روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 562 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 562

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 562

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 562

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪58 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 12‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 03-‬ژوئیه ‪ /03-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪562‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫مهمترینعاملنابسامانیمسکن‬ ‫بی توجهی به ساخت و تامین ان است‬ ‫‪2‬‬ ‫احیای هنر منسوخ‬ ‫شدهحصیربافی‬ ‫در گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫درگیری ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫پهنه خراسان شمالی‬ ‫با خشکسالی‬ ‫مهارت های مقابله‬ ‫با اضطراب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ندره؛ سدی برای‬ ‫لم َ‬ ‫ُگ َ‬ ‫محافظت جنگل‬ ‫گلستان‬ ‫چگونههکرهاقربانیان‬ ‫خود را انتخاب می کنند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫مدیریت هنری چیست؟‬ ‫چطور در زمان کار هشیار باشیم‬ ‫بعضــی شــغل ها ناشــناخته هســتند و کمتــر کســی اطالعاتــی دربــاره انهــا دارد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل افــرادی کــه در ایــن زمینه هــای کاری اســتعداد دارند‪ ،‬خیلــی وقت ها از‬ ‫وجــود ایــن شــغل ها هــم خبــردار نمی شــوند‪ .‬مدیریــت هنــری یکــی از ایــن مشــاغل‬ ‫اســت‪ .‬افــرادی کــه مهارت هــای مدیریتــی دارنــد و هنرمنــد هــم هســتند‪ ،‬به خوبــی‬ ‫می تواننــد مســئولیت های ایــن شــغل را بــر عهــده بگیرنــد‪ .‬مدیــران هنــری ‪ ۲‬رشــته‬ ‫مدیریــت و هنــر را بــا هــم ترکیــب می کننــد و وظایفــی مثــل برنامه ریــزی و مدیریــت‬ ‫اجراهــای هنــری‪ ،‬نمایشــگاه ها و رویدادهایــی از ایــن قبیــل را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫مدیریت هنری چیست؟‬ ‫ایــن موقعیــت شــغلی طیــف گســترده ای از وظایــف را در بــر می گیــرد‪ .‬هــر‬ ‫جایــی کــه رویــدادی هنــری برگــزار می شــود یــا هنــری در جریــان اســت‪،‬‬ ‫مدیــران هنــری کارهــای بســیاری بــرای انجــام دادن دارنــد‪ .‬در واقــع مدیــر هنــری‬ ‫ترفندهــای مدیریــت کســب وکار را در دنیــای هنــر اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫در نــگاه اول بــه نظــر می رســد مدیریــت و هنــر ‪ ۲‬علــم متناقــض هســتند‪ .‬اولــی‬ ‫کامــا بــا منطــق در ارتبــاط اســت و بــا جنبه هــای عملــی کس ـب وکار ســروکار دارد‪.‬‬ ‫مدیــر بررســی می کنــد چــه منابعــی در اختیــار دارد و بــه چــه اهدافــی بایــد برســد‪.‬‬ ‫ســپس مشــخص می کنــد چطــور بــه اهدافــش برســد و در ایــن مســیر چطــور از‬ ‫منابــع در دســترس اســتفاده کنــد تــا بیشــترین ســود را بــه دســت اورد‪ .‬هنــر کامــا‬ ‫بــا احساســات و عواطــف انســان ســروکار دارد‪ .‬هنرمنــدان بــا هنــر احساساتشــان را‬ ‫بــروز می دهنــد‪ ،‬افــکار و باورهایشــان را بیــان می کننــد و بینــش خــود را بــه مخاطبان‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬هنــر دنبــال ســود مالــی و کســب درامــد نیســت‪.‬‬ ‫هنــر همیشــه نقــش مهمــی در جامعــه داشــته و مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫مختلفــی مثــل بیــان مســائل و شــکل دادن بــه هویــت ملت هــا را بــر عهــده‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیریــت هنــری ایــن امــور را ســازمان دهی می کنــد و بهشــان‬ ‫انســجام می بخشــد‪ .‬بــا ایــن رشــته‪ ،‬دیگــر هنرمنــدان افــرادی بی نظــم و جــدا‬ ‫از هــم نخواهنــد بــود و بــه جامعــه ای هدفمنــد تبدیــل می شــوند کــه بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اهــدف مشــخص تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫بعضی از وظایف مدیران هنری‬ ‫ترویــج هنرهــای اجتماعــی بیــن مردم؛انجــام امــور مربــوط بــه رویدادهــای‬ ‫هنــری مثــل کنســرت ها و تئاترها؛ســازمان دهی جشــنواره ها‪ ،‬فســتیوال ها‬ ‫و نمایشــگاه های هنری؛حفــظ خالقیــت هنرمنــدان و محدودنکــردن ازادی‬ ‫بیــان انها؛کاهــش هزینــه فعالیت هــای ســازمان و مدیریــت بودجه؛مدیریــت‬ ‫کارکنــان ســازمان هنری؛پیداکــردن ســرمایه گذار و جــذب بودجــه بــرای تــداوم‬ ‫فعالیت ها؛اســتخدام افــراد الزم بــرای فعالیت هــای هنــری مثــل بازیگــر‪،‬‬ ‫اعضــای پشــت صحنــه یــا نوازنده؛مدیریــت پروژه هــای هنــری‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات مدیــران هنــری می تواننــد کارهایشــان را از راه دور انجــام بدهنــد‬ ‫و دورکار باشــند‪ ،‬امــا در اغلــب مــوارد بایــد در صحنــه حضــور داشــته باشــند و‬ ‫کارهایشــان را میدانــی انجــام بدهنــد‪ .‬مدیریــت هنــری شــغلی اســت کــه شــرح‬ ‫وظایــف دقیقــی نــدارد و ســاعات کاری ان هــم مشــخص نیســت‪ .‬حتــی گاهــی‬ ‫افــرادی کــه در ایــن زمینــه تخصــص دارنــد‪ ،‬در ســایر موقعیت هــای شــغلی‬ ‫مشــغول بــه کار می شــوند‪ .‬مثــا ممکــن اســت بازاریابــی و تبلیغــات انجــام‬ ‫بدهنــد‪ ،‬بــازار را تحلیــل کننــد‪ ،‬در بخــش روابــط عمومــی فعالیــت داشــته باشــند‬ ‫یــا حتــی فعالیت هــای مربــوط بــه امــور مالــی یــک رویــداد را انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫گم شــدن در روزمرگی هــا اســان‪ /‬اســت‪ .‬بــرای همــه مــا تــا بــه حــال پیــش امــده کــه بــدون‬ ‫تمرکــز‪ ،‬صرفــا رویدادهــا را دنبــال کرده ایــم و بــدون توجــه‪ ،‬نســبت بــه انهــا واکنــش نشــان داده ایم‪،‬‬ ‫بی انکــه بدانیــم دقیقــا داریــم چــه می کنیــم‪ .‬همیــن حالــت اســت کــه مــا را با احســاس ناخوشــایند‬ ‫ســردرگمی و شــلوغی مواجــه می کنــد‪ .‬چطــور می توانیــم بــا ایــن حالت هــا مقابلــه کنیــم؟ چگونــه‬ ‫می توانیــم هنــگام کار‪ ،‬هشــیارتر باشــیم و تمرکزمــان را کمتــر از دســت بدهیــم؟‬ ‫فایده هشیاری و تمرکز بیشتر هنگام کارکردن چیست؟‬ ‫هشیارترشــدن و تمرکــز بیشــتر در هنــگام کار یعنــی هنــگام بــروز رویدادهــای مختلــف‪ ،‬قدمی به‬ ‫عقــب برداریــم و به جــای واکنــش نشــان دادن کورکورانــه‪ ،‬انهــا را تحلیــل کنیم‪ .‬هشــیاری یعنی زود‬ ‫واکنــش نشــان ندهیــم و در عــوض‪ ،‬تامــل کنیــم و بــا درنظر گرفتــن اوضــاع عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫یکــی از فوایــد هشــیاری تمرکــز بیشــتر مــا هنــگام کارکــردن اســت‪ .‬ایــن یعنــی مــا توجــه‬ ‫کمتــری بــه حواس پرتی هــا داریــم و بیشــتر بــه کاری کــه مهــم اســت توجــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫هشــیاری و تمرکــز عملکــرد شــغلی مــا را بهبــود می بخشــد‪.‬یکی دیگــر از فوایــد هشــیاری‬ ‫تحلیــل رویدادهایــی اســت کــه در اطرافمــان رخ می دهــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬می فهمیــم کــه‬ ‫ایــا رویــداد موردنظــر شایســته توجــه مــا هســت یــا خیــر‪ .‬بدیــن ترتیــب‪ ،‬می توانیــم از‬ ‫درگیرشــدن در مســائلی کــه جــز اتــاف وقتمــان فایــد ه دیگــری نــدارد بپرهیزیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برنامــه روزانــه داشــته باشــید‪ :‬یکــی از دالیــل اصلــی حواس پرتــی و ازدسـت دادن تمرکــز‬ ‫نداشــتن برنامــه روزانــه اســت‪ .‬وقتــی چنیــن برنامــه ای در کار نیســت‪ ،‬خیلــی راحــت در‬ ‫ســیل رویدادهــا غــرق می شــویم‪ .‬پیش شــرط هشــیاری و تمرکــز هنــگام کار داشــتن‬ ‫برنامــه ای روزانــه و اراده بــرای تحقــق ان اســت‪ .‬حتــی اگــر به دالیلــی نتوانیــد بــه همــه‬ ‫اهــداف ان برنامــه برســید‪ ،‬همیــن کــه وقــت گذاشــته اید و دربــاره چیزهــای مهــم و غیرمهــم‬ ‫تامــل کرده ایــد به معنــای هشــیارتربودن شــما نســبت بــه دیگــران اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روزتــان را بــا تصــور تحقــق اهدافتــان اغاز کنید‪ :‬بخشــی از هشــیاری شــما هنــگام کار زمانی‬ ‫رقــم می خــورد کــه نســبت بــه تالشــی کــه بــرای تحقــق اهدافتــان انجــام می دهیــد اگاه باشــید و‬ ‫انرژی تــان را صــرف ان کنیــد‪ .‬یکــی از راه هــای رســیدن بــه ایــن هشــیاری تصــور تحقــق اهــداف‬ ‫روزانــه خودتــان اســت‪ .‬ایــن کار بیشــتر از چنــد دقیقــه زمــان نمی بــرد‪ .‬بــه محیطــی ســاکت‬ ‫برویــد‪ .‬برنامــه روزانه تــان را ببینیــد‪ .‬چشــمتان را ببندیــد و تصــور کنیــد در پایــان امــروز‪ ،‬بــه ان‬ ‫اهــداف رســیده اید‪ .‬تصــور کنیــد بــا انجــام انها چه احساســی خواهید داشــت‪ .‬همین کار ســاده‬ ‫بــه هشــیاری و تمرکــز بیشــتر شــما در طــول روز منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روزتــان را بــا روالــی همیشــگی بیاغازیــد‪ :‬دربــاره اهمیــت چگونگــی اغــاز و پایــان روزتــان‬ ‫طبــق روالــی ثابــت توصیه هــای بســیاری شــده اســت‪ .‬دلیلــش نیــز روشــن اســت‪ :‬وقتــی شــروع‬ ‫و پایــان روزتــان طبــق روال باشــد‪ ،‬بهتــر می توانیــد بــه چیزهایــی کــه طبــق ان روال رخ نداده پی‬ ‫ببریــد‪ .‬هشــیاری بیشــتر هنــگام کارکــردن زمانــی محقــق می شــود کــه شــما از وضــع خودتــان‬ ‫و دیگــران اگاه باشــید‪ .‬بــا داشــتن روالــی روزانــه بــرای انجــام کارهــا‪ ،‬خودتــان را در وضعیــت‬ ‫خوداگاهــی قــرار می دهیــد‪ .‬می فهمیــد درون و اطرافتــان چــه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت‪.‬‬ ‫داشــتن روالــی ثابــت بــرای شــروع روز نشــانتان می دهــد چــه احساســی داریــد‪ .‬ایــن کار باعــث‬ ‫شناســایی احساســات نامعمــول ماننــد خســتگی و اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هم زمــان چنــد کار را انجــام ندهیــد‪ :‬وقتــی چنــد کار را هم زمــان انجــام می دهیــم‪،‬‬ ‫انهــا را واقعــا هم زمــان انجــام نمی دهیــم؛ بلکــه مغــز مــا به ســرعت تمرکــز را از یــک کار‬ ‫بــه کار دیگــر انتقــال می دهــد‪ .‬ایــن شــیوه به شــدت غیرموثــر اســت و به ســرعت باعــث‬ ‫تحلیل رفتــن انــرژی و کاهــش توانایــی تمرکــز طوالنی مــدت و نیــز کاهــش اراده مــان‬ ‫می شــود‪ .‬در چندوظیفگــی مــا درکمــان از زمــان حــال را از دســت می دهیــم‪ .‬وقتــی‬ ‫تــاش می کنیــم روی چنــد کار تمرکــز کنیــم‪ ،‬به احتمــال زیــاد جزئیــات هــر کار را فرامــوش‬ ‫می کنیــم و اشــتباه می کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامه با ما همراه باشید‪. ...‬‬ ‫نقش مدیریت هنری در جامعه‬ ‫بســیاری از مراکــزی کــه در زمینــه هنــر فعالیــت می کننــد‪ ،‬ســازمان و شــرکت‬ ‫هســتند و شــخصیت حقوقــی جامعــه محســوب می شــوند‪ .‬بنابرایــن بایــد‬ ‫الزامــات قانونــی‪ ،‬اقتصــادی و ســازمانی را رعایــت کننــد تــا بتواننــد به عنــوان‬ ‫کســب وکار در جامعــه بــه فعالیتشــان ادامــه بدهنــد‪ .‬مدیــران هنــری افــرادی‬ ‫هســتند کــه ایــن امــکان را بــرای ســازمان ها و موسســات هنــری فراهــم‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن افــراد بایــد محدودیت هــای ایــن دســته از ســازمان ها را مدیریــت‬ ‫و انهــا را به ســمت ســوداوری و دســتیابی بــه اهدافشــان هدایــت کننــد‪.‬‬ ‫بازار کار رشته مدیریت فرهنگی هنری‬ ‫مدیریــت هنــری شــغل منحصربه فــردی اســت و احتمــال دارد افــراد متخصــص‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬زمــان زیــادی را صــرف پیداکــردن شــغل مناســب کننــد‪.‬‬ ‫ســازمان هایی کــه احتمــال اســتخدام مدیــران هنــری در انهــا نســبتا زیــاد اســت‪،‬‬ ‫عبارت انــد از‪:‬شــورای هنــری شهرها؛ســازمان های محلــی کــه فعالیت هــای‬ ‫مرتبــط بــا هنــر دارنــد‪ ،‬مثــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان؛موزه هــا؛‬ ‫تئاترهــای شهر؛موسســات خیریه؛گالری هــای هنری؛اموزشــگاه های‬ ‫هنری؛هنرســتان ها و دانشــگاه های تخصصــی هنر؛گروه هــای نمایشــی؛‬ ‫سالن های همایش و کنفرانس‪.‬‬ ‫موقعیــت شــغلی مدیــر هنــری ممکــن اســت در ســازمان های مختلــف دولتــی‪،‬‬ ‫خصوصــی‪ ،‬اســتارتاپی و هــر ســازمان دیگــری وجــود داشــته باشــد‪ .‬پــس بهتــر‬ ‫اســت در هــر جایــی کــه تصــور می کنیــد ممکــن اســت بــازار کار مدیریــت هنــری‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬حضــور داشــته باشــید تــا فرصت هــا را ببینیــد و در صــورت‬ ‫نیــاز بتوانیــد توانمندی هایتــان را ارائــه دهیــد و مشــغول بــه کار شــوید‪.‬‬ ‫چطور مشاغل مرتبط را پیدا کنیم؟‬ ‫پیداکــردن مشــاغل مرتبــط بــا مدیریــت هنــری بــه جس ـت وجوی زیــاد و دقیــق‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬بــرای پیداکــردن ایــن کارهــا عــاوه بــر ســرزدن بــه ســایت های‬ ‫کاریابــی بایــد بــه شــبکه های اجتماعــی هــم توجــه داشــته باشــید‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫ســازمان هایی را در شــبکه های اجتماعــی دنبــال کنیــد کــه در شــهر خودتــان‬ ‫فعالیت هــای هنــری دارنــد‪ .‬اگهی هــای اســتخدامی ایــن ســازمان ها اول در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی خــود و همکارانشــان منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫مدیــران هنــری شــغل منحصربه فــردی دارنــد و تقریبــا هیــچ دو روزی را شــبیه‬ ‫بــه هــم ســپری نمی کننــد‪ .‬ایــن افــراد گاهــی در قالــب کارمنــد وارد ســازمان‬ ‫می شــوند و گاهــی هــم به عنــوان مشــاور خدماتــی را بــه ســازمان هایی ارائــه‬ ‫می دهنــد کــه در حــوزه هنــر فعالیــت می کننــد‪ .‬نکتــه مهــم دربــاره مدیــران‬ ‫هنــری ایــن اســت کــه هرچقــدر تجربــه و ســابقه کاری شــان بیشــتر باشــد‪،‬‬ ‫راه هــای گســترده تری بــرای کســب درامــد پیــش رویشــان قــرار می گیــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 11‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫«گره زرین»‬ ‫جشنواره ِ‬ ‫گلستان موجب‬ ‫حفظ صنعت فرش و رونق‬ ‫تولید می شود‬ ‫نمــی دانــم کــه در ســال هــای اخیــر چــه اتفاقــی افتــاده اســت‬ ‫کــه هــر ســال بــه طــور جهشــی اجــاره هــا چندیــن برابــر مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه خانــه مــی رســم؛ در خانــه کــم حوصلــه تــر و کــم‬ ‫حــرف تــر از روزهــای قبــل هســتم‪ ،‬همســرم مریــم هــم متوجــه‬ ‫ایــن موضــوع شــده اســت؛ امــا دلیــل ایــن حالــم را نمــی دانــد‪.‬‬ ‫هــر چــه ســعی مــی کنــد از زیــر زبانــم متوجــه موضــوع شــود ؛‬ ‫امــا مــن ســعی مــی کنــم چیــزی بــروز ندهــم‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‬ ‫رییــس اداره فــرش ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گلســتان‪ ،‬حفــظ صنعــت فــرش منطقــه‪،‬‬ ‫جــذب بیشــتر حمایــت دســتگاه هــا در رفــع‬ ‫مســائل و مشــکالت فــرارو‪ ،‬ایجــاد انگیــزه و رقابــت‬ ‫و رونــق تولیــد را از اهــداف برگــزاری جشــنواره‬ ‫«گِــره زریــن» در ایــن اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫ســیده الهــام حســینی افــزود ایــن جشــنواره در دوازدهم‬ ‫تیــر در گــرگان برگــزار و ‪ ۷۰‬هنرمنــد صنعــت فــرش منطقه‬ ‫در ایــن رویــداد فرهنگــی رقابــت مــی کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امســال ایــن جشــنواره پــس‬ ‫از چنــد ســال وقفــه در ســه رشــته بافــت‪ ،‬رفــو و‬ ‫طراحــی برگــزار مــی شــود و نفــرات برتــر ان پــس‬ ‫از داوری طــی مراســمی‪ ،‬معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در معرفــی نفــرات برتــر‬ ‫جشــنواره گـِـره زریــن‪ ،‬چهــار نفــر در حــوزه بافــت‪۲ ،‬‬ ‫نفــر در حــوزه رفــو و یــک نفــر در حــوزه طراحــی بــه‬ ‫عنــوان نفــرات برتــر انتخــاب خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره اســتانی در ســال هــای ‪ ۹۵‬و ‪۹۷‬‬ ‫بــا حضــور فعــاالن صنعــت فــرش در رشــته هــای‬ ‫بافــت‪ ،‬طراحــی‪ ،‬رفــو ‪ ،‬رنگــرزی و مرمــت فــرش‬ ‫دســتبافت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی پیگیــری طــرح خریــد فــرش دســتباف بــرای‬ ‫کارکنــان‪ ،‬جــذب اعتبــار بــرای برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬جــذب تســهیالت ارزان قیمــت بــرای‬ ‫بافنــدگان و تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز را از جملــه‬ ‫برنامــه هــای مهــم ایــن اداره بــرای رونــق صنعــت‬ ‫فــرش دســتباف اســتان در ســال جــاری برشــمرد‪.‬‬ ‫حســینی یــاداور شــد‪ :‬بافنــدگان فــرش دســتباف‬ ‫ایــن اســتان پارســال ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۱۱۲‬متــر مربــع‬ ‫بــه ارزش ‪ ۸۵۰‬میلیــارد ریــال فــرش‪ ،‬تابلــو فــرش‬ ‫و گبــه (زیرانــداز) تولیــد کردنــد کــه ایــن میــزان‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ماقبــل هشــت‬ ‫درصــد بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫تعــداد زیــاد بافنــدگان و واحدهــای تولیــدی‪،‬‬ ‫فعالیــت شــرکت هــای تعاونــی فــرش دســتباف‪،‬‬ ‫وجــود ظرفیت هــای مناســب نظیــر تولیــد فــرش‬ ‫ترکمنــی و فــرش ابریشــم منحصــر به فــرد و تنــوع‬ ‫طــرح و رنــگ و نــوع (فــرش ترکمنــی‪ ،‬گلیــم‪،‬‬ ‫جاجیــم‪ ،‬گبــه و طرح هــای خــاص) از جملــه نقــاط‬ ‫قــوت و فرصــت هــای صنعــت فــرش دســتبافت‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره فــرش ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گلســتان‪ ،‬در ایــن اســتان ‪۳۸‬‬ ‫هــزار نفــر دارای کارت بافندگــی وجــود دارد کــه‬ ‫بیشــتر بافنــدگان از قــوم ترکمــن هســتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‬ ‫وســعت در شــمال ایــران و در همســایگی کشــور‬ ‫ترکمنســتان قــرار دارد و یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر جمعیــت ایــن اســتان از اقــوام مختلــف‬ ‫همچــون فــارس‪ ،‬کتولــی‪ ،‬ترکمــن ‪ ،‬سیســتانی و‬ ‫دیگــر قومیتهــا هســتند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫مهمترینعامل‬ ‫نابسامانیمسکن‬ ‫بی توجهی به ساخت‬ ‫و تامین ان است‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫اغــاز فصــل نقــل و انتقــال مســتاجران و عــدم تمکــن مالــی کافــی‬ ‫انــان در شــرایط موجــود اقتصــادی ســبب شــد تــا دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم بــا ترســیم اقــدام عملیاتــی و تعییــن ســقف اجاره بهــا در‬ ‫پــی حــذف التهابــات کاذب بــازار اجــاره نشــینی و تزریــق ارامــش بــه‬ ‫بــازار مســکن باشــد کــه بــه گفتــه کارشناســان نتایــج ان در روزهــای‬ ‫اینــده هویــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ؛ بعــد از یــک نیمــروز ســخت و‬ ‫پرجنــب و جــوش ‪ ،‬وقــت ناهــار و نمــاز باعــث مــی شــود دقایقــی‬ ‫فــارغ از کار شــوم‪ ،‬پــس از خوانــدن نمــاز‪ ،‬ظــرف غــذای خــود را بــر‬ ‫مــی دارم و گوشــه ای مــی نشــینم‪.