روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 566 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 566

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 566

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 566

‫شنبه‬ ‫شماره ‪62 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 09-‬ژوئیه ‪ /09-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪566‬‬ ‫واپسین امید اهالی‬ ‫تاالب های رنجور گلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫شکوفاییصنعت‬ ‫فرش دستباف‬ ‫با برنامه ریزی‬ ‫و حمایت‬ ‫‪3‬‬ ‫متخلفیناجارهمسکن‬ ‫شناساییمی شوند‬ ‫کار در خانه‬ ‫برای خانمها‬ ‫‪6‬‬ ‫با توقف استقراض‬ ‫از بانک مرکزی یکی از‬ ‫موتورهای تورم زا خاموش شد‬ ‫‪4‬‬ ‫از اینترنت چگونه کسب درامد کنیم؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ایده های پول ساز کسب و کارهای خانگی‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :565‬ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری‬ ‫پیــدا کــرده اســت تــا جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل‬ ‫دارنــد شــعبه انالیــن خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و بــرای‬ ‫کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و کار اینترنتــی‬ ‫داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫استفاده از سیستم همکاری در فروش‬ ‫(افیلیتمارکتینگ)‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫در سیســتم همــکاری در فــروش (‪ )Affiliate Marketing‬هرکســی می توانــد بــا‬ ‫عضویــت در ان و کمــک بــه فــروش کاالهــا‪ ،‬بــه ازای خریــد هــر کاربــر‪ ،‬پورســانت‬ ‫دریافــت کنــد‪ .‬ایــن روش از مهم تریــن شــیوه های کســب درامــد از اینترنــت و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ماننــد کانــال تلگــرام و اینســتاگرام بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال دیجــی کاال یــک نمونــه از ســایت هایی اســت کــه قابلیــت‬ ‫همــکاری در فــروش دارنــد و می توانیــد بــا ثبت نــام در ایــن سیســتم‪ ،‬فــروش‬ ‫محصــوالت را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬اینکــه از ایــن طریــق چقــدر درامــد داشــته باشــید‪ ،‬بســتگی بــه‬ ‫خودتــان دارد‪ .‬هــر چقــدر ارجــاع دهنــده شــما بــه ســایت مقصــد بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫میــزان درامــد هــم افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫راه اندازی سایت محتوایی‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫شــما در حــال مطالعــه مطلبــی هســتید کــه در ســایت محتوایــی زوم الیــف منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــما با تولید محتوای خوب و کاربردی می توانید در نتایج جتســجوی‬ ‫گــوگل رتبــه بگیریــد و هــر چقــدر در رتبه هــای باالتــر باشــید‪ ،‬بازدیــد بیشــتری هــم‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬محتوا پادشــاه اســت! ایــن جملــه کــه منتســب بــه بیــل گیتــس‬ ‫می باشــد و در برخــی جاهــا بــه دیویــد اگیلــوی نســبت داده می شــود امــا یــک‬ ‫چیــز کــم دارد‪ .‬محتــوا پادشــاه نیســت‪ ،‬بلکــه محتــوای بهینــه پادشــاه اســت‪.‬‬ ‫بــرای موفقیــت و کســب درامــد از طریــق ســایت پارامترهــای زیــادی را بایــد‬ ‫رعایــت کنیــد کــه مهم تریــن ان هــا محتــوای مفیــد و ســاختار بهینــه ســایت اســت‪.‬‬ ‫میــزان درامــد‪:‬روش و میــزان درامدزایــی از طریــق وب ســایت بســیار متنــوع‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای مثــال می توانیــد صفحــه تبلیغــات ســایت های مختلــف (صفحــه‬ ‫تبلیغــات زوم الیــف) را ببینیــد‪ .‬شــما در ســایت محتوایــی می توانیــد ویدئوهایــی‬ ‫تخصصــی تولیــد کنیــد و بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫‪ .10‬راه اندازی فروشگاه اینترنتی‬ ‫مناســب بــرای هــر ‪ 3‬گــروه‪ :‬هــر ‪ 3‬گــروه می تواننــد فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫راه انــدازی کننــد امــا مهــم اســت کــه چــه محصولــی را چطــور می خواهیــد ارائــه‬ ‫دهیــد‪ .‬ممکــن اســت شــما فروشــگاه داشــته باشــید و بخواهیــد محصــوالت‬ ‫خودتــان را بــه صــورت انالیــن عرضــه کنیــد‪ ،‬یــا بخواهیــد محصــوالت مجموعــه‬ ‫دیگــری را بــه صــورت پورســانتی بــه فــروش برســانید‪.‬‬ ‫چند نکته مهم قبل از راه اندازی فروشگاه اینترنتی‪:‬‬ ‫فروشگاه متفاوت خودتان را راه اندازی کنید‪ ،‬دیجی کاال نباشید!‬ ‫قبــل از راه انــدازی بررســی کنیــد کــه ایــا محصــول شــما خریــدار دارد یا خیر‪ .‬بــرای اینکار‬ ‫می توانیــد در ســایت هایی ماننــد دیــوار و شــیپور محصــول خودتــان را ثبــت کنید‪ ،‬ببینید‬ ‫ایــا شــخصی بــرای خریــد بــا شــما تمــاس می گیرد؟‬ ‫تهدیداتپنهان‬ ‫بدافزارهای روتر‬ ‫فقــط راه انــدازی فروشــگاه کافــی نیســت! بایــد بــرای بــه درامــد رســیدن محتــوای‬ ‫مناســب بــه همــراه تصاویــر بــا کیفیــت تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــرای تهیــه محتــوای مناســب نیــاز باشــد کــه نویســنده محصــول‬ ‫اســتخدام کنید‪.‬ســعی کنیــد بــرای افزایــش درصــد موفقیــت‪ ،‬دســته بندی‬ ‫محصــول خاصــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بخواهیــد محصــوالت را بــه وســیله سیســتم پســتی بــه دســت‬ ‫خریــداران برســانید امــا بایــد بدانیــد کــه مســئله لوجســتیک بــرای گســترش و زنــده‬ ‫مانــدن کســب و کارتــان در اینــده مهــم اســت‪ .‬از همیــن حــاال در مــوردش فکر کنید‪.‬‬ ‫(فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو بــه دلیــل نداشــتن لوجســتیک مطلــوب تعطیــل شــد)‬ ‫قبــل از تصمیــم و شــروع راه انــدازی فروشــگاه‪ ،‬حتمــا ً بــا یــک مشــاور کســب و‬ ‫کار انالیــن مشــورت کنیــد‪ .‬ممکــن اســت از زاویه هــای دیگــری بــه قضیــه نــگاه‬ ‫کنــد کــه شــما از ان غافــل شــده باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬نمی شــود گفــت کــه چقــدر می توانیــد از طریــق فروشــگاه‬ ‫انالیــن درامــد کســب کنیــد‪ .‬فروشــگاه اینترنتــی بــه نســبت ســایر کارهــای‬ ‫اینترنتــی ممکــن اســت درامــد بیشــتری برایتــان داشــته باشــد امــا بایــد اهســته‬ ‫و هوشــمندانه قــدم برداریــد‪.‬‬ ‫‪ .11‬استفاده از بازار اینترنتی (‪)Marketplace‬‬ ‫مناسب برای گروه سوم‬ ‫ممکــن اســت تمایلــی بــه راه انــدازی فروشــگاه اینترنتــی خودتــان را نداشــته‬ ‫باشــید و بخواهیــد از بســتر فروشــگاه اینترنتــی دیگــری بــرای فــروش محصــوالت‬ ‫خودتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر کســب و کار خانگــی داریــد می توانیــد از بــازار‬ ‫کســب وکارهای خانگــی و محلــی ‪ basalam.com‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دیجــی کاال کــه پربازدیدتریــن ســایت فــروش انالیــن در خاورمیانــه‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن بســتر را راه انــدازی کــرده و فروشــندگان می تواننــد بــه راحتــی در‬ ‫مارکــت پلیــس دیج ـی کاال محصوالتشــان را بــه فــروش برســانند‪ .‬بــرای اشــنایی‬ ‫بــا پنــل فروشــندگان دیجــی کاال پیشــنهاد می کنیــم ایــن لینــک را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ Marketplace‬چیست؟‬ ‫بــازار اینترنتــی یــا ‪ Market Place‬در حقیقــت بســتری اســت کــه در‬ ‫ان تمامــی خرده فروشــان و شــرکت های توزیع کننــده کاال‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــدون واســطه محصوالتشــان را بــرای فــروش در معــرض عمــوم قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬از بزرگتریــن نمونه هــای موفــق مارکــت پلیــس می تــوان بــه‬ ‫امــازون (‪ ،)Amazon‬ای بِــی (‪ ،)eBay‬فیلیــپ کارت (‪ )Flipkart‬یــا‬ ‫علی اکســپرس (‪ )AliExpress‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :565‬احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه‬ ‫یــک کســب و کار خانگــی داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی‬ ‫کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید‬ ‫و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران‬ ‫خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار‬ ‫در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫کسب درامد خانگی از سیستم همکاری در فروش دیجی کاال‬ ‫همانطــور کــه قبــا گفتیــم راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش یکــی از ایده هــای پولســاز و‬ ‫پردرامــد کســب و کار خانگــی اســت‪ .‬امــا بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش امــکان دارد‬ ‫برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه قــرار اســت محصــوالت چــه کســانی را بفروشــیم؟ بــا وجــود اینکه‬ ‫ممکن اســت شــما قصد راه اندازی این مدل کســب و کار خانگی را داشــته باشــید ‪ ،‬به شــما توصیه‬ ‫مــی شــود کــه بــرای راه انــدازی سیســتم همــکاری در فــروش و کســب درامــد از ایــن مــدل همــکاری‬ ‫در فــروش دیجــی کاال بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫قطعــا همانطــور کــه در جریــان هســتید دیجــی کاال بعنــوان یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی در ایــران اســت کــه در تــو هــر زمینـه ای محصوالتــی بــرای فــروش دارد‪ .‬از محصــوالت لــوازم‬ ‫ارایــش گرفتــه تــا لبــاس‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬محصــوالت دیجیتالــی و…‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه تازگــی سیســتم همــکاری در فروشــش را راه اندازی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬یعنــی اگــر شــما قصــد کســب درامــد از ایــن مــدل را داریــد دیگــر جــای نگرانــی نیســت!‬ ‫چــرا کــه شــما مــی توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیجــی کاال کســب درامــد کنیــد‪ .‬امــا در اینجــا بــاز‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه چگونــه می توانیــم بــا راه اندازی سیســتم همکاری‬ ‫در خانــه کســب درامــد کنیــم؟‬ ‫احتمــاال بــه ایــن فکــر خواهیــد کــرد کــه کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال‬ ‫ممکــن اســت کار بســیار پیچیــده و زمان گیــری باشــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه هیــچ وجــه ان گونــه که فکر‬ ‫می کنیــد نیســت! شــما مثــل اب خــوردن در منــزل می توانیــد بــا فــروش محصــوالت دیگــران کســب‬ ‫درامــد کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه قــدم بــه قــدم بــا کســب درامــد از سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال‬ ‫اشــنا شویدســعی کرده ایــم ایــن موضــوع را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه بــه شــما امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫‪ -1‬نخســتین قــدم ثبــت نــام در دیجــی کاال اســت بــرای ثبــت نــام در بخــش سیســتم همــکاری‬ ‫در فــروش دیجــی کاال وارد ایــن لینــک بشــوید ‪ ./https://affiliate.digikala.com‬شــما بــا هــر‬ ‫شــرایطی قادریــد در ایــن سیســتم در کمتــر از چنــد دقیقــه ثبــت نــام کنیــد‪ .‬پــس از ایــن کــه احــراز‬ ‫هویــت شــدید و اکانتتــان تاییــد شــد تقریبــا ًکار تمــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعــد از اینکــه در سیســتم همــکاری در فــروش دیجــی کاال ثبــت نــام کردید و حســابتان تایید شــد‬ ‫نوبــت بــه فــروش محصــوالت دیجــی کاال می رســد‪ .‬راه و روش های بســیاری بــرای فروش محصوالت‬ ‫دیجــی کاال وجــود دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از دیجــی کاال کســب درامــد کنیــد بایــد محصــوالت ان را‬ ‫بــا توجــه بــه لینــک اختصاصــی کــه در اختیــار شــما قــرار می گیــرد را بفروشــید‪ .‬حــال اگــر کســی کــه از‬ ‫طریــق لینــک اختصاصــی کــه دیجــی کاال در اختیــار شــما قــرار داده اســت محصولــی را خریــداری کنــد‬ ‫شــما پورســانت خــود را دریافــت خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال راه و روش هــای بســیار زیــادی وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه هیــچ گونــه ســرمایه ای بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی نداریــد توصیــه‬ ‫می کنیــم کــه بــرای فــروش محصــوالت دیجــی کاال یــک ســایت معمولــی راه انــدازی کنیــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در مطالــب قبــل گفتیــم در صورتیکــه بخواهیــد یــک وبســایت کامــا حرفـه ای‬ ‫راه انــدازی کنیــد اصــا نیــازی نیســت کــه علــم برنامــه نویســی و کــد نویســی را یــاد بگیریــد‪.‬‬ ‫شــما مثــل اب خــوردن در کمتــر از یــک ســاعت می توانیــد یــک وب ســایت کامــا ًحرفـه ای بــا‬ ‫تمــام امکانــات راه انــدازی کنیــد و محصــوالت دیجــی کاال را بفروشــید‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنج شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫چگونه به بیماری مخوف‬ ‫تب کریمه کنگو‬ ‫مبتال نشویم؟‬ ‫خراســان شــمالی بیمــاری هــای زئونــوز یــا همــان‬ ‫بیمــاری هــای مشــترک انســان و دام بیمــاری هایــی‬ ‫هســتند کــه متاســفانه لیســت بزرگــی دارنــد و تمــام‬ ‫افــراد در صــورت عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی و‬ ‫حفاظتــی در معــرض خطــر ایــن بیمــاری هــا کــه تعــدادی‬ ‫از ان هــا نیــز کشــنده هســتند قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو یــا‬ ‫‪ CCHF‬یکــی از ایــن بیمــاری هایــی اســت کــه از دام‬ ‫مبتــا بــه انســان منتقــل مــی شــود و از انســان مبتــا‬ ‫بــه انســان ســالم نیــز منتقــل مــی شــود و احتمــال‬ ‫مــرگ فــرد بیمــار نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه ای کــه در ایــن میــان وجــود دارد ان اســت‬ ‫کــه عــدم ابتــا بــه ان بســیار ســاده اســت و بــا رعایــت‬ ‫نــکات بســیار ســاده مــی تــوان از ابتــا بــه ان را گرفــت‪.‬‬ ‫کشــتار دام در کشــتارگاه مهمتریــن راه جلوگیــری از‬ ‫انتقــال بیمــاری تــب کریمــه کنگــو بــه انســان‬ ‫دکتــر حمیــد رمضانــی مدیــر کل دامپزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۷۰‬درصــد از بیمــاری هــای‬ ‫نوظهــور منشــا جانــوری دارنــد و بیمــاری خــون ریــزی‬ ‫دهنــده تــب کریمــه کنگــو یکــی از بیمــاری هــای خطرنــاک‬ ‫میان انســان و دام اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این بیماری خطرناک در‬ ‫دام هیچ عالئمی ندارد و ممکن اســت توســط دامپزشــک‬ ‫هم تشــخیص داده نشــود اما در انســان عالئم خطرناکی‬ ‫همچــون خــون ریــزی را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن بیمــاری از تمــاس انســان بــا دام‬ ‫بیمــار منتقــل مــی شــود و یــا از طریــق کنــه ای کــه خــون‬ ‫دام الــوده اســت بــه انســان منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر رمضانــی افــزود‪ :‬افــرادی کــه دام را خــارج از‬ ‫کشــتارگاه ذبــح مــی کننــد‪ ،‬کادر مایــه کــوب دامپزشــکی‪،‬‬ ‫دامپزشــک‪ ،‬کارگــران و پرســنل کشــتارگاه بــه خصــوص‬ ‫افــراد پوســت کــن در کشــتارگاه در معــرض ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری مخــوف هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنابرایــن ایــن افــراد نیــز بــه هنــگام‬ ‫تمــاس بــا دام بایــد حفاظــت هــای شــخصی همچــون‬ ‫اســتفاده از دســتکش و عینــک را مــورد توجــه جــدی‬ ‫قــرار دهنــد چراکــه ممکــن اســت عامــل بیمــاری زا از‬ ‫حیــوان از طریــق مخــاط چشــم وارد بــدن انســان شــود‪.‬‬ ‫دکتــر رمضانــی بــا بیــان اینکــه زیســتگاه اصلــی کنــه‬ ‫هــا در طبیعــت بــر روی گیــاه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن بیمــاری حتــی طبیعــت گردهــا را هــم تهدیــد‬ ‫مــی کنــد ممکــن اســت کنــه ای کــه از دام الــوده بــه‬ ‫بیمــاری خــون ریــزی دهنــده کریمــه کنگــو تغذیــه‬ ‫کــرده اســت فــرد طبیعــت گــرد را هــم مــورد گــزش‬ ‫قــرار دهــد و بیمــاری را منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــتار دام در کشــتارگاه هــا و‬ ‫خریــد گوشــت قرمــز ممهــور بــه دامپزشــکی مهمتریــن‬ ‫راه پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری اســت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از اقداماتــی کــه مــی تــوان از ابتــای بــه تــب‬ ‫کریمــه کنگــو جلوگیــری کــرد رعایــت اقدامــات بهداشــتی‬ ‫اســت کــه بایــد مــواردی همچــون سمپاشــی دام بــه‬ ‫مــدت دو هفتــه قبــل از کشــتار از ســوی دامــدار را در‬ ‫دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر رفــاه‬ ‫حــال دام کشــتاری نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و ‪۱۲‬‬ ‫ســاعت قبــل از کشــتار وارد کشــتارگاه و از غــذا دادن بــه‬ ‫ان خــودداری شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا انجــام ایــن اقدامــات بــه دام‬ ‫اجــازه خواهیــم داد تــا دام بــه طــور کامــل اســتراحت‬ ‫کنــد و بــدون خســتگی و اســترس روانــه کشــتار شــود کــه‬ ‫در صــورت جمــود نعشــی بــه خوبــی اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫دکتــر رمضانــی توضیــح داد‪ :‬زمانیکــه دام بــه انــدازه‬ ‫کافــی اســتراحت کــرده و بعــد از ان کشــتار مــی شــود‬ ‫ارزش غذایــی ان نیــز افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫پرهیز جدی از مصرف جگر نیم پخت توسط انسان‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عامــل بیمــاری خــون ریــزی دهنــده‬ ‫تــب کریمــه کنگــو در خــون دام وجــود دارد در نتیجــه‬ ‫زمانیکــه دام در کشــتارگاه کشــتار مــی شــود ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫دوره پیــش ســرد را مــی گذرانــد عامــل بیمــاری موجــود‬ ‫در خــون گوشــت از بیــن مــی رود‪.‬‬ ‫مدیــر کل دامپزشــکی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬امــا‬ ‫گاهــی اوقــات دیــده مــی شــود کــه برخــی از افــراد جگــر‬ ‫را بــه صــورت نیمــه پختــه اســتفاده مــی کننــد کــه رفتــار‬ ‫پرخطــری اســت و بــرای اینکــه عامــل بیمــاری مذکــور در‬ ‫جگــر از بیــن رود بایــد بــه مــدت ‪ ۴۸‬ســاعت دوره پیــش‬ ‫ســرد را در یخچــال بگذرانــد‪.