روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 558 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 558

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 558

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 558

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪55 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 6‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /27-2022/ June/ 27-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪558‬‬ ‫بازی های خطرناک‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫جدالی که باید با پدیده بیابانی ‬ ‫شدن‪،‬ان را جدی گرفت‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۸‬درصدی‬ ‫صادراتغیرنفتی‬ ‫‪5‬‬ ‫در شان نام و جایگاه‬ ‫گلستان صادرات ‪ ۵۷‬میلیون‬ ‫دالری نیست‬ ‫به بهانه هفته قوه قضائیه؛‬ ‫تالشی از جنس اقتدار‬ ‫زیر پرچم اسالم‬ ‫سرتیپ دوم ستاد «سعید مطهری زاده»‬ ‫امــروزه احتــرام و رعایــت ادب متقابــل بیــن پلیــس و مــردم و رعایــت اصــل تکریــم‬ ‫در مناســبات انســانی و روابــط اجتماعــی‪،‬‏زمینه ســاز اعتمــاد عمومــی و تحقــق شــعار‬ ‫مردم داری پلیس شــده و پلیس توانســته اســت با شــیوه های اموزشــی نوین در‏این‬ ‫مســیر گام هــای مثبتــی را بــردار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫قــوه قضاییــه نیــز بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم و تاثیرگــذار در جمهــوری اســامی‬ ‫نقــش ارزنــده ای در حراســت از ارمان هــای‏اصیــل اســامی و ارزش هــای واالی انقــاب‬ ‫شــکوهمند دارد‪ ،‬صیانــت از کرامــت انســانی و تــاش در جهــت برقــراری عدالــت‪،‬‬ ‫‏تحقــق حقــوق شــهروندی و همچنیــن دفــاع از مظلومــان نیــز از رســالت های مهــم‬ ‫دســتگاه قضایــی اســت‏‪.‬‬ ‫بی شــک بخــش اعظمــی از امنیــت پایــدار و برقــراری نظــم و تامیــن اســایش و ارامش‬ ‫در جامعــه مرهــون کوشــش و همــت‏مســئوالن قضایــی و بخش هــای مختلــف‬ ‫دســتگاه قضــا اســت کــه بــه صــورت جــدی بــه مبــارزه بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫‏قانون شــکنی ها و جرائــم مختلــف بــر خواســته و از هیــچ کوششــی دریــغ نمی ورزنــد‏‪.‬‬ ‫اجــرای عدالــت و ایجــاد امنیــت‪ ،‬رســالت مشــترک دســتگاه قضــا و نیــروی انتظامی در‬ ‫جامعــه اســامی اســت و تعامــل بیــن‏دســتگاه های اجرایــی بسترســاز کاهــش امــار‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــوده به طــوری کــه اگــر ایــن همدلــی و هم افزایــی بیشــتر‏شــود‪،‬‬ ‫بی تردیــد شــاهد کاهــش هرچــه بیشــتر اســیب های اجتماعــی و ارتقــاء روزافــزون‬ ‫امنیــت اجتماعــی شــهروندان خواهیــم‏بــود‏‪.‬‬ ‫امــروز فرماندهــی انتظامــی و دســتگاه قضایــی در کنــار هــم می توانندمنشــا امنیــت‬ ‫پایــدار در تمامــی زمینه هــا ازجملــه زمینــه‏اجتماعــی و روحــی و روانــی بــرای مــردم و‬ ‫اجتمــاع باشــند و بــا ایجــاد چنیــن تعاملــی مــردم می تواننــد احســاس امنیــت باالیــی‬ ‫‏داشــته باشــن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه حفــظ ارزش هــا وظیفــه اصلــی و مهــم فرماندهــی انتظامــی اســت‬ ‫لــذا پلیــس و دســتگاه قضایــی ایــن مهــم را‏ثابــت کرده انــد کــه در حوزه هــای مختلــف‬ ‫خصوصــا ًامــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ایــن واجــب فراموش شــده از هیــچ اقدامــی‬ ‫‏فروگــذار نخواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫متاســفانه موضوعــی کــه امــروز کارکنــان کوشــا و پرتــاش انتظامــی و دســتگاه‬ ‫قضایــی را تحــت فشــار قــرار داده ایــن اســت کــه‏اگــر هــر اتفاقــی در جامعــه رخ‬ ‫بدهــد تمــام انگش ـت ها بــه ســوی ایــن دو ســازمان نشــانه می رونــد امــا بــاز هــم‬ ‫پلیــس و در‏یک طــرف دســتگاه قضایــی بــا وجــود محدودیت هــا و نامالیمــت هایــی‬ ‫کــه وجــود دارد‪ ،‬بــاز هــم بــه وظیفــه و رســالت خــود در‏خدمــت بــه مــردم عزیــز و‬ ‫شــریف کشــور عمــل می کننــد‏‪.‬‬ ‫به طــور مثــال پلیــس امــروز در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پیشــتاز بــوده و‬ ‫اقدامــات ایجابــی را باقــدرت در دســتور کار‏خــود قــرار داده اســت کــه بــرای احیــای ایــن‬ ‫فریضــه مهــم الزم اســت تــا یــک اقــدام جهــادی صــورت گیــرد و ایــن محقــق نمی شــود‬ ‫‏مگــر بــا حضــور تمــام دســتگاه ها‏‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به لحاظ سران ه اموزشی‬ ‫گرگانمحروم ترین‬ ‫شهرستان استان است‬ ‫بــه شــکر خداونــد متعــال امــروز در خراســان شــمالی در حــوزه امنیــت مشــکل‬ ‫خاصــی نداشــته و نداریــم و تنهــا دغدغــه ای کــه‏وجــود دارد در بحــث مســائل‬ ‫فرهنگــی و اســیب های اجتماعــی اســت‪ .‬همیــن موضــوع می طلبــد تــا مشــارکت‬ ‫عمومــی چــه در‏بیــن دســتگاه ها و چــه در بیــن مــردم افزایــش یابــد و ایــن رونــد‬ ‫نیــز تــداوم داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده کــه همــکاری و همدلــی دســتگاه قضــا و فرماندهــی انتظامــی‬ ‫گامــی مســتحکم در مقابلــه بــا‏ناهنجاری هــای اجتماعــی بــوده و هرچــه ایــن ارتبــاط‬ ‫نزدیک تــر باشــد نتیجــه بهتــری نیــز در راســتای برقــراری امنیــت و برخــورد بــا‏مجرمــان و‬ ‫درنهایــت اجــرای عدالــت و احقــاق حقــوق مــردم بــه دســت خواهــد امــد‏‪.‬‬ ‫وقــوع جرائــم در جامعــه در صورتــی کاهــش می یابــد کــه همــکاری و همدلــی‬ ‫فرماندهــی انتظامــی و دســتگاه قضایــی هــرروز‏بیشــتر از قبــل‪ ،‬تقویــت و مســتحکم‬ ‫شــود؛ کــه اگــر این گونــه باشــد‪ ،‬هنجارشــکنان جــرات ارتــکاب جــرم را هرگــز پیــدا‬ ‫نخواهنــد‏کــرد و ایــن موضــوع نمایــان می شــود کــه ناامن ســازی محیط جــرم در جهت‬ ‫ایجــاد امنیــت یکــی از مهم تریــن راهکارهــای ایجــاد‏امنیــت در جامعــه اســت‏‪.‬‬ ‫پلیــس و دســتگاه قضایــی مهم تریــن ســازمان ها بــرای ناامــن ســازی محیــط جــرم‬ ‫هســتند و خدمــت کــردن بــه احــاد جامعــه در‏خصــوص امنیــت از وظایــف مشــترک‬ ‫پلیــس و قــوه قضائیــه می باشــد کــه بــا تعامــل و ارتبــاط منطقــی هر دو ســازمان نقش‬ ‫موثــر‏خــود را ایفــا خواهنــد کــرد و ایــن مهــم نیــز قطعــا ًاعتمــاد عمومــی را بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫مقابلــه بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی و انتظــام بخشــی در کنــار رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــای قضایــی و ســایر اقدامــات و‏ماموریت هــای محولــه مهم تریــن فعالیــت‬ ‫پلیــس اســتکه بــه حــول و قــوه الهــی بــا درایــت غیــور مــردان زحمت کــش و پرتــاش‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏فرماندهــی انتظامــی بــه نحــو مطلــوب تحقق یافتــه اس ـ ‪‎‬‬ ‫قــوه قضائیــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز ثابــت کــرده اســت بــا پاســداری از قانــون‬ ‫اساســی و ســرلوحه قــرار دادن رهنمودهــا و‏منویــات مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان‬ ‫رکــن اصلــی و اساســی نظــام‪ ،‬مســئولیت خطیــر و حساســی را در پشــتیبانی از‏حقــوق‬ ‫فــردی و اجتماعــی و تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت عهــده دار اســت‏‪.‬‬ ‫مصــداق بــارز ایــن وظیفــه خطیــر و پــرارزش ایــه شــریفه «و اقســطوا ان اللــه یحــب‬ ‫المقســطین»مطابق عــدل عمــل کنیــد همانــا‏خداونــد دوســت می داردان هــا را کــه‬ ‫طالــب عدالــت هســتند‪( .‬ســوره حجــرات ایــه ‪ )9‬اســت‏‪.‬‬ ‫قــوه قضاییــه کــه همــواره بــه عنــوان یکــی از ارکان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫ایفــای نقــش می کنــد‪ ،‬نقشــیبی بدیل در‏پاســداری از ارزش هــا‪ ،‬کرامــت انســانی‪،‬‬ ‫ســامت اجتماعــی و برقــراری امنیــت و عدالــت در جامعــه داشــته کــه ایــن مهم عالوه‬ ‫‏براســتحکام پایــه نظــام اســامی مایــه قــوام و دوام قلمــداد می شــود و بی شــک بخش‬ ‫اعظمــی از امنیــت پایــدار و برقــراری‏نظــم و تامیــن اســایش و ارامــش در جامعــه‬ ‫مرهــون تالش هایبی شــائبه مجتهــدان و عالمــان عــادل و تمامــی مســئوالن‏قضایــی و‬ ‫بخش هــای مختلــف دســتگاه قضــا اســت‏‪.‬‬ ‫امــروز شــاهدیم ایــن نهــاد کلیــدی و موثــر همــگام و همــراه بــا اندیشـه های اســام‬ ‫نــاب محمــدی (ص) و پیــرو هدایت هــای ‏ارزشــمند مقــام عظمــای والیــت امــام‬ ‫خامنـه ای عزیــز «مدظله العالــی» بــه صــورت جــدی و قاطعانــه بــرای مبــارزه بــا هرگونه‬ ‫ی لحظــه ای دریــغ نمی کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏فســاد و بی عدالتــی و قانون شــکن ‬ ‫و سخن پایانی اینکه‪:‬‏‬ ‫شــهید بهشــتی و یارانــش بــا نثــار خــون پــاک خویــش‪ ،‬اســام و انقــاب اســامی را‬ ‫بیمــه کردنــد و پایه هــای نظــام مقــدس‏جمهــوری اســامی ایــران را مســتحکم و بــا‬ ‫شهادتشــان مســیر روشــنی فــرا روی دوســت داران و شــیفتگان انقــاب گشــودند‏‪.‬‬ ‫خــون شــهدای هفتــم تیــر پایه هــای نظــام اســامی را مســتحکم تر کــرده و ان شــاء‬ ‫اللــه ایــن قــوه ارزشــی چــون گذشــته بــا الگــو‏گیــری از فرمایشــات مقام معظــم رهبری‬ ‫و فرماندهــی معظــم کل قــوا «مدظله العالــی» کــه دفــاع شــجاعانه و قدرتمندانــه از‬ ‫‏عدالــت در جامعــه وظیفــه قــوه قضائیــه اســت‪ ،‬موفق تــر از همیشــه عمــل کنــد و در‬ ‫ایــن میــان‪ ،‬فرماندهــی انتظامــی هــم همــراه‏و همــدل در کنــار ایــن قــوه‪ ،‬در راســتای‬ ‫توســعه نظــم‪ ،‬امنیــت و عدالــت در جامعــه فروگــذار نخواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫ان شاءالله ‪....‬‏‪.‬‬ ‫بازیابی اطالعات بستگی به این‬ ‫دارد که استراتژی پشتیبان گیری‬ ‫شما چقدر خوب است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء سی ام ‪ ،‬پیام سی ام ‏‪:‬‬ ‫‏« نگاه عالمانه به موجودات عالم و مهندسی کائنات ‏»‬ ‫ـال ک َیْـ َ‬ ‫سـمَاء ِ ک َیْـ َ‬ ‫ـل ک َیْـ َ‬ ‫ـف‬ ‫ـف خُلِقَــتْ «‪»۱۷‬وَاِلَــى ال َّ‬ ‫اَفَــاَ یَن ْظـُـرُو َ‬ ‫ـف رُف ِ َعــتْ «‪»۱۸‬وَاِلَــى ال ْ ِ‬ ‫جبَـ ِ‬ ‫ن اِلَــى الْاِبـ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س ـطِحَتْ «‪»۲۰‬فَذَک ـِّر ْ اِنَّمَــا اَنـ ْـتَ مُذَک ـِّر ٌ «‪»۲۱‬‬ ‫‏‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ک‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ْ ِ ْ‬ ‫ُ‬ ‫نُصِبَــتْ «‪ِ َ »۱۹‬‬ ‫ایــا انهــا بــه شــتر نمــی نگرنــد چگونــه افریــده شــده ؟ (‪ )17‬و بــه اســمان نــگاه مــی کننــد کــه چگونــه‬ ‫برپــا شــده ؟ (‪ )18‬و بــه‏کوههــا کــه چگونــه در جــای خــود نصــب گردیــده ؟ (‪ )19‬و بــه زمیــن کــه چگونــه‬ ‫مســطح گشــته ؟ (‪ )20‬پــس تذکــر ده تــو‏فقــط تذکــر دهنــده ای ‪ )21( .‬غاشــیه‬ ‫اخریــن جــزء قــران کریــم (جــزء ســی ام) ‪ ،‬بــا ســوره مبارکــه نبــا ( عــم یتســاء لــون ‪ 40‬ایــه ) اغــاز و‬ ‫بــا ســوره هــای نازعــات ‏‏(‪ 46‬ایــه) ‪ ،‬عبــس (‪ 42‬ایــه) ‪ ،‬تکویــر (‪ 29‬ایــه) ‪ ،‬انفطــار (‪ 19‬ایه) ‪ ،‬مطففین‬ ‫(‪ ۳۶‬ایــه) ‪ ،‬انشــقاق(‪ ۲۵‬ایــه) ‪ ،‬بــروج (‪۲۲‬‏ایــه) ‪ ،‬طــارق(‪ ۱۷‬ایــه) ‪ ،‬اعلــی(‪ ۱۹‬ایــه) ‪ ،‬غاشــیه(‪۲۶‬‬ ‫ایــه) ‪ ،‬فجــر (‪ ۳۰‬ایــه) ‪ ،‬بلــد(‪ ۲۰‬ایــه) ‪ ،‬شــمس (‪ ۱۵‬ایــه) ‪،‬‏اللیــل(‪ ۲۱‬ایــه) ‪ ،‬ضحــی(‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬شــرح‬ ‫(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬تیــن (‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬علــق (‪ ۱۹‬ایــه) کــه اخریــن ایــه ان ســجده واجبــه‏دارد‪ ،‬قــدر (‪ ۵‬ایــه) ‪،‬‬ ‫بینــه(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬زلزلــه (‪ ۸‬ایــه)‪ ،‬عادیــات (‪ ۱۱‬ایــه)‪ ،‬قارعــه (‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬تکاثــر(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬عصــر(‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‬ ‫‏همــزه (‪ ۹‬ایــه) ‪ ،‬فیــل (‪ ۵‬ایــه) ‪ ،‬قریــش (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬ماعــون (‪ ۷‬ایــه)‪ ،‬کوثــر (‪ ۳‬ایــه) ‪ ،‬کافرون(‪۶‬ایــه)‬ ‫‪ ،‬نصــر (‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‏مســد(‪ ۵‬ایــه) ‪ ،‬اخــاص (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬فلــق(‪ ۵‬ایــه) و نــاس (‪ ۶‬ایــه) جمــع بــا ‪۵۴۵‬‬ ‫ایــه پایــان بــه مــی رســد کــه اهــم پیامهــای‏ان بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 1‬و خداوند ‪ ،‬خواب را مایه ارامش ‪ ،‬شــب را برای پوشــش ( اســتراحت) و روز را برای زندگی (کار)‬ ‫و معاش قرار‏داده اســت‪ / ۹-۱۱ .‬نباء‏‬ ‫‏‪ .۲‬ایــا افرینــش ( زنــده کــردن دوبــاره انســان ســخت تــر اســت؟ یــا افرینــش اســمان (کائنــات) کــه‬ ‫خداونــد ان رابناکــرده‏اســت ‪/۲۷ .‬نازعــات‬ ‫‏‪ .٣‬نگــرش ادمــی ‪ ،‬بــه افرینــش انســان (از نطفــه) و نظــر او بــه (افرینــش) و غذاهایــی کــه خــود مــی‬ ‫خــورد ‪ ،‬شــاید او را از‏کفــر و ناسپاســی و صــورت غبــار الــود روز قیامــت نجــات بخشــد ‪.../17/42‬‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ .۴‬بــرای کســانی کــه خواهــان صــراط مســتقیم هســتند ‪ ،‬تفکــر در احــواالت هنگامــه قیامــت ‪،‬‬ ‫اندیشــه در دلیــل (و گنــاه)‏کســانی کهمظلومانــه( در طــول تاریــخ ) کشــته شــده انــد و حقانیــت کالم‬ ‫خــدا قــران ‪ ،‬از ضرورتهــای اجتنــاب ناپذیــر ان‏اســت ‪ .‬ســوره تکویــر‬ ‫‏‪ .۵‬ای انســان ! چــه چیــزی تــورا در مقابــل پــروردگار کریــم مغــرور ســاخته اســت ؟ پــروردگاری کــه تــو‬ ‫را افرید‪ ،‬ســاماندهی‏ونظام بخشــید ‪۷ .‬و‪/۶‬انفطار‬ ‫‏‪ . 6‬ایــا مــی دانیــم مطففیــن چــه کســانی هســتند ؟ انانکــه حــق خــود را کامــل مــی گیرنــد‪ ،‬ولــی در‬ ‫دادن حــق دیگــران ‪،‬‏کممــی گذارنــد و موجــب زیــان مــردم مــی شــوند ‪ /۱ -۳.‬مطقفیــن‬ ‫‏‪ .٧‬ابــرار (نیــکان) چــه مقــام هــا ونعمــت هایــی دارنــد؟ (در تعــدد نعمــت هــا هســتند ‪ -۲ .‬بــر‬ ‫تخت های بهشــتی تکیه و به‏زیبائیهای انمی نگرند ‪-۳.‬در چهره هایشــان طراوت و نشــاط بهشــتی‬ ‫مــوج مــی زنــد‪-۴ .‬از نوشــیدنیهای پــاک‪ ،‬زالل و‏دســت نخــورده بهشــتی ســیراب مــی شــوند ‪ 5 .‬ـ در‬ ‫رغبــت بــه نعمــت هــای بهشــتی از یکدیگــر پیشــی مــی گیرنــد ‪ 6 .‬ـ از‏چشــمه ی تســنیم کــه مقربــان‬ ‫(پیامبــران ‪ ،‬ائمــه و اولیــاء ) مــی نوشــند ‪ ،‬مــی چشــند ‪ 28 .‬ـ ‪ / 18‬مطففیــن‬ ‫‏‪ . 8‬پــاداش بهشــتی خداونــد ‪ ،‬بــرای مومنانــی کــه عمــل صالــح داشــته باشــند ‪ ،‬بــی پایــان اســت ؛‬ ‫بگونــه ای کــه انــان تــوان‏تشــکر و ممنــون شــدن را ندارنــد ‪ / 25 .‬انشــقاق‬ ‫‏‪ . 9‬ایــا مــی دانیــم ! اگــر احســاس کردیــم تذکــر فایــده دارد ؛ بایــد اقــدام کنیــم ‪ ،‬خــدا ترســان متذکــر‬ ‫مــی شــوند امــا ایــن‏بدبخــت تریــن افــراد جامعــه هســتند کــه از ان دوری مــی کننــد ‪ 12 .‬ـ ‪ / 9‬اعلــی‬ ‫‏‪ . 10‬ان کــس حتمــا ًرســتگار (و عاقبــت بــه خیــر) خواهــد شــد کــه ‪ 1 :‬ـ خــود را پــاک و تزکیــه کنــد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ذاکــر خــدا‏باشــد ‪ 3 .‬ـ نمــاز را بــر پــا دارد ‪ 4 .‬ـ اخــرت (پایــدار) را بــر دنیــای (فانــی) مقــدم بــدارد ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‪ / 14‬اعلــی‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یک شنبه‬ ‫‪ 5‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫بررسی ‪ 21‬پرونده‬ ‫در کمیسیون ماده ‪42‬‬ ‫استاندارد‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ 42‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام‬ ‫اســتاندارد در گلســتان در نخســتین جلســه خــود‬ ‫در ســال ‪ ،1401‬بــه پرونــده ‪ 9‬واحــد تولیــدی و بســته‬ ‫بنــدی و در جلســه دوم خــود بــه وضعیــت ‪ 12‬واحــد‬ ‫تولیــدی و خدماتــی رســیدگی کــرد‪.‬‬ ‫در اولیــن جلســه کمیســیون مــاده ‪ 42‬قانــون‬ ‫تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد کــه بــا حضــور‬ ‫نماینــده دادگســتری گلســتان کــه قاضــی کمیســیون‬ ‫مــاده ‪ 42‬مــی باشــد‪ ،‬مدیــرکل اســتاندارد و اعضــای‬ ‫کمیســیون مــاده ‪ 42‬برگــزار شــد‪ 9 ،‬پرونــده از‬ ‫واحدهــای تولیــدی غذایــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬بســته بنــدی‪،‬‬ ‫روغــن موتــور و کارگاه هــای طالســازی مــورد بررســی‬ ‫و رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫عیارســنجی مصنوعــات طــا‪ ،‬روغــن موتورهــای‬ ‫بنزینــی و دیزلــی‪ ،‬تولیــدات غذایــی و کشــاورزی‬ ‫شــامل نوشــابه میــوه ای گازدار‪ ،‬رب گوجــه فرنگــی‪،‬‬ ‫همبرگــر خــام منجمــد‪ ،‬مــرغ منجمــد‪ ،‬روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی و نیــز بســته بنــدی قنــد‪ ،‬موضوعــات مطــروح‬ ‫در ایــن جلســه را شــامل مــی شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه حجــم بــاالی موضوعــات مــورد بررســی‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه وضعیــت ‪ 12‬پرونــده واحدهــای تولیــدی‬ ‫و خدماتــی نیــز بــه جلســه دوم موکــول شــد کــه طــی‬ ‫ان ‪ 6‬واحــد تولیــدی صنایــع غذایــی‪ ،‬عیارســنجی‬ ‫یــک کارگاه طالســازی‪ ،‬یــک واحــد صنایــع ســاختمانی‬ ‫تولیــد کننــده بتــن امــاده اســامپ دار‪ 2 ،‬واحــد‬ ‫تولیــدی روغــن موتورهــای بنزینــی و دیزلــی و در‬ ‫نهایــت یــک شــرکت اموزشــی همــکار‪ ،‬مــورد مداقــه و‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ 41‬قانــون اســتاندارد‪ :‬در صورتــی کــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی و خدماتــی دارای پروانــه کاربــرد‬ ‫عالمــت اســتاندارد یــا تاییدیــه از ســازمان‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫تولیــد کاال یــا خدمــات پاییــن تــر از کیفیــت اســتاندارد‬ ‫نماینــد‪ ،‬موضــوع در کمیســیون مــاده (‪ )42‬ایــن‬ ‫قانــون تصمیــم گیــری مــی شــود‪ .