‬‬ ‫همیــن کــه اولیــن لقمــه اول در دهانــم گذاشــتم تلفــن همراهــم‬ ‫زنــگ مــی خــورد‪ ،‬بــه صفحــه گوشــی کــه نــگاه مــی کنــم دلشــوره‬ ‫عجیبــی بــه ســراغم می ایــد‪ ،‬جــواب می دهــم ‪،‬اقــای حــاج قاســم‬ ‫حســینی اســت صاحبخانــه بــا انصــاف! مــا‪.‬‬ ‫تلفــن را کــه قطــع مــی کنــم دنیایــی از غــم و البتــه فکــر و خیــال‬ ‫بــه ســراغم می ایــد‪ ،‬دیگــر اشــتهایی بــرای خــوردن ناهــار برایــم باقــی‬ ‫نمانــده اســت‪ ،‬نمــی دانــم چــه کار کنم مبلغ ودیعــه و اجاره جدیدی‬ ‫کــه صاحبخانــه گفتــه اســت خیلــی بیشــتر از تــوان مــن اســت‪.‬‬ ‫غــرق در عالــم فکــر و خیــال زنــگ پایــان زمــان ناهــار و اســتراحت بــه‬ ‫صــدا در مــی ایــد‪ ،‬دوبــاره مشــغول کار مــی شــویم‪ ،‬رضــا همــکارم که‬ ‫متوجــه حــال دگرگــون مــن شــده اســت بــا تعجــب مــی پرســد چــه‬ ‫اتفاقــی افتــاده ؛ تلفنــی بــا چــه کســی صحبــت کــردی کــه اینطــور‬ ‫احوالــت بــه هــم ریختــه اســت‪.‬‬ ‫کمکــی اگــر از دســتم ســاخته اســت بگــو‪ ،‬مــی گویــم ممنــون‬ ‫مشــکل مــن انقــدر بــزرگ اســت کــه از دســت تــو کاری بــر نمــی اید و‬ ‫جریــان تلفــن صاحبخانــه را برایــش بیــان مــی کنــم‪.‬‬ ‫بعــد از اتمــام کار بــه اتــاق رختکــن کارگاه مــی روم و لبــاس هــای‬ ‫کارم تعویــض مــی کنــم و بــا یــک تیشــرت و شــلوار معمولــی بــه‬ ‫ســمت خانــه راه می افتــم‪ ،‬دنیایــی از افــکار پریشــان و مشــوش بــه‬ ‫ســراغم مــی ایــد نمــی توانــم راهــی بــرای رهایــی از ایــن بــن بســت‬ ‫پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫مســیری را کــه روزهــای قبــل بــا واحــد شــرکت اتوبوســرانی نیــم‬ ‫ســاعته مــی رفتــم امــروز پیــاده طــی کــردم ؛ ایــن موضــوع را وقتــی‬ ‫فهمیــدم کــه از خســتگی دیگــر نــای گام برداشــتن هــم نداشــتم‪.‬‬ ‫از صبــح تــا غــروب ســرپا ایســتادن دیگــر توانی بــرای پیــاده روی برایم‬ ‫باقــی نمــی گذاشــت‪ ،‬امــروز امــا ناخــوداگاه فرامــوش کــرده بودم همه‬ ‫خســتگی هــا و ضعفــم را‪ .‬ســر راهــم بــه چنــد بنــگاه معامــات ملکــی‬ ‫ســر مــی زنــم مبلــغ اجــاره و ودیعــه ســر بــه فلــک مــی زنــد‪ ،‬حتــی اجاره‬ ‫راه اندازی سامانه پیامکی‬ ‫سوت زنی در دادگستری گلستان‬ ‫حفاظت و اطالعات دادگســتری گلســتان به منظور مشــارکت مردم در‬ ‫ت زنــی را راه انــدازی کرده اســت‪.‬‬ ‫مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬ســامانه پیامکــی ســو ‬ ‫رئیــس حفاظــت و اطالعــت دادگســتری گلســتان افــزود‪ :‬مــردم‬ ‫مــی تواننــد ســوء جریــان هــای مالــی و فســاد اداری را بــه شــماره‬ ‫منــزل ‪ ۴۰‬متــری هــم دیگــر در تــوان مــن نیســت‪.‬‬ ‫نمــی دانــم کــه در ســال هــای اخیــر چــه اتفاقــی افتــاده اســت کــه‬ ‫هــر ســال بــه طــور جهشــی اجــاره هــا چندیــن برابــر مــی شــود‪ .‬بــه‬ ‫خانــه مــی رســم؛ در خانــه کــم حوصلــه تــر و کــم حــرف تــر از روزهــای‬ ‫قبــل هســتم‪ ،‬همســرم مریــم هــم متوجــه ایــن موضــوع شــده‬ ‫اســت؛ امــا دلیــل ایــن حالــم را نمــی دانــد‪ .‬هــر چــه ســعی مــی کنــد‬ ‫از زیــر زبانــم متوجــه موضــوع شــود ؛ امــا مــن ســعی مــی کنم چیزی‬ ‫بــروز ندهــم‪.‬‬ ‫میدانــم از او هــم کاری بــر نمــی ایــد تمــام ایــن ســال هــا بــا حقــوق‬ ‫کــم و درامــد انــدک مــن ســاخته و قناعــت کــرده اســت بــا همیــن‬ ‫درامــدم ‪ ۲‬دختــر را بــه خانــه بخــت فرســتاده اســت‪ .‬تمــام طالهایــی‬ ‫را کــه برایــش در ســالهای گذشــته خریــده بــودم یــک بــه یــک بــه‬ ‫وقــت نیــاز فروختــه بــود و بــه زخــم زندگیمــان زده بــود‪ ،‬مــی دانــم‬ ‫اکنون کاری از دســتش بر نمی اید و گفتن دلیل ناراحتیم‪ ،‬بیشــتر‬ ‫او را غمگیــن و افســرده مــی کنــد و تپــش هــای قلــب بیمــارش را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫تصمیــم مــی گیــرم فــردا کــه بــه کارگاه رفتــم بــا اقــای ســهرابی‬ ‫سرپرســت کارگاه صحبــت کنــم بلکــه بتوانــم وامــی بگیــرم‪ ،‬صبــح‬ ‫زودتــر از روزهــای قبــل بــه کارگاه مــی روم بلکــه دقایقــی پیــش از‬ ‫شــروع کار بتوانــم بــا اقــای ســهرابی صحبــت کنــم‪.‬‬ ‫امــا اقــای ســهرابی هــم از شــرایط اقتصــادی موجــود گله مند اســت و او‬ ‫هــم از تصمیــم صاحــب کارگاه بــرای اجــاره بــاالی کارگاه خبر می دهد‪.‬‬ ‫نــا امیــد از اینجــا‪ ،‬مرخصــی ســاعتی مــی گیــرم تــا بــه بانــک بــروم‬ ‫و ســراغی از وام بگیــرم و ان را روی پــول پیــش خانــه بگــذارم تــا‬ ‫بتوانــم یــک ســال دیگــر هــم در ایــن خانــه بمانــم‪ ،‬امــا مشــکل بانــک‬ ‫کــه یکــی دوتــا نیســت‪ ،‬ضامــن و مــدت زمــان انتظــار بــرای دریافــت‬ ‫وام و ســود بــاالی بانــک‪.‬‬ ‫اگــر بخواهــم همــه مبلــغ مــورد نیــازم را وام بگیــرم ؛ بایــد تمامــی‬ ‫حقــوق را بابــت وام و ســود ان بپــردازم و همــان ابتــدای مــاه هیــچ‬ ‫پولــی بــرای گــذران زندگــی و امــرار معــاش باقــی نمــی مانــد‪،‬‬ ‫درمانــده و مســتاصل از بانــک خــارج مــی شــوم‪ ،‬تصمیــم مــی گیــرم‬ ‫امــروز غــروب کــه بــه خانــه رفتــم موضــوع را بــا همســرم مرواریــد در‬ ‫میــان بگــذارم‪ ،‬چــاره چیســت ؛ ســرانجام مــی فهمــد‪.‬‬ ‫چند روز بیشــتر فرصت نداریم؛ می خواهم با او به حاشــیه شــهر‬ ‫بــروم برای ســکونت و اجــاره منزل‪.‬‬ ‫مــی دانــم مســافت طوالنــی محــل کار بــا منطقــه ای کــه در ان بــه‬ ‫دنبــال ســرپناه هســتم ‪ ،‬شــغلم را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد بــه‬ ‫ایــن فکــر مــی کنــم کــه بــا ‪ ۵۸‬ســال ســن‪ ،‬کــم کــم قــدرت و توانــم را‬ ‫از دســت داده ام و ارزوی صاحــب منــزل و ســرپناه شــدن را بایــد بــا‬ ‫خــودم بــه ‪ ...‬ببــرم‪.‬‬ ‫فکــر می کنــم بعــد از بازنشســتگی و ناچیــز بــودن میــزان مســتمری‬ ‫کــه یقینــا کفــاف اجاربهــا را نمــی دهــد بــه ناچــار بایــد بــار و بنــه و‬ ‫اســباب زندگــی را جمــع کــرده و بــا هــزار غصــه دیگــر تحــت پوششــی‬ ‫نهــادی در ایــم و شــاید مــن و همســرم در ســال های پایانــی عمــر در‬ ‫تنهایــی و عزلــت بگذرانیــم کــه بســیار درداور و بغرنــج اســت‪.‬‬ ‫همه قراردادها رصد می شود‬ ‫در ایــن پیونــد‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫گلســتان در خصــوص افزایــش غیرقانونــی قیمــت مســکن و‬ ‫اجــاره بهــا در شــهرهای ایــن اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تمامــی قراردادهــای‬ ‫موجــود در مشــاوران امــاک چنانچــه دارای کــد رهگیــری باشــند‬ ‫رصــد شــده و امــکان مبادلــه مبالــغ غیرقانونــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا ســید النگــی ادامــه داد‪ :‬چنانچــه بیــن طرفیــن‬ ‫قــراردادی بــدون کــد رهگیــری بســته شــود‪ ،‬تخلــف بــوده و بدیهــی‬ ‫اســت کــه کنتــرل بــازار از دســت مســووالن ذیربــط خــارج و مبالــغ‬ ‫غیرمعقــول از مســتاجر اخــذ مــی شــود‪.‬‬ ‫خانه دارشــدن ارزوی افــزون بــر ‪ ۲۱‬درصــد ســاکنان اســتان ‪۲‬‬ ‫میلیــون نفــری گلســتان اســت کــه عــزم جــدی دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم هــم بــا اتخــاذ بســته حمایتــی قــوا و هــم اجــرای طــرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن‪ ،‬گلســتانی های فاقــد خانــه را بــه پایــان‬ ‫دوران اجاره نشــینی امیــدوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫بدنبال تهیه زمین برای طرح نهضت ملی مسکن هستیم‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص عملیــات اجرایــی طــرح نهضــت ملــی‬ ‫مســکن‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬هــم اکنــون در مرحلــه تامیــن زمیــن بــرای‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در اســتان هســتیم و بیشــترین تمرکــز مــا ایجــاد‬ ‫‪ ۰۹۱۱۱۷۵۸۳۶۷‬پیامــک کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی رزاقــی نــژاد افــزود ‪ :‬ایــن ســامانه پلــی اســت بــرای ارتبــاط بــا‬ ‫کســانی کــه می خواهنــد فســاد اداری و کارچــاق کنــی در دســتگاه‬ ‫قضایــی و ســازمان هــای تابعــه قــوه قضاییــه شــامل اداره هــای‬ ‫بازرســی‪ ،‬اداره ثبــت اســناد و امــاک‪ ،‬پزشــکی قانونــی و اداره کل‬ ‫زنــدان هــا و همچنیــن وکال و کارشناســان را در اســتان افشــا کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬گســترش زمینــه مشــارکت مردمــی در امــر نظــارت‬ ‫همگانــی‪ ،‬پیشــگیری از بــروز تخلــف و جــرم‪ ،‬ارتقــای ســامت نظــام‬ ‫اداری‪ ،‬مقابلــه بــا فســاد و توســعه فرهنــگ قانون مــداری از اهــداف‬ ‫ســامانه ســوت زنی اســت‪.‬‬ ‫زیرســاخت هــای مناســب در مناطــق روســتایی اســتان اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری گلســتان در خصوص‬ ‫اختصــاص تســهیالت از ســوی بانــک هــای عامــل بــرای طرح نهضت‬ ‫ملــی مســکن گفــت‪ :‬تمامــی بانــک هــا موظــف هســتند ‪ ۱۵‬درصــد از‬ ‫اعتبــارات خــود بــه حــوزه مســکن اختصــاص دهند‪.‬‬ ‫اعمال بسته سیاستی برای کنترل بازار رویه موثری است‬ ‫بــازرس هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک گــرگان در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬بــا توجــه بــه تــورم موجــود در‬ ‫جامعــه هــم اکنــون نــرخ اجــاره بهــا را موجــران تعییــن مــی کننــد‬ ‫و اعمــال بســته سیاســتی بــرای کنتــرل بــازار رویــه موثــری اســت‬ ‫کــه بایــد در ایــن بخــش نظــارت هــای تقویــت شــود‪.‬‬ ‫مهــدی حســن پــور افــزود‪ :‬بخشــنامه ابالغــی در خصــوص ســقف‬ ‫تعییــن شــده افزایــش اجــاره بهــا را بــه همــه همــکاران اعــام‬ ‫کردیــم امــا مالــکان پیشــنهادات باالتــری داده و باالتــر از ســقف‬ ‫حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد هســتند‪ ،‬امــا بســیاری از همــکاران مــا‬ ‫ایــن مصوبــه را رعایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــازرس هیــات مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک گــرگان توضیــح‬ ‫داد‪ :‬اجاره بهــا در بخــش هایــی از گــرگان تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد هــم‬ ‫افزایــش یافتــه و مســتاجر مجبــور بــه تمکیــن اســت‪.‬‬ ‫مشــکالت بــه دولــت گذشــته بــر مــی گــردد امــا بــرای ان بایــد‬ ‫فکــر اساســی کــرد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬بحــث اجاره بهــا و ودیعــه مســکن در زمــان حاضــر یکــی‬ ‫از مشــکالت مهــم و جــدی مــردم اســت کــه بایــد بــرای ان فکــر‬ ‫اساســی شــود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی افــزود‪ :‬از اصلــی تریــن دالیــل بــروز ایــن‬ ‫نابســامانی بــی توجهــی بــه ســاخت و تامیــن مســکن در کشــور‬ ‫طــی دولــت گذشــته اســت؛ یعنــی میــزان تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫در دولــت گذشــته بــه مراتــب کمتــر از نیــاز و مطالبــه مــردم بــوده‬ ‫و ایــن امــر اثــرات تورمــی بــر جــا گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تامیــن مســکن از وظایــف اصلــی دولــت هــا‬ ‫و منــدرج در قانــون اساســی اســت کــه بایــد بــا بســیج همــه‬ ‫ظرفیتهــا و مشــارکت بخــش خصوصــی ایــن زیرســاخت و نیــاز‬ ‫ضــروری بــرای مــردم تامیــن شــود‪.‬‬ ‫از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬در جلســه ســران قــوا کــه روز شــنبه‬ ‫(‪ ۲۸‬خردادمــاه) بــا حضــور ســران قــوا و بــه ریاســت ایت اللــه‬ ‫«ســیدابراهیم رئیســی» برگــزار شــد‪ ،‬بســته سیاســتی مصــوب‬ ‫شــده در جلســه شــورای عالــی ســران قــوا کــه شــامل تعییــن‬ ‫افزایــش ســقف تمدیــد قراردادهــای اجاره بهــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــود‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در نشســت فــوق‪ ،‬ســران ســه قــوه تاکیــد کردنــد سیاســت ها‬ ‫و اقدامــات الزم بــرای مدیریــت حــوزه مســکن ســریع تر اجرایــی‬ ‫شــود و همزمــان طــرح ‪ ۲‬فوریتــی مطــرح در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در اولویــت تصویــب قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه رشــد اجــاره‬ ‫واحدهــای مســکونی در بهــار ‪ ۱۴۰۱‬و چشــم انداز رشــد ان در‬ ‫ادامــه ســال جــاری و بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل نقــل و انتقــال‬ ‫مســتاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مســتاجران در شــرایط‬ ‫موجــود اقتصــادی کشــور‪ ،‬تعییــن ســقف اجاره بهــا‪ ،‬اســتثنائات و‬ ‫مشــوق های مربوطــه بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫مــاده ‪ -۱‬همــه قراردادهــای اجــاره واحدهــای مســکونی در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬پــس از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه بــه صــورت خــودکار و‬ ‫بــه مــدت یــک ســال و حداکثــر بــا نرخ هــای زیــر نســبت بــه‬ ‫قراردادهــای موجــود تمدیــد می شــود‪.‬‬ ‫شــهر تهران و ســایر کالنشــهرها ‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬ســایر نقاط شــهری ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کــه در تبصــره ایــن مــاده نیــز امــده اســت کــه توافــق مالــک و‬ ‫مســتاجر بــا نرخ هــای کمتــر از مــوارد فــوق بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه از اولویت هــا و برنامه هــای دولــت‬ ‫ســیزدهم اســت تاکنــون حــدود ‪ ۹۰‬هــزار گلســتانی ثبــت نــام کــرده کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۴۹‬هــزار و ‪ ۶۷۹‬نفــر تعییــن تکلیــف شــده انــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان بــرای ســال اول تاکنــون بالــغ بــر ‪ ۲۳۰‬هکتــار‬ ‫زمیــن در مجمــوع شــهرهای اســتان تامیــن شــده و پــروژه هــا‬ ‫در مراحــل مختلــف امادســازی زمیــن‪ ،‬اجــرای فونداســیون‬ ‫(شــالوده‪ ،‬پــی ســازی) و اجــرای اســکلت هســتند‪/.‬ایرنا‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر کســی تخلفــی را مشــاهده کــرد می توانــد بــدون‬ ‫نگرانــی از فــاش شــدن هویتــش‪ ،‬تخلــف را گــزارش کنــد و منتظــر‬ ‫پیگیری هــای قانونــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس حفاظــت و اطالعــات دادگســتری گلســتان ادامــه داد‪ :‬شــماره‬ ‫تمــاس ‪ ۱۵۸۰‬هــم در طــول شــبانه روز گزارش هــای مردمــی را در ایــن‬ ‫زمینــه دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬افــراد می تواننــد حضــوری هــم گزارش هــای خــود از‬ ‫متخلفیــن را بــه ســتاد خبــری حفاظــت و اطالعــات دادگســتری‬ ‫اســتان بــه نشــانی گــرگان‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری (کمربنــدی)‪ ،‬خیابــان‬ ‫دانشــجو‪ ،‬دادگســتری کل اعــام کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫حفظ ایمنی کودکان در فضای مجازی‬ ‫اگاهــی والدیــن از مهارت هــای زندگــی و نحــوه تربیــت فرزنــدان‪ ،‬موجــب ارتقــای ســطح اگاهــی افــراد خانــواده شــده و موجــب نزدیکــی فرزنــدان بــه والدیــن‬ ‫ت کــودکان در فضــای مجــازی یکــی از وظایــف مهــم والدیــن اســت‪.‬در نظــر گرفتــن ایمنــی کــودکان‬ ‫می شــود‪ .‬حرکــت گام بــه گام و نظــارت بــر نحــوه فعالیـ ‬ ‫در فضــای مجــازی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده و از ایــن طریــق والدیــن می تواننــد در بهتریــن موقعیــت ممکــن هدایــت دقیــق و مســئوالنه فرزنــدان‬ ‫خــود در فضــای مجــازی را بــر عهــده بگیرنــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬اگاهــی و شــناخت از خطــرات موجــود در ایــن زمینــه و برنامه ریــزی مناســب پیــش از فراهــم کــردن‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت بــرای کــودکان از اهمیــت ویــژه ای در دنیــای امــروز کــه شــاهد اهنــگ ســریع پیشــرفت فنــاوری اســت‪ ،‬برخــوردار می شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫کارمندی یا شغل ازاد؟‬ ‫رشــته حصیربافــی یکــی از قدیمی تریــن‬ ‫رشــته های صنایــع دســتی گلســتان بــود امــا‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬ســال ایــن رشــته توســط کســی‬ ‫بافتــه نشــده و بــه فراموشــی ســپرده شــد‬ ‫بــود‪ ،‬تــا اینکــه دختــری در یکــی از روســتاهای‬ ‫شهرســتان کردکــوی بــه ایــن فکــر می افتــد‬ ‫کــه بــا یادگیــری حصیربافــی از پــدرش‪ ،‬ادامــه‬ ‫دهنــده راه او باشــد‪.‬‬ ‫گفتگو بازار کسب و کار به‬ ‫مناسبت هفته صنایع دستی ‪:‬‬ ‫احیای هنر منسوخ‬ ‫شده حصیربافی‬ ‫در گلستان‬ ‫سرویس صنایع دستی ‪-‬هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫هفتــه صنایــع دســتی فرصتــی شــد تــا بــه ســراغ یــک هنرمنــد‬ ‫گلســتانی برویــم کــه بــا کار خــود هنــر منســوخ شــده حصیربافــی‬ ‫را در اســتان حیــات تــازه بخشــیده و بــا تلفیــق نــواوری و‬ ‫خالقیــت تــاش کــرده تــا ایــن هنــر عالقمنــدان زیــادی را بــه‬ ‫خــود جــذب کنــد‪.‬‬ ‫بانــوی جــوان کردکــوی بــا احیــا ایــن هنــر عــاوه بــر انکــه میــراث‬ ‫دار نســل هــای اینــده شــد و کاری کــرد کــه مفهمــوم «هنــر‬ ‫نــزد ایرانیــان اســت و بــس » بــرای اینــدگان پــر معنــا باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن زمینــه ای بــرای فعالیــت اقتصــادی فراهــم کــرد کــه‬ ‫اگــر بــا همیــن رویــه راه خــود را ادامــه دهــد مــی توانــد ایــن هنــر‬ ‫را در دنیــا عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫رشــته حصیربافــی یکــی از قدیمی تریــن رشــته های صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان بــود امــا حــدود ‪ ۵۰‬ســال ایــن رشــته توســط‬ ‫کســی بافتــه نشــده و بــه فراموشــی ســپرده شــد بــود‪ ،‬تــا اینکــه‬ ‫دختــری در یکــی از روســتاهای شهرســتان کردکــوی بــه ایــن فکــر‬ ‫می افتــد کــه بــا یادگیــری حصیربافــی از پــدرش‪ ،‬ادامــه دهنــده‬ ‫راه او باشــد‪.