روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 571 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 571

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 571

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 571

‫شنبه‬ ‫شماره ‪67 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 01‬مرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 23-‬ژوئیه ‪ /23-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪571‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫از کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫شکایت رایگان است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫با همت موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس؛‬ ‫پرونده نخستین‬ ‫جشنوارهرسانه ای‬ ‫پیشگیری از اسیب های‬ ‫اجتماعی بسته شد‬ ‫‪2‬‬ ‫تضمیناقتصادروستاییان‬ ‫در گرو صندوق بیمه‬ ‫اجتماعیکشاورزان‬ ‫قطع برق ‪ ۳۴‬اداره‬ ‫دولتیپرمصرف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قاچاق و واردات کاال‪،‬‬ ‫تیشه ایست به ریشه‬ ‫تولید و اشتغال‬ ‫شش ایده اشتغال زایی بدون نیاز به سرمایه‬ ‫برون ریزی روانی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫امروز دیگه کار در خانه‪،‬یک رویا نیست‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را بــا تلفــن همــراه خــود ســر‬ ‫می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی دیگــر نیــز هســتند کــه بــه جــای‬ ‫وقت گذرانــی در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و‬ ‫صرفــا ًبــا بهره گیــری از تلفــن همــراه خود درامد کســب می کنند‪.‬‬ ‫قطعــا ًمی تــوان گفــت کــه همــه عالقه مندیــم تــا درامــد راحتــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامــد بــا ایــن وســیله ارتباطــی کــه امــروزه جزئــی از وجــود‬ ‫انســان می باشــد موضوعــی اســت کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه را توضیــح خواهیــم داد‬ ‫کــه البتــه در حــال حاضــر نیــز افــراد بســیاری از ایــن روش هــا‪ ،‬کســب درامدهــای بســیار‬ ‫عالــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت بســیاری را در خانــه و بــه‬ ‫تنهایــی ســپری می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه‬ ‫عالقه مندیــد و می خواهیــد کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعــا ًخواهید توانســت به میزان‬ ‫درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا اجــازه دهیــد بیــش از ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و به بحث‬ ‫اصلــی بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی از ایده هایی که می تــوان از‬ ‫ان بــرای کســب درامــد اســتفاده کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی مدیــر شــوید و کارهــای مدیریــت ان هــا را در دســت بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها‬ ‫و کســب و کارهــای زیــادی هســتند کــه در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬امــا‬ ‫شــاید همــه ان هــا زمــان کافــی بــرای فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ بــه دایرکــت و‬ ‫ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ًانجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت که مدیریت‬ ‫صفحــه یــا کانــال خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا مدیریــت همزمــان چنــد‬ ‫صفحــه یــا کانــال درامــد خوبــی را داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه‬ ‫عنــوان کســی کــه می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا ثبت نــام در وب ســایت هایی‬ ‫ماننــد پونیشــا و انجــام میــدم و فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن‬ ‫زمینــه منتشــر شــود‪ ،‬می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا صاحــب پــروژه‪،‬‬ ‫بتوانــد از بیــن درخواس ـت کنندگان یکــی را بــرای انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای ایــن موضــوع ‪:‬می توانیــد در‬ ‫اینســتاگرام یــک صفحــه بســازید و تخصص خودتــان را ارائه دهیــد‪ .‬مثال ًمی توانید‬ ‫صفح ـه ای بســازید و در ان تخصص تــان کــه مدیریــت صفحــه و کانــال می باشــد‬ ‫را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪ :‬حــوزه امــوزش‪ ،‬جــزء یکــی از پول ســازترین‬ ‫حوزه هاســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه یکــی از ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪ ،‬داشــتن مهــارت کافــی اســت‪.‬‬ ‫اگــر شــما در یــک زمینــه مهــارت داریــد و می خواهیــد از ان درامــد کســب کنیــد‪،‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫می توانیــد از مهارتــی کــه داریــد‪ ،‬فیلــم تهیــه کنیــد و بــه عنــوان یــک دوره اموزشــی برای‬ ‫فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی‪ :‬همیشــه بوده اند کســب‬ ‫و کارهــا و افــرادی کــه ســعی می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن طریق بتوانند‬ ‫خــود را بــه افــراد بیشــتری معرفــی کننــد‪ .‬در اینســتاگرام نیــز بحــث تبلیغــات بســیار‬ ‫باالســت و اگــر تبلیغــات بــه خوبــی انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده می توانــد‬ ‫خــوب باشــد و هــم بــرای صفحـه ای کــه تبلیغــات را نمایــش می دهــد منبــع درامــد‬ ‫مناســبی است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ســاخت محتــوا بــرای صفحــات اینســتاگرامی‪:‬به جــز صفحاتــی کــه شــخصی‬ ‫هســتند یــا صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از فعالیــت در اینســتاگرام ندارنــد‪،‬‬ ‫بقیــه صفحــات معمــوال ً محتــوای خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد‬ ‫دنبال کننده هــای جدیــدی جــذب کننــد و هــم اینکــه دنبال کننده هــای فعلی شــان‬ ‫را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بــری اســت و بــرای اینکــه بتوان‬ ‫محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬بایــد زمــان زیــادی را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش نیــز یکــی از‬ ‫روش هــای عالــی بــرای کســب درامــد بــا موبایــل اســت کــه در حــال حاضــر افــراد‬ ‫زیــادی از سیســتم همــکاری در فــروش دیج ـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ساخت و فروش صفحه اینستاگرام ‪ +‬خدمات ان‪:‬خرید و فروش صفحه‬ ‫اینســتاگرام نیــز می توانــد گزینــه بســیار مناســبی بــرای کســب درامــد بــا گوشــی‬ ‫موبایــل باشــد‪ .‬شــما هــم می توانیــد خودتان صفحــه بســازید و دنبال کننده های‬ ‫زیــادی را جــذب کنیــد و ســپس ان هــا را بفروشــید و هــم می توانیــد صفحه هــای‬ ‫دیگــران را بخریــد و ســپس بــا قیمــت باالتر بفروشــید‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‏ روزی روزگاری نــه چنــدان دور کســب درامــد در خانــه بــرای مــردم رویایــی‬ ‫بیــش نبــود کــه در ذهــن بــه صــورت عبــوری گــذر می کــرد‏رویایــی کــه بــا گــذر‬ ‫زمــان خــود را بــه واقعیــت نزدیــک کــرده تــا جایــی کــه امــروز در گوشــه و‬ ‫کنــار دنیــا بــرای خــود‏توانســته اســم و رســمی بــه هــم بزنــد و بــرای خــود تشــکیالتی ایجــاد کنــد‏‪.‬‬ ‫ایــن رویــا توانســت در دنیــا امــروز بــه لطــف شــیوع کرونــا خــود را بــه نوعــی در‬ ‫دل هــر خانـه ای بــا هــر نــوع‏متــراژی قــرار دهــد و از اینکــه افــراد بــرای کار نیــاز بــه‬ ‫محیطــی بــرای راه انــدازی داشــتن فاصلــه بگیرنــد و بــدون‏خــارج شــدن از محیــط‬ ‫منــزل و بعنــوان کار در خانــه بتوانــد از ان کســب درامــد کنــد‪.‬‏‬ ‫تــا ان جایــی کــه در ســال ‪ 2020‬نزدیــک بــه ‪ 50‬شــغل پردرامــد رویایــی در منــزل‬ ‫شناســایی شــد کــه بــه صــورت‏دورکاری و در منــزل قابــل انجــام می باشــد کــه می توان‬ ‫فــرد را بــه درامــد مــورد دلخواهــش بــه صــورت روزانــه‏یــا ماهانــه نزدیــک کنــد‪.‬‏‬ ‫یکــی از ایــن ‪ 50‬نــوع شــغل را بســته بندی در منــزل اســت‪ .‬ایــن شــغل در حــال‬ ‫‏حاضــر یکــی از پرطرفدارتریــن مشــاغل موجــود در ایــران بــوده کــه مــورد اســتقبال‬ ‫مــردم قــرار گرفتــه اســت‪.‬‏بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن شــغل مــورد اســتفاده اکثــر‬ ‫بســته بندی ها بــرای محصــوالت پرکاربــرد می باشــد‏می تــوان گفــت کــه همیشــه‬ ‫کار خــود را دارد‪ .‬بــه طــور مثــال بســته بندی ‏ادویه جــات و حبوبــات‪ ،‬کفــش‪،‬‬ ‫پوشــاک و‪....‬‏ تعــدادی از انــواع ایــن شــغل هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه به چند کار بسته بندی در منزل دائمی و پر درامد اشاره خواهیم کرد‪‎ .‎‬‬ ‫کار در منزل بسته بندی ماسک‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی بادکنک‬ ‫•‬ ‫بسته بندی حوله در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی اسکاچ‬ ‫•‬ ‫بسته بندی دستمال کاغذی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی مواد غذایی در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی ادویه در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی کبریت در منزل‬ ‫•‬ ‫بسته بندی چای در منزل‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی شکالت‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی پاکت پول‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم التحریر‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی لوازم بهداشتی‬ ‫•‬ ‫کار در منزل بسته بندی مداد رنگی‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی دارو در منزل‪‎ ‎‬‬ ‫•‬ ‫کار بسته بندی حبوبات در منزل‬ ‫•‬ ‫بنابرایــن همان طــور کــه مشــاهده مــی شــود بــرای کســب درامــد در دنیــای امــروز نیــاز نیســت‬ ‫زمــان و مــکان خاصــی را در‏اختیــار داشــته باشــید‪ .‬هــر شــخص مــی توانــد بــه راحتــی و بــدون‬ ‫صــرف هزینــه اجــاره مــکان در محــل زندگــی اش کســب درامــد داشــته باشــد تــا جایــی که دیگر‬ ‫نگــران اجــاره اخــر مــاه و دارائــی و عــوارض و مالیــات‏و بهانه هــای هــر روزه صنــف نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن از همیــن حــاال شــروع کنیــد و بــا یکــی از مراکــزی کــه کارشــان تولیــد و بســته بندی‬ ‫اســت تمــاس بگیریــد و‏پیشــنهاد کار خــود را بــه انهــا بدهیــد خواهیــد دیــد کــه خیلــی ســریع بــا‬ ‫شــما تمــاس خواهنــد گرفــت‪ .‬و می توانیــد کارتــان‏را خیلــی ســریع شــروع کنیــد تــا جایــی کــه‬ ‫فرامــوش خواهیــد کــرد کــه تــا دیــروز بــه دنبــال کار بودیــد‪.‬‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنجشنبه‬ ‫‪ 30‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫استان خبر داد‪:‬‬ ‫ارزش انسان به کار نیکویی‬ ‫که انجام می دهد است‬ ‫در گلستان دو طرح کهاد‬ ‫و نخلستان اجرا می شود‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی یکــی از مســائلی اســت کــه‬ ‫فعــاالن فرهنگــی و اجتماعــی همیشــه بــه دنبــال ان هســتند تــا‬ ‫بتواننــد در برابــر ایــن حجــم از توطئه هــای کــه از ســوی دشــمنان بــر‬ ‫کشــور مــا وارد مــی شــود مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫هرچقــدر بیشــتر بــه مــردم توجــه شــود و فعالیت هــای مردمــی را‬ ‫در ایــن راه تقویــت کنیــم‪ ،‬شــاهد بهتــر شــدن جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان از اجــرای‬ ‫طــرح کهــاد و نخلســتان ویــژه دانشــجویان در اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حــل مشــکل اشــتغال در کشــور بایــد بــه‬ ‫ســمت مهــارت امــوزی برویــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۴۴ :‬درصــد افــرادی کــه بــرای مهــارت‬ ‫امــوزی بــه فنــی حرفــه ای مراجعــه میکننــد فــارغ‬ ‫التحصیــان دانشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫کرایلــو از برگــزاری طــرح کهــاد و نخلســتان در‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬طــرح کهــاد شــامل حــال‬ ‫دانشــجویانی می شــود که در مســیر تحصیل هســتند‬ ‫و دوره هــای مهارتــی مرتبــط بــا رشــته تحصیــل ان هــا‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طــرح نخلســتان هــم بــه ســاماندهی‬ ‫فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دانشــگاه گلســتان در مرکز اســتان پایلوت‬ ‫اجــرای ایــن دو طــرح بــرای دانشــجویان اســت‪.‬‬ ‫کرایلــو می گویــد‪ ۱۹ :‬گــروه از جملــه زنــان سرپرســت‬ ‫خانوار‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬مددجویان زندان‪ ،‬اتباع خارجی‬ ‫و افــراد اســیب پذیــر در جامعــه جــزو گروه هایــی‬ ‫هســتند کــه در فنــی حرف ـه ای امــوزش می بیننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اموزش هــای فنــی حرفـه ای در اســتان در‬ ‫‪۱۸‬مرکــز دولتــی و ‪ ۱۱۸‬کارگاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫کرایلــو می گویــد‪ :‬بیــش از ‪ ۵۵‬درصــد افــرادی کــه در‬ ‫اموزش هــای مهــارت فنــی حرفـه ای شــرکت کــرده انــد‬ ‫دارای اشــتغال پایــدار هســتند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در مــاه حــدود ســه میلیــارد و صدمیلیــون‬ ‫تومــان بیمــه بیــکاری در اســتان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫کرایلــو گفــت‪ :‬کمبــود مربــی در حــوزه اموزش هــای‬ ‫فنــی حرفـه ای اســت و مــا بــا ‪۱۲۰‬مربــی تــوان امــوزش‬ ‫در ‪۱۴‬شهرســتان و هــزار روســتای اســتان را نداریــم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بــرای حــل ایــن موضــوع ســامانه ای تحــت‬ ‫عنــوان ســام ایجــاد شــده اســت تــا بــا شناســایی‬ ‫اســاتید توانمنــد بخــش خصوصــی نیــروی مــورد نیــاز‬ ‫خــود را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫کرایلــو گفــت‪ :‬مقــرر شــده در کل کشــور از طریــق‬ ‫ایــن ســامانه ‪۳۰‬هــزار مربــی بــه کار گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل فنــی و حرفـه ای گلســتان گفت‪ :‬به مناســبت‬ ‫هفتــه ملــی مهــارت ‪۳۵۰‬برنامــه بــا ‪۷۳‬عنــوان ویــژه در‬ ‫اســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫کرایلــو گفــت‪ :‬غبــار روبــی گلــزار شــهدا‪ ،‬برگــزاری‬ ‫مســابقات مهارتــی طراحــی لبــاس ویــژه دانــش‬ ‫جویــان‪ ،‬برگــزاری جشــن هفتــه ملــی مهــارت‪ ،‬انعقــاد‬ ‫چندیــن تفاهــم نامــه بــا دســتگاه های مختلــف‪،‬‬ ‫افتتــاح چندیــن مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای در‬ ‫ســطح اســتان و افتتــاح مراکــز ازمــون انالیــن ازجملــه‬ ‫برنامه هــای ویــژه ایــن هفتــه در اســتان اســت‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ســال گذشــته هــزار و ‪ ۲۵۸‬دوره در ‪۱۹۴‬‬ ‫حرفــه در مراکــز‪ .‬ازاد فنــی و حرف ـه ای اســتان برگــزار‬ ‫شــد و در ایــن دوره هــا ‪۴‬هــزار و ‪ ۸۱۴‬نفــر ســاعت‬ ‫امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫کرایلــو گفــت‪ :‬در بخــش مراکــز دولتــی هــم ‪۸۷۰‬‬ ‫دوره در ‪ ۳۱۸‬حرفــه برگــزار شــد و ‪۷‬هــزارو ‪ ۱۹۴‬نفــر‬ ‫ســاعت در ایــن اموزش هــا شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کرایلــو ‪ ۵۱.۲‬درصــد اموزش هــای مهارتــی‬ ‫فنــی و حرفـه ای اســتان در مراکــز ازاد اســتان و ‪۴۸.۸‬‬ ‫درصــد اموزش هــا در مراکــز دولتــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫جرجانــی رییــس انجمن صنفی کاری اموزشــگاه های‬ ‫ازاد فنــی و حرفــه ای گلســتان هــم در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان ‪ ۶۴۶‬اموزشــگاه خصوصــی‬ ‫فنــی و حرفــه ای داریــم کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۱۱‬مرکــز‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬متاســفانه همــان گونــه کــه در رشــته های‬ ‫دانشــگاهی مــدرک گرایــی در جامعــه عــادی شــده‬ ‫اســت در بحــث مهــارت هــم شــاهد ایــن پدیــده مدرک‬ ‫گرایــی هســتیم‪.‬‬ ‫جرجانــی می گویــد‪ :‬در ســه ماه نخســت امســال ‪۸۳۱‬‬ ‫نفــر ســاعت در مراکــز امــوزش ازاد فنــی و حرفــه ای‬ ‫گلســتان امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بــا بانــک مهــر ایــران در اســتان تفاهــم‬ ‫نامـه ای امضــا شــده اســت و افــراد می تواننــد بــا مراجعه‬ ‫بــه ایــن بانــک وام دو درصــد ‪ ۶‬ماهــه و چهــار درصــد‬ ‫یک ســاله بــرای پرداخــت شــهریه خــود بــرای شــرکت در‬ ‫اموزشــگاه های ازاد فنــی حرفــه ای دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫با همت موسسه مطبوعاتی‬ ‫مروارید بازار کسب و کارپارس؛‬ ‫دفتر نخستین‬ ‫جشنواره رسانه ای‬ ‫پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫بسته شد‬ ‫سرویس گزارش ‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫نخســتین جشــنواره پیشــگیری از اســیبهای اجتماعــی بــه همــت‬ ‫موسســه مطبوعاتــی مرواریــد بــازار کســب و کار پــارس بــا مدیریــت‬ ‫حمیــد رضــا محمدیــاری برگزار شــده بود با برگزاری مراســم اختتامیه‬ ‫و تجلیــل از نفــرات برتــر در ایــن دوره بــه اتمــام رســید‪.‬‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعی یکی از اصلی ترین دغدغه ها‬ ‫در هــر جامعــه ای اســت و همــه کارشناســان وصاحبنظــران بــر ایــن‬ ‫عقیده هســتند که پیشــگیری بهتر از درمان اســت‪.‬‬ ‫امــا ایــن دغدغــه تنهــا وظیفــه یــک ارگان و یــا نهــاد خاصــی‬ ‫نیســت و همــه احــاد جامعــه بــرای رفــع ان ســهیم هســتند و در‬ ‫ایــن میــان اصحــاب رســانه بــه عنــوان نماینــدگان افــکار عمومــی‬ ‫و انتشــار دهنــده رویدادهــای تلــخ و شــیرین مــی تواننــد ســهم‬ ‫بیشــتری در ایــن حــوزه ایفــا کننــد و بــا تحلیــل و بررســی اســیبهای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــه اگاه ســازی جامعــه کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور نخســتین جشــنواره رســانه ای پیشــگیری‬ ‫از اســیب هــای اجتماعــی در دو بخــش مردمــی و حرفــه ای‬ ‫در گلســتان بــا همــت موسســه بــازار کســب و کار مرواریــد و‬ ‫بــا مدیریــت حمیــد رضــا محمدیــاری اغــاز بــه کار کــرد کــه بــا‬ ‫اســتقبال خوبــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫حمیــد رضــا محمــد یــاری در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره بــا‬ ‫قــدر دانــی از همــه کســانی کــه کمــک کردنــد تــا ایــن جشــنواره بــه‬ ‫خوبــی برگــزاری شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعی‬ ‫یکــی از مســائلی اســت کــه فعــاالن فرهنگــی و اجتماعی همیشــه‬ ‫بــه دنبــال ان هســتند تــا بتواننــد در برابــر این حجــم از توطئه های‬ ‫کــه از ســوی دشــمنان بــر کشــور مــا وارد مــی شــود مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬اصحــاب رســانه نیــز در ایــن راســتا فعالیــت هــای‬ ‫خوبــی دارنــد کــه شایســته بــود در یــک جشــنواره عــاوه بــر اینکــه‬ ‫دغدغــه منــدی فعــاالن رســانه و احــاد مــردم را بــه ایــن مســئله‬ ‫افزایــش دهیــم‪ ،‬از کســانی کــه در ایــن حــوزه تــاش هــای و اثــار‬ ‫خوبــی داشــته انــد نیــز تجلیــل شــود‪.