‬کمیســیون مــاده‬ ‫‪ 42‬مرکــب از یکــی از قضــات دادگســتری بــه انتخــاب‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه‪ ،‬مدیــرکل اســتاندار‪ ،‬نماینــده‬ ‫ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف‬ ‫کننــدگان‪ ،‬نماینــده اتــاق هــای بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی‪ ،‬تعــاون مرکــزی و اصنــاف ایــران‬ ‫حســب مــورد مــی باشــد کــه بــا مالحظــه شــرائط و‬ ‫امکانــات خاطــی و دفعــات تخلــف‪ ،‬مراتــب را بــه‬ ‫مرجــع قضایــی ذیصــاح ارجــاع مــی کنــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫بلوغ زودرس‪،‬پیامد خطرناک‬ ‫ابزارهای ارتباطی جدید‬ ‫والدیــن بــه دالیــل مختلفــی اقــدام بــه خریــد گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند و یــا کامپیوتــر و تبلــت بــرای بچــه هــا مــی کننــد برخی‬ ‫معتقدنــد اشــنایی زود هنــگام کــودکان بــا ایــن تکنولــوژی باعث‬ ‫رشــد هــوش و خالقیــت انــان می شــود گروهــی هــم بــه تبعیــت‬ ‫از روش تربیتــی نامناســبی کــه « فرزندســاالری » نــام دارد‪،‬‬ ‫تــوان مخالفــت بــا خواســته و اصــرار فرزندانشــان را ندارند برخی‬ ‫دیگــر نیــز بــه دلیــل شــاغل بــودن و یــا نداشــتن وقــت کافــی‪ ،‬از‬ ‫تبلت برای خلا نبود خودشــان اســتفاده می کنند و در حقیقت‬ ‫تبلــت را جایگزیــن فعالیت هــای واقعــی کرده انــد‪.‬‬ ‫بازی های خطرناک‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سیدعلی علوی‬ ‫ایــن روزهــا کــودکان از همــان ســنین پاییــن‪ ،‬اســتفاده از گوشــی‬ ‫همــراه و تبلــت را جایگزیــن بازی هــای طبیعــی کودکانــه کرده انــد ‪.‬و‬ ‫در مــواردی حتــی بهتــر از والدینشــان از رمــز و راز و زیــر و بــم ایــن‬ ‫تکنولــوژی اگاهنــد! حــال انکــه محققیــن معتقدنــد اســتفاده از ایــن‬ ‫فــن اوری اگــر بــه درســتی مدیریــت نشــود‪ ،‬اســیب هایی بــه مراتــب‬ ‫بیشــتر از مزایــا بــه همــراه دارد و ایــن موضوعــی نیســت کــه از نــگاه‬ ‫تیزبیــن والدیــن پنهــان بمانــد ‪ .‬انــان نگــران اســتفاده نامناســب و‬ ‫غیــر اصولــی فرزندانشــان اعــم از مــدت زمانــی کــه کــودک و نوجــوان‬ ‫صــرف اســتفاده از کامپیوتــر مــی کنــد و یــا نــوع فعالیــت هایــی کــه‬ ‫درگیــر ان مــی شــود هســتند امــا علیرغــم اینکــه بــه خوبــی مــی دانند‬ ‫اســتفاده پیــش از موعــد از ایــن ابزارهــا و متعاقبا ًرها شــدن بچه ها‬ ‫در فضــای مجــازی چــه پیامدهــای خطرناکی در بــر دارد گاهی اوقات‬ ‫بــرای خــاص شــدن از شــیطنت هــای کودکانــه و محدود کــردن انان‬ ‫در یــک فضــای بســته و یــا بــه بهانــه واهــی کــه بــدان اشــاره خواهیــم‬ ‫کــرد اقــدام بــه خریــد تبلــت و گوشــی و کامپیوتــر بــرای فرزنــدان‬ ‫خردسالشــان می نماینــد و خواســته یــا ناخواســته زمینــه ورود بــه‬ ‫دنیــای پهنــاور و ترســناک مجــازی را بــرای انــان فراهــم می اورنــد‪.‬‬ ‫جهانــی غیــر واقعــی کــه حتــی ادم بــزرگ هــا را هــم بــه راحتــی‬ ‫در خــود فــرو مــی بــرد‬ ‫کودکانــی کــه بــه خاطــر نااگاهــی و بــی توجهــی خانواده هــا و یــا‬ ‫چشــم همچشــمی ســطح پاییــن انــان در رقابــت هــای فامیلــی! و یــا‬ ‫بــه هــر دلیــل دیگــری در ســنین کــم راه ورودشــان بــه دنیــای مجــازی‬ ‫بــاز می شــود ‪ .‬در حقیقــت از تجربــه کــردن دوران خــوش کودکــی و‬ ‫لــذت هــای خــاص ایــن دوره کــه ( هرگــز قابــل تکــرار هــم نخواهــد‬ ‫بــود ) محــروم مــی شــوند و زودتــر از انچــه کــه بایــد پــا بــه دنیــای پــر‬ ‫خطــر بزرگســالی می گذارنــد‪ .‬حــال انکــه بــه طــور طبیعــی انــان بایــد‬ ‫فراینداجتماعــی شــدن را در کانــون خانــواده بیاموزنــد و همــه ایــن‬ ‫ســال ها را در کنــار والدیــن و همســن و ساالنشــان ســپری کننــد‪.‬‬ ‫بــا بــزرگ ترهایشــان و بچــه هــای دیگــر معاشــر و همبــازی شــوند‬ ‫و ایــن تعامــل کودکانــه‪ ،‬روحشــان را بــه رشــد و تعالــی برســاند و‬ ‫خالقیــت و استعدادهایشــان را شــکوفا نماینــد‪ .‬از ایــن رو اشــنایی‬ ‫زود هنــگام انــان بــا ایــن ابزارهــا و بــا فضــای مجــازی بســیار خطرناک‬ ‫اســت چــرا کــه انهــا را از درک انچــه کــه در جهــان حقیقــی رخ مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬محــروم می کنــد و بدیــن ترتیــب مــا شــاهد رشــد نســلی‬ ‫پرخاشــگر‪ ،‬پــر توقــع و بــا حــس همدلــی و عاطفــی پاییــن و هــوش‬ ‫هیجانــی کــم خواهیــم بــود ‪.‬‬ ‫اســتفاده از گوشــی های همــراه و تبلــت بــرای کــودکان چــه‬ ‫اســیب هایی بــه همــراه دارد ؟‬ ‫ایــن ابزارهــا بــی تردیــد صدمــات غیــر قابــل انــکاری چــه از نظــر‬ ‫جســمی و وچــه عصبــی بــه کــودکان وارد مــی کننــد ‪ .‬نخســت انکــه‬ ‫ســامت چشــم و بینایــی انــان را تحــت الشــعاع قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫نــگاه کــردن طوالنــی مــدت بــه صفحــه نمایشــگر گوشــی های‬ ‫هوشــمند‪ ،‬کامپیوترهــای رومیــزی و تبلــت و لــپ تــاپ بــه بــروز‬ ‫عالئــم خســتگی چشــم نظیــر ســوزش چشــم و اشــک ریــزش منجــر‬ ‫می شــود ‪ .‬عــاوه بــر ان یکــی از شــایع تریــن مشــکالت چشــمی‪،‬‬ ‫«فوتوفوبــی » یــا حساســیت بــه نــور اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تــاری دیــد‪ ،‬تنبلــی چشــم ‪ ،‬اب مرواریــد و پیــر چشــمی‬ ‫نیــز در افــرادی کــه از ســنین پاییــن از تبلــت و رایانــه اســتفاده‬ ‫کرده انــد شــیوع زیــادی دارد ‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگــر تاثیــر نامناســب این تکنولــوژی بر اعصــاب و روان‬ ‫و بــر مغــز کــودکان اســت ‪ .‬بــه تجربــه دیــده شــده تصاویــر پــر از رنــگ‬ ‫و پــر تحــرک و انچــه کــه بچــه هــا در صفحــه مونیتــور مــی بیننــد اعــم‬ ‫از بــازی هــای مهیــج کامپیوتــری و یــا اطالعــات موجــود در ســایت ها‬ ‫چنــان تاثیــری بــر فکــر و اعصــاب کــودک مــی گذارنــد کــه پــس از‬ ‫مدتــی کــودک از هویــت واقعــی خــود فاصلــه مــی گیــرد و رفتارهایــی‬ ‫از خــود بــروز مــی دهــد کــه انــگار خــود نیــز جزئــی از ایــن مجموعــه‬ ‫ماشــینی شــده اســت ‪.‬‬ ‫مزایــا و معایــب فضــای مجــازی در کــودکان؟ از طرفــی انــان که در این‬ ‫ســن بایــد بــه فعالیــت هــای بدنــی و ذهنــی ســالم بپردازنــد بــه یکجــا‬ ‫نشســتن و ســیر کــردن در دنیــای غیــر واقعــی عــادت مــی کننــد و کــم‬ ‫کــم منــزوی مــی شــوند ‪ .‬اســتانه تحملشــان بــه شــدت پاییــن مــی ایــد‬ ‫و حوصلــه و اشــتیاق تعامــات اجتماعــی و معاشــرت بــا دیگــران را از‬ ‫دســت مــی دهنــد‪ .‬از ایــن رو مهارت هــای اجتماعــی در ایــن کــودکان‬ ‫ضعیــف تــر از ســایر هماساالنشــان اســت و انهــا معمــوال ًســاکت تــر از‬ ‫بقیــه هســتند‪ .‬ایــن کــودکان از دنیــای واقعــی فاصله گرفتــه و از جهان‬ ‫پــر فریــب و پــر نیرنــگ مجــازی اســتقبال کــرده انــد‪.‬‬ ‫لــذا روحیــه انزواطلبــی و درون گرایــی یکی از بزرگ ترین پیامدهای‬ ‫منفــی ایــن سیســتم محســوب مــی شــود ‪ .‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫امــروزی نمی تواننــد بــه راحتــی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه‬ ‫جــای اینکــه بــه صــورت حضــوری با دوستانشــان حرف بزننــد در حال‬ ‫صحبــت بــا گوشــی شــخصی خــود هســتند کــه در اغلــب مــوارد غیــر‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬همچنیــن از حضــور در میهمانی هــا و جمــع هــای‬ ‫فامیلــی ســرباز می زننــد‪ ،‬شــرکت در فعالیــت های گروهی برایشــان‬ ‫دشــوار اســت‪ ،‬در برقــراری رابطــه بــا دوســتان و معلمــان نیــز چنــدان‬ ‫موفــق عمــل نمــی کننــد‪.‬‬ ‫بلوغ زودرس‪،‬پیامد خطرناک ابزارهای ارتباطی جدید‬ ‫بچــه هــا متناســب بــا سنشــان بســیار کنجــکاو و بــی تجربه هســتند‬ ‫و ان چــه را کــه مــی بیننــد بــه ســرعت مــی پذیرنــد ‪.‬‬ ‫اگــر انهــا پیــش از ســن طبیعــی بلــوغ بــا مســائل غریــزی و طبیعــی‬ ‫مربوط به بزرگســاالن اگاه شــوند ‪ ،‬با معضلی به نام بلوغ زودرس‬ ‫مواجــه خواهنــد شــد ‪ .‬عارضــه ای کــه منجــر بــه بــروز مشــکالتی‬ ‫جــدی ماننــد چاقــی ‪ ،‬کوتاهــی قــد‪ ،‬افســردگی‪ ،‬اختــاالت رفتــاری و‬ ‫روانــی‪ ،‬فعالیت هــای جنســی زودهنــگام و پرخاشــگری مــی شــود ‪.‬‬ ‫رهــا شــدن در فضــای بــدون مــرز مجــازی‪ ،‬پرســه زدن در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و در وب هــای پــر از عکــس و اطالعاتــی کــه هیــچ محدوده‬ ‫و قانونــی بــرای تفکیــک ســنی وجــود نــدارد‪ ،‬خیلــی زودتــر از انچه که‬ ‫بایــد چشــم و گــوش بچــه را بــاز مــی کنــد و زنــگ خطــر اســیب هــای‬ ‫فــردی و بــی بندوبــاری هــای جنســی را بــرای خانــواده هــا و جامعــه‬ ‫بــه صــدا در مـی اورد ‪.‬‬ ‫اسیب های استفاده از فضای مجازی پیش از موعد‪:‬‬ ‫خانــواده در معــرض تهدیداســتفاده پیــش از موعــد از ایــن‬ ‫ابزارهــای مــدرن بــه ویــژه اگــر مجهــز بــه شــبکه هــای مجــازی نیــز‬ ‫باشــند کــه در ان عکــس و فیلــم و واژه هــای غیــر اخالقــی بــه راحتــی‬ ‫رد و بــدل می شــود‪ ،‬شــئونات ارزشــی و فرهنگــی خانــواده را تحــت‬ ‫ســیطره نفــوذ و تاثیرگــذاری خــود قــرار مــی دهــد و حریــم امــن خانــه‬ ‫را بــا مخاطــرات زیــادی مواجــه می کنــد و همــان طــور کــه اشــاره شــد‬ ‫بــه دلیــل جذابیــت زیــاد ایــن فضــا افــراد را بــه انــزوا مــی کشــاند در‬ ‫ایــن میــان فرزندانــی کــه بنــا بــر دالیــل فــوق در کنــار اعضــاء خانــواده‬ ‫حضــور واقعــی ندارنــد و بــا انــان وقــت گذرانــی نمــی کننــد نمی توانند‬ ‫بــه درک روابــط مبتنــی بــر واقعیــت‪ ،‬مهــرورزی‪ ،‬عاطفــه و عشــق‬ ‫یعنــی عواملــی کــه بایــد در فضــای خانــه حاکــم باشــد ‪ ،‬برســند و‬ ‫چــون کــه ایــن معضــل نــه تنهــا در میــان بچه هــا بلکــه گریبانگیــر‬ ‫والدیــن و خواهــران و بــرادران بــزرگ تــر نیــز شــده اســت بــه طــور‬ ‫کلــی پایــه و اســاس نهــاد خانــواده در معــرض مخاطــرات جــدی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت ‪.‬‬ ‫شایع ترین مشکالت استفاده از فضای مجازی ‪:‬‬ ‫عــدم تمرکــز و افــت تحصیلــی دانــش امــوزان اســت و عملکــرد‬ ‫تحصیلــی کــودکان ضعیــف مــی شــود‪ .‬تحقیقات نشــانگر ان اســت‬ ‫کــه درصــد باالیــی از دانــش اموزانــی کــه در اســتفاده از اینترنــت‬ ‫زیــاده روی مــی کننــد دچــار افــت تحصیلــی مــی شــوند ‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــن وســایل باعــث شــده تــا کــودکان در انجــام تکالیــف‬ ‫درســی خــود کوتاهــی کننــد و چــون تمــام انــرژی ذهنــی خــود را‬ ‫صــرف ایــن مشــغولیت مــی نماینــد دیگــر توانایــی تمرکــز بــر درس‬ ‫و تفکــر خالقانــه در امــر امــوزش را ندارنــد و بــه دلیــل خســتگی و‬ ‫عــدم مدیریــت زمــان ‪ ،‬بــه مــرور دچــار دلزدگــی از درس و مدرســه‬ ‫مــی شــوند ‪ .‬تــا جایــی کــه برخــی از ایــن کاربرهــای کوچک و خردســال‬ ‫وقتــی بــه نوجوانــی می رســند بــرای تحقــق ارزوهــای غیــر واقعی خود‬ ‫و یــا اختالالتــی ماننــد افســردگی ‪ ،‬پرخاشــگری و اضطــراب ‪ ،‬درس و‬ ‫مدرســه را رهــا کــرده و بــه اصطــاح تــرک تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بی خوابی و از بین رفتن فعالیت های فیزیکی‬ ‫تــا وقتــی کــه کــودکان از ایــن تکنولــوژی اســتفاده مــی کننــد بــرای‬ ‫فعالیت های بدنی ورزشــی وقت کمتری خواهند داشــت ‪ .‬بســیاری‬ ‫از انــان بخــش زیــادی از شــب و روز یعنــی ســاعاتی کــه بــه خــواب و‬ ‫اســتراحت اختصــاص دارد را صــرف ایــن مــدل از وقــت گذرانــی هــا‬ ‫می کننــد‪ .‬در نتیجــه از اختــاالت مربــوط بــه خــواب رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫مشــکلی کــه مــی توانــد باعــث اضطــراب و افســردگی شــود ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن نــور ابــی و یــا ســبزی کــه از صفحــه نمایــش وســایل‬ ‫الکترونیکــی ســاتع مــی شــود‪ ،‬باعــث بــی خوابــی در افــراد خواهــد‬ ‫شــد و مســلما ًبــی خوابــی نــه تنهــا بــر ســامت روانــی تاثیر می گــذارد‬ ‫بلکــه رشــد فیزیکــی را نیــز بــه تاخیــر می انــدازد ‪.‬‬ ‫راه های مقابله از اختالالت روانشناسی‬ ‫والدیــن بــه دالیــل مختلفــی اقــدام بــه خریــد گوشــی هــای‬ ‫هوشــمند و یــا کامپیوتــر و تبلــت بــرای بچــه هــا مــی کننــد برخــی‬ ‫معتقدنــد اشــنایی زود هنــگام کــودکان بــا ایــن تکنولــوژی باعــث‬ ‫رشــد هــوش و خالقیــت انــان می شــود گروهــی هــم بــه تبعیــت‬ ‫از روش تربیتــی نامناســبی کــه « فرزندســاالری » نــام دارد‪ ،‬تــوان‬ ‫مخالفــت بــا خواســته و اصــرار فرزندانشــان را ندارنــد برخــی دیگــر‬ ‫نیــز بــه دلیــل شــاغل بــودن و یــا نداشــتن وقــت کافــی‪ ،‬از تبلــت‬ ‫بــرای خــلا نبــود خودشــان اســتفاده می کننــد و در حقیقــت تبلــت‬ ‫را جایگزیــن فعالیت هــای واقعــی کرده انــد‪ .‬بــه هــر روی علیرغــم‬ ‫اینکــه اســتفاده کــودکان از تبلــت و گوش ـی های هوشــمند باعــث‬ ‫افســردگی ‪ ،‬ضعیــف شــدن چشــم‪ ،‬چاقــی‪ ،‬حــواس پرتــی و عــدم‬ ‫تمرکــز در کــودکان مــی شــود‪ ،‬نمــی تــوان بــه طــور کامل بچه هــا را از‬ ‫ایــن تکنولــوژی محــروم کــرد ‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن فـن اوری‬ ‫بــه ســرعت رو بــه رشــد و در حــال پیشــرفت اســت و نمــی شــود مانــع‬ ‫ورود ان بــه حریــم خانــواده شــد ‪.‬‬ ‫روش منطقــی ان اســت کــه بــا افزایــش اگاهــی و رعایــت برخــی از‬ ‫بایدهــا و نبایدهــا چــه در خانــه و یــا در مدرســه تــا حــدودی بــه کنترل‬ ‫اوضــاع پرداخــت و از دامنــه تبعــات منفــی ان کاســت‪ .‬چــه زمانــی و‬ ‫از چــه ســنی مــی تــوان بــرای بچــه هــا گوشــی و یــا تبلــت خریــد ؟‬ ‫بســتگی بــه عوامــل متعــددی از قبیــل ویژگی هــای شــخصیتی‬ ‫کــودک‪ ،‬میــزان امادگــی او‪ ،‬ســطح پذیرشــش در مــورد قوانینــی‬ ‫کــه تعییــن می کنیــد‪ ،‬مســئولیت پذیــری و حــرف شــنوی و مــواردی‬ ‫از ایــن دســت دارد امــا بــه طــور کلــی متخصصیــن امــور تربیتــی‬ ‫معتقدنــد انهــا می تواننــد در ســنین اغازیــن مدرســه تــا پایــان دوران‬ ‫راهنمایــی از موبایل هــای ســاده اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫اگــر مــدل موبایــل بــاال باشــد ‪ ،‬بچــه هــا درگیــر دیدن فیلــم ‪ ،‬عکس‬ ‫و چــت روم هــای مختلــف شــده و بــه ســرعت از دنیــای کودکــی‬ ‫جــدا مــی شــوند ( شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکنــون دیگــر‬ ‫خبــری از هیاهــو و صــدای شــور و شــوق بچــه هــا نیســت و نســل‬ ‫امــروز ‪ ،‬نســل مانــده در انــزوا نــام دارد ) امــا دانــش امــوزان دوره‬ ‫متوســطه کــه تــا حــدودی از خــود مراقبــت مــی کننــد مــی تواننــد‬ ‫گوشــی و تبلــت داشــته باشــند ‪ .‬البتــه بــا ایــن شــرط کــه والدیــن‬ ‫نقــش مراقبتــی و نظارتــی خــود را نادیــده نگیرنــد و همــواره بــا ارائــه‬ ‫هشــدارها و مشــورت هــای مناســب در کنــار فرزندانشــان باشــند ‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر دلیلــی بــه فرزنــد خردســالتان اجــازه ورود بــه دنیــای‬ ‫تکنولــوژی و فضــای مجــازی را داده ایــد بــه مــوارد زیــر توجــه ویــژه ای‬ ‫داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫* محدودیــت زمانــی تعییــن کنیــد کودکانتــان موجــودات با منطقی‬ ‫هســتند بــه جــای بحــث و جــدل‪ ،‬او را از مضــرات اســتفاده بیــش از‬ ‫حــد موبایــل و یــا تبلــت اگاه کنیــد و اجــازه دهیــد کــه در زمــان هــای‬ ‫مشــخص شــده و محــدود از تبلــت یــا موبایــل خــود اســتفاده کننــد ‪.‬‬ ‫* شــما نیــز اشــتیاقتان را بــه گوشــی و اینترنــت کنتــرل کنیــد ‪ .‬پــدر‬ ‫و مادرهــا هــم در مــوارد زیــادی بیــش از حــد از گوشــی و تبلــت و‬ ‫کامپیوتــر و ‪ ...‬اســتفاده مــی کننــد ‪ .‬اگــر شــما بــه طــور نامحــدود‬ ‫بــر ایــن ابزارهــا تمرکــز کنیــد‪ ،‬چطــور مــی توانیــد از فرزندتــان انتظــار‬ ‫تعــادل رفتــاری در ایــن زمینــه داشــته باشــید ؟! بنابرایــن وقــت‬ ‫گذرانــی بــا وســایل هوشــمند را در زمانــی کــه بــا اعضــاء خانــواده‬ ‫هســتید کمتــر کنیــد و در کنــار هــم باشــید ‪ .‬مثــا ًبــا هــم به تماشــای‬ ‫یــک برنامــه تلویزیونــی بنشــینید تــا ارتباطــات عاطفــی در خانــواده‬ ‫قــوی تــر شــود ‪.‬‬ ‫* بــا برنامــه ریــزی و تــدارک تفریحــات ســالم ماننــد دوچرخــه‬ ‫ســواری‪ ،‬بــازی کــردن بــا اســباب بــازی ‪ ،‬همبــازی شــدن بــا کــودکان‬ ‫دیگــر ‪ ،‬میــل و اشــتیاق او را نســبت بــه ایــن وســایل بــه مســیر‬ ‫درســتی هدایــت کنیــد ‪.‬‬ ‫* بــا او حــرف بزنیــد محققــان مــی گوینــد والدینــی کــه هــر روز بــا‬ ‫کــودکان خــود حــرف مــی زننــد ( یعنــی فقط ســواالت بله یا خیــر از انها‬ ‫نمــی پرســند بلکــه از انهــا مــی خواهنــد احساساتشــان را بیــان کننــد) و‬ ‫بــا حوصلــه بــه انهــا گــوش مــی کننــد ایــن شــانس را دارنــد کــه ضمــن‬ ‫پیشــگیری از بــه وجــود امــدن خــلا روانــی در کودکشــان‪ ،‬بــا او دربــاره‬ ‫چگونگی استفاده از این ابزارها و فواید و مضرات انها صحبت کنند‬ ‫و قوانین وضع شــده را یاداور شــوند ‪ .