‬‬ ‫«صنــم صــادق پــور» یکــی از ایــن کارافرینــان موفــق و احیــاء‬ ‫کننــده‪ ،‬تولیدکننــده و مربــی حصیربافــی‪ ،‬کــوب‪ ،‬نــرم جــارو و‬ ‫چیــغ بافــی در اســتان گلســتان و اهــل روســتای مهترکالتــه بــود‬ ‫کــه بــا امکانــات کــم توانســته در حیــاط منزلــش بــه کار افرینــی‬ ‫بپــردازد و صنایــع دســتی فرامــوش شــده حصیربافــی‪ ،‬چیــغ‬ ‫بافــی و نــرم جــارو را زنــده کنــد‪.‬‬ ‫روزنامــه بــازار کســب و کار بــه بهانــه هفتــه صنایــع دســتی‬ ‫گفتگــوی بــا ایــن هنرمنــد برتــر گلســتانی داشــته اســت‪.‬‬ ‫چگونــه بــا ایــن حرفــه اشــنا شــدید و چــه موفقیت هــای در ایــن‬ ‫حــوزه داشــته اید؟‬ ‫بــا توجــه بــه عالقمنــدی بــه الیــاف طبیعــی و میــراث فرهنگــی‬ ‫بــه ویــژه اینکــه پــدرم پیشکســوت ایــن هنــر بــود‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫خانــواده ایــن هنرهــای منســوخ شــده را احیــا کــردم و در ســال‬ ‫‪ ۹۶‬در فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬مــدرک بین المللــی شــورای جهانــی حصیربافــی‬ ‫را از صنایــع دســتی اســیا و اقیانوســیه دریافــت کــردم؛ کارت‬ ‫هوشــمند مربیگــری را از اســتان گیــان بــه دســت اوردم و‬ ‫همچنیــن چنــد دوره کارافریــن برتــر و جــوان برتــر اســتان‬ ‫انتخــاب شــدم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬نخســتین مرکــز حصیربافــی را در اســتان گلســتان‬ ‫شــهر کردکــوی و روســتای مهتــر کالتــه افتتــاح کردیــم کــه امــروز‬ ‫مرکــز صنایــع دســتی حصیربافــی در ایــن روســتا فعــال اســت و‬ ‫‪ ۱۰‬نفــر مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫چرا در یک دوره این هنر منسوخ شد؟‬ ‫متاســفانه بــا توجــه بــه محصوالتــی کــه بــه عنــوان جایگزیــن‬ ‫کاالهــای حصیــری وارد کشــور شــده بــود ایــن هنــر در گلســتان‬ ‫از بیــن رفتــه بــود و زمانــی کــه خریــدار کمتــر شــد‪ ،‬عالقــه‬ ‫هنرمنــدان نیــز بــرای تولیــد ایــن محصــوالت کاهــش پیــدا کــرد‬ ‫تــا بــه جایــی کشــید کــه در یــک برهــه از زمــان ایــن هنــر در‬ ‫گلســتان بــه فراموشــی رســید‪.‬‬ ‫مسئوالن برای حفظ صنایع دستی چه باید بکنند؟‬ ‫در بحــث بیمــه تامیــن اجتماعــی بیشــتر تولیدکننــدگان را‬ ‫حمایــت کننــد بــه طــوری کــه بــا امنیــت شــغلی بیشــتری‬ ‫هنرمنــدان دلگــرم بــرای توســعه ایــن فعالیت هــا باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن تســهیالت کــم درصــد در اختیــار هنرمنــدان و‬ ‫تولیدکننــدگان قــرار دهنــد تــا مــا نیــز بتوانیــم فضــای کارگاهــی‬ ‫خــود را گســترش دهیــم‪.‬‬ ‫از روزی کــه شــروع کــردم کارگاهــی در یــک اتــاق کوچــک‬ ‫داشــتم و خوشــبختانه بــا تــاش فــراوان امــروز در یــک فضــای‬ ‫‪ ۲۵۰‬متــری کارگاهــی مشــغول صفــر تــا صــد فراینــد تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت هســتیم‪.‬‬ ‫چه پیشنهاد به عالقمندان این رشته و افراد جویای کار دارید؟‬ ‫بــه افــراد جویــای کار پیشــنهاد می کنــم کــه منتظــر شــغل‬ ‫دولتــی نباشــند‪ ،‬بــا ورود در عرصــه هنــر می تواننــد اشــتغال و‬ ‫کارافرینــی کننــد و منبــع درامــدی داشــته باشــند و هــم نیــاز بــه‬ ‫شــغل دولتــی ندارنــد‪.‬‬ ‫الزمــه ان نیــز‪ ،‬تــاش همــت و پشــتکار و در کنــار ان حمایــت‬ ‫مســئوالن اســت و اگــر ایــن حمایــت وجــود داشــته باشــد در‬ ‫اســتان گلســتان ظرفیت هــای خوبــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫حمایت مسئوالن از شما چگونه بود؟‬ ‫اگــر بگویــم حمایــت نشــده بــی انصافــی اســت امــا بــه نظــر مــن‬ ‫هنرمنــدان نیازمنــد حمایــت ویــژه دولــت هســتند از خــود وزارت‬ ‫خانــه تســهیالت ویــژه ای در اختیــار هنرمنــدان قــرار دهنــد تــا‬ ‫هنرمنــدان بیشــتر از ایــن بدهــکار دولــت و بانک هــا نباشــند‪.‬‬ ‫و همچنیــن بعــد از پرداخــت تســهیالت‪ ،‬حداقــل فرصتــی را‬ ‫در بحــث بــاز پرداخــت بــه هنرمنــدان بدهنــد تــا بتواننــد اقســاط‬ ‫خــود را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫مشکلی برای تامین مواد اولیه ندارید؟‬ ‫گیاهــی بــه نــام گالــی کــه در حاشــیه اب بنــدان رویــش دارد‬ ‫بــرای حصیربافــی اســتفاده می شــود و واش گیاهــی لول ـه ای و‬ ‫اســفنجی اســت کــه در کــوب بافــی اســتفاده می کنیــم و ایــن‬ ‫گیاهــان تنهــا در منطقــه شــمال و در نزدیــک اب بنــدان هــا‬ ‫وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫مــواد اولیــه وابســته بــه هیــچ کشــوری نیســتیم در اســتان‬ ‫خودمــان ایــن مــواد اولیــه را داریــم و الزم اســت کــه مســئوالن و‬ ‫کشــاورزان کمــک کننــد کــه ایــن محصــول حفــظ و حراســت شــود‬ ‫البتــه کشــاورزان بــه دلیــل خشکســالی های چنــد ســال گذشــته‬ ‫ایــن گیــاه را از بیــن می برنــد کــه اب بیشــتری بــرای محصــوالت‬ ‫خــود داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امیدواریــم بســتری فراهــم شــود تــا ایــن گیــاه توســعه پیــدا‬ ‫کنــد و کشــاورزان از ان حفــظ و حراســت کنــد‪ ،‬چــرا کــه توجیــه‬ ‫اقتصــادی دارد و می توانــد منبــع درامــد باشــد‪.‬‬ ‫تفاوت حصیربافی شمال و جنوب در چیست؟‬ ‫مــواد اولیــه شــمال از گیــاه مردابــی اســت و مــواد اولیــه‬ ‫حصیربافــی جنــوب از نخــل خرمــا اســتفاده می شــود‬ ‫بــرای اینکــه ایــن هنــر منســوخ شــده را توســعه دهیــد چــه‬ ‫فعالیت هــای داشــته اید؟‬ ‫بعــد از احیــا و تولیــد ایــن هنرهــای منســوخ بــا حضــور در‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی توانســته ایم غرفــه دار برتــر شــویم‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا خالقیــت و نــواوری و خدمــات پــس از فــروش‬ ‫محصــوالت حصیربافــی امــروز صنایــع دســتی را بــه عنــوان یــک‬ ‫نیــاز و خریــد اصلــی در ســبد خانوارهــا جــای دهیــم‪.‬‬ ‫در خصــوص مبلمــان حصیــری و خریــد جهیزیــه عــروس و‬ ‫بســیاری از مســائل کاربــردی دیگــر کــه بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫معیشــت مــردم ســعی کردیــم محصولــی تولیــد کنیــم کــه کامــا ً‬ ‫تولیــدی و مصرفــی باشــد‪.‬‬ ‫بازار فروش شما بیشتر در کجاست؟‬ ‫فضــای مجــازی و فــروش انالیــن محصــوالت را داریــم و در‬ ‫بســتر فضــای مجــازی توانســته ایم ایــن کار را رونــق ببخشــیم‪،‬‬ ‫خانــه صنایــع دســتی کــه در روســتای مهتــر کالتــه داریــم انجــا‬ ‫نیــز فــروش انجــام می شــود‪ ،‬و همچنیــن یــک فروشــگاه نیــز‬ ‫در شــهر گــرگان دایــر کرده ایــم کــه بــا اســتقبال خوبــی همــراه‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ادارات هــم در بحــث خریــد هدایــا و مناســبت های کــه وجــود‬ ‫دارد بــرای معرفــی ایــن هنــر بــا مــا همــکاری دارنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان ارســال تولیــدات خــود را بــه بــازار شــوش تهــران و‬ ‫ترقبــه مشــهد نیــز داریــم‪.‬‬ ‫چه تعداد اموزش داشته اید؟‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬کــه ایــن هنــر را از پــدرم کــه پیشکســوت ایــن عرصه‬ ‫بــود اموختــم‪ ،‬تــاش کــردم ان را بــه دیگــران نیــز امــوزش‬ ‫دهــم‪ ،‬شــاید انتقــال ان بــه نســل جــوان کمــی ســخت تر بــوده‬ ‫اســت کــه خوشــبختانه توانســته ام ورود پیــدا کنــم‪.‬‬ ‫فنــی و حرفــه ای و میــراث فرهنگــی در ایــن حــوزه بــا مــا‬ ‫همــکاری داشــتند و تــا امــروز ‪ ۳۳۵‬نفــر از هنرجویــان‬ ‫حصیربافــی را امــوزش داده ایــم کــه دو نفــر افــراد روشــن دل‬ ‫هســتند کــه کامــا ً نابینــا بودنــد و توانســته ایم حصیربافــی را بــه‬ ‫انهــا امــوزش دهیــم‪.‬‬ ‫برنامه های اینده شما چیست؟‬ ‫در اســتانه افتتــاح اموزشــگاه ازاد فنــی و حرفــه هســتیم از‬ ‫پنجشــنبه همیــن هفتــه ایــن اموزشــگاه را بــا حضــور مســئوالن‬ ‫فنــی و حرفــه ای افتتــاح خواهــد شــد و هــم در روســتا و هــم‬ ‫شــهر گــرگان فضــای اموزشــی را در اختیــار عالقمنــدان قــرار‬ ‫خواهیــم داد‪.‬‬ ‫امــوزش ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۱۵‬روزه را داریــم و در پایــان دوره نیــز ازمــون‬ ‫کتبــی و عملــی برگــزار می شــود و مــدرک فنــی و حرفــه ای و‬ ‫میــراث فرهنگــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫«گــر پــدر رفــت هنــرش هســت هنــوز»؛ پــدرم بــه رحمــت خــدا‬ ‫رفتنــد امــا هنــرش را در بیــن مــا بــه یــادگار گذاشــتند‪.‬‬ ‫هــر کاری ســختی های خــود و شکســت هایی دارد امــا ناامیــد‬ ‫نشــدم اگــر ســنگی در جلــوی پــای مــن انداختــه شــد ســعی کردم‬ ‫خیلــی محتاطانــه بــدون حاشــیه موانــع را از جلــوی پــا بــردارم و‬ ‫محکم تــر بــه راه خــودم ادامــه دهــم و امــروز در جایگاهــی کــه‬ ‫هســتم راضـی ام‪.‬‬ ‫و در اخــر قــدر دانــی می کنــم از مســئوالن کــه هنــر مــن را‬ ‫دیدنــد و بــه مــن فرصــت دیــده شــدن را دادنــد‪.‬‬ ‫برق جریان زندگی است‬ ‫بهینه مصرف کنیم‬ ‫وقتــی بحــث دوراهــی کارمندییــا شــغل ازاد پیــش می ایــد‪،‬‬ ‫افــراد بســته بــه عالقــه و تجربیاتشــان نظــر می دهنــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد شــغل ازاد را انتخــاب کنیــد‪ ،‬بایــد نظــرات‬ ‫شــخصی را کنــار بگذاریــد و مــوارد مختلفــی را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫مقایسه کارمندی با شغل ازاد‬ ‫پیــش از مقایســه‪ ،‬بیاییــد هــر دو را تعریــف کنیــم‪ .‬کارمندی‬ ‫یعنــی فــردی بــرای دیگــری کار کنــد و بـه ازای کاری کــه می کند‬ ‫حقــوق بگیــرد‪ .‬فــرد می توانــد بــرای اشــخاص حقیقــی یــا‬ ‫حقوقــی کار کند‪.‬شــغل ازاد یعنــی فــرد بــرای خــودش کار‬ ‫کنــد‪ .‬کس ـب وکاری داشــته باشــد و مســئولیت موفقیــت یــا‬ ‫شکســتش بــر عهــده خــودش باشــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای خودتــان کار می کنیــد‪ ،‬رئیــس خودتــان هســتید‬ ‫و دیگــر نیــازی نیســت ســاعت کاری مشــخصی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫امــا ایــن مســئله به معنــی ازادی عمــل کامــل شــما هــم نیســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای خودتــان کار می کنیــد‪ ،‬همــه امــور مرتبــط بــا کارتــان‬ ‫بر عهده شماســت و چه بســا ســاعت کاری شــما در این حالت‬ ‫خیلــی بیشــتر از کارمنــدی بــا وظایــف محــدود باشــد‪.‬‬ ‫حالــت ســومی هــم هســت؛ هــم کارمنــد باشــید و هــم‬ ‫یــک شــغل ازاد پاره وقــت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫حــاال بیاییــد تفاوت هــای ایــن ‪ ۲‬حالــت را دقیق تــر‬ ‫بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درامد و امینت شغلی‬ ‫دربــاره درامــد کارمنــدی کــه حــرف چندانــی نیســت؛ حقوقــی‬ ‫ثابــت و تعــدادی مزایــای مشــخص تعریــف شــده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫کارمنــدی معمــوال بیشــتر امنیت شــغلی دارد‪.‬‬ ‫شــغل ازاد درامــد ثابتــی نــدارد‪ ،‬چراکه شــما حقــوق دریافت‬ ‫نمی کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات درامــد هنگفتــی نصیبتان می شــود‬ ‫و گاهی هم خبری از درامد نیســت‪ .‬وضعیت درامدی شــما‬ ‫بســتگی بــه شــرایط بــازار‪ ،‬میــزان مهارت هــای شــما‪ ،‬میــزان‬ ‫شــهرت برندتــان‪ ،‬وضعیــت رقبــا و بســیاری عوامــل دیگــر‬ ‫دارد‪ .‬حتــی شــرایط سیاســی و اقتصــادی کالن و قوانینــی کــه‬ ‫وضــع یــا ملغــی می شــوند هــم ممکن اســت وضعیــت درامد‬ ‫شــما را دگرگــون کننــد‪ .‬مثــا همیــن ویــروس کرونــا را در‬ ‫نظــر بگیریــد؛ ویروســی نادیدنــی و کوچــک در جهــان منتشــر‬ ‫و منجــر بــه انفجــار درامــد و رونــق ســریع کســب وکارهای‬ ‫اینترنتــی شــد‪ .‬همچنیــن همیــن ویــروس منجــر بــه زیــان و‬ ‫حتــی نابــودی بســیاری از مشــاغل ازاد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ازادی عمل‬ ‫بی شــک در شــغل ازاد ازادی عمــل خیلــی بیشــتری‬ ‫داریــد‪ ،‬چــون رئیــس خودتــان هســتید‪ .‬البتــه ایــن جملــه‬ ‫کمــی گول زننــده اســت‪ .‬در واقــع کارهــای زیــادی هســت‬ ‫کــه بایــد بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪ .‬پــس شــاید در مقایســه‬ ‫بــا کارمنــدان وقــت ازاد کمتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مالیات و بیمه‬ ‫وقتــی کارمنــد هســتید‪ ،‬کارهــای مالیاتــی و بیمــه شــما بــر‬ ‫عهــده شــرکت یــا فــردی اســت کــه شــما را اســتخدام کــرده‪.‬‬ ‫امــا وقتــی بــرای خودتــان کار می کنیــد‪ ،‬پرکــردن فرم هــای‬ ‫مالیاتــی و ســروکله زدن بــا بیمــه بــا خودتــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازنشستگی‬ ‫هــر کارمنــدی روزی بازنشســته می شــود‪ .‬شــرکت ها‬ ‫و ســازمان ها اغلــب بــرای کارمنــدان خــود طرح هــای‬ ‫بازنشســتگی دارنــد‪ .‬در شــغل ازاد از ایــن طرح هــا‬ ‫خبــری نیســت‪ .‬در عــوض وقتــی بــرای خودتــان کار کنیــد‬ ‫می توانیــد هــر زمــان کــه خواســتید بازنشســته شــوید‪،‬‬ ‫بیمــه عمــر بــرای خودتــان داشــته باشــید و از مزایــای‬ ‫بازنشســتگی شــخصی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هزینه های محل کسب وکار‬ ‫کارمنــدان چنیــن هزین ـه ای ندارنــد و کارفرمــا یــا ســازمان موظــف‬ ‫اســت محــل کار و امکانــات الزم را فراهــم کنــد‪ .‬وقتــی بــرای خودتان‬ ‫کار می کنیــد‪ ،‬تامیــن همــه اینهــا بــر عهــده خودتــان اســت‪.‬‬ ‫مزایای شغل ازاد‬ ‫‪ .۱‬دست باز خالقیت‬ ‫وقتــی بــرای خودتــان کار می کنیــد‪ ،‬تصمیم گیری هــا هــم‬ ‫بــر عهــده خودتــان اســت و فرصــت داریــد کــه راه حل هــای‬ ‫خالقانــه را امتحــان کنیــد‪ ،‬روش هــای جدیــد را بــرای حــل‬ ‫مشــکالت بــه کار بگیریــد و شــاهد رشــد کارتــان باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬استقالل‬ ‫قــدرت تصمیم گیــری عــاوه بــر اینکــه دس ـت تان را بــرای‬ ‫کارکــردن خالقانــه بــاز می گــذارد‪ ،‬بــه شــما حــس اســتقالل‬ ‫بیشــتری در زندگــی می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬رضایت شغلی‬ ‫کســب دســتاوردهای شــغلی در کســب وکاری کــه‬ ‫خودتــان ان را اداره می کنیــد‪ ،‬بســیار دلپذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انعطاف پذیری زمانی و مکانی‬ ‫وقتــی بــرای خودتــان کار می کنیــد‪ ،‬زمــان و مــکان تــا حــد‬ ‫زیــادی در اختیــار شماســت‪ .‬می توانیــد بســته بــه نــوع‬ ‫شــغلتان در خانــه یــا بیــرون خانــه کار کنیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫زمــان کارکــردن نیــز در اختیــار شماســت‪ .‬می توانیــد روزی‬ ‫کــه ســرحال هســتید ســاعت ها کار کنیــد و روزی دیگــر کــه‬ ‫احســاس کســالت داشــتید دســت از کار بکشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامد نامحدود‬ ‫یکــی از مزایــای خــاص شــغل ازاد‪ ،‬نبــود محدودیــت جدی‬ ‫بــرای کســب درامــد اســت‪ .‬وقتــی کس ـب وکار خودتــان را‬ ‫اداره می کنیــد‪ ،‬هرچــه بیشــتر پیشــرفت کنیــد‪ ،‬درامــد‬ ‫بیشــتری هــم خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تنوع کارها و فعالیت ها‬ ‫در شــغل ازاد می توانیــد انــواع پروژه هــا و کارهــا را انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬چنیــن امکانــی در کارمنــدی کــه وظایــف محــدود‬ ‫و معینــی دارد چنــدان امکان پذیــر نیســت‪ .‬بــا انجــام‬ ‫کارهــای مختلــف‪ ،‬هــم مهارت هایتــان را ارتقــا می دهیــد‬ ‫و هــم تجربیــات جدیــد کســب می کنیــد‪.‬‬ ‫در ادمه با ما همراه باشید‪. ...‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫زندانیان خراسان شمالی ‪۸۰‬‬ ‫درصد مشغول به کار هستند‬ ‫مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان‬ ‫شــمالی بــا بیــان اینکــه اینــک ‪ ۸۰‬درصــد زندانیــان اســتان‬ ‫مشــغول به کار هســتند گفت‪ :‬اشــتغال شــماری از انها‬ ‫در خــارج از زنــدان و تعــدادی دیگــر نیــز در واحدهــای‬ ‫کارگاهــی زنــدان اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬تنهــا بخشــی از‬ ‫مددجویــان زنــدان هــای ایــن اســتان کــه ناتــوان بــوده یــا‬ ‫مســن هســتند مشــغول بــه کار نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بعضــا تعــداد کمــی از زندانیــان نیــز‬ ‫بــرای کار عالقــه منــدی نشــان نمــی دهنــد افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫مددجویــان را نیــز بــا برنامــه هــای تشــویقی جــذب کار‬ ‫مــی کنیــم و تــاش مــی کنیــم تــا درامــد انــان نیــز بــه‬ ‫دســت خانوارهایشــان برســد‪.‬‬ ‫گرجــی گفــت‪ :‬تمامــی مددجویان بند نســوان مشــغول‬ ‫بــه کار شــده انــد‪ ،‬تمامــی افــراد در داخــل زنــدان در‬ ‫کارهــای نشســته مشــغول بــه کار هســتند و عــاوه بــر‬ ‫ان ‪ ۲۲‬نفــر نیــز روازانــه در یــک کارگاه قالــی بافــی بیــرون‬ ‫از زنــدان مشــغول بــه کار شــده انــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اصــاح و تربیــت‪ ،‬کاهــش جمعیــت‬ ‫کیفــری و ایجــاد فرصــت هــای اشــتغال بــرای زندانیــان‬ ‫پــس از ازادی‪ ،‬تامیــن معیشــت خانواده هــای زندانیان‪،‬‬ ‫کمــک بــه کاهــش اســیبهای اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال‬ ‫و حرفــه امــوزی از جملــه اولویــت هــای کاری ســازمان‬ ‫زندانیــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد اشــتغال بــرای زندانیــان‬ ‫در دوران حبــس نقــش عمــده ای در ارتقــای امنیــت‬ ‫و ارامــش محیــط زنــدان دارد افــزود‪ :‬زندانیانــی کــه‬ ‫شــرایط کار در بیــرون از زنــدان را نیــز داشــته باشــند‬ ‫در کارگاه هــای بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش خدماتــی و‬ ‫مشــارکت بــا شــهرداری مشــغول بــه کار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫گرجــی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر اصــاح و تربیــت زندانیــان‬ ‫از حــوزه زنــدان هــا فراتــر رود و خانــواده هــا‪ ،‬اقــوام و‬ ‫نزدیــکان و کارفرمایــان پــس از ازادی زندانــی را بپذیدنــد‬ ‫نــرخ بازگشــت بــه زنــدان بســیار کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی‬ ‫خراســان شــمالی بــر حمایــت تامیــن معیشــت خانــواده‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬هــم اینــک تــاش مــی کنیــم تــا‬ ‫خانــواده هــای زندانیــان از نبــود سرپرســت دچار مشــکل‬ ‫معیشــتی نشــوند و بخشــی از حقــوق مددجویــان بــه‬ ‫دســت خانواده هــا مــی رســد‪.