ان خواهنــد گریســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نیــاز غذایــی مــا متصــل بــه زمین هــای‬ ‫کشــاورزی اســت کــه اگــر مــا هــر روز ایــن زمین هــا را‬ ‫کاهــش دهیــم قــوت مــا کاهــش پیــدا کــرده و وضعیــت‬ ‫مناســبی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ایمانــی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه افــراد مرفــه در جــای جــای‬ ‫اســتان اقــدام بــه ســاخت خانــه بــاغ‪ ،‬فنــس کشــی و جــاده‬ ‫ســازی در اراضی کشــاورزی کرده اند و و در دور افتاده ترین‬ ‫نقــاط اب‪ ،‬بــرق و گاز می برنــد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫یــک کشــاورز بخواهــد بــرای حفاظــت از موتــور چــاه خــود‬ ‫یــک موتورخانــه بســازد انقــدر ســختگیری می کننــد کــه‬ ‫کشــاورز پشــیمان می شــود‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز تصریــح کــرد‪ :‬موضــوع دیگــری کــه‬ ‫باعــث خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی می شــود موضــوع ارث‬ ‫اســت و بــه دلیــل انکــه بحــث مالکیــت شــخصی و شــرعی‬ ‫در میــان اســت بایــد از طریــق مراجــع و مجلــس شــورای‬ ‫اســامی قانــون وضــع شــود کــه جلــوی خــرد شــدن اراضــی‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تقســیم ارث و میــراث گاهــی اراضــی‬ ‫کشــاورزی انقــدر کوچــک می شــود کــه دیگــر توجیــه‬ ‫اقتصــادی بــرای کشــاورزی نــدارد زیــرا وقتــی زمین هــای‬ ‫کشــاورزی از یــک حــدی کوچک تــر شــوند دیگــر نمی تــوان از‬ ‫ماشــین االت کشــاورزی بهــره گرفــت و بهــره وری بــه شــدت‬ ‫افــت می کنــد‪.‬‬ ‫ایمانــی گفــت‪ :‬بایــد بــه دنبــال تجمــع اراضــی تحــت عنــوان‬ ‫شــرکت های ســهامی زراعــی‪ ،‬تعاونی هــای مــردم نهــاد‬ ‫تولیــد‪ ،‬یکپارچــه ســازی اراضــی بــا حفــظ حقــوق مالکیــت‬ ‫افــراد باشــیم کــه هــم الگــوی کشــت را رعایــت کــرده و هــم‬ ‫از تکنولــوژی‪ ،‬مکانیزاســیون و ابیــاری مــدرن در اراضــی‬ ‫اســتفاده کنیــم تــا بهــره وری در اراضــی افزایــش یافتــه و‬ ‫کشــاورزی اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫دبیــر خانــه کشــاورز ادامــه دارد‪ :‬در غیــر ایــن صــورت هــر‬ ‫روز شــاهد کوچک تــر شــدن و غیــر قابــل کشــت شــدن‬ ‫زمین هــای کشــاورزی خواهیــم بــود و سرنوشــتی مثــل‬ ‫اســتان های مازنــدران و گیــان خواهیــم داشــت کــه بخــش‬ ‫اعظمــی از زمین هــای مرغــوب کشــاورزی انهــا تبدیــل بــه‬ ‫ویــا و خانــه بــاغ شــده اســت و ایــن بــه معنــای نابــودی‬ ‫اراضــی و تهدیــد بــزرگ بــرای کشــاورزی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مزارع پرورش ماهیان گرمابی‬ ‫گلستان عاری از بیماری‬ ‫عفونی مخصوص ابزیان است‬ ‫رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری هــای ابزیــان‬ ‫اداره کل دامپزشــکی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا انجــام پایــش‬ ‫مســتمر از ســوی کارشناســان دامپزشــکی اســتان ‪ ،‬تاکنــون‬ ‫بیمــاری ویروســی ( ‪ ) KHV‬در ‪ ۲۰۰‬مزرعــه پــرورش ماهیــان‬ ‫گرمابــی مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫شــاپور فکــوری افــزود‪ :‬نمونــه بــرداری از مــزارع پــروش‬ ‫ماهیــان گرمابــی هرســاله در فصــل گرمــا ( دمــای اب بــاالی ‪۱۷‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد ) در راســتای اجــرای برنامــه ملــی مراقبــت‬ ‫از بیمــاری ویروســی کــوی هرپــس ویــروس ( ‪ )KHV‬اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کــوی هرپــس ویــروس یــک بیمــاری‬ ‫ویروســی مشــترک بیــن ماهــی کپــور معمولــی‪ ،‬ماهــی زینتــی‬ ‫کــوی و ماهــی قرمــز اســت کــه در صــورت وجــود ویــروس باعــث‬ ‫رخــداد بیمــاری و ایجــاد تلفــات ســنگینی در مــزارع پــرورش‬ ‫ماهیــان گرمابــی مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تــن انــواع گونــه هــای‬ ‫ماهیــان گرمابــی ( فیتــو فــاک‪ ،‬بیــگ هــد‪ ،‬امــور و کپــور معمولی‬ ‫) در مــزارع پرورشــی‪ ،‬اب بنــدان هــا‪ ،‬اســتخرهای دو منظــوره و‬ ‫مــزارع پشــت ســدها در گلســتان تولیــد شــده بــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۶۶‬میلیــارد ریــال وام بــه بانــک معرفــی شــدند کــه ‪ ۷۱‬واحــد صنعتــی ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۷۳‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت بانکــی بــرای نوســازی و بازســازی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عملکــرد کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان در پرداخت تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد گفــت ‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۴۱‬واحــد بــرای دریافــت ‪ ۲۶‬هــزار و ‪ ۲۵۸‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد بــه بانــک معرفــی شــدند کــه ‪ ۳۱‬واحــد تولیــدی اســتان موفــق بــه دریافــت ‪ ۱۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال شــدند و رونــد رســیدگی بــه بقیــه پرونــده هــا ادامــه دارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه صنایــع گلســتان‪ ،‬نبــود تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش‬ ‫موردنیــاز بــرای بازســازی و نوســازی ماشــین االت فرســوده‪ ،‬بدهــی هــای معــوق بانکــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫بازاریابــی و فــروش محصــول‪ ،‬نبــود تامیــن وثیقــه مــورد نیــاز بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی‪،‬‬ ‫نبــود تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬نوســان شــدید قیمــت مــواد اولیــه و نوســاز نــرخ ارز از مهــم تریــن موانــع‬ ‫واحدهــای نیمــه فعــال در اســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان گســتان هــزار و ‪ ۳۴‬واحــد دارای پروانــه بهــره بــرداری بــا ظرفیــت ایجــاد ‪ ۲۶‬هــزار و ‪۸۵۸‬‬ ‫فرصــت شــغلی دارد کــه محــل اســتقرار ان هــا بیشــتر در شــهرک هــا‪ ،‬نواحــی صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســتان گلســتان در بخــش صنعــت و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی ایجــاد شــده‬ ‫کــه ‪ ۹۷‬درصــد ان را صنایــع کوچــک و متوســط تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫مــرز مشــترک زمینــی بــا کشــور ترکمنســتان و برخــورداری از گمــرک اینچــه بــرون گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫ارتبــاط ریلــی بــا ترکمنســتان و اســیای میانــه در ســال هــای اخیــر‪ ،‬دسترســی بــه گمــرک امیــر ابــاد‬ ‫بهشــهر در مازنــدران‪ ،‬وجــود فــرودگاه بین المللــی گــرگان و فعالیــت بیــش از ‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای‬ ‫کارت فعالیــت‪ ،‬از ظرفیــت هــای مهــم رونــق تولیــد در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫صادر ‪ ۶۸‬میلیون دالر کاال‬ ‫از گلستان در سالجاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان شــیروان در خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اعتبــارات بــرق رســانی ایــن شهرســتان بــا روی‬ ‫کار امــدن دولــت ســیزدهم بــه نســبت ســال قبــل بــا اختصــاص‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال ســه برابــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫میثــم ربانــی اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۳۷‬طــرح‬ ‫تولیــد و انتقــال بــرق شهرســتان شــیروان اختصــاص یافــت کــه بــا‬ ‫تحقــق ایــن اعتبــار بیشــتر مشــکالت ایــن بخــش برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای شــبکه فشــار ضعیــف‪ ،‬شــبکه فشــار‬ ‫متوســط‪ ،‬شــبکه فشــار ضعیف برای تامین برق متقاضیان جدید‪،‬‬ ‫نصــب دســتگاه ترانــس بــرای مناطــق روســتایی‪ ،‬نصــب دســتگاه‬ ‫ترانــس هوایــی بــرای رفــع افــت ولتــاژ و کاهــش تلفــات‪ ،‬نصــب‬ ‫چــراغ ال ای دی در مناطــق شــهری و دســتگاه چــراغ گازی بــرای‬ ‫تامیــن روشــنایی معابــر شــهری از مهمتریــن ایــن طــرح هــا اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان شــیروان افــزود‪۴۰ :‬‬ ‫درصــد اعتبــار بــرای طــرح هــای روســتایی و ‪ ۶۰‬درصــد بــرای‬ ‫طــرح هــای شــهری هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد مشــترکان بــرق شهرســتان شــیروان در حــوزه‬ ‫صنعــت و کشــاورزی و ‪ ۶۰‬درصــد مشــترکان خانگــی شــهری‬ ‫و روســتایی هســتند‪ ،‬همچنیــن از ‪ ۷۰‬هــزار مشــترک ایــن‬ ‫شــرکت‪ ۸۰ ،‬درصــد شــهری و ‪ ۲۰‬درصــد روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامــه ریــزی و ســنجش مهــارت ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت‪ :‬طــرح مهــارت افزایــی برای‬ ‫ک میلیــون دانشــجو و فــارغ التحصیــل دانشــگاهی در ســطح‬ ‫یـ ‬ ‫کشــور اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫علــی حســین شــهریور در اییــن افتتــاح مرکــز مهــارت امــوزی‬ ‫مجتمــع امــوزش عالــی فنــی و مهندســی اســفراین گفــت‪ :‬از‬ ‫ح کشــور بیــش از ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر را‬ ‫ن نفــر بیــکار در ســط ‬ ‫‪۲.۵‬میلیــو ‬ ‫فــارغ التحصیــان دانشــگاهی تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ن مــی دهــد کــه دانشــجویانی در‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی هــا نشــا ‬ ‫دانشــگاه مهــارت امــوزی نداشــتند کمتــر امــکان جــذب بــازار کار‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور طرحــی را‬ ‫بــرای مهــارت افزایــی دانشــجویان و فــارغ التحصیــان دانشــگاه بــا‬ ‫همــکاری وزارت علــوم اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــهریور افــزود‪ :‬ایــن طــرح در شــورای امــوزش فنــی وحرفــه‬ ‫ای کشــور تصویــب شــده و اعتبــار ان توســط ســازمان مدیریــت‬ ‫ک میلیــون دانشــجو و‬ ‫و برنامــه ریــزی تامیــن مــی شــود؛ بــرای ی ـ ‬ ‫فــارغ التحصیــل دانشــگاه بــا ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر بــرای هــر‬ ‫کــدام برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال ‪ ۱۰۲‬واحــد تولیــدی‬ ‫اســتان در قالــب طرح هــای رونــق و بازســازی و نوســازی‪ ،‬تســهیالت بانکــی دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫درویشــعلی حسـن زاده افــزود‪ :‬از مجمــوع واحدهــای صنعتــی گلســتان‪ ۲۹۸ ،‬واحــد بــرای دریافــت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫افرایش سه برابری اعتبارات‬ ‫برق رسانی شهرستان شیروان‬ ‫اجرا دوره های مهارت افزایی‬ ‫برای بیکاران تحصیلکرده‬ ‫رونق تولید ‪ ۱۰۲‬واحد تولیدی‬ ‫گلستان در سال جاری‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫رحمانــی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا جمــع شــدن اب در پشــت ایــن بندهــای خاکــی‪ ،‬اب‬ ‫مــورد نیــاز دامداری هــا و کشــاورزان در زمــان خشکســالی فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت بندهــای خاکــی گنبــدکاووس را ‪ ۱۳‬میلیــون متــر مکعــب اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بارندگی هــای اوایــل امســال ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب ان در ایــن بندهــای خاکــی ذخیــره شــد کــه‬ ‫مــورد اســتفاده دامــداران و کشــاورزان در ماه هــای بــدون بارندگــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬در برخــی روزهــای گــرم‬ ‫تابســتان مشــاهده می شــود افــرادی اقــدام بــه شــنا در ایــن بندهــا می کننــد کــه بســیار خطرنــاک و‬ ‫حادثــه افریــن اســت چراکــه بســتر ایــن بندهــا از گل و الی و رســوبات اســت و احتمــال گیرافتادگــی‬ ‫در ان و غــرق شــدن بســیار باالســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــر جمعیــت و پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‪۳۴۱ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی ملــی و مرتــع دارد‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان امــروز بــا صــدور اطالعیــه از مــردم خواســت از نزدیــک شــدن بــه حاشــیه‬ ‫رودخانه هــا و نقــاط ســیل گیــر خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه پیــش بینــی کارشناســان اداره هواشناســی گلســتان‪ ،‬بــا نفــوذ متوالــی امــواج ناپایــدار و نســبتا‬ ‫خنــک از ســمت دریــای ســیاه بــه نــوار شــمالی کشــور و منطقــه‪ ،‬تــا چنــد روز اینــده شــاهد افزایــش‬ ‫ابــر‪ ،‬گاهــی رگبــار و رعــد و بــرق پراکنــده‪ ،‬کاهــش نســبی دمــا و وزش بــاد نســبتا شــدید موقتــی‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه در ایــن مــدت بــه واســطه بارش هــای رگبــاری احتمــال ابگرفتگــی برخــی معابــر دور‬ ‫از انتظــار نیســت‪ ،‬بنابــر ایــن توصیــه می شــود از نزدیــک شــدن بــه حاشــیه رودخانه هــا و مســیل ها‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫هواشناســی پیــش بینــی کــرده هفتــه اول مــرداد بــرای ســاکنان نیمــه شــمالی کشــور از جملــه‬ ‫گلســتان هفتــه ای خنــک همــراه بــا بــارش بــاران باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه افــزون بــر ‪ ۱۲۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع کاالهــای غیرنفتــی از مبــادی گمرکــی اســتان بــه ارزش ‪ ۶۷‬میلیــون و ‪ ۷۸۵‬هــزار‬ ‫دالر صــادر شــد کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش امــا‬ ‫از نظــر ارزش دالری ‪ ۴۷‬درصــد رشــد داشــت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهارداشــت‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬انــواع لولــه و پروفیــل‪ ،‬یُــد‪،‬‬ ‫تختــه فشــرده از خــرده ریــز چــوب‪ ،‬مفتــول مســی‪ ،‬خــوراک امــاده ابزیــان و رب گوجــه‬ ‫فرنگــی» از عمــده کاالهــای صادراتــی گلســتان طــی چهــار مــاه گذشــته بودکــه بــه کشــورهای‬ ‫مختلــف از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬لهســتان‪ ،‬ارمنســتان‪،‬‬ ‫امــارات‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬ترکیــه و قرقیزســتان صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم واردات امســال گمــرکات گلســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت حــدود‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۸۶۲‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۹‬میلیــون و ‪ ۹۰۵‬هــزار دالر از طریــق گمــرک‬ ‫مــرزی اینچــه بــرون وارد اســتان شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۲۳‬درصــد بیشــتر و بــه لحــاظ ارزش‬ ‫دالری ‪ ۳۹‬درصــد کمتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬انــواع پارچــه جیــن و متقــال‪ ،‬فوتــس اویــل و دیــزل ژنراتــور از عمــده کاالهــای‬ ‫وارداتــی بــه گلســتان از ابتــدای امســال تــا پایــان تیرمــاه برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کاالهــا از‬ ‫برخــی کشــورها از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬امــارات‪ ،‬هنــد‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫ازبکســتان و المــان وارد کشــور شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان همچنیــن حجــم کاالی ترانزیــت خارجــی از گمــرکات اســتان طــی‬ ‫چهــار مــاه گذشــته را حــدود ‪ ۶‬هــزار ‪ ۴۳۹‬تــن بــه ارزش تقریبــی ‪ ۱۹‬میلیــون دالر اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ترانزیــت ایــن مقــدار کاال بــه لحــاظ ارزش دالری ‪ ۱۶۵‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬درامــد وصولــی گمــرکات گلســتان در چهــار گذشــته را حــدود ‪ ۳۳۱‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام کــرد کــه ‪ ۹۱‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع‬ ‫شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه‬ ‫بیــن المللــی گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران‬ ‫و گــذر ان از اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه‬ ‫گمــرکات اســتان اضافــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬کلینیک دیابت‬ ‫و پیشگیری از سرطان‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۲ :‬کلینیــک دیابــت و غربالگــری پیشــگیری از‬ ‫ســرطان بــرای زنــان بــاالی ‪ ۴۰‬ســال در مراکــز تامیــن اجتماعــی بجنــورد مرکــز اســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید صدرمنــش اظهارداشــت‪ :‬ایــن ‪ ۲‬کلینیــک در بیمارســتان تامیــن اجتماعــی جواداالئمــه‬ ‫بجنــورد راه انــدازی شــد و ازمایــش هــای تشــخیص انــواع ســرطان هــای زنــان بــاالی ‪ ۴۰‬ســال در‬ ‫کلینیــک غربالگــری پیشــگیری از ســرطان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ـص‪ ،‬پرســتار و کادر درمــان در کلینیــک دیابــت فعــال‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجموعــه ای از پزشــکان متخصـ ٰ‬ ‫هســتند و تمامــی خدمــات ویزیــت‪ ،‬دریافــت دارو‪ ،‬اموزش هــای نحــوه خودمراقبتــی و چــکاپ‬ ‫ماهیانــه بــه صــورت رایــگان بــه بیمــاران ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳۷‬درصــد جمعیــت اســتان‬ ‫از خدمــات درمانــی ایــن ســازمان‬ ‫بهــره منــد هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬کنتــرل‬ ‫دو بیمــاری مزمــن دیابــت و ســرطان‬ ‫زنــان در اولویتهــای درمانــی اســتان‬ ‫قــرار دارد و تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد‬ ‫توجــه و همراهــی مردمــی اســت‪.‬‬ ‫صدرمنــش اظهــار داشــت‪ :‬بیمارســتان‬ ‫ثامــن االئمــه (ع) بجنــورد بــا ‪۱۱۸‬‬ ‫تخــت و ‪ ۲‬درمانــگاه تخصصــی در‬ ‫شهرســتان های اســفراین و شــیروان‬ ‫و یــک درمانــگاه عمومــی در جاجــرم و‬ ‫گرمــه بــه صــورت مســتقیم زیــر پوشــش‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی خدمــات‬ ‫رایــگان ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۸۰‬مرکــز از جملــه مراکــز درمانــی دانشــگاهی‪ ،‬کلینیــک هــا‪ ،‬مطــب هــای‬ ‫خصوصــی‪ ،‬مراکــز ازمایشــگاهی‪ ،‬تصویربــرداری‪ ،‬دنــدان پزشــکی و داروخانــه هــا بــا تامیــن اجتماعی‬ ‫اســتان قــرار داد ارائــه خدمــات غیــر مســتقیم را دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه در ایــام پیــک هــای پنجــم و ششــم‬ ‫کرونــا بیمارســتان ثامــن االئمــه (ع) تامیــن اجتماعــی بجنــورد حداکثــر همــکاری را بــا دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان داشــته اســت گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۹۵‬درصــد تخــت هــای درمــان زیــر بــار کرونــا‬ ‫قــرار گرفــت و در بحــث کاهــش مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا نیــز بــا امــاری کمتــر از ‪ ٢‬درصــد جــزو‬ ‫بیمارســتان هــای برتــر در ایــن امــر شــناخته شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی تولید جو‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۱۰۳ :‬هــزار تــن جــو در ســال زراعــی جــاری از ســطح حــدود ‪۵۰‬‬ ‫هکتــار اراضــی ایــن اســتان برداشــت شــد کــه نســبت به مدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫مهنــدس وحیــد صبــاغ رو اظهــار داشــت‪ :‬امســال ‪ ۲۳‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی ابــی و ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم خراســان شــمالی زیــر‬ ‫کشــت جــو رفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ کشــاورزان خراســان شــمالی در ســال زراعــی گذشــته‬ ‫‪ ۷۴‬هــزار تــن جــو برداشــت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫دلیــل افزایــش تولیــد جــو از ســطح اراضــی اســتان را افزایــش قیمــت‬ ‫ایــن محصــول عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ســال گذشــته حوادثــی از جملــه‬ ‫ســرمازدگی و جــاری شــدن ســیل تــا حــدودی بخشــی از اراضــی‬ ‫خســارت وارد کــرد و همیــن مــورد باعــث افزایــش قیمــت جــو و رغبــت‬ ‫بــرای کاشــت بیشــتر ایــن محصــول شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گرچــه میانگیــن تولیــد جــو در اراضــی خراســان‬ ‫شــمالی ســه تــن و ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم اســت امــا کشــاورزان ماهــر هفــت‬ ‫تــن و ‪ ۴۰۰‬کیلوگــرم نیــز از ایــن اراضــی محصــول برداشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫صبــاغ یــاداور شــد‪ :‬اینــک قیمــت جــو در خراســان شــمالی افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار ریــال اســت و بــا وجــود کاشــت بیشــتر ایــن محصــول پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود کــه ‪ ۲۴۳‬هــزار تــن کاه نیــز تولیــد شــود‪.‬‬ ‫ضرورت ارتقاء فرهنگ‬ ‫ترافیک با رعایت‬ ‫حقوق شهروندی‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫سردار محمد سعید فاضل دادگر‬ ‫ضــرورت ارتقــاء فرهنــگ ترافیــک بــا رعایــت حقــوق شــهروندی‬ ‫در عصــر حاضــر یکــی از مهم تریــن ســنجش هــا و شــاخص های‬ ‫میــزان توســع ه یافتگــی اجتماعــی و فرهنگــی در جوامــع مختلــف‪ ،‬بــه‬ ‫میــزان توســعه فرهنــگ رانندگــی بســتگی دارد و شــاید بــه همین دلیل‬ ‫شــهروندانی کــه بــه رانندگــی قانونمنــد اعتقــاد دارنــد‪ ،‬هنــگام رانندگــی‬ ‫بیشــتر دقــت می کننــد و در ســایر بخش هــای جامعــه هــم قانــون‬ ‫مدارتــر بــوده و احســاس مســئولیت بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫از فرهنــگ‪ ،‬بــه عنــوان مهم تریــن عامــل در اصــاح و سالم ســازی‬ ‫جامعــه یــاد می شــود و بــا توجــه بــه اموزش هــای فراگیــر فرهنــگ‬ ‫رانندگــی از طریــق رســانه ها و مراکــز اموزشــی در جهــت تکامــل‬ ‫تدریجــی زیرســاخت هــای فرهنگــی‪ ،‬احتــرام احــاد جامعه بــه قوانین و‬ ‫مقــررات رانندگــی‪ ،‬می تــوان انتظــار داشــت در اینــده بــا شــهروندانی رو‬ ‫بــه رو شــویم کــه «حــق تقــدم» را درک می کننــد و احتــرام بــه حقــوق‬ ‫شــهروندی را ســرلوحه امــور قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ســخن از فرهنــگ اصیــل ایرانــی بــه میــان می ایــد‪ ،‬ایــن‬ ‫مســئله بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه فرهنــگ اصیــل ایرانــی کــه‬ ‫بــا فرهنــگ اســامی عجیــن شــده اســت بــه طــور حتــم نوعــی از‬ ‫رفتارهــا را در قالــب فرهنگــی اصیــل و بــزرگ بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه فرهنــگ ایرانــی توانایــی هماهنگــی بــا پیشــرفت‬ ‫و دســتاوردهای امــروز جامعــه بشــری را داشــته اســت و اداب‬ ‫و فرهنــگ ایرانیــان امــروزه ســرامد فرهنــگ و تمــدن بــه شــمار‬ ‫مــی رود؛ بنابرایــن بایــد بــا الگــو قــرار دادن فرهنــگ ایرانــی در‬ ‫طلب ‪ ۴۰‬میلیارد ریالی اب‬ ‫و فاضالب خراسان شمالی‬ ‫از مشترکان‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب خراســان شــمالی گفت‪ :‬این‬ ‫شــرکت ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال از مشــترکان طلــب دارد کــه بیشــترین‬ ‫میــزان مطالبــات مربــوط بــه مشــترکان خانگــی اســت‪.‬‬ ‫رضــا نعیمــی در این بــاره اظهارداشــت‪ ۳۵ :‬میلیــارد تومــان از‬ ‫مجمــوع مطالبــات مربــوط بــه مشــترکان خانگــی و پنــج میلیــارد‬ ‫تومــان بــه مشــترکان غیرخانگــی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی از دســتگاه هــای اجرایــی نیــز دارای‬ ‫بدهی هــای ســنواتی بــه شــرکت اب و فاضــاب اســتان هســتند‬ ‫کــه بایــد ایــن بدهــی را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفــای خراســان شــمالی در ادامــه بــا بیــان اینکــه‬ ‫اجــرای پروژه هــای ابرســانی و شــبکه جمــع اوری فاضــاب‬ ‫هزینــه بــر اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬گســترش خدمــات اب و فاضــاب‬ ‫در شــهرها و روســتاها در گــرو پرداخــت بــه موقــع اب بهــاء از‬ ‫ســوی مشــترکین خانگــی و غیــر خانگــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اگرچــه برابــر قوانیــن‪ ،‬شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫مجــاز بــه قطــع انشــعابات مشــترکان بدهــکار اســت ولــی از انجــا‬ ‫کــه رویــه شــرکت بــر تعامــل اســتوار اســت‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه‬ ‫تمامــی بدهــکاران بــا پرداخــت بــه موقــع قبــوض اب بهــای خــود‪،‬‬ ‫شــرکت را در ارائــه هرچــه بهتــر خدمــات یــاری کننــد‪.