روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 563 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 563

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 563

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 563

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪59 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 13‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 04-‬ژوئیه ‪ /04-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪563‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دغدغه چغندرکاران گلستانی‬ ‫افزایش هزینه های فرایند‬ ‫تولید است‬ ‫‪2‬‬ ‫بازار اجاره مسکن تحت‬ ‫التهابات کاذب حذف ارز‬ ‫ترجیحی‬ ‫‪3‬‬ ‫برای تقویت هوش‬ ‫جنین چه بخوریم؟‬ ‫معدوم‪ ۱۱۱‬تن فراورده‬ ‫️ افتتاح پناهگاه سگ های‬ ‫بالصاحب شهرداری گرگان‬ ‫‪6‬‬ ‫راهنمای جامع فروش‬ ‫اینترنتی محصوالت‬ ‫پیــش از برنامه ریــزی بــرای فــروش اینترنتــی محصــوالت خــود‪ ،‬از فراهــم بــودن‬ ‫پیش نیازهــای زیــر اطمینــان حاصــل کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬محصولــی بــرای فــروش؛ ‪ .۲‬روشــی کــه خریــداران اینترنتــی بــا اســتفاده از ان‬ ‫بــه محصــول شــما دسترســی پیــدا کننــد و توانایــی خریــد ان را داشــته باشــند؛ ‪.۳‬‬ ‫رونــدی بــرای انبــار کــردن کاالهــا و ارسال شــان بــرای مشــتری ها‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه در ایــن مقالــه ترتیبــی بــرای عنــوان کــردن ســرتیتر و توضیحــات‬ ‫هــر مرحلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬اجبــاری بــرای حفــظ ایــن ترتیــب بــرای‬ ‫شــما وجــود نــدارد‪ .‬راه انــدازی تجــارت الکترونیــک به طــور کلــی رونــدی دارد‬ ‫کــه پیــش از شــروع کار در بخشــی بخصــوص از ان‪ ،‬می توانیــد فعالیت هــای‬ ‫بخش هایــی را کــه خودتــان صــاح می دانیــد بــه انجــام برســانید و نهایــی کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر هنــوز راجــع بــه محصولــی کــه قصــد فروشــش را داریــد تصمیــم‬ ‫نگرفته ایــد‪ ،‬بــاز هــم می توانیــد دربــاره ٔ ابزارهــای مختلــف فــروش اینترنتــی‬ ‫تحقیــق کنیــد و اطالعــات بیشــتری در ایــن بــاره بــه دســت بیاوریــد‪ .‬حتــی‬ ‫شــاید اطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه به دســت می اوریــد باعــث شــود بــه فکــر‬ ‫فــروش محصولــی بــا ســوددهی باالتــر بیفتیــد‪ ،‬بنابرایــن فرامــوش نکنیــد مراحــل‬ ‫مختلــف پیشــبرد رونــد فعالیت هــای فــروش اینترنتــی محصــوالت بــا یکدیگــر‬ ‫مرتبــط هســتند و ترتیــب بخصوصــی بــرای انجام شــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫عرضه محصول‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای نحوه ٔ تامین و‬ ‫ٔ‬ ‫یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه بــرای فــروش اینترنتــی بایــد از ان مطلــع‬ ‫باشــید‪ ،‬منابــع مختلفــی اســت کــه از طریــق ان هــا می توانیــد محصــوالت مــورد‬ ‫نظــر را تامیــن کنیــد‪ .‬بخــش عمــده ٔ فروشــندگان اینترنتــی ایــن محصــوالت را‬ ‫به ســادگی از عمده فروشــی ها خریــداری می کننــد‪ ،‬امــا هســتند عــده ٔ نســبتا‬ ‫زیــادی هــم کــه خودشــان اقــدام بــه تولیــد ایــن محصــوالت می کننــد‪ ،‬یــا بــا‬ ‫بســتن قــرارداد بــا شــرکت های تولیــدی‪ ،‬کار تولیــد محصــوالت را (بــا مشــخص‬ ‫کــردن محصــوالت و ویژگی هــای موردنیــاز) بــه ان هــا واگــذار می کننــد‪ .‬به عــاوه ٔ‬ ‫این هــا‪ ،‬روش دیگــری کــه پیــش روی شماســت تولیــد ان دســته از محصوالتــی‬ ‫اســت کــه صرفــا بــه ســفارش مشــتری تولیــد می شــوند (محصــوالت سفارشــی) و‬ ‫مســتقیما از انبــار کاالی عرضه کننــده بــرای مشــتری ارســال می شــوند‪.‬‬ ‫در ادامــه به طــور اجمالــی روش هایــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه می توانیــد بــرای مشــخص‬ ‫کــردن منبــع محصــوالت مــورد نیــاز بــرای فــروش اینترنتــی‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار بدهیــد‪:‬‬ ‫خودتان اقدام به طراحی و تولید محصوالت کنید‪:‬‬ ‫اگــر صاحــب کارگاه تولیــدی باشــید‪ ،‬خودبه خــود از ایــن مرحلــه عبــور خواهیــد‬ ‫کــرد و منبــع محصــوالت شــما مشــخص اســت و تنهــا بایــد بــه فکــر روشــی‬ ‫مقرون به صرفــه بــرای بســته بندی و ارســال محصــوالت باشــید‪.‬‬ ‫محصولی طراحی کنید و کار ساخت ان را به دیگران بسپارید‬ ‫می توانیــد بــا تولیدی هــای دیگــر همــکاری کنیــد و از ان هــا بخواهیــد‬ ‫محصوالتــی را کــه طراحــی کرده ایــد برای تــان تولیــد کننــد یــا یکــی از محصــوالت‬ ‫تولیــدی را بنــا بــه ســلیقه و نیازهــای خــود اصــاح کنیــد‪.‬‬ ‫کاالهای اماده برای مصرف را به منظور فروش مجدد ان ها بخرید‬ ‫افرادی هســتند که کارشــان خرید محصوالت مختلف از خرده فروشی هاســت‪.‬‬ ‫ایــن افــراد شــخصا اقــدام بــه عمده فروشــی محصــوالت بســیار متنوعــی می کننــد‬ ‫‪4‬‬ ‫خام دامی بهار امسال‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫و می توانیــد اقــدام بــه خریــد ایــن محصــوالت کنیــد‪ .‬مشــخصا ســود حاصــل‬ ‫از ایــن فعالیــت کمتــر از فــروش محصوالتــی خواهــد بــود کــه خودتــان تولیــد‬ ‫می کنیــد‪ ،‬امــا مزیتــی کــه دارد کاهــش قابل توجــه هزینه هاســت (در مقایســه‬ ‫بــا تولیــد محصــوالت)‪ .‬به عــاوه بــا اســتفاده از ایــن روش می توانیــد هــر زمــان‬ ‫صــاح دانســتید‪ ،‬محصولــی را کــه بــه فــروش می رســانید عــوض کنیــد و بــه ایــن‬ ‫شــکل‪ ،‬محصــوالت خــود را بــرای مشــتری ها تــازه و جــذاب نگــه داریــد‪.‬‬ ‫محصوالتی بخرید که امکان فروش ان ها با نام برندتان وجود داشته باشد‬ ‫برخــی تولیدی هــای بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد کــه لیبــل یــا برنــد خــود را‬ ‫بــر محصــوالت تولیــدی بگذاریــد‪ .‬اگــر قصــد راه انــدازی و معرفــی برنــدی جدیــد‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬ایــن روش‪ ،‬کم هزینه تریــن روش ممکــن بــرای شــما خواهــد‬ ‫بــود و در تولیــد محصــوالت زیبایــی‪ ،‬مراقبت هــای پوســتی‪ ،‬ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫و برخــی انــواع خوراکی هــا بســیار پرطرفــدار اســت‪.‬‬ ‫محصوالتی را بفروشید که مستقیما از انبار عرضه کننده برای خریدار ارسال می شود‬ ‫از ایــن روش بــا نــام دراپ شــیپینگ (‪ )Drop Shipping‬یــاد می شــود و یکــی از‬ ‫کم هزینه تریــن روش هــا بــرای راه انــدازی کس ـب وکار اینترنتــی اســت‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن روش از خریــد کاال یــا انبــار کــردن ان بی نیــاز می شــوید‪ .‬زمانــی کــه بــا ایــن‬ ‫روش محصولــی بــه فــروش می رســانید‪ ،‬عرضه کننــده ای کــه از قبــل بــا او هماهنــگ‬ ‫شــده اید‪ ،‬محصــول را بــرای خریــدار ارســال می کنــد و تنهــا در ان زمــان اســت کــه‬ ‫بایــد معــادل قیمــت عمده فروشــی محصــول بــه عرضه کننــده هزینــه پرداخت کنید‪.‬‬ ‫مشــخصا ســودی کــه بــا اســتفاده از ایــن روش حاصــل می شــود‪ ،‬در مقایســه بــا‬ ‫ـیله خودتــان کمتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫خریــد کاال و انبــار کــردن ان بــه وسـ ٔ‬ ‫کاالها را با استفاده از تولید بر اساس تقاضا یا سفارش بفروشید‬ ‫این کار یکی از روش های دراپ شــیپینگ اســت و در ان‪ ،‬عرضه کننده ٔ محصول‬ ‫کــه از قبــل مشــخص شــده اســت‪ ،‬پــس از دریافــت ســفارش مشــتری‪ ،‬محصــول‬ ‫درخواســتی را تولیــد می کنــد و بــرای او ارســال می کنــد‪ .‬ازجملــه محصوالتــی‬ ‫کــه قابلیــت فــروش بــا اســتفاده از چــاپ بــر اســاس تقاضــا را دارنــد می تــوان‬ ‫بــه پیراهــن‪ ،‬لیــوان‪ ،‬جواهــرات‪ ،‬بالــش و بســیاری محصــوالت دیگــر اشــاره کــرد‬ ‫(خــود مشــتری طرحــی کــه قــرار اســت روی محصــول چــاپ شــود را انتخــاب‬ ‫می کنــد)‪ .‬اگــر خودتــان اقــدام بــه تولیــد ایــن محصــوالت کنیــد‪ ،‬مشــخصا ســود‬ ‫بیشــتری بــه ازای هــر محصــول دریافــت خواهیــد کــرد‪ ،‬امــا راه انــدازی کارگاه‬ ‫تولیــدی هــم هزینه هــای نســبتا زیــادی بــه همــراه دارد و انتخــاب از میــان ایــن‬ ‫روش هــا بــه ســرمایه و نیازهــای شــما بســتگی دارد‪.‬‬ ‫محصوالت دیجیتال را به وسیل ٔه دانلود بفروشید‬ ‫ازجملــه محصــوالت دیجیتــال می تــوان عکــس و کارهــای هنــری‪ ،‬تم هــای‬ ‫وب ســایت‪ ،‬موســیقی‪ ،‬پادکســت های اموزشــی یــا ســرگرمی‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫الکترونیکــی و فایل هــای ویدئویــی را نــام بــرد‪ .‬می توانیــد ایــن گونــه محصــوالت‬ ‫دیجیتــال را تولیــد کنیــد و بــر روی وب ســایتی قــرار بدهید که قابلیت دانلودشــان‬ ‫ـه الزم بــرای فایــل مــورد‬ ‫در ان وجــود داشــته باشــد‪ .‬مشــتری‪ ،‬پــس از انکــه هزینـ ٔ‬ ‫نظــرش را پرداخــت کنــد‪ ،‬قابلیــت دانلــود ان را خواهــد داشــت‪ .‬البتــه می توانیــد‬ ‫محصــوالت دیگــران را هــم بــه فــروش برســانید؛ تنهــا کافــی اســت بــر ســر درصــد‬ ‫همکاری تــان ب ـه ازای فــروش محصــوالت بــه توافــق برســید‪.‬‬ ‫همــان گونــه کــه مشــاهده می کنیــد روش هــای بســیاری بــرای فراهــم کــردن‬ ‫کاالهــای مــورد نیــاز بــرای فــروش اینترنتــی وجــود دارد‪ .‬انتخــاب از میــان‬ ‫ســرمایه چندانــی‬ ‫ســرمایه اولیه تــان بســتگی دارد‪ .‬اگــر‬ ‫ان هــا‪ ،‬بــه اهــداف و‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫نداریــد و می خواهیــد کمــی بــه میــزان ان بیفزاییــد‪ ،‬می توانیــد از روش هــای‬ ‫دراپ شــیپینگ یــا فــروش کاالهــا بــا اســتفاده از چــاپ بــر اســاس تقاضــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد برنــد خودتــان را معرفــی کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت از‬ ‫محصوالتــی کــه قابلیــت فــروش بــا برنــد شــما را دارنــد اســتفاده کنیــد‪ .‬اگــر هــم‬ ‫ـرمایه کافــی بــرای شــروع کار در اختیــار داریــد‪ ،‬کار بررســی‬ ‫احســاس می کنیــد سـ‬ ‫ٔ‬ ‫و تحقیقــات دربــاره ٔ عمده فروشــی های موجــود در بــازار را شــروع و از میــان‬ ‫ان هــا یکــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 5‬روند نوظهور‬ ‫که اینده ما را تغییر‬ ‫می دهند‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫چطور شکایات و بازخوردهای منفی‬ ‫را مدیریت کنیم؟‬ ‫ایــا بــه بازخــورد منفــی و شــکایات بــه عنــوان یــک فرصــت یادگیــری نــگاه می کنیــد؟ اغلــب‬ ‫چنیــن کاری دشــوار اســت! بســیاری از مــا بــه طــور غریــزی نســبت بــه شــکایت ها واکنــش‬ ‫منفــی داریــم؛ چــه ایــن شــکایت ها داخلــی (از ســوی همــکاران‪ ،‬کارمنــدان یــا مدیــران) و‬ ‫چــه خارجــی (از ســوی مشــتریان) باشــند‪ .‬اگــر شــکایت در مــورد چیــزی باشــد کــه مــا انجــام‬ ‫داده ایــم یــا ایجــاد کرده ایــم‪ ،‬یــا دربــار ه کســی باشــد کــه مســئولش هســتیم‪ ،‬اغلــب حالــت‬ ‫تدافعــی داریــم یــا شــکایت را ناعادالنــه می دانیــم و ان را ناشــی از اشــتباه مان نمی بینیــم‪.‬‬ ‫جنــل بارلــو (‪ )Janelle Barlow‬و کلــوس مولــر (‪ )Claus Moller‬در کتــاب خدمــات‬ ‫مشــتریان بــا عنــوان «شــکایت هدیــه اســت»‪ ،‬شــکایت را «بیانیـه ای در مــورد انتظاراتــی کــه‬ ‫بــراورده نشــده اســت» تعریــف می کننــد‪ .‬بنابرایــن بازخوردهــا و شــکایت ها واقعــا بســیار‬ ‫مهــم هســتند‪ .‬اگــر براســاس بازخوردهــای دریافتی مــان عمــل کنیــم‪ ،‬فرصتــی خواهیــم‬ ‫داشــت تــا خودمــان‪ ،‬محصوالت مــان‪ ،‬خدمــات و فرایندهایمــان را بهبــود ببخشــیم‪.‬‬ ‫مدیریــت موثــر شــکایات و بازخوردهــا توضیــح داده می شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬مثال هــای‬ ‫مختلفــی از شــکایت ها زده می شــود و بعــد توضیــح می دهیــم کــه چگونــه می توانیــد‬ ‫از فراینــد بازخــورد حلقــه بســته اســتفاده کنیــد تــا مطمئــن شــوید کــه از بازخوردهــا و‬ ‫شــکایات های دریافتــی درس گرفته ایــد‪.‬‬ ‫انواع شکایات‬ ‫بسیاری از ما با شکایات و بازخوردها به عنوان بخشی از کارمان روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬شــاید شــما رهبــری یــک تیــم خدمــات مشــتری را بــر عهــده داشــته باشــید کــه نقش‬ ‫اصل ـی اش‪ ،‬ســروکار داشــتن بــا شــکایات مشــتریان باشــد‪ .‬شــاید در بخــش منابــع انســانی کار‬ ‫کنیــد کــه بازخوردهــای داخلــی از ســوی کارمنــدان و مدیریــت را پــردازش می کنیــد یــا شــاید بایــد‬ ‫از رئیس تــان نســبت بــه اخریــن ارزیابــی عملکــرد خــود بازخــورد بگیریــد تــا چگونگــی فراهــم کردن‬ ‫گزارش هــای ماهانـه ی تیم تــان بــه هیئــت مدیــره را بهبــود ببخشــید‪.‬هر نقشــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫پــردازش موثــر شــکایات و بازخوردهــا بــرای بهبــود شــیو ه اجــرای کارهایتــان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫مزایای بهره مندی از بازخوردها‬ ‫چنــد مزیــت بهره منــدی از بازخوردها‪:‬بــرای مشــتریان‪ ،‬اســتفاده کنندگان از خدمــات و‬ ‫تیم تــان راهــی بــرای حــل مشــکالت محصــول‪ ،‬خدمــات یــا ســازمان تان فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر به درســتی اعمــال شــود‪ ،‬امــکان بازخــورد مــداوم را فراهــم می کنــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫ســازمان ها فقــط ســالی یک بــار از تیــم یــا مشتریان شــان بازخــورد می گیرنــد‪ .‬جمــع کــردن‬ ‫بازخــورد بایــد فراینــدی پایــدار باشــد؛ نــه رویــدادی کــه هــر از گاهــی رخ می دهــد‪.‬‬ ‫بازخــورد موثــر بــرای شــما داده هایــی فراهــم می کنــد کــه بــرای ایجــاد بهبــود واقعــی و‬ ‫بــادوام بــه ان هــا نیــاز داریــد‪ .‬روحی ـه ی تیمــی‪ ،‬کیفیــت محصــول و شــهرت یــک ســازمان‬ ‫ممکــن اســت در نتیجــه ی چنیــن فراینــدی بهبــود یابنــد‪.‬‬ ‫فراینــد خــوب بــه ســازمان ها کمــک می کنــد تــا براســاس بازخــورد دریافتی شــان عمــل‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن کار در نهایــت پیونــدی قــوی بیــن ســازمان‪ ،‬کارمنــدان و مشــتریانش ایجــاد‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫فرایند بازخورد حلقه بسته‬ ‫بســیاری از افــراد زمانــی را صــرف جم ـع اوری بازخــورد از ســوی افــرادی مثــل مشــتریان و‬ ‫کارمنــدان می کننــد‪ .‬انهــا شــاید از صنــدوق پیشــنهادها یــا نظرســنجی ها اســتفاده کننــد‬ ‫یــا حتــی مشــاورانی اســتخدام کننــد تــا میــزان رضایــت مشــتری و کارمنــد را بــه شــیوه ای‬ ‫علمی تــر بســنجند‪.‬‬ ‫در ادامه چطور با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه‬ ‫‪ 12‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫نقش ویژه ی بانوان‬ ‫در طرح امین‬ ‫سرپرســت حوزه هــای علمیــه بانــوان کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬نگاهمــان در حــوزه ایــن اســت کــه بتوانیــم‬ ‫در همــکاری بــا امــوزش و پــرورش از حداکثــر‬ ‫ظرفیت هــا بــه ویــژه از بانــوان نخبــه در انجــام‬ ‫وظایــف تعلیــم و تربیــت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین مجتبــی فاضــل روز‬ ‫شــنبه در نشســت بانــوان فرهیختــه اســتان گلســتان‬ ‫در حــوزه علمیــه الزهــرا گــرگان افــزود‪ :‬همــکاری حوزه‬ ‫هــای علمیــه در طــرح امیــن بــا امــوزش و پــرورش در‬ ‫بینــش دینــی و تربیتــی خانــواده هــا و دانــش امــوزان‬ ‫تاثیــر گــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۱۰ :‬هــزار نفــر از حوزویــان در‬ ‫ســال گذشــته در طــرح امیــن بــا امــوزش و پــرورش‬ ‫همــکاری داشــتند کــه امیدواریــم در ســال اینــده‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬هــزار نفــر ارتقــا پیــدا کنــد کــه بــه یقیــن ‪۳‬‬ ‫چهــارم جمعیــت طــرح امیــن خانــم هــا هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش اســامی بایــد‬ ‫الگــوی نمونــه ای بــرای جهــان اســام باشــد کــه‬ ‫اعــزاز اســام را در دنیــا ارمغــان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫سرپرســت حــوزه هــای علمیــه بانــوان کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬کاهــش اســیب هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫افزایــش جهــاد تبییــن و ایجــاد ارامــش فکــری از‬ ‫وظایــف نخبــگان جامعــه اســت کــه در نهایــت بــه‬ ‫ارامــش افــراد منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫حجــت االســام و المســلمین فاضــل افــزود‪:‬‬ ‫در زمــان حاضــر ‪ ۵۰۰‬مدرســه عهــده دار تعلیــم‬ ‫و تربیــت بانــوان در حــوزه هــای علمیــه کشــور‬ ‫هســتند تــا نیازهــای تعلیــم و تربیتــی در‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬منطقــه و دنیــا را بــا اهــداف‬ ‫مشــخص تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬متناســب بــا هــر جنگــی تبییــن‬ ‫و مجاهــدت دفاعــی صــورت مــی گیــرد و امــروز‬ ‫دســتگاه هــای تبلیغاتــی دشــمن شــبانه روزی در‬ ‫حــال بمبــاران ناامیــدی در کشــور هســتند و مــا‬ ‫بایــد متناســب بــا ان دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت حوزه هــای علمیــه بانــوان کشــور‬ ‫گفت‪:‬بانــوان نخبــه بــا الگوگیــری و برجســته ســازی‬ ‫دیالــوگ هــا و گفــت و گوهــای حضــرت زهــرا (س)‬ ‫در حدیــث کســا طبیبــان جامعــه بــرای تربیــت و‬ ‫ترویــج فرهنــگ دینــی هســتند‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین فاضــل افــزود‪ :‬در‬ ‫اعتکافــات‪ ،‬راهپیمایــی هــا‪ ،‬اعیــاد‪ ،‬دعــای عرفــه‪،‬‬ ‫اربعیــن‪ ،‬محــرم خیــل عظیمــی بــا هــر نــوع نگاهــی‬ ‫شــرکت مــی کننــد کــه هنــر نخبــگان دینــی و‬ ‫فرهنگــی جامعــه زیــاد کــردن پایــداری انهــا بــه‬ ‫بینــش و معــارف بلنــد اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫نشســت بــا طــاب‪ ،‬اســاتید‪ ،‬دانش اموختــگان‬ ‫و پژوهشــگران بــا عنــوان «عملکــرد حوزویــان‬ ‫و نهادینــه شــدن ارزش هــای دینــی»‪ ،‬نشســت‬ ‫سرپرســت حــوزه علمیــه خواهــران گلســتان بــا‬ ‫اســتاندار و ایــت اللــه نورمفیــدی نماینــده ولــی فقیــه‬ ‫در اســتان‪ ،‬نشســت بــا بانــوان فرهیختــه اســتان‪،‬‬ ‫نشســت بــا مدیــران و کارکنــان‪ ،‬نشســت علمــی بــا‬ ‫عنــوان «منزلــت عقــل در هندســه معرفــت دینــی»‬ ‫ویــژه مدیــران و کارکنــان مــدارس‪ ،‬دیــدار بــا ایــت‬ ‫اللــه شــاهرودی نماینــده مــردم گلســتان در خبــرگان‬ ‫رهبــری‪ ،‬نشســت بــا کارکنــان مدیریــت اســتان و‬ ‫بازدیــد از برخــی مــدارس علمیــه اســتان از جملــه‬ ‫برنامــه هــای ســفر سرپرســت حوزه هــای علمیــه‬ ‫بانــوان کشــور بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫کندی برداشت چغندرقند‬ ‫و افزایش کرایه حمل‬ ‫یکــی از کشــاورزان کاللــه ای کــه بیشــترین ســطح کشــت‬ ‫چغندرقنــد اســتان مربــوط بــه ایــن شهرســتان اســت از کرایــه‬ ‫حمــل ســنگین بیــش از ســه میلیــون ریالــی بــرای هــر تــن‬ ‫محصــول گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کســر هزینــه حمــل‪،‬‬ ‫بــذر‪ ،‬ســموم و کودهــای تقویتــی از قیمــت فــروش محصــول‪،‬‬ ‫یــک ســوم قیمــت خریــد دســت کشــاورزان را می گیــرد‪.