‬‬ ‫محمدیــاری ادامــه داد‪ :‬بــا فراخــوان ایــن جشــنواره اســتقبال‬ ‫خوبــی از ســوی فعــاالن ایــن عرصــه انجــام شــد و ‪ 307‬اثــر‬ ‫در زمینــه هــای خبــر‪ ،‬گــزارش‪ ،‬فیلــم‪ ،‬عکــس بــه دبیــر خانــه‬ ‫جشــنواره ارســال شــد و بــا داوری هــای انجــام شــده از بیــن اثــار‬ ‫ارســالی اثــار برگزیــده انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی در پایــان از همــه ارگان هــا و نهادهــای کــه بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن جشــنواره یــاری گــر ایــن موسســه بودنــد‪ ،‬قدردانــی کــرد و‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد کــه در گام هــای بعــدی بتوانیــم در ایــن‬ ‫عرصــه موفــق تــر عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫ولــی اللــه شــهابی دبیــر نخســتین جشــنواره اســیب هــای اجتماعی‬ ‫هــم در ایــن اییــن گفــت‪ :‬ایــن جشــنواره فرصــت مغتنمــی بــرای‬ ‫نــگاه عالمانــه اصحــاب رســانه بــه اســیب هــای اجتماعــی در قالــب‬ ‫یادداشــت مقــاالت‪ ،‬تیتــر‪ ،‬گــزارش‪ ،‬عکــس و فیلــم هــای جریــان‬ ‫ســاز بــرای توجــه بخشــی مســووالن بــوده اســت‪.‬‬ ‫از ظرفیــت رســانه در پیشــگیری از اســیب اجتماعــی کــم‬ ‫اســتفاده شــده اســت‬ ‫مســئول بســیج رســانه گلســتان نیــز در اییــن اختتامیــه ایــن‬ ‫جشــنواره گفــت‪ :‬رســانه هــا مــی تواننــد در پیشــگیری از اســیبهای‬ ‫اجتماعــی فعــال و قــوی ظاهــر شــوند و در ایــن حــوزه گامهــای‬ ‫ارزشــمندی برداشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی تجــری اظهــار کــرد‪ :‬اســتفاده دســتگاه هــای‬ ‫متولــی حــوزه کاهــش اســیب هــای اجتماعــی از ظرفیــت‬ ‫رســانه ها کــم اســت کــه امیدواریــم در راســتای فعــال کــردن‬ ‫کارگــروه رســانه ای اســیب هــای اجتماعــی از ظرفیــت هنــر بیشــتر‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬داوری ایــن دوره از جشــنواره بــا همــت داوران‬ ‫خــوب اســتانی انجــام شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن‬ ‫دوره نخســتین دوره از ایــن جشــنواره رســانه ای بــوده اســت امــا‬ ‫اســتقبال خوبــی از ان انجــام شــد‪.‬‬ ‫تجــری تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم ایــن دوره از جشــنواره ها در‬ ‫ســال هــای اینــده نیــز بــا قــوت و حمایــت خــوب مســئوالن اجرایی‬ ‫شــود تــا بتوانیــم احــاد جامعــه را بــه پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی حســاس تــر کنیــم‪.‬‬ ‫رسانه های گلستان کیفی تر خواهند شد‬ ‫از دیگــر ســخنران ایــن جلســه مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گلســتان بــود‪ ،‬محمــد رعیــت بــا بیــان اینکــه اصحــاب‬ ‫رســانه در گام دوم و تمــدن نویــن اســامی فراینــد جامعه ســازی‬ ‫را بــا خودســازی شــروع کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مســیر تحــول و ارتقــا‬ ‫بایــد جامعــه را بــه ســوی تمــدن ســازی پیــش ببریــم و بــرای‬ ‫رســیدن بــه ایــن مهــم بــه یقیــن بایــد از خــود شــروع کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای پیشــگیری از اســیب چــاره ای جــز اســتفاده‬ ‫از علــوم اجتماعــی موثــر نداریــم و عرصــه روزنامه نــگاری‪،‬‬ ‫خبرنــگاری و نوشــتن در ترویــج خوبــی هــا بــه حــوزه پیشــگیری از‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــا اشــاره بــه در‬ ‫پیــش بــودن ســالروز شــهادت شــهید صارمــی و روز خبرنــگار‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬درحــال امــاده کــردن بســترکیفی شــدن رســالت‬ ‫مطبوعاتــی هســتیم و در ایــن راســتا معتقدیــم کــه فعالیــت‬ ‫معاون پژوهش‪ ،‬برنامه ریزی وسنجش مهارت‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از بیکاران کشور‬ ‫فارغ التحصیالندانشگاهیهستند‬ ‫معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامــه ریــزی وســنجش مهــارت ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت‪:‬‬ ‫در کشــور نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر بیــکار وجــود دارد کــه فــارغ التحصیــان دانشــگاهی‬ ‫‪ 40‬درصــد بیــکاران کشــور را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫علــی حســین شــهریور اظهــار داشــت‪ :‬از اولویــت هــای ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای ارائــه امــوزش‬ ‫مطبوعــات براســاس دانــش بایــد بــه تولیــدات موثــر رســانه ای‬ ‫ختــم شــود‪.‬‬ ‫رعیــت گفــت‪ :‬یکــی دیگــر از رســالت هــای رســانه‪ ،‬دفــاع از‬ ‫اعتقــادات و برامــده از امــوزه هــای دینــی و قرانــی اســت و بــی‬ ‫شــک جــز ایــن انتطــار نیســت کــه بــه ایــن امــوزه هــا دقــت بیــش‬ ‫از پیــش داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬هرچقــدر بیشــتر بــه مــردم توجــه کنیــم و‬ ‫نیــز فعالیت هــای مردمــی را تقویــت کنیــم‪ ،‬شــاهد بهتــر شــدن‬ ‫جامعــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش انســان بــه کار نیکویــی کــه انجــام می دهــد‬ ‫اســت و کســانی کــه در حــوزه رســانه قلــم می زننــد ایــن امــکان‬ ‫را دارنــد کــه جامعــه را بــه ســمت ارامــش‪ ،‬صلــح‪ ،‬مهربانــی و ‪...‬‬ ‫ســوق دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان روزنامه نــگاری را‬ ‫ازجملــه فعالیت هایــی ذیــل مســائل مرتبــط با حوزه علــوم اجتماعی‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬رســانه و روزنامه نــگاری یکــی از بهتریــن ابزارهــا‬ ‫بــرای شناســایی و کاهــش اســیب های اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬فرزنــدان مــا در همــان هــوای فرهنگــی نفــس‬ ‫می کشــند کــه مــا به عنــوان مســئول و رســانه در ان نفــس‬ ‫می کشــیم؛ درنتیجــه بایــد توجــه مضاعفــی نشــان دهیــم و‬ ‫بدانیــم کــه چــه هوایــی را بــرای فرزنــدان و اینــدگان می ســازیم و‬ ‫یــا بــه یــادگار می گذاریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ وارشــاد اســامی گلســتان بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫اگــر رســانه می خواهــد بــه جامعــه ســازی برســد اول بایــد‬ ‫از خودشناســی و خودســازی شــروع کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬جامعــه ی‬ ‫رســانه ای مــا اگــر می خواهــد بــه تغییــر و تحــول و تعالــی برســد‬ ‫و جامعــه را بــه ایــن نقــاط برســاند اول بایــد از خــود شــروع کنــد‬ ‫تــا بتوانیــم در ایــن ره گــذر جامعــه را به ســوی ارامــش و نیکــی‪،‬‬ ‫نیک اندیشــی و نیــک زیســتی ســوق و عــادت دهیــم‪.‬‬ ‫تجلیل از نفرات برتر جشنواره‬ ‫در پایــان ایــن مراســم عــاوه بــر تجلیــل از نفــرات برتــر جشــنواره‬ ‫رســانه ای پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی‪ ،‬از پوســتر‬ ‫هشــتمین جشــنواره ابــوذر گلســتان نیــز رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫نفــرات برتــر نخســتین جشــنواره پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی گلســتان بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫در بخــش حرفــه ای گــزارش علــی قاســمعلی اول‪ ،‬ســمیرا رجبــی‬ ‫دوم و زهــرا قزلســفلی ســوم شــدند‪.‬‬ ‫در بخــش حرفــه ای یادداشــت و مقالــه محمدرضــا بهرامــی‬ ‫مقــام اول‪ ،‬وحیــد حــاج ســعیدی مقــام دوم و حســن حســینی‬ ‫نــژاد مقــام ســوم را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫اعظــم محبــی‪ ،‬رضــا روشــنی و عالیــه ایــزد هــم مقــام هــای اول‬ ‫تــا ســوم بخــش حرفــه ای تیتــر را کســب کردنــد‪.‬‬ ‫هیــات داوران در بخــش فیلــم حرفــه ای رضــا اصغــری مقــام‬ ‫اول‪ ،‬عبــاس بهرامــی مقــام دوم و علــی شــهرکی مقــام ســوم را‬ ‫شایســته کســب عناویــن اول تــا ســوم دانســت‪.‬‬ ‫در بخــش عکــس حرفــه ای شــقایق عبــاس زاده مقــام اول‪،‬‬ ‫راحلــه حصــاری مقــام دوم و علــی دهقــان مقــام ســوم و در‬ ‫بخــش عکــس مردمــی ریحانــه صادقــی مقــام دوم و ریحانــه‬ ‫کریمــی مقــام ســوم شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫در ایــن بخــش هیــات داوران عکســی را شایســته کســب عنــوان‬ ‫اول ندانســت‪.‬‬ ‫در بخــش شایســته تقدیــر هــم پریســا مســعودی‪ ،‬معیــن‬ ‫رضوانــی‪ ،‬عبداللــه فرخــی‪ ،‬نرگــس حســین زاده و زهــرا پاییــن‬ ‫محلــی بــه عنــوان نفــرات برتــر معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فنــی و مهارتــی بــه دانــش اموختــگان دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر بیــکار وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫حــدود یــک میلیــون نفــر از ایــن تعــداد را فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا شــامل ‪ ۴۹۰‬هــزار نفــر را زنــان‬ ‫و مابقــی را مــردان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور بــا بیــان اینکــه دانــش اموختــگان تحصیــات تکمیلــی‬ ‫بیشــترین میــزان تحصیلکرده هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬دانــش اموختــگان دوره‬ ‫دکتــری ‪ ۴۶‬درصــد‪ ،‬کارشناســی ارشــد ‪ ۷۸‬درصــد و در دوره کارشناســی ‪ ۷۴.۴‬درصــد بیــکار هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۵.۶ :‬درصــد از دانــش اموختــگان دوره هــای کاردانــی بیــکار هســتند و ایــن بــدان معناســت‬ ‫کــه بــازار کار کنونــی بیشــتر بــه تکنســین نیــاز دارد‪.‬‬ ‫شــهریور ادامــه داد‪ :‬دانــش اموختــگان دانشــگاه ها مــی تواننــد در قالــب طــرح نخلســتان کــه بــه‬ ‫تاییــد وزارت علــوم نیــز رســیده اســت مهارت هــای الزم را در ‪ ۷۲‬شــغل دانــش بنیــان کســب کننــد‪.‬‬ ‫وی از اجــرای طــرح مهــارت افزایــی ترکیبــی بــرای اشــتغال دانشــجویان خبــر داد و افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫طــرح دانشــجو ‪ ۵۴۰‬ســاعت در یــک یــا چنــد اســتاندارد مهارتــی در مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫فــرا مــی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح پیــش بینــی مــی شــود کــه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار دانشــجو مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ‪ ۹۴‬تاکنــون بــا کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی شــمار دانشــجویان کشــور روبــرو‬ ‫هســتیم خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســال گذشــته در دانشــگاه های کشــور ســه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دانشــجو‬ ‫تحصیــل کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجرای دوره های مهارت افزایی برای بیکاران تحصیلکرده‬ ‫ک میلیــون دانشــجو و‬ ‫معــاون پژوهــش‪ ،‬برنامــه ریــزی و ســنجش مهــارت ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت‪ :‬طــرح مهــارت افزایــی بــرای یـ ‬ ‫فــارغ التحصیــل دانشــگاهی در ســطح کشــور اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫ح کشــور بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار نفر را فارغ التحصیالن دانشــگاهی‬ ‫ن نفر بیکار در ســط ‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬علی حســین شــهریورگفت‪ :‬از ‪۲.۵‬میلیو ‬ ‫ن می دهد که دانشــجویانی در دانشــگاه مهارت اموزی نداشــتند کمتر امکان جذب بازار کار شــدند‪.‬‬ ‫تشــکیل می دهند و بررســی ها نشــا ‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫عوامل خرابی کاتالیزور‬ ‫خودرو‬ ‫جذب کشاورزان در صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی تضمین‬ ‫پایداری تولید‬ ‫ کاتالیــزور بخشــی از سیســتم کنتــرل االیندگــی‬‫خــودرو اســت کــه گازهــای خطرناکــی نظیــر منوکســید‬ ‫کربــن و هیدروکربن هــای نســوخته را بــه بخــار اب و‬ ‫دی اکســید کربــن کــه نســبتا کم خطرتــر اســت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬عمــر ایــن قطعــه معمــوال بــه بیش از ده ســال‬ ‫می رســد امــا در مــوارد خرابــی ان بایــد فــورا عیب یابــی‬ ‫و تعویــض شــود‪ .‬در خیلــی از کشــورها رانندگــی بــدون‬ ‫کاتالیــزور بــه خاطــر ضررهــای محیط زیســتی ان جــرم‬ ‫ســنگینی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۳۷‬هــزار هنرمنــد شناســایی در حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی دارد کــه مــی تواننــد از ظرفیــت بیمــه صنــدوق‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر بــرای پوشــش‬ ‫بیمــه ای بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع دارد کــه عشــایر‬ ‫بومــی و کوچنــده بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام‬ ‫از مجمــوع تقریبــی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین ایــن اســتان‪ ،‬در ســطح ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از ایــن‬ ‫مراتــع در ســه شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه‬ ‫ســکونت دارند‪.‬‬ ‫تضمین اقتصاد‬ ‫روستاییان در‬ ‫گرو صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشاورزان‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر یکــی از‬ ‫اقدامــات موثــر بــرای رفــع تهدیــد اقتصــاد و معیشــت افــراد و خانــوار‬ ‫روســتایی و عشــایری اســت کــه تــاش مســووالن دولــت ســیزدهم‬ ‫در گلســتان بــرای اســتفاده از ایــن برنامــه قانونــی و بــا حمایــت ویــژه‬ ‫می توانــد امیدافرینــی را در میــان جوامــع تولیدکننــده دوچنــدان کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬معیشــت‪ ،‬بیمــه‪ ،‬درمــان و عدالــت‬ ‫همــواره مــورد تاکیــد رهبــر معظم انقالب و دولت ســیزدهم اســت و‬ ‫مســووالن صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫در تحقــق ایــن اهــداف راه تــازه ای را اغــاز کــرده انــد کــه افزایــش ‪۴۰‬‬ ‫درصــدی بودجــه صنــدوق بیمــه اجتماعــی در ســال جــاری نســبت بــه‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال ســال گذشــته از جملــه اقدامــات الزم‬ ‫بــرای افزایــش جــذب افــراد در صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫به گفته مســووالن صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایر‪ ،‬رویکــرد ایــن صنــدوق در ســال جــاری حمایــت از کســب و‬ ‫کارهــای کشــاورزی و دامپــروری بــا رویکــرد اشــتغال افرینی بــوده و در‬ ‫ایــن راســتا از دامپــروری‪ ،‬کشــاورزی و خدمات دهــی به اقشــار خاص‬ ‫ان در اســتان هــا حمایــت ویــژه مــی شــود‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اخیــر بیــت اللــه برقــراری مدیرعامــل صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر کشــور‪ ،‬ظرفیت صندوق‬ ‫پوشــش ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر را دارد در حالــی کــه هفــت میلیــون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر زیــر پوشــش بیمــه اجتماعــی نبــوده و تــا قبل از رســیدن به‬ ‫ســن ‪ ۵۰‬ســالگی بایــد از طریــق ایــن صنــدوق بیمــه شــوند‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتائیان و عشــایر در ســال ‪ ۱۳۸۴‬تاســیس شــده و جمعیــت‬ ‫هــدف ایــن صنــدوق پوشــش یــک ســوم از جمعیــت کشــور یعنــی‬ ‫معــادل حــدود ‪ ۳۰‬میلیــون نفــر اســت کــه بــا گذشــت ‪ ۱۶‬ســال‬ ‫تنهــا یــک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر زیــر پوشــش ایــن صنــدوق قــرار‬ ‫گرفته انــد کــه حــدود ســاالنه یــک درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه اصــل ‪ ۲۹‬قانــون اساســی جمهــوری اســامی‬ ‫بــه تامیــن اجتماعــی اختصــاص دارد و بهــره منــدی بیشــتر احــاد‬ ‫جامعــه از تامیــن اجتماعــی و اجــرای بیمــه اجتماعــی در مناطــق‬ ‫روســتایی وعشــایری بــا اهــداف جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان‬ ‫بــه شــهرها‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بازتوزیــع عادالنــه درامــد‪ ،‬کاهــش‬ ‫اختــاف طبقاتــی و باالبــردن ســطح زندگــی روســتاییان و عشــایر در‬ ‫اســتان هــا از جملــه گلســتان کــه ‪ ۴۷‬درصــد از جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫نفــری ان را قشــر روســتاییان و عشــایر تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن حــوزه را بــرای دســتگاه هــای مرتبــط در ارایــه خدمــات‬ ‫بــرای جــذب پایــداری روســتاییان و تولیدکننــدگان و توســعه منطقــه‬ ‫ضــروری مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرصنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬در ایــن اســتان شــمالی ‪ ۳۵۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۱۶‬نفــر جامعــه هــدف بــه تفکیــک در ‪ ۱۴‬شهرســتان تابعــه‬ ‫اســتخراج شــده کــه بیشــترین ان در گنبــدکاووس بــا ‪ ۶۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۳۶‬نفــر‪ ،‬گــرگان ‪ ۴۶‬هــزار و ‪ ۳۸۹‬نفــر‪ ،‬اق قــا بــا ‪ ۳۲‬هــزار و ‪۴۳۸‬‬ ‫نفــر‪ ،‬علــی ابــاد ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۲۱۸‬نفــر‪ ،‬رامیــان ‪ ۲۹‬هــزار و ‪ ۲۷۵‬نفــر و‬ ‫کاللــه ‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۵۵۱‬نفــر ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫دانیــال پوالدونــد افــزود‪ :‬از ایــن جمعیــت هــدف بــرای پوشــش‬ ‫بیمــه ای صنــدوق‪ ،‬معــادل ‪ ۲۰.۱۹‬درصــد ( ‪ ۷۱‬هــزار و ‪ ۱۱‬نفــر) از‬ ‫مزایــای ان برخــوردار شــدند کــه ســه هــزار و ‪ ۲۴۰‬نفــر مســتمری‬ ‫بگیــران ان هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از جمعیــت زیــر پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان در اســتان‪ ۵۰ ،‬هــزار و ‪ ۶۸۳‬نفــر ســاکن‬ ‫روســتا‪ ۸۸۶ ،‬نفر عشــایر و بقیه از اقشــار از جمله رانندگان حمل‬ ‫بــار و مســافر‪ ،‬ســازمان مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬کشــاورزان غیر ســاکن روســتا‪ ،‬ســاکنان‬ ‫شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت تشــکیل هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫گــرگان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬رامیــان‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬اق قــا‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه تپــه و کاللــه بــه ترتیــب رتبــه هــای اول تــا‬ ‫چهاردهــم جــذب بیمــه شــده صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‬ ‫اســتان را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬امســال بــرای ایــن اســتان جــذب ‪ ۲۳‬هــزار نفــر‬ ‫جدید از جامعه مشــمول فاقد پوشــش بیمه اجتماعی در اســتان‬ ‫لحــاظ شــده کــه بــا مشــارکت ‪ ۵۸‬کارگــزاری و همراهــی بیــش از‬ ‫گذشــته دســتگاه هــای مرتبــط محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه گلســتان ظرفیــت‬ ‫جــذب ‪ ۵۰‬هــزار نفــر جدیــد از جامعــه مشــمول فاقــد پوشــش بیمه‬ ‫اجتماعــی را در اســتان دارد‪.