روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 572 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 572

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 572

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 572

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪68 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 02‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 24-‬ژوئیه ‪ /24-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪572‬‬ ‫سپاه رسانه ای فارسی زبان معاند در‬ ‫برابر سیاست های جمعیتی ایران‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫عفاف‬ ‫و حجاب‬ ‫مکمل‬ ‫یکدیگرند‏‬ ‫قربانی شدن بشریت‬ ‫در بی تفاوتی قدرت های‬ ‫جهان در برابر تغییرات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫حساسیت هایبهداشتی‬ ‫افزایش یابد‬ ‫خشم یک احساس‬ ‫طبیعی درونی‏‬ ‫‪5‬‬ ‫حکمرانی مناسب شهری و ساخت و ساز های استاندارد‬ ‫گفتگو ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫در گفتگــو بــا مهنــدس «راحیــل خراســانی» کارشــناس ارشــد معمــاری مطــرح شــد‪:‬‬ ‫حکمرانــی مناســب شــهری و ســاخت و ســاز هــای اســتاندارد‬ ‫در جامعــه صنعتــی امــروز بــا افزایــش مــداوم جمعیــت و نیازهــای اجتماعــی وابســته‬ ‫بــه ان ‪ ،‬ضــرورت اســتفاده بهینــه از منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفیــت هــای شــهری بیشــتر بــه‬ ‫چشــم مــی اینــد‪ .‬توجــه بــه صنعــت حمــل و نقــل‪ ،‬اموزش‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬شــاداب‬ ‫ســازی‪ ،‬توجــه بــه اوقــات فراغــت و ‪ ...‬از موضوعــات اجتماعی جوامع شــهری هســتند که‬ ‫شــاخص هــای پیشــرفت در اکثــر کشــورها محســوب مــی شــوند‪ .‬ســاخت و ســاز نیــز از‬ ‫دیگــر صنایــع مــورد توجــه جوامــع صنعتــی امــروز اســت کــه بــا توجــه بــه ضریــب نفــوذ ‪100‬‬ ‫درصــدی ان ‪ ،‬همــواره مــورد توجــه حــکام و دولــت هــا بــوده و هســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گســتردگی و تــداوم ســاخت و ســاز در جوامــع شــهری لــزوم توجــه بــه تمرکز‬ ‫زدایــی‪ ،‬مدیریــت مطلــوب منابع محدود‪ ،‬مشــارکت همه شــهروندان وتوســعه مشــارکت‬ ‫بیــن شــهری‪ ،‬دولــت و بخــش خصوصــی بیــش از پیــش بــه نظــر مــی رســد و حکمرانــی‬ ‫مناســب شــهری بایــد ایــن تــوان را داشــته باشــد کــه بــا ایجــاد هارمونــی و هماهنگــی‬ ‫بیــن جامعــه و نهــاد هــا عــاوه بــر نظــارت بــر ســاخت و ســاز هــاف بــه زیبایــی بصــری‪،‬‬ ‫اســتحکام‪ ،‬جانمایــی و اینــده نگــری در ســاخت و ســاز هــا توجــه ویــژه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در واقــع حکمرانــی مناســب شــهری فراینــدی اســت کــه در ان شــیوه درســت و بهنجــار‬ ‫اداره یــک شــهر‪ ،‬بتوانــد مشــارکت و همــکاری را میــان نیروهــای موثــر در مدیریت جامعه‬ ‫یعنــی دولــت‪ ،‬بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش عمومــی و تشــکل هــای مردمــی برقــرار ســازد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا مقولــه حکمرانــی شــهری گفتگــوی کوتاهــی مهنــدس‬ ‫«راحیــل خراســانی» کارشــناس ارشــد معمــاری انجــام داده ایــم‪:‬‬ ‫چرا ساخت و ساز در سال های اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده است؟‬ ‫همانگونــه نحــوه ســاختار و اســاس زندگــی انســان هــا در طــول ســال هــای متمــادی‬ ‫دســتخوش تغییــرات فــراوان شــده انــد‪ ،‬نحــوه بــراودن نیــاز هــای انســان هــای نیــز دچــار‬ ‫یــک دگردیســی و تغییــر اساســی گردیــد و همیــن امــر موجــب ابــداع علــوم و نظریه هــای‬ ‫جدیــد گردیــد‪ .‬همانگونــه کــه در بــاال بــدان اشــاره شــد یکــی از نیــاز هــای اولیــه بشــر‬ ‫مســکن یــا ســر پناهــی بــرای ســکنی گزیــدن اســت‪ .‬بــدون تردیــد نحــوه بــر طــرف ســاختن‬ ‫ایــن نیــاز در عصــر کنونــی بــا ادوار گذشــته تغییــرات اساســی پیــدا کــرده اســت و امــروزه‬ ‫مســکن تنهــا محلــی بــرای اســتراحت یــا در امــان بــودن از گزنــد ســرما و گرمــا نیســت‪.‬‬ ‫داشــتن امنیــت‪ ،‬رفــاه و زیبایــی بصــری از مــواردی هســتند کــه امــروزه روی انهــا بســیار‬ ‫مانــور داده مــی شــود و ســاکنان جوامــع شــهری بــه ایــن مــوارد اهمیــت زیــادی می دهند‪.‬‬ ‫از ســویی هزینــه بــاالی ســاخت و ســاز ایــن تصــور و حــق را ایجــاد مــی کنــد کــه فــردی کــه‬ ‫بــرای ســاخت یــک ســاختمان هزینــه باالیــی پرداخــت مــی کنــد‪ ،‬بــا کمتریــن دغدغــه در‬ ‫ان ســکنی گزینــد‪.‬‬ ‫نظرتان راجع به زیبا سازی شهری و هارمونی بصری چیست؟‬ ‫نمــا یکــی از موضوعــات در مهندســی بصــری اســت کــه متاســفانه توجــه چندانــی بــه ان‬ ‫نمی شــود و معموال ًچون در نما اخرین مرحله ســاختمان ســازی اســت معموال ًبودجه‬ ‫ســازندگان جوابگوی هزینه نما نیســت‪.‬‬ ‫از ســویی نداشــتن علــم و دانــش معمــاری برخــی از طراحــان ناقــص اســت و بــه دلیــل‬ ‫عــدم اشــراف بــه قوانیــن شــهرداری و ســایر حیطــه هیــا شــناختی معمــوال ًطراحــی هــا‬ ‫ناقصــی انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫عــدم اســتفاده از ایــده هــای جدیــد باعــث اجــرای طــرح هــای تکــراری و قدیمــی می شــود‬ ‫کــه همیــن امــر باعــث بــر هــم خــوردن هارمونــی بصــری در ســازه هــای شــهری مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتفاده از نیروهــای ایــده پــرداز بــا دانــش و جــوان‪ ،‬و ســرمایه گــذاری روی انهــا و بــه‬ ‫کارگیــری انهــا در نظــام مهندســی و شــهرداری و ‪ ...‬بــازی دادن بــه انهــا در پــروژه هــای‬ ‫شــهری مــی توانــد زمینــه دگرگونــی ســازه هــای شــهری و ســاخت ســاختمان هایــی بــا‬ ‫طراحــی هــای نویــن را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫ایا در همه ساخت و ساز ها ایمنی رعایت می شود؟‬ ‫حقیقــت امــر ســاختمان ســازی در ســال هــای دســتخوش دخالــت هــا و نفــوذ افــرادی‬ ‫شــده اســت کــه منافــع مــادی را بــر هــر امــری ترجیــح مــی دهنــد و گاهــا ًمــواردی دیــده‬ ‫یــا شــنیده مــی شــوند کــه در حــد فاجعــه یــا جنایــت ســاختمانی محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫اســتفاده از بتن نامرغوب با درصد ســیمان پائین در پی ســاختمان‪ ،‬اســتفاده از کاشــی‬ ‫بــرای نمــای ســاختمان کــه بــه دلیــل نــوع ســاختار کاشــی احتمــال ســقوط کاشــی محتمل‬ ‫اســت‪ ،‬اســتفاده از مصالــح نامرغــوب ‪ ،‬گچــکاری روی اجــر بــدون بســتر ســازی و ‪...‬‬ ‫بخشــی از مواردی هســتند که متاســفانه در ســاختمان ســازی به ویژه انبوه ســازی دیده‬ ‫می شــود کــه در وهلــه اول ورود افــراد غیــر متخصــص بــه ایــن حــوزه اولین عامل ســاخت‬ ‫چنیــن بناهایــی اســت‪ .‬در ثانــی نبــود یــا کمبــود نظــارت و عــدم برخــورد با متخلفیــن نیز از‬ ‫دیگــر دالیــل توســعه چنیــن ســاخت و ســازهای غیــر اســتاندارد و نــا ایمــن اســت‪.‬‬ ‫حقوق شهروندی در ساخت و ساز را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫حقــوق شــهروندی در ســاخت و ســاز تنهــا داشــتن یــک ســاختمان اســتاندارد نیســت؛‬ ‫بلکــه نمــای ســاختمان همســایه هــا و ســایر افــراد جامعــه نیــز در زمــره حقوق شــهروندی‬ ‫محســوب مــی شــوند‪ .‬نصــب کولــر هــای جدیــد روی نمــای ســاختمان‪ ،‬لولــه کشــی هــای‬ ‫بیــرون ســاختمان‪ ،‬کنســول هــای نــا متقــارن‪ ،‬ســاخت و ســاز هــای سینوســی ‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از مصالــح غیــر اســتاندارد در نمــای ســاختمان کــه گاهــی اوقــات موجــب ســقوط ســنگ و‬ ‫کاشــی مــی شــود و ‪...‬‬ ‫از دیگــر حقــوق شــهروندی هســتند کــه حکمرانــی مناســب شــهری بایــد بــا جدیت پیگیر‬ ‫شــود و قطعــا ًرعایــت ایــن مــوارد و مالحظــات جــدی دیگــر موجــب می شــود تــا منافع این‬ ‫اقدامــات بــه صــورت عادالنــه و متعــادل بیــن شــهروندان توزیع شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مصادیــق حقــوق عامــه‪ ،‬رعایــت نکــردن کیفیــت ســاخت و سازهاســت‬ ‫کــه باعــث تجــاوز بــه حقــوق خاصــه افــراد نیــز مــی شــود‪ .‬طبــق قانــون‪ ،‬شــهرداریها و‬ ‫بخشــداریها موظــف بــه نظــارت و کنتــرل بــر ســاخت و ســازها هســتند‪ .‬تــا اوال ًابنیــه طبــق‬ ‫اصــول و مقــررات صحیــح معمــاری و شهرســازی ایجــاد شــوند و در ثانــی نــکات ایمنــی‬ ‫و فنــی در انهــا رعایــت گــردد‪ .‬کنتــرل و نظــارت بــر ســاخت و ســازهای شــهری‪ ،‬باعــث‬ ‫مــی گــردد هــم کیفیــت ابنیــه افزایــش یابــد و هــم ســرمایه هــای ملــی در بلنــد مــدت‬ ‫حفــظ گردنــد‪ .‬بــه اســتناد مــاده ‪ 99‬قانــون شــهرداریها‪ ،‬شــهرداریها موظف اند تــا در حریم‬ ‫شــهرها‪ ،‬طــرح جامــع حریــم را تهیــه و در مراجــع قانونــی جهــت و دادگاه هــا قبــل از هــر‬ ‫گونــه عملیــات تفکیــک یــا افــراز اراضــی شــهری مکلــف انــد نقشــه تفکیکــی و افــرازی را‬ ‫بــرای تصویــب بــه شــهرداری ارســال کننــد ‪ ».‬ایــن مــواد از قانــون شــهرداری بــه روشــنی‬ ‫نقــش شــهرداری هــا را در کنتــرل بــر ســاخت و ســازها را بخوبــی نمایــان مــی ســازد‪.‬‬ ‫در مجمــوع بــه نظــر مــی رســد تدویــن قانــون ملــی و جامــع ســاخت و ســاز ‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫ایجــاد پشــتوانه هــای حقوقــی‪ ،‬الــزام همــه دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط و هماهنگــی و‬ ‫تدویــن ضوابــط منطقــه ای‪ ،‬بــرای مشــخص کــردن چارچــوب ضوابــط کلــی هــر منطقــه‬ ‫مــی توانــد در بــروز عدالــت شــهری در ســاخت و ســاز هــا موثــر باشــد‪.‬‬ ‫ســخن پایانــی ‪:‬بــدون تردیــد برنامــه هــا و طــرح هــای نظــام برنامــه ریــزی شــهری کــه بــر‬ ‫کیفیت زندگی و فرهنگ جامعه تاثیری مســتقیم داشــته‪ ،‬گذشــته از جنبه های فنی و‬ ‫یــا زیباشــناختی از نظــر اقتصــادی و سیاســی نیــز دارای اهمیــت اســت‪ .‬در جامعــه مــدرن‬ ‫امــروزی کــه شــهروندان خواهــان نقــش فعالتــری در برنامــه ریــزی شــهری بایــد به منظور‬ ‫جلوگیــری از ســودجو یهــای زودگــذر بــه نفــع حمایــت از طــرح های ســودمند ی وارد عمل‬ ‫شــده و در جهــت تامیــن منافــع عمومــی بــر دســتگاهها عــاوه بــر برنامه ریزی و اســتفاده‬ ‫از نظــرات کارشناســان از ســهل انــگاری و مماشــات در حــوزه ســاخت و ســاز بپرهیزنــد و‬ ‫ســعی کننــد از اهــل فــن بــرای ســاخت و ســاز کمــک بگیرنــد‪ .‬بــا ایــن وجــود نقــش مکمــل‬ ‫مــردم و حکمرانــی شــهری باعــث ایجــاد ســاختاری متــوازن و اســتاندارد در جوامــع شــهری‬ ‫شــده و توزیــع عدالــت شــهری بــا شــیوه ای مدنــی و مــدرن صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اهمیت راه حل های‬ ‫امنیت سایبری برای‬ ‫کسب و کار شما‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‪ ۲۹‬سوالی که باید از کارفرما‬ ‫در مصاحبه های شغلی پرسید‬ ‫در زندگــی هــر انســان مصاحبــه شــغلی می توانــد یکــی از مهمترین تجربه هــای چالش برانگیز‬ ‫باشــد‪.‬قطعا در چنین مصاحبه هایی‪ ،‬همانگونه که از شــما در ارتباط با مهارت ها و اهدافتان‬ ‫پرســیده می شــود‪ ،‬شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه در مــورد شــرایط کار‪ ،‬محیــط کار‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد و… از کارفرمــا کــه قصــد اســتخدام شــما را دارد ســوال‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت در واقــع رابطــه کاری یــک رابط ـه ای دوطرفــه اســت‪ .‬شــما در قبــال فعالیتــی‬ ‫کــه انجــام می دهیــد حقــوق دریافــت می کنیــد و شــرایط مختلفــی بــرای شــما از طــرف کارفرمــا‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪ .‬در مصاحبه هــای شــغلی از شــما درمــورد مهارت هــا‪ ،‬ســابقه کار و‬ ‫نگرش هــای کــه داریــد پرســیده می شــود و در ایــن بیــن شــما نیــز فرصــت خواهیــد داشــت کــه‬ ‫دربــاره شــرایط کار خــود از کارفرمــا ســواالتی را بپرســید‪.‬‬ ‫بنابرایــن قبــل از اینکــه بــا ‪ ۲۹‬ســوال در ایــن زمینــه اشــنا شــوید‪ ،‬بهتر ان اســت بــه این دو نکته‬ ‫راهبردی توجه داشــته باشــید‪:‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید ســواالتی کــه می پرســید بــه همــان انــدازه کــه باعــث افزایــش اگاهی تان‬ ‫از شــرایط شــرکت مــورد نظــر خواهــد شــد و نیــز بــه همــان انــدازه امــکان دارد کــه بــر نــگاه فــرد‬ ‫مصاحبه کننــده نســبت بــه شــما تاثیــری مثبــت بگــذارد‪ ،‬حتــی ممکــن اســت موجــب ایجــاد‬ ‫ت خــود را بــا چــه‬ ‫ســوءتفاهم نیــز بشــود‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬حتمــا ًدقــت داشــته باشــید ســواال ‬ ‫لحنــی و چــه موقعــی می پرســید‪ .‬اطمینــان پیــدا کنیــد کــه فــرد مصاحبه کننــده نیــز بــه لحــن و‬ ‫زمــان طــرح ســواالت خــود دقــت می کنــد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲۹‬سوالی که باید در مصاحبه های شغلی از کارفرما بپرسید‬ ‫سواالت جامع در ارتباط با شرکت‬ ‫‪ .۱‬چگونــه در ایــن خصــوص شــروع بــه کار کردیــد؟ و چــرا در ایــن حــوزه می خواهیــد ادامــه‬ ‫دهیــد؟ شــما مدتــی در ایــن شــرکت بوده ایــد؟ کــدام ویژگــی ایــن شــغل شــما را باانگیــزه نگــه‬ ‫م ـی دارد؟‬ ‫‪ .۲‬چ ه مواردی عامل موفقیت شرکت بوده که افراد خارج از شرکت از ان اطالعی ندارند؟‬ ‫‪ .۳‬سبک مدیریتی شما یا رئیس اینده من چگونه است؟‬ ‫‪ .۴‬شــرکت‪ /‬مدیــر اینــده مــن چگونــه عملکــرد کارکنــان را مــورد بررســی قــرار می دهــد؟ چگونــه‬ ‫می تــوان از رونــد بررســی عملکــرد بیشــترین بهــره را بــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود مــن بهتریــن‬ ‫کاری را کــه می توانــم بــرای شــرکت انجــام می دهــم؟‬ ‫‪ .۵‬چه نوع افرادی در این مجموعه موفق اند؟ چه نوع افرادی موفق نیستند؟‬ ‫‪ .۶‬قهرمانــان شــرکت شــما چــه کســانی اند؟ افــرادی کــه بیشــتر از همــه تجلیــل می شــوند چــه‬ ‫خصوصیــات مشــترکی دارنــد؟ برعکــس‪ ،‬ویژگی هــای مشــترک افــرادی کــه اســتخدام شــده اند امــا‬ ‫بعــدا اخــراج می شــوند‪ ،‬شکســت می خورنــد یــا کار را تــرک می کننــد چیســت؟‬ ‫‪ .۷‬ســازوکار پــاداش شــما بــه چــه نحــوی اســت؟ ایــا بــر اســاس مــدل ســتاره کار می کنیــد‬ ‫یــا تیم محــور یــا اختصــاص ســهام یــا نقــدی؟ چــرا ایــن ســازوکار پــاداش را انتخــاب کرده ایــد؟‬ ‫شــما امیدواریــد چــه حاصلــی از ان بــه دســت اوریــد و در صــورت عملی کــردن ان چــه اتفاقــی‬ ‫می افتــد؟ نــکات مثبــت و منفــی ســازوکار پــاداش شــما چیســت؟ اگــر بتوانیــد هــر چیــز دیگــری‬ ‫را تغییــر دهیــد‪ ،‬چه چیــزی خواهــد بــود؟‬ ‫‪ .۸‬بخش هــای فــروش‪ /‬عملیــات‪ /‬فنــاوری‪ /‬بازاریابــی‪ /‬امــور مالــی در اینجــا چگونــه کار‬ ‫می کننــد؟ (یعنــی گروه هــای دیگــری غیــر از گروهــی کــه بــرای فعالیــت در ان بخــش مصاحبــه‬ ‫می شــوید‪).‬‬ ‫‪ .۹‬درباره کدام رقیب شرکت بیشتر از بقیه نگران هستید؟‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ًدر شماره بعد بخوانید‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه ‪ 1‬مرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت‬ ‫لباس فرم مدارس‬ ‫رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬قیمــت لبــاس فــرم مــدارس اســتان در ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۴۰۲ -۱۴۰۱‬در مجمــوع ‪ ۲۵‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عبداللــه درخشــانی اظهــار داشــت‪ :‬نــرخ گــذاری لبــاس‬ ‫فــرم مــدارس بــه تشــخیص کارگــروه نظــارت بــر تهیــه و‬ ‫توزیــع اداره کل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی‬ ‫انجــام شــد و افزایــش قیمــت پارچــه‪ ،‬دســتمزد تولیــد‬ ‫کننــدگان و کیفیــت دوخــت از عوامــل افزایــش قیمــت‬ ‫لبــاس فــرم در ســال تحصیلــی جدیــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هزینــه لبــاس فــرم پســرانه و دخترانه‬ ‫در ســال تحصیلــی (‪ )۱۴۰۲ -۱۴۰۱‬متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬لبــاس فــرم پیــش دبســتانی پســرانه ‪ ۱۸۴‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ،‬دخترانــه ‪ ۱۹۲‬هــزار تومــان و در مقطــع ابتدایــی‬ ‫بــا ســایزهای یــک‪ ۲ ،‬و ســه پســرانه ‪ ۲۰۹‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫دخترانــه ‪ ۲۱۴‬هــزار تومــان و در همیــن مقطــع در‬ ‫ســایزهای ‪ ۵ ،۴‬و ‪ ۶‬پســرانه ‪ ۲۲۶‬هــزار تومــان و دخترانــه‬ ‫‪ ۲۳۲‬هــزار تومــان نــرخ گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان خراســان شــمالی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن در مقطــع متوســطه ‪ ۲۵۶‬هــزار‬ ‫تومــان بــرای ســایزهای ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۸‬و ‪ ۲۷۲‬هــزار تومــان‬ ‫بــرای ســایز هــای ‪ ۴۰‬و ‪ ۴۲‬و ‪ ۲۸۶‬هــزار تومــان بــرای‬ ‫ســایزهای ‪ ۴۴‬و ‪ ۴۶‬نــرخ گــذاری شــد‪.‬‬ ‫وی توصیــه کــرد‪ :‬فــرم لبــاس مــدارس بــدون تغییر مدل‬ ‫و رنــگ باشــد تــا خانــواده هایــی کــه تــوان خریــد لبــاس‬ ‫جدیــد بــرای دانــش امــوزان ندارنــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫درخشــانی افــزود‪ :‬هــدف اصلــی اجــرای طرح ســاماندهی‬ ‫لبــاس فــرم دانــش امــوزان ترویــج فرهنگ ســاده زیســتی‪،‬‬ ‫فرهنــگ ایرانــی اســامی بــا پوشــش درســت‪ ،‬نظــم پذیــری‬ ‫و جلوگیــری از فرهنــگ نظــام طبقاتی اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه امســال‬ ‫‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۷۵‬دانــش امــوز در بیــش از ‪ ۲‬هــزار بــاب‬ ‫اموزشــگاه خراســان شــمالی ثبــت نــام کننــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬دانــش امــوز در مقطــع ابتدایــی و‬ ‫مابقــی متوســطه اســت‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬درصد لباس فرم در هنرستان ها‬ ‫رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان خراســان شــمالی‬ ‫در ادامــه گفــت‪ ۲۰ :‬درصــد لبــاس فــرم مــدارس ســال‬ ‫تحصیلــی (‪ )۱۴۰۲-۱۴۰۱‬در حــدود ‪ ۲۰‬هنرســتان اســتان‬ ‫تولیــد می شــود کــه از لحــاظ قیمــت تولیــد بــه نســبت‬ ‫بــازار پاییــن تــر اســت کــه کمــک زیــادی بــه اقتصــاد‬ ‫خانواده هــای دانش امــوز می کنــد‪.