‬‬ ‫جامعــه و خانــواده‪ ،‬فرزنــدان کــه در حــال مــرور رفتــار مردمــان‬ ‫جامعــه هســتند‪ ،‬نمــادی از فرهنــگ قابــل احتــرام را در ان ببیننــد‪.‬‬ ‫در عصر کنونی که نسل جدیدی در ان زندگی می کنند‪ ،‬فرهنگ جوامع‬ ‫ت های‬ ‫تغییــر کــرده اســت و بــا توجــه به شــرایط جامعه‪ ،‬یکی از ضــرور ‬ ‫نهادینــه ســازی فرهنــگ ترافیــک و رانندگــی‪ ،‬رعایــت حقــوق شــهروندی‬ ‫افراد جامعه اســت‪ .‬زیرا در جوامع امروز رانندگی به یک فرهنگ بدل‬ ‫شــده و روانشناســان از ان به عنــوان یــک مــدل رفتــاری یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫ایمنــی رانندگــی در یــک مثلــث تعریــف می شــود کــه زوایــای ان از‬ ‫رفتــار راننــده‪ ،‬موقعیــت محیطــی رانندگــی و وســیله نقلیــه تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬رعایت نکردن فرهنگ صحیح رانندگی در کالنشــهرها از‬ ‫ســوی برخــی راننــدگان‪ ،‬شــهروندان را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کرده‬ ‫اســت و رانندگــی ناصحیــح بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل ایجــاد‬ ‫معلولیــت هــا و مــرگ و میرهــای جــاده ای اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد خــودرو کارکــرد رفاهــی بــرای اعضای خانــواده دارد و وســیله ای‬ ‫بــرای رفــاه و اســایش انهاســت لیکــن در صــورت بی توجهــی بــه قوانیــن‬ ‫و مقــررات رانندگــی‪ ،‬موجــب وارد شــدن خســارت های گاهــا جبــران‬ ‫ناپذیــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بی توجهــی بــه مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و قوانیــن ترافیکــی هــر‬ ‫ســال خســارت های زیــادی بــر جــا می گــذارد و ارامــش شــهروندان را‬ ‫ســلب می کنــد‪ .‬بــا ریشــه یابی ایــن مــوارد مشــخص می شــود کــه‬ ‫ی رانندگــی از کجــا ناشــی می شــود‪ .‬بهتریــن روش‬ ‫خالءهــای فرهنگ ـ ‬ ‫برای نهادین ه ســازی الگوهای صحیح رانندگی و تغییر رفتار متخلفان‬ ‫ملــزم کــردن انهــا بــه شــرکت در دوره هــای اموزشــی فرهنــگ رانندگــی و‬ ‫ارتقــاء ســطح فرهنــگ اســت‪.‬‬ ‫روانشناســان معتقدنــد رفتارهــای ادمــی نتیجــه امیــال‪ ،‬عواطــف‬ ‫و اندیش ـه های اوســت و اگــر ایــن عناصــر بــا یکدیگــر موافــق بــوده و‬ ‫بــا هــم همــکاری داشــته باشــند‪ ،‬بــرای انســان خرســندی بــه ارمغــان‬ ‫مـی اورد امــا اگــر یکــی از انهــا از حــد متعــادل خــود خــارج شــود نتیجــه‬ ‫ان تزلــزل خواهــد بــود و مشــکالت شــخصیتی فــرد اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن هیجان هــای افــراد بــر رانندگــی انهــا اثــر مســتقیم دارد و‬ ‫واکنش هــای محیطــی انهــا بــه دیگــر راننــدگان باعــث ایجــاد رفتــار‬ ‫جمعــی هماهنــگ بــا قانــون یــا مغایــر خواهــد شــد‪ .‬روانشناســی‬ ‫رانندگــی و ترافیــک به عنــوان یــک شــاخه از روانشناســی کاربــردی بــه‬ ‫توصیــف پیش بینــی و احتمــال تغییــر رفتــار راننــدگان هنــگام رانندگــی‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫م تریــن موضــوع روانشناســی رانندگــی بررســی رفتــار فــرد درگیــر‬ ‫مهـ ‬ ‫در ترافیــک‪ ،‬زیرســاخت های رفتــار خــاص فــرد در هنــگام رانندگــی‪،‬‬ ‫ارتبــاط بیــن ایــن رفتــار و تصادفــات ترافیکــی اســت‪ .‬رفتــار فــرد هنــگام‬ ‫رانندگــی و یــا در زمــان ترافیــک بــه مولفه هایــی همچــون وســیله نقلیه‬ ‫کاهش ‪ ۴۷‬درصدی پروازهای‬ ‫فرودگاه بجنورد‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ ۹۶ :‬ســورتی پــرواز در‬ ‫مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد در چهــار ماهــه نخســت ســالجاری در‬ ‫ایــن فــرودگاه انجــام شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۴۷‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬در مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۸۰‬ســورتی پــرواز و در ســال ‪ ۹۹‬هــم ‪ ۵۸‬ســورتی پــرواز‬ ‫رفــت و برگشــت در مســیر تهــران ‪ -‬بجنــورد انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬زمینگیــری نــاوگان هواپیماهــای ای تــی ار‬ ‫(‪ )ATR‬ایــران ایــر و فوکــر ‪ ۱۰۰‬بــه دلیــل نبــود قطعــات ناشــی از‬ ‫تحریــم هــا و نبــود صرفــه اقتصــادی بــرای برخــی از ایــرالن هــا‬ ‫عامــل اصلــی کاهــش ایــن پروازهــا محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۲‬پــرواز‬ ‫هفتگــی رفــت و برگشــت از بجنــورد بــه تهــران از طریــق ایــن‬ ‫فــرودگاه انجــام مــی شــد کــه در هفتــه هــای اخیــر بــه چهــار‬ ‫پــرواز در هفتــه کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پروازهــای ایــن فــرودگاه توســط شــرکت ‬ ‫اســمان‪ ،‬ماهــان و ایــران ایــر انجــام می شــود اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت پنــج هــزار و هفــت نفــر بــا نــاوگان هوایــی جــا بــه جــا شــدند‬ ‫کــه ایــن رقــم در مــدت مشــابه پارســال هفــت هــزار و ‪ ۴۴۱‬بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قدمگاهــی؛ در ایــن مــدت ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۵۶۷‬کیلوگــرم‬ ‫بــار نیــز بــا نــاوگان هوایــی جــا بــه جــا شــد‪.‬‬ ‫و مســیرهای تــرددی‪ ،‬وضعیــت جســمانی و روانــی راننــده حاضــر در‬ ‫ترافیــک‪ ،‬هنجارهــا و قوانیــن ترافیکــی و نیــز وضعیــت ترافیــک در‬ ‫مســیرهای تــرددی بــه طــور مســتقیم وابســته اســت‪.‬‬ ‫از ســویی نمی تــوان رفتــار فــرد را بــ ه عنــوان تنهــا عامــل ســوانح‬ ‫رانندگــی دانســت‪ .‬هرچنــد بســیاری از دس ـت اندرکاران حــوزه ترافیــک‬ ‫و حمــل و نقــل تــاش دارنــد کــه نقــش خــودرو و موتورســیکلت را در‬ ‫بــروز تصادفــات رانندگــی مهم تــراز ســایر عوامــل جلــوه دهنــد امــا بــر‬ ‫اســاس پژوهش هــای انجــام شــده بایــد گفــت نقــش فرهنــگ رانندگی‬ ‫و عوامــل انســانی بیشــترین تاثیــر را در پیشــگیری از تصادفــات دارد‪.‬‬ ‫راننــدگان هنــگام رانندگــی بایــد همــه هــوش و حواس شــان بــه‬ ‫رانندگــی و رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی باشــد و از مشــاجره‪،‬‬ ‫اســتفاده از موبایــل و‪ ...‬بــه جــد خــودداری کننــد‪ .‬به طــور کلــی در‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی‪ ،‬مســئله ترافیــک و رانندگــی به عنــوان یکــی از‬ ‫اساسـی ترین مولفه هــای زندگــی شــهری مــورد توجه جامعه شناســان‬ ‫و روانشناســان اســت‪ ،‬زیرا مشــکالت ناشــی از ترافیک و رانندگی های‬ ‫غیراصولــی و تهاجمــی‪ ،‬زندگــی شــهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫امــروز در بیشــتر کشــورهای توســع ه یافتــه بــه دلیــل اهمیــت و نقــش‬ ‫فرهنگ پذیــری و ویژگی هــای شــخصیتی افــراد هنــگام رانندگــی‪،‬‬ ‫قانون مــداری‪ ،‬پیشــگیری از حــوادث رانندگــی‪ ،‬در بررســی معضــل‬ ‫فرهنــگ رانندگــی و ترافیــک و حــوادث ناشــی از رانندگی هــای تهاجمــی‬ ‫بیشــترین توجــه بــه روانشناســی رانندگــی معطــوف می شــود‪.‬‬ ‫چکیــده کالم اینکــه بــرای اصــاح الگوهــای رانندگــی و نهادینه ســازی‬ ‫فرهنــگ رانندگــی‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬باورهــا و نگرش هــا‪ ،‬احساســات و‬ ‫انگیزه هــا و مجموعــه رفتارهــای فــردی و اجتماعــی انســان بایــد‬ ‫به عنــوان مهم تریــن عامــل در تبییــن مســائل مربــوط بــه حــوزه ترافیک‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬از ایـن رو‪ ،‬منش اجتماعی و ویژگی های شــخصیتی‬ ‫راننده‪ ،‬شــرایط حاکم بر حوزه شــناختی‪ ،‬احساســی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬رفتاری‪،‬‬ ‫حســی و حرکتــی او می توانــد بیشــترین نقش افرینــی را در ارتبــاط بــا‬ ‫نهادینه ســازی فرهنــگ رانندگــی و ترافیــک ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس نظــر روان شناســان بــرای نهادینــ ه ســازی فرهنــگ‬ ‫صحیــح رانندگــی‪ ،‬امــوزش فرهنــگ رانندگــی از کودکــی ضــرورت دارد و‬ ‫بــرای پیشــگیری از رفتارهــای تهاجمــی و قانون گریــزی امــوزش فرهنگ‬ ‫رانندگــی بایــد از کودکــی از ســوی نهادهــای اموزشــی اجــرا شــود‪ .‬در‬ ‫حال حاضــر رعایــت مقــررات بــه مســیرها و مکان هایــی محــدود‬ ‫می شــود کــه مــورد کنتــرل پلیــس هســتند‪ .‬بنابرایــن در صــورت نهادینه‬ ‫شــدن فرهنــگ ترافیــک به طــور حتــم خودکنترلی بــرای رعایــت مقررات‬ ‫رانندگــی بــه یــک فرهنــگ عمومــی تبدیــل خواهــد شــد و شــهروندان‬ ‫بــا اخالق مــداری و رعایــت رفتــار مناســب و فرهنــگ صحیــح رانندگــی‬ ‫جامعــه ارامــی را تجربــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫فوتبال تراپی‬ ‫در استانه جام جهانی!‬ ‫انهایــی کــه فوتبــال را ورزشــی خشــن مــی داننــد کــه در‬ ‫ســنین بــاال خطــر افریــن اســت و منجــر بــه ســکته قلبــی‬ ‫و مغــزی و ســردرد هــای مزمــن مــی شــود و قــس علــی‬ ‫هــذا ‪ ...‬االلــن تشــریف بیاورنــد و از نزدیــک مشــاهده‬ ‫کننــد! جنــاب تــاج کبیــر ‪ ...‬باعــث و بانــی ویلموتــس‬ ‫گیــت و قراردادهــای ننگیــن فوتبالــی کــه ســه ســال‬ ‫قبــل بــا چنــد تــا اخ قلبــم اخ قبلــم‪ ،‬دســتش را ســینه‬ ‫اش گذاشــت و همزمــان کمیســیون اصــل نــود مجلــس‬ ‫و قــوه قضائیــه و ‪ ...‬را دور زد االن در ســامت‬ ‫کامــل‪ ،‬یواشــکی بــه فدراســیون فوتبــال بازگشــته و بــرای‬ ‫ریاســت فدراســیون فوتبــال ثبــت نــام نمــوده اســت!‬ ‫یعنــی اگــر حتــی یــک نفــر هــم شــک داشــت کــه ورزش‬ ‫بــرای ســامتی مفیــد اســت االن برایــش بــه یقیــن تبدیــل‬ ‫شــده اســت کــه ورزش بــه ویــژه فوتبــال داروی بســیاری‬ ‫از امــراض بــه ویــژه امــراض قلبــی و عروقــی اســت!‬ ‫البتــه نــه اینکــه ایشــان بــی گــدار بــه اب زده باشــد‪.‬‬ ‫اول چنــد نفــر از دوســتان را بــرای ثبــت نــام فرســتاد‬ ‫کــه اگــر مامــور بــازار اســت و بگیــر و ببنــد بــی خیــال‬ ‫ثبــت نــام حضــوری شــود و همــان اینترنتــی ثبــت نــام‬ ‫کنــد‪ .‬بعــد کــه گفتنــد نــه بابــا فدراســیون رو هواســت‬ ‫و االن هــم در بــه در دنبــال ســرمربی مــی گردنــد و‬ ‫کســی بــا بــا تــو کار نــدارد بــا یــک ماشــین شیشــه دودی‬ ‫بــرای ثبــت نــام حضــوری بــه فدراســیون فوتبــال رفــت‪.‬‬ ‫فقــط مــا نفهمیدیــم ایــن بابــا کــه نشــانی از تــاج هــم در‬ ‫اســم و فامیلــش دارد در دورانــی کــه بــه عنــوان رئیــس‬ ‫کمیتــه فوتســال و فوتبــال ســاحلی ای اف ســی بــود چــه‬ ‫تاجــی بــه ســر فوتســال زد؟! او کــه خالــص دریافتــی‬ ‫ســاالنه اش از ای اف ســی بــه عنــوان نایــب رئیــس بالــغ بر‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار دالر امریــکا تخمیــن زده شــده و بــرای ‪ ۴‬ســال‬ ‫‪ ۲/۱‬میلیــون دالر عایــدی از همیــن صندلــی داشــته دقیقــا‬ ‫در مقــام نماینــده ایــران چــه گامــی بــرای فوتبــال کشــورش‬ ‫برداشــته کــه بــاز در اســتانه انتخابــات جدیــد‪ ،‬نامــش را‬ ‫بــه عنــوان گزینــه حمایــت شــده از مقامــات بــاال مطــرح‬ ‫مــی کنــد و مــی خواهــد تــک گزینــه انتخابــات باشــد؟‬ ‫بمانــد کــه در مقــام نایــب رئیــس کنفدراســیون فوتبــال‬ ‫اســیا زمــان ســلب میزبانــی از اســتقالل ‪ ،‬پرســپولیس‬ ‫و دیگــر باشــگاه هــای ایرانــی در لیــگ قهرمانــان اســیا‬ ‫هــم کوچکتریــن قدمــی بــر نداشــت‪ .