‬‬ ‫گرجــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه متــادون‬ ‫درمانــی مددجویانــی کــه اعتیــاد دارنــد نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن افــراد در داخــل زنــدان به منظــور ترک اعتیاد‬ ‫متــادون رایــگان دریافــت مــی کننــد‪ ،‬تــاش مــی شــود بــا‬ ‫کاهــش دارو مصــرف بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مددجویانــی کــه در زنــدان هــا دارای‬ ‫شــغل شــوند بعــد از ازادی حرفــه ای بــرای ادامــه دارنــد‬ ‫و بعضــا بــه دنبــال اعتیــاد نیــز نخواهنــد رفــت‪ ،‬برخــی از‬ ‫انــان نیــز ادامــه متــادون را بــرای درمــان مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا اگــر مددجویــان شــغلی نداشــته باشــند‬ ‫نمــی تواننــد بعــد از ازادی درمــان خــود را ادامــه دهند که‬ ‫بــار دیگــر گرفتــار مصــرف مــواد مخــدر نیــز خواهند شــد‪.‬‬ ‫گرجــی بــا بیــان اینکــه در حرفــه امــوزی نیــز رتبــه دارد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬رشــته هــای مرتبــط بــا صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری‪ ،‬خدمــات از جملــه حــوزه امــوزش اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی خراســان‬ ‫شــمالی در بخــش دیگــری تــز ســخنانش ار کارافرینــان‬ ‫خواســت تــا در کارهــا از مددجویــان زندانهــای ایــن اســتان‬ ‫نیــز بــه کارگیــری کننــد و اظهــار داشــت‪ :‬در دســترس بــودن‬ ‫نیــروی کار‪ ،‬معــاف از مالیــات و برنامه هــای تشــویقی نیــز‬ ‫از دیگــر مزایــای اســتفاده از ایــن نیروهــا اســت‪.‬‬ ‫گرجــی تعــداد زندانیــان ایــن اســتان را حــدود ‪ ۲‬هــزار‬ ‫نفــر ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬ایــن تعــداد زندانــی در ســه زنــدان‬ ‫و یــک کانــون اصــاح تربیــت تحمــل حبــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۹۷‬درصــد مددجویــان ایــن اســتان‬ ‫مــرد و ســه درصــد زن هســتند اظهــار داشــت‪ ۶۸ :‬درصــد‬ ‫از زندانیــان متاهــل هســتند‪.‬‬ ‫درگیری ‪ ۸۰‬درصد پهنه خراسان‬ ‫شمالیباخشکسالی‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۴‬درصد کاهش بارش های ‪ ۹‬ماهه‬ ‫نخست سال ابی در گلستان یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان بــا اشــاره بــه ثبــت‬ ‫‪ ۴۰۴‬میلیمتــر بــارش بــاران در ‪۹‬ماهــه نخســت ســال ابــی ایــن‬ ‫اســتان گفــت کــه ایــن میــزان نســبت بــه دوره بلنــد مــدت ‪ ۴‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی اظهــار داشــت ‪ :‬مقــدار بارندگــی تجمعــی‬ ‫متوســط از اول مهــر ‪ ۱۴۰۰‬لغایــت ‪۳۱‬خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬بــر مبنــای‬ ‫ایســتگاههای شــرکت اب منطقه ای ‪ ۴۰۴‬میلیمتر اســت که این‬ ‫رقــم در دوره بلنــد مــدت ‪ ۴۰۶‬میلــی متــر بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متوســط دمــای انــدازه گیری شــده ‪ ۱۳.۴‬درجه ســانتیگراد‬ ‫کــه نســبت بــه امــار بلندمدت ‪ ۱۳‬درجه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬رواناب اندازه گیری شــده در ایســتگاههای شــاخص‬ ‫رودخانــه هــای اصلــی اســتان‪ ،‬بیــن ‪۸۶‬درصــد کاهــش تــا ‪ ۲‬درصــد‬ ‫افزایــش را نســبت بــه امــار دوره بلنــد مــدت نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ذخیــره ابخوانهــای اســتان حــدود ‪ ۲۵۷‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب (حــدود ‪ ۲۱‬درصــد) کاهــش را نســبت بــه امــار دوره‬ ‫بلنــد مــدت نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ابخوانهــای کــم عمــق حــدود ‪ ۱۹۵‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب و در ابخوانهــای عمیــق حــدود ‪ ۶۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫کاهــش اتفــاق رخ داده اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش دستگاه های اجرایی‬ ‫گلستان در راستای‬ ‫تحقق رشد ‪۸‬درصدی‬ ‫مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان از تــاش مضاعــف‬ ‫مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان گلســتان در راســتای‬ ‫تحقــق رشــد ‪8‬درصــدی اســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان گلســتان‬ ‫از تــاش مضاعــف مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی اســتان‬ ‫گلســتان در راســتای تحقــق رشــد ‪۸‬درصــدی اســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫عابدی افزود ‪:‬خوشــبختانه دولت ســیزدهم‪،‬توجه بســیار به رشــد‬ ‫‪ ۸‬درصــدی و جــذب اعتبــارات در جهــت تولید‪،‬اشــتغال و توســعه‬ ‫اســتان داشــته است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان یــاداور‬ ‫شــد‪:‬مدیران دســتگاه ها‪،‬تالشــی مضاعــف بــرای جــذب حداکثری‬ ‫منابــع داشــته و بــا جدیــت بــرای جــذب منابــع برنامــه ریــزی نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪:‬مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫اســتان‪،‬در راســتای اجرا‪،‬بهــره بــرداری و بــه اتمــام رســاندن‬ ‫پــروژه هــا‪،‬گام هــای اساســی و موفقــی برداشــته انــد و لــذا‬ ‫حــوزه هایــی کــه بــرای جــذب منابــع در اســتان‪،‬نیاز بــه پیگیــری‬ ‫مــی باشــد مــورد توجــه بیشــتر مدیــران اســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫قاســم محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬از ایــن میــزان اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل و تجهیــز‬ ‫مجتمــع هــای فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی ایثــار اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفت میلیارد تومان نیز برای ساماندهی گلزار شهدا مصوب شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان پنــج درصــد از ســهمیه تســهیالت مســکن‬ ‫ملــی و ‪ ۱۰‬درصــد تســهیالت اشــتغال بــه ایثارگــران ایــن اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی را در ایــن ســفر وزیــر کشــور‪ ،‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫وزیــر نیــرو‪ ،‬سرپرســت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬معــاون رییــس جمهــور و رییــس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬معــاون رییــس‬ ‫جمهــور در امــور زنــان و خانــواده‪ ،‬رییــس دفتــر رییــس جمهــور‪ ،‬معــاون رییس جمهــور و رییــس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور‪ ،‬معــاون اجرایــی و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری عضــو‬ ‫شــورای هماهنگــی ارتباطــات بــا حــوزه روحانیــت‪ ،‬عضــو شــورای هماهنگــی ارتباطــات بــا حــوزه و‬ ‫روحانیــت رییــس جمهــور را همراهــی کردنــد‪.‬‬ ‫بازدیــد از تعــدادی طــرح هــای اقتصــادی و عمرانــی‪ ،‬بازدیدهــای ســرزده‪ ،‬دیــدار بــا اقشــار مــردم و‬ ‫نخبــگان‪ ،‬همچنیــن شــرکت در شــورای اداری اســتان در ســفر یـک روزه رییــس جمهــور بــه خراســان‬ ‫شــمالی برنامه ریــزی شــده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بیــش از ســه هــزار شــهید تقدیــم انقــاب کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن بیــش از ‪۳۵‬‬ ‫هــزار رزمنــده در دوران دفــاع مقــدس در عملیــات هــا حضــور داشــته انــد‪.‬‬ ‫تعــداد کل ایثارگــران ایــن اســتان ‪ ۱۰‬هــزار ‪ ۲۷۷‬نفــر‪ ،‬تعــداد کل ازادگان ‪ ۳۹۷‬نفــر و جانبــازان‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۲۳۲‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫خریداری سه هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫گندم توسط تعاون روستایی‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معــاون توســعه ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای ســالجاری تاکنــون هفــت خانــه ورزش‬ ‫روســتایی در اســتان بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫تجهیــز شــد‪.‬‬ ‫داوود خدابنــده اظهــار داشــت‪ :‬بــرای هــر یــک از خانــه ورزش‬ ‫روســتایی بــا توجــه بــه نیازســنجی ان منطقــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن خانــه هــای ورزش در روســتاهای گیفــان‪،‬‬ ‫اســفیدان‪ ،‬اســام اباد‪ ،‬تیتیکانلو‪ ،‬کوشــکی ترکمن‪ ،‬کشــک اباد و‬ ‫بچــه دره مجهــز شــده اســت‪.‬‬ ‫خدابنــده گفــت‪ :‬طــرح توســعه و تجهیــز خانه هــای ورزش‬ ‫روســتایی در دولت برای ایجاد عدالت و شناســایی اســتعدادهای‬ ‫ورزشــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مشــارکت بیشــتر مــردم در امــور ورزشــی‬ ‫روســتاها و همکاری بیشــتر دهیاران در حوزه ورزش‪ ،‬گامهای‬ ‫موثــری در راســتای ایجــاد نشــاط اجتماعــی خراســان شــمالی‬ ‫برخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای‬ ‫‪ ۴۵‬هیــات ورزشــی فعــال اســت کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای‬ ‫ورزشــکاران در ایــن اســتان شــمال شــرق کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۷ :‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان بــرای تکمیــل و تجهیــز طرح هــای ایــن نهــاد انقالبــی‬ ‫اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجهیز هفت خانه ورزش‬ ‫روستایی‬ ‫اختصاص ‪ ۱۷‬میلیارد تومان‬ ‫در سفر رییس جمهور به بنیاد‬ ‫شهید خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫معاون توســعه و پیش بینی هواشناســی خراســان شــمالی گفت‪ :‬اکنون ‪ ۷۹.۳‬درصد از پهنه این اســتان‬ ‫‪ ۲۸‬هزار کیلومتر مربعی واقع در شــمال شــرق کشــور درگیر خشکســالی و تحت تاثیر این پدیده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬ای‪.‬ای دوره یک ســاله تا پایان اردیبهشــت‬ ‫مــاه امســال‪ ،‬اکنــون ‪ ۱۹.۴‬درصــد از پهنــه اســتان درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ۱۸.۸ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪ ۱۱.۶‬درصــد خشکســالی خفیــف اســت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت خشکســالی در مابقی پهنه اســتان نرمال اســت گفت‪ :‬در شهرســتان های‬ ‫اســفراین و بجنــورد ‪ ۱۰۰‬درصــد پهنــه منطقــه درگیــر خشکســالی اســت و ایــن رقــم در شهرســتان جاجــرم‬ ‫حــدود ‪ ۹۸‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی افزود‪ :‬بر اســاس شــاخص ‪SPEI‬‬ ‫اکنــون کمتریــن میــزان خشکســالی در شهرســتان فــاروج بــه میــزان ‪ ۳۱.۸‬درصــد از پهنه این شهرســتان‬ ‫ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار در ‪ ۳۰‬ســال گذشــته‪ ،‬بارندگــی در ایســتگاه بجنــورد رونــد رو بــه کاهــش داشــته اســت‬ ‫در ایــن مــدت بــه ازای هــر ‪ ۱۰‬ســال میــزان بارندگــی ‪ ۱۶‬میلــی متــر کاهــش یافتــه و برایــن اســاس در ایــن‬ ‫مــدت میــزان بارندگــی در بجنــورد در ســه دهــه گذشــته ‪ ۴۸‬میلــی متــر کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۱‬میــادی میــزان بارندگــی در بجنــورد ‪ ۳۲۵.۶‬میلــی متــر ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــا ‪ ۴۸‬میلــی متــر کاهــش بــه ‪ ۲۶۹.۶‬میلــی متــر رســیده اســت‪ ،‬البتــه در ایــن ســه دهــه‪ ،‬برخــی‬ ‫ســالها میــزان بارندگــی هــا خــوب بــوده اســت امــا در مجمــوع میــزان بارندگــی رونــد کاهشــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن دمــای شــهر بجنــورد هــم بــه ازای هــر ‪ ۱۰‬ســال نیــم درجــه افزایــش یافتــه و در ایــن مــدت ‪۱.۵‬‬ ‫درجــه بــه دمــای ایــن شــهر افــزوده شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســه دهــه گذشــته میانگیــن دمــای شــهر بجنــورد از ‪ ۱۲.۷‬درجــه ســانتیگراد بــه ‪ ۱۳.۱‬درجــه رســیده‬ ‫اســت و در ایــن ســه دهــه بــه ازای هــر ‪ ۱۰‬ســال‪ ،‬ســه روز از روزهــای بخبنــدان در شــهر بجنــورد کــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در شــهر بجنــورد در ســه دهــه گذشــته ‪ ۹‬روز از روزهــای یخبنــدان کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کشــاورزان ایــن اســتان تاکنــون ســه هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تــن گنــدم مــازاد بــر نیــاز را بــه شــبکه شــرکت هــای تعاونــی روســتایی ایــن اســتان تحویــل داده انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس جلیــل رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود امســال کشــاورزان ایــن‬ ‫اســتان تــا حــدود ‪ ۱۵‬هــزار تــن گنــدم تحویــل تعــاون روســتایی اســتان دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خریــد گنــدم مــازاد بــر نیــاز در ایــن اســتان در ‪ ۱۷‬مرکــز توســط تعــاون روســتایی‬ ‫اســتان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص خریــد دانــه روغنــی کلــزا نیــز گفــت‪ :‬کلــزاکاران ایــن اســتان تاکنــون ‪۵۰۰‬‬ ‫تــن دانــه روغنــی کلــزا را تحویــل مراکــز تعــاون روســتایی دادنــد و پیــش بینــی مــی شــود کــه‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ ۶۰۰‬تــن نیــز برســد‪.‬‬ ‫رمضانــی قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم را بــه ازای هــر یــک کیلوگــرم‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬و خریــد‬ ‫توافقــی دانــه روغنــی کلــزا را ‪ ۲۳‬هــزار تومــان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای تعییــن کیفیــت گندم هــای عرضــه‬ ‫شــده توســط کشــاورزان مولفه هایــی ماننــد رطوبــت‪ ،‬افــت مفیــد و غیرمفیــد‪ ،‬ســن زدگــی‬ ‫در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رمضانــی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۲‬هــزار تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی توســط شــبکه‬ ‫تعاونــی هــای روســتایی اســتان خراســان شــمالی از کشــاورزان خریــداری شــده بــود‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی جــاری ‪ ۴۴‬هــزار هکتــار اراضــی ابــی و ‪ ۸۹‬هــزار هکتــار اراضــی دیــم گنــدم کشــت‬ ‫شــده اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود از ایــن ســطح ‪ ۱۸۷‬هــزار تــن گنــدم برداشــت شــود‪.‬‬ ‫پیــش بینــی می شــود گندمــکاران ایــن اســتان امســال ‪ ۱۰۲‬هــزار تــن محصــول مــازاد بــر نیــاز‬ ‫را بــه ســیلوهای دولتــی اســتان تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫گندمــکاران اســتان در ســال گذشــته ‪ ۱۱۲‬هــزار تــن محصــول از کشــتزارها برداشــت و از‬ ‫مجمــوع ایــن میــزان ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن گنــدم بــه ســیلوها تحویــل دادنــد کــه نســبت بــه‬ ‫ســال ماقبــل ان حــدود ‪ ۸۰‬درصــد کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫کشــاورزان گنــدم تولیــدی خــود را بــا قیمــت ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان تحویــل ســیلوها مــی دهنــد و‬ ‫هــم اینــک در مجمــوع ‪ ۲۸‬مرکــز جمـع اوری ایــن محصــول در ســطح اســتان دایــر شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫بخــش کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫راه نجات خانواده ها به ویژه در‬ ‫مساله ازدواج اخالق و ایمان است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬در امرمقــدس ازدواج و نجــات‬ ‫خانواده هــا‪ ،‬اخــاق‪ ،‬ایمــان‪ ،‬نحابــت و تقــوا راه اصلــی و مســاله مهمــی اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه گــرگان‬ ‫ن نگریســته می شــود‪.‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ازدواج ســنت الهــی و نبــوی اســت و بــه عنــوان یــک مســاله مهــم بــه ا ‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بیــان کــرد‪ :‬یکــی از اثــار ازدواج تولیــد نســل و‬ ‫فرزنــداوری در نظــام خانــواده اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خانــواده اســامی جــای انسان ســازی اســت و کــودکان ایــن‬ ‫خانواده هــا ممکــن اســت رهبــر و مرجــع جامعــه و یــا دارای مشــاغل رایــج در کشــور همچــون‬ ‫پزشــکی‪ ،‬مهندســی و غیــره شــوند‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان گفــت‪ :‬در زندگــی اســامی مــال‪ ،‬زیبایــی و مقــام ســعادت و منزلــت نمـی اورد‬ ‫و بایــد بــه نجابــت و اصالــت خانواده هــا در امــر ازدواج توجــه ویــژه کــرد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی افــزود‪ :‬هــر چنــد مــا نمی توانیــم حضــرت علــی (ع) و حضــرت فاطمــه (س) در‬ ‫زندگی هــای خــود باشــیم‪ ،‬امــا زندگی هــای مــا می توانــد رنــگ و بویــی از ان زندگــی را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان ادامــه داد‪ :‬متاســفانه امــروز زندگی هــا درگیــر مســائل حاشــیه ای‬ ‫شــده و مشــکالتی را بــرای جوانــان بــه وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی تصریــح کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر نظــام خانوادگــی اســامی ‪ ۲‬طرفــه اســت و‬ ‫همانطــور کــه بــرای مــردان وظایفــی مشــخص شــده‪ ،‬بــرای زنــان در زندگــی مشــترک هــم وظایفــی‬ ‫تعریــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان اســامی تاکیــد کــرد‪ :‬اســام دیــن مردســاالر و‬ ‫زن ســاالر نیســت و بــر مواســات و برابــری بیــن مــرد و زن (زوجیــن) تاکیــد و ســفارش شــده اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی در بخــش دیگــری در خطبه هــای ایــن هفتــه بــه ایــام حــج تمتــع اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬حیــف کــه متاســفانه امــروز حــج گرفتــار قدرتمندانــی شــده کــه بــه فکــر باطــن اســام نبــوده‬ ‫و بــه ظواهــر نگریســته می شــد‪.‬‬ ‫امــام جمعــه گــرگان اظهارداشــت‪ :‬هیــچ ی ـک از ادیــان اســامی‪ ،‬هیــچ شــرایطی ماننــد اســام را‬ ‫ندارنــد کــه در یــک ایــام خــاص بیــش از ســه میلیــون نفــر در یــک جــا‪ ،‬یک رنــگ و یک لبــاس جمــع‬ ‫و در حــال عبــادت هســتند‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی بیــان کــرد‪ :‬حــج تنهــا یــک عبــادت نیســت‪ ،‬بلکــه همــراه بــا نفــی شــیاطین‬ ‫همــراه اســت و ســنگ زدن بــه شــیاطین یــک نمــاد بــوده و برائــت از مشــرک جــزو حــج اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســتکبران امــروز همــان فرعــون دوران‬ ‫گذشــته هســتند و برائــت از مشــرکان از اعمــال واجــب ایــام حــج محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی در بخــش دیگــری از خطبه هــای ایــن هفتــه بــه روز مالیــات اشــاره و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه فرهنــگ مالیــات در کشــور مــا جــا نیفتــاده و برخــی فکــر می کننــد ایــن پــول زور اســت‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان افــزود‪ :‬تمــام کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته حتــی‬ ‫تــا ‪ ۸۰‬درصــد بودجه هــای ســاالنه خــود را از محــل دریافــت مالیــات تامیــن می کننــد‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫میــزان حــدود ‪ ۵۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫تعداد مزارع پرورش ماهیان‬ ‫خاویاری در شهرستان ها‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفت‪ :‬با جذب ســرمایه گذار‬ ‫و شناســایی ظرفیــت هــای موجــود‪ ،‬تــاش شــود در هــر شهرســتان‬ ‫حداقــل ‪ 2‬مرکــز پــرورش ماهیــان خاویــاری راه انــدازی گــردد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از‪ ،‬روابــط عمومــی‬ ‫اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس اســماعیل جبــاری در جلســه‬ ‫شــورای برنامــه ریــزی شــیالت اســتان تصریــح کــرد‪ :‬ظرفیــت هــای‬ ‫مناســبی مثل ســدهای اســتان‪ ،‬وجود دارد که تاکنون از انها به طور‬ ‫کامــل اســتفاده نشــده اســت‪.