‬‬ ‫درخشــانی بــدون اشــاره بــه قیمــت و تعــداد لباس هــای‬ ‫تولیــد شــده در هنرســتان هــا افــزود‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫هنرســتانها‪ ۲۰ ،‬تولیــدی پوشــاک نیــز در ســطح اســتان‬ ‫مابقــی نیــاز لبــاس مــدارس را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی تولیــد کنندگانــی کــه بــرای لبــاس فــرم‬ ‫همــکاری مــی کننــد موظــف هســتند بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬عــدد‬ ‫لبــاس فــرم تولیــدی‪ ،‬پنــج عــدد را بــرای دانــش امــوزان‬ ‫نیازمنــد تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان خراســان شــمالی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬اولیــاء بــرای تهیــه لبــاس فــرم فرزنــدان خــود‬ ‫از ‪ ۲۰‬مــرداد مــاه تــا ‪ ۲۰‬شــهریور مــاه ســال جــاری بــه‬ ‫تولیــدی هــای پوشــاکی کــه مدیــران مــدارس مشــخص‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬مراجعــه کننــد و تهیه پوشــاک فرزنــدان خود را‬ ‫بــه روزهــای پایانــی موکــول نکننــد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۳۱۲‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت رونق تولید‬ ‫به واحد های تولیدی‬ ‫مدیــر کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در پانصــد‬ ‫و چهــل و نهمیــن جلســه کارگــروه رونــق تولیــد اســتان‬ ‫گلســتان گفت ‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا کنون مبلغ ‪۱۳۱۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت رونــق تولید به واحد هــای تولیدی‬ ‫گلســتان پرداخــت شــده اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویش علی‬ ‫حســن زاده در پانصــد و چهــل و نهمیــن جلســه کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان گلســتان کــه بــا حضــور‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان در‬ ‫محــل ســالن جلســات شــهید رجایــی اســتانداری گلســتان‬ ‫برگــزار گردیــد ‪ ،‬گفــت ‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون‬ ‫درخواســت تســهیالت ‪ ۱۴۰‬واحــد تولیــدی اســتان پــس از‬ ‫تصویــب در کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‬ ‫جهــت دریافــت بیــش از ‪ ۲۶۲۵۸‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــده انــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از کل واحد هــای معرفــی شــده بــه بانکهــا‬ ‫تعــداد ‪ ۳۱‬واحــ د تولیــدی اســتان ‪ ۱۳۱۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت رونــق تولیــد دریافــت نمــوده انــد و هــم اکنــون‬ ‫اســتان گلســتان در پرداخــت تســهیالت رونــق تولیــد در‬ ‫جایــگاه هشــتم کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬از محــل اعتبــارات بازســازی و نوســازی‬ ‫نیــز تاکنــون درخواســت تســهیالت ‪ ۲۹۸‬واحــد تولیــدی‬ ‫اســتان جهــت دریافــت ‪ ۱۲۳۶۶‬میلیــارد ریــال در‬ ‫کارگــروه مصــوب و جهــت پرداخــت بــه بانک هــای‬ ‫اســتان ارســال شــده کــه ‪ ۷۱‬واحــد ‪ ۲۳۷۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت ایــن بخــش را دریافــت نمــوده انــد و گلســتان‬ ‫در ایــن بخــش نیــز در رتبــه دوم کشــور قــرار دارد ‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سپاه رسانه ای‬ ‫فارسی زبان معاند‬ ‫در برابر سیاست های‬ ‫جمعیتی ایران‬ ‫رســانه های خارجــی فارســی زبان بــا تاکیــد بــر مشــکالت اقتصــادی‬ ‫و ارائــه تحلیل هــای ســویه دار از نــگاه حاکمیــت بــه مقولــه جمعیــت‪،‬‬ ‫زمینــه بی اعتمــادی مــردم بــه برنامه هــای کالن نظــام در حــوزه افزایــش‬ ‫جمعیــت را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫کاهــش شــتاب رشــد جمعیــت در ایــران سال هاســت نگرانی هایــی را‬ ‫میــان جمعیت شناســان و مســئوالن نظــام بــه وجــود اورده؛ کنــد شــدن‬ ‫روند رشــد جمعیت‪ ،‬از نگاه ناظران زنگ خطر پدیده ســالمندی و پیری‬ ‫جمعیــت را در کشــورمان بــه صــدا دراورده اســت‪ .‬ایــن مســاله‪ ،‬اصــاح‬ ‫سیاسـت های جمعیتی متناســب با مقتضیات جامعه را در دســتور کار‬ ‫مســئوالن کشــور قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در اردیبهشــت ‪ ۹۳‬سیاسـت های کلــی جمعیــت‬ ‫را ابالغ کردند ‪ .‬بر همین مبنا و در راســتای اصالح روند رشــد جمعیت‪،‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت‪ ۲۴ ،‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مجلس شــورای اســامی به تصویب رســید و در نامه ای در ابان همان‬ ‫ســال توســط رییــس جمهــوری ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن قانــون‪ ،‬از همــان ابتــدا‪ ،‬نــگاه ســتیزه جویانه و منتقــد‬ ‫رســانه های خارجــی فارســی زبان را بــه دنبــال داشــت‪ .‬گــزارش پیــش‬ ‫رو بــا هــدف بررســی خطــوط خبــری و رویکــرد رســانه های خارجــی‬ ‫ش جمعیــت در ایــران تهیــه‬ ‫فارس ـی زبان در خصــوص سیاســت افزای ـ ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتخراج سیاسـت ها و شناســایی اهدافــی کــه مدیــران ایــن رســانه ها‬ ‫و سیاســتگذاران و حامیــان مالــی انــان در پــس گزارش هــا و تحلیل های‬ ‫خــود از برنامه هــا و راهبردهــای افزایــش جمعیــت در ایــران دنبــال‬ ‫می کننــد‪ ،‬محوریــت ایــن گــزارش را شــکل داده اســت‪.‬‬ ‫روند جمعیت ایران و مقایسه با شاخص های جهانی‬ ‫یکــی از شــاخص های مهــم بــاروری «میــزان باروی کلی» اســت‪ .‬ســطح‬ ‫بــاروری جانشــینی‪ ،‬حــدی اســت کــه جمعیــت بتوانــد در نســل های‬ ‫بعــدی خــودش را جایگزیــن کنــد و در طــول زمــان همــواره حجــم ثابتــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بر این اســاس در کشــورهای توســعه یافته ســطح جانشــینی جمعیت‬ ‫را ‪ ۱.۲‬در نظــر می گیرنــد‪ .‬البتــه در شــرایطی کــه میــزان مرگ ومیــر بــاال‬ ‫باشــد‪ ،‬ســطح بــاروری جانشــینی بیشــتر از ایــن مقــدار خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن دســته بندی ســطح بــاروری خیلــی پاییــن را ‪ ۳.۱‬و کمتــر تعریــف‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر میــزان «بــاروی کل» در سراســر دنیــا ‪ ۵.۲‬اســت‪.‬‬ ‫باالتریــن رقــم ان مربــوط بــه نیجــر بــا ســطح بــاروری کلــی ‪ ۶.۷‬اســت‪.‬‬ ‫امــروز ایــران بــا جمعیتــی بیــش از ‪ ۸۰‬میلیــون نفــر یکــی از ‪ ۱۸‬کشــور‬ ‫پرجمعیــت دنیاســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس براوردهــای ســازمان ملــل بــا کمــی اختــاف در ســال (‪)۲۰۱۰‬‬ ‫میــزان رشــد ســاالنه ایــران ‪ ۱.۲‬درصــد بــوده و میــزان بــاروری کلــی ان‬ ‫‪ ۱.۸۹‬بــه ازای هــر زن بــوده اســت‪.‬‬ ‫رونــد کاهشــی رشــد جمعیــت همــراه بــا ســطح بــاروری کمتــر‬ ‫از ســطح جایگزینــی یکــی از چالش هــای فعلــی جمعیــت ایــران‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تجربه کشــورهای غربی نشــان داده اســت کشــورهایی که رشــد پایین‬ ‫را تجربــه کرده انــد بــه ســبب تغییراتــی همچــون صنعتــی شــدن باوجــود‬ ‫اتخــاذ سیاســت های مشــوق فرزنــداوری در افزایــش رشــد جمعیــت‪،‬‬ ‫موفقیــت چندانــی بــه دســت نیاورده انــد؛ بنابرایــن اگــر بــه دنبــال‬ ‫اقدامــات موثــر و اثربخــش هســتیم بایــد ایــن نکته را در نظــر قرار دهیم‬ ‫کــه زمــان مناســب اجــرای مداخــات امــروز اســت‪]۱[ .‬‬ ‫رسانه های خارجی فارسی زبان چه می گویند؟‬ ‫الف) تاکید بر «تمایل کم مردم به فرزنداوری»‬ ‫رســانه های خارجــی فارسـی زبان گــزاره تمایــل کــم مــردم بــه فرزنــداوری‬ ‫را در گزارش هــای خــود تکــرار و بــا اســتفاده از تکنیــک «همراهــی‬ ‫جمعیــت» پرهیــز از فرزنــداوری را در میــان مــردم ترویــج می کننــد‬ ‫رســانه های خارجــی فارسـی زبان گــزاره تمایــل کــم مــردم بــه فرزنــداوری‬ ‫را در گزارش هــای خــود تکــرار و بــا اســتفاده از تکنیــک «همراهــی‬ ‫جمعیــت» پرهیــز از فرزنــداوری را در میــان مــردم ترویــج می کننــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر نظرســنجی های مختلفــی انجــام شــده کــه کاهــش‬ ‫میــل مــردم بــه فرزنــداوری را مســتند می کننــد‪ .‬نتایــج این نظرســنجی ها‬ ‫در رســانه های معانــد بازتــاب زیــادی دارد‪ .‬بــه عنــوان نمونــه «ایــران‬ ‫اینترنشــنال» در گزارشــی تمایل به فرزنداوری در ایران را رو به کاهش‬ ‫دانســت و نوشــت‪ ۷۰ :‬درصــد از مــردم مخالــف سیاسـت های جمعیتــی‬ ‫حکومت هســتند‪]۲[.‬‬ ‫ب) تردید در مورد منطق توجیه سیاست جدید جمعیتی حاکمیت‬ ‫ایــن رســانه ها اســتدالل مســئوالن در توجیــه سیاسـت های مبتنــی بــر‬ ‫افزایــش جمعیــت را زیــر ســوال می برند‪ .‬تلویزیون «ایران اینترنشــنال»‬ ‫پیش بینــی ســازمان ملــل در مــورد رونــد جمعیــت در ایــران را متفــاوت‬ ‫بــا چیــزی دانســت کــه مقام هــای ایــران در مــورد ان ابــراز نگرانــی‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن رســانه بــا طــرح ســه ســناریو در مــورد رونــد جمعیــت در‬ ‫ایــران‪ ،‬فرضیــه خــود در مــورد منطقــی نبــودن نگرانــی مقام هــای ایرانــی‬ ‫را توجیــه کــرد[‪]۳‬‬ ‫بی بی ســی فارســی هــم در گزارشــی‪ ،‬نگرانــی مقام هــای ایــران در‬ ‫مــورد جمعیــت را «بی مــورد» دانســت و اورد‪ :‬ایــران تنهــا کشــوری‬ ‫نیســت کــه جمعیــت ســالمند ان رو بــه افزایــش بــوده‪ ،‬بلکــه در کل‬ ‫دنیــا اوضــاع بــه همیــن منــوال اســت‪ .‬از ســوی دیگــر اوضــاع ایــران در‬ ‫ایــن حــدی کــه گفتــه می شــود نگران کننــده نیســت‪ .‬رشــد جمعیــت در‬ ‫ایــران همچنــان مثبــت بــوده و نــرخ بــاروری هنــوز بیشــتر از ســناریوی ‬ ‫کاهــش جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫ج) ادعــای تعــارض سیاســت های افزایــش جمعیــت بــا شــاخص ‬ ‫ســامت و بهداشــت جامعــه‬ ‫ایــن رســانه ها تــاش می کننــد سیاس ـت های افزایــش جمعیــت را‬ ‫در منافــات بــا بهداشــت و ســامت جامعــه بــه ویــژه جامعــه زنــان‬ ‫معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫دویچه ولــه فارســی در گزارشــی اورد‪ :‬بــه گفتــه نهادهــای ناظــر و‬ ‫اقتصاددانــان‪ ،‬نزدیــک بــه نیمــی از جمعیــت کشــور زیــر خــط فقــر زندگی‬ ‫می کننــد و امکانــات رفاهــی‪ ،‬بهداشــتی و اموزشــی موجــود‪ ،‬پاسـخ گوی‬ ‫نیــاز جمعیــت فعلــی هــم نیســت‪]۴[.‬‬ ‫بی بی ســی فارســی در گزارشــی اورد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح اثرهــای زیــان‬ ‫بــاری بــر ســامت جســمی و روحــی زنــان بویــژه در مناطــق محــروم‬ ‫و عشــایری خواهــد داشــت‪ ]۵[.‬در گــزارش تصویــری ایــن رســانه‪،‬‬ ‫سیاســت افزایــش جمعیــت مســاوی «تحمیــل بــارداری اجبــاری بــه‬ ‫زنــان» معرفــی شــده کــه «حــق زنــان بــر بــدن» و «سالمتشــان» را بــه‬ ‫مخاطــره می انــدازد‪]۶[.‬‬ ‫د) ادعــای غلبــه نگــرش سیاســی در تحقیقــات علمــی در مــورد ضرورت‬ ‫افزایــش جمعیت‬ ‫رســانه های معانــد اعتبــار و علمــی بــودن تحقیقاتــی کــه ضــرورت‬ ‫افزایــش جمعیــت را مــورد تاییــد قــرار می دهنــد را زیرســوال می برنــد‪.‬‬ ‫رونــد کاهشــی رشــد جمعیــت همــراه بــا ســطح بــاروری کمتــر‬ ‫از ســطح جایگزینــی یکــی از چالش هــای فعلــی جمعیــت ایــران‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫«حســین قاضیان» جامعه شــناس در گفت و گو با ایران اینترنشــنال‪،‬‬ ‫ســندیت و اعتبــار تحقیقــات علمــی در ایــن زمینــه را زیرســوال بــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬رهبــری بــرای اثبــات ضــرورت توصیـه اش‪ ،‬از «کاوش هــای علمی‬ ‫صادقانـه ای» نــام می بــرد کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت‪ .‬تا پیش‬ ‫از اینکــه رهبــری جمعیــت ‪ ۱۵۰‬میلیونــی را ضــروری بدانــد‪ ،‬خبــری از ایــن‬ ‫پژوهش هــا نبــود‪ ،‬امــا وقتــی رهبــری در مــورد ان ســخن گفــت‪ ،‬ایــن‬ ‫تحقیقات گل کرد‪ .‬این مســاله نشــان می دهد که خواســت و سیاســت‬ ‫رهبــری چگونــه در بــروز ایــن تحقیقــات تاثیــر گذاشــته اســت[‪]۷‬‬ ‫ه) نقد روش های «دستوری» حکومت برای افزایش جمعیت‬ ‫رســانه های معانــد‪ ،‬سیاســت و راهبــرد حاکمیــت بــرای افزایــش‬ ‫جمعیــت را دســتوری و اجبــاری و نــه تشــویقی و ترغیبــی معرفــی‬ ‫می کننــد تــا میــان مــردم بــرای پذیــرش ایــن سیاسـت ها مقاومــت ایجــاد‬ ‫کننــد‪« .‬کلی گویــی» تکنیکــی اســت کــه رســانه ها بــا بهره گیــری از ان‪،‬‬ ‫فضــای ذهنــی مخاطبــان را نســبت بــه برنامه هــای افزایــش موالیــد‬ ‫منفــی می کننــد‪.‬‬ ‫دویچــه ولــه فارســی در گزارشــی اورد‪ :‬در طــول ایــن ســال ها حکومــت‬ ‫ایــران بــرای مقابلــه بــا کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت‪ ،‬سیاســت های‬ ‫دســتوری را پیــش گرفتــه اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای‬ ‫دیگــر در ایــن زمینــه سیاســت های تشــویقی را پیــش می گیرنــد‪]۸[.‬‬ ‫و) معرفــی مشــکالت اقتصــادی بــه عنــوان مهمتریــن دلیــل کاهــش‬ ‫تمایــل مــردم بــه فرزنــداوری‬ ‫رســانه های معانــد مشــکالت اقتصــادی را از مهمتریــن دالیــل بــرای‬ ‫کاهــش تمایــل مــردم بــه فرزنــداوری معرفــی می کننــد و بــا تاکیــد بر این‬ ‫مســاله میــان مــردم «واهمه افکنــی» می کننــد‪.‬‬ ‫بی بی ســی فارســی در گزارشــی وضــع بــد اقتصــادی و خوشــبین‬ ‫نبــودن بــه اینــده را از دالیــل کاهــش رونــد جمعیــت در ایــران معرفــی‬ ‫کــرد و مشــوق های درنظــر گرفتــه شــده بــرای افزایــش جمعیــت را‬ ‫ناکافــی دانســت‪]۹[.‬‬ ‫رادیــو فــردا هــم در گزارشــی اورد‪ :‬حکومتــی کــه نمی توانــد به گون ـه ای‬ ‫مطلــوب بــه نیازهــای یــک جامعــه ‪ ۸۴‬میلیونــی پاســخ دهــد‪ ،‬چگونــه‬ ‫خواهــان شــتاب بخشــیدن بــه رشــد جمعیــت می شــود؟[‪]۱۰‬‬ ‫رســانه های خارجــی فارسـی زبان ادعــا می کننــد حاکمیــت بــه جــای نــگاه‬ ‫انســانی‪ ،‬بــه مقولــه جمعیت نگاهــی ایدئولوژیک و ابــزاری دارد‬ ‫صفحــه اینســتاگرام ایــران اینترنشــنال هــم در تیــر ‪ ۱۴۰۰‬بــا برگــزاری‬ ‫یــک نظرســنجی دالیــل مــردم بــرای بی میلــی بــه فرزنــداوری را بــه رای‬ ‫مــردم گذاشــت و نتیجــه گرفــت‪ :‬مخاطبــان عوامــل اقتصــادی و نبــود‬ ‫اینــده روشــن و احســاس عــدم امنیــت را دلیلــی بــرای بی میلــی بــه‬ ‫فرزنــداوری می داننــد‪.‬‬ ‫ز) ابزاری و ایدئولوژیک خواندن نگاه حاکمیت به افزایش جمعیت‬ ‫رســانه های خارجــی فارسـی زبان ادعــا می کننــد حاکمیــت بــه جــای نــگاه‬ ‫انســانی‪ ،‬بــه مقولــه جمعیت نگاهــی ایدئولوژیک و ابــزاری دارد‪.‬‬ ‫رادیــو فــردا در گزارشــی اورد‪ :‬نکتــه ای کــه در تحلیل هــای سیاســی‪-‬‬ ‫جمعیتــی مســئوالن بــه چشــم می خــورد‪ ،‬توجــه بــه عامــل جمعیــت‬ ‫به عنوان شــاخص قدرت ژئوپولیتیک شــیعه در داخل و خارج از کشــور‬ ‫اســت‪ .‬صحبــت کــردن از جمعیــت ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬میلیونــی از جمله در مورد‬ ‫رویــای تبدیــل شــدن ایــران شــیعه بــه قــدرت بــزرگ منطق ـه ای صــورت‬ ‫می گیــرد‪]۱۱[.‬‬ ‫«مهــرداد درویش پــور» جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه در‬ ‫برنامــه چشــم انداز ‪ ۲۲‬تیــر ‪ ۱۴۰۰‬تلویزیــون ایــران اینترنشــنال گفــت‪:‬‬ ‫نــگاه حاکمیــت بــه مســاله رشــد جمعیــت بیــش از انکــه بــر مبنــای‬ ‫اســتانداردهای بین المللــی( برخــورداری از امــکان تحصیــل‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫اشــتغال و رفــاه) باشــد‪ ،‬از منظــر ژئوپلتیــک و امنیــت سیاســی و نظامــی‬ ‫بــه جمعیــت می نگــرد‪.‬‬ ‫«اســیه امینــی» تحلیلگــر مســائل اجتماعــی هــم در ایــن برنامه گفت‪:‬‬ ‫نــگاه حاکمــان بــه عنــوان یــک خدمتگــذار یا نــگاه از باال بــه پایین چوپانی‬ ‫و اســتفاده سیاســی از مســاله جمعیت اســت‪ .‬در ایران جمعیت یعنی‬ ‫قــدرت و ان هــم قــدرت ایدئولوژیــک و مذهبــی بــرای حاکمانــی کــه‬ ‫ســودای جهانــی شــدن دارنــد‪.‬‬ ‫ح) تاکید بر ناکارامدی برنامه های حاکمیت برای افزایش جمعیت‬ ‫رســانه های خارجــی فارســی زبان تــاش می کننــد سیاســت های‬ ‫افزایــش جمعیــت را بی اثــر نشــان دهنــد و بــا تاکیــد بــر مشــکالت‬ ‫مختلــف از جملــه در حــوزه اقتصــادی‪ ،‬چنیــن پیش بینــی کننــد کــه ایــن‬ ‫سیاســت ها تاثیــری در افزایــش تمایــل مــردم بــه فرزنــداوری نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن رســانه ها بــا تاکیــد بــر «عــدم امادگــی جامعــه» و «ناکافــی»‬ ‫بــودن سیاس ـت های تشــویقی بــرای فرزنــداوری‪ ،‬ایجــاد «ناامیــدی» و‬ ‫«دلســردی» میــان مــردم را در دســتور کار دارنــد‪.‬‬ ‫«ایــران اینترنشــنال» در گزارشــی سیاســت های جمعیتــی نظــام را‬ ‫بی تاثیــر دانســت و اورد‪ :‬نگرانــی مــردم از وضعیــت اقتصــادی و سیاســی‬ ‫و همینطــور افزایــش ناامیــدی اجتماعــی باعــث شــده سیاســت های‬ ‫جمعیتــی نظــام نتیجــه عینــی نداشــته باشــد‪]۱۲[.‬‬ ‫بی بی ســی فارســی هــم در گزارشــی بــا بررســی سیاســت ها و‬ ‫مشــوق های افزایــش جمعیــت در دانمــارک و اندونــزی‪ ،‬مشــوق های‬ ‫افزایــش جمعیــت در ایــران را ناکافــی دانســت‪]۱۳[.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬سیاســت های افزایــش جمعیــت در کشــور مــا در‬ ‫دهه هــای گذشــته تــا حــدی رفتــار فرزنــداوری مــردم را از خــود متاثــر‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬افزایــش نــرخ زاد و ولــد در دهــه ‪ ۶۰‬و کاهــش ایــن رقم‬ ‫در دهــه ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬ایــن گــزاره را اثبــات می کنــد‪ .‬بــر ایــن مبنــا اگرچــه‬ ‫انتظــار مــی رود اجرایی ســازی قانــون جوانــی جمعیــت و حمایــت از‬ ‫خانــواده تــا انــدازه ای بــر نــرخ قرزنــداوری تاثیــر بگــذارد امــا وجــود‬ ‫مشــکالت بــه ویــژه در حــوزه اقتصــادی و معیشــتی‪ ،‬زمینــه کاهــش‬ ‫کارایــی ایــن طــرح را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬رســانه های خارجــی فارســی زبان بــا تاکیــد بــر‬ ‫مشــکالت موجــود در جامعــه از جملــه مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫ارائــه تحلیل هــای ســویه دار از نــگاه حاکمیــت بــه مســاله افزایــش‬ ‫جمعیــت‪ ،‬زمینــه بی اعتمــادی مــردم بــه برنامه هــای کالن در ایــن‬ ‫حــوزه را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن رســانه ها در ابتــدا اصــل مســاله یعنــی بحــران حرکــت جامعــه بــه‬ ‫ســمت پیــری جمعیــت‪ ،‬کاهــش نیــروی کار و وجــود چالــش کاهــش‬ ‫نیــروی انســانی در مســیر توســعه را زیرســوال می برنــد‪.‬‬ ‫رســانه های معانــد نــه تنهــا صــورت مســاله را پــاک می کننــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اعتبــار تحقیقــات و پژوهش هــای علمــی (کــه ضــرورت افزایــش‬ ‫جمعیــت را مــورد تاکیــد قــرار می دهنــد) را هــم زیرســوال بــرده و انهــا را‬ ‫در راســتای توجیــه سیاســت های جمعیتــی حاکمیــت معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن رســانه ها در برابــر‪ ،‬از وجــود چالش هایــی چــون بحــران اقتصــادی‪،‬‬ ‫بحــران زیسـت محیطی‪ ،‬بحــران اجتماعــی و ‪ ...‬خبــر می دهنــد و چنیــن‬ ‫القــا می کننــد کــه پرداختــن بــه ایــن مســائل بــر مقولــه افزایش جمعیت‬ ‫اولویــت دارد‪.‬‬ ‫رســانه های یادشــده ادعــا می کننــد کــه اتفاقــا افزایــش جمعیــت‬ ‫بــه ایــن بحران هــا دامــن خواهــد زد و در صــورت رشــد موالیــد‪ ،‬در‬ ‫بلندمــدت ایــن وضعیــت بغرنج تــر خواهــد شــد‪ .‬ایــن رســانه ها‬ ‫افزایــش جمعیــت کشــور را زمینه ســاز ایجــاد بحران هــای اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی داخلــی و حتــی درگیری هــای منطقــه ای در اینــده‬ ‫دانســته اند و بــا ایجــاد واهمــه در دل مــردم‪ ،‬بــه مقابلــه با برنامه های‬ ‫افزایــش جمعیــت در ایــران می پردازنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه گــزارش رســانه های خارجــی فارسـی زبان در خصــوص کاهــش‬ ‫تمایــل مــردم بــه فرزنــداوری و دالیــل ایــن پدیــده‪ ،‬تصویــری اغــراق شــده‬ ‫از واقعیــت اســت امــا از انجــا کــه حامــل بخش هایــی از واقعیــت اســت‪،‬‬ ‫میــان بخشــی از مخاطبــان تاثیرگــذار خواهــد بــود‪ .‬مشــکالت اقتصــادی‬ ‫وجــود دارد و مــردم فشــارهای اقتصــادی را در زندگــی خــود لمــس‬ ‫می کننــد‪ .‬رســانه های خارجــی فارسـی زبان هــم روی ایــن موضــوع مانــور‬ ‫می دهنــد و بــا بازتــاب پررنــگ مشــکالت مــردم‪ ،‬می تواننــد اعتمــاد انــان‬ ‫را جلــب کننــد‪.‬‬ ‫تاکیــد بــر گزاره هایــی چــون «نــگاه ابــزاری حاکمیــت بــه جمعیــت»‪،‬‬ ‫«زیــر ســوال بــردن منطــق سیاســت جدیــد جمعیتــی ایــران»‪ « ،‬ایجــاد‬ ‫تردیــد در مــورد ضــرورت و اولویــت افزایــش جمعیــت»‪« ،‬زیــر ســوال‬ ‫بــردن اعتبــار پژوهش هــای علمــی»‪« ،‬ادعــای تعــارض سیاس ـت های‬ ‫ص ســامت و بهداشــت جامعــه» و ‪ ...