روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 567 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 567

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 567

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 567

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪63 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 20‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 11-‬ژوئیه ‪ /11-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪567‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی‬ ‫‪ ۵‬درصد از حدود ‪ ۵۰‬درصد مالیات مشاغل‬ ‫را از مشاغل پردرامد وصول کردیم‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشرانتوسعه‬ ‫گلستان‬ ‫همراه با طرح‬ ‫طبیعت گردی‬ ‫اشوراده‬ ‫‪3‬‬ ‫کشف پرونده‬ ‫کالهبرداری‬ ‫به بنگاه ها پول‬ ‫بیشتری ندهید‬ ‫الکپشتی بودن ساخت‬ ‫جاده صندل اباد بجنورد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کرونا ‪ ،‬فرصت ها و ایده ها‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در پــی شــیوع کرونــا‪ ،‬قطعــا شــاهد خلــق‬ ‫بو کار بســیاری در نقــاط‬ ‫ایده هــای کســ ‬ ‫مختلــف دنیــا من جملــه ایــران هســتیم‬ ‫تــا جایــی کــه براســاس امارهــای منتشــره‪،‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 43‬میلیــون نفــر در دنیــا بــر اثــر‬ ‫ابتــا بــه ویــروس کرونــا شــغل خــود را از‬ ‫دســت داده و بیــکار شــده اند ‪.‬‬ ‫بی شــک خســارت های ناشــی از شــیوع‬ ‫بو کارهای‬ ‫کرونــا‪ ،‬بیــش از همــه کســ ‬ ‫بــزرگ را درگیــر کــرده اســت‪ .‬چنیــن‬ ‫تو ســخت‬ ‫بو کارهایی بــا قوانین سف ‬ ‫کسـ ‬ ‫و باالدســتی در زمینــه واردات محصــوالت‬ ‫بــه کشــورهای مختلــف مواجــه شــده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫بو کارهای کوچــک‪،‬‬ ‫مزیــت اصلــی کسـ ‬ ‫امــکان دریافــت کمک‪‎‬هــای مالــی‬ ‫دولتــی و همچنیــن ادامــه فعالیــت در‬ ‫تو ســخت‬ ‫شــرایط اجــرای قوانیــن سف ‬ ‫واردات اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس چنیــن‬ ‫بو کارهایی امــکان توســعه و حتــی‬ ‫کسـ ‬ ‫اســتخدام نیــروی کار برندهــای بــزرگ و‬ ‫بین‪‎‬المللــی را نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫بو کارها‪،‬‬ ‫در ایــن روزهــای وانفســا کــه کرونــا موجــب شــده تــا اکثــر کس ـ ‬ ‫بــه تغییــر رویــه در انجــام معامــات روزمــره خــود دســت بزننــد تــا جایــی‬ ‫کــه ایــن اقــدام موجــب شــده کــه برخــی از ایــن مراکــز بتواننــد خــود را بــا‬ ‫شــرایط موجــود وفــق دهنــد و بــا ایجــاد کارگاه هــای کوچــک و خانگــی موفــق‬ ‫بــه کســب درامــد قابــل توجهــی شــوند‪.‬می توان بــه بخشــی از ایــن کســب‬ ‫و کارهــا اشــاره کــرد و از انهــا بــه عنــوان کســب و کارهــای موفــق در دوران‬ ‫بو کارهایی کــه بــا یــک خالقیــت کوچــک‪ ،‬امــا ابتــکاری‬ ‫کرونــا نــام بــرد؛ کسـ ‬ ‫توانســته اند‪ ،‬عــاوه بــر تولیــد اشــتغال قابل توج ـه ی بیــن خانواده هــا‪ ،‬در‬ ‫رفــع معضــل بیــکاری موثــر باشــند‪.‬‬ ‫از انجایی کــه در روزهــای اخیــر شــاهد اوج شــیوع کرونــا و در ایــن بیــن از‬ ‫دســت دادن عــده بیشــماری از هموطنان مــان هســتیم‪ ،‬می تــوان شــاهد‬ ‫تولــد کارافرینانــی بــود کــه توانســته اند بــا ابتــکاری جدیــد و خالقانــه‪ ،‬بــه‬ ‫فروشــی مبتکرانــه و نــو دســت بیابنــد‪ .‬تــا جایی کــه بــرای فــروش محصــوالت‬ ‫خــود اقــدام بــه ایجــاد واحدهــای فــروش در شــبکه های اجتماعــی و بــر پایــه‬ ‫اینترنــت نمودنــد و فروشــندگان خــود را توانســته اند بــه طــرز قابل توج ـه ی‬ ‫پویــا نماینــد‪ .‬در ایــن بیــن شــبکه توزیــع نیــز فعال تــر از گذشــته‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫راه انــدازی و تجهیــز واحــد توزیــع خــود نمــوده است‪.‬به شــکلی که مشــتریان‬ ‫می تواننــد در خانــه و از طریــق شــبکه های مجــازی و یــا اپلیکیشــن های‬ ‫اشتغالزایی‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫با راه اندازی کارخانه‬ ‫سرنگ و سرم سازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫شغل های ایده ال‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫تولیــد شــده توســط ایــن مراکــز اقــدام بــه خریــد و ســفارش کاالی هــای مورد‬ ‫نیــاز خــود نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی ســت کــه شــرکت توزیــع پســت کــه چنــد ســالی بــود‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل پاییــن امــدن تعــداد مرســوالت پســتی اقــدام بــه کاهــش پرســنل‬ ‫خــود نمــوده بــود‪ ،‬امــا کرونــا فرصتــی دوبــاره را ایجــاد نمــود تــا بــا ایجــاد‬ ‫بو کارهای خانگــی اقــدام بــه تامیــن و افزایــش نیــرو نمایدبه حــدی کــه‬ ‫کسـ ‬ ‫اخیــرا ایــن افــراد را می تــوان در کنــار تیــم درمــان‪،‬در شماراقشــاری دانســت‬ ‫کــه در معــرض پرخطرتریــن صنــف جامعــه بــه لحــاظ در ارتبــاط بــودن بــا‬ ‫افــراد و مرســوالت مختلــف پســتی اند؛ زیــرا بــدون هیــچ امنیتــی بــا انــواع‬ ‫مرســوالت پســتی از داخــل و خــارج در ارتباطنــد‪.‬‬ ‫حــال مــی تــوان برخــی از مشــاغلی کــه توانســتند در ایــام کرونــا بــا تغییــر‬ ‫وضعیــت و اســتفاده از شــرایط بــر تولیــد خــود رونــق دهنــد را نــام بــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تولیــد صنایــع دســتی بومــی ـ محلــی کــه یکــی از بهترین هــا در امــر‬ ‫تولیــد و فــروش در زمــان کروناســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬برنامه نویســان یکــی دیگــر از پــر ســودترین شــغل ها کــه در زمــان‬ ‫کرونــا توانســت بــرای خــود جایگاهــی ویــژه در بیــن مشــتاقان بــه ایــن‬ ‫حرفــه کســب کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعمیــرکاران لــوازم خانگــی کوچــک شــغلی پــر درامــد دیگر بــرای افراد خــوش ذوق‬ ‫کــه بجــای تامیــن مکانــی بــرای اشــتغال ان را در گوشــه از منــزل انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬فروشگاه های زنجیره ای و هایپر مارکت ها و برخی سوپر مارکت ها‪.‬‬ ‫کرونا همچنان در کمین است؛‬ ‫با تزریق دز یاداور از خود و اعضای خانواده در مقابل این ویروس محافظت کنیم‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد یــک کســب و کار ایــده ال بــا درامــدی قابــل توجــه‬ ‫بــرای خودتــان راه بیاندازیــد‪ ،‬چنــد نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫اول از همــه محــدوده معنایــی یــک شــغل ایــده ال و پردرامــد را بــرای خودتــان‬ ‫مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫کار ایده ال از نظر شما چیست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‬ ‫بو کار و شغل ایده ال‪‎‬به‏میان می اید‪ ،‬همیشه پاسخ به این‬ ‫وقتی صحبت از کس ‬ ‫ســوال‪ ،‬یــک جــواب میلیــون دالری خواهــد بــود‪ .‬افــراد شــاغل‏در رتبه های متفاوت‬ ‫و بــا ســمت های گوناگــون همــواره یــک نظــر واحــد در مواجــه بــا ایــن ســوال دارنــد‪.‬‬ ‫و در واقــع عمومــا ًپاسـخ ‏همــه‪ ،‬حــول محــور درامــد می گــردد امــا جالــب اینجاســت‬ ‫کــه طبــق پژوهش هــای معتبــر‪ ،‬درامــد در رتبــه ی ســوم ‏مولفه هــای الزم در‬ ‫رضایتمنــدی شــغلی قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانلــد ســوپر‪ ،‬روان شــناس معــروف دهــه ‪ 1970‬در ارتبــاط بــا یــک شــغل خــوب‬ ‫معتقــد‏اســت؛‪‎‬شــغل خــوب‪‎ ‎‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا فــرد ان تصویــری‬ ‫را کــه از خــود در ذهــن دارد‪ ،‬تبدیــل بــه فعــل‏کنــد و ان را ابــزاری بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف نمایــد‪ .‬بدیــن معنــا کــه یــک شــغل مناســب در واقــع ان کاری اســت کــه‬ ‫‏فــرد حاضــر اســت بــرای انجامــش صبــح بــا روحیــه برخیــزد و تــا پایــان کار علی رغــم‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫تمــام چالش هــا‪ ،‬نیرومنــدی خــود را حفــظ‏کن ـ ‪‎‬‬ ‫در ادامــه بایــد دیــد کــه تاثیــر یــک شــغل خــوب بــر ادامــه زندگــی چــه می توانــد‬ ‫باشــد؟‬ ‫بــدون شــک اگــر انتخــاب شــغل بــرای فــرد صرفــا ً بــرای کســب درامــد باشــد‪،‬‬ ‫بــا توجــه بــه هــدف کــه همــان کســب پــول‏بیشــتر اســت‪ ،‬ممکــن اســت بــه هــر‬ ‫فعالیتــی دســت بزنــد و برایــش مهــم نباشــد کــه چــه تاثیراتــی روی زندگــی فــردی‬ ‫و اجتماعــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫مطالــب بســیاری در مقــاالت متعــدد جهــان در ارتبــاط بــا ویژگی هــای شــغلی‬ ‫تدویــن و منتشــر شــده اســت کــه در ایــن‏ارتبــاط افــراد مختلفــی در رشــته های‬ ‫گوناگــون سیاســت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬روان شناســی‪ ،‬کسـب وکار‪‎ ‎‬و بازارشناســی‬ ‫جهانــی‪ ،‬نظــرات متفاوتــی ارائــه داشــته اند‪ ،‬هــر چنــد گفتــه می شــود کــه در‬ ‫چندیــن زمینــه توافق هایــی نیــز بیــن‏انهــا وجــود دارد مثــل؛ عالقــه‪ ،‬مهــارت و‬ ‫نیــاز بــازا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫اما پاسخ این سوال را می توان در یک جمله کامل و سازنده خالصه کرد؛‬ ‫ویژگی هــای ی ـک‪‎ ‎‬شــغل خــوب‪ ،‬بایــد‏همســو بــا ویژگی هــا و خواســته های فــردی‬ ‫انســان باشــد کــه همــواره بــه دنبــال یافتــن و انجــام ان در زندگــی اش‏جســتجو‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه ایــن نکتــه توجــه کافــی کنیــم‪ ،‬متوجــه تفاوت هــای فــردی کــه می توانــد‬ ‫بــرای خــود نقــاط قــوت ‏منحصــر بــه فــرد بســازد‪ ،‬خواهیــم شــد کــه همچــون‬ ‫مرواریــدی در تاریکــی بــا درخشــش خــود بــه چشــم می خــورد‪.‎‬‬ ‫پــس می تــوان بــه یــک شــغل پــر درامــد کــه شــاید اگــر کمــی فکــر می کردیــد‬ ‫متوجــه حضــور ان در کنــار خــود می شــدید اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬تزییــن اتومبیــل یکــی از ان شغل هاســت و از انجایــی کــه امــروزه قیمــت‬ ‫اتومبیــل به ویــژه خودروهــای خارجــی به شــدت افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬افــراد اغلــب‬ ‫بــه دنبــال یــک طراحــی زیبــا و منحصــر بــه فــرد بــرای خــودروی خــود هســتند‪.‬‬ ‫اگــر در ایــن زمینــه سررشــته داشــته باشــید می توانیــد بــا پیاده ســازی ایده هــای‬ ‫خــوب‪ ،‬کســب در امــد کنیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 18‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫امام جمعه موقت گرگان‬ ‫تالش دشمن این است‬ ‫که دین را مانع پیشرفت‬ ‫جلوه دهد‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفت‪:‬دشــمن تــاش‬ ‫دارد دیــن را مانــع پیشــرفت و توســعه جلــوه دهــد‪،‬‬ ‫امــا در کشــور ایــران کــه دیــن یــک اصــل اساســی‬ ‫و مهــم اســت‪ ،‬شــاهد رشــد و پیشــرفت هســتیم و‬ ‫همیــن پیشــرفت در واقــع نقشه هایشــان را نقــش‬ ‫بــراب کــرده اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین قربانعلــی برقــرار در‬ ‫خطبه هــای نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه گــرگان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه دنیــای پیچیــده امــروز و‬ ‫دسیســه ها و توطئه هــای مختلــف دشــمنان‪ ،‬مــردم‬ ‫بایــد نســبت بــه تفــاوت و تمایــز بیــن حــق و باطــل‬ ‫اگاه باشــند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان یــاداور شــد‪ :‬برداشــت‬ ‫دشــمنان از ســخنان چنــد هفتــه قبل مــن در نماز جمعه‬ ‫از ســوی دشــمنان و بازنشــر شــدید ان در رســانه های‬ ‫مختلــف نمونــه ای از توطئه هــای انــان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــیوه دشــمن بــرای جــذب مــردم و‬ ‫دوری کــردن از دیــن همیــن باطــل را جــای حــق و حــق‬ ‫را باطــل جلــوه دادن اســت‪.‬‬ ‫برقــرار خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیامبــران و پیروانشــان وظیفه‬ ‫روشــنگری و اگاهی بخشــی داشــتند در صورتــی کــه‬ ‫مســتکبران کار و هدفشــان ُ‬ ‫شــبه افکنی و نگهداشــتن‬ ‫مــردم در خفقــان‪ ،‬ظلــم و تاریکــی اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفت‪ :‬مــردم باید مراقب‬ ‫باشــند سرشــان کاله نــرود و بداننــد مســتکبران و‬ ‫هم پیمانانشــان دلــداده بــه دنیــا هســتند‪.‬‬ ‫برقــرار ادامــه داد‪ :‬دشــمنان راســت و دروغ را در هــم‬ ‫می امیزنــد و بــرای فریــب مــردم از کلمــات بظاهــر‬ ‫زیبــا بــا باطــن زشــت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬دشــمنان بــه باطــل رن ـگ و لعــاب‬ ‫می دهنــد و بــه عنــوان جنــس دســته اول میــان‬ ‫جامعــه ترویــج می کننــد و عــده ای اگاهانــه و عــده ای‬ ‫هــم نااگاهانــه در مســیر انــان قــدم می گذارنــد در‬ ‫صورتــی کــه اگــر حــق و باطــل واقعــی نشــان داده‬ ‫شــود‪ ،‬زبــان مســتکبران کوتــاه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم بایــد بداننــد کــه دشــمن‬ ‫دلــش بــرای مــا نمی ســوزد و تبلیغاتــش بــرای اغفــال‬ ‫مــردم اســت کــه نمونــه ان بیــان مســاله ازادی‬ ‫نداشــتن در ایــران اســت‪ ،‬در حالــی اگــر انــان مدعــی‬ ‫ازادی هســتند‪ ،‬بایــد اجــازه دهنــد‪ ،‬برخــی کــه حجــاب‬ ‫را در ان کشــورها دوســت دارنــد‪ ،‬بــا پوشــش مناســب‬ ‫و حجــاب در جامعــه حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان گفــت‪ :‬امــروز شــعار‬ ‫ســام فرمانــده تــا افریقــا هــم رفتــه و عــده ای بــا‬ ‫مســخره کــردن ایــن شــعر تــاش دارنــد جلــوی عــزت‬ ‫ایــران و جامعــه ایرانــی را بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســاخت لطیفــه و جُــک بــا گویش های‬ ‫مختلــف و اســتفاده از اقــوام ایــران در قالــب تمســخر‬ ‫نیــز از اهــداف دشــمنان بــرای از بیــن بــردن غیــرت و‬ ‫تعصــب قومیت هــای مختلــف ایــران اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬جمهــوری اســامی تــا اگاهــی کامــل‬ ‫مــردم ادامــه خواهــد داشــت و اگــر مــردم نــااگاه‬ ‫باشــند‪ ،‬نظــام ســلطه بــر مــا مســلط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برقــرار یــاداور شــد‪ :‬براســاس ایــات قرانــی بایــد بــه‬ ‫ســمت مبــارزه بــا اولیــا شــیطان برویــم کــه امــروز‬ ‫امریــکا اولیــا شــیطان و یــک شــیطان بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫کشاورزان پیشگام‬ ‫در پرداخت زکات باشند‬ ‫امام جمعــه بجنــورد بــا اشــاره بــه اثــار زکات در جامعــه و‬ ‫بــرکات ایــن فریضــه در کســب و کار تولیدکننــدگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنــون زمــان برداشــت محصــوالت کشــاورزی اســت و‬ ‫کشــاورزان در پرداخــت زکات پیشــگام باشــند‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای ایــن هفتــه‬ ‫نمــاز جمعــه بجنــورد اظهارداشــت‪ :‬پولــی کــه از راه زکات‬ ‫کســب مــی شــود بــرای نیازمنــدان‪ ،‬یتیمــان‪ ،‬معلــوالن و‬ ‫کارهــای عام المنفعــه هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ثروتــی کــه بــه دســت مــی اوریــم بایــد‬ ‫از راه حــال کســب شــود و بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم کــم‬ ‫فروشــی نکنیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری اضافــه کــرد‪ :‬افــرادی کــه بــا فعالیت‬ ‫هــای اقتصــادی از جملــه کشــاورزی‪ ،‬زراعــت‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫کارمنــدی و هــر شــغل دیگــری کســب ثــروت مــی کننــد در‬ ‫برابــر مــردم نیــز حقــی بــر گــردن دارنــد کــه بایــد ادا کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر همــه مکلفــان بــه خمــس عمــل کننــد‪،‬‬ ‫بخــش زیــادی از مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی برطــرف‬ ‫شــده و فاصلــه طبقاتــی نیــز از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه‬ ‫عیــد قربــان نیــز اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬دعــا عرفــی‬ ‫در ایــن ایــام از محبــوب تریــن کارهــا نــزد خداونــد اســت و‬ ‫خوانــدن ایــن دعــا مصیبــت را از بیــن مــی بــرد و انســان را‬ ‫بــه خداونــد نزدیــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تفکیک حساب های شخصی‬ ‫از تجاری‬ ‫هرچقــدر از کســانی کــه تــا کنــون مالیــات نمی دادنــد مالیــات دریافــت‬ ‫کنیــم‪ ،‬می توانیــم بخش هــای رســمی اقتصــاد را تحــت حمایت هــای‬ ‫مالیاتــی قــرار دهیــم‪ .‬بــه عنــوان نمونــه در ســال جــاری بــرای حمایــت‬ ‫از تولیــد در قانــون بودجــه بــا پیشــنهاد دولــت‪ ،‬نــرخ مالیــات واحدهــای‬ ‫تولیــدی از ‪ ۲۵‬درصــد بــه ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪ .‬جهتگیــری مــا‬ ‫ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان ایــن نــرخ را هــم کاهــش دهیــم چــرا کــه‬ ‫هرچقــدر بخــش تولیــد بتوانــد منابــع خــود را مجــددا ســرمایه گــذاری‬ ‫کنــد‪ ،‬بــه تشــکیل ســرمایه‪ ،‬رونــق اقتصــادی و تولیــد بیشــتر منجــر خواهــد‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی‬ ‫‪ ۵‬درصد از حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مالیات‬ ‫مشاغل را از مشاغل‬ ‫پردرامد وصول‬ ‫کردیم‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫رئیــس ســازمان مالیاتــی گفــت‪ :‬از ‪۴‬میلیــون مــودی کــه اظهارنامــه‬ ‫داده انــد‪ ۱.۶ ،‬میلیــون اظهارنامــه مالیــات صفــر و ‪ ۸۰۰‬هــزار اظهارنامــه‬ ‫مالیــات زیــر ‪ ۵‬میلیــون تومــان پرداخــت می کننــد‪ .‬در مقابــل ‪۵‬درصــد‬ ‫مودیــان کــه جــزو صنف هــای پردرامــد هســتند‪ ،‬حــدود ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫مالیات مشــاغل را پرداخت می کنند‪ .‬این به معنی حرکت به ســمت‬ ‫عدالــت مالیاتــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رئیــس ســازمان مالیاتــی در خطبه های‬ ‫نمــاز جمعــه ضمــن تبریــک عیــد ســعید قربــان و همچنیــن تبریــک‬ ‫هفتــه مالیــات‪ ،‬گزارشــی از رویکردهــا‪ ،‬اقدامــات و نتایــج فعالیت هــای‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی در دولــت ســیزدهم ارائــه کــرد‪ .‬داود منظــور‬ ‫دربــاره رویکــرد ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در دولــت مردمــی گفــت‪:‬‬ ‫رویکــرد نظــام مالیاتــی در دولــت ســیزدهم همــان اســت کــه در ســند‬ ‫تحــول دولــت مردمــی و قبــل از اغــاز بــه کار دولــت تعریــف و تدویــن‬ ‫شــد‪ .