روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 560 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 560

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 560

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪56 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 8‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /29-2022/ June/ 29-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪560‬‬ ‫سقفی برای زندگی‬ ‫رویای مستاجران‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در قزاقستان؛ تاثیری که گلستان‬ ‫باید بگذارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫همت مضاعف نهادهای‬ ‫مربوط را می طلبد‬ ‫‪5‬‬ ‫افتتاح یک مرکز اقامتی‬ ‫ویژه زنان معتاد‬ ‫در بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫نبود موردی از بیماری‬ ‫تب کریمه کنگو‬ ‫در گلستان‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫بازاریابیچیست؟‬ ‫در ابتــدا بزاریــد یــک ســوال از شــما پرســیده شــود کــه ایــا شــما یــک فروشــنده خوب‬ ‫هســتید یــا نــه یــک بازاریــاب خــوب؟ یــا اجــازه دهیــد کــه یــه ســوال را طــوری دیگــر‬ ‫مطــرح کنیــم‪ ،‬کســب و کار شــما نیــاز بــه یــک بازاریــاب دارد یــا یــک فروشــنده؟ ایــن‬ ‫امــوزش قــادر اســت کلیــه ســواالت شــما رو در ارتبــاط بــا تفــاوت بازاریابــی و فــروش‬ ‫پاســخ دهــد‪.‬‬ ‫بــرای جــواب بــه ایــن پرســش یــک چارچــوب جهانــی وجــود دارد‪ .‬کــه در کل دنیــا‪،‬‬ ‫هــر جــا کــه حــرف از بازاریابــی زده شــود‪ ،‬اشــاره بــه چهــار اصــل معــروف بازاریابــی را‬ ‫کــه گفتــه می شــود در خــارج از کشــور بــه چهــار ‪ P‬معروفــه‪ .‬اگــر بــه ایــن چهــار اصــل‬ ‫واقــف باشــید‪ ،‬بــه راحتــی خواهیــد توانســت بازاریابــی را انجــام دهیــد و نیازهایتــان‬ ‫رو در ایــن بخــش برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫الف) محصول‬ ‫نخســتین کاری کــه یــک بازاریــاب بایــد در پــروژه ی کاریــش ان را درســت انجــام‬ ‫دهــد ایــن اســت کــه روی محصــول یعنــی ‪ P‬اول کــه مخفــف کلمـه ی ‪ Product‬یــا‬ ‫محصــول هســت‪ ،‬تمرکــز ویــژه ای کنــد و بتوانــد ان را بــه درســتی بــه مخاطــب ارائــه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه یــک بازاریــاب تــو ایــن مرحلــه بایــد بــه ان توجــه کنــد ایــن اســت‬ ‫کــه یــک شــرکت یــا یــک موسســه کــه خدمــات ارائــه می کنــد‪ ،‬چنــد نــوع از خدمــات‬ ‫یــا چنــد نــوع از محصــوالت را قــرار اســت در بیــن مــردم بفــروش رســانده و عرضــه‬ ‫کنــد؟ بــه طــور مثــال‪ :‬بــه فــرض ایــن کــه شــما مدیــر یــک شــرکت تولیــد لــوازم خانگی‬ ‫هســتید طبیعتــا از هــر محصــول چندیــن مــدل تولید خواهیــد کرد‪ .‬یعنــی زمانی که‬ ‫می خواهیــد یخچــال بــه بــازار عرضــه کنیــد‪ ،‬انــواع و اقســام مدل هــا از ســاید بــای‬ ‫ســاید گرفتــه تــا صنعتــی رو تولیــد خواهیــد کــرد و در اینجاســت کــه یــک بازاریــاب‬ ‫ابتــدای هــر کاری بایــد روی ایــن تعــداد محصــوالت تمرکــز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫و اما نکته ی دوم…‬ ‫دومیــن نکتـه ای کــه یــک بازاریــاب بایــد در مــورد محصــول بدانــد و روی ان تمرکــز‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ایــن اســت کــه ایــن محصــول قــرار اســت چگونــه بــه دســت مصــرف‬ ‫کننــده برســد؟ اگــر بخواهیــم بــا یــک مثــال ســاده بزنیــم‪ ،‬طبیعتــا یــک شــرکت تولیــد‬ ‫بیــل مکانیکــی‪ ،‬نمی توانــد یــک نمایشــگاه بیــل مکانیکــی دایــر کنــد یا بدنبــال فروش‬ ‫انالیــن محصوالتــش بــا پســت باشــد‪.‬‬ ‫یــا یــه شــرکت تولیــد لبــاس‪ ،‬کامــا برعکــس‪ ،‬بایــد محصوالتــش را از طریــق‬ ‫مغازه هــای ســطح شــهر‪ ،‬از طریــق نمایشــگاه ها و فروشــگاه های انالیــن عرضــه‬ ‫کنــد‪ .‬بنابرایــن اگــر یــک بازاریــاب بــه نــوع فــروش محصــول توجه نداشــته باشــد‪ ،‬کار‬ ‫بــه درســتی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫ســومین نکتــه ایــن اســت کــه محصوالتــی کــه ارائــه می شــود چــه خدماتــی را قــراره‬ ‫عرضــه کنــد؟ در واقــع در ایــن بخــش بازاریــاب بایــد کمــی دیــدش رو گســترده تر کند‬ ‫و از مرحلـه ی بســته بندی تــا گارانتــی و ســایر خدماتــی کــه روی یــک محصــول داده‬ ‫می شــود‪ ،‬فکــر کنــد و بــه نتیجـه ای درســت بــا عوامــل شــرکت برســد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال فــرض کنیــد شــما تولیــد کننــده محصــول اموزشــی هســتید و قــرار‬ ‫اســت یــک بازاریــاب روی ایــن محصــول کار کنــد‪ .‬اینجــا بازاریــاب بایــد بدانــد کــه‬ ‫محصــول قــرار اســت کــه بــه صــورت پســتی بــه دســت مخاطــب برســد یــا نه بــه صورت‬ ‫انالیــن بــه فــروش برســد؟‬ ‫از ان گذشــته‪ ،‬ایــا امــکان پشــتیبانی دوره اموزشــی وجــود دارد یــا اینکــه صرفــا‬ ‫‪5‬‬ ‫چگونگی تشخیص‬ ‫وب سایت های‬ ‫جعلی و تقلبی‬ ‫شش ایده بدون نیاز به سرمایه‬ ‫یــک دوره و بــدون هیــچ پشــتیبانی ای می باشــد؟ اگــر مخاطــب ســوالی داشــت‬ ‫می توانــد بــا دفتــر شــرکت تمــاس بگیــرد یــا خیــر؟ اینهــا نــکات ریــزی هســتند کــه‬ ‫بایــد یــک بازاریــاب بــه ان توجــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ب) اصول قیمت گذاری در بازاریابی‬ ‫‪ P‬دوم از چهــار اصــل بازاریابــی مربــوط بــه قیمــت کاال می باشــد ‪ .‬قیمــت کــه ترجمـه ی‬ ‫واژه ی ‪ Price‬در اصــول چهارگانــه اســت ایــن وظیفــه بــه دوش بازاریــاب بــوده کــه یــک‬ ‫تصمیم گیــری درســت بــر روی قیمــت محصــول بــا توجــه بــه هزینه هــای تولیــد و اقبــال‬ ‫مشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قیمــت مســئله ی خیلــی پیچیــده ای اســت و بــه همیــن راحتــی نمی شــود در‬ ‫مــوردش تصمیــم گرفــت و صاحبــان مشــاغل هــم ایــن را بایــد بداننــد کــه قیمــت‬ ‫اصــا موضوعــی نیســت کــه تمــام و کمــال بــه عهــده ی بازاریــاب باشــد و بایــد در یــک‬ ‫جلسـه ای کــه بــا حضــور مدیــر‪ ،‬بازاریــاب‪ ،‬مســئول فــروش و ســایر تصمیــم گیــران‬ ‫یــک مجموعــه هســت‪ ،‬ایــن مســئله تعییــن شــود‪.‬‬ ‫امــا نقــش بازاریــاب در ایــن مســئله چیســت؟ بازاریــاب ارتبــاط مســتقیمی بــا‬ ‫مشــتری داشــته و ایــن باعــث می شــود کــه یــک شــمای کلــی از قیمــت را در اختیــار‬ ‫هــر مجموع ـه ای قــرار دهــد‪ .‬مثــا فــرض کنیــد کــه محصــول شــما هزین ـه ی تولیــد‬ ‫‪ 3‬هــزار تومانــی ایجــاد می کنــد و بازاریــاب بــه شــما می گویــد کــه بــا توجــه بــه نیــاز‬ ‫مخاطــب‪ ،‬ایــن محصــول می توانــد ده هــزار تومــان هــم بفــروش برســاند‪.‬‬ ‫جایی که باید قیمت رو پایین اورد!‬ ‫ولــی در جــای دیگــر اســت کــه بازاریــاب می گویــد‪ ،‬ایــن محصــول در بین مشــتری ها‬ ‫دارای طرفــدار زیــاد می باشــد امــا نــه بــا قیمــت بــاال‪ ،‬چــون مشــابه خارجیــش وجــود‬ ‫دارد و بــا وجــود ایــن اگــر قیمــت محصــول افزایــش دهیــم کســی ان را نخواهــد‬ ‫خریــد‪ .‬اینجــا جایســت کــه بازاریــاب بــا ورود و تمرکــز بــر روی قیمــت ان را پاییــن‬ ‫مـی اورد امــا کمیــت رو بــاال بــرده و روی تعــداد فــروش سودشــو بدســت مـی اورد‪.‬‬ ‫البتــه کار روی قیمــت‪ ،‬بــه اینجــا ختــم نمی شــود چــرا کــه یــک بازاریــاب وظیفه هــای‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬در واقــع بازاریــاب بایــد رفتــار مشــتری رو نســبت بــه قیمــت بســنجد‬ ‫‪ .‬یــک وقتایــی اســت کــه بازاریــاب بایــد شــرایط پرداخــت را روی محصــوالت بگــذارد‪،‬‬ ‫یــا حتــی یــه زمانــی هســت کــه بازاریــاب پیشــنهاد تخفیــف ویــژه و کمپیــن فــروش‬ ‫میدهــد کــه این هــا بــه شــدت می توانــد روی عرضــه بهتــر تاثیرگــذار باشــد‪.‬‬ ‫توصی ـه ای کــه می شــود ایــن اســت کــه اگــر بازاریــاب هســتید‪ ،‬مطالعــه خــود رو‬ ‫نســبت بــه مبحــث قیمــت افزایــش دهیــد و اگــر یــک کارفرمــا هســتید‪ ،‬از بازاریــاب‬ ‫بخواهیــد کــه تــا می توانــد جامعــه هــدف و مشــتری های شــما رو زیــر نظــر بگیــرد و‬ ‫بــه یــک نتیجـه ی درســت و حســابی در ایــن زمینــه برســد‪.‬‬ ‫تقریبــا ًاکثــر مــردم روزانــه ســاعاتی را بــا تلفــن همــراه خــود ســر می کننــد‪ .‬در ایــن بیــن‪ ،‬کســانی‬ ‫دیگــر نیــز هســتند کــه بــه جــای وقت گذرانــی در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از روش هــای مختلفــی و‬ ‫صرفــا ًبــا بهره گیــری از تلفــن همــراه خــود درامــد کســب می کننــد‪ .‬قطعــا ًمی تــوان گفــت کــه همــه‬ ‫عالقه مندیــم تــا درامــد راحتــی داشــته باشــیم‪ .‬کســب درامــد بــا ایــن وســیله ارتباطــی کــه امــروزه‬ ‫جزئــی از وجــود انســان می باشــد موضوعــی اســت کــه قصــد دارم در اینجــا بــه ان بپــردازم‪.‬‬ ‫در ایــن جــا ‪ ۶‬روش بــرای کســب درامــد بــا تلفــن همــراه را توضیــح خواهیــم داد کــه البتــه در حال‬ ‫حاضــر نیــز افــراد بســیاری از ایــن روش ها‪ ،‬کســب درامدهای بســیار عالــی دارند‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر دانشــجو هســتید یــا اینکــه روزانــه وقــت بســیاری را در خانــه و بــه تنهایــی ســپری‬ ‫می کنیــد‪ ،‬می توانیــد بــه فکــر درامدزایــی نیــز باشــید‪ .‬اگــر بــه ایــن حــوزه عالقه مندیــد و می خواهیــد‬ ‫کــه درامــد داشــته باشــید‪ ،‬قطعــا ًخواهیــد توانســت بــه میــزان درامــد دلخواهــی برســید‪ .‬امــا اجــازه‬ ‫دهیــد بیــش از ایــن ســراغ حاشــیه نرویــم و بــه بحــث اصلــی بپردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مدیــر شــبکه های اینســتاگرام و یــا تلگــرام شــوید‪ :‬یکــی از ایده هایــی کــه می تــوان از ان بــرای‬ ‫کســب درامــد اســتفاده کــرد‪ ،‬ایــن اســت کــه در کانال هــای تلگرامــی یــا صفحــات اینســتاگرامی مدیــر‬ ‫شــوید و کارهــای مدیریــت ان هــا را در دســت بگیریــد‪ .‬وب ســایت ها و کســب و کارهــای زیــادی‬ ‫هســتند کــه در صفحــات اجتماعــی نیــز فعالیــت می کننــد‪ .‬امــا شــاید همــه ان هــا زمــان کافــی بــرای‬ ‫فعالیــت و مثــا ًارســال پســت‪ ،‬پاســخ بــه دایرکــت و ایــن مــوارد را نداشــته باشــند‪ .‬کاری کــه معمــوال ً‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه مدیریــت صفحــه یــا کانــال خــود را بــه دســت دیگــران می ســپارند‪.‬‬ ‫اگــر شــما بتوانیــد ایــن مهــارت را یــاد بگیریــد‪ ،‬می توانیــد بــا مدیریــت همزمــان چنــد صفحــه‬ ‫یــا کانــال درامــد خوبــی را داشــته باشــید‪ .‬امــا چطــور می توانیــد خودتــان را بــه عنــوان کســی کــه‬ ‫می توانــد ایــن مــوارد را مدیریــت کنــد معرفــی کنیــد؟‬ ‫روش اول‪ :‬ثبت نــام در ســایت هایی ماننــد پونیشــا‪ :‬بــا ثبت نــام در وب ســایت هایی ماننــد‬ ‫پونیشــا و انجــام میــدم و فعالیــت در ان هــا‪ ،‬زمانــی کــه پــروژه جدیــدی در ایــن زمینه منتشــر شــود‪،‬‬ ‫می توانیــد پیشــنهاد خودتــان را ثبــت کنیــد تــا صاحــب پــروژه‪ ،‬بتوانــد از بیــن درخواسـت کنندگان‬ ‫یکــی را بــرای انجــام ان انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬ســاخت یــک صفحــه در اینســتاگرام بــرای ایــن موضــوع ‪:‬می توانیــد در اینســتاگرام یــک‬ ‫صفحــه بســازید و تخصــص خودتــان را ارائــه دهیــد‪ .‬مثــا ًمی توانیــد صفح ـه ای بســازید و در ان‬ ‫تخصص تــان کــه مدیریــت صفحــه و کانــال می باشــد را ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫ ‪ .۲‬تولیــد و فــروش محتــوای اموزشــی‪ :‬حــوزه امــوزش‪ ،‬جــزء یکــی از پول ســازترین حوزه هاســت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی تمایــل دارنــد تــا در ایــن زمینــه فعالیــت کننــد‪ .‬البتــه یکــی از‬ ‫ملزومــات فعالیــت در ایــن حــوزه‪ ،‬داشــتن مهــارت کافــی اســت‪ .‬اگــر شــما در یــک زمینــه مهــارت‬ ‫داریــد و می خواهیــد از ان درامــد کســب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از مهارتــی کــه داریــد‪ ،‬فیلــم تهیــه کنیــد‬ ‫و بــه عنــوان یــک دوره اموزشــی بــرای فــروش قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬درامــد بــا گوشــی بــا تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی‪ :‬همیشــه بوده انــد کســب و کارهــا‬ ‫و افــرادی کــه ســعی می کننــد بــرای خــود تبلیــغ کننــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد خــود را بــه افــراد‬ ‫بیشــتری معرفــی کننــد‪ .‬در اینســتاگرام نیــز بحــث تبلیغــات بســیار باالســت و اگــر تبلیغــات بــه‬ ‫خوبــی انجــام شــود‪ ،‬هــم بــرای تبلیغ کننــده می توانــد خــوب باشــد و هــم بــرای صفح ـه ای کــه‬ ‫تبلیغــات را نمایــش می دهــد منبــع درامــد مناســبی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ســاخت محتــوا بــرای صفحــات اینســتاگرامی‪:‬به جــز صفحاتــی کــه شــخصی هســتند یــا‬ ‫صفحه هایــی کــه هــدف خاصــی از فعالیــت در اینســتاگرام ندارنــد‪ ،‬بقیــه صفحــات معمــوال ًمحتــوای‬ ‫خوبــی را ارائــه می دهنــد تــا هــم بتواننــد دنبال کننده هــای جدیــدی جــذب کننــد و هــم اینکــه‬ ‫دنبال کننده هــای فعلی شــان را راضــی نگــه دارنــد‪ .‬تولیــد محتــوا معمــوال ًکار زمان بــری اســت و بــرای‬ ‫اینکــه بتــوان محتــوای خوبــی را ارائــه داد‪ ،‬بایــد زمــان زیــادی را صــرف کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬درامــد بــا گوشــی از طریــق همــکاری در فــروش‪ :‬ایــن روش نیــز یکــی از روش هــای عالــی بــرای‬ ‫کســب درامــد بــا موبایــل اســت کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی از سیســتم همــکاری در فــروش‬ ‫دیج ـی کاال درامدهــای بــاال کســب می کننــد‪.‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه‬ ‫‪ 7‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫تنها ‪ ۵۸‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب در سه سد‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک مخــازن ســه ســد‬ ‫مهــم تامیــن اب شــرب اســتان تنهــا ‪ ۵۸‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب دارد در حالیکــه گنجایــش ایــن ســازه هــا‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۱‬میلیــون مترمکعــب اســت‪.‬‬ ‫بابــک بهــادری بــا بیــان اینکــه ذخیــره اب موجــود‬ ‫ایــن ســدها هــم اینــک تنهــا ‪ ۲۹‬درصــد از حجــم‬ ‫مخــازن اســت اظهــار داشــت‪ :‬از کشــاورزان و هــم‬ ‫اســتانی هــا مــی خواهیــم کــه در مصــرف اب صرفــه‬ ‫جویــی داشــته باشــند چــرا کــه وضعیــت حجــم‬ ‫ع ابــی مطلــوب نیســت‪.‬‬ ‫مخــازن ایــن منابــ ‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت اب ســد شــیرین دره‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن ســد در ســال گذشــته ‪ ۴۵‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب داشــت امــا هــم ا ینــک ‪ ۳۸‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب ذخیــره دارد‪.‬‬ ‫وی گنجایــش مخــزن ســد شــیرین دره در مانــه‬ ‫و ســملقان را ‪ ۶۱‬میلیــون متــر مکعــب دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬ســد شــیرین دره پــر اهمیــت تریــن ســد‬ ‫اســتان بــه لحــاظ تــوان تنظیــم اب و تامیــن اب‬ ‫شــرب مرکــز اســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد بــر روی رودخانــه شــیرین دره یکــی‬ ‫از سرشــاخه هــای رود اتــرک بــرای کنتــرل و مهــار‬ ‫ســیالب هــا‪ ،‬تامیــن ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب اب اشــامیدنی مــورد نیــاز بــرای شــهر‬ ‫بجنــورد و روســتاهای مســیر خــط انتقــال‪ ۱۲ ،‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اب مــورد نیــاز صنایــع‪ ۳۰ ،‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب تامیــن اب مــورد نیــاز بهبــود و توســعه‬ ‫زمینهــای کشــاورزی پاییــن دســت و ‪ ۳‬میلیــون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب تامیــن اب مــورد نیــاز زیســت‬ ‫محیطــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫زمیــن هــای پاییــن دســت ایــن ســد ‪ ۵‬هــزار و ‪۲۵۷‬‬ ‫هکتــار زمیــن را زیــر پوشــش دارد‪.‬‬ ‫بهــادری در خصــوص ســد بــارزو در شــیروان نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬ذخیــره اب ایــن ســد در ســال گذشــته ‪۲۸‬‬ ‫میلــون متــر مکعــب بــوده اســت در حالــی کــه هــم‬ ‫اکنــون ‪ ۱۵‬میلیــون متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گنجایــش ســد بــارزو ‪ ۹۲‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اســت اظهــار داشــت‪ :‬بارزو ســد مهم دیگر‬ ‫اســتان بــه لحــاظ ظرفیــت و حجــم مخــزن مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن ســد در بــر روی رودخانــه قلجــق یکــی از‬ ‫سرشــاخه هــای رود اتــرک‪ ،‬بــرای مهــار و کنتــرل‬ ‫ســیالب هــا‪ ،‬تامیــن ســاالنه ‪ ۱۰‬میلیــون متــر مکعــب‬ ‫اب شــرب شــهر شــیروان ‪ ،‬ســه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫متــر مکعــب اب مــورد نیــاز صنعــت‪ ۳۰ ،‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب تامیــن اب مــورد نیــاز بهبــود و توســعه‬ ‫زمینهــای کشــاورزی پاییــن دســت و ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب تامیــن اب مــورد نیــاز زیســت محیطــی‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شــبکه ابیــاری زمیــن هــای پاییــن دســت ایــن ســد‬ ‫‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۱۳‬هکتــار زمیــن را زیــر پوشــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســد بیــدواز اســفراین نیــز‬ ‫هــم اینــک پنــج میلیــون متــر مکعــب اب دارد در‬ ‫حالــی کــه پارســال در همیــن مــدت ‪ ۶‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب بــود‪.‬‬ ‫بهــادری گنجایــش ایــن ســد را ‪ ۴۸‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب دانســت‪.‬‬ ‫ایــن ســد بــر روی رودخانــه بیــدواز بــا هــدف کنتــرل‬ ‫و مهــار ســیالب هــای منطقــه‪ ،‬تامیــن ســاالنه هفــت‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب شــرب شــهر اســفراین‪ ،‬ســه‬ ‫میلیــون متــر مکعــب اب مــورد نیــاز صنعــت‪۲۲ ،‬‬ ‫میلیــون متــر مکعــب تامیــن اب مــورد نیــاز بهبــود‬ ‫و توســعه زمیــن هــای کشــاورزی پاییــن دســت و ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار متــر مکعــب تامیــن اب مــورد‬ ‫نیــاز زیســت محیطــی و ‪ ۳‬میلیــون متــر مکعــب بــرای‬ ‫ســایر مصــارف ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫پهنــه بنــدی شــاخص خشکســالی ‪ SPEI‬کــه توســط‬ ‫مرکــز ملــی پایــش و هشــدار خشکســالی ارایــه مــی‬ ‫شــود و اکنــون مناطــق مختلــف اســتان بــا درجــات‬ ‫مختلــف درگیــر تبعــات خشکســالی اســت کــه در‬ ‫شهرســتان هــای بجنــورد‪ ،‬اســفراین و راز جــرگالن ایــن‬ ‫درصــد درگیــری خشکســالی بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫سقفی برای زندگی‬ ‫رویای برای‬ ‫مستاجران‬ ‫ایــن روزهــا روزهــای نقــل و انتقــال مســتاجران اســت امــا افزایــش‬ ‫اجــاره بهــا و رهــن در بجنــورد صــدای اعتــراض خــوش نشــینان دیروز‬ ‫را در اورده و همــه خواســتار ســر و ســامان دادن بــه ایــن بــازار‬ ‫بی ســامان هســتند‪.