‬‬ ‫دغدغه چغندرکاران‬ ‫گلستانی افزایش‬ ‫هزینه های فرایند‬ ‫تولید است‬ ‫سرویس کشاورزی‬ ‫کشــاورزان گلســتانی چغنــدرکار کــه در ســال های اخیــر‬ ‫ســطح بیشــتری از مــزارع خــود را بــه کشــت ایــن محصــول‬ ‫اختصــاص دادنــد ایــن روزهــا از کنــدی برداشــت و درامــد‬ ‫پاییــن خــود بــه ســبب افزایــش هزینه هــای حمــل‪ ،‬بــذر‪،‬‬ ‫کــود و تولیــد گالیــه دارنــد‪.‬‬ ‫تحقیقــات بــرای کشــت پاییــزه چغندرقنــد در زمین هــای‬ ‫کشــاورزی گلســتان از ســال ‪ ۸۱‬بــرای تعییــن بهتریــن زمــان‬ ‫کاشــت‪ ،‬اســتفاده از بــذر مناســب‪ ،‬چگونگــی مبــارزه بــا افــات‬ ‫نباتــی و شــیوه نویــن کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت و میــزان‬ ‫مصــرف اب مــورد نیــاز اغــاز و از ســال زراعــی ‪ ۹۱-۹۲‬نیــز‬ ‫کاشــت ایــن محصــول در ‪ ۸۱‬هکتــار عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش مســووالن جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬زراعــت‬ ‫پاییــزه چغندرقنــد در ایــن اســتان شــمالی در ســال های اخیــر‬ ‫بــا اســتقبال کشــاورزان افزایــش یافتــه و در ســال زراعــی ‪- ۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــه چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار رســید کــه تاکنــون ‪ ۹۰‬هــزار تــن‬ ‫از محصــول تولیــدی اســتان بــه کارخانه هــای قنــد اســتان های‬ ‫همجــوار حمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتانی کــه در ایــن مقطــع زمانــی اقــدام بــه‬ ‫کشــت تابســتانه در مــزارع خــود می کننــد از کنــدی رونــد‬ ‫برداشــت چغندرقنــد توســط پیمانــکاران کارخانه هــای‬ ‫قنــد گالیــه دارنــد چــرا کــه فرصــت کشــت دوم را از دســت‬ ‫می دهنــد کــه نتیجــه ان کاهــش درامدشــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫برداشــت چغندرقنــد در گلســتان بــه طــور معمــول اواخــر خــرداد بــه‬ ‫مــدت یــک مــاه انجــام و همــه محصــول تولیــدی اســتان بــه دلیــل‬ ‫نبــود کارخانــه قنــد راهــی واحدهــای تولیــدی قنــد در خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬خراســان شــمالی و اســتان ســمنان می شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان‪ ،‬گلســتان مســتعد کشــت ســاالنه ‪۲۰‬‬ ‫هــزار هکتــار چغنــدر قنــد پاییــزه بــا تولیــد یــک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تــن محصــول اســت و فعــال ســازی یــک واحــد صنعتــی‬ ‫مرتبــط می توانــد بخــش زیــادی از هزینه هــای تــردد و جابجایــی‬ ‫چغنــدر قنــد بــرای کشــاورزان را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫صرفــه جویــی در مصــرف اب و معرفــی زراعــت جایگزیــن‬ ‫کشــت برنــج‪ ،‬ایجــاد تنــاوب زراعــی‪ ،‬حاصــل خیــزی خــاک‪،‬‬ ‫کاهــش مصــرف ســموم و کودهــای شــیمیایی و تولیــد‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار تــن علوفــه دامــی (تفالــه چغندرقنــد) از مزایــای‬ ‫ایجــاد کارخانــه قنــد در گلســتان به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫کندی برداشت چغندرقند و افزایش کرایه حمل‬ ‫یکی از کشــاورزان کالله ای که بیشــترین ســطح کشــت چغندرقند‬ ‫اســتان مربــوط بــه ایــن شهرســتان اســت از کرایــه حمــل ســنگین‬ ‫بیــش از ســه میلیــون ریالــی بــرای هــر تــن محصــول گالیــه کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کســر هزینــه حمــل‪ ،‬بــذر‪ ،‬ســموم و کودهــای‬ ‫تقویتــی از قیمــت فــروش محصــول‪ ،‬یک ســوم قیمت خرید دســت‬ ‫کشــاورزان را می گیــرد‪.‬‬ ‫موســی ســارانی افــزود‪ :‬کارخانه هــای قنــد هــر کیلوگــرم چغنــدر‬ ‫قنــد را بــا قیمــت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬ریــال از کشــاورزان خریــداری‬ ‫می کننــد کــه در مقایســه بــا ســایر محصــوالت ماننــد گنــدم بســیار‬ ‫کــم اســت و افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی کــه باعــث بیشــتر‬ ‫شــدن ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول می شــود مهمتریــن‬ ‫مطالبــه چغنــدرکاران گلســتانی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در کشــت قــراردادی چغندرقنــد کشــاورزان‬ ‫متعهــد بــه فــروش تمــام ســطح تولیــد خــود بــه کارخانــه‬ ‫قنــد هســتند امــا بــا توجــه بــه زحمــت کشــت و قیمــت‬ ‫پاییــن خریــد تضمینــی بــه طــور قطــع پاییــز امســال تعــداد‬ ‫کمتــری بــه ایــن نــوع از کشــت تمایــل خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫عبــاس ســارانی دیگــر کشــاورز کاللـه ای بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫فرصــت بــرای کشــت دوم رو بــه پایــان اســت و کارخانــه قند‬ ‫بــه تعهــد خــود بــرای خریــداری محصــول در زمــان مناســب‬ ‫بــه درســتی عمــل نکــرده از مدیــران اســتانی و شهرســتانی‬ ‫خواســت بــا مســووالن کارخانه هــای قنــد بــرای ســرعت‬ ‫بخشــیدن عملیــات برداشــت مذاکــره داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چقــدر بیشــتر از زمــان برداشــت چغندرقنــد بگــذرد‬ ‫عــاوه بــر اینکــه فرصــت کشــت دوبــاره از کشــاورزان گرفتــه می شــود‬ ‫بــه همــان نســبت از ســطح عیــار و کیفیــت محصــول کاســته و در‬ ‫نتیجــه باعــث افــت قیمــت و ضــرر بــه کشــاورز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز یــاداور شــد‪ :‬تعــداد دســتگاه بــرای برداشــت چغنــدر قنــد‬ ‫در منطقــه کــم اســت و عــاوه بــر ان بــا گــرم شــدن هوا و ســفت شــدن‬ ‫زمیــن بخشــی از محصــوالت هنــگام برداشــت از بین مـی رود‪.‬‬ ‫رحیــم دانشــور مدیــر جهــاد کشــاورزی کاللــه ســطح زیــر‬ ‫کشــت چغنــدر قنــد در ایــن شهرســتان را ‪ ۷۷۹‬هکتــار بــا‬ ‫پیش بینــی برداشــت ‪ ۵۰‬هــزار تــن اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬از‬ ‫اواخــر خــرداد تاکنــون ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تــن محصــول چغنــدر‬ ‫قنــد از ســطح ‪ ۲۴۹‬هکتــار برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــداوم تاخیــر در برداشــت حــدود ‪ ۳۴‬هــزار تــن‬ ‫محصــول باقــی مانــده با وجود هفت ســری ســت دســتگاه های‬ ‫«بــرگ زن‪ ،‬برداشــت و جمــع اوری کُــن و بــارزَن»‪ ،‬احتمــال‬ ‫پوســیدگی و در نتیجــه خســارت بــه مــزارع چغنــدرکار را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دانشــور بیــان کــرد‪ :‬نماینــدگان کارخانــه قنــد جویــن بــا عقــد‬ ‫قــراردادی بــا چغنــدرکاران تعهــد حمایــت در کاشــت‪ ،‬داشــت‬ ‫و برداشــت محصــول را دادنــد لــذا ایــن تاخیــر و ک ُنــدی در‬ ‫برداشــت و حمــل در نتیجــه ایجــاد خســارت بــه کشــاورزان‬ ‫قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان در پاســخ بــه گالیــه کشــاورزان بــا اشــاره بــه کشــت چغنــدر‬ ‫قنــد در ســطح چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار از مــزارع اســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫میانگیــن تولیــد ایــن محصــول در ســال های قبــل ‪ ۴۷‬تــا ‪ ۴۸‬تــن در‬ ‫هکتــار بــوده امــا امســال بــا توجــه بــه بارندگــی خــوب اردیبهشــت ماه‬ ‫بــه ویــژه در منطقــه شــرق اســتان عملکــرد بــه ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬تــن و حتــی‬ ‫باالتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بارندگی هــا‬ ‫عــاوه بــر افزایــش عملکــرد باعــث شــده چغندرهــا بــرگ‬ ‫زیــادی تولیــد کننــد کــه ایــن مســاله کار برداشــت را بــرای‬ ‫دســتگاه ها بــا ســختی مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســطح تولیــد چغنــدر قنــد بیشــتر از پیش بینی‬ ‫بــود و عــاوه بــر ان هــر کارخانــه بــرای تبدیــل چغندرقنــد‬ ‫بــه شــکر ظرفیتــی دارد بــه عنــوان مثــال ظرفیــت تحویــل و‬ ‫فــراوری کارخانــه قنــد جویــن چهــار تــا پنــج هــزار تــن در روز‬ ‫اســت از طــرف دیگــر در بحــث چغندرقنــد پاییــزه در شــرایط‬ ‫گرمــا امــکان اینکــه محصــول در ســیلو نگهــداری و بــه مــرور‬ ‫اســتفاده شــود نیســت یعنــی بالفاصلــه بعــد از حمــل بایــد‬ ‫مــورد مصــرف قــرار گیــرد در غیــر ایــن صــورت بــر اثــر گرمــا‬ ‫دچــار فســاد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی‬ ‫گلســتان اظهارداشــت‪ :‬عملکــرد بــاال و برگ هایــی کــه روی‬ ‫چغندرقنــد باقــی مانــده یــک مقــدار ســرعت فــراوری را در‬ ‫کارخانــه تولیــد قنــد پاییــن اورده اســت لــذا بــه پیمانــکاران در‬ ‫حــال برداشــت ایــن محصــول در اســتان تذکراتــی دادیــم کــه‬ ‫بــار خــود را تمیــز تحویــل کارخانــه دهنــد‪.‬‬ ‫موســی خانــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت کارخانه هــای قنــد‬ ‫تغییــر نمی کنــد و از طرفــی امســال عملکرد در ســطح تولید‬ ‫بــاال رفتــه از کشــاورزان چغنــدرکار خواســت یــک مقــدار‬ ‫تامــل بیشــتری داشــته باشــند تــا بــه مــرور محصوالتشــان‬ ‫برداشــت شــود چــرا کــه بــه طــور قطــع عملکــرد بــاال بــر‬ ‫درامــد انــان تاثیــر مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــول مــدت پیــش بینــی شــده بــرای برداشــت‬ ‫چغندرقنــد کــه از ‪ ۲۰‬خــرداد شــروع شــد یــک مــاه بــود کــه‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط پیــش امــده احتمــال دارد ایــن مــدت‬ ‫یــک هفتــه تــا ‪ ۱۰‬روز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۹۰‬هزار تن چغندرقند گلستان به کارخانه های قند‬ ‫رییــس اداره پنبــه و دانه هــای روغنــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون ســه کارخانــه قنــد جویــن‪ ،‬شــیروان و‬ ‫شــاهرود بــا اســتفاده از پیمانــکاران و ‪ ۳۷‬دســتگاه حــدود ‪۹۰‬‬ ‫هــزار تــن محصــول چغنــدر قنــد را در اســتان برداشــت کردنــد کــه‬ ‫معــادل ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد از کل ســطح برداشــت اســت‪.‬‬ ‫موســی خانــی اظهارداشــت‪ :‬تعییــن قیمــت چغندرقنــد بــر‬ ‫عهــده شــورای قیمــت گــذاری اســت کــه پیشــنهاد خــود را‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت داده بودیــم کــه مــورد موافقیــت ایــن‬ ‫شــورا قــرار نگرفــت امــا در بحــث کمــک دولــت بــه کرایــه‬ ‫حمــل بــا افزایــش حــدود ســه هــزار ریالــی ان موافقــت شــد‬ ‫کــه مســتقیم بــه کشــاورزان بــر می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از کشــاورزان گفتنــد کــه‬ ‫کارخانــه بابــت کرایــه هــر تــن محصــول چغندرقنــد حــدود‬ ‫چهــار میلیــون ریــال کــم می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال تاکنــون ‪ ۳۳۰‬میلیــارد ریــال بابــت خریــد‬ ‫چغندرقنــد بــه حســاب کشــاورزان گلســتانی واریــز شــده اســت و‬ ‫کشــاورزان بــرای کشــت دوم خــود می تواننــد ذرت علوف ـه ای کــه‬ ‫زمــان خاصــی بــرای ان تعییــن نشــده به کارنــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار‬ ‫دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در‬ ‫کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ایــن جمعیــت بهــره بــرداران کشــاورزی‪ ،‬در‬ ‫تولیــد ‪ ۱۵‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل دانه هــای روغنــی کلــزا‪،‬‬ ‫ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت مــرغ رتبــه اول‪ ،‬گنــدم‪،‬‬ ‫چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪،‬‬ ‫میگــو و پنبــه رتبــه ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویاری رتبــه چهارم و‬ ‫جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫برق جریان زندگی است‬ ‫بهینهمصرفکنیم‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق گلستان‬ صفحه 2 ‫جذب ‪ ۴۰۴‬نیروی درمانی در دولت سیزدهم جذب دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۰۴ :‬نیــروی درمانــی از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون در بیمارســتان هــای زیــر‬ ‫پوشــش ایــن دانشــگاه جــذب شــدند کــه بخشــی از انهــا در مناطــق کــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن تعــداد نیــروی جــذب شــده؛ ‪ ۶۵‬نفــر پزشــک متخصــص‪ ۵۱ ،‬نفــر پزشــک عمومــی‪ ۲۰ ،‬نفــر‬ ‫کارشــناس علــوم ازمایشــگاهی‪ ۱۹ ،‬نفــر کارشــناس هوشــبری‪ ۱۸ ،‬نفــر کارشــناس اتــاق عمــل و ‪ ۲۳۱‬نفــر پرســتار اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫اولویت پرداخت تسهیالت‬ ‫ازدواج با جوانان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال‬ ‫همه قراردادها رصد می شود‬ ‫تمامــی قراردادهــای موجــود در مشــاوران امــاک‬ ‫چنانچــه دارای کــد رهگیــری باشــند رصــد شــده و امــکان‬ ‫مبادلــه مبالــغ غیرقانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫چنانچــه بیــن طرفیــن قــراردادی بــدون کــد رهگیــری‬ ‫بســته شــود‪ ،‬تخلــف بــوده و بدیهــی اســت کــه کنتــرل‬ ‫بــازار از دســت مســووالن ذیربــط خــارج و مبالــغ‬ ‫غیرمعقــول از مســتاجر اخــذ مــی شــود‪.‬‬ ‫بازار اجاره مسکن‬ ‫تحت التهابات کاذب‬ ‫حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫تزریق ارامش‬ ‫در جامعه‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫اغــاز فصــل نقــل و انتقــال مســتاجران و عــدم تمکــن مالــی‬ ‫کافــی انــان در شــرایط موجــود اقتصــادی ســبب شــد تــا دولــت‬ ‫مردمــی ســیزدهم بــا ترســیم اقــدام عملیاتــی و تعییــن ســقف‬ ‫اجاره بهــا در پــی حــذف التهابــات کاذب بــازار اجــاره نشــینی و‬ ‫تزریــق ارامــش بــه بــازار مســکن باشــد کــه بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫نتایــج ان در روزهــای اینــده هویــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫بعــد از یــک نیمــروز ســخت و پرجنــب و جــوش ‪ ،‬وقــت‬ ‫ناهــار و نمــاز باعــث مــی شــود دقایقــی فــارغ از کار شــوم‪،‬‬ ‫پــس از خوانــدن نمــاز‪ ،‬ظــرف غــذای خــود را بــر مــی دارم و‬ ‫گوشــه ای مــی نشــینم‪.‬‬ ‫همیــن کــه اولیــن لقمــه اول در دهانــم گذاشــتم تلفــن‬ ‫همراهــم زنــگ مــی خــورد‪ ،‬بــه صفحــه گوشــی کــه نــگاه مــی کنــم‬ ‫دلشــوره عجیبــی بــه ســراغم می ایــد‪ ،‬جــواب می دهــم ‪،‬اقــای‬ ‫حــاج قاســم حســینی اســت صاحبخانــه بــا انصــاف! مــا‪.‬‬ ‫تلفــن را کــه قطــع مــی کنــم دنیایــی از غــم و البتــه فکــر‬ ‫و خیــال بــه ســراغم می ایــد‪ ،‬دیگــر اشــتهایی بــرای خــوردن‬ ‫ناهــار برایــم باقــی نمانــده اســت‪ ،‬نمــی دانــم چــه کار کنــم‬ ‫مبلــغ ودیعــه و اجــاره جدیــدی کــه صاحبخانــه گفتــه اســت‬ ‫خیلــی بیشــتر از تــوان مــن اســت‪.‬‬ ‫غــرق در عالــم فکــر و خیــال زنــگ پایــان زمان ناهار و اســتراحت‬ ‫بــه صــدا در مــی ایــد‪ ،‬دوبــاره مشــغول کار مــی شــویم‪ ،‬رضــا‬ ‫همــکارم کــه متوجــه حــال دگرگــون مــن شــده اســت بــا تعجــب‬ ‫مــی پرســد چــه اتفاقــی افتــاده ؛ تلفنــی بــا چــه کســی صحبــت‬ ‫کــردی کــه اینطــور احوالــت بــه هــم ریختــه اســت‪.‬‬ ‫کمکــی اگــر از دســتم ســاخته اســت بگــو‪ ،‬مــی گویــم ممنــون‬ ‫مشــکل مــن انقــدر بــزرگ اســت کــه از دســت تــو کاری بــر نمــی‬ ‫ایــد و جریــان تلفــن صاحبخانــه را برایــش بیــان مــی کنــم‪.‬‬ ‫بعــد از اتمــام کار بــه اتــاق رختکــن کارگاه مــی روم و لباس های‬ ‫کارم تعویــض مــی کنــم و بــا یــک تیشــرت و شــلوار معمولــی بــه‬ ‫ســمت خانــه راه می افتــم‪ ،‬دنیایــی از افــکار پریشــان و مشــوش‬ ‫بــه ســراغم مــی ایــد نمــی توانــم راهــی بــرای رهایــی از ایــن بــن‬ ‫بســت پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫مســیری را کــه روزهــای قبــل با واحد شــرکت اتوبوســرانی‬ ‫نیــم ســاعته مــی رفتــم امــروز پیــاده طــی کــردم ؛ ایــن‬ ‫موضــوع را وقتــی فهمیــدم کــه از خســتگی دیگــر نــای گام‬ ‫برداشــتن هــم نداشــتم‪.‬‬ ‫از صبــح تــا غــروب ســرپا ایســتادن دیگــر توانــی بــرای پیــاده‬ ‫روی برایــم باقــی نمــی گذاشــت‪ ،‬امــروز امــا ناخــوداگاه فرامــوش‬ ‫کــرده بــودم همــه خســتگی هــا و ضعفــم را‪ .‬ســر راهــم بــه چنــد‬ ‫بنــگاه معامــات ملکــی ســر مــی زنــم مبلــغ اجــاره و ودیعــه ســر‬ ‫بــه فلــک مــی زنــد‪ ،‬حتــی اجــاره منــزل ‪ ۴۰‬متــری هــم دیگــر در‬ ‫تــوان مــن نیســت‪.‬‬ ‫نمــی دانــم کــه در ســال هــای اخیــر چــه اتفاقــی افتــاده اســت‬ ‫کــه هــر ســال بــه طــور جهشــی اجــاره هــا چندیــن برابــر مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه خانــه مــی رســم؛ در خانــه کــم حوصلــه تــر و کــم حــرف‬ ‫تــر از روزهــای قبــل هســتم‪ ،‬همســرم هــم متوجــه ایــن موضــوع‬ ‫شــده اســت؛ امــا دلیــل ایــن حالــم را نمــی دانــد‪ .