روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 569 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 569

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 569

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 569

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪65 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 22‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 12-‬ژوئیه ‪ /12-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪569‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تحقق راهبرد سیاست خارجی دولت‬ ‫سیزدهم همزمان با اغاز روابط‬ ‫گلستان با اوراسیا‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه متوازن شهر‬ ‫با استفاده از برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت اینده محور‬ ‫میسر است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۵‬مهارت مالی‬ ‫اساسی که هر مدیری‬ ‫باید بداند‬ ‫‪6‬‬ ‫تضمین استمرار صادرات‬ ‫میگوی گلستان‬ ‫با فراوری باکیفیت‬ ‫‪2‬‬ ‫رمز گذاری در لیست‬ ‫شرکت ها دارای‬ ‫الویت باال است‬ ‫تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما پرســیده شــود کــه ایــا شــما یــک فروشــنده خــوب‬ ‫هســتید یــا نــه یــک بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد کــه یــه ســوال را طــوری دیگــر‬ ‫مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن‬ ‫امــوزش قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت بازاریابــی و فــروش‬ ‫پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫حال باید دید تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟‬ ‫در اینجــا بــرای اینکــه بــه یــک جمــع بنــدی کلــی از پــروژه بازاریابــی و فــرروش‬ ‫برســیم بهتریــن راه ایــن اســت کــه یــک لیســت کامــل تهیــه کــرده و بعــد از ان‬ ‫بگوئیــم کــه تفــاوت بازاریابــی و فــروش دقیقــا چیســت؟‬ ‫بازاریابــی تحلیــل بــازار بــوده‪ ،‬امــا فــروش‪ ،‬تبدیــل کــردن مشــتری بــه خریــدار‪ .‬در‬ ‫بازاریابــی هیــچ گونــه وجهــی رد و بــدل نخواهــد شــد و تنهــا مســیر دســت یافتــن‬ ‫بــه ثــروت اســت ‪ ،‬امــا در فــروش‪ ،‬مســیر مشــخص بــوده و فروشــنده در مســیری‬ ‫حرکــت می کنــد کــه مجموعــه رو بــه ســرمایه می رســاند‪.‬‬ ‫در وافــع می تــوان گفــت کــه ارتبــاط بازاریــاب‪ ،‬یــک ارتبــاط کلــی بــوده و ارتبــاط‬ ‫فروشــنده‪ ،‬یــک ارتبــاط خصوصــی‪ .‬امــا وقتــی کــه یــک بازاریــاب میخواهــد بــازار رو‬ ‫تحلیــل کنــد‪ ،‬بایــد کلیــت افــراد جامعــه رو بنگــرد و یــک نگاه عمومی داشــته باشــد‪ ،‬اما‬ ‫یــک فروشــنده تمــام تــاش خــود را می کنــد کــه نفــر بــه نفــر کارش رو انجــام دهــد‪.‬‬ ‫فروشــنده‪ ،‬زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه بازاریــاب داده هــای درســتی را در‬ ‫اختیــارش قــرار داده باشــد و بازاریــاب زمانــی موفــق اســت کــه خــودش بــه‬ ‫تنهایــی اطالعــات درســتی را از جامعــه ی هــدف جمــع اوری کــرده باشــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫سالهاســت کــه در حــوزه بــازار کســب و کار‪ ،‬فعالیــت می کنیــم‪ .‬امــا مــوردی کــه‬ ‫می توانیــم در ارتبــاط بــا بازاریابــی و فــروش ارائــه بدیــم ایــن اســت کــه‪ ” :‬اگــر دوســت‬ ‫داریــد کــه کارتــون بــه یــک نتیجــه ثابــت و اســتوار برســد‪ .‬و اگــر عالقه مندیــد کــه کار‬ ‫شــما دیــده شــود و در نتیجــه بــه یــک فــروش مطلــوب برســید‪ .‬قبــل از اینکــه وارد بازار‬ ‫شــوید‪ ،‬روی یــک بازاریــاب و یــک فروشــنده تمرکــز کنیــد و ســعی کنیــد از بهترین هــا‬ ‫بهــره بگیریــد‪.”.‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش‪ ،‬ایــن روزهــا در ایــران یــک مــوج تــازه ای را اغــاز نمــوده اســت‬ ‫و کمتــر مجموعــه موفقــی رو می بینیــد کــه از بازاریاب هــا و فروشــنده های قــوی‬ ‫برخــوردار نباشــند‪ .‬بنابرایــن بهتریــن راه ایــن اســت کــه در کنــار تمــام المان هــای‬ ‫موفقیــت خــود در زمینــه ی بــازار کســب و کار‪ ،‬بازاریابــی و فــروش را نیــز جــدی‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫پرسش های متداول ‪:‬‬ ‫‪-1‬بازاریابی چیست؟‬ ‫بازاریابــی در یــک کالم‪ ،‬بخشــی از یــک پــروژه عرضــه و فــروش یــک محصــول اســت‬ ‫کــه در بخــش مخاطــب ســنجی و رضایــت مخاطــب بــرای خریــد محصــول و خدمــات‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد امــا ایــن تعریــف نمی توانــد بــه مــا خیلــی واضــح‪ ،‬یــک‬ ‫شــمای کلــی از بازاریابــی ارائــه دهــد و نیــاز اســت کــه مــا مقــداری بــا دیــد بهتــر نســبت‬ ‫بــه بازاریابــی نــگاه کنیــم‪.‬‬ ‫‪-2‬فروشنده کیست؟‬ ‫می تــوان گفــت کار اصلــی فروشــنده ایــن اســت کــه محصولــی کــه توســط بازاریــاب‬ ‫امــاده عرضــه شــده را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه مشــتری تفهیــم کنــد و او را راضــی‬ ‫نمــوده کــه از محصولــی کــه روبــروش قــرار گرفتــه اســت خریــد نمایــد‪ .‬البتــه در ایــن‬ ‫مســیر کارش ویژگی هایــی دارد کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫‪-3‬تفاوت فروشنده با بازاریاب در چیست؟‬ ‫وظیفــه بازاریــاب تحلیــل بــازار اســت‪ ،‬امــا فروشــنده‪ ،‬تبدیــل کــردن مشــتری بــه‬ ‫خریــدار‪ .‬در بازاریابــی وجهــی رد و بــدل نمیشــود و تنهــا مســیر دســت پیــدا کــردن‬ ‫بــه ثــروت مشــخص میشــود‪ ،‬امــا در فــروش‪ ،‬مســیر مشــخص بــوده و فروشــنده‬ ‫در مســیری حرکــت می کنــد کــه مجموعــه رو بــه پــول می رســاند‪.‬‬ ‫می تــوان اینگونــه گفــت کــه ارتبــاط بازاریــاب‪ ،‬یــک ارتبــاط کلیــه و ارتبــاط‬ ‫فروشــنده‪ ،‬یــک ارتبــاط خصوصــی اســت‪ .‬امــا وقتــی کــه یــک بازاریــاب می خواهــد‬ ‫بــازار رو تحلیــل کنــد‪ ،‬بایــد کلیــت افــراد جامعــه را نگریســته و یــک نــگاه عمومــی‬ ‫بــه جامعــه داشــته باشــه‪ ،‬امــا یــک فروشــنده تمــام تالش خــود را خواهــد کرد که‬ ‫نفــر بــه نفــر کارش رو انجــام دهــد‪.‬‬ ‫یــک فروشــنده‪ ،‬زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه بازاریــاب داده هــای درســتی رادر‬ ‫اختیــارش قــرار داده باشــد و امــا یــک بازاریــاب زمانــی موفــق اســت کــه خــود‬ ‫بــه تنهایــی اطالعــات درســتی را از جامعـه ی هــدف جمــع اوری کــرده باشــد‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شناساییشکارچی‬ ‫متخلفخرس‬ ‫در رامیان‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫احتماال شــما هم مثل دیگران دوســت دارید که یک کســب و کار خانگی داشــته باشــید و در منزل برای‬ ‫خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد‬ ‫کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا‬ ‫باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنید‪.‬‬ ‫در شــرایط کنونــی بــا توســعه و پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی فراهــم شــده اســت‪ .‬مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی بــرای‬ ‫بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و ایــن امــر باعــث شــده کــه خیلی هــا‬ ‫بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل درامدزایــی کننــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد یــک رایانــه به‬ ‫همــراه اینترنــت اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتری و یک اینترنت داشــته باشــید‬ ‫تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و خدماتتان را بفروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم اســت‪.‬‬ ‫چــون در اینجــا قصــد داریــم کــه ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر باشــید در منــزل بــا‬ ‫اســتفاده از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا کمــک اینترنــت بــه ســادگی مــی توانیــد محصــوالت و خدماتتــان را بازاریابــی‬ ‫و بــه فــروش برســانید و بــا افــراد بیشــتری کــه بــه شــما نیــاز دارنــد ارتبــاط داشــته باشــید‪ .‬چــرا‬ ‫کــه ایــن روزهــا بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه فــردی در خانـه اش بــدون اینترنــت و کامپیوتــر‬ ‫باشــد‪ .‬پــس هیــچ جــای بهانـه ای وجــود نــدارد و می توانیــد کســب و کار خانگــی خــود را هــم‬ ‫اکنــون راه انــدازی و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫امــا مشــکلی کــه بســیاری از دوســتان دارنــد ایــن اســت کــه نمی داننــد از چــه طریــق می تواننــد در‬ ‫خانــه کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد و کســب درامــد داشــته باشــند‪ .‬خیلــی از دوســتان دارای‬ ‫مهــارت و تخصص هایــی هســتند کــه نمی داننــد چگونــه می تواننــد از طریــق ان کســب درامد داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬دوســتان دیگــری هــم در ایــن بیــن هســتند کــه هیچگونــه مهــارت و تخصصــی نداشــته امــا‬ ‫دوســت دارنــد کار خانگــی شــان را راه انــدازی کنند‪.‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه هیــچ مهــارت و تخصــص‬ ‫خاصــی نداریــد بــه هیــچ وجــه نگــران ایــن موضوع نباشــید چــرا که ایده هایــی را معرفــی خواهیم کرد‬ ‫کــه بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی نیاز ندارند‪ .‬و شــما خواهید تونســت کســب و کار خانگی تان‬ ‫را بــا ان ایده هــا راه انــدازی کنیــد و شــروع بــه درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنت یک منبع پول ساز برای کسب و کار خانگی‬ ‫بــا وجــود اینکــه پیشــرفت تکنولــوژی اینترنــت بــرای افــرادی کــه قصــد راه انــدازی کســب و‬ ‫کار خانگــی دارنــد بــه یــک منبــع پولســاز تبدیــل شــده اســت‪ .‬و در همیــن راســتا خیلــی از‬ ‫افــرا قصــد دارنــد یــک کســب و کار خانگــی پولســاز را انــدازی کننــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از‬ ‫طریــق اینترنــت کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫اصال به سرمایه زیاد نیاز ندارید‬ ‫اگــر بــه دنبــال راه انــدازی یــک کســب و کار فیزیکــی هســتید‪ ،‬بــه چنــد ده میلیــون تومــان و‬ ‫یــا حتــی چنــد صــد میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه نیــاز داریــد‪ .‬در صورتــی کــه اگــر بخواهیــد‬ ‫یــک کســب و کار اینترنتــی پولســاز راه انــدازی کنیــد بــدون هیــچ ســرمایه اولیــه یــا نهایتــا ً بــا‬ ‫کمتریــن ســرمایه ممکــن مــی توانیــد کســب و کاری راه انــدازی کنیــد کــه درامدتــان بســیار‬ ‫بیشــتر از کســب و کارهــای فیزیکــی و کســب و کارهــای ســنتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بدون نیاز به مهارت و تخصص باال‬ ‫فعالیت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما بــدون هیچگونــه مهــارت و تخصصــی قادریــد در منــزل‬ ‫انهــا را راه انــدازی کنیــد و بــه درامــد برســید‪ .‬البتــه اگــر هــم نیــاز بــه تخصــص و مهــارت باشــد بــاز‬ ‫هــم خواهیــد توانســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مهــارت الزم را یــاد بگیریــد‪ .‬البتــه یــک ســری از‬ ‫ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی می شــود نیــاز بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی ندارنــد و شــما‬ ‫خواهیــد توانســت در زمــان کوتاهــی هــر مهــارت و تخصصــی کــه مــی خواهیــد یــاد بگیریــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسه شنبه‬ ‫‪ 21‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫تضمین استمرار صادرات‬ ‫میگوی گلستان‬ ‫با فراوری باکیفیت‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫فــراوری اســتاندارد و ســالم میگــوی تولیــدی‬ ‫اســتان در کوتاهتریــن زمــان و بهتریــن کیفیــت‬ ‫متضمــن اســتمرار صــادرات ایــن محصــول‬ ‫اســتراتژیک و ارزاوری بیشــتر بــرای کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری اظهــار داشــت‪ :‬میگــوی‬ ‫تولیــدی گلســتان بــه عنــوان پروتئیــن ســالم و‬ ‫دارای ارزش صادراتــی اســت کــه توجــه بــه تولید‬ ‫محصــول باکیفیــت و توســعه اســتانداردهای‬ ‫بســته بنــدی مــی توانــد فــروش بیشــتر ایــن‬ ‫محصــول در بازارهــای داخلــی و خارجــی را‬ ‫تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد که در فصل برداشــت‬ ‫امســال‪ ،‬میگــوی تولیــد شــده گمیشــان بــا‬ ‫بهتریــن کیفیــت در مراکــز عمــل اوری گلســتان‬ ‫فــراوری و راهــی بــازار فــروش شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫جلــب و تشــویق ســرمایه گــذاران بــرای ایجــاد‬ ‫صنایــع و گســترش انهــا یکــی از برنامــه هــای‬ ‫شــیالت اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی پیــش بینــی کــرد کــه از هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار‬ ‫مــزارع مجتمــع پــرورش میگــوی شهرســتان‬ ‫گمیشــان حــدود چهــار هــزار تــن میگــو تولیــد شــود‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد‪ :‬بیــش از ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫قطعــه بچــه میگــو در یــک هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار از‬ ‫مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان در حــال‬ ‫پــرورش هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان هفــت مرکــز فعــال‪ ،‬فــراوری‪ ،‬عمــل‬ ‫اوری و بســته بنــدی محصــوالت شــیالتی دارد‪.‬‬ ‫مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــرای ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم‬ ‫فرصــت شــغلی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫میگــوی تکثیــری در مجتمــع گمیشــان از نــوع‬ ‫وانامــی بــوده و بــه طــور عمــده طــول دوره تولیــد‬ ‫ایــن محصــول ‪ ۱۲۰‬روزه اســت‪ ،‬طبــق امــار موجــود‬ ‫از اســتخرهای مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان‬ ‫در شــرایط عــادی بــه طــور متوســط ‪ ۳.۵‬تــن‬ ‫محصــول در هکتــار برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پــرورش میگــو در خطــه گلســتان از دهــه ‪۷۰‬‬ ‫اغــاز شــد و ثمربخــش بــودن پــرورش میگــو‬ ‫در گمیشــان بــرای نخســتین ســال‪ ،‬ترغیــب‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط اســتانی را بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه کشــاورزی طبــق‬ ‫ســند امایــش دوچنــدان کــرد و بــه مــرور طــی‬ ‫یــک دهــه اخیــر بــا جــذب اعتبــارات دولتــی بــرای‬ ‫ایجــاد زیرســاخت هــا در حــوزه هــای مختلــف از‬ ‫جملــه خــط انتقــال اب از دریــا‪ ،‬مــزارع‪ ،‬صنایــع‬ ‫فــراوری و بســته بنــدی در شــهرک هــا از جملــه‬ ‫گمیشــان‪ ،‬اکنــون ظرفیــت پوشــش اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در مرحلــه اول بــرای امــاده ســازی و‬ ‫ســرمایه گــذاران در فضایــی بــه مســاحت چهــار‬ ‫هــزار هکتــار فراهــم اســت‪.‬‬ ‫گلســتان در ســال های اخیــر بــا روی اوردن بــه‬ ‫توســعه ابــزی پــروری‪ ،‬بــه یکــی از اســتان های‬ ‫برتــر پــرورش میگــو در کشــور تبدیــل شــده‬ ‫کــه فراهــم اوردن مقدمــات الزم بــرای تکمیــل‬ ‫چرخــه تولیــد‪ ،‬عــاوه بــر خودکفایــی در ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬میــزان برداشــت ایــن ابــزی را افزایــش‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه شــیالت‬ ‫گلســتان‪ ،‬بــا بهــره بــرداری از مجمــوع ‪ ۲‬فــاز در‬ ‫مجتمــع میگــو گمیشــان‪ ،‬بــه مســاحت ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫هکتــار طــی برنامــه ای تــا افــق ‪ ،۱۴۰۴‬ســاالنه‬ ‫افــزون بــر ‪ ۱۷‬هــزار تــن میگــو تولیــد و بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون دالر بــرای کشــور ارزاوری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫را جدی تر بگیریم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫مهمترین و جدی ترین ظرفیت‬ ‫شهر ار دیدگاه شما کدام است؟‬ ‫انچــه کــه در توســعه صنعــت مهــم اســت حرکــت در مســیری‬ ‫اســت کــه عــاوه بــر تولیــد محصــول بــا کیفیــت‪ ،‬ســایر صنایــع‬ ‫نیــز حمایــت شــوند و در توســعه انهــا تاثیرگــذار باشــد‪ .‬یکــی از‬ ‫ایــن راهبردهــا توســعه صنایــع تبدیلــی در مناطــق کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال عســل ایــن منطقــه نــه تنهــا‬ ‫یــک محصــول غذایــی اســت بلکــه دارای خــواص درمانــی نیــز‬ ‫هســت و در زمــره یکــی از عســل هــای خــوب کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫امــا بــدون برنــد ســازی در قوطــی هــای پالســتیکی در خیاطــی‬ ‫و رنــگ فروشــی و مغــازه تعویــض روغــن بــدون هیــچ نــام و‬ ‫نشــانی بــه فــروش مــی رســد!‬ ‫رسول مظفری کارافرین نمونه‬ ‫توسعه متوازن شهر با‬ ‫استفاده از برنامه ریزی‬ ‫و مدیریت اینده محور‬ ‫میسر است‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬وحیدحاج سعیدی‬ ‫در دنیــای پیشــرفته امــروز توســعه متــوازن جوامــع شــهری‬ ‫نیــاز بــه برنامــه ریــزی و اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای‬ ‫فکــری‪ ،‬معنــوی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬مذهبــی‬ ‫و ‪ ...‬دارد‪ .‬در ایــن راهبــرد نــگاه هــای قومیتــی و سیاســی‬ ‫جایگاهــی ندارنــد و مدیــران شــهری نــه تنهــا در کنــار هــم‬ ‫بلکــه بــا حمایــت از یکدیگــر ( علــی رغــم داشــتن تفکــرات‬ ‫مســتقل و مخالــف بــا ســایرین) در راســتای توســعه‬ ‫متــوازن شــهر تالشــی وافــر دارنــد‪ .‬متاســفانه در ســال هــای‬ ‫اخیــر نــگاه هــای قومیتــی و سیاســی در شهرســتان باعــث‬ ‫شــده تــا ضرباهنــگ پیشــرفت شــهر بــه کنــدی نواختــه و‬ ‫شــنیده شــود تــا جایــی کــه حتــی بــرای تکمیــل پروژه هــای‬ ‫شهرســتانی نظیــر پــل و ســاختمان و جــاده و ‪ ...‬بایــد‬ ‫دســت بــه دامــان نهــاد هــای بــاال دســت شــد تــا شــاید‬ ‫گرهــی از انبــوه مشــکالت شــهر بگشــایند‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه شهرســتان علــی ابــاد کتــول دارای‬ ‫ظرفیت هــای متعــدد در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫ابخیــزداری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬غذایــی و ‪ ...‬دارد کــه‬ ‫هــر کــدام از انهــا بــه تنهایــی ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای‬ ‫تمــام بیــکاران را دارا هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بایــد اذعــان داشــت جایــگاه شــهر‪ ،‬رضایــت‬ ‫شــهروندان و ســرانه درامدی ان در اســتان و کشور جایگاه‬ ‫واقعــی ان نیســت و در حــوزه مدیریــت شــهری نیازمنــد‬ ‫یــک بــاز تعریــف و ساختارشــکنی نویــن هســتیم‪ .