روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 564 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 564

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 564

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 564

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪60 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 14‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 05-‬ژوئیه ‪ /05-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪564‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫با ‪ ۵۶‬طرح سرمایه گذاری‬ ‫گردشگری در گلستان موافقت شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب‬ ‫ارسال پیامک هشدار قطع اب‬ ‫به مشترکان بد مصرف‬ ‫‪3‬‬ ‫چگونه با خیانت‬ ‫کنار بیاییم؟‬ ‫‪6‬‬ ‫«جام پرچم» نخستین‬ ‫رویداد ورزشی بومی‬ ‫محلی‬ ‫چگونه از اینترنت کسب‬ ‫درامد کنیم؟‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫ایــن روزهــا کار اینترنتــی و راه انــدازی ان طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت تــا‬ ‫جایــی کــه حتــی بســیاری از کســب و کارهــای ســنتی تمایــل دارنــد شــعبه انالیــن‬ ‫خودشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫بلــه‪ ،‬هرکســی بــه دنبــال راه انــدازی کســب و کار اینترنتــی خــودش اســت و‬ ‫بــرای کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬امــا چگونــه بایــد کســب و‬ ‫کار اینترنتــی داشــت؟ و چگونــه درامــد میلیونــی داشــته باشــیم؟‬ ‫بایــد بــرای راه انــدازی کســب کار اینترنتــی هماننــد هــر نــوع کســب و کار دیگــری‬ ‫تجربــه و تــاش داشــته باشــید و اینگونــه نیســت کــه شــب بخوابیــد و صبــح پــول‬ ‫بحســابتان واریــز شــود! چــرا کــه قطعــا ًایــن تفکــر‪ ،‬تفکر اشــتباهی اســت در اینجا‬ ‫عــده زیــادی تمایــل دارنــد بســرعت درامــد میلیونــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ 9‬زبان برتر برنامه نویسی برای یادگیری در سال ‪:2020‬‬ ‫(‪)fullstackacademy.com‬‬ ‫‪javascript ;Swift; Scala; Go; Python; Elm; Ruby ; C; Rust‬‬ ‫در بــاال اســامی ‪ 9‬زبــان برتــر برنامه نویســی در ســال ‪ 2020‬را مشــاهده کردیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اشــنایی بیشــتر بــا هــر کــدام می توانیــد در گــوگل ان را دنبــال کنیــد‪ .‬ام اگر بخواهید‬ ‫بــر روی یکــی از زبان هــای برنامه نویســی مســلط شــوید‪ ،‬مجموعه هــای بزرگــی در‬ ‫داخــل و خــارج کشــور وجــود دارنــد کــه نیازمنــد شــما خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نکتــه‪ :‬در بســیاری از کشــورها مخصوصــا کشــور خودمــان‪ ،‬زبــان ‪ PHP‬همچنــان‬ ‫مــورد اســتفاده اســت و بــا یادگیــری ایــن زبــان خواهیــد توانســت حداقــل تــا چنــد‬ ‫ســال اینــده درامــد خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫میــزان درامد‪:‬شــما اگــر می خواهیــد درامدزایــی داشــته باشــید حتما ًنیاز نیســت در‬ ‫مجموعه هــای بــزرگ اســتخدام شــوید! اگــر بخواهیــد خواهیــد توانســت بــه صــورت‬ ‫فریلنســر (دورکاری) همزمــان بــرای چنــد مجموعــه و شــخص کار کنیــد و درامــد‬ ‫بیشــتری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫لیســت چنــد ســایت ایرانــی و خارجــی کــه می توانیــد در انجــا بــه صــورت‬ ‫فریلنســر کار کنیــد‪:‬‬ ‫سایت های ایرانی‪:‬‬ ‫سایت پونیشا؛ سایت دورکار؛ سایت پارس کدرز‬ ‫سایت کار لنسر‬ ‫سایت های خارجی‪:‬‬ ‫سایت ‪( Upwork.com‬غیر قابل دسترس برای کاربران ایرانی)‬ ‫سایت ‪freelancer.com‬‬ ‫‪ .3‬طراحی اپلیکیشن و بازی موبایل‬ ‫مناسب برای گروه اول و دوم‬ ‫برنامه هــای کاربــردی تلفن هــای همــراه محبوب تــر از همیشــه هســتند و مــردم‬ ‫تمایــل دارنــد کــه بــرای اپلیکیش ـن های خــوب و کاربــری هزینــه کننــد‪.‬در اینجــا‬ ‫کافــی اســت کــه یــک ایــده عالــی داشــته باشــید انــگاه می توانیــد بــه دنبــال طــراح‬ ‫اپلیکیشــن بگردیــد و یــا خودتــان دســت بـه کار شــده و برنامــه را ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫سکته‬ ‫و سپس مرگ‬ ‫‪4‬‬ ‫امــا اگــر فقــط صاحــب ایــده هســتید و نمی دانیــد کــه ان را چگونــه تبدیــل بــه‬ ‫یــک واقعیــت کنیــد‪ ،‬بســیاری از توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــه دنبــال همــکاری‬ ‫بــا شــما هســتند‪ .‬بــرای ایــن کار شــما می توانیــد بــا شــرکت هایی کــه در زمینــه‬ ‫طراحــی اپلیکیشــن فعالیــت دارنــد وارد مکاتبــه شــوید‪.‬‬ ‫در ضمــن اگــر اطالعاتــان در بــاره برنامــه نویســی جزئــی بــوده‪ ،‬می توانید ایــن کار را‬ ‫بــه فریلنسـر ها واگــذار کنیــد‪ .‬بــرای پیــدا کردن فریلســنرها می توانید از ســایت های‬ ‫داخلی مثل پونیشــا‪ ،‬پارســکدرز اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫امــا در صورتیکــه خودتــان می خواهیدطراحــی اپلیکیشــن را انجــام دهیــد‪ ،‬الزم‬ ‫اســت کــه دوره هــای برنامه نویســی اندوریــد یــا ‪ IOS‬را بگذارنیــد‪.‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫از انجایــی کــه می تــوان گفــت بــازار موبایــل داغ بــوده‪ ،‬و طراحــان اپلیکیشــن و‬ ‫بــازی از بخــش درامــد نســبتا ًباالیــی دارنــد‪ .‬بــا توجــه بــه همــکاری طوالنــی مــدت‬ ‫بــرای تحویــل و توســعه اپلیکیشــن و یــا بــازی میــزان درامــد نیــز متغیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬متخصص سئو (‪)SEO‬‬ ‫مناسب برای گروه دوم‬ ‫صاحبــان بســیاری از کســب و کارهــای کوچــک نمی داننــد کــه بهینــه ســازی‬ ‫موتــور جســتجو (ســئو) می توانــد تــا چــه انــدازه بــرای کســب و کار انهــا تاثیرگــذار‬ ‫باشــد‪ .‬بــه صاحبــان کســب و کار دربــاره قــدرت ســئو و اهمیــت بهینه ســازی‬ ‫توضیــح دهیــد تــا وب ســایت های خــود را بــرای موتورهــای جســتجو بهینــه‬ ‫کننــد‪ .‬معمــوال ً صاحبــان کســب و کار‪ ،‬ایــن کار را بــه افــراد متخصــص ســئو‬ ‫واگــذار می کننــد‪ .‬اگــر اول راه هســتید و نمی دانیــد ســئو چیســت؟ و کار موتــور‬ ‫جســتجو چیســت و عملکــردش چگونــه اســت؟ چنــد مــاه بایــد وقــت صــرف کنیــد‬ ‫تــا مفاهیــم و فاکتورهــای مهــم بهینــه ســازی ســایت بــرای موتورهــای جســتجو‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫یــک ســایت و محتــوای بهینــه شــامل فاکتورهــای بســیاری اســت امــا قطعــا ًهمــه‬ ‫ســئو نیســت! چرا که بخشــی از ســئو شــامل تجربه اســت‪.‬‬ ‫بایــد ایــن مهــارت را داشــته باشــید کــه ســاختار ســایت‪ ،‬محتــوا و نحــوه اســتفاده‬ ‫از کلمــات کلیــدی و‪ ...‬را بــرای افزایــش ترافیــک بیشــتر مــورد تحلیــل قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫بــرای تحلیــل و رفتــار کاربــر مــی توانیــد از گــوگل انالیــز اســتفاده کنیــد کــه بهتریــن‬ ‫یــار ســئوکاران اســت‪.‬‬ ‫چگونه در بخش سئو متخصص شویم؟‬ ‫همانگونــه کــه در بــاال برایتــان گفتیــم‪ ،‬قســمتی از ســئو را می تــوان شــامل تجربــه‬ ‫دانســت‪ .‬بنابرایــن بایــد ســعی کنیــد خودتــان ســایتی هدفمنــد ایجــاد نمائیــد تــا‬ ‫بتوانیــد مهــارت ســئو خــود را مــورد چالــش قــرار دهیــد‪ .‬البتــه بــرای یادگیری مفاهیم‬ ‫ســئو می توانیــد عبــارت امــوزش ســئو را مــورد جســتجو قــرار دهیــد یــا بــه منابــع‬ ‫خارجــی و معتبــر زیــر مراجعــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪moz.com‬‬ ‫‪searchengineland.com‬‬ ‫‪searchenginejournal.com‬‬ ‫‪Backlinko.com‬‬ ‫میزان درامد‪:‬‬ ‫بــا وجــود امــار در دســت ســایت های اســتخدامی‪ ،‬درامــد ســئوکار را از ماهــی ‪ 1.5‬تــا‬ ‫‪ 8‬میلیــون تومــان نشــان می دهــد کــه بســتگی بــه ســطح علم و تجربــه فــرد دارد‪...‬‬ ‫‪ .5‬دیجیتال مارکتر شوید‬ ‫مناسب برای هر سه گروه‬ ‫افــرادی بطــور کلــی کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال‪ ،‬بازاریابــی می کننــد‬ ‫را دیجیتــال مارکتــر می گوینــد‪ .‬در صورتیکــه بخواهیــم کمــی دقیق تــر توضیــح‬ ‫دهیــم‪ ،‬دیجیتــال مارکتــر بــه کســی گفتــه می شــود کــه بتوانــد از ابزارهــای‬ ‫بازاریابــی دیجیتــال بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر بــا مخاطبــان اســتفاده کنــد و‬ ‫ان هــا را متقاعــد ســازد کــه اقــدام خاصــی در راســتای اهــداف بازاریابــی مــورد‬ ‫نظــر (مثــل خریــد کاالهــا یــا ســفارش خدمــات) انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب رو در شماره بعد از دست ندهید‪...‬‬ ‫اسیب پذیری ها‬ ‫هرگزنمی خوابند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫ایده های پول ساز خانگی برلی کسب و کارهای‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یــک کســب و کار خانگــی‬ ‫داشــته باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه‬ ‫فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه‬ ‫تــان کســب درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا‬ ‫ببینیــد چگونــه خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫به هیچ مجوزی نیاز ندارید‬ ‫معایب راه اندازی کســب و کار خانگی‪ :‬در بخش دوم قصد داریم تا شــما را با معایب کســب و کار‬ ‫های خانگی بیشــتر اشــنا کنیم‪ .‬هر کســب و کاری نســبت به مزایایی که دارد دارای یکســری معایبی‬ ‫نیزهســت‪ .‬امــا معایــب کســب و کارهــای خانگــی بــه مراتــب نســبت بــه مزایــای انهــا بســیار کمتــر‬ ‫می باشــد چــرا کــه در ادامــه شــما را بــا معایــب کســب و کارهــای خانگــی بیشــتر اشــنا خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اینترنت و کامپیوتر یکی از معایب راه اندازی کسب و کار خانگی هستند و الزم است که شما‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی خــود را راه انــدازی کنیــد حتمــا ًیــک خــط اینترنــت پرســرعت و‬ ‫رایانــه داشــته باشــید‪ .‬چــرا کــه ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی خواهیــم کــرد نیازمندبــه اینترنــت و بــه‬ ‫رایانــه هســتند‪ .‬و کســب و کار خانگــی کــه راه انــدازی می کنیــد در بســتر اینترنــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بــه زمــان نیــاز داریــد‪ ،‬بــرای ایــن کــه بتوانیــد کســب و کار خانگــی موفقــی را راه انــدازی کنیــد‬ ‫نیازمنــد بــه زمــان هســتید‪ .‬بــه طــوری کــه شــما نمی توانیــد یــک شــبه بــه درامــد زیــادی در مــاه‬ ‫برســید‪ .‬لــذا ایده هایــی را بــه شــما خواهیــم اموخــت کــه بــرای درامدزایــی کســب و کارتــان حتمــا‬ ‫بایــد بــرای ان وقــت صــرف کنیــد‪ .‬امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه بــدون وقــت گذاشــتن می توانیــد‬ ‫موفــق شــوید شــد ســخت در اشــتباه خواهیــد بــود و هرگــز ایــن اتفــاق میســر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پس از این که کســب و کار خانگی تان راه اندازی گردید باید در فکر توســعه ان باشــید‬ ‫و ان را توســعه دهیــد‪ .‬امــا اگــر تــا وقتــی کــه کســب و کارتــان را توســعه ندهیــد درامدتــان نیز‬ ‫رونــد افزایــش نخواهــد داشــت( شــما بــدون هیچگونــه هزینـه ای می توانیــد کســب و کارتــان‬ ‫را توســعه دهیــد)‪.‬و… بزرگتریــن معایــب راه انــدازی کســب و کارهــای خانگــی همیــن معایبــی‬ ‫بــود کــه گفتیــم و همــان طــور کــه شــاهد هســتید مزایــای کســب و کارهای خانگی نســبت به‬ ‫معایب شــان بســیار بیشــتر اســت‪ .‬در ادامــه مطلــب شــما را بــا ایده هــای راه انــدازی کســب و کار‬ ‫خانگی بیشــتر اشــنا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کســب و کار خانگــی بــا ‪ 12‬ایــده پردرامــد و پولســاز‪ :‬در ایــن بخــش ایده هایــی را برایتــان معرفــی‬ ‫می کنیــم کــه بــا راه انــدازی انهــا خواهیــد توانســت بــه درامدهــای هنگفتــی در مــاه دســت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتیــم بــرای راه انــدازی ایــن ایده هــا شــما نیــاز بــه هیــچ ســرمایه خاصــی نداریــد و بــا‬ ‫کمتریــن ســرمایه ممکــن خواهیــد توانســت ایــن ایده هــا را در منــزل راه انــدازی کنیــد‪ .‬پــس همــراه ما‬ ‫باشــید تــا شــما را بــا پولســازترین ایده هــای کســب و کارهــای خانگــی اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫‪\1‬راه انــدازی کســب و کار اموزشــی‪ :‬راه انــدازی سیســتم اموزشــی یکــی از پــر درامدتریــن و‬ ‫پولســازترین ایده هــای کســب و کار خانگــی اســت کــه هــر شــخصی می توانــد بــا راه انــدازی ان بــه‬ ‫درامدهــای زیــادی در مــاه برســد‪ .‬ایــن مــدل کســب و کار خانگــی مناســب بــرای افــرادی اســت کــه در‬ ‫زمینــه خاصــی تخصــص دارنــد و می توانــد از طریــق امــوزش دادن کســب درامــد کننــد‪.‬‬ ‫در صــورت اینکــه در هــر زمینــه خاصــی دارای مهــارت هســتید می توانیــد بــا راه انــدازی کســب و کار‬ ‫اینترنتی تــان تخصــص و مهــارت ان را بــه دوره هــای اموزشــی تبدیــل کنیــد و به مخاطبــان و کاربرانی‬ ‫کــه بــه محصــول شــما نیــاز دارنــد بفروشــید‪ .‬این مدل یکــی از پردرامدترین و پولســازترین مدل های‬ ‫کســب و کار خانگــی می باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال مــا بیشــتر در قســمت دیجیتــال مارکتینــگ و بازاریابــی‬ ‫اینترنتــی و مطبوعــات و رســانه دارای تخصــص و مهــارت هســتیم‪ .‬و ایــن تخصــص و مهــارت‬ ‫مــا در قالــب دوره هــای اموزشــی همچــون‪ :‬فیلم هــای اموزشــی‪ ،‬دوره هــای انالیــن‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬فایل هــای صوتــی اســت‪.‬لذا اگــر بــا خــود فکــر می کنیــد کــه دارای تخصــص هســتید و‬ ‫می توانیــد ایــن مــدل کســب و کار خانگــی را انتخــاب کنیــد می توانیــم بگوئیــم کــه همیــن حــاال ایــن‬ ‫کار را انجــام دهیــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه‬ ‫‪ 13‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دولت پیگیر ثبات‬ ‫در اقتصاد و مقابله‬ ‫با سوداگری است‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان ایــن کــه تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫مــواد معدنــی جــزء اولویت هــای دولــت مردمــی اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت ثبــات در اقتصــاد و مقابلــه بــا‬ ‫ســوداگری را پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایت اللــه ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی در جلســه هیــات دولــت بــه ضــرورت افزایــش‬ ‫تولیــد نفــت و گاز طبیعــی بــرای پاســخ بــه نیازهــای‬ ‫صادراتــی خصوصــا در میادیــن مشــترک تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬میادیــن مشــترک ذخایــر ملــی کشــور اســت و‬ ‫دولــت در صیانــت از ایــن ذخایــر از هیــچ تالشــی فروگذار‬ ‫نخواهــد کــرد‪ .‬در همیــن راســتا خوشــبختانه امــروز‬ ‫بــا ابتــکار عمــل و تالش هــای همــکاران وزارت نفــت‪،‬‬ ‫عقب ماندگی هــا در برداشــت از میادیــن مشــترک جبــران‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫بــه بهره بــرداری از ‪ ۲۰۹‬طــرح صنعتــی و معدنــی‬ ‫همزمــان بــا روز ملــی صنعــت و معــدن اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تکمیــل حلقه هــای زنجیــره ارزش مــواد‬ ‫معدنــی یکــی از برنامه هــای مهــم تحولــی دولــت‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن زمینــه برنامه ریــزی جــدی کرده ایــم‬ ‫و الزم اســت ابعــاد ایــن حرکــت بــه کمــک رســانه ها‬ ‫بــرای افــکار عمومــی تبییــن شــود‪.‬‬ ‫رئیســی ارائــه جزئیــات طرح هــای افتتــاح شــده بــه مــردم‬ ‫را امیدافرین خواند و از مســئوالن امر خواســت جزئیات‬ ‫ایــن کار بــزرگ اعــم از تعــداد واحدهــای فعــال شــده‪،‬‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی و نتایــج ان را بــا‬ ‫مــردم در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫تــاش دولــت بــرای ایجــاد ثبــات در اقتصــاد و مقابلــه بــا‬ ‫ســوداگری محــور بعــدی ســخنان رئیــس جمهــور در ایــن‬ ‫جلســه بــود‪.‬‬ ‫رئیســی در ایــن زمینــه بــا تاکیــد بــر ضــرورت صیانــت‬ ‫جــدی از معیشــت و ســفره مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬در کنــار‬ ‫ســازوکارهایی کــه بــرای جبــران افزایــش قیمــت ناشــی از‬ ‫اصــاح تخصیــص یارانه هــا در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬الزم‬ ‫اســت دســتگاه های نظارتــی چــه در درون و چــه خــارج از‬ ‫دولــت بــا افزایــش قیمت هایــی کــه بــر مبنــای ســوداگری‬ ‫و خــارج از چارچــوب منطــق اقتصــادی اتفــاق افتــاده‬ ‫اســت‪ ،‬برخــورد کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و دادگســتری را مامــور کــرد‬ ‫بــا بررســی دقیــق وضعیــت بــازار بــا کارخانه هــا‪ ،‬اصنــاف‬ ‫و تولیدکنندگانــی کــه بــا افزایــش بــدون منطــق قیمــت‪،‬‬ ‫در راســتای بی ثباتــی و ایجــاد تالطــم بــازار و اقتصــاد گام‬ ‫برداشــته اند‪ ،‬برخــورد قاطــع کننــد‪.‬‬ ‫ماموریت به مخبر برای رفع شبهات کنکور ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره‬ ‫بــه برخــی شــبهات مطــرح شــده دربــاره کنکــور ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫گروهــی بــه ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــور را مامــور‬ ‫تحقیــق و بررســی دقیــق ابعــاد این موضوع کــرد و گفت‪:‬‬ ‫کنکــور نقطــه اطمینــان مردم به ســازوکارهای ســنجش و‬ ‫پذیــرش دانشــجو در کشــور اســت و نبایــد اجــازه دهیــم‬ ‫هیــچ خدشـه ای بــه ایــن اعتمــاد وارد شــود‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن جلســه‪ ،‬رئیس جمهور از بانک‬ ‫مرکــزی بــرای تدویــن و ابالغ ایین نامه تســریع و تســهیل‬ ‫در پرداخــت وام ازدواج از «حیــث وثایــق و تضامیــن» و‬ ‫«تعییــن ســقف زمــان انتظــار» قدردانــی کــرد و نظــارت‬ ‫بــر اجــرای کامــل ایــن ایین نامــه را مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫رئیســی گفــت‪ :‬ممکــن اســت برخــی شــعب بانکــی‬ ‫اعتبــارات کافــی بــرای پرداخــت ســریع وام بــه متقاضیــان‬ ‫را نداشــته باشــند‪ ،‬امــا می تواننــد بــا زمان بنــدی مناســب‬ ‫تســهیالت را متناســب بــا نیازمندی هــا و درخواســت ها‬ ‫مدیریــت و پرداخــت کننــد و اجــازه ندهنــد جوانــان عزیــز‬ ‫دچــار تشــویش و نگرانــی شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه ابــاغ ایین نامــه‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان بــر لــزوم اجــرای دقیــق و ضابطه منــد‬ ‫ایــن ایین نامــه تاکیــد و تصریــح کــرد‪ :‬منزلــت معلمــان بــا‬ ‫اجــرای قانــون رتب هّبنــدی صیانــت و حقــوق انهــا تامیــن‬ ‫می شــود و ســطح نظــام اموزشــی نیــز ارتقــاء می یابــد‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬در کنــار اجــرای رتبه بنــدی بایــد بــه ابعــاد‬ ‫دیگــر ایین نامــه نیــز توجــه ویــژه شــود تــا کســانی جــذب‬ ‫امــوزش و پــرورش شــوند کــه تخصــص و صالحیــت الزم‬ ‫را دارنــد و رودربایســتی یــا اجــرای ســلیقه ای قانــون نبایــد‬ ‫موجــب تضییــع حقــوق افــراد شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش پایانــی ســخنان خــود تســریع‬ ‫در بررســی اعتراضــات جامانــدگان از دریافــت یارانــه را‬ ‫بــا توجــه بــه نزدیکــی پرداخــت ســومین مرحلــه یارانه هــا‬ ‫پــس از اجــرای طــرح عادالنه ســازی یارانه هــا‪ ،‬مــورد‬ ‫تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬بعــد از ‪ ۳ ،۲‬مــاه هنــوز برخــی‬ ‫خانواده هــا اعــام می کننــد کــه به رغــم داشــتن شــرایط‬ ‫و اعــام اعتــراض خــود‪ ،‬هنــوز یارانــه دریافــت نکردنــد‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬بررســی اعتراضــات بایــد ســرعت پیــدا‬ ‫کنــد تــا اگــر کســی بــدون دلیــل متقــن از دریافــت یارانــه‬ ‫محــروم شــده‪ ،‬یارانــه اش پرداخــت شــود و اگــر هــم‬ ‫براســاس مســتندات واجد شــرایط دریافت یارانه نیســت‬ ‫بــه او اعــام شــود و تاخیــر در ایــن کار جایــز نیســت‪.