روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 561 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 561

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 561

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 561

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪57 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪/ 02-‬ژوئیه ‪ /02-2022/‬ذی الحجه ‪ -1443/‬شماره ‪561‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بانک ها مانعی برای تولید هستند‬ ‫قیمت باالی مزایده های بانکی‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫در حمایت از امر‬ ‫ازدواج دولت خود‬ ‫را موظف می داند‬ ‫کاالی قاچاق در کشور‬ ‫ساالنه ‪ ۱۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالر وارد می شود‬ ‫نقاط حادثه خیز و توسعه‬ ‫فرهنگگردشگری!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در ارایه تسهیالت‬ ‫تسهیل گری به مردم به‬ ‫درستی انجام نمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫اتحادی هکسب وکار هایمجازی‬ ‫بهشکایاتاینستاگرامی‬ ‫رسیدگینمی کند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫بازاریابیچیست؟‬ ‫کسب و کارهای خانگی و ایده پول ساز‬ ‫با درامد عالی‬ ‫سکینه جافرنوده‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما پرســیده شــود کــه ایــا شــما یک‬ ‫فروشــنده خــوب هســتید یــا نه یــک بازاریــاب خوب؟ یا اجــازه دهید‬ ‫کــه یــه ســوال را طــوری دیگــر مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز‬ ‫بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن امــوزش قــادر اســت کلیــه ســواالت‬ ‫شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت بازاریابــی و فــروش پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫خــوب اگــر از شــما بخواهیــم کــه یــک تعریف در ارتبــاط با بازاریابی و تعریفی دیگر‬ ‫در مــورد فــروش‪ ،‬ارائــه دهیــد ممکــن اســت کمــی احســاس ســردرگمی کنیــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه تــا بــه ایــن لحظــه یــا بــه تعریــف درســتی در مــورد بازاریابــی و فــروش نرســیدیم‬ ‫و یــا اینکــه همــوراه ایــن دو رو بــا یکدیگــر اشــتباه تصــور کرده ایــم و تعریــف غلــط‬ ‫بــرای ان ارائــه دادیــم‪.‬‬ ‫امــا موضوعــی کــه اهمیــت زیــادی دارد ایــن اســت کــه تفــاوت نمی کنــد کــه شــما‬ ‫صاحــب یــک کســب و کار هســتید یــا کارمنــد یــک مجموعــه‪ ،‬چیــزی کــه ایــن وســط‬ ‫اهمیــت پیــدا می کنــد ایــن اســت کــه شــما وقتــی یــک ردیــف شــغلی بــرای خــود‬ ‫تعریــف کرده ایــد و یــا قــراره اســت کــه تــوی یــک ردیــف شــغلی مشــغول بــه کار‬ ‫شــوید‪ ،‬تفاوت هــا رو بشناســید و یــا تعریــف درســت از کار خــود داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر قبــل از ان کــه بــه طــور مســتقیم تفاوت هــای بیــن بازاریابــی و‬ ‫فــروش بیــان کنیــم؟ نیــاز اســت کــه کمــی در بــاب اهمیــت مســئله کــه چــرا بایــد‬ ‫بازاریــاب داشــته باشــیم‪ ،‬و چــرا بایــد فروشــنده داشــته باشــیم و چــرا بایــد بیــن ایــن‬ ‫دو تــا فــرق بگذاریــم‪ ،‬بــا شــما صحبــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ابتــدا از صاحبــان مشــاغل و کســب و کارهــا شــروع می کنیــم‪ .‬ببینیــد بــه زبــان‬ ‫ســاده‪ ،‬وقتــی کــه شــما دارای یــک کســب وکار هســتید و قــراره اســت کــه از ایــن‬ ‫کســب و کار درامدزایــی داشــته باشــید و بــه ثــروت برســید‪ ،‬نیــاز داریــد کــه محصــول‬ ‫یــا خدماتــی کــه ارائــه می کنیــد را بــه شــیوه درســت عرضــه کنیــد‪.‬‬ ‫دیدمان را عوض کنیم!‬ ‫ایــن نــوع عرضــه کــردن‪ ،‬در دنیــای کســب و کار‪ ،‬فقــط بــه فــروش ختــم نمی شــود‬ ‫و در واقــع یــک پروس ـه ای را بایــد طــی کنــد کــه بارهــا ســعی شــده بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف ان اشــاره شــود‪ .‬بــه طــور مثــال از تولیــد‪ ،‬کــم کــردن هزینه هــای تولیــد‪،‬‬ ‫تــا تبلیغــات‪ ،‬بازاریابــی محصــوالت و نهایــت فــروش‪ ،‬همــه و همــه پروس ـه هایی‬ ‫هســتند کــه چندیــن و چنــد زیــر مرحلــه دارنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن الزمــه ان ایــن اســت کــه در ابتــدای کار نــگاه خــود را بــه ایــن قضیــه اصــاح‬ ‫کنیــم کــه قــرار نیســت همــه چیــز مســتقیم بــه فــروش ختــم شــود و نیــاز اســت‬ ‫پروسـه ای طــی شــود و اگــر ایــن ســاز و کار درســت چیــده نشــود‪ ،‬فــروش خوبــی هــم‬ ‫اتفــاق نخواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫خــوب مــا در ارتبــاط بــا هزینه هــای تولیــد و کاســتن هزینه هــا و تبلیــغ نویســی و‬ ‫انــواع و اقســام بخش هــای از یــک پروســه‪ ،‬بارهــا صحبــت شــده اســت‪ .‬امــا در حــال‬ ‫حاضــر بایــد ســراغ ایــن رفــت کــه ببینیــم بازاریابــی و فــروش چقــدر می توانــد روی‬ ‫کســب و کار مــا تاثیــر داشــته باشــد و قــرار اســت کجــا و بــه چــه شــکل مــا را بــا یــک‬ ‫رشــد مواجــه کنــد؟‬ ‫اگــر جایــگاه ایــن دو ردیــف شــغلی رو در کســب و کار چــه بعنــوان یــک مدیــر و چــه‬ ‫بعنــوان یــک کارمنــد بدانیــم‪ ،‬خواهیــم توانســت وظایــف خــود را نســبت بــه کســب و‬ ‫کارمــان بهتــر انجــام دهیــم و بســیار موفق تــر عمــل کنیــم‪ .‬چــرا؟ بــه دلیــل اینکــه کــه‬ ‫تصمیمــات مــا همیشــه پیــرو رویکردهــای مــا و نــوع نــگاه مــا در کســب و کار اســت‪.‬‬ ‫بازاریابی چیست؟‬ ‫در یــک کالم‪ ،‬می تــوان گفــت کــه بازاریابــی بخشــی از پروس ـه ی عرضــه و فــروش‬ ‫یــک محصــول اســت کــه در بخــش مخاطــب ســنجی و رضایــت مخاطــب بــرای خرید‬ ‫محصــول و خدمــات مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬امــا ایــن تعریــف نمی توانــد بــه ما‬ ‫خیلــی واضــح‪ ،‬یــک شــمای کلــی از بازاریابــی دهــد و الزم اســت کــه مقــداری بــا دیــد‬ ‫بازتــری نســبت بــه بازاریابــی نــگاه کنیم‪.‬‬ ‫ببینیــد‪ ،‬وقتــی کــه یــک محصــول قــرار اســت تولیــد شــود‪ ،‬عــده ای ســعی دارنــد کــه‬ ‫ایده هــای جدیدشــان را بیــان کننــد‪ .‬و عــده ای دیگــر ایده هــای جدیــد را بــر اســاس‬ ‫نیــاز مــردم شناســایی کننــد و گــروه دیگــر نیــز ایــن نیازهــا را دســته بندی می کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن پــس از ایــن کــه نیازهــا کامــا دســته بنــدی شــد‪ ،‬اولویت بنــدی می شــوند‬ ‫و در پروســه ی تولیــد قــرار خواهنــد گرفت‪.‬لــذا پیــش نیــاز هــر تولیــدی طراحــی‬ ‫محصــول هســت و ســپس محصــول طراحــی شــده وارد مرحلــه تولیــد می شــود در‬ ‫مرحلــه تولیــد‪ ،‬متخصصانــی وجــود دارنــد کــه بــر روی رونــد تولیــد نظــارت داشــته و‬ ‫ســعی دارنــد کــه خروجــی مطلوبــی از محصــول طراحــی شــده‪ ،‬دریافــت کننــد و ان‬ ‫را راهــی بــازار کننــد‪.‬‬ ‫معنای واقعی بازاریاب!‬ ‫در واقــع فاصلـه ی بیــن محصــول نهایــی و بــازار جایــی اســت کــه دو تیــم بایــد‬ ‫روی عرضـه ی محصــول کار کنند‪.‬لــذا در اینجــا بازاریــاب اولیــن تیمــی اســت کــه‬ ‫روی عرضــه محصــول کار می کنــد‪ .‬در واقــع بازاریــاب بــه دنبــال یــک جامع ـه ی‬ ‫هــدف بــرای تولیــد محصــول می باشــد‪ ،‬و راه عرضــه ی درســت بــه جامعــه ی‬ ‫هــدف را تعییــن کنــد‪ ،‬ویژگی هــای بــازار را ســنجیده و ســپس اقــدام بــه ارائ ـه ی‬ ‫ان بــه گــروه فــروش بــرای تبدیــل محصــول یــا خدمــات بــه پــول کنــد‪.‬‬ ‫ایــن پروس ـه ای کــه بــه طــور خالصــه مطــرح شــد‪ ،‬کاری اســت کــه یــک بازاریــاب‬ ‫بایــد انجــام دهــد تــا محصــول در مرحلـه ی عرضــه قــرار گیــرد‪ .‬خــوب‪ ،‬حــاال ســوال‬ ‫اینجاســت کــه یــک بازاریــاب دقیقــا روی چــه موضوعــی بایــد تمرکــز کنــد و چگونــه‬ ‫بایــد شــرایط را مهیــا نمایــد تــا کــه یــک محصــول بــه درســتی عرضــه شــود؟‬ ‫بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال یــک چارچــوب جهانــی وجــود دارد‪ .‬در کل دنیــا‪،‬‬ ‫هــر جــا کــه صحبــت از بازاریابــی شــود‪ ،‬بــه شــما چهــار اصــل معــروف بازاریابــی‬ ‫رو خواهنــد گفــت کــه در خــارج از کشــور بــه چهــار ‪ P‬معــروف اســت‪ .‬ایــن چهــار‬ ‫اصــل را اگــر بــه ان واقــف باشــید‪ ،‬خواهیــد توانســت خیلــی راحــت کار بازاریابــی‬ ‫را انجــام دهیــد و نیازهایتــان را در بخــش عرضــه برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫احتمــاال شــما هــم مثــل دیگــران دوســت داریــد کــه یک کســب و کار خانگی داشــته‬ ‫باشــید و در منــزل بــرای خــود درامدزایــی کنیــد‪ .‬بنابرایــن در صورتــی بــه فکــر راه‬ ‫انــدازی کســب و کار خانگــی هســتید و قصــد داریــد کــه در منــزل و خانــه تان کســب‬ ‫درامــد داشــته باشــید و از کار بــرای دیگــران خســته شــده ایــد‪ ،‬همــراه مــا باشــید تــا ببینیــد چگونــه‬ ‫خواهیــد توانســت بــا راه انــدازی کار در منــزل کســب درامــد کنیــد‪.‬در شــرایط کنونــی بــا توســعه و‬ ‫پیشــرفت تکنولــوژی زمینــه بــرای حضــور در کســب و کارهــای خانگــی فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــاغل و کســب و کارهــای خانگــی بــرای بســیاری از افــراد جامعــه دارای جذابیــت هســتند و‬ ‫ایــن امــر باعــث شــده کــه خیلی هــا بــه فکــر راه انــدازی کســب و کار خانگــی باشــند و در منــزل‬ ‫درامدزایــی کنند‪.‬می تــوان گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی کســب و کار خانگــی تنهــا چیــزی کــه نیــاز داریــد‬ ‫یــک رایانــه بــه همــراه اینترنــت اســت‪ .‬یعنــی شــما بایــد یــک سیســتم کامپیوتــری و یــک اینترنــت‬ ‫داشــته باشــید تــا بتوانیــد در منــزل محصــوالت و خدماتتــان را بفــروش برســانید‪.‬‬ ‫در واقــع وجــود اینترنــت در کســب و کارهــای خانگــی بســیار ضــروری و مهــم اســت‪ .‬چــون‬ ‫در اینجــا قصــد داریــم کــه ایده هایــی را معرفــی کنیــم کــه قــادر باشــید در منــزل بــا اســتفاده‬ ‫از اینترنــت کســب درامــد کنیــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا کمــک اینترنــت بــه ســادگی مــی توانیــد محصــوالت و خدماتتــان را بازاریابــی و بــه‬ ‫فــروش برســانید و بــا افــراد بیشــتری کــه بــه شــما نیــاز دارنــد ارتبــاط داشــته باشــید‪ .‬چــرا که ایــن روزها‬ ‫بــه نــدرت پیــش می ایــد کــه فــردی در خانـه اش بــدون اینترنــت و کامپیوتــر باشــد‪ .‬پــس هیــچ جــای‬ ‫بهانـه ای وجــود نــدارد و می توانیــد کســب و کار خانگــی خــود را هــم اکنــون راه انــدازی و شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫امــا مشــکلی کــه بســیاری از دوســتان دارنــد ایــن اســت کــه نمی داننــد از چــه طریــق می تواننــد در‬ ‫خانه کســب و کارشــان را راه اندازی کنند و کســب درامد داشــته باشــند‪ .‬خیلی از دوســتان دارای‬ ‫مهــارت و تخصص هایــی هســتند کــه نمی داننــد چگونــه می تواننــد از طریــق ان کســب درامــد‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬دوســتان دیگــری هــم در ایــن بیــن هســتند کــه هیچگونــه مهــارت و تخصصــی‬ ‫نداشــته امــا دوســت دارنــد کار خانگــی شــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫امــا اگــر فکــر می کنیــد کــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی نداریــد بــه هیــچ وجــه نگــران ایــن‬ ‫موضــوع نباشــید چــرا کــه ایده هایــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه بــه هیــچ مهــارت و تخصــص‬ ‫خاصــی نیــاز ندارنــد‪ .‬و شــما خواهیــد تونســت کســب و کار خانگی تــان را با ان ایده هــا راه اندازی‬ ‫کنیــد و شــروع بــه درامدزایــی کنیــد‪.‬‬ ‫اینترنت یک منبع پول ساز برای کسب و کار خانگی‪:‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه پیشــرفت تکنولــوژی اینترنــت بــرای افــرادی کــه قصــد راه انــدازی کســب و کار‬ ‫خانگــی دارنــد بــه یــک منبــع پولســاز تبدیــل شــده اســت‪ .‬و در همیــن راســتا خیلــی از افــرا قصــد‬ ‫دارنــد یــک کســب و کار خانگــی پولســاز را انــدازی کننــد‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم از طریــق اینترنــت‬ ‫کســب و کارشــان را راه انــدازی کننــد‪.‬‬ ‫اصال به سرمایه زیاد نیاز ندارید‬ ‫اگــر بــه دنبــال راه انــدازی یــک کســب و کار فیزیکــی هســتید‪ ،‬بــه چنــد ده میلیــون تومــان و یــا‬ ‫حتــی چنــد صــد میلیــون تومــان ســرمایه اولیــه نیــاز داریــد‪ .‬در صورتــی کــه اگــر بخواهیــد یــک‬ ‫کســب و کار اینترنتــی پولســاز راه انــدازی کنیــد بــدون هیــچ ســرمایه اولیــه یــا نهایتــا ًبــا کمتریــن‬ ‫ســرمایه ممکن می توانید کســب و کاری راه اندازی کنید که درامدتان بســیار بیشــتر از کســب‬ ‫و کارهــای فیزیکــی و کســب و کارهــای ســنتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫بدون نیاز به مهارت و تخصص باال‬ ‫فعالیت هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه شــما بــدون هیچگونــه مهــارت و تخصصــی قادریــد در منــزل‬ ‫انهــا را راه انــدازی کنیــد و بــه درامــد برســید‪ .‬البتــه اگــر هــم نیــاز بــه تخصــص و مهــارت باشــد بــاز‬ ‫هــم خواهیــد توانســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن مهــارت الزم را یــاد بگیریــد‪ .‬البتــه یــک ســری از‬ ‫ایده هایــی کــه بــه شــما معرفــی می شــود نیــاز بــه هیــچ مهــارت و تخصــص خاصــی ندارنــد و شــما‬ ‫خواهیــد توانســت در زمــان کوتاهــی هــر مهــارت و تخصصــی کــه مــی خواهیــد یــاد بگیریــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز جمعه‬ ‫‪ 10‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫به کشاورزان دولت‬ ‫سیزدهم نگاه ویژه ای دارد‬ ‫عدم ثبت انبارها در سامانه‪،‬‬ ‫مصادق بارز ترک فعل است‬ ‫در حــوزه ارایشــی و بهداشــتی ‪ ۲۰‬درصــد قاچــاق ســهم ایــن بخش اســت‬ ‫کــه ایــران هفتمیــن اســتفاده کننــده ایــن کاالهــا در جهــان و دومیــن‬ ‫کشــور بعــد از عربســتان در خاورمیانــه اســت و از ســوی دیگــر ایــن کاالهــا‬ ‫بــه علــت نبــود کیفیــت الزم ســامتی جامعــه را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امــام‬ ‫جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬در ســالهای گذشــته بــه‬ ‫کشــاورزان توج ـه ای نشــده بــود و ‪ ۵۰‬درصــد واردات‬ ‫محصــول کشــاورزی داشــته ایــم؛ امــا دولــت‬ ‫ســیزدهم قیمــت گنــدم را ‪ ۱۳۰‬درصــد افزایــش داد و‬ ‫ایــن خــود کمکــی بــه کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا نــوری در خطبــه هــای‬ ‫نمــاز جمعــه بجنــورد اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫دنیــا محتــاج محصــوالت غذایــی اســت و بایــد بــا‬ ‫حمایتهــای بیشــتر در زمینــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫خودکفــا شــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کســانی کــه نیــاز هــای مــردم را تامیــن‬ ‫مــی کننــد بــه ویــژه در حــوزه زراعــت و کشــاورزی و کار‬ ‫اقتصــادی انجــام مــی دهنــد عبــادت اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مــردم را بــه اعتــدال و اســراف نکــردن‬ ‫ســفارش کــرد و گفــت‪ :‬برخــی از مســووالن حوزه های‬ ‫انــرژی بیــان مــی کننــد کــه مصــرف انــرژی کشــور مــا‬ ‫نســبت بــه ســایر کشــورها بیــش از ‪ ۲‬برابــر اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬کشــور اســامی‬ ‫همچــون ایــران بایــد در رابطــه بــا مصــرف در‬ ‫حوزه هــای مختلــف از جملــه اب و گاز صرفــه‬ ‫جویــی را انجــام دهــد زیراکــه بــرای تهیــه اب شــرب‬ ‫هزینه هــای ســنگینی شــده تــا بــه دســت مصــرف‬ ‫کننــده برســد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن نانوانــی هــا مکلــف هســتند تــا‬ ‫نــان بــا کیفیــت در اختیــار مــردم قــرار دهنــد در غیــر‬ ‫ایــن صــورت بــه دلیــل دور ریــزی نــان هــا اســراف‬ ‫محســوب شــده و بــه طــور یقیــن کســانی کــه خــاف‬ ‫ان را انجــام مــی دهنــد شــریک اســراف هســتند‪.‬‬ ‫مــردم از زندگــی حضــرت علــی(ع) و حضــرت‬ ‫فاطمــه(س) الگــو بگیرنــد‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــردم از زندگــی حضــرت علــی(ع) و حضــرت‬ ‫فاطمــه(س) الگــو بگیرند‪،‬همانگونــه ایــن دو بزرگــوار‬ ‫زندگــی را اســان گرفتنــد و مــردم هــم بایــد ایــن رویــه‬ ‫الگــو و سرمشــق زندگــی خــود قراردهنــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اداب‬ ‫و رســوم غلــط و هزینــه هــای ســنگین موجــب‬ ‫شــده اســت تــا جوانــان بــرای ازدواج پیــش قــدم‬ ‫نشــوند و بایــد خانــواده هــا بــرای ازدواج جوانــان‬ ‫اســان بگیرنــد همانطوریکــه حضــرت فاطمــه(س)‬ ‫و حضــرت علــی(ع) بــا کــم تریــن مهریــه وجهیزیــه‬ ‫زندگــی تشــکیل دادنــد و بهتریــن فرزنــدان را تربیــت‬ ‫و تحویــل جامعــه دادنــد‪.‬‬ ‫دولت در ساخت واکسن کرونا خودکفا است‬ ‫امــام جمعــه بجنــورد گفــت‪ :‬دولــت در ســاخت‬ ‫واکســن کرونــا تــاش بســیار کــرد و توانســت در‬ ‫ایــن زمینــه خودکفــا شــود بــه طــوری کــه هــم اکنــون‬ ‫برخــی از کشــورها هنــوز بــه واکســن نیــاز دارنــد و‬ ‫واکســن خــود را از ایــران تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون هیــچ بیمــار کرونایــی در‬ ‫بیمارســتان هــای مربوطــه اســتان بســتری نیســت‬ ‫و ایــن حاصــل زحمــات شــبانه روزی کادر درمــان‪ ،‬و‬ ‫دیگــر دســتگاه هــا و نهادهایــی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫کمــک کــردن اســت‪.‬‬ ‫مالیات برای تمامی اقشار عادالنه باشد‬ ‫وی در ادامــه ســخنانش بــه پرداخــت مالیــات اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬مالیــات بــرای تمامــی اقشــار جامعــه بایــد‬ ‫عادالنــه باشــد و در حــد تــوان مــردم جامعــه نیــز باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــده ای مالیــات خــود را پرداخــت مــی‬ ‫کننــد امــا تعــدادی نیــز پرداخــت نمــی کننــد و ایــن‬ ‫تبعیــض اســت و بایــد در ایــن زمینــه بــا مجموعــه‬ ‫مالیــات همــکاری کننــد تــا نارضایتــی پیــش نیایــد‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫روز حقــوق بشــر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن ســه‬ ‫دهــه اخیــر بــه ویــژه در ‪ ۱۰۰‬ســال گذشــته جهــان‬ ‫غــرب نســبت بــه کشــورهای دیگــر ظلــم و ســتم‬ ‫بســیاری بــه انهــا روا داشــته اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام نــوری گفــت‪ :‬کشــورهایی کــه در‬ ‫اســتعمار انهــا بــوده اســت بــرای مــردم انهــا چیــزی‬ ‫جــز فقــر و بیچارگــی نیــاورده اســت امــا خــود را مدعــی‬ ‫حقــوق بشــر مــی دانــد‪.