‬بــه‬ ‫همیــن منظــور و در راســتای بررســی ابعــاد توســعه متــوازن‬ ‫در شــهر بــا رســول مظفــری کار افریــن نمونــه و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بافــه ســیم گلســتان بــه گفتگــو نشســتیم‪.‬‬ ‫در توسعه متوازن شهر‪ ،‬کدام عامل از همه مهم تر است؟‬ ‫بــی تردیــد اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای شــهر‪،‬‬ ‫مهمتریــن عامــل توســعه متــوازن شــهر و رســیدن بــه‬ ‫درامــد پایــدار اســت‪ .‬امــا نکتــه مهــم اســتفاده از مشــاوران‬ ‫قــوی در حــوزه هــای مختلــف اســت‪ .‬مشــاورانی کــه فــارغ‬ ‫از دغدغه هــای سیاســی و قومیتــی ابعــاد حــوزه هــای‬ ‫مختلــف شــهر را در نظــر مــی گیرنــد و بــا ارائــه برنامــه هــای‬ ‫کوتــاه مــدت‪ ،‬میــان مــدت و بلنــد مــدت‪ ،‬دورنمــای توســعه‬ ‫شهرســتان را ترســیم مــی کننــد‪ .‬متاســفانه در حــال حاضــر‬ ‫اوضــاع مشــاوران مدیــران شــهر بــه شــدت اشــفته اســت‬ ‫و نــه تنهــا از مشــاوران بیرونــی اســتفاده نمــی شــود‪ ،‬بلکــه‬ ‫مشــاوران داخلــی انتخــاب شــده هــم بــه هیــچ عنــوان‬ ‫بــا فعالیــت هــای حــوزه ای کــه از انهــا مشــاوره خواســته‬ ‫می شــود‪ ،‬همخوانــی و ســنخیت ندارنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن و جــدی تریــن ظرفیــت شــهر ار دیــدگاه شــما کــدام‬ ‫اســت؟‬ ‫شــهر دارای ظرفیــت هــای متعــددی اســت کــه هــر کــدام‬ ‫از انهــا از دیگــری مهــم تــر و برجســته تر اســت‪ .‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫دامپــروری‪ ،‬پــرورش ماکیــان و ازیزیــان‪ ،‬عســل‪ ،‬کــرم‬ ‫ابریشــم‪ ،‬قــارچ‪ ،‬زعفــران‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪ ،‬گردشــگری‪،‬‬ ‫تنــوع غذایــی اقــوام‪ ،‬موســیقی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬پوشــش‬ ‫اقــوام‪ ،‬ســد‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬جنــگل‪ ،‬فاصلــه کوتــاه ییالقــات بــا‬ ‫شــهر‪ ،‬و ‪...‬‬ ‫شــما در کمتــر نقطــه ای از کشــور ایــن همــه ظرفیــت را‬ ‫یکجــا مــی یابیــد‪ .‬اینکــه کــدام ظرفیــت بــر دیگــری ارجحیــت‬ ‫دارد بســتگی بــه تــاش‪ ،‬ظرفیــت ســازی‪ ،‬معرفــی و‬ ‫توســعه ان حــوزه توســط متولیانــش دارد‪ .‬اگــر متولیــان‬ ‫حــوزه عســل از متولیــان حــوزه ماهیــان خاویــاری بهتــر‬ ‫عمــل کننــد‪ ،‬ایــن حــوزه اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع بایــد اذعــان کــرد‪ ،‬شــهر سرشــاز ظرفیــت هــای‬ ‫مختلــف اســت کــه بــرای ســاماندهی انهــا تنهــا بایــد به ســراغ‬ ‫مدیــران و برنامــه ریــزان اینــده محــور و مســتقل رفــت‪.‬‬ ‫جایگاه صنعت را در توسعه شهر چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه صنعــت همــان کارخانــه اســت‬ ‫و در جوامعــی کــه زیربنــای اقتصــاد کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫اســت‪ ،‬توســعه صنعــت جایگاهــی نــدارد! در صورتــی کــه‬ ‫ـه تمــام یگان هایی‬ ‫تعریــف مهــم بــرای صنعــت‪ :‬بــه مجموعـ ٔ‬ ‫‪ ۱۲‬شرکت تعاونی‬ ‫و تجاری گلستان‬ ‫در نمایشگاه «کازان» روسیه‬ ‫حضور دارند‬ ‫‪ ،‬حســینعلی خواجه مظفــری در حاشــیه نمایشــگاه توانمندی هــای بخــش تعــاون گلســتان در شــهر «کازان» روســیه‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬نخســتین نمایشــگاه توانمندی هــای بخــش تعــاون اســتان در شــهر «کازان» مرکــز جمهــوری «تاتارســتان»‬ ‫کشــور روســیه بــا حضــور منســجم و هماهنــگ تعاونی هــا اســتان گلســتان برپــا شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه ‪ ۶‬شــرکت تعاونــی بــه صــورت دارا بــودن غرفــه و ‪ ۶‬شــرکت تجــاری در زمینــه صنایــع‬ ‫غذایــی و کشــاورزی از اســتان گلســتان و ‪ ۴۵۰‬شــرکت از کشــور روســیه و دیگــر کشــورهای جهــان از ‪ ۱۵‬تیرمــاه تــا ‪۱۸‬‬ ‫تیرمــاه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬رونــق اقتصــاد تعاونی هــا در کشــورهای اروپایــی‬ ‫مهمتریــن هــدف مــا بــوده کــه بــا افزایــش ســطح تعامــات ایــران و روســیه‪ ،‬تولیــدات صادراتی محــور تعاونی هــا بــه دیگر‬ ‫کشــورها فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫کــه در تولیــد‪ ،‬توزیــع یــا مصــرف یــک فــراورده یــا یــک دســته‬ ‫از فراورده هــای مشــابه فعالیــت می کننــد‪« ،‬صنعــت»‬ ‫گفتــه می شــود‪ .‬حــال ممکــن اســت ایــن فــراورده فرهنگــی‬ ‫باشــد نظیــر یــک کتــاب و یــا ممکــن اســت الکتریکــی باشــد‬ ‫نظیــر یــک رایانــه‪.‬‬ ‫انچــه کــه در توســعه صنعــت مهــم اســت حرکــت در‬ ‫مســیری اســت کــه عــاوه بــر تولیــد محصــول بــا کیفیــت‪،‬‬ ‫ســایر صنایــع نیــز حمایــت شــوند و در توســعه انهــا‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ .‬یکــی از ایــن راهبردهــا توســعه صنایــع‬ ‫تبدیلــی در مناطــق کشــاورزی و دامپــروری اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال عســل ایــن منطقــه نــه تنهــا یــک محصــول‬ ‫غذایــی اســت بلکــه دارای خــواص درمانــی نیــز هســت و‬ ‫در زمــره یکــی از عســل هــای خــوب کشــور قــرار دارد‪ .‬امــا‬ ‫بــدون برنــد ســازی در قوطــی هــای پالســتیکی در خیاطــی و‬ ‫رنــگ فروشــی و مغــازه تعویــض روغــن بــدون هیــچ نــام و‬ ‫نشــانی بــه فــروش مــی رســد!‬ ‫در صورتــی در شــهرهای دیگــر بــرای برداشــت نوعــی‬ ‫ســبزی کوهــی‪ ،‬جشــنواره بــر گــزار مــی کننــد‪ ،‬در ایــن شــهر‬ ‫تالشــی بــرای برنــد ســازی عســل نمــدار صــورت نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫در واقــع نبــود مشــاور در حــوزه عســل‪ ،‬باعــث شــده تــا‬ ‫زنبــور دار از علــم روز و تجــارت نویــن محــروم بمانــد و بــه‬ ‫همــان شــیوه ســنتی ‪ 50‬ســال قبــل محصــول کنــد و در‬ ‫قوطــی پالســتیکی بــا در زرد بــه فــروش برســاند!‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شــهر و امکانــات ان امانتــی اســت در دســت مــا کــه‬ ‫بایــد ان را چنــد صبــاح دیگــر بــه اینــدگان و فرزنــدان مــان‬ ‫تحویــل دهیــم‪ .‬اگــر ایــن نــگاه در بــزرگان‪ ،‬ریــش ســفیدان‪،‬‬ ‫مدیــران و مســئوالن و در یــک کالم اهالــی دانــش و‬ ‫فرهنــگ منطقــه وجــود داشــته باشــد کــه بایــد برای توســعه‬ ‫شــهر از علــم روز اســتفاده کــرد‪ ،‬توســعه در شــهر اتفــاق‬ ‫خواهــد افتــاد‪ .‬امــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد بپذیریــم توســعه‬ ‫در شــهر بــا ســخنرانی و همایــش و ســاخت کلیــپ و نصــب‬ ‫بنــر و تبریــک بــه ایــن و ان حاصــل نمــی شــود‪ .‬بــرای‬ ‫توســعه شــهر بایــد از متفکــران و مشــاوران حــوزه هــای‬ ‫مختلــف یــاری طلبیــد‪ .‬بایــد قیــد بســیاری از تعلقــات و‬ ‫وابســتگی ها را زد و اینــده نگــر اندیشــید‪ .‬علــت اینکــه یــک‬ ‫نفــر می توانــد در اســتان دو هتــل بســازد ولــی مجموعــه‬ ‫گردشــگری فرهنگــی بــا ‪ 3000‬عضــو بــا ‪ 30‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی‪ ،‬تکمیــل نمــی شــود چیســت؟ چــرا در طــول ایــن‬ ‫ســال هــا عقــب نشــینی شــهر صــورت نگرفــت؟ چــرا تکمیــل‬ ‫برخــی پــروژه هــای شهرســتان گاهــا ً بیــش از بیســت ســال‬ ‫طــول مــی کشــد؟‬ ‫اســیب شناســی شهرســتان‪ ،‬بــاز تعریــف ظرفیــت هــا و‬ ‫بــه کارگیــری مشــاوران کارکشــته‪ ،‬قــوی و مســتقل چــاره‬ ‫توســعه متــوازن شــهر اســت‪ .‬فرصــت را از دســت ندهیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــاش داریــم تــا در ایــن نمایشــگاه بخــش تعــاون و توانمندی هــای انهــا را معرفــی کــرده و معتقدیــم‬ ‫تعاونی هــا پشــتوانه مطمئنــی بــرای صــادرات غیردولتــی در دنیــا هســتند‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری گفــت‪ :‬ایــن نمایشــگاه و ســفر فرصــت خوبــی بــوده تــا تعاونی هــا صــادرات قدرتمنــد و توانمندی هــای‬ ‫خــود را معرفــی و عرضــه کننــد‪ ،‬توســعه و احیــای بخــش تعــاون و رشــد هشــت درصــدی اقتصــاد اســتان بــا تکیــه بــر بــاور‬ ‫تعاونی هــا و همــکاری ایــن دو اســتان امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه و در حضــور تعاونگــران‪ ،‬معــاون تعــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و اســتاندار‬ ‫گلســتان در راســتای توســعه‪ ،‬ترویج و مشــارکت گری بین مردم و بسترســازی برای ورود بخش تعاون به فعالیت های‬ ‫اقتصــادی و افزایــش ســهم بخــش تعاونی هــای اســتان گلســتان در بخــش اقتصــادی تفاهم نامه منعقــد کردند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان ابــراز کــرد‪ :‬کمک به افزایش ســهم تســهیالت بانکــی ارزان قیمت بخش‬ ‫تعــاون اســتان از محــل اعتبــارات اشــتغال پایــدار روســتایی‪ ،‬کمــک بــه اجــرای طرح هــای اشــتغال فراگیــر و اشــتغال‬ ‫روســتایی از طریــق تعاونی هــا از دیگــر مــوارد ایــن تفاهم نامــه اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رشد ‪ ۱۱۳‬درصدی تعداد بیماران کرونایی گلستان‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا هشــدار بــه ضــرورت رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی کرونــا گفــت‪ :‬تعــداد بیمــاران بســتری بــه ایــن‬ ‫ویــروس طــی هفتــه گذشــته بــا افزایــش ‪ ۱۱۳‬درصــدی از ‪ ۳۲‬نفــر بــه ‪ ۶۸‬بیمــار بســتری رســید‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید گل فیــروزی اظهــار داشــت‪ :‬در هفتــه گذشــته تعــداد بســتری شــدگان مبتــا بــه کرونــا در بخــش مراقبت هــای ویــژه ‪ ۱۸‬نفــر بــود کــه ایــن تعداد‬ ‫بــا یــک نفــر افزایــش بــه ‪ ۱۹‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫به گفته وی ‪ ،‬حال ‪ ۹‬نفر از مبتالیان کرونایی بستری در بخش مراقبت های ویژه استان وخیم است که هفته گذشته این تعداد پنج نفر بود‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫اموزش‬ ‫راهنمایی های ضروری‬ ‫برای امنیت‬ ‫پست الکترونیکی‬ ‫نویدبخش روزهای روشنی‬ ‫برای استان خواهد بود‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز گنــدم‪ ،‬خــوراک دام و نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی در اســتان و کشــور یکی از مســیرهای مقرون به‬ ‫صرفــه انتقــال اقــام کشــاورزی از طریــق ریل از تاتارســتان‬ ‫بــه قزاقســتان و ســپس بــه ترکمنســتان و در نهایــت بــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مــرز اینچــه بــرون اســت‪.‬‬ ‫تحقق راهبرد سیاست‬ ‫خارجی دولت سیزدهم‬ ‫همزمان با اغاز روابط‬ ‫گلستان با اوراسیا‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫حضــور اســتاندار گلســتان در تحــرکات دیپلماتیکــی دولــت‬ ‫ســیزدهم بــا کشــورهای عضــو ‪ CIS‬بــه ویــژه ســفر اخیــر بــه‬ ‫جمهــوری تاتارســتان فدراســیون روســیه‪ ،‬دریچ ـه ای نویــن‬ ‫و امیدافریــن بــرای گــره گشــایی از مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫رویکــردی مطمئــن بــرای محرومیــت زدایــی از اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وعده هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم یکــی پــس از دیگــری در حــال محقــق شــدن‬ ‫اســت‪ ،‬توســعه روابــط سیاســی اقتصــادی بــا کشــورهای‬ ‫هــم مــرز و پیرامونــی از جملــه رویکردهــای مهــم دولــت‬ ‫طــی یــک ســال گذشــته اســت کــه همزمــان بــا فروکــش‬ ‫کــردن کرونــا در منطقــه چشــم انداز روشــنی فراســوی‬ ‫مــراودات تجــاری و اقتصــادی بــا همســایگان ترســیم‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬تعمیــق ارتباطــات سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫بــا کشــورهای حاشــیه خــزر بــه ویــژه ممالــک شــرقی‬ ‫بزرگتریــن دریاچــه جهــان در چنــد مــاه اخیــر بــه اوج خــود‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســفرهای متعــدد ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی بــه‬ ‫کشــورهای مشــترک المنافــع و حضــور روســای جمهــور‬ ‫کشــورهای ‪CIS‬به ویژه روســیه‪ ،‬ترکمنســتان و قزاقســتان‬ ‫در تهــران بیانگــر عــزم جــدی کشــورهای حاشــیه خــزر‬ ‫بــرای بهبــود ســطح ارتباطــات فیمابیــن اســت‪.‬‬ ‫یکــی از سیاســت هــای پررنــگ دولــت ســیزدهم در‬ ‫بخــش دیپلماتیــک پرهیــز از تمرکزگرایــی در بخــش‬ ‫سیاســت خارجــی اســت‪ ،‬بــه زبــان دیگــر در رویکــرد‬ ‫اخیــر دولــت جهــادی اســتانداران در مقــام مدیــران ارشــد‬ ‫اســتان هــای مــرزی بــه عنــوان نماینــدگان سیاســی کشــور‬ ‫وظیفــه ترســیم و تقویــت مناســبات تجــاری‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫و سیاســی بــا اســتان هــای هــم مــرز خارجــی و یــا ممالــک‬ ‫پیرامونــی همتــراز را بــر عهــده دارنــد‪ ،‬موضوعــی کــه بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان راهگشــا و شــتاب بخــش تعامــات‬ ‫سیاســی در منطقــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت و‬ ‫قــرار گرفتــن در جایــگاه ژئوپولتیکــی خــاص بــه عنــوان‬ ‫دروازه ورودی جمهــوری اســامی ایــران بــه کشــورهای‬ ‫حاشــیه شــرق خــزر ‪ ،‬یکــی از اســتان هــای فعــال در ایــن‬ ‫رویکــرد دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫حضــور علــی محمــد زنگانــه در اییــن امضــای تفاهــم‬ ‫نامــه همــکاری بــا اســتان بالــکان ترکمنســتان و ســفر‬ ‫اخیــر اســتاندار گلســتان و هیــات همــراه بــه جمهــوری‬ ‫تاتارســتان فدراســیون روســیه بیانگــر نقــش افرینــی موثــر‬ ‫اســتان مــرزی در مــراودات سیاســی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد کارگــروه هــای مشــترک بــرای پیگیــری مصوبــات‬ ‫و تفاهم نامه هــای امضــا شــده از مهمتریــن موضوعاتــی‬ ‫اســت کــه اثربخشــی ایــن تحــرکات سیاســی را در زندگــی‬ ‫اهالــی گلســتان بیشــتر خواهــد کــرد و زمینــه توســعه‬ ‫صــادرات کاال و خدمــات و شــکوفایی صنعــت ترانزیــت‬ ‫و پویایــی اقتصــاد و رونــق معیشــت مــردم را محقــق‬ ‫خواهدکــرد‪.‬‬ ‫رویکــردی کــه بــه تاکیــد کارشناســان امــر بــا ترســیم یــک‬ ‫تدویــن نقشــه راه مطمئــن و فراگیــر عملــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری اجالســیه کشــورهای حاشــیه خــزر‬ ‫اســتاندار گلســتان بــه همــراه شــماری از معاونــان و‬ ‫کارشناســان اواســط هفتــه گذشــته بــه همــراه جمعــی‬ ‫از معاونــان و کارشناســان اقتصــادی راهــی جمهــوری‬ ‫تارتارســتان فدراســیون روســیه ســفر شــد‪.‬‬ ‫ســفری کــه در ان علــی محمدزنگانــه عــاوه بــر دیــدار‬ ‫بــا رییــس جمهــور تارتارســتان بــا روســای اژانــس توســعه‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬اتــاق بازرگانــی و صنایــع و وزیــران کار و‬ ‫امــور اجتماعــی و کشــاورزی جمهــوری تاتارســتان دیــدار‬ ‫و گفــت و گــو کــرد و از نمایشــگاه اگــری ولــگا بــا حضــور‬ ‫شــرکت های تعاونــی تولیــدی در حــوزه کشــاورزی و‬ ‫صنایــع غذایــی بازدیــد و اتــاق تعــاون گلســتان را در شــهر‬ ‫کازان تاتارســتان را افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری گلســتان‬ ‫مقــرر اســت تــا در بــازه زمانــی ســفر متقابــل رییــس‬ ‫جمهــور تاتارســتان بــه گلســتان ســندهای همــکاری بیــن‬ ‫‪ ۲‬کشــور تنظیــم و بــه امضــای طرفیــن برســد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا رییــس اژانــس توســعه‬ ‫ســرمایه گذاری جمهــوری تاتارســتان روســیه اظهارداشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه برخــورداری از ظرفیت هــای فــراوان و زیرســاخت های‬ ‫متعــدد از حضــور ســرمایه گــذاران خارجــی اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گلســتان همچــون تاتارســتان از توانمندی هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دامپــروری و طیــور بهــره می بــرد و همــکاری متقابــل‬ ‫می توانــد بــه تعمیــق روابــط کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خــط اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬ترکمنســتان ‪-‬‬ ‫قزاقســتان بــه تاتارســتان نیــز می رســدکه ایــن ظرفیــت می توانــد‬ ‫ســطح صــادرات و واردات متقابــل را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬مســیر ریلــی اینچه بــرون ‪-‬‬ ‫بندرعبــاس بــه عنــوان کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب ایــران می توانــد‬ ‫زمینــه صــادرات بــه کشــورهای عربــی و اب هــای ازاد را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا مــراد زبــارف وزیــر کشــاورزی‬ ‫جمهــوری تاتارســتان هــم گفــت‪ :‬امادگــی تعامــل در حــوزه‬ ‫دانشــگاهی و دانــش بنیــان را در زمینــه کشــاورزی و دامپــروری‬ ‫بــا جمهــوری تاتارســتان داریــم و ایجــاد بازارچــه مشــترک‬ ‫محصــوالت کشــاورزی می توانــد بــه تعمیــق روابــط دو جانبــه‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه نیــاز گنــدم‪ ،‬خــوراک دام و نهاده هــای‬ ‫کشــاورزی در اســتان و کشــور یکــی از مســیرهای مقــرون بــه‬ ‫صرفــه انتقــال اقــام کشــاورزی از طریــق ریــل از تاتارســتان بــه‬ ‫قزاقســتان و ســپس بــه ترکمنســتان و در نهایــت بــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران مــرز اینچــه بــرون اســت‪.‬‬ ‫استاندارگلســتان در دیــدار بــا رییــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع‬ ‫جمهــوری تاتارســتان هــم گفــت ‪ :‬جمهــوری تاتارســتان و ایــران‬ ‫و بــه خصــوص اســتان گلســتان در حــوزه هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬اقتصــادی و فعالیــت هــای کشــاورزی قرابــت هــای‬ ‫زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در زمینــه هــای علمــی‪ ،‬دانــش بنیــان و‬ ‫توســعه صنعــت پشــتیبان حــوزه کشــاورزی و تبــادل نهــاده هــای‬ ‫دامــی مــی توانیــم همــکاری هــای خوبــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن بــا رســتم مینیخانــوف رییــس‬ ‫جمهــور تاتارســتان هــم دیــدار کــرد و افــزود‪ :‬گلســتان و‬ ‫تاتارســتان در زمــان حاضــر بــه واســطه مســیرهای ریلــی‪ ،‬زمینــی‬ ‫و دریایــی می تواننــد بــا یکدیگــر مــراودات تجــاری داشــته باشــند‬ ‫و حتــی پیــش از امضــای ســند همــکاری‪ ،‬ایــن ارتبــاط تجــاری‬ ‫می توانــد بــا جابجایــی نهاده هــای دامــی و کشــاورزی از طریــق‬ ‫خــط دوســتی از تاتارســتان بــه قزاقســتان و ترکمنســتان و‬ ‫ســپس اینچــه بــرون گلســتان اغــاز شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ســرمایه گذاران تاتارســتان می تواننــد‬ ‫بــه واســطه مشــوق های تجــاری ســرمایه گذاری های مســتقل و‬ ‫یــا مشــترکی را در منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون‬ ‫گلســتان اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬کشــاورزی و دامپــروری ‪ ۲‬شــاخصه برجســته‬ ‫تاتارســتان و گلســتان اســت و بــا توجــه بــه پیشــرفت های‬ ‫مکانیزاســیون کشــاورزی در تاتارســتان‪ ،‬اســتان مــا نیــز ایــن‬ ‫امادگــی را دارد کــه همچــون حضــور شــما در اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی پذیــرای ســرمایه گذاران تاتارســتان در منطقــه ازاد‬ ‫تجــاری اینچــه بــرون باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گلســتان بزرگتریــن تولیدکننــده مــرغ و‬ ‫تخم مــرغ در کشــور‪ ،‬اســتانی موفــق در حــوزه محصــوالت باغــی‬ ‫و ســیفی‪ ،‬کشــاورزی دانش بنیــان اســت کــه می توانــد تبــادل‬ ‫ایــن ظرفیت هــا در ســند همــکاری گنجانــده شــود‪.