روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 568 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 568

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 568

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 568

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪64 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 21‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 12-‬ژوئیه ‪ /12-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪568‬‬ ‫تابستان و تکرار تراژدی استفاده‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫از فاضالب خام‬ ‫خام فروشی‬ ‫قصهبغرنج‬ ‫دست رنج‬ ‫گلستانیها‬ ‫‪ 10‬ماده غذایی‬ ‫که مانع چربی سوزی‬ ‫شکم و پهلو می شوند‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫‪2‬‬ ‫عید قربان در قاب‬ ‫ایین های اهل سنت‬ ‫‪6‬‬ ‫کاله برداری‬ ‫از کارت های بانکی‬ ‫‪3‬‬ ‫کسب و کارهای خانگی‬ ‫تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد‬ ‫خواهیــم داد کــه چگونــه از نقط ـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و‬ ‫کار خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک تعریــف داشــت و ان هــم‬ ‫چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر‬ ‫کارمــون برویــم و بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره‬ ‫روز از نو‪ ،‬روزی از نو‪ .‬هر چند کســانی نیز در این بین بودند که با شکســتن‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان افــرادی کــه به ظاهــر قانون‬ ‫کســب و کار رو شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی‬ ‫بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه‬ ‫یــک ســوددهی ایــده ال در کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع تریــن شــیوه ی ممکــن قصــد‬ ‫داریــم کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای‬ ‫شــما ارائــه دهیــم و کاری کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایا و معایب کســب و‬ ‫کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار خانگی اطالعات‬ ‫جامعی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تهیه غذای خانگی‬ ‫از همــان روزهــای ابتدایــی ان قــدر ایــن کســب و کار مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه‬ ‫امــروزه بیــش از صــد تهیـه ی غــذای خانگــی و هــر کــدام بــا برندهــای مختلــف در‬ ‫شــهرهای کشــور ایجاد شــده اســت‪ ،‬اما هنوز در برابر جمعیت ایران‪ ،‬این شــغل‬ ‫جــای رشــد بســیاری دارد ‪.‬‬ ‫مطمئــن باشــید کــه اگــر در اشــپزی مهــارت بســیاری داریــد‪ ،‬ایــن شــغل‬ ‫می توانــد شــما رو تبدیــل بــه یــک ســرمایه دار خــود ســاخته کنــد‪.‬‬ ‫میزان درامد این شغل‬ ‫اگــر بــا فــرض اینکــه روزانــه ‪ 100‬پــرس غــذا پخــت کنیــد و قیمــت هــر پــرس غــذا‬ ‫میانگیــن ســی هــزار تومــان باشــد‪ .‬روزانــه ســه میلیــون درامــد خواهیــد داشــت کــه‬ ‫بیــش از ‪ 80‬درصــد اون ســود خالــص خواهــد بــود‪ .‬بــا ایــن اوصــاف مــی توانیــد در مــاه‬ ‫بــا تهیــه تنهــا ‪ 100‬پــرس غــذا در روز‪ ،‬بــه درامــد بالــغ بــر پانــزده میلیــون تومــان برســید‪.‬‬ ‫البتــه اگــر بتوانیــد بــا یکــی از شــرکت ها یــا بــا چنــد ســازمان قــرارداد کاری‬ ‫امضــا کنیــد‪ ،‬روزانــه قــادر خواهیــد بــود ‪ 500‬پــرس غــذا تولیــد کنیــد و چنــد‬ ‫نیــرو نیــز کنــار دســت خودتــان بگذاریــد و درامــد بــاالی صــد میلیــون در مــاه‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫هــم اکنــون اشــپزخونه هــای کوچکــی هســتند کــه توســط ســه یــا چهــار خانــم‬ ‫خانــه دار اداره می شــوند و روزانــه بیــش از ســه هــزار پــرس غــذا بــه دســت مــردم‬ ‫می رســانند‪ .‬یعنــی درامــدی معــادل چهــل و پنــج میلیــون تومــان در روز و بیــش از‬ ‫‪5‬‬ ‫یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون در مــاه‪ .‬بــه خودتــان ایمــان داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از هــر مهارتــی مــی تــوان ثــروت ســاخت‪ .‬در ارتبــاط با ســرمایه اولیه نیز باید‬ ‫گفــت کــه بــا ده تــا پانــزده میلیــون تومــان می تــوان اشــپزخانه ی دلخــواه تــان‬ ‫را افتتــاح کنیــد کــه توانایــی تولیــد هــزار پــرس غذا را در روز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ساخت جواهرات و صنایع دستی‬ ‫اگر تنها کلمه ی جواهرات و صنایع دســتی رو در اینترنت ســرچ کنید و یا ســری‬ ‫بــه صفحــات شــبکه های مجــازی بزنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه یکــی از پــر طرفدارتریــن‬ ‫کســب و کارهای خانگی‪ ،‬شــغل های مربوط به صنایع دســتی هســتند‪ .‬ایرانی ها‬ ‫مردم هنر پســندی هســتند‪ .‬صنایع دســتی همیشــه زینت دهنده ی منازل بوده‬ ‫و جواهــرات هــم کهمــورد عالقــه همه ی خانم هاســت‪.‬‬ ‫امــا ســوالی کــه مطــرح می باشــد ایــن اســت کــه بــا وجــود برند هــای مطــرح و‬ ‫معتبــر صنایــع دســتی و برندهــای جواهــر ســازی‪ ،‬ایــا کار کســانی کــه در خانــه‬ ‫مشــغول بــه درســت کــردن جواهــرات و صنایــع دســتی هســتند رو خواهــد‬ ‫خریــد؟ پاســخ واضــح اســت‪ .‬صــد در صــد‪ .‬چــرا ؟‬ ‫به دو دلیل اساسی‪:‬‬ ‫دلیــل اول‪ :‬قیمــت تمــام شــده ی ســاخت صنایع دســتی و جواهــرات در منزل‪ ،‬به‬ ‫شــدت پاییــن تــر از بــازار اســت و ایــن باعــث مــی شــود کــه قیمــت محصــول تولیــد‬ ‫شــده در کســب و کار خانگــی بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد و ایــن موجب اســتقبال‬ ‫مــردم از محصــوالت تولیــد شــده در کســب و کار خانگــی می شــود ‪.‬‬ ‫دلیــل دوم‪ :‬ایــن کــه مــی توانــد بســیار مــورد اســتقبال قــرار گیــرد طرح هــا و‬ ‫خالقیت هایــی اســت کــه یــک طــراح خانگــی مــی توانــد روی جواهــرات داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اکثــر برندهــای مطــرح دنیــا بــه ایــن دلیــل کــه ســاز و کار ســختی بــرای تولیــد‬ ‫محصــوالت جدیــد و یــا طــرح هــای جدیــد دارنــد‪ ،‬ایــن فرصــت بــرای شــاغلین در‬ ‫منــزل را ایجــاد کرده اندکــه بــا تکیــه بــر توانایی هــای درونــی خودشــان‪ ،‬بــه ســراغ‬ ‫طــرح هــای جدیــد برونــد و در ایــن حــوزه بســیار موفــق باشــند‪.‬‬ ‫‪ .3‬خدمات تعمیر وسایل الکتریکی‬ ‫تمــام زندگــی مــا را وســایل الکتریکــی احاطــه کــرده انــد‪ .‬در هــر خانــه ای کــه‬ ‫برویــد‪ ،‬بیــش از نیمــی از وســایل منــزل‪ ،‬وســایل الکتریکــی هســتند‪ .‬از ایــن رو‬ ‫امــکان خــراب شــدن هــر کــدام از وســایل هــم بــه شــدت وجــود دارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر هــم‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی موجــب شــده کــه مــردم کمتــر بــه‬ ‫ســمت خریــد وســایل جدیــد روی بیاورنــد و تــا جــای ممکــن تعمیــر وســایل‬ ‫منــزل را در اولویــت قــرار می دهنــد‪ .‬پــس تعمیــر وســایل الکتریکــی‪ ،‬می توانــد‬ ‫یکــی از کارهایــی باشــد کــه بــه شــدت درامــدزا باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کار نیــز هماننــد خیلــی دیگــر از مشــاغل بــرای شــروع نیــاز بــه ســرمایه ی‬ ‫اولیــه نــدارد و شــاید تنهــا ســرمایه اولی ـه ی مــورد نیــاز ان خریــد یــک جعبــه‬ ‫ابــزار کامــل باشــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بدانیــد بــرای ایجــاد یــک کســب و کار اینترنتــی خانگــی چقــدر ســرمایه‬ ‫نیــاز داریــد پیشــنهاد می کنیــم ادامــه را حتمــا ًدر شــماره بعــد بخوانیــد‪...‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش ساخت و ساز مسکن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ساده ترین راه نفوذ مهندسی سایبری‬ ‫در سازمان ها چیست؟‬ ‫همــواره بایــد بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور‬ ‫کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬و بایــد بــه عوامــل انســانی کــه ســاده ترین راه نفــوذ کــه‬ ‫همــان مهندســی اجتماعــی اســت‪ ،‬دقــت نمائیــم اکثــر افــراد و ســازمان های کــه دانــش‬ ‫و توانایــی بســیاری دارنــد‪ ،‬بــرای مســدود نمــودن راه هــای احتمالــی نفــوذ شــیادان و بــاج‬ ‫بگیــران بــه حریــم خــود‪ ،‬از راه هــای بســیاری بهــره می گیرنــد‪ .‬امــا بایــد ایــن را بدانیــم‬ ‫کــه هیـچ گاه یــک شــبکه کامــا ً ایمــن نبــوده و هیــچ گاه قــادر نخواهیــم بــود کــه عامــل‬ ‫انســانی را از چرخــه اتصــاالت شــبکه و ســازمان خــارج کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر بایــد بدانیــم بــا تمامــی رمزگذاری هــا‪ ،‬دیواراتــش و‪ ...‬کــه بــرای شــبکه خــود بــه طــور‬ ‫کامــل در نظــر می گیریــم‪ ،‬بایــد بــه عامــل انســان و ســاده ترین راه نفــوذ کــه همــان مهندســی اجتماعــی‬ ‫اســت‪ ،‬توجــه داشــته باشــیم‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه ســاده ترین راه نفــوذ بــرای ایجــاد دسترســی‬ ‫در یــک شــبکه‪ ،‬ورود زیرکانــه و از طریــق مهندســی اجتماعــی بــه ســازمان و کســب اطالعــات مــورد نیــاز‬ ‫و خــروج ایــن اطالعــات بــوده و هســت‪.‬قاعدتا ًیــک مهنــدس اجتماعــی را می تــوان فــردی در نظــر‬ ‫گرفــت کــه بــا حیلــه و فریــب اقــدام بــه تحریــک و متقاعدســازی بــا افــرادی کــه مــورد طعمــه‬ ‫قــرار گرفتنــد ارتبــاط برقــرار کــرده و پــس از شــناخت زوایــای مختلــف ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫بهره بــرداری و سوءاســتفاده از دســتگاه مذکــور یــا فــرد طمعــه شــده را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه یــک مهنــدس اجتماعــی بــه قــدری ســاده و طبیعــی بــا افــراد ارتبــاط‬ ‫برقــرار کــرده و از ان هــا کســب اطالعــات می کنــد کــه بــه هیــچ وجــه پــس از دسترســی‬ ‫غیرمجــاز و افشــای اطالعــات ســازمان‪ ،‬اشــخاص مــورد حملــه قــرار گرفتــه متوجــه‬ ‫نخواهنــد شــد کــه چگونــه و از کجــا اطالعــات فــاش شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم رایانــه ســازمان پــس از حادثــه بــه دنبــال نقص هــای فنــی می گردنــد و امــا بعــد‬ ‫از بررســی اولیــه متوجــه می شــوند اطالعــات بســیار ســاده تر از انچــه کــه فکــرش را‬ ‫می کنیــد از دســت رفتــه و در اینجــا عامــل انســان دخیــل بــوده اســت‪ .‬در ایــن مرحلــه‬ ‫می تــوان گفــت در مهندســی اجتماعــی بــه هیــچ وجــه در ابتــدا کار از نــرم افــزار و ســخت‬ ‫افــزار اســتفاده نمی شــود بلکــه بــا ذهــن و فکــر انســان ها کار می شــود‪ .‬هرچندبــدان‬ ‫معنــا نبــوده کــه نبایــد امنیــت را از طریــق فعالیت هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری‬ ‫برقــرار کــرد بلکــه منظــور از بیــان ایــن مفاهیــم تامیــن امنیــت فیزیکــی بــدون اگاه ســازی‬ ‫افــراد ســازمان و تغییــر نگــرش در ان هــا نمی توانــد موفــق باشــد بلکــه هــر دوی این هــا‬ ‫در کنــار هــم کارامــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫لــذا مــی تــوان مهندســی اجتماعــی بــر دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬مهندســی اجتماعــی بــر پایــه‬ ‫اطالعــات فنــی و مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیروهــای انســانی‬ ‫لــذا در توضیــح ایــن دو نــوع مهندســی می تــوان این گونــه توضیــح داد کــه مهندســی بــر پایــه‬ ‫اطالعــات فنــی همــان کالهبــرداران ســایبری و فیشــرها هســتند کــه بــا اطالعــات خــود مانــور‬ ‫می دهنــد و اغلــب بــا طراحــی و توســعه ســایت یــا صفحــات بانک هــا و موسســات مالــی بــرای‬ ‫ســرقت نــام کاربــری و رمــز عبــور‪ ،‬دســت بــه کار می شــوند‪ .‬و یــا اینکــه بــا اســتفاده از ایمیل هایــی‬ ‫کــه بــه کاربــران اراســال می کننــد‪ ،‬و ان هــا را تحریــک کــرده کــه فایل هــای ضمیمــه همــراه بــا‬ ‫ایمیل هــای ارســالی را بــاز کننــد و ســپس اهــداف در ذهــن خــود را پیــاده ســازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا در مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی چگونــه اســت مــی تــوان گفــت در‬ ‫مهندســی اجتماعــی بــر پایــه نیــروی انســانی همــه هدف ســارق‪ ،‬بررقــرای ارتباط با اشــخاص‬ ‫بــا اســتفاده از تلفــن و راه هــای ارتباطــی حضــوری اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن افــراد اغلــب دارای‬ ‫اطالعــات فنــی زیــادی نبــوده و تنهــا هنــر ان هــا روابــط عمومــی فوق العــاده قــوی اســت و‬ ‫بــرای ایـن کار بــا متخصصــان دســت بــه دســت هــم داده تا بــا یکدیگر بتوانند با کالهبــرداری‬ ‫کســب منفعــت کننــد‪ .‬بنابرایــن می تــوان گفــت کــه حفــظ اطالعــات شــبکه چــه از طریــق‬ ‫امــوزش بــه افــراد ســازمان و چــه تامیــن امنیــت فیزیکــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه‬ ‫‪ 20‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫کاهش گرایش به رشته‬ ‫ریاضی در ‪ ۸‬سال گذشته‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه وزیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫گفــت‪ :‬در جــذب دانــش اموزان رشــته ریاضی فیزیک‬ ‫در هشــت ســال گذشــته کاهــش داشــته ایم‪.‬‬ ‫محمدمهــدی کاظمــی ظهــر پنجشــنبه در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد دانــش امــوزان‬ ‫متوســطه و ‪ ۹۹‬درصــد دانــش امــوزان ابتدایــی از‬ ‫پوشــش تحصیلــی بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از مصداق هــای عدالــت‬ ‫اجتماعــی توســعه مهــارت فنــی و حرفـه ای اســت کــه‬ ‫در زمینــه نیــز تالش هــای خوبــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫کاظمــی بــا بیــان اینکــه بــا همــه اقدامات انجام شــده‬ ‫نارســایی نیــز وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬رویکــرد امــوزش‬ ‫پــرورش توســعه عدالــت اجتماعــی و عدالــت تربیتــی‬ ‫اســت کــه در ایــن حــوزه برنامه هایــی نیــز پیــش بینــی‬ ‫شــده اســت تــا طــرح رتبــه بنــدی معلمــان بــا تاکیــدات‬ ‫رئیــس جمهــور در ایــن حــوزه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی پوشــش تحصیلــی‪ ،‬توجــه بــه مضامیــن و‬ ‫محتــوای امــوزش بــا کیفیــت و مهــارت امــوزی را از‬ ‫دیگــر مســائل مــورد توجــه امــوزش پــرورش برشــمرد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬هدایــت تحصیلــی دانــش امــوزی در‬ ‫دوره متوســطه اول فراینــدی اســت کــه باتوجــه بــه‬ ‫عملکــرد‪ ،‬اســتعداد و نیــاز کشــور‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫را بــه ســمت انتخــاب رشــته های مطلــوب هدایــت‬ ‫می کنیــم و در ایــن عرصــه پیــش بینــی کردیــم‬ ‫پوشــش تحصیلــی مناســب در امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای و ریاضــی فیزیــک داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه در جذب‬ ‫دانــش امــوزان در رشــته ریاضــی فیزیــک در هشــت‬ ‫ســال گذشــته کاهــش داشــته ایم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کشــور مــا بــه تربیــت نیروهــای علــوم پایــه و طراحــان‬ ‫اینده نیاز دارد و در هشــت ســال گذشــته جذب دانش‬ ‫امــوزان از ‪ ۲۸‬درصــد بــه ‪ ۱۴‬درصــد رســیده اســت کــه بــه‬ ‫دنبــال جبــران ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫وی متذکــر شــد‪ :‬یکــی از علــل ایــن مســئله‪ ،‬عالقــه‬ ‫کاذب دانش اموزان به ســمت رشــته تجربی و پزشــکی‬ ‫بــوده کــه عمدتــا ً ایــن موفقیــت حاصــل نمی شــود و‬ ‫بســیاری از دانــش امــوزان از ایــن رقابــت جــا می ماننــد‬ ‫کــه بــی انگیزگــی و ناهنجــاری بــه وجــود م ـی اورد‪.‬‬ ‫کاظمــی یــاداور شــد‪ :‬وظیفــه رســانه اســت کــه در‬ ‫خصــوص ایــن فرهنــگ ســازی داشــته باشــد‪ ،‬تــا‬ ‫بتوانیــم زمینــه هدایــت مناســب دانــش امــوزان بــه‬ ‫ســمت توســعه مناســب فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬رویکــرد امــوزش و پــرورش بــه شــکل‬ ‫توســعه رشــته هایی اســت کــه زمینــه ایجــاد اشــتغال در‬ ‫جامعــه را فراهــم کنــد و نــگاه را بــه ایــن ســمت تقویــت‬ ‫کنیــم کــه دانــش امــوزان رفتــار کارافرینــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش در ادامــه بــه‬ ‫اموزش هــای مجــازی در دوران کرونــا اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬امــوزش غیــر حضــوری بــه هیــچ عنــوان‬ ‫نمی تــوان جایگزیــن امــوزش حضــوری شــود و در ایــن‬ ‫اموزش هــا چهــار تــا هفــت ســاعت در هفتــه امــوزش‬ ‫کمتــری را ارائــه داده می شــود و ســبب خواهــد شــد‬ ‫فراینــد یــاد گیــری بــا اختــال مواجــه شــود‪.‬‬ ‫کاظمــی ادامــه داد‪ :‬بــا برنامــه ریــزی تــاش شــد‬ ‫امــوزش حضــوری انجــام شــود و در چهــارم فروردیــن‬ ‫اموزش هــای حضــوری شــروع شــد امــا بــا ارزیابــی‬ ‫کــه داشــته ایم‪ ،‬دانــش امــوزان بــه دلیــل دو‬ ‫ســال اســتفاده از امــوزش مجــازی‪ ،‬نارســایی ها و‬ ‫اختالل هــای بــه وجــود امــده کــه بایــد بتوانیــم ایــن‬ ‫افــت تحصیلــی را جبــران کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن منظــور طــرح جبــران یادگیــری‬ ‫و تعمیــق و تثبیــت اموزش هــا پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت کــه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــرای ان اعتبــار‬ ‫تخصیــص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش یــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــرای دو گــروه دانــش امــوزی یکــی کســانی‬ ‫کــه مصــداق قبولــی را بــه دســت نیاورنــد و دانــش‬ ‫اموزانــی کــه مصــداق قبولــی را بــه دســت اوردنــد امــا‬ ‫نیازمنــد تعمیــق و تثبیــت یادگیــری هســتند در چهــار‬ ‫عنــوان درســی و ‪ ۳۶‬ســاعت کالس هــای حضــوری را‬ ‫در تیــر و مردادمــاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫کاظمــی گفــت‪ :‬بــرای ایــن طــرح ‪ ۲۰‬درصــد اعتبــار‬ ‫بــرای گلســتان تخصیــص داده شــده کــه بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه ایــن اســتان در مناطــق کــم برخــوردار و مــرزی‬ ‫قــرار دارد از طریــق منابــع دیگــر ســهم بیشــتری بــه‬ ‫ایــن اســتان تخصیــص داده می شــود‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫گیاهان دارویی گلستان با برند‬ ‫استان های دیگر وارد بازار می شود‬ ‫خــام فروشــی دردی اســت کــه در همــه بخــش هــای اقتصادی‬ ‫گلســتان وجــود دارد و تنهــا مربــوط بــه بخــش کشــاورزی نمــی‬ ‫شــود و وقتــی وارد بحــث معــدن هــای اســتان مــی شــوی شــاهد‬ ‫خواهیــد بــود کــه معدنــی کــه در گلســتان اســتخراج شــده‬ ‫محصــول ان در اســتان دیگــری فــراوری مــی شــود و ارزش‬ ‫افــزوده و صــادرات ان نصیــب اســتان هــای دیگــر اســت و در‬ ‫عیــن حــال مشــکالت زیســت محیطــی و خســران ان ســهم‬ ‫مــردم گلســتان اســت‪.