‬‬ ‫کاالی قاچاق در‬ ‫کشور ساالنه ‪۱۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالر وارد‬ ‫می شود‬ ‫سرویس اقتصادی‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز از طــرح ســاماندهی تجــارت مــرزی در کشــور خبــر‬ ‫داد و گفــت ایــن طــرح کــه ‪ ۲‬ســال روی ان کار کارشناســی شــده ‪،‬‬ ‫روز شــنبه هفتــه اینــده پیگیــری و نتیجــه گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار ؛ عبدالله هیدیانی در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬اعتقــاد داریــم تجــارت مــرزی از پیــش مبــدا ( مرزهــا)‬ ‫بایــد کنتــرل را بــاال بــرده و طــول مســیر ورود کاال را چــک شــود ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬در اجــرای ابــن طــرح مهــم کمــک همــه اعــم از‬ ‫مــردم و نهادهــا را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی ورود پوشــاک بــا برنــد مختلــف و تبلیغــات در فضــای مجــازی‬ ‫نشــان دهنــده اصــل بــودن ان نیســت‪ ،‬گفــت ‪ :‬اکنــون در ایــن حــوزه‬ ‫شــیوه نامــه مقابلــه ای بــا اقدامــات پیشــگیری و مقابلــه بــا فضــای‬ ‫مجــازی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی در حــوزه مصــرف لــوازم ارایشــی بهداشــتی کــه ســامت محــور‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــا ایــن کــه حجــم تقاضــا بــرای اســتفاده از‬ ‫لــوازم ارایشــی بهداشــتی در کشــور بــاال بــوده و تاکیــد بــر ایــن اســت‬ ‫کــه حتمــا از کاالهــای دارای کــد بهداشــتی و تولیــد داخلــی خریــده‬ ‫و اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی اکنون ایران جزو هفت کشــور نخســت دنیا و دومین‬ ‫کشــور خاورمیانه در اســتفاده از لوازم ارایشــی و بهداشــتی به شــمار‬ ‫مــی رود و بایــد بــه ایــن مهــم و رعایــت ســامت اســتفاده کننــدگان‬ ‫ان بیشــتر ســرمایه گذاری شــود ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه رویکــرد ســتاد پیشــگیری اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کرد‪ :‬هرچه بتوان بســترهای الزم جلوگیری از قاچاق کاال را فراهم‬ ‫کنیــم میــزان برخــورد و مقابلــه را کاهــش خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪:‬بــا همــت جمعــی و اطــاع رســانی در افزایــش‬ ‫اگاهــی جامعــه‪ ،‬خریــدار اقــام تقلبــی و قاچــاق نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز بــرای بازدیــد و نشســت بــا مســووالن دســتگاه هــای‬ ‫مرتبــط گلســتان بــه ایــن اســتان ســفر کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز و‬ ‫جانشــین ایــن ســتاد گفــت‪ :‬بطــور معمــول ســاالنه شــاهد واردات‬ ‫‪ ۱۲.۵‬میلیــارد دالر کاالی قاچــاق و تقلبــی به شــیوه های مختلــف‬ ‫بــه کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار عبداللــه هندیانــی در‬ ‫جلســه کمیســیون برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز اســتان گلســتان در ســالن جلســات شــهید رجایــی‬ ‫ســاختمان اســتانداری ایــن اســتان اظهــار داشــت‪ :‬البتــه در بخــش‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال بایــد کاالهــای قاچــاق از کاالهــای تقلبــی‬ ‫تفکیــک شــود‪ ،‬زیــرا نبــود ایــن تفکیــک صدمــات زیــادی بــه کشــور‬ ‫وارد می کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن ایــن مســاله مشــکالت اقتصــادی را بــه‬ ‫کشــور وارد کــرده و تولیــد کننــده دیگــر برایش صرفه تولیــد در داخل‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کمیســیون‬ ‫ویــژه قاچــاق کاال و کاالهــای تقلبــی را راه انــدازی کــرده و پنج اولویت‬ ‫بــرای ایــن مســاله مشــخص کــرد‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت اول ایــن کمیســیون لــوازم یدکــی و ســپس لــوازم‬ ‫خانگــی و بعــد از ان حــوزه مــواد دخانــی و نیــز ارایشــی و بهداشــتی و‬ ‫در نهایــت پوشــاک اســت‪.‬‬ ‫هندیانــی افــزود‪ :‬ابالغیــه مبــارزه بــا لوازم یدکــی قاچاق و تقلبی‬ ‫و لــوازم خانگــی از ‪ ۱۵‬تیــر مــاه ســال جــاری قابلیــت اجــرا دارد‪،‬‬ ‫امــا بایــد بــه اصنــاف امــوزش الزم داده شــود و انــان بداننــد نــگاه‬ ‫مــا ایــن نیســت تــا ســطح عرضــه را اذیــت کنیــم بلکــه انــان بایــد‬ ‫توجیه شــوند و اســتاندارد نیز اســتانداردهای الزم را در خصوص‬ ‫ایــن کاالهــا چــک کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه مــواد دخانــی ‪ ۴۰‬برنــد محــرز بــه عنــوان‬ ‫قاچــاق ایــن بخــش داریــم و بایــد برنامه ریــزی کــرد تــا قاچــاق ایــن‬ ‫کاال کــم شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه ارایشــی و بهداشــتی ‪ ۲۰‬درصــد قاچــاق‬ ‫ســهم ایــن بخــش اســت کــه ایــران هفتمیــن اســتفاده کننــده ایــن‬ ‫کاالهــا در جهــان و دومیــن کشــور بعــد از عربســتان در خاورمیانــه‬ ‫اســت و از ســوی دیگــر ایــن کاالهــا بــه علــت نبــود کیفیــت الزم‬ ‫ســامتی جامعــه را بــه خطــر می انــدازد‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکــه‬ ‫تبلیغــات بایــد ســه ویژگــی هوشــمندانه‪ ،‬متناســب بــودن و همــه‬ ‫جانبــه دیــدن را داشــته باشــد مشــاهده می شــود کــه ان بیانــات ‪۲۰‬‬ ‫ســال پیــش بــرای امــروز نیــز کاربــرد دارد‪ .‬‬ ‫هندیانــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس تبصــره ‪ ۴‬مــاده ‪ ۱۸‬بســیاری‬ ‫از کاالهــای اساســی در ایــن قانــون قــرار گرفتــه و روغــن در کنــار‬ ‫ســوخت‪ ،‬دخانیــات‪ ،‬ارد و ســایر اقــام نیــز در ایــن حــوزه قــرار‬ ‫می گیرنــد و تعزیــرات نیــز می توانــد از ایــن تبصــره اســتفاده الزم را‬ ‫ببــرد و بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی و اصنــاف باید در خصوص‬ ‫انحــراف از فراینــد‪ ،‬اطالعــات کافــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخــش عمــده ای از حــوزه قاچــاق در فضــای مجــازی‬ ‫انجــام می شــود امــا بــا توجــه به نبــود ســرورهای ان فضاهــا در ایران‬ ‫نمی تــوان امــار دقیقــی در ایــن خصــوص ارائــه داد از ســوی دیگــر‬ ‫شــیوه نامه تبلیغاتــی در فضــای مجــازی تنظیــم شــده و بــه زودی‬ ‫ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۰۰‬شــبکه فعــال کــه قابلیــت دسترســی‬ ‫به ســرورهای انها را داشــتیم بســته شــده و به بقیه تبلیغ کنندگان‬ ‫ایــن بســتر نیــز تذکــرات جــدی داده ایــم‪ .‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه ثبــت انبارهــا در ســامانه پایــش و خــود اظهاری هــای‬ ‫انجــام شــده فرمانــداران بایــد ایــن ســامانه را بــه روز و انبارهــا را بــار‬ ‫دیگــر پایــش کننــد و زمانــی کــه قــرار اســت پــس از پایــش انبــار ثبــت‬ ‫نشــده نیــز بــه عنــوان مــورد تخلفــی اعــام گــردد نبایــد امــکان ثبــت‬ ‫در زمــان دیگــری فراهــم شــود‪.‬‬ ‫هندیانــی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه گنــدم و ارد اســتان گلســتان‬ ‫بــه عنــوان کاالی اساســی در ان جــزو اولویــت و اســتان های‬ ‫شــاخص اســت‪ ،‬تصمیــم گرفتیــم تــا شــیوه نامــه کنتــرل ارد را‬ ‫تدویــن و ابــاغ کنیــم تــا از ایــن طریــق بتوانیم حوزه گنــدم را هم‬ ‫مدیریــت و رصــد کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در ســتاد هماهنگ کننده و برنامه ریز هســتیم و‬ ‫ایــن کارهــا را بایــد متولــی بخواهــد و متوالــی ان نیز جهاد کشــاورزی‬ ‫و ســایر دســتگاه ها هستند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در حــوزه توتــون و تنباکــو نیــز ماننــد گنــدم ایــن‬ ‫اســتان ظرفیــت خوبــی دارد کــه می تــوان بــا توجــه بــه ســامانه ارد‬ ‫ســامانه دیگــری بــرای ان تعریــف کــرد و از ظرفیــت ایــن حــوزه در‬ ‫بخــش توســعه اســتفاده الزم را بــرد‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه چــوب و ذغــال و قاچــاق ان نیــز ابالغیــه جدیــدی‬ ‫از اردیبهشــت مــاه در اختیــار منابــع طبیعــی قــرار گرفتــه و ایــن‬ ‫اداره بایــد نیروهــای زیــر مجموعــه خــود را در ایــن حــوزه امــوزش‬ ‫دهــد زیــرا مــا بــه چــوب بــه عنــوان ســرمایه ملــی و الزم در کشــور‬ ‫نــگاه می کنیــم‪.‬‬ ‫هندیانــی اضافــه کــرد‪ :‬در حوزه ســوخت نیــز باید به انتظامی کمک‬ ‫شــود تــا نظارت هــای بیشــتری در ایــن حــوزه داشــته باشــد و شــرکت‬ ‫پخــش و پاالیــش بــه همــراه حــوزه راه نیــز از طریق سیســتم نظارتی‬ ‫می تواننــد ایــن بخــش را کنتــرل کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســاله قاچــاق ســوخت نیــروگاه ایــن اســتان باعث شــد‬ ‫تــا نیروگاه هــای دیگــر کشــور را هــم کنتــرل کنیــم و در حــوزه اتصــال‬ ‫نیــروگاه بــه لوله هــا کــه از قاچــاق ســوخت جلوگیــری می کنــد تالش‬ ‫داریــم تــا کار از طریــق ردیف هــای دیگــر ماننــد میــزان صرفــه جویــی‬ ‫انجام شــود‪ .‬‬ ‫معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و ارز‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه دام ســبک جهــاد اســتان بایــد بــه منظــور کنتــرل‬ ‫بیشــتر و بهتــر پــاک کوبــی دامهــای شــهری و عشــایری را بــا همــت‬ ‫و جدیــت بیشــتری دنبــال کنــد و در حــوزه ســوخت ماشــین االت و‬ ‫چاه هــای کشــاورزی جهــاد بــه عنــوان متولــی بایــد در زمان مشــخص‬ ‫میــزان مــورد نیــاز را ارائــه و شــرکت پخــش و پاالیــش ان را تاییــد کند‬ ‫و ما نیز در ســتاد چاه های دارای پروانه و ماشــین االت دارای پالک‬ ‫را تاییــد می کنیــم‪.‬‬ ‫عدم ثبت انبارها در سامانه‪ ،‬مصادق بارز ترک فعل است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ثبــت نکــردن انبارهــا در ســامانه جامــع‬ ‫انبارهــا تــرک فعــل از ســوی افــراد اســت و نیــروی انتظامــی بایــد بــا‬ ‫شــدت بــا ایــن مــوارد برخــورد کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی محمــد زنگانــه در جمــع مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی ایــن اســتان اظهارداشــت‪ :‬اگــر ثبتــی بعــد از‬ ‫کشــف انبــار ثبــت نشــده صــورت گیــرد‪ ،‬بــدون شــک مصادیــق بــارز‬ ‫فســاد اســت و نیــروی انتظامــی بایــد ان را بــه دســتگا ه قضایــی‬ ‫معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن موضــوع بــدون شــک توســط‬ ‫جریــان ســازمان یافتــه فســاد و خــاف صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه پرونــده قاچــاق ســوخت نیــروگاه‬ ‫علی ابــاد کتــول امیدواریــم زودتــر بــرای متخلفــان ایــن پرونــده رای‬ ‫نهایــی شــود امــا در واقــع وقتــی یــک ســری تعــارض منافع مشــاهده‬ ‫می شــود کــه خــود ان را درســت کرده ایــم‪ ،‬افــراد دســت بــه تخلفاتــی‬ ‫می زننــد کــه دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در خصــوص نیــروگاه مصوبــه ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه اســتان را داریــم کــه در ان راســتا اهتمــام جــدی‬ ‫بــه اجــرای مصوبــات داریــم‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬بای کنترل مبادی ورودی و خروجی اســتان در بحث‬ ‫قاچــاق کاال همچــون قاچــاق مــواد مخــدر بــر اســاس توافــق با ســتاد‬ ‫مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ســاالنه یــک مبــادی ورودی و‬ ‫خروجــی بــر اســاس حجــم اولویــت اول اســتان تجهیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــر اســتفاده از تکنولــوژی نویــن در کنترل هــا تاکیــد کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد همــه دســتگاه ها بــه ســمت هوشمندســازی برونــد و از‬ ‫ظرفیت هــای موجــود در ایــن حــوزه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بحــث تفکیــک کاالهــای قاچــاق و تقلبــی‪ ،‬باید‬ ‫بــر اســاس تصمیمــات ســتاد مرکــزی عمــل کنیــم و متاســفانه در‬ ‫گلســتان بــه وفــور لــوازم ارایشــی و بهداشــتی تقلبــی دیــده می شــود‬ ‫کــه ان را بــه عنــوان کاالی قاچــاق لحــاظ می کننــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه قاچــاق چــوب و مــواد مشــابه‬ ‫بایــد پیشــگیری های نخســتین انجــام شــود وقتــی تقاضاهایــی‬ ‫در ایــن زمینــه وجــود دارد نمی تــوان از سیاســت های انقباضــی‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬وقتــی نیــروی انتظامــی بــه عنــوان کمیتــه‬ ‫اطالعات و عملیات مشــغول فعالیت اســت باید ادارات دسترســی‬ ‫بــه ســامانه های خــود را بــرای پلیــس مهیــا کننــد تــا انــان بــا کســب‬ ‫اطالعــات الزم عملیات هــای مربوطــه را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا تشــکیل پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی حرکــت رو بــه روشــدی در مبــارزه بــا قاچــاق کاال در اســتان‬ ‫داشــتیم امــا رویکــرد اصلــی مــا تعامــل بــا همــه دستگاه هاســت‪.‬‬ ‫ســردار ســرتیپ دوم ســتاد محمدســعید فاضل دادگــر در ایــن‬ ‫جلســه اظهارداشــت‪ :‬مهمتریــن مشــکل مــا در کنتــرل مبادی هــای‬ ‫ورودی و خروجــی اســتان اســت کــه زمینــه اســتقرار پلیــس در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد و مــردم نیــز در ایــن حــوزه همــکاری الزم را بــا‬ ‫نیــروی انتظامــی انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در پرداخــت پــاداش بــه همــکاران در حــوزه قاچــاق‬ ‫کاال و ارز نیــز بــا خالء هایــی مواجــه هســتیم و همچنیــن برخــی‬ ‫خالءهــای قانونــی در کنتــرل و نظــارت وجــود دارد کــه انتظــار داریــم‬ ‫ایــن مســائل نیــز پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۹‬تعــداد هزار‬ ‫و ‪ ۱۷۳‬فقــره پرونــده قاچــاق کاال و ارز داشــتیم کــه ایــن امــار ســال‬ ‫گذشــته بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۷۸‬فقــره رســید‪.‬‬ ‫تقــی حســام در ایــن جلســه بیــان کــرد‪ :‬محکومیــت پرونده هــای‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬در مجمــوع ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال و ســال گذشــته ‪۷۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان یــاداور شــد‪ :‬مــدت زمــان‬ ‫رســیدگی از ‪ ۱۷.۲۴‬روز در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۱۵‬روز در ســال جــاری‬ ‫و مــدت زمــان اجــرای احــکام از ‪ ۲۴.۲۷‬روز بــه ‪ ۱۳‬روز کاهــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســه ماهه نخســت ســال جاری ‪ ۴۷۱‬فقره‬ ‫پرونــده قاچــاق داشــتیم کــه ســال گذشــته در همیــن زمــان ‪۵۵۸‬‬ ‫فقــره بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬بــه لحــاظ فراوانــی‬ ‫پرونده هــای حمــل چــوب و زغــال قاچــاق و مــواد خوراکــی و‬ ‫اشــامیدنی در رتبه های اول و دوم هســتند‪ ،‬اما مشــکل اساســی ما‬ ‫ایــن اســت برخــی پرونده هــا کــه کاالهــای ان به اموال تملیکــی داده‬ ‫می شــود هیــچ ارســالی بــه ایــن اداره کل نمی شــود‪.‬‬ ‫حســام یــاداور شــد‪ :‬در پرونــده ســوخت نیــروگاه علی ابــاد کتــول در‬ ‫بحث کســب مال نامشــروع بخشــی از پرونده در دادســرا رســیدگی‬ ‫می شــود امــا در حــوزه اقتصــادی و رســیدگی در تعزیــرات کــه در‬ ‫ابتــدا ‪ ۱۴‬متهــم داشــت‪ ۲ ،‬نفــر از انــان حکــم برائــت گرفتنــد و ‪ ۱۲‬نفــر‬ ‫در دادگاه بــدوی در مجمــوع بــه ‪ ۱۹۰‬میلیــارد ریــال محکوم شــدند که‬ ‫هشــت از انــان بــه ایــن رای اعتــراض داشــتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫در روز ازدواج دولت به جوانان هدیه داد‬ ‫بهــادری جهرمــی از هدیــه دولــت بــرای روز ازدواج خبــر داد و گفــت‪ :‬فرصــت ‪ ۱۵‬روزه ای بــه بانــک مرکــزی داده شــد تــا بــا تســریع و تســهیل پرداخــت‬ ‫وام ازدواج جوانــان را در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه هدیــه دولــت در روز ازدواج بــه جوانــان‪ ،‬از فرصــت ‪ ۱۵‬روزه بــه بانــک مرکــزی بــرای ابــاغ‬ ‫ایین نامــه به منظــور تســریع و تســهیل پرداخــت وام ازدواج خبــر داد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫سرقت ‪ 100‬میلونی دالری‬ ‫از شرکت هارمونی ارزهای‬ ‫دیجیتال‬ ‫بانک چه مانعی را برای‬ ‫توسعه کار شما ایجاد‬ ‫کرده است؟‬ ‫در حــال حاضــر مــا کارگــر هایــی داریــم کــه بیــش از‬ ‫‪ ۲۰‬میلیــون تومــان حقــوق دریافــت می کننــد و در عیــن‬ ‫حــال کارگرهــای نیــز وجــود دارد کــه حتــی نمــی توانــم ‪۲‬‬ ‫میلیــون تومــان نیــز بــه انهــا حقــوق دهیــم چــرا کــه انهــا‬ ‫هنــوز بــه تجربــه و تخصــص الزم دســت پیــدا نکرده انــد‬ ‫و تولیــد کارگاه و انــدازه ای نیســت کــه بتوانــد بــه انهــا‬ ‫حقــوق متناســب بــا قانــون کار بدهــد‪.‬‬ ‫تولید کننده لوازم اداری گلستان‪:‬‬ ‫بانک ها مانعی برای تولید هستند‬ ‫قیمت باالی‬ ‫مزایده هایبانکی‬ ‫در شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫قیمــت هــای بــاالی مزایــده بانکــی ســبب شــده کــه رقابــت بــرای‬ ‫خریــد مــکان و فضاهــای تولیــدی کمتــر شــود و از نــگاه یــک‬ ‫تولیــد کننــده لــوازم اداری‪ ،‬بانــک هــا بــا ایــن اقــدام چــوب الی‬ ‫چــرخ تولیــد مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫شــهرک هــای صنعتــی بــرای گســترش فضــای تولیــد در‬ ‫حاشــیه های شــهرها شــکل گرفتــه تــا تولیــد کننــدگان بتواننــد‬ ‫بــا بهــای کمتــری اقــدام بــه خریــد مکانــی بــرای توســعه فعالیــت‬ ‫هــای خــود باشــند‪.