‬‬ ‫دولــت در دو ســال گذشــته بــه منظــور حمایــت از مســتاجران‪ ،‬در‬ ‫حالــی مصوبــه تمدیــد خودکار قراردادهــای اجاره و تعیین حدنصاب‬ ‫افزایــش ســالیانه بــرای اجــاره بهــا را اجرایــی کــرد کــه ایــن مصوبــه‬ ‫اثــری بــر قیمــت هــا نداشــت و تســهیالت ودیعــه مســکن نیــز بــه‬ ‫دالیــل متعــدد از جملــه ســخت گیری بانک هــا در معرفــی ضامــن‬ ‫رســمی‪ ،‬تکمیــل ظرفیــت ســهمیه بانک هــا و نبــود منابــع کافــی بــه‬ ‫افــراد کــم شــماری تعلــق یافــت‪.‬‬ ‫مطابــق امــار بانــک مرکــزی نــرخ رشــد ســالیانه اجــاره بهــا در کل‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫مصوبه هایی که اجرا نمی شوند‬ ‫اگرچــه مصوبــه دولــت در دو ســال گذشــته الزم االجــرا بــود ولــی‬ ‫شــواهد و قرائــن نشــان می دهــد کــه ایــن مصوبــه هــا نــه تنهــا‬ ‫اجــرا نشــد بلکــه حتــی بــه قیمــت هــا دامــن زد و موجرانــی کــه‬ ‫کارشــان بــه شــکایت و دادگاه رســید نیــز معمــوال حکــم تخلیــه‬ ‫دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫امســال هــم مصوبــه دولــت حاکــی از ان اســت کــه ســقف افزایش‬ ‫اجاره بهــای مســکن ‪۱۴۰۱‬نســبت بــه اجاره بهــای ســال ‪ ،۱۴۰۰‬در تهــران‬ ‫حداکثــر ‪ ۲۵‬درصــد‪ ،‬کالن شــهرهای بــاالی یــک میلیون نفر جمعیت‬ ‫‪ ۲۰‬درصد و ســایر شــهرها ‪ ۱۵‬درصد اســت‪.‬‬ ‫امــا گــزارش میدانــی از بجنــورد حاکــی از افزایــش ‪ ۲‬و حتــی ســه‬ ‫برابــری اجــاره بهاســت و امســال بــر خــاف ســال قبــل کــه تمدیــد‬ ‫اجــاره هــا نمــود بــارز داشــت اجــاره نشــین هــا بــه علــت اجــاره بــاال‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد خانــه هــای خــود را تخلیــه و از بافت هــای مرکزی‬ ‫و میانــی بــه ســمت حاشــیه شــهر برونــد‪.‬‬ ‫نرخ ها قد می کشند‬ ‫بررســی هــای میدانــی خبرنــگار ایرنــا نشــان مــی دهــد کــه هــم‬ ‫اکنــون اجــاره خانــه در اکثر شــهرهای اســتان به خصوص شــهرهای‬ ‫بــزرگ چــون بجنــورد‪ ،‬اســفراین‪ ،‬شــیروان و اشــخانه کــه نســبت بــه‬ ‫ســایر شــهرهای دیگــر بــه مرکــز اســتان نزدیکترنــد‪ ،‬بر خالف ســنوات‬ ‫گذشــته حداقــل بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه در شــهر بجنــورد نــرخ اجــاره بهــای مســکن در‬ ‫شــهرک هایــی ماننــد گلســتان شــهر و ولیعصرعــج بــا ‪۲۰‬میلیــون‬ ‫تومــان ودیعــه ماهــی ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان؛ شــهرک امــام خمینــی (ره)‬ ‫‪ ۸۰‬تــا ‪۱۰۰‬میلیــون تومــان و اجــاره توافقــی‪ ،‬شــهرک فرهنگیــان ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان رهــن بــا ‪ ۲‬میلیــون تومــان اجــاره و در محلــه هایــی‬ ‫ماننــد دهخــدا و طالقانــی شــرقی‪ ،‬پــارک شــهر بــا ودیعــه هایــی در‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان و اجــاره هایــی توافقــی مواجهیــم و ایــن‬ ‫قیمــت هــا در مناطــق حاشــیه شــهر هماننــد ناظرابــاد‪ ،‬کــوی میــدان‬ ‫بــار و برخــی دیگــر از مناطــق حاشــیه ای ماننــد کالتــه محمــد علــی‬ ‫پهلــوان نیــز بــا ودیعــه هایــی تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان و اجــاره هایــی تــا‬ ‫یــک میلیــون تومــان مواجهیــم‪.‬‬ ‫بازار گرم رهن و اجاره حاشیه شهر‬ ‫بــه گفتــه برخــی مشــاوران امــاک در ســطح شــهر بجنــورد بــه دلیــل‬ ‫افزایــش ناباورانــه اجــاره بهــای مســکن در یکــی دو ســال اخیــر‪ ،‬در‬ ‫شــرایط فعلــی تمایــل مســتاجران بــرای کرایــه خانــه در روســتاهای‬ ‫حاشــیه شــهر بجنــورد رونــد افزایشــی بــه خــود گرفتــه به گونــه ای که‬ ‫پــرس و جــوی مســتاجران از ایــن روســتاها باعــث شــد تــا مشــاوران‬ ‫امــاک در روســتاها نیــز فعــال شــوند و کرایــه خانــه در ایــن مناطــق‬ ‫نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز امــار‪ ،‬بــازار رهــن و اجــاره در تابســتان‬ ‫ســال قبــل بــرای اولیــن بــار در طــی ‪ ۵‬ســال نــرخ تــورم فصلــی بیــش‬ ‫از ‪۱۰‬درصــد را تجربــه کــرد و ایــن نــرخ در مقایســه بــا تابســتان ســال‬ ‫قبل تــر از ان نیــز ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش داشــت و بهــار امســال نیــز تورم‬ ‫بــا افزایــش قیمــت هــای کاالهایــی ماننــد مرغ و تخم مــرغ و لبنیات‬ ‫قــد کشــید و تــا ‪۴۶‬درصــد رســید و بــه همیــن ترتیــب اجــاره هــا نیــز‬ ‫نجومــی شــد و مالــکان هــم اکنــون خواهــان افزایــش ودیعــه هــا بــه‬ ‫دو برابــر پارســال و بــه همــان نســبت افزایــش اجــاره بهــا هســتند‪.‬‬ ‫دل ناخوش خوش نشین ها‬ ‫از قدیــم بــه اجــاره نشــین هــا خــوش نشــین مــی گفتنــد ولــی از‬ ‫حــدود یــک دهــه گذشــته و بــه خصــوص بــا شــیوع همــه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا در دوســال گذشــته و افزایــش یکبــاره قیمــت طــا‬ ‫و ارز و ارزاق در روزهــای اخیــر بــازار مســکن نیــز تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫گرفــت و بــه یکبــاره قیمــت هــا اعــم از خریــد و فــروش و حتــی اجــاره‬ ‫ســر بــه فلــک کشــید بــه طــوری کــه بنــا بــه گفتــه یکــی از بنگاهــداران‬ ‫بجنــورد حــدود پنــج ســال قبــل بــا پــول هایی کــه این روزهــا موجران‬ ‫بــرای رهــن مطالبــه مــی کننــد‪ ،‬مــی شــد یــک واحــد اپارتمــان شــیک‬ ‫خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫قیمت های غیر قابل باور‬ ‫یکــی از مســتاجران در ایــن مــورد گفــت‪ :‬در یــک واحــد ‪ ۱۰۰‬متــری بــا‬ ‫‪ ۷۰‬میلیــون تومــان رهــن و دو میلیــون تومــان اجــاره ســکونت دارم‬ ‫امــا امســال صاحبخانــه مبلــغ رهــن را بــه ‪ ۱۵۰‬میلیون تومــان و اجاره‬ ‫را بــه ســه و نیــم میلیــون تومــان افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫ســهراب محمــدزاده افــزود‪ :‬اکنــون بــه شــدت در پــی یافتــن منزلــی‬ ‫بــا قیمــت مناســب و حتــی رهــن کاملــم امــا در بافــت هــای خــوب‬ ‫شــهر ان چــه پیــدا نمــی شــود رهــن و اجــاره واحــد مســکونی بــا‬ ‫قیمــت مناســب اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مجبــورم بخشــی از لــوازم خانــه و یــا حتــی‬ ‫خــودرو خــود را بفروشــم کــه ســرپناه مناســبی داشــته باشــم و اگــر‬ ‫نــرخ هــا بــه ایــن شــکل افزایــش یابــد همــه مســتاجران از هســتی و‬ ‫داشــته هــای خــود ســاقط مــی شــوند‪.‬‬ ‫در یکــی دیگــر از بنــگاه هــای معامــات امالک‪ ،‬یــک بانوی بجنوردی‬ ‫بــه قیمــت بــاالی یــک واحــد ‪ ۱۰۰‬متــری در یکــی از خیابــان های خوب‬ ‫بجنــورد اعتــراض دارد و مــی گویــد‪ :‬بهــای یــک واحــد در طبقــه ســوم‬ ‫یــک اپارتمــان چــرا بایــد ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان رهــن و یــک میلیــون‬ ‫تومــان اجــاره باشــد‪.‬‬ ‫زهــرا ایزانلــو افــزود ‪ :‬تمــام منطقــه شــریعتی شــمالی‪ ،‬خیابــان صفا‬ ‫و امیریــه را بــرای اجــاره یــک واحــد مناســب گشــته ام امــا بهــای هیچ‬ ‫واحــد اجــاره ای متناســب بــا امکانــات ان نیســت و قیمــت هــا کالفــه‬ ‫کننده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان و صاحــب نظــران بهــای رهــن و اجــاره در‬ ‫مناطقــی ماننــد نــاوک‪ ،‬گلســتان شــهر‪ ،‬کــوی پردیســان و جنــت و‬ ‫حتی در مناطق حاشــیه شــهر مانند باقر خان و ناظراباد و ملکش‬ ‫و جوادیــه هــم بــه دو برابــر رســیده اســت و البتــه در ایــن مناطــق‬ ‫بیشــتر مســتاجران از افزایــش رهــن شــاکی هســتند‪.‬‬ ‫کوچ مستاجران به حاشیه‬ ‫کارشــناس یکــی از بنگاههــای معامــات امــاک حاشــیه شــهر در‬ ‫بجنــورد در ایــن مــورد گفــت‪ :‬تــا پارســال اجــاره نشــین هــای منطقــه‬ ‫«ملکــش» یــا اجــاره هــای خــود را تمدیــد مــی کردنــد و یــا در نهایــت‬ ‫از ایــن کوچــه بــه ان کوچــه ی ایــن منطفــه نقــل مــکان داشــتند‪.‬‬ ‫مهــدی ســیفی بــا بیــان ایــن کــه امســال رهــن برخــی خانــه هــا‬ ‫حتــی ‪ ۳‬برابــر نیــز شــده اســت اظهــار داشــت‪ :‬مســتاجران بــه علــت‬ ‫افزایــش رهــن و اجــاره مجبــور بــه نقــل مــکان بــه روســتاهایی ماننــد‬ ‫حلقــه ســنگ‪ ،‬اللــه وردی خــان و خداقلــی شــده انــد کــه در مجــاورت‬ ‫ملکــش قــرار دارد بــه طــوری کــه منزلــی کــه تــا دیــروز ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫تومــان رهــن داشــت امســال مالــک تقاضــای رهــن ‪ ۲۰‬میلیــون‬ ‫تومانــی دارد کــه بــرای اقشــار کــم درامــد فراهــم کــردن ایــن مقــدار‬ ‫رهــن ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫سقفی برای زندگی؛ رویایی که فقط در خواب ممکن است‬ ‫وی علــت ایــن موضــوع را افزایــش تقاضــای قشــر متوســط بــرای‬ ‫ســکونت در مناطقــی ماننــد «ملکــش» مــی دانــد کــه هــم بــه شــهر‬ ‫نزدیــک اســت و هــم منــازل بهتــری نســبت بــه برخــی محلــه هــای‬ ‫حاشــیه ای بجنــورد دارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ملکــی افــزود‪ :‬رهــن و اجــاره از فرمــول خاصــی‬ ‫تبعیــت نمــی کنــد و تقریبــا همیشــه توافقــی اســت امــا در مجمــوع‬ ‫ایــن روزهــا فضــا بــه نفــع مســتاجر نیســت و هیــچ اقدامــی هــم برای‬ ‫کنتــرل اجــاره بهــا انجــام نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مصوبات ســتاد کرونــا اهرم اجرایی نــدارد افزود‪:‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه اعــام شــد در دوره کرونــا مســتاجران بــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫افزایــش قراردادهــای خــود را تمدیــد کننــد امــا مالــکان بــا بهانه هــای‬ ‫مختلــف در پــی افزایــش اجــاره بهــا هســتند اگــر بهانــه ای هــم بــرای‬ ‫تخلیــه پیــدا نکننــد بــه افزایــش ‪۱۵‬درصــدی رضایــت نمی دهنــد‪.‬‬ ‫رشد بی رویه‬ ‫بــه گفتــه یکــی از کارشناســان مســکن در خراســان شــمالی وام‬ ‫ودیعــه مســکن می توانــد به طــور موقــت و در شــرایطی کــه درامــد‬ ‫بخشــی از شــاغالن بــه دلیــل همه گیــری کرونــا کاهــش یافتــه خــوب‬ ‫باشــد امــا الزم اســت راه حل هــای بلندمــدت و کالن اقتصــادی نیــز‬ ‫بــرای حفــظ و بهبــود رفــاه ایــن خانوارهــا مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل رازقــی افــزود‪ :‬نــرخ اجاره بهــا به طــور معمــول متتناســب‬ ‫بــا قیمــت مســکن تعییــن می شــود و بنابرایــن افزایــش قیمــت‬ ‫مســکن‪ ،‬افزایــش اجاره بهــا را بــه دنبــال دارد‪ .‬در نتیجــه راه حل هــای‬ ‫کالن اقتصــادی کــه کنتــرل نــرخ تــورم را هدف گــذاری می کننــد‪،‬‬ ‫می تواننــد در متعــادل شــدن قیمت هــا در بــازار اجــاره مســکن نقش‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حالــی کــه میــزان مجــاز اضافــه اجاره بهــای ســالیانه‬ ‫از ســوی ســتاد ملــی کرونــا تعییــن شــد بــاز هــم اردیبهشــت امســال‬ ‫نــرخ رشــد ســالیانه اجــاره در کل کشــور حتــی بیــش از دو برابــر‬ ‫بــود و ایــن رقــم در اســتانی ماننــد اســتان مــا و در بجنــورد افزایــش‬ ‫زیــادی دارد‪.‬‬ ‫اجاره های غیر قابل باور‬ ‫بــه گفتــه رییــس اتحادیــه صنف مشــاوران امالک بجنورد بررســی و‬ ‫مقایســه رشــد اجاره بهــا در قراردادهــای جدیــد و قراردادهــای تمدیــد‬ ‫شــده نشــان می دهــد امســال بســیاری از مســتاجران قراردادهــای‬ ‫خــود را تمدیــد نکــرده انــد و بســیاری از ان هــا بــرای ایــن کــه‬ ‫واحدهــای مســکونی بــا اجــاره بهــای مناســب تــر پیــدا کننــد ترجیــح‬ ‫داده انــد بــه محلــه هــای ارزان تــر نقــل مــکان کننــد‪.‬‬ ‫رضــا اختــه بــا تاییــد ایــن ادعــا کــه اجــاره نشــین هــای مرکــز شــهر بــه‬ ‫ســمت حومــه و حاشــیه شــهر عقــب نشســته انــد افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫ایــن کار تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی دارد کــه بــه مــرور اشــکار مــی‬ ‫شــود و همیــن امــر لــزوم وارد شــدن متولیــان امــر را بــه کنتــرل اجاره‬ ‫بهــا ایجــاب مــی کنــد امــا ایــن کنتــرل بایــد بایــد کارشناســی شــده و‬ ‫درســت باشــد تــا منجــر بــه نتیجــه شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اســتان نیــاز بــه مســکن بیــش از گذشــته‬ ‫وجــود دارد و از دیگــر ســو اقداماتــی ماننــد پرداخــت تســهیالت‬ ‫ودیعــه مســکن راهــکاری موقــت اســت و بــه همیــن دلیل بایــد چاره‬ ‫اندیشــی اساســی انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل نشســتی بــا مســووالن قضایــی و‬ ‫اجرایــی اســتان انجــام شــد تــا بــرای افزایــش نیافتــن غیــر منطقــی‬ ‫اجــاره هــا چــاره اندیشــی شــود امــا هنــوز بایــد ایــن نشســتها ادامــه‬ ‫یابــد تــا منتــج بــه نتیجــه ای کارشناســی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاورن امــاک از افزایــش بیــش از ‪ ۲‬برابــری‬ ‫بهــای کرایــه در امــاک تجــاری و افزایــش ‪ ۸۰‬درصــدی اجــاره بهــا و‬ ‫رهــن در بجنــورد نیــز خبــر داد و افــزود‪ :‬تغییــر دریافــت یارانــه از مــاه‬ ‫پیــش تــا کنــون و افزایــش قیمتــی کــه بــر بازار مســتولی شــده اســت‬ ‫بــر اجــاره بهــا نیــز تاثیــر داشــت‪.‬‬ ‫اختــه افــزود‪ :‬مســکن‪ ،‬تابعــی از اقتصــاد اســت و نمی تــوان انتظــار‬ ‫داشــت کــه در شــرایط تورمــی‪ ،‬قیمــت ان افزایــش پیــدا نکنــد و‬ ‫افزایــش قیمــت هــا و هیجــان مســتولی بــر بــازار شــامل کرایــه هــای‬ ‫نیــز شــد‪.‬‬ ‫وی از موجــران خواســت تــا کمــی انعطــاف نشــان دهنــد و شــرایط‬ ‫برخــی مســتاجران را درک کننــد و افــزود‪ :‬برخــی مالــکان هســتندکه‬ ‫کرایــه ملــک تجــاری و مســکونی خــود را افزایــش ندادنــد و درعیــن‬ ‫حــال قــرار دادهــا را نیــز تمدیــد کــرده انــد و شــماری از مالــکان نیــز‬ ‫افزایــش معقولــی در کرایــه هــا دارنــد امــا برخــی کرایــه هــا را دو تــا‬ ‫ســه برابــر کــرده انــد کــه منطقــی نیســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــرایط جامعــه ســخت شــده و تــورم موجــود‬ ‫مــی طلبــد همــه در کنــار هــم باشــیم و بــه هــم کمک کنیــم در حالی‬ ‫کــه هــر فــردی اگــر بخواهــد فشــار خــود را بــه طــور مضاعــف بــه‬ ‫دیگــری انتقــال دهــد بــا فاجعــه مواجــه مــی شــویم‪.‬‬ ‫افزایش تعداد اجاره نشین ها‬ ‫بــر اســاس امــار سرشــماری نفــوس و مســکن ســال ‪ ۹۵‬تعــداد‬ ‫مســتاجران اســتان ‪ ۲۳‬هــزار نفــر بــود کــه اکنــون بــا توجــه بــه ان‬ ‫چــه کــه اداره کل راه و شهرســازی اعــام کــرد ایــن رقــم بــه ‪ ۳۵‬هــزار‬ ‫خانــوار در شــهرهای ایــن اســتان رســید و در عیــن حــال بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫هــزار خانــوار از ایــن تعــداد‪ ،‬در مرکــز اســتان ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫قاســم قاســمی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ایــن تســهیالت بــه‬ ‫بــه ‪ ۹۲۳‬نفــر از متقاضیــان پرداخــت شــد افــزود‪ :‬پارســال ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۸۵‬نفــر متقاضــی دریافــت تســهیالت ودیعــه مســکن بودنــد‬ ‫قاســمی در مــورد طــرح اقــدام مســکن ملــی در اســتان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون یکهــزار و ‪ ۵۶۳‬نفــر ســهم اورده خــود را بــه حســاب مصــوب‬ ‫واریــز کردنــد و بــه عنــوان متقاضــی اصلــی مســکن ملــی نامشــان به‬ ‫ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫هزار تویی به نام بازار مسکن‬ ‫در هــر حــال بایــد راهــی بــرای کنتــرل اجــاره بهــای مســکن نــه تنهــا‬ ‫در بجنــورد بلکــه در کشــور یافــت تــا کمــر مســتاجران زیــر بــار کرایــه‬ ‫هــای ســنگین خــرد نشــود و برایــن اســاس کلیــات «طــرح کنتــرل‬ ‫و ســاماندهی اجاره بهــای امــاک مســکونی» تدویــن و بــه تصویــب‬ ‫مجلــس رســیده اســت امــا بــه دلیــل ایــرادات دولــت بــه جزئیــات‬ ‫طــرح مذکــور بــا دســتور رئیــس مجلــس ایــن طــرح بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر بــه کمیســیون مربــوط ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫در هــر حــال زمانــی کــه وزیــر راه و شهرســازی مــی گویــد حــدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد از هزینــه ســبد خانــوار مربــوط بــه مســکن اســت و بررسـی ها‬ ‫نشــان می دهــد ایــن هزینــه در کشــور مــا ‪ ۲.۲‬برابــر متوســط جهانــی‬ ‫اســت‪ ،‬فشــار مضاعــف بــه افــراد کــم درامــد و دهــک هــای پاییــن‬ ‫جامعــه ممکــن اســت موجــب بحــران شــود‪.‬‬ ‫اگــر چــه در ایــن ســال ها‪ ،‬دولت هــای مختلــف طرح هــای مختلفــی‬ ‫را بــرای ســامان دهی ایــن حــوزه اجــرا کرده انــد امــا رشــد امــار‬ ‫مســتاجران نشــان می دهــد ایــن طرح هــا موفــق نبــوده اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم هــم در کنــار پیگیــری طــرح ســاخت ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون واحــد مســکونی‪ ،‬حــاال طــرح «اعطــای وام بــرای پرداخــت‬ ‫اجــاره خانــه مســتاجران» را اجرایــی کــرده اســت؛ طرحــی کــه نامــش‬ ‫بــه تنهایــی روایتگــر اوضــاع وخیــم افزایــش اجاره هــا و ناتوانــی‬ ‫مســتاجران بــرای پرداخــت ان اســت‪.‬‬ ‫امــا تلخ تــر این کــه ایــن وام هــای ‪ ۷۰ ،۱۰۰‬و ‪ ۴۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫بــا ســود ‪ ۱۸‬درصــد اعطــا و بــا بازپراخــت ‪ ۵‬ســاله اســت امــا بایــد‬ ‫دیــد کــه تــا ‪ ۵‬ســال بعــد چــه اتفاقــی بــرای مســتاجران مــی افتــد و‬ ‫در حالــی کــه ایــن روزهــا بــه جــای بزرگ تــر شــدن ســهم خــوراک و‬ ‫پوشــاک‪ ،‬هر ســال ســهم اجاره در ســبد هزینه ها بیشــتر می شــود‬ ‫اگــر مســووالن راهکارهــای تخصصــی را در پیــش نگیرنــد مشــخص‬ ‫نیســت مســتاجران بایــد چگونــه در زیــر بــار اجــاره هــا کمــر راســت‬ ‫کننــد و ایــا رویــای خانــه دار شــدن مســتاجران بــه حقیقت می پیوند‬ ‫یــا نــه ‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫هیجانات ناکارامد و نبود احساس ارزشمندی عوامل گرایش به اعتیاد است‬ ‫کارشــناس مرکــز اورژانــس اجتماعــی گفــت‪ :‬هیجانــات ناکارامــد و نبــود احســاس ارزشــمندی در شــرایط امــروز جامعــه از جملــه علــل گرایــش‬ ‫نوجوانــان و جوانــان بــه ســمت رفتارهــای پرخطــر از جملــه اعتیــاد شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫علــی شــهباز در همایــش خانــواده و پیشــگیری از اعتیــاد در نوجوانــان و جوانــان بــه مناســبت هفتــه مبــارزه بــا موادمخــدر بــه میزبانــی دانشــگاه پیــام‬ ‫نــور گنبــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬نوجوانــان و جوانانــی کــه در محیــط خانــواده بــه دلیــل رفتــار نامناســب والدیــن درگیــر ســرکوب هیجان هــای عاطفــی و در‬ ‫نهایــت شــکل گیری هیجان هــای ناکارامــد می شــوند از جملــه افــرادی هســتند کــه بــه ســمت رفتارهــای پرخطــر گرایــش پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫هدفگیری نهاد های پرمخاطب‬ ‫در اروپا و اسیا توسط گروه ‪APT‬‬ ‫جدید «‪»ToddyCat‬‬ ‫افزایش تبادالت تجاری و مالی‬ ‫گلســتان بــه ســبب ســاختار جمعیتــی خــاص خــود و‬ ‫برخــورداری از جمعیــت چنــد صدهــزار نفــری ترکمــن و‬ ‫قــزاق مــی توانــد بــه پیشــران توســعه روابــط اقتصــادی‬ ‫ایران با کشــورهای منطقه مانند ترکمنســتان قزاقستان‬ ‫و دیگــر اعضــای کشــورهای عضــو اوراســیا شــود‪.