‬می تــوان بــا شناســایی ایــن ظرفیت ها‬ ‫و اســتفاده بهینــه از انهــا خروجــی تولیــد را افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع بازســازی ذخایــر اســتان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬مشــکالتی در مراکــز بازســازی ذخایــر اســتان‬ ‫وجــود دارد کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا مرتفــع نمــودن ایــن‬ ‫مشــکالت در ســالهای اتــی تکثیــر موفقــی بــه خصــوص در‬ ‫گونــه ارزشــمند فیلماهــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫جبــاری اظهــار کــرد‪ :‬مدیــران شهرســتان ها برگزاری نشســتهای‬ ‫تخصصــی را در برنامــه کاری خــود قــرار دهنــد و در ایــن زمینــه‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت کارشناســان و متخصصیــن شــیالتی را در‬ ‫اولویــت خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ندره؛ سدی‬ ‫لم َ‬ ‫ُگ َ‬ ‫برای محافظت‬ ‫جنگل گلستان‬ ‫ســد گُلمَندره در شهرســتان گرمه خراســان شــمالی با عزم دولت برای‬ ‫تکمیــل ایــن طــرح و تزریــق اعتبــار امســال بــرای ابگیــری اماده می شــود‬ ‫تــا عــاوه بــر رونــق کشــاورزی ای منطقــه نجــات بخــش جنــگل گلســتان‬ ‫از تخریب ســیل باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬عــزم دولــت بــرای تکمیــل طــرح هــای‬ ‫ناتمام که با ترزیق اعتبار به ســد گلمندره در اســفند ماه ســال گذشــته‬ ‫همــراه شــد‪ ،‬نویــدی بــرای کشــاورزان خطــه خراســان شــمالی اســت تــا‬ ‫امســال از مزایــای ایــن طــرح بهــره منــد شــوند‪ ،‬ایــن ســد تاثیــر شــایان‬ ‫در تحــول و توســعه کشــاورزی جنــوب غــرب اســتان خراسان شــمالی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســد گلمنــدره در ‪ ۱۳۵‬کیلومتــری غــرب شــهر بجنــورد در منطقــه دشــت‬ ‫شهرســتان گرمــه خراســان شــمالی واقــع شــده اســت کــه یکــی دیگــر‬ ‫از اهــداف مهــم ســاخت ایــن ســد‪ ،‬کنتــرل ســیالب ورودی بــه جنــگل‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب هــای ناشــی از ســیل بــه‬ ‫منطقــه جنــگل گلســتان تعریــف و اجرایــی شــده اســت‪ .‬وقــوع ســیل و‬ ‫تخریــب هــای ناشــی از ان یکــی از تهدیدهــا برای جنگل گلســتان اســت‬ ‫کــه ســبب هدررفــت ســرمایه گــذاری هــای اقتصــادی و انســانی اســت‪.‬‬ ‫جــاری شــدن ســیل دهــه ‪ ۸۰‬در منطقــه دشــت و کشــته شــدن شــمار‬ ‫زیــادی از مــردم در ان ســانحه هنــوز هــم ســبب دلهــره در مــردم ایــن‬ ‫منطقــه اســت‪ .‬امــار دقیقــی از کشــته شــدگان ســیل هــای دهــه ‪۸۰‬‬ ‫اعــام نشــد امــا در ســیل ســال ‪ ۸۱‬روســتای دشــت شهرســتان گرمــه‬ ‫در مجــاورت جنــگل گلســتان‪ ۵۲ ،‬نفــر کشــته شــدند‪ .‬ســه ســال بعــد در‬ ‫ســیل مــرداد ‪ ۸۴‬همیــن منطقــه یــک نفــر کشــته و بیــش از ‪ ۱۱۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال خســارت در عرصــه هــای مختلــف وارد شــد‪.‬‬ ‫نقش مهم گزارش های مردمی احداث ‪ ۶‬مدرسه در مناطق روستایی‬ ‫در جلوگیری از تصرفات اراضی‬ ‫گلستان توسط خیران کشوری‬ ‫دولتی استان گلستان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬یــگان‬ ‫حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در ســال‬ ‫جــاری تــا کنــون بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬مترمربــع از اراضــی ملــی اســتان‬ ‫بــه ارزش بالــغ بــر ‪ ۱۰۳۴‬میلیــارد ریــال را رفــع تصــرف و از چنــگال‬ ‫متصرفــان ازاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک «مدیــر کل راه و شهرســازی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫یگان حفاظت اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان ضمن‬ ‫جلوگیــری از هرگونــه تصــرف و تعــرض اراضــی تحویلــی دولتــی و‬ ‫ملــی در ســال جــاری بــا اجــرای ‪ ۴‬مــورد عملیــات رفــع تصرفــات‬ ‫فــوری موفــق بــه بــاز پس گیــری حــدود ‪ ۵۰۵۷‬مترمربــع از اراضــی‬ ‫ملــی بــا ارزش تقریبــی ‪ ۱۰۳۴‬میلیــارد ریــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬شــهروندان محتــرم مــی تواننــد‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف و زمیــن خــواری بــا شــماره‬ ‫تلفــن ثابــت بــه شــماره ‪۰۱۷۳۲۱۳۷۵۵۱‬و ســامانه تلفــن گویــای‬ ‫‪ ۴‬رقمــی ‪ ۱۶۵۶‬تمــاس بگیرنــد و هرگونــه دخــل و تصــرف و یــا‬ ‫تعــرض و دخالــت در اراضــی ملــی و دولتــی را بــه یــگان حفاظــت‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی گلســتان اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا مشــارکت شــرکت صنایــع غذایــی میهــن و یــک‬ ‫نیکــوکار تهرانــی قــرار اســت ‪ ۶‬مدرســه در مناطــق روســتایی‬ ‫ایــن اســتان احــداث شــود و در صــورت تخصیــص اعتبــارات‬ ‫نوســازی تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫وحیــد فراهــی افــزود‪ :‬از مجمــوع مدارســی کــه قــرار‬ ‫اســت در مناطــق روســتایی گلســتان ســاخته شــود‪ ،‬پنــج‬ ‫مدرســه ســه کالســه هــر کــدام بــا زیربنــای ‪ ۱۴۷‬مترمربــع‬ ‫توســط شــرکت صنایــع غذایــی میهــن در روســتاهای‬ ‫«کوپــه اق بنــد گنبــدکاووس‪ ،‬نــوده شــریف گــرگان‪،‬‬ ‫گیــان تپــه گالیکــش‪ ،‬کوهمیــان ازادشــهر و امــام ابــاد‬ ‫علــی ابــاد کتــول» احــداث می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای ســاخت هــر‬ ‫مدرســه ســه کالســه توســط شــرکت غذایــی میهــن ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اســت کــه عملیــات اجرایــی ایــن مــدارس‬ ‫دوشــنبه و ســه شــنبه هفتــه جــاری در روســتاهای اشــاره‬ ‫شــده اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراهــی اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق جــدول زمــان بنــدی شــده‪ ،‬ایــن‬ ‫مــدارس تــا پایــان ســال جــاری بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســید‪.‬‬ ‫اما اکنون ســد گلمندره در ‪ ۱۳۵‬کیلومتری‬ ‫غــرب شــهر بجنــورد در منتهــی الیــه غربــی‬ ‫اســتان و در مجاورت اســتان های گلســتان‬ ‫و ســمنان واقــع اســت مــی توانــد ســازه ای‬ ‫محکــم بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن‬ ‫حادثه هــا باشــد‪.‬‬ ‫بــا بهــره بــرداری از ان ســیالب ورودی‬ ‫بــه جنــگل گلســتان کنتــرل و از میــزان‬ ‫خســارت هــای محــور بجنــورد ‪ -‬جنــگل‬ ‫گلســتان کاســته مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان بــا بهــره بــرداری از ســد‬ ‫گلمنــدره‪ ،‬وضعیــت و شــرایط کشــت و کار‬ ‫در حــدود یکهــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی‬ ‫پایــاب ســد بهبــود مــی یابــد همچنیــن اب‬ ‫مــورد نیــاز صنایــع منطقــه هــم از ایــن‬ ‫دریاچــه تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫ســد گلمنــدره یکــی از پــروژه هــای مصــوب ســفر رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــه اســتان اســت و بــا پیمانــکاری شــرکت راهســازی و‬ ‫عمــران ایــران وابســته بــه وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای‬ ‫مســلح در حــال اجــرا اســت‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــد ایــن ســد در ســال ‪ ۹۹‬بــرای ابگیــری امــاده‬ ‫شــود امــا بــه علــت کمبــود اعتبــارات ایــن امــر محقــق نشــد‪ ،‬امــا‬ ‫اکنــون در دولــت ســیزدهم معطلــی هــا بــرای بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫طــرح پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســد گلمندره از نوع خاکی ســنگریزه ای با هســته رســی اســت و حجم‬ ‫مخزن ان ‪ ۲۷.۸‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫پشرفت ‪ ۷۶‬درصدی سد گلمندره‬ ‫ســد گلمنــدره از نــوع خاکــی ســنگریزه ای بــا هســته رســی اســت کــه‬ ‫طــول تــاج ان ‪ ۶۷۰‬متــر‪ ،‬ارتفــاع تــاج ســد ‪ ۶۱‬متــر‪ ،‬عــرض تــاج ‪ ۱۰‬متــر‬ ‫اســت و اراضــی تحــت پوشــش شــبکه ان پــس از بهــره بــرداری یکهــزار‬ ‫هکتــار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فرمانــدار گرمــه گفــت‪ :‬اجــرای ســد گلمنــدره در ایــن شهرســتان اکنــون‬ ‫‪ ۷۶‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل ایــن پــروژه ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫عبدالحســین قاضــوی اظهــار داشــت‪ :‬ســد گلمنــدره در ایــن شهرســتان‬ ‫پــروژه ملــی اســت کــه تاکنــون ‪ ۳۰۴‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ان‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قاضــوی افــزود‪ :‬ظرفیــت ایــن ســد ‪ ۲۷.۸‬میلیــون متــر مکعــب و تــوان‬ ‫تنظیــم ان ‪ ۱۲.۸‬میلیــون متــر مکعــب در ســال اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گرمــه وی افــزود‪ :‬کنتــرل ســیالب ورودی بــه جنــگل گلســتان‪،‬‬ ‫بهبــود وضعیــت کشــاورزی اراضــی پایــاب ســد‪ ،‬تامیــن اب بــرای صنایــع‬ ‫پاییــن دســت و رونــق اقتصــادی منطقــه از مهمتریــن اهــداف ســاخت‬ ‫ایــن ســد اســت‪.‬‬ ‫سد گلمندره امسال ابگیری می شود‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی هــم در ایــن بــاره‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬ابگیــری ســد گلمنــدره در شهرســتان گرمــه در ســال جــاری‬ ‫اغــاز مــی شــود کــه نقــش اساســی در توســعه کشــاورزی ایــن خطــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســید عقیــل مرتضــوی گفــت‪ :‬ایــن ســد از نــوع خاکــی بــا هســته رســی‬ ‫اســت و جــزو مصوبــات ســفر رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان اســت‪،‬‬ ‫عملیــات اجرایــی بدنــه ســد در ســال ‪ ۹۵‬اغــاز شــد کــه بــه علــت تامیــن‬ ‫نشــدن تمامــی اعتبــارات مــورد نیــاز در ســال هــای قبــل‪ ،‬اکنــون تنهــا ‪۷۶‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پــس از پیگیــری متعــدد و تزریــق اعتبــارات در اســفند‬ ‫مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۲‬محــل اعتبــارات دفتــر رهبــر معظــم انقــاب و‬ ‫اعتبــارات فصــل اب وزارت نیــرو‪ ،‬مقــرر اســت در ســال جــاری ابگیــری‬ ‫ســد اغــاز شــود‪.‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬هدف از ســاخت این ســد‪ ،‬کنترل و مهار ســیالب های‬ ‫منطقــه‪ ،‬بهبــود وضعیــت حــدود یکهــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی پایــاب‬ ‫ســد و تامیــن اب مــورد نیــاز صنایــع منطقه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای خراســان شــمالی گفت‪ :‬مخزن این‬ ‫ســد گنجایــش ذخیــره ســازی ‪ ۲۸‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار متــر مکعــب اب‬ ‫را دارد و بــرای ســاخت ایــن ســد تاکنــون ‪ ۳۰۴‬میلیــارد تومــان هزینــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش بــا بهــره بــرداری از ســد گلمنــدره ســاالنه ‪۹‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب تنظیــم اب برای مصارف پایین دســت‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫از «شهر بدون گدا» تا «کوچه‬ ‫بدون گدا!»‬ ‫ظاهــرا ًیــک عــده در ایــن مملکــت هنــوز با حــدود و ثغور وظایف‬ ‫شــان اشــنا نیســتند کــه بنــد کــرده انــد بــه گدایــی و بــه زعــم‬ ‫خودشــان قصــد جمــع اوری بســاط گدایــان را دارنــد! شــوخی‬ ‫شــوخی بــا گدایــی هــم شــوخی؟! چقــدر خــوب اســت هــر کــس‬ ‫پایــش را بــه انــدازه موکتــش دراز کنــد و لقمــه بــه انــدازه قالــب‬ ‫دهانــش بــردارد! دوســتانی کــه بــا ارائــه طرحهــای ضربتــی جمــع‬ ‫اوری متکدیــان زمینــه تنشــیط خاطــر عــده ای را فراهم کــرده اند‬ ‫یقینا ًدر جریان نیســتند کــه گدایــی یــا تکدی گــری یکــی از کهــن‬ ‫تریــن و ریشــه دار تریــن مشــاغل بشــری اســت کــه ریشــه در‬ ‫تــه تــه اعصــار تاریــخ دارد و بــه نوعــی فصــل مشــترک فرهنــگ‬ ‫در همــه اقــوام بشــری محســوب می شــود‪ .‬هــر چنــد اطالعــات‬ ‫دقیقــی در خصــوص بنیانگــذاران ایــن صنعــت و گدایــان‬ ‫اوانــگارد یــا پیشــرو در ایــن صنعــت تاریخــی در دســت نیســت‬ ‫ولــی وجــود بزرگانــی نظیــر «عبــاس دُبس» از گدایــان معروف و‬ ‫ســمج بخــارا یــا «بــرادران گلدشــتین» که در رم بــه حرفه گدایی‬ ‫اشــتغال داشــتند؛ نشــان از ریشــه دار بودن این حرفه در همه‬ ‫ادوار تاریــخ و اقــوام مختلــف بشــری دارد‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه بــا وجــود گســترش تکنولــوژی و ناپدیــد شــدن‬ ‫بســیاری از حِــرف و مشــاغل نظیــر نمــد مالــی‪ ،‬چینــی بنــد‬ ‫زنــی‪ ،‬نعــل بنــدی‪ ،‬حالجــی‪ ،‬دالکــی‪ ،‬بــاروت کوبــی‪ ،‬چلنگــری‪،‬‬ ‫طباخــی‪ ،‬صباغــی‪ ،‬عالفــی‪ ،‬مــکاری‪ ،‬کیپانــی‪ ،‬زرد چوبــه کوبــی‪،‬‬ ‫مقنی گــری‪ ،‬کناســی‪ ،‬طبق کشــی‪ ،‬توت فروشــی‪ ،‬چغالــه‬ ‫فروشــی‪ ،‬بادبــادک و فرفره ســازی‪ ،‬پالوده ریــزی‪ ،‬ماســت بنــدی‪،‬‬ ‫دوغ فروشــی‪ ،‬گــردوی تــازه فروشــی‪ ،‬اب حوضــی و …‬ ‫شــغل تکــدی گــری نــه تنهــا از بیــن نرفتــه اســت بلکــه هــر روز‬ ‫زوایــای ایــن صنعــت‪ ،‬پیچیــده تــر و مــدرن تــر نیــز مــی شــود تــا‬ ‫جایــی شــاهد ظهــور گدایــان خارجــی‪ ،‬گدایــان پــروازی‪ ،‬گدایــان‬ ‫پــاره وقــت‪ ،‬گدایــان هرمــی‪ ،‬گدایــان اجــاره ای و حتــی گدایــان‬ ‫اینترنتــی نیــز هســتیم‪ .‬مافیــای گدایــی نیز در طول این ســال ها‬ ‫بیــکار ننشســته اســت و حتــی عــده ای ضــرب ســکه های ‪500‬‬ ‫تومانــی از ســوی بانــک مرکــزی و تــاش بــرای ضــرب ســکه هــای‬ ‫درشــت تــر را نیــز ماحصــل تــاش هــای گســترده و زیــر پوســتی‬ ‫همیــن مافیــای مخــوف مــی داننــد! با ایــن وجود عــده ای نا اگاه‬ ‫از رویکــرد « گدایــی را نباشــد هیــچ منشــور» در صــدد مبــارزه بــا‬ ‫ایــن شــغل بــر امــده انــد غافــل از اینکــه مقابلــه بــا ایــن صنعــت‬ ‫بــه راحتــی مبــارزه یــا ســایر معضــات اجتماعــی نظیــر پدیــده‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬معتــادان متجاهــر‪ ،‬فــروش مــواد مخــدر در پــارک هــا‬ ‫‪ ،‬اختــاس‪ ،‬زمیــن خــواری ‪ ،‬رانــت خــواری و … نیســت کــه یــک‬ ‫شــبه نســخه شــان پیچیــده شــود و خــاص‪...‬‬ ‫چــرا کــه بــا وجــود اجــرای طــرح هــای سوفســطایی و فلــک‬ ‫فرســا نظیــر دنبــال کــردن ‪ ،‬ترســاندن‪ ،‬جریمــه کــردن‪ ،‬جمــع‬ ‫اوری متکدیــان‪ ،‬شناســنامه دار کــردن‪ ،‬ســتاره دار کــردن‪،‬‬ ‫پروانــه دار کــردن ‪ ،‬احــداث گرمخانــه از ســوی بهزیســتی‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬شــهرداری و … کمــاکان خیــل عظیــم‬ ‫گدایــان در جــای جــای شــهر هــا و روســتاهای مملکــت بــه‬ ‫شــغل ابرومنــد و نــان و اب دار گدایــی مشــغولند تــا جایــی‬ ‫کــه گرداننــدگان ایــن طــرح هــا توقــع شــان را از «شــهر بــدون‬ ‫گــدا» بــه «کوچــه بــدون گــدا» تنــزل داده انــد!‬ ‫هــر چنــد دالیــل فراوانــی در خصــوص شکســت طرح هــای یاد‬ ‫شــده متصــور اســت ولــی بــی شــک یکــی از دالیــل عمــده عــدم‬ ‫موفقیــت ایــن طــرح هــا و برنامــه هــا‪ ،‬نقــش پــر رنــگ شــعرا و‬ ‫قدمــا در حمایــت تمــام قــد از صاحبــان ایــن حرفــه ریشــه دار‬ ‫اســت کــه بــا قربــان صدقــه رفتــن و دلجویــی از انــان مقدمــات‬ ‫مانــدگار شــدن ایــن شــغل را فراهــم نمودنــد‪ .‬همیــن حافــظ‬ ‫خودمــان در هــر صفحــه از کتابــش الاقــل یکــی دو بــار در بــاب‬ ‫عظمــت گدایــی داد ســخن ســر داده اســت‪ « :‬تــرک گدایــی‬ ‫مکــن کــه گنــج بیابــی» ‪« ،‬مــن که دارم در گدایی گنج ســلطانی‬ ‫بــه دســت … کــی طمــع در گــردش گــردون دون پــرور کنــم»‪،‬‬ ‫«بســی پادشــاهی کنــم در گدایــی» و قــس علــی هــذا …‬ ‫و یــا شــیخ اجــل ســعدی کــه خــدا بیامــرز پادشــاهی و گدایــی‬ ‫را برابــر مــی دانســت‪« :‬پادشــاهی و گدایــی بــر ِ مــا یکســان‬ ‫اســت» و ســایر دوســتان که همگی متفق القول در مدحت‬ ‫گدایــی کوشــیده انــد‪.‬‬ ‫ان وقت شــما انتظار دارید بســاط چنین شــغل ریشــه داری‬ ‫بــا ایــن صبغــه طوالنــی و هــوا خــواه ســینه چــاک‪ ،‬یــک شــبه‬ ‫برچیــده شــود؟! زهــی خیــال باطــل‪ ...‬در ضمــن اگــر فکــر مــی‬ ‫کنیــد کــه امــروز هــم کمــا فــی الســابق قرار اســت ما به شــیوه‬ ‫مالــوف و رســم معهــود بــا ارائــه راهکارهــای هرمنوتیــک و گــره‬ ‫گشــای خودمــان‪ ،‬گامــی در جهــت تضعیــف ایــن صنعــت‬ ‫برداریــم کــور خوانــده ایــد! مــا کــه باشــیم کــه روی فرمایــش‬ ‫جنــاب حافــظ و ســعدی و ســنایی و ســایر بــزرگان ادبیــات این‬ ‫مملکــت ان قلــت بیاوریــم؟! از مــا بعیــد اســت!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫سرویس روانشناسی ‪‎-‬حمید رضا نامور‬ ‫پنج اصل روان شناسی‬ ‫ت !‪‎‬‬ ‫برای داشتن زندگی راح ‪‎‬‬ ‫با یک برنامه منظم صبحگاهی به جنگ افسردگی بروید‬ ‫سرویس روانشناسی‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫تــاش بــرای کســب رضایــت دیگــران در تصمیــم گیریها‬ ‫و رفتــار متقابــل بــا میــل دیگــران‪ ،‬زمینــه ســاز بــروز‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫مشــکالتی در زندگــی‏اســ ‪‎‬‬ ‫‏‪ - 1‬به حرف مردم اهمیت ندهید‪:‬‏‬ ‫همیشــه مدنظــر داشــته باشــید‪ ،‬چیــزی که باعث شــده‬ ‫طــرز فکــر دیگــران برای ما مهم باشــد‪ ،‬تجربیات گذشــته‬ ‫یا برداشــت‏های اشــتباهی اســت که در ذهن ما شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬خودتــان باشــید‪ ،‬بــدون اینکــه بــه طرز فکر‬ ‫دیگــران اهمیت بدهید‪.