‬بنابراین مجددا ًَتاکید می کنیم‬ ‫بــا فرزندتــان وقــت بگذاریــد او را ســرگرم کنیــد ‪ .‬بــه رفــت و امدهــای‬ ‫فامیلــی اهمیــت دهیــد در لحظــه هــای بــا هــم بــودن در مــورد مســائل‬ ‫روز و نیازهایــش صحبــت کنیــد ‪ .‬ســعی کنیــد بــا برنامــه ریــزی روزانــه‪،‬‬ ‫اوات فراغتــش را بــا ورزش و طبیعــت گــردی و مطالعــه موضوعــات‬ ‫اموزشــی مدیریــت کنیــد تــا کمتــر بــه فکــر بازی هــای کامپیوتــری و یــا‬ ‫ســایر ســرگرمی هــای الکترونیکــی شــود ‪ .‬اگــر زمــان زیــادی بــرای با هم‬ ‫بــودن ندریــد برایــش بازی هــای مناســب و فیلم های علمــی و خالقانه‬ ‫بخریــد تــا وقتــش را بیهــوده تلــف نکنــد ‪.‬‬ ‫یادتــان باشــد چنانچــه اوقاتــی را بــه بچــه هــا اختصــاص دهیــد‬ ‫می توانیــد ان گونــه کــه مایــل هســتید بــه تعلیــم و تربیتشــان‬ ‫بپردازیــد نــه انطــور کــه دیگــران بــا حضــور غیــر مســتقیم در فضــای‬ ‫مجــازی بارشــان مــی اورنــد ‪ .‬در دنیــای غیــر واقعی مجــازی‪ ،‬که حتی‬ ‫ادم بــزرگ هــا بــا همــه عقــل و تجربــه و علمشــان گــم می شــوند‪،‬‬ ‫بچه هــا بــه ســرعت بــه بیراهــه کشــیده مــی شــوند و بــه چشــم بــه‬ ‫هــم زدنــی دیــوار فاصلــه در روابــط عاطفــی خانواده پدیدار می شــود‪.‬‬ ‫پــس بــا خریــد زود هنــگام گوشــی و تبلــت و رایانــه دستشــان را‬ ‫رهــا نکنیــد تــا بــه معاشــرت بــا ادم هــای ناشــناس در شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی و فضــای مجــازی و اینترنتــی بپردازنــد ‪ .‬چون بعدها از خلا‬ ‫حضورشــان ازار خواهیــد دیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫حامی خارج نشین ‪ ۷۸‬هموطن ایتام گلستانی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان گفــت‪ ۷۸ :‬حامــی و خیــر هموطــن مقیــم خــارج از کشــور از ایتــام و محســنین ایــن اســتان شــمالی‬ ‫حمایــت مــی کنند‪.‬عیســی بابایــی افــزود‪ :‬در زمــان حاضــر ‪ ۴۰‬درصــد حامیــان اکــرام و محســنین اســتان گلســتان غیــر بومــی و خــارج از اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی از اســتقبال خــوب کارمنــدان گلســتانی از طــرح «هــر کارمنــد‪ ،‬حامــی فرزنــد معنــوی» بــا هــدف حمایــت از ایتــام و فرزنــدان نیازمنــدان زیــر پوشــش این‬ ‫نهــاد خبــر داد و اظهارداشــت‪ :‬از مجمــوع کارمنــدان اســتان بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد تاکنــون از طــرح اکــرام و محســنین حمایــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫گوگل نرم افزارهای‬ ‫جاسوسی تجاری را که‬ ‫دستگاه های اندروید و ‪iOS‬‬ ‫را معرفی می کند‬ ‫جدالی که باید‬ ‫با پدیده بیابانی ‬ ‫شدن‪ ،‬ان راجدی‬ ‫گرفت‬ ‫اســتان گلســتان بــا طبیعــت ســر ســبز و جنــگل هــای زیبــای هیرکانــی‬ ‫ان شــهره بــود کــه از یــک دهــه اخیــر بــه دالیــل تغییــرات اقلیمــی‬ ‫گرفتــه تــا تهدیــدات خشکســالی و کــم ابــی بــا پدیــده بیابانــی شــدن‬ ‫مواجــه شــده اســت‪ ،‬معضلــی کــه بایــد بــرای جلوگیــری از گســترش ان‬ ‫تدابیــری ویــژه ای اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬وجــود وزش بادهــای شــدید بــه همــراه‬ ‫گــرد و غبــار در بخــش هــای شــمالی گلســتان‪ ،‬تصویــر بیابانزایــی را‬ ‫بیشــتر نمایــان مــی کنــد و زنــگ خطــر بــه صــدا در امــده تــا اقدامــی‬ ‫کالن بــرای برنامــه ریــزی و مقابلــه جــدی و اصولــی بــا ایــن معضــل‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫کارشناسان منابع طبیعی و ابخیزداری ‪ ،‬همواره نسبت به گسترش‬ ‫تدریجــی بیابانــی شــدن در اراضــی شــمال و در نزدیکــی مــرز مشــترک‬ ‫گلســتان و ترکمنســتان هشــدار داده تــا برخــورد بــا ایــن معضــل فــرارو‬ ‫ایــن اســتان گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫مطابــق داده هــای امــاری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان‪ ،‬در زمــان حاضــر بیابــان هــای ایــن اســتان شــمالی ‪۳۰۶‬‬ ‫هــزار هکتــار تخمیــن زده مــی شــود کــه در حــوزه شهرســتان هــای‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬گمیشــان و اق قــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در گلســتان چهــار منطقــه تحــت تاثیــر‬ ‫فرســایش بادی در ســه شهرســتان و در مســاحتی افزون بر ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫هکتار شناســایی شــده اســت که تمام این ســطح در منطقه برداشــت‬ ‫واقــع شــده اســت و از کل ســطوح مناطــق برداشــت‪ ،‬مســاحت ‪۱۳‬‬ ‫هــزار هکتــار بــا شــدت زیــاد‪ ۹۶ ،‬هــزار هکتــار بــا شــدت متوســط و ‪۲۱‬‬ ‫هــزار هکتــار بــا شــدت کــم اســت‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر گلســتان بــا پدیــده گــرد و غبــار مواجــه اســت و ســابقه‬ ‫وقــوع پدیــده گــرد و غبــار از جملــه خــرداد ‪ ۱۲ ،۱۳۹۴‬تیــر ‪۱۰ ، ۱۳۹۶‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۰ ،۱۳۹۶‬خرداد ‪ ۹ ،۱۳۹۹‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۵‬شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬در اســتان‬ ‫ثبــت شــده و تکــرار ان نگرانــی هــا را بــه دلیــل تهدیــد امنیــت غذایــی‬ ‫بیشــتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫هجــوم گــرد و غبــار را طــی ســال هــای اخیــر شــاهد ان در منطقــه‬ ‫هســتیم‪ ،‬امــروز دیگــر دامنــه اثــر کانــون هــای گــرد و غبــار در گلســتان‬ ‫از مراتــع قشــاقی واقــع در شهرســتان هــای گنبــد کاووس‪ ،‬مــراوه تپــه‬ ‫و اینچــه بــرون تــا جنــوب اســتان و پهنــه هــای جنگلــی گســترش پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫تخریب مراتع و خشک شدن تاالبها‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬ریزگردهــا در ایــن خطــه شــمالی منشــا داخلــی‬ ‫و خارجــی دارد کــه عمــده دالئــل داخلــی ان تخریــب مراتــع و تبدیل ان‬ ‫بــه اراضــی زراعــی‪ ،‬کشــت در اراضــی زراعــی کــم بــازده‪ ،‬خشــک شــدن‬ ‫تاالب هــا و چــرای بیــش از حــد دام در مراتــع و عمــده دالئــل خارجــی‬ ‫هــم وجــود صحــرای « قــره قــوم » کشــور ترکمنســتان و ورود گردو غبار‬ ‫از برخــی اســتان های همجــوار ( ســمنان و خراســان شــمالی ) اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشناســان ‪ ،‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬شــوری خــاک‪،‬‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و وقــوع پدیــده خشکســالی در ســال های اخیــر‬ ‫هــم از جملــه عوامــل طبیعــی وقــوع پدیــده ریزگردهــا در گلســتان‬ ‫عنــوان مــی کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت در ‪ ۳۴‬نقطــه شــهری و بیــش‬ ‫از هــزار روســتا و ابــادی زندگــی مــی کننــد کــه اقتصــاد اصلــی ســاکنان‬ ‫ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت و حساســیت بیشــتر مســووالن‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــرای مشــارکت در مقابلــه بــا پدیــده بیابــان زدایــی‬ ‫در ایــن منطقــه را کــه نقــش بســزایی در تامیــن امینــت غذایــی دارد‪،‬‬ ‫دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫طرح های بیابانزایی ادامه دارد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعی و ابخیزداری گلســتان گفت‪ :‬اقــدام بیابانزایی‬ ‫در ایــن اســتان توســط اداره کل از ســال‪ ۱۳۹۴‬تــا ‪ ۱۴۰۰‬انجــام شــده کــه‬ ‫تولیــد هشــت میلیــون اصلــه نهــال ‪ ،‬عملیــات اصــاح و احیــا شــامل‬ ‫بوتــه کاری‪ ،‬مدیریــت روانــاب و مراقبــت و ابیــاری در ســطح افــزون بــر‬ ‫‪ ۷۴‬هــزار هکتــار در شهرســتان هــای گنبــدکاووس‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬اق قــا‬ ‫و گمیشــان از جملــه اســت‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬بــا مجمــوع اعتبــارات تخصیــص یافتــه‬ ‫ملــی و اســتانی ‪ ۲۰۴‬میلیــارد ریــال از ســال ‪ ۹۳‬تاکنــون بــوده اســت کــه‬ ‫دســتاوردهای ان بــا توجــه بــه زمــان اجــرای طــرح هــا کــه در ‪ ۲‬فصــل‬ ‫پاییــز و زمســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن اراضــی بیابانــی اقــدام خاصــی جهــت‬ ‫زراعــت انجــام نمــی شــود و اغلــب روســتاییان منطقــه هــدف در‬ ‫ایــن فصــول بیــکار بــوده و اجــرای طــرح هــای بیابانزایــی موجــب‬ ‫رونــق اقتصــادی مرزنشــینان حاشــیه اجــرای پــروژه و ســبب‬ ‫درامدزایــی بــرای انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اشــتغالزایی ایجــاد شــده از محــل اعتبــارات در‬ ‫بخــش مرتــع و بیابــان بــه طــور متوســط پنــج هــزار نفــر روز بمــدت‬ ‫ســه مــاه اســت‪.‬‬ ‫پیشنهاد برون رفت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اداره کل‬ ‫بــرای مقابلــه بــا بیابانــی شــدن اراضــی شــمال اســتان بــرای ســال جــاری‬ ‫طــرح هــای پیشــنهادی را بــرای اجرایــی شــدن امــاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام پیشــنهادی در ســال جــاری شــامل طرحهای‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬بیولوژیکــی و بیومکانیکــی از جملــه حفاظــت و قــرق‪ ،‬بوتــه‬ ‫کاری‪ ،‬مراقبــت و ابیــاری‪ ،‬کمربنــد ســبز در ســطح افــزون بــر ‪ ۹۴‬هــزار‬ ‫هکتــار و ایجــاد ‪ ۳۰‬مــورد بنــد و بندســار‪ ۵۰ ،‬کیلومتــر کمربنــد ســبز و‬ ‫تولیــد ‪ ۵۰۰‬هــزار اصلــه نهــال بــه منظــور مدیریــت مناطــق بیابانــی و‬ ‫کانــون هــای بحرانــی فرســایش بــادی شهرســتان هــای گنبــد کاووس‪،‬‬ ‫اق قــا و گمیشــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــرای اجــرای طــرح هــای مزبور‪ ،‬بــا اعتبار موردنیــاز افزون‬ ‫بــر ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال اجرا خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه ایجــاد کمربنــد ســبز تاکنــون بــا احتســاب‬ ‫غــرس ‪ ۲‬هــزار اصلــه نهــال بــه طــول ‪ ۲‬کیلومتــر بــا فاصلــه چهــار متــر‬ ‫از یکدیگــر و نهالــکاری در ســطح ‪ ۵۰‬هکتــار همــراه بــا هاللــی ابگیــر‬ ‫اقــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای کمربنــد ســبز در طــول ‪ ۲‬کیلومتــر بــا‬ ‫اعتبــاری افــزون بــر ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال اجــرا شــده اســت کــه امســال ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتــر کمربنــد ســبز در قالــب بادشــکن زنــده بــا اعتبــاری افــزون بــر‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬میلیــون ریــال و بــا نــرم ‪ ۱۵۰‬میلیــون ریــال بــرای هــر کیلومتــر‬ ‫پیشــنهاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اعتبار مصوب سفر استانی دولت برای مرتع و بیابان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفت‪ :‬در ســفر رییس‬ ‫جمهور به اســتان گلســتان که اســفندماه پارســال انجام شــد‪ ،‬از هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیــارد اعتبــار‪ ۵۰ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه بخــش‬ ‫مرتــع و بیابــان تخصیــص یافته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬از محــل اعتبــارات تخصیصــی‪ ،‬طــرح هــای تولیــد ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار اصلــه نهــال بیابانــی بــا هــدف مقابلــه بــا پدیــده بیابانزایــی و احیــا‬ ‫عرصــه هــای بیابانــی در ســطح هــزار هکتار‪ ،‬مدیریت هــرزاب و رقومی‬ ‫ســازی ســامانه هــای عرفــی در ســطح ‪ ۵۴۲‬هــزار هکتــار‪ ،‬تامیــن ‪۱۰۰‬‬ ‫دســتگاه ابشــخوار‪ ،‬مرمــت ‪ ۹‬دهنــه چشــمه‪ ،‬احــداث عایــق ابگیــر در‬ ‫چهــار هــزار مترمربــع و خریــد ‪ ۲۰۰۰‬کیلوگــرم بــذر گیاهــان مرتعــی و‬ ‫بیابانــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬پدیــده گــرد و غبــار و بیابانزایــی در اســتان گلســتان بــه‬ ‫طــور عمــده منشــا خارجــی و از صحــرای قره قوم در کشــور ترکمنســتان‬ ‫اســت مــی طلبــد رایزنــی ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری بــا‬ ‫دســتگاه هــای مســوول در ســطح بیــن الملــل و وزارت امــور خارجــه‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن در حــوزه داخلــی هــم برای مقابله با بیابــان و جلوگیری‬ ‫از پدیــده ریزگردهــا عــاوه بــر اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان ســایر‬ ‫ادارات و نهادهــا از جملــه اداره کل حفاظــت محیــط زیســت و ســازمان‬ ‫جهادکشــاورزی و مشــارکت جوامــع محلــی و تشــکل های مــردم نهــاد‬ ‫ایــن اســتان ‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫اگــر بــارش هــای ســال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬ایــن اســتان را مســتثنا قــرار دهیــم‪،‬‬ ‫سالهاســت دیــار گلســتان بــه عنــوان یکــی از سرســبزترین اســتان های‬ ‫شــمالی کشــور اقلیمــی خشــک و کــم بــاران را تجربــه مــی کنــد‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه بــر اســاس امارهــای موجــود و تحلیــل داده هــای‬ ‫هواشناســی امســال هــم تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره پایــش اداره کل هواشناســی اســتان گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫بیشــتر بــارش هــا در فصــل ابــی زراعــی امســال در قالــب بــارش هــای‬ ‫رگبــاری چنــد ســاعت اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫پرویــز پنجــه کوبــی ادامــه داد‪ :‬ایــن روش از بارندگــی امکان نفوذ باران‬ ‫در خــاک کاهــش مــی یابــد و بــه طــور معمــول بارش هــا الیــه حاصلخیز‬ ‫و فوقانــی بســتر زمیــن را بــا خــود شســته و بــه ســمت مناطــق پسـت تر‬ ‫هدایــت مــی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در ســال هــای اخیــر عــاوه بــر اینکــه بارش هــای‬ ‫متعــارف و بــا مــدت زمــان طوالنــی کاهــش یافتــه اســت بارشــهای‬ ‫زمســتان هــم در گلســتان کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫پنجــه کوبــی ادامــه داد‪ :‬کاهــش مقــدار بــارش بــرف در زمســتان از‬ ‫دیگــر چالش هــای مشــهود در موضــوع تغییــر اقلیــم گلســتان اســت‬ ‫کــه ســبب مــی شــود در مــاه هــای فروردیــن اردیبهشــت و خــرداد بــرف‬ ‫مناســبی بــرای تغذیــه اب خــوان هــا وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای گلســتان گفــت‪ :‬حجــم اب ذخیــره‬ ‫شــده در پشــت مخــازن ســدهای اســتان تــا پایــان اردیبهشــت امســال‪،‬‬ ‫‪ ۶۲.۸‬میلیــون مترمکعــب بــوده کــه ایــن عــدد معــادل ‪ ۲۶‬درصــد حجــم‬ ‫کل سدهاســت در حالــی کــه در زمــان مشــابه ســال گذشــته ســدهای‬ ‫اســتان ‪ ۳۰‬درصــد اب داشــتند‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی بــا بیــان اینکــه میــزان بارش هــا در اســتان‬ ‫در هشــت ماهــه اول ســال ابــی جــاری ‪ ۳۸۶‬میلیمتربــوده اســت‪،‬‬ ‫افزود‪:‬هرچنــد ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ‪ ۳۷‬درصــد‬ ‫افزایــش نشــان می دهــد امــا تغییــر نــوع بــارش هــا بــه ایــن منجر شــده‬ ‫اســت کــه همچنــان مقولــه کــم ابــی در گلســتان حاکــم باشــد‪.‬‬ ‫به گفته وی اب های زیرزمینی در گلســتان نســبت به ســال گذشــته‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی از کاهــش ‪ ۶۷‬درصــدی جریــان ابــی رودخانه هــای مهــم اســتان‬ ‫ماننــد قــره ســو و گــرگان رود خبــر داد و گفــت‪ :‬مجمــوع اب گــذری‬ ‫رودهــا در مجمــوع ‪ ۱۳۰‬میلیــون متــر مکعــب بــوده کــه ایــن رقــم در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۹۵‬میلیــون مترمکعــب بــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گلســتان از شناســایی ‪ ۳۰۶‬هــزار هکتــار عرصه هــای منابــع ملــی ایــن‬ ‫اســتان بویــژه در نواحــی شــمالی ان کــه در معــرض بیابانــی شــدن قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬خبــر داد و گفــت‪ :‬از ایــن مقــدار ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار ان‪ ،‬کانــون‬ ‫بحرانــی و خیــزش ریزگردهــا هســتند‪.