روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 559 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 559

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 559

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 559

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪55 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 7‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /28-2022/ June/ 28-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪559‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫صنعت ترانزیت‪ ،‬ظرفیتی برای‬ ‫توسعه اقتصادی گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرورت حرکت در مسیر درامدزایی‬ ‫و صادرات محوری‬ ‫‪2‬‬ ‫تسهیالت سه میلیارد ریالی‬ ‫خود مالکان مسکن ملی‬ ‫در گلستان‬ ‫صدور ‪ ۳۶‬مورد مجوز‬ ‫سقط جنین در ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخست سال جاری‬ ‫‪5‬‬ ‫حمیدرضامحمدیاری‬ ‫کسب و کارهای خانگی‬ ‫تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در ارتبــاط بــا کســب‬ ‫و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد‬ ‫خواهیــم داد کــه چگونــه از نقطـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار‬ ‫خانگــی شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی‬ ‫نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و‬ ‫بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪.‬‬ ‫هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند‬ ‫کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون‬ ‫کســب و کار رو شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی‬ ‫بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یــک‬ ‫ســوددهی ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع ترین شــیوه ی ممکن قصــد داریم که‪،‬‬ ‫کســب و کار خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم و کاری‬ ‫کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات جامعی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫و مهم تــر‪،‬از همــه قصــد داریــم بــه تمامــی ســواالیی کــه شــما بارهــا و بارهــا از خــود‬ ‫پرســیدین مثــل ” چگونــه یــک کســب و کار خانگــی راه انــدازی کنیــم؟ ” ‪ ” ،‬چــه میــزان‬ ‫ســرمایه بــرای کســب و کار خانگــی نیــاز داریــم؟ ” ‪ ” ،‬چگونــه کار در منــزل رو شــروع‬ ‫کنیــم ” و ســواالتی مثــل ایــن رو کامــا بــه شــما پاســخ دهیــم و خیالتــون رو بــرای ورود‬ ‫و راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی راحــت کنیــم‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه دوســت داریــد کارتــون رو‬ ‫انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال‪ ،‬اگــر یــک مترجــم هســتید و پیــش از ایــن بایــد هــر روز‬ ‫بــه دالترجمــه مراجعــه و شــروع بــه انجــام کارهــای روزمــره خــود می کردیــد‪ ،‬حــاال از‬ ‫ایــن بــه بعــد قادریــد کــه خــود انتخــاب نمــوده کــه در منــزل‪ ،‬در یــک کافه و یــا در یک‬ ‫اتــاق کار اشــتراکی‪ ،‬کســب و کار خــود رو داشــته باشــید و بــه کســب و کار خانگــی‬ ‫روی بیاوریــد‪.‬‬ ‫حال سوال دیگری که در باب کسب و کار خانگی وجود دارد این است که‪:‬‬ ‫کســب و کار خانگــی ســاعت کاری نــداره؟ پــس چطــور مــا درامــد کســب مــی کنیــم‬ ‫و حقــوق مــی گیریــم؟‬ ‫پاســخ‪:‬بله‪ ،‬کســب و کار خانگــی ســاعت کاری مشــخص نــداره‪ .‬شــما قادریــد هــر‬ ‫زمــان کــه دوســت داریــد و بعبارتــی در فضــای کار کــردن قــرار گرفتیــد و میــل بــه‬ ‫انجــام کار کــردن داشــتید‪ ،‬کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫سرمایه کسب و کارهای خانگی‬ ‫پاســخ‪ :‬می تــوان گفــت کــه در اینجــا بیــش از شــصت درصــد کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی‪ ،‬نیــاز بــه هیــچ ســرمایه ای ندارنــد‪ .‬در چهــل درصــد دیگــر‪ ،‬نیــز بایــد گفــت کــه‬ ‫بیــش از بیســت درصــد اون هــا‪ ،‬بــه ســرمایه ای بیــن پنــج تــا ده میلیــون نیــاز دارنــد و‬ ‫ســایر شــغل ها نیــز بســته بــه بزرگــی و یــا کوچکــی کاری کــه دارنــد بــه ســرمایه هایی‬ ‫بیــن ده تــا یکصــد میلیــون نیــاز دارنــد‪ .‬کــه ســعی خواهیــم کــرد اکثــر ایــن شــغل ها‬ ‫رو بــه شــما معرفــی کنیــم و ســعی کنیــم چنــد تــا از نمونه هــای خیلــی خــوب را نیــز‬ ‫‪4‬‬ ‫تقاضای‪ ۳‬هزار مستاجر‬ ‫گلستانی برای تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن‬ ‫ارائــه دهیــم کــه بتوانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه پاســخ ایــن ســوال رو بدانیــد‪ ،‬ابتــدا بایــد چند تا مفهوم اولیــه رو برایتان‬ ‫کامــل توضیــح دهیــم و بعــد برویــم ســراغ ایــن کــه کســب و کاری کــه می خواهیــم‬ ‫راه بندازیــم رو چگونــه اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫انواع کسب و کار خانگی‬ ‫کسب و کارهای خانگی در تمام دنیا به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫کار در منزل‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت کــه اکثــر افــرادی کــه در جامعــه مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر چنــد بســیاری از‬ ‫انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و در حــال رفتــن ســر کارشــون‬ ‫هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و کارگــر هســتند‪ .‬در بحــث کســب و کار خانگــی هــم همیــن‬ ‫ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا هم ـه ی مــردم قــادر نیســتند کــه خــود مدیــر و‬ ‫یــا صاحــب یــک کســب و کار باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا شــروع بــه کار کنــد‪ .‬چــرا‬ ‫کــه اگــر همــه بــه فکــر مدیــر شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه‬ ‫کســی بایــد بگردانــد؟‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه دوســت داریــد کارتــون رو‬ ‫انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال‪،‬‬ ‫کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت کــه اکثــر افــرادی کــه در جامعــه مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر چنــد بســیاری از‬ ‫انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و در حــال رفتــن ســر کارشــون‬ ‫هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و کارگــر هســتند‪ .‬در بحــث کســب و کار خانگــی هــم همیــن‬ ‫ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا هم ـه ی مــردم قــادر نیســتند کــه خــود مدیــر و‬ ‫یــا صاحــب یــک کســب و کار باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا شــروع بــه کار کنــد‪ .‬چــرا‬ ‫کــه اگــر همــه بــه فکــر مدیــر شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه‬ ‫کســی بایــد بگردانــد؟‬ ‫لــذا اگــر کار در منــزل‪ ،‬بــه مــواردی گفتــه می شــود کــه بــر اســاس مهــارت و نیازهــای‬ ‫یــک کارفرمــا و یــا چنــد کارفرمــا‪ ،‬بصــورت پــروژه ای قبــول می کنیــد و کار خودتــون رو‬ ‫در ان حــوزه شــروع می کنیــد‪ .‬امــا بــا چنــد تفــاوت اصلــی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از این پس نیاز نمی باشد که به سر کار مشخصی بروید‬ ‫اشــتغال در منــزل‪ ،‬همانگونــه کــه از نــام اش پیداســت‪ ،‬و احتیاجــی بــه رفتــن ســر‬ ‫کار مشــخصی نــداره و ایــن شــمایید کــه می توانیــد در زمان هــای مختلــف زمانــی‪،‬‬ ‫کارهــای متفــاوت رو انجــام دهیــد‪ .‬به طــور مثــال اگــر شــما یــک برنامــه نویــس‬ ‫هســتید‪ ،‬الزامــی نــدارد کــه همــه روزه در محــل کار خــود حاضــر باشــید و یــک کار‬ ‫مشــخص را انجــام دهید‪.‬قطعــا ًقــادر خواهیــد بــود کــه بــر اســاس پیشــنهادهایی‬ ‫کــه بــه شــما از ســوی شــرکت های مختلــف و یــا چنــد مجموعــه ی متفــاوت داده‬ ‫می شــود‪ ،‬رو بــرای کار کــردن انتخــاب کنیــد‬ ‫‪ -2‬داشتن ازادی عمل داری‪.‬‬ ‫کار در منــزل می توانــد بــه شــما ازادی عمــل بســیاری دهــد ‪ .‬چــرا کــه دیگر یک کارمند‬ ‫نیســتید‪ ،‬بلکــه یــک فــرد مســتقلی در کســب و کارتــان هســتید کــه قــدرت انتخــاب‬ ‫کار مشــخص‪ ،‬در ازای درامــد مشــخص رو داریــد‪ .‬اجــازه دهیــد اجــازه دهیــد تــا یــک‬ ‫مثــال جالــب را برایتــان بزنیــم اگــر شــما یــک گرافیســت هســتید و بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اید کــه بــه جــای اینکــه کارمنــد باشــید در منــزل فعالیت کنید‪ ،‬ایــن ازادی عمل‬ ‫رو خواهیــد داشــت کــه در هــر حــوزه ای کــه تمایــل داریــد بخواهیــد طراحــی انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه طــور مثــال در یــک روز پوســتر یــک کنســرت رو طراحــی نمائیــد و روز دیگــه‬ ‫طراحــی گرافیــک یــک ســایت رو در دســت بگیریــد‪ .‬در حالــی کــه اگــر کارمنــد مجموعــه‬ ‫خــاص باشــید‪ ،‬بایــد هــر روز یــک طــرح مشــترک رو بــا المان هــای مشــترک طراحــی‬ ‫کنیــد کــه موجــب کســل شــدن و روزمرگــی در شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم ادامه را حتما ً در شماره بعد بخوانید‪...‬‬ ‫مهمترین نکات‬ ‫امنیت سایبری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« نگاه عالمانه به موجودات عالم و مهندسی کائنات ‏»‬ ‫ْ‬ ‫ـال ک َیْـ َ‬ ‫َ‬ ‫ـل ک َیْـ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫﴿‪﴾۱۸‬‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ک‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـتْ‬ ‫ـف خُلِقَــتْ ﴿‪﴾۱۷‬وَاِلَــى ال َّ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اَفَــاَ یَن ْظـُـرُو َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ن اِلَــى الْاِبـ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ض ک َی ْ َ‬ ‫ــت مُذَکِّــر ٌ ﴿‪ ۲۱‬‏﴾‬ ‫نُ ِ‬ ‫ســطِحَتْ ﴿‪﴾۲۰‬فَذَکِّــر ْ اِنَّمَــا اَن ْ َ‬ ‫ــف‏ ُ‬ ‫صبَــتْ ﴿‪﴾۱۹‬وَاِلَــى الْار ْ ِ‬ ‫ایــا انهــا بــه شــتر نمــی نگرنــد چگونــه افریــده شــده ؟ (‪ )17‬و بــه اســمان نــگاه مــی کننــد کــه چگونــه‬ ‫برپــا شــده ؟ (‪ )18‬و بــه‏کوههــا کــه چگونــه در جــای خــود نصــب گردیــده ؟ (‪ )19‬و بــه زمیــن کــه چگونــه‬ ‫مســطح گشــته ؟ (‪ )20‬پــس تذکــر ده تــو‏فقــط تذکــر دهنــده ای ‪ )21( .‬غاشــیه‬ ‫اخریــن جــزء قــران کریــم (جــزء ســی ام) ‪ ،‬بــا ســوره مبارکــه نبــا ( عــم یتســاء لــون ‪ 40‬ایــه ) اغــاز و بــا‬ ‫ســوره هــای نازعــات ‏‏(‪ 46‬ایــه) ‪ ،‬عبــس (‪ 42‬ایــه) ‪ ،‬تکویــر (‪ 29‬ایــه) ‪ ،‬انفطــار (‪ 19‬ایــه) ‪ ،‬مطففیــن (‪۳۶‬‬ ‫ایــه) ‪ ،‬انشــقاق(‪ ۲۵‬ایــه) ‪ ،‬بــروج (‪۲۲‬‏ایــه) ‪ ،‬طــارق(‪ ۱۷‬ایــه) ‪ ،‬اعلــی(‪ ۱۹‬ایــه) ‪ ،‬غاشــیه(‪ ۲۶‬ایــه) ‪ ،‬فجــر‬ ‫(‪ ۳۰‬ایــه) ‪ ،‬بلــد(‪ ۲۰‬ایــه) ‪ ،‬شــمس (‪ ۱۵‬ایــه) ‪،‬‏اللیــل(‪ ۲۱‬ایــه) ‪ ،‬ضحــی(‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬شــرح (‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬تیــن‬ ‫(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬علــق (‪ ۱۹‬ایــه) کــه اخریــن ایــه ان ســجده واجبــه‏دارد‪ ،‬قــدر (‪ ۵‬ایــه) ‪ ،‬بینــه(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬زلزلــه‬ ‫(‪ ۸‬ایــه)‪ ،‬عادیــات (‪ ۱۱‬ایــه)‪ ،‬قارعــه (‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬تکاثــر(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬عصــر(‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‏همــزه (‪ ۹‬ایــه) ‪ ،‬فیــل (‪۵‬‬ ‫ایــه) ‪ ،‬قریــش (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬ماعــون (‪ ۷‬ایــه)‪ ،‬کوثــر (‪ ۳‬ایــه) ‪ ،‬کافرون(‪۶‬ایــه) ‪ ،‬نصــر (‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‏مســد(‪۵‬‬ ‫ایــه) ‪ ،‬اخــاص (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬فلــق(‪ ۵‬ایــه) و نــاس (‪ ۶‬ایــه) جمــع بــا ‪ ۵۴۵‬ایــه پایــان بــه مــی رســد کــه اهم‬ ‫پیامهــای‏ان بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 1‬و خداوند ‪ ،‬خواب را مایه ارامش ‪ ،‬شــب را برای پوشــش ( اســتراحت) و روز را برای زندگی (کار)‬ ‫و معاش قرار‏داده اســت‪ / ۹-۱۱ .‬نباء‏‬ ‫‏‪ .۲‬ایــا افرینــش ( زنــده کــردن دوبــاره انســان ســخت تــر اســت؟ یــا افرینــش اســمان (کائنــات) کــه‬ ‫خداونــد ان رابناکــرده‏اســت ‪/۲۷ .‬نازعــات‬ ‫‏‪ .٣‬نگــرش ادمــی ‪ ،‬بــه افرینــش انســان (از نطفــه) و نظــر او بــه (افرینــش) و غذاهایــی کــه خــود مــی‬ ‫خــورد ‪ ،‬شــاید او را از‏کفــر و ناسپاســی و صــورت غبــار الــود روز قیامــت نجــات بخشــد ‪.../17/42‬‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ .۴‬بــرای کســانی کــه خواهــان صــراط مســتقیم هســتند ‪ ،‬تفکــر در احــواالت هنگامــه قیامــت ‪،‬‬ ‫اندیشــه در دلیــل (و گنــاه)‏کســانی کهمظلومانــه( در طــول تاریــخ ) کشــته شــده انــد و حقانیــت کالم‬ ‫خــدا قــران ‪ ،‬از ضرورتهــای اجتنــاب ناپذیــر ان‏اســت ‪ .‬ســوره تکویــر‬ ‫‏‪ .۵‬ای انســان ! چــه چیــزی تــورا در مقابــل پــروردگار کریــم مغــرور ســاخته اســت ؟ پــروردگاری کــه تــو‬ ‫را افرید‪ ،‬ســاماندهی‏ونظام بخشــید ‪۷ .‬و‪/۶‬انفطار‬ ‫‏‪ . 6‬ایــا مــی دانیــم مطففیــن چــه کســانی هســتند ؟ انانکــه حــق خــود را کامــل مــی گیرنــد‪ ،‬ولــی در‬ ‫دادن حــق دیگــران ‪،‬‏کممــی گذارنــد و موجــب زیــان مــردم مــی شــوند ‪ /۱ -۳.‬مطقفیــن‬ ‫‏‪ .٧‬ابــرار (نیــکان) چــه مقــام هــا ونعمــت هایــی دارنــد؟ (در تعــدد نعمــت هــا هســتند ‪ -۲ .‬بــر تخــت‬ ‫هــای بهشــتی تکیــه و بــه‏زیبائیهــای انمــی نگرنــد ‪-۳.‬در چهره هایشــان طراوت و نشــاط بهشــتی موج‬ ‫می زند‪-۴ .‬از نوشــیدنیهای پاک‪ ،‬زالل و‏دســت نخورده بهشــتی ســیراب می شــوند ‪ 5 .‬ـ در رغبت به‬ ‫نعمــت هــای بهشــتی از یکدیگــر پیشــی مــی گیرنــد ‪ 6 .‬ـ از‏چشــمه ی تســنیم کــه مقربان (پیامبــران ‪،‬‬ ‫ائمــه و اولیــاء ) مــی نوشــند ‪ ،‬مــی چشــند ‪ 28 .‬ـ ‪ / 18‬مطففیــن‬ ‫‏‪ . 8‬پــاداش بهشــتی خداونــد ‪ ،‬بــرای مومنانــی کــه عمــل صالــح داشــته باشــند ‪ ،‬بــی پایــان اســت ؛‬ ‫بگونــه ای کــه انــان تــوان‏تشــکر و ممنــون شــدن را ندارنــد ‪ / 25 .‬انشــقاق‬ ‫‏‪ . 9‬ایــا مــی دانیــم ! اگــر احســاس کردیــم تذکــر فایــده دارد ؛ بایــد اقــدام کنیــم ‪ ،‬خــدا ترســان متذکــر‬ ‫مــی شــوند امــا ایــن‏بدبخــت تریــن افــراد جامعــه هســتند کــه از ان دوری مــی کننــد ‪ 12 .‬ـ ‪ / 9‬اعلــی‬ ‫‏‪ . 10‬ان کــس حتمــا ًرســتگار (و عاقبــت بــه خیــر) خواهــد شــد کــه ‪ 1 :‬ـ خــود را پــاک و تزکیــه کنــد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ذاکــر خــدا‏باشــد ‪ 3 .‬ـ نمــاز را بــر پــا دارد ‪ 4 .‬ـ اخــرت (پایــدار) را بــر دنیــای (فانــی) مقــدم بــدارد ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‪ / 14‬اعلــی‬ ‫‏‪ . 11‬ایــا تــا کنــون ‪ :‬بــه افرینــش شــتر (نــگاه علمــی) ‪ -۲‬بــه مهندســی اســمانها و کائنــات دقــت‬ ‫(علمــی) ‪ -۳‬بــه کوههــای‏ســر بــه فلــک کشــیده وچگونگــی نصب انهــا در زمین توجه (علمــی) ‪ -۴‬و در‬ ‫چگونگــی مســطح و گســترده بــوده زمیــن‪،‬‏تحقیــق علمــی داشــته ایــد ‪/۱۷-۲۱ .‬غاشــیه‬ ‫ادامه دارد‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دو شنبه‬ ‫‪ 6‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان‪:‬‬ ‫توسعه باغداری در گلستان‬ ‫‪ ۸۱‬درصد ‪ ۱۴‬سد‬ ‫موجود گلستان اب ندارد‬ ‫بــه نظــر کارشناســان حــوزه باغبانــی‪ ،‬اســتان هــای کشــور‬ ‫ظرفیــت فراوانــی بــرای ســرمایه گــذاری در باغــداری دارنــد کــه‬ ‫اســتفاده هرچــه بهتــر از ایــن حــوزه در ایجــاد فرصــت هــای‬ ‫شــغلی جدیــد‪ ،‬جهــش تولیــد و ارزاوری بــرای کشــور نقــش‬ ‫افریــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای امــاری مســووالن وزارت جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫تولیــد ‪ ۲۴‬میلیــون تــن محصــوالت باغــی از ســه میلیــون‬ ‫هکتــار بــاغ موجــود در اســتان هــای کشــور‪ ،‬توانمنــدی حــوزه‬ ‫باغبانــی کشــور را بــرای ســرمایه گــذاری از جملــه در اجــرای‬ ‫طــرح هــای ایجــاد و اصــاح دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون حجــم اب موجــود پشــت‬ ‫‪ ۱۴‬ســد ایــن اســتان بــه خاطــر خشکســالی و‬ ‫کــم بارشــی ‪ ۴۵‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫معــادل ‪ ۱۹‬درصــد کل ظرفیــت مخــازن اســت‬ ‫کــه رونــد کاهشــی دارد‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینیی مجمــوع کل ظرفیــت‬ ‫ســدهای اســتان را ‪ ۲۴۵‬میلیــون مترمکعــب اعــام‬ ‫و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل‪ ،‬حجــم اب موجــود در پشــت‬ ‫ســدهای اســتان ‪ ۵۲‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫معــادل ‪ ۲۲‬درصــد از کل ظرفیــت مخــازن بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ‪ ۲‬ســد کوچــک مخزنــی در‬ ‫اســتان شــامل شــهید دســتغیب و کرنــد هــر کــدام ‪۱۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب اب در خــود جــای دادنــد کــه کمتــر‬ ‫از یــک درصــد حجــم ایــن ســازه هــای ابــی اســت‪.