‬‬ ‫شــهرداری جهــت تشــویق مــردم بــرای اســتفاده از‬ ‫کشــتارگاه بســته تشــویقی در نظــر گیــرد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتانه فرارســیدن عیــد‬ ‫قربــان قــرار داریــم و یکــی از نگرانــی هــای مــا طــی ایــن‬ ‫روز شــیوع ایــن بیمــاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمامی کشــتارگاه‬ ‫طــی ایــن روز فعــال هســتند و از مــردم درخواســت‬ ‫داریــم تــا دام نــذری خــود را در کشــتارگاه کشــتار کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر رمضانــی تاکیــد کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار بایــد مشــوق هایــی را نیــز در نظــر گرفــت‬ ‫همچــون شــهرداری بــه صــورت رایــگان کشــتار دام را‬ ‫انجــام دهــد و یــا اینکــه در کشــتار دام ســرعت ببخشــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫استفاده از کارگران بومی‬ ‫در گمرک اینچه برون‬ ‫ب اجـی گل‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار در نزدیکــی مــرز‬ ‫ایران و ترکمنســتان و در بخش داشــلی برون گنبد واقع شــدند و تامین‬ ‫اب انهــا از طریــق ســیالب های فصلــی رودخانــه مــرزی اتــرک اســت و‬ ‫تــاالب گمیشــان هــم در زمــره تاالب هــای ســاحلی ‪ -‬دریایــی و بــه عنــوان‬ ‫یــک تــاالب حاشــیه ای و بیــن المللــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر قــرار‬ ‫گرفتــه کــه بــه طــور مســتقیم تحــت تاثیــر نوســانات اب دریــای خــزر قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫واپسین امید اهالی‬ ‫تاالب های رنجور گلستان‬ ‫تاالب هــای گلســتان کــه تــا چنــد ســال قبــل امیــد ســاکنان مناطــق‬ ‫پیرامونــی بــرای کســب روزی حــال بــود ایــن روزهــا بــه کویــری خشــک و‬ ‫کانونی برای انتشــار ریزگردها تبدیل شــده و روستانشــینان حاشــیه این‬ ‫پهنه هــای ابــی بــرای بازگشــت بــه روزهــای خــوش گذشــته چشــم امیــد‬ ‫بــه ســخاوت اســمان و همچنیــن همــت مدیــران اســتانی و ملــی دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســاکنان اطــراف تاالب هــای‬ ‫بین المللــی گنبــدکاووس و گمیشــان کــه در گذشــته ای نــه چنــدان‬ ‫دور طعــم نعمــت پــر ابــی ایــن ذخیره گاه هــای طبیعــی را چشــیده‬ ‫و بــا حســی خــوب همــراه بــا شــادی و نشــاط بــه صیــد و صیــادی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و دام پروری به عنوان شــغل ابا و اجدادی شــان مشــغول‬ ‫بودنــد ایــن روزهــا بــا چشــمانی حســرت زده و نگاهــی غمبــار شــاهد‬ ‫نابــودی ایــن برکه هــای بــزرگ طبیعــی هســتند‪.‬‬ ‫انــان کــه بــا ماهیگیــری‪ ،‬کشــاورزی و جمــع اوری نــی و حصیربافــی‬ ‫درامــد خوبــی داشــتند بــا افزایــش خشکســالی در چنــد ســال اخیــر و‬ ‫کاهــش چشــمگیر حجــم ورودی اب از رودخانــه اتــرک تنهــا راه بــرون‬ ‫رفت از وضعیت فعلی را نزول رحمت اســمانی و پیگیری مســووالن‬ ‫اســتانی و کشــوری بــرای تامیــن اب از مناطــق باالدســت می داننــد‪.‬‬ ‫وقــوع ســیالب اگــر بــرای هــر نقطـه ای از ایران همراه با خســارت باشــد‬ ‫برای مردم ســاکن در اطراف تاالب ها که با خشکســالی شــدید دســت‬ ‫بــه گریــان هســتند نعمتــی بــزرگ محســوب می شــود چــرا کــه ورود هــر‬ ‫قطــره از رواناب هــای جــاری بــه ایــن ذخیرگاه هــای طبیعــی بــا کمــک بــه‬ ‫تــداوم زندگــی گونه هــای مختلــف جانــواری و گیاهــی ان برابــر اســت‪.‬‬ ‫وجود علف شــور‪ ،‬جارو ترکمنی‪ ،‬ســلمه ســفید‪ ،‬گزشاهی‪ ،‬خارشتر و‬ ‫یوالف و زیســت پســتاندارانی نظیر روباه معمولی‪ ،‬روباه ســردم ســیاه‬ ‫(ترکمنــی)‪ ،‬گربــه دشــتی‪ ،‬شــغال‪ ،‬گــراز‪ ،‬تشــی‪ ،‬جردبــزرگ‪ ،‬جردلیبــی‬ ‫و مــوش صحرایــی و خزندگانــی ماننــد قورباغــه مردابــی‪ ،‬وزغ ســبز‪،‬‬ ‫الــک پشــت برک ـه ای‪ ،‬الــک پشــت افغانــی‪ ،‬انــواع مارمول ـک ‪ ،‬کورمــار‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬مارابــی‪ ،‬مارچلیپــر‪ ،‬ماراتشــی‪ ،‬تیرمــار‪ ،‬کفچه مــار و افعــی‬ ‫و انــواع ماهــی شــامل «گاوماهــی‪ ،‬ســرگنده‪ ،‬پــاروا‪ ،‬کلمــه‪ ،‬اســبله‬ ‫ماهــی‪ ،‬گامبوزیــا‪ ،‬فیتوفــاک‪ ،‬کپــور‪ ،‬امــور‪ ،‬کاراس و ســیاه ماهــی» و‬ ‫حضــور طیــف وســیعی از پرنــدگان ابــزی‪ ،‬کنارابــزی و خشــکی زی از‬ ‫جاذبه هــای تاالب هــای گلســتان محســوب می شــود کــه ایــن روزهــا‬ ‫خشکســالی بــر ادامــه حیــات انهــا هــم تاثیــر مســتقیم گذاشــته اســت‬ ‫و هــر چقــدر کــه ســطح خشــکی گســترده تــر شــود بــه همان نســبت از‬ ‫جمعیــت جانــوری و گیاهــی منطقــه هــم کاســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت کارگری از تبعات منفی خشکی تاالب ها‬ ‫اهالــی روســتاهای اطــراف تاالب هــای بیــن المللی گنبــدکاووس این‬ ‫روزهــا کــه امــکان کشــاورزی و صیــد و صیــادی برایشــان وجــود نــدارد‬ ‫و از طرفــی هــم نگهــداری دام هزینه هــای ســنگینی بــر دوششــان‬ ‫گذاشــته اســت بــرای تامیــن معــاش خانواده هایشــان مجبــور بــه‬ ‫فعالیــت بــه عنــوان کارگــر روزمــزد در گمــرک اینچــه بــرون شــدند‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای اوخــی تپــه کــه در فاصلــه ‪ ۲۰۰‬متــری از تاالب هــای‬ ‫بیــن المللــی گنبــدکاووس واقــع اســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫ایرنــا بیــان کــرد‪ :‬مــردم ایــن روســتا کــه روزگاری بــا قایــق در تاالب هــا‬ ‫تــردد داشــتند ایــن روزهــا بــا رســیدن ســطح اب به کمتریــن حد خود‬ ‫موتورســیکلت را جایگزیــن قایــق کردند‪.‬‬ ‫مســعود گــوگ افــزود‪ :‬ماهیگیــری و شــکار پرنــدگان در کنــار‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری و همچنیــن حصیربافــی از جمله شــغل های‬ ‫پررونــق اهالــی بــه واســطه وضعیــت ابــی مســاعد تاالب ها ناشــی از‬ ‫ســیالب های ورودی از ســمت رودخانــه اتــرک بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر بــا کاهــش نــزوالت اســمانی و‬ ‫حاکــم شــدن خشکســالی بــر منطقــه بــا شــروع وزش بــاد شــاهد بلنــد‬ ‫شــدن حجــم زیــادی از گــرد و غبــار در حــوزه تاالب هــا و روســتاهای‬ ‫حاشــیه ان هســتیم کــه ایــن روزهــا بــه نزدیکــی شــهر گنبــدکاووس‬ ‫هــم رســیده اســت‪.‬‬ ‫دهیــار روســتای اوخــی تپــه گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۹۰‬درصــد از تــاالب‬ ‫اجـی گل خشــک شــده و اب موجــود در ‪ ۱۰‬درصــد باقــی مانــده هــم بــه‬ ‫دلیــل امــاح و شــوری زیــاد حتــی بــرای دام هــا قابــل مصــرف نیســت‪.‬‬ ‫گــوگ تاکیــد کــرد‪ :‬وضعیــت تاالب هــای المــاگل و االگل هــم بهتــر‬ ‫از اجــی گل نیســت و از مســووالن درخواســت داریــم یــا از طریــق‬ ‫رایزنــی بــا اســتان خراســان شــمالی زمینــه رهاســازی اب از ســد‬ ‫شــیرین دره را فراهــم کننــد و یــا اینکــه راه حــل دیگــری بــرای تامیــن‬ ‫حقابــه تاالب هــا ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم روســتاهای اوخــی تپــه و تنگلــی و شــهر اینچــه‬ ‫بــرون کــه بــه دلیــل خشکســالی دیگــر امــکان فعالیــت در حرفه های‬ ‫قبلــی را ندارنــد بــرای تامیــن معــاش خانواده هــای خــود مجبــور بــه‬ ‫کارگــری در گمــرک مســتقر در مــرز اینچــه بــرون هســتند‪.‬‬ ‫گــوگ تصریــح کــرد‪ :‬اهالــی روســتای اوخــی تپــه یــک روز در میــان‬ ‫باحضــور در گمــرک و جابجایــی کاالهــای صادراتــی از جملــه ســیمان‬ ‫از خودروهــای ایرانــی در کامیون هــا و واگن هــای ریلــی ترکمنســتان‬ ‫درامــدی هــر چنــد ناچیــز را بــر ســفره های خــود می برنــد‪.‬‬ ‫استفاده از کارگران بومی در گمرک اینچه برون‬ ‫یعقــوب اق از دیگــر حاشــیه نشــینان تاالب هــای ســه گانه‬ ‫گنبــدکاووس هــم از مشــکالت اقتصــادی ناشــی از خشــکی تاالب هــا‬ ‫گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬شــدت ریزگردهــا هــر روز در منطقــه بیشــتر‬ ‫می شــود و روســتاییان هنــگام تــردد در خــارج از خانه هــا بــرای مصــون‬ ‫مانــدن از گــرد و غبــار بایــد چهره هــای خــود را بــا پارچــه بپوشــانند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زندگــی بــدون اب بســیار ســخت اســت و ایــن روزهــا‬ ‫بــرای تامیــن اب مــورد نیــاز دام هــا مشــکل داریــم و خیلــی از اهالــی‬ ‫مجبــور بــه فــروش دام هــای خــود شــدند‪.‬‬ ‫اق شــغل اصلــی بســیار از اهالــی حاشــیه تاالب هــا را دامــداری‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مــردم روســتا بــا توجــه بــه خشکســالی حاکــم بــرای‬ ‫تامیــن هزینه هــای زندگــی و نگهــداری دام هــا مجبــور بــه کارگــری‬ ‫روزمــزد در گمــرک اینچــه بــرون هســتند‪.‬‬ ‫وی از مســووالن خواســت به جــای اســتفاده از نیروهــای شــرکتی‬ ‫غیــر بومــی در گمــرک اینچــه بــرون‪ ،‬اهالــی بومــی منطقــه کــه‬ ‫امیدشــان بــرای کســب روزی از دل زمیــن بــه دلیــل کاهــش نــزوالت‬ ‫جــوی کــم شــده را جــذب و به کارگیــری کننــد‪.‬‬ ‫معرفی تاالب های گلستان‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاالب ‬ ‫اج ـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار‬ ‫در نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان و در بخــش داشــلی بــرون‬ ‫گنبــد واقــع شــدند و تامیــن اب انهــا از طریــق ســیالب های فصلــی‬ ‫رودخانــه مــرزی اتــرک اســت و تــاالب گمیشــان هــم در زمــره‬ ‫تاالب هــای ســاحلی ‪ -‬دریایــی و بــه عنــوان یــک تــاالب حاشــیه ای و‬ ‫بیــن المللــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر قــرار گرفتــه کــه بــه طــور‬ ‫مســتقیم تحــت تاثیــر نوســانات اب دریــای خــزر قــرار دارد‪.‬‬ ‫سرچشــمه رودخانــه اتــرک از اســتان خراســان رضــوی اســت و‬ ‫ســد بزرگــی در مســیر ان بــه نــام شــیرین دره در خراســان شــمالی‬ ‫احــداث شــده کــه بخــش قابــل توجهــی از اب ورودی ایــن رودخانــه‬ ‫را ذخیــره ســازی می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بررســی وضعیــت تاالب هــای بین المللــی‬ ‫گلســتان حاکــی از ان اســت کــه میــزان حجــم اب موجــود در ایــن‬ ‫منابــع ابــی بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی و کاهــش بارندگی هــا در‬ ‫کنــار عوامــل مختلــف انســانی ماننــد برداشــت بی رویــه و تخصیــص‬ ‫نــدادن بــه موقــع حق ابــه بــه کمتریــن ســطح خــود رســیده و ادامــه‬ ‫ایــن رونــد خشکســالی گســترده و بــه دنبال ان گســترش پدیــده گرد‬ ‫و غبــار در شــمال ایــن اســتان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬میــزان بارندگی ســالیانه در این تاالب ها‬ ‫‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلی متــر اســت و تنهــا در ماه هــای دی و بهمــن میــزان‬ ‫بارندگــی از تبخیــر بیشــتر می شــود و همچنیــن ســطح رطوبــت بیــن ‪۲۶‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد و تبخیــر ســالیانه ‪ ۱۸۰۰‬تــا ‪ ۱۹۰۰‬میلــی متــر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫علل وضعیت فعلی تاالب های گلستان‬ ‫بــه گفتــه محمــد فرهنگــی اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس‪ ،‬تبدیــل‬ ‫تاالب هــا بــه زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬ورود فاضالب هــای شــهری‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعتــی بــه تاالب هــا‪ ،‬ورود انــواع ســموم کشــاورزی‪،‬‬ ‫برداشــت مــواد توربــی از تاالب هــا‪ ،‬اســتفاده مکــرر اقتصــادی نظیــر‬ ‫اســتخراج نمــک‪ ،‬مــواد معدنــی و پــرورش ابزیــان‪ ،‬تغییــر مســیر‬ ‫ابراهه هــا کــه بــا پمپــاژ اب هــای زیرزمینــی نواحــی مجــاور ایجــاد‬ ‫شــد‪ ،‬کنتــرل اب رودخانه هــا‪ ،‬تبدیــل اراضــی حاشــیه بــه مرتــع‪،‬‬ ‫زهکشـی های کشــاورزی از اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان‬ ‫در خــواص فیزیکــی و شــیمیایی اب‪ ،‬از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی‬ ‫بــرای مصــارف محلــی‪ ،‬چــرای بــی رویــه دام و تصــرف غیرمجــاز اراضــی‬ ‫از مهمتریــن عوامــل انســانی تهدیــد کننــده تاالب هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن عــدم ارتقــای اگاهی هــای عمومــی در ارتبــاط بــا تاالب های‬ ‫بیــن المللــی و دانــش زیســت محیطــی جوامع محلی حاشــیه تاالب‪،‬‬ ‫صــدور مجــوز شــکار بیــش از حــد ظرفیــت‪ ،‬توســعه بــی ضابطــه ابــزی‬ ‫پــروری‪ ،‬عــدم اختصــاص حــق ابــه مــورد نیــاز تاالب هــا و از بیــن رفتــن‬ ‫فرصت هــای پژوهــش و مطالعــه در ایــن حــوزه از دیگــر عوامــل‬ ‫انســانی و ورود رســوبات بــه تاالب هــا‪ ،‬تشــدید فرســایش خــاک و‬ ‫تغییرات اب و هوایی ناشــی از کاهش بارندگی ها از عوامل طبیعی‬ ‫تهدیــد تاالب هــای اســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تغییرات اب و هوایی باعث کاهش وســعت زیســتگاه های حیات‬ ‫وحــش‪ ،‬کیفیــت زیســتگا ه و تغییــر در چرخه هــای اکولوژیکــی‪،‬‬ ‫کاهــش مهاجــرت پرنــدگان مهاجــر ابــزی و کنــار ابــزی و افزایــش‬ ‫افــت و بیماری هــا و شــکل گیــری پدیــده ریزگردهــا می شــود‪.‬‬ ‫خشکسالی و ریزگردها‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه پدیــده ریزگردهــا را نتیجــه خشــک شــدن‬ ‫تاالب هــا دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬کاهــش نــور دریافتــی گیاهــان و‬ ‫کیفیــت و کمیــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اخالل در تنفس انســان و‬ ‫ســایر جانوران و افزایش هزینه های ســامت عمومی‪ ،‬تاثیر منفی‬ ‫بــر اکوسیســتم ها مرتعــی و جنگلــی مناطــق حاشــیه و مهاجــرت و‬ ‫تعطیلــی صنایــع از جملــه اســیب های ناشــی از ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫وی راهــکار پیشــگیری از وقــوع ایــن مــوارد را نجــات تاالب هــا‬ ‫بــا تعییــن حق ابــه اکولوژیــک اعــام و بیــان کــرد‪ :‬بنابــر گزارشــات‬ ‫موجــود ســال گذشــته حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب اب از‬ ‫تاالب هــای گنبــدکاووس بــرای ابزی پــروری مناطــق پاییــن دســت در‬ ‫شهرســتان اق قــا رهاســازی و بخــش قابــل توجهــی از حجــم اب‬ ‫تخلیه شــد و امســال هم ســهمی از ‪ ۲‬ســیالب ناشــی از بارندگی ها‬ ‫بــه ایــن تاالب هــا اختصــاص نیافــت کــه نتیجــه ان شــکل گیری‬ ‫وضعیــت فعلــی اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت گلســتان هم‬ ‫گــرد و غبــار را یکــی از چالش هــای اصلــی زیســت محیطــی اســتان‬ ‫دانســت و بــا تاکیــد بــر تاثیــر خشــک شــدن تاالب هــا در شــکل گیری‬ ‫ایــن پدیــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بایــد تاالب هــا را حفــظ و احیــا کنیــم چراکــه‬ ‫تاثیــر مســتقیمی بــر پیشــگیری و مدیریــت گــرد و غبــار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مجموعــه تاالب هــای االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل‬ ‫کــه در گنبــدکاووش واقــع شــده در کنــار تــاالب گمیشــان و خلیــج‬ ‫گــرگان در شــرایط بحــران قــرار گرفتنــد و تــاالب اینچــه هــم بــه دلیــل‬ ‫مداخــات انســانی و فعالیــت واحدهای اســتحصال و فــراوری ید در‬ ‫شــرایط فــوق بحرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بحث تعیین و تثبیت حد وســط و حریم تاالب را از مهمترین‬ ‫نــکات احیــای تاالب هــای اســتان دانســت و گفــت‪ :‬تعریفــی در‬ ‫قانــون بــرای وزارت نیــرو مشــخص شــده تــا بــر ایــن اســاس حــد‬ ‫وســط و حریــم تاالب هــا را مطالعــه و تثبیــت کنــد تــا از هــر گونــه‬ ‫تصــرف و تغییرکاربــری غیــر مجــاز جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان افــزود‪ :‬در اســتان حــد‬ ‫وســط و حریــم مجموعــه تاالب هــای االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل‬ ‫توســط شــرکت اب منطقــه ای مشــخص و در عرصــه هــم نشــانه‬ ‫گــذاری شــده کــه کمــک بســیار خوبــی بــه همــکاران محیــط زیســت‬ ‫بــرای جلوگیــری از هــر گونــه تصــرف و تغییرکاربــری اســت‪.‬‬ ‫تامین نشدن حق ابه‬ ‫کنعانــی یکــی از مهمتریــن چالش هــای پیــش روی محیــط زیســت‬ ‫را تامیــن حــق ابــه زیســت محیطــی تاالب هــا دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــا وجــود تمــام پیگیری هایــی کــه در حــال انجــام اســت نتوانســتیم‬ ‫حــق ابــه را بــرای مجموعــه ســه تــاالب گنبــدکاووس تامیــن کنیــم و‬ ‫پیگیری هایــی را هــم ســمن های شهرســتان و اســتان مطالبه گــری‬ ‫کردنــد امــا حق ابــه زیســت محیطــی تاالب هــا تامیــن نشــد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬پهنــه ابــی تــاالب االگل بــه کمتــر از ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــا عمــق نیــم‬ ‫متــر رســیده و اگــر ابرســانی بــه موقــع انجــام نشــود بــه زودی ایــن‬ ‫تــاالب خشــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بــه تاالب هــا ابرســانی مناســب صــورت نگیــرد‬ ‫ســامتی انســان ها بــر اثــر بیماری هــای تنفســی و چشــمی ناشــی از‬ ‫ریزگردهــا تهدیــد می شــود و تاثیــر منفی در کوچ پرنــدگان مهاجر‪ ،‬میزان‬ ‫رویــش و تنــوع گیاهــی و کیفیــت اب و هــوا دارد و باعــث تخریــب مــزارع‬ ‫کشــاورزی و تشــدید انگیــزه جوامــع محلــی بــرای مهاجــرت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت اب منطقـه ای گلســتان در‬ ‫نشســت مشــترک شــورای حفاظــت از منابــع اب و مدیریــت بحــران‬ ‫هفتــه قبــل گنبــدکاووس گفــت‪ :‬مهمتریــن منبــع تامیــن اب ســه‬ ‫تاالب بین المللی «الماگل‪ ،‬االگل و اجی گل» و ‪ ۲‬ســد دانشــمند‬ ‫و اینچــه بــرون و نیــز ابندان هــای پــرورش ماهــی بخــش داشــلی‬ ‫بــرون ایــن شهرســتان رودخانــه اتــرک اســت کــه امســال بــه ســبب‬ ‫خشکســالی و کاهــش نــزوالت جــوی روان اب الزم را نداشــت‪.‬‬ ‫جــواد تیمــوری ادامــه داد‪ :‬اب رودخانــه اتــرک بــه ســبب شــرایط اقلیمی‬ ‫و خاک لُســی ان همواره با ‪ ۵۰‬درصد رســوب همراه اســت و این حجم‬ ‫رســوب می طلبــد تــا کانال هــای انتقــال اب بــه ســدها و تاالب هــای‬ ‫بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس بــه صــورت مســتمر الیروبــی شــوند‬ ‫کــه ایــن اقدامــات و همچنیــن دیــواره ســازی چنــد نقطــه اســیب دیــده‬ ‫رودخانــه اتــرک در جریــان ســیل ‪ ۹۸‬نیــاز بــه اعتبارات ویژه و کمک ســایر‬ ‫دســتگاه ها بویــژه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دارد‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی که ســطح خشکســالی تاالب های بین المللی ناشــی‬ ‫از کاهــش بارندگی هــا روز بــه روز در حــال افزایــش اســت می طلبــد‬ ‫مســووالن در ســطح اســتانی و ملــی بــرای کمــک بــه ارتقــای ســطح‬ ‫معیشــت ســاکنان روســتاهای حاشــیه ایــن مناطــق چــاره اندیشــی کننــد‬ ‫کــه از جملــه ان رایزنــی بــرای رهاســازی اب از مناطــق باالدســت در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی و اعطــای تســهیالت اشــتغالزایی و به کارگیــری‬ ‫انــان بــه عنــوان نیروهــای کارگــری شــرکتی در گمــرک اینچــه بــرون اســت‪.‬‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل‪ ،‬اجــی گل و المــاگل همزمــان بــا‬ ‫برگــزاری نخســتین نشســت پژوهشــگران ســازمان جهانــی حفاظــت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۰‬بــا هــدف حفاظــت از تاالب هــای مهــم در رامســر‬ ‫کــه تحــت عنــوان «کنوانســیون رامســر» در مجامــع بیــن المللــی از‬ ‫ان یــاد می شــود بــه همــراه تاالب هــای مهــم دیگــر ایــران بــه منظــور‬ ‫حمایــت بهتــر از انهــا و زیســتمندانی کــه در ان می زیســتند بــه ثبــت‬ ‫ایــن کنوانســیون رســید‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫ترافیک جاده ای در خراسان شمالی افزایش ‪ ۴۶‬درصدی داشته است‬ ‫خراســان شــمالی مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی از تــردد ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪ ۹۴۵‬هــزار و ‪ ۶۱۴‬خــودرو طــی ‪ ۳‬مــاه نخســت ســال‬ ‫جــاری در محورهــای بــرون شــهری اســتان و افزایــش ‪ ۴۶‬درصــدی ترافیــک در ورودی و خروجــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد‪.