‬‬ ‫توســعه روابــط دیپلماتیــک بــا همســایگان مهمتریــن رویکــرد‬ ‫دولت‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان ‪،‬‬ ‫بندرگــز و کردکــوی در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬توســعه‬ ‫روابــط دیپلماتیــک بــا کشــورهای همســایه بــه ویــژه کشــورهای‬ ‫‪ CIS‬یکــی از مهمتریــن رویکردهــای مشــهود دولــت ســیزدهم‬ ‫طــی یکســال اخیــر اســت کــه خوشــبختانه بازخوردهــای مثبتــی‬ ‫را در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬ظرفیــت هــای کشــاورزی و باغبانــی‬ ‫گلســتان و مشــترکات فرهنگــی اهالــی اســتان بــا کشــورهای‬ ‫پیرامونــی ظرفیــت ارزشــمندی اســت کــه طــی ســال هــای‬ ‫گذشــته از ان غفلــت شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه مــی توانــد‬ ‫زمینــه ســاز فقرزدایــی و اشــتغال افرینــی و پویایــی اقتصــاد ایــن‬ ‫ســرزمین را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫نویدبخش روزهای روشنی برای استان خواهد بود‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬عــاوه بــر عــزم جــدی دولــت ســیزدهم در‬ ‫توســعه روابــط بــا همســایگان شــاهد اراده روز افــزون مقامــات‬ ‫سیاســی کشــورهای متقابــل هســتیم کــه نویدبخــش روزهــای‬ ‫روشــنی بــرای اســتان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬بایــد از ظرفیــت راه اهــن و منطقــه ازاد اینچــه‬ ‫بــرون و همچنیــن فرصــت هــای دریایــی بــه ویــژه بنــدر ســبز‬ ‫خــزری بــرای توســعه عملــی روابــط اســتفاده کینــم‪.‬‬ ‫تاثیــر مثبــت توســعه روابــط اقتصــادی بــا اوراســیا بــرای‬ ‫گلســتا ن‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬حضــور مســووالن‪ ،‬تجــار و بازرگانــان گلســتانی در‬ ‫تعامــات سیاســی اهرمــی بــرای تحقــق منویــات و توصیه هــای‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص توســعه روابــط بــا شــرق‬ ‫قلمــداد مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬بــه یقیــن توســعه مباحــث اقتصــادی‬ ‫بــا کشــورهای اوراســیا ماننــد ترکمنســتان‪ ،‬تاتارســتان در ســایر‬ ‫مناســبت هــای فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی اعضــای ‪ CIS‬بــا‬ ‫ایــران اثــرات مثبتــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬جایــگاه خــاص ژئوپلیتیکی(موقعیــت‬ ‫جغرافیایی)گلســتان و قــرار گرفتــن در دروازه ورودی کشــورهای‬ ‫مشــترک المنافــع ایــن اســتان را در زمــره اســتان هــای مســتعد‬ ‫در توســعه صــادرات قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون دورازه ورود ایــران و گلســتان بــه اســیای میانــه‬ ‫اســت‬ ‫نماینــده وزارت امــور خارجــه در اســتان گلســتان هــم گفــت ‪:‬‬ ‫بــرای توســعه روابــط بــا کشــورهای جهــان ابتــدا بایــد رابطــه خــود‬ ‫را بــا کشــورهای همســایه رونــق بخشــیم‪.‬‬ ‫ذوالفقــار امیرشــاهی افــزود‪ :‬برقــراری ارتباطــات گســترده بــا‬ ‫کشــورهای همســایه مــی توانــد‪ ،‬زیربنــای توســعه روابــط بــا‬ ‫ســایر کشــورها باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده وزارت امــور خارجــه در اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتان مــا ‪ ۴۶۵‬کیلومتــر مــرز خاکــی و دریایــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا‬ ‫از طریــق گــذرگاه مهــم و راهبــردی اینچــه بــرون هــم در بخــش‬ ‫زمینــی و هــم ریلــی ارتبــاط مســتقیم و مهمــی بــا کشــور مشــترک‬ ‫المنافــع داریــم کــه ایــن گــذرگاه دروازه ورود جمهــور اســامی‬ ‫ایــران بــه اوراســیا و کشــورهای اســیای میانــه اســت‪.‬‬ ‫امیرشــاهی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون ‪ ۲‬عامــل مهم مانع گســترش‬ ‫روابــط مــا بــا کشــورهای همســایه شــده بــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از ایــن عوامــل تحریــم هــای ظالمانــه دنیــای غــرب و علــت دیگــر‪،‬‬ ‫بســته شــدن مرزهــای مــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــوده کــه‬ ‫موجــب محدودیــت هایــی در حــوزه گســترش روابــط اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و سیاســی بــا کشــورهای پیرامونــی شــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان‬ ‫قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی‬ ‫در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫در طــول دو دهــه اخیــر‪ ،‬پســت الکترونیکــی یکــی از‬ ‫ابزارهایــی اســت کــه رســانه هــای ارتباطــی را رهبــری مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬و حتــی جانشــین تلفــن و نامــه فرســتادن هــای‬ ‫ســنتی شــده اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه در طــول همیــن مدت زمانی‪ ،‬پســت الکترونیکی‬ ‫خــود را در برابــر تهدیــدات بیرونــی بســیار اســیب پذیــر نشــان‬ ‫داده اســت‪ ،‬از جملــه افــراد و ســازمان هایــی کــه بدنبــال‬ ‫اســیب زدن بــه برخــی فــن اوری هــا هســتند یــا در تــاش‬ ‫بــرای درامــد از طریــق روش هــای غیرقانونــی هســتند‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬امنیــت بــرای کاربــران پســت الکترونیکــی از اهمیــت‬ ‫فراوانــی برخــوردار گشــته اســت‪.‬‬ ‫تهدیدات پست الکترونیکی‬ ‫اگــر چــه امنیــت پســت الکترونیــک اغلــب بــه عنــوان یــک‬ ‫موضــوع واحــد در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ ،‬امــا در واقــع‬ ‫ایــن موضــوع یکــی از انبــوه تهدیداتــی اســت کــه کار ان‬ ‫فــرد ازکار انداختــن کامپیوتــر‪ ،‬کالهبــرداری‪ ،‬تضعیــف‬ ‫اثربخشــی و قابلیــت اطمینــان پســت الکترونیکــی اســت‪.‬‬ ‫تهدیــدات پســت الکترونیکــی مــی توانــد بــه دســته هــای‬ ‫مختلفــی تقســیم گــردد‪:‬‬ ‫ویــروس هــا‪ ،‬کــرم هــا و تروجــان هــا ‪ :‬دریافــت پســت‬ ‫الکترونیکــی حامــل ضمیمــه‪ ،‬کــد مخــرب مــی توانــد داده‬ ‫هــای سیســتم میزبــان را از بیــن ببــرد‪ ،‬کامپیوتــر را تحــت‬ ‫کنتــرل یــا اصطالحــا ً (‪ )Slave‬کامپیوتــر دیگــری در اورد‪،‬‬ ‫کامپیوتــر دریافــت کننــده را بــوت کنــد یــا باعــث ضــرر مالــی‬ ‫شــدیدی بــه وی شــود‪.‬‬ ‫فیشــینگ ‪ :‬حمــات فیشــینگ جهــت ســرقت اطالعــات‬ ‫شــخصی یــا داده هــای مالــی افــراد توســط ســارقان ســایبری‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪ .‬ایــن گونــه حمــات بــا تکیــه بــر جعلــی‬ ‫بودنشــان‪ ،‬بــه طــور مســتقیم بــه ادرس دریافــت کننــده‬ ‫ارســال مــی گردنــد‪ ،‬تــا ان هــا را بــه ســایت هــای جعلــی کــه‬ ‫بــرای فریــب انهــا جهــت دریافــت اطالعــات مالــی محرمانــه‬ ‫شــان(همچون شــماره کارت اعتبــاری‪ ،‬نــام هــای کاربــری‪،‬‬ ‫کلمــه عبــور و ســایر اطالعــات محرمانــه شــخصی) طراحــی‬ ‫کــرده انــد وصــل نماینــد‪ .‬عامــان فیشــینگ معمــوال تحــت‬ ‫عناویــن ســاختگی و بصــورت مخفیانــه فعالیــت مــی کننــد تــا‬ ‫بتواننــد از ایــن طریــق از بانــک هــا‪ ،‬تجار و شــرکت های صادر‬ ‫کننــده کارت هــای اعتبــاری ســرقت نماینــد‪.‬‬ ‫هرزنامــه ‪ :‬اگرچــه بــه ماننــد پســت الکترونیکــی هــای‬ ‫حامــل ضمیــه هــای ویروســی تهدیــد اشــکاری محســوب‬ ‫نمــی گردنــد‪ ،‬امــا ایــن پســت الکترونیکــی هــای ناخواســته‬ ‫مــی تواننــد بــه ســرعت صنــدوق پســتی شــما را پــر کننــد‪ ،‬و‬ ‫گاهــا یافتــن پســت الکترونیکــی هــای شــخصی و کاری شــما‬ ‫را بســیار ســخت یــا غیــر ممکــن مــی ســازد‪ .‬مشــکل هرزنامــه‬ ‫هــا برخــی اوقــات کاربــر را مجبــور مــی کنــد بجــای اینکــه بــه‬ ‫مقابلــه بــا ایــن مشــکل بپــردازد حســاب کاربــری اش را رهــا‬ ‫کنــد‪ .‬هرزنامــه معمــوال توســط عامــان فیشــینگ و ویــروس‬ ‫هــا ارســال مــی گــردد‪ .‬روزانــه بیــش از ده ها میلیــارد هرزنامه‬ ‫بــه پســت الکترونیکــی کاربــران ارســال مــی گــردد‪.‬‬ ‫تدابیر حفاظت از پست الکترونیکی‬ ‫حراســت از پســت الکترونیکی کاربران و سیســتم هایشــان‬ ‫در مقابــل مهاجمــان و هکــر هــا نیــاز بــه چنــد ابــزار امنیتــی‬ ‫دارد کــه عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫ســرویس گیرنــده امنیتــی(‪ : )Client Security‬عمــا‬ ‫تمامــی ســرویس گیرنــدگان اصلی پســت الکترونیکی اکنون‬ ‫تنظیمــات امنیتــی را ارائــه مــی کننــد‪ ،‬به تازگــی ابزارهای ضد‪-‬‬ ‫هرزنامــه‪ ،‬فیلترینــگ فیشــینگ هــا و ســایر ویژگــی هایــی کــه‬ ‫بــرای بــه دام انداختــن و جداســازی پیــام هــای پــر مخاطــره‬ ‫قبــل از اینکــه اثــرات مخربــی بــر روی سیســتم بگذارنــد‪،‬‬ ‫طراحــی شــده انــد‪ .‬کاربــران بایســتی در مــورد ایــن ویژگــی هــا‬ ‫بررســی هــای الزم را صــورت دهنــد و از انهــا بعنــوان اولیــن‬ ‫ســد دفاعــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫دیواره ی اتشین(‪: )Firewall‬‬ ‫دیــواره اتشــین مــی توانــد امنیــت پســت الکترونیکــی را از‬ ‫طریــق فیلتــر کــردن فایــل ضمیمه حــاوی تروجــان و نیز دیگر‬ ‫پســت الکترونیکــی هــای ناخواســته کــه تنظیمــات از پیــش‬ ‫تعییــن شــده ان هــا را بــراورده نمــی کنــد‪ ،‬تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫رمزگذاری(‪: )Encryption‬‬ ‫نــرم افزارهــای رمزگــذاری کامــل نیســتند‪ ،‬امــا حتــی بهتریــن‬ ‫محصــوالت بــا ســریعترین پردازنــده هــا و بیشــترین فضــای‬ ‫ذخیــره ســازی از ان هــا اســتفاده مــی کننــد‪ .‬البتــه گاهــا‬ ‫کاربــران رمــز خــود را فرامــوش و یــا گــم مــی کننــد‪ .‬رمزگــذاری‬ ‫مــی توانــد توســط دیــواره ی اتشــین یــا ســایر نــرم افــزار هــای‬ ‫امنیتــی مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫ابزارهــای انتــی ویــروس ‪ :‬محصــوالت و خدمــات انتــی ویــروس‬ ‫هــا عمدتــا کارشــان را بــرای شناســایی و حــذف ویــروس هــا‪،‬‬ ‫تروجــان هــا و کــرم هــا بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫فیلتــر هرزنامــه ‪ :‬یــک فیلتــر هرزنامــه ی خــوب مــی توانــد‬ ‫بــه خوبــی تفــاوت پســت الکترونیکــی هــای عــادی را از‬ ‫هرزنامــه هــا تشــخیص دهــد‪ ،‬و صنــدوق پســتی شــما را از‬ ‫مقــدار بســیار زیــادی از هرزنامــه هــا پــاک کنــد‪.‬‬ ‫امــوزش ‪ :‬امــوزش یکــی از اولیــن اصــول حراســت از‬ ‫پســت الکترونیکــی اســت‪ .‬کاربرانــی کــه از تهدیــدات پســت‬ ‫الکترونیکیــی اگاهــی دارنــد‪ ،‬کمتــر از دیگــران در معــرض‬ ‫حمــات ویروســی‪ ،‬لینــک هــای فیشــینگ و ســایر فعالیــت‬ ‫هــای تــوام بــا ریســک قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫‪ ۱۵‬خردادمــاه در ســامانه ‪https://my.gov.ir‬ثبت نــام کرده انــد‪ ،‬بــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ارســال و پــس از انجــام ازمــون وســع و تعییــن دهک بنــدی توســط ان وزارتخانــه‪،‬‬ ‫فهرســت سرپرســتان خانــوار جدیــد مشــمول دریافــت یارانــه بــه ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا‬ ‫اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در صورتیکــه بــر اســاس اعــام وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ایــن سرپرســتان خانــوار جــزو‬ ‫دهک هــای اول تــا ســوم شــناخته شــده باشــند‪ ،‬ماهانــه مبلــغ ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان ب ـه ازای هــر نفــر‬ ‫و در صورتیکــه جــزو دهک هــای چهــارم تــا نهــم معرفــی گردیــده باشــند‪ ،‬مبلــغ ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫ماهانــه ب ـه ازای هــر نفــر بــه حســاب انــان واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یارانه هــای نقــدی ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد نیــز تحــت عنــوان معوقــات همزمــان بــا یارانــه‬ ‫تیرمــاه بــه حســاب ایــن سرپرســتان خانــوار واریــز خواهــد شــد‪ .‬درصورتیکــه در زمــان پرداخــت یارانــه‬ ‫نقــدی مرحلــه ‪ (۱۳۷‬تیرمــاه ســال جــاری)‪ ،‬مبلــغ یارانــه بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز نشــد‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــا اســت کــه ایــن افــراد در ارزیابــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در دهــک ‪۱۰‬‬ ‫قــرار گرفتــه و مشــمول دریافــت یارانــه شــناخته نشــده اند‪.‬‬ ‫معترضــان بــه دهک بنــدی اعــام شــده یــا افــرادی کــه یارانــه انــان از اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۱‬قطــع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬می تواننــد جهــت ثبــت یــا پیگیــری اعتــراض و درخواســت بازبینــی دهک بنــدی خــود‬ ‫بــه ســامانه اعالمــی وزارت مذکــور بــه ادرس ‪ https://hemayat.mcls.gov.ir‬مراجعــه نمــوده یــا‬ ‫بــا تلفــن گویــای ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان می گــردد‪ ،‬سرپرســتان خانــواری کــه یارانــه نقــدی انهــا در اردیبهشــت مــاه قطــع شــده‬ ‫بــود و درخواســت بازبینــی خــود را در ســامانه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ثبــت کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫چنانچــه در بازبینــی انجــام شــده توســط وزارت رفــاه جــزو دهک هــای اول تــا نهــم قــرار گرفتــه‬ ‫باشــند‪ ،‬یارانه هــای نقــدی ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد نیــز تحــت عنــوان معوقــات تــا پایــان هفتــه‬ ‫بــه حســاب انــان واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یارانه و معوقات را‬ ‫ثبت نام کنندگان جدید واجد‬ ‫شرایط می گیرند‬ ‫«کردکوی» شهر بدون‬ ‫کودک کار‬ ‫شــهردار کردکــوی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه یکــی‬ ‫از نقــاط مثبــت شــهرداری کردکــوی‪ ،‬عــدم فعالیــت‬ ‫کــودکان کار اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬می تــوان کردکــوی را شــهر‬ ‫بــدون کــودکان کار اعــام کــرد‪ ،‬همچنیــن ایــن شــهر‬ ‫از حضــور تکدی گــران مبــرا اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم جرحانــی گفــت‪ :‬شــهر کردکــوی در حــوزه‬ ‫خدمــات شــهری و نظافــت وضعیــت نابه ســامانی‬ ‫داشــت کــه در ابتــدای فعالیتــم در شــهرداری‬ ‫کردکــوی‪ ،‬مناسب ســازی شــهر از جهــت خدمــات و‬ ‫نظافــت شــهری را اغــاز کــردم و بــه طــور همزمــان‬ ‫نصــب المــان هــا و کاشــت گل و گیــاه در ســطح شــهر‬ ‫کردکــوی نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی از ســاماندهی ســاختار درونــی و نیــروی انســانی‬ ‫شــهرداری کردکــوی خبــر داد و افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫شــهرداری کردکــوی در ایــن حــوزه وضعیــت‬ ‫ناخوشــایندی داشــت‪ ،‬همچنین اتوماســیون اداری در‬ ‫شــهرداری کردکــوی اجرایــی شــد کــه بــا راه انــداری ان‬ ‫ســامت سیســتم اداری افزایــش یافــت و شــهروندان‬ ‫مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش موردنظــر بــه راحتــی‬ ‫کار خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫شــهردار کردکــوی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای پــروژه‬ ‫هــای شــهری نیازســنجی انجــام شــد تــا پــروژه هــا‬ ‫براســاس نیــاز مــردم پیاده ســازی و عملیاتــی شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نتایــج نیازســنجی نشــان مــی داد مــردم‬ ‫کردکــوی پــس از خدمــات شــهری بــرای تفریــح و‬ ‫ســرگرمی محدودیــت دارنــد کــه در همیــن راســتا‬ ‫جــاده ســامت بــه قطــر بیــش از دو کیلومتــر ایجــاد‬ ‫شــد و ایــن فضــای خــوب و اســتاندارد مــورد اســتقبال‬ ‫مــردم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جرجانــی بــا بیــان اینکــه وضعیــت ترافیکــی در‬ ‫برخــی نقــاط از جملــه میــدان انقــاب نامناســب بــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کردکــوی شــهر بــدون چهــار راه بــود‬ ‫کــه نخســتین چهــار راه بــه همــراه چــراغ راهنمــا بــا‬ ‫امکانــات الزم در میــدان انقــاب کردکــوی ایجــاد شــد‪،‬‬ ‫همچنیــن دومیــن چهــار راه بــه زودی در کردکــوی‬ ‫افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد خانــه هــای فرهنــگ از‬ ‫دیگــر اقدامــات مــا در کردکــوی بــود‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫در همیــن راســتا خانــه فرهنــگ جــوان در کردکــوی‬ ‫احــداث شــد و احــداث دومیــن خانــه فرهنــگ نیــز‬ ‫در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫شــهردار کردکــوی بــا بیــان اینکــه بودجــه شــهرداری‬ ‫کردکــوی در ســال ‪ ۲۵ ،۱۴۰۰‬میلیــارد تومــان بــود کــه‬ ‫در زمــان ورود بنــده حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان ان‬ ‫محقــق شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تــاش همــکاران‬ ‫مــا بودجــه شــهرداری کردکــوی در ســال گذشــته بــه‬ ‫‪ ۳۲‬میلیــارد تومــان رســید و هفــت میلیــارد تومــان‬ ‫بیشــتر از تعهــد محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫جرجانــی بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــارد تومــان‬ ‫بدهــی شــهرداری کردکــوی بــه پیمانــکاران و پنــج‬ ‫میلیــارد تومــان بدهــی بــه تامیــن اجتماعــی را تســویه‬ ‫کردیــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بودجــه شــهرداری کردکــوی در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا رشــد چهــار برابــری همــراه بــود و بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان رســید کــه ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان ان در‬ ‫حــوزه ســرمایه گذاری اســت‪ ،‬از بودجــه ‪ ۱۰۰‬میلیــاردی‬ ‫شــهرداری کردکــوی ‪ ۷۱‬درصــد ان بودجــه عمرانــی و‬ ‫‪ ۲۹‬درصــد بودجــه جــاری اســت‪.‬‬ ‫وی از اســفالت بــه عنــوان بزرگتریــن ضعــف شــهر‬ ‫کردکــوی یــاد کــرد و گفــت‪ ۱۴۱ :‬هــزار مترمربــع معبــر‬ ‫خاکــی در شــهر کردکــوی وجــود دارد و ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫مترمربــع از معابــر ســطح شــهر نیازمنــد روکــش اســت‬ ‫کــه بــرای بهبــود ایــن وضعیــت‪ ۳۶۸ ،‬تــن قیــری کــه‬ ‫در اختیــار مــا قــرار گرفــت بــه طــور کامــل بــه پیمانــکار‬ ‫مشــخصی واگــذار شــد تــا هفــت هــزار تــن اســفالت‬ ‫گــرم تولیــد شــود‪ ،‬همچنیــن ‪ ۸۴‬تــن قیــر مربــوط بــه‬ ‫بازافرینــی شــهری نیــز بــرای بهبــود وضعیــت اســفالت‬ ‫به کارگیــری شــد‪.