‬‬ ‫نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران در قزاقستان؛‬ ‫تاثیری که گلستان‬ ‫باید بگذارد‬ ‫برپایــی نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در قزاقســتان در یازدهــم‬ ‫مــاه جــاری و حضــور فعــال شــرکت هــای گلســتانی در ایــن‬ ‫رویــداد تجــاری مــی توانــد فصــل نوینــی پیــش روی بازرگانــان‬ ‫‪،‬تجــار و فعــاالن حــوزه دانــش بنیــان ایــن اســتان مــرزی قــرار‬ ‫داده تــا زمینــه دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد خارجــی‪ ،‬توســعه و‬ ‫رونــق اقتصــادی را فراهــم ســازد‪.‬‬ ‫بــه همــت شــرکت توســعه رویدادهــای نمایشــگاهی و تجــاری‬ ‫و بــا همــکاری اتــاق مشــترک ایــران و قزاقســتان‪ ،‬چهــار روز دیگــر‬ ‫(یازدهــم تــا ســیزدهم مــاه تیــر) نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در‬ ‫شــهر الماتــی قزاقســتان در محــل نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫الماتی(اتاکنــت اکســپو) برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا و بــر اســاس اعــام معاونــت دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫در زمینــه هــای نفــت‪ -‬گاز‪ -‬پتروشــیمی‪ -‬صنایــع و مصالــح‬ ‫ســاختمانی‪-‬خدمات فنــی و مهندســی ‪ -‬انــرژی (اب و بــرق)‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ -‬صنعــت و ماشــین االت‪ ،‬شــوینده‪ ،‬ارایشــی‬ ‫بهداشــتی‪ -‬گردشــگری‪ -‬لــوازم خانگــی‪ -‬مبلمــان و صنایــع چــوب‪-‬‬ ‫فــرش و موکــت‪ ،‬مــواد و صنایــع غذایــی‪ -‬دام و طیــور‪ ،‬خــودرو و‬ ‫قطعــات خــودرو پذیــرای فعــاالن اقتصــادی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه برگــزاری چنیــن‬ ‫رویــداد اقتصــادی فرصتــی بســیار مناســبی بــرای تجــار گلســتانی‬ ‫اســت کــه بتواننــد بــا برنامــه ریــزی اصولــی ظرفیــت هــای موجــود‬ ‫مربــوط ایــن اســتان را بــه ان کشــور معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫لزوم داشتن نقشه راه برای تصاحب بازارهای اوراسیا‬ ‫حضــور بازرگانــان گلســتانی اگــر بــا برنامــه ریــزی و وجود نقشــه راه‬ ‫بــرای تصاحــب بازارهــای اوراســیا بــه ویــژه قزاقســتان همــراه باشــد‬ ‫مــی توانــد بــه عنــوان پیشــران جــدی بــرای توســعه بیــش از پیــش‬ ‫تبــادالت تجــاری بیــن ‪ ۲‬کشــور ایــران و قزاقســتان باشــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــه ســبب بســیاری از ویژگــی هــا از جملــه مســافت‬ ‫انــدک بــا قزاقســتان‪ ،‬برخــورداری از کریدورهــای ریلی و هوایی ‪،‬‬ ‫زندگــی ده هــا هــزار قــزاق در گلســتان از ظرفیــت هــای بیشــتری‬ ‫نســبت بــه ســایر اســتان هــا بــرای ارتقــای مــراودات تجــاری‬ ‫برخــوردار اســت کــه اســتفاده از فرصــت بســیاری از تنگناهــا و‬ ‫چالــش هــای اقتصــادی ایــن اســتان را برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد‪ ،‬نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود‪ :‬حضــور‬ ‫ایــران در ایــن نمایشــگاه اهرمــی بــرای تحقــق منویــات و‬ ‫توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص توســعه روابــط‬ ‫بــا شــرق قلمــداد مــی شــود‪.‬‬ ‫لزوم استفاده حداکثری از این فرصت‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهارداشــت‪ :‬بــه یقیــن توســعه مباحــث‬ ‫اقتصــادی بــا کشــورهای اوراســیا ماننــد قزاقســتان در ســایر‬ ‫مناســبت هــای فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی اعضــای ‪CIS‬‬ ‫بــا ایــران اثــرات مثبتــی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حضــور در نمایشــگاه الماتــی از جملــه‬ ‫فرصت هــای ارائــه ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــه ویــژه گلســتان بــرای مــردم و بازرگانــان‬ ‫قزاقســتان اســت کــه بایــد بــا برنامــه ریــزی دقیــق از ایــن‬ ‫فرصــت اســتفاده حداکثــری را ببریــم‪.‬‬ ‫منتظــری تصریــح کــرد‪ :‬حضــور در نمایشــگاه بــه ســبب انکــه‬ ‫امــکان تعامــات چهــره بــه چهــره را بــرای بازرگانــان و تجــار‬ ‫فراهــم می کنــد و واســطه گــری در ان بــه حداقــل می رســد‬ ‫ثمــرات بســیار و زودبــازده ای بــرای کشــور دارد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬گلســتان بــه ســبب ســاختار جمعیتــی خــاص خــود و‬ ‫برخــورداری از جمعیــت چنــد صدهــزار نفــری ترکمــن و قــزاق‬ ‫مــی توانــد بــه پیشــران توســعه روابــط اقتصــادی ایــران بــا‬ ‫کشــورهای منطقــه ماننــد ترکمنســتان قزاقســتان و دیگــر‬ ‫اعضــای کشــورهای عضــو اوراســیا شــود‪.‬‬ ‫افزایش تبادالت تجاری و مالی‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی گلســتان افــزود‪ :‬قزاقســتان یکــی از‬ ‫شــرکای تجــاری خــوب جمهــوری اســامی ایــران محســوب‬ ‫می شــود کــه تجــار ایرانــی بــه صــورت فعــال مشــغول امــور‬ ‫بازرگانــی و تجــارت هســتند و کریدورهــای ریلــی و دریایــی‬ ‫موجــود می توانــد تســهیل بخــش توســعه روابــط اقتصــادی ‪۲‬‬ ‫کشــور دوســت و مســلمان باشــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی بــه برپایــی نمایشــگاه ایــران در الماتــی‬ ‫قزاقســتان اشــاره و اضافــه کــرد‪ :‬تولیدکننــدگان‪ ،‬بازرگانــان و‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان گلســتان بــا مســاعدت و پشــتیبانی‬ ‫مالــی پــارک علــم و فنــاوری و شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫گلســتان در ایــن نمایشــگاه حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۸۰ :‬درصــد هزینــه مربــوط بــه شــرکتهای فعــال‬ ‫در حــوزه دانــش بنیــان توســط پــارک علــم و فنــاوری و در بخــش‬ ‫تولیدکننــدگان و صنعتگــران هــم توســط شــرکت شــهرکهای‬ ‫صنعتــی پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چوپانــی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس برنامــه مقــرر اســت امســال‬ ‫حداقــل ســه میلیــون تــن غــات از قزاقســتان وارد جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه عضویــت وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫در میــز مشــترک تجــارت ایــران و قزاقســتان و تفاهــم نامــه بیــن‬ ‫‪ ۲‬کشــور در ســال جــاری شــاهد ورود ‪ ۲.۵‬میلیــون تــن گنــدم و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تــن جــو‪ ،‬کلــزا و ســایر فــراورده هــا بــه ایــران خواهیــم‬ ‫بــود کــه بخــش زیــادی از ایــن محصــوالت از اینچــه بــرون وارد و‬ ‫پویایــی و شــکوفایی ایــن منطقــه را رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬در مقابــل ایــن واردات‬ ‫‪ ،‬نیازمنــدی هــای قزاقســتان ماننــد ســیمان‪ ،‬کاشــی‪ ،‬ســرامیک ‪،‬‬ ‫انــواع میــوه جــات‪ ،‬خشــکبار و محصــوالت پتروشــیمی از ســوی‬ ‫ایــران بــه ســوی قزاقســتان صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چوپانــی افــزود‪ :‬تســهیل روابــط تجــاری بــا قزاقســتان و اســتمرار‬ ‫در برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی می توانــد تبــادالت تجــاری‬ ‫و مالــی ‪ ۲‬کشــور را بــه رقــم ‪ ۲‬میلیــارد دالر در ســال جــاری‬ ‫افزایــش دهنــد‪ ،‬در حالــی کــه ایــن عــدد در ســال گذشــته فقــط‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل تحــوالت سیاســی روســیه و‬ ‫تحریمهــای وضــع شــده از ســوی اتحادیــه اروپــا علیــه ایــن‬ ‫کشــور‪ ،‬کشــورهای اوراســیا عالقــه منــد هســتند تــا بــا واســطه‬ ‫ایــران و از طریــق گذرهــای ریلــی و دریایــی محصــوالت خــود را‬ ‫روانــه بازارهــای جهانــی و مایحتــاج و نیازمنــدی هــای خــود را از‬ ‫بــازار ایــران تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن نمایشــگاه فرصــت مغتنمــی اســت تــا تولیــدات‬ ‫و محصــوالت صنعتــی و دانــش بنیــان ایرانــی و بــه ویــژه گلســتانی‬ ‫بتواننــد بــازار هــای جدیــدی را بــرای خــود خلــق کننــد‪.‬‬ ‫ضرورت معرفی فرصت های سرمایه گذاری مشترک‬ ‫رییــس اتــاق مشــترک ایــران و قزاقســتان هــم در گزارشــی‬ ‫یــاداور شــد ‪ :‬برگــزاری ایــن نمایشــگاه نشــان از عــزم و اراده‬ ‫سیاســی ‪ -‬اقتصــادی ‪ ۲‬طــرف بــرای افزایــش نقش افرینــی‬ ‫بخــش خصوصــی و توســعه روابــط تجــاری مشــترک دارد‪.‬‬ ‫امیــر عابــدی افــزود‪ :‬بایــد فرصت هــای ســرمایه گذاری مشــترک‬ ‫در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬معــدن‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬ســاختمان را‬ ‫بــه تجــار و فعــاالن اقتصــادی ‪ ۲‬طــرف معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــه رفــع یکــی از موانــع در توســعه روابــط ‪ ۲‬کشــور اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امــروز شــاهد پروازهــای مســتقیم گــرگان ‪ -‬اکتائــو‬ ‫و تهــران ‪ -‬الماتــی هســتیم و بــه زودی پــرواز مســتقیم مشــهد‪-‬‬ ‫الماتــی اغــاز بــه کار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫می توان نیازمندی های قزاق ها را تامین کرد‬ ‫عابــدی اظهارداشــت‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران در حوزه هــای‬ ‫مختلــف از جملــه تجهیــزات نفــت و گاز‪ ،‬صنایــع شــیمیایی‪،‬‬ ‫لوازم خانگــی‪ ،‬صنعــت ســاختمان‪ ،‬صنایــع معدنــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬زیس ـت فناوری هــای نویــن و دانش بنیــان گام هــای‬ ‫مناســبی برداشــته اســت و مــی توانــد بخــش زیــادی از‬ ‫نیازمندهــای قــزاق هــا را بــراورده کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بخــش خصوصــی ایــران در حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان‪ ،‬ســاخت تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬داروهــای نوترکیبــی و‬ ‫صــادرات ان نیــز امادگــی همــکاری اســت‪.‬‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون اماده سرمایه گذاری مشترک است‬ ‫عابــدی بــا بیــان اینکــه فرصت هــای زیــادی در زمینــه توســعه‬ ‫زیرســاخت های بنــادر شــمالی نظیــر پایانه هــای صادراتــی در‬ ‫بنــادر کوریــک و اکتائــو و همچنیــن در حوزه توســعه کشــتی های‬ ‫رورو بــرای ســرمایه گذاری های مشــترک وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در منطقــه ازاد اینچــه بــرون و منطقــه ازاد ســرخس امــاده‬ ‫ســرمایه گذاری مشــترک در حوزه هــای لجســتیکی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز امیــدواری بــر حــل مشــکالت بانکــی و صــدور‬ ‫روادیــد تجــاری تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬بــا رفــع موانــع موجــود‬ ‫دســتیابی بــه عــدد یــک میلیــارد دالر در حجــم تجــارت ‪۲‬‬ ‫کشــور دور از ذهــن نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه اختصاصــی ایــران در الماتــی قزاقســتان یازدهــم‬ ‫تــا ســیزدهم مــاه تیــر امســال بــه همــت شــرکت توســعه‬ ‫رویدادهــای نمایشــگاهی و تجــاری و بــا همــکاری اتــاق مشــترک‬ ‫ایــران و قزاقســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه دوم تــا چهــارم جــوالی ‪ ۲۰۲۲‬در محــل‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی الماتــی (اتاکنــت اکســپو)‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمعیــت قزاقســتان ‪ ۱۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر اســت و زبــان‬ ‫رســمی ان قزاقــی و روســی و واحــد پــول ایــن کشــور تِنگــه اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان بــا داشــتن ‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون‬ ‫واحــد دامــی‪ ۸۶۰ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل‬ ‫و دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود‬ ‫‪ ۵.۵‬میلیــون تــن انــواع محصــول و تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و‬ ‫دامــی را توســط افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار کــه حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار نفــر انهــا در حــوزه زراعــت و باغبانــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫ارزش تقریبــی ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال تولیــد و روانــه‬ ‫بــازار مصــرف داخلــی و خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫گلســتان از نزدیــک تریــن اســتان های ایــران بــه قزاقســتان‬ ‫اســت کــه در صــورت دســت یابــی بــه بــازار ایــن کشــور مــی توانــد‬ ‫بــه ســبب کمــی بعــد مســافت و هزینــه پاییــن ترانزیــت کاال‪،‬‬ ‫محصــوالت صادراتــی خــود را بــا قیمــت تمــام شــده کمتــری‬ ‫نســبت بــه ســایر اســتان هــا بــه قزاقســتان عرضــه نمایــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط ریلــی از طریــق خــط اهــن بیــن المللــی ایــران ‪-‬‬ ‫ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان و ارتبــاط دریایــی از طریــق خــزر از‬ ‫دیگــر مزیت هــا در توســعه روابــط بیــن گلســتان و قزاقســتان‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــور حتــم بــا فعــال تــر شــدن دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی و حضــور در کشــورهای مشــترک المنافــع بخشــی‬ ‫از دغدغه هــای فعــاالن اقتصــادی اســتان هــای مــرزی نظیــر‬ ‫گلســتان برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارشناســان و صاحبنظــران گلســتانی معتقدنــد کــه این اســتان‬ ‫مــرزی بایــد بــه طــور ویــژه و بــا داشــتن نقشــه راه اقتصــادی‬ ‫اصولــی در نمایشــگاه بیــن المللــی قزاقســتان شــرکت کنــد و‬ ‫مهمتــر ایــن کــه ایــن رویــداد تجــاری بایــد بســتری بشــود تــا‬ ‫مســووالن و بازرگانــان حــوزه هــای مختلــف اســتان اختصاصــی‬ ‫عــاوه بــر قزاقســتان بــا دیگــر کشــورهای اوراســیا تفاهــم‬ ‫نامه هــای اســتانی مربــوط منعقــد کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن گلســتان عــاوه بــر ظرفیــت هــای متعالــی دیگــر نظیــر‬ ‫صنایــع چوبــی‪ ،‬گردشــگری و دام و طیــور‪ ،‬فقــط در تولیــد ‪۱۶‬‬ ‫محصــول راهبــردی کشــور رتبــه هــای اول تــا پنجــم کشــوری را‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن ویژگــی هــای برتــر در شــرایطی کــه دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم بســتر ارتبــاط خارجــی بــا کشــورهای اوراســیا را فراهــم‬ ‫کــرد بایــد در ایــن نمایشــگاه بــه قــزاق هــا معرفــی شــود تــا بــه‬ ‫معنــای واقعــی تبــادالت تجــاری و مالــی و ســرمایه گــذاری هــای‬ ‫خارجــی در ایــن اســتان مــرزی شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اســتان گلســتان بــه خاطــر داشــتن ظرفیتهــای‬ ‫متعالــی در بخــش هــای یادشــده همچنیــن مــی توانــد‬ ‫نمایشــگاه هــا و مــراودات اقتصــادی و تجــاری را بــا اســتان هــای‬ ‫کشــورهای منطقــه اوراســیا برگــزار کنــد کــه بــا ایفــای ایــن نقــش‬ ‫در کنــار ســایر راهبردهــا‪ ،‬رونــق اقتصــادی بــرای ایــن اســتان‬ ‫شــمالی رقــم مــی خورد‪/.‬ایرنــا‬ ‫کسپرســکی جزئیــات فعالیــت ‪ ،ToddyCat‬یــک عامــل‬ ‫نســبتا ًجدیــد تهدیــد دائمــی پیشــرفته (‪ )ATP‬را ارائــه کــرده‬ ‫اســت کــه بیــش از یــک ســال و نیــم اســت کــه نهاد هــای‬ ‫برجســته ای در اروپــا و اســیا را هــدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گــروه ‪ ToddyCat‬بــا تمرکــز بــر ســازمان های دولتــی و‬ ‫نهاد هــای نظامــی‪ ،‬از جملــه پیمانــکاران نظامــی‪ ،‬عمدتــا ً‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ backdoor‬ســامورایی و تروجــان نینجــا‪،‬‬ ‫دو خانــواده بدافــزار ناشــناخته قبلــی کــه کنتــرل از راه دور‬ ‫سیســتم های الــوده را در اختیــار مهاجمــان قــرار می دهنــد‪،‬‬ ‫خــود را نشــان داده انــد‪ .‬اولیــن حمــات ‪ ToddyCat‬در‬ ‫دســامبر ‪ ۲۰۲۰‬و زمانــی کــه عامــل تهدیــد عمدتــا ً روی‬ ‫ســرور های ســه ســازمان در تایــوان و ویتنــام متمرکــز بــود‪،‬‬ ‫مشــاهده شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬از اواخــر فوریــه ‪ ،۲۰۲۱‬ایــن‬ ‫مهاجــم شــروع بــه هــدف قــرار دادن چندین ســازمان در اروپا‬ ‫و اســیا کــرد و از اســیب پذیری ‪ProxyLogon Microsoft‬‬ ‫‪ Exchange‬بــرای دسترســی اولیــه سواســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه کسپرســکی‪ ،‬ایــن گــروه ممکــن اســت بیــن‬ ‫دســامبر ‪ ۲۰۲۰‬و فوریــه ‪ ،۲۰۲۱‬بــا توجــه بــه اینکــه ســرور های‬ ‫‪ Exchange‬را بــرای بــه خطــر انداختــن اولیــه هــدف قــرار‬ ‫داده اســت‪ ،‬نیــز از ‪ ProxyLogon‬سواســتفاده کــرده باشــد‪.‬‬ ‫مهاجمــان یــک ‪ shell‬وب ‪ China Chopper‬را بــر روی‬ ‫دســتگاه های در معــرض خطــر مســتقر می کردنــد‪ .‬پــس از‬ ‫دســتیابی بــه ســرور های اســیب پذیر ‪ Exchange‬ســپس‪،‬‬ ‫‪ ToddyCat‬از یــک درب پشــتی غیرفعــال کــه از طریــق‬ ‫پورت هــای ‪ 80‬و ‪ 443‬ارتبــاط برقــرار می کنــد و از اجــرای کــد‬ ‫پشــتیبانی می کنــد یــا همــان ‪ Samurai‬اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بدافــزار بــه لطف معمــاری مدوالر خود‪ ،‬به مهاجمــان اجازه‬ ‫می دهــد تــا از راه دور دســتگاه الــوده را کنتــرل کننــد‪ ،‬فایل هــا را‬ ‫اســتخراج کننــد‪ ،‬اتصــاالت پراکســی را شــروع کننــد و بــه صــورت‬ ‫جانبــی حرکــت کننــد‪ .‬ایــن ‪ backdoor‬همچنین از مبهم ســازی و‬ ‫تکنیک هــای مختلــف دیگــر بــرای جلوگیری از امکان شناســایی و‬ ‫جلوگیــری از تجزیــه و تحلیــل اســتفاده می کند‪.‬‬ ‫در برخی موارد‪ backdoor ،‬برای راه اندازی نینجا‪ ،‬تروجانی‬ ‫کــه می توانــد بخشــی از یــک جعبــه ابــزار ناشــناخته پــس از‬ ‫بهره بــرداری منحصــر بــه فــرد ‪ ToddyCat‬باشــد‪ ،‬اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن بدافــزار کــه مســتقیما ًدر حافظــه بارگــذاری‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه نظــر می رســد بــه عنــوان یــک ابــزار مشــارکتی‬ ‫کــه چندیــن مهاجــم را قــادر می ســازد تــا یــک دســتگاه را‬ ‫بــه طــور همزمــان کنتــرل کننــد و از طیــف گســترده ای از‬ ‫دســتورات پشــتیبانی می کنــد‪ ،‬عمــل می نمایــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس دســتورالعمل های دریافتــی‪ ،‬تهدیــد می توانــد‬ ‫فرایند هــای در حــال اجــرا را شــمارش و مدیریــت کنــد‪،‬‬ ‫سیســتم فایل را مدیریت کند‪shell session ،‬ها معکوس‬ ‫را شــروع کنــد‪ ،‬کــد را بــه فرایند هــا تزریــق کنــد‪ ،‬ماژول هــای‬ ‫اضافــی را بارگیــری کنــد و عملکــرد پروکســی را میســر کنــد‪.‬‬ ‫‪ Ninja‬همچنیــن می توانــد بــرای برقــراری ارتبــاط از طریــق‬ ‫چندیــن پروتــکل پیکربنــدی شــود و ویژگی هــای مختلــف ضد‬ ‫تشــخیص را پــک کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی هــای جالــب تروجــان‪ ،‬ویژگــی «زمــان‬ ‫کاری» اســت کــه بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد ان را فقــط‬ ‫در یــک بــازه زمانــی خــاص تنظیــم کننــد کــه بــه ان کمــک‬ ‫می کنــد از شناســایی توســط راه حل هــای مبتنــی بــر تحــرکات‬ ‫در سیســتم‪ ،‬جلوگیــری کنــد‪ .‬کسپرســکی می گویــد کــه تــا بــه‬ ‫امــروز کمپین هــای ‪ ToddyCat‬متعــددی را مشــاهده کــرده‬ ‫اســت و از ســپتامبر ‪ ،۲۰۲۱‬مهاجمان سیســتم های دســکتاپ‬ ‫در اســیای مرکــزی را بــا مجموعــه جدیــدی از لودر هــا بــرای‬ ‫تروجــان ‪ Ninja‬هــدف قــرار داده انــد‪ .