‬‬ ‫پوالدونــد گفــت‪ :‬بــرای تحقــق برنامــه ســال جــاری صنــدوق در‬ ‫اســتان‪ ،‬ســتاد راهبــردی بــا اهــدف تعمیــم و گســترش بیمــه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر به تمام افراد مشمول‪،‬‬ ‫اتخــاذ تصمیــم هــا و انجــام اقــدام هــای موثــر در دســتیابی بــه‬ ‫اهــداف مدنظــر بــا تاکیــد بــر حــوزه هــای اطالع رســانی ‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫فرهنــگ ســازی و بســیج ظرفیتهــای موثــر در دســتگاه هــای اجرایی‬ ‫بــا هــدف هماهنگــی ‪ ،‬هــم افزایــی و تســریع در توســعه ان بــا‬ ‫عضویت ‪ ۳۱‬دســتگاه فعال شــده که نخســتین نشســت این ســتاد‬ ‫در چنــد روز اخیــر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن نشســت ســتاد راهبــردی صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر اســتان‪ ،‬وظایــف‬ ‫دســتگاه هــای عضــو در قالــب کتابچــه اعــام شــده تــا در بهره گیری‬ ‫از ایــن ظرفیــت بــرای تحقــق برنامــه و حتــی شــتاب در جــذب‬ ‫هرچــه بیشــتر افــراد مشــمول در صنــدوق صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫جذب کشاورزان در صندوق بیمه اجتماعی تضمین پایداری تولید‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر یکــی از ظرفیتهــای‬ ‫خوب برای پوشــش افراد مشــمول و فاقد پوشــش بیمه ای اســت‬ ‫کــه بایــد از ان بــرای افزایــش درامــد و تضمیــن پایــداری و امیــد در‬ ‫تولیــد در بخــش کشــاورزی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی افــزود‪ :‬بایــد تــاش شــود از ظرفیت صنــدوق بیمه‬ ‫اجتماعی کشــاورزان در اســتان بیش از این در امید افرینی تولید‬ ‫بخش کشــاورزی اســتفاده شود‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان ‪ ۲۱۴‬هــزار بهــره بــردار در بخــش کشــاورزی‬ ‫فعالیــت دارنــد و در شــرایط مواجــه بــا خشکســالی حــدود پنــج‬ ‫میلیــون تــن انــواع محصــول کشــاورزی تولیــد مــی کننــد و در‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول رتبــه هــای اول تــا پنجــم کشــوری را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫حمایت از هنرمندان صنایع دستی‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر ظرفیتــی بــرای حمایــت از هنرمنــدان صنایع دســتی اســتان‬ ‫اســت کــه بیشــتر ان هــا درمناطــق روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی افــزود ‪:‬گلســتان ‪ ۳۷‬هــزار هنرمنــد شناســایی در‬ ‫حــوزه صنایــع دســتی دارد کــه مــی تواننــد از ظرفیــت بیمــه صنــدوق‬ ‫اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر بــرای پوشــش بیمــه ای‬ ‫بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ســه هــزار نفــر از هنرمنــدان صنایــع‬ ‫دستی گلستان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان‬ ‫و عشــایر ‪ ،‬جــذب شــده انــد و مــی تــوان ایــن رقــم را افزایــش داد تــا‬ ‫پشــتوانه ای بــرای تولیــد ان هــا در اینــده شــود‪.‬‬ ‫استقبال عشایر گلستان از صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫مدیــرکل امــور عشــایری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اداره کل بــا‬ ‫برنامه ریــزی انجــام داده از ظرفیــت صنــدوق بیمــه اجتماعــی‬ ‫کشــاورزان بــرای افزایــش جــذب عشــایر اســتان اســتفاده کــرده بــه‬ ‫طــوری کــه اکنــون جایــگاه خوبــی در اســتفاده از ایــن ظرفیــت در‬ ‫پوشــش عشــایر درمیــان اســتان هــای کشــور برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رضــا علیپــوری افــزود‪ :‬بــرای عشــایر فاقــد بیمــه اجتماعــی هــم‬ ‫برنامــه ریــزی و پیگیــری الزم در دســتور کار قــرار دارد و بــه زودی‬ ‫جــذب ‪ ۵۰۰‬نفــر ظــرف چندمــاه اینــده عملیاتــی مــی شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی کل جامعه عشــایری در گلســتان تا ســال ‪ ۱۴۰۳‬با برنامه‬ ‫ریــزی صــورت گرفتــه زیر پوشــش بیمه اجتماعی قــرار می گیرند‪.‬‬ ‫جامعــه چهــار هــزار و ‪ ۱۲۲‬خانــواری عشــایر گلســتان بــا جمعیــت‬ ‫تقریبــی‪ ۲۳‬هــزار نفــر کــه حــدود نیمــی از انــرا عشــایر بومــی و‬ ‫ترکمــن و بقیــه را عشــایر کوچنــده از اســتان های خراســان شــمالی‬ ‫و رضــوی و ســمنان تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع دارد کــه عشــایر بومــی‬ ‫و کوچنــده بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۷۶۷‬هــزار راس دام از مجمــوع‬ ‫تقریبــی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار راس دام ســبک و ســنگین‬ ‫ایــن اســتان‪ ،‬در ســطح ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از ایــن مراتــع در ســه‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس‪ ،‬مراوه تپــه و کاللــه ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی حامی قالیبافان‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر مــی‬ ‫توانــد حامــی خــوب بــرای صنعــت فــرش دســتباف اســتان باشــد‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده افــزود‪ :‬در ایــن اســتان بــرای بهــره منــدی‬ ‫قالیبافــان از خدمــات صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان بیــن‬ ‫مرکــز ملــی فــرش ایــران و صنــدوق بیمــه اجتماعــی چنــد ســال‬ ‫قبــل طبــق تفاهــم نامــه ای امضــا شــد و فهرســت ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫نفــره قالیبافــان بــه مرکــز ارســال شــده امــا تاکنــون اقدامــی صــورت‬ ‫نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تحقــق ایــن تفاهــم نامــه مــی توانــد مشــکل بیمــه‬ ‫اجتماعــی قالیبافــان اســتان را حــل کــرده و نقــش افرینــی ان هــا را‬ ‫در تولیــد پایــدار و رونــق اقتصــاد اســتان دوچنــدان کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون نزدیــک بــه ‪ ۶‬هــزار نفــر از قالیبافــان اســتان‬ ‫زیــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی هســتند کــه ایــن رقــم در برابــر‬ ‫جمعیــت فعــاالن ایــن حــوزه بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫مطــاق گــزارش اداره فــرش ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان‪ ،‬بافنــدگان فــرش دســتباف ایــن اســتان پارســال ‪ ۵۷‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۲‬متــر مربــع بــه ارزش ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال فــرش‪ ،‬تابلــو فــرش‬ ‫و گبــه (زیرانــداز) تولیــد کردنــد کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال ماقبــل هشــت درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش ایــن میــزان تولیــد فــرش ترکمــن و‬ ‫فارســی باف در گلســتان حاصــل فعالیــت ‪ ۳۸‬هــزار بافنــده اســت‪.‬‬ ‫پایداری فعاالن حوزه حمل بار و مسافر در گلستان‬ ‫معــاون اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفت‪:‬‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر ظرفیــت‬ ‫بــی نظیــر در حمایــت از فعــاالن حــوزه حمــل بــار و مســافر اســتان در‬ ‫ســال هــای اخیــر بــه ویــژه ‪ ۱۴۰۰‬بــه بعــد بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــوب میرشــاهی افــزود‪ :‬اکنــون ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۱۶۲‬نفــر از فعــاالن‬ ‫حــوزه حمــل بــار و مســافر در ایــن اســتان از مزایــای صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعی کشــاوزان ‪ ،‬روســتاییان و عشــایر بهره مند بوده و حامی‬ ‫خــوب بــرای ایــن قشــر در توســعه اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬هــر فعــال حــوزه حمــل بــار و مســافر در‬ ‫اســتان بایــد ماهانــه رقــم بســیار کالنــی را بابــت پوشــش بیمــه‬ ‫بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت مــی کــرد کــه اقــدام صنــدوق بیمــه‬ ‫اجتماعــی بــرای جــذب ایــن قشــر‪ ،‬نگرانــی ان هــا را در پرداخــت‬ ‫مبلــغ کالن بــه تامیــن اجتماعــی رفــع کــرده و کمــک بــه پایــداری‬ ‫خدمــات حمــل و نقــل اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــر فعــال حــوزه حمــل و نقــل اســتان ماهانــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳۰‬هــزار ریــال بــه صنــدوق بیمــه اجتماعــی پرداخــت‬ ‫مــی کنــد و دولــت بازنشســتگی ان هــا را تضمیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گلســتان ‪ ۷۹‬شــرکت در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫کاال بــا ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬راننــده فعالیــت دارنــد کــه اکنــون بــرای‬ ‫دریافــت خدمــات صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان‬ ‫و عشــایری اســتان اســتقبال خوبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان ظرفیــت توســعه پوشــش‬ ‫بیمــه در گلســتان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر ظرفیتی‬ ‫بــرای حــل چالــش اجتماعــی در حــوزه بیمــه بــه شــمار مــی رود و‬ ‫در ایــن اســتان مــی تــوان از ان بــرای توســعه پوشــش بیم ـه ای و‬ ‫حــل موانــع گســترش ان در میــان اقشــار واجــد شــرایط بــه خوبــی‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد دهنــوی در نشســت اخیــر ســتاد راهبــردی صنــدوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان اســتان بایــد بــا برنامــه ریــزی‬ ‫م پوشــش‬ ‫و هماهنگــی بــا دســتگاه های مرتبــط در تحقــق ســه ‬ ‫بیم ـه ای خــود را بیشــتر امــاده کنــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذاری پُررنــگ در تبییــن نقش و جایــگاه قانونی صندوق‬ ‫بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر در میــان جامعــه‬ ‫توســط دســتگاه هــای مرتبــط عضــو ســتاد راهبــردی ایــن صنــدوق‬ ‫در اســتان‪ ،‬لحــاظ پیوســت بیمــه بــرای ایجــاد هــر فرصــت شــغلی‬ ‫توســط دســتگاه هــا از جملــه مهــم تریــن راهکارهــای ترغیــب‬ ‫جامعــه هــدف بــرای اســتفاده از ظرفیــت ایــن صنــدوق در کمــک به‬ ‫توســعه پایــدار گلســتان اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫ عالئم خرابی کاتالیزور‬‫درســت کار نکــردن یــا از کار افتــادن کاتالیــزور عالئمــی‬ ‫دارد کــه راننــده یــا تکنیســین ماهــر می توانــد با بررســی‬ ‫انهــا بــه عیــب ایجــاد شــده پــی ببــرد‪ .‬در ادامــه بــه ‪9‬‬ ‫مــورد از ایــن عالئــم اشــاره کرده ایــم‪:‬‬ ‫ افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬‫ افت شتاب گیری‬‫ روشــن نشــدن یــا اســتارت خــوردن نامناســب‬‫خــودرو‬ ‫ مــردور شــدن خــودرو در تســت های االیندگــی‬‫(بــه دلیــل انتشــار بیــش از انــدازه ی هیدروکربــن و‬ ‫منوکســیدکربن)‬ ‫ روشن شدن چراغ چک خودرو‬‫ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعت های پایین‬‫ حــس شــدن بویــی شــبیه بــه تخــم مــرغ گندیــده در‬‫داخــل کابیــن‪ .‬ایــن یکــی از شــایع ترین عالئــم خرابــی‬ ‫کاتالیــروز اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام خامــوش بــودن و ســرد بــودن خــودرو‪ ،‬اگــر‬ ‫کاتالیــروز را بــا دســت تــکان دهیــد و صــدای تق تقــی‬ ‫شــبیه بــه تــکان خــوردن ســنگریزه از ان شــنیده شــود‪،‬‬ ‫علــت ان فروپاشــی و تخریــب شــبکه های داخــل‬ ‫کاتالیــزور اســت‪.‬‬ ‫دمــای کاتالیــزور پــس از مدتــی رانندگــی بایــد بــه ‪700‬‬ ‫یــا ‪ 800‬درجــه ی ســانتی گراد برســد‪ .‬اگــر ایــن دمــا بــا‬ ‫حرات‪-‬سنج مادون قرمز بررسی شود و کمتر از میزان‬ ‫اســتاندارد باشــد‪ ،‬کاتالیــزور درســت کار نمی کنــد‪.‬‬ ‫ در خودروهــای قدیمی تــر‪ ،‬رایج تریــن علــت خرابــی‬‫کاتالیــزور گرفتگــی ان اســت‪ .‬اگــر خــروج دود حاصــل از‬ ‫احتــراق موتــور بــه علــت گرفتگــی شــبکه های کاتالیــزور‬ ‫دچــار مشــکل شــود‪ ،‬ورود هــوا بــه موتــور هــم دچــار‬ ‫اختــال شــده و افــت شــدیدی در عملکــرد موتــور دیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کاتالیــزور نســبت بــه تغییرات دمــا و ترکیبات گازهای‬ ‫خروجــی حســاس اســت‪ ،‬بــرای مثــال خرابــی واشــر‬ ‫سرســیلندر باعــث ورود اب و روغــن بــه محفظــه ی‬ ‫احتراق شــده و در نتیجه گازهای خروجی ایجاد شــده‬ ‫بــه کاتالیــزور اســیب می رســانند‪.‬‬ ‫اگــر سیســتم جرقـه ی خــودرو معیــوب باشــد ناقــص‬ ‫ســوختن مخلــوط ســوخت و هــوا بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫گــرم شــدن بیــش از حــد موتــور می توانــد باعــث‬ ‫خرابــی کاتالیــزور شــود‪.‬‬ ‫مکمل هــای انژکتورشــور و اکتــان بوســترها می تواننــد بــه‬ ‫کاتالیزور اســیب برســانند‪ .‬اســتفاده از مواد غیراســتاندارد در‬ ‫خــودرو بــه هیچ وجــه پیشــنهاد نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضربـه ی شــدید و صدمــات فیزیکــی هــم می تواننــد‬‫از علــل خرابــی کاتالیــزور باشــند‪.‬‬ ‫ بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف کــردن ایــن عیــوب قبــل‬‫از اقــدام بــه تعویــض کاتالیــزور الزامــی اســت‪ ،‬چــرا کــه در‬ ‫صــورت رفــع نشــدن مشــکل‪ ،‬دوبــاره بــه کاتالیــزور اســیب‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬مکانیک هــا و تکنیســین ها می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از دســتگاه دیــاگ و بررســی پارامترهــای مربــوط بــه‬ ‫کاتالیــزور‪ ،‬ماننــد راندمــان حجمــی موتــور یــا کارکــرد سنســور‬ ‫اکسیژن‪ ،‬عیب ایجادشده را تشخیص داده و بعد کاتالیزور‬ ‫خــراب را تعویــض کننــد‪.‬‬ ‫وقتی اب جوش می اید برای‬ ‫ادامه ی جوش ان می توان شعله‬ ‫را تا حد زیادی کم کرد‪ .‬زیرا باال‬ ‫بودن شعله کمکی به ادامه ی‬ ‫روند اشپزی یا پخت نمی کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه اول مرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫حمایت سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫از طرح های توسعه محور‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫گلستانگفت‪:‬‬ ‫هدف ترویج فرهنگ و‬ ‫روحیه کارافرینی است‬ ‫ویــژه برنامه هــای گرامی داشــت هفتــه ملــی مهــارت (‬ ‫‪ ۳۱‬تیــر تــا ‪ ۶‬مــرداد ) در گلــزار شــهدای گمنــام امامــزاده‬ ‫عبدالله ( ع) گرگان روز پنجشنبه در گلستان با حضور‬ ‫جمعــی از مدیــران و کارکنــان امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن مراســم کــه‬ ‫مدیــرکل و جمعــی از کارکنــان اداره کل امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای گلســتان شــرکت داشــتند بــا غبــار روبــی و‬ ‫گلبــاران مــزار شــهدای گمنــام در امامــزاده عبداللــه ( ع‬ ‫) گــرگان‪ ،‬یــاد و خاطــر شــهدای انقــاب اســامی گرامــی‬ ‫داشــته شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای گلســتان در ایــن‬ ‫ارتبــاط گفــت‪ :‬امســال بــرای گرامــی داشــت هفتــه ملــی‬ ‫مهــارت در اســتان ‪ ۷۲‬عنــوان برنامــه در قالــب ‪۳۵۰‬‬ ‫اجــرای برنامــه و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ و روحیــه‬ ‫کارافرینــی در میــان جوانــان مبتکــر و خــاق اســتان‬ ‫تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو افــزود‪ :‬دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا‪،‬‬ ‫برگــزاری مســابقه عکــس مهارتــی مــادران کارافریــن بــا‬ ‫رویکــرد کارافرینــان فــردا‪ ،‬برگــزاری مســابقه مهارتــی ویــژه‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬برپایــی جشــنواره مهارت‪ ،‬طــرح تنظیم موتور‬ ‫رایــگان خــودرو در مراکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای دولتــی در‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مینودشــت و گــرگان‪ ،‬افتتاح اموزشــگاه های‬ ‫ازاد در شهرســتان هــا‪ ،‬راه انــدازی مرکــز مدیریــت مشــاوره‬ ‫مهارتــی در دانشــگاه جامــع گلســتان‪ ،‬برگــزاری انتخــاب‬ ‫شــورای مربیــان از جملــه برنامــه هــای شــاخص گرامــی‬ ‫داشــت هفتــه ملــی مهــارت در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ایــن اســتان شــمالی ‪ ۱۸‬مرکــز امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای دولتــی بــا ‪ ۱۱۸‬کارگاه و بیــش از ‪۵۱۱‬‬ ‫اموزشــگاه فعــال بخــش خصوصــی و زیــر نظــر ایــن اداره‬ ‫کل در حــوزه امــوزش و ایجــاد فرصــت هــای شــغلی در‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان مشــغول ارایــه خدمــات هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اکنــون امــوزش بــه افــراد متقاضــی در‬ ‫گلســتان در چهار حوزه خدمات‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فرهنگ و هنر‬ ‫و صنعت ارایه می شــود که اســتقبال متقاضیان در بخش‬ ‫دولتــی بــه ترتیــب صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬خدمــات و فرهنــگ‬ ‫و هنــر بــوده و در بخــش خصوصــی اســتقبال متقاضیــان‪،‬‬ ‫خدمــات رتبــه اول و کشــاورزی رتبــه اخــر را دارد‪.‬‬ ‫کرایلــو اضافــه کــرد‪ :‬در ســه مــاه نخســت امســال ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۲۸‬دوره بــا ‪ ۵۱۲‬حرفــه و شــرکت ‪ ۱۲‬هــزار نفــر و‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۶۲۲‬هــزار نفــر ســاعت امــوزش در مراکــز‬ ‫اموزشــگاه هــای بخــش خصوصــی و دولتــی اســتان برگــزار‬ ‫شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ســاختار جدیــد‪،‬‬ ‫اموزش هــای ایــن اداره کل بــر مبنــای شــعار ســال‬ ‫جــاری « تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افرین اســت‬ ‫کــه اجــرای طرح هــای «کهــاد» ( ویــژه دانشــجویان و‬ ‫متناســب با رشــته تحصیلی و نیاز بازار ) ‪ »،‬نخلســتان‬ ‫« ( امــوزش دانــش اموختــگان بــر مبنــای ای تــی و‬ ‫ســاماندهی ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬دانــش اموختــه اســتان از‬ ‫ســوی دانشــگاه جامع گلســتان) و ســامانه « ســام « (‬ ‫حــل کمبــود مربیــان مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای بــا‬ ‫شناســایی و جــذب دانشــگاهیان و خریــد خدمــت ) از‬ ‫ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر بنــادر و دریانــوردی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن ســازمان از طرح هــا و پروژه هــای دارای الگــوی‬ ‫پیشــرفت در ســطح بنــادر بــا توجــه بــه تجــارب خــوب مناطــق گوناگــون در راســتای رســیدن بــه‬ ‫توســعه اســتقبال مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬الله یــار اســعدی در جلســه بــا هیــات ســرمایه گذار چینــی افــزود‪:‬‬ ‫ســاخت بنــدر خصوصــی خواجه نفــس در کرانــه غربــی شهرســتان گمیشــان بیــش از ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫پیشــرفت دارد کــه ســرمایه گــذار ان بخــش خصوصــی بــوده و امادگــی همــکاری خارجــی بــرای ادامــه‬ ‫احــداث بنــدر را دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گلســتان در شــرق دریــای خــزر واقــع شــده کــه فاقــد بنــدر تجــاری اســت و در‬ ‫ایــن بیــن تنهــا مــکان در نــوار ســاحلی دریــای خــزر کــه واردات چــوب از روســیه و ســایر کشــورها‬ ‫مســتقل المنافــع داشــته باشــد منطقــه خواجــه نفــس و بنــدر ســبز خــزر در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫اســعدی اظهــار داشــت‪ :‬ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور تجــارب خوبــی در بــرون ســپاری و‬ ‫همــکاری بــا شــرکای خارجــی داشــته دارد و در بنــدر عبــاس و شــمال کشــور در بخــش ســرمایه‬ ‫گــذاری بــا شــرکت هــای خارجــی همــکاری هــای خوبــی انجــام داد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان هــم گفــت‪ :‬ســرمایه گذاری در کریــدور‬ ‫شــمال ‪ -‬جنــوب بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه و موقعیــت ایــران در منطقــه‪ ،‬اهمیــت ملــی و‬ ‫بین المللــی دارد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی افــزود‪ :‬گلســتان منطقــه ویــژه ای در حــوزه اقتصــادی محســوب می شــود و‬ ‫یکــی از مزیت هــای گلســتان وجــود اقلیم هــای مختلــف در ان اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬موقعیــت ژئوپولوتیــک گلســتان یکــی دیگــر از مزیت هــا و ویژگی هــای ایــن‬ ‫اســتان محســوب می شــود و بــا توجــه بــه اتفاقــات منطقــه ای در شــرق خــزر‪ ،‬موقعیــت اســتان‬ ‫گلســتان و ایــران را در شــرایط ویــژه و مهــم قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تحریم هــای روســیه و اتفاقــات منطقــه ضــرورت ایجــاد کریــدور ریلــی شــمال بــه‬ ‫جنــوب را چنــد برابــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫دهنــوی افــزود‪ :‬موضوعــی کــه بــرای مــا و منطقــه بســیار مهــم اســت‪ ،‬دسترســی منطقــه شــرق خــزر‬ ‫بــه اب هــای جنــوب ایــران اســت ایــن مهمتریــن موضــوع مذاکــره مــا و مهمتریــن پــروژه ای اســت کــه‬ ‫مــا می توانیــم بــا تاکیــد بیشــتر بــر ان مذاکــره را پیــش ببریــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از پیشــنهادهای تجــاری و ســرمایه گذاری مــا اجــرای یــک پــروژه‬ ‫ســرمایه گذاری مکمــل شــامل پــروژه بنــدری‪ ،‬منطقــه ازاد اینچه بــرون و خــط ریلــی ازاد شــمال بــه‬ ‫جنــوب اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در کنــار ایــن پــروژه‪ ،‬توســعه جــاده ای‬ ‫اینچه بــرون بــه شــاهرود نیــز یکــی از مباحــث مدنظــر در حــوزه ســرمایه گذاری مــا اســت‪.