‬‬ ‫ایجــاد بســتر مناســب بــه منظــور اســتقرار واحدهــای صنعتــی از‬ ‫مهم تریــن اهــداف ســاخت شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســت‪،‬‬ ‫امــا در ایــن میــان برخــی مواقــع اقداماتــی انجــام مــی شــود کــه‬ ‫بــه جــای پیشــرفت‪ ،‬پــس رفــت ایجــاد مــی کنــد و همیــن مســئله‬ ‫دلســردی هــای در بخــش تولیــد بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫ســید رضــا مهاجــر مدیرعامــل شــرکت پیشــرو صنعــت‪ ،‬کــه در‬ ‫حــوزه ام دی اف و ســاخت وســایل اداری فعالیــت مــی کنــد‬ ‫یکــی از کســانی اســت کــه بــه گفتــه ایشــان بــه دلیــل قیمــت‬ ‫گــذاری غیرکارشناســی از ســوی بانــک بــر روی کارخانــه متروکــه‬ ‫کــه در جــوار کارگاه او وجــود دارد بــا ایــن کــه مــی خواهــد امــا‬ ‫نمــی توانــد فضــای کار خــود را گســترش دهــد و معتقــد اســت‬ ‫کــه هــر کســی پــول و اعتبــار دارد مــی توانــد در حــوزه تولیــد‬ ‫مانــع تراشــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور بررســی مســائل و مشــکالتی کــه در حــوزه تولیــد وجــود‬ ‫دارد گفتگــوی بــا ایــن تولیــد کننده گلســتانی داشــته اســت‪.‬‬ ‫چــه مــدت در ایــن زمینــه مشــغول کار هســتید و چــه میــزان‬ ‫فرصــت شــغلی را ایجــاد کردیــد؟‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 40‬ســال مشــغول بــه ســاخت وســایل اداری و‬ ‫کابینــت هســتم‪ ،‬بــا پشــتکار و انگیــزه فــراوان کار را شــروع کــردم‬ ‫و هنــوز نیــز همــان پشــتکار اولیــه را در کار خــود دارم‪.‬‬ ‫اولویتتوانمندسازی‬ ‫واحدهایتولیدی‬ ‫است‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه در نیمــه دوم‬ ‫امــا متاســفانه عــده ای بــه دنبــال ایــن هســتند کــه جلــوی تولیــد‬ ‫را بگیرنــد و چــوب الی چــرخ تولیــد بگذارنــد‪ ،‬یــک ســری عوامــل‬ ‫در مســیر تولیــد‪ ،‬انســان را ازفعالیتــی کــه دارد دلســرد می کنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه در برخــی مواقــع شــرایط بــه گونــه ای پیــش مــی رود‬ ‫کــه هــر کســی کــه پــول دارد مــی توانــد چــرخ تولیــد را بخوانــد‬ ‫و بانــک هــا نیــز یکــی از ایــن مــوارد هســتند و بــه عنــوان یــک‬ ‫تولیــد کننــده معتقــدم بانــک هــا عامــل تمــام بدبختــی هــای‬ ‫حــوزه تولیــد هســتند‪.‬‬ ‫بانک چه مانعی را برای توسعه کار شما ایجاد کرده است؟‬ ‫در کنــار کارگاه تولیــدی کــه در شــهرک صنعتــی علــی ابــاد‬ ‫داردم یــک ســوله و یــک کارخانــه متروکــه وجــود دارد کــه بــا انکــه‬ ‫ان را بــه مزایــده گذاشــته امــا مبلــغ مزایــد زیــاد اســت و همیــن‬ ‫امــر ســبب شــد کــه مــا نتوانیــم ان ســوله را خریــداری کنیــم ‪.‬‬ ‫متاســفانه نــگاه بانــک در خریــد و فــروش زمیــن هــای شــهرک‬ ‫هــای صنعتــی نــگاه تولیــدی نیســت و بیشــتر بــه ایــن فکــر مــی‬ ‫کنــد کــه اگــر ایــن زمیــن خریــداری نشــود فــردا قیمــت ان باالتــر‬ ‫خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫در حالیکــه اگــر یــک قیمــت کارشناســی بــرای ایــن فضــا بگذارنــد‬ ‫مــا تــوان ایــن را داریــم کــه ایــن مــکان را خریــداری و بــرای بیــش‬ ‫از‪ 20‬نفــر دیگــر شــغل ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫بیــش از ســه دوره مزایــد برگــزار شــده امــا چــون قیمــت بــاال‬ ‫بــود کســی رغبــت بــه خریــد ایــن مــکان نداشــته اســت‪ ،‬نامــه‬ ‫نگاری هــای زیــادی داشــتیم تــا مســئوالن کمــک و همراهــی‬ ‫داشــته باشــند بتوانیــم ایــن فضــا را بــرای گســترش فعالیــت‬ ‫خــود تهیــه کنیــم امــا متاســفانه تاکنــون بــه جوابــی نرســیدیم‪.‬‬ ‫تولیدتان بیشتر در چه زمینه ای است؟‬ ‫وســایل اداره فایــل‪ ،‬میــز و صندلــی اداری‪ ،‬کابینــت تولیــد مــی‬ ‫کنیــم و عــاوه بــر تامیــن نیازهــای داخــل اســتان صــادرات نیــز‬ ‫بــه دیگــر اســتان هــا داریــم‪.‬‬ ‫بــرای گســترش کار بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه ســیلوی کــه‬ ‫در نزدیکــه کارگاه بــه صــورت متروکــه قــرار دارد را خریــداری‬ ‫کنیــم تــا بتوانیــم درهــای ممبــران تولیــد کنیــم‪ ،‬امــا از انجایــی‬ ‫کــه فضــای تولیــد مــا کــم اســت وبــرای تولیــد درهــای ممبــران‬ ‫نیــاز بــه دســتگاه هــای بیشــتر و فضــا مناســب تــری داریــم‪ ،‬فعــا‬ ‫نتوانســته ایــم در ایــن حــوزه اقدامــی انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫تهیه مواد اولیه برای تولید کارگاه به چه صورت است؟‬ ‫از ســه شــرکت بــزرگ در ســمنان‪ ،‬مازنــدران و خوزســتان بــرای‬ ‫خریــد مــوارد اولیــه کارگاه اقــدام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫در خصــوص تامیــن مــواد اولیــه مشــکلی نداریــم امــا یــک دوره‬ ‫کــه شــاهد افزایــش قیمــت هــا و تــورم بودیــم بــا وجــود اینکــه‬ ‫مــواد را خریــداری کردیــم و هزینــه ان را پرداخــت کردیــم امــا‬ ‫شــرکت بعــد از ‪ 10‬روز مــواد را بــرای مــا ارســال نکــرد و گفــت‬ ‫مــواد اولیــه گــران شــده اســت و مــا مجبــور شــدیم کــه جنســی‬ ‫را کــه ‪ 150‬میلیــون خریــداری کردیــم بــه دو برابــر قیمــت از ایــن‬ ‫شــرکت تحویــل بگیریــم‪.‬‬ ‫ایــن معضــل بزرگــی اســت کــه واقعــا همــه تولیــد کننــده گان‬ ‫در ایــن حــوزه مشــکل دارنــد‪ ،‬و اگــر هــم بــا قیمتــی کــه گفتنــد‬ ‫خریــداری نکنیــم دیگــر نمــی توانیــم از جــای دیگــر مــواد اولیــه‬ ‫را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫مواد اولیه کارگاه شما در استان تولید نمی شود؟‬ ‫در اســتان نیــز کارخانــه هــای بــرای تامیــن مــواد اولیــه ممبــران‪،‬‬ ‫ام ی اف وجــود دارد امــا نیــاز مــا در اســتان تامیــن نمــی شــود و‬ ‫کیفیــت ام دی اف اســتان هــای مازنــدران‪ ،‬ســمنان و خوزســتان‬ ‫بســیار خــوب اســت و در ابعــاد بــرزگ تعریــف مــی شــود بــرای‬ ‫کار مــا بیشــتر اســتفاده مــی کنیــم‪.‬‬ ‫تاثیــر افزایــش حقــوق کارگــران بــر رونــد کار شــما چگونــه بــوده‬ ‫اســت؟‬ ‫در کار مــا یــک کارگــر بایــد بــه تجربــه و تخصــص مورد نیازدســت‬ ‫پیــدا کنــد تــا بتوانــد حقــوق معقــول هــم بــرای خــود هــم بــرای‬ ‫کارگاه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر مــا کارگــر هایــی داریــم کــه بیــش از ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫تومــان حقــوق دریافــت می کننــد و در عیــن حــال کارگرهــای نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه حتــی نمــی توانــم ‪ ۲‬میلیــون تومــان نیــز بــه انهــا‬ ‫حقــوق دهیــم چــرا کــه انهــا هنــوز بــه تجربــه و تخصــص الزم‬ ‫دســت پیــدا نکرده انــد و تولیــد کارگاه و انــدازه ای نیســت کــه‬ ‫بتوانــد بــه انهــا حقــوق متناســب بــا قانــون کار بدهــد‪.‬‬ ‫دیگــر چالــش هــای کــه در حــوزه تولیــد بــا ان مواجــه هســتید‬ ‫چیســت؟‬ ‫بیشــترین مشــکل مــا در حــوزه بانــک هاســت‪ ،‬ســامانه نظارتــی‬ ‫در ایــن خصــوص وجــود نــدارد و انهــا بــه هــر قانونــی کــه‬ ‫خودشــان مــی خواهنــد عمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بحــث دیگــری کــه شــرایط کار را بــرای مــا ســخت کــرده‪ ،‬بیمــه‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫االن بــرای کارگــری کــه در مــاه دو میلیــون تومــان تــوان تولیــد‬ ‫نــدارد و تــازه کار هســت چیــزی در حــدود یــک میلیــون و ‪ 700‬تــا‬ ‫دو میلیــون تومــان هزینــه بیمــه مــی شــود‪.‬‬ ‫کارگاه بایــد تولیــد داشــته باشــد کــه مــا بتوانیــم ایــن همــه‬ ‫هزینــه بیمــه بدهیــم‪ ،‬در عیــن حــال بیمــه تامیــن اجتماعــی در‬ ‫برابــر هزینــه ای کــه از مــردم دریافــت مــی کنــد خدمــات خاصــی‬ ‫ارائــه نمــی دهــد‪.‬‬ ‫اگــر هزینــه ای کــه بــرای بیمــه پرداخــت مــی شــود در یــک‬ ‫حســاب دراز مــدت واریــز کنیــم بعــد از ‪ 10‬ســال کارگــر مــن بــه‬ ‫بازنشســتگی بــا رقمــی بیشــتر از حقوقــی کــه بیمــه تامیــن مــی‬ ‫کنــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫در حوزه مالیات ؟‬ ‫خوشــبختانه در خصــوص مالیــات در شــهرک هــای صنعتــی از‬ ‫تخفیــف پنــج ســاله برخــوردار هســتیم‬ ‫دارایــی و مالیــات در شهرســتان علــی ابــاد بــا مــا همــکاری‬ ‫عالــی دارنــد‪ ،‬و طبــق خریــد و فروشــی کــه انجــام مــی شــود‬ ‫مالیــات خــود را پرداخــت مــی کنیــم‪.‬‬ ‫فضای تولید را در گلستان چگونه می بینید؟‬ ‫کارگــر خیلــی ارزان اســت هیــچ جــای کارگــر کشــور کارگــر بــه‬ ‫انــدازه گلســتان وجــود نــدارد کــه بــا پنــج الــی شــش میلیــون‬ ‫تومــان بخواهنــد کار کننــد و از لحــاظ جغرافیایــی‪ ،‬پتانســیل‬ ‫و نیــروی کار فضــای بســیار مناســبی بــرای تولیــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه مســئوالن اســتان انگونــه کــه بایــد بــا تولیــد‬ ‫کننــدگان همراهــی نــدارد‪ ،‬وعــده زیــاد مــی دهنــد ولــی هیــچ‬ ‫کــدام انهــا عملیاتــی نمــی شــود‪.‬‬ ‫خریــد یــک ســوله و انبــار را بارهــا دنبــال مــی کنیــم و مســئوالن‬ ‫زیــادی امدنــد و از کارگاه مــا بازدیــد داشــتند‪ ،‬در خصــوص‬ ‫مشــکل خــود نامــه ای در ســفر رئیــس جمهــوری زدیــم امــا هنــوز‬ ‫از سرنوشــت ان خبــری نیســت‪.‬‬ ‫فضــا بــرای کار زیــاد اســت امــا مســئوالن بــه دلیــل عــدم‬ ‫همراهــی تولیــد کننــدگان را دلســرد مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن کارخانــه متروکــه بــا یــک قیمــت کارشناســی بــه مزایــده‬ ‫گذاشــته شــود‪ ،‬ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ 20‬نفــر دیگــر در‬ ‫ایــن مــکان مهیــا مــی شــود‬ ‫هــر کســی یــک عشــقی دارد‪ ،‬مــن نیــز عالقمنــد هســتم کــه‬ ‫بتوانــم فضــای کار را گســترش دهــم و شــاهد ایــن باشــم کــه‬ ‫زمینــه اشــتغال بــرای افــراد دیگــر را فراهــم کنــم‪.‬‬ ‫پارســال‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬واحــد غیرفعــال و زیــر ظرفیــت تولیــد فعــال‬ ‫شــدند‪ ،‬گفــت‪ :‬توانمندســازی ایــن نــوع واحدهــا ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫ســیدرضا فاطمــی امیــن روز جمعــه در حاشــیه اییــن افتتــاح پنــج‬ ‫طــرح صنعتــی شــیروان اظهــار داشــت‪ :‬دولــت بــرای واحدهــای‬ ‫تولیــدی نیمــه راکــد برنامــه هــای متنوعــی دارد تــا مشــکالت انهــا‬ ‫بــا همــکاری ســازمان شــرکت شــهرک هــای صنعتــی برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معمــوال واحدهــای نیمــه فعــال و غیرراکــد‬ ‫مشــکالت فراوانــی از جملــه مســائل مالــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و‬ ‫مباحــث بــازار و ســرمایه در گــردش دارنــد کــه متناســب بــا ان‬ ‫تصمیماتــی گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــی امیــن گفــت‪ :‬بتازگــی در مــورد اخــذ مالیــات از واحدهــای‬ ‫تولیــدی تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــده کــه مشــکالت انهــا در ایــن‬ ‫زمینــه برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اینــک ‪ ۱۳‬هــزار واحــد تولیــدی راکــد یــا بــا زیــر‬ ‫ظرفیــت وجــود دارد کــه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده هــر ســاله‬ ‫تعــدادی از ایــن واحدهــا فعــال خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در پاســخ بــه اینکــه امســال چــه‬ ‫میــزان اعتبــار بــرای نوســازی و احیــای واحدهــای تولیــدی اختصــاص‬ ‫مــی یابــد عنــوان کــرد‪ :‬واحدهــای تولیــدی اعتبــار دولتــی نمــی‬ ‫خواهنــد‪ ،‬وام‪ ،‬تســهیالت و ســایر مــواردی کــه بــه حــوزه تولیــد‬ ‫خودشــان مربــوط هســت مــی خواهنــد و ســعی داریــم بــا حمایــت از‬ ‫ان هــا تولیــد‪ ،‬اشــتغالزایی و کســب و کار تعطیــل نشــود و اقدامــات‬ ‫الزم دربــاره مشــکالت انــان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی پنــج طــرح صنعتــی روز جمعــه بــا حضــور وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و نایــب رییــس کمیســیون صنایــع و‬ ‫معــادن مجلــس شــورای اســامی در شهرســتان شــیروان خراســان‬ ‫شــمالی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــا ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــر جمعیــت بــه عنــوان دومیــن‬ ‫شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق‬ ‫بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫هکــری ناشــناس ‪ 100‬میلیــون دالر از شــرکت هارمونــی‬ ‫ارزهــای دیجیتــال مســتقر در کالیفرنیــا ســرقت کــرد‬ ‫یــک گــروه هکــر ناشــناس بیــش از ‪ 100‬میلیــون دالر‬ ‫از شــرکت ارزهــای دیجیتــال هارمونــی کالیفرنیایــی بــه‬ ‫ســرقت بــرده اســت‪ .‬ایــن شــرکت شــب گذشــته گذشــته‬ ‫در یــک تاپیــک توییتــری ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‬ ‫کــه ســرقتی را کــه در پــل ‪ Horizon‬اتفــاق می افتــد بــه‬ ‫ارزش حــدود ‪ 100‬میلیــون دالر شناســایی کرده انــد‪.‬‬ ‫در اولیــن پســت توییتــر امده اســت‪« :‬مــا کار با مقامات‬ ‫ملــی و متخصصــان پزشــکی قانونــی را بــرای شناســایی‬ ‫مجــرم و بازیابــی وجــوه دزدیــده شــده اغــاز کرده ایــم‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هارمونــی ادرس ارز دیجیتــال بازیگــر‬ ‫مخــرب را منتشــر کــرد و بــه مشــتریان اطمینــان داد کــه‬ ‫بقیــه وجوهــی کــه در بــاک چیــن نگهــداری می شــوند‬ ‫امــن هســتند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه ایــن روی پــل‬ ‫بی اعتمــاد ‪ BTC‬تاثیــری نمی گــذارد‪ .‬وجــوه و دارایــی هــای‬ ‫ذخیــره شــده ان در خزانــه هــای غیرمتمرکــز در ایــن زمــان‬ ‫امــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن گفــت کــه صرافــی هــا را از‬ ‫ســرقت مطلــع کــرده و پــل ‪ Horizon‬را بــرای جلوگیــری‬ ‫از معامــات بیشــتر متوقــف کــرده اســت‪ .‬در یکــی از‬ ‫پســت های توییتــر امــده اســت‪« :‬تیــم در حالــی کــه‬ ‫تحقیقــات ادامــه دارد کامــا ً امــاده اســت‪».‬‬ ‫هارمونــی پنجشــنبه گذشــته گفــت‪« :‬مــا همــه را در‬ ‫جریان بررســی بیشــتر این موضوع و کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر بــه روز نگــه می داریــم‪ .‬ایــن شــرکت بعــدا ً بــه‬ ‫روز رســانی دیگــری را در روز یکشــنبه منتشــر کــرد کــه‬ ‫یــک جایــزه ‪ 1‬میلیــون دالری بــرای بازگردانــدن وجــوه‬ ‫پــل ‪ Horizon‬و بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات بهــره‬ ‫بــرداری ارائــه کــرد‪ .‬ایــن شــرکت افــزود‪« :‬هارمونــی‬ ‫در صــورت بازگردانــدن وجــوه‪ ،‬از عــدم اتهــام جنایــی‬ ‫دفــاع خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتفان تســه‪ ،‬بنیانگــذار هارمونــی نیــز در همــان روز‬ ‫پســتی در توییتــر منتشــر کــرد و گفــت کــه محرمانــه‬ ‫بــودن کلیــد حفــظ یکپارچگــی بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫ایــن تحقیقــات در حــال انجــام اســت‪ .‬حــذف جزئیــات‬ ‫خــاص بــرای محافظــت از داده هــای حســاس بــه نفــع‬ ‫جامعــه مــا اســت‪ .‬پاســخ حادثــه هیــچ مدرکــی دال بــر‬ ‫نقــض کــد قــرارداد هوشــمند پیــدا نکــرده اســت‪ .‬هیــچ‬ ‫مدرکــی دال بــر اســیب پذیــری در پلتفــرم ‪Horizon‬‬ ‫یافــت نشــد‪ .‬الیــه اجمــاع مــا از بــاک چیــن هارمونــی‬ ‫ایمــن باقــی مــی مانــد‪».‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تســه اضافــه کــرد کــه تیــم شــواهدی پیــدا‬ ‫کــرده اســت کــه کلیدهــای خصوصــی بــه خطــر افتــاده‬ ‫اســت کــه منجــر بــه شکســتن پــل ‪ Horizon‬و ســرقت‬ ‫وجــوه از ســمت اتریــوم پــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مهاجــم قــادر بــه دسترســی و رمزگشــایی تعــدادی‬ ‫از ایــن کلیدهــا بــود کــه برخــی از انهــا بــرای امضــای‬ ‫تراکنش هــای غیرمجــاز اســتفاده می شــدند‪.‬‬ ‫دارایی هــای دزدیــده شــده شــامل ‪BUSD، USDC،‬‬ ‫‪ ETH‬و ‪ WBTC‬اســت‪.‬‬ ‫هــک ‪ Harmony‬بــه ســختی اولیــن ســرقت بــزرگ ارز‬ ‫دیجیتالــی اســت کــه مــا در ســال ‪ 2022‬در مــورد ان‬ ‫گــزارش دادیــم‪ .‬در مــاه فوریــه‪ Wormhole ،‬پــل متقابــل‬ ‫بــاک چیــن تاییــد کــرد کــه مهاجمــان ‪ 120000‬توکــن‬ ‫اتریــوم بــه ارزش بیــش از ‪ 320‬میلیــون دالر را ســرقت‬ ‫کــرده انــد‪ .‬در مــاه اوریــل‪ ،‬گروهــی از کالهبــرداران انالیــن‬ ‫بــا وعــده هدایایــی ارزهــای دیجیتــال در یوتیــوب‪ ،‬نزدیــک‬ ‫بــه ‪ 1.7‬میلیــون دالر بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫اخیــراً‪ ،‬ســرویس اختــاط ارزهــای دیجیتــال ‪ Blender.io‬بــه‬ ‫دلیــل ارتبــاط ادعایــی بــا هکرهــای کــره شــمالی کــه مســئول‬ ‫یــک ســرقت ‪ ۶۲۰‬میلیــون دالری رمــزارز در مــاه مارس بودند‪،‬‬ ‫مــورد تحریــم دولــت ایــاالت متحــده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫نقاط حادثه خیز و توسعه فرهنگ‬ ‫گردشگری!