‬‬ ‫تمامــی سرپرســتان خانــواری کــه تــا تاریــخ ‪ ۱۵‬خردادمــاه جهــت دریافــت یارانــه کمــک معیشــتی‬ ‫ثبت نــام کرده انــد و توســط وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬مشــمول دریافــت یارانــه شــناخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬تــا پایــان هفتــه یارانــه و معوقــات خــود را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا‪ ،‬ایــن ســازمان در اطالعی ـه ای‬ ‫اعــام کــرد کــه پیــرو اطالعیه هــای قبلــی مبنــی بــر امــکان ثبت نــام جامانــدگان از دریافــت‬ ‫یارانــه نقــدی یــا متقاضیــان جدیــد دریافــت یارانــه‪ ،‬اطالعــات سرپرســتان خانــواری کــه تــا تاریــخ‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تولید حدود ‪ ۴‬هزار تن محصول‬ ‫میگو در گلستان‬ ‫فراهم شدن امکان نام نویسی‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت ‪ :‬از یــک هــزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫هکتــار مــزارع مجتمــع پــرورش میگــوی شهرســتان گمیشــان ایــن‬ ‫اســتان پیــش بینــی می شــود حــدود چهــار هــزار تــن میگــو تولیــد شــود‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری اظهارداشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲۵۰‬میلیــون قطعــه بچــه‬ ‫میگــو در یــک هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار از مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان در حــال پــرورش هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مقــدار تولیــد محصــول میگــو ســال جــاری ‪ ۲‬برابــر میــزان‬ ‫تولیــد ســال گذشــته خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اطمینــان از ســامت بچــه میگوهــا‪ ،‬کارشناســان‬ ‫دامپزشــکی اســتان هــر ‪ ۱۵‬روز یــک بــار بررســی و تســت عوامــل‬ ‫بیمــاری زا موجــود در منابــع ابــی مجتمــع را انجــام و بــه کارگــروه فنــی‬ ‫تکثیــر و پــرورش میگــو ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد ‪ :‬مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــرای ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم فرصــت شــغلی فراهم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫میگــوی تکثیــری در مجتمــع گمیشــان از نــوع وانامــی بــوده و بــه‬ ‫طــور عمــده طــول دوره تولیــد ایــن محصــول ‪ ۱۲۰‬روزه اســت‪ ،‬طبــق‬ ‫امــار موجــود از اســتخرهای مجتمــع پــرورش میگــوی گمیشــان‬ ‫در شــرایط عــادی بــه طــور متوســط ‪ ۳.۵‬تــن محصــول در هکتــار‬ ‫برداشــت می شــود‪.‬‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬امــکان نام نویســی ســاکنان هفــت شــهر گــرگان‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬جلیــن‪ ،‬سیمین شــهر و قــرق در مرحلــه‬ ‫هفتــم طــرح نهضــت ملــی مســکن فراهــم شــد‪.‬‬ ‫اســدالله پنــاه یــزدان اظهارداشــت‪ :‬بــرای ایــن مرحلــه ‪۱۴۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن بــا ســهمیه ســاخت پنــج هــزار و ‪ ۸۵۰‬واحــد تامیــن‬ ‫شــد کــه بیشــترین ان مربــوط بــه گــرگان و گمیشــان هــر کــدام‬ ‫‪ ۲‬هــزار واحــد و بندرترکمــن هــزار واحــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۴۳‬نفــر از مــردم گلســتان در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن نــام نویســی کردنــد کــه بــا انجــام‬ ‫مراحــل مختلــف در نهایــت ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۸۸۷‬نفــر بــا داشــتن‬ ‫چهــار شــرط اســتفاده نکــردن از تســهیالت دولتــی‪ ،‬عــدم ســابقه‬ ‫مالکیــت شــخصی(ثبت اســناد و امــاک)‪ ،‬تاهــل و ســابقه پنــج‬ ‫ســاله ســکونت واجــد شــرایط شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‪ ،‬تعهــد اســتان در‬ ‫چهــار ســال را ســاخت ‪ ۹۴‬هــزار واحــد مســکونی در مناطــق‬ ‫شــهری و روســتایی اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بــرای‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۹۳۲‬نفــر از واجــدان شــرایط دعــوت نامــه صــادر‬ ‫شــد کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۹۷۳‬نفــر مبلــغ ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اورده خــود را واریــز کردنــد‪.‬‬ ‫شناسایی شکارچی متخلف‬ ‫خرس در رامیان‬ ‫رییــس اداره حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش‪ ،‬مــوزه تاریــخ طبیعــی و ذخایــر ژنتیکــی اداره‬ ‫کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬شــکارچی متخلــف یــک قــاده خــرس در رامیــان کــه‬ ‫اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خــود بــا شــکار در فضــای مجــازی کــرده بــود شناســایی شــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی موسســه بهمــن ســبز حــوزه‬ ‫هنــری کشــور گفــت‪ :‬پردیــس ســینمایی گنبــدکاووس بــا‬ ‫‪ ۶‬ســالن نمایــش امــاده بهره بــرداری بــوده و ‪ ۲۲‬تیرمــاه‬ ‫جــاری بــه صــورت رســمی بــا حضــور برخــی هنرمنــدان و‬ ‫مســووالن کشــوری‪ ،‬اســتانی و ایــن شهرســتان مــرزی‬ ‫افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫زینــب ســادات افتخــاری ه بــا ارســال اطالعــات پــروژه پردیــس‬ ‫ســنمایی مهــر گنبــدکاووس برای نمایندگی خبرگــزاری جمهوری‬ ‫اســامی در ایــن شهرســتان افــزود‪ :‬پردیــس ســینمایی ایــن‬ ‫شــهر دارای ‪ ۶‬ســالن نمایــش بــه نام هــای « قابــوس‪ ،‬گنبــد‪،‬‬ ‫ابشــار‪ ،‬مهتــاب‪ ،‬گلســتان و رنگیــن کمــان» اســت کــه در‬ ‫مجمــوع ایــن ســالن ها ‪ ۵۲۷‬صندلــی وی ای پــی دارد‪.‬‬ ‫افتخــاری ادامــه داد‪ :‬حــوزه هنــری به عنــوان یکــی‬ ‫از متولیــان ســاخت و ســاز ســالن های ســینمایی بــا‬ ‫شــعار «دوبــاره ســینما» و طــی فصــل تابســتان امســال‬ ‫و همزمــان بــا پایــان یافتــن مرحلــه دوم طــرح توســعه‬ ‫ســینماهای کشــور‪ ۹۲ ،‬ســالن بــه مجموعــه ســالن های‬ ‫ســینمایی ایــران اســامی می افزایــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان‪،‬‬ ‫محمــود شــکیبا اظهارداشــت‪ :‬در پــی انتشــار تصویــر شــکار یــک قــاده خــرس در منطقــه رامیــان‬ ‫در شــبکه های مجــازی‪ ،‬بــا پیگیــری یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان و هماهنگــی مراجــع‬ ‫قضایــی‪ ،‬فــرد مــورد نظــر شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای انجــام مراحــل قانونــی‪ ،‬پرونــده ایــن متخلــف بــه دادگســتری شهرســتان رامیــان‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا اقلیــم متنــوع و مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع و ‪ ۱.۹‬میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت؛ همزمــان ســاحل دریــا‪ ،‬جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪ ،‬دشــت و کویــر را بــا هــم دارد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل از تنــوع گیاهــی و جانــوری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی از معــدود تنفــس گاه هــای گونه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری ایــران‬ ‫اســت و طیــف گســترده ای از پرنــدگان همچــون مرغابــی‪ ،‬غــاز‪ ،‬قــو‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬بــاکالن‪ ،‬پرســتوی‬ ‫دریایــی‪ ،‬ســلیم‪ ،‬کاکایــی‪ ،‬چنگــر‪ ،‬اگــرت‪ ،‬خوتــکا‪ ،‬گیــان شــاه و تلیلــه را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اهــو‪ ،‬پلنــگ‪ ،‬تشــی‪ ،‬خــرس قهــوه ایــی‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬حشــره خورهــا‪ ،‬راســو‪ ،‬روبــاه‪ ،‬روبــاه ترکمنــی‪،‬‬ ‫رودک‪ ،‬ســمور جنگلــی‪ ،‬ســیه گــوش‪ ،‬شــوکا‪ ،‬شــنگ‪ ،‬قــوچ و میــش‪ ،‬کل و بــز‪ ،‬گــراز‪ ،‬گربــه پــاالس‪،‬‬ ‫گــرگ و مــرال نیــز از مهمتریــن گونه هــای جانــوری ایــن اســتان هســتند کــه در زیســتگاه های‬ ‫طبیعــی ان از جملــه در پــارک ملــی گلســتان زیســت می کننــد‪.‬‬ ‫پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان یکــی از ذخیره گاه هــای زیســت کــره ثبــت شــده در میــراث جهانــی‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬گونــه گیاهــی و ‪ ۳۰۲‬گونــه جانــوری از جملــه نیمــی از گونه هــای پســتانداران ایــران را در‬ ‫حــدود ‪ ۹۰۰‬کیلومتــر مربــع گســتره جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫به زودی از پردیس سینمایی‬ ‫گنبدکاووس با ‪ ۶‬سالن‬ ‫نمایش بهره برداری می شود‬ ‫انجام یکهزار و ‪ ۷۰۰‬بازرسی‬ ‫از کارگاه های تولیدی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬یکهــزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬بازرســی از ابتــدای امســال تاکنــون از کارگاه هــای مشــمول قانــون کار بــه منظــور نظــارت‬ ‫بــر حســن اجــرای قانــون در اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫قربــان نباتیــان اظهــار داشــت‪ :‬بازرســی هــا منجــر بــه ابــاغ ‪ ۷۰۰‬مــورد رفــع نقــص بــرای‬ ‫کارگاه هــا شــد و بــر اســاس قانــون بایــد ایــن تخلفــات را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ ۱۶ :‬کارگاه نیــز بــه دلیــل توجــه نکــردن بــه ابالغیــه هــای رفــع نقــص بــه‬ ‫مراجــع قضایــی خراســان شــمالی معرفــی شــدند کــه ‪ ۹‬کارگاه از ایــن تعــداد مربــوط بــه‬ ‫صنعــت ســاختمان اســت‪.‬‬ ‫معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بررســی هــای امــاری حاکــی از ایــن اســت کــه کارگاه هــای ســاختمانی بــا ‪ ۵۱‬درصــد بیشــترین‬ ‫حــوادث ناشــی از کار را در اســتان بــه خــود اختصــاص داده اســت و ســقوط از ارتفــاع ‪۴۰‬‬ ‫درصــد از ایــن حــوادث را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــروزه بحــث پیشــگیری از حــوادث و پیــروی از ائین نامه هــای قانونــی‬ ‫یــک هــدف نهایــی در بازرســی کار بــه شــمار مــی رود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن مقولــه در کاهــش‬ ‫هزینه هــای اضافــی ناشــی از حــوادث موثــر اســت و از ســویی بــه دلیــل منافــع بلندمــدت‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی از جملــه حفــظ نیــروی کار‪ ،‬قــدرت تولیــد و کیفیــت‪ ،‬باعــث ایجــاد‬ ‫انگیــزه در کارفرمایــان و ایجــاد امنیــت شــغلی مــی شــود‪.‬‬ ‫نباتیــان بیــان کــرد‪ :‬بیشــتر حــوادث ناشــی از کار بــه علــت رفتارهــای غیــر ایمــن و خطاهــای‬ ‫انســانی اســت و اموزش کارگران و کارفرمایان در زمینه ایمنی و بهداشــت کار اساسـی ترین‬ ‫راه جلوگیــری از خطــر محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن بــازه زمانــی ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر ســاعت دوره اموزشــی و ایمنــی‬ ‫بــا همــکاری انجمــن هــای صنفــی شــرکت هــای خدماتــی‪ ،‬پیمانــکاران عمرانــی و مســووالن‬ ‫ایمنــی در خراســان شــمالی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۴‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر کارگــر در ایــن اســتان از مزایــای بیمــه برخــوردار هســتند و‬ ‫بیشــترین حــوادث کار در ایــن اســتان مربــوط بــه حــوزه ســاختمان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫فراهم شدن ‪ ۹۸۰‬میلیارد‬ ‫ریالی زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال و بــا ‪ ۱۳‬فقــره قــرارداد‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬زمینــه جــذب حــدود ‪ ۹۸۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه بخــش خصوصــی در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان فراهــم شــد‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرداری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ســرمایه گــذاری بــا واگــذاری ســه هکتــار و ‪ ۳۰۰‬متــر مربــع زمیــن بــه‬ ‫ســرمایه گــذاران بــوده کــه پیــش بینــی ایجــاد اشــتغال پایــدار حــدود ‪ ۱۹۸‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن شــرکت در گلســتان از متقاضیــان عالقمنــد بــه ســرمایه گــذاری بــه منظــور کمک‬ ‫بــه توســعه اقتصــادی اســتان اســتقبال مــی کنــد و طــرح هــای زیرســاختی و توســعه ای در شــهرک هــا و‬ ‫نواحــی صنعتــی بــا جدیــت دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫وی ایجــاد ســه تصفیــه خانــه فاضــاب در شــهرک هــای صنعتــی گنبــدکاووس‪ ،‬ناحیــه صنعتــی اقچلــی و‬ ‫شــهرک صنعتــی ازادشــهر‪ ،‬گازرســانی بــه ناحیــه صنعتــی گمیشــان‪ ،‬حفــر و تجهیــز ‪ ۲‬حلقــه چــاه اب بــرای‬ ‫شــهرک صنعتــی کردکــوی و بندرترکمــن ‪ ،‬تعییــن تکلیــف زمیــن هــای راکد و واگــذاری ان به ســرمایه گذاران‬ ‫جدیــد‪ ،‬بازگشــت ‪ ۵۰‬واحــد صنعتــی راکــد بــه چرخــه تولیــد‪ ،‬توســعه شــهرک صنعتــی گنبــدکاووس‪ ،‬نواحــی‬ ‫صنعتــی کاللــه ‪ ،‬رامیــان‪،‬و گمیشــان‪ ،‬واگــذاری زمیــن بــه ســرمایه گــذاران حــوزه تولیــد مبــل در عطاابــاد‬ ‫اق قــا و واگــذاری زمیــن بــرای فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان و حمایــت از انهــا بــرای حضــور در‬ ‫نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی را از جملــه برنامــه مهــم دیگــر شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان در‬ ‫ســال جــاری برشــمرد‪.‬‬ ‫شــهمرادی ادامــه داد‪ :‬در بــازه زمانــی ســه نخســت امســال‪ ۱۶۳ ،‬فرصــت شــغلی پایــدار در شــهرک هــا و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان ایجــاد شــده کــه بــرای تحقــق ایــن مهــم‪ ،‬پنــج واحــد صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری دو‬ ‫هــزار و ‪ ۲۳۰‬میلیــارد ریــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در اســتان گلســتان ‪ ۸۱۶‬واحــد بــا ظرفیــت اشــتغال بــرای ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۳۸۸‬نفــر د ســطح ‪۳۷۰‬‬ ‫هکتــار و ســرمایه گــذاری اولیــه ‪ ۲۱۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیــارد ریــال در شــهرک هــا و نواحــی اســتان وجــود دارد که‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۶۲۶‬واحــد فعــال اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش شــرکت شــهرک هــای صنعتــی گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان ‪ ۲۳‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی و‬ ‫یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اتــرک بــا وســعت بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــم مــرز بــودن گلســتان بــا ترکمنســتان و فراهــم بــودن زمینــه ارتبــاط با کشــورهای اســیای میانــه از طریق‬ ‫زمینــی و ریلــی‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر ســاحل خــزر و خلیــج گرگان و نزدیک بودن به بنادر امیراباد بهشــهر‬ ‫و نوشــهر مازنــدران‪ ،‬فعالیــت گمــرک مــرزی اینچه بــرون و فعالیــت فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و کاللــه از‬ ‫جملــه ظرفیــت های زیرســاختی این اســتان اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی ان‬ ‫بــر پایــه کشــاورزی بــوده و ســرمایه گــذاری حــوزه هــای خدمــات و صنعــت در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نیمی از مردم ازادشهر‬ ‫زیرپوشش تامین اجتماعی‬ ‫رییــس اداره تامیــن اجتماعــی شــعبه ازادشــهر گفــت‪ :‬نیمــی‬ ‫از جمعیــت ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــری ایــن شهرســتان در قالــب کارکنــان‬ ‫شــاغل در مجموعــه ادارات‪ ،‬نهادهــا و شــرکت های دولتــی و‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬کارگاه هــای تولیــدی و صنفــی مختلــف و‬ ‫ســایر مشــاغل ماننــد کارگــران ســاختمانی‪ ،‬راننــدگان و خادمیــن‬ ‫مســاجد زیرپوشــش خدمــات بیم ـه ای ایــن نهــاد هســتند‪.‬‬ ‫جعفــر عســکری بــه مناســبت اغــاز هفتــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫(‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۶‬تیرمــاه) بــا ارســال گزارشــی بــه نمایندگــی خبرگــزاری‬ ‫جمهــوری اســامی در گنبــدکاووس افــزود‪ :‬شــاغلین در‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬روحانیــون‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬خبــازان و برخــی‬ ‫مشــاغل ازاد و اختیــاری ماننــد زنــان خانــه دار‪ ،‬بافنــدگان‪،‬‬ ‫نویســندگان‪ ،‬خبرنــگاران‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار ‪ ،‬مقــرری‬ ‫بگیــران بیــکاری و بازنشســتگان از دیگــر گروه هــای زیرپوشــش‬ ‫بیمــه تامیــن اجتماعــی شــعبه ازادشــهر هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬درحــال حاضــر اداره تامیــن اجتماعــی‬ ‫ازادشــهر چهــار هــزار و ‪ ۱۱۶‬نفــر مســتمری بگیــر (بازنشســته‬ ‫و از کار افتــاده) دارد کــه بــا احتســاب اعضــای خانــواده شــان‬ ‫‪ ۹‬هــزار نفــر هســتند کــه ماهانــه ‪ ۱۷۰‬میلیــارد ریــال حقــوق‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫نظارت دامپزشکی خراسان‬ ‫شمالی بر ذبح ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۳‬راس دام قربانی‬ ‫رییــس اداره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اداره‬ ‫کل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دامپزشــکان اســتان در‬ ‫روز عیــد قربــان بــر ذبــح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۲۳‬دام زنــده نظــارت کردنــد‬ ‫و بیشــترین مــوارد قربانــی را دام ســبک بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫ابراهیــم تقوایــی اظهــار داشــت‪ :‬در روز عیــد قربــان ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰‬‬ ‫راس گوسفند‪ ۴۴۰ ،‬راس بز و ‪ ۱۳۳‬راس گاو پیش از کشتار مورد‬ ‫بررســی و نظــارت کارشناســان دامپزشــکی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رییــس نظــارت بــر بهداشــت عمومــی اداره کل دامپزشــکی‬ ‫خراســان شــمالی ادمه داد‪ :‬بررســی ها و نظارت های انجام شــده‬ ‫منجــر بــه ضبــط پنــج الشــه گوســفند شــد کــه از لحــاظ بهداشــتی‬ ‫مشــکل داشــتند‪.‬‬ ‫وی دربــاره اســتقبال مــردم از کشــتارگاه هــا در روز عیــد قربــان‬ ‫گفــت‪ :‬تاکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه هــر گونــه کشــتار دام بــه‬ ‫کشــتارگاه هــا ســوق داده شــود و خوشــبختانه اقبــال مــردم بــه‬ ‫ســپردن کشــتار دام بــه کشــتارگاه هــا در برخــی شــهرها از جملــه‬ ‫مانــه و ســملقان بســیار خــوب بــود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬زندانی جرایم غیرعمد‬ ‫خراسان شمالی در انتظار ازادی‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰ :‬نفــر‬ ‫زندانــی جرایــم غیــر عمــد بــا میــزان بدهــی ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان‬ ‫در زندان هــای ایــن اســتان محبــوس هســتند کــه چشــم امیــد‬ ‫بــه کمــک هــای نیکــوکاران دارنــد‪.