‬زمــان ســلب‬ ‫میزبانــی از تیــم ملــی در مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی‬ ‫و اعطــای ان بــه بحریــن نیــز ترجیــح داد ســکوت‬ ‫کنــد و شــکایت از ای اف ســی را خــاف مــی دانســت‪.‬‬ ‫یعنــی امــکان دارد یــک نفــر ایــن همــه بــه فوتبــال و اعتبــار‬ ‫ملــی ملــی مملکــت ضربــه بزنــد بعــد دوبــاره بــدون اینکــه‬ ‫خجالــت بکشــد یــا بازخواســت شــود دوبــاره ادعای ریاســت‬ ‫بــر فوتبــال مملکــت را داشــته باشــد؟! واال پســر مــن و‬ ‫شــما اگــر در مدرســه موقــع فوتبــال اشــتباهی شیشــه‬ ‫پنجــره کالس ســوم ب را بشــکنند مدیــر تــا خســارات‬ ‫همــه شیشــه هــای شکســته شــده و غرامــت تاخیــر در‬ ‫اغــاز مجــدد مبحــث درســی توســط معلــم و هزینــه چســب‬ ‫زخــم بــرای بابــای مدرســه موقــع جــارو زدن و جمــع کــردن‬ ‫شیشــه خــرده هــا را نگیــرد ول کــن ماجــرا نیســت! بعــد‬ ‫انتظــار فوتبــال پــاک و صعــود از مرحلــه اول گروهــی در‬ ‫جام جهانــی هــم داریــم!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫هدی جباری‬ ‫‪ ۵‬نکته زبان بدن که‬ ‫به شما احساس قدرت‬ ‫بیشتری می دهد‬ ‫بعــد از حــرف زدن‪ ،‬زبــان بــدن یکــی از مهم تریــن ابزار هــای‬ ‫ارتباطــی بــرای رســاندن منظورمــان بــه دیگــران اســت‪ .‬امــا‬ ‫وجــه تمایــز ایــن دو زبــان بــا هــم در نشــانه هایی خالصــه‬ ‫می شــود کــه افــراد هنــگام ابــراز احساســات متفــاوت یــا‬ ‫بــروز هیجــان به وســیله ی زبــان بــدن نشــان می دهنــد و‬ ‫ت واقعی شــان را نمایــان می کنــد چــون زبــان بــدن‬ ‫احساســا ‬ ‫برخــاف گفتــار غیــرارادی اســت و اغلــب افــراد نمی تواننــد‬ ‫ان را کنتــرل کننــد‪ .‬در ایــن نوشــته می خواهیــم‪ ،‬چنــد نکتـه ‬ ‫دربــاره ی اســتفاده از زبــان بــدن بــرای افزایــش قــدرت بــه‬ ‫شــما بگوییــم‪ .‬ایــن نــکات یاری تــان می کنــد تــا قدرتمندتــر‬ ‫جلــوه کنیــد؛ مخصوصــا اگــر الزم باشــد دیگــران را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار بدهیــد یــا بــا خودتــان همــراه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ژست مقتدرانه بگیرید‬ ‫یــک ژســت مقتدرانــه بــه خودتــان بگیرید‪.‬درواقــع‬ ‫منظورمــان ایــن اســت وانمــود کنیــد قدرتمنــد هســتید تــا‬ ‫ی از راه را همــان ابتــدای مســیر رفتــه باشــید‪ .‬فیلم های‬ ‫نیمـ ‬ ‫کالســیک ســینمایی را به خاطــر بیاوریــد‪ ،‬رئیــس گــروه‬ ‫یــا همیشــه پاهایــش را روی میــز می گذاشــت یــا هــر دو‬ ‫دســتش را پشــت ســرش قــاب می کــرد تــا تســلط خــود‬ ‫روی اوضــاع را نشــان بدهــد‪.‬‬ ‫حــاال نمی گوییــم شــما هــم پاهایتــان را روی میــز بگذاریــد‪،‬‬ ‫چــون خیلــی ژســت زیبــا و مودبانـه ای نیســت امــا می توانید‬ ‫حالت هــای دیگــر را امتحــان کنیــد؛ مثــا بایســتید و‬ ‫دســت هایتان را بــه طرفیــن بــدن بــاز کنیــد یــا روی میــز‬ ‫بگذاریــد‪ .‬همین طــور می توانیــد یکــی از دس ـت ها یــا هــر‬ ‫دو را بــه کمــر بزنیــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهنــد‪ ،‬گرفتــن ژســتی قدرتمنــد‬ ‫و حفــظ ان بــرای دو دقیقــه یــا بیشــتر‪ ،‬ســطح هورمــون‬ ‫تستوســترون را افزایــش می دهــد و باعــث می شــود میــزان‬ ‫هورمــون کورتیــزول کــه هنــگام بــروز اســترس ترشــح‬ ‫می شــود‪ ،‬کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاده تر‪ ،‬دوســتان عزیــزم شــما می توانیــد تــا‬ ‫وقتــی کــه حــس می کنیــد الزم اســت تظاهــر بــه قــدرت‬ ‫کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر واقعــا این طــور نباشــد‪ .‬این کار تــا زمانی که‬ ‫بــه اوضــاع مســلط شــوید بــه شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موانع را از میان بردارید‬ ‫ازبین بــردن موانــع هنــگام گفت وگــو یــا ســخنرانی یکــی از‬ ‫راه هایــی اســت کــه هــم در جلــب اعتمــاد دیگــران تاثیرگــذار‬ ‫اســت و هــم اعتمــا د بــه نفــس شــما را به رخ انها می کشــد‪.‬‬ ‫این گونــه شــما بــه مخاطــب نشــان می دهیــد روشــن فکر‬ ‫هســتید‪ ،‬گــوش شــنوا داریــد و تمــام توجه تــان بــه طــرف‬ ‫مقابــل اســت‪ ،‬پــس برایــش اهمیــت قائــل هســتید‪.‬‬ ‫هنگامی کــه قــرار اســت بــا فــردی رودررو صحبــت کنیــد یــا‬ ‫در جایــی بــرای جمعیتــی حــرف بزنیــد‪ ،‬حواس تــان باشــد‬ ‫از قبــل تمــام اشــیا و چیزهایــی را کــه ممکــن اســت مانــع‬ ‫ارتبــاط موثــر شــود یــا جلــب توجــه کنــد‪ ،‬شناســایی کنیــد؛‬ ‫چیزهایــی مثــل فنجــان قهــوه‪ ،‬گلــدان و حتــی کاغذهــای‬ ‫روی میــز کــه ممکــن اســت حواس تــان را پــرت کنــد یــا مانــع‬ ‫ارتباط مســتقیم و رودرروی شــما با فرد مقابل باشــد‪ .‬پس‬ ‫شناســایی اشــیا و محیــط اطراف تــان مهــم اســت‪ .‬از طرفــی‬ ‫هرچــه اطراف تــان خلوت تــر باشــد‪ ،‬ارامــش بیشــتری‬ ‫حکمفرمــا خواهــد بــود‪ ،‬اعتمــاد بیشــتری در جریان اســت و‬ ‫مکالم ـه ی موفق تــر و قدرتمندتــری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دست بدهید‬ ‫ی توانــد در‬ ‫دســت دادن همــراه بــا یــک لبخنــد مطمئــن مـ ‬ ‫برخــورد اول بیشــترین تاثیــر را روی طــرف مقابــل بگــذارد‬ ‫درســت اســت کــه خیلــی از مــا از دسـت دادن خوش مــان‬ ‫نمی ایــد‪ ،‬امــا ایــن خوشــامدگویی فروتنانــه یکــی از‬ ‫ســاده ترین راه هــای نمایــش اعتمادبه نفــس ماســت‪.‬‬ ‫دســت دادن همــراه بــا یــک لبخنــد مطمئــن می توانــد در‬ ‫برخــورد اول بیشــترین تاثیــر را روی طــرف مقابــل بگــذارد‬ ‫(شــاید بــد نباشــد همیــن االن اداب دســت دادن را یــاد‬ ‫بگیریــد)‪ .‬اگــر دوســت داشــته باشــید‪ ،‬حتــی می توانیــد برای‬ ‫تاثیرگــذاری بیشــتر در اولیــن مالقــات بــا خودتان یک جعبه‬ ‫شــکالت بــه طــرف مقابــل هدیــه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ســعی کنیــد همــواره لحــن مالیــم و تــن صــدای‬ ‫ارامــی داشــته باشــید‬ ‫اینکــه حــرف شــما تاثیــر خــود را بــر شــنونده بگــذارد‪،‬‬ ‫مســتلزم بلندکــردن صــدا یــا فریــادزدن نیســت؛ بایــد ســعی‬ ‫کنیــد کالم تــان محکــم و باثبــات باشــد‪ .‬ان موقــع اســت کــه‬ ‫می توانیــد به خوبــی در قلــب و ذهــن شــنونده نفــوذ کنیــد‪.‬‬ ‫حواس تــان باشــد در انتهــای جمــات وقتــی خیلــی‬ ‫مطمئــن حــرف نمی زنیــد‪ ،‬تــن صدای تــان‪ ،‬غیــرارادی بــاال‬ ‫نــرود‪ .‬بایــد بــه ایــن موضــوع دقــت کنیــد‪ ،‬چــون بارهــا بــرای‬ ‫خــود مــن زمانی کــه می خواســتم جمــات را بــا ســواالت‬ ‫غیرضــروری اغــاز کنــم‪ ،‬ایــن انقبــاض غیــرارادی ماهیچه هــا‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫اینکــه بتوانیــد همــواره در تمــام مــدت ســخنرانی یــا‬ ‫گفت وگــو تــن صدایتــان را ارام‪ ،‬باثبــات و پایــدار نگــه دارید‪،‬‬ ‫اجازه می دهد شــنونده درک درســتی از شــما داشــته باشــد‬ ‫و گفتــار و رفتارتــان کامــا فکورانــه به نظــر برســد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هنگام صحبت کردن از دست هایتان استفاده کنید‬ ‫اکثــر ســخنرانان یــا رهبران بزرگ هنــگام صحبت کردن‬ ‫خیلــی بــه جــا و بــا دقــت از حــرکات دســت اســتفاده مـی ‬ ‫کنند‪.‬شــاید خیلی هــا بــا ایــن فرضیه مخالف باشــند‪ ،‬اما‬ ‫به نظــر مــن صحبت کــردن بــا دســت‪ ،‬شــخصیت اجرایــی‬ ‫یــک ســخنران یــا رهبــر بــزرگ یــا یــک مدیــر موفــق را‬ ‫تقویــت می کنــد‪.‬‬ ‫نکات طالیی در مدیریت منابع انسانی‬ ‫برای مدیران تازه کار‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫سخت کوشــی شــما نتیجــه داده اســت و اکنــون مدیــر‬ ‫شــده اید‪ .‬رســیدن شــما بــه ایــن مقــام عــاوه بــر مزایــای فــراوان‪،‬‬ ‫مســئولیت های ســنگین تری را نیــز بــه همــراه مـی اورد‪ .‬حــاال شــما‬ ‫نــه فقــط مســئولیت کارهــای خــود‪ ،‬بلکــه مســئولیت راهنمایــی‬ ‫دیگــران و نظــارت بــر کارشــان را نیــز بــر عهــده داریــد‪ .‬اســتفاده از‬ ‫نــکات اموزنــده در ایــن زمینــه می توانــد راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خوب بشنوید‬ ‫بیشــتر مــا فکــر می کنیــم مهــارت خوب شــنیدن فقــط موقــع‬ ‫گفت وگــو کاربــرد دارد‪ ،‬مثــا همــه مــا ایــن مهارت هــا را داریــم‪:‬‬ ‫نگاه کردن به شخص هنگام صحبت؛یادداشت برداری؛‬ ‫تکان دادن سر‪.‬‬ ‫البتــه همــه اینهــا جــزو مهارت هــای ضــروری هم شــنوی‬ ‫هســتند و بایــد تمرینشــان کنیــم‪ ،‬امــا انچــه کمتــر کســی‬ ‫می دانــد ایــن اســت کــه مهــارت خوب شــنیدن پیــش از شــروع‬ ‫گفت وگــو‪ ،‬در ذهــن مــا اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫وقتی قرار است در جایگاه مدیر با کارمند خود صحبت کنید‪:‬‬ ‫تصــور نکنیــد کــه همــه پاسـخ ها را می دانید؛دربــاره انچــه قــرار‬ ‫اســت گفتــه و شــنیده شــود پیـش داوری نکنیــد؛‬ ‫فکــر نکنیــد کــه می دانیــد کارمندتــان می خواهــد چــه چیــزی‬ ‫بگویــد یــا چــه فکرهایــی در ســرش دارد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر مســئله واضــح بــه نظــر برســد‪ ،‬مدیــر خــوب بــا‬ ‫پرســش و پاســخ ان را واکاوی می کنــد‪ .‬اینهــا بخشــی مهــم از‬ ‫مهــارت خوب شــنیدن هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تفویض اختیار کنید‬ ‫احتمــاال برایتــان وسوســه انگیز اســت کــه همــه کارهــا را‬ ‫خودتــان انجــام دهیــد‪ ،‬به خصــوص اگــر در گذشــته ان کارهــا را‬ ‫بارهــا و بارهــا انجــام داده باشــید‪ .‬بــا ایــن حــال در جایــگاه مدیــر‬ ‫بایــد بــا تفویــض اختیــار کارهــا را تقســیم کنیــد و اجــازه بدهیــد‬ ‫کارمندانتــان انهــا را انجــام بدهنــد‪ .‬ایــن مســئله فقــط ضرورتــی‬ ‫مدیریتــی نیســت؛ شــما بــا ایــن کار نشــان می دهیــد کــه بــه‬ ‫توانایی هــای انهــا اعتمــاد داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جایگاهتان را درک کنید‬ ‫اگــر به تازگــی مدیــر شــده اید‪ ،‬الزم اســت باید هــا و نبایدهــای‬ ‫جایــگاه خــود را درک کنیــد‪ .‬شــاید شــما در یــک ســازمان رشــده‬ ‫کــرده و بــه ایــن ســمت رســیده باشــید‪ .‬ایــن یعنــی همــکار و رفیــق‬ ‫دیــروز‪ ،‬حــاال زیردســت شماســت‪ .‬از ایــن رو نمی توانیــد همــان‬ ‫رابطــه قبلــی را ادامــه بدهیــد‪ ،‬مثــا برخــی داده هــا محرمانــه‬ ‫هســتند و نبایــد در اختیــار کارمنــدان قــرار داده شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن درنظرگرفتــن رفاقت هــای گذشــته هنــگام‬ ‫تصمیم گیــری ‪ ،‬اوضــاع را بــه هــم می ریــزد‪ .‬شــما در جایــگاه‬ ‫مدیــر وظیفــه داریــد بهتریــن تصمیــم را بگیریــد‪ ،‬هرچنــد ایــن‬ ‫تصمیــم خــاف میــل دوســت شــما باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ناامید و سرخورده نشوید‬ ‫اگــر در کار مدیریــت مشــکالتی پیــش امــد و اشــتباهاتی از‬ ‫شــما ســر زد‪ ،‬ســریع ســرخورده نشــوید‪ .‬پذیــرای انتقادهــای‬ ‫ســازنده باشــید و اگــر چیــزی را بلــد نیســتید‪ ،‬ان را بیاموزیــد‪.‬‬ ‫از تجربیــات درس بگیریــد و بــه یــاد داشــته باشــید شــما‬ ‫مهارت هایــی داشــته اید کــه بــه ایــن ســمت منصــوب شــده اید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اعتماد متقابل ایجاد کنید‬ ‫تحقیقــات نشــان داده انــد وقتــی کارمنــدان بــه مدیــران خــود‬ ‫اعتمــاد داشــته باشــند‪ ،‬بیشــتر تــاش می کننــد‪ .‬پــس اولیــن اقدام‬ ‫شــما در جایــگاه مدیــر‪ ،‬بایــد ایجــاد اعتمــاد متقابــل باشــد‪.‬‬ ‫بــا هریــک از کارمنــدان جلســه ای برگــزار کنیــد و اجــازه‬ ‫بدهیــد شــما و اولویت هــای کاری تــان را بهتــر بشناســند‪ .‬در‬ ‫مقابــل‪ ،‬شــما هــم بــه انهــا اجــازه بدهیــد کــه خودشــان را بــه‬ ‫شــما بشناســانند‪ .