‬امــا فعالیــت گــروه‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه حمــات اولیــه ‪ ToddyCat‬نهاد هــای دولتــی را‬ ‫در تایــوان و ویتنــام هــدف قــرار دادنــد‪ ،‬بعــدا ًمشــاهده شــد‬ ‫کــه ایــن گــروه از اســیب پذیری ‪ ProxyLogon‬بــرای هــدف‬ ‫قــرار دادن نهاد هایــی در افغانســتان‪ ،‬هنــد‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬ایــران‪،‬‬ ‫قرقیزســتان‪ ،‬مالــزی‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬تایلنــد‪،‬‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬و ازبکســتان بهــره بــرده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه بــه نظــر نمی رســد کــه بــا ســایر گروه هــای ‪APT‬‬ ‫مرتبــط باشــد‪ ،‬امــا اهــداف ‪ ToddyCat‬در کشــور ها و‬ ‫صنایعــی هســتند کــه معمــوال ً توســط گروه هــای چینــی‬ ‫زبــان هــدف قــرار می گیرنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬کسپرســکی‬ ‫کشــف کــرد کــه یــک ‪ APT‬چینــی زبــان بــا اســتفاده از‬ ‫‪ backdoor‬بــه نــام ‪ ،FunnyDream‬ســه ســازمان را‬ ‫همزمــان بــا ‪ ToddyCat‬بــه خطــر انداختــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬کسپرســکی فعــا ًنمی خواهــد کالســتر های‬ ‫‪ ToddyCat‬و ‪ FunnyDream‬را بــا یکدیگــر ادغــام کنــد‪.‬‬ ‫زیــرا عمدتــا ًبــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی قربانیــان‪ ،‬کــه بــدون‬ ‫شــک مــورد توجــه چندیــن ‪ APT‬هســتند‪ ،‬امــا همچنیــن بــه‬ ‫ایــن دلیــل کــه هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد‪ ،‬خانواده هــای‬ ‫بدافــزار مــورد اســتفاده توســط دو گــروه در حــال تعامــل بــا‬ ‫یکدیگــر هســتند‪ ،‬قابــل ادغــام نیســتند‪ .‬گــروه ‪ToddyCat‬‬ ‫یــک گــروه ‪ APT‬پیچیــده اســت کــه از تکنیک هــای متعــددی‬ ‫بــرای جلوگیــری از شناســایی اســتفاده می کنــد و در نتیجــه‬ ‫مشــخصات را بــه شــکلی ایمــن و فعــال حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫مجموعــه ‪ Kaspersky‬در نهایــت گفــت‪ :‬در طــول‬ ‫بررس ـی های خــود‪ ،‬ده هــا نمونــه را کشــف کردیــم‪ ،‬امــا بــا‬ ‫وجــود تعــداد پرونده هــا و مــدت زمــان فعالیــت ان هــا‪،‬‬ ‫نتوانســتیم ایــن حمــات را بــه یــک گــروه شــناخته شــده‬ ‫نســبت دهیــم‪ .‬و همچنیــن اطالعــات فنــی کمــی در مــورد‬ ‫عملیــات وجــود دارد کــه مــا در اختیــار نداریــم‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫تصویب ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برای توسعه‬ ‫فرودگاه بجنورد‬ ‫معاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفت‪ :‬یک مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی ویژه‬ ‫زنــان معتــاد در بجنــورد افتتــاح شــد کــه تعــداد ایــن مراکــز در اســتان بــه چهار مرکز رســید‪.‬‬ ‫احســان حســینی معصــوم اظهــار داشــت‪ :‬بــا احتســاب ایــن مرکــز جدیــد هــم اینــک در بجنــورد مرکــز‬ ‫اســتان ســه کمــپ و در شــیروان نیــز یــک کمــپ وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مرکــز افتــاب بجنــورد توســط بخــش خصوصــی در مجــاور شــهرک صنعتــی بیــدک راه انــدازی‬ ‫شــده اســت کــه بهزیســتی بــا توجــه بــه تعــداد پذیــرش شــده هــا یارانــه پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی ظرفیــت ایــن مرکــز ‪ ۶۰‬نفــر اســت و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــم اینــک ایــن مرکــز ‪ ۳۱‬زن معتــاد را پذیــرش کــرده اســت‪.‬‬ ‫حســینی معصــوم افــزود‪ :‬هــم اینــک در ایــن اســتان ‪ ۱۵‬مرکــز اقامتــی بهبــود و بازتوانــی افــراد بــا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫صادرات ‪ ۵۷‬میلیون دالری‬ ‫در حال حاضر شان گلستان نیست‬ ‫پروانه های ساختمانی‬ ‫الکترونیکی صادر می شود‬ ‫دعوت از‪ ۶‬بانوی هندبالیست‬ ‫خراسان شمالی به اردوی تیم ملی‬ ‫اســتاندار گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬صــادرات ‪ ۵۷‬میلیــون دالری در حــال‬ ‫حاضــر شــان و جایــگاه گلســتان نیســت و هــدف مــا تحقــق صــادرات‬ ‫غیــر نفتــی ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالری اســتان در ســال جاری اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬شــکل گیــری کامــل منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون و مرکــز لجســتیک مــی توانــد زمینــه توســعه قابلیــت‬ ‫هــای انتقــال کاال از طریــق جــاده و ریــل را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫دکتــر زنگانــه گفــت‪ :‬امضــا اســناد همــکاری و تفاهــم نامــه‬ ‫هــا بیــن دولــت جمهــوری اســامی بــا کشــورهای ترکمنســتان‬ ‫و قزاقســتان زمینــه ســاز چشــم انــدازی روشــن بــرای کشــور و‬ ‫خصوصــا اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تهیــه پیــش نویــس برنامــه توســعه‬ ‫صــادرات غیــر نفتــی اســتان ظــرف مــدت زمانــی کوتــاه‪ ،‬برنامــه‬ ‫دســت یابــی بــه اهــداف صادراتــی و همچنیــن ایجــاد زیرســاخت‬ ‫هــای رســیدن بــه ایــن اهــداف را مشــخص مــی کنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪،‬عابدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه‬ ‫ریــزی اســتان گلســتان‪،‬طی نشســت هــای متعــددی با ایــن پایگاه‬ ‫و جلســاتی در خصــوص توســعه صادرات‪،‬توســعه روابــط تجــاری‬ ‫و اقتصــادی بــا ترکمنســتان و قزاقســتان و کشــورهای مــرزی را‬ ‫بعنــوان یکــی از اولویتهــای برنامــه توســعه اقتصــادی در اســتان‬ ‫گلســتان تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫شــهردار گــرگان از صــدور الکترونیکــی پروانــه هــای ســاختمانی‬ ‫و کاهــش محســوس مــدت زمــان فراینــد اداری خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب کار انالیــن‪ ،‬محمدرضــا ســبطی بــا‬ ‫تاکیــد بــر لــزوم تســریع و تســهیل در فراینــد خدمــت رســانی‬ ‫بــه شــهروندان اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه شهرســازی‪ ،‬مــدت زمــان‬ ‫فراینــد اداری صــدور پروانــه هــای ســاختمانی بــه یــک هفتــه‬ ‫کاهــش یافتــه کــه حاصــل تــاش همــکاران ســختکوش مــا در‬ ‫شــهرداری بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کاهــش مــدت درحالــی صــورت گرفتــه‬ ‫کــه پیشــتر ایــن فراینــد بیــن دو تــا چهــار مــاه بــه طــول مــی‬ ‫انجامیــده اســت‪.‬‬ ‫ســبطی در ادامــه بــه فراینــد هوشــمند کــردن و تبدیــل راه هــای‬ ‫ارتباطــی ســنتی گذشــته بــه الکترونیکــی اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫ســال جــاری بــا شــروع طــرح شــهرداری بــدون کاغــذ و برنامــه‬ ‫ریــزی در حــوزه فنــاوری اطالعــات ایــن امــر را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت؛ شــهروندان عزیــز مــی تواننــد بــرای ثبــت نــام‬ ‫اینترنتــی صــدور پروانــه ســاختمانی بــه ســامان‪http://Esup.‬‬ ‫‪ gorgan.ir/shahrvand‬مراجعــه و در قســمت «پروانــه‬ ‫اینترنتــی» مشــخصات الزمــه را درج کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت هیــات هندبــال خراســان شــمالی از دعــوت ‪۶‬‬ ‫بانــوی هندبالیســت اســتان بــه اردوی تیــم ملــی خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اردو از ‪ ۱۰‬تیــر بــه مــدت یــک هفتــه بــه میربانــی‬ ‫اســتان یــزد بــا حضــور بانــوان هندبالیســت سراســر کشــور‬ ‫برگــزار مــی شــود‪..‬‬ ‫ســمیه ریحانــی اظهــار داشــت‪ :‬فاطمــه خــوش خلــق‪ ،‬فاطمــه‬ ‫زهــرا مشــکدان‪ ،‬مهــا ســلطانی‪ ،‬کوثــر صفدریــان‪ ،‬لیــا روشــنی‬ ‫اســفنجیر و زهــرا بهبــود بانــوان دعــوت شــده بــه اردوی ملــی‬ ‫هندبــال هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال نیــز چهــار هندبالیســت نونهــال اســتان‬ ‫بــرای نخســتین بــار در ایــن خطــه بــه اردوی تیــم ملــی هندبــال‬ ‫دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫ریحانــی بــا اشــاره بــه اولیــن اردوی امادگــی هندبالیســت هــا‬ ‫در گرمــه‪ ،‬گفــت‪ :‬در تــاش هســتیم بــا همــکاری و هــم افزایــی‬ ‫تمامــی فعــاالن ایــن رشــته ورزشــی‪ ،‬هندبــال را در شهرســتان‬ ‫هــای اســتان فعــال کنیــم بــه گونــه ای کــه بــا بــا برگــزاری‬ ‫مســابقات و اردوهــای متعــدد‪ ،‬شــاهد معرفــی بازیکنــان‬ ‫بیشــتری در ســطح کشــور باشــیم‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۶‬پایگاه سنجش‬ ‫نواموزان بدو ورود به دبستان‬ ‫در شیروان‬ ‫مســئول روابــط عمومــی امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ ۲۶ :‬پایــگاه ســنجش نوامــوزان بــدو‬ ‫ورود بــه دبســتان در دومیــن شهرســتان پــر جمعیــت خراســان شــمالی فعــال شــد‪.‬‬ ‫رضــا خســروی اظهــار داشــت‪ :‬ســنجش امســال از اول تیــر مــاه در یــک پایــگاه شــهری و‪ ۲۵‬پایــگاه‬ ‫ســیار روســتایی و عشــایری بــرای ارزیابــی بیــش از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نوامــوز شــروع شــده اســت کــه‬ ‫نوبــت گیــری در مــدارس در ســامانه ســنجش از ‪ ۲۳‬خــرداد مــاه اغــاز شــده و خانــواده هــا مــی‬ ‫تواننــد از مــدارس محــل ثبــت نــام‪ ،‬زمــان و مــکان حضــور در پایــگاه ســنجش را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به واحدهای فناور‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وی بــر توجــه بــه پوشــش ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی ســنجش نوامــوزان تاکیــد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬خدمــات پایــگاه‬ ‫شــامل دیــد رنــگ‪ ،‬ارزیابــی هــای‬ ‫بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬گفتــاری‪ ،‬امادگــی‬ ‫تحصیلــی ‪،‬اختــاالت جســمی و‬ ‫حرکتــی‪ ،‬انــدازه گیــری تــوده بدنــی‪،‬‬ ‫قــد و وزن‪ ،‬دهــان و دنــدان‪ ،‬بیمــاری‬ ‫هــای جلدی(پوســت و مــو) و بیمــاری‬ ‫هــای نیازمنــد مراقبــت ویــژه اســت‪.‬‬ ‫خســروی اضافــه کــرد‪ :‬در طــرح‬ ‫ســنجش ســامت نوامــوزان‪ ،‬مــواردی از قبیــل بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬امادگــی تحصیلــی و بهداشــت‬ ‫روانــی ارزیابــی می شــود و در صورتــی کــه نوامــوزان بــه خدمــات تخصصــی نیــاز داشــته باشــند‪ ،‬بــه‬ ‫مراکــز تخصصــی بینایــی و شــنوایی ارجــاع داده می شــوند‪.‬‬ ‫مســئول روابــط عمومــی امــوزش و پــرورش شــیروان گفــت‪ :‬خانواده هــا بــه منظــور ســنجش‬ ‫فرزنــدان بــا در دســت داشــتن اصــل شناســنامه دانش امــوز‪ ،‬اصــل شناســنامه و کارت ملــی پــدر و‬ ‫مــادر و یــک قطعــه عکــس بــه پایگاه هــای ســنجش مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه خســروی ســال گذشــته ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬دانــش امــوز بــدو ورود بــه دبســتان در ایــن‬ ‫شهرســتان ســنجش شــدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری خراسان شمالی‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اختــال مصــرف مــواد‪ ،‬یــک مرکــز جامــع درمــان و بازتوانــی افــراد بــا اختــال مصــرف مــواد‪ ،‬یــک مرکــز‬ ‫توانمندســازی و صیانــت اجتماعــی از بهبودیافتــگان‪ ،‬پنــج مرکــز کاهــش اســیب‪ ،‬یــک مرکــز موضــوع‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و ‪ ۷۰‬مرکــز درمــان ســرپایی اعتیــاد (کلینیــک تــرک اعتیــاد) در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۹۵‬نفــر از‬ ‫معتــادان ایــن اســتان زیــر پوشــش ایــن مراکــز نگهــداری و درمــان پذیــرش شــدند‪.‬‬ ‫شــیوع اعتیــاد در ایــن اســتان در جمعیــت ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت کــه ‪ ۲‬درصــد بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــوری اســت و در مجمــوع ‪۱۱.۵۸‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان بــا اعتیــاد درگیــر هســتند که‬ ‫کــه یــک و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد را بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۷۰‬معتــاد متجاهــر در خراســان شــمالی شناســایی شــده انــد کــه شــامل کارتــن خــواب هــا‪ ،‬ولگــردان‬ ‫و معتــادان تابلــو و تزریقــی اســت‪.‬‬ ‫میزان شــیوع اعتیاد در خراســان شــمالی نســبت به جمعیت فعال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصد اســت که یک‬ ‫و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد را بانوان اســتان تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫مرکــز مــاده ‪ ،۱۶‬اردوگاه تــرک اعتیــاد دولتــی اســت کــه تحــت نظــر بهزیســتی فعالیــت مــی کنــد و محــل‬ ‫نگهــداری معتادانــی کــه از ســطح خیابــان هــا جمــع اوری مــی شــوند اســت‪.‬‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬تــرک اعتیــاد مراکــزی هســتند کــه توســط بخش خصوصی و بــا پروتکل های مخصوص‬ ‫راه انــدازی مــی شــود و معتــادان نیــز بــه طــور خــود خواســته بــه ایــن مراکــز مراجعــه مــی کننــد تــا تحــت‬ ‫درمــان قــرار گیرنــد و مراحــل تــرک اعتیــاد را بگذرانند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هــزار نفــر کــه شــامل یــک هشــتم جمعیــت اســتان مــی شــود زیــر پوشــش بهزیســتی اســتان‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری نفوس و مســکن ســال ‪ ۹۵‬خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هزار نفر جمعیت دارد که ‪۴۴‬‬ ‫درصد ان در روســتاها ســاکن هستند‪.‬‬ ‫افتتاح یک مرکز اقامتی ویژه‬ ‫زنان معتاد در بجنورد‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ ۳۰ :‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار ملــی در ســفر رییــس جمهــور بــه‬ ‫ایــن اســتان بــرای بهســازی و توســعه ایــن فــرودگاه‬ ‫مصــوب شــد‪.‬‬ ‫محمدابراهیــم قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫اعتبــار بــرای محوطــه ســازی‪ ،‬گســترش عــرض جــاده‪،‬‬ ‫تحکیــم دیــوار حفاظتــی‪ ،‬پارکینــگ و ســایر مــوارد‬ ‫هزینــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــرودگاه بجنــورد از نظــر زیــر ســاخت هــا‬ ‫در خصــوص تجهیــزات و امکانــات بســیار مناســب‬ ‫اســت و تنهــا نیــاز ایــن فــرودگاه برقــراری پــرواز از‬ ‫ســوی شــرکت هــای هواپیمایــی اســت‪.‬‬ ‫قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬شــرکت هــا بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از جملــه بحــث بازرگانــی بیشــتر پروازهــای‬ ‫ایــن فــرودگاه را لغــو مــی کننــد کــه ایــن امــر موجــب‬ ‫نارضایتــی مشــتریان و شــهروندان ایــن اســتان شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قدمگاهــی افــزود‪ :‬در ســفر هــای دولــت بــه اســتان‬ ‫وزیــر کشــور دســتوراتی مبنــی بــر افزایــش برنامــه‬ ‫پــروزاری ایــن فــرودگاه داشــت کــه هــم اکنــون پیگیــر‬ ‫ایــن موضــوع هســتیم‪.‬‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای بجنــورد گفــت‪ :‬حتــی در ایــن‬ ‫فــرودگاه پــرواز شــب نیــز ممکــن اســت کــه ایــن مهــم‬ ‫ظرفیتــی بــرای توســعه برنامــه هــای پــراوازی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه دالیــل اینکــه در ایــن فــرودگاه‬ ‫قابلیــت پــرواز بــرای هواپیماهــای بــزرگ وجــود نــدارد‬ ‫تعــداد مســافران نیــز کمتــر اســت کــه بــه اجبــار بــا‬ ‫هواپیماهــای کوچــک زیــر ‪ ۳۵‬نفــر اســتفاده مــی شــود‬ ‫کــه بایــد شــرکت هــا هواپیمــای کوچــک و مناســب‬ ‫ایــن فــرودگاه در نظــر بگیرنــد امــا تعــداد پــرواز در‬ ‫روز را افزایــش دهنــد و اســتقبال از ســوی مــردم نیــز‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫قدمگاهــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت ســه پــرواز در یــک‬ ‫روز در ایــن فــرودگاه وجــود دارد افــزود‪ :‬در گذشــته در‬ ‫چهــار روز هفتــه دو برنامــه پــروازی وجــود داشــت کــه‬ ‫ظرفیــت نیــز تکمیــل مــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک تنهــا یــک مســیر پــروازی در‬ ‫ایــن فــرودگاه وجــود دارد در حالــی کــه شــرایط بــرای‬ ‫پــرواز هــای تفریحــی‪ ،‬زیارتــی و کاری فراهــم اســت‬ ‫ٰ‬ ‫کیــش‪ ،‬عســلویه و عتبــات‬ ‫کــه از جملــه پــرواز بــه‬ ‫عالیــات مــورد اســتقبال اســت‪ ،‬ســاعت پــروازی ایــن‬ ‫مســیر هــا کوتــاه و هزینــه نیــز مناســب تــر اســت و‬ ‫همچنیــن متقاضیــان بــرای حمــل و نقــل هوایــی نیــز‬ ‫در ایــن اســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫قدمگاهــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن فــرودگاه طبــق‬ ‫برنامــه پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا در هفتــه ‪۹‬‬ ‫پــرواز و حتــی تــا ‪ ۱۲‬پــرواز را نیــز داشــت کــه بعضــا‬ ‫نیــز بــه علــت هــای مختلــف از جملــه بــدی اب و هــوا‪،‬‬ ‫مشــکالت فنــی و بازرگانــی ایرالیــن هــا و حتــی کمبــود‬ ‫مســافر کمتــر از ایــن تعــداد انجــام مــی شــد که شــیوع‬ ‫کرونــا باعــث لغــو برخــی از ایــن پروازهــا هــم شــد‪.‬‬ ‫وی برقــراری پــرواز هــای خارجــی را از برنامــه هــای‬ ‫ایــن فــرودگاه دانســت و افــزود‪ :‬پــرواز بــه عتبــات‬ ‫عالیــات و عشــق ابــاد از جملــه ان اســت‪.‬‬ ‫قدمگاهــی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع در فــرودگاه‬ ‫بجنــورد اینــک در طــول یــک هفتــه چهــار پــرواز رفــت‬ ‫و برگشــت انجــام مــی شــود اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه اخیــرا در ایــن فــرودگاه ‪ ۶‬برنامــه‬ ‫پــروازی وجــود داشــت و حتــی در مــاه هــای اخیــر تــا‬ ‫‪ ۱۲‬پــرواز نیــز در هفتــه مــی رســید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــرکت هــای خصوصــی بــرای برقــراری‬ ‫پــرواز در هــر فرودگاهــی بحــث اقتصــادی را در نظــر‬ ‫مــی گیــرد و اگــر کمبــود نــاوگان هوایــی داشــته باشــد‬ ‫فــرودگاه هــای بــزرگ تــر را ترجیــح مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری اســتان در ‪ ۱۵‬مــاه گذشــته ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت بــه شــرکت هــا و واحدهــای‬ ‫فنــاور پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫عبدالحســین طالبــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت بــه ‪ ۷۰‬شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان‬ ‫تحــت پوشــش پــارک علــم و فنــاوری پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی درمــورد منابــع مالــی ایــن صنــدوق نیــز گفــت‪ :‬ایــن صنــدوق بودجــه ســاالنه نداشــته و‬ ‫منابــع مالــی ان از اورده ســهامداران و منابعــی نیــز از محــل عاملیــت هــا تامیــن و بخــش‬ ‫دوم (عاملیــت هــا) در واقــع نوعــی بدهــی صنــدوق محســوب مــی شــود تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫طالبی افزود‪ :‬سود تسهیالت پرداختی این صندوق صفر تا ‪ ۱۴‬درصد است‪.