‬‬ ‫خام فروشی قصه‬ ‫بغرنج دست رنج‬ ‫گلستانی ها‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬هنگامه خاندوزی‬ ‫خــام فروشــی دردی اســت کــه در همــه بخــش هــای‬ ‫اقتصــادی گلســتان وجــود دارد و تنهــا مربــوط بــه بخــش‬ ‫کشــاورزی نمــی شــود و وقتــی وارد بحــث معــدن هــای‬ ‫اســتان مــی شــوی شــاهد خواهیــد بــود کــه معدنــی کــه در‬ ‫گلســتان اســتخراج شــده محصــول ان در اســتان دیگــری‬ ‫فــراوری مــی شــود و ارزش افــزوده و صــادرات ان نصیــب‬ ‫اســتان های دیگر اســت و در عین حال مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی و خســران ان ســهم مــردم گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه چهــار میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن انــواع محصــول‬ ‫زراعــی و باغــی‪ ،‬گلســتان را بــه یکــی از ارکان کشــاورزی‬ ‫کشــور تبدیــل کــرده در ایــن راســتا توجــه بیــش از گذشــته‬ ‫بــه توســعه صنایــع تبدیلــی می توانــد راهــکار موثــری بــرای‬ ‫شــتاب رونــق تولیــد و اقتصــاد اســتان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی و باغــی‬ ‫دارد کــه بخــش عمــده ایــن تولیــدات بــه دلیــل نبــود امــکان‬ ‫تبدیــل بــه محصــول بهتــر بــه صــورت خــام مصرف می شــود‬ ‫و ایجــاد ارزش افــزوده ان در ســبد درامــدی تولیدکننــدگان‬ ‫و رونــق اقتصــادی اســتان کــم رنــگ اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون‬ ‫و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو‬ ‫مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و‬ ‫پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهارم‬ ‫و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد کــه نشــان‬ ‫دهنــده نقــش و اهمیــت کشــاورزی منطقــه در توســعه و‬ ‫خودکفایــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫امــا بــا همــه ایــن توانمنــدی و قابلیــت هــای کــه در اســتان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬میانگیــن درامــد گلســتانی هــا کمتــر از نصــف‬ ‫میانگیــن درامــد کشــور اســت و ایــن بــرای اســتانی کــه‬ ‫تقریبــا همــه قابلیــت هــا را بــرای توســعه دارد بســیار‬ ‫تاســف انگیــز اســت‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی نباشد دست دالل کوتاه نخواهد شد‬ ‫بسته بندی لباس را جدی بگیرید!‬ ‫در حــال حاضــر بســته بنــدی لبــاس بــه یکــی از اصــول بســیار مهــم در‬ ‫بازاریابــی مناســب ان تبدیــل شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان افــراد تمایــل زیادی به‬ ‫خریدهــای اینترنتــی و انالیــن پیــدا کردنــد و ســعی می کننــد بیشــتر لــوازم مورد‬ ‫نیــاز خــود و از جملــه انــواع لبــاس را از فروشــگاه های مجــازی خریــد کننــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کار نیــازی بــه صــرف کــردن وقــت در فروشــگاه های ســطح شــهر ندارنــد و‬ ‫بــه راحتــی محصــول مــورد نظــر خــود را درب منــزل تحویــل می گیرنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه بســیار مهمــی کــه در بســته بنــدی لبــاس بــرای کســب و کارهــای‬ ‫انالیــن و حتــی حضــوری وجــود دارد‪ ،‬توجــه بــه نــوع بســته بنــدی اســت‪ .‬شــاید‬ ‫در گذشــته کیفیــت محصــول‪ ،‬تنهــا مســئله مــورد نظــر خریــداران بــود‪ .‬امــا‬ ‫در حــال حاضــر کیفیــت معنــای گســترده تری پیــدا کــرده اســت‪ .‬یکــی از ایــن‬ ‫مفاهیــم نیــز‪ ،‬توجــه بــه نــوع بســته بنــدی و بــاال بــودن کیفیــت ان اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالب تــر اینکــه اگــر بــرای لبــاس مــورد نظــر‪ ،‬یــک بســته بنــدی‬ ‫منحصــر بــه فــرد‪ ،‬خــاص و امــن در نظــر بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــه موفقیــت‬ ‫یــک باغــدار گلســتانی در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب‬ ‫و کار پــارس گفــت‪ :‬ســال هاســت کــه مســئوالن مــی‬ ‫خواهنــد دســت دالل را از بــازار کوتــاه کننــد امــا بایــد‬ ‫ایــن واقعیــت را بپذیریــم زمانــی کــه مــا کارخانــه ای بــرای‬ ‫فــراوری محصــوالت اســتانی نداریــم مجبوریــم اجــازه‬ ‫دهیــم کــه دالل هــا تولیــدات مــا را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫محمــد رضــا خانــدورزی خــام فروشــی و واســطه گــری را‬ ‫دو مشــکل اساســی در حــوزه خریــد و فــروش محصــوالت‬ ‫باغــی برشــمرد و اظهــار کــرد‪ :‬از انجایــی کــه در اســتان‬ ‫صنایــع تبدیلــی نداریــم‪ ،‬وقتــی محصوالتــی ماننــد هلــو کــه‬ ‫مانــدگاری زیــادی نــدارد بــه میــدان میــوه و تــره بــار مــی رود‬ ‫کشــاورز ناچــار اســت بــا هــر قیمتــی کــه واســطه گــر تعییــن‬ ‫کنــد‪ ،‬محصــول خــود را بفروشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تمــام سرنوشــت یــک باغــدار بــه دســت‬ ‫دالل اســت کــه ایــا محصــول را بــه قیمــت مناســب‬ ‫خریــداری مــی کنــد یــا خیــر؟ و در ایــن میــان ســال هاســت‬ ‫کــه از مســئوالن مــی شــنویم کــه دســت واســطه گرهــا را‬ ‫بایــد کوتــاه کــرد و محصــوالت مســتقیم خریــد و فــروش‬ ‫شــود امــا متاســفانه ایــن حــرف در تمــام ایــن ســال هــا یــک‬ ‫شــعار بیشــتر نبــوده و هنــوز مســئولی موفــق نشــده دســت‬ ‫واســطه گرهــا را کوتــاه کنــد‪.‬‬ ‫باغــدار گلســتانی در خاتمــه گفــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫کشــاورز و باغــدار گلســتانی هــر روز بدبخــت تــر شــده و‬ ‫تالشــش بــرای بــه ثمــر نشــاندن یــک محصــول بــی فایــده‬ ‫اســت چراکــه در اخــر ســود ان نصیــب دالالن مــی شــود‪.‬‬ ‫زحمــت چندســاله یــک باغــدار بــه دلیــل همــه کمبودهــای‬ ‫کــه در اســتان وجــود دارد در کمتــر از یــک روز بــه یغمــا‬ ‫مــی رود و مــا فقــط دلخوشــی ایــن را داریــم کــه قطــب‬ ‫کشــاورزی هســتیم‪.‬‬ ‫چنــد ســالی کــه در گلســتان در کنــار همــه تولیــدات کــه‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬کشــت گیاهــان دارویــی نیــز گســترش یافتــه‪،‬‬ ‫امــا در ایــن بخــش هــم رنــج و مشــقت کشــت و زرع بــر‬ ‫دوش مــردم ســختکوش گلســتان اســت‪ ،‬فــراوری‪ ،‬برنــد‬ ‫ســازی‪ ،‬صــادرات و بهــره بــردن از ارزش افــزوده ان نصیــب‬ ‫دیگــر اســتان هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی گلستان با برند استان های دیگ‬ ‫ر وارد بازار می شود‬ ‫تولیــد کننــده گیاهــان دارویــی گفــت‪ :‬زمیــن هــای ضلــع‬ ‫شــمالی و نــوار مــرزی گلســتان کــه بــه دلیــل کــم ابــی بــی‬ ‫بهــره ماندنــد‪ ،‬امــا بــا تحقیقــات انجــام شــده ایــن زمیــن هــا‬ ‫قابلیــت ‪ 12‬نــوع کشــت گیاهــان دارویــی در ان وجــود دارد‬ ‫و بــا همــکاری دولــت بســتری بــه وجــود امــده کــه مــردم بــه‬ ‫کشــت ایــن محصــوالت روی اوردنــد‪.‬‬ ‫توغــدری بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ‪100‬‬ ‫هکتــار کشــت زیــر انجــام مــی دهــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬محصــول‬ ‫تولیــدی مــا بــه بازرگانــان اســتان هــای دیگــر فروختــه مــی‬ ‫شــود و بــا برنــد دیگــر اســتان هــا ماننــد کرمــان و مشــهد بــه‬ ‫بــازار عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت زیــره بســیار ســخت و کامــا‬ ‫ســنتی در گلســتان انجــام مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــت‪،‬‬ ‫داشــت و برداشــت محصــول زیــره پنــج الــی شــش مــاه‬ ‫زمــان مــی بــرد و اگــر کارخانــه هــای بســته بنــدی و فــراوری‬ ‫ایــن محصــول در گلســتان وجــود داشــت کشــاورزان مــی‬ ‫توانســتند در باقــی مــاه هــای کــه بیــکار هســتند در ایــن‬ ‫کارخانــه هــا مشــغول بــه کار شــوند‪.‬‬ ‫توغــدری خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن محصوالت در‬ ‫نــوار مــرزی کشــت مــی شــوند در صــورت فــراوری ان زمینــه بــرای‬ ‫صــادرات از لحــاظ راه و کمــرگ وجــود دارد و ارزش افــزوده خوبــی‬ ‫بــرای اســتان فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده گیاهــان دارویــی ادامــه داد‪ :‬امــا‬ ‫متاســفانه در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود شــغل در‬ ‫روســتاهای مــرزی‪ ،‬بیشــتر مــردم در حــال مهاجــرت بــه‬ ‫شــهرها هســتند و برخــی از روســتاهای مــرزی تــا ‪ 90‬درصــد‬ ‫خالــی از ســکنه اســت کــه ایــن نــه بــرای کشــور و نــه بــرای‬ ‫اســتان گلســتان زیبنــده نیســت‪.‬‬ ‫نبــود صنایــع تبدیلــی و از بیــن رفتــن فرصــت هــای شــغلی‬ ‫گلســتان بــرای مســئوالن نیــز کامــا روش و اشــکار اســت و‬ ‫کســی نمــی خواهــد و نمــی توانــد ایــن مســئله را کتمــان کنــد‪.‬‬ ‫صنایع تبدیلی گلستان با ‪ 30‬درصد ظرفیت فعال هستند‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫نیــز کمبــود صنایــع تبدیلــی را از اصلــی تریــن مشــکالت در‬ ‫بخــش کشــاورزی برشــمرد وگفــت‪ :‬ان تعــداد از صنایعــی‬ ‫کــه در اســتان وجــود دارد بــه دلیــل نداشــتن ســرمایه در‬ ‫گــردش تنهــا بــا ‪ 30‬درصــد ظرفیــت فعــال هســتند‬ ‫نقــی اســدی اظهــار کــرد‪ :‬از ســال هــای گذشــته تاکنــون‬ ‫‪ ۳۷۸‬واحــد صنایــع تبدیلــی از جملــه در بخــش های زراعی‬ ‫بــا ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و ‪ ۳۴۰‬هــزار تــن‪ ،‬باغــی بــا‬ ‫ظرفیــت تولیــد ‪ ۱۸۸‬هــزار تــن‪ ،‬دامــی بــا ظرفیــت تولیــد دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۴۴‬هــزار تــن راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫نقــی اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد ایــن صنایــع تبدیلــی‬ ‫در مجمــوع بــه طــور مســتقیم اشــتغال بیــش از ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۷۴‬نفــر را در پــی داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬فعــاالن حــوزه‬ ‫اقتصــادی گلســتان همــواره بــر اهمیــت ســرمایه گــذاری‬ ‫و حمایــت از توســعه صنایــع تبدیلــی اســتان در حــذف‬ ‫خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی منطقــه تاکیــد فــراوان‬ ‫دارنــد تــا اثــار مثبــت ان در زندگــی بهــره بــرداران و رونــق‬ ‫اقتصــادی اســتان بیشــتر دیــده شــود‪.‬‬ ‫اســدی یکــی از اصلــی تریــن مشــکالت صنایــع تبدیلــی در‬ ‫گلســتان را نداشــتن تامیــن ســرمایه در گــردش برشــمرد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر ایــن واحدهــا بــا ظرفیــت‬ ‫بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬درصــد فعالیــت دارنــد و از مهــم تریــن‬ ‫مشــکل ان هــا نداشــتن ســرمایه در گــردش بــرای تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه اســت ‪.‬‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬ایجــاد رونــق صنایــع تبدیلــی بخــش کشــاورزی‬ ‫در منطقــه‪ ،‬نیازمنــد حمایــت بــرای تزریــق تســهیالت ارزان‬ ‫قیمــت و ایجــاد‪ ،‬نوســازی‪ ،‬بازســازی و خریــد مــاده خــام‬ ‫در فراینــد فــراوری و همچنیــن ارایــه مشــوق هــای الزم‬ ‫بــرای حــوزه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی اســتان در اولویــت‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی ایجــاد صنایــع تبدیلــی و حمایــت از ایــن بخــش را یــک‬ ‫ضــرورت بــرای اســتان برشــمرد وگفــت‪ :‬صنایــع تبدیلــی‬ ‫وابســته بــه کشــاورزی بــه عنــوان شــرط الزم و محــرک‬ ‫توســعه ایــن بخــش در اســتان محســوب مــی شــود و در‬ ‫واقــع صنعتــی شــدن کشــاورزی و توســعه صنایــع تبدیلــی‬ ‫و تکمیلــی بخــش کشــاورزی دارای ارتبــاط تنگاتنگــی بــا‬ ‫یکدیگــر اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا همــه ظرفیــت هــای بالقــوه خــود‪ ،‬ســهم‬ ‫چندانــی در اســتقرار صنایــع تبدیلــی نداشــته اســت و‬ ‫نبــود ســرمایه گــذار ســبب شــده کــه قابلیــت هــای ایــن‬ ‫اســتان بــه هــدر بــرود و بــرای مــردم اســتان جــز ســختی و‬ ‫کار بیهــوده نتیجــه ای در بــر نداشــته اســت و اگــر چــه خطه‬ ‫گلســتان در نــوار ســبز شــمالی کشــور قــرار دارد امــا فقــر ان‬ ‫ماننــد اســتان هــای کــم برخــوردار جنــوب اســت‪.‬‬ ‫خــود در میــان رقبــا اطمینــان داشــته باشــید‪ .‬عــاوه بــر ان ایــن کار راهــی‬ ‫بــرای فــروش بیشــتر محصــوالت‪ ،‬رضایــت مشــتریان و روشــی اســان بــرای‬ ‫تبلیــغ محصــول شــما اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث بســته بنــدی‬ ‫لبــاس‪ ،‬در ایــن نوشــتار اصــول مهــم در بســته بنــدی انــواع لباس هــا در‬ ‫فــروش انالیــن و حضــوری را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫امارهایی از اهمیت بسته بندی لباس‬ ‫شــاید تصــور کنیــد کــه تنهــا فاکتــور مهــم بــرای جــذب مشــتریان بــه‬ ‫ســمت برنــد شــما‪ ،‬بــاال بــردن کیفیــت خــود محصــول اســت؛ اما اشــتباه‬ ‫می کنیــد‪ .‬در حــال حاضــر بســته بنــدی مناســب اهمیــت بســیار زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬امــاری توســط موسســه ورونیــکا صــورت گرفتــه و اهمیــت ایــن‬ ‫مســئله بــه خوبــی نشــان می دهــد‪ .‬در ایــن امــار امــده اســت کــه‪:‬‬ ‫‪ 52‬درصــد از خریــداران محصــوالت بــه ســمت محصولــی بــا بســته بنــدی بــا‬ ‫کیفیــت بهتــر و متمایــز تمایــل دارنــد‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصــد از خریــداران بعــد از خریــد محصــول بــه صــورت حضــوری و انالیــن‬ ‫نیــز بــه یــک بســته بنــدی و کیــف بــرای حمــل مناســب ان دارنــد‪.‬‬ ‫‪ 74‬درصــد از خریــداران محصــوالت مختلــف در گــروه ســنی ‪ 18‬تــا ‪ 25‬ســال‬ ‫قــرار دارنــد و عالقــه دارنــد کــه در شــبکه های اجتماعــی عکس هایــی از خریــد‬ ‫خــود بــه نمایــش بگذارنــد‪.‬‬ ‫در بسته بندی لباس‪ ،‬خالقیت را چاشنی کار خود کنید‬ ‫شــاید بتــوان گفــت اولیــن و مهم تریــن اصــل بــرای بهبــود در‬ ‫بســته بنــدی پوشــاک‪ ،‬خالقیــت و ارائــه یــک بســته بنــدی متفــاوت‬ ‫و جــذاب اســت‪ .‬امــروزه ســلیقه افــراد تفاوت هــای زیــادی بــا‬ ‫گذشــته پیــدا کــرده اســت و همــه چیــز بــه راحتــی ان هــا را راضــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬امــا در عیــن حــال بــا انجــام برخــی تغییــرات ســاده بــه‬ ‫راحتــی و ســرعت می تــوان افــراد را جــذب برنــد تولیــدی خــود کــرد‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه اولیــن تصویــری کــه مشــتریان هنگام خریــد‪ ،‬از‬ ‫محصــوالت شــما می بیننــد‪ ،‬بســته بنــدی ان اســت‪ .‬همچنیــن دلیلــی‬ ‫وجــود نــدارد کــه ایده هــای خالقانــه بســته بنــدی‪ ،‬هزینــه زیــادی روی‬ ‫دســت شــما بگــذارد‪ .‬گاهــی اوقــات بــا برخــی تغییــرات کوچــک و‬ ‫کاربــردی‪ ،‬جذابیــت زیــادی در محصــول ایجــاد می شــود و مشــتریان‬ ‫شــما تبدیــل بــه تبلیــغ کننــدگان برنــد شــما می شــوند‪/.‬روچی بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید ادامــه دارد‪...‬‬ صفحه 2 ‫برپایی نمایشگاه حریم ریحانه در گلستان‬ ‫نمایشگاه حریم ریحانه به مناسبت هفته عفاف و حجاب از امروز ‪ ۲۰‬تیرماه به مدت یک هفته در محل پارک شهر گرگان بر پا می شود‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته عفاف و حجاب‪ ،‬نمایشگاه حریم ریحانه از امروز ‪ ۲۰‬تیرماه‪ ،‬به مدت یک هفته در پارک شهر گرگان برپا می شود‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه کــه بــا هــدف فرهنــگ ســازی و ترویــج پوشــش اســامی و معرفــی الگوهــای اســامی برگــزار شــده اســت شــامل غرفه هــای مختلــف نظیــر غرفــه‬ ‫فــروش البســه حجــاب‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬کــودک‪ ،‬عهــد بــا امــام زمــان و عکاســی بــا حجــاب اســت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫موازی کاری در صدور‬ ‫مجوزهای ساخت مسکن‬ ‫پخت نان محلی بیشمه‬ ‫عیــدی کــه در بیــن ترکمنــان ســنی مذهــب‬ ‫خراسان شــمالی بــا رســومی چــون قربانلق(قربانــی)‪،‬‬ ‫قربانشــور(دور کــردن نحــس) و پخــت نــان ســنتی‬ ‫همچنــان پابرجاســت و حتــی گــذر زمــان نیــز‬ ‫نتوانســت غبــار فراموشــی بــر رســم و رســوم هــای‬ ‫مــردم ایــن خطــه بپاشــد و ایــن روزهــا نــه تنهــا پیــران‬ ‫و میانســاالن‪ ،‬حتــی جوانــان و نوجوانــان ایــن ســنت‬ ‫حســنه را بــه خوبــی دنبــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫عید قربان در قاب‬ ‫ایین های اهل سنت‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫مناطــق ترکمن نشــین خراســان شــمالی بــا اداب و‬ ‫رســوم خاصــی بــه اســتقبال عیــد قربــان از اعیــاد مذهبــی‬ ‫مســلمانان شــیعه و ســنی مــی رونــد و ایــن عیــد در میــان‬ ‫ترکمــن هــا بــا شــکوه تــر از ســایر اقــوام برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫شــور و هیاهــو و بروبیاهــا چندیــن روز پیــش از عیــد‬ ‫قربــان در مناطــق ترکمــن نشــین خراســان شــمالی اغــاز‬ ‫مــی شــود و همــگان در تکاپــوی میزبانــی از عیــد بندگــی‬ ‫هســتند و بــازار البســه و شــیرینی جات ایــن خطــه از‬ ‫شمالشــرق کشــور داغ مــی شــود و هــر کســی بــا خریــد‬ ‫لــوازم عیــد قربــان ســعی در خلــق لحظاتــی زیبــا را دارد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا همــه چیز برای عیــد قربان یا همان «قربانلق»‬ ‫مهیاســت تــا ترکمــن هــا بســاط یــک روز بــه یادماندنــی را‬ ‫فراهــم کننــد و در ایــن عیــد مذهبــی درهــا را مــی گشــایند و‬ ‫جلــوه هــای زیبایــی از میزبانــی مهمانــان خلــق مــی کننــد و‬ ‫اینجاســت کــه بــا تحفــه ای از گوشــت قربانــی بســاط خــوان‬ ‫الهــی را مــی گســترانند و هــر کســی بــه فراخــور تــوان مالــی‬ ‫خــود دیگــران را در شــادی خــود شــریک مــی کننــد‪.‬‬ ‫عیــدی کــه در بیــن ترکمنــان ســنی مذهــب خراســان‬ ‫شــمالی با رســومی چون قربانلق(قربانی)‪ ،‬قربانشــور(دور‬ ‫کــردن نحــس) و پخــت نــان ســنتی همچنــان پابرجاســت و‬ ‫حتــی گــذر زمــان نیــز نتوانســت غبــار فراموشــی بــر رســم‬ ‫و رســوم هــای مــردم ایــن خطــه بپاشــد و ایــن روزهــا نــه‬ ‫تنهــا پیــران و میانســاالن‪ ،‬حتــی جوانــان و نوجوانــان ایــن‬ ‫ســنت حســنه را بــه خوبــی دنبــال مــی کننــد‪.