‬‬ ‫گ دوســت بیــان داشــت‪ :‬گلســتان ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار‬ ‫تاج قلــی فرهنـ ‬ ‫مرتع دارد که حدود یک ســوم ان که در مناطق شــمالی اســتان بویژه‬ ‫در شهرســتان های «اق قــا‪ ،‬گمیشــان و گنبــدکاووس» واقــع انــد‪ ،‬در‬ ‫معــرض بیابانــی شــدن قــرار دارنــد کــه بــرای جلوگیــری از پیامدهــای‬ ‫ریزگردهــا کــه اثــار ان حتــی تــا شــهرهای گــرگان و گنبــدکاووس نیــز‬ ‫رســیده بایــد تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ریزگردها در گلســتان ‪ ۲‬منشــا داخلی و خارجی‬ ‫دارنــد کــه عمــده دالئــل داخلــی ان «تخریــب مراتــع و تبدیــل ان بــه‬ ‫اراضــی زراعــی‪ ،‬کشــت در اراضــی زراعــی کــم بــازده‪ ،‬خشــک شــدن‬ ‫تاالب هــا و چــرای بیــش از حــد دام در مراتــع» و عمــده دالئــل خارجــی‬ ‫ان کــه بیشــترین ســهم را دارنــد‪ ،‬وجــود صحــرای «قــره قــوم» کشــور‬ ‫ترکمنســتان و ورود گــردو غبــار از برخــی اســتان های همجــوار (ســمنان‬ ‫و خراســان شــمالی) می باشــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت افــزود‪ :‬عــاوه بــر عوامــل اشــاره شــده‪ ،‬تغییــرات‬ ‫اقلیمــی‪ ،‬شــوری خــاک‪ ،‬کاهــش بارندگی هــا و وقــوع پدیــده‬ ‫خشکســالی در ســال های اخیــر هــم از جملــه عوامــل طبیعــی وقــوع‬ ‫پدیــده ریزگردهــا در گلســتان می باشــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره امــور مراتــع و بیابــان اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گلســتان همچنیــن بــا گرامیداشــت ‪ ۲۷‬خــرداد روز جهانــی بیابــان‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬شــعار امســال بخــش بیابــان ســازمان ملــل متحــد «عبــور‬ ‫از خشکســالی بــا مشــارکت همگانــی» نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتان گلســتان بــا وجــود نــام زیبــای خــود امــا بیشــتر‬ ‫نقــاط ان در منطقــه خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده و خطــر بیابانی‬ ‫شــدن و پدیده ریزگردها این اســتان شــمالی باالخص نواحی شــمالی‬ ‫ان را بشــدت تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ دوســت افــزود‪ :‬بــرای مقابلــه بــا بیابــان زدایــی و احیــای مراتــع‬ ‫نواحــی شــمالی گلســتان از ســال ‪ ۹۴‬تــا پایــان ســال گذشــته اعتبــارات‬ ‫و اقدامــات خوبــی در ایــن حــوزه انجــام شــد کــه تولیــد هشــت میلیــون‬ ‫اصلــه نهــال مرتعــی و کاشــت ان در ســطح ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از‬ ‫مراتــع در معــرض بیابانــی شــدن بخشــی از ایــن اقدامــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مدیریــت روان اب یــا ایجــاد هاللــی ابگیــر در ســطح پنــج هــزار‬ ‫هکتــار‪ ،‬طــرح ذخیــره نــزوالت تــوام بــا بذرپاشــی در ســطح هشــت هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای پــروژه کپــه کاری در ســطح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬هکتــار‪،‬‬ ‫پــروژه حفاظــت و قــرق مراتــع درســطح ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار‪ ،‬ســاخت و‬ ‫توزیــع ابشــخور فلــزی ‪ ۵۰۰‬دســتگاه و مرمــت چشــمه در مراتــع ییالقی‬ ‫‪ ۳۵‬دهنــه را از دیگــر اقدامــات احیــای مراتــع و مقابلــه بــا بیابــان اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرهنــگ دوســت‪ ،‬بــرای مجموعــه فعالیت هــای اشــاره شــده‬ ‫در مجمــوع ‪ ۲۲۰‬میلیــارد ریــال از منابــع ملــی و اســتانی هزینــه شــده‬ ‫اســت ضمــن اینکــه بطــور میانگیــن ‪ ۸۰‬درصــد بوتــه کاری هــای انجــام‬ ‫شــده در حــوزه احیــای مراتــع گلســتان از ســطح ســز خوبــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات موجــود‪ ،‬ســطح بیابــان هــای طبیعــی کشــور‬ ‫حــدود ‪ ۳۲‬میلیــون هکتــار اســت کــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون هکتــار از عرصه های‬ ‫کشــور تحــت تاثیــر بیابــان زایــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان امــر عبور از خشکســالی و مقابلــه با بیابانزایی‬ ‫بــا مشــارکت احــاد جامعــه‪ ،‬مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬اصــاح روشــهای‬ ‫کشــاورزی و فرهنــگ زیســتن در مناطــق خشــک امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش منابــع طبیعــی ‪ ،‬بـ ه منظــور مقابلــه بــا بیابان زایــی از‬ ‫ابتــدای انقــاب تاکنــون ‪ ۸.۷‬میلیــون هکتــار از عرصه هــای بیابانــی‬ ‫مســتعد تولیــد گــرد و غبــار و طوفان هــای ماســه ای بــا اجــرای‬ ‫پروژه هــای مختلــف از ســوی ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫کشــور تثبیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫از زمــان احیــای مناطــق بیابانــی تاکنــون‪ ۲.۳ ،‬میلیــون هکتار عملیات‬ ‫نهال کاری در ‪ ۲۲‬اســتان کشــور انجام شــده و به ویژه در ســال گذشــته‬ ‫و امســال نهــال کاری بــا گونــه هــای بومــی‪ ،‬ســازگار و گونــه هــای بوته ای‬ ‫انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫مطابــق ایــن گــزارش‪ ۳۰ ،‬میلیــون هکتــار از عرصه هــای ملــی کشــور را‬ ‫بیابــان تشــکیل می دهد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن‬ ‫هفــت اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫گــوگل در مــورد یــک نــوع نــرم افــزار جاسوســی در ســطح‬ ‫ســازمانی کــه کاربــران دســتگاه های تلفــن همــراه اندرویــد‬ ‫و ‪ iOS‬را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان گــروه تحلیــل تهدیــد گــوگل (‪،)TAG‬‬ ‫بنویــت ســون و کلمنــت لجیــن‪ ،‬و همچنیــن پــروژه زیــرو‪،‬‬ ‫یــک نــوع جاســوس افزار دولتــی و ســازمانی ‪ iOS‬و اندرویــد‬ ‫اکنــون در گــردش فعــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــرم افــزار جاسوســی کــه هرمیــت نــام دارد‪ ،‬یــک‬ ‫ابــزار نظارتــی مــدوالر اســت‪ .‬پــس از تجزیــه و تحلیــل‬ ‫‪ 16‬مــاژول از ‪ 25‬مــاژول شــناخته شــده‪ ،‬محققــان‬ ‫امنیــت ســایبری اســت‪ .‬ایــن بدافــزار ســعی خواهــد کــرد‬ ‫دســتگاه ها را روت کنــد و دارای ویژگی هایــی از جملــه‪:‬‬ ‫ضبــط صــدا‪ ،‬تغییــر مســیر یــا برقــراری تماس هــای تلفنی‪،‬‬ ‫ســرقت مجموع ـه ای از اطالعــات ماننــد پیام هــای ‪،SMS‬‬ ‫گــزارش تماس هــا‪ ،‬لیســت مخاطبیــن‪ ،‬عکس هــا اســت‪ .‬و‬ ‫اســتخراج داده هــای موقعیــت مکانــی ‪.GPS‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل ‪ Lookout‬کــه در ‪ 16‬ژوئــن منتشــر‬ ‫شــد‪ ،‬نشــان داد کــه ایــن نــرم افــزار جاسوســی از طریــق‬ ‫پیامک هــای مخــرب ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫گــوگل مــی گویــد‪« :‬در برخــی مــوارد‪ ،‬مــا معتقدیــم کــه‬ ‫بازیگــران بــا ‪ ISP‬هــدف بــرای غیرفعــال کــردن اتصــال‬ ‫داده تلفــن همــراه هــدف کار کــرده انــد‪ .‬پــس از غیرفعــال‬ ‫شــدن‪ ،‬مهاجــم یــک لینــک مخــرب از طریق پیامک ارســال‬ ‫می کنــد و از هــدف می خواهــد برنام ـه ای را بــرای بازیابــی‬ ‫اتصــال داده هــای خــود نصــب کنــد‪.‬‬ ‫نمونــه ‪ Android‬بــه قربانــی نیــاز دارد تــا پــس از اجــازه‬ ‫نصــب برنامه هــای تلفــن همــراه از منابــع ناشــناس‪ ،‬یــک‬ ‫‪ .APK‬دانلــود کنــد‪ .‬ایــن بدافــزار خــود را بــه عنــوان یک برنامه‬ ‫سامســونگ پنهــان کــرد و از ‪ Firebase‬بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫زیرســاخت فرمــان و کنتــرل (‪ )C2‬خــود اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫گــوگل بــه کاربــران اندرویــدی کــه تحت تاثیر این برنامه هســتند‬ ‫اطــاع داده اســت و تغییراتــی را در ‪Google Play Protect‬‬ ‫ایجــاد کــرده اســت تــا از کاربــران در برابــر فعالیتهــای مخــرب‬ ‫برنامــه محافظــت کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬پروژه هــای ‪Firebase‬‬ ‫مرتبــط بــا نــرم افزارهــای جاسوســی غیرفعــال شــده اســت‪.‬‬ ‫نمونــه ‪ iOS‬کــه بــا گواهــی بــه دســت امــده از برنامــه‬ ‫‪ Apple Developer Enterprise‬امضــا شــده اســت‪،‬‬ ‫حــاوی یــک ســوء اســتفاده از افزایــش امتیــاز اســت که می‬ ‫توانــد توســط شــش اســیب پذیــری ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫گــوگل و ‪ Lookout‬مــی گوینــد کــه ایــن نــرم افزارهــای‬ ‫جاسوســی احتماال ًمربوط به ‪ RCS Lab‬اســت‪ ،‬یک شــرکت‬ ‫ایتالیایــی کــه از ســال ‪ 1993‬در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫ازمایشــگاه ‪ RCS‬بــه ‪ TechCrunch‬گفــت کــه ایــن‬ ‫شــرکت «محصــوالت خــود را مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات‬ ‫ملــی و اروپایــی صــادر مــی کنــد» و «هــر گونــه فــروش یــا‬ ‫اجــرای محصــوالت تنهــا پــس از دریافــت مجــوز رســمی از‬ ‫مقامــات ذیصــاح انجــام مــی شــود‪».‬‬ ‫انتشــار هرمیــت تنهــا یــک موضــوع گســترده تر را برجســته‬ ‫می کنــد‪ :‬صنعــت پررونــق جاســوس افزار و نظــارت دیجیتــال‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬گــوگل در جلســه اســتماع کمیتــه تحقیــق‬ ‫پارلمانــی اتحادیــه اروپــا در مــورد اســتفاده از ‪ Pegasus‬و‬ ‫ســایر نــرم افزارهــای جاسوســی درجــه تجــاری شــهادت داد‪.‬‬ ‫‪ TAG‬در حــال حاضــر بیــش از ‪ 30‬فروشــنده را ردیابــی‬ ‫مــی کنــد کــه ســوء اســتفاده یــا نــرم افزارهــای جاسوســی را‬ ‫بــه نهادهــای تحــت حمایــت دولــت ارائــه مــی کننــد‪ ،‬و بــه‬ ‫گفتــه چارلــی اســنایدر‪ ،‬رئیــس سیاســت امنیــت ســایبری‬ ‫در ‪ ،Google‬در حالــی کــه اســتفاده از انهــا ممکــن اســت‬ ‫قانونی باشــد‪« ،‬اغلب مشــخص می شــود که دولت ها از‬ ‫انهــا بــرای مقاصــد اســتفاده می کننــد‪ .‬مخالــف ارزش هــای‬ ‫دموکراتیــک‪ :‬هــدف قــرار دادن مخالفــان‪ ،‬روزنامه نــگاران‪،‬‬ ‫کارگــران حقــوق بشــر و سیاســتمداران‪».‬‬ ‫اســنایدر اظهــار داشــت‪« :‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫وقتــی گــوگل ایــن فعالیت ها را کشــف می کنــد‪ ،‬ما نه تنها‬ ‫اقداماتــی را بــرای محافظــت از کاربــران انجــام می دهیــم‪،‬‬ ‫بلکــه ان اطالعــات را بــه صــورت عمومــی بــرای افزایــش‬ ‫اگاهــی و کمــک بــه اکوسیســتم فــاش می کنیــم»‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬هزار واحد‬ ‫مسکونی روستایی در شهرستان‬ ‫گنبدکاووس احداث شده است‬ ‫هوشمندسازی ارائه‬ ‫خدمات قضایی در‬ ‫دادگستری گلستان‬ ‫مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار واحــد مســکن روســتایی‬ ‫بــرای اقشــار مختلــف مــردم در ‪ ۱۶۱‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬هــزار نفــر جمعیــت احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بنیــاد مســکن گلســتان ســید محمــد حســینی در‬ ‫جلســه شــورای مســکن شهرســتان گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از دغدغــه هــای دولــت و رهبــر‬ ‫معظم انقــاب تامیــن مســکن بــرای محرومیــن بــوده و بنیــاد مســکن اســتان بــرای تحقــق ایــن امــر‬ ‫گام هــای بلنــدی را برداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تمــام دولــت هــا اقداماتــی بــرای تامیــن مســکن انجــام شــده امــا برنامــه هــا‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در حاشــیه بازدیــد‬ ‫از ســاختمان در حــال ســاخت پزشــکی قانونــی‬ ‫اســتان ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‪ :‬تــاش مــا‬ ‫در دادگســتری گلســتان حرکــت بــه ســمت هوشــمند‬ ‫ســازی فرایندهــا و خدمــات قضایــی اســت و در‬ ‫حــال حاضــر نزدیــک بــه ‪ 90‬درصــد برگــه هــای ابــاغ‬ ‫و احضــار در حــوزه هــای قضایــی اســتان اینترنتــی‬ ‫انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح بــرای هــر‬ ‫مراجعــه کننــده بــه مراجــع قضایــی اســتان یــک‬ ‫شناســه قضایــی در ســامانه ثنــا صــادر مــی شــود و‬ ‫بــه جــای اینکــه احضاریــه بــه در منــازل یــا محــل کار‬ ‫افــراد بــرود ‪ ،‬بــه صــورت اینترنتــی و از طریــق همیــن‬ ‫شناســه بــه طرفیــن ابــاغ مــی شــود ‪.‬‬ ‫ســیابی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۳‬دفتــر خدمــات‬ ‫الکترونیــک قضایــی در اســتان فعــال اســت کــه بــرای‬ ‫کاهــش رفــت و امــد مــردم بــه دادگســتری هــای راه‬ ‫انــدازی شــده و دیگــر افــراد بــرای مــواردی ماننــد ثبــت‬ ‫شــکواییه ‪ ،‬دادخواســت و لوایــح نیــاز بــه مراجعــه بــه‬ ‫دادگســتری هــا ندارنــد ‪.‬‬ ‫وی بــه تــاش هــای دادگســتری بــرای برگــزاری‬ ‫دادرســی هــای هوشــمند هــم اشــاره کــرد و گفــت‪88 :‬‬ ‫درصــد پرونــده هایــی کــه یکــی از طرفیــن ان در زنــدان‬ ‫اســت ‪ ،‬رســیدگی بــه صــورت برخــط انجــام می شــود و‬ ‫زندانــی بــه مرجــع قضایــی اعــزام نمــی شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بســتر بــرای رســیدگی انالیــن در‬ ‫همــه پرونــده هــا و بــرای عمــوم مــردم فراهــم اســت‬ ‫و کافــی اســت طرفیــن دعــوا بــه دادگاه اعــام کننــد‬ ‫تــا هــر نقطــه از کشــور امــکان حضــور تصویــری در‬ ‫جلســه رســیدگی فراهــم شــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پارســال ‪32‬‬ ‫هــزار گواهــی عــدم ســوء پیشــینیه کیفــری‪ ،‬اینترنتــی‬ ‫صــادر شــد و بــه همیــن تعــداد از حضــور مراجعــان بــه‬ ‫دادگســتری کاســته شــد ‪.‬‬ ‫دکتــر حســین زارعــی مدیــر کل پزشــکی قانونــی‬ ‫گلســتان هــم در ایــن بازدیــد گفــت‪ :‬ســاختمان‬ ‫پزشــکی قانونــی در زمینــی بــه مســاحل ‪ 4‬هــزار‬ ‫مترمربــع زمیــن و زیربنــای هــزار و ‪ 700‬مترمربــع در‬ ‫حــال ســاخت اســت ‪.‬‬ ‫زارعــی افــزود‪ :‬کار ســاخت ایــن بنــا از اســفند ‪1399‬‬ ‫در ســایت اداری اســتان بــا پیــش بینــی هزینــه ‪30‬‬ ‫میلیــارد تومــان اغــاز شــد و تــا ســه مــاه اینــده ســاخت‬ ‫ان بــه پایــان مــی رســد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن ســاختمان ‪ ،‬اداره کل‬ ‫پزشــکی قانونــی اســتان و مرکــز معاینــات و مرکــز‬ ‫اداره کمیســیون پزشــکی قانونــی مســتقر خواهــد شــد‬ ‫تــا در فضایــی ارام و مجهــز بــه مراجعــان خدمــات‬ ‫تخصصــی ارائــه شــود ‪.‬‬ ‫گوشت ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان شد‬ ‫شروع کاهشی بازار ارز در اغاز هفته‬ ‫بررســی های میدانی نشــان می دهد که قیمت گوشــت گوســفندی‬ ‫در بــازار بــه کمتــر از ‪ ۲۰۰‬هزارتومــان رســید کــه نســبت هفتــه گذشــته‬ ‫رونــد کاهشــی داشــته اســت و وضعیــت بــازار بیانگــر تــداوم کاهــش‬ ‫قیمــت هــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بررســی هــا بــازار نشــان مــی دهــد کــه قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫شــقه گوشــت گوســفندی در هفتــه گذشــته ‪ ۲۲۴‬هــزار تومــان بــود‬ ‫کــه در ابتــدای فصــل تابســتان قیمــت ایــن محصــول بــه ‪ ۱۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۸۹‬هزارتومــان رســیده اســت یعنــی کاهــش بیــش از ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬‬ ‫هزارتومــان را داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله مخلــوط بیــن ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزارتومــان‪ ،‬بوقلمــون ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۹‬هزارتومــان‪ ،‬تخــم مرغ مــارک دار‬ ‫‪ ۳۰‬تایــی بیــن ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۵‬هزارتومــان‪ ،‬ماهــی قــزل اال زنــده بیــن ‪ ۸۹‬تــا‬ ‫‪ ۹۹‬هزارتومــان و گوشــت مــرغ بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۴‬هزارتومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫« علــی اصغــر ملکــی» رییــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی نیــز از‬ ‫کاهــش ‪ ۳۰‬هــزار تومانــی قیمــت ایــن نــوع گوشــت خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫طــی یــک مــاه اخیــر گوشــت قرمــز بیشــتر از هــر کاالی دیگــری رونــد‬ ‫کاهشــی داشــته کــه علــت ان پاییــن امــدن قــدرت خریــد مــردم و گرم‬ ‫شــدن هــوا اســت کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن رونــد کاهــش قیمــت‬ ‫ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بــره مــاده گوســفندی را بیــن ‪ ۱۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬هــزار تومــان و شــقه نــر گوســفندی بــدون دنبــه را بیــن ‪ ۱۷۰‬تا ‪۱۷۵‬‬ ‫هــزار تومــان عنــوان کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان گفــت‪ :‬بــازار ارز هفتــه را بــا‬ ‫ارامــش و کاهــش نســبی شــروع کــرد‪.‬‬ ‫«کامران ســلطان زاده»درخصوص وضعیت بازار ارزاظهارداشــت‪:‬‬ ‫در اخریــن روز هفتــه گذشــته دالر بــه کانــال ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان رســید‪ ،‬امــا امــروز دوبــاره بــا قیمــت ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان‬ ‫معامله شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قیمــت درهــم امــارات نیــز از هشــت هزار و ‪۸۳۰‬‬ ‫تومــان در روز پنجشــنبه بــه هش ـت هزار و ‪ ۷۰۰‬در نخســتین روز‬ ‫هفتــه رســیده اســت و نزدیــک بــه ‪ ۱۴۰‬هــزار تومــان افــت قیمــت‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان گفت‪ :‬قیمــت دالر در روزهای‬ ‫گذشــته معمــوال در قیمــت ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬هــزار تومــان توقــف داشــته‬ ‫اســت و ارز در صرافی هــای سراســر کشــور در ایــن محــدوده‬ ‫قیمتــی داد و ســتد می شــود و هموطنــان می تواننــد دو هــزار واحد‬ ‫ارز بــا کارت ملــی دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عرضــه و تقاضــا در بــازار متعــادل اســت و بــرای‬ ‫ارزی کــه از صادرکننــدگان خریــداری می شــود تقاضــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫در شان نام و جایگاه گلستان‬ ‫صادرات ‪ ۵۷‬میلیون دالری نیست‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا انتقــاد از نبــود برنامــه بــرای توســعه صادرات این اســتان گفت‪ :‬صــادرات ‪ ۵۷‬میلیون‬ ‫دالری در خور نام و شــان گلســتان نیســت و باید برنامه توســعه ای برای این میزان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه روز شــنبه در دومیــن جلســه کارگــروه توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتــی اســتان اظهارداشت‪:‬بررســی میــزان صــادرات اســتان در ســال ‪ ۹۳‬نشــان‬ ‫می دهــد میــزان صــادرات ‪ ۳۸۰‬میلیــون دالر بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بایــد شــاخص هدف گــذاری صــادرات اســتان تــا پایــان ســال جــاری بــه ‪ ۵۰۰‬میلبــون‬ ‫دالر برســد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن کارگــروه هدفــش بررســی و رصــد صــادرات اســتان در یــک دهــه گذشــته‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صادرات ‪ ۵۶.