‬هــر چــه ســعی‬ ‫مــی کنــد از زیــر زبانــم متوجــه موضــوع شــود ؛ امــا مــن ســعی‬ ‫مــی کنــم چیــزی بــروز ندهــم‪.‬‬ ‫میدانــم از او هــم کاری بــر نمــی ایــد تمــام ایــن ســال‬ ‫هــا بــا حقــوق کــم و درامــد انــدک مــن ســاخته و قناعــت‬ ‫کــرده اســت بــا همیــن درامــدم ‪ ۲‬دختــر را بــه خانــه بخــت‬ ‫فرســتاده اســت‪ .‬تمــام طالهــا هایــی را کــه برایــش در‬ ‫ســالهای گذشــته خریــده بــودم یــک بــه یــک بــه وقــت‬ ‫نیــاز فروختــه بــود و بــه زخــم زندگیمــان زده بــود‪ ،‬مــی‬ ‫دانــم اکنــون کاری از دســتش بــر نمــی ایــد و گفتــن دلیــل‬ ‫ناراحتیــم‪ ،‬بیشــتر او را غمگیــن و افســرده مــی کنــد و تپــش‬ ‫هــای قلــب بیمــارش را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تصمیــم مــی گیــرم فــردا کــه بــه کارگاه رفتــم بــا اقــای ســهرابی‬ ‫سرپرســت کارگاه صحبــت کنــم بلکــه بتوانــم وامــی بگیــرم‪ ،‬صبــح‬ ‫زودتــر از روزهــای قبــل بــه کارگاه مــی روم بلکــه دقایقــی پیــش‬ ‫از شــروع کار بتوانــم بــا اقــای ســهرابی صحبــت کنــم‪.‬‬ ‫امــا اقــای ســهرابی هــم از شــرایط اقتصــادی موجــود گله منــد‬ ‫اســت و او هــم از تصمیــم صاحــب کارگاه بــرای اجــاره بــاالی‬ ‫کارگاه خبــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫نــا امیــد از اینجــا‪ ،‬مرخصــی ســاعتی مــی گیــرم تــا بــه بانــک‬ ‫بــروم و ســراغی از وام بگیــرم و ان را روی پــول پیــش خانــه‬ ‫بگــذارم تــا بتوانــم یــک ســال دیگــر هــم در ایــن خانــه بمانــم‪،‬‬ ‫امــا مشــکل بانــک کــه یکــی دوتــا نیســت‪ ،‬ضامــن و مــدت زمــان‬ ‫انتظــار بــرای دریافــت وام و ســود بــاالی بانــک‪.‬‬ ‫اگــر بخواهــم همــه مبلــغ مــورد نیــازم را وام بگیــرم ؛‬ ‫بایــد تمامــی حقــوق را بابــت وام و ســود ان بپــردازم‬ ‫و همــان ابتــدای مــاه هیــچ پولــی بــرای گــذران زندگــی و‬ ‫امــرار معــاش باقــی نمــی مانــد‪،‬‬ ‫درمانــده و مســتاصل از بانــک خــارج مــی شــوم‪ ،‬تصمیــم مــی‬ ‫گیــرم امــروز غــروب کــه بــه خانــه رفتــم موضــوع را بــا همســرم در‬ ‫میــان بگــذارم‪ ،‬چــاره چیســت ؛ ســرانجام مــی فهمــد‪.‬‬ ‫چنــد روز بیشــتر فرصــت نداریــم؛ می خواهــم بــا او بــه حاشــیه‬ ‫شــهر بــروم بــرای ســکونت و اجــاره منــزل‪.‬‬ ‫مــی دانــم مســافت طوالنــی محــل کار بــا منطقــه ای کــه در‬ ‫ان بــه دنبــال ســرپناه هســتم ‪ ،‬شــغلم را تحــت تاثیــر قــرار مــی‬ ‫دهــد بــه ایــن فکــر مــی کنــم کــه بــا ‪ ۵۸‬ســال ســن‪ ،‬کــم کــم‬ ‫قــدرت و توانــم را از دســت داده ام و ارزوی صاحــب منــزل و‬ ‫ســرپناه شــدن را بایــد بــا خــودم بــه ‪ ...‬ببــرم‪.‬‬ ‫فکــر می کنــم بعــد از بازنشســتگی و ناچیــز بــودن میــزان‬ ‫مســتمری کــه یقینــا کفــاف اجــاره بهــا را نمــی دهــد بــه ناچــار‬ ‫بایــد بــار و بنــه و اســباب زندگــی را جمــع کــرده و بــا هــزار غصــه‬ ‫دیگــر تحــت پوششــی نهــادی در ایــم و شــاید مــن و همســرم‬ ‫در ســال های پایانــی عمــر در تنهایــی و عزلــت بگذرانیــم کــه‬ ‫بســیار درداور و بغرنــج اســت‪.‬‬ ‫همه قراردادها رصد می شود‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫گلســتان در خصــوص افزایــش غیرقانونــی قیمــت مســکن و‬ ‫اجــاره بهــا در شــهرهای ایــن اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تمامــی قراردادهــای‬ ‫موجــود در مشــاوران امــاک چنانچــه دارای کــد رهگیــری باشــند‬ ‫رصــد شــده و امــکان مبادلــه مبالــغ غیرقانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســید النگــی ادامــه داد‪ :‬چنانچــه بیــن طرفیــن‬ ‫قــراردادی بــدون کــد رهگیــری بســته شــود‪ ،‬تخلــف بــوده و‬ ‫بدیهــی اســت کــه کنتــرل بــازار از دســت مســووالن ذیربــط خــارج‬ ‫و مبالــغ غیرمعقــول از مســتاجر اخــذ مــی شــود‪.‬‬ ‫خانه دارشــدن ارزوی افــزون بــر ‪ ۲۱‬درصــد ســاکنان اســتان ‪۲‬‬ ‫میلیــون نفــری گلســتان اســت کــه عــزم جــدی دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم هــم بــا اتخــاذ بســته حمایتــی قــوا و هــم اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬گلســتانی های فاقــد خانــه را بــه پایــان‬ ‫دوران اجاره نشــینی امیــدوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫بدنبال تهیه زمین برای طرح نهضت ملی مسکن هستیم‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص عملیــات اجرایــی طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬هــم اکنــون در مرحلــه‬ ‫تامیــن زمیــن بــرای اجــرای ایــن طــرح در اســتان هســتیم‬ ‫و بیشــترین تمرکــز مــا ایجــاد زیرســاخت هــای مناســب در‬ ‫مناطــق روســتایی اســتان اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان در‬ ‫خصــوص اختصــاص تســهیالت از ســوی بانــک هــای عامــل‬ ‫بــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن گفــت‪ :‬تمامــی بانــک هــا‬ ‫موظــف هســتند ‪ ۱۵‬درصــد از اعتبــارات خــود بــه حــوزه مســکن‬ ‫اختصــاص دهنــد‪.‬‬ ‫اعمال بسته سیاستی برای کنترل بازار رویه موثری است‬ ‫بــازرس هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک گــرگان در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تــورم موجــود‬ ‫در جامعــه هــم اکنــون نــرخ اجــاره بهــا را موجــران تعییــن مــی‬ ‫کننــد و اعمــال بســته سیاســتی بــرای کنتــرل بــازار رویــه موثــری‬ ‫اســت کــه بایــد در ایــن بخــش نظــارت هــای تقویــت شــود‪.‬‬ ‫مهــدی حســن پــور افــزود‪ :‬بخشــنامه ابالغــی در خصــوص‬ ‫ســقف تعییــن شــده افزایــش اجــاره بهــا را بــه همــه همــکاران‬ ‫اعــام کردیــم امــا مالــکان پیشــنهادات باالتــری داده و باالتــر‬ ‫از ســقف حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد هســتند‪ ،‬امــا بســیاری از‬ ‫همــکاران مــا ایــن مصوبــه را رعایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــازرس هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک گــرگان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬اجاره بهــا در بخــش هایــی از گــرگان تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫هــم افزایــش یافتــه و مســتاجر مجبــور بــه تمکیــن اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت بــه دولــت گذشــته بــر مــی گــردد امــا بــرای ان بایــد‬ ‫فکــر اساســی کــرد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت‪ :‬بحــث اجاره بهــا و ودیعــه‬ ‫مســکن در زمــان حاضــر یکــی از مشــکالت مهــم و جــدی مــردم‬ ‫اســت کــه بایــد بــرای ان فکــر اساســی شــود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی افــزود‪ :‬از اصلــی تریــن دالیــل بــروز‬ ‫ایــن نابســامانی بــی توجهــی بــه ســاخت و تامیــن مســکن در‬ ‫کشــور طــی دولــت گذشــته اســت؛ یعنــی میــزان تولیــد و عرضــه‬ ‫مســکن در دولــت گذشــته بــه مراتــب کمتــر از نیــاز و مطالبــه‬ ‫مــردم بــوده و ایــن امــر اثــرات تورمــی بــر جــا گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تامیــن مســکن از وظایــف اصلــی دولــت هــا‬ ‫و منــدرج در قانــون اساســی اســت کــه بایــد بــا بســیج همــه‬ ‫ظرفیــت هــا و مشــارکت بخــش خصوصــی ایــن زیرســاخت و نیــاز‬ ‫ضــروری بــرای مــردم تامیــن شــود‪.‬‬ ‫از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬در جلســه ســران قوا که روز شــنبه‬ ‫(‪ ۲۸‬خردادمــاه) بــا حضــور ســران قــوا و بــه ریاســت ایت اللــه‬ ‫«ســیدابراهیم رئیســی» برگــزار شــد‪ ،‬بســته سیاســتی مصــوب‬ ‫شــده در جلســه شــورای عالــی ســران قــوا کــه شــامل تعییــن‬ ‫افزایــش ســقف تمدیــد قراردادهــای اجاره بهــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــود‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در نشســت فــوق‪ ،‬ســران ســه قــوه تاکیــد کردنــد سیاس ـت ها‬ ‫و اقدامــات الزم بــرای مدیریــت حــوزه مســکن ســریع تر اجرایــی‬ ‫شــود و همزمــان طــرح ‪ ۲‬فوریتــی مطــرح در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در اولویــت تصویــب قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه رشــد‬ ‫اجــاره واحدهــای مســکونی در بهــار ‪ ۱۴۰۱‬و چشــم انداز رشــد‬ ‫ان در ادامــه ســال جــاری و بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل‬ ‫نقــل و انتقــال مســتاجران و عــدم تمکــن مالــی کافــی جامعــه‬ ‫مســتاجران در شــرایط موجــود اقتصــادی کشــور‪ ،‬تعییــن ســقف‬ ‫اجاره بهــا‪ ،‬اســتثنائات و مشــوق های مربوطــه بــه شــرح ذیــل‬ ‫پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫مــاده ‪ -۱‬همــه قراردادهــای اجــاره واحدهــای مســکونی در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬پــس از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه بــه صــورت خــودکار و‬ ‫بــه مــدت یــک ســال و حداکثــر بــا نرخ هــای زیــر نســبت بــه‬ ‫قراردادهــای موجــود تمدیــد می شــود‪.‬‬ ‫شــهر تهــران و ســایر کالنشــهرها ‪ ۲۵‬درصــد‪ ،‬ســایر نقــاط‬ ‫شــهری ‪ ۲۰‬درصــد کــه در تبصــره ایــن مــاده نیــز امــده‬ ‫اســت کــه توافــق مالــک و مســتاجر بــا نرخ هــای کمتــر از‬ ‫مــوارد فــوق بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه از اولویت هــا و‬ ‫برنامه هــای دولــت ســیزدهم اســت تاکنــون حــدود ‪۹۰‬‬ ‫هــزار گلســتانی ثبــت نــام کــرده کــه از ایــن تعــداد ‪۴۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۷۹‬نفــر تعییــن تکلیــف شــده انــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان بــرای ســال اول تاکنــون بالــغ بــر ‪۲۳۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن در مجمــوع شــهرهای اســتان تامیــن شــده و پــروژه‬ ‫هــا در مراحــل مختلــف امادســازی زمیــن‪ ،‬اجــرای فونداســیون‬ ‫(شــالوده‪ ،‬پــی ســازی) و اجــرای اســکلت هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫فرمانــدار گــرگان بــا تاکیــد بــر اسان ســازی ازدواج جوانــان‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت نخســت اختصــاص تســهیالت ازدواج بایــد‬ ‫بــا جوانــان زیــر‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬ســال و فاقــد شــغل و مســکن و‬ ‫پــس از ان بــه گروه هــای ســنی باالتــر باشــد‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی در نخســتین جلســه ســتاد‬ ‫ســاماندهی امــور جوانــان مرکــز گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بایــد از ظرفیــت ســازمان های مــردم نهــاد بــرای حمایــت از‬ ‫ازدواج جوانــان و تســهیل ایــن امــر بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گــرگان حــدود ‪ ۷۰‬تشــکل مردمــی‬ ‫وجــود دارد کــه ظرفیــت بزرگــی بــرای امــر تبلیــغ و ترویــج‬ ‫ازدواج اســان اســت‪.‬‬ ‫وی مردمــی کــردن جن ـگ را یکــی از دالیــل پیــروزی‬ ‫در دفــاع مقــدس دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫هــم بایــد ظرفیــت مــردم را در موضوعــات اجتماعــی‬ ‫و حــل اســیب ها بکارگیــری کــرد و البتــه الزم اســت‬ ‫امکانــات دســتگاه های اجرایــی در موضوعاتــی ماننــد‬ ‫ازدواج تجمیــع شــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در ادامــه بــه برگــزاری جشــنواره امیدهای‬ ‫انقــاب اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬خروجــی ایــن برنامه هــا بســیار‬ ‫مهــم اســت و بایــد بــرای بــه میــدان امــدن مــردم به ویــژه‬ ‫جوانــان برنامــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫پایین محلــی ادامــه داد‪ :‬بــراورد متولیــان بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن جشــنواره ســه میلیــارد ریــال اســت و الزم اســت‪،‬‬ ‫دســت اندرکاران توجــه داشــته باشــند اگــر خروجــی ایــن‬ ‫جشــنواره بــه انــدازه ســیرکردن شــکم ‪ ۳۰۰‬نفــر‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫‪ ۳۰۰‬جــوان یــا تســهیل ازدواج پنــج جــوان نباشــد بایــد در‬ ‫برگــزاری ان تجدیدنظرکــرد‪ ،‬امــا اگــر دربــاره خروجــی و‬ ‫دســتاوردهای مدنظــر ان فکــر شــده باشــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫نتیجــه ان امیــدوار بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد معیارهــای مشــخص و کاملــی بــرای‬ ‫شناســایی جوانــان برگزیــده تعییــن شــود و از واردکــردن‬ ‫موضوعــات سیاســی‪ ،‬فامیلــی‪ ،‬قومــی و قبیلـه ای و مــوارد‬ ‫مشــابه در ایــن موضــوع بطــور جــدی خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫وی از دبیــر ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان گــرگان‬ ‫خواســت جشــنواره امیدهــای انقــاب بــا برنامــه متنــوع و‬ ‫شــاد وخروجــی امیدبخــش در دهــه امامــت و والیــت (‬ ‫عیــد ســعید قربــان تــا غدیرخــم) برنامــه ریــزی و مدیریــت‬ ‫شــود تــا بــه برکــت ایــن ایــام جوانــان از بــرکات سرشــار‬ ‫والیــت بهــره الزم را ببرنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫بــر تاثیــر نمــاز در خودســازی انســان ها اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬نمــاز بزرگتریــن معــروف در عالــم اســت و جوانــی‬ ‫کــه اهــل نمــاز باشــد بــه ســوی منکــرات کشــیده‬ ‫نمی شــود و در امــور اموزشــی و تربیتــی و فعالیت هــای‬ ‫اجتماعــی نیــز فعــال و بانشــاط اســت‪.‬‬ ‫پایبن محلــی بــا تاکیــد بــر تقویــت مســائل اعتقــادی در‬ ‫جامعــه بــ ه ویــژه جوانــان افــزود‪ :‬کار بــر روی ایــن گونــه‬ ‫مســائل‪ ،‬مشــکالت تربیتــی را در مــدارس ‪ ،‬دانشــگاه ها و‬ ‫به طورعــام در جامعــه برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه دســتگاه های فرهنگــی تاکنــون‬ ‫هیــچ برنامــه فرهنگــی جامعــی در حــوزه جوانــان ارائــه‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دســتگاه های فرهنگــی کــه‬ ‫بایــد در ایــن گونــه جلسـه ها بــرای ارتقــای جوانــان برنامه‬ ‫بدهنــد‪ ،‬غیبــت دارنــد‪ ،‬کــه معنــی نــدارد در جلســات‬ ‫فرهنگــی مدیــران یــا نمایندگانــی از دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی ماننــد فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬ادارات‬ ‫کل اوقــاف و امورخیریــه‪ ،‬تبلیغــات اســامی‪ ،‬صــدا و‬ ‫ســیما و دیگــر دســتگاه های مشــابه حضــور نداشــته‬ ‫باشــند و نتیجــه ایــن بی توجهی هــا می توانــد بــه رشــد‬ ‫اســیب های اجتماعــی دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه برخــی از دســتگاه ها بــرای‬ ‫ترویــج معروفــات در جامعــه حتــی کار نظــری و ظاهــری‬ ‫هــم انجــام نمی دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان ادامــه داد‪ :‬ایــن درد بزرگــی اســت کــه‬ ‫حاکمیــت بــه انســان مســوولیت و اعتبــار بدهــد امــا ان‬ ‫شــخص مدیــر نتوانــد بــه درســتی کار کنــد یــا اعتبــارات را‬ ‫در جــای درســتش هزینــه نمایــد در حالــی کــه بــه ازای هــر‬ ‫صندلــی مســوولیتی مســووالن‪ ۷۲ ،‬شــهید تقدیــم انقــاب‬ ‫و حفــظ ارزش هــا شــده اســت‪.‬‬ ‫پایین محلــی در ادامــه برنامه ریــزی بــرای پرکــردن و‬ ‫غنی ســازی اوقــاف فراغــت جوانــان را موضوعــی مهــم‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬بــا وجــود اهمیــت ایــن موضــوع مــا هیــچ‬ ‫برنام ـه ای بــرای ان نداشــته ایم و الزم اســت دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــه ویــژه در حــوزه فرهنگــی‪ ،‬در اقدامــات خــود‬ ‫بازنگــری کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫خرید ‪ 2‬برابری گند م‬ ‫در خراسان شمالی در بهار امسال‬ ‫از فناوری ‪ 4G‬سایت‬ ‫همراه اول روستای‬ ‫خواجه لر بهره برداری شد‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۳ :‬هــزار تـُـن محصــول گندمــکاران‬ ‫اســتان در بهــار امســال بــا قیمــت تضمینــی خریــدرای شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۲‬برابــر شــد‪.‬‬ ‫ســیدجالل موســوی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان محصــول بــه وســیله ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۵۵‬کشــاورز در‬ ‫قالــب ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۸۴‬محمولــه بــه مراکــز خریــد گنــدم عرضــه شــد و پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم‬ ‫امســال بــه ‪ ۱۰۰‬هــزار تـُـن برســد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال شــمار مراکــز خریــد گنــدم در اســتان بــا ‪ ۲‬مــورد افزایــش بــه ‪ ۲۵‬مرکــز‬ ‫رســید و اکنــون ‪ ۲۳‬مرکــز فعــال اســت و ‪ ۲‬مرکــز دیگــر هــم بــه زودی بازگشــایی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان خریــد بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن گنــدم را پیــش بینــی کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫میــزان خریــد گنــدم امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۲‬برابــر و نســبت بــه ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫هــم ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت پاییــن گنــدم در ســال هــای اخیــر ســبب شــده بــود تــا بخــش زیــادی‬ ‫به گزارش بازارکسب و کار به نقل از اداره روابط‬ ‫عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان ‪،‬بــا حضــور‬ ‫عبدالجــال ایــری نماینــده مــردم غــرب اســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬عبدالغفــور غــراوی‬ ‫فرمانــدار شهرســتان ترکمــن و دکتــر شــهمرادی ‪،‬‬ ‫فنــاوری ‪ 4G‬ســایت همــراه اول روســتای خواجــه‬ ‫لــر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در مراســم بهــره‬ ‫بــرداری فنــاوری ســایت ‪ 4G‬همــراه اول روســتای‬ ‫خواجــه لــر از توابــع شهرســتان بندرترکمــن ســخن‬ ‫می گفت ‪:‬با اشــاره به اقدامات توســعه ای انجام‬ ‫شــده در حــوزه مخابــرات افزود‪:‬ســرمایه گــذاری‬ ‫هــای انجــام شــده بــا هــدف جلــب رضایتمنــدی‬ ‫مــردم مــی باشــد و جــا دارد از حمایــت نماینــدگان‬ ‫مــردم در مجلــس شــورای اســامی همچنیــن‬ ‫فرمانــداران بیــش از پیــش بهــره منــد شــویم‬ ‫کــه موجــب خواهــد شــد رونــد توســعه بهبــود و‬ ‫ســرعت اجــرای ان افزایــش یابــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن عبدالغفــور غــراوی فرماندار شهرســتان‬ ‫ترکمــن بــا اشــاره بــه اینکــه در عرصــه جهانــی‬ ‫وموقعیــت فعلــی ‪ ،‬اســتفاده از تکنولوژیهــا و‬ ‫ارتباطــات انســانی و تجــاری وابســته بــه مخابــرات‬ ‫وتلفــن همــراه شــده اســت افــزود ‪ :‬بــا گســترش‬ ‫ارتباطــات بــه ویــژه در فضــای مجــازی ‪ ،‬ارتباطــات‬ ‫ســیارو مخابــرات از اهمیــت بیشــتری برخــوردار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت ‪ :‬در جهــت رفــع موانــع تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد وخواســتار ایــن هســتیم نــگاه ویــژه‬ ‫ای بــه شهرســتان بنــدر ترکمــن شــود و امیدواریــم‬ ‫در خصــوص پوشــش حداکثــری تلفــن همــراه‬ ‫و تامیــن خدمــات وســرویس هــای اینترنــت‬ ‫پرســرعت همــراه اقدامــات وبرنامــه ریــزی هــای‬ ‫موثــر انجــام شــود ‪.