‬در حــوزه مالیاتــی انچــه بــر اســاس ایــن ســند بــر ما تکلیف شــده‬ ‫ایــن اســت کــه دو چرخــش مهــم تحــول افریــن را ایجــاد کنیــم‪ .‬اولیــن‬ ‫چرخــش تحــول افریــن ایــن اســت کــه از فشــار مالیاتــی بــه بخــش‬ ‫رســمی و بخــش مالیــات دهنــده و خــوش حســاب بــه ســمت مالیــات‬ ‫ســتانی از کســانی کــه فــرار مالیاتــی می کننــد و اجتنــاب مالیاتــی دارنــد‬ ‫ُ‬ ‫واردات ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار تن ماده‬ ‫اولیه الومینای ایران‬ ‫مدیرعامــل الومینــای ایــران واقــع در شهرســتان جاجــرم خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن بوکســیت بــه عنــوان مــاده‬ ‫اولیــه مــورد نیــاز ایــن مجتمــع از کشــور ترکیــه وارد م ـی شــود‪.‬‬ ‫تــورج زارع اظهــار داشــت‪ :‬برداشــت بوکســیت از معــدن تــاش‬ ‫ساخت ‪ ۱۲۰۰‬واحد مسکونی برای‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬تــا پایــان تیرمــاه امســال ‪ ۱۵۰‬واحــد‬ ‫مســکن محرومیــن ویــژه مددجویــان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد کــه‬ ‫در قالــب تفاهــم نامــه کشــوری ‪ ۵‬جانبــه بــرای احــداث ‪ ۴۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در حــال احــداث اســت بــا حضــور مســئوالن ارشــد کشــوری بــه‬ ‫حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫تمرکــز بــر بخــض غیــر رســمی اقتصــاد و شناســایی ‪ ۲.۲‬میلیــون‬ ‫مــودی جدیــد‬ ‫داود منظــور اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن دوره تمرکــز مــا‪ ،‬بــه طــور عمــده بــر‬ ‫بخــش غیررســمی و غیرشــفاف در اقتصــاد اســت‪ .‬کســانی کــه بــه رغم‬ ‫کســب درامدهــای بــاال‪ ،‬مالیــات خــود را پرداخــت نمی کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫ارتبــاط مــا در ســال گذشــته اولیــن اقدامــی کــه انجــام دادیــم‪ ،‬ســامان‬ ‫دادن بــه نظــام نقــل و انتقــال پــول و شــفاف کــردن انتقــال پــول در‬ ‫وجــه ذی نفعــان بــود‪ .‬درگاه هــای پرداخــت و پوزهــا را بــه پرونده هــای‬ ‫مالیاتــی بــه طــور تقریبــا کامــل اتصــال دادیــم و بالــغ بــر ‪ ۷.۲‬میلیــون‬ ‫دســتگاه پرداخــت بــه پرونده هــای مالیاتــی متصــل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۳‬میلیــون دســتگاه پرداخــت انصــراف دادنــد و‬ ‫دســتگاه های خودشــان را غیرفعــال کردنــد‪ .‬همچنیــن در حــال حاضــر‬ ‫حــدود ‪ ۱.۴‬میلیــون دســتگاه پرداخــت بالتکلیــف اســت کــه در یــک ماه‬ ‫اینــده توســط بانــک مرکــزی غیرفعــال خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی همچنیــن گفــت‪ :‬پــس مــا اکنــون‬ ‫می دانیــم کــه چــه کســی از درگاه هــای پرداخــت خــود چــه میــزان‬ ‫فــروش دارد‪ .‬بــر ایــن اســاس مــا در ســال گذشــته بــا نظــم دادن بــه‬ ‫دســتگاه های پرداخــت حــدود یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مــودی جدیــد‬ ‫شناســایی کردیــم و البتــه از روش هــای دیگــر هــم از جملــه بررســی‬ ‫و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات فعــاالن اقتصــادی بــر اســاس اطالعــات‬ ‫طرف هــای ثالــث‪ ،‬یــک میلیــون مــودی دیگــر را نیــز شناســایی کردیــم‪.‬‬ ‫منظــور ادامــه داد‪ :‬پــس شناســایی ‪ ۲.۲‬میلیــون مــودی جدیــد‪،‬‬ ‫مهمتریــن اقدامــی بــود کــه در ســال گذشــته در جهــت مقابلــه بــا فــرار‬ ‫مالیاتــی انجــام شــد و امســال حــدود ‪ ۴‬میلیــون اظهارنامــه اشــخاص‬ ‫حقیــق‪ ،‬مشــاغل‪ ،‬اصنــاف و کســب و کارهــا دریافــت شــده کــه نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مــورد افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬هرچقــدر مــا از کســانی کــه تــا کنــون مالیــات‬ ‫نمی دادنــد مالیــات دریافــت کنیــم‪ ،‬می توانیــم بخش هــای رســمی‬ ‫اقتصــاد را تحــت حمایت هــای مالیاتــی قــرار دهیــم‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫در ســال جــاری بــرای حمایــت از تولیــد در قانــون بودجــه بــا پیشــنهاد‬ ‫دولــت‪ ،‬نــرخ مالیــات واحدهــای تولیــدی از ‪ ۲۵‬درصــد بــه ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪ .‬جهتگیــری مــا ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان ایــن‬ ‫نــرخ را هــم کاهــش دهیــم چــرا کــه هرچقــدر بخــش تولیــد بتوانــد‬ ‫منابــع خــود را مجــددا ســرمایه گــذاری کنــد‪ ،‬بــه تشــکیل ســرمایه‪،‬‬ ‫رونــق اقتصــادی و تولیــد بیشــتر منجر خواهد شــد‪ .‬بخشــودگی جرائم‬ ‫مالیاتی برای واحدهای تولیدی اســیب دیده و نیازمند در دســتور کار‬ ‫قــرار دادیــم‪ .‬رویکــرد مــا در مالیــات ســتانی‪ ،‬حمایــت از بخــش تولیــد‬ ‫و بخــش رســمی و فشــار بــر بخــش غیررســمی و غیرشــفاف اســت‪.‬‬ ‫تفکیک حساب های شخصی از تجاری‬ ‫رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی همچنیــن گفــت‪ :‬اقــدام دیگــری کــه در‬ ‫دســتور کار داریــم‪ ،‬تفکیــک حســاب های شــخصی و تجــاری اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه پوزهــا را ســاماندهی کردیــم‪ ،‬متاســفانه برخــی فعــاالن‬ ‫اقتصــادی مــردم را بــه زحمــت انداختنــد؛ چــرا کــه مــردم را مجبــور‬ ‫می کردنــد بــه جــای ایــن کــه از پــوز اســتفاده کننــد‪ ،‬مبلــغ مــورد نظــر‬ ‫را بــه صــورت کارت بــه کارت یــا حســاب بــه حســاب منتقــل کننــد‪ .‬بــا‬ ‫تفکیــک حســاب های شــخصی و تجــاری‪ ،‬عمــا حســاب هایی کــه‬ ‫تجــاری باشــند همچــون پــوز بــا انهــا برخــورد می کنیــم کــه نشــانگر‬ ‫فعالیــت اقتصــادی فــرد خواهــد بــود‪ .‬در ایــن تفکیــک کــه اییــن نامــه‬ ‫ان را بانــک مرکــزی قــرار اســت تــا یــک مــاه اینــده منتشــر کند‪ ،‬کســانی‬ ‫کــه از حســاب های شــخصی خــود بیــش از دفعــات و مبالــغ معینــی‬ ‫در مــاه بــرای کســب و کار اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه منزلــه حســاب تجــاری‬ ‫یــا مشــکوک بــه تجــاری شناســایی شــده و مــا ایــن حســاب ها را هــم‬ ‫مشــمول مالیــات می کنیــم‪.‬‬ ‫منظــور ادامــه داد‪ :‬نتیجــه ایــن اقــدام ایــن بــود کــه توانســتیم در‬ ‫عیــن رعایــت عدالــت مالیاتــی‪ ۲.۵ ،‬برابــر ســال گذشــته مالیــات از‬ ‫اصنــاف وصــول کنیــم‪ .‬همچنیــن از ‪ ۴‬میلیــون مــودی کــه اظهارنامــه‬ ‫داده انــد‪ ۱.۶ ،‬میلیــون اظهارنامــه مالیــات صفــر و ‪ ۸۰۰‬هــزار اظهارنامــه‬ ‫مالیــات زیــر ‪ ۵‬میلیــون تومــان پرداخــت می کننــد‪ .‬در مقابــل ‪ ۵‬درصــد‬ ‫مودیــان کــه جــزو صنف هــای پردرامــد نظیــر پزشــکان‪ ،‬دندانپزشــکان‪،‬‬ ‫طالفروشــان‪ ،‬نمایشــگاه داران اتوموبیــل و ‪ ...‬هســتند‪ ،‬حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد مالیــات مشــاغل را پرداخــت می کننــد‪ .‬ایــن حرکــت بــه معنــی‬ ‫عدالــت مالیاتــی و نگرفتــن مالیــات از کــم درامدهــا و دریافــت مالیــات‬ ‫منصفانــه از پردرامدهــا اســت‪.‬‬ ‫حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی‬ ‫وی افــزود‪ :‬رویکــرد دیگــری کــه مــا در نظــام مالیاتــی بــر اســاس‬ ‫ســند تحــول دولــت مردمــی دنبــال می کنیــم‪ ،‬حرکــت بــه ســمت‬ ‫هوشمندســازی مالیاتــی و چرخــش از نظــام مالیاتــی ممیزمحــور بــه‬ ‫نظــام مالیاتــی داده محــور و مبتنــی بــر اطالعــات بــر خــط‪ ،‬بــه روز‪،‬‬ ‫مفیــد و موثــر اســت‪ .‬در همیــن رابطــه مــا پایگاه هــای اطالعاتــی خــود‬ ‫راگســترش می دهیــم و ســعی می کنیــم خدمات مالیاتــی را به صورت‬ ‫درگاه هــای الکترونیکــی بــه مــردم ارائــه کنیــم‪ .‬مــا نبایــد مــردم را ناچــار‬ ‫کنیــم بــرای کارهــای مالیاتــی‪ ،‬چندیــن بــار بــه ادارات مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت‪ :‬امســال در بحث مالیات‬ ‫اصنــاف ‪ ۳‬ملیــون واحــد صنفــی کــه مالیــات خــود را بــه شــکل مالیــات‬ ‫مقطــوع یــا توافقــی قطعــی کردنــد‪ ،‬یــک بــار هم بــه ادارات مــا مراجعه‬ ‫نکردنــد؛ بلکــه از طریــق ســامانه و تنهــا در ‪ ۵‬دقیقــه مالیاتشــان را‬ ‫تعییــن‪ ،‬تقســیط و پرونــده انهــا را خاتمــه دادیــم‪.‬‬ ‫منظــور گفــت‪ :‬همچنیــن در بحــث مالیــات نقــل و انتقــال خــودرور‬ ‫بــا همــکاری پلیــس راهــور ایــن امــکان را فراهــم کردیــم کــه کســی‬ ‫کــه بــرای تعویــض پــاک مراجعــه می کنــد‪ ،‬در همــان درگاه پرداخــت‬ ‫پلیــس راهــور‪ ،‬مالیــات خــود را در لحظــه و بــدون مراجعــه بــه دســتگاه‬ ‫مالیاتــی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث انــواع دیگــر مالیــات هــم ایــن رویکــرد را داریــم‬ ‫کــه مــردم بتواننــد بخــش بزرگــی از خدمــات مالیاتــی را بــه صــورت‬ ‫غیرحضــوری و از خانــه‪ ،‬منــزل و محــل کار خــود دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مالیاتــی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬بنــده از همیــن جــا‬ ‫و در هفتــه مالیــات‪ ،‬از همــکاران خــدوم نظــام مالیاتــی کــه ســربازان‬ ‫جبهه اقتصادی کشــور هســتند و در این شــرایط ســخت اقتصادی بار‬ ‫بــزرگ تامیــن مالــی دولــت را در بــه دوش می کشــند‪ ،‬تقدیــر و تشــکر‬ ‫می کنــم‪ .‬وظیفــه مــا و همــکاران مــا‪ ،‬خدمتگــزاری بــه مــردم عزیــز‬ ‫اســت‪ .‬شــعار مــا ایــن اســت کــه مــا در دســتگاه مالیاتــی‪ ،‬خدمتگــزار‬ ‫مــردم هســتیم‪ .‬بنابرایــن تکریــم مودیــان و مــودی محــوری بــه جــای‬ ‫رویکردهایــی کــه بعضــا در گذشــته وجــود داشــته‪ ،‬در دولــت مردمــی‬ ‫بــه عنــوان رویکــرد اصلــی دنبــال می شــود‪ .‬مجــددا از فرصتــی کــه بــه‬ ‫بنــده داده شــد تشــکر می کنــم‪ .‬مــا درگاه ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم را‬ ‫در ســامانه خــود ایجــاد کردیــم‪ .‬اگــر کســی نســبت به ما و همــکاران ما‬ ‫فســاد یــا اجحافــی دیــده‪ ،‬اطــاع دهیــد و مــا ســعی می کنیم رســیدگی‬ ‫عاجــل کنیــم و خدمــت شــما گــزارش دهیــم‪ .‬رویکــرد مــا در دولــت‬ ‫مردمــی‪ ،‬افتخــار خدمتگــزاری بــه مــردم شــریف و عزیزمــان اســت‪.‬‬ ‫امیدواریــم کــه خداونــد مــا را در مقابل شــما مردم عزیز روســفید بدارد‬ ‫و بتوانیــم نقــش تامیــن مالــی دولــت را بــدون اجحــاف بــه کســی بــه‬ ‫خوبــی محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫ســمنان از ســال ‪ ۹۸‬متوقــف شــده اســت کــه در ایــن زمینــه بــه‬ ‫ناچــار ایــن مــاده معدنــی از کشــور ترکیــه وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬واردات مــواد اولیــه ایــن مجتمــع هزینــه هــای‬ ‫بســیار زیــادی را تحمیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫زارع بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی اکنــون نیــاز ایــن مجموعــه‬ ‫بــه مــاده معدنــی را تامیــن می کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬میــزان‬ ‫مصــرف بوکســیت بــه عنــوان مــاده اولیــه معدنــی ایــن مجتمــع‪،‬‬ ‫یــک میلیــون تــن در ســال اســت و بــر ایــن اســاس ایــن کارخانــه تــا‬ ‫‪ ۳۰‬ســال دیگــر مــاده اولیــه معدنــی ذخیــره را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الومینــای ایــران تمامــی تکالیــف زیســت محیطــی‬ ‫خــود را انجــام داده اســت و معــادن مــواد اولیــه ایــن مجتمــع‬ ‫تاییدیه هــای زیســت محیطــی را دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مجتمــع الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم در ‪ ۱۵۰‬کیلومتــری‬ ‫جنــوب بجنــورد و پنــج کیلومتــری شــمال شــهر جاجــرم واقــع اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۷۵‬بــه بهــره بــرداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫الومینــای ایــران در شهرســتان جاجــرم‪ ،‬واحــد تولیــدی‬ ‫منحصربه فــرد و تنهــا تولیدکننــده پــودر الومینــا در کشــور اســت‬ ‫کــه ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از‬ ‫جملــه ایرالکــو‪ ،‬المهــدی‪ ،‬ســالکو و نیــز تولیــد شــمش در جاجــرم‬ ‫بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن گلســتان‪ ،‬ســردار علــی ملــک‬ ‫شــاهکویی اظهــار کــرد‪ :‬در جلســه ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور ســردار‬ ‫ســلیمانی فرمانــده بســیج ســازندگی کشــور‪ ،‬اقــای بختیــاری رئیس کمیته‬ ‫امــداد کشــور‪ ،‬اقــای بابایــی مدیــر کل کمیتــه امــداد گلســتان و مدیــر کل‬ ‫بنیاد مســکن گلســتان با موضوع احداث مســکن ویژه مددجویان تحت‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق تفاهــم نامــه پنــج جانبــه کشــوری قــرار اســت‬ ‫تعــداد ‪ ۴۰‬هــزار واحــد مســکن محرومیــن بــرای مددجویان تحت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد در ســطح کشــور احــداث شــود کــه ســهم اســتان گلســتان‬ ‫در مرحلــه اول ‪ ۳۰۰‬واحــد و در مرحلــه دوم و ســوم هــم ‪ ۶۰۰‬واحــد بــوده‬ ‫کــه بــا توجــه بــه تعامــل ارزشــمند بیــن دســتگاهی‪ ،‬ســرعت عمــل کار بــاال‬ ‫و پیشــرفت فیزیکــی بســیار خــوب ایــن طــرح در اســتان از فرمانــده بســیج‬ ‫ســازندگی کشــور تعــداد ‪ ۳۰۰‬واحــد دیگــر بصــورت متمــم درخواســت شــد‬ ‫تــا در مجمــوع یکهــزارو ‪ ۲۰۰‬واحــد اســت در اســتان گلســتان در راســتای‬ ‫ایــن طــرح احــداث شــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن گلســتان نیــز در ایــن جلســه گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر تعــداد ‪ ۵۷۶‬واحــد در مرحلــه اجــرای فونداســیون و پــی ریــزی‬ ‫بــوده‪ ،‬احــداث ســازه‪ ،‬ســتون و ســقف تعــداد ‪ ۳۹۰‬واحــد‪ ،‬مرحلــه ســفت‬ ‫کاری و دیــوار کشــی تعــداد ‪ ۲۲۵‬واحــد‪ ،‬اجــرای تاسیســات و لولــه کشــی‬ ‫اب ‪ ،‬بــرق و گاز و پنجــره ‪ ۱۰۸‬واحــد مســکونی‪ ،‬اجــرای نــازک کاری و ســفید‬ ‫کاری ‪ ۸۱‬واحــد مســکونی بــه اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شکارچی متخلف پارک ملی گلستان دستگیر شد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ‪ ،‬مهــدی تیمــوری بــا بیــان ایــن خبــر افــزود‪ :‬یــگان حفاظــت واحــد‬ ‫ســرمحیط بانی میرزابایلو پارک ملی گلســتان حین گشــت ‪ ،‬کنترل و پایش حوزه اســتحفاظی به دو نفر شــکارچی غیر مجاز در منطقه المه برخورد نمودند‪،‬‬ ‫در اثــر تعقیــب و گریــز یــک نفــر از شــکارچیان متخلــف ســاکن یکــی از روســتاهای شهرســتان مانــه ســملقان دســتگیر و متخلــف دیگــر بــا اســتفاده از توپوگرافــی‬ ‫منطقــه‪ ،‬متــواری شــد‪ .‬و در ایــن بیــن پرونــده متخلفیــن جهــت ســیر مراحــل قانونــی جهــت رســیدگی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬از عموم مردم درخواست می شود‪ ،‬در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی با شماره تلفن ‪ 1540‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪ 10‬نکته برتر گوگل کروم‬ ‫نمی توان مردم را بدون‬ ‫استناد علمی از مواهب‬ ‫طبیعی اشوراده محروم کرد‬ ‫اجــرای طــرح گردشــگری در جزیــره اشــوراده از مصوبــه‬ ‫کمیســیون مــاده ‪۲‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه‬ ‫عنــوان باالتریــن نهــاد تخصصــی محیط زیســت برخوردار‬ ‫اســت و تمامــی مدل هــای پیــش بینــی شــده در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح منطبــق بــر مالحظــات و چارچوب هــای‬ ‫محیــط زیســت طــرح ریــزی شــده اســت ‪.‬‬ ‫پیشرانتوسعه‬ ‫گلستان همراه‬ ‫با طرح طبیعت گردی‬ ‫اشوراده‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫چهــار مــاه از دســتور ایــت اللــه رییســی در خصــوص عملیاتــی شــدن‬ ‫پــروژه طبیعــت گــردی در جزیــره اشــوراده گلســتان مــی گــذرد امــا‬ ‫عــده ای همچنــان در تالشــند تــا برچســب هــای خــاف واقــع همچــون‬ ‫ریســک اســیب بــه محیــط زیســت در عینیــت بخشــی ایــن مصوبــه‬ ‫کارشــکنی کننــد‪ .‬موضوعــی کــه بــا واکنــش فــوری مســووالن گلســتانی‬ ‫مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پــس از ســفر اســفندماه ســال‬ ‫گذشــته ایــت اللــه رییســی رییــس جمهــور بــه گلســتان رخدادهــا و‬ ‫وقایــع امیدبخشــی بســیاری در دیــار هیــرکان پدیــدار شــد؛ طــی چهــار‬ ‫ماهــه گذشــته مصوبــات بســیاری اغــاز و اعتبــارات چشــمگیری بــرای‬ ‫پــروژه هــا بــه ویــژه طرح هــای نیمــه تمــام اقتصــادی‪ -‬عمرانــی اســتان‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫اغــاز الیروبــی کانــال هــای ابرســان خلیــج گــرگان ‪ ،‬عملیــات اجرایــی‬ ‫احیــای تــاالب گمیشــان ‪ ،‬شــتاب در اقدامــات اجرایــی ســد نرمــاب‬ ‫و تشــدید فعالیــت هــای حــوزه تامیــن اب اشــامیدنی از جملــه‬ ‫پروژه هایــی هســتند کــه بــا تــاش مدیــران اســتانی و همراهــی‬ ‫وزارتخانه هــای متبــوع در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫امــا یکــی از مهمتریــن دســتورات و مصوبــات ســفر ایــت اللــه ســید‬ ‫ابراهیــم رییســی بــه گلســتان مانــع زدایــی و شــتاب بخشــی بــه اجــرای‬ ‫عملیــات طــرح طبیعــت گــردی و گردشــگری در تنهــا جزیــره ایرانــی‬ ‫دریــای خــزر بــود؛ بــا وجــود دســتور صریــح رییــس جمهــور بــه ســبب‬ ‫برخــی رویکردهــای جهــت دار در چنــد نهــاد انگشــت شــمار این مصوبه‬ ‫همچنــان معطــل مانــده اســت‪.‬‬ ‫طــرح طبیعــت گــردی و گردشــگری اشــوراده بــا وجــود انکــه همــه‬ ‫مجوزهــای مرتبــط بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزارت‬ ‫گردشــگری و شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی را تحصیــل کــرده‬ ‫اســت امــا همچنــان در پیــچ و خــم هــای زائــد اداری گرفتــار اســت‪.‬‬ ‫برغــم انکــه نظــرات و موافقــت مکتــوب نهادهــای متولی بــرای بالمانع‬ ‫بــودن ایــن پــروژه در پرونــده ایــن پروژه هــا بــه تکثــر بــه چشــم می ایــد‬ ‫لیکــن همچنــان خبرهــای ضــد و نقیضــی از عملیاتــی شــدن ایــن‬ ‫مطالبــه بــه حــق اهالــی گلســتان بــه گــوش مــی رســد‪.‬‬ ‫اواســط هفتــه گذشــته و پــس از برگــزاری جلســه فــوق العــاده‬ ‫شــورایعالی معمــاری و شهرســازی مصاحبــه یکــی از نماینــدگان‬ ‫مجلــس در ایــن ارتبــاط خبرســاز شــد‪.