‬‬ ‫خانه تکانی‬ ‫در منطقــه ترکمــن نشــین خراســان شــمالی‪ ،‬اهالــی ‪۱۰‬‬ ‫روز قبــل از عیــد قربــان خانــه تکانــی کــرده و منزلشــان را‬ ‫بــرای امــدن عیــد تمیــز و مرتــب مــی کننــد و پــس از نونــوار‬ ‫کــردن خانــه‪ ،‬اهالــی ان نیــز بــا خریــد البســه نونــوار مــی‬ ‫شــوند تــا در ســر ســفره عیــد قربــان بــه همــان کیفیــت و‬ ‫ســبک و ســیاق عیــد نــوروز حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــزرگان و ریــش ســفیدان ترکمــن در عیــد قربــان‬ ‫لبــاس هــای محلــی خــود را مــی پوشــند و عــروس خانــم هــا‬ ‫«کولتــه» کــه نوعــی شــنل اســت بــه تــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان انــان کــه توانایــی خریــد لبــاس ندارنــد‪ ،‬از‬ ‫میــان لبــاس هایــی کــه دارنــد بهتریــن را انتخــاب کــرده و‬ ‫در روز عیــد قربــان مــی پوشــند تــا بــا بهتریــن و تمیزتریــن‬ ‫لبــاس هایشــان ظاهــر شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از فعــاالن فرهنگــی ترکمــن در مــورد ایــن اییــن هــا‬ ‫مــی گویــد‪ :‬در بیــن ایــن اهالــی رســم بــر ایــن اســت کــه ‪۱۰‬‬ ‫روز یــا یــک هفتــه قبــل از عیــد اعضــای خانــواده بــه خانــه‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫تکانــی بپردازنــد و بــا نظافــت خانــه‪ ،‬خــود را بــرای رســیدن‬ ‫عیــد امــاده کننــد‪.‬‬ ‫ســتاربردی ســاعدی مــی افزایــد‪ :‬از ایــن خانــه تکانــی هــا‬ ‫در فرهنــگ ترکمــن بــه روز «کِــر» یــاد مــی شــود کــه بــه‬ ‫معنــای روز پــاک کــردن خانــه از کثیفــی هــا اســت بــه‬ ‫گونـه ای ایــن اهالــی بــا نونــوار کــردن خانــه هــا و لبــاس بــه‬ ‫اســتقبال ایــن عیــد بندگــی مــی رونــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬یکــی دیگــر از رســوم قدیمــی ترکمــن هــا‬ ‫قبــل از عیــد قربــان خریــد لبــاس نــو اســت و ان افــرادی کــه‬ ‫توانایــی خریــد لبــاس ندارنــد‪ ،‬از میــان لباس هایی کــه دارند‬ ‫بهتریــن را انتخــاب کــرده و در روز عیــد قربــان مــی پوشــند‪.‬‬ ‫پخت نان محلی بیشمه‬ ‫زنــان ترکمــن از چنــد روز مانــده بــه عیــد قربــان اقــدام بــه‬ ‫پختــن نــان روغنــی مخصوصــی بــه نــام قتلمــه و بیشــمه‬ ‫می کننــد کــه ان را در بیــن همســایگان و اشــنایان تقســیم‬ ‫کنند و همچنین از ان در کنار اجیل‪ ،‬میوه و شیرینی برای‬ ‫اراســتن ســفره عیــد نیــز اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از خانــم هــای ترکمــن در خصــوص نحــوه پخــت‬ ‫ایــن شــیرینی محلــی مــی گویــد‪ :‬در اصطــاح ترکمــن‬ ‫هــر انچــه بــه بــر روی اتــش پختــه مــی شــود‪ ،‬بیشــمه‬ ‫نــام دارد‪ ،‬بــرای ایــن نــان محلــی کــه طرفــداران زیــادی‬ ‫داردف ابتــدا تخــم مرغ هــا را در ظرفــی هــم بزنیــم و بعــد‬ ‫شــکر‪ ،‬شــیر‪ ،‬روغــن و بکینــگ پــودر بــه ان اضافــه کنیــم‬ ‫و ســپس بــا دســت و یــا بــا دســتگاه همــزن برقــی انهــا را‬ ‫مخلــوط کــرده تــا بــه قولــی پـُـف کنــد و در انتهــا مقــداری‬ ‫ارد بــه ان اضافــه مــی شــود و انقــدر ورز داده مــی شــود‬ ‫تــا ایــن کــه بــه خمیــر نــرم تبدیــل شــود بــه گونــه ای کــه‬ ‫دیگــر بــه دســت نچشــبد‪.‬‬ ‫انــه جمــال حمیدیــان مــی افزایــد‪ :‬بعــد از ایــن کــه بــه‬ ‫قــول معــروف خمیــر «ور» امــد تکه هــای کوچکــی از‬ ‫خمیــر را بــر مــی داریــم و بــه شــکل نزدیــک بــه لــوزی بــرش‬ ‫زده و بــه درون روغــن داغ مــی اندازیــم تــا در حــرارت‬ ‫مالیــم پختــه شــود و بیشــمه هــا بــه رنــگ طالیــی در ایــد‪.‬‬ ‫قربانشور‬ ‫ترکمــن هــا در شــب عیــد قربــان اســتحمام مــی کننــد‬ ‫کــه در اصطــاح بــه ان قربــان شــور مــی گوینــد‪ ،‬جــدای‬ ‫از نظافــت جســمی‪ ،‬اســتحمام انهــا بــر ایــن باورنــد کــه‬ ‫قربانشــور ســبب شســتن و زدودن پلیــدی و پلشــتی از‬ ‫جســم و روح مــی شــود‪.‬‬ ‫فعــال فرهنگــی ترکمــن در این بــاره مــی گویــد‪ :‬مرســوم‬ ‫بــود ترکمــن هــا در شــب عیــد قربــان به کنــار رودخانــه هــا‬ ‫و چشمه ســارها می رفتنــد و اب بــه تــن خــود می زدنــد و‬ ‫اگــر اب روان نبــود‪ ،‬بــا ظرفــی خــود را شستشــو می داننــد‬ ‫و معتقــد بودنــد کــه بایــد بــرای عیــد فــردا پــاک شــوند‪.‬‬ ‫ســاعدی مــی افزایــد‪ :‬در ایــن تجمع هــا‪ ،‬حرف هــا و‬ ‫قصه هــای متعــددی ردو بــدل می شــدو اواز دسـت جمعی‬ ‫ســر می داننــد کــه تــا بــه امــروز برخــی از انهــا هماننــد‬ ‫شــعر «قربــان شــورا‪ ،‬مــن شــورا – گیــدا قربــان اقــادان‬ ‫ســورا – کالم سوســر نــورا» حفــظ شــده اســت؛ «یعنــی‬ ‫اینکــه قربــان شــور‪ ،‬تــو هــم بشــور و مــن هــم بشــورم‬ ‫ســال اینــده کــه قربانــی انجــام مــی شــود مــن در ان ســال‬ ‫بــرای قربانــی کــردن بــه دیگــران نیــازی نداشــته باشــم و‬ ‫خــودم قربانــی کنــم»‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن هــدف از خوانــدن ایــن شــعر در بیــن‬ ‫ترکمــن هــا ایــن بــوده اســت کــه تــا عیــد قربــان ســال اینــده نظر‬ ‫بــد و چشــم شــور از اعضــای خانــواده شــان دور باشــد‪.‬‬ ‫عید نامازی‬ ‫صبــح روز عیــد قربــان‪ ،‬مــردان ترکمــن و حتــی کــودکان بــا‬ ‫بــر تــن کــردن لباس هــای نــو و اراســته بــه ســوی عیــدگاه‬ ‫رهســپار مــی شــوند تــا نمــاز عیــد را بــا شــکوه هــر چــه‬ ‫تمــام تــر برپــا کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از روحانیــون ترکمــن در ایــن خصــوص مــی گویــد‪:‬‬ ‫اهالــی از پیــر و جــوان گرفتــه تــا کــودکان بــا لبــاس اراســته و‬ ‫تمیــز در نمــاز عیــد حاضــر مــی شــوند و گــوش بــه خطبه های‬ ‫امــام جماعــت ســپرده و نمــاز عیــد را بــه جــا مــی اورنــد‪.‬‬ ‫اخونــد محمــد محمــدی مــی افزایــد‪ :‬بعــد از اقامــه نمــاز‬ ‫بــه زیــارت قبــور پــدر و مــادر و یــا اشــنایان مــی رونــد تــا‬ ‫فاتحــه ای نثــار انــان کننــد و انــگاه بــه خانــه بــاز مــی گردنــد‬ ‫تــا گوســفند را قربانــی کــرده و عیــد را جشــن بگیرنــد‪.‬‬ ‫قربانلق‬ ‫بنابــر اعتقــاد ترکمــن هــای ایــن منطقــه قربانــی کــردن‬ ‫بــرای خانواده هایــی کــه دارای اســتطاعت مالــی هســتند‪،‬‬ ‫واجــب شــمرده مــی شــود و بــر ایــن اســاس گاهــی‪ ،‬در‬ ‫بعضــی از خانواده هــا قربانــی را بــر زن و مــرد خانــواده بــه‬ ‫طــور جداگانــه واجــب می داننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس فرهنــگ و ادبیــات ترکمــن دربــاره ایــن رســم و‬ ‫اداب زیبــای اهالــی ایــن منطقــه مــی گویــد‪ :‬اگــر شــخصی‬ ‫توانایــی مالــی داشــته باشــد‪ ،‬بــر او واجــب اســت کــه‬ ‫قربانــی کنــد بــه گونــه ای کــه مشــکل مالــی در تامیــن‬ ‫مخــارج ســاالنه خــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫عــوض دردی صــدری مــی افزایــد‪ :‬قربانــی کننــده و‬ ‫قربانــی شــونده نیــز بایــد شــرایطی داشــته باشــند؛ مثــا‬ ‫بایــد شــخص قربانــی کننــده عاقــل و بالــغ و همچنیــن‬ ‫گوســفند قربانــی شــده نیــز بایــد حداقــل ‪ ۶‬ماهــه باشــد‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در مــورد شــرایط زوجــی کــه بــه تازگــی بــه‬ ‫خانــه بخــت رفتــه انــد نیــز بایــد گفــت کــه بــر عهــده شــوهر‬ ‫اســت تــا بــرای خــود و همســرش قربانــی انجــام دهــد‪،‬‬ ‫ولــی اگــر عقــد کــرده باشــند و هنــوز دختــر در خانــه پــدری‬ ‫بــه ســر ببــرد بــر عهــده پــدر اســت تــا بــرای او قربانــی کنــد‪.‬‬ ‫صــدری یــاداور مــی شــود‪ :‬بنــا بــه اعتقــاد ترکمن هــا‪ ،‬بــه رغــم‬ ‫اینکــه ســه روز بــرای ذبــح قربانــی فرصــت وجــود دارد‪ ،‬ولــی روز‬ ‫عیــد بهتریــن روز جهــت ذبــح قربانــی اســت‪.‬‬ ‫قورمه شوری‬ ‫بعــد از قربانلق‪،‬گوشــت قربانــی بــه چند قســمت تقســیم‬ ‫می شــود و بخشــی از ان بیــن نیازمنــدان‪ ،‬بخشــی جهــت‬ ‫پذیرایــی از میهمانــان و جماعــت مســجد مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد و بــا قســمت باقی مانــده نیــز غــدای محلــی‬ ‫تحــت عنــوان «قورمــه شــوری» تهیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫انــه جمــال حمیدیــان در خصــوص تهیــه ایــن غــذای‬ ‫محبــوب ترکمــن هــا مــی گویــد‪ :‬بــرای پخــت ایــن غــذای‬ ‫محلــی ابتــدا بایــد چربــی دام قربانــی شــده را بــه تکه هــای‬ ‫کوچکــی تقســیم کنیــم و بعــد از اینکــه روغــن کمــی حالــت‬ ‫ابکــی شــد‪ ،‬گوشــت هــا را اضافــه می کنیــم و ســپس اب‬ ‫را بــه قــدری کــه رویــش را بپوشــاند اضافــه مــی کنیــم و در‬ ‫انتهــا کمــی نمــک مــی زنیــم‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬بعــد از جوشــیدن یــک الــی ‪ ۲‬ســاعته‬ ‫بایــد صبــر کنیــم تــا اب گوشــت تــه بکشــد تــا همــه‬ ‫گوشــت هــا بــا روغــن داخلــش ســرخ و بــه خوبــی پختــه‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا اگــر ابــی در داخــل ان مانــده باشــد‪ ،‬بعدهــا‬ ‫باعــث فاســد شــدن قورمــه مــی شــود‪.‬‬ ‫خانــم حمیدیــان مــی گویــد‪ :‬اهالــی ایــن منطقــه بــر ایــن‬ ‫بارونــد کــه خــوردن قورمــه شــور ســبب از بیــن رفتــن اثــر‬ ‫چشــم زخــم و یــا چشــم شــور و قــوت بــدن مــی شــود‪.‬‬ ‫تخته باد یا تاب بازی‬ ‫از دیگــر اییــن هــای ترکمن هــای ایــن منطقــه کــه‬ ‫طرفــداران زیــادی نیــز در بیــن کــودکان و نوجوانــان دارد‪،‬‬ ‫برگــزاری اییــن تختــه بــاد یــا همــان تــاب بــازی اســت کــه‬ ‫بــه صــورت گســترده در میــان اهالــی منطقــه رواج دارد‬ ‫کــه برگــزاری ایــن اییــن مختــص ایــام عیــد قربــان اســت‪.‬‬ ‫صــدری مــی گویــد‪ :‬زوج هــای جــوان‪ ،‬نوجوانــان و کــودکان‬ ‫از مشــتاقان برگــزاری ایــن اییــن ســنتی هســتند و بنابــه ی ـک ‬ ‫اعتقــاد قدیمــی در بیــن ترکمنهــا‪ ،‬گناهــان روی شــانه انســان‬ ‫اســت و بــا تــاب خــوردن در اســمان‪ ،‬گناهــان ریختــه و‬ ‫الودگی هــا پــاک مــی شــوند‪ .‬ایــن اییــن تــا ســه روز برپــا اســت‪.‬‬ ‫وی افزایــد‪ :‬ایــن اهالــی در روزهــای عیــد تــاب ســواری را بــر‬ ‫ایــوان خانــه هــا بــر پــا مــی دارنــد و دختــران‪ ،‬پســران‪ ،‬زنــان‪،‬‬ ‫مــردان و کــودکان بــه تــاب بــازی مشــغول مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن جشــن پــر طمطــراق ترکمن هــا تــا ســه روز‬ ‫ادامــه دارد و از ان جشــن های معروفــی اســت کــه بــا‬ ‫امدنــش هیاهویــی در ایــن خطــه از خراســان شــمالی‬ ‫برپــا مــی شــود‪ ،‬نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه تمامــی‬ ‫مســلمانان ایــن منطقــه بــه هــر نوعــی از برکــت ایــن عیــد‬ ‫مذهبــی بهره منــد مــی شــوند و اگرچــه ایــن اداب و رســوم‬ ‫نیــز هماننــد بســیاری از مرســومات دیگــر اقــوام خراســان‬ ‫شــمالی در پســتوی مدرنیتــه کمــی رنــگ باختــه انــد‪ ،‬ولــی‬ ‫مناطــق ترکمــن نشــین در ســال هــای اخیــر بیــش از هــر‬ ‫قومــی ایــن اییــن هــا را مهــم مــی داننــد و در عرضــه ان‬ ‫بــه دیگــر مــردم تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی طبــق سرشــماری نفــوس‬ ‫ومســکن ‪ ۱۳۹۰‬حــدود ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری جمعیــت دارد کــه‬ ‫در ‪ ۲۴‬شــهر و بیــش از یــک هــزار روســتا ســکونت دارنــد‬ ‫کــه بخشــی از ایــن جمعیــت را اهــل ســنت و قــوم ترکمــن‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد کــه در شهرســتان راز و جــرگالن‪،‬‬ ‫بجنــورد و مانــه و ســملقان ســکونت دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫صدور مجوز در شــهرهای مختلف کشــور از نظم و ســاختار‬ ‫واحــد برخــوردار نیســت‪ ،‬پیچیدگــی و تعــدد مراجــع در برخــی‬ ‫شــهرها‪ ،‬اختالل در ســاخت و ســازها را موجب شــده اســت‪.‬‬ ‫در زمینه صدور جواز ســاخت و اخذ پروانه ســاختمانی‪ ،‬در‬ ‫شــهرهای مختلــف کشــور بــه لحــاظ نوع برخــورد شــهرداری با‬ ‫شــرایط متفاوتــی مواجــه هســتیم؛ بــه ایــن معنــا کــه در کل‬ ‫کشــور از یــک نظــم و ســاختار واحــد بــرای صــدور مجوزهــای‬ ‫ســاختمانی پیروی نمی شــود رادر برخی شــهرها این موضوع‬ ‫از طریــق نهادهــای خدماتــی انجــام شــده و ســازندگان بــا‬ ‫مراجعــه بــه ایــن نهادهــا طــرح خــود را ثبــت می کننــد؛ در‬ ‫مرحله اول پروانه شهرســازی صادر شــده و در مراحل بعدی‬ ‫موضوعــات فنــی‪ ،‬طرح هــا و نقشــه هایی کــه جنبه هــای‬ ‫محاســباتی دارنــد و مباحــث مربــوط بــه تاسیســات از ســوی‬ ‫ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان مــورد بررســی قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬ایــن فراینــد‪ ،‬نســبتا ًپیچیــده بــوده و تعــدد مراجــع‬ ‫تصمیــم گیرنــده را در ایــن پروســه مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن مســاله بــا در نظــر گرفتــن برخــی اشــکاالت در کنتــرل‬ ‫و برگشــت بــه نقطــه اول‪ ،‬نیــاز بــه بازنگری هــا را بــرای صــدور‬ ‫مجــوز افزایــش می دهــد‪ .‬در بســیاری از شــهرهای کشــور‬ ‫مراجعــات بــه صــورت حضــوری اســت و ســازندگان و انبــوه‬ ‫ســازان مســتقیما ً بــه شــهرداری ها مراجعــه و بــه صــورت‬ ‫مرحلــه بــه مرحلــه ایــن امــور را پیــش می برنــد‪ .‬موضوعــات‬ ‫معمــاری و شهرســازی رصــد شــده و در مرحلــه بعــدی‬ ‫پرونده هــا بــه ســمت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫ســوق داده می شــود و ســپس بــا اخــذ مجوزهــای ســازمان‬ ‫اتــش نشــانی و تامیــن شــرایطی کــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ماننــد ســازمان اب‪ ،‬بــرق و غیــره در نظــر گرفته انــد‪ ،‬در نهایت‬ ‫پروانــه صــادر می شــود‪.‬‬ ‫نکاتــی کــه در ایــن مبحــث بســیار حائــز اهمیــت بــوده «مــوازی‬ ‫کاری» اســت‪ ،‬بعضــا ًمشــاهده می کنیــم در اثــر تفاهم نامــه‬ ‫هایــی کــه بیــن ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی منعقــد‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن مراحــل بــه صــورت مــوازی بوده و ســرعت انجام کار‬ ‫را بــا کنــدی بیشــتری مواجــه می کنــد کــه بایــد ان را حــذف کــرد‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۲۴‬قانــون جهــش تولیــد مســکن هــم کــه در‬ ‫ســال گذشــته مصــوب شــده‪ ،‬بــه فرایندهــای مــوازی کــه در‬ ‫شــهرداری و ســازمان های نظــام مهندســی ســاختمان در اثــر‬ ‫ارجــاع بــه یکدیگــر و عقــد قراردادهــای بــرون ســپاری بیــن‬ ‫ایــن ســازمان ها اســت‪ ،‬اشــاره شــده کــه بایــد حــذف شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــه طــور قطــع حــذف ایــن امــور مــوازی می توانــد‬ ‫ســرعت پیشــبرد کار را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫طــی ماه هــای گذشــته شــاهد ایــن بوده ایــم کــه شــهرداری‬ ‫تهــران موضوعــات مربــوط بــه اتــش نشــانی و صالحیــت‬ ‫مهندســان را کافــی دانســته و از ایــن پــس ســازمان های‬ ‫اتــش نشــانی بایــد نظارت هــای خــود را بیشــتر در مراحــل‬ ‫اجرایــی اعمــال کننــد کــه ایــن رویکــرد هــم می توانــد تــا‬ ‫حــدودی بــه افزایــش ســرعت انجــام امــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پروانه هایــی کــه در دو مرحلــه صــادر می شــود‬ ‫و شــامل پروانــه شهرســازی و پروانــه اجرایــی ســاختمان‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه نــکات مثبــت و خوبــی اســت کــه کمــک‬ ‫می کنــد مالــکان بتواننــد بــا فــراغ بــال بیشــتری مراحــل فنی و‬ ‫شهرســازی را پشــت ســر بگذارنــد‪.‬‬ ‫انچــه در قانــون بــه عنــوان یــک زمــان ایــده ال بــرای صــدور‬ ‫پروانــه ســاختمانی پیشــنهاد شــده‪ ،‬ایــن اســت کــه پــس‬ ‫از مشــخص شــدن هزینه هــای صــدور پروانــه توســط‬ ‫شــهرداری ها و پــس از اینکــه واحدهــای مالــی شــهرداری‬ ‫نــرخ عــوارض را ارزیابــی و میــزان هزینه هــای مالــی را بــه‬ ‫طــور دقیــق بــه ســازنده اعــام می کننــد‪ ،‬براســاس قانــون‬ ‫رفــع موانــع تولیــد شــهرداری ها ‪ ۱۰‬روز پــس از واریــز ایــن‬ ‫هزینه هــا فرصــت دارنــد کــه نســبت به صــدور مجــوز و پروانه‬ ‫ســاختمان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫البتــه مباحــث فنــی هــم در ســازمان نظــام مهندســی مطــرح‬ ‫بــوده کــه اگــر همــه مــوارد در شــرایط منطقــی و نرمــال انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬حداکثــر یــک مــاه بایــد زمــان در نظــر گرفــت‪ .‬فرایند کنترل‬ ‫نقشـه ها و مســائل فنــی هــم بایــد در ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان شــتاب داده شــده کــه عقــب ماندگی هــا در ایــن حوزه‬ ‫جبــران شــود‪ .‬بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه مــا در طــول مــدت‬ ‫‪ ۴۵‬روز تــا دو مــاه قــادر باشــیم کــه یــک پروانــه ســاختمانی را بــا‬ ‫رعایــت تمامــی ضوابــط فنــی و مالــی صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن هزینه هــای صــدور پروانــه ســاختمانی در‬ ‫تهــران و ســایر کالن شــهرها و شهرســتان ها متفــاوت اســت‬ ‫و تابعــی از قیمت هــای منطق ـه ای و ارزش هــای معامالتــی‬ ‫امــاک اســت‪ .‬هــر چــه ارزش هــای معامالتــی امــاک بیشــتر‬ ‫باشــد‪ ،‬طبیعــی اســت کــه عــوارض حاصــل از پروانه هــای‬ ‫ســاختمانی هــم بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت عــوارض بــه معنــای بهــای تولیــد عارضــه‬ ‫بــوده و در مــواردی اطــاق می شــود کــه ســازنده بخواهــد‬ ‫برخــاف مقــررات طــرح جامــع و تفصیلــی شــهر اقداماتــی‬ ‫انجــام دهــد و بــه نوعــی بخواهــد ارزش افــزوده بــرای زمیــن‬ ‫ایجــاد کنــد و تراکــم بیشــتری را در زمین هــای مســکونی یــا‬ ‫ســایر مــوارد بارگــذاری کنــد‪ .‬در واقــع اگــر ســازنده در راســتای‬ ‫قانــون طرح هــا و اســتانداردهای شــهری حرکــت کنــد‪ ،‬علــی‬ ‫القاعــده نبایــد عوارضــی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫انچــه در کمیســیون های مــاده پنــج انجــام می شــود یــا‬ ‫شــهرداری ها بــه صــورت مــوردی و مقطعــی بــه عنــوان‬ ‫افزایــش تراکــم مــورد بررســی و تصویــب قــرار می دهنــد‪،‬‬ ‫بــرای انهــا بایــد عــوارض پرداخــت شــود‪ .