‬از‬ ‫افزایــش جمعیــت بــا شــاخ ‬ ‫طریــق همیــن ســازوکار صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا از دیــد بســیاری از ناظــران‪ ،‬اهتمــام جدی تر مســئوالن‬ ‫بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی‪ ،‬رفــع مشــکل بیــکاری و افزایــش اشــتغال‪،‬‬ ‫تســهیل ازدواج و سیاســت های تشــویقی بــرای فرزنــداوری‪ ،‬امــکان‬ ‫بهانه جویــی‪ ،‬سوء اســتفاده و مانــور رســانه های خارجــی فارسـی زبان در‬ ‫ایــن زمینــه را کاهــش می دهد‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫هدف توانمند سازی منابع انسانی است‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان‪،‬حمزه کرایلــو گفــت‪ :‬این تفاهم نامه با هدف توانمند ســازی منابع انســانی‬ ‫کارامــد و دارای تجربــه مهارتــی و رهگیــری اشــتغال کارامــوزان و فــارغ التحصیــل شــاخه کاردانــش ‪ ،‬و معرفــی ظرفیــت هــای اشــتغال زایــی در اســتان بــه‬ ‫جوانــان و ایجــاد بســتر هــای مناســب بــرای تبــادل اطالعــات دو جانبــه منعقــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی وحرفــه ای اســتان گلســتان افــزود ‪ :‬مهــارت اموختــگان دوره هــای مهارتــی پــس از کســب نمره قبولــی در ازمون های کتبی و عملی‬ ‫گواهینامــه بیــن المللــی ســازمان امــوزش فنی وحرفــه ای کشــور را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چند ویژگی جیمیل که کمتر‬ ‫به ان توجه شده است‬ ‫اروپا خود را قربانی پدیده‬ ‫گرم شدن زمین‬ ‫امــروز در حالــی اروپــا خــود را قربانــی پدیــده گــرم شــدن‬ ‫زمیــن می بینــد کــه از ســال ‪ ۱۹۹۰‬تاکنــون بیشــترین‬ ‫تعهــدات را در زمینــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـه ای‬ ‫بــا محــدود کــردن اســتفاده از ســوخت های فســیلی و‬ ‫جایگزینــی گاز طبیعــی و انــرژی هســته ای‪ ،‬اجــرا کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قربانی شدن بشریت‬ ‫در بی تفاوتی‬ ‫قدرت های جهان در‬ ‫برابرتغییراتاقلیمی‬ ‫سرویس محیط زیست‬ ‫مــوج بی ســابقه گرمــا و اتش ســوزی در اروپــا عــاوه بــر تاکیــد‬ ‫دوبــاره بــر ضــرورت تعهــد نســبت بــه مصوبــات زیس ـت محیطی‬ ‫ســازمان های بین المللــی‪ ،‬ایــن بــار در جغرافیایــی جدیــد نشــان‬ ‫داد کــه انفعــال و بی تفاوتــی سیاســتمداران و قدرت هــای‬ ‫جهــان در برابــر ایــن تدابیــر چــه پیامدهــی ویرانگــری را علیــه‬ ‫طبیعــت و بشــریت رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬امســال‪ ،‬مانند بســیاری از ســال های‬ ‫م گرمــا اروپــا و بــه‬ ‫یــک دهــه اخیــر‪ ،‬امــواج طوالنی تــر و زودهنــگا ‬ ‫ویــژه کشــورهایی چــون اســپانیا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬یونــان و پرتغــال را بــه‬ ‫شــدت درگیــر کــرده اســت‪ .‬مناطــق وســیعی در شــمال اســپانیا کــه‬ ‫بــه طــور معمــول از گزنــد حریق هــای تابســتانی در امــان بودنــد‪،‬‬ ‫امســال و در گرمــای ‪ ۴۰‬درجــه ای‪ ،‬شــاهد بــروز اتش ســوزی های‬ ‫گســترده هســتند‪ .‬جنــوب غــرب فرانســه و در نزدیکــی مرزهــای‬ ‫اســپانیا هــم وضعیــت مشــابه اســت؛ ‪ ۱۱‬هــزار هکتــار جنــگل در‬ ‫منطقــه ژیرونــد طعمــه حریــق شــده و ده هــا هــزار نفــر مجبــور بــه‬ ‫تــرک محــل ســکونت خــود شــده اند‪.‬‬ ‫در ایتالیــا‪ ،‬اتش ســوزی جنگل هــا در حالــی هفتــه گذشــته‬ ‫بســیاری از مناطــق غربــی ایــن کشــور را در بــر گرفــت کــه‬ ‫دولــت نســبت بــه مــوج پایــدار گرمــای بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه هشــدار‬ ‫می دهــد‪ .‬همیــن وضعیــت در جنــوب غــرب قــاره اروپــا‪ ،‬پرتغــال‬ ‫هــم دیــده می شــود‪ .‬گرمــای شــدید و خشکســالی باعــث بــروز‬ ‫حریــق در بیــش از یک هــزار هکتــار از اراضــی جنگلــی پرتغــال‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پیشینه خبر‬ ‫زنــگ هشــدار در مــورد تغییــرات اقلیمــی و رونــد گــرم شــدن‬ ‫کــره زمیــن از ســال ها پیــش نواختــه شــد و تبعــات ان بــا بــروز‬ ‫خشکســالی و افزایــش مســاحت بیابان هــا پیــش از اروپــا خــود‬ ‫را قاره هــای افریقــا و اســیا نشــان داد‪ .‬ایــن هشــدار کــه بارهــا‬ ‫بازداشت شبکه ای‬ ‫از عوامل سازمان‬ ‫جاسوسی رژیم‬ ‫صهیونیستی و عناصر‬ ‫عملیاتی‬ ‫موضــوع نشس ـت های بــزرگ و پروصــدای بین المللــی از جملــه‬ ‫اجــاس اب وهوایــی پاریــس در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بــود‪ ،‬انچنــان کــه‬ ‫بایــد مــورد توجــه عملــی سیاســتمداران در دنیــا قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫از ســال گذشــته هشــدار مواجهــه اروپــا بــا امــواج طوالنی تــر‬ ‫و شــدیدتر گرمــا در ســایه تغییــرات اقلیمــی جدی تــر شــد‪ .‬در‬ ‫حالــی کــه اســتفاده از وســایل خنک کننــده و به ویــژه کولــر تــا‬ ‫چنــدی پیــش در زندگــی بســیاری از مــردم اروپــا جایــی نداشــت‪،‬‬ ‫امــروز بــا افزایــش دمــای هــوا و نیــز اخبــاری کــه از مــرگ و میــر‬ ‫ناشــی از ان منتشــر می شــود‪ ،‬بســیاری از ســاکنان ایــن مناطــق‬ ‫بــه فکــر خریــد کولرهــای گازی افتاده انــد‪.‬‬ ‫گرمــای شــدید و بی ســابقه‪ ،‬اتشــی کــه بــه جــان طبیعــت و‬ ‫جنــگل در قــاره ســبز افتــاده و مرگ ومیــر ناشــی از ایــن افزایــش‬ ‫دمــا بــار دیگــر ایــن ســوال را مطــرح ســاخت کــه عامــل ایــن‬ ‫وضعیــت چــه کســی و یــا چــه کســانی هســتند؟ کارشناســان‬ ‫بارهــا اعــام کرده انــد کــه افزایــش دمــای زمیــن بــدون تغییــرات‬ ‫اقلیمــی ناشــی از فعالیــت انســان ها بــه ایــن میــزان نمی رســید‪.‬‬ ‫پروفســور فردریکــه اوتــو از موسســه تغییــرات زیس ـت محیطی‬ ‫دانشــگاه اکســفورد در مصاحبــه ای گفتــه بــود میــزان انتشــار‬ ‫گازهــای گلخان ـه ای بــا گذشــت هــر دهــه افزایــش یافتــه و ایــن‬ ‫مســاله بــه رونــد گرمایــش زمیــن ســرعت بخشــیده اســت‪ .‬بــه‬ ‫ی در پــی‬ ‫همیــن دلیــل طبیعــی اســت رکوردهــای گرمــا بــه طــور پـ ‬ ‫شکســته می شــوند‪.‬‬ ‫وی ســال گذشــته گفتــه بــود کــه خطــر افزایــش تعــداد موج هــای‬ ‫گرمــا کــه جهــان در حــال حاضــر بــا ان روبروســت‪ ،‬بــه انــدازه کافــی‬ ‫جــدی گرفتــه نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬جهــان امــروز نســبت بــه زمــان شــروع‬ ‫عصــر صنعتــی ‪ ۱.۱‬درجــه ســانتیگراد گرم تــر شــده و اگــر تــاش‬ ‫جــدی بــرای کاهــش گازهــای گلخانــه ای صــورت نگیــرد رونــد‬ ‫گرمایــش ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اوتــو همچنیــن می گویــد‪ :‬تغییــرات اب و هــوا باعــث ایجــاد‬ ‫ایــن مــوج هــای گرمایــی می شــود‪ ،‬همانطــور کــه اکنــون ایــن‬ ‫تغییــرات مــوج هــای گرمایــی کنونــی را ســبب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس ارشــد علــوم اب و هــوا مــی گویــد‪ :‬انتشــار گازهــای‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬ســوزاندن ســوخت های فســیلی مانند زغال ســنگ‪ ،‬گاز‬ ‫و نفــت و امثالهــم موج هــای گرمایــی را ســوزان تر‪ ،‬طوالنی تــر و‬ ‫متعــدد می کنــد‪.‬‬ ‫اهمیت موضوع‬ ‫نشــریه فرانســوی زبــان «لــو تــان» ســوئیس چنــدی پیــش‬ ‫نوشــت‪ :‬اگــر دولت هــا تعهــدات خــود را در زمینــه اب وهــوا و‬ ‫اقلیــم رعایــت کننــد‪ ،‬میــزان گــرم شــدن کــره زمیــن محــدود و‬ ‫رونــد فعلــی کنتــرل می شــود‪ .‬ایــن نشــریه بــه نقــل از نشــریه‬ ‫علمــی «نیچــر» نوشــت‪ :‬تحلیــل تعهــدات کشــورها و دولت هــا‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه در صــورت رعایــت‪ ،‬افزایــش دمــای زمیــن تــا‬ ‫ســال ‪ ۲۱۰۰‬از ‪ ۲‬درجــه فراتــر نمــی رود کــه البتــه شــرط ان اغــاز‬ ‫ســریع اقدامــات بــا تدابیــر کوتــاه مــدت اســت‪.‬‬ ‫نیچــر در تعهــدات مصــوب اجــاس اب وهوایــی «کــوپ‪ »۲۶‬کــه‬ ‫ســال گذشــته میــادی در گالســکو برگــزار شــد‪ ،‬ایــن قابلیــت را‬ ‫می بینــد کــه رونــد گــرم شــدن زمیــن را تــا ‪ ۲‬درجــه محــدود کنــد‬ ‫امــا بــه ایــن شــرط کــه ایــن تعهــدات اجــرا شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫بررســی هــا حکایــت از ان دارد کــه تنهــا ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۰‬درصــد احتمــال‬ ‫دســتیابی بــه هــدف اولیــه توافــق پاریــس‪ ،‬یعنــی محــدود کــردن‬ ‫گرمایــش زمیــن تــا حداکثــر ‪ ۱.۵‬درجــه ســانتیگراد وجــود دارد‪،‬‬ ‫وزارت اطالعــات بــا صــدور اطالعیـه ای تصریــح کــرد‪ :‬شــبکه ای از‬ ‫عوامــل ســازمان جاسوســی رژیــم صهیونیســتی توســط ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) شناســایی و تمامــی عناصــر عملیاتــی‬ ‫بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وزارت اطالعــات در ایــن‬ ‫اطالعیــه افــزود‪ :‬شــبکه ای از عوامــل ســازمان جاسوســی رژیــم‬ ‫صهیونیســتی کــه بــرای انجــام عملیــات تروریســتی بــه کشــور‬ ‫«مگــر اینکــه اقدامــات بســیار بیشــتری در یــک دهــه در ایــن‬ ‫زمینــه انجــام شــود»‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه رونــد اجــرای تعهــدات ایــن اجالس از ســال ‪ ۲۰۱۵‬در‬ ‫پاریــس تــا ســال ‪ ۲۰۲۱‬درد گالســکو امــا عــاوه بــر تاییــد انفعــال‬ ‫سیاســتمداران در اجــرای تعهداتشــان‪ ،‬دورنمایــی تاریک تــر از‬ ‫انچــه در پیـش روی کــره زمیــن اســت بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫زیــک هوســفادر و فرانــس مــور در مقالــه دیگــری کــه بــه تازگــی‬ ‫در همــان نشــریه نیچــر منتشــر شــده‪ ،‬می نویســند‪ :‬از یــک دهــه‬ ‫پیــش بــه نظــر می رســد کــه اینــده اقلیمــی تاریکــی پیــش روی‬ ‫زمیــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن دو پژوهشــگر بــا اذعــان بــه کاهــش گازهــای گلخانــه ای‬ ‫و تــاش برخــی کشــورها بــرای محقــق شــدن اهــداف تعییــن‬ ‫شــده‪ ،‬ابــراز نگرانــی می کننــد کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد‬ ‫کــه کشــورها بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد‪ .‬بنابرایــن تــا زمانــی‬ ‫کــه وعده هــای کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ـه ای در اینــده بــا‬ ‫اقدامــات قوی تــر در کوتاه مــدت حمایــت نشــود‪ ،‬نبایــد خیلــی‬ ‫خوش بیــن باشــیم‪.‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫امــروز در حالــی اروپــا خــود را قربانــی پدیــده گــرم شــدن زمیــن‬ ‫می بینــد کــه از ســال ‪ ۱۹۹۰‬تاکنــون بیشــترین تعهــدات را در‬ ‫زمینــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــا محــدود کــردن‬ ‫اســتفاده از ســوخت های فســیلی و جایگزینــی گاز طبیعــی و‬ ‫انــرژی هســته ای‪ ،‬اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در حالــی تغییــرات اب و هوایــی متهــم ردیــف اول‬ ‫هجــوم گرمــای بی ســابقه شــناخته شــده کــه گزارشــی از روزنامــه‬ ‫گاردیــن‪ ،‬امریــکا را عامــل اول تغییــرات اقلیمــی در جهــان‬ ‫معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫بنابــر بــراورد ایــن نشــریه‪ ،‬انتشــار گازهــای گلخان ـه ای توســط‬ ‫امریــکا حــدود ‪ ۲‬هــزار میلیــارد دالر خســارت بــه کشــورهای‬ ‫جهــان وارد کــرده اســت‪ .‬امریــکا از ایــن نظــر در رتب ـه ای باالتــر‬ ‫از کشــورهای چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬هنــد و برزیــل قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن پنــج کشــور از ســال ‪ ۹۰‬تــا بــه امــروز خســارتی معــادل ‪۶‬‬ ‫هــزار میلیــارد دالر یعنــی حــدود ‪ ۱۱‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلی‬ ‫کشــورهای جهــان‪ ،‬بــه انهــا خســارت وارد کرده انــد؛ خســارتی کــه‬ ‫مــوج گرمــای بی ســابقه و نابــودی محصــوالت کشــاورزی را بــه‬ ‫دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫روزنامــه مونتــرال در ایــن بــاره نوشــت‪ :‬انتشــار گازهــای‬ ‫گلخان ـه ای در دولــت کانــادا در ایــن ســالها و تــا امــروز همــواره‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬ابتکارعمــل رهبــران سیاســی در امریــکا‬ ‫در زمینــه اجــرای تعهــدات زیســت محیطــی رو بــه زوال اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه امریــکا بــه دلیــل اســتقالل در زمینــه‬ ‫انــرژی بــه دلیــل برخــورداری از گاز و نفــت شــیل می توانســت‬ ‫ســرمایه گذاری های گســترده تری در زمینــه انرژی هــای ســبز‬ ‫داشــته باشــد امــا اراده سیاســی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫روزنامــه فرانســوی زبــان «لــو دووار» کانــادا در مطلبــی نوشــت‪:‬‬ ‫امــروزه مــی دانیــم کــه شــرکت های بــزرگ نفتــی حداقــل از ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬و احتمــاال ًاز ســال ‪ ۱۹۵۳‬در مــورد پیامــد فعالیت هــای خود‬ ‫را بــر اقلیــم و خطراتــی کــه محصــوالت انهــا بــرای جوامــع بشــری‬ ‫بــه دنبــال دارد‪ ،‬اگاه بودنــد‪ .‬در طــول دهــه ‪ ،۱۹۸۰‬سیاســتمداران‬ ‫امریکایــی بــرای مبــارزه بــا گرمایــش جهانــی تــاش کردنــد‪ ،‬قبــل‬ ‫از اینکــه البی گــران و منکــران تغییــرات اقلیــم ایــن تالش هــا را‬ ‫از مســیر خــارج کننــد‪.‬‬ ‫اعــزام شــده بودنــد‪ ،‬پیــش از هــر اقــدام خرابکارانــه ای توســط‬ ‫ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) شناســایی و کلیّــه عناصــر‬ ‫عملیاتــی بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ :‬اعضــای ایــن شــبکه کــه از طریــق‬ ‫یکــی از کشــورهای همســایه بــا عوامــل ســازمان جاسوســی ‪-‬‬ ‫تروریســتی موســاد در ارتبــاط بــوده و از اقلیــم کردســتان وارد‬ ‫ت‬ ‫کشــور شــده بودنــد‪ ،‬بــا بهره گیــری از به روزتریــن تجهیــزا ِ‬ ‫عملیاتــی و ارتباطــی و قوی تریــن مــواد انفجــاری‪ ،‬قصــد انجــام‬ ‫اقدامــات خرابکارانــه و عملیــات تروریســتی بی ســابقه ای در‬ ‫ف از پیــش تعییــن شــده را داشــتند‬ ‫حســاس و اهــدا ِ‬ ‫برخــی نقــاط ّ‬ ‫کــه بــا عنایــات الهــی و عملیــات چنــد مرحلـه ای و پیش دســتانه ی‬ ‫ـی انهــا بــه دام افتــاده‪،‬‬ ‫مجاهــدان گمنــام ایــران اســامی جملگـ ِ‬ ‫تســلیحات‪ ،‬مــواد انفجــاری‪ ،‬تجهیــزات فنـّـی و ارتباطــی انهــا نیــز‬ ‫بــه طــور کامــل کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫ایــن اطالعیــه مــی افزایــد‪ :‬بــا توجــه بــه ادامـه دار بــودن تحقیقات‬ ‫و رصدهــای اطالعاتــی پیرامــون هرگونــه ارتبــاط داخلــی و خارجــی‬ ‫بــا ایــن تیــم تروریســتی‪ ،‬اِن شــاءالله‪ ،‬اطالعــات تکمیلــی متعاقبــا ً‬ ‫بــه اســتحضار ملّــت شــریف ایــران خواهــد رســید‪.‬‬ ‫قابلیــت ویرایــش ایمیــل بعــد از ارســال ‪ ،‬ارســال ایمیــل‬ ‫بــه صــورت محرمانــه ‪ ،‬اســتفاده از الگوهــا در ایمیــل هایــی‬ ‫کــه مکــررا» اســتفاده مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ -1‬ویژگــی ‪ Recall an Email With Undo Send‬یــا‬ ‫برگردانــدن ایمیــل بــا انتخــاب گزینــه ‪ : Undo‬شــاید بــرای‬ ‫شــما هــم پیــش امــده باشــد وقتــی در ایمیــل دکمــه ‪send‬‬ ‫را کلیــک کــرده باشــید متوجــه شــده باشــید کــه چیــزی را‬ ‫فراموش نموده اید مثال فایل پیوســتی ‪ ،‬تاریخ و ‪ ...‬و یا‬ ‫نیــاز باشــد گیرنــده دیگــری را اضافــه نماییــد درایــن حالــت‬ ‫بــا اســتفاده از قابلیــت ‪ Undo Send Gmail‬می توانیــد‬ ‫بــه ســرعت ان ایمیــل را قبــل از اینکــه در صنــدوق ورودی‬ ‫گیرنــده شــما بنشــیند برگردانیــد و عمــل ویرایــش را روی‬ ‫ان انجــام و بعــد از ان مجــددا» اقــدام بــه ارســال نماییــد‬ ‫وقتــی بــرای پیامــی ‪ Send‬را فشــار می دهیــد گزینــه ‪undo‬‬ ‫را در پاییــن جیمیــل خواهیــد دیــد بــر روی ‪ Undo‬کلیــک‬ ‫کنیــد ســپس پیــام شــما بــه حالــت قبــل برمــی گــردد و‬ ‫دوبــاره بــاز مــی شــود تــا در صــورت نیــاز ویرایــش کنیــد و‬ ‫امــکان ویرایــش روی ان فراهــم مــی شــود‬ ‫بــه طــور پیــش فــرض‪ ،‬پنــج ثانیــه فرصــت داریــد تــا پــس‬ ‫از ارســال ایمیــل‪ ،‬دکمــه ‪ Undo‬را فشــار دهیــد و مــی‬ ‫توانیــد ایــن زمــان را بــه ‪ 20 ،10‬یــا ‪ 30‬ثانیــه تغییــر دهیــد‬ ‫تــا زمــان بیشــتری بــه شــما داده شــود بــرای ایــن منظــور‬ ‫روی نمــاد چــرخ دنــده در ســمت راســت بــاالی ایمیــل‬ ‫کلیــک کنیــد و کزینــه ‪ See All Settings‬را در نــوار‬ ‫کنــاری انتخــاب کنیــد ســپس بــه تــب ‪ General‬برویــد و از‬ ‫لیســت کشــویی کنــاری بــه قســمت ‪ Undo Send‬برویــد و‬ ‫مــدت زمــان را تغییــر دهیــد‬ ‫وبعــدا دکمــه ‪ save‬را در پاییــن انتخــاب نماییــد پــس از ان‬ ‫تنظیمــات بــرای حســاب ‪ Gmail‬شــما اعمــال مــی شــود و از‬ ‫طرفــی تنظیمــات بــه برنامــه ‪ Gmail‬تلفــن همراهتــان نیــز‬ ‫منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ویژگــی ‪ Confidential Mode‬یــا ارســال ایمیــل بــه‬ ‫صــورت محرمانــه ‪ :‬هنگامــی کــه نیــاز بــه ارســال اطالعــات‬ ‫حســاس از طریــق ایمیــل داریــد‪ ،‬حالــت محرمانــه مــی‬ ‫توانــد امنیــت بیشــتری بــه شــما بدهــد بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫اپشــن مــی توانیــد بــرای ایمیــل تاریــخ انقضــا و رمــز عبــور‬ ‫تعییــن کنیــد و از ارســال‪ ،‬کپــی‪ ،‬چــاپ یــا دانلــود ایمیــل‬ ‫توســط گیرنــده جلوگیــری نماییــد بــرای ایــن منظــور پــس‬ ‫از نوشــتن پیــام خــود‪ ،‬روی نمــاد ‪Toggle Confidential‬‬ ‫‪ Mode‬در پاییــن ایمیــل کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫در پنجــره ای کــه ظاهــر مــی شــود‪ ،‬مــدت زمــان انقضــا‬ ‫ایمیــل را تعییــن و مشــخص نماییــد کــه ایــا از طریــق‬ ‫پیامــک رمــز عبــور بــرای گیرنــده ارســال شــود یــا ایمیــل ‪،‬‬ ‫بنابرایــن اگــر گزینــه «‪ »No SMS Passcode‬را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬رمــز عبــور بــرای گیرنــده بــه همــان ادرس ایمیلــی‬ ‫کــه در قســمت ‪ TO‬قــرار داده ایــد تحویــل داده می شــود‬ ‫امــا اگــر گزینــه ‪ SMS Passcode‬را انتخــاب نماییــد بایــد‬ ‫قبــل از ارســال پیــام‪ ،‬شــماره موبایــل گیرنــده را وارد کنیــد‬ ‫اکنــون پــس از انکــه ایمیــل ارســال شــد شــخص گیرنده ایمیل‬ ‫بــرای خوانــدن پیــام بایــد رمــز عبــوری را کــه قبــا توســط ایمیــل‬ ‫یــا ویــا از طریــق تلفــن خــود دریافــت نمــوده اســت وارد نمایــد ‪.‬‬ ‫ویژگــی ‪Use Templates for Frequently‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫یــا اســتفاده از الگوهــا در‬ ‫‪Composed Emails‬‬ ‫ایمیل هایــی کــه غالبــا» نوشــته مــی شــوند‬ ‫زمانــی کــه مــی خواهیــد یــک ایمیــل یکســان را بارهــا‬ ‫و بارهــا بنویســید مــی توانــد خســته کننــده باشــد بدیــن‬ ‫منظــور شــما مــی توانیــد در جیمیــل یــک قالــب یــا الگــو‬ ‫ایجــاد و از ان اســتفاده نماییــد‬ ‫بــرای شــروع ابتــدا بایــد ایــن قابلیــت را فعــال نماییــد بدیــن‬ ‫منظــور بایــد روی ایکــن چــرخ دنــده واقــع در ســمت راســت‬ ‫بــاالی جیمیــل کلیــک و ســپس گزینــه ‪ See All Setting‬رو‬ ‫انتخــاب ســپس بــه تــب ‪ Advance‬برویــد و در کنــار قســمت‬ ‫‪ Template‬تیــک گزینــه ‪ Enable‬را انتخــاب نماییــد و دکمــه‬ ‫‪ Save‬را بــرای ذخیــره تغییــرات کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫بــرای ایجــاد یــک الگــو در جیمیــل ابتــدا یک ایمیل همانگونه‬ ‫کــه قبــا مــی نوشــتید بنویســید امــا قبــل از ارســال ان ‪ ،‬ســه‬ ‫نقطــه را در ســمت راســت پاییــن جیمیــل انتخــاب نماییــد تــا‬ ‫گزینــه هــای بیشــتر را مشــاهده نماییــد ســپس بــه مســیر‬ ‫‪ Templates > Save Draft as Template‬برویــد و گزینــه‬ ‫‪ Save as new template‬راانتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫ســپس یــک نــام بــرای قالــب ایجــاد شــده انتخــاب نماییــد‬ ‫و روی گزینــه ‪ Save‬کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫ســپس بــرای اســتفاده مجــدد از قالبــی کــه ایجــاد کردیــد‬ ‫ایتــدا یــک پیــام جدیــد بنویســید و دوبــاره ســه نقطه ســمت‬ ‫راســت پاییــن جیمیــل را انتخــاب و بــر روی ‪Template‬‬ ‫کلیــک و نــام الگــو را در منــوی بــاز شــده انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫الگوهــا یــا قالــب هــای ایمیــل در زمــان صرفــه جویــی‬ ‫می کننــد بنابرایــن مــی توانــد از ایــن نــوع قالــب هایــی کــه‬ ‫ســاختید اســتفاده و ویرایــش هــای الزم را بــر روی متــن‬ ‫انجــام و بعــد از ان اقــدام بــه ارســال ایمیــل نماییــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫اماده باش مقابله با سیال ‬ ‫ب‬ ‫تابستانه کشاورزان و دامداران‬ ‫در جشنواره قالی فاخر‬ ‫ایران فرش خراسان شمالی‬ ‫خوش درخشید‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس از کشــاورزان و دامــداران ســاکن مناطــق‬ ‫ســیل خیز شهرســتان خواســت بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد ســاخت دیواره هــای حفاظتــی‬ ‫بــا کیس ـه های خــاک امــاده مقابلــه بــا خســارت وقــوع ســیالب های مــرداد و شــهریور باشــند‪.