‬‬ ‫وی در مــورد شناســایی واحدهــای واجــد شــرایط نیــز اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از شــرکت هــای‬ ‫واجــد شــرایط را صنــدوق شناســایی مــی کنــد و تعــدادی از شــرکت هــا نیــز از توســط عاملیــت‬ ‫هــای ایــن صنــدوق شناســایی شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــا‬ ‫ایــن شــرایط مالــی‪ ،‬امــکان حمایــت از همــه متقاضیــان دریافــت تســهیالت فراهــم نیســت‪،‬‬ ‫مگــر اینکــه بخشــی از منابــع دولتــی بــه جــای واگــذاری بــه بانــک هــا در اختیــار مــا قرارگیــرد‬ ‫تــا بــه متقاضیــان داده شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رســالت ایــن صنــدوق‪ ،‬حمایــت از اســتارتاپ هــا‪ ،‬طــرح هــا‪ ،‬ایــده هــا‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای نوپــای فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان اســت و بــرای همیــن در همــه حــوزه هــای‬ ‫فنــاوری ســرمایه گــذاری مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی در مــورد مشــکالت ایــن صنــدوق نیــز اظهــار داشــت‪ :‬مهم تریــن مشــکالت فعلــی‬ ‫صنــدوق‪ ،‬دریافــت نکــردن منابــع مالــی دولتــی و نیــز‪ ،‬همــکاری نکــردن ســازمان هــای‬ ‫دولتــی و بخــش خصوصــی در واگــذاری عاملیــت هــا بــه صنــدوق اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان نیــز گفــت‪ :‬معمــوال در همــه اســتان هایــی‬ ‫کــه رییــس جمهــور بــه ان ســفر کــرده انــد اعتباراتــی بــه صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫اختصــاص یافتــه امــا در اســتان در ایــن مــورد اقدامــی نشــد و بــا وجــود تاکیــد معــاون وزیــر‬ ‫علــوم بــرای پرداخــت برخــی منابــع مالــی هنــوز در ایــن زمینــه اتفاقــی نیفتــاده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مدیرکل بازرسی گلستان‪:‬‬ ‫الیروبی خلیج گرگان همت مضاعف‬ ‫نهادهای مربوط را می طلبد‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان گفــت‪ :‬الیروبــی خلیــج گــرگان کــه در ســفر اذر ســال قبــل رییــس قــوه‬ ‫قضاییــه بــه اســتان بــر ان تاکیــد شــد و رییــس جمهــور هــم در اســفندماه همیــن ســال اعتبــار بــرای‬ ‫ان مصــوب کــرد‪ ،‬اکنــون همــت مضاعــف دســتگاه هــای مرتبــط را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫محمــد تقــی حاجــی مشــهدی در نشســت خبــری افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح بــه هماهنگــی یــک‬ ‫مجموعــه نیــاز دارد و حتــی اســتان هــای دیگــر و در تهــران هــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و‬ ‫وزارت کشــور بایــد بیشــتر پــای کار حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫وی در حــوزه نقــش اداره کل بازرســی اســتان گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اداره کل وظیفــه نزدیــک کــردن‬ ‫دســتگاه هــا و پیگیــری فعالیــت ان هــا بــرای تســریع در اجــرای ایــن طــرح مهــم اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن اداره کل بــه صــورت ماهانــه نتیجــه اقــدام دســتگاه هــای مرتبــط بــا الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان را گــزارش گیــری و بــه ســازمان بازرســی کل کشــور منعکــس مــی کنــد‪.‬‬ ‫حاجــی مشــهدی بــه موضــوع تــرک فعــل در اجــرای ایــن طــرح اشــاره و افــزود‪ :‬در ایــن خصــوص‬ ‫دســتگاه قضایــی اســتان مســتقیم ورود مــی کنــد ولــی بــرای تــرک فعــل در مرحلــه جمــع بنــدی‬ ‫گــزارش هــا بــوده و بــه زودی اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان های‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم‬ ‫زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪،‬‬ ‫شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بـه ‬ ‫عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر‬ ‫ثابــت کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه‬ ‫عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری دارد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی رییــس جمهــور در اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در خلیــج‬ ‫گــرگان‪ ،‬وی دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از کانــال هــای ســه گانــه منطقــه را صــادر‬ ‫کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه‬ ‫ســازندگی خاتــم االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن عملیــات اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫انسجام بیشتر دستگاه ها در اجرای حذف ارز ترجیحی‬ ‫مدیــرکل بازرســی گلســتان گفــت‪ :‬اکنــون بــرای موفقیــت بیشــتر در اجــرای سیاســت دولــت حــذف‬ ‫ارز ترجیحــی و مردمــی ســازی ان بــه انســجام بیــش از گذشــته دســتگاه هــای متولــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نیروهــای اداره کل بازرســی در اســتان هــم در کنــار دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط از‬ ‫جملــه ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهادکشــاورزی و تعزیــرات بــه ایــن موضــوع مهــم ورود‬ ‫کــرده و بــازار را رصــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ورود بازرســی اســتان بــه موضــوع اجــرای حــذف ارز ترجیحــی قبــل از اغــاز ســال‬ ‫جدیــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ ۱۳۰‬کیلوگرم تریاک‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی از کشــف ‪ ۱۳۰‬کیلوگــرم‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در اســتان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫بیشــترین ان در فــاروج بــو‪.‬‬ ‫ســردار ســعید مطهــری زاده اظهــار داشــت‪ :‬در یــک‬ ‫عملیــات‪ ۱۰۶ ،‬کیلوگــرم مــواد مخــدر در فــاروج خراســان‬ ‫شــمالی کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران فرماندهــی انتظامــی فــاروج در ورودی‬ ‫محــور قوچــان بــه فــاروج بــرای کنتــرل خودروهــای عبــوری طــرح‬ ‫ایســت و بازرســی برقــرار کردنــد و بــه یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫پــژو پــارس کــه قبــل از تــور ایســت و بازرســی در حاشــیه خاکــی‬ ‫جــاده توقــف کــرده بــود‪ ،‬مشــکوک شــدند و بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر بــه محــل توقــف خــودرو مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬راننــده️خــودرو بــا مشــاهده مامــوران از‬ ‫تاریکــی شــب اســتفاده کــرد و از محــل متــواری شــد و باتوجــه‬ ‫بــه ایــن کــه احتمــال تخلیــه مــواد متصــور بــود‪ ،‬مامــوران در‬ ‫بررســی از محــل توقــف خــودرو موفــق شــدند در داخــل مــزارع‬ ‫گنــدم ســه کیســه کــودی بــه همــراه یــک پالســتیک حــاوی‬ ‫بطری هــای مــواد مخــدر را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده گفــت‪ :‬در مجمــوع در هفتــه پیــش در‬ ‫ســه عملیــات ‪ ۱۳۰‬کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک در‬ ‫اســتان کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتار زمین برای احداث‬ ‫مسکن ملی در روستاهای‬ ‫گلستان تامین شد‬ ‫دستگیری هفت شکارچی‬ ‫غیرمجاز در نواحی مرزی‬ ‫گنبدکاووس در سال جاری‬ ‫کشف ‪ ۱۰۶‬کیلوگرم‬ ‫مواد مخدردر فاروج‬ ‫درجــه یــک گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون هفــت‬ ‫شــکارچی غیرمجــاز در حیــن صیــد پرنــدگان شــکاری و حفاظــت‬ ‫شــده توســط مامــوران ایــن یــگان نظامــی در محــدوده مناطــق‬ ‫اســتحفاظی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمدباقــر نجفــی نــژاد گفــت‪ :‬از ایــن شــکارچیان‬ ‫متخلــف هفــت قبضــه ســاح شــکاری بــدون پروانــه فعالیــت‬ ‫و برخــی االت و ادوات شــکار پرنــدگان حفاظــت شــده‪ ،‬چنــد‬ ‫قطعــه کبوتــر به عنــوان طعمــه و مقــداری فشــنگ کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــکارچیان متخلــف کــه از اهالــی بومــی و برخــی‬ ‫شــهرهای مناطــق شــمالی گلســتان بودنــد بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ نجفــی نــژاد اضافــه کــرد‪ :‬مطابــق قوانیــن ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬هرگونــه صیــد پرنــدگان شــکاری بویــژه‬ ‫«شــاهین‪ ،‬بحــری و باالبــان» کــه مناطــق دشــت و بیابانــی‬ ‫شــمال اســتان گلســتان از زیســتگاه های مهــم ایــن پرنــدگان‬ ‫اغلــب مهاجــر بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬ممنــوع اســت و بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫کشــف ‪ ۱۰۶‬کیلوگــرم مــواد مخــدردر فــاروج‪ ،‬اتــش ســوزی‬ ‫بیــش از ســه هکتــار از مــزارع گنــدم ‪ ،‬پلمــب یــک واحــد صنفــی‬ ‫متخلــف در اســفراین و اخــاذ مجــازی در چنــگال پلیــس از‬ ‫جملــه اخبــار مربــوط بــه حــوزه انتظامــی خراســان شــمالی در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته اســت‪.‬‬ ‫از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران فرماندهــی انتظامــی فــاروج در ورودی محــور‬ ‫قوچــان بــه فــاروج بــرای کنتــرل خودروهــای عبــوری طــرح‬ ‫ایســت و بازرســی برقــرار کردنــد و بــه یــک دســتگاه خــودروی‬ ‫پــژو پــارس کــه قبــل از تــور ایســت و بازرســی در حاشــیه خاکــی‬ ‫جــاده توقــف کــرده بــود‪ ،‬مشــکوک شــدند و بــرای بررســی بیشــتر‬ ‫بــه محــل توقــف خــودرو مراجعــه کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید مطهــری زاده گفت‪:‬راننــده خــودروی موردنظــر‬ ‫بــا مشــاهده مامــوران از تاریکــی شــب اســتفاده کــرد و از محــل‬ ‫متــواری شــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه احتمــال تخلیــه مــواد‬ ‫متصــور بــود‪ ،‬مامــوران در بررســی از محــل توقــف خــودرو موفــق‬ ‫شــدند در داخــل مــزارع گنــدم ســه کیســه کــودی بــه همــراه‬ ‫یــک پالســتیک حــاوی بطری هــای مــواد مخــدر را کشــف کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در مجمــوع ‪ ۱۰۶‬کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک‬ ‫کشــف و ضبــط شــد‬ ‫حســینی‪ ،‬مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬بیــش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتار زمین در گلســتان برای احداث مســکن روســتایی‬ ‫طــی مــدت چهــار ســال تامیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪ :‬اتفاقــات خوبــی در حــوزه طــرح‬ ‫ملــی مســکن‪ ،‬مبنــی بــر واگــذاری زمیــن مــازاد دســتگاه هــای اجرایی‬ ‫در گلســتان اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان افــزود‪ :‬در طــول چهــار ســال‬ ‫بــرای اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در روســتاهای گلســتان‬ ‫بــه ‪ ۷۰۰‬هکتــار زمیــن نیازمندیــم کــه خوشــبختانه بیــش از ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتــار زمیــن در اجــرای ایــن طــرح شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مقــرر شــده ســاالنه هفــت هــزار مســکن روســتایی‬ ‫احــداث شــود کــه در ســال اول حــدود ‪ ۱۰‬هــزار نفــر شناســایی شــده‬ ‫و بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصــد تعهــد متقاضیــان مــا در ســال نخســت اســت‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر پنــج هــزار و ‪ ۹۰۰‬نفــر تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بــا کارمــزد پنــج درصــدی را دریافــت کردنــد و مابقــی‬ ‫هــم منتظــر ابــاغ افزایــش تســهیالت از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬از ان دســته افــرادی‬ ‫کــه منتظــر ابــاغ افزایــش تســهیالت بانکــی بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان هســتند تقاضــا داریــم کار خــود را شــروع کننــد زیــرا تمامــی‬ ‫قراردادهــای بانکــی از ســال ‪ ۱۴۰۰‬متمــم داشــته و ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫افزایــش تســهیالت بانکــی تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون چهارهــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد مســکونی در مرحلــه‬ ‫فونداســیون‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد مســکونی در مرحلــه ســقف‬ ‫و بیــش از دو هــزار واحــد مســکن روســتایی در مرحلــه ســفت‬ ‫کاری اســت‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت بنیــاد مســکن قائــم مقــام اداره کل راه و شهرســازی اســت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در ایــن شــهرها زمیــن توســط اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫تامیــن و واجــدان شــرایط معرفــی شــده و کار ســاخت توســط مــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن گلســتان گفت‪ :‬در پنج شــهر اســتان تامین‬ ‫زمیــن توســط اداره کل راه و شهرســازی انجــام و در اختیــار بنیــاد‬ ‫مســکن بــرای احــداث گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫نبود موردی از بیماری تب‬ ‫کریمه کنگو در گلستان‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬مــوردی از بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در ایــن اســتان شــمالی‬ ‫تاکنــون گــزارش نشــده ولــی بایــد اقدامــات پیشــگیرانه الزم در تمــاس بــا دام‪ ،‬گوشــت و االیــش دامــی‬ ‫و مصــرف ان هــا و برنامــه مبــارزه بــا « کنــه هــا « اعمــال شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا محرابــی افــزود‪ :‬ایــن اداره کل عــاوه بــر ادارات دامپزشــکی در شهرســتان هــا‪ ،‬از ظرفیــت‬ ‫گــروه هــای جهــادی دامپزشــکی بــرای پایــش کامــل دام هــا و ممانعــت از شــیوع تــب کریمــه کنگــو در‬ ‫منطقــه اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون در مناطــق دور افتــاده و ســخت گــذر شهرســتان هــای تابعــه اســتان از ظرفیــت‬ ‫بالقــوه ایــن گــروه هــای جهــادی دامپزشــکی در راســتای پیشــگیری از بیمــاری هــای مشــترک انســان و‬ ‫دام بــه ویــژه تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اســتفاده از ظرفیت دهیاران و شــوراهای روســتایی به منظور ســم پاشــی رایگان دام‬ ‫هــا و جایــگاه هــای نگهــداری دام و ضــد عفونــی دامــداری بــا همــکاری بهــره بــرداران روســتایی‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی در شــهرها‪ ،‬توزیــع کتابچــه هــای پیشــگیری از تــب کریمــه کنگــو‪ ،‬نظــارت و برخــورد بــا ذبــح‬ ‫دام در معابــر عمومــی شــهری و بازارهــای‬ ‫هفتگــی‪ ،‬برپایــی دوره هــای اموزشــی بــرای‬ ‫گــروه هــای پرخطــر شــامل قصابــان‪ ،‬ذبــح‬ ‫کننــدگان و کادر درمــان در بیمارســتان هــا‪،‬‬ ‫تــدارک و اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫محرابــی ضمــن تاکیــد بــر خریــد گوشــت‬ ‫از فروشــگاه های مجــاز تحــت نظــارت‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬گفــت ‪ :‬گوشــت ایــن مراکــز از‬ ‫کشــتارگاه های دام اســتان تهیه و بازرســی‬ ‫هــای قبــل‪ ،‬حیــن و بعــد از کشــتار دام هــا‬ ‫از ســوی ناظریــن بهداشــتی دامپزشــکی‬ ‫انجــام و از ســویی گوشــتی کــه می خواهــد‬ ‫بــه مــردم عرضــه شــود مــدت زمــان ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۴۸‬ســاعت در دمــای ‪ ۲‬تــا چهــار درجه ســانتی گــراد نگهداری‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫بیمــاری تــب کریمــه کنگــو از جملــه بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و دام اســت کــه بیشــتر از راه‬ ‫گــزش کنــه الــوده منتقــل می شــود و عالئــم مشــکوک بــه ایــن بیمــاری بایــد جــدی گرفتــه شــود‪ ،‬زیــرا‬ ‫زمــان نقــش بســیار مهمــی در درمــان ایــن بیمــاری ویروســی دارد‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری در فصــل تابســتان همزمــان بــا فصــل فعالیــت ناقــل و مخــزن بیمــاری (کنه هــا) شــیوع‬ ‫بیشــتری دارد و احتمــال ابتــا بــه ان در صــورت رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی یادشــده وجــود دارد‪،‬‬ ‫ایــن بیمــاری از اســیا‪ ،‬افریقــا و اروپــا گــزارش شــده و در کشــورهای همســایه شــامل عــراق‪ ،‬ترکیــه‪،‬‬ ‫افغانســتان و پاکســتان شــایع اســت‪.‬‬ ‫بیمــاری در حیوانــات اهلــی بــه غیــر از یــک دوره تــب عالئــم مشــخصی نــدارد و خطر انتقــال بیماری به‬ ‫انســان طــی ذبــح حیــوان الــوده و یــا یــک دوره کوتــاه پــس از ذبــح حیــوان الــوده وجــود دارد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نقاط حادثه خیز و توسعه‬ ‫فرهنگ گردشگری!‬ ‫از وزیر محترم راه و شــهر ســازی و ســایر دســت اندرکاران‬ ‫پــروژه هــای جــاده ای‪ ،‬پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان‪،‬‬ ‫تقریبــا ً یــک دهــه قبــل ســاخت یــک روگــذر یــا بــه قــول‬ ‫مهندســین جــان‪ ،‬تقاطــع غیــر همســطح در والیــت مــا‬ ‫اغــاز شــد و بــا وجــود اینکــه هــم ســن و ســال هــای ایــن‬ ‫پــروژه االن کالس چهــارم ابتدایــی هســتند‪ ،‬ایــن پــروژه‬ ‫هنــوز راه نیفتــاده اســت و کمــاکان تاتــی تاتــی مــی کنــد!‬ ‫هــر چنــد مــا در والیــت مــان بــه طوالنــی شــدن ســاخت‬ ‫پــروژه هــای شــهری عــادت داریــم و ماللــی نیســت ولــی‬ ‫عــدم تکمیــل ایــن پــروژه الکــردار‪ ،‬جــان و ســامت مــردم‬ ‫را نشــانه رفتــه و همیــن هفتــه در تصــادف یــک خــودرو در‬ ‫محــل احــداث ایــن پــروژه دو نفــر فــوت شــدند و ‪ 5‬نفــر نیــز‬ ‫بــه شــدت اســیب دیدنــد!‬ ‫بــا ایــن حــال بایــد اذعــان داشــت مــرگ حــق اســت و‬ ‫هیــچ ربطــی بــه پــروژه هــای نیمــه کاره و ارابــه هــای مــرگ‬ ‫تولیــدی ایــران خــودرو و ســایپا نــدارد‪ ،‬ولــی بعــد از بــروز‬ ‫ایــن حادثــه دوبــاره یــک عــده در فضــای مجــازی و غیــر‬ ‫مجــازی دادار دودور راه انداختــه انــد کــه نمــی دانــم جــان‬ ‫مــردم برایتــان ارزشــی نــدارد‪ ،‬چــرا ایــن پــروژه بــه بهــره‬ ‫بــرداری نمــی رســد‪ ،‬پیمانــکاران قبلــی بودجــه را هاپولــی‬ ‫کردنــد و کــذا و کــذا ‪ ...‬و خالصــه اینکــه از طوالنــی شــدن‬ ‫رونــد ســاخت ایــن پــروژه گالیــه کــرده انــد!‬ ‫البتــه ایــن گالیــه هــا عمدتــا ً ناشــی از نــا اگاهــی افــراد‬ ‫و جهــل نســبت دوراندیشــی مســئوالن در دور نمــای‬ ‫مدیریــت پــروژه هایــی از ایــن دســت اســت و خللــی در‬ ‫عــزم راســخ مســئوالن در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و ‪ ...‬ایــن دســت طــرح هــا‬ ‫وارد نخواهــد ســاخت!‬ ‫امــا از انجــا کــه تنویــر افــکار عمومــی در پذیــرش برخــی‬ ‫راهبــرد هــای اتخــاذ شــده در مدیریــت نویــن شــهری‪ ،‬یــک‬ ‫اصــل انــکار پذیــر اســت بــه رســم معهــود و شــیوه مالــوف‬ ‫بــه بررســی زوایایــی از جانمایــی صحیــح پــروژه و ضــرورت‬ ‫اطالــه ســاخت ان مــی پردازیــم علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف‪ :‬جانمایــی صحیــح بیمارســتان و پــروژه‪ :‬پــروژه نیمــه‬ ‫کاره غیــر هــم ســطح فاضــل ابــاد و بیمارســتان شــهر‬ ‫فاصلــه بســیار کمــی از هــم دارنــد تــا جایــی کــه حتــی اگــر‬ ‫امبوالنــس هــم دیــر برســد‪ ،‬امــکان انتقــال مجروحــان و‬ ‫حادثــه دیــدگان بــه صــورت کولبــری بــه اورژانــس امــکان‬ ‫پذیــر اســت!‬ ‫فلــذا ایــن دور اندیشــی یکــی از نکاتــی اســت کــه مــردم‬ ‫عــادی از درک عظمــت و کاربــرد ان عاجزنــد و شــاید کمتــر‬ ‫کســی فکــر مــی کــرد کــه علــت اصلــی ســاخت پــروژه در‬ ‫کنــار بیمارســتان چــه بــوده اســت؟!‬ ‫ب) توســعه فرهنــگ گردشــگری‪ :‬قطعــا ًمســافرانی کــه در‬ ‫ایــن محــور دچــار ســانحه مــی شــوند بــه دلیــل نبــود پزشــک‬ ‫متخصــص و امکانــات پزشــکی مناســب‪ ،‬چنــد روزی در‬ ‫بیمارســتان عــاف خواهنــد بــود و بــا توجــه بــه نزدیکــی‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری‪ ،‬بــه کبــود وال‪ ،‬ابشــار تمــام خــزه‬ ‫ای‪ ،‬رودخانــه زریــن گل‪ ،‬دهنــه هــای گردشــگری محمــد‬ ‫ابــاد و زریــن گل و ســایر جاهــای دیدنــی شــهر ســری‬ ‫خواهنــد زد و ایــن داســتان بــه توســعه گردشــگری و‬ ‫درامــد پایــدار شــهر کمــک خواهــد کــرد!‬ ‫پ‪ :‬دریافــت بودجــه‪ :‬یکــی دیگــر از دالیــل عــدم تکمیــل‬ ‫ایــن پــروژه بعــد از ده ســال‪ ،‬بــه دریافــت بودجــه تکمیــل‬ ‫اورژانــس بیمارســتان شــهر ارتبــاط دارد‪ .‬از شــما چــه‬ ‫پنهــان اورژانــس بیمارســتان والیــت مــا نیــز ســه چهــار‬ ‫ســالی اســت کــه درگیــر عملــه و بنــا اســت و پــروژه ای کــه‬ ‫قــرار بــود‪ ،‬یــک ســاله امــاده شــود‪ ،‬االن چهــار ســال اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل تحریــم و کمبــود بودجــه و جنــگ روســیه و‬ ‫اوکرایــن و ســایر عوامــل محیطــی و زیســت محیطــی روی‬ ‫هــوا اســت!