‬‬ ‫دکتر عبدالجالل ایری نیز با قدردانی از تالشهای‬ ‫مخابــرات کــه در جهــت توســعه ارتباطــات ســیار‬ ‫برنامــه هــا واقدامــات خوبــی انجــام داده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬توســعه زمانــی تحقــق خواهــد یافــت کــه‬ ‫زیرســاختهای ارتباطاتــی ت فراهــم و بسترســازی‬ ‫الزم صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم غــرب اســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ‪ ،‬تالشــهای صــورت گرفتــه را مناســب‬ ‫دانســت و گفــت ‪ :‬نیــاز اســت مشــکالت در نقــاط‬ ‫مــرزی و روســتایی بررســی و در جهــت رفــع انهــا‬ ‫اقدامــات دارای اولویــت انجــام شــود ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اثرگــذاری فناورریهــای مخابراتــی بــر‬ ‫توســعه اســتان برکسی پوشیده نیســت وامیدواریم‬ ‫بشــود با تامین زیرســاخت های مناســب پیشــرفت‬ ‫اســتان را بیــش از پیــش شــاهد باشــیم ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫️ افتتاح پناهگاه سگ های‬ ‫بالصاحب شهرداری گرگان‬ ‫رفع تصرف از ‪ ۵۰۵۷‬مترمربع‬ ‫از اراضی ملی استان گلستان‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬طــرح‬ ‫ســاخت و توســعه پناهــگاه ســگهای ولگــرد و بالصاحــب شــهر‬ ‫گــرگان در زمینــی بــه مســاحت ‪ 1000‬متــر بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کاربــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬احمــد ســاالری اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫درخواســت های بــه حــق شــهروندان در خصــوص جمــع اوری‬ ‫و ســاماندهی ســگهای بالصاحــب و ولگــرد‪ ،‬شــهرداری گــرگان‬ ‫طــرح ســاخت ایــن مرکــز را در دســتور کاری خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جمــع اوری و ســاماندهی ســگ هــای بالصاحــب یکــی از‬ ‫دغدغــه هــای شــهرداری و شــهروندان بــوده و بــا توجــه بــه اتفاقــات‬ ‫ناگــوار کــه هرچنــد وقــت یکبــار در ســطح کشــور بــرای شــهروندان‬ ‫بــه وجــود می ایــد شــهرداری گــرگان بــا هــدف کنتــرل بیمــاری هــای‬ ‫مشــترک بیــن انســان و حیــوان و همچنیــن ایجــاد امنیــت روانــی‬ ‫و محیــط امــن در ســطح شــهر طــرح ســاخت و تجهیــز ایــن مرکــز‬ ‫در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســاند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی تمهیــدات در خصــوص جمــع اوری‪،‬‬ ‫ســاماندهی‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬واکسیناســیون‪ ،‬عقیــم ســازی و پالک کوبی‬ ‫در طــرح جدیــد پیــش بینــی و بــه بهــره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫راه و شهرســازی گلســتان مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫گلســتان در ســال جــاری تــا کنــون بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬مترمربــع از‬ ‫اراضــی ملــی اســتان بــه ارزش بالــغ بــر ‪ ۱۰۳۴‬میلیــارد ریــال را رفــع‬ ‫تصــرف و از چنــگال متصرفــان ازاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫«»مهــدی ملــک «مدیــر کل راه و شهرســازی گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان‬ ‫ضمــن جلوگیــری از هرگونــه تصــرف و تعــرض اراضــی تحویلــی‬ ‫دولتــی و ملــی در ســال جــاری بــا اجــرای ‪ ۴‬مــورد عملیــات رفــع‬ ‫تصرفــات فــوری موفــق بــه بــاز پس گیــری حــدود ‪ ۵۰۵۷‬مترمربع از‬ ‫اراضــی ملــی بــا ارزش تقریبــی ‪ ۱۰۳۴‬میلیــارد ریــال شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان همچنیــن بــه نقــش مهــم‬ ‫گــزارش هــای مردمــی در جلوگیــری از تصرفــات اراضــی دولتــی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬گشــت حفاظــت اراضــی ایــن اداره کل بــه‬ ‫صــورت مســتمر مشــغول بازدیــد از حــوزه اســتحفاظی بــوده و بــا‬ ‫هرگونــه تصــرف اراضــی ملــی بــه شــدت برخــورد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان محتــرم مــی تواننــد در‬ ‫صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف و زمیــن خــواری بــا شــماره تلفن‬ ‫ثابــت بــه شــماره ‪۰۱۷۳۲۱۳۷۵۵۱‬و ســامانه تلفــن گویــای ‪ ۴‬رقمــی‬ ‫‪ ۱۶۵۶‬تمــاس بگیرنــد ‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای اشتغال مددجویان کمیته‬ ‫امداد خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ ۴۵۰ :‬میلیــارد تومان اعتبار در ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای اشــتغال مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهاد اختصــاص یافت‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن ســفر ســه هــزار مــورد تســهیالت بــه‬ ‫صــورت قــرض الحســنه بــه ارزش ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان بــرای مددجویــان زیــر پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد و ‪ ۲‬هــزار مــورد تســهیالت بــه ارزش ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان از محــل بانکهــا بــرای‬ ‫نیازمندانــی کــه زیــر پوشــش ایــن نهــاد نیســتند اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫(مزایای تسلیم اظهار نامه توافقی )‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وی تامیــن مســکن چهارصــد خانــوار مددجــو از طــرح مســکن ملــی و ســاخت ســه هــزار‬ ‫مســکن روســتایی بــا همــکاری بنیــاد مســکن در قالــب طــرح تســهیالت بهســازی و مقــاوم‬ ‫ســازی مســکن روســتاییان را از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گازکشــی منــازل مســکونی فاقــد لولــه کشــی بــه ارزش پنــج میلیــارد تومــان و تامیــن ‪۱۶‬‬ ‫هــزار وســایل سرمایشــی‪ ،‬گرمایشــی و ضــروری زندگــی مددجویــان از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تعمیــر مســکن ســه‬ ‫هــزار خانــوار و ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فضــای بهداشــتی( حمــام و ســرویس بهداشــتی)‬ ‫نیــز در ایــن ســفر مصــوب شــد‪.‬‬ ‫الهــی راد تامیــن ســه هــزار ســری جهیزیــه بــرای نوعروســان و ازدواج مجــدد زنــان سرپرســت خانــوار‬ ‫زیــر پوشــش ایــن نهــاد و اختصــاص ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان بــرای رســیدگی بــه مکاتبــات و مراجعــه مردمــی‬ ‫نیازمنــد از محــل ســازمان برنامــه و بودجــه و کمیتــه امــداد امــام را از دیگــر مصوبــات ایــن ســفر دانســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی را در ایــن ســفر وزیــر کشــور‪ ،‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫وزیــر نیــرو‪ ،‬سرپرســت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬معــاون رییــس جمهــور و رییــس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬معــاون رییــس‬ ‫جمهــور در امــور زنــان و خانــواده‪ ،‬رییــس دفتــر رییــس جمهــور‪ ،‬معــاون رییس جمهــور و رییــس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور‪ ،‬معــاون اجرایــی و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری عضــو‬ ‫شــورای هماهنگــی ارتباطــات بــا حــوزه روحانیــت‪ ،‬عضــو شــورای هماهنگــی ارتباطــات بــا حــوزه و‬ ‫روحانیــت رییــس جمهــور را همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۲۵۵‬خانــوار بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۱۱۲‬هــزار نفــر در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی زیــر پوشــش خدمــات حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) هســتند‪.‬‬ ‫صاحبان محترم مشاغل‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تــا‬ ‫پایــان خردادمــاه بیــش از ‪ ۷۰۰‬مــورد اختــاف خانوادگــی و خشــونت ‬ ‫خانگــی در اســتان ثبــت شــد کــه در راســتای ان ســه هــزار و ‪۸۲۵‬‬ ‫گلســتانی از خدمــات اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫م معصومــی ظهارداشــت‪ :‬در همیــن بــازه زمانــی چهــار هــزار‬ ‫مریـ ‬ ‫و ‪ ۲۸۴‬تمــاس بــا خــط ‪ ۱۲۳‬بهزیســتی گلســتان برقــرار شــد کــه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۴۳‬مــورد مرتبــط بــا ماموریت هــای اورژانــس بــود‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن در‬ ‫ایــن مــدت هــزار و ‪ ۶۵۵‬بحــران اجتماعــی منجــر بــه مداخلــه در‬ ‫ایــن مــدت بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیاری از مشــکالت و مداخــات همــکاران مــا در‬ ‫اورژانــس اجتماعــی متوجــه تفــاوت ســلیقه و نــگاه جوانــان اســت‬ ‫کــه پــس از مشــکالت اقتصــادی و فشــارهای روانــی منجــر بــه‬ ‫درگیری هــا و خشــونت های خانگــی می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬والدیــن بایــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫موجــود تعامــل بــا نســل جــوان را گســترش دهنــد تــا بــا‬ ‫تکیــه بــر ظرفیت هــای ایــن افــراد از اســیب های اجتماعــی‬ ‫پیشــگیری شــود‪.‬‬ ‫مالیات ‪ ،‬عمران‪،‬ابادانی‪ ،‬کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ثبت ‪ ۷۰۰‬مورد اختالف خانوادگی‬ ‫ت خانگی‬ ‫و خشون ‬ ‫در سال جاری‬ ‫هرکس سهمی دارد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از گنــدم هــای تولیــدی صــرف خــوراک دام شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امســال قیمــت گنــدم‬ ‫باالتــر از قیمــت جــو اســت و قیمــت ســایر نهــاده هــای دامــی هــم بــه شــدت کاهــش یافتــه‪ ،‬گنــدم‬ ‫کاران رغبــت بیشــتری بــرای عرضــه محصــول خــود بــه دولــت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه بــا توجــه بــه‬ ‫بارندگــی هــای خــوب امســال کیفیــت گنــدم هــای تولیــدی کشــاورزان اســتان خــوب و مناســب و‬ ‫مشــابه ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫موســوی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تاکنــون یکهــزار و ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال از وجــوه گنــدم خریــداری شــده از‬ ‫کشــاورزان کــه تــا ‪ ۳۰‬خــرداد مــاه امســال بــه مراکــز تحویــل شــده‪ ،‬بــه حســاب کشــاورزان واریــز شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن گنــدم هــا بــه صــورت تضمینــی بــا قیمــت مصــوب ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال و بــا‬ ‫احتســاب ‪ ۱۰‬هــزار ریــال بــه عنــوان هدیــه در مجمــوع بــه قیمــت ‪ ۱۱۵‬هــزار ریــال خریــداری مــی‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬خریــد گنــدم تنهــا از طریــق ســامانه جامــع پهنــه بنــدی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫انجــام می شــود و بــه تولیدکننــدگان توصیــه می شــود کــه نســبت بــه ثبــت و بــه روز رســانی‬ ‫اطالعــات مــورد نیــاز اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل غلــه و خدمــات بازرگانــی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬ارزش ریالــی گنــدم هــای خریــداری‬ ‫شــده چهــار هــزار و ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اســت کــه در ایــن زمینــه پیگیــری هــای الزم انجــام شــده تــا‬ ‫وجــوه ایــن محصــول زودتــر بــه حســاب کشــاورزان واریــز شــود‪.‬‬ ‫برداشــت و خریــد گنــدم از کشــاورزان خراســان شــمالی از نیمــه خردادمــاه اغــاز مــی شــود و بــر‬ ‫اســاس امــار جهــاد کشــاورزی اســتان؛ در ســال گذشــته ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن از ایــن محصــول راهبــردی از‬ ‫مــزارع اســتان برداشــت شــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار را‬ ‫اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تا تاریخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪ -1‬قطعیت مالیات عملکرد سال ‪ -2، 1400‬امکان پرداخت مالیات در اقساط‪ -3 ،‬استفاده از معافیت پایه مالیاتی به میزان ‪ 360/000/000‬ریال برای عملکرد سال ‪1400‬‬ ‫‪my.tax.gov.ir‬‬ ‫‪ 1526‬مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫ستاد خبری دفتر مرکزی حراست ‪35019‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل مالیاتی استان گلستان‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫معدوم‪ ۱۱۱‬تن فراورده خام‬ ‫دامی بهار امسال‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بازدیدهــای ســه ماهــه امســال منجــر بــه کشــف و‬ ‫ضبــط بیــش از ‪ ۱۴۷‬تــن فــراورده خــام و معــدوم شــدن ‪ ۱۱۱‬تــن ان اســتان شــد‪.‬‬ ‫حمیــد رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬میــزان فــراورده هــای غیربهداشــتی ضبطــی در کشــتارگاه هــای دام‬ ‫‪ ۱۵‬تــن و در کشــتارگاه هــای طیــور ‪ ۹۱‬تــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد غذایــی اســتان گفــت‪ :‬بهــار امســال ‪۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۶۵۹‬نوبــت بازدیــد از مراکــز تولیــد‪ ،‬فــراوری‪ ،‬نگهــداری و عرضــه فــراورده هــای‬ ‫خــام دامــی اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهــار امســال ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۱۷۸‬راس دام‬ ‫ســبک و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۸۸‬راس دام ســنگین در کشــتارگاه هــای اســتان کشــتار و در ایــن مــدت ‪۹۰۲‬‬ ‫تــن گوشــت قرمــز اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بهــار امســال بــا کشــتار بیــش از چهــار میلیــون و ‪ ۱۵۷‬هــزار قطعــه مــرغ در‬ ‫کشــتارگاه هــای اســتان‪ ،‬هفــت هــزار و ‪ ۵۸۴‬تــن گوشــت مــرغ اســتحصال شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی دربــاره رســیدگی بــه تخلفــات حــوزه بهداشــت و ســامت در دامپزشــکی اســتان گفــت‪:‬‬ ‫بهــار امســال ‪ ۴۷‬فقــره پرونــده تخلــف بهداشــتی بــه مراجــع قضایــی ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســه ماهــه امســال ‪ ۳۸۴‬تخلــف‬ ‫بهداشــتی در بازرســی هــا کشــف شــد و در ایــن مــدت ‪ ۸۵۳‬نمونــه بــرداری و بــه ازمایشــگاه اداره‬ ‫کل ارســال شــد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کمبود قاضی در شوراهای‬ ‫حل اختالف گلستان‬ ‫ورود هزار و ‪ ۶۲۰‬زائر گلستانی‬ ‫برای انجام مناسک حج‬ ‫به سرزمین وحی‬ ‫معــاون قضایــی و رییــس شــورای حــل اختــاف دادگســتری‬ ‫کل گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از چالش هــا و موضوعــات اساســی‬ ‫شــورای حــل اختــاف اســتان کمبــود قاضــی مختــص شوراســت‬ ‫کــه بــا رفــع ان می تــوان اقدامــات بهتــر و بیشــتری را در راســتای‬ ‫رونــد رســیدگی صلــح و ســازش انجــام داد‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬از نیازهــای اساســی دیگر بــرای خدمات‬ ‫دهــی بهتــر تعییــن تکلیــف کارکنــان و اعضــا اداری شــورای‬ ‫حــل اختــاف اســتان بــوده کــه سالهاســت در ایــن مجموعــه‬ ‫فعالیــت دارنــد امــا متاســفانه وضعیــت انــان نامشــخص بــوده‬ ‫و در بالتکلیفــی بســر می برنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬پرداخــت و پــاداش هــای کارکنــان‬ ‫شــوراهای حــل اختــاف بــه اســتاندارد الزم نرســیده کــه نیازمنــد‬ ‫تجدیــد نظــر اســت کــه امیدواریــم بــرای ایــن مهــم هــم تدابیــری‬ ‫اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اعضــا و کارکنــان پنــج ســال قبــل از بیمــه شــدن‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت و خدمتگــذاری در شــورای حــل اختــاف‬ ‫بودنــد کــه نیازمنــد تعییــن تکلیــف بــوده کــه جــز ســوابق‬ ‫بیم ـه ای انهــا لحــاظ گــردد‪.‬‬ ‫جانشــین حــج و زیــارت اســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــرای انجــام‬ ‫مناســک حــج تمتــع امســال‪ ،‬هــزار و ‪ ۶۲۰‬زائــر گلســتانی‬ ‫در قالــب ‪ ۱۲‬کاروان بــا هفــت پــرواز از فــرودگاه بین المللــی‬ ‫شــهدای گــرگان راهــی ســرزمین وحــی شــدند‪.‬‬ ‫سیدحســین میرائیــز افــزود‪ :‬برنامــه پروازهــای حجــاج‬ ‫گلســتانی از فــرودگاه گــرگان در قالــب کاروان هــای «مدینــه‬ ‫بعــد» بــه مقصــد جــده انجــام شــده کــه نخســتین پــرواز اعــزام‬ ‫زائــران هشــت تیرمــاه اغــاز و اخریــن پــرواز اعــزام زائــران امــروز‬ ‫‪ ۱۱‬تیرمــاه انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬امســال هــزار و ‪ ۲۶۵‬زائــر اهــل ســنت در قالــب‬ ‫‪ ۹‬کاروان و ‪ ۳۵۵‬زائــر شــیعه در قالــب ســه کاروان بــه حــج‬ ‫تمتــع ‪ ۱۴۰۱‬اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین حــج و زیــارت گلســتان گفــت‪ :‬از مجمــوع زائــران‬ ‫گلســتانی ‪ ۶۱۵‬نفــر از گنبــدکاووس‪ ۳۲۰ ،‬نفــر از بندرترکمــن‪،‬‬ ‫‪ ۲۹۵‬نفــر از اق قــا‪ ۱۳۵ ،‬نفــر از گــرگان‪ ۸۵ ،‬نفــر از کاللــه‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬نفــر از بندرگــز و ‪ ۸۵‬نفــر از گمیشــان هســتند و شــهرهایی‬ ‫هــم کــه تعــداد زائــر کمتــری داشــتند در شــهرهای همجــوار خــود‬ ‫تجمیــع شــدند‪.