‬در کشــور مــا چنیــن‬ ‫رویـه ای وجــود نــدارد و ســازنده ها بــه ازای یــک متــر مربــع هم‬ ‫عــوارض پرداخــت می کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫تالفات ده ها ماهی در مانه‬ ‫و سملقان با سموم کشاورزی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫صدور نخستین پروانه‬ ‫مجموعه داری و مردم‬ ‫شناسی شخصی‬ ‫در اسفراین‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬شــمار زیــادی ماهــی ازاد در یکــی از کانــال‬ ‫هــای رودخانــه اتــرک ایــن شهرســتان در اثــر الودگــی اب بــه ســموم کشــاورزی تلــف شــدند‪.‬‬ ‫ســید محمــد موســوی ‪ 7‬اظهــار داشــت‪ :‬گــزارش تلــف شــدن ماهــی هــا در یکــی از کانال هــای‬ ‫انتقــال اب کشــاورزی از رودخانــه اتــرک دریافــت شــد و مشــاهدات و بررســی هــای اولیــه نشــان‬ ‫مــی دهــد علــت ایــن حادثــه الــوده بــودن اب بــه ســموم کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پســاب ورودی بــه ایــن کانــال از شــالیزارها و پنبــه زارهــا بــا ســموم افــت کــش الــوده‬ ‫بــوده و البتــه مشــاهده قوطــی ســموم اســتفاده شــده و اظهــارات چنــد نفــر از کشــاورزان هــم‬ ‫داللــت بــر الودگــی اب بــه ســم دارد‪.‬‬ ‫ن ارسال شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نمونه اب و نمونه ماهی ها برای بررسی بیشتر به اداره دامپزشکی شهرستا ‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت مانــه و ســملقان گفــت‪ :‬بــه کشــاورزان توصیــه مــی شــود مصــرف‬ ‫ســموم را مدیریــت کــرده و میــزان ان را کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫تیرمــاه پارســال هــم شــمار زیــادی ماهــی بــر اثــر خشکســالی و کاهــش میــزان اب در رودخانــه‬ ‫اتــرک تلــف شــدند‪.‬‬ ‫برداشــت زیــاد اب توســط کشــاورزان ســبب شــد تــا میــزان اب در رودخانــه اتــرک کاهــش یابــد و بــا‬ ‫کاهــش میــزان اب‪ ،‬میــزان اکســیژن کاهــش یافتــه و ســبب مــرگ ایــن ابزیــان شــد‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک از دامنه هــای جنوبــی ارتفاعــات هزارمســجد در حدفاصــل شهرســتان های قوچــان‬ ‫و چنــاران سرچشــمه می گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده شهرســتان قوچــان در اســتان خراســان‬ ‫رضــوی و بخش هــای میانــی شهرســتان های فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه و ســملقان در‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــرق اســتان گلســتان وارد شــده و در نهایــت بــه تاالب هــای حاشــیه دریــای‬ ‫خــزر (تــاالب االگل) می ریــزد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی شهرســتان اســفراین از صــدور‬ ‫نخســتین پروانــه مجموعــه داری شــخصی بــا عنــوان‬ ‫مردم شناســی در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫عبداللــه ســهرابی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن پروانــه بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ ۲۰‬ایین نامــه مدیریــت‪ ،‬ســاماندهی و نظــارت‬ ‫و حمایــت از مالــکان و دارنــدگان امــوال منقــول‬ ‫فرهنگــی تاریخــی مجــاز‪ ،‬بــرای یکــی از شــهروندان‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی شهرســتان اســفراین افــزود‪ :‬اعتبــار‬ ‫ایــن مجــوز صرفــا ً در محــدوده اشــیای فرهنگــی‬ ‫تاریخــی مجــاز اســت‪.‬‬ ‫مجموع ـه دار بــه شــخص حقیقــی یــا حقوقــی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــدون قصــد تجــارت نســبت بــه گــرداوری‬ ‫و نگهــداری امــوال فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی و هنــری از‬ ‫طریــق مجــاز اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد می بایســت از وزارت میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی پروانــه مخصــوص‬ ‫فعالیــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ســهرابی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه اســتناد مــاده ‪۲۳‬‬ ‫ایین نامــه مذکــور‪ ،‬مبادلــه امــوال فرهنگــی تاریخــی‬ ‫و هنــری بیــن مجموعــه داران و همچنیــن موزه هــای‬ ‫خصوصــی بــدون اشــکال اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وزارت میراث فرهنگــی به منظــور‬ ‫حمایــت از مالــکان و دارنــدگان امــوال فرهنگــی‬ ‫تاریخــی و حمایــت از مجموعــه داران‪ ،‬اقداماتــی‬ ‫از قبیــل در نظــر گرفتــن اماکــن تاریخــی کــه جــزء‬ ‫نفایــس ملــی نباشــد به طــور رایــگان و محــدود یــا‬ ‫اجــاره به شــرط تملیــک در اختیــار مجموعــه داران و‬ ‫موزه هــای خصوصــی‪ ،‬قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرداخــت تســهیالت از محــل کمک هــای‬ ‫فنــی و اعتبــاری منظــور در بودجــه ســنواتی‬ ‫(تســهیالت الزم را بــه قیمــت تمــام شــده دریافــت‬ ‫و بــه مجموعــه داران تخصیــص و تمــام یــا بخشــی‬ ‫از مابه التفــاوت کارمــزد بانکــی تســهیالت دریافتــی‬ ‫را پرداخــت خواهــد کــرد)‪ ،‬پرداخــت یارانــه بلیــت‬ ‫ورودی از محــل بودجــه ســنواتی متناســب بــا فعالیــت‬ ‫انــان‪ ،‬فراهــم ســاختن تمهیــدات الزم بــرای مشــارکت‬ ‫مجموعــه داران در نمایشــگاه های بین المللــی و‬ ‫اقدامــات مرمتــی و حفاظتــی امــوال مجموعــه داران‬ ‫بــه هزینــه دولــت را بــرای مجموعـه داران شــخصی در‬ ‫نظــر خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بیمه اجتماعی برای ‪۹۵۰‬‬ ‫خانوار روستایی‬ ‫انتظار ازادی برای ‪ ۸۰‬زندانی‬ ‫جرایم غیرعمد خراسان شمالی‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۹۵۰ :‬خانــوار روســتایی ایــن اســتان در ســه ماهــه‬ ‫نخســت ســالجاری زیــر پوشــش ایــن صنــدوق رفتند که نســبت به‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا غالمــزاده اظهــار داشــت‪ :‬هفــت هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر در ایــن مــدت‬ ‫بیمــه هــای خــود را تمدیــد کــرده انــد کــه پیــش بینــی مــی شــود در فصــل‬ ‫برداشــت محصــوالت کشــاورزی و باغــی خراســان شــمالی‪ ،‬تمدیــد هــای‬ ‫بیمــه در مــاه هــای اخیــر افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســالجاری تاکنــون ‪ ۱۲۰‬حکــم مســتمری‬ ‫در خراســان شــمالی صــادر شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬پرونــده ‪ ۱۰۰‬نفــر در ایــن‬ ‫خصــوص نیــز در حــال بررســی اســت کــه بــه تعــداد مســتمری‬ ‫بگیــران اضافــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و عشــایر خراســان شــمالی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت؛ ‪ ۱۳‬هــزار نفــر از نیازمندان اســتان تحت پوشــش‬ ‫طــرح بیمــه فراگیــر رایــگان قــرار گرفتنــد کــه بیشــتر ان هــا در مناطــق‬ ‫روســتایی و محــروم ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی گفــت‪ ۸۰ :‬نفــر‬ ‫زندانــی جرایــم غیــر عمــد بــا میــزان بدهــی ‪ ۳۵‬میلیــون تومــان‬ ‫در زندان هــای ایــن اســتان محبــوس هســتند کــه چشــم امیــد‬ ‫بــه کمــک هــای نیکــوکاران دارنــد‪.‬‬ ‫محمداســماعیل حاتمــی اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع ایــن تعــداد‬ ‫مددجــو؛ یــک نفــر زن و مابقــی مــرد هســتند کــه بــرای ازادی‬ ‫چشــم امیــد بــه کمــک هــای نیکــوکاران و خیــران دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۷ :‬تــن از زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــا میــزان‬ ‫بدهــی ‪ ۲۰‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در ســه ماهــه‬ ‫نخســت ســالجاری از زندان هــای خراســان شــمالی ازاد شــدند‬ ‫کــه ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان از ایــن جرایــم توســط‬ ‫شــکات بخشــیده شــد کــه کمــک قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫مجمــوع زندانیــان ازاد شــده در ســال جــاری شــامل ‪ ۲‬نفــر زن و‬ ‫‪ ۳۵‬نفــر مــرد هســتند کــه بــه کانــون گــرم خانــواده بازگشــتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زندانیــان جرایــم غیرعمــد بــه علــت ناتوانــی در‬ ‫پرداخــت دیــه هــای غیــر عمــد‪ ،‬حــوادث کارگاهــی‪ ،‬محکومیــت‬ ‫مالــی غیــر کالهبــرداری و دعــاوی خانوادگــی در زنــدان هــای‬ ‫ایــن اســتان تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاهش ساخت و ساز مسکن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۷.۵‬درصد‬ ‫رییس ســازمان نظام مهندســی خراســان شــمالی گفت‪ :‬امار ســاخت و ســاز در این اســتان طی ســه‬ ‫ماهه نخســت ســالجاری بر اســاس صدور نقشــه های ســاختمانی ‪ ۷.۵‬درصد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫کیــان حصــاری اظهــار داشــت‪ :‬میــزان تهیــه نقشــه هــای ســاختمانی در خراســان شــمالی از ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫مترمربــع در بهــار پارســال بــه ‪ ۱۸۵‬هــزار مترمربــع در بهــار امســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش دبی رودخانه اترک‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت ‪ :‬از یــک هــزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬هکتــار مــزارع مجتمــع پــرورش میگــوی شهرســتان‬ ‫گمیشــان ایــن اســتان پیــش بینــی می شــود حــدود چهــار هــزار‬ ‫تــن میگــو تولیــد شــود‪.‬‬ ‫اســماعیل جبــاری اظهارداشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲۵۰‬میلیــون قطعــه‬ ‫بچــه میگــو در یــک هــزار و ‪ ۳۵۰‬هکتــار از مزارع مجتمع پرورش‬ ‫میگــو گمیشــان در حــال پرورش هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی مقــدار تولیــد محصــول میگــو ســال جــاری ‪ ۲‬برابــر‬ ‫میــزان تولیــد ســال گذشــته خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای اطمینــان از ســامت بچــه میگوهــا‪،‬‬ ‫کارشناســان دامپزشــکی اســتان هــر ‪ ۱۵‬روز یــک بــار بررســی و‬ ‫تســت عوامــل بیمــاری زا موجــود در منابــع ابی مجتمــع را انجام‬ ‫و بــه کارگــروه فنــی تکثیــر و پــرورش میگــو ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد ‪ :‬مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــرای ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم فرصــت‬ ‫شــغلی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین میــزان کاهــش تهیــه نقشــه هــای ســاختمانی در خراســان شــمالی‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬اســفراین و جاجــرم اســت بــه طــوری کــه امســال خدمــات‬ ‫مهندســی در گرمــه ‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬اســفراین ‪ ۵۰‬درصــد و جاجــرم ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان خراســان شــمالی دربــاره علــت کاهــش میــزان ســاخت و‬ ‫ســاز افــزود‪ :‬محدودیــت هــای بلندمرتبــه ســازی در اســتان ســبب شــده اســت تــا اقبــال ســازندگان بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی توســعه عمودی شــهرهای خراســان شــمالی را خواســتار شــد و گفت‪ :‬ســازندگان بدون محدودیت‬ ‫هــای خــاص در ســایر اســتان هــا نســبت بــه ســاخت و ســاز و تولیــد مســکن فعالیــت مــی کننــد و ایــن‬ ‫مــورد موجــب کــوچ ســرمایه گــذاران خراســان شــمالی بــه ســایر اســتان هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫حصــاری ادامــه داد‪ :‬امیــد مــی رود بــا کاهــش محدودیت های مربوط به تراکم ســاختمان و بلندمرتبه‬ ‫ســازی در خراســان شــمالی رغب ســرمایه گذاران بخش مســکن را به این خطه از کشــور جذب کنیم‬ ‫و شــاهد رونق در تولید مســکن باشــیم‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن راه و شهرســازی خراســان شــمالی‪ ۱۸ ،‬هــزار واحــد مســکونی شــهری و‬ ‫روســتایی در این اســتان کمبود وجود دارد که با احتســاب نرخ واحدهای فرســوده و ناپایدار و ازدواج‪،‬‬ ‫شــرایط حــاد و بحرانــی نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۲۱‬درصــد مــردم ایــن خطــه اجــاره نشــین هســتند و در مجمــوع ‪ ۲۶‬درصــد نیــز در مســکن هــای‬ ‫ناپایــدار ســکونت دارنــد کــه بایــد تخریــب و بازســازی شــوند و تــا افــق ‪ ۱۴۰۵‬بایــد در ایــن اســتان ســاالنه‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی شــهری ســاخته و تحویــل شــود تــا در زمینــه مســکن بــه تعــادل برســیم‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫امسال تولید حدود ‪ ۴‬هزار تن‬ ‫محصول میگو در سال جاری‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت نشــدن حقابــه زیســت‬ ‫محیطــی رودخانــه اتــرک موجــب کاهــش دبــی اب شــده اســت کــه ایــن شــرایط موجــب افزایش‬ ‫کانون هــای ریزگــرد در شمالشــرق کشــور می شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬ســهم حقابــه زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک از ســد هــای‬ ‫خراســان شــمالی داده نشــده اســت و ادامــه ایــن رونــد موجــب فعــال شــدن کانــون هــای جدیــد‬ ‫گــرد و غبــار در منطقــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک‪ ،‬تــاالب هــای ســه قلــوی االگل‪ ،‬امــاگل و اجــی گل در‬ ‫اســتان گلســتان را هــم در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت و می توانــد شــعاع کانونــی ریزگردهــا‬ ‫را تــا ان اســتان پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫شــکاریان بــا بیــان اینکــه کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک از پیامدهــای اصلــی خشکســالی در ســال هــای اخیــر‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش گــرد و غبــار‪ ،‬وارد شــدن اســیب بــه تنــوع زیســتی و ابزیــان منطقــه‪،‬‬ ‫افزایــش غلظــت بــار الودگــی احتمالــی رودخانــه و منابــع ابــی از پیامدهــای ایــن پدیــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬وجــود ســدها و بندهــای انحرافــی در سرشــاخه هــای فرعــی رودخانــه در تمــام طــول‬ ‫مســیر اتــرک در حــوزه شهرســتانهای قوچــان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن‬ ‫ســبب شــده تــا جریــان هــای ثابتــی ماننــد چشــمه هــا وارد رودخانــه اصلــی نشــده و جریــان همیشــگی‬ ‫رودخانــه پشــت ســدها متوقــف شــود و شــاهد جریــان ثابتــی در طــول مســیر رودخانــه نباشــیم‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان شــمالی اظهار داشــت‪ :‬با توجه به بروز خشکســالی‬ ‫هــای پیاپــی در چنــد ســال اخیــر در عمــل امکان تحقق حقابه زیســت محیطی بــرای مقاطعی از‬ ‫طــول مســیر رودخانــه بــه خصــوص در حــوزه فاروج و شــیروان فراهم نشــده اســت‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک از دامنــه هــای جنوبــی ارتفاعــات هــزار مســجد در حدفاصــل شهرســتان هــای قوچــان و‬ ‫چنــاران سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده شهرســتان قوچــان در اســتان خراســان رضــوی‬ ‫وبخــش هــای میانــی شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی بــه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان وارد شــده و در نهایــت بــه تــاالب هــای حاشــیه دریــای خزر(تــاالب االگل) مــی ریــزد‪.‬‬ ‫شــکاریان در بخش دیگری از ســخنان خود درباره کاهش کیفیت هوای خراســان شــمالی در‬ ‫روزهــای اخیــر افــزود‪ :‬زمیــن هــای بیابانــی جنــوب و جنــوب غربی اســتان و اراضی بدون پوشــش‬ ‫گیاهــی و کــم پوشــش گیاهیــاز کانــون هــای داخلی گردوغبار در اســتان محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دشــت بــزرگ قــره قــوم ترکمنســتان کانــون خارجــی گــردو غبــار خراســان‬ ‫شــمالی را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه اقداماتــی از قبیــل تقویــت پوشــش‬ ‫گیاهــی بــه ویــژه گیاهــان بومــی و مقــاوم بــه گردوغبــار در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت بایــد انجــام شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫‪۳۵۰‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫برای پروژه های نیمه تمام‬ ‫گلستان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه ایــن اســتان کــه‬ ‫در اســفند مــاه ســال گذشــته انجــام شــد ‪ ۳۵۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای پروژه هــای نیمـ ه تمــام ایــن‬ ‫اســتان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســیدالنگی اظهارداشــت‪ :‬البته در حوزه معاونت عمرانی حدود هزار پروژه نیمه تمام‬ ‫در ســفر اســتانی دولــت بــا ‪ ۵۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار موردنیــاز ارائــه شــد کــه برخــی از ان هــا بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰‬ســال اســت کلنگ زنــی شــده و فقــط ‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اعتبــار مصــوب در ایــن ســفر بــرای ‪ ۵۴۸‬پــروژه بــود کــه پروژه هــای موردنظــر دارای حداقــل‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی هســتند‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از کل اعتبــار مصــوب بــرای پروژه هــای عمرانــی ســفر‪ ۱۲۰ ،‬هــزار میلیــارد ریــال از‬ ‫اعتبــارات تملــک دارایــی‪ ۱۸۰ ،‬هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت مــاده ‪ ۱۸‬و بقیــه از محــل تســهیالت کم بهــره‬ ‫تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از اولویت هــا و برنامه هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم ضمــن ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه‪ ،‬تکمیــل پروژه هــا در بــازه زمانی حداکثر ســه ســاله خواهد‬ ‫بــود زیــرا اگــر ایــن زمــان طوالنــی شــود‪ ،‬دچــار هزینــه و رویکــرد منفــی می شــود‪.‬‬ ‫ســیدالنگی اضافــه کــرد‪ :‬از کل اعتبــارات مصــوب پروژه هــای ســفر‪ ۱۲ ،‬هــزار میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬اختصــاص داده شــد و اولویــت نخســت بــا پروژه هــای زیرســاختی بــه ویــژه در حــوزه اب و بــرق اســت‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری یــاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته در اســتان مشــکالت کمبــود اب و بــرق و قطعی هــای‬ ‫مکــرر داشــتیم کــه امســال بــا توجــه بــه مدیریــت منابعــی کــه صــورت گرفتــه و گذشــت حــدود نیمــی از مــاه‬ ‫تیــر‪ ،‬مشــکالت کمتــر شــده و کمتریــن خاموشـی ها را داشــتیم کــه ایــن مســاله باعــث رضایتمنــدی بیشــتر‬ ‫مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در حــوزه ابرســانی اولویــت بــا روســتاهای محــروم و مــرزی اســت کــه در ایــن راســتا‬ ‫‪ ۳۱‬خــرداد مــاه ســال جــاری ‪ ۱۰‬حلقــه چــاه در ایــن مناطــق بــه بهره بــرداری رســید و بــرای تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی شهرســتان گــرگان بــه عنــوان مرکــز اســتان‪ ،‬خــط انتقــال از توسکســتان تــا گــرگان بــه طــول‬ ‫‪ ۶.