‬ ‫فلــذا اگــر ایــن پــروژه غیــر همســطح بــه بهــره‬ ‫بــرداری برســد‪ ،‬قطعــا ً میــزان مراجعیــن بــه‬ ‫اورژانــس کــم خواهــد شــد و بودجــه جهــت تکمیــل‬ ‫اورژانــس بــه ایــن زودی هــا پرداخــت نمــی شــود!‬ ‫در انتقاد هایمان واقع بین باشیم!‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 08‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬مرضیه ناصری‬ ‫ویژگی های خودشیفته در محیط کار‬ ‫بیماری های مشترک بین‬ ‫انسان و حیوان‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫بســیاری از افــراد روزانــه بــا حیوانــات مختلف ســروکار‬ ‫دارنــد‪ ،‬پــس مهــم اســت بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و حیــوان ازجملــه بیمــاری هــای مشــترک بیــن‬ ‫انســان و دام را بشناســند‪ .‬بعضــی از ایــن بیماری هــا‬ ‫ممکــن اســت حتــی حیــوان را مریــض نکننــد و فقــط بــر‬ ‫انســان ها اثــر بگذارنــد‪ .‬ممکــن اســت ایــن بیماری هــا‬ ‫کوتاه مــدت و ضعیــف یــا بســیار خطرنــاک باشــند‪.‬‬ ‫انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام‬ ‫‪ .۱‬هاری‬ ‫هــاری روی سیســتم عصبــی مرکــزی پســتانداران اثــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬ایــن بیمــاری را ویــروس ایجــاد می کنــد‬ ‫و در صورتــی منتقــل می شــود کــه حیوانــی الــوده‬ ‫انســان یــا حیوانــی دیگــر را گاز بگیــرد‪.‬‬ ‫هــاری پــس از اشکارشــدن عالئمــش کشــنده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه واکســن هــاری وجــود دارد و معمــوال در‬ ‫دســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬بیماری الیم‬ ‫ایــن بیمــاری بــا نیــش کنــه منتقــل می شــود‪ .‬عالئــم‬ ‫بیمــاری می تواننــد خفیــف یــا شــدید باشــند و بــا‬ ‫اســتفاده از انتی بیوتیک هــا درمــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دنگه‪ ،‬ماالریا و چیکونگونیا‬ ‫ایــن بیماری هــا بــا نیــش پشــه منتقــل می شــوند و در‬ ‫مناطــق گرمســیری شــایع تر هســتند‪ .‬عالئــم بیمــاری‬ ‫تــب‪ ،‬اســتفراغ و ســردرد اســت‪ .‬نکتــه حیاتــی ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن بیماری هــا به ســرعت درمــان شــوند‪،‬‬ ‫زیــرا در غیــر ایــن صــورت می تواننــد کشــنده باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سالمونال‬ ‫ســالمونال معمــوال بــا دســت زدن بــه خزنــدگان و‬ ‫دوزیســتان ناقــل یــا جوجه مرغ هــا و جوجه اردک هــا‬ ‫منتقــل می شــود‪ .‬ایــن بیمــاری معمــوال ‪ ۴‬تــا ‪ ۷‬روز‬ ‫ادامــه دارد و بــا عالئــم اســهال‪ ،‬تــب و گرفتگــی شــکمی‬ ‫همــراه اســت‪ .‬معمــوال افــراد بــدون درمــان پزشــکی‬ ‫بهبــود می یابنــد‪ ،‬امــا پیشــنهاد می شــود از ابتــا بــه‬ ‫ایــن بیمــاری پیشــگیری کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ای کوالی‬ ‫عفونــت ای کــوالی معمــوال بــا دســت زدن بــه‬ ‫حیوانــات یــا غــذای الــوده منتقــل می شــود‪ .‬پســتان‬ ‫گاوهــا نیــز می توانــد بــه ای کــوالی الــوده باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫عفونــت ماننــد مســمومیت غذایــی و ســالمونال باعــث‬ ‫اســتفراغ‪ ،‬درد شــکمی و اســهال می شــود‪ .‬افــراد مبتــا‬ ‫بایــد اســتراحت کننــد و مایعــات زیــادی بنوشــند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بیماری طوطی‬ ‫ایــن بیمــاری کــه تــب طوطــی نیــز نامیــده می شــود‪،‬‬ ‫نوعــی بیمــاری باکتریایــی اســت کــه معمــوال پرنــدگان‬ ‫را الــوده می کنــد‪ .‬ایــن بیمــاری از طریــق پرهــا یــا‬ ‫مدفــوع پرنــدگان بــه انســان منتقــل می شــود‪ .‬عالئــم‬ ‫بیمــاری تــب‪ ،‬ســردرد و ســرفه خشــک هســتند‪ .‬در‬ ‫مــوارد شــدید‪ ،‬بیمــاری طوطــی منجــر بــه ذات الریــه‬ ‫می شــود و بــه مراقبــت پزشــکی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بیماری های دیگر‬ ‫می تــوان هــزاران مــورد از بیمــاری هــای مشــترک‬ ‫بیــن انســان و دام را نــام بــرد‪ ،‬امــا بســیاری از انهــا‬ ‫نــادر هســتند‪ .‬بعضــی از انهــا عبارت انــد از‪:‬ســیاه‬ ‫زخم؛انفوالنــزای مرغی؛ســل گاوی؛تــب مالت؛تــب‬ ‫خــراش گربه؛ابوال؛ویــروس نیــل غربی؛جذام؛تــب‬ ‫زیکا؛تریشــن یــا کــرم گوشــت خوک؛انفوالنــزای‬ ‫خوکی؛کــزاز؛‬ ‫هپاتیت ‪E‬؛هیستوپالسموز‪.‬‬ ‫دالیل ابتال به بیماری های مشترک بین انسان و حیوان‬ ‫‪ .۱‬تماس مستقیم‬ ‫تمــاس مســتقیم شــامل تمــاس بــا مایعــات بــدن‬ ‫حیــوان الــوده مثــا بــزاق‪ ،‬خــون‪ ،‬ادرار‪ ،‬مخــاط و‬ ‫مدفــوع اســت‪ .‬ایــن نــوع انتقــال می توانــد بــر اثــر‬ ‫تمــاس یــا نوازش کــردن حیــوان الــوده‪ ،‬گاز حیــوان یــا‬ ‫خراشیده شــدن توســط ان صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ممکــن اســت کــه منابــع اب با کــود حیوانی‬ ‫الــوده شــوند‪ .‬ایــن نــوع کــود منشــا بســیاری از بیمــاری‬ ‫هــای مشــترک بیــن انســان و دام اســت و احتمــال‬ ‫انتقــال الودگ ـی بــه انســان را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تماس غیرمستقیم‬ ‫تمــاس غیرمســتقیم یعنــی تمــاس بــا محــل زندگــی‬ ‫یــا فعالیــت حیــوان الــوده یــا لمــس چیــزی کــه‬ ‫توســط حیــوان الــوده شــده اســت‪ .‬مناطــق معمولــی‬ ‫کــه ایــن نــوع تمــاس اتفــاق می افتــد عبارت انــد‬ ‫از‪:‬اکواریوم ها؛النــه مرغ ها؛قفــس یــا النــه حیوانــات‬ ‫خانگی؛غــذا و ظــرف اب حیوانــات خانگی؛گیاهــان و‬ ‫خــاک محــل زندگــی حیــوان الــوده‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه بیمــاری ‬ ‫هــای مشــترک بیــن انســان و حیــوان هســتند‪:‬‬ ‫مزرعه دارها؛کارکنــان کشــتارگاه؛کارکنان باغ وحــش‬ ‫یــا فروشــگاه حیوانــات خانگی؛دام پزشــک ها‪.‬‬ ‫کنارامــدن بــا افــراد خودشــیفته اســان نیســت‪ .‬صحبت هــای‬ ‫مبهــم انهــا‪ ،‬توجــه بیــش از حدشــان بــه خــود و درنظرنگرفتــن‬ ‫دیگــران‪ ،‬می توانــد ایــن حــس بــد را بــه شــما بدهــد کــه از شــما‬ ‫سوءاســتفاده می کننــد‪ .‬گاهــی اوقــات می تــوان از ایــن افــراد‬ ‫دوری کــرد‪ ،‬امــا اجتنــاب از ایــن افــراد در محیــط کار به ســادگی‬ ‫امکان پذیــر نیســت‪ .‬پــس بــرای کنارامــدن و مقابلــه بــا انهــا‬ ‫بایــد چــاره ای اندیشــید‪.‬‬ ‫خودشیفته کیست؟‬ ‫کســی کــه اختــال شــخصیت خودشــیفته داشــته باشــد‪ ،‬منیــت‬ ‫خــود را بزرگ تــر از چیــزی کــه هســت می بینــد‪ .‬او تمایــل دارد‬ ‫نیازهــای خــود را بــر ســایرین ترجیــح دهــد و بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهدافــش از دیگــران سوءاســتفاده می کنــد‪ .‬فــرد خودشــیفته بــه‬ ‫تحسین شــدن اهمیــت زیــادی می دهد‪ ،‬امــا چــون ان را در روابط‬ ‫بــه دســت نم ـی اورد‪ ،‬اغلــب دچــار مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫چنیــن فــردی در محیــط کار دردســرهای زیــادی ایجــاد می کند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد معمــوال بــرای جایــگاه ریاســت طمــع می کننــد و اگــر‬ ‫بــه چنیــن جایگاهــی برســند‪ ،‬بــه مدیرانــی تبدیــل می شــوند‬ ‫کــه بــه کارکنــان بی احترامــی می کننــد‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪،‬‬ ‫مدیــران خودشــیفته اســترس بیشــتری بــه کارکنــان تحمیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬دیگــر ویژگی هــای مدیــر خودشــیفته عبارت انــد‬ ‫از‪:‬بی احســاس بودن؛حمایت از چاپلوسان؛داشــتن انتظــارات‬ ‫بیــش از حــد‪.‬‬ ‫ویژگی همکار خوشیفته‬ ‫همــکار خودشــیفته رفتارهــای مشــخصی از خــود نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬شــناخت ایــن رفتارهــا بــه شــما کمــک می کنــد کــه‬ ‫خــود را بهتــر بــرای کنارامــدن و مقابلــه بــا انهــا امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دزدیدن اعتبار موفقیت ها‬ ‫وقتــی اوضــاع خــوب پیــش مـی رود‪ ،‬خودشــیفته همــه اعتبــار‬ ‫موفقیــت انجــام کار را بــه نــام خــودش می زنــد‪ .‬او اغلــب‬ ‫نقــش دیگــران در انجــام کار را نادیــده می گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نپذیرفتن مسئولیت هنگام شکست ها‬ ‫شــخصیت خودشــیفته به نــدرت مســئولیت شکســت ها را‬ ‫می پذیــرد‪ .‬او تمایــل دارد تقصیرهــا را گــردن دیگــران بینــدازد‬ ‫یــا اگــر چنیــن کاری ممکــن نبــود‪ ،‬از شــدت شکســت بکاهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬تقاضای توجه‬ ‫فــرد خودشــیفته تمایــل بــه تحسین شــدن دارد‪ ،‬بنابراین می کوشــد‬ ‫در محیــط کار توجــه دیگــران را بــه خــود و کارش جلــب کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شایعه سازی درباره دیگران‬ ‫اگــر فــرد خودشــیفته در محیــط کار بــه کســی حســادت ورزد‬ ‫یــا احســاس خطــر کنــد‪ ،‬دربــاره ان فــرد شایعه ســازی می کنــد‪.‬‬ ‫از ایــن طریــق بیــن افــراد اختــاف می انــدازد تــا از اب گل الــود‬ ‫ماهــی بگیــرد و اهــداف خــود را عملــی می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬واکنش نامناسب به بازخوردها‬ ‫فــرد خودشــیفته اصــا تمایلــی بــه شــنیدن نقد هــای ســازنده‬ ‫نــدارد‪ .‬او بــه هــر چیــزی کــه منیتــش را هــدف بگیــرد‪ ،‬واکنــش‬ ‫شــدید نشــان می دهــد‪ .‬ایــن واکنــش یــا دفاعــی اســت یــا از‬ ‫جنــس پرخاشــگری و عصبانیــت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬متقاعدکننده و جذاب‬ ‫شــخصیت خودشــیفته می توانــد خــود را بســیار دوســتانه و‬ ‫جــذاب نشــان دهــد‪ .‬انهــا ممکــن اســت نــزد برخــی از همــکاران‬ ‫یــا مشــتریان محبــوب باشــند‪ ،‬چراکــه می داننــد چطــور در‬ ‫برخــورد اول عالــی بــه نظــر برســند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬خود را باالتر از قانون دیدن‬ ‫افــراد خودشــیفته قوانیــن را هــر زمــان کــه الزم بداننــد دور‬ ‫می زننــد‪ .‬البتــه ایــن امتیــاز ویــژه را فقــط حــق خــود می داننــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خشونت غیرمستقیم‬ ‫خودشــیفته ها عــادت دارنــد در محیــط کار طعنه هــای تنــدی‬ ‫بــه دیگــران بزننــد‪ ،‬هرچنــد بالفاصلــه بعــد از ایــن عمــل ان را‬ ‫شــوخی قلمــداد می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مداخله در گفت وگوها و یک طرفه کردن انها‬ ‫خودشــیفته ها مایل انــد مرکــز توجــه باشــند‪ .‬بنابرایــن هــرگاه‬ ‫بتواننــد وارد گفت وگوهــا می شــوند و اغلــب مایل انــد جریــان‬ ‫ان را بــه دســت بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬حسادت زیاد‬ ‫هرچنــد به ظاهــر مغــرور بــه نظــر می رســند‪ ،‬در باطــن‬ ‫احســاس تهی بــودن و نداشــتن اطمینان خاطــر دارنــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل ســریع و شــدید بــه همــکاران دیگــر حســادت‬ ‫می کننــد‪ ،‬به خصــوص انهایــی کــه موفق انــد‪ .‬حســادت بــه‬ ‫موفقیــت همــکاران از نشــانه های بــارز ایــن افــراد اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬انتظارات بیش از حد از سایرین‬ ‫هرچقــدر هــم تــاش کنیــد‪ ،‬همــکار یــا مدیــر خودشــیفته‬ ‫هی ـچ گاه راضــی نمی شــود‪ .‬او همــواره انتظــارات بیجــا و بیــش‬ ‫از حــد از شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬زیرپاگذاشتن ارزش های اخالقی و کاری‬ ‫خودشــیفته ها بیــش از ســایرین در معــرض زیرپاگذاشــتن‬ ‫ارزش هــا و اصــول کاری هســتند‪ .‬بــرای انهــا هــدف وســیله‬ ‫را توجیــه می کنــد‪ .‬پــس ممکــن اســت در مســیر رســیدن بــه‬ ‫اهدافشــان‪ ،‬از دیگــران سوءاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بهاره رضا جو‬ ‫خودشــیفتگی وضعیتــی روانــی اســت کــه در ان افــراد احســاس‬ ‫خودبزرگ بینــی و برتــری بــه دیگــران دارنــد‪ .‬افــراد خودشــیفته‬ ‫اغلــب اعتمادبه نفــس زیــادی از خودشــان نشــان می دهنــد‪،‬‬ ‫امــا پشــت ایــن نقــاب مطمئــن‪ ،‬عزت نفــس شــکننده ای پنهــان‬ ‫اســت کــه بــا کوچک تریــن انتقــاد به ســرعت خــودش را اشــکار‬ ‫می کنــد‪ .‬البتــه اگــر دقــت کنیــم تقریبــا در هــر کســی مقــداری‬ ‫خودشــیفتگی دیــده می شــود‪ ،‬امــا بســیار جزئــی اســت و بــه‬ ‫کســی اســیب نمی رســاند‪ .‬مشــکل وقتــی اغــاز می شــود کــه فــرد‬ ‫بــه اختــال خودشــیفتگی مبتــا باشــد‪ .‬اگــر بــا ایــن افــراد وارد‬ ‫رابطــه عاطفــی شــوید‪ ،‬اســیب های زیــادی خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫چرا زبان بدن؟ ایا رفتارها تعیین کننده نیستند؟‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه رفتارهــای افــراد هــم‬ ‫می تــوان شــخصیت انهــا را تشــخیص داد‪ ،‬امــا زبــان بــدن‬ ‫بــدون هیــچ کالمــی می توانــد بــه مــا کمــک کنــد دقیق تــر افــراد‬ ‫را بررســی کنیــم و دچــار اشــتباه نشــویم‪ .‬مخصوصــا دربــاره‬ ‫افــراد خودشــیفته کــه نشــانه های ظاهــری و رفتــاری انهــا تــا‬ ‫حــد زیــادی شــبیه افــراد خجالتــی اســت‪ .‬مثــا بــه مقایســه ایــن‬ ‫رفتارهــا توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫رفتار فرد خودشیفته‪:‬‬ ‫از برقراری ارتباط چشمی اجتناب می کند؛‬ ‫حالت چهره سرد و غیرصمیمی دارد؛‬ ‫افراد نااشنا یا جدید را در جمع نادیده می گیرد؛‬ ‫دربــاره موفقیت هــا و دســتاوردهایش ســخنرانی می کنــد‪ ،‬ان‬ ‫هــم زمانــی کــه کســی از او نخواســته اســت چیــزی بگویــد‪.‬‬ ‫رفتار فرد خجالتی‪:‬‬ ‫از برقراری ارتباط چشمی با دیگران پرهیز می کند؛‬ ‫حالت چهره بی عالقه یا عبوس دارد؛‬ ‫افراد نااشنا یا جدید در جمع را نادیده می گیرد؛‬ ‫صرفا با افرادی صحبت می کند که می شناسد؛‬ ‫دوســت دارد عمــدا حســی را منتقــل کنــد کــه انــگار ســرش‬ ‫شــلوغ اســت‪.‬‬ ‫بســیار خــوب‪ ،‬مشــاهده می کنیــد کــه چندتــا از ایــن رفتارهــا در‬ ‫افــراد خودشــیفته و خجالتــی مشــترک اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫قضــاوت انهــا صرفــا از روی رفتــار ممکــن اســت اشــتباه باشــد‪،‬‬ ‫امــا تجزیه وتحلیــل زبــان بــدن دقیق تــر اســت و می توانــد بــه مــا‬ ‫کمــک کنــد درک کنیــم ایــا فــردی کــه بــا او روبـه رو هســتیم چنیــن‬ ‫اختاللــی دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ژست افراد خودشیفته؛ مغرور با اعتمادبه نفسی دروغین‬ ‫افــراد خودشــیفته ســینه را جلــو می دهنــد و شــانه ها را صــاف‬ ‫نگــه می دارنــد‪ ،‬امــا بــا حالتــی خشــک و مصنوعــی‪.‬‬ ‫خودشــیفته ها مغرورنــد‪ ،‬امــا همیشــه پرتنــش هســتند‪ .‬هرقــدر‬ ‫هــم ســعی کننــد ان را پنهــان کننــد نمی تواننــد‪ .‬توصیــف ژســت‬ ‫فــرد خودشــیفته دقیقــا این گونــه اســت‪:‬‬ ‫شــانه هایش را صــاف نگــه مــی دارد و ســینه را جلــو می دهــد‬ ‫کــه نشــان دهــد اعتمادبه نفــس زیــادی دارد‪ ،‬امــا ایــن حالتــش‬ ‫کامــا مصنوعــی اســت و عضالتــش خشــک و ســفت هســتند‪.‬‬ ‫در نــگاه اول این طــور بــه نظــر می رســد کــه انــگار واقعــا خــودش‬ ‫را بــاور دارد‪ ،‬امــا اگــر دقــت کنیــد‪ ،‬به خوبــی متوجــه می شــوید‬ ‫کــه چطــور بــرای پنهان کــردن تنــش و حفــظ اعتمادبه نفــس‬ ‫دروغینــش تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫فــرد خودشــیفته حتــی در موقعیت هایــی کــه بایــد راحــت و‬ ‫صمیمــی باشــد هــم ژســت مغــرورش را حفــظ می کنــد‪ .‬حتــی‬ ‫در روابــط عاشــقانه هــم کنترلــش را از دســت نمی دهــد و‬ ‫ســعی می کنــد تــا حــد امــکان ادا و اطــوارش را حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫روان شناســان حتــی از ارتبــاط خودشــیفتگی بیمارگونــه بــا‬ ‫مشــکالت حیــن رابطــه جنســی صحبــت کرده انــد کــه دقیقــا‬ ‫به دلیــل همیــن اختــال ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه ایــن فــرد ســعی می کنــد ظاهــری مغــرور و‬ ‫بااعتمادبه نفــس داشــته باشــد‪ ،‬امــا در زبــان بدنــش تضادهایــی را‬ ‫مشــاهده می کنیــم‪ .‬مثــا ماننــد افــراد بااعتمادبه نفــس شــانه های‬ ‫ـینه جلــوداده دارد‪ ،‬امــا دس ـت هایش اغلــب در جیــب یــا‬ ‫صــاف و سـ ٔ‬ ‫روی باســن و کمــرش هســتند کــه بــا ان نشــانه ها در تناقــض اســت‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫‪ .۲‬چشم های فرد خودشیفته؛ اغواکننده اما ترس اور‬ ‫افــراد خودشــیفته نگاهــی اغواگــر و اغلــب ابروهایــی پرپشــت‬ ‫و بلنــد دارند‪.‬خودشــیفته ها بــه نگاهشــان معروف انــد‪ .‬انهــا‬ ‫می تواننــد بــا نگاهشــان شــما را اغــوا و جــذب کننــد یــا حتــی‬ ‫دلهــره بــه جانتــان بیندازنــد و بســتگی دارد در ان لحظــه چــه‬ ‫نیتــی داشــته باشــند‪ .‬در زبــان بــدن فــرد خودشــیفته‪ ،‬چش ـم ها‬ ‫اهمیــت زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫چشــم های فــرد خودشــیفته همیشــه هوشــیارند و امــاده‬ ‫دریافــت نشــانه هایی کــه بتوانــد از انهــا ســود ببــرد‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات ممکــن اســت نــگاه ایــن افــراد را بــا افــراد مبتــا بــه‬ ‫روان پریشــی اشــتباه بگیریــد‪ ،‬امــا تفاوتــی بــزرگ بیــن انهــا وجــود‬ ‫دارد‪ .‬چشــم های فــرد خودشــیفته برخــاف روان پریش هــا‬ ‫همیشــه ســرزنده و متمرکــز اســت‪ .‬ابروهــا را هــم فرامــوش‬ ‫نکنیــد؛ ابروهــای افــراد خودشــیفته معمــوال پرپشــت و بلندنــد‪.‬‬ ‫چش ـم های او خیلــی بهتــر از کلماتــش صحبــت می کننــد‪ .‬فــرد‬ ‫خودشــیفته می دانــد کــه چطــور بــرای مدتــی طوالنــی نگاهــش‬ ‫را بــه همــان حالــت نگــه دارد و ان قــدر بــه فــرد مقابلــش زل‬ ‫بزنــد تــا احســاس کنــد کــه قربان ـی اش اســترس گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫چش ـم هایش گاهــی می تواننــد ماننــد اهنربــا افــراد را بــه خــود‬ ‫جــذب کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‪. ....‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫کاربران دائمی شبکه های اجتماعی به تکنو‪-‬استرس دچار می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنــی ناشــی از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪ Friedrich-Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی ‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه دفعــات‬ ‫مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬سایبری‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬تیر‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نکات امنیتی‬ ‫در خصوص استفاده‬ ‫از وای فای های‬ ‫عمومی‬ ‫ایــن روزهــا هرجــا کــه برویــد اینترنــت وای فــای بــه عنــوان یکــی‬ ‫از خدمــات ارائــه مــی شــود‪ .‬فرودگاه هــا‪ ،‬کافــی شــاپ ها‪،‬‬ ‫هتل هــا‪ ،‬رســتوران ها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و در‬ ‫اکثــر ایــن مکان هــا اینترنــت وای فــای رایــگان بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ســرویس های ویــژه در اختیــار مســافران قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــا تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه اســتفاده از ایــن ‪WIFI‬‬ ‫هــای عمومــی و رایــگان چــه خطراتــی را بــرای شــما دربرخواهــد‬ ‫داشــت؟ ایــا می دانیــد کــه ممکــن اســت اطالعاتتــان توســط‬ ‫هکرهــا شــنود شــود؟