۵‬میلیون دالری‬ ‫کاال از گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان خــرداد مــاه ارزش کل کاالهــای صادراتــی‬ ‫گلســتان ‪ ۵۶‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار دالر بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار درویشــعلی حســن زاده در جمــع‬ ‫مدیــران گلســتانی اظهارداشــت‪ :‬وزن کل کاالهــای صادراتــی اســتان‬ ‫در ایــن مــدت‪ ۱۳۵ ،‬هــزار تُــن بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســه ماهــه اول ســال گذشــته کل صــادرات گلســتان‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬هــزار و ‪ ۷۱۱‬تـُـن بــه ارزش ‪ ۳۵‬میلیــون و ‪ ۲۶۲‬هــزار دالر بــود کــه‬ ‫وزن صــادرات کل اســتان در ســه ماهــه نخســت امســال نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل‪ ،‬ســه درصــد و ارزش ریالــی ایــن کاالهــا در‬ ‫همیــن بازه هــای زمانــی مقایس ـه ای‪ ۶۰ ،‬درصــد افزایــش داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســه ماهــه نخســت امســال از گلســتان ‪ ۸۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۹۲‬تُــن بــه ارزش ‪ ۳۷‬میلیــون و ‪ ۴۳۲‬هــزار دالر بــه ‪ ۱۵‬کشــور‬ ‫همجــوار صــادرات انجــام شــد کــه بیشــتر ان بــه کشــورهای چیــن و‬ ‫هنــد بــه مقــدار ‪ ۳۰۰‬تُــن و ارزش ‪ ۲۳۹‬هــزار دالر بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــار مقایســه ای صــادرات از طریــق اســتان در ســه‬ ‫ماهــه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه‬ ‫‪ ۱۵‬کشــور همجــوار بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۳۲‬درصــد کاهــش و بــه لحــاظ‬ ‫ارزشــی ‪ ۴۷‬درصــد افزایــش‪ ،‬بــه هنــد و چیــن بــه ترتیــب ‪ ۷۲‬درصــد‬ ‫و ‪ ۲۰۶‬درصــد افزایــش و ســایر کشــورها نیــز ‪ ۵۱‬درصــد و ‪ ۸۴‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫اســت و بایــد تحلیــل درســت و برنامه ریــزی بــرای صــادرات داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در بررس ـی ها مشــخص شــد کــه چش ـم اندازی بــرای توســعه صــادرات‬ ‫اســتان تاکنــون وجــود نداشــته و بایــد یــک چش ـم انداز کمــی و قابل اندازه گیــری تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬چنــد کاالی اساســی کــه صــادرات خوبــی داشــته اگــر مــورد توجــه قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫می تــوان صــادرات را در همــان کاالهــا بــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر رســاند کــه البتــه نیازمنــد تقویــت‬ ‫زیرســاخت ها اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد پایانــه صادراتــی یکــی ار خواســته های بــه حــق اســتان بــوده کــه از گذشــته‬ ‫تاکنــون بــر زمیــن مانــده و حتــی در شــورای اداری بــا رییــس جمهــور در ســفر اســفند مــاه‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ایــن پایانــه هــم مطالبــه و دســتورات الزم داده شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایجــاد مرکــز لجســتیک در مــرز اینچه بــرون و قابلیت هــای انتقالی جــاده ای و ریلی از‬ ‫ن بــه هدفگــذاری میــزان صادرات از اســتان‪ ،‬موثر باشــد‪.‬‬ ‫ظرفیت هایــی اســت کــه می تــوان در رســید ‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬برگــزاری نمایشــگاه های اســتانی‪ ،‬ملــی و بین المللــی هــم ظرفیــت‬ ‫دیگــر موثــر در رســیدن بــه هدفگــذاری میــزان و ارزش صــادرات اســت‪.‬‬ ‫زنگانه افزود‪ :‬دولت در ســفرهای اخیر روســای جمهور ترکمنســتان و قزاقســتان اســناد همکاری خوبی‬ ‫بــه امضــا رســانده کــه زمینــه خوبــی بــرای رســیدن بــه چشـم انداز تعریف شــده‪ ،‬در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬از ســوی دیگــر در یــک مــاه اینــده پیش نویــس اولیــه بــرای چشــم انداز و‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای رســیدن بــه چشــم انداز‪ ،‬تدویــن شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬وضعیــت تبــادل صــادرات اســتان بــا کشــور قزاقســتان قابــل قبــول نیســت‬ ‫و بایــد ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫هر ساعت از شبانه روز سارقان‪ ،‬مالخرها‬ ‫و معتادان محاکمه می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و اقدامــات ایــن دولــت مردمــی برجســته بــوده و تاکیــد بــر احــداث مســکن بــرای محرومیــن دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای ســال اول در اســتان گلســتان در راســتای‬ ‫احــداث مســکن محرومیــن تعــداد ســه هــزار واحــد مســکن محرومیــن پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬روســتاهای مرزنشــین مــا روســتاهای محــروم بــوده و تــاش داریــم در جهــت تثبیــت‬ ‫و مانــدگاری مــردم روســتا و تقویــت امنیــت خدمــات مانــدگاری در حــوزه مســکن ارائــه دهیــم کــه‬ ‫در ایــن راســتا از محــل اعتبــارات ملــی ســهمیه خوبــی بــه عنــوان کمــک هــای بالعــوض در ســاخت‬ ‫مســکن محرومیــن تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس حســینی گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان چهــار شــهر بــرای احــداث مســکن محرومیــن معرفــی‬ ‫شــدند کــه گنبــدکاووس و مــراوه تپــه جــزو ایــن چهــار شــهر بــوده و در شهرســتان مــراوه تپــه یکهــزار‬ ‫واحــد مســکونی حمایتــی احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گنبــدکاووس در راســتای طــرح نهضــت ملــی مســکن تعــداد ‪ ۹۶‬واحــد در شــهرک‬ ‫بهارســتان توســط بنیــاد بــه کارفرمایــی راه و شهرســازی اســتان در حــال احــداث اســت و پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی خوبــی دارد کــه در ایــن حــوزه شهرســتان گنبــدکاووس پیشــرو در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در شــهر اینچــه بــرون از توابــع شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس حــدود ‪ ۱۵۰‬نفــر در طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام کــرده انــد و ‪ ۲۴‬هکتــار اراضــی‬ ‫بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه مشــکالتی در حــوزه مرزبانــی ایجــاد شــد و قــرار شــد‬ ‫منابــع طبیعــی ایــن زمیــن را ازاد و در اختیــار ایــن طــرح قــرار دهــد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه دســتور اکیــد اســتاندار‪ ،‬تمامــی اراضــی مــازاد دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫شناســایی شــده و در کمتــر از دو مــاه اینــده بــه بنیــاد مســکن واگــذار مــی شــود تــا طــرح نهضــت‬ ‫ملــی مســکن در روســتاهای گلســتان اجــرا شــود‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــازاد اراضــی شناســایی شــده و تملــک شــده در بانــک زمیــن بنیــاد مســکن ذخیــره‬ ‫مــی شــود تــا متناســب بــا نیــاز روســتاها بــرای ســاخت مســکن در اختیــار اهالــی بویــژه جوانــان و‬ ‫مســتاجران قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گنبــدکاووس بــا تاکیــد بــر لــزوم رعایت حقوق عامه از ســوی همــه افراد‬ ‫جامعــه گفــت‪ :‬متخلفیــن و کســانی کــه حقــوق عامــه را رعایــت نکننــد از جملــه ســارقان‪ ،‬مالخرهــا و‬ ‫معتــادان گلســتان در هــر ســاعت از شــبانه روز بــا حضــور قاضــی کشــیک محاکمــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حســینعلی ایــزد در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬در دفــاع از حقــوق‬ ‫عامــه و پیشــگیری از وقــوع جرائــم و اســیب های اجتماعــی همــه دســتگاه های اداری و اجرایــی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بایــد بــا مجموعــه دســتگاه قضایــی همــکاری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به جایگاه رســانه ها در اگاهی بخشــی به جامعه و فرهنگ ســازی برای پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مطالبــه گــری از ادارات و نهادهــا جهــت انجــام صحیــح وظایــف‬ ‫محولــه‪ ،‬حرکــت در چارچــوب اهــداف نظــام اســامی‪ ،‬ایجــاد حــس امیــد بــه اینــده در مــردم و‬ ‫امانتــداری در انعــکاس اخبــار بایــد ســرلوحه کار رســانه ها باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دســتگاه قضایــی نیــز در راســتای ســند تحــول قضایــی و انجــام صحیــح وظایــف و‬ ‫ماموریت هــای محولــه‪ ،‬همــکاری و تعامــل دوســویه بــا رســانه ها را در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گنبــدکاووس همچنیــن بــا گرامیداشــت هفتــه قــوه قضاییــه بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬حمایــت از تولیــد و رفــع موانــع ان بــرای جلوگیــری از تعطیلــی واحدهای تولیدی و حفظ‬ ‫اشــتغال کارکنــان انهــا‪ ،‬اجــرای طرح هــای جدیــد و ضربتــی برخــورد بــا فروشــندگان موادمخــدر و‬ ‫جمــع اوری معتــادان متجاهــر باهــدف کاهــش امــار ســرقت ها کــه منشــا اعتیــاد دارنــد‪ ،‬برخــورد‬ ‫بــا شــرط بندی هــا و قماربازهــا و برگــزاری جلســات بــا ادارات و نهادهــا بــرای انجــام صحیح وظایف‬ ‫محولــه از مهمتریــن برنامه هــای امســال دادســتانی در کنــار انجــام وظایــف و برنامه هــای ســند‬ ‫تحــول قضایی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دادســتانی در برخــورد بــا ســارقان و مالخرهــا‪ ،‬واحدهــای بــدون پروانــه کســب‪،‬‬ ‫کانال هــا و ســایت های فضــای مجــازی کــه اقــدام بــه نشــر اکاذیــب‪ ،‬توهیــن و افتــرا و مســائل‬ ‫غیراخالقــی و خــاف عفــت عمومــی بــدون هیچگونــه مماشــاتی بشــدت برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رییــس دادگســتری گنبــدکاووس هــم در ایــن نشســت بــا قدردانــی از تــاش همــکاران قضایــی‬ ‫وهمراهی ســایر ادارات و نهادهای این شهرســتان با دســتگاه قضایی گفت‪ :‬ســال گذشــته ‪۹۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲۷‬پرونــده بــه شــعب دادگاه هــا‪ ،‬دادســراها و شــورای حــل اختــاف مجموعــه دســتگاه‬ ‫قضایــی گنبــدکاووس وارد شــد کــه بــا تالش هــای انجــام شــده ‪ ۹۴‬هــزار و ‪ ۴۴۱‬پرونــده مــورد‬ ‫بررســی و صــدور حکــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫حســن شــهابی ســرقت‪ ،‬ضــرب و جــرح‪ ،‬توهیــن بــه اشــخاص عــادی و ایجــاد صدمــه بدنــی را از‬ ‫مهمتریــن عناویــن و اتهامــات کیفــری دادســراها و دادگاه هــای عمومــی و انقــاب گنبــدکاووس‬ ‫اعــام کــرد و بیــان داشــت‪ :‬بــا تــاش همــکاران قضایــی هــم اکنــون پرونــده رســوبی و مســن‬ ‫(بــاالی یــک ســال) در هیــچ یــک از شــعب مجموعــه قضایــی ایــن شهرســتان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شــهابی اضافــه کــرد‪ :‬مجموعــه دادگســتری دادســتانی گنبــدکاووس در راســتای ســند تحــول‬ ‫قضایــی از جملــه تحقــق دادرسـی های الکترونیکــی بــرای حــذف کاغــذ‪ ،‬کاهــش اطالــه دادرســی‪،‬‬ ‫تســریع در فراینــد رســیدگی و کاهــش مداخلــه انســانی‪ ،‬کاهــش ورودی پرونــده بــه دادگاه هــا و‬ ‫دادســراها‪ ،‬اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس‪ ،‬توســعه صلح و ســازش و نخبه گرایی در‬ ‫بیــن کارکنــان اداری و قضایــی گام بــر مـی دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫افزایش ‪ ۵۸‬درصدی صادرات‬ ‫غیرنفتی گلستان‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان گفــت‪ :‬طــی ســه مــاه نخســت امســال حــدود ‪ ۹۵‬هــزار و ‪ ۵۹۱‬تــن انــواع‬ ‫کاالهــای غیرنفتــی از مبــادی گمرکــی ایــن اســتان بــه ارزش ‪ ۵۵‬میلیــون و ‪ ۶۲۰‬هــزار و ‪ ۹۷۷‬دالر صــادر‬ ‫شــد کــه نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزنــی ‪ ۲۷‬درصــد کاهــش داشــت امــا از نظــر ارزش‬ ‫دالری ‪ ۵۸‬درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی اظهارداشــت‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬انــواع لولــه و پروفیــل‪ ،‬یـُـد‪ ،‬خرمــا‪ ،‬تختــه‬ ‫فشــرده از خــرده ریــز چــوب‪ ،‬مفتــول مســی‪ ،‬ســازه فلــزی ســقف کاذب‪ ،‬خــوراک امــاده ابزیــان و رب‬ ‫گوجــه فرنگــی» بــه ترتیــب از عمــد ه کاالهــای صادراتــی گلســتان طــی ســه مــاه نخســت امســال بــوده‬ ‫که به ‪ ۲۶‬کشــور از جمله ترکمنســتان‪ ،‬عراق‪ ،‬رومانی‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬لهســتان‪،‬‬ ‫ارمنســتان‪ ،‬امــارات‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬ترکیــه و قرقیزســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حجــم واردات گمــرکات گلســتان در مــدت اشــاره شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن مــدت افــزون بر‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۶‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۶‬میلیــون و ‪ ۴۵۶‬هــزار و ‪ ۶۴۸‬دالر از طریــق گمــرک مــرزی اینچــه‬ ‫بــرون وارد اســتان شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۱۰‬درصــد بیشــتر و بــه لحــاظ ارزش دالری ‪ ۳۸‬درصــد کمتــر از‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬انــواع پارچــه جیــن و متقــال‪ ،‬فوتــس اویــل و دیــزل ژنراتــور از عمــده کاالهــای وارداتــی بــه‬ ‫گلســتان طــی ســه مــاه نخســت امســال برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬ایــن کاالهــا بــه ترتیــب از ‪ ۱۲‬کشــور‬ ‫«ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬امــارات‪ ،‬هنــد‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ایتالیــا‪،‬‬ ‫ازبکســتان و المــان» وارد کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان همچنیــن حجــم کاالی ترانزیــت خارجــی از گمــرکات اســتان از ابتــدای‬ ‫امســال تــا پایــان خردادمــاه را حــدود چهــار هــزار و ‪ ۳۸۰‬تــن بــه ارزش تقریبــی ‪ ۹۵۰‬میلیــارد ریــال اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ترانزیــت ایــن مقــدار کاال بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۴۸‬درصــد و بــه لحــاظ ارزش ریالــی ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬درامد وصولی گمرکات گلســتان در ســه ماه نخســت امســال را افزون بر ‪ ۱۳۶‬میلیارد ریال‬ ‫اعــام کــرد کــه حــدود ‪ ۱۱‬درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه ســال قبل اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از توابــع شهرســتان‬ ‫‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان و‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪ ،‬گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن المللــی قزاقســتان ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬ایــران و گــذر ان‬ ‫از اینچــه بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر‬ ‫در رازوجرگالن دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رازوجــرگالن از دســتگیری‬ ‫قاچاقچــی مــواد مخــدر و کشــف یــک کیلــو و ‪ 650‬گــرم تریــاک‬ ‫در ‏عملیــات مشــترک بــا پلیــس مرزبانــی اســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «علــی طاهــری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی در زمینــه‬ ‫حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر در ســطح شهرســتان فعالیــت‬ ‫دارد بالفاصلــه موضــوع بــا ‏جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬خــودروی متهــم در حوالــی پاســگاه انتظامــی‬ ‫تنگــه ترکمــن در یــک عملیــات غافلگیرانــه توقیــف و‏متهــم نیــز‬ ‫دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بابیــان اینکــه در بازرســی از خــودرو مقــدار‬ ‫یــک کیلــو و ‪ 650‬گــرم تریــاک کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم‬ ‫بعــد ‏از تکمیــل تحقیقــات و تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ طاهــری در پایــان از شهرســتان خواســت تــا در‬ ‫صــورت اطــاع از این گونــه مــوارد کــه ســامت و امنیــت جامعــه‬ ‫را ‏مختــل می کنــد‪ ،‬مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫‪‎‎328‬فقره کالهبرداری‬ ‫در پرونده سیاه کالهبردار‬ ‫سابقه دار‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری کالهبــردار ســابقه دار بــا‬ ‫‪ 328‬فقــره کالهبــرداری از شــهروندان‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬ســردار «ســعید مطهری زاده»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت‬ ‫تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس اگاهــی و پلیــس فتــا‏شهرســتان‬ ‫مانه و ســملقان مبنی بر برداشــت غیرقانونی از حســاب بانکی ان ها‬ ‫بــه صــورت‏اینترنتــی‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا توجــه بــه حساســیتی کــه‬ ‫داشــت‪ ،‬در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‏اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه اقدامــات ‏فنــی و اطالعاتــی‬ ‫کاراگاهــان باقــدرت و جدیــت بیشــتری دنبــال شــد‪.‬‏‬ ‫ســردار مطهــری زاده ادامــه داد‪ :‬بــا تالشــی کــه کاراگاهــان‬ ‫مجــرب پلیــس اگاهــی اســتان بــه صــورت‏شــبانه روزی در ایــن‬ ‫رابطــه انجــام دادنــد‪ ،‬فــرد موردنظــر شناســایی و در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه‏دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بررســی ســوابق متهــم مشــخص شــد کــه وی‬ ‫دارای ‏ســابقه حمــل و فــروش مــواد مخــدر نیــز می باشــد‪.