۵‬کیلومتــر را اردیبهشــت مــاه اغــاز کردیــم و بعــد از ‪ ۲‬مــاه اکنــون در مرحلــه ازمایشــی قــرار دارد و بــه‬ ‫زودی وارد مــدار خواهــد شــد کــه البتــه مخــزن ‪ ۲۰‬هــزار مترمکعبــی ان اکنــون بــا قــرار گرفتــن در مــدار‬ ‫در حــال اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا بهره بــرداری از پروژه هــای حــوزه اب و بــرق‬ ‫مشــکالت ایــن بخش هــا در کل اســتان بــه ویــژه در شهرســتان های اق قــا‪ ،‬بندرترکمــن‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫رامیــان و ازادشــهر کــه اولویــت هســتند‪ ،‬برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫راه اندازی کارخانه تجهیزات‬ ‫دیالیز در اق قال‬ ‫قاســم غریــب ابــادی بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای متعــددی کــه از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون بــرای تکمیــل و احیــا کارخانــه ســرنگ ســازی‬ ‫در اق قــا صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬کارخانــه ســرنگ‬ ‫ســازی «ســها» متعلــق بــه جمعیــت هــال احمــر کــه عملیــات‬ ‫اجرایــی ان در ســال ‪ ۱۳۹۱‬شــروع امــا بــه دالیــل نامعلــوم رونــد‬ ‫اجــرای پــروژه متوقــف شــده بــود پــس از ‪ ۱۰‬ســال با عنــوان کارخانه‬ ‫تولیــد تجهیــزات دیالیــز راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تولیــد ایــن تجهیــزات از نیازهــای اساســی کشــور‬ ‫در حــوزه پزشــکی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه دلیــل عــدم پیگیــری ســازمان‬ ‫تــدارکات پزشــکی در ســالهای گذشــته‪ ،‬متاســفانه زمیــن ایــن کارخانــه‬ ‫توســط شــرکت شــهرکهای صنعتــی گلســتان خلــع یــد شــده بــود کــه با‬ ‫رایزنــی هــای انجــام شــده طــی مــاه هــای اخیــر و حمایــت و پشــتیبانی‬ ‫اســتاندار گلســتان‪ ،‬مجمــع نماینــدگان اســتان و دســتور ویــژه رئیــس‬ ‫جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایرانمشــکل رفــع شــده بــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر اســتان گلســتان بــا تقدیــر از پیگیــری‬ ‫هــای ویــژه ی حمیدرضــا اقامالئــی عضــو گلســتانی شــورای عالــی‬ ‫جمعیــت هــال احمــر و مســاعدت مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای‬ ‫صنعتی اســتان در راســتای اقدامات الزم جهت بازپس گیری زمین‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در اینــده نزدیــک عملیــات اجرایی ایــن پروژه در فــاز اول‬ ‫بــا تولیــد انــواع ســت دیالیــز و ســوزن فیســتوال اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تابستان و تکرار‬ ‫تراژدی استفاده‬ ‫از فاضالب خام‬ ‫در مزارع گلستان‬ ‫در حالــی کــه ابیــاری مــزارع با فاضالب خام خطرات جبران ناپذیری‬ ‫بــر ســامت مــردم دارد‪ ،‬امــا بــه دلیــل عدم بازدارندگــی جرایم مربوط‬ ‫بــه ایــن تخلــف هــر ســاله شــاهد اســتفاده از اب هــای الــوده بــرای‬ ‫ابیــاری مزراع هســتیم‪.‬‬ ‫ابیــاری اراضــی کشــاورزی بــا اب ­هــای الــوده همچــون فاضــاب خــام‬ ‫یکــی از مشــکالتی اســت کــه ســال­ ها مــردم و مســووالن بــا ان مواجــه‬ ‫هســتند‪ ،‬در حالــی کــه ایــن موضــوع بــه طــور مســتقیم بــا ســامت‬ ‫جامعــه ارتبــاط دارد هنــوز برخوردهــای جــدی و بازدارنــده بــا افــرادی کــه‬ ‫اقــدام بــه ایــن عمــل می­ کننــد‪ ،‬صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم انکــه بــه ادعــای مســووالن بــا اســتفاده کنندگان غیرمجــاز از‬ ‫اب­ هــای الــوده برخوردهــای قانونــی انجــام و جرایمــی نیــز در نظــر گرفتــه‬ ‫می­ شــود گویــا ایــن جرایــم از بازدارندگــی کافــی برخــوردار نبــوده و هــر‬ ‫ســال با اغاز فصل تابســتان شــاهد اســتفاده گســترده از اب­ های الوده‬ ‫یــا پســاب تصفیه خانــه فاضــاب بــرای مصــارف کشــاورزی هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان بهداشــت‪ ،‬ابیــاری مــزارع با فاضالب خام شــیوع‬ ‫بیماری ­هایــی همچــون اســهال‪ ،‬تــب‪ ،‬مشــکالت گوارشــی را بــه دنبــال‬ ‫دارد از ســویی بــه دلیــل تمــاس مســتقیم کشــاورز بــا ایــن اب­ هــای الوده‬ ‫اولیــن قربانــی کشــاورز و اعضــای خانــواده او خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه مشــکالت مربــوط بــه ابیــاری مــزارع بــا اب­ هــای الــوده بــر‬ ‫کســی پوشــیده نیســت‪ ،‬جــای ســوال اســت چــرا اقــدام و برخــورد جــدی‬ ‫بــا ایــن عمــل مخاطره امیــز کــه تهدیــدی برای ســامت جامعه محســوب‬ ‫می­ شــود‪ ،‬صــورت نگرفتــه اســت؟‬ ‫شــاید یکــی از دالیــل مهــم بی­توجهــی بــه ابیــاری مــزارع بــا فاضــاب‬ ‫امکان نام نویسی طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در هفت شهر‬ ‫گلستان‬ ‫تخصیص ‪ ۳۸‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار دولتی به گنبدکاووس‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان‬ ‫گفــت‪ :‬امــکان نام نویســی ســاکنان هفــت شــهر گــرگان‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬جلیــن‪ ،‬سیمین شــهر و قــرق در مرحلــه‬ ‫هفتــم طــرح نهضــت ملــی مســکن فراهــم شــد‪.‬‬ ‫اســدالله پنــاه یــزدان اظهارداشــت‪ :‬بــرای ایــن مرحلــه ‪ ۱۴۰‬هکتــار‬ ‫زمیــن بــا ســهمیه ســاخت پنــج هــزار و ‪ ۸۵۰‬واحــد تامیــن شــد کــه‬ ‫بیشــترین ان مربــوط بــه گــرگان و گمیشــان هــر کدام ‪ ۲‬هــزار واحد‬ ‫و بندرترکمــن هــزار واحــد اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۹۰‬هــزار و ‪ ۴۳‬نفــر از مــردم گلســتان در طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن نــام نویســی کردنــد کــه بــا انجــام مراحــل‬ ‫مختلــف در نهایــت ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۸۸۷‬نفــر بــا داشــتن چهــار شــرط‬ ‫اســتفاده نکــردن از تســهیالت دولتــی‪ ،‬عــدم ســابقه مالکیــت‬ ‫شــخصی(ثبت اســناد و امــاک)‪ ،‬تاهــل و ســابقه پنــج ســاله‬ ‫ســکونت واجــد شــرایط شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫معاون اداره کل راه و شهرســازی گلســتان‪ ،‬تعهد اســتان در چهار‬ ‫ســال را ســاخت ‪ ۹۴‬هــزار واحــد مســکونی در مناطــق شــهری و‬ ‫روســتایی اعــام کــرد و ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بــرای هفت هــزار و ‪۹۳۲‬‬ ‫نفــر از واجــدان شــرایط دعــوت نامــه صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه اختصــاص افــزون بــر ‪ ۳۹۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار عمرانــی و منابــع بانکــی و تســهیالتی از محــل‬ ‫ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــات‬ ‫دولــت بــه ایــن اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ســهم شهرســتان گنبــدکاووس از‬ ‫ایــن منابــع تخصیصــی افــزون بــر ‪ ۳۸‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه در جمــع نمازگــزاران عیــد ســعید قربــان‬ ‫در عیــدگاه اهــل ســنت گنبــدکاووس افــزود‪ :‬از منابــع اعتبــاری‬ ‫اختصــاص یافتــه بــه گنبــدکاووس مبلــغ ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال مربــوط بــه پروژه هــای عمرانــی و ‪ ۲۲‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫منابــع بانکــی‪ ،‬تســهیالتی و اشــتغالزا اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اعتبــارات عمرانــی و تســهیالتی پیــش بینــی‬ ‫شــده از محــل ســفر رییــس جمهــور و برخــی اعضــای هیــات‬ ‫دولــت بــه گلســتان بــا رعایــت عدالــت و نــگاه توســعه ای بیــن‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان توزیــع شــده تــا در ســایه ان گام مهمــی‬ ‫بــرای جبــران عقــب ماندگی هــای زیرســاختی و ارتقــای ســرانه‬ ‫درامــدی خانوارهــای گلســتانی برداشــته شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬بــا اینکــه گلســتان جــز ‪ ۱۰‬اســتان برتــر کشــور‬ ‫از لحــاظ مواهــب الهــی و خــدادادی اســت و بایــد بــه همیــن‬ ‫نســبت جــزو ‪ ۱۰‬اســتان برتــر کشــور از حیــث تمامــی شــاخص های‬ ‫پیشــرفت و توســعه قــرار داشــته باشــد امــا اینگونــه نیســت‪.‬‬ ‫خــام دخیــل بــودن چندیــن دســتگاه یــا بــه بیــان‬ ‫دیگــر پــاس کاری وظایــف بیــن دســتگاه های‬ ‫مختلــف موجــب شــده تــا ســامت مــردم بــه‬ ‫فراموشــی ســپرده شــود‪ ،‬طبــق مصوبــه هئیــت‬ ‫وزیــران چندیــن دســتگاه از جملــه وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت در پیشــگیری از ابیــاری مــزارع‬ ‫بــا فاضــاب خــام دخیــل هســتند و متاســفانه‬ ‫همیــن امــر موجــب شــده تــا هــر دســتگاه از‬ ‫انجــام درســت وظیفــه خــود شــانه خالــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیــر محیــط زیســت و کیفیــت‬ ‫منابــع اب شــرکت اب و منطقــه ­ای گلســتان‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬گزارشــات مربــوط بــه ابیــاری‬ ‫مــزارع در گلســتان ‪ ۱۲۰‬مــورد بــوده و درســت‬ ‫یــک ســال بعــد یعنــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایــن امــار بــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬مــورد رســیده اســت‪ ،‬امــاری کــه حاکــی‬ ‫از رشــد ابیــاری مــزارع بــا اب­ هــای الــوده در‬ ‫اســتان دارد و زنــگ خطــر جــدی بــرای ســامت‬ ‫مــردم محســوب می ­شــود‪.‬‬ ‫*عــدم اجــرای کامــل طــرح اگــوی شــهری‪،‬‬ ‫دلیــل اصلــی اســتفاده از اب­ هــای الــوده‬ ‫در مــزارع گلســتان‬ ‫کارشــناس بهداشــت محیــط مرکز بهداشــت گــرگان‪ ،‬عدم اجــرای کامل‬ ‫طــرح اگــوی شــهری را یکــی دالیــل اســتفاده از اب هــای الــوده در ابیــاری‬ ‫مــزارع عنــوان کــرد گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح اگــو اتصــال فاضــاب خانگــی‬ ‫بــه شــبکه فاضــاب سراســری در هــر شــهر موجــب می­ شــود تــا دیگــر‬ ‫شــاهد اســتفاده از اب­ هــای فاضــاب خــام در کشــاورزی نباشــیم‪.‬‬ ‫حســین ناصــری افــزود‪ :‬متاســفانه هنــوز در شــهر گــرگان طــرح‬ ‫اگــوی شــهری بــه صــورت کامــل انجــام نشــده و شــاهد معضالتــی‬ ‫در ایــن رابطــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬براســاس ماده ‪ ۶۸۸‬قانون مجازات اســامی اســتفاده از‬ ‫فاضــاب خــام بــرای ابیــاری مــزارع ممنــوع اســت و هــر ســاله متخلفــان‬ ‫بــه مراجــع قضایــی مراجعــه و جریمــه می ­شــوند امــا متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫انکــه جرایــم از بازدارندگــی کافــی برخــوردار نیســت ســال بعــد نیــز ایــن‬ ‫مشــکالت تکــرار می ­شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشــناس بهداشــت مرکــز بهداشــت گــرگان‪ ،‬ابیــاری مــزارع‬ ‫بــا اب­ هــای الــوده در بخش هایــی از گــرگان همچــون طبیعــت‪ ،‬زنگیــان‪،‬‬ ‫انجیــراب و شــهرک جامــی مشــاهده و شناســایی شــده و برخوردهــای‬ ‫الزم و قانونــی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫*اولین قربانی استفاده از اب­ های الوده کشاورز است‬ ‫معــاون بهبــود و تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه اغلــب اقدامــات ایــن ســازمان در خصــوص ابیــاری مــزارع بــا‬ ‫اب هــای الــوده اگاهی رســانی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا برگــزاری کالس ­هــا‬ ‫و کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬تهیــه نشــریه و بنــر مضــرات ابیــاری مــزارع بــا‬ ‫فاضــاب خــام اطالع رســانی شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی بیــان کــرد‪ :‬اولین قربانی اســتفاده از اب­ هــای الوده‬ ‫کشــاورز و خانــواده او کــه در ان مزرعــه کار می­ کننــد می ­باشــد در واقــع‬ ‫ایــن اقــدام تهدیــدی بــر علیــه ســامت جامعــه محســوب می ­شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارگروهــی متشــکل از دهیــاری‪ ،‬نماینــده مرکــز بهداشــت و‬ ‫نماینــده جهــاد کشــاورزی وجــود دارد کــه در صــورت گــزارش مــواردی از‬ ‫جملــه ابیــاری بــا اب هــای الــوده‪ ،‬بــه محــل ارتــکاب جــرم رفتــه‪ ،‬صــورت‬ ‫جلســه و اعــام جــرم می ­شــود‪ ،‬البتــه برخــورد اول بایــد توســط بهداشــت‬ ‫و درمــان انجــام شــود و در مراحــل بعــدی مطابــق قانــون بــا فــرد متخلــف‬ ‫برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن تصــور اشــتباه اســت ریشــه گیاهــان قابلیــت جداســازی مــواد‬ ‫غیــر ضــروری و ناســالم را از خــاک دارد و می­تــوان بــا هــر ابی‪،‬ابیــاری‬ ‫را انجــام داد‪،‬در واقــع ابیــاری بــا فاضــاب خــام تاثیــر مخربــی بــر‬ ‫ســامت جامعــه دارد‪.‬‬ ‫عباســی بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه بــه دلیــل مشــکالت کــم ابــی طــی ســال­‬ ‫هــای اخیــر در فصــل تابســتان ابیــاری مــزارع بــا اب فاضــاب در اکثــر‬ ‫شــهرهای کشــور مشــاهده می­شــود‪.‬‬ ‫جایگاه موعظه‬ ‫در ترویج ازدواج!‬ ‫پیوســتگی و در هــم تنیدگــی مقــوالت اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬مذهبــی و ‪ ...‬در‬ ‫زندگــی اجتماعــی امــروز امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت‬ ‫و کســی را یــارای انــکار ایــن پیوســتگی نیســت‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه « هیــچ کاری بــرای کســی کــه نبایــد‬ ‫ان را انجــام دهــد‪ ،‬غیــر ممکــن نیســت» عــده ای‬ ‫در صددنــد بــا ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای موقتــی‬ ‫و دهــان پــر کــن‪ ،‬ایــن در هــم تنیدگــی مقــوالت‬ ‫اجتماعــی را نادیــده بگیرنــد و در حــل معضــات و‬ ‫چالشــهای اجتماعــی نــگاه تــک بعــدی بــه مســائل‬ ‫داشــته باشــند!‬ ‫بــی هیــچ تردیــد کاهــش امــار ازدواج و بــه تبــع ان‬ ‫کاهــش موالیــد در ســال هــای اخیــر منبعــث از اوضــاع‬ ‫نابســامان اقتصــادی اســت و مســکن های موقتــی‬ ‫نظیــر افزایــش وام ازدواج‪ ،‬ودیعــه کمــک اجــاره‪ ،‬برنامــه‬ ‫ازدواج اســان‪ ،‬ثبــت نــام اســان در قرعــه کشــی خــودرو‬ ‫و ‪ ...‬هیــچ تاثیــری در جابجــا شــدن امارهــای ایــن‬ ‫مقولــه نداشــته و نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود در هفتــه ای کــه بــه نــام «هفتــه‬ ‫ازدواج» نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫دولتــی و حاکمیتــی بــا هزینــه هــای کالن اقــدام‬ ‫بــه برگــزاری برنامه هایــی از جملــه «ازدواج اســان»‬ ‫نمودنــد‪ .‬ازدواج هــای گروهــی از جملــه ازدواج‬ ‫دانشــجویان برگــزار شــد و در وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان‪ ،‬به عنــوان دســتگاه مجــری «ازدواج اســان»‬ ‫ســتادی بــا عنــوان «ســتاد ملــی هفتــه ازدواج»‬ ‫راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــرای برگــزاری هفتــه ازدواج‬ ‫بــا هــم رقابــت کردنــد و بــا یکدیگــر هــم قســم شــدند‬ ‫و تفاهــم نامــه امضــا کردنــد تــا در راســتای تســهیل‬ ‫ازدواج اســان دســتورات رئیس جمهــوری را تــا‬ ‫حصــول نتیجــه پی گیــری کننــد‪ .‬مراســم متعــددی‬ ‫در مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها برگــزار شــد‬ ‫و مســئوالن اســتانی و محلــی ســخنرانی های‬ ‫بی شــماری در ایــن زمینــه انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫رادیــو و تلویزیــون و ســایر رســانه ها نیــز در ایــن‬ ‫موضــوع نــگ تمــام گذاشــتند و بــا موعظــه درمانــی‬ ‫و انــدرز تراپــی ســعی نمودنــد جوانــان را بــه ازدواج‬ ‫راغــب ســازند!‬ ‫امــا انچــه کــه در ایــن مغفــول مانــده اســت و یــا‬ ‫دســتکم مــا فکــر مــی کنیــم مغفــول مانــده‪ ،‬نادیــده‬ ‫گرفتــن شــرایط اولیــه و مقدمــات ازدواج اســت کــه در‬ ‫ســال اخیــر دســتیابی بــه ان بــه ویــژه بــرای جوانــان دم‬ ‫بخــت بســیار دشــوار شــده اســت‪ .‬از ســویی همزمــان‬ ‫بــا افزایــش سرســام اور نــرخ کاال هــا و خدمــات و‬ ‫هزینــه اجــاره خانــه و لــوازم خانگــی و ‪ ،...‬نــرخ رشــد‬ ‫ســرمایه گذاری در کشــور بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد بــه‬ ‫صفــر و حوالــی صفــر مــی رســد و ایــن بــه معنــای‬ ‫در جــا زدن اقتصــاد‪ ،‬افزایــش نــرخ بیــکاری و در‬ ‫خوشــبینانه تریــن ثابــت مانــده نــرخ بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫کوتــاه ســخن اینکــه بــا اقتصــاد بدون ســرمایه گذاری‬ ‫و کمرنــگ‪ ،‬نمــی تــوان نــا معادلــه معیشــت خانوارهــا‬ ‫را حــل کــرد؛ شــغل جدیــد ایجــاد کــرد؛ تــورم و گرانــی‬ ‫را مهــار کــرد؛ خانــه ســازی کــرد؛ و صدهــا نمــی تــوان‬ ‫دیگر ‪...‬‬ ‫در چنیــن شــرایط توصیــه بــه ازدواج بــا نصیحــت‪،‬‬ ‫خطابــه‪ ،‬انــدرز‪ ،‬توصیــه و راهنمایــی بــاد در هــاون‬ ‫کوبیــدن اســت‪ .‬چــرا کــه اگــر نیازهــای حداقلــی‬ ‫خانوارهــا و معیشــت نســبی جامعــه تامیــن باشــد‪،‬‬ ‫جوانــان بــدون نصیحــت و توصیــه و خطابــه‪ ،‬بــر‬ ‫مبنــای یــک نیــاز و ضــرورت طبیعــی و فطــری و‬ ‫عاطفــی‪ ،‬بــدون نیــاز بــه «ســتاد ازدواج» تشــکیل‬ ‫خانــواده می دهنــد‪ .‬مگــر نیــاکان مــا بــر اســاس‬ ‫برنامــه هــای «ســتاد ازدواج» و رویکــرد « ازدواج‬ ‫اســان» دســت بــه ازدواج زدنــد‪.‬‬ ‫تقلیــل ســطح مســائل اجتماعــی و ســاده انــگاری‬ ‫چالــش هــای موجــود در جامعــه بــه نوعــی گریــز از‬ ‫واقعیــت هــای اشــکار جامعــه محســوب می شــود‬ ‫کــه اگــر چــاره ای اساســی بــرای ان اندیشــیده‬ ‫نشــود‪ ،‬حــل ان در اینــده دشــوار تــر‪ ،‬هزینــه زا تــر و‬ ‫طوالنــی تــر خواهــد بــود‪ .‬بــه هــوش‪...‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫فاطمه زاهدی‬ ‫‪ 5‬روش اسان ساخت‬ ‫بالم لب خانگی‬ ‫اگر می خواهید پولدار شوید این عادت ها را ترک کنید‬ ‫بهاره رضاجو‬ ‫همــه مــا دوســت داریــم لب هــای نــرم و شــادابی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬یکــی از بهتریــن راه هــای رســیدن بــه‬ ‫ایــن خواســته تامیــن تغذیــه موردنیــاز لب هاســت‪.‬‬ ‫پوســت لــب بســیار حســاس اســت‪ .‬ســبک زندگــی‬ ‫و قرارگیــری در معــرض افتــاب و شــرایط ســخت‬ ‫اب وهوایــی بــه ان اســیب می زنــد‪ .‬اگــر پوســت‬ ‫لب هایتــان خشــک شــده و تــرک می خــورد‪ ،‬وقتــش‬ ‫رســیده کمــی بــه ان رســیدگی کنیــد‪ .‬بهتریــن کاری‬ ‫کــه در ایــن زمینــه می توانیــد انجــام بدهیــد اســتفاده‬ ‫از مــواد طبیعــی بــرای اب رســانی و کمــک بــه ترمیــم‬ ‫ســریع لب هایتــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بالم لب موم زنبور عسل و روغن نارگیل‬ ‫مواد موردنیاز‪ ۲ –:‬عدد کپسول ویتامین ‪E‬؛‬ ‫– مقداری عســل خام ارگانیک؛– ‪ ۱‬قاشــق غذاخوری‬ ‫مــوم قالبــی رنده شــده؛– ‪ ۱‬قاشــق غذاخــوری روغــن‬ ‫نارگیــل فــوق بکــر‪.