‬‬ ‫‪ ۹۳۶‬موقوفه گلستان سند دار می شود‬ ‫کشــور مــا یــک جامعــه اســامی اســت و مطابــق قوانیــن و عُــرف‬ ‫بایــد مســائل مرتبــط بــا حجــاب و عفــاف البتــه بــدون افــراط و‬ ‫تفریــط مــورد توجــه جــدّی ادارات و نهادهــا و همچنیــن ســایر‬ ‫اقشــار جامعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اقامــه نمــاز و ترویــج ان از برتریــن معروف هــا درجامعــه بویــژه در‬ ‫بیــن نســل نوجــوان و جــوان اســت زیــرا نمــاز انگونــه کــه در قــران‬ ‫امــده‪ ،‬انســان را از گنــاه و فســاد بــاز مـی دارد‪.‬‬ ‫با ‪ ۵۶‬طرح‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫گردشگری در‬ ‫گلستان موافقت شد‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫موافقــت بــا ‪ ۵۶‬طــرح ســرمایه گذاری گردشــگری در‬ ‫گلســتان‪ ،‬تســریع در ســاخت بیمارســتان گالیکــش و تجهیــز‬ ‫بخــش مراقبت هــای ویــژه کــودکان مینودشــت‪ ،‬وزش بــاد بــا‬ ‫ســرعت ‪ ۷۶‬کیلومتــر بــر ســاعت در مراوه تپــه و پیــش بینــی‬ ‫ســنددار کــردن ‪ ۹۳۶‬موقوفــه از مهمتریــن اخبــار ایــن اســتان‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬سرپرســت اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان از‬ ‫تصویــب ‪ ۵۶‬طــرح ســرمایه گذاری حــوزه گردشــگری در‬ ‫کمیســیون فنــی برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری اســتان و‬ ‫صــدور موافقت نامــه اصولــی بــرای ایــن طرح هــا در سـه ماهه‬ ‫نخســت ســالجاری خبــر داد‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی گفــت‪ :‬از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان‬ ‫خردادمــاه ســالجاری ‪ ۵۶‬فقــره موافقــت اصولــی ایجــاد‬ ‫تاسیســات گردشــگری بــا حجــم ســرمایه گذاری ســه هــزار و‬ ‫‪ ۶۱۹‬میلیــارد ریــال مــورد موافقــت قــرار گرفــت که پــس از اخذ‬ ‫ســایر مجوزهــای الزم و اجــرا و بهره بــرداری از ان حــدود ‪۶۰۰‬‬ ‫فرصــت اشــتغال در ســطح اســتان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن طرح هــا شــامل ‪ ۴۰‬اقامتــگاه بوم گــردی‪۲ ،‬‬ ‫هتل‪ ۲ ،‬مرکز تفریحی‪ ،‬ســرگرمی و گردشــگری‪ ،‬پنج مجتمع‬ ‫گردشــگری‪ ،‬پنــج ســفره خانه ســنتی‪ ،‬یــک مهمان پذیــر و یــک‬ ‫واحــد خانــه مســافر در ســطح اســتان اســت کــه در صــورت‬ ‫اخــذ اســتعالمات‪ ،‬بــه ان هــا موافقــت ایجــاد بــرای گذرانــدن‬ ‫مراحــل قانونــی اعطــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق کابل برق در گنبدکاووس‬ ‫ســرهنگ محمــود علــی فــر فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنــی بــر‬ ‫ســرقت کابــل بــرق در حــوزه اســتحفاظی‪ ،‬بالفاصلــه مامــوران‬ ‫انتظامــی بــه محــل مــورد نظــر اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســارق بــا مشــاهده پلیــس اقــدام به فــرار کرد‬ ‫کــه مامــوران بــا اســتفاده از قانــون بــه کارگیــری ســاح وی را‬ ‫زمیــن گیــر کردند‪.‬‬ ‫تسریع در ساخت بیمارستان گالیکش‬ ‫رضــا اریانپــور نماینــده مــردم مراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬مینودشــت‬ ‫و کاللــه و عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اعــام کــرد‪ :‬از هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال مصوب ســفر‬ ‫اســفندماه پارســال رییــس جمهــور برای بیمارســتان گالیکش‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافــت کــه باعــث افزایــش‬ ‫ســرعت کار پیمانــکار پــروژه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در پــی تخصیــص بقیــه اعتبــار ســفر رییــس‬ ‫جمهــور هســتیم تــا عملیــات ســاخت بیمارســتان گالیکــش‬ ‫ســال اینــده پایــان یابــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شــرق گلســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫از تجهیــز بخــش مراقبت هــای ویــژه نــوزادان (ان ای ســی یــو)‬ ‫بیمارســتان فاطمــه الزهــرا(س) مینودشــت خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا نصــب ایــن تجهیــزات در هفتــه دولــت شــاهد راه انــدازی‬ ‫ایــن بخــش خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫اریانپــور همچنیــن از پیگیــری بــرای تامیــن بخشــی از نیــروی‬ ‫انســانی متخصــص مــورد نیــاز بیمارســتان رســول اکــرم (ص)‬ ‫کاللــه خبــر داد و اظهارداشــت‪ :‬بــه طــور جــدی پیگیــر تامیــن‬ ‫برخــی تجهیــزات فــوق تخصصــی مثــل الپراســکوپ بــرای این‬ ‫بیمارســتان از منابــع ملــی هســتیم‪.‬‬ ‫وزش باد با سرعت ‪ ۷۶‬کیلومتر بر ساعت در مراوه تپه‬ ‫کارشــناس هواشناســی گلســتان بــا بیــان اینکــه وزش بــاد‬ ‫شــدید از دیشــب در اســتان اغــاز شــده و همچنــان ادامــه‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬بیشــترین ســرعت وزش بــاد در مــراوه تپــه بــا ‪۷۶‬‬ ‫کیلومتــر بــر ســاعت و گمیشــان بــا ‪ ۶۸‬کیلومتــر بــر ســاعت‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ســمیه مالحــی افــزود‪ :‬وزش بــاد همــراه بــا کاهــش دمــا تــا‬ ‫امشــب در اســتان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــا ایــن لحظــه شــاهد کاهــش دمــای بیــن‬ ‫چهــار تــا ‪ ۶‬درجــه ای نســبت بــه دیــروز در نقــاط مختلــف‬ ‫اســتان بودیــم‪.‬‬ ‫کارشــناس هواشناســی گلســتان افــزود‪ :‬امــروز پــارک ملــی‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۱۹‬درجــه ســانتی گــراد و شــهر رامیــان بــا ‪ ۲۰‬درجــه‬ ‫خنکتریــن شــهرهای اســتان بودنــد‪.‬‬ ‫‪ ۹۳۶‬موقوفه گلستان سند دار می شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬بــا انعقــاد تفاهــم‬ ‫نامــه کشــوری بیــن ســازمان اوقــاف و بنیــاد مســکن‪۹۳۶ ،‬‬ ‫موقوفــه اســتان توســط بنیــاد مســکن ســند دار می شــود‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی در دیــدار بــا مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه گلســتان اظهارداشــت‪ :‬در دی مــاه ســال گذشــته‬ ‫تفاهــم نامـه ای بیــن ســازمان اوقــاف و بنیــاد مســکن کشــور‬ ‫مبنی بر ســند دار کردن موقوفات و اماکن مذهبی روســتاها‬ ‫و شــهرهای کوچــک توســط بنیــاد مســکن منعقــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن راســتا قــرار اســت تــا پایــان‬ ‫شــهریورماه ‪ ۹۳۶‬موقوفــه اســتان گلســتان بــه شــرط تکمیــل‬ ‫مــدارک توســط اداره کل اوقــاف و ارســال ان بــه بنیــاد مســکن‬ ‫ســنددار شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس‪ :‬اعیــاد قربان و غدیــر مایه وحدت‬ ‫و مودّت شــیعه و ســنی هستند‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس بــا بســیار مهــم دانســتن ‪ ۲‬عیــد‬ ‫بــزرگ «قربــان و غدیــر» در بیــن امــت اســامی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ایــن اعیــاد بــزرگ اســامی مایــه وحــدت و مــودّت بیــن شــیعه‬ ‫و اهــل ســنت اســت کــه بایــد بــا افزایــش دیــد و بازدیدهــا و‬ ‫رفــت و امدهــا کــه مهمتریــن شــاخصه اعیــاد اســت‪ ،‬درجهت‬ ‫تقویــت هرچــه بیشــتر وحــدت گام برداشــت‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی روز یکشــنبه در جلســه‬ ‫ســاماندهی شــئون فرهنگــی گنبــدکاووس بــا موضــوع دهــه‬ ‫امامــت و والیــت برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بحمداللــه اهــل ســنت‬ ‫ایران اسالمی باالخص منطقه گلستان و گنبدکاووس ارادت‬ ‫و مــودت خاصــی بــه خانــدان اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع)‬ ‫نبــی مکــرم اســام (ص) دارنــد کــه ســتودنی اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دید و بازدیدها بین شــیعه و اهل ســنت منطقه‬ ‫گنبــدکاووس در مناســبت های مختلــف باالخــص در اعیــاد‬ ‫اســامی زبانــزد اســت و بایــد ایــن رفــت و امدهــا و تبریــک‬ ‫گفتن هــا را در راســتای تحکیــم وحــدت اســامی‪ ،‬پررنگ تــر از‬ ‫همیشــه برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی اضافــه کــرد‪ :‬ریشــه شــیعه و اهــل‬ ‫ســنت یکــی اســت و همــه پیــرو نبــی مکــرم اســام هســتند و‬ ‫ارادت خاصــی بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) دارنــد و‬ ‫ایــن را بایــد قــدر بدانیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬اطعــام دهــی بــه دیگــران باالخــص‬ ‫نیازمندان از رسوم مسلمانان در اعیاد اسالمی باالخص قربان‬ ‫و غدیــر می باشــد کــه ســفارش زیــادی بــه ان شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره تبلیغــات اســامی گنبــدکاووس نیــز در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ :‬ایــن اداره بــا همکفــری ســایر ادارات و نهادهــا‬ ‫برنامه هــای متنوعــی را بــرای بزرگداشــت دهــه امامــت و‬ ‫والیــت (عیــد قربــان تــا غدیــر) پیــش بینــی کــرده کــه اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا کریمــی افــزود‪ :‬سرکشــی‬ ‫از خانــواده شــهدای ســادات‪ ،‬برگــزاری همایــش بــزرگ‬ ‫ســادات‪ ،‬اجــرای دیــواره نگارهــای علــوی بــا همــکاری انجمــن‬ ‫خوشنویســان‪ ،‬جشــن های خیابانــی‪ ،‬برپایــی ایســتگاه‬ ‫صلواتی‪ ،‬برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری‪ ،‬اعزام کاروان‬ ‫پزشــکی غدیــر بــه محــات و روســتاهای کــم برخــودار‪ ،‬برپایی‬ ‫محفــل انــس بــا قــران و توزیــع ‪ ۱۰۰‬هــزار وعــده غــذای گــرم‬ ‫برخــی از برنامه هــای پیشــنهادی بــرای دهــه امامــت و والیــت‬ ‫در گنبــدکاووس اســت‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه مقرر شد‪ ،‬همه ادارات و نهادهای‬ ‫گنبــدکاووس نســبت بــه نصــب بنــر و پارچــه مرتبــط بــا اعیــاد‬ ‫قربــان و غدیــر اقــدام و نصــب هرگونــه پارچــه و بنــر ویــژه‬ ‫ایــن ایــام توســط هیــات هــای مذهبــی و ســایر تشــکل های‬ ‫مردمــی بــا هماهنگــی تبلیغــات اســامی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس بــا ‪ ۴۱۱‬هــزار نفــر جمعیــت مشــکل از اقــوام‬ ‫و مذاهــب اســامی بــا فرهنگ هــای مختلــف اســت کــه‬ ‫ترکمن هــا کــه اهــل ســنت هســتند بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫جمعیــت ایــن شهرســتان مــرزی را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان گنبــدکاووس‪ :‬تکریــم اربــاب رجــوع مهمتریــن‬ ‫معــروف در جامعــه اســت‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب گنبدکاووس با تاکید برضرورت‬ ‫توجــه بیشــتر ادارات و نهادهــا بــه مســاله امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر تصریــح کــرد‪ :‬امــروز مهمتریــن معــروف در‬ ‫تمامــی دســتگاه های اداری و اجرایــی‪ ،‬تکریــم اربــاب رجــوع و‬ ‫تــاش بــرای رضایتمنــدی انهاســت کــه بایــد بــه نحــو احســن‬ ‫مــورد اهتمــام کارکنــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد درجلســه ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از‬ ‫منکــر گنبــدکاووس گفــت‪ :‬امــروز مــردم توقــع برخورد بــا اخالق‬ ‫حســنه از کارکنــان ادارات و نهادهــا بــا خــود دارنــد و دادســتانی‬ ‫نیــز از بــاب حقــوق عامــه می توانــد بــه مســاله ورود کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رعایــت حجــاب و عفــاف در ادارات و نهادهــا را از دیگــر‬ ‫مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعه دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز رعایــت ایــن موضــوع عــاوه بر اینکــه یک وظیفه‬ ‫شــرعی و قانونــی بــرای همــه کارکنــان دســتگاه ها و ســازمان ها‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ ،‬یــک مطالبــه عمومــی نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس هــم در ایــن جلســه بابیــان‬ ‫اینکــه رعایــت شــئونات اســامی بویــژه حجــاب و عفــاف در‬ ‫ادارات و نهادهــا یــک تکلیــف قانونــی اســت کــه بایــد مطابــق‬ ‫دســتورالعمل های ابالغــی ایــن حــوزه انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــزودی تیم هــای ویــژه نظارتــی در ایــن خصــوص تشــکیل‬ ‫و رعایــت ایــن مســائل یکــی از مالک هــای ارزیابــی مدیــران‬ ‫ادارات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهدی دهرویه افزود‪ :‬کشــور ما یک جامعه اســامی اســت‬ ‫و مطابــق قوانیــن و عُــرف بایــد مســائل مرتبــط بــا حجــاب و‬ ‫عفــاف البتــه بــدون افــراط و تفریــط مــورد توجــه جـدّی ادارات‬ ‫و نهادهــا و همچنیــن ســایر اقشــار جامعــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس اداره تبلیغــات اســامی گنبــدکاووس نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اقامــه نمــاز و ترویــج ان از برتریــن معروف هــا درجامعه بویژه‬ ‫در بیــن نســل نوجــوان و جــوان اســت زیــرا نمــاز انگونــه که در‬ ‫قــران امــده‪ ،‬انســان را از گنــاه و فســاد بــاز مـی دارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا کریمــی افــزود‪ :‬دربحــث منکــرات‬ ‫نیز ابتدا باید مســائل و مشــکالت رصد و شناســایی و ســپس‬ ‫اولویت بنــدی و براســاس ان اقدامــات الزم بــا کار گروهــی‬ ‫ادارات و نهادهــا عملــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن امــام جمعــه گنبــدکاووس نیــز درایــن جلســه کــه‬ ‫برخــی اعضــای ان گــزارش عملکــرد و پیشــنهادهای خــود را‬ ‫بــرای اجــرای هرچــه بهتــر مصوبــات ســتاد امــر بــه معــروف و‬ ‫نهــی از منکــر ارائــه دادنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از دو ســال شــیوع‬ ‫کرونــا کــه برگــزاری بســیاری از جلســات را تعطیــل کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬امــروز بــا بهبــود شــرایط بایــد جلســات از جملــه شــورای‬ ‫فرهنــگ عمومــی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از رکــود‬ ‫خــارج شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام محمــود ترابــی بــا قدردانــی از تالش هــای‬ ‫انتظامــی بــه جهــت ارســال پیامــک تخلف (کشــف حجــاب در‬ ‫خــودرو) بــرای مالــکان ان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن اقــدام کــه بــا همــکاری‬ ‫و گــزارش مردمــی بــا موفقیــت اجــرا شــد اکنــون درحــوزه‬ ‫واحدهــای صنفــی نیــز اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــردم می تواننــد گــزارش رعایــت نکــردن‬ ‫شــئون اســامی در واحدهــای صنفــی را بــه انتظامــی اعــام‬ ‫کننــد تــا بــه متخلفــان تذکــر و در صــورت اســتمرار تخلــف بــا‬ ‫انهــا برخــورد شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام ترابــی ادامــه داد‪ :‬امــروز بخشــی از مشــکالت‬ ‫جامعــه در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر باالخــص‬ ‫در موضــوع حجــاب و عفــاف بــه ســبب کــم توجهــی بــه حــوزه‬ ‫تبییــن ایــن واجــب الهــی بــوده کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه‬ ‫دستگاه های فرهنگی‪ ،‬تبلیغی و اموزشی‪ ،‬علما و روحانیون‪،‬‬ ‫معتمــدان و رســانه های ارتبــاط جمعــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گنبــدکاووس گفت‪ :‬باید جلســات تبیینــی برای‬ ‫مدیــران و کارکنــان ادارات و نهادهــا در گام نخســت و ســپس‬ ‫بــرای خانواده هــا و ســایر اقشــار جامعــه برگــزار شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫افزایش‪ ۳۰۰‬لیتر بر ثانیه به ظرفیت اب اشامیدنی گرگان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان گفــت‪ :‬بــا احــداث پنــج کیلومتــر خــط انتقــال از منابــع زیرزمینــی شــرق گــرگان و ســاخت مخــزن ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعبــی‪ ۳۰۰ ،‬لیتــر بــر ثانیــه بــه ظرفیــت اب اشــامیدنی ایــن شــهر افــزوده شــد‪.‬‬ ‫سیدمحسن حسینی افزود‪ :‬با بهره برداری از این طرح‪ ،‬نیمی از نیاز ساکنان مناطق پرتراکم گرگان تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ساخت این حجم مخازن ذخیره اب اشامیدنی گرگان از ‪ ۸۸‬هزار مترمکعب به ‪ ۱۰۸‬هزار مترمکعب افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫نحوه تنظیم استثناهای‬ ‫امنیتی در ویندوز ‪11‬‬ ‫برای قطع اب برنامه‬ ‫نداشته ایم‬ ‫بــرای مشــترکان بــد مصــرف در ســایر کالن شــهرها‬ ‫پیامــک یــا ارســال شــده و یــا در حــال ارســال اســت کــه‬ ‫امیــد اســت رعایــت کننــد و نیــازی بــه قطــع نباشــد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت اب‬ ‫ارسال پیامک هشدار‬ ‫قطع اب به مشترکان‬ ‫بد مصرف‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب بــا اعــام اینکــه پیامــک هشــدار قطــع‬ ‫بــرای مشــترکان بــد مصــرف اب ارســال می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫تهــران تــا چندیــن ســاعت اب ‪ ۹‬مشــترک بــد مصــرف قطــع شــد‬ ‫و ایــن امــر باعــث شــد تــا برخــی از شــهروندان نســبت بــه اصــاح‬ ‫مصــرف خــود اقــدام کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار «فیــروز قاســم زاده» در‬ ‫جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬پیامــک اصــاح رونــد مصــرف بــرای‬ ‫مشــترکان بــد مصــرف ارســال شــده بــود کــه مــورد توجــه برخــی قــرار‬ ‫نگرفــت؛ بنابرایــن تصمیــم قطــع اب انهــا تــا چندیــن ســاعت شــدیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای اصــاح مصــرف برخــی از ایــن مشــترکان‬ ‫بــه هشــدارها توجــه کــرده و اقدامــات الزم را انجــام کردنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب در بــاره تاثیــر جریمه هــا بــر رونــد‬ ‫مصــرف بــد مصرف هــا گفــت‪ :‬ایــن جریمه هــا طبــق قانــون‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬لــذا امــکان دارد ایــن جریمه هــا براســاس‬ ‫درامــد مشــترکان نبــوده باشــد و بحــث قطــع اب بــرای ایــن امــر‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــا بــرای قطــع عالقـه ای نیســت‪ ،‬چــرا کــه انهــا‬ ‫هــم جــزی از شــهروندان جامعــه هســتند و اب مصرفــی و مــورد‬ ‫نیــاز انهــا را نیــز بایــد تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫پیگرد قانونی در‬ ‫انتظار عدم تفکیک‬ ‫اتحادیه کسب و‬ ‫کارهای مجازی‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نســبت بــه رعایــت الگــوی مصــرف ایــن‬ ‫مشــترکان بــا اقدام هایــی در نظــر گرفتــه شــده امیــد اســت‬ ‫دقــت بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬بــرای مشــترکان بــد مصــرف در‬ ‫ســایر کالن شــهرها پیامــک یــا ارســال شــده و یــا در حــال ارســال‬ ‫اســت کــه امیــد اســت رعایــت کننــد و نیــازی بــه قطــع نباشــد‪.‬‬ ‫قاسـم زاده به عنــوان راهــکاری بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمی از‬ ‫تدویــن طــرح ســازگاری بــا کم ابــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬برای‬ ‫ایــن طــرح برنامه هــای تدویــن و بــه اســتان ها ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش می شــود بــا اجــرای ایــن طــرح ‪۱۵‬‬ ‫میلیــارد مترمکعــب از مصــارف بخــش کشــاورزی به عنــوان‬ ‫پرمصرف تریــن بخــش در طــول برنامــه کاســته شــود‪.