‬‏‬ ‫کشف خودروهای سرقتی‬ ‫در شیروان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬دستگاه خودروی‬ ‫ســرقتی و دســتگیر ‪ 2‬ســارق در این شهرســتان خبر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــر ســرقت ‪ 2‬دســتگاه خــودرو در ســطح‬ ‫شهرســتان شــیروان بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی‏کالنتــری ‪ 12‬ایــن شهرســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش مســتمر و بی وقفــه موفــق‬ ‫شــدند در یــک عملیــات غافلگیرانــه و ضربتــی هــر ‪ 2‬خــودرو‏را در‬ ‫اطــراف شــهر رویــت و متوقــف کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در همیــن رابطــه ‪ 2‬نفــر‬ ‫ســارق نیــز دســتگیر کــه بعــد از تشــکیل پرونــده بــه‏مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫برخــورد بــا مجرمــان و ســارقان‪ ،‬بــه صــورت مســتمر و‏قاطعانــه در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار دارد و انتظــار مــا از مــردم عزیــز ایــن اســت‬ ‫کــه در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک‏بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرماندار گرگان‬ ‫به لحاظ سران ه‬ ‫اموزشی گرگان‬ ‫محروم ترینشهرستان‬ ‫استان است‬ ‫فرمانــدار گــرگان گفــت‪ :‬مرکــز گلســتان محروم تریــن شهرســتان‬ ‫اســتان بــه لحــاظ ســران ه اموزشــی اســت و برخــی از شــهرهای‬ ‫مناطــق دورتــر از مرکــز از نظــر ســرانه های اموزشــی وضعیــت‬ ‫بهتــری نســبت بــه گــرگان دارنــد‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی در جلســه شــورای امــوزش و پــرورش‬ ‫گــرگان بــا اشــاره بــه جمعیــت حــدود ‪ ۹۰‬هــزار نفــری دانــش امــوز‬ ‫ایــن شهرســتان اظهارداشــت‪ :‬متاســفانه گــرگان‪ ،‬محروم تریــن‬ ‫شهرســتان از نظــر اموزشــی و تربیتــی بــوده بــه طــوری کــه ســرانه‬ ‫اســتاندارد اموزشــی در کشــور ‪ ۵.۳‬مترمربــع و در اســتان ‪۴.۹۲‬‬ ‫مترمربــع و در گــرگان ایــن امــار ‪ ۴.۲‬مترمربــع اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گاهــی اوقــات بــا وجــود کالس هــای درس‬ ‫اســتاندارد امــا تعــداد دانش امــوزان در برخــی مناطــق انقــدر کــم‬ ‫اســت کــه مجبــور بــه تجمیــع دانش امــوزان می شــوند امــا در‬ ‫گــرگان دچــار فقــر فضاهــای اموزشــی هســتیم‪.‬‬ ‫وی در خصــوص فعالیــت مربیــان پرورشــی در مــدارس گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن زمینــه در گــرگان دچــار مشــکل هســتیم و حتــی بــه انــدازه‬ ‫کافــی مربــی پرورشــی نداریــم کــه بتواننــد بــر روی مســائل تربیتــی‬ ‫دانش امــوزان کار کننــد‪.‬‬ ‫پایین محلــی بــا بیــان اینکــه بایــد از ظرفیــت خیــران مدرسه ســاز‬ ‫بیــش از پیــش بــرای رفــع محرومیــت و فقــر در حــوزه فضاهــای‬ ‫اموزشــی بهــره گرفــت‪ ،‬خطــاب بــه مدیــر امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان گــرگان تاکیــد کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش بــه ویــژه در‬ ‫گــرگان مشــکالت فراوانــی دارد بــا ایــن حــال بایــد بــرای کاهــش و‬ ‫رفــع ایــن مشــکالت کمــر همــت را ببندیــد و بــه تحــوالت در ایــن‬ ‫حــوزه شــتاب دهیــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بایــد از فرصــت تعطیــات تابســتانه بــرای‬ ‫کاهــش مشــکالت مــدارس اســتفاده کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬در فرصــت‬ ‫ســه ماهــه ای کــه بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد باقــی‬ ‫مانــده‪ ،‬بایــد اقدامــات بــه گونـه ای برنامه ریــزی و اجــرا شــود تــا در‬ ‫مهرمــاه‪ ،‬مشــکلی در مــدارس نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬در ایــام تعطیــات تابســتان‬ ‫درب هــای مــدارس را بــه روی خانواده هــا بــاز کنیــد و ظرفیت هــای‬ ‫فرهنگــی و ورزشــی را در اختیــار انــان قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه امــوزش و پــرورش در اعتبــارات‬ ‫ســفر رییــس جمهــور جایــگاه ششــم را در شهرســتان گــرگان دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در شهرســتان گــرگان بیشــترین اعتبــارات بــا ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال ســهم بخــش بهداشــت و درمــان شــد و همچنیــن‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای بخــش کشــاورزی‪ ۲ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۶۵‬میلیــارد ریــال بــرای حــوزه وزارت نیــرو‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۹۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــه حــوزه ورزش و جوانــان‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد ریــال بــه‬ ‫حــوزه راه و شهرســازی و هــزار و ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال بــه امــوزش و‬ ‫پــرورش اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پایین محلــی ادامــه داد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه حجم‬ ‫محرومیت هــا در گــرگان می شــد ســهم بیشــتری از اعتبــارات ســفر‬ ‫اســتانی رییــس جمهــور بــه ایــن حــوزه اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــوزش و پــرورش عــاوه بــر ایــن کــه‬ ‫نســبت بــه مســائل تربیتــی و امــوزش وظیفه منــد و البته حســاس‬ ‫اســت‪ ،‬مرکــز ثقــل مســائل امنیتــی کشــور بــه شــمار مـی رود‪ ،‬زیــرا‬ ‫اگــر مدرســه درســت شــود‪ ،‬دانشــگاه ها هــم درســت می شــوند و‬ ‫اگــر دانشــگاه خوبــی داشــته باشــیم جامعـه درســت خواهــد شــد‬ ‫و اســیب های اجتماعــی و امنیتــی مــا بــه همــان نســبت کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی دربــاره وجــود مــدارس تخریبــی بیــان کــرد‪ :‬اگــر مدرس ـه ای‬ ‫از ســوی نوســازی مــدارس بــه عنــوان تخریبــی اعــام می شــود‬ ‫حتــی یــک نفــر هــم نبایــد در ان حضــور داشــته باشــد در غیــر ایــن‬ ‫صــورت اگــر اتفاقــی رخ دهــد مســئولیت مســتقیم ان بــا کســانی‬ ‫اســت کــه مجــوز دادنــد و بویــژه مدیریــت واحــد اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اداره دارایی و لبخند به‬ ‫تراکنش های بانکی!‬ ‫حقیقــت امــر مــا هــر وقــت نوشــتن ســتون طنــز را اغــاز‬ ‫مــی کنیــم انــواع و اقســام احساســات و حالــت هــای‬ ‫مختلــف بــه ســراغ مــان مــی اینــد و بعــد از احوالپرســی‬ ‫مــی رونــد پــی کارشــان! امــا علــی رغــم اینکــه کار مــا پــی‬ ‫رنــگ طنــز و شــوخی دارد و علــی االصــول بیشــتر بــا بایــد‬ ‫شــادی و لبخنــد کار کنیــم‪ ،‬بیشــتر هــراس داریــم! عمــده‬ ‫هــراس مــان هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه نکنــد دو روز‬ ‫دیگــر مســئوالن از طــرح هــای فلــک فســا و سوفســطایی‬ ‫الگوبــرداری و انهــا را بــه نــام خودشــان ثبــت کننــد‬ ‫و فحــش و بــد بیراهــش بــرای مــا بمانــد! نمونــه اش‬ ‫همیــن طــرح گرفتــن مالیــات کــه مــا اســتارت زدیــم و‬ ‫پیشــنهاد دادیــم کــه دولــت هــا اخــذ مالیــات را جــدی‬ ‫بگیرنــد؛ حــاال هــم دولــت عزمــش را جــزم کــرده اســت‬ ‫تــا خرتنــاق از مــردم مالیــات دریافــت کنــد‪ .‬نقــدا ً هــم‬ ‫مــاک دســتگاه کارت خــوان اســت‪ .‬انهایــی کــه زورشــان‬ ‫مــی رســد دســتگاه کارت خــوان شــان را جمــع کردنــد و یــا‬ ‫اصــا ً نصــب نکردنــد و بــرای ویزیــت در خواســت پــول نقــد‬ ‫می کننــد! خلــق اللــه هــم فقــط همــان مقــدار پــول نقــد‬ ‫بــرای مطــب در جیــب شــان مــی گذارنــد و جاهــای دیگــر‬ ‫کارت مــی کشــند‪.‬‬ ‫جالبتــر اینکــه بانــک هــا هــم ایــن البــا کــف تراکنــش‬ ‫‪ 2‬میلیــون تومانــی را تــا ‪ 15‬میلیــون تومــان بــاال بردنــد!‬ ‫یعنــی اگــر شــما فروشــنده رب محلــی یــا ســمنوی خانگــی‬ ‫باشــید و در مــاه دو میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــید‬ ‫بایــد ‪ 13‬میلیــون دیگــر کارت بکشــید تــا بانــک دســتگاه‬ ‫پــوز شــما را در لیســت ســیاه جمــع اوری قــرار ندهــد!‬ ‫اخــر ســال هــم اداره دارایــی بــه مجمــوع تراکنــش هــای‬ ‫حســاب بانکــی شــما لبخنــد مــی زنــد و بــه بلــک لیســت‬ ‫بانــک و جمــع اوری دســتگاه پــوز و ‪ ...‬کاری نــدارد!‬ ‫مثــل رئیــس اتحادیــه دامــداران کــه گفتــه بــا صــادرات‬ ‫دام‪ ،‬قطعــا ً قیمــت گوشــت بــاال مــی رود و مــا کاری‬ ‫بــه ایــن داســتان نداریــم‪ ،‬اینجــا هــم اداره دارایــی کاری‬ ‫بــه ماهیــت و محتــوی تراکنــش هــا نــدارد و فقــط مبلــغ‬ ‫نهایــی را عشــق اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت و وقتــی مــردم‬ ‫می بیننــد اراده ای بــرای دریافــت مالیــات از خانــه هــای‬ ‫خالــی‪ ،‬خانه هــای الکچــری‪ ،‬ماشــین هــای انچنانــی و ســکه‬ ‫و طالهــای چنــد صــد میلیــاردی نیســت بــه لطایــف الحیــل‬ ‫ســعی مــی کننــد از زیــر بــار مالیــات شــانه خالــی کننــد!‬ ‫یکــی دســتگاه پــوزش را جمــع مــی کنــد! یکــی شــماره‬ ‫حســاب همســر و فرزنــدش را مــی دهــد! یکــی فقــط پــول‬ ‫نقــد مــی گیــرد! یــک عــده هــم ایــن البــا بــه دالر کاســبی‬ ‫مــی کننــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫بــه قــول مالنصرالدیــن خــدا بیامــرز کــه مــی گفــت‪ :‬همــه‬ ‫از مــرگ مــی گریزنــد حتــی بهائــم ‪ ...‬حــاال اینجــا هــم همــه‬ ‫از مالیــات مــی گریزنــد حتــی ‪ 4‬درصــدی هــا ‪...‬‬ ‫فقــط در ایــن مقولــه ســر کارکنــان دولــت بــی کاله مانــده‬ ‫اســت کــه قبــل از اینکــه حقــوق شــان را دریافــت کننــد‪،‬‬ ‫مالیاتــش کســر مــی شــود و قانــون مالیــات هــا کامــا ً در‬ ‫ایــن خصــوص بــه احســن وجــه اجــرا مــی شــود! بــر مــا‬ ‫ببخشــائید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫توصیه های برای مرزگذاری‬ ‫هنگام دورکاری‬ ‫چه زمانی برای شروع کسب وکار خودمان اماده ایم؟‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫تــا بــه حــال شــده کــه هنــگام دورکاری در کارتــان‬ ‫غــرق شــوید و از ایــن گالیــه کنیــد کــه مــرز بیــن زندگــی‬ ‫کاری و شــخصی شــما از بیــن رفتــه اســت؟ دلیــل ایــن‬ ‫مســئله مرزگذاری نکــردن در دورکاری اســت‪ .‬مــا فکــر‬ ‫می کنیــم هنــگام دورکاری بایــد همیشــه در دســترس‬ ‫باشــیم‪ ،‬امــا ایــن تصــور اشــتباه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫مرزگــذاری بــرای خیلی هــا کار راحتــی نیســت‪ .‬نگرانــی‬ ‫بابــت واکنــش دیگــران و تــرس ازدسـت دادن شــغلمان‬ ‫مانــع از مرزگــذاری می شــوند‪:‬‬ ‫‪ .۶‬ارتباط با دیگران را فراموش نکنید‬ ‫دورکاری ارتبــاط بــا دیگــران را مشــکل تر می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫حفــظ ارتبــاط در ایــن شــرایط مهم تــر اســت‪ .‬اغلــب‬ ‫خــود مرزگــذاری دیگــران را ناراحــت نمی کنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اطالع رســانی نکردن شــما منجــر بــه کــدورت می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی قصــد داریــد مدتــی کار نکنیــد‪ ،‬بــه همکارانتــان‬ ‫اطــاع دهیــد چه زمانــی بازمی گردید‪.‬همین اطــاع دادن‬ ‫مانــع از بــروز تنــش در محیــط کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در صورت امکان‪ ،‬جایگزینی برای خود تعیین کنید‬ ‫ممکــن اســت برخــی کارهــا درخواسـت های فوری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬داشــتن جایگزیــن می توانــد‬ ‫راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫مرزگــذاری یعنــی چقــدر می توانیــد کار کنیــد بــدون‬ ‫انکــه زندگــی شــخصی و ســامت روان خــود را بــه‬ ‫خطــر بیندازیــد‪ .‬داشــتن دوســتی کــه بتوانیــد هنــگام‬ ‫نیــاز کار را بــه او بســپارید نعمــت بزرگــی اســت‪ .‬به تبــع‬ ‫شــما نیــز می توانیــد همــکار جایگزیــن کســی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نه گفتن را تمرین کنید‬ ‫چــرا نه گفتــن ســخت اســت؟ چــون منشــا بســیاری از‬ ‫ترس هــای مــا در ایــن کلمــه نهفتــه اســت‪ .‬ترس هایــی‬ ‫کــه فکــر می کنیــم بــه واقعیــت تبدیــل می شــوند‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه در بســیاری مــوارد چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای تمریــن نه گفتــن‪ ،‬ردکــردن‬ ‫درخواس ـت های جزئی تــر اســت‪ .‬این طــوری به تدریــج‬ ‫مهــارت شــما بیشــتر می شــود و کم کــم شــما را‬ ‫به عنــوان فــردی خواهنــد شــناخت کــه مرز هــای‬ ‫شــفاف و محکمــی دارد‪ .‬خیلی هــا شــما را بابــت ایــن‬ ‫موضــوع تحســین خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬الگوی مرزگذاری در دورکاری باشید‬ ‫مــا دوســت داریــم دیگــران نیــز بــه مرزگــذاری مقیــد‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا اول خودمــان بایــد الگــوی دیگــران باشــیم‪.‬‬ ‫تو گــو‬ ‫بــا مدیرتــان شــفاف و صریــح در ایــن بــاره گف ‬ ‫کنیــد‪ .‬مرز هــای روشــنی را بــا یکدیگــر تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن کار را بــا هماهنگــی مدیرتــان انجــام دهید‪،‬‬ ‫تعهــد طرفیــن بــه ایــن مرز هــا بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬درخواست کمک کنید‬ ‫اگــر حجــم کاری شــما بیــش از توانتــان اســت و همــه‬ ‫کارهــا بــه گونــه ای زمان بنــدی شــده اند کــه بایــد در‬ ‫یــک زمــان تحویــل داده شــوند‪ ،‬کمــک بگیریــد‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات در دورکاری‪ ،‬دربــاره توانمــان در انجــام کارهــا‬ ‫دچــار بزرگ بینــی می شــویم‪.‬‬ ‫بــا مدیــران خــود دربــاره حجــم کار و زمان بنــدی انهــا‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬انهــا می تواننــد بــا جابه جایــی برخــی‬ ‫کارهــا و تغییــر زمان بنــدی بــه شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به ساعت پایان کار مقید باشید‬ ‫مرزگــذاری یعنــی چقــدر می توانیــد کار کنیــد بــدون‬ ‫انکــه زندگــی شــخصی و ســامت روان خــود را بــه‬ ‫خطــر بیندازیــد‪ .‬داشــتن دوســتی کــه بتوانیــد هنــگام‬ ‫نیــاز کار را بــه او بســپارید نعمــت بزرگــی اســت‪ .‬به تبــع‬ ‫شــما نیــز می توانیــد همــکار جایگزیــن کســی باشــید‪.‬‬ ‫بــرای مرزگــذاری موثــر در دورکاری بایــد خــود را بــه‬ ‫ســاعت پایــان کار مقیــد کنیــد‪ .‬وقتــی زمــان کار بــه‬ ‫پایــان رســید‪ ،‬رایانــه را خامــوش کنیــد و اعالمیه هــای‬ ‫کاری تلفــن همــراه را در حالــت ســکوت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار شــاید راحــت بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا در دورکاری‬ ‫انجــام همیــن کار گاهی ســخت می شــود‪ .‬گاهی فــرد در‬ ‫کار غــرق می شــود و چــون در محیــط خانــه کار می کنــد‪،‬‬ ‫فرامــوش می کنــد کــه در حــال کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬مرزگذاری خود را بازبینی کنید‬ ‫ماننــد هــر کار دیگــری‪ ،‬مرزگــذاری در دورکاری نیــز نیــاز‬ ‫بــه بازبینــی دارد‪ .‬قــرار نیســت شــما مرزهایــی را تعییــن‬ ‫و بی جهــت بــر انهــا پافشــاری کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بایــد‬ ‫مرز هــای خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬پــس انعطاف پذیــر‬ ‫باشــید و مرزهــای نامناســب را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬مرزگــذاری در دورکاری اســان نیســت‪،‬‬ ‫چراکــه مــا در دورکاری احســاس می کنیــم همــواره بایــد‬ ‫در دســترس باشــیم‪ .‬بــا ایــن حــال مراقبــت از ســامت‬ ‫جســم و روانمــان هــم مهــم اســت‪ .‬مرزهــای مناســب‬ ‫تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه انهــا پایبنــد باشــید و حتمــا ســایرین را‬ ‫در جریــان ایــن مرزهــا قــرار دهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز انهــا‬ ‫را بازبینــی کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه باشید‪. ...‬‬ ‫خیلی هــا رویــای داشــتن کس ـب وکار خودشــان را دارنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫رئیــس خودشــان باشــند‪ ،‬هــر موقــع دوســت دارنــد کار کننــد و‬ ‫درامــد کســب کننــد‪ .‬منتهــا شــروع یــک کسـب وکار شــخصی بــه‬ ‫ایــن ســادگی ها هــم نیســت‪ ،‬مــوارد زیــادی هســت کــه قبــل‬ ‫از شــروع کس ـب وکار بایــد بــه انهــا توجــه کــرد و انهــا را در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬ســواالتی کــه بایــد از خودمــان بپرســیم و در یافتــن پاســخ‬ ‫انهــا بــا خودمــان صــادق باشــیم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد بــه نشــانه هایی‬ ‫کــه مــا را امیــدوار یــا نگــران می کننــد نیــز توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫پرسش هایی که باید پیش از راه اندازی کسب وکارتان پاسخ دهید‬ ‫ســواالت بســیاری هســت کــه قبــل از شــروع کارتــان بایــد از خود‬ ‫بپرســید و جواب هایــش را پیــدا کنیــد‪ .‬برخــی از ایــن پرس ـش ها‬ ‫ناظــر بــه ویژگی هــای درونــی شماســت و بعضــی دیگــر دربــاره‬ ‫محیطــی اســت کــه قــرار اســت در ان فعالیــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬چه تعداد کارمند نیاز دارم؟‬ ‫خــب‪ ،‬حــاال کــه کســب وکارتان را به تنهایــی یــا بــا شــریک‬ ‫می خواهیــد راه بیندازیــد‪ ،‬بایــد بــه ایــن مســئله هــم توجــه کنیــد‬ ‫کــه بــرای پیشــبرد کار یــا رشــد احتمالــی کسـب وکارتان در اینــده‪،‬‬ ‫بــه چــه تعــداد کارگــر یــا کارمنــد نیــاز داریــد‪ .‬حتــی اگــر نخواهیــد‬ ‫کســب وکارتان را رشــد بدهیــد و بخواهبــد ان را در یــک حــد‬ ‫مشــخص نگــه داریــد‪ ،‬بازهــم بــرای حفظ همان ســطح بــه افرادی‬ ‫کــه بــرای شــما کار کننــد نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬چه منابعی در اختیار دارم؟‬ ‫نبایــد صرفــا دربــاره چیزهایــی کــه نداریــد فکــر کنیــد‪ .‬دربــاره‬ ‫چیزهــا و منابعــی کــه در اختیــار داریــد هــم بیندیشــید‪ .‬بــا‬ ‫به کارگرفتــن ایــن منابــع بــرای شــروع کســب وکار‪ ،‬می توانیــد‬ ‫در وقــت و هزینــه صرفه جویــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬ایا اماده صرف زمان روی کسب وکار هستم؟