‬‬ ‫فرشــید رحمانــی از لــزوم امادگــی بــرای مقابلــه بــا ســیالب در ماه هــای پیــش رو خبــر داد و‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه تجربیــات گذشــته در صــورت تــداوم خشکســالی در ابتــدای ســال‪،‬‬ ‫احتمــال وقــوع ســیالب در مــرداد و شــهریور بــاال مـی رود کــه در ایــن زمینــه نیــاز اســت کشــاورزان‪،‬‬ ‫دامــداران و مــردم امادگــی الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی از مــردم خواســت در صــورت بارندگــی از تــردد در مســیر رودخانه هــا‪ ،‬بندهــای خاکــی و مناطــق‬ ‫ســیل گیر و ســیل خیز پرهیــز کــرده و اگــر منــازل و دامــداری انهــا در دامنه هــا و یــا مســیر روان‬ ‫اب هــا قــرار دارد بــرای جلوگیــری از اســیب‪ ،‬دیواره هــای خاکــی بــرای تغییــر مســیر اب ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم ســاخت بندهــای خاکــی‬ ‫معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫ســه تختــه فــرش دســتباف تولیــدی فعــاالن اســتان‬ ‫بــه مرحلــه نهایــی اولیــن دوره از جشــنواره ملــی قالــی‬ ‫فاخــر در اصفهــان راه یافــت‪.‬‬ ‫مهــرداد داودزاده اظهــار داشــت‪ :‬نخســتین جشــنواره ملــی‬ ‫قالــی فاخــر در شــهر اصفهــان در حــال برگــزاری اســت و در‬ ‫حالــی اختتامیــه ایــن رویــداد برگــزار می شــود کــه هفــت‬ ‫تختــه قالــی هنــر دســت فرشــبافان خراســان شــمالی بــا‬ ‫کســب نمــره قبولــی بــه مرحلــه دوم جشــنواره راه یافــت و‬ ‫ســه تختــه از ایــن فرش هــای فاخــر هــم بــه مرحلــه نهایــی‬ ‫جشــنواره راه یافــت‪.‬‬ ‫داودزاده افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره بــه منظــور شناســایی و‬ ‫معرفــی اثــار برگزیــده و فاخــر فــرش دســتباف و بــا هــدف‬ ‫برنــد ســازی و ایجــاد الگوهــای مناســب تولیــد و حمایــت از‬ ‫فعــاالن صنایــع دســتی در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هفــت تختــه فــرش نفیــس دســتباف خراســان‬ ‫شــمالی در مرحلــه نخســت داوری از بیــن ‪ ۲۴۹‬فــرش ارائــه‬ ‫شده‪ ،‬حائز کسب نمره قبولی شد و در مرحله دوم داوری‬ ‫نیــز ســه تختــه فــرش اســتان از بیــن ‪ ۱۱۲‬فــرش منتخــب بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی راه یافت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن فرش هــا شــامل فــرش کــردی‪ ،‬فــرش‬ ‫روســتایی‪ ،‬فرش عشــایری‪ ،‬فرش کالســیک شهری است و‬ ‫فــرش دو روی ابریشــم اســتان بــا وجــود اطــاع رســانی های‬ ‫انجــام شــده در ایــن رقابــت هــا حضــور نداشــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ تنــوع قومیــت هــا و فرهنگهــا‪،‬‬ ‫ظرفیــت هــای بســیار بــاال در تولیــد فــرش دســتباف دارد و‬ ‫شــاهد تنــوع در ایــن زمینــه از جملــه فــرش کــردی‪ ،‬ترکــی و‬ ‫ترکمــن هســتیم و فــرش ابریشــم دو رو کــه در منطقــه راز‬ ‫و جــرگالن ایــن اســتان تولیــد مــی شــود هــم ظرفیت بســیار‬ ‫باالیــی بــرای ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ســیالب ها‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون در ایــن شهرســتان ‪ ۴۸‬بنــد خاکــی بــا اهــداف‬ ‫کنتــرل ســیالب و جلوگیــری از فرســایش خــاک و اســیب بــه زیرســاخت ها ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫رحمانــی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا جمــع شــدن اب در پشــت ایــن بندهــای خاکــی‪ ،‬اب‬ ‫مــورد نیــاز دامداری هــا و کشــاورزان در زمــان خشکســالی فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی ظرفیــت بندهــای خاکــی گنبــدکاووس را ‪ ۱۳‬میلیــون متــر مکعــب اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بارندگی هــای اوایــل امســال ‪ ۲‬میلیــون متــر مکعــب ان در ایــن بندهــای خاکــی ذخیــره شــد کــه‬ ‫مــورد اســتفاده دامــداران و کشــاورزان در ماه هــای بــدون بارندگــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گنبــدکاووس اظهارداشــت‪ :‬در برخــی روزهــای گــرم‬ ‫تابســتان مشــاهده می شــود افــرادی اقــدام بــه شــنا در ایــن بندهــا می کننــد کــه بســیار خطرنــاک و‬ ‫حادثــه افریــن اســت چراکــه بســتر ایــن بندهــا از گل و الی و رســوبات اســت و احتمــال گیرافتادگــی‬ ‫در ان و غــرق شــدن بســیار باالســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــر جمعیــت و پنــج هــزار و ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع وســعت‪۳۴۱ ،‬‬ ‫هــزار هکتــار اراضــی ملــی و مرتــع دارد‪.‬‬ ‫هواشناســی گلســتان امــروز بــا صــدور اطالعیــه از مــردم خواســت از نزدیــک شــدن بــه حاشــیه‬ ‫رودخانه هــا و نقــاط ســیل گیــر خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه پیــش بینــی کارشناســان اداره هواشناســی گلســتان‪ ،‬بــا نفــوذ متوالــی امــواج ناپایــدار و نســبتا‬ ‫خنــک از ســمت دریــای ســیاه بــه نــوار شــمالی کشــور و منطقــه‪ ،‬تــا چنــد روز اینــده شــاهد افزایــش‬ ‫ابــر‪ ،‬گاهــی رگبــار و رعــد و بــرق پراکنــده‪ ،‬کاهــش نســبی دمــا و وزش بــاد نســبتا شــدید موقتــی‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه در ایــن مــدت بــه واســطه بارش هــای رگبــاری احتمــال ابگرفتگــی برخــی معابــر دور‬ ‫از انتظــار نیســت‪ ،‬بنابــر ایــن توصیــه می شــود از نزدیــک شــدن بــه حاشــیه رودخانه هــا و مســیل ها‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پل راهبردی شرکت صحرا‬ ‫در مینودشت ‪ 75‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫رئیــس اداره نگهــداری ابنیــه فنــی راههــای اداره کل راهــداری و‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان از پیشــرفت ‪ 75‬درصــدی پــل‬ ‫شــرکت صحــرا در محــور بازگیــر شــرکت صحــرا در حــوزه شهرســتان‬ ‫مینودشــت خبــرداد و گفــت‪ :‬ایــن پــل بدلیــل ارتبــاط چنــد روســتا بــا‬ ‫یکدیگــر بعنــوان یــک پــل راهبــردی و اســتراتژیک بویــژه در مواقــع‬ ‫ســیل و بحــران شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ابوطالــب جلینــی کــرد افــزود‪ :‬ایــن پــل‬ ‫بــه دهانــه ‪ 21‬و شــامل کولــه‪ ،‬شــمع بتنــی و عرشــه فلــزی اســت کــه‬ ‫در قالــب ســه قــرارداد و تهیــه و حمــل شــاه تیرهــا درمجموع به مبلغ‬ ‫‪ 150‬میلیــارد ریــال در حــال اجراســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حــال حاضــر شــمع هــا‪ ،‬کولــه هــای طرفیــن و‬ ‫گوشــواره هــای پاییــن دســت پــل احــداث شــده و در حــال مونتــاژ و‬ ‫اجــرای عرشــه فلــزی پــل هســتیم‪.‬‬ ‫جلینــی کــرد اظهارامیــدواری کــرد کــه در صــورت تامیــن اعتبــار و‬ ‫مســاعد بــودن شــرایط جــوی تــا پایــان تابســتان ســال جــاری بــه بهــره‬ ‫بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بازگشت رنگ قرمز کرونایی‬ ‫به خراسان شمالی‬ ‫‏فروشنده جو دامی وارداتی‬ ‫میلیاردی محکوم شد‬ ‫بازگشت رنگ قرمز کرونایی‬ ‫به نقشه گلستان‬ ‫پرونــده تخلفاتــی فروشــنده جــو وارداتــی ( قاچــاق) رســیدگی و فــرد‬ ‫متخلــف بــه پرداخــت‏جــزای نقــدی و ضبــط کاال محکــوم شــد‏‪.‬‬ ‫مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان اعــام کــرد‪ :‬حســب‬ ‫گــزارش ســازمان‏صنعت‪،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی جــو وارداتــی را بــه فــروش‏رســانده اســت صورتجلســه ای‬ ‫تنظیــم وبــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی گــرگان ارســال و‏موضــوع‬ ‫جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم بــدوی ارجــاع گردیــد‏‪.‬‬ ‫حکومتــی تقــی‬ ‫‏ ‬ ‫‏ بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات‬ ‫حســام گفــت‪ :‬پــس از احضــار متهــم و ســیر مراحــل قانونــی واخــذ‬ ‫اســتعالمات الزم‏تخلــف متهــم را بــه اســتناد بنــد ب مــاده ‪ 18‬قانــون‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز محــرز‏تشــخیص داده و عــاوه بــر جــزای‬ ‫نقــدی بــه ضبــط کاال محکــوم نمــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان افــزود‪ :‬بــا تجدیــد نظــر خواهــی متهــم‬ ‫پرونــده در شــعبه اول‏تجدیــد نظــر ویــژه قاچــاق کاال و ارز تعزیــرات‬ ‫حکومتــی مرکــز اســتان مــورد رســیدگی قــرار ‏گرفــت و متخلــف‬ ‫بــه ضبــط کاال و پرداخــت مبلــغ دو میلیــارد ونهصــدو بیســت و نــه‬ ‫‏میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت محکــوم شــد‪ .‬‏‬ ‫وی از شــهروندان اســتان خواســت درصــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫تخلــف در‏خصــوص قاچــاق وخریــد وفــروش بــر خــاف ضوابــط‪...‬‬ ‫موضــوع را بــه صــورت حضــوری یــا ‏بــا تلفــن ‪ 135‬گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانی گلســتان گفت‪ :‬یک شهرســتان اســتان با افزایش انتقال‬ ‫ســویه جدیــد کرونــا و بیشــتر شــدن تعــداد مبتالیــان‪ ،‬در وضعیــت‬ ‫قرمــز شــیوع ایــن ویــروس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید گل فیــروزی اظهارداشــت‪ :‬بــا افزایــش روزافــزون‬ ‫تعداد بیماران‪ ،‬شهرســتان بندرترکمن وارد مدار قرمز شــیوع این‬ ‫بیمــاری شــد امــا وضعیــت در گــرگان‪ ،‬علی ابادکتــول‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گالکیــش‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه و کردکــوی نارنجــی‪ ،‬در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫بندرگــز‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ازادشــهر و رامیــان زرد و در اق قــا ابــی اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬براســاس اخریــن امــار تــا امــروز ‪۲۴۶‬‬ ‫مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی گلســتان بســتری‬ ‫هســتند کــه ‪ ۴۵‬نفــر از انــان در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت‬ ‫درمــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــر تزریــق واکســن‬ ‫بــه ویــژه در نوبت هــای (دُزهــای) ســوم و چهــارم (یــاداور) تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در کنــار تزریــق واکســن مــردم بایــد همچنــان‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی همچــون اســتفاده از ماســک‪ ،‬بهداشــت‬ ‫فــردی و شــرکت نکــردن در اجتماعــات و مراســم ها بــه ویــژه در‬ ‫فضاهــای مســقف را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫حل ِ یکی از مهم ترین چالش ها بر‬ ‫سر راه توسعه شرکت های دانش‬ ‫بنیان گلستان با ورود دادگستری‬ ‫خراســان شــمالی کــه از اوایــل اریبهشــت مــاه بــا تغییــر‬ ‫رنگ بنــدی بجنــورد از وضعیــت قرمــز خــارج شــده بــود‪،‬‬ ‫اکنــون پــس از حــدود ســه مــاه بــار دیگــر بــا تغییــر رنــگ ‪۲‬‬ ‫شهرســتان بــه وضعیــت بســیار پرخطــر کرونایــی بازگشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا تــداوم رونــد افزایشــی‬ ‫مبتالیــان در خراســان شــمالی براســاس رنگ بنــدی جدیــد‪،‬‬ ‫شهرســتان های بجنورد و شــیروان از وضعیت زرد به قرمز‬ ‫کرونایــی تغییــر رنــگ داد‪.‬‬ ‫در ضمــن اســفراین در وضعیــت نارنجــی کرونایــی و‬ ‫شهرســتان هــای جاجــرم و رازوجــرگالن نیــز در وضعیت زرد‬ ‫کرونایــی باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫وضعیــت قرمــز یــا خیلــی پرخطــر بــه شــرایطی اطــاق‬ ‫می شــود کــه در یــک شــهر از هــر ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر‪ ،‬دسـت کم‬ ‫‪ ۱۰‬نفر روزانه به علت ابتال به کرونا در بیمارســتان بســتری‬ ‫شــوند و نارنجــی بــه معنــای وضعیــت پرخطــر محســوب می‬ ‫شــود کــه در ایــن شــرایط‪ ،‬امــار بســتری روزانــه بیشــتر از ‪۶‬‬ ‫نفــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت باشــد‪.‬‬ ‫بــا دســتور رئیــس کل دادگســتری گلســتان ســند پــارک علــم و فنــاوری گلســتان پــس از ســه ســال‬ ‫مانــدن در پیــچ و خــم هــای اداری صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬در بازدیــد از شــرکت هــای دانش‬ ‫بنیــان ‪ ،‬یکــی از مهــم تریــن چالــش هــا بــر ســر راه توســعه ایــن شــرکت هــا را نداشــتن فضــا بــرای‬ ‫اســتقرار ایــن واحدهــا بــه علــت بالتلکیــف مانــدن ســند پــارک علــم و فنــاوری اســتان ‪ ،‬عنــوان کردنــد و‬ ‫خواســتار ورود دســتگاه قضایــی بــرای رفــع ان شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بررســی هــای مــا نشــان داد از ســه ســال پیــش تا کنــون اقدامات پــارک فناوری‬ ‫گلســتان بــرای صــدور ســند در پیــچ و خــم هــای اداری شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان‪ ،‬بی نتیجه‬ ‫مانــده بــود کــه بــا دســتور قضایــی ایــن مشــکل رفــع و بالفاصلــه ســند بــرای ‪ 16‬هــزار مترمربــع زمیــن‬ ‫ایــن پــارک صــادر شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬بــا صــدور ایــن ســند ‪ ،‬مشــکل فضــا بــرای اســتقرار واحدهــای تولیــدی دانــش بنیــان‬ ‫در پــارک علــم و فنــاوری اســتان کــه مهــم تریــن نیــاز بــرای توســعه ایــن شــرکت هــا بــود ‪ ،‬حــل شــد ‪.‬‬ ‫غفــاری مدیــر کل پــارک علــم و فنــاوری گلســتان هــم بــا قدردانــی از پیگیــری دادگســتری اســتان بــرای‬ ‫رفــع ایــن مشــکل گفــت‪ :‬گلســتان تنهــا اســتان کشــور اســت کــه فضــا بــرای در اســتقرار شــرکت هــای‬ ‫تولیــدی دانــش بنیــان نداشــت کــه مهــم تریــن دلیــل ان هــم نداشــتن ســند زمین پــارک علــم و فناوری‬ ‫بــود کــه امــکان تفکیــک و واگــذاری ان بــه جوانــان نخبــه اســتان را نمــی داد کــه خوشــبختانه بــا ورود‬ ‫دســتگاه قضــا ایــن مشــکل رفــع شــد ‪.‬‬ ‫غفــاری افــزود‪ :‬واگــذاری زمیــن بــه قیمــت ارزان تــر و اقســاطی و پرداخــت یکســری تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت از جملــه مزایــای اســتقرار شــرکت هــای دانــش بنیــان در پارکهــای علــم و فنــاوری اســت کــه بــا‬ ‫صــدور ســند پــارک فنــاوری اســتان و فراهــم شــدن امــکان اســتقرار واحدهــای فنــاور در ایــن پــارک ‪،‬‬ ‫از ایــن پــس شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان هــم مــی تواننــد از ایــن تســهیالت بهــره منــد شــوند ‪.‬‬ ‫اختصــاص کمیتــه ویــژه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان در دادســرای مرکــز‬ ‫اســتان‪ ،‬بازدیــد میدانــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و بررســی مشــکالت انــان از دیگــر تــاش هــای‬ ‫دادگســتری گلســتان بــرای کمــک بــه گســترش و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان در اســتان اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صدور سند مالکیت پارک علم‬ ‫و فناوری گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پــس از چنــد ســال تــاش بــرای تعییــن وضعیــت‪ ،‬ســند‬ ‫مالکیــت پــارک علــم و فنــاوری ایــن اســتان در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۱۶‬هــزار متــر مربــع صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی افــزود‪:‬‬ ‫بررسـی های دســتگاه قضایی اســتان نشــان داد از ســه ســال قبل اقدام پارک علم و فناوری گلســتان‬ ‫بــرای صــدور ســند در پیــچ و خــم هــای اداری شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان بــی نتیجــه مانــده‬ ‫بــود کــه بــا دســتور قضایــی ایــن مشــکل رفــع و بالفاصلــه ســند بــرای ‪ ۱۶‬هــزار مترمربــع زمیــن ایــن پــارک‬ ‫صــادر شــد و مشــکل اســتقرار واحدهــای تولیــدی دانــش بنیــان در پــارک علــم و فنــاوری برطــرف گردیــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان یکــی از مهــم تریــن چالــش هــا بــر ســر راه توســعه ایــن شــرکت هــا‬ ‫را نداشــتن فضــا بــرای اســتقرار ایــن واحدهــا بــه علــت بالتلکیــف مانــدن ســند پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان عنــوان و خواســتار ورود دســتگاه قضایــی بــرای رفــع ان شــده بودنــد ‪.‬‬ ‫اختصــاص کمیتــه ویــژه بــرای رســیدگی بــه مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان در دادســرای گرگان‪،‬‬ ‫بازدیــد میدانــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان و بررســی مشــکالت انــان از دیگــر خدمــات دادگســتری‬ ‫گلســتان بــرای کمــک بــه گســترش و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل پــارک علــم و فنــاوری گلســتان هــم بــا قدردانــی از پیگیــری دادگســتری اســتان بــرای رفــع‬ ‫ایــن مشــکل گفــت‪ :‬گلســتان فضایــی بــرای اســتقرار شــرکت هــای تولیــدی دانــش بنیــان نداشــت کــه‬ ‫مهمتریــن دلیــل ان نداشــتن ســند زمیــن پــارک علــم و فنــاوری بــود کــه بــا ورود دســتگاه قضــا ایــن‬ ‫مشــکل رفــع شــد ‪.‬‬ ‫مهــدی غفــاری افــزود‪ :‬واگــذاری زمیــن بــه قیمــت ارزان و اقســاطی و پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫از جملــه مزایــای اســتقرار شــرکت هــای دانــش بنیــان در پــارک هــای علــم و فنــاوری اســت کــه بــا صدور‬ ‫ســند پــارک فنــاوری اســتان و فراهــم شــدن امــکان اســتقرار واحدهــای فنــاور در این پــارک‪ ،‬از این پس‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان هــم مــی تواننــد از ایــن تســهیالت بهــره مند شــوند ‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۵۰‬شــرکت دانش بنیان و ‪ ۱۲‬شــرکت خالق دارد که ســال گذشــته ‪ ۴۰‬میلیارد ریال به طور‬ ‫مســتقیم از ســوی پارک علم و فناوری از شــرکت ها زیر مجموعه پارک حمایت شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫برای مقابله با کرونا حساسیت های‬ ‫بهداشتی افزایش یابد‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مــردم از بــی خیالــی در ارتبــاط بــا میــروس کرونــا دســت بردارنــد‬ ‫و دســتگاه هــای ذیربــط حساســیت هــای بهداشــتی مــردم بــرای اســتفاده از ماســک و تزریــق دُز‬ ‫یــاداور واکســن را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در نشســت اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا برگــزاری مراســم هــا و برقــراری کســب و کارهــا در وضعیــت فعلــی مخالــف نیســتیم ولــی‬ ‫بایــد ایــن مراســم بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع هیچگونــه رویکــردی بــرای تعطیلــی مراســمات و کســب و کارهــا اعمــال‬ ‫نخواهــد شــد و بیشــتر بــر رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی تاکیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بیــان کــرد‪ :‬تمامــی فرمانداری هــا و شــهرداری هــا بایــد هماهنگی هــای الزم را بــه عمــل‬ ‫اورنــد تــا هشــدارهای محیطــی بــه ویــژه در خصــوص اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی بــا موضــوع پیشــگیری از شــیوع کرونــا اعمــال شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بایــد هماهنگی هــای الزم بــا رســانه هــای دیــداری و مکتــوب بــا تاکیــد‬ ‫بــر رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی انجــام شــود تــا حساســیت هــای بهداشــتی را در بیــن مــردم‬ ‫بیشــتر کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اهمیــت واکسیناســیون در پیشــگیری از‬ ‫ایــن بیمــاری‪ ،‬گفــت‪ :‬براســاس اعــام علــوم پزشــکی اســتان از نظــر واکسیناســیون در وضعیــت‬ ‫مطلوبــی قــرار داریــم و بــرای ســرعت بخشــی بــه ایــن رونــد تمامــی مراکــز واکسیناســیون ســابق‬ ‫دوبــاره فعــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تخت های بیمارستانی در اشغال بیماران کرونایی‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬خدمــات بهداشــتی و درمانــی خراســان شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫رونــد افزایشــی بیمــاران کرونایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا بســتری افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬بیمــار کوویــد ‪ ،۱۹‬اینــک ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫تخــت هــای بیمارســتانی اســتان در اشــغال بیمــاران کرونایــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی افــزود‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۹‬درصــد تخــت هــای اطفــال اســتان نیــز در اشــغال‬ ‫کــودکان مبتــا بــه ایــن بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش مــوارد مراجعــه بــا عالئــم کرونایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬متاســفانه ایــن روزهــا شــاهد‬ ‫افزایــش مــوارد مراجعــه بــا عالئــم کرونایــی در اســتان هســتیم بــه گونــه ای کــه بــه طــور میانگیــن‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰۰‬نفــر بــا عالئــم مشــکوک بــه کرونــا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه مــی کننــد و بــه طــور‬ ‫میانگیــن روزانــه ‪ ۴۰‬بیمــار مبتــا بــه کوویــد ‪ ۱۹‬در مراکــز درمانــی اســتان بســتری مــی شــوند‪.