‬هرچــه شــناخت شــما از انهــا بیشــتر شــود‪،‬‬ ‫تصمیم هــای مناســب تری می گیریــد کــه بــه نفــع همــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬از مدیران باتجربه کمک بگیرید‬ ‫احتمــاال شــما اولیــن کســی نیســتید کــه در حــوزه مدیریتــش‬ ‫بــا مشــکلی مواجــه می شــود و دقیقــا نمی دانــد چگونــه بایــد ان‬ ‫را حــل کنیــد‪ .‬در ایــن وضعیــت‪ ،‬اشــنایی بــا مدیــران باتجربــه و‬ ‫بازنشســته و مشــورت گرفتن از انهــا روشــی موثــر بــرای یافتــن‬ ‫راه حـل اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬مشکالت شخصی را از مسائل کاری جدا کنید‬ ‫در محیــط کار‪ ،‬اغلــب می تــوان مشــکالت را بــه دو دســته‬ ‫تقســیم کرد‪:‬مشــکالت شــخصی کارکنان؛مشــکالت ســازمانی‪.‬‬ ‫وقتــی بــا یــک یــا چنــد کارمنــد صحبــت کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫نشــانه های ایــن دو نــوع مشــکل یکســان بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫مهــم اســت کــه متوجــه تفاوت هایشــان بشــوید‪ .‬درک نکــردن‬ ‫صحیــح مشــکل منجــر بــه راه حل هــای نامناســب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه تفاوت هــای ایــن دو نــوع مشــکل را دقیق تــر بررســی‬ ‫تنفس صحیح برای کاهش استرس‬ ‫باید از راه بینی باشد یا دهان؟‬ ‫بــا افزایــش روزافــزون الودگــی هــوا و حساســیت های مختلــف‪،‬‬ ‫ســبک نفس کشــیدن مــا هــم عــوض شــده اســت‪ .‬بیشــترمان از‬ ‫دهــان نفــس می کشــیم تــا بینــی‪ .‬امــا بایــد بدانیــد کــه تنفــس از راه‬ ‫بینــی مزایــای بســیار بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫نقــش بینــی در نفس کشــیدن بســیار مهــم اســت‪ .‬ایــن عضــو از‬ ‫بــدن راهرویــی بــرای گــرم و مرطوب کــردن هــوای ورودی بــه بــدن‬ ‫اســت‪ .‬موهــای دیــواره بینــی ذرات الــوده و گرد وغبــار موجــود در‬ ‫هــوا را تصفیــه می کننــد‪.‬راه دیگــر نفس کشــیدن‪ ،‬کمک گرفتــن‬ ‫می کنیــم‪:‬‬ ‫مشــکالت شــخصی حجــم زیــاد کار کارمند؛مشــکل کارمنــد در‬ ‫انجــام وظایــف شــغلی؛نارضایتی کارمنــد از ســایر اعضــای گــروه‬ ‫یــا عملکــرد انها؛ناراضی بــودن کارمنــد از کارش بــه ایــن دلیــل‬ ‫کــه قصــد تغییــر شــغل یــا موقعیتــش را دارد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن مشــکالت بــرای یــک یــا تعــداد اندکــی از کارکنــان رخ‬ ‫بدهــد‪ ،‬به راحتــی می تــوان انهــا را بــا اســتفاده از مهارت هــای‬ ‫مدیریــت افــراد حل وفصــل کــرد‪.‬‬ ‫مشکالت سازمانی‬ ‫حجــم کار کل گــروه خیلــی زیــاد شــده است؛مشــکالت‬ ‫مختلــف در رونــد کارهــا باعــث تاخیــر مــدام شــده اســت؛‬ ‫بی اعتمادی و تنش گسترده بین اعضای گروه ایجاد شده است؛‬ ‫نظارت بر عملکرد کارکنان ضعیف است‪.‬‬ ‫مشــکالتی ماننــد اینهــا را نمی تــوان بــا تغییــر یــک یــا دو‬ ‫کارمنــد رفــع کــرد‪ .‬چنیــن مشــکالتی ریشــه در ســاختار معیــوب‬ ‫ســازمان دارنــد و حــل انهــا نیــاز بــه تغییــر ایــن ســاختار دارد‪.‬‬ ‫اصــاح مشــکالت ســاختاری زمان بــر اســت‪ ،‬پــس مدیــر موفــق‬ ‫می کوشــد کارکنــان را در ایــن شــرایط دشــوار به نحــوی مدیریــت‬ ‫کنــد کــه از کــوران مشــکالت بــه ســامت عبــور کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اهداف کارمندان را درک کنید‬ ‫یکــی از وظایــف بســیار مهــم مدیــر درک اهــداف و نیازهــای‬ ‫کارمندانــش اســت‪ .‬ایــن امــر ضرورتــی ســازمانی اســت‬ ‫و مدیــران بایــد بــه وضــع زیردســتان خــود اگاه باشــند تــا‬ ‫بتواننــد بهتریــن تعامــل و همدلــی را بــا انهــا داشــته باشــند و‬ ‫مناس ـب ترین تصمیمــات را بگیرنــد‪ .‬بــرای درک بهتــر مســئله‪،‬‬ ‫بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫دو مهنــدس را در یــک شــرکت در نظــر بگیریــد‪ .‬هــر دوی انهــا در‬ ‫پیشــبرد پــروژه خــود دچــار مشــکل شــده اند‪ .‬یکــی از انهــا بــه کل‬ ‫پــروژه عالقـه ای نــدارد و دل بــه کار نمی دهــد‪ ،‬امــا دیگــری کامــا به‬ ‫پــروژه خــود عالقه منــد اســت و فقــط بــا یکــی از اعضــای گروهــش‬ ‫دچــار مشــکل شــده اســت‪ .‬اگــر شــما در جایــگاه مدیــر تصــور کنیــد‬ ‫کــه بایــد هــر دو نفــر را بــه پــروژه دیگــری منتقــل کنیــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫مشــکل انهــا را درســت درک نکرده ایــد‪ ،‬چــون به خوبــی متوجــه‬ ‫نیازهــا و اهدافشــان نشــده اید‪ .‬بهتریــن تصمیــم ایــن اســت‬ ‫کــه نفــر اول را بــه پــروژه ای دیگــر منتقــل کنیــد و بــرای نفــر دوم‬ ‫هم گروهــی جدیــدی پیــدا کنیــد کــه همــراه و همدلــش باشــد‪.‬‬ ‫پــس بــرای درک بهتــر مســئله و اتخــاذ تصمیمــی کــه هــم‬ ‫بــرای فــرد و هــم بــرای ســازمان مفیــد باشــد‪ ،‬فهــم هدف هــا و‬ ‫انگیزه هــای کارکنــان الزم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بین تشویق و انتقاد تعادل ایجاد کنید‬ ‫تشــویق کردن از انتقادکــردن راحت تــر بــه نظــر می رســد‪ ،‬امــا‬ ‫پژوهشــی نشــان داد کــه ‪۴۰‬درصــد مدیــران هرگــز کارمنــدان‬ ‫خــود را تشــویق نمی کننــد‪.‬‬ ‫کارکنــان بــرای پیشــرفت بــه ترکیــب تشــویق و انتقــاد نیــاز‬ ‫دارنــد‪ .‬هنــر مدیــر اســت کــه بدانــد چــه زمانی تشــویق کنــد و چه‬ ‫زمانــی انتقــاد‪ .‬اگــر شــما فقــط از ابزارهــای تشــویقی اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬شــما را مدیــری ســاده لوح خواهنــد نامیــد کــه توانایــی‬ ‫تشــخیصش انــدک اســت‪ .‬اگــر هــم مــدام در حــال انتقادکــردن‬ ‫باشــید‪ ،‬کارکنــان را از خــود متنفــر می کنیــد‪.‬‬ ‫چــه زمانــی بایــد تشــویق کنیــد؟ تشــویق کردن به معنــی‬ ‫از دهــان اســت‪ .‬تنفــس دهانــی چنــدان بــد و نامطلــوب نیســت‪،‬‬ ‫امــا می توانــد منجــر بــه بــروز مشــکالتی ماننــد خشــکی دهــان‪،‬‬ ‫بیماری هــای لثــه و وقفــه تنفســی در خــواب (اپنــه خــواب) شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــی نشــان داد کــه ‪۸۰‬درصــد مبتالیــان بــه اختــاالت‬ ‫تنفســی مزمــن مشــکالتی ماننــد افســردگی و یــا اضطــراب هــم‬ ‫دارنــد‪ .‬کســانی کــه بــا دهــان نفــس می کشــند‪ ،‬معمــوال شــب ها‬ ‫خروپــف می کننــد‪ ،‬دهانشــان خشــک می شــود و به رغــم ســاعات‬ ‫خــواب کافــی‪ ،‬روز بعــد احســاس خســتگی می کننــد‪.‬‬ ‫مطالعــات علمــی نشــان داده انــد کــه اگــر هنــگام خــواب بــا دهــان‬ ‫بســته نفــس بکشــیم‪ ،‬مرحلــه حرکــت تنــد چشــم در خــواب (‪)REM‬‬ ‫ســریع تر و کیفیــت خــواب بهتــر می شــود‪.‬تنفس ارام می توانــد‬ ‫سیســتم اعصــاب پاراســمپاتیک را فعــال کنــد؛ ایــن بخــش از‬ ‫سیســتم عصبــی بــدن را ارام می کنــد‪ .‬زمانــی کــه عــادی نفــس‬ ‫می کشــیم‪ ،‬اکســیژن را وارد بــدن و دی اکســید کربــن را خــارج‬ ‫می کنیم‪.‬تنفــس تنــد و ســطحی باعــث ورود حجــم زیــادی از‬ ‫دروغ گفتــن بــه کارمندتــان نیســت‪ .‬وقتــی او بــا تــاش کاری‬ ‫را به خوبــی انجــام می دهــد‪ ،‬شایســته تشــویق اســت‪ .‬پــس‬ ‫زمانــی تشــویق کنیــد کــه عملکــرد مثبتــی می بینیــد و کارمندتــان‬ ‫شایســتگی اش را دارد‪.‬‬ ‫چــه زمانــی بایــد انتقــاد کنیــد؟ بــدون شــک کار هــر‬ ‫کارمنــدی ممکــن اســت ضعف هایــی داشــته باشــد‪ .‬هنــر‬ ‫انتقادکــردن درســت یعنــی به جــای فهرســت کردن خطاهــا و‬ ‫گوشزدکردنشــان بــه کارمنــد‪ ،‬بازخــورد مناســب بدهیــد و از او‬ ‫بخواهیــد بــا اســتفاده از توانایی هایــش ان ضعف هــا را جبــران‬ ‫کنــد‪ .‬بــه ایــن می گوینــد انتقــاد ســازنده کــه منجــر بــه پیشــرفت‬ ‫کارمنــد و کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬پرسش هایی با پاسخ باز مطرح کنید‬ ‫گاه وبیــگاه در پایــان جلســات پرســش هایی ماننــد ایــن‬ ‫بپرســید‪« :‬چیــز دیگــری نیســت کــه بخواهیــد دربــاره اش‬ ‫صحبــت کنیــم؟» ایــن پرســش ها بــه کارمنــد شــما فرصــت‬ ‫می دهــد تــا مشــکالت و مســائلش را بــا شــما در میــان بگــذارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد کــه از رونــد پیشــرفت‬ ‫کار و وضــع کارمنــدان خــود مطلــع شــوید و زودتــر بتوانیــد بــه‬ ‫ان رســیدگی کنیــد‪ .‬صــرف نظــر از اینهــا‪ ،‬چنیــن پرسشــی زمینــه‬ ‫همدلــی را فراهــم می کنــد و کارمنــد شــما احســاس می کنــد‬ ‫کســی هســت کــه بــه صحبت هایــش گــوش بدهــد و اعتمــاد‬ ‫بینتــان افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬حتی وقتی همه چیز خوب است‪ ،‬جویای اوضاع شوید‬ ‫فــرض کنیــد شــما کارمنــدی هســتید کــه همیشــه کارش را‬ ‫به خوبــی انجــام داده اســت‪ .‬حــال بــرای اولیــن بــار مشــکلی‬ ‫بــزرگ و پیش بینی نشــده پیــش می ایــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی‬ ‫ممکــن اســت کارمنــدان دچــار اســترس زیــادی بشــوند و نداننــد‬ ‫چگونــه بــا شــمای مدیــر تمــاس برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از ایــن شــرایط پــر اســترس‪ ،‬کافــی اســت‬ ‫به طــور متنــاوب و در بازه هــای زمانــی مناســب از رونــد پیشــرفت‬ ‫کارهــا اطــاع پیــدا کنیــد‪ .‬جلســات دوره ای فرصــت مناســبی اند‬ ‫کــه از اخریــن پیشــرفت ها و مســائل مطلــع شــوید و داده هــای‬ ‫الزم را از کارمنــدان دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬مهارت های رهبری را در خود تقویت کنید‬ ‫واژه رهبــر و مدیــر معمــوال به جــای هــم بــه کار می رونــد‪ ،‬امــا ایــن دو‬ ‫تفاوت هایــی بــا هــم دارنــد‪ .‬مهــارت ســازمان دهی و توانایــی تفویــض‬ ‫اختیــار از جملــه مهارت هــای مدیریتــی هســتند کــه شــما به خاطــر‬ ‫کســب انهــا بــه ســمت مدیــر منصــوب شــده اید‪ .‬اما شــاید الزم باشــد‬ ‫مهارت هــای رهبــری را نیــز در خــود ایجــاد یــا تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫توصیه پایانی‬ ‫در جایــگاه مدیــر تــازه کار از شــما انتظــار نمــی رود کــه همــه‬ ‫فوت وفن هــای مدیریــت را بدانیــد‪ ،‬بلکــه انتظــار مــی رود از‬ ‫فرصتــی کــه در اختیــار شــما قــرار داده شــده اســت اســتفاده‬ ‫کنیــد و بــا اســتفاده از توانایی هــای خــود‪ ،‬گــروه و ســازمان را‬ ‫بــه اهدافشــان برسانید‪.‬همیشــه دنبــال یادگیــری مهارت هــای‬ ‫جدیــد مدیریتــی یــا تقویــت انهــا باشــید‪.‬اگر تجربــه مدیریــت‬ ‫داریــد‪ ،‬چــه توصیـه ای بــرای مدیــران تــازه کار داریــد؟ اگــر مدیری‬ ‫تــازه کار هســتید‪ ،‬چــه چیزهایــی بــه شــما کمــک کرده انــد کــه در‬ ‫ایــن جایــگاه جدیــد موفــق باشــید؟ تجربیــات خــود را در بخــش‬ ‫نظــرات بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫اکســیژن و کاهــش دی اکســید کربــن می شــود‪ .‬به هم خــوردن‬ ‫تعــادل ایــن دو بــرای بــدن مطلــوب نیســت‪ .‬بــرای غلبــه بــر اســترس‬ ‫نبایــد نفس هــای عمیــق تنــد و ســطحی بکشــیم‪ .‬خــب چــه بایــد‬ ‫کــرد؟ نفس کشــیدن بایــد ارام و بــا ســرعتی متعــادل باشــد تــا بــر‬ ‫لحظــه حــال متمرکــز شــویم‪ .‬توصیــه می شــود کــه در هــر دقیقــه‬ ‫‪ ۵٫۵‬تــا ‪ ۶‬بــار نفــس بکشــیم و بازدم مــان طوالنی تــر از دم باشــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫انهدام باند سارقان سابقه دار با ‪ 15‬فقره سرقت‬ ‫رئیس پلیس اگاهی استان از انهدام باند ‪ 3‬نفره سرقت خودرو‪ ،‬موتورسیکلت و قطعات خودرو در سطح شهرستان‏اسفراین خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‏چنــد‬ ‫فقــره ســرقت خــودرو و موتورســیکلت و همچنیــن ســرقت قطعــات خــودرو در ســطح شهرســتان اســفراین و شهرســتان‏بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چرا حریم شخصی‬ ‫انالین مهم است‬ ‫و چگونه باید‬ ‫از داده هایمان‬ ‫محافظت کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫حریم شــخصی انالین از حقوق بشــر اســت‪،‬اما ســرویس های‬ ‫انالیــن و شــبکه های تبلیغاتــی از ان بــرای ســود شــخصی خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم شــخصی انالیــن مــا مهــم اســت در‬ ‫ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت ان می پردازیــم‪.