‬‬ ‫استاندارگلستان‪:‬‬ ‫استاندارگلســتان‪ :‬بودجــه اســتان از‬ ‫محــل فــروش امــوال تملیکــی ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‬ ‫عکس ارشیو است‬ ‫وی در بخــش دیگــری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫موضــوع بســیار مهــم دیگــری کــه در‬ ‫ســال های قبــل هیــات وزیــران مصــوب‬ ‫و ابــاغ کــرده‪ ،‬ایجــاد ســاختمان های‬ ‫اداری بــه صــورت تجمیعــی در قالــب‬ ‫مجتمع هــای اداری در شــهرهایی و‬ ‫بخش هــای ایجــاد شــده بــا جمعیــت‬ ‫کمتــر از ‪ ۷۰‬هــزار نفــر بــود کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون اجرایــی شــدن ان‬ ‫مغفــول مانــده بــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در گلســتان‬ ‫شــهرها و بخش هایــی بــا همیــن‬ ‫شــاخصه جمعیتــی وجــود دارد کــه ادارات ان تنهــا بــا یــک‬ ‫و حداکثــر ‪ ۲‬کارمنــد یــک ســاختمان مجهــز‪ ،‬مجلــل‪ ،‬دارای‬ ‫چندیــن اتــاق و طبقــه‪ ،‬بــه مــردم ارائــه خدمــت می کننــد کــه‬ ‫بســیاری از ان اتاق هــا و طبقــات بالاســتفاده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایجــاد ســاختمان‬ ‫جدیــد بطــور جداگانــه بــرای ادارات در شــهرها و بخش هــای‬ ‫مختلــف بــا همیــن شــاخصه امــاری جمعیــت تخلــف بــوده‬ ‫و مدیــر بایــد بــه مراجــع ذیصــاح پاســخگو باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بنــا داریــم تــا ســاختمان هایی در قالــب مجتمع هــای‬ ‫اداری تاســیس کنیــم کــه چــارت پرســنلی مجموعــه ادارات‬ ‫و نمایندگــی ارگان هــای مختلــف ان شــهرها و بخش هــا‬ ‫مشــخص اســت و مــا بایــد براســاس ان چــارت در ان مناطــق‬ ‫نیــروی اداری مســتقر کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح در برخــی از شــهرها‬ ‫و بخش هایــی کــه جمعیتــی کمتــر از ‪ ۷۰‬هــزار نفــر داشــته‬ ‫و دارای چندیــن اداره و نمایندگــی در ســاختمان های مجــزا‬ ‫هســتند‪ ،‬امــاک و امــوال مــازادی بــه دســت خواهــد امــد کــه‬ ‫براســاس همــان قانــون مولدســازی‪ ،‬از محــل فــروش انهــا‪،‬‬ ‫اعتبــارات خوبــی بــرای توســعه و پیشــرفت در اختیــار اســتان‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بیــش از هــزار و ‪ ۳۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال منابــع شــناور در بودجــه ســال جــاری کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد بــا هدف گــذاری و اهتمــام جــدی همــه مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بتواننــد بــه میــزان حداقــل پنــج درصــد‬ ‫ایــن منابــع را بــرای اســتان جــذب کننــد براســاس ایــن ســهم‬ ‫بودجه استان از محل فروش‬ ‫اموال مازاد نهادها ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بودجــه ســال جــاری اســتان در بخــش‬ ‫درامــدی‪ ،‬از محــل فــروش امــوال مــازاد دســتگاه هــا ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اســت و در ســفر اســتانی دولــت مصــوب‬ ‫شــد تــا بــرای برخــی پروژه هــا‪ ،‬از محــل فــروش امــوال یادشــده‬ ‫و مولدســازی اعتبــارات الزم را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬براســاس قانــون بودجــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی موظــف هســتند امــوال مــازاد خــود را‬ ‫اعــام و در کمیتــه مولدســازی پــس از بررســی‪ ،‬نتیجه گیــری‬ ‫و تصمیــم نهایــی ان را بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن امــاک و امــوال مــازاد جــدا از ایــن کــه‬ ‫هزینــه بــرای دســتگاه ایجــاد می کننــد از منظــر یــک نــوع‬ ‫خــواب ســرمایه هــم بــه ان نگریســته می شــود کــه بــر ایــن‬ ‫اســاس دولــت و قانون گــذار بــا در نظــر گرفتــن ایــن ‪ ۲‬مســاله‪،‬‬ ‫تاکیــد کردنــد کــه کمیتــه مولدســازی هــر اســتان بایــد ایــن‬ ‫امــوال را شناســایی و ســپس ان را بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬منابــع و اعتبــارات حاصــل از فــروش‬ ‫ایــن امــوال و امــاک بــه اســتان بــاز خواهــد گشــت و بــرای‬ ‫پیشــرفت اســتان هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬براســاس ایــن تصمیــم دولــت کــه‬ ‫در قالــب بخشــنامه ابــاغ شــده‪ ،‬کمیتــه مولدســازی بــا حضــور‬ ‫روســای دســتگاه ها بــه صــورت تَک تَــک و جداگانــه جلســات‬ ‫خــود را برگــزار خواهــد شــد و فــروش ان امــوال و امــاک‬ ‫ادارات را در دســتور کار قــرار خواهــد داد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬در قانــون بودجــه ســال جــاری‪ ،‬بــرای مولدســازی‬ ‫و شناســایی و اســتفاده بهینــه از دارایی هــا و امــاک و‬ ‫ســاختمان های دولــت بنــدی را در همیــن خصــوص مقــرر کــرده‬ ‫و وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی هــم در بخشــنامه ای کــه صــادر و‬ ‫ابــاغ نمــوده کــه هــر فــردی دارایی هــا و امــوال و امــاک دولتــی‪،‬‬ ‫کــه مــا از ان بی خبــر باشــیم و در جــای دیگــر مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گرفتــه را شناســایی و در قالــب ســوت زنی اعــام کنــد‪ ،‬پــس از‬ ‫تاییــد در کمیتــه حقیقت یــاب تــا ســقف ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال بــرای‬ ‫فــرد مــورد نظــر پــاداش در نظــر گرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کاهش بارش های ‪ ۹‬ماهه نخست‬ ‫سال ابی در گلستان ‪ ۴‬درصد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه ثبــت‬ ‫‪ ۴۰۴‬میلیمتــر بــارش بــاران در ‪۹‬ماهــه نخســت ســال ابــی ایــن‬ ‫اســتان گفــت کــه ایــن میــزان نســبت بــه دوره بلنــد مــدت ‪۴‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت ‪ :‬مقــدار بارندگــی تجمعــی‬ ‫متوســط از اول مهــر ‪ ۱۴۰۰‬لغایــت ‪۳۱‬خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬بــر مبنــای‬ ‫ایســتگاههای شــرکت اب منطقــه ای ‪ ۴۰۴‬میلیمتــر اســت کــه‬ ‫ایــن رقــم در دوره بلنــد مــدت ‪ ۴۰۶‬میلــی متــر بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حوضــه ابریــز گرگانــرود ‪ ۲‬درصــد و اتــرک ســفلی‬ ‫‪ ۳‬درصــد کاهــش و در مقابــل حوضــه قــره ســو ‪ ۷‬درصــد و‬ ‫نــکارود علیــا ‪ ۲۰‬و در حوضــه ابریــز خلیــج گــرگان ‪ ۷‬درصــد‬ ‫نســبت بــه بلنــد مــدت افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کــرد ‪ :‬متوســط دمــای انــدازه گیــری شــده‬ ‫‪ ۱۳.۴‬درجــه ســانتیگراد کــه نســبت بــه امــار بلندمــدت ‪ ۱۳‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای گلســتان یاداور شــد‪ :‬رواناب‬ ‫انــدازه گیــری شــده در ایســتگاههای شــاخص رودخانه هــای‬ ‫اصلــی اســتان‪ ،‬بیــن ‪۸۶‬درصــد کاهــش تــا ‪ ۲‬درصــد افزایــش را‬ ‫نســبت بــه امــار دوره بلنــد مــدت نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫مشــخص کلــی‪ ،‬مدیــران در مســیر خلــق و بهره بــرداری‬ ‫طرح هــا‪ ،‬پروژه هــا و برنامه هــای خــود در مســیر رشــد‪،‬‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬توســعه و ابادانــی اســتان‪ ،‬از ایــن منابــع نهایــت‬ ‫تــاش خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مســیر تحقــق رشــد هشــت درصــدی بودجــه‬ ‫کــه ‪ ۳.۵‬درصــد ان از محــل بهــره وری اســت و بایــد مصادیــق‬ ‫بهــره وری در هــر دســتگاه اســتان مشــخص شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫ســامانه ارزیابــی و رصــد بــا همــکاری همــه دســتگاه ها بــه‬ ‫عنــوان اهرمــی قدرتمنــد در مســیر رســیدن بــه ایــن رشــد‬ ‫بودجــه اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن پــس از قول هــا و‬ ‫مصوبــات ســفرهای جداگانــه رییــس جمهــور و وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی بــه گلســتان بــرای ارتقــای نیــروگاه‬ ‫علی ابــاد کتــول کــه در واقــع تبدیــل ایــن نیــروگاه بــه ســیکل‬ ‫ترکیبــی اســت و نیــز تامیــن کننــده بــرق هشــت اســتان کشــور‬ ‫هســت‪ ،‬بــا پیگیری هــای مســتمر‪ ،‬شــورای اقتصــادی بــا‬ ‫تخصیــص ‪ ۴۳۰‬میلیــون یــورو در قالــب تســهیالت ارزی بــرای‬ ‫اجرایــی شــدن طــرح مصــوب شــده در ان ســفرها‪ ،‬موافقــت‬ ‫کــرد کــه می توانــد گام بزرگــی در جهــت افزایــش تولیــد و‬ ‫ایجــاد اشــتغال در منطقــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬بــا تســریع در اصــاح قــرارداد‬ ‫بــا وزارت نیــرو و حمایت هــای وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫در اخــذ تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی و بانــک عامــل‬ ‫همچنیــن ســرمایه گذاری بنیــاد مســتضعفان بــه عنــوان‬ ‫ســهامدار اصلــی‪ ،‬عملیــات اجرایــی فــاز توســعه بخــش بخــار‬ ‫نیــروگاه در اینــده نزدیــک اغــاز شــود‪.‬‬ ‫از «شهر بدون گدا»‬ ‫تا «کوچه بدون گدا!»‬ ‫ظاهــرا ًیــک عــده در ایــن مملکــت هنــوز بــا حــدود و ثغــور‬ ‫وظایــف شــان اشــنا نیســتند کــه بنــد کــرده انــد بــه گدایــی و‬ ‫بــه زعــم خودشــان قصــد جمــع اوری بســاط گدایــان را دارنــد!‬ ‫شــوخی شــوخی بــا گدایــی هــم شــوخی؟! چقــدر خــوب اســت‬ ‫هــر کــس پایــش را بــه انــدازه موکتــش دراز کنــد و لقمــه بــه‬ ‫انــدازه قالــب دهانــش بــردارد! دوســتانی کــه بــا ارائــه طــرح‬ ‫هــای ضربتــی جمــع اوری متکدیــان زمینــه تنشــیط خاطــر‬ ‫عــده ای را فراهــم کــرده انــد یقینــا ًدر جریــان نیســتند کــه‬ ‫گدایــی یــا تکــدی گــری یکی از کهن ترین و ریشــه دار ترین‬ ‫مشــاغل بشــری اســت کــه ریشــه در تــه ته اعصــار تاریــخ دارد‬ ‫و بــه نوعــی فصــل مشــترک فرهنــگ در همــه اقــوام بشــری‬ ‫محســوب مــی شــود‪ .‬هــر چنــد اطالعــات دقیقــی در خصوص‬ ‫بنیانگــذاران ایــن صنعــت و گدایــان اوانــگارد یــا پیشــرو در این‬ ‫صنعــت تاریخــی در دســت نیســت ولــی وجــود بزرگانــی نظیــر‬ ‫«عباس دُبس» از گدایان معروف و ســمج بخارا یا «برادران‬ ‫گلدشــتین» کــه در رم بــه حرفــه گدایــی اشــتغال داشــتند؛‬ ‫نشــان از ریشــه دار بــودن ایــن حرفــه در همــه ادوار تاریــخ و‬ ‫اقــوام مختلــف بشــری دارد‪ .‬جالــب اینکــه بــا وجــود گســترش‬ ‫تکنولــوژی و ناپدیــد شــدن بســیاری از حِــرف و مشــاغل نظیــر‬ ‫نمــد مالــی‪ ،‬چینــی بنــد زنــی‪ ،‬نعــل بنــدی‪ ،‬حالجــی‪ ،‬دالکــی‪،‬‬ ‫بــاروت کوبــی‪ ،‬چلنگــری‪ ،‬طباخــی‪ ،‬صباغــی‪ ،‬عالفــی‪ ،‬مــکاری‪،‬‬ ‫کیپانــی‪ ،‬زرد چوبــه کوبــی ‪ ،‬مقنی گــری‪ ،‬کناســی‪ ،‬طبق کشــی‪،‬‬ ‫توت فروشــی‪ ،‬چغالــه فروشــی‪ ،‬بادبــادک و فرفره ســازی‪،‬‬ ‫پالوده ریــزی‪ ،‬ماســت بنــدی‪ ،‬دوغ فروشــی‪ ،‬گــردوی تــازه‬ ‫فروشــی‪ ،‬اب حوضــی و … شــغل تکــدی گــری نــه تنهــا از‬ ‫بیــن نرفتــه اســت بلکــه هــر روز زوایــای ایــن صنعــت‪ ،‬پیچیده‬ ‫تــر و مــدرن تــر نیــز مــی شــود تــا جایــی شــاهد ظهــور گدایــان‬ ‫خارجــی‪ ،‬گدایــان پــروازی‪ ،‬گدایــان پــاره وقــت‪ ،‬گدایان هرمی‪،‬‬ ‫گدایــان اجــاره ای و حتــی گدایــان اینترنتــی نیــز هســتیم‪.‬‬ ‫مافیــای گدایــی نیــز در طــول ایــن ســال هــا بیــکار ننشســته‬ ‫اســت و حتــی عــده ای ضــرب ســکه هــای ‪ 500‬تومانــی از‬ ‫ســوی بانــک مرکــزی و تــاش بــرای ضــرب ســکه هــای درشــت‬ ‫تــر را نیــز ماحصــل تــاش های گســترده و زیر پوســتی همین‬ ‫مافیــای مخــوف مــی داننــد! بــا ایــن وجــود عــده ای نــا اگاه از‬ ‫رویکــرد « گدایــی را نباشــد هیــچ منشــور» در صــدد مبــارزه‬ ‫بــا ایــن شــغل بــر امــده انــد غافــل از اینکــه مقابلــه بــا ایــن‬ ‫صنعــت بــه راحتــی مبــارزه یــا ســایر معضــات اجتماعــی‬ ‫نظیــر پدیــده اعتیــاد‪ ،‬معتــادان متجاهــر‪ ،‬فــروش مــواد مخــدر‬ ‫در پــارک هــا ‪ ،‬اختــاس‪ ،‬زمیــن خــواری ‪ ،‬رانــت خــواری و …‬ ‫نیســت که یک شــبه نســخه شــان پیچیده شــود و خالص‪...‬‬ ‫چــرا کــه بــا وجــود اجــرای طــرح هــای سوفســطایی و فلــک‬ ‫فرســا نظیــر دنبــال کــردن ‪ ،‬ترســاندن‪ ،‬جریمــه کــردن‪ ،‬جمــع‬ ‫اوری متکدیــان‪ ،‬شناســنامه دار کــردن‪ ،‬ســتاره دار کــردن‪،‬‬ ‫پروانــه دار کــردن ‪ ،‬احــداث گرمخانــه از ســوی بهزیســتی‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬شــهرداری و … کمــاکان خیــل عظیــم‬ ‫گدایــان در جــای جــای شــهر هــا و روســتاهای مملکــت بــه‬ ‫شــغل ابرومنــد و نــان و اب دار گدایــی مشــغولند تــا جایــی‬ ‫کــه گرداننــدگان ایــن طــرح هــا توقــع شــان را از «شــهر‬ ‫بــدون گــدا» بــه «کوچــه بــدون گــدا» تنــزل داده انــد!‬ ‫هــر چنــد دالیــل فراوانــی در خصــوص شکســت طــرح هــای‬ ‫یــاد شــده متصــور اســت ولــی بــی شــک یکــی از دالیــل عمــده‬ ‫عــدم موفقیــت ایــن طــرح هــا و برنامــه هــا‪ ،‬نقــش پــر رنــگ‬ ‫شــعرا و قدمــا در حمایــت تمــام قــد از صاحبــان ایــن حرفــه‬ ‫ریشــه دار اســت کــه بــا قربــان صدقــه رفتن و دلجویــی از انان‬ ‫مقدمات ماندگار شــدن این شــغل را فراهم نمودند‪ .‬همین‬ ‫حافــظ خودمــان در هــر صفحــه از کتابــش الاقــل یکــی دو بــار‬ ‫در بــاب عظمــت گدایــی داد ســخن ســر داده اســت‪ « :‬تــرک‬ ‫گدایــی مکــن کــه گنــج بیابــی» ‪« ،‬مــن کــه دارم در گدایی گنج‬ ‫ســلطانی بــه دســت … کــی طمــع در گــردش گــردون دون پرور‬ ‫کنم»‪« ،‬بسی پادشاهی کنم در گدایی» و قس علی هذا …‬ ‫و یــا شــیخ اجــل ســعدی کــه خــدا بیامــرز پادشــاهی‬ ‫و گدایــی را برابــر مــی دانســت‪« :‬پادشــاهی و گدایــی‬ ‫بــر ِ مــا یکســان اســت» و ســایر دوســتان کــه همگــی‬ ‫متفــق القــول در مدحــت گدایــی کوشــیده انــد‪.‬‬ ‫ان وقــت شــما انتظــار داریــد بســاط چنیــن شــغل ریشــه داری‬ ‫بــا ایــن صبغــه طوالنــی و هــوا خــواه ســینه چــاک‪ ،‬یــک شــبه‬ ‫برچیــده شــود؟! زهــی خیــال باطــل‪ ...‬در ضمــن اگــر فکــر مــی‬ ‫کنیــد کــه امــروز هــم کمــا فــی الســابق قرار اســت ما به شــیوه‬ ‫مالــوف و رســم معهــود بــا ارائــه راهــکار هــای هرمنوتیــک و‬ ‫گــره گشــای خودمــان‪ ،‬گامــی در جهــت تضعیــف ایــن صنعت‬ ‫برداریــم کــور خوانــده ایــد! مــا کــه باشــیم کــه روی فرمایــش‬ ‫جنــاب حافــظ و ســعدی و ســنایی و ســایر بــزرگان ادبیــات این‬ ‫مملکــت ان قلــت بیاوریــم؟! از مــا بعیــد اســت!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫سرویس روانشناسی ‪‎-‬حمید رضا نامور‬ ‫برای تقویت هوش جنین‬ ‫چه بخوریم؟‬ ‫نکاتی برای تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت در اجتماع‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬الناز طرزمنی‬ ‫معمــوال ‪ ۲۸‬روز پــس از لقــاح‪ ،‬مغــز جنیــن شــروع‬ ‫بــه شــکل گیری می کنــد‪ .‬خیلــی مهــم اســت کــه در‬ ‫ایــن دوران مــادر به انــدازه کافــی مــواد مغــذی مصــرف‬ ‫کنــد‪ ،‬چراکــه ایــن مــواد روی تقویــت مغــز و هــوش‬ ‫جنیــن اثــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫مواد مغذی ضروری برای تقویت هوش جنین‬ ‫بهتریــن مــواد مغــذی بــرای رشــد مغــز و تقویــت‬ ‫هــوش جنیــن در دوران بــارداری عبارت انــد از‪:‬کولیــن؛‬ ‫فوالت؛اهن؛روی؛اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬ماننــد‬ ‫‪DHA‬؛پروتئین؛ویتامیــن ‪B12‬؛ید؛ویتامیــن ‪.D‬‬ ‫فــوالت و کولیــن جلــوی نقص هــای احتمالــی لولــه‬ ‫عصبــی را می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن پرســش کــه بــرای تقویــت هــوش جنیــن در‬ ‫بــارداری چــه بخوریــم ذهــن شــما را هــم درگیــر‬ ‫کــرده اســت؟ در ادامــه‪ ،‬خوراکی هایــی را معرفــی‬ ‫کرده ایــم کــه حــاوی مــواد مغــذی الزم بــرای مغــز‬ ‫جنیــن هســتند‪.‬‬ ‫برای هوش جنین چه بخوریم؟‬ ‫‪ .۱‬تخم مرغ‬ ‫مصــرف تخم مــرغ در دوران بــارداری بــه رشــد‬ ‫مغــز کمــک و جنیــن را باهوش تــر می کنــد‪ .‬بنــا‬ ‫بــر تحقیقــات‪ ،‬تخم مــرغ حــاوی مــوادی مغــذی‬ ‫اســت کــه بــدن می توانــد به راحتــی جذبشــان‬ ‫کنــد‪ .‬تخم مــرغ سرشــار از کولیــن (ویتامیــن ‪،)B4‬‬ ‫اســیدهای چــرب‪ ،‬ویتامین هــا و مــواد معدنــی‬ ‫ضــروری و ترکیبــات زیسـت فعال اســت کــه در رشــد‬ ‫مغــز جنیــن نقــش دارنــد‪ .‬زنــان بــاردار می تواننــد‬ ‫روزی ‪ ۲‬تخم مــرغ اب پــز بخورنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گوشت‬ ‫مصــرف گوشــت در دوران بــارداری هــم ســبب‬ ‫تقویــت رشــد مغــز نــوزادان می شــود‪ .‬گوشــت سرشــار‬ ‫از اهــن‪ ،‬روی و ویتامیــن ‪ B12‬اســت کــه بــرای رشــد‬ ‫مغــز ضروری انــد‪ .‬مــاده معدنــی روی بخشــی از ‪DNA‬‬ ‫جنیــن را می ســازد و همچــون انتقال دهنــده عصبــی‬ ‫عمــل می کنــد‪ .‬کمبــود ایــن مــاده مهــم منجــر بــه نقــص‬ ‫حافظــه نــوزاد می شــود‪ .‬ویتامیــن ‪ B12‬بــرای ســامت‬ ‫روان نــوزادان مفیــد اســت‪ .‬در ضمــن گوشــت حــاوی‬ ‫نیاســین (ویتامیــن ‪ )B3‬اســت کــه عملکــرد شــناختی‬ ‫جنیــن را بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬موز‬ ‫مــوز مملــو از اســیدفولیک اســت کــه مهم تریــن مــاده‬ ‫غذایــی بــرای رشــد مغــز جنیــن در دوران بــارداری اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬محصوالت لبنی‬ ‫شــیر و ســایر محصــوالت لبنــی ماننــد ماســت و‬ ‫پنیــر مــواد غذایــی مهــم دوران بــارداری هســتند‪.‬‬ ‫شــیر و محصــوالت لبنــی سرشــار از یــد و منابــع‬ ‫پروتئینــی ضــروری بــرای رشــد مغــز جنیــن هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن شــیر حــاوی کولیــن اســت کــه نــوزاد را‬ ‫باهوش تــر می کنــد‪.‬‬ ‫بنــا بــر تحقیقــات‪ ،‬کمبــود یــد در دوران بــارداری بــه‬ ‫مغــز جنیــن صدمــه می زنــد‪ .‬کــودکان مادرانــی کــه در‬ ‫دوران بــارداری دچــار کمبــود یــد هســتند‪ ،‬در خطــر‬ ‫ابتــا بــه معلولیت هــای دســتگاه عصبی انــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اسفناج‬ ‫اســفناج سرشــار از یــد و فــوالت اســت و در رشــد‬ ‫مغــز جنیــن نقــش بســزایی دارد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬اســفناج حــاوی اســیدفولیک اســت و‬ ‫موجــب باهوش ترشــدن نــوزادان می شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫اســفناج حــاوی اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و امــگا ‪۶‬‬ ‫اســت‪ .