‬‬ ‫ســمیه رفعتــی رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی کــه بــه عنــوان مدعــو در ایــن جلســه حضــور داشــت در پایــان‬ ‫ایــن جلســه بــدون اشــاره بــه صورتجلســه یــا مصوبــه خاصــی خبــر‬ ‫از رد طــرح گردشــگری جزیــره اشــوراده در شــورای عالــی معمــاری و‬ ‫شهرســازی داد ؛ خبــری کــه بازتــاب و واکنــش هــای بســیاری را بــه‬ ‫همــراه داشــت‪.‬‬ ‫نمــی تــوان مــردم را بــدون اســتناد علمــی از مواهــب طبیعــی‬ ‫اشــوراده محــروم کــرد‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬مظفــر اذیــش عضــو یکــی از اعضــای تشــکل هــای‬ ‫زیســت محیطــی غــرب گلســتان گفــت ‪ :‬هرچنــد حفــظ محیــط زیســت‬ ‫و حیــات وحــش در قالــب شــرع ‪ ،‬اخــاق و قانــون وظیفــه همگانــی‬ ‫محســوب می شــود امــا نمی تــوان مــردم را بــدون اســتناد علمــی از‬ ‫برخــورداری و بهــره بــرداری از مواهــب الهــی و زیبایی هــای جزیــره‬ ‫اشــوراده محــروم کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جزیــره اشــوراده در دهه هــای گذشــته بیــش از یکصــد‬ ‫خانــوار داشــت و همزمــان بــا زندگــی ســاکنان ایــن روســتا‪ ،‬میلیون هــا‬ ‫قطعــه انــواع پرنــده مهاجــر ابــزی در منطقــه دیــده می شــد‪.‬‬ ‫اذیــش ادامــه داد‪ :‬نمــی تــوان بــه بهانــه واهــی و زیــر چتــر محیــط‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫زیســت جلــوی توســعه و پیشــرفت منطقــه را گرفــت؛ دغدغه هــای‬ ‫گردشــگری و محیــط زیســت اشــوراده بیــش از هــر چیــزی بــه طــور‬ ‫مســتقیم بــر زندگــی بومیــان منطقــه اثــر مــی گــذارد و هیــچ فــرد و یــا‬ ‫نماینــده ای نمــی توانــد نقــش دایــه مهربــان تــر از مــادر را بــرای بومیــان‬ ‫منطقــه بــازی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای دســتور رییــس جمهــور بــرای اغــاز طــرح طبیعــت‬ ‫گــردی بارقــه امیــدی بــرای مــردم منطقــه اســت تــا بخشــی از بیــکاری‬ ‫جوانانــی منطقــه کاهــش یابــد و شــاهد رشــد و شــکوفایی گردشــگری و‬ ‫بهبــود معیشــت مــردم منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫تمــام فراینــد طــرح اشــوراده قانونــی و منطبــق بــا ضوابــط‬ ‫زیســت محیطــی اســت‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتانهای بندرگــز‪ ،‬بنــدر ترکمــن‪ ،‬گمیشــان‬ ‫و کردکــوی در مجلــس شــورای اســامی ضمــن تکذیــب خبــر‬ ‫منتشــره مبنــی بــر رد طــرح گردشــگری اشــوراده در شــورای عالــی‬ ‫معمــاری و شهرســازی گفــت‪ :‬اکوتوریســم در اشــوراده همســو‬ ‫بــا موازیــن محیط زیســت و منطبــق بــا قانــون بــه طــور قطــع‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهــار داشــت‪ :‬تمــام فراینــد پــروژه طبیعــت‬ ‫گــردی در اشــوراده در چارچــوب قانــون و منطبــق بــا ضوابــط‬ ‫و مالحظــات محیــط زیســت طراحــی و مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫بطوریکــه ‪ ٢٢‬هکتــار در جزیــره بــا مصالــح محیطــی جهت حضور‬ ‫گردشــگر اجــرا مــی شــود و کلیــه نیازهــای اقامتــی و گردشــگری‬ ‫خــارج از جزیــره و در ســاحل شــهر بندرترکمــن بــه مســاحت ‪١٣٨‬‬ ‫هکتــار احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــوم گــردی در اشــوراده پــروژه ای اســت‬ ‫کــه مطالبــه همــه اهالــی گلســتان اســت؛ دســتور صریــح رییــس‬ ‫جمهــور در اســفند مــاه ســال گذشــته بــه گلســتان هــم تاکیــدی‬ ‫الزم اجــرا بــر عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه بنــا بــه مصوبــه شــورای‬ ‫عالــی معمــاری و شهرســازی کــه ســال قبــل در ایــن نهــاد قانونــی‬ ‫مصــوب شــده‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫مطالبه همه اهالی گلستان است‬ ‫ایــری در خصــوص اظهــار نظــر یکــی از نماینــدگان مجلــس‬ ‫در رابطــه بــا ایــن پــروژه یــاداور شــد‪ :‬هرچنــد نماینــدگان در‬ ‫بیــان نظــرات خــود در خصــوص مســائل مختلــف کشــور مختــار‬ ‫هســتند؛ امــا اظهــار نظــر نماینــده هــا در خصــوص طــرح هایــی‬ ‫کــه فراینــد قانونــی را طــی کــرده و چندیــن ســال بعنــوان مطالبــه‬ ‫بــه حــق مــردم اســتان بهمــراه‪ .‬مصوبــه دولــت بــوده ‪ ،‬صرفــا ً‬ ‫بایــد در چارچــوب قانــون باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در شــورایعالی معمــاری و شهرســازی ‪ ،‬نماینــده ای‬ ‫کــه و ایشــان از طــرف مجلــس در ایــن شــورا در خصــوص مســائل‬ ‫مطروحــه اظهــار نظــر مــی کننــد نــه اینکــه نماینــده ای بــدون طــرح‬ ‫موضــوع در فراکســیونی بــا طرحهــا و پــروژه هــای ملــی از طــرف‬ ‫مجلــس اظهــار نظــر نمایــد ‪ ،‬هیــچ فراکســیونی از طــرف مجلــس‬ ‫حــق اظهــار نظــر نــدارد ؛ نمی تــوان تحــت عنــوان حمایــت از محیــط‬ ‫زیســت یــک طــرح ملــی را کــه تمــام ضوابــط زیســت محیطــی را‬ ‫رعایــت کــرده ‪ ،‬را زیــر ســوال بــرد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬تصمیــم گیــری در خصــوص طــرح طبیعــت گــردی اشــوراده‬ ‫‪ ۲‬هفتــه اینــده و در جلســه بعــدی شــورایعالی معمــاری و‬ ‫شهرســازی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه مدیــران اســتان گلســتان‪ ،‬نماینــدگان‬ ‫مجلــس و نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در گلســتان حامــی‬ ‫اجــرای دســتور صریــح رییــس جمهــور در خصــوص عملیاتــی‬ ‫شــدن طــرح طبیعــت گــردی اشــوراده هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخــش اعظمــی از گلســتان بــه ویــژه مناطــق‬ ‫پیرامونــی خلیــج گــرگان بــا بیــکاری حــدود ‪ ۲۴‬درصــدی دســت بــه‬ ‫گریبــان هســتند کــه اجــرای طــرح طبیعــت گــردی می توانــد بخشــی‬ ‫از مشــکالت بیــکاری و معیشــتی مــردم منطقــه را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در طــرح طبیعــت گــردی اشــوراده‪ ،‬تمام پروژه های‬ ‫عمرانــی و هتــل هــا و مراکــز اقامتی در ســایت پشــتیبان ایــن پروژه‬ ‫در نوار ســاحلی بندرترکمن اجرایی می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم حــوزه انتخابــی غرب گلســتان تاکید کــرد‪ :‬هرگونه‬ ‫اقــدام غیرقانونــی متولیــان بررســی و تصویب این طــرح و اظهارات‬ ‫خــاف واقــع نماینــدگان غیــر مســوول در رابطــه بــا اجــرای طــرح‬ ‫طبیعــت گــردی اشــوراده رصــد مــی شــود و بــا تخلفــات احتمالــی و‬ ‫اظهــارات غیرقانونــی برخــورد و پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور صراحتــا دســتور اجــرای طــرح طبیعــت گــردی‬ ‫را صــادر کــرد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان هــم بــا‬ ‫اشــاره بــه ضــرورت اجــرای دســتور صریــح رییــس جمهــور در‬ ‫خصــوص اجــرای طــرح طبیعت گــردی اشــوراده گفــت‪ :‬تعلــل‬ ‫بــرای عملیاتــی شــدن بومگــردی در تنهــا جزیــره ایرانــی خــزر و‬ ‫احیــای روســتای اشــوراده پذیرفتنــی نیســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســید النگی افزود ‪ :‬در ســفر اســفند ماه ســال‬ ‫گذشــته ایــت اللــه رییســی بــه جزیــره اشــوراده در گلســتان‪،‬‬ ‫ایشــان صراحتــا دســتور اجــرای طــرح طبیعــت گــردی را صــادر و‬ ‫بــر رفــع گــره هــای ایــن پــروژه تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای طــرح گردشــگری در جزیــره اشــوراده از‬ ‫مصوبــه کمیســیون مــاده ‪۲‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫بــه عنــوان باالتریــن نهــاد تخصصــی محیــط زیســت برخــوردار‬ ‫اســت و تمامــی مــدل هــای پیــش بینــی شــده در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح منطبــق بــر مالحظــات و چارچــوب هــای محیــط زیســت‬ ‫طرح ریــزی شــده اســت ‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان بــه جلســه‬ ‫چنــد روز گذشــته شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت ‪ :‬بــر خــاف رویکــرد مثبــت معــاون اجرایــی ریاســت جمهــور‬ ‫و وزیــر راه و شهرســازی برخــی افــراد حاضــر در جلســه در تــاش‬ ‫بودنــد تــا در اجــرای دســتور صریــح ایــت الله رییســی ســنگ اندازی‬ ‫کننــد کــه ایــن امــر قابــل پذیــرش نیســت‪.‬‬ ‫ســید النگــی تصریــح کــرد‪ :‬طرحــی کــه همــه مجوزهــا را احصــا‬ ‫و مالحظــات زیســت محیطــی ان بــه تاییــد رســیده ‪ ،‬نبایــد اســیر‬ ‫مباحــث حاشــیه ای و خــاف واقــع شــود ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتاندار ‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه در گلســتان پیگیــر مصوبــه ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫اســتان هســتند و اجــازه نخواهنــد داد ذره ای از حــق مــردم‬ ‫تضییــع شــود‪.‬‬ ‫ســید النگــی اظهارداشــت‪ :‬روســتای اشــوراده در جزیــره دارای‬ ‫کــد روســتایی اســت و مــا نمــی توانیــم مــردم را از ســکونت در‬ ‫خانــه هــا و ســکونتگاه هــای خودشــان محــروم کنیــم ‪ ،‬در طــرح‬ ‫طبیعــت گــردی اشــوراده همــه مــوارد پیشــنهاد شــده بــر اســاس‬ ‫بــرد اکولوژیکــی منطقــه محاســبه و مصــوب شــده اســت‪ .‬ایــت‬ ‫اللــه رییســی در بازدیــد اســفند مــاه ســال گذشــته از جزیــره‬ ‫اَشــوراده براجــرای ســریع ایــن طــرح تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬اجــرای‬ ‫طــرح گردشــگری نبایــد معطــل بمانــد و بایــد از ایــن امــکان‬ ‫عظیــم خــدادای اســتفاده کــرد ‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ادامــه داد ‪ :‬موضوعــات حیــات وحــش و‬ ‫زیســتگاه پرنــدگان در جزیــره اشــوراده قابــل حــل اســت ؛ در‬ ‫راســتای اجــرای طــرح گردشــگری حیــات وحــش و محیــط زیســت‬ ‫منطقــه قابــل حفــظ کــردن اســت‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور در ایــن بازدیــد ‪۲‬ســاعته از اشــوراده گفــت ‪ :‬تــا‬ ‫کــی بایــد معطــل بمانیــم و در پیــچ و خــم دســتگاه هــای اداری‬ ‫ایــن نعمــت الهــی راکــد و بالاســتفاده بمانــد ‪ ،‬بایــد هــر چــه‬ ‫ســریعتر روی زمیــن شــاهد اتفاقــات اجرایــی باشــیم ‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی ادامــه داد ‪ :‬در چنــد ســاعتی کــه در جزیــره‬ ‫اَشــوراده بــودم ‪،‬هیــچ مطلبــی کــه بتــوان بــرای مخالفــت بــا‬ ‫طــرح گردشــگری بــه ان اســتناد کــرد شــنیده نشــد ‪،‬حــرف محیــط‬ ‫زیســت را هــم گــوش کردیــم محیــط زیســت حرفــی نــدارد ‪.‬‬ ‫توقــف ایــن طــرح دلیــل مــی خواهــد نمــی تــوان ایــن ســرمایه‬ ‫بــزرگ را متوقــف کــرد؛ گردشــگری اشــتغال و تولیــد از‬ ‫راهبردهــای دولــت اســت‪.‬‬ ‫اهالــی گلســتان امیدوارنــد پیگیــری مســووالن اســتانی و‬ ‫همراهــی وزارتخانه هــای متبــوع هرچــه ســریعتر شــاهد‬ ‫اجرایــی شــدن دســتور صریــح رییــس جمهــور در خصــوص اغــاز‬ ‫عملیــات طــرح طبیعــت گــردی در جزیــره اشــوراده باشــند تعلــل‬ ‫و کارشــکنی در اجــرای ایــن پــروژه تاثیرگــذار بــه هیــچ وجــه قابــل‬ ‫قبــول بیــش از ‪ ۲‬میلیــون نفــر از اهالــی اســتان نیســت‪.‬‬ ‫اجرای طرح گردشــگری در جزیره اشــوراده از ســال ‪ ۹۵‬در دســتور‬ ‫کار مدیــران گلســتان قــرار گرفــت و براســاس طــرح اولیــه قــرار بــود‬ ‫ایــن موضــوع در عرصــه ای بــه مســاحت ‪ ۳۸۰‬هکتــار اجــرا شــود‪.‬‬ ‫دغدغــه هــای محیــط زیســتی ســبب شــد تــا عرصــه منظــور شــده‬ ‫بــرای ایــن طــرح ابتــدا بــه ‪ ۳۸‬و در ادامــه بــه ‪ ۲۲‬هکتــار کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫مطالعــات فــاز صفــر ایــن پروژه در ســال ‪ ۹۵‬بر اســاس مالحظات‬ ‫زیســت محیطــی انجــام شــد و ایــن طــرح در ســال ‪ ۹۶‬بــا ذکــر‬ ‫الزامــات در کمیتــه ملــی محیــط زیســت بــه تصویــب رســید و در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬کمیتــه طبیعت گــردی ســازمان میــراث فرهنگــی و در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی بــا ذکــر جزییــات و‬ ‫الزاماتــی مجــوز اولیــه ایــن طــرح را تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مجــوز محیــط زیســت بــرق موردنیــاز بــرای طــرح‬ ‫طبیعــت گــردی اشــوراده از محــل پنل هــا و نیــروگاه خورشــیدی‬ ‫و اب مصرفــی بــا جمــع اوری اب بــاران تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس مجــوز محیــط زیســت امــکان حضــور و طبیعــت‬ ‫گــردی ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه صــورت روزانــه وجــود دارد ‪.‬‬ ‫هر گونه اجرای عملیات در داخل پهنه ‪ ۲۲‬هکتاری جزیره اشــوراده‬ ‫بر اســاس واگذاری موقت به ســرمایه گذار انجام می شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫نکات برتر گوگل کروم به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬میانبرهای صفحه کلید خود را بشناسید‬ ‫ماننــد هــر مرورگــری ‪ Google Chrome‬نیــز دارای چندیــن‬ ‫میانبــر صفحــه کلیــد اســت کــه بــه اســتفاده بهینــه و اســانتر از‬ ‫ایــن مرورگــر کمــک مــی کنــد‪ .‬در زیــر بــه تعــدادی از ایــن میانبرها‬ ‫اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ = 8 -1+Ctrl‬فشــار دادن کلیــد ‪ Ctrl‬بــه همــراه هــر کلیــد عــددی‬ ‫از ‪ 1‬تــا ‪ 8‬بــه صفحــه مربوطــه در نــوار برگــه شــما حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ = 9+Ctrl‬بــا اســتفاده از ایــن کلیــد بــه اخریــن صفحــه انتقــال‬ ‫داده مــی شــوید‪ = Ctrl+H .‬تاریخچــه را نمایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ = Ctrl+J‬پنجره دانلودها را باز می کند‪.‬‬ ‫‪= Ctrl+K‬مکان نمــا را بــه ‪( omnibox‬نــوار ادرس) انتقــال‬ ‫میدهــد‪ = Ctrl+T .‬یــک برگــه جدیــد بــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ = Ctrl+Shift+T‬هر صفحه بسته شده را برگردانید‪.‬‬ ‫‪ -2‬از ‪ omnibox‬بــرای انجــام کارهایــی بیشــتر در جســتجو‬ ‫اســتفاده کنید ‪ omnibox Google:‬بیشــتر از نمایش یک ‪URL‬‬ ‫اســت و امــکان جســتجوی بهتــر را بــرای شــما فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن قــادر بــه انجــام محاســبات ریاضــی (مثــل تصویــر) و‬ ‫حتــی پاســخ دادن بــه ســواالتی ماننــد «‪ 2‬لیتــر در چنــد فنجــان‬ ‫جــا مــی گیــرد؟» اســت‪ .‬اکنــون هــر گونــه محاســبه ریاضــی را‬ ‫بــدون فشــار دادن ‪ Enter‬در ‪ omnibox‬اضافــه کنیــد تــا نتایــج‬ ‫نشــان داده شــوند‪.‬‬ ‫‪ -3‬کروم را با حساب ‪ Google‬خود همگام کنید‬ ‫کــروم بــه شــما ایــن امــکان را مــی دهــد تــا در تنظیمــات‪،‬‬ ‫گذرواژه هــا و نشــانک هــای خــود را بــا حســاب ‪ Google‬خــود‬ ‫همــگام کنیــد‪ .‬اگــر زیــاد رایانه هــا را جابه جــا می کنیــد (ماننــد‬ ‫رایانــه محــل کار و رایانــه خانگــی)‪ ،‬همگام ســازی بــه شــما امکان‬ ‫می دهــد از هــر دســتگاهی بــه همــه نشــانک ها و تنظیمــات‬ ‫حســاب کاربــری خــود دسترســی داشــته باشــید‪ .‬می توانیــد بــا‬ ‫رفتــن بــه تنظیمــات در زیــر منــوی ‪ Google Chrome‬نمــاد‬ ‫ســه نقطــه‪ ،‬وارد حســاب ‪ Google‬خــود شــده و تنظیمــات‬ ‫همگام ســازی را اعمــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬برگه هایی که اغلب استفاده می کنید پین کنید‬ ‫بــرای صرفــه جویــی در فضــا‪ ،‬صفحــه مــورد عالقــه خــود را بــدون‬ ‫از دســت دادن دسترســی ســریع بــه ســایر صفحــات‪ ،‬ان هــا را‬ ‫پیــن کنیــد‪ .‬در تصویــر بــاال‪ ،‬مــی بینیــد کــه مــا هشــت زبانــه پیــن‬ ‫شــده داریــم کــه معمــوال ً بیشــتر از ان هــا اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای پیــن کــردن یــک برگــه‪ ،‬روی هــر تــب بــاز کلیک راســت کرده‬ ‫و ‪ Pin Tab‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه ‪ :‬همچنیــن مــی توانیــد یــک برگــه پیــن شــده را بــه‬ ‫موقعیــت دلخــواه خــود ‪ Drag‬کــرده و جاگــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬از قابلیت تکمیل خودکار استفاده کنید‬ ‫از ویژگــی تکمیــل خــودکار ‪ Chrome‬بــرای پــر کــردن‬ ‫هــر فــرم انالیــن بــا فیلدهــای رایــج ماننــد نــام‪ ،‬ایمیــل‪،‬‬ ‫ادرس و غیــره اســتفاده کنیــد‪ .‬بــرای وارد کــردن مقادیــر‬ ‫تکمیــل خــودکار مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد‪ -1.‬روی نمــاد‬ ‫‪ Customize and control Google Chrome‬ایکن سه نقطه‬ ‫در گوشــه ســمت راســت بــاالی پنجــره مرورگــر کلیــک کنیــد‪-2.‬‬ ‫روی ‪ Settings‬کلیــک کنیــد‪ -3.‬در پاییــن تنظیمــات‪ ،‬روی‬ ‫‪ .Show advanced settings‬کلیــک کنیــد‪ -4.‬روی ‪Manage‬‬ ‫‪ Autofill settings‬در زیــر ‪ Passwords and forms‬کلیــک‬ ‫کنیــد‪ -5.‬در پنجــره ‪ ،Autofill settings‬روی دکمــه ‪Add new‬‬ ‫‪ street address‬کلیــک کنیــد‪ -6.‬تمــام تنظیمــات ادرســی کــه‬ ‫مــی خواهیــد ذخیــره شــود را پــر کنیــد و روی ‪ OK‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬پــس از اعمــال‪ ،‬تنظیمــات خــودکار صــورت گرفتــه را بــا‬ ‫اســتفاده از فــرم زیــر امتحــان کنیــد‪ .‬بــرای وارد کــردن مقادیــر‪،‬‬ ‫روی هــر یــک از فیلدهــای زیــر کلیــک کنیــد و نــام مدنظــر خــود را‬ ‫بصــورت خــودکار انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تغییــر انــدازه جعبــه هــای متــن‪ Chrome :‬امــکان تغییــر‬ ‫انــدازه هــر فیلــد متنــی را میســر مــی ســازد‪ ،‬بــرای مثــال زمانی که‬ ‫فیلــدی را پــر مــی کنیــد‪ ،‬ایــن فیلــد بــرای تمــام اطالعاتــی کــه وارد‬ ‫کــرده ایــد بــه انــدازه کافــی بــزرگ بــه نظــر نمی رســد‪ .‬بــرای تغییــر‬ ‫انــدازه فیلــد متــن‪ ،‬گوشــه ســمت راســت پاییــن کادر را کلیــک‬ ‫کــرده و بکشــید‪.‬‬ ‫‪ -7‬از ‪ Chrome Task Manager‬استفاده کنید‬ ‫از انجایــی کــه هــر تــب بــاز شــده بــرای کمــک بــه پایــداری‬ ‫مرورگــر‪ ،‬جعبــه مخصــوص بــه خــود را اجــرا می کنــد‪ ،‬دیــدن کل‬ ‫منابــع سیســتمی کــه اســتفاده می شــود دشــوار مــی باشــد‪ .‬برای‬ ‫مثــال‪ ،‬در ‪ Task Manager‬وینــدوز‪ ،‬چندیــن نمونــه از ‪Google‬‬ ‫‪ Chrome‬در حــال اجــرا را بــرای هــر تــب بــاز مشــاهده خواهیــد‬ ‫کــرد‪.‬از ‪ Chrome Task Manager‬اســتفاده کنیــد تــا بــه شــما‬ ‫نشــان دهــد هــر برگــه بــاز و برنامــه افزودنــی کــه نصــب کرده ایــد‬ ‫از چــه مقــدار حافظــه و منابــع ‪ CPU‬اســتفاده می کنــد‪ .