‬ ‫باید به روستاها ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد تسهیالت اشتغال‬ ‫اختصاص داده شود‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه ســرانه درامــد‬ ‫خانوارهــای روســتایی ایــن اســتان بــه میانگیــن کشــوری‪،‬‬ ‫بایــد بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت اشــتغال به روســتاها‬ ‫براســاس ظرفیت هــای موجــود اختصــاص داده شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬علی محمد زنگانه در جلســه‬ ‫مشــترک شــورای برنامه ریزی‪ ،‬توســعه و کارگروه اقتصادی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتان در ســالن جلســات شهید‬ ‫رجایــی اســتانداری اظهارداشــت‪ :‬منابــع تســهیالت اشــتغال‬ ‫شــامل تســهیالت مصوبــات ســفر‪ ،‬بندهــای ب و الــف مواد‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه و ســایر ظرفیت هــای موجــود اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تســهیالت مصوبــات ســفر رییــس جمهــور‬ ‫بــه اســتان بایــد در خدمــت رشــد هشــت درصــدی بــا رویکــرد‬ ‫رشــد و توســعه روســتامحور باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تســهیالتی کــه روش کار را ابــاغ خواهیــم‬ ‫کــرد‪ ،‬بایــد اشــتغال افرین باشــد و ایــن اعتبــارات بایــد رشــد‬ ‫ن یــک اهــرم در نظــر گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫و توســعه بــه عنــوا ‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایــن منابــع بایــد در خدمــت‬ ‫سیاس ـت ها و اســتراتژی های پیشــرفت و توســعه اســتان‬ ‫قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬تخصیــص ســهم روســتاها از محــل ایــن‬ ‫اعتبــارات و تســهیالت اشــتغال زا و اشــتغال افرین‪ ،‬در‬ ‫واقــع بهتریــن و عادالنه تریــن نــوع تخصیــص اســت و از‬ ‫ســوی دیگــر کمتریــن اســیب را در کنــار بهتریــن پیشــرفت‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۲۰‬روســتای اســتان کــه از‬ ‫ظرفیت هــای انــان در جهــت اشــتغال جوامــع روســتایی‬ ‫اســتفاده شــده‪ ،‬در کنــار رســیدن مــردم ان روســتاها بــه‬ ‫درامــد ســرانه های کشــوری و حتــی باالتــر از ان رســیدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬هیچــگاه پیشــرفت در ســوراخ کــردن‬ ‫بی برنامــه زمیــن و ریختــن پســاب ها در محیــط زیســت و‬ ‫تخریــب ان نیســت‪ ،‬کــه البتــه پیشــرفت در برخــی از ایــن‬ ‫مــوارد الزم هــم اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬برخــی از داروهــای گیاهانــی و‬ ‫گیاهانــی کــه در مــرز ‪ ۲‬اســتان گلســتان و ســمنان کشــت‬ ‫می شــود‪ ،‬از بســیاری محصــوالت مشــابه قدیمــی و نــام دار‬ ‫کیفیــت بهتــر و مطلوب تــری دارنــد و ایــن خــود یــک ظرفیت‬ ‫بالقــوه در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬نبایــد منابــع ‪ ۷۰۰‬تــا هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی‪ ،‬کــه اخــرش نامشــخص اســت بــه برخــی افــراد‬ ‫بی حســاب و کتــاب داده شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر ایــن مبالــغ را بــه اشــتغال روســتایی‬ ‫دهیــم‪ ،‬بــدون شــک ســطح درامــد و اشــتغال روســتا‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت و بــدون شــک همــه هــزار و ‪۵۰‬‬ ‫روســتای اســتان‪ ،‬مزیــت نســبی دارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬الگــوی درســت و پایــدار‪ ،‬قابلیــت‬ ‫تعمیم پذیــری بــا کمتریــن منابــع و کمتریــن اســیب را دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬از ســوی دیگــر ایــن شــرایط را‬ ‫مــا مســوولین تســهیل گری کنیــم و ایــن نــوع حمایــت بایــد‬ ‫همــراه بــا زنجیــره ارزش افــزوده باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــیوه برگــزاری جلســات بایــد تغییــر کنــد و ‪۲‬‬ ‫ســویه باشــد و اگــر الزم باشــد‪ ،‬بایــد جلســات فوق العــاده‬ ‫برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬همــه دســتگاه ها بایــد بــه مصوبــات‬ ‫شــورای برنامه ریــزی احتــرام بگذارنــد و اطالعــات در ســامانه‬ ‫ســیمابر تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در راســتای اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫هلدینگ هــای بــزرگ تــاش شــده‪ ،‬امــا دســت مــا گرفتــه‬ ‫نشــد کــه نیــاز اســت جلســات بــا شــرکت های بــزرگ ادامــه‬ ‫داشــته باشــد و ایــن حــق مــردم اســتان اســت تــا از ایــن‬ ‫ظرفیت هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬در رشــد هشــت درصــدی‪ ۳.۵ ،‬درشــد‬ ‫ان بایــد از محــل بهــره وری باشــد کــه بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫ســال‪ ،‬می تــوان در بخــش دانش بنیــان‪ ،‬از محــل بهــره وری‬ ‫رشــد خوبــی داشــته باشــیم و بایــد برنامــه ویــژه در بهــره وری‬ ‫بــا مصادیــق مشــخص شــود‪.‬‬ ‫از وزیــر محتــرم راه و شــهر ســازی و ســایر دســت انــدرکاران پــروژه هــای جــاده ای‪ ،‬پنهــان نیســت از‬ ‫شــما چــه پنهــان‪ ،‬تقریبــا ًیــک دهــه قبــل ســاخت یــک روگــذر یــا بــه قــول مهندســین جــان‪ ،‬تقاطــع غیــر‬ ‫همســطح در والیــت مــا اغــاز شــد و بــا وجــود اینکــه هــم ســن و ســال های ایــن پــروژه االن کالس چهارم‬ ‫ابتدایــی هســتند‪ ،‬ایــن پــروژه هنــوز راه نیفتــاده اســت و کمــاکان تاتــی تاتــی مــی کنــد!‬ ‫هر چند ما در والیت مان به طوالنی شــدن ســاخت پروژه های شــهری عادت داریم و ماللی نیســت‬ ‫ولــی عــدم تکمیــل ایــن پــروژه الکــردار‪ ،‬جــان و ســامت مــردم را نشــانه رفتــه و همیــن هفتــه در تصادف‬ ‫یــک خــودرو در محــل احــداث ایــن پــروژه دو نفــر فــوت شــدند و ‪ 5‬نفــر نیــز بــه شــدت اســیب دیدنــد!‬ ‫بــا ایــن حــال بایــد اذعــان داشــت مــرگ حــق اســت و هیــچ ربطــی بــه پــروژه هــای نیمــه کاره و‬ ‫ارابه هــای مــرگ تولیــدی ایــران خــودرو و ســایپا نــدارد‪ ،‬ولــی بعــد از بــروز ایــن حادثــه دوبــاره یــک عــده‬ ‫در فضــای مجــازی و غیــر مجــازی دادار دودور راه انداختــه انــد کــه نمــی دانــم جــان مــردم برایتــان‬ ‫ارزشــی نــدارد‪ ،‬چــرا ایــن پــروژه بــه بهــره بــرداری نمــی رســد‪ ،‬پیمانــکاران قبلــی بودجــه را هاپولــی‬ ‫کردنــد و کــذا و کــذا ‪ ...‬و خالصــه اینکــه از طوالنــی شــدن رونــد ســاخت ایــن پــروژه گالیــه کــرده انــد!‬ ‫البتــه ایــن گالیــه هــا عمدتــا ً ناشــی از نــا اگاهــی افــراد و جهــل نســبت دوراندیشــی مســئوالن در‬ ‫دور نمــای مدیریــت پــروژه هایــی از ایــن دســت اســت و خللــی در عــزم راســخ مســئوالن در پیشــبرد‬ ‫اهــداف اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و ‪ ...‬ایــن دســت طــرح هــا وارد نخواهــد ســاخت!‬ ‫امــا از انجــا کــه تنویــر افــکار عمومــی در پذیــرش برخــی راهبــرد هــای اتخــاذ شــده در مدیریــت نویــن‬ ‫شــهری‪ ،‬یــک اصــل انــکار پذیــر اســت بــه رســم معهــود و شــیوه مالــوف بــه بررســی زوایایــی از جانمایــی‬ ‫صحیــح پــروژه و ضــرورت اطالــه ســاخت ان مــی پردازیــم علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬جانمایــی صحیــح بیمارســتان و پــروژه‪ :‬پــروژه نیمــه کاره غیــر هــم ســطح فاضل اباد و بیمارســتان‬ ‫شــهر فاصلــه بســیار کمــی از هــم دارنــد تــا جایــی کــه حتــی اگــر امبوالنــس هم دیر برســد‪ ،‬امــکان انتقال‬ ‫مجروحــان و حادثــه دیــدگان بــه صــورت کولبــری بــه اورژانــس امــکان پذیر اســت! فلذا این دور اندیشــی‬ ‫یکــی از نکاتــی اســت کــه مــردم عــادی از درک عظمــت و کاربــرد ان عاجزنــد و شــاید کمتــر کســی فکر می‬ ‫کــرد کــه علــت اصلــی ســاخت پــروژه در کنــار بیمارســتان چه بوده اســت؟!‬ ‫ب) توســعه فرهنــگ گردشــگری‪ :‬قطعــا ًمســافرانی کــه در ایــن محــور دچــار ســانحه می شــوند به دلیل‬ ‫نبــود پزشــک متخصــص و امکانــات پزشــکی مناســب‪ ،‬چنــد روزی در بیمارســتان عــاف خواهنــد بــود و‬ ‫بــا توجــه بــه نزدیکــی جاذبــه هــای گردشــگری‪ ،‬بــه کبــود وال‪ ،‬ابشــار تمــام خــزه ای‪ ،‬رودخانــه زریــن گل‪،‬‬ ‫دهنــه هــای گردشــگری محمــد ابــاد و زریــن گل و ســایر جاهــای دیدنــی شــهر ســری خواهنــد زد و ایــن‬ ‫داســتان بــه توســعه گردشــگری و درامــد پایــدار شــهر کمــک خواهــد کــرد!‬ ‫پ‪ :‬دریافــت بودجــه‪ :‬یکــی دیگــر از دالیــل عــدم تکمیــل ایــن پــروژه بعــد از ده ســال‪ ،‬بــه دریافت بودجه‬ ‫تکمیل اورژانس بیمارستان شهر ارتباط دارد‪ .‬از شما چه پنهان اورژانس بیمارستان والیت ما نیز سه‬ ‫چهار سالی است که درگیر عمله و بنا است و پروژه ای که قرار بود‪ ،‬یک ساله اماده شود‪ ،‬االن چهار‬ ‫سال است که به دلیل تحریم و کمبود بودجه و جنگ روسیه و اوکراین و سایر عوامل محیطی و زیست‬ ‫محیطی روی هوا است! فلذا اگر این پروژه غیر همسطح به بهره برداری برسد‪ ،‬قطعا ًمیزان مراجعین‬ ‫بــه اورژانــس کــم خواهــد شــد و بودجــه جهــت تکمیــل اورژانــس بــه ایــن زودی هــا پرداخــت نمــی شــود!‬ ‫در انتقاد هایمان واقع بین باشیم!‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تسویه ‪ ۴‬هزار میلیاردی طلب‬ ‫کلزاکاران گلستانی‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬بــا دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی و‬ ‫مســاعدت بانــک کشــاورزی مبلــغ چهــار هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت بــرای عامــان گلســتانی خریــد کلــزا اختصــاص یافــت‬ ‫تــا همــه طلــب کلــزاکاران اســتان تســویه شــود‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی اظهارداشــت‪ :‬عامــان خریــد کلــزا بــه‬ ‫نمایندگــی از شــرکت بازرگانــی دولتــی تاکنــون بــه طــور متوســط‬ ‫‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد پــول کلــزاکاران را پرداخــت کــرده انــد و بقیــه‬ ‫طلــب کشــاورزان بــزودی بــا وام بانــک کشــاورزی بــه عامــان خرید‬ ‫پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫زراعــت کلــزا بــه عنــوان یــک محصــول راهبــردی در راســتای‬ ‫پایــداری کشــت گنــدم و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و تضمیــن‬ ‫امنیــت غذایــی کشــور اســت کــه ضمــن مشــارکت در تولیــد روغــن‬ ‫خوراکــی موردنیــاز کشــور در داخــل و تــاش بــرای بــی نیــازی از‬ ‫واردات ایــن محصــول و بهتریــن تنــاوب بــرای گنــدم و جــو بــوده‬ ‫کــه رعایــت ان عــاوه بــر افزایــش تولیــد‪ ،‬افــات‪ ،‬بیمــاری هــا و‬ ‫علف هــای هــرز را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی جــاری کشــت کلــزا در ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار برنامــه‬ ‫ریــزی شــده بــود کــه بــه دلیــل خشکســالی‪ ،‬کشــت ایــن محصــول‬ ‫بــه ‪ ۴۲‬هــزار هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫طبق کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬پیگیری‬ ‫ابطال واگذاری ‪ ۶۵‬هکتار سواحل‬ ‫گلستان انجام شد‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب اســتان گلســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬موضــوع ابطــال واگــذاری غیرمتعــارف‬ ‫و غیرقانونــی ‪ ۶۵‬هکتــار از ســواحل شــهرهای بندرترکمــن‬ ‫و بندرگــز بــا طــرح شــکایت در کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری افــزود‪ :‬واگــذاری ‪ ۵۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫ســاحلی شهرســتان بندرگــز بــه یــک شــرکت عمانــی شــائبه هــا‬ ‫و مشــکالت زیــادی دارد کــه از حــدود ‪ ۲‬مــاه قبــل موضــوع در‬ ‫کمیســیون اصــل نــود مجلــس در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬عرصــه مذکــور بــه مســتاجر واگــذار شــده امــا‬ ‫تاکنــون هیــچ عملیــات عمرانــی و ســرمایه گــذاری ثمربخشــی در‬ ‫منطقــه رخ نــداده اســت و هــم اینــک کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫بــا مکاتبــه ای بــا اســتانداری گلســتان پیگیــر مشــکالت ان اســت‪.‬‬ ‫ایــری در خصــوص عرصــه واگــذار شــده بــه ســرمایه گــذار در‬ ‫بندرترکمــن تصریــح کــرد‪ :‬زمینــی ســاحلی بــه مســاحت ‪۱۵‬‬ ‫هکتــار و بــه مــدت ‪ ۴۵‬ســال بــه یکــی از غیــر ســاکنان منطقــه‬ ‫واگــذار شــده تــا زیرســاخت هــای گردشــگری در منطقــه احــداث‬ ‫شــود امــا هیــچ اقــدام بنیــادی و اساســی دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫از راه اهن اینچه برون‬ ‫به ترکیه نخستین محموله‬ ‫صادراتی گلستان اعزام شد‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪( ۲‬گلســتان) از بارگیــری و اعــزام نخســتین محمولــه صادراتــی از‬ ‫ایســتگاه راه اهــن بیــن المللــی اینچــه بــرون شهرســتان گنبدکاووس به مقصد ترکیه خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن محمولــه حامــل ورق هــای «ام دی اف» و متعلــق بــه تولیــد کننــدگان ایــن اســتان می باشــد‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد افــزود‪ :‬محمولــه صادراتــی بــه ترکیــه در قالــب ‪ ۹‬واگــن و از واگن هــای مســقف‬ ‫اروپایــی اســت کــه از طریــق خطــوط ریلــی کشــورمان (مرکــز لجســتیک اینچــه بــرون) بــه مقصــد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تخریب ‪ ۲۲‬ویالی ساخته‬ ‫شده غیرمجاز در اراضی‬ ‫زراعی گرگان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬فراینــد معیــوب ســاخت و ســاز‬ ‫م جدیــد و برگــزاری‬ ‫در کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬بــا صــدور احــکا ‬ ‫جلســات توجیهــی در ایــن اســتان متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬در گذشــته برخــی مــوارد‬ ‫ضوابــط ســاخت و ســاز شهرســازی و معمــاری مربــوط بــه ایــن‬ ‫کمیســیون رعایــت نشــده بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬احــکام جدیــدی کــه صــادر خواهــد شــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اعضــای کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬خواهــد بــود و همــه ان هــا در‬ ‫جلســات توجیهــی شــرکت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه تاگیــد وی در گذشــته چرخــه معیوبــی در ایــن کمیســیون وجــود‬ ‫داشــت کــه باعــث بــروز تخلفاتــی در ســاخت و ســاز و شهرســازی‬ ‫مــی شــد کــه ایــن مشــکل مســیر غیرقابــل برگشــت ایجــاد می کــرد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬بعــد از چرخــه معیــوب کمیســیون مــاده ‪،۱۰۰‬‬ ‫در کمیســیون های باالدســتی ماننــد مــاده پنــج بــا فعل هــای‬ ‫انجــام شــده مواجــه می شــدیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در برخــی شــهرهای اســتان در خیابانــی بــا بـَـر ِ ‪ ۱۰‬متــری‪،‬‬ ‫صــرف ایــن کــه از قبــل ســاخت و ســازهای غیراصولــی و غیرفنــی‬ ‫ِ‬ ‫برخــاف ضوابــط انجــام شــد و بعــد در کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬مجــوز‬ ‫گرفتــه‪ ،‬امــروز بــرای پــاک جدیــدی در افزایــش تعــداد طبقــات برغــم‬ ‫ضوابــط درخواســت داریــم کــه خــاف مقــررات اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور اســیایی ‪ -‬اروپایــی ارســال می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن محمولــه نخســتین محمولــه صادراتــی گلســتان بــه اروپاســت کــه توســط‬ ‫بخــش خصوصــی اســتان تولیــد و ارســال شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فعــال بــودن حــوزه ریلــی گلســتان باالخــص ایســتگاه راه اهن بین المللی اینچه برون‬ ‫در بخش های مختلف صادرات‪ ،‬واردات و ترانزیت ســبب ایجاد اشــتغال و پویایی اقتصاد گلســتان و‬ ‫در مراحل باالتر باعت توســعه پایدار و شــکوفایی اقتصادی منطقه خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪( ۲‬گلســتان) همچنیــن گفــت‪ :‬اعــزام ایــن محمولــه صادراتــی در‬ ‫راســتای توســعه روابــط اقتصــادی کشــورمان بــا کشــورهای اســیای میانــه اســت کــه پیــش از ایــن‬ ‫محمولــه ترانزیتــی از قزاقســتان بــه مقصــد ترکیــه از مســیر ریلــی اینچــه بــرون وارد کشــورمان شــد‪.‬‬ ‫بامــداد روز جمعــه (‪ ۲۷‬خــرداد) قطــار کانتینــری از قزاقســتان بــا محمولــه گوگــرد وارد راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون گلســتان و ســپس راهــی تهــران و بعــد روانــه ترکیــه شــد‪.‬‬ ‫طــول راه اهــن گــرگان ‪ -‬اینچــه بــرون ‪ -‬اتــرک ‪ -‬برکــت در ســه کشــور قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫ایــران حــدود ‪ ۹۰۸‬کیلومتــر و در شــرق دریــای خــزر ســاخته شــد کــه ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر ان در قزاقســتان‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر در ترکمنســتان و ‪ ۸۸‬کیلومتــر در ایــران قــرار دارد و ایــن خــط ریلــی کشــورهای‬ ‫مســتقل همســود (‪ )CIS‬را بــه خلیــج فــارس و کشــورهای جنــوب شــرق اســیا متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۳‬کــه خــط اهــن ایــران (اینچــه بــرون) ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان بــا حضــور روســای‬ ‫ســه جمهــور ســه کشــور در نقطــه صفــر مــرزی اینچــه بــرون افتتــاح شــده بــود تاکنــون بــه علــت‬ ‫مشــکالتی از جملــه نبــود پــل بــرای گــذر قطــار و عریــض بــودن راه اهــن ترکمنســتان در مبادلــه کاال‬ ‫و جابجایــی واگن هــا مشــکالتی ایجــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫ن ماده‬ ‫فرایند معیوب کمیسیو ‬ ‫‪ ۱۰۰‬در گلستان اصالح می شود‬ ‫دادســتان دادســرای عمومــی و انقــاب گــرگان از تخریــب و قلــع و قمــع ‪ ۲۲‬ویــا و بنــای‬ ‫غیــر مجــاز احــداث شــده در اراضــی زراعــی منطقــه گردشــگری شــصت کالتــه ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت کــه در حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی اغماضــی نیســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن بناهــا بــه صــورت غیرمجــاز در زمیــن هــای کشــاورزی شــصت‬ ‫کالی گــرگان در حــال ســاخت بــود کــه بــا حضــور نماینــده دادســتان تخریــب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار منطقــه گردشــگری و جنگلــی شــصت کالتــه در پنــج کیلومتــری‬ ‫غــرب گــرگان واقــع شــده اســت و بــه ســبب برخــورداری از اب و هــوای مطبــوع و دسترســی‬ ‫اســان بــه مرکــز گلســتان بــه محلــی بــرای ســاخت ویالهــای غیرمجــاز در اراضــی زراعــی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان گــرگان افــزود‪ :‬هفــت مــورد از بناهــا‪ ،‬رای قلــع و قمــع ان در دادگاه قطعــی شــده‬ ‫بــود و ‪ ۱۵‬واحــد هــم در حــال ســاخت و نیمــه ســاز بــود کــه در راســتای تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪۱۰‬‬ ‫قانــون حفــظ کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی تخریــب شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح در مجمــوع از تغییــر‬ ‫کاربــری حــدود ‪ ۲۱‬هــزار مترمربــع زمیــن کشــاورزی جلوگیری شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه دســتگاه قضایــی در زمینــه پیشــگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫مصمــم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تغییــر کاربــری زمیــن هــای کشــاورزی‪ ،‬امنیــت غذایــی کشــور را بــا‬ ‫چالــش هــای جــدی مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫اســپانلو با بیان این که پیشــگیری از ویالســازی های غیرمجاز در دســتور کار دادســتان های‬ ‫سراســر اســتان قــرار دارد از مــردم خواســت‪ :‬بــا ویالســازی در زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی‪،‬‬ ‫ســرمایه خــود را هــدر ندهند‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا و در اواخــر خــرداد ســال جــاری هــم بــا حکــم دادســتان مرکــز گلســتان‬ ‫‪۳۰‬بنــای غیرمجــاز در روســتای زیــارت گــرگان طــی ســه روز