‬‬ ‫پورنقــی بــا اشــاره بــه اخریــن وضعیــت واکسیناســیون در خراســان شــمالی بیــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪۲.۵‬‬ ‫درصــد دُز چهــارم‪ ۶۰ ،‬درصــد جامعــه هــدف در اســتان دُز ســوم‪ ۸۸ ،‬درصــد دز دوم و ‪ ۹۶‬درصــد‬ ‫نیــز دز اول واکســن کرونــا را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستبند پلیس فتا بر دستان‬ ‫عامل توهین و هتک حیثیت‬ ‫شهروندان در فضای مجازی‏‬ ‫عامل تبلیغ و فروش مواد مخدر‬ ‫در فضای مجازی دستگیر شد‏‬ ‫رفع تصرف میلیاردی از اراضی‬ ‫ملی در «مینودشت»‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه در فضــای مجازی‬ ‫اقــدام بــه توهیــن و فحاشــی‏و هتــک حیثیــت علیــه تعــدادی از‬ ‫شــهروندان مــی کــرد‪ ،‬خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫سرهنگ»یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بر اینکه‬ ‫افــرادی در فضــای مجــازی اقــدام بــه توهیــن و فحاشــی و هتــک‬ ‫‏حیثیــت علیــه وی کــرده انــد‪ ،‬بالفاصله موضوع در دســتور کار پلیس‬ ‫فتــا قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش مســتمر کارشناســان و بررســی‬ ‫اظهــارات شــاکیان پرونــده‪ ،‬عامــل انتشــار ایــن مطالب‏دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پلیــس فتــا ســایه ســار امنیــت در فضــای ســایبری‬ ‫اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در‏صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریــت هــای ســایبری‏پلیــس فتــا خراســان شــمالی اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل تبلیــغ و فــروش‬ ‫مــواد مخــدر در فضــای مجــازی‏خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏رصــد هــای انجــام شــده در فضــای مجــازی توســط‬ ‫کارشناســان مجــرب پلیــس فتــا‪ ،‬فــردی کــه در یــک صفحــه مجــازی‬ ‫اقــدام‏بــه تبلیــغ و فــروش مــواد مخــدر مــی کــرد‪ ،‬شناســایی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــی وقفــه و مســتمر‬ ‫کارشناســان‪ ،‬ایــن فــرد دســتگیر و بــه مقــر پلیــس فتــا منتقــل‬ ‫شــد‪،‬‏افــزود‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از محــل اختفای‬ ‫ایــن فــرد مقــداری مــواد مخــدر توهــم زا نیــز کشــف و ضبــط‏شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز در صــورت اطــاع و یــا مشــاهده‬ ‫هرگونــه مــوارد مشــکوک و مطالــب مجرمانــه در فضــای‏ســایبری‬ ‫مــی تواننــد مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریــت هــای ســایبری اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی مینودشــت بــا اشــراف اطالعاتــی و تحقیقــات‬ ‫میدانــی موفــق بــه کشــف یــک فقــره تصــرف غیرمجــاز اراضــی‬ ‫ملــی در ان شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از کســب مجوزهــای قانونــی و در بررسـی های‬ ‫تخصصــی بــه همــراه کارشناســان اداره منابــع طبیعــی مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬متهــم ‪ 2‬هــزار و ‪ 326‬مترمربــع از اراضــی ملــی را بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز تصــرف کــرده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان ارزش زمیــن مــورد نظــر‪11 ،‬میلیــارد و ‪ 630‬میلیــون‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن پرونــده یــک متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫عفاف و حجاب مکمل‬ ‫یکدیگرند‏‬ ‫سرویس فرهنگی اجتماعی ‪ -‬دکتر«سجاد نامور»‬ ‫تمــام نعمتــی کــه خداونــد در ذات پــاک انســان بــه ودیعــه نهــاده ان قــدر زیبــا و قدرتمنــد و کامــل‬ ‫اســت کــه اگــر هــر کــدام از مــا‏بتوانیــم ودیعــه الهــی را بــه عرصــه فعلیــت برســانیم هیچ نیاز نیســت‬ ‫از زیبایی هــای جســمی و جنســی خودمــان بخواهیــم‏اســتفاده بکنیــم و نــگاه دیگــران و جامعــه را‬ ‫م ‪‎.‬‬ ‫جلــب بکنیـ ‪‎‬‬ ‫متزلــزل شــدن بنیــان خانــواده اولیــن تاثیــر اجتماعــی در صــورت کــم رنــگ شــدن عفــاف و حجــاب در‬ ‫ســطح جامعــه اســت‪.‬‏خانــواده در اثــر ازدواج شــکل مــی گیــرد کــه خود پدیــده ازدواج نیازمنــد وجود یک‬ ‫ســری شــرایط و عواملــی اســت کــه زمینــه‏ســاز یــک ازدواج موفــق یــا ناموفــق خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫عمومــا نظــر جامعــه شناســان بــر ایــن اســت‪ ،‬در جوامعــی کــه در حــال گــذر از ســنت بــه مدرنیتــه‬ ‫هســتند الگوهــای خانــواده‏نیــز دچــار تغییــر و تحــول مــی شــوند‪ ،‬تغییــری کــه در فرهنــگ بــه وجــود‬ ‫می ایــد در نســل هــای بعــدی بحــران هویــت را بــه وجــود‏مــی اورد کــه در اثــر بحــران هویــت شــکاف‬ ‫نســلی یــا گسســت فرهنگــی بــه وجــود مــی ایــد و بنابرایــن نســل هــای متفــاوت بــا‏هــم تفاهــم ندارنــد‬ ‫و حــرف هــم را متوجــه نمــی شــوند‏‪.‬‬ ‫در مرحلــه اول راهــکار بایــد ایجابــی باشــد‪ ،‬یعنــی راهــکاری کــه از دل جامعــه برخیــزد یــا بــه نوعــی‬ ‫فرهنــگ ســازی باشــد‪ ،‬حــاال‏هــر چــه بیشــتر در ایــن راهکارهــای ایجابــی یــا تولیــد محتــوا یــا فرهنــگ‬ ‫ســازی بــا کمــک نهــاد خانــواده‪ ،‬رســانه‪ ،‬مطبوعــات و‏مدرســه یــا فضــای اجتماعــی بتوانیــم کار بکنیــم‬ ‫تاثیــر ایــن پدیــده اجتماعــی در شــکل گیــری پدیــده هــای امنیتــی‪ ،‬اســیب هــای‏اجتماعــی‪ ،‬جرایــم یــا‬ ‫پدیده هــای انتظامــی کمرنــگ تــر خواهــد شــد‏‪.‬‬ ‫دیــدگاه مــا و نــگاه مــا نســبت بــه مســئله عفــاف و حجــاب بــه عنــوان یــک مســئله اجتماعــی اســت و‬ ‫راهــکاری کــه اندیشــمندان‏علــوم اجتماعــی تجویــز مــی کنند بــرای درمان این مســئله راهکار اجتماعی‬ ‫مــدار یــا اجتمــاع محــور اســت‏‪.‬‬ ‫ـان خواســتار تحقق خود‪ ،‬در واقع انســان رشــد یافته ای اســت که خیلی تمایل‬ ‫در روانشناســی‪ ،‬انسـ ِ‬ ‫بــه ســمت و ســویی‏دارد کــه بتوانــد از نیازهــای ســطوح پاییــن انســان مثــل نیازهــای جنســی و جســمی‬ ‫گــذر کنــد و بــه نیازهــای ســطوح باالیــی‏مثــل نیــاز بــه خــود شــکوفایی دســت پیــدا کنــد‏‪.‬‬ ‫در واقــع انســان هایــی کــه در پــی نشــان دادن جاذبــه هــای جنســی و جســمی خــود هســتند‬ ‫انســان هایی هســتند کــه در‏ســطوح اولیــه نیازهــای انســانی مانــده انــد و تثبیــت شــده انــد‪.‬‏‬ ‫ایــن انســان هــا نمــی تواننــد تــا مراحــل عالــی انســانی یعنــی نیــاز بــه خــود شــکوفایی یــا تحقــق خــود یــا‬ ‫دسترســی به انســان‏واال گام بردارند و برســند‪.‬‏‬ ‫در مباحــث روانشناســی انســان مــی توانــد بــه حرمــت خــود نزدیــک بشــود و خواســتار ارزش گــزاری بــر‬ ‫جنبــه هــای ذاتــی خــود‏بشــود کــه بتوانــد هویــت خــود را ان قــدر کامــل بکنــد کــه در واقــع بــا جذبــه های‬ ‫انســانی‪ ،‬جســمی و جنســی در پی تحقق ان‏نباشــد‪.‬‏‬ ‫تمــام نعمتــی کــه خداونــد در ذات پــاک انســان بــه ودیعــه نهاده ان قدر زیبا و قدرتمند و کامل اســت که‬ ‫اگــر هــر کــدام از مــا‏بتوانیــم ودیعــه الهــی را بــه عرصــه فعلیــت برســانیم هیــچ نیــاز نیســت از زیبایی هــای‬ ‫جســمی و جنســی خودمان بخواهیم‏اســتفاده بکنیم و نگاه دیگران و جامعه را جلب بکنیم‪.‬‏‬ ‫قطعــا جامعــه از تــک تــک اعضــای ان انتظــار دارد هــر کــدام بــه عنــوان عضــوی ســالم و شــخصیتی‬ ‫فرهیختــه بتوانــد بحــث حجــاب‏را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ایفــا بکنــد تــا تعرضــی بــه ســامت دیگــر‬ ‫اعضــای جامعــه وارد نشــود‪.‬‏‬ ‫در بیــن خانــواده هــای پایبنــد بــه مذهــب‪ ،‬از روش هــای مختلفــی بــرای جامعــه پذیــر کــردن فرزنــدان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬بــه‏طــور مثــال دختــری کــه در یــک خانــواده پایبنــد بــه دســتورات دینــی خصوصــا‬ ‫حجــاب متولــد مــی شــود از همــان دوران کودکــی‏مشــاهده مــی کنــد کــه مــادر در حضــور برخــی از افراد‬ ‫و یــا در بیــرون از منــزل خــود را مــی پوشــاند و از چــادر اســتفاده مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫در اولیــن قــدم‪ ،‬ایــن رفتــار مــادر اســت کــه کــودک را بــه رفتــار هنجــاری تحــت عنــوان حجــاب اشــنا‬ ‫می کنــد و بــا گذشــت زمــان‏دختــر ارام ارام بــه شــباهت هــای خــود بــا مــادر پــی مــی بــرد و حجــاب را نیــز‬ ‫بــه عنــوان یــک ویژگــی دختــر بــودن مــی پذیــرد‪.‬‏‬ ‫حــال اگــر کــودک در میــان خانــواده بــا زنانــی ارتبــاط داشــته باشــد کــه انهــا نیــز حجــاب را بــه عنــوان یــک‬ ‫امــر مســلم پذیرفتــه و بــه‏راحتــی ان را رعایــت مــی کننــد‪ ،‬کــودک نیــز این مســئله را پذیرفتــه و ارام ارام‬ ‫بــا ان خــو مــی گیــرد‪.‬‏‬ ‫اگــر در میــان افــراد خانــواده و یــا نزدیــکان کســانی باشــند کــه بــه حجــاب بــی توجه بــوده و خصوصا اگر‬ ‫کــودک بــا انهــا رابطــه‏عاطفــی بیشــتری هــم داشــته باشــد‪ ،‬انــگاه حجــاب در نظــرش کــم اهمیــت شــده‬ ‫و شــاید ناخود اگاه از ان دوری نماید‪.‬‏‬ ‫در اینجــا رفتــار پــدر و مــادر و اســتفاده از روش هــا و ابــزار هــای تشــویق و ترغیــب در حفــظ میــزان‬ ‫اهمیــت حجــاب در ذهــن‏کــودک بیــار موثــر میباشــد‪ .‬بــا ورود دختــر به ســنی باالتر و حدود ‪ 7‬ســالگی ‪،‬‬ ‫پــدر و مــادر پایبنــد بــه قواعــد مذهبــی توجــه‏بیشــتری بــه حجــاب دختر می نمایند به گونــه ای کهبرخی‬ ‫از والدیــن ‪ ،‬روش هــای شــدید تــری را بــرای مجــاب کــردن کــودک‏بــه کار مــی گیرنــد‪ ،‬اســتفاده از ایــن‬ ‫روش هــا عمومــا نتیجــه معکــوس داشــته و دختــر را امــاده کنــار گذاشــتن حجــاب در اولیــن‏فرصــت‬ ‫پیــش امــده مــی نمایــد‏‪.‬‬ ‫و اما سخن پایانی اینکه‏‬ ‫نشــان دادن اثــرات منفــی فرهنــگ مبتــذل و غیــر اخالقــی غــرب در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی و‬ ‫احســاس نــا امنــی و بحــران‏هــای روانــی و شــغلی و اجتماعــی و مقایســه ان بــا وضعیــت مثبــت زنــان‬ ‫در ایــران بــه منظــور نشــان دادن احســاس رضایــت‏خاطــر زنــان ایرانــی از فرهنــگ دینــی – بومــی و ملی‬ ‫خویــش از جملــه راهــکار هــای ســازنده در ایــن حــوزه مــی باشــد‏‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫زمین و زمان از گرانی بنالد همه!‬ ‫ سال هاســت «گرانــی» و «گــران فروشــی» بــه مــوازات یــک‬ ‫دیگــر تمــام محاســبات و حســاب کتــاب هــای اقتصــادی‬ ‫خانــواده هــای دهــک هــای پائیــن جامعــه را بــر هــم زده انــد‬ ‫تــا جایــی کــه بــا پولــی کــه خانــواده هــا بــرای خریــد ماشــین‬ ‫پــس انــداز کــرده بودنــد امــروز بایــد ماشــین شــارژی بخرنــد و‬ ‫یــا پولــی را کــه بــرای خریــد مســکن پــس انــداز کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫امــروز کفــاف رهــن همــان خانــه را نمــی دهــد!‬ ‫هــر چنــد بــروز ژانــر هــای جدیــد گرانــی و گــران فروشــی نیــاز‬ ‫بــه پیشــران و کاتالیــزور نــدارد‪ ،‬امــا جراحــی اقتصــادی اخیــر‬ ‫هــم در ســرعت بخشــیدن بــه گرانــی هــا در چنــد مــاه اخیــر بــی‬ ‫تاثیــر نبــود و هماننــد مهــر اصالــت کاال عمــل کــرد! وضعیت‬ ‫گرانــی اقــام موردنیــاز جامعــه از خــورد و خــوراک تــا پوشــاک به‬ ‫حــدی رســیده کــه مــردم در امــورات روزانــه خــود درمانــده انــد و‬ ‫خریــد مســکن‪ ،‬خــودرو‪ ،‬لــوازم خانگــی‪ ،‬گوشــی همراه‪ ،‬ســفر و‬ ‫‪ ...‬بــرای بســیاری از خانــواده هــا بــه رویــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر چنــد وجــود تحریم هــای ظالمانــه و غیــر منطقــی‪،‬‬ ‫کاهــش قیمــت برخــی اقــام را در کوتــاه مــدت‪ ،‬دشــوار‬ ‫ســاخته اســت‪ ،‬امــا گرانــی خدمــات دولتــی در ایــن دوران‬ ‫ســخت هیــچ توجیهــی نــدارد‪.‬‬ ‫گرانفروشــی خدمــات دولتــی (پســت‪ ،‬تلفــن‪ ،‬گاز‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬گذرنامــه‪ ،‬عــوارض خــروج‪ ،‬هزینــه صــدور‬ ‫یــک کارت ســاده ملــی‪ ،‬مالیــات‪ ،‬نوســازی و ده هــا مــورد دیگر‬ ‫در همیــن دفاتــر خدماتــی دولــت و شــهرداری ها و امثالهــم)‬ ‫تحــت عنــوان خودگردانــی یــا خودکفایــی و به اصطــاح‬ ‫تعدیــل اقتصــادی بخــش دولتی فشــار مضاعفــی را به مردم‬ ‫وارد ســاخته اســت‪.‬‬ ‫طرفــه اینکــه تــا وقتــی رئیس جمهــوری هــم از گرانی هــا‬ ‫انتقــاد نکــرده بــود‪ ،‬بعضــی از اقایــان مســئول اصــرار‬ ‫داشــتند مشــکل گرانــی در کشــور وجــود نــدارد و البتــه از‬ ‫انجایــی کــه بعضی هــا کم حافظــه هســتند از فــردای انتقــاد‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬بــدون توجــه بــه شــعار های قبلــی‪ ،‬داد‬ ‫گرانــی ســر دادنــد و بــه صــف منتقدیــن گرانــی پیوســتند!‬ ‫امــا ایــن انتقــاد بــه معنــای صرفه جویــی در بریــز و بپاش های‬ ‫دولتــی نیســت و همچنــان فیــش هــای نجومــی‪ ،‬وام هــای‬ ‫انچنانــی‪ ،‬برگــزاری انــواع ســمینار های دولتــی‪ ،‬جشــن های‬ ‫بی دلیــل دولتــی‪ ،‬چراغانــی دولتــی‪ ،‬قراردادهــای چنــد ده‬ ‫میلیــاردی ورزشــکاران از حســاب هــای دولتــی‪ ،‬مســافرت های‬ ‫پرخــرج دولتــی‪ ،‬بادکــردن سیســتم دولتــی‪ ،‬تغییــر‬ ‫دکوراســیون های دولتــی و ‪ ...‬ادامــه دارد و کمبــود بودج ـه ای‬ ‫نیــز در رونــد اجــرای ایــن برنامــه هــا احســاس نمــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن رهگــذار بــا انفعــال ســازمان هــای بازرســی جــو‬ ‫رشــوه خواری و رشــوه گیری و رشــوه دهی رونــق شــدید‬ ‫پیــدا کــرده اســت و بــه تبــع ان عــدم برخــورد و شناســایی‬ ‫دانه درشــت ها‪ ،‬محتکــران‪ ،‬ارزفروشــان‪ ،‬غیرفروشــان‪،‬‬ ‫مملکت فروشــان‪ ،‬رانتخــواران و ‪ ...‬منجــر بــه ایجــاد خلــل‬ ‫در ارکان اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬رســانه ای‪ ،‬مذهبــی‪،‬‬ ‫اعتقــادی و زیربنایــی جامعــه و‪ ...‬شــده اســت و بدبینــی‬ ‫گســترده ای را بیــن احــاد مختلــف مــردم موجــب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دســت مبــارزه بــا گرانفروشــی و تعزیــر خــرده‬ ‫فروشــان و مغــازه داران جزیــی فــروش و مصــادره بســاط‬ ‫دستفروشــان‪ ،‬چــاره اقتصــاد زیرزمینــی و مافیایــی کشــور‬ ‫نیســت‪ .‬سال هاســت کــه قــرار اســت سیســتم چندنرخــی ارز‬ ‫را برچینیــم و ارز را تک نرخــی کنیــم و حــاال قــرار اســت ارز‬ ‫جهانگیــری را برداریــم‪ ،‬دوبــاره زمزمــه اختــاس های کالن به‬ ‫گــوش مــی رســد! بــرای اقتصــاد مــردم چــاره ای بیاندشــید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫ک همچنان مفید است‪،‬‬ ‫ماس ‬ ‫حتی اگر دیگران استفاده‬ ‫نکنند‬ ‫بــا وجــود اینکــه زمــان‬ ‫زیــادی از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا می گــذرد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ســواالت و شــبهاتی‬ ‫دربــاره اســتفاده از ماســک‬ ‫‏وجــود دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ماســک ها زمانــی بهتریــن‬ ‫کارایــی را دارنــد کــه همــه‬ ‫افــراد در اتــاق از ماســک‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬دلیلــش ایــن اســت کــه وقتــی فــرد الــوده‬ ‫‏ماســک می زنــد‪ ،‬درصــد زیــادی از ذرات عفونــی بــازدم شــده‬ ‫بــه دام می افتنــد لــذا از انتشــار ویــروس در منبــع جلوگیــری‬ ‫می شــود‪‎.‎‬‬ ‫امــا شــواهد زیــادی نیــز وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد‬ ‫حتــی در مواقعــی کــه دیگــران ماســک نزده انــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫بیمــاری کســی کــه‏ماســک زده اســت کمتــر از دیگــران‬ ‫اســت‪ .‬میــزان محافظــت بســتگی بــه کیفیــت ماســک‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در جریــان شــیوع‏ویــروس هتلــی‬ ‫در ســوئیس‪ ،‬چندیــن کارمنــد و مهمانــی کــه تســت ان هــا‬ ‫مثبــت بــود از ماســک اســتفاده نکــرده و فقــط از محافــظ‬ ‫‏صورت اســتفاده می کردند‪ .‬کســانی که از ماســک اســتفاده‬ ‫می کردنــد الــوده نبودنــد ولــی کســانی کــه از محافــظ صورت‬ ‫اســتفاده‏کــرده بودنــد مبتــا شــده بودنــد‪ .‬یــک مطالعــه در‬ ‫تنســی نشــان داد کــه جوامعــی کــه بیشــتر ماســک زده انــد‬ ‫نســبت بــه مناطقــی کــه کمتــر‏ماســک زده انــد نــرخ بســتری‬ ‫پایین تــری دارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی‪ ،‬دانشــمندانی کــه بــا‬ ‫عوامــل بیمــاری زا کار می کننــد و کارگرانــی کــه ممکــن اســت‬ ‫در محــل کار در‏معــرض ذرات خطرنــاک هــوا قــرار بگیرنــد‪،‬‬ ‫از ماســک های تخصصــی ماننــد‪‎ N‬‏‪۹۵‬‏‪‎ ‎‬بــرای محافظــت‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬بنابرایــن‏می دانیــم کــه ماســک های‬ ‫مناســب و کارامــد مفیــد هســتن ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫تعــدادی از مطالعــات ازمایشــگاهی نیــز ثابــت کرده انــد که‬ ‫ماســک از شــخصی کــه ان را اســتفاده محافظــت می کنــد‪،‬‬ ‫هرچند ســطح‏این حفاظت بســته به نوع ماســک‪ ،‬موادی‬ ‫کــه از ماســک ان ســاخته شــده اســت‪ ،‬نحــوه ازمایــش و‬ ‫نحــوه اندازه گیــری ذرات‏متفــاوت اســت‪ .‬امــا نتیجــه نهایــی‬ ‫همــه مطالعــات ایــن اســت کــه ماســک بــرای فــرد اســتفاده‬ ‫کننــده امنیــت نســبی بــه بــار مـی اور ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یک مطالعه نشــان داد که یک ماســک جراحی اســتاندارد‬ ‫از تنفــس ‪ ۷/۵‬درصــد از ذرات ســرفه جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫امــا گــره‏زدن حلقه هــا و قــرار گرفتــن در کناره هــای ماســک‬ ‫طبــی‪ ،‬میــزان تمــاس را تقریبــا ً‪ ۶۵‬درصــد کاهــش می دهد‪.‬‬ ‫پوشــاندن ماســک ‏جراحــی بــا یــک ماســک پارچــه ای‪،‬‬ ‫تکنیکــی کــه بــه عنــوان ماســک دوگانــه شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫قــرار گرفتــن در معــرض ذرات‏شــبیه ســازی شــده ســرفه را‬ ‫تــا ‪ ۸۳‬درصــد کاهــش دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یــک مطالعــه دیگــر نشــان داد کــه ماس ـک های خانگــی‪،‬‬ ‫ماس ـک های جراحــی و محافــظ صــورت چگونــه بــر اســاس‬ ‫انــدازه ذرات‏از پوشــنده محافظــت می کننــد‪ .‬این تحقیقات‬ ‫نشــان داد کــه اکثــر ماســک ها می تواننــد ذرات بســیار‬ ‫بــزرگ ماننــد عطســه را مســدود‏کننــد‪ .‬امــا وقتــی محققــان‬ ‫بــه ذرات هواپخــش کوچک تــر کــه مســدود کــردن انهــا‬ ‫ســخت تر اســت نــگاه کردنــد‪ ،‬مشــخص شــد کــه‏محافــظ‬ ‫صــورت تقریبــا هیــچ محافظتــی دربرابــر ایــن ذرات ایجــاد‬ ‫نمی کنــد در حالــی کــه ماســک حــدود ‪۳۰‬درصــد محافظــت‬ ‫ایجــاد‏می کنــد‪ .‬محققــان دیگــری بــه ایــن نتیجــه رســیدند‬ ‫کــه یــک ماســک پارچـه ای دو الیــه ســاخته شــده از پارچــه‬ ‫منعطــف و محکــم‏بافتــه شــده‪ ،‬همــراه بــا یــک مــاده فیلتــر‬ ‫ماننــد فیلتــر قهــوه یــا ماســک جراحــی‪ ،‬می توانــد محافظــت‬ ‫خوبــی داشــته باشــد‪ .