‬بــرای بــاز‬ ‫کــردن ‪ Task Manager، Shift+Esc‬را فشــار دهیــد یــا روی‬ ‫نمــاد منــوی ‪ Google Chrome‬نمــاد ســه نقطــه در گوشــه‬ ‫ســمت راســت باالی پنجره کلیک کنید‪ Tools ،‬و ســپس ‪Task‬‬ ‫‪ Manager‬را انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد نتیجــه واقعــی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬روی پیونــد امــار بــرای ‪ nerds‬در پاییــن ‪Task‬‬ ‫‪ Manager‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬بــه ســرعت یــک برگــه را ببندید‪:‬هــر برگــه ای را می توانید‬ ‫بــا کلیــک بــر روی ‪ x‬روی صفحــه ببندیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬راه هــای‬ ‫ســریع تری بــرای بســتن یــک صفحــه وجــود دارد‪ .‬کلیدهــای‬ ‫میانبــر ‪ Ctrl+W‬یــا ‪ Ctrl+F4‬نیــز برگــه بــاز فعلــی را مــی بندنــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬از دســتورات کــروم اســتفاده کنیــد‪:‬از دســتورات‪://‬‬ ‫‪ chrome‬بــرای دسترســی بــه بســیاری از ویژگــی هــای پنهــان‬ ‫کــروم اســتفاده کنیــد‪ .‬چنــد ده مــورد از ایــن دســتورات موجــود‬ ‫اســت کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد همــه چیــز را از مشــاهده‬ ‫اطالعات ‪ ،DNS‬اطالعات ‪ ،GPU‬جستجوی درگیری ها‪ ،‬تنظیم‬ ‫پرچــم هــا و مــوارد دیگــر انجــام دهیــد‪ .‬بــا تایــپ ‪chrome://‬‬ ‫‪ chrome-urls‬در ‪ omnibox‬می توانیــد بــه فهرســتی از ایــن‬ ‫دســتورات دسترســی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -10‬افزونــه هــا را نصــب کنید‪:‬هیــچ مرورگــر اینترنتــی تمــام‬ ‫ویژگــی هــای مــورد نظــر شــما را نــدارد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد مــی‬ ‫کنیــم بــرای نصــب افزونــه هــای رایــگان بــرای مرورگــر خــود از‬ ‫فروشــگاه وب گــوگل کــروم دیــدن کنیــد‪ .‬امــروزه هــزاران افزونه‪،‬‬ ‫بــازی و ســایر افزونــه هــای موجــود‪ ،‬وجــود داردنــد کــه مــی تواننــد‬ ‫در مرورگــر شــما نصــب شــوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫در ایــن مصوبــه کــه در ‪ ۲۳‬شــهریور ســال ‪ ۹۹‬بــه اتحادیــه ابــاغ شــده اســت‪ ،‬حــق کمیســیون بابــت تمدیــد‬ ‫اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیســیون اجاره محاســبه می شــود‪ .‬همچنین حق کمیســیون مشــارکت‬ ‫از هــر طــرف ‪۲‬دهــم درصــد ارزش قــرارداد مجموعــا چهــار دهــم درصــد اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن مصوبــه‪ ،‬حــق‬ ‫خدمــات متمــم قــرارداد و تنظیــم مبایعــه نامــه نیــز کامال رایگان اســت‪.‬‬ ‫امــا بــا کمــی اغمــاض می تــوان گفــت هیچکــدام از بنگاه هــای مســکن ایــن قانــون را رعایــت نمی کننــد و‬ ‫برخــی از ان هــا حتــی بــرای صــدور کــد رهگیــری نیــز از مســتاجر و موجــر هزینــه گــزاف دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫قبــل از هــر گونــه معاملــه ملکــی‪ ،‬بــه ســایت اتحادیــه صنــف مشــاوران امــاک مراجعــه کنیــد و از طریــق‬ ‫بســتر انالینــی کــه مهیــا شــده اســت‪ ،‬نــرخ کمیســیونی کــه بنــگاه بایــد از شــما دریافــت کنــد را محاســبه کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار کمــک می کنــد تــا مبلغــی بیــش از ان چــه قانــون حــد و حــدود ان را مشــخص کــرده‪ ،‬پرداخــت‬ ‫نکنیــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی بنــگاه زیــر بــار ایــن قانون نرفــت و از طرفین معامله مبالغ بیشــتری دریافت کرد‪،‬‬ ‫حــق شــکایت بــرای موجــر و مســتاجر محفــوظ اســت‪.‬‬ ‫بــرای شــکایت از بنگاه هــای امــاک چنــد راه وجــود دارد‪ .‬در قــدم اول می توانیــد بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪( ۷۳۳۴‬خــط ویــژه بــرای انتقــال شــکایت) تمــاس گرفتــه و پــس از ذکــر شــمراه دفتــر امــاک‪ ،‬موضــوع‬ ‫شــکایت خــود را طــرح کنیــد‪.‬‬ ‫قــدم بعــدی شــکایت حضــوری یــا انالیــن از طریق اتحادیه مشــاوران امالک اســت‪ .‬بــرای این کار می توانید‬ ‫بــه ســایت اتحادیــه مشــاروان امــاک شــهر موردنظــر مراجعــه کــرده و بــا اســتفاده از کدرهگیری کــه در زمان‬ ‫معاملــه دریافــت کرده ایــد‪ ،‬از اژانــس امــاک شــکایت کنیــد‪ .‬قــدم بعــدی طــرح شــکواییه در مراجــع قضایــی‬ ‫اســت‪ ،‬مراجعــه بــه دادگاه زمانــی انجــام می شــود کــه جــرم یــا تخلفــی کــه امــاک انجــام داده از نظــر قانونی‬ ‫و کیفــری قابل پیگیری باشــد‪.‬‬ ‫تعزیــرات حکومتــی نیــز دیگــر مرجعــی اســت کــه بــه ایــن قبیــل تخلفــات رســیدگی می کنــد‪ .‬از ان جایی که‬ ‫ســازمان تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬یــک مرجــع تخصصــی بــرای رســیدگی بــه تخلفــات در حــوزه امــور اقتصــادی‬ ‫اســت‪ ،‬برخــی از تخلفــات مربــوط بــه مشــاورین امــاک را می تــوان از ایــن طریــق پیگیــری کــرد‪.‬‬ ‫به بنگاه ها پول بیشتری ندهید‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫کاهش ‪ ۷.۵‬درصدی‬ ‫ساخت و ساز مسکن‬ ‫حــق کمیســیون اژانس هــای مســکن بــرای معامــات ملکــی‪ ،‬بایــد طبــق نرخ نامــه مصــوب کمیســیون‬ ‫نظــارت بــر اصنــاف دریافــت شــود‪ .‬در غیــر ایــن صــورت تخلــف صــورت گرفتــه و می تــوان بــه روش هــای‬ ‫گوناگــون در ایــن خصــوص شــکایت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬یکــی از چالش هایــی کــه عمومــا مــردم بــرای خریــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬رهــن و اجــاره‬ ‫ملــک بــا ان درگیــر هســتند بــه پرداخــت کمیســیون مربــوط اســت‪.‬‬ ‫نحــوه محاســبه حــق کمیســیون بــرای مشــاوران امــاک دارای دســتور العمــل خاصــی اســت و بایــد بــر‬ ‫اســاس نــرخ مصــوب کمیســیون نظــارت بــر اصنــاف انجــام شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان گفــت‬ ‫تقریبــا تمــام مشــاوران امــاک خــاف ایــن نرخ نامــه حرکــت کــرده و هــر کــدام بــا فرمولــی کــه مدنظــر‬ ‫خودشــان اســت‪ ،‬بــه محاســبه نــرخ کمیســیون خــود می پردازنــد‪.‬‬ ‫اغلــب مشــاوران امــاک در اجــاره و رهــن خانــه عمومــا مبلــغ رهــن را بــه اجــاره تبدیــل کــرده و یــک ســوم‬ ‫از ان را از هــر طــرف معاملــه بــه صــورت جداگانــه دریافــت می کننــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫نرخ نامــه مصــوب کمیســیون نظــارت بــر اصنــاف و ابالغیــه ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان تهران‬ ‫بــه اتحادیــه مشــاوران مســکن‪ ،‬حــق کمیســیون قراردادهــای مربوط به خریــد و فروش مســکن ‪ ۰.۲۵‬درصد‬ ‫از مبلــغ کل‪ ،‬در صــورت رهــن ملــک‪ ،‬نیــم درصــد از کل مبلــغ و بــرای اجــاره یــک چهــارم مبلــغ اجــاره یــک مــاه‬ ‫تعییــن شــده اســت‪ .‬بــه تمــام ایــن نرخ هــا نیــز ‪ ۹‬درصــد مالیــات ارزش افــزوده پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امــار ســاخت و ســاز در ایــن اســتان طــی ســه‬ ‫ماهــه نخســت ســالجاری بــر اســاس صــدور نقشـه های‬ ‫ســاختمانی ‪ ۷.۵‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کیــان حصــاری اظهــار داشــت‪ :‬میــزان تهیــه‬ ‫نقشــه های ســاختمانی در خراســان شــمالی از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار مترمربــع در بهــار پارســال بــه ‪ ۱۸۵‬هــزار‬ ‫مترمربــع در بهــار امســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین میــزان کاهــش تهیــه‬ ‫نقشــه هــای ســاختمانی در خراســان شــمالی مربــوط‬ ‫بــه شهرســتان هــای گرمــه‪ ،‬اســفراین و جاجــرم اســت‬ ‫بــه طــوری کــه امســال خدمــات مهندســی در گرمــه ‪۷۰‬‬ ‫درصــد‪ ،‬اســفراین ‪ ۵۰‬درصــد و جاجــرم ‪ ۳۰‬درصــد نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه پارســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان‬ ‫خراسان شــمالی دربــاره علــت کاهــش میــزان ســاخت‬ ‫و ســاز افــزود‪ :‬محدودیــت هــای بلندمرتبــه ســازی در‬ ‫اســتان ســبب شــده اســت تــا اقبــال ســازندگان بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی توســعه عمــودی شــهرهای خراســان شــمالی‬ ‫را خواســتار شــد و گفــت‪ :‬ســازندگان بــدون‬ ‫محدودیتهــای خــاص در ســایر اســتان هــا نســبت بــه‬ ‫ســاخت و ســاز و تولیــد مســکن فعالیــت مــی کننــد‬ ‫و ایــن مــورد موجــب کــوچ ســرمایه گــذاران خراســان‬ ‫شــمالی بــه ســایر اســتان هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫حصــاری ادامــه داد‪ :‬امیــد مــی رود بــا کاهــش‬ ‫محدودیتهــای مربــوط بــه تراکــم ســاختمان و بلنــد‬ ‫مرتبه ســازی در خراســان شــمالی رغــب ســرمایه گــذاران‬ ‫بخــش مســکن را بــه ایــن خطــه از کشــور جــذب کنیــم و‬ ‫شــاهد رونــق در تولیــد مســکن باشــیم‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام مســووالن راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی‪ ۱۸ ،‬هــزار واحــد مســکونی شــهری‬ ‫و روســتایی در ایــن اســتان کمبــود وجــود دارد کــه‬ ‫بــا احتســاب نــرخ واحدهــای فرســوده و ناپایــدار و‬ ‫ازدواج‪ ،‬شــرایط حــاد و بحرانــی نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکنــون ‪ ۲۱‬درصــد مــردم ایــن خطــه اجــاره نشــین‬ ‫هســتند و در مجمــوع ‪ ۲۶‬درصــد نیــز در مســکن هــای‬ ‫ناپایــدار ســکونت دارنــد کــه بایــد تخریــب و بازســازی‬ ‫شــوند و تــا افــق ‪ ۱۴۰۵‬بایــد در ایــن اســتان ســاالنه ‪۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬واحــد مســکونی شــهری ســاخته و تحویــل‬ ‫شــود تــا در زمینــه مســکن بــه تعــادل برســیم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پرداخت ‪ ۲۸۷‬فقره وام قرض‬ ‫الحسنه به بازنشسته گان‬ ‫کشف ‪ ۹‬دستگاه استخراج‬ ‫رمز ارز غیر مجاز (ماینر)‬ ‫واحد های صنعتی و صنفی‬ ‫مستعد‪ ،‬دانش بنیان می شوند‬ ‫مدیــر صندوق بازنشســتگی خراســان شــمالی گفت‪ :‬ایــن صندوق‬ ‫در بهــار امســال ‪ ۲۸۷‬فقــره وام قــرض الحســنه بــه بازنشســتگان‬ ‫زیــر پوشــش اســتان پرداخــت کــرد کــه بیشــتر ان وام ضــروری بــود‪.‬‬ ‫رضــا فیضــی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬میــزان تســهیالت بازنشســتگان ‪۱۲‬‬ ‫میلیــون تومــان بــود کــه بــه ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی تعداد بازنشستگان خراسان شمالی را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۹۸‬نفر اعالم‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ماهانــه ‪ ۱۰۸‬میلیــارد تومــان حقــوق بــه انــان پرداخــت‬ ‫می شــود کــه ایــن میــزان از پرداختــی در بهــار ســالجاری در مقایســه بــا‬ ‫مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲۳‬درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫فیضــی نــژاد بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۷‬درصــد اعضــای ایــن صنــدوق مــرد‬ ‫و ‪ ۳۳‬درصــد زن هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود اینکــه متوســط‬ ‫حقــوق پرداختــی بازنشســتگان افزایــش یافتــه اســت امــا بــا ایــن‬ ‫وجــود مشــکالت اقتصــادی زیــادی ســر راه ایــن قشــر وجــود دارد کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن تســهیالت حــدی از مشــکالت انهــا را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تقاضــای مراجعــه کننــدگان بــه ایــن‬ ‫صنــدوق بــرای دریافــت وام اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد تــا‬ ‫بــا پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه و کــم بهــره بخشــی از نیــاز‬ ‫بازنشســتگان را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان از کشــف و جمــع‬ ‫اوری ‪ ۹‬دســتگاه اســتخراج رمــز ارز غیــر مجــاز (ماینــر) غیرمجــاز در‬ ‫گنبــد کاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار روابــط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق گلســتان‪ ،‬ســیداحمد موســوی افــزود‪ :‬در مانــور جمــع اوری‬ ‫دســتگاههای غیــر مجــاز رمــز ارز دیجیتــال‪ ،‬طــی بازرســی صــورت‬ ‫گرفتــه در ســطح گنبــدکاووس ‪۹‬دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتــال‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال را از جملــه عوامــل‬ ‫افزایــش مصــرف بــرق اعــام کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه بــا ســرقت‬ ‫انــرژی از طریــق وصــل دســتگاه های رمــز ارز بــا مصــرف بیــش‬ ‫از حــد‪ ،‬اســیب های جــدی بــه شــبکه هــای بــرق وارد مــی کننــد‬ ‫کــه بــه محــض شناســایی نســبت بــه معرفــی انهــا بــه دســتگاه‬ ‫قضــا اقــدام مــی گــردد‪.‬‬ ‫همچنیــن وی اضافــه کــرد‪ :‬هــم اســتانی های گرامــی می تواننــد‬ ‫مکانهــای مشــکوک بــه اســتفاده از رمــز ارز را بــه شــماره ‪۱۲۱‬‬ ‫اتفاقــات شــبکه بــرق یــا بــه دفتــر حراســت شــرکت توزیــع بــه‬ ‫شــماره ‪ 0173224063‬اطــاع دهنــد و از جوایــز ارزنــده ان‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫در ســومین جلســه کمیتــه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در حــال شناســایی واحد هــای صنعتــی و صنفــی مســتعد‬ ‫هســتیم تــا انهــا را بــه ســمت دانــش بنیــان شــدن ســوق دهیــم ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪ ،‬درویــش علــی حســن زاده در‬ ‫ســومین جلســه کمیته اقتصاد دانش بنیان اســتان گلســتان که‬ ‫در محــل دفتــر ایشــان برگــزار گردیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در تــاش هســتیم تا‬ ‫واحد هــای صنعتــی و صنفــی مســتعد دانــش بنیانــی را شناســایی‬ ‫و بــا برگــزاری نشســت هــای توجیهــی و دوره های اموزشــی توســط‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــرای ایشــان‪ ،‬انهــا را بــه ســمت‬ ‫دانــش بنیــان شــدن ســوق دهیــم ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬الزم اســت ظرفیت هــای پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان بــرای کمــک بــه واحد هــای تولیــدی و صنفــی شناســایی‬ ‫و از انهــا بــرای رشــد و توســعه حــوزه تولیــد و بــازار بهــره ببریــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده‪ ،‬از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ‪۱۰۳‬‬ ‫واحــد تولیــدی و صنفــی اســتان کــه مســتعد دانش بنیان شــدن‬ ‫بوده انــد شناســایی و جهــت برگــزاری نشســت هــای توجیهــی و‬ ‫دوره هــای اموزشــی بــرای انهــا بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫معرفــی شــده انــد‪.‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫با راه اندازی کارخانه‬ ‫سرنگ و سرم سازی‬ ‫اوج گیری مجدد کرونا‬ ‫برای حفظ سالمتی خود و خانواده‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن برای‬ ‫افراد باالی ‪ 12‬سال الزامی است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر گلســتان گفــت‪ :‬کارخانــه ســرنگ و سرم ســازی هــال احمــر‬ ‫در شــهرک صنعتــی اق قــا ایــن اســتان بــا پــس از وقفــه ‪ ۱۰‬ســاله بــا تولیــد تجهیــزات دیالیــز و‬ ‫اشــتغالزایی دســت کــم‪ ۲۰۰‬نفــر در اینــده نزدیــک راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬قاس ـم غریب ابــادی اظهارداشــت‪ :‬بــا پیگیری هــای متعــدد کــه از‬ ‫ســها متعلــق بــه جمعیــت هــال‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تاکنــون انجــام شــده کارخانــه سرنگ ســازی ُ‬ ‫احمــر کــه عملیــات اجرایــی ان در ســال ‪ ۱۳۹۱‬شــروع امــا بــه دالیــل نامعلــوم رونــد اجــرای پــروژه‬ ‫متوقــف شــده بــود پــس از ‪ ۱۰‬ســال بــا عنــوان کارخانــه جدیــد تاســیس می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل پیگیــری نکــردن ســازمان تــدارکات پزشــکی در ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫متاســفانه زمیــن ایــن کارخانــه توســط شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان خلــع یــد شــده بــود‬ ‫کــه بــا رایزنی هــای انجــام شــده در ماه هــای اخیــر و حمایــت و پشــتیبانی اســتاندار گلســتان و‬ ‫مجمــع نماینــدگان اســتان و دســتور ویــژه رییــس جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫و همچنیــن پیگیری هــای ویــژه حمیدرضــا اقامالئــی عضــو گلســتانی شــورای عالــی جمعیــت هــال‬ ‫احمــر و مســاعدت مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‪ ،‬اقدامــات الزم جهــت بــاز‬ ‫پس گیــری زمیــن انجــام و در اینــده نزدیــک عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه در مرحلــه اول بــا تولیــد‬ ‫انــواع ســت دیالیــز و ســوزن فیســتوال اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا اجــرای ایــن پــروژه حــدود ‪ ۲۰۰‬نفــر از امدادگــران‪ ،‬جوانــان و داوطلبــان اســتان‬ ‫بــه صــورت مســتقیم در ایــن کارخانــه مشــغول بــه کار خواهنــد شــد کــه بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫خــاص اقتصــادی و امــاری بیــکاری جوانــان و تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در ســال مزیــن بــه‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن»‪ ،‬ایــن میــزان اشــتغال رقــم قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫ک مــاه اینــده اغــاز خواهــد شــد و بنــا بــه تعهــد‬ ‫غریب ابــادی یــاداور شــد‪ :‬کار احــداث ایــن کارخانــه تــا یـ ‬ ‫انجــام شــده‪ ۶ ،‬مــاه پــس از شــروع احــداث ان‪ ،‬شــاهد افتتــاح مرحلــه نخســت خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت ‪ ۷۱‬درصدی مطالبه‬ ‫گندمکاران گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۶‬هــزار و ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای خریــد‬ ‫گنــدم بــه کشــاورزان گلســتانی پرداخــت شــده کــه معــادل ‪ ۷۱‬درصــد از طلــب گندمــکاران اســت‪.‬‬ ‫محمــد رضــا افشــار افــزود‪ :‬پرداخــت ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال دیگر از مطالبــات گندمکاران‬ ‫در حــال پیگیری اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۸۴‬هزار تن از گندم کشاورزان گلستانی از انان خریداری شده است‪.