‬‬ ‫بــرای قطــع اب برنامــه نداشــته ایم‪ /‬راه انــدازی ســازمانی بــرای‬ ‫بارورســازی ابرهــا‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب بــرای بحــث بارورســازی ابرهــا از‬ ‫راه انــدازی ســازمانی در وزارت نیــرو خبــر داد و گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫توســعه و بهره بــرداری از فناوری هــای نویــن اب هــای جــوی‬ ‫تشــکیل شــده و محــل ان نیــز در وزارت نیــرو اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب در خصــوص تامیــن اب کشــاورزی‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬بــرای کشــاورزی غــرب و شــرق اصفهــان متعهــد‬ ‫شــدیم کــه ‪ ۳۲۰‬میلیــون مترمکعــب اب تامیــن کنیــم کــه تــا‬ ‫امــروز ‪ ۲۵۰‬میلیــون مترمکعــب را تامیــن کرده ایــم و ‪ ۶۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب دیگــر نیــز در نوبــت تامیــن قــرار دارد و فقــط ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب از تعهــد عقــب هســتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاختار ســازمانی ایــن بخــش بــه ســازمان‬ ‫برنامــه فرســتاده شــده تــا مصــوب شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب اعــام کــرد‪ :‬برنامـه ای برای قطــع اب تاکنون‬ ‫نداشــته ایم و در شــرایط حاضــر نیــز فعــا ًهــم نخواهیم داشــت‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا وضعیــت مخــازن ســدها گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫ســال ابــی گذشــته‪ ،‬ســال بســیار کم ابــی بــود تــا جایــی کــه‬ ‫بدتریــن شــرایط بارشــی را طــی ‪ ۵۰‬ســال اخیــر بــر روی موجــودی‬ ‫مخــازن ســدها را داشــتیم‪ .‬ایــن وضعیــت بارشــی اثــر مضاعفــی‬ ‫بــر اب هــای زیرزمینــی داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن موضــوع باعــث بــروز قطعــی اب و‬ ‫بــرق در ســال گذشــته شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬پیش بینــی ســازمان هواشناســی‬ ‫نشــان داد ســال ابــی جــاری هــم بارش هــا زیــر نرمــال اســت و‬ ‫بــر همیــن اســاس برنامه ریــزی بــر ایــن مبنــا صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫قاســم زاده بیــان کــرد‪ :‬در جلســه هایی بــا وزیــر نیــرو مقــرر‬ ‫شــد برنامه ریــزی مصــارف و منابــع هفتگــی انجــام شــود و ســه‬ ‫ســناریو بــرای انهــا در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴‬درصدی حجم اب سدها‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تاکنــون ســدهای کشــور ‪ ۲۸‬میلیــارد مترمکعــب‬ ‫اب دارنــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۴‬درصــد رشــد دارد و‬ ‫نســبت بــه درازمــدت ‪ ۴‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس کنترل هــا‬ ‫بــر روی مصــارف بــه شــدت انجــام شــد و حــدود ‪ ۲۲‬میلیــارد‬ ‫مترمکعــب بــرای مصــارف خروجــی انجــام شــد کــه نســبت بــه‬ ‫پارســال ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش دارد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در امــور بازرگانــی‬ ‫گفــت‪ :‬طــی دو مــاه اینــده پــس از تشــکیل هیــات مدیــره‪،‬‬ ‫تفکیــک اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی انجــام خواهــد شــد‬ ‫کــه ایــن تفکیــک قانونــی اســت و انجــام نــدادن قابــل پیگیــری‬ ‫قضایــی اســت‪.‬‬ ‫محمدصــادق مفتــح بــا اشــاره بــه سیاســت گذار بــودن وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برای تفکیــک اتحادیه‬ ‫کســب وکارهای مجــازی بــه دو اتحادیــه مســتقل توزیعــی و‬ ‫خدماتــی ابتــدا نیــاز بــه تشــکیل هیــات مدیــره وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی‬ ‫تشــکیل هیــات مدیــره نه تنهــا منافاتــی بــا تفکیــک نــدارد‪ ،‬بلکــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن کنتــرل مصــرف عــدد بزرگــی اســت کــه بــا‬ ‫همراهــی مــردم اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب گفــت‪ :‬حجــم مخــازن ســدها اکنــون ‪۵۱‬‬ ‫درصــد اب دارد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد بــوده حــدود ‪ ۴‬درصــد کاهــش نشــان‬ ‫می دهــد کــه نســبت بــه درازمــدت ‪ ۲۲‬درصــد منفــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اصــاح تعرفه هــای اب در ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪:‬‬ ‫ایین نامـه ای براســاس ظرفیت هــای قانــون بودجه طبــق مصوبه ای‬ ‫کــه هیئــت وزیــران داشــته امســال‪ ،‬تدویــن شــده کــه در حــال‬ ‫بررســی اســت و هنــوز مصــوب نشــده اســت؛ طبــق ایــن ایین نامــه‬ ‫اجرایــی‪ ،‬تعرفه هــای اب اصــاح می شــود کــه هــر زمــان تصویــب و‬ ‫ابــاغ شــد‪ ،‬جزئیــات ان بیــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قاسـم زاده خبــر از تدویــن ســندی داد کــه قــرار اســت در شــورای‬ ‫عالــی اب بــه تصویــب برســد و در زمینــه اصــاح رونــد مصــرف‬ ‫اب مبنــای همــکاری بیــن دســتگاهی باشــد گفــت‪ :‬اصــاح رونــد‬ ‫مصــرف اب در بخــش کشــاورزی را در صــورت تصویــب ایــن‬ ‫ســند‪ ،‬می توانــد در دســتور کار قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت اب بــا بیــان اینکــه در ابتــدای تیرمــاه‬ ‫«تعــداد شــهرهای دارای تنــش ابــی بــه ‪ ۲۷۰‬شــهر رســید»و‬ ‫گفــت‪ :‬از ایــن میــان در وضعیــت قرمــز تنهــا ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬شــهر قــرار‬ ‫دارنــد کــه بــا طرح هــای ابرســانی ایــن شــهرها را نیــز بــه صــورت‬ ‫اضطــراری درحــال تامیــن اب بــرای انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از محــل صــادرات محصــوالت اب بــر ظرفیتــی در‬ ‫قانــون بودجــه دیــده شــده کــه‪ ،‬بخشــی از ایــن درامدهــا صــرف‬ ‫طرح هــای ابــی شــود کــه در صــورت اجــرا ایــن مســئله مــی توانــد‬ ‫بــه تامیــن مالــی طرح هــای ابــی کمــک کنــد‪.‬‬ ‫قاسـم زاده در ادامــه ایــن نشســت خبــر از ادامــه تکمیــل ابرســانی‬ ‫از خلیــج فــارس بــه اســتان های سیستان وبلوچســتان‪ ،‬کرمــان‪،‬‬ ‫یــزد‪ ،‬خراســان جنوبی‪ ،‬خراســان رضــوی و اصفهــان داد و گفــت‪:‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۲۸۰‬میلیــون مترمکعــب اب در ســال بــرای اســتان های‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان جنوبــی و سیستان وبلوچســتان نهایــی‬ ‫شــده و بــرای اســتان های یــزد‪ ،‬کرمــان و اصفهــان نیــز در فــاز اول‬ ‫تخصیــص ‪ ۱۵۰‬میلیــون مترمکعــب نهایــی شــده و درحــال گذراندن‬ ‫مراحــل نهایــی عملیــات اجرایــی اســت و بــرای ایــن ســه اســتان‪،‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۲۰۰‬میلیــون مترمکعــب دیگــر نیــز از محــل اب خلیــج‬ ‫فــارس در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای قطعــی اب در هیــچ نقطــه ای از کشــور‬ ‫هیــچ برنامــه ی برنامه ریــزی شــده ای نداریــم امــا صرفه جویــی‬ ‫در مصــرف و مدیریــت مصــرف را مشــترکان بایــد در تمامــی‬ ‫بخش هــا در اولویــت کار خــود قــرار دهنــد تــا در ایــام گــرم ســال‬ ‫بــه پایــداری ابرســانی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫قاســم زاده افــزود‪ :‬بــرای بارورســازی ابرهــا‪ ،‬از رادار خاصــی‬ ‫جهــت پتانســیل یابی و تعییــن بهتریــن نقــاط بارورســازی‬ ‫اســتفاده می شــود کــه تنهــا چنــد کشــور خــاص تکنولــوژی ان در‬ ‫اختیــار دارنــد و متاســفانه ان را در اختیــار ایــران قــرار نمی داننــد‬ ‫کــه یــک شــرکت ایرانــی اخیــرا موفــق بــه دســتیابی بــه ایــن‬ ‫فنــاوری شــده و از ایــن پــس قــرار اســت در خصــوص بارورســازی‬ ‫ابرهــا اقداماتــی بــا دانــش کســب شــده‪ ،‬انجــام شــود کــه در‬ ‫اینــده ای نزدیــک اطالعــات بیشــتر اطالع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مقدمــه ای بــرای ایــن اقــدام محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر درســت بــودن تفکیــک ایــن اتحادیــه بــه دو‬ ‫بخــش‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن اقــدام بایــد زودتــر انجــام می شــد‪،‬‬ ‫امــا در حــال حاضــر نیــز بــدون تشــکیل هیــات مدیــره امــکان ان‬ ‫فراهــم نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول در خصــوص ثبت نــام جدیــد بــرای برگــزاری‬ ‫انتخابــات‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬حساســیتی در ایــن زمینــه وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه مطابــق قانــون عمــل خواهــد شــد و در صــورت نیــاز‬ ‫نامزدهــای جدیــد معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تفکیــک اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی تصمیمــی در ســطح‬ ‫هیــات مدیــره نیســت کــه بتواننــد بــا ان مخالــف کــرده یــا‬ ‫مشــمول مــرور زمــان بــه فراموشــی بســپارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تفکیــک قانونــی اســت که انجام نــدادن ان تخلف‬ ‫محســوب می شــود و قابــل پیگیــری قضایــی اســت‪ ،‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل بعــد از تشــکیل هیــات مدیــره پــس از برگــزاری انتخابــات‪،‬‬ ‫طــی دو مــاه اینــده تفکیــک ایــن اتحادیــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫در اردیبهشــت ماه امســال موافقــت خــود را بــا تفکیــک اتحادیــه‬ ‫کســب وکارهای مجــازی بــه ‪ ۲‬اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی‬ ‫توزیعــی و اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی خدماتــی صــادر کــرد‪.‬‬ ‫‪ Windows Security‬ابــزار انتــی ویــروس وینــدوز ‪ 11‬اســت کــه‬ ‫فایل هــا و پردازش هــا را در پس زمینــه اســکن می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬اســکن پس زمینــه بالدرنــگ ان گاهــی اوقــات می توانــد‬ ‫بــه اشــتباه برنامه هــا و فرایندهــای قانونــی را بــه عنــوان برنامــه‬ ‫مخــرب شناســایی کنــد‪ .‬چنیــن تداخــل انتی ویروســی می تواند‬ ‫اجــرای برخــی از نرم افزارهــا را بــا مشــکل مواجــه نمایــد‪.‬‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکل شــما می توانیــد بــا اضافــه کــردن‬ ‫برنامــه مــورد نظــر بــه لیســت اســتثناءها می توانیــد مطمئــن‬ ‫شــوید که ‪ Windows Security‬اشــتباها زنگ هشــدار را برای‬ ‫ایــن برنامــه بــه صــدا در نمیــاورد‪ .‬برنامه هــا‪ ،‬پوشــه هــا و ســایر‬ ‫فایــل هــای موجــود در ایــن لیســت از اســکن انتــی ویــروس‬ ‫‪ Microsoft Defender‬مســتثنی هســتند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫مــی توانیــد اســتثناهای اســکن امنیتــی وینــدوز را در اخریــن‬ ‫سیســتم عامــل دســکتاپ مایکروســافت تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه روش اضافــه کــردن برنامــه‪ ،‬پوشــه و فایل هــای مــورد‬ ‫نظــر بــه لیســت اســتثناهای وینــدوز را شــرح خواهیــم داد لیکــن‬ ‫بهتــر اســت فایل هــا و برنامه هــای مــورد نظــر بــه ایــن لیســت‬ ‫اضافه شــوند و نه یک پوشــه‪ ،‬چرا که اگر یک پوشــه در لیســت‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬تمــام فایل هــا و برنامه هــای داخــل ان از اســکن‬ ‫امنیتــی وینــدوز اســتثنا می شــوند‪ .‬بنابرایــن افزودن پوشـه هایی‬ ‫ماننــد ‪ Program Files‬و ‪ Downloads‬بــه لیســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫رایانــه شــما را در معــرض اســیب پذیری جــدی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــرای افــزودن مــوارد مــورد نظــر بــه لیســت اســتثناهای‬ ‫‪ ،Windows Security‬مرحــل زیــر را دنبــال کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــرای بــاز کــردن ‪ ،Windows Security‬مطابــق تصویــر‬ ‫زیــر روی نمــاد مربوطــه (عالمتــی شــبیه ســپر) کلیــک کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬از پنجره باز شده گزینه ‪Virus & threat protection‬‬ ‫را در تب ‪ Home‬انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬بر روی گزینه ‪ Manage Settings‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬صفحــه بــاز شــده را بــه پاییــن اســکرول کنیــد تــا بــه‬ ‫گزینــه ‪ Exclusions‬برســید‪ .‬ســپس بــر روی گزینــه ‪Add or‬‬ ‫‪ remove exclusions‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬دکمــه ‪ Add an exclusion‬را بفشــارید تــا یــک منــو‬ ‫پــاپ اپ بــاز شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬سپس بر روی گزینه ‪ File‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬حــال می توانیــد یــک برنامــه (فایــل ‪ )EXE‬را بــه لیســت‬ ‫اضافــه کنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬بــر روی دکمــه ‪ Open‬کلیــک کنیــد تــا برنامه انتخاب شــده‬ ‫به لیست استثناهای ‪ Windows Security‬اضافه شود‪.‬‬ ‫‪ Windows Security‬همچنیــن دارای یــک ویژگــی جالــب‬ ‫دیگــر اســت کــه بــا کمــک ان می توانیــد از یــک پوشــه در‬ ‫مقابــل تغییــرات محافظــت کنیــد‪ .‬در واقــع امنیــت وینــدوز‬ ‫اجــازه تغییــر محتویات پوشــه مشــخص شــده را بــه برنامه ها‬ ‫نمی دهــد‪ .‬ایــن ویژگــی در کنــار مزایایــی کــه دارد گاهــی نیــز‬ ‫می توانــد دردســر ســاز شــود‪ .‬مثــا می توانــد بازی هــا یــا‬ ‫برنامه هــا را از ذخیــره تنظیمــات و فایل هــا در پوشــه مربوطــه‬ ‫بــاز دارد کــه در ایــن صــورت ممکــن اســت عملکــرد ایــن‬ ‫بازی هــا یــا برنامــه هــا دچــار اختــال گــردد‪ .‬بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکل می توانیــد بــا دنبــال کــردن مراحــل زیــر برنامه هایــی‬ ‫کــه اجــازه ایجــاد تغییــرات در پوشــه مربوطــه را دارنــد بــه‬ ‫لیســت اســتثناها اضافــه کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬پنجره مربوط به ‪ Windows Security‬را همانطور که در‬ ‫مراحل یک تا ســه باال توضیح داده شــده اســت‪ ،‬باز کنید‪.‬‬ ‫بــر روی گزینــه ‪Manage controlled folder‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ access‬کلیــک کنیــد تــا گزینه هــای مربــوط بــه بــاج افزارهــا‬ ‫(‪ )Ransomware‬در زیــر ان نمایــش داده شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬بر روی گزینه ‪Allow an app through Controlled‬‬ ‫‪ folder access‬کلیــک کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬در پنجــره بــاز شــده بــه منظــور انتخــاب برنامه هــای‬ ‫مجــاز بــر روی گزینــه ‪ Add an allowed app‬کلیــک نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬برنامــه مــورد نظــر را انتخــاب کــرده و بــر روی گزینه ‪Open‬‬ ‫کلیــک کنیــد تــا به لیســت برنامه های مجــاز افزوده شــود‪.‬‬ ‫چگونــه یــک اســتثنا را بــا ‪Defender Exclusion Tool‬‬ ‫مشــخص کنیــم؟‬ ‫همانطور که در باال شــرح داده شــد صفحه مروبط به لیســت‬ ‫اســتثناها در ‪ Windows Security‬بــه راحتــی قابــل دسترســی‬ ‫نیســت و بــرای بــاز کــردن ان بایــد روی چنــد گزینــه کلیک کنید‪.‬‬ ‫وینــدوز بــا کمــک ابــزار ‪ Defender Exclusion Tool‬راه دیگــری‬ ‫را بــرای تنظیــم مــوارد اســتثنا پیشــنهاد می دهــد کــه خیلــی‬ ‫ســریعتر می توانیــد لیســت اســتثنا ها را تنظیــم کنیــد‪ .‬ایــن نــرم‬ ‫افــزار بــه کاربــران امــکان مــی دهــد تــا بســیار راحت تــر فایــل یــا‬ ‫پوشــه مــد نظــر خــود‪ ،‬ان را بــه لیســت مربوطــه اضافــه نماینــد‪.‬‬ ‫مراحــل کار بــه ایــن صــورت اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ابــزار ‪ Defender Exclusion Tool‬را از ســایت رســمی‬ ‫ان دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بر روی گزینه ‪ Direct Download‬کلیک کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید‪.‬‬ ‫ل ‪ ExcTool.exe‬دوبــار کلیــک کنیــد تــا‬ ‫‪ .4‬بــر روی فایــ ‬ ‫برنامــه بــاز شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬حــال بــا کمــک گزینــه ‪ Add files‬می توانیــد فایل هــا‬ ‫و پوشــه های مــورد نظــر خــود را بــه لیســت اســتثناهای‬ ‫‪ Windows Security‬اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در اجــرای بازی هــا یــا نرم افزارهــای کاربــردی بــا مشــکلی‬ ‫مواجــه شــدید‪ ،‬ممکــن اســت ایــن اشــکال بــه دلیــل تشــخیص‬ ‫اشــتباه ‪ Windows Security‬باشــد کــه بــه راحتــی می توانیــد‬ ‫برنامه هــا و فایل هــای مــورد اعتمــاد خــود را بــه لیســت اســتثناها‬ ‫اضافــه کنیــد تــا بــازی یــا نرم افــزار مــورد نظــر بــه درســتی راه‬ ‫انــدازی شــود‪ .‬حــال انکــه برخــی از کاربــران بــرای رفع این مشــکل‬ ‫کل ســرویس ‪ Windows Security‬را غیرفعــال می کننــد کــه‬ ‫ایــن کار بســیار خطرنــاک بــوده و امنیــت سیســتم را بــا خطــر‬ ‫جــدی روبــرو می کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫صدور‪ ۱۹۹‬مجوز صنایع‬ ‫دستی در خراسان شمالی‬ ‫برطرف شدن مشکالت رفت و امد‬ ‫‪ ۳۵۰‬خانوار مرزنشین‬ ‫ث فرهنگــی‪،‬‬ ‫معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــرا ‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۹۹‬مجــوز در ‪ ۶‬رشــته مشــاغل خانگــی طــی ســه ماهــه‬ ‫نخســت ســالجاری در ایــن اســتان صــادر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬محمدرضــا قهرمانیــان در این بــاره اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن مجوزهــا در رشــته های گلیــم‪ ،‬رودوزی‬ ‫ســنتی‪ ،‬چــرم‪ ،‬معــرق چــوب‪ ،‬نســاجی ســنتی و ســفال‬ ‫و ســرامیک صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیشــترین حجــم مجوزهــای صــادره در ســه‬ ‫ماهــه نخســت امســال مربــوط به شهرســتان اســفراین‪،‬‬ ‫بجنورد و مانه و ســملقان و کمترین مجوزها مربوط به‬ ‫شهرســتان های گرمــه‪ ،‬جاجــرم و رازو جــرگالن اســت‪.‬‬ ‫قهرمانیــان بــا بیــان اینکه ‪ ۱۸‬هزار صنعتگر در خراســان‬ ‫شــمالی در ‪ ۶۱‬رشــته مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬رشــته های شــاخص صنایع دســتی‬ ‫ایــن اســتان شــامل گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪ ،‬چــرم‪ ،‬ســفال‬ ‫و ســرامیک‪ ،‬نســاجی ســنتی‪ ،‬چــوب‪ ،‬تــراش ســنگ های‬ ‫قیمتــی و نیمــه قیمتــی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مجوزهــای ایــن بخــش شــامل پروانــه‬ ‫تولیــد کارگاهــی‪ ،‬اعالمیــه تاســیس‪ ،‬پروانــه تولیــد‬ ‫انفــرادی و کارت شناســایی اســت کــه بــر حســب حجــم‬ ‫تولیــد و فعالیــت پــس از بازدیــد از کارگاه بــه متقاضیــان‬ ‫اعطــاء می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قهرمانیــان؛ فعــاالن و عالقمنــدان حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی بــا مراجعــه بــه ســامانه هوشــمند صــدور‬ ‫مجــوز بــه ادرس ‪ http://my.mcth.ir‬مــدارک الزم را‬ ‫بارگــذاری و پــس از بررســی و تاییــد توســط کارشناســان‪،‬‬ ‫مجــوز مربوطــه را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۸‬هــزار هنرمنــد و صنعتگــر در بخــش‬ ‫صنایــع دســتی خراســان شــمالی در قالــب مشــاغل‬ ‫خانگــی و کارگاه هــای تولیــد انفــرادی و گروهی مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۵۰‬هــزار مترمربــع گلیم ســفره کــردی در‬ ‫خراســان شــمالی بافتــه می شــود کــه بــر ایــن اســاس و بــا‬ ‫توجــه بــه تجمــع بافنــدگان ان در بجنــورد‪ ،‬ایــن شــهر بــه‬ ‫م ســفر ه کــردی ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫عنــوان شــهر ملــی گلی ـ ‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی در شــمال‬ ‫شــرق کشــور دارای اقــوام کــرد‪ ،‬کرمانــج‪ ،‬تــرک‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫تــات و بلــوچ اســت کــه صنایــع دســتی هــر یــک از انهــا‬ ‫ویژگــی هــای منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مشــکالت رفــت و امــد‬ ‫‪ ۳۵۰‬خانــوار مناطــق مــرزی اســتان بــا بهســازی و اســفالت چهــار کیلومتــر راه روســتای باغلــق بــه‬ ‫اشــرفدره برطــرف شــد‪.