‬ایــن ماسـک ها‏تــا ‪ ۷۰‬درصــد از نفــوذ‬ ‫ذرات کوچــک و تــا ‪ ۹۰‬درصــد از نفــوذ ذرات بزرگتــر ممانعــت‬ ‫کــرده بودن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در مطالع ـه ای در توکیــو ازمایــش شــد کــه چگونــه انــواع‬ ‫مختلــف ماســک هــا از فــرد در برابــر ذرات واقعــی ویــروس‬ ‫کرونــا‏محافظــت می کننــد‪ .‬ایــن مطالعــه نشــان داد کــه‬ ‫حتــی یــک ماســک پنبـه ای ســاده نیــز بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۷‬درصــد‬ ‫نســبتا مفیــد اســت‪.‬‏ماسـک های پزشــکی عملکــرد بهتــری‬ ‫داشــتند‪ ،‬از جملــه ماســک جراحــی بــا ‪ ۴۷‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫محافظــت‪ ،‬یــک حلقــه گشــاد‪‎ N‬‏‪۹۵‬‏‪‎ ‎‬‏‪۵۷‬‏‪‎ ‎‬تــا ‪ ۸۶‬درصــد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫محافظــت و‪‎N‬‏‪۹‎ ۵‬‏ ‪‎‬محکــم ‪ ۷۹‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد محافظــ ‪‎‬‬ ‫در حالی که بسیاری از مطالعات ازمایشگاهی ماسک ها‬ ‫را بــا اســتفاده از ســر مانکــن ازمایــش می کردنــد‪ ،‬یــک‬ ‫مطالعــه در‏ســال ‪ ۲۰۰۸‬از افــراد واقعــی بــرای اندازه گیــری‬ ‫اینکــه ماســک هــا چگونــه می تواننــد از فــرد محافــظ در برابر‬ ‫ویــروس تنفســی‏محافظــت کننــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ .‬افــراد‬ ‫مــورد مطالعــه انــواع مختلفــی از ماســک های مجهــز بــه‬ ‫گیرنده هــای مخصــوص را داشــتند کــه‏می تواننــد غلظــت‬ ‫ذرات را در دو طــرف ماس ـک ها انــدازه گیــری کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مطالعــه‪ ،‬ماســک های پارچــه ای ‪ ۶۰‬درصــد‪،‬‏ماســک های‬ ‫جراحــی ‪ ۷۶‬درصــد و ماســک های‪‎ N‬‏‪۹۵‬‏‪‎ ‎‬تــا ‪ ۹۹‬درصــد‬ ‫نفوذپذیــری را کاهــش دادن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در حالــی کــه مطالعــات ازمایشــگاهی همــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه ماســک می توانــد از فــرد محافظــت کنــد‪،‬‬ ‫عملکــرد خــوب ماســک ها در‏دنیــای واقعــی بــه تعــدادی‬ ‫متغیــر بســتگی دارد؛ از جملــه اینکــه مــردم چگونــه از‬ ‫ان هــا بــه طــور مــداوم اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــا شــخص‏در‬ ‫موقعیت هــای پرخطــر اســت یــا خیــ ‪‎‬ر ‪‎.‬‬ ‫خشم یک احساس طبیعی درونی‏‬ ‫سرویس سالمتی‬ ‫خشــم یــک احســاس طبیعــی درونــی کــه همه افــراد به نوعــی ان‬ ‫را تجربــه مــی کننــد‪ .‬هــر وضعیتــی کــه مــا را ناکام کنــد باعث‏ایجاد‬ ‫احســاس خشــم می شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫چرا خشمگین می شویم؟‏‬ ‫بــه هــر چیــزی کــه مــی خواهیــم نمــی رســیم‪ ،‬یــا مــورد حملــه قــرار‬ ‫مــی گیریــم‪ ،‬یــا حــس مــی کنیــم کــه تحقیــر شــده ایــم‏‪.‬‬ ‫بعضــی موقعیــت هــا نیــز حالــت خشــم را در مــا ایجــاد مــی کنــد‬ ‫مثــل‪ :‬ترافیــک‪ ،‬بازنشــدن قفــل توســط کلیــد‪.‬‏‬ ‫گاهــی از دســت خودمــان خشــمگین مــی شــویم مثــل گرســنگی‬ ‫شــدید‪ ،‬نــور زیــاد‪ ،‬ســر و صــدای بیــش از حــد‪ ،‬ســرما یــا گرمــای‏شــدید‪.‬‏‬ ‫خشــم ممکــن اســت در درون ذهــن مــا و ناشــی از افــکار مــا‬ ‫باشــد‪ ،‬یــا تفســیر بــد مــا از اوضــاع‪ ،‬خشــم را تولیــد کنــد‏‪.‬‬ ‫خشم بایستی بطور صحیح مدیریت و کنترل شود تا‏‪:‬‬ ‫به ما انرژی برای رسیدن به اهدافمان را بدهد‪.‬‏‬ ‫بتوانیم به مسائل و مشکالت رسیدگی کنیم‪.‬‏‬ ‫بــه کنتــرل اوضــاع کمــک کنــد و بــه مــا شــجاعت بخشــد تــا بــا‬ ‫قاطعیــت خواســته هایمــان را ابــراز کنیــم‏‪.‬‬ ‫عوارض عدم کنترل خشم‪:‬‏‬ ‫هنــگام بــروز عصبانیــت تمرکــز و ادراک بســیار محــدود شــده و‬ ‫همــه توجــه و فکــر مــا بــه موضوعــی کــه از ان خشــمگین شــده‬ ‫ایــم‏متوجــه مــی شــود‪ .‬پــردازش اطالعــات مختــل و امــکان تفکــر‬ ‫ســازنده‪ ،‬ارزیابــی صحیــح و اســتدالل کارامــد بســیار ضعیــف مــی‬ ‫‏گــردد‪ .‬ایــن وضعیــت باعــث عــدم تناســب رفتــار مــا بــا مشــکل مــی‬ ‫شــود‪ .‬تکــرار ایــن عمــل ســبب رنجیدگــی اطرافیــان و مختــل‏شــدن‬ ‫ارتبــاط مــا بــا انهــا مــی گــردد‪ .‬همچنیــن کنتــرل نکــردن خشــم و‬ ‫وفــوران ان بصــورت پرخاشــگری ســبب کاهــش حافظــه‪،‬‏توجــه و‬ ‫تمرکــز نســبت بــه موقعیــت و رفتــار اطرافیــان مــی گــردد و کارایــی‬ ‫مــا را ضعیــف مــی کنــد‪ .‬از طرفــی خشــمگین شــدن‏هــای متوالــی‬ ‫در درازمــدت زمینــه ســاز بــروز اختــاالت قلبــی‪ -‬عروقی شــده و می‬ ‫توانــد موجــب ســکته قلبــی یــا مغــزی شــود‏‪.‬‬ ‫ابراز خشم در چه صورت مخرب است؟‬ ‫اگــر خشــم ســبب ایجــاد دشــمنی‪ ،‬تنفــر‪ ،‬ناکامی یــا رنجیدگی فرد‬ ‫دیگری شــود‏‪.‬‬ ‫اگــر خشــم ســبب ایجــاد افســردگی‪ ،‬بــی خوابــی و مشــکالت‬ ‫جســمی مثــل ســردرد و ناراحتــی هــای قلبــی‪ -‬عروقــی گــردد‏‪.‬‬ ‫اگر خشم سبب ایجاد رفتارهای پرخاشگرانه یا منفعالنه شود‪.‬‏‬ ‫نشانه های بروز خشم؟‬ ‫بــدن هنــگام بــروز خشــم حالــت برانگیختگــی و امــاده بــاش پیــدا‬ ‫مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫افزایش ضربان قلب‬ ‫تغییرات رنگ چهره( سرخ شدن یا رنگ پریدگی‏)‬ ‫انقباض عضالت بدن‬ ‫سرد شدن و لرزش بدن‏‬ ‫گشاد شدن مردمک چشم‏‬ ‫احساس تیر کشیدن در نقطه ای از بدن‏‬ ‫افزایش سرعت تنفس‬ ‫عرق کردن‬ ‫بی حسی و کرختی‬ ‫داغ شدن یا یخ کردن‬ ‫لرزش صدا‏‬ ‫ایــن عالئــم در افــراد مختلــف متفــاوت اســت و توالــی هــای‬ ‫خاصــی دارد‪ .‬‏‬ ‫‏ ‏روش های ابراز خشم در افراد مختلف چگونه است؟‬ ‫با معنی درست برخی‬ ‫از ایموجی های‬ ‫معروف اشنا شوید‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬پدرام رازقی‬ ‫در ایــن مقالــه قصــد داریــم معنــی برخــی ایموجی هــای معــروف‬ ‫مــورد اســتفاده توســط کاربــران را بــه شــما معرفــی کنیــم تــا ضمن‬ ‫اشــنایی بــا معنــی و مفهــوم درســت ان هــا‪ ،‬از ایــن به بعــد بتوانید‬ ‫در شــرایط و موقعیت هــای مناســب از ان هــا در مکالمــات خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن در ادامــه بــه معرفــی معنــی رنگ هــای‬ ‫مختلــف ایموجی هــای قلبــی شــکل نیــز خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر هنــگام چــت کــردن از ایموجی هــا زیــاد اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬بــا دیجــی کاال مــگ در ایــن مقالــه همــراه باشــید‪.‬‬ ‫ایموجی چیست؟‬ ‫ایموجی هــا‪ ،‬شــکلک هایی هســتند کــه بــرای نمایــش و انتقــال‬ ‫احساســات و همچنیــن پیــام شــما بــه کاربــر طــرف مقابلتــان در‬ ‫رفتــار منفعالنــه‪ :‬احســاس خشــم را در خــود فــرو می بــرد و چیزی‬ ‫نمــی گویــد‪ .‬ان را پنهــان مــی کنــد و بــا توســل بــه اهمــال‏کاری‪،‬‬ ‫دلیــل تراشــی‪ ،‬اظهــار ناتوانــی و فرامــوش کاری یــا انجــام نــدادن‬ ‫خواســته فــرد مقابــل بــروز مــی کنــد‪ .‬ایــن روش درســت‏نیســت‪،‬‬ ‫زیــرا موجــب مــی شــود عقــده هــای متراکــم در درون شــما شــکل‬ ‫گیــرد و حقوقتــان پایمــال گــردد‏‪.‬‬ ‫رفتــار پرخاشــگرانه‪ :‬احساســات فــرد بــدون کنتــرل‪ ،‬از طریــق‬ ‫توهیــن‪ ،‬طعنــه‪ ،‬برچســب زدن‪ ،‬تحقیــر‪ ،‬درگیــری هــای فیزیکــی‪،‬‬ ‫‏صدمــه زدن و رفتــار خصمانــه بــروز مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫رفتــار قاطعانــه‪ :‬بــه معنــی ابــراز و توصیــف احساســات‪ ،‬افــکار‬ ‫و نظــرات خــود اســت‪ ،‬یعنــی بــدون اینکــه حقــی از شــما ســلب‬ ‫‏گــردد بــر اعتقــادات خــود پایــداری مــی کنیــد‪ .‬بــدون اضطــراب‪،‬‬ ‫احساســات و انتقــادات خــود را بیــان مــی کنیــد و در عیــن حــال‬ ‫حــق‏دیگــران را نیــز محتــرم مــی شــمارید‏‪.‬‬ ‫چگونه خشم خود را مدیریت کنیم؟‬ ‫تشــخیص دهیــد کــه عصبانــی هســتید‪ .‬خشــم یــک احســاس‬ ‫طبیعــی اســت ان را انــکار نکنیــد و از ان نترســید‏‪.‬‬ ‫نقــش خــود را در بــروز مشــکل بطــور منصفانــه بررســی کنیــد و‬ ‫ان را بپذیریــد‪.‬‏‬ ‫خشــم و پرخاشــگری بــا هــم فــرق دارنــد شــما بــدون پرخاشــگری‬ ‫هــم مــی توانیــد خشــم خــود را ابــراز کنیــد‏‪.‬‬ ‫در مــورد ابــراز یــا عــدم ابــراز خشــم تــان تصمیــم گیــری کنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر اســت قصــد فــرد مقابــل را از رفتــارش متوجه شــوید‪ ،‬ســپس‬ ‫‏قضــاوت کنیــد‏‪.‬‬ ‫خشــم هــای جزئــی و ناکامــی هــای کوچــک را در خود نگــه ندارید‪.‬‬ ‫چــون تراکــم انهــا در درون بــه احساســات پیچیــده مبــدل و‏ممکــن‬ ‫اســت منفجر شــود‪.‬‏‬ ‫ســعی کنیــد قصــد و علــت رفتــار طــرف مقابــل را بفهمیــد‪ .‬ایــا‬ ‫مغرضانــه بــود یــا بــی غــرض ایــن کار از او ســرزده اســت‪.‬‏‬ ‫احساســت خــود را بــا کلمــات «مــن»‪« ،‬مــال مــن» توصیف کنید‬ ‫نــه «تــو»‪ .‬مثــا بجــای اینکــه بگوییــد «هیــچ وقــت نــگاه نمیکنــی‬ ‫کجــا‏داری میــری» بگویــی «بــه مــن تنــه زدی و پرونــده هــا ریخــت‬ ‫روی زمیــن »‬ ‫دقــت کنیــد پیــام کالمــی و غیــر کالمــی شــما هماهنگ باشــد‪ .‬اگر‬ ‫عصبانی هســتید حالت چهره و ژســت شــما ان را نشــان‏دهد‏‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪ .‬بــه بیانــی دیگــر‬ ‫ایموجـی ‪ ،‬نشــان دهنده ی احساســی خــاص‪ ،‬شــی یــا نمــاد اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــکلک های کوچــک‪ ،‬می تواننــد در تمــام شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر‪ ،‬اســنپ چت و حتــی‬ ‫پیام هــای کوتــاه مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و کار شــما را بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط در ایــن پلتفرم هــا اســان تر کننــد‪ .‬در حقیقــت‬ ‫بســیاری از کاربــران‪ ،‬از ایموجی هــا بــه عنــوان یــک زبــان همگانــی‬ ‫دیجیتــال یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫تاریخچه ی پیدایش ایموجی ها‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه ســال ‪ ۱۹۹۸‬میــادی‬ ‫برگردیــم؛ جایــی کــه یــک مهنــدس موبایــل ژاپنــی بــه نــام‬ ‫«شــیگتاکا کوریتــا» از شــرکت ‪ ،NTT Docomo‬روی ایجــاد‬ ‫روشــی کار می کــرد کــه کاربــران بتواننــد از طریــق نمادهــا بــا هــم‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬نتیجـه ی کار او مجموعـه ای از ‪ ۱۷۶‬نمــاد بــود‬ ‫کــه او ان هــا را ایموجــی نامیــد‪ .‬ایــن نــام ترکیبــی از دو کلمــه‬ ‫ژاپنــی اســت‪( »e« :‬تصویــر) و «‪( »moji‬شــخصیت)‪ .‬کوریتــا‬ ‫می گویــد کــه بــرای ایموجی هایــش از مانــگا‪ ،‬حــروف چینــی و‬ ‫عالئــم بین المللــی نیــز الهــام گرفتــه اســت‪ .‬هــدف کوریتــا از‬ ‫ســاخت ایموجــی‪ ،‬تولیــد یــک رابــط جــذاب بــرای انتقــال اطالعــات‬ ‫بــه روشــی ســاده و کوتــاه بــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال او عالقمنــد بــود‬ ‫روشــی طراحــی کنــد تــا بــرای نشــان دادن وضعیــت اب و هوایــی‪،‬‬ ‫بــه جــای کلمــه ی بارانــی‪ ،‬از تصویــر ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫پــس از بیــان احساســات خــود نســبت بــه او‪ ،‬منتظــر توضیــح او‬ ‫بمانیــد‪ .‬واقعــا بــه حــرف هــای او گــوش دهیــد‏‪.‬‬ ‫از او بخواهیــد کــه جهــت حــل مشــکل یــا عــدم تکــرار ان در اینــده‬ ‫راه حــل هایــی پیشــنهاد کند‏‪.‬‬ ‫هــدف شــما مذاکــره اســت نــه منازعــه‪ .‬شــما نمــی خواهیــد فقــط‬ ‫خشــمتان را بــر ســر او خالــی کنیــد‏‪.‬‬ ‫احســاس خــود را پــس از مدیریــت خشــم مالحظــه کنیــد‪ .‬ایــا از‬ ‫اینکــه کار را بجــای باریــک نکشــانده ایــد‪ ،‬خوشــحال نیســتید؟‬ ‫چگونــه بــر خشــم خــود غلبــه کــرده و ان را بــه ارامــش تبدیــل‬ ‫کنیــم؟‬ ‫وضعیت خود را تغییر دهید‏‪.‬‬ ‫موسیقی گوش کنید‏‪.‬‬ ‫به پیاده روی بروید و ورزش کنید‏‪.‬‬ ‫تلویزیون نگاه کنید‏‪.‬‬ ‫خشم و استرس را از خود دور کنید‏‪.‬‬ ‫محیط را ترک کنید‏‪.‬‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید تــا شــماره ‪ 4‬شــمرده و ســپس ان را بــه‬ ‫ارامــی از دهــان خــارج کنیــد‏‪.‬‬ ‫کتاب مورد عالقه تان را بخوانید‏‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری کنید‏‪.‬‬ ‫یک لیوان اب سرد بنوشید‏‪.‬‬ ‫افــکار و احساســات خــود را روی کاغــذ بنویســید و بــا صــدای بلنــد‬ ‫بــرای خــود بخوانیــد‏‪.‬‬ ‫همــه عصبانیــت خــود را در تنهایــی بصــورت کالمــی ابــراز کنیــد‪.‬‬ ‫یعنــی هــر انچــه را در دل داریــد بــه زبــان بیاوریــد‏‪.‬‬ ‫افــکار خشــم برانگیــز را متوقــف کنیــد‪ .‬هــرگاه متوجــه ایــن افــکار‬ ‫شــدید بــا صــدای بلنــد یــا در ذهــن خــود فریــاد بزنیــد «بــس کــن‪،‬‬ ‫‏کافــی اســت»‏‪.‬‬ ‫بهتــر اســت فکــر خــود را متوجــه مســائل دیگری کنیــد‪ .‬به تصاویر‬ ‫زیبــا در درون ذهنتــان فکــر کنید‏‪.‬‬ ‫از تکنیک خود ارام سازی استفاده کنید‪.‬‏‬ ‫شــوخ طبعــی بســیار کمــک کننــده اســت‪ .‬گاهــی بــا شــوخ طبعــی‬ ‫مــی تــوان بــه دیگــران کمــک کــرد تــا بــر خشــم خــود فائــق اینــد‪.‬‏‬ ‫مرکــز اطــاع رســانی‪ ،‬افــکار عمومــی و رصــد فضــای مجــازی‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی پلیــس بــاب الرضــا(ع‏)‬ ‫‪ .۱‬ایموجی خندان برعکس‬ ‫ایموجــی چهــره ی خنــدان وارونــه را می تــوان بــه معنــای حماقــت‬ ‫یــا بازیگوشــی بــه کار بــرد‪ ،‬امــا بهتریــن اســتفاده از ان بــرای‬ ‫مقولــه ای اســت کــه معمــوال ً انتقــال ان از طریــق متــن بســیار‬ ‫ســخت اســت و ان چیــزی نیســت جــز طعنــه زدن! در واقــع ایــن‬ ‫شــکلک طعنــه را تلخ تــر و درک ان را در بســیاری از موقعیت هــا‬ ‫کمــی دشــوار می کنــد‪ .‬همچنیــن می تــوان از ان بــرای بیــان‬ ‫افــکاری اســتفاده کــرد کــه می دانیــد هرگــز بــه واقعیــت تبدیــل‬ ‫نخواهــد شــد‪ .‬ایــن ایموجــی نشــان می دهــد کــه شــما می خندیــد‬ ‫امــا ایــن خنــده‪ ،‬خنــده ی دردناکــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایموجی صورت با دست روی دهان‬ ‫در ایــن ایموجــی‪ ،‬شــما صورتــی را می بینیــد کــه بــا دســتانش‬ ‫دهــان خــود را پوشــانده اســت‪ .‬ایــن شــکلک کــه اغلــب بــا‬ ‫چشــم های خنــدان و یــا گونه هــای سرخ شــده نمایــش داده‬ ‫می شــود‪ ،‬نشــان دهنده ی خنــده ی پنهانــی یــا خجالــت کاربــر‬ ‫اســت‪ ،‬به گونــه ای کــه بــا وقاحــت می گویــد اوه‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫فــرض کنیــد کــه در یــک کالس انالیــن هســتید و معلــم از شــما‬ ‫می خواهــد کــه بــه برخــی از ســواالت کتــاب پاســخ دهیــد‪ ،‬امــا‬ ‫شــما بــه جــای انجــام ایــن کار میکروفــون خــود را قطــع می کنیــد!‬ ‫ایــن یکــی از موقعیت هایــی اســت کــه می توانیــد از ایــن ایموجــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایموجی میمون با چشم های بسته‬ ‫ایــن شــکلک یــک میمــون بــا موهــای قهــوه ای اســت کــه بــا دو‬ ‫دســتان خــود جلــوی چشـم هایش را گرفتــه اســت‪ .‬ایــن ایموجــی‬ ‫کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ایموجی هــای مــورد اســتفاده کاربــران‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬بــرای بیــان خجالــت ســطحی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد ایــن میمــون خجالتــی در‬ ‫اصــل یکــی از ســه نمــاد میمون هــای خردمنــد در فرهنــگ ژاپــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــکلک در فرهنــگ کشــور ژاپــن میــزارو (‪)Mizaru‬‬ ‫نــام دارد و بــه معنــی نــگاه نکــن اســت‪ .‬اگرچــه اســتفاده از ایــن‬ ‫ایموجــی بــرای بیــان خجالــت اســت‪ ،‬امــا دیــده شــده کــه بســیاری‬ ‫از کاربــران از ان بــه عنــوان یــک روش بــرای انتقــال احساســات‬ ‫و حاالتــی ماننــد خنــده‪ ،‬بــاور نکــردن یــک موقعیــت و حتــی گریــه‬ ‫ادامــه دارد‪...‬‬ ‫کــردن بهــره می برنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری عامل هتک حیثیت واتساپی‬ ‫پلیس فتا از شناسایی مردی جوان که با ارسال پیام های توهین امیز در واتساپ برای سه همکالسی خود ایجاد مزاحمت می کرد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه ســه خانــم جــوان دانشــجو و ارائه مرجوعه‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا شهرســتان مرودشــت مدعــی شــده بودنــد کــه فــرد یــا افــرادی ناشــناس در فضــای مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب در شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ قصــد بدنــام کــردن انهــا را دارنــد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 02‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪572‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اهمیت راه حل های امنیت‬ ‫سایبری برای کسب و کار‬ ‫شما‬ ‫چگونه ‪ Keylogger‬های‬ ‫مخفی را از کامپیوتر خود‬ ‫حذف کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫کــی الگرهــا منحصــر بــه فــرد و متــداول تریــن روش بــرای‬ ‫سواســتفاده هکرهــا جهــت ســرقت اطالعــات و داده هــای شــما‬ ‫هســتند‪ .‬تنهــا کافــی اســت کــه بــرای نصــب کــی الگــر بــه دســتگاه‬ ‫شــما دسترســی داشــته باشــند‪ .‬کــی الگرهــا پــس از نصــب‪ ،‬در‬ ‫پس زمینــه اجــرا می شــوند و هــر چیــزی را کــه روی صفحه کلیــد‬ ‫فیزیکــی یــا مجــازی خــود تایــپ می کنیــد را کپــی می کنــد‪ .‬کــی‬ ‫الگرهــا انــواع مختلفــی دارنــد‪ ،‬برخــی از ان هــا نیــاز بــه نصــب‬ ‫فیزیکــی دارنــد و برخــی دیگــر مبتنــی بــر نرم افــزار هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اگــر احســاس مــی کنیــد کــه رایانــه شــما دارای یــک‬ ‫کــی الگــر فعــال اســت‪ ،‬ابتــدا بایــد ان را شناســایی و ســپس‬ ‫حــذف کنیــد‪ .‬اگرچــه هیــچ راه مطمئنــی بــرای جلوگیــری از کــی‬ ‫الگرهــا وجــود نــدارد‪ ،‬امــا همچنــان مــی توانیــد بــا انجــام برخــی‬ ‫اقدامــات امنیتــی از سیســتم خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫روش های حذف ‪ Keylogger‬های مخفی از رایانه شما‬ ‫‪ .1‬بررسی از طریق ‪Task Manager‬‬ ‫اگــر شــک داریــد کــه شــخصی یــک کــی الگــر نــرم افــزاری را‬ ‫روی دســتگاه وینــدوز شــما نصــب کــرده اســت‪ ،‬بایــد بــه ‪Task‬‬ ‫‪ Manager‬دقــت کنیــد‪ Task Manager .‬یــک برنامــه ویندوزی‬ ‫اســت کــه تمــام برنامــه هــا و فرایندهــای در حــال اجــرا در پــس‬ ‫زمینــه را بــه شــما نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــرای بــاز کــردن ‪ Task Manager‬در رایانــه وینــدوز خــود‬ ‫بایــد دکمــه ‪ CTRL+SHIFT+ESC‬را فشــار دهیــد‪ .‬در ‪Task‬‬ ‫‪ ،Manager‬همــه برنامه هــا و فرایندهــای در حــال اجــرا را‬ ‫در پس زمینــه خواهیــد دیــد‪ .‬اگــر هــر برنامــه ناشــناخته یــا‬ ‫مشــکوکی پیــدا کردیــد کــه منابــع را مصــرف مــی کنــد‪ ،‬انهــا را بــه‬ ‫صــورت انالیــن جســتجو کنیــد‪ .‬اگــر برنامــه مخــرب اســت یــا بــا‬ ‫یــک کــی الگــر مرتبــط اســت‪ ،‬بایــد روی ان کلیــک راســت کــرده‬ ‫و دکمــه پایــان کار را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫کــی الگرهــا معمــوال ً بــه طــور خــودکار در هنــگام راه انــدازی‬ ‫تنظیــم مــی شــدند‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬بایــد برنامــه هــای موجــود در تــب‬ ‫‪ Startup‬را بررســی کنیــد‪ .‬اگــر برنامــه مشــکوکی پیــدا کردیــد‪،‬‬ ‫روی ان کلیــک راســت کــرده و ‪ Disabled‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از بســتن برنامــه در ‪ ،Task Manager‬بایــد پوشــه نصــب‬ ‫را پیــدا کــرده و بــه صــورت دســتی نــرم افــزار را از سیســتم خــود‬ ‫حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬استفاده از ‪Control Panel‬‬ ‫اولیــن کاری کــه مــی توانیــد بــرای خــاص شــدن از دســت کــی‬ ‫الگرهــای مــی توانیــد انجــام دهیــد‪ ،‬مشــاهده اجمالــی کنتــرل‬ ‫پنــل اســت‪ .‬کنتــرل پنــل قابلیتــی اســت کــه تمــام برنامــه هــای‬ ‫نصــب شــده را در یــک مــکان لیســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــما بایــد بــه کنتــرل پنــل برویــد و بــه دنبــال برنامــه هــای‬ ‫مشــکوک بگردیــد‪ .