‬‬ ‫افشــار یــاداور شــد ‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬مرکــز خریــد گنــدم کشــاورزان گلســتانی را بــه قیمــت تضمینــی‬ ‫هــر کیلوگــرم ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان خریــداری می کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد بــه گفتــه معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‪ ،‬تاکنــون‬ ‫تمــام گنــدم مــزارع ابــی و ‪ ۹۸‬درصــد از مــزارع گنــدم دیــم اســتان برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی پیــش بینــی کــرد تــا پایــان برداشــت ایــن محصــول راهبــردی‪ ،‬بیــش از ‪۷۰۰‬‬ ‫هــزار تــن خریــد تضمینــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای ظرفیــت کشــاورزی همچــون فــارس و‬ ‫خوزســتان اســت و عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور‬ ‫را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار‬ ‫مناســب می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان گلســتان بــرای تامیــن نــان بــه بیش از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور‬ ‫حمــل می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫افزایش کانون های ریزگرد‬ ‫کاهش دبی رودخانه اترک‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پرداخــت نشــدن حقابــه زیســت محیطــی‬ ‫رودخانــه اتــرک موجــب کاهــش دبــی اب شــده اســت کــه ایــن شــرایط موجــب افزایــش کانون هــای ریزگــرد‬ ‫در شــمال شــرق کشــور می شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬ســهم حقابــه زیســت محیطــی رودخانــه اتــرک از ســد های خراســان شــمالی‬ ‫داده نشــده اســت و ادامــه ایــن رونــد موجــب فعــال شــدن کانــون هــای جدیــد گــرد و غبــار در منطقــه شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک‪ ،‬تــاالب هــای ســه قلــوی االگل‪ ،‬امــاگل و اجــی گل در اســتان‬ ‫گلســتان را هــم در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت و می توانــد شــعاع کانونــی ریزگردهــا را تــا ان اســتان‬ ‫پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫شــکاریان بــا بیــان اینکــه کاهــش دبــی رودخانــه اتــرک از پیامدهــای اصلی خشکســالی در ســالهای اخیر به‬ ‫شــمار مــی رود‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش گــرد و غبــار‪ ،‬وارد شــدن اســیب بــه تنوع زیســتی و ابزیان منطقــه‪ ،‬افزایش‬ ‫غلظــت بــار الودگــی احتمالــی رودخانــه و منابــع ابــی از پیامدهای این پدیده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬وجــود ســدها و بندهــای انحرافــی در سرشــاخه هــای فرعــی رودخانــه در تمام طول مســیر‬ ‫اتــرک در حــوزه شهرســتانهای قوچــان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان و راز و جــرگالن ســبب‬ ‫شــده تــا جریــان هــای ثابتــی ماننــد چشــمه هــا وارد رودخانــه اصلــی نشــده و جریــان همیشــگی رودخانــه‬ ‫پشــت ســدها متوقــف شــود و شــاهد جریــان ثابتــی در طــول مســیر رودخانــه نباشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه به بــروز خشکســالیهای پیاپی‬ ‫در چنــد ســال اخیــر در عمــل امــکان تحقــق حقابــه زیســت محیطــی بــرای مقاطعــی از طول مســیر رودخانه‬ ‫بــه خصــوص در حــوزه فــاروج و شــیروان فراهــم نشــده اســت‪.‬‬ ‫رودخانــه اتــرک از دامنــه هــای جنوبــی ارتفاعــات هــزار مســجد در حدفاصــل شهرســتان هــای قوچــان و‬ ‫چنــاران سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از عبــور از محــدوده شهرســتان قوچــان در اســتان خراســان رضــوی‬ ‫وبخــش هــای میانــی شهرســتان هــای فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬بجنــورد و مانــه و ســملقان در خراســان شــمالی بــه‬ ‫شــرق اســتان گلســتان وارد شــده و در نهایــت بــه تــاالب هــای حاشــیه دریــای خزر(تــاالب االگل) مــی ریــزد‪.‬‬ ‫شــکاریان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره کاهــش کیفیــت هــوای خراســان شــمالی در روزهــای‬ ‫اخیــر افــزود‪ :‬زمیــن هــای بیابانــی جنــوب و جنــوب غربــی اســتان و اراضــی بــدون پوشــش گیاهــی و کــم‬ ‫پوشــش گیاهیــاز کانــون هــای داخلــی گردوغبــار در اســتان محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دشــت بــزرگ قــره قــوم ترکمنســتان کانــون خارجــی گــردو غبــار خراســان شــمالی را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن زمینــه اقداماتــی از قبیــل تقویــت پوشــش گیاهــی بــه ویــژه‬ ‫گیاهــان بومــی و مقــاوم بــه گردوغبــار در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت بایــد انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون وســعت عرصــه هــای بیابانــی اســتان‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــار بــراورد مــی شــود کــه محــل فعالیــت کنترلــی برداشــت گردوغبــار توســط منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫افزایــش میــزان ریزگردهــا در اســمان بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی در روزهــای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تیرمــاه جــاری‪،‬‬ ‫کیفیــت هــوای ایــن شــهر را بــا شــاخص الودگــی ‪ ۵۰۰‬در وضعیــت بحرانــی قــرار داد و بر این اســاس کارگروه‬ ‫اضطــرار الودگــی هــوا برگــزار شــد و تمامــی فعالیــت هــای مختلــف اداری‪ ،‬بانکــی و بخــش خصوصــی در ‪۶‬‬ ‫شهرســتان اســتان را به تعطیلی کشــاند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دستگیری عامل ایجاد رعب‬ ‫و وحشت در فضای مجازی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل ترویج خشــونت‬ ‫و ایجــاد رعــب و وحشــت در فضــای مجــازی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬کارشناســان ‏پلیــس فتــا در راســتای رصــد و پایــش‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬صفحــه مجــازی حــاوی محتویــات غیــر مجــاز و‬ ‫ترویــج خشــونت و ایجــاد‏رعــب و وحشــت بــا ســاح های ســرد‬ ‫و گــرم را شناســایی و دســتگیری گرداننــده ایــن صفحــه مجــازی‬ ‫را در دســتور کار خــود قــرار‏دادنــد‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در عملیــات غافلگیرانــه کارشناســان فتــا‬ ‫دســتگیر و‏بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫این مقام انتظامی بابیان اینکه متهم در بازجویی هایانجام شده‬ ‫بــا مواجــه مســتندات و مــدارک موجــود بــه بــزه ارتکابــی‏اعتــراف‬ ‫کــرد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬ایــن فــرد در نهایــت بعد از تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس فتــا سایه ســار امنیــت‬ ‫در فضــای ســایبر اســت‪ ،‬از شــهروندان عزیــز خواســت تــا در‏صــورت‬ ‫مواجــه بــا این گونــه صفحــات مجــازی بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری ‏پلیــس فتــا‬ ‫اطــاع دهنــد تــا اقدامــات قانونــی بــه ســرعت انجــام شــود‏‪.‬‬ ‫الکپشتی بودن‬ ‫ساخت جاده صندل‬ ‫اباد بجنورد‬ ‫ســاخت راه یــک کیلومتــری بجنــورد مرکــز خراســان شــمالی بــه‬ ‫صندل ابــاد از محلــه هــای حاشــیه ای ایــن شــهر بیــش از ‪ ۲‬مــاه‬ ‫قبــل اغــاز شــد و بــه دالیــل فنــی متوقــف شــده اســت کــه مشــکالتی‬ ‫را بــرای مــردم منطقــه ایجــاد کــرده و شــهروندان خواهــان تســریع در‬ ‫اجــرای طــرح هســتند‪.‬‬ ‫جــاده یــک کیلومتــری بجنــورد بــه صندل ابــاد کــه یکــی از‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی با رویکرد برخورد با‬ ‫توزیع کنندگان مواد مخدر‬ ‫دستگیری سارق پمپ اب‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان‪ ،‬از دســتگیری‏‪‎‎7‬فروشــنده مــواد‬ ‫مخــدر و کشــف یــک کیلوگــرم تریــاک در اجــرای طــرح برخــورد‬ ‫بــا‏توزیع کننــدگان مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»در‬ ‫گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه مبــارزه بــا‏قاچاقچیــان و فروشــندگان مــواد مخــدر از‬ ‫اولویت هــای پلیــس شهرســتان می باشــد‪ ،‬لــذا طــرح ارتقــای‬ ‫امنیــت اجتماعــی و‏پاک ســازی مناطــق الــوده و جــرم خیــز در‬ ‫ســطح شهرســتان بــه اجــرا در ام ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طرح ‪ 7‬نفر خرده فروشــمواد‬ ‫مخــدر دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن طــرح همچنیــن مقــدار‏یــک‬ ‫کیلوگــرم مــواد مخدر نیز کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه مقابلــه بــا‬ ‫قاچاقچیــان و توزیع کنندگانمــواد مخــدر جــزء اولویت هــای کاری‬ ‫‏انتظامــی شهرســتان می باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــددر جهــت کمــک بــه ارتقــاء امنیــت در ســطح‏شهرســتان‬ ‫هرگونــه خبــر را در خصــوص خریــد و فروش ســاح مهمــات و مواد‬ ‫مخــدر را از طریــق تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫ســارق پمــپ اب در حیــن انتقــال امــوال ســرقتی توســط مامــوران‬ ‫‏تجســس کالنتــری ‪ 11‬ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبرگــزاری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏اعــام ســرقت پمــپ اب و مقــدار‬ ‫قابل توجهــی لولــه انتقــال اب در یکــی از روســتاهای بخــش‬ ‫مانــه و انتقــال ایــن اقــام بــه شــهر ‏اشــخانه جهــت فــروش‬ ‫در شــب گذشــته موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫تجســس کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه و پــس از شناســایی ســارق‬ ‫ســابقه دار در نزدیکــی شــهر اشــخانه مامــوران وی را دســتگیر و‬ ‫بــه‏مقــر انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر ‪ ،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬پمــپ اب و لوله هــای‬ ‫ســرقتی کشــف و بــه مالباختــه تحویــل داده شــد و متهــم نیــز‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه‏مراجــع قضایــی معرفــی گردیــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در پایــان از‬ ‫شــهروندان خواســت تــا بــا رعایــت نکاتــی از قبیــل اســتفاده‬ ‫از ‏نگهبــان و دوربیــن مداربســته و عــدم رهــا نمــودن اقــام‬ ‫کشــاورزی بــاارزش در باغــات و زمین هــای کشــاورزی از وقــوع‬ ‫ایــن قبیــل ‏ســرقت ها پیشــگیری نماینــد‪.‬‏‬ ‫ســکونتگاه های حاشــیه شــهر بجنورد اســت از ‪ ۷۰‬روز قبل توسط‬ ‫شــهرداری الیه بــرداری شــد تــا بــه شــکل اصولــی بازســازی شــود‪،‬‬ ‫ولــی عملیــات ســاخت ایــن جــاده اکنــون تعطیــل شــده و فــارغ از‬ ‫ایــن کــه مــردم محــل را بــا مشــکالت متعــددی مواجه کرده اســت‬ ‫راننــدگان نیــز بدلیــل نبــود تابلــو و عالئــم هشــداردهنده دچــار‬ ‫ســردرگمی می شــوند‪.‬‬ ‫روزانــه خودروهــای زیــادی از ایــن مســیر بــه روســتاهای اطراف‬ ‫در حــال تــردد هســتند و بــه ویــژه بــا غــروب افتــاب کــه تعــداد‬ ‫زیــادی از کارگــران فصلــی در ایــن محــور امــد و رفــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫بــه محــض رســیدن بــه ابتــدای ایــن مســیر‪ ،‬بــا گــرد و غبــار‬ ‫زیــادی مواجــه می شــوند کــه خطــر واژگونــی خــودرو و تصــادف‬ ‫را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫این مســیر را نمی توان جاده روســتایی نامید‪ ،‬چرا که در محدوده‬ ‫شــهرداری بجنــورد واقــع اســت‪ ،‬امــا محــور دسترســی بــه حداقل پنج‬ ‫روســتای پرتــردد صنــدل ابــاد‪ ،‬حمزانلــو‪ ،‬رشــوانلو‪ ،‬بازخانــه‪ ،‬پاقلعه و‬ ‫چنــد روســتای دیگــر اســت و محلــه هایــی ماننــد بــاغ عزیــز‪ ،‬شــرق‬ ‫ســپاه و بــاغ نجاتــی را نیــز کــه از محلــه هــای کــم برخــوردار اســت را‬ ‫پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫احــداث ایــن مســیر از گذشــته بعنــوان مطالبــه ای مردمــی بــود چــرا‬ ‫کــه جمعیــت قابــل توجهــی در روزهــای تعطیــل از ایــن محــور گــذر‬ ‫مــی کننــد تــا از طبیعــت بکــر و زیبایــی هــای مســیر و رودخانــه هــای‬ ‫ایــن روســتاها اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬روز با گرد و خاک‬ ‫محــدوده ایــن مســیر ده هــا خانــواده ســکونت دارنــد کــه ‪ ۲‬مــاه‬ ‫را بــا گــردو خــاک ناشــی از بهســازی ایــن جــاده ســپری مــی کننــد‪،‬‬ ‫امــا ایــن روزهــا دیگــر صــدای ان هــا هــم در امــده اســت خواهــان‬ ‫تســریع در ســاخت ایــن مســیرند‪.‬‬ ‫یکــی از ســاکنان شــرق ســپاه در ایــن مــورد مــی گویــد‪ :‬گــرد و‬ ‫خــاک ناشــی از طوالنــی شــدن ســاخت و ســاز مــردم را جــان‬ ‫بــه لــب کــرده و هــر روز جــارو در دســت یــا خــاک را جــارو و یــا‬ ‫گردگیــری مــی کنیــم و ایــن گــرد و خــاک حتــی داخــل یخچال هــا‬ ‫هــم نفــوذ کــرده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه رمضانــی مــی افزایــد‪ :‬ایــن محــور ســالها پر از چاله و دســت‬ ‫انــداز بــود و هنگامــی کــه مراجعــات و مکاتبات مردم با شــهرداری به‬ ‫نتیجــه رســید و کلنــگ ســاخت ایــن معبــر بــر زمین خورد‪ ،‬خوشــحال‬ ‫شــدیم اما شــرایط بدتر از گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫رضــا احمــدی کــه در صنــدل ابــاد فروشــگاه دارد نیــز در ایــن بــاره‬ ‫می گویــد‪ :‬تمــام مغــازه را خــاک گرفته اســت و روی تمــام موادغذایی‬ ‫داخــل قفســه هــا یــک ســانتیمتر خــاک نشســته اســت‪ ،‬بــه گونــه ای‬ ‫کــه بــا دســتمال کشــیدن هــم بــه ســختی تمیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬مــردم از ایــن همــه مشــکالت بــرای ســاخت یــک‬ ‫جــاده یــک کیلومتــری خســته شــده انــد و شــهرداری بایــد هــر چــه‬ ‫ســریعتر بــه پایــان برســاند‪.‬‬ ‫اجرای الکپشتی طرح‬ ‫یکــی از راننــدگان کــه در حــال تــردد از ایــن مســیر اســت در ایــن‬ ‫بــاره مــی گویــد‪ :‬جــاده دسترســی بــه صنــدل ابــاد ناهمــوار و قــدم بــه‬ ‫قــدم دارای چالــه هــای زیــادی اســت و از شــهرداری تقاضــا داریــم‬ ‫تــا ســاخت مســیر را ســرعت دهــد و مشــکالت کنونــی رفــع شــود و‬ ‫مــردم طعــم خــوش خدمــت را بچشــند زیــرا ســاخت یــک جــاده یــک‬ ‫کیلومتــری حداقــل بایــد در دو هفتــه بــه اتمــام برســد نــه ایــن کــه‬ ‫ســه مــاه زمــان ببــرد‪.‬‬ ‫ســعید رحیمــی مــی افزایــد‪ :‬شــب گذشــته یکــی از خودروهــای‬ ‫غریبــه بدلیــل نااگاهــی از مســیر و نبــود عالئــم رانندگــی از جــاده‬ ‫منحــرف و احتمــال واژگونــی مــی رفــت کــه نجــات یافــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬شــاید ‪ ۱۰‬تقاطــع از محلــه شــرق ســپاه بــه‬ ‫ایــن مســیر یــک کیلومتــری مــی رســد کــه ورودی هــای ایــن مســیرها‬ ‫خطرنــاک شــده انــد و از شــهرداری بجنــورد درخواســت داریــم تــا‬ ‫ســاخت و ســاز در ایــن مســیر را ســرعت بیشــتری دهنــد‪.‬‬ ‫شهرداری‪ :‬موانع فنی عامل کندی طرح‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری بجنــورد در مــورد ســاخت ایــن‬ ‫مســیر مــی گویــد‪ :‬دو مــاه از اغــاز ســاخت و ســاز ایــن مســیر یــک‬ ‫کیلومتــری محــدوده شــهرداری بجنــورد مــی گــذرد‪ ،‬امــا در ســاخت‬ ‫مســیر مشــکالتی بــه وجــود امــد کــه پیــش بینــی نشــده بــود‪.‬‬ ‫مجتبــی پارســا پــور مــی افزایــد‪ :‬مشــکالت فنــی ایــن مســیر پــس‬ ‫از اغــاز ســاخت جــاده نمایــان شــد و کار را ســخت کــرد و از دیگــر‬ ‫ســو تــردد زیــاد ایــن جــاده مــی طلبــد کــه ســاخت و ســاز ان کامــا‬ ‫اســتاندارد انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬مدتــی از ســاخت و ســاز نگذشــته‬ ‫بــود کــه در محلــه بــاغ عزیــز یــک قنــات قدیمــی و تعــدادی کــوزه‬ ‫ســفالی قدیمــی از خــاک بیــرون امــد و بــه همیــن دلیــل کار‬ ‫مدتــی متوقــف شــد از طرفــی پیمانــکار نیــز تغییــر و همیــن امــر‬ ‫نیــز کار را طوالنــی کــرد‪ ،‬امــا هــم اکنــون ســاخت و ســاز اغــاز شــده‬ ‫اســت و تــا ‪ ۲۰‬روز دیگــر بــه اتمــام مــی رســد‪.‬‬ ‫وی هزینــه ســاخت ایــن مســیر را ‪ ۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــراورد کــرد و مــی گویــد‪ :‬در ایــن مســیر روســتاها و باغــات‬ ‫زیــادی وجــود دارد و مســیر پرتــردد اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ســاخت و ســاز تســریع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫صنــدل ابــاد ‪ 2‬هــزار نفــر جمعیــت دارد و اهالــی روســتاهای‬ ‫طراقــی‪ ،‬درصوفیــان‪ ،‬پاقلعــه‪ ،‬بازخانــه‪ ،‬حمزانلــو نیــز از ایــن‬ ‫روســتا عبــور مــی کننــد تــا بــه بجنــورد برســند‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در ســال ‪ ۹۵‬وارد محــدوده خدمــات شــهری بجنــورد شــد‪/.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫که سگ را نمالند‬ ‫چون گربه پشت!‬ ‫افزایــش تعــداد ســگ هــای ولگــرد و حملــه انهــا بــه افــراد‬ ‫بــه ویــژه کــودکان و کشــته شــدن تعــدادی از انهــا‪ ،‬ضرورت‬ ‫برنامــه ریــزی در خصــوص مقابلــه بــا ایــن پدیــده را بیــش‬ ‫از گذشــته نمایــان مــی ســازد‪ .‬هــر چنــد تاکنــون اقداماتــی‬ ‫بــرای کاهــش جمعیــت ســگ هــای ولگــرد صــورت گرفتــه‬ ‫ولــی ایــن اقدامــات بــه دالیــل متعــدد تــا کنــون چــاره ســاز‬ ‫نبــوده و همچنــان شــاهد افزایــش جمعیــت ایــن‬ ‫حیوانــات در اکثــر شــهرهای کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫بــی هیــچ تردیــد نخســتین گام عملــی در مقابلــه بــا‬ ‫ســگ های ولگــرد فرهنــگ ســازی و پیشــگیری از تغذیــه‬ ‫ایــن ســگ ها از ســوی شــهروندان اســت‪ .‬چــرا کــه ایــن‬ ‫ســگ هــا بــا داشــتن تغذیــه مناســب اقــدام بــه جفت گیری‬ ‫بیشــتر کــرده و در هــر زایمــان چندیــن ســگ دیگــر بــه ایــن‬ ‫چرخــه اضافــه می شــود؛ در صورتــی کــه اگــر ایــن سـگ ها‬ ‫از ســوی انســانها تغذیــه نشــوند‪ ،‬از قــوای جســمی انهــا‬ ‫کاســته شــده و میــل زاد و ولــد در انهــا کــم مــی شــود‪ .‬امــا‬ ‫متاســفانه شــاهد هســتیم عــده ای از شــهروندان عــاوه‬ ‫بــر تغذیــه ایــن حیوانــات بــا باقیمانــده غذاهــای روزانــه‪،‬‬ ‫حتــی اقــدام بــه خریــد ضایعــات گوشــت از قصابــی هــا و‬ ‫مــرغ فروشــی هــا کــرده و انهــا را بیــن ســگ هــای ولگــرد‬ ‫توزیــع مــی کننــد‪ .‬بــا ایــن مــدل تغذیــه مناســب‪ ،‬قطعــا ً‬ ‫میــل بــه جفتگیــری در ســگ هــا زیــاد مــی شــود و تعــداد‬ ‫انهــا افزایــش پیــدا مــی کنــد و برخــورد بــا انهــا ســخت تــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مشــکالت ایــن حــوزه دخالــت روشــنفکر نمــا و‬ ‫انجمــن هــای بــه اصطــاح حفاظــت از حقــوق حیوانــات‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جماعــت کــه در اکثــر مــوارد بــر خــاف جریــان‬ ‫اب شــنا مــی کننــد و عــادی ســازی برخــی امــورات نظیــر‬ ‫نگــه داشــتن حیــوان خانگــی‪ ،‬اختــاط بــا محــرم‪ ،‬تبدیــل‬ ‫ضــد ارزش بــه ارزش و ‪ ...