‬‬ ‫حســینی در خصــوص اخریــن ظرفیــت ابگیــری ایــن‬ ‫تعــداد ســدها تصریــح کــرد‪ :‬ســد کوثــر در گــرگان‬ ‫چهــار میلــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪۶۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت‪ ،‬بوســتان ســه میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب معــادل ‪ ۱۱‬درصــد ظرفیــت‪ ،‬گلســتان‬ ‫هفــت میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل‬ ‫‪ ۱۹‬درصــد ظرفیــت‪ ،‬وشــمگیر اق قــا یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار مکعــب معــادل ســه درصــد ظرفیــت‪،‬‬ ‫نگارســتان علــی ابــاد ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب معــادل ‪ ۵۵‬درصــد ظرفیــت‪ ،‬شــهید ایمــری‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪۴۰‬‬ ‫درصــد ظرفیــت‪ ،‬شــهید قربانــی ‪۲‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫معــادل ‪ ۳۳‬درصــد ‪ ،‬شــهید چمــران کاللــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪ ۵۳‬درصــد‬ ‫‪ ،‬دانشــمند داشــلی بــرون ‪ ۳۰۰‬هــزار مترمکعــب‬ ‫معــادل ‪ ۲‬درصــد و اینچــه بــرون ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب معــادل ســه درصــد ظرفیــت اب دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در تــاالب ســدهای اســتان در شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس شــامل المــاگل ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫متــر مکعــب معــادل ‪ ۴۶‬درصــد و االگل هشــت‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫اب وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یــک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت و ‪ ۱۴‬شهرســتان دارد کــه اقتصــاد اصلــی‬ ‫ســاکنان ان بــر پایــه کشــاورزی اســت‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫ضرورت حرکت‬ ‫در مسیردرامدزایی‬ ‫و صادرات محوری‬ ‫سرویس کشاورزی‬ ‫باغــداری‪ ،‬ســرمایه گذاری بلنــد مــدت اقتصــادی بــا تکیــه بــر‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی و مزایایــی چون درگیرکــردن چرخ دنده های‬ ‫تولیــد بــه نیــروی کار و کارافرینــی در گلســتان اســت کــه نگهداری‬ ‫اصولــی و نوســازی و اصــاح درختــان و باغــات‪ ،‬منجــر بــه افزایــش‬ ‫تولیــد شــده و درامــد بیشــتر بهره بــرداران و رونــق صــادرات را بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه نظــر کارشناســان حــوزه باغبانــی‪ ،‬اســتان هــای کشــور ظرفیت‬ ‫فراوانــی بــرای ســرمایه گــذاری در باغــداری دارنــد کــه اســتفاده‬ ‫هرچــه بهتــر از ایــن حــوزه در ایجــاد فرصــت هــای شــغلی جدیــد‪،‬‬ ‫جهــش تولیــد و ارزاوری بــرای کشــور نقــش افریــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای امــاری مســووالن وزارت جهادکشــاورزی‪،‬‬ ‫تولیــد ‪ ۲۴‬میلیــون تــن محصــوالت باغــی از ســه میلیــون هکتــار‬ ‫بــاغ موجــود در اســتان هــای کشــور‪ ،‬توانمنــدی حــوزه باغبانــی‬ ‫کشــور را بــرای ســرمایه گــذاری از جملــه در اجــرای طــرح هــای‬ ‫ایجــاد و اصــاح دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه درامــد ارزی بــاالی بخــش باغبانــی‪ ،‬در گلســتان بــا‬ ‫داشــتن ظرفیــت هــای فــراوان‪ ،‬بایــد تــاش شــود تــا بــا تدویــن‬ ‫نقشــه راه و برنامــه ریــزی ضمــن تامیــن بخشــی از نیــاز داخــل‪،‬‬ ‫ســهم بیشــتری از بــازار کشــورهای دیگــر از جملــه همســایگان‬ ‫خــود را در اینــده نزدیــک بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا داشــتن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا‪ ،‬اراضــی‬ ‫مســتعد در نوارهــای شــمالی و جنوبــی‪ ،‬وجــود مرکــز تحقیقــات‬ ‫باغبانــی در اســتان و قابــل دســترس بــودن نتایــج تحقیقــات از‬ ‫ســوی محققــان و کارشناســان پهنــه بــرای بهــره بــرداران منطقــه‪،‬‬ ‫ظرفیــت بــی نظیــر بــرای تحــول در حــوزه باغبانــی دارد و تاکنــون‬ ‫‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۴۰۲‬هکتــار بــاغ در ایــن خطــه احــداث شــده کــه ‪۳۱‬‬ ‫هــزار و‪ ۳۲۴‬هکتــار ان بــارور اســت‪.‬‬ ‫از بــاغ هــای بــارور موجــود در گلســتان بــه گفتــه کارشناســان‬ ‫حــوزه باغبانــی در شــرایط عــادی بــارش هــا و بــه دور از‬ ‫خشکســالی‪ ،‬در بــاغ هــای بــارور ابــی ‪ ۳۱۷‬هــزار و ‪ ۸۰۲‬تــن و از‬ ‫بــاغ هــای بــارور دیــم ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۱۶۶‬تــن تولیــد محصــوالت باغــی‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســطح از بــاغ هــای بــارور در گلســتان بــا پراکندگــی در‬ ‫اراضــی ‪ ۱۴‬شهرســتان اســتان حــدود ‪ ۴۰‬گونــه از جملــه الــو‪ ،‬هلــو‪،‬‬ ‫شــلیل ‪ ،‬گیــاس‪ ،‬البالــو ‪ ،‬تــوت درختــی‪ ،‬تــوت فرنگــی‪ ،‬زردالــو‪،‬‬ ‫گوجــه ســبز‪ ،‬الــو طالیــی‪ ،‬مرکبــات‪ ،‬زیتــون و گــردو تشــکیل‬ ‫می دهــد و تولیــد ایــن محصــوالت عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی‪،‬‬ ‫راهــی بــازار کشــورهای دیگــر از جملــه اســیای میانــه مــی شــود‪.‬‬ ‫گلستان مستعد توسعه باغبانی‬ ‫معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهادکشــاورزی در تایید ظرفیت های‬ ‫باغبانــی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــا داشــتن اقلیــم متنــوع و‬ ‫اراضــی مســتعد‪ ،‬ظرفیــت ســرمایه گــذاری در حــوزه باغبانــی و‬ ‫تولیــد محصــوالت باغــی را دارد‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی برومنــدی افــزود‪ :‬بــرای حمایــت از توســعه‬ ‫باغبانــی ایــن اســتان در ســفر اســفند پارســال رییــس جمهــور‬ ‫بــه گلســتان حــدود ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان بــرای توســعه باغــات در‬ ‫اراضــی شــیبدار تصویــب شــد کــه ایــن طــرح تــا ســه ســال اینــده‬ ‫بایــد اجــرا شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر پرداخــت یارانــه بــرای توســعه‬ ‫بــاغ هــا‪ ،‬پرداخــت تســهیالت و کمک هــای فنــی و اعتبــاری بــرای‬ ‫باغــداران در نظــر گرفتــه شــده کــه در قالــب اصــاح و نوســازی‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫برومنــد ادامــه داد‪ :‬بــرای توســعه بــاغ هــای اراضــی شــیبدار بــه‬ ‫ازای هــر هکتــار حــدود ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض بــه‬ ‫باغــداران پرداخــت مــی شــود تــا بتواننــد اراضــی شــیبدار مســتعد‬ ‫و مســتثنیات را بــه بــاغ تبدیــل کننــد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬هــزار هکتــار اراضــی شــیب دار و کــم بــازده مســتعد ایجــاد‬ ‫بــاغ واقــع در نــوار جنوبــی گلســتان از بندرگــز تــا مــراوه تپــه طــی‬ ‫‪ ۱۸‬ســال اخیــر بیــش از ‪ ۲۷‬هــزار هکتــار بــاغ مثمــر و غیــر مثمــر‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد و توســعه بــاغ در اراضــی شــیب دار و کــم بــازده در‬ ‫گلســتان از ســال ‪ ۱۳۸۱‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫افزایــش درامــد بهــره بــرداران‪ ،‬اقتصــادی کــردن تولیــد‪،‬‬ ‫ممانعــت از فرســایش خــاک و روان اب هــا و حفــظ اب‪،‬‬ ‫مقابلــه بــا خشکســالی و در پــی ان جــذب گردشــگر از مهم تریــن‬ ‫دســتاوردهای تکمیــل طــرح توســعه ایجــاد بــاغ در اراضــی‬ ‫شــیب دار گلســتان اســت کــه کارشناســان و دســت انــدرکاران‬ ‫کشــاورزی اســتان بــر شــتاب دادن بــه ایــن طــرح تحــول زا در‬ ‫منطقــه تاکیــد فــراوان دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد باغ های گلستان نیازمند جوان سازی‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪۵۰ :‬‬ ‫درصــد از بــاغ هــای بــارور اســتان معــادل ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار نیــاز‬ ‫مبــرم بــه اصــاح دارنــد‪.‬‬ ‫نویــد رضــا فرهانــی افــزود‪ :‬ایــن ســطح از بــاغ هــای بــارور درجــه‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬بــوده و بــه جــوان ســازی و نوســازی نیــاز مبــرم دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پارکندگــی ســطح بــاغ هــای بــارور در اســتان‬ ‫شــامل ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۳۳۲‬هکتــار بــاغ میــوه هــای نیمــه گرمســیری‬ ‫از جملــه زیتــون‪ ،‬انــار‪ ،‬خرمالــو و مرکبــات ‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۹۵۵‬هکتــار‬ ‫بــاغ میــوه هــای هســته دار ( هلــو‪ ،‬شــلیل و الــو)‪ ،‬هــزار و ‪۳۲‬‬ ‫هکتــار بــاغ میــوه هــای دانــه ریــز ( تــوت فرنگــی و تمشــک)‪ ،‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬هکتــار بــاغ میــوه هــای خشــک ( فنــدق و گــردو)‪ ،‬هــزار و ‪۱۹‬‬ ‫هکتــار بــاغ میــوه هــای دانــه دار ( ســیب و گالبــی) و ‪ ۳۵‬هکتــار‬ ‫بــاغ سردســیری ماننــد زرشــک اســت‪.‬‬ ‫لزوم توسعه باغ های مثمر‬ ‫فرهانــی گفــت‪ :‬دســتیابی بــه تولیــد پایــدار در بــاغ هــای مثمــر‬ ‫میــزان بهــره وری و بــه تبــع ان میــزان اشــتغالزایی را افزایــش‬ ‫داده و در دراز مــدت زمینــه اشــتغال پایــدار روســتایی را در‬ ‫منطقــه فراهــم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬درامــد موثــر حاصــل تولیــدات باغــی حــدود ســه‬ ‫برابــر محصــوالت زراعــی اســت و توســعه بــاغ هــا نقــش زیــادی‬ ‫در رونــق معیشــت خانــوار روســتایی خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫معــاون مدیریــت باغبانــی جهادکشــاورزی گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬اولویــت ســرمایه گــذاری در باغــداری گلســتان بــا گونه هــای‬ ‫مقــاوم بــه تنــش هــای اقلیمــی و دارای عملکــرد بــا قابلیــت‬ ‫اشــتغال و درامدزایــی بــاال اســت‪.‬‬ ‫وی محدودیــت منابــع ابــی را چالــش توســعه بــاغ هــای‬ ‫کشــاورزی گلســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه محدودیــت‬ ‫منابــع ابــی و کاهــش نــزوالت اســمانی در اســتان‪ ،‬طــی ســالهای‬ ‫اخیــر توســعه کشــت دیــم بــر پایــه نــزوالت جــوی و اســتفاده‬ ‫از گونــه هــای کــم اب بــر و ترویــج روش هــای نویــن از جملــه‬ ‫احــداث ســامانه هــای ابگیــر‪ ،‬مالــچ پاشــی‪ ،‬اســتفاده از کودهــای‬ ‫بــر پایــه پتــاس و ســیلیکات و توســعه ســایبان بــه باغــداران‬ ‫توصیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای توســعه باغــات دیــم در اراضــی شــیبدار‬ ‫گلســتان از گونــه هــای نیمــه گرمســیری و سردســیری و معتدلــه‬ ‫دارای حداکثــر عملکــرد اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ارزاوری محصوالت باغی‬ ‫فرهانــی در حــوزه ارزش ارزاوری تولیــد محصــوالت باغــی در‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬در صــورت برخــورداری محصــول از بازارپســندی‬ ‫مطلــوب و کیفیــت مناســب و رعایــت اســتانداردهای زیســت‬ ‫محیطــی کشــور مقصــد‪ ،‬تولیــدات باغــی اســتان ماننــد کیــوی و‬ ‫هلــو‪ ،‬انــار و مرکبــات بــه کشــورهای مختلــف از جملــه عــراق‪،‬‬ ‫حــوزه اوراســیا و روســیه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش تغییــرات اقلیمــی در توســعه بــاغ هــای‬ ‫کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬تغییــرات اقلیمــی بــه عنــوان یــک‬ ‫چالــش غیرقابــل اجتنــاب جنبــه هــای مختلــف سیســتم تولیــد‬ ‫بــاغ را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و مهــم تریــن اثــرات منفــی‬ ‫تغییــرات اقلیمــی از جملــه بــروز تنــش هــای خشــکی و ســرما‬ ‫اســت کــه موجــب کاهــش رونــد رشــد زایشــی و میــزان باردهــی‬ ‫مطلــوب و در نهایــت منجــر بــه کاهــش عملکــرد محصــول در‬ ‫باغــات خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســنوات مختلــف از محــل اعتبــارات ســرمایه ای‬ ‫اعتبــاری بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال بــه گلســتان تزریــق شــده و‬ ‫در راســتای توســعه بــاغ هــای مثمــر هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫باغبانی قابلیت توسعه اقتصادی گلستان‬ ‫یــک محقــق کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان شــمالی در‬ ‫حــوزه باغبانــی ظرفیــت فراوانــی بــرای ســرمایه گــذاری دارد کــه‬ ‫بایــد از ایــن قابلیــت بــرای رونــق اقتصــادی بهــره بــرداران و اســتان‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫حســین فریدونــی افــزود‪ :‬تنــوع اقلیمــی‪ ،‬فعالیــت مرکــز‬ ‫تحقیقــات در حــوزه باغبانــی‪ ،‬ارتبــاط بــا ســایر مرکــز تحقیقــات‬ ‫باغبانــی و اســتفاده از یافتــه هــای انــان و انتقــال بــه بهــره‬ ‫بــرداران منطقــه از جملــه مزایــای ســرمایه گــذاری در حــوزه‬ ‫باغبانــی گلســتان بــرای ایجــاد فرصــت هــای شــغلی و افزایــش‬ ‫تولیــد و تامیــن نیــاز کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون الــو‪ ،‬هلــو و شــلیل از جملــه بــاغ هــای ایجاد‬ ‫شــده در گلســتان اســت کــه میــوه ان هــا زودتــر وارد بــازار مصرف‬ ‫شــده و ضمــن تامیــن بخشــی از نیــاز داخلــی‪ ،‬درامــد خوبــی هــم‬ ‫عایــد بهــره بــرداران اســتان مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در حــوزه ارتبــاط مراکــز تحقیقــات کشــاورزی بــا بهــره بــرداران‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬گونــه هــای درختــی متناســب بــا شــرایط اقلیمــی‬ ‫(ســازگار بــا هــر منطقــه) از ســوی محققــان و کارشناســان پهنــه‬ ‫زیرمجموعــه ســازمان جهادکشــاورزی اســتان بــه بهره بــرداران‬ ‫معرفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫فریدونــی گفــت‪ :‬ســرمایه گــذاری بــرای ایجــاد بــاغ از گونه هایــی‬ ‫زیتــون‪ ،‬انــار و گــردو کــه متناســب بــا اقلیــم منطقــه بــوده و‬ ‫ســازگار بــا خشــکی هســتند بــرای گلســتان مناســب اســت و بایــد‬ ‫بــه متقاضیــان ســرمایه گــذاری معرفــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اصلــی تریــن طــرح در دســت پیگیــری ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬اصــاح باغ هــای زیتــون (مقابلــه بــا‬ ‫ســرمازدگی ) و گــردو( اصــاح بــا پیونــد زدن) اســت تــا از ایــن‬ ‫ظرفیــت در افزایــش راندمــان تولیــد اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ایجــاد باغ زیتون در اراضــی غیرحاصلخیز‬ ‫و درجــه ‪ ۲‬نقــش بــه ســزایی در جلوگیــری از فرســایش خــاک‪،‬‬ ‫مهــار ســیالب‪ ،‬حفــظ محیــط زیســت و رونــق اقتصــاد بهــره‬ ‫بــرداران ســاکن در ایــن مناطــق دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــاغ مرکبــات بــه اصــاح ( جــوان ســازی ) احتیــاج‬ ‫نــدارد امــا بــاغ هــای هســته دار بــه خاطــر کوتــاه بــودن طــول عمــر‬ ‫باردهــی ان هــا نیازمنــد اصــاح مســتمر هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود اهمیــت ســرمایه گــذاری در حــوزه باغبانــی گلســتان‪،‬‬ ‫ظرفیــت تامیــن بخشــی از نیــاز ســاکنان کشــور بــه محصــوالت‬ ‫باغــی از ســوی بهــره بــرداران ایــن خطــه‪ ،‬دسترســی کــم هزینــه بــه‬ ‫بازارهــای اوراســیا بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۲۸۰‬میلیــون نفــر‪ ،‬توجــه‬ ‫بیشــتر مســووالن دســتگاه هــای مرتبــط اســتانی را مــی طلبــد‬ ‫تــا بــا تدویــن نقشــه راه جامــع‪ ،‬از ایــن ظرفیــت بهــره فــراوان در‬ ‫حــوزه جهــش تولیــد‪ ،‬اشــتغال و افزایــش درامــد بهــره بــرداران‬ ‫وارز اوری در اینــده بــرده شــود‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور رتبــه هــای اول‬ ‫تــا پنجــم کشــوری را دارد کــه در حــوزه تولیدمحصــوالت باغبانــی‬ ‫هلــو رتبــه اول‪ ،‬خرمالــو مقــام دوم و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫تولیــدات حــوزه کشــاورزی در گلســتان حاصــل فعالیــت ‪ ۲۱۴‬هــزار‬ ‫خانــوار بهــره بــردار در ایــن بخــش معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص اســتان اســت‪ /.‬ایرنــا‬ ‫در فصل تابستان در مصرف اب صرفه جویی کنیم‬ صفحه 2 ‫کاهش ‪ 56‬درصدی تعداد بیماران کرونایی گلستان در یک ماه گذشته‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی گلســتان بــا اشــاره بــه بســتری ‪ ۴۲‬بیمــار کرونایــی در مراکــز درمانــی اســتان گفــت‪ :‬ایــن رقــم‬ ‫نســبت بــه یــک مــاه گذشــته بیــش از ‪ ۵۶‬درصــد کمتــر شــد‪.‬‬ ‫ســعید گل فیــروزی اظهارداشــت‪ :‬از مجمــوع بیمــاران کرونایــی بســتری شــده در مراکــز درمانــی گلســتان‪ ۱۶ ،‬بیمــار در بخــش مراقبت هــای ویــژه‬ ‫بســتری هســتند کــه حــال چهــار نفــر از انــان وخیــم اســت و بــا دســتگاه ونتیالتــور بــه حیــات ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫در ششم خردادماه امسال ‪ ۹۵‬بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری بودند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪559‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چرا حریم شخصی انالین‬ ‫مهم است ؟‬ ‫صنعتترانزیت‪،‬‬ ‫ظرفیتیبرای‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫گلستان‬ ‫جایــگاه ویــژه گلســتان از نظــر جغرافیایــی و واقــع شــدن ان در‬ ‫مرکــز ثقــل کریدورهــای دسترســی ریلــی و جــاده ای کشــورهای‬ ‫مســتقل مشــترک المنافــع ‪ CIS‬از طریــق ایــران بــه ســایر مقاصــد‬ ‫خارجــی‪ ،‬ظرفیــت ارزشــمندی در صنعــت ترانزیــت کاال محســوب‬ ‫مــی شــود کــه بهــره گیــری از ان تاثیــر زیــادی بــر رشــد و رونــق‬ ‫اقتصــادی اســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در روزگاری کــه برخــی از فعالیــت هــای اقتصــادی اســتان کــم‬ ‫برخــوردار و کمتــر توســعه یافتــه گلســتان در بخــش کشــاورزی‬ ‫بــه ســبب خشکســالی و در بخــش گردشــگری بــه ســبب شــیوع‬ ‫کرونــا دچــار رکــود شــد‪ ،‬افزایــش تبــادالت تجــاری و ترانزیــت کاال‬ ‫بــا کشــورهای همســایه راه میانبــری بــرای جبــران ایــن نقصــان و‬ ‫مســیری بــه ســوی اســتمرار توســعه در اســتان اســت‪ ،‬راهبــردی‬ ‫کــه مــی توانــد بــه رونــق بخــش هایــی همچــون صنایــع دســتی و‬ ‫صنعــت اســتان بینجامــد‪.‬‬ ‫جایــگاه خــاص ژئوپلیتیکــی (موقعیــت جغرافیایی)گلســتان و‬ ‫قــرار گرفتــن در دروازه ورودی کشــورهای مشــترک المنافــع ایــن‬ ‫اســتان را در زمــره اســتان هــای مســتعد در بهــره گیــری از صنعــت‬ ‫ترانزیــت قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫تحــوالت منطقــه ای در حــوزه سیاســی‪ -‬امنیتــی بــه ویــژه در‬ ‫ارتبــاط بــا مواضــع کشــور روســیه بــا برخــی از همســایگانش در کنار‬ ‫رویکــرد سیاســی جامــع دولــت ســیزدهم و توجــه ویــژه بــه ظرفیــت‬ ‫هــای کشــورهای هم مــرز و پیرامونــی افــق روشــنی فــراروی مقولــه‬ ‫بهبــود تعامــات اقتصــادی کشــور بــه ویــژه اســتان هــای مــرزی بــا‬ ‫همســایگان خارجــی گشــوده اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن فرصــت هــای حــوزه تجــارت خارجــی‪ ،‬بخــش‬ ‫ترانزیــت کاالســت کــه اســتان گلســتان بــه ســبب برخــورداری از‬ ‫شــرایط خــاص جغرافیایــی بیــش از ســایر اســتان هــا مــی توانــد از‬ ‫ایــن فرصــت بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان وجــود برخــی زیــر ســاخت هــای ترانزیتــی در‬ ‫بخــش ریلــی‪ ،‬جــاده ای و هوایــی فرصــت مغتنمــی اســت تــا از محــل‬ ‫کســب درامدهــای ترانزیتــی اقتصــاد نحیــف اســتان را تنومنــد ســازد‪.‬‬ ‫ســفر اخیــر روســای جمهــور قزاقســتان و ترکمنســتان بــه ایــران و‬ ‫ترانزیــت نمادیــن محمولــه ریلی کانتینری قزاقســتان به ســوی ترکیه‬ ‫و حــل فصــل مشــکالت زیرســاختی در حــوزه ریلــی اینچــه بــرون و‬ ‫تســهیل گــری هــای کشــورهای دوســت و همســایه در حــوزه ‪CIS‬‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه در انســوی مرزهــا هــم اراده جــدی بــرای تقویــت‬ ‫ایــن تعامــات اقتصــادی بــه ویــژه در بخــش ترانزیــت کاال وجــود دارد‪.‬‬ ‫فرصت مغتنم برای گلستان و استان های شمالی‬ ‫در ایــن پیونــد ‪ ،‬رییــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان فــزود‪ :‬زیــر ســاخت هــای ترانزیتــی گلســتان و اســتان‬ ‫هــای شــمالی کشــور بــرای ترانزیــت کاال در قالــب واردات یــا‬ ‫صــادرات کامــل فراهــم اســت‪.