‬‏‬ ‫‏‪ - 2‬تفکرات ما در زندگی دائما تغییر می گنند‪:‬‏‬ ‫گذشــته‪ ،‬حــال و اینــده ی مــا‪ ،‬کامــا از هــم مســتقل‬ ‫هســتند‪ ،‬زیــرا بــا گــذر زمــان و کســب تجربیــات و قــرار‬ ‫گرفتــن در موقعیــت‏هــای مختلــف‪ ،‬طــرز فکــر مــا نیــز‬ ‫تغییــر مــی کنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــگام‬ ‫تصمیــم گیــری بایــد بــا شــخصیت فعلــی خــود‏صــادق‬ ‫باشــیم‪ .‬هرگــز نمــی توانیــم اینــده را پیــش بینــی کنیــم و‬ ‫هیــچ وقــت نمــی دانیــم چنــد ســال دیگــر چــه طــرز فکــر‬ ‫و‏احساســی داریــم‪ .‬هرچیــزی کــه در گذشــته بــرای مــا‬ ‫اتفــاق افتــاده‪ ،‬مربــوط بــه شــخصیت گذشــته ی مــا بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بــا‏شــخصیت کنونــی خــود زندگــی کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ - 3‬خودتان را با دیگران مقایسه نکنید‪:‬‏‬ ‫ایــن روزهــا جــو حاکــم بــر شــبکه هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫بســیاری از مــا را تحــت فشــار قــرار مــی دهــد تــا‬ ‫بهتریــن لحظــات زندگــی خــود را‏بــا دیگــران بــه اشــتراک‬ ‫بگذاریــم‪ .‬همیــن امــر باعــث مــی شــود دائمــا خودمــان‬ ‫را بــا دیگــران مقایســه کنیــم‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫‏همــه ی مــا اســیب پذیــر هســتیم و نــکات و جنبــه هــای‬ ‫منفــی در زندگــی مــان داریــم‪ .‬زندگــی هیــچ یــک از مــا‬ ‫کامــل نیســت‪ .‬‏همــه ی مــا دوســت داریــم از طــرف‬ ‫جامعــه پذیرفتــه شــویم‪ .‬فکــر کــردن بــه اینکــه دیگــران‬ ‫زندگــی کامــل و بــی نقصــی دارنــد‪،‬‏اتــاف وقــت اســت‪.‬‬ ‫درواقــع نبایــد ظاهــر زندگــی خــود را بــا باطــن زندگــی خود‬ ‫مقایســه کنیــم‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬انتظــار نداشــته باشــید دیگــران بــه توصیــه هــای‬ ‫شــما عمــل کننــد‪:‬‏‬ ‫ایــن حقیقــت تلــخ وجــود دارد کــه انســان هــا معمــوال بــه‬ ‫نصیحــت دیگــران توجهــی نمــی کننــد‪ ،‬مگراینکه در شــرایط‬ ‫درســت قــرار‏بگیرنــد و طــرز فکــر صحیحــی داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫‏‪ -5‬شــما فقــط مســئول عملکــرد خودتــان هســتید‪ :‬طرز‬ ‫نگــرش شــما مهــم تریــن نکتــه ای اســت کــه در رضایــت‬ ‫شــما از زندگــی‏تاثیرگــذار اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد بــه‬ ‫شــیوه ای عمــل کنیــد کــه بــر تفکــرات‪ ،‬احساســات و‬ ‫عواطــف اینــده ای شــما موثــر باشــد‏یــا روش بهتــری را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‏‪/‬کارشــناس دایــره مشــاوره و مــددکاری‬ ‫کالنتــری ‪ 13‬گلســتان شــهر‏‬ ‫بیماری های مشترک بین‬ ‫انسان و حیوان‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬مرضیه ناصری‬ ‫در صــورت ابتــا بــه بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و حیــوان بایــد چــه اقداماتــی انجــام داد؟‬ ‫اگــر فکــر می کنیــد بــه یکــی از انــواع بیمــاری هــای‬ ‫مشــترک بیــن انســان و دام مبتــا هســتید‪ ،‬بایــد‬ ‫ســریع بــا پزشــک تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫فــردی کــه توســط یــک حیــوان گاز گرفتــه شــده یــا‬ ‫خراشــیده شــده‪ ،‬بایــد حیــوان را پیــش دامپزشــک‬ ‫ببــرد تــا کامــل معاینــه شــود‪ .‬بــا ایــن کار واکسـن های‬ ‫مناســب تجویــز می شــوند و می تــوان از بیماری هایــی‬ ‫ماننــد هــاری پیشــگیری کــرد‪.‬‬ ‫اگــر کنــه فــردی را نیــش بزنــد‪ ،‬بایــد ســعی کنــد کنــه را‬ ‫در ظرفــی نگــه دارد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬نــوع کنــه شناســایی و‬ ‫بیماری هــای احتمالــی شــناخته می شــوند و می تــوان‬ ‫فــرد را از نظــر ابتــا بــه ایــن بیماری هــا ازمایــش کــرد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه بیمــاری هــای مشــترک انســان و دام شــایع‬ ‫هســتند‪ ،‬بعضــی افــراد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬ایــن افــراد ممکــن اســت عکس العمــل‬ ‫شــدیدتری بــه بیمــاری داشــته باشــند و عالئــم بیشــتری‬ ‫بــروز دهنــد‪ .‬افــرادی بــا سیســتم ایمنــی ضعیــف بایــد در‬ ‫صــورت احتمــال ابتــا‪ ،‬ســریع بــا پزشــک تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫ســخن پایانــی‪ :‬شــدت و بهبــودی بیمــاری های مشــترک‬ ‫بیــن انســان و دام بــه نــوع بیمــاری ان بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن بیماری هــا درمان پذیــر هســتند‪ ،‬امــا بعضــی‬ ‫بــه بیماری هــای خطرنــاک‪ ،‬طوالنــی و حتــی کشــنده‬ ‫منجــر می شــوند‪ .‬بســیار مهم اســت کــه در صــورت وجود‬ ‫احتمــال ابتــا بــه ایــن بیماری هــا‪ ،‬بــا پزشــک خــود تماس‬ ‫بگیریــد و ازمایش هــا و واکســن های الزم را دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن توصیــه می کنیــم کــه در مواجهــه بــا‬ ‫حیوانــات اهلــی و وحشــی‪ ،‬همــه اقدامــات پیشــگیرانه را‬ ‫انجــام دهیــد‪ /.‬بــا چطــور همــراه مــا باشــید‪...‬‬ ‫اغــاز روز بــرای بســیاری از مــا زمــان دشــواری اســت‪ .‬تــازه از خــواب‬ ‫بیــدار شــده ایم و کمــی زمــان نیــاز اســت تا ســرحال بیاییــم و بتوانیم‬ ‫رونــد فعالیت هــای روزمــره را از ســر بگیریــم‪ .‬دشــواری صبح هنــگام‬ ‫بــرای مبتالیــان بــه افســردگی به مراتــب بیشــتر می شــود‪ .‬کســی کــه‬ ‫افســرده باشــد گاهــی حتــی دلیلــی بــرای بیرون امــدن از تختخــواب‬ ‫نمی بینــد و ایــن ذهنیــت کمــی همه چیــز را پیچیده تــر می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از راهکارهــای موثــر و کاربــردی کــه روان درمانگــران و محققــان‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن موضــوع پیشــنهاد می کننــد داشــتن برنامــه‬ ‫صبحگاهــی منظــم اســت‪.‬‬ ‫چرا وقتی افسرده ایم صبح ها از تختخواب دل نمی کنیم؟‬ ‫بیرون امــدن از تختخــواب‪ ،‬بنــا بــه برخی دالیــل بیولوژیکی‪ ،‬برای‬ ‫همه نســبتا دشــوار اســت‪ .‬منتها انواع خاصی از افســردگی نظم‬ ‫شــبانه روزی (ســاعت بــدن‪ )Circadian Rhythm /‬را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهنــد کــه خــود باعــث اختالل هــای مرتبــط بــا خــواب‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬علــت انکــه بخــش اعظــم مبتالیــان بــه افســردگی با‬ ‫اختالل هایــی چــون بــی خوابــی یــا خوابیــدن بیش ازحــد ســروکار‬ ‫دارنــد نیــز همیــن اســت‪.‬‬ ‫نداشــتن انــرژی و انگیــزه از دیگــر عالئــم افســردگی اســت‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ،‬وقتــی بــه ایــن ناراحتــی مبتــا باشــید‪ ،‬به محــض‬ ‫بیدارشــدن از خــواب‪ ،‬افــکار و ذهنیــات منفــی ســراغتان خواهــد‬ ‫امــد‪ .‬ایــن حــاالت و احساســات بیرون امــدن از تختخــواب را‬ ‫به مراتــب دشــوارتر خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫صبح ها به جنگ با افسردگی بروید!‬ ‫اگــر قصــد غلبــه بــر افســردگی را داریــد‪ ،‬پیــش از هرچیــز بایــد‬ ‫بدانیــد اتــکا بــه قــرص و دارو کافــی نیســت‪ .‬بایــد بــا تــاش و‬ ‫پشــتکار در خــود ایجــاد انگیــزه کنیــد و از هــر راهــکار موثــری بــرای‬ ‫ایــن منظــور بهــره بگیریــد‪.‬‬ ‫تغییــرات مرتبــط بــا ســبک زندگــی در ایــن مســیر یــارای شــما‬ ‫خواهنــد بــود؛ مثــا اگــر ســالم تر غــذا بخوریــد‪ ،‬حتمــا روحیه تــان‬ ‫بهتــر می شــود‪ .‬فرضــا به جــای انکــه صبحانــه خوراکی هــای بــا‬ ‫کربوهیــدرات بــاال یــا چیزهــای شــیرین بخوریــد‪ ،‬بــه انتخاب هــای‬ ‫ســالمی مثــل تخم مــرغ و قهــوه روی بیاوریــد کــه انــرژی بیشــتر‬ ‫و ســالم تری در اختیارتــان می گذارنــد‪ .‬تغییــر بعــدی در ســبک‬ ‫زندگــی ایجــاد و داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم اســت؛‬ ‫برنامـه ای مثــل اینکــه هــر روز صبــح از خــواب بیــدار شــوید‪ ،‬کمــی‬ ‫حــرکات کششــی انجــام دهیــد‪ ،‬دوش بگیریــد و امــاده شــوید‪.‬‬ ‫داشــتن برنامــه صبحگاهــی منظــم بســیار خــوب و مفیــد اســت‬ ‫و کمــک می کنــد بــا انگیــزه و انــرژی دوچنــدان روزتــان را شــروع‬ ‫کنیــد؛ انــرژی و انگیــزه ای کــه به ویــژه بــرای مقابلــه بــا افســردگی‬ ‫و افــکار و ذهنیــات منفــی ناشــی از ان مفیــد خواهــد بــود‪ .‬وقتــی‬ ‫افســرده باشــید‪ ،‬نمی توانیــد هــر روز خــود را متقاعــد کنیــد کــه‬ ‫ســرحال و بــا انــرژی روز را از ســر بگیریــد‪ .‬منتهــا اگــر برنامــه‬ ‫صبحگاهــی منظــم برایتــان عــادت شــود‪ ،‬دیگــر فکر خــود را خیلی‬ ‫درگیــر ایــن ذهنیــات منفــی و بازدارنــده نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫توصیه هایی برای داشتن بهترین برنامه صبحگاهی‬ ‫بســته بــه عــادات و ویژگی هــای دیگــر‪ ،‬هریــک از مــا صبح هــا‬ ‫زمانــی را صــرف رســیدن بــه خــود و کارهــای دیگــر می کنیــم‪.‬‬ ‫برخــی زودتــر از خــواب بیــدار می شــویم و برخــی دیرتــر‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حســاب‪ ،‬بــازه زمانــی برنامــه مــا از ‪ ۲۰‬دقیقــه تــا ‪ ۱‬یــا حتــی ‪۲‬‬ ‫ســاعت متفــاوت خواهــد بــود‪ .‬اگــر صبح هــا بیشــتر از ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫فرصــت نداریــد‪ ،‬بهتــر اســت انچــه را بیــش از همــه درگیرتــان‬ ‫کــرده شناســایی و فکــری بــه حالــش کنیــد؛ مثــا اگــر فرصــت‬ ‫درســت کردن صبحانــه نداریــد‪ ،‬از شــب قبــل وعــده ای ســالم‬ ‫امــاده کنیــد و دم دســت بگذاریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد برنامــه صبحگاهــی بــرای خود طرح ریــزی کنید‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می کنیــم فعــا کارهایــی ســاده و معمولــی در برنامــه‬ ‫بگنجانیــد کــه انجامشــان چنــدان دشــوار نباشــد‪ .‬به مــرور کــه بــه‬ ‫انجــام ایــن کارهــای ســاده تر عــادت کردیــد‪ ،‬می توانیــد پیگیــر‬ ‫فعالیت هــای دیگــر شــوید‪ .‬دوش گرفتــن‪ ،‬چنــد دقیقــه مراقبــه‪،‬‬ ‫چنــد حرکــت کششــی ســاده و کارهــای دیگــری نظیــر اینهــا بــرای‬ ‫شــروع کار عالی انــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬خــوب بخوابیــد‪ :‬اگــر خــوب نخوابیــده باشــید‪ ،‬صبــح کار‬ ‫ســخت تری بــرای پی گرفتــن رونــد فعالیت هــا خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫بهتــر اســت کار را بــا ایجــاد برنامــه ای مشــخص و موثــر بــرای‬ ‫خوابیــدن شــروع کنیــد‪ ،‬بــرای داشــتن خــواب خــوب بایــد چنیــن‬ ‫مســائلی را رعایــت کنیــد‪:‬‬ ‫اتاق خــواب تهویــه خوبــی داشــته باشــد؛هر شــب راس ســاعت‬ ‫مشــخصی بــه تختخــواب بروید؛اتاقی کــه در ان می خوابید کامال‬ ‫تاریــک و ســاکت باشــد؛‬ ‫‪ .۲‬از شــب قبــل‪ ،‬همه چیــز را امــاده کنیــد‪:‬کار دیگــری کــه بــرای‬ ‫کاهــش اســترس صبح هنــگام از دســتتان برمی ایــد فراهم کــردن‬ ‫تمامــی انچــه نیــاز داریــد از شــب قبــل اســت‪ :‬همه چیــز را بــرای‬ ‫صبحانــه از قبــل امــاده کنیــد‪ ،‬لباس هایتــان را هــم همین طــور‪،‬‬ ‫کلیــد را جایــی دم در بگذاریــد‪ ،‬و کارهــای دیگــری از ایــن دســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن شــکل همه چیــز نظــم بهتــری پیــدا خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افتــاب بگیرید‪:‬صبــح وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید‪ ،‬اگــر‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه در افتــاب قــرار بگیریــد‪ ،‬روحیه تــان بســیار بهتــر‬ ‫می شــود و زودتــر ســرحال خواهیــد امــد‪ .‬اگــر بــه نــور طبیعــی‬ ‫دسترســی نداریــد‪ ۵ ،‬تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه چــراغ اتاقتــان را روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫نقــش و اهمیــت نــور کافــی صبح هنــگام را در مقابلــه بــا‬ ‫افســردگی دسـت کم نگیریــد؛ بــرای مثــال‪ ،‬کســانی کــه در نقــاط‬ ‫تاریک تــر کــره زمیــن زندگــی می کننــد بیشــتر از مــردم عــادی‬ ‫اختــال افســردگی فصلــی (‪ )SAD‬را تجربــه می کننــد‪ .‬یکــی از‬ ‫نتایــج مســتقیم ایــن اختــال به هم ریختــن نظــم خــواب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تخت خوابتــان را مرتــب کنید‪:‬وقتــی روزتــان را بــا نظـم دادن‬ ‫و مرتب کــردن شــروع کنیــد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری‬ ‫می یابیــد و احتمــال انکــه در ادامــه روز هــم بــه ایــن روند پایبند‬ ‫باشــید‪ ،‬یعنــی در انجــام تمامــی کارهــای دیگــر هــم منظــم‬ ‫باشــید‪ ،‬بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهارت های مقابله‬ ‫با اضطراب‏‬ ‫سرویس روانشناسی ‪ -‬هاجر مومن‬ ‫رنــج بــردن از اضطرابــی کــه بــا امــور زندگــی شــما تداخــل مــی کنــد‬ ‫بــه انــدازه کافــی چالــش برانگیــز اســت بنابرایــن نبایــد بــا تفکــر‏بــد و‬ ‫منفــی دربــاره خــود مســائل خــود را تشــدید کنیــد اگــر در مــورد خــود‬ ‫بــه شــیوه منفــی فکــر کنیــد نــه تنهــا از اضطــراب بلکــه از‏عــزت نفــس‬ ‫پایینــی کــه بــر خــود تحمیــل کــرده ایــد نیــز رنــج خواهیــد بــرد‪ ،‬شــما‬ ‫بایــد در مهــارت هــای مقابلــه بــا اضطــراب مســلط‏شــوید و نیــروی بــا‬ ‫ارزش خــود را بــا تنبیــه و ســرزنش بیهــوده خــود بــه هــدر ندهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫پنج قاعده (مهارت) برای مقابله با اضطراب‬ ‫مهارت اجتناب نکردن‬ ‫در خصــوص مقابلــه بــا اضطــراب اجتنــاب یکــی از ســبک هــای‬ ‫مقابلــه ای مشــکل زاســت‪ ،‬اجتنــاب در کوتــاه مــدت اضطــراب را‬ ‫‏کاهــش مــی دهــد ولــی چــون مســاله یــا موضــوع را کامــا برطــرف‬ ‫نمــی کنــد در طوالنــی مــدت موجــب مشــکالتی مــی شــود بــه‏بیــان‬ ‫دیگــر چــون اجتنــاب موجــب تســکین موقــت مــی شــود روش‬ ‫وسوســه انگیــزی بــرای مقابلــه بــا اضطــراب اســت‪.‬‏‬ ‫اجتنــاب از افــراد‪ ،‬مــکان هــا و تکالیفــی کــه زندگــی شــما را مشــکل‬ ‫مــی کنــد تقویــت کننــده اســت ایــن منابــع اضطــراب تــا زمانــی‏کــه بــا‬ ‫ان روبــه رو نشــوید خــود بــه خــود مرتفــع نمــی شــود هــر چــه بیشــتر‬ ‫از ایــن عوامــل اضطــراب زا اجتنــاب کنیــد بیشــتر بــه‏ســراغ شــما مــی‬ ‫اینــد از انجــا کــه فــرد مضطــرب بــه طــور دائــم گــوش بــه زنــگ اســت‬ ‫هیــچ وقــت کامــا ًاحســاس ارامــش نمــی کنــد‏‪.‬‬ ‫مهارت استفاده از رویارویی مثبت‬ ‫رویارویی مثبت برای مقابله با اضطراب دو دلیل خوب دارد‪:‬‏‬ ‫اول ‪ :‬اینکــه مواجهــه و رویارویــی راهــی ســت بــرای حساســیت‬ ‫زدایــی خــود نســبت بــه افــراد‪ ،‬مــکان هــا و تکالیفــی کــه زندگــی‏را‬ ‫بــرای مــا دشــوار مــی کنــد‏‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬اینکــه رویارویــی مثبــت بــا مســائل بــر خودپنــداری شــما تاثیــر می‬ ‫گــذارد تصــور کنیــد وقتــی بــه جــای اجتنــاب از اضطــراب بــه‏کار درســتی‬ ‫دســت مــی زنیــد چقــدر احساســات شــما متفــاوت خواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫‏مهارت تسلط گرا بودن‬ ‫افــراد تســلط گــرا انــرژی خــود را بــرای کســب و توســعه مهارت هــا‬ ‫صــرف مــی کننــد و مشــکالت را بــه تجــارب اموزنــده مبــدل مــی‬ ‫‏ســازند ایــن نــوع نگــرش نســبت بــه چالــش هــا و مشــکالت زندگــی‬ ‫در مقابــل عملکــرد گرایــی قــرار دارد کــه اولیــن هــدف در ان‏اجتنــاب‬ ‫از اشــتباه کــردن اســت بــرای افــراد عملکــرد گرا ســخت اســت که بعد‬ ‫هنــوز دقیقــا مشــخص نیســت کســانی کــه خوش حال تــر و‬ ‫باانرژی ترنــد بــه مرتب کــردن تختخــواب میــل نشــان می دهنــد یــا‬ ‫انکــه مرتب کــردن تختخــواب در درجــه اول باعــث خوش حالــی و‬ ‫ثبــات ایــن احســاس در انهــا می شــود؛ امــا بــه هــر حــال اثــرات‬ ‫مثبــت ان بــرای پیداکــردن ذهنیــت مثبت تــر و غلبه بر افســردگی‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫صبــح وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید‪ ،‬اگــر ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه در‬ ‫افتــاب قــرار بگیریــد‪ ،‬روحیه تــان بســیار بهتــر می شــود و زودتــر‬ ‫ســرحال خواهیــد امــد‪ .‬اگــر بــه نــور طبیعــی دسترســی نداریــد‪۵ ،‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬دقیقــه چــراغ اتاقتــان را روشــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اب کافــی بنوشــید‪:‬طبیعی اســت کــه بعــد از ‪ ۷‬یــا ‪ ۸‬ســاعت‬ ‫خــواب شــبانه‪ ،‬بــدن در صبح هنــگام اب کافــی در اختیــار نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬پــس از نخســتین کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد‬ ‫نوشــیدن اب کافــی اســت‪ .‬البتــه منظــور ایــن نیســت کــه فرضــا‬ ‫بــا نوشــیدن اب کافــی بــر افســردگی غلبــه خواهیــد کــرد‪ .‬منتهــا‬ ‫مطمئنــا بــرای کاهــش شــدت عالئــم ان نظیر خســتگی و کالفگی‬ ‫موثــر اســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬بخشــی از انــرژی بــدن متکــی بــه اب‬ ‫موجــود در ان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬وعــده صبحانــه را جــدی بگیرید‪:‬اگــر تــا ‪ ۱‬ســاعت بعــد از‬ ‫بیدارشــدن از خــواب چیــزی بخوریــد‪ ،‬ایــن کار نقــش موثــری‬ ‫در تنظیــم قنــد خــون و تثبیــت انــرژی الزم بــرای انجــام ســایر‬ ‫فعالیت هــای برنامــه صبحگاهــی خواهــد داشــت؛ به ویــژه اگــر‬ ‫صبحانـه ای کــه می خوریــد حــاوی چربــی و کربوهیــدرات ســالم‬ ‫و سرشــار از پروتئیــن باشــد‪ .‬صبحانــه خــوب روحیــه را بهتــر‬ ‫می کنــد و انرژی بخــش اســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شــکرگزار باشید‪:‬قدرشناســی و شــکرگزاربودن ویژگــی مهمــی‬ ‫اســت کــه پاداش هــای بســیاری بــرای دارنــده ان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫احســاس خوش حالی و خشــنودی بیشــتر‪ ،‬پیشــرفت در روابط و‬ ‫بهترشــدن احساســی که به خود دارید همگی از نتایج مســتقیم‬ ‫قدرشناسـی اند‪ .‬بــرای انکــه خــود را بــه شــکرگزاری تمریــن دهیــد‪،‬‬ ‫هــر روز صبــح ‪ ۳‬چیــز را کــه به خاطــر داشتنشــان قــدردان خداونــد‬ ‫و زندگــی هســتید جایــی یادداشــت کنیــد و تمــام طــول صبــح انهــا‬ ‫را در ذهن داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از شکســت بتوانند ســرحال باشــند‪ ،‬غلبه‬ ‫بــر کــم‏رویــی و بــه دســت گرفتــن ابتــکار‬ ‫عمــل در روابــط شــخصی بــرای ایــن افــراد‬ ‫ســخت اســت‪ .