‬‬ ‫جعفــر شــهامت گفــت‪ :‬در ایــن مــدت بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۲‬هــزار خــودرو وارد اســتان و بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۱۱‬خــودرو از محورهــای اســتان‬ ‫خــارج شــدند کــه در مقایســه بــا ســال قبــل بــه ترتیــب ‪ ۴۶‬درصــد و ‪ ۴۷‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تاثیر اعتیاد والدین بر بچه ها و محیط نامناسب یکی از دالیل معتاد شدن دختران در سنین مختلف است‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تهدیدات پنهان‬ ‫بدافزارهای روتر‬ ‫پیگیر رفع موانع صنعت‬ ‫فرش دستباف‬ ‫ســفارش پذیــر شــدن تولیــد کننــده صنعــت فــرش دســتباف‬ ‫در ایــن اســتان یکــی از راهکارهــای رونــق ایــن صنعــت در‬ ‫منطقــه بــوده و بایــد بــرای فرهنــگ ســازی و گســترش ان در‬ ‫میــان فعــاالن تــاش شــود‪.‬‬ ‫اگــر ایــن موضــوع مهــم در صنعــت فــرش دســتباف بــه خوبی‬ ‫پیگیــری و اجرایــی شــود‪ ،‬نگرانــی تولیدکننــده از بابــت ســرمایه‬ ‫در گــردش‪ ،‬تهیــه مــواد اولیــه و فــروش محصــوالت تولیــدی را‬ ‫نخواهــد داشــت چراکــه ســفارش دهنــده همه موانع را ســرراه‬ ‫ایــن صنعــت را بــر مـی دارد‪.‬‬ ‫شکوفایی صنعت فرش‬ ‫دستباف با برنامه ریزی‬ ‫و حمایت‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫فــرش دســتباف گلســتان ظرفیتــی اســت کــه بــرای نقــش افرینــی در‬ ‫اقتصــاد اســتان‪ ،‬رقابــت پذیــری ‪ ،‬اشــتغالزایی بیشــتر و صــادرات بــه‬ ‫گفتــه دســت انــدرکاران امــر بــه نقشــه راه علمــی ‪ ،‬برنامه ریــزی اصولــی‬ ‫و حمایــت همــه جانبــه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تولیــد فــرش دســتباف از دیربــاز میــان‬ ‫اقــوام ســاکن در گلســتان و بــه ویــژه نــزد قــوم ترکمــن بــا قدمــت ‪ ۶‬هزار‬ ‫ســاله رواج داشــته و امــروزه بــا داشــتن چنیــن ســابقه درخشــان مــی‬ ‫توانــد شــمار زیــادی از بانــوان ترکمــن و فارس منطقــه را در این صنعت‬ ‫اشــتغالزا مشــغول فعالیــت کنــد کــه برنامــه ریــزی مناســب‪ ،‬اســتفاده‬ ‫بهینــه از ایــن ســرمایه مغفــول را بــرای رونــق تولیــد و افزایــش درامــد‬ ‫خانوارهــا دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان حــوزه صنعــت فــرش دســتباف گلســتان‪،‬‬ ‫فعالیــت ‪ ۳۸‬هــزار بافنــده و واحدهــای تولیــدی‪ ،‬وجــود ‪ ۲۵۰‬شــرکت‬ ‫تعاونــی فــرش دســتباف‪ ،‬وجــود ظرفیت هــای مناســب نظیــر تولیــد‬ ‫فــرش ترکمنــی و فــرش ابریشــم منحصــر به فــرد و تنــوع طــرح و رنــگ‬ ‫و نــوع ( فــرش ترکمنــی‪ ،‬گلیــم‪ ،‬جاجیــم‪ ،‬گبــه و طرح هــای خــاص )‬ ‫از جملــه نقــاط قــوت و فرصــت هــای صنعــت فــرش اســتان گلســتان‬ ‫اســت کــه بایــد مانــع هــدر رفــت ایــن ظرفیــت شــده و همچنیــن‬ ‫تاثیرگــذاری ان را در اقتصــاد اســتان افزایــش داد‪.‬‬ ‫طبــق برخــی امارهــا صنعــت فــرش دســتباف در گلســتان در برخــی از‬ ‫ســالها‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۶۰۰‬مترمربــع تابلــو فــرش‪ ۵۰۰ ،‬مترمربــع فــرش‬ ‫و ‪ ۱۷‬هــزار مترمربــع گبــه در گلســتان تولیــد و عــاوه بــر تامیــن بــازار‬ ‫داخلــی‪ ،‬روانــه بازارهــای خارجــی می کــرد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش اخیــر ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‪،‬‬ ‫بافندگان فرش دســتباف این اســتان پارســال با وجود شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و تــداوم اعمــال تحریــم هــا‪ ۵۷ ،‬هــزار و ‪ ۱۱۲‬متــر مربــع بــه ارزش‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال فــرش‪ ،‬تابلــو فــرش و گبــه (زیرانــداز) تولیــد کردند‪.‬‬ ‫تمرکــز بیشــتر واحدهــای فعــال در صنعــت فــرش اســتان گلســتان‬ ‫ق قــا و کاللــه قــرار‬ ‫در شهرســتان هــای گنبــدکاووس‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬ا ­‬ ‫دارد و در ایــن میــان گنبــدکاووس بــا داشــتن ‪ ۳۰‬درصــد ســهم تولیــد‬ ‫دســتبافته های اســتان‪ ،‬بیشــترین ســهم را دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن تعــدادی از بافنــدگان فــرش دســتباف گلســتان در حاشــیه‬ ‫برگــزاری جشــنواره یــک روزه گــره زریــن اســتان بــر حمایــت از ایــن‬ ‫صنعــت کــم ســرمایه بـَـر و کمــک کننــده در اقتصاد خانــوار بافنده تاکید‬ ‫داشــتند و نداشــتن ســرمایه در گــردش‪ ،‬دسترســی نداشــتن بــه مــواد‬ ‫اولیــه مرغــوب‪ ،‬مشــکل در پرداخــت بیمــه تامیــن اجتماعــی و وجــود‬ ‫واســطه هــا و فــروش تولیــدات را از جملــه مشــکالت برشــمردند‪.‬‬ ‫یکــی از بانــوان بافنــده بــا گالیــه از افزایــش ســهم بیمــه ایــن بخــش در‬ ‫ســال جــاری گفــت‪ ۱۰ :‬ســال مشــغول بافــت قالــی هســتیم امــا امســال‬ ‫بــه دلیــل افزایــش ســهم بافنــده برای پوشــش بیمه تامیــن اجتماعی و‬ ‫نبــود بــازار خــوب‪ ،‬تــوان پرداخــت ان را نداریــم‪.‬‬ ‫وی کــه خواســت نامــش ذکــر نشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬هــم اکنــون ماهانــه بایــد‬ ‫ســه میلیــون ریــال بــه عنــوان ســهم بیمه بــه تامین اجتماعــی پرداخت‬ ‫کنــم در حالــی کــه ســال قبــل ایــن رقــم ‪ ۲‬میلیــون ریــال بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه دســتمزد و درامــد حاصلــه‬ ‫از بافــت قالــی بســیار پاییــن اســت‪ ،‬پرداخــت بیمــه به تامیــن اجتماعی‬ ‫بــرای مــا کــه سرپرســت خانــوار هســتیم‪ ،‬دشــوار اســت‪.‬‬ ‫زهــرا ترکمنــی دیگــر بافنــده فــرش دســتباف وجــود واســطه ها و گرانــی‬ ‫مــواد اولیــه را از دیگــر مشــکالت فــراروی فعــاالن ایــن بخش برشــمرد و‬ ‫مســووالن امــر خواســت تــا بــرای رفــع مشــکالت صنعــت فــرش اســتان‬ ‫تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬صنعــت فــرش گلســتان نیــاز بــه حمایــت دارد و‬ ‫مســووالن امــر بایــد بیــش از پیــش برنامــه ریــزی کننــد تــا فعــاالن‬ ‫ایــن بخــش در زمینــه هــای مختلــف فراینــد تولیــد ایــن هنــر دســتی‬ ‫دغدغــه ای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بافنــدگان فــرش دســتباف نبایــد هیــج دغدغـه ای برای‬ ‫فــروش ان داشــته باشــند‪ ،‬ایــن چالــش سالهاســت کــه هنــوز رفــع‬ ‫نشــده و چــرا در ایــن شــرایط دســترنج قالیبافــان را واســطه هــا بایــد‬ ‫بــه جیــب بزننــد‪.‬‬ ‫ترکمنــی یــاداور شــد‪ :‬صنعــت فــرش در گلســتان در صــورت حــل‬ ‫مشــکالت ان‪ ،‬نــه تنهــا چالــش بیــکاری در اســتان را برطــرف مــی کنــد‬ ‫بلکــه در رونــق اقتصــادی منطقــه مــی توانــد نقــش افرینــی کنــد‪.‬‬ ‫تقویت سفارش پذیری نزد تولیدکننده‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه روســتایی فــرش دســتباف گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ســفارش پذیــر شــدن تولیــد کننــده صنعــت فــرش دســتباف در ایــن‬ ‫اســتان یکــی از راهکارهــای رونــق ایــن صنعــت در منطقــه بــوده و بایــد‬ ‫بــرای فرهنــگ ســازی و گســترش ان در میــان فعــاالن تــاش شــود‪.‬‬ ‫ســیدابوالفضل ابطحــی افــزود‪ :‬اگــر ایــن موضــوع مهــم در صنعــت‬ ‫فــرش دســتباف بــه خوبــی پیگیــری و اجرایی شــود‪ ،‬نگرانی تولیدکننده‬ ‫از بابــت ســرمایه در گــردش‪ ،‬تهیــه مــواد اولیــه و فــروش محصــوالت‬ ‫تولیــدی را نخواهــد داشــت چراکــه ســفارش دهنــده همــه موانــع را‬ ‫ســرراه ایــن صنعــت را بــر م ـی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســفارش پذیــری نــزد فعــاالن صنعــت فــرش دســتباف‬ ‫اســتان ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد و پایــدار در منطقــه رقــم‬ ‫می زنــد و فعــاالن ایــن صنعــت را در منطقــه بــه ویــژه بافــت ترکمنــی که‬ ‫شــهره دنیاســت‪ ،‬امیــدوار تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان صنعــت فــرش دســتباف اســتان گلســتان اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬در حــوزه بیمــه بافنــدگان ‪ ،‬دولــت حمایــت خوبــی از ایــن قشــر بــا‬ ‫تقبــل پرداخــت ‪ ۲۰‬درصــد از ســهم بیمــه‪ ،‬انجــام مــی دهــد کــه بافنــده‬ ‫بهــره منــد در قبــال ایــن حمایــت دولــت بایــد روزانــه حداقــل چهــار هــزار‬ ‫گـِـره را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ابطحــی گفــت‪ :‬در حالــی کــه بافنــدگان حمایــت پوشــش بیمـه ای‬ ‫دولــت را بــا کــم کاری پاســخ مــی دهنــد کــه نتیجــه ان مــی شــود‬ ‫تولیــد پاییــن و بــدون لحــاظ ســفارش پذیــری و ایجــاد خســارت بــه‬ ‫خــودش اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حمایــت هــای دولــت و بــه روز شــدن اگاهــی فعــاالن‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف اســتان و نقشــه هــا مــی تــوان از ظرفیت های‬ ‫منحصــر بــه فــرد در ایــن حــوزه بــرای رونــق تولیــد و ایجــاد فرصــت های‬ ‫شــغلی پایــدار بهتــر اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اتحادیــه فــرش روســتایی گلســتان دارای هفــت شــرکت‬ ‫تعاونــی بــا ‪ ۹‬هــزار عضــو اســت کــه زیــر نظــر ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت اســتان اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫مهمتریــن ایــن نقــوش و گل هایــی کــه در بافتــه هــای ترکمــن اســتان‬ ‫گلســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬عبــارت از ˈمــاری گل‪ ،‬نــاب‬ ‫گل‪ ،‬قفســه گل‪ ،‬درنــاق گل‪ ،‬تکــه گل‪ ،‬انســی‪ ،‬قــزل ایــاق‪ ،‬تونیــک گل‪،‬‬ ‫قــوش گل‪ ،‬اوغــان گل‪ ،‬تــاج خــروز‪ ،‬پنجــاراگل‪ ،‬اق نقــش‪ ،‬گل پنجــه‪،‬‬ ‫ارســاری گل‪ ،‬دالــی و بشــیر» اســت‪.‬‬ ‫پیگیر رفع موانع صنعت فرش دستباف‬ ‫رییــس اداره فــرش ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ســازمان بــا جدیــت پیگیــر رفــع موانــع و مشــکالت فــرارو‬ ‫صنعــت فــرش دســتباف بــوده و بــا برنامــه ریــزی هماهنگــی الزم را در‬ ‫حمایــت از فعــاالن ایــن حــوزه بیشــتر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیده الهــام حســینی افــزود‪ :‬صنعــت فــرش دســتباف اســتان بــا‬ ‫داشــتن اقــوام و مذاهــب مختلــف بــه ویــژه نــزد قــوم ترکمــن از جایــگاه‬ ‫ویــژه ای برخــوردار بــوده و ظرفیــت تولیــد ثــروت را بــرای فعــاالن ان و‬ ‫اســتان دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن ســازمان در حــوزه هــای امــوزش بــه بافنــدگان‪،‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت بــه بافنــدگان در قالــب طــرح هــای مســتقل و‬ ‫پشــتیبان و تامیــن مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــرای تولیــد ‪ ،‬حمایت هــای‬ ‫الزم را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال مالــی جــاری ‪ ۴۰۰‬نفــر و بــه ازای هــر نفــر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال وام ارزان قیمــت و هشــت شــرکت پشــتیبان بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع کار و گســتردگی ان بــدون ســقف پرداخــت وام ارزان‬ ‫قیمــت‪ ،‬بــه بانــک هــای عامــل معرفــی شــده اســت کــه امســال هــم‬ ‫ایــن حمایــت مالــی پیــش بینــی شــده و اجــرای ان بــا ابــاغ اعتبــار از‬ ‫مردادمــاه اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در حــوزه بیمــه قالیبافــان اســتان گفــت‪ :‬اســامی ‪ ۱۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۳۹‬نفر از فعاالن این بخش در اســتان برای اســتفاده از پوشــش‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان و عشــایر بــه مرکــز ملــی فــرش‬ ‫ایــران ارســال شــده ولــی تاکنــون از طــرح یکســال رایــگان ایــن‬ ‫پوشــش بهــره منــد نشــده انــد‪.‬‬ ‫وی پیگیــری بازاریابــی از جملــه طــرح خریــد فــرش دســتباف بــرای‬ ‫کارکنــان‪ ،‬جــذب اعتبــار بــرای برگــزاری دوره هــای اموزشــی‪ ،‬جــذب‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای بافنــدگان و تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز‬ ‫را از جملــه برنامــه هــای مهــم ایــن اداره بــرای رونــق صنعــت فــرش‬ ‫دســتباف اســتان در ســال جــاری برشــمرد‪.‬‬ ‫راهبردی شغلی عامل رونق صنعت فرش دستباف‬ ‫معــاون اشــتغال کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬راه انــدازی‬ ‫سیســتم راهبــری شــغلی بــرای هدایت گــری و امــوزش و نظــارت و‬ ‫پشــتیبانی و فــروش تولیــدات کــه از ‪ ۲‬ســال قبــل انجــام شــده جــزو‬ ‫مهــم تریــن برنامــه هــای حمایتی این نهاد از بافندگان فرش دســتباف‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد در اســتان اســت‪.‬‬ ‫مهــدی نظــری افــزود‪ :‬اکنــون ارایــه تســهیالت بانکــی و مشــاوره بــه‬ ‫بافنــدگان فــرش از طریــق راهبــران شــغلی در شهرســتان هــا‪ ،‬معرفــی‬ ‫نقش هــای مــورد درخواســت بــازار و برپایــی دوره هــای اموزشــی از‬ ‫طریــق معرفــی بــه مراکــز امــوزش فنــی حرفــه ای‪ ،‬از جملــه خدمــات‬ ‫کمیتــه امــداد بــه مددجویــان بافنــده فــرش در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی از ســرمایه گــذاری کمیتــه امــداد اســتان در حمایــت از تولیــدات‬ ‫مددجویــان بــه ویــژه ترکمــن بــاف خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن معاونــت بــا‬ ‫ارائــه نقشــه‪ ،‬نــخ مرغــوب و معرفــی عالقــه مشــتریان و نظــرات ان هــا‬ ‫بــه بافنــدگان‪ ،‬توانســته بــه توســعه فــرش دســتباف مددجویــان کمــک‬ ‫کــرده تــا پایــداری درامــد بــرای ایــن خانــواده هــا ثبــات داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬بافنــده فــرش از نــوع قالیچــه و فــرش‬ ‫ترکمن در مناطق گنبدکاووس‪ ،‬کالله‪ ،‬اق قال و گمیشــان و فارســی و‬ ‫ترکی بــاف زیــر نظــر ایــن نهــاد در اســتان فعالیــت دارنــد کــه تولیــد ایــن‬ ‫مددجویــان طــی ســال قبــل هــزار و ‪ ۱۳۴‬متــر مربــع فــرش دســتباف بــه‬ ‫ارزش ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۳۴۴‬میلیــون و‪ ۳۹۰‬هــزار ریــال بــود کــه بــا اجــرای‬ ‫برنامــه هــای هــدف دار در حــوزه صنعــت فــرش دســتبافت تولیداتــا‬ ‫نســبت مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫نظــری در حــوزه صــادرات محصــوالت تولیــدی بافنــدگان فــرش‬ ‫دســتباف اســتان افــزود‪ :‬اکنــون صــادرات فــرش دســتباف بــا توجــه بــه‬ ‫تحریــم و تعامــات اقتصــادی برخــی از راهبــران فــرش اســتان بــا برخی‬ ‫از کشــورهای همســایه‪ ،‬کــم و بیــش صــورت مــی گیرد ولــی در مجموع‬ ‫توســط شــرکت صنعــت افرینــان امــداد بــا ثبــت برنــد فــرش امــداد بــه‬ ‫عنــوان احســان در زمینــه بازاریابــی و فــروش‪ ،‬فرش و دیگر محصوالت‬ ‫طــرح هــای مددجویــان فعالیــت مــی کنــد از ایــن اســتان طــی ســال‬ ‫چنــد نوبــت تولیــدات فــرش بــه شــرکت ارســال و خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫تعاونی های فرش فرصتی برای ایجاد فرصت شغلی‬ ‫رییــس تعــاون اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی اســتان گلســتان‬ ‫هــم گفــت‪ :‬تعــدد تعاونــی فــرش دســتباف در ایــن اســتان فرصــت‬ ‫خــوب بــرای رفــع موانــع و مشــکالت و رونــق ایــن صنعــت در منطقــه به‬ ‫شــمار مــی رونــد کــه ایــن اداره کل برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫ظرفیــت را در دســتور کار و امــاده اجــرا دارد‪.‬‬ ‫محبوبــه فدایــی افــزود‪ :‬الزم اســت اعضــای شــرکت هــا و اتحادیه هــای‬ ‫تعاونــی فــرش دســتباف در اســتان بــرای رفــع موانــع و مشــکالت پیــش‬ ‫رو و اســتفاده بهینــه از ظرفیــت صنعــت فــرش دســتباف اســتان بــه‬ ‫ویــژه بافــت ترکمنــی‪ ،‬پررنــگ پــای کار امــده تــا از این ســرمایه در اختیار‬ ‫بــرای رونــق اقتصــاد خانــوار درگیــر و بــه دنبــال ان تولیــد ثــروت بــرای‬ ‫اســتان هرچــه بهتــر اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون یکــی از مشــکالت مهــم صنعــت فــرش‬ ‫دســتباف در اســتان‪ ،‬بازاریابــی بــه روز در ایــن حــوزه بــرای فــروش‬ ‫محصــوالت تولیــدی بافنــدگان و ممانعــت از ســوء اســتفاده‬ ‫واســطه ها و دالالن اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون حمایــت هــای الزم در حــوزه هــای مختلــف از‬ ‫اعضــای و شــرکت تعاونــی هــا و اتحادیــه هــای فعــال در حــوزه صنعــت‬ ‫فــرش دســتباف توســط ایــن اداره کل انجــام مــی شــود کــه نمونــه‬ ‫بــازر ان پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال کمــک بالعــوض بــه یــک شــرکت‬ ‫تعاونــی فعــال ایــن حــوزه در اســتان اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬زلیخــا عادلــی کارشــناس صنعــت فــرش در گلســتان‬ ‫معتقد اســت‪ :‬برنامه ریزی‪ ،‬سیاســتگذاری‪ ،‬هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‬ ‫بــه منظــور ســاماندهی امــور مربــوط بــه تامیــن مــواد اولیــه مرغــوب‬ ‫تولیــد و تجــارت فــرش دســتبافت‪ ،‬رقابت پذیــری‪ ،‬ایجــاد تقاضــای‬ ‫جدیــد و ترویــج فرهنــگ ســفارش پذیــری در بازارهــای جهانــی بــا حفــظ‬ ‫اصالت های ان و پیشــنهاد قوانین و مقررات تشــویقی در این حوزه و‬ ‫حفــظ و احیــا و ارتقــای جنبه هــای هنــری و فرهنگــی‪ ،‬انجــام مطالعــات‬ ‫و پژوهش هــای مرتبــط‪ ،‬تولیــد و تجــارت بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬بسترســازی و نظــارت بــر اجــرای برنامه هــای اموزشــی فــرش‬ ‫دســتبافت از طریــق بهره منــدی از مراکــز اموزشــی موجــود و حمایــت از‬ ‫تبدیــل ظرفیت هــای بالقــوه بــه بالفعــل و بسترســازی و فراهــم کــردن‬ ‫زمینه هــای الزم جهــت ایجــاد‪ ،‬توســعه و تقویــت تشــکلهای صنفــی‬ ‫و مدنــی را از مهــم تریــن راهکارهــای رونــق ایــن صنعــت و اقتصــادی‬ ‫شــدن ان در اســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫امــروز یافتــن راهکارهایــی بــرای رفــع مشــکل بیــکاری‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار‪ ،‬رونــق اقتصــادی و افزایش درامد برای ســاکنان گلســتان ‪،‬توجه‬ ‫و حمایــت بیشــتر از صنعــت فــرش و تولیــدات ان در ایــن اســتان بــا‬ ‫برنامــه ریــزی و هماهنگــی دســتگاه هــای مرتبــط ضــروری اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن صنعــت فرش دســتباف در گلســتان با توجــه به ظرفیتهای‬ ‫درون زا بــودن تولیــد ان و در برگیــری ان در میــان بانــوان بــه ویــژه قــوم‬ ‫ترکمــن‪ ،‬عدالــت محــوری در ایــن صنعــت بــه معنــی تولیــد درامــد و‬ ‫توزیــع عادالنــه ان و توجــه بــه دهــک هــای متوســط و پاییــن جامعــه‬ ‫و بــرون گرایــی ایــن محصــول و توجــه بــه بازارهــای خــارج از کشــور و‬ ‫شناســایی نیازهــای بــازار و ســلیقه و خواســته مشــتریان‪ ،‬مــی توانــد بــا‬ ‫بهــره گیــری از کارشناســان مرتبــط و ســرمایه گــذاری بــا برنامــه‪ ،‬صنعت‬ ‫فــرش دســتباف گلســتان را بــه اوج خــود رســانده و نقش افرینــی ان را‬ ‫بیشــتر در اقتصــاد خانوارهــای بهــره بــردار و اســتان دید‪.‬ایرنــا‬ ‫بدافزارهــا مــی تواننــد روتــر شــما را الــوده کننــد‪ ،‬ســرعت اتصــال‬ ‫اینترنــت را کاهــش دهنــد و داده هــا را بدزدنــد‪ ،‬در ایــن مطلــب‬ ‫نحــوه محافظــت از ‪ Wi-Fi‬خــود را برایتــان توضیــح مــی دهیــم‪.