‬از ارمــان هــای انهاســت در‬ ‫حالــی از حقــوق ســگ هــای ولگــرد حمایــت مــی کننــد‬ ‫کــه کــودکان کار در برابــر چشــمان شــان‪ ،‬انــواع و اقســام‬ ‫فشــار هــای جســمی و روحــی را تحمــل مــی کننــد ولــی‬ ‫چــون حمایــت از انهــا بازتــاب رســانه ای نــدارد‪ ،‬ترجیــح‬ ‫می دهنــد بــا هوچــی گــری و جــار و جنجــال‪ ،‬دلســوزی‬ ‫مصنوعی شــان در قبــال حیوانــات را رســانه ای کننــد!‬ ‫انتقــال الودگــی و بیمــاری‪ ،‬حملــه بــه انســان‪ ،‬بــر هــم زدن‬ ‫نمــای بصــری شــهر و ایجــاد رعــب و وحشــت بیــن افــراد‬ ‫بــه ویــژه در کــودکان و بانــوان بخشــی از تبعــات حضــور‬ ‫ســگهای ولگــرد در شــهرها و روســتاها اســت کــه اگــر‬ ‫برنامــه ای جامــع بــرای مدیریــت ایــن ماجــرا صــورت نگیــرد‪،‬‬ ‫ایــن مشــکل از معضــل بــه بحــران تبدیــل خواهــد شــد کــه‬ ‫در ان صــورت بایــد بــرای مدیریــت بحــران بــه وجــود امــده‪،‬‬ ‫هزینــه هــای گــزاف پرداخــت‪ .‬در حــال حاضر فرهنگســازی‬ ‫در خصــوص عــدم تغذیــه ایــن حیوانــات و برخــورد جــدی‬ ‫بــا هنجــار شــکنان جامعــه‪ ،‬کــم هزینه تریــن و اثربخــش‬ ‫تریــن برنامــه محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫در گام دوم عقیــم ســازی و ایجــاد مــکان هــای موقــت‬ ‫بــرای نگهــداری ایــن ســگ هــا در کنتــرل موالیــد و افزایــش‬ ‫جمعیــت ایــن حیوانــات موثــر اســت کــه امیــد اســت‪ ،‬بــا‬ ‫برنامــه ریــزی گســترده و همــکاری مــردم شــاهد کاهــش‬ ‫امــار ایــن حیوانــات در ســطح جامعــه باشــیم‪.‬‬ ‫در مصرف اب و برق‬ ‫مدیریت را سر لوحه‬ ‫کار خود قرار دهیم‬ ‫تا همه بتوانیم از نعمات به‬ ‫طور مساوی برخوردار شویم‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫کار در خانه برای خانمها‬ ‫مــن همیشــه می دانســتم می خواهــم یک کارافرین بشــوم‪.‬‬ ‫بــرای مــن ایــن قســمت ســاده ی ماجــرا بــود‪ .‬امــا قســمت‬ ‫ســخت کار ایــن بــود کــه چــه کاری انجــام دهــم‪ .‬کتاب هــای‬ ‫زیــادی خوانــدم و اوقــات زیــادی را صــرف جســتجو در اینترنت‬ ‫کــردم‪ ،‬ولــی بــاز هــم دقیقــا نمی توانســتم پــی بــه تمــام‬ ‫موقعیت هایــی کــه وجــود داشــت ببــرم‪ .‬مــن بــدون اینکــه‬ ‫بدانــم دنبــال چــه می گــردم‪ ،‬گــم شــده بــودم‪ .‬زنــان بســیاری را‬ ‫می شناســم کــه بــا چنیــن چالشــی روب ـه رو شــده اند‪.‬‬ ‫مــن همیشــه می دانســتم می خواهــم یــک کارافریــن‬ ‫بشــوم‪ .‬بــرای مــن ایــن قســمت ســاده ی ماجــرا بــود‪ .‬امــا‬ ‫قســمت ســخت کار ایــن بــود کــه چــه کاری انجــام دهــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪566‬‬ ‫‪ .۸‬رنگ امیزی صورت‬ ‫ایــا در نقاشــی اســتعداد داریــد؟ از کار بــا کــودکان‬ ‫لــذت می بریــد؟ یکــی از کارهــای جالــب در خانــه بــرای‬ ‫خانمهــا‪ ،‬نقاشــی صــورت کــودکان اســت‪ .‬مهارت هــای‬ ‫نقاشــی خــود را بــرای نقاشــی کــردن صــورت کــودکان‬ ‫در مهــد کودک هــا‪ ،‬جشــن های تولــد‪ ،‬شــهر بازی ها‪،‬‬ ‫نمایشــگاه های کتــاب و باغ وحش هــا بــه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬درست کردن غذا‬ ‫عاشــق غــذا هســتید؟ غذاهــای خــاص و تــک درســت‬ ‫کنیــد‪ ،‬چــه یــک دســتور ویــژه بــرای املــت باشــد‪،‬‬ ‫چــه غذاهــای بین الملــل‪ .‬شــما می توانیــد غذاهــای‬ ‫اختراعــی خودتــان رو در ســایت هایی ماننــد مامان پــز‬ ‫بــه فــروش بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬طراحی گرافیک‬ ‫از فونت هــا و طرح هــا خوش تــان می ایــد؟ طراحــی‬ ‫گرافیــک راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط بصــری بــا مــردم‬ ‫اســت کــه می توانــد از طریــق یــک پوســتر‪ ،‬تبلیــغ درون‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫یــک مجلــه‪ ،‬یــک وب ســایت‪ ،‬لوگ ـو ی یــک کس ـ ‬ ‫یــک کارت خوش امدگویــی و یــا کاور یــک البــوم باشــد‪.‬‬ ‫ن مــوارد نمونه هایــی از کارهایــی اســت کــه‬ ‫همــه ی ایــ ‬ ‫طراحــان گرافیــک می تواننــد بــه ان بپردازنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬ارایشگری‬ ‫ایــا جــواز ارایشــگری داریــد؟ از مهارت هــای‬ ‫ارایشــگری خــود بــرای کــوپ‪ ،‬رنــگ و مــدل دادن‬ ‫موهــای مشــتری ها در محیــط راحــت منــزل خــود یــا‬ ‫منــزل انهــا اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب می توانیــد‬ ‫بــا اســتفاده از حرفــه ای بــه ان عالقــه داریــد کســب‬ ‫درامــد کنیــد و همچنیــن بــه مشــتریان خــود کمــک‬ ‫کنیــد ماننــد یــک ســتاره بدرخشــند‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬کارت های دعوت دست ساز‬ ‫اهــل هنــر هســتید؟ پــس کارت هــای خــاص و زیبــای‬ ‫دست ســاز‪ ،‬دعوتنامه هــای عروســی و اطالعیــه ی‬ ‫مالقــات درســت کنیــد‪ .‬راه هــای زیــادی بــرای فــروش‬ ‫کارهای تــان وجــود دارد‪ :‬می توانیــد فروشــگاه انالیــن‬ ‫خودتــان را تاســیس کنیــد‪ ،‬انهــا را بــه دوســتان و‬ ‫اعضــای خانــواده ی خــود بفروشــید‪ ،‬کارت هــای خــود‬ ‫بــه مغازه هایــی کــه چنیــن اجناســی می فروشــند‬ ‫نشــان دهیــد یــا انهــا را از طریــق مهمان هایــی کــه‬ ‫برگــزار می کنیــد بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬تمیز کردن خانه‬ ‫از گــرد و خــاک و کثیفــی بیــزار هســتید؟ خدمــات‬ ‫نظافتــی خــود را بــه دوســتان‪ ،‬خانواده و یا همســایه ها‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬از شســتن لباس هــا و تمیــز کــردن خانــه‬ ‫گرفتــه‪ ،‬تــا پختــن غــذا و شســتن پنجره هــا‪ .‬شــما‬ ‫همچنیــن می توانیــد خدمــات نظافتــی خــود را در‬ ‫تابلوهــای اعالنــات و یــا پیک هــای تبلیغاتــی محلــی‬ ‫نیــز تبلیــغ کنیــد‪ .‬ایــن کار یکــی از کارامدتریــن کارهــا‬ ‫در خانــه بــرای خانمهــا اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬تصویرگری‬ ‫از طراحــی و نقاشــی لــذت می بریــد؟ از مهارت هــای‬ ‫هنــری خــود بــرای خلــق تصاویــر در کتــاب کــودکان‪،‬‬ ‫دیاگرام هــای پزشــکی‪ ،‬طراحــی مــد‪ ،‬بروشــور‪ ،‬تبلیغــات‬ ‫و یــا بســته بندی محصــوالت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬جواهرسازی‬ ‫شــما هــم فکــر می کنیــد زیــوراالت بــه انــدازه‬ ‫لباس هــا اهمیــت دارنــد؟ عشــق و عالقــه ی خــود را‬ ‫بــه کار گیریــد و تبدیــل بــه یــک کارافریــن انالیــن در‬ ‫زمینــه ی جواهــرات شــوید‪ .‬موقعیت هایــی کــه بــرای‬ ‫فــروش زیــوراالت خــود داریــد‪ ،‬بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد مغــازه ی انالیــن خــود را راه ا نــدازی کــرده‪،‬‬ ‫بــه دوســتان و خانــواده ی خــود بفروشــید‪ ،‬انهــا را از‬ ‫طریــق مغازه هــا یــا در مهمانی هــای خانگــی خــود بــه‬ ‫فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬تدریس موسیقی‬ ‫ایــا پیش زمینــه ی موســیقی داریــد؟ پــس چــه کاری‬ ‫بهتــر از اینکــه عشــق و دانــش خود در زمینه ی موســیقی‬ ‫ن بگذاریــد؟‬ ‫را از طریــق تدریــس بــا دیگــران در میــا ‬ ‫‪ .۱۷‬عکاسی‬ ‫ایــا چشــم تیزبینــی داریــد؟ پــس از اســتعداد خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد تــا برای دیگــران عکس بگیرید؛ عکس های‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬عکــس از کــودکان‪ ،‬حیوانــات خانگــی‪ ،‬عکــس‬ ‫عروســی‪ ،‬مراســم خــاص و شــات های حرفــه ای‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬متخصص روابط عمومی‬ ‫ایــا از مهارت هــای ارتباطــی خوبــی برخــوردار هســتید؟‬ ‫ایــا هنــر پافشــاری کــردن را بلــد هســتید؟ متخصصــان‬ ‫روابــط عمومــی بــه افــراد و شــرکت ها کمــک می کننــد کــه‬ ‫ظاهــر و جلــوه ی خوبــی در رســانه هایی ماننــد تلویزیون‪،‬‬ ‫رادیــو‪ ،‬روزنامــه‪ ،‬مجلــه و دنیــای انالیــن داشــته باشــند‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪/...‬‬ ‫گلودرد چرکی؛ عالئم‪ ،‬درمان و عوارض ان برای بدن‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬الهام ناصری‬ ‫گلــودرد چرکــی عفونــت باکتریایــی اســت کــه باعــث می شــود‬ ‫گلــوی شــما دردنــاک و متــورم شــود‪ .‬در حقیقــت باکتــری‬ ‫اســترپتوکوک نــوع ‪ A‬باعــث می شــود بــه ایــن بیمــاری مبتــا‬ ‫شــوید‪ .‬کــودکان و بزرگســاالن در هــر سن وســالی ممکــن‬ ‫اســت بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــوند‪ .‬امــا گلــودرد چرکــی در‬ ‫کــودکان بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۵‬ســال معمول تــر اســت‪ .‬همچنیــن بایــد‬ ‫گفــت کــه عطســه و ســرفه باعــث می شــود ایــن بیمــاری بــه‬ ‫افــراد دیگــر نیــز منتقــل شــود‪ .‬بــا مــا باشــید تــا در ایــن نوشــته‬ ‫بــا عالئــم‪ ،‬راه هــای تشــخیص و درمــان ان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫عالئم گلودرد چرکی‬ ‫شــدت گلــودرد چرکــی در افــراد مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬برخــی‬ ‫افــراد عالئــم خفیفــی ماننــد گلــودرد را تجربــه می کننــد‪ .‬ولــی‬ ‫برخــی دیگــر عالئــم شــدیدتری ماننــد تــب و مشــکل بلعیــدن‬ ‫دارنــد‪ .‬معمول تریــن عالئــم گل ـو درد چرکــی شــامل ایــن مــوارد‬ ‫می شــوند‪:‬‬ ‫ تب ناگهانی‪ ،‬مخصوصا تب باالی ‪ ۳۸‬درجه؛‬‫ گلوی قرمز و دردناک با لکه های سفید؛‬‫ سردرد؛‬‫ لرز؛‬‫ کم اشتهایی؛‬‫ غدد لنفاوی متورم در گردن؛‬‫ مشکل در بلع‪.‬‬‫عالئــم گلــودرد چرکــی معمــوال ‪ ۵‬روز بعــد از الــود ه شــدن بــه‬ ‫باکتــری بــروز می کننــد‪.‬‬ ‫چه وقت باید به پزشک مراجعه کنید؟‬ ‫عفونــت اســترپ دلیــل تمــام گلودردهــا نیســت‪ .‬بیماری هــای‬ ‫دیگــری هــم هســتند کــه می تواننــد باعــث گلــودرد شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫بیماری هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ سرماخوردگی معمولی؛‬‫ عفونت سینوسی؛‬‫ ریختن ترشحات از پشت بینی به گلو؛‬‫ رفالکس اسید‪.‬‬‫گلودردهایــی کــه به خاطــر بیماری هــای دیگــر به وجــود‬ ‫امده انــد‪ ،‬خودبه خــود بعــد از چنــد روز بهتــر می شــوند‪.‬‬ ‫گاهی اوقــات حتــی بــه درمــان هــم نیــاز نیســت‪.‬‬ ‫اگر این مشکالت را داشتید‪ ،‬با پزشک خود تماس بگیرید‪:‬‬ ‫ گلودردی که بیشتر از دو روز طول کشیده؛‬‫ گلودردی که با لکه های سفید در گلو همراه است؛‬‫ لکه هــا یــا جوش هــای قرمــز تیــره روی لوزه هــا یــا ســقف‬‫دهــان؛‬ ‫ گلــودرد به همــراه جوش هــای صورتــی ســمباده مانندی روی‬‫پوســت؛‬ ‫ مشکل در تنفس؛‬‫ مشکل در بلعیدن‪.‬‬‫تشخیص گلودرد چرکی‬ ‫اگــر مــدت زیــادی اســت کــه بــه گلــودرد‬ ‫چرکــی مبتــا هســتید‪ ،‬پزشــک می توانــد‬ ‫گلــوی شــما را معاینــه کنــد و به دنبــال عالئــم‬ ‫تــورم بگــردد‪ .‬دکتــر احتمــاال گــردن شــما را‬ ‫هــم معاینــه می کنــد تــا ببینــد غــدد لنفــاوی‬ ‫متــورم شــده اند یــا نــه‪ .‬او در مــورد عالئــم‬ ‫دیگــر هــم از شــما می پرســد و احتمــاال یــک‬ ‫ازمایــش ســریع اســترپ هــم در مطــب خــود‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ایــن ازمایــش نشــان می دهــد کــه ایــا‬ ‫گلــودرد شــما به خاطــر عفونــت اســترپ‬ ‫ایجــاد شــده یــا به خاطــر نــوع دیگــری‬ ‫از باکتــری یــا میکــروب اســت‪ .‬در ایــن ازمایــش پزشــک بــا‬ ‫گوش پاک کــن نمونــه ای از گلــوی شــما برمــی دارد‪ .‬بعــد ایــن‬ ‫نمونــه را بــه ازمایشــگاه می فرســتد تــا ان را بــرای نشــانه های‬ ‫باکتــری بررســی کنــد‪ .‬نتیجــه ی ایــن ازمایــش چنــد روز بعــد‬ ‫امــاده می شــود‪.‬‬ ‫درمان گلودرد چرکی‬ ‫انتی بیوتیک‬ ‫اگــر پزشــک شــما تشــخیص داد کــه گلــودرد چرکــی داریــد‪ ،‬بــرای‬ ‫درمــان انتی بیوتیــک تجویــز می کنــد‪ .‬ایــن دارو از پخــش شــدن‬ ‫باکتــری و عفونــت جلوگیــری می کنــد‪ .‬چندیــن نــوع انتی بیوتیــک‬ ‫وجــود دارنــد‪ ،‬امــا معمول تریــن داروهــای تجویزشــده بــرای گلــودرد‬ ‫چرکــی پنیســیلین و اموکسی ســیلین هســتند‪.‬‬ ‫بایــد دوره ی درمــان بــا ایــن انتی بیوتیک هــا را بــه پایــان ببریــد‬ ‫تــا باکتری هــا کامــا ازبیــن برونــد‪ .‬برخــی افــراد بعــد از اینکــه از‬ ‫نشــانه های بیمــاری خــاص شــدند‪ ،‬مصــرف انتی بیوتیک هــا را‬ ‫قطــع می کننــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود بیمــاری بازگــردد‪ .‬در ایــن‬ ‫صــورت نشــانه های بیمــاری هــم بازمی گردنــد‪.‬‬ ‫مراقبت در خانه‬ ‫عالوه بــر انتی بیوتیک هــا‪ ،‬درمان هــای خانگــی دیگــری‬ ‫هــم هســتند کــه می توانیــد بــا انهــا گلــودرد چرکــی را بهبــود‬ ‫ببخشــید‪ .‬ایــن درمان هــا شــامل ایــن مــوارد می شــوند‪:‬‬ ‫ نوشــیدن مایعــات گــرم‪ ،‬ماننــد اب گــرم بــا کمــی اب لیمــو‬‫و چــای؛‬ ‫ نوشیدن مایعات سرد برای بی حس کردن گلو؛‬‫ استفاده کردن از بخور سرد؛‬‫ اســتفاده از مُســکن های معمــول‪ ،‬ماننــد ایبوپروفــن یــا‬‫اســتامینوفن؛‬ ‫ مکیدن اب نبات سرد؛‬‫ اضافــه کــردن نصــف قاشـق چای خــوری نمــک بــه یــک لیــوان‬‫اب و غرغــره کــردن ان‪.‬‬ ‫ عوارض گلودرد چرکی‬‫ اگــر گلــودرد چرکــی را درمــان کنیــد‪ ،‬عالئــم ان در طــول یــک‬‫هفتــه ازبیــن خواهنــد رفــت‪ .‬ولــی اگــر درمــان ان را به تاخیــر‬ ‫بیندازیــد‪ ،‬ممکــن اســت دچــار مشــکالت جــدی شــوید‪ .‬ایــن‬ ‫مشــکالت شــامل ایــن مــوارد می شــوند‪:‬‬ ‫ عفونت گوش؛‬‫ سینوزیت؛‬‫ تــب روماتیســمی؛ (تــب روماتیســمی بیمــاری التهابــی اســت‬‫کــه روی مفاصــل‪ ،‬قلــب و پوســت تاثیــر می گــذارد‪).‬‬ ‫ گلومرولونفریــت متعاقــب عفونــت اســترپتوکوکی؛ (ایــن‬‫بیمــاری باعــث تــورم کلیه هــا می شــود‪).‬‬ ‫ ماســتوئیدیت؛ (ایــن بیمــاری در اثــر عفونــت زائــده ی‬‫ماســتوئید در جمجمــه ایجــاد می شــود‪).‬‬ ‫ تــب مخملــک؛ (ایــن بیمــاری وقتــی اتفــاق می افتــد کــه ســموم‬‫به وجودامــده توســط عفونــت چرکــی باعــث ایجــاد زائــده ی پوســتی‬ ‫قرمــز رنگــی روی بخش هــای مختلــف بــدن می شــود‪).‬‬ ‫ پســوریازیس خالــدار؛ (بیمــاری کــه در ان جوش هــای‬‫کوچــک‪ ،‬قرمــز و قطره شــکلی روی بــدن ایجــاد می شــوند‪).‬‬ ‫ ابســه دور لــوزه؛ (ایــن ابســه پــر از عفونــت اســت و پشــت‬‫لــوزه به وجــود می ایــد‪).‬‬ ‫بــرای کاهــش خطــر ایــن عــوارض‪ ،‬اگــر عفونــت چرکــی بعــد از‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت کــه از انتی بیوتیــک اســتفاده کردیــد بهتــر نشــد‪،‬‬ ‫حتمــا بــا پزشــک خــود تمــاس بگیریــد‪ .‬شــاید بهتــر باشــد از‬ ‫انتی بیوتیــک دیگــری بــرای مبــارزه بــا عفونــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫سرویس کسب و کار ‪ -‬میثم عقیلی‬ ‫برای چی از کار خود‬ ‫نفرت دارید؟‬ ‫علــل فرســودگی شــغلی در چیســت؟ چــرا بعــد از مدتــی عشــق و عالقه‬ ‫بــه کار کــردن جــای خــودش را بــه نفــرت می دهــد؟ چــه چیزهایــی بایــد‬ ‫وجــود داشــته باشــد تــا کار کــردن چیــز نفرت انگیــزی نباشــد؟ با ما باشــید‬ ‫بــا مقالـه ای از مقــاالت برگزیــده ی نیویــورک تایمــز‪.‬‬ ‫کاری کــه مــا می کنیــم‪ ،‬اســمش هــر کوفتــی باشــد‪ ،‬کار کــردن نیســت‪.‬‬ ‫حتــی اگــر انقــدر خوش شــانس باشــید کــه جایــی بهتــان کار داده باشــند‪،‬‬ ‫احتمــاال صبح هــا بــا بی میلــی بــه ســر کار می رویــد و وقتــی وارد انجــا‬ ‫می شــوید چنــدان حــس قدردانــی و شــکرگزاری ای بابــت ایــن شــغلتان‬ ‫نداریــد و در میــان دریایــی از حواس پرتی هــا مهمتریــن کارهایتــان را بــه‬ ‫زور و بدبختــی تمــام می کنیــد‪ .‬وقتــی هــم کــه بــه خانه برمی گردیــد انقدر‬ ‫بی جــان هســتید کــه حــال نداریــد جورابتــان را هــم در بیاوریــد‪ .‬در ایــن‬ ‫حــال فقــط چنــد تــا ایمیــل جــواب می دهیــد تــا چشــمتان خســته شــود‬ ‫و خوابتــان بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن پدیــده ی در حــال گسترشــی اســت کــه نــه تنهــا یق ـه ی خیلــی از‬ ‫کارمنــدان و مدیــران رده میانــی شــرکت های مختلــف را گرفتــه‪ ،‬بلکــه در‬ ‫بیــن مدیــران اجرایــی رده بــاال هــم رســوخ کــرده و دارد بدجــوری شــیوع‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫مــا در شــرکتی بــه نــام ‪ The Energy Project‬کار می کنیــم کــه خدماتی‬ ‫در راســتای بهبــود «تعهــد شــغلی» به مــردم ارائــه می دهــد‪ .‬در حــدود ‪1‬‬ ‫ســال قبــل یــا شــاید هــم بیشــتر‪ ،‬شــخصی بــه نام لوک کیســام کــه مدیر‬ ‫اجرایــی شــرکت چنــد میلیــارد دالری ‪( Albemarle‬حــوزه ی فعالیــت‪:‬‬ ‫تولیــد محصــوالت شــیمیایی) بــود‪ ،‬بــه همــکار مــن تونــی مراجعــه کــرد تا‬ ‫بــه عنــوان یــک مربــی کمکــش کنــد کــه بــا حســی که اخیرا نســبت بــه کار‬ ‫و زندگــی پیــدا کــرده بــود دســت و پنجــه نــرم کنــد‪ …« .‬بــه اینجا رســیده ام‬ ‫کــه هــر جــا مـی روم ذهنــم یــک جــای دیگــر اســت‪ .‬انــگار همــش در حــال‬ ‫خیانــت کــردن بــه ایــن و ان هســتم‪ .‬بــه شــرکتم‪ ،‬بــه خانــواده ام‪ ،‬بــه‬ ‫خــودم‪ .‬اصــا نمی توانــم روی هیــچ چیــزی تمرکــز کنــم‪».‬‬ ‫اقــای کیســام تنهــا ادمــی نیســت کــه بــه ایــن وضــع دچــار اســت‪.‬‬ ‫روانپزشــکی بــه نــام سرینیواســان پیــای کــه در دانشــگاه پزشــکی هــاروارد‬ ‫بــه عنــوان اســتادیار بالینــی فعالیــت می کنــد و در زمینــه ی فرســودگی‬ ‫شــغلی مشــغول بــه مطالعــه و تحقیــق اســت‪ ،‬اخیــرا ‪ 72‬نفــر از مدیــران‬ ‫ارشــد شــرکت ها را بــه صــورت تصادفــی انتخــاب کــرده و پرسشــنامه هایی‬ ‫را در اختیارشــان قــرار داده تــا ببینــد میــزان رضایــت شــغلی انهــا بــه چــه‬ ‫صــورت اســت‪ .‬شــاید خیلــی جالــب باشــد کــه بــر اســاس ایــن تحقیــق‬ ‫تمــام ایــن ‪ 72‬تــن‪ ،‬دارای نشــانه هایی از فرســودگی شــغلی بودنــد و هــر‬ ‫کدامشــان حداقــل ‪ 1‬علــت را بــرای فرســودگی شــغلی خــود ذکــر کــرده بــود‪.‬‬ ‫تحقیقــات گســترده تری کــه توســط موسسـه ی گالــوپ (‪ )Gallup‬در‬ ‫ســال ‪ 2013‬در ســطح امریــکا صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫کــه تنهــا ‪ 30‬درصــد از کارمنــدان حــس تعهــد بــه شغلشــان را دارنــد و‬ ‫در ســطح جهانــی ایــن عــدد بــه ‪ 13‬درصــد تنــزل می یابــد‪ .‬مفهــوم ایــن‬ ‫اعــداد ایــن اســت کــه از نظــر بســیاری از مــا کار کــردن یــک فعالیــت‬ ‫فرسایشــی و ازاردهنــده اســت و شــاید هــم خیلــی مزخرف تــر از ان‪.