قلــع و قمــع شــد‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت در دل جنــگل هــای هیرکانــی در جنــوب شــهر گــرگان قــرار دارد و در‬ ‫ســال های اخیــر بــه علــت مناظــر طبیعــی زیبــا و اب و هــوای خــوب مــورد هجــوم زمیــن‬ ‫خــواران و ســاخت و ســازهای غیرمجــاز قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد شــماری از کارشناســان امــر تغییرکاربــری اراضــی و باغــی در کشــور بــه ویــژه در‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از چالــش هــای جــدی بخــش کشــاورزی اســت کــه بایــد بــرای رفــع ان‬ ‫تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫در ارایه تسهیالت تسهیل گری‬ ‫به مردم به درستی انجام‬ ‫نمی شود‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬بیشــتر مراجعــات بــه دفاتــر‬ ‫مــا بــرای تســهیالت بانکــی اســت کــه بررس ـی ها نشــان می دهــد متاســفانه تســهیل گری در ارایــه‬ ‫تســهیالت بــه مــردم بــه درســتی و معنــای واقعــی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬غالمرضــا منتظــری در جمــع مدیــران دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫اســتانداری گلســتان اظهارداشــت‪ :‬همیــن بررســی ها نشــان می دهــد بانک هــای عامــل حمایتــی‬ ‫از ســرمایه گذاری خارجــی نمی کننــد در صورتــی ایــن حــوزه و پرداخــت تســهیالت بــه مــردم بایــد‬ ‫تســهیل شــود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رشــد هشــت درصدی یک راهبرد جدی در اســتان اســت که در مقیاس شهرســتانی‬ ‫فرمانــداران و در مقیــاس اســتانی و ملــی مدیــران ارشــد دیگــر باید تحقــق ان را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬پروژه هــای مصــوب ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان بایــد بــرای هــر حــوزه‬ ‫انتخابیــه نماینــدگان مجلــس تفکیــک و ابــاغ شــود تــا نماینــدگان انگیــزه بیشــتری بــرای پیگیــری‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬انتظــار داریــم هــر اداره ای از‬ ‫ســند چش ـم انداز خــود رونمایــی کنــد‪ ،‬زیــرا ایــن ســند فرهنــگ پاســخگویی در مدیــران را نهادینــه‬ ‫می کنــد و ســبب جُنــب و جــوش بیشــتر مدیــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منتظــری اضافــه کــرد‪ :‬هــر چنــد وقــت یــک بــار نیــاز اســت پروژه هــای مصــوب ســفر رییــس جمهــور‬ ‫و هیــات دولــت بــه اســتان‪ ،‬بــه مــردم گــزارش شــود تــا انــان بیشــتر در جریــان پروژه هــا قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ارائــه ایــن گزارش هــا و میــزان پیشــرفت و هــدف از اجــرای ان بــه مــردم ســبب‬ ‫ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در بخــش اقتصــادی در جامعــه داریــم و شــاهد‬ ‫افزایــش هزینه هــای اب و بــرق هســتیم‪ ،‬نیــاز اســت مدیــران ایــن بخش هــا در رســانه ها بیشــتر‬ ‫حضــور داشــته باشــند و پاســخ اقناعــی بــه مــردم و جامعــه دهنــد تــا شــاهد اتفاقــات ناگــوار نباشــیم‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا گفــت‪ :‬در جلســه ای کــه هفتــه گذشــته بــه همــراه تعــدادی از‬ ‫نماینــدگان اســتان بــا وزرای نیــرو و جهادکشــاورزی داشــتیم کــه مصــوب شــد تــا قطــع بــرق چاه هــای‬ ‫کشــاورزی کاهــش یابــد و مطالبــات کشــاورزان اســتان در بخــش گنــدم بــا تخصیــص ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال پرداخــت شــود کــه بخشــی از ان پرداخــت شــده و مابقــی هــم بــه زودی پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫منتظــری یــاداور شــد‪ :‬بــه منظــور تســریع در رونــد تکمیــل ســالن حــوزه هنــری اســتان ‪ ۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات نماینــده مجلــس پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫مواد فروش «اپاچی سوار»‬ ‫در شیروان دستگیر شد‏‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از دســتگیری فروشــنده‬ ‫حرفــه ای مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در تشــریح جزئیــات ایــن‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای مبــارزه بــی‏امــان بــا ســوداگران‬ ‫مــرگ و بــه دنبــال خبــر واصلــه مبنــی بــر اینکــه فــردی ســابقه‬ ‫دارمشــغول بــه توزیــع موادمخدربــا موتورســیکلت اپاچــی در‬ ‫‏مناطــق اســیب پذیــر ســطح شهرســتان مــی کنــد‪ ،‬بالفاصلــه بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 11‬شهرســتان شــیروان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫قــرار‏گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران بــا انجــام تحقیقــات گســترده موفــق‬ ‫شــدند ایــن فــرد را در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی‏منتقــل کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازرســی از ایــن فــرد ‪ 200‬گــرم‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و یــک دســتگاه پــوز کشــف کردنـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده بــرای‬ ‫انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی و موتورسیکلت‬ ‫ایــن فــرد نیــز‏بــه پارکینــگ منتقــل شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‏پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اخاذ مجازی در گرمه دستگیر شد‏ کشف‪‎‎6‬فقره سرقت در پرونده سارق‬ ‫محتویات خودروهای سنگین‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری فــردی کــه در‬ ‫شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام بــه اخــاذی از شــهروندان‬ ‫‏مــی کــرد‪ ،‬در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمدرضا قائمــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی ‏اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫مبنــی بــر اینکــه فــردی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام اقــدام‬ ‫بــه اخــاذی از او کــرده اســت‪،‬‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس فتــا شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل مامــوران و انجــام اقدامــات‬ ‫‏اطالعاتــی متهــم شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده مشــخص‬ ‫شــد ایــن فــرد از یــک شــهروند دیگــر نیــز بــه صــورت‏مشــابه اخــاذی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‏معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم‬ ‫عزیــز در اســتفاده از شــبکه هــای مجــازی بســیار مراقــب باشــند تــا‬ ‫‏گرفتــار اینگونــه موارد نشــوند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک از جملــه مــوارد مشــابه‏ایــن‬ ‫پرونــده‪ ،‬بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریتهــای ســایبری و یــا ادرس اینترنتــی‏‪www.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫ســایت پلیــس فتــا اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق‬ ‫ســابقه دار قطعــات حســاس خودروهــای ســنگین ‏در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در ‏پــی وقــوع چنــد مــورد ســرقت قطعــات حســاس‬ ‫خودروهــای ســنگین در ســطح شهرســتان شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫‏موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪ 11‬قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تالشــی کــه در ایــن رابطــه توســط‬ ‫مامــوران صــورت گرفــت‪ ،‬متهــم شناســایی و در یــک‏عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای‏انجــام شــده بــه ‪6‬‬ ‫فقــره ســرقت قطعــات حســاس خودروهــای ســنگین در ســطح‬ ‫شهرســتان اعتــراف کــرد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا بیــان اینکــه متهــم‬ ‫بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه‏مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدار های پلیــس در رابطــه بــا‏پیشــگیری از وقــوع ســرقت‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل‏ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫در حمایت از امر‬ ‫ازدواج دولت خود را‬ ‫موظف می داند‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت بــه عنــوان کارگــزار نظــام اســامی‬ ‫خــود را موظــف بــه حمایــت از امــر ازدواج می دانــد‪ ،‬دســتوراتی ویــژه‬ ‫خطــاب بــه شــورای عالی جوانــان‪ ،‬بانــک مرکــزی و وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــرای تســهیل ازدواج صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫ریاسـت جمهوری‪ ،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی صبــح امــروز جمعــه‬ ‫در جشــن وصــال (اییــن گرامیداشــت هفتــه ازدواج) در تــاالر وحــدت بــا‬ ‫تبریــک حلــول مــاه ذی الحجــه و ســالروز ازدواج امیرالمومنیــن حضــرت‬ ‫علــی (ع) و حضــرت صدیقــه طاهــره (س) ازدواج و تشــکیل خانــواده را‬ ‫امری الهی و ضامن بقای انســان دانســت و گفت‪ :‬تناســب شــخصیتی‬ ‫زوجیــن و هم ک ُفــو بــودن از مســائل و عناصــر اصلــی در همدلــی و پیونــد‬ ‫زوجیــن اســت‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از خیریــن حــوزه ازدواج گفــت‪ :‬از مهم تریــن معروفات‪،‬‬ ‫تــاش بــرای ازدواج جوانــان اســت و کســی کــه واســطه ایــن کار خیــر‬ ‫شــود از بــرکات ان در زندگــی بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن از کســانی کــه بــرای حــل اختــاف زوجیــن در‬ ‫جهــت تحکیــم خانواده هــا تــاش می کننــد نیــز قدردانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اختــاف در زندگــی بعضــا ًپیــش می ایــد امــا راه حــل ان مراجعــه بــه‬ ‫مراکــز مشــاوره و حکــم قضایــی نیســت‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬هیچ کــس بــرای حــل اختالفــات خانوادگــی توانمندتــر از‬ ‫خــود ِ زوجیــن نیســت کــه می تواننــد بــا ســخن گفتــن و مفاهمــه مشــکل‬ ‫را حــل کننــد امــا اگر خودشــان نتوانســتند مصالحه کنند بهتریــن راهکار‬ ‫حکمیــت و ریــش ســفیدی بزرگان اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ازدواج اســان بــه مســاله مهریه هــا نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ازدواج معاملــه نیســت و مهریــه نمی توانــد ضامــن‬ ‫خوشــبختی زوجیــن باشــد‪ ،‬بلکــه انچــه ســبب اســتحکام خانــواده‬ ‫می شــود مــودت و همدلــی اســت‪.‬‬ ‫ق ورزیــدن و پیونــد دل هــا تعبیــر کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫وی مــودت را عشــ ‬ ‫خداونــد متعــال در قــران می فرمایــد مــا شــما را از نفــس خودتــان زوج‬ ‫قــرار دادیــم و مــودّت را در دل هــای انســان نهادیــم‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه تبیین وظایــف و اقدامات دولت‬ ‫بــرای تســهیل امــر ازدواج پرداخــت و گفــت‪ :‬دولــت بــه عنــوان کارگــزار‬ ‫نظــام اســامی خــود را موظــف بــه حمایــت از امــر ازدواج می دانــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی یکــی از مهم تریــن مســائل در ازدواج اســان را پرهیــز‬ ‫از تشــریفات زایــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬عــاوه بــر مهریه هــای گــزاف‪،‬‬ ‫تشــریفات زایــد هــم مانــع از ازدواج اســان می شــود‪.‬‬ ‫وی در همیــن راســتا بــه دبیــر شــورای عالــی جوانان ماموریــت داد ظرف‬ ‫م ازدواج در مراکــز فرهنگــی و‬ ‫‪ ۱۵‬روز ایین نامـه ای را بــرای برگــزاری مراسـ ‬ ‫تفریحــی دولتــی در سراســر کشــور تهیــه و ابالغ کند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور تســریع در پرداخت تســهیالت بانکــی بــرای ازدواج را نیز‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت‪ :‬تســهیالت اگــر بــه موقــع در اختیــار دختــر‬ ‫و پســری کــه می خواهنــد ازدواج کننــد قــرار نگیــرد یــا بــه ســختی بــه انهــا‬ ‫پرداخــت شــود موجــب تضییــق اســت؛ قبــا هم گفته ام تســهیالت باید‬ ‫تســهیالت باشــد‪ ،‬نــه تضییقــات‪ .‬بانک هــا نبایــد در ایــن زمینــه خــاف‬ ‫مصوبــات عمــل کنند‪.‬‬ ‫رئیســی بــر همیــن اســاس بانــک مرکــزی را ملــزم کــرد کــه ظــرف ‪۱۵‬‬ ‫روز ایین نام ـه ای را بــرای تســریع و تســهیل در پرداخــت وام ازدواج‬ ‫از «حیــث وثایــق و تضامیــن» و تعییــن «ســقف زمــان انتظــار» تهیه‬ ‫کنــد کــه بــر اســاس ان زوجیــن بداننــد ظــرف چــه مدتــی وام شــان‬ ‫پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد را نیــز مامــور نظــارت بر روند پرداخت‬ ‫تســهیالت ازدواج کــرد و متذکــر شــد اگــر بانکــی در پرداخــت تســهیالت‬ ‫مرتکــب تخلــف شــد حتمــا بــا ان برخــورد قاطــع شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــه مشــکل زوجیــن جــوان بــرای تامیــن مســکن اشــاره‬ ‫کرد و از وزارت راه و شهرســازی خواســت که زوجین جوان را در اولویت‬ ‫واگــذاری مســکن قــرار دهــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر ســاخت ‪ ۴‬میلیــون مســکن در ‪ ۴‬ســال بــه عنــوان‬ ‫نیــاز کشــور تصریــح کــرد‪ :‬دولــت بــرای ســاخت مســکن‪ ،‬زمیــن تهیــه‬ ‫می کنــد و وزارت راه و شهرســازی بــرای تســریع در ایــن کار می توانــد‬ ‫در قالــب تعاونــی بــا در اختیــار قــرار دادن زمیــن و پرداخــت تســهیالت و‬ ‫امکانــات‪ ،‬از خــود ِ جوانــان هــم در ســاخت مســکن کمــک بگیــرد‪.‬‬ ‫وی اشــتغال را هــم از موضوعــات مهــم در تســهیل در امــر ازدواج‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬امــار اشــتغال بهتــر از گذشــته شــده و بــا فروکــش‬ ‫کــردن کرونــا وضعیــت کســب و کار و تولیــد رو بــه پیشــرفت اســت کــه‬ ‫می توانــد دغدغــه جوانــان بــه ویــژه قشــر تحصیلکــرده را تــا حــدود زیــادی‬ ‫برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده‬ ‫و وزیــر ورزش و جوانــان نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬وحیــد یامین پــور دبیــر‬ ‫شــورای عالــی جوانــان بــه ارائــه گزارشــی دربــاره اقدامــات ایــن شــورا و‬ ‫معاونــت جوانــان وزارت ورزش بــرای تســهیل امــر ازدواج پرداخــت و از‬ ‫افزایــش ‪ ۲۵‬هــزار مــوردی میــزان ازدواج در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬خبــر داد‪.‬‬ ‫جشــن وصــال بــا شــعار «ازدواج اســان و اســمانی» از امــروز دهــم‬ ‫تیــر تــا شــانزدهم تیــر مــاه همزمــان بــا هفتــه ازدواج در سراســر‬ ‫کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫از «شهر بدون گدا» تا «کوچه‬ ‫بدون گدا!»‬ ‫ظاهــرا ًیــک عــده در ایــن مملکــت هنــوز با حــدود و ثغور وظایف‬ ‫شــان اشــنا نیســتند کــه بنــد کــرده انــد بــه گدایــی و بــه زعــم‬ ‫خودشــان قصــد جمــع اوری بســاط گدایــان را دارنــد! شــوخی‬ ‫شــوخی بــا گدایــی هــم شــوخی؟! چقــدر خــوب اســت هــر کــس‬ ‫پایــش را بــه انــدازه موکتــش دراز کنــد و لقمــه بــه انــدازه قالــب‬ ‫دهانــش بــردارد! دوســتانی کــه بــا ارائــه طرحهــای ضربتــی جمــع‬ ‫اوری متکدیــان زمینــه تنشــیط خاطــر عــده ای را فراهم کــرده اند‬ ‫یقینا ًدر جریان نیســتند کــه گدایــی یــا تکدی گــری یکــی از کهــن‬ ‫تریــن و ریشــه دار تریــن مشــاغل بشــری اســت کــه ریشــه در‬ ‫تــه تــه اعصــار تاریــخ دارد و بــه نوعــی فصــل مشــترک فرهنــگ‬ ‫در همــه اقــوام بشــری محســوب می شــود‪ .‬هــر چنــد اطالعــات‬ ‫دقیقــی در خصــوص بنیانگــذاران ایــن صنعــت و گدایــان‬ ‫اوانــگارد یــا پیشــرو در ایــن صنعــت تاریخــی در دســت نیســت‬ ‫ولــی وجــود بزرگانــی نظیــر «عبــاس دُبس» از گدایــان معروف و‬ ‫ســمج بخــارا یــا «بــرادران گلدشــتین» که در رم بــه حرفه گدایی‬ ‫اشــتغال داشــتند؛ نشــان از ریشــه دار بودن این حرفه در همه‬ ‫ادوار تاریــخ و اقــوام مختلــف بشــری دارد‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه بــا وجــود گســترش تکنولــوژی و ناپدیــد شــدن‬ ‫بســیاری از حِــرف و مشــاغل نظیــر نمــد مالــی‪ ،‬چینــی بنــد‬ ‫زنــی‪ ،‬نعــل بنــدی‪ ،‬حالجــی‪ ،‬دالکــی‪ ،‬بــاروت کوبــی‪ ،‬چلنگــری‪،‬‬ ‫طباخــی‪ ،‬صباغــی‪ ،‬عالفــی‪ ،‬مــکاری‪ ،‬کیپانــی‪ ،‬زرد چوبــه کوبــی‪،‬‬ ‫مقنی گــری‪ ،‬کناســی‪ ،‬طبق کشــی‪ ،‬توت فروشــی‪ ،‬چغالــه‬ ‫فروشــی‪ ،‬بادبــادک و فرفره ســازی‪ ،‬پالوده ریــزی‪ ،‬ماســت بنــدی‪،‬‬ ‫دوغ فروشــی‪ ،‬گــردوی تــازه فروشــی‪ ،‬اب حوضــی و …‬ ‫شــغل تکــدی گــری نــه تنهــا از بیــن نرفتــه اســت بلکــه هــر روز‬ ‫زوایــای ایــن صنعــت‪ ،‬پیچیــده تــر و مــدرن تــر نیــز مــی شــود تــا‬ ‫جایــی شــاهد ظهــور گدایــان خارجــی‪ ،‬گدایــان پــروازی‪ ،‬گدایــان‬ ‫پــاره وقــت‪ ،‬گدایــان هرمــی‪ ،‬گدایــان اجــاره ای و حتــی گدایــان‬ ‫اینترنتــی نیــز هســتیم‪ .‬مافیــای گدایــی نیز در طول این ســال ها‬ ‫بیــکار ننشســته اســت و حتــی عــده ای ضــرب ســکه های ‪500‬‬ ‫تومانــی از ســوی بانــک مرکــزی و تــاش بــرای ضــرب ســکه هــای‬ ‫درشــت تــر را نیــز ماحصــل تــاش هــای گســترده و زیــر پوســتی‬ ‫همیــن مافیــای مخــوف مــی داننــد! با ایــن وجود عــده ای نا اگاه‬ ‫از رویکــرد « گدایــی را نباشــد هیــچ منشــور» در صــدد مبــارزه بــا‬ ‫ایــن شــغل بــر امــده انــد غافــل از اینکــه مقابلــه بــا ایــن صنعــت‬ ‫بــه راحتــی مبــارزه یــا ســایر معضــات اجتماعــی نظیــر پدیــده‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬معتــادان متجاهــر‪ ،‬فــروش مــواد مخــدر در پــارک هــا‬ ‫‪ ،‬اختــاس‪ ،‬زمیــن خــواری ‪ ،‬رانــت خــواری و … نیســت کــه یــک‬ ‫شــبه نســخه شــان پیچیــده شــود و خــاص‪...‬‬ ‫چــرا کــه بــا وجــود اجــرای طــرح هــای سوفســطایی و فلــک‬ ‫فرســا نظیــر دنبــال کــردن ‪ ،‬ترســاندن‪ ،‬جریمــه کــردن‪ ،‬جمــع‬ ‫اوری متکدیــان‪ ،‬شناســنامه دار کــردن‪ ،‬ســتاره دار کــردن‪،‬‬ ‫پروانــه دار کــردن ‪ ،‬احــداث گرمخانــه از ســوی بهزیســتی‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬شــهرداری و … کمــاکان خیــل عظیــم‬ ‫گدایــان در جــای جــای شــهر هــا و روســتاهای مملکــت بــه‬ ‫شــغل ابرومنــد و نــان و اب دار گدایــی مشــغولند تــا جایــی‬ ‫کــه گرداننــدگان ایــن طــرح هــا توقــع شــان را از «شــهر بــدون‬ ‫گــدا» بــه «کوچــه بــدون گــدا» تنــزل داده انــد!