‬‬ ‫علــی مقیمــی اظهــار داشــت‪ :‬اســفالت راه روســتایی در مناطــق مــرزی خراســان شــمالی در اولویــت‬ ‫افتتاح خط انتقال اب شرب روستای‬ ‫چشمه خان به رباط قره بیل‬ ‫معدوم سازی ‪ ۱۱۱‬تن فراورده‬ ‫خام دامی بهار امسال‬ ‫اغاز جشنواره استانی گره زرین‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫خــط انتقــال اب شــرب روســتای چشــمه خــان بــه ربــاط قــره‬ ‫بیــل کــه در واقــع تکمیــل کننــده پــروژه ابرســانی فــاز ‪ ۳‬مجتمــع‬ ‫ناویــه شهرســتان گرمــه اســت عصــر امــروز بهــره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا نعیمــی اظهــار داشــت‪ :‬در طــی عزم دولت بــرای تامین اب‬ ‫پایــدار در خراســان شــمالی ایــن پــروژه بــه بهره برداری رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬طــرح تکمیــل پــروژه اب رســانی فــاز ‪ ۳‬مجتمــع ناویــا‬ ‫شهرســتان گرمــه روســتاهای دشــت‪ ،‬ربــاط قــره بیــل‪ ،‬ارمادلــو و‬ ‫چشــمه خــان را پوشــش مــی دهــد و اعتبــار هزینــه شــده بــرای‬ ‫ایــن طــرح ‪ ۲۱‬میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد مشــخصات ایــن طــرح گفــت‪ :‬حفــر و تجهیــز یــک‬ ‫حلقــه چــاه بــا دبــی ‪۱۵‬لیتــر بــر ثانیــه‪ ،‬احــداث ‪۵۰‬بــاب حوضچــه‬ ‫شــیراالت‪ ،‬احــداث ‪۴‬بــاب مخــزن تعادلــی بتنــی بــه حجــم‬ ‫‪۴۱‬مترمکعــب‪ ،‬احــداث و تجهیــز ‪۱‬بــاب ایســتگاه پمپــاژ بــه ظرفیــت‬ ‫‪۱۵‬لیتــر بــر ثانیــه و بــرق رســانی بــه طــول ‪۲‬کیلومتــر از دیگــر‬ ‫اقداماتــی اســت کــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫نعیمــی جمعیــت تحــت پوشــش ایــن طــرح را ‪ ۲۰۰‬خانــوار اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــا افتتــاح ایــن پــروژه اب روســتای ربــاط قــره بیــل‬ ‫بــه صــورت پایــدار تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بازدیدهــای‬ ‫ســه ماهــه امســال منجــر بــه کشــف و ضبــط بیــش از ‪ ۱۴۷‬تــن‬ ‫فــراورده خــام و معــدوم شــدن ‪ ۱۱۱‬تــن ان اســتان شــد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان فــراورده هــای‬ ‫غیربهداشــتی ضبطــی در کشــتارگاه هــای دام ‪ ۱۵‬تــن و در‬ ‫کشــتارگاه هــای طیــور ‪ ۹۱‬تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بهــار امســال ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۶۵۹‬نوبــت بازدیــد از مراکــز‬ ‫تولیــد‪ ،‬فــراوری‪ ،‬نگهــداری و عرضــه فــراورده هــای خــام دامــی‬ ‫اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهــار‬ ‫امســال ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۱۷۸‬راس دام ســبک و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۸۸‬راس‬ ‫دام ســنگین در کشــتارگاه هــای اســتان کشــتار و در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۹۰۲‬تــن گوشــت قرمــز اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهــار امســال بــا کشــتار بیــش از چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۵۷‬هــزار قطعــه مــرغ در کشــتارگاه هــای اســتان‪،‬‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۵۸۴‬تــن گوشــت مــرغ اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی دربــاره رســیدگی بــه تخلفــات حــوزه بهداشــت و‬ ‫ســامت در دامپزشــکی اســتان گفــت‪ :‬بهــار امســال ‪ ۴۷‬فقــره‬ ‫پرونــده تخلــف بهداشــتی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫ســومین جشــنواره اســتانی گــره زریــن بــا رقابــت ‪ ۸۰‬بافنــده‬ ‫صنعــت فــرش گلســتان در مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫گــرگان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره فــرش ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬شــرکت کننــدگان در ایــن جشــنواره اســتانی‬ ‫از گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬اق قــا‪ ،‬کردکــوی‪،‬‬ ‫علــی ابــاد و رامیــان در یــک روز و در رشــته های بافــت و‬ ‫رفوگــری بــا هــم رقابــت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســیده الهــام حســینی افــزود‪ :‬نفــرات برتــر ایــن جشــنواره تــا‬ ‫پایــان تیرمــاه معرفــی شــده و از انــان تجلیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی حفــظ صنعــت فــرش منطقــه‪ ،‬جــذب بیشــتر حمایــت‬ ‫دســتگاه هــا در رفــع مســائل و مشــکالت فــرارو‪ ،‬ایجــاد انگیــزه‬ ‫و رقابــت و رونــق تولیــد را از اهــداف برگــزاری جشــنواره گــره‬ ‫زریــن برشــمرد‪.‬‬ ‫فــرش دســتباف ترکمــن در گلســتان بیــش از ‪ ۶‬هــزار ســال‬ ‫ســابقه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬هــزار گلســتانی دارای کارت بافندگــی هســتند و‬ ‫بیشــترین بافنــدگان صنعــت فــرش اســتان در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬مینودشــت‪ ،‬علــی ابــاد‪ ،‬اق قــا‪ ،‬ترکمــن و‬ ‫ازادشــهر ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫تعیین مهلت ‪ ۱۰‬روزه به بانک ها‬ ‫برای پرداخت وام ازدواج‬ ‫و فرزنداوری‬ ‫کلیــه مــدارک خــودرو پــژو تیــپ ‪_۴۰۵GLX_XU7‬‬ ‫‪CNG‬رنگ نقره ای_ متالیک به شماره پالک ایران‬ ‫‪ ۷۶۱ ۵۹‬د ‪ 22‬بــه شــماره موتــور ‪۱۲۴k0747172‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪NAAM11VE4FK734509‬‬ ‫بــه نــام فضــه نظــر فرزنــد علــی اصغــر بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ ۲۲۴۹۶۵۵۸۰۴‬صــادره از کردکــوی مفقــود‬ ‫گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور جوانــان وزیــر ورزش و جوانــان از اقــدام فــوری بانــک مرکــزی در تعییــن‬ ‫مهلــت ‪ ۱۰‬روزه بــه بانک هــا بــرای پرداخــت وام ازدواج و فرزنــداوری در راســتای دســتور‬ ‫رییس جمهــور خبــر داد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬وحیــد یامین پــور در توئیتــی‬ ‫نوشــت‪« :‬پیــرو دســتور ریاســت محتــرم جمهــور‪ ،‬امــروز بــه بانک هــا ابــاغ شــد حداکثــر‬ ‫ظــرف ‪ ۱۰‬روز از زمــان تکمیــل مــدارک توســط متقاضــی‪ ،‬وام ازدواج یــا فرزنــداوری بایــد‬ ‫بــه حســاب متقاضــی واریــز شــود‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ایــن ســرعت عمــل قابــل تقدیــر اســت‪ ،‬امــا ایــن کافــی نیســت چــرا کــه‬ ‫بالتکلیفــی متقاضیانــی اســت کــه پــس از ثبــت تقاضــای اولیــه مــدت‬ ‫مشــکل اصلــی‬ ‫ِ‬ ‫نامعلومــی منتظــر ارجــاع بــه شــعب می ماننــد‪ .‬همچنــان راه دور زدن دســتور رئیــس‬ ‫جمهــور بــاز مانــده‪ .‬بانــک مرکــزی بایــد دســتورالعمل خــود را تکمیــل کنــد‪».‬‬ ‫وام ازدواج از ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــا مبلــغ ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بــه روز شــد و در ســال ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫بــه ترتیــب بــه ‪ ۳۰‬میلیــون و ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان (بــه هــر نفــر) بــا بازپرداخــت هفــت ســاله‬ ‫و بهــره چهــار درصــد افزایــش یافــت و در دولــت ســیزدهم‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه ‪ ۱۲۰‬و بــرای‬ ‫برخــی زوجیــن بــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن براســاس قانــون بودجــه‪ ،‬وام ازدواج بــرای جوانــان ازدواج کــرده در تاریــخ‬ ‫پــس از ‪ ۱۲۰ ،۱۳۹۷‬میلیــون تومــان و بــرای پســران کمتــر از ‪ ۲۵‬ســال و دختــران زیــر ‪۲۳‬‬ ‫ســال ‪ ۱۵۰‬میلیــون تومــان (حداکثــر بــا ســفته و یــا یــک ضامــن معتبــر) خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حمایتــی کــه دریافــت ان بــا ابــاغ بخشــنامه اعطــای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج‬ ‫توســط بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی اســان تر شــد؛ بــر اســاس ایــن ابالغیــه‪ ،‬بانک هــا‬ ‫مکلفنــد مبتنــی بــر اعتبارســنجی متقاضیــان‪ ،‬حداکثــر بــا اخــذ ســفته از متقاضــی یــا یــک‬ ‫ضامــن معتبــر بــه پرداخــت تســهیالت اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫«جام پرچم» نخستین رویداد‬ ‫ورزشی بومی محلی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قــرار دارد و ســعی داریــم بــا اعتبــارات ویــژه رفــت و امــد را بــرای ایــن خانوارهــا تســهیل کنیــم و‬ ‫اســفالت روســتای باغلــق بــه اشــرفدره در ایــن راســتا انجــام شــد و ایــن رویــه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن چهــار کیلومتــر از محــل اعتبــارات راهــداری و مشــارکت اهالــی و دهیــاری هــا‬ ‫بهســازی و روکــش اســفالت شــد و اســفالت معابــر اصلــی روســتاهای سنگســار و فــرح دیــن در ایــن‬ ‫منطقــه مــرزی نیــز از محــل اعتبــارات بنیــاد مســکن انقــاب اســامی انجام شــد‪.‬‬ ‫مقیمــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن دیــوار ســاحلی روســتای امــام دره‪ ،‬ســنگ فــرش معابر در روســتاهای‬ ‫بــک پــوالد‪ ،‬جلفــدره‪ ،‬باغلــق و امانلــی نیــز احداث شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نصــب تجهیــزات جدیــد بــر دکل هــای همــراه اول در روســتاهای مــرزی کاریــز‪،‬‬ ‫اشــرفدره و حســین ابــاد‪ ،‬گفــت‪ :‬پارســال بــا ایــن اقــدام ضریــب نفــوذ اینترنــت پرســرعت در ایــن‬ ‫بخــش بــه ‪ ۹۱‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی رازوجــرگالن افــزود‪ :‬ضریــب نفــوذ اینترنــت پرســرعت در روســتاهای ایــن بخــش‬ ‫‪ ۶۵‬درصــد بــود و اینــک افــزون بــر ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر از اینترنــت پــر ســرعت برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬نصــب تجهیــزات ماهــواره ای بــر دکل قــوش تپــه بــرای بهــره منــدی از اینترنــت‬ ‫پرســرعت در روســتاهای قــوش تپــه‪ ،‬اســفروج و جلــف دره از طــرح هــای اولویـت دار در ایــن بخــش‬ ‫اســت کــه امســال اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان شــمالی؛ افزون بر‪ ۲۵۰‬کیلومتر از‬ ‫کیلومتر راه های روســتایی و شــهری این شهرســتان مرزی نیاز به مرمت و بهســازی دارد‪.‬‬ ‫برخــورداری راه هــای روســتایی کشــور ‪ ۹۲.۷‬درصــد اســت کــه ایــن میــزان برخــورداری از راه هــای‬ ‫روســتایی مناســب اســتان ‪ ۸۳‬درصــد و در شهرســتان رازوجــرگالن ‪ ۷۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۳۰۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه بیشــتر ایــن‬ ‫مســاحت در شهرســتان راز و جــرگالن واقــع اســت و ایــن شهرســتان ســه بخــش و ‪ ۶‬دهســتان دارد‬ ‫و ‪ ۷۵‬درصــد جمعیــت ایــن منطقــه روســتایی هســتند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات ورزش روســتایی و بازهــای بومــی ‪ ،‬محلــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬همزمــان‬ ‫بــا کل کشــور در روســتاهای گلســتان اولیــن رویــداد ورزشــی و بازیهــای محلــی روســتایی و‬ ‫عشــایری اســتان بــا نــام «جــام پرچــم» برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫فریــد اصغــری کــه بــه مناســبت برگــزاری مســابقات ورزشــی روســتایی‪ ،‬عشــایری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در افتتاحیــه ایــن بازی هــا بالــغ بــر ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر دخالــت مســتقیم دارنــد و بــرای‬ ‫حضــور در ایــن مســابقات از تعــداد یکهــزار و ‪ ۷۶۰‬تیــم از یکهــزار و ‪ ۵۲‬روســتا در اســتان‬ ‫اعــام امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه لحــاظ اســتقبال تیــم هــای روســتایی و عشــایری گلســتان پــس از‬ ‫اســتان هــای فــارس و کرمانشــاه رتبــه ســوم کشــوری را بــرای حضــور در ایــن رقابــت هــا بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اســتقبالی کــه از ســوی روســتائیان بــرای شــرکت در “جــام پرچــم” صــورت‬ ‫گرفتــه اســت در پــی ان هســتیم تــا ایــن مســابقات بــه بهتریــن شــکل ممکــن برگــزار شــود‪.‬‬ ‫اصغــری ادامــه داد‪ :‬بــرای حــوزه ورزش اســتان “جــام پرچــم” از اهمیــت بــاالی برخــوردار‬ ‫اســت چــرا کــه برایــن باوریــم در همیــن روســتاها بســیاری از اســتعدادهای ورزشــی اســتان‬ ‫نهفتــه هســتند کــه تــا بدیــن لحظــه مــورد توجــه واقــع نشــدند و اینگونــه مســابقات فرصتــی‬ ‫بــرای شناســایی و اســتعدادیابی ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات ورزشــی و بــازی هــای بومــی ‪ ،‬محلــی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن مســابقات بودج ـه ای نزدیــک بــه ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان بــه اســتان اختصــاص داده شــده‬ ‫کــه بــا ایــن مبلــغ میباســت فراینــد تهیــه لبــاس و لــوازم ورزشــی مــورد نیــاز ایــن رقابــت هــا‬ ‫امــاده شــود و ایــن رقــم بســیار ناچیــز اســت و الزم اســت تــا اســتاندار و دیگــر دســتگاه هــای‬ ‫اجرائــی و همچنیــن شــرکت هــای خصوصــی و تولیــدی بــه عنــوان اسپانســر بــرای برگــزاری‬ ‫هــر چــه بهتــر ان حمایــت هــای الزم را جهــت هــر چــه باشــکوهتر برگــزار شــدن ایــن ســری‬ ‫مســابقات انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ضمــن ابــراز تاســف نســبت بــه عــدم تمایــل و حمایــت برخــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بــرای حضــور در “جــام پرچــم” گفــت‪ :‬بــرای پوشــش ایــن ســری از مســابقات بــر‬ ‫اســاس دســتورالعمل هــای موجــود بایــد هــال احمــر‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی و نیــروی‬ ‫انتظامــی نیــز بایــد در کنــار ایــن هیــات و اداره کل ورزش و جوانــان پــای کار باشــند کــه تــا‬ ‫کنــون هیچگونــه اعــام همــکاری از ســوی ایــن ســازمانها صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات ورزش روســتایی و بازهــای بومــی ‪ ،‬محلــی اســتان گلســتان در پایــان خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬بــرای حضــور در مســابقات “جــام پرچــم” روســتاهای گنبــد بــا ‪۲۶۹‬تیــم‪ ،‬علــی اباد‬ ‫بــا ‪۱۸۶‬تیــم‪ ،‬ازادشــهر بــا ‪ ۱۴‬تیــم‪ ،‬بنــدر ترکمــن بــا ‪ ۵۳‬تیــم ‪ ،‬بندرگــز بــا ‪ ۱۶‬تیــم‪ ،‬رامیــان ‪،۱۱۴‬‬ ‫کردکــوی بــا ‪ ۳۲‬تیــم ‪ ،‬کاللــه ‪ ۲۷۴‬تیــم‪ ،‬گالیکــش ‪ ۹۶‬تیــم ‪ ،‬گــرگان ‪ ۸۲‬تیــم‪ ،‬گمیشــان ‪۴۲‬‬ ‫تیــم‪ ،‬مــراوه تپــه ‪ ۱۶۹‬تیــم و مینودشــت بــا ‪ ۱۰۳‬تیــم اعــام امادگــی کــرده انــد‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫لزوم اعتباری ویژه‬ ‫برای احداث مسیر ریلی‬ ‫اینچه برون‪-‬شاهرود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن مصوبــه رئیــس جمهــور در احــداث مســیر ریلــی‬ ‫اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود از ظرفیــت گلســتان در ســطح ملــی اســتفاده خواهیــم کــرد تــا ایــن طــرح در‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۲‬دارای ردیــف اعتبــاری خــاص شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ؛ علــی محمــد زنگانــه در جلســه بررســی راهکارهــای اجــرای کریــدور ریلــی‬ ‫شــمال بــه جنــوب در گــرگان افــزود ‪ :‬وضعیــت صنعــت ترانزیــت در گلســتان تناســبی بــا ظرفیت هــای‬ ‫ایــن خطــه نــدارد و بــرای رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب ضــرورت دارد تا مصوبه رئیس جمهــور در خصوص‬ ‫اتصــال ریلــی گلســتان بــه کریــدور شــمال جنــوب هــر چــه ســریعتر اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پتانســیل کشــورهای حاشــیه شــرق خــزر ماننــد قزاقســتان فرصــت مغتنمــی اســت تــا‬ ‫از محــل ترانزیــت غــات و ســنگ هــای معدنــی ایــن کشــور زمینــه رشــد و پویایــی اقتصــاد و افزایــش‬ ‫ســرانه درامــدی مــردم گلســتان را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه ظــن کارشناســان یکــی از مســیرهای ریلــی مطلــوب بــرای اتصــال و کریــدور‬ ‫شــمال جنــوب‪ ،‬احــداث خــط اهــن اینچــه بــرون ‪-‬ازادشــهر و شــاهرود اســت کــه هزینــه جابجایــی‬ ‫کاال و مســافت انتقــال مرســوالت را بــه طــرز چشــمگیری کاهــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬خــط ریلــی فعلــی از مســیر گــدوک عــاوه بــر طوالنــی بــودن ‪،‬بــه ســبب برخــی‬ ‫مالحظــات فنــی ماننــد فرســودگی ریلــی‪ ،‬محدودیتهــای تونــل ‪ ،‬مالحظــات در مقاومــت ابنیــه و پــل‪،‬‬ ‫جوابگــوی نیــاز مشــتریان و بازرگانــان کشــورهای منطقــه و البتــه بازرگانــان نیســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬خوشــبختانه در بخــش ســرمایه گــذاری بــرای پــروژه ریلــی اینچــه‬ ‫بــرون گنبــد ازادشــهر شــاهرود گزینــه هــای مختلــف فــرا روی اســتان قــرار دارد ؛کــه از ان جملــه‬ ‫مــی تــوان بــه امادگــی ذوب اهــن اصفهــان در مشــارکت در اجــرای ایــن طــرح ‪ ،‬امضــای تفاهــم‬ ‫نامــه بــا ســرمایه گــذاری چینــی و البتــه کنسرســیوم مشــترک از فعــاالن بخــش خصوصــی عضــو‬ ‫اتــاق بازرگانــی گلســتان اشــاره کــرد تــا هــر چــه ســریعتر ایــن مصوبــه رئیــس جمهــور اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫زنگانــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن ایــن مصوبــه دســت یاری به ســوی همه نمایندگان و دلســوزان‬ ‫گلســتانی دراز خواهیــم کــرد و اجــازه نخواهیــم داد ایــن مطالبــه به حق مــردم ابتر بماند ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬احــداث ایــن مســیر می توانــد زمینــه افزایــش تبــادالت تجــاری و مــراودات بیــن‬ ‫ایــران و کشــورهای اســیایی اســت را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سارقان سابقه دار به ‪ 10‬فقره‬ ‫سرقت اعتراف کردند‬ ‫دستگیری سارق سابقه دار‬ ‫منزل در جاجرم‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ‪ 3‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار بــا ‪ 10‬فقــره ســرقت در شهرســتان اســفراین خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏چنــد مــورد شــکایت در ســطح‬ ‫شــهر اســفراین و تعــدادی از روســتاهای اطــراف‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‏کاراگاهــان پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان اســفراین قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاراگاهــان در ابتــدا اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را بــا جدیــت انجــام دادنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش‬ ‫کاراگاهــان‏پلیــس اگاهــی شهرســتان اســفراین ‪ 3‬نفــر ســارق‬ ‫ســابقه دار در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده‪ ،‬در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه‏دســتگیری و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متهمــان درنهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار بــا تقدیــر از تــاش و همــکاری خــوب‬ ‫مــردم بــا پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع ســرقت‪ ،‬از‬ ‫شــهروندان ‏عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫بــه پلیــس اطــاع‏دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ســارق‬ ‫منــزل و کشــف امــوال مســروقه خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قندی»بابیــان ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام یــک فقــره ســرقت‏منــزل در ســطح شهرســتان جاجــرم‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس اگاهــی و‬ ‫عوامــل انتظامــی شهرســتان قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پلیــس اگاهــی بــا پیگیری هــا و‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی همه جانبــه نهایتــا ًموفــق بــه شناســایی‏ســارق‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا هماهنگــی مرجــع قضایی متهــم در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در‏همیــن رابطــه حــدود ‪ 500‬میلیــون ریــال‬ ‫امــوال مســروقه از ایــن منــزل کشــف و بــه مالباختــه تحویــل‬ ‫داده شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی جاجــرم بــا اشــاره بــه اینکــه در رونــد رســیدگی‬ ‫بــه ایــن پرونــده یــک نفــر مال خــر نیــز شناســایی و درنهایــت هــر‬ ‫‏دو متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت ضمــن‬ ‫‏توجــه بــه هشــدارهای پلیــس هرگونــه تــردد مشــکوک افــراد و‬ ‫وســایل نقلیــه را بالفاصلــه از طریــق ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫عامل تبلیغ سایت قمار‬ ‫و شرط بندی در مانه و سملقان‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل تبلیــغ ســایت‬ ‫قمــار و شــرط بندی در مانــه و ســملقان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «یوســف شــاکری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی انجــام‏اقدامــات فنــی و اطالعاتــی و همچنیــن‬ ‫رصــد فضــای ســایبری توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬فــردی‬ ‫کــه اقــدام بــه تبلیــغ‏وب ســایت قمــار و شــرط بندیمی کند‪ ،‬مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بی وقفــه کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫ایــن فــرد در یــک عملیــات غافلگیرانه در مخفیگاهش‏دســتگیر و به‬ ‫مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی‏معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه پلیــس بــه هیچ وجــه اجــازه‬ ‫نخواهــد داد تــا امنیــت و ارامــش شــهروندان در فضای ســایبری‬ ‫‏مختــل شــود‪ ،‬از شــهروندان عزیــز نیــز خوانــد تــا در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل‏ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫سکته و سپس مرگ‬ ‫دکتر محمد مهرگانفر‬ ‫نماینده جوامع محلی در شورای راهبردی میانکاله‬ ‫️خلیــج گــرگان بخشــی از تاریــخ و هویــت ســاکنان منطقــه‬ ‫اســت‪ .