‬‬ ‫محمداســماعیل حاتمــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن تعــداد‬ ‫مددجــو؛ یــک نفــر زن و مابقــی مــرد هســتند کــه بــرای ازادی‬ ‫چشــم امیــد بــه کمــک هــای نیکــوکاران و خیــران دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۷ :‬تــن از زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــا میــزان‬ ‫بدهــی ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در ســه ماهــه نخســت‬ ‫ســالجاری از زندان هــای خراســان شــمالی ازاد شــدند کــه ‪۱۲‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان از ایــن جرایــم توســط شــکات‬ ‫بخشــیده شــد کــه کمــک قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫مجمــوع زندانیــان ازاد شــده در ســال جــاری شــامل ‪ ۲‬نفــر زن و‬ ‫‪ ۳۵‬نفــر مــرد هســتند کــه بــه کانــون گــرم خانــواده بازگشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــه علــت ناتوانــی در‬ ‫پرداخــت دیــه هــای غیــر عمــد‪ ،‬حــوادث کارگاهــی‪ ،‬محکومیــت‬ ‫مالــی غیــر کالهبــرداری و دعــاوی خانوادگــی در زنــدان هــای ایــن‬ ‫اســتان تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫رسیدگی فوری دادگستری‬ ‫خراسان شمالی به مشکالت‬ ‫سهامداران بزرگترین واحد‬ ‫الیاف شرق کشور‬ ‫رئیــس کل دادگســتری خراســان شــمالی در ســفر بــه شهرســتان شــیروان بــا همراهــی حجــت‬ ‫االســام والمســلمین حســین تکمیلــی‪ ،‬امــام جمعــه ایــن شهرســتان‪ ،‬پــای درد دل تعــدادی‬ ‫از ســهامداران قدیمــی کارخانــه تولیــد الیــاف و اســفنج شــیروان‪ -‬کــه بــه عنــوان بزرگتریــن‬ ‫واحــد تولیــدی شــرق کشــور هــم اکنــون تعطیلــی چندیــن ســاله را تجربــه مــی کنــد‪ -‬نشســت و‬ ‫دســتورهایی بــه منظــور بررســی مشــکالت مطروحــه صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازا ر کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری کل خراســان شــمالی‪ ،‬حجــت االســام‬ ‫والمســلمین رضــا براتــی زاده‪ ،‬بــا اشــاره بــه تعطیلــی ایــن واحــد تولیــدی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن وضعیــت عــاوه بــر‬ ‫تهدیــد اشــتغال مســتقیم تعــداد قابــل توجهــی نیــروی انســانی امــاده بــکار‪ ،‬ورود دســتگاه قضایــی و متعاقبــا ً‬ ‫تشــکیل پرونــده و پیگیــری مطالبــات کارگــران از طریــق مرجــع قضایــی را در پــی داشــت‪.‬‬ ‫مقــام عالــی قضایــی اســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــر چنــد بخشــی از مطالبات کارگران و ســهامداران‬ ‫از طریــق صــدور حکــم فــروش لــوازم و تجهیــزات کارخانــه پرداخــت شــده ولــی بخــش دیگــری از‬ ‫مشــکالت از جملــه پرداخــت ســهام مــورد ادعــای ســهامداران‪ ،‬همچنــان الینحــل باقــی مانــده و‬ ‫مســتلزم پیگیــری هــای بســیار جــدی اســت تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود‪.‬‬ ‫براتــی زاده تصریــح کــرد‪ :‬تــا ایــن لحظــه هیــچ دادخواســتی از طــرف افــراد ذینفــع و ســهامداران‬ ‫جهــت پیگیــری ایــن موضــوع در مرجــع قضایــی مطــرح نشــده و بدیهــی اســت تــا زمــان طــرح ادعــا‬ ‫از طریــق مســیرهای قانونــی دســتگاه قضایــی قــادر بــه ورود بــه ایــن مســاله نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســت اختصاصــی بــا نماینــدگان ســهامداران معتــرض و مدیــران‬ ‫قضایــی شــیروان در ایــن خصــوص تصریــح کــرد‪ :‬بــرای حــل و فصــل مشــکالت گفتــه شــده‪ ،‬شــعبه‬ ‫ویــژه ای بــه همیــن منظــور پیــش بینــی گردیــده کــه متعاقبــا ً بــه محــض طــرح دعــوا از ناحیــه افــراد‬ ‫ذینفــع مراتــب بــا فوریــت رســیدگی خواهــد شــد و امیدواریــم چنانچــه حقــی از کســی تضییــع شــده‬ ‫باشــد بــا صــدور و اجــرای احــکام قضایــی‪ ،‬وضعیــت فعلــی ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــرادات متعــدد در نحــوه واگــذاری ایــن کارخانــه بــه بخــش خصوصــی و تــرک فعــل و‬ ‫قصــور و تقصیرهــای احتمالــی صــورت گرفتــه کــه شــرایط بســیار بغرنــج فعلــی را رقم زده اســت؛ گفت‪:‬‬ ‫بــر اســاس اعــام اغلــب ســهامداران‪ ،‬در ماجــرای واگــذاری ایــن کارخانــه‪ ،‬مالــکان و صاحبــان جدید این‬ ‫واحــد تولیــدی کــه از عــدم صرفــه اقتصــادی و نداشــتن توجیهــات منطقــی در تــداوم فعالیــت ان گلــه‬ ‫مند بودند‪ ،‬با توجه به تقســیمات کشــوری و تشــکیل اســتان خراســان شــمالی و موقعیت جغرافیایی‬ ‫اراضــی تحــت تملــک و نهایتــا ًارزشــمند شــدن زمیــن هــا‪ ،‬تغییــر کاربــری ایــن زمیــن ‪ ۱۴‬هکتــاری و خرید‬ ‫و فــروش زمیــن هــا و انجــام ســاخت و ســازهای جدیــد ســوداور را در دســتور کار قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کارخانــه الیــاف و اســفنج شــیروان در ســال ‪ ۱۳۴۳‬تاســیس شــد و ســالیان درازی‬ ‫بــود کــه تحــت عنــوان الیــاف خراســان فعالیــت می کــرد و متاســفانه بــه دالیــل عدیــده از جملــه‬ ‫عــدم مدیریــت و عــدم اعمــال نظــارت هــای قانونــی‪ ،‬از ‪ ۲۵‬ســال پیــش‪ ،‬در سراشــیبی ســقوط‬ ‫افتــاد و نهایتــا ً تعطیــل شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه موعظه‬ ‫در ترویج ازدواج!‬ ‫پیوســتگی و در هــم تنیدگــی مقــوالت اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬مذهبــی و ‪ ...‬در‬ ‫زندگــی اجتماعــی امــروز امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت‬ ‫و کســی را یــارای انــکار ایــن پیوســتگی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه « هیــچ کاری بــرای کســی کــه نبایــد‬ ‫ان را انجــام دهــد‪ ،‬غیــر ممکــن نیســت» عــده ای‬ ‫در صددنــد بــا ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای موقتــی‬ ‫و دهــان پــر کــن‪ ،‬ایــن در هــم تنیدگــی مقــوالت‬ ‫اجتماعــی را نادیــده بگیرنــد و در حــل معضــات و‬ ‫چالشــهای اجتماعــی نــگاه تــک بعــدی بــه مســائل‬ ‫داشــته باشــند!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد کاهــش امــار ازدواج و بــه تبــع ان‬ ‫کاهــش موالیــد در ســال هــای اخیــر منبعــث از اوضــاع‬ ‫نابســامان اقتصــادی اســت و مســکن های موقتــی‬ ‫نظیــر افزایــش وام ازدواج‪ ،‬ودیعــه کمــک اجــاره‪ ،‬برنامــه‬ ‫ازدواج اســان‪ ،‬ثبــت نــام اســان در قرعــه کشــی خــودرو‬ ‫و ‪ ...‬هیــچ تاثیــری در جابجــا شــدن امارهــای ایــن‬ ‫مقولــه نداشــته و نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود در هفتــه ای کــه بــه نــام «هفتــه‬ ‫ازدواج» نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫دولتــی و حاکمیتــی بــا هزینــه هــای کالن اقــدام‬ ‫بــه برگــزاری برنامه هایــی از جملــه «ازدواج اســان»‬ ‫نمودنــد‪ .‬ازدواج هــای گروهــی از جملــه ازدواج‬ ‫دانشــجویان برگــزار شــد و در وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان‪ ،‬به عنــوان دســتگاه مجــری «ازدواج اســان»‬ ‫ســتادی بــا عنــوان «ســتاد ملــی هفتــه ازدواج»‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــرای برگــزاری هفتــه ازدواج‬ ‫بــا هــم رقابــت کردنــد و بــا یکدیگــر هــم قســم شــدند‬ ‫و تفاهــم نامــه امضــا کردنــد تــا در راســتای تســهیل‬ ‫ازدواج اســان دســتورات رئیس جمهــوری را تــا‬ ‫حصــول نتیجــه پی گیــری کننــد‪ .‬مراســم متعــددی‬ ‫در مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها برگــزار شــد‬ ‫و مســئوالن اســتانی و محلــی ســخنرانی های‬ ‫بی شــماری در ایــن زمینــه انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫رادیــو و تلویزیــون و ســایر رســانه ها نیــز در ایــن‬ ‫موضــوع نــگ تمــام گذاشــتند و بــا موعظــه درمانــی‬ ‫و انــدرز تراپــی ســعی نمودنــد جوانــان را بــه ازدواج‬ ‫راغــب ســازند!‬ ‫امــا انچــه کــه در ایــن مغفــول مانــده اســت و یــا‬ ‫دســتکم مــا فکــر مــی کنیــم مغفــول مانــده‪ ،‬نادیــده‬ ‫گرفتــن شــرایط اولیــه و مقدمــات ازدواج اســت کــه در‬ ‫ســال اخیــر دســتیابی بــه ان بــه ویــژه بــرای جوانــان دم‬ ‫بخــت بســیار دشــوار شــده اســت‪ .‬از ســویی همزمــان‬ ‫بــا افزایــش سرســام اور نــرخ کاال هــا و خدمــات و‬ ‫هزینــه اجــاره خانــه و لــوازم خانگــی و ‪ ،...‬نــرخ رشــد‬ ‫ســرمایه گذاری در کشــور بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد بــه‬ ‫صفــر و حوالــی صفــر مــی رســد و ایــن بــه معنــای‬ ‫در جــا زدن اقتصــاد‪ ،‬افزایــش نــرخ بیــکاری و در‬ ‫خوشــبینانه تریــن ثابــت مانــده نــرخ بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫کوتــاه ســخن اینکــه بــا اقتصــاد بدون ســرمایه گذاری‬ ‫و کمرنــگ‪ ،‬نمــی تــوان نــا معادلــه معیشــت خانوارهــا‬ ‫را حــل کــرد؛ شــغل جدیــد ایجــاد کــرد؛ تــورم و گرانــی‬ ‫را مهــار کــرد؛ خانــه ســازی کــرد؛ و صدهــا نمــی تــوان‬ ‫دیگر ‪...‬‬ ‫در چنیــن شــرایط توصیــه بــه ازدواج بــا نصیحــت‪،‬‬ ‫خطابــه‪ ،‬انــدرز‪ ،‬توصیــه و راهنمایــی بــاد در هــاون‬ ‫کوبیــدن اســت‪ .‬چــرا کــه اگــر نیازهــای حداقلــی‬ ‫خانوارهــا و معیشــت نســبی جامعــه تامیــن باشــد‪،‬‬ ‫جوانــان بــدون نصیحــت و توصیــه و خطابــه‪ ،‬بــر‬ ‫مبنــای یــک نیــاز و ضــرورت طبیعــی و فطــری و‬ ‫عاطفــی‪ ،‬بــدون نیــاز بــه «ســتاد ازدواج» تشــکیل‬ ‫خانــواده می دهنــد‪ .‬مگــر نیــاکان مــا بــر اســاس‬ ‫برنامــه هــای «ســتاد ازدواج» و رویکــرد « ازدواج‬ ‫اســان» دســت بــه ازدواج زدنــد‪.‬‬ ‫تقلیــل ســطح مســائل اجتماعــی و ســاده انــگاری‬ ‫چالــش هــای موجــود در جامعــه بــه نوعــی گریــز از‬ ‫واقعیــت هــای اشــکار جامعــه محســوب می شــود‬ ‫کــه اگــر چــاره ای اساســی بــرای ان اندیشــیده‬ ‫نشــود‪ ،‬حــل ان در اینــده دشــوار تــر‪ ،‬هزینــه زا تــر و‬ ‫طوالنــی تــر خواهــد بــود‪ .‬بــه هــوش‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫کدام ادم ها تا ابد‬ ‫در ذهن ما حک‬ ‫می شوند؟‬ ‫اگــر دل تــان می خواهــد کــه در تعامــا ‬ ‫ت‬ ‫اجتماعی تــان فــردی فراموش نشــدنی باشــید‪ ،‬قطعــا‬ ‫بایــد خودتــان را در همــان برخــورد اول در ذهــن طــرف‬ ‫مقابــل حــک کنیــد و از لحظــات نخســت اشــنایی تان‬ ‫تاثیــری به یادماندنــی بــر جــای بگذاریــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫کســانی کــه در ذهن هــا خــوب نقــش می بندنــد‪،‬‬ ‫به نوعــی به چشــم طــرف مقابل شــان منحصربه فــرد‬ ‫می اینــد‪ .‬حتمــا بــرای خودتــان هــم پیــش امــده اســت‬ ‫کــه کســی را مثــا به خاطــر رنــگ خــاص لباســش‬ ‫خــوب به یــاد داریــد یــا مثــا مشــتری ای را کــه بــا‬ ‫تعریف وتمجیــدش روزتــان را ســاخت‪ ،‬هنــوز بعــد از‬ ‫ســال ها فرامــوش نکرده ایــد‪.‬‬ ‫امــا جالــب اســت بدانیــد کســانی کــه‬ ‫فراموش نشــدنی اند‪ ،‬لزومــا زیبــا و خوش چهــره‬ ‫نیســتند‪ .‬اتفاقــا خیلی هایــی کــه فراموش نشــدنی اند‪،‬‬ ‫چهــره ی چنــدان متفــاوت و جذابــی ندارنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫بیشــتر به خاطــر شــخصیت گــرم و دلپذیرشــان کــه‬ ‫باعــث می شــود حــس خوبــی نســبت بــه خودمــان‬ ‫پیــدا کنیــم‪ ،‬به یادماندنــی می شــوند‪ .‬ایــن قضیــه در‬ ‫پژوهشــی در ســال ‪ ۲۰۱۴‬به اثبــات رســید؛ از قضــا‬ ‫مشــاهده شــد چهره هــای دارای جذابیــت کمتــر‬ ‫ت چهره هــای جذاب تــر به یادماندنی ترنــد‪.‬‬ ‫به نســب ِ‬ ‫بنابرایــن جذابیــت همیشــه به معنــی فراموش نشــدنی‬ ‫بــودن نیســت‪.‬‬ ‫از طرفــی‪ ،‬در پژوهــش دیگــری به این نتیجه رســیدند‬ ‫کــه جذاب ترهــا معمــوال بهتــر درک می شــوند‪ .‬علتــش‬ ‫ایــن اســت کــه دیــده می شــوند و ازانجایی کــه بــا دقــت‬ ‫بیشــتری بــه انهــا توجــه می شــود‪ ،‬شخصیت شــان‬ ‫از ســوی طــرف مقابــل بهتــر درک می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در پژوهــش مذکــور به شــکل نوبــت‬ ‫گردشــی طــی وعده هــای ســه دقیقه ای باهــم اشــنا‬ ‫شــدند‪ .‬طبــق نتایــج به دســت امده‪ ،‬کســانی کــه از‬ ‫ـی بیشــتری برخــوردار بودنــد‪ ،‬به چشــم‬ ‫جذابیــت فیزیکـ ِ‬ ‫طــرف مقابل شــان خوشــایندتر دیــده شــدند‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد خودشــان را دارای ویژگی هایــی می دانســتند‬ ‫کــه اتفاقــا مطابــق همــان ویژگی هــای شــخصیتی ای‬ ‫کــه خودشــان گفتــه بودنــد‪ ،‬در نظــر مخاطبان شــان‬ ‫جلــوه کردنــد‪ .‬یعنــی کلیشـه ی «زیبایــی بهتــر اســت!»‬ ‫به نوعــی در ایــن پژوهــش اثبــات شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬تحقیقــات بیشــتر در همیــن زمینــه‬ ‫بــه تاییــد جملـه ی معــروف «زیبایــی در چشــم بیننــده‬ ‫اســت» انجامیــد‪ .‬طبــق نتایــج ایــن پژوهــش‪ ،‬حتــی‬ ‫کســانی کــه معمــوال به چشــم طــرف مقابل شــان‬ ‫جــذاب نمی اینــد‪ ،‬بــاز هــم ممکــن اســت درصورتــی کــه‬ ‫از ســوی بیننــده ای جــذاب تلقــی شــوند‪ ،‬از کلیش ـه ی‬ ‫جاذبــه ی فیزیکــی بهــره ببرنــد‪ .‬پــس حتــی کســانی‬ ‫کــه دارای جذابیــت ظاهــری نیســتند نیــز می تواننــد‬ ‫دیگــران را بــه خودشــان جــذب کننــد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫جاذبــه ی بین فــردی بــه اشــکال مختلفــی ازجملــه از‬ ‫طریــق ویژگــی هــای شــخصیتی و ترجیحــات ســلیقه ای ِ‬ ‫فــردی به وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫خالصــه اینکــه دیگــران مــا را فــارغ از جذابیت هــای‬ ‫ظاهری مــان‪ ،‬بیشــتر به خاطــر حســی کــه در انهــا‬ ‫به وجــود می اوریــم‪ ،‬به یــاد می ســپارند‪ .‬ایــن‬ ‫حس وحالــی کــه درنتیجـه ی برخوردتــان بــا دیگــران در‬ ‫انهــا ایجــاد می کنیــد‪ ،‬خیلــی خیلــی مهم تــر از ســطح‬ ‫جذابیــت عینــی شماســت‪ .‬بــا ایــن اوصــاف به نظــر‬ ‫می رســد بهتریــن ترفنــدی کــه می توانــد شــما را در‬ ‫ذهــن دیگــران فراموش نشــدنی کنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫باعــث شــوید دیگــران از تعامــل بــا شــما حــس خوبــی‬ ‫نســبت بــه خودشــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫هنوز تمام‬ ‫نشده است‬ ‫ابمیوه های طبیعی که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک‬ ‫الناز طرزمنی‬ ‫دســتگاه ایمنــی بــدن انســان پیوســته در حــال فعالیــت اســت و‬ ‫به دنبــال ایــن اســت تــا ســلول هایی را کــه به طــور طبیعــی جزئــی از‬ ‫بــدن انســان نیســتند‪ ،‬شناســایی کنــد‪ .‬بنابرایــن بایــد دســتگاه ایمنــی‬ ‫بدن تــان را همیشــه قــوی نگــه داریــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد ویتامین هــا‬ ‫و مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــدن را بـ ه میــزان کافــی تامیــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬سیب‪ ،‬هویج و پرتقال‬ ‫هویــج‪ ،‬ســیب و پرتقــال ترکیبــی شــگفت انگیز می ســازند کــه‬ ‫بــه تقویــت دســتگاه ایمنــی بــدن به ویــژه در برابــر عفونــت کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬نوشــیدن ترکیــب اب ایــن میوه هــا روش خوبــی بــرای‬ ‫شــروع روز اســت‪ .‬طعــم تــرش و تیــز ســیب ســبز به خوبــی بــا‬ ‫شــیرینی هویــج و پرتقــال ترکیــب می شــود‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‬ ‫ویتامین ‪ ،C‬ویتامین ‪ A‬و ویتامین ‪-B6‬پتاسیم‪-‬فولیک اسید‬ ‫‪ .۲‬پرتقال و گریپ فروت‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬دارای انتــی اکســیدان و ترکیبــات دیگــری اســت‬ ‫کــه از ســلول های بــدن در مقابــل مــواد اسیب رســان محافظــت‬ ‫می کنــد‪ .‬کمبــود ویتامیــن ‪ C‬ممکــن اســت منجــر بــه ترمیــم‬ ‫دیرهنــگام زخم هــا‪ ،‬کاهــش توانایــی مقابلــه بــا عفونــت و‬ ‫تضعیــف دســتگاه ایمنــی شــود‪ .‬ترکیــب ایــن دو میــوه‪ ،‬بمبــی از‬ ‫ویتامیــن ‪ C‬می ســازد و نیــاز روزانــه ی شــما را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪:‬ویتامین ‪ A ،B6‬و ‪C‬زینک‪-‬اسید فولیک‪-‬‬ ‫‪ .۳‬اب گوجه فرنگی خانگی‬ ‫اب گوجه فرنگی خانگی برای تقویت سیستم ایمنی مفید است‬ ‫بهتریــن راه بــرای اطمینــان از اینکــه اب گوجــه تــازه و بــدون‬ ‫مــواد افزودنــی اســت‪ ،‬تهیــه ان در خانــه اســت‪ .‬بــرای ایــن کار بــه‬ ‫ابمیوه گیــری یــا مخلوط کــن هــم نیــاز نداریــد؛ یــک ابکــش هــم‬ ‫کارتــان را راه می انــدازد‪ .‬گوجه فرنگــی سرشــار از اســید فولیــک‬ ‫اســت کــه احتمــال ابتــا بــه عفونــت را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪:‬ویتامین ‪ A‬و ‪-C‬اهن‪-‬اسید فولیک‬ ‫‪ .۴‬کلم کالی‪ ،‬گوجه فرنگی و کرفس‬ ‫کلــم کالــی پــای ثابت ترکیبات گوناگونی از اب ســبزیجات اســت‪.‬‬ ‫در ایــن ترکیــب به جــای اســتفاده از میــوه بــرای تلطیــف طعــم کلــم‬ ‫کالــی‪ ،‬از گوجــه فرنگــی و کرفــس اســتفاده می شــود‪ .‬بنابرایــن ایــن‬ ‫ترکیــب سرشــار از ویتامیــن ‪ A‬اســت‪ .‬ایــن ترکیــب بــرای درمــان‬ ‫التهــاب دارد و انتخــاب خوبــی بــرای هوشــیاری صبحگاهــی اســت‪.‬‬ ‫مــواد مغــذی اصلــی‪ :‬ویتامیــن ‪ A‬و ‪-C‬منیزیم‪-‬پتاســیم‪-‬اهن‪-‬‬ ‫اســیدهای چــرب‬ ‫‪ .۵‬تربچه‪ ،‬هویج‪ ،‬زنجبیل و زردچوبه‬ ‫ایــن ترکیــب مقــوی دارای چهــار خــوراک ریش ـه دار اســت و‬ ‫بــه تقویــت دســتگاه ایمنــی و کاهــش نشــانه های التهــاب و‬ ‫تــورم کمــک می کنــد‪ .‬التهــاب از واکنش هــای رایــج دســتگاه‬ ‫ایمنــی بــه عفونــت اســت‪ .‬خاصیــت ضدالتهابــی زنجبیــل و‬ ‫الهه زینالی‬ ‫‪ ۵‬مهارت مالی‬ ‫اساسی که‬ ‫هر مدیری‬ ‫باید بداند‬ ‫تجربــه کار بلندمــدت بــا بخــش مدیریــت شــرکت ها نشــان‬ ‫ٔ‬ ‫می دهــد مدیــران تصمیم هایــی می گیرنــد کــه بــر عملکــرد‬ ‫مالــی شرکت شــان اثــر می گــذارد‪ :‬از برنامه ریــزی بــرای عملیــات ‬ ‫گوناگــون‪ ،‬اســتخدام و اخــراج پرســنل گرفتــه تــا اماده ســازی‬ ‫بودجــه‪ ،‬تاییــد یــک ســرمایه گذاری ثابــت و فرســتادن‬ ‫صورت حســاب بــرای پرداخــت‪ .‬بیشــتر وقت هــا ایــن مدیــران‬ ‫به علــت نداشــتن چنــد مهــارت مالــی اساســی یــا نداشــتن مشــاوره‬ ‫مالــی‪ ،‬مشــاوره مالیاتــی یــا حســابداری مناســب‪ ،‬نمی تواننــد‬ ‫پیامدهــای مالــی تصمیم هایشــان را درک کننــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬منابــع‬ ‫را هــدر می دهنــد؛ تصمیم هــای ضعیــف و نادرســتی می گیرنــد و‬ ‫بــه عملکــرد مالــی ســازمان اســیب می زننــد‪.‬‬ ‫لیانابــل الیور‪ ،‬مدیــر یــک شــرکت امــوزش مالــی‪ ،‬براســاس تجربــه‬ ‫کاری طوالنـی اش بــا کارافرینــان و صاحبــان کسـب وکار ‪ ۵‬مهــارت‬ ‫مالــی اساســی را شناســایی کــرده اســت کــه معتقــد اســت هــر‬ ‫فــردی بــا مســئولیت های مدیریتــی و نظارتــی بایــد بــه ان هــا‬ ‫ادامــه ایــن مطلــب شــرح‬ ‫مســلط باشــد‪ .