‬‬ ‫در ایــن دوره زمانــه‪ ،‬تقاضاهــای کاری بــه حــدی از ظرفیــت مــا باالتــر‬ ‫رفتــه کــه انــرژی مــا را بــرای ارائــه ی مهارت هــا و توانایی هایمــان‬ ‫تــا خرتنــاق هــورت می کشــد و هیــچ چیــزی بــرای خودمــان باقــی‬ ‫نمی گــذارد‪ .‬فشــار کاری خُردکننــده‪ ،‬رقابت هــای کاری کــه روز بــه روز‬ ‫ف بــه جــا مانــده از رکــود اقتصــادی‪،‬‬ ‫باالتــر می گیــرد‪ ،‬نیــروی کار نحیـ ِ‬ ‫همــه بــا هــم منشــاء ایــن مشــکالتند‪ .‬شــاید ایــن وســط پیشــرفت‬ ‫تکنولــوژی هــم تاثیــر خیلــی بزرگــی داشــته‪ ،‬زیــرا بــه یُمــن وجــود‬ ‫تکنولــوژی اکنــون خــرواری از اطالعــات و درخواس ـت ها روی ســر مــا‬ ‫ریختــه اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه ادم بــه گــور هفــت نســل قبــل از اجــداد‬ ‫دایناســوری خــودش می خنــدد کــه بخواهــد وقــت بگــذارد و هم ـه ی‬ ‫اینهــا را بخوانــد و پاســخ بدهــد‪.‬‬ ‫کنجــکاوی بــرای یافتــن پاســخ در مــورد اینکــه چــه چیــزی بیشــترین‬ ‫تاثیــر را بــر روی میــزان تعهــد شــغلی و بهــره وری کاری مــردم می گــذارد‬ ‫مــا را بــه همــکاری بــا بخــش پژوهشــی دانشــگاه هــاروارد واداشــت‪.‬‬ ‫قــرار شــد مــا تــا بــه صــورت مشــترک‪ ،‬بــر روی ‪ 12000‬نفــر کــه اکثرشــان‬ ‫کارمنــد دفتــری ِ شــرکت ها و صنایــع مختلــف بودنــد‪ ،‬تحقیقــی در‬ ‫ایــن مــورد انجــام بدهیــم‪ .‬بــه عــاوه مــا پرسشــنامه هایی را نیــز در‬ ‫اختیــار ‪ 2‬تــا از شــرکت هایی قــرار دادیــم کــه مشــتری و طــرف حســاب‬ ‫شــرکتمان بودنــد‪ .‬اولــی یــک شــرکت تولیــدی بــود کــه ‪ 6000‬کارمنــد‬ ‫داشــت و دومــی خدمــات مالــی ارائــه م ـی داد کــه ‪ 2500‬نفــر برایــش‬ ‫کار می کردنــد‪ .‬نتایجــی کــه از ایــن ســه جامعـه ی امــاری بــه دســت امــد‬ ‫خیلــی شــبیه هــم بــود‪.‬‬ ‫نتایــج نشــان مـی داد کارمنــدان وقتی حســابی دل بــه کار می دهند و‬ ‫بهــره وری دارنــد کــه ‪ 4‬نیــاز اصلــی انها براورده شــود‪:‬‬ ‫‪ -1‬فیزیکــی‪ :‬بــه ایــن معنــی کــه در ســر کار فرصتــی بــرای شــارژ کردن‬ ‫باتری هایشــان داشــته باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬عاطفــی‪ :‬احســاس بکننــد کســی هســت کــه قدرشــان را بدانــد و بــرای‬ ‫کارشــان ارزش قائــل شــود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذهنــی‪ :‬ایــن فرصــت را داشــته باشــند کــه بتواننــد عمیقــا روی‬ ‫مهمتریــن کارشــان تمرکــز کننــد و بتواننــد تخمیــن بزننــد در چــه زمــان‬ ‫و چــه مکانــی ان کارشــان تمــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬معنــوی‪ :‬کاری را انجــام دهنــد کــه در ان بهترنــد و از ان لــذت‬ ‫می برنــد‪ ،‬بــه طــوری کــه حــس کننــد کارشــان را بــه خاطــر دالیلــی‬ ‫ارزشــمندتر از پــول دراوردن انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫هــر قــدر شــرکت ها و ســازمان ها ایــن ‪ 4‬نیــاز اصلــی کارمندانشــان را‬ ‫ماهرانه تــر بــراورده کننــد‪ ،‬بــه همــان میــزان هــم کارمنــدان بــا تعهــد‪،‬‬ ‫وفــاداری‪ ،‬رضایــت و انــرژی مثبــت بیشــتری کار می کننــد و بــه همــان‬ ‫میــزان هــم دچــار اســترس کمتــری می شــوند‪ .‬حتــی اگــر یکــی از ایــن‬ ‫‪ 4‬نیــاز اصلــی هــم برطــرف شــود‪ ،‬بــه انــدازه ی خــودش متغیرهــای ذکــر‬ ‫شــده را بــاال خواهــد بــرد و هــر چــه نیازهــای بیشــتری برطــرف شــود‪ ،‬اثــر‬ ‫مثبت تــری ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‪/...‬‬ صفحه 6 ‫کالهبردار سایت دیوار دستگیر شد‬ ‫پلیس فتا با اعالم خبر دستگیری کالهبردار حرفه ای سایت دیوار ‪ ،‬بی مباالتی کاربران فضای سایبری را زمینه ساز بستر وقوع جرم دانست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬پــس از تشــکیل چندیــن‬ ‫فقــره پرونــده بــا موضــوع کالهبــرداری اینترنتــی در ســایت اگهــی محــور دیــوار‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫محققان امنیت سایبری ابزار‬ ‫جدید شکار بدافزار ‪YARAify‬‬ ‫را راه اندازی کردند‬ ‫کشف پرونده‬ ‫کالهبرداری‬ ‫اینترنتی‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫شــاکی پرونــده‪ ،‬متهــم اصلــی از اب درامــد کالهبــرداری‬ ‫‪ 95‬میلیونــی از طــرق پیامــک ســامانه ثنــا کار در منــزل‬ ‫یــا کالهبــرداری در منــزل ســازمان هایی کــه جدیــت‬ ‫تهدیــدات داخلــی را دســت کــم می گیرندکشــف پرونــده‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی در خراســان شــمالی شــاکی پرونده‪،‬‬ ‫متهــم اصلــی از اب درامــد کالهبــرداری ‪ 95‬میلیونــی از‬ ‫طــرق پیامــک ســامانه ثنــا کار در منــزل یــا کالهبــرداری‬ ‫در منــزل ســازمان هایی کــه جدیــت تهدیــدات داخلــی را‬ ‫دســت کــم می گیرندکشــف پرونــده کالهبــرداری اینترنتــی‬ ‫در خراســان شــمالی شــاکی پرونــده‪ ،‬متهــم اصلــی از اب‬ ‫درامــد کالهبــرداری ‪ 95‬میلیونــی از طــرق پیامــک ســامانه‬ ‫ثنــا کار در منــزل یــا کالهبــرداری در منزل ســازمان هایی که‬ ‫جدیــت تهدیــدات داخلــی را دســت کــم می گیرنــد‬ ‫خانه‬ ‫موضوع مورد نظرتان را جستجو کنید ‪...‬‬ ‫شعار سال ‪1401‬‬ ‫‪EN‬‬ ‫خانه‬ ‫‪Main navigation‬‬ ‫خانه‬ ‫اخبار‬ ‫اموزش‬ ‫چند رسانه ای‬ ‫دانش سایبری‬ ‫خدمات الکترونیکی‬ ‫تماس با ما‬ ‫معرفی پلیس فتا‬ ‫‪10:19 03-07-1400‬تنظیم اندازه قلم‍ پ‬ ‫کد خبر‪156724 :‬‬ ‫تمرکز ربات های مخرب بر روی حمالت الکترونیک‬ ‫تمرکز ربات های مخرب بر روی حمالت الکترونیک‬ ‫بــر اســاس یــک گــزارش جدیــد از ‪،Barracuda Networks‬‬ ‫تقریبــا ً ‪ 39‬درصــد از کل ترافیــک اینترنــت شــامل فعالیت هــای‬ ‫«ربــات مخــرب» اســت و منابــع تجــارت الکترونیــک بیشــتر در‬ ‫معــرض ایــن نــوع حمــات قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫گــزارش تهدیدهــا و روندهــا نشــان می دهــد کــه حســاب های‬ ‫کاربــری ترافیک هــای خودکارســازی شــده‪ ،‬حــدود ‪ 64‬درصــد از کل‬ ‫ترافیــک اینترنــت را شــامل می شــود از جملــه موتورهــای جســتجو‬ ‫خزنــده و ربات هــای رســانه های اجتماعــی‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تنهــا یــک‬ ‫چهــارم (حــدود ‪ 25‬درصــد) از ایــن فعالیت هــا را می تــوان «ربــات‬ ‫مفیــد» نامیــد امــا حجــم بیشــتر ایــن ترافیــک نتیجــه حمــات‬ ‫اســکریپت های خودکارســازی شــده اســت کــه ســعی در ســرقت‬ ‫حســاب کاربــری‪ ،‬حــذف وب و مــوارد دیگــر را دارنــد‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ترافیــک بدســت امــده از گــزارش ابرهــای‬ ‫عمومــی ‪ AWS‬و ‪ Azure‬نشــان می دهــد کــه تهدیدگــران‬ ‫فضــای مجــازی می تواننــد بــرای فعالیــت ربات هــای مخــرب‬ ‫خــود حســاب ایجــاد کننــد‪ .‬امریــکای شــمالی ‪ 67‬درصــد از‬ ‫ترافیــک ربات هــای مخــرب را بــه خــود اختصــاص داده اســت‬ ‫و پــس از امریــکای شــمالی‪ ،‬اروپــا و اســیا در رتبه هــای بعــدی‬ ‫قــرار دارنــد بــا ایــن حــال گزارش هــا نشــان می دهــد در اروپــا‬ ‫ربات هــای مخــرب بیشــتر از طریــق ‪IP‬هــای مســکونی یــا‬ ‫هاســت های ســرویس دهنــده وارد می شــوند‪.‬‬ ‫فعالیت هــای ربات هــای مخــرب اگرچــه بــه صــورت خــودکار‬ ‫انجــام می شــود امــا ایــن حمــات طــوری طراحــی شــده انــد تــا‬ ‫فعالیت هــای عــادی روزانــه را دنبــال کننــد تــا‪ ،‬بــا ترافیک هــای‬ ‫دیگــر ترکیــب شــوند‪ .‬نمونــه ای از گزارش هــای ارائه شــده توســط‬ ‫شــرکت ‪ Barracuda‬شــامل؛ بــکار بــردن یــک ربــات مخــرب در‬ ‫نقــش یــک کاوشــگر بــرای بررســی اســیب پذیری هــای امنیتــی‬ ‫بــوده کــه در ان ربــات بایــد بــا اســتفاده از مــدارک ســرقت شــده‬ ‫بــه صفحــات ارائــه دهنــدگان خدمــات دارویــی وارد شــود‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر از ایــن فعالیت هــای مخــرب شــامل اســتفاده از‬ ‫ربــات حــذف کننــده وب بــرای ســرقت اطالعــات از فروشــگاه ‬ ‫تجــارت الکترونیکــی می باشــد کــه همــان عمــل مشــابه را‬ ‫بــا ســرقت اطالعــات قیمــت گــذاری (معــروف بــه «اســقاط‬ ‫قیمــت») از ســایت تجــارت الکترونیکــی اروپــای شــرقی انجــام‬ ‫مــی دهــد‪ .‬در واقــع شــبکه ‪ Barracuda‬هشــدار داد کــه‬ ‫رایج تریــن هــدف ربات هــای مخــرب پیشــرفته‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫تجــارت الکترونیــک و پورتال هــای ورود بــه سیســتم هســتند‬ ‫کــه بــه دلیــل تقلیــد رفتارهــای انســانی تشــخیص ایــن نــوع‬ ‫فعالیت هــا دشــوار اســت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت محصــول شــرکت ‪ Barracuda‬توضیــح‬ ‫داد‪« :‬در صــورت عــدم کنتــرل‪ ،‬ایــن گونــه ربات هــای مخــرب‬ ‫می تواننــد داده هــا را ســرقت کننــد و بــر عملکــرد ســایت تاثیــر‬ ‫بگذارنــد و حتــی منجــر بــه نقــض امنیتــی شــوند‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل تشــخیص موثــر و مســدود کــردن ترافیــک ربات هــا بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬یــک گــزارش از موسســه تحقیقاتــی ‪ Imperva‬در‬ ‫اوریــل امســال ادعــا کــرد کــه ممکــن اســت ربات هــای مخــرب‬ ‫توســط نفوذگــران بــرای خریــد تقاضــا ‪PPE 19-COVID‬‬ ‫اســتفاده شــوند تــا از ایــن همــه گیــری و وضعیــت نامطلــوب بــه‬ ‫نفــع خــود ســود ببرنــد‪.‬‬ ‫چگونه داده ها را از‬ ‫گوشی اندروید صفحه‬ ‫شکسته خارج کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اســتخراج داده از یــک دســتگاه اندرویــد بــا صفحــه ای شکســته در‬ ‫صــورت وجــود ان هــا روی کارت حافظــه میکــرو اس دی (‪ )SD Card‬‬ ‫بــه ســادگی خــروج کارت و اتصــال ان بــه کامپیوتــر اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال سیســتم عامــل اندرویــد بــرای ذخیــره کــرده برخــی از فایل هــای‬ ‫حیاتــی مثــل مخاطبیــن‪ ،‬تاریخچــه تماس هــا‪ ،‬پیام هــا‪ ،‬اطالعــات‬ ‫اپلیکیشــن ها‪ ،‬تصاویــر و فایل هــای صوتــی از حافظــه خارجــی‬ ‫اســتفاده نمی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط راهــی بــرای شــما باقــی نمی گــذارد‪ ،‬پــس مجبــور‬ ‫می شــوید چــاره ای بــرای اســتخراج داده از دســتگاه پیــدا کنیــد‪ ،‬ان هــم‬ ‫در حالــی کــه صفحــه کامــا ًســیاه اســت‪.‬‬ ‫اگــر تنهــا صفحــه گوشــی اندرویــد شــما اســیب دیــده‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ان را بــا اتصــال بــه یــک نمایشــگر خارجــی مثــل مانیتــور یــا تلویزیــون‬ ‫بــه حالــت قبــل بازگردانیــد‪ .‬ایــن کار بــه شــما اجــازه می دهــد مشــکل‬ ‫نمایشــگر شکســته را کامــا ًاز میــان برداریــد‪ .‬البتــه بــه یــاد داشــته‬ ‫باشــید شــاید ایــن روش روی همــه دســتگاه ها جــواب ندهد‪ .‬بســیاری‬ ‫از گوشـی های هوشــمند پاییـن رده هنــوز هــم از اســتاندارد ‪2.1 USB‬‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه دارای پهنــای بانــد کافــی بــرای پشــتیبانی از‬ ‫خروجــی ویدیــو نیســت‪.‬‬ ‫در ســمت مقابــل‪ ،‬اکثــر گوشــی های هوشــمند میــان رده و بــاالرده‬ ‫و بــه همیــن ترتیــب‪ ،‬تبلت هــای مجهــز بــه ‪ ،USB-C‬از ایــن روش‬ ‫پشــتیبانی می کننــد‪ .‬برخــی گوشــی های شــرکت های سامســونگ‪،‬‬ ‫هــواوی و موتــوروال عــاوه بــر ایــن‪ ،‬از یــک حالــت رومیــزی تمــام‬ ‫عیــار پشــتیبانی می کننــد‪ ،‬پــس زمانــی کــه دســتگاه را بــه یــک مانیتــور‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪567‬‬ ‫گروهــی از محققــان امنیتــی ‪ Abuse.ch‬و ‪ ThreatFox‬یــک‬ ‫مرکــز جدیــد بــرای اســکن و پایش فایــل ها راه انــدازی کردند‪.‬‬ ‫ایــن ابــزار دفاعــی بــا نــام ‪ YARAify‬بــرای اســکن فایلهــای‬ ‫مشــکوک در برابــر مخــزن بزرگــی از قوانیــن ‪ YARA‬طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬رومــن هوســی بنیانگــذار ‪ Abuse.ch‬در‬ ‫مصاحبــه ای گفــت‪ YARA« :‬یــک ابــزار منبــع بــاز بــرای‬ ‫تطبیــق الگوهــا اســت‪« .‬ایــن بــه هــر کســی اجــازه مــی دهــد‬ ‫قوانیــن خــود را بــرای شناســایی مســائلی ماننــد فایــل هــای‬ ‫مخــرب یــا مشــکوک بنویســد‪».‬‬ ‫‪ YARAify‬می توانــد فایل هــا را بــا اســتفاده از قوانیــن‬ ‫عمومــی ‪ YARA‬اســکن کنــد و قوانیــن ‪ YARA‬عمومــی‬ ‫و غیرعمومــی را از ‪ ،Malpedia‬کــه توســط موسســه‬ ‫‪ Fraunhofer‬در المــان اداره می شــود‪ ،‬یکپارچــه کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬محققــان مــی تواننــد از ایــن ابــزار بــرای‬ ‫اســکن فایــل هــا بــا اســتفاده از امضاهــای بــاز و تجــاری‬ ‫‪ ،ClamAV‬تنظیــم قوانیــن جســتجو بــرای مطابقــت بــا‬ ‫قوانیــن ‪ YARA‬و امضاهــای ‪ ClamAV‬و پیونــد ‪YARAify‬‬ ‫بــه ابزارهــای دیگــر از طریــق رابــط هــای برنامــه نویســی‬ ‫برنامــه (‪ )API‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه هوســی‪ YARAify ،‬بــرای تســهیل مدیریــت‬ ‫قوانیــن ‪ YARA‬ایجــاد شــد‪ ،‬کــه او ان را قدرتمنــد امــا کنتــرل‬ ‫ان را دشــوار توصیــف کــرد‪ .‬قبــل از انتشــار ‪،YARAify‬‬ ‫شــکارچیان بدافــزار مجبــور بودنــد قوانیــن ‪ YARA‬را در‬ ‫سرتاســر پلتفرم هــا و مخــازن ‪ git‬بیابنــد‪ ،‬بــدون اینکــه‬ ‫روشــی مســتقیم بــرای اشــتراک گذاری ان هــا وجــود داشــته‬ ‫باشــد و نام گــذاری ثابتــی نداشــته باشــد (کــه منجــر بــه‬ ‫مــوارد تکــراری می شــود)‪.‬‬ ‫هوســی در پایــان گفــت‪« :‬مــا تصمیــم گرفتیــم پلتفــرم‬ ‫‪ YARAify‬را بــرای عمــوم راه انــدازی کنیــم تــا بــه هــر‬ ‫کســی اجــازه دهیــم قوانیــن ‪ YARA‬خــود را بــه روشــی‬ ‫ســاختاریافته بــا جامعــه بــه اشــتراک بگــذارد و از ان هــا‬ ‫بــرای جســتجوی فایل هــای مشــکوک و مخربــی کــه در‬ ‫جهــان ‪ Abuse.ch‬دیــده می شــود اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــرای زمینــه‪ ،‬قوانیــن ‪ YARA‬توســط چندیــن ســازمان و‬ ‫افــراد در گذشــته اســتفاده شــده اســت و بــه بســیاری از‬ ‫محققــان امنیتــی کمــک کــرده اســت تــا تهدیــدات خطرنــاک‬ ‫را شناســایی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در فوریــه ‪،2021‬‬ ‫‪ FireEye‬از قوانیــن ‪ YARA‬در طــول رویدادهــای مربــوط بــه‬ ‫نقــض داده هــای خــود اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن ابــزار همچنیــن‬ ‫ماه هــا بعــد توســط مایکروســافت بــرای یافتــن شــواهدی از‬ ‫بات نــت بدنــام ‪ Emotet‬اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫اغفال هموطنان به بهانه‬ ‫تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫خارجــی متصــل می کنیــد‪ ،‬حالــت رومیــزی فعــال می شــود‪ .‬ایــن مــورد‬ ‫اخــر معمــوال ًدر انحصــار گوش ـی های پرچ ـم دار مثــل ســری گلکســی‬ ‫‪ S22‬سامســونگ قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــا فــرض ایــن کــه گوشــی شــما بــا حالــت پایــه اتصــال بــه یــک‬ ‫نمایشــگر خارجــی ســازگار اســت‪ ،‬بــرای انجــام ایــن کار بــه یــک مبــدل‬ ‫(اداپتــور) ‪ USB-C‬بــه ‪ HDMI‬و یــک کابــل ‪ HDMI‬نیــاز داریــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن اگــر ویژگــی لمــس صفحــه نمایــش شکســته گوشــی اندرویــد‬ ‫شــما هــم غیرفعــال شــده‪ ،‬بــه یــک صفحــه کلیــد و مــوس هــم نیــاز‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫در ایــن حالــت بایــد از یــک دانــگل مینی پــورت ‪ USB-C‬برای اســتفاده‬ ‫هم زمــان از ‪ HDMI‬و درگاه هــای ‪ USB‬اســتفاده کنیــد‪ .‬توجــه داشــته‬ ‫باشــید کــه همــه دانگل هــای این چینــی حــاوی ایــن دو مــورد نیســتند‪،‬‬ ‫پــس بایــد بــا دقــت گزینــه مــورد نظــر را انتخــاب و تهیــه کنیــد‪ .‬بــه هــر‬ ‫حــال‪ ،‬بــه محــض پیــدا کــردن مبدل هــای مــورد نیــاز‪ ،‬مراحــل زیــر را‬ ‫دنبــال کنید‪:‬‬ ‫اتصــال انتهــای ‪ USB-C‬دانــگل یــا اداپتــور بــه گوشــی اندرویــد‬ ‫اســیب دیــده‪.‬‬ ‫اتصــال انتهــای دیگــر دانــگل بــه کابــل ‪ HDMI‬و ســپس اتصــال کابــل‬ ‫بــه یــک نمایشــگر مثــل مانیتــور یــا تلویزیــون دارای درگاه ‪ .HDMI‬رابط‬ ‫کاربــری گوشــی شــما بایــد بعــد از اتصــال کابل‪ ،‬روی نمایشــگر خارجی‬ ‫نمایــش داده شــود‪.‬‬ ‫اتصــال ســایر لــوازم جانبــی بــه قســمت ‪ USB‬دانــگل‪ .‬شــما همچنیــن‬ ‫می توانیــد بــرای انتقــال اطالعــات از یــک حافظــه خارجــی ‪USB‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال بایــد قفــل دســتگاه را بــاز کنیــد و بــا اســتفاده از صفحــه کلیــد‬ ‫و مــوس (یــا در صــورت امــکان لمــس گوشــی) اطالعــات را یافتــه و‬ ‫بــه یــک حافظــه خارجــی یــا ســرویس ابــری مثــل گــوگل درایــو انتقــال‬ ‫دهیــد‪ /.‬پلیــس فتــا‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار اینترنتــی خبــر داد کــه‬ ‫بــا جعــل عنــوان نهادهــای دولتــی بــه بهانــه ارائــه تســهیالت‬ ‫ودیعــه مســکن از شــهروندان کالهبــرداری مــی کــرد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص ایــن شــگرد کالهبــرداری گفــت‪:‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا سواســتفاده از طــرح هــا و تصمیمــات‬ ‫دولــت در بــازه هــای زمانــی مختلــف اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از شــهروندان می کنند؛ایــن بــار نیــز بــا ترفنــد ارائــه تســهیالت‬ ‫حمایتــی بــه مســتاجران اقــدام بــه کالهبــرداری نموده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس اظهــارات شــاکی‪ ،‬متهــم بــا ارائــه‬ ‫فــرم هــاو قراردادهــای مختلــف اقــدام خــود را قانونــی جلــوه‬ ‫مــی داد و بــا جلــب اعتمــاد فــرد قربانــی اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی و ســرقت رمــز یکبــار مصــرف را دریافــت نمــوده‪،‬‬ ‫ســپس بــه بهانــه کــد احــراز هویــت‪ ،‬اقــدام بــه برداشــت غیــر‬ ‫مجــاز از او کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای فنــی و‬ ‫اقدامــات تخصصــی پلیــس‪ ،‬متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفت‬ ‫و بــرای انجــام مراحــل قانونــی تحویــل مقــام قضایــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضوی به شــهروندان توصیه کرد‪ :‬هیچ ســازمان‬ ‫رســمی از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــا شــهروندان تمــاس‬ ‫و ارتبــاط نمی گیــرد‪ ،‬بنابرایــن شــهروندان از پاســخگویی و‬ ‫ارائــه اطالعــات بــه افــراد ناشــناس در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫خــودداری نماینــد و نســبت بــه عــدم ورود بــه لینــک هــای‬ ‫دریافتــی یــا نصــب اپلیکیشـن های نامعتبــر هوشــیار باشــند‪،‬‬ ‫همچنیــن ســامانه جامــع طرح هــای حمایتــی بــه ادرس‬ ‫‪ saman.mrud.ir‬تنها مرجع رســمی و مورد تایید درخواســت‬ ‫تســهیالت ودیعــه مســکن اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫گرگان ‪ -‬روستای خیرات ‪ -‬مزرعه گردشگری‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -567‬سال هشتم‬ ‫‪-567-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/11‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/11 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 1111-- 1401 //04‬ژوئیه‬ ‫دو شنبه ‪04//20‬‬ ‫‪63‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫روش تعلیم و تربیت‬ ‫ـاس اِمَامــا ًفَلْیَب ْـدَا ْبِتَعْلِی ـ ِم ‬ ‫س ـ ُه لِلنـ َّ ِ ‬ ‫ن ن ََصـ َ ‬ ‫قــال علــی (علیــه الســام ) مَ ـ ْ ‬ ‫ـب نَف ْ َ‬ ‫ســان ِ ه ِو َ مُ َعل ِّـ ُ ‬ ‫م‬ ‫ســیرَت ِ ه ِ قَب ْـ ‬ ‫م غَیْــر ِ ه ِو َ لْیَک ُـ ْ ‬ ‫لَ تَعْلِی ـ ِ ‬ ‫س ـ ه ِ قَب ْـ ‬ ‫ن ت َاْدِیب ُـ ُه ب ِ ِ‬ ‫نَف ْ ِ‬ ‫لَ ت َاْدِیب ِـ ه ِ بِل ِ َ‬ ‫م‪.