‬شــاید وقتــی نــام خلیــج مــی ایــد اینگونــه تصــور شــود‬ ‫ن حوضچــه ی کــم اب جــز انکــه بــرای عــده ای از طریــق‬ ‫کــه ایـ ‬ ‫صیــد و صیــادی منبــع درامــد باشــد و یــا محــل زمســتان‬ ‫گذرانــی پرنــدگان مهاجــر باشــد؛ چــه ســود دیگــری دارد؟‬ ‫️واقعیــت ایــن اســت؛ خلیــج بخشــی مهــم از پیکــره ی غــرب‬ ‫گلســتان اســت؛ ماننــد عضــوی از یــک بــدن ! از اهمیــت‬ ‫اقتصــادی ان در زمینــه هــای صیــد و صیــادی و گردشــگری کــه‬ ‫بگذریــم؛ اهمیــت اکولوژیــک دارد‪.‬‬ ‫️خلیــج بیمــار مصــداق بیمــاری در یــک پیکــره اســت کــه اگــر‬ ‫درمــان نشــود شــاید پیکــره را هــم بــا خــود بــه کام مــرگ ‬ ‫بکشــاند‪ .‬حــاال اخریــن نســخه بــرای درمــان ایــن پیکــر بیمــار ‪،‬‬ ‫الیروبــی کانــال هــای رابــط خلیــج بــا خــزر اســت‪.‬‬ ‫️بومیــان منطقــه بــه تعبیــر عــام و زبــان ســاده و غیــر علمــی‬ ‫معتقدنــد کــه کانــال هــای رابــط خلیــج بــا خــزر حکــم جــوی اب‬ ‫خاکــی در حاشــیه زمیــن هــای کشــاورزی را دارنــد کــه هــر ســاله‬ ‫بــه دلیــل انباشــت گل و الی و دپــوی بــرگ و سرشــاخه درختــان‬ ‫نیــاز بــه الیروبــی و تمیــز کاری دارنــد تــا بتواننــد اب را بــا ســهولت‬ ‫بــه مــزارع انتقــال دهنــد؛ از ایــن رو کانــال هــای اشــوراده‪،‬‬ ‫چپاقلــی و خوزیــن هــم کــه روزگاری ماننــد جــوی اب یــا یــک‬ ‫شــریان حیاتــی اســباب انتقــال یــا تبــادل اب بیــن خلیــج و خــزر‬ ‫را بــر عهــده داشــته انــد؛ حــاال بایــد تمیــز کاری شــوند یــا بــه تعبیر‬ ‫دانشــگاهیان و پژوهشــگران الیروبــی شــوند‪.‬‬ ‫️ســاکنان منطقــه خیلــی ســاده حــرف مــی زننــد امــا معتقدنــد‬ ‫همانگونــه کــه گرفتگــی رگ هــای قلــب موجــب ســکته و شــاید‬ ‫گ مــی شــود؛ گرفتگــی و انســداد کانــال هــای رابــط‬ ‫هــم مــر ‬ ‫هــم موجــب ایجــاد ســکته در قلــب پیکــره ی خلیــج و حتــی‬ ‫ســبب مــرگ پیکــره ای بــه نــام خلیــج خواهــد شــد‪.‬‬ ‫️بــرای تســهیل جریــان اب بیــن خلیــج گــرگان و دریــای خــزر‬ ‫و طبــق مطالعــات پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی‪،‬‬ ‫مقــرر شــد ســازمان بنــادر و دریانــوردی نســبت بــه الیروبــی‬ ‫مســیر تبــادل ابــی خلیــج گــرگان از تنگه هــای طبیعــی بــا‬ ‫اولویــت چپاقلــی و اشــوراده و ضمــن رعایــت الزامــات زیســت‬ ‫محیطــی بــه عــرض ‪ 200‬متــر و عمــق ‪ 1.5‬متــر اقــدام شــود‪.‬‬ ‫در همیــن خصــوص نیــز ســازمان بنــادر‪ ،‬مجــری مصوبــات‬ ‫ســتاد ملــی تاالب هــا‪ ،‬متولــی انجــام پــروژه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️همچنیــن تحلیــل داده هــای ناشــی از اجــرای اخریــن‬ ‫پژوهــش میدانــی اســاتید علــوم حــوزه دریایــی نشــان‬ ‫می دهــد کــه الیروبــی داالن هــای منتهــی بــه خلیــج گــرگان‪،‬‬ ‫اثربخش تریــن روش بــرای نجــات ایــن زیســتگاه ارزشــمند‬ ‫ابــی دریــای خــزر اســت‪.‬‬ ‫️بــر اســاس اخریــن دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬الیروبــی کانــال‬ ‫خزینــی و چپاقلــی موثرتریــن تاکتیــک بــرای حفــظ وضــع‬ ‫کنونــی خلیــج گــرگان اســت کــه انجــام ان موجــب رشــد ‪۳۳‬‬ ‫درصــدی ورودی اب بــه ایــن پهنــه ابــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫️ بــدون از دســت دادن وقــت بایــد تبــادل اب بیــن خلیــج‬ ‫گــرگان و خــزر تســهیل شــود و در کنــار ان حجــم گیاهــان‬ ‫تاالبــی و مقــدار رســوب مانــده در ان نیــز کــم شــود‪.‬‬ ‫️الیروبــی کانــال ارتباطــی خلیــج بــا خــزر حکــم برقــراری ارتبــاط‬ ‫و گشــودن اغــوش مــادر بــرای فرزنــد را دارد و فرامــوش‬ ‫نکنیــم کــه وقــت بســیار تنــگ اســت‪ ،‬نبایــد دســت روی دســت‬ ‫بگذاریــم و نفــس هــای اخــر خلیــج را قبــل از مــرگ بشــماریم!‬ ‫اب امانتی است که باید به ایندگان بدهیم‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کنکور الکترونیکی و مافیای‬ ‫مداد پاکن!‬ ‫اقا این حکایت کنکور هم شده مثل حکایت توقف شماره‬ ‫گــذاری خودروهــای غیراســتاندارد و رتبــه بنــدی فرهنگیــان و‬ ‫تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری و ‪ ...‬کــه دولت هــا بــا یــک‬ ‫دســت پــس مــی زننــد و بــا پــا پیــش می کشــند!‬ ‫یعنــی هــم دوســت دارنــد کنکــور حــذف شــود و هــم دوســت‬ ‫دارنــد پــا برجــا بمانــد‪ ...‬از یــک طــرف ســخن از ضــرورت حذف‬ ‫کنکــور ســخن بــه میــان مــی اورنــد و از همــان طــرف هــم یک‬ ‫بهانــه جدیــد بــرای حفــظ ان می تراشــند!‬ ‫چنــدی قبــل هــم تــازه دوســتان یادشــان امــاده کــه بایــد‬ ‫مــداد ســیاه مشــکی پررنــگ و پاکــن را از کنکــور حــذف کننــد و‬ ‫کنکــور را بــه روز کننــد! ظاهــرا ًمافیــای مــداد پاکــن نتوانســته‬ ‫انــد ســبیل دوســتان را چــرب کننــد یــا چربــی دســت مافیــای‬ ‫تبلــت و دســتگاه هــای هوشــمند زیــاد بــوده اســت! اصــل‬ ‫داســتان را خودتــان بخوانیــد‪.‬‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور بــا همــکاری شــرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬نســبت به الکترونیکی کردن ازمون سراســری‬ ‫و ایجــاد مراکــز ازمــون هوشــمند بــرای ســال ‪ ۱۴۰۳‬اقــدام مــی‬ ‫کنــد و از دســتگاه هــای هوشــمندی نظیــر کامپیوتــر‪ ،‬تلفــن‬ ‫همــراه و تبلــت اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫یــادش بخیــر ‪...‬کنکــور هــم کنکــور هــای قدیــم‪ ...‬بــاور‬ ‫بفرمائیــد کنکــور در گذشــته بــرای خــودش کبکبــه و دبدبــه‬ ‫ای داشــت و در زمــره یکــی از خــوان هــای هفتگانــه جوانــان‬ ‫بــه حســاب مــی امــد‪ .‬از تکمیــل فــرم ثبــت نــام گرفتــه کــه‬ ‫بایــد بــدون تاخوردگــی و قلــم خوردگــی بــا خــودکار مشــکی‬ ‫انجــام مــی شــد‪ ،‬تــا گرفتــن کارت شــرکت در جلســه کــه یــک‬ ‫نصــف روز بایــد در صــف مــی ایســتادیم و باقــی داســتان ‪...‬‬ ‫امــا امــروز ایــن امــورات در کمتــر از چنــد دقیقــه انجــام مــی‬ ‫شــوند! اش انقــدر شــور شــده اســت کــه اگــر تــا دو ســه ســال‬ ‫قبــل بــرای قبولــی در دانشــگاه دســتکم شــرکت در ازمــون و‬ ‫نوشــتن اســم روی برگــه الزامــی بــود‪ ،‬االن حتــی نیــازی بــه‬ ‫ثبــت نــام در کنکــور و شــرکت در جلســه هــم نیســت و هــر‬ ‫وقــت هِرتــان کشــید و هــوس کردیــد ادامــه تحصیل بدهید‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــدون شــرکت در مرحلــه مقدماتــی و گروهــی‬ ‫از گــروه صعــود کــرده و وارد مرحلــه حذفــی شــوید و بــا پــر‬ ‫کــردن فــرم تعییــن رشــته‪ ،‬شــانس خــود را بــرای قبولــی در‬ ‫یکــی از دانشــگاه هــای معتبــر کشــور امتحــان کنیــد! امــا ایــن‬ ‫بــه معنــای ضــرورت حــذف کنکــور نیســت و کنکــور بایــد ســر‬ ‫جایــش باشــد‪ .‬یعنــی اگــر درهــای تمــام دانشــگاه هــا بــاز‬ ‫باشــند و هــر دانشــگاه چنــد صــد صندلــی خالــی هــم داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬کنکــور نبایــد حــذف شــود!‬ ‫البتــه مــا بــه شــخصه از ازمــون و ارزشــیابی دل خوشــی‬ ‫نداریــم و معتقدیــم برگــزاری امتحــان نوعــی توهیــن بــه‬ ‫شــعور دانــش امــوز و دانشــجو محســوب مــی شــود‪ .‬در‬ ‫واقــع اﻣﺘﺤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮏ ﺩﺍریــم ﺗﻮ چیــزﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ‬ ‫فهمیــدﻩ ﺑﺎﺷﯽ! امــا از انجــا کــه دوســتان در ســازمان عریــض‬ ‫و طویــل ســنجش و مافیــای کنکــور بــا حــذف کنکــور دچــار‬ ‫لطمــات عدیــده و گســترده اقتصــادی مــی شــوند و ممکــن‬ ‫اســت بالیــی ســر خودشــان یــا مــردم بیاورنــد‪ ،‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود اگــر روزی زبانــم الل کنکــور حــذف شــد‪ ،‬در ازای حــذف‬ ‫کنکــور دانشــگاه هــا‪ ،‬چنــد کنکــور جدیــد ابــداع کنیــم‪ .‬مثــا ً‬ ‫کنکــور ازدواج ‪،‬کنکــور طــاق‪ ،‬کنکــور گواهینامــه رانندگــی‪،‬‬ ‫کنکوراســتخدام و ‪ ....‬بــا ایــن رویکــرد عــاوه بــر شکســته‬ ‫شــدن شــاخ غــول کنکــور و عــادی شــدن ایــن ازمــون بــرای‬ ‫خلــق اللــه‪ ،‬زمینــه اشــتغال بــرای عــده ای از مدیــران‬ ‫بازنشســته و کســب درامدهــای چنــد هــزار میلیــاردی نویــن‬ ‫بــرای عــده ای دیگــر فراهــم مــی شــود! ایــن طــور نیســت؟!‬ ‫مدیریت مصرف برق‬ ‫کم مصرف کردن نیست!‬ ‫بلکه درست مصرف‬ ‫کردن است‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫سرویس سالمتی ‪ -‬پریا مزینی‬ ‫فعالیت بدنی‬ ‫در محیط کار‬ ‫دربــاره خطــرات زندگــی بی تحــرک و پشت میزنشــینی‬ ‫طوالنی مــدت بارهــا شــنیده ایم‪ .‬مرکــز کنتــرل و‬ ‫پیشــگیری از بیماری هــا بــرای افــراد بزرگ ســال‬ ‫حداقــل ‪ ۱۵۰‬دقیقــه ورزش متوســط و ‪ ۷۵‬دقیقــه‬ ‫تمریــن مقاومتــی را پیشــنهاد کــرده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫راهکارهــای ســاده بــرای عمل کــردن بــه ایــن برنامــه‬ ‫ورزشــی‪ ،‬فعالیــت بدنــی در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫اهمیت فعالیت بدنی روزانه‬ ‫افزایــش وزن و زندگــی کم تحــرک ممکــن اســت‬ ‫منجــر بــه مشــکالتی ماننــد دیابــت‪ ،‬بیمــاری قلبــی‪،‬‬ ‫نارســایی قلبــی‪ ،‬ســکته مغــزی‪ ،‬انــواع ســرطان و‬ ‫حتــی بیماری هــای روانــی شــود‪ .‬امــروزه کــه ســبک‬ ‫زندگی هــا بیشــتر کم تحــرک و بی تحــرک شــده اســت‪،‬‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای تغییــر ســبک زندگی شــان در‬ ‫باشــگاه ورزشــی ثبت نــام می کننــد و ‪ ۲‬روز در هفتــه‬ ‫فعالیــت ســنگین انجــام می دهنــد‪ ،‬امــا در روزهــای‬ ‫دیگــر هفتــه بــه روال ســابق برمی گردنــد و خبــری از‬ ‫تحــرک و فعالیــت ورزشــی نیســت‪ .‬در حالــی کــه بــا‬ ‫فعالیــت ســبک و روزانــه می تــوان وزنــی مناســب و‬ ‫جســمی ســالم داشــت‪ .‬مثــا انجمــن قلــب امریــکا‬ ‫‪۱۱‬هــزار امریکایــی میان ســال را به مــدت ‪ ۶‬ســال‬ ‫تحت نظــر گرفــت و مشــخص شــد افــرادی کــه بیشــتر‬ ‫روزهــای هفتــه حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه پیــاده روی و‬ ‫فعالیــت می کننــد کمتــر از دیگــران در معــرض خطــر‬ ‫نارســایی قلبــی هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کوتاه و سبک ورزش کنید‬ ‫بــرای شــروع فعالیــت بدنــی در محیــط کار بازه هــای‬ ‫زمانــی ‪ ۵‬تــا ‪۱۰‬دقیقــه ای در نظــر بگیریــد‪ .‬بعــد از ‪۱‬‬ ‫ســاعت بی تحرکــی‪ ،‬از پشــت میــز بلنــد شــوید‪ ،‬کمــی‬ ‫حــرکات ســبک کششــی انجــام دهیــد و مــدت کوتاهــی‬ ‫در محیــط کار پیــاده روی کنیــد‪ .‬بــا انجــام چنــد حرکــت‬ ‫ســاده می توانیــد کالــری مصــرف کنیــد و بــا اثــرات‬ ‫نامطلــوب کم تحرکــی ماننــد درد‪ ،‬ســفتی و بی تعادلــی‬ ‫عضــات مقابلــه کنیــد‪ .‬بــر اســاس پژوهش هــا‪۳ ،‬‬ ‫دقیقــه فعالیــت ســبک بعــد از هــر ‪ ۳۰‬دقیقه نشســتن‬ ‫و بی تحرکــی باعــث افزایــش جریــان خــون‪ ،‬قنــد خــون‬ ‫پایدارتــر‪ ،‬کاهــش ســطح کلســترول و تنظیــم مقــدار‬ ‫گلوکــز می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از فرصت های مختلف برای فعالیت بدنی‬ ‫استفاده کنید‬ ‫دنبــال فرصت هــای مناســب باشــید‪ .‬بــرای‬ ‫صحبت کــردن بــا تلفــن همــراه در محیــط کار‪ ،‬از روی‬ ‫صندلــی بلنــد شــوید و کمــی در اتــاق قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫قــدم زدن نه تنهــا باعــث افزایــش فعالیــت بدنــی‬ ‫شــما می شــود‪ ،‬بلکــه شــما را خالق تــر هــم می کنــد‪.‬‬ ‫فعالیــت بدنــی در محیــط کار فعالیتــی بردبــرد بــرای‬ ‫کارفرمــا و شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از ساعت ناهار برای فعالیت بدنی در محیط کار‬ ‫استفاده کنید‬ ‫اگــر بــرای ناهــار وقــت بیشــتری داریــد‪ ،‬بیــرون برویــد‬ ‫و پیــاده روی کنیــد‪ .‬پیــاده روی بعــد از غــذا ســبب‬ ‫تنظیــم قنــد خــون می شــود و بــرای فعالیــت بدنــی در‬ ‫محیــط کار عالــی اســت‪ .‬پیــاده روی بعــد از ناهــار را بــه‬ ‫عــادت روزانــه تبدیــل کنیــد‪ .‬اســتفاده از ســاعت ناهــار‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در محیــط کار‪ ،‬بهتریــن حالــت‬ ‫بــرای ورزش ثابــت روزانــه در برنامــه شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جلسات پیاده روی برگزار کنید‬ ‫بــا همکارانتــان جلســات پیــاده روی برگــزار کنیــد‪ .‬هــر‬ ‫زمــان بــه برگــزاری جلســات بــارش فکــری یــا جلســه‬ ‫انفــرادی بــا همکارانتــان نیــاز داریــد‪ ،‬برگــزاری جلســه‬ ‫هم زمــان بــا فعالیــت بدنــی گزینــه مناســبی اســت و بــا‬ ‫‪ ۱‬تیــر ‪ ۲‬نشــان می زنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از پله ها استفاده کنید‬ ‫اسانســور را فرامــوش کنیــد و تــا می توانیــد از پله هــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬بــاال رفتــن از پله هــا ‪ ۳‬برابــر بیشــتر‬ ‫از ایســتادن یــا راه رفتــن کالــری می ســوزاند‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬اســتراحت کوتــاه در پله هــا و پیــاده روی مجــدد‬ ‫تمریــن مناســبی اســت کــه باعــث کاهــش خطــر‬ ‫بیمــاری‪ ،‬افزایــش امادگــی قلبــی و تناســب انــدام‬ ‫شــما می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬برای پیاده روی روزانه فرصت ایجاد کنید‬ ‫بــرای پیــاده روی بیشــتر در طــول روز‪ ،‬دنبــال راه هــای‬ ‫خالقانــه باشــید‪ ،‬مثــا‪:‬از یادداشـت های روزانــه‪ ،‬پیــام‬ ‫یــا ایمیــل بــرای همــکاران اســتفاده نکنیــد و بــرای‬ ‫صحبت کــردن بــا انهــا کمــی قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫بطــری اب کوچکــی همــراه داشــته باشــید و بــرای‬ ‫پرکــردن ان راه برویــد‪.‬‬ ‫ماشــینتان را کمــی دورتــر از محــل کار پــارک کنیــد و‬ ‫بــرای قــدم زدن تــا انجــا فرصــت ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای تحویل گرفتــن ناهــار از همکارانتــان کمــک‬ ‫نگیریــد و خودتــان بــرای تحویل گرفتنــش برویــد‪.‬‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در محیــط کار‪ ،‬نیــاز بـ ه برنامه ریزی‬ ‫روزانــه داریــد‪ .‬از ایــن نــکات اســتفاده کنیــد تــا فعالیــت‬ ‫بدنــی منظمــی در محیــط کار داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــرای فعالیــت بدنــی در زمــان اســتراحت و ســاعت‬ ‫ناهــار برنامه ریــزی و بــه ان عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫در محیــط کار از کفش هــای راحتــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن کفش هــا بــه شــما انگیــزه و تمایــل‬ ‫بیشــتری بــرای فعالیــت روزانــه می دهــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫چگونه با خیانت کنار بیاییم؟‬ ‫سرویس گفتگو‪-‬دکتر هادی دهقانی‬ ‫خیانــت یکــی از ناراحت کننده تریــن و اســیب زننده ترین‬ ‫اتفاقاتــی اســت کــه می توانــد در ازدواج و بیــن زن و شــوهر اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬مراجعــه بــه روان درمانگــر در هنــگام رخ دادن ایــن اتفــاق‬ ‫بهتریــن کاری اســت کــه می توانیــد انجــام بدهید‪ .‬احتمــاال در این‬ ‫مــورد ســواالت زیــادی داریــد کــه بــا توجــه به حساســیت موضوع‪،‬‬ ‫هــر کســی صالحیــت پاسـخ گویی بــه انهــا را نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ایــا امــار رســمی یــا غیررســمی دربــاره میــزان خیانــت در زندگی‬ ‫مشــترک در ایــران وجــود دارد؟‬ ‫متاســفانه خیانــت یکــی از رایج تریــن دالیــل مراجعــه افــراد بــرای‬ ‫زوج ­درمانــی اســت‪ .‬به دلیــل پیامدهــای شــدید و مخــرب خیانــت‪،‬‬ ‫گاهــی مــردم فکــر می­ کننــد خیانــت در ازدواج­ هــا خیلــی کــم اتفــاق‬ ‫می ­افتــد‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه طبــق امارهــای رســمی بیش‬ ‫از نیمــی از ازدواج­ هــا بــه شکســت می­ انجامنــد و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه ســومین عامــل طــاق در دنیــا خیانــت زناشــویی اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه در ایــران نیــز امارهــا اعــداد خوبــی را نشــان نمــی ­‬ ‫دهنــد‪ .‬طبــق اخریــن امــار ثبــت احــوال از هــر ‪ ۲٫۵‬ازدواج یــک‬ ‫ازدواج بــه طــاق می انجامــد امــا درمــورد امــار خیانــت در ایــران‬ ‫اطالعاتــی براســاس مطالعــات موجــود در دســترس نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خیانت در زندگی مشترک را چگونه تعریف می کنید؟‬ ‫در طــول ســال­ هایی کــه بــا زوج ­هــا کار کــرده­ ام تعاریــف زیــادی‬ ‫دربــاره خیانــت از ان ­هــا شــنیده ­ام‪ .‬بعضی ­هــا یــک صحبــت‬ ‫صمیمانــه بــا جنــس مخالــف را خیانــت می ­داننــد‪ ،‬بــرای برخــی دیگر‬ ‫خیانــت فقــط بــا رابطــه جنســی معنــا پیــدا می کنــد و بــرای بقیــه هــر‬ ‫اتفاقــی کــه بیــن ایــن دو ســطح باشــد‪ ،‬خیانــت محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن یعنــی معاشــرت بیش ازحــد دوســتانه‪ ،‬پیامکــی بیش ازحــد‬ ‫خودمانــی‪ ،‬تمــاس تلفنــی شــبانه‪ ،‬تمــاس تصویــری و یــا چــت‬ ‫غیــرکاری در فضــای مجــازی می توانــد خیانــت محســوب شــود‪.