‬‬ ‫امروزه حفظ ناشناســی در اینترنت بســیار ســخت شــده اســت‪.‬‬ ‫تکنولــوژی بــا ســرعت زیــادی در حــال رشــد اســت و ردیابــی‬ ‫داده هــا تبدیــل بــه هنجــار شــده اســت‪ .‬دیگــر جــای تعجــب‬ ‫نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد گــوگل یــا توییتــر تولــد‬ ‫مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه بــه خریدهــای انالینمــان‬ ‫توصیه هــای خریــد مختلــف و مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫حریم شخصی از حقوق اساسی بشر است‬ ‫اعالمیــه حقــوق جهانــی در بنــد ‪ ۱۲‬بــه اهمیــت حریــم شــخصی‬ ‫بشــر تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی ماننــد‬ ‫‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم‬ ‫شــخصی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫نبود حریم شخصی انالین کاربران را اسیب پذیر می کند‬ ‫هنگامــی کــه بــه اینترنــت متصــل می شــویم و فعالیت هــای‬ ‫تهدید حقوق‬ ‫شخصی کاربران‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫اسیب های جسمی‬ ‫و روانی در کمین‬ ‫قربانیان اینترنت‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اگــر بــه دنبــال زندگــی زیبــا و ســالم هســتید بهتــر اســت از‬ ‫اســیب های اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی و موبایــل و قربانیــان‬ ‫ایــن حــوزه مطلــع شــوید ‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنبــال زندگــی زیبــا و ســالم هســتید بهتــر اســت از‬ ‫اســیب های اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی و موبایــل و قربانیــان‬ ‫ایــن حــوزه مطلــع شــوید‪ .‬فنــاوری ابــزار مفیدی اســت‪ ،‬اما اکثــر افراد‬ ‫نمی داننــد کــه چطــور بایــد از ان بــه درســتی اســتفاده کرد که همین‬ ‫مســئله می توانــد فنــاوری را بــه ابــزاری مخــرب تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا بــه چنــد مــوردی کــه مــی توانــد باعــث شــود خانواده هــا‬ ‫قربانــی اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی شــوند را بــه شــما می گوییــم‪.‬‬ ‫‪ .1‬تعامالت فرد به فرد یا رو در رو را کاهش می دهد‬ ‫یعنــی بــا اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫نــه تنهــا وقــت کــم تــری بــرای گذرانــدن بــا افــرادی خواهیــد داشــت‬ ‫کــه بــه صــورت فیزیکــی در اطــراف شــما حضــور دارنــد بلکه دوســتان‬ ‫و اعضــای خانواده تــان زمانــی کــه ببیننــد شــما بــه دســتگاه های‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬موبایــل و گجت های تــان بیــش از ان هــا اهمیــت‬ ‫می دهیــد از محبــت شــما نــا امیــد شــده و ناراحــت خواهنــد شــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت هــم افــراد تمایــل کم تــری بــه صــرف وقــت و بــودن در کنــار‬ ‫شــما خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 03‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪573‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از خودمــان ردپــای دیجیتــال‬ ‫بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای دیجیتــال مشــخص می کننــد‬ ‫کــه مــا در چــه ســاعتی می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪،‬‬ ‫وضعیــف ســامتی مــا چگونــه اســت‪ ،‬عادت هــای خربــد مــا‬ ‫چیســتند‪ ،‬و مــوارد بســیار زیــاد دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد‬ ‫در دســترس شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف مختلفــی‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل‬ ‫کاربــران بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم زیــادی از‬ ‫اطالعــات توســط خــود کاربــران در اینترنــت توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از رایج تریــن روش هــای ســو اســتفاده از ایــن اطالعــات‪،‬‬ ‫ایجــاد حســاب جعلــی اســت‪ .‬هــر چقــدر بیشــتر اطالعات تــان‬ ‫را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر کنتــرل کمتــری روی‬ ‫اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫به خطر افتادن ازادی بیان‬ ‫حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪ .‬محافظــت‬ ‫از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا ماننــد فعــاالن حقــوق‬ ‫بشــر‪ ،‬روزنامه نــگاران‪ ،‬سیاســتمداران بــرای جلوگیــری از‬ ‫اذیت هــای احتمالــی بســیار مهــم اســت‪ .‬هرچنــد حفــظ‬ ‫حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در گروه هــای بــاال نیســتند‬ ‫هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریم شخصی روی اعتبار ما تاثیر گذار است‬ ‫بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم کــه دوســت داریــم شــخصی و‬ ‫خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش محافظــت از همچیــن‬ ‫داســتان هایی بســیار ســخت و پیچیــده نبــود‪ .‬امــا امــروزه بــا توجــه‬ ‫بــه تکنولــوژی اینترنــت و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای‬ ‫دیجیتالــی کــه بــه جــا مــی گذاریــم‪ ،‬حفــظ اســرار ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریم شخصی خود محافظت کنید و امن بمانید‬ ‫خیلــی مشــکل اســت کــه تمــام ردپــای هــای انالین خــود را پاک‬ ‫کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک مــی کننــد میــزان‬ ‫اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه اشــتراک می گذاریــم را‬ ‫بــه حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهای امن استفاده کنید‪:‬‬ ‫از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی کاربرانشــان اســتفاده‬ ‫مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪ Brave‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مرورگــر فایرفاکــس حالــت خصوصــی هــم دارد کــه بــه کمــک‬ ‫ان می توانیــد مطمئــن شــوید تاریخچــه مــرور وب‪ ،‬کوکــی و‬ ‫داده هــای کــش روی دســتگاه شــما باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫از ‪ VPN‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از یــک‬ ‫تونــل رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور ‪VPN‬‬ ‫برســند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بایــد از ‪ VPN‬یــی کــه اســتفاده‬ ‫می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا در ایــن حالــت اطالعــات‬ ‫شــما بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد مطمئــن شــوید کــه اطالعــات‬ ‫شــما را ذخیــره نمی کننــد‪ .‬بــرای امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد‬ ‫از اتصــال بــه ‪ VPN‬بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬اگــر از ســرویس هایی کــه از رمزگــذاری ‪end to end‬‬ ‫اســتفاده می کننند بهره ببرید در صورت افشــای داده هم امنیت‬ ‫داده هایتــان در خطــر قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال در مورد ســرویس‬ ‫ایمیــل بهتــر اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده کنیــد‬ ‫و یــا از ‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همیشــه سیاسـت های حریــم شــخصی ســرویس کــه اســتفاده‬ ‫می کنیــد را بخوانیــد‪:‬‬ ‫قبــل از اســتفاده از ســرویس ها و اپلیکیشــن های انالیــن حتمــا‬ ‫سیاســت های حریــم شــخصی ان هــا را بخوانیــد‪ .‬در برخــی مــوارد‬ ‫ممکــن اســت متعجــب شــوید کــه چه اطالعــات بی ارتباط بــا کاری که‬ ‫سرویسشــان انجــام میدهــد را از کاربرانشــان جم ـع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫هوشیار باشید‪:‬‬ ‫اگــر می خواهیــد اســیب های احتمالــی را بــه حداقــل برســانید‬ ‫ســعی کنیــد کنتــرل اطالعاتتــان را داشــته باشــید‪ .‬در برخــی‬ ‫مــوارد یــک رمزعبــور قدرتمنــد روی حســابتان یــا اســتفاده‬ ‫از ویژگــی احــراز هویــت دو مرحلــه ای می توانیــد امنیــت‬ ‫داده هایتــان را تــا حــد زیــادی حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫می خواهیــد بدانیــد کــه چــه کســانی مخفیانــه بــه پروفایــل شــما‬ ‫ســرزده اند؟ایا می خواهیــد بدانیــد کــه در تلفــن فرزنــدان یــا دوســتان‬ ‫شــما چــه پیام هایــی ردوبــدل می شــود و بــا کجــا تمــاس می گیرنــد؟‬ ‫ایــا دوســت داریــد شــما هــم بــه دایرکــت دوســتان خــود دسترســی‬ ‫داشــته باشــید؟‬ ‫دوســتان و کاربــران عزیــز‪ ،‬تمامــی ایــن تبلیغــات و تبلیغــات مشــابه‬ ‫کــه روزانــه بــا ان برخــورد می کنیــد؛ کــذب محــض هســتند‪ .‬نه تنهــا‬ ‫ایــن تبلیغــات همگــی دروغ هســتند بلکــه ایــن مــوارد تجــاوز بــه حریــم‬ ‫شــخصی دیگــران هــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در داخــل شــبکه های اجتماعــی اکانــت هایــی را می بینیــد‬ ‫بــا دنبــال کننــده بــاال کــه ایــن تبلیغــات را انجــام می دهنــد و کاربــران‬ ‫خودشــان را تشــویق می کننــد بــه خریــد این گونــه اپلیکیشــن هــا و‬ ‫برنامه هــا؛ کــه متاســفانه افــراد زیــادی هــم قربانــی ایــن تبلیغــات‬ ‫می شــوند‪ .‬کســانی کــه ایــن برنامه هــا را تبلیــغ می کننــد معمــوال ً از‬ ‫کاربــران می خواهنــد کــه وارد لینک هایــی شــوند کــه در صفحه هایشــان‬ ‫گذاشــته اند؛ و برنامــه و اپلیکیشــن هــای موردعالقه شــان را ازانجــا‬ ‫خریــداری کننــد‪ ،‬یــا حتــی کاربــران را تشــویق می کننــد بــه خریــد‬ ‫بســته های اینترنــت رایــگان‪ ،‬غافــل از اینکــه ادرس بیشــتر ایــن‬ ‫لینک هــا‪ ،‬ســایت های فیشــینگ و جعلــی هســتند کــه وقتــی کاربــران‬ ‫می خواهنــد از ان هــا خریــد کننــد‪ ،‬اطالعــات حســاب بانکی شــان را بــه‬ ‫ســرقت می برنــد و بعــد از حسابشــان پــول برداشــت می کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنــم هرگــز فریــب این گونــه تبلیغــات را نخوریــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد برنامه هــا و اپلیکیشــن هــای بــزرگ و همچنیــن‬ ‫ســایت های بــزرگ‪ ،‬هزینه هــای بســیار هنگفتــی را بــرای امنیــت‬ ‫کاربرانشــان انجــام داده انــد و افــراد عــادی به راحتــی و بــا خریــد‬ ‫اپلیکیشــن هــای تبلیغ شــده و البتــه ارزان قیمــت‪ ،‬نمی تواننــد حریــم‬ ‫شــخصی کاربرانشــان را نقــض کننــد در حقیقــت هــدف اصلــی از تبلیــغ‬ ‫این گونــه برنامه هــا و ســایت ها‪ ،‬فریــب کاربــران اســت کــه بــه اطالعــات‬ ‫حســاب بانکــی ان هــا دســت پیــدا کننــد‪ ،‬پــس مواظــب امنیتتــان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬احساس نیاز به توجه را به شدت افزایش می دهد‬ ‫ارســال پسـت ها و اســتاتوس های غیرمفیــد و مبهــم در فیس بــوک‬ ‫بــه راحتــی می توانــد تبدیــل بــه عادتــی زننــده و مخــرب در زندگــی‬ ‫افــرادی شــود کــه غالبــا ًاز شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫رقابــت بــی پایــان بــرای بــه دســت اوردن الیــک بیشــتر و کامنت هــای‬ ‫متعــدد می توانــد زندگــی شــما را بــه نابــودی بکشــاند‪.‬‬ ‫‪ .3‬توجه شما را از اهداف زندگی واقعی منحرف خواهد کرد‬ ‫درک ایــن موضــوع کــه توجــه بیــش از حــد افــراد بــه دنیــای مجــازی‬ ‫و هویــت خــود در شــبکه های اجتماعــی ان هــا را از رقابــت در دنیــای‬ ‫واقعــی و رســیدن بــه اهــداف مهــم بازداشــته بســیار اســان اســت‪.‬‬ ‫اکثــر جوانــان بــه جــای اینکــه بــا تــاش و پشــتکار مهارت هــای‬ ‫الزم بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی خــود را کســب کننــد ترجیــح‬ ‫می دهنــد بــه فــوق ســتاره ای در دنیــای مجــازی و شــبکه هایی از‬ ‫قبیــل فیس بــوک‪ ،‬توییتــر و ‪ ...‬شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬خطر ابتال به افسردگی را افزایش می دهد‬ ‫بــا توجــه بــه مطالعــات اخیــر افــرادی کــه از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫اســتفاده ای اعتیــاد گونــه دارنــد نســبت بــه افــراد عــادی احساســات‬ ‫منفــی بیشــتری از جملــه افســردگی را تجربــه می کننــد‪ .