‬ ‫هــر کسـب وکاری بــرای موفقیــت بــه صــرف زمــان و پــول و انرژی‬ ‫فــراوان نیــاز دارد‪ .‬ایــا اماده ایــد عمرتــان را بــرای کس ـب وکارتان‬ ‫هزینــه کنیــد؟ ایــا در فصــل مناســبی از زندگــی قــرار داریــد کــه‬ ‫ایــن کار را شــروع کنیــد؟ بدانیــد کــه در ادامــه بایــد ریسـک های‬ ‫فــراوان و ازخودگذشــتگی های بســیاری نشــان دهیــد تــا‬ ‫کســب وکارتان پــا بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬چطور ساختار قانونی کسب وکارم را ایجاد کنم؟‬ ‫هــر کشــوری قوانیــن و محدودیت هــای خاصی را برای کسـب وکارها‬ ‫وضــع کــرده اســت‪ .‬خیلــی مهــم اســت کــه حتمــا دربــاره ســاختار‬ ‫قانونــی‪ ،‬مجوزهــا و قواعــد تجــارت در کشــور یا محلی که می خواهید‬ ‫کس ـب وکارتان را راه بیندازیــد مطالعــه کنیــد تــا ســاختار کس ـب وکار‬ ‫شــما بــا قوانیــن مربوطــه مغایــرت نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬چه مالیات هایی باید پرداخت کنم؟‬ ‫ایــن هــم از ســواالت مهمــی اســت کــه پیــش از شــروع بایــد‬ ‫درباره اش اطالعات کســب کنید‪ .‬هر کسـب وکاری بســته به نوع‬ ‫و میــزان درامــدش بایــد مالیــات بدهــد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬واجــب‬ ‫اســت دربــاره انــواع مالیات هــا و به طــور مشــخص مالیات هایــی‬ ‫کــه بــه کسـب وکار شــما وضــع خواهــد شــد اطــاع داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬من چه اهدافی دارم؟‬ ‫شــما قصــد داریــد کسـب وکار خودتــان را داشــته باشــید؛ امــا ایــا‬ ‫دربــاره هدفتــان فکــر کرده ایــد؟ ‪ ۵‬یــا ‪ ۱۰‬ســال دیگــر شــما در چــه‬ ‫جایگاهــی خواهیــد بــود؟ اینهــا نمونــه پرسـش هایی اند کــه بایــد‬ ‫از خــود بپرســید‪.‬‬ ‫«ایــن مهــم اســت کــه شــما کســب وکارتان را هدفــی‬ ‫بلندمــدت ببینیــد کــه قــرار اســت روزی بــه منبــع اصلــی درامــد‬ ‫شــما تبدیــل شــود‪».‬‬ ‫‪ .۱۷‬کی اماده شروع خواهم بود؟‬ ‫بــرای زمــان شــروع و اعــام وجــود کســب وکارتان خــوب‬ ‫بیندیشــید‪ .‬زمان بنــدی یکــی از عوامــل بســیار مهــم موفقیــت‬ ‫یــا شکســت هــر کســب وکاری اســت‪ .‬بــا واقع بینــی‪ ،‬زمــان‬ ‫مناســبی را در نظــر بگیریــد و کارهایــی را کــه بایــد تــا پیــش از‬ ‫شــروع انجــام بدهیــد عالمت گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫نشــانه هایی کــه بیانگــر امادگــی شــما بــرای شــروع کس ـب وکارتان‬ ‫اســت‬ ‫حــال به ســراغ برخــی از مهم تریــن ویژگی هایــی می رویــم‬ ‫کــه نشــان می دهنــد شــما امادگــی ذهنــی و عینــی الزم بــرای‬ ‫شــروع کســب وکارتان را پیــدا کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬می دانید که هرگز کامال اماده نیستید‬ ‫شــما هیچ وقــت نمی توانیــد فکــر همه چیــز را از قبــل کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬همیشــه چیزهایــی هســتند کــه از چشــم شــما پنهــان‬ ‫مانده انــد یــا ممکــن اســت در اینــده بــه وجــود بیاینــد‪ .‬اگــر‬ ‫منتظریــد همه چیــز مرتــب و عالــی باشــد تــا کس ـب وکارتان را‬ ‫شــروع کنیــد‪ ،‬هرگــز ان را شــروع نخواهیــد کــرد!‬ ‫«شــما بــرای شــروع کار بایــد ریســک کنیــد و ایــن جزئــی از‬ ‫ذات کســب وکار اســت‪».‬‬ ‫‪ .۲‬هدف خودتان را تعیین کرده اید‬ ‫شــما بــه اهــداف‪ ،‬انگیزه هــا و دالیــل این کار کامــا واقفید‪ .‬می دانید‬ ‫چــه می خواهیــد‪ .‬اگــر کســی از شــما بپرســد چــرا می خواهــی ایــن کار‬ ‫را بکنــی‪ ،‬شــما بــا قاطعیــت و شــفافیت بــه او پاســخ می دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫همــان دلیلــی اســت کــه شــما را شـب ها بیــدار نگــه مـی دارد و باعــث‬ ‫می شــود بــا ســختی هایش کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫استرس چه تاثیری‬ ‫بر عملکرد شما‬ ‫در محیط کار دارد؟ ‬ ‫هرکــس ازنظــر اینکــه در چــه شــرایطی دچــار اســترس می شــود و‬ ‫چطــور ایــن اســترس را بــروز می دهــد‪ ،‬بــا دیگــران متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد؛ ولــی اکنــون بــدون فکــر و انــی‬ ‫عمــل می کنیــد یــا بــا ایجــاد هــر ابهامــی‪ ،‬ســردرگم می شــوید‪.‬‬ ‫واکنش دوم‪ :‬برعکس سبک و رفتار معمول کاری‪ ،‬عمل کنیم‬ ‫شــاید متوجــه شــده باشــید کــه وقتــی دچــار اســترس می شــوید‪،‬‬ ‫ســبک کاری تــان کامــا وارونــه می شــود و بــه نقطــه مقابــل‬ ‫ســبک معمــول تغییــر می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬شــما چنیــن‬ ‫وضعیتــی داریــد‪:‬‬ ‫ بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون در توجــه و‬‫رســیدگی بــه نظــم و جزئیــات تعلــل می کنیــد‪.‬‬ ‫ فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی‬‫اکنــون طــوری رفتــار می کنیــد کــه دیگــران را تحریــک و عصبانــی‬ ‫می کنیــد یــا رفتــاری ســلطه جویانه و مســتبدانه داریــد‪.‬‬ ‫ گروهــی کار می کنیــد (کار گروهــی) و از اعضــای گــروه‬‫هســتید؛ ولــی اکنــون رقابتــی یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه‬‫به شــدت خســته شــده اید یــا کارهــا برایتــان خســته کننده هســتند‪.‬‬ ‫ فــردی واقع گــرا و عمل گــرا هســتید؛ ولــی اکنــون احساســات بــر‬‫قضــاوت شــما اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ به طورکلــی بــر وظیفـه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال انجامــش‬‫هســتید؛ ولــی اکنــون در تمرکزکــردن مشــکل داریــد یــا بــرای‬ ‫رســیدن بــه نتایــج ســریع‪ ،‬بی صبــر و بی قــرار هســتید‪.‬‬ ‫ رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬‫ســرکش یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ ســریع تصمیم گیــری می کنیــد (تصمیم گیــری ســریع)؛ ولــی‬‫اکنــون بیــش از حــد مســائل را تحلیــل یــا فکــر می کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهای غلبه بر استرس کاری‬ ‫ســعی کنیــد ســبک کاری معمــول خــود را شناســایی کنیــد‪ .‬به این‬ ‫فکــر کنیــد کــه وقتــی حــس می کنیــد کــه در محــل کار بــر همه چیــز‬ ‫کنتــرل داریــد‪ ،‬چطــور عمــل می کنیــد‪ .‬ســپس بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫ن االن چــه عملکــردی از خــود نشــان می دهیــد‪ .‬شــاید‬ ‫کــه همی ـ ‬ ‫متوجــه شــوید کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‪ ،‬تقریبــا‬ ‫ســبک کاری هــرروزه شماســت‪ .‬اگــر چنیــن اســت‪ ،‬یعنــی مدتــی‬ ‫طوالنــی اســت کــه دچــار فرســودگی شــغلی شــده اید‪ .‬فرســودگی‬ ‫شــغلی یعنــی خســتگی ذهنــی‪ ،‬عاطفــی و فیزیکــی بیــش از ح ـد ِ‬ ‫ناشــی از اســترس طوالنی مــدت و مزمــن کاری‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس شــغلی‬ ‫چــه تغییــری می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از همکارتــان بخواهیــد کــه‬ ‫احســاس و برداشــت خــود را بگویــد‪ .‬اگاهــی از نشــانه های بــارز و گویــا‬ ‫بــرای شــما مهــم اســت؛ زیــرا بــا اگاهــی از ایــن نشــانه ها‪ ،‬می توانیــد‬ ‫در جهــت اجــرای راه هــای مناســب مقابلــه بــا اســترس حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تقویــت یــا تغییــر ســبک کاری‬ ‫در زمــان اســترس‪ ،‬هریــک معایــب و مزایــای خــود را دارد‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تقویــت می کنــد‪ ،‬در رویکــرد‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫خــود نســبتا باثبــات بــه نظــر می رســد و دیگــران می داننــد کــه او‬ ‫می خواهــد چه چیــزی را بــه دســت بیــاورد؛ ولــی هیچ کــس درک‬ ‫نمی کنــد و متوجــه نمی شــود کــه او اســترس دارد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫این گونــه هســتید‪ ،‬بایــد بــه دیگــران بگوییــد کــه اســترس داریــد و‬ ‫بــه کمــک نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ی دیگــر‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تغییــر می دهــد‪،‬‬ ‫از ســو ‬ ‫شــاید فــردی غیرقابل پیش بینــی یــا بی ثبــات بــه نظــر برســد‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن مســئله باعــث شــود کــه دیگــران بیــزار شــوند از اینکــه بــا چــه‬ ‫رفتــاری از شــما روبـه رو می شــوند و کــدام شــخصیت شــما نمایــان‬ ‫خواهــد شــد؛ درعین حــال‪ ،‬ایــن مســئله باعــث می شــود کــه‬ ‫اطرافیانتــان بســیار راحت تــر بتواننــد اســترس شــما را درک کننــد‬ ‫و بــه کمکتــان بیاینــد‪.‬‬ ‫برخورد ما با استرس کاری دیگران‬ ‫بایــد ایــن حقیقــت را درک کنیــم کــه رفتــار فــرد در زمــان اســترس‪،‬‬ ‫خصلــت یــا شــخصیت او نیســت و او فقــط در حالــت اســترس قــرار‬ ‫دارد‪ .‬لحظ ـه ای بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ایــا به جــای توجــه بــه ایــن‬ ‫مســئله کــه فــرد مقابــل دچــار اســترس بوده اســت‪ ،‬ســبک کاری اش‬ ‫را ویژگــی و صفــت ذاتــی او قلمــداد کرده ایــد؟ همچنیــن می توانیــد‬ ‫بــه نشــانه های بــارز و گویــای اســترس در همــکاران‪ ،‬رئیــس‪ ،‬کارکنان‬ ‫و غیــره نیــز توجــه کنیــد تــا بتوانیــد بــا انها ارتبــاط برقرار کنیــد و از انها‬ ‫بپرســید کــه چطــور می توانیــد بــه انهــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه باشید‪. ...‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫اطالعات بانکی خود را دور از دسترس کودکان نگه دارید‬ ‫پلیس فتا گفت‪ :‬برای اینکه فرزندان در فضای مجازی کمتر اسیب ببینند‪ ،‬نیاز است که والدین بر فعالیت های سایبری ان ها نظارت کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفت‪:‬بــا توجــه بــه وصــول پرونده هــای متعــدد برداشــت از حســاب بانکــی والدیــن بــه مجموعــه پلیس فتــا‪،‬‬ ‫ازایـن رو الزم اســت والدیــن حدومــرزی در ایــن خصــوص بیــن خــود و فرزنــدان قائــل شــوند و از در اختیــار قــرار دادن کارت بانکــی اصلــی خــود بــه فرزندانشــان‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫بازیابیاطالعات‬ ‫بستگی به این دارد که‬ ‫استراتژیپشتیبان گیری‬ ‫شما چقدر خوب است‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫بــر اســاس یــک نظرســنجی ســاالنه کــه در اوریــل ‪ 2022‬توســط‬ ‫‪ Apricorn‬انجــام شــد‪ ٪99 ،‬از تصمیــم گیرنــدگان فنــاوری‬ ‫اطالعــات اظهــار مــی کننــد کــه اســتراتژی های پشــتیبان در‬ ‫اختیــار دارنــد‪ ،‬امــا فقــط ‪ ٪26‬اعتــراف کرده انــد کــه قــادر بــه‬ ‫بازیابــی کامــل همــه داده هــا ‪ /‬اســناد در هنــگام بازیابــی از یــک‬ ‫نســخه پشــتیبان نیســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک نظرســنجی ســاالنه کــه در اوریــل ‪ 2022‬توســط‬ ‫‪ Apricorn‬انجــام شــد‪ ٪99 ،‬از تصمیــم گیرنــدگان فنــاوری‬ ‫اطالعــات اظهــار مــی کننــد کــه اســتراتژی های پشــتیبان در‬ ‫اختیــار دارنــد‪ ،‬امــا فقــط ‪ ٪26‬اعتــراف کرده انــد کــه قــادر بــه‬ ‫بازیابــی کامــل همــه داده هــا ‪ /‬اســناد در هنــگام بازیابــی از یــک‬ ‫نســخه پشــتیبان نیســتند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬در پاســخ بــه ســوال در مــورد اســتراتژی پشــتیبان گیری‬ ‫موجــود خــود‪ ٪27 ،‬اذعــان کردنــد کــه پشــتیبان گیری خــودکار در یــک‬ ‫مخــزن مرکــزی و شــخصی وجــود دارد‪ .‬ایــن امــر نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــرکت ها نیــاز بــه یــک اســتراتژی پشــتیبان قــوی بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای خــود را پذیرفته انــد‪ ،‬کــه انهــا را قــادر می ســازد بــرای‬ ‫اماده ســازی‪ ،‬پاســخگویی و بازیابــی از اختــال در ان هــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬تقریبــا ‪ 60‬درصــد از کســانی کــه پشــتیبان گیری‬ ‫دارنــد‪ ،‬اذعــان کردنــد کــه ایــن کار را فقــط از طریــق یــک پشــتیبان‬ ‫دستکاری صفحه لمسی تلفن‬ ‫همراه بدون تماس دست‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد کــه چگونــه می تــوان بــا ایجــاد‬ ‫اختــال الکترومغناطیســی بــدون دســت زدن بــه صفحه هــای لمســی‬ ‫تلفــن همــراه دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫برخــی از حمــات هکــری بــه تلفــن هــای هوشــمند از طریق دسترســی‬ ‫فیزیکــی بــه دســتگاه و تعامــل بــا صفحــه نمایــش لمســی انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن ایــا تــا زمانــی کــه کســی صفحــه تلفــن همراتــان را‬ ‫لمــس نکنــد ایمــن اســت؟ طبــق یــک مقالــه تحقیقاتــی جدیــد توســط‬ ‫محققان امنیتی در دانشــگاه ژجیانگ چین و دانشــگاه فنی دارمشــتات‬ ‫المــان ایــن ســوال نقــض شــده اســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه از‬ ‫بــدون دســت زدن صفحــه لمســی تلفــن همــراه دســتکار شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه در ســمپوزیوم امنیتــی یوزنیکــس در مــاه جــوالی‬ ‫‪ GhostTouch‬را معرفــی کــرد‪ ،‬نوعــی حملــه کــه می توانــد ضربه هــا و‬ ‫ســوایپ های روی صفحه نمایــش گوشــی را از فاصلــه تــا ‪ ۴۰‬میلی متــر‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬بــر اســاس یافته هــای محققــان‪ ،‬یــک مهاجــم می توانــد از‬ ‫طریــق ‪ GhostTouch‬بــرای انجــام چندیــن نــوع اقــدام مخــرب از جملــه‬ ‫برقــراری تمــاس و دانلــود بدافــزار اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫اینده بدون رمز عبور‬ ‫چه چیزی باعث کاهش‬ ‫سرعت ان می شود؟‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫کارشناســان فعــال ســایبری‪،‬رهبران فنــاوری اطالعــات در سراســر‬ ‫جهــان را بررســی کردنــد تــا اشــتهای انهــا را بــرای راه حــل هــای بــدون‬ ‫رمــز عبــور تعییــن کننــد ‪ .‬بــه طــور قاطــع‪ ،‬تمایــل بــه اتخــاذ روش هــای‬ ‫امــن تــر و راحــت تــر بــرای احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور واضــح بــود‪.‬‬ ‫انهــا دســتاوردهای امنیــت‪ ،‬بهــره وری و تجربــه مشــتری را بــه عنــوان‬ ‫محــرک هــای کلیــدی ذکــر کردنــد‬ ‫یکــی از کارشناســان در ایــن زمینــه گفــت‪« :‬گذرواژه هــا نــه تنهــا‬ ‫خســته کننده هســتند‪ ،‬بلکــه بــه راحتــی مــورد ســوء اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرنــد‪« .‬اینــده بــدون رمــز عبــور بــه ایــن معنــی اســت کــه احتمــال‬ ‫نقــض داده هــا و تقلــب در هویــت بســیار کمتــر اســت و بهــره وری و‬ ‫تجربیــات مشــتریان و کارمنــدان بــه شــدت بهبــود یافته اســت‪ .‬دیدن‬ ‫رهبــران فنــاوری اطالعــات در سرتاســر جهــان بــرای اینــده ای کــه در‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪558‬‬ ‫روندها و تاکتیک های‬ ‫کالهبرداری که مصرف‬ ‫کنندگان باید از انها اگاه‬ ‫باشند‬ ‫خــودکار در یــک مخــزن مرکــزی انجــام داده انــد‪ .‬جــان فیلدینــگ‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ایــن موضــوع نگران کننــده اســت‪ ،‬زیــرا اســتفاده‬ ‫از ابــر (یــا هــر مخــزن ذخیره ســازی) به عنــوان تنهــا مــکان پشــتیبان‪،‬‬ ‫در صورتــی کــه یــک کس ـب وکار دچــار حملــه ســایبری یــا مشــکل‬ ‫فنــی شــود کــه ان ســرویس یــا داده هــای ان را از دســترس خــارج‬ ‫می کنــد‪ ،‬مخاطــرات پرهزینــه و کسـب وکار را مختــل می کند‪ .‬مدیر‬ ‫عامــل ‪.EMEA Apricorn‬‬ ‫«پشــتیبان گیری ضــروری اســت‪ ،‬امــا پشــتیبان گیری هایی کــه‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬بســیار ضروری تــر هســتند‪ .‬ســازمان ها بایــد «قاعــده‬ ‫‪ »1-2-3‬را بپذیرنــد‪ :‬ســه نســخه از داده هــا را در دو رســانه مختلــف‬ ‫داشــته باشــند کــه یکــی از انهــا خــارج از ســایت اســت‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اســتفاده از پشــتیبان گیری های شــخصی و مرکــزی‪ ،‬بــه نظــر‬ ‫می رســد کــه برخــی بــه ایــن موضــوع توجــه کرده انــد‪ ،‬امــا هنــوز کار‬ ‫بــرای انجــام دادن وجــود دارد‪.‬‬ ‫یــک اســتراتژی پشــتیبان گــرد کــه در هســته ان رمزگــذاری اســت‪،‬‬ ‫بــا نقــاط قــوت هــر مــکان ذخیره ســازی در فراینــد بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬فراینــد بازیابــی بایــد بــه طــور منظــم و دقیــق مــورد‬ ‫ازمایــش قــرار گیــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود که در صــورت نقض‪،‬‬ ‫می تــوان بــه بازیابــی کامــل داده هــا دســت یافــت‪.‬‬ ‫تداخلالکترومغناطیسی‬ ‫تلفــن هــای همــراه هوشــمند و تبلت هــای امــروزی از صفحــه‬ ‫ نمایش هــای لمســی خازنــی اســتفاده می کننــد کــه قابلیت هــای چنــد‬ ‫لمســی را ارائــه می کننــد و می تواننــد میدان هــای الکتریکــی کوچــک را‬ ‫اندازه گیــری کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬صفحــه نمایــش هــای لمســی خازنــی‬ ‫بــه اثــرات محیطــی تداخــل الکترومغناطیســی (‪ )EMI‬و نویــز شــارژر‬ ‫حســاس هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــات قبلــی نشــان می دهــد کــه ‪ EMI‬می توانــد از صفحه هــای‬ ‫لمســی کاربــر را مختــل کنــد و باعــث رفتــار تصادفــی و مضــر شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال یــک تلفــن همراهــی کــه بــه شــارژر متصــل بــود‪ ،‬بــا‬ ‫ســیگنال هــای ‪ EMI‬یــک اتــاق هتــل بســیار گــران قیمــت را رزرو کــرد‪ .‬در‬ ‫ایجــاد ‪ ،GhostTouch‬محققــان می خواســتند ببیننــد ایــا می تواننــد از‬ ‫‪ EMI‬بــرای ایجــاد رویدادهــای لمســی قابــل کنتــرل و ایجاد رفتــار دلخواه‬ ‫در صفحه هــای لمســی خازنــی اســتفاده کننــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫دستکاری صفحه لمسی‬ ‫ایــده اصلــی حملــه ‪ GhostTouch‬ایــن اســت کــه بــا انــدازه گیــری‬ ‫ظرفیت صفحات لمسی با استفاده از سیگنال های الکترومغناطیسی‬ ‫تزریــق شــده بــه الکترودهــای دریافــت کننــده یکپارچــه شــده در صفحه‬ ‫لمســی‪ ،‬تداخــل ایجــاد کنــد‪ .