‬‬ ‫اگــر بــاز هــم مفهــوم خیانــت بــرای شــما ابهــام دارد یــک کار را‬ ‫امتحــان کنیــد؛ هــر زمــان کــه شــک کردیــد کــه ایــا ایــن کار مــن‬ ‫خیانــت اســت یــا نــه‪ ،‬از خودتــان بپرســید اگــر در حــال انجــام ایــن‬ ‫کار یــا گفتــن ایــن حــرف بــودم و همســرم مــن را می­ دیــد چــه‬ ‫حســی پیــدا می کــردم؟ راحــت بــودم یــا احســاس می­ کــردم یــک‬ ‫جــای کار می ­لنگــد؟ ایــا احســاس گنــاه می­ کــردم؟ اگر پاســخ شــما‬ ‫گزینــه دوم باشــد احتمــاال درگیــر ســطحی از خیانــت هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نشــانه های خیانــت چیســت؟ از کجــا بفهمیــم شــریک‬ ‫زندگی مــان بــه مــا خیانــت می کنــد؟‬ ‫اگــر رابطــه را بــه یــک پــل تشــبیه کنیــم کــه بــر دو ســتون اســتوار‬ ‫اســت‪ ،‬یــک ســتون ان اعتمــاد اســت و ســتون دیگــر ان تعهــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه بــه هــر دلیلــی یکــی از طرفیــن بــه طرف مقابلــش اعتماد‬ ‫کافــی نداشــته باشــد‪ ،‬دائمــا در حــال گوش ­به ­زنــگ قــرار دارد و‬ ‫هرگونــه رفتــار عــادی طــرف مقابــل را نشــانه خیانــت می ­دانــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه بــه دنبــال نشــانه­ های خیانــت‬ ‫در همســرتان نباشــید‪ ،‬چــون «جوینــده یابنــده اســت»‪.‬‬ ‫اجــازه بدهیــد اب پاکــی را روی دســتتان بریــزم‪ .‬اگــر‬ ‫همســر شــما بخواهــد شــما متوجــه خیانــت او نشــوید‪ ،‬تــا‬ ‫ابــد متوجــه نخواهیــد شــد‪ .‬ایــن نتیجــه مشــاهدات مــن از‬ ‫مراجعانــی اســت کــه بعــد از چنــد دهــه زندگــی مشــترک‪،‬‬ ‫خودشــان خیانتشــان را لــو داده ­انــد‪ .‬اعتقــاد مــن ایــن اســت‬ ‫کــه به جــای تحقیــق و تفحــص دربــاره خیانــت همســرتان‬ ‫کــه خــارج از شــان و جایــگاه شماســت‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫بنیان هــای زناشــویی تان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چه عواملی می توانند زمینه ساز خیانت در زندگی مشترک باشند؟‬ ‫شــاید تصــور کنیــد خیانــت ناخــوداگاه اتفــاق می­افتــد و از اول‬ ‫اصــا قصــد خیانــت نداشــته ­اید‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫خیانــت بــه تصمیم ­گیــری و برنامه ­ریــزی دقیقــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫تصمیمــات افــراد ماننــد حلقه هــای زنجیــر قدم به قــدم ان­ هــا‬ ‫اعتبار‪ ،‬ابزاری‬ ‫برای تاثیرگذاری بیشتر‬ ‫سرویس مذاکره‪ -‬علی شیشه گر‬ ‫ایــا حاضریــد بــه کالس اموزشـی ای برویــد که مدرســش فردی باشــد‬ ‫کــه خیلــی تجربـ ه تدریــس نــدارد؟ ایــا حاضریــد از فروشــنده ای خریــد‬ ‫کنیــد کــه در خریــد قبلی تــان از او راضــی نبوده ایــد و شــما را ناامیــد‬ ‫کــرده اســت؟ و ایــا حاضریــد بــرای مدیــری کــه معمــوال روی حرفــش‬ ‫نمی ایســتد‪ ،‬خــود را بــه اب و اتــش بزنیــد‪.‬‬ ‫اعتبار چیست؟‬ ‫ریشــه ی کلمــه اعتبــار در انگلیســی (‪ )Credibility‬از کلمــه ی‬ ‫التیــن ‪ Credo‬بــه معنــی «اعتقــاد دارم» گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاده‪ ،‬اعتبــار حــس اعتمــاد و احترامــی اســت کــه بــه‬ ‫شــخص دیگــری داریــد‪ .‬اعتبــار بــه ســادگی بــه دســت نمی ایــد‪.‬‬ ‫بــرای به دســت اوردن اعتبــار ترکیبــی از مــوارد مختلــف بایــد دســت‬ ‫بــه دســت یکدیگــر دهنــد تــا اعتبــار به وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫اعتبار چه اهمیتی دارد؟‬ ‫را در دام خیانــت فــرو می ­بــرد‪.‬‬ ‫شــام خــوردن بــا همــکار‪ ،‬مالقــات بــا دوســت قدیمــی‪ ،‬ناهــار‬ ‫خــوردن بــا همســایه مجــرد و جــذاب‪ ،‬چــت کــردن با عشــق ســابق‬ ‫بــه بهانــه تبریــک تولــد و مناســبت های مختلــف‪ ،‬بــدون قصــد و‬ ‫نیــت بــه نظــر می رســد‪ .‬وقتــی ایــن مکالمــات تکــرار می­ شــوند‪،‬‬ ‫کم ­کــم شــخصی ­تر می­ شــوند و مشــکالت و نارضایتی ­هــای‬ ‫زناشــویی خودشــان را نشــان می ­دهنــد‪ .‬فــرد هــم بــا خــود م ـی ­‬ ‫گویــد «مــن فقــط دنبــال کســی هســتم تــا بــا او صحبــت کنــم و‬ ‫هیــچ قصــدی نــدارم» امــا غافــل از اینکــه در شــیب تنــد و لغزنــده‬ ‫خیانــت گرفتــار شــده اســت‪ .‬نکتــه اینجاســت کــه انچــه علــت‬ ‫اصلــی خیانــت اســت نارضایتــی در ازدواج نیســت‪ ،‬بلکــه نبــود‬ ‫تعهــد یــا همــان بی­ وفایــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬چرا افراد به سمت خیانت کشیده می شوند؟‬ ‫جست وجوی رابطه جنسی بهتر‬ ‫گاهــی رابطــه جنســی در ازدواج بــه نوعــی روزمرگــی تبدیــل مــی­‬ ‫ شــود و بــرای یــک طــرف کســل­ کننده می ­شــود‪ .‬در ایــن صــورت‬ ‫همســری که نیازهایش رفع نشــده‪ ،‬به شــدت احســاس نارضایتی‬ ‫می کنــد‪ .‬خیلــی از افــرا ­د در ایــن حالــت دســت بــه جبــران ایــن‬ ‫نقــص در زندگــی زناشویی شــان می ­زننــد و خیانــت می کننــد‪.‬‬ ‫ارضا نشدن نیازهای احساسی‬ ‫اگــر حــس کنیــد دیگــر عشــقی بــه همســر خــود نداریــد‪ ،‬خیانــت‬ ‫به شــدت جالــب و شــیرین بــه­نظــر می ­رســد‪ ،‬چــون زمانــی کــه‬ ‫بــا شــریک خیانــت خــود هســتید‪ ،‬احســاس زنده بــودن و اشــتیاق‬ ‫می کتیــد‪ .‬شــریکان خیانــت اغلــب در رابطه­ شــان پراحســاس‪،‬‬ ‫پرتوجــه و حواس ­جمــع هســتند؛ ایــن ویژگی ­هــا رابطــه را جــذاب ­‬ ‫تــر می ­کنــد و احســاس تنهایــی را از بیــن می­ بــرد‪ .‬بســیاری از‬ ‫افــراد احساســات و افــکار عمیــق خــود را بــا شــریک خیانت شــان‬ ‫درمیــان می­ گذارنــد و احســاس تصدیــق و درک شــدن پــس از‬ ‫مــدت طوالنــی‪ ،‬باعــث می ­شــود افــراد در مــورد اصــل ازدواجشــان‬ ‫دچــار تردیــد شــوند‪.‬‬ ‫بی­ حوصلگی و خستگی‬ ‫خســتگی و کســالت در زندگــی ممکــن اســت دالیــل متفاوتــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬گاهــی فــرد از بچه­ هــا‪ ،‬شــغل‪ ،‬یــا از ســبک‬ ‫زندگ ـی اش خســته می شــود‪ .‬ایــن فــرد بــا ایجــاد تنــوع و تغییــر‬ ‫‪۱۸۰‬درجــه ­ای به دنبــال هیجــان و چیزهــای جدیــد مــی ­رود‪ .‬رابطــه‬ ‫نامشــروع می­ توانــد ایــن هــوس را ارضــا کنــد و باعــث شــود زندگی‬ ‫دوبــاره جالــب و معنــادار بــه نظــر بیایــد‪.‬‬ ‫اطمینان خاطر از جوانی‬ ‫خیلــی از افــراد بــرای این­کــه از جذابیــت و دلربا بودنشــان مطمئن‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه تعامــل بیش ازحــد دوســتانه و خیانــت روی می­ اورنــد‪.‬‬ ‫ان­هــا از این­کــه فــرد جدیــدی ان­هــا را می خواهــد بی­ نهایــت احســاس‬ ‫لــذت می کننــد‪.‬‬ ‫رابطه جنسی انتقام­ جویانه‬ ‫برخــی اوقــات افــراد بــه خاطــر اینکــه خیانــت همسرشــان را‬ ‫تالفــی کننــد یــا اینکــه رفتــار غیرقابــل قبــول او را جبــران کننــد‪،‬‬ ‫دســت بــه خیانــت می ­زننــد‪ .‬فــرد در ایــن مواقع احســاس قــدرت و‬ ‫قربانــی نبــودن می کنــد و بــا خــود می ­گویــد «این­ طــوری می­ فهمــه‬ ‫خیانتــش چقــدر اذیتــم کــرد‪ .».‬بایــد گفــت دو کار اشــتباه هیــچ‬ ‫چیــز را جبــران نمی ­کنــد و فقــط و فقــط شــرایط را بدتــر می کنــد‪.‬‬ ‫اعتیاد جنسی‬ ‫گاهی اوقات وقتی خیانت دائما تکرار می ­شــود‪ ،‬هشــداردهنده ٔ‬ ‫ایــن اســت کــه فــرد دچــار اعتیاد به رابطه جنســی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اگــر بفهمیــم یــا مشــکوک شــویم کــه طــرف مقابلمــان در حال‬ ‫خیانــت بــه ماســت‪ ،‬چگونــه ایــن مســئله را بــا او مطــرح کنیم؟‬ ‫بیشــتر کســانی کــه بــرای اولیــن بــار متوجــه می ­شــوند بــه ان­هــا‬ ‫خیانــت شــده اســت دچــار احساســات متناقضــی مثــل خشــم‪،‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه تحــت نظــارت مدیــری کار می کنیــد کــه اعتبــار‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬به احتمــال زیــاد او انــرژی و هیجــان زیــادی بــه تیــم‬ ‫تزریــق می کنــد‪ .‬شــما اطمینــان داریــد کــه او کار درســت را بــه دالیلــی‬ ‫درســتی انجــام میدهــد و بــه قضــاوت او نیــز اعتمــاد داریــد‪ .‬مدیران با‬ ‫اعتبــار‪ ،‬تــاش‪ ،‬جدیــت و تعهــد‪ ،‬افــرادی را کــه بــرای او کار می کننــد‬ ‫بــه خــودش جلــب می کنــد‪ .‬امــا اعتبــار نــه تنهــا در نقــش رهبــری و‬ ‫مدیریــت بلکــه در ابعــاد مختلفــی حائــز اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال فروشــندگان حرفـه ای بــرای موفقیــت در کارشــان‬ ‫بــه اعتبــار نیــاز دارنــد‪ .‬چــرا کــه مــردم عالقـه ای ندارنــد از کســی کــه‬ ‫بــه او اعتمــاد ندارنــد و یــا کســی کــه در مــورد محصولــش اطالعــات‬ ‫کافــی نــدارد‪ ،‬خریــد کننــد‪ .‬همچنیــن هنــگام ارائــه مطالــب و‬ ‫امــوزش دیگــران‪ ،‬بــه اعتبــار نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫چطور اعتبار به دست اوریم؟‬ ‫فــارغ از اینکــه چــه نقــش و جایگاهــی داریــد‪ ،‬الزم اســت کــه‬ ‫اعتبــار داشــته باشــید‪ .‬بــه دســت اوردن اعتبــار‪ ،‬نیــاز بــه زمــان‪،‬‬ ‫صبــر و تــداوم دارد‪ .‬بــرای بدســت اوردن اعتبــار بــه نکاتــی کــه در‬ ‫ادامــه بــه انهــا می پردازیــم‪ ،‬توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫شکل دادن به شخصیت‬ ‫اگــر اعتبــار را بــه شــکل یــک هــرم در نظــر بگیریــم‪ ،‬شــخصیت شــما‬ ‫و داشــتن اصــول اخالقــی ثابــت‪ ،‬پایه هــای ان را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای شــکل دادن بــه شــخصیت ‪ ،‬ابتــدا بایــد ارزش هــای اصلی خود‬ ‫را کــه حاضــر بــه زیــر پــا گذاشــتن انهــا نیســتید‪ ،‬شناســایی کنیــد‪.‬‬ ‫کســانی دارای شــخصیت محکمــی هســتند کــه بــر روی انچــه کــه‬ ‫بــه ان اعتقــاد دارنــد می ایســتند‪ ،‬حتــی اگــر بــر خــاف نظــر دیگــران‬ ‫باشــد‪ .‬بــرای شــناخت خــود و انچــه کــه بــرای ان واقعــا ً اهمیــت‬ ‫قائلیــد‪ ،‬وقــت بگذاریــد و ان هــا را شناســایی کنیــد تــا بتوانیــد در‬ ‫مواقــع نیــاز از ارزش هــا و انتخاب هــای خــود دفــاع کنیــد‪.‬‬ ‫راســتی و درســتی نیــز بــرای بــه دســت اوردن اعتبــار امــری‬ ‫ضــروری ســت‪ .‬مــردم بایــد شــما را بــه عنــوان فــردی بشناســند‬ ‫کــه کار درســت را بــا دالیــل درســت انجــام می دهــد‪ .‬بــرای حفــظ‬ ‫راســتی و درســتی خــود‪ ،‬در مــورد انتخاب هــای خــود و قول هایــی‬ ‫کــه می دهیــد بــه خوبــی فکــر کنیــد و هرگــز قولــی ندهیــد و تعهــدی‬ ‫نفــرت‪ ،‬تــرس‪ ،‬گیجــی‪ ،‬شــوک‪ ،‬اضطــراب و درماندگــی می ­شــوند‪.‬‬ ‫گاهــی فــرد اســیب دیده در قــدم اول به جــای صحبت کــردن بــا‬ ‫همســر‪ ،‬بــا اطرافیانــش صحبــت می کنــد و از انهــا کمــک می گیــرد‪،‬‬ ‫امــا بالغانه­ تریــن کار صحبت کــردن بــا همســر خطــاکار و گفتــن ایــن‬ ‫مطلــب اســت کــه «مــن از ایــن رابطــه مطلــع هســتم و قصــد دارم‬ ‫هــر زمــان کــه امــاده بــودی درمــورد ان باهــم صحبــت کنیــم‪».‬‬ ‫‪ .۷‬هنــگام صحبــت کــردن بــا همســر در مــورد خیانــت چه نکاتی‬ ‫را بایــد رعایــت کنیم؟‬ ‫همســر شــما بایــد بدانــد کــه تصمیمــات او تاثیــر مســتقیمی در‬ ‫زندگــی شــما دارد؛ پــس بســیار مهــم اســت کــه ایــن فرصــت را در‬ ‫اختیــار شــما قــرار دهــد تــا در فضایــی امــن باهــم صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی همســری کــه خیانــت کــرده‪ ،‬به خاطــر احســاس شــرم‬ ‫و گنــاه‪ ،‬از صحبــت کــردن طفــره مــی رود‪ .‬بنابرایــن باتوجــه‬ ‫بــه شــناختی کــه از روحیــات و شــخصیت همســرتان داریــد‬ ‫قدم به قــدم جلــو برویــد و بــه او فرصــت بدهیــد تــا امادگــی الزم را‬ ‫بــرای توضیــح بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫بــه هیــچ وجــه فرزندانتــان را درگیــر ایــن موضــوع نکنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫فرزنــد بزرگ تــان دربــاره ایــن موضــوع پرســید بــه او بگوییــد‪« :‬مــا‬ ‫دوســتت داریــم و نیــازی نیســت تــو نگــران ایــن موضــوع باشــی‪ .‬مــا‬ ‫از متخصــص کمــک می گیریــم و به عنــوان افــرادی بالــغ می توانیــم‬ ‫از پــس مشــکالت زناشــویی مان بربیاییــم‪ .‬از توجهــت ممنونیــم‪».‬‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه در بهتریــن حالــت هــم‬ ‫صحبت کــردن از خیانــت خیلــی ســخت اســت‪.‬‬ ‫خشــمتان را بــا کلماتتــان توصیــف کنیــد و بگوییــد کــه چقــدر‬ ‫خشــمگین هســتید امــا عمــدا کلمــات توهین امیز بــه کار نبرید چون‬ ‫همســرتان وارد حالــت دفاعــی می شــود و نتیجــه ای نمی ­گیریــد‪.‬‬ ‫اگــر احســاس مــی کنیــد روی احساســات تان کنترلــی ندارید و ممکن‬ ‫اســت از کــوره در برویــد‪ ،‬ایــن مکالمــه را بــه زمانــی کــه ارام تــر هســتید‬ ‫موکــول کنیــد یــا در حضــور درمانگــر باتجربــه صحبت کنید‪.‬‬ ‫احتمــاال همســرتان بــه دالیــل مختلــف از جملــه احســاس‬ ‫گنــاه‪ ،‬شــرم‪ ،‬تــرس از جدایــی و رفتــن زیــر بــار مهریــه یــا انــگ‬ ‫بی ابرویــی یــا هــر ابــزار دیگــری کــه شــما علیــه او در دســت داریــد‪،‬‬ ‫از اعتــراف بــه ایــن مســئله امتنــاع کنــد‪ .‬فرامــوش نکنیــد زندگــی‬ ‫شــما میــدان جنــگ نیســت‪ .‬تنهــا راه حــل ایــن مســئله ایــن اســت‬ ‫کــه ســاح هایتان را پاییــن بیاوریــد‪.‬‬ ‫در ادامه چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫را نپذیریــد کــه نتوانیــد بــه درســتی از پــس ان بــر بیاییــد‪ .‬وقتــی‬ ‫اشــتباهی انجــام می دهیــد‪ ،‬مســئولیت ان را بپذیریــد و بــرای‬ ‫جبــران اشــتباه پیش امــده هــرکاری الزم اســت‪ ،‬انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن الزم اســت کــه قابــل اعتمــاد باشــید‪ .‬افــراد قابــل‬ ‫اعتمــاد بــه انچــه کــه می گوینــد عمــل می کننــد‪ .‬قصــد و نیــت‬ ‫واقعــی خــود و اینکــه چگونــه بــرای رســیدن بــه ایــن قصــد و نیــت‬ ‫عمــل می کننــد را از کســی پنهــان نمی کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫مهــم اســت کــه درون و بیــرون خــود را بــه خوبــی بشناســید و در‬ ‫هم ـه ی کارهایــی کــه انجــام می دهیــد نشــان دهیــد کــه می شــود‬ ‫بــه شــما اعتمــاد کــرد‪.‬‬ ‫تخصص خود را گسترش دهید‬ ‫هرچــه تخصــص بیشــتری داشــته باشــید و بتوانیــد بیشــتر ایــن‬ ‫تخصــص را بــه دیگــران نشــان دهیــد‪ ،‬اعتبــار شــما افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــرای بــه دســت اوردن تخصــص‪ ،‬یــک حــوزه ی مشــخص را انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬حــوزه ای کــه تســلط بــر ان بــه طــور اساســی بــرای نقــش شــما‬ ‫در ســازمان و یــا صنعتــی کــه در ان کار می کنیــد‪ ،‬مهم تــر‪ ،‬مفیدتــر‬ ‫و تاثیرگذارتــر اســت‪ .‬ایــن کار بــه شــما کمــک می کنــد تــا تالش هــای‬ ‫خــود را بــر روی یــک تخصــص متمرکــز کنیــد و مطمئــن شــوید کــه کار‬ ‫اضافــه و بیهــوده ای نمی کنیــد‪ .‬بــه عنوان مثال‪ ،‬اگر مهندس هســتید‬ ‫می توانیــد دانــش تخصصــی خــود را پیرامــون مــوادی کــه در محصــول‬ ‫تولیــدی شــرکت تان اســتفاده می شــود بــاال ببریــد‪ .‬همچنیــن ســعی‬ ‫کنیــد همــواره در مــورد صنعــت خــود ب ـه روز باشــید‪ .‬وقتــی در مــورد‬ ‫روندهــا و تغییــرات و پیشــرفت های صنعــت خــود اطالعــات کافــی‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬مــردم می تواننــد بــه نظــرات شــما اعتمــاد کننــد‪.‬‬ ‫همان طور که شــهرت و اعتبار ناشــی از تخصص مهم اســت‪ ،‬حفظ‬ ‫و نگهــداری از ان و اذعــان بــه انچــه کــه نمی دانیــد نیــز موضــوع بســیار‬ ‫مهمــی اســت‪ .‬وقتــی بــا اســتفاده از حــدس و گمان و خــارج از حوزه ی‬ ‫تخصــص عمــل کنیــد‪ ،‬ایــن خطــر وجــود دارد کــه اطالعــات اشــتباه‬ ‫بدهیــد‪ ،‬تصمیمــات اشــتباه بگیریــد‪ ،‬و تصویــر بــدی از خودتــان در‬ ‫ذهــن مــردم بــه جــای بگذاریــد‪ .‬ایــن اتفــاق اعتبــار و شــهرت تخصــص‬ ‫شــما را زیرســوال خواهــد بــرد و بــه اعتبارتــان اســیب خواهــد زد‪.‬‬ ‫در ادامه چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری بنگاهدار مدعی نفوذ در پرونده های قضایی گلستان‬ ‫حفاظت و اطالعات دادگســتری گلســتان در ادامه تالش های خود برای شناســایی کارچاق کن ها به یک بنگاه معامالت ملکی در گرگان رســیدند!‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬مالــک ایــن بنــگاه بــا ایــن ادعــا کــه مــی توانــد در پرونــده هــا اعمــال نفــوذ کنــد از افــراد ســکه طــا مــی گرفــت‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬یکــی از قربانیــان ایــن فــرد کــه ‪ ۱۰‬ســکه طــا بــه او داده بــود بــه حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گــزارش کــرد و گفــت ایــن فــرد‬ ‫بــه وعــده خــود بــرای تغییــر رای بــه نفــع او‪ ،‬عمــل نکــرده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫هک کردن ایفون خاموش‪:‬‬ ‫اسیب پذیری ها‬ ‫هرگزنمی خوابند‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ایــا دســتگاهی کــه خامــوش اســت هــک مــی شــود؟ مطالعــات اخیــر‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه چگونــه یــک دســتگاه خامــوش هــک مــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان ازمایشــگاه شــبکه های موبایــل امــن در دانشــگاه‬ ‫‪ Darmstadt‬المــان مقالــه ای را منتشــر کرده انــد کــه در ان‬ ‫روشــی نظــری بــرای هــک کــردن ایفــون ‪ -‬حتــی اگــر دســتگاه‬ ‫خامــوش باشــد توضیــح داده شــده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه عملکــرد‬ ‫ماژول هــای بی ســیم بررســی و راه هایــی بــرای تجزیــه و تحلیــل‬ ‫سیســتم عامــل بلوتــوث و در نتیجــه معرفــی بدافزارهایــی که قادر‬ ‫بــه اجــرای کامــا مســتقل از ‪ ،iOS‬سیســتم عامــل دســتگاه ایفــون‬ ‫هســتند را کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫بــا کمــی تخیــل‪ ،‬تصــور ســناریویی کــه در ان مهاجــم یــک گوشــی‬ ‫الــوده را نزدیــک دســتگاه قربانــی نگــه مــی دارد و بدافــزاری را بــه ان‬ ‫منتقــل و ســپس اطالعــات کارت پرداخــت یــا حتــی کلیــد ماشــین‬ ‫مجــازی را بــه ســرقت مــی بــرد دور از ذهن نیســت‪ .‬محققان کارهای‬ ‫زیادی را برای تجزیه و تحلیل عملکرد غیرمســتند تلفن‪ ،‬مهندســی‬ ‫معکــوس سیســتم عامــل بلوتــوث ان و مدل ســازی ســناریوهای‬ ‫مختلــف بــرای اســتفاده از ماژول هــای بی ســیم انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن تحقیقــات ‪،‬اگر دســتگاهی خاموش اســت‪ ،‬اما تعامل‬ ‫بــا ان (مثــا ًهــک) هنــوز ممکــن اســت‪ ،‬پــس بــه نظــر می رســد که‬ ‫دســتگاه کامــا ًخامــوش نیســت! امــا ســوال پیــش مــی ایــد کــه‬ ‫چگونــه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه خامــوش کــردن چیــزی لزومــا ً‬ ‫بــه معنــای خامــوش بــودن ان نیســت؟‬ ‫از اول شروع کنیم…‬ ‫حالت کم مصرف اپل‬ ‫در ســال ‪ ،2021‬اپــل اعــام کــرد کــه ســرویس ‪ Find My‬کــه بــرای‬ ‫مــکان یابــی دســتگاه گــم شــده اســتفاده مــی شــود‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫دســتگاه خامــوش باشــد‪ ،‬همچنــان کار خواهــد کــرد‪ .‬ایــن ویژه گی‬ ‫در تمام گوشــی های هوشــمند اپل از زمان ایفون ‪ 11‬در دســترس‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر گوشــی خــود را در جایــی گــم کنیــد و‬ ‫باتــری ان پــس از مدتــی تمــام شــود‪ ،‬بــه طــور کامــل خامــوش‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬بلکــه بــه حالــت ‪ Low Power Mode‬مــی رود کــه در‬ ‫ان تنهــا مجموعــه بســیار محــدودی از مــاژول هــا همچنــان فعــال‬ ‫خواهنــد مانــد‪ .