‬‬ ‫دهنــوی افــزود‪ :‬امــاده توافــق و همــکاری بــا ســرمایه گذاران در ایــن بخش هــا هســتیم و از هــر‬ ‫توافــق و ســرمایه گذاری در ایــن بخش هــا اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کسری بودجه ‪ ۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫افتتاح خانه حمایتی معلوالن‬ ‫ذهنی دختر‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن دانشــگاه‬ ‫ی انجــام شــده و هزینه هــای جــاری ‪۶‬‬ ‫بــا توجــه بــه هدف گــذار ‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال کســری بودجــه دارد کــه امیدواریــم بــا حمایــت‬ ‫مدیــران باالدســتی ایــن کمبــود اعتبــار برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهارداشــت‪ :‬ایــن کســری اعتبــار را بــه مدیــران‬ ‫وزارتخانــه اعــام کرده ایــم و امیدواریــم بــرای متوقــف نمانــدن‬ ‫طرح هــای در دســت اجــرا بــرای تامیــن ان تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه هزینه هــای ســال گذشــته و همچنیــن‬ ‫نــرخ رشــد تــورم‪ ،‬امســال درخواســت ‪ ۲۴‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫داده شــد کــه ‪ ۱۸‬هــزار میلیــارد ریــال ان مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان در خصــوص مصوبــات‬ ‫ســفر پارســال رییــس جمهــور و هیــات دولــت بــرای حــوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســفر بــرای بهداشــت و درمــان پنــج مصوبــه‬ ‫داشــت کــه مهمتریــن ان اختصــاص ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای‬ ‫احــداث بیمارســتان ‪ ۶۰۰‬تختخوابــی گــرگان اســت‪.‬‬ ‫گل فیروزی ادامه داد‪ :‬همچنین در ان سفر برای بیمارستان های‬ ‫در حــال ســاخت طالقانــی گــرگان (جدیــد)‪ ،‬گالیکــش و گمیشــان و‬ ‫توســعه بیمارســتان های ازادشــهروخان ببین ردیف هــای اعتبــاری‬ ‫مناســب مصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه مناســبت هفتــه بهزیســتی خانــه حمایتــی معلــوالن ذهنــی‬ ‫دختــر بــا حضــور شــماری از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در‬ ‫شــیروان خراســان شــمالی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مدیــر اداره بهزیســتی شــیروان در حاشــیه اییــن افتتــاح ایــن‬ ‫خانــه اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز بــا زیربنــای ‪ ۱۵۰‬متــر مربــع و‬ ‫ظرفیــت ‪ ۱۰‬نفــر بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن شهرســتان‬ ‫احــداث شــد‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام گفــت‪ :‬سیاســت ســازمان بهزیســتی احــداث مراکــزی‬ ‫بــا ظرفیــت کوچــک جهــت ارائــه خدمــت رســانی بهتــر‪ ،‬اشــتغالزایی و‬ ‫جلوگیــری از تجمــع معلــوالن اســت کــه ایــن ســازمان ماهانــه بــه ازای‬ ‫هــر معلــول ‪ ۳۰‬میلیــون ریــال یارانــه پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۳۰۰‬معلــول تحــت پوشــش‬ ‫بهزیســتی شــیروان قــرار دارنــد کــه از ایــن تعــداد؛ ســه هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر مســتمری بگیــر و یکهــزار و ‪ ۵۰‬نفــر پشــت نوبــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر اداره بهزیســتی شــیروان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن شهرســتان ‪۱۱‬‬ ‫مرکــز شــبانه روزی و ســه مرکــز حمایتــی دارد کــه ‪ ۶۰‬کــودک در ان‬ ‫نگهــداری مــی شــوند و ‪ ۱۰۰‬نفــر ســهمیه پذیــرش دارد کــه ‪ ۸۰‬نفــر‬ ‫تکمیل ظرفیت شــده اند و ســه موسســه پیشــگیری فعالیت دارد‬ ‫کــه مشــغول بــه ارائــه خدمــات اســت و ماهانــه مبالغــی بــه عنــوان‬ ‫یارانــه دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫قطع برق ‪ ۳۴‬اداره دولتی‬ ‫پرمصرف‬ ‫معاون فروش و خدمات مشــترکان شــرکت توزیع برق خراســان شــمالی گفت‪ :‬برق ‪ ۳۴‬اداره دولتی‬ ‫و دســتگاه اجرایــی ایــن اســتان بــه دلیــل رعایــت نکــردن مصوبــه هیــات دولــت بــرای کاهــش مصــرف‬ ‫بــرق قطــع شــد‪.‬‬ ‫مســعود کاظمــی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح مدیریــت مصــرف برق از ابتــدای خردادماه جاری در این اســتان‬ ‫اجرایــی شــد کــه در ایــن مــدت ‪ ۳۲۶‬بازدیــد از دســتگاه و نهادهــای دولتــی انجــام و بــه ‪ ۸۷‬دســتگاه‬ ‫پرخطــر اخطــار داده شــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الزم است تا انبار ضایعات‬ ‫استان ساماندهی شوند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت هیــات ژیمناســتیک خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫«مهــرداد قدیــم» ژیمناســتیک کار بجنــوردی بــه اردوی‬ ‫تیــم ملــی امیــد دعــوت شــد‪.‬‬ ‫ســعید احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اردوی ملــی از ‪۵‬‬ ‫مــرداد ســالجاری بــه مــدت ســه روز در اســتان البــرز‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــراد دعــوت شــده بایــد بــا در دســت داشــتن‬ ‫کارت واکسیناســیون و نتیجــه ازمایــش منفــی پــی ســی‬ ‫ار در اردو حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫احمــدی یــاداور شــد‪ :‬فدراســیون ژیمناســتیک کشــور بــه‬ ‫منظــور پشــتوانه ســازی بــرای تیــم ملــی بزرگســاالن بــرای‬ ‫اولیــن بــار اقــدام بــه تشــکیل تیــم ملــی ژیمناســتیک در‬ ‫رده ســنی امیــد ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۲‬ســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حمایــت مســووالن از ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی‪ ،‬گفــت‪ :‬ســرمایه گــذاری بیشــتر در ایــن رشــته‪،‬‬ ‫برگــزاری مســابقات و اردوهــای منظــم مســیر دســتیابی‬ ‫ژیمناســت کاران اســتان بــه قهرمانــی و کســب افتخــارات‬ ‫را همــوار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ برغــم اخطارهــای داده شــده ‪ ۳۴‬اداره نســبت بــه ایــن اخطارهــا توجهــی نداشــتند کــه به‬ ‫قطــع بــرق انهــا منجر شــد‪.‬‬ ‫معــاون شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبـ ه هیــات دولــت‪ ،‬ادارات باید در‬ ‫تابســتان امســال طــی ســاعات اداری ‪ ۳۰‬درصــد و غیــراداری ‪ ۶۰‬درصــد مصــرف بــرق را بــه نســبت ســال‬ ‫گذشــته کاهــش دهند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مصــرف بــرق در روز ســه شــنبه(‪ ۲۸‬تیرمــاه) در خراســان شــمالی بــه اوج رســید‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف بــرق اســتان در ایــن روز بــه ‪ ۲۷۸‬مــگا وات معــادل ‪ ۱۰‬درصــد بیــش از ســهمیه افزایــش‬ ‫یافــت و در ردیــف اســتان هــای بــا وضعیــت بــرق قرمــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کاظمی خاطرنشــان کرد‪ :‬یک ماه گذشــته چندین بار مصرف برق خراســان شــمالی بیش از ســهیمه‬ ‫شــد و ضرورت دارد در این زمینه مدیریت بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توصیــه مــی شــود کــه مــردم و ادارات در ایــن روزهــای گــرم ســال مدیریــت مصــرف بــرق‬ ‫را ر عایــت کننــد کــه مهمتریــن ان هــا تنظیــم دمــای کولــر هــای گازی روی ‪ ۲۴‬درجــه و اســتفاده از دور‬ ‫کنــد کولــر ابــی اســت و هــم چنیــن در اوج مصــرف بــار از روشــن کــردن دســتگاه هــای پرمصــرف برقــی‬ ‫نیــز خــودداری کنند‪.‬‬ ‫کاظمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه قطــع بــرق مشــترکان خانگــی از خطــوط قرمــز شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بــرق خانگــی هــم در صــورت دعایــت نشــدن الگــوی مصــرف قطــع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همراهــی مــردم و مدیریــت مصــرف بــرق بــا برنامه هایــی کــه تدویــن شــده اســت‪،‬‬ ‫کمــک خواهــد کــرد تــا روزهــای گــرم پیشــرو شــبکه پایــداری داشــته باشــیم و مشــکلی در تامیــن بــرق‬ ‫ایجــاد نشــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دعوت ژیمناستیک کار‬ ‫خراسان شمالی به اردوی‬ ‫انتخابی تیم ملی‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفت‪:‬ســاماندهی مراکــز خریــد و فــروش ضایعات‬ ‫در ایــن اســتان و شناســنامه دار کــردن انهــا بــا هــدف پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت ضــروری‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت االســام رضــا براتــی زاده در نشســت کنتــرل مجرمــان‬ ‫حرفــه ای خراســان شــمالی اظهارداشــت‪ :‬اعتیــاد بــه مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی مهمتریــن‬ ‫مولفــه و زمینــه ســاز ســرقت در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت ســازوکارهای نظارتــی از جملــه مراقبــت بــر انبارهــای‬ ‫ضایعاتــی افــزود‪ :‬ایــن انبارهــا بایــد شناســایی و مراکــز خریــد و فــروش امــوال مســروقه‬ ‫تعطیــل شــوند‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای تســهیل نظــارت هــای قانونــی‬ ‫بایــد تدابیــری اتخــاذ و تمهیداتــی فراهــم شــود تــا محــل فعالیــت مراکــز ضایعاتــی بــه خــارج‬ ‫از محــدوده شــهری منتقــل شــود‪.‬‬ ‫وی تقویــت ســطح هماهنگــی هــا بیــن دســتگاه هــای مســوول در حــوزه هــای پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه بــا ســرقت هــا را خواســتار شــد و افــزود‪ :‬تمامــی متولیــان امــر بــا رصــد و پایــش‬ ‫مــداوم فعالیــت هــا و اقدامــات مجرمــان حرفــه ای‪،‬خطرنــاک و ســابقه دار اجــازه هیچگونــه‬ ‫خرابــکاری را ندهنــد‪.‬‬ ‫نگرانی از افزایش سرقت ها‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب بجنــورد نیــز در ایــن نشســت بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش امــار‬ ‫ســرقت هــا در جامعــه گفــت‪ :‬موضــوع ســرقت دیگــر نگرانــی درون اســتانی نیســت بلکــه ایــن‬ ‫مســاله بــا توجــه بــه فراوانــی ان بــه عنــوان یــک معضــل بســیار مهــم در ســطح ملــی قابــل‬ ‫بررســی اســت‪.‬‬ ‫ســیدجواد ایاللــی بیــان کــرد‪ :‬هــر چنــد بیشــتر ســرقت هــای خراســان شــمالی از نــوع خــرد‬ ‫اســت و بیشــتر هــم توســط معتــادان انجــام مــی شــود‪ ،‬امــا نگرانــی هایــی وجــود دارد کــه در‬ ‫اینــده ایــن ســرقت هــا بــا خشــونت همــراه باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر ســرقت هــا از اماکــن دولتــی‪ ،‬عمومــی و تجــاری انجــام مــی شــود‬ ‫گفــت‪ :‬عــدم پیــش بینــی تدابیــر بازدارنــده و مراقبتــی و ســهل انــگاری اشــخاص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی در صیانــت از امــوال زمینــه ســاز وقــوع ســرقت اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه اول مرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫یادداشت جدی‬ ‫اولویت دستگاه قضا رفع موانع‬ ‫رونق صنعت گردشگری است‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر مغفــول مانــدن ظرفیــت گردشــگری اســتان‪ ،‬اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد‪ :‬موانــع پیـش روی توســعه ایــن صنعــت درامــدزا و اشــتغال افرین در اســتان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز حمایت از کودکان کار و خیابان در گنبدکاووس اظهارداشت‪:‬‬ ‫گلســتان بــا مشــکالت جــدی بــرای ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد مواجــه اســت و کمبــود ســرانه درامــد مــردم‬ ‫اســتان ارتباط مســتقیمی با میزان اشــتغال دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬برخــی خیــران بــرای توانمندســازی خانواده هــای کــودکان کار اعــام امادگــی کرده انــد کــه در‬ ‫یــک نمونــه و در نخســتین اقــدام‪ ،‬مالــک یکــی از کارخانه هــای گنبــدکاووس اعــام کــرد بــه دنبــال افزایــش‬ ‫نیــروی کار در واحــد تولیــدی بــا اولویــت جــذب خانواده هــای ایــن کــودکان اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایط فعلــی بایــد تــاش بیشــتری بــرای ایجــاد فرصت های‬ ‫ت گردشــگری ایــن اســتان مغفــول مانده اســت‪.‬‬ ‫شــغلی بــه ویــژه در حــوزه گردشــگری انجــام داد چراکــه ظرفیـ ‬ ‫اســیابی همچنیــن یکــی از اســیب های اجتماعــی جــدی گلســتان را فعالیــت کــودکان کار دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫فقــر‪ ،‬نارســایی نهادهــای حمایتــی‪ ،‬بــی توجهــی والدیــن‪ ،‬حاشــیه نشــینی و حضــور اتبــاع خارجــی از جملــه‬ ‫دالیــل حضــور کــودکان در خیابان هــا بــرای کمــک بــه تامیــن معــاش خانــواده اســت کــه تــرک تحصیــل‪،‬‬ ‫اســیب های جســمی و روحــی در انتظــار ایــن کــودکان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در دادگســتری اســتان مشــکالت ایــن کــودکان بررســی و در حــد تــوان بــه عنوان حــق عامه ای‬ ‫کــه ایــن کــودکان دارنــد از انــان حمایــت و حقوقشــان از دســتگاه های متولــی مطالبه می شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان ابــراز امیــدواری کــرد بــا کمــک ســایر دســتگاه های متولــی بتــوان نســبت بــه‬ ‫مدیریــت و ســاماندهی کــودکان کار اســتان اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته هشــت واحــد تولیــدی تعطیــل اســتان بــا حمایــت قضایــی بــه‬ ‫چرخــه تولیــد بازگشــت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬امســال هــم در حــال رفــع مشــکالت بعضــی از واحدهــای تولیدی هســتیم‬ ‫و باتوجــه بــه شــعار ســال مبنــی بــر حمایــت از تولیــد دانــش بنیــان‪ ،‬اولویــت دادگســتری بــر توســعه ایــن نــوع‬ ‫از واحدهــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬راه انــدازی صنایــع گوناگــون در گلســتان بــه توســعه مــورد نظــر نرســید و بخــش عمده فعالیت‬ ‫مــردم اســتان مربــوط بــه بخــش کشــاورزی اســت کــه بــه دلیــل وابســتگی فــراوان بــه شــرایط اب و هوایــی‪،‬‬ ‫کارکــرد مقطعــی و فصلــی دارد و در ردیــف اشــتغال پایــدار قــرار نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان اظهارداشــت‪ :‬بــا تــاش بهزیســتی‪ ،‬امــروز دومیــن مرکــز حمایــت از کــودکان‬ ‫کار و خانــواده اســتان در گنبــدکاووس افتتــاح شــد تــا بــا کمــک خیــران و دســتگاه های متولــی کــودکان کار و‬ ‫خانواده هــای انــان شناســایی و بــرای توانمندســازی انــان تــاش شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بازدیدهــای زیــادی از پــارک علــم و فنــاوری و واحدهــای دانــش بنیــان گلســتان انجــام شــد و‬ ‫پیگیــر رفــع موانــع شــرکت های دانــش بنیــان بــه ویــژه در بحــث صــدور مجــوز و تامیــن مــکان بــرای فعالیــت‬ ‫انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫گلســتان یکــی از اســتان هــای شــمالی و گردشــگری ایــران بــوده کــه در کنــار دریــای خزر‪ ،‬کشــور ترکمنســتان‪،‬‬ ‫اســتان هــای خراســان شــمالی‪ ،‬ســمنان و دامنــه هــای شــرقی البــرز و مازنــدران واقــع شــده و در ایــام ســال‬ ‫میزبــان مســافرانی اســت کــه بــرای اقامــت یــا ادامــه ســفر ایــن اســتان و مســیرهای ان را انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری سارق دستگاه های‬ ‫تهویه گلخانه صنعتی‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در فاروج‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ســارق‬ ‫دســتگاه هــای تهویــه گلخانــه صنعتــی توســط پلیــس‏اگاهــی ایــن‬ ‫فرماندهــی خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبرگــزاری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏ســرقت ‪ 5‬عــدد دســتگاه تهویــه یکــی از گلخانــه هــای‬ ‫صنعتــی موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫ایــن‏شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬‏کاراگاهــان بعــد از انجــام اقدامــات فنــی و پلیســی موفق‬ ‫شــدند متهــم را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقل کنند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تالشــی کــه در ایــن رابطــه صــورت گرفــت‪ ،‬امــوال مســروقه کشــف و‬ ‫بــه‏مالباختــه تحویــل داده شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫عزیــز خواســت تــا ضمــن توجــه بــه توصیــه هــا و هشــدار هــای پلیــس‬ ‫در رابطــه بــا پیشــگیری از‏ســرقت‪ ،‬در صــورت اطــاع و یــا مواجــه بــا‬ ‫هرگونــه م وارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی فــاروج از اجــرای طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی و دســتگیری ‪ 4‬ســارق‏ســابقه دار بــا کشــف ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرگرد «علــی اکبــر برهانــی» در ایــن رابطــه افــزود‪:‬‏طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــه مــدت یــک روز توســط کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی در ســطح شهرســتان‏فــاروج بــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن طــرح تعــداد ‪ 4‬ســارق ســابقه دار‬ ‫دســتگیر و ‪ 6‬فقــره انــواع ســرقت نیــز‏کشــف شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫اموال کشــف شــده شــامل ‪ 2‬دســتگاه موتورســیکلت سرقتی ‪ ،‬یک‬ ‫دســتگاه‏خــودرو‪ ،‬یــک دســتگاه کنتــور بــرق و کنتــور اب و همچنیــن‬ ‫مقــداری کابــل مخابــرات بــوده کــه توســط ســارقان‏در یــک دامداری‬ ‫نگهــداری می شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فــاروج در ادامه با بیان‬ ‫اینکــه در ایــن طــرح یــک نفــر مالخــر نیز‏شناســایی و دســتگیر شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوال کشــف شــده بعــد از شناســایی و حضــور‬ ‫‏مالباختــگان‪ ،‬صحیــح و ســالم تحویــل انــان شــد‏‪.