‬‬ ‫شــما هــر هفتــه رایانــه خــود را از نظــر ویــروس چــک مــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬سیســتم ها و برنامــه هــا را بــه ســرعت بــه روز مــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬از رمزهــای عبــور قــوی اســتفاده مــی کنیــد و بــه طــور‬ ‫کلــی مراقــب فضــای انالیــن هســتید‪ ...‬امــا بــه دالیلــی‬ ‫اینترنت شــما کند اســت و برخی از وب ســایت ها دسترســی‬ ‫را رد مــی کننــد؟ ممکــن اســت ایــن بدافــزار نــه در رایانه شــما‪،‬‬ ‫بلکــه در روتــر شــما باشــد‪.‬‬ ‫چــرا روترهــا؟ مجرمــان ســایبری عمدتــا ًبــه دو دلیــل روترهــا را‬ ‫هــدف قــرار مــی دهنــد‪ ،‬اول بــه ایــن دلیــل کــه تمــام ترافیــک‬ ‫شــبکه از طریــق ایــن دســتگاه هــا انجــام مــی شــود و دوم ایــن‬ ‫کــه شــما نمــی توانیــد یــک روتــر را بــا یــک انتــی ویــروس معمولی‬ ‫اســکن کنیــد‪ .‬بنابرایــن بدافــزاری کــه بــه یــک روتــر نفــوذ کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬فرصت های زیادی برای حمله دارد و احتمال شناســایی‬ ‫بســیار کمتــری دارد ‪ ،‬چــه برســد بــه ایــن کــه بــه راحتــی حــذف‬ ‫شــود‪ .‬اکنــون در مــورد کارهایــی صحبــت مــی کنیــم کــه مجرمان‬ ‫ســایبری مــی تواننــد بــا یــک روتــر الــوده انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــات نــت هــا ‪ :‬یکــی از رایــج تریــن مــوارد زمانــی اســت کــه‬ ‫یــک روتــر الــوده بــه یــک بــات نــت مــی پیونــدد‪ .‬یعنــی شــبکه‬ ‫ای از دســتگاه هــا کــه هــزاران درخواســت را بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از یــک حملــه ‪ DDoS‬بــه یــک وب ســایت یــا ســرویس انالیــن‬ ‫خــاص ارســال مــی کنــد‪ .‬هــدف مهاجمــان بارگــذاری بیــش از حــد‬ ‫ســرویس مــورد نظــر بــه حــدی اســت کــه ســرعت ان کاهــش‬ ‫یافتــه و در نهایــت از کار بیفتــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬ایــن کاربــران عــادی هســتند کــه روترهایشــان‬ ‫ربــوده شــده اســت کــه از ســرعت اینترنــت پایین تــری رنــج‬ ‫می برنــد‪ ،‬زیــرا روترهــای انهــا مشــغول ارســال درخواس ـت های‬ ‫مخــرب هســتند و تنهــا زمانــی کــه بــرای نفــس کشــیدن مکــث‬ ‫می کننــد‪ ،‬ترافیــک دیگــر را مدیریــت می کننــد‪ .‬طبــق داده هــای‬ ‫بــه دســت امــده‪ ،‬روترهــا در ســال ‪ 2021‬بیشــتر توســط دو‬ ‫خانــواده بدافــزار ‪ Mirai‬و ‪ Mēris‬مــورد حملــه قرارگرفتنــد‪Mirai،‬‬ ‫بــا اختــاف زیــادی پیشــتاز بــوده و تقریبــا ًنیمــی از حمــات بــه‬ ‫روترهــا را تشــکیل م ـی داد‪.‬‬ ‫‪ : Mirai‬ایــن خانــواده بدافــزار بدنــام بــا نــام شــیرین (بــه معنای‬ ‫«اینــده» در زبــان ژاپنــی) از ســال ‪ 2016‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر روترهــا‪ ،‬دوربیــن هــای ‪ ،IP‬تلویزیــون هــای هوشــمند‪،‬‬ ‫و ســایر دســتگاه هــای اینترنــت اشــیا‪ ،‬از جملــه دســتگاه هــای‬ ‫شــرکتی‪ ،‬ماننــد کنتــرل کننده هــای بــی ســیم‪ ،‬مــورد حملــه ایــن‬ ‫بدافــزار قــرار گرفتــه انــد‪ .‬همچنیــن نمایشــگرهای تبلیغاتــی‬ ‫دیجیتــال بــات نــت ‪ Mirai‬کــه در ابتــدا بــرای انجــام حمــات‬ ‫‪ DDoS‬در مقیاس بزرگ بر روی ســرورهای ‪ Minecraft‬طراحی‬ ‫شــد‪ ،‬بعدا ًبر روی ســایر ســرویس ها راه اندازی شــد‪ ،‬کد منبع‬ ‫ایــن بدافــزار مدت هاســت کــه بــه صــورت انالیــن فــاش شــده‬ ‫اســت و اســاس انــواع جدیدتــر را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫‪ :Mēris‬بدافــزار ‪ Mēris‬در لتونــی بــه معنــای طاعــون اســت‪،‬‬ ‫قبــا ًهــزاران دســتگاه بــا کارایی باال‪ ،‬عمدتــا روترهــای ‪MikroTik‬‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار داده و انهــا را بــه شــبکه ای بــرای حمــات‬ ‫‪ DDoS‬مرتبــط کــرده اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در طــول حملــه‬ ‫بــه یــک شــرکت مالــی ایــاالت متحــده در ســال ‪ ، 2021‬تعــداد‬ ‫درخواســت هــا از شــبکه دســتگاه هــای الوده بــه ‪ Mēris‬بــه ‪17.2‬‬ ‫میلیــون در ثانیــه رســید‪ .‬چنــد مــاه بعــد‪ ،‬بــات نــت بــه چندیــن‬ ‫شــرکت مالــی و فنــاوری اطالعــات روســی حملــه کــرد و رکــورد‬ ‫‪ 21.8‬میلیــون درخواســت در ثانیــه را ثبــت کــرد‪.‬‬ ‫ســرقت داده هــا‪ :‬برخــی از بدافزارهــای الــوده کننــده روتــر مــی‬ ‫تواننــد اســیب جــدی تــری از جملــه ســرقت اطالعــات شــما وارد‬ ‫کننــد‪ .‬وقتــی انالیــن هســتید‪ ،‬اطالعــات مهــم زیــادی را ارســال‬ ‫و دریافــت مــی کنیــد‪ :‬داده هــای پرداخــت در فروشــگاه هــای‬ ‫انالیــن‪ ،‬اعتبــار در شــبکه هــای اجتماعــی‪ ،‬ارســال اســناد کاری‬ ‫از طریــق ایمیــل‪ .‬تمــام ایــن اطالعــات بــه همــراه بقیــه ترافیــک‬ ‫شــبکه شــما بــه ناچــار از طریــق روتــر عبــور مــی کند‪.‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب ‪ ،‬داده هــا مــی تواننــد در طــول یــک حملــه توســط‬ ‫بدافــزار رهگیــری شــوند و مســتقیما ًبــه دســت مجرمان ســایبری‬ ‫بیفتند‪.‬یکــی از ایــن بدافزارهــای ســرقت اطالعــات ‪VPNFilter‬‬ ‫اســت کــه بــا الــوده کــردن روترهــا و ســرورهای ‪ ،NAS‬توانایــی‬ ‫جمــع اوری اطالعــات و کنتــرل یــا غیرفعــال کــردن روتــر را بــه‬ ‫دســت مــی اورد‪.‬‬ ‫وب ســایت هــای جعلــی‪ :‬بدافــزار قــرار داده شــده در روتــر مــی‬ ‫توانــد بــه طــور مخفیانــه شــما را بــه صفحــات دارای تبلیغــات یــا‬ ‫ســایت هــای مخــرب بــه جــای صفحاتــی کــه مــی خواهیــد بازدیــد‬ ‫کنیــد هدایــت کنــد‪ .‬شــما (و حتــی مرورگرتــان) فکــر مــی کنیــد‬ ‫کــه بــه یــک وب ســایت قانونــی دسترســی داریــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫اطالعــات شــما در دســت کالهبــرداران ســایبری قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫کار بــه ایــن صــورت اتفــاق میوفتــد‪ :‬وقتــی ‪ URL‬یــک ســایت مثال‬ ‫‪ google.com‬را در نــوار ادرس وارد می کنیــد‪ ،‬رایانــه یــا تلفــن‬ ‫هوشــمند شــما درخواســتی را بــه یــک ســرور ‪ DNS‬ویــژه ارســال‬ ‫می کنــد‪ ،‬جایــی کــه تمــام ادرس هــای ‪ IP‬در انجــا ثبت شــده‬ ‫و ‪URL‬هــای مربوطــه ان هــا ذخیــره می شــوند‪ .‬اگــر روتــر الــوده‬ ‫باشــد‪ ،‬بــه جــای یــک ســرور ‪ DNS‬قانونــی‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫درخواسـت های شــما را بــه یــک ســرور جعلــی ارســال کنــد و در‬ ‫نهایــت شــما بــه ســایت فیشــینگ ‪ google.com‬بــا ادرس ‪IP‬‬ ‫کامــا ًمتفــاوت هدایــت مــی شــوید‪.‬‬ ‫تروجــان ‪ Switcher‬دقیقــا ًهمیــن کار را انجــام مــی داد‪ :‬نفــوذ‬ ‫بــه تنظیمــات روتــر و تعییــن یــک ســرور ‪ DNS‬مخــرب بــه عنــوان‬ ‫پیــش فــرض در ســایت هــای فیشــینگ تمــام داده هــای وارد‬ ‫شــده در صفحــات جعلــی در اختیــار مهاجمــان قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بدافــزار چگونــه وارد روترهــا مــی شــود؟ دو راه اصلی برای نصب‬ ‫بدافــزار در روتــر وجــود دارد‪ :‬حــدس زدن رمــز عبــور مدیریــت یــا‬ ‫ســوء اســتفاده از یک اســیب پذیری در دســتگاه‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫باید شعاع گسترش‬ ‫دسترسی به مساجد‬ ‫افزایش یابد‬ ‫تدوین طرح توسعه اقتصادی‬ ‫و اشتغال زایی‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایــی‬ ‫روســتایی اســتان بــا همــت نخبــگان چهــار دانشــگاه تهیــه و تدویــن شــد کــه گامــی بــرای توســعه ایــن مناطــق‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حســن پارســی پــور در نشســت کارگــروه اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و ســرمایه گــذاری‬ ‫خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن طــرح پــس از ســه ســال تــاش توســط هیــات علمــی دانشــگاه هــای‬ ‫اســتان تهیه و تدوین شــد و برنامه اشــتغالزایی مشــخصی برای بخش های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســرانه مســجد در‬ ‫اســتان مطلــوب اســت ولــی بایــد شــعاع دسترســی بــه‬ ‫ایــن مــکان مذهبــی نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد‬ ‫در نشســت شــورای اقامه نماز خراســان شــمالی با تاکید‬ ‫بــر مــکان یابــی مناســب بــرای مســاجد در اســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بایــد ســعی شــود مســاجد و نمازخانه هــا در بهتریــن‬ ‫مــکان هــا و در کنــار پارک هــا ایجــاد شــود بــه گونـه ای کــه‬ ‫دســتگاه های متولــی هنــگام صــدور مجــور بــرای ســاخت‬ ‫مســجد بایــد بــه ایــن امــر توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حســین نــژاد افــزود‪ :‬همچنیــن در پــارک هــا نیــز‬ ‫محــل مناســبی بــرای برپایــی ایــن فریضــه الهــی بایــد‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایجــاد فضایــی ارام و مناســب بــرای‬ ‫اقامــه نمــاز در ادارات‪ ،‬گفــت‪ :‬متولیــان امــور و مدیــران‬ ‫ادارات نیــز بایــد بــه اقامــه نمــاز در اول وقــت توجــه ویــژه‬ ‫داشــته و ان را در اولویــت کار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در اســتان افــزود‪ :‬بــی تردیــد‬ ‫اولویــت ایــن فریضــه الهــی و پیشــگامی مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در اقامــه نمــاز اول وقــت‪ ،‬اثــرات‬ ‫مثبتــی را در بیــن کارمنــدان بــه دنبــال دارد و فرهنــگ‬ ‫اقامــه نمــاز را ترویــج مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی برای ترویج نماز‬ ‫مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز خراســان شــمالی نیــز در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد از همــه فرصت هــا و‬ ‫ظرفیت هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و رســانه ای موجــود‬ ‫در اســتان در جهــت ترویــج و توســعه فرهنــگ نورانــی‬ ‫نمــاز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا احمــدی فــر افــزود‪ :‬گرچــه کمیتــه‬ ‫هایــی بــرای ترویــج نمــاز تشــکیل شــده اســت ولــی‬ ‫همچنــان جــای خالــی کمیتــه هــای فرهنگــی‪ ،‬ادبــی و‬ ‫رســانه ای بــرای ترویــج نمازخوانــی احســاس مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در واقــع کمیتــه هــای فرهنگــی بــا‬ ‫تولیــد اثــار فاخــر و رســانه هــا نیــز بــه عنــوان پــل‬ ‫ارتباطــی بــا مــردم نقــش ویژه ای در ترویــج نمازخوانی‬ ‫مــی تواننــد داشــته باشــند‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمــدی فــر بــا اشــاره بــه کمبــود‬ ‫مســاجد در شهرســتان بجنــورد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا گســترش‬ ‫بجنــورد در ســال هــای اخیــر هــم اکنــون در مناطــق‬ ‫بهارســتان و زمیــن هــای ارتــش ایــن شهرســتان‬ ‫مســجدی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایجــاد نمازخانــه در پــارک هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر شــاهد بســیاری از اســیبهای اجتماعــی‬ ‫در پــارک هــا هســتیم کــه مــی تــوان بــا ایجــاد نمازخانــه‬ ‫در ایــن مــکان و یــا دیگــر اقدامــات فرهنگــی از ایــن‬ ‫اســیب هــا جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایش تعداد واحدهای‬ ‫صنعتی دانش بنیان گلستان‬ ‫سرپرســت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫تعــداد واحدهــای صنعتــی در حــال تبدیــل بــه شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان در اســتان بــا هــدف رونــق تولیــد و ایجــاد فرصت هــای‬ ‫شــغلی جدیــد در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬درویشــعلی حســن زاده در نشســت‬ ‫کمیتــه اقتصــادی دانــش بنیــان گلســتان اظهــار داشــت‪۲۲ :‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان صنعتــی در اســتان فعالیــت مــی کننــد کــه‬ ‫ایــن تعــداد تــا پایــان ســال بــه ‪ ۲۷‬شــرکت افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن واحدهــای صنعتــی و صنفــی مســتعد‬ ‫تبدیــل بــه شــرکت دانــش بنیــان در اســتان شناســایی شــده و‬ ‫خدمــات الزم بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان بــرای رونــق‬ ‫تولیــد بــه ان هــا ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫عــاوه بــر ان‪ ۱۵۰ ،‬واحــد فنــاور در اســتان مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند کــه تــاش بــرای تبدیــل ان هــا بــه شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫بــا هــدف رونــق تولیــد و اشــتغال بیشــتر در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫گلســتان هــزار و ‪ ۱۶۰‬واحــد صنعتــی دارای پروانه بهره بــرداری و ‪۷۱‬‬ ‫هــزار واحــد صنفی فعال وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفت‪ ۴۵ :‬ویژه برنامه‬ ‫متنــوع فرهنگــی‪ ،‬هنــری و قرانــی به مناســبت دهه امامــت و والیت‬ ‫در ایــن اســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت در جمــع خبرنــگاران‬ ‫افــزود‪:‬در ایــام دهــه امامــت و والیــت کــه از عیــد ســعید قربــان اغــاز‬ ‫و تــا عیــد ســعید غدیرخــم ادامــه دارد ویــژه برنامــه هــای متنــوع‬ ‫هنــری‪ ،‬فرهنگــی و قرانــی را تــدارک دیــده ایــم کــه مــی تــوان بــه‬ ‫مــواردی نظیــر تولیــد و بارگــذاری محتــوای الکترونیکــی مرتبــط در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬شــادمانه هــا‪ ،‬سلســله مســابقات‪ ،‬جلســات‬ ‫تبیینی و فلسفه غدیر‪ ،‬نمایشگاه و کارگاه های هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫همایــش بانــوان‪ ،‬اکــران فیلــم در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار و‬ ‫ســینمای ســیار در مجتمــع فرهنگــی هنــری اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همایــش هــای فاخــر بــه صــورت رایــگان در‬ ‫روزهای دوشــنبه ‪ ٢٧‬و ســه شــنبه ‪ ٢٨‬تیر در تاالر فخرالدین اســعد‬ ‫گرگانــی مصــادف بــا عیــد ســعید غدیرخــم برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجــرای گــروه هــای موســیقی‪ ،‬اجــرای اســنداپ‬ ‫کمــدی‪ ،‬موســیقی اقــوام‪ ،‬هنرهــای نمایشــی‪ ،‬نمایــش غدیــر‪،‬‬ ‫نقالــی بــا موضوعــات متنــوع‪ ،‬ســرود و تواشــیح در ایــن دو شــب‬ ‫ویــژه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫گلســتان بــا بیــان اینکــه ‪ 49‬درصــد جمعیــت اســتان جــزو دهــک‬ ‫کــم برخــوردار هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬فقــر پشــت چهــره سرســبز اســتان‬ ‫گلســتان پنهــان اســت‪.‬‬ ‫ســید علــی مهاجــر در نشســت مشــترک معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی‬ ‫و اجتماعــی اســتاندار گلســتان و نماینــدگان مجلــس بــا مدیرعامــل‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت ایــران اظهــار کــرد‪ :‬فقــر پشــت چهــره‬ ‫سرســبز اســتان گلســتان پنهــان شــده و ایــن اســتان بــا وجــود‬ ‫برخــورداری از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای بــاال بــا مشــکالت‬ ‫مختلفــی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ 49‬درصــد جمعیــت اســتان جــزو دهــک کــم‬ ‫برخــوردار هســتند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اســتان بخشــی‬ ‫عمــده ای از اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــور بــه اســتان گلســتان بــه‬ ‫بخــش زیرســاخت اســتان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان بــا بیــان‬ ‫اینکــه گلســتان جــزو دو اســتان کشــور اســت کــه بــرای تامیــن‬ ‫اب شــرب از اب هــای زیرزمینــی اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫تقاضــای مــا حمایــت بیشــتر بیمــه ســامت از اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ ،‬گرچــه بیمــه ســامت تاکنــون حمایــت خوبــی از اســتان‬ ‫داشــته امــا انتظــار داریــم ایــن حمایــت هــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان سرســبز بــا وجــود ظرفیــت و امکانــات فــراوان‬ ‫در بخش هــای گوناگــون از کمبــود امکانــات زیرســاختی در نظــام تعلیــم و تربیــت رنــج می بــرد کــه بایــد‬ ‫بــرای جبــران ان تــاش کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬ســیدرضا نظری در نشســت معاون متوســطه وزارت اموزش و پرورش‬ ‫بــا مدیــران گلســتان افــزود‪ :‬نخبــگان دانــش امــوز گلســتان در ســال هــای اخیــر رتبــه هــای تــک رقمــی‬ ‫کنکــور را بــه دســت اوردنــد کــه فراهــم کــردن زیرســاخت هــای الزم مــی توانــد کارنامــه اســتان در‬ ‫ازمونهــای مهــم علمــی را پربارتــر کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هدایــت تحصیلــی بــا انتخــاب رشــته متناســب بــا عالقــه‪ ،‬توانایــی و اســتعداد‬ ‫دانش امــوزان تاثیرگــذار زیــادی در افــق روشــن نســل اینده ســاز گلســتان دارد و بایــد بــه ایــن موضــوع‬ ‫مهــم توجــه جــدی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش گلســتان گفــت‪ :‬مهــارت امــوزی یکــی از تکالیــف نظــام تعلیــم و تربیــت‬ ‫اســت کــه برنامــه ریــزی متناســب بــا ان بایــد در اســتان شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫نظــری گفــت‪ :‬گلســتان هنرســتان هایــی دارد کــه تولیــد هنرجویانــش صــادر مــی شــود و اگــر بتوانیــم‬ ‫ایــن مراکــز اموزشــی را تقویــت کنیــم بخش زیادی از مشــکالت اشــتغال دانــش اموزان در پایــان دوران‬ ‫تحصیــل حــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ ۵۶ :‬برنامه با محوریت بیانیه گام دوم و ســند تحول برای توســعه تعلیم و تربیت‬ ‫هدفمنــدی شــده و پیــرو ان از قــرارگاه ســندتحول در گلســتان رونمایــی شــد کــه تــاش مــی کنیــم‬ ‫ســندتحول را بومــی ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫متخلفین اجاره مسکن‬ ‫شناسایی می شوند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گلستان به استقبال دهه امامت و‬ ‫والیت با ‪ ۴۵‬ویژه برنامه فرهنگی می رود‬ ‫‪ ۴۹‬درصد جمعیت گلستان‬ ‫جزو دهک کم برخوردار‬ ‫دچار کمبود امکانات‬ ‫زیرساختی اموزشی هستیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روســتاها در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اســاس اســاتید دانشــگاه کوثر در بجنورد طرح روســتاهای شهرســتان راز و جرگالن‬ ‫و بجنــورد‪ ،‬اســاتید دانشــگاه بجنــورد طــرح روســتاهای شــهر فــاروج و شــیروان‪ ،‬اســاتید دانشــگاه حکیــم‬ ‫ســبزواری طــرح روســتاهای شهرســتان اســفراین و اســاتید جهــاد دانشــگاهی طــرح روســتاهای شهرســتان‬ ‫گرمــه و جاجــرم را تدویــن کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ایــن طــرح دولــت موظــف اســت بــه‬ ‫منظــور تحقــق سیاســت کلــی برنامــه و اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬شناســایی و بهره ‏بــرداری از ظرفیت‏ هــای موجــود‬ ‫در نواحــی روســتایی‪ ،‬ارتقــای منزلــت اجتماعــی روســتاییان و جایــگاه روســتاهای ملــی و ایجــاد بســتر الزم‬ ‫بــرای شــکوفایی و پیشــرفت عدالت‏ محــور روســتاها اقداماتــی را مطابــق بــا قوانیــن و در قالــب بودجــه ســنواتی‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــول اجــرای ایــن قانــون هــر ســال ‪ ۹۰‬روســتا بــا توجــه بــه اســتعدادها و ظرفیت‏ هــای‬ ‫بومــی و محیطــی ان منطقــه و بــا اســتفاده از حمایت هــای دولتــی و بخــش خصوصــی و مشــارکت نیروهــای‬ ‫محلی و بهره ‏گیری از تســهیالت بانکی‪ ،‬برنامه توســعه اقتصادی و اشــتغال زایی ان روســتاها تحت پوشــش‬ ‫قــرار مــی گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طــرح‪ ،‬در روســتاهای بــاالی ‪ ۴۰‬خانــوار جمعیــت اجرایــی مــی شــود و بایــد بــه تصویب شــورای‬ ‫توســعه و برنامه‏ ریزی اســتان برســد‪.