‬‬ ‫رمضــان بهرامــی افــزود ‪ :‬وجــود بنــادر متعــددی ماننــد‬ ‫فریدونکنــار‪ ،‬امیرابــاد و بندرانزلــی در کنــار وجــود مســیرهای ریلــی‬ ‫متعــددی ماننــد اینجــه بــرون و مســیرهای بزرگراهــی مناســب بــه‬ ‫ســوی شــرق‪ ،‬غــرب و مرکــز کشــور فرصــت مغتنمــی اســت کــه‬ ‫از بخــش ترانزیــت بــرای درامدزایــی و ارتقــای اقتصــادی کشــور و‬ ‫البتــه اســتان هــای شــمالی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬وقتــی خطــوط انتقــال بــرق و گاز از ســالیان گذشــته مهیا‬ ‫شــده اســت‪ ،‬چــرا نبایــد از ایــن فرصــت بــی بدیــل اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫بهرامــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در دولــت هــای قبلــی غفلــت هایــی‬ ‫انجــام شــده کــه زمینــه بهــره گیــری از برخــی از مســیرهای ترانزیتی‬ ‫را کاهــش داده اســت‪ ،‬بــه عنــوان مثــال وقتــی امــکان ســواپ گاز‬ ‫در کشــور و گلســتان بــه ســوی ترکیــه یــا اذربایجــان وجــود داشــت‪،‬‬ ‫برخــی تصمیمــات نادرســت ســبب شــد تــا کشــور ترکمنســتان خــط‬ ‫جدیــد گازی بــه ســوی چیــن ایجــاد کنــد و ظرفیــت بخــش ترانزیــت‬ ‫گاز یــا ســواپ کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫لزوم نقش افرینی بخش ترانزیت در اقتصاد‬ ‫رییــس خانــه صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان یــاداور‬ ‫شــد ‪ :‬برخــی تحــوالت سیاســی اقتصــادی منطقــه ســبب شــده‬ ‫تــا در شــرایط کنونــی بخــش ترانزیــت در اقتصــاد نقــش افرینــی‬ ‫بیشــتری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بهرامــی ادامــه داد‪ :‬وقایــع بیــن روســیه و اکرایــن و روســیه بــا‬ ‫ترکیــه مــی توانــد بــه عنــوان یــک فرصــت طالیــی بــرای بهــره گیــری‬ ‫از تــوان ترانزیتــی جمهــوری اســامی ایــران باشــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای قزاقســتان‬ ‫در بخــش غــات و یــا معــادن و برخــی تنگناهــا بــرای صــادرات ایــن‬ ‫محصــوالت از روســیه بــه اروپــا مســیر ایــران بــرای انتقــال ایــن کاالهــا‬ ‫بــه ممالــک جنوبــی خلیــج فــارس و یــا ترکیــه از امتیــازات خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت امــا بایــد بخــش خصوصــی و دولــت بــرای تبدیــل ایــن‬ ‫ظرفیــت بالقــوه بــه بالفعــل بایــد تــاش بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫صنعــت مغفــول ترانزیــت‪ ،‬ظرفیتــی بــرای شــکوفایی اقتصــادی‬ ‫گلســتان‬ ‫بهرامــی اداهــه داد‪ :‬نــاوگان ریلــی کشــور متعلــق بــه تکنولــوژی نیــم‬ ‫قــرن قبــل اســت و نــاوگان جــاده ای هــم فرســوده و متوســط ســن ان‬ ‫بیشــتر از ‪ ۳۰‬ســال اســت؛ بــرای اســتفاده از فرصــت هــای ترانزیتــی‬ ‫کشــور بایــد زیــر ســاخت هــای ایــن بخــش بروزرســانی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬برغــم اثرگــذاری مباحــث ترانزیتی بر اقتصاد کالن کشــور‪،‬‬ ‫امــا در دولــت هــای قبلــی از ایــن مباحــث غفلــت شــده و برای بهســازی‬ ‫ایــن ظرفیــت هــا ســرمایه گــذاری خوبی انجام نشــده اســت‪.‬‬ ‫بهرامــی یــاداور شــد‪ :‬کشــورهای بســیاری در سراســر جهــان‬ ‫هســتند کــه از گــذر ترانزیــت کاال درامدهــای چنــد ده میلیــارد‬ ‫دالری بدســت مــی اورنــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای خــدادادی‬ ‫ایــن مبحــث بــرای ایــران و در مقیــاس کوچــک تــر در گلســتان‬ ‫فراهــم اســت‪.‬‬ ‫صنعت ترانزیت اشتغالزاست‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬ورود قطــار‬ ‫ترانزیتــی از قزاقســتان از مســیر مــرز اینچــه بــرون بــه ســمت‬ ‫ترکیــه و اروپــا نقطــه شــروع خوبــی بــرای احیــای ایــن مســیر اســت‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی افــزود‪ :‬اگــر ایــن مســیر ترانزیتــی احیــا‬ ‫شــود‪ ،‬عــاوه بــر درامدزایــی دسترســی مــا را بــه کاالهــای وارداتــی‬ ‫بــا ســرعت بیشــتر و در زمــان کمتــری میســر کــرده و موجــب رونــق‬ ‫اقتصــادی منطقــه ازاد اینچــه بــرون می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬قطارهایــی کــه از ســمت کشــورهای اوراســیا‬ ‫وارد ایــران شــده بــه دلیــل انکــه ریــل انهــا عریــض اســت بایــد در‬ ‫اینچــه بــرون‪ ،‬تخلیــه و بارگیــری مجــدد شــده و بــا قطــار متوســط‬ ‫بــه ســمت ترکیــه و اروپــا حرکــت کنــد در نتیجــه اشــتغالزایی بــه‬ ‫همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به ازای هر تن در کیلومتر درامد ارزی نصیب ایران می شود‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اســتان گلســتان یاداور شــد ‪ :‬هرگونه خدمات‬ ‫ریلــی بســته بــه نــوع خدمــت ماننــد تعویــض بــوژی‪ ،‬جابجایــی و‬ ‫تخلیــه کاال و حــق ترانزیــت مشــمول دریافــت فرانــک ســوئیس شــده‬ ‫و بــه ازای هــر تــن در کیلومتــر درامــد ارزی نصیــب ایــران می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬البتــه اگــر مــی خواهیم پذیرای این خدمات باشــیم‬ ‫و ایــن محــور اســتمرار داشــته باشــد بایــد زیرســاخت ها را در اینچــه‬ ‫بــرون فراهــم کنیــم تــا بــه جابجایــی ‪ ۱۰‬میلیــون تــن کاال برســیم‪.‬‬ ‫چوپانــی در بخــش دیگــری بیــان کــرد‪ :‬قزاقســتان و روســیه انبــار‬ ‫غلــه جهــان بــوده و بایــد از ایــن ظرفیــت در کشــور نهایــت بهــره را‬ ‫ببریــم و بــا ورود کاال از طریــق ریــل و انتقــال ان بــه ســمت جنــوب‬ ‫یــا غــرب بتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫توسعه ترانزیت رویکرد جدی دولت‬ ‫نماینــده مــردم بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن ‪ ،‬گمیشــان و کردکــوی در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬رویکــرد جــدی دولــت در توســعه‬ ‫ترانزیــت منطقــه ای بــه ویــژه در تبــادالت ریلــی گــره گشــای‬ ‫مشــکالت مالــی و پویایــی اقتصــاد کشــور و اســتان هــای مــرزی‬ ‫ماننــد گلســتان اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهارداشــت‪ :‬گذرهــای ریلــی و جــاده ای ایــران‬ ‫در زمــره مطمئــن تریــن مســیرهای حمــل و نقلــی هســتند و دولــت‬ ‫ســیزدهم در تــاش اســت تــا از ایــن مفــر بــرای دســتیابی بــه منابــع‬ ‫درامــدی پایــدار اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در شــرایط خاص اقتصادی کشــور و تحریم‬ ‫هــای ظالمانــه دشــمنان بایــد از ظرفیــت هــای چشــمگیر ترانزیتــی‬ ‫ـهیل ترانزیــت بیــن المللــی کاالهــا بویــژه در‬ ‫ایــران در خدمــت تسـ ِ‬ ‫بخــش ریلــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترانزیــت اخیــر کاال از قزاقســتان بــه‬ ‫ســوی ترکیــه از راه اهــن جمهــوری اســامی از ورودی اینچــه بــرون‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه فصــل جدیــدی در تبــادالت مالــی و اقتصــادی‬ ‫ایــران بــا کشــورهای عضــو ‪ CIS‬در حــال رقــم خــوردن اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد‪ :‬توســعه‬ ‫زیرســاخت هــای ریلــی و تــاش دولــت بــرای توســعه منطقــه‬ ‫اینچــه بــرون اقــدام موثــری بــرای فقرزدایــی از مناطــق مــرزی‬ ‫محــروم گلســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬صنعــت ترانزیتــی یکــی از فرصــت هــای بــی نظیــر‬ ‫پیــش روی اقتصــاد گلســتان اســت کــه تاکنــون از ان غفلــت شــده‬ ‫اســت بــا توســعه صنعــت ترانزیــت عــاوه بــر اشــتغال زایــی فرصــت‬ ‫مناســبی بــرای کــم اثــر کــردن تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه ایــران‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــری گفــت‪ :‬بــرای توســعه بخــش ترانزیــت بایــد از تــوان شــرکت‬ ‫هــای خصوصــی اســتفاده حداکثــری صــورت بگیــرد و در ایــن‬ ‫مســیر نهادهــا و دســتگاه های متولــی بایــد بــرای مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی شــروط ســختگیرانه ای ترســیم کننــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهارکــرد‪ :‬یکــی از مزیت هــای اســتان‬ ‫گلســتان ارتبــاط بــا کشــورهای اوراســیا از جملــه قزاقســتان و‬ ‫ترکمنســتان اســت و در ســال های اخیــر بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه‬ ‫ارتبــاط ریلــی بــا ایــن کشــورها برقــرار شــود‬ ‫ورود قطار قزاقستان رونق گمرگ اینچه برون را به دنبال داشت‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی افــزود‪ :‬طــی روزهــای اخیر شــاهد ســفر رییس‬ ‫جمهــور قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان و نخســت وزیــر پاکســتان بــه کشــور‬ ‫بودیــم و ایــن تعامــات ســبب اشــتغال افرینــی و ارزاوری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قزاقســتان یکــی از بزرگتریــن کشــورهای‬ ‫تولیدکننــده غــات بــوده و معــادن بســیاری دارد کــه بایــد از ایــن‬ ‫ظرفیــت اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ورود ایــن قطــار ترانزیتــی ســبب رونــق گمــرک در مــرز‬ ‫اینچــه بــرون شــده و می توانــد بــه ایجــاد اشــتغال کمــک کنــد‪ ،‬اگــر‬ ‫مســیر ریلــی اینچــه بــرون‪ -‬ازادشــهر‪ -‬شــاهرود هــم احــداث شــود‪،‬‬ ‫می توانیــم بــه اب هــای ازاد دسترســی یافتــه و هزینــه حمــل و‬ ‫نقــل و زمــان ان هــم کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود منطقــه ازاد و منطقــه تجــاری اتــرک در‬ ‫گلســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬می تــوان در ایــن مناطــق صنایعــی مســتقر کــرد‬ ‫و همچنیــن بــا وارد کــردن کاالهــا از خــارج‪ ،‬زمینــه رونــق اقتصــادی‬ ‫را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫قابلیت های ریلی ظرفیتی است برای گلستان‬ ‫اســتاندار گلســتان هــم در جلســه کارگــروه توســعه صــادرات‬ ‫غیرنفتــی اظهارداشــت ‪ :‬قابلیت هــای انتقالــی جــاده ای و ریلــی‬ ‫از ظرفیت هایــی اســت کــه می تــوان در رســیدن بــه هدفگــذاری‬ ‫میــزان صــادرات از اســتان‪ ،‬موثــر باشــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه گفــت ‪ :‬بــا تمــام ظرفیــت هــای ترانزیتــی‬ ‫موجــود در بخــش ریلــی و جــاده ‪ ،‬اورده و ســهم ایــن بخــش در‬ ‫امدهــای اســتان ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬ایجــاد مرکــز لجســتیک در مــرز‬ ‫اینچه بــرون مــی توانــد یکــی از موئلفــه هایــی باشــد کــه مــی توانــد‬ ‫زمینــه افزایــش صــادرات از اســتان را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫از جملــه مســیرهای حمــل و نقــل بــرای انتقــال کاال و صــارات‬ ‫تولیــدات اســتان بــه ســایر کشــورهای منطقــه بــه تاکیــد‬ ‫کارشناســان‪ ،‬بهــره منــدی از مســیر خــط اهــن ایــران (اینچــه‬ ‫بــرون) ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان اســت‪.‬‬ ‫طــول راه اهــن گــرگان ‪ -‬اینچــه بــرون ‪ -‬اتــرک ‪ -‬برکــت در ســه‬ ‫کشــور قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان و ایــران حــدود ‪ ۹۰۸‬کیلومتــر و در‬ ‫شــرق دریای خزر ســاخته شــد که ‪ ۱۲۰‬کیلومتر ان در قزاقســتان‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر در ترکمنســتان و ‪ ۸۸‬کیلومتــر در ایــران قــرار دارد و‬ ‫ایــن خــط ریلــی کشــورهای مســتقل همســود (‪ )CIS‬را بــه خلیــج‬ ‫فــارس و کشــورهای جنــوب شــرق اســیا متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۳‬کــه خــط اهــن ایــران (اینچــه بــرون) ‪ -‬ترکمنســتان‬ ‫ قزاقســتان بــا حضــور روســای ســه جمهــور ســه کشــور در نقطــه‬‫صفــر مــرزی اینچــه بــرون افتتــاح شــده بــود تاکنــون بــه علــت‬ ‫مشــکالتی از جملــه نبــود پــل بــرای گــذر قطــار و عریــض بــودن راه‬ ‫اهــن ترکمنســتان در مبادلــه کاال و جابجایــی واگن هــا مشــکالتی‬ ‫ایجــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۹۷‬ترکمنســتان پــل هــای مــورد نیــاز را احــداث کــرد‬ ‫امــا بــه دلیــل عریــض بــودن خــط اهــن ایــن کشــور‪ ،‬واگن هــا و‬ ‫قطارهــا‪ ،‬تجــار پــس از تعویــض بــوژی (شاســی قطــار) در خــاک‬ ‫ایــن کشــور و بــا پرداخــت هزینــه اقــدام بــه جابجایــی واگن هــا‬ ‫می کردنــد کــه باالخــره گــره راه اهــن اینچــه بــرون گشــوده شــد و‬ ‫اتصــال خــط عریــض ریلــی ‪ ۲‬کشــور ایــران و ترکمنســتان در نقطــه‬ ‫صفــر مــرزی اینچــه بــرون گلســتان بــه طــول هشــت کیلومتــر در‬ ‫خــاک ‪ ۲‬کشــور ایــران و ترکمنســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر چهــار‬ ‫میلیــون دالر بــه بهــره بــرداری رســید تــا تســریع و تســهیل در‬ ‫(اتحادیــه کشــورهای‬ ‫مبــادالت حــوزه ریلــی بــا کشــورهای ‪CIS‬‬ ‫ٔ‬ ‫مســتقل همســود یــا کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع) و‬ ‫ایجــاد اشــتغال و توســعه پایــدار و شــکوفایی اقتصــادی گلســتان‬ ‫وارد مرحلــه جدیــدی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای‬ ‫دادن هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان‬ ‫قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی‬ ‫در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان بــا ‪ ۲۲۰‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫اشــتغال خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫زندگــی حــدود نیــم میلیــون ترکمــن و ده هــا هــزار قــزاق در‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان و مشــترکات فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی ‪،‬‬ ‫مذهبــی ترکمــن هــا و قــزاق هــای ایــران بــا اهالــی ترکمنســتان و‬ ‫قزاقســتان فرصــت مغتنمــی اســت تــا بتوانیــم بــا همــت مدیــران‬ ‫جهــادی در دولــت مردمــی ســیزدهم بــه رونــد توســعه گلســتان‬ ‫شــتاب ببخشــیم‪/.‬ایرنا‬ ‫حریــم شــخصی انالیــن از حقــوق بشــر اســت‪ ،‬امــا‬ ‫ســرویس هــای انالیــن و شــبکه های تبلیغاتــی از ان بــرای‬ ‫ســود شــخصی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬حریــم شــخصی‬ ‫انالیــن مــا مهــم اســت در ایــن مقالــه بــه چرایــی اهمیــت‬ ‫ان می پردازیــم‪.‬‬ ‫امــروزه حفــظ ناشناســی در اینترنــت بســیار ســخت شــده‬ ‫اســت‪ .‬تکنولــوژی بــا ســرعت زیــادی در حــال رشــد اســت‬ ‫و ردیابــی داده هــا تبدیــل بــه هنجــار شــده اســت‪ .‬دیگــر‬ ‫جــای تعجــب نیســت کــه ســرویس های مختلــف ماننــد‬ ‫گــوگل یــا توییتــر تولــد مــا را تبریــک بگوینــد و یــا بــا توجــه‬ ‫بــه خریدهــای انالینمــان توصیه هــای خریــد مختلــف و‬ ‫مشــابه دریافــت کنیــم‪.‬‬ ‫چرا حریم شخصی انالین مهم است‬ ‫حریــم شــخصی از حقــوق اساســی بشــر اســت‪ .‬اعالمیــه‬ ‫حقــوق جهانــی در بنــد ‪ ۱۲‬بــه اهمیــت حریــم شــخصی بشــر‬ ‫تاکیــد می کنــد‪ .‬همچنیــن وضــع کــردن قوانینــی ماننــد‬ ‫‪ GDPR‬از طــرف اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الویــت اهمیــت بــه حریــم‬ ‫شــخصی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫نبود حریم شخصی انالین کاربران را اسیب پذیر می کند‬ ‫هنگامــی کــه بــه اینترنــت متصــل می شــویم و‬ ‫فعالیت هــای خــود را انالیــن دنبــال می کنیــم از خودمــان‬ ‫ردپــای دیجیتــال بــه جــا می گذاریــم‪ .‬ایــن ردپا هــای‬ ‫دیجیتــال مشــخص می کننــد کــه مــا در چــه ســاعتی‬ ‫می خوابیــم‪ ،‬چــه عادت هایــی داریــم‪ ،‬وضعیــف ســامتی‬ ‫مــا چگونــه اســت‪ ،‬عادت هــای خربــد مــا چیســتند‪ ،‬و مــوارد‬ ‫بســیار زیــاد دیگــر‪ .‬ایــن داده هــا می توانــد در دســترس‬ ‫شــرکت های تبلیغاتــی زیــادی بــا اهــداف مختلفــی قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه رشــد شــبکه هــای اجتماعــی و میــل‬ ‫کاربــران بــه فعالیــت در ایــن شــبکه ها‪ ،‬حجــم زیــادی‬ ‫از اطالعــات توســط خــود کاربــران در اینترنــت توزیــع‬ ‫می شــود‪ .‬یکــی از رایــج تریــن روش هــای ســو اســتفاده از‬ ‫ایــن اطالعــات‪ ،‬ایجــاد حســاب جعلــی اســت‪ .‬هــر چقــدر‬ ‫بیشــتر اطالعات تــان را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ ،‬همانقــدر‬ ‫کنتــرل کمتــری روی اطالعات تــان داریــد‪.‬‬ ‫به خطر افتادن ازادی بیان‬ ‫حریــم شــخصی جــزء اساســی ازادی بیــان اســت‪.‬‬ ‫محافظــت از حریــم شــخصی برخــی گروه هــا ماننــد‬ ‫فعــاالن حقــوق بشــر‪ ،‬روزنامه نــگاران‪ ،‬سیاســتمداران‬ ‫بــرای جلوگیــری از اذیت هــای احتمالــی بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬هرچنــد حفــظ حریــم شــخصی بــرای افــرادی کــه در‬ ‫گروه هــای بــاال نیســتند هــم بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫حریم شخصی روی اعتبار ما تاثیر گذار است‬ ‫بیشــتر مــا داســتان هایی داریــم کــه دوســت داریــم‬ ‫شــخصی و خصوصــی باقــی بماننــد‪ ۵۰ .‬ســال پیــش‬ ‫محافظــت از همچیــن داســتان هایی بســیار ســخت و‬ ‫پیچیــده نبــود‪ .‬امــا امــروزه بــا توجــه بــه تکنولــوژی اینترنــت‬ ‫و انــواع ســرویس هــای انالیــن و ردپاهــای دیجیتالــی کــه‬ ‫بــه جــا مــی گذاریــم‪ ،‬حفــظ اســرار ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫از حریم شخصی خود محافظت کنید و امن بمانید‬ ‫خیلــی مشــکل اســت کــه تمــام ردپــای هــای انالیــن‬ ‫خــود را پــاک کنیــد‪ ،‬امــا راه هایــی وجــود دارنــد کــه کمــک‬ ‫مــی کننــد میــزان اطالعاتــی کــه خواســته و ناخواســته بــه‬ ‫اشــتراک می گذاریــم را بــه حداقــل می رســانند‪.‬‬ ‫از مرورگرهای امن استفاده کنید‪:‬‬ ‫از مرورگرهایــی کــه بــه حریــم شــخصی کاربرانشــان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد ماننــد فایرفاکــس‪ ،‬تــور و ‪Brave‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬مرورگــر فایرفاکــس حالــت خصوصــی هــم‬ ‫دارد کــه بــه کمــک ان می توانیــد مطمئــن شــوید تاریخچــه‬ ‫مــرور وب‪ ،‬کوکــی و داده هــای کــش روی دســتگاه شــما‬ ‫باقــی نمی مانــد‪.‬‬ ‫از ‪ VPN‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه ‪ VPN‬متصــل هســتید‪ ،‬داده هایتــان از‬ ‫یــک تونــل رمزگــذاری شــده عبــور می کننــد تــا بــه ســرور‬ ‫‪ VPN‬برســند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه بایــد از ‪ VPN‬یــی‬ ‫کــه اســتفاده می کنیــد اطمینــان کســب کنیــد زیــرا در‬ ‫ایــن حالــت اطالعــات شــما بدســت ‪ VPN‬می رســد‪ ،‬بایــد‬ ‫مطمئــن شــوید کــه اطالعــات شــما را ذخیــره نمی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای امنیــت بیشــتر می توانیــد بعــد از اتصــال بــه ‪VPN‬‬ ‫بــرای مرورگــر تــور را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫از سرویس هایی که از رمزگذاری ‪ end to end‬استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬استفاده کنید‪:‬‬ ‫اشــفای داده امنیــت میلیون هــا داده کاربــران را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬اگــر از ســرویس هایی کــه از‬ ‫رمزگــذاری ‪ end to end‬اســتفاده مــی کنننــد بهــره ببریــد‬ ‫در صــورت افشــای داده هــم امنیــت داده هایتــان در خطــر‬ ‫قــرار نمی گیــرد‪ .‬بــرای مثــال در مــورد ســرویس ایمیــل بهتــر‬ ‫اســت از ‪ ProtonMail‬بــه جــای ‪ Gmail‬اســتفاده کنیــد و‬ ‫یــا از ‪ Signal‬بــه جــای ‪ Telegram‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫تصویب ‪ ۵۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای توسعه زیرساخت های برق‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫صدور ‪ ۳۶‬مورد مجوز سقط‬ ‫جنین در ‪ ۲‬ماه نخست‬ ‫سال جاری ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور بــه ایــن‬ ‫اســتان‪ ۵۵۰ ،‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه زیــر ســاخت های بــرق رســانی مصــوب شــد کــه‬ ‫انتظــار مـی رود تحــول گســترده ای در ایــن بخــش رخ دهــد‪.