‬‬ ‫ســرگرد برهانــی تاکیــد کــرد‪ :‬پلیــس اجــازه هیــچ گونــه بــی نظمــی و‬ ‫ناامنــی را بــه مخــان نظــم و امنیــت‏نــداده و بــا ارتقــاء تــوان و امادگــی‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫الزم در تمامــی زمینــه هــا بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم امــاده اسـ ‪‎‬‬ ‫رییس جمهور در جلسه ستاد مرکزی مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز‬ ‫قاچاق و واردات کاال‪ ،‬تیشه ایست‬ ‫به ریشه تولید و اشتغال‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ایــت اللــه رییســی گفــت‪ :‬قاچــاق و واردات بی رویــه کاال‪ ،‬در واقــع خنجــری اســت کــه در قلــب تولیــد‬ ‫داخــل و اشــتغال بــدون هیچگونــه محابــای فــرو م ـی رود‪ .‬در صورتــی کــه بتوانیــم گرایــش مــردم بــه‬ ‫اســتفاده از کاالی ایرانــی را بــا افزایــش مســتمر کیفیــت تولیــدات داخــل‪ ،‬بیشــتر کنیــم‪ ،‬طبیعتــا ًهــم‬ ‫مانــع از واردات بی رویــه خواهــد شــد و هــم گامــی موثــر در مبــارزه بــا قاچــاق کاال برداشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار ‪،‬ایت الله ســیدابراهیم رئیســی در جلســه ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز کــه صبــح روز پنجشــنبه برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر نقــش ســتاد را در امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬و از ســوی ضــرورت انســجام و هماهنگــی همــه دســتگاه های دخیــل بــرای دســتیابی بــه ایــن‬ ‫هماهنگــی حائــز اهمیــت خوانــد و اظهــار کــرد‪ :‬بــه تعبیــری‪ ،‬مســئله هماهنگــی مهم تریــن مســئله در‬ ‫موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق اســت‪ .‬و در ایــن راه تقویــت نقــش قــرارگاه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال در‬ ‫تحقــق انســجام بســیار مهــم اســت و بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در سیاســتگذاری مبــارزه بــا قاچــاق کاال اصــاح ســاختارهای منجــر بــه وقــوع قاچــاق‬ ‫کاال را نقطــه کانونــی خوانــد و افــزود‪ :‬چنانکــه پیــش از ایــن هــم بارهــا اعــام شــده‪ ،‬زمینه هــای فســادزا‬ ‫و روندهایــی کــه موجــب وقــوع قاچــاق می شــوند دولــت ســیزدهم ایــن اراده را دارد کــه بــا اصالحــات‬ ‫ســاختاری و نهــادی‪ ،‬را از بیــن ببــرد‪ .‬مادامــی کــه مــا علــت را برطــرف نکنیــم و صرفــا بــه مقابله با معلول‬ ‫اکتفــا کنیــم‪ ،‬هــدف اصلــی کــه ریشــه کــن شــدن قاچــاق کاالســت تحقــق نخواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال بایــد از سرمنشــاء اغــاز شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا بایــد بــا اصــاح‬ ‫ســاختارهای معیــوب‪ ،‬مطلوبیــت و صرفــه اقتصــادی قاچــاق را از میــان ببریــم‪ .‬وقتــی هزینــه قاچــاق از‬ ‫طریــق تقویــت ســازوکارهای نظارتــی و بســط شــفافیت افزایــش یابــد‪ ،‬بــه طــور طبیعــی گرایــش بــه ان‬ ‫کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود‪ ،‬اتخاذ رویکرد پیشــگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کاال را مورد‬ ‫توجــه قــرار داد و بــا تاکیــد بــر تقویــت روندهــای نظارتــی در ایــن زمینــه‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اســت ســامانه هایی‬ ‫کــه در حــال حاضــر در زمینــه قاچــاق کاال فعــال هســتند بــه نحوی تکمیل یا مشــمول اصالح عملکردی‬ ‫شــوند که به جای مقابله پســینی‪ ،‬به ســمت پیشــگیری از قاچاق حرکت کنیم‪.‬‬ ‫کشف مواد مخدر صنعتی‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از کشــف ‪ 1‬کیلو و‬ ‫‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع‏هروئیــن و دســتگیری ‪ 2‬نفــر قاچاقچی‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ« ســید ســعید عزیــزی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر تهیــه و توزیــع‬ ‫موادمخدرصنعتــی توســط فــردی ســودجو‏و حمــل ان بــا یــک‬ ‫دســتگاه خــودروی پــژو پــارس در ســطح شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه پــی‬ ‫گیــری موضــوع‏بصــورت ویــژه در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه‬ ‫بــا موادمخــدر قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران و‏ســرعت عمــل انــان‪ ،‬ایــن خــودرو‬ ‫متوقــف و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ 2 :‬نفــر متهــم نیــز در همیــن رابطــه دســتگیر کــه‬ ‫بعــد‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی و خــودروی انــان نیــز بــه‏پارکینــگ منتقــل شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین در پایان گفت‪:‬‬ ‫پلیــس بــه هیــچ عنــوان اجــازه جــوالن را بــه ســوداگران مــرگ و‬ ‫‏افــرادی کــه ســامت جامعــه را بــه مخاطــره مــی انــدازد نمــی دهــد‬ ‫و از شــهروندان عزیــز انتظــار مــی‏رود در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک مراتــب را بالفاصلــه از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫‏پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــا اشــاره بــا اینکــه پیشــرفت‬ ‫کار در بحــث ســامانه های مربوطــه چنــدان‬ ‫رضایت بخــش نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬معمــوال ً‬ ‫پیشــرفت کنــد و رکــود در تکمیــل پروژه هــا‬ ‫بــه بحــث بودجــه و تامیــن مالــی نســبت داده‬ ‫می شــود امــا واقعیــت ایــن اســت کــه خیلــی از‬ ‫اوقــات‪ ،‬مســئله بــه پیمانــکار و ضعــف نظارتــی‬ ‫دســتگاه های مســئول بــاز می گــردد‪ .‬از همیــن‬ ‫امــروز بایــد بــا یــک بررســی دقیــق و برطــرف‬ ‫نمــودن کاســتی ها‪ ،‬بــه زمانبنــدی دقیقــی بــرای‬ ‫تکمیــل و ارتقــای ســامانه های مرتبــط بــا قاچاق‬ ‫کاال برســیم‪ .‬امــروز کشــور در ایــن حــوزه هیــچ‬ ‫وقتــی بــرای تلــف کــردن نــدارد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود موضوع‬ ‫ســاماندهی بازارچه هــای مــرزی را یــک اولویــت مهــم در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق توصیــف و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بازارچه هــای مــرزی اگــر بــه درســتی و زیــر نظــر اســتاندارها ســاماندهی شــوند‪ ،‬هــم شــاهد رونــق‬ ‫تجــارت مــرزی خواهیــم بــود و هــم بــا تقویــت معیشــت مرزنشــینان‪ ،‬زمینـ ه بــروز پدیده هایــی همچون‬ ‫کولبــری و ته لنجــی از میــان خواهــد رفــت‪ .‬ایــن کار در عیــن حــال اثربخشــی نظارت هــای دولتــی در‬ ‫حــوزه تجــارت مــرزی را نیــز بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی بــا تاکیــد بــر مبــارزه قاطــع و اثربخــش بــا قاچــاق ســازمان یافته‪ ،‬گفــت‪ :‬در زمینــه‬ ‫قاچــاق ســازمان یافته در درجــه اول انســداد منابــع مالــی از طریــق مبــارزه موثــر بــا پولشــویی اولویــت‬ ‫دارد و در درجــه ثانــی نیــز ردگیــری و نظــارت شــبکه های مرتبــط حائــز اهمیــت اســت‪ .‬در هــر دو مرحلــه‬ ‫مــا نیازمنــد اقدامــات اطالعاتــی و امنیتــی بــرای مبــارزه اثربخــش هســتیم‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچاق کاال را قرارگاهی فرا دســتگاهی برای رصد‪ ،‬هماهنگی‪،‬‬ ‫هشــدار و پیگیــری در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال خوانــد و بــا تاکیــد بــر نقــش قرارگاهــی ایــن ســتاد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر ایــن ســتاد بتوانــد نقــش خــود را بــه طــور کامــل و بــه درســتی ایفــا و بــه شــکل موثــری بــا‬ ‫قاچــاق کاال مبــارزه کنــد‪ ،‬بــدون تردیــد شــاهد رونــق تولیــد‪ ،‬ایجــاد اشــتغال و شــکوفایی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه بــه ارتقــای روندهــا و عملکردهــا پــس از کشــف کاالی قاچــاق اشــاره کــرد و‬ ‫نقــش ســازمان امــوال تملیکــی را در ایــن زمینــه مــورد توجــه قــرار داد و افــزود‪ :‬حرکت هــای خوبــی از‬ ‫اغــاز دولــت در حــوزه امــوال تملیکــی اغــاز شــده کــه بایــد اســتمرار یابــد‪ .‬کاالی قاچــاق پــس از کشــف‬ ‫بایــد هــر چــه ســریعتر تعییــن تکلیــف شــود و نبایــد در انبارهــا رســوب کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی در پایــان دیگــر گام مهــم را در مســیر مبــارزه بــا قاچــاق وجــود اهمیــت تبلیــغ کاالی داخلــی و‬ ‫افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه تولید داخل دانســت و اذعان داشــت‪ :‬متاســفانه قاچــاق و واردات بی رویه‬ ‫کاال ‪ ،‬تیشـه ای اســت بــه قلــب تولیــد داخــل کــه باعــث می شــود تــا اشــتغال از بیــن بــرود‪ .‬کــه در ایــن‬ ‫راه بایــد بتوانیــم گرایــش مــردم بــه کاالی ایرانــی را بــا افزایــش مســتمر کیفیــت تولیــدات داخــل و در‬ ‫عیــن حــال کارهــای فرهنگــی‪ ،‬تبلیغــی و رســانه ای‪ ،‬بیشــتر کنیــم‪ ،‬قطعــا ًبــه طــور طبیعــی با اســتفاده از‬ ‫ایــن ابــزار خواهیــم توانســت هــم از واردات بی رویــه جلوگیــری کنیــم و هــم گامــی موثــر در مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال برداشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه موعظه در ترویج‬ ‫ازدواج!‬ ‫پیوســتگی و در هــم تنیدگــی مقــوالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬مذهبــی و ‪ ...‬در زندگــی اجتماعــی‬ ‫امــروز امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت و کســی را یــارای انــکار‬ ‫ایــن پیوســتگی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه « هیــچ کاری بــرای کســی کــه نبایــد ان را‬ ‫انجــام دهــد‪ ،‬غیــر ممکــن نیســت» عــده ای در صددنــد بــا‬ ‫ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای موقتــی و دهــان پــر کــن‪ ،‬ایــن‬ ‫در هــم تنیدگــی مقــوالت اجتماعــی را نادیــده بگیرنــد و در‬ ‫حــل معضــات و چالشــهای اجتماعــی نــگاه تــک بعــدی بــه‬ ‫مســائل داشــته باشــند!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد کاهــش امــار ازدواج و بــه تبــع ان کاهــش‬ ‫موالیــد در ســال هــای اخیــر منبعــث از اوضــاع نابســامان‬ ‫اقتصــادی اســت و مســکن هــای موقتــی نظیــر افزایــش وام‬ ‫ازدواج‪ ،‬ودیعــه کمــک اجــاره‪ ،‬برنامــه ازدواج اســان‪ ،‬ثبــت نــام‬ ‫اســان در قرعــه کشــی خــودرو و ‪ ...‬هیــچ تاثیــری در جابجــا‬ ‫شــدن امارهــای ایــن مقولــه نداشــته و نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود در هفتــه ای کــه بــه نــام «هفتــه ازدواج»‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی بــا‬ ‫هزینــه هــای کالن اقــدام بــه برگــزاری برنامه هایــی از جملــه‬ ‫«ازدواج اســان» نمودنــد‪ .‬ازدواج هــای گروهــی از جملــه‬ ‫ازدواج دانشــجویان برگــزار شــد و در وزارت ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫به عنــوان دســتگاه مجــری «ازدواج اســان» ســتادی بــا عنــوان‬ ‫«ســتاد ملــی هفتــه ازدواج» راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــرای برگــزاری هفتــه ازدواج بــا هــم‬ ‫رقابــت کردنــد و بــا یکدیگــر هــم قســم شــدند و تفاهــم نامــه‬ ‫امضــا کردنــد تــا در راســتای تســهیل ازدواج اســان دســتورات‬ ‫رئیس جمهــوری را تــا حصــول نتیجــه پیگیــری کننــد‪ .‬مراســم‬ ‫متعــددی در مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها برگــزار شــد و‬ ‫مســئوالن اســتانی و محلــی ســخنرانی های بی شــماری در‬ ‫ایــن زمینــه انجــام دادنــد‪ .‬رادیــو و تلویزیــون و ســایر رســانه ها‬ ‫نیــز در ایــن موضــوع ســنگ تمــام گذاشــتند و بــا موعظــه‬ ‫درمانــی و انــدرز تراپــی ســعی نمودنــد جوانــان را بــه ازدواج‬ ‫راغــب ســازند!‬ ‫امــا انچــه کــه در ایــن مغفــول مانــده اســت و یــا دســتکم مــا‬ ‫فکــر مــی کنیــم مغفــول مانــده‪ ،‬نادیــده گرفتــن شــرایط اولیــه‬ ‫و مقدمــات ازدواج اســت کــه در ســال اخیــر دســتیابی بــه ان‬ ‫بــه ویــژه بــرای جوانــان دم بخــت بســیار دشــوار شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســویی همزمــان بــا افزایــش سرســام اور نــرخ کاال هــا و‬ ‫خدمــات و هزینــه اجــاره خانــه و لــوازم خانگــی و ‪ ،...‬نــرخ‬ ‫رشــد ســرمایه گــذاری در کشــور بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد بــه‬ ‫صفــر و حوالــی صفــر مــی رســد و ایــن بــه معنــای در جــا زدن‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬افزایــش نــرخ بیــکاری و در خوشــبینانه تریــن ثابــت‬ ‫مانــده نــرخ بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫کوتــاه ســخن اینکــه بــا اقتصــاد بــدون ســرمایه گــذاری‬ ‫و کمرنــگ‪ ،‬نمــی تــوان نــا معادلــه معیشــت خانــوار هــا را‬ ‫حــل کــرد؛ شــغل جدیــد ایجــاد کــرد؛ تــورم و گرانــی را مهــار‬ ‫کــرد؛ خانــه ســازی کــرد؛ و صــد هــا نمــی تــوان دیگــر ‪...‬‬ ‫در چنیــن شــرایط توصیــه بــه ازدواج بــا نصیحــت‪ ،‬خطابــه‪،‬‬ ‫انــدرز‪ ،‬توصیــه و راهنمایــی بــاد در هــاون کوبیــدن اســت‪.‬‬ ‫چــرا کــه اگــر نیازهــای حداقلــی خانوارهــا و معیشــت نســبی‬ ‫جامعــه تامیــن باشــد‪ ،‬جوانــان بــدون نصیحــت و توصیــه و‬ ‫خطابــه‪ ،‬بــر مبنــای یــک نیــاز و ضــرورت طبیعــی و فطــری و‬ ‫عاطفــی‪ ،‬بــدون نیــاز بــه «ســتاد ازدواج» تشــکیل خانــواده‬ ‫می دهنــد‪ .‬مگــر نیــاکان مــا بــر اســاس برنامــه هــای «ســتاد‬ ‫ازدواج» و رویکــرد « ازدواج اســان» دســت بــه ازدواج زدنــد؟‬ ‫تقلیــل ســطح مســائل اجتماعــی و ســاده انــگاری چالشــهای‬ ‫موجــود در جامعــه بــه نوعــی گریــز از واقعیــت هــای اشــکار‬ ‫جامعــه محســوب مــی شــود کــه اگر چاره ای اساســی بــرای ان‬ ‫اندیشــیده نشــود‪ ،‬حــل ان در اینــده دشــوار تــر‪ ،‬هزینــه زاتــر و‬ ‫طوالنــی تــر خواهــد بــود‪ .‬بــه هــوش‪...‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند مالکیت خودرو سواری سمند تیپ ‪ LXEF7CNG‬مدل‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور ‪147H0263795‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ NAACJLJE9HF267374‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ ۶۱۶ - ۶۹‬ط ‪ ۴۵‬متعلــق بــه اقــای ســعید ممشــلو بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ ۴۸۸۰۲۳۹۰۰۳‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار‬ ‫ســاقط میباشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫دکتر حمیدشکری خانقاه‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫برون ریزی روانی‬ ‫رایج ترین اصطالحات ارز دیجیتال را بشناسید‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫ت زیــاد‪ ،‬یا‬ ‫ تــا حــاال شــده اســت بعــد از خـ‬‫ـوردن مایعــا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ط جــاده در یــک اتوبــوس بیــن شــهری‬ ‫تــوی ســرما وسـ ِ‬ ‫گیــر کــرده باشــید و مثانه تــان از فشــار ِ پــر شــدن در‬ ‫حــال ترکیــدن باشــد؟ دیده ایــد ادم جانــش بــه لبــش‬ ‫می رســد؛ تمــام ذهــن و فکــر و ارمــان و ارزویــش خالی‬ ‫شــدن مثانـه اش اســت‪ .‬هیچــی برایــش مهــم نیســت‪.‬‬ ‫هیچی به چشمش نمی اید‪ .‬هیچ ارزویی ندارد جز‬ ‫توقف ماشین‪ .‬تا محتویات مثانه را برون ریزی کنید‪.‬‬ ‫دیده ایــد وقتــی دستشــویی می رویــد چــه احســاس‬ ‫راحتــی ای دســت می دهــد؟ احســاس ســبُکی‪.‬‬ ‫ان وقــت اســت کــه ازاد می شــوید و دوبــاره بــه‬ ‫چیزهــای دیگــر فکــر می کنیــد‪ .‬از ت ـه ِ دل می گوییــد‪:‬‬ ‫اخِیــش‪ .‬راحــت شــدم‪.‬‬ ‫ روان مــا هــم یــک مثانــه دارد کــه در مســیر زندگــی‬‫مــدام پــر و خالــی می شــود‪ .‬انهــا کــه مایعــات بیشــتری‬ ‫می خورنــد یــا در معــرض ســرما هســتند (یعنــی زندگــی‬ ‫پرتالطم تــری دارنــد) مثانه شــان زودتــر پُــر می شــود‪.‬‬ ‫مثانــه ی روان کــه پــر می شــود ادم ال َکــی قاطــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه هــم می ریــزد؛ اخالقــش ســگی می شــود؛‬ ‫و جالــب انکــه خــودش هــم نمی دانــد چــه مرگــش‬ ‫ـدن مثان ـه ی روان‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن تفــاوت کــه ادم پرشـ ِ‬ ‫را نمــی فهمــد؛ فقــط درد و فشــارش را حــس می کنــد‪.‬‬ ‫ روان نیــز نیــاز بــه بیــرون روی دارد‪ .‬نیــاز بــه خالــی‬‫شــدن از فاضــاب مشــکالت زندگــی‪ .‬تــا بتوانــد‬ ‫دوبــاره بــه چیزهــای خــوب فکــر کنــد‪ .‬روی چیزهــای‬ ‫بهتــر ســرمایه گزاری کنــد‪ .‬روان هــم نیــاز بــه رهایــی‬ ‫از فشــار دارد‪ .‬وگرنــه می مانــد؛ گیــر می کنــد‪ .‬رشــد‬ ‫نمی کنــد‪ .‬نمی توانــد قــدم از قــدم بــردارد‪ .‬تمــام‬ ‫فکــر و ذکــرش درگیــر چیزهــای حقیــر می شــود‪.‬‬ ‫ گاهــی بــه روان تــان اســتراحت دهیــد‪ .‬اســتراحت از‬‫روزمرگــی؛ از دویدن هــای بی هــدف؛ از تنش هــای‬ ‫بیهــوده؛ از کل کل کــردن بــا خــود و دیگــران؛ از گیــر‬ ‫دادن بــه چیزهایــی کــه ارزشــش را نــدارد؛ اســتراحت از‬ ‫حرص و طمع‪ ،‬اســتراحت از کینه‪ .‬اســتراحت از نقاب‬ ‫هــا و پرســتیژهای مزخرفــی کــه ســینه ی ادم را تنــگ‬ ‫می کنــد‪ .‬اســتراحت از احســاس قبــض و گرفتگــی‪ .‬یــا‬ ‫الاقــل اســتراحت از چیزهایــی کــه درون خود می ریزید‬ ‫و کســی نمی فهمــد‪ .‬خصوصــا در فرهنــگ مــا کــه از‬ ‫م خــوب یعنــی‬ ‫همــان بچگــی یــاد می گیریــم کــه اد ِ‬ ‫کســی کــه هیجاناتــش را ســرکوب کنــد و نشــان ندهــد‪.‬‬ ‫داشــتن رفیقــی کــه بــا‬ ‫ برون ریــزی روان یعنــی‬‫ِ‬ ‫او همان طــور حــرف بزنیــد کــه بــا خودتــان حــرف‬ ‫می زنیــد‪ .‬اگــر نداریــدَش بهتریــن رفیقــی کــه مــی‬ ‫توانیــد فاضــاب روان را روی ان خالــی کنیــد یــک‬ ‫دل تنگتــان‬ ‫قلــم و کاغــذ اســت‪ .‬بنویســید‪ .‬هرچــه ِ‬ ‫می خواهــد‪ .‬ازاد و رهــا‪ .‬بعــدش هــم بیندازیــدش‬ ‫ســطل اشــغال‪ .‬حتــی اســیر ِ ان نوشــتن هــم نشــوید‪:‬‬ ‫اینکــه چــه می نویســید و چگونــه می نویســید و بــرای‬ ‫چــه می نویســید‪.‬‬ ‫فقــط و فقــط بنوســید‪ .‬حتــی اگــر حــال نوشــتن‬ ‫نــداری شــروع کــن بــه حــرف زدن و صدایتــان را ضبــط‬ ‫کــردن‪ .‬بــدون هیــچ قیــدی حــرف هایــت را بــزن‪ .‬بــی‬ ‫هیــچ اداب و ترتیبــی‪ .‬در مــورد همــه چــی‪ .‬بــی هیــچ‬ ‫هــراس و قیــد و بنــدی‪ .‬بعــد بارهــا گوشــش بــده‪ .‬بعد‬ ‫حذفــش کــن و فراموشــش کــن‪ .‬فقــط بایــد برســی‬ ‫بــه انجــا کــه فریــاد بکشــی‪« :‬چــو تختــه پــاره بــر موج‪،‬‬ ‫رهــا رهــا رهــا مــن»‪.‬‬ ‫ برون ریــزی یعنــی ورزش؛ یعنــی گاهــی کــوه و در ِ‬‫و دشــت رفتــن‪ .‬یعنــی بــاال و پاییــن پریــدن‪ .‬یعنــی بــا‬ ‫بچه هــا فوتبــال زدن و عروســک بــازی کــردن‪ .‬یعنــی‬ ‫فریــاد کشــیدن؛ بلنــد خندیــدن؛ بلنــد گریــه کــردن‪.‬‬ ‫اصــا یعنــی لحظاتــی را مثــل دیوانه هــا زیســتن‪ .‬یعنی‬ ‫ان لبــاس قشــنگتان را تــوی خانــه پوشــیدن و خودتــان‬ ‫ت خودتــان همــراه‬ ‫را تحویــل گرفتــن‪ .‬یعنــی تــوی خلــو ِ‬ ‫بــا یــک اهنــگ دلخــواه یــک لیــوان چــای بــا بیســکوییت‬ ‫در خلــوت خــوردن و بعــدش شــروع کنــی بــرای خــودت‬ ‫رقصیــدن‪ .‬یعنــی لحظاتــی بی خیــال همــه چیــز شــدن‪.‬‬ ‫بــرون ریــزی یعنــی چیــزی کــه بعــدش از ت ـه ِ دلتــان‬ ‫بگوییــد‪« :‬اخیــش راحــت شــدم»‪.