‬‬ ‫پارســی پــور افــزود‪ :‬پــروژه هــای هــر منطقــه براســاس پیشــران هــای توســعه اجــرا مــی شــود و در مناطــق‬ ‫مختلــف اســتان پــروژه هایــی از جملــه تولیــد عســل‪ ،‬گلیــم بافــی‪ ،‬پــرورش ماهــی‪ ،‬کــرم ابریشــم‪ ،‬کشــت‬ ‫گلخانــه‪ ،‬احــداث نهالســتان و سیســتم هــای ابیــاری نویــن کشــاورزی در اولویــت قــرار دارنــد و در ایــن زمینــه‬ ‫مهــارت هــای الزم بــه روســتاییان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امیــد مــی رود اجــرای این طــرح گامی برای‬ ‫توســعه اقتصادی و رونق اشــتغال در اســتان شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪ 34‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال ســرعت باد‬ ‫‪ 15‬بــه ‪ 30‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام اینکــه امــکان ثبــت شــکایات در خصــوص مبلــغ افزایــش‬ ‫اجاره بهــا بــر اســاس مصوبــات اعــام شــده‪ ،‬در ســامانه ‪ ۱۲۴‬فراهــم شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫امــکان شناســایی واحدهایــی کــه مصوبــات ســقف افزایــش نــرخ اجاره بهــا را رعایــت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬در ســامانه های وزارت راه و شهرســازی فراهــم شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬رســتم قاســمی» در نشســت‬ ‫هماهنگــی بــا ارگان هــا و اصنــاف و مشــاوران امــاک بــرای پیگیــری اجرایــی شــدن بســته‬ ‫سیاســتی مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا در خصــوص بــازار اجاره بهــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط حاضــر در بــازار اجــاره مســکن در کشــور نشســت پیگیــری اجــرای مصوبــات‬ ‫برگــزار شــده و ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در صــدد هســتیم تــا بــا ایــن دســتورالعمل ها و قوانینــی کــه در حــال حاضــر از‬ ‫بســته سیاســتی مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا و مصوبــه هیــات وزیــران و ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار کشــور دریافــت و ابــاغ شــده اســت‪ ،‬بتوانیــم بــازار مســکن را کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم در خصــوص چگونگــی اجرایــی شــدن بســته سیاســتی‬ ‫مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا در نشس ـت هایی کــه بــا شــهرداری تهــران و همچنیــن‬ ‫اصنــاف و دیگــر دســت اندرکاران تشــکیل شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بســته سیاســتی مصــوب و‬ ‫ابــاغ شــده و همــه موظــف هســتند‪ ،‬مصوبــه را اجــرا کننــد‪ .‬ایــن مصوبــه دقیقــا ً افزایــش‬ ‫حداکثــری ســقف اجاره بهــا را تعییــن کــرده کــه ایــن حداکثــر ســقف تســهیالت در تهــران و‬ ‫ســایر کالن شــهرها ‪ ۲۵‬درصــد و در ســایر شــهرها ‪ ۲۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬انصافــا ً از تمامــی موجــران کشــور کــه همــکاری کردنــد و همــکاری‬ ‫می کننــد کمــال تشــکر را داریــم‪.‬‬ ‫درخواست از مشاوران برای نصب مصوبه سران قوا در دفاتر امالکی‬ ‫وی اقدامــات برخــی از اتحادیــه مشــاوران امــاک را در رعایــت مصوبــه ســران قــوا مناســب‬ ‫ارزیابــی کــرد و گفــت‪ :‬از مشــاوران امــاک درخواســت می کنیــم بــا نصــب اطالعیــه مربــوط بــه‬ ‫بســته سیاســتی مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا در دفاتــر مشــاوران امــاک‪ ،‬اعــام و بــر‬ ‫اســاس ان قــرارداد تنظیــم کننــد تــا بســته سیاســتی مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا بــه‬ ‫شــکلی مناســب اجرایــی و عملیاتــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی خبــر داد‪ :‬امــکان ثبــت شــکایات در خصــوص مبلــغ افزایــش اجاره بهــا‬ ‫بــر اســاس مصوبــات اعــام شــده‪ ،‬در ســامانه ‪ ۱۲۴‬فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫قاســمی یــاداور شــد‪ :‬تعزیــرات حکومتــی موضــوع ایــن شــکایات را پیگیــری خواهــد کــرد‬ ‫و امــکان شناســایی واحدهایــی کــه مصوبــات ســقف افزایــش نــرخ اجاره بهــا را رعایــت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬در ســامانه های وزارت راه و شهرســازی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای تنظیم بازار مســکن و اجاره بها‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی برای بازرسـی های برنامه ریزی‬ ‫شــده و یا ســرزده در سراســر کشــور با همکاری دســتگاه های نظارتی اســتفاده خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 53‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مهم ترین مشکل انجیراب‬ ‫نوسازی مدرسه تخریبی است‬ ‫در ادامــه طــرح محلــه محــوری دادگســتری گلســتان؛ ایــن بــار پرونــده پیگیــری حقــوق عامه در کــوی انجیراب‬ ‫گــرگان باز شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــرای بررســی مشــکالت و اســیب هــای اجتماعــی ‪،‬بــا همراهــی هیئــت عالی‬ ‫قضایی ‪ ،‬فرماندار و شــهردار گرگان و مدیران دســتگاه های خدمات رســان در مســجد موســی بن جعفر علیه‬ ‫الســام کــوی انجیراب گــرگان حضور یافتند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی پیشــتر گفتــه بــود دادگســتری اســتان اجــرای حقــوق عامــه در محلــه هــای کــم برخــوردار را‬ ‫پیگیــری و از دســتگاه هــای خدمــات رســان‪ ،‬مطالبــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان‪ ،‬هــدف از حضــور در کــوی انجیــراب را اســیب شناســی و بررســی مشــکالت‬ ‫ایــن منطقــه عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬مهــم تریــن مشــکلی کــه از ســوی اهالــی مطرح شــد‪ ،‬معطل ماندن نوســازی‬ ‫مدرســه تخریبــی ایــن محله اســت‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬همین امر سبب شده کودکان زیادی در این منطقه از تحصیل باز بمانند‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬هــر چنــد قــرار اســت تــا یــک مــاه اینــده کلنــگ ســاخت مدرســه بــه زمیــن زده شــود امــا‬ ‫دادگســتری اســتان‪ ،‬راه انــدازی مدرســه بــه صــورت اســتیجاری تــا زمــان تکمیــل ســاختمان مدرســه را در ایــن‬ ‫محلــه بــرای جلوگیــری تــرک تحصیــل کــودکان ‪ ،‬پیگیــری مــی کند و امــوزش و پــرورش و فرمانداری بایــد در این‬ ‫بــاره تدبیــر و چــاره اندیشــی کننــد‪.‬‬ ‫ســاماندهی ســوئیت هــای اجــاره ای ‪ ،‬چــاره اندیشــی بــرای ترافیــک ناشــی از مرکــز تعویــض پــاک خودروهــا‪،‬‬ ‫کمبــود ســهمیه ارد نانوایــی‪ ،‬نبــود مــکان ورزش‪ ،‬ســاماندهی رودخانــه و تدبیــر بــرای اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫گردشــگری تپه باســتانی منطقه از دیگر مطالبات اهالی این منطقه بود که در دادســتانی مرکز اســتان همه‬ ‫پیگیــری و از دســتگاه هــای متولــی مطالبــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بازدیدهــای مــا نمایشــی نیســت گفــت‪ :‬چنــد مــاه دیگــر‬ ‫دوبــاره جلســه ای بــا اهالــی در همیــن مســجد خواهیــم داشــت و گــزارش اجــرای مصوبــات ایــن بازدیــد را از‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی متولــی ‪ ،‬پیگیــری و مطالبــه مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــه روســای دادگســتری هــا و دادســتانهای سراســر اســتان هــم ماموریــت داده ایــم بــا‬ ‫حضــور درمحلــه هــای کــم برخــوردار بــرای رفــع مشــکالت و کاهــش اســیب هــای اجتماعــی و توانمنــد کــردن‬ ‫ســاکنان ایــن محــات گام بردارنــد‪.‬‬ ‫در قالــب طــرح محــوری ‪ ،‬دســتگاه قضایــی اســتان بــا حضــور در محلــه هــای کــم برخــوردار ‪ ،‬حقــوق عامــه را از‬ ‫دســتگاه هــای خدمــات رســان مطالبــه مــی کنــد ‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن ‪ ،‬بــا حضــور دســتگاه قضایــی بخشــی از مشــکالت کــوی عرفــان گــرگان بررســی و اقدامــات بــرای‬ ‫رفــع ان در حــال انجــام اســت ‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫انهدام باند سارقان سابقه دار دستبند پلیس جاجرم بر دستان‬ ‫توسط پلیس‬ ‫سارق اماکن خصوصی‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از انهــدام بانــد ســارقان در‬ ‫حرکــت و ســابقه دار توســط کاراگاهــان ایــن پلیــس خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏‏‪ 2‬فقــره ســرقت طــا و جواهــرات‬ ‫از منــزل شــخصی دو نفــر از شــهروندان بجنــوردی‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‏پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی‏افــزود‪ :‬در برســی هــای به عمل امــده مشــخص شــد کــه‬ ‫متهمــان غیربومــی بــوده و بــه صــورت رهگــذری اقــدام بــه‬ ‫ســرقت در ‏ســایر اســتان های کشــور می کردنــد‪.‬‏‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متهمــان بــا همــکاری بی وقفــه پلیــس اگاهــی ســبزوار‬ ‫و اخــذ اســتعالمات الزم از‏ســامانه پــاک خــوان یکــی از متهمــان‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متهــم در بازجویی هایانجام شــده اعــام کــرد که بعد‬ ‫از ســرقت از‏شهرســتان های ســبزوار‪ ،‬مشــهد و بجنورد در اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور نیــز اقــدام بــه ســرقت می کردند‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان افــزود‪:‬‏دو نفــر از همدســتان‬ ‫وی در عملیــات غافلگیرانــه و ضربتــی کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان دســتگیر و ‪ 2‬نفــر دیگــر نیــز‏متــواری بــوده کــه‬ ‫مــورد شناســایی قرارگرفته انــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ســارق‬ ‫اماکــن خصوصــی و کشــف ‪ 3‬مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در‏ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد‏مــورد ســرقت از اماکــن خصوصــی‬ ‫در ســطح شهرســتان جاجــرم بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در یــک عملیــات غافلگیرانــه فــرد موردنظــر در‬ ‫مخفیگاهــش دســتگیر و بــه ‏مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده یــک نفــر‬ ‫مال خــر نیــز دســتگیر و هــر دو متهــم درنهایــت بعــد از‏تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه متهمــان تعــداد زیــادی امــوال مســروقه‬ ‫‏ازجملهمیل گــرد‪ ،‬خامــوت و ‪ ...‬کشــف و ضبــط شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قنــدی در پایــان از شــهروندان عزیــز خواســت تــا‬ ‫ضمــن همــکاری مســتمر بــا پلیــس در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی با رویکرد برخورد با‬ ‫توزیع کنندگان مواد مخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی شــیروان‪ ،‬از دســتگیری ‏‪‎ ‎7‬فروشــنده مــواد‬ ‫مخــدر و کشــف یــک کیلوگــرم تریــاک در اجــرای طــرح برخــورد بــا‬ ‫‏توزیع کننــدگان مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه‬ ‫پــور»در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه مبــارزه بــا‏قاچاقچیــان و فروشــندگان مــواد مخــدر‬ ‫از اولویت هــای پلیــس شهرســتان می باشــد‪ ،‬لــذا طــرح ارتقــای‬ ‫امنیــت اجتماعــی و‏پاک ســازی مناطــق الــوده و جــرم خیــز در ســطح‬ ‫شهرســتان بــه اجــرا در ام ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح ‪ 7‬نفــر خرده فــروش‬ ‫مــواد مخــدر دســتگیر شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن طرح همچنین مقدار‬ ‫‏یــک کیلوگــرم مــواد مخــدر نیــز کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بابیــان اینکــه مقابلــه بــا‬ ‫قاچاقچیــان و توزیع کننــدگان مــواد مخــدر جــزء اولویت هــای کاری‬ ‫‏انتظامــی شهرســتان می باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫می تواننــددر جهــت کمــک بــه ارتقــاء امنیــت در ســطح‏شهرســتان‬ ‫هرگونــه خبــر را در خصــوص خریــد و فــروش ســاح مهمــات و‬ ‫مــواد مخــدر را از طریــق تلفــن ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‏‪.‬‬ ‫با توقف استقراض‬ ‫از بانک مرکزی‬ ‫یکی از موتورهای‬ ‫تورم زا خاموش شد‬ ‫اســتقراض از بانــک مرکــزی از مهم تریــن عوامــل رشــد نقدینگــی و‬ ‫افزایــش تــورم در ســال های اخیــر بــوده اســت‪ ،‬امــا دولــت ســیزدهم‬ ‫بــا توقــف اســتقراض از بانــک مرکــزی از شــهریورماه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫عــاوه بــر خاموشــی یکــی از موتورهــای تــورم زا‪ ،‬پــس از ‪ ۹‬ســال رشــد‬ ‫ماهانــه نقدینگــی را منفــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‪،‬‬ ‫یکــی از راه هایــی کــه دولت هــای گذشــته همــواره بــرای جبــران‬ ‫کســری بودجــه بــه ان روی مـی اورد‪ ،‬اســتقراض از بانــک مرکــزی بود‬ ‫کــه ایــن عمــل بــه صــورت مســتقیم از بانــک مرکــزی یــا بــا واســطه‬ ‫قــرار دادن دیگــر بانک هــا از بانــک مرکــزی انجــام می شــد‪ .‬از عمــده‬ ‫پیامدهــای ایــن عمــل در ســال های گذشــته رشــد پایــه پولــی و حجم‬ ‫نقدینگــی و در نهایــت ایجــاد تــورم در کشــور بــود‪.‬‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهــم رکــورد دار اســتقراض از بانــک مرکــزی‬ ‫بــود بــه گونــه ای کــه براســاس امــار بانــک مرکــزی‪ ،‬در ابتــدای روی‬ ‫کار امــدن دولــت یازدهــم در شــهریور ‪ ۱۳۹۲‬بدهــی دولــت بــه بانــک‬ ‫مرکــزی حــدود ‪ ۱۴‬هــزار میلیــارد تومــان بــود‪ ،‬امــا ایــن رقــم بــه دلیــل‬ ‫بی انضباطــی مالــی دولــت در مردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬یعنــی در زمانــی کــه‬ ‫دولــت بــه کار خــود پایــان داد‪ ،‬بــه رقــم ‪ ۱۶۵‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان رســید و بدهــی دولــت (بــدون احتســاب بدهــی شــرکت های‬ ‫دولتــی) بیــش از ‪ ۱۲‬برابــر شــده بــود‪.‬‬ ‫پایان استقراض دولت از بانک مرکزی‪ ،‬سراغازی امیدوار کننده‬ ‫در شــهریورماه ســال گذشــته و پــس از روی کار امــدن دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬از صفــر شــدن میــزان‬ ‫اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی خبــر داد‪ .‬ســید احســان خاندوزی‬ ‫همچنیــن در مهــر مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در صفحــه شــخصی خــود در فضــای‬ ‫مجــازی اعــام کــرد‪« :‬در شــهریور موفــق شــدیم برخــاف پنــج مــاه‬ ‫ـتقراض جدیــد از بانــک مرکــزی‪ ،‬حقوق هــا‬ ‫اول‪ ،‬بــدون یــک ریــال اسـ‬ ‫ِ‬ ‫را (حتــی زودتــر از موعــد) پرداخــت کنیــم‪ .‬البتــه نحــوه تامین کســری‬ ‫بودجــه در اوایــل ســال‪ ،‬همچنــان تنــور تــورم را گــرم نگــه داشــته‬ ‫اســت! طبیعــی اســت اثــار مثبــت اقدامــات امروز‪ ،‬با چنــد ماه تاخیر‬ ‫ظاهــر خواهــد شــد‪».‬‬ ‫پــس از مدتــی‪ ،‬اولیــن اثــر مثبــت ایــن اقــدام دولــت ســیزدهم‬ ‫ظاهــر شــد و ان کاهــش ‪ ۴.۵‬درصــدی تــورم نقطــه بــه نقطــه در‬ ‫مهرمــاه ســال گذشــته بــود‪.‬‬ ‫کاهش حجم نقدینگی در فروردین ماه‬ ‫بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی‪ ،‬در فروردیــن امســال حجــم‬ ‫نقدینگــی بــه ‪ ۴۸۲۳.۲۹‬هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه نســبت بــه‬ ‫ماه قبل از ان (اســفند ‪ ۲ )۱۴۰۰‬دهم درصد کمتر شــده اســت‪ .‬این‬ ‫اتفــاق پــس از ‪ ۹‬ســال (از فرودیــن مــاه ‪ ،)۱۳۹۲‬در دولــت ســیزدهم‬ ‫اتفــاق افتــاد کــه می تــوان دلیــل عمــده ان را توقــف اســتقراض‬ ‫دولــت از بانــک مرکــزی و کاهــش خلــق پــول نظــام بانکــی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫پیشــتر نیــز قائــم مقــام بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه همــراه شــدن‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا بانــک مرکــزی بیــان کــرده بــود کــه شــاهد‬ ‫منضبط تــر شــدن دولــت هســتیم بــه نحــوی کــه دولــت در ســال‬ ‫گذشــته بدهــی تنخــواه خــود بــه مــا را تســویه کــرد و در ســال جــاری‬ ‫نیــز بــه دنبــال تنخــواه نبــوده اســت‪ .‬ابوالحســنی گفتــه بــود‪ :‬در‬ ‫واقــع تــاش می کنیــم کــه دولــت کمتــر نیــاز بــه اســتقراض از بانــک‬ ‫مرکــزی پیــدا کنــد کــه اثــار ایــن عملکــرد اخیــر را می تــوان در امــار‬ ‫نقدینگــی پایــان فروردیــن ‪ ۱۴۰۱‬بــه نســبت اســفند ‪ ۱۴۰۰‬ببینیــم کــه‬ ‫رشــد نقدینگــی منفــی بــوده اســت‪ .‬البتــه کــه اثــار اصلــی و قطعــی‬ ‫ان را بایــد پایــان ســال ســنجید‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی نیز در تشــریح دالیل کاهش رشــد نقدینگی‬ ‫در ســال جــاری بیــان کــرد‪ :‬در ســالیان گذشــته طبــق قانــون بودجــه هر‬ ‫ســال‪ ،‬دولــت تنخواهــی را از بانــک مرکــزی دریافــت مــی کــرد‪ ،‬امســال‬ ‫خوشــبختانه ایــن تنخــواه را در اختیــار دولــت قــرار ندادیــم و ایــن هــم‬ ‫یکــی از عوامــل کاهــش رشــد نقدینگــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬دولــت همــان طــور کــه اعــام کــرده بــود‪ ،‬اســتقراض‬ ‫از بانــک مرکــزی خــط قرمــز اســت‪ ،‬بــر ایــن خــط قرمــز ایســتاد‬ ‫و بــه اذعــان کارشناســان تــداوم ایــن رونــد و عــدم عبــور از ایــن‬ ‫خــط قرمــز در نهایــت مــی توانــد بــه کنتــرل تــورم بینجامــد چراکــه‬ ‫نقدینگی اصلی تریــن موتــور محرکــه تــورم در کشــور ماســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مصاحبه با قطار سانحه‬ ‫دیده مشهد – یزد!‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری چــی چــی نیــوز‪ ،‬برخــورد قطارهــا بــا‬ ‫اشــیاء روی ریــل یکــی از ســوانح شــبکه حمــل و نقــل ریلــی‬ ‫محســوب مــی شــود کــه حتــی ممکــن اســت در پــارک ملــت‬ ‫مشــهد هــم بــه وقــوع بپیونــدد و پدیــده عجیبــی نیســت‪ .‬در‬ ‫کشــور مــا هــم هــر از گاهــی شــاهد بــروز چنیــن حوادثــی‬ ‫هســتیم کــه نمونــه اخیــر ان در قطــار مشــهد ‪ -‬یــزد رخ داد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا ابعــاد ایــن ماجــرا گفتگــوی‬ ‫کوتاهــی بــا قطــار حادثه دیــده مشــهد ‪ -‬یــزد انجــام داده ایــم‬ ‫کــه حــاوی نــکات قابــل تاملــی اســت‪:‬‬ ‫– لطفا ًخودتان را معرفی بفرمائید‪.‬‬ ‫– قطــار مســافربری مشــهد – یــزد هســتم بــا یــک عمــر‬ ‫ســابقه در جابجایــی مســافران‪.‬‬ ‫– از روز حادثه بگوئید‪.‬‬ ‫ داداش واســه مــا داســتان نشــه از نــون خــوردن بیفتیــم‬‫هــر چنــد مــا دیگــه بــه اخــر خــط رســیدیم؟!‬ ‫ نــه پــدر جــان مگــه بــا قطــار تبریــز – مشــهد مصاحبــه‬‫کردیــم اتفاقــی واســش افتــاد؟ تــازه هنــوز مقصــران اون‬ ‫حادثــه بعــد از ‪ 6‬ســال مشــخص نشــدن!