‬اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬و اهــن بــر رشــد‬ ‫توانایــی شــناختی کــودکان موثرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ماهی‬ ‫ماهی هایــی چــون ســالمون و تــن منبعــی غنــی از‬ ‫کولیــن هســتند و مصرفشــان بــرای رشــد مغــز نــوزاد‬ ‫بســیار مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن ماهــی حــاوی مقــدار‬ ‫زیــادی اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬اســت‪ .‬یکــی از انــواع‬ ‫اســیدهای چــرب امــگا ‪ ۳‬به نــام دوکوزاهگزانوئیــک‬ ‫اســید بــرای رشــد دســتگاه عصبــی نــوزاد ضــروری ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نــوع اســید چــرب مســئول رشــد ســاختاری‬ ‫و عملکــردی مغــز جنیــن هــم هســت‪.‬‬ ‫زنان باردار باید ماهی را کامال پخته مصرف کنند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬حبوبات‬ ‫حبوباتــی ماننــد لوبیــا قرمــز‪ ،‬ســویا‪ ،‬نخــود و‬ ‫بادام زمینــی هــم سرشــار از اهــن‪ ،‬انتی اکســیدان‬ ‫و فــوالت هســتند کــه نــوزاد را باهوش تــر می کننــد‪.‬‬ ‫حبوبــات منبــع غنــی پروتئین انــد کــه بــرای مغــز‬ ‫نــوزاد مفیــد اســت‪ .‬بنــا بــر تحقیقــات‪ ،‬رژیــم غذایــی‬ ‫کم پروتئیــن در دوران بــارداری ممکــن اســت نــوزاد را‬ ‫دچــار نقــص حافظــه کنــد‪.‬‬ ‫در ادادمه با چطور همراه باشید‪. ..‬‬ ‫عــزت نفــس‪ ،‬عملکــرد و رضایت شــغلی افــراد دارای معلولیت یا‬ ‫بهتــر بگوییــم افــراد ِ بــا توانایی هــای متفاوت‪ ،‬به شــکلی چشــمگیر‬ ‫تحت تاثیــر برخــورد و رفتــار همــکاران و هم قطاران شــان اســت‪.‬‬ ‫نگــرش منفــی در محیــط کار یــا اجتمــاع معمــوال بزرگ تریــن ســد‬ ‫دربرابر ِ پذیرفته شــدن و پیشــرفت شــغلی این افراد اســت (حتی‬ ‫در محیط هایــی کــه قدرت مندانــه متعهدنــد کــه از افــراد دارای‬ ‫معلولیــت حمایــت کنند)‪.‬‬ ‫ـی بهزیســتی در ســال ‪ ،۹۵‬کــه بــا امــار‬ ‫بنابــر تحقیقــات میدانـ ِ‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی همخوانــی دارد‪ ،‬امــار معلــوالن‬ ‫کشــور بیــن ‪ ۱٫۵‬تــا ‪ ۲‬درصــد اعــام شــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫خبرگــزاری ایرنــا در گزارشــی کــه بهمــن ‪ ۹۷‬منتشــر کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه نقــل از معــاون بهزیســتی کشــور گفتــه اســت‪« :‬بــا‬ ‫تعریــف جهانــی‪۱۰ ،‬میلیــون معلــول در کشــور داریــم‪».‬‬ ‫این طــور بــه نظــر می رســد کــه در ایــران امــار دقیقــی از‬ ‫درحــال تحصیــل وجــود نــدارد‪ .‬امــا‬ ‫معلــوالن شــاغل یــا‬ ‫ِ‬ ‫بی تردیــد بســیاری از مــا در مدرســه‪ ،‬دانشــگاه یــا محیــط کار بــا‬ ‫افــراد ِ بــا توانایی هــای متفــاوت روبــه رو شــده ایم‪.‬‬ ‫اســتخدام افــراد ِ بــا توانایی هــای متفــاوت مزیت هایــی‬ ‫دارد کــه عمومــا شناخته شــده نیســت‪ .‬مثــا پژوهش هــای‬ ‫فوربــس نشــان داده اســت‪ ،‬شــرکت هایی کــه ســاالنه بیــش‬ ‫از ‪۱۰‬میلیــون دالر درامــد دارنــد تاکیــد کرده انــد کــه گوناگونــی‬ ‫در نیــروی کار خالقیــت را تقویــت می کنــد‪ .‬همــکاری ِ ادم هــای‬ ‫گوناگــون بــا یکدیگــر باعــث موفقیــت و پیشــرفت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اول از انها بپرسید‪ ،‬سپس مطابق خواست شان رفتار کنید‬ ‫بــا ایــن پیش فــرض کــه انهــا بــه کمــک نیــاز دارنــد پیــش نرویــد!‬ ‫نخســت بپرســید کــه ایــا می توانیــد‪ ،‬در راســتای اثربخش تــر یــا‬ ‫ـدن کار‪ ،‬کمکــی بــه انهــا کنیــد‪ .‬افــراد ِ بــا توانایی هــای‬ ‫ساده ترشـ ِ‬ ‫متفــاوت بهتــر از هــر کــس از نیازهای شــان و روش هــای‬ ‫تامیــن انهــا اگاه انــد‪ .‬اگــر از شــما درخواســت کمــک کردنــد‪،‬‬ ‫بپرســید کــه بــرای کمــک بایــد دقیقــا چــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬واضح حرف بزنید و خوب گوش دهید‬ ‫در رویارویــی بــا فــردی کــه ناتوانــی رشــدی (معلولیت هــای‬ ‫دائمــی کــه اختالل هــای ذهنــی‪ ،‬جســمی یــا هــر دو را در بــر‬ ‫می گیــرد) یــا مشــکل شــناختی دارد بــا جمله هــای واضــح‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬واژه هــای ســاده و مفاهیــم روشــن و بی ابهــام‬ ‫را بــه کار ببریــد‪ .‬حواس تــان بــه ســرعت صحبت کــردن‪،‬‬ ‫پیچیدگــی گفتــار و واژگان مورداســتفاده تان باشــد‪ .‬بدانیــد‬ ‫کــه انهــا توانایــی تصمیــم گیــری دارنــد‪ ،‬مگــر اینکــه خــاف‬ ‫ان را بــه شــما اعــام کننــد‪ .‬بــه افــرادی کــه دچــار اختــاالت‬ ‫گفتــاری هســتند فرصــت دهیــد تــا حرف شــان را تمــام کننــد‪.‬‬ ‫حرف شــان را قطــع نکنیــد و به جــای انهــا حــرف نزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬با دیگران مستقیم و رودررو صحبت کنید‬ ‫هنــگام صحبــت‪ ،‬ارتبــاط چشــمی داشــته باشــید و مســتقیم‬ ‫بــا خودشــان صحبــت کنیــد‪ ،‬حتــی اگــر مراقــب یــا پرســتار‬ ‫همراه شــان باشــد‪ .‬وقتــی بــا فــردی ناشــنوا کــه مترجــم دارد‬ ‫فیلوفوبیا یا ترس‬ ‫از عشق؛ علت‬ ‫و عالئم ان‬ ‫فیلوفوبیــا یــا تــرس از عشــق ممکــن اســت برقــراری روابــط‬ ‫معنــادار را بــرای فــرد مشــکل کنــد‪ .‬جدایــی دردنــاک‪ ،‬طــاق‪،‬‬ ‫رهاشــدن یــا طردشــدن در دوران کودکــی یــا بزرگ ســالی ممکــن‬ ‫اســت باعــث شــود کــه بــرای همیشــه از عاشق شــدن بترســید‪.‬‬ ‫فیلوفوبیا چیست؟‬ ‫افــراد مبتــا بــه فیلوفوبیــا از عشــق می ترســند‪ .‬ایــن تــرس و‬ ‫واهمــه چنــان شــدید اســت کــه ایجــاد و حفــظ روابــط عاشــقانه‬ ‫را دشــوار و گاهــی غیرممکــن می کنــد‪ .‬واژه «فیلــو» کلمــه ای‬ ‫یونانــی به معنــی دوست داشــتن یــا معشــوق اســت و «فوبیــا»‬ ‫در زبانــی یونانــی بــرای بیــان تــرس بــ ه کار مــی رود‪ .‬بســیاری از‬ ‫مــردم در مقطعــی از زندگــی تــرس جزئــی از عاشق شــدن را‬ ‫تجربــه می کننــد‪ ،‬امــا فیلوفوبیــا شــدیدتر اســت و باعــث ایجــاد‬ ‫حــس انــزوا و محبوب نبــودن در افــراد می شــود‪ .‬فــرد درگیــر ایــن‬ ‫اختــال‪ ،‬از قرارگرفتــن در موقعیــت عاشق شــدن یــا نزدیک شــدن‬ ‫بــه دیگــران می ترســد و هنــگام برخوردهــای عاشــقانه نمی توانــد‬ ‫عکس العمــل خوبــی نشــان بدهــد‪.‬‬ ‫اطــاع از تعــداد مبتالیــان بــه فیلوفوبیــا اســان نیســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫ممکــن اســت بســیاری از مــردم تــرس خــود را بــروز ندهنــد یــا‬ ‫هیچ وقــت متوجــه ایــن مشکلشــان نشــوند‪ .‬برخــی از مــردم‬ ‫انگلســتان بــر ایــن باورنــد کــه ملکــه الیزابــت اول هــم دچــار‬ ‫فیلوفوبیــا بــوده و بــه همیــن دلیــل هرگــز ازدواج نکــرده اســت‪.‬‬ ‫چه کسانی در معرض فیلوفوبیا هستند؟‬ ‫معمــوال زنــان بیــش از مــردان بــه اختــال تــرس از عشــق مبتــا‬ ‫می شــوند‪ .‬البتــه بــروز ایــن اختــال در افــراد بــه عوامــل مختلفــی‬ ‫بســتگی دارد کــه مهم ترینشــان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ســابقه خانوادگــی‪ :‬مشــاهده یکــی از والدیــن یــا اعضــای خانــواده‬ ‫صحبــت می کنیــد و او مترجمــش را نــگاه می کنــد‪ ،‬شــما‬ ‫روی بده بســتان تان بــا فــرد ناشــنوا تمرکــز کنیــد‪ .‬اگــر بــرای‬ ‫مــدت طوالنــی بــا کســی صحبــت می کنیــد کــه روی صندلــی‬ ‫چــرخ دار نشســته اســت‪ ،‬بنشــینید تــا او مجبــور نشــود بــرای‬ ‫نگاه کــردن بــه شــما گــردن دراز کنــد! به ســوی ِ فــرد خــم‬ ‫نشــوید و بنشــینید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬فاصل ٔه مناسب را رعایت کنید‬ ‫برخــی افــراد از ابــزار کمکــی ماننــد صندلــی چــرخ دار‪ ،‬واکــر یــا‬ ‫ـن ایــن ابزارهــا و توجــه‬ ‫عصــا اســتفاده می کننــد‪ .‬بــا درنظرگرفتـ ِ‬ ‫ـه مناســب را بــا فــرد حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫بــه حریــم شــخصی انهــا فاصلـ ٔ‬ ‫هرگــز پیــش از اینکــه از فــرد اجــازه بگیریــد‪ ،‬صندلــی اش را‬ ‫ـی ایــن افــراد دســت نزنیــد‪،‬‬ ‫حرکــت ندهیــد‪ .‬بــه ابزار هــای کمکـ ِ‬ ‫تکیــه ندهیــد و‪ ،‬بــدون اجــازه‪ ،‬انهــا را تــکان ندهیــد‪ .‬ایــن مــورد‬ ‫به ویــژه بــرای حفــظ ایمنــی افــراد مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با اعضای خانواده این افراد‪ ،‬نرم و انعطاف پذیر باشید‬ ‫بســیاری از افــراد ِ بــا توانایی هــای متفــاوت بــه همراهــی و‬ ‫مراقبــت اعضــای خانواده شــان نیــاز دارنــد‪ .‬در بســیاری از‬ ‫مــوارد‪ ،‬افــراد بــرای رســیدگی بــه نیازهــای همســر یــا فرزنــد‬ ‫معلول شــان مجبــور بــه تــرک شــغل می شــوند‪ .‬دربرابــر ِ ایــن‬ ‫افــراد انعطاف پذیــر باشــید و اگــر ممکــن اســت اجــازه دهیــد‬ ‫ت‬ ‫کارشــان را بــا وضعیــت جدیــد ادامــه دهنــد‪ .‬ایــن کار تاثیــرا ِ‬ ‫منفــی روی خانــواده و نیــروی کار را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫کــه درگیــر فوبیــا یــا اختــال اضطرابی انــد ممکــن اســت شــما را‬ ‫بیــش از پیــش دچــار اختالل هــا و ترس هــای مشــابه کنــد‪.‬‬ ‫ژنتیــک‪ :‬بــر اســاس برخــی از تحقیقــات‪ ،‬ژن هــای بعضــی از‬ ‫افــراد تغییراتــی می کننــد کــه انهــا را مســتعد ابتــا بــه اختــاالت‬ ‫اضطرابــی و انــواع فوبیــا می کنــد‪.‬‬ ‫درگیــری بــا انــواع دیگــر فوبیــا‪ :‬داشــتن بیــش از یــک نــوع فوبیــا‬ ‫مســئله ای رایــج اســت‪ .‬شــخصی کــه دچــار فیلوفوبیاســت ممکــن‬ ‫اســت از تعهــد‪ ،‬طردشــدن یــا رهاشــدن هــم بترســد‪.‬‬ ‫چرا به اختالل ترس از عشق مبتال می شویم؟‬ ‫بیشــتر افــرادی کــه بــه فیلوفوبیــا دچــار می شــوند‪ ،‬می تواننــد ریشــه‬ ‫مســئله را در تجربیــات اســیب زای دوران کودکــی پیــدا کننــد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت ایــن نــوع فوبیــا واکنشــی محافظتــی باشــد‪ .‬اگــر بــه خودتــان‬ ‫اجــازه ندهیــد کــه مهــر کســی بــه دلتــان بیفتــد‪ ،‬خطــر صدمه دیــدن و‬ ‫درد ناشــی از جدایــی احتمالــی هــم کمتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برخی از علل بالقوه ترس از عشق عبارت اند از‪:‬‬ ‫روابــط مسئله ســاز قبلی؛تــرس از طردشدن؛فشــارهای فرهنگــی‬ ‫یــا مذهبی؛ترومــای دوران کودکی؛ژنتیک؛ســردی روابــط والدیــن‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬هرکدام از این علل را مختصر توضیح می دهیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬روابط مسئله ساز قبلی‬ ‫ممکــن اســت روابــط اســیب زای گذشــته زمینه ســاز بــروز‬ ‫فیلوفوبیــا شــوند‪ .‬تجربــه بی وفایــی‪ ،‬خیانــت یــا دل شکســتگی‬ ‫گاهــی منجــر بــه دوری افــراد از روابــط عاشــقانه می شــوند‪ .‬در‬ ‫واقــع تجربــه قبلــی ایــن افــراد به قــدری دردنــاک بــوده اســت کــه‬ ‫می خواهنــد بــا دوری از ایــن نــوع روابــط خــود را بــه شکسـت های‬ ‫احتمالــی یــا تکــرار تجربیــات قبلــی مصــون کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس از طردشدن‬ ‫طردشــدن توســط والدیــن هــم می توانــد منجــر بــه تــرس از‬ ‫عشــق در بزرگ ســالی شــود‪ ،‬امــا ایــن مســئله فقــط ریشــه در‬ ‫کودکــی نــدارد‪ .‬بزرگ ســاالنی کــه مــدام از طــرف دوســتان یــا‬ ‫شــرکای عاطفــی خــود طــرد شــده اند هــم ممکــن اســت از دوبــاره‬ ‫عالقه مندشــدن بــه دیگــران بترســند و از ان اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فشارهای فرهنگی یا مذهبی‬ ‫در برخــی از جوامــع‪ ،‬بــرای ازدواج در ســنین پاییــن و شــرایط خــاص‬ ‫فشــار بیشــتری وجــود دارد‪ .‬در ایــن جوامــع‪ ،‬اگــر کســی بــه ایــن نــوع‬ ‫ن ندهــد و نخواهــد از اداب ورســوم ســنتی پیــروی کنــد‪،‬‬ ‫ازدواج هــا ت ـ ‬ ‫ممکــن اســت دچــار تــرس از عشــق شــود‪ .‬ایــن افراد احســاس می کنند‬ ‫کــه در تعییــن شــریک زندگــی نقشــی ندارنــد و دچــار نوعی ســرخوردگی‬ ‫می شــوند کــه فیلوفوبیــا یکــی از نتایــج احتمالــی ان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ترومای دوران کودکی‬ ‫کودکانــی کــه وقایعــی ســخت را پشت ســر گذاشــته اند‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت در اینــده از دوست داشــتن یــا دوست داشته شــدن‬ ‫‪ .۶‬هنگام تنظیم قرار مالقات امکان دسترسی را در نظر بگیرید‬ ‫بــر ســر محــل قــرار از پیــش بــه توافــق برســید و جزئیــات‬ ‫دسترســی بــه محــل را بــرای طــرف مقابــل ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫ف مقابــل می توانــد بــه مالقــات‬ ‫بــرای اطمینــان از اینکــه طــر ِ‬ ‫بیایــد و بــرای تــدارک مالقــات‪ ،‬بپرســید کــه ایــا کاری از‬ ‫دســت شــما برمی ایــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ـه مهــم ایــن‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه اشــتباه پیــش می ایــد‪ .‬نکتـ ٔ‬ ‫ـه پاســخ او عمــل کنیــد‪.‬‬ ‫اســت کــه از فــرد ســوال کنیــد و برپایـ ٔ‬ ‫شــاید انجــام برخــی از ایــن توصیه هــا‪ ،‬به ویــژه در اغــاز و در‬ ‫نخســتین دیــدار‪ ،‬ســاده نباشــد‪.‬‬ ‫مــا معمــوال از موقعیت هــای دشــوار اجتنــاب می کنیــم‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬ممکــن اســت ناخواســته از افــراد ِ دارای معلولیــت‬ ‫(افــراد ِ بــا توانایی هــای متفــاوت) دوری کنیــم‪ .‬ایــن کار‬ ‫مانعی ســت بــرای ایجــاد محیطــی پذیــرا و همه شــمول‪.‬‬ ‫کافی ســت بــار نخســت را پشــت ســر بگذاریــد‪ ،‬همه چیــز‬ ‫به ســرعت ســاده می شــود‪ .‬بدانیــد کــه پرســیدن و بــاز کــردن‬ ‫ســر صحبــت بــا فــرد دارای توانایی هــای متفــاوت هربــار کــه‬ ‫او را ندیــده می گیریــد و کارتــان را بــه تاخیــر می اندازیــد‬ ‫دشــوارتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــا شــما در محــل کار یــا تحصیــل بــا افــراد ِ بــا توانایی هــای‬ ‫متفــاوت ســروکار داریــد؟ بــه نظرتــان تعامــل صحیــح بــا انهــا‬ ‫دشــوار اســت؟ چطــور بــا ایــن افــراد برخــورد می کنیــد؟‬ ‫بترســند‪ .‬برخــی از مهم تریــن وقایــع اســیب زایی کــه اغلــب بــه‬ ‫فیلوفوبیــا منجــر می شــوند عبارت انــد از‪:‬طــاق مشــاجره امیز‬ ‫والدین؛مــرگ پــدر یــا مادر؛ترک شــدن؛کودک ازاری‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ژنتیک‬ ‫ممکــن اســت افــراد اختالالتــی ماننــد تــرس یــا اضطــراب را از‬ ‫ث ببرنــد‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬وراثــت یــا‬ ‫خانــواده خــود بــه ار ‬ ‫ژنتیــک تــا ‪۷۶‬درصــد در ترس هــا و فوبیاهــای اجتماعــی نقــش‬ ‫دارد‪ .‬البتــه برخــی از دانشــمندان هــم معتقدنــد کــه تاثیــر ژنتیکــی‬ ‫ایــن مســائل فقــط ‪۱۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سردی روابط با والدین‬ ‫روان شناســان بــر ایــن باورنــد کــه وابســتگی اولیــه مــا بــه‬ ‫والدیــن نحــوه نگرشــمان بــه روابــط را شــکل می دهــد و بــر‬ ‫روابــط مــا در بزرگ ســالی تاثیــر می گــذارد‪ .‬بــ ه عبــارت دیگــر‪،‬‬ ‫تــرس از عاشق شــدن ممکــن اســت ناشــی از برخــورد بــا والدینــی‬ ‫باشــد کــه از نظــر عاطفــی بــه مــا نزدیــک نبوده انــد‪ .‬گاهــی هــم‬ ‫بزرگ شــدن توســط والدینــی کــه بیــش از حــد مضطــرب بوده انــد‬ ‫یــا بــه فرزندشــان توجهــی نداشــته اند باعــث بــروز مشــکالتی ماننــد‬ ‫تــرس از دوست داشــتن می شــود‪ .‬کودکــی کــه توجــه‪ ،‬محبــت و‬ ‫تاییــد والدینــش را دریافــت نمی کنــد‪ ،‬بیــش از انکــه بــا عزیزانــش‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنــد‪ ،‬به ســمت غریبه هــا کشــیده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬افسردگی‬ ‫بــر اســاس تحقیقــات گروهــی از دانشــمندان امریکایــی‪،‬‬ ‫افســردگی عاملــی مهــم بــرای تــرس از عشــق اســت‪ .‬فــرد مبتــا‬ ‫بــه افســردگی ممکــن اســت بــا احســاس بی ارزشــی و مشــکل در‬ ‫تصمیم گیــری دســت وپنجه نــرم کنــد‪ .‬همیــن مســئله می توانــد‬ ‫بــه مشــکالتی ماننــد تــرس از عشــق منجــر شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫کاربران دائمی شبکه های اجتماعی به تکنو‪-‬استرس دچار می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنــی ناشــی از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪ Friedrich-Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی ‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه دفعــات‬ ‫مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬سایبری‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ 5‬روند نوظهور‬ ‫که اینده ما‬ ‫را تغییر می دهند‬ ‫مــا بایــد در مــورد تاثیــرات بیشــتر انتشــار ویــروس کرونــا‪ ،‬هوشــیار‬ ‫و محتــاط بــوده و بــرای ایجــاد روش هــای جدیــد زندگــی و کار‬ ‫انعطاف پذیــر باشــیم‪ ،‬زیــرا راه هــای جدیــد زندگــی و کار به محــض‬ ‫فروکــش کــردن تــرس ونگرانی هــای فعلــی‪ ،‬پدیــدار می شــوند‪.‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا (‪ )19-COVID‬زندگــی شــخصی و‬ ‫حرفــه ای مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫مــردم در تــاش هســتند تــا از پیچیدگی هــای تجاری خــود در‬ ‫ارتبــاط بــا دیگــران‪ ،‬زنجیــره تامیــن‪ ،‬ســامت مالــی‪ ،‬تعامــل بــا‬ ‫مشــتری و مدیریــت ریســک عبــور کننــد‪.‬‬ ‫مــا درحــال حاضــر یکــی از مهم تریــن تغییــرات تاریخــی را در ‪100‬‬ ‫ســال گذشــته تجربــه کرده ایــم‪ .‬کســب وکارهای قدیمــی تغییــر‬ ‫و کســب وکارهای جدیــد درجــال ظهــور هســتند‪ .‬درحــال حاضــر‬ ‫شــاهد تغییــر در خدماتــی هســتیم کــه مشــتریان مــا به عنــوان‬ ‫واکنشــی بــه ایــن بیمــاری همه گیــر اتخــاذ می کننــد‪ .