‬‬ ‫ـاس و َ مُو َد ِّبِهِ ـ ْ ‬ ‫م النـ َّ ِ ‬ ‫ن مُ َعل ِّـ ِ ‬ ‫ل م ِ ـ ْ ‬ ‫ـق بِالْاِجْــاَ ِ ‬ ‫س ـ ه ِ و َ مُو َد ِّبُهَــا اَحَـ ُّ ‬ ‫نَف ْ ِ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬کســى کــه خــود را در مقــام پیشــوایى و‬ ‫امامــت بــر مــردم قــرار مى دهــد بایــد پیــش از انکــه بــه تعلیــم دیگــران مى پــردازد‬ ‫بــه تعلیــم خویــش بپــردازد و بایــد تادیــب و تعلیــم او نســبت بــه دیگــران پیــش‬ ‫از انکــه بــا زبانــش باشــد بــا عمــل صــورت گیــرد و کســى کــه معلّــم و ادب کننــدۀ‬ ‫خویشــتن اســت بــه احتــرام ســزاوارتر از کســى اســت کــه معلّــم و مربـ ّـى مــردم‬ ‫اســت‪ .‬امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار گهربــار بــه ســه نکتــۀ شــایان توجــه اشــاره‬ ‫مى کنــد‪ :‬نخســت مى فرماید‪«:‬کســى کــه خــود را در مقــام پیشــوایى و امامــت بــر‬ ‫مــردم قــرار مى دهــد بایــد پیــش از انکــه بــه تعلیــم دیگــران مى پــردازد بــه تعلیــم‬ ‫ـاس اِمَامــا ًفَلْیَبـْدَا ْبِتَعْلِیـ ِ ‬ ‫سـ ُه لِلنـ َّ ِ ‬ ‫ن ن ََصـ َ ‬ ‫خویــش بپــردازد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫م نَف ْ ِ‬ ‫سـ ه ِ قَبـْل َ‬ ‫ـب نَف ْ َ‬ ‫م غَیْــرِهِ ) ‪ .‬کالم امــام علــی (ع) در اینجــا مطابــق ظاهــر اطــاق کالم‪ ،‬هــم‬ ‫تَعْلِیـ ِ ‬ ‫رئیــس حکومــت بــر مــردم را شــامل مى شــود و هــم تمــام کســانى را کــه بــه نوعــى‬ ‫ارشــاد و هدایــت مــردم را بــر عهــده مى گیرنــد‪ .‬ایــن جملــه اشــاره بــه یــک واقعیت‬ ‫مســلم عقالنــى اســت کــه تــا انســان خــودش چیــزى را نداشــته باشــد نمى توانــد‬ ‫بــه دیگــران اهــدا کنــد‪.‬‬ ‫خشک ابرى که بود ز اب تهی‬ ‫کى شود منصب او اب دهى‬ ‫ضــرب المثلــى درمیــان عــرب اســت کــه مى گویند‪«:‬چوبــى کــه کــج اســت چگونه‬ ‫ممکن اســت ســایۀ ان راســت باشــد»‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن‪ ،‬مــردم ســخنان کســى را کــه بــه گفتــار خــود پایبنــد و اثــارش در‬ ‫زندگــى او نمایــان نیســت‪ ،‬هرگــز نمى پذیرنــد و بــه خــود مى گوینــد‪ :‬اگــر او ایــن‬ ‫ســخنان را بــاور مى داشــت نخســت خــودش بــه ان عمــل مى کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل امــام علیــه الســام در دومیــن جملــه مى فرماید‪«:‬بایــد تادیب‬ ‫و تعلیــم او نســبت بــه دیگــران پیــش از انکــه بــا زبانــش باشــد بــا عمــل صــورت‬ ‫ســانِهِ ) ‪.‬‬ ‫ســیرَت ِ ه ِ قَبـْ ‬ ‫گیــرد»؛ (و َ لْیَکـ ُ ْ ‬ ‫ن ت َاْدِیبـُ ُه ب ِ ِ‬ ‫لَ ت َاْدِیبـ ِ ه ِ بِل ِ َ‬ ‫اصلى مســلم در روان شناســى اســت که مردم ســخنان کســى را مى پذیرند که‬ ‫بــه گفتــۀ خــود معتقــد باشــد و بــه تعبیــر معــروف‪ :‬تا ســخن از دل بر نیایــد بر دل‬ ‫ننشــیند و نشــانۀ روشــن ایــن اعتقــاد ایــن اســت کــه بــه گفتــۀ خود عمــل کند‪.‬‬ ‫فــى المثــل اگــر طبیبــى ســخنرانى هاى متعــددى دربــارۀ زیان هــاى دخانیــات‬ ‫ایــراد کنــد و بیمارى هــاى متعــدد ناشــى از ان را یکــى پــس از دیگــرى برشــمرد؛‬ ‫ولــى مــردم ببیننــد از دهانــش بــوى ســیگار مى ایــد هیــچ کــس ســخن او را جــدى‬ ‫نخواهــد گرفــت‪ .‬بــه همیــن دلیــل در حدیثــى کــه در کتــاب کافــى امــده از امــام‬ ‫ـت مَوْعِظَت ُـ ُه عَـ ِ ‬ ‫ـن‬ ‫لْ بِعِلْم ِ ـ ه ِ زَلَّـ ْ ‬ ‫م یَعْمَ ـ ‬ ‫م اِذَا ل َـ ْ ‬ ‫ن ال ْ َعال ِـ َ ‬ ‫صــادق (ع)مى خوانیــم‪« :‬ا ِ َّ‬ ‫ـن الصَّ فَــا؛ هنگامــى کــه عالــم بــه علمــش عمــل نکنــد‬ ‫لُّ الْمَطـَـر ُ عَـ ِ ‬ ‫ـوب کَمَــا یَــز ِ ‬ ‫الْقُلُـ ِ ‬ ‫موعظــۀ او از دل هــا فــرو مى ریــزد همان گونــه کــه قطره هــاى بــاران از ســنگ‬ ‫ســخت فــرو مى ریــزد»‪ .‬اشــاره بــه این کــه دل هــاى مــردم حالــت مقاومــت و‬ ‫ـظ انهــا بــه خــود مى گیــرد‪ .‬نیــز بــه همیــن دلیــل امیــر‬ ‫نفوذناپذیــرى در برابــر مواعـ ‍ ‬ ‫مومنــان علــى علیــه الســام در خطبــۀ ‪ ١٧٥‬مى فرمایــد‪:‬‬ ‫م عَ ْ ‬ ‫ن‬ ‫م اِل َیْهَــا و َ لَ اَنْهَاک ُ ْ ‬ ‫ســبِقُک ُ ْ ‬ ‫ـاس اِنـ ِّـی وَالل َّـ ه ِ مَــا اَحُثُّکـ ُ ْ ‬ ‫«اَیُّهَــا النـ َّ ُ ‬ ‫م عَلَــى طَاعَ ه ٍ ا ِ َّلا َ ْ‬ ‫م عَنْهَــا؛ اى مــردم بــه خــدا ســوگند مــن شــما را بــه‬ ‫هــى قَبْل َک ُـ ْ ‬ ‫صی َـ ه ٍ ا ِ َّل و َ اَت َنَا َ‬ ‫مَعْ ِ‬ ‫هیــچ طاعتــى ترغیــب نمى کنــم مگــر این کــه خــودم پیــش از شــما بــه ان عمــل‬ ‫مى نمایــم و شــما را از هیــچ معصیتــى بــاز نمـى دارم مگــر این کــه خــودم پیــش از‬ ‫شــما از ان دورى مى جویــم»‪.‬‬ ‫ســپس در ســومین و اخریــن جملــه بــر انچــه در جمله هــاى پیــش امــد تاکیــد‬ ‫نهــاده مى فرماید‪«:‬کســى کــه معلــم و ادب کننــدۀ خویشــتن اســت بــه احتــرام‬ ‫ســزاوارتر از کســى اســت کــه معلــم و مربــى مــردم اســت»؛ (و َ مُ َعل ِّـ ُ ‬ ‫م نَف ْ ِ‬ ‫س ـ ه ِ و َ‬ ‫ـاس و َ مُو َد ِّبِهِـ ْم ) ‪.‬‬ ‫م النـ َّ ِ ‬ ‫ن مُ َعل ِّـ ِ ‬ ‫ل م ِـ ْ ‬ ‫ـق بِالْاِجْــاَ ِ ‬ ‫مُو َد ِّبُهَــا اَحَـ ُّ ‬ ‫اشــاره بــه این کــه هــر گاه انســان نخســت بــه تعلیــم و تادیــب خویشــتن پــردازد‪،‬‬ ‫تاثیــر ســخنانش بیشــتر و عمیق تــر اســت در حالــى کــه اگــر کســى تنها بــه تادیب‬ ‫مــردم پــردازد و از خویــش غافــل بمانــد روزى فــرا مى رســد کــه مــردم از ایــن امــر‬ ‫اگاه مى شــوند و از او روى برمى گرداننــد‪.‬‬ ‫بلکــه از روایــات اســتفاده مى شــود کــه ایــن کار از نشــانۀ منافقــان اســت‬ ‫کــه انســان دیگــران را بــه نیکى هــا و تــرک بدى هــا دعــوت کنــد و خــود بــه‬ ‫ایــن انــدرز عمــل ننماید‪:‬درحدیثــى از امــام ســجاد علــى بــن الحســین (ع)‬ ‫مى خوانیــم کــه فرمــود‪:‬‬ ‫ن الْمُنَافِــقَ یَنْهَــى و َ لَ یَن ْت َهِــی و َ یَاْمُــر ُ بِمَــا لَ یَاْتـِـی؛ منافــق دیگــران را از بدى هــا‬ ‫«ا ِ َّ‬ ‫بــاز مــى دارد؛ ولــى خویشــتن را بــاز نمــى دارد و دیگــران را بــه نیکى هــا دعــوت‬ ‫مى کنــد و خــود بــدان عمــل نمى نمایــد»‪.‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۴۰‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫صادق ‪ ،‬درظلمت‬ ‫شب ‪ ،‬به اب‬ ‫حیات رسید‬ ‫روایتی ازمجاهدت های شهید صادق محمدپور‬ ‫راوی‪ :‬حاج صادق اهنگران‬ ‫تــا قبــل از عملیــات طریــق القــدس بــه همــراه بقیــه بچــه ها‬ ‫در سوســنگرد بــودم و ضمــن اینکــه بــا انهــا در شــبیخون هــا‬ ‫شــرکت مــی کــردم برنامــه هــای معنــوی مثــل دعــای کمیــل‬ ‫وتوســل ونوحــه خوانــی درفــراق کســانی کــه شــهید مــی‬ ‫شــدندراهم اجــرا مــی کــردم‪.‬‬ ‫در یکی ازشــبیخون هامی خواســتیم قســمتی از سوســنگرد‬ ‫را کــه یــک مرغــداری معــروف در انجــا بــود از دســت دشــمن‬ ‫ازاد کنیــم‪ .‬مقدمــات عملیــات را تــدارک دیــده و قــرار شــد‬ ‫شــب حملــه کنیــم‪.‬‬ ‫مــن بــه صــادق محمدپــور خیلــی عالقــه منــد بــودم‪ .‬او جوان‬ ‫بســیار شایســته ای بــود و در کالســهای اموزشــی بــا هــم‬ ‫بودیــم‪ .‬همیشــه ایــن شــعر حافــظ ورد زبانــش بــود و مــی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن شــعر را در نمــاز شــبم هــم مــی خوانــم‪:‬‬ ‫دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند‬ ‫و اندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند‬ ‫بــه خاطــر نیــاز جــدی بــه وجود ایشــان و همچنیــن توانائیش‬ ‫در امــر امــوزش نیروهــا بــه او اجــازه شــرکت در عملیــات داده‬ ‫نمی شــد و حتی نمی گذاشــتیم در جریان شــبیخون ها قرار‬ ‫بگیــرد و او از ایــن بابــت خیلــی ناراحــت بود‪.‬‬ ‫او کــه مــی دانســت مــن زمــان حملــه هــا را مــی دانــم دائــم‬ ‫بــه مــن مــی گفــت‪ :‬اگــه مــی شــه یــه کاری بکــن منــم در‬ ‫عملیــات باشــم‪ .‬مســئول او احمــد عالقمنــد بــود‪ .‬احمــد بــه‬ ‫مــن و ســایرین ســپرده بــود در بــاره عملیــات بــه صــادق‬ ‫چیــزی نگوییــم‪.‬‬ ‫صــادق در امــر تفســیر قــران اســتاد بــود و اگــر بالیــی‬ ‫ســرش می امــد جایگزیــن مناســبی برایــش نبــود‪ .‬بــه همیــن‬ ‫ویژگی هــا کســی بــه او دربــاره ی حملــه خبــر نمــی داد‪.‬‬ ‫گرگان قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫روستاهایمقصد‬ ‫گردشگریگرگان‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان‬ ‫روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی‬ ‫شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت مــی شــود‪.‬اب و هــوای‬ ‫روزی کــه قــرار بــود شــبش بــه منطقــه عملیاتــی حرکــت‬ ‫کنیــم صــادق از رفــت و امدهــای مــا بــو بــرده بــود کــه قــرار‬ ‫اســت خبــری شــود و احتمــاال ً حملــه ای در پیــش اســت‪.‬‬ ‫ســراغ مــن امــد و گفت‪:‬صــادق قــراره امشــب عملیــات‬ ‫کنیــم؟ ســر کارش گذاشــتم و گفتــم‪ :‬عملیــات؟ خــواب‬ ‫دیــدی خیــر باشــه‪ .‬عملیــات کجــا بــود بنــده خــدا‪ .‬بــرو بــه‬ ‫کارت بــرس‪ .‬امــا دســت بــردار نبــود و دائــم مــرا ســوال‬ ‫پیــچ مــی کــرد و مــن هــم جــواب ســرباال مــی دادم‪.‬‬ ‫از هــم جــدا شــدیم و مــن بــه طــرف سوســنگرد حرکــت کــردم‪.‬‬ ‫قبــل از حرکــت حــاج مهــدی شــریف نیــا را دیــدم و بــه او‬ ‫گفتــم ‪ :‬ذکــری بهــم یــاد بــده‪ .‬گفــت‪ :‬دائــم بگــو‪ :‬ســبحان اللــه‬ ‫والحمدللــه و ال الــه االاللــه و اللــه اکبــر‪.‬‬ ‫بــه سوســنگرد کــه رســیدم بچــه هــا در حــال امــاده ســازی‬ ‫بــرای عملیــات بودنــد‪ .‬رفتــم پیــش جــواد داغــری و کمــی بــا او‬ ‫صحبــت کــردم‪ .‬دیــدم اســلحه نــدارد پرســیدم‪ :‬پــس کالشــت‬ ‫کجاســت؟ گفــت‪ :‬مــن کالش همــراه خــودم نیــاوردم چنــد‬ ‫تــا نارنجــک اوردم کــه در فرصــت مناســب داخــل تانکهــا‬ ‫می انــدازم و از خــود عراقــی هــا اســلحه مــی گیــرم‪.‬‬ ‫ان شــب فضــای بســیار عجیبــی بیــن بچــه هــا حاکــم بــود‪.‬‬ ‫یکــی وصیــت نامــه مــی نوشــت‪ .‬دیگــری بنــد پوتینــش را‬ ‫ســفت مــی کــرد کمــی ان طــرف تــر دو ســه نفــر همدیگــر را‬ ‫بغــل کــرده و گریــه مــی کردنــد‪ .‬عــده ای در حــال امتحــان‬ ‫کــردن اســلحه هایشــان بودنــد‪ .‬خالصــه هــر کــس در حــال‬ ‫انجــام کاری بــرای امادگــی بیشــتر تــا شــروع عملیــات بــود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن جــواد داغــری داشــت دور تــا دور محوطــه را‬ ‫نــگاه می کــرد‪ .‬رفتــم ســراغش‪ .‬مــن را کــه دیــد نفــس عمیقــی‬ ‫کشــید و گفــت‪ :‬صــادق یــه چیــزی بهــت بگــم بــاورت میشــه؟‬ ‫مــن نمــی دونــم چطــوری ایــن بچــه هــا گریــه مــی کنــن! مــن‬ ‫هــر کاری مــی کنــم اصــا ًگریــه م نمــی گیــره‪.‬‬ ‫ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه هــزاران‬ ‫نفــر بــه ایــن روســتا ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه های گردشــگری‬ ‫ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلی قدیمــی و تخت میرزا‬ ‫وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه در مجــاورت ان بــوم کلبــه‬ ‫روســتای کــه دارای تعــداد ســه عــدد کلبــه بــا ســبک خانه های‬ ‫قدیمــی و طبــخ غذاهــای محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده روی نســان بــوده نــه‬ ‫بــرای وســیله نقلیــه شموشــک در دهانــه جهانمــا قــرار دارد‬ ‫و ارتفــاع ان از ســطح دریــا نســبتا ًزیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف‬ ‫روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار کــه در جنــگل‬ ‫شموشــک می رویــد زیــر ســاخت های موجــود در روســتا‪:‬‬ ‫کلیــه زیــر ســاخت ها تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخش مرکزی شهرســتان گرگان‬ ‫در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد‬ ‫جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این روســتا در دهســتان‬ ‫اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬طبــق اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیت روســتا‬ ‫‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪)5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای‬ ‫نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطق خــوش اب و هوای‬ ‫شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و‬ ‫جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه‬ ‫می گــذرد‪ .‬همینطــور در امتــداد ایــن مســیر از وســط جنــگل‬ ‫بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده‬ ‫بــه امامــزاده طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان‬ ‫جــواد عــاوه بــر شــجاعت و تهــور بســیارش‪ ،‬خیلــی تــودار و‬ ‫کــم حــرف و جــدی بــود و جالــب اینکــه در همــان عملیات هم‬ ‫به شــهادت رســید‪.‬‬ ‫همیــن طــور کــه بــا جــواد داغــری صحبــت مــی کــردم از دور‬ ‫صــادق محمدپــور را دیــدم کــه خیلــی خنــدان و قبــراق بــه مــا‬ ‫نزدیــک مــی شــد‪.‬‬ ‫تعجــب کــردم کــه او در سوســنگرد چــه مــی کنــد‪ .‬همیــن که‬ ‫بــه مــا رســید پرســیدم هــا صــادق تــو کجــا اینجــا کجــا؟ گفــت‪:‬‬ ‫تــو نخواســتی امــا خــدا خواســت‪ .‬گفتــم‪ :‬چطــور مگــه؟ چــی‬ ‫شــده؟ گفــت‪ :‬از تــو کــه جــدا شــدم بــه ایــن نتیجه رســیدم که‬ ‫حتمــا ًامشــب خبریــه‪ .‬رفتــم ســراغ عالقمنــد و گفتــم هر طور‬ ‫شــده بایــد اجــازه بــدی امشــب همــراه شــما بیــام‪ .‬از او انــکار و‬ ‫از من اصرار تا اینکه کار به اســتخاره کشــید‪ .‬وقتی اســتخاره‬ ‫کردیــم ایــه ‪ 9‬ســوره انفــال اومــد (بــه یــاد اریــد هنگامــی را کــه‬ ‫اســتغاثه و زاری بــه پــروردگار خــود می کردیــد‪.‬‬ ‫پــس دعــای شــما را اجابــت کــرد (و وعــده داد) کــه مــن‬ ‫ســپاهی منظــم از هــزار فرشــته بــه مــدد شــما مــی فرســتم)‪.‬‬ ‫بعــدش عالقمنــد کوتــاه اومــد و اجــازه اومــدن بــرای عملیــات‬ ‫رو به من داد‪ .‬پرســیدم‪ :‬چطور خودت رو تا اینجا رســوندی؟‬ ‫گفــت‪ :‬یــه اســلحه برداشــتم و اومــدم ســر جاده‪.‬‬ ‫گفتــم‪ :‬باالخــره یکــی رد میشــه و مــن رو هــم بــا خــودش‬ ‫میبــره‪ .‬تــازه برگــه تــردد هــم نداشــتم و بــه خــدا تــوکل کــردم و‬ ‫منتظــر ایســتادم‪ .‬همیــن موقع یه ماشــین جلــوی پام توقف‬ ‫کــرد‪ .‬از شانســم علــی شــمخانی و عبــاس صمــدی داخــل‬ ‫ماشــین بودنــد و منــو ســوارم کــردن‪ .‬چــون بــا شــمخانی بــودم‬ ‫و شــمخانی فرمانــده ســپاه بــود‪ .‬دیگــه دژبانــی از مــن برگــه‬ ‫نخواســت و االنــم در خدمــت شــما هســتم‪.‬‬ ‫وقتی صحبتهای محمدپور تمام شــد رفتم ســراغ شــمخانی‬ ‫و داســتان اســتخاره و نداشــتن کارت را برایش…‬ ‫شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن امامــزاده‬ ‫در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر بــه‬ ‫فــرد شــده اســت کــه در طــول ســال پذیــرای عــده کثیــری از‬ ‫مســافران وزائــران می باشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا‬ ‫نیــز پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر دامــداری انهــا هــم گاوداری اســت کــه از نظر تولید در‬ ‫بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روســتای نومل‪ ،‬روســتای از توابع بخش مرکزی شهرســتان‬ ‫گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی‬ ‫ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی مرکــز اســتان قــرار‬ ‫دارد بــر اســاس ســر شــماری ســال ‪ 90‬جمعیــت روســتا‬ ‫‪1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار بــوده در ایــن روســتا فعالیــت‬ ‫مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتی‬ ‫و ازاد مــی باشــد عمــده محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی‪ ،‬نخــود فرنگــی‪ ،‬ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم‬ ‫کــه عمــده تولیــدات کشــاورزی شهرســتان میباشــد کــه بــه‬ ‫اســتانهای همجــوار صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگــی‬ ‫دارای پتانســیل های خوبــی میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای جنگلهــای‬ ‫انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن بــرگ از قبیــل بلــوط ‪ ،‬انجیلــو‪،‬‬ ‫افــرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمــدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪ .....‬چشــمه های زالل‬ ‫وزیبــا‪ ،‬ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز گونه هــای جانــوری شــامل‪:‬‬ ‫شــوکا‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خــرس و ‪ ....‬وانــواع پرنــدگان از قبیــل ‪:‬‬ ‫کبک‪،‬قرقاول (تورنگ) و هچنین دارای ســد (ســد کوثر) بالغ بر‬ ‫‪ 100‬هکتــار مخــزن میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی‬ ‫بــر خــوردار میباشــد‪ ،‬همچنیــن دارای ابنــدان بــه مســاحت ‪5‬‬ ‫هکتــار در قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حــوزه میــراث فرهنگــی روســتا دارای پیشــینه تاریخــی‬ ‫میباشــد کــه تپه هــای باســتانی ان ازجملــه قلعــه تپــه ‪ ،‬پلنــگ‬ ‫تپــه و ارامــگاه پیــر مومــن گــواه بــر ان میباشــد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!