‬ ‫ خــوب خیالــم راحــت شــد‪ .‬حقیقــت امــر ســاعت هفــت‬‫و بیســت دقیقــه بــود کــه مــا از مشــهد راه افتادیــم‪ .‬ســاعت‬ ‫‪ ۳:۲۵‬رســیدیم ایســتگاه طبــس و مطابــق برنامــه‪ ،‬ماموریــن‬ ‫راهبــر و رئیــس قطــار تعویــض و قطــار بــا دریافــت حکــم‬ ‫احتیــاط در ســاعت ‪ ۳:۳۵‬بــه مقصــد یــزد راه افتادیــم‪.‬‬ ‫پنــج و نیــم ایســتگاه عبــاس ابــاد بودیــم و از اونجــا راه‬ ‫افتادیــم ســمت ریــزو ‪ ...‬بــاک عباس ابــاد‪ -‬ریــزو‪ ،‬قــوس و‬ ‫ترانشــه رو کــه رد کــردم بیــل مکانیکــی رو دیــددم‪.‬‬ ‫ چرا همون موقع ترمز نکردی؟‬‫ اقــای ســعیدی ترانشــه محــل کاهش ســرعت فقــط ‪2000‬‬‫متــر طــول داشــت‪ .‬ایــن الکــردار دوچرخــه ‪ 28‬کــه نیســت‬ ‫بشــه بــا ترمــز جلــو هــم نگهــش داشــت‪ .‬قطــار چنــد صــد تــن‬ ‫وزن داره‪ .‬خالصــه چــون فاصلــه نزدیــک بود قســمت فوقانی‬ ‫لکوموتیــو بــا بــوم بیــل مکانیکــی کــه در حــال چرخــش بــرای‬ ‫خارج شــدن از روی خــط بــود‪ ،‬برخــورد کــرد و بیــل مکانیکــی‬ ‫واژگــون شــد و همزمــان بــا ســالن های قطــار برخــورد کــرد‬ ‫کــه بــه دلیــل ســرعت قطــار و ناپایــدار بــودن خــط در محــل‪،‬‬ ‫ســالن های دوم و ســوم و چهــارم واژگــون و ســالن های ‪۵‬‬ ‫الــی ‪ ۸‬نیــز از خــط خــارج و قطــار هــم حــدود ‪ ۲۲۰‬متر از محل‬ ‫برخــورد متوقــف شــد‪ .‬ایــن بــود کل داســتان ‪...‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از ایــن حــوادث چــکار بایــد کــرد؟‬ ‫– االن تــو دنیــا دارن از سیســتم ‪ AWD‬اســتفاده مــی کنــن‬ ‫بــرای کنتــرل قطــار هــا‪.‬‬ ‫– سیستم ‪ AWD‬چگونه کار می کند؟‬ ‫– فــرض کنیــد کــه قطــار در یــک محــدوده مســیر عالیمــی‬ ‫بــه محــل خطــر ماننــد ایســتگاه ســوزن و یاشکســتگی ریــل‬ ‫نزدیــک گــردد و بــه علــت عــدم وجــود عالیــم نحــوه عملکــرد‬ ‫لکوموتیــوران مشــخص نباشــد‪ .‬در ایــن صــورت تجهیــزات‬ ‫زمینــی سیســتم کنتــرل اتوماتیــک قطــار قبــل از محــدوده‬ ‫خطــر نصــب شــده کــه پــس از عبــور قطــار از روی انهــا‬ ‫بخــش داخــل قطــار سیســتم مذکــور هشــدار الزم جهــت‬ ‫اگاهــی لکوموتیــوران از وجــود خطــر را اعــام می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫از ان سیســتم داخــل قطــار منتظــر یــک پاســخ از طــرف‬ ‫لکوموتیــوران بــه منظــور اطمینــان یافتــن از هوشــیاری وی‬ ‫می مانــد (ایــن پاســخ می توانــد بــه صــورت فشــار دکم ـه ای‬ ‫توســط لکوموتیــوران پــس از اعــام هشــدار توســط سیســتم‬ ‫داخــل قطــار تعریــف گــردد) چنانچــه پــس از مــدت معینــی‬ ‫سیســتم پاســخی را دریافت نکند لکوموتیوران غیر هوشــیار‬ ‫تشــخیص داده شــده و بــا اعمــال ترمــز اضطــراری قطــار‬ ‫متوقــف می شــود‪ .‬متوجــه شــدین؟ تــازه ایــن مدلشــه‪ .‬انــواع‬ ‫و اقســام سیســتم هــای کنتــرل ابــداع شــده‪.‬‬ ‫– سخن پایانی‬ ‫– مــا کــه دیگــه بــه اخــر خــط رســیدیم ولــی قبــول کنیــم‬ ‫مدیریــت تــو دنیــا بــر اســاس علــم روز پیــش مــی ره و بــه‬ ‫هــر کســی مدیریــت تعــارف نمــی کنــن! بــا انداختــن همــه‬ ‫تقصیرهــا گــردن یــک نفــر یا عامل انســانی کار پیــش نمی ره‬ ‫و بایــد ســاختار مدیریتــی رو اصــاح کنیــم‪ .‬بایــد قبــول کنیــم‬ ‫اســتفاده از سیســتم های پیشــرفته‪ ،‬رعایت ایمنی‪ ،‬داشــتن‬ ‫پزشــک در قطــار‪ ،‬ایجــاد سیســتم اطفــای حریــق پیشــرفته‪،‬‬ ‫امــوزش بــه مــردم و … نیــاز اســت‪ .‬خــدا وکیلی خنــده داره که‬ ‫بــا ایــن همــه تجهیــزات پیشــرفته کــه بــرای کنتــرل و توقــف‬ ‫قطــار هــا تعبیــه شــده قطــار بــا بیــل مکانیکــی تصــادف کنــه‬ ‫ولــی چــه میشــه کــرد؟!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫بیماری فارنژیت؛ علل‪ ،‬عالئم و درمان‬ ‫کار در خانه برای خانمها‬ ‫مــن همیشــه می دانســتم می خواهــم یک کارافرین بشــوم‪.‬‬ ‫بــرای مــن ایــن قســمت ســاده ی ماجــرا بــود‪ .‬امــا قســمت‬ ‫ســخت کار ایــن بــود کــه چــه کاری انجــام دهــم‪ .‬کتاب هــای‬ ‫زیــادی خوانــدم و اوقــات زیــادی را صــرف جســتجو در اینترنت‬ ‫کــردم‪ ،‬ولــی بــاز هــم دقیقــا نمی توانســتم پــی بــه تمــام‬ ‫موقعیت هایــی کــه وجــود داشــت ببــرم‪ .‬مــن بــدون اینکــه‬ ‫بدانــم دنبــال چــه می گــردم‪ ،‬گــم شــده بــودم‪ .‬زنــان بســیاری را‬ ‫می شناســم کــه بــا چنیــن چالشــی روب ـه رو شــده اند‪.‬‬ ‫مــن همیشــه می دانســتم می خواهــم یک کارافرین بشــوم‪.‬‬ ‫بــرای مــن ایــن قســمت ســاده ی ماجــرا بــود‪ .‬امــا قســمت‬ ‫ســخت کار ایــن بــود کــه چــه کاری انجــام دهــم‪ .‬کتاب هــای‬ ‫زیــادی خوانــدم و اوقــات زیــادی را صــرف جســتجو در اینترنت‬ ‫کــردم‪ ،‬ولــی بــاز هــم دقیقــا نمی توانســتم پــی بــه تمــام‬ ‫موقعیت هایــی کــه وجــود داشــت ببــرم‪ .‬مــن بــدون اینکــه‬ ‫بدانــم دنبــال چــه می گــردم‪ ،‬گــم شــده بــودم‪ .‬زنــان بســیاری را‬ ‫می شناســم کــه بــا چنیــن چالشــی روب ـه رو شــده اند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نویسندگی‬ ‫عاشــق نوشــتن هســتید؟ همــه ی مــا دربــاره ی‬ ‫نویســنده های مشــهوری ماننــد جی‪.‬کــی رولینــگ (‪J.K.‬‬ ‫‪ )Rowling‬و یــا اســتفانی مِیِــر (‪)Stephenie Meyer‬‬ ‫شــنیده ایم‪ ،‬ولــی هــزاران زن هســتند کــه بــا نوشــتن‬ ‫کتــاب در خانــه در حــال پیمــودن مســیر موفقیــت‬ ‫هســتند‪ .‬موقعیت هــا و موضوعاتــی کــه پیــش رو‬ ‫داریــد بی شــمار اســت‪ :‬از کتاب هــای کــودکان گرفتــه تــا‬ ‫کتاب هــای خود امــوز و کتاب هــای اشــپزی‪.‬‬ ‫اگــر بــه دنیــای وب هم عالقه مند هســتید‪ ،‬وبالگ نویســی‬ ‫را امتحــان کنیــد‪ .‬بــا پســت گذاشــتن در وبــاگ خودتــان و‬ ‫یــا وبــاگ شــرکت ها پــول در بیاوریــد‪ .‬مــردم در اینترنــت‬ ‫همیشــه بــه دنبــال محتــوای جدیــد هســتند و شــما‬ ‫می توانیــد بــا ایــن روش بــه راحتــی در منــزل کار کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در زمینــه ی کاری خــود متخصــص هســتید‪،‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارهایــی کــه می توانیــد بــا اســتفاده از‬ ‫توانایی هــای نویســندگی تان انجــام دهیــد ایــن اســت که‬ ‫دانــش خــود را روی کاغــذ بیاوریــد و از طریــق وب ســایت‬ ‫یــا وبــاگ خــود بــه فروش برســانید‪ .‬همچنیــن می توانید‬ ‫از وب ســایت هایی ماننــد کتاب نــاک و یــا امــازون بــرای‬ ‫ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ک و شیرینی پزی‬ ‫‪ .۲‬کی ‬ ‫پختــن کیــک راه مناســبی بــرای کســب درامــد بــرای‬ ‫خانم هــا در خانــه اســت‪.‬‬ ‫بــه کیک پــزی عالقــه داریــد؟ یکــی از کارهــای خالقانــه در‬ ‫خانه برای خانمها‪ ،‬شــیرینی پزی اســت‪ .‬ایا دســتورالعمل‬ ‫مخصــوص بــرای کیــک شــکالتی داریــد کــه همــه همیشــه‬ ‫از ان تعریــف و تمجیــد می کننــد؟ بســیار خــب‪ ،‬بیاییــد‬ ‫ایــن عالقـه ی خــود را بــه یــک کسـب وکار کیک پــزی تبدیــل‬ ‫کنیــد‪ .‬موقعیت هــای بی شــماری هســتند کــه انتظــار شــما‬ ‫را می کشــند‪ :‬جشــن تولد هــا‪ ،‬عروس ـی ها‪ ،‬حنا بندان هــا‪،‬‬ ‫مراســم تودیــع‪ ،‬مهمانی هــای خانوادگــی و … ‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نگهداری از بچه (پرستاری بچه)‬ ‫از ســر و کلــه زدن بــا بچه هــا خوش تــان می ایــد؟ یــک‬ ‫راه ســاده بــرای پــول دراوردن می توانــد ایــن باشــد کــه‬ ‫مراقبــت از یــک کــودک را بــه عهــده بگیریــد‪ .‬جلســات‬ ‫کاری‪ ،‬جلســات اولیــا مربیــان‪ ،‬مهمانی هــای خاصــی‬ ‫کــه همــراه داشــتن اطفــال مقــدور نیســت و … ‪ .‬بلــه‬ ‫موقعیت هــای زیــادی وجــود دارنــد تــا شــما بتوانیــد بــا‬ ‫ارائ ـه ی ایــن ســرویس پرکاربــرد و مــورد نیــاز بــرای خــود‬ ‫تو پا کنیــد‪.‬‬ ‫مقــداری پــول دســ ‬ ‫‪ .۴‬کپی رایتینگ‬ ‫ی خوبــی بــا کلمــات داشــته اید؟‬ ‫همیشــه میانــ ه ‬ ‫کپی رایتینــگ رونــدی اســت کــه در ان از کلمــات تاثیر گــذار‬ ‫و متقاعد کننــده بــرای ارتقــای یــک شــخص‪ ،‬یــک محصول‪،‬‬ ‫بو کار‪ ،‬یــک ایــده و یــا فکــر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫یــک کس ـ ‬ ‫کپی رایترهــا همــان کســانی هســتند کــه کلمــات بــه کار‬ ‫رفتــه در تبلیغــات تلویزیــون‪ ،‬رادیــو‪ ،‬روزنامــه‪ ،‬مجلــه‬ ‫بیلبوردهــا‪ ،‬اگهی هــا و وب ســایت ها را می نویســند‪.‬‬ ‫ش اب ورنــگ و‬ ‫کپی رایترهــا در نوشــتن تبلیغــات خــو ‬ ‫متقاعدکننــده تــاش بســیاری بــه خــرج می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬صنایع دستی‬ ‫درســت کــردن وســایل دســتی ماننــد انواع بافتــی‪ ،‬ظرف‬ ‫و ظــروف و یــا حتــی فــرش می توانــد راه مناســبی بــرای‬ ‫کســب درامــد در خانــه باشــد‪.‬‬ ‫ایــا اهــل کاردســتی درســت کــردن هســتید؟ می­ توانیــد‬ ‫هنــر دســت خــود را در ســایت هایی ماننــد دیــوار بــه‬ ‫صــورت انالیــن بــه فروش برســانید‪ .‬همچنیــن می توانید‬ ‫دســتو پا کــرده و‬ ‫ ‬ ‫غرفــه ای در جمعه بــازار بــرای خــود‬ ‫وســایل خــود را از ان طریــق بــه فــروش برســانید‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد ســفارش کار قبــول کنیــد یــا بــه دیگــران هنــر‬ ‫ش روی‬ ‫خــود را امــوزش دهیــد‪ ،‬موقعیت هایــی کــه پی ـ ‬ ‫یــک هنرمنــد صنایــع دســتی وجــود دارد‪ ،‬بی انتهاســت‪.‬‬ ‫نایــا چشــم ریزبینــی داریــد؟ همیشــه بــه مهــارت خــود در‬ ‫رعایــت قواعــد و امــای صحیــح کلمــات افتخــار می کنیــد؟‬ ‫نویســندگان زیــادی بــه ویراســتار نیــاز دارنــد تــا غلط هــای انها‬ ‫را تصحیــح کنــد و اثــر هنــری انهــا را بــا دقــت ویرایــش کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬فروش وسایل تزئینی‬ ‫ذوق هنــری داریــد؟ می توانیــد بــا فــروش کاالهــای‬ ‫دست ســاز خــود‪ ،‬از شــمع گرفتــه تــا کیف دســتی‪،‬‬ ‫زیــور االت‪ ،‬صابــون و … کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫موقعیت هــای زیــادی بــرای کســانی کــه از روحیــه ی‬ ‫خالقــی بهره منــد هســتند وجــود دارد‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫وســایل دست ســاز خــود را در ســایت هایی نظیــر‬ ‫دیــوار بــه فــروش بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬رنگ امیزی صورت‬ ‫زهرا نیک سرشت‬ ‫بــه التهــاب حلــق فارنژیــت می گوینــد کــه در واقــع بیشــتر‬ ‫نوعــی عالمــت اســت تــا بیمــاری و می توانــد باعــث احســاس‬ ‫خراشــیدگی در گلــو و مشــکل قــورت دادن غــذا شــود‪ .‬عمــوم‬ ‫مــردم ایــن عارضــه را گلــودرد می نامنــد‪ .‬فارنژیــت از شــایع ترین‬ ‫دالیــل مراجعــه افــراد بــه پزشــک و نیــاز بــه اســتراحت و مانــدن‬ ‫در خانــه اســت‪ .‬ایــن بیمــاری بیشــتر در پاییــز و زمســتان رخ‬ ‫می دهــد و مثــل هــر بیمــاری دیگــری‪ ،‬شناســایی علــت و تمرکــز‬ ‫بــر رفــع ان مهم تریــن عامــل بــرای درمــان اســت‪.‬‬ ‫علت فارنژیت چیست؟‬ ‫‪ .۱‬عفونت های ویروسی‬ ‫گلــودرد اغلــب ناشــی از عفونــت ویروســی اســت‪.‬‬ ‫نمونه هــای شــایع ایــن عفونت هــا عبارت انــد از‪:‬ســرخک؛ابله‬ ‫مرغان؛بیمــاری کــروپ یــا خروســک؛بیماری دســت‪ ،‬پــا و دهــان‬ ‫( ‪)HFMD‬؛مونونوکلئــوز‪.‬‬ ‫مدت زمــان بیمــاری فارنژیــت بســته بــه نــوع ویــروس متفــاوت‬ ‫اســت و معمــوال بعــد از ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬روز بهبــودی حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد ممکــن اســت ازبین رفتــن کامــل عالئــم‬ ‫طوالنی تــر شــود و حتــی چنــد مــاه ادامــه یابــد‪ ،‬مثــل مــوارد ابتــا‬ ‫بــه مونونوکلئــوز عفونــی‪.‬‬ ‫انتی بیوتیک هــا هیــچ اثــری روی ویروس هــا ندارنــد و درمــان‬ ‫فارنژیــت ویروســی فقــط متمرکــز بــر تســکین عالئــم اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن از مصــرف بی رویــه انتی بیوتیــک خــودداری کنیــد‪،‬‬ ‫چراکــه باعــث مقاومت هــای انتی بیوتیکــی و عــوارض متعــدد‬ ‫دیگــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تونسیلیت (التهاب لوزه ها)‬ ‫در ‪ ۲‬ســمت پشــت گلــو‪ ۲ ،‬تــوده کوچــک بافــت نــرم وجــود دارد‬ ‫کــه لوزه هــا هســتند‪ .‬التهــاب لوزه هــا وقتــی رخ می دهــد کــه‬ ‫لوزه هــا بــا گیرانداختــن باکتری هــا و ویروس هــا درون خــود‪،‬‬ ‫عفونــی شــوند‪ .‬تونســیلیت می توانــد منجــر بــه التهــاب گلــو و‬ ‫در نتیجــه فارنژیــت شــود‪.‬‬ ‫التهاب لوزه ها از علل فارنژیت‬ ‫‪ .۳‬عفونت های باکتریایی‬ ‫احتمــال اینکــه فارنژیــت به علــت عفونــت باکتریایــی رخ‬ ‫بدهــد کمتــر اســت‪ .‬شــایع ترین گلــودرد باکتریایــی‪ ،‬گلــودرد‬ ‫ناشــی از گروهــی از باکتری هــا به نــام اســترپتوکوک گــروه ‪A‬‬ ‫اســت‪ .‬عالئــم ایــن نــوع از فارنژیــت تــب‪ ،‬قرمــزی گلــو و تــورم‬ ‫لوزه هاســت‪ .‬علــل کمتــر شــایع گلــودرد باکتریایــی عبارت انــد‬ ‫از‪:‬کالمیدیا؛ســوزاک؛کورینه باکتریــوم‪.‬‬ ‫برخــاف عفونت هــای ویروســی‪ ،‬فارنژیــت باکتریایــی نیــاز بــه‬ ‫درمــان انتی بیوتیکــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬الرژی‬ ‫قرارگرفتــن در معــرض مــواد حساســیت زا (الرژن هــا) مثــل‬ ‫گــرده گل‪ ،‬کنه هــای موجــود در گردوغبــار و حیوانــات خانگــی‬ ‫باعــث گرفتگــی و احتقــان بینــی و ســینوس ها می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫احتقــان و پرشــدن ســینوس ها باعــث ترشــح پشــت حلــق‬ ‫می شــود کــه عامــل اصلــی گلــودرد ناشــی از الــرژی اســت‪.‬‬ ‫تحریــک گلــو و درد خــارش دار از عالئــم الــرژی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ریفالکس اسید معده به مری (‪)GERD‬‬ ‫اکثــر افــراد ایــن بیمــاری را به نــام ســوزش ســر دل می شناســند‪.‬‬ ‫ریفالکــس معــده زمانــی رخ می دهــد کــه اســید معــده بــه مــری‬ ‫برگــردد‪ .‬اگــر ریفالکــس اســید شــدید شــود و از مــری عبــور کنــد‪،‬‬ ‫می توانــد وارد گلــو و حنجــره و ســبب گرفتگــی صــدا یــا گلــودرد شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬استفاده بیش از حد از گلو یا از مواد تحریک کننده گلو‬ ‫فریــاد و جیـغ زدن‪ ،‬اوازخوانــدن غیراصولــی‪ ،‬مصــرف غذاهای تند‬ ‫و مایعــات داغ و سیگارکشــیدن می تواننــد گلــو را تحریــک کننــد‪.‬‬ ‫عالئم بیماری فارنژیت‬ ‫معمــوال ‪ ۲‬تــا ‪ ۵‬روز بعــد از ورود ویــروس یــا باکتــری بــه بــدن‪،‬‬ ‫عالئــم ایــن بیمــاری بــروز می کننــد‪ .‬بــه ایــن دوره‪ ،‬دوره کمــون‬ ‫یــا نهفتگــی می گوینــد‪ .‬عالمــت اصلــی فارنژیــت گلــودرد اســت و‬ ‫عالئــم دیگــر بســته بــه عامــل زمینه ســاز متفاوت انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عالئم فارنژیت ویروسی‬ ‫عطســه؛ابریزش بینی؛سردرد؛سرفه؛خســتگی؛بدن درد؛لرز؛‬ ‫تــب کــه بســته بــه بیمــاری زمینـه ای می توانــد بــاال یا پایین باشــد‬ ‫(مثــا تــب پاییــن در ســرماخوردگی و تــب بــاال در انفوالنــزا)‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عالئم فارنژیت ناشی از مونونوکلئوز‬ ‫تورم غدد لنفاوی؛خستگی شدید؛تب؛دردهای عضالنی؛‬ ‫بی حالی عمومی؛ازدست دادن اشتها؛کهیر‪.‬‬ ‫‪ .۳‬عالئم فارنژیت باکتریایی‬ ‫مشــکل بلع؛قرمــزی گلــو بــا لکه هــای ســفید یــا خاکســتری در‬ ‫ناحیــه گلــو (بســته بــه نــوع باکتری)؛تــورم غــدد لنفاوی؛تــب؛‬ ‫لرز؛ازدســت دادن اشــتها؛حالت تهوع؛طعــم غیرعــادی در‬ ‫دهان؛بی حالــی عمومــی‪.‬‬ ‫تا چه مدت بیماری فارنژیت واگیردار است؟‬ ‫طــول دوره مســری بودن فارنژیــت نیــز بســته بــه عامــل‬ ‫زمینه ســاز متفــاوت اســت‪:‬‬ ‫فارنژیت های ویروسی تا زمان ادامه تب بیماری واگیردار هستند‪.‬‬ ‫فارنژیت هــای باکتریایــی مثــل گلــودرد اســترپتوکوکی از شــروع‬ ‫بیمــاری تــا ‪ ۱‬روز پــس از رفــع عالئــم بــدون مصــرف دارو‪ ،‬واگیردارنــد‪.‬‬ ‫تشخیص فارنژیت‬ ‫‪ .۱‬معاینه فیزیکی‬ ‫پزشــک پــس از شــنیدن شــرح حــال بیمــار‪ ،‬معاینــه فیزیکــی‬ ‫انجــام می دهــد کــه شــامل مشــاهده گلــو و گــوش و بینــی‬ ‫بیمــار و لمــس کناره هــای گــردن بــرای بررســی تــورم غــدد‬ ‫لنفــاوی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کشت نمونه گلو‬ ‫در مــواردی کــه پزشــک بــا معاینــه و شــرح حــال مشــکوک بــه‬ ‫گلــودرد اســترپتوکوکی شــود‪ ،‬کشــت گلــو انجــام می دهــد‪ .‬در‬ ‫ایــن روش‪ ،‬بــا اســتفاده از ســواب پنبــه ای (وســیله ای شــبیه‬ ‫گوش پاک کــن بلنــد) از ترشــحات گلــو نمونه بــرداری و نمونــه‬ ‫را بــرای کشــت بــه ازمایشــگاه ارســال می کنــد یــا از طریــق‬ ‫ازمایــش ســریع اســترپتوکوکی (‪ )Rapid strep test‬در عــرض‬ ‫چنــد دقیقــه در مطــب نتیجــه را مشــخص می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ازمایش خون‬ ‫گاهــی ممکــن اســت پزشــک شــک کنــد کــه فارنژیــت عامــل‬ ‫دیگــری دارد و بــرای تاییــدش درخواســت ازمایــش خــون بدهــد‪.‬‬ ‫از طریــق ازمایــش خــون می تــوان ابتــا بــه مونونوکلئــوز یــا‬ ‫انــواع دیگــر عفونــت را تشــخیص داد‪.‬‬ ‫درمان فارنژیت‬ ‫‪ .۱‬درمان های خانگی برای تسکین گلو‬ ‫درمــان گلــودرد بســته بــه علــت ان متفــاوت اســت‪ ،‬امــا‬ ‫رعایــت برخــی نــکات باعــث بهبــود همــه انــواع گلــودرد فارنژیتــی‬ ‫می شــود‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫جلوگیــری از کم ابــی بــدن بــا افزایــش مقــدار مایعاتــی کــه‬ ‫می نوشــید؛‬ ‫نوشیدن دمنوش های سنتی مانند چای گرم با اب لیمو؛‬ ‫گنجاندن ابگوشت در رژیم غذایی؛‬ ‫غرغــره بــا اب نمــک گــرم (‪ ۱‬قاشــق چای خــوری نمــک در ‪ ۱‬لیــوان‬ ‫اب گرم)؛اســتفاده از دســتگاه بخــور بــرای مرطوب کــردن هــوای‬ ‫اتــاق به خصــوص قبــل از خــواب بــرای جلوگیــری از خشــکی گلــو؛‬ ‫اســتراحت تــا برطرف شــدن عالئــم (حداقــل ‪ ۸‬ســاعت خــواب‬ ‫شــبانه)؛مصرف داروهــای تب بــر و مســکن بــدون نیــاز بــه نســخه‬ ‫ماننــد اســتامینوفن یــا ایبوپروفــن بــرای تســکین درد و تــب؛‬ ‫اســتفاده از پاســتیل یــا اب نبات هــای گلــو بــرای تســکین‬ ‫گلــودرد (از ایــن مــوارد بــرای کــودکان زیــر ‪ ۲‬ســال اســتفاده‬ ‫نکنیــد‪ ،‬چراکــه خطــر خفگــی دارد‪).‬؛‬ ‫استفاده از اسپری بی حس کننده گلو برای کاهش درد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫گلــودرد و فارنژیــت از بیماری هــای شــایع اند‪ ،‬به خصــوص‬ ‫در فصــول ســرد‪ ،‬کــه اغلــب بــدون نیــاز بــه درمــان دارویــی‬ ‫خودبه خــود ظــرف ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬روز بهبــود می یابنــد‪ .‬مرگ ومیــر‬ ‫ناشــی از ایــن بیمــاری بســیار نــادر اســت‪ ،‬امــا در کمتــر از‬ ‫‪۱‬درصــد بیمــاران می توانــد عوارضــی مثــل انســداد مســیر‬ ‫تنفســی فوقانــی و پنومونــی (عفونــت ریــه) داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در صــورت رعایــت اصــول بهداشــتی و اســتراحت‬ ‫کافــی در دوره بیمــاری‪ ،‬در اکثــر مــوارد مشــکل ســامتی جــدی‬ ‫رخ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫جاوید فرجام نیا‬ ‫برای مقابله با‬ ‫اثرات کم خوابی‬ ‫در محیط کار‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫بــی خوابــی و کــم خوابــی یکــی از معضــات مهــم عصــر مــدرن اســت‬ ‫و تاثیــر قابل توجهــی روی عملکــرد مــا و زندگی شــغلی مان دارد‪ .