‬‬ ‫ بیــرون نریختــن هیجان هــای اصلــی در مســیری‬‫ســرکوب مــداوم انهــا در‬ ‫بالغانــه و واالیش یافتــه‪ ،‬و‬ ‫ِ‬ ‫درونــی‬ ‫تجمــع‬ ‫بــه‬ ‫کــم‬ ‫کــم‬ ‫خانــواده و یــا در جامعــه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫خشــم منجــر خواهــد شــد کــه روزی در جایــی هماننــد‬ ‫یــک دُمــل چرکیــن ســر بــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ فقــط یــک چیــز را یادتــان باشــد؛ یعنی یــک چیــز را‬‫رعایــت کنیــد؛ فاضــاب روان تــان را روی کســی خالــی‬ ‫نکنیــد‪ .‬قــرار نیســت بــا اخِیــش گفتــن شــما‪ ،‬زخمــی بــر‬ ‫دل کســی بنشــیند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یعنــی نبایــد بــه خــودت و دیگــری اســیب جــدی بزنی‪.‬‬ ‫نمی ارزد‪...‬‬ ‫احتمــاال ایــن روزهــا دربــاره ارزهــای دیجیتــال‬ ‫مخصوصــا بیت کویــن از گوشـه وکنار در اخبــار رادیــو‬ ‫و تلویزیــون یــا شــبکه های اجتماعــی چیزهایــی‬ ‫شــنیده اید‪ .‬مــدت زیــادی از عمــر ایــن فنــاوری‬ ‫نمی گــذرد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬شــاید خیلــی از‬ ‫شــما بــه ان عالقه منــد شــده اید و دوســت داریــد‬ ‫بیشــتر دربــاره ان بدانیــد‪ .‬مســلما بــرای اشناشــدن‬ ‫بــا هــر حــوزه ای‪ ،‬قبــل از هرچیــز بایــد اصطالحــات‬ ‫مربــوط بــه ان را یــاد بگیریــد‪ .‬در این مطلــب‪ ،‬درباره‬ ‫تعــدادی از مهم تریــن و اساس ـی ترین اصطالحــات‬ ‫ارز دیجیتــال صحبــت می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ادرس‬ ‫ارزهــای دیجیتــال در بالک چیــن بــا یــک ادرس‬ ‫(‪ )Address‬منحصربه فــرد شناســایی می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر مثالــی ملمــوس می خواهیــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بالک چیــن را ماننــد جی پـی اس (‪ )GPS‬و ادرس ارز‬ ‫دیجیتالتان را ادرس پستی موردنظر در ان در نظر‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــدون ادرس کیف پــول‪ ،‬نمی توانیــد هیــچ‬ ‫ارزی را ذخیــره کنیــد‪ ،‬زیــرا بالک چیــن نــه می توانــد‬ ‫ان را تاییــد کنــد و نــه وجــود ان را اعتبارســنجی کند؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نمی توانیــد مالــک حتــی یــک ارز دیجیتــال‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫هربــار کــه یــک تراکنــش تاییــد می شــود‪ ،‬موجــودی‬ ‫کیف پــول شــما بــر اســاس ادرس شــما بــه روز‬ ‫می شــود‪ .‬ادرس هــا بســته بــه نــوع ارز دیجیتــال‬ ‫می تواننــد قالب هــای متفاوتــی داشــته باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫بیشــتر انهــا ایــن شــکلی اند‪:‬‬ ‫‪17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRY‬‬ ‫‪– hem‬‬ ‫(البتــه کــه بــه هــوش و ذکاوت شــما احتــرام‬ ‫می گــذارم‪ ،‬امــا بــرای ان دســته از کاربرانــی‬ ‫کــه نمی داننــد تاکیــد می کنــم کــه ایــن ادرس‬ ‫ســاختگی اســت!)‬ ‫‪ .۲‬الت کوین هــا‪ :‬الت کویــن(‪ )Altcoin‬از رایج تریــن‬ ‫اصطالحــات ارز دیجیتــال‪ ،‬بــه تمامــی ارزهــای‬ ‫دیجیتالــی می گوینــد کــه بعــد از بیت کویــن امدنــد‪.‬‬ ‫هــر ارز دیجیتالــی کــه بیــت کویــن نیســت‪ ،‬الــت‬ ‫کویــن اســت؛ مثــا اتریــوم نوعــی الت کویــن اســت‪.‬‬ ‫البتــه در ایــن مطلــب‪ ،‬فــرض را بــر ایــن گذاشــته ایم‬ ‫ن حال توضیحی‬ ‫کــه بیت کویــن را می شناســید‪ .‬بــا ای ‬ ‫کوتــاه و مختصــر دربــاره ان می دهــم‪:‬‬ ‫بیت کویــن اولیــن و ارزشــمندترین ارز دیجیتــال‬ ‫اســت‪ .‬بیت کویــن را ساتوشــی ناکاموتــو (فــرد‬ ‫یــا گروهــی از افــراد ناشــناس کــه هیچ کــس از‬ ‫هویــت واقعــی انهــا اگاه نیســت) در ســال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫ایجــاد کــرد‪ .‬تراکنش هــای بیت کویــن روی یــک‬ ‫«دفتــر کل عمومــی غیرمتمرکز» ثبت می شــوند‪،‬‬ ‫بــدون اینکــه پــای واســطه ای در میــان باشــد؛‬ ‫یعنــی هــر معاملــه بیــن دو طــرف به صــورت همتا‬ ‫بــه همتــا (‪ )peer to peer‬انجــام می شــود و هیچ‬ ‫طــرف ســومی (شــخص ثالــث یــا ‪)third party‬‬ ‫ماننــد بانــک در ایــن فراینــد دخالــت نــدارد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬از زمــان راه انــدازی شــبکه بیــت‬ ‫کویــن تــا کنــون‪ ،‬هــزاران الت کویــن بــه وجــود‬ ‫امده انــد‪ .‬برخــی از انهــا درگیــر جرایــم مالــی شــدند‬ ‫و برخــی دیگــر بازارهــا را مختــل کردنــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫الت کوین هــای محبــوب انهایی انــد کــه در دنیــای‬ ‫ل حاضــر‪ ،‬اتریــوم‬ ‫واقعــی کاربــرد دارنــد‪ .‬در حــا ‬ ‫ن حــال‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن الت کویــن جهــان اســت‪ .‬بــا ایـ ‬ ‫الت کوین هــای دیگــری هــم هســتند کــه ارزش‬ ‫توجه کــردن را دارنــد (ایــن توصیــه ســرمایه گذاری‬ ‫نیســت!)‪ :‬الیت کویــن‪ ،‬کاردانــو‪ ،‬ریپــل‪ ،‬اســتالر‪،‬‬ ‫تــرون‪ ،‬چین لینــک‪ ،‬تتــر‪ ،‬دش‪ ،‬مونــرو‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بالک چیــن‪ :‬بالک چیــن از ان واژه هایــی اســت‬ ‫کــه به احتمــال زیــاد بــه گوشــتان خــورده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ن حــال‪ ،‬بعیــد می دانــم حتــی نیمــی از افــرادی کــه‬ ‫ایـ ‬ ‫از ان اســتفاده می کنند درک کرده باشــند بالک چین‬ ‫چیســت‪ .‬شــاید شــما جــزو ان افــراد نباشــید‪.‬‬ ‫بالک چیــن دفتــرکل دیجیتــال اســت و محتــوای‬ ‫ان را تمــام تراکنش هایــی کــه تاکنــون بــا هــر‬ ‫ارز دیجیتــال خاصــی انجــام شــده اســت تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬هــر تعــداد مشــخص از ایــن تراکنش ها‬ ‫باهــم در یــک بــاک (‪ )block‬قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وقتــی ظرفیــت یــک بــاک پــر شــد‪ ،‬بــاک جدیــدی‬ ‫ایجــاد می شــود کــه حــاوی تعــداد دیگــری از‬ ‫تراکنش هاســت و ایــن فراینــد همین طــور ادامــه‬ ‫می یابــد‪ .‬برخــی از بالک چین هــا طــوری طراحــی‬ ‫شــده اند کــه تعــداد بالک هــای انهــا محــدود اســت‪،‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی دیگــر تــا بی نهایــت می تواننــد‬ ‫ادامــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فنــاوری بالک چیــن طــوری طراحــی شــده اســت‬ ‫کــه هیــچ دفتــر مرکــزی یــا نهــاد واحــدی وجــود‬ ‫نــدارد کــه ایــن دفتــرکل را در خــودش ذخیــره‬ ‫کنــد‪ .‬منتهــا باالخــره بایــد در جایــی ذخیــره شــود‪،‬‬ ‫درســت اســت؟ بالک چیــن بارهــا و بارهــا در‬ ‫رایانه هــا و ســرورهای مختلــف در سراســر جهــان‬ ‫ذخیــره می شــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه‬ ‫ان دفتــرکل غیرمتمرکــز می گوییــم‪ ،‬زیــرا هیــچ‬ ‫نهــاد متمرکــزی بــر ان کنتــرل نــدارد‪.‬‬ ‫ چیــن بیت کویــن کامــا عمومــی اســت‪،‬‬ ‫بالک‬ ‫ِ‬ ‫بنابراین همه می توانند هر تراکنش را مشــاهده‬ ‫کننــد‪ .‬از انجــا کــه بســیاری از افــراد هنــوز هــم‬ ‫بیت کویــن را بــا روزهــای ابتدایــی پیدایــش ان کــه‬ ‫بــه محلــی مناســب بــرای معامــات مــواد مخــدر و‬ ‫ســاح گــرم تبدیــل شــده بــود مقایســه می کننــد‪،‬‬ ‫شــاید این شــفاف بودن بیت کوین کمی خنده دار‬ ‫بــه نظــر برســد‪ .‬بایــد گفــت این طــور نیســت‪،‬‬ ‫زیــرا هرچــه بیت کویــن رونــق بیشــتری پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬ردیابــی تراکنش هــا ســاده تر خواهــد شــد؛‬ ‫مخصوصــا در پلتفرم هــای معامالتــی متمرکــز که‬ ‫مشــتریان بــرای بهره مندشــدن از خدمــات انهــا‬ ‫بایــد احــراز هویــت (‪ )KYC‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بالک چین هایمحرمانه؟‬ ‫بلــه وجــود دارنــد‪ .‬برخــی بالک چین هــا ماننــد‬ ‫مونــرو‪ ،‬حریم خصوصی محــور هســتند و بنابرایــن‬ ‫تراکنش هــای انهــا به شــکل کامــا ناشــناس و‬ ‫محرمانــه انجــام می شــوند‪ .‬غیرممکــن اســت در ایــن‬ ‫بالک چیــن بتوانیــد یــک تراکنــش را بــا ادرس خاصــی‬ ‫ارتبــاط دهیــد‪ .‬ایــن در واقــع یکــی از ویژگی هــای‬ ‫اصلــی مونــرو اســت و کاربرانــی کــه تمایــل دارنــد‬ ‫تراکنش هایشــان را به شــکلی کامال ناشــناس انجام‬ ‫دهنــد بیشــتر جــذب ایــن ارز دیجیتــال می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز‪ :‬برنامه هــا‬ ‫یــا اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز (‪)dApps‬‬ ‫برنامه هایــی منبع بــاز (متن بــاز‪)open-source ،‬‬ ‫هســتند کــه توســعه دهندگان انهــا را روی یــک‬ ‫بالک چیــن ایجــاد می کننــد و هــدف انهــا ایــن‬ ‫اســت کــه کاربردهایــی در دنیــای واقعــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اتریــوم مــادر اپلیکیشـن های غیرمتمرکــز‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬خالــق اتریــوم‪ ،‬ویتالیــک‬ ‫بوتریــن‪ ،‬در اصــل ان را بــا ایــن هــدف طراحــی‬ ‫کــرد که توســعه دهندگان بتوانند برنامه هایشــان‬ ‫را روی بالک چیــن خودشــان ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید ‪...‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫خودانگاره چیست؛‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره همــان تصویــر ذهنــی اســت کــه مــا‬ ‫از خودمــان داریــم‪ .‬ایــا تــا بــه حــال از خودتــان پرســیده اید مــن‬ ‫چه کســی هســتم؟ پاســخی کــه بــه ایــن ســوال می دهیــد تصویــر‬ ‫ذهنــی شــما از خودتــان یــا همــان خودانــگاره اســت‪ .‬ایــن تصویــر‬ ‫بــه چنــد روش رشــد می کنــد؛ امــا به طــور خــاص از تعامــات مــا‬ ‫بــا افــراد مهــم زندگی مــان تاثیــر می پذیــرد‪ .‬مــا در ایــن مطلــب‪،‬‬ ‫تعریــف خــود انــگاره‪ ،‬خودانــگاره در روانشناســی و نیــز ابعــاد و‬ ‫ویژگی هــای ان را تشــریح می کنیــم‪.‬‬ ‫خودانگاره چیست؟‬ ‫خودانــگاره نحــوه درک مــا از رفتــار‪ ،‬توانایی هــا و ویژگی هــای‬ ‫منحصر به فردمــان اســت؛ بــرای مثــال‪ ،‬باورهایــی ماننــد «مــن‬ ‫دوســتی خــوب هســتم» یــا «مــن فــردی مهربــان هســتم»‬ ‫بخشــی از خودانــگاره ای کلی انــد‪ .‬خودانــگاره در زمانــی کــه‬ ‫ســنتان کمتــر اســت و در حــال طی کــردن مراحــل کشــف و‬ ‫شــناخت خــود و هویتتــان هســتید‪ ،‬انعطاف پذیــری بیشــتری‬ ‫دارد‪ .‬بــا افزایــش ســن و شــناخت بیشــتر خودتــان و درک کامــل‬ ‫اینکــه چه کســی هســتید و چه چیزهایــی برایتــان مهــم اســت‪،‬‬ ‫ایــن تصویــر ذهنــی دقیق تــر و ســازمان یافته تر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫کارل راجرز و نظریه خودپنداره شخصیت‬ ‫کارل راجــرز‪ ،‬روان شــناس امریکایــی و یکــی از نظریه پــردازان‬ ‫معــروف شــخصیت‪ ،‬نظری ـه ای دربــاره چگونگــی تاثیــر خودانــگاره‬ ‫به عنــوان چهارچوبــی بــرای شــخصیت فــرد ارائــه کــرد‪ .‬تصویــری‬ ‫کــه مــا از کســی کــه هســتیم داریــم‪ ،‬به همــراه اعمالمــان کــه بــا‬ ‫شــخصیتمان ترکیــب شــده‪ ،‬یــک حلقــه بازخــورد از تصــور مــا از‬ ‫خودمــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود شــخصیت مــا بــا میــل مــا بــه خودشــکوفایی‬ ‫هدایــت می شــود‪ .‬ایــن شــرایطی اســت کــه وقتــی بــه‬ ‫باالتریــن پتانســیل خــود می رســیم اشــکار می شــود‪ .‬به گفتــه‬ ‫او‪ ،‬خودپنــداره و عزت نفــس و خــود ایدئــال مــا همــه باهــم‬ ‫هم پوشــانی و اشــتراک دارنــد‪ .‬نحــوه پــرورش شــخصیت ‬ ‫و خودپنــدار ه مــا متفــاوت اســت‪ .‬بــه همیــن خاطــر‪ ،‬افــراد‬ ‫منحصربه فــردی هســتیم‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود خودانــگاره از ‪ ۳‬قســمت مختلــف تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪:‬‬ ‫خود ایدئال‪ :‬شخصی که می خواهید باشید‪.‬‬ ‫تصورتــان از خــود‪ :‬طــوری کــه خودتــان را می بینیــد‪ ،‬کــه‬ ‫شــامل ویژگی هایــی ماننــد ویژگی هــای فیزیکــی‪ ،‬ویژگی هــای‬ ‫شــخصیتی و نقش هــای اجتماعی تــان اســت‪.‬‬ ‫خودبــاوری‪ :‬میزانــی کــه خودتــان را دوســت داریــد‪ ،‬می پذیریــد یــا‬ ‫بــرای خــود ارزش قائــل هســتید‪ .‬عزت نفــس یا خودبــاوری می تواند‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه نگــرش دیگــران نســبت بــه‬ ‫شــما‪ ،‬تفکــر شــما درمــورد دیگــران و نقــش شــما در جامعــه باشــد‪.‬‬ ‫نظریه حفظ خودانگاره‬ ‫خودانــگاره بعــد از رســیدن فــرد بــه بزرگ ســالی تــا حــدودی‬ ‫ثابــت می شــود؛ امــا می توانــد بــر اســاس تجربیــات فــرد تغییــر‬ ‫کنــد‪ .‬نظریــه حفــظ خودپنــداره بیــان می کنــد کــه این طــور‬ ‫نیســت کــه مــا فقــط بنشــینیم و منتظــر بمانیــم تــا خودپنــداره‬ ‫مــا پــرورش یابــد‪ ،‬بلکــه در شــکل دهی بــه خودپنداره مــان در‬ ‫هــر ســنی نقــش فعالــی داریــم‪ .‬اگرچــه نظریه هــای متفاوتــی‬ ‫درمــورد فرایندهــای حفــظ و نگهــداری از خودانــگاره وجــود دارد‪،‬‬ ‫به طــور کلــی بــه مــوارد زیــر مربــوط می شــود‪:‬‬ ‫ارزیابی خودمان؛‬ ‫مقایسه خود واقعی ما با خود ایدئالمان؛‬ ‫انجام اقداماتی برای نزدیک شدن به خود ایدئالمان‪.‬‬ ‫سازگاری و ناسازگاری‬ ‫خودانــگاره یــا خودپنــداره شــما همیشــه هــم بــا واقعیــت‬ ‫منطبــق نیســت‪ .‬وقتــی خودانــگاره شــما بــا واقعیــت تطبیــق‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬شــما بــا خودانگاره تــان ســازگار هســتید‪ .‬منتهــا‬ ‫وقتــی بیــن تصــوری کــه از خودتــان داریــد و شــخصی کــه‬ ‫دوســت داریــد باشــید (خــود ایدئــال) ناهماهنگــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫خودانــگاره شــما ناســازگار اســت‪ .‬ایــن ناســازگاری ممکــن اســت‬ ‫بــر عزت نفس تــان تاثیــر منفــی بگــذارد‪.‬‬ ‫راجــرز معتقــد بــود ایــن ناســازگاری ریشــه در کودکــی دارد‪.‬‬ ‫وقتــی پــدر و مــادر محبتشــان را بــه فرزنــد فقــط در شــرایط‬ ‫خاصــی ماننــد زمانــی کــه فرزندشــان انتظاراتشــان را بــراورده‬ ‫می کنــد نشــان می دهنــد‪ ،‬ایــن ناســازگاری بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط‪ ،‬کــودک ســازوکار دفاعــی تحریــف تجربیــات‬ ‫را پیــش می گیــرد‪ ،‬کــه ایــن باعــث می شــود او احســاس کنــد‬ ‫شایســتگی عشــق و محبــت والدینــش را نــدارد‪ .‬از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫عشــق بی قیدوشــرط بــه تقویــت ســازگاری کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫کودکانــی کــه چنیــن عشــقی را تجربــه می کننــد‪ ،‬نیــازی بــه‬ ‫تحریــف مــداوم خاطــرات خــود ندارنــد تــا بــاور کننــد دیگــران انهــا‬ ‫را همان طــور کــه هســتند دوســت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وضوح خودانگاره (‪ )SCC‬و تفکیک خودانگاره (‪)SCD‬‬ ‫وضــوح خودپنــداره بــه ایــن معناســت کــه تعاریــف افــراد از‬ ‫خــود تــا چــه انــدازه واضــح‪ ،‬مطمئــن و ســازگار اســت‪ .‬تفکیــک‬ ‫خودانــگاره بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه خودنمایــی‬ ‫فــرد در زمینه هــا یــا نقش هــای اجتماعــی مختلــف متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬وضــوح خودپنــداره و تفکیــک خودپنــداره موضوعــات‬ ‫داغ روان شناســی اند‪ ،‬زیــرا بــر الگوهــای فکــری و رفتــار‬ ‫تاثیــر می گذارنــد‪ .‬وضــوح بــاالی خودپنــداره نشــان دهنده‬ ‫خودپنــداره ای قوی تــر و پایدارتــر اســت؛ در حالــی کــه وضــوح‬ ‫خودپنــداره پاییــن نشــان می دهــد فــرد درمــورد اینکــه واقعــا‬ ‫چه کســی اســت ابهــام دارد‪ .‬کســانی کــه وضــوح خودانــگاره‬ ‫پاییــن دارنــد ممکــن اســت بــا عــزت نفــس پاییــن‪ ،‬خوداگاهــی‬ ‫پاییــن و روان رنجــوری دســت وپنجه نــرم کننــد‪.‬‬ ‫تفکیــک خودپنــداره بــاال ممکــن اســت به عنــوان یــک چیــز بــد‬ ‫تلقــی شــود؛ امــا ممکــن اســت ســازوکاری باشــد بــرای تــاش‬ ‫موثــر بــرای موفقیــت در دنیــای مــدرن کــه افــراد نقش هــای‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬اگــر تفکیــک خودانــگاره خیلــی بــاال باشــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه ایــن معنــی باشــد کــه فــرد خودانــگاره ثابتــی‬ ‫نــدارد و بــرای هریــک از نقش هــای خــود نقــاب متفاوتــی‬ ‫می زنــد‪ .‬ســطح بســیار پاییــن تفکیــک خودانــگاره نیــز ممکــن‬ ‫اســت نشــان دهــد او نمی توانــد به طــور موثــر از یــک نقــش بــه‬ ‫نقــش دیگــر تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫ویژگی های خودانگاره‬ ‫برخی از ویژگی های کلی خودانگاره عبارت اند از‪:‬‬ ‫در طول زمان تغییر می کند؛‬ ‫زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛‬ ‫از بسیار مثبت تا بسیار منفی متفاوت است؛‬ ‫دارای ابعاد احساسی‪ ،‬فکری و عملکردی است؛‬ ‫با هر شخص به طور منحصربه فرد نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫ابعاد خودانگاره‬ ‫ابعــاد مختلــف ممکــن اســت انــواع مختلفــی از خودانــگاره‬ ‫را تشــکیل دهنــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬ابعــادی از خودانــگاره کــه‬ ‫«خودکارامــدی تحصیلــی» را ایجــاد می کنــد بــا ابعــاد مربــوط‬ ‫بــه «خودکارامــدی اجتماعــی» کامــا متفــاوت اســت‪ .‬برخــی از‬ ‫ابعــاد مشــترک در همــه زمینه هــا عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫خودباوری؛‬ ‫عزت نفس؛‬ ‫خود ایدئال؛‬ ‫ویژگی های شخصی؛‬ ‫هویت یا نقش (اجتماعی)‪.‬‬ ‫مراحل پرورش و توسعه خودپنداره‬ ‫خودپنــداره در طــول عمــر توســعه می یابــد و تغییــر می کنــد؛‬ ‫امــا در ســال های اولیــه زندگــی بیشــتر در حــال تغییــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شکل گیری خودپنداره در دوران کودکی‬ ‫در دوران کودکــی‪ ۳ ،‬مرحلــه کلــی توســعه خودپنــداره وجــود‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬تولد تا ‪۲‬سالگی‬ ‫نــوزادان بــه روابــط عاطفــی ســازگار نیــاز دارنــد تــا حــس مثبتــی‬ ‫از خــود را پــرورش بدهنــد؛‬ ‫نــوزادان ترجیحاتــی را ایجــاد می کننــد کــه بــا حــس ذاتــی‬ ‫خودشــان هماهنــگ اســت؛‬ ‫کــودکان نوپــا بــا محدودیت هــای مالیــم امــا محکــم احســاس‬ ‫امنیــت می کننــد؛‬ ‫در ‪۲‬ســالگی‪ ،‬مهــارت زبــان توســعه می یابــد و کــودکان نوپــا‬ ‫حــس من بــودن را تجربــه می کننــد‪.‬‬ ‫مرحله دوم‪ ۳ :‬تا ‪ ۴‬سالگی‬ ‫کــودکان ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ســاله خــود را به عنــوان افــرادی منحصربه فــرد‬ ‫می بیننــد؛‬ ‫تصــورات انهــا از خودشــان بیشــتر توصیفــی اســت تــا‬ ‫قضا و ت گــر ؛‬ ‫کــودکان پیش دبســتانی بیش ازپیــش مســتقل اند و کنجکاونــد‬ ‫ببیننــد چـه کاری می تواننــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫مرحله سوم‪ ۵ :‬تا ‪ ۶‬سالگی‬ ‫انهــا در حــال عبــور از مرحلــه مــن بــه مرحلــه مــا هســتند‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه بیشــتر از نیازهــا و عالیــق گــروه بزرگ تــر اگاه انــد؛‬ ‫مهدکودکی هــا می تواننــد از کلمــات خــود بــرای بیــان‬ ‫خواســته ها‪ ،‬نیازهــا و ابــراز احساســات خــود اســتفاده کننــد؛‬ ‫کــودکان ‪ ۵‬و ‪ ۶‬ســاله می تواننــد از زبــان پیشــرفته تری بــرای‬ ‫تعریــف خــود در چهارچــوب گــروه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودپنداره در دوران کودکی میانه (سن مدرسه)‬ ‫در دوران کودکــی میانــی (حــدود ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۱‬ســالگی)‪ ،‬کــودکان‬ ‫احســاس اجتماعــی خــود را پیــدا می کننــد و می فهمنــد چگونــه‬ ‫بــا دیگــران ســازگار شــوند‪ .