‬‬ ‫علــی رضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬در ســفر رییــس جمهــور و شــماری از وزرا از جملــه وزیــر نیــرو‬ ‫در بخــش توســعه بــرق رســانی پیشــنهادهای ارائــه شــده بــود کــه در قالــب ایــن پیشــنهادها دکتــر‬ ‫علــی اکبــر محرابیــان ‪ ۵۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن پــروژه هــای زیرســاختی مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن مصوبــات از تصویــب احــداث چهــار پســت فــوق توزیــع در شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی شــهرهای فــاروج‪ ،‬شــیروان‪ ،‬گرمــه و منطقــه ویــژه اقتصــادی بجنــورد خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫بــرای احــداث ایــن پســت هــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان مصــوب شــد‪.‬‬ ‫صبــوری افــزود‪ :‬طبــق ایــن مصوبــات‪ ،‬مقــرر شــد بــرق رســانی بــه شــهرک هــای روســتایی در حــال‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال جــاری‬ ‫‪ ۴۷‬مــورد درخواســت ســقط جنیــن داشــتیم کــه بــا ‪۳۶‬‬ ‫مــورد ان موافقــت شــد‪.‬‬ ‫حســین در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه‬ ‫قــوه قضاییــه اظهارداشــت‪ :‬از مــوارد رد شــده‪ ،‬یــک‬ ‫مــورد اعتــراض ان هــم مربــوط بــه ســن جنیــن‬ ‫داشــتیم کــه براســاس قانــون ســن جنیــن حداکثــر‬ ‫‪ ۱۹‬هفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تــا پیــش از قانــون حمایــت از حانــواده‬ ‫و جوانــی جمعیــت‪ ،‬درخواســت های ســقط جنیــن‬ ‫توســط کمیتـه ای در پزشــکی قانونــی بررســی و نتیجــه‬ ‫اعــام می شــد‪ ،‬امــا براســاس ایــن قانــون‪ ،‬کمیســیون‬ ‫ســه نفــره مرکــب از قاضــی ویــژه‪ ،‬متخصــص پزشــکی‬ ‫قانونــی و پزشــک متخصــص بــا بیمــاری مربوطــه اعالم‬ ‫نظــر می کننــد و رای نهایــی توســط قاضــی ویــژه صــادر‬ ‫و امضــا می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ســال گذشــته و بــا‬ ‫توجــه بــه اجرایــی شــدن ایــن قانــون از ابــان مــاه ســال‬ ‫قبــل‪ ۲۷۰ ،‬مــورد درخواســت داشــتیم کــه ‪ ۲۲۴‬مــورد‬ ‫مجــوز صــادر شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی گلســتان بــا بیــان ایــن‬ ‫کــه ایــن ســازمان دســتگاه تخصصــی حاکمیتــی‬ ‫زیرمجموعــه قــوه قضاییــه اســت کــه کار کارشناســی‬ ‫پرونده هــای ارجاعــی از محاکــم را برعهــده دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬معاینــات پزشــکی‪ ،‬معاینــات اجســاد‬ ‫و کالبدگشــایی‪ ،‬ازمایش هــای سم شناســی و‬ ‫اسیب شناســی و همچنیــن کمیســیون های پزشــکی‬ ‫چهــار بخــش اصلــی ایــن ســازمان در کنــار بخش هــای‬ ‫امــوزش دانشــجویان پزشــکی و پژوهــش اســت و‬ ‫کارهــای مربــوط در بحران هــا و حــوادث غیرمترقبــه را‬ ‫هــم انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫ک ســوم پرونده هــای‬ ‫زارعــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه یــ ‬ ‫قضایــی بــرای اظهارنظــر از محاکــم قضایــی بــه پزشــکی‬ ‫قانونــی ارســال می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در بخــش معاینــات‬ ‫ســرپایی ســال گذشــته ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۸۵۸‬فقــره گواهــی‬ ‫معاینــه در هشــت مرکــز پزشــکی قانونــی مســتقر در ایــن‬ ‫اســتان صــادر شــد کــه ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۳۷‬فقــره کمــی بیشــتر‬ ‫از یــک ســوم‪ ،‬مربــوط بــه نــزاع بیــن طرفیــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن امــار در ‪ ۲‬مــاه نخســت امســال‪ ۶ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۲‬مــورد نظریــه معاینــه کارشناســی صــادر شــد کــه‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۹۴‬مــورد مربــوط بــه نــزاع و درگیــری بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تنهــا پنــج درصــد‬ ‫فعالیت هــای پزشــکی قانونــی مربــوط بــه اجســاد‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بخــش معاینــات اجســاد و‬ ‫کالبدگشــایی هــزار و ‪ ۵۰۰‬نظریــه کارشناســی ســال‬ ‫گذشــته در اســتان صــادر شــد کــه امســال در ماه هــای‬ ‫فروردیــن و اردیبهشــت ایــن امــار ‪ ۲۱۰‬جســد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی گلســتان گفــت‪ :‬ســال قبــل‬ ‫در بخــش سم شناســی ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬مــورد و در‬ ‫بخــش اسیب شناســی ‪ ۷۰۰‬مــورد ازمایــش انجــام‬ ‫دادیــم و در بخــش کمیســیون پزشــکی ‪ ۴۸۰‬فقــره‬ ‫پرونــده در بخش هــای روان پزشــکی‪ ،‬قصــور پزشــکی‬ ‫ارســالی از محاکــم یــا اعتــراض در مــوارد مختلــف‬ ‫داشــتیم‪.‬‬ ‫تحویل کلزا به مراکز خرید‬ ‫شیروان با تاخیر‬ ‫رییــس اداره تعــاون روســتایی شــیروان گفــت‪ :‬کشــاورزان‬ ‫ایــن شهرســتان خراســان شــمالی بــا احتمــال اینکــه قیمــت کلــزا‬ ‫افزایــش مــی یابــد محصــول خــود را بــا تاخیــر بــه مراکــز خریــد‬ ‫اتحادیــه تعــاون روســتایی تحویــل می دهنــد‪.‬‬ ‫صــادق شــجاعی اظهــار کــرد‪ :‬تحویــل محصــول کلــزا ‪۲‬‬ ‫شهرســتان شــیروان و فــاروج بــه مرکــز خریــد اتحادیــه تعــاون‬ ‫روســتایی از چنــد روز گذشــته شــروع شــده کــه بــه دلیــل‬ ‫اختــاف برداشــت کشــاورزان فعــا محصــول را در انبار گذاشــته‬ ‫و بــه تدریــج تحویــل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پایــان برداشــت ایــن محصــول از اراضــی‬ ‫شهرســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن برخــی کشــاورزان هــم‬ ‫درصــد کمــی از کلــزا را جهــت روغــن گیــری و مصــرف خوراکــی‬ ‫بــازار نگــه داشــتند‪ ،‬ولــی تــا ‪ ۲‬هفتــه اینــده حتمــا بایــد محصــول‬ ‫خــود را تحویــل دهنــد زیــرا کــه محصــول رطوبــت خــود را از‬ ‫دســت مــی دهــد و وزن ان کــم مــی شــود‪.‬‬ ‫شــجاعی بــا اشــاره بــه ســطح تولیــد پاییــن کلــزا در فــاروج کــه‬ ‫باعــث شــده مدیریــت ان بــه مرکــز شــیروان داده شــود اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬طــی چنــد روز اخیــر از ســطح ‪ ۱۳۰‬هکتــار اراضــی شــیروان‬ ‫و ‪ ۳۵‬هکتــار اراضــی شهرســتان فــاروج‪ ۸۰ ،‬تــن محصــول‬ ‫تحویــل اتحادیــه تعــاون روســتایی شــیروان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پذیرش بیش از ‪ ۱۸‬هزار معتاد‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۹۵‬نفــر از معتــادان ایــن اســتان زیــر پوشــش حــدود‬ ‫‪۱۰۰‬مرکــز نگهــداری و درمــان پذیــرش شــدند‪.‬‬ ‫احســان حســینی معصــوم در نشســت خبــری کــه بــه مناســبت‬ ‫هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر برگــزار شــد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد‬ ‫زیــر پوشــش خدمــات مراکــز مختلــف بهزیســتی اســتان کــه شــامل‬ ‫واحــد درمــان و کاهــش اســیب معتــادان اســت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دفتــر پیشــگیری فعالیــت هــای پیشــگیرانه و واحــد‬ ‫دفتــر درمــان و کاهــش اســیب معتــادان اســت بــه ترتیــب در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۱۸۵‬میلیــون تومــان و چهــار میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫اعتبــار گرفتنــد کــه از نظــری اختصــاص اعتبــارات نیــز بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اعتبــارات بحــث پیشــگیری در زمینــه امــوزش زنــان و‬ ‫کودکانــی کــه در مناطــق و محــات کــم برخــوردار ســکونت دارنــد و‬ ‫همچنیــن محیــط کاری و ســایر مــوارد و اگاه ســازی جامعــه هزینــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــه در روســتاها ســاخته مــی شــوند از تســهیالت بنیــاد مســکن نیــز بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای طــرح خانــه دار کــردن خانوارهــای دو معلــول و‬ ‫باالتــر عــاوه بــر ســازمان بهزیســتی‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان‪ ،‬انجمــن خیــران‬ ‫و راه و شهرســازی نیــز مشــارکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس بررس ـی های‬ ‫انجــام شــده چهــار هــزار مددجــوی بهزیســتی در شــهرها و روســتاهای ایــن اســتان‬ ‫مســکن ندارنــد کــه هــم اینــک در نوبــت دریافــت کمــک هســتند‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع خانوارهــای نیازمنــد زیــر پوشــش این ســازمان حمایتی فاقد‬ ‫مســکن در اســتان ســه هزار خانوار در شــهرها و یکهزار خانوار در روســتاها ســکونت دارند‪.‬‬ ‫وی بیشــتر ایــن افــراد را بیمــاران روانــی مزمــن‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬معلــوالن‬ ‫جســمی و حرکتــی و ذهنــی‪ ،‬نابینایــان‪ ،‬ناشــنوایان و بیمــاران قطــع نخاعــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــزو اســتان هــای کــم درامــد کشــور اســت گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۷‬هــزار و ‪ ۴۱‬نفــر در قالــب ‪ ۴۲‬هــزار خانــوار زیــر پوشــش ایــن نهــاد قــرار دارنــد کــه‬ ‫نیازمنــد توجــه حمایــت هــای بیشــتر در حــوزه هــا مختلــف بویــژه مســکن هســتند‪.‬‬ ‫قافلــه باشــیان افــزود‪ :‬پارســال ‪ ۸۷۰‬مددجــوی زیــر پوشــش ایــن نهاد حمایتی در اســتان‬ ‫خانـه دار شــدند کــه در ایــن زمینــه بیــش از ‪ ۴۵‬میلیــارد تومــان اعتبــار هزینه شــد‪.‬‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک ‪ ۵۰۰‬خانــوار‬ ‫مســتاجر نیــز پشــت نوبــت دریافــت کمــک هــای بــرای دریافــت تســهیالت هســتند کــه‬ ‫تاکنــون کمکــی دریافــت نکردنــد‪.‬‬ ‫تدوین بسته پیشنهادی‬ ‫ظرفیت ها و چالش های‬ ‫اقتصاد خراسان شمالی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مــدارک و مســتندات چهــار منطقــه شــکار ممنــوع اســتان بــرای‬ ‫طــرح و اخــذ مصوبــه بــه ســازمان مرکــزی ارســال شــده و در‬ ‫ایــن بــاره منتظــر تاییــد شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫هســتیم کــه بــا ارتقــای ســطح ایــن مناطــق نظــارت هــا بیشــتر و‬ ‫مدیریــت بهتــری اعمــال شــود‪.‬‬ ‫رضــا شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬بــر ایــن اســاس در صــورت تاییــد‬ ‫شــورای عالــی محیــط زیســت‪ ،‬منطقــه شــکار ممنــوع در شــمال‬ ‫و شــمال غــرب ســالوک شهرســتان اســفراین بــه پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش ارتقــا یابــد کــه وســعت ایــن منطقــه ‪ ۱۵‬هــزار هکتار اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن منطقــه شــکار ممنــوع باغــی در اســفراین هــم بــه‬ ‫وســعت ‪ ۱۱‬هــزار هکتــار بــه منطقــه حفاظــت شــده ارتقــا مــی یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارتقــای منطقــه شــکار ممنــوع شــاه جهان‬ ‫در اســفراین بــه وســعت ‪ ۳۳‬هــزار هکتــار بــه منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده و ارتقــای منطقــه تخــت ایــران در مانــه و ســملقان هــم‬ ‫بــه وســعت ‪ ۲۴‬هــزار هکتــار بــه پناهــگاه حیــات وحــش از دیگــر‬ ‫درخواســت هــا اســت کــه امیــد مــی رود بــا ان موافقــت شــود‪.‬‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۵۲ :‬واحــد مســکونی بــه‬ ‫مناســبت هفتــه بهزیســتی تحویــل مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی شــد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۳۲‬واحــد مربــوط بــه خانوارهــای دارای ‪ ۲‬فرزنــد معلــول و باالتــر هســتند‪.‬‬ ‫هــادی قافلــه باشــیان اظهــار داشــت‪ :‬از مجمــوع کل واحــد هــای مســکونی کــه بــه‬ ‫مددجویــان تحویــل شــد ‪ ۷۵‬واحــد در شهرســتان بجنــورد‪ ۲۸ ،‬واحــد اســفراین‪ ۱۸ ،‬واحــد‬ ‫شــیروان‪ ۱۳ ،‬واحــد راز و جــرگالن‪ ۹ ،‬واحــد گرمــه‪ ۶ ،‬واحــد جاجــرم و ســه واحــد مربــوط‬ ‫بــه شهرســتان مانــه و ســملقان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۱۲۰ :‬واحــد مســکونی نیــز در اختیــار زنــان سرپرســت خانــوار و ســایر‬ ‫خانوار هــای کــه دارای معلــول هســتند قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد حمایتــی بــرای ســاخت واحــد هــای مســکونی کــه دارای ‪ ۲‬فرزنــد‬ ‫معلــول هســتند بــرای هــر واحــد ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض پرداخــت کــرد و برای‬ ‫ســایر واحــد هــای نیــز بــرای هــر واحــد مســکونی ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان از ســوی ایــن نهــاد‬ ‫حمایتــی کمــک شــد‪.‬‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬واحــد هــای مســکونی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش نظارت محیط زیست‬ ‫خراسان شمالی بر ‪ ۴‬منطقه‬ ‫شکارممنوع‬ ‫صاحب خانه شدن‪ ۱۵۲‬خانوار زیر پوشش‬ ‫بهزیستی خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ســکونت و ابــادی هــای زیــر ‪ ۱۰‬خانــوار و یــا فاقــد کــد روســتایی کــه بــرق ندارنــد‪ ،‬بــا اعتبــار ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان طــی ‪ ۲‬ســال بــا مشــارکت ‪ ۵۰‬درصــدی منابــع اســتان انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مقــاوم ســازی شــبکه هــای فرســوده توزیــع بــرق اســتان یکــی دیگــر از مصوبــات‬ ‫ســفر وزیــر نیــرو بــه اســتان بــود گفــت‪ :‬مصوبــه مقــاوم ســازی شــامل اصــاح شــبکه هــای فرســوده بــه‬ ‫طــول ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر بــا اعتبــار ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان و بــه مــدت ‪ ۲‬ســال اســت کــه در ســفر اســتانی وزیر نیرو‬ ‫بــه تصویــب رســید و مقــرر شــد ایــن مصوبــه بــا مشــارکت ‪ ۴۰‬درصــدی وزارت نیــرو‪ ۴۰ ،‬درصــد منابــع‬ ‫اســتان و ‪ ۲۰‬درصد منابع وزارت نفت انجام شود‪.‬براســاس امار سرشــماری ســال ‪ ۹۵‬خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه هــم اینــک ‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی از بــرق برخوردارنــد و ‪ ۳۸۵‬هــزار مشــترک بــرق در بخشــهای تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتــی‬ ‫و کشــاوزی تحــت پوشــش شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بســته‬ ‫پیشــنهادی ظرفیت هــا و چالش هــای اقتصــادی اســتان توســط نخبــگان و اقتصاددانــان‬ ‫تدویــن شــد و در ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان در اختیــار وزرا قــرار داده شــد‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن بســته پیشــنهادی مشــتمل بــر واکاوی هــا و بررســی‬ ‫هــای اقتصاددانــان و نخبــگان سیاســی اســتان‪ ،‬ظرفیــت و هــا و مشــکالت حــوزه صنعــت‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و صــادرات بــه خوبــی احصــاء و راهکارهــای الزم بــرای توســعه ایــن‬ ‫بخــش هــا نیــز ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬خــط قرمــز دولــت ایــن اســت کــه هیــچ واحــد تولیــدی تعطیــل نشــود‪،‬‬ ‫بنابرایــن طبــق دســتور رییــس جمهــور هیــچ دســتگاهی نبایــد مانــع فعالیــت واحدهــای‬ ‫تولیــدی شــود کــه ایــن بســته نواقــص رکــود واحدهــای تولیــدی خراســان شــمالی را بــه خوبــی‬ ‫تشــریح کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی افــزود‪ :‬پاییــن بــودن‬ ‫ســهم اســتان در تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬عــدم اســتقرار صنایــع پاییــن دســتی در صنایــع‬ ‫مــادر اســتان‪ ،‬عــدم بازســازی و نوســازی صنایــع اســتان‪ ،‬ضعــف زیرســاخت جــاده ای‪ ،‬خــاء‬ ‫صنایــع تبدیلــی در بخــش کشــاورزی‪ ،‬بحــران خشکســالی و قــرار نگرفتــن اســتان در زمــره‬ ‫اســتان هــای عضــو شــورای توســعه پایــدار شــرق و غــرب کشــور از عمــده تریــن چالــش هــای‬ ‫اســتان اســت کــه در ایــن بســته ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬احــداث راه اهــن گــرگان‪ -‬بجنــورد‪ -‬مشــهد‪ ،‬راه انــدازی پایانــه بــار‬ ‫هوایــی درفــرودگاه بجنــورد‪ ،‬واگــذاری ســهام صنایــع دولتــی و نیمــه دولتــی بــه مــردم‬ ‫اســتان‪ ،‬راه انــدازی صنایــع پاییــن دســتی پتروشــیمی و الومینــا‪ ،‬ارتقــای راه هــای‬ ‫مواصالتــی اســتان‪ ،‬توســعه نیــروگاه هــای خورشــیدی و حمایــت از صنعــت پــرورش‬ ‫اســب و نوغانــداری از مهمتریــن الزامــات و راهکارهایــی اســت کــه در ایــن بســته‬ ‫بــه خوبــی بــه ان پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان شــمالی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ایــن بســته پیشــنهادی در ســفر دوم تیرمــاه رییــس جمهــور بــه اســتان در اختیــار‬ ‫وزرای کابینــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی تنهــا بــا چهــار دهــم درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی‪ ،‬ســهم ناچیــزی در‬ ‫تولیــد ایــن شــاخص دارد و رتبــه ‪ ۳۰‬کشــور از ان ایــن اســتان اســت کــه ایــن امــر بــه دلیــل‬ ‫نبــود زیرســاخت هــای الزم از جملــه در بخــش حمــل و نقــل ریلــی اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪559‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫تقاضای‪ ۳‬هزار مستاجر‬ ‫گلستانی برای تسهیالت‬ ‫ودیعه مسکن‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در ســال جــاری تاکنــون نزدیــک بــه ‪ ۳‬هــزار‬ ‫مســتاجر گلســتانی متقاضــی بهره منــدی از تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن بوده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه وشهرســازی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬مهــدی ملــک در خصــوص جزئیــات تســهیالت اعطــا شــده بــرای کمــک ودیعــه‬ ‫مســکن در اســتان گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬از ‪۱۲‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬کــه ثبت نــام بــرای وام کمــک ودیعــه‬ ‫مســکن اغــاز شــد تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۸۶‬نفــر در ســطح اســتان گلســتان متقاضــی بهره منــدی از‬ ‫ایــن تســهیالت بــوده و اقــدام بــه ثبت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس بیشــترین متقاضــی دریافــت ودیعــه مســکن را‬ ‫داشــته اند و تاکنــون ‪ ۶۲‬درصــد از متقاضیــان‪ ،‬حائــز شــرایط پرداخــت تســهیالت بوده انــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ملــک بــا بیــان اینکــه اعطــای ایــن تســهیالت بــه متقاضیــان حائــز شــرایط در حــال انجــام اســت‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۷۱‬متقاضــی و در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه تعــداد ‪ ۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۸۰‬متقاضــی در ســطح اســتان گلســتان وام کمــک ودیعــه مســکن پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بیــان داشــت‪ :‬ثبت نــام بــرای وام کمــک ودیعــه مســکن‬ ‫از طریــق ســامان ه جامــع طرح هــای حمایتــی مســکن وزارت راه و شهرســازی بــه نشــانی‪saman.‬‬ ‫‪ mrud.ir‬در بخــش ثبت نــام تســهیالت کمــک ودیعــه انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســقف تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن در مرکــز اســتان گلســتان و ســایر‬ ‫نقــاط شــهری بــه ترتیــب ‪ ۷۰‬و ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان اســت‪ .‬تاکیــد کــرد‪ :‬افــرادی کــه متقاضــی دریافــت‬ ‫تســهیالت ودیعــه و اجــاره مســکن هســتند بایــد دارای اجاره نامــه و کــد رهگیــری باشــند‪.