‬افــرادی‬ ‫کــه قبــا ًســابقه ابتــا بــه افســردگی داشــته اند بیــش از دیگــران در‬ ‫معــرض خطــر هســتند‪ .‬اگــر فکــر می کنیــد کــه غمگیــن شــده اید یــا‬ ‫کمــی احســاس افســردگی می کنیــد بهتــر اســت بــه خــود اســتراحتی‬ ‫بدهید و چند روز اینترنت را کنار بگذارید و از شبکه های اجتماعی‬ ‫دور شــوید ‪.‬‬ ‫‪ .5‬احتمــال شکســت روابــط موجــود در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بیــش از روابطــی اســت کــه در دنیــای واقعــی داریــم‬ ‫مطالعــات نشــان می دهــد زمانــی کــه یکــی از زوجیــن بیــش از‬ ‫حــد درگیــر یــک شــبکه اجتماعــی ماننــد فیس بــوک شــود همســر او‬ ‫تمایــل بیشــتری بــرای نظــارت و کنتــرل اعمــال و رفتــار او خواهــد‬ ‫داشــت کــه ایــن موضــوع می توانــد منجــر بــه بحث هــای طوالنــی و‬ ‫در نهایــت مــرگ رابطــه شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬اســتفاده بیــش از حــد از شــبکه های اجتماعــی خالقیــت‬ ‫افــراد را نابــود می کنــد‬ ‫همان طور که می دانید شــبکه های اجتماعی اســان ترین راه برای‬ ‫توقــف رشــد یــا کشــتن فراینــد خالقیــت در انســان اســت‪ .‬تاثیــرات‬ ‫منفــی گشــت وگذارهــای بــی هــدف در شــبکه های اجتماعــی ماننــد‬ ‫زمانــی ســت کــه شــما از روی بــی فکــری و بــدون برنامــه خاصــی بــه‬ ‫تماشــای تلویزیــون و برنامه هــای ایــن جعبــه جادویــی بپردازیــد‪ .‬اگر‬ ‫تصمیــم گرفته ایــد کــه بهــره وری خــود را افزایــش دهیــد و از وقــت‬ ‫خــود اســتفاده ای بهینــه کنیــد تمــام اپلیکیشــن های شــبکه های‬ ‫اجتماعــی را از همیــن امــروز خامــوش کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬مقایســه پیوســته خــود بــا دیگــران در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫شــما را بــه نابــودی خواهــد کشــاند‬ ‫شــخصیت های دیجیتالــی افــراد کــه در شــبکه های اجتماعی وجود‬ ‫دارد بــه طــرز چشــم گیری بــا شــخصیت و هویــت واقعــی ان هــا‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬بعــد از چنــد مــاه درگیــر شــدن بــا ایــن شــبکه ها‬ ‫و مقایســه خــود بــا افــراد دیگــر ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه ان هــا‬ ‫از شــما خیلــی بهترنــد امــا بهتــر اســت ایــن موضــوع را همیشــه بــه‬ ‫خاطــر بســپارید کــه ان هــا هــم ماننــد شــما یــک انســان هســتند و‬ ‫درســت ماننــد شــما از نقــاط ضعــف و قــوت مشــخصی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬اســتفاده موبایــل قبــل از خــواب می توانــد روابــط خانــواده را‬ ‫دچــار اســیب کنــد‬ ‫نــوری کــه از صفحــه نمایــش دســتگاه های الکترونیکــی مختلف به‬ ‫چشــمان شــما ســاطع مــی شــود ذهــن را فریــب داده و بــه ان القــا‬ ‫می کننــد کــه الان وقــت خــواب نیســت‪.‬‬ ‫بــه علــت نــور گوشـی های همــراه ترشــح هورمــون مالتونین بســیار‬ ‫کــم می شــود کــه ایــن هورمــون از نظــر علمــی دو ســاعت قبــل از‬ ‫خــواب می بایســت ترشــح شــود‪ ،‬حــاال هنگامــی کــه نــور موبایــل در‬ ‫شــب بــه چشــم می خــورد ایــن هورمــون ترشــح نمی شــود و چرخــه‬ ‫خــواب تغییــر مــی کنــد و خــواب بــه تعویــق می افتــد‪.‬‬ ‫وقتــی هــم کــه چرخــه ی خــواب بــه هــم می ریــزد اســیب های‬ ‫جســمی و روانــی شــخصی ایجــاد می شــود ماننــد‪ :‬عصبــی شــدن‪،‬‬ ‫پرخاشــگری‪ ،‬نداشــتن تمرکــز‪ ،‬حالــت تهــوع‪ ،‬کــم صبــری‪ ،‬لــرزش‬ ‫دســت و ‪....‬‬ ‫فــردی هــم کــه عصبــی اســت روابـط اش در خانــواده خــود بــه خــود‬ ‫دچــار اشــکال می شــود‪ ،‬بنابرایــن عــادت شــبانه موبایــل قبــل از‬ ‫خــواب می توانــد روابــط خانــواده را دچــار اســیب کنــد‪.‬‬ ‫روش هایی برای پیشگیری‬ ‫از تهدیدات بانکداری انالین‬ ‫بانکــداری انالیــن یکــی از روش هــای بانکــداری اســت‬ ‫کــه بــه افــراد فرصــت دسترســی اســان بــه فعالیت هــای‬ ‫بانکــداری را می دهــد‪ .‬ایــن نــوع بانکــداری بــه دلیــل‬ ‫تراکنش هــای متعــدد مالــی بــه طعمــه ای بــرای‬ ‫کالهبــرداران تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بانکــداری انالیــن بــه هــر کــس فرصتــی بــرای دسترســی‬ ‫اســان بــه فعالیت هــای بانکــداری را می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع بانکــداری علــی رغــم مزیت هایــی هماننــد بهبــود‬ ‫کارایــی‪ ،‬ســرعت و اســانی کار‪ ،‬مخاطــرات فراوانــی را نیــز‬ ‫بــه همــراه دارد‪ .‬برخــی از ایــن مخاطره هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ســرقت و جعــل شــماره رمــز کارت اعتبــاری‪ ،‬دسترســی‬ ‫بــه اطالعــات شــمار ه حســاب مشــتری‪ ،‬تغییــر اطالعــات‬ ‫شــخصی و مــواردی از ایــن دســت می باشــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫بانکــداری بــه دلیــل تراکنش هــای متعــدد مالــی کــه در ان‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬بــه یکــی از اهــداف اصلــی کالهبــرداران‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬شــما فریــب ایمیل هــای فیشــینگ‬ ‫و تماس هــای تلفنــی صوتــی را می خوریــد و رمــز عبــور‬ ‫خودتــان را در وب ســایت های بانکــی جعلــی ثبــت کــرده و‬ ‫س گیرنــدگان کالهبــردار قــرار می دهیــد‪.‬‬ ‫یــا در اختیــار تمــا ‬ ‫همچنیــن ویروس هــا و نرم افزارهــای جاسوســی کــه براثــر‬ ‫اشــتباه شــما و کلیــک بــر روی ایمیل هــای ناشــناخته‬ ‫روی کامپیوتــر شــما نصــب می شــوند‪ ،‬امــکان دسترســی‬ ‫مجرمیــن بــه حســاب بانکــی و دیگــر اطالعــات شــخصی‬ ‫شــما کــه در کامپیوترتــان ذخیــره شــده اســت را می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای این کــه بتوانیــد از یــک بانکــداری انالیــن ایمــن اســتفاده‬ ‫کنیــد الزم اســت بــه مــوارد زیــر توجــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫* رمزهــای عبــور و دیگــر اطالعــات محرمانــه خودتــان را‬ ‫هرگــز در پاســخ بــه ایمیل هــا و یــا تماس هــای تلفنــی کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد از جانــب بانــک و یــا دیگــر موسســات‬ ‫مالــی ارســال شــده اســت‪ ،‬فــاش نکنیــد‪ .‬هرچقــدر هــم کــه‬ ‫ایــن ایمیل هــا بــه نظــر معتبــر بیاینــد‪ .‬بانک هــا هرگــز در‬ ‫تماســی کــه بــا شــما می گیرنــد از شــما درخواســت اطالعــات‬ ‫شــخصی نمی کننــد‪ .‬ان هــا شــما را بــا نــام خودتــان خطــاب‬ ‫می کننــد و فقــط از عنــوان اقــا یــا خانــم اســتفاده نمی کننــد‬ ‫و بــرای اثبــات اعتبــار خودشــان از کــد پســتی یــا بخشــی از‬ ‫شــماره حســاب شــما اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫* مطمئــن شــوید کــه از یــک اتصــال اینترنتــی امــن بــرای‬ ‫متصــل شــدن بــه بانک تــان اســتفاده می کنیــد‪ .‬توجــه‬ ‫داشــته باشــید کــه حتمــا ً (‪ )https‬در ابتــدای ادرس بانــک‬ ‫وجــود داشــته باشــد و یــک قفــل کوچــک هــم در قــاب‬ ‫مرورگــر وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ی ویــروس‪،‬‬ ‫* از بــه روز بــودن و فعــال بــودن انتــ ‬ ‫نرم افزارهــای ضــد جاسوســی و فایــروال قبــل از ورود بــه ‬ ‫حســاب بانکی تــان مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫* از پسوردهای قوی و پیچیده استفاده کنید‪.‬‬ ‫* پســوردهایتان را بــرای هیــچ کــس اشــکار نکنیــد‪،‬‬ ‫ان هــا را در جایــی ننویســید و در کامپیوتــر و موبایلتــان‬ ‫ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫* اگــر متوجــه هرگونــه تراکنــش غیرطبیعــی در صــورت ‬ ‫حســاب خــود شــدید‪ ،‬فــورا ً ان را گــزارش کنیــد‪.‬‬ ‫* ویندوز خود را مدام به روزرسانی کنید‪.‬‬ ‫* هرگــز از کامپیوترهــای عمومــی (بــه طــور مثــال کافــی ‬ ‫نــت) بــرای تراکنش هــای مالی تــان اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫* مطمئــن شــوید در وب ســایت معتبــر هســتید‪ ،‬جاعــان‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬وب ســایت هایی بــا نام هــای مشــابه و‬ ‫ظاهــر گــول زننــده بــرای دریافــت اطالعــات شــخصی افــراد‬ ‫راه انــدازی می کننــد‪.‬‬ ‫* ایمیل هــا معمــوال ً امــن نیســتند‪ ،‬اطالعــات شــخصی‬ ‫ماننــد شــماره شناســایی شــخصی و یــا شــمار ه حســاب‬ ‫ن کــه ان هــا را‬ ‫را از طریــق ایمیــل ارســال نکنیــد مگــر ایــ ‬ ‫رمزنــگاری کــرده باشــید‪.‬‬ ‫برای تکرار دوباره‬ ‫با هم بودن هر‬ ‫چه زودتر واکسن‬ ‫کرونا بزنیم‬ صفحه 7 ‫تصویب الیحه کاپیتوالسیون و غیرتی که «انقالب» شد!‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -573‬سال هشتم‬ ‫‪-573-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/25‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/25 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 25‬ژوئیه‬ ‫‪25-- 1401 //05‬‬ ‫دوشنبه ‪05//03‬‬ ‫‪69‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ّ‬ ‫دوگانگى و غلو !‬ ‫قال علی (علیه السالم )‬ ‫ن ل َ ُ ه مُتَّهِماً‪:‬‬ ‫ل اَفْرَط‍ َ فِی الثَّن َاء ِ عَل َیْهِ ‪ ،‬و َ ک َا َ ‬ ‫《لِرَج ُ ٍ ‬ ‫سکَ ‪.‬‬ ‫اَنَا دُو َ ‬ ‫ن مَا تَقُولُ ‪ ،‬و َ فَوْقَ مَا فِی نَف ْ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) بــه کســى کــه زیــاد مــدح او رد ولــى در دل وى را متهــم‬ ‫مى ســاخت‪،‬‬ ‫فرمود‪«:‬مــن کمتــر از ان هســتم کــه تــو مى گویــى (و بــر زبانــت جــارى‬ ‫مى ســازى) و باالتــر از انــم کــه در دل دارى!»‪.‬‬ ‫گرچــه مــدح و ثنــاى افــراد بــه ســبب کارهــاى خوبــى کــه انجــام داده انــد‬ ‫باعــث تشــویق انهــا مى شــود؛ ولــى بــه یقیــن افراطـ‍ در مــدح و ثنــا افــزون‬ ‫بــر اینکــه دروغ و گنــاه کبیــره اى محســوب مى شــود ســبب اغفــال طــرف‬ ‫مقابــل مى گــردد و او را از کوشــش و تــاش بــراى رســیدن بــه مقامــات‬ ‫باالتــر بــاز م ـى دارد و اثــار غــرور و خودبرتربینــى در او اشــکار مى گــردد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬امــام (ع)در برابــر کســى کــه در ســتایش او مبالغــه‬ ‫مى کــرد ولــى در دل او را متهــم مى دانســت فرمود‪«:‬مــن کمتــر‬ ‫از ان هســتم کــه تــو مى گویــى و باالتــر از انــم کــه در دل دارى»‬ ‫ممکــن اســت ان شــخص در مــورد امــام غلــو کــرده باشــد و امــام(ع) بــا‬ ‫ایــن ســخن مى خواهــد جلــوى غلــو او را بگیــرد؛ ولــى ایــن احتمــال نیــز‬ ‫داده شــده اســت کــه چــه بســا او تنهــا بخشــى از صفــات واقعــى امــام را‬ ‫برشــمرده ولــى امــام متواضعانــه چنیــن ســخنى را مى گویــد‪.‬‬ ‫ر هــر حــال جملــۀ ذیــل ایــن ســخن کــه مى فرمایــد «برتــر از انــم کــه‬ ‫در دل دارى» در واقــع کرامتــى اســت از ســوى امــام علــی(ع) کــه‬ ‫باطــن و درون مخاطــب خــود را مى خوانــد و مى دانــد او منافقانــه‬ ‫تعریــف و تمجیــد مى کنــد و در دلــش حتــى صفــات واقعــى امــام‬ ‫(ع) را نیــز قبــول نــدارد‪ .