‬خدمــات‬ ‫ضــروری در رابطــه بــا مراقبت هــای بهداشــتی‪ ،‬انــرژی و منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬اب و خدمــات اضطــراری همچنــان وجــود دارد ولــی‬ ‫ممکــن اســت مدل هــای تجــاری بــرای ایــن صنایــع تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫بایــد در مــورد تاثیــرات بیشــتر انتشــار ویــروس کرونــا‪ ،‬هوشــیار‬ ‫و محتــاط بــوده و بــرای ایجــاد روش هــای جدیــد زندگــی و کار‬ ‫انعطاف پذیــر باشــیم‪ ،‬زیــرا راه هــای جدیــد زندگــی و کار به محــض‬ ‫فروکــش کــردن تــرس ونگرانی هــای فعلــی‪ ،‬پدیــدار می شــوند‪.‬‬ ‫‪-1‬جهانــی شــدن بــا ظهــور قوی تــر ســرمایه داری اجتماعــی‪،‬‬ ‫بازتعریــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت خطــرات جــدی اقدامــات مســتقل و ناهماهنــگ‬ ‫کشــورها بــر اقتصــاد جهانــی و رفــاه مــردم کــه به دلیــل کوویــد‬ ‫‪ 19‬به وجــود امــده‪ ،‬بــر جهانی ســازی نامنظــم و ازادانــه ی بــازار‬ ‫تاثیــر گذاشــته و انــرا به تدریــج بــه پایــان برســاند‪ .‬این همه گیری‬ ‫ثابــت کــرد کــه مســائلی کــه در یــک کشــور به وجــود می اینــد‪،‬‬ ‫یــک اثــر دومینویــی داشــته و می تواننــد تاثیــری جــدی بــر کل‬ ‫دنیــای اقتصــاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫در ادامه شــکل جدیدی از جهانی شــدن که شایســتگی بشــریت‬ ‫را بــر اســاس اقدامــات جمعــی کشــورها‪ ،‬مشــاغل و مــردم بــه‬ ‫رســمیت می شناســد‪ ،‬شــروع بــه ظهــور خواهــد کــرد‪ .‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫شــرکت ها بــا تمرکــز بیشــتر بــر مســئولیت اجتماعــی و رفــاه مــردم‪،‬‬ ‫مدل هــای مدیریتــی و کس ـب وکار خــود را تغییــر خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها قوانیــن جدیــدی را بــرای محافظــت از‬ ‫کارمنــدان در شــرایطی ماننــد ویــروس کرونــا تصویــب خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬بــا ظهــور ســرمایه داری اجتماعــی‪ ،‬نــوع جدیــدی از‬ ‫نکات مهم برای‬ ‫امنیت سایبری کسب‬ ‫و کار های کوچک‬ ‫سرویس اموش‬ ‫راه انــدازی و توســعه یــک کســب و کار حتــی در زمان هــای‬ ‫خــوب کار ســختی اســت‪ ،‬امــا در زمــان هــای بحرانــی‬ ‫چالش هــای جدیــدی را بــه همــراه دارد‪ .‬بــا افزایــش اتــکای مــا‬ ‫بــه فنــاوری بــرای بســیاری از جنبه هــای زندگی مــان از جملــه‬ ‫کســب در امــد‪ ،‬درک ایــن موضــوع نیــز افزایــش می یابــد کــه‬ ‫بحران هــا و شــرایط اضطــراری جهانــی یــا حتــی منطقــه ای‬ ‫پیامدهــای مختلفــی در حــوزه کســب و کار دیجیتــال و امنیــت‬ ‫شــغلی بــرای مــا بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دو ســال پیــش‪ ،‬بســیاری از زندگی هــا و معیشــت ها‬ ‫بــه طــور ناگهانــی بــا یــک هشــدار نابهنــگام بــه حالــت‬ ‫تعلیــق درامــد‪ .‬همه گیــری کوویــد‪ 19-‬شــکنندگی جمعــی‬ ‫مــا را اشــکار کــرد و هجــوم ناگزیــر بــه ســمت فعالیتهــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬انعطاف پذیــری بســیاری از کســب وکارها را‬ ‫در معــرض ازمایــش قــرار داد و در عیــن حــال زمینــه ی‬ ‫مســاعدی را بــرای جرایــم ســایبری ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه نیــز متخصصــان امنیــت ســایبری زنــگ خطــر جهانــی‬ ‫دیگــری را بــه صــدا در می اورنــد ‪ ،‬خطــر پیامدهــای ســایبری‬ ‫بــزرگ ناشــی از جنــگ در اوکرایــن کــه ممکــن اســت عملکــرد‬ ‫برخــی از ســازمان ها را در جهــان مختــل کنــد و در برخــی مــوارد‬ ‫باعــث ایجــاد یــک خطــر جهانــی شــود‪ .‬کــه در اصطــاح بــه ان‬ ‫بحــران ابشــاری مــی گوینــد‪ .‬پــس تحــوالت جهــان تاثیــرات مثبــت‬ ‫و منفــی بســیاری را بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــر‬ ‫دنیــای فضــای ســایبری مــی گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن خطــر بــرای ســازمان های دولتــی و شــرکت های‬ ‫چنــد ملیتــی از جملــه کســب وکارهای کوچــک و متوســط‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬محتمــل اســت‪ .‬شــرکت های کوچــک بــدون‬ ‫‪1401‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪563‬‬ ‫چگونه از پیامدهای منفی‬ ‫فضای مجازی جلوگیری‬ ‫کنیم؟‬ ‫ســرمایه داری‪ ،‬شــرکت ها را هدایــت خواهــد کــرد‪ .‬نه تنهــا‬ ‫تنظیــم بــازار‪ ،‬بلکــه انچــه بــرای جامعــه خــوب اســت‪ ،‬اســتراتژی‬ ‫کســب وکار را هدایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪-2‬تسریع تحول دیجیتال‬ ‫بــا بررســی بســیاری از ســازمان ها کــه در دو ســال گذشــته بــر روی‬ ‫تغییــر کسـب وکارها کار می کردنــد‪ ،‬به نتیجــه می رســیم کــه مفهــوم‬ ‫تحــول دیجیتــال نســبتا پیشــرفت کــرده اســت‪ .‬کوویــد ‪ 19‬شــرکت ها‬ ‫را وادار می کنــد تــا گام هــای اساســی بــرای پذیــرش پیشــرفت های‬ ‫فنــاوری و مدرن ســازی فرهنــگ‪ ،‬ســاختارهای ســازمانی‪،‬‬ ‫سیســتم های اندازه گیــری و معماری هــای عملیاتــی بردارنــد‪.‬‬ ‫توافــق مشــترکی بیــن رهبــران ارشــد کســب وکار وجــود دارد‬ ‫کــه حتــی اگــر ســازمانی امــروز جلوتــر از همتایــان خــود باشــد‪،‬‬ ‫همچنــان بایــد به طــور مســتمر بــرای تغییــر امــاده باشــد‪،‬‬ ‫ریس ـک های حســاب شــده را پذیرفتــه و امــاده شکســت فــوری‬ ‫باشــد‪ .‬در غیــر این صــورت ممکــن اســت کسب وکارشــان مختــل‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬تســریع تحــول دیجیتــال بــرای بســیاری از‬ ‫شــرکت ها بــرای اطمینــان از تــداوم کسـب وکار‪ ،‬بهبود بهــره وری و‬ ‫راه انــدازی مدل هــای کسـب وکار جدیــد بــرای رقابتــی مانــدن‪ ،‬بــه‬ ‫اولویــت اصلــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫‪-3‬استفاده از نیروی کار بر حسب تقاضا افزایش می یابد‬ ‫بــا تاثیــر اقتصــادی کوویــد ‪ ،19‬شــرکت ها و مــردم از مدل هــا و‬ ‫پلتفرم هــای نیــروی کار‪ ،‬بــر اســاس تقاضــای فنــاوری‪ ،‬اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن امــر نیــروی کار‪ ،‬مدیریــت مالــی و دسترســی بــه‬ ‫مهارت هــای متنــوع را بهبــود می بخشــد‪ .‬شــرکت ها بایــد درک کنند‬ ‫و یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــا برنامه هــا‪ ،‬اســتراتژی ها و ابزارهــای‬ ‫مدیریــت افــراد‪ ،‬اســتعدادهای درخواســتی را درگیــر و حفــظ کننــد‬ ‫تــا بــرای نیــروی کار بــر اســاس تقاضــا ارزش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫‪-4‬یک پلتفرم جدید برای اصالحات مراقبت های بهداشتی‬ ‫ویــروس کرونــا شــکاف های عمــده ای را در سیســتم های‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی برخــی از پیشــرفته ترین کشــورهای‬ ‫جهــان اشــکار کــرده اســت‪ .‬ایــن بیمــاری همه گیــر یــک پلتفــرم‬ ‫داغ بــرای اصالحــات مراقبت هــای بهداشــتی در ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬فرانســه و بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪ 19-COVID .‬صنعــت مراقبت هــای بهداشــتی را وادار‬ ‫می کنــد تــا مراقبت هــای بیشــتری را ارائــه دهــد‪ .‬همیــن امــر‪،‬‬ ‫فرصت هــای جدیــدی را بــرای بســیاری از کســانی که در ســاختن‬ ‫سیســتم جدیــد مشــارکت دارنــد‪ ،‬ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫به غیــر از اصالحــات صنعــت‪ ،‬شــرکت ها بایــد تــاش کننــد تــا بــر‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی افــراد تمرکــز کننــد‪ .‬بــا ترویــج دورکاری‪،‬‬ ‫انــزوای اجتماعــی و شــیوه های فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫تعامــات رودررو افزایــش می یابــد‪ .‬لــذا شــرکت ها تمرکــز خــود‬ ‫را بــر ســامت روانــی و رفــاه کارکنــان افزایــش می دهنــد تــا از‬ ‫جنبه هــای منفــی ارتبــاط انســانی محــدود خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪-5‬زنجیره های تامین خود را از نو پیکربندی می کنند‬ ‫زنجیره هــای تامیــن چنــد الیــه پدیــد می اینــد و اجــزای حیاتــی از‬ ‫جملــه ارزش افــزوده افزایشــی را دنبــال می کننــد‪ .‬ایــن امــر راه های‬ ‫جدیــدی را بــرای تعامــل بــا مشــتریان‪ ،‬مدیریــت موجودی هــا‪،‬‬ ‫بهینه ســازی تولیــد و توزیــع‪ ،‬مدیریــت لجســتیک و مدیریــت پــول‬ ‫نقــد یــا ســرمایه‪ ،‬بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا گســترش گســترده تر اینترنــت ‪ ،5G‬اســتفاده‬ ‫از سیســتم های اینترنتــی انالیــن افزایــش می یابــد‪ .‬اســتراتژی‬ ‫کس ـب وکار ســنتی بــر روی بــازار و رقبــا تکیــه دارد‪ .‬در دوران پــس‬ ‫از کوویــد ‪ ،19‬شــرکت ها بایــد به طــور مــداوم و نــه فقــط یکبــار‪،‬‬ ‫خدمــات جدیــدی بــرای مشــتریان خــود ایجــاد کننــد‪ .‬ایــن کار در‬ ‫یــک محیــط تجــاری کــه به ســرعت در حــال تغییــر اســت‪ ،‬بســیار‬ ‫چالــش برانگیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫داشــتن پشــتیبان ‪ ،‬ممکــن اســت بــرای دفــاع از خــود در‬ ‫برابــر مجرمــان ســایبری یــا مقابلــه بــا یــک حملــه ســایبری‪،‬‬ ‫دچــار مشــکل شــوند و عمــا کار ســختی در پیــش رو دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر امــوزش هــا و پوشــش هــای‬ ‫رســانه ای بــر روی نقض هــای امنیتــی بــزرگ متمرکــز شــده اســت‪،‬‬ ‫بســیاری از صاحبــان مشــاغل کوچــک ممکــن اســت بــه خاطــر‬ ‫اینکــه فکــر می کننــد امــن هســتند ‪ ،‬بــه نــکات امنیتــی و رفــع بــاگ‬ ‫ســامانه کســب و کار خــودت اهمیــت چندانــی ندهنــد‪ .‬از ایــن‬ ‫رو امــروزه هیــچ شــرکتی انقــدر کوچــک نیســت کــه مــورد توجــه‬ ‫افــراد جنایــت قــرار نگیــرد ‪ -‬یــا اســیب جانبــی ناشــی از حمالتــی‬ ‫کــه بــه اهــداف دیگــر انجــام مــی شــود‪ ،‬دامــن انهــا را نگیــرد‪ .‬در‬ ‫اغلــب مــوارد‪ ،‬شــرکت ها و کســب و کار هــای کوچــک قربانــی‬ ‫حمالتــی می شــوند کــه به طــور بی رویــه در مقیــاس بزرگ تــر بــه‬ ‫کار گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫اگــر صاحــب کســب و کار اینترنتــی هســتید ‪ ،‬بــا ارزیابــی ریســک‬ ‫امنیتــی خــود ‪ ،‬می توانیــد فــرض کنیــد کــه وضعیــت امنیتــی‬ ‫شــما در مرحلــه نوپایــی قــرار دارد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬چنــد مرحلــه‬ ‫ســاده وجــود دارد کــه مــی توانیــد بالفاصلــه بــرای محافظــت از‬ ‫داده هــای خــود و کارمنــدان خــود انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫برای ارزیابی ریسک خود فهرستی تهیه کنید‬ ‫اگــر ندانیــد چــه چیــزی داریــد‪ ،‬نمــی توانیــد از ان‬ ‫محافظــت کنیــد‪ .‬لیســتی از تمــام ســخت افزارهــای خــود‬ ‫را تهیــه و نگــه داری کنیــد ‪ :‬رایانــه هــای شــخصی‪ ،‬لــپ‬ ‫تاپ هــا‪ ،‬تلفــن هــای همــراه‪ ،‬روترهــا و چاپگرهــا‪ ،‬خدمــات‬ ‫دیجیتــال نــرم افــزاری کــه اســتفاده مــی کنید‪ ،‬حســاب های‬ ‫بانکــی و ســرویس هــای ابــری ماننــد ‪ Google Docs‬و‬ ‫‪ iCloud‬را نیــز شــامل ایــن لیســت مــی شــوند‪ .‬ایــن لیســت‬ ‫موجودی هــای شــما تشــخیص اینکــه کجــا و چــه چیــزی‬ ‫ممکــن اســت اشــتباه باشــد را اســان تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫سیاست های امنیتی خود را تعریف کنید‬ ‫ایمنــی و مدیریــت خــوب دســت بــه دســت هــم می دهنــد‬ ‫تــا وضعیــت امنیــت شــما را تضمیــن نمایــد‪.‬‬ ‫امنیت خود را به چالش بکشید و سوال از خود بپرسید‬ ‫ماننــد‪ :‬چــرا فقــط کارکنــان مجــاز مــی تواننــد وارد دفتــر‬ ‫شــوند‪ ،‬یــا چــرا انهــا نبایــد از لــپ تــاپ هــای شــخصی یــا‬ ‫ســایر دســتگاه هــا بــرای دسترســی بــه داده هــای کاری‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬بــه کارمنــدان خــود اطــاع دهیــد کــه اگــر‬ ‫از راه دور کار مــی کننــد‪ ،‬چــرا بایــد هنــگام اتصــال بــه ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬هــای عمومــی مراقــب باشــند‪.‬‬ ‫کنترل های دسترسی کارمندان را تنظیم کنید‬ ‫بــرای اطمینــان از اینکــه سیاســت های امنیتــی اجــرا‬ ‫می شــوند یــا خیــر‪ ،‬مهــم اســت کــه کنترل هــای فنــاوری‬ ‫اطالعــات را ســر لوحــه کار خــود قــرار دهیــد‪ .‬یــک گام‬ ‫اساســی ایــن اســت کــه یــک نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫یــا عبــارت عبــور منحصــر بــه فــرد بــرای هــر کارمنــد بــرای‬ ‫دسترســی بــه لــپ تــاپ خــود و اینترانــت شــرکت تعییــن‬ ‫کنیــد‪ .‬پروتکلــی را تنظیــم کنیــد کــه کارمنــدان در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا هــر نــوع مشــکل امنیتــی یــا حادثــه بایــد از‬ ‫ان پیــروی کننــد‪ .‬همچنیــن بایــد از نــرم افزارهــای امنیتــی‬ ‫بــرای محافظــت از کارمنــدان در برابــر بدافزارهــا اســتفاده‬ ‫کنیــد و در نهایــت‪ ،‬اســتفاده از رمزگــذاری بــرای جلوگیــری‬ ‫از دسترســی و خوانــدن اطالعــات توســط مهاجــم و احــراز‬ ‫هویــت دو مرحلــه ای بــرای ارائــه یــک الیــه اضافــی در‬ ‫بــاالی رمــز عبــور را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫سیاست های امنیتی خود را ازمایش کنید‬ ‫بــا انجــام اقدامــات قبلــی گفتــه شــده‪ ،‬کســب و کار شــما تــا‬ ‫حــد خاصــی از حفاظــت بهــره منــد مــی شــود‪ .‬امــا بایــد مطمئــن‬ ‫شــوید کــه تمــام مراحــل بــه خوبــی اتخــاذ شــده انــد و در صــورت‬ ‫حملــه‪ ،‬قابلیــت مقابلــه و رفــع ان را داریــد‪ .‬بــه خاطــر داشــته‬ ‫باشــید کــه بایــد مطمئــن شــوید کــه کارمنــدان از رمزهــای عبــور‬ ‫قــوی و منحصــر بــه فــرد اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫افزایــش اگاهــی کارکنــان در مــورد امنیــت ســایبری یــک‬ ‫تــاش طوالنــی مــدت اســت‪ .‬حتــی کارمنــدان اگاه ممکــن‬ ‫اســت بــه ایمیــل هــای ســاده فیشــینگ دچــار شــوند‪ .‬یــک‬ ‫اســتراتژی امنیتــی موثــر بــه مدیریــت شــما بــرای اطــاع‬ ‫رســانی و امــوزش کارکنــان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫به ازمایش ادامه دهید‬ ‫زمانــی کــه مراحــل قبلــی را پشــت ســر گذاشــتید‪ ،‬مراقــب‬ ‫خــود را ضعیــف نکنیــد‪ .‬شــما بایــد حداقــل یــک بــار یــا بیشــتر‬ ‫در طــول ســال فرایندهــای خــود را مجــددا ًارزیابــی کــرده و‬ ‫اطمینان حاصل کنید که کارکنان شــما از دســتورالعمل های‬ ‫شــما پیــروی مــی کننــد‪ ،‬همــه نــرم افزارهــای شــما بــه روز‬ ‫هســتند تــا از اســیب پذیــری هــای شــناخته شــده در امــان‬ ‫بماننــد و حســاب هــا و دسترســی کارمندانــی کــه شــرکت را‬ ‫تــرک کــرده انــد غیرفعــال یــا حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫فعالیــت در فضــای مجــازی مســتلزم رعایــت یــک ســری‬ ‫موضوعــات و نــکات اســت کــه جهــت جلوگیــری از بحران هــا و‬ ‫مشــکالت بایــد مــورد توجــه کاربــران قــرار گیرنــد؛ یعنــی تولیــد‬ ‫محتــوا بــه همیــن اســانی ها هــم نیســت و بایــد بــرای جــذب‬ ‫دنبال کننــدگان توجــه بیشــتری بــه ان داشــته باشــید‪ .‬تولیــد‬ ‫محتــوا و کیفیــت پســت شــما گامــی بــرای تبدیل شــدن به یک‬ ‫چهــره در دنیــای مجــازی خواهــد شــد و از انجایــی کــه محیــط‬ ‫ســایبر محیطــی مخفــی‪ ،‬ازاد و نامحــدود اســت‪ ،‬بنابرایــن بــه‬ ‫نظــم احتیــاج دارد و اگــر خــاف ایــن باشــد‪ ،‬هــر صفحــه از ایــن‬ ‫محیــط می توانــد صحنــه جــرم و اشــفتگی بســیار شــود‪ .‬پــس‬ ‫ایــن ســوال بــه وجــود می ایــد کــه دقیقــا ًچگونــه بایــد باشــیم تا‬ ‫بــه عنــوان مجــرم در ایــن فضــا شــناخته نشــویم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬شما اجازه بد صحبت کردن را ندارید‬ ‫یــک دادگاه را درنظــر بگیریــد؛ در حقیقــت اعمــال شــما در‬ ‫فضای مجازی در حال بررســی اســت و پیام های منتشرشــده‬ ‫از ســوی شــما دلیلــی می شــود کــه دیگــران یــا از شــما بدشــان‬ ‫ایــد یــا تحقیرتــان کننــد‪ .‬قانــون در دنیای مجازی بیشــتر نگران‬ ‫تاثیــرات بیانیه هــای شــما روی کاربــران اســت‪.‬‬ ‫انتشــار پســت در وبســایت ها‪ ،‬وبالگ هــا و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد فیســبوک و اینســتاگرام ممکــن اســت بــا اهدافــی مرموزانه‬ ‫منتشــر شــوند یــا حتــی اظهارنظــری غیرمنصفانه علیه شــما باشــد‬ ‫امــا بــه یــاد داشــته باشــید شــما در دفــاع از خودتــان در ایــن دنیــای‬ ‫مجــازی بــرای رفــع اتهامــات ســو کــه بــه شــما روانــه شــده اســت‬ ‫حــق اســتفاده از کلمــات ناپســند و دور از شــان را نداریــد و بایــد‬ ‫مراقــب کلمــات خــود در گفتــار باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قبل از اپلود عکس های کاربران کمی فکر کنید‬ ‫اگــر شــما عکســی از دیگــران را بــدون هیــچ اجــازه ای اپلــود‬ ‫کنیــد و بــه طریقــی بــرای دیگــران ارســال کنیــد شــما مشــمول‬ ‫مجــازات خواهیــد شــد‪ .‬چــون بــه طریقــی حریــم خصوصــی‬ ‫دیگــران را نقــض کرده ایــد و ایــن در مــواردی بــه وضــوح دیــده‬ ‫می شــود کــه طــرف مقابــل تمایلــی بــه انتشــار ان نداشــته‬ ‫باشــد پــس تــا جــای ممکــن از ایــن کار بپرهیزیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به قانون کپی رایت احترام بگذارید‪.‬‬ ‫قانــون کپــی رایــت یعنــی اگر فردی عکســی را به ثبت رســانده‬ ‫اســت یعنــی خالــق ان تصویــر بــوده و دارای حــق انحصــاری‬ ‫قانونــی بــرای انتشــار یــا پخــش ان اســت‪ .‬ایــن قانــون بــرای‬ ‫اهنگســازان و تولیدکننــدگان فیلــم نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫انتشــار یــک عکــس‪ ،‬مقالــه‪ ،‬موســیقی‪ ،‬کلیــپ فیلــم یا نقشــه‬ ‫خیابــان در یــک وبســایت یــا ســایت های شــبکه اجتماعــی‬ ‫غیرمجــاز احتمــاال ًنقــض حــق نســخه برداری اســت‪.‬‬ ‫بــاز هــم ممنوعیت هایــی وجــود دارد‪ ،‬صاحــب یــک اثــر‬ ‫می توانــد در یــک تقاضــا نقــض حــق نســخه برداری را گــزارش‬ ‫دهــد و درخواســت جبــران خســارت کنــد‪ ،‬پس مراقب باشــید‪.‬‬ ‫در دنیــای انالیــن بهتریــن روش ایــن اســت کــه محتویاتــی را‬ ‫کــه بــه شــما تعلــق ندارنــد اپلــود‪ ،‬دانلــود یــا پخــش نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬موارد محرمانه را پخش نکنید‬ ‫اگــر ســری بــه کتــاب قانــون بزنیــد متوجــه خواهیــد شــد بــه‬ ‫وســیله ابــزار الکترونیکــی‪ ،‬هرگونــه ســو اســتفاده ممکــن‬ ‫اســت؛ از کتــاب و جــزوه و نقاشــی گرفتــه تــا دانلــود تصاویــر و‬ ‫فیلــم‪ .