‬‬ ‫ملــک خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــرخ ســود تســهیالت ودیعــه اجــاره مســکن ‪ ۱۸‬درصــد اســت کــه پنــج درصــد‬ ‫ایــن ‪ ۱۸‬درصــد یارانـه ای و ‪ ۱۳‬درصــد توســط مــردم پرداخــت می شــود و طــول دوره بازپرداخــت پنــج‬ ‫ســاله است‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ُ‬ ‫کشف پنج هزار تن گندم‬ ‫احتکار شده در مینودشت‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی اســتان پنــح هــزار تُــن گنــدم احتــکار شــده در‬ ‫شهرســتان مینودشــت در شــرق ایــن اســتان کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫پ دوم ســتاد محمدســعید فاضل دادگــر‬ ‫ســردار ســرتی ‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش ایــن مقــدار گنــدم‬ ‫احتــکاری ‪ ۵۸۰‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از کســب مجوزهــای قانونــی مامــوران از‬ ‫ســیلوی محــل ذخیــره گنــدم بازدیــد کردنــد و ایــن مقــدار کاالی‬ ‫احتــکار شــده کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا تاکیــد بــر مقابلــه قاطعانــه‬ ‫پلیــس بــا مجرمــان و قانــون شــکنان تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫راســتا پرونــده تشــکیل و یــک متهــم بــرای گذرانــدن مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫تسهیالتسهمیلیارد‬ ‫ریالی خود مالکان‬ ‫مسکن ملی در گلستان‬ ‫نجات مرد پاراگالیدرسوار‬ ‫در منطقه کوهستانی‬ ‫درازنوی کردکوی‬ ‫‪ ۱۴۴۹‬دانش اموز گلستانی‬ ‫اموزش مهارتی فرا گرفتند‬ ‫یــک مــرد پاراگالیــدر ســوار ‪ ۳۲‬ســاله در منطقــه «غــم هامــن»‬ ‫در مســیر کوهســتانی «درازنــو» شهرســتان ســقوط کــرد‪،‬‬ ‫امدادگــران هــال احمــر کردکــوی پــس از رهاســازی مصــدوم را‬ ‫بــه منطقــه امــن انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫حســن ملک شــاهکویی معــاون امدادونجــات جمعیــت هــال‬ ‫احمــر گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬روز گذشــته دو حادثــه ســقوط‬ ‫پاراگالیــدر در شهرســتان کردکــوی بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حادثــه اول ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح یــک مــرد پاراگالیــدر‬ ‫ســوار ‪ ۳۳‬ســاله در ارتفاعــات «یــزدان محلــه» شهرســتان‬ ‫کردکــوی از ســوی اورژانــس بــه مرکــز کنتــرل و هماهنگــی‬ ‫عملیــات اســتان گزارش شــد‪ ،‬امدادگــران پایــگاه درازنــو مصــدوم‬ ‫را پــس از رهاســازی بــه دلیــل ترومــای پــا بــه بیمارســتان‬ ‫امیرالمومنیــن کردکــوی انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫معــاون امدادونجــات جمعیــت هــال احمــر گلســتان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در حادثــه دوم یــک مــرد پاراگالیــدر ســوار ‪ ۳۲‬ســاله در‬ ‫منطقــه «غــم هامــن» در مســیر کوهســتانی درازنــو ســقوط‬ ‫کــرد‪ ،‬امدادگــران هــال احمــر کردکــوی پــس از رهاســازی‬ ‫مصــدوم را بــه منطقــه امــن انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫در طــرح «ایــران مهــارت» ‪ ۳۱‬اموزشــگاه ازاد فعــال بودنــد کــه‬ ‫توانســتند ‪ ۷۵‬دوره اموزشــی را در ســامانه پورتال ســازمان اموزش‬ ‫فنــی و حرفـه ای درج و اجــرا کننــد تــا یک هــزار و ‪ ۴۴۹‬دانــش امــوز‬ ‫گلســتانی اموزش هــای مهارتــی را فــرا بگیرنــد‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو گفــت‪ :‬اجــرای یک هزار و ‪ ۲۵۸‬دوره اموزشــی منجر‬ ‫بــه امــوزش ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۸۱۴‬نفــر در اســتان شــد کــه از ایــن تعــداد ‪۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۶۶‬نفــر زن و یک هــزار و ‪ ۲۴۸‬نفــر مــرد بودنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اموزش هــای مهارتــی ارائــه شــده در ســه ماهــه‬ ‫اول ســال جــاری در خوشــه خدمــات ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۹۵۶‬نفــر‪ ،‬خوشــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر ‪ ۳۸۲‬نفــر دوره و خوشــه صنعــت ‪ ۴۶۵‬نفــر و در‬ ‫خوشــه کشــاورزی ‪ ۱۱‬نفــر دوره ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کرایلــو همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در طــرح «ایــران مهــارت» ‪۳۱‬‬ ‫اموزشــگاه ازاد فعــال بودنــد کــه توانســتند ‪ ۷۵‬دوره اموزشــی را در‬ ‫ســامانه پورتــال ســازمان امــوزش فنــی و حرفـه ای درج و اجــرا کننــد‬ ‫تــا یک هــزار و ‪ ۴۴۹‬دانــش امــوز گلســتانی اموزش هــای مهارتــی‬ ‫را فــرا بگیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون مدیــرکل و سرپرســت اداره راه و شهرســازی گنبــدکاووس‬ ‫گفــت‪ :‬خودمالــکان طــرح نهضــت ملی مســکن در گرگان تســهیالت‬ ‫ســه میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریالــی و ســایر شــهرها ســه میلیــارد‬ ‫ریالــی وام دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫قاســم شــادکام اظهارداشــت‪ :‬بــه اســتناد مــاده چهــار قانــون‬ ‫جهــش تولیــد مســکن و مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار‪،‬‬ ‫تســهیالت ســاخت مســکن در شهرســتان ها از جملــه‬ ‫گنبــدکاووس بــه ازای هــر واحــد مســکونی مبلــغ ســه میلیــارد‬ ‫ریــال بــا ثبــت درخواســت در «ســامانه جامــع طرح هــای حمایتــی‬ ‫مســکن» بــه ادرس ‪ https://saman.mrud.ir‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متقاضیــان بعــد از اخــذ پروانــه ســاختمانی و بــا‬ ‫داشــتن ســند مالکیــت شـش دانگ و حداقــل ‪ ۲۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی می تواننــد از ایــن طــرح اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره راه و شهرســازی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬نحــوه‬ ‫اعطــای تســهیالت بــه صــورت مرحل ـه ای و متناســب بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی پــروژه (بــه صــورت تدریجــی) و مجمــوع دوران مشــارکت‬ ‫مدنــی (ســاخت) و فــروش اقســاطی ایــن تســهیالت حداکثــر ‪۲۰‬‬ ‫ســال (حداکثــر ســه ســال مشــارکت مدنــی) اســت و پــس از دوران‬ ‫مشــارکت مدنــی‪ ،‬اصــل و ســود دوران مشــارکت مدنــی تســهیالت‬ ‫اعطایــی‪ ،‬قابــل تقســیط بــه متقاضــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــادکام نــرخ ســود ایــن تســهیالت را معــادل نــرخ ســود‬ ‫مصــوب شــورای پــول و اعتبــار در زمــان انعقــاد قــرارداد‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬فــروش اقســاطی تســهیالت مشــارکت‬ ‫مدنــی بــه تعــداد صرفــا یــک واحــد مســکونی بــه نــام هــر‬ ‫متقاضــی‪ ،‬قابــل اقــدام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاکنــون مالــکان ‪ ۸۹۰‬واحــد مســکونی گنبدکاووس در‬ ‫قالــب ‪ ۱۵۶‬پــروژه خودمالــک متقاضــی اســتفاده از ایــن تســهیالت‬ ‫شــدند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۱۴۲‬واحــد در قالــب ‪ ۱۹‬پــروژه‪ ،‬قــرارداد‬ ‫مشــارکت خــود را بــا بانــک عامــل منعقــد کردنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد کــه در‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان (‪ ۳۴‬نقطه شــهری و حدود یک هزار روســتای‬ ‫دارای کــد شناســایی) ســکونت دارنــد ضمــن اینکــه ‪ ۲۳‬شــهر‬ ‫ایــن اســتان شــمالی جمعیــت کمتــر از ‪ ۲۰‬هــزار نفــر دارنــد که‬ ‫مشــمول دریافت تســهیالت مســکن روســتایی می شــوند‪.‬‬ ‫وضعیت نگران کننده اب موجود‬ ‫در سدهای گلستان‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای اســتان گلســتان با اشــاره به کاهش ســطح اب ســاعتی اســتان‬ ‫گلســتان نســبت بــه ســال گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن حجــم از اب گیــری کمی نگران کننده اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه در ابتــدای فصــل تابســتان قــرار داریــم کــه یکــی از‬ ‫مهــم تریــن دغدغــه هــای مــردم و بــه ویــژه کشــاورزان مســاله اب اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تــاش مــا‬ ‫ایــن بــوده اســت کــه بــا مدیریــت درســت و بهینــه اب هــای ســطحی و ذخیــره شــده پشــت ســدها‬ ‫وضعیــت را در شــرایط نرمــال حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر وضعیــت اب گیــری و ذخیــره ســدهای مخزنــی بــزرگ اســتان‬ ‫گلســتان نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۳‬درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ســد کوثــر بــا ‪۴‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار متــر مکعــب ذخیــره اب حــدود ‪ ۶۰‬درصــد ظرفیــت خــود اب گیــری و ذخیــره‬ ‫ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان گلســتان از اب گیــری یــک میلیــون ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب اب در ســد شــهید چمــران خبــر داد و گفــت‪ :‬ســد گلســتان نیــز بــا میــزان ‪ ۱۹‬درصــد ظرفیــت‬ ‫خــود اب ذخیــره دارد کــه ‪ ۷‬میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار متــر مکعــب اســت‪.‬‬ ‫حســینی میــران ذخیــره ســازی اب در ســد بوســتان را ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار متــر مکعــب و‬ ‫معــادل ‪ ۱۱‬درصــد ظرفیــت ایــن ســد دانســت و افــزود‪ :‬ســرهای نگارســتان و وشــمگیر نیــز بــه ترتیــب‬ ‫بــا ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب و یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬متــر مکعــب اب حــدود ‪ ۵۵‬و ‪۳‬‬ ‫درصــد ظرفیــت خــود را اب ذخیــره کــرده انــد‪.‬‬ ‫جایگاه مجازات‬ ‫در جراحی اقتصادی اخیر!‬ ‫مجــازات در علــوم انســانی دارای تعاریــف و تعابیــر‬ ‫گوناگونــی اســت ولــی در همــه ایــن تعاریــف‪ ،‬مختصــات و‬ ‫هــدف از اجــرای مجــازات ثابــت اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس نظریــه مکافــات‪ ،‬مجــازات تــاوان جــرم اســت‬ ‫و بــه زبــان ســاده‪ ،‬کســی کــه مرتکــب جرمــی شــود بایــد‬ ‫تــاوان ان را بــا تحمــل مجــازات بپــردازد‪.‬‬ ‫صیصــه مجــازات ناخوشــایند بــودن ان اســت تــا بــرای‬ ‫شــخص مجــرم و ســایرین بازدارندگــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کاربــرد هــای مجــازات در برخــورد بــا متخلفیــن و‬ ‫مجرمــان اقتصــادی اســت کــه در ســال هــای اخیــر از ایــن‬ ‫راهبــرد قضایــی بــه درســتی اســتفاده نشــد‪ .‬تــا جایــی کــه‬ ‫ایــن رونــد منجــر بــه ظهــور افــرادی چــون زنجانــی ها‪ ،‬شــیخ‬ ‫االســامی هــا‪ ،‬خــاوری هــا‪ ،‬طبــری هــا‪ ،‬عبدالباقــی هــا و‬ ‫‪ ...‬شــد کــه تبعــات اختــاالت اقتصــادی انهــا تــا ســالها‬ ‫گریبانگیــر مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــا ایــن همــه داســتان نیســت و ماجــرا بــه ظهــور چنــد‬ ‫مفســد اقتصــادی دانــه درشــت در کشــور ختــم نشــد‪ .‬عــدم‬ ‫اســتفاده مناســب از اهــرم مجــازات‪ ،‬امــروزه باعــث شــده‬ ‫تــا حتــی افــراد عــادی هــم بــه دنبــال کســب منافــع انــی و‬ ‫غیــر مشــروع از شــیوه هــای غیــر قانونــی باشــند‪.‬‬ ‫فــی المثــل معــاون اقتصــادی اســتاندار گلســتان چنــد روز‬ ‫قبــل خبــر از تخلــف ‪ 850‬نانوایــی در ایــن اســتان داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مــدت اخیــر ‪ ۸۵۰‬واحــد نانوایــی‬ ‫بــه تعزیــرات معرفــی شــدند کــه تخلفــات شــامل مــوارد‬ ‫مختلــف اعــم از فــروش و عرضــه خــارج از شــبکه و غیــره‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن امــار نشــان مــی دهــد بیــش‬ ‫از یــک ســوم نانوایــی هــای گلســتان تخلــف کردنــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت عــدم برخــورد مناســب یــا برخــورد دیــر هنــگام‬ ‫بــا مفســدان اقتصــادی دانــه درشــت‪ ،‬باعــث شــده تــا افــراد‬ ‫کــف جامعــه هــم بــه خــود اجــازه کســب درامــد هــای نــا‬ ‫متعــارف بدهنــد‪ .‬اینکــه یــک ســوم نانوایــان یــک اســتان‪،‬‬ ‫ارد یارانــه ای را خــارج از شــبکه توزیــع بــه فــروش برســانند‬ ‫تنهــا یــک پیــام دارد و ان بازدارنــده نبــودن مجــازات فــردی‬ ‫اســت کــه بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه فــروش ارد خــارج از‬ ‫شــبکه نمــود!‬ ‫در چنیــن حالتــی بایــد اذعــان نمــود اگــر در جراحــی‬ ‫اقتصادی همه مولفه های منطقی و اصولی به کار گرفته‬ ‫نشــود‪ ،‬نتیجه جراحی از قبل مشــخص اســت‪ .‬در واقع با‬ ‫اقدامــات اخیــر دولــت‪ ،‬دســت رانتخــواران از دسترســی بــه‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانــی قطــع شــد‪ ،‬امــا باعــث ســود جویــی عــده‬ ‫ای در مبــادی دیگــر و بــه اشــکال متفــاوت شــده اســت‪.‬‬ ‫پزشــک بــا عــدم نصــب دســتگاه کارت خــوان جهــت‬ ‫نپرداختــن مالیــات‪ ،‬راننــده بــا جابجــا کــردن خــاک‬ ‫بــا نهــاده‪ ،‬نانــوا بــا فــروش ارد خــارج از شــبکه‪،‬‬ ‫خــودرو ســاز بــا تولیــد خودروهــای بــی کیفیــت‪ ،‬دالل‬ ‫بــا افزایــش دســتمزد مربــی و فوتبالیســت و ‪...‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد وقــت ان فــرا رســیده اســت کــه‬ ‫دولتمــردان زاویــه نــگاه خــود را بــه مقولــه مجــازات‬ ‫در برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی تغییــر دهنــد و بــه‬ ‫همــان انــدازه کــه بــا دستفروشــان و کــودکان جمــع‬ ‫اوری کننــده ضایعــات برخــورد جــدی مــی شــود بــا اخــال‬ ‫گــران اقتصــادی نیــز برخــورد کننــد‪ .‬شــاید در ایــن صــورت‬ ‫حتــی نیــاز بــه اســتفاده از پروســیجر درمانــی «جراحــی‬ ‫اقتصــادی» هــم نباشــد و اقتصــاد بیمــار کشــور بــا چنــد تــا‬ ‫قــرص و امپــول مــداوا شــد!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســه ســد شــهید ایمــری‪ ،‬شــهید قربانــی و شــهید دســتغیب بــا اب گیــری و‬ ‫ذخیــره یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب‪ ۲ ،‬میلیــون متــر مکعــب و ‪ ۱۰‬هــزار متــر مکعــب اب‬ ‫بــه ترتیــب ‪ ۳۳ ،۴۰‬و ‪ ۰.۳‬درصــد اب گیــری شــده انــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان گلســتان بــا بیــان اینکــه در ناحیــه شــمالی اســتان نیــز‬ ‫ســدهای کرنــد‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬اینچــه بــرون‪ ،‬المــاگل و االگل بــه ترتیــب ‪ ۱۰‬هــزار‪ ۳۰۰ ،‬هــزار‪۲۰۰ ،‬‬ ‫هــزار‪ ۲ ،‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار و ‪ ۸‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب اب در خــود ذخیــره کــرده‬ ‫انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مجمــوع اب هــای ذخیــره شــده فعلــی ســدهای گلســتان ‪ ۴۵‬میلیــون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هــزار متــر مکعــب اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متــر مکعــب کاهــش را‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪589‬‬ ‫سرویس سالمت ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫خشم مسری است‬ ‫عالئم ضعف سیستم‬ ‫ایمنی بدن‬ ‫بهاره رضا جو‬ ‫ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن باعــث می شــود کــه در‬ ‫معــرض ابتــا بــه انــواع عفونت هــا و بیماری هــا قــرار‬ ‫بگیریــم‪ .‬سیســتم ایمنــی بــدن ماننــد ســدی اســت کــه‬ ‫می توانــد از فــرد محافظــت کنــد امــا اگــر ایــن ســد ان قــدر‬ ‫کــه بایــد محکــم نباشــد‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــد؟ بهتریــن‬ ‫مثالــش کرونــا اســت کــه همــه تــا حــدی بــا ان اشــنا‬ ‫هســتیم و سیســتم ایمنــی ضعیــف فــرد را در معــرض‬ ‫خطــر ابتــا بــه ان قــرار می دهــد‬ ‫‪ .۱‬مدام احساس خستگی می کنید‬ ‫شــده گاهی همه تالشــتان را بکنید که ســرحال باشید‪،‬‬ ‫امــا بــاز هــم خســته و بی انــرژی باشــید؟ ایــن می توانــد‬ ‫یکــی از عالئــم سیســتم ایمنــی ضعیــف باشــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه سیســتم ایمنــی بــدن در حــال مقابلــه بــا عفونــت‬ ‫اســت‪ ،‬تمــام منابــع انــرژی را بــرای عملکــرد بهینــه بــه کار‬ ‫می گیــرد‪ .‬بنابرایــن وقتــی عفونــت یــا التهــاب مزمــن در‬ ‫حــال ورود بــه بــدن شماســت‪ ،‬سیســتم ایمنــی بدنتــان‬ ‫انــرژی بیشــتری از شــما می گیــرد و باعــث خســتگی تان‬ ‫می شــود‪ .‬گاهــی هــم فعالیــت بیــش از حــد سیســتم‬ ‫ایمنــی در غیــاب هرگونــه عفونتــی می توانــد باعــث شــود‬ ‫بــدن ذخایــر انــرژی را هــدر بدهــد‪ .‬ایــن ایمنــی بیــش از‬ ‫حــد بــه شــکل التهــاب مزمــن و بیشــتر به دلیــل عفونــت‬ ‫مزمــن یــا رژیــم غذایــی نامناســب اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬راحت سرما می خورید‬ ‫اگر بیش از ‪ ۲‬بار در ســال دچار ســرماخوردگی‪ ،‬ســرفه‪،‬‬ ‫ابریــزش بینــی یــا انفوالنــزا می شــوید‪ ،‬ممکن اســت الزم‬ ‫باشــد ایمنــی بدنتــان را تقویــت کنیــد‪ .‬انــواع مختلــف‬ ‫ویروس هــا و باکتری هــا باعــث ســرماخوردگی می شــوند‪.‬‬ ‫راینوویروس هــا معمول تریــن عامــل ســرماخوردگی‬ ‫هســتند و در بهترین حالت بدن شــما قادر اســت بدون‬ ‫نشــان دادن عالئــم بــا انهــا مبــارزه کنــد‪ .‬امــا در وضعیــت‬ ‫ایمنــی ضعیــف‪ ،‬بــدن نمی توانــد پاســخگوی تقاضــای‬ ‫ثابــت تولیــد گلبول هــای ســفید خــون باشــد و ایــن منجر‬ ‫بــه عالئــم تنفســی ازاردهنــده می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدام دچار شکم درد و اسهال می شوید‬ ‫ایــا پزشــک بارهــا بــه شــما گفتــه تــب تیفوئیــد‬ ‫(‪ )Typhoid Fever‬داریــد؟ یــا مــدام از لوپرامیدهایــی‬ ‫ماننــد ایمودیــوم بــرای مهــار دوره هــای اســهال اســتفاده‬ ‫می کنیــد؟ اگــر ایــن مــوارد را همــراه بــا یبوســت مکــرر‬ ‫داریــد‪ ،‬می توانــد نشــانه ضعــف سیســتم ایمنــی باشــد‪.‬‬ ‫میکروارگانیســم های روده نقــش مهمــی در تنظیــم‬ ‫تعــادل کلــی سیســتم ایمنــی شــما ایفــا می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫میکروارگانیسـم های ســالم بــا ارســال ســیگنال های الزم‬ ‫بــه سیســتم ایمنــی‪ ،‬به ویــژه گلبول هــای ســفید خــون‪،‬‬ ‫بــه محافظــت از روده در برابــر عفونــت کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن میکروب هــای ســالم از بیــن می رونــد‪،‬‬ ‫میکروب هــای بــد جمــع می شــوند‪ ،‬روده را تحریــک‬ ‫می کننــد و باعــث درد شــکم و اســهال می شــوند‪ .‬در ایــن‬ ‫حالــت ســیگنال های الزم بــرای مبــارزه بــا ایــن عفونت هــا‬ ‫از بیــن مــی رود و سیســتم ایمنــی ضعیــف می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیشتر اوقات استرس دارید‬ ‫هرچــه عوامــل اســترس زا در زندگــی شــما بیشــتر‬ ‫باشــند‪ ،‬احتمــال اینکــه سیســتم ایمنــی ضعیفــی داشــته‬ ‫باشــید بیشــتر می شــود ترشــح مزمــن و طوالنی مــدت‬ ‫هورمــون اســترس یــا همــان کورتیــزول‪ ،‬پاســخ‬ ‫ســلول های لنفوســیت های ‪ T‬را کاهــش می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫لنفوســیت ها (گلبول هــای ســفید) ســد اصلــی در برابــر‬ ‫انــواع عفونت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬زخم هایتان دیر بهبود می یابند‬ ‫سیســتم ایمنــی نقــش اصلــی را در بهبــود زخم هــای‬ ‫پوســتی ایفــا می کنــد‪ .‬رونــد ترمیــم زخــم ‪ ۴‬مرحلــه‬ ‫متوالــی دارد کــه بــه ســلول های ایمنــی مختلــف متکــی‬ ‫هســتند‪ .