‬ ‫شــنود در شــبکه وایرلــس بســیار ســاده اســت چــرا کــه هیــچ‬ ‫رســانه فیزیک ـی ای بــرای ارتباطــات وجــود نــدارد؛ یــک هکــر کــه‬ ‫در نزدیکــی محــدوده وایرلــس قــرار دارد‪ ،‬می توانــد امــواج رادیــو‬ ‫متعلــق بــه شــبکه وایرلــس را بــدون هیــچ تــاش مضاعــف و بــا‬ ‫وســایل زیــادی دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫دســتکاری کــردن‪ ،‬مرحلــه بعــدی در عمــل اســتراق ســمع‬ ‫اســت‪ .‬دســتکاری کــردن بــر روی لینــک وایرلــس زمانــی رخ‬ ‫می دهــد کــه هکــر بتوانــد داده رمــز شــده را دریافــت‪ ،‬ان را‬ ‫ویرایــش کــرده و داده تغیــر داده شــده را بــه قربانــی ارســال‬ ‫راه هایجلوگیری‬ ‫از اعتیاد به شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫حضور بیش از حد در شبکه های اجتماعی پیامدهای منفی برای‬ ‫جوانــان و نوجوانــان دارد و راهکارهــای کاهــش وابســتگی بــه ایــن‬ ‫فضاهــا بســیار مهــم اســت‪.‬اعتیاد اینترنتــی به شــبکه های اجتماعی‬ ‫واژه و مفهومــی اســت کــه در مــورد افــرادی کــه زمــان زیــادی را صرف‬ ‫اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام‪ ،‬فیســبوک‪،‬‬ ‫توییتــر وغیــره می کننــد بــه کار بــرده می شــود‪ .‬بــه نحــوی کــه بــا دیگــر‬ ‫امــور زندگــی روزمــره تداخــل پیــدا می کنــد و ممکــن اســت اســیب ها‬ ‫و تهدیــدات زیــادی را بــرای افــراد بــه همــراه داشــته باشــد و نیــز‬ ‫امنیــت خانــواده را بــه خطــر بیانــدازد‪.‬‬ ‫از جملــه مشــکل هایی کــه جوانــان در زمــان اســتفاده از‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــا ان مواجه انــد می تــوان بــه تعــداد زیــاد‬ ‫ایــن گونــه نــرم افزار هــا و صــرف وقــت طوالنــی بــر ای مطالعــه‬ ‫مطلب هــا و صحبــت بــا دوســتان و درنتیجــه کمبــود وقــت بــرای‬ ‫رســیدگی بــه فعالیت هــای روزمــره و هدف هــای زندگــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اســترس‪ ،‬اضطــراب و ناامیــدی بــه دلیــل مقایســه خــود بــا دیگران‬ ‫و نیــز بــروز مــوارد فریــب و نیرنــگ‪ ،‬کاله بــرداری‪ ،‬عشــق های‬ ‫مجــازی پــوچ‪ ،‬ازبیــن رفتــن بنیــاد خانــواده‪ ،‬بــروز خیانــت و ازهــم‬ ‫گسســته شــدن پیوند هــا اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫اسیب های ازدواج اینترنتی‬ ‫و سایت های همسریابی‬ ‫ازدواج هــای اینترنتــی و ســایت های همســریابی در حــال تبدیــل‬ ‫شــدن بــه مشــکلی بــزرگ بــرای خانواده هــا و فرزنــدان دلبنــد ان ها‬ ‫در فضــای مجــازی هســتند‪ .‬ایــن گونــه فعالیت هــا موقعیتی ســوء‬ ‫بــرای انجــام انــواع کالهبرداری هــا‪ ،‬مزاحمت هــا و هتــک حرمــت‬ ‫و حیثیــت هموطنــان از طریــق فریــب و دسترســی بــه اطالعــات‬ ‫شــخصی و خانوادگــی انــان و نقــض حریــم خصوصــی افــراد بویــژه‬ ‫بانــوان را فراهــم می ســازد‪.‬‬ ‫اینترنتــی شــدن روابــط اجتماعــی در جامعــه امــروز ایــران بیــان‬ ‫کننــده ایــن واقعیــت اســت کــه گــپ و گفت هــا و مــراودات‬ ‫دوســتانه در دنیــای مجــازی بــه طــرز ناباوران ـه ای در حــال تبدیــل‬ ‫شــدن بــه فرهنگــی پذیرفتــه شــده اســت‪ .‬امــروزه هموطنــان مــا‬ ‫اســتفاده از وســایل ارتباطــی مــدرن چــون اینترنــت و رایانــه را جــزء‬ ‫الینفــک زندگــی خــود می داننــد‪ .‬دنیــای جدیــد نیــز شــیوه نویــن‬ ‫را بــرای زندگــی می طلبــد و از همیــن رو زندگــی نســل جدیــد بــا‬ ‫نســل گذشــته متفــاوت شــده اســت بــه طــوری کــه بســیاری از‬ ‫افــراد ترجیــح می دهنــد امــور روزمــره و گاه ضــروری زندگــی خــود‬ ‫از جملــه ازدواج و تجــارت را از طریــق اینترنــت پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫ســایت های همســریابی و محیط هــای گفتگــوی اینترنتــی و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی ایــن روزهــا بســتری بــرای انجــام ایــن گونــه‬ ‫کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن هکــر می توانــد بــه جهــت ارســال داده در‬ ‫اینترنــت‪ ،‬ادرس مقصــد ان را نیــز عــوض کنــد‪.‬‬ ‫لذا باید نکات امنیتی را مد نظر قرار داد‪:‬‬ ‫ی کــه بــه اینترنــت نیــاز نداریــد‪ ،‬وای فــای را خامــوش‬ ‫‪ -1‬هنگامـ ‬ ‫کنیــد؛ اگــر بــه اینترنــت نیــازی نــدارد دلیلــی وجــود نــدارد وای فای‬ ‫خــود را روشــن بگذاریــد و حتمــا ً پــس از انجــام دادن کارهــای‬ ‫خــود اتصــال شــبکه را قطــع نماییــد تــا مجرمیــن نتواننــد بــه‬ ‫سیســتم شــما دسترســی پیــدا نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کارهــای حســاس را بــا وای فــای عمومــی انجــام ندهیــد؛ بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه هنگامــی کــه بــا وای فــای عمومــی کار می کنیــد‬ ‫عملکــرد شــما می توانــد توســط دیگــران مــورد مشــاهده قــرار بگیرد‬ ‫از انجــام دادن کارهــای حســاس و بانکــی خــود داری نماییــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از رمزنــگاری اســتفاده کنیــد؛ امــروزه بســیاری از ســایت ها‬ ‫امــکان دسترســی بــه پروتــکل ‪ HTTPS‬را بــه جــای ‪HTTP‬‬ ‫می دهنــد‪ .‬اگــر مجبــور هســتید از شــبکه های وای فــای عمومــی‬ ‫اســتفاده کنیــد و وارد ســایت هایی شــوید کــه بایــد اطالعــات‬ ‫حســاس یــا نام کاربــری و رمــز عبــور خــود را وارد کنیــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت از ســرویس ‪ HTTPS‬ان ســایت اســتفاده کنیــد تــا‬ ‫حداقــل اطالعــات میــان دســتگاه شــما و شــبکه‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫رمزنــگاری شــده رد و بــدل شــود‪ .‬البتــه‪ ،‬اســتفاده از پروتــکل‬ ‫‪ HTTPS‬بــه معنــای امنیــت کامــل ارتبــاط نیســت‪ ،‬امــا بــه دیگــر‬ ‫کاربــران در شــبکه اجــازه نمی دهــد اطالعــات شــما را به ســادگی‬ ‫مشــاهده کننــد یــا دســت بــه شــنود اطالعــات بزننــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬قابلیت هــای اشــتراک گذاری را خامــوش کنیــد؛ غالــب‬ ‫افــراد بــه ایــن موضــوع توجــه نمی کننــد و در حالــی کــه بســیاری‬ ‫از منابــع یــا اطالعــات خــود را بــه حالــت اشــتراک گذاری دارنــد‪،‬‬ ‫بــه شــبکه وای فــای عمومــی متصــل می شــوند‪ .‬ممکــن اســت در‬ ‫محــل کار یــا خانــه قصــد داشــته باشــید برخــی پوشـه ها را بــرای‬ ‫دیگــر افــراد شــبکه بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬امــا مطمئنــا ً در شــبکه‬ ‫وای فــای عمومــی هیــچ دلیلــی بــرای اشــتراک گذاری ایــن منابــع‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬بهتــر اســت بــا بررســی مجــدد تنظیمــات شــبکه‬ ‫دســتگاه موبایــل یــا تبلــت‪ ،‬مــواردی را کــه بــه اشــتراک گذاشــته‬ ‫شــده اند‪ ،‬غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬از نرم افزارهــای امنیتــی اســتفاده کنیــد؛ کارشناســان حــوزه‬ ‫امنیــت اطالعــات توصیــه می کننــد هنگامــی بــه شــبکه وای فــای‬ ‫عمومــی متصــل شــوید کــه مطمئــن باشــید نرم افزارهــای‬ ‫امنیتــی روی دســتگاه شــما نصــب و فعــال اســت‪.‬‬ ‫نرم افزارهــای امنیتــی‪ :‬ضدویــروس‪ ،‬ضــد تروجــان‪ ،‬ضــد‬ ‫بدافــزار‪ ،‬دیــوار اتــش‪ ،‬نرم افزارهــای امنیتــی کــه شــرکت های‬ ‫یکــی از مهمتریــن اثــرات منفــی شــبکه های اجتماعــی در زندگــی‬ ‫افــراد کاهــش اعتمــاد بــه نفــس ان هــا و نیــز ایجــاد اعتیــاد بــه‬ ‫اینترنــت و چــک کــردن مــدام شــبکه های اجتماعــی و غافــل‬ ‫شــدن از زندگــی و فرصت هــای طالیــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن روز هــا چــک کــردن ایمیل هــای مختلــف‪ ،‬مطالعــه و جــواب‬ ‫دادن بــه پیام هــا در شــبکه های اجتماعــی و انتظــار بــرای جــواب‬ ‫اطرافیــان در ایــن شــبکه ها بــازه زمانــی زیــادی از افــراد را بــه‬ ‫خــود اختصــاص می دهــد و کارشناســان دریافتنــد میانگیــن‬ ‫بــازده کاری کارکنــان و درس دانــش امــوزان و دانشــجویان در‬ ‫سراســردنیا بــه شــدت افــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا چنــد نکتــه وجــود دارد کــه می توانیــد بــا رعایــت ان‬ ‫اعتیــاد خــود بــه شــبکه های اجتماعــی را کنتــرل کنیــد‪:‬‬ ‫‪-1‬مــدت زمــان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی را بــه صــورت‬ ‫مــداوم مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫ســاده ترین راه بــرای اطمینــان از اینکــه شــما زمــان زیــادی را‬ ‫صــرف شــبکه های اجتماعــی نمی کنیــد ایــن اســت کــه بــه زمانــی‬ ‫کــه در شــبکه های اجتماعــی صــرف می کنیــد نظــارت کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال از یــک کرونومتــر اســتفاده کنیــد و حــد مجــازی را بــرای‬ ‫خــود تنظیــم کنیــد‪ .‬وقتــی زمــان اســتفاده شــما از فضــای مجــازی‬ ‫تمــام شــود‪ ،‬صــرف نظــر از اینکــه چــه میــزان از کار شــما باقــی‬ ‫مانــده و اگاهــی از ایــن موضــوع کــه فردایــی هــم بــرای انجــام‬ ‫کار هــا در شــبکه های اجتماعــی وجــود دارد‪ ،‬می تــوان گامــی‬ ‫مثبــت بــرای رهایــی از ایــن اعتیــاد برداشــت‪.‬‬ ‫‪-2‬استفاده از شبکه های اجتماعی را به حداقل برسانید‪.‬‬ ‫نیــازی بــه عضویــت در ‪ ۱۵‬شــبکه مختلــف نیســت‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬نیــازی‬ ‫نیســت عضــو دو شــبکه ای باشــید کــه یــک کارایــی را دارنــد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫اگــر رعایــت شــود خــودش می توانــد امیــدی را بــه وجــود اورد کــه زمــان‬ ‫خــود را بــرای انجــام کار هــای مهمتــر بــه کار گیریــد‪.‬‬ ‫‪-3‬زمان خود را اولویت بندی کنید‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن ابزار هــا تنهــا زمانــی مفیــد اســت کــه کار شــما‬ ‫را انجــام دهنــد؛ اینکــه وقــت بگذاریــد و پروفایــل خــود را مــدام‬ ‫فعالیت هــا فراهــم ســاخته اســت‪ .‬بــا اینکــه مراجــع برنامه هایــی‬ ‫برای ســاماندهی ســایت های مزبور دارند و هشــدارهای متعددی‬ ‫نیــز در ایــن زمینــه از طــرف ایــن پلیــس داده شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه هنوز کاربرانی هســتند که به امید باز شــدن بختشــان‬ ‫و بــدون اگاهــی یــا داشــتن اطالعــات الزم‪ ،‬بــه عضویــت ایــن‬ ‫ســایت ها در می اینــد و دچــار اســیب می شــوند‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا اینکــه ایــن ســایت ها چقــدر بتواننــد در برقــراری و‬ ‫توســعه روابــط اجتماعــی و یــا حــل مشــکل ازدواج جوان هــا موثــر‬ ‫باشــند طبیعتــا ًبایــد در حــوزه مربوطــه و بوســیله پژوهشــگران‬ ‫و متخصصــان رشــته های مرتبــط ماننــد علــوم اجتماعــی و‬ ‫روانشناســان بحــث و اظهارنظــر شــود‪.‬‬ ‫بــا اینکــه اتــکا بــه اینترنــت و فضای مجازی ممکن اســت در نگاه اول‬ ‫راهــی اســان بــرای همســریابی تلقــی شــود‪ ،‬ولــی واقعیــت ان اســت‬ ‫کــه فضــای نامطمئــن مجــازی می تواند فرصتــی را برای سوءاســتفاده‬ ‫کننــدگان نیــز فراهــم نمایــد تــا بــا دام افکنــی اقــدام بــه کالهبــرداری و‬ ‫فریــب و اســیب بــه متقاضیــان این خدمــات نمایند‪.‬‬ ‫الزم بذکر اســت که ســایت های همســریابی که امروزه فعالیت‬ ‫می کننــد اغلــب بــدون مجــوز می باشــند و عمدتــا ًنیــز محیطــی‬ ‫بــرای سوءاســتفاده از افــراد شــده انــد‪ .‬برخــی از سوءاســتفاده ها‪،‬‬ ‫اســیب ها و کالهبرداری هــای واقــع شــده در ایــن گونــه ســایت ها‬ ‫بــه شــرح زیــر بــوده اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــا توجــه بــه اینکــه مدیــران ســایت ها بــه تمامــی اطالعــات وارد شــده‬ ‫توســط کاربــر (نــام و نــام خانوادگــی‪ ،‬کــد ملــی‪ ،‬ادرس‪ ،‬شــماره تمــاس و‬ ‫‪ )...‬دسترســی دارنــد‪ ،‬می تواننــد از برخــی کاربــران ســوء اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪560‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬شبکه های اجتماعی‬ ‫چگونگی تشخیص‬ ‫وب سایت های جعلی و تقلبی‬ ‫معتبــر بــرای پلت فرم هــای موبایــل ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬رمزهــای عبــور خــود را بازیابــی نکنیــد‪ ،‬یکــی از ترفندهــای‬ ‫هکرهــا در شــبکه های وای فــای عمومــی‪ ،‬نمایــش دادن‬ ‫ســایت ها یــا ســرویس های جعلــی و در نتیجــه مواجــه شــدن‬ ‫کاربــران بــا خطاهــای نامعتبــر بــودن نــام کاربــری یــا رمــز عبــور‬ ‫و هماننــد این هــا اســت‪ .‬نتیجــه اولیــه ایــن اتفــاق‪ ،‬تــاش‬ ‫کاربــران بــرای بازیابــی یــا ریســت کــردن رمــز عبــور و تغییــر‬ ‫دادن اطالعــات حســاس حســاب های کاربــری اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ترفنــد بارهــا و از ســال ها پیــش در حــال اســتفاده اســت و‬ ‫هنــوز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ -7‬در هنــگام اتصــال بــه وای فــای عمومــی نــرم افــزار نصــب‬ ‫نکنیــد‪ ،‬هی ـچ گاه در حالــی کــه بــه یــک شــبکه عمومــی متصــل‬ ‫هســتید‪ ،‬نرم افــزاری نصــب نکنیــد؛ زیــرا ممکــن اســت از ایــن‬ ‫راه ویروس هــا وارد کامپیوتــر شــما شــوند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬یــک‬ ‫حملــه متــداول ایــن اســت کــه بــه کاربــر اعــام می کنــد مرورگــر‬ ‫شــما بــه نســخه ای از نرم افــزار فلــش نیــاز دارد و ســپس شــما‬ ‫را بــه یــک وب ســایت جعلــی ‪ Adobe‬هدایــت می کنــد کــه در‬ ‫اصــل بــا نصــب برنامــه ازایــن وب ســایت‪ ،‬کامپیوتــر شــما بــه‬ ‫ویــروس الــوده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تغییــر دهیــد نــه تنهــا زمــان شــما بلکــه هارمونــی و نظــم زندگــی‬ ‫شــما را کــم کــم بــه خطــر می انــدازد‪ .‬کارهــای مهــم خــود را در‬ ‫شــبکه هــای اجتمــای اولویــت بنــدی کنیــد و پــس از انجــام‬ ‫کارهــای مهــم خــود‪ ،‬دیگــر از ایــن فضــا اســتفاده بیهــوده نکنیــد‪.‬‬ ‫‪-4‬زمان بیشتری را در دنیای حقیقی سپری کنید‪.‬‬ ‫چــرا اســتفاده مــا از ایــن شــبکه ها بــه گون ـه ای شــده کــه وقتــی‬ ‫واقعــا بایــد کاری را در دنیــای حقیقــی انجــام دهیــم دســت از‬ ‫ســر ایــن دنیــای مجــازی برنمی داریــم؟ بهتــر اســت همیــن حــاال‬ ‫بــه جــای گشــت و گــذار در ایــن دنیــای غیرحقیقــی بــرای خانــواده‬ ‫و دوســتان خــود در دنیــای حقیقــی وقــت بگذاریــم‪.‬‬ ‫‪-5‬مدت زمان بیشتری را با خانواده و نزدیکان خود بگذرانید‪.‬‬ ‫شــما تنهــا کســی نیســتید کــه بــا گذرانــدن وقــت در دنیــای‬ ‫اینترنتــی گاهــی دچــار خســتگی می شــوید‪ ،‬بــی شــک خانــواده‬ ‫شــما هــم از حضــور مدائــم شــما در ایــن دنیــای مجــازی رنــج‬ ‫می برنــد؛ انهــا گاهــی نیــاز دارنــد عــاوه بــر جســم شــما روح و فکــر‬ ‫شــما هــم معطــوف بــه ان هــا باشــد‪ .‬خانــواده و دوســتان‪ ،‬شــما‬ ‫را نمی بیننــد‪ ،‬زیــرا شــما تمــام حواســتان صــرف تمرکــز بــر روی‬ ‫ایــن اســت کــه چگونــه از زوایــای مختلــف خــود عکــس بگیریــد‬ ‫و در شــبکه های اجتماعــی منتشــر کنیــد‪ .‬بــا خانــواده خــود‬ ‫وقــت بیشــتری بگذرانیــد و اجــازه ندهیــد روابــط فضــای مجــازی‬ ‫جایگزیــن روابــط حقیقــی شــوند‪.‬‬ ‫نتیجــه گیــری‪ :‬اســتفاده از اینترنــت بــه دلیــل جذابیت هــای‬ ‫کاذبــی کــه بــرای کاربــران ایجــاد مــی کنــد‪ ،‬بــه ارامــی ان هــا‬ ‫را بــه خــود معتــاد مــی ســازد و مــی توانــد نیازهــای روانــی و‬ ‫هیجانــی ان هــا را تامیــن نمایــد‪ .‬بنابرایــن جایگزیــن نمــودن‬ ‫شــبکه های اجتماعــی روی اینترنــت بــه جــای حضــور و تعامــل‬ ‫بــا افــراد در دنیــای واقعــی‪ ،‬باعــث خواهــد شــد کــه ارتباطــات‬ ‫اجتماعــی و عاطفــی کاربــران مختــل شــود‪ .‬بــه هــر حــال اعتیــاد‬ ‫بــه شــبکه های اجتماعــی موضوعــی اســت کــه بســیاری از مــا ان‬ ‫را در خــود میابیــم و بایــد دیــر یــا زود بــرای مدیریــت ان قــدم‬ ‫برداریــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ایــن ســایت ها می تواننــد اطالعــات وارده را در اختیــار افــراد‬ ‫غیــر مجــاز قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در ایــن ســایت ها اعضــا می تواننــد بــا جلــب اعتمــاد ســایرین‬ ‫اقــدام بــه ســوء اســتفاده از تصاویــر و اطالعــات خصوصــی و‬ ‫اخــاذی از ان هــا نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــا توجــه بــه اینکــه بــرای عضویــت ویــژه در ایــن ســایت ها نیــاز‬ ‫بــه واریــز پــول بــه حســاب مدیــران ســایت ها می باشــد در بیشــتر‬ ‫مواقــع مدیــران بــه تعهــدات خــود در قبــال کاربــران عمــل نکــرده و‬ ‫پــول واریــز شــده انــان را بــه ســرقت می برنــد‪.‬‬ ‫در نهایــت پلیــس فتا از هموطنان درخواســت می کنــد در صورت‬ ‫مواجــه بــا مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی‬ ‫گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نام دامنه‬ ‫خیلــی از وبســایت های جعلــی از نام هــای دامنــه ای‬ ‫شــبیه بــه نــام دامنــه وب ســایت اصلــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا ً ممکــن اســت وب ســایت های مربــوط بــه برندهایــی‬ ‫مثــل ‪ Nike ،Buffalo‬یــا ‪ Salomon‬بــه صــورت ‪www.‬‬ ‫‪ nikesuperdiscounts ،www.buffalocollection‬یــا‬ ‫‪( www.salomonshop‬مــوارد ذکــر شــده واقعــی نیســتند و‬ ‫بــرای مثــال ذکــر شــده اند) باشــند؛ امــا اگــر یــک کمپانــی برنــد‬ ‫خاصــی داشــته باشــد‪ ،‬معمــوال ادرس وب ســایت ان کمپانــی‪،‬‬ ‫نــام خــود کمپانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬عدم وجود اطالعات تماس‬ ‫در صورتــی کــه در وب ســایتی صفحــه تمــاس بــا مــا وجــود‬ ‫نداشــته باشــد یــا ایــن صفحــه وجــود داشــته باشــد امــا‬ ‫فقــط یــک فــرم تمــاس در ان قــرار گرفتــه باشــد‪ ،‬ایــن مــورد‬ ‫یــک نشــانه قــوی از جعلــی بــودن ان وب ســایت اســت‪ .‬هــر‬ ‫کمپانــی کــه محصــوالت یــا خدماتــی را ارائــه می کنــد‪ ،‬حتمــا ً‬ ‫یــک موقعیــت جغرافیایــی مشــخص و یــک شــماره تلفــن و‬ ‫ایمیــل بــرای تمــاس دارد‪ .‬در صــورت عــدم وجــود هــر یــک از‬ ‫ایــن اطالعــات‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد ایــن وب ســایت تقلبــی قصــد‬ ‫دریافت اطالعات مهم شــما را دارد‪ .‬در ادامه تصویری از یک‬ ‫وب ســایت تقلبــی را مشــاهده می کنیــد کــه هیــچ اطالعاتــی‬ ‫بــرای تمــاس بــا کمپانــی در ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬گرامــر و امــاء را بــا دقــت چــک کنیــد (بیشــتر در مــورد‬ ‫ســایت های انگلیســی زبــان)‬ ‫اگــر یــک وب ســایت جعلــی بخواهــد خــودش را بــه جــای‬ ‫یــک وب ســایت اصلــی تجــاری جــا بزنــد‪ ،‬معمــوال از متــن‬ ‫انگلیســی اســتفاده می کنــد امــا در چنیــن وب ســایت هایی‬ ‫اشــتباهات گرامــری و امالیــی شــدید و قابــل توجهــی‬ ‫دیــده می شــوند‪ .‬اکثــر ایــن اشــتباهات بــرای کســی کــه بــه‬ ‫زبــان انگلیســی تســلط دارد مشــهود اســت بنابرایــن وجــود‬ ‫اشــتباهات گرامــری یــا امالیــی یــک شــاخص قــوی از جعلــی‬ ‫بــودن وب ســایت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬نام وب سایت را در ‪ WHOIS‬چک کنید‬ ‫بــرای ایــن کــه متوجــه شــوید نــام دامنــه متعلــق بــه چــه‬ ‫کســی اســت از ‪https:‎//www.webnames.ca/whois‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬نتیجــه ایــن جســتجو شــرکت ثبــت کننــده‬ ‫وب ســایت (شــرکتی کــه ان دامنــه را خریــداری کــرده)‪ ،‬زمــان‬ ‫ایجــاد وب ســایت‪ ،‬زمــان انقضــای وب ســایت و اطالعــات‬ ‫تمــاس را بــه شــما اعــام می کنــد‪ .‬هــر چنــد در وبســایت های‬ ‫جعلــی اطالعــات تمــاس ذکــر نمــی شــوند اما بــرای مثــال مورد‬ ‫بررســی‪ ،‬مــا بــا جســتجو در ‪ WHOIS‬متوجــه شــدیم کــه ایــن‬ ‫دامنــه متعلــق بــه یــک کمپانــی در چیــن اســت نــه کمپانــی‬ ‫اصلــی در امریــکا‪ .