‬اگــر برنامــه مشــکوکی پیــدا کردیــد‪ ،‬بایــد فــورا‬ ‫ان را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬رجیستری ویندوز را پاک کنید‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه اشــکال خاصــی از کــی الگرهــای نامرئــی‬ ‫بــا فایــل هــای رجیســتری وینــدوز بــازی مــی کننــد‪ .‬کــی الگرهــا‬ ‫معمــوال ً ورودی هــای رجیســتری جدیــدی ایجــاد مــی کننــد یــا‬ ‫مــوارد موجــود را تغییــر مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬حتــی اگــر کــی الگــر را از رایانــه خــود حــذف‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬بایــد رجیســتری وینــدوز را پــاک کنیــد‪ .‬اگــر قبــا ً‬ ‫یــک نســخه پشــتیبان از فایــل رجیســتری وینــدوز خــود داریــد‪،‬‬ ‫مــی توانیــد ان را وارد کنیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر هیــچ نســخه‬ ‫پشــتیبان نداریــد‪ ،‬بایــد بــرای تمیــز کــردن رجیســتری وینــدوز از‬ ‫نرم افزارهــای جانبــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اینهــا بهتریــن روش هــا بــرای حــذف کــی الگرهــای مخفــی از‬ ‫رایانــه شــخصی شــنا هســتند‪.‬‬ ‫کالهبرداری سایبری با‬ ‫فروش مدارک هویتی‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه خریــد دو فقــره گواهینامــه‬ ‫رانندگــی بــه ارزش ‪ 120‬میلیــون ریــال نمــوده و پــس از ثبــت نــام و واریــز‬ ‫وجــه متوجــه عــدم پاســخگویی صفحــه مربوطــه در شــبکه اجتماعــی‬ ‫موصــوف مــی گــردد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــکایت صــورت گرفتــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کاراگاهــان و کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت کــه بــا‬ ‫بررســی هــای تخصصــی و اطالعاتــی صــورت گرفتــه هویــت مدیــر پیــج‬ ‫وکارت بانکــی احــراز شــد و بعــد از ردگیــری هــای دقیــق مــکان اختفــای‬ ‫وی در اســتان کشــف کــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی دســتگیر و بــه‬ ‫مــکان پلیــس فتــا منتقــل شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم پــس از روبــرو شــدن بــا مســتندات فنــی جــرم‪ ،‬بــا‬ ‫ندامــت از بــزه ارتکابــی خــود ‪ ،‬ابــراز پشــیمانی کــرد و در نهایت به همراه‬ ‫پرونــده خــود تحویــل مراجــع قضائــی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نبــود مــرز‬ ‫جغرافیایــی در فضــای ســایبر کالهبــرداران بــا مناســب دیــدن فضــای‬ ‫ســایبری جهــت پنهــان نمــودن هویــت اصلــی خــود‪ ،‬بــا ترفنــد هــای‬ ‫مختلفــی بــه مقاصــد کالهبردارانــه خــود دســت مــی یابنــد یکــی از ان‬ ‫ترفنــد هــا فــروش مــدارک مــورد نیــاز شــهروندان اعــم از گواهینامه های‬ ‫موتــوری و خودرویــی و تحصیلــی و ســجلی مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی در توصیــه بــه تمــام کاربــران فضــای ســایبری گفــت‪ :‬بــه منظــور‬ ‫پیشــگیری از هرگونــه اســیبی قبــل از اقــدام بــه پرداخــت یــا ثبــت نــام‬ ‫در اینگونــه ســایت هــا یــا صفحــات موجــود در فضــای ســایبری عناوینــی‬ ‫کــه خــاف قانــون بــوده را جــرم تلقــی نماینــد و یقیــن بداننــد مــوارد‬ ‫خــاف قانــون‪ ،‬پیگــرد قانونــی بــه همــراه خواهــد داشــت و بــا مجــرم‬ ‫مطابــق قانــون برخــورد خواهــد شــد و افــرادی کــه دنبــال مــدارک جعلــی‬ ‫می باشــند نیــز در نظــر داشــته باشــند کــه شــریک جــرم بــوده و هنــگام‬ ‫ثبــت و یــا اســتعالم مــدارک اعــم از هویتــی و تحصیلــی خریــداری شــده‬ ‫بــا مشــکل مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری عامــل تبلیــغ و فــروش‬ ‫گواهینامــه جعلــی در فضــای ســایبری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ جــواد‬ ‫جهانشــیری در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از شــهروندان بــا‬ ‫ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مراجعــه و اعــام نمــود از طریــق‬ ‫قابلیتجدید‬ ‫مایکروسافتدیفندر‬ ‫برای ایمن کردن وای‬ ‫فای در اندروید و ‪iOS‬‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫مایکروســافت یــک ویژگــی جدیــد بــا عنــوان «محافظــت از‬ ‫شــبکه تلفــن همــراه» را در‬‬)‪Defender for Endpoint ‪‪(MDE‬‬ ‫اضافــه کــرده اســت‪ .‬ایــن ویژگــی قابلیــت هــای تشــخیص تهدیــد‬ ‫پلتفــرم را بــه سیســتم عامــل هــای موبایــل ‪ iOS‬و اندرویــد‬ ‫گســترش مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــبکه هــای ســازمانی بــه طــور فزاینــده ای از دســتگاه هــای‬ ‫تلفــن همــراه از طریــق اتصــال بــی ســیم اســتقبال مــی کنند‪ .‬این‬ ‫گوشــی های هوشــمند و دســتگاه های قابــل حمــل می تواننــد‬ ‫تهدیــد امنیتــی مهمــی باشــند‪ .‬محــل هــای کار ترکیبــی بــه طــور‬ ‫مــداوم در معــرض تهدیــد یــک حملــه ســایبری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تهدیدهــا مــی تواننــد از طریــق شــبکه هــای ‪ Wi-Fi‬کــه اغلــب‬ ‫خــود اســیب پذیــر هســتند‪ ،‬وارد شــوند‪ .‬حفاظــت از شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه همچنیــن تــاش خواهــد کــرد تــا از شــبکه هــای شــرکتی‬ ‫در برابــر حمــات مخربــی کــه از دســتگاه هــای در معــرض خطــر‬ ‫نشــات مــی گیرنــد محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت ادعــا کــرد کــه شــبکه ها پیچیده تــر شــده انــد و در‬ ‫صــورت عــدم مراقبــت‪ ،‬فرصت هایــی بــرای فعالیت هــای مجرمانــه‬ ‫فراهــم مــی شــود‪ .‬ایــن شــرکت گــزارش داد‪« :‬بــرای مبــارزه بــا ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬مایکروســافت یــک ویژگــی محافظــت از شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه را در ‪ Defender for Endpoint‬ارائــه می کنــد کــه بــه‬ ‫ســازمان ها کمــک می کنــد تــا نقــاط ضعــف نقطــه پایانــی را بــا کمــک‬ ‫اطالعــات قــوی شناســایی‪ ،‬ارزیابــی و اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫کاربــران اکنــون مــی تواننــد بــا ‪Microsoft Defender for‬‬ ‫‪ Endpoint‬از ایــن ویژگــی جدیــد در هــر دو پلتفــرم اندرویــد و‬ ‫‪ iOS‬بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مرکــز مدیریــت ‪ Microsoft Endpoint Manager‬دســتورالعمل‬ ‫هایــی در مــورد تنظیــم حفاظــت شــبکه بــرای دســتگاه هــای‬ ‫‪ Android‬و ‪ iOS‬دارد‪ .‬اکثــر حفاظت هــای موجــود در ایــن پلتفــرم‬ ‫معمــوال ً به طــور پیش فــرض در اکثــر دســتگاه های تلفــن همــراه‬ ‫فعــال می شــوند‪ .‬ویژگــی هایــی محافظتــی کــه بــرای شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه ارائــه مــی دهــد بــه شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫محافظــت در برابــر تهدیــدات مرتبــط بــا ‪ Wi-Fi‬و ســخت افزارهــای‬ ‫کــه ســعی مــی کننــد بــه شــبکه ســرک بکشــند‪.‬‬ ‫اعالن های هنگام شناسایی یک تهدید مرتبط با ‪Wi-Fi‬‬ ‫یــک تجربــه هدایت شــده درون برنامــه بــرای اتصــال بــه‬ ‫شــبکه های امــن‬ ‫گزینه هــای اصــاح بــرای تغییــر شــبکه ها وقتــی شــبکه ای‬ ‫«ناامــن» یــا مشــکوک تشــخیص داده شــود‬ ‫یــک هشــدار بــا اولویــت متوســط در هنــگام شناســایی یــک‬ ‫شــبکه مشــکوک و یــک هشــدار اطالعاتــی هنــگام شناســایی یــک‬ ‫شــبکه نــا امــن‪.‬‬ ‫‪ MDE‬بــرای ذخیــره ســازی و اعــان در دســتگاه هــای ‪ iOS‬بــه‬ ‫مجوزهــای نصــب نیــاز دارد‪ .‬کاربــران گوشــی هــای هوشــمند‬ ‫اندرویــدی بایــد مجوزهــای موقعیــت مکانــی را اعطــا کننــد تــا بــه‬ ‫‪ MDE‬اجــازه داده شــود شــبکه هــای انهــا را نظــارت کنــد و انهــا را‬ ‫از هرگونــه تهدیــد مطلــع کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داده اســت کــه ‪ MDE‬فقــط مــی توانــد‬ ‫محافظــت محــدودی در برابــر تهدیــدات شــبکه ارائــه دهــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬ایــن پلتفــرم تنهــا در صورتــی می توانــد از کاربــران در‬ ‫برابــر گواهی هــای جعلــی محافظــت کنــد کــه کاربــر از دادن‬ ‫مجوزهــای مــکان خــودداری کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه تدریــج در حــال افزایــش دامنــه پلــت فــرم‬ ‫‪ Defender‬اســت‪ .‬مــاه گذشــته ایــن شــرکت تاییــد کــرد کــه‬ ‫هــر کســی کــه اشــتراک مایکروســافت ‪ 365‬را داشــته باشــد بــه‬ ‫‪ Microsoft Defender‬دسترســی خواهــد داشــت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬ایــن پلتفــرم اکنــون اجــازه مــی دهــد حتــی دســتگاه هــای‬ ‫وینــدوزی مدیریــت نشــده امــا در معــرض خطــر را ایزولــه کنیــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار بــه دالیــل زیــادی مــی تواند چالش‬ ‫برانگیــز باشــد‪ ،‬امــا دسترســی بــه فنــاوری مــدرن قطعــا کار را از‬ ‫ایــن نظــر اســان کــرده است‪.‬متاســفانه‪ ،‬در حالــی کــه فنــاوری‬ ‫مــدرن مزایــای زیــادی بــرای مشــاغل بــه همــراه دارد‪ ،‬خطــرات‬ ‫خاصــی ماننــد تهدیــد جرایــم ســایبری را نیــز بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫برای همه مشــاغل بســیار مهم اســت که نیازهای خود را در‬ ‫مورد راه حل های امنیت ســایبری ارزیابی کنند‪ .‬ســپس شــما‬ ‫را قــادر مــی ســازد راه حــل هــای مناســب بــرای کســب و کار‬ ‫خــود و همچنیــن بودجــه خــود را تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی‬ ‫کــه مــی توانیــد بهتــر از کســب و کار خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه چــرا یافتــن راه حــل هــای مناســب‬ ‫در ســال هــای اخیــر بســیار مهــم شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه ایــن‬ ‫روزهــا راه حل هــای امنیتــی پیچیده تــر شــده اند‪ ،‬روش هــای‬ ‫مــورد اســتفاده مجرمــان ســایبری بــرای حملــه بــه سیســتم ها‬ ‫و تخریــب کســب وکارها نیــز پیچیده تــر شــده اند‪ .‬اطمینــان از‬ ‫یافتــن راه حــل عالــی بــرای محافظــت از کسـب وکارتان می توانــد‬ ‫از بســیاری جهــات تفــاوت بزرگــی ایجــاد کنــد و می توانــد شــما‬ ‫را از مشــکالت زیــادی در اینــده نجــات دهــد‪ .‬در ایــن مقالــه‪،‬‬ ‫بــه اهمیــت اطمینــان از یافتــن راه حل هــای امنیــت ســایبری‬ ‫مناســب بــرای کســب وکارتان می پردازیــم‪.‬‬ ‫برخی از مزایای راه حل مناسب‬ ‫بــه عنــوان یــک صاحــب کســب و کار‪ ،‬زمانــی کــه راه حــل های‬ ‫مناســب بــرای محافظــت از کســب و کار خــود در برابــر حمالت‬ ‫ســایبری داشــته باشــید‪ ،‬مــی توانیــد منتظــر مزایــای بســیاری‬ ‫باشــید‪ .‬برخــی از ایــن مــوارد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫حفاظت در برابر طیف وسیعی از مسائل‬ ‫بــا راه حــل مناســب امنیــت ســایبری‪ ،‬مــی توانید از کســب و کار‬ ‫خــود در برابــر طیــف وســیعی از مســائل و مشــکالت محافظــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن روزهــا انــواع مختلفــی از حمــات ســایبری انجام می‬ ‫شــود کــه بســیاری از انهــا مشــاغل را هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫راه حــل مناســب مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا خطــر‬ ‫قربانــی شــدن در ایــن طیــف گســترده از مســائل را کاهــش‬ ‫دهیــد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه مــی توانیــد بهتر از کســب‬ ‫و کار خــود محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫سطح باالتر امنیت‬ ‫بــا راه حــل مناســب‪ ،‬مــی توانیــد از امنیــت بســیار باالتــری‬ ‫بــرای کســب و کار خــود بهــره منــد شــوید و ایــن مــی توانــد در‬ ‫درازمــدت از اســترس‪ ،‬ســردرد و حتــی پــول شــما جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه راه حل هــای اساســی وجــود دارد کــه می توانیــد در‬ ‫نظــر بگیریــد‪ ،‬ایــن راه حل هــا اغلــب بــرای تامیــن ســطح امنیــت‬ ‫و حفاظتــی کــه بــرای کسـب وکارتان نیــاز داریــد‪ ،‬کافی نیســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــا یافتــن راه حــل مناســبی کــه محافظت جامع‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪ ،‬مــی توانیــد اطمینــان حاصــل کنیــد که کســب‬ ‫و کار شــما از امنیــت الزم بــرای جلوگیــری از مســائل جرایــم‬ ‫ســایبری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ارامش خاطر‬ ‫نگرانــی هــا و چالــش هــای زیــادی وجــود دارد کــه صاحبــان‬ ‫کســب و کار بایــد بــا ان دســت و پنجــه نــرم کننــد و امنیــت‬ ‫ســایبری اغلــب در ایــن لیســت قــرار دارد‪ .‬اخریــن چیــزی کــه‬ ‫مــی خواهیــد ایــن اســت کــه دائمــا ً در مــورد راه حــل هــای‬ ‫امنیتــی خــود و اینکــه ایــا کســب و کار شــما بــه درســتی‬ ‫محافظــت مــی شــود نگــران باشــید‪ .‬ایــن مــی توانــد باعــث‬ ‫اســترس غیــر ضــروری شــود و بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما‬ ‫نمــی توانیــد بــر روی اجــرای واقعــی کســب و کار تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫بــا راه حــل مناســب‪ ،‬می توانیــد از ارامــش بســیار بیشــتری‬ ‫بهــره منــد شــوید‪ ،‬زیــرا می توانیــد بــا اگاهــی از اینکــه ســطح‬ ‫امنیتــی عالــی در محــل داریــد‪ ،‬ایمــن باشــید‪ .‬اینهــا برخــی از‬ ‫دالیلــی هســتند کــه بــرای اطمینــان از ســرمایه گــذاری در راه‬ ‫حــل مناســب بــه ان نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫برای تکرار دوباره‬ ‫باه هم بودن هر‬ ‫چه زودتر واکسن‬ ‫کرونا بزنیم‬ صفحه 7 ‫اموزش های فنی و حرفه ای دریچه ای برای ورود به اینده‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -572‬سال هشتم‬ ‫‪-572-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/24‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/24 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 24‬ژوئیه‬ ‫‪24-- 1401 //05‬‬ ‫ یکشنبه ‪05//02‬‬ ‫‪68‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫معیار ارزش انسان !‬ ‫سن ُ ُه ‪.‬‬ ‫ل ِّ امْر ِ ٍ ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) قِیمَ ه ُ ک ُ ‬ ‫ئ مَا یُح ْ ِ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )فرمــود‪ :‬قیمــت و ارزش هــر کــس بــه انــدازۀ‬ ‫کارى اســت کــه مى توانــد ان را بــه خوبــى انجــام دهــد‪.‬‬ ‫مرحــوم ســیّد رضــى مى گویــد‪ :‬ایــن از کلماتــى اســت کــه قیمتــى بــراى‬ ‫ان تصــور نمى شــود و هیــچ ســخن حکیمانــه اى هــم وزن ان نیســت و‬ ‫هیــچ ســخنى نمى توانــد هم ردیــف ان قــرار گیــرد؛‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )ارزش هــر انســانى را در ایــن عبــارت حکیمانۀ‬ ‫کوتــاه بــه روشــنى بیــان کــرده اســت مى فرماید‪«:‬قیمــت و ارزش هــر‬ ‫کــس بــه انــدازۀ کارى اســت کــه مى توانــد ان را بــه خوبــى انجــام دهــد»؛‬ ‫ســن ُ ُه ) ‪.‬‬ ‫ل ِّ امْــر ِ ٍ ‬ ‫(قِیمَـ ه ُ ک ُ ‬ ‫ئ مَــا یُح ْ ِ‬ ‫اشــاره بــه این کــه حســب و نســب‪ ،‬مقــام و مــال و پسـت هاى اجتماعــى‬ ‫و رســمى هیچ کــدام دلیــل بــر ارزش انســان نیســت‪ .‬ارزش واقعــى انســان‬ ‫را کارهــاى مهمــى تشــکیل مى دهــد کــه از عهــدۀ ان بــر مى ایــد‪ .‬جراحــى‬ ‫بســیار ماهــر‪ ،‬معلمــى شایســته‪ ،‬شــاعرى توانــا‪ ،‬نویســنده اى قــوى و‬ ‫فقیهــى ماهــر کــه مى توانــد مــردم را بــه احــکام الهــى اشــنا ســازد ارزش‬ ‫انهــا بــه قــدر همــان کارى اســت کــه بــه خوبــى از عهــدۀ ان بــر مى اینــد‪.‬‬ ‫نــه تنهــا در نــزد مــردم چنیــن اســت‪ ،‬در نــزد خداونــد هــم کســانى قیمــت و‬ ‫ارزش دارنــد کــه اعمــال شایســته تر و مجاهدت هــاى بیشــتر و اصالحــات‬ ‫بهتــرى انجــام مى دهنــد‪.‬‬ ‫بــراى ایــن حدیــث شــریف جــز انچــه در بــاال امــد تفســیرهاى دیگــرى هــم‬ ‫ســن ُ ُه » علــم و دانش هایــى‬ ‫شــده اســت‪ .‬بعضــى گفته انــد منظــور از «مــا یُح ْ ِ‬ ‫اســت که شــخص دارد‪ ،‬بنابراین ارزش هر انســان به مقدار معرفت و علم‬ ‫و دانشــى اســت کــه بــه خوبــى انرافــرا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بعضــى ایــن دو را بــا هــم اورده انــد‪ :‬معرفــت بــاال و عمــل بــا ارزش‪.‬‬ ‫برخــى دیگــر تفســیر چهارمــى بــراى ایــن حدیــث شــریف ذکــر کرده انــد‬ ‫و «مــا یحســن ُ ُه » را بــه معنــى احســان و نیکــوکارى تفســیر نمــوده‬ ‫گفته انــد‪ :‬ارزش هــر کــس بــه انــدازۀ احســان و نیکــوکارى اوســت‪.‬‬ ‫گرچــه جمــع بیــن هــر چهــار تفســیر در مفهــوم جملــه امکان پذیــر‬ ‫لفظــ در بیــش از یــک معنــا کامــا ً بى مانــع‬ ‫‍ ‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا اســتعمال‬ ‫اســت؛ ولــى تفســیر اول صحیح تــر و مناســب تر بــه نظــر مى رســد‪.‬‬ ‫شــاهد ایــن ســخن حدیــث زیبایــى اســت کــه امــام جــواد (ع) از پدرانــش‬ ‫از امیرمومنــان (ع) نقــل کــرده اســت کــه فرمود‪«:‬چهــار ســخن را مــن‬ ‫گفتــم و خداونــد متعــال تاییــد ان را در کتابــش نــازل فرمــود‪ .‬مــن گفتــم‪:‬‬ ‫ســانِه ِ فَــاِذَا ت َک َلَّــ َم ظَهَــرَ؛ شــخصیت انســان‬ ‫«الْمَــرْء ُ مَخْبُــوء ٌ تَح ْ َ‬ ‫ــت ل ِ َ‬ ‫در زیــر زبانــش نهفتــه اســت هنگامــى کــه ســخن بگویــد اشــکار‬ ‫م فِــی لَحْـ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫مى شــود»‪ .‬خداونــد ایــن ایــه را نــازل فرمــود‪«« :‬و َ ل َتَعْرِفَنَّه ُـ ْ‬ ‫ل »؛ منافقــان را از طــرز سخنانشــان مى شناســى»‪ .‬مــن گفتــم‪:‬‬ ‫الْقَــو ْ ِ‬ ‫ن جَهِـل َ شَ ــیْئا ً عَــادَاهُ ؛ کســى کــه نســبت بــه چیــزى جاهــل اســت بــا‬ ‫«فَمَـ ْ ‬ ‫لْ ک َذَّبـ ُـوا‬ ‫ان دشــمنى مى کنــد»‪ .‬خداونــد ایــن ایــه را نــازل فرمــود‪«« :‬ب َـ ‬ ‫م یُحِیطُــوا بِعِلْمِــهِ »؛ انهــا (دشــمنان) چیــزى را کــه از ان اگاهــى‬ ‫بِمــا لَــ ْ ‬ ‫نداشــتند تکذیــب کردنــد» نیــز گفتــم‪« :‬قَــد ْر ُ اَو ْ قِیمَــه ُ کُل ِّ امْــرِى مَــا‬ ‫ن ؛ ارزش هــر انســانى بــه انــدازۀ چیــزى اســت کــه بــه خوبــى انجــام‬ ‫یُح ْ ِ‬ ‫سـ ُ‬ ‫مى دهــد»‪ .‬خداونــد ایــن ایــه را در قصــۀ طالــوت نــازل کــرده‪«« :‬ا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫م »؛ خداونــد او‬ ‫ســطَه ً فِــی الْعِل ْـ ِ ‬ ‫اصط َفــاه ُ عَل َیْک ُـ ْ ‬ ‫الل ّـ َه ْ‬ ‫ج ْ‬ ‫م و َ زادَه ُ ب َ ْ‬ ‫سـ ِ‬ ‫م و َ ال ْ ِ‬ ‫(طالــوت) را بــر شــما برگزیــده و از نظــر علــم و جســم او را افزایــش داده‬ ‫ل ُّ الْقَتْلَ ؛کشــتن (قصــاص) کشــتن را‬ ‫لُ یُقِــ ‬ ‫اســت»‪ .‬و نیــز گفتم‪«:‬الْقَتْــ ‬ ‫م فِــی الْقِصـ ِ ‬ ‫ـاص‬ ‫کــم مى کنــد» خداونــد ایــن ایــه را نــازل فرمــود‪««:‬و َ ل َک ـُ ْ‬ ‫ـاب »؛‬ ‫حَیـ ‬ ‫ـاه ٌ یــا اُولـِـی الْاَلْبـ ِ‬ ‫قصــاص مایــۀ حیــات و زندگــى شماســت اى صاحبــان مغــز و خــرد»‪.‬‬ ‫مرحــوم ســیّد رضــى بعــد از ذکــر ایــن گفتــار حکمت امیــز جمل ـه اى بیــان‬ ‫کــرده کــه نشــان مى دهــد تــا چــه انــدازه ایــن ســخن حکیمانــه در دل و‬ ‫جــان ایــن مــرد فصیــح و بلیــغ تاثیــر گذاشــته مى گوید‪«:‬ایــن از کلماتــى‬ ‫اســت کــه قیمتــى بــراى ان تصــور نمى شــود و هیــچ ســخن حکیمان ـه اى‬ ‫هــم وزن ان نیســت و هیــچ ســخنى نمى توانــد هم ردیــف ان قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه‪۴۸۸‬‬ ‫کرونا را جدی بگیریم‬ ‫تا در کنار هم بماینم‬ ‫در ورزشگاه بازه‪ ،‬حیای‬ ‫دخترا کجا رفته؟ ‏!‬ ‫سرویس فرهنگی‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫خــدا از ســر تقصیــرات کســانی کــه بــا تکنولــوژی تیشــه بــه بنیــان‬ ‫ادبیات این مملکت زدند و ریشــه شــعر و شــاعری را خشــکاندند‪،‬‬ ‫‏نگذرد! ان شــاالله خیر نبینند‪ ...‬الهی یارانه و ســهام عدالت شــان‬ ‫توامــان قطــع شــود‪ ...‬یعنــی بالیــی کــه تکنولوژی ســر ادبیات فاخر‬ ‫‏ایــن مملکــت اورد‪ ،‬چنگیــز خــان مغــول بــا ان همــه وحشــی گــری‬ ‫و بــی تربیتــی نیــاورد‪ .‬بــاور بفرمائیــد تــا همیــن چنــد صــد ســال قبل‬ ‫‏ادبیــات ایــن مملکــت بــرای خــودش کیــا و بیایــی داشــت و نیمــی از‬ ‫خلــق اللــه دســتی بــر شــعر و شــاعری و ادبیــات داشــتند و خیلــی‬ ‫از‏مشــکالت را بــا همیــن غنــای ادبیــات مرتفــع مــی ســاختند‪ .