‬انهــا مقایسـه های اجتماعــی را بیشــتر‬ ‫انجــام می دهنــد و شــروع بــه فکــر می کننــد کــه دیگــران چگونــه‬ ‫انهــا را می بیننــد‪ .‬ســایر ویژگی هــای خودپنــداره کــودکان در ایــن‬ ‫مرحلــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫پرورش خود ایدئال و واقعی؛‬ ‫پرورش احساسات شخصی؛‬ ‫توصیــف خــود بــر اســاس شایســتگی ها به جــای رفتارهــای‬ ‫خــاص‪.‬‬ صفحه 6 ‫شناسایی همسایه مزاحم در واتس اپ‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مجرمــی کــه اقــدام بــه انتشــار مطالــب توهیــن امیــز علیــه یکــی از همســایگان در گــروه واتس اپــی اپارتمــان نمــوده بــود‪،‬‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ احســان بهمنــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬فــردی بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــرد و‬ ‫در شــکایتی مدعــی شــد فــرد یــا افــرادی ناشــناس بــا انتشــار مطالــب کــذب و توهیــن امیزدرگــروه واتســاپی همســایگان‪ ،‬بــرای وی ایجــاد مزاحمــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 01‬مرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪571‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫احتمال راه اندازی ویندوز ‪12‬‬ ‫در سال ‪2024‬‬ ‫از کسب و کارهای‬ ‫اینترنتیشکایت‬ ‫رایگان است؟‬ ‫مدیــر واحــد شــکایات نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تدویــن الگــوی داوری در دعــاوی تجــارت الکترونیکــی پــس‬ ‫از چنــد ســال در دولــت ســیزدهم اجرایــی شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ثبــت‬ ‫شــکایت در ایــن ســامانه رایــگان اســت‪ ،‬امــا کاربــران در صــورت‬ ‫تمایــل بــه داوری تخصصــی بایــد مبلغــی را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۸۴‬طبــق مــاده ‪ ۹‬برنامــه جامــع تجــارت الکترونیکــی‪،‬‬ ‫وزارت بازرگانــی موظــف شــد بــا همــکاری وزارت دادگســتری‬ ‫و قــوه قضاییــه نســبت بــه تدویــن الگــوی داوری در دعــاوی‬ ‫تجــارت الکترونیکــی بــرای کاهــش دعــاوی حقوقــی بــا اعمــال‬ ‫حداقــل اســتانداردهای حقوقــی در عرصــه تجــارت الکترونیکــی‬ ‫و همچنیــن تدویــن الگــوی قــراردادی حــل اختــاف بــرای دعــاوی‬ ‫در الگوهــای بنــگاه بــه بنــگاه (‪ )B۲B‬و بنــگاه بــه مشــتری (‪)B۲C‬‬ ‫به منظــور ســاده و شفاف ســازی رونــد حل وفصــل اختــاف‬ ‫اقــدام کنــد کــه ایــن تکلیــف قانونــی باالخــره بعــد از چنــد ســال‬ ‫در دولــت ســیزدهم اجرایــی و اســفند ســال گذشــته بــا حضــور‬ ‫وزرای صمــت‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬معــاون پیشــگیری از جــرم قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬معــاون حقوقــی رئیس جمهــور و رئیــس کانــون عالــی‬ ‫انجمن هــای صنفــی کارفرمایــی ایــران رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫در رونمایــی از ســامانه یکپارچــه ثبــت شــکایت‪ ،‬امــکان تــازه ای‬ ‫وجــود دارد کــه به واســطه ان افــراد می تواننــد در صــورت تمایــل‬ ‫بــرای خریــدی کــه انجــام دادنــد‪ ،‬متضــرر شــدند و نســبت بــه‬ ‫ان شــکایت دارنــد‪ ،‬مبلغــی را پرداخــت کننــد تــا بــه صــورت‬ ‫تخصصــی داوری شــوند‪.‬‬ ‫«نســیم صالحــی»‪ ،‬مدیــر واحــد شــکایات نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی دربــاره فراینــدی کــه در «ســامانه یکپارچــه ثبــت‬ ‫شــکایت» طــی می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬فراینــد ســامانه جدیــد بــه‬ ‫ایــن صــورت اســت کــه پــس از احــراز هویــت مصرف کننــده و‬ ‫ثبــت و احــراز اطالعــات معاملــه بــر اســاس اســتعالم سیســتمی‬ ‫تراکنــش پرداخــت از بانــک مرکــزی‪ ،‬شــکایت بــه کســب وکار‬ ‫طــرف شــکایت ارجــاع شــده و کســب وکار موظــف اســت طــی‬ ‫یــک بــازه زمانــی محــدود نســبت بــه پاســخگویی مناســب و رفــع‬ ‫شــکایت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره امــکان تــازه بــرای داوری تخصصــی در ایــن ســامانه‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در صورت عدم پاســخگویی مناســب توســط کسـب وکار‪،‬‬ ‫عــاوه بــر امــکان ارجــاع شــکایت بــه مراجــع رســیدگی کننده‬ ‫اداری شــامل ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و اتحادیــه‬ ‫صنفــی (طبــق روال قبــل و به صــورت رایــگان)‪ ،‬شــیوه جدیــدی‬ ‫نیــز جهــت احقــاق حقــوق مصرف کننــده در ســامانه تعبیــه‬ ‫شــده کــه امــکان درخواســت ارجــاع بــه داوری اســت‪.‬‬ ‫تسریع در زمان رسیدگی‬ ‫مدیــر واحــد شــکایات نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه از مزایــای ارجــاع بــه داوری‪ ،‬می تــوان بــه تســریع در‬ ‫زمــان رســیدگی و صــدور ارای منصفانــه و تخصصــی اشــاره‬ ‫کــرد گفــت‪ :‬رای داوری ظــرف حداکثــر ســه هفتــه توســط‬ ‫هیئــت داوری متشــکل از اعضــای کمیســیون داوری کانــون‬ ‫عالــی کارفرمایــان صــادر و در صــورت صــدور رای بــه نفــع‬ ‫مصرف کننــده‪ ،‬کسـب وکار موظــف بــه اجــرای ان ظــرف حداکثــر‬ ‫یــک هفتــه خواهــد بــود‪ .‬در غیــر ایــن صــورت طبــق تعهــدات‬ ‫کســب وکار‪ ،‬اینمــاد وی تعلیــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن رای داوری عــاوه بــر ضمانــت‬ ‫اجرایــی اداری‪ ،‬ضمانــت اجرایــی قضایــی نیــز خواهــد داشــت‬ ‫و پــس از گذشــت ‪ ۲۰‬روز از تاریــخ ابــاغ در صــورت عــدم‬ ‫اجــرا توســط کســب وکار‪ ،‬امــکان اجــرا از طریــق قــوه قضائیــه‬ ‫هــم وجــود دارد؛ بنابرایــن تمامــی فراینــد ثبــت شــکایت و‬ ‫رســیدگی کمافــی ســابق رایــگان بــوده و تنهــا در صــورت انتخــاب‬ ‫درخواســت داوری توســط مصرف کننــده‪ ،‬مبلغــی به عنــوان‬ ‫تعرفــه داوری بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫صالحــی دربــاره مبلغــی کــه بابــت ایــن کار بایــد پرداخــت شــود‬ ‫گفــت‪ :‬تعرفــه داوری متغیــر و طبــق جــدول زیــر بــر اســاس نــوع‬ ‫اختــاف‪ ،‬درصــدی از مبلــغ تراکنــش ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫فعالیت بیش از ‪ ۳۰‬داور برای رسیدگی به پرونده ها‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکــه مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی‪،‬‬ ‫نظــارت بــر امــور کســب وکارهای اینترنتــی را برعهــده دارد و‬ ‫رگوالتــور ایــن حــوزه اســت‪ ،‬دریافــت مبلــغ بــرای رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات مردمــی بــه چــه علــت اســت؟ تاکیــد کــرد‪ :‬همان طــور‬ ‫کــه گفتــم‪ ،‬تمامــی فراینــد ثبــت شــکایت و رســیدگی ماننــد‬ ‫گذشــته رایــگان اســت و تنهــا در صــورت انتخــاب درخواســت‬ ‫داوری توســط مصرف کننــده (کــه یــک گزینــه اختیــاری اســت)‪،‬‬ ‫مبلــغ تعرفــه داوری بایــد پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫مدیــر واحــد شــکایات نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی افــزود‪ :‬هــر‬ ‫پرونــده توســط یــک ســرداور و چنــد داور متخصــص از اعضــای‬ ‫کمیســیون داوری کانــون عالــی کارفرمایــان‪ ،‬بررســی می گــردد‬ ‫و در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۳۰‬داور در هیئــت داوری منتخــب‬ ‫کمیســیون داوری کانــون عالــی کارفرمایــان جهــت رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــای ســامانه فعالیــت می کننــد و بــا افزایــش تعــداد‬ ‫پرونده هــا جهــت تســریع در رســیدگی بایــد بــه تعــداد داوران‬ ‫عضــو اضافــه شــود‪ ،‬بــه همیــن دلیــل تعرفــه داوری جهــت‬ ‫پرداخــت حق الزحمــه داوران اســت‪.‬‬ ‫صالحــی دربــاره اینکــه ایــا ایــن مســئله باعــث نمی شــود افــراد‬ ‫از ثبــت شــکایت بــرای مبالــغ انــدک صرف نظــر کننــد و بــه ایــن‬ ‫شــکل تخلــف کسـب وکارها افزایــش پیــدا کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای ثبــت‬ ‫شــکایت وجهــی از مصرف کننــده دریافــت نمی شــود و رایــگان‬ ‫اســت و در صــورت عــدم پاســخگویی مناســب توســط کسـب وکار‪،‬‬ ‫مصرف کننــده می توانــد طبــق روال قبــل‪ ،‬شــکایت را به صــورت‬ ‫رایــگان بــه مراجــع رســیدگی کننده اداری ارجــاع کنــد‪.‬‬ ‫حل بیش از نیمی از شکایات در مراحل ابتدایی مذاکره‬ ‫مدیــر واحــد شــکایات نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬جهــت جلوگیــری از افزایــش تخلــف کس ـب وکار‪ ،‬تعــداد‬ ‫شــکایات بــدون پاســخ و تاخیــر در پاســخگویی در شناســنامه‬ ‫اینمــاد کســب وکار نمایــش داده شــده و بــا متخلفــان مطابــق‬ ‫بــا «دســتورالعمل اعطــای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی و نظــارت‬ ‫بــر فعالیــت کســب وکارهای الکترونیکــی» برخــورد خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن در بــازه زمانــی چهارماهــه از تاریــخ رونمایــی‬ ‫ســامانه‪ ،‬بــا توجــه بــه ســازوکارهای خودکنتــرل طراحی شــده‪،‬‬ ‫بیــش از نیمــی از شــکایات در مرحلــه ابتدایــی مذاکــره بیــن‬ ‫مصرف کننــده و کســب وکار از طریــق ایــن ســامانه حــل شــده‬ ‫اســت‪/.‬پلیس فتــا‬ ‫قابلیتجدید‬ ‫مایکروسافتدیفندر‬ ‫برای ایمن کردن وای‬ ‫فای در اندروید و ‪iOS‬‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫مایکروســافت یــک ویژگــی جدیــد بــا عنــوان «محافظــت از‬ ‫شــبکه تلفــن همــراه» را در‬‬)‪Defender for Endpoint ‪‪(MDE‬‬ ‫اضافــه کــرده اســت‪ .‬ایــن ویژگــی قابلیــت هــای تشــخیص تهدیــد‬ ‫پلتفــرم را بــه سیســتم عامــل هــای موبایــل ‪ iOS‬و اندرویــد‬ ‫گســترش مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــبکه هــای ســازمانی بــه طــور فزاینــده ای از دســتگاه هــای‬ ‫تلفــن همــراه از طریــق اتصــال بــی ســیم اســتقبال مــی کنند‪ .‬این‬ ‫گوشــی های هوشــمند و دســتگاه های قابــل حمــل می تواننــد‬ ‫تهدیــد امنیتــی مهمــی باشــند‪ .‬محــل هــای کار ترکیبــی بــه طــور‬ ‫مــداوم در معــرض تهدیــد یــک حملــه ســایبری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تهدیدهــا مــی تواننــد از طریــق شــبکه هــای ‪ Wi-Fi‬کــه اغلــب‬ ‫خــود اســیب پذیــر هســتند‪ ،‬وارد شــوند‪ .‬حفاظــت از شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه همچنیــن تــاش خواهــد کــرد تــا از شــبکه هــای شــرکتی‬ ‫در برابــر حمــات مخربــی کــه از دســتگاه هــای در معــرض خطــر‬ ‫نشــات مــی گیرنــد محافظــت کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت ادعــا کــرد کــه شــبکه ها پیچیده تــر شــده انــد و در‬ ‫صــورت عــدم مراقبــت‪ ،‬فرصت هایــی بــرای فعالیت هــای مجرمانــه‬ ‫فراهــم مــی شــود‪ .‬ایــن شــرکت گــزارش داد‪« :‬بــرای مبــارزه بــا ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬مایکروســافت یــک ویژگــی محافظــت از شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه را در ‪ Defender for Endpoint‬ارائــه می کنــد کــه بــه‬ ‫ســازمان ها کمــک می کنــد تــا نقــاط ضعــف نقطــه پایانــی را بــا کمــک‬ ‫اطالعــات قــوی شناســایی‪ ،‬ارزیابــی و اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫طبــق گزارش هــا‪ ،‬شــرکت مایکروســافت در حــال اتخــاذ‬ ‫تغییــرات جدیــدی در بخــش وینــدوز مــی باشــد کــه‬ ‫می توانیــم شــاهد عرضــه وینــدوز ‪ 12‬یــا هــر نســخه جدیــد‬ ‫وینــدوز ‪ 11‬در ســال ‪ 2024‬باشــیم‪ .‬ایــن خبــر بــه طــور رســمی‬ ‫تاییــد نشــده اســت امــا بــه نظــر می رســد ایــن اتفــاق ممکــن‬ ‫اســت رخ دهــد‪.‬‬ ‫گــزارش جدیــدی از ‪ Windows Central‬رســیده کــه‬ ‫نشــان مــی دهــد یــک الگــوی جدیــدی پیشــنهاد شــده کــه‬ ‫مایکروســافت پــس از تاثیراتــی کــه در چنــد ســال گذشــته‬ ‫بــا ان مواجــه شــده بــود‪ ،‬بــرای راه انــدازی نســخه های جدیــد‬ ‫وینــدوز از ان اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬گــزارش شــده اســت‬ ‫کــه مایکروســافت نقشــه راه‪ ،‬راه انــدازی وینــدوز خــود را‬ ‫تغییــر خواهــد داد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ‪ ،Windows Central‬مایکروســافت از یــک‬ ‫چرخــه انتشــار ســه ســاله بــرای ارائــه اخریــن نســخه هــای‬ ‫وینــدوز خــود اســتفاده خواهــد کــرد‪ ،‬و ایــن بــه عنــوان یــک‬ ‫مزیــت بحســاب مــی ایــد‪ ،‬چــرا کــه کاربــران در مــدت زمــان‬ ‫کوتاهــی ویژگــی هــای جدید بیشــتری را دریافــت خواهند کرد‪.‬‬ ‫«به روزرســانی های گســترده بــا ویژگی هــای جدیــد ســالی‬ ‫یک بــار خواهــد بــود» ایــن شــرکت ســرعت انتشــار نســخه های‬ ‫جدیــد وینــدوز را یکســاله اعــام کــرد کــه اکنــون به روزرســانی‬ ‫اصلــی وینــدوز نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه بــه روز رســانی هــای اصلــی وینــدوز‬ ‫‪ 11‬پــس از دو ســال دوام خواهنــد داشــت‪ .‬همانطــور کــه همــه‬ ‫مــا مــی دانیــم‪ ،‬مایکروســافت در حــال کار بــر روی نســخه‬ ‫جدیــدی از وینــدوز ‪ 11‬اســت کــه ‪( 22H2‬بــا نــام رمــز ‪Sun‬‬ ‫‪ )2 Valley‬اســت‪ ،‬و تــا کنــون‪ ،‬ایــن شــرکت در حــال حاضــر‬ ‫روی نســخه ســوم وینــدوز ‪ 11‬کار مــی کنــد کــه بــا نــام رمــز ‪Sun‬‬ ‫‪ 3 Valley‬اســت و راه انــدازی ان بــرای ســال ‪ 2023‬تعییــن‬ ‫شــده اســت‪ .‬بنابرایــن تــا ســال ‪ ،2024‬مــا مــی توانیــم نســخه‬ ‫جدیــدی از وینــدوز را بــا ایــن چرخــه ســه ســاله جدید از شــرکت‬ ‫مایکروســافت انتظــار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا ایــن تفکــرات مــی تــوان گفــت کــه ایــن نســخه‬ ‫وینــدوز ‪ 12‬خواهــد بــود یــا اگــر اینطــور نیســت نســخه جدیــدی‬ ‫از وینــدوز ‪ 11‬ماننــد ایــن شــرکت در ســال ‪ 2012‬وجــود خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬ابتــدا وینــدوز ‪ 8‬را راه انــدازی کــرد و ســپس پــس از‬ ‫یــک ســال ‪ ،‬وینــدوز ‪ .8.1‬بــه طــور جداگانــه‪ ،‬مایکروســافت نیــز‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه پــس از ‪ 10‬ســال پشــتیبانی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫از وینــدوز ‪ 8.1‬را قطــع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مایکروســافت قبــا ً از ایــن چرخــه انتشــار ســه ســاله قبــل‬ ‫از راه انــدازی وینــدوز ‪ 10‬در ســال ‪ 2015‬اســتفاده کــرده بــود‪.‬‬ ‫و وینــدوز ‪ 10‬یــک نســخه وینــدوز گســترده شــده از ایــن‬ ‫شــرکت بــود کــه دو بــار در ســال نســخه های به روزرســانی‬ ‫شــده جدیــد را دریافــت می کــرد‪.‬‬ ‫کار در منزل یا کالهبرداری‬ ‫در منزل‬ ‫کاربــران اکنــون مــی تواننــد بــا ‪Microsoft Defender for‬‬ ‫‪ Endpoint‬از ایــن ویژگــی جدیــد در هــر دو پلتفــرم اندرویــد و‬ ‫‪ iOS‬بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مرکــز مدیریــت ‪Microsoft Endpoint Manager‬‬ ‫دســتورالعمل هایــی در مــورد تنظیــم حفاظــت شــبکه بــرای‬ ‫دســتگاه هــای ‪ Android‬و ‪ iOS‬دارد‪ .‬اکثــر حفاظت هــای‬ ‫موجــود در ایــن پلتفــرم معمــوال ً به طــور پیش فــرض در اکثــر‬ ‫دســتگاه های تلفــن همــراه فعــال می شــوند‪ .‬ویژگــی هایــی‬ ‫محافظتــی کــه بــرای شــبکه تلفــن همــراه ارائــه مــی دهــد بــه‬ ‫شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫محافظــت در برابــر تهدیــدات مرتبــط بــا ‪ Wi-Fi‬و ســخت‬ ‫افزارهــای کــه ســعی مــی کننــد بــه شــبکه ســرک بکشــند‪.‬‬ ‫اعالن های هنگام شناسایی یک تهدید مرتبط با ‪Wi-Fi‬‬ ‫یــک تجربــه هدایت شــده درون برنامــه بــرای اتصــال بــه‬ ‫شــبکه های امــن‬ ‫گزینه هــای اصــاح بــرای تغییــر شــبکه ها وقتــی شــبکه ای‬ ‫«ناامــن» یــا مشــکوک تشــخیص داده شــود‬ ‫یــک هشــدار بــا اولویــت متوســط در هنــگام شناســایی یــک‬ ‫شــبکه مشــکوک و یــک هشــدار اطالعاتــی هنــگام شناســایی یــک‬ ‫شــبکه نــا امــن‪.‬‬ ‫‪ MDE‬بــرای ذخیــره ســازی و اعــان در دســتگاه هــای ‪ iOS‬بــه‬ ‫مجوزهــای نصــب نیــاز دارد‪ .‬کاربــران گوشــی هــای هوشــمند‬ ‫اندرویــدی بایــد مجوزهــای موقعیــت مکانــی را اعطــا کننــد تــا بــه‬ ‫‪ MDE‬اجــازه داده شــود شــبکه هــای انهــا را نظــارت کنــد و انهــا را‬ ‫از هرگونــه تهدیــد مطلــع کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت هشــدار داده اســت کــه ‪ MDE‬فقــط مــی توانــد‬ ‫محافظــت محــدودی در برابــر تهدیــدات شــبکه ارائــه دهــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬ایــن پلتفــرم تنهــا در صورتــی می توانــد از کاربــران در‬ ‫برابــر گواهی هــای جعلــی محافظــت کنــد کــه کاربــر از دادن‬ ‫مجوزهــای مــکان خــودداری کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه تدریــج در حــال افزایــش دامنــه پلــت فــرم‬ ‫‪ Defender‬اســت‪ .‬مــاه گذشــته ایــن شــرکت تاییــد کــرد کــه‬ ‫هــر کســی کــه اشــتراک مایکروســافت ‪ 365‬را داشــته باشــد بــه‬ ‫‪ Microsoft Defender‬دسترســی خواهــد داشــت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬ایــن پلتفــرم اکنــون اجــازه مــی دهــد حتــی دســتگاه هــای‬ ‫وینــدوزی مدیریــت نشــده امــا در معــرض خطــر را ایزولــه کنیــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت ‪ :‬فــردی کــه بــا انتشــار اپلیکیشــن‬ ‫جعلــی کاریابــی اقــدام بــه کالهبــرداری مالــی کــرده بــود‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪« :‬ســرهنگ علی رضــا یعقوبــی»‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یــک شــهروند خانم‬ ‫بــه ایــن پلیــس بــا در دســت داشــتن یــک فقــره مرجوعــه‬ ‫قضایــی‪ ،‬اظهــار داشــت کــه بصــورت نامعلومــی مبالغــی از‬ ‫حســاب وی برداشــت شــده اســت و درخواســت رســیدگی به‬ ‫موضــوع را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی فنــی توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫مشــخص گردید از طریق اپلیکیشــنی جعلی در تلفن همراه‬ ‫وی نفــوذ صــورت گرفتــه کــه منجــر بــه دسترســی بــه محتــوای‬ ‫موجود در گوشــی شــاکی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ادامــه اظهــارات شــاکی مشــخص شــد وی‬ ‫در پــی یافتــن کار در فضــای مجــازی از طریــق تبلیغــات شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی اقــدام بــه نصــب اپلیکیشــن جعلــی تحــت‬ ‫عنــوان کار در منــزل نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ یعقوبــی ضمــن اشــاره بــه شناســایی متهــم‬ ‫و ارســال پرونــده بــه مراجــع قضایــی جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد جهــت نصب اپلیکیشــن‬ ‫هــای موبایلــی حتمــا از طریــق منابــع معتبــر اقــدام کننــد‬ ‫و از دانلــود و نصــب از طریــق ســایت ها و شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی خــودداری کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫مهارت اموزی در فنی حرفه ای تضمین اشتغال برای خانواده‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -571‬سال هشتم‬ ‫‪-571-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/23‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/23 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 23‬ژوئیه‬ ‫‪23-- 1401 //05‬‬ ‫ شنبه ‪05//01‬‬ ‫‪67‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫عکس ‪ -‬ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دانش را هر جا بیابى فرا گیر!