‬یکــی دیگــر از مــوارد مهــم‪ ،‬طــول مــدت‬ ‫زمــان ایجــاد ان دامنــه اســت‪ .‬در صورتیکــه از ســاخت ایــن‬ ‫وب ســایت بیشــتر از ‪ ۱‬ســال نمــی گــذرد‪ ،‬در ایــن صــورت ان‬ ‫وب ســایت بــه احتمــال زیــاد جعلــی اســت‪ .‬در ایــن مثــال کــه‬ ‫یک وب ســایت جعلی کاربران را از طریق تبلیغات فیســبوک‬ ‫بــه یــک وب ســایت جعلــی هدایــت می کنــد‪ ،‬مشــاهده‬ ‫می کنیــد کــه وب ســایت جعلــی مــورد نظر کمتــر از ‪ ۴‬روز پیش‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اطالعات تماس را تست کنید‬ ‫اگــر اطالعــات تمــاس در وب ســایت مــورد بررســی قــرار دارد‪،‬‬ ‫ســعی کنیــد بــا ان شــماره تمــاس گرفتــه یــا بــه ادرس ذکــر‬ ‫شــده ایمیلــی ارســال کنیــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه یــک سیســتم‬ ‫صوتــی اتوماتیــک هدایــت شــدید‪ ،‬شــماره تلفــن ذکــر شــده‬ ‫در شــبکه وجــود نداشــت‪ ،‬کســی طــی ســاعات کاری بــه شــما‬ ‫پاســخ نــداد یــا بــه هــر دلیــل دیگــری موفــق بــه برقــراری تماس‬ ‫نشــدید در ایــن صــورت بایــد مراقــب باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بررســی کنیــد کــه صفحــات الگیــن‪ ،‬ایجــاد اکانــت و‬ ‫پرداخــت‪ ،‬ایمــن باشــند‬ ‫خیلــی از وبســایت های تقلبــی یــا جعلــی زحمــت خریــد مجــوز‬ ‫‬)‪ SSL ‪(Secure Sockets Layer‬را بــه خودشــان نمی دهنــد‪.‬‬ ‫مجوزهــای ‪ SSL‬در مواقعــی کــه شــما قصــد ارســال اطالعــات‬ ‫حســاس تان را داریــد (مثــا هنــگام ایجــاد اکانــت یــا ارســال‬ ‫اطالعــات پرداخــت)‪ ،‬ایــن انتقــال را بــه صــورت امــن انجــام داده‬ ‫و در مقابــل هزینـه ای را دریافــت می کننــد‪ .‬معمــوال ســایت های‬ ‫تقلبــی و جعلــی در اکثــر مواقــع زحمــت تهیــه مجــوز ‪ SSL‬را بــه‬ ‫خودشــان نمــی دهنــد چــون ممکــن اســت چنین ســایت هایی به‬ ‫دلیــل گــزارش جعلــی بــودن در عــرض چند ماه کامال از دســترس‬ ‫خــارج شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نام دامنه را در گوگل بررسی کنید‬ ‫اگــر نــام دامنــه را در گــوگل تایــپ کنیــد‪ ،‬در صــورت واقعــی‬ ‫بــودن ان ســایت بایــد در ســایت های دیگــر لینــک ان‬ ‫ســایت وجــود داشــته باشــد‪ .‬اگــر فقــط نــام دامنــه ظاهــر‬ ‫شــد و هیــچ نتیجــه دیگــری بــرای ان دامنــه نمایــان نشــد‪،‬‬ ‫در ایــن صــورت ان وب ســایت کامــا مشــکوک اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫ابشار کبودوال علی اباد گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -560‬سال هشتم‬ ‫‪-560-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/29‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/29 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 29‬‬ ‫‪29-- 1401 //04‬‬ ‫چهارشنبه ‪04//08‬‬ ‫‪56‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫سرویس فرهنگی‬ ‫چرا کتاب بخوانیم؟‬ ‫می گوینــد جامعـه ای کــه کتــاب زیــاد می خواند و ســرانه ی مطالعه ی‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬جامعه ی عاقل تر و با فرهنگ تری اســت‪ .‬اما چرا؟ مگر‬ ‫کتــاب چــه چیــزی دارد کــه فرهنــگ یــک جامعــه را افزایــش می دهد؟‬ ‫شــاید اصــا قضیــه عکــس این اســت‪ :‬فرهنــگ یک جامعــه‪ ،‬ان را به‬ ‫ســمت کتابخوانی ســوق می دهد! اگر چنین اســت‪.‬‬ ‫چرا کتاب بخوانیم؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬می توانــد بدبینــی افــرادی را کــه اهــل کتــاب‬ ‫خوانــدن نیســتند از بیــن ببــرد‪ .‬قبــل از هــر اقدامــی‪ ،‬قبــل از انتشــار انــواع‬ ‫و اقســام ابزارهــای ارتقــاء ســطح کتابخوانــی و غیــره‪ ،‬بایــد چرایــی ایــن‬ ‫مســئله روشــن شــود‪ .‬فلســفه ایــن کار چیســت؟ هــدف دقیقــا چیســت؟‬ ‫و… ‪ .‬تــا بدانیــم دقیقــا دنبــال چــه چیــزی هســتیم‪.‬‬ ‫یــک کتــاب در کوتــاه مــدت‪ ،‬شــما را نــه بــه ادم بهتــری تبدیــل می کنــد‬ ‫و نــه بــه ادم بدتــری‪ .‬بلکــه خوانــدن هدفمنــد ِ سلســله ای از کتاب هــا‬ ‫در طــول عمرتــان و صــرف زمــان بــرای کتابخوانی ســت کــه می توانــد‬ ‫تغییراتــی در دیــدگاه شــما ایجــاد کنــد تــا در لحظه هــای مهــم زندگی تــان‬ ‫تصمیم هــای بهتــری بگیریــد‪.‬‬ ‫خواندن در برابر تماشا کردن‬ ‫روش هــای مختلفــی بــرای انتقــال تجربــه وجــود دارد‪ .‬دو مــورد از‬ ‫پراســتفاده ترین ایــن روش هــا مطالعــه ی کتــاب و تماشــای ویدیــو‬ ‫هســتند‪ .‬طبــق بــاور عمومــی‪ ،‬مطالعــه ی کتــاب خــوب و تماشــای‬ ‫تلویزیــون بــد اســت! بــه عنــوان دانــش عمومــی پذیرفتــه شــده کــه‬ ‫کتابخوانــی دانــش شــما را افزایــش می دهــد و باعــث فکــر کــردن شــما‬ ‫می شــود‪ ،‬در حالــی کــه تماشــای تلویزیــون ســلول های مغــز شــما را‬ ‫می کشــد‪ .‬ولــی چــرا؟ از طرفــی کتاب هــا و فیلم هــای مختلفــی وجــود‬ ‫دارنــد‪ ،‬محصــوالت ضعیــف تــا قــوی‪ .‬پــس چــرا کتــاب را طبــق قانونــی‬ ‫کلــی خــوب و تماشــای تلویزیــون را بــد بنامیــم؟‬ ‫علم درباره ی کتاب و تلویزیون چه می گوید؟‬ ‫راجــع بــه تاثیــر کتابخوانــی و مطالعــ ه روی مغــز از دیــد نوروســاینس‬ ‫(علــوم اعصــاب)‪ ،‬تحقیق هــای زیــادی انجــام شــده اســت‪ ،‬از جملــه‬ ‫تحقیق هــای جذابــی کــه در ‪ Huffington-Post‬راجــع بــه تفــاوت تاثیــر‬ ‫کتــاب خوانــدن و تماشــای ویدیــو بــر مغــز انســان مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫چرا کتاب و تلویزیون عکس هم عمل می کنند؟‬ ‫اگــر بخواهیــم در چرایــی ایــن روال دقیق تــر شــویم‪ ،‬می بینیــم کــه‬ ‫برنامه هــای ویدیویــی ذهــن فــرد را بــه حالــت منفعــل می برنــد‪ :‬تماشــاچی‬ ‫نیــازی چندانــی بــه اســتفاده از تخیــل نــدارد‪ ،‬همـه ی صحنه هــا و بازیگران‬ ‫بــه شــکل زنــده مجســم شــده و نمایــش داده می شــوند‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫هنــگام کتابخانــی‪ ،‬فــرد بــه حالــت فعــال مــی رود‪ :‬کتاب هــا می تواننــد‬ ‫شــخصیت ها و صحنه هــا را بــه شــکل عمیق تــری نســبت بــه برنامــه ی‬ ‫تلویزیونــی و ویدیــو توصیــف کننــد‪ .‬از طرفــی الزم اســت خواننــده‪ ،‬بــرای‬ ‫پــر کــردن گاف هــای محتــوا از تجســم و تخیــل خــود اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫چرا کتاب می خوانم؟‬ ‫ـوال مهــم کــه «چــرا کتــاب‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫زمی‬ ‫روی‬ ‫بــه تعــداد ادم هــای‬ ‫ِ‬ ‫می خوانــم؟» پاســخ وجــود دارد‪ .‬در ادامــه تجربــه ی بعضــی از افــراد را‬ ‫برایتــان اورده ایــم‪:‬‬ ‫«اگاهــی لذت بخــش اســت‪ .‬مخصوصــا اگــر وارد عمــل شــود‪ :‬یــک ســری‬ ‫داده و اطالعــات دربــاره ی زندگــی بــه مــن رســیده بودنــد کــه تبدیــل بــه‬ ‫دانــش نشــده بودنــد‪ .‬کتاب هــا بــه مــن کمــک کردنــد کــه ان هــا را بهتــر‬ ‫بفهمــم‪».‬‬ ‫«چــون کتــاب پــر از تجربه هــای نزیســته و مطالبــی اســت کــه بــه ان هــا‬ ‫جاهــل هســتیم و بــرای زندگــی نیــاز داریــم‪».‬‬ ‫در چه ژانری مطالعه کنیم؟‬ ‫بســته بــه هدف مــان از مطالعــه‪ ،‬ژانرهــای متفاوتــی از کتــاب مناســب‬ ‫مــا خواهنــد بــود‪ .‬بــرای مثــال وقتــی بــه دنبــال کســب تجربــه دربــاره ی‬ ‫زندگــی و درک افــراد مختلــف هســتیم‪ ،‬مطالع ـه ی کتاب هــای «رمانــی»‬ ‫و «خودزندگی نــگاری» (‪ )Autobiography‬کمــک شــایانی خواهنــد‬ ‫بــود‪ .‬برخــی از رمان هــای معــروف جهــان جنــگ و صلــح‪ ،‬دن کیشــوت‪،‬‬ ‫کشــتن مــرغ مقلــد و صــد ســال تنهایــی هســتند‪ .‬از رمان هــای‬ ‫خــوب ایرانــی می تــوان بــه سووشــون‪ ،‬کلیــدر‪ ،‬جــای خالــی ســلوچ‬ ‫و مجموعــه داســتان های عــزاداران بیــل اشــاره نمــود‪ .‬تجربه هــا در‬ ‫خودزندگی نگاری هــا بــه واقعیــت نزدیک تــر هســتند‪ .‬بــرای مثــال داســتان‬ ‫زندگــی مــن کــه در ان هلــن کلــر بــه بیــان داســتان زندگـی ش می پــردازد‬ ‫نمونــه ای از اشــتراک تجربــه ی یــک فــرد در قالــب کتــاب اســت‪ .‬کتــاب‬ ‫پرســپولیس اثــر مرجانــه ســاتراپی نــوع دیگــری از خودزندگی نــگاری (بــه‬ ‫شــکل کتــاب کمیــک) اســت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫بخشش های خاک‬ ‫ایران بدون جنگ‬ ‫در دوران پهلوی‬ ‫در حالــی کــه بــه دالیــل تحریــم و مســائل دیگــر مــردم در‬ ‫شــرایط اقتصــادی ســختی بــه ســر می برنــد‪ ،‬عوامــل رژیــم‬ ‫گذشــته و ســلطنت طلبــان بــا تبلیغــات گســترده از طریــق‬ ‫رســانه ها و نویســندگان اجــاره ای ســعی در وطــن پرســت‬ ‫نشــان دادن خودشــان و خانــدان پهلــوی دارنــد تــا شــاید بــه‬ ‫خیــال خودشــان از اب گل الــود ماهــی گرفتــه و بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از شــرایط اقتصــادی خــاص امــروز جایــی در دل‬ ‫مــردم پیــدا کننــد‪ .‬در ایــن یادداشــت ســعی داریــم بــا نشــان‬ ‫دادن بــذل و بخشــش هــای رژیــم ســابق از خــاک ایــران‬ ‫میــزان وطــن پرســتی! شــاه و رژیــم طاغــوت را یــاداوری کنیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گذشــت بیــش از ‪ 43‬ســال از انقــاب اســامی و‬ ‫پدیــد امــدن نســل هــای جدیــد طبیعــی هســت کــه بســیاری‬ ‫از مــردم نســل جــوان از اتفاقــات دوران ســابق اگاهــی کاملی‬ ‫نداشــته باشــند‪ ،‬برخــی جوان هــا از بخشــش بحریــن توســط‬ ‫شــاه مخلــوع تــا حــدودی اطــاع دارنــد امــا ایــن تنهــا بخشــش‬ ‫رژیــم گذشــته نبــوده و شــاهان پهلــوی بخش های دیگــری از‬ ‫خــاک وطــن را بــدون هیــچ جنگــی و صرفــا بــه خاطــر خــوش‬ ‫خدمتــی بــه بیگانــگان انجــام دادنــد کــه در زیــر چنــد مــورد ان‬ ‫ذکــر شــده اســت‪ ،‬بــد نیســت مــردم و بخصــوص نســل جــوان‬ ‫ایــن مــوارد را بببننــد و از خــود بپرســند کــه ایــا یــک فــرد وطــن‬ ‫پرســت می توانــد خــاک کشــورش را بفروشــد و بــدون هیــچ‬ ‫جنگــی ان را راگــذار کنـد ‪.‬‬ ‫‪ _ 1‬دشت نا امید‪:‬‬ ‫دشــتی در مــرز ایــران و افغانســتان هســت کــه در‬ ‫دوران پهلــوی اول بــا وســاطت انگلســتان بــه افغانســتان‬ ‫واگــذار شــد‪ ،‬قــرار بــود در عــوض ایــن بخشــش نقــد‬ ‫افغانســتان نیمــی از اب هیرمنــد را بــه ســمت ایــران‬ ‫رهــا کنــد‪ ،‬کــه تــا امــروز بــد قولــی هــای افغانســتان‬ ‫در ایــن مــورد را دیده ایــم‪ ،‬نقــدی دادیــم و نســیه‬ ‫گرفتیــم‪ ،‬طبــق توافــق در هــر گونــه اختــاف در ایــن‬ ‫مــورد دولــت انگلســتان میانجــی و حکــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫_ کوه ارارات کوچک و منطقه قره سو‪:‬‬ ‫در شــمال غــرب ایــران در مــرز ایــران‪ ،‬ترکیــه و شــوروی‬ ‫ســابق بــود کــه بــه لحــاظ اســتراتژیک بســیار اهمیــت دارد‪،‬‬ ‫رضــا شــاه بــا ســفر بــه ترکیــه و مجــذوب اتاتــرک شــدن ایــن‬ ‫منطقــه را بــه او هدیــه داد‪.‬‬ ‫‪ _ 3‬دهکده فیروزه‪:‬‬ ‫در شــمال شــرق کشــور و در ازبکســتان امــروزی‬ ‫دهکــده ای بســیار خــوش اب و هــوا و توریســتی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــوروی ســابق بدهــی ای بــه ایــران داشــت‬ ‫کــه قــرار بــود پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه ایــران بپــردازد‪،‬‬ ‫زمــان ایــن پرداخــت مصــادف شــد بــا دوران نخســت وزیــری‬ ‫مصــدق و دربــار پهلــوی از شــوروی خواســت کــه تــا زمانــی‬ ‫کــه مصــدق بــر ســرکار اســت ایــن بدهــی را نپــردازد‪ ،‬چــه‬ ‫چیــز بهتــر از ایــن بــرای یــک بدهــکار‪ ،‬زمانــی کــه کودتــای‬ ‫‪ 28‬مــرداد اتفــاق افتــاد قــرار شــد بدهــی پرداخــت شــود‪،‬‬ ‫ولــی شــوروی دبــه کــرد و در ازای پرداخــت بدهــی دهکــده‬ ‫فیــروزه را طلــب کــرد ‪ .‬فیــروزه از ایــران جــدا شــد ولــی‬ ‫بدهــی بــه جــای اینکــه بــه دســت دولــت ایــران برســد بنابــر‬ ‫بعضــی از اظهــار نظرهــا مســتقیم بــه حســاب شــخصی‬ ‫شــاه در ســویس واریــز شــد‪ ،‬ایــران بخشــی از خاکــش‬ ‫را داد و چیــزی نصیــب ایــران نشــد و فقــط شــاه از ایــن‬ ‫موضــوع ســود بــرد‪.‬‬ ‫‪ _ 4‬بحرین‪:‬‬ ‫بحریــن از قدیــم االیــام متعلــق بــه ایــران بــوده اســت‪ ،‬در‬ ‫زمــان قاجــار بــا ضعــف دولــت قاجــار انگلیــس ایــن جزیــره‬ ‫را اشــغال نمــود‪ ،‬ولــی قانونــا متعلــق بــه ایــران بــود‪ ،‬خــاک‬ ‫هیــچ کشــوری بــدون توافــق حکومــت ان کشــور بــه طــور‬ ‫قانونــی جــدا نمی شــود و اشــغال نظامــی نمی توانــد خــاک‬ ‫کشــوری را رســما جــدا کنــد‪ ،‬امــا بــه دســتور انگلیــس شــاه‬ ‫بــه ایــن جدایــی رســمیت بخشــید‪.‬‬ ‫‪ _ 5‬جزایر زرکوه و اریانا‪:‬‬ ‫کشــور امــارات در دوران پهلــوی دوم تشــکیل شــد‪ ،‬بــه‬ ‫دســتور انگلیــس نیمــی از هزینــه تشــکیل ایــن کشــور تــا‬ ‫رســیدن درامــد ایــن کشــور بــه حــد معینــی توســط حکومــت‬ ‫ایــران پرداخــت می گردی ـد ‪ ،‬جزایــر زرکــوه و اریانــا دو جزیــره‬ ‫خالــی از ســکنه ولــی متعلــق بــه ایــران بــود‪ ،‬هنــگام تشــکیل‬ ‫کشــور امــارات‪ ،‬امــارات ایــن دو جزیــره را بــه خــود ملحــق‬ ‫کــرد و پهلــوی دوم ســکوت کــرد‪ ،‬بــه طــور قانونــی ایــن جزایــر‬ ‫در حــال حاضــر نیــز متعلــق بــه ایــران اســت و از مســئولین‬ ‫وزارت خارجــه انتظــار مـی رود ایــن موضــوع را پیگیــری نمایند‪.‬‬ ‫ایــن هــا فقــط بخشــی از وطــن فروشــی های پهلــوی بــود‪،‬‬ ‫البتــه وطــن فروشــی فقــط بخشــیدن خــاک نیســت و رژیــم‬ ‫گذشــته خیانت هــای بســیاری بــه ایــن کشــور و مــردم کــرد‬ ‫کــه نتیجــه ان انقــاب اســامی بــود‪ ،‬رســانه های بیگانــه‬ ‫چنــان تبلیــغ می کننــد کــه گویــی شــاه پهلــوی چنــان وطــن‬ ‫پرســت بــود کــه ایــران بهشــتی مثــال زدنــی بــود و مــردم هیــچ‬ ‫دغدغـه ای نداشــته و در رفــاه کامــل بودنــد‪ ،‬هیچــگاه بــه فقــر‬ ‫مــردم‪ ،‬نبــود امکانــات اب و بــرق در روســتاهای ایــران و حتــی‬ ‫برخــی از شــهرها و وادادگــی در مقابــل دیگــر کشــورها اشــاره‬ ‫نمی شــود ‪ ،‬گویــی ایــن مــردم ایــران نبودنــد کــه از ظلــم و‬ ‫ســتم بــه ســتوه اومــده بودنــد و انقــاب کردنــد‪ ،‬گویــی یــک‬ ‫شــبه رژیــم بــدون حضــور مــردم عــوض شــده اســت‪ .‬و شــاه‬ ‫محبــوب مــردم بــود‪ ،‬بــد نیســت گاهــی مــردم از خیانــت‬ ‫هــای شــاه و پــدرش اگاه شــوند و تــا تحــت تاثیــر القائــات‬ ‫رســانه هایی کــه شــبانه روز بــا بودجــه انگلیــس و اســرائیل‬ ‫و غــرب اداره می شــوند قــرار نگیرنــد‪ ،‬هیــچ بیگان ـه ای دلــش‬ ‫بــرای مــا نســوخته اســت‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫روستای پاقلعه گلستان ؛‬ ‫یک روستای همه چیز تمام‬ ‫در ایــن روز هــا کــه رســما ً چلــه ی تابســتان اســت‪ ،‬گردشــگران بــه دنبــال روســتا هایی‬ ‫می گردنــد‪ ،‬کــه تــا جــای ممکــن کوهســتانی و خوش اب و هــوا و دارای طبیعتــی سرســبز‬ ‫باشــند‪ .‬اگــر ابشــار و چشــمه ای هــم در کار باشــد کــه دیگــر محشــر اســت! در دل جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬روســتایی هســت کــه انچــه همــه خوبــان دارنــد‪ ،‬یک جــا دارد! روســتای پاقلعــه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬روســتایی کوهســتانی و تاریخــی اســت و از اب و هوایــی بی نظیــر در تابســتان ها‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬مــادر طبیعــت‪ ،‬لطــف بی دریغــی بــه ایــن روســتا داشــته و از کــوه و جنــگل‬ ‫و چشــمه و ابشــار چیــزی برایــش کــم نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫روســتای پاقلعــه از توابــع شهرســتان رامیــان اســت و در شــرق اســتان گلســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال شــرقی بــه پــل ارام‪ ،‬از جنــوب و غــرب بــه ارتفاعــات قلعــه مــوران و‬ ‫از شــمال غربــی بــه منطقــه ی تفریحــی جامه شــوران محــدود می شــود‪ .‬ارتفــاع روســتا از‬ ‫ســطح دریــا ‪ ۱۲۰۰‬متــر بــوده و بــا داشــتن اقلیــم کوهســتانی‪ ،‬دارای زمســتان های ســرد و‬ ‫تابســتان های معتــدل اســت‪.‬‬ ‫هالــی روســتای پاقلعــه بــه گویــش اســترابادی تکلــم مــی کننــد‪ .‬اهالــی ایــن روســتا طــی‬ ‫دهه هــای گذشــته بــه بخش هایــی از شــهرهای رامیــان و ازاد شــهر مهاجــرت کرده انــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد روســتا بــر پایـه ی فعالیــت هــای زراعــی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬باغــداری و صنایــع دســتی اســتوار‬ ‫اســت‪ .‬محصــوالت عمــده ی زراعــی شــامل گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه فرنگــی و لوبیاســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن محصــوالت باغــی روســتا نیــز گــردو‪ ،‬الــو تــرش‪ ،‬بــه و ازگیــل میباشــد‪ .‬مــردم‬ ‫روســتا بــه ویــژه زنــان در کنــار فعالیتهــای زراعــی بــه تولیــد انــواع صنایــع دســتی ماننــد قالــی‪،‬‬ ‫قالیچــه‪ ،‬گلیــم‪ ،‬نمــد‪ ،‬چــادر شــب و دســتمال نیــز می پردازنــد‪.‬‬ ‫خانه هــای روســتایی در پاقلعــه ‪ ،‬در یــک یــا دو طبقــه ســاخته شــده و بــا ســقف شــیروانی و‬ ‫دیوارهــای گل انــدود دیــده می شــود‪ .‬مصالــح بــه کار رفتــه در ســاخت بناهــای قدیمــی خشــت‬ ‫و گل و چــوب اســت‪ .‬از طرفــی بناهــای جدیــد از مصالــح متفاوت تــری چــون ســیمان‪ ،‬اجــر‪،‬‬ ‫گــچ‪ ،‬تیراهــن‪ ،‬ورق گالوانیــزه ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫طبیعت شگفت انگیز روستای پاقلعه گلستان‬ ‫پاقلعــه در میــان جنگل هــای هیرکانــی قــرار گرفتــه و پوشــش گیاهــی ان کم نظیــر و‬ ‫منحصر به فــرد اســت‪ .‬ارتفاعــات غربــی و جنوبــی روســتا بــا جنگل هــای انبوهــی از درختــان‬ ‫ســوزنی بــرگ و ذخیــره گاه جنگلــی‪ ،‬یکــی از زیباتریــن جاذبه هــای طبیعــی منطقـه ی هیرکانــی‬ ‫را دارد‪ .‬دو جنــگل زیبــا و بکــر پشــمکی و ســرگل بــه روســتای پاقلعــه منظــره ای زیبــا و رویایــی‬ ‫بخشــیده اســت‪ .‬می توانیــد ســاعت ها در ایــن منطقـه ی حفاظت شــده از قطــع درختــان قــدم‬ ‫بزنیــد و حال و هوایــی تــازه کنیــد‪.‬‬ ‫اما یکی از شگفت انگیز ترین جلوه های طبیعی روستا‪ ،‬تشکیل جنگلی از ابر هاست‪.‬‬ ‫عــاوه بــر جنگل هــای شــگفت انگیز و جنــگل ابــر در روســتای پاقلعــه ‪ ،‬طبیعــت ابــی‬ ‫فوق العــاده ای نیــز در اطــراف ایــن روســتا وجــود دارد‪ .‬از مهم تریــن ان هــا می تــوان بــه‬ ‫چشــمه هــای پــر از اب ســرگل‪ ،‬چشــمه پشــمکی و انجیر چشــمه اشــاره کــرد کــه صفــای‬ ‫بی بدیلــی بــه طبیعــت اطــراف ایــن روســتا داده انــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬چنــد مجموعــه ابشــار زیبــا از‬ ‫قبیــل مجموعــه ابشــارهای پشــمکی‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســرخه کمــر‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای‬ ‫جــوزک و مجموعــه ابشــارهای ســید کالتــه‪ ،‬طبیعــت ابــی ایــن منطقــه را تکمیــل کرده انــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه عمیق تریــن چشــمه ی اب ســرد جهــان نیــز در نزدیکــی ایــن روســتا قــرار دارد‪ .‬چشــمه ی‬ ‫گل رامیــان یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه اب ســرد از زمیــن ان مــی جوشــد‪ .‬گفتــه مــی شــود‬ ‫عمــق ایــن شــاهکار طبیعــی حــدود ‪ ۸۰‬متــر اســت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

روزنامه بازار کسب و کار پارس 968

شماره : 968
تاریخ : 1403/01/29
روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!