‬امــا‬ ‫االن ملت حرف زدن یومیه شــان را بلد نیســتند‪ .‬امروز اگر کســی‬ ‫‏بخواهنــد شــخصی را از ســر خــود وا کنــد از عبــارات ســخیفی نظیــر‬ ‫« بــرو بخــواب بینیــم بــااااا یــا بخــواب تــو جــوب بابــا» و امثالهــم‬ ‫‏اســتفاده مــی کنــد؛ امــا در گذشــته خیلــی محترمانــه و خردمندانــه‬ ‫مــی گفتنــد‪ « :‬رو ســر بنــه بــه بالیــن ‪ ...‬تنهــا مــرا رهــا کــن!» طــرف‬ ‫بــا‏شــنیدن ایــن جملــه پشــماش فــر مــی خــورد؛ ببخشــید حســاب‬ ‫کار دســتش مــی امــد و پــی کار خــود مــی رفــت‪...‬‏البتــه دنیــای‬ ‫شــعر و شــاعری تنهــا بخشــی از ثــروت ادبــی گذشــتگان و اجــداد ما‬ ‫بــود و ابــداع و بــه کار بســتن ضــرب المثــل از دیگــر‏توانمندی هــای‬ ‫ایشــان در عرصــه ادبیــات بــه حســاب مــی امــد‪ .‬یعنــی شــما‬ ‫موضوعــی را پیــدا نمــی کنیــد کــه قدیمــی هــا دربــاره ان ضــرب‬ ‫المثــل‏ابــداع نکــرده باشــند‪ .‬تــا جایــی کــه نســل حاضــر معتقــد‬ ‫اســت اســاتید ادب پارســی مــا همــه ضــرب المثــل هــای مــورد‬ ‫نیــاز را افریــده انــد و نیــاز‏بــه تولیــد ضــرب المثــل جدیــد نیســت!‏‬ ‫علــی ای حــال از انجــا مــا هــم روزی ســوار بــر مرکــب چوبیــن‬ ‫خواهیــم شــد و در‏اینــده در زمــره اجــداد نســل بعــد محســوب‬ ‫می شــویم‪ ،‬حقیــر بــه نیابــت از شــما همرهــان طریــق‪ ،‬چنــد ضــرب‬ ‫المثــل تراریختــه و مارینــاد‏شــده بــه دایــره ضــرب المثــل هــای‬ ‫فارســی اضافــه نمــوده اســت کــه اگــر ریــا نباشــد از تعــدادی رو‬ ‫نمایــی مــی شــود علــی برکــه اللــه ‪..‬‏‪.‬‬ ‫الــف) حســاب بــه دینــار؛ بخشــش بــه میلیــارد ! کنایــه از‬ ‫بانکهایــی کــه در مواجهــه بــا مــردم عــادی در گرفتــن کارمــزد‪ ،‬وجــه‬ ‫التــزام‪ ،‬دیــر کــرد‪ ،‬ســود و ســایر مخلفــات تــا دینــار اخــر از هیــچ‬ ‫کوششــی فروگــذار نمــی کننــد ولــی‏در زمــان اعطــای وام هــای‬ ‫میلیــاردی بــه از مــا بهتــرون‪ ،‬دریــغ از اخــذ یــک بــرگ کپــی‬ ‫شناســنامه! ‏‬ ‫ب) دزد ناشــی بــه صرافــی مــی زنــه!‏ بــا توجــه بــه کشمشــی‬ ‫بــودن اوضــاع ارز و دالر و ‪ ...‬خلــق اللــه ترجیــح مــی دهنــد در‬ ‫بــورس‪ ،‬بــازار طــا ‪ ،‬مســکن و ‪ ...‬ســرمایه‏گــذاری کننــد و فعــا ً‬ ‫صرافــی هــای مملکــت از ارز تهــی هســتند و کســی از ســرقت‬ ‫صرافــی ط َرفــی نخواهــد بســت‪.‬‬ ‫پ) تســمه تایــم پــاره کــردن ایــن عبــارت یــک ورژن باالتــر و‬ ‫خشــن تــر از «ترمــز بریــدن» یــا «امپــر چســباندن» اســت و کنایــه‬ ‫از ادمــی اســت کــه بــا کوچکتریــن‏حرکتــی عصبانــی مــی شــود و بــه‬ ‫طــرف مقابــل حملــه ور مــی شــود‪ .‬مثــل فرمانــداری کــه دوســت‬ ‫نداشــت در گلپایــگان عکســش بــا‏کاله منتشــر شــود و در جلســه‬ ‫رســمی بــه خبرنــگار نگــون بختــی کــه قصــد عکاســی از جلســه‬ ‫داشــت‪ ،‬حملــه ور شــد! البتــه روز بعــد هــم عــزل شــد‪..‬‏‪.‬‬ ‫پ) مثــل برجــام مــی مونــه! ‏کنایــه از بــی فایــده بــودن‬ ‫یــک پدیــده کــه بــود و نبــود ان تاثیــری در رونــد اجــرای‬ ‫امــور نــدارد‪ .‬نظیــر حضــور باجنــاق در مراســم فامیلــی‪،‬‬ ‫‏ســوراخ اول کمربنــد شــلوار‪ ،‬درخــت میــوه نزدیــک مســتراح‬ ‫کــه نــه میــوه اش کاربــردی اســت و نــه ســایه اش و ‪ ...‬‏‬ ‫ت) اگه مردی برو استاندارد ایران خودرو را بگیر‏!‬ ‫ایــن ضــرب المثــل در مــورد شــرکت هــا و ســازمان هایــی مثــل‬ ‫بنــز و هیونــدا بــه کار مــی رود کــه فقــط اســم در کــرده انــد و اهــن‬ ‫و‏تولــوپ انهــا گــوش فلــک را کــرده اســت ولــی فاقــد کیفیــت و‬ ‫کارایــی هســتند!‬ ‫ث) خــودرو ســاز از خــودرو ســاز بــدش میــاد؛ شــورای رقابــت‬ ‫از هــر دو!اشــاره بــه رقابــت خــودرو ســازان در سرکیســه مــردم کــه‬ ‫در ایــن راه شــورای رقابــت را مجبــور بــه همــکاری و صــدور مجــوز‬ ‫افزایــش قیمــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ج) در ورزشــگاه بــازه‪ ،‬حیــای دختــرا کجــا رفتــه؟!‏ کنایــه از‬ ‫ســوء اســتفاده از موقعیــت هــای موجــود و اصــرار بــه انجــام امــری‬ ‫کــه خــاف صــواب و عــرف اســت‏!‬ ‫چ) هــر جــا زمینــش ســخته‪ ،‬مــال مــن بدبختــه! اشــاره بــه‬ ‫زمیــن خــواری هــای گســترده ســال هــای اخیــر کــه بــا دالیلــی نظیــر‬ ‫بــی حاصــل بــودن یــا ســختی زمیــن صــورت گرفتــه اســت!‬ ‫‏ح) مــن ایــن ور راکتــور‪ ،‬تــو اون ور راکتــور!‏ کنایــه از بــه حالت‬ ‫قهر از هم جدا شــدن‪ ،‬تســویه حســاب قهر امیز!‬ ‫حقوق شــهروندی و ســونامی سالمندان!ســال گذشــته سونامی‬ ‫دهه شــصتی ها خاطر خطیر برخی دوســتان را مکدر ســاخت و در‬ ‫صــدد چــاره اندیشــی بــرای ایــن معضــل درشــت برامدنــد‪ .‬هــر چنــد‬ ‫مــا دهــه شــصتی نیســتیم کــه عزیــزان همــه مشــکالت مملکــت را‬ ‫گــردن مــا بیاندازنــد ولــی خــدا وکیلــی اوضــاع مــا دهــه پنجاهــی هــا‬ ‫هــم چنــدان روبــراه نیســت‪ .‬چــرا کــه بــا ‪ 25‬ســال ســابقه معلمــی‬ ‫هنوز حقوق مان به خط فقر نرســیده و هر وقت هم نزدیک می‬ ‫شــود ســکه و دالر رم مــی کننــد و بــا یــک جفتــک تمــام معــادالت را‬ ‫بــه هــم مــی ریزنــد! اوضــاع داراییهــا و امــوال منقــول و غیــر منقــول‬ ‫مــا هــم کشمشــی اســت تــا جایــی کــه رئیس پلیــس اســتان فارس‬ ‫خــودروی ملــی اطلســی رنــگ مــدل ‪ 86‬بــا دو مــاه بیمــه شــخص‬ ‫ثالــث مــا را «ارابــه مــرگ» صدا می کند و ســایر دوســتان هم منزل‬ ‫مســکونی صدقــه ســری مــردی کــه می خواســت همه کارهــا را یک‬ ‫تنــه انجــام دهــد‪« ،‬قوطــی کبریــت» مــی نامنــد و باقــی داســتان!‬ ‫بــا ایــن احــوال بنــده شــخصا ًاعتقــاد دارم کــه نبایــد همیشــه بــه‬ ‫نیمــه خالــی افتابــه نــگاه کــرد چــرا بــا همیــن شــرایط موجــود‬ ‫دوســتان امیــد بــه زندگــی در کشــور را تــا مــرز ‪ 75‬ســالگی هــل‬ ‫داده انــد و در تــاش هســتند بــاز هــم ایــن رکــورد را جابجــا کننــد‪ .‬به‬ ‫هــر حــال در مملکتــی کــه بــا یــک دم و بــاز دم یــا یــک وعــده غذایــی‬ ‫غیــر ارگانیــک‪ ،‬چنــد قاشــق ســرب و گوگــرد و ارســنیک و بــه عبــارت‬ ‫فصیــح تــر نیمــی از عناصــر جــدول تناوبــی خــدا بیامــرز مندلیــف‪،‬‬ ‫وارد امعــاء و احشــاء بــدن مــان مــی شــود؛ در کنــار امــار تصــادف و‬ ‫طــاق کــه از رونــد ســاعتی میــل بــه دقیقــه پیــدا کــرده انــد و ســایر‬ ‫امــار هــا و رکوردهــای دســت نیافتــی نظیــر عصبانــی تریــن مــردم‬ ‫دنیــا ‪ ،‬ســرانه بــاالی مصــرف نمــک و نوشــابه و فســت فــود و کــم‬ ‫تحرکــی‪ ،‬ریــز گــرد هــا‪ ،‬طوفــان نمــک و ‪ ...‬رســیدن بــه متوســط ‪75‬‬ ‫ســال عمــر بــا برکــت‪ ،‬جــای دســت مریــزاد و خــدا قــوت دارد! دم‬ ‫همــه شــما گــرم ‪...‬‬ ‫امــا اصــل خبــر بــه روایــت جرایــد گــزارش توســعه انســانی‬ ‫ســازمان ملــل نشــان مــی دهــد‪ ،‬شــاخص « امیــد بــه زندگــی » در‬ ‫مــردم ایــران طــی ‪ ۴‬دهــه اخیــر رشــد خیــره کننــده داشــته و ایــران‬ ‫‪ ۸۲‬کشــور را پشــت ســر گذاشــت‪ .‬رشــد «امیــد بــه زندگــی» هــم در‬ ‫ایــران طــی ‪ ۴۰‬ســال اخیــر از ‪ ۱۸۰‬کشــور دنیــا بیشــتر شــد‪ .‬میــزان‬ ‫امیــد بــه زندگــی ایرانــی هــادر چهــل ســال گذشــته ‪ 54‬ســال بــوده‬ ‫کــه ایــن رقــم در اخریــن گــزارش بــه بیــش از ‪ 75‬ســال رســیده‬ ‫اســت کــه رشــد حــدود ‪ ۲۲‬ســال را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫حقیقتــا ًدســت مَمَلــی‪ ...‬در واقــع ایــن امــار نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫رعایــت حقــوق شــهروندی کــه یکــی از شــاخص هــای توســعه در‬ ‫کشــور هــای پیشــرفته اســت در کشــور مــا بــه اعلــی درجــه مــورد‬ ‫اهتمــام و توجــه اســت کــه ماحصــل ان افزایــش خیــره کننــد و‬ ‫نجومــی امیــد بــه زندگــی در ایــران اســت!‬ ‫هــر چنــد نــوع نــگاه مــردم و توجــه به فرموده ســهراب که «چشــم‬ ‫هــا بایــد شســت جــور دیگــر بایــد دیــد»‪ ،‬هــم در ایــن داســتان بــی‬ ‫تاثیــر نبــوده اســت‪ .‬در گذشــته بیشــتر نیمــه خالــی افتابــه توجــه‬ ‫مــردم را بــه خــود جلــب مــی کــرد‪ .‬شــاهد مثــال « مــن از بــی نوایــی‬ ‫نیــم روی زرد ‪ . . .‬رخ بینوایــان رخ زرد کــرد!» خــوب مــرد حســابی‬ ‫چــرا بایــد از صبــح تــا غــروب رخ بینوایــان را اچــار کشــی کنــی تــا‬ ‫زردی رخ انهــا را بــه خــودت جــذب کنــی! مــا اینجــا بــه جــای نالیــدن‬ ‫از حقــوق بخــور و نمیــر خودمــان‪ ،‬بــه حقــوق نجومــی و بــاالی‬ ‫بیســت میلیــون برخــی دوســتان کــه اتفاقــا ًشــرعی و قانونــی هــم‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪ ،‬نــگاه مــی کنیــم و از کائنــات بــرای نامنبــردگان‬ ‫طلــب عشــق و بــرای خودمــان افزایــش حقوقــی متناســب بــا ژن‬ ‫خانوادگــی و میــزان تــورم جامعــه طلــب مــی کنیــم! یعنــی همیــن‬ ‫قــدر کــه حقــوق مــان بــا تــورم تاتــی تاتــی کنــد و زیــاد عقــب نیفتــد‬ ‫کفایــت اســت و ذوق مــی کنیــم‪ .‬مالحظــه فرمودیــد؟! یــک نفــر‬ ‫دیگــر حقــوق نجومــی مــی گیــرد مــا امیــد بــه زندگــی مــان تــا حوالــی‬ ‫‪ 80‬ســال یورتمــه مــی رود‪ ،‬فکــر کنــم اگــر فقــط انــدازه ایــن حقــوق‬ ‫هــای نجومــی بــه مــا وام ‪ 24‬درصــد هــم بدهند‪ ،‬شــیرین صد ســال‬ ‫عمــر کنیــم! علــی ای حــال از ان جــا کــه توســعه حقــوق شــهروندی‬ ‫بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی رابطــه مســتقیمی دارد‪ ،‬دوســتان‬ ‫عنایــت داشــته باشــند زیــاد هــم پــر گاز و بــه تاخــت جلــو نرونــد کــه‬ ‫مــردم خــوش بــه حــال شــان شــود و چنــد صبــاح دیگــر ســونامی‬ ‫دهــه شــصتی هــا جــای خــود را بــه ســونامی ســالمندان بــاالی صــد‬ ‫ســال بدهــد! از مــا گفتــن بــود‪...‬‬ ‫پلیــس زبــان‏و انگلیســی نیــم پز!خــدا را صــد هــزار بــار شــکر ‪...‬‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر کــه مــا اصــا ًپاســپورت نداریــم چــه برســد‬ ‫بــه اینکــه خــدای ناکــرده مثــل برخی مدیران دو تابعیتی باشــیم که‬ ‫تــا تقــی بــه توقــی خــورد‪ 3000 ،‬میلیارد پول زبان بســته بیت المال‬ ‫را هاپولــی کنیــم و از شــر پلیــس اینترپــل به کانادا پنــاه ببریم! باور‬ ‫بفرمائیــد مــا اینجــا همســایه داریــم کــه پوســت گوســفند خریــد و‬ ‫فــروش مــی کنــد ولــی بــرای مغــازه چهــل متــری اش دو تــا قفــل‬ ‫خریــده کانــه انــدازه کتــاب دو جلــدی خاطــرات ســینوهه و کلید هر‬ ‫کــدام دســت یــک شــاگرد اســت کــه هــر دو بایــد همزمــان بــرای بــاز‬ ‫کــردن مغــازه حضــور داشــته باشــند! ان وقــت مــا ریمــوت کنتــرل‬ ‫کرکــره بزرگتریــن بانــک مملکــت را دادیــم دســت ‪ ...‬بگذریــم‪...‬‬ ‫راســتش را بخواهیــد شــفاف ســازی مــا در خصــوص یــک‬ ‫تابعیتــی بــودن مــا بدیــن علــت اســت کــه درجریــان باشــید‬ ‫مســئولیت نوشــته و گفتــه هایمــان را مــا خودمــان راســا ً و‬ ‫شــخصا ًبــر عهــده داریــم و اگــر دو روز دیگــر طــرح سوفســطایی«‬ ‫پلیــس زبــان» کــه پیشــنهاد اقــای حــداد عــادل بــرای مقابلــه‬ ‫بــا واژه هــای بیگانــه اســت‪ ،‬وارد فــاز اجــرا شــد مــا حــواس مــان‬ ‫بیشــتر جمــع باشــد کــه چــه بگوئیــم و چگونــه بنویســیم؟!‬ ‫و امــا پلیــس زبــان‪ ...‬ظاهــرا ً جنــاب اقــای حــداد عــادل رئیــس‬ ‫بزرگتریــن فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی دنیــا‪ ،‬در توئیتــی کــه‬ ‫معلــوم نیســت چگونــه از تیــر غیــب فیلترینــگ در امــان مانــده‬ ‫اســت‪ ،‬مرقــوم فرمودنــد بــرای مقابلــه بــا ورود واژه هــای بیگانــه‬ ‫پلیــس زبــان راه انــدازی شــود! مالحظــه می فرمائیــد اوضاع تا کجا‬ ‫پشــت و رو شــده اســت‪ .‬تــا همیــن هفتصــد هشــتصد ســال قبــل‪،‬‬ ‫زبــان‪ ،‬پلیــس و پاســبان بــدن بــود« زبــان در دهــان پاســبان ســر‬ ‫اســت» ‪ ،‬ولــی االن قــرار شــده بــرای زبــان پلیــس اســتخدام کننــد!‬ ‫هر چند ما چندان به پلیس بازی و راه اندازی پلیس اب‪ ،‬پلیس‬ ‫گاز‪ ،‬پلیــس بــرق‪ ،‬پلیــس پیامــک‪ ،‬پلیــس گردشــگری‪ ،‬پلیــس‬ ‫گمــرک‪ ،‬پلیــس زائــر و ‪ ...‬زیــاد اعتقــاد نداریــم ولــی قبــول کنیم یک‬ ‫عــده واقعــا ًمســخره اش را در اورده انــد و بــا یــک مشــت چرندیــات‬ ‫پســت مــدرن در حــال وارد کــردن لطمــات اساســی بــه زبان فارســی‬ ‫هســتند! قدیــم ملــت بچــه ادم صحبــت مــی کردنــد و خلــق اللــه‬ ‫از معاشــرت بــا یکدیگرحــظ مــی بردنــد؛ بــه قولــی «جوانــی بیامــد‬ ‫گشــاده زبــان ‪ . . .‬ســخن گفتــن خــوب و طبــع روان» ولــی االن‬ ‫از ایــن بیــت فقــط دهــان گشــادش باقــی مانــده اســت و بــس‪...‬‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت و بخــش دیگــر معضــل زبــان‬ ‫و ادبیــات‪ ،‬بــه کار بــردن واژه هــای انگلیســی و حتــی گالب بــه‬ ‫رویتــان انگلیســی نیــم پــز صحبــت کــردن برخــی شــخصیت هــا بــه‬ ‫ویــژه عزیــزان ســلبریتی در مجامــع رســمی و گاهــا ًبیــن المللــی‬ ‫اســت کــه ادم هــوس مــی کنــد از ایــن همــه اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫و معلومــات دوســتان زوزه بکشــد! مــرد حســابی شــما کــه در‬ ‫امتحانــات چهــارم دبیرســتان برگــه امتحانــی زبــان انگلیســی را بــا‬ ‫دوســت تــان عــوض کردیــد و در دانشــگاه بــا کلوچــه نوشــین و‬ ‫نــادری و رب انــار گلــوگاه محضــر اســتاد بــردن واحــد انگلیســی را‬ ‫پــاس کــرده ایــد‪ ،‬چــرا بــرای انگلیســی صحبــت کــردن بالتشــبیه زور‬ ‫مــی زنیــد و ادای ادم هــای باســواد را در مــی اوریــد؟! بــاور کنیــد‬ ‫اگــر همــان فارســی را کامــل یــاد بگیریــد و روان صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫مــردم بــه شایســتگی از شــما قبــول مــی کننــد! دم شــما گــرم‪...‬‬ ‫در ضمــن خــدا کنــد دوســتان بــرای مقابلــه بــا ورود زبــان بیگانــه‬ ‫فقــط بــه همیــن «طــرح پلیــس زبــان» بســنده کننــد و خــدای‬ ‫ناکــرده هــوس نکننــد‪ ،‬درس زبــان انگلیســی را حــذف کننــد‪ .‬چــون‬ ‫همیــن طــوری در ترجمــه و تایــپ برخــی قراردادهــا و پروتــکل هــای‬ ‫بیــن المللــی دچــار مشــکل هســتیم! خــدا بــه خیــر بگذرانــد‪...‬‬ ‫فیش طالق شما را خریداریم!‬ ‫هــر چنــد دســت انــدرکاران دولــت فعلــی قــول داده بــود تــا بــا‬ ‫مفتــاح مشــکل گشــایی ‪ ،‬مشــکالت را در ســاغر مینایــی حــل کننــد‬ ‫ولــی کار بدجــور از خــرک در رفتــه اســت و عجالتــا ًپیر مغــان هم در‬ ‫حل مشــکالت در مانده اســت؛ من و شــمای کارمند که جای خود‬ ‫داریــم‪ ...‬بــه قــول شــاعر «بــا پیــر مغــان مشــکل خــود بــردم دوش‬ ‫‪ /‬گفتــا خــودم از تــو مشــکلم بیشــتر اســت» و باقــی داســتان‪...‬‬ ‫بــا ایــن وجــود برخــی تــاش هــای دولــت در حــوزه هــای اجتماعــی‬ ‫قابــل تقدیــر اســت‪ .‬فــی المثــل همیــن داســتان طــاق کــه در حــال‬ ‫درنوردیــدن افــق هــای جدیــد از رکــود و رکــورد زنــی بــود کــه بــا تدبیــر‬ ‫دولــت تدبیــر در حــال ســر و ســامان پیــدا کــردن اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫بایــد گفــت دوره لولــی و شــنگولی و منگولــی و دلشــاد بــه پابــان‬ ‫رســیده اســت و بایــد خــواب طــاق دیــدن ســه ســوته و یــک هفتــه‬ ‫ای را ببینیــد! چــون بــا ایــن شــرایط جدیــد طــاق دادن دیگــر مثــل‬ ‫ســابق نیســت و انجایــی کــه شــاعر مــی گفــت « مــژده کســی را کــه‬ ‫دهــد زن طــاق» پــر بیــراه نمــی گفــت!‬ ‫اما اصل داستان به روایت جراید‪...‬‬ ‫سامانه الکترونیکی کاهش «طالق» راه اندازی شد‪ .‬با راه اندازی‬ ‫ایــن ســامانه افــرادی کــه متقاضــی طــاق هســتند پــس از مراجعــه‬ ‫بــه دادگاه خانــواده بــرای درخواســت طــاق بایــد ابتــدا در‏ســامانه‬ ‫کاهــش طــاق بهزیســتی ثبــت نــام کننــد و در مراکــز بهزیســتی‬ ‫مرحلــه غربــال گــری اولیــه را ســپری کننــ ‪‎‬د‪ ‎.‬بــا اجــرای ســامانه‬ ‫طــاق افــراد قبــل از ورود بــه دادگاه هــا و ثبــت رســمی دادخواســت‬ ‫طــاق‪ ،‬وارد چرخــه‏مــددکاری و روانشناســی می شــوند و افــراد از‬ ‫ایــن طریــق در وادی طــرح دعــوی قــرار نمی گیرنــد و اگــر نیــاز بــود‬ ‫از طریــق ایــن‏مراکــز بــه مراجــع قضایــی ارجــاع می شــون ‪‎‬د‪ ( ‎.‬ایســنا)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد‪ .‬یعنــی دیگــر دوران مهــرم ازاد جانــم حــال‪،‬‬ ‫طــاق توافقــی‪ ،‬فــردا طالقــت مــی دم و ‪ ...‬بــه ســر امــده اســت‬ ‫و بــا اینکــه علمــا معتقدنــد« نیســت جفــت ناموافــق را عالجــی جــز‬ ‫طــاق» فعــا ًبایــد در ســامانه ثبــت نــام کــرد و منتظــر نشســت!‬ ‫در همیــن راســتا و بــه منظــور محکــم کاری و کاهــش اساســی و‬ ‫مشــتی رونــد رو بــه رشــد امــار طــاق‪ ،‬مــا هــم کــه عاشــق تعمیــم‬ ‫امــور صــواب هســتیم‪ ،‬چنــد پیشــنهاد فلــک فرســا و سوفســطایی‬ ‫در همیــن فرمــت و ســاختار ارائــه مــی کنیــم علــی برکــه اللــه ‪...‬‬ ‫الف) سهیمه بندی استانی و صدور فیش طالق‬ ‫بــه منظــور رعایــت عدالــت ســاختاری در جامعــه ‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت هــر اســتان‪ ،‬ســهمیه طــاق مشــخص و بــه دبیــران ســتاد‬ ‫کاهــش طــاق اســتان هــا ابــاغ شــود‪ .‬در ضمــن فیــش ایــن‬ ‫ســهیمه فقــط بــه کســانی تعلــق گیــرد کــه واقعا ًکارشــان بیــخ پیدا‬ ‫کــرده اســت نــه بــه افــرادی کــه قصــد دارنــد بابــت بــوی بــد دهــان یــا‬ ‫یــواش ســام کــردن بــه خواهــر شــوهر یــا ســوزاندن غــذا و ‪ ...‬از‬ ‫هــم طــاق بگیرنــد‬ ‫ب) رتبــه بنــدی بــه منظــور شناســایی مــوارد حقیقی طــاق طرح‬ ‫رتبــه بنــدی متقاضیــان طــاق اجــرا شــود‪ ( .‬البتــه اگــر قــرار اســت‬ ‫مثــل طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان اجــرا شــود‪ ،‬همــان بهتــر کــه‬ ‫اجــرا نشــود!) در ایــن رویکــرد بــه ایتــم هایــی نظیــر اخــاق ســگی‪،‬‬ ‫دســت بــزن‪ ،‬دســت کــج‪ ،‬دو تــا شــدن شــلوار‪ ،‬اعتیــاد در ژانــر هــای‬ ‫مختلــف بــه ویــژه اعتیاد مجــازی‪ ،‬بزهکاری‪ ،‬عــدم تفاهم‪ ،‬اختالف‬ ‫نظــر در تربیــت فرزنــدان‪ ،‬مشــکالت روحــی و روانــی‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫جنســی‪ ،‬خیانــت‪ ،‬ســطح تحصیــات‪ ،‬دخالــت اطرافیــان در زندگــی‬ ‫و ‪ ...‬امتیــاز ویــژه تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫پ) برگــزاری ازمــون در ایــن طــرح از زوجیــن خواســته مــی شــود‬ ‫بــه ســواالت مختلــف در خصــوص زندگــی شــان پاســخ دهنــد و هر‬ ‫قــدر نمــره پائیــن تــری دریافــت کننــد‪ ،‬بــه طــاق نزدیــک تــر مــی‬ ‫شــوند‪ .‬البتــه ایــن طــرح اشــتغال زایــی غیــر مســتقیم هــم در دل‬ ‫خــود دارد‪ .‬چــرا کــه از فــردای روز اجــرای ایــن طــرح شــاهد تبلیغات‬ ‫رنگارنــگ و شــبانه روزی موسســات اموزشــی خواهیــم بود‪«:‬بــا مــا‬ ‫یــک ســال زودتــر طــاق بگیرید!»‪« ،‬محضــردار را به خانه ببرید!»‪،‬‬ ‫«ســواالت طبقه بندی ازمون طالق!»‪« ،‬ســواالت زرد و خاکســتری‬ ‫ویــژه ی طــاق زوجیــن»‪« ،‬بــه طــاق بلــه بگوئیــد» و ‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

روزنامه بازار کسب و کار پارس 996

شماره : 996
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

روزنامه بازار کسب و کار پارس 995

شماره : 995
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

روزنامه بازار کسب و کار پارس 994

شماره : 994
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

روزنامه بازار کسب و کار پارس 993

شماره : 993
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

روزنامه بازار کسب و کار پارس 992

شماره : 992
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

روزنامه بازار کسب و کار پارس 991

شماره : 991
تاریخ : 1403/03/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!