‬اینهــا در درجــه اول مــاژول هــای بــی ســیم بلوتــوث‬ ‫و‬)‪ Ultra WideBand ‪(UWB‬و همچنیــن ‪ NFC‬هســتند‪.‬‬ ‫بلوتــوث در حالــت کــم مصــرف بــرای انتقــال داده اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬در حالــی کــه از ‪ UWB‬بــرای تعییــن مــکان گوشــی‬ ‫هوشــمند اســتفاده می شــود‪ .‬در حالــت کــم مصــرف‪ ،‬گوشــی‬ ‫هوشــمند اطالعاتــی را دربــاره خــود ارســال می کنــد کــه ایفون هــای‬ ‫عابــران می تواننــد ان هــا را دریافــت کننــد‪ .‬اگــر صاحــب یــک تلفــن‬ ‫گمشــده به صورت انالین وارد حســاب اپل خود شــود و وقســمت‬ ‫گوشــی گمشــده را عالمــت گــذاری کنــد‪ ،‬از اطالعــات گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند اطــراف بــرای تعییــن محــل نگهــداری دســتگاه و پیــدا‬ ‫شــدن ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫این مقاله به ســرعت بحث داغی را در میان کارشناســان امنیت‬ ‫اطالعــات در مــورد خطــرات امنیتــی بالقــوه ایفــون برانگیخــت‪ .‬یک‬ ‫تیــم تحقیقاتــی از المــان تصمیــم گرفــت تــا ســناریوهای حملــه‬ ‫احتمالــی را در عمــل ازمایــش کنــد‪ .‬اول از همــه‪ ،‬محققــان تجزیــه‬ ‫و تحلیــل دقیقــی از ســرویس ‪ Find My‬را در حالــت کــم مصــرف‬ ‫انجــام دادنــد و برخــی از ویژگی هــای ناشــناخته قبلــی را کشــف‬ ‫کردنــد‪ .‬پــس از خاموش شــدن‪ ،‬بیشــتر کار توســط مــاژول بلوتوث‬ ‫انجام می شــود که توســط مجموعه ای از دســتورات ‪ iOS‬بارگیری‬ ‫و پیکربنــدی مــی شــود‪ .‬ســپس بــه صــورت دوره ای بســته های داده‬ ‫را از طریــق هــوا ارســال می کنــد و بــه دســتگاه های دیگــر اجــازه‬ ‫می دهــد کــه ایفــون واقعــا ًخامــوش را تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫مشــخص شــد کــه مــدت زمــان ایــن حالــت محــدود اســت‪ :‬در‬ ‫نســخه ‪ 15.3 iOS‬تنهــا ‪ 96‬جلســه پخــش بــا فاصلــه ‪ 15‬دقیقــه‬ ‫تنظیــم شــده اســت‪ .‬یعنــی یــک ایفــون گــم شــده و خامــوش فقــط‬ ‫بــرای ‪ 24‬ســاعت قابــل یافتــن خواهــد بــود‪ .‬اگــر تلفــن بــه دلیــل‬ ‫باتــری کــم خامــوش شــود‪ ،‬ایــن زمــان کوتــاه تــر مــی شــود‪ .‬در ایــن‬ ‫تحقیقــات امــا یــک اشــکال واقعــی نیــز پیــدا شــد‪ :‬گاهــی اوقــات‬ ‫هنگامــی کــه تلفــن خامــوش اســت‪ ،‬حالــت «‪ »beacon‬بــه هیــچ‬ ‫وجــه فعــال نمــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه بایــد فعــال شــود‪.‬‬ ‫حمله به تلفن خاموش‬ ‫در واقــع‪ ،‬کشــف اصلــی تیــم ایــن بــود کــه سیســتم عامــل مــاژول‬ ‫بلوتــوث رمزگــذاری نشــده اســت و توســط فنــاوری ‪Secure Boot‬‬ ‫محافظــت نمــی شــود‪ Secure Boot .‬شــامل تاییــد چنــد مرحلــه‬ ‫ای کــد برنامــه در هنــگام راه انــدازی اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه فقــط‬ ‫سیســتم عامــل مجــاز ســازنده دســتگاه مــی توانــد اجــرا شــود‪.‬‬ ‫فقــدان رمزگــذاری امــکان تجزیــه و تحلیــل ســخت افــزار و‬ ‫جســتجوی اســیب پذیری ها را فراهــم می کنــد کــه بعــدا ًمی توانــد‬ ‫در حمــات مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬امــا عــدم وجــود ‪Secure‬‬ ‫‪ Boot‬بــه مهاجــم اجــازه می دهــد تــا فراتــر رفتــه و بــه طــور کامــل‬ ‫کــد ســازنده را بــا کــد خــود جایگزیــن کنــد‪ ،‬کــه ســپس مــاژول‬ ‫بلوتــوث ان را اجــرا می کنــد‪ .‬بــرای مقایســه‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل‬ ‫ســخت افــزار مــاژول ‪ UWB‬ایفــون نشــان داد کــه توســط ‪Secure‬‬ ‫‪ Boot‬محافظــت می شــود‪ ،‬هــر چنــد کــه سیســتم عامــل ان‬ ‫رمزگــذاری نشــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن بــرای یــک حملــه جــدی و عملــی کافــی نیســت‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار‪ ،‬مهاجــم بایــد ســخت افــزار را تجزیه و تحلیل کند‪ ،‬ســعی‬ ‫کنــد ان را بــا چیــزی کــه خــودش ســاخته اســت جایگزیــن کنــد‪،‬‬ ‫و بــه دنبــال راه هایــی بــرای نفــوذ باشــد‪ .‬نویســندگان مقالــه مــدل‬ ‫تئوریــک حملــه را بــا جزئیــات توضیــح می دهنــد‪ ،‬امــا عمــا نشــان‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬ایفــون از طریــق بلوتــوث‪ NFC ،‬یــا ‪ UWB‬قابــل هــک‬ ‫اســت‪ .‬انچــه از یافتــه هــای انهــا مشــخص اســت ایــن اســت کــه‬ ‫اگــر ایــن مــاژول ها همیشــه روشــن باشــند‪ ،‬اســیب پذیــری ها نیز‬ ‫همیشــه کار خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اپــل تحــت تاثیــر ایــن مقــاالت و تحقیقات قرار نگرفت و از پاســخ‬ ‫دادن خــودداری کــرد‪ ،‬بــه خاطــر داشــته باشــید که اپــل تمام تالش‬ ‫خــود را مــی کنــد تــا اســرار خــود را مخفــی نگــه دارد‪ ،‬محققــان بایــد‬ ‫بــا کدهــای نــرم افــزاری کــه اغلــب رمزگــذاری شــده انــد‪ ،‬بــر روی‬ ‫ســخت افــزار خــود اپــل‪ ،‬بــا مــاژول هــای شــخص ثالــث ســروکار‬ ‫داشــته باشــند تا تســت های الزم را انجام دهند‪ .‬تلفن هوشــمند‬ ‫یــک سیســتم بــزرگ و پیچیــده اســت کــه تشــخیص ان ســخت‬ ‫اســت‪ ،‬بــه خصــوص اگــر ســازنده بــه جــای کمــک‪ ،‬مانــع شــود‪.‬‬ ‫دستگاه نیمه خاموش‬ ‫مقالــه نتیجــه مــی گیرد که سیســتم عامــل بلوتوث به انــدازه کافی‬ ‫محافظــت نمــی شــود‪ .‬از نظــر تئــوری می تــوان ان را در ‪ iOS‬تغییــر‬ ‫داد یــا همــان حالــت کــم مصــرف را بــا گســترش یــا تغییــر عملکــرد‬ ‫ان دوبــاره برنامه ریــزی کــرد‪ .‬ســخت افزار ‪ UWB‬را نیــز می تــوان از‬ ‫نظــر اســیب پذیری بررســی کــرد‪ .‬امــا مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه‬ ‫ایــن مــاژول هــای بــی ســیم و همچنیــن (‪ )NFC‬بــه طــور مســتقیم‬ ‫بــا محصــور محافظــت شــده ‪ Secure Element‬ارتبــاط برقــرار مــی‬ ‫کننــد‪ .‬کــه مــا را بــه برخــی از هیجــان انگیزتریــن نتایــج ایــن مقالــه‬ ‫مــی رســاند‪ :‬از نظــر تئــوری‪ ،‬ســرقت کلیــد ماشــین مجــازی از ایفــون‬ ‫امــکان پذیــر اســت ‪ ،‬حتــی اگــر دســتگاه خامــوش باشــد‪.‬‬ ‫واضح اســت که اگر ایفون کلید ماشــین باشــد‪ ،‬از دســت دادن‬ ‫دســتگاه مــی توانــد بــه معنــای از دســت دادن ماشــین باشــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬تلفــن واقعــی در زمانــی کــه کلیــد بــه ســرقت رفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬در اختیــار شــما باقــی می مانــد‪ .‬اینطــور تصــور کنیــد‪ :‬یــک‬ ‫مزاحــم در مرکــز خریــد بــه شــما نزدیــک مــی شــود‪ ،‬گوشــی خــود را‬ ‫به کیف شــما می کشــد و کلید مجازی شــما را می دزدد در حالی‬ ‫کــه تلفــن همــراه همچنــان در اختیــار شــما اســت‪.‬‬ ‫از نظــر تئــوری مــی تــوان داده هــای ارســال شــده توســط مــاژول‬ ‫بلوتــوث را تغییــر داد و بــه منظــور اســتفاده از گوشــی هوشــمند‬ ‫بــرای جاسوســی از قربانــی از ان اســتفاده کــرد حتــی اگــر تلفــن‬ ‫خامــوش باشــد‪.‬‬ ‫دزدیــده شــدن اطالعــات کارت پرداخــت از گوشــی شــما یــک‬ ‫احتمــال تئــوری دیگــر اســت‪ .‬امــا همــه اینهــا البتــه هنــوز اثبــات‬ ‫نشــده اســت‪ .‬کار تیــم المانــی بــار دیگــر نشــان می دهــد کــه‬ ‫افــزودن قابلیت هــای جدیــد خطــرات امنیتــی خاصــی را بــه همــراه‬ ‫دارد کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬بــه خصــوص وقتــی واقعیــت‬ ‫بســیار متفــاوت از تصــور اســت‪ :‬فکــر مــی کنیــد تلفــن شــما کامــا ً‬ ‫خامــوش اســت‪ ،‬در حالــی کــه در واقــع اینطــور نیســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک مشــکل جدیــد نیســت‪ .،‬وقتــی مادربــرد لپ تــاپ‬ ‫یــا رایانــه رومیــزی بــه منبــع بــرق متصــل می شــود‪ ،‬موتــور مدیریت‬ ‫اینتــل و فنــاوری ‪ ،AMD Secure‬کــه حفاظــت از سیســتم و‬ ‫مدیریــت از راه دور ایمــن را نیــز انجــام می دهنــد همچنــان فعــال‬ ‫هســتند‪ .‬همانند باندل بلوتوث‪UWB/NFC/Secure Element/‬‬ ‫در ایفون هــا‪ ،‬ایــن سیســتم ها دارای حقــوق گســترده ای در داخــل‬ ‫کامپیوتــر هســتند و اســیب پذیری های موجــود در انهــا می توانــد‬ ‫بســیار خطرنــاک باشــد‪.‬‬ ‫در پایــان بایــد عنــوان کــرد کــه ایــن مقالــه هیــچ تاثیــر فــوری بــر‬ ‫کاربــران عــادی نــدارد و داده هــای بــه دســت امــده در ایــن مطالعــه‬ ‫بــرای یــک حملــه عملــی کافــی نیســت‪ ،‬امــا بــه عنــوان یــک راه‬ ‫حــل مطمئــن‪ ،‬نویســندگان پیشــنهاد مــی کننــد کــه اپــل بایــد یــک‬ ‫ســوئیچ ســخت افــزاری را اجــرا کنــد کــه بــرق گوشــی را بــه طــور‬ ‫کامــل قطــع کنــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 8‬اسیب‬ ‫پذیری جدید توسط‬ ‫تیم ‪Trellix‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫محققــان حــوزه امنیــت‪ ،‬هشــت اســیب پذیری یــا بــه عبارتــی‬ ‫بــاگ جدیــد را در یــک سیســتم کنتــرل صنعتــی (‪ICS‬‏) ‪Industrial‬‬ ‫‪ Control System‬کشــف کرده انــد کــه مهاجمــان را قــادر مــی ســازد‬ ‫تــا بــه امکانــات حفاظــت شــده دسترســی فیزیکــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن باگ هــا در پانل هــای کنتــرل دسترســی ‪،Carrier LenelS2‬‬ ‫تولیــد شــده توســط شــرکت ‪ ، HID Mercury‬کــه فروشــندگان ان‬ ‫را بــرای مشــاغل کوچــک تــا شــرکت های بــزرگ عرضــه مــی کردنــد‬ ‫یافــت شــده و بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن پانــل هــا در‬ ‫بخشــهای مراقبــت هــای بهداشــتی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬حمل و نقــل و دولتی‬ ‫محبــوب بــوده و اســتفاده شــده انــد‪ .‬بــا وجــود اینکــه ایــن محصــول‬ ‫بــرای اســتفاده دولــت هــا پــس از ازمایش هــای دقیق اســیب پذیری‬ ‫تاییــد شــده بــود‪ ،‬تیمــی بــه نــام ‪ Trellix‬اســیب پذیری های موجــود‬ ‫در ایــن محصــول را کشــف کــرد‪.‬‬ ‫بخــش امنیتــی ایــن شــرکت توضیــح داد‪« :‬مــا در ایــن پــروژه‬ ‫پتانســیل قــوی بــرای یافتــن اســیب پذیری ها را پیش بینــی کــرده‬ ‫بودیــم‪ ،‬مــا پــی بــرده بودیــم کــه کنترل کننــده از یــک سیســتم عامــل‬ ‫لینوکــس اســتفاده کــرده و بــا دسترســی بــه ریشــه از تکنیک هــای‬ ‫کالســیک ســخت افزاری اســتفاده مــی کنــد‪».‬‬ ‫«مــا معتقــد بودیــم می توانیــم نقص هــای کوچــک را پیــدا و مرتفــع‬ ‫کنیــم ولــی انتظــار نداشــتیم کــه اســیب پذیری های نرم افــزاری‬ ‫قدیمــی و رایــج را در یــک فنــاوری نســبتا ًجدیــد کشــف کنیــم‪».‬‬ ‫محققــان از یــک رویکــرد مرحلــه محور و تکنیک های ســخت افزاری‬ ‫کــه بــه ان هــا اجــازه مــی داد بــه پورت هــای اشــکال زدا روی بــرد‬ ‫دسترســی داشــته و سیســتم را بــه حالــت دلخــواه دراورنــد اســتفاده‬ ‫کــرده و نهایتــا بــه دسترســی دائمــی میان افــزار دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫انهــا کار خــود را بــا دسترســی بــه سیســتم عامــل و باینــری هــای‬ ‫سیســتم و ســپس از طریق مهندســی معکوس و اشــکال زدایی در‬ ‫لحظــه بــرای یافتــن شــش اســیب پذیــری احــراز هویــت نشــده و دو‬ ‫اســیب پذیری احــراز هویــت شــده کــه مــی توانســتند از راه دور مــورد‬ ‫ســوء اســتفاده قــرار گیرنــد‪ ،‬ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫تیــم ‪ Trellix‬گفــت‪ « :‬تنهــا بــا زنجیــر کــردن دو مــورد از‬ ‫اســیب پذیری ها بــا یکدیگــر توانســتیم از بــرد کنتــرل دسترســی بهره‬ ‫بــرداری کــرده و از راه دور امتیــازات و کنتــرل ســطح روت دســتگاه‬ ‫را بــه دســت اوریــم‪ .‬بــا ایــن ســطح دسترســی‪ ،‬مــا برنامــه ای ایجــاد‬ ‫کردیــم کــه در کنــار نــرم افــزار اصلــی اجــرا شــده و ورودی ها را کنترل‬ ‫مــی کــرد‪ .‬ایــن عمــل بــه مــا ایــن امــکان را داد کــه قفــل هــر دری را‬ ‫بــاز کــرده و نظــارت بــر سیســتم را بدســت بگیریــم‪».‬‬ ‫جــدی تریــن اســیب پذیــری‪ ،‬بــاگ اجــرای کــد از راه دور تایید نشــده‬ ‫برابــر بــود بــا اســیب پذیــری و تهدیــدات رایــج ‪31481-2022-CVE‬‬ ‫‬)‪ ‪(Common Vulnerabilities and Exposures‬کــه حداکثــر‬ ‫امتیــاز ‪ 10.0 CVSS‬را بــه دســت اورد‪.‬نمــرات بــاال همچنیــن بــرای‬ ‫نقــص در تزریــق دســتور تاییــد نشــده ‪ )‎ 9.0( 31479-2022-CVE‬و‬ ‫اشــکال نوشــتن پرونــده دلخــواه تاییــد شــده ‪31483-2022-CVE‬‬ ‫(‪ )‎ 9.1‬اعمــال گردیــد‪ .‬بــه غیــر از بــاز و بســته کــردن درهــای «ایمــن»‬ ‫شــده توســط محصــول فــوق‪ ،‬اســیب پذیــری هــای مذکور مــی تواند‬ ‫مهاجمــان را قــادر ســازد تــا االرم هــا را خــراب کــرده و سیســتم هــای‬ ‫ثبــت و اعــان را تضعیــف نمایــد‪.‬‬ ‫در نهایــت ‪ Trellix‬از کاربــران خواســت تــا مــوارد صــادر شــده‬ ‫توســط فروشــنده را اعمــال کننــد و همیشــه بــه طــور مســتقل‬ ‫گواهی هــای ارائــه شــده بــرای هــر محصــول در شــبکه هــای ‪IT-‬‬ ‫‪ informationtechnology‬یــا ‪OT- operational technology‬‬ ‫شــخص ثالــث را قبــل از اســتقرار ارزیابــی نماینــد تــا مشــکالت و‬ ‫اســیب پذیــری هــای یــاد شــده بــه حداقــل برســند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪564‬‬ ‫لینک جعلی چیست و چگونه‬ ‫قربانی می گیرد‬ ‫پلیــس فتــا هشــدار داد ‪ :‬بــا توجــه بــه پیامــک هــای حــاوی‬ ‫لینــک هــای جعلــی بــا عنــوان اصــاح نظــام توزیــع یارانــه‬ ‫خانوارهــا ‪ ،‬بایــد بــا اگاهــی کامــل از کلیــک بــر روی هرگونــه‬ ‫لینــک ارســالی از شــماره هــای شــخصی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫پیامکهــای حــاوی لینــک بدافــزار الــوده کــه طــی مــاه هــای اخیر‬ ‫بــا عنــوان ســامانه قــوه قضائیــه منتشــر مــی شــد و اکنــون بــه‬ ‫لینــک هــای جعلــی یارانــه دولــت تغییــر شــکل داده اســت‪ ،‬از‬ ‫رایــج تریــن شــیوه هــای دسترســی بــه تلفن همــراه قربانیان و‬ ‫برداشــت از حســاب افــراد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬لینــک هــای الــوده زمینــه ســاز‬ ‫دسترســی به مخاطبین‪ ،‬پیام ها و ســایر قســمت های تلفن‬ ‫همــراه افــراد بــوده و پــس از نصــب بدافــزاری کــه در پــس ایــن‬ ‫لینــک پنهــان شــده اســت‪ ،‬شــیادان ســایبری اقــدام بــه ارســال‬ ‫لینــک هــای الــوده بــه دیگــران و برداشــت از حســاب بانکــی‬ ‫کاربــران مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقی بیان کرد‪ :‬بهترین پیشــگیری از ســرقت های‬ ‫اینترنتــی و موثرتریــن راه مواجهــه بــا ایــن موضــوع افزایــش‬ ‫اگاهــی کاربــران و کلیــک نکــردن بــر روی لینــک هــای موجــود‬ ‫در پیــام هــای دریافتــی اســت و پیــام هــای حــاوی لینــک کــه از‬ ‫شــماره های شــخصی ارســال می شــود را باید از تلفن همراه‬ ‫خــود حــذف کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون کــه زمینــه ی برداشــت هــای اینترنتــی‬ ‫بــا تــاش و پیگیــری پلیــس پــس از فعــال ســازی رمزهــای‬ ‫دوم پویــا برچیــده شــده اســت‪ ،‬بایــد بــا دقــت و همــت‬ ‫بــاالی هموطنــان و همــکاری بــا پلیــس فتــا در جهــت انتشــار‬ ‫هشــدارهای پیشــگیرانه‪ ،‬ایــن شــگرد نیــز بــی اثــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی از هموطنانــی کــه بدافــزار پــس از کلیــک‬ ‫بــر روی لینــک در تلفــن همراهشــان نصــب شــده اســت‬ ‫خواســت کــه بالفاصلــه نــرم افــزار مجرمانــه را حــذف کننــد‬ ‫و بیــان داشــت‪ :‬کارشناســان مرکــز فوریــت هــای ســایبری‬ ‫‪ 24‬ســاعته امــاده مشــاوره و خدمــت رســانی بــه هــم وطنــان‬ ‫هســتند و افــراد مــی تواننــد بــا شــماره ‪ 096380‬بــا ایــن‬ ‫کارشناســان در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫دسیسه مرد جوان برای‬ ‫دستیابی به کیف پول‬ ‫دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه‬ ‫بــا طراحــی نقشــه قبلــی بــه کلیــد خصوصــی کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال شــهروند دســت یافتــه بــود‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبراظهــار داشــت‪ :‬در‏پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه‬ ‫پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر بــه ســرقت‬ ‫رفتــن‏ارز دیجیتــال از‏کیــف پــول الکترونیکـی اش‪،‬‏‪‎‬موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مســتندات موجود مشــخص شــد‬ ‫شــاکی فــردی اشــنا بــه بــازار رمــز ارز بــوده امــا در کمــال تعجــب‬ ‫متوجــه خالــی شــدن کیــف پــول دیجیتــال خــود مــی شــود و‬ ‫بــرای روشــن شــدن عامــل یــا عاملیــن دسترســی غیــر مجــاز به‬ ‫کیــف پــول دیجیتــال خــود‏بــه ارزش حــدود ‪ 3‬میلیــار ‪‎‬د ‪‎‬‏و ‪100‬‬ ‫میلیــون بــا در دســت داشــتن مســتندات و دســتور پــی جویــی‬ ‫قضایــی بــه پلیــس فتــا اســتان مراجعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬پــس از تحقیقــات فنــی و اقدامات پلیســی‬ ‫در نهایــت‏بــا اقدامــات کارشناســی و علمــی به عمل امــده‪،‬‬ ‫ســارق شناســایی و مشــخص گردیــد وی بــه رمــز کیــف پــول‬ ‫دیجیتــال مالباختــه دسترســی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بیــان کــرد‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی‪ ،‬بــه ایــن پلیــس احضــار شــد و در ابتــدا منکــر‬ ‫هرگونــه ‏ســرقت ارزی شــد؛ امــا بــا مشــاهده مســتندات‬ ‫گــرداوری شــده و ادلــه مجرمانــه دیجیتــال اســتخراجی‬ ‫از تجهیــزات‏دیجیتــال هوشــمند توقیــف شــده از متهــم‪،‬‬ ‫راهــی جــز پذیرفتــن بــزه انتســابی نداشــت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬متهــم کــه از مشــتریان مغــازه‬ ‫شــاکی بــود بــه بهانــه تعمیــر موبایــل خــود بــه موبایــل‬ ‫فروشــی شــاکی مراجعــه و بــا طــرح دوســتی شــاکی را بــه‬ ‫مهمانــی در بــاغ دعــوت و بــا فیلم بــرداری مخفیانه از الگوی‬ ‫قفــل گوشــی شــاکی مترصــد زمانــی نشســته تــا لحظــه ای‬ ‫گوشــی را بدســت اورده و بــا عکــس از کلیــد خصوصــی‬ ‫کیــف پــول دیجیتالــی و بدســت اوردن دوازده کلمــه رمــز‬ ‫کیــف پــول موجــودی رمــز ارز شــاکی را بــه صرافــی مــد نظــر‬ ‫خــود انتقــال داده بــود کــه بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫متهــم دســتگیر شــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه همــراه‬ ‫پرونــده خــود بــه دادســرا اعــزام شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ابندان باغ گلبن در گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -564‬سال هشتم‬ ‫‪-564-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/05‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/05 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 05‬ژوئیه‬ ‫‪05-- 1401 //04‬‬ ‫سه شنبه ‪04//14‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫گزیدن شیرین!‬ ‫هِ ‪.‬‬ ‫س ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) ‪ :‬الْمَرْاَه ُ عَقْر َ ٌ‬ ‫ب حُلْوَه ُ اللَّب ْ َ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرمایــد‪:‬زن عقربــى اســت کــه‬ ‫نیــش او شــیرین اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در ایــن ســخن حکیمانــه بــه یکــى از‬ ‫ویژگى هــاى متضــاد زنــان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪«:‬زن عقربــى‬ ‫اســت کــه نیــش زدن او شــیرین اســت»‪.‬‬ ‫شــارحان نهــج البالغــه هــم در تفســیر ایــن جملــه اختــاف‬ ‫فــراوان دارنــد و هــم در این کــه ایــا نســخۀ اصلــى ل َســبه اســت یــا‬ ‫لِبســه (بــر وزن حســبه)‪.