‬ ‫هــر چنــد دالیــل فراوانــی در خصــوص شکســت طرح هــای یاد‬ ‫شــده متصــور اســت ولــی بــی شــک یکــی از دالیــل عمــده عــدم‬ ‫موفقیــت ایــن طــرح هــا و برنامــه هــا‪ ،‬نقــش پــر رنــگ شــعرا و‬ ‫قدمــا در حمایــت تمــام قــد از صاحبــان ایــن حرفــه ریشــه دار‬ ‫اســت کــه بــا قربــان صدقــه رفتــن و دلجویــی از انــان مقدمــات‬ ‫مانــدگار شــدن ایــن شــغل را فراهــم نمودنــد‪ .‬همیــن حافــظ‬ ‫خودمــان در هــر صفحــه از کتابــش الاقــل یکــی دو بــار در بــاب‬ ‫عظمــت گدایــی داد ســخن ســر داده اســت‪ « :‬تــرک گدایــی‬ ‫مکــن کــه گنــج بیابــی» ‪« ،‬مــن که دارم در گدایی گنج ســلطانی‬ ‫بــه دســت … کــی طمــع در گــردش گــردون دون پــرور کنــم»‪،‬‬ ‫«بســی پادشــاهی کنــم در گدایــی» و قــس علــی هــذا …‬ ‫و یــا شــیخ اجــل ســعدی کــه خــدا بیامــرز پادشــاهی و گدایــی‬ ‫را برابــر مــی دانســت‪« :‬پادشــاهی و گدایــی بــر ِ مــا یکســان‬ ‫اســت» و ســایر دوســتان که همگی متفق القول در مدحت‬ ‫گدایــی کوشــیده انــد‪.‬‬ ‫ان وقت شــما انتظار دارید بســاط چنین شــغل ریشــه داری‬ ‫بــا ایــن صبغــه طوالنــی و هــوا خــواه ســینه چــاک‪ ،‬یــک شــبه‬ ‫برچیــده شــود؟! زهــی خیــال باطــل‪ ...‬در ضمــن اگــر فکــر مــی‬ ‫کنیــد کــه امــروز هــم کمــا فــی الســابق قرار اســت ما به شــیوه‬ ‫مالــوف و رســم معهــود بــا ارائــه راهکارهــای هرمنوتیــک و گــره‬ ‫گشــای خودمــان‪ ،‬گامــی در جهــت تضعیــف ایــن صنعــت‬ ‫برداریــم کــور خوانــده ایــد! مــا کــه باشــیم کــه روی فرمایــش‬ ‫جنــاب حافــظ و ســعدی و ســنایی و ســایر بــزرگان ادبیــات این‬ ‫مملکــت ان قلــت بیاوریــم؟! از مــا بعیــد اســت!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬مرضیه ناصری‬ ‫بیماری های مشترک بین‬ ‫انسان و حیوان‬ ‫تربیت جنسی‪ ،‬یک چالش یا یک ضرورت؟‬ ‫سرویس روانشناسی‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫بســیاری از افــراد روزانــه بــا حیوانــات مختلف ســروکار‬ ‫دارنــد‪ ،‬پــس مهــم اســت بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و حیــوان ازجملــه بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و دام را بشناســند‪ .‬بعضــی از ایــن بیماری هــا‬ ‫ممکــن اســت حتــی حیــوان را مریــض نکننــد و فقــط بــر‬ ‫انســان ها اثــر بگذارنــد‪ .‬ممکــن اســت ایــن بیماری هــا‬ ‫کوتاه مــدت و ضعیــف یــا بســیار خطرنــاک باشــند‪.‬‬ ‫انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام‬ ‫‪ .۳‬ناقل‬ ‫بعضــی بیماری هــا از طریــق ناقــل منتقــل می شــوند‪.‬‬ ‫ناقــل ارگانیســم زنــده ای اســت کــه عفونــت را از‬ ‫حیــوان بــه انســان یــا حیوانــی دیگــر انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫معمول تریــن ناقل هــا حشــرات هســتند‪ ،‬مثــا‪:‬‬ ‫پشه؛‬ ‫کنه؛‬ ‫کک؛‬ ‫شپش‪.‬‬ ‫ناقــل ابتــا حیــوان الــوده و ســپس انســان را نیــش‬ ‫می زنــد و از ایــن طریــق بیمــاری را انتقــال می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬غذای الوده‬ ‫بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام می تواننــد‬ ‫از طریــق غذاهــای حیوانــی الــوده‪ ،‬الوده کــردن غــذا بــا‬ ‫تمــاس و پخــت ناکافــی منتقــل شــوند‪ .‬از هــر ‪ ۶‬نفــر‬ ‫در امریــکا‪ ۱ ،‬نفــر در طــول عمــر خــود به دلیــل خــورن‬ ‫یــا نوشــیدن خوراکــی و نوشــیدنی الــوده مریــض‬ ‫می شــود‪ .‬بعضــی روش هــای شــایع انتقــال بیمــاری از‬ ‫طریــق غــذا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫شیر پاستوریزه نشده؛‬ ‫گوشت یا تخم مرغ نپخته؛‬ ‫میــوه یــا ســبزیجات خامــی کــه بــه مدفــوع حیــوان‬ ‫بیمــار الــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عوامل دیگر‬ ‫تغییــرات جهانــی اب وهــوا‪ ،‬اســتفاده بیــش از حــد‬ ‫ضدمیکروب هــا و مزرعه هــای خیلــی شــلوغ باعــث‬ ‫افزایــش امــار ابتــا بــه بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و دام می شــوند‪ .‬افــرادی کــه سیســتم ایمنــی‬ ‫ضعیــف دارنــد خیلــی در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیماری هــا هســتند‪ .‬بعضــی از دالیــل معمــول ضعــف‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن عبارت انــد از‪:‬‬ ‫بارداری؛‬ ‫نوزادی؛‬ ‫درمان سرطان؛‬ ‫پیونــد عضو؛دیابت؛اعتیــاد بــه الــکل؛ بیماری هــای‬ ‫عفونــی ماننــد ایــدز‪.‬‬ ‫روش هــای پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و حیــوان‬ ‫بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام در‬ ‫سراســر جهــان شــایع هســتند‪ .‬بیشــتر کشــورها در‬ ‫تــاش هســتند کــه بیماری هــای ناشــی از حیوانــات‬ ‫و حشــرات را کاهــش دهنــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫راه هــای پیشــگیری‪ ،‬وضــع قوانینــی بــرای کنتــرل‬ ‫کیفیــت غذاســت‪ .‬ایــن قوانیــن احتمــال ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیماری هــا از طریــق تغذیــه را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫روش هــای پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و حیــوان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ تمیز نگه داشــتن دسـت ها‪ :‬شســتن دســت با صابون‬‫تمیــز و اب جــاری پــس از مواجهــه بــا حیوانــات می توانــد‬ ‫روش خوبــی بــرای ازبین بــردن الودگی هــا باشــد‪ ،‬حتــی‬ ‫اگــر بــه ایــن حیوانــات دســت نــزده باشــید‪.‬‬ ‫ انتخــاب درســت حیــوان خانگــی‪ :‬بــا دقت دربــاره انواع‬‫حیوانــات خانگــی تحقیــق و ســعی کنیــد بــا رعایــت مــوارد‬ ‫ایمنــی از گســترش بیمــاری جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫ پیشــگیری از نیــش حشــراتی مثــل پشــه‪ ،‬کک و کنــه‪:‬‬‫اســتفاده از اســپری حشــره کش‪ ،‬پوشــیدن شــلوار و‬ ‫لبــاس اســتین بلند و دوری از مناطــق جنگلــی‪ ،‬از نیــش‬ ‫حشــرات پیشــگیری می کننــد‪.‬‬ ‫ توجــه بــه غــذا‪ :‬بــا پخــت کافــی غــذا و اماده کــردن ان‬‫در محیــط تمیــز و شســتن ظرف هــا و قابلمه هــا پــس از‬ ‫مصــرف‪ ،‬می تــوان از انتقــال بیماری هایــی ماننــد ســالمونال‬ ‫پیشــگیری کــرد‪ .‬همچنیــن خــوب اســت پیــش از مصــرف‬ ‫هــر مــاده غذایــی‪ ،‬ان را بشــویید‪.‬‬ ‫ تحقیــق دربــاره بیماری های شــایع پیش از مســافرت‪:‬‬‫اگــر بیمــاری هــای مشــترک بیــن انســان و دام را پیــش از‬ ‫ســفر بشناســید‪ ،‬می توانید اقدامات پیشــگیرانه مناسب‬ ‫را بــا دریافــت واکسـن های ضــروری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ واکسیناســیون حیوانــات‪ :‬دریافــت واکســن های‬‫مناســب و معاینــه منظــم توســط دامپزشــک می توانــد‬ ‫خطــر الودگــی حیــوان را کاهــش دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫دامپزشــک روش هایــی بــرای پیشــگیری از الوده شــدن‬ ‫حیــوان خانگــی بــه کنــه و کک پیشــنهاد می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫در گفتگــو بــا «تاچــارا روحــی کریمــی» دکتــرای روانشناســی و‬ ‫درمانگــر مطــرح شــد‪:‬‬ ‫اگاهی دادن به کودکان و تربیت جنســی انان ازســنین کودکی‬ ‫و ادامــه ایــن امــوزش تــا دوران بلــوغ و حتــی زمــان ازدواج‪ ،‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن ابعــاد امــوزش زندگــی اجتماعــی بــه شــمار مــی رود‬ ‫کــه اهمیــت ان در مواقعــی بیشــتر از ســایر اصــول اجتماعــی و‬ ‫مراودات زندگی شــهروندی اســت‪ .‬اما به دالیل مختلف اموزش‬ ‫در ایــن حــوزه بــا کنــدی و مالحظــات فــراوان صــورت مــی گیــرد تــا‬ ‫جایــی کــه در مواقعــی ایــن رونــد از مدارامــوزش خــارج شــده و‬ ‫مــدرس یــا مربــی تنهــا بــه اشــاراتی مبهــم و گنگ بســنده می کند!‬ ‫هــر چنــد بــه دلیــل وجود حساســیت هــا و احتمال بروز اســیبهای‬ ‫احتمالــی بــه ســبب امــوزش نادرســت‪ ،‬تربیــت جنســی بایــد بــا‬ ‫دقــت نظــر فــراوان همــراه باشــد چــرا کــه هــر گونــه ســهل انــگاری‬ ‫و یــا حتــی عــادی انــگاری در مطــرح ســاختن موضوعــات جنســی‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــه تبعــات جبــران ناپذیــر شــود‪.‬‬ ‫بــه منظــور اشــنایی بیشــتر بــا ضــرورت مقولــه تربیــت جنســی‬ ‫و ادامــه ایــن رونــد حتــی تــا دوران ازدواج و پــس از ان‪ ،‬بــا‬ ‫«تاچــارا روحــی کریمــی» درمانگــر و دکتــرای روان شناســی‬ ‫هــم کالم شــدیم تــا ایــن موضــوع را از زوایــای مختلــف‬ ‫پــردازش کنــد‪.‬‬ ‫• نقــش اگاهــی بخشــی جنســی در نوجوانــان و جوانــان را در‬ ‫پیشــگیری از اســیبهای اجتماعــی چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟‬ ‫اولیــن نقشــی کــه اگاهــی بخشــی جنســی دارد‪ ،‬کاهــش ازار‬ ‫جنســی درطول دوران زندگی هســت‪ .‬این مهم در وهله اول‬ ‫و در دوران کودکــی بــر عهــده ی والدیــن اســت‪.‬این اگاهــی‬ ‫بخشــی مــی توانــد بــه دو صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫صــورت پذیــرد و کلیــدی تریــن مولفــه ان علمــی بــودن و‬ ‫انتقــال صحیــح مطالــب هســت‪.‬حاال چــرا ایــن اگاهــی بخشــی‬ ‫الزم اســت‪ ،‬چــون رابطــه ی جنســی بخــش جدایــی ناپذیــری از‬ ‫زندگــی افــراد اســت و داشــتن دانــش جنســی صحیــح باعــث‬ ‫هدایــت زندگــی جنســی فــرد مــی شــود‪.‬‬ ‫خــاء ایــن امــوزش در طــی دوران تحصیــل بــه وضــوح دیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬چــرا کــه جــوان مــا بــا فقــر ایــن امــوزش وارد جامعــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬در اکثــر کالســهای رســمی عمدتــا ًدرمــورد بــاروری یــا نهایــت‬ ‫قاعدگــی دختــران یــا احتالمهــای شــبانه پســران ســخن بــه میــان‬ ‫اورده مــی شــود و امــوزش در خصــوص ضــرورت یــا جایــگاه روابط‬ ‫جنســی در زندگــی و یــا حتــی نحــوه صحیــح اســتفاده از وســایل‬ ‫بهداشــتی بانــوان و ‪ ...‬ســخنی بــه میــان نمــی ایــد‪.‬‬ ‫امــوزش ســامت جنســی بــه انــدازه هرنــوع ســامت‬ ‫دیگــری مهــم هســت‪.‬چراکه درایــن امــوزش مــا بــا بیماریهــا‬ ‫و عفونتهــای مقاربتی‪،‬چگونگــی ابتــاء بــه انهــا‪ ،‬اموزشــهای‬ ‫جلوگیــری از بــارداری‪ ،‬روشــهای جلوگیــری از ازار جنســی و‬ ‫انــواع سواســتفاده هــای جنســی اشــنا مــی شــویم‪.‬‬ ‫در ضمــن بایــد اذعــان داشــت ســوء اســتفاده و ازارجنســی‬ ‫فقــط در کودکــی نیســت و مــا در بزرگســاالن هــم ســوء‬ ‫اســتفاده وازارجنســی داریــم و بایــد ازبزرگســاالن نیــز ماننــد‬ ‫کــودکان حفاظــت کنیــم‪ .‬حجــت گفتــار فــوق مشــکالتی اســت‬ ‫کــه امــروزه برخــی از بازیگــران زن ســینما بــدان اشــاره داشــته‬ ‫انــد‪ .‬مشــکالتی کــه در مواقعــی ریشــه در نبــود یــا کمبــود‬ ‫همیــن اگاهــی دارد‪ .‬بنابرایــن اصلــی تریــن اگاهــی بخشــی‬ ‫جنســی حفاظــت و پیشــگیری از اســیب هاســت کــه بایــد هــر‬ ‫چــه ســریعتر نســبت بــه ایــن امــوزش اقــدام نمــود‪.‬‬ ‫بهتریــن زمــان و فضــا بــرای اموزش مســائل مرتبط با روابط جنســی‪،‬‬ ‫چه دوران و چه بستری است؟ کتاب‪،‬سایت‪،‬فضای مجازی؟‬ ‫ناهنجاریهــا و مشــکالت جامعــه ی امــروزی بــا دیــروز متفــاوت‬ ‫اســت و همیــن اهمیــت امــوزش را نشــان مــی دهــد‪ .‬مثــا بــه‬ ‫کــودکان زیر‪۵‬ســال امــوزش دربــاره ی اندامهــای جنســی و حریــم‬ ‫خصوصــی بایــد داده شــود‪ .‬قبــل از هرچیــز بایــد بدانیــم کــه اموزش‬ ‫صحیح از ســنین زیر‪ ۵‬ســال شــروع میشــود اما مطالب ارائه شــده‬ ‫درهــر گــروه ســنی متفــاوت اســت‪ .‬مــن امــوزش مســائل مرتبــط بــا‬ ‫مســائل جنســی و هویــت جنســی را نوعــی واکســن بــرای محافظــت‬ ‫از فــرد تلقــی مــی کنــم‪ .‬ایــن امــوزش در ســن بلــوغ بــه شــناخت‬ ‫کامــل دســتگاه تناســلی بایــد برســد‪.‬یعنی فیزیولــوژی انــدام را‬ ‫بداننــد‪ .‬دختــران و پســران بــا مراحــل بلــوغ خــود اشــنا شــوند و‬ ‫کارکردهــای اندامهــای جنســی کــه یکیــش بقــای نســل هســت بایــد‬ ‫توضیــح داده بشــود‪.‬‬ ‫ایــن امــوزش در جوانــان بــاالی ‪ ۲۰‬ســال کــه بایــد خودشــان را بــرای‬ ‫ازدواج و روابــط جنســی امــاده کننــد بــه صــورت بســیار گســترده‬ ‫تــری‪ ،‬علمــی تــر و واقــع بینانــه تــر باشــد و شــامل مــواردی نظیــر‬ ‫امــوزش صحیــح پیــش معاشــقه ‪،‬نحــوهء گفتگــو دربــاره ی مســائل‬ ‫جنســی در طــول زندگــی و‪ .. .‬باشــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن در جــواب کوتــاه بــه ســوال شــما مــا بهتریــن ســن نداریــم‬ ‫چــون امــوزش مســیری مســتمر هســت کــه از قبــل از ‪ ۵‬ســالگی‬ ‫شــروع میشــه وادامــه دارد‬ ‫در خصــوص بســتر امــوزش بایــد اشــاره داشــت ایــن اموزشــها‬ ‫درهرســنی متناســب بــا گــروه ســنی‪،‬هدف امــوزش هســت‪.‬‬ ‫زیــر ‪ ۵‬ســال بــا صحبــت والدیــن و کارتــون بســیار موثرتــر از کتــاب‬ ‫خوانــدن اســت‪ .‬همینطــور در گــروه نوجوانــان تاثیــر فیلــم هــای‬ ‫اموزشــی و تدریــس متخصــص امــر را نمــی توانیــم نادیــده بگیریــم‬ ‫ودر گــروه جوانــان کتاب‪،‬ســایتهای علمــی معتبــر و حتــی فضــای‬ ‫مجــازی مــی تواننــد تاثیرگذارباشــند‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی در ســالهای اخیــر بــه امــوزش بهتــر مســائل‬ ‫جنســی منجــر شــده یــا خــود زمینــه ی مفســده اســت؟‬ ‫فضــای مجــازی در مــورد امــوزش (البتــه امــوزش علمــی نــه زرد)‬ ‫بســیار موثــر اســت‪ .‬ایــن اموزشــها در دور افتــاده تریــن نقــاط بــه‬ ‫راحتــی امــکان پذیــر شــده اســت‪ .‬بــر همیــن اســاس مــی تــوان‬ ‫گفــت نســل امــروز بــه مــدد فضــای مجــازی بــه نســبت نســل قدیــم‬ ‫دارای دانــش بیشــتری در همــه زمینــه اســت اســت و بــه قولــی‬ ‫چشــم و گــوش شــان بــاز اســت!‬ ‫خانواده ها مراقب‬ ‫مشاور نماها باشند‬ ‫سرویس خانواده ‪ -‬به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بســیاری از خانــواده بــر ایــن باورنــد سرنوشــت فرزنــدان شــان‬ ‫بــا کنکــور گــره خــورده اســت و بــه همیــن منظــور قبولــی در‬ ‫ازمــون ورود بــه دانشــگاه هــا یــا همــان کنکــور سراســری را‬ ‫دروازه خوشــبختی و رســیدن بــه امــال و ارزوی هــای خــود و‬ ‫فرزندان شــان قلمــداد مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد از فرصــت کنکــور بایــد اســتفاده کــرد و ایــن فرصــت‬ ‫طالیــی را از دســت نــداد‪ ،‬ولــی ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت‬ ‫کــه کنکــور همــه زندگــی نیســت بلکــه بخــش کوچکــی از زندگــی‬ ‫اســت و زندگــی حتــی بــرا ی کســانی کــه در ایــن ازمــون موفــق‬ ‫نمــی شــوند‪ ،‬کمــاکان جریــان دارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بســیاری از خانــواده هــا کنکــور را بخشــی از فراینــد‬ ‫زندگــی تحصیلــی فرزنــدان خــود تصــور نمــی کننند بلکــه ان را همه‬ ‫زندگــی مــی پندارنــد و بــر همیــن اســاس بــرای قبولــی فرزنــدان در‬ ‫امــا در مــوردی کــه شــما بــه عنــوان زمینــه ی مفســده ســوال‬ ‫کردیــد‪ ،‬قطعــا ً ایــن طــور اســت و محکــم و قاطــع بــر ایــن موضــوع‬ ‫صحــه مــی گــذارم‪.‬‬ ‫در جامعه ما‪،‬گذار از مرحله سنتی که چشم درچشم نگاه کردن‬ ‫نوعــی پــروروی محســوب مــی شــد‪ ،‬بــه نــاگاه بــا دنیایــی از ارتباطــات‬ ‫کــه بــا نمایــش ممنوعــه هایــی مثــل اتــاق خواب‪،‬پوششــهای غیــر‬ ‫مرســوم جامعــه تجربــه هــای جدیــدی از مکالمــات نوشــتاری ِ‬ ‫ـی لــذت بخــش واغنــا کننــده روبــه رو شــدیم‪.‬‬ ‫خصوصـ ِ‬ ‫در کنــار ایــن رویارویــی هــا‪ ،‬محدودیتهــای عرفــی‪ ،‬نیازهــای‬ ‫براوردنشــده عاطفــی و غیــر عاطفی‪،‬تعــارض در باورها‪،‬عــدم‬ ‫دسترســی راحــت و اســان بــه امکانــات تفریحــی‪ .‬ایجــاد نیازهــای‬ ‫کاذب در افــراد و‪ ...‬باعــث بــه وجــود امــدن پاردوکــس هــای شــدید‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مــوارد عدیــده در کنــار عــدم مهــارت امــوزی در کنتــرل‬ ‫تکانــه هــا‪ ،‬باعــث بــروز طغیــان جنســی در ارتباطات متعــدد و بعضا ً‬ ‫غیــر اخالقــی مــی گــردد کــه قطعــا ًیکــی از راههــای ســاده بــرای‬ ‫تخلیــه فشــار روانــی مــی شــود‪ .‬چــرا کــه در چنیــن مــواردی دیگــر‬ ‫عقــل و منطــق حاکــم بــر روابــط نیســت و هورمــون هــا و هیجانهــا‬ ‫تصمیــم گیــری مــی کننــد!‬ ‫سخن اخر‬ ‫بــدون تردیــد مدیریــت دانــش جنســی یکــی از پایــه هــای مهــم‬ ‫در ســامت جســمی‪ ،‬جنســی و حتــی عاطفــی اســت و یکــی از‬ ‫مقوالتــی اســت کــه مــی توانــد بــه افــراد در کنتــرل رفتــار جنســی‬ ‫خــود چــه در ســنین کودکــی و چــه در ســنین باالتــر تاثیــر‬ ‫چشــمگیری داشــته باشــد‪ .‬زمانــی کــه والدیــن راه هــای امــوزش‬ ‫مســائل جنســی بــه کــودکان را می اموزنــد‪ ،‬می تواننــد بــه راحتــی‬ ‫اطالعــات جنســی کــودک را مدیریــت کننــد‪ .‬از ســویی بــا بــاال تــر‬ ‫رفتــن ســن‪ ،‬دانــش و اگاهــی جنســی می توانــد بــه نوجوانــان در‬ ‫پیشــگیری از تبعــات اســیب هــای اجتماعــی و مــورد ازار قــرار‬ ‫گرفتــن کمــک کنــد و خــود انهــا نیــز قــادر خواهنــد بــود رفتــار خــود‬ ‫را در مواجهــه بــا جنــس مخالــف مدیریت کننــد‪ .‬در پایان نیز باید‬ ‫اشــاره داشــت کمــک گرفتــن از یــک مشــاور دلســوز مــی توانــد در‬ ‫هــر شــرایطی بــه افــراد در زمینــه هــای مختلــف کمــک کنــد و انهــا‬ ‫را از چالــش هــای بــزرگ برهانــد‪.‬‬ ‫کنکــور بــه زعــم خودشــان از هیــچ کوششــی فروگــذار نمــی کننــد‪.‬‬ ‫امــا بایــد اذعــان داشــت همیــن نــگاه دلســوزانه و غیــر منطقــی‬ ‫بــه کنکــور باعــث گــردش مالــی چنــد هــزار میلیــاردی شــده و‬ ‫مافیایــی را بــه وجــود اورده اســت کــه مقابلــه بــا ان دســتکم در‬ ‫تــوان مجلــس و دولــت نیســت‪.‬‬ ‫تشــویق بــه شــرکت در انــواع کالس هــای تقویتــی و کنکــور‪،‬‬ ‫خریــد انــواع و اقســام کتــب و ســواالت و فایــل هــای صوتــی و‬ ‫تصویــری و از همــه مهــم تــر ارائــه مشــاوره هــای غلــط و غیــر‬ ‫منطقــی بخشــی از تحــرکات مافیــای کنکــور اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مقــال قصــد بررســی زمینــه هــا بــروز و مقابلــه بــا مافیای‬ ‫کنکــور را نداریــم امــا انچــه کــه در ســال هــای اخیــر بیــش از هــر‬ ‫چیــزی خانــواده هــا و دانــش امــوزان را بــه چالــش کشــیده اســت‬ ‫و عــاوه بــر تحمیــل هزینــه هــای گــزاف باعــث ایجــاد توهمــات‬ ‫گوناگــون در خانــواده هــا شــده اســت‪ ،‬ورود مشــاور نماهــا بــه‬ ‫حــوزه مشــاوره تحصیلــی اســت!