‬هرگونــه وقفــه در ایــن فراینــد منجــر بــه تاخیــر‬ ‫بهبــود زخــم می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دچار عفونت های مکرر می شوید‬ ‫اگــر بیشــتر اوقــات احســاس بیمــاری می کنیــد و نیــاز‬ ‫داریــد اغلــب بــه پزشــک مراجعــه کنیــد‪ ،‬یعنــی بــدن‬ ‫شــما قــادر بــه مبــارزه کافــی بــا میکروارگانیســم های‬ ‫مهاجــم نیســت و ایــن نشــانه واضــح ضعــف سیســتم‬ ‫ایمنــی اســت‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬بایــد بــه دنبــال تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی خــود باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دچار تب های ناگهانی و شدید می شوید‬ ‫بیشــتر مواقع‪ ،‬این عالمت نشــانه عفونت اســت‪ .‬صرف نظر‬ ‫از اینکــه چــه چیــزی ممکــن اســت باعــث افزایــش ناگهانــی‬ ‫دمــای بــدن شــود‪ ،‬بایــد بــه سیســتم ایمنــی خود بیشــتر توجه‬ ‫کنید‪.‬بــه مجموعــه ای از فعالیت هــا را بــه راه می انــدازد کــه‬ ‫بــه سیســتم ایمنــی کمــک می کنــد بــا عفونت هــا مبــارزه کنــد‪،‬‬ ‫امــا بســیاری از افــراد به ســرعت بــه داروهــای ضدتــب متوســل‬ ‫می شــوند کــه تــب را پاییــن بیاورنــد‪ .‬مســلما کاهــش تــب‬ ‫بــه شــما احســاس خوبــی می دهــد‪ ،‬امــا ایــن یعنــی شــما در‬ ‫حــال توقــف فعالیت هــای طبیعــی ضــروری ای هســتید که به‬ ‫حفــظ عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مــا همیشــه نگــران ایــن هســتیم کــه چطــور‬ ‫خودمــان را از ســرایت ویروس هــا در امــان نگــه داریــم‪ ،‬امــا‬ ‫کمتــر پیــش می ایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه بایــد دربرابــر‬ ‫هیجاناتــی کــه از دیگــران بــه مــا ســرایت می کننــد هــم‬ ‫خودمــان را ایمــن نگــه داریــم‪ .‬شــاید بگوییــد مگــر هیجانــات‬ ‫هــم مســری هســتند؟ پاســخ مثبــت اســت‪ .‬بســیاری از مــا‬ ‫بــا دیــدن خنــده دیگــران می خندیــم‪ ،‬بــا گریــه انهــا غمگیــن‬ ‫می شــویم و بــا خشــم انهــا عصبانیــت را در وجــود خودمــان‬ ‫هــم احســاس می کنیــم‪ .‬همــه اینهــا را گفتیــم تــا دربــاره خشــم‬ ‫مســری و پیامدهــای مخــرب ان صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫سرایت هیجانی چیست؟‬ ‫شــاید بارهــا ویدئوهایــی را دیــده باشــید که در ان فــردی در مترو‬ ‫ناگهــان بــا صــدای بلنــد شــروع بــه خندیــدن می کنــد‪ ۱ .‬نفــر از‬ ‫خنــده او خنــده اش می گیــرد و خــودش را کنتــرل می کنــد‪ ،‬دیگــری‬ ‫بــا دیــدن نفــر اول خنــده اش می گیــرد و طولــی نمی کشــد کــه کل‬ ‫حاضــران بــدون اینکــه بداننــد نفــر اول چــرا می خندیــده اســت‪،‬‬ ‫از تــه دل شــروع بــه خندیــدن می کننــد‪ .‬وقتــی هــم کســی گریــه‬ ‫می کنــد‪ ،‬اطرافیــان او ناخــوداگاه غمگیــن می شــوند یــا گریــه‬ ‫می کننــد‪ .‬خشــم هــم همین طــوری بــه دیگــران ســرایت می کنــد‪.‬‬ ‫حــوزه جدیــدی از دانــش با عنوان «زیست شناســی عصبی میان‬ ‫فــردی» نشــان می دهــد کــه انســان ها از نظــر بیولوژیکــی طــوری‬ ‫طراحــی شــده اند کــه احساســات یکدیگــر را جــذب می کننــد‪،‬‬ ‫پدیــده ای کــه ان را «ســرایت هیجانــی» می نامنــد‪ .‬ســلول های‬ ‫مغــزی مــا‪ ،‬موســوم بــه نورون هــای اینـه ای‪ ،‬هم زمــان بــا اعمــال‬ ‫و احساســات دیگران فعال می شــوند‪ .‬وقتی کســی درد جســمی‬ ‫یــا عاطفــی دارد‪ ،‬مراکــز درد در مغــز خودمــان شــروع بــه فعالیــت‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن اســاس همدلــی اســت‪.‬‬ ‫ســرایت هیجانــی ناخــوداگاه اســت و باعــث می شــود خــودکار‬ ‫حــاالت چهــره‪ ،‬لحــن صــدا یــا زبــان بــدن دیگــران را تقلیــد‬ ‫کنیــم و واکنش هــای عصبی فیزیولوژیکــی و نورولوژیکــی‬ ‫مشــابهی نشــان دهیــم‪ .‬ایــن گرایــش از همــان نــوزادی در مــا‬ ‫اغــاز می شــود‪ .‬ســرایت هیجانــی ممکــن اســت در مواجهــه‬ ‫رودررو‪ ،‬مشــاهده افــراد در تلویزیــون‪ ،‬فیلــم‪ ،‬اینترنــت و حتــی‬ ‫هنــگام خوانــدن کتــاب یــا ایمیــل رخ دهــد‪.‬‬ ‫سرایت هیجانی بد است یا خوب؟‬ ‫حقیقــت ایــن اســت کــه ســرایت هیجانــی احساســات مثبــت‬ ‫می توانــد حــس خــوب مــا را تقویــت کنــد‪ .‬وقتــی در کنســرت‬ ‫یــا رویــدادی ورزشــی حضــور پیــدا می کنیــم‪ ،‬حال وهــوای‬ ‫تماشــاگران و خوشــحالی ها باعــث می شــود حــس خوبــی‬ ‫ن حــال ســرایت هیجانــی احساســات‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬بــا ایــ ‬ ‫منفــی ماننــد خشــم‪ ،‬خشــونت‪ ،‬تــرس و اضطــراب هــم رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬متاســفانه هیجانــات منفــی ســریع تر از هیجانــات‬ ‫مثبــت ســرایت می کننــد‪ .‬مثــا منفی نگــری یــک همــکار یــا‬ ‫مدیــر ممکــن اســت خیلــی راحــت محیــط کار را متشــنج کنــد‪.‬‬ ‫خشــم‪ ،‬تــرس و اضطــراب ســریع تر از شــادی در رســانه های‬ ‫اجتماعــی پخــش می شــوند‪ .‬بنابرایــن گاهــی ایــن احساســات‬ ‫مســری می تواننــد مــا را از تهدیدهــای احتمالــی اگاه کننــد‪.‬‬ ‫چرا باید میزان مصونیت خودمان را ارزیابی کنیم؟‬ ‫خشــم ویرانگــر می توانــد بــر ســامت روانــی و جســمی‪ ،‬روابــط‬ ‫عاطفــی‪ ،‬شــغل یــا حرفه مــان تاثیــری شــدید بگــذارد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫همیشــه بایــد از خودمــان بپرســیم چقــدر در برابــر عصبانیــت‬ ‫مســری مصونیــت داریــم‪.‬‬ ‫بســیار مهــم اســت کــه ارزیابــی کنیــم وقتــی خشــم را در‬ ‫رســانه ها‪ ،‬گفتمــان سیاســی و در زندگــی روزمــره مشــاهده‬ ‫می کنیــم‪ ،‬چقــدر در برابــر ایــن خشــم مســری مصــون‬ ‫هســتیم‪ .‬اخبــار و شــبکه های اجتماعــی می تواننــد شــرایطی‬ ‫کامــا مســاعد را بــرای شــعله ورکردن اتــش خشــم ویرانگــر‬ ‫فراهــم کننــد و بــا ایــن کارشــان‪ ،‬هم زمــان جلــوی پــرورش‬ ‫خشــم ســالم را بگیرنــد کــه بــرای ایجــاد تغییــر الزم اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در عصــر حاضــر بــا همه گیــری خشــم‬ ‫مواجه ایــم‪ .‬بــه نظــر می رســد در مواجهــه بــا بالتکلیفــی‪ ،‬تغییــر و‬ ‫اضطــراب ایــن دوران‪ ،‬افــرادی هم صــدا بــا هــم دارنــد ایــن عقیــده‬ ‫را تقویــت می کننــد کــه بایــد «بزنیــم بــه در بی خیالــی»‪ ،‬همیشــه‬ ‫کاری را بکنیــم کــه دلمــان می گویــد و نیــازی بــه رعایــت نزاکــت در‬ ‫گفتمــان نیســت‪ .‬ایــن نیروهــا بــا علــم‪ ،‬اعتبــار و تمرکــز فکــری در‬ ‫تضــاد هســتند و مــا را طــوری پــرورش می دهنــد کــه بــه تامــل و‬ ‫درنــگ در خودمــان اهمیتــی ندهیــم‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه مــا‬ ‫بــه چنیــن تاملــی نیــاز داریــم‪ ،‬زیــرا بــا همیــن تامــل یــاد می گیریــم‬ ‫چطــور به جــای انکــه در برابــر خشــم واکنــش نشــان دهیــم‪ ،‬به ان‬ ‫پاســخ درســت بدهیــم‪.‬‬ ‫چه عواملی بر خشم مسری تاثیرگذار هستند؟‬ ‫ســیاری از متغیرهــا بــر میــزان خشــم مســری مــا تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬برخــی از مطالعــات نشــان می دهنــد کــه زنــان‬ ‫بیشــتر از مــردان در معــرض ســرایت هیجانــی قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫البتــه مطالعــه ای نشــان داد ایــن دربــاره همــه احساســات‬ ‫مســری صــدق می کنــد‪ ،‬به جــز خشــم کــه در ان تفــاوت‬ ‫معنــاداری بیــن مــردان و زنــان وجــود نــدارد و هــر دو جنــس‬ ‫ک انــدازه از ایــن احســاس تاثیــر می پذیرنــد‪.‬‬ ‫تقریبــا بــه یــ ‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‪....‬‬ ‫میالد فروحی‬ ‫چگونه جای خود‬ ‫را در هر جمعی‬ ‫باز کنیم؟‬ ‫اینکــه در جمع هــای مختلــف و نــزد افــراد زیــادی پذیرفتــه شــوید‪،‬‬ ‫باعــث می شــود هــم راحت تــر باشــید و هــم اینکــه انگیــزه و اعتما د به‬ ‫نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪ .‬درنتیجــه نه تنهــا خودتــان احســاس‬ ‫بهتــری خواهیــد داشــت‪ ،‬بلکــه بهتــر می توانیــد بــا دیگــران ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد و بــا میــل بیشــتری بــه دیگــران کمــک کنیــد‪ .‬درواقــع‬ ‫پذیــرش و مقبولیــت فــرد در جمع هــا معاملــه ای برد‪-‬بــرد اســت‪.‬‬ ‫جــف هیــدن نویســنده‪ ،‬خبرنــگار و ســخنران می گوید‪«:‬شــاید‬ ‫ـتخوانی مــن (‪ ۱۸۲‬ســانتی متر قــد و ‪ ۶۸‬کیلوگــرم‬ ‫انــدام الغــر و اسـ‬ ‫ِ‬ ‫وزن) بــرای دوچرخه ســواری جــاده عالــی باشــد‪ ،‬ولــی ایــن انــدام‪،‬‬ ‫زیبــا و متناســب به نظــر نمی ایــد‪ .‬بنابرایــن تصمیــم گرفتــم بــه‬ ‫باشــگاه بــروم و کمــی عضالنی تــر بشــوم‪ .‬اوایــل کــه کار بــا وزنــه‬ ‫را شــروع کــردم‪ ،‬احســاس ماهــی ای را داشــتم کــه بیــرون از اب‬ ‫اســت‪ .‬باالتنــه ام بســیار ضعیــف بــود و در باشــگاه ســبک ترین‬ ‫وزنه هــا را بلنــد می کــردم‪».‬‬ ‫امــا مــن تســلیم نشــدم و بــه تمریناتــم ادامــه دادم‪ .‬کم کــم‬ ‫توانســتم بــا وزنه هــای ســنگین تر کار کنــم‪ ،‬دفعــات انجــام‬ ‫ســت ها را افزایــش دادم و عضالتــم را حجیم تــر کــردم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫یــک روز فــردی بــا ســر تراشــیده و بــدون بلــوز‪ ،‬درحالی کــه‬ ‫رگ هــای بازویــش ماننــد طنــاب برجســته بــود‪ ،‬تمریــن بارفیکــس‬ ‫جانبــی را انجــام مــی داد‪ .‬او دســت های خــود را به هــم نزدیــک‬ ‫نگــه می داشــت و به جــای اینکــه صــورت خــود را بــه ســمت میلــه‬ ‫بگیــرد‪ ،‬به طــور متنــاوب خــود را بــاال می کشــید و صورتــش را‬ ‫بــاالی میلــه بــه ســمت چــپ و راســت می گرفــت‪.‬‬ ‫مــن در ان دوره به دنبــال تمریــن جدیــدی می گشــتم و نمی دانــم‬ ‫ســت از او بپرســم‪:‬‬ ‫چــه چیــزی مــن را ترغیــب کــرد کــه در پایــان ِ‬ ‫«مــن هرگــز انجــام بارفیکــس جانبــی را بــه روش شــما ندیــده‬ ‫بــودم‪ .‬ایــن حرکــت چــه قســمت هایی از بــدن را تقویــت می کنــد؟»‬ ‫به محــض اینکــه ایــن کلمــات از دهانــم خــارج شــد‪ ،‬فکــر کــردم االن‬ ‫مــرا بــا مشــت می زنــد! امــا او لبخنــد زد و گفــت‪« :‬ایــن تمریــن واقعا‬ ‫ســخت اســت و ماهیچه ی پشــتی بزرگ و شــکم و ســین ه را تقویت‬ ‫می کنــد‪ .‬تــو هــم بایــد حتمــا ان را امتحــان کنــی‪ ».‬مــن تشــکر کردم‬ ‫و بــه تمریــن خــودم ادامــه دادم‪.‬‬ ‫چنــد وقــت بعــد او مــرا درحــال انجــام تمریــن دیــپ پارالــل دیــد و‬ ‫از مــن پرســید کــه چــرا اغلــب عــرض دســتانم را تغییــر می دهــم؟‬ ‫در ان لحظــه مــن بــه چیزهــای مختلفــی فکــر کــردم‪ .‬از اینکــه او بــه‬ ‫نحــوه ی انجــام تمریناتــم توجــه کــرده و از من توصیه می خواســت‪،‬‬ ‫شــوکه شــده بــودم‪ .‬کم کــم احســاس کــردم کــه دیگــران درحــال‬ ‫پذیــرش مــن هســتند‪ .‬دیگــر احساســم بــه باشــگاه مثــل قبــل بــد‬ ‫نبــود و از ایــن موضــوع احســاس خوبــی داشــتم‪.‬‬ ‫بعــد از مدتــی بــدون افزایــش چربــی‪ ،‬وزنــم ‪ ۱۰‬کیلوگــرم افزایــش‬ ‫یافــت‪ .‬دیگــر احســاس نمی کــردم کــه تناســب انــدام نــدارم‪ .‬مــن بــا‬ ‫قوی تریــن و خوش اندام تریــن افــراد خیلــی فاصلــه داشــتم‪ ،‬ولــی از‬ ‫اول هــم نمی خواســتم کــه خوش اندام تریــن فــرد بشــوم‪ .‬از اینکــه‬ ‫می توانســتم بــه دیگــران ســام کنــم‪ ،‬برای شــان ســر تــکان بدهــم و بــا‬ ‫انها معاشــرت و مشــورت کنم‪ ،‬احســاس خیلی خوبی داشــتم‪ .‬دیگر‬ ‫مــن عضــو جمعــی شــده بــودم کــه عالقــه و هــدف مشــترکی داشــتند‪.‬‬ ‫احســاس تعلــق بــه یــک گــروه حــس خوبــی اســت؛ حتــی اگــر‬ ‫ان گــروه اعضــای یــک باشــگاه در یــک شــهر کوچــک باشــند‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد بــه گــروه‪ ،‬جمــع یــا حتــی شــغلی تعلــق داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بایــد بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫‪ .۱‬ارام پیش بروید و سرتان به کار خودتان باشد‬ ‫احتمــاال دیده ایــد کــه یــک فــرد تــازه وارد بخواهــد در اولیــن مالقــات‬ ‫بــه زور خــود را وارد گــروه کنــد‪ .‬شــما ماننــد ان شــخص نباشــید‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال وقتــی وارد یــک شــرکت صنعتــی می شــوید‪ ،‬فقــط‬ ‫در جلســات و کارهایــی کــه از شــما می خواهنــد‪ ،‬شــرکت کنیــد و‬ ‫خیلــی خودنمایــی نکنیــد‪ .‬طــوری رفتــار کنیــد کــه نشــان دهیــد‬ ‫می دانیــد تــازه وارد هســتید و حدومرز تــان را حفــظ کنیــد‪ .‬انتظــار‬ ‫نداشــته باشــید خیلــی زود دیگــران شــما را وارد جمع شــان کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای انجام سخت ترین کارها داوطلب بشوید‬ ‫چگونــه جــای خــود را در هــر جمعــی بــاز کنیــم ‪ -‬تــاش کنیــد تــا‬ ‫ابتــدا کارهــای ســخت را بــه عهــده بگیریــد‪.‬‬ ‫بعضی اوقــات افــراد تــازه وارد بــه هــر دری می زننــد تــا بهتریــن‬ ‫و جالب تریــن کارهــا را بــرای خــود انجــام دهنــد‪ .‬حتــی ممکــن‬ ‫اســت انهــا در ایــن راه‪ ،‬ایــن کار را از دیگــران بقاپنــد‪ .‬امــا بایــد‬ ‫بدانیــد ایــن کار برای تــان بهــای ســنگینی دارد و شــانس تان را‬ ‫بــرای اینکــه عضــوی از جمــع شــوید‪ ،‬کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫به جــای ایــن کار بهتــر اســت زمان تــان را صــرف فهمیــدن ایــن‬ ‫بکنیــد کــه کجــا می توانیــد بیشــترین منفعــت را در گــروه داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬به دنبــال راه هایــی باشــید تــا زندگــی ســایر افــراد گــروه‬ ‫را اســان تر کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‪. .....‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫کاربران دائمی شبکه های اجتماعی به تکنو‪-‬استرس دچار می شوند‬ ‫بنابــر تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬تشــویش ذهنــی ناشــی از اســتفاده از فیس بــوک و شــبکه های اجتماعــی مشــابه‪ ،‬عامــل اصلــی اســیب پذیــری در برابــر اعتیــاد‬ ‫بــه ایــن رســانه اســت‪.‬‬ ‫محققیــن دانشــگاه ‪ Lancaster‬و ‪ Friedrich-Alexander Univeristät‬المــان‪ ،‬بــا مطالعــه بــروی ‪ 444‬تــن از کاربــران فیس بــوک دریافته انــد کــه دفعــات‬ ‫مراجعــه بــه شــبکه های اجتماعــی بــا افزایــش زمــان اســتفاده از ان در ارتبــاط مســتقیم اســت‪.‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬سایبری‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مهمترین نکات‬ ‫امنیت سایبری‬ ‫خرید انالین امن‬ ‫هرگــز از دســتگاه هایی کــه متعلــق بــه شــما نیســتند‪ ،‬انالیــن خریــد‬ ‫نکنیــد‪ .‬همچنیــن از شــبکه ای کــه بــه امنیــت ان مطمئــن نیســتید نیــز‬ ‫بــرای خریــد انالیــن اســتفاده نکنیــد‪ .‬در غیــر اینصــورت داده هــای شــما‬ ‫توســط هکرهــای خرابــکار کپــی می شــود‪.‬‬ ‫نکته های زیر را برای خرید انالین امن در نظر داشته باشید ‪:‬‬ ‫ از شبکه امن استفاده کنید‬‫ از رمزعبورهای قدرتمند استفاده کنید‬‫ از وب سایت های مطمئن و مورد اعتماد خرید انجام دهید‬‫ هرگــز اطالعــات کارت هــای بانکــی خود را روی فروشــگاه های انالین‬‫ذخیره نکنید‪.‬‬ ‫ تبا دل هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد تــا مطمئن شــوید‬‫همــه چیــز همانطور اســت کــه انتظارش را داشــتید‪.‬‬ ‫هر حافظه ‪ USB‬و ‪ CD‬ای را به دستگاه خود وصل نکنید‬ ‫هرگــز ‪ USB‬ای کــه نمی دانیــد از کجــا امــده اســت را بــه لپ تــاپ‬ ‫خــود وصــل نکنیــد‪ USB .‬و ‪ CD‬هــا بــه راحتــی می تواننــد توســط انــواع‬ ‫بد افزارهــا الــوده شــوند‪.‬‬ ‫در واقع کنجکاوی خود را فدای امنیت خود و اطرافیانتان نکنید‪.‬‬ ‫هر درخواست دوستی ای را قبول نکنید‬ ‫مجرمــان اینترنتــی اغلــب از پروفایل هــای جعلــی بــرای شــروع‬ ‫دوســتی بــا هــدف خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬هــدف اکثــر انهــا بدســت‬ ‫اوردن اعتمــاد و ســپس گرفتــن اطالعــات از شماســت‪.‬‬ ‫از رمزعبور خود در دنیای واقعی محافظت کنید‬ ‫هنــگام وارد کــردن رمزعبــور خــود‪ ،‬مراقــب باشــید کنــار دســتی یــا‬ ‫پشــت ســری شــما ان را نبینــد‪ .‬اگــر رمزعبــور شــما ســاده باشــد‪ ،‬ماننــد‬ ‫‪ ،۱۲۳۴۵۶‬بیشــتر اشــخاص ازحرکــت دســت شــما هــم می تواننــد‬ ‫رمزعبــور شــما را بدســت اوردنــد‪ .‬هرگــز رمزعبــور خــود را بــا کســی در‬ ‫میــان نگذاریــد‪ .‬عــاوه بــر نکته هــای فــوق‪ ،‬بــرای یــاداوری رمزعبورتــان‬ ‫هرگــز ان را روی میــز کارتــان قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫به انتی ویروس و ضد بد افزار حتما نیاز دارید‬ ‫راهکارهایی‬ ‫برای ایمن کردن‬ ‫تلفن هوشمند‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک کامــا ً اگاه هســتند کــه حمایــت از‬ ‫دارایــی هــای انهــا اولویــت اصلــی اســت‪ .‬متاســفانه ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کارافرینــان هنــگام صحبــت از امنیــت ســایبری ‪ ،‬نقطــه کــوری‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از صاحبــان ‪ SMB‬معتقدنــد کــه بعیــد اســت بــه‬ ‫دلیــل انــدازه ان هــا‪ ،‬هــدف مهاجمــان قــرار نگیــرد‪ .‬انهــا تصور می‬ ‫کننــد کــه مهاجمــان بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر بــرای ســرقت ‪،‬‬ ‫احتمــاال ً بنگاه هــای بزرگتــر را هــدف قــرار میدهنــد‪ .‬تحقیقــات از‬ ‫ایــن ایــده پشــتیبانی نمیکند‪.‬عــاوه بــر ذخیــره اطالعــات حســاس‬ ‫در لــپ تــاپ و دســکتاپ ‪ ،‬مشــاغل کوچــک امــروز بــه شــدت‬ ‫بــه دســتگاههای تلفــن همــراه ماننــد تلفنهــای هوشــمند متکــی‬ ‫هســتند تــا کار خــود را انجــام دهنــد‪ .‬تلفــن هــای هوشــمند‬ ‫تجــاری ‪ ،‬یــا توســط شــغل یــا کارمنــد ارائــه می شــوند ‪ ،‬بــرای‬ ‫طیــف وســیعی از فعالیتهــای تجــاری اســتفاده میشــوند‪ :‬کنتــرل‬ ‫موجــودی ‪ ،‬روابــط مشــتری ‪ ،‬تبلیغــات و بازاریابــی ‪ ،‬بانکــی و‬ ‫مــوارد دیگــر‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬انهــا بــه مخــزن دادههــای‬ ‫ارزشــمندی تبدیــل میشــوند کــه میتواننــد توســط مهاجمــان و‬ ‫بدافزارهــا مــورد هــدف قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬فورا ً سیستم عامل و برنامه های خود را به روز کنید‪.‬‬ ‫اکثــر افــراد مقصــر هســتند کــه بــه روزرســانی سیســتم عامــل و بــه‬ ‫روزرســانیهای برنامــه را نادیــده گرفتــه یــا نادیده میگیرنــد ‪ ،‬اما انجام‬ ‫ایــن کار بــه طــور مرتــب میتوانــد شــما را بــه نقــض داده بــاز کنــد‪.‬‬ ‫مهاجمان میدانند چگونه اســیب پذیریها را در سیســتم شناســایی‬ ‫و ســوء اســتفاده کننــد‪ .‬از انجایــی کــه ایــن اســیب پذیریهــا بــرای‬ ‫شــرکت شــناخته شــده انــد ‪ ،‬پیشــرفتهایی بــرای افزایــش امنیــت و‬ ‫رفــع نقــاط ضعــف انجــام شــده اســت‪ .‬هرچــه مــدت بیشــتری بــرای‬ ‫بــه روزرســانی تلفــن یــا لــپ تــاپ خــود منتظــر بمانیــد ‪ ،‬سیســتم‬ ‫هــای شــما قدیمــی تــر خواهــد بــود و ایــن امــر شــما را بــه هــدف‬ ‫اســانی بــرای مهاجمــان تبدیــل میکند‪.‬اگــر مشــاغل کوچــک شــما‬ ‫از خــط مشــی ‪ BYOD‬اســتفاده میکنــد ‪ ،‬یــک برنامــه امــوزش و‬ ‫اگاهــی را بــرای کارمنــدان خــود ایجــاد کنیــد‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد‬ ‫کــه کارکنــان شــما میداننــد هنــگام اســتفاده از تلفنهــای هوشــمند و‬ ‫تبلــت هــای خــود‪ ،‬از جملــه اجــرای به روزرســانیهای منظم و نســبت‬ ‫بــه دریافــت برنامههــا ‪ ،‬از اقدامــات امنیتــی احتمالــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دستگاه های خود را قفل کنید‪.