‬‬ ‫روش درست کردن بالم لب موم و روغن نارگیل‬ ‫مــوم زنبورعســل رنده شــده را درون ظرفــی ذوب‬ ‫کنیــد و ســپس روغــن نارگیــل و عســل را بــه ان اضافــه‬ ‫کنید؛مــواد را خــوب باهــم مخلــوط کنیــد؛دو کپســول‬ ‫ویتامیــن ‪ E‬اضافــه کنید؛پــس از خنک شــدن‪ ،‬محصول‬ ‫را بــه ظرفــی قدیمــی بالــم لــب منتقــل کنید؛هــر زمانــی‬ ‫کــه احســاس کردیــد لب هایتــان خشــک شــده‪ ،‬از ایــن‬ ‫بالــم لــب خانگــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بالم لب خانگی کاکائو و نعناع‬ ‫مــواد موردنیــاز‪ –:‬چنــد قطــره روغــن نعنــاع؛– ‪۱‬‬ ‫قاشــق چای خــوری پــودر کاکائــو؛– ‪ ۲‬قاشــق چــای‬ ‫مــوم قالبــی ســفید؛– ‪ ۲‬قاشــق چای خــوری روغــن‬ ‫بــادام شــیرین‪.‬‬ ‫روش درست کردن بالم لب کاکائو و نعناع‬ ‫با ذوب کردن موم قالبی شروع کنید؛‬ ‫پــس از ذوب شــدن کامــل مــوم‪ ،‬پــودر کاکائــو را‬ ‫اضافــه کنیــد و ان قــدر هــم بزنیــد تــا مخلوطــی‬ ‫یکدســت شود؛ســپس روغــن بــادام شــیرین و روغــن‬ ‫نعنــاع را اضافــه کنید؛پــس از خنک شــدن‪ ،‬بالــم لــب‬ ‫را در ظرفــی کوچــک و مخصــوص بریزید؛هــر زمــان کــه‬ ‫لب هــای شــما بــه اب رســانی جــدی نیــاز دارنــد‪ ،‬از ایــن‬ ‫بالــم لــب خوش مــزه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بالم لب تمشک و لیمو‬ ‫مــواد موردنیــاز‪ ۳ –:‬تــا ‪ ۴‬قطــره روغــن لیمــو؛– ‪۲‬‬ ‫قاشــق غذاخــوری روغــن نارگیــل بکــر؛– ‪ ۲‬قاشــق‬ ‫چای خــوری مخلــوط ژالتیــن تمشــک؛– ‪ ۱‬قاشــق و ‪۱‬‬ ‫کاســه قابل اســتفاده در مایکروویــو‪.‬‬ ‫روش درست کردن بالم لب تمشک و لیمو‬ ‫روغــن نارگیــل را ‪ ۲۰‬ثانیــه درون مایکروویــو قــرار‬ ‫دهید؛ســپس ژالتیــن تمشــک را اضافــه کنیــد و دو‬ ‫مــاده را باهــم مخلــوط کنید؛یــک بــار دیگــر کاســه را‬ ‫درون مایکروویــو قــرار دهید؛هنگامــی کــه ژالتیــن‬ ‫ذوب شــد‪ ،‬روغــن بایــد رنــگ تمشــک را بــه خــود گرفتــه‬ ‫باشــد؛روغن لیمــو را بیفزاییــد و به طــور کامــل مخلــوط‬ ‫کنید؛مخلــوط به دســت امده را در ظرفــی مخصــوص‬ ‫بریزیــد و در یخچــال بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بالم لب اختصاصی‬ ‫مــواد موردنیــاز‪ –:‬چنــد قطــره از روغــن‬ ‫موردعالقه تــان؛– مقــداری مــوم زنبورعســل یــا مــوم‬ ‫ســویا؛– ‪ ۱‬قاشــق چای خــوری پــودر ریشــه چغنــدر؛‬ ‫– یک چـهارم پـیمانه کـره کاکائو یا کره انبه‪.‬‬ ‫روش درست کردن بالم لب اختصاصی‬ ‫موم قالبی تان را درون یک ظرف اب کنید؛‬ ‫کــره انبــه را بــه مــوم بیفزاییــد و ایــن دو را خــوب باهــم‬ ‫مخلــوط کنید؛روغــن موردعالقه تــان را بــه مخلــوط‬ ‫اضافــه کنید؛بــرای اضافه کــردن رنــگ بــه ایــن بالــم‬ ‫لــب‪ ،‬پــودر ریشــه چغنــدر را اضافــه کنیــد و خــوب هــم‬ ‫بزنید؛بگذاریــد بالــم لــب شــما خنــک شــود و ســپس‬ ‫ان را به دقــت در ظــروف مخصــوص بریزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بالم لب خانگی گل سرخ‬ ‫مواد موردنیاز‪:‬‬ ‫– ‪ ۱‬قاشــق غذاخــوری کــره کاکائــو؛– ‪ ۱‬قاشــق‬ ‫غذاخــوری مــوم قالبــی؛– ‪ ۱‬قاشــق چای خــوری عصــاره‬ ‫وانیــل؛– ‪ ۳‬قاشــق غذاخــوری روغــن گل ســرخ؛‬ ‫– نصــف قاشــق غذاخــوری روغــن کرچــک؛–‬ ‫یک چهــارم قاشــق چای خــوری ریشــه الکانــت‬ ‫پودرشــده‪.‬‬ ‫روش درست کردن بالم لب گل سرخ‬ ‫مــوم قالبــی را ذوب کنیــد و ســپس روغــن کرچــک‪،‬‬ ‫کــره کاکائــو و روغــن گل ســرخ را بــه ان اضافــه کنیــد؛‬ ‫عصــاره وانیــل را اضافــه کنید؛پــودر ریشــه الکانــت‬ ‫را بــرای اضافه کــردن مقــداری رنــگ طبیعــی بــه بالــم‬ ‫لــب‪ ،‬بــه ایــن مــواد بیفزایید؛وقتــی مخلــوط مــواد‬ ‫خنــک شــد‪ ،‬ان را در ظرفــی بریزیــد و درون یخچــال‬ ‫قــرار دهیــد تــا خــودش را بگیــرد‪.‬‬ ‫خیلی هــا در زندگــی بــرای پولــدار شــدن روش خودشــان را‬ ‫دارنــد‪ .‬بعضــی از راه شــانس ثروتمنــد می شــوند؛ برخــی دیگــر‬ ‫ممکــن اســت از طریــق کار زیــاد درامدشــان را افزایــش دهنــد‪.‬‬ ‫معمــوال افــرادی کــه همیشــه ثروتمنــد هســتند‪ ،‬نقــاط مشــترکی‬ ‫باهــم دارنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬چــه انهایــی کــه شــانس داشــته اند و‬ ‫چــه انهایــی کــه از طریــق کار زیــاد پولــدار شــده اند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه دلیــل عادت هــای بــد نتواننــد پول شــان را حفــظ کننــد‪ .‬اینکــه‬ ‫چــرا برخــی افــراد همیشــه پولــدار باقــی می ماننــد و برخــی دیگــر‬ ‫همیشــه انــدر خــم یــک کوچه انــد‪ ،‬ســوالی اســت کــه ممکــن‬ ‫اســت ذهــن هم ـه ی مــا را گاهــی بــه خــود مشــغول کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬پژوهشــگران در یــک مطالعــه به مــدت ‪۵‬‬ ‫ســال دو گــروه از افــراد پولــدار و بی پــول را بــا یکدیگــر مقایســه‬ ‫کردنــد (منظــور از افــراد بی پــول لزومــا قشــر کم درامــد نیســت‪،‬‬ ‫چــه بســا افــرادی کــه درامــد خوبــی دارنــد ولــی در مدیریــت‬ ‫پــول خــود مهــارت کافــی ندارنــد و بنابرایــن همیشــه جیب شــان‬ ‫خالــی اســت)‪ .‬نتایــج مطالعــه نشــان داد بزرگتریــن تفاوت هــای‬ ‫ثروتمنــدان و فقــرا بــه عــادات رفتــاری انها مربوط اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگــر می خواهیــد پولــدار شــوید‪،‬‬ ‫‪ .۱‬افراد بی پول فقط به سرنوشت تکیه می کنند‬ ‫فقــط در مــوارد بســیار نــادر می تــوان بــه شــانس یــا سرنوشــت‬ ‫تکیــه کــرد؛ مثــل مواقعــی کــه نمی دانیــد بلــوز قرمــز را انتخــاب‬ ‫کنیــد یــا ابــی‪ .‬امــا هرگــز نبایــد در مســائل بســیار مهــم زندگــی بــه‬ ‫ایــن چیزهــا اعتقــاد داشــته باشــید‪ .‬افــراد پولــدار معتقدنــد کــه‬ ‫مســیر زندگی شــان را خودشــان تعییــن می کننــد‪ .‬در مقابــل‪۹۰ ،‬‬ ‫درصــد مردمــی کــه بی پــول هســتند بــرای بدبختــی و عواملــی کــه‬ ‫نمی تواننــد انهــا را کنتــرل کننــد سرنوشــت را ســرزنش می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــرای بهبــود رفاه شــان به جــای انکــه پول شــان را در‬ ‫راســتای یادگیــری و تحصیــل خــرج کننــد‪ ،‬ان را بــرای پدیده هــای‬ ‫ماورایــی و بخت ازمایی هــا خــرج می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افراد بی پول از اشنایی با افراد جدید دوری می کنند‬ ‫‪ ۶۸٪‬پولدارهــا عاشــق اشــنایی و برقــراری ارتبــاط بــا افــراد‬ ‫جدیــد هســتند‪ ،‬درحالی کــه فقــط ‪ %۱۱‬از افــراد بی پــول این گونــه‬ ‫رفتــار می کننــد‪ .‬بیشــتر کســانی کــه از لحــاظ مالــی در وضعیــت‬ ‫پایــداری هســتند‪ ،‬بــرای داشــتن یــک حــس خــوب و حفــظ‬ ‫ان تــاش می کننــد‪ .‬انهــا حتــی ممکــن اســت روزهــای مهــم‬ ‫ماننــد روزهــای عیــد و نظایــر ان را بــه اشــنایان جدیــد (و البتــه‬ ‫اشــنایان قدیمــی) تبریــک بگوینــد‪ ،‬درحالی کــه بســیاری از افــراد‬ ‫بی پــول ایــن کار را نمی کننــد‪.‬‬ ‫ارتباط برقرار کنید‬ ‫‪ .۳‬بی پول ها معموال از شغل شان نفرت دارند‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد از افــرادی کــه در زمینــه ی مالــی موفــق هســتند‪،‬‬ ‫بــه کارشــان عالقــه دارنــد‪ .‬برعکــس افــراد بی پــول فقــط معایــب‬ ‫الهه زینالی‬ ‫‪ 10‬ماده غذایی‬ ‫که مانع چربی‬ ‫سوزی شکم و پهلو‬ ‫می شوند‬ ‫چربی هــای دور شــکم و پهلــو مــورد عالقــه کســی نیســت‪ .‬همــه‬ ‫افــراد ســعی می کننــد مانــع ایجــاد چربــی در نواحــی اطــراف شــکم‬ ‫و پهلــوی خــود شــوند‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا باهــم غذاهایــی را‬ ‫کــه مانــع چربــی ســوزی شــکم و پهلــو می شــوند بررســی کنیــم و بــا‬ ‫شــناخت ایــن غذاهــا تــا حــد امــکان از خوردنشــان دوری کنیــم‪.‬‬ ‫عضــی از غذاهــای خوشــمزه باعــث بــه وجــود امــدن چربی های زیرشــکم‬ ‫می شــوند‪ .‬به مــرور زمــان‪ ،‬ایــن دســته از چربی هــا ســامتی بــدن شــما را‬ ‫ی می توانــد منجــر بــه افزایــش ابتــا بــه بیماری های‬ ‫تهدیــد می کننــد‪ .‬چربـ ‬ ‫قلبــی‪ ،‬دیابــت نــوع ‪ ۲‬و کلســترول بــاال شــود‪ .‬شــما می توانیــد بــا دوری‬ ‫از ایــن غذاهــا و انجــام روزانــه ‪ ۳۰‬دقیقــه فعالیت هــای ورزشــی (مثــل‬ ‫پیــاده روی) خطــر ابتــا بــه ایــن بیماری هــا را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬پنیر‪:‬پنیر سرشــار از کالری و چربی اشباع شــده اســت‪ .‬اگر به دنبال چربی‬ ‫ســوزی شــکم و پهلــو هســتید‪ ،‬ســعی کنیــد مصــرف پنیرهــای فراوری شــده‬ ‫را کاهــش دهیــد‪ .‬نگــران تامیــن پروتئیــن و کلســیم بــدن خــود نباشــید؛‬ ‫می توانیــد از لبنیــات بــدون چربــی مثــل شــیر یــا ماســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه هــوس پنیــر کــرد ه باشــید ســعی کنیــد مثــل‬ ‫فرانســوی ها کمــی پنیــر فراوری نشــده بخوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نوشــیدنی های شــیرین‪:‬اگر فکــر می کنیــد کــه نوشــابه های‬ ‫رژیمــی هیچ گونــه مــواد افزودنــی یــا شــیرین کننده مصنوعــی ندارنــد‪،‬‬ ‫ســخت در اشــتباهید! تمامــی نوشــیدنی های شــیرین صنعتــی‬ ‫دارای مقــدار فراوانــی شــکر مصنوعــی‪ ،‬شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال‬ ‫هســتند‪ .‬مصــرف ایــن نوشــیدنی ها باعــث افزایــش تــوده چربــی در‬ ‫ناحیــه شــکم و پهلــو می شــود‪ .‬اگــر کنجــکاو هســتید کــه ایــن تــوده‬ ‫چربــی چگونــه بـ ه وجــود می ایــد‪ ،‬بایــد بگوییــم بــا مصــرف قنــد و شــکر‬ ‫فــراوان‪ ،‬بــدن شــما قــادر بــه هضــم ایــن حجــم از شــکر نیســت؛ بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬همــه انهــا را تبدیــل بــه بافــت چربــی می کنــد‪ .‬این نوع‬ ‫چربــی بیشــتر در شــکم و پهلــو انباشــته می شــود‪.‬‬ ‫شغل شــان را می بیننــد‪ .‬بــا چنیــن نگرشــی‪ ،‬هرگــز وضــع‬ ‫مالی تــان بهبــود پیــدا نخواهــد کــرد‪ .‬اگــر کارتــان را دوســت‬ ‫نداریــد ان را تغییــر دهیــد‪ ،‬امــا نالــه نکنیــد‪ .‬اگــر هــم نمی توانیــد‬ ‫ان را تغییــر دهیــد ســعی کنیــد جنبه هــای مثبــت ان را ببینیــد‪.‬‬ ‫(بــد نیســت بدانیــد دالیلــی وجــود دارد کــه باعــث می شــود افــراد‬ ‫به دنبــال کار و شــغلی کــه دوســت دارنــد‪ ،‬نرونــد!)‬ ‫‪ .۴‬بی پول ها به سالمتی خود اهمیت نمی دهند‬ ‫افــراد پولــدار زمــان زیــادی را بــه سالمتی شــان اختصــاص‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن افــراد بــه طــور منظــم بــه پزشک شــان مراجعــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬شــیوه زندگــی ســالم را انتخــاب کرده انــد‪ ،‬از فوایــد‬ ‫ورزش بــرای ســامتی اگاه انــد و ورزش می کننــد (‪ %۷۶‬از افــراد‬ ‫پولــدار ‪ ۴‬روز در هفتــه ورزش می کننــد)‪ ،‬رژیــم غذایــی انهــا‬ ‫متعــادل اســت و موفــق بــه تــرک عــادت هــای بــد زندگی شــان‬ ‫شــده اند‪ .‬امــا در بیــن افــراد بی پــول‪ ،‬فقــط ‪ %۱۳‬قبــول دارنــد کــه‬ ‫ســامتی و موفقیــت بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫فقــط ‪ %۶‬از افــراد بی پــول حاضرنــد بــرای بهبــود وضعیــت‬ ‫مالی شــان ریســک ها کننــد‪ .‬درحالی کــه میــزان ایــن ریســک‬ ‫پذیــری بــرای افــراد پولــدار بیــش از ‪ %۵۰‬اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫افــراد پولــدار در ایــن مطالعــه خاطرنشــان کردنــد کــه در طــول‬ ‫زندگی شــان حداقــل یک بــار بــا ریســک هایی مواجــه شــده اند‬ ‫کــه بــه شکسـت های بــزرگ منجــر شــده اســت‪ .‬امــا انهــا ســعی‬ ‫کرده انــد به جــای گیرکــردن در ان‪ ،‬بــا موفقیــت از ان عبــور‬ ‫کننــد‪ .۵ .‬بی پول هــا ریســک نمی کننــد‬ ‫‪ .۶‬افراد بی پول به برنامه های تلویزیون وابسته هستند‬ ‫در میــان افــرادی کــه پولــدار نیســتند‪ %۷۸ ،‬عاشــق برنامه هایــی‬ ‫هســتند کــه در ان جزئیــات زندگــی خصوصــی دیگــران نشــان داده‬ ‫می شــود‪ .‬درحالی کــه فقــط ‪ %۶‬پولدارهــا چنیــن عادتــی دارنــد‪.‬‬ ‫به طورکلــی افــراد پولــدار وقــت زیــادی را صــرف تماشــای تلویزیــون‬ ‫نمی کننــد و شــاید کمتــر از یــک ســاعت در روز بــه ان اختصــاص‬ ‫می دهنــد (شــاید اگــر افــراد بــا ضررهــای اعتیــاد بــه تلویزیــون اشــنا‬ ‫شــوند‪ ،‬زمان کمتری را به تماشــای ان اختصاص بدهند)‪ .‬همین‬ ‫امــر در مــورد اینترنــت نیــز صــادق اســت؛ افــراد موفــق کمتــر از یــک‬ ‫ســاعت در روز در محیــط اینترنــت گشــت می زننــد‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫به طــور کلــی کارشــان برمبنــای اینترنــت باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بی پول ها زیاد مطالعه نمی کنند‬ ‫داستایوســکی بــزرگ می گویــد‪« :‬مطالعه نکــردن به معنــای‬ ‫فکرنکــردن اســت»‪ %۸۸ .‬افــراد پولــدار بــا ایــن گفتــه موافــق‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه در روز کتاب هایــی دربــاره ی‬ ‫مســائل حرفــه ای و شــغلی‪ ،‬رشــد فــردی و ادبیــات تاریخــی‬ ‫مطالعــه می کننــد‪ .‬درحالی کــه فقــط ‪ %۲‬درصــد افــراد کم درامــد‬ ‫چنیــن کاری انجــام می دهنــد‪ .‬البتــه همان طــور کــه گفتــه شــد‪،‬‬ ‫منظــور از افــراد بی پــول‪ ،‬لزومــا قشــر کم درامــد جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫اگرچــه نوشــیدنی های رژیمــی کالــری کمــی دارنــد و فکــر می کنیــد‬ ‫داریــد گزینــه ســالم تر را انتخــاب می کنیــد ولــی طعــم شــیرینی‬ ‫مصنوعــی انهــا بــدن شــما را بــه تولیــد انســولین تحریــک می کنــد و‬ ‫باعــث قنــد خــون باالتــر و افزایــش دور کمــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گوشــت های فراوری شده‪:‬گوشــت قســمت بزرگــی از رژیــم‬ ‫غذایــی انســان ها را تشــکیل می دهــد‪ .‬مصــرف گوشــت باعــث تامیــن‬ ‫پروتئیــن موردنیــاز بــدن می شــود و بــه افزایــش ســطح انــرژی و تولیــد‬ ‫ســلول های جدیــد در بــدن کمــک می کنــد‪ .‬اگــر به دنبــال شــکم تخــت‬ ‫و وزن ایدئــال هســتید‪ ،‬حتمــا از مصــرف گوشـت های فراوری شــده از‬ ‫جملــه انــواع سوســیس و کالبــاس و ژامبــون‪ ،‬گوشــت خشک شــده‪،‬‬ ‫گوشــت کنسروشــده دســت برداریــد‪ .‬گوشــت های فراوری شــده‬ ‫حــاوی مقــدار زیــادی نمــک و چربی هــای مضــر هســتند کــه می توانــد‬ ‫باعــث افزایــش بیماری هــای قلبــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر به دنبــال تامیــن پروتئیــن بــدن خــود هســتید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫گوشــت مــرغ‪ ،‬ماهــی تــازه بــدون چربــی و کباب شــده اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه مــا اعتمــاد کنیــد! بــا مصــرف گوشــت ســفید تــازه باعــث‬ ‫چربی ســوزی در ناحیــه شــکم و پهلــو خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشــروبات الکلــی‪ :‬نوشــیدنی های الکلــی کالــری زیــادی دارنــد و به طــور‬ ‫کلــی دارای مقــدار زیــادی قنــد هســتند‪ ،‬امــا حاوی مقــدار کمی پروتئین و فیبر‬ ‫هســتند‪ .‬مهم نیســت که نوشــیدنی های الکلی از چه نوعی باشــند؛ الکل به‬ ‫الغــری شــکم کمکــی نمی کنــد چــه برســد بــه کاهــش وزن‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انــواع ســس رژیمــی فراوری شده‪:‬ســس های رژیمــی کــه‬ ‫بســیاری از افــراد به انــدازه ی کافــی درامــد دارنــد و ان را خــرج‬ ‫چیزهــای غیرضــروری می کننــد‪ ،‬امــا بــه کتــاب کــه می رســند‬ ‫دیگــر پــول ندارنــد‪ .‬خوشــبختانه امــروزه روش هــای زیــادی بــرای‬ ‫مطالعــه وجــود دارد (ماننــد کتابخانه هــا‪ ،‬کانال هــای تلگــرام‬ ‫مخصــوص مطالعـه ی کتــاب و نظایــر انهــا) و حتمــا نیــاز نیســت‬ ‫کتــاب بخریــد تــا مطالعــه کنیــد‪ .‬بنابرایــن بهانــه نیاوریــد و ســعی‬ ‫کنیــد عــادت بــه مطالعــه را در خــود بپرورانیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬افراد بی پول صبح ها دیر از خواب بیدار می شوند‬ ‫بیــش از نیمــی از صاحبــان کسـب وکار بــا درامــد بــاال‪ ،‬حداقــل‬ ‫‪ ۳‬ســاعت پیــش از اغــاز روز کاری بیــدار می شــوند‪ .‬انهــا‬ ‫ایــن ســاعت های صبــح را بــرای ورزش‪ ،‬برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫کارهایــی کــه بایــد انجــام دهنــد‪ ،‬بررســی و انجــام پروژه هــای‬ ‫شخصی شــان و نظایــر انهــا صــرف می کننــد‪ .‬بســیاری از افــراد‬ ‫موفــق ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬دقیقــه را بــه مراقبــه اختصــاص می دهنــد یــا‬ ‫اینکــه در ســکوت فکــر می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بیشتر بی پول ها نمی توانند افراد منفی را از خودشان دور کنند‬ ‫‪ ۹۶%‬از افرادی کــه بی پــول هســتند‪ ،‬حداقــل یــک نفــر را‬ ‫در اطراف شــان دارنــد کــه عاشــق شــایعه پراکنی و شــکایت‬ ‫از زندگــی (یــا افــراد منفــی) اســت‪ .‬افــراد موفــق بــا کســانی‬ ‫معاشــرت می کننــد کــه نه تنهــا جــزو افــراد منفــی گــرا نیســتند‪،‬‬ ‫بلکــه مثبــت و الهام بخــش نیــز هســتند‪ .‬شــما نیــز می توانیــد‬ ‫چنیــن افــراد فوق العــاده ای را در رویدادهــای فرهنگــی‪ ،‬کارهــای‬ ‫داوطلبانــه یــا عضویــت در ســازمان های غیرانتفاعــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫تمــام وقت تــان را صــرف یافتــن ایــن افــراد بــاارزش کنیــد و‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه زندگی تــان تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫بــا نام هــای بــدون چربــی و بــدون مــواد افزودنــی ناســالم بــه‬ ‫فــروش می رســند‪ ،‬سرشــار از شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال‪ ،‬انــواع‬ ‫طعم دهنده هــا و چربی هــای مضــر هســتند کــه ایــن مــواد می تواننــد‬ ‫بــه ســامتی شــما اســیب جــدی وارد کننــد‪ .‬اگــر به دنبــال کاهــش‬ ‫وزن و چربــی ســوزی در شــکم و پهلــو هســتید‪ ،‬بهتــر اســت ســاالد‬ ‫خــود را بــا ســس خانگــی یعنــی ترکیــب روغــن زیتــون‪ ،‬ســرکه ســیب و‬ ‫مقــداری ماســت بــدون چربــی‪ ،‬طعــم دار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اب میوه هــای طبیعــی بــا شــکر افزوده ‪:‬دقیقــا مثــل نوشــابه و‬ ‫ســایر نوشــیدنی های فراوری شــده موجــود در فروشــگاه ها‪ ،‬اگــر بــه‬ ‫اب میــوه یــا اســموتی خــود شــکر اضافــه کنیــد‪ ،‬باعــث انباشــته شــدن‬ ‫چربــی در شــکم خــود می شــوید‪ .