‬ایــن مهارت هــا را در‬ ‫ٔ‬ ‫داده ایــم تــا از ایــن پــس بــا چشــمانی بــاز نســبت بــه مســائل مالــی‬ ‫ســازمان یــا اســتارتاپ خــود را مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬حسابداری نقدی در برابر حسابداری تعهدی‬ ‫بــرای ثبــت تراکنش هــای تجــاری‪ ،‬از دو روش حســابداری‬ ‫بهــره می گیریــم‪ :‬حســابداری نقــدی و حســابداری تعهــدی‪.‬‬ ‫اغلــب شــرکت های متوســط تــا بــزرگ از حســابداری تعهــدی‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ پــس مهــم اســت کــه بفهمیــد ایــن نــوع‬ ‫حســابداری یــا حســابداری مالــی چــه معنایــی بــرای شــمای‬ ‫مدیــر دارد‪ .‬چــه زمانــی هزینــه ای بــه حســاب بودجه تــان‬ ‫نوشــته می شــود؟ چــه زمانــی بــرای فــروش‪ ،‬اعتبــار دریافــت‬ ‫زردچوبــه در ایــن نوشــیدنی بــرای افــراد مبتــا بــه رماتیســم‬ ‫مفصلــی مفیــد اســت‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ E‬و ‪ C‬و ‪-A‬اهن‪-‬کلسیم‬ ‫‪ .۶‬توت فرنگی و انبه‬ ‫بــرای ایــن ترکیــب می توانیــد از میوه هــای یـخ زده هــم اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ ،‬زیــرا بــه همــان انــدازه ی میــوه ی تــازه مــواد مغــذی دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر ایــن میوه هــا در دســترس تان اســت‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫تازه تــازه انهــا را مخلــوط کنیــد‪ .‬ویتامیــن ‪ E‬موجــود در انبــه‬ ‫دارای انتــی اکســیدان اســت و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی‪،‬‬ ‫به ویــژه در بزرگ ســاالن کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ A ،C‬و ‪-E‬اهن‪-‬اسید فولیک‬ ‫‪ .۷‬هندوانه‬ ‫هندوانــه نه تنهــا بــه تقویــت دســتگاه ایمنــی بــدن‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــه تســکین دردهــای ماهیچــه ای هــم کمــک می کنــد‪ .‬درد‬ ‫ماهیچه هــا یکــی از نشــانه های رایــج ســرماخوردگی به ویــژه در‬ ‫بزرگ ســاالن اســت‪ .‬عالوه برایــن اب گیــری هندوانــه ســاده تر‬ ‫اســت و اتــاف کمتــری هــم دارد‪ .‬می توانیــد اب هندوانــه را بــا‬ ‫میوه هــای ســاده ی دیگــر ماننــد ســیب و پرتقــال ترکیــب کنیــد‬ ‫کــه ویتامیــن ‪ A‬کمتــری دارنــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ A‬و ‪-C‬منیزیم‪-‬زینک‬ ‫‪ .۸‬توت فرنگی‪ ،‬کیوی و نعناع‬ ‫ترکیــب تــوت فرنگــی و کیــوی منبــع سرشــار ویتامیــن ‪C‬‬ ‫اســت‪ .‬امــا چــون بــرای تهیــه ی یــک فنجــان اب تــوت فرنگــی‬ ‫بــه دس ـت کم ‪ ۴‬فنجــان تــوت فرنگــی نیــاز داریــد‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫به جــای اب میــوه‪ ،‬اســموتی ان را تهیــه کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫ماســت یونانــی هــم بــه ایــن ترکیــب اضافــه کنیــد کــه منبــع‬ ‫منیزیــم و مــواد پروبیوتیــک اســت‪ .‬پروبیوتیــک هــا بــه ســلول ها‬ ‫می کنیــد؟ ایــا ســفارش خریــد‪ ،‬یــک تراکنــش حســابداری‬ ‫تولیــد می کنــد؟‬ ‫درک تفــاوت میــان ایــن دو روش حســابداری بــرای مدیریــت‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬ســطوح هزینــه‪ ،‬تعهــدات بــه فروشــندگان تان و طلــب‬ ‫دریافتنــی از مشــتریان تان مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬صورت های مالی پایه‬ ‫مدیــران بایــد بــا ان دســته از صورت هــای مالــی پایــه اشــنا باشــند‬ ‫کــه بــرای کاربــران خارجــی امــاده می شــوند‪ .‬ان هــا بایــد بداننــد چــه‬ ‫اطالعاتــی در هــر صــورت مالــی ارائــه می شــود‪ .‬وقتــی صورت هــای‬ ‫مالــی را درک کنیــد‪ ،‬بــا اصطالحــات اولی ـه ای کــه بــرای ارتبــاط بــا‬ ‫کارکنــان حســابداری و مالـی الزم داریــد‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫چــه اطالعاتــی در صورت هــای مالــی ارائــه می شــود؟ اقداماتــم‬ ‫چطــور در ایــن صورت هــا منعکــس می شــود و بــر چــه‬ ‫ســرفصل هایی از اقــام اصلــی اثــر می گــذارد؟ ایــا شــرکتم از‬ ‫شــکل خاصــی از گــزارش مالــی داخلــی اســتفاده می کنــد؟ ایــا‬ ‫می دانــم کــه چطــور از ایــن گــزارش بهــره بگیــرم تــا عملکــرد مالــی‬ ‫و عملیاتــی را بــرای حوزه هــای مســئولیتم بهبــود ببخشــم؟‬ ‫‪ .۳‬اماده سازی بودجه‬ ‫ـه دپارتمانــی را تهیه کننــد‪ .‬بودجه‬ ‫مدیــران بایــد بداننــد کــه چطــور بودجـ ٔ‬ ‫به معنــای تعییــن میــزان منابعــی اســت کــه بــرای تحقــق اهــداف و‬ ‫ـی ســال مالــی بعــدی نیــاز داریــد‪ .‬پــس توجــه کنید که‬ ‫طرح هــای عملیاتـ ِ‬ ‫ـه بودجــه فقــط تشــریفاتی بــرای پاسـخ گویی بــه تقاضاهــای مدیران‬ ‫تهیـ ٔ‬ ‫رده بــاال‪ ،‬وام دهنــدگان یــا ســرمایه گذاران نیســت‪.‬‬ ‫فراینــد اماده ســازی بودجــه ایــن پرســش را مطــرح می کنــد کــه‬ ‫منابــع چطــور اســتفاده می شــوند و اینکــه ایــا می تــوان ان هــا را‬ ‫هزینــه دپارتمانــی بایــد‬ ‫به شــکلی بهره ورانه تــر بــه کار گرفــت‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا اهــداف‪ ،‬راهبردهــا و طرح هــای عملیاتــی‬ ‫ـه ســالیانه داشــته باشــد و هم راســتا بــا طــرح راهبــردی‬ ‫بــرای بودجـ ٔ‬ ‫شــرکت مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫مدیــران بایــد فرض هــای عملیاتــی کــه ســطوح هزینه هایشــان را‬ ‫پیــش می برنــد‪ ،‬شناســایی و مســتند کننــد‪ .‬هــر ســرفصل از اقــام‬ ‫پایــه تخمیــن منطقــی داشــته باشــد؛ ماننــد حجــم‬ ‫اصلــی بایــد‬ ‫ٔ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫هزین‬ ‫ـان‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫کارکن‬ ‫ ‬ ‫ق‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫حق‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫ـان‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫کارکن‬ ‫ـمار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫تولی‬ ‫فــروش یــا‬ ‫ٔ‬ ‫ـرانه کارمنــدان و غیــره‪.‬‬ ‫سـ ٔ‬ ‫‪ .۴‬تحلیل واریانس‬ ‫مدیــران بایــد اختالف هــای موجــود بــا بودجــه را پیش بینــی و‬ ‫تحلیــل کننــد‪ .‬ان هــا بایــد تمــام تفاوت هــای معنــادار‪ ،‬چــه مثبــت‬ ‫و چــه منفــی را‪ ،‬به درســتی بررســی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــران بایــد بتواننــد تفاوت هــا را بــه انچــه در ان مــدت مشــخص‬ ‫در دپارتمــان یــا حــوزه ٔ کارشــان روی داده اســت ‪ ،‬ربــط بدهنــد‪ .‬ایــا‬ ‫ـه ســال هــم تکــرار خواهــد‬ ‫ایــن اختالفــی یک بــاره اســت یــا بــرای بقیـ ٔ‬ ‫شــد؟ ایــا الزم اســت ایــن تفــاوت مثبــت یــا منفــی را در پیش بینــی‬ ‫مالــی فصــل یــا ســال مالــی بعــد در نظــر بگیریــد؟ اگــر نتوانســتید‬ ‫ِ‬ ‫اختالف هــای بودجــه ای را براســاس دانش تــان از عملیــات توضیــح‬ ‫بدهیــد‪ ،‬بایــد فــورا بــا بخــش مالــی تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫و محافظــت از خودشــان در برابــر باکتری هــا کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ A ،C‬و ‪-B6‬منیزیم‪-‬زینک‪-‬اسید فولیک‬ ‫‪ .۹‬تخم کدو تنبل‬ ‫اسموتی تخم کدوتنبل برای سالمتی مفید است‬ ‫بســیاری از اب میوه هــای تهیه شــده از تخــم کدوتنبــل دارای‬ ‫شــکر فــراوان یــا اب ســیب فروشــگاهی اســت‪ .‬امــا مــا بــه شــما‬ ‫توصیــه می کنیــم تخــم کدوتنبــل را بــا شــیر مخلــوط کنیــد و‬ ‫ایــن اســموتی را تــازه و طبیعــی میــل کنیــد‪ .‬ایــن ترکیــب در‬ ‫کنــار تقویــت دســتگاه ایمنــی‪ ،‬خاصیت هــای دیگــری هــم دارد‪:‬‬ ‫تقویــت ســامت اســتخوان ها؛‪-‬تســکین نشــانه های‬ ‫یائســگی؛تقویت ســامت دســتگاه و مجــاری ادرار؛‬ ‫تقویــت پوســت و مو؛حفــظ ســامت روانی؛تقویــت ســامت‬ ‫پروســتات‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ A ،C‬و ‪-B6‬منیزیم‪-‬زینک‬ ‫‪ .۱۰‬اسفناج‪ ،‬کاهو و کلم کالی‬ ‫اب ســبزیجات ســبزرنگ‪ ،‬منبــع سرشــار مــوادی اســت کــه‬ ‫باعــث تقویــت دســتگاه ایمنــی می شــود‪ .‬بــرای اینکــه کمــی هــم‬ ‫ویتامیــن ‪ B6‬در ایــن مخلــوط داشــته باشــید‪ ،‬مُشــتی ریحــان‬ ‫اضافــه کنیــد‪ .‬ایــن ویتامیــن نقــش مهمــی در رشــد ســلول های‬ ‫ایمنــی و تولیــد پادتــن دارد‪.‬‬ ‫مواد مغذی اصلی‪ :‬ویتامین ‪ A ،C‬و ‪-B6‬اهن‪-‬کلسیم‬ ‫تهیــه ی ابمیــوه‪ ،‬اســموتی و نوشــیدنی های مغــذی یکــی از‬ ‫خوشــمزه ترین روش هــای حفــظ ســامتی اســت! می توانیــد‬ ‫بــه نوشــیدنی موردعالقه تــان مــواد مغــذی دیگــری ماننــد‬ ‫دانـه ی چیــا یــا جوانـه ی گنــدم هــم اضافــه کنیــد‪ .‬بــرای تضمیــن‬ ‫ســامتی تان‪ ،‬ورزش‪ ،‬حفــظ بهداشــت و نوشــیدن اب کافــی را‬ ‫فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تحلیــل مالــی ســرمایه گذاری های ثابــت و ابتکارهــای‬ ‫راهبــردی‬ ‫مدیــران غالبــا ســرمایه گذاری های ثابــت و ابتکارهــای راهبــردی را‬ ‫کــه به منظــور بهبــود عملکــرد عملیاتــی و مالــی طراحــی می شــوند‪،‬‬ ‫معرفــی و از ان دفــاع می کننــد‪ .‬ارزیابــی مالــی و ارزیابــی ریســک‬ ‫ایــن پروژه هــا مولفـه ای کلیــدی در فراینــد تاییــد اســت‪.‬‬ ‫مدیــران بایــد از فرض هایــی کــه تحلیــل مالــی هــر پــروژه ای را‬ ‫تشــکیل می دهنــد اگاه باشــند‪ .‬ان هــا بایــد بــا طــرح پرس ـش های‬ ‫پیچیــده‪ ،‬احتمــال خطــا در تحلیل هــای مالــی را تاحدامــکان‬ ‫کاهــش دهنــد‪ .‬شــرکت هایی را می بینیــم کــه میلیون هــا دالر در‬ ‫پروژه هــا و ابتکارهایــی هــدر داده انــد کــه براســاس تحلیــل مالــی‬ ‫نادرســتی بوده انــد‪.‬‬ ‫مدیــران بایــد بــا مفهــوم بــازده ســرمایه گذاری نیــز اشــنا باشــند‬ ‫و بداننــد چطــور نتایــج فنــون مالــی رایــج را بــرای ســنجش بــازده‬ ‫ســرمایه گذاری تفســیر کننــد‪ :‬بازپرداخــت‪ ،‬ارزش خالــص فعلــی و‬ ‫میــزان بــازده داخلــی‪ .‬ان هــا بایــد مشــخص کننــد کــه یــک پــروژه‪،‬‬ ‫چطــور بــر ســرفصل هایی از اقــام اصلــی خــاص در ترازنامــه و صــورت‬ ‫ســود و زیــان اثــر می گــذارد و اگــر اهــداف مالــی پــروژه محقــق نشــود‪،‬‬ ‫چــه اثــری بــر عملکــرد مالــی ســایت یــا شــرکت می گــذارد‪.‬‬ ‫مهارت هــای مالــی مکمــل جعبه ابــزار پایــه ای هســتند کــه‬ ‫هــر مدیــری بایــد بــه ان مجهــز باشــد‪ .‬مدیــران بایــد بداننــد‬ ‫پیامدهــای مالــی تصمیم هایشــان چیســت و اینکــه چطــور‬ ‫می تواننــد بــا بهره گیــری از داده هــای مالــی‪ ،‬عملکــرد شرکت شــان‬ ‫توســعه مدیریــت‬ ‫را بهبــود بخشــند‪ .‬ســازمان های امــوزش و‬ ‫ٔ‬ ‫بایــد در برنامه هــای رشــد رهبری شــان‪ ،‬امــوزش ایــن دســته از‬ ‫مهارت هــای مالــی را به شــکلی موثــر و کاربــردی بگنجاننــد‪ .‬تســلط‬ ‫عملــی بــر ایــن مهارت هــا هــر مدیــری را در رهبــری کســب وکار‬ ‫خــود بیش از پیــش اثربخــش می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر یــک کارافریــن یــا مدیــر یــک مجموعــه هســتید‪ ،‬الزم‬ ‫اســت مهارت هایــی را بــرای کنتــرل و بررســی امــور حســابداری‬ ‫شــرکتتان یــاد بگیریــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد کــه ممکــن اســت بســته‬ ‫بــه نــوع و مقیــاس کسـب وکارتان و برنامه هایــی کــه بــرای توســعه‬ ‫کســب وکارتان داریــد نیــاز باشــد کــه از یــک مشــاور مالــی و یــا‬ ‫مشــاور مالیاتــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫پلمب ‪ 7‬واحد صنفی متخلف در اق قال‬ ‫ســرهنگ «اکبــر ســجادی گفــت‪ :‬مامــوران اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی ایــن فرماندهــی در راســتای طــرح تشــدید کنتــرل و نظــارت بــر واحــد هــای‬ ‫صنفــی از بیــش از ‪ 165‬واحــد صنفــی بازدیــد داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران در این بازدیدها‪6 ،‬واحد صنفی متخلف را شناسایی و برابر قانون پلمب کردند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا در خاتمــه عنــوان داشــت‪ :‬بــا تــداوم و تشــدید ایــن گونــه برنامــه هــا و اقدامــات کنترلــی و نظارتــی از عمــوم‬ ‫شــهروندان درخواســت مــی کنیــم در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف موضــوع را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫حملهزنجیرهتامین‬ ‫‪ NPM‬صدها وب‬ ‫سایت و برنامه را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫یــک حملــه زنجیــره تامیــن ‪ NPM‬کــه بــه دســامبر ‪2021‬‬ ‫بازمی گــردد‪ ،‬از ده هــا مــاژول ‪ NPM‬مخــرب حــاوی کــد جــاوا‬ ‫اســکریپت مبهــم بــرای بــه خطــر انداختــن صدهــا برنامــه و‬ ‫وب ســایت دس ـک تاپ پاییــن دســتی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه محققــان در شــرکت امنیتــی زنجیــره تامیــن‬ ‫‪ ReversingLabs‬کشــف کردنــد‪ ،‬عوامــل تهدیــد در پشــت‬ ‫ایــن کمپیــن (معــروف بــه ‪ )IconBurst‬از ‪typosquatting‬‬ ‫بــرای الــوده کــردن توســعه دهندگانــی کــه بــه دنبــال‬ ‫بســته های بســیار محبــوب هســتند‪ ،‬ماننــد ‪ umbrellajs‬و‬ ‫ماژول هــای ‪ ionic.io NPM‬اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا طــرح نام گــذاری مــاژول بســیار مشــابه فریــب‬ ‫بخورنــد‪ ،‬بســته های مخربــی را کــه بــرای ســرقت داده هــا از‬ ‫فرم هــای تعبیه شــده (از جملــه ان هایــی کــه بــرای ورود بــه‬ ‫سیســتم اســتفاده می شــوند) طراحی شــده اند به برنامه ها‬ ‫یــا وب ســایت های خــود اضافــه می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫یکــی از بســته هــای مخــرب ‪ NPM‬مــورد اســتفاده در ایــن‬ ‫کمپیــن (بســته ایکــون) بیــش از ‪ 17000‬بــار دانلــود دارد و‬ ‫بــرای اســتخراج داده هــای فــرم ســریال بــه چندیــن دامنــه‬ ‫تحــت کنتــرل مهاجــم طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫کارلــو زانکــی‪ ،‬مهنــدس معکــوس در ‪،ReversingLabs‬‬ ‫می گویــد ‪« IconBurst‬متکــی بــر تایپــی اســکوات اســت‪،‬‬ ‫تکنیکی که در ان مهاجمان بسته هایی را از طریق مخازن‬ ‫رمز گذاری در لیست‬ ‫شرکت ها دارای‬ ‫الویت باال است‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تعــداد ســازمان های بریتانیایــی کــه رمزگــذاری داده هــا را‬ ‫به عنــوان بخــش اصلــی اســتراتژی امنیــت ســایبری خــود‬ ‫بازگشت‬ ‫بیش از ‪ 28‬میلیارد ریال‬ ‫به حسابشکات‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 22‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪569‬‬ ‫باور‪‎ ‎‬کردن‪‎ ‎‬خودباور ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫‪‎‬در‪‎ ‎‬نوجوانان‪‎ ‎،‬چگونه‪‎ ‎‬اعتماد‬ ‫‪‎ ‎‬به‪‎ ‎‬نفس‪‎ ‎‬فرزندانمان‪‎‬‬ ‫‪‎‬را‪‎ ‎‬بسازیم‬ ‫عمومــی بــا نام هایــی کــه شــبیه بســته های قانونــی هســتند‬ ‫یــا غلــط امالیــی رایــج انهــا ارائــه می دهنــد‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬شــباهت های بیــن دامنه هــای مــورد‬ ‫اســتفاده بــرای اســتخراج داده هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫ماژول هــای مختلــف در ایــن کمپیــن تحــت کنتــرل یــک‬ ‫بازیگــر واحــد هســتند‪ .‬برخــی از مــاژول هــای مخــرب‬ ‫هنــوز بــرای دانلــود در دســترس هســتند در حالــی کــه‬ ‫تیــم ‪ ReversingLabs‬در ‪ 1‬ژوئیــه ‪ 2022‬بــا تیــم امنیتــی‬ ‫‪ NPM‬تمــاس گرفــت تــا یافته هــای خــود را گــزارش‬ ‫کنــد‪ ،‬برخــی از بســته های مخــرب ‪ IconBurst‬هنــوز در‬ ‫رجیســتری ‪ NPM‬در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫زانکــی افــزود‪« :‬در حالــی کــه تعــدادی از بســته های‬ ‫نام بــرده از ‪ NPM‬حــذف شــده اند‪ ،‬اکثــر انهــا هنــوز در‬ ‫زمــان انتشــار ایــن گــزارش بــرای دانلــود در دســترس‬ ‫هســتند‪ .‬از انجایــی کــه تعــداد بســیار کمــی از‬ ‫ســازمان های توســعه دهنده توانایــی شناســایی کدهــای‬ ‫مخــرب در کتابخانه هــا و ماژول هــای منبــع بــاز را دارنــد‪،‬‬ ‫ایــن حمــات ماه هــا قبــل از اینکــه مــورد توجــه مــا قــرار‬ ‫گیرنــد ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫اگرچــه محققــان می تواننــد فهرســتی از بســته های‬ ‫مخــرب مــورد اســتفاده در حملــه زنجیــره تامیــن‬ ‫‪ IconBurst‬تهیــه کننــد‪ ،‬امــا تاثیــر ان هنــوز مشــخص‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬زیــرا هیــچ راهــی بــرای دانســتن اینکــه چــه‬ ‫مقــدار داده و اعتبــار از طریــق برنامه هــا و صفحــات وب‬ ‫الــوده از دســامبر بــه ســرقت رفتــه اســت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تنهــا معیارهــای موجــود در ان زمــان تعــداد دفعاتــی‬ ‫اســت کــه هــر مــاژول ‪ NPM‬مخــرب نصــب شــده اســت و‬ ‫امــار ‪ ReversingLabs‬کامــا ً شــگفت اور اســت‪.‬‬ ‫زانکــی گفــت‪ :‬در حالــی کــه گســتره کامــل ایــن حملــه‬ ‫هنــوز مشــخص نیســت‪ ،‬بســته هــای مخربــی کــه مــا‬ ‫کشــف کردیــم احتمــاال ً توســط صدهــا‪ ،‬اگــر نگوییــم‬ ‫هــزاران اپلیکیشــن پاییــن دســتی موبایــل و دســکتاپ و‬ ‫همچنیــن وب ســایت ها اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫کدهــای مخــرب همــراه بــا ماژول هــای ‪ NPM‬در تعــداد‬ ‫ناشــناخته ای از برنامه هــای کاربــردی موبایــل و دســکتاپ‬ ‫و صفحــات وب اجــرا می شــوند و مقادیــر بی شــماری از‬ ‫داده هــای کاربــر را جم ـع اوری می کننــد‪.‬‬ ‫پیاده ســازی می کننــد همچنــان در حــال افزایــش اســت و ‪32‬‬ ‫درصــد انهــا سیاســتی را بــرای رمزگــذاری تمــام اطالعــات شــرکتی‬ ‫به عنــوان اســتاندارد در ســال گذشــته معرفــی کرده انــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه ‪ ،Apricorn‬در مجمــوع ‪ ٪47‬اکنــون نیــاز بــه‬ ‫رمزگــذاری همــه داده هــا‪ ،‬چــه در حالــت اســتراحت یــا در حــال‬ ‫انتقــال دارنــد‪ 32 .‬درصــد از ســازمان ها همــه داده هــا را زمانــی‬ ‫کــه درسیستم هایشــان یــا در فضــای ابــری ذخیــره می شــوند‬ ‫رمزگــذاری می کننــد‪ .‬فقــط ‪ ٪2‬در حــال حاضــر رمزگــذاری را‬ ‫بــه عنــوان اولویــت نمــی بینند‪».‬خطــرات بــرای ان دســته از‬ ‫ســازمان هایی کــه بــه ایــن رویکــرد توجــه کافــی نمی کننــد در‬ ‫حــال افزایــش اســت‪ 16 .‬درصــد از رهبــران فنــاوری اطالعــات‬ ‫مــورد بررســی اعتــراف کردنــد کــه فقــدان رمزگــذاری عامــل اصلــی‬ ‫نقــض داده هــا در شــرکت انهــا بــوده اســت در حالــی کــه ایــن‬ ‫میــزان در ســال‪ )12( _ 2022‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫وقتــی کــه از انهــا در مــورد دلیل اصلی افزایــش اجرای رمزگذاری در‬ ‫ســال گذشــته توســط سازمانشــان ســوال شــد؟ تقریبا ً‪ ٪24‬از پاسخ‬ ‫دهنــدگان گفتنــد کــه ایــن بــه دلیــل افزایــش کار از راه دور بــوده‬ ‫اســت و ‪ ٪16‬بــه افزایــش حمــات بــاج افــزار اشــاره کردنــد رمزگــذاری‬ ‫در لیســت اولویت هــای‬ ‫شــرکتی‪ ،‬دلگرم کننده اســت‪.