‬همه‬ ‫از اهمیــت خــواب عمیــق و کافــی اطــاع دارنــد؛ امــا زمان هایــی هــم‬ ‫هســت کــه هــر کاری می کنیــم‪ ،‬خــواب بــه چشــمان مــا نمی ایــد‪.‬‬ ‫در چنیــن حالتــی‪ ،‬چگونــه می تــوان بــا اثــرات ان مقابلــه کــرد یــا‬ ‫دس ـت کم انهــا را کاهــش داد؟‬ ‫همــه مــا تجربــه بی خوابــی یــا کم خوابــی شــبانه داشــته ایم‪ .‬صرف نظــر‬ ‫از دالیلــش‪ ،‬ایــن موضــوع تاثیــر اشــکاری روی عملکــرد مــا در طــی روز‬ ‫دارد‪ .‬مســئله وقتی مهم تر می شــود که ما شــاغل هســتیم و مجبوریم‬ ‫ســاعت ها ســر کار حاضــر شــویم‪ .‬در چنیــن حالتــی‪ ،‬کم خوابــی مــا حتما‬ ‫روی عملکــرد شــغلی مان تاثیــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گرچــه خــواب کافــی توصی ـه ای اســت علمــی کــه همــه بــه ان اگاه‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا بــه هــر حــال شـب هایی می رســد کــه ما خــوب نخوابیده‬ ‫باشــیم‪ .‬پــس بایــد بــرای کاهــش تاثیــرات منفــی ان‪ ،‬راهکارهایــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬شــاید پاســخ دقیقــی بــرای اینکــه چگونــه بــا خــواب‬ ‫کــم ســرحال باشــیم‪ ،‬نباشــد امــا در ایــن مقاله‪ ،‬راه حل هایــی موقت و‬ ‫اساســی بــرای رفــع ایــن مشــکل معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫راه حل موقت‬ ‫یکــی از ســاده ترین روش هــا بــرای مقابلــه بــا کم خوابــی هنــگام‬ ‫کار کــردن‪ ،‬مصــرف چــای و قهــوه اســت‪ .‬کافئیــن موجــود در این دو‬ ‫نوشــیدنی‪ ،‬شــما را چنــد ســاعت ســرحال و هوشــیار نگــه مـی دارد‪.‬‬ ‫کافئیــن پرمصرف تریــن مــاده در دنیــای کار اســت کــه‬ ‫نشــان دهنده نیــاز فــراوان کارمنــدان بــه بیــدار نگــه داشــتن خــود‬ ‫اســت‪ .‬امــا مصــرف ایــن مــاده به مثابــه یــک مــاده مخــدر‪ ،‬صرفــا‬ ‫عالئــم ظاهــری کم خوابــی را برطــرف می کنــد ولــی تــوان حــل‬ ‫مشــکل به صــورت اساســی را نــدارد‪ .‬از طرفــی مصــرف بیــش از‬ ‫حــد ان‪ ،‬بــه بی خوابــی بیشــتر منجــر می شــود و در طوالنی مــدت‪،‬‬ ‫مشــکل را بدتــر می کنــد‪ .‬بهتــر اســت مصــرف ایــن مــاده را بــه‬ ‫زمان هــا و شــرایط خاصــی محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از راهکارهــای اساســی و بلندمــدت بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکل‪ ،‬الهــام گرفتــن از رفتــار دلفین هــا اســت‪ .‬ایــن موجــودات‬ ‫در اب زندگــی می کننــد ولــی بــرای زنده مانــدن بــه نفس کشــیدن‬ ‫احتیــاج دارنــد‪ .‬پــس بایــد مــدام بــه ســطح اب بیاینــد تــا تنفــس‬ ‫کننــد‪ .‬امــا هنــگام خــواب چطــور ایــن کار را می کننــد؟! مغــز‬ ‫دلفین هــا طــوری تکامــل یافتــه اســت کــه هنــگام خــواب‪ ،‬نیمــی از‬ ‫ان همیشــه هشــیار می مانــد‪ .‬بنابرایــن دلفیــن هنــگام خوابیــدن‬ ‫هــم می توانــد بــه ســطح اب بیایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه مغــز انســان ایــن توانایــی را نــدارد؛ امــا می تــوان‬ ‫بــا نــگاه بــه تقســیم وظایفــی کــه در مغــز دلفین هــا اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬اعضــای تیــم را بــه دو یــا چنــد گــروه تقســیم کــرد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫کار‪ ،‬یــک گــروه همیشــه فرصــت دارد تــا کمــی اســتراحت کنــد و‬ ‫چــرت بزنــد‪ .‬ایــن روش همیــن حــاال هــم در برخــی مشــاغل ماننــد‬ ‫بیمارســتان ها و کارخانه هــای بــزرگ اجــرا می شــود‪ .‬می تــوان‬ ‫اتاق هــا و محل هایــی را بــرای اســتراحت و چــرت زدن در نظــر‬ ‫گرفــت تــا هــر گــروه ب ـه دور از ســر و صداهــای محیــط‪ ،‬بخوابــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ایــن راهــکار نبایــد منجــر بــه جــا افتــادن فرهنــگ‬ ‫«کار زیــاد ـ چــرت زدن» شــود‪ .‬مغــز انســان عــاوه بــر چــرت زدن‪،‬‬ ‫بــه خــواب عمیــق هــم نیــاز دارد‪ .‬پــس به عنــوان مدیــر ســازمان‬ ‫بایــد ایــن موضــوع را چــه بــا کالم و چــه در عمــل نشــان دهیــد کــه‬ ‫اتــاق اســتراحت قــرار نیســت جــای خــواب عمیــق شــبانه را بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن راهــکار فقــط بــرای رفــع خســتگی و کاهــش فشــار کاری‬ ‫اســت‪ ،‬نــه روشــی بــرای بهره کشــی و بیشــتر کــردن ســاعت کار!‬ ‫اگر امکان استراحت کردن و چرت زدن نداشتیم‪ ،‬چه کنیم؟‬ ‫بــا وجــود همــه راهکارهــای گفته شــده‪ ،‬گاهــی اوقــات پیــش می ایــد‬ ‫کــه مجبوریــم بــا کم خوابــی کار کنیــم‪ .‬در ایــن شــرایط می توانیــم از‬ ‫برخــی راه حل هــا بــرای کاهــش اثــرات کم خوابــی اســتفاده کنیــم‪:‬‬ ‫کارهایــی را کــه بــه توجــه و تمرکــز زیــادی نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه زمــان‬ ‫دیگــری موکــول کنیــم‪ .‬تحقیقــات علمــی نشــان داده انــد کــه‬ ‫کم خوابــی بیشــترین تاثیــر منفــی را روی وظایــف جدیــد دارد‪.‬‬ ‫پــس بهتــر اســت کارهــای معمولــی و همیشــگی (کــه نیــاز بــه‬ ‫دقــت زیــادی ندارنــد) را انجــام دهیــد و وظایــف مهم تــر را بــه زمــان‬ ‫دیگــری واگــذار کنیــد‪.‬‬ ‫از دیگــران کمــک بگیریــد‪ .‬در تیــم شــما افــراد ســرحال زیــادی‬ ‫هســتند کــه اســتراحت کافــی داشــته اند‪ .‬در انجــام وظایــف مهمــی‬ ‫کــه مغــز شــما در شــرایط کم خوابــی کشــش الزم بــرای حــل انهــا‬ ‫را نــدارد‪ ،‬می توانیــد از انهــا کمــک بخواهیــد‪ .‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫مغــز دیگــران بــرای پشت ســر گذاشــتن شــرایط کم خوابــی‪ ،‬راه حــل‬ ‫مناســبی اســت‪ .‬قطعــا ســایر اعضــای تیــم نیــز ممکــن اســت یــک‬ ‫روز دچــار ایــن مشــکل شــوند و از شــما کمــک بخواهنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت اگــر مجبــور شــدید خودتــان همــه کارهــا را انجــام‬ ‫بدهیــد‪ ،‬ســعی کنیــد تــا قبــل از ارائــه نتیجــه‪ ،‬ان را بــا کمــک‬ ‫دیگــران بررســی کــرده و اشــکاالت احتمالــی را رفــع کنیــد‪ .‬درصــورت‬ ‫امــکان‪ ،‬ارائــه نتیجــه را بــه روز دیگــری کــه ســرحال هســتید واگــذار‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد ان را دوبــاره بررســی کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫پلمب سه کافه و دستگیری ‪ ۶‬نفر در گنبدکاووس‬ ‫با دستور دادستان گنبدکاووس سه قمارخانه که در پوشش کافه فعالیت می کردند‪ ،‬پلمب شد‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد گفــت‪ :‬ایــن کافــه هــا هــر شــب پاتــوق قمــار جمــع هــای ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬نفــره بــود کــه در پــی گــزارش هــای مردمــی شناســایی و دســتور پلمــب و‬ ‫تعقیــب قضایــی مالــکان انهــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫ایــزد افــزود‪ :‬تحقیقــات اولیــه نشــان مــی دهــد گــردش مالــی قمــار یکــی از کافــه هــا هــر شــب تــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان بوددادســتان گنبــدکاووس گفــت‪ ۶ :‬نفــر‬ ‫هــم در رابطــه بــا ایــن پرونــده دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سازمان هایی که‬ ‫جدیت تهدیدات‬ ‫داخلی را دست کم‬ ‫می گیرند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫‪ Imperva‬داده هایــی را منتشــر می کنــد کــه نشــان می دهــد‬ ‫ســازمان ها در رســیدگی بــه موضــوع تهدیــدات داخلــی در زمانی‬ ‫کــه خطــر در باالتریــن حــد خــود اســت‪ ،‬شکســت می خورنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات جدیــدی کــه توســط ‪ Forrester‬انجــام شــد‪ ،‬نشــان‬ ‫داد کــه ‪ 59‬درصــد از حــوادث در ســازمان های ‪ EMEA‬کــه تاثیــر‬ ‫منفــی بــر داده هــای حســاس در ‪ 12‬مــاه گذشــته داشــته اســت‪،‬‬ ‫ناشــی از تهدیــدات داخلــی بــوده اســت‪ ،‬و بــا ایــن حــال‪59 ،‬‬ ‫درصــد تهدیــدات داخلــی را بــه همــان صورتــی کــه تهدیــدات‬ ‫خارجــی را در اولویــت قــرار می دهنــد‪ ،‬اولویت بنــدی نمی کننــد‪.‬‬ ‫علیرغــم ایــن واقعیــت کــه رویدادهــای داخلــی بیشــتر از‬ ‫رویدادهــای خارجــی رخ می دهنــد‪ ،‬ســطوح پایین تــری از‬ ‫ســرمایه گــذاری دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد در تضــاد بــا چشــم انداز تهدیــد امــروزی اســت‪،‬‬ ‫جایــی کــه خطــر نفــوذ افــراد مخــرب هرگــز باالتــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫تغییــر ســریع بــه کار از راه دور بــه ایــن معنــی اســت که بســیاری‬ ‫از کارکنــان اکنــون خــارج از کنترل هــای امنیتــی معمولــی‬ ‫هســتند کــه ســازمان ها اســتفاده می کننــد و شناســایی و‬ ‫جلوگیــری از تهدیــدات داخلــی را دشــوارتر می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اســتعفای بــزرگ محیطــی را ایجــاد می کنــد کــه‬ ‫در ان خطــر ســرقت داده هــا توســط کارمنــدان بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫ایــن داده هــا می توانــد عمــدا ًتوســط افــرادی کــه بــه دنبــال کمــک‬ ‫بــه خــود در اســتخدام های اینــده هســتند‪ ،‬دزدیــده شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫انهــا ناراضــی هســتند و می خواهنــد انتقــام بگیرنــد‪ ،‬یــا زمانــی‬ ‫کــه یــک کارمنــد بی دقــت کس ـب وکار را بــا اطالعــات مهــم تــرک‬ ‫می کنــد‪ ،‬می توانــد ناخواســته تهدیــدی بــرای اطالعــات باشــد‪.‬‬ ‫چــرا ســازمان ها تهدیــدات داخلــی را در اولویــت قــرار‬ ‫نمی د هنــد ؟‬ ‫اکثــر پاســخ دهنــدگان کمبــود بودجــه (‪ )٪39‬و تخصــص‬ ‫داخلــی (‪ )٪38‬را مقصــر می داننــد‪ ،‬امــا مشــکالت دیگــر‬ ‫فــراوان اســت‪ 29 .‬درصــد از شــرکت ها‪ ،‬خودی هــا را به عنــوان‬ ‫یــک تهدیــد اساســی درک نمی کننــد و ‪ 33‬درصــد می گوینــد کــه‬ ‫بی تفاوتــی ســازمانی ان هــا نســبت بــه تهدیــدات داخلــی بــه‬ ‫دلیــل مســدودکننده های داخلــی ماننــد عــدم حمایــت اجرایــی‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع‪ 70 ،‬درصــد از ســازمان ها اســتراتژی یــا خــط‬ ‫مشــی مدیریــت ریســک خــودی ندارنــد و اکثریــت (‪ 58‬درصــد)‬ ‫تیــم تهدیــد داخلــی اختصاصــی ندارنــد‪.‬‬ ‫یافته هــا نشــان می دهــد کــه ســازمان ها بــه طــرز تاس ـف باری‬ ‫جدیــت تهدیــدات داخلــی را دســت کــم می گیرنــد‪ .‬تجزیــه و‬ ‫تحلیــل قبلــی توســط ‪ Imperva‬در مــورد بزرگتریــن نقــض‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 18‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪566‬‬ ‫یکی از دارایی های ارزشمند‬ ‫شما‪ ،‬اطالعاتی است‬ ‫که ان را مدیریت می کنید‬ ‫اطالعات در پنج ســال گذشــته نشــان داد که ‪ ٪24‬از این موارد‬ ‫بــه دلیــل خطــای انســانی (تعریــف شــده بــه عنــوان اســتفاده‬ ‫تصادفــی یــا مخــرب از اعتبارنامه هــا بــرای کالهبــرداری‪،‬‬ ‫ســرقت‪ ،‬بــاج یــا از دســت دادن داده هــا) یــا اعتبارنامه هــای بــه‬ ‫خطــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫کریــس وینفــورث‪ AVP ،‬اروپــای شــمالی در ‪Imperva‬‬ ‫می گویــد‪« :‬علیرغــم افزایــش ســرمایه گذاری در امنیــت‬ ‫ســایبری‪ ،‬ســازمان ها بیشــتر بــر روی محافظــت از خــود در برابــر‬ ‫تهدیــدات خارجــی متمرکــز هســتند تــا توجــه بــه خطراتــی کــه‬ ‫ممکــن اســت در کمیــن شبکه شــان باشــد‪.‬‬ ‫تهدیدهــای داخلــی بــه ســختی قابــل شناســایی هســتند‪،‬‬ ‫زیــرا کاربــران داخلــی دسترســی قانونــی بــه سیســتم های‬ ‫حیاتــی دارنــد و انهــا را بــرای راه حل هــای امنیتــی ســنتی ماننــد‬ ‫فایروال هــا و سیســتم های تشــخیص نفــوذ نامرئــی می کنــد‪.‬‬ ‫عــدم مشــاهده تهدیــدات داخلــی خطــر قابــل توجهــی را بــرای‬ ‫امنیــت داده هــای ســازمان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اســتراتژی های اصلــی کــه در حــال حاضــر توســط ســازمان ها‬ ‫در ‪ EMEA‬بــرای محافظــت در برابــر تهدیــدات داخلــی و اســتفاده‬ ‫غیرمجــاز از اعتبــار اســتفاده می شــود‪ ،‬نظارت‪/‬حسابرســی دســتی‬ ‫دوره ای فعالیــت کارکنــان (‪ )%50‬و رمزگــذاری (‪ )%47‬اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بســیاری از انهــا در حــال امــوزش کارمنــدان هســتند تــا‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد کــه بــا سیاســت های حفاظــت از داده‪/‬‬ ‫جلوگیــری از دســت دادن داده (‪ )%65‬مطابقــت دارنــد‪ .‬علی رغــم‬ ‫ایــن تالش هــا‪ ،‬نقض هــا و ســایر حــوادث امنیــت داده هــا‬ ‫همچنــان رخ می دهــد و ‪ 56‬درصــد از پاسـخ دهندگان گفتنــد کــه‬ ‫کاربــران نهایــی راه هایــی بــرای دور زدن سیاسـت های حفاظــت از‬ ‫داده هــای خــود ابــداع کرده انــد‪.‬‬ ‫ضــروری اســت کــه ســازمان ها خطــرات داخلــی را بــه اســتراتژی‬ ‫کلــی حفاظــت از داده هــای خــود اضافــه کننــد‪ .‬یــک سیســتم‬ ‫تشــخیص تهدیــد داخلــی موثــر بایــد متنــوع باشــد و چندیــن‬ ‫ابــزار را ترکیــب کنــد تــا نــه تنهــا بــر رفتــار خــودی نظــارت کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه تعــداد زیــادی هشــدار را فیلتــر کــرده و مــوارد مثبــت کاذب‬ ‫را حــذف کنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬همانطــور کــه حفاظــت از مالکیــت‬ ‫معنــوی یــک شــرکت از الیــه داده اغــاز می شــود‪ ،‬یــک طــرح‬ ‫جامــع حفاظــت از داده بایــد شــامل یــک ابــزار امنیتــی باشــد کــه‬ ‫از الیــه داده محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫گام هایی برای محافظت بهتر در برابر تهدیدات داخلی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری در یــک برنامــه ریســک داخلــی‪ ،‬خریــد‬ ‫ســهامداران را بــه دســت اوریــد‬ ‫ریســک درونــی یــک مشــکل انســانی اســت‪ ،‬نــه یــک موضــوع‬ ‫فنــاوری‪ ،‬و بایــد بــه ایــن صــورت بــا ان برخــورد کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫خطــری اســت کــه تمــام بخش هــای کس ـب وکار را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بنابرایــن مهــم اســت کــه مدیــران ارشــد از‬ ‫سراســر شــرکت‪ ،‬برنامــه ریســک خــودی را بــرای موفقیــت ان‬ ‫تاییــد و حمایــت کننــد‪ .‬بــرای بــه دســت اوردن خریــد و حمایــت‬ ‫مالــی از بــاال شــروع کنیــد‪ ،‬ســپس بــا رهبــران منابــع انســانی‪،‬‬ ‫حقوقــی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و ســایر بخش هــای ســازمان‬ ‫هماهنــگ شــوید‪.‬‬ ‫اصــول اعتمــاد صفــر را بــرای رســیدگی بــه ریســک داخلــی‬ ‫دنبــال کنیــد‬ ‫پیــروی از رویکــرد اعتمــاد صفــر بــه محافظــت از داده هــا و‬ ‫کاربــران کمــک می کنــد و در عیــن حــال توانایــی خودی هــا را‬ ‫بــرای اســتفاده از منابــع حساســی کــه بــرای عملکردشــان الزم‬ ‫نیســت‪ ،‬محــدود می کنــد‪.‬‬ ‫یــک تابــع اختصاصــی بــرای رســیدگی بــه ریســک داخلــی‬ ‫بســاز ید‬ ‫از انجایــی کــه ریســک داخلــی یــک مشــکل انســانی و ماهیــت‬ ‫بســیار حســاس اســت‪ ،‬بــه منابــع اختصاصــی نیــاز دارد‪ .‬اینهــا‬ ‫ممکــن اســت بخشــی از تیــم امنیتــی یــا‪ ،‬بهتــر از ان‪ ،‬یــک‬ ‫عملکــرد اختصاصــی جداگانــه باشــند‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬ایــن تیــم‬ ‫بــرای شناســایی و پاســخگویی بــه تهدیــدات خــودی بــه یــک‬ ‫دســتر خــاص بــرای ریســک و امــوزش خــودی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فرایندهایــی را بــرای برنامــه ریســک داخلــی خــود ایجــاد کنیــد‬ ‫و انهــا را دنبــال کنیــد‬ ‫حساســیت ریســک داخلــی و نگرانی هــای مربــوط بــه حفــظ‬ ‫حریــم خصوصــی‪ ،‬مســتلزم اجــرای و پیــروی از سیاســت های‬ ‫ســخت گیرانه اســت‪ .‬بــا هــر تحقیقــی طــوری رفتــار کنیــد کــه‬ ‫انــگار بــه دادگاه ختــم می شــود و سیاسـت ها را بــه طــور مــداوم‬ ‫اعمــال کنیــد‪.‬‬ ‫پیاده سازی یک راه حل جامع امنیت داده ها‬ ‫یــک راه حــل کامــل فراتــر از ‪ DLP‬اســت و شــامل نظــارت‪،‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل پیشــرفته‪ ،‬و پاســخ خــودکار بــرای جلوگیــری از‬ ‫دسترســی غیرمجــاز‪ ،‬تصادفــی یــا مخــرب بــه داده هــا می شــود‪.‬‬ ‫فن اوری هایــی کــه بــه کار می گیریــد بایــد از فرایندهایــی کــه‬ ‫ایجــاد کرده ایــد و دســتور عملکــرد ریســک داخلــی شــما را‬ ‫پشــتیبانی کنــد‪ .‬ســازمان شــما شــاهد صرفــه جویــی در هزینــه‬ ‫و کاهــش ریســک ناشــی از تاثیــر تجــارت بــر رویدادهــای امنیتــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کالهبرداران می توانند با هک‬ ‫کردن دوربین های ‪ ،IoT‬جرایم‬ ‫ارتکابی خود را بپوشانند‬ ‫سرقت ‪ 20‬هزار دالری‬ ‫از کیف پول ارز دیجیتال‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه اقــدام بــه ســرقت معــادل‬ ‫‪ 600‬میلیــون تومــان ارز دیجیتــال از کیــف پــول شــهروند گلســتانی کــرده بــود‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان بــا اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه کیــف پــول وی‬ ‫مــورد ســرقت قرارگرفتــه‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــاکی در اظهــارات خــود عنــوان داشــت کــه بــا فــردی ناشــناس‬ ‫در شــبکه اجتماعــی اشــنا شــدم کــه بیــان داشــته در زمینــه ارز دیجیتــال فعالیــت می کنــد و تصاویــری از‬ ‫ســودهای کالن خــود ارســال کــه بنــده هــم بــه جهــت ســرمایه گذاری و کســب منفعــت مالــی فقــط اجــازه‬ ‫انجــام معامــات ارزی را بــه وی دادم و پــس از مدتــی ســود خوبــی را بــرای بنــده به حســاب کیــف پــول ارز‬ ‫دیجیتالــم واریــز شــد و ســپس از بنــده درخواســت کــرد اقداماتــی را بــر روی تلفــن همراهــم انجــام دهــم که‬ ‫بنــده از ان اطــاع کافــی نداشــتم و دقیقــا خواســته وی را انجــام دادم کــه پــس از مدتــی متوجــه شــدم از‬ ‫حســاب کیــف پــول ارز دیجیتالــم ‪ 20‬هــزار دالر ســرقت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی های فنــی و تــاش کارشناســان پلیــس فتــا در جهــت شناســایی هویــت متهــم‬ ‫ســرنخ هایی از کالهبــردار ســایبری بدســت امــد کــه بــا تحقیقــات فنــی و پلیســی هویــت متهــم مشــخص‬ ‫شــد کــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی محــل اختفــای وی کــه دریکی از اســتان های غربی کشــور قرار داشــت‬ ‫مــورد شناســایی قرارگرفــت کــه در یــک عملیــات غافلگیرانــه مجــرم ســایبری دســتگیر گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا بــه هموطنــان هشــدار داد‪ :‬بــا توجــه بــه نوظهــور بــودن حــوزه ارز دیجیتــال و ســرمایه گذاری‬ ‫شــاید شــنیده باشــید بســیاری از افــراد بــه دلیــل گــم‬ ‫کــردن یــا بــه ســرقت رفتــن حافظــه فلــش یــا هــارد دیســک‬ ‫و افشــای اطالعــات شــخصی یــا اســرار کاری و ســازمانی‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی یــا ســایت های اینترنتــی بــا‬ ‫مشــکل مواجــه شــده اند‪ .‬بســیاری از دعــاوی مربــوط بــه‬ ‫حــوزه سوء اســتفاده از اطالعــات شــخصی افــراد ناشــی از‬ ‫عــدم اگاهــی کاربــران در نگــه داری و حفــظ اطالعاتشــان‬ ‫می باشــد و ایــن امــر موجــب شــده تــا ســود جویان و‬ ‫فرصت طلبــان از ایــن عــدم اگاهــی افــراد سوء اســتفاده‬ ‫نمــوده و اتفاقــات ناگــواری رخ دهــد‪.