‬توصیــه می کنیــم کــه به جــای‬ ‫ب میوه هــا را‬ ‫اســتفاده از اب میوه هــای صنعتــی‪ ،‬خودتــان در منــزل‪ ،‬ا ‬ ‫بگیریــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬هــم محصــول ســالم تری مصرف می کنیــد و هم‬ ‫باعــث کاهــش چربــی شــکمی در بدن تــان می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬نــان ســفید‪ :‬کربوهیــدرات تصفیه شــده به خصــوص نــان‬ ‫تصفیه شــده یــا نــان ســفید یکــی دیگــر از انــواع مــواد غذایــی‬ ‫خوشــمزه ای اســت کــه باعــث افزایــش وزن و مهم تــر از همــه‬ ‫افزایــش تــوده چربــی در ناحیــه شــکم و پهلــو می شــوند‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت بــرای چربــی ســوزی‪ ،‬نــان جــو‪ ،‬نــان چــاودار و نان ســبوس دار‬ ‫را جایگزیــن نــان ســفید کنیــد‪ .‬بــا مصــرف ایــن نــوع از نان هــا‬ ‫مدت زمــان بیشــتری احســاس ســیری خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬غــات صبحانــه‪ :‬ایــن نــوع غالت انواع مختلفی حتی نوع رژیمی‬ ‫دارد و اکثــر افــراد بــرای صبحانــه یــک کاســه از ایــن غــات می خورنــد‪.‬‬ ‫بایــد هشــدار دهیــم کــه ایــن گــروه از غــات صبحانــه یــا کورن فلکــس‬ ‫دارای مقــدار زیــادی قنــد و ارد ســفید هســتند و می تواننــد باعــث‬ ‫چاقــی شــما شــوند‪ .‬اگــر عاشــق مصــرف غــات هســتید‪ ،‬بهتــر اســت‬ ‫نــوع ســبوس دار و بــدون قنــد بــا فیبــر باال را مصرف کنیــد و مدت زمان‬ ‫بیشــتری احســاس ســیری کنیــد‪ .‬بــرای نتیجــه بهتــر‪ ،‬کورن فلکــس‬ ‫ســبوس دار خــود را بــا شــیر بــادام مصــرف کنیــد و به مــرور زمــان‬ ‫شــاهد کاهــش ســایز در اطــراف شــکم و پهلــوی خــود باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دســرهای اماده‪ :‬تمامی دســرهایی که در فروشــگاه ها به صورت‬ ‫پخته شــده بــه فــروش می رســند دارای مقــدار زیــادی قنــد و چربــی‬ ‫هســتند‪ .‬اگــر در حــال تــاش بــرای دســتیابی بــه انــدام رویایــی خــود‬ ‫بــا شــکم تخــت هســتید‪ ،‬بهتــر اســت بــه هیــچ عنــوان از ایــن دســرها‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪ .‬اگــر به دنبال دســر خوشــمزه هســتید‪ ،‬مصــرف انگور‬ ‫شــیرین را بــه شــما پیشــنهاد می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬انــواع انرژی بــار و غذاهــای رژیمــی‪ :‬اگرچــه غذاهــای رژیمــی‬ ‫ادعــای کم کالــری بــودن دارنــد ولــی معمــوال تمامــی موادغذایــی‬ ‫فراوری شــده دارای مقــدار زیــادی ســدیم و مــواد نگهدارنــده هســتند‪.‬‬ ‫اگــر به طــور مــداوم از انهــا اســتفاده کنیــد‪ ،‬باعــث تجمــع چربــی در‬ ‫اطــراف پهلــو و شــکم خــود می شــوید و از همــه مهم تــر ممکــن اســت‬ ‫اســید معده شــما بیشــتر از حد نرمال ترشــح شــود و در نهایت دچار‬ ‫مشــکالت گوارشــی شــوید‪ .‬اگــر به دنبــال وعده هــای ســالم و طبیعــی‬ ‫هســتید کــه باعــث چربــی ســوزی در بــدن شــما شــوند‪ ،‬انــواع اجیــل و‬ ‫میــوه بهتریــن گزینــه بــرای شــما اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫عامل ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی دستگیر شد‬ ‫رئیس پلیس فتا استان از دستگیری عامل ترویج خشونت و ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کارشناســان‏پلیــس فتــا در راســتای‬ ‫رصــد و پایــش فضــای مجــازی‪ ،‬صفحــه مجــازی حــاوی محتویــات غیــر مجــاز و ترویــج خشــونت و ایجــاد‏رعــب و وحشــت بــا ســاح های ســرد و گــرم را‬ ‫شناســایی و دســتگیری گرداننــده ایــن صفحــه مجــازی را در دســتور کار خــود قــرار‏دادنــد‪.‬‏‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫جلوگیری از هک شدن‬ ‫گوشی های هوشند‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫عامل انزوای‬ ‫جوانان‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫در شهرســتان بیجــار بــه تبــع از شهرســتان های‬ ‫کردســتان بــه علــت نبــود امکانــات و فضاهــای تفریحــی‪،‬‬ ‫اکثریــت جوانــان و نوجوانــان بــه اســتفاده از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی روی اورده کــه چیــزی جــز انــزوا در جامعــه‬ ‫حقیقــی در پــی نــدارد‪.‬‬ ‫از ســاختن نخســتین شــبکه مجــازی‪ ،‬یعنــی فیس بــوک‪،‬‬ ‫نزدیــک پانــزده ســال می گــذرد‪ ،‬شــبکه ای کــه از مــردم سراســر‬ ‫دنیــا در ان عضویــت دارنــد‪ .‬انــواع شــبکه های اجتماعــی‬ ‫مجــازی بــا عناوینــی مختلــف راه افتــاده اســت و طراحــان‬ ‫ایــن شــبکه ها کســانی جــز غربی هــا نیســتند کــه بــا ملــت‬ ‫مشــرق زمیــن در اداب و رســوم هیــچ اشــتراکی ندارنــد؛ امــا‬ ‫قادرنــد در ایــن شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬کاربــران را بــه همــان‬ ‫ســمت و ســویی بکشــانند کــه خــود می خواهنــد‪.‬‬ ‫سیاســت گذاری های غــرب در ایجــاد دهکــده جهانــی‬ ‫و ســلطه بیشــتر بــه ملت هــا و مــردم جهــان‪ ،‬راه هــا و‬ ‫شــکل های مختلفــی دارد کــه تکنولوژی هــای نویــن بــه‬ ‫ویــژه در موضــوع ارتباطــات را هــم بــرای اجرایی کــردن‬ ‫برنامه هــای خــود بــه خدمــت گرفتــه اســت و شــبکه های‬ ‫مجــازی یکــی از ان راه هــای ارتباطــی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫ه وســیع ارتباطــی مــورد اســتقبال اکثریــت‬ ‫گســتره و حلقـ ‬ ‫مــردم جهــان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه گســترش نفــوذ شــبکه های اجتماعــی مجــازی‬ ‫در کشــور مشــهود اســت! در ارتباط هــای روزانــه بــا‬ ‫دوســتان و اشــنایان کمتــر کســی را می تــوان دیــد کــه‬ ‫در یکــی از شــبکه های اجتماعــی مجــازی عضــو نباشــد و‬ ‫ایــن اغازگــر ماجــرا و واقع ـه ای اســت کــه در اینــده ای نــه‬ ‫چنــدان دور‪ ،‬گریبان گیــر می شــود‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال بــه اذهــان خطــور کنــد کــه ایــا کال‬ ‫اســتفاده از این شــبکه های اجتماعی اســیب زا اســت؟ در‬ ‫جــواب ایــن ســوال بایــد گفــت عــاوه بــر مزیــت گســترده‬ ‫و حلقــه وســیع ارتباطــی و برقــراری ارتبــاط راحت تــر در‬ ‫ایــن فضــا‪ ،‬مهم تریــن معایــب ایــن شــبکه ها اســتفاده‬ ‫بی رویــه و نابجاســت کــه کــم کــم شــکل اعتیــاداوری بــه‬ ‫خــود گرفتــه و موجــب دوری افــراد خانــواده از یکدیگــر و‬ ‫جایگزیــن چهــره بــه چهــره افــراد در خانــواده می شــود‪.‬‬ ‫عــوارض و عواقــب ایــن شــبکه ها در جوامــع غربــی و‬ ‫کاله برداری‬ ‫از کارت های بانکی‬ ‫ایــن روزهــا شــاید شــما هــم پیامک هایــی دریافــت کرده باشــید کــه موضوع‬ ‫ان هــا ایــن بــوده کــه یارانــه شــما قطــع و بــرای ثبت نــام دوبــاره‪ ،‬وارد لینــک‬ ‫زیــر شــوید یــا اینکــه بــرای ثبت نــام دوبــاره کارت ســوخت‪ ،‬ایــن پیام هــا‬ ‫ارســال می شــود‪ .‬در داخــل ایــن پیامک هــا لینکــی وجــود دارد کــه از شــما‬ ‫می خواهنــد کــه وارد ایــن لینک هــا شــوید و در ســایت های دولتــی ثبت نــام‬ ‫کنیــد‪ .‬خیلــی بایــد مراقــب باشــید‪ ،‬زیــرا کــه ایــن پیامک هــا جعلــی هســتند‬ ‫و بــرای فریــب و دزدی از مــردم فرســتاده می شــوند؛ شــما وقتــی وارد ایــن‬ ‫ســایت ها می شــوید باید مشــخصات فردیتان را وارد کنید و از همه مهم تر‬ ‫اطالعــات حســاب بانکــی خودتــان را وارد کنیــد تــا مثــا ًمبلــغ ناچیــز دویســت‬ ‫هــزار ریــال بــرای ثبت نــام یارانه هــا پرداخــت کنیــد‪ .‬در حقیقــت ایــن لینک ها‬ ‫و ســایت ها جعلــی و فیشــینگ هســتند‪ ،‬بــه ایــن صــورت بعدازاینکــه‬ ‫اطالعــات حســاب بانکی تــان را وارد کردیــد ایــن اطالعــات را ســرقت می کننــد‬ ‫و ب ـه کل حســابتان را خالــی می کننــد‪.‬‬ ‫تهدید حقوق شخصی کاربران‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫می خواهیــد بدانیــد کــه چــه کســانی مخفیانــه بــه پروفایــل‬ ‫شــما ســرزده اند؟ایا می خواهیــد بدانیــد کــه در تلفــن فرزنــدان‬ ‫یــا دوســتان شــما چــه پیام هایــی ردوبــدل می شــود و بــا کجــا‬ ‫تمــاس می گیرند؟ایــا دوســت داریــد شــما هــم بــه دایرکــت‬ ‫دوســتان خــود دسترســی داشــته باشــید؟‬ ‫دوســتان و کاربــران عزیــز‪ ،‬تمامــی ایــن تبلیغــات و تبلیغــات‬ ‫مشــابه کــه روزانــه بــا ان برخــورد می کنیــد؛ کــذب محــض‬ ‫هســتند‪ .‬نه تنهــا ایــن تبلیغــات همگــی دروغ هســتند بلکــه‬ ‫ایــن مــوارد تجــاوز بــه حریــم شــخصی دیگــران هــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا در داخــل شــبکه های اجتماعــی اکانــت هایــی‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪568‬‬ ‫جامعـه ی مــا کمابیــش خــود را نشــان داده اســت؛ امــا در‬ ‫بلندمــدت خــود را بیشــتر نشــان خواهــد داد و بــا تاملــی‬ ‫در کاربــرد شــبکه های اجتماعــی از منظــر اسیب شناســی‬ ‫مســائل اجتماعــی در اینــده‪ ،‬اســیب های ایــن عــوارض‬ ‫بیشــتر گریبان گیــر افــراد‪ ،‬خانواده هــا و هویــت فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اخالقــی جامعــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــاید در برخــی از مــوارد شــبکه های اجتماعــی مفیــد‬ ‫بــوده و برخــی از امــور بــه ســهولت انجــام می شــود امــا‬ ‫بایــد دانســت کــه همــگان درســت اســتفاده کــردن از ایــن‬ ‫فضاهــا را نیاموختــه و بــه گونــه ای از اســیب های ان‬ ‫نــااگاه هســتند‪.‬‬ ‫بــه تبــع از نقــاط دیگــر کشــور‪ ،‬در اســتان کردســتان‬ ‫نیــز ایــن شــبکه ها فراگیــر شــده و اکنــون درصــد باالیــی‬ ‫از مردمــان ایــن خطــه از ایــن فــن اوری روز اســتفاده‬ ‫می کننــد هــر چنــد نحــوه کاربــرد ان جــای تامــل دارد‪.‬‬ ‫در شهرســتان بیجــار بــه تبــع از شهرســتان های کردســتان بــه‬ ‫علــت نبــود امکانــات و فضاهــای تفریحــی اکثریــت جوانــان و‬ ‫حتــی نوجوانــان بــه شــبکه های اجتماعــی در فضــای مجــازی‬ ‫روی اورده کــه متاســفانه چیــزی جــز انــزوا و دور مانــدن از‬ ‫فضــای اجتماعــی در جامعــه حقیقــی در پــی نــدارد‪.‬‬ ‫پنهــان کــردن شــخصیت اصلــی افــراد در شــبکه هایی‬ ‫چــون تلگــرام‪ ،‬وات ـس اپ و… نمایانــدن خــود بــا چهــره و‬ ‫شــخصیتی فریبنده یکی از افات این شــبکه ها اســت‪ ،‬از‬ ‫ســوی دیگــر برخــی بــه دنبــال مســائل و موضوعاتــی دیگــر‬ ‫و گاهــا مخالــف بــا اخــاق در ایــن ارتباط گیری هــا هســتند‬ ‫و متاســفانه بســیاری از مردمــان مــا به ویــژه در میــان‬ ‫بانــوان بــه دلیــل فراغــت بیشــتر غافــل از ایــن ترفندهــای‬ ‫شــیطانی بــه ســهولت در شــبکه ها عضــو شــده و حتــی‬ ‫مــردم بعضــا نیــز در پــاره ای مــوارد بــا انتشــار عکس هــای‬ ‫خــود بــه ســادگی فریــب دیگــران را می خورنــد‪.‬‬ ‫تردیــدی نیســت کــه حضــور فــراوان و مــداوم در ایــن‬ ‫گونــه فضاهــا بــه تدریــج کانــون خانــواده را تحــت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار خواهــد داد و هــر انــدازه اعتقــادات افــراد‬ ‫هــم محکــم باشــد‪ ،‬ناچــار بــه تســلیم در برابــر برخــی‬ ‫چارچوب هــای ایــن گونــه شــبکه ها خواهــد بــود‪.‬‬ ‫صحبت هــای طوالنــی در خصــوص مســائل بیهــوده‪،‬‬ ‫خطــاب قــراردادن غیرمودبانــه یکدیگــر توســط زنــان‬ ‫و مــردان نامحــرم و گاهــا بــدون اطــاع خانــواده‪،‬‬ ‫دوســتی های حاصــل از ایــن ماجــرا کــه گاه بــه نقــاط‬ ‫بحرانــی نیــز کشــیده می شــود از دیگــر معضــات‬ ‫شــبکه های مجــازی بــرای جامعــه ایرانــی و کردســتانی بــا‬ ‫فرهنــگ خــاص خــود بــوده کــه از روی نااگاهــی وارد ایــن‬ ‫شــبکه ها شــده اند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬اصحــاب رســانه‪ ،‬بیــش از دیگــر اقشــار‬ ‫جامعــه وظیفــه دارنــد بــرای اگاهی بخشــی بــه دیگــران‬ ‫تــاش کننــد‪.‬‬ ‫متاســفانه گاهــا حتــی اهالــی رســانه و هنــر نیــز از ایــن‬ ‫فضــا بــه نحــو مطلــوب اســتفاده نمی کننــد‪ ،‬شــاید علــت‬ ‫اصلــی موضــوع ان باشــد کــه پیــش از ورود اینگونــه‬ ‫فناوری هــا بــه جامعــه مــا فرهنــگ اســتفاده صحیــح از ان‬ ‫وارد نشــده اســت و بــه ایــن ترتیــب کســانی کــه حــرف و‬ ‫ســخن انهــا در دنیــای واقعــی محلــی از اعــراب نــدارد در‬ ‫ایــن شــبکه ها جبــران مافــات می کننــد و بــا تشــکیل و‬ ‫مدیریــت گروه هایــی‪ ،‬طعــم شــیرین مدیریــت و قــدرت را‬ ‫احســاس می کننــد! چیــزی کــه در دنیــا‪ ،‬گویــا دسـت یابی‬ ‫بــه ان را بــرای خــود محــال می پندارنــد‪.‬‬ ‫در جامعــه مــا کــه ســابقه مقاومــت و پایــداری در مقابــل‬ ‫هــر گونــه ســلطه و ســلطه گری دشــمن را دارد‪ ،‬بــه‬ ‫ناچــار دشــمن متوســل بــه هجمه هــای فرهنگــی شــده و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی را هــم بــه عنــوان یکــی از روزنه هــای‬ ‫نفــوذ بــه کشــور و جوامــع مختلــف انتخــاب کــرده اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن مســئوالن فرهنگــی و خــود مــردم بایــد در برابــر‬ ‫اســیب های ایــن شــبکه ها اگاه بــوده و اجــازه جــوالن‬ ‫دشــمن در فضــای جامعــه ایرانــی را ندهنــد‪.‬‬ ‫و کالم اخــر؛ اینکــه شــبکه های اجتماعــی و در کل‬ ‫فضــای مجــازی کــه چیــزی جــز انــزوا و افســردگی و دور‬ ‫مانــدن از فضــای حقیقــی جامعــه را نــدارد ایــن روزهــا از‬ ‫خــط قرمزهــا گــذر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وقتــی می خواهیــد وارد ایــن ســایت های دولتــی شــوید یــک‬ ‫نکتــه مهــم را همیشــه بررســی کنیــد‪ ،‬یادتــان باشــد ادرس‬ ‫ســایت های دولتــی همیشــه بــه‪ ir.‬منتهــی می شــود ولــی شــما‬ ‫می بینیــد ادرس ایــن ســایت ها بــرای مثــال بــه‪ com.‬یــا مــوارد‬ ‫دیگــری ختــم می شــود یعنــی وقتی کــه بــرای ثبت نــام اداره یــا‬ ‫ارگان هــای دولتــی‪ ،‬اطالعــات خودتــان را وارد می کنیــد حتمــا ً‬ ‫بایــد دقــت کنیــد کــه ادرس ســایت بــا‪ ir.‬تمــام شــود‪.‬‬ ‫مــورد مهــم دیگــر اینکــه وقتــی می خواهیــد از فروشــگاه ها یــا از‬ ‫مغازه هــا خریــد کنیــد حتمــا ً رمــز کارتتــان را خودتــان وارد کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه خیلــی مهــم دیگــر اینکــه کارت بانکی تــان را خودتــان در‬ ‫دســتگاه پــوز قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫متاســفانه بعضــی از فروشــنده ها‪ ،‬دســتگاهی بــه اســم اســکیمر‬ ‫دارنــد کــه وقتــی مشــتری حواســش نیســت کارت بانکــی مشــتری‬ ‫را روی دســتگاه اســکیمر هــم می کشــند درنتیجــه اطالعــات‬ ‫کارت بانکــی مشــتری روی دســتگاه اســکیمر کپــی می شــود‬ ‫و زمانــی کــه بــه رمــز کارت مشــتری دسترســی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد به ســادگی از ان حســاب پــول برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه رمــز کارت مشــتری شــاید از شــما درخواســت‬ ‫کننــد کــه رمــز کارت بانکی تــان را بدهیــد تــا عملیــات برداشــت‬ ‫پــول را انجــام دهنــد و یــا وقتــی شــما داریــد رمــز را در دســتگاه‬ ‫وارد می کنیــد ایــن رمــز را بــه خاطرشــان می ســپارند و بعــد از‬ ‫رفتــن شــما از حســابتان پــول برداشــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اطالعــات بیشــتر می شــود گفــت اســکیمر یــک دســتگاه‬ ‫کوچکــی اســت کــه وقتــی کارت بانکــی را روی ان می کشــید تمــام‬ ‫اطالعــات ان کارت را در خــودش ذخیــره می کنــد‪ .‬بعدازایــن‬ ‫کافــی اســت بــه رمــز عبــور شــما دسترســی داشــته باشــند تــا‬ ‫بتواننــد از حســابتان پــول برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫توصیــه مــن بــه شــما هم وطنــان ایــن اســت کــه هرگــز رمــز‬ ‫کارت بانکی تــان را بــه فروشــنده یــا افــراد دیگــر ندهیــد و‬ ‫همین طــور کارت بانکی تــان را خودتــان در دســتگاه بکشــید تــا‬ ‫گرفتــار این گونــه کاله بــرداری نشــوید‪.‬‬ ‫را می بینیــد بــا دنبــال کننــده بــاال کــه ایــن تبلیغــات را انجــام‬ ‫می دهنــد و کاربــران خودشــان را تشــویق می کننــد بــه خریــد‬ ‫این گونــه اپلیکیشــن هــا و برنامه هــا؛ کــه متاســفانه افــراد زیــادی‬ ‫هــم قربانــی ایــن تبلیغــات می شــوند‪ .‬کســانی کــه ایــن برنامه هــا‬ ‫را تبلیــغ می کننــد معمــوال ً از کاربــران می خواهنــد کــه وارد‬ ‫لینک هایــی شــوند کــه در صفحه هایشــان گذاشــته اند؛ و برنامــه‬ ‫و اپلیکیشــن هــای موردعالقه شــان را ازانجــا خریــداری کننــد‪ ،‬یــا‬ ‫حتــی کاربــران را تشــویق می کننــد بــه خریــد بســته های اینترنــت‬ ‫رایــگان‪ ،‬غافــل از اینکــه ادرس بیشــتر ایــن لینک هــا‪ ،‬ســایت های‬ ‫فیشــینگ و جعلــی هســتند کــه وقتــی کاربــران می خواهنــد از‬ ‫ان هــا خریــد کننــد‪ ،‬اطالعــات حســاب بانکی شــان را بــه ســرقت‬ ‫می برنــد و بعــد از حسابشــان پــول برداشــت می کننــد‪ .‬توصیــه‬ ‫می کنــم هرگــز فریــب این گونــه تبلیغــات را نخوریــد‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد برنامه هــا و اپلیکیشــن هــای بــزرگ و همچنیــن‬ ‫ســایت های بــزرگ‪ ،‬هزینه هــای بســیار هنگفتــی را بــرای‬ ‫امنیــت کاربرانشــان انجــام داده انــد و افــراد عــادی به راحتــی‬ ‫و بــا خریــد اپلیکیشــن هــای تبلیغ شــده و البتــه ارزان قیمــت‪،‬‬ ‫نمی تواننــد حریــم شــخصی کاربرانشــان را نقــض کننــد‬ ‫در حقیقــت هــدف اصلــی از تبلیــغ این گونــه برنامه هــا و‬ ‫ســایت ها‪ ،‬فریــب کاربــران اســت کــه بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی ان هــا دســت پیــدا کننــد‪ ،‬پــس مواظــب امنیتتــان در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی باشــید‪.‬‬ ‫امــروزه بــا اســتفاده روزافــزون از گوشــی هــای هوشــمند‬ ‫و فراگیــر شــدن ایــن نــوع گوشــی هــا اغلــب شــرکت هــای‬ ‫ســرمایه گــذار نیــز بــر روی ان هــا تمرکــز کــرده انــد تــا بتواننــد با‬ ‫ارئــه خدماتــی هــر چــه بهتــر ‪ ,‬کاربــران را جــذب خــود نمایند اما‬ ‫ایــن تمــام ماجــرا نیســت بلکــه همیشــه گروهــی از افــراد نیــز‬ ‫هســتند کــه بــا توجــه بــه هدفهــای کــه دارنــد ســعی مــی کننــد‬ ‫رخنــه ای در ایــن بــازار پــر رونــق ایجــاد کننــد و لذا گفتنی اســت‬ ‫که گوشــی های هوشــمند نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند‬ ‫چراکــه بــه گفتــه برخــی از کارشناســان ان هــا ابــر گجــت هــای‬ ‫امــروزی هســتند و ایــن امــر نیــز بــه وضــوح دیــد مــی شــود!