‬‬ ‫پیام هایــی در مــورد نقــش‬ ‫حیاتــی کــه بایــد در حفاظــت‬ ‫از اطالعــات حســاس ایفــا‬ ‫کنــد بــه وضــوح دریافــت‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫«جــان فیلدینــگ‪ ،‬مدیــر‬ ‫عامــل ‪EMEA، Apricorn‬‬ ‫گفــت‪ :‬زمانــی کــه داده هــا‬ ‫می شــوند‪،‬‬ ‫رمزگــذاری‬ ‫کامــا ً محافظــت می شــوند‬ ‫– بــرای مثــال‪ ،‬اگــر فــردی‬ ‫غیرمجــاز وارد یــک سیســتم‬ ‫فنــاوری اطالعــات شــود یــا‬ ‫دســتگاهی را کــه در ‪Uber‬‬ ‫باقــی مانــده اســت بــردارد‪،‬‬ ‫اطالعــات غیرقابــل خوانــدن‬ ‫باقــی می ماننــد‪ .‬اکنــون‬ ‫‪ 73‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫خط مشــی دارنــد کــه بــه رمزگــذاری تمــام داده هــای ذخیره شــده‬ ‫در رســانه های قابــل جابجایــی‪ ،‬ماننــد‪( :‬هــارد دیســک های‬ ‫خارجــی و ‪ )USB‬نیــاز دارد‪ .‬بیســت و هفــت درصــد بــه طــور‬ ‫فعــال رمزگــذاری داده هــا را در دســتگاه هــای تلفــن همــراه و‬ ‫رســانه هــای قابــل جابجایــی اعمــال مــی کننــد‪ 42 .‬درصــد تنهــا‬ ‫در صورتــی اجــازه اســتفاده از دســتگاه های ذخیره ســازی قابــل‬ ‫جابجایــی را می دهنــد کــه داده هــا رمزگــذاری شــده ســخت افزاری‬ ‫باشــند ‪ -‬از ‪ 33‬درصــد در ســال گذشــته‪.‬‬ ‫رمزگــذاری ســخت افزار داخلــی بــا احــراز هویــت داخلــی‪،‬‬ ‫محافظــت قوی تــری نســبت بــه رمزگــذاری مبتنــی بــر نرم افــزار‬ ‫فراهــم می کنــد‪ ،‬کــه می توانــد دســتگاه ها را در معــرض‬ ‫بازنشــانی های متقابــل‪ ،‬هــک نرم افــزار‪ ،‬عکس بــرداری از صفحــه‬ ‫و ثبــت کلیــد قــرار دهــد‪ .‬فیلدینــگ توضیــح داد کــه وقتــی در‬ ‫یــک مــاژول رمزنــگاری ســخت افزاری نگهــداری می شــوند‪،‬‬ ‫کلیدهــای رمزگــذاری در برابــر حمــات ‪ brute force‬و دسترســی‬ ‫غیرمجــاز محافظــت می شــوند‪.‬به نســبت ســازمان هایی کــه بــا‬ ‫مســدود کــردن فیزیکــی اســتفاده از رســانه های متحــرک بــا خطــر‬ ‫داده هــای نگهــداری شــده در رســانه های متحــرک ســروکار دارنــد‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۳‬درصــد در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه فقــط ‪ ۸‬درصــد در ســال جــاری‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫«فیلدینــگ ادامــه مــی دهــد‪« :‬ایــن نشــان دهنــده بلــوغ فزاینده‬ ‫رویکــرد بــه امنیــت ســایبری در محیــط کاری ترکیبــی اســت‪.‬‬ ‫بــا انتخــاب اجتنــاب از «ممنوعیــت عمومــی» در دســتگاه های‬ ‫متحــرک و به جــای ان بــه دنبــال ایمن ســازی نقطــه پایانــی و‬ ‫داده هــا‪ ،‬ان هــا می تواننــد بــه طــور کامــل از مزایــای بهــره وری‬ ‫و انعطاف پذیــری به دســت امده از ذخیــره یــا جابجایــی داده هــا‬ ‫به طــور ایمــن و افالیــن بهــره ببرنــد‪« ».‬رمزگــذاری داده هــا راهــی‬ ‫را بــرای ســازمان ها فراهــم می کنــد تــا بزرگ تریــن چالش هــای‬ ‫پیــش روی ســازمان ها را هنــگام اجــرای یــک طــرح امنیــت‬ ‫ســایبری بــرای کار از راه دور یــا تلفــن همــراه کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫طبــق نظــر رهبــران فنــاوری اطالعــات کــه توســط( ‪)Apricorn‬‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفتنــد‪ ،‬ســه مشــکل بــزرگ دارد‪:‬‬ ‫‪ )۱‬پیچیدگــی مدیریــت تمــام فنــاوری مــورد نیــاز و اســتفاده‬ ‫کارکنــان (بــه نقــل از ‪)٪42‬‬ ‫‪ )۲‬بــه دنبــال ان احتمــال اینکــه کارمنــدان ســازمان را ناخواســته‬ ‫در معــرض نقــض داده هــا قــرار دهنــد‪ ٪38 ،‬اســت‪.‬‬ ‫‪)۳‬و عــدم اطمینــان در مــورد اینکــه ایــا داده هــا بــه انــدازه کافــی‬ ‫ایمــن هســتند (‪)٪32‬‬ ‫فیلدینــگ می گویــد‪« :‬رمزگــذاری در ســطح ســازمان راهــی ســاده‬ ‫بــرای جلوتــر از تهدیــدات ســایبری در حــال تکامــل‪ ،‬پیــروی از‬ ‫قوانیــن و کاهــش خطــای انســانی اســت‪« .‬بــرای اینکــه کامــا ً‬ ‫موثــر باشــد‪ ،‬بایــد بــه «کســب و کار معمــول» تبدیــل شــود ‪ -‬در‬ ‫روش هــای کار گنجانــده شــود‪ ،‬در سیاس ـت گذاری الزامــی شــده‬ ‫و در ســطح عملیاتــی اجــرا شــود‪».‬‬ ‫پلیــس فتــا از بازگردانــدن ‪ 28‬میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال‬ ‫به حســاب شــاکیان ســایبری حــوزه اســتان مرکــزی در ســه ‬ ‫ماهــه ابتــدای ســال ‪ 1401‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا‪ :‬ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در تحلیل هــای انجام شــده مشــاهده می شــود در جرائــم‬ ‫ســایبری ‪،‬کالهبرداری هــای اینترنتــی هــم چنــان در صــدر‬ ‫جرائــم اســتان قــرار دارد به نحــوی کــه تقریبــا ً ‪ 47‬درصــد از کل‬ ‫جرائــم اســتان در بــازه زمانــی فــوق مربــوط بــه کالهبــرداری‬ ‫اینترنتــی‪ 21 ،‬درصــد جرائــم هتــک حیثیــت و نشــر اکاذیــب و‬ ‫‪ 14‬درصــد از جرائــم مربــوط بــه برداشــت غیرمجــاز و ‪ 18‬درصــد‬ ‫از جرائــم نیــز مربــوط بــه ســایر جرائــم (دسترســی غیرمجــاز‪،‬‬ ‫تهدیــد و اخــاذی و‪ )...‬می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد ‪ :‬طــی بــازه زمانــی ســه ماهه‬ ‫ابتــدای ســال جــاری‪ ،‬بــا توجــه بــه ترفنــد مجرمــان در ارســال‬ ‫لینــک هــای جعلــی ســامانه ثنــا قــوه قضاییــه یــا پیــام هایــی در‬ ‫قالــب اصــاح نظــام یارانــه هــای دولتــی‪ ،‬پرونــده هــای برداشــت‬ ‫اینترنتــی بــا رشــد اندکــی روبــرو بــوده اســت امــا همچنــان اعتماد‬ ‫نابــه جــا بــه افــراد ناشــناس و واریــز بیعانــه بزرگتریــن چالــش‬ ‫فضــای ســایبری در اســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ن ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬همــه‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬داشــت ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دوســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬معنــا ‪‎‬‬ ‫خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬همــ ‪‎‬ه ‪‎‬چیــ ‪‎‬ز ‪‎‬خــو ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ط ‪‎‬هنگامــ ‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬نــ ‪‎‬ه ‪‎‬فقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مواقــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پی ـش‪‎ ‎‬م ـی‪‎ ‎‬رود‪‎. ‎‬وقت ـی‪‎ ‎‬شــما‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬ارزش‪‎ ‎‬قائ ـل‪‎ ‎‬شــوید‪‎‬‬ ‫ع ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬اخــذ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬مانــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عمــ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬بگذاریــد ‪‎ ،‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬و ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬احتــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تصمیمــات‪‎ ‎‬ب ـد‪‎ ‎‬ک ـه‪‎ ‎‬ممک ـن‪‎ ‎‬اس ـت‪‎ ‎‬بقی ـه‪‎ ‎‬عم ـر‪‎ ‎‬شــما‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬تح ـت‪‎‬‬ ‫‪‎‬تاثیــر‪‎ ‎‬قــرار‪‎ ‎‬دهــد‪‎ ‎‬مــی‪‎ ‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ت‬ ‫ن ‪‎‬نشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پایی ـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬زندگــی ‪‎ ،‎‬به ویــژ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ســنی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تجــار ‪‎‬‬ ‫خودبــاور ‪‎‬‬ ‫س‬ ‫ی ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تجــارب ‪‎‬حســاس ‪‎ ،‎‬تعییــن کننــد ه ‪‎‬‬ ‫ِ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫‪‎‬میگیــر ‪‎‬د ‪‎.‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه‬ ‫ت ‪‎‬بهشــما ‪‎‬ر ‪‎‬میرونــ ‪‎‬د ‪‎.‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬درازمــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودارزشــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افرا ‪‎‬د‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬خشــنودن ‪‎‬د ‪‎.‬ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬انچـ ‪‎‬ه ‪‎‬هســتند ‪‎ ،‎‬راض ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬‏ بــه روی‬ ‫چ ‪‎‬نیــاز ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬هیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بهتــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه ‪‎‬حــس وحــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اینکـ ‪‎‬ه‬ ‫ی ‪‎‬بــرا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــراد ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پرخطـ ‪‎‬ر ‪‎‬نمیبیننـ ‪‎‬د ‪‎.‬چنیـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫اورد ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ل ‪‎‬خارجـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پیــد ‪‎‬ا ‪‎‬کننــد ‪‎ ،‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عوامـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬خودشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬دربارهـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬خوبـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ت ‪‎‬ومقــا ‪‎‬م ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬درامـ ‪‎‬د ‪‎‬بــا ‪‎‬ال ‪‎‬وابســت ‪‎‬ه ‪‎‬نیســتن ‪‎‬د ‪‎.‬افــرا ‪‎‬د ‪‎‬دارا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬پُسـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬احتــرا ‪‎‬م‬ ‫ط ‪‎‬اطرافشــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬خودشــان ‪‎ ،‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬افــرا ‪‎‬د‬ ‫ت ‪‎‬بــار ‪‎‬ز ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ازجمل ـ ‪‎‬ه ‪‎‬خصوصیــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬میگذارن ـ ‪‎‬د ‪‎.‬انعطــاف پذیــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نــ‪‎‬ا‬ ‫ی ‪‎‬قادرنــ ‪‎‬د ‪‎‬خودشــا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬به اســان ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬معنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســت ‪‎ ،‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬ایــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بکشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎‬امیدی ه ـ ‪‎‬ا ‪‎ ‎‬و ‪‎‬شکســته ‪‎‬ا ‪‎‬بیــرو ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬ی‪‎‬ا‬ ‫ن ‪‎‬ب ‪‎‬ا ‪‎‬لبــا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬جــوا ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬پســرا ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬دختــرا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬بینیـ ‪‎‬‬ ‫اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬امــرو ‪‎‬ز ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬جامعـ ‪‎‬ه ‪‎‬حضــو ‪‎‬ر ‪‎‬دارنـ ‪‎‬د‪‎‎،‎‬یکـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎ ‎‬و ‪‎‬غریـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬عجیـ ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ارایـ ‪‎‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬اسـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬خودباور ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬همیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬عمــد ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬دالیـ ‪‎‬‬ ‫خودباوری‪‎‎‬چگونه‪‎‎‬ایجاد‪‎‎‬می‪‎‎‬شود؟‬ ‫ل‬ ‫ن ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎ ‎‬و ‪‎‬اطرافیــا ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬والدیــ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬کودکــی ‪‎ ،‎‬توســ ‪‎‬‬ ‫خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬پ ـ ‪‎‬ر‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬محی ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎.‬مثــا ًاگ ـ ‪‎‬ر ‪‎‬کودک ـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬می‪‎‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬ایجــا ‪‎‬د ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گیــر ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬بترسـ ‪‎‬د »‪‎ ‎‬و ‪‎‬یـا‪‎ «‎‬اگـ ‪‎‬ر ‪‎‬د ‪‎‬ر‬ ‫گ ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬یــا ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬امــوز ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬اعتمــا ‪‎‬د ‪‎‬کنــد»‪‎‬‬ ‫گ ‪‎‬شــو ‪‎‬د ‪‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎‬بــزر ‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬پـ ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیـ ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬کــ ‪‎‬ه ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬نــوع ‪‎ ،‎‬نگــر ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬کــودکا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬چــو ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬بگیــر ‪‎‬د ‪‎.‬رفتارهایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬توانـ ‪‎‬د ‪‎‬شــک ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬ا ‪‎‬و ‪‎‬دارنــد ‪‎ ،‎‬مـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬نســب ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬نگرفتــن ‪،‎‬‬ ‫م ‪‎‬توجــه ‪‎ ،‎‬غفلــت ‪‎ ،‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬محبــت ‪‎ ،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫‪‎‬طــرد ‪‎ ،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬احتــرام ‪‎ ،‎‬تحقیــر ‪،‎‬‬ ‫ش ‪‎‬نــدادن ‪‎ ،‎‬عــد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬منفــی ‪‎ ،‎‬گــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجـ ‪‎‬ه ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬نــکا ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬حـ ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و‬ ‫‪‎‬تمســخر ‪‎ ،‎‬ســرزنش ‪‎ ،‎‬تهدیــد ‪‎ ،‎‬مقایســه ‪‎ ،‎‬انتظــا ‪‎‬ر ‪‎‬بیـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــود‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کــود ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬کاه ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ســب ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ب ـ ‪‎‬د ‪‎‬رفتــار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬پذیــرش ‪‎ ،‎‬احتــرام ‪‎ ،‎‬محبــت ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬چــو ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬دیگــ ‪‎‬ر ‪‎‬رفتارهایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬طــر ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬تعلــق ‪‎ ،‎‬تشــویق ‪‎ ،‎‬حمایــت ‪،‎‬‬ ‫ی ‪‎‬گرفتــن ‪‎ ،‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توجــه ‪‎ ،‎‬جــد ‪‎‬‬ ‫ب‬ ‫ب ‪‎‬موجــ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬مناســ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انتظــارا ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ایمنــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬تحســین ‪‎ ،‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ک ‪‎‬م ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کــود ‪‎‬‬ ‫ش ‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬افزای ـ ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ی ‪‎‬روانـ ‪‎‬‬ ‫ب ‪‎‬شناسـ ‪‎‬‬ ‫ص ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬شــد ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خصــو ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬انجــا ‪‎‬‬ ‫تحقیقــا ‪‎‬‬ ‫ی‬ ‫ب ‪‎‬زا ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬اســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬رفتارهــا ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬بســیار ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دار ‪‎‬د ‪‎‬کـ ‪‎‬ه ‪‎‬علـ ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬حکایـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬خانـ ‪‎‬ه ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مدرسـ ‪‎‬ه ‪‎‬ماننـ ‪‎‬د ‪‎‬پرخاشــگری ‪‎ ،‎‬اضطــراب ‪،‎‬‬ ‫‪‎‬فرزندانمــا ‪‎‬‬ ‫ن‬ ‫ی ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬ای ـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎ ‎‬و ‪‎‬مــوارد ‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬تحصیلـ ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬ســیگار ‪‎ ،‎‬افـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بزهــکاری ‪‎ ،‎‬مصــر ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬انــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎‬خودبــاور ‪‎‬‬ ‫‪‎‬قبیــل ‪‎ ،‎‬ریشـ ‪‎‬ه ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬کمبــو ‪‎‬د ‪‎‬یـ ‪‎‬ا ‪‎‬ضعـ ‪‎‬‬ ‫در‪‎ ‎‬واقــع‪‎ ‎‬هرچــه‪‎ ‎‬فــرد‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬خودبــاوری‪‎ ‎‬باالتــری‪‎ ‎‬برخــوردار‪‎‬‬ ‫‪‎‬باش ـد‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬موقعی ـت‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬کارامــدی‪‎ ‎‬باالتــری‪‎ ‎‬برخــوردار‪‎ ‎‬بــوده‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬از‪‎‬‬ ‫‪‎‬اســیب‪‎‎‬های‪‎ ‎‬روان ـی‪‎- ‎‬اجتماع ـی‪‎ ‎‬نی ـز‪‎ ‎‬مصــون‪‎ ‎‬خواه ـد‪‎ ‎‬مان ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫راه‪‎‎‬های‪‎‎‬افزایش‪‎‎‬خودباوری‪‎‎‬در‪‎‎‬نوجوانان‪‎:‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬افزایــش‪‎ ‎‬خودبــاوری‪‎ ‎‬بایــد احســاس‪‎ ‎‬کفایــت‪‎،‬‬ ‫ت ‪‎‬و‪‎‬‬ ‫ش ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محبــ ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬پذیــر ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬مســوولیت ‪‎ ،‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬احســاس‪‎ ‎‬رضایـت‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬وضـع‪‎ ‎‬جســمانی‪‎ ‎‬خــود‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬فرزندانمــان‪‎‬‬ ‫‪‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬کنی ـم‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬ایجــاد‪‎ ‎‬ه ـر‪‎ ‎‬ی ـک‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬احســاس‪‎ ‎‬ه ـا‪‎ ‎‬مــوارد‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬شــو ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫‪‎‬زیــ ‪‎‬ر ‪‎‬توصیــ ‪‎‬ه ‪‎‬مــ ‪‎‬‬ ‫انتظــارات‪‎ ‎‬بیــش‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬حــد‪‎ ‎‬از‪‎ ‎‬ان‪‎ ‎‬هــا‪‎ ‎‬نداشــته‪‎ ‎‬باشــیم‪‎.