‬‬ ‫مطمئنــا ً قفــل کــردن قفــل تلفــن خــود همیشــه اســان اســت‬ ‫زیــرا میتوانیــد ســریعتر بــه ایمیــل ‪ ،‬دوربیــن ‪ ،‬متــون و ســایر‬ ‫ویژگیهــای خــود دسترســی پیــدا کنیــد ‪ ،‬امــا فقــط فکــر کنیــد کــه‬ ‫اگــر یــک شــخص غریبــه تلفــن شــما را روی صندلــی اتوبــوس‬ ‫پیــدا کــرد یــا اینکــه در کافــی شــاپ و فقــط میتوانیــد روی‬ ‫برنامههــای تجــاری ‪ ،‬مخاطبیــن و حتــی اطالعــات بانکــی خــود‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬اگــر تلفــن شــما حــاوی اطالعــات مشــتری اســت ‪،‬‬ ‫شــما حتــی میتوانیــد در موقعیــت شــرم اور بــه اطــاع مشــتریان‬ ‫خــود مبنــی بــر اینکــه دادههــای انهــا بــه خطــر بیافتــد ‪ ،‬اساســا ً بــه‬ ‫دلیــل ســهل انــگاری‪ ،‬پایــان یابــد‪.‬‬ ‫اگــر برایتــان امک ان پذیــر اســت ن رم افــزار انتی ویــروس را از شــرک ‬ ‫ت‬ ‫مطمئــن خریــداری کنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه انتــی ویروســی کــه‬ ‫اســتفاده می کنیــد بــه روز و قابــل اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن نکته هــای حفــظ امنیــت دیجیتــال ایــن اســت‬ ‫کــه در هــر حســابی کــه می توانیــد از گزینــه احــراز هویــت دو عامله‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬کــد دوم را می توانیــد از طریق ‪ SMS‬یا اپلیکیشــن‬ ‫دریافــت کنیــد‪.‬در نظــر داشــته باشــید هــر چقــدر تعــداد الیه هــای‬ ‫ت خــود بیشــتر حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫امنیتــی بیشــتر باشــند‪ ،‬امنیــت اطالعــا ‬ ‫حساب های مالی و مهم خود را بررسی کنید‬ ‫حســاب هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد‪ .‬دنبــال‬ ‫فعالیت هــای مشــکوک و غیــر قابــل انتظــار بگردیــد‪ .‬اگــر چیــز‬ ‫مشــکوکی پیــدا کردیــد‪ ،‬بــه بانــک اطــاع دهیــد و رمزعبــور حســابتان و‬ ‫ســایر حســاب هایی کــه بــه ان وابســته اســت را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫هرگــز لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتر و موبایــل خود را بدون محافظت‬ ‫ترک نکنید‬ ‫اگــر خودتــان حضــور نداریــد هرگــز لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر یــا موبایــل‬ ‫خــود را در جایــی نگذاریــد‪ .‬در غیــر اینصــورت اشــخاص دیگــری بــه‬ ‫دســتگاه های شــما دسترســی فیزیکــی پیــدا می کننــد‪ .‬روی تمــام‬ ‫دســتگاه های خــود شــامل لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬موبایــل و تبلــت‬ ‫رمزعبــور قدرتمنــدی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫فعالیت های انالین خود را ردیابی کنید‬ ‫بــرای حفــظ امنیــت دیجیتــال خود خیلی مهم اســت که فعالیت های‬ ‫انالینتان را بررسی کنید‬ ‫قدم اول‪ :‬لیست تمام حساب های انالین خود را داشته باشید‬ ‫قــدم دوم ‪ :‬مطمئــن شــوید کــه رمزعبــور انهــا منحصــر بفــرد و‬ ‫قدرتمنــد اســت‪.‬‬ ‫قــدم ســوم‪ :‬اگــر از برخــی از حســاب های خــود بیــش از ‪ ۶‬مــاه‬ ‫اســتفاده نکرده ایــد‪ ،‬انهــا را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫پارانوئید داشتن همیشه بد نیست‬ ‫حواســتان بــه اطــراف خودتــان باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه از‬ ‫اتفاق هــای اطــراف خــود‪ ،‬انالیــن و افالیــن‪ ،‬بــا خبــر باشــید‪.‬‬ ‫ اگــر چیــزی بی انــدازه خــوب و درســت اســت‪ ،‬احتمــاال خــوب و‬‫درســت نیســت‪.‬‬ ‫ اگر چیزی مشکوک است‪ ،‬از ان به دور بمانید‬‫ اگــر شــخصی اطالعــات مالــی شــما را درخواســت کــرد‪ ،‬ان را‬‫رد کنیــد‪.‬‬ ‫به روز رسانی خودکار نرم افزارها را فعال کنید‬ ‫بــه روز رســانی نرم افزارهــا و اپلیکشــن ها شــما را از بیــش از ‪٪۸۵‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از وقــوع ایــن اتفــاق ‪ ،‬همیشــه رمــز عبــور چهــار‬ ‫یــا شــش رقمــی را درگیــر کنیــد ‪ -‬یــا یــک کــد الفبایــی طوالنــی تــر‬ ‫تنظیــم کنیــد ‪ -‬بــه گونــه ای کــه اگــر هــر وقــت تلفنتــان را از دســت‬ ‫میدهیــد ‪ ،‬تمــام تجــارت شــما بــه غریبــه بــاز نمیشــود‪ .‬اســتفاده‬ ‫از اســکن اثــر انگشــت و شناســایی چهــره نیــز گزینــه ای عالــی‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا ســریع تــر و اســان تــر از بــه خاطــر اوردن کــد قفــل‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬از تمــام برنامههــای تلفــن همــراه حــاوی داده‬ ‫هــای شــخصی ‪ ،‬ماننــد بانکــداری ‪ ،‬ایمیــل و حســاب امــازون خــود‬ ‫‪ ،‬محافظــت کنیــد‪ .‬از کلمــه عبــور یکســان بــرای همــه حســابهای‬ ‫خــود اســتفاده نکنیــد و کلمــات عبــور خــود را گاه بــرای انــدازه‬ ‫گیــری مناســب تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬استفاده از مدیریت دستگاه تلفن همراه ‪ ،‬سبک تجاری کوچک‪.‬‬ ‫اگــر تلفــن کار از بیــن رفتــه یــا بــه ســرقت رفتــه باشــد ‪ ،‬مــی‬ ‫توانیــد بــا اســتفاده از ویژگــی هــای اساســی تلفــن هوشــمند ‪،‬‬ ‫خســارت را وارد کنیــد‪ .‬اپــل و ‪ Google‬هــر دو ســرویس یافتــن‬ ‫دســتگاه را پیــدا مــی کننــد ‪ ،‬ماننــد ‪ Find My iPhone‬و یافتــن‬ ‫دســتگاه مــن ‪ ، Android‬کــه میتواننــد تلفــن شــما را روی نقشــه‬ ‫بیابنــد و بــه طــور خــودکار ان را غیرفعــال کننــد‪ .‬ایــن سرویســها‬ ‫همچنیــن میتواننــد تلفــن شــما را زنــگ بزننــد ‪ ،‬یــا بــه دزد زنــگ‬ ‫هشــدار دهنــد یــا فقــط تلفنــی را پیــدا کنیــد کــه بــه طــور موقــت‬ ‫از دســت داده باشــید‪ .‬شــما حتــی مــی توانیــد پــس از ‪ 5‬تــا ‪ 10‬بــار‬ ‫رمــز عبــور کاذب ‪ ،‬تلفــن را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای صاحبــان مشــاغل کوچــک کــه کنتــرل بیشــتری میخواهنــد‬ ‫‪ ،‬نــرم افــزار مدیریــت مقــرون بــه صرفــه دســتگاه تلفــن همــراه‬ ‫گزینــه مناســبی اســت‪ .‬اگــر در حــال حاضــر تجــارت شــما از‬ ‫‪ 365 Microsoft Office‬اســتفاده میکنــد ‪ ،‬بایــد از طریــق‬ ‫مدیریــت دســتگاه تلفــن همــراه بــرای ‪ 365 Office‬بــه ویژگــی‬ ‫هــای ‪ MDM‬دسترســی داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن محصــوالت‬ ‫‪ MDM‬مســتقل ماننــد ‪( AirWatch›s Workspace ONE‬یــک‬ ‫محصــول ‪ )VMware‬و ‪ Hexnode‬وجــود دارد ‪ ،‬امــا بــا وجــود‬ ‫ارائــه راه حــل هــای ‪ 365 SMB MDM Office‬بــرای بیشــتر‬ ‫صاحبــان مشــاغل کوچــک بســیار مناســب تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬از ‪ Wi-Fi‬و بلوتوث عاقالنه استفاده کنید‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم فکــر نمیکننــد کــه دو بــار بــه پــرش از یــک اتصــال ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬رایــگان عمومــی بپردازنــد ‪ ،‬امــا افــرادی کــه دســتگاههای دارای‬ ‫اطالعــات حســاس در مــورد انهــا کار میکننــد ‪ ،‬بایــد احتیــاط کنند‪.‬‬ ‫مســافران تجــاری اغلــب از ‪ Wi-Fi‬از هتــل یــا مرکــز همایــش‬ ‫اســتفاده میکننــد‪ .‬بــه طــور کلــی ‪ ،‬ایــن یــک عمــل خــوب اســت‬ ‫زیــرا مشــاغلی ماننــد هتلهــای معتبــر و مکانهــای برگــزاری رویــداد‬ ‫بــه حفــظ امنیــت کاربــران ‪ Wi-Fi‬خــود عالقــه منــد هســتند‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ‪ Wi-Fi ،‬رایــگان عمومــی در مناطقــی ماننــد مراکــز‬ ‫خریــد ‪ ،‬کافه هــا ‪ ،‬فرودگاه هــا ‪ ،‬پارک هــا یــا ســالنهای بدنســازی‬ ‫‪ ،‬اغلــب بــه مراتــب کــم امنیــت تــر اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد در هــر زمــان ممکــن فقــط از اتصــال همــراه خــود‬ ‫اســتفاده کنیــد و هــر زمــان کــه در مــکان عمومــی هســتید ‪Wi-‬‬ ‫‪ Fi‬را از طریــق تلفــن همــراه خــود خامــوش کنیــد‪ .‬و مطمئنــا ً ‪،‬‬ ‫در شــبکه هــای بــاز بــدون رمزگــذاری وارد سیســتم نشــوید‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن امــکان پذیــر نیســت ‪ ،‬اســتفاده از ‪ VPN‬را در نظــر بگیریــد‬ ‫‪ ،‬امــا بــا دقــت انتخــاب کنیــد ‪ ،‬زیــرا همــه برابــر نیســتند‪VPN .‬‬ ‫ترافیــک شــبکه شــما را از طریــق اتصــال رمزگــذاری شــده بــه یــک‬ ‫ســرور مســتقر در یــک مــکان دیگــر تونــل مــی کنــد‪ .‬مگــر اینکــه از‬ ‫ســاعت هوشــمندی اســتفاده کنیــد کــه بــه عملکــرد ‪Bluetooth‬‬ ‫نیــاز بــه اتصــال بلوتــوث دارد ‪،‬‬ ‫‪ -5‬در هر کجا ممکن از احراز هویت دو عاملی استفاده کنید‪.‬‬ ‫احــراز هویــت دو عاملــی (‪ )2FA‬یکــی از کمتریــن گزینــه هــای‬ ‫امنیتــی اطــراف اســت زیــرا همانطــور کــه از نــام ان پیداســت ‪ ،‬بــه‬ ‫یــک مرحلــه اضافــی نیــز نیــاز دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن یــک مانــع‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪559‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬شبکه های اجتماعی‬ ‫چگونه در سایت های‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫از خود محافظت کنید؟‬ ‫حمله هــا حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫سیســتم عامــل و تمــام نرم افزارهــا و اپلیکیشــن هایی کــه روی ان‬ ‫نصــب کرده ایــد را بــه روز کنیــد‪ .‬بیشــتر نرم افزارهــا گزینــه بــه روز‬ ‫رســانی خــودکار را دارنــد‪ ،‬ان را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫حواستان به رمزعبور خود باشد‬ ‫یکــی از مهمتریــن نکته هــای مهــم امنیــت دیجیتــال امنیــت‬ ‫رمزعبــور اســت‪ .‬اکیــدا توصیــه می کنیــم از یــک رمزعبــور تنهــا و‬ ‫تنهــا یکبــار اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن فرامــوش نکنیــد کــه رمزعبــور‬ ‫‪ password123‬یــا ‪ ۱۲۳۴۵۶‬و ماننــد اینهــا‪ ،‬واقعــا رمزعبــور خوبــی‬ ‫بحســاب نمی ایــد‪ .‬بــرای مثــال رمزعبــور ‪ 7%T{58,wQ:)7$*.o‬تمــام‬ ‫شــرایط الزم یــک رمزعبــور خــوب شــامل ترکیب تصادفی حــروف بزرگ‬ ‫و کوچــک‪ ،‬اعــداد و حــروف خــاص را دارد‪.‬‬ ‫مراقب باج افزارها باشید‬ ‫باج افزارهــا یکــی دیگــر از تهدید هــای بــزرگ امنیت دیجیتال هســتند‪.‬‬ ‫ایــن نــوع بد افــزار یــا سیســتم عامــل شــما را قفــل می کنــد کــه بــدان‬ ‫دسترســی نداشــته باشــید و یــا اطالعات تــان را رمزنــگاری می کنــد‪.‬‬ ‫مجــرم اینترنتــی در ایــن نــوع حملــه از قربانــی درخواســت بــاج می کنــد‬ ‫تــا اطالعــات و سیســتم عاملــش را بــه او برگردانــد‪.‬‬ ‫برای محافظت در برابر باج افزار‪:‬‬ ‫ به طور منظم از اطالعات تان فایل پشتیبان تهیه کنید‬‫ اطالعــات حســاس مهم تــان را روی کامپیوتــر یــا موبایل تــان‬‫ذخیــره نکنیــد‬ ‫ هرگــز ضمیمه هــای ‪ zip.‬ایمیل هــا را روی دســتگاه‬‫خودتــان بــاز نکنیــد‪.‬‬ ‫ل یــا شــبکه های اجتماعــی دریافت می کنید‬ ‫ روی لینکــی کــه در ایمیـ ‬‫بــه راحتــی کلیک نکنید‪.‬‬ ‫ سیستم عامل و تمام نرم ازفرها را به روز نگاه دارید‬‫محکــم دیگــر بــرای دسترســی بــه اطالعــات خصوصــی شــما را‬ ‫ارائــه مــی دهــد ‪ ،‬و تاییــد هویــت دو عاملــی اکنــون بســیار راحــت‬ ‫تــر (بــه لطــف اســکنرهای بیومتریــک و ویژگیهــای صرفــه جویــی‬ ‫در پســورد) از ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬مجوزهای برنامه را مدیریت کنید‪.‬‬ ‫بــرای تعییــن اینکــه ایــا امتیــازات بیشــتری نســبت بــه انچــه‬ ‫بــرای انجــام کار دارنــد نیــاز دارنــد ‪ ،‬برنامــه هــای تلفــن خــود را‬ ‫بررســی کنیــد‪ .‬مــی توانیــد مجــوز برنامــه هایــی ماننــد دسترســی‬ ‫بــه دوربیــن ‪ ،‬میکروفــون ‪ ،‬مخاطبیــن و موقعیــت مکانــی خــود‬ ‫را اعطــا کنیــد‪ .‬از مجوزهایــی کــه بــه کــدام برنامــه هــا داده ایــد ‪،‬‬ ‫پیگیــری کنیــد و مجوزهــای مــورد نیــاز را لغــو کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایفــون هــا ‪ ،‬بــه تنظیمــات رفتــه و روی «حریــم خصوصی»‬ ‫ضربــه بزنیــد ‪ ،‬جایــی کــه لیســتی از همــه مجوزهــا و برنامــه هایــی‬ ‫کــه بــه انهــا اعطــا کــرده ایــد را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬کاربــران‬ ‫‪ Android‬مــی تواننــد در برخــی از نســخه هــای ‪Android‬‬ ‫مجوزهــای برنامــه را در ‪ Manager Application‬در قســمت‬ ‫‪ Device> Application‬پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ایمیل های ناخواسته و فیشینگ را نادیده بگیرید‪.‬‬ ‫یکــی از اســانترین راه هــا بــرای دسترســی مهاجمــان بــه‬ ‫اطالعــات شــرکت شــما از طریــق صنــدوق نامههــای ایمیــل کارمند‬ ‫شماســت‪ .‬حتــی شــرکتهای بــزرگ نیــز بــه دلیــل کالهبــرداری‬ ‫فیشــینگ دچــار نقــض شــده انــد‪ .‬امــوزش امنیــت ایمیــل را بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از رویــه اصلــی پــردازش خــود وارد کنیــد و مطمئــن‬ ‫شــوید کــه کارکنــان اگاه هســتند کــه نبایــد روی پیوندهــای ایمیــل‬ ‫تبلیغاتــی کلیــک کننــد ‪ ،‬پیوســتهای مشــکوک را بــاز نکنیــد یــا بــه‬ ‫روزرســانی هایــی را کــه از طریــق ایمیــل از شــما خواســته مــی‬ ‫شــود ‪ ،‬اجــرا نکنیــد (از جملــه مــواردی کــه مــی گوینــد مســتقیم از‬ ‫انهــا امــده اســت‪ .‬شــرکتی مثــل مایکروســافت)‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کارمنــدان خــط مشــی شــرکت را درک‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬بــه انهــا اطــاع دهیــد کــه مشــاغل‬ ‫شــما هرگــز از انهــا نمــی خواهــد اطالعــات شــخصی بخواهنــد یــا‬ ‫پیوندهایــی را در رابطــه بــا حســاب هــای ‪ )k( 401‬خــود بــرای انهــا‬ ‫ارســال کننــد و در صــورت مشــاهده چنیــن ایمیــل هایــی ‪ ،‬بایــد‬ ‫فــرض کننــد کــه انهــا تقلــب کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬از داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‪.‬‬ ‫اتفاقــات بــد رخ مــی دهــد ‪ ،‬امــا بــا تهیــه نکــردن مشــکل ‪،‬‬ ‫مشــکل را پیچیــده نکنیــد‪ .‬همیشــه از داده هــای خــود نســخه‬ ‫پشــتیبان تهیــه کنیــد‪ .‬ایــن یــک عمــل خــوب خــوب اســت و در‬ ‫صــورت بــروز هــر گونــه ضــرر از اســناد و تصاویــر مهــم شــما‬ ‫محافظــت مــی کند‪.‬بــرای تلفــن ‪ ، Android‬اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد کــه «پشــتیبان گیــری از داده هــای مــن» و «بازیابــی‬ ‫خــودکار» در تنظیمــات فعــال شــده و ســپس داده هــای خــود‬ ‫را بــا ‪ Google‬همــگام ســازی کنیــد‪ .‬بــرای یــک ایفــون ‪ ،‬دســتگاه‬ ‫خــود را در تنظیمــات انتخــاب کــرده و ســپس از ‪ iCloud‬نســخه‬ ‫پشــتیبان تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬از یک برنامه انتی ویروس استفاده کنید‪.‬‬ ‫مهاجامــان بــه طــور معمــول از نــرم افزارهــای مخــرب بــرای‬ ‫ســرقت گذرواژه هــا و اطالعــات حســاب اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای انتــی ویــروس هوشــمند زیــادی وجــود دارد ‪ -‬برخــی‬ ‫از انهــا بــه برنامــه هــای رومیــزی همــراه وصــل شــده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد بــا اطمینــان از برنامــه هــا ‪ PDF ،‬هــا ‪ ،‬تصاویــر و ســایر‬ ‫فایلهایــی کــه بارگیــری مــی کنیــد قبــل از بــاز کــردن انهــا بــه‬ ‫بدافــزار الــوده نباشــند ‪ ،‬امنیــت بیشــتری را ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای ضــد ویــروس ماننــد ‪ Avast ، McAfee‬و ‪Panda‬‬ ‫مــی تواننــد چنیــن تهدیدهایــی را متوقــف کننــد‪.‬‬ ‫‪-1‬مقــدار اطالعــات شــخصی کــه بــه اشــتراک می گذاریــد را‬ ‫محــدود کنیـد ‪ :‬اطالعاتــی کــه بــه ضــرر شــما منجــر می شــود را‬ ‫بــه اشــتراک نگذاریــد‪ ،‬از قبیــل ادرس‪ ،‬برنامــه روزانــه و‪ ...‬اگــر‬ ‫افــرادی کــه در ارتبــاط بــا شــما هســتند اطالعاتــی از شــما بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتند‪ ،‬مطمئــن شــوید کــه ایــن اطالعــات انقــدر‬ ‫زیــاد نیســت کــه اگــر غریبه هــا بداننــد شــما را ناراحــت کنــد‪ .‬و‬ ‫همچنیــن هنــگام بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعات و یا عکســی‬ ‫از افــرادی کــه بــا ان هــا در ارتبــاط هســتید نیــز محتاط باشــید‪.‬‬ ‫‪-2‬یادتــان باشــد کــه اینترنــت یــک منبــع عمومــی اســت ‪:‬‬ ‫فقــط اطالعاتــی را منتشــر کنیــد کــه قبــول کنیــد اشــکالی‬ ‫نداشــته باشــد همــه ان را ببیننــد‪ .‬ایــن شــامل اطالعــات‬ ‫و عکس هــا در پروفایــل شــما و فروم هــا و بــاگ و‪...‬‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن وقتــی شــما اطالعاتــی را انالیــن بــه‬ ‫اشــتراک می گذاریــد نمی توانیــد ان را پــس بگیریــد‪ .‬حتــی‬ ‫اگــر شــما ان اطالعــات را از ان ســایت حــذف کنیــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ممکــن اســت بــه صــورت ذخیــره شــده و یــا کــش شــده در‬ ‫سیســتم های ســایرین وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪-3‬در مــورد غریبه هــا محتــاط باشــید ‪ :‬اینترنــت راه را بــرای‬ ‫افــرادی کــه هویــت و انگیــزه خودشــان را بــه غلــط جــا می زننــد‬ ‫اســان نمــوده اســت‪ .‬افــرادی کــه می خواهیــد بــا ان هــا در‬ ‫تمــاس باشــید را محــدود کنیــد‪ ،‬اگــر شــما بــا افــرادی کــه ان هــا‬ ‫را نمی شناســید تعامــل داریــد‪ ،‬در مــورد دادن اطالعــات بــه‬ ‫ان هــا و مالقــات حضــوری محتــاط باشــید‪.‬‬ ‫‪-4‬مشــکوک باشــید ‪ :‬هــر چیــزی را کــه بصــورت انالیــن‬ ‫می خوانیــد بــاور نکنیــد‪ ،‬کاربــران ممکــن اســت اطالعــات‬ ‫نادرســت در مــورد موضوعــات مختلــف از جملــه هویــت‬ ‫خودشــان‪ ،‬منتشــر نماینــد‪ .‬کــه البتــه لزومــا بــه قصــد‬ ‫مخربــی نیســت می توانــد شــوخی و یــا اغــراق نیــز باشــد‪.‬‬ ‫شــما همیشــه محتــاط باشــید و قبــل از هــر گونــه اقدامــی از‬ ‫صحــت اطالعــات مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪-5‬تنظیمــات خــود را چــک کنیـد ‪ :‬از امکانــات تنظیــم حریــم‬ ‫خصوصــی ســایت اســتفاده کنیــد‪ ،‬تنظیمــات پیــش فــرض‬ ‫هــر ســایتی ممکــن اســت بــه همــه امــکان دیــدن اطالعــات‬ ‫شــما را بدهــد امــا شــما می توانیــد تنظیمــات را سفارشــی‬ ‫کــرده و اطالعاتتــان را محــدود بــه دسترســی افــراد خاصــی‬ ‫کنیــد‪ .‬امــا بــاز هــم ایــن ریســک را نکنیــد کــه اطالعاتــی را کــه‬ ‫نمی خواهیــد همــه ببینینــد را منتشــر کنیــد زیــرا احتمــال‬ ‫ایــن نیــز بــاز هســت کــه اطالعــات شــما در دســترس‬ ‫ســایرین قــرار بگیــرد‪ .‬ســایت ها ممکــن اســت گزینه هــای‬ ‫تنظیماتــی خــود را تغییــر دهنــد پــس بــه روز باشــید و‬ ‫تنظیمــات حریــم شــخصی خــود را بــه صــورت دوره ای چــک‬ ‫کنیــد کــه مناســبترین گزینه هــا را انتخــاب کــرده باشــید‪.‬‬ ‫‪-6‬درمــورد برنامــه هــای کاربــردی کــه بــه واســطه شــخص‬ ‫نوشــته شــده اســت محتــاط باشــد ‪ :‬برنامه هــای کاربــردی‬ ‫کــه توســط اشــخاص نوشــته می شــود ممکــن اســت جنبــه‬ ‫ســرگرمی و یــا کاربــردی داشــته باشــد ولــی شــما محتــاط‬ ‫باشــید کــه کــدام برنامــه را فعــال می کنیــد‪ .