‬‬ ‫مــواردی کــه در خصــوص حفــظ و نگهــداری از اطالعــات‬ ‫شــخصی بــه شــما کاربــران عزیــز توصیــه می کنیــم‪:‬‬ ‫از ذخیــره اطالعــات شــخصی خــود بــر روی رایانه هایــی‬ ‫کــه بــا ان هــا مســتقیما ً بــه اینترنــت متصــل می شــوید‬ ‫خــودداری نمائیــد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ وجــه رایانــه خــود را جهــت تعمیــر بــه افــراد‬ ‫ناشــناس تحویــل ندهیــد‪.‬‬ ‫تــا حــد ممکــن در هنــگام تعمیــر و یــا نصــب هرگونــه‬ ‫برنامــه توســط مراکــز تعمیــر درکنــار رایانــه خــود حضــور‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه حســاب های بانکــی خــود را بــر روی‬ ‫رایانــه ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫ادرس و تلفــن خــود را بــر روی رایانــه و یــا در صفحــات‬ ‫اینترنتــی شــخصی و یــا عمومــی ثبــت ننمائیــد‪.‬‬ ‫بــا نــام کاربــری ای کــه هویـّـت واقعــی را نشــان می دهنــد یــا‬ ‫تحریــک امیزنــد بــه رایانــه وارد نشــوید‪.‬‬ ‫کلمه ی عبور خود را به نمایش نگذارید‪.‬‬ ‫ن دهنده ی هویّت شماست‪ ،‬ارسال نکنید‪.‬‬ ‫اط ّالعاتی را که نشا ‬ ‫تصاویــر نامناســب یــا چیزهایــی را کــه هویــت شــما را بــه‬ ‫نمایــش می گذارنــد ارســال نکنیــد‪( .‬بــرای مثــال عکس هایــی‬ ‫کــه در ان بــر روی لبــاس شــما نــام مدرســه یــا شــهر شــما‬ ‫نوشــته شده اســت)‬ ‫چ گونــه اط ّالعاتــی را بــا غریبه هایــی کــه ان هــا را بــه‬ ‫هیــ ‬ ‫صــورت انالیــن می بینیــد‪ ،‬بــه اشــتراک نگذاریــد‪.‬‬ ‫فایل های ناشناس را باز نکنید‪.‬‬ ‫تــا حــد امــکان اطالعــات و پوشــه های حــاوی اطالعــات‬ ‫خــود را رمزگــذاری نمائیــد‪.‬‬ ‫جهــت نگــه داری اطالعــات خــود می توانیــد از هاردهــای‬ ‫اکســترنال کــه در ان هــا تکنولوژی هــای رمــز کننــده بــکار‬ ‫بــرده شــده‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بدون دانش و اگاهی کافی در این زمینه‪ ،‬احتمال گرفتار شدن در دام کالهبرداران اینترنتی دور از انتظار‬ ‫نیســت و کاربــران ایــن حــوزه دقــت کننــد کــه بــرای فعالیــت در ایــن زمینــه به هیچ وجــه بــه افــراد ناشــناس‬ ‫اعتمــاد نکــرده و اطالعــات خصوصــی و رمــز کیــف پــول دیجیتــال خــود را در اختیــار کســی قــرار ندهنــد‪،‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان یــاداور شــد‪ :‬شــهروندان توصیه هــای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک موضــوع را از طریــق ســایت رســمی پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬و یــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫محققــان هشــدار داده انــد کــه اســیب پذیری هــای امنیتــی‬ ‫در دوربین هــای نظارتــی ‪ Internet of Things‬می توانــد‬ ‫بــه هکرهــا اجــازه دهــد تــا از راه دور بــه شــبکه ها دسترســی‬ ‫پیــدا کننــد و فیلم هــای ضبــط شــده انالیــن را بــرای مخفــی‬ ‫کــردن شــواهد جنایــات خــود دســتکاری کننــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد تحلیل گــران امنیتــی شــرکت‬ ‫‪ Forescout‬بــا اســتفاده از دســتگاه های ‪ IoT‬معمولــی‬ ‫ماننــد‪ :‬دوربین هــای ‪ IP‬دار‪ ،‬چــراغ هــای هوشــمند و‬ ‫سنســورهای حرکتــی‪ ،‬ازمایشــگاهی را راه انــدازی کردنــد‬ ‫تــا چگونگــی دسترســی مهاجمــان بــه شــبکه ها و فعالیــت‬ ‫غیرقانونــی در شــبکه دوربین هــای انالیــن را بدســت اورنــد‪.‬‬ ‫محققــان خاطرنشــان کردنــد تصاحــب کامــل مدیریــت‬ ‫دوربین هــای نظارتــی نگرانــی خاصــی اســت‪ ،‬زیــرا ایــن‬ ‫دوربین هــا بــرای امنیــت ســاختمان ها مــورد توجــه قــرار مــی‬ ‫گیرنــد و پرســنل حراســت بــه هــر نــوع تصویــری کــه ایــن‬ ‫دوربین هــا ثبــت و پخــش می کننــد اعتمــاد می کننــد و یــا‬ ‫واکنــش از خــود نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع حملــه می توانــد باعــث شــود کــه انــگار هیــچ‬ ‫اتفاقــی در تصاویــر در حــال پخــش از اماکــن نیفتــاده‪ ،‬ولــی‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه تمــام مــدت یــک متجــاوز در اتــاق‬ ‫اســت و بــه فعالیــت جنایــی خــود مشــغول اســت‪.‬‬ ‫اشــاره بــه اینکــه حملــه ســایبری علیــه دوربین هــای ‪ IP‬دار‬ ‫مــی توانــد بــه پیامدهــای دنیــای واقعــی منجــر شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر بهــره بــرداری از دوربین هــای ‪ IoT‬بــه منظــور‬ ‫خرابــکاری‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد از دســتگاه های اســیب‬ ‫پذیــر نیــز بــه عنــوان نقطــه ورود بــه شــبکه ها بــرای انجــام‬ ‫حمــات بیشــتر اســتفاده کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫گندم زار روستای تاریخی اسپاخو ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -566‬سال هشتم‬ ‫‪-566-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/09‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/09 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 09‬ژوئیه‬ ‫‪09-- 1401 //04‬‬ ‫ شنبه ‪04//18‬‬ ‫‪62‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫َ‬ ‫بیداد روزگار ‪ -‬دم را غنیمت شمار‬ ‫قال علی (علیه السالم)‪:‬‬ ‫ن ‬ ‫ل و َ یُق َـر ِّ ُ ‬ ‫الدَّهْــر ُ یُخْلـِـقُ الْاَبـ ْدَا َ ‬ ‫ب الْمَنِیـَّ هَ وَیُبَاعِدُالْاُمْنِیـَّ هَ مَـ ْ‬ ‫ن و َ یُجَـدِّد ُ الْامَــا َ‬ ‫ـب ‪.‬‬ ‫ن فَات َـ ُه تَعِـ َ ‬ ‫ـب و َ مَـ ْ ‬ ‫صـ َ ‬ ‫ظَفِــر َ بـ ِ ه ِ ن َ ِ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬روزگار‪،‬بدن هــا راکهنــه وارزوهــا را نــو‬ ‫ى ســازد ‪ ،‬مــرگ را نزدیــک و خواســته ها را دور مى کند‪.‬کســى که(تــاش‬ ‫مـ ‬ ‫کنــد و) بــه مواهــب دنیــا برســد خســته مى شــود و کســى کــه بــه ان نرســد‬ ‫رنــج مى بــرد‪.‬‬ ‫امــام علــی( ع)در ایــن کالم حکمت امیــز و بیدارگــر‪ ،‬اثــار گذشــت روزگار را‬ ‫در وجــود انســان ها بیــان مـى دارد ‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن چنــد جملــۀ کوتــاه و پــر معنــا چنــد نکتــۀ مهــم‬ ‫را یــاداورد مى شــود‪ :‬نخســت این کــه گذشــت روزگار بدن هــا را کهنــه‬ ‫و فرســوده مى کنــد و ایــن از واضحــات اســت کــه بســیارى از مــردم بــه‬ ‫ان توجــه ندارنــد؛ هــر ســال و مــاه‪ ،‬بلکــه هــر روز و ســاعتى کــه بــر‬ ‫انســان مى گــذرد‪ ،‬بخشــى از قــوا و نیروهــاى خــود را از دســت مى دهــد‪.‬‬ ‫درســت ماننــد لباســى کــه بــر اثــر مــرور زمــان کهنــه و پوســیده مى شــود‬ ‫و هیچ گونــه اســتثنایى در ان نیســت‪ ،‬بنابرایــن بایــد کوشــید در مقابــل‬ ‫انچــه از دســت مـى رود چیــزى بــه دســت اورد تــا گرفتــار خســران نشــود‪.‬‬ ‫ســرٍ» نیــز بــه همیــن معنــا‬ ‫ن الْاِن ْســا َ ‬ ‫صــرِا ِ َّ‬ ‫ع ْ‬ ‫ن لَفِــی خ ُ ْ‬ ‫ایــات شــریفۀ «و َ ال ْ َ‬ ‫اشــاره دارد‪.‬‬ ‫در دومیــن نکتــه مى فرماید‪«:‬گذشــت روزگار ارزوهــا را نــو مى کنــد» ایــن‬ ‫مطلــب بــه تجربــه ثابــت شــده کــه حــرص بزرگســاالن بــر جمــع مــال و‬ ‫بــه دســت اوردن مقــام از جوانــان بیشــتر اســت و شــاید دلیــل ان ایــن‬ ‫باشــد کــه انســان هــر چــه خــود را بــه مــرگ نزدیک تــر مى بینــد احســاس‬ ‫مى کنــد وقــت کمتــرى بــراى رســیدن بــه ارزوهــا در اختیــار دارد‪ .‬بــه عکــس‬ ‫جوانــان فکــر مى کننــد وقــت طوالنــى بــراى رســیدن بــه ارزوهــا دارنــد‪.‬‬ ‫م وَی َ ُ‬ ‫ش ُّ ‬ ‫ن اد َ َ ‬ ‫شــیب ابْــ ُ ‬ ‫ُ ‬ ‫ــب فیــ ه ِ‬ ‫در حدیــث معــروف نبــوى مى خوانیم‪«:‬ی َ‬ ‫ـان ؛ انســان پیــر مى شــود ولــى دو صفــت در او جــوان خواهــد شــد‪:‬‬ ‫خِ ْ‬ ‫صل َتـ ِ‬ ‫حــرص و ارزوهــاى دور و دراز»‪.‬‬ ‫ادمــى پیــر چــو شــد حــرص جــوان مى گــردد ‪/‬واب در وقــت ســحرگاه‬ ‫گــران مى گــردد ‪.‬در ســومین و چهارمیــن نکتــه بــه نزدیــک شــدن انســان‬ ‫بــه مــرگ و فاصلــه گرفتــن از خواســته ها اشــاره مى کنــد‪ .‬فاعــل ایــن دو‬ ‫فعــل همــان «دهــر» و گذشــت روزگار اســت زیــرا عمــر انســان بــه هــر‬ ‫حــال محــدود اســت و ســرمایه اى اســت کــه بــا گذشــت زمــان تدریجــا ً‬ ‫نقصــان مى پذیــرد و بــه همــان نســبت‪ ،‬انســان از خواســته هایش دور‬ ‫مى شــود چــون زمــان کوتاه تــرى بــراى رســیدن بــه خواســته ها در اختیــار‬ ‫دارد‪.‬اضافــه بــر ایــن نیروهــاى او هــم رو بــه ضعــف و کاســتى مــى رود و‬ ‫ایــن عامــل دیگــرى اســت کــه او را از خواســته هایش دور مى ســازد‪.‬‬ ‫گرچــه «امــال» و «اُمنیّــه» هــر دو معنــاى قریــب بــه یکدیگــر دارنــد و بــه‬ ‫معنــاى ارزوهــا و خواسته هاســت؛ ولــى بــه نظــر مى رســد «امــال» بیشــتر‬ ‫در مــورد ارزوهــاى دســت یافتنــى و «اُمنیّــه» در مــورد ارزوهــاى دســت‬ ‫نیافتنــى بــه کار مــى رود‪ ،‬هرچنــد گاه در غیــر ایــن مــورد نیــز اســتفاده‬ ‫ل » اشــاره بــه ایــن اســت کــه انســان‬ ‫مى شــود‪ .‬بنابرایــن جملــۀ «یُجَـدِّد ُ الْامــا َ‬ ‫هــر روز ارزوى تــازه اى بــراى خــود پیــدا مى کنــد و بــراى رســیدن بــه ان‬ ‫مشــغول تــاش مى شــود و هــر روز خواســته هاى او بــر اثــر گذشــت زمــان‬ ‫از دســترس وى دورتــر مى شــود‪ .‬ســپس امــام علیــه الســام بــه پنجمیــن و‬ ‫ششــمین نکته اشــاره فرموده و کســانى را که به خواســته هاى دنیوى خود‬ ‫مى رســند گرفتــار خســتگى و انــان راکــه بــه ان نمى رســند گرفتــار درد و رنــج‬ ‫معرفــى مى کنــد و مفهــوم ان ایــن اســت کــه نــه انهــا کــه بــر خواســته هاى‬ ‫دنیــوى خــود پیــروز مى شــوند ارامــش و راحتــى دارنــد و نــه انــان کــه نــاکام‬ ‫مى ماننــد‪ ،‬زیــرا همــان گونــه کــه بــه دســت اوردن مواهــب مــادى بــا‬ ‫مشــکالتى روبروســت‪ ،‬نگــه داشــتن ان مشــکالت بیشــترى را در پــى دارد‪.‬‬ ‫ضمیــر در «بــه» گرچــه ظاهــرا ً بــه «دهــر»(روزگار) بــاز مى گــردد؛ ولــى‬ ‫از انجــا کــه پیــروزى بــه روزگار معنــا نــدارد‪ ،‬منظــور از ان همــان مواهــب‬ ‫«فــات » اســت‪.‬‬ ‫دنیاســت و قرینــۀ ان جمله هــاى «ظَفِــرَ» و‬ ‫َ‬ ‫دقــت در نــکات حکمت هــاى بــاال کافــى اســت انســان را بــه موقعیــت خــود‬ ‫در زندگى دنیا اشــنا ســازد و از هر گونه زیادى روى و خیال پردازى و غفلت‬ ‫بــاز دارد و بــه تــاش دربــارۀ فراهــم ســاختن زاد و توشــۀ اخــرت توجــه دهــد‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه نیــز شــایان دقــت اســت کــه «دهــر» در اصــل و ریشــۀ لغــت‬ ‫بــه معنــاى غلبــه اســت؛ ولــى از انجــا کــه زمــان بــر هــر کــس و هــر‬ ‫چیــز غلبــه پیــدا مى کنــد‪ ،‬ان را دهــر نامیده انــد‪ ،‬بنابرایــن دهــر همــان‬ ‫گذشــت شــب و روز و ســال و مــاه اســت و گاه (ماننــد انچــه در ذیــل‬ ‫کالم حکمت امیــز بــاال امــد) بــه معنــاى مواهــب دنیــا امــده اســت‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام امیرالمومنیــن علــی( ع) مى خوانیــم کــه مى فرمــود‪:‬‬ ‫《دهــر ســه روز اســت و تــو در میــان ایــن ســه روز قــرار گرفتـه اى‪ :‬روزى کــه‬ ‫گذشــت و انچــه در ان بــودى کــه هرگــز بــاز نمى گــردد‪ .‬اگــر در ان روز عمــل‬ ‫نیکــى انجــام داده اى از گذشــتن ان غمگیــن نخواهــى شــد و از رفتــن بــه‬ ‫اســتقبال اینــده خوشــحال خواهــى بــود و اگــر کوتاهــى و تقصیــر در ان‬ ‫کــرده اى از رفتنــش شــدیدا غمگیــن مى شــوى و از کوتاهــى خــود حســرت‬ ‫مى خــورى‪ .‬روز دیگــر همــان اســت کــه تــو امــروز در ان از صبحگاهــان‬ ‫اغــاز کــرده اى و نمى دانــى بــه اخــر مى رســانى یــا نــه و اگــر ان را بــه اخــر‬ ‫برســانى نمى دانــى ایــا بهــرۀ تــو در ان همــان کوتاهــى و تقصیــر هماننــد‬ ‫روز گذشــته اســت یــا نــه‪ .‬و روز ســوم روزى اســت کــه در انتظــار ان هســتى‬ ‫و بــاز نمى دانــى ایــا در ان کوتاهــى خواهــى کــرد یــا نــه (و هرگــز نمى دانــى‬ ‫ان را درک خواهــى نمــود یــا نــه) بنابرایــن انچــه را کــه االن در ان هســتى‬ ‫غنیمــت بشــمار و فکــر کــن کــه غیــر از امــروز و امشــب را در اختیــار نــدارى‪.‬‬ ‫کودتای نافرجام‬ ‫نوژه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1359‬‬ ‫کودتــای نافرجــام نــوژه یــک حلقــه از سلســله فعالیتهــای‬ ‫دشــمنان انقــاب اســامی جهــت برانــدازی نظــام جمهوری‬ ‫اســامی می باشــد‪ .‬در دی مــاه ‪ 1358‬هــواداران شــاپور‬ ‫» را تشــکیل دادنــد کــه‬ ‫بختیــار ســازمانی بــه نــام « نقــاب ‬ ‫هــدف ان برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی از طریــق‬ ‫کودتــای نظامــی بــود‪ .‬در طــرح عملیــات کودتــای نظامــی‬ ‫پایــگاه شــهید نــوژه در ‪ 60‬کیلومتــری همــدان بــه عنــوان‬ ‫کانــون عملیــات کودتــا در نظــر گرفتــه شــده بــود و قــرار‬ ‫بــود پــس از تصــرف پایــگاه نــوژه تیمهــای مختلــف مراکــز‬ ‫حســاس تهــران را بمبــاران و اشــغال کننــد‪.‬‬ ‫بیــت امــام در جمــاران نخســتین هــدف و مرکــز ثقــل‬ ‫عملیــات کودتــا بــود بــه همیــن جهــت بیشــترین‬ ‫هواپیماهــا و مهمــات ســنگینی بــرای ایــن هــدف در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده بــود‪ .‬اهــداف تعییــن شــده بــرای‬ ‫تســخیر پــس از بمبــاران هــای هوایــی عبــارت بودنــد‬ ‫از صــدا و ســیما‪ ،‬فــرودگاه مهرابــاد‪ ،‬ســتاد نیــروی‬ ‫زمینــی‪ ،‬ســتاد ارتــش جمهــوری اســامی‪ ،‬پــادگان حــر‪،‬‬ ‫پــادگان قصــر‪ ،‬پــادگان جمشــیدیه و زنــدان اویــن‪.‬‬ ‫امــا بــه خواســت خــدا ایــن توطئــه برنامه ریــزی شــده در‬ ‫صبــح روزی کــه قــرار بــود کودتــا انجــام گیــرد توســط دو‬ ‫تــن از اعضــای کودتــا افشــا شــد و ســتاد خنثــی ســازی‬ ‫کودتــا متشــکل از واحدهــای اطالعــات ســپاه‪ ،‬گــروه‬ ‫مهندســی و انجمــن اســامی نیــروی هوایــی‪ ،‬تعــدادی‬ ‫از پرســنل مومــن نیــروی زمینــی و تیــپ نوهــد بــه خنثــی‬ ‫ســازی ایــن کودتــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫امــام امــت پــس از پایــان عملیــات خنثــی ســازی کودتــا‬ ‫(‪ )20/4/1359‬در حســینیه جمــاران در طــی ســخنرانی خــود‬ ‫فرمودنــد‪« :‬می خواهنــد توطئه بکننــد و ان هم این توطئه ای‬ ‫کــه معلــوم اســت کــه اگــر چنانچــه موفــق بــه کشــفش هــم‬ ‫نشــده بودیــم‪ ]،‬مــردم [خفــه می کردنــد انهــا را ‪ ...‬اگــر ایــن‬ ‫فانتوم هــا هــم بلنــد شــده بــود‪ ،‬اینهــا می خواســتند چــه‬ ‫بکننــد‪ ،‬پــدر اینهــا را در می اوردنــد مگــر ملــت‪ ،‬حــاال دیگــر‬ ‫نشســته کــه یــک فانتــوم و دو فانتــوم کاری انجــام بدهــد‪».‬‬ ‫معرفی روستاهای زیبای گلستان‬ ‫روستای شموشک علیا‬ ‫روستای وامنان‬ ‫روستای چجا‬ ‫روســتای شموشــک علیــا ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــاد و در فاصلــه ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد ‪.‬‬ ‫در روســتای شموشــک علیــا محصــوالت کشــاورزی همچــون‬ ‫شــالی‪ ،‬گنــدم‪ ،‬لوبیــا‪ ،‬پنبــه‪ ،‬گلــزار کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد‬ ‫و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا ســفر مــی کنند‪.‬‬ ‫از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن روســتا مــی تــوان بــه‬ ‫اســیاب خیلــی قدیمــی و تخــت میــرزا و شــاه نشــین تپه‬ ‫و اب بنــدان ان کــه در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای‬ ‫کــه دارای تعــداد ســه عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای‬ ‫قدیمــی و طبــخ غذاهــای محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود‬ ‫دارد البتــه ایــن راههــا بــرای پیــاده روی انســان بــوده و‬ ‫نــه بــرای وســیله نقلیــه‪.‬‬ ‫شموشــک در دهانــه جهــان نمــا قــرار دارد و ارتفــاع ان‬ ‫از ســطح دریــا نســبتا ً زیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف روســتا‬ ‫درخــت هــای راش‪ ،‬انجیلــی‪ ،‬افــرا و ســرخ دار وجــود‬ ‫دارد کــه در جنــگل شموشــک مــی رویــد‪.‬‬ ‫بهتریــن فصــول گردشــگری روســتا ‪ :‬ایــن روســتا در‬ ‫تمــام فصــول ســال قابلیــت جــذب گردشــگران را دارد‪.‬‬ ‫روســتای وامنــان یکــی از روســتاهای بخــش چشمه­ســاران‬ ‫از توابــع شهرســتان ازادشــهر واقــع در اســتان گلســتان‬ ‫می­باشــد‪ .‬روســتای وامنــان بــا چشــم انداز زیبــا در قســمت‬ ‫شــمال شــرق اســتان گلســتان شهرســتان ازادشــهر واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه وامنان ازادشهر‬ ‫در شــمال ایــن روســتا در دامنــۀ جنــگل چشــمه ه­ایــی وجــود دارد‬ ‫کــه دارای ابــی بســیار ســرد می­باشــد کــه کمتــر کســی پیــدا می­شــود‬ ‫کــه بتوانــد دســت خــود را بــه مدت ‪ ۱‬دقیقه در ان نگــه دارد‪.‬اب این‬ ‫چشــمه بســیار خنــک و گواراســت و بــه شــدت ســرد مــی باشــد‪.‬‬ ‫ابشار وامنان ازادشهر‬ ‫مســیر چشــمه را حــدود ‪ 2‬دقیقــه بــه ســمت جنــگل ادامــه‬ ‫بدهیــد بــه ابشــار کوچکــی مــی رســید کــه جایــی دنــج و خنــک‬ ‫اســت و حــاال بایــد بســاط چایــی اتیشــی رو بــا اب چشــمه زالل‬ ‫بــه راه کنــی و از خــوردن ان لــذت ببــری‪.‬‬ ‫اببندان وامنان ازادشهر‬ ‫بــرای دسترســی بــه ایــن اببنــدان بایــد بــه میانــه روســتا بیاییــد‬ ‫و از اهالــی روســتا ســواال کنیــد مســیر را بهتــون نشــون میــده‬ ‫چــرا کــه اصــا تابلــو نــدارد‪ .‬مســیر رســیدن بــه اببندان خاکیــه اما‬ ‫قابــل تــردد مــی باشــد و شــما کمتــر از ‪ 20‬دقیقــه بــا ماشــین بــه‬ ‫اببنــدان مــی رســید کــه بســیار زیبــا و رویایــی اســت و البتــه مــی‬ ‫توانیــد اطــراف اببنــدان وامنــان کمــپ بزنیــد‪.‬‬ ‫روســتای چجــا (چــه جــا)‪ ،‬منطقــه ای ســیاحتی و‬ ‫ییالقــی در خطــه سرســبز اســتان گلســتان و نزدیــک‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد کتــول اســت‪ .‬شهرســتان علــی‬ ‫ابــاد کتــول‪ ،‬حــد فاصــل شــهر هــای گــرگان و مینــو‬ ‫دشــت قــرار گرفتــه اســت و جاذبــه هــای طبیعــی و‬ ‫جاهــای دیدنــی متنوعــی شــامل جنــگل‪ ،‬کوهســتان‪،‬‬ ‫چشــمه و ابشــار دارد‪ .‬همچنیــن بنــا هــای قدیمــی‬ ‫متعــددی نیــز در ایــن منطقــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از جاهــای دیدنــی علــی ابــاد کتــول اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر یکــی از خــوش اب و هــوا تریــن شــهر هــا در میــان‬ ‫تمامــی شــهرهای اســتان گلســتان اســت‪ .‬همچنیــن علــی‬ ‫ابــاد از بهتریــن مناطــق شــمال شــرق ایــران بــرای بومگــردی و‬ ‫اقامــت در خانــه هــای محلــی روســتا هــا اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های طبیعی چجا‬ ‫ابشــار چجــا (چــه جــا) در نهایــت زیبایــی در نزدیکــی ایــن‬ ‫روســتا خودنمایــی مــی کنــد و پذیــرای بازدیدکننــدگان خویــش‬ ‫اســت‪ .‬روســتای چجــا عــاوه بــر ابشــار و چشــمه هــای‬ ‫جوشــان بســیار زیبــا‪ ،‬دارای مراتــع سرســبز و چشــم انــداز‬ ‫هایــی خــوش منظــره در ســمت جنــوب و غــرب روســتا اســت‪.‬‬ ‫جنــگل شــیراباد و جنــگل کبــودوال از زیبــا تریــن و مهــم تریــن‬ ‫جاذبــه هــای طبیعــی و مقاصــد اصلــی اکوتوریســتی ایــن‬ ‫منطقــه هســتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!