‬‬ ‫م ‪‎.‬کارهــا‪‎،‬‬ ‫ن ‪‎‬کنیــ ‪‎‬‬ ‫ق ‪‎ ‎‬و ‪‎‬تحســی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ان‪‎ ‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬تشــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬توانایی‪‎ ‎‬هــا ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیــم‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬کنیــم ‪‎ ،‎‬کمــ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬حمایــ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬فعالیت‪‎ ‎‬هــ ‪‎‬ا ‪‎‬وعواطفشــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬کــه‪‎ ‎‬عملکردشــان‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بهبــود‪‎ ‎‬بخشــیده‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬موفقیــت‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬هــر‪‎‬‬ ‫‪‎‬چن ـد‪‎ ‎‬کوچ ـک‪‎ ‎‬تجرب ـه‪‎ ‎‬کنن ـد‪‎. ‎‬تشــویق‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬حمای ـت‪‎ ‎‬نمایی ـم‪‎ ‎‬ک ـه‪‎‬‬ ‫‪‎‬راه‪‎‎‬هــای‪‎ ‎‬مختلفــی‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بــرای‪‎ ‎‬حــل‪‎ ‎‬مســاله‪‎ ‎‬تجربــه‪‎ ‎‬کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برای‪‎‎‬ایجاد‪‎‎‬احساس‪‎‎‬مسوولیت‪‎‎‬باید‪‎:‎‬‬ ‫ـ‪‎ ‎‬تشــویق‪‎ ‎‬کنی ـم‪‎ ‎‬ت ـا‪‎ ‎‬ارتبــاط‪‎ ‎‬ســالم‪‎ ‎‬اجتماع ـی‪‎ ‎‬ب ـا‪‎ ‎‬دوســتان‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬اطرافیــان‪‎ ‎‬برقــرار‪‎ ‎‬کنن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ـ‪‎ ‎‬فرص ـت‪‎ ‎‬های ـی‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬فراه ـم‪‎ ‎‬کنی ـم‪‎ ‎‬ت ـا‪‎ ‎‬تجــارب‪‎ ‎،‬توانای ـی‪‎ ‎‬ه ـا‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬موفقی ـت‪‎ ‎‬هایشــان‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬ب ـا‪‎ ‎‬ه ـم‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬میــان‪‎ ‎‬بگذارن ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‪‎ ‎‬برای‪‎ ‎‬ایجاد‪‎ ‎‬احساس‪‎ ‎‬پذیرش‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬محبت‪‎ ‎‬بای ‪‎‬د‪‎:‬‬ ‫م ‪‎ ‎‬و ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬عنــوان‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬بپرهیزیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ـ ‪‎‬ا ‪‎‬ز ‪‎‬مقایسـ ‪‎‬ه ‪‎‬انهـ ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ا ‪‎‬دیگــرا ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ی ‪‎‬نظیـ ‪‎‬ر ‪‎ ‎‬و ‪‎‬منحصـ ‪‎‬ر ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬نــگا ‪‎‬ه ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬فــر ‪‎‬د ‪‎‬بـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬یـ ‪‎‬‬ ‫ـ‪‎ ‎‬بــدون‪‎ ‎‬قیـد‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬شــرط‪‎ ‎‬انهـا‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بپذیریـم‪‎ ‎‬تـا‪‎ ‎‬احســاس‪‎ ‎‬پذیــرش‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬درونـی‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬در‪‎ ‎‬انهـا‪‎ ‎‬تقویـت‪‎ ‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫ل ‪‎‬داشــت ‪‎‬ه ‪‎‬باشــن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬خو ‪‎‬د ‪‎‬اعتقا ‪‎‬د‬ ‫م ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬خــو ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬قبو ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ـ ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫ش ‪‎‬دهی ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬د ‪‎‬ر ‪‎‬انه ‪‎‬ا ‪‎‬پرور ‪‎‬‬ ‫س ‪‎‬ایمن ‪‎‬‬ ‫‪‎‬پید ‪‎‬ا ‪‎‬کنن ‪‎‬د ‪‎ ‎‬و ‪‎‬احســا ‪‎‬‬ ‫ـ‪‎ ‎‬انهـا‪‎ ‎‬را‪‎ ‎‬بـه‪‎ ‎‬عنــوان‪‎ ‎‬هدیـه‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬نعمـت‪‎ ‎‬الهـی‪‎ ‎‬تلقـی‪‎ ‎‬کــرده‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬بـه‪‎‬‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‪‎‬انهـا‪‎ ‎‬احتــرام‪‎ ‎‬بگذاریـ ‪‎‬‬ ‫ن ‪‎‬ر ‪‎‬ا ‪‎‬بـ ‪‎‬ه ‪‎‬راحتـی‪‎‬‬ ‫ت ‪‎‬خودشــا ‪‎‬‬ ‫ف ‪‎ ‎‬و ‪‎‬محبـ ‪‎‬‬ ‫م ‪‎‬تـ ‪‎‬ا ‪‎‬عواطـ ‪‎‬‬ ‫ک ‪‎‬کنیـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬ـ ‪‎‬کمـ ‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــرو ‪‎‬ز ‪‎‬دهنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ صفحه 7 ‫ابشارکردکوی‪-‬کردکوی سرزمین پدیده های طبیعی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -569‬سال هشتم‬ ‫‪-569-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/13‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/13 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 13‬ژوئیه‬ ‫‪13-- 1401 //04‬‬ ‫چهار شنبه ‪04//22‬‬ ‫‪65‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دانش گمشدۀ مومن است !‬ ‫ـن ‪ ،‬فَخ ُـذ ِ الْحِکْمَـه َ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )‪َ :‬لْحِکْمَـه ُ َ‬ ‫ضال َّـه ُ الْمُوْمِـ ِ‬ ‫ـاق ‪.‬‬ ‫و َ ل َـو ْ م ِـ ْ ‬ ‫ـل النِّفَـ ِ‬ ‫ن اَهْـ ِ‬ ‫امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬علــم و دانــش و حکمــت گمشــدۀ‬ ‫مومن است‪ ،‬بنابراین حکمت را بگیر هرچند از اهل نفاق باشد‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )بــراى این کــه نامحــدود بــودن منبــع‬ ‫علــم را روشــن ســازد تشــبیه زیبایــى کــرده مى فرماید‪«:‬علــم و‬ ‫دانــش گمشــدۀ مومــن اســت‪ ،‬بنابرایــن دانــش را بگیــر‪ ،‬هرچنــد‬ ‫از اهــل نفــاق باشــد»؛ (الْحِکْمَـه ُ َ‬ ‫ـن ‪ ،‬فَخ ُـذ ِ الْحِکْمَـه َ و َ‬ ‫ضال َّـه ُ الْمُوْمِـ ِ‬ ‫ـاق ) ‪.‬‬ ‫ل َـو ْ م ِـ ْ ‬ ‫ـل النِّفَـ ِ‬ ‫ن اَهْـ ِ‬ ‫روشــن اســت هــر گاه انســان گمشــدۀ پرارزشــى داشــته باشــد‬ ‫دائمــا ً بــه دنبــال ان مى گــردد و ان را نــزد هرکــس ببینــد از او‬ ‫مى گیــرد؛ خــواه ان شــخص مومــن باشــد یــا کافــر‪ ،‬منافــق باشــد‬ ‫یــا مشــرک‪ ،‬نیکــوکار باشــد یــا بــدکار‪ .‬ایــن ســخن در واقــع نشــان‬ ‫مى دهــد کــه صاحبــان اصلــى علــم ودانــش افــراد باایمــان انــد‬ ‫و منافقــان و فاســدان غاصبانــه از ان اســتفاده مى کننــد و چــه‬ ‫بســا ان را وســیله اى بــراى رســیدن بــه اهــداف ســوء خــود قــرار‬ ‫مى دهنــد‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬صاحــب حقیقــى ان کــه مومنــان انــد هــر جــا‬ ‫کــه ان را بیابنــد بــه ان ســزاوارترند‪.‬‬ ‫شــبیه چیــزى کــه بــه صــورت گســترده تر در قــران مجیــد امــده‬ ‫اســت؛ در ســورۀ «اعــراف»‪ ،‬ایــۀ ‪ ٣٢‬مى خوانیــم‪«« :‬قُــل ْ مَــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ْق ق ُـ ‬ ‫ن ال ـرِّز ِ ‬ ‫ت م ِـ َ ‬ ‫هَ الل ّـه ِ الَّتـِـی اَخْــر َ َ ‬ ‫م زِین َـ ‬ ‫ج لِعِبــادِه ِ و َ الطَّی ِّبــا ِ‬ ‫لْ‬ ‫حَ ـر َّ َ‬ ‫م الْقِیامَـه ِ ک َذلـِـکَ ‬ ‫ن امَنـُـوا فِــی الْحَیــاه ِ الدُّن ْیــا خال ِ َ‬ ‫صـه ً ی َـو ْ َ‬ ‫ـی لِلَّذِیـ َ‬ ‫هِـ َ‬ ‫نُف َ ِّ‬ ‫ن »؛ بگــو چــه کســى زینت هــاى الهــى‬ ‫صـل ُ الْایــا ِ‬ ‫ت لِق َـو ْ ٍ‬ ‫م یَعْلَمُــو َ‬ ‫را کــه بــراى بنــدگان خــود افریــده و (همچنیــن) روزى هــاى پاکیــزه‬ ‫را حرام کرده اســت‪ .‬بگو اینها در زندگى دنیا از ان کســانى اســت‬ ‫کــه ایمــان اورده انــد (هرچنــد دیگــران نیــز از ان اســتفاده مى کننــد‬ ‫ولــى) در قیامــت خالــص بــراى مومنــان خواهــد بــود‪ .‬این گونــه‬ ‫ایــات خــود را بــراى کســانى کــه اگاهنــد شــرح مى دهیــم»‪.‬‬ ‫گرچــه ایــه ناظــر بــه مواهــب مــادى اســت؛ ولــى مواهــب معنــوى‬ ‫را بــه طــور مســلم شــامل مى شــود‪.‬‬ ‫در شــرح نهــج البالغــۀ ابــن ابــى الحدیــد امــده اســت‬ ‫کــه روزى «حجــاج» خطبــه خوانــد و در ضمــن ان گفــت‪:‬‬ ‫ـب الْاخِــر َ ه ِ و َ ک َفانــا مَون َـه َ الدُّن ْیــا فَلْیَت َنــا ک ُفینــا‬ ‫ن الل ّـ َه امَرَنــا بِطَلَـ ِ ‬ ‫«ا َّ ‬ ‫ـب الدُّن ْیــا؛ خداونــد مــا را بــه طلــب اخــرت‬ ‫مَونـَه ُ الْاخِــرَه ِ و َ اُمرْنــا بِط َلَـ ِ‬ ‫دســتور داده و روزى دنیــوى مــارا ضمانــت کــرده‪.‬‬ ‫ى کاش اخــرت را بــراى مــا تضمیــن مى کــرد و مــا مامــور بــه‬ ‫طلــب دنیــا بودیــم»‪ .‬حســن بصــرى ایــن ســخن را شــنید و گفــت‪:‬‬ ‫ـق ؛ ایــن همــان‬ ‫ن قَلْـ ِ ‬ ‫ن خ َرَجَــتْ م ِ ـ ْ‬ ‫«هــذه ِ ضال َّـه ُ الْموم ِ ـ ْ‬ ‫ـب الْمُنافِـ ِ‬ ‫گمشــدۀ مومــن اســت کــه از قلــب منافقــى خــارج شــده اســت»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۸۳‬‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫تکلیف گرایی‪،‬‬ ‫پیر رزمنده‬ ‫مرحوم حاج‬ ‫اصالن رضایی‬ ‫راوی ‪ :‬سید حسن کربالیی‬ ‫از نیروهایــی بــود کــه قبــل از والفجــر ‪ 8‬بــه گروهــان‬ ‫پیوســته بــود و شــور و شــوق عجیبــی بــرای جبهــه رفتــن‬ ‫داشــت‪ .‬حــاج اصــان را مــی گویــم‪ .‬ان بــزرگ مــردی کــه‬ ‫مــا ان زمــان بخاطــر ســن کــم مــان او را پیــر مــی دیدیــم‪.‬‬ ‫روزی کــه علــی بهــزادی شــروع بــه ســازماندهی گروهــان‬ ‫کــرد اتفاقــی افتــاد کــه همــه بــه حــاج اصــان رضایــی بیــش‬ ‫از پیــش عالقمنــد و ارادتمنــد شــدیم‪ .‬ان روز علــی بهــزادی‬ ‫هــر کســی را بــر اســاس توانــش روی دســته ای قــرار مــی‬ ‫داد و جایــش را مشــخص مــی کــرد‪.‬‬ ‫تمــام نیروهــا تقســیم شــدند جــز حــاج اصــان و دو‬ ‫نفــر دیگــر‪ .‬علــی رو بــه حــاج اصــان کــرد و گفــت کــه‪،‬‬ ‫شــما بایــد برویــد‪ .‬حاجــی جــواب داد‪ ،‬کجــا بــروم؟ علــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه اهــواز‪ .‬بــه خاطــر ایــن کــه تمــام نیروهــا کامــل‬ ‫هســتند و ســن شــما هــم بــاال اســت و نمــی توانیــد‬ ‫حضــور داشــته باشــید‪ .‬همــه شــاهد بودیــم کــه اشــک در‬ ‫چشــمان حــاج اصــان حلقــه زد و گفــت یعنــی مــن دیگــر‬ ‫تکلیفــی نــدارم؟ علــی جــواب داد ‪ :‬خیــر‪ ،‬مــن فرمانــده‬ ‫هســتم و بــه شــما مــی گویــم کــه تکلیفــی نداریــد‪.‬‬ ‫حاجــی مظلومانــه «چشــمی» گفــت و زیــر لــب‬ ‫زمزمــه کــرد «حــاال کــه تکلیــف از گــردن مــن ســاقط‬ ‫اســت مــن بــر مــی گــردم «‪ .‬بــرای جمــع کــردن‬ ‫وســایلش حرکــت کــرده بــود کــه علــی صدایــش‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬حاجــی صبــر کــن! شــما هــم بمانیــد‪.‬‬ ‫لــی از ایــن اخــاق حــاج اصــان خوشــش امــده‬ ‫بــود و بــه همیــن دلیــل بــه او گفــت کــه بایــد‬ ‫بمانــد و حــاج اصــان هــم تــا اخــر گروهــان مانــد‪.‬‬ ‫ولــی نکتــه ای کــه همــه مــا از ان درس گرفتیــم ایــن بــود‬ ‫کــه حــاج اصــان واقعــا ً براســاس تکلیــف امــده بــود تــا‬ ‫اینکــه دینــش را ادا کنــد‪.‬‬ ‫گلستان قطعه ای از بهشت‬ ‫دراز نو‪ ،‬دریای ابر‬ ‫گلستان‬ ‫درازنــو‪ ،‬دهکــده ای ییالقــی‪ -‬کوهســتانی در باالتریــن ارتفاعــات‬ ‫کردکــوی اســت کــه در هــر چهــار فصــل ســال بــه دلیل محیط طبیعی‬ ‫زیبــای خــود‪ ،‬پذیــرای گردشــگران و مســافران بســیار اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل ارتفــاع بســیار زیــاد‪ ،‬در ایــن منطقــه زمســتان‬ ‫هــا بســیار ســرد و بــرف گیــر اســت‪ .‬بهتریــن فصــل ســفر بــه‬ ‫روســتای درازنــو از اواســط بهــار تــا اواخــر تابســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا بــه دلیــل واقــع شــدن در ارتفاعــات البــرز‪ ،‬چشــم‬ ‫انــداز شــگفت انگیــزی بــه خلیــج گــرگان دارد و شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتانهای گلســتان و مازنــدران از ارتفاعــات ایــن‬ ‫روســتا قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫خانــه هــای کاهگلــی‪ ،‬فضــای طبیعــی منطقــه را جــذاب و‬ ‫دیدنــی کــرده اســت‪ .‬هــر گاه از پنجــره داخــل بــه بیــرون بنگری‪،‬‬ ‫تابلــوی زیبــا و بــی نظیــری از طبیعــت را مــی بینــی کــه نقــش‬ ‫زدن از هــر زاویــه ان مــی توانــد هنــری مانــدگار باشــد‪ .‬نظــاره‬ ‫کــردن ایــن مناظــر زیبــا از داخــل خانــه های روســتا‪ ،‬بســیار روح‬ ‫نــواز و پرنشــاط اســت‪ .‬غــروب و طلــوع در منطقــه درازنــو فــوق‬ ‫العــاده دینــی و جــذاب و حیــرت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫«درازنــو»‪ ،‬دهکــده ای کوهســتانی بــا خانــه هایــی متناســب‬ ‫بــا معمــاری کوهســتانی اســت‪ .‬از گذشــته هــای دور‪ ،‬مــردم‬ ‫«درازنــو» بــرای خــود خانــه هــای چوبــی و کاهگلــی ســاخته انــد‬ ‫کــه ســکونتگاه تابســتانی انــان باشــد‪ .‬اب «درازنــو» از چشــمه‬ ‫هایــی در دل کــوه جــاری اســت‪ .‬ایــن روســتا در طــول ســال چــه‬ ‫در ماههــای گــرم و چــه در ماههــای ســرد ســال‪ ،‬شــلوغ و پــر از‬ ‫جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫پوشش گیاهی و طبیعت درازنو‬ ‫ایــن روســتای مرتعــی‪ ،‬درختچــه و درختــکاری شــده اســت‪.‬‬ ‫جنــگل کاری توســط منابــع طبیعــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اویشــن‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬بومــادران‪ ،‬شــیر خشــک‪ ،‬مــارم بــو‪ ،‬گل‬ ‫بنفشــه‪ ،‬کنگــر وحشــی‪ ،‬گالمیــر حســن‪ ،‬گل پــر‪ ،‬گل ختمــی‪،‬‬ ‫گل بابونــه‪ ،‬ریحــان کوهــی‪ ،‬پــر ســیاوش‪ ،‬یونجــه وحشــی و‬ ‫گزنــه از جملــه گل و گیاهــان وحشــی منطقــه هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن دهکــده‪ ،‬گونــه هــای درختچــه ای زرشــک‪،‬‬ ‫ازگیــل‪ ،‬ولیــک‪ ،‬تمشــک‪ ،‬ســیب وحشــی‪ ،‬گالبــی وحشــی و‬ ‫الوچــه هــر ســال در فصــل تابســتان پربــار هســتند‪.‬‬ ‫ســطح زیــادی از عرصــه هــای «درازنــو» بــه دلیــل فقر پوشــش‬ ‫گیاهــی توســط ابخیــزداری منابــع طبیعــی اســتان بــا گونــه های‬ ‫کاج ســیاه‪ ،‬افــرا‪ ،‬زبــان گنجشــک‪ ،‬گیــاس وحشــی‪ ،‬بلــوط و‬ ‫گــردو کشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه ها و ابشار‬ ‫در اطــراف «درازنــو»‪ ،‬چشــمه هایــی وجــود دارد کــه فضــا را زیباتر‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در وســط ایــن دهکــده‪ ،‬چشــمه رزوی غربــی‪ ،‬رزوی‬ ‫شــرقی‪ ،‬جیــکا چشــمه در شــرق «درازنــو»‪ ،‬فــک بنــد چشــمه‪،‬‬ ‫گرمنــه چشــمه در جنــوب و الر چشــمه در جنــوب شــرقی‪ ،‬مــرس‬ ‫چشــمه و… دیــده مــی شــود و از تفرجگاههــای مــردم اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت اب ایــن چشــمه ســالم و بهداشــتی بــوده و جنبــه‬ ‫دارویــی دارد‪ .‬البتــه اب ایــن روســتا از چشــمه ای قدیمــی تامیــن‬ ‫مــی شــود کــه در منبــع بزرگــی جمــع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫ابشــار مغــزی در جنــوب یــال واقــع شــده اســت کــه بــر‬ ‫جذابیــت منطقــه چندیــن برابــر افــزوده اســت‪ .‬وجــود چشــمه‬ ‫هــای متعــدد و رودهایــی کــه از بــه هــم پیوســتن چشــمه هــا یا‬ ‫ذوب برفهــا بــه وجــود مــی اینــد و همچنیــن ابشــارهایی نظیــر‬ ‫«ابشــار دواب» و «ابشــار هفــت طبقــه» بــر زیبائیهــای ایــن‬ ‫پــارک جنگلــی افــزوده اســت‪.‬‬ ‫تفریحات زمستانی‬ ‫در «درازنــو» از ابــان مــاه تــا اواخــر فروردیــن مــاه‪ ،‬هــوا مه الود‬ ‫و زمیــن پوشــیده از بــرف اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط‪ ،‬بــا‬ ‫ایجــاد فضاهــای ورزشــی زمســتانی‪ ،‬بــه مــدت پنــج مــاه‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان بــه ورزشــهای زمســتانی مثــل اســکی پرداخــت‪ .‬احــداث‬ ‫یــک پیســت اســکی بــه طــول یــک کیلومتــر از «امامــزاده هــزار‬ ‫منــزل» در ســمت شــمالی تــا چشــمه ریــزاب واقــع در ارتفــاع‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬متــری «درازنــو» مــی توانــد محــل مناســبی باشــد کــه‬ ‫بــه خــودی خــود در اســتانهای شــمالی بــی نظیــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر از ایــن منطقــه بــرای ســایت کایــت ســواری‬ ‫اســتفاده مــی شــود کــه هــراز گاه کایــت ســوارانی در ایــن مــکان‬ ‫گردهــم مــی اینــد ‪.‬شــاید روزی ایــن منطقــه بــه یکــی از مناطــق‬ ‫مهــم کایــت ســواری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری منطقه‬ ‫امامــزاده هــزار منــزل‪ :‬امامــزاده هــزار منــزل ماننــد برخــی دیگر‬ ‫از امــام زاده هــای شهرســتان کردکــوی و توابــع در دل کــوه و‬ ‫جنــگل قــرار دارد‪ .‬ایــن امــام زاده کــه در دهکــده درازنو قــرار دارد‬ ‫زیارتــگاه مــردم و مســافران ان منظقــه اســت‪ .‬گفتنــی اســت‬ ‫کــه در ایــن امــام زاده دو خواهــر و بــرادر بــه اســم هــای رضــی‬ ‫و راضیــه خفتــه انــد‪.‬‬ ‫غارهــا‪ :‬غــار یخچــال یکــی از مکانهــای دیدنــی ایــن منطقــه‬ ‫اســت کــه در زیــر قلــه دکانــی‪ ،‬در کنــار ســنگ بســیار بزرگــی‬ ‫کــه محوطــه ای در حــدود بیســت متــر مــر بــع و ســوراخی بــه‬ ‫انــدازه یــک انســان در کنــار ســنگ دیــده مــی شــود‪ ،‬واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬در شــهریور مــاه نیــز داخــل ایــن محفظــه بــرف وجــود‬ ‫دارد کــه بــه همیــن دلیــل یخچــال نــام گرفتــه اســت‪ .‬وجــود دو‬ ‫غــار طبیعــی بــه نــام هــای «گنــج خانــه» و «انبــار حســن خــان»‬ ‫از جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد ایــن روســتا هســتند‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی‬ ‫بــرای دسترســی بــه ایــن منطقــه ییالقــی زیبــا‪ ،‬ابتــدا بایــد بــه‬ ‫شــهر کردکــوی گلســتان برویــد و از انجــا مســیر جــاده جنگلــی‬ ‫درازنــو را در پیــش بگیریــد‪ .‬ایــن جــاده شــیب دار و پــر پیــچ و‬ ‫خــم‪ ،‬از میــان پــارک جنگلــی امــام رضــا (ع) مــی گــذرد‪ .‬پــس‬ ‫از حــدود ‪ ۴۰‬دقیقــه رانندگــی در ایــن مســیر بســیار زیبــا‪ ،‬جــاده‬ ‫خاکــی مــی شــود و بــه یــک دو راهــی خواهید رســید‪ .‬اگر مســیر‬ ‫ســمت راســت را ادامــه دهیــد‪ ،‬پــس از حــدود یــک ســاعت و‬ ‫ســی دقیقــه رانندگــی در یــک جــاده ســنگالخ بــه منطقــه جهــان‬ ‫نمــا خواهیــد رســید و اگــر مســیر ســمت چــپ را در پیش گیرید‬ ‫پــس از حــدود ‪ ۱۰‬دقیقــه بــه روســتای درازنــو خواهیــد رســید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!