‬جــای دیگــری کــه تســلط‬ ‫گــرا بــودن در ان ‏مفیــد اســت هنــگام‬ ‫امتحــان دادن اســت‏‪.‬‬ ‫تســلط گــرا بــودن مســتلزم دو چیــز‬ ‫اســت ‪:‬‏‬ ‫اول‪ :‬بایــد توجــه خــود را بــه کاری کــه‬ ‫در پیــش داریــد متمرکــز کنیــد و از خــود‬ ‫تردیــدی هــا و ســایر عقایــد منفــی کــه‬ ‫مزاحــم ‏عملکــرد بهتــر شــما هســتند‬ ‫اجتنــاب کنیــد‏‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬بایــد بــه تکلیــف بــه عنــوان یــک‬ ‫چالــش نــگاه کنیــد‏‪.‬‬ ‫مهارت یادداشت برداری‬ ‫هنگامــی کــه شــما داریــد روی اضطــراب‬ ‫خــود کار مــی کینــد یادداشــت بــرداری روش‬ ‫خوبــی ا ســت‪ .‬اطالعــات زیــر بایــد در ایــن‏یادداشــت هــا گنجانــده شــود‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏تاریخ‪ ،‬ساعت‪ ،‬روز و موقعیت‬ ‫‏‪.2‬‏درجه بندی اضطراب خود بر اساس مقیاس ‪( 1‬خفیف) تا ‪5‬‬ ‫(شدید‏)‬ ‫‏‪.3‬‏ارزیابی های خود از موقعیت (چه چیزهایی به خود گفتید‏)‬ ‫‏‪.4‬‏مهارت مقابله ای که به کار بردید‏‪.‬‬ ‫‏‪.5‬‏درجه بندی مجدد اضطراب بر اساس همان مقیاس ‪ 5‬درجه ای‏‪.‬‬ ‫مهارت امادگی برای تمرین‬ ‫اگــر همــه چیــز در زندگــی اســان بــود خــوب بــود و لیکــن خســته‬ ‫کننــده مــی شــد اگــر دوســت داریــد بــه طــرز موثــری بــا اضطــراب‬ ‫‏مقابلــه کنیــد بایــد روی ان کار کنیــد‪ .‬اثر بخشــی مهارت های مقابله‬ ‫بــا اضطــراب در تحقیقــات علمــی اثبــات شــده اســت‏‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از کتاب مهارت های زندگی‪ ،‬مولف‪ :‬حسین خنیفر‬ صفحه 6 ‫کاربران دائمی شبکه های اجتماعی به تکنو‪-‬استرس دچار می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنــی ناشــی از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪ Friedrich-Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی ‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه دفعــات‬ ‫مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬سایبری‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫امنیت‪ ،‬زیربنایی ترین اصل‬ ‫در تدوین راهبردهای‬ ‫توسعه گردشگری‬ ‫چگونه ‪SAST‬‬ ‫امنیت کلی شما را‬ ‫بهبود می بخشد؟‬ ‫تســت برنامــه فراینــدی اســت کــه بــه اطمینــان از کیفیت‬ ‫و ایمنــی برنامه هــای نرم افــزاری شــما کمــک می کنــد‪،‬‬ ‫چــه ایــن برنامــه بــرای دســتگاه تلفــن همــراه یــا دســکتاپ‬ ‫باشــد‪ ،‬البتــه‪ ،‬درک اینکــه چــرا ارزیابــی بــرای بررســی‬ ‫امنیــت برنامــه کاربــردی می توانــد مفیــد باشــد‪ ،‬اســان‬ ‫اســت‪ ،‬فراینــد ازمایــش را می تــوان بــرای یافتــن باگ هــا‬ ‫و اســیب پذیری هــا و همچنیــن بــرای ارزیابــی ســامت‬ ‫کلــی امنیــت یــک برنامــه مــورد اســتفاده قــرار داد‪.‬‬ ‫انــواع مختلفــی از ازمایش هــا وجــود دارنــد کــه می تــوان‬ ‫ان هــا را بــر روی یــک برنامــه اجــرا کــرد‪ ،‬و محبوب تریــن‬ ‫ان هــا عبارتنــد از‪ ،SAST، dast :‬و ‪ ،IAST‬امــا تســت‬ ‫امنیــت کاربــردی اســتاتیک (‪)SAST‬یکــی از موثرتریــن‬ ‫روش هــا اســت‪ SAST .‬نوعــی ازمایــش اســت کــه کــد‬ ‫منبــع برنامــه را بــه جــای فایل هــای باینــری یــا اجرایــی‬ ‫ان تجزیــه و تحلیــل می کنــد‪ ،‬بســیاری از پلتفرم هــای‬ ‫امنیتــی انالیــن ماننــد ‪ Mend SAST‬امــکان تجزیــه‬ ‫و تحلیــل عمیــق برنامــه را فراهــم می کننــد و اغلــب‬ ‫می تواننــد اســیب پذیری هایی را پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ SAST‬چیست؟‬ ‫همانطــور کــه قبــا ًاشــاره کردیــم‪( SAST ،‬تســت امنیتــی‬ ‫برنامــه اســتاتیک) نوعــی تســت امنیتــی اســت کــه کــد‬ ‫منبــع شــما را از نظــر اســیب پذیری تجزیــه و تحلیــل‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن برخــاف ســایر اشــکال تســت امنیتــی‬ ‫اســت کــه بــر تجزیــه و تحلیــل رفتــار برنامه هــای کاربــردی‬ ‫در حــال اجــرا تمرکــز دارد‪ .‬در مــورد ‪ ،SAST‬روش تســت‬ ‫می توانــد بــرای یافتــن طیــف گســترده ای از مســائل‬ ‫امنیتــی‪ ،‬از جملــه نقص هــای تزریــق ‪ ،SQL‬اســیب‬ ‫پذیری هــای اســکریپت بیــن ســایتی (‪ )XSS‬و شــیوه های‬ ‫کدگــذاری ناامــن کــه می توانــد منجــر بــه ســرریز بافــر یــا‬ ‫حمــات شــود‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬اکثــر کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه ‪SAST‬‬ ‫بخــش مهمــی از هــر برنامــه امنیتــی اســت‪ ،‬زیــرا می توانــد‬ ‫بــه یافتــن اســیب پذیری هایی کمــک کنــد کــه انــواع دیگــر‬ ‫ازمایش‪‎‬هــا ممکــن اســت از دســت بدهنــد‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬یــک فایــروال برنامــه وب (‪ )WAF‬تنهــا زمانــی قــادر‬ ‫بــه شناســایی و مســدود کــردن حمــات تزریــق ‪SQL‬‬ ‫خواهــد بــود کــه مهاجــم از نــوع خاصــی از بــار اســتفاده‬ ‫کنــد کــه ‪ WAF‬بــرای جســتجوی ان پیکربنــدی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ SAST ،‬می توانــد نقص هــای تزریــق‬ ‫‪ SQL‬را بــدون توجــه بــه بــاری کــه اســتفاده می شــود پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬زیــرا کــد منبــع را تجزیــه و تحلیــل می کنــد تــا بــه‬ ‫دنبــال شــیوه های کدگــذاری ناامــن باشــد‪.‬‬ ‫مقایسه ‪ SAST‬با ‪ IAST‬و ‪DAST‬‬ ‫همانطــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم‪ SAST ،‬یکــی از‬ ‫ســه نــوع اصلــی تســت امنیــت برنامــه اســت‪ ،‬دو مــورد‬ ‫دیگــر‪ ،‬تســت امنیــت برنامه هــای تعاملــی (‪ )IAST‬و‬ ‫تســت امنیــت برنامــه کاربــردی پویــا (‪ )DAST‬هســتند‪ .‬در‬ ‫رویکــرد خــود‪ IAST ،‬مشــابه ‪ SAST‬اســت کــه کــد منبــع‬ ‫یــک برنامــه را نیــز تجزیــه و تحلیــل می کنــد‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬ابزارهــای ‪ IAST‬معمــوال ً در حیــن اجــرای برنامــه‬ ‫بــه منظــور ارائــه نتایــج دقیــق تــر مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬ایــن می توانــد ‪ IAST‬را نســبت بــه ‪SAST‬‬ ‫مزاحم تــر کنــد‪ ،‬زیــرا بــه طــور بالقــوه می توانــد در عملکــرد‬ ‫منظــم برنامــه اختــال ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ DAST ،‬بــا هــر دو ‪ SAST‬و ‪IAST‬‬ ‫متفــاوت اســت زیــرا بــر تجزیــه و تحلیــل رفتــار یــک برنامه‬ ‫بــه جــای کــد منبــع ان تمرکــز دارد‪ ،‬ابزارهــای ‪ DAST‬بــا‬ ‫ارســال مســتقیم درخواســت ها بــه برنامــه و مشــاهده‬ ‫پاســخ ان کار می کننــد‪.‬‬ ‫مزایای ‪SAST‬‬ ‫اســتفاده از ‪ SAST‬مزایــای زیــادی بــرای بهبــود ســامت‬ ‫امنیتــی برنامــه شــما دارد‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫امنیــت کلــی بهبــود یافتــه‪ SAST :‬می تواند اســیب پذیری هایی‬ ‫را پیــدا کنــد کــه انــواع دیگــر ازمایش هــا ممکــن اســت از دســت‬ ‫برونــد‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه برنامــه هــای شــما در کل‬ ‫امنیــت بیشــتری خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫کاهــش مثبــت کاذب‪ :‬از انجایــی کــه ‪ SAST‬کــد منبــع‬ ‫را بــه جــای باینری هــا یــا فایل هــای اجرایــی تجزیــه و‬ ‫تحلیــل می کنــد‪ ،‬احتمــال کمتــری دارد کــه مثبــت کاذب‬ ‫را نســبت بــه همتایــان خــود تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده اســان تــر‪ :‬اســتفاده از بســیاری از ابزارهــای‬ ‫‪ SAST‬اســان اســت و بــه امــوزش زیــادی نیــاز نــدارد‪،‬‬ ‫ایــن ان هــا را بــرای ســازمان هایــی بــا منابــع تــا حــدودی‬ ‫محــدود ایــده ال می کنــد‪.‬‬ ‫نتایــج ســریع تر‪ :‬برخــاف ‪ DAST‬و ‪ ،IAST‬ابزارهــای‬ ‫‪ SAST‬اغلــب می تواننــد اســیب پذیری ها را خیلــی‬ ‫ســریع تر از انــواع دیگــر ازمایش هــا ماننــد بررســی کــد‬ ‫دســتی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫هزینــه کمتــر‪ SAST :‬معمــوال ً نســبت بــه ســایر انــواع‬ ‫تســت ارزان تــر اســت‪ ،‬به ویــژه زمانــی کــه ان را بــا روش هــای‬ ‫مزاحم تــری ماننــد تســت نفــوذ مقایســه می کنیــم‪.‬‬ ‫تاثیری که ‪ SAST‬بر امنیت دارد‬ ‫وقتــی نوبــت بــه ازمایــش امنیــت یــک برنامــه می رســد‪،‬‬ ‫‪ SAST‬بخشــی جدایی ناپذیــر از ارزیابــی امنیتــی اســت‪،‬‬ ‫زیــرا می توانــد اســیب پذیری های روش هــای ازمایــش از‬ ‫دســت رفتــه پیــدا کنــد‪ ،‬بــر خــاف انــواع دیگــر ابزارهــای‬ ‫تســت کــه مــی تواننــد بعــدا ً در چرخــه عمــر توســعه نــرم‬ ‫افــزار برنامــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪ ،‬ابزارهــای ‪SAST‬‬ ‫می تواننــد امنیــت را از لحظــه نوشــتن اولیــن خطــوط کــد‬ ‫ازمایــش کننــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه ‪ SAST‬تاثیــر فوق العــاده‬ ‫مثبتــی بــر امنیــت دارد‪ ،‬می توانــد به تیم توســعه دهندگان‬ ‫کمــک کنــد تــا مشــکل را حتــی قبــل از تبدیــل شــدن‬ ‫بــه ان برطــرف کننــد‪ ،‬بــرای اکثریــت قریــب بــه اتفــاق‬ ‫توســعه دهندگان و برنامه هــای کاربــردی‪ ،‬اصــاح یــک‬ ‫اســیب پذیری در مراحــل اولیــه ان و رفــع خــط کــد در‬ ‫جایــی کــه اتفــاق می افتــد بســیار اســان تر از ســاختن یــک‬ ‫برنامــه عظیــم تنهــا بــرای بازســازی کــد اســت‪.‬‬ ‫چگونههکرها‬ ‫قربانیانخود‬ ‫را انتخاب می کنند؟‬ ‫‪ 5.93‬میلیــون دالر افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬حتــی انتظــار مــی رود در‬ ‫ســال های اینــده حتــی بیشــتر هــم شــود‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فعالیت با نام مستعار ‪Hacktivism‬‬ ‫برخــی از مــردم بــرای شــروع انقالب هــای سیاســی و اجتماعــی بــه‬ ‫هــک نــگاه می کننــد‪ ،‬اگرچــه اکثریــت عالقه منــد بــه بیــان نظــرات‬ ‫خــود و حقــوق بشــر یــا ایجــاد اگاهــی در مــورد برخــی مســائل خــاص‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬انهــا می تواننــد هــر کســی را کــه دوســت‬ ‫دارنــد از جملــه ســازمان های تروریســتی‪ ،‬گروه هــای برتــری طلــب‬ ‫سفیدپوســت‪ ،‬یــا نماینــدگان دولت هــای محلــی هــدف قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫هکتیویســت ها کــه بــا نــام «ناشــناس» نیــز شــناخته مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬معمــوال ًگروه هــای تروریســتی را بــه طــور معمــول هــدف‬ ‫قــرار می دهنــد‪ ،‬امــا گروه هــای دولتــی محلــی را نیــز هــدف قــرار‬ ‫داده انــد‪ .‬در ژانویــه ‪ ،2016‬حملــه بــه مرکــز پزشــکی هرلــی در فلینت‬ ‫میشــیگان‪ ،‬منجــر بــه درز هــزاران ســند و ســوابق شــد‪.‬‬ ‫چــه یــک هکــر‪ ،‬یــا یــک گــروه ســاده انالیــن باشــد‪ ،‬ســاح های‬ ‫اصلــی هکریســت ها شــامل ابزارهــای ‪Distributed Denial of‬‬ ‫‪ Service) (DDoS‬و اســکنرهای اســیب پذیری ثابت شــده‪‎‬ای اســت‬ ‫کــه موجــب ضــرر مالــی بــرای شــرکت های معــروف می شــوند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تهدیدات داخلی‬ ‫تهدیدهــای داخلــی می تواننــد از هرجایــی سرچشــمه بگیرنــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن تهدیــدات امنیــت ســایبری ســازمان ها‬ ‫در نظــر گرفتــه می شــوند‪ ،‬تهدیدهــای زیــادی می توانــد از جانــب‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬فروشــندگان‪ ،‬پیمانــکاران یــا شــریک شــما باشــد و باعــث‬ ‫شــود کــه احســاس کنیــد روی پوســته تخــم مــرغ راه می رویــد‪.‬‬ ‫شــخصی در ســازمان شــما کمک می کند تا یک تهدید به واقعیت‬ ‫تبدیــل شــود‪ ،‬اکنــون کــه در مــورد ان فکــر می کنیــم‪ ،‬تقریبــا ًهمــه‬ ‫کارمنــدان‪ ،‬فروشــندگان‪ ،‬پیمانــکاران و شــرکای شــما از نظــر فنــی‪،‬‬ ‫داخلــی ســازمان هســتند‪ ،‬یکــی از نقــاط ضعــف اصلــی شــرکت ها‬ ‫سیســتم های اصلــی حفاظــت هســتند‪ ،‬فایروال هــا و برنامه هــای‬ ‫انتــی ویــروس بــه راحتــی توســط هــر کســی کــه در هــر زمــان بــه این‬ ‫برنامه هــا دسترســی داشــته باشــد نادیــده گرفتــه می شــوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن هنگامــی کــه مــوج بعــدی حمــات ســایبری فــرا می رســد‪،‬‬ ‫چه کســی بهتر از شــخصی که همیشــه به کلید امنیتی دسترســی‬ ‫دارد‪ ،‬بایــد اقدامــات کنتــرل اســیب بــرای جلوگیــری از تکــرار یــک‬ ‫وضعیــت فاجعــه بــاری بــه انــدازه هــک کــردن ســونی در ســال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫(احتمــاال توســط کارمنــدان خــود تــداوم یافته)اجــرا شــود‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بازی انتقام‬ ‫اگــر یــک کارمنــد ســرکش داریــد کــه بــه دنبــال راهــی بــرای انتقــام‬ ‫گرفتــن از شــرکت شــما اســت‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد بــه فکــر یــک حملــه‬ ‫خــوب اســت و شــما را مجبــور می کنــد دو بــار در مــورد اخــراج ان‬ ‫فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر انهــا بــه سیســتم شــما دسترســی دارنــد‪ ،‬مطمئــن باشــید کــه‬ ‫ان هــا ســعی خواهنــد کــرد هــر راهــی را پیــدا کننــد تــا از وضعیــت‬ ‫ممتــاز خــود اســتفاده کننــد و حتــی پــس از تــرک شــرکت بــه شــما‬ ‫پاســخ دهنــد‪ ،‬یکــی از راه هــای انجــام ایــن کار‪ ،‬دسترســی بــه‬ ‫پایگاه هــای داده و حســاب هایی اســت کــه بــه الگیــن و رمــز عبــور‬ ‫نیــاز دارنــد‪ ،‬در مــوارد دیگــر‪ ،‬کارگــران ناراضــی حتــی ممکــن اســت‬ ‫اطالعــات حیاتــی را در ازای پــول و فرصت هــای شــغلی مطلوب تــر‬ ‫بفروشــند تــا زیرســاخت های ســازمان شــما را هــم خــراب کننــد‪.‬‬ ‫بردارهای حمله‬ ‫مجرمــان ســایبری از طیــف گســترده ای از بردارهــای حملــه‬ ‫اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از حمــات باج افــزاری‬ ‫ماننــد جعــل ادرس ‪ ،IP‬فیشــینگ‪ ،‬پیوسـت های ایمیــل و رمزگذاری‬ ‫هارد دیســک‪ ،‬بــه سیســتم شــما نفــوذ کننــد یــا ان را تحــت کنتــرل‬ ‫خــود دراورنــد‪.‬‬ ‫الف) فیشینگ‬ ‫رایج تریــن راه بــرای انتشــار بــاج افــزار از طریــق ایمیل هــای‬ ‫فیشــینگ اســت‪ ،‬هکرهــا ایمیل هــای ســاختگی دقیقــی ارســال‬ ‫می کننــد تــا قربانــی را فریــب دهنــد تــا یــک پیوســت را بــاز کنــد یــا‬ ‫روی پیونــدی کــه حــاوی نرم افــزار مخــرب اســت کلیــک کنــد‪.‬‬ ‫بدافزارهــا بــا فرمت هــای مختلــف فایل هــا می تواننــد وارد شــوند‪،‬‬ ‫‪ ،PDF، BMP، MOV‬یــا ‪.DOC‬‬ ‫هنگامــی کــه هکرهــا کنتــرل شــبکه شــرکت شــما را بــه دســت‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬بدافــزار شــانس خوبــی بــرای ورود بــه سیســتم شــما‪،‬‬ ‫رمزگــذاری اطالعــات و گــروگان گرفتــن تمــام داده های ذخیره شــده‬ ‫در دســتگاه های شــما را دارد‪.‬‬ ‫ب) پروتکل دسکتاپ از راه دور (‪)RDP‬‬ ‫‪ RDP‬کــه روی پــورت ‪ 3389‬اجــرا می شــود‪ ،‬مخفــف ‪Remote‬‬ ‫‪ Desktop Protocol‬اســت کــه بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات اجــازه‬ ‫می دهــد از راه دور بــه ماشــین ها دسترســی داشــته باشــند و انهــا‬ ‫را پیکربنــدی کننــد یــا صرفــا ًاز منابــع انهــا بــه دالیــل مختلــف ماننــد‬ ‫تعمیــر و نگهــداری در حــال اجــرا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هکــر بــا اجــرای اســکن پــورت ‪ 3389‬بــر روی ماشــین هایی کــه‬ ‫از طریــق اینترنــت بــاز اســت‪ ،‬شــروع می کنــد‪ 3389 ،‬بــرای ‪SMB‬‬ ‫یــا ‪ Server Message Block‬اســت کــه امــکان اشــتراک گــذاری‬ ‫اولیــه فایــل بیــن رایانه هــای وینــدوزی را فراهــم می کنــد و اغلــب در‬ ‫روزهــای اولیــه اســتفاده از اینترنــت روشــن می شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک هکــر بــه ماشــین های بــاز در پــورت ‪3389‬‬ ‫دسترســی پیــدا کــرد‪ ،‬اغلــب رمــز عبــور را به اجبــار اعمــال می کنــد‬ ‫تــا بتوانــد بــه عنــوان سرپرســت وارد ان هــا شــود‪ ،‬و بعــد‪ ،‬مســئله‬ ‫زمــان اســت هکرهــا می تواننــد وارد دســتگاه شــما شــده و عملیــات‬ ‫رمزگــذاری را بــرای قفــل کــردن داده هــای شــما بــا کنــد کــردن یــا‬ ‫توقــف عمــدی فرایندهــای حیاتــی اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫ج) حمله به نرم افزار بدون وصله‬ ‫ضعــف در نــرم افــزار یکــی از امیدوارکننده ترین روش های اســتقرار‬ ‫حملــه در محیــط امــروزی اســت‪ ،‬در برخــی موارد زمانــی که نرم افزار‬ ‫بــه طــور کامــل بــه روز نیســت یــا وصلــه نشــده اســت‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫می تواننــد بــدون نیــاز بــه جمــع اوری اعتبــار وارد شــبکه شــوند‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫اجــرای تکنیــک «اخــاذی مضاعــف» بــا نــام مســتعار «اکنــون‬ ‫پرداخــت کــن» یــا دریافــت نقــض در ســال گذشــته بــه عنــوان یــک‬ ‫ســرگردان ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫‪ ،Conti‬یــک برنامــه باج افــزار بــه عنــوان یــک برنامــه (‪)RaaS‬‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن یکــی از بدنام تریــن گروه هــای باج افــزاری و‬ ‫مســئول الــوده کــردن صدهــا ســرور بــا بدافــزار بــرای به دسـت اوردن‬ ‫داده هــای شــرکت و یــا سیســتم های اســیب دیجیتــال کــه اساســا ً‬ ‫باعــث گســترش بدبختــی بــرای افــراد و بیمارســتان ها‪ ،‬بنگاه هــا‪،‬‬ ‫اژانس هــای دولتــی و مــوارد دیگــر در سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ســایر انــواع باج افــزار می تواننــد بــه ســرعت فایل هــا‬ ‫را در بازه هــای زمانــی کوتاهــی گســترش دهنــد و رمزگــذاری کننــد‪،‬‬ ‫باج افزار ‪ Conti‬ســرعت بی نظیری برای دسترســی به سیســتم های‬ ‫قربانیــان نشــان داده اســت‪ .‬بــا توجــه به ســیل اخیر نقــض داده ها‪،‬‬ ‫بــرای ســازمان ها بســیار چالــش برانگیــز اســت کــه بتواننــد از هــر‬ ‫ســازمانی در برابــر هــر هــک محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت ها دارای چــه ویژگی هایــی هســتند کــه احتمــال حمــات‬ ‫ســایبری را دارنــد و چــرا هکرهــا انهــا را هــدف قــرار می دهنــد؟‬ ‫انگیزه یک هکر چیست؟‬ ‫‪ - 1‬در رابطه با پول‪:‬‬ ‫یکــی از رایــج تریــن انگیزه هــا بــرای نفــوذ بــه یــک سیســتم‪ ،‬ســود‬ ‫پولــی اســت‪ .