‬ ‫حــال ایــن ابــر گجــت هــا مــورد هــدف هکــران قدرتمنــد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و مــا روزانــه شــاهد خبــر هــای زیــادی مبنــی بــر ان کــه یــک‬ ‫هکــر بــه تلفــن هوشــمند یــک فــرد نفــوذ کــرده اســت هســتیم ! امــا‬ ‫ایــا راهــکاری بــرای مقابلــه بــا ایــن نــوع هکــر هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫در اینجــا مانیــز ســعی کردیــم بــا گــرداوری و ارائــه هفــت‬ ‫روش از مرســوم ترین ها ‪ ,‬شــما را در حفظ امنیت گوشــی‬ ‫هوشــمند خــود یــاری کــرده تــا بــا بهــره گیــری از انهــا بتوانیــد‬ ‫از وقــوع حــوادث ناگــوار جلوگیــری کنیــد‪.‬‬ ‫باز نکردن لینک های موجود در ایمیل های ناشناس‬ ‫بهتــر اســت پیــام هــای ناشــناس و یــا ایمیــل هــای نامطلوبــی‬ ‫را کــه در ان هــا ‪ ,‬لینکــی درج شــده اســت را مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار ندهیــد ‪ ,‬زیــرا در اکثــر مواقــع مخربــان بــا ارســال یــک‬ ‫اکســپلوت و کــد مخــرب مــی تواننــد اســمارت فــون و یــا تبلــت‬ ‫شــما را تحــت کنتــرل در بیاورنــد و ایــن بــدان دلیــل اســت کــه‬ ‫شــما ایمیــل حــاوی لینــک را مــورد اســتفاده قــرار داده ایــد !‬ ‫عــدم اســتفاده از بــازی هــا و اپلیکیشــن هــای موجــود در‬ ‫منابــع غیرمعتبــر‬ ‫اگــر بــه بــازی و یــا اپلیکیشــن احتیــاج داریــد ســعی کنیــد ان‬ ‫هــا را از منابــع معتبــر دریافــت کنیــد چراکــه برخــی از همیــن‬ ‫اپ هــا و بــازی هــا مــی تواننــد اغشــته بــه کــد هــای مخربــی‬ ‫باشــند کــه باعــث بــروز مشــکالتی حــاد مــی شــوند ! بــرای مثال‬ ‫بــازی انگــری بــردز کــه یــک بــازی پرطرفــدار مــی باشــد در چنــد‬ ‫مــاه گذشــته بــا ادغامــی پیچیــده بــه یــک کد مخرب مجهز شــد‬ ‫کــه اگــر ایــن بــازی بــر روی گجــت شــما اجــرا مــی شــد حتمــا‬ ‫مشــکالتی را بــرای شــما همــراه داشــت !‬ ‫حفاظت از اطالعات موقعیتی و شخصی‬ ‫اگــر عالقــه منــد بــه عکاســی بــا تلفــن هوشــمند خــود‬ ‫هســتید و نمــی خواهیــد کــه اطالعــات موقعیتــی و برخــی‬ ‫دیگــر اطالعــات شــخصی شــما توســط عکــس گرفتــه شــده‬ ‫منتشــر شــود کافیســت گزینــه هــای مربــوط بــه ‪GPS‬‬ ‫‪ Camera‬را غیــر فعــال کنیــد !‬ ‫دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه وقتــی شــما در حــال عکاســی‬ ‫بــا موبایــل خــود هســتید‪ ,‬دوربیــن اطالعــات موقعیتــی شــما‬ ‫را توســط جــی پــی اس دریافــت کــرده و ضمیمــه تصویــر‬ ‫مــی کنــد و همچنیــن برخــی اطالعاتــی همچــون نــام تلفــن‬ ‫و نــوع دوربینــی کــه بــا ان تصویــر ثبــت شــده اســت نیــز‬ ‫همــراه تصویــر گرفتــه شــده ذخیــره مــی شــوند ! ایــن‬ ‫اطالعــات بــه راحتــی قابــل مشــاهده اســت و زمانــی کــه‬ ‫شــما تصاویــر خــود را در شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر مــی‬ ‫کنیــد افــراد مختلــف مــی تواننــد ایــن اطالعــات را مشــاهده‬ ‫کــرده و از انهــا ســو اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر شــما تصاویــری را از قبــل گرفتــه ایــد و ان هــا را‬ ‫در هیــچ شــبکه ای بــه اشــتراک نگذاشــتید ‪ ,‬قبــل از ایــن کار‬ ‫کافیســت بــا نــرم افــزار ‪ Microsoft Photo Tools‬تمامــی‬ ‫مشــخصات شــخصی خــود را از روی تصویــر گرفتــه شــده‬ ‫حــذف نماییــد و ســپس اقــدام بــه اشــتراک گــذاری کنیــد !البته‬ ‫شــما میتوانیــد بــدون اســتفاده از نــرم افــزار هــم ایــن اطالعات‬ ‫رو از بیــن ببریــد‪ .‬بــرای ایــن کار شــما باید روی تصویر موردنظر‬ ‫راســت کلیــک کــرده و گزینــه ‪ Properties‬را انتخــاب کنیــد و‬ ‫در زبانــه ‪ Details‬مــی توانیــد ایــن اطالعــات را مشــاهده کــرده‬ ‫و بــا اســتفاد از گزینــه ‪Remove Properties and personal‬‬ ‫‪Information‬اطالعــات خــود را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫وای فای و بلوتوث خود را خاموش نگه دارید‪.‬‬ ‫بلوتــوث و وای فــای خــود را در مراکــز شــلوغ خامــوش نگــه‬ ‫داریــد چراکــه امــروزه بــدون انکــه شــما متوجــه امــری شــوید‬ ‫مــی تواننــد بــه تلفــن شــما نفــوذ پیــدا کــرده و اطالعــات‬ ‫شــما را بــه ســرقت ببرنــد !البتــه اگــر شــما بــه هردلیلــی نمــی‬ ‫خواهیــد بلوتــوث یــا وای فــای خــود را خامــوش کنیــد بهتــر‬ ‫اســت از گزینــه «عــدم نمایــش بــه دیگــران» و یــا «حالــت‬ ‫امــن» یــا گزینــه هــای مشــابه کــه در بخــش امنیتــی‬ ‫تنظیمــات دســتگاه شــما موجــود اســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫از نرم افزارهای امنیتی استفاده کنید‬ ‫بــا افزایــش روز افــزون اســتفاده از تلفــن هــای هوشــمند‬ ‫همــواره تعــداد ویــروس هایــی کــه بــرای ایــن نــوع دســتگاه هــا‬ ‫و سیســتم عامــل هــای موجــود رو بــه افزایــش اســت بــرای‬ ‫حفــظ امنیــت گجــت خــود شــما نیــاز بــه یــک مســئول امنیتــی‬ ‫کــه همــان انتــی ویــروس هــا هســتند داریــد‪ .‬همچنیــن شــما‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــد کــه فقــط نصــب یــک انتــی ویــروس‬ ‫خــوب جلــوی ویــروس هــا را نمیتوانــد بگیــرد و شــما بایــد‬ ‫همــواره انتــی ویــروس خــود را بــروز نگــه داریــد‪.‬‬ ‫دستگاه خود را بروز نگه دارید‬ ‫هــر روزه تعــداد زیــادی از حفــره هــای امنیتــی سیســتم‬ ‫عامــل هــای گوشــی هــای هوشــمند و اپلیکشــین هــا‬ ‫شناســایی مــی شــوند و نفوذگــران در صــدد اســتفاده از‬ ‫ایــن نــوع حفــره هــا هســتند بهتــر اســت بــرای حفــظ امنیــت‬ ‫دســتگاه خــود همیشــه از اخریــن نســخه سیســیتم عامــل و‬ ‫اپلیکیشــن هــا اســتفاده کنیــد و انهــا را بــه روز نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بروزرســانی هــای خــود را از منابــع معتبــر و ســایت اصلــی‬ ‫گجــت خــود دریافــت کنیــد‬ صفحه 7 ‫موزه حیات وحش پارک ملی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -568‬سال هشتم‬ ‫‪-568-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/12‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/12 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 12‬ژوئیه‬ ‫‪12-- 1401 //04‬‬ ‫سه شنبه ‪04//21‬‬ ‫‪64‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫دانش را هر جا بیابى فرا گیر!‬ ‫شهیدی با بدن‬ ‫تازه و معطر‬ ‫ن الْحِکْمَــه َ‬ ‫ى ک َانَــتْ ‪ ،‬فَــا ِ َّ ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )‪ :‬الْحِکْمَــه َ اَنَّــ ‬ ‫صــد ْرِه ِ حَتَّــى تَخْــر ُ َ ‬ ‫ج‬ ‫ــق فَتَلَجْلَــ ُ‬ ‫ج فِــی َ‬ ‫ن فِــی َ‬ ‫ت َکُــو ُ‬ ‫صــد ْر ِ الْمُن َاف ِ ِ‬ ‫ــن ‪.‬‬ ‫فَت ْ‬ ‫صوَاحِبِهَــا فِــی َ‬ ‫ن اِلَــى َ‬ ‫َســک ُ َ‬ ‫صــد ْر ِ الْمُوْم ِ ِ‬ ‫امام علی( علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫حکمــت و دانــش را فــرا گیــر هرجــا کــه باشــد‪ ،‬زیــرا حکمــت گاهــى‬ ‫در ســینۀ منافــق اســت؛ امــا در ســینۀ او ارام نمى گیردتــا از ان خــارج‬ ‫شــود و در کنــار حکمت هــاى دیگــر در ســینۀ مومــن جــاى گیــرد ‪.‬‬ ‫خالصــۀ ایــن کالم گهربــار ایــن اســت کــه ســخنان حکمت امیــز‬ ‫را از هــر کــس بایــد پذیرفــت حتــى اگــر گوینــدۀ ان منافــق باشــد‪.‬‬ ‫مى فرماید‪«:‬حکمــت و دانــش را فــرا گیــر هرجــا کــه باشــد»؛ (خ ُـذ ِ‬ ‫الْحِکْمَـه َ اَنـ َّـى ک َانـَـتْ ) ‪.‬‬ ‫ســپس بــه دلیــل ان اشــاره کــرده‪ ،‬مى افزاید‪«:‬زیــرا حکمــت‬ ‫گاهــى در ســینۀ منافــق اســت؛ امــا در ســینۀ او ارام نمى گیــرد‬ ‫تــا از ان خــارج شــود و در کنــار حکمت هــاى دیگــر در ســینۀ‬ ‫صــد ْر ِ الْمُن َاف ِ ِ ‬ ‫ــق‬ ‫مومــن جــاى گیــرد»؛ (فَــا ِ َّ‬ ‫ن فِــی َ‬ ‫ن الْحِکْمَــه َ ت َکُــو ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫صوَاحِبِهَــا فِــی‬ ‫ــى‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ــک‬ ‫َس‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫ج‬ ‫ــر‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫صــد ْرِه ِ حَتَّــى‬ ‫َ‬ ‫فَتَلَجْلَــ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ج ‪١‬فِــی َ‬ ‫َ ِ‬ ‫ْ‬ ‫صــد ْر ِ ال ْ‬ ‫ــن ) ‪.‬‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ج ‪ »...‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن واژه بــه معنــاى‬ ‫تعبیــر بــه «ت َلَجْل َـ ُ‬ ‫اضطــراب و ناارامــى اســت اشــاره بــه ان اســت کــه جایــگاه کالم‬ ‫حکمت امیــز ســینۀ منافــق نیســت‪ ،‬ازایــن رو در انجــا پیوســته‬ ‫ناارامــى مى کنــد تــا خــارج شــود و در جایگاهــى کــه متناســب‬ ‫ان اســت؛ یعنــى ســینۀ شــخص مومــن در کنــار ســایر ســخنان‬ ‫حکمت امیــز قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫نتیجــۀ ایــن ســخن همــان اســت کــه از روایــات مختلــف‬ ‫معصومــان علیهــم الســام اســتفاده کردیــم کــه علــم و دانــش‬ ‫ن ‬ ‫هیــچ محدودیتــى نــدارد؛ نــه از نظــر زمان‪«:‬اُطْلُبُــوا الْعِلْــ ِ ‬ ‫م مِــ َ‬ ‫َ‬ ‫م و َ لــو‬ ‫الْمَهْــد ِ الَــى اللَّحَــدِ» و نــه از نظــر مــکان‪« :‬اُطْلُبُــوا الْعِلْــ ِ ‬ ‫یــن » و نــه از نظــر مقــدار تــاش و کوشــش‪« :‬اُطْلُبُــوا‬ ‫بِ ّ‬ ‫الص ِ‬ ‫ض اللُّجَــج ِ و َ شَ ـ ِّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـق الْمُهَــجِ » و نــه از نظــر گوینــده‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫الْعِل‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫همان گونــه کــه در ایــن حکمــت و در حکمــت بعــد امــده اســت‬ ‫ارى علــم وحکمــت بــه حــدى اهمیــت داردکــه هیــچ محدویتــى را‬ ‫به خودنمى پســندد‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال مطــرح مى شــود کــه در بعضــى از‬ ‫روایــات از جملــه روایتــى کــه از امــام باقــر علیــه الســام در‬ ‫ن اِلــى ط َعامِــهِ » امــده‬ ‫ذیــل ایــۀ شــریفۀ «فَلْیَن ْظُــر ِ الْاِن ْســا ُ‬ ‫اســت کــه امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬منظــور از طعــام‬ ‫ن یَاخُــذُهُ ؛ دانشــى اســت کــه فــرا‬ ‫«عَلْمُــ ُه الَّــذى یَاخُــذُه ُ مِمَّــ ْ‬ ‫مى گیــرد بایــد نــگاه کنــد از چــه کســى فــرا مى گیــرد» بنابرایــن‬ ‫گرفتــن ســخن حکمت امیــز از منافــق چــه معنــا دارد‪.‬‬ ‫پاســخ ســوال ایــن اســت کــه گاه ســخن حکم ـت امیــز بــه قــدرى‬ ‫واضــح و روشــن اســت کــه از هــر جــا و از هــر کــس کــه باشــد‬ ‫بایــد ان را پذیرفــت؛ ولــى در مــوارد دیگــر کــه انســان مطالــب را‬ ‫بــه اعتمــاد اســتاد فــرا مى گیــرد بایــد نــزد کســى بــرود کــه از نظــر‬ ‫دیانــت و علمیــت مــورد اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫در شــرح نهــج البالغــۀ علّ مــه شوشــترى اشــاره بــه نکتــۀ جالبــى‬ ‫شــده اســت کــه بــا ذکــر ان ایــن ســخن را پایــان مى دهیــم‪ ،‬نقــل‬ ‫مى کند‪«:‬ابــن مبــارک» بــه عنــوان نظــارت بــر شــهر در کوچه هــا‬ ‫راه مى رفــت چشــمش بــه مــرد مســتى افتــاد کــه اواز مى خوانــد و‬ ‫مى گفــت‪َ :‬‬ ‫ـس ال ـى الَّــذى اهْــوى ‬ ‫اضلَّن ـى الْهَــوى و َ انـَـا ذَلی ـل ٌ و َ ل َیْـ َ ‬ ‫ســبیلٌ‪ -‬هــواى نفــس مــرا ذلیــل کــرد و افســوس کــه راهــى بــه‬ ‫َ‬ ‫ان کــس کــه بــه او عالقــه دارم‪ ،‬نیســت‪.‬‬ ‫ابــن مبــارک از اســتین خــود کاغــذى راورد و ایــن بیــت را‬ ‫نوشــت‪ .‬بــه او گفتنــد‪ :‬شــعرى را از شــاعر مســت مى نویســى ؟‬ ‫ب ‬ ‫او گفــت‪ :‬مگــر ضرب المثــل معــروف را نشــنیده اید کــه «ر ُ َّ‬ ‫هــرَه ٍ فــى مَز ْبَلَــهً » اى بســا گوهــرى در میــان زباله هــا افتــاده‬ ‫جَو ْ َ‬ ‫باشــد؟ گفتنــد‪ :‬ارى‪ .‬گفــت‪ :‬ایــن هــم گوهــرى بــود از مزبلــه!‬ ‫منبع‪:‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۷۹‬‬ ‫روایت انتقال پیکر شهید علی ذاکری‬ ‫راوی ‪ :‬پدر شهید‬ ‫چنــد روز مانــده بــه چهلــم علــی‪ ،‬وصیــت نامــه اش بــه‬ ‫دســتم رســید‪ .‬وصیــت نامــه را بــاز کــردم‪ .‬علــی نوشــته‬ ‫بــود‪« :‬پــدر جــان مــن دوســت دارم کــه در وادی رحمــت در‬ ‫کنــار ســایر دوســتانم بــه خــاک ســپرده شــوم»‪.‬‬ ‫امــا وصیــت نامــه دیــر بــه دســت مــا رســید و مــا علــی را در‬ ‫قبرســتان ســتارخان دفــن کردیــم‪ .‬احســاس مالمــت مــی‬ ‫کردیــم‪ .‬بــه هــر کجــا ســرزدم تــا اجــازه انتقــال جنــازه اش را‬ ‫بگیــرم‪ ،‬موفــق نشــدم‪.‬‬ ‫از امــام اجــازه نبــش قبــر خواســتیم‪ ،‬امــا اجــازه ندادنــد‪،‬‬ ‫ناچــار گذاشــتیم جنــازه در همــان قبرســتان ســتارخان‬ ‫بمانــد‪ ،‬امــا هــر وقــت علــی را در خــواب مــی دیــدم‪ ،‬مــی‬ ‫گفــت‪« :‬هرچــه احســان داریــد‪ ،‬بــه وادی رحمــت بیاوریــد‪.‬‬ ‫مــن در ان جــا کنــار دوســتانم هســتم و فقــط بــه خاطــر‬ ‫شــما بــه قبرســتان ســتارخان مــی ایــم‪».‬‬ ‫ایــن شــد کــه پنــج شــنبه هــا بــه وادی رحمــت مــی رفتــم‬ ‫و بعدازظهرهــا بــه ســتارخان‪ .‬تــا ایــن کــه ‪ 13‬ســال بعــد از‬ ‫طــرف شــهرداری خبــر اوردنــد کــه گورســتان جــاده کشــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بایــد اجســاد و امــوات انتقــال پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫درســت در ســالگرد شــهادت علــی بــرای انتقــال جنــازه او بــه‬ ‫قبرســتان ســتارخان رفتیــم‪ .‬بــر ســر مــزار حاضــر شــدیم و‬ ‫خــاک ان را برداشــتیم‪ .‬بــه ســنگ هــا کــه رســیدیم‪ ،‬خــودم‬ ‫خواســتم کــه روی ســنگ هــا را جــارو کنــم تــا خــاک بــه‬ ‫اســتخوان هــا و روی جنــازه نریــزد‪.‬‬ ‫ســنگ اول را کــه برداشــتم‪ ،‬بــوی عطــر شــهید بیــرون زد‬ ‫کــه بچــه هــا بــه مــن گفتنــد‪« :‬حاجــی گالب ریختــی؟»‬ ‫گفتــم‪« :‬نــه‪ ،‬مثــل ایــن کــه ایــن بــو از قبــر مــی ایــد‪ »،‬عطــر‬ ‫جنــازه همــه جــا را گرفــت‪.‬‬ ‫ســنگ هــا را کــه برداشــتم نایلــون را بلنــد کــردم‪ ،‬دیــدم‬ ‫ســنگین اســت‪ .‬ان را بغــل کــردم‪ ،‬دیــدم کــه ســالم اســت‪.‬‬ ‫صورتــش را داخــل قبــر زیــارت کــردم‪ .‬مثــل ایــن بــود کــه‬ ‫خوابیــده اســت و همیــن شــامگاه او را دفــن کــرده ایــم‪.‬‬ ‫بــا دیــدن ایــن صحنــه یــک حالــت عجیبــی بــه مــن دســت‬ ‫داد‪ ،‬قســمت ســبیل هایــش عــرق کــرده و ســالم بــوده و در‬ ‫همــان حــال مانــده بــود‪ .‬موهــای صورتش و ســبیل هایش‬ ‫هنــوز تــازه بــود‪ .‬موهــا و پلــک هــا همــه ســالم بودنــد‪ .‬مثــل‬ ‫ایــن بــود کــه در عالــم خــواب اســت‪ .‬دســتم را کــه انداختــم‬ ‫بــه نایلــون پایینــی‪ ،‬چنــد تــا از انگشــت هایــم خونــی شــد‪،‬‬ ‫مــادر علــی هــم اصــرار کــرد کــه او را زیــارت کنــد؛ وقتــی‬ ‫خواســتیم پیکــر شــهید را الی پارچــه ای بپیچیــم‪ ،‬مــادر‬ ‫علــی گفــت‪« :‬بگذاریــد صورتــش را ببوســم‪ ،‬مــن هنــوز‬ ‫صورتــش را ندیــده ام‪ ».‬یعقــوب پســرم گفــت‪« :‬کمــی‬ ‫ارام بــاش مــادر!» خواســتم کــه نایلــون روی صورتــش را‬ ‫بــاز کنــم کــه در وادی رحمــت مانــده بــود‪ ،‬دســتم خونــی‬ ‫شــد‪ .‬پســرم ســال هادرانتظــار ملحــق شــدن بــه دوســتانش‬ ‫دروادی رحمــت مانــده بــود‪.‬‬ ‫گلستان قطعه ای از بهشت‬ ‫حوضچه اب‬ ‫بنفش‪ ،‬گلفشان‬ ‫نفتلیجه گمیشان‬ ‫اســتان شــمالی و خــوش اب وهــوای گلســتان‬ ‫دارای جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی متعــددی‬ ‫دارد‪ .‬ابشــارهای زبیــا و تماشــایی ماننــد کبــودوال‪،‬‬ ‫لُــوه‪ ،‬پــارک ملــی گلســتان و پــارک جنگلــی النگــدره‪،‬‬ ‫تاالب هــای گمیشــان و المــاگل‪ ،‬گنبــد قابــوس و دیــوار‬ ‫گــرگان از جملــه ان هــا اســت‪.‬‬ ‫امــا یکــی از حیرت انگیزتریــن دیدنی هــای گلســتان‬ ‫پدیده هــای شــگفت انگیز و نــادر بــه نــام گِلفشــان‬ ‫یــا گل فشــان اســت‪ .‬گلفشــان یــارن قــارق‪ ،‬اینچــه‬ ‫گوبکلجــه و نتفلیجــه؛ گلفشــان های ایــن اســتان‬ ‫هستند‪.‬گلفشــان نفتلیجــه یــا نفتچــه‪ ،‬یکــی از جاهــای‬ ‫دیدنــی اســتان گلســتان اســت کــه در شهرســتان‬ ‫گمیشــان قــرار دارد و از اثــار ملــی و طبیعــی ایــران‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫گفشــان نفتلیجــه در ارتفــاع ‪ ۲۶‬متــری از ســطح‬ ‫دریــا قــرار دارد و شــکل مخروطــی دارد‪ .‬ایــن گلفشــان‬ ‫حــدود هشــت متــر ارتفــاع و ‪ ۵۰۰‬متــر قطــر دارد و در‬ ‫بــاالی ان دریاچــه کوچکــی شــکل یافتــه و از دهانـه ی‬ ‫ان اب شــور به همــراه گِل رس و گاز بــا فشــار و‬ ‫غلظــت زیــاد خــارج می شــود‪.‬‬ ‫ایــن گلفشــان‪ ،‬روان روی زیــادی دارد و غلظــت مــواد‬ ‫خروجــی ان در مقایســه بــا نمونه هــای مشــابه در‬ ‫مناطــق جنوبــی کشــور کمتــر اســت‪ .‬از ایــن مــکان بــوی‬ ‫نفــت خــام بــه مشــام می رســد کــه البتــه ایــن چیــزی‬ ‫از زیبایــی ان کــم نمی کنــد‪ .‬از زیبای هــای دیگــر ایــن‬ ‫گل فشــان‪ ،‬دهانه هــای فرعــی گاز اســت کــه به شــکل‬ ‫چاله هــای کوچــک اتش فشــانی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫نفتلیجــه دارای خــواص درمانــی اســت و گِل هــای ان‬ ‫بــرای درمــان بیماری هایــی ماننــد دردهــای مفاصــل‬ ‫و ســتون فقــرات و ســفتی مفاصــل‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫عصبــی‪ ،‬مراحــل اولیــه تنگــی عــروق و انقباضــات‬ ‫عضالنــی مفیــد اســت و اســتحمام در گلفشــان ها‬ ‫به دلیــل وجــود عناصــر شــیمیایی خــاص در ترکیبــات‬ ‫ان هــا بــرای بــدن ســودمند اســت‪.‬‬ ‫وی نفــت خــام کــه در اطــراف ایــن گل فشــان بــه‬ ‫مشــام میرســد‪ ،‬احتمــال ارتبــاط ان را بــا منابــع نفــت‬ ‫و گاز دریــای مازنــدران را در ذهــن ایجــاد مــی کنــد‬ ‫و دهانه هــای فرعــی گاز کــه بــه شــکل کراترهــای‬ ‫اتشفشــانی کوچــک هســتند از جنبه هــای زیبــای ایــن‬ ‫گل فشــان بــه شــمار مــی رونــد‪ .‬ایــن گلفشــان یکــی‬ ‫از پدیــده هــای نــادر زمیــن شناســی بــوده و از دیــدگاه‬ ‫گردشــگری از جایــگاه ممتــازی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫گلفشــان نفتلیجــه شهرســتان گمیشــان در مــورخ‬ ‫‪ 1395/09/21‬بــا شــماره ‪ 344‬در فهرســت اثــار ملــی‬ ‫ایــران بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫ادرس دریاچه‬ ‫گِلفشــان نفتلیجــه و تشــکیل حوضچــه اب بــه‬ ‫رنــگ بنفــش در ‪ ۱۵‬کیلومتــری شــهر مــرزی و ترکمــن‬ ‫نشــین گُمیــش تپــه مرکــز شهرســتان گمیشــان واقــع‬ ‫در کرانــه شــرقی دریــای خــزر امکانــی جدیــد و بدیــع‬ ‫در گردشــگری ایــران اســت کــه مــی توانــد بــه واســطه‬ ‫خاصیــت درمانــی‪ ،‬عــاوه بــر رونــق گردشــگری طبیعــی‬ ‫پــای عالقمنــدان بــه توریســم درمانــی را هــم بــه‬ ‫منطقــه بــاز کنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!