‬‬ ‫در نســخۀ محمــد عبــده لِبســه امــده کــه بــه معنــاى معاشــرت‬ ‫و مالبســت اســت‪ ،‬بنابرایــن نســخه‪ ،‬تفســیر جملــۀ بــاال چنیــن‬ ‫اســت‪ :‬زن گرچــه همچــون عقــرب گزنــده اســت؛ امــا معاشــرت‬ ‫بــا او داراى فوایــد و بــرکات و اثــار مثبتــى اســت کــه ان را جبــران‬ ‫مى کنــد و بــه دلیــل ایــن اثــار معاشــرت بــا او مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه قــران مجیــد هــم بــه ان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪:‬‬ ‫َســک ُن ُوا‬ ‫ن اَنْف ُ ِ‬ ‫ســک ُ ْ‬ ‫ن خَلَــقَ ل َکُــ ْ‬ ‫م اَز ْواجــا ً لِت ْ‬ ‫ن ایاتِــه ِ ا َ ْ‬ ‫م مِــ ْ‬ ‫««و َ مِــ ْ‬ ‫اِل َیْهــا»؛ از ایــات خــدا ایــن اســت کــه بــراى شــما همســرانى از‬ ‫جنــس شــما افریــد تــا در کنــار انهــا ارامــش پیــدا کنیــد» و در‬ ‫م لِ ٌ ‬ ‫بــاس‬ ‫م و َ اَن ْتُــ ْ ‬ ‫ن لِ ٌ ‬ ‫جایــى دیگــر مى فرمایــد‪«« :‬هُــ َّ ‬ ‫بــاس ل َکُــ ْ‬ ‫ن »؛ زنــان بــراى شــما همچــون لبــاس هســتند و شــما بــراى‬ ‫لَهُــ َّ‬ ‫انهــا هماننــد لبــاس (هــر دو زینــت هــم هســتید و هــر دو ســبب‬ ‫حفظــ‍ یکدیگــر)»‪.‬‬ ‫ولــى در غالــب نســخه هاى دیگــر ماننــد نســخۀ مــورد بحــث مــا‬ ‫«ل َبســه» امــده اســت کــه بــه معنــى نیــش زدن اســت‪.‬‬ ‫در این کــه اگــر زن همچــون عقــرب باشــد چگونــه نیــش زدن او‬ ‫شــیرین اســت شــاید از ان رو کــه در کنــار نیش هــاى او نوش هــاى‬ ‫فراوانــى نیــز وجــود دارد کــه نیش هــاى او را قابــل تحمــل بلکــه‬ ‫شــیرین مى کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه انچــه در مــورد عقــرب مناســب مى رســد‬ ‫نیــش اســت نــه معاشــرت کــردن ایــن تفســیر از تفســیر عبــده‬ ‫مناســب تر اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا تفســیر ســومى اســت کــه مرحــوم کمــره اى ان را در شــرح نهــج‬ ‫البالغــه خــود اورده و مى گویــد‪ :‬منظــور از ایــن کالم حکمت امیــز ایــن‬ ‫اســت کــه بــه همــۀ مــردان و مخصوصــا ً جوانــان هشــدار داده شــود کــه از‬ ‫زنــان الــوده بپرهیزنــد‪ ،‬زیــرا انهــا همچــون عقربنــد‪ ،‬هرچنــد ظاهــرا ً نیــش‬ ‫شــیرینى دارنــد؛ ولــى هرگــز نبایــد فریــب ظاهــر زیبــاى انهــا را خــورد و در‬ ‫دام ســم کشــندۀ انهــا افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن تفســیر نیــز مناســب بــه نظــر نمى رســد‪ ،‬زیــرا لحــن جملــۀ‬ ‫حکمت امیــز بــاال برحــذر داشــتن نیســت‪ ،‬بلکــه تحمــل کــردن و‬ ‫مــدارا نمــودن اســت کــه بــا همســران مشــروع ســازگار اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــان تفســیر دوم بهتریــن تفســیرها بــراى ایــن جملــه‬ ‫حکیمانــه اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه ایــا ایــن تعبیــر دربــارۀ همــۀ زنــان‬ ‫صــادق اســت یــا دربــارۀ گروهــى از انهــا؟ بــه یقیــن منظــور همــۀ زنــان‬ ‫نیســتند‪ ،‬زیــرا بســیارى از انــان داراى چنــان ایمــان و تربیــت و اخالقــى‬ ‫هســتند کــه هرگــز همسرانشــان از انهــا نیشــى احســاس نمى کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن منظــور ایــن اســت کــه در طبیعــت زن اگــر تربیــت کافــى نداشــته‬ ‫باشــد و از ایمــان و معرفــت‪ ،‬روح او ســیراب نشــود حالــت گزندگــى بــه‬ ‫خــود مى گیــرد و ایــن ســخن حکیمانــه بــراى همســران این گونــه زنــان‬ ‫ایــن پیــام را دارد کــه بــه دلیــل فوایــد وجــودى انــان نیش هــاى انهــا را‬ ‫تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق علیــه الســام مى خوانیــم کــه‬ ‫فرمود‪«:‬یکــى از حقــوق زن بــر مــرد ایــن اســت کــه اگــر کار‬ ‫جاهالنــه اى انجــام دهــد او را ببخشــد و از او درگــذرد»‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از‬ ‫کتــاب پیــام امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۷‬‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫فرمانده‬ ‫جاوید االثر‬ ‫جنگهای نامنظم‬ ‫سرویس دفاع مقدس‬ ‫بعــد از عملیــات «الــی بیت المقــدس» تیــپ نــور منحل شــد‬ ‫و بــه علــی هاشــمی ماموریــت دادنــد تــا ســپاه سوســنگرد را‬ ‫تحویــل بگیرد‪.‬‬ ‫علــی اقــا مدتــی بعــد جانشــین ســردار غالم پــور در قــرارگاه‬ ‫کربــا شــد و ســپس مســئولیت ســپاه ششــم را بــر عهــده‬ ‫گرفت؛ علی هاشــمی پاســگاه های مرزی را در هور تشــکیل‬ ‫داد؛ عملیــات والفجــر مقدماتــی هــم بــا حضــور شــهید علــی‬ ‫هاشــمی اجــرا شــد؛ حتــی بــا توجــه بــه اینکــه عراقی هــا مــا‬ ‫را محاصــره کردنــد و او در ایــن عملیــات مجــروح شــد‪ ،‬کــم‬ ‫مانــده بــود کــه بــه اســارت عراقی هــا دربیایــد؛ بنــده او را داخل‬ ‫ماشــین گذاشــتم و از منطقــه خــارج شــدیم‪.‬‬ ‫بعــد از ان‪ ،‬بــه علــی هاشــمی ماموریــت دادنــد کــه قــرارگاه‬ ‫ســرّی نصرت را تشــکیل بدهد؛ علی هاشــمی به من گفت‪:‬‬ ‫«ســید صبــاح! بایــد بــرای انجــام کاری بــروم جلــو؛ نمی توانــم‬ ‫تنهــا بــروم از یــک طــرف هــم بــه مــن گفته انــد نبایــد به کســی‬ ‫جریــان قــرارگاه نصــرت را بگویــم؛ حــاال مــن چــه کار کنــم؟»‬ ‫گفتــم‪« :‬خُــب‪ ،‬مــن چشــم هایم را می بنــدم‪ ،‬باهــم‬ ‫برویــم»‪ .‬او خندیــد و باهــم رفتیــم و بعــد از تشــکیل قــرارگاه‬ ‫و تالش هــای شــبانه روزی علــی هاشــمی‪ ،‬ایــن قــرارگاه‬ ‫توانســت نقــش مهمــی در عملیات هــای جزیــره مجنــون بــه‬ ‫ت هــای «خیبــر» و «بــدر» داشــت‪.‬‬ ‫ویــژه عملیــا ‬ ‫علــی هاشــمی فرمانده ســپاه ششــم امام جعفر صــادق(ع)‬ ‫و فرمانــده قــرارگاه نصــرت بود؛ همیشــه ســعی می کــرد کارها‬ ‫را بــه نحــو احســن انجــام دهــد؛ اهــل شــانه خالــی کــردن از‬ ‫زیــر بــار مســئولیت هــم نبــود چــون در کارهایش فقط خــدا را‬ ‫می دیــد؛ او می گفــت‪« :‬جهــاد مثــل نمــاز واجــب اســت و بایــد‬ ‫درســت انجــام دهیم»‪.‬‬ ‫علــی هاشــمی در خــرج بیت المــال تــا جایی که می توانســت‬ ‫از کمتریــن امکانــات بــه بهتریــن شــکل اســتفاده می کــرد؛ بــه‬ ‫نیروهــای تــدارکات و لجســتیکی هــم در جلســات می گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن تجهیــزات را طــوری اســتفاده کنیــم کــه اســراف نشــود‪،‬‬ ‫چــون باید پاســخگو باشــیم»‪.‬‬ ‫کارهــای علــی نشــان دهنــده عشــق واقعــی او بــه امــام بــود‪.‬‬ ‫او عالقــه زیــادی بــه امــام خمینــی(ره) داشــت؛ کــه ایــن عالقه‬ ‫را در عمــل بــه قوانیــن اســامی‪ ،‬پیــروی از امام و جهــاد در راه‬ ‫خــدا نشــان مـی داد‪ .‬علــی اقــا دو ســه بــار بــه دیــدار حضــرت‬ ‫امــام(ره) رفتــه بــود کــه یــادم هســت ایــن دیدارهــا بعــد از‬ ‫عملیــات «الــی بیت المقــدس» و قبــل و بعــد از عملیــات‬ ‫«خیبــر» صــورت گرفــت؛ او در ایــن دیدارهــا حــال عجیبــی‬ ‫داشــت و تمــام تالشــش ایــن بــود کــه اوامــر امــام را بــا روحیــه‬ ‫بــاال انجــام دهــد‪.‬‬ ‫علــی هاشــمی ســال ‪ ۶۱‬ازدواج کــرد؛ مراســم عروســی اش‬ ‫هــم خیلــی ســاده برگــزار شــد؛ همــه بچه هــای رزمنــده دعوت‬ ‫بودنــد؛ لبــاس دامــادی علــی هاشــمی هــم لبــاس ســپاه بــود‪.‬‬ ‫واقعــا ًعروســی بــه یــاد ماندنــی بــود‪.‬‬ ‫علــی اقــا یــک دختــر و یــک پســر دارد؛ ان موقــع بــه مــن‬ ‫می گفــت‪« :‬اقــا ســید‪ ،‬جهــاد واجــب اســت؛ اگــر جنــگ تمــام‬ ‫شــد‪ ،‬بــه خانه هایمــان برمی گردیــم‪ .‬اگــر تمــام نشــد یــا‬ ‫شــهادت اســت یــا اســارت‪( .‬بــا خنــده می گفت)نامردی‪،‬اگــر‬ ‫من شــهید شــدم به خانواد ه ام ســر نزنی و مشــکالت انها را‬ ‫حــل نکنــی‪ .‬و مثــل بــرادرم هســتی‪ ،‬بایــد بــه انهــا ســر بزنــی‪.‬‬ ‫باغ گلبن‬ ‫بــاغ گلبــن ‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪.‬این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی و در ‪ ۷‬کیلومتری‬ ‫جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار مــی باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا از شــمال به روســتای نصر اباد از جنوب به روســتای زیارت‬ ‫از شــرق بــه روســتای نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪.‬‬ ‫اگــر تــو شــهید شــدی‪ ،‬مــن اگــر بخواهــم در حــق‬ ‫خانــواده ات کوتاهــی کنــم‪ ،‬خــدا مــرا نمی بخشــد»‪.‬‬ ‫یک بــار بــا علــی هاشــمی از سوســنگرد بــه ســمت اهــواز‬ ‫می رفتیــم‪ ،‬در بیــن راه یــک گلــه گوســفند جلوی ماشــین امد‬ ‫و مــن هــم فرصــت ان چنانــی بــرای ترمــز گرفتن نداشــتم و به‬ ‫گلــه گوســفند برخــورد کــردم‪.‬‬ ‫دود ‪ ۵‬گوســفند بــر اثــر ایــن تصــادف تلــف شــدند‪.‬‬ ‫خیلــی از ایــن موضــوع ناراحــت شــدم؛ از ان طــرف مــرد‬ ‫عربــی کــه در جــاده شــاهد صحنــه بــود‪ ،‬امــد و گفــت‪« :‬خــدا‬ ‫را شــکر کــن کــه ماشــین تان چــپ نشــد‪ .‬مــن از دور شــما را‬ ‫می دیــدم‪ ،‬بــرو یــک گوســفند قربانــی کــن» مــن هــم گفتــم‪:‬‬ ‫«‪ ۵‬تــا گوســفند کشــتم‪ ،‬بــروم یکــی دیگــر بکشــم؟»‪ ،‬علــی‬ ‫هاشــمی بــا ایــن حــرف مــن خیلــی خندیــد و گفــت‪« :‬در حین‬ ‫ناراحتی هایــت هــم جمله هــای خنــده دار بــه کار می گیــری»‪.‬‬ ‫ان موقــع علــی هاشــمی بــه صاحــب گوســفندها ‪ ۵‬هــزار‬ ‫تومــان از جیــب خــودش داد‪ .‬ســال ‪ ۶۱‬هــر راس گوســفند‬ ‫حــدود هــزار تومــان بــود‪ .‬اگرچــه نبایــد گوســفندها را از‬ ‫جــاده اصلــی عبــور می دادنــد‪ ،‬امــا علــی هاشــمی خســارت را‬ ‫پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫ت داشــتنی بــود؛‬ ‫علــی هاشــمی مهربــان و خیلــی دوســ ‬ ‫تقــوای باالیــی داشــت کــه همــه را جــذب خــودش می کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی باهــم می نشســتیم‪ ،‬حرف هــای بیخــود و اضافــه‬ ‫نمی زدیــم‪ ،‬حرف هــای مــا در مباحــث سیاســی‪ ،‬انقالبــی و‬ ‫دینــی بــود‪ .‬خانــواده شــهدا را بــا خجالــت مالقــات می کــرد‪.‬‬ ‫در دوران جنــگ‪ ،‬هــر وقــت بــا علــی اقــا بــه دیــدار خانــواده‬ ‫شــهدا می رفتیــم او خجالــت می کشــید و گاهــی بــه مــن‬ ‫می گفــت‪« :‬ســید تــو در کنــارم بــاش‪ ،‬چــون بــرادرت شــهید‬ ‫شــده اســت» او می گفــت‪« :‬دوســت دارم طــوری شــهید‬ ‫شــوم کــه پیکــرم بــه دســت کســی نرســد»‪ .‬علــی هاشــمی‬ ‫خــودش خواســت بی نشــان بمانــد‪.‬‬ ‫وقتــی علــی هاشــمی بــه خــواب خانــواده اش می امــد‪ ،‬انهــا‬ ‫از علــی می خواســتند خبــری از خــودش بدهــد؛ اگــر هــم بعــد‬ ‫از ‪ ۲۲‬ســال پیکــر علــی اقــا امــد‪ ،‬بــه خاطــر گریه هــای مادرش‬ ‫و نگرانــی همســر و بچه هایــش بــود‪.‬‬ ‫یکــی از وصیت هــای علــی هاشــمی ایــن بــود کــه «مــا ایــن‬ ‫لبــاس ســبز را بــرای پایــداری انقــاب اســامی پوشــیده ایم و‬ ‫بایــد بــا خــون مــا ســرخ شــود»‪ .‬همیــن طــور هــم شــد‪.‬‬ ‫در اواخــر جنــگ‪ ،‬نیروهــای مــا کمــی روحیــه خودشــان‬ ‫را از دســت داده بودنــد؛ دلیــل ان هــم اســتفاده عــراق از‬ ‫ســاح های شــیمیایی و کمبــود تجهیــزات و بــودن برخــی‬ ‫شــایعات در پایــان جنــگ بــود؛ از طــرف دیگــر چــون ســایر‬ ‫کشــورها نمی خواســتند عــراق شکســت بخــورد‪ ،‬از همــه نظــر‬ ‫بــه او کمــک می کردنــد‪ .‬کشــورهای عربــی‪ ،‬اروپایــی و امریــکا‬ ‫عمــا ًوارد جنــگ بــا مــا شــدند‪.‬‬ ‫مان طــور کــه کشــتی های مان را در خلیــج فــارس بــه اتــش‬ ‫کشــیدند و هواپیمــای مســافربری ایربــاس را در اســمان‬ ‫خلیج فــارس مــورد هــدف قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫در ماه هــای پایانــی جنــگ‪ ،‬ارتــش بعث عراق با ســازماندهی‬ ‫کامــل بــه فــاو‪ ،‬شــلمچه و جزیــره مجنــون حملــه کــرد؛ ما هم‬ ‫کــه می خواســتیم در جزیــره مجنــون مقابــل عــراق بایســتیم‪،‬‬ ‫امکانــات محــدود بــود‪ .‬شــهید علــی هاشــمی خیلــی تــاش‬ ‫کــرد تــا بتوانــد جزیــره را حفــظ کنــد‪ .‬یــک مــاه قبــل از ســقوط‬ ‫جزیــزه مجنــون‪ ،‬علــی اقــا طــی جلســاتی بــا یگان هــا و‬ ‫مســئولین گردان هــا ســعی داشــت تــا جزیــره را نگــه دارد؛‬ ‫بــرای جلوگیــری از ورود عراقی هــا‪ ،‬نیروهــای علــی هاشــمی‬ ‫خورشــیدی هایی را داخــل اب انداختنــد تــا دشــمن نتوانــد بــا‬ ‫قایــق وارد جزیــره شــود‪ ،‬زمیــن را هــم مین گــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت‪ ،‬ســردار صفــوی کــه جانشــین ســپاه‬ ‫بــود‪ ،‬بــه منطقــه امــد و بــه علــی هاشــمی گفــت‪« :‬قــرارگاه‬ ‫نصــرت در جزیــره لــو رفتــه اســت‪ ،‬ایــن قــرارگاه را عقب تــر‬ ‫ببریــد تــا بتوانیــد عملیــات را هدایــت کنیــد»‪ .‬علــی هاشــمی‬ ‫گفــت‪« :‬چشــم» اقــای صفــوی ســوار ماشــین شــد و رفــت‪.‬‬ ‫بــه علــی هاشــمی گفتــم‪« :‬حاج علــی! می خواهیــد چــه کار‬ ‫کنیــد؟» گفــت‪« :‬فعــا ًبــه خــط برویــم تــا ببینیم چه می شــود‬ ‫کــرد»؛ باهــم ســوار ماشــین شــدیم بــه جبهــه رفتیــم‪.‬‬ ‫دیــدگاه علــی هاشــمی ایــن طــور بــود کــه نمی خواســت‬ ‫رزمنده هــا در جنــگ تنهــا باشــند‪ .‬میشــه دوســت داشــت بــا‬ ‫رزمنده هــا در یــک ســنگر و پشــت یــک خاکریــز قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫علــی اقــا بعــد از بررســی کلــی‪ ،‬گفــت‪« :‬قرارگاه مــان را بایــد‬ ‫دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای فراوانــی‬ ‫وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انها بســنده می کنیم‪.‬روســها‬ ‫زمانــی کــه روســها از مرزهــای شــمالی وارد شــهر گــرگان‬ ‫شــدند روســتای بــاغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا‬ ‫جنــگل انبــوه و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد‬ ‫و سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول اســت کــه‬ ‫یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم‬ ‫بــا خــود اورد نــام ان فــرد قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام‬ ‫شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزید‬ ‫کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی‬ ‫داشــت وهرکــس وارد ان مــی شــد بــه او مــی گفــت ایــن بــاغ‬ ‫گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول‬ ‫وســط همیــن جزیــره درســت کنیــم و عقــب نرویــم» گفتــم‪:‬‬ ‫«ســمت چــپ مــا خشــکی اســت دشــمن می توانــد بیــاد؛‬ ‫ســمت راســت و روبــرو و پشــت ســر مــا هــم اب اســت و‬ ‫هــم دشــمن‪ .‬اگــر بنــا باشــد دشــمن بیایــد‪ ،‬شــما هــم اینجــا‬ ‫نمی توانیــد عملیــات را هدایــت کنیــد و در مقابــل دشــمن‬ ‫بایســتید» علــی هاشــمی گفــت‪« :‬بــه هر حــال قرارگاه مــان را‬ ‫بــه اینجــا می اوریــم و در کنــار بچه هــای رزمنــده باشــیم و تــا‬ ‫اخریــن لحظــه مقاومــت کنیــم»‪.‬‬ ‫روز چهــارم تیرمــاه ‪ ۱۳۶۷‬رژیــم بعــث عــراق با اتش ســنگین‬ ‫روی قــرارگاه و جزیــره حملــه کــرد؛ هواپیماهــا منطقــه را‬ ‫بمبــاران کردنــد؛ وضعــی بــه وجــود امــد کــه از شــدت دود‬ ‫و خمپــاره و اتــش چشــم‪ ،‬چشــم را نمی دیــد؛ نیروهــا هــم‬ ‫شــیمیایی شــدند؛ حتــی امبوالنــس مــا هــم زیــر اتــش بــود؛‬ ‫مهمــات نمی رســید‪ ،‬پشــتیبانی ضعیــف شــد‪ ،‬عــراق از ایــن‬ ‫وضــع اســتفاده کــرد و بــه پیشــروی ادامــه داد‪ .‬تعــد ادی از‬ ‫نیروهــا عقب نشــینی کردنــد؛ تعــد ادی هــم اســیر شــدند؛‬ ‫عــراق بــا چنــد هلی کوپتــر در منطقــه هلی بــرن کــرد؛ یکــی‬ ‫از هلی کوپترهــا بــه ســمت پدافندهــا شــلیک کــرد؛ کمتــر‬ ‫از ســاعتی قبــل از اینکــه قــرارگاه خاتــم ‪ ۴‬مرکــز فرماندهــی‬ ‫قــرارگاه نصــرت ســقوط کنــد و عــراق کامــا ًوارد جزیــره شــود‪،‬‬ ‫اقــای غالم پــور فرمانــده قــرارگاه کربــا از مقــر بیــرون رفــت و‬ ‫گفــت‪« :‬علــی هاشــمی زودتــر جمــع کــن بیــا برویم»‪،‬علــی‬ ‫هاشــمی گفت‪«:‬شــما برویــد‪ ،‬مــن هــم می ایــم؛ فقــط‬ ‫بچه هــا را توجیــه کنــم؛ بی ســیم ها را بــردارم و تعــدادی از‬ ‫بی ســیم ها و اســناد و مــدارک را هــم از بیــن ببــرم تــا دســت‬ ‫دشــمن نیفتــد»‪ .‬مــن همــراه اقــای غالمپــور بیــرون امــدم و‬ ‫بــه قــرارگاه کمیــل رفتیــم‪.‬‬ ‫از قــرارگاه کمیــل برگشــتم و دیــدم کــه جزیــره و قــرارگاه‬ ‫نصــرت ســقوط کــرده اســت؛ دوســتان شــاهد جریــان ســقوط‬ ‫جزیــره بــرای مــا تعریــف می کردنــد‪« :‬علــی هاشــمی بــا‬ ‫بچه هــا در ســنگر بودنــد؛ بــه محــض ســوار شــدن به ماشــین‪،‬‬ ‫یــک هلی کوپتــر جلویشــان نشســت‪ ،‬ســمت چــپ قــرارگاه‬ ‫نیــزار بــود و ســمت راســت هــم باتالقــی بود؛ مســیر روبـه روی‬ ‫ان بــه ســمت جــاده می رفــت‪ .‬علــی هاشــمی بــا ‪ ۴‬ـ ‪ ۵‬نفــر‬ ‫از بچه هــا از ماشــین بیــرون پریدنــد و داخــل نیزارهــا رفتنــد؛‬ ‫بهنــام شــهبازی بــا گــروه دیگــر هــم داخــل نیزارها رفــت؛ اقای‬ ‫گرجــی رئیــس ســتاد ســپاه ششــم‪ ،‬نتوانســت بیشــتر از ایــن‬ ‫در نیــزار حرکــت کنــد و اســیر شــد و هوشــنگ جوونــد‪ ،‬جانبــاز‬ ‫قطــع پــا بــود‪ ،‬او هــم در نیزارهــا بــه اســارت دشــمن درامــد‪.‬‬ ‫بهنــام شــهبازی و ســردار قنبــری‪ ،‬بــا اقــای شــجاعی داخــل‬ ‫نیــزار رفتنــد»‪.‬‬ ‫پاهــای تــاول زده علــی هاشــمی ان روزهــا وضعیت جســمی‬ ‫علــی هاشــمی خــوب نبــود؛ پاهایــش به شــدت تــاول زده بود‬ ‫و پوســتش کنــده می شــد‪ .‬علــی هاشــمی مدتــی کــه در جنگ‬ ‫بــود‪ ،‬نتوانســت خــودش را درمــان کنــد‪ ،‬چــون وقــت نبود‪.‬‬ ‫ولــی اقــا قبــل از ســقوط جزیــره‪ ،‬می گفــت‪« :‬ان شــاءالله‬ ‫وقتــی جزیــره ارام شــد‪ ،‬بــا هــم بــه تهــران برویــم و بــه‬ ‫دکتــر خوبــی مراجعــه کنــم تــا ایــن پاهایــم را درمــان کنــم»‪.‬‬ ‫علــی هاشــمی بــه قــدری شــجاع بــود کــه تســلیم دشــمن‬ ‫نمی شد؛ با توجه به گرمای ‪ ۴۷‬ـ ‪ ۵۰‬درجه در اهواز و وضعیت‬ ‫جســمی علــی اقــا‪ ،‬شــاید ان روز کمــی مقاومــت او کــم شــده‬ ‫بــود؛ امــا بــا ایــن حــال عراقی هــا بــا هلیکوپتــر دنبــال او رفتند؛‬ ‫علــی اقــا بــه همــراه ‪ ۴‬ـ ‪ ۵‬نفــر از بچه هــا به شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫وقتــی خبــر مفقــودی علــی هاشــمی را شــنیدم‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫یــک مــاه خــواب راحــت و حوصلــه هیــچ کســی را نداشــتم‪.‬‬ ‫مدتــی بعــد بــا ســردار غالم پــور و دوســتان دیگــر بــه ماموریــت‬ ‫تهــران می رفتیــم‪ ،‬در همــه حــال چهــره علــی هاشــمی‬ ‫جلــوی چشــمم مجســم می شــد‪ .‬گاهــی بــا خــود می گفتــم‪،‬‬ ‫علــی اســیر شــده اســت؛ امیــد داشــتم برگــردد؛ رژیــم صــدام‬ ‫هــم ســقوط کــرد‪ ،‬امــا نتیجـه ای نگرفتــم‪ .‬گفتــم شــاید علــی‬ ‫هاشــمی در زندان هــای مخفــی صــدام باشــد؛ مدتــی هــم‬ ‫گذشــت امــا خبــری از علــی نیامــد‪ .‬وقتــی صــدام اعــدام شــد‬ ‫و عــراق دســت نیروهــای مردمــی افتــاد‪ ،‬مایــوس شــدم از‬ ‫زنــده بــودن علــی هاشــمی و احســاس می کــردم شــهید شــده‬ ‫اســت؛ وقتــی هــم اعــام کردنــد پیکــر علــی هاشــمی پیــدا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬انتظــار امدنــش را داشــتم‪.‬‬ ‫پیکــر مطهــر او بــه همــراه مهــدی نریمــی‪ ،‬توکلــی و نویــدی‬ ‫بعــد از ‪ ۲۲‬ســال برگشــت‪ ،‬امــا پیکــر شــهید «یعقــوب‬ ‫نجف پــور» در جزیــره مانــد و هنــوز هــم مفقــود اســت‪.‬‬ ‫در تلفــظ بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی‬ ‫کــه در ایــن روســتا کشــت میشــد توتــون بــود کــه اغاز کشــت‬ ‫ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!