‬ ‫متاســفانه برخــی دانشــجویان یــا حتــی برخی از فــارغ التحصیالن‬ ‫رشــته هــای پزشــکی‪ ،‬مهندســی‪ ،‬علــوم انســانی و ‪ ...‬کــه رشــته‬ ‫تحصیلــی انهــا هیــچ ارتباطــی بــه مشــاوره و راهنمایــی نــدارد‪،‬‬ ‫وارد ایــن فضــا شــده انــد و بــا دریافــت مبالــغ هنگفــت بــه ارائــه‬ ‫راهنمایی هــای اغــوا کننــده و غیــر منطقــی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫فلــذا بــه خانــواده هــای محتــرم توصیــه مــی شــود قبــل از‬ ‫انتخــاب مشــاور تحصیلــی بــرای فرزنــدان در گام اول نســبت بــه‬ ‫شــناخت مشــاور اقــدام کننــد و بــه هــر فــردی کــه خــود را مشــاور‬ ‫مــی نامــد‪ ،‬اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫مشــورت بــا مدیــر و مشــاور مدرســه و مراجعــه بــه مراکــز رســمی‬ ‫کــه دارای مجــوز مشــاوره هســتند‪ ،‬بهتریــن راه بــرای شــناخت‬ ‫مشــاوران و دریافــت مشــاوره تحصیلــی اســت‪.‬‬ ‫در خاتمــه بــه دانــش امــوزان و خانــواده هــا توصیــه مــی شــود از‬ ‫مراجعــه بــه مشــاور نماهــا و افــرادی کــه بــدون مجــوز اقدام بــه ارائه‬ ‫مشــاوره تحصیلــی مــی کننــد جــدا پرهیــز کننــد و اینــده تحصیلــی‬ ‫فرزنــدان شــان را بــا دریافــت راهنمایــی هــای غلــط تبــاه نکننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کاربران دائمی شبکه های اجتماعی به تکنو‪-‬استرس دچار می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنــی ناشــی از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪ Friedrich-Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی ‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه دفعــات‬ ‫مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬سایبری‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک جاسوس افزار‬ ‫قدرتمند گوشی های‬ ‫اندرویدی و‬ ‫ایفون ها را هدف‬ ‫قرار داده است‬ ‫گــوگل مدعــی شــد یــک جاســوس افزار قدرتمنــد گوشــی های‬ ‫اندرویــدی و ایفون هــا را هــدف قــرار داده اســت‬ ‫جاســوس افزار ‪ Hermit‬حریم خصوصــی و ازادی کاربــران را‬ ‫بــه خطــر می انــدازد‪ .‬اکنــون گــوگل جزئیــات مربــوط بــه ایــن‬ ‫نرم افــزار جاسوســی کــه بســیاری از دســتگاه های اندرویــد و‬ ‫‪ iOS‬را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬توضیــح داده اســت‪.‬‬ ‫گــوگل به تازگــی هشــدارهایی درمــورد نوعــی جاســوس افزار در‬ ‫ســطح ســازمانی کــه کاربــران دســتگاه های اندرویــدی و ‪iOS‬‬ ‫را موردحملــه قــرار می دهــد‪ ،‬ارائــه کــرده اســت‪ .‬به گفتــه ی‬ ‫محققــان گــروه تجزیه وتحلیــل تهدیــد گــوگل موســوم بــه‬ ‫‪ ،TAG‬بنویــت ســون و کلمنــت لجیــن و همچنیــن اعضــای‬ ‫پــروژ ه ی صفــر (‪ )Project Zero‬نوعــی نرم افــزار جاسوســی‬ ‫اندرویــد و ‪ iOS‬در درجــه ی دولتــی و ســازمانی‪ ،‬درحال حاضــر‬ ‫فعــال اســت‪ .‬تــا این لحظــه قربانیــان ایــن نرم افــزار جاسوســی‬ ‫در ایتالیــا و قزاقســتان شناســایی شــده اند‪.‬‬ ‫نرم افــزار جاسوســی جدیــد‪ Hermit ،‬نــام دارد کــه درواقــع‬ ‫می تــوان ان را ابــزاری نظارتــی و مــاژوالر توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫محققــان امنیــت ســایبری ‪ Lookout‬پــس از تجزیه وتحلیــل‬ ‫‪ ۱۶‬مــاژول از ‪ ۲۵‬مــاژول ایــن جاســوس افزار اعــام کردنــد‬ ‫کــه ایــن بدافــزار ســعی می کنــد دســتگاه های هــدف را روت‬ ‫ط صــدا‪ ،‬هدایــت یــا برقــراری‬ ‫کنــد و از قابلیت هایــی مثــل ضب ـ ‬ ‫تماس هــای تلفنــی‪ ،‬ســرقت مجموعــه ی اطالعــات ازجملــه‬ ‫پیام هــای کوتــاه‪ ،‬گزارش هــای تمــاس‪ ،‬فهرســت تماس هــا‪،‬‬ ‫عکس هــا و اســتخراج داده هــای مربــوط بــه موقعیــت مکانــی‬ ‫بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫تجزیه وتحلیــل ‪ Lookout‬کــه در تاریــخ ‪ ۱۶‬ژوئــن منتشــر شــد‬ ‫نشــان می دهــد ایــن نرم افــزار جاسوســی ازطریــق پیامک هــای‬ ‫مخــرب ارســال می شــود‪ .‬نتیجه گیــری ‪ TAG‬نیــز بــا ایــن داده هــا‬ ‫مطابقــت دارد‪ .‬ایــن بدافــزار بــا پیوندهــای منحصر به فــرد‬ ‫ارسال شــده بــه هــدف‪ ،‬به عنــوان پیام هــای ارسال شــده‬ ‫اتحادی ه‬ ‫کسب وکار های‬ ‫مجازی به شکایات‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫رسیدگی نمی کند‬ ‫کارشــناس حقوقــی فنــاوری اطالعــات گفــت‪ :‬اتحادیــه‬ ‫کســب وکار های مجــازی تنهــا بــه شــکایات اعضــای همــان‬ ‫اجرای طرح‬ ‫عملیاتی پانجیا ‪15‬‬ ‫عملیــات جهانــی پانجیــا‪ 15‬بــا هــدف مقابلــه بــا تبلیــغ و فــروش‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪561‬‬ ‫اسیب پذیری جدید‬ ‫پردازنده های اینتل و ‪AMD‬‬ ‫سرقت اطالعات محرمانه‬ ‫را ممکن می کند‬ ‫ازطریــق یــک ارائه دهنــده ی خدمــات اینترنتــی (‪ )ISP‬یــا یــک‬ ‫اپلیکیشــن پیام رســانی‪ ،‬خــود را مخفــی می کنــد‪.‬‬ ‫گوگل درمورد ‪ Hermit‬می گوید‪:‬‬ ‫مــا معتقدیــم در برخــی مــوارد‪ ،‬مهاجمــان بــا ‪ISP‬هــا بــرای‬ ‫غیرفعــال کــردن اتصــال داده ی تلفــن همــراه هــدف‪ ،‬همــکاری‬ ‫کرده انــد‪ .‬پــس از غیرفعــال شــدن ایــن ویژگــی‪ ،‬مهاجــم یــک‬ ‫پیونــد مخــرب ازطریــق پیامــک ارســال می کنــد و از هــدف‬ ‫می خواهــد اپلیکیشــن را بــرای بازیابــی اتصــال داده هــای خــود‬ ‫نصــب کنــد‪.‬‬ ‫تیم ‪ Lookout‬فقط توانســته اســت نســخه ی اندروید ‪Hermit‬‬ ‫را شناســایی کنــد امــا درحال حاضــر گــوگل یــک نمون ـه ی ‪ iOS‬را‬ ‫هــم ب ـه تحقیقــات اضافــه کــرده اســت‪ .‬هیچ کــدام از نمونه هــا‬ ‫در مخــازن رســمی اپلیکیش ـن های گــوگل یــا اپــل یافــت نشــد‬ ‫و درعــوض‪ ،‬برنامه هــای مملــو از نرم افزارهــای جاسوســی از‬ ‫میزبان هــای غیررســمی دانلــود شــده اند‪ .‬نمونــه ی اندرویــدی‬ ‫ایــن بدافــزار از قربانــی درخواســت می کنــد اجــازه ی نصــب‬ ‫اپلیکیشــن از منابــع ناشــناس را فعــال کنــد‪ .‬ایــن بدافــزار خــود‬ ‫را به عنــوان یــک اپلیکیشــن سامســونگ پنهــان می کنــد و از‬ ‫‪ Firebase‬به عنــوان بخشــی از زیرســاخت فرمــان و کنتــرل‬ ‫خــود بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد‪ :‬درحالی کــه خــود ‪ APK‬فاقــد هرگونــه‬ ‫اســیب پذیری اســت‪ ،‬امــا کــد ان بــه وجــود اســیب پذیری هایی‬ ‫اشــاره دارد کــه می تــوان ان هــا را دانلــود و اجــرا کــرد‪ .‬گــوگل‬ ‫بــه کاربــران اندرویــدی کــه تحــت تاثیــر ایــن جاســوس افزار‬ ‫قــرار دارنــد اطــاع داده اســت و تغییراتــی را در قابلیــت ‪Play‬‬ ‫‪ Protect‬اعمــال کــرده تــا از ان هــا دربرابــر فعالیت هــای مخــرب‬ ‫‪ Hermit‬محافظــت کنــد‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬پروژه هــای ‪Firebase‬‬ ‫مرتبــط بــا ایــن نرم افــزار جاسوســی‪ ،‬غیرفعــال شــده اند‪.‬‬ ‫نمونــه ی ‪ iOS‬ایــن جاســوس افزار بــا گواهــی به دســت امده‬ ‫از برنامــه ی ‪ Apple Developer Enterprise‬امضــا شــده و‬ ‫حــاوی قابلیتــی بــرای سوءاســتفاده از افزایــش امتیــاز اســت کــه‬ ‫می توانــد ازطریــق ‪ ۶‬اســیب پذیری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫درحالی کــه چهــار اســیب پذیری بــا نام هــای ‪-2018-CVE‬‬ ‫‪-2020-CVE ،3837-2020-CVE ،8605-2019-CVE ،4344‬‬ ‫‪ 9907‬شــناخته شــده بودنــد‪ ،‬دو مــورد دیگــر نیــز بــا شناسـه های‬ ‫‪ 30883-2021-CVE‬و ‪ 30983-2021-CVE‬به عنــوان‬ ‫نمونه هــای مشــکوک شناســایی شــده اند‪ .‬اپــل نیــز گواهی هــای‬ ‫مرتبــط بــا کمپیــن ‪ Hermit‬را باطــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫گــوگل و ‪ Lookout‬می گوینــد ایــن نرم افــزار جاسوســی‬ ‫احتمــاال ً بــا ‪ RCS Lab‬مرتبــط اســت؛ شــرکتی ایتالیایــی کــه‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۳‬تاکنــون درحــال فعالیــت اســت‪ .‬ازمایشــگاه‬ ‫‪ RCS‬در گفت وگــو بــا وب ســایت ‪ TechCrunch‬گفــت کــه‬ ‫ایــن شــرکت محصــوالت خــود را مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات‬ ‫ملــی و اروپایــی صــادر می کنــد و هرگونــه فــروش یــا اجــرای‬ ‫محصولــات فقــط پــس از دریافــت مجــوز رســمی از مقامــات‬ ‫ذی صــاح انجــام می شــود‪.‬‬ ‫انتشــار ‪ Hermit‬صنعــت پررونــق جاســوس افزار و نظــارت‬ ‫دیجیتــال را برجســته تر می کنــد‬ ‫گــوگل هفتـه ی گذشــته در جلسـه ی کمیتـه ی تحقیــق پارلمانی‬ ‫اتحادی ـه ی اروپــا درمــورد اســتفاده از پگاســوس (‪ )Pegasus‬و‬ ‫ســایر نرم افزارهــای جاسوســی درج ـه ی تجــاری‪ ،‬شــهادت داد‪.‬‬ ‫‪ TAG‬درحال حاضــر بیــش از ‪ ۳۰‬فروشــنده را ردیابــی می کنــد‬ ‫کــه امــکان سوءاســتفاده بــا نرم افزارهــای جاسوســی را بــا‬ ‫بــه نهادهــای تحــت حمایــت دولت هــا ارائــه می دهنــد و بــه‬ ‫گفتــه ی چارلــی اســنایدر‪ ،‬رئیــس سیاســت امنیــت ســایبری‬ ‫گــوگل‪ ،‬درحالی کــه اســتفاده از ایــن نرم افزارهــای جاسوســی‬ ‫ممکــن اســت قانونــی باشــد‪ ،‬امــا اغلــب مشــخص می شــود‬ ‫دولت هــا از ان هــا بــرای مقاصــد دیگــری اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه مخالــف ارزش هــای دموکراتیــک اســت و بیشــتر مخالفــان‪،‬‬ ‫ق بشــر و سیاســت مداران را‬ ‫روزنامه نــگاران‪ ،‬فعــاالن حقــو ‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬اســنایدر گفــت‪:‬‬ ‫بـ ه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی گــوگل ایــن نــوع فعالیت هــا‬ ‫را کشــف می کنــد‪ ،‬مــا نه تنهــا اقداماتــی بــرای محافظــت از‬ ‫کاربــران انجــام می دهیــم‪ ،‬بلکــه ان اطالعــات را به صــورت‬ ‫عمومــی بــرای افزایــش اگاهــی و کمــک بــه اکوسیســتم ها‪،‬‬ ‫فــاش می کنیــم‪.‬‬ ‫اتحادیــه یــا ســایت هایی بــا پســوند (‪ )ir‬رســیدگی می کنــد‪.‬‬ ‫اقــای مصطفــی عبداللهــی کارشــناس حقوقــی فنــاوری اطالعــات‬ ‫بــه ســواالت زیــر در رابطــه بــا افزایــش کالهبــرداری در صفحــات‬ ‫اینســتاگرامی پــس از خرید هــای اینترنتــی پاســخ داد‪.‬‬ ‫انــواع کالهبــرداری در خریــد و فروش هــای اینســتاگرامی‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫اقــای عبداللهــی‪ :‬اینســتاگرام بــه یــک پلتفــرم بــرای انجــام‬ ‫تعامــات روزمــره و حتــی اقتصــادی تبدیــل شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫کالهبــرداران نیــز از اقبــال مــردم بــه اینگونــه بســتر ها همچــون‬ ‫هــر فضــای تجــاری دیگــری سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداران بــا ایجــاد صفحــات اینســتاگرام‪ ،‬مدعــی فــروش‬ ‫کاالیــی می شــوند‪ ،‬امــا بعــد از واریــز وجــه‪ ،‬کاال را ارســال‬ ‫نمی کننــد‪ .‬برخــی دیگــر‪ ،‬بــرای کاربــران لینــک جعلــی واریــز‬ ‫ارســال کــرده و بعــد از ســرقت اطالعــات حســاب‪ ،‬تمامــی‬ ‫موجــودی را خالــی می کننــد‪ .‬دســته ای دیگــر‪ ،‬بــا ارائ ـه اطالعــات‬ ‫غلــط و غیرعلمــی مثــل فال گیــری‪ ،‬روانشناسـی های زرد‪ ،‬ادعــای‬ ‫فعالیت هــای خیرخواهانــه و ســایر مانور هــای متقلبانــه‪ ،‬ســعی‬ ‫در بــه دام انداختــن طعمه هــای خــود دارنــد‪.‬‬ ‫ایا کالهبرداری های اینستاگرامی قابلیت پیگیری دارند؟‬ ‫اقــای عبداللهــی‪ :‬کالهبرداری های اینترنتی در اینســتاگرام‪ ،‬تنها‬ ‫در مراجــع قضایــی قابلیــت شــکایت دارنــد کــه ســخت اســت و بــه‬ ‫ویــژه در مبالــغ خُــرد‪ ،‬صرف ـه ای نــدارد‪ .‬اتحادی ـه کس ـب وکار های‬ ‫مجــازی تنهــا بــه شــکایات مربــوط بــه کســب وکار های اعضــای‬ ‫همــان اتحادیــه یــا ســایت هایی بــا پســوند (‪ )ir‬رســیدگی می کنــد‬ ‫کــه کس ـب وکار های اینســتاگرام مشــمول ان نمی شــوند‪.‬‬ ‫راهکار جلوگیری از کالهبرداری های اینستاگرامی چیست؟‬ ‫اقــای عبداللهــی‪ :‬بــرای پیشــگیری از وقــوع کالهبــرداری‪،‬‬ ‫کاربــران اینســتاگرام بایــد در زمــان خریــد از طــرق مختلــف مثــل‬ ‫نظر هــای زیــر پســت‪ ،‬میــزان فعالیــت صفحــه‪ ،‬وجــود تصاویــر‬ ‫فروشــندگان در داخــل صفحــه‪ ،‬درخواســت ارســال عکــس‬ ‫لحظ ـه ای بــرای اگاهــی از وجــود فیزیکــی کاال و دیگــر عالئــم‪ ،‬از‬ ‫صحــت نســبی ان اطــاع حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫کاربــران بایــد اقدامــات دیگــری را هــم در پیــش گیرنــد؛ بــرای‬ ‫مثــال‪ ،‬پرداخــت وجــه تنهــا در زمــان دریافــت کاال یــا عــدم ارســال‬ ‫وجــه از طریــق لینک هــای ارســالی از طــرف فروشــنده‪ ،‬می توانــد‬ ‫تــا میزانــی از وقــوع کالهبــرداری پیشــگیری کنــد‪.‬‬ ‫تفاوت امنیت خرید از صفحات اینســتاگرامی و وب ســایت های‬ ‫اینترنتی چیست؟‬ ‫اقــای عبداللهــی‪ :‬وضعیــت در خصــوص وب ســایت های خریــد‬ ‫کمــی مطلــوب اســت و افــراد می تواننــد بــا اطمینــان از اینکــه یــک‬ ‫ســایت مجوز هــای نهاد هــای ناظــر مثــل اتحادیـ ه کسـب وکار های‬ ‫مجــازی‪ ،‬مجــوز ســاماندهی رســانه های دیجیتــال و نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیــک (اینمــاد) را دارنــد‪ ،‬خریــد خــود را در درگاه هــای ان‬ ‫ســایت انجــام دهنــد‪ .‬ایــن مجوز هــا معمــوال در پاییــن صفحــات‬ ‫ســایت قابــل مشــاهده هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایین نامــه اجرایــی مــاده ‪ ۱۴‬الحاقــی قانــون مبــارزه بــا‬ ‫پولشــویی‪ ،‬شــرکت های پرداخت یــار ملــزم بــه دریافــت «اینمــاد»‬ ‫از دریافت کننــدگان خدمــت خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫انالیــن داروهــای غیرمجــازو تقلبــی‪ ،‬بــا همــکاری همزمــان‬ ‫نیروهــای پلیــس بیــش از ‪100‬کشــور و بــا محوریــت و هماهنگــی‬ ‫ســازمان اینترپــل و همــکاری ســازمان بهداشــت جهانــی در حــال‬ ‫انجــام مــی­باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ‪ :‬ســرهنگ ســیروس دالونــد‪ ،‬معــاون امــور بیــن الملــل و‬ ‫حقوقــی پلیــس فتــا فراجــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬عملیــات‬ ‫پانجیــا عملیاتــی اســت کــه از ســال ‪ 2008‬بــا محوریــت ســازمان‬ ‫اینترپــل و همــکاری پلیــس کشــورهای عضــو بــا هــدف مبــارزه‬ ‫بــا تبلیــغ و فــروش انالیــن داروهــای تقلبــی و غیرمجاز‪ ،‬مســدود‬ ‫شــدن وب ســایت هــای متخلــف‪ ،‬جلوگیــری از فعالیــت تجــاری‬ ‫غیرقانونــی انــان‪ ،‬افزایــش اگاه عمومــی از خطــرات خریــد و‬ ‫محصــوالت دارویــی و پزشــکی از وب ســایت هــای غیرقانونــی‪،‬‬ ‫شناســایی تولیــد و توزیــع کننــدگان محصــوالت دارویــی تقلبــی‬ ‫ی پذیــرد‪.‬‬ ‫و غیرقانونــی و شــبکه های جنایــی فعــال صــورت م ـ ­‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چندســال گذشــته بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در جهــان محورهــای عملیــات پانجیــا در حــوزه مقابلــه‬ ‫و کشــف داروهــای غیرمجــاز و تقلبــی کرونــا‪ ،‬واکســن های‬ ‫تقلبــی‪ ،‬دســتگاه های پزشــکی تقلبــی بــه ویــژه دســتگاه های‬ ‫تنفســی و همچنیــن ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده متمرکــز‬ ‫بــود و تاکنــون مقادیــر زیــادی داروی تقلبــی و غیرمجــاز کشــف‬ ‫و ضبــط گردیــده اســت و تعــدادی از افــراد مرتبــط نیــز بــا حکــم‬ ‫مراجــع قضائــی دســتگیر و تحویــل مراجــع گردیــده انــد کــه‬ ‫پــس از پایــان عملیــات در ‪9‬تیرمــاه اطالعــات و جزئیــات کامــل‬ ‫عملیــات و دســتاوردهای انــان اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫ایــن موضــوع در بهداشــت و ســامت شــهروندان و عواقــب‬ ‫جبــران ناپذیــر داروهــای تقلبــی و غیرمجــاز در ایــن حــوزه‬ ‫توصیــه می­گــردد شــهروندان هرگونــه دارو و مــواد بهداشــتی را‬ ‫فقــط از داروخانــه هــا و مراکــز مجــاز تهیــه نماینــد و از خریــد‬ ‫اینترنتــی از وب ســایتهای اگهــی محــور و کانال­هــا و اکانت­هــای‬ ‫موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ دالونــد از عمــوم مــردم درخواســت کــرد‪ :‬در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مشــکوک مراتــب را از طریــق ســایت رســمی‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز امــداد و‬ ‫فوریتهــای ســایبری اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫اخیــرا اســیب پذیری جدیــدی بــه نــام ‪ Hertzbleed‬در‬ ‫پردازنده هــای اینتــل‪ ،‬ای ام دی و چنــد شــرکت دیگــر کشــف‬ ‫شــده کــه بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد از راه دور بــه ایــن‬ ‫ســخت افزارها دسترســی پیــدا کــرده و کلیدهــای رمزنــگاری‬ ‫و ســایر اطالعــات محرمانــه کاربــر را بدزدنــد‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان ســخت افزار از مدت هــا قبــل می دانســتند‬ ‫کــه اســتخراج داده هــای محرمانــه از طریــق اندازه گیــری‬ ‫مقــدار انــرژی مصرفــی توســط ســخت افزار در حیــن‬ ‫پــردازش ایــن داده هــا‪ ،‬ممکــن اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫انجــام حمــات تحلیــل تــوان بــه راحتــی ممکــن نبــود چــون‬ ‫اندازه گیــری تــوان مصرفــی در حیــن انجــام ایــن پردازش هــا‬ ‫از راه دور کار راحتــی نیســت‪ .‬حــاال گروهــی از محققــان‬ ‫دریافته انــد کــه چگونــه می تــوان حمــات تحلیــل تــوان را‬ ‫بــه نــوع دیگــری از حمــات کانــال جانبــی تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد ولتــاژ پویــا و درجه بنــدی فرکانــس‬ ‫(‪ )DVFS‬کــه قابلیتــی بــرای مدیریــت تــوان و حــرارت در‬ ‫پردازنده هــای مــدرن اســت‪ ،‬بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد‬ ‫از طریــق اندازه گیــری زمانــی کــه طــول می کشــد تــا ســرورها‬ ‫بــه پرس وجوهــای خــاص پاســخ دهنــد‪ ،‬بتواننــد تغییــرات‬ ‫مصــرف تــوان را پیــدا کننــد‪ .‬حــاال بــا اگاهــی نســبت بــه‬ ‫چگونگــی عملکــرد ‪ ،DVFS‬انجــام حمــات کانــال جانبــی‬ ‫خیلــی ســاده تر می شــود‪.‬‬ ‫اســیب پذیری ‪ Hertzbleed‬در کــدام پردازنده هــا وجــود‬ ‫دارد؟‬ ‫پژوهشــگران نــام ایــن حملــه را ‪ Hertzbleed‬یــا‬ ‫«خونریــزی هرتــز» گذاشــته اند چــون از اطالعــات ‪DVFS‬‬ ‫بــرای بیــرون کشــیدن داده هایــی اســتفاده می کنــد کــه‬ ‫قــرار بــوده محرمانــه باقــی بماننــد‪ .