‬در روایــات اســامى نیــز مذمــت زیــادى در‬ ‫مــورد مداحــان و مبالغه گــران در مــدح و ســتایش امــده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه درحدیثــى ازپیغمبــر اکــرم(ص) مى خوانیــم کــه فرمــود‪:‬‬ ‫ــراب ؛ هنگامــى کــه‬ ‫ن فَاحْثُــوا فــى وُجُوهِهِــ ُ‬ ‫«اذا ل َقیتُــ ُ‬ ‫م الْمَدّاحیــ َ‬ ‫م الت ُّ َ‬ ‫مداحــان را مالقــات کردیــد خــاک در صورتشــان بپاشــید» کنایــه از‬ ‫این کــه از کار انهــا برائــت و بیــزارى جوییــد و اجــازۀ ادامــۀ ســخن بــه‬ ‫انهــا ندهیــد»‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى مى خوانیــم کــه مــردى ســتایش مبالغه امیــزى دربــارۀ‬ ‫شــخص دیگــرى در محضــر پیغمبــر (ص) کــرد پیامبــر (ص) فرمــود‪:‬‬ ‫ح ؛ انچــه را گفتــى بــه گــوش‬ ‫س ـم ِ َعکَ ل َـ ْ ‬ ‫م یُفْل َـ ْ‬ ‫«ال ت ُ ْ‬ ‫س ـمِعْ ُه فَتُهْلِک ُـ ُ ه ل َـو ْ َ‬ ‫او نرســان کــه ســبب هالکــت او مى شــود و اگــر مــدح مبالغه امیــز تــو را‬ ‫بشــنود هرگــز رســتگار نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫در فرمــان مالــک اشــتر نیــز همیــن مطلــب بــه صــورت‬ ‫جامع تــرى امــده اســت انــگاه کــه امــام علیــه الســام فرمــود‪«:‬‬ ‫َ‬ ‫م ر ُ ْ‬ ‫م تَف ْ َعلْــ ُه فَــا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫(ثُــ َّ‬ ‫ــل لَــ ْ‬ ‫ضهُــ ْ‬ ‫م عَلَــى ا َّل یُطْــرُوکَ و َ لَ یَبْجَحُــوکَ بِبَاط ِ ٍ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ن الْعِــزَّهِ ؛ ســپس انهــا را طــورى‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ْن‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫الز‬ ‫ثُ ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫ک َثـ ْـر َ ِ َ‬ ‫تربیــت کــن کــه از تــو ســتایش بى جــا نکننــد (و از تملــق و چاپلوســى‬ ‫بپرهیزنــد‪ .‬نیــز) تــو را نســبت بــه اعمــال نادرســتى کــه انجــام نــداده اى‬ ‫تمجیــد ننماینــد‪ ،‬زیرامــدح وســتایش فــراوان عُجــب و خــود پســندى بــه‬ ‫بــار مــى اورد و انســان را بــه کبــر و غــرور نزدیــک مى ســازد»‪.‬‬ ‫متاســفانه در هیچ یــک از کتبــى کــه مــا دیده ایــم ســخنى در این بــاره کــه‬ ‫ان شــخص در مقــام افراط‍ ـ در ثنــا چــه گفــت کــه امــام براشــفت نیامــده‬ ‫اســت و اگــر عیــن ان کالم نقــل مى شــد مى توانســتیم قضــاوت کنیــم کــه‬ ‫افراطـ‍ در مــدح بــوده اســت یــا تواضــع امــام‪.‬‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪.‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫تا در کنار هم بماینم‬ ‫طنز جبهه حاج محمد دیلم کتولی‬ ‫گلشن حسینی‬ ‫راوی ‪ :‬حاج صادق اهنگران‬ ‫بــرای انجــام کاری بــه دزفــول رفتــه بــودم بعــد از انجــام‬ ‫کارم بــرای تفریــح بــه همــراه تعــدادی از دوســتان مــداح بــه‬ ‫کنــار رودخانــه دزفــول رفتیــم‪ .‬در بیــن ایــن دوســتان یکــی‬ ‫از مداحــان قدیمــی دزفــول بــه نــام مــا عبدالرضــا هــم‬ ‫همراهمــان بــود کــه حــاال بــه رحمــت خــدا رفتــه اســت‪.‬‬ ‫مــا عبدالرضــا فــردی بســیار شــوخ و بذلــه گــو و در عیــن‬ ‫حــال از مداحــان پیشکســوت و بــا صفــای دزفــول بــود‪ .‬بــا‬ ‫دوســتان کنــار رودخانــه نشســته بودیــم و صحبــت مــی‬ ‫کردیــم کــه مــا عبدالرضــا بــه مــن گفــت‪ :‬راســتی حــاج‬ ‫صــادق یــه چیــزی دربــاره ت شــنیدم‪.‬‬ ‫رســیدم چــی شــنیدی؟ گفــت چیــز خوبــی نشــنیدم بگــم؟‬ ‫گفتم دوســت دارم بدونم چی شــنیدی بگو تا یادت نرفته‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــنیدم اقــای حســینی کــه برنامــه اخــاق در‬ ‫خانــواده رو تــوی تلویزیــون اجــرا مــی کنــه یــه دختــری داره‬ ‫بــه نــام گلشــن‪ .‬گفتــم خــب مبارکش باشــه‪ .‬گفــت‪ :‬اون که‬ ‫هســت‪ .‬امــا شــنیدم کــه تــو خاطرخــواه دختــرش شــدی‪.‬‬ ‫یــک لحظــه امپــر تعجبــم چســبید و گفتــم‪ :‬واللــه مــن‬ ‫چیــزی نمــی دونــم‪ .‬ایــن حــرف رو االن دارم از تو می شــنوم‪.‬‬ ‫اصــا ًتــو جریــان چیــزی کــه مــی گــی نیســتم‪ .‬ادامــه داد‬ ‫چطــور خبــر نــداری؟ حــاال کــه خبــر نــداری بشــنو تــا خبــردار‬ ‫بشــی از لحنــش فهمیــدم مــی خواهــد شــوخی کنــد‪.‬‬ ‫خیالــم راحــت شــد و بــا توجــه گــوش کــردم ببینــم چــه مــی‬ ‫گویــد‪ .‬مــا عبدالرضــا گفــت‪ :‬داســتان از ایــن قــرار بــوده‬ ‫ابشارشیراباد‬ ‫مجموعه ای‬ ‫از هفت ابشار‬ ‫کوچک و بزرگ‬ ‫ابشــارها یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای ســپری کــردن روزهــای‬ ‫گــرم ســال و داشــتن یــک روز مفــرح در کنــار خانــواده و دوســتان‬ ‫اســت ابشــار شــیراباد یکی از ابشــارهای زیبا و تماشــایی استان‬ ‫گلســتان و ایــران محســوب می شــود کــه در ‪ ۵۵‬کیلومتــری‬ ‫شــرق گــرگان و حــدود هفــت کیلومتــری جنوب شــهر خان ببین‬ ‫واقــع است‪.‬ابشــار شــیراباد مجموعـه ای از هفــت ابشــار کوچک‬ ‫و بــزرگ اســت کــه بــه نــام هفــت ابشــار شــیراباد نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ابشــار جــزو میــراث طبیعــی و ملــی ایــران و از‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری اســتان گلســتان محســوب می شــود‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــه ثبــت رســیده است‪.‬ابشــار شــیراباد کــه‬ ‫بــه نام هــای ابشــار خــان ببیــن‪ ،‬ابشــار اقــا خــان ببیــن و هفــت‬ ‫ابشــار شــیراباد شــناخته می شــود؛ یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫رامیــان اســتان گلســتان اســت کــه در میــان پــارک جنگلــی‬ ‫سرســبز و زیبای شــیراباد جای گرفته اســت‪ .‬این ابشــار زیبا در‬ ‫‪ ۵۵‬کیلومتــری شــرق گــرگان و بیــن شــهرهای علــی ابــاد کتول و‬ ‫ازاد شــهر و حــدود هفــت کیلومتــر جنــوب شــهر خــان ببیــن قرار‬ ‫دارد‪.‬مجموعه ابشــارهای پلکانی شــیراباد از ‪ ۱۲‬ابشــار کوچک و‬ ‫بــزرگ تشــکیل شــده اند کــه همگــی در مســیر رودخانــه شــیراباد‬ ‫جــای گرفته انــد‪ .‬البتــه ایــن مجموعــه بــه داشــتن هفــت ابشــار‬ ‫معــروف اســت و ازایــن رو‪ ،‬بــه ان هفــت ابشــار شــیراباد نیــز‬ ‫گفتــه می شــود‪ .‬نخســتین ابشــار ایــن مجموعــه از انتهــای پــارک‬ ‫شــیراباد در دو کیلومتــری روســتای شــیراباد اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫ارتفــاع ابشــار اول از ســطح دریــا ‪ ۳۰۸‬متــر و ابشــار هفتــم‬ ‫‪ ۳۸۵‬متــر اســت‪.‬هر یــک از ابشــارهای شــیراباد بــر اســاس‬ ‫ویژگی هایــی کــه دارنــد بــه نام هایــی چــون عــروس‪ ،‬پنهــان و‬ ‫دوقلــو شــناخته می شــوند‪ .‬ابشــار اول ‪ ۲۵‬متــر و ابشــار دوم‬ ‫‪ ۱۲‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬عمــق حوضچه هــای ان هــا نیــز بــه ‪ ۱۰‬متــر‬ ‫کــه تــو عاشــق دختــر اقــای حســینی شــدی امــا چیــزی بــه‬ ‫خانمــت نگفتــی‪ .‬وقتــی خانمــت فهمیــده کــه تــو خاطرخــواه‬ ‫شــدی شــری بــه پــا شــده و دعــوا بــاال گرفتــه خانمــت کوتــاه‬ ‫نیومــده و باالخــره بزرگترهــای خونــواده یعنــی پــدر خانمــت‬ ‫و پــدر خــودت و خــود اقــای حســینی جمــع شــدن و تصمیــم‬ ‫گرفتــن کــه بــرن خدمــت امــام و هــر چیــزی رو کــه امــام‬ ‫گفتــن گــوش کنــن و همــون کار رو انجــام بــدن‪.‬‬ ‫وقتــی رفتیــن پیــش امــام و قضیــه رو بــرای ایشــون گفتین‬ ‫ایشــون قاطعانــه گفتــن کــه اقــای اهنگــران بایــد گلشــن‬ ‫رو بگیــره و اونــو به عنــوان همســر دوم انتخــاب کنــه‪.‬‬ ‫می رســد‪ .‬ارتفــاع بلندتریــن ایــن ابشــارها بــه ‪ ۳۵‬متر می رســد و‬ ‫در پاییــن ان حوضچه هایــی بــا عمــق ‪ ۴۰‬و ‪ ۸۰‬متــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی ابشــار شــیراباد‪:‬برای رفتن به ابشــار شــیراباد‬ ‫بایــد از خان ببیــن‪ ،‬پنــج کیلومتــر به ســمت جنــوب و روســتای‬ ‫شــیراباد بروید‪ .‬بعد از این روســتا‪ ،‬ســه کیلومتر جاد ه اســفالته‬ ‫در پیــش داریــد و ســپس یــک کیلومتــر راه خاکــی را بایــد طــی‬ ‫کنیــد تــا بــه پارکینــگ برســید‪ .‬بعــد از پــارک ماشــین از طریــق‬ ‫مســیری پاکــوب شــده وارد جنــگل خواهیــد شــد‪ .‬در ایــن مســیر‬ ‫بــا ‪ ۱۵‬دقیقــه پیــاده روی بــه ابشــار اول می رسید‪.‬دسترســی بــه‬ ‫ابشــار اول به راحتــی امکان پذیــر اســت و از ابشــار دوم بــه بعــد‪،‬‬ ‫مســیر ســخت تر می شــود‪ .‬از ابشــار اول بــا ‪ ۱۵‬دقیقــه پیــاده روی‬ ‫در جنــگل می توانیــد بــه ابشــار دوم برویــد و حــدود ‪ ۳۹‬دقیقــه‬ ‫طــول می کشــد از ان بــه ابشــار ســوم برویــد‪ .‬ابشــارهای بعــدی‬ ‫نیــز هرکــدام بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه از هــم فاصلــه دارنــد‪.‬‬ ‫عکاســی‪ :‬در ســفر بــه ایــن مــکان دوربیــن عکاســی و‬ ‫عکــس گرفتــن را فرامــوش نکنیــد‪ .‬طبیعــت چشــم نواز و‬ ‫دلبــرای ابشــار شــیراباد زیباتریــن قــاب بــرای ثبــت لحظــات و‬ ‫خاطــرات شــیرین اســت‪.‬‬ ‫شــنا و اب تنــی‪ :‬اب خنــک و روان ابشــارها شــیراباد و‬ ‫حوضچه هــای پــر اب جــان می دهــد بــرای شــنا کــردن و شــیرجه‬ ‫زدن از بلنــدای صخره هــای ان‪ .‬توصیــه می کنیــم اگــر از مهــارت‬ ‫کافــی در شــنا و شــیرجه نداریــد از ایــن کار خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫جنگل نــوردی‪ :‬پیــاده روی در میــان درختــان سرســبز و بلنــد‬ ‫جنگلــی و گــوش دادن بــه نــوای دلکــش طبیعــت‪ ،‬یکــی از‬ ‫بهتریــن تفریح هایــی اســت کــه در ابشــار شــیراباد می توانیــد‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫غارنــوردی‪ :‬وجــود غــار دیــو ســپید در نزدیکــی ابشــار شــیراباد‬ ‫فرصــت مناســبی بــرای غارنــوردی و لــذت بــردن از یــک تفریــح‬ ‫هیجان انگیــز اســت‪.‬‬ ‫تــو هــم حســابی خوشــحال شــدی و وقتــی از جمــاران بــه‬ ‫خونــه مــی اومــدی ایــن رو مــی خوندی‪:‬بــه ســوی گلشــن‬ ‫حســینی مــی روم‪-‬بــه فرمــان امام‪  ‬خمینی‪  ‬مــی روم‬ ‫در عجــب بــودم از اســتعداد ان مــا عبدالرضــا کــه‬ ‫چطــور ایــن داســتان رو ســر هــم کــرده و بــدون دســت‬ ‫زدن بــه اصــل نوحــه بــرای ان طنــز درســت کــرده بــود‪.‬‬ ‫بعدهــا کــه اقــای حســینی را دیــدم بــه ایشــان گفتــم اقــای‬ ‫حســینی راضــی بــاش ایــن دوســتان یــه هــم چیــن جوکــی‬ ‫درســت کــردن‪ .‬ایشــان هــم خندیــد و گفــت‪ :‬والــه مــن‬ ‫گلشــن نــدارم‪ .‬اگــه داشــتم تقدیــم مــی کــردم‪.‬‬ ‫پیکنیــگ‪ :‬مجموعــه ابشــارهای شــیراباد و محیــط دلبــرای‬ ‫پیرامــون ان‪ ،‬مکانــی مفــرح بــرای برگــزاری پیکنیگ هــای‬ ‫خانوادگــی و دورهمی هــای دوســتانه اســت‪.‬‬ ‫حوضچــه ابشــار شــیراباد‪ :‬ابشــار شــیراباد دارای امکاناتــی‬ ‫چــون پارکنیــگ‪ ،‬نمازخانــه‪ ،‬ســوپرمارکت و ســرویس بهداشــتی‬ ‫اســت‪ .‬در محوطــه پــارک جنگلــی نیــز بــرای رفــاه گردشــگران‬ ‫االچیـق ‪ ،‬پل هــا و پله هــای چوبــی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ابشــار شــیراباد در تمامــی فصل هــای ســال زیبایــی چشـم نواز‬ ‫خــاص خــود را دارد و هــر زمــان کــه بــه ایــن مــکان ســفر کنیــد از‬ ‫تماشــای ان لــذت خواهیــد بــرد؛ امــا بهتریــن زمان ســفر به این‬ ‫ابشــار روزهــای گــرم و افتابــی بهار و تابســتان اســت تــا از هوای‬ ‫مطبــوع و خنــک ان نهایــت لــذت را ببریــد‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی و جانــوری شــیراباد‪:‬وجود درختــان و پوشــش‬ ‫گیاهــی چــون ممــرز‪ ،‬افــرا‪ ،‬انجیــل‪ ،‬توســکا‪ ،‬همیشــک‪ ،‬خــزه‪،‬‬ ‫گیاهــان گلــدار‪ ،‬گونه هــای پهــن بــرگ خــزری‪ ،‬داردوســت‪،‬‬ ‫خــزه‪ ،‬ســرخس و قارچ هــای رنگارنــگ بــر جلــوه و زیبایــی ابشــار‬ ‫شــیراباد افــزدوده اســت‪ .‬ایــن منطقــه همچنیــن زیســتگاهی‬ ‫مناســب بــرای حیواناتــی همچــون مرال‪ ،‬شــوکا‪ ،‬خــرس‪ ،‬پلنگ‪،‬‬ ‫خــوک وحشــی‪ ،‬شــغال‪ ،‬گــرگ‪ ،‬روبــاه گربــه جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫غار شیراباد زیستگاه سمندر غارزی است‬ ‫ابشــار شــیراباد بــا محیــط جنگلــی و بکــر به همــراه غــار‬ ‫شــگفت انگیز شــیراباد کــه به عنــوان مهم تریــن زیســتگاه گونــه‬ ‫در حــال انقــراض ســمندر غــارزی گرگانــی محســوب می شــود‪،‬‬ ‫مجموعـ ه گردشــگری بی نظیــری را بــه وجــود اورد ه کــه از لحــاظ‬ ‫زیســت محیطی نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل تحــت حفاظــت ســازمان محیط زیســت کشــور‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬ر غــار شــیراباد گونه هایــی جانــوری متنوعــی از‬ ‫مهــره داران و بی مهــرگان ماننــد گامــاروس‪ ،‬عنکبــوت‪ ،‬خرچنــگ‬ ‫اب شــیرین‪ ،‬خفــاش‪ ،‬قورباغــه جنگلــی زندگــی می کننــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!