‬از نصــب‬ ‫برنامه هایــی کــه ممکــن اســت بــه نظرتــان مشــکوک باشــد‬ ‫اجتنــاب کنیــد و یــا تنظیمــات خــود را تغییــر دهیــد تــا ایــن‬ ‫برنامه هــا بــه کمتریــن اطالعــات ممکنــه از دســتگاه شــما‬ ‫موبایــل‪ ،‬لــپ تــاپ و‪ ...‬دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪-7‬از پســوردهای قــوی اســتفاده کنیــد‪ :‬بــا رمــز عبورهــای قــوی‬ ‫از حســاب های کاربــری خودتــان محافظــت کنیــد‪ ،‬اگــر رمــز عبور‬ ‫شــما در معرض خطر باشــد ممکن شــخص دیگری به حســاب‬ ‫شــما دسترســی داشــته باشــد و خــود را جــای شــما جــا بزنــد‪.‬‬ ‫‪-8‬سیاســت حفــظ حریــم خصوصــی رابررســی کنیـد ‪ :‬برخــی‬ ‫ســایت ها ممکــن اســت ادرس ایمیــل و عالقــه مندی هــای‬ ‫کاربرانشــان را در اختیــار شــرکت های دیگــر بگذارنــد‪ ،‬کــه‬ ‫ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش اســپم شــود‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫بــا ایجــاد یــک سیاســتی لیســت دوســتان خــود را در اختیــار‬ ‫ایــن ســایت ها قــرار ندهیــد‪ .‬برخــی ســایت ها بــه لیســت‬ ‫افــرادی کــه شــما بــه ان هــا اشــاره کــرده باشــید ایمیــل‬ ‫اســپم میفرســتند تــا ان هــا نیــز بــه ســایت ملحــق شــوند‪.‬‬ ‫‪-9‬نــرم افزارهــا و بــه ویــژه مرورگرتــان را بــه روز نــگاه داریــد‪:‬‬ ‫نــرم افزارهــای اپدیــت شــده را نصــب کنیــد بــه ایــن ترتیــب‬ ‫خرابــکاران نمی تواننــد از راه هــای اســیب پذیــری شــناخته‬ ‫شــده بــه شــما اســیب برســانند‪ .‬سیســتم عامل هــای زیــادی‬ ‫پیشــنهاد اپدیــت اتوماتیــک را می دهنــد اگــر ایــن امــکان را‬ ‫داریــد فعالــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪-10‬از نــرم افــزار ضــد ویــروس اســتفاده کنیــد‪ :‬ضــد‬ ‫ویروس هــا بــه کامپیوتــر شــما در برابــر ویروس هــای‬ ‫شــناخته شــده کمــک می کننــد ‪ ،‬بنابرایــن شــما می توانیــد‬ ‫قبــل از اینکــه بــه شــما اســیب برســانند ان هــا را حذف کنید‪.‬‬ ‫بــه دلیــل اینکــه خرابکارهــا بــه طــور مرتــب ویروس هــای‬ ‫جدیــدی می نویســند‪ ،‬اپدیــت بــودن از اهمیــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫حضور فعال جمعی از فوتبالیست های جوان گرگان‬ ‫در همایش پیاده روی به مناسبت مبارزه با مواد مخدر‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -559‬سال هشتم‬ ‫‪-559-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/28‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/28 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 28‬‬ ‫‪28-- 1401 //04‬‬ ‫سه شنبه ‪04//07‬‬ ‫‪56‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫نشانۀ کمال عقل‬ ‫م‪.‬‬ ‫ص الْک َلَ ُ ‬ ‫لُ نَق َ َ ‬ ‫عق ْ ‬ ‫قال علی (علیه السالم)اِذَا ت َ َّ ‬ ‫م ال ْ َ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬هنگامــى کــه عقــل کامــل گــردد‬ ‫ســخن کــم مى شــود‪.‬‬ ‫امــام علی(علیــه الســام) در ایــن کالم حکمت امیــز بــه اهمیــت‬ ‫ســکوت و کم گویــى اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬هنگامــى کــه عقــل‬ ‫م ) ‪.‬‬ ‫لُ نَقَـ َ ‬ ‫عقْـ ‬ ‫کامــل گــردد ســخن کــم مى شــود»؛ (اِذَا ت َـ َّ ‬ ‫م ال ْ َ‬ ‫ـص الْــک َلَ ُ‬ ‫رابطــۀ کمــال و تمــام عقــل بــا کــم ســخن گفتــن از اینجــا روشــن‬ ‫مى شــود ‪.‬‬ ‫اوال ًریشــۀ مفهــوم عقــل‪ ،‬منــع و جلوگیــرى اســت و زانوبنــد شــتر را‬ ‫از ایــن جهــت «عقــال» مى گوینــد کــه او را از حرکــت بــاز مـى دارد و از‬ ‫انجا که ســخنان ســنجیده‪ ،‬کم اســت و ســخنان نســنجیده‪ ،‬بســیار‪،‬‬ ‫عقــل بــه انســان مى گویــد‪ :‬بیشــتر بیندیــش و کمتــر بگــو‪.‬‬ ‫ثانیــا ً مطالبــى کــه گفتــن ان ضــرورت دارد نســبت بــه فضــول کالم‬ ‫و ســخنان زیــادى بســیار کمتــر اســت‪ ،‬از ایــن رو افــراد عاقــل غالبــا ً‬ ‫خاموش انــد و بــه موقــع ســخن مى گوینــد‪.‬‬ ‫ثالثــا ًانســان عاقــل مى دانــد کــه بیشــترین و مهم تریــن گناهــان بــا‬ ‫زبــان انجــام مى شــود بدیــن ســبب بــراى محفوظـ‍ مانــدن از عواقــب‬ ‫زیان بــار گنــاه ســعى مى کنــد کمتــر ســخن بگویــد؛ ولــى متاســفانه‬ ‫افــرادى را مى بینیــم کــه دم از ایمــان مى زننــد و گویــى ســخنان خود را‬ ‫جــزء اعمــال خــود بــه حســاب نمى اورنــد؛ در مجالــس از اغــاز تــا پایان‬ ‫از ســخنان لغــو و بیهــوده یــا ســخنانى کــه امیختــه بــا غیبــت‪ ،‬اهانــت‬ ‫و تهمــت باشــد ابــا ندارنــد‪ .‬انســان عاقــل هرگــز خود را گرفتــار عواقب‬ ‫ســوء پرگویــى نمى کنــد‪ .‬رابعــا ً گفتــار زیــاد‪ ،‬نیروهــا و انرژى هــاى‬ ‫ذخیــرۀ انســان را بــر بــاد مى دهــد و وقــت عزیــز او را تلــف مى کنــد و‬ ‫موجــب دشــمنى ها و عداوت هــا مى شــود‪ ،‬بنابرایــن عقــل و شــرع بــه‬ ‫مــا فرمــان مى دهــد کــه کم بگوئیــد و گزیــده بگوئیــد‪.‬‬ ‫در حدیثى از همان حضرت در غرر الحکم مى خوانیم‪:‬‬ ‫«ایـّـاکَ و َ ف ُ ُ‬ ‫ن و َ یُحَـرِّکُ ‬ ‫ن عُیُوبـ ِـکَ مــا بَطـَ َ ‬ ‫م فَانـ َّ ُه یُظْهِــر ُ م ِـ ْ ‬ ‫ل الْــک َال ِ ‬ ‫ضــو َ‬ ‫ن ؛ از زیاده گویــى بپرهیــز کــه عیب هــاى‬ ‫عَل َیْــکَ م ِـ ْ ‬ ‫ن اعْدائـ ِـکَ مــا َ‬ ‫ســک َ َ‬ ‫نهانــى تــو را ظاهــر مى ســازد و کینه هــاى ارام گرفتــۀ دشــمنانت را بــر‬ ‫ضــد تــو تحریــک مى کنــد»‪.‬‬ ‫لَ ل َیَتَحَـد َّثُ ‬ ‫ن الرَّج ُـ ‬ ‫در حدیثــى از رســول خــدا (ص) مى خوانیــم‪« :‬ا َّ‬ ‫ســوء ًا اال ّلِی ُ ْ‬ ‫م یَهْــو ‬ ‫ضحِــکَ بـِ ه ِ الْق َـو ْ ُ ‬ ‫بِالْحَدیـ ِ ‬ ‫عـد َ‬ ‫ى بـِ ه ِ اب ْ َ‬ ‫ث مــا یُریـد ُ بـِ ه ِ ُ‬ ‫ن السَّ ــماء ِ؛ انســان گاهــى ســخنى مى گویــد کــه قصــد بــدى نــدارد‬ ‫م ِـ َ ‬ ‫جــز این کــه مى خواهــد مــردم را بخندانــد و بــه ســبب ان (از مقــام‬ ‫خــود) ســقوط‍ مى کنــد بیــش از فاصلــۀ زمیــن و اســمان»‪.‬‬ ‫احادیــث اســامى دربــارۀ ســکوت و کــم ســخن گفتــن و پرهیــز از‬ ‫خطــرات زبــان بســیار زیــاد اســت کــه در ایــن مختصــر نمى گنجــد‪.‬‬ ‫ایــن ســخن را بــا حدیــث دیگــرى از پیغمبــر اکــرم پایــان مى دهیــم کــه‬ ‫م الْمَـرْء ِ تَرْکـُ ُه مَــا لَ یَعْنِیـهِ ؛ از نشــانه هاى‬ ‫ســاَ ِ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫فرمــود‪« :‬م ِـ ْ ‬ ‫ـن ا ِ ْ‬ ‫ن حُ ْ‬ ‫خوبــى اســام انســان ســخن نگفتــن دربــارۀ امــورى اســت کــه بــه او‬ ‫ارتباطــى ندارد‪.‬ســپس حاکــم دیگــرى را مى اورنــد کــه کوتاهــى کــرده‬ ‫خداونــد بــه او مى فرمایــد‪ :‬چــرا در برابــر انچــه بــه تــو امــر کــرده بــودم‬ ‫کوتاهــى کــردى ؟ عــرض مى کنــد‪ :‬پــروردگارا مــن بــه او رحــم کــردم ؟‬ ‫بــه او گفتــه مى شــود‪ :‬ایــا رحمــت تــو از رحمــت مــن وســیع تر اس ـت ؟‬ ‫سپس هر دو را به سوى دوزخ مى برند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر‬ ‫و مترجم ازادگان‬ ‫تنــدی تابــش افتــاب ان چنــان بــود کــه چشــمم از ســوزش‬ ‫عــرق ســرازیر شــده میســوخت‪ .‬مــا را پشــت دروازهــای‬ ‫نگــه داشــتند‪ .‬بعــد از بــاز شــدن دری کوچــک بــا دســتهای‬ ‫بســته‪ ،‬بــدن نیمــه برهنــه‪ ،‬موهــای ژولیــده و بــدن کامــا‬ ‫خیــس عــرق وارد ســاختمان اســتخبارات بغــداد شــدیم‪.‬‬ ‫همــه کســانی کــه مــا را مــی دیدنــد‪ ،‬بــا تعجــب و تمســخر و‬ ‫شــماتت نگاهمــان مــی کردنــد‪ .‬بعضــی هــم مــی خندیدنــد‪.‬‬ ‫مــا را داخــل اتــاق کوچکــی بردنــد کــه نیــم دایــره بــود و پنجــره‬ ‫کوچکــی بــه حیــاط داشــت‪ .‬وقتــی در بــه رویمــان بســته‬ ‫شــد‪ ،‬بــرای چنــد لحظــه احســاس راحتــی کردیــم‪ .‬هرکــدام‬ ‫گوشــه ای روی زمیــن ولــو شــدیم‪ .‬بدنهــا دردنــاک بــود‪.‬‬ ‫عفونــت زخــم و اثــار شــکنجه و درد و رنجــی کــه در روح و‬ ‫جســممان مــوج میــزد‪ ،‬هنــوز فروکــش نکــرده بــود‪ .‬همــه مــی‬ ‫دانســتیم کــه بایــد خــود را بــرای اوضــاع بدتــری امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫بعدهــا فهمیــدم اتاقــی کــه در ان بودیــم‪ ،‬جایــی بــود کــه‬ ‫همــه اســرای تــازه وارد را انجــا نگهــداری مــی کردنــد و بعــد‬ ‫از بازجویــی و شــکنجه بــه اردوگاه هــای مختلــف منتقــل مــی‬ ‫کردنــد‪ .‬گاهــی در همــان اتــاق کوچــک نیــم دایــره ای کــه‬ ‫ابعــادش دو متــر در ســه متــر بــود‪ ،‬تعــداد زیــادی از اســرا را‬ ‫نگــه مــی داشــتند؛ بــه طــوری کــه بــرای نشســتن و خوابیــدن‬ ‫جــا نبــود؛ امــا ایــن بار خوشــبختانه ما فقط شــش نفــر بودیم‪.‬‬ ‫ان طــور کــه بعدهــا فهمیــدم‪ ،‬روال کار بعثــی هــا ایــن‬ ‫گونــه بــود کــه هــر چهــل روز بــه محــض امــدن اســرای‬ ‫جدیــد‪ ،‬گروهــی از بخــش فارســی رادیــو تلویزیــون‬ ‫عــراق مــی امدنــد و بــا انهــا مصاحبــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫چهل روز گذشــته بود و ما شــش تازه وارد‪ ،‬می بایســت برای‬ ‫مصاحبــه امــاده میشــدیم‪ .‬صبــح روز دوم بــود‪ .‬مــن و حبیــب‬ ‫نگــران از انچــه ممکــن اســت بــر ســرمان بیایــد‪ ،‬کنــار پنجــره‬ ‫کوچــک رو بــه حیــاط ایســتاده بودیــم و صحبــت مــی کردیــم‪.‬‬ ‫ناگهــان دروازه ورودی ســاختمان بــا ســروصدا بــاز شــد و‬ ‫در ماشــین ســواری داخــل محوطــه حیــاط امدنــد‪ .‬چنــد‬ ‫نفــر پیــاده شــدند و بــه طــرف ســاختمان اصلــی رفتنــد‪.‬‬ ‫هــر دو کنجــکاو و نگــران بــه ماشــین و سرنشــینانی کــه از‬ ‫ان پیــاده شــده بودنــد‪ ،‬نــگاه مــی کردیــم‪ .‬رنــگ از صورتــم‬ ‫پریــد و خشــکم زد‪ .‬نالــه ای ســر دادم و محکــم بــر ســرخود‬ ‫زدم ارامشــم را از دســت داده بــودم و هراســی از انچــه‬ ‫دیــده بــودم‪ ،‬بــه دلــم نشســته بــود‪ .‬مرتــب مــی گفتــم‪:‬‬ ‫ اه بویــه اویلــی (اه پــدرم ای وای ای وای)یکــی از انهــا کــه‬‫دســتگاه ضبــط صــوت و میکروفونــی در دســت داشــت و بــه‬ ‫طــرف ورودی ســاختمان مــی رفــت‪ ،‬دلــم را بــه لــرزه دراورد‪.‬‬ ‫حبیــب بــا دیــدن ایــن تغییــر ناگهانــی حالــم‪ ،‬نگــران پرســید‪:‬‬ ‫ چه شده صالح؟‬‫دســت پاچــه شــده بــودم‪ .‬رو بــه دوســتانم گفتــم‪:‬‬ ‫ دوســتان فاتحــه ام را بخوانیــد! ایــن کــه مــن دیــدم‪ ،‬اگــر‬‫مــن را ببینــد‪ ،‬مــن را لــو میدهــد‪ .‬دیگــر کارم تمــام اســت!‬ ‫بــه شــما وصیــت مــی کنــم هــر وقــت کــه موقعیتــی پیــش‬ ‫امــد و صلیــب ســرخیها امدنــد‪ ،‬بــه انهــا بگوییــد کــه صالــح‬ ‫زندانــی سیاســی در زنــدان هــای شــاه بــود و اینهــا او را‬ ‫کشــتند‪ .‬حتمــا اســمم را بــه صلیــب ســرخی هــا بگوییــد؟‬ ‫حبیب با دست پاچگی گفت‪ - :‬مگر این کیست؟!‬ ‫بــا صدایــی کــه بــه وضــوح مــی لرزیــد‪ ،‬گفتــم‪ - :‬ایــن دشــمن‬ ‫قســم خــورده مــن اســت؟صدای قــدم هــا امــد‪ .‬حبیــب کــه‬ ‫متوجــه وخامــت اوضــاع شــده بــود و موقعیتــم را درخطــر مــی‬ ‫دیــد‪ ،‬بــا دســت پاچگــی گفــت‪ :‬ولــک مالصالــح! دارنــد مــی‬ ‫اینــد؛ زود بــرو زیــر پتوهــا پنهــان شــو‪ ،‬خــودت را بــه خــواب‬ ‫بــزن‪ .‬زود بــاش! مــن را نمــی شناســند‪ ،‬امــا اگــر تــو را ببیننــد‪،‬‬ ‫برایــت بــد میشــود‪ .‬بــه ســرعت زیــر پتوهــا پنهان شــدم‪ .‬قلبم‬ ‫بــه شــدت مــی تپیــد‪ .‬رنگــم پریــده و بدنــم عــرق کــرده بــود و‬ ‫میلرزیــدم‪ ،‬ایــن جملــه را زیــر لــب تکــرار مــی کــردم‪ -‬اذا جــاء‬ ‫القــدر غمــى البصر‪(.‬موقــع قضــا و قــدر‪ ،‬هیچ چیز جلــودارش‬ ‫نیست)‬ ‫کســی کــه از دیدنــش خــود را باختــه بــودم‪ ،‬همــان فــواد‬ ‫سلســبیل بــود‪ .‬او هــم مــن را خــوب میشــناخت‪ .‬خرمشــهری‬ ‫بــود و در فتنــه خلــق عــرب پــس از انقالب که منجر به کشــته‬ ‫شــدن مــردم بــی گنــاه بســیاری شــده بــود‪ ،‬شــرکت داشــت‪ .‬او‬ ‫بــا منافقــان و ضدانقــاب همــکاری داشــت و بــه طــرف مــردم‬ ‫تیرانــدازی کــرده و عــده ای را هــم کشــته بــود‪ .‬در عملیاتــی بــا‬ ‫پاســدارها و انقالبیون درگیر شــد‪ ،‬مجروح شــد و همان طور‬ ‫زخمــی بــه عــراق فــرار کــرد‪ .‬در عــراق بــه بعثــی هــا پیوســت‬ ‫و در رادیــو تلویزیــون عــراق‪ ،‬مجــری بخــش فارســی شــد‪.‬‬ ‫کارش مصاحبــه بــا اســرای ایرانــی برای اســتخبارات عــراق بود‬ ‫و انچــه بــه نفــع رژیــم صــدام بــود‪ ،‬از زبان اســرا بازگو می کرد‪.‬‬ ‫از بخــت بــدم‪ ،‬فــواد مــن را مــی شــناخت و مــی دانســت‬ ‫گوینــده بخــش عربــی رادیــوی ابادانــم؛ همــان کســی‬ ‫هســتم کــه اطالعیــه هــا را مــی خوانــد و نیروهــای عراقــی را‬ ‫تشــویق بــه تســلیم مــی کــرد و از اســرا بازجویــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫قلبــم چنــان بــا شــدت میــزد کــه قفســه ســینه ام تیــر مــی‬ ‫کشــید‪ .‬زیــر پتوهــا داشــتم خفــه میشــدم‪ ،‬امــا چــاره ای‬ ‫نداشــتم‪ .‬صــدای زمزمــه دعــای دوســتانم را مــی شــنیدم‪.‬‬ ‫در بــا صدایــی خشــک و بلنــد بــاز شــد‪ .‬صــدای مامــوران‬ ‫و دو نفــر دیگــر را کــه بــا انهــا امــده بودنــد‪ ،‬میشــنیدم‪.‬‬ ‫صــدای فــواد برایــم اشــنا بــود‪ .‬شــروع بــه صحبــت بــا‬ ‫همراهانــم کــرد‪ .‬از ترفنــدی خــاص اســتفاده مــی کــرد‪.‬‬ ‫مــی پرســید و جــواب را بــه نفــع بعثیهــا تحریــف مــی کــرد‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫روستای چینو‪ ،‬بهشت‬ ‫افسانه ای علی اباد کتول‬ ‫روســتای چینــو در ‪۵۴‬کیلومتــری شــرق گــرگان و در ‪ ۱۸‬کیلومتــری جنــوب شــرقی علــی ابــاد از‬ ‫جنــوب بــه روســتای افراتختــه ‪ ،‬مشــرق بــه روســتای خــاک پیــرزن و مغــرب بــه روســتای بــاال چلــی‬ ‫در اســتان گلســتان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬درکتابهــا وقــوع کتــول گفتــه شــده کــه ‪ ۱۴‬خانــوار از ترکهای‬ ‫زنجــان بــه کتــول مهاجــرت کردنــد و ایــن نــام چینــی کــوه را بــرای اولیــن بــار انتخــاب کردنــد‪ .‬از اثــار‬ ‫تاریخــی تپــه ضلــع جنوبــی چینــو وســعت ان بیــش از ســه هکتــار و هفــت هــزار ســال و دنــگ‬ ‫اســیو‪ ،‬پیــر گلــدس ‪ ،‬پیــر چهارشــنب ‪ ،‬پیــر غالمرضــا ‪،‬حمــام مخروبــه‪ ،‬ســفال هــا‪ ،‬دیــواره هایــی‬ ‫از خشــت و گل و ســنگ اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان خانــه هــای روســتای چینــو ازخشــت و گل و پوشــش پشــت بــام ســفالی و درهــا و‬ ‫پنجــره هــای چوبــی ودیــوار ان بــا الــوار و مــات خشــت اســت‪ .‬اطــراف روســتا جنــگل و ایــن مــکان‬ ‫ییالقــی اســت کــه درفصــل بهــار و تابســتان بــه دلیــل اب و هــوای ســرد و معتــدل کوهســتانی‬ ‫پذیــرای گردشــگران زیــادی اســت‪ .‬محصــوالت روســتاچینو گندم‪،‬جــو ‪ ،‬ارزن گــردو ‪،‬ســیب درختی‬ ‫‪ ،‬گالبــی گلهــای وحشــی عســل مــی باشــد‪.‬‬ ‫طبــق گفتــار اهالــی روســتا کــه گاه عبــارت « بــاال چینــو» را بــر زبــان مــی اورنــد‪ ،‬چنیــن بــه نظــر مــی ایــد‬ ‫کــه روســتای اولیــه در فاصلــه ای انــدک در ضلــع باختــری ابــادی کنونی دیه یاد شــده قرار داشــته اســت‬ ‫امــا دربــاره ســوابق تاریخــی ان اخبــار چندانــی بــه دســت نیاوردیــم ‪.‬هر چند اثاری مانند « دنگ اســیو»‬ ‫« پیر گلدس » « پیر چهارشــنبه » و« پیر غالمرضا » از دیرینگی منطقه حکایت می کند ‪ ،‬و حمام‬ ‫مخروبــه وقدیمــی روســتا شــاهدی دیگــر اســت بــرای انکــه ســاکنان روســتای چینــو روزگاران پــر امیــدی‬ ‫را پشــت ســر نهــاده انــد ‪.‬همچنانکــه ذکــر شــد بــه ســبب کمبــود مــدارک و ماخــذ از جابجایــی و انتقال «‬ ‫بــاال چینــو» بــه موضــع فعلــی ان تقریبــا ًچیزی نمــی دانیم ‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار قدیــم مــی تــوان از تپــه ای نــام بــرد کــه در ضلــع جنوبــی چینــو واقــع شــده و بنــا بــه‬ ‫روایــات بــزرگان ابــادی در زمــان فــردی بــه نــام مهــدی شــاه کــه از خوانیــن قدیــم بــوده و بــه دســت‬ ‫مــردم ســاخته شــده اســت‪ .‬لکــن از گفتــار پــاره ای از پیــران ابادی وانجام مقایســه هــا در این باره‬ ‫‪،‬مــی تــوان گفــت ایــن موضــوع در زمانــی بالــغ بــر یــک صــد ســال قبــل صــورت گرفتــه اســت ‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش کتابچــه نفــوس ابــاد کــه عهــد حکومــت ملــک ارا نوشــته شــده ‪ ،‬روســتای چینــو از‪36‬نفــر‬ ‫نفــوس برخــوردار بوده اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت هایــی کــه روســتای چینــو را بــه یــک روســتای تاریخــی تبدیــل و ان را در فهرســت میــراث‬ ‫ملــی بــه ثبــت رســانده اســت‪ .‬چینــو چنــدان روســتای بزرگــی نیســت امــا ســاختار معمــاری ان‬ ‫مــی توانــد ان را بــه یکــی از روســتاهای مهــم اســتان گلســتان تبدیــل کنــد‪ .‬عجیــب نیســت کــه در‬ ‫ایــن روســتا خانــه ای را ببینیــد کــه روی دیــوار گلــی بنــا شــده باشــد‪ .‬یــک ســوی خانــه را دیــوار نگــه‬ ‫داشــته و ســوی دیگــر ان را ســتون هــای چوبــی و تــازه کــف خانــه از بــاالی دیــوار نمایان می شــود‪.‬‬ ‫خانــه ای معلــق میــان زمیــن و اســمان کــه شــاید در کمتــر معمــاری روســتایی دیــده شــده باشــد‪.‬‬ ‫معمــاری روســتای چینــو همــان معمــاری خشــت و گل اســت‪ ،‬بــا پوشــش بــام هــای ســفالی و‬ ‫درهــا و پنجــره هــای چوبــی‪ .‬بیشــتر خانــه هــای تاریخــی چینــو از یــک ســو بــه تــراس بزرگــی کــه‬ ‫معمــوال چنــد اطــاق را بــه هــم پیونــد مــی دهــد‪ ،‬ختــم مــی شــوند‪ .‬گاهــی ایــن تــراس هــا دورتــا‬ ‫دور خانــه مــی پیچنــد و باالخــره بــه یکــی از دیوارهــای بیرونــی ان ختــم می شــوند‪ .‬البتــه در برخی‬ ‫خانه ها به جای خشــت‪ ،‬از گل و ســنگ اســتفاده شــده اســت و هرگز روســتاییان چینو از مالت‬ ‫خشــک ســنگ بــرای ســاختن خانــه هایشــان اســتفاده نکــرده انــد‪.‬‬ ‫در داخــل هــر خانــه اجاقــی دیــده مــی شــود کــه البتــه بــا اجــاق هایــی کــه دیــده شــده متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن ســبک معمــاری تنهــا خــاص روســتای چینــو نیســت و بیشــتر روســتاهای علــی ابــاد کتــول از‬ ‫ایــن اجــاق هــا دارنــد‪ .‬ایــن اجــاق از یــک فضایــی شــبیه کابینــت هــای امــروزی تشــکیل شــده که زیــر ان‬ ‫دودکــش قــرار گرفتــه و اتــش در همــان جــا روشــن مــی شــود‪ .‬کنــار اتــش و زیــر ان فضای کابینتی هم‬ ‫جایی برای نشســتن صاحب خانه در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬دور تا دور روســتا جنگل اســت‪ .‬جنگل‬ ‫هــای زیبایــی کــه هنــوز طعــم کچلــی ناشــی از قطــع بــی رویــه درختــان را نچشــیده انــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

روزنامه بازار کسب و کار پارس 774

شماره : 774
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

روزنامه بازار کسب و کار پارس 773

شماره : 773
تاریخ : 1402/03/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

روزنامه بازار کسب و کار پارس 772

شماره : 772
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

روزنامه بازار کسب و کار پارس 771

شماره : 771
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

روزنامه بازار کسب و کار پارس 770

شماره : 770
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

روزنامه بازار کسب و کار پارس 769

شماره : 769
تاریخ : 1402/03/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!