‬بســیاری از هکرهــا ممکــن اســت ســعی کننــد رمــز‬ ‫عبــور یــا حســاب های بانکــی شــما را بدزدنــد تــا بــا برداشــتن پــول‬ ‫نقــدی کــه بــه ســختی بــه دســت اورده ایــد‪ ،‬درامــد کســب کننــد‪ ،‬اگــر‬ ‫هکرهــا از ایــن اطالعــات بــه چندین روش اســتفاده کننــد‪ ،‬اطالعات‬ ‫مشــتری شــما ایمــن نخواهــد بــود زیــرا می تواننــد از ایــن داده هــا بــه‬ ‫روش هــای مختلفــی بــا بــاج گیــری از شــما یــا حتــی فــروش ان در‬ ‫بــازار ســیاه یــا وب عمیــق اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫طبق گزارش ‪ ،IBM‬میانگین هزینه نقض داده ها در ســال ‪2004‬‬ ‫‪ 3.86‬میلیــون دالر بــود و ایــن رقــم از ان زمــان تــا ســال ‪ 2022‬بــه‬ ‫‪1401‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪562‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا طبیعــت بکــر و کــم نظیر خود همه ســاله‬ ‫میزبــان خیــل عظیــم گردشــگرانی اســت که فرصــت را غنیمت‬ ‫شــمرده و بــرای رهایــی چنــد روزه از دغدغــه هــای زندگــی‬ ‫شــهری و ماشــینی بــه همــراه خانــواده بــه مناطــق دیدنــی ایــن‬ ‫خطــه سرســبز ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫وجــود جنــگل هــا و کــوه هــا بــا پوشــش گیاهــی متنــوع‪،‬‬ ‫ســواحل دریــا‪ ،‬جزیــره‪ ،‬دشــت هــای وســیع و همچنیــن اماکن‬ ‫مذهبــی و تاریخــی کــه همگــی بــا مهربانــی مــردم مهمــان نــواز‬ ‫ایــن دیــار همــراه شــده اســت از عوامــل جــذب گردشــگران‬ ‫از نقــاط مختلــف کشــور پهناورمــان مــی باشــد کــه ایــن مهــم‬ ‫در رونــق کســب و کار و توســعه اقتصــادی اســتان نیــز نقــش‬ ‫بســزایی دارد‪.‬‬ ‫انســان موجــودی اســت کــه بــه تنــوع و گشــت و گــذار در دل‬ ‫طبیعــت بــه عنــوان یــک نیــاز ذاتــی توجــه فــراوان دارد‪ ،‬تفریــح و‬ ‫گــردش یــک تجربــه احساســی و لــذت بخــش اســت کــه در محیــط‬ ‫هــای بــاز نیــاز بــه پیــش نیازهــا‪ ،‬منابــع و امکانات مختلفــی دارد که‬ ‫مــی توانــد کیفیــت ان را بــاال ببرنــد‪ .‬مطالعــات نشــان مــی دهــد‬ ‫در جامعــه ای کــه مــردم بتواننــد لحظــات شــاد و ارامــی را در کنــار‬ ‫افراد خانواده ســپری کنند ســامت جســم و روح بیشــتر بوده و در‬ ‫چنیــن شــرایطی‪ ،‬پویایــی‪ ،‬امیــد بــه زندگــی‪ ،‬کار و تــاش و از همــه‬ ‫مهتــر قانونمنــدی نمایــان تــر اســت‪.‬‬ ‫در میــان همــه مــوارد ذکــر شــده‪ ،‬مهــم تریــن پیــش نیــاز برای‬ ‫داشــتن یــک تفریــح لــذت بخــش و گذرانــدن اوقــات فراغــت‬ ‫در دامــان طبیعــت‪ ،‬وجــود امنیــت اســت‪ .‬بــدون امنیــت‬ ‫ممکــن نیســت بتــوان از حضــور در مکانــی لــذت بــرد و خاطــره‬ ‫ای خــوش از ان نقطــه در ذهــن بــه جــای گذاشــت‪ .‬امــروزه‬ ‫گردشــگری یــک صنعــت محســوب شــده و نقــش موثــری در‬ ‫رشــد و شــکوفایی اقتصــادی یــک منطقــه دارد‪.‬‬ ‫در منطقــه ای ماننــد گلســتان ضــرورت توجــه بــه گردشــگری‬ ‫پایــدار و ایمــن حائــز اهمیــت فراوانــی اســت و حتــی مــی توانــد‬ ‫کســب و کارهــای فراوانــی نیــز بــرای جوانــان ایجــاد کــرده‬ ‫و موجــب کاهــش بســیاری از اســیب هــای اجتماعــی شــود‬ ‫چــرا کــه تحقیقــات نشــان مــی دهــد نــرخ بیــکاری و مشــکالت‬ ‫اقتصــادی رابطــه معنــاداری بــا جرایــم و اســیب هــا دارد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر امنیــت بــه عنــوان مهمتریــن و زیربنایی ترین‬ ‫اصــل در تدویــن راهبردهــای توســعه گردشــگری در جهــان‬ ‫اســت‪ .‬بــا کمــی تحقیــق درمــی یابیــم بیــن تفریــح‪ ،‬ثبــات‪،‬‬ ‫توســعه و امنیــت جوامــع ارتبــاط تنگاتنگی وجــود دارد‪ ،‬بطوری‬ ‫کــه هرگونــه ناامنــی یــا احســاس ناامنــی تاثیــر بســیار مخربــی‬ ‫در گردشــگری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تامین امنیت تفرجگاه ها‬ ‫پلیــس گلســتان در راســتای برقــراری نظــم و امنیــت‬ ‫تفرجگاه هــا‪ ،‬برنامــه هــای هدفمنــدی را در نظــر گرفتــه اســت‬ ‫تــا بــا اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای موجــود‪ ،‬بــه مــردم و‬ ‫گردشــگران خدمت رســانی کرده و خاطره ای خوش در کمال‬ ‫امنیــت و ارامــش بــرای انــان بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس عــاوه بــر دائرکــردن ایســتگاه هــای‬ ‫انتظامــی در ‪ 16‬نقطــه خــاص از اســتان و بهــره گیــری از بالــغ‬ ‫بــر ‪ 80‬نیــروی مجــرب و البتــه حضــور فعــال پلیــس در ســایر‬ ‫اماکــن گردشــگری‪ ،‬ســعی شــده برنامــه و اقدامــات فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی نیــز بــه منظــور کنتــرل و کاهــش اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬افزایــش ســطح اگاهی های انتظامی شــهروندان‪،‬‬ ‫امــوزش هــای همگانــی در حــوزه هــای مختلــف از جملــه‬ ‫پیشــگیری از انــواع ســرقت‪ ،‬امــوزش قوانیــن رانندگــی و‬ ‫همچنیــن ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب‪ ،‬انجــام داده کــه‬ ‫بــه گــواه مــردم نقــش موثــری در افزایــش احســاس امنیــت‬ ‫عمومــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در حــوزه نظــم ترافیکــی نیــز پلیــس راه و راهــور‬ ‫اســتان تیــم هایــی ویــژه بــرای کنتــرل محورهــای مواصالتــی‬ ‫بــرون و درون شــهری در نظــر گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫اهمیت حوزه عفاف و حجاب‬ ‫یکــی از مــواردی کــه مــردم متدیــن ایــران اســامی بــه ان‬ ‫پایبنــد بــوده و خــط قرمــز انــان محســوب مــی شــود‪ ،‬حــوزه‬ ‫عفــاف و حجــاب در اجتماعــات مختلــف اســت‪ .‬زنــان و مــردان‬ ‫خداجــوی کشــورمان ثابــت کــرده انــد هیــچ گاه بــی حرمتــی بــه‬ ‫اعتقاداتشان را بر نمی تابند و خواهان مقابله با عده ای اندک‬ ‫کــه گهگاهــی بــا اهدافــی مشــخص و بهانــه هایــی بــی اســاس‬ ‫ســعی در ترویــج بــی عفتــی در جامعــه دارنــد‪ ،‬مــی باشــند‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد شــاهدیم دشــمنان در فضــای رســانه ای و‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی هجمــه هــای زیــادی علیــه مامــوران‬ ‫خــدوم انتظامــی وارد مــی کننــد‪ ،‬اینگونــه افــراد بایــد بداننــد‬ ‫ســازمانی کــه بــرای اعتــای انقــاب اســامی و پاســداری از‬ ‫امنیــت مــردم خــون هــای پاکــی را تقدیم نظــام کرده‪ ،‬هیچگاه‬ ‫در مقابــل قانــون شــکنان کوتــاه نخواهــد امــد و بــا تمــام تــوان‬ ‫در مقابــل انــان ایســتاده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫شالیکاری در جاده روستای شصت کال‪-‬گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -562‬سال هشتم‬ ‫‪-562-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/03‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/03 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 03‬ژوئیه‬ ‫‪03-- 1401 //04‬‬ ‫یکشنبه ‪04//12‬‬ ‫‪58‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫نشانۀ کمال عقل‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات‬ ‫هورالعظیم ‪،‬‬ ‫چای باطعم نفت‬ ‫راوی ‪ :‬رزمنده و جانباز گردان حمزه سیّد الشهداء برادر‬ ‫علی فالح‬ ‫قال علی (علیه السالم)‬ ‫م‪.‬‬ ‫ص الْک َلَ ُ ‬ ‫م ال ْ َعقْل ُ نَقَ َ ‬ ‫اِذَا ت َ َّ ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬هنگامــى کــه عقــل کامــل گــردد‬ ‫ســخن کــم مى شــود‪.‬‬ ‫امــام علی(علیــه الســام) در ایــن کالم حکمت امیــز بــه اهمیــت‬ ‫ســکوت و کم گویــى اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬هنگامــى کــه عقــل‬ ‫م ) ‪.‬‬ ‫لُ نَق َ َ ‬ ‫عقْــ ‬ ‫کامــل گــردد ســخن کــم مى شــود»؛ (اِذَا تَــ َّ ‬ ‫م ال ْ َ‬ ‫ــص الْــک َلَ ُ‬ ‫رابطۀ کمال و تمام عقل با کم سخن گفتن از اینجا روشن مى شود‬ ‫کــه اوال ًریشــۀ مفهــوم عقــل‪ ،‬منــع و جلوگیــرى اســت و زانوبنــد شــتر‬ ‫را از ایــن جهــت «عقــال» مى گوینــد کــه او را از حرکــت بــاز م ـى دارد‬ ‫و از انجــا کــه ســخنان ســنجیده‪ ،‬کــم اســت و ســخنان نســنجیده‪،‬‬ ‫بســیار‪ ،‬عقــل بــه انســان مى گویــد‪ :‬بیشــتر بیندیــش و کمتــر بگــو‪.‬‬ ‫ثانیــا ً مطالبــى کــه گفتــن ان ضــرورت دارد نســبت بــه فضــول کالم‬ ‫و ســخنان زیــادى بســیار کمتــر اســت‪ ،‬از ایــن رو افــراد عاقــل غالبــا ً‬ ‫خاموش انــد و بــه موقــع ســخن مى گوینــد‪.‬‬ ‫ثالثــا ًانســان عاقــل مى دانــد کــه بیشــترین و مهم تریــن گناهــان بــا‬ ‫زبــان انجــام مى شــود بدیــن ســبب بــراى محفوظـ‍ مانــدن از عواقــب‬ ‫زیان بــار گنــاه ســعى مى کنــد کمتــر ســخن بگویــد؛ ولــى متاســفانه‬ ‫افــرادى را مى بینیــم کــه دم از ایمــان مى زننــد و گویــى ســخنان خود را‬ ‫جــزء اعمــال خــود بــه حســاب نمى اورنــد؛ در مجالــس از اغــاز تــا پایان‬ ‫از ســخنان لغــو و بیهــوده یــا ســخنانى کــه امیختــه بــا غیبــت‪ ،‬اهانــت‬ ‫و تهمــت باشــد ابــا ندارنــد‪ .‬انســان عاقــل هرگــز خود را گرفتــار عواقب‬ ‫ســوء پرگویــى نمى کنــد‪ .‬رابعــا ً گفتــار زیــاد‪ ،‬نیروهــا و انرژى هــاى‬ ‫ذخیــرۀ انســان را بــر بــاد مى دهــد و وقــت عزیــز او را تلــف مى کنــد و‬ ‫موجــب دشــمنى ها و عداوت هــا مى شــود‪ ،‬بنابرایــن عقــل و شــرع بــه‬ ‫مــا فرمــان مى دهــد کــه کم بگوئیــد و گزیــده بگوئیــد‪.‬‬ ‫در حدیثى از همان حضرت در غرر الحکم مى خوانیم‪:‬‬ ‫«ایـّـاکَ و َ ف ُ ُ‬ ‫ن و َ یُحَـرِّکُ ‬ ‫ن عُیُوبـ ِـکَ مــا بَطـَ َ ‬ ‫م فَانـ َّ ُه یُظْهِــر ُ م ِـ ْ ‬ ‫ل الْــک َال ِ ‬ ‫ضــو َ‬ ‫ن ؛ از زیاده گویــى بپرهیــز کــه عیب هــاى‬ ‫عَل َیْــکَ م ِـ ْ ‬ ‫ن اعْدائـ ِـکَ مــا َ‬ ‫ســک َ َ‬ ‫نهانــى تــو را ظاهــر مى ســازد و کینه هــاى ارام گرفتــۀ دشــمنانت را بــر‬ ‫ضــد تــو تحریــک مى کنــد»‪.‬‬ ‫در حدیثى از رسول خدا (ص) مى خوانیم‪:‬‬ ‫ســوء ًا اال ّلِی ُ ْ‬ ‫لَ ل َیَتَحَــد َّثُ بِالْحَدیــ ِ ‬ ‫ن الرَّجُــ ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ضحِــکَ بِــ ه ِ‬ ‫ث مــا یُریــد ُ بِــ ه ِ ُ‬ ‫ســماء ِ؛ انســان گاهــى ســخنى مى گویــد کــه‬ ‫عـد َ م ِـ َ ‬ ‫م یَهْــو ‬ ‫الْق َـو ْ ُ ‬ ‫ن ال َّ‬ ‫ى بـ ِ ه ِ اب ْ َ‬ ‫قصــد بــدى نــدارد جــز این کــه مى خواهــد مــردم را بخندانــد و بــه ســبب‬ ‫ان (از مقــام خــود) ســقوط‍ مى کنــد بیــش از فاصلــۀ زمیــن و اســمان»‪.‬‬ ‫احادیــث اســامى دربــارۀ ســکوت و کــم ســخن گفتــن و پرهیــز از‬ ‫خطــرات زبــان بســیار زیــاد اســت کــه در ایــن مختصــر نمى گنجــد‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا حدیــث دیگــرى از پیغمبــر اکــرم پایــان مى دهیــم کــه‬ ‫م الْمَـرْء ِ تَرْکـُ ُه مَــا لَ یَعْنِیـهِ ؛ از نشــانه هاى‬ ‫ســاَ ِ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫فرمــود‪« :‬م ِـ ْ ‬ ‫ـن ا ِ ْ‬ ‫ن حُ ْ‬ ‫خوبــى اســام انســان ســخن نگفتــن دربــارۀ امــورى اســت کــه بــه او‬ ‫ارتباطــى نــدارد‪.‬‬ ‫با درست مصرف کردن‬ ‫همواره از انرژی‬ ‫پایداری برق‬ ‫استفاده کنیم‬ ‫اوایــل ســال‪ ۶۵‬بــود کــه در یــک مقطــع کوتــاه گــردان‬ ‫رفــت بــرای نگهــداری از خــط ‪ ،‬هــوا خیلــی گــرم بــود و‬ ‫پشــه هــای پانکــی و شاســی بلنــد هــم بهــت امــان نمــی‬ ‫دادنــد ‪ ،‬لحظــه ای اگــر غفلــت مــی کــردی مثــل متــه‬ ‫هــر جــای بدنــت کــه پوشــش نداشــت رو ســوراخ مــی‬ ‫کردنــد ‪ ،‬بــه حــدی کــه ســوزش شــدیدی رو در محــل‬ ‫نیــش احســاس مــی کــردی و گاهــی وقــت هــا ‪ ،‬محیــط‬ ‫نیــش زده شــده هــم خــون مــی امــد‪.‬‬ ‫وقتــی داخــل اب مســتقر بودیــم بــرای گــذران اوقــات‬ ‫و همچنیــن حفــظ تقویــت روحیــه بچــه هــا وبــاال بــردن‬ ‫ســطح بینــش رزمنــدگان کالســهای عقیدتــی وقــران‬ ‫بصــورت دســته ای برگــزار مــی شــد‪.‬‬ ‫گــردان مــا یــه روحانــی ســید بــا حــال ‪ ،‬شــجاع و بــا‬ ‫حوصلــه ای داشــت کــه بــه شــیخ رضــوی مشــهور بــود‬ ‫کــه اهــل ســاری بــود ‪ ،‬خیلــی اهــل دل ‪ ،‬ســخنور و‬ ‫دارای دانــش حــوزوی خوبــی هــم بــود‪ .‬مــن ایــن حــاج‬ ‫اقــا را ازچنگولــه مــی شــناختم واقعــا ً ضمــن طلبگــی‬ ‫رزمنــده خیلــی شــجاعی هــم بــود‪.‬‬ ‫ایــن حــاج اقــا خیلــی برامــون کالس عقیدتــی و قــران‬ ‫مــی گذاشــت ‪ ،‬یــه روز بعــد از جلســه بچــه گفتنــد حــاج‬ ‫اقــا هــوا گرمــه اگــه مــی شــه برنامــه هــا روشــب هــا‬ ‫بگذاریــد‪ ،‬بعضــی بچــه هاکه از کالس های زیادخســته‬ ‫شــده بودنــد غرولنــد مــی زدنــد و مــی گفتنــد‪:‬ای بابا روزا‬ ‫کالس ‪ ،‬شــب هــا کالس پــس کــی اســتراحت کنیــم؟‬ ‫البتــه حــاج اقــا بــا اوازه ای کــه از گــردان و گروهــان یــک‬ ‫و دســته ‪ ۳‬شــنیده بــود ‪ ،‬فکــر مــی کــرد کــه الحمداللــه‬ ‫کالس هــا کار خودشــو کــرده و بچــه هــا وضعیــت خوبــی‬ ‫بــه لحــاظ اخالقــی و عقیدتــی پیداکردنــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل حــاج اقــا اعــام امادگــی کــرد کــه فــردا ســاعت ‪۱۰‬‬ ‫شــب بچــه هــای دســته ‪ ۳‬دورهــم جمــع بشــوند ‪ ،‬فــردا‬ ‫شــب شــد و تعــدادی از بچــه هاجمــع شــدند و حــاج‬ ‫اقــا کالس روشــروع کــرد باخــودم فکــر مــی کــردم اگــه‬ ‫وضــع همیــن جــوری پیــش بــره کــه نمــی شــه وحــاج‬ ‫اقاهــم ول بکــن قضیــه نیســت ‪ ،‬پــس یــه کاری کنیــم‬ ‫حــاج اقــا رو فــراری بدیــم ‪ ،‬ایــن بــود کــه وســط جلســه‬ ‫پیشــنهاد دادم ایــا دوســتان چایــی میــل دارنــد؟‬ ‫دیــدم اکثــرا ً مایــل بــه خــوردن چایــی هســتند‪ ،‬گفتــم‬ ‫پــس میــرم کتــری رو بــار بگــذارم ‪ ،‬رفتــم یــه کتــری کــه‬ ‫تــوش نفــت بــود رو برداشــتم بــدون در پــوش گذاشــتم‬ ‫رو چــراغ جــوری کــه از دور تــوی دیــد باشــه واومــدم‬ ‫تــو جلســه نشســتم ‪ ،‬حدودیــک ربــع بعــد دیــدم کتــری‬ ‫جــوش اومــد و بخارخیلــی زیــادی از اون بلندمــی شــه‬ ‫‪ ،‬چــای خشــکی رو کــه بــا خــودم اورده بــودم ‪ ،‬دادم‬ ‫بــه یکــی از بچــه هــا کــه بــره چــای خشــک رو بریــزه‬ ‫داخــل کتــری ‪ ،‬مــن خودمــو کنتــرل کــرده و امــاده بــرای‬ ‫اتفــاق بعــدی شــدم‪ ،‬چــون مــی دونســتم بــه محــض‬ ‫ریختــن چــای خشــک تــو کتــری بخارنفــت تبدیــل بــه‬ ‫فــوران اتــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن بنــده خــدا چــای خشــک رو تــو کتــری ریخــت‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫مهمترین اثار باستانی و‬ ‫تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قلعــه دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی ان چشــمه ابــی‬ ‫وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪.‬‬ ‫چنانچــه در زمــان قاجاریــه ‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه طغیــان‬ ‫کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد‪ ،‬کــه‬ ‫در صــورت شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون‬ ‫بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫اتــش مهیبــی اطــراف را فــرا گرفــت و مــن ســریع رفتــم جلــو‬ ‫وبــا لگــد کتــری رو انداختــم داخــل هور و نیزارها‪،‬چشــمتون‬ ‫روز بد نبینه در دل شــب اتشــی بپاشــد ‪ ،‬همه از ســنگرها‬ ‫اومــدن بیــرون ‪،‬گفتنــد ‪»:‬چــه اتفاقــی افتــاده؟»‬ ‫گفتــم ‪»:‬نمــی دونــم ‪،‬شــایدچراغ خــراب بــود و اتــش‬ ‫گرفــت ‪ .‬یکــی گفــت‪ :‬اقــا ایــن کتــری نفــت بــود کــی‬ ‫اونــو گذاشــت روچــراغ؟ گفتــم ‪»:‬مــن گذاشــتم ‪،‬‬ ‫(حاالمــن طلبــکار شــدم) و گفتــم کــی نفــت رو ریختــه‬ ‫تــو کتری؟»جیــک کســی در نیومــد باالخــره هیاهــو‬ ‫زیــاد شــد ‪ .‬هرکــی دنبــال خامــوش کــردن اتــش بــود‪،‬‬ ‫نیزارهــای اطــراف تاحــدودی ســوختند ‪ ،‬بعــد از چنــد‬ ‫دقیقــه اتــش خامــوش شــد و جلســه بــه هــم خــورد‪.‬‬ ‫شیخ رضوی که این صحنه ها رو دید انگار یه چیزایی فهمید‬ ‫که این اتفاق ساختگی بوده‪ ،‬ناراحت شد و امد تو جمع بچه ها‬ ‫گفــت‪ »:‬بــا زحمــت هایــی کــه مــن کشــیدم تــا حــاال فکــر مــی‬ ‫کــردم شــما فرشــته شــدید ولــی اشــتباه کــردم شــما هنــوز‬ ‫ادم نشــدید ‪ ،‬هیــچ فرقــی نکردیــد‪ .‬شــماها ادم بشــو هــم‬ ‫نیســتید‪»!.‬‬ ‫بــا قهــر خداحافظــی کــرد و رفــت دیگــه مــن ایــن بنــده‬ ‫خــدا رو ندیــدم تــا اینکــه شــنیدم رفــت گــردان دیگــه و‬ ‫شهیدشــد ‪ .‬روحــش شــاد‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا به‬ ‫شــکل مربــع و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله حاکم اســتر اباد «میر ســعد الله خان‬ ‫میــر فندرســکی «احــداث شــده کــه از ســه ســالن ‪ ،‬رختکــن ‪ ،‬ســالن اســتحمام و خزینــه تشــکیل‬ ‫شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه‬ ‫اســت‪ .‬از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور‬ ‫‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره خانــه ‪ ،‬انجیلــو‬ ‫‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقــری تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد ســادات‬ ‫‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪ ۲۴۰۰‬متــری قلعه میران‪،‬‬ ‫اســتخر طبیعــی گل رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد‬ ‫‪ ۸‬ابشــار ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان ‪ ۳۲‬متر‬ ‫ارتفاع دارد ‪ ،‬مجموعه ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبرگ ‪ ،‬چشــمه ســید کالته ‪ ،‬انجیر چشــمه‪،‬‬ ‫منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده توریســتی پاقلعــه ‪ ،‬جنــگل دره‬ ‫مــا و بــاغ تاشــته‪ ،‬پــارک جنگلــی زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل پنهــان‬ ‫خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعه متبرکه‬ ‫امامــزاده بــی بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی شــهر رامیــان و مدرســه و‬ ‫کاخ رضاشــاهی و بقعه الهادی و ابشــارهای شــیراباد خان ببین و غار ســپید چشــمه و پارک جنگلی‬ ‫دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪ ،‬ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را‬ ‫بــه منطقــه ای میگوینــد کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــود‬ ‫‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز‬ ‫اســت ‪ 720 .‬متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای تاریخــی دربــار ه عمــق گل‬ ‫رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی‬ ‫امــده در زمــان ال زیــار و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن وشــمگیر و بــا‬ ‫طراحــی دانشــمند نامــی ایــران ابونصــر فارابــی و بــا پنــج هــزار کارگــر حفــر شــده اســت ‪.‬کــه مدتــی‬ ‫اســتراحتگاه قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و نوشــته های دوره صفویــه‬ ‫و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و پلنــگ‬ ‫ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!