‬ایــن اســیب پذیری بــرای‬ ‫پردازنده هــای اینتــل بــا نــام ‪ 24436-2022-CVE‬و بــرای‬ ‫ای ام دی بــا نــام ‪ 23823-2022-CVE‬معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫محققــان همچنیــن نشــان داده انــد کــه چگونــه می تــوان‬ ‫از ایــن تکنیــک بــرای اســتخراج کلیدهــای رمزنــگاری از‬ ‫ســرورهایی اســتفاده کــرد کــه الگوریتــم ‪ SIKE‬را اجــرا‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن الگوریتــم بــرای ســاختن کلیــد محرمانــه بیــن‬ ‫دو طــرف یــک ارتبــاط اســتفاده می شــود‪ .‬ان هــا مدعــی‬ ‫اجــرای موفــق ایــن حملــه در پردازنده هــای نســل هشــتم‬ ‫تــا یازدهــم ‪ Core‬اینتــل هســتند‪ .‬محققــان می گوینــد ایــن‬ ‫تکنیــک روی پردازنده هــای اینتــل ‪ Xeon‬و رایــزن شــرکت‬ ‫ای ام دی هــم کار می کنــد‪ .‬به عــاوه‪ ،‬تراشــه های ســایر‬ ‫تولیدکننــدگان هــم احتمــاال اســیب پذیری مشــابهی دارنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬یکــی از مدیــران اینتــل بــه نــام «جــری‬ ‫برایانــت» معتقــد اســت کــه ایــن حملــه در جهــان واقعــی‬ ‫قابــل اجــرا نخواهــد بــود و صرفــا از دیــد تحقیقاتــی ارزشــمند‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکت و ‪ AMD‬هنــوز از برنامـه ای بــرای اعمــال‬ ‫تغییــر در پردازنده هــا بــه منظــور جلوگیــری از ایــن حملــه‬ ‫خبــری نداده انــد‪.‬‬ ‫با درست مصرف‬ ‫کردن همواره از‬ ‫انرژی پایداری‬ ‫برق‬ ‫استفاده کنیم‬ صفحه 7 ‫‪11‬تیر سالروز عملیات پارتیزانی روح الله‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -561‬سال هشتم‬ ‫‪-561-- 1443‬‬ ‫ الحجه‪1443/‬‬ ‫‪/2‬ذی الحجه‪/‬‬ ‫ژوئیه‪/2 - 2022 //‬ذ‬ ‫‪// 02‬ژوئیه‬ ‫‪02-- 1401 //04‬‬ ‫شنبه ‪04//11‬‬ ‫‪57‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫تفریط نشانۀ جهل است‬ ‫‍ ‬ ‫افراط‍ و‬ ‫لَ ا ِ َّل مُفْرِطا ًاَو ْ مُفَرِّطا ً‪.‬‬ ‫قال علی( علیه السالم ) لَ ت َرَى الْجَاه ِ ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )فرمــود‪ :‬همیشــه جاهــل را یــا افراطگــر مى بینــى و یــا‬ ‫تفریط‍ ـ کار!راه صحیــح بــه ســوى مقصــد راه مســتقیم اســت کــه مــا پیوســته در‬ ‫نمازهــا هــر روز خــدا را مى خوانیــم تــا مــا را بــر ان راه ثابــت بــدارد‪ .‬در اطــراف راه‬ ‫مســتقیم خطوط‍ ـ انحرافــى فراوانــى هســت کــه پیــدا کــردن راه مســتقیم از میــان‬ ‫ان خطوطـ‍ نیــاز بــه دقــت و علــم و دانــش دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬جاهــل غالبــا‬ ‫گرفتــار خطوطـ‍ انحرافــى یــا در جانــب زیــاده روى مى گــردد و یــا در ســوى کوتاهــى‬ ‫و کنــدروى‪ .‬ایــن مســئله در تمــام شــئون زندگــى اعــم از فــردى و اجتماعــى و‬ ‫سیاســى و غیــر ان دیــده مى شــود؛ مثــا ًحفظـ‍ نامــوس و پاســدارى ان از هرگونه‬ ‫انحــراف یــک فضیلــت اســت ولــى افــراد جاهــل گاهــى بــه طــرف افراط‍ ـ کشــیده‬ ‫مى شــوند و بــا وســواس هــر حرکتــى از همســر خــود را زیــر نظــر مى گیرنــد و بــا‬ ‫نــگاه اتهــام و گمــان ســوء بــه او نــگاه مى کننــد بــه طــورى کــه زندگــى بــراى انهــا‬ ‫تبدیــل بــه دوزخــى مى شــود و گاه هیچ گونــه نظارتــى بــر وضــع خانــه و همســر‬ ‫خــود ندارنــد کــه کجــا رفــت و امــد و بــا چــه کســى صحبــت مى کنــد و امثــال ان‪.‬‬ ‫در مســائل بهداشــتى فرد جاهل گاه چنان گرفتار افراط‍ مى شــود که دســت به‬ ‫ســوى هیــچ اب و غذایــى نمى بــرد بــه گمــان این کــه همــۀ انهــا الــوده اســت‪ ،‬در‬ ‫هیــچ مهمانــى شــرکت نمى کنــد‪ ،‬هیــچ هدیـه اى را نمى پذیرد و بایــد تنها خودش‬ ‫غــذاى خویــش را تهیــه کنــد و گاه در جهــت مخالــف قــرار مى گیــرد و فرقــى میــان‬ ‫الــوده و غیــر الــوده‪ ،‬بیمــار مســرى و غیــر بیمــار نمى گــذارد‪.‬‬ ‫بعضــى از شــارحان‪ ،‬ایــن مطلــب را بــا موضــوع عدالت در مســائل اخالقى پیوند‬ ‫ـط در میــان دو دســته از رذایــل‬ ‫زده و گفته انــد‪ :‬همیشــه فضایــل اخالقــى حــد وسـ ‍ ‬ ‫اســت‪ :‬شــجاعت حــد اعتدالــى اســت کــه در میــان صفــت تهــور (بى باکــى) و جبن‬ ‫(تــرس و بزدلــى) قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫عالــم بــه ســراغ حــد وســط‍ و جاهــل یــا در طــرف افراطـ‍ قــرار مى گیــرد و یــا در‬ ‫جانــب تفریط‍ ـ و همچنیــن ســخاوت حــد اعتــدال میــان بخــل و اســراف اســت‬ ‫همان گونــه کــه قــران مجیــد خطــاب بــه پیغمبــر اکــرم( ص) مى فرمایــد‪«« :‬و َ‬ ‫س ـط‍ ِ فَتَقْعُ ـد َ مَلُومــا ً‬ ‫ســطْها ک ُ ‬ ‫لْ ی َـدَکَ مَغْلُول َـ هً اِل ـ ‬ ‫ال تَج ْ َع ـ ‬ ‫ل َّ الْب َ ْ‬ ‫ى عُنُقِــکَ و َ ال ت َب ْ ُ‬ ‫ســوراً»؛ هرگــز دســتت را بــر گردنــت زنجیــر مکــن (و تــرک انفــاق وبخشــش‬ ‫مَح ْ ُ‬ ‫منما)وبیــش ازحــدان را مگشــا تامــورد ســرزنش قــرار گیــرى و ازکار فــرو مانــى»‪.‬‬ ‫در مســائل مربوطـ‍ بــه اعتقــادات‪ ،‬گروهــى از جاهــان دربــارۀ عظمت على علیه‬ ‫الســام چنــان افراطـ‍ کردنــد کــه قائــل بــه الوهیــت و خدایــى او شــده و گــروه‬ ‫دیگــر چنــان کوتــاه امدنــد کــه در صــف ناصبــان قرارگرفتندوبــه یقین هــر دو گروه‬ ‫گمراهند‪.‬خط‍ ـ صحیــح همــان پذیــرش والیــت بــه معنــاى امــام مفتــرض الطاعــه‬ ‫بــودن اســت‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٢٧‬نیــز ایــن مطلــب بــه صــورت شــفاف و روشــن امــده اســت‪:‬‬ ‫ـب اِلَــى غَیْــر ِ الْحَـ ِّ ‬ ‫ـب ب ـِ ه ِ الْحُـ ُّ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـان مُحِـ ٌّ ‬ ‫صنْفَـ ِ ‬ ‫س ـیَهْلِکُ فِـ َّ ‬ ‫ـب مُفْرِطـ‍ ٌ یَذ ْ َ‬ ‫ـی ِ‬ ‫ـق و َ‬ ‫«و َ َ‬ ‫ـض اِلَــى غَیْــر ِالْحَ ِّ‬ ‫ق ؛ بــه زودى دو گــروه در مورد‬ ‫ـب بـ ِ ه ِ الْبُغْـ ُ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫مُبْغِـ ٌ ‬ ‫ـض مُفْرِطـ‍ ٌ یَذ ْ َ‬ ‫مــن هــاک و گمــراه مى شــوند‪ :‬دوســت افراطــى کــه محبتــش او را بــه غیــر‬ ‫حــق (غلــو) مى کشــاند و دشــمن افراطــى کــه بــه ســبب دشــمنى قــدم در غیــر‬ ‫ی ‬ ‫حــق مى نهــد (و مــرا کافــر خطــاب مى کنــد)‪ .‬ســپس افــزود‪« :‬و َ خ َیْر ُ النـ َّ ِ ‬ ‫ـاس ف ِ َّ‬ ‫ـط ُفَالْزَمُــوهُ ؛ بهتریــن مــردم دربارۀ من گروه میانه رو هســتند‬ ‫سـ ‍ ‬ ‫حَــاال ًالنَّمَطـ‍ ُ الْاَو ْ َ‬ ‫از انــان جــدا نشــوید»‪.‬‬ ‫در بحــار االنــوار نیــز امــده اســت کــه امیــر مومنــان علــى علیــه الســام فرمــود‪:‬‬ ‫م یَلْحَــقُ التَّالـِـی؛‬ ‫جـ عُ الْغَالـِـی و َ بِهِـ ْ ‬ ‫ســط‍ ُ اِل َیْهِـ ْ ‬ ‫«اَلَ ا ِ َّ‬ ‫ن خ َیْــر َ ِ‬ ‫شــی َعتِی النَّمَطـ‍ ُ الْاَو ْ َ‬ ‫م یَر ْ ِ‬ ‫بهتریــن شــیعیان مــن گــروه میانـه رو هســتند‪ ،‬غلــو کننــده باید به ســوى انــان باز‬ ‫گــردد و کوتاهــى کننــدۀ عقــب افتــاده بایــد (شــتاب کنــدو) بــه انهــا ملحــق شــود»‪.‬‬ ‫بــا دقــت بــه جوامــع بشــرى مى بینیــم کــه غالــب نابســامانى ها بــر ســر افراطـ‍ و‬ ‫تفریطهاست که زاییدۀ جهل و نادانى است؛ گاه ان چنان در مسائل اقتصادى‬ ‫قائــل بــه ازادى مى شــوند کــه فراینــد ان نظــام ســرمایه دارى ظالــم اســت و گاه‬ ‫چنــان ســلب ازادى مى کننــد کــه نتیجــۀ ان نظــام کمونیســم و گرفتارى هــاى ان‬ ‫اســت‪ ،‬مهــم یافتــن خط‍ ـ اعتــدال و ثابــت مانــدن بــر ان اســت‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم کــه در روز قیامــت حاکمــى (از‬ ‫حاکمــان مســلمین) را مى اورنــد کــه بیــش از انچــه خداونــد دســتور داده عمــل‬ ‫کــرده‪ ،‬خداونــد بــه او مى گویــد‪ :‬بنــدۀ مــن چــرا بیــش از انچــه بایــد تازیانــه بزنــى‬ ‫زدى ؟ عــرض مى کنــد‪ :‬مــن بــراى غضــب تــو غضب نــاک شــدم‪.‬‬ ‫بــه او گفتــه مى شــود‪ :‬ایــا ســزاوار اســت غضــب تــو شــدیدتر از غضــب مــن‬ ‫باشــد؟ ســپس حاکــم دیگــرى را مى اورنــد کــه کوتاهــى کــرده خداونــد بــه او‬ ‫مى فرمایــد‪ :‬چــرا در برابــر انچــه بــه تــو امــر کــرده بــودم کوتاهــى کــردى ؟ عــرض‬ ‫مى کنــد‪ :‬پــروردگارا مــن بــه او رحــم کــردم ؟ بــه او گفتــه مى شــود‪ :‬ایــا رحمــت تــو از‬ ‫رحمــت مــن وســیع تر اس ـت ؟ ســپس هــر دو را بــه ســوى دوزخ مى برنــد‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنیــن‬ ‫علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۲۲‬‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫بخشش های خاک‬ ‫ایران بدون جنگ‬ ‫در دوران پهلوی‬ ‫در حالــی کــه بــه دالیــل تحریــم و مســائل دیگــر مــردم در‬ ‫شــرایط اقتصــادی ســختی بــه ســر می برنــد‪ ،‬عوامــل رژیــم‬ ‫گذشــته و ســلطنت طلبــان بــا تبلیغــات گســترده از طریــق‬ ‫رســانه ها و نویســندگان اجــاره ای ســعی در وطــن پرســت‬ ‫نشــان دادن خودشــان و خانــدان پهلــوی دارنــد تــا شــاید بــه‬ ‫خیــال خودشــان از اب گل الــود ماهــی گرفتــه و بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از شــرایط اقتصــادی خــاص امــروز جایــی در دل‬ ‫مــردم پیــدا کننــد‪ .‬در ایــن یادداشــت ســعی داریــم بــا نشــان‬ ‫دادن بــذل و بخشــش هــای رژیــم ســابق از خــاک ایــران‬ ‫میــزان وطــن پرســتی! شــاه و رژیــم طاغــوت را یــاداوری کنیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از ‪ 43‬ســال از انقــاب اســامی و‬ ‫پدیــد امــدن نســل هــای جدیــد طبیعــی هســت کــه بســیاری‬ ‫از مــردم نســل جــوان از اتفاقــات دوران ســابق اگاهــی کاملی‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬برخــی جوان هــا از بخشــش بحریــن توســط‬ ‫شــاه مخلــوع تــا حــدودی اطــاع دارنــد امــا ایــن تنهــا بخشــش‬ ‫رژیــم گذشــته نبــوده و شــاهان پهلــوی بخش های دیگــری از‬ ‫خــاک وطــن را بــدون هیــچ جنگــی و صرفــا بــه خاطــر خــوش‬ ‫خدمتــی بــه بیگانــگان انجــام دادنــد کــه در زیــر چنــد مــورد ان‬ ‫ذکــر شــده اســت‪ ،‬بــد نیســت مــردم و بخصــوص نســل جــوان‬ ‫ایــن مــوارد را بببننــد و از خــود بپرســند کــه ایــا یــک فــرد وطــن‬ ‫پرســت می توانــد خــاک کشــورش را بفروشــد و بــدون هیــچ‬ ‫جنگــی ان را راگــذار کنـد ‪.‬‬ ‫‪ _ 1‬دشت نا امید‪:‬‬ ‫دشــتی در مــرز ایــران و افغانســتان هســت کــه در‬ ‫دوران پهلــوی اول بــا وســاطت انگلســتان بــه افغانســتان‬ ‫واگــذار شــد‪ ،‬قــرار بــود در عــوض ایــن بخشــش نقــد‬ ‫افغانســتان نیمــی از اب هیرمنــد را بــه ســمت ایــران‬ ‫رهــا کنــد‪ ،‬کــه تــا امــروز بــد قولــی هــای افغانســتان‬ ‫در ایــن مــورد را دیده ایــم‪ ،‬نقــدی دادیــم و نســیه‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬طبــق توافــق در هــر گونــه اختــاف در ایــن‬ ‫مــورد دولــت انگلســتان میانجــی و حکــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫_ کوه ارارات کوچک و منطقه قره سو‪:‬‬ ‫در شــمال غــرب ایــران در مــرز ایــران‪ ،‬ترکیــه و شــوروی‬ ‫ســابق بــود کــه بــه لحــاظ اســتراتژیک بســیار اهمیــت دارد‪،‬‬ ‫رضــا شــاه بــا ســفر بــه ترکیــه و مجــذوب اتاتــرک شــدن ایــن‬ ‫منطقــه را بــه او هدیــه داد‪.‬‬ ‫‪ _ 3‬دهکده فیروزه‪:‬‬ ‫در شــمال شــرق کشــور و در ازبکســتان امــروزی‬ ‫دهکــده ای بســیار خــوش اب و هــوا و توریســتی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــوروی ســابق بدهــی ای بــه ایــران داشــت‬ ‫کــه قــرار بــود پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــران بپــردازد‪،‬‬ ‫زمــان ایــن پرداخــت مصــادف شــد بــا دوران نخســت وزیــری‬ ‫مصــدق و دربــار پهلــوی از شــوروی خواســت کــه تــا زمانــی‬ ‫کــه مصــدق بــر ســرکار اســت ایــن بدهــی را نپــردازد‪ ،‬چــه‬ ‫چیــز بهتــر از ایــن بــرای یــک بدهــکار‪ ،‬زمانــی کــه کودتــای‬ ‫‪ 28‬مــرداد اتفــاق افتــاد قــرار شــد بدهــی پرداخــت شــود‪،‬‬ ‫ولــی شــوروی دبــه کــرد و در ازای پرداخــت بدهــی دهکــده‬ ‫فیــروزه را طلــب کــرد ‪ .‬فیــروزه از ایــران جــدا شــد ولــی‬ ‫بدهــی بــه جــای اینکــه بــه دســت دولــت ایــران برســد بنابــر‬ ‫بعضــی از اظهــار نظرهــا مســتقیم بــه حســاب شــخصی‬ ‫شــاه در ســویس واریــز شــد‪ ،‬ایــران بخشــی از خاکــش‬ ‫را داد و چیــزی نصیــب ایــران نشــد و فقــط شــاه از ایــن‬ ‫موضــوع ســود بــرد‪.‬‬ ‫‪ _ 4‬بحرین‪:‬‬ ‫بحریــن از قدیــم االیــام متعلــق بــه ایــران بــوده اســت‪ ،‬در‬ ‫زمــان قاجــار بــا ضعــف دولــت قاجــار انگلیــس ایــن جزیــره‬ ‫را اشــغال نمــود‪ ،‬ولــی قانونــا متعلــق بــه ایــران بــود‪ ،‬خــاک‬ ‫هیــچ کشــوری بــدون توافــق حکومــت ان کشــور بــه طــور‬ ‫قانونــی جــدا نمی شــود و اشــغال نظامــی نمی توانــد خــاک‬ ‫کشــوری را رســما جــدا کنــد‪ ،‬امــا بــه دســتور انگلیــس شــاه‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫مهمترین اثار باستانی و‬ ‫تاریخی شهرستان رامیان‬ ‫قلعه میران ‪:‬‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قلعــه دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی ان چشــمه ابــی‬ ‫وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی محکــم بــرای پنــاه گرفتــن بــود‪.‬‬ ‫چنانچــه در زمــان قاجاریــه ‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه طغیــان‬ ‫کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد‪ ،‬کــه‬ ‫در صــورت شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار غلــه اســت ‪ ،‬کــه اکنــون‬ ‫بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن جدایــی رســمیت بخشــید‪.‬‬ ‫‪ _ 5‬جزایر زرکوه و اریانا‪:‬‬ ‫کشــور امــارات در دوران پهلــوی دوم تشــکیل شــد‪ ،‬بــه‬ ‫دســتور انگلیــس نیمــی از هزینــه تشــکیل ایــن کشــور تــا‬ ‫رســیدن درامــد ایــن کشــور بــه حــد معینــی توســط حکومــت‬ ‫ایــران پرداخــت می گردی ـد ‪ ،‬جزایــر زرکــوه و اریانــا دو جزیــره‬ ‫خالــی از ســکنه ولــی متعلــق بــه ایــران بــود‪ ،‬هنــگام تشــکیل‬ ‫کشــور امــارات‪ ،‬امــارات ایــن دو جزیــره را بــه خــود ملحــق‬ ‫کــرد و پهلــوی دوم ســکوت کــرد‪ ،‬بــه طــور قانونــی ایــن جزایــر‬ ‫در حــال حاضــر نیــز متعلــق بــه ایــران اســت و از مســئولین‬ ‫وزارت خارجــه انتظــار مـی رود ایــن موضــوع را پیگیــری نمایند‪.‬‬ ‫ایــن هــا فقــط بخشــی از وطــن فروشــی های پهلــوی بــود‪،‬‬ ‫البتــه وطــن فروشــی فقــط بخشــیدن خــاک نیســت و رژیــم‬ ‫گذشــته خیانت هــای بســیاری بــه ایــن کشــور و مــردم کــرد‬ ‫کــه نتیجــه ان انقــاب اســامی بــود‪ ،‬رســانه های بیگانــه‬ ‫چنــان تبلیــغ می کننــد کــه گویــی شــاه پهلــوی چنــان وطــن‬ ‫پرســت بــود کــه ایــران بهشــتی مثــال زدنــی بــود و مــردم هیــچ‬ ‫دغدغـه ای نداشــته و در رفــاه کامــل بودنــد‪ ،‬هیچــگاه بــه فقــر‬ ‫مــردم‪ ،‬نبــود امکانــات اب و بــرق در روســتاهای ایــران و حتــی‬ ‫برخــی از شــهرها و وادادگــی در مقابــل دیگــر کشــورها اشــاره‬ ‫نمی شــود ‪ ،‬گویــی ایــن مــردم ایــران نبودنــد کــه از ظلــم و‬ ‫ســتم بــه ســتوه اومــده بودنــد و انقــاب کردنــد‪ ،‬گویــی یــک‬ ‫شــبه رژیــم بــدون حضــور مــردم عــوض شــده اســت‪ .‬و شــاه‬ ‫محبــوب مــردم بــود‪ ،‬بــد نیســت گاهــی مــردم از خیانــت‬ ‫هــای شــاه و پــدرش اگاه شــوند و تــا تحــت تاثیــر القائــات‬ ‫رســانه هایی کــه شــبانه روز بــا بودجــه انگلیــس و اســرائیل‬ ‫و غــرب اداره می شــوند قــرار نگیرنــد‪ ،‬هیــچ بیگان ـه ای دلــش‬ ‫بــرای مــا نســوخته اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا به‬ ‫شــکل مربــع و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله حاکم اســتر اباد «میر ســعد الله خان‬ ‫میــر فندرســکی «احــداث شــده کــه از ســه ســالن ‪ ،‬رختکــن ‪ ،‬ســالن اســتحمام و خزینــه تشــکیل‬ ‫شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــای مذکــور دارای دو خزینــه اب ســرد و گــرم ‪ ،‬حــوض و پاشــور و گرمخانــه‬ ‫اســت‪ .‬از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور‬ ‫‪ ،‬قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره خانــه ‪ ،‬انجیلــو‬ ‫‪ ،‬ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقــری تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد ســادات‬ ‫‪ ،‬مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪ ۲۴۰۰‬متــری قلعه میران‪،‬‬ ‫اســتخر طبیعــی گل رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســرخه کمــر بــه تعــداد‬ ‫‪ ۸‬ابشــار ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان ‪ ۳۲‬متر‬ ‫ارتفاع دارد ‪ ،‬مجموعه ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبرگ ‪ ،‬چشــمه ســید کالته ‪ ،‬انجیر چشــمه‪،‬‬ ‫منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده توریســتی پاقلعــه ‪ ،‬جنــگل دره‬ ‫مــا و بــاغ تاشــته‪ ،‬پــارک جنگلــی زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل پنهــان‬ ‫خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعه متبرکه‬ ‫امامــزاده بــی بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی شــهر رامیــان و مدرســه و‬ ‫کاخ رضاشــاهی و بقعه الهادی و ابشــارهای شــیراباد خان ببین و غار ســپید چشــمه و پارک جنگلی‬ ‫دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪ ،‬ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را‬ ‫بــه منطقــه ای میگوینــد کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــود‬ ‫‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز‬ ‫اســت ‪ 720 .‬متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای تاریخــی دربــار ه عمــق گل‬ ‫رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی‬ ‫امــده در زمــان ال زیــار و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن وشــمگیر و بــا‬ ‫طراحــی دانشــمند نامــی ایــران ابونصــر فارابــی و بــا پنــج هــزار کارگــر حفــر شــده اســت ‪.‬کــه مدتــی‬ ‫اســتراحتگاه قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و نوشــته های دوره صفویــه‬ ‫و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و پلنــگ‬ ‫ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!