‬ ‫ن فِــی‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )« الْحِکْمَـه َ اَنـ َّى ک َانـَـتْ ‪ ،‬فَــا ِ َّ‬ ‫ن الْحِکْمَـه َ ت َکـ ُـو ُ‬ ‫صوَاحِبِهَــا‬ ‫ســک ُ َ ‬ ‫ـق فَتَلَجْل َـ ُ‬ ‫ص ـد ْر ِ ه ِ حَت َّـى تَخْــر ُ َ‬ ‫ج فَت َ ْ‬ ‫ن اِلَــى َ‬ ‫ج فِــی َ‬ ‫َ‬ ‫ص ـد ْر ِ الْمُن َافِـ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ـن ‪» .‬‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ْر‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )فرمــود‪« :‬حکمــت و دانــش را فــرا گیــر هرجــا‬ ‫کــه باشــد‪ ،‬زیــرا حکمــت گاهــى در ســینۀ منافــق اســت؛ امــا در ســینۀ او‬ ‫ارام نمى گیردتــا از ان خــارج شــود و در کنــار حکمت هــاى دیگــر در ســینۀ‬ ‫مومــن جــاى گیــرد »‬ ‫خالصــۀ ایــن کالم گهربــار ایــن اســت کــه ســخنان حکمت امیــز را از هــر‬ ‫کــس بایــد پذیرفــت حتــى اگــر گوینــدۀ ان منافق باشــد‪ .‬مى فرماید‪«:‬حکمت‬ ‫ـت ) ‪.‬‬ ‫و دانــش را فــرا گیــر هرجــا کــه باشــد»؛ (خ ُـذ ِ الْحِکْمَـ هَ اَنـ َّـى ک َانـَ ْ‬ ‫ســپس بــه دلیــل ان اشــاره کــرده‪ ،‬مى افزاید‪«:‬زیــرا حکمــت گاهــى در‬ ‫ســینۀ منافــق اســت؛ امــا در ســینۀ او ارام نمى گیــرد تــا از ان خــارج‬ ‫شــود و در کنــار حکمت هــاى دیگــر در ســینۀ مومــن جــاى گیــرد»؛ (فَــا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫صــد ْرِه ِ حَتَّــى تَخْــر ُ َ ‬ ‫ج‬ ‫ــق فَتَلَجْلَــ ُ‬ ‫ج ‪١‬فِــی َ‬ ‫ن فِــی َ‬ ‫الْحِکْمَــه َ ت َکُــو ُ‬ ‫صــد ْر ِ الْمُن َاف ِ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ــن ) ‪.‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ْر‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫ص‬ ‫ــی‬ ‫ف‬ ‫ــا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ن اِلَــى‬ ‫ســک ُ َ ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فَت َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ج ‪ »...‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واژه بــه معنــاى‬ ‫تعبیــر بــه «تَلَجْلَــ ُ‬ ‫اضطــراب و ناارامــى اســت اشــاره بــه ان اســت کــه جایــگاه کالم‬ ‫حکمت امیــز ســینۀ منافــق نیســت‪ ،‬ازایــن رو در انجــا پیوســته ناارامــى‬ ‫مى کنــد تــا خــارج شــود و در جایگاهــى کــه متناســب ان اســت؛ یعنــى‬ ‫ســینۀ شــخص مومــن در کنــار ســایر ســخنان حکمت امیــز قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نتیجــۀ ایــن ســخن همــان اســت کــه از روایــات مختلــف معصومــان‬ ‫علیهــم الســام اســتفاده کردیــم کــه علــم و دانــش هیــچ محدودیتــى‬ ‫ن الْمَه ْـد ِ الَــى اللَّحَـدِ» و نــه از‬ ‫نــدارد؛ نــه از نظــر زمــان‪« :‬اُطْلُبـُـوا الْعِل ْـ ِ ‬ ‫م م ِـ َ‬ ‫ـن » و نــه از نظــر مقــدار تــاش و‬ ‫نظــر مکان‪«:‬اُطْلُبـُـوا الْعِل ْـ ِ ‬ ‫م و َ لَــو ب ِ ّ‬ ‫الصیـ ِ‬ ‫ض اللُّجَــج ِ و َ شَ ـ ِّ‬ ‫ـق الْمُهَــجِ » و نــه از نظــر‬ ‫م و َ ل َـو ْ بِخ َـو ْ ِ ‬ ‫کوشــش‪«:‬اُطْلُبُوا الْعِل ْـ ِ ‬ ‫گوینــده همان گونــه کــه در ایــن حکمــت و در حکمــت بعــد امــده اســت‪.‬‬ ‫ارى علــم وحکمــت بــه حــدى اهمیــت داردکــه هیــچ محدویتــى را‬ ‫به خو د نمى پســند د ‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال مطــرح مى شــود کــه در بعضــى از روایــات از جملــه‬ ‫ن ‬ ‫روایتى که از امام باقر علیه السالم در ذیل ایۀ شریفۀ «فَلْیَن ْظُر ِ الْاِن ْسا ُ‬ ‫اِلـى ط َعام ِـهِ » امــده اســت کــه امــام علیه الســام فرمود‪ :‬منظــور از طعام‬ ‫ن یَاخُــذُهُ ؛ دانشــى اســت کــه فــرا مى گیــرد‬ ‫«عَلْمُــ ُه الَّــذى یَاخُــذُه ُ مِمَّــ ْ‬ ‫بایــد نــگاه کنــد از چــه کســى فــرا مى گیــرد» بنابرایــن گرفتــن ســخن‬ ‫حکمت امیــز از منافــق چــه معنــا دارد‪.‬‬ ‫پاســخ ســوال ایــن اســت کــه گاه ســخن حکمـت امیــز بــه قــدرى واضــح و‬ ‫روشــن اســت کــه از هــر جــا و از هــر کــس کــه باشــد بایــد ان را پذیرفــت؛‬ ‫ولــى در مــوارد دیگــر کــه انســان مطالــب را بــه اعتمــاد اســتاد فــرا مى گیــرد‬ ‫بایــد نــزد کســى بــرود کــه از نظــر دیانــت و علمیــت مــورد اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫در شــرح نهــج البالغــۀ علّ مــه شوشــترى اشــاره بــه نکتــۀ جالبــى شــده‬ ‫اســت کــه بــا ذکــر ان ایــن ســخن را پایــان مى دهیــم‪ ،‬نقــل مى کند‪«:‬ابــن‬ ‫مبــارک» بــه عنــوان نظــارت بــر شــهر در کوچه هــا راه مى رفــت چشــمش‬ ‫بــه مــرد مســتى افتــاد کــه اواز مى خوانــد و مى گفــت‪َ :‬‬ ‫اضلَّن ـى الْهَــو ‬ ‫ى وَ‬ ‫ســبی ‬ ‫ـس ال ـى الَّــذ ‬ ‫ل ٌ و َ ل َیْـ َ ‬ ‫انـَـا ذَلی ـ ‬ ‫لٌ‬ ‫ى اهْــوى َ‬ ‫هــواى نفــس مــرا ذلیــل کــرد و افســوس کــه راهــى بــه ان کــس کــه بــه‬ ‫او عالقــه دارم‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫ابن مبارک از استین خود کاغذى دراورد و این بیت را نوشت‪.‬‬ ‫بــه او گفتنــد‪ :‬شــعرى را از شــاعر مســت مى نویســى ؟ او گفــت‪ :‬مگــر‬ ‫هــرَه ٍ فــى مَز ْبَلَــهً » اى‬ ‫ب جَو ْ َ‬ ‫ضرب المثــل معــروف را نشــنیده اید کــه «ر ُ َّ‬ ‫بســا گوهــرى در میــان زباله هــا افتــاده باشــد؟ گفتنــد‪ :‬ارى‪ .‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫هــم گوهــرى بــود از مزبلــه!‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۷۹‬‬ ‫کرونا از انچه که فکر می کنیم به ما‬ ‫نزدیکتر است برای در امان ماندن از‬ ‫ابتال به این ویروس تزریق دوز چهارم‬ ‫یا همان دوز یاداور الزامی است‪.‬‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫بــاز کنــم کــه در وادی رحمــت مانــده بــود‪ ،‬دســتم خونــی‬ ‫شــد‪ .‬پســرم ســال هادرانتظــار ملحــق شــدن بــه دوســتانش‬ ‫دروادی رحمــت مانــده بــود‪.‬‬ ‫شهیدی با بدن‬ ‫تازه و معطر‬ ‫روایت انتقال پیکر شهید علی ذاکری‬ ‫راوی ‪ :‬پدر شهید‬ ‫چنــد روز مانــده بــه چهلــم علــی‪ ،‬وصیــت نامــه اش بــه‬ ‫دســتم رســید‪ .‬وصیــت نامــه را بــاز کــردم‪ .‬علــی نوشــته‬ ‫بــود‪« :‬پــدر جــان مــن دوســت دارم کــه در وادی رحمــت در‬ ‫کنــار ســایر دوســتانم بــه خــاک ســپرده شــوم»‪.‬‬ ‫امــا وصیــت نامــه دیــر بــه دســت مــا رســید و مــا علــی را‬ ‫در قبرســتان ســتارخان دفــن کردیــم‪ .‬احســاس مالمــت‬ ‫می کردیــم‪ .‬بــه هــر کجــا ســرزدم تــا اجــازه انتقــال جنازه اش‬ ‫را بگیــرم‪ ،‬موفــق نشــدم‪ .‬از امــام اجــازه نبــش قبــر‬ ‫خواســتیم‪ ،‬امــا اجــازه ندادنــد‪ ،‬ناچــار گذاشــتیم جنــازه در‬ ‫همــان قبرســتان ســتارخان بمانــد‪ ،‬امــا هــر وقت علــی را در‬ ‫خــواب مــی دیــدم‪ ،‬مــی گفــت‪« :‬هرچــه احســان داریــد‪ ،‬بــه‬ ‫وادی رحمت بیاورید‪ .‬من در ان جا کنار دوســتانم هســتم‬ ‫و فقــط بــه خاطــر شــما بــه قبرســتان ســتارخان مــی ایــم‪».‬‬ ‫ایــن شــد کــه پنــج شــنبه هــا بــه وادی رحمــت مــی رفتــم‬ ‫و بعدازظهرهــا بــه ســتارخان‪ .‬تــا ایــن کــه ‪ 13‬ســال بعــد از‬ ‫طــرف شــهرداری خبــر اوردنــد کــه گورســتان جــاده کشــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بایــد اجســاد و امــوات انتقــال پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫درســت در ســالگرد شــهادت علــی بــرای انتقــال جنــازه او‬ ‫بــه قبرســتان ســتارخان رفتیــم‪ .‬بــر ســر مــزار حاضــر شــدیم‬ ‫و خــاک ان را برداشــتیم‪ .‬بــه ســنگ هــا کــه رســیدیم‪،‬‬ ‫خــودم خواســتم کــه روی ســنگ هــا را جــارو کنــم تــا خــاک‬ ‫جاجرم ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫«قلیف چال»‬ ‫فرصتی برای‬ ‫معرفی غذای‬ ‫محلی‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫برگــزاری جشــنواره قلیف چــال در شهرســتان جاجــرم از روز‬ ‫(پنجشــنبه) کلیــد خــورد و ایــن رویــداد فرصتــی اســت تــا ایــن‬ ‫غــذای محلــی چوپان هــای ایــن خطــه بــه خوبــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫جاجــرم قدیــم در خراســان شــمالی دشــتی وســیع و کــم‬ ‫اب بــود کــه مردمانــش کشــاورز و دامــدار بودنــد و بــاد‬ ‫صرصــر کویــر را کــه در نیمــی از ســال بــر ایــن دشــت وزیــدن‬ ‫می گرفــت را تحمــل مــی کردنــد و از دیگــر ســو محــل اتــراق‬ ‫کاروان هایــی بــود کــه از راه ابریشــم مــی گذشــتند‪.‬‬ ‫قدمــت بنــا‪ ،‬ربــاط و مــکان هــای تاریخــی و فرهنگــی ایــن‬ ‫منطقــه بیابانــی بــه ســده هــای قدیــم مــی رســد و نــام ان هــا‬ ‫ماننــد ربــاط عشــق و قــره بیــل در متــون مختلــف تاریخــی‬ ‫نیــز دیــده مــی شــود‪ ،‬ولــی فرهنــگ غذایــی ایــن منطقــه نیــز‬ ‫جــدای از تاریــخ کهــن ان نیســت و نــوع زندگــی‪ ،‬معیشــت‬ ‫و گــذران مــردم ایــن منطقــه را مــی تــوان بــا کنــکاش در‬ ‫غذاهــای محلــی و نحــوه پخــت ان هــا دریافــت‪.‬‬ ‫قلیــف چــال یکــی از غذاهــای ســنتی جاجــرم اســت کــه‬ ‫ایــن روزهــا بــه دلیــل برگــزاری جشــنواره ای بــه همیــن نــام و‬ ‫مســتندی از ایــن غــذای محلــی از ســیمای خراســان شــمالی‬ ‫بــر ســر زبــان هــا افتــاده اســت و ایــن غــذا کــه ســابقه‬ ‫طوالنــی در فرهنــگ جاجــرم دارد و چوپــان هــا و گلــه دارانــی‬ ‫کــه مــدت هــای زیــادی مجبــور بــه مانــدن در بیابــان بودنــد‪،‬‬ ‫طبــخ مــی کردنــد و طریقــه طبــخ و مــواد بــه کار رفتــه در‬ ‫قلیــف چــال متناســب بــا نــوع زندگــی منطقــه بــوده اســت و‬ ‫بــه مــرور تبدیــل بــه یکــی از خــوراک هــای مرســوم در ایــن‬ ‫منطقــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تکلیف گرایی‬ ‫بــه اســتخوان هــا و روی جنــازه نریــزد‪.‬‬ ‫ســنگ اول را کــه برداشــتم‪ ،‬بــوی عطــر شــهید بیــرون زد‬ ‫کــه بچــه هــا بــه مــن گفتنــد‪« :‬حاجــی گالب ریختــی؟»‬ ‫گفتــم‪« :‬نــه‪ ،‬مثــل ایــن کــه ایــن بــو از قبــر مــی ایــد‪ »،‬عطــر‬ ‫جنــازه همــه جــا را گرفــت‪.‬‬ ‫ســنگ هــا را کــه برداشــتم نایلــون را بلنــد کــردم‪ ،‬دیــدم‬ ‫ســنگین اســت‪ .‬ان را بغــل کــردم‪ ،‬دیــدم کــه ســالم اســت‪.‬‬ ‫صورتــش را داخــل قبــر زیــارت کــردم‪ .‬مثــل ایــن بــود کــه‬ ‫خوابیــده اســت و همیــن شــامگاه او را دفــن کــرده ایــم‪.‬‬ ‫بــا دیــدن ایــن صحنــه یــک حالــت عجیبــی بــه مــن دســت‬ ‫داد‪ ،‬قســمت ســبیل هایــش عــرق کــرده و ســالم بــوده و در‬ ‫همــان حــال مانــده بــود‪ .‬موهــای صورتش و ســبیل هایش‬ ‫هنــوز تــازه بــود‪ .‬موهــا و پلــک هــا همــه ســالم بودنــد‪ .‬مثــل‬ ‫ایــن بــود کــه در عالــم خــواب اســت‪ .‬دســتم را کــه انداختــم‬ ‫بــه نایلــون پایینــی‪ ،‬چنــد تــا از انگش ـت هایم خونــی شــد‪،‬‬ ‫مــادر علــی هــم اصــرار کــرد کــه او را زیــارت کنــد؛ وقتــی‬ ‫خواســتیم پیکــر شــهید را الی پارچــه ای بپیچیــم‪ ،‬مــادر‬ ‫علــی گفــت‪« :‬بگذاریــد صورتــش را ببوســم‪ ،‬مــن هنــوز‬ ‫صورتــش را ندیــده ام‪ ».‬یعقــوب پســرم گفــت‪« :‬کمــی‬ ‫ارام بــاش مــادر!» خواســتم کــه نایلــون روی صورتــش را‬ ‫پختن غذا در چاله داغ‬ ‫حبیــب یزدانــی از مــردان کهنســال جاجرمــی در مورد هویت‬ ‫ایــن غــذای ســنتی مــی گویــد‪ :‬چوپــان هایــی کــه گله هــای‬ ‫بــزرگ ایــن منطقــه را بــرای چــرا بــه صحــرا می بردنــد‪،‬‬ ‫مدتهــای زیــادی را دور از خانــواده ســپری می کردنــد و بــه‬ ‫همیــن دلیــل غذاهایــی ماننــد قلیــف چــال را مــی پختنــد‪.‬‬ ‫وی کــه ‪ ۹۰‬ســال ســن دارد در مــورد نحــوه طبــخ ایــن غــذای‬ ‫ســنتی مــی افزایــد‪ :‬گلــه داران بــز یــا گوســفندی را بــر زمیــن‬ ‫مــی زدنــد (ذبــح مــی کردنــد) و گوشــت تــازه ان را قطعــه قطعــه‬ ‫می کردنــد و چالــه ای کنــده مــی شــد کــه حکــم کــوره را داشــت‬ ‫و مقــداری از تاپالــه (فضــوالت حیوانــی) در داخــل ان قــرار‬ ‫می گرفــت و در داخــل ان اتــش افروختــه می شــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬در ان زمــان برنــج هــای خارجــی در بــازار‬ ‫نبــود و همــه چوپــان هــا و گلــه داران بــا خــود برنــج هایــی‬ ‫محلــی مــی بردنــد و بعــد از ایــن کــه گوشــت داخــل قابلمــه‬ ‫ریختــه مــی شــد‪ ،‬نمــک و برنــج هــم بــه ان اضافــه مــی شــد‬ ‫و ســپس دیــگ یــا قلیــف را بــه طــور کامــل داخــل چالــه قــرار‬ ‫می دادنــد و روی ان هــا ســوخت حیوانــی می گذاشــتند و از‬ ‫دیگــر ســو اتــش داخــل چالــه را طــوری تنظیــم مــی کردنــد‬ ‫کــه بــه ارامــی بســوزد و اتــش ان شــعله ور نباشــد‪.‬‬ ‫یزدانــی مــی گویــد‪ :‬مــدت پخــت ایــن غــذا چنــد ســاعت‬ ‫طــول می کشــید و در طــی ان گلــه دارهــا مــی توانســتند بــه‬ ‫دیگــر کارهــای خــود برســند و ســپس بــا خیــال اســوده غذایــی‬ ‫امــاده را میــل کننــد و ایــن چالــه بــا ان ســوخت ویــژه اش‬ ‫نقــش ارام پزهــای امــروزی را داشــت‪.‬‬ ‫قلیف چال؛ در انتظار ثبت ملی‬ ‫بــا نگاهــی بــه فرهنــگ غذاهــای محلــی هــر منطقــه می توان‬ ‫دریافــت کــه گذشــتگان انــواع غــذا را بــا توجــه بــه ان چــه کــه‬ ‫در اطــراف ان هــا موجــود بــود‪ ،‬پخــت مــی کردند‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد رییــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی جاجــرم مــی گویــد‪ :‬اگــر بــه مــواد مــورد نیــاز‬ ‫و طریقــه پخــت قلیــف چــال دقــت شــود‪ ،‬ارزش غذایــی‬ ‫ان بیشــتر نمــود پیــدا مــی کنــد و ایــن غــذا انــرژی بدنــی‬ ‫گل ـه داران را کــه کار ســختی در طــی روز انجــام مــی دهنــد‬ ‫را بــه خوبــی تامیــن مــی کنــد و از دیگــر ســو مــدت طوالنــی‬ ‫پخــت ان نیــز زمــان کافــی بــه بیابــان گردهــا و گلــه داران‬ ‫مــی دهــد تــا کار خــود را انجــام دهنــد و قــرار گرفتــن غــذا در‬ ‫چالــه هــم ان را بــه مــدت طوالنــی گــرم نگــه مــی دارد و غــذا‬ ‫از دســترس حیوانــات هــم بــه دور خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫هــادی محمدپــور مــی افزایــد‪ :‬قلیــف چــال در لهجــه جاجرمــی‬ ‫بــه معنــی دیگــی اســت کــه بــا محتویاتــش درون چالــ ه ای‬ ‫گذاشــته شــود تــا کــم کــم پختــه شــود و این غــذای محلی هنوز‬ ‫بــه ثبــت ملــی نرســیده اســت‪ ،‬امــا مقدمات و مســتندات ان در‬ ‫حــال امــاده شــدن بــرای ثبت در فهرســت میــراث فرهنگی قرار‬ ‫دارد و در همیــن راســتا جشــنواره ای بــا ایــن مزمــوم در جاجــرم‬ ‫برگــزار مــی شــود تــا شــهروندان و مــردم بــا ایــن غــذا اشــنایی‬ ‫بیشــتری پیــدا کنند‪.‬‬ ‫ پیر رزمنده‪ ،‬مرحوم حاج اصالن رضایی‬‫راوی ‪ :‬سید حسن کربالیی‬ ‫از نیروهایــی بــود کــه قبــل از والفجــر ‪ 8‬بــه گروهــان‬ ‫پیوســته بــود و شــور و شــوق عجیبــی بــرای جبهــه رفتــن‬ ‫داشــت‪ .‬حــاج اصــان را مــی گویــم‪ .‬ان بــزرگ مــردی کــه‬ ‫مــا ان زمــان بخاطــر ســن کــم مــان او را پیــر مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫روزی کــه علــی بهــزادی شــروع بــه ســازماندهی گروهــان‬ ‫کــرد اتفاقــی افتــاد کــه همــه بــه حــاج اصــان رضایــی بیــش‬ ‫از پیــش عالقمنــد و ارادتمنــد شــدیم‪ .‬ان روز علــی بهــزادی‬ ‫هــر کســی را بــر اســاس توانــش روی دســته ی قــرار مـی داد‬ ‫و جایــش را مشــخص مــی کــرد‪.‬‬ ‫تمــام نیروهــا تقســیم شــدند جــز حــاج اصــان و دو نفــر‬ ‫دیگــر‪ .‬علــی رو بــه حــاج اصــان کــرد و گفــت کــه‪ ،‬شــما‬ ‫بایــد برویــد‪ .‬حاجــی جــواب داد‪ ،‬کجــا بــروم؟ علــی گفــت‪:‬‬ ‫بــه اهــواز‪ .‬بــه خاطــر ایــن کــه تمــام نیروهــا کامــل هســتند‬ ‫و ســن شــما هــم بــاال اســت و نمــی توانیــد حضــور داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬همــه شــاهد بودیــم کــه اشــک در چشــمان حــاج‬ ‫اصــان حلقــه زد و گفــت یعنــی مــن دیگــر تکلیفــی نــدارم؟‬ ‫علــی جــواب داد ‪ :‬خیــر‪ ،‬مــن فرمانــده هســتم و بــه شــما‬ ‫مــی گویــم کــه تکلیفــی نداریــد‪.‬‬ ‫حاجــی مظلومانــه «چشــمی» گفــت و زیــر لــب زمزمــه‬ ‫کــرد «حــاال کــه تکلیــف از گــردن مــن ســاقط اســت مــن بــر‬ ‫مــی گــردم «‪ .‬بــرای جمــع کــردن وســایلش حرکــت کــرده‬ ‫بــود کــه علــی صدایــش کــرد و گفــت‪ :‬حاجــی صبــر کــن!‬ ‫شــما هــم بمانیــد‪.‬‬ ‫علــی از ایــن اخــاق حــاج اصــان خوشــش امــده بــود و بــه‬ ‫همیــن دلیــل بــه او گفــت کــه بایــد بمانــد و حــاج اصــان‬ ‫هــم تــا اخــر گروهــان مانــد‪.‬‬ ‫یک مستند خوشمزه‬ ‫جشــنواره قلیــف چــال گامــی مثبــت در جهــت اشــنایی مــردم‬ ‫باغذاهــای بومــی و محلــی اســت و در ایــن مــورد معــاون‬ ‫شــهردار جاجرم می گوید‪ :‬اشــنایی با تاریخ و فرهنگ دیرینه‬ ‫ایــن شهرســتان یکــی از رســالت هــای شــهرداری اســت و بــه‬ ‫همیــن علــت نخســتین جشــنواره پخــت غــذای محلــی ایــن‬ ‫شــهر برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫محمــد ایــزدی بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره از روز پنجشــنبه‬ ‫(‪ ۳۰‬تیرمــاه) در پــارک اللــه جاجــرم برگــزار مــی شــود می افزایــد‪:‬‬ ‫عصــر پنجشــنبه ایــن برنامــه اغــاز مــی شــود و جایــزه نفــر‬ ‫نخســت نیــز ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان وجــه نقــد اســت‪.‬‬ ‫بــرای اشــنایی مــردم بــا ایــن غــذا کــه در زمــان هــای نــه چنــدان‬ ‫دور در فرهنــگ مناطــق بیابانــی از قدمــت و شــهرت بســیاری‬ ‫برخــوردار بودنــد نیــز مســتندی در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫شهرســتان گرمــه مــی گویــد‪ :‬مســتند قلیف چــال توســط‬ ‫کارگردانــان بــه نــام شــبکه های تلویزیونــی اســتانی و ملــی‬ ‫ســاخته شــده اســت و بــه زودی پخــش می شــود‪.‬‬ ‫وحیــد محمودی فــر مــی افزایــد‪ :‬قلیف چــال یــک غــذای محلــی‬ ‫اســت که نســل به نســل به ما رســیده اســت و این فیلم مســتند‬ ‫چگونگــی پخــت و تاریــخ کهــن ایــن غــذا را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی بــه مرکزیــت بجنورد‪،‬‬ ‫شــامل هشــت شهرســتان بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬راز و جــرگالن‪ ،‬فــاروج‪ ،‬جاجــرم و گرمــه اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان گرمــه در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری جنــوب بجنــورد و در مســیر‬ ‫اصلــی خراســان شــمالی بــه اســتان هــای مرکــزی و جنوبــی کشــور‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا دارا بــودن ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر دارای ‪۱۱۵‬‬ ‫جاذبــه گردشــگری‪ ۲۴ ،‬منطقــه نمونــه ملــی و اســتانی و هشــت‬ ‫روســتای هــدف گردشــگری مقصــدی بکــر بــرای طبیعت دوســتان‬ ‫و عالقه منــدان بــه فرهنــگ و ایین هــای اقــوام مختلــف اســت‪.‬‬ ‫تعــداد اثــار ثبــت شــده اســتان در فهرســت اثــار ملــی ‪ ۶۲۱‬اثــر‬ ‫تاریخــی‪ ،‬طبیعــی و ناملمــوس اســت کــه از مجمــوع اثــار ثبــت‬ ‫شــده در فهرســت ملی کشــور ‪ ۵۰۹‬اثر تاریخی‪ ۴۲ ،‬اثر طبیعی‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬اثــر ناملــوس و تعــداد ‪ ۱۱‬اثــر نیــز ثبــت جهانــی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!