‬شــاید باورتــان نشــود اطالعــات ذخیره شــده در دیســک‬ ‫کامپیوتــر هــم یــک جــرم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫پــس قبــل از اپلــود عکــس یــا فیلم هــای شــخصی از دیگــران‬ ‫کمــی فکــر کنیــد‪ .‬اگــر فیلــم شــخصی را کــه دانلــود می کنیــد زیــر‬ ‫‪ ۱۶‬ســال باشــد شــما بــه جــرم ســوء اســتفاده جنســی از ان فــرد‬ ‫تحــت عنــوان قانــون کــودکان و نوجوانــان متهــم خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هک کردن را فراموش کنید‬ ‫شــما اگــر بخواهیــد بــه سیســتم رایانــه شــخصی بــدون مجــوز‬ ‫متصــل شــوید جریمــه خواهیــد شــد‪ ،‬چــون شــما سیســتمی را‬ ‫هــک می کنیــد کــه بــه دنبالــه ان یــک شــخص مــورد اســیب‬ ‫واقــع می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬شما نباید مرتکب جرم در برابر دولت شوید‬ ‫بیشــتر تخلفــات در دنیــای مجــازی جرمــی بــوده کــه علیــه‬ ‫دولــت صــورت گرفتــه اســت‪ .‬در قانــون مجــازات ایــن می توانــد‬ ‫بدیــن معنــا باشــد کــه هرگونــه اقــدام در ایــن خصــوص بــه‬ ‫عنــوان «گرایــش مجرمانــه» در نظــر گرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه کاربــران را تحریــک کنــد تــا علیــه شــرایط‬ ‫موجــود بــه تشــویش و اغتشــاش بپردازنــد‪ .‬بــه طــور مشــابه‪،‬‬ ‫اگهی هایــی علیــه دولــت یــا قــوه قضائیــه کــه در قانــون‬ ‫مجــازات پیگــرد قانونــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شما نباید هیچ نژاد و مذهبی را به تمسخر بگیرید‬ ‫بیــان و اعمــال کلماتــی کــه نــژاد یــا مذهبــی را بــه تمســخر‬ ‫گرفتــه باشــد عــاوه بــر مجازاتــی ماننــد جریمــه‪ ،‬زنــدان نیــز بــه‬ ‫دنبــال خــود دارد‪ .‬چــون کلماتــی کــه بــرای تحقیــر یــک فــرد در‬ ‫زمینــه نــژاد یــا مذهــب اســتفاده می شــود‪ ،‬احســاس یــک گروه‬ ‫را نشــانه مـی رود‪ .‬بنابرایــن در صــورت مرتکــب شــدن بــه ایــن‬ ‫اشــتباه جریمــه و ســه ســال حبــس انتظــار شــما را می کشــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نظم عمومی را مختل نکنید‬ ‫هــر کســی کــه در هــر زمین ـه ای گروهــی را پشــتیبانی کنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت مرتکــب جرمــی شــود کــه بــرای بــار اول جریمــه‬ ‫نقــدی و تکــرار ایــن عمــل حبــس را بــه دنبــال خــود دارد‪ .‬طبــق‬ ‫قانــون شــخصی کــه «ســازماندهی» یــک گــروه غیرقانونــی را‬ ‫برعهده گیرد و از رســانه های اجتماعی برای دعوت و تشــویق‬ ‫دیگــران بــرای شــرکت در نشســت‪ ،‬مالقــات‪ ،‬راهپیمایــی یــا‬ ‫رژه بــرای اهــداف مثــا ً نشــان دادن حمایــت یــا مخالفــت‬ ‫بــا دیدگاه هــا یــا اقدامــات یــک دولــت یــا مــردم انجــام دهــد‬ ‫شــامل مجــازات خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شالیکاری در جاده روستای شصت کال‪-‬گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -563‬سال هشتم‬ ‫‪-563-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/04‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/04 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 04‬ژوئیه‬ ‫‪04-- 1401 //04‬‬ ‫دوشنبه ‪04//13‬‬ ‫‪59‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫فرامرز گلستانی‬ ‫‪6‬کتاب خودشناسی‬ ‫از میان بهترین ها‬ ‫خودشناســی مســیری طوالنــی بــا ســختی ها و چالش هــای بســیار‬ ‫دارد‪ ،‬امــا طی کــردن ایــن مســیر دلچســب و لذت بخــش اســت‪.‬‬ ‫کتاب هــا یکــی از راهنماهــای خودشناســی هســتند‪ .‬معرفــی کتــاب‬ ‫ب هــای خودشناســی اختصــاص داده ایــم‪.‬‬ ‫امــروز را بــه بهتریــن کتــا ‬ ‫‪ .۱‬خودشناسی‪:‬‬ ‫الــن دو باتــن و همکارانــش در مجموعــه «مدرســه زندگــی» ســعی دارنــد‬ ‫فلســفه و روان شناســی را بــه زبانــی ســاده و هماهنــگ بــا دنیــای مــدرن‬ ‫امــروز بــه مخاطبانشــان ارائــه کننــد‪ .‬کتــاب خودشناســی الــن دوباتــن یکی‬ ‫از کتاب هــای ایــن مجموعــه اســت‪ .‬ایــن اثــر ابتــدا مطــرح می کنــد کــه‬ ‫نشــناختن خــود و درک نکــردن انچــه در ذهنمــان می گــذرد چــه عواقبــی‬ ‫برایمــان دارد و در ادامــه بــا توضیحاتــی ســاده و دلنشــین راه هــای‬ ‫خودشناســی را بــه مــا نشــان می دهــد‪ .‬اگــر تــازه در مســیر خودشناســی‬ ‫قــدم برداشــته اید‪ ،‬ایــن کتــاب مناســب شماســت‪.‬‬ ‫بایــد بــه همــه اضطراب هایمــان فرصــت بدهیــم کــه خودشــان را درک‬ ‫کننــد‪ ،‬زیــرا س ـه چهارم پریشــانی های مــا ناشــی از ایــن نیســت کــه چیزهایــی‬ ‫نگران کننــده وجــود دارنــد‪ ،‬بلکــه ناشــی از ان اســت کــه بــه نگرانی هایمــان‬ ‫فرصــت الزم و کافــی نمی دهیــم کــه درک شــوند و بدیــن ترتیــب خنثــی گردنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬وحشی‪:‬‬ ‫«وحشــی» داســتان زندگــی شــرل اســترید اســت‪ .‬نویســنده بــا‬ ‫به اشتراک گذاشــتن تجربیــات شــخصی و حتــی درونی تریــن احساســات‬ ‫و خواســته هایش‪ ،‬بــه مخاطــب بــرای یافتــن مســیر شــخصی‬ ‫خودشناســی اش کمــک می کنــد‪ .‬ایــن کتــاب در دســته زندگی نامه هــا‬ ‫قــرار می گیــرد و می توانــد بــرای همــه کســانی کــه در مســیر پرتالطــم‬ ‫خودشناســی قــرار دارنــد راهنمــا و دوســتی خــوب باشــد‪ .‬انچــه موجــب‬ ‫محبوبیــت و جذابیــت ایــن کتــاب شــده اســت صریــح و بی پرده بــودن‬ ‫نویســنده در بیــان تجربیــات شــخصی اش اســت‪ .‬اگــر احســاس تردیــد یــا‬ ‫حتــی شکســت می کنیــد‪ ،‬ایــن کتــاب می توانــد مرهمــی باشــد تــا دوبــاره‬ ‫بــا انــرژی بیشــتر راهتــان را ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬قــدرت ســکوت‪« :‬قــدرت ســکوت» کتابــی بــا موضوع درون گرایی اســت‪.‬‬ ‫نویســنده ایــن کتــاب کــه خــود فــردی درون گراســت کتــاب را بــا تجربه هــای‬ ‫خــودش از درون گرابــودن اغــاز می کنــد‪ .‬اگــر درون گــرا هســتید‪ ،‬خوانــدن این‬ ‫کتاب همدلی بزرگی برای شــما محســوب می شــود و اگر برون گرا هســتید‪،‬‬ ‫ایــن کتــاب کمــک می کنــد درک بهتــری از درون گراهــا داشــته باشــید‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت هرکــدام از مــا مقــداری (هرچند کــم) درون گرا‬ ‫هــم باشــیم‪ ،‬مطالعــه ایــن کتــاب می توانــد شــناخت بهتــری از خودمــان و‬ ‫میــزان درون گــرا بودنمــان بــه مــا بدهــد‪ .‬اگــر در مســیر خودشناسـی تان بــه‬ ‫مســئله درون گرایــی و برون گرایــی برخــورد کرده ایــد‪ ،‬ایــن کتــاب می توانــد بــه‬ ‫ســواالت تان پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بخــور‪ ،‬عبــادت کــن‪ ،‬عشــق بــورز‪ :‬نویســنده ایــن کتــاب ســال هــا‬ ‫پیــش کــه ‪۳۶‬ســاله بــود ســفر خودشناســی خــود را اغــاز کــرد و ایــن کتــاب‬ ‫حاصــل ســفر پرفرازونشــیب اوســت‪ .‬کتــاب شــامل ‪ ۳‬بخــش اســت و هــر‬ ‫بخــش داســتان ها و روایت هایــی از تجربه هایــش در ســفر بــه ‪ ۳‬کشــور‬ ‫هنــد‪ ،‬اندونــزی و ایتالیاســت‪ .‬الیزابــت مسیرخودشناس ـی اش را بــا ســفر‬ ‫اغــاز کــرد و تجربــه زندگــی در فرهنگ هــای مختلــف بــه او در شــناخت‬ ‫خــودش کمــک کردنــد‪ .‬انچــه او در ایــن کتــاب بــا مــا بــه اشــتراک می گــذارد‬ ‫راهــی اســت کــه او را بــه خودشناســی و در نهایــت ارامــش و تعــادل در‬ ‫زندگ ـی اش رســانده اســت‪ .‬اگــر اهــل مراقبــه و مدیتیشــن باشــید‪ ،‬ایــن‬ ‫کتــاب بیــش از پیــش بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود‪ ،‬چراکــه بخش هایــی‬ ‫از ان دربــاره تجربــه شــخصی الیزابــت از مراقبــه و مدیتیشــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کتابخانــه نیمه شــب‪:‬همه مــا پــس از ســال ها زندگی کــردن و در‬ ‫معرض تصمیم های ســخت و اســان قرارگرفتن و پس از عبور ار مراحل‬ ‫مختلــف زندگــی ممکــن اســت دچــار تردیــد و حتــی حســرت های زیــادی‬ ‫باشــیم‪ .‬ایــن تردید هــا مــا را بــه مــرور کارنامــه اعمالمــان وامی دارنــد و‬ ‫بــا ســوال های زیــادی ماننــد اینکــه اگــر به جــای تصمیم هــا و مســیرهای‬ ‫زیــادی کــه انتخــاب کــرده ام مســیرها و انتخاب هــای دیگــری را دنبــال‬ ‫کــرده بــودم االن کجــا بــودم؟ ایــا خوشــحال تر و راضی تــر بــودم؟ ایــن‬ ‫نقطــه می توانــد اغــاز بحرانــی روحــی باشــد‪ .‬کتــاب «کتابخانــه نیمه شــب»‬ ‫بــا روایــت داســتان دختــری جــوان قصــد دارد بــه مــا بــرای یافتــن ایــن‬ ‫پرسـش ها کمــک کنــد‪ .‬اگــر شــما هــم در مســیر خودشناسـی تان گرفتــار‬ ‫حس ـر ت ها و تردید هــا شــده اید‪ ،‬ایــن کتــاب پیشــنهاد مــا بــه شماســت‪.‬‬ ‫جنگ شهوت‬ ‫و سایه های‬ ‫شکستنیتلخکشف‬ ‫حجاب‬ ‫جنــگ شــهوت و ســایه هــای شکســتنی تلــخ کشــف‬ ‫حجــاب بــه صــورت ســازماندهی شــده و ناشــده در‬ ‫حــال انجــام اســت!!!!‬ ‫عــده ای پــول گرفتــه انــد تــا کشــف حجــاب کننــد و در‬ ‫خیابــان راه برونــد‬ ‫مــی خواهندعــادی ســازی کنند‪.‬پــول مــی گیرندوبرهنه‬ ‫در خیابــان راه مــی رونــد!‬ ‫عــده ای دیگــر هــم تقلیــد مــی کنند‪.‬مــا ســر همــه‬ ‫ایــن جریانهــا بــه یــک جــا ختــم مــی شــود؛ مــی خواهنــد‬ ‫ایــران را اندلــس کنند!توجــه مــردم را از مســائل مهــم‬ ‫و حیاتــی بــه ســمت شــهوت گرایــی مــی برند!اینگونــه‬ ‫جامعــه زودتــر رو بــه زوال مــی رود!بــدون اینکــه جنگــی‬ ‫بشــود و خونــی ریختــه بشود!کشــور را مــی گیرنــد!‬ ‫امــروز از نوجــوان ‪ ۱۲‬ســاله تــا پیرمــرد ‪ ۶۰‬ســاله را چنــان‬ ‫شــهوت پرســت کــرده انــد کــه یکــی از فشــار شــهوت‬ ‫حتــی قاتــل هــم مــی شــود و دیگــری بــا داشــتن فرزنــد‬ ‫و نــوه مــی رود ســراغ روابــط نامشــروع!‬ ‫_جنــگ امــروز در داخــل شهرهاســت_جنگ شــهوت_‬ ‫جنــگ هــوا و هــوس‪ -‬جنــگ مشروب_جشــن مخلتــط‬ ‫و روابــط نامشــروعجنگ رقــص هــای شــیطانی ومســخ‬ ‫کننده_جنــگ مســابقه بــی حیایــی و دلربایــی‪ ،‬بخشــی‬ ‫از جنــگ امــروز در شــبکه هــای اجتماعــی اســت‬ ‫جایــی کــه نوجــوان در کنــار پــدر و مــادرش در خانــه‬ ‫نشســته امــا در گوشــی دارد چــت جنســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫دشــمن خــوب فهمیــده کــه درجنــگ نظامــی بــا مــا‬ ‫پیــروزی نــدارد و بــه جایــی نمــی رســد‪.‬اما بــا جنــگ‬ ‫شــهوت نهایــت تــا چنــد ســال گــر کشــور را کامــا‬ ‫تســخیر مــی کنــد‪.‬‬ ‫چــون همــه را درگیــر خــودش کــرده از بعضــی از خانــواده‬ ‫هــای مذهبــی گرفتــه تــا انهایــی کــه دیگــر حتــی برهنگــی‬ ‫برایشــان عــادی اســت‪ ،‬همــه درگیــر ایــن جنــگ شــده انــد‪.‬‬ ‫خودمان را گول نزنیم‪.‬‬ ‫همیــن گونــه بــی تفــاوت پیــش برویــم فــردا ایــران‬ ‫یــک اندلــس بــزرگ خواهــد بــود و زهــر یــک شکســت‬ ‫بــزرگ و تاریخــی رابــه کام ملــت ایــران مــی ریزنــد‬ ‫دیر بجنبیم همه چیز از دست می رود!‬ ‫معرفی ابشارهای‬ ‫گلستان‬ ‫اســتان گلســتان یــک بســت ه کامــل ســفر اســت‪ .‬چــه‬ ‫طبیعت گــرد و ماجراجــو باشــید‪ ،‬چــه اهــل تماشــای بناهــای‬ ‫تاریخــی باشــید و چــه فقــط اهــل پیک نیــک و جوجه کبــاب‬ ‫درســت کــردن در طبیعــت باشــید‪ ،‬جاهــای دیدنــی گلســتان‬ ‫خاطره هــای خوبــی بــراش شــما ایجــاد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ابشارهای شیراباد‬ ‫مجموعــه غــار و ابشــارهای شــیراباد در نزدیکــی شــهر خان ببیــن‬ ‫ی هــای طبیعــی اســتان گلســتان هســتند‬ ‫قــرار دارنــد و از دیدن ـ ‬ ‫فرامــوش نمــی کنیــم اندلــس از طریــق نفــوذ راهبــان‬ ‫جاســوس مســیحی بوســیله یکــی از امــرای خائــن‬ ‫یــا ســاده لــوح حکومــت اســامی بــه درون مرزهــای‬ ‫مســلمانان بــا پوشــش مذاکــره و تعامــل و گفتگــوی‬ ‫تمدنهــا و ادیــان صــورت گرفــت و قــرار شــد تبلیــغ و‬ ‫مفاهمــه دوطرفــه انجــام شــود امــا راهبــان جاســوس‬ ‫بجــای تبلیــغ دیــن و مذاکــره بیــن ادیــان‪ ،‬دختــران‬ ‫موطالیــی و زیبــای رومــی را بــرای شــل نمــودن‬ ‫مســلمانان بــا خــود بــه ســوغات مــی اوردنــد و ایــن‬ ‫ســوغاتی هــای جنســی و جنــگ اجنــاس نــرم انقــدر در‬ ‫سســت نمــودن اراده امــرا و بدنــه اجتماعــی حکومــت‬ ‫اســامی اثرگذاشــت کــه ناگهــان پــس از ســپری شــدن‬ ‫شــب گنــاه‪ ،‬صبــح هنــگام از خــواب غفلــت بیــدار‬ ‫شــدند و دیدنــد کــه سرشــان روی ســینه شــان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت!‬ ‫دشــمن همــان اســت و نفــوذی همــان اســت و نفوذگر‬ ‫و نفوذپذیــر نیــز همانهــا هســتند‪ ،‬هــدف دشــمن در‬ ‫جنــگ نــرم فروپاشــی نظــام جمهــوری اســامی از‬ ‫داخــل اســت بوســیله عــوض کــردن تفکــر مــردم‪.‬‬ ‫حربــه هــا و راه هــای تغییــر فکــر مــردم عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬بــزرگ کــردن مصائــب و مشــکالت کشــور و‬ ‫نادیــده گرفتــن پیشــرفت ها و القــای حــس خــود‬ ‫تحقیــری بیــن ایرانیــان تــا از نظــام زده شــوند‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬بــزرگ کــردن پیشــرفت هــای کشــور هــای ضددیــن‬ ‫و نادیــده گرفتــن مشــکالت انهاوبهشــت جلــوه دادن‬ ‫انســوی مــرز‬ ‫‪ - ۳‬مــوج ســواری بــا هــر حادثــه ناگــواری کــه در کشــور‬ ‫رخ می دهــد بوســیله عکــس و کلیــپ هــای ســاختگی‬ ‫‪ - ۴‬تعریف از زمان شــاه و شــخص رضا شــاه( در حالیکه‬ ‫کلیــپ شــاه هســت کــه تــورم رو ‪ ۳۰۰‬درصــد اعــام‬ ‫می کنــد لــذا بــزرگان از قدیــم ضــرب المثــل می گوینــد‬ ‫هرچــه فروختــی باختــی هرچــه خریــدی بــردی‬ ‫‪ - ۵‬فاســد خوانــدن تمــام مســولین (حکــم کلــی دادن)‬ ‫در حالیکــه شــهید ســلیمانی هــا بــرای همیــن نظــام‬ ‫شــهید شــدند بــا اینکــه از فاســد بــودن بعضی مســولین‬ ‫خبــر داشــتند ولــی بــاز هــم جمهــوری اســامی را حــرم‬ ‫مــی دانســتند و مراقبــت از ان و پیــروی از والیــت‬ ‫فقیــه را واجــب وحرکــت در مســیر ضــد نظــام را حــرام‬ ‫‪ - ۶‬ناامید کردن مردم از بهتر شدن وضعیت‪ ( .‬درحالیکه‬ ‫کــه همــه ســاله تعــداد بی شــماری از طبیعت گــردان را بــه ســوی‬ ‫خــود جــذب می کننــد‪ .‬ســه کیلومتــر بعــد از روســتای خان ببیــن‬ ‫در مســیر روســتای شــیراباد یک مســیر خاکی و مال رو به ســمت‬ ‫ایــن ابشــارها م ـی رود‪ .‬اگــر تصمیم تــان بــرای دیــدن ابشــارهای‬ ‫شــیراباد جــدی اســت و قــرار اســت در فصلــی بــه ان جــا برویــد‬ ‫کــه ممکــن اســت بــا بــارش بــرف یا باران مواجه شــوید‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم کــه حتمــا بخش هــای مختلــف خودرویتــان (ماننــد‬ ‫چرخ هــا‪ ،‬بخاری هــا‪ ،‬ترمزهــا و…) را از قبــل بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫ابشار لوه‬ ‫مجموع ـ ه ابشــار لــوه از چنــد ابشــار کوچــک و بــزرگ تشــکیل‬ ‫شــده و در ‪ ۱۴‬کیلومتــری غــرب پــارک ملــی گلســتان و جنــوب‬ ‫روســتای لــوه در شــهر گالیکــش قــرار دارد‪ .‬ایــن ابشــارها حــدود‬ ‫پنــج کیلومتــر از جــاد ه اصلــی فاصلــه دارنــد‪ .‬ابشــار لــوه در کنــار‬ ‫پــارک ملــی گلســتان قــرار دارد‪ .‬اگــر تــا ایــن جــا رفتــه و ابشــار لــوه‬ ‫را دیدیــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم کــه پــارک ملــی گلســتان را هــم از‬ ‫قــران میفرمایــد والعاقبــه للمتقیــن مگــر مــی شــود‬ ‫بــرای خــدا انقــاب کنیــم وعاقبــت شکســت بخوریــم!؟)‬ ‫‪ - ۷‬تــاش در انتخابــات بــرای رای اوردن شــخص‬ ‫ناکارامد(اعترافــات روح ا‪ ...‬زم دربــاره‬ ‫الش برای رای اوردن افراد ناکارامد)‬ ‫‪ - ۸‬ظالــم جلــوه دادن حکومــت و جریــان کشــته‬ ‫ســازی در تجمعــات‪.‬‬ ‫‪ - ۹‬القــای ایــن حــس بــه مردم که حکومت به فکر مردم‬ ‫نیســت‪ (.‬در حالیکــه از بعــد انقــاب امــار روســتاهایی که‬ ‫بــرق و گاز رفتــه قابــل مقایســه بــا قبــل انقــاب نیســت‬ ‫و ســطح رفــاه و امنیــت ایــران در اســیا جــزء چنــد کشــور‬ ‫اول اســت)‬ ‫‪ - ۱۰‬مســخره کــردن اخونــد هــا و عیــب گیــری از انهــا و‬ ‫حکــم کلــی دادن(در حالــی کــه در همــه اصنــاف خــوب‬ ‫وبــد داریــم)‪.‬و اینکــه ایــن حکومــت اخوندهاســت‪ (.‬در‬ ‫حالیکــه مســولین غیــر اخونــد صدهــا برابر اخوندهاســت‬ ‫و ثانیــا رئیــس جمهــور توســط ملــت انتخــاب مــی شــود‪).‬‬ ‫‪ - ۱۱‬القای این حس به مردم که سیاســت کثیف اســت‬ ‫و فقــط بــه فکــر مراســم مذهبــی منهای سیاســت باشــید‪.‬‬ ‫(در حالیکه اسالم در غدیر بخاطر حکومت داشتن کامل‬ ‫شــد) ‪ - ۱۱‬ناامیــد کــردن مــردم از نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫‪ - ۱۲‬فســاد مســولین منتخــب ملــت را بــه پــای‬ ‫نظــام نوشــتن و عــدم تفکیــک بیــن ایــن دو‬ ‫‪ - ۱۳‬انتشــار عکــس بچــه فقیــر کنــار اشــغالها و‪...‬‬ ‫وانمــود کــردن اینکــه حکومــت بــه فکــر فقــرا نیســت‪.‬‬ ‫( در حالیکــه همانندایــن فقــرا در کشــورهای اروپایــی‬ ‫و امریــکا اگــر بیشــتر از ایــران نباشــد کمتــر نیســت‪) .‬‬ ‫تکلیــف مــا مبــارزه بــا چنیــن حربــه هایــی در فضــای‬ ‫مجــازی اســت‪.‬‬ ‫*اگــر کســی در جنــگ نــرم فعــال نباشــد دشــمن‬ ‫بــر افــکار ملــت ســوار مــی شــود و بقــول رهبــری‬ ‫انطــور کــه او مــی خواهــد افــکار را هدایــت می کنــد‪.‬‬ ‫دقــت کنیــم بعــد‪ ۵۰‬ســال از رحلــت پیامبــر‬ ‫واقعــه کربــا را بــرای نــوه پیامبــر بوجــود اوردنــد‪.‬‬ ‫دوســتان گرامــی جهــاد تبییــن بودجــه نمیخواهــد یــک‬ ‫ذره بصیــرت و یــک مشــت وطــن پرســتی می خواهــد‬ ‫پــس بــرای بصیــرت افزایــی تــاش کنیــم تــا بــه‬ ‫سرنوشــت اندلــس دچــار نشــویم کــه دشــمنان مــا‬ ‫بســیار کینــه تــوز و ســفاک هســتند‬ ‫دســت ندهیــد‪ .‬ایــن پــارک هــم وســعت زیــادی دارد و هــم ایــن‬ ‫کــه یکــی از معروف تریــن دیدنــی هــای گلســتان اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!