‬محققــان یــک تــوده متشــکل از یــک مولــد‬ ‫شــکل مــوج کــه ســیگنال ‪ EMI‬را ایجــاد مــی کنــد و یــک انتــن کــه ان را‬ ‫بــه صفحــه لمســی تلفــن ارســال مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ GhostTouch‬یــک حملــه هدفمنــد اســت‪ .‬مهاجــم بایــد مــدل و‬ ‫ســاخت گوشــی قربانــی را بدانــد تــا تجهیــزات را تنظیــم کنــد همچنیــن‬ ‫ممکــن اســت بــه اطالعــات اضافــی در مــورد تلفــن همــراه نیــاز داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬ماننــد رمــز عبــور‪ ،‬کــه بایــد از طریــق مهندســی اجتماعــی یــا‬ ‫روشــهای دیگــر بــه دســت اورد‪ .‬ســناریوی اصلــی ایــن حملــه مکان هــای‬ ‫ان رمزهــای عبــور بــا احــراز هویــت ســاده‪ ،‬اســان و ایمــن تــر جایگزین‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬اطمینــان بخــش اســت‪.‬‬ ‫گذرواژه ها نگرانی های امنیتی جدی ایجاد می کنند‬ ‫‪ 94‬درصــد از رهبــران فنــاوری اطالعــات در مــورد رمزهــای عبــور تولیــد‬ ‫شــده توســط کاربــر نگرانــی جــدی دارند‪.‬‬ ‫‪ 91‬درصــد از رهبــران فنــاوری اطالعــات نگــران دزدیــده شــدن رمزهای‬ ‫عبور سازمانشــان هستند‪.‬‬ ‫‪ ٪50‬نگــران هســتند کــه رمزهــای عبــور بــرای اهــداف امنیتــی بســیار‬ ‫ضعیف هســتند‪.‬‬ ‫گذرواژه ها باعث کاهش بهره وری می شوند‬ ‫‪ ٪67‬نگــران هزینــه هــای میــز کمــک مربــوط بــه رمزهــای عبــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫‪ 33‬درصــد از بلیــط هــای ‪ Helpdesk‬مربــوط بــه رمزهای عبور اســت‬ ‫و در ســال گذشــته‪ ،‬رهبــران فنــاوری اطالعــات شــاهد افزایــش ‪30‬‬ ‫درصــدی در حــوادث مربــوط بــه رمــز عبــور بــوده انــد‪.‬‬ ‫رهبــران فنــاوری اطالعــات تخمیــن مــی زننــد کــه کارکنان انهــا باید به‬ ‫طــور متوســط ‪ 12‬بــار در روز رمــز عبــور را وارد کننــد‪.‬‬ ‫رهبــران فنــاوری اطالعــات بــا چالــش هــا و مقاومــت در برابــر‬ ‫پذیــرش بــدون رمــز عبــور روبــرو هســتند‬ ‫‪ 97‬درصــد از کســانی کــه احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور را قبــول‬ ‫نکرده انــد معتقدنــد کــه در انجــام ایــن کار بــا چالش هایــی مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪ 91‬درصــد موافقنــد کــه امنیــت رمــز عبــور یــک موضــوع فرهنگــی‬ ‫اســت کــه رهبــران کســب و کار ‪ -‬نــه کاربــران ‪ -‬بایــد مســئولیت ان‬ ‫را بپذیرنــد‪.‬‬ ‫‪ 88‬درصــد از کســانی کــه احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور را قبــول‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬معتقدنــد سازمانشــان تــا حــدودی یــا بســیار در برابــر‬ ‫پذیــرش ان مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫‪ 33‬درصــد از کســانی کــه احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور را انجــام‬ ‫بعــاوه‪ 15 ،‬درصــد از تصمیــم گیرنــدگان فنــاوری اطالعــات مــورد‬ ‫بررســی اظهــار داشــتند کــه بزرگتریــن مشــکل در اجــرای یــک طــرح‬ ‫امنیــت ســایبری‪ ،‬نداشــتن پشــتیبان بــه انــدازه کافــی قــوی بــرای‬ ‫امــکان بازیابــی ســریع از هــر حملــه اســت‪ .‬بــاز هــم‪ ،‬ایــن نگــران‬ ‫کننــده اســت‪ ،‬زیــرا بیــش از ‪ ٪70‬مجبــور به بازیابــی اطالعات از یک‬ ‫نســخه پشــتیبان شــده انــد و ‪ ٪26‬ان را از دســت داده انــد‪ ،‬پاســخ‬ ‫دهنــدگان اعتــراف کرده انــد کــه فقــط می تواننــد برخــی از داده هــا‬ ‫‪ /‬اســناد را بازیابــی کننــد یــا ناموفــق بوده انــد‪ ،‬زیــرا فرایندهــای‬ ‫پشــتیبان گیــری قــوی در انهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فیلدینــگ اظهــار داشــت‪« :‬بیــش از ‪ 60‬درصــد از پاســخ دهنــدگان‬ ‫هنــوز انتظــار دارنــد کــه کارمنــدان ســیار‪/‬راه دور انهــا را در معرض خطر‬ ‫نقــض داده هــا قــرار دهنــد‪ .‬بــا خطرات بســیار زیــاد‪ ،‬یکی از ســاده ترین‬ ‫راه هــا بــرای ایجــاد پشــتیبان گیری محلــی و افالیــن‪ ،‬ذخیــره کپی هــای‬ ‫فایل هــای حیاتــی بــر روی هــارد دیسـک های رمزگــذاری شــده خارجــی‬ ‫و ‪ USB‬بــا ظرفیــت بــاال اســت‪ .‬اینهــا را می تــوان از شــبکه جــدا کــرد‬ ‫تــا شــکاف هوایــی بیــن اطالعــات و تهدیــد ایجــاد شــود و بــه کارکنــان‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد کــه در صــورت نیــاز‪ ،‬داده هــا را بــه ســرعت و‬ ‫بــه صــورت محلــی بازیابــی کننــد و همچنیــن می تواننــد بــه طــور ایمــن‬ ‫داده هــا را در حالــت افالیــن جابجــا کننــد‪.‬‬ ‫عمومــی ماننــد کافه هــا‪ ،‬کتابخانه هــا یــا البی هــای کنفرانــس اســت کــه‬ ‫افــراد ممکــن اســت گوشـی های هوشــمند خــود را رو بــه پاییــن روی میز‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬مهاجــم تجهیــزات حملــه را در زیــر میــز تعبیــه کــرده اســت‬ ‫تــا حمــات را از راه دور اعمــال کنــد‪.‬‬ ‫محققــان چندیــن عملکــرد را بــا ‪ GhostTouch‬ازمایــش کردنــد‪،‬‬ ‫از جملــه پاســخ دادن بــه تلفــن‪ ،‬فشــار دادن یــک دکمــه‪ ،‬کشــیدن‬ ‫انگشــت بــه ســمت بــاال بــرای بــاز کــردن قفــل و وارد کــردن رمــز عبــور‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر تلفــن قربانــی در حالــت بی صــدا باشــد‪ ،‬مهاجــم ممکن‬ ‫اســت بــا قربانــی تمــاس بگیــرد و از ‪ GhostTouch‬بــرای پاســخ دادن‬ ‫بــه تمــاس بــدون متوجــه شــدن قربانــی اســتفاده کنــد و ســپس یــک‬ ‫مکالمــه خصوصــی را اســتراق ســمع کنــد‪ .‬در ســناریویی دیگــر‪ ،‬مهاجــم‬ ‫ممکــن اســت یــک لینــک مخــرب بــه تلفــن قربانــی ارســال کنــد و از‬ ‫‪ GhostTouch‬بــرای ضربــه زدن روی ان و دانلــود ان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫تست ‪GhostTouch‬‬ ‫محققــان حملــه ‪ GhostTouch‬را روی ‪ 11‬مــدل تلفــن پرکاربــرد‬ ‫ازمایــش کردنــد‪ .‬ازمایــش ایــن حملــه بــا درجــات مختلــف در ‪ 9‬مــدل‬ ‫موفــق بــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬انهــا توانســتند یــک اتصــال بلوتــوث‬ ‫مخــرب را در ‪ iPhone SE‬برقــرار کننــد‪ .‬محققــان مــی گوینــد اگرچــه‬ ‫صفحــه نمایش هــای لمســی خازنــی تلفــن های همراه هوشــمند تحت‬ ‫ازمایش هــای ســازگاری بــا الکترومغناطیــس قــرار می گیرنــد و شــامل‬ ‫عناصــر ضــد تداخــل هســتند‪ ،‬امــا همچنــان در معــرض حمــات ‪EMI‬‬ ‫ماننــد ‪ GhostTouch‬هســتند‪ .‬بــرای مقابلــه بــا ایــن حملــه چندیــن‬ ‫اقــدام متقابــل از جملــه تقویــت صفحــه لمســی جهــت محافظــت‬ ‫در برابــر حمــات ‪ EMI‬هدفمنــد و اســتفاده از الگوریتم هایــی بــرای‬ ‫تشــخیص ارتبــاط غیــر عــادی بــا صفحــه لمســی تلفــن همــراه پیشــنهاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نداده انــد‪ ،‬می گوینــد فقــدان تخصــص مانعــی بــرای تاییــد اعتبــار‬ ‫بــدون رمــز عبــور اســت‪.‬‬ ‫باز کردن مزایای اینده بدون رمز عبور‬ ‫‪ %100‬مزایــای احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور‪ ،‬از جملــه کاهــش‬ ‫هزینــه هــای امنیتــی (‪ ،)%52‬افزایــش امنیــت (‪ )%52‬و پشــتیبانی‬ ‫کمتــر مــورد نیــاز (‪ )%48‬را مــی شناســند‪.‬‬ ‫‪ %96‬مــی گوینــد احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور تجربــه کاربــری‬ ‫اســان تری بــرای کارمنــدان ایجــاد مــی کنــد‪ 95 .‬درصــد از افــرادی کــه‬ ‫دارای پورتــال ورود بــه سیســتم مشــتری هســتند‪ ،‬مــی گوینــد کــه این‬ ‫امــر را بــرای مشــتریان ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ %93‬گــزارش مــی دهنــد کــه ســازمان انهــا احتمــاال ًاحــراز هویــت‬ ‫بــدون رمــز عبــور را اتخــاذ مــی کنــد‪.‬‬ ‫در میــان ســازمان هایی کــه احــراز هویــت بــدون رمــز عبــور را‬ ‫پذیرفته انــد یــا قصــد دارنــد از ان اســتفاده کننــد‪ ،‬فرم هــای برتــر‬ ‫بیومتریــک (‪ ،)%67‬پیــن (‪ )%48‬و کلیدهــای امنیتــی فیزیکــی‬ ‫(‪ )%38‬هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش تقلــب هویــت در فوکــوس ســه ماهــه‬ ‫اول‬)‪ 74 ،Allstate Identity Protection ‪(AIP‬درصــد از‬ ‫مصرف کننــدگان می گوینــد امســال پیامــک کالهبــرداری‬ ‫دریافــت کرده انــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 83‬درصــد یــک تمــاس‬ ‫تلفنــی کالهبــرداری دریافــت کرده انــد‪ .‬از ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫تقریبــا ً نیمــی گــزارش می دهنــد کــه هــر هفتــه ‪ 11‬بــار یــا‬ ‫بیشــتر از طریــق پیامــک یــا تمــاس دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش تقلــب هویــت در فوکــوس ســه ماهــه‬ ‫اول‬)‪ 74 ،Allstate Identity Protection ‪(AIP‬درصــد از‬ ‫مصرف کننــدگان می گوینــد امســال پیامــک کالهبــرداری‬ ‫دریافــت کرده انــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 83‬درصــد یــک تمــاس‬ ‫تلفنــی کالهبــرداری دریافــت کرده انــد‪ .‬از ایــن تعــداد‪،‬‬ ‫تقریبــا ً نیمــی گــزارش می دهنــد کــه هــر هفتــه ‪ 11‬بــار یــا‬ ‫بیشــتر از طریــق پیامــک یــا تمــاس دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫اگرچــه حتــی حقه هــای موفــق هــم گاهــی اوقــات بــه‬ ‫مــوارد دزدی هویــت کامــل تبدیــل می شــوند ‪ -‬و بنابرایــن‬ ‫در مــورد تعــداد مــوارد حفاظــت از هویــت همــه جانبــه‬ ‫محســوب نمی شــوند ‪ -‬بــا ایــن وجــود بــرای قربانیــان دشــوار‬ ‫و پــر هزینــه هســتند‪.‬‬ ‫ســه نــوع کالهبــرداری کــه مصــرف کننــدگان بایــد از انهــا‬ ‫اگاه باشــند‬ ‫• پیامک هــای اســپم و تماس هــای تلفنــی‪ :‬تماس هــای‬ ‫تلفنــی و پیامــک کالهبــرداری تقریبــا ً همــه جــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫و اگرچــه ‪ 60‬درصــد از پاســخ دهنــدگان گــزارش می دهنــد‬ ‫کــه نوعــی محافظــت در برابــر هرزنامه‪/‬کالهبــرداری دارنــد‪،‬‬ ‫بســیاری از انهــا بــه ویژگی هــای اولیــه ای کــه از قبــل روی‬ ‫دســتگاه هایشــان نصــب شــده اســت تکیــه می کننــد و بــه‬ ‫دنبــال الیه هــای دفاعــی اضافــی نیســتند‪.‬‬ ‫• کالهبرداری هــای خیریــه‪ :‬کالهبــرداران ســعی می کننــد‬ ‫از موقعیت هــای بحرانــی بــرای ســرقت پــول یــا اطالعــات‬ ‫شــخصی حســاس اســتفاده کننــد‪ .‬چــه ایــن یــک بــای‬ ‫طبیعــی‪ ،‬یــک بیمــاری همه گیــر جهانــی یــا ناارامی هــای‬ ‫ژئوپلیتیکــی باشــد‪ ،‬جنایتــکاران کالهبرداری هــای خیریــه‬ ‫جدیــدی را بــرای سوء اســتفاده از ســخاوت راه انــدازی‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬هنگامــی کــه از انهــا پرســیده شــد‪ ،‬نیمــی‬ ‫از پاســخ دهنــدگان در نظرســنجی ‪ AIP‬گفتنــد کــه‬ ‫نگــران موسســات خیریــه تقلبــی هســتند و ‪ 28‬درصــد‬ ‫می گوینــد کــه یــا تحــت تاثیــر قــرار گرفته انــد یــا شــخصی را‬ ‫می شناســند کــه چنیــن تاثیــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫• کالهبرداری هــای خدمــات پرداخــت همتــا بــه همتــا‬ ‫(‪ :)P2P‬بــا افزایــش ســهولت و ســرعت تراکنش هــای‬ ‫پرداخــت‪ ،‬کالهبرداری هــا نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل اســت کــه کالهبــرداران اغلــب خدمــات پرداخت ‪P2P‬‬ ‫را هــدف قــرار می دهنــد کــه بــه کاربــران امــکان می دهــد‬ ‫ســریع پــول ارســال کننــد‪ .‬نیمــی از پاســخ دهنــدگان‬ ‫می گوینــد کــه ایــن نــوع کالهبرداری هــا مربــوط بــه انهــا‬ ‫اســت و ‪ 29‬درصــد می گوینــد کــه یــا قربانــی شــده اند یــا‬ ‫فــردی را می شناســند کــه قربانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫سایر روندهای تقلب در سه ماهه اول‬ ‫جرایــم ســایبری بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد‪ .‬در ســه‬ ‫ماهــه اول‪ ،‬افزایــش ‪ 121‬درصــدی ســال بــه ســال (‪)YOY‬‬ ‫در اســتعالم های اعتبــاری تقلبــی و‪/‬یــا وام و افزایــش ‪66‬‬ ‫درصــدی ســاالنه در تقلب هــای پزشــکی وجود داشــته اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه تعــداد کلــی پرونده هــای کالهبــرداری پزشــکی نســبتا ً‬ ‫کــم اســت‪ ،‬رشــد ســریع ســاالنه نگــران کننــده اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫تشــخیص و حــل ان می توانــد سرســختانه دشــوار باشــد‪.‬‬ ‫«صنعــت مراقبت هــای بهداشــتی بــه ویــژه در برابــر‬ ‫تقلــب اســیب پذیــر اســت‪ .‬اغلــب‪ ،‬فایل هــای بیمــار بایــد‬ ‫بــا فروشــندگان شــخص ثالــث در تعــدادی از سیســتم ها و‬ ‫دســتگاه ها بــه اشــتراک گذاشــته شــود ‪ -‬کــه برخــی از انهــا‬ ‫قدیمــی هســتند و از محافظــت کافــی برخــوردار نیســتند‪».‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫نون را به هنر دست به خانه بردن شرط است‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -557‬سال هشتم‬ ‫‪-557-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/27‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/27 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 27‬‬ ‫‪27-- 1401 //04‬‬ ‫دو شنبه ‪04//06‬‬ ‫‪55‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫افراط‍ و تفریط‍ نشانۀ جهل است‬ ‫لَ ا ِ َّل مُفْرِطا ًاَو ْ مُفَرِّطا ً‪.‬‬ ‫قال علی( علیه السالم ) لَ ت َرَى الْجَاه ِ ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )فرمود‪:‬همیشــه جاهــل را یــا افراطگــر مى بینــى و یــا‬ ‫تفریط‍ ـ کار!راه صحیــح بــه ســوى مقصــد راه مســتقیم اســت کــه مــا پیوســته در‬ ‫نمازهــا هــر روز خــدا را مى خوانیــم تــا مــا را بــر ان راه ثابــت بــدارد‪ .‬در اطــراف راه‬ ‫مســتقیم خطوط‍ ـ انحرافــى فراوانــى هســت کــه پیــدا کــردن راه مســتقیم از میــان‬ ‫ان خطوطـ‍ نیــاز بــه دقــت و علــم و دانــش دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬جاهــل غالبــا‬ ‫گرفتــار خطوطـ‍ انحرافــى یــا در جانــب زیــاده روى مى گــردد و یــا در ســوى کوتاهــى‬ ‫و کنــدروى‪ .‬ایــن مســئله در تمــام شــئون زندگــى اعــم از فــردى و اجتماعــى و‬ ‫سیاســى و غیــر ان دیــده مى شــود؛ مثــا ًحفظـ‍ نامــوس و پاســدارى ان از هرگونه‬ ‫انحــراف یــک فضیلــت اســت ولــى افــراد جاهــل گاهــى بــه طــرف افراط‍ ـ کشــیده‬ ‫مى شــوند و بــا وســواس هــر حرکتــى از همســر خــود را زیــر نظــر مى گیرنــد و بــا‬ ‫نــگاه اتهــام و گمــان ســوء بــه او نــگاه مى کننــد بــه طــورى کــه زندگــى بــراى انهــا‬ ‫تبدیــل بــه دوزخــى مى شــود و گاه هیچ گونــه نظارتــى بــر وضــع خانــه و همســر‬ ‫خــود ندارنــد کــه کجــا رفــت و امــد و بــا چــه کســى صحبــت مى کنــد و امثــال ان‪.‬‬ ‫در مســائل بهداشــتى فرد جاهل گاه چنان گرفتار افراط‍ مى شــود که دســت به‬ ‫ســوى هیــچ اب و غذایــى نمى بــرد بــه گمــان این کــه همــۀ انهــا الــوده اســت‪ ،‬در‬ ‫هیــچ مهمانــى شــرکت نمى کنــد‪ ،‬هیــچ هدیـه اى را نمى پذیرد و بایــد تنها خودش‬ ‫غــذاى خویــش را تهیــه کنــد و گاه در جهــت مخالــف قــرار مى گیــرد و فرقــى میــان‬ ‫الــوده و غیــر الــوده‪ ،‬بیمــار مســرى و غیــر بیمــار نمى گــذارد‪ .‬بعضــى از شــارحان‪،‬‬ ‫ایــن مطلــب را بــا موضــوع عدالــت در مســائل اخالقــى پیونــد زده و گفته انــد‪:‬‬ ‫وســط در میــان دو دســته از رذایــل اســت‪:‬‬ ‫‍ ‬ ‫همیشــه فضایــل اخالقــى حــد‬ ‫شــجاعت حــد اعتدالــى اســت کــه در میــان صفــت تهــور (بى باکــى) و جبــن (ترس‬ ‫و بزدلــى) قــرار گرفتــه اســت‪ .‬عالــم بــه ســراغ حــد وســط‍ و جاهــل یــا در طــرف‬ ‫افراطـ‍ قــرار مى گیــرد و یــا در جانــب تفریط‍ و همچنین ســخاوت حــد اعتدال میان‬ ‫بخــل و اســراف اســت همان گونــه کــه قــران مجیــد خطــاب به پیغمبر اکــرم( ص)‬ ‫سـ ‍ ‬ ‫ســطْها ک ُ ‬ ‫لْ ی َـدَکَ مَغْلُول َـ هً اِلـ ‬ ‫مى فرمایــد‪«« :‬و َ ال تَج ْ َعـ ‬ ‫طِ‬ ‫ل َّ الْب َ ْ‬ ‫ى عُنُقِــکَ و َ ال ت َب ْ ُ‬ ‫ســوراً»؛ هرگــز دســتت را بــر گردنــت زنجیــر مکــن (و ترک انفاق‬ ‫فَتَقْعُـد َ مَلُومــا ًمَح ْ ُ‬ ‫وبخشــش منما)وبیــش ازحــدان را مگشــا تامــورد ســرزنش قــرار گیــرى و ازکار فرو‬ ‫مانــى»‪ .‬در مســائل مربوطـ‍ بــه اعتقــادات‪ ،‬گروهــى از جاهــان دربــارۀ عظمــت‬ ‫علــى علیــه الســام چنــان افراط‍ ـ کردنــد کــه قائــل بــه الوهیــت و خدایــى او شــده‬ ‫و گــروه دیگــر چنــان کوتــاه امدنــد کــه در صــف ناصبــان قرارگرفتندوبــه یقیــن هــر‬ ‫دو گــروه گمراهند‪.‬خط‍ ـ صحیــح همــان پذیــرش والیــت بــه معنــاى امــام مفتــرض‬ ‫الطاعــه بــودن اســت‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٢٧‬نیــز ایــن مطلــب بــه صــورت شــفاف و روشــن امــده اســت‪« :‬و َ‬ ‫ـق و َ مُبْغِـ ٌ ‬ ‫ـض‬ ‫ـب اِلَــى غَیْــر ِ الْحَـ ِّ ‬ ‫ـب بـ ِ ه ِ الْحُـ ُّ ‬ ‫هـ ُ ‬ ‫ـان مُح ِـ ٌّ ‬ ‫صنْفَـ ِ ‬ ‫سـیَهْلِکُ فِـ َّ ‬ ‫ب مُفْرِطـ‍ ٌ یَذ ْ َ‬ ‫ـی ِ‬ ‫َ‬ ‫ْــض اِلَــى غَیْــر ِ الْحَ ِّ‬ ‫ــق ؛ بــه زودى دو گــروه در مــورد مــن‬ ‫ــب بِــ ه ِ الْبُغ ُ ‬ ‫ه ُ ‬ ‫مُفْرِطٌــ‍ یَذ ْ َ‬ ‫هــاک و گمــراه مى شــوند‪ :‬دوســت افراطــى کــه محبتــش او را بــه غیــر حــق‬ ‫(غلــو) مى کشــاند و دشــمن افراطــى کــه بــه ســبب دشــمنى قــدم در غیــر حــق‬ ‫ـی حَــاال ً‬ ‫ـاس فِـ َّ ‬ ‫مى نهــد (و مــرا کافــر خطــاب مى کنــد)‪ .‬ســپس افــزود‪« :‬و َ خ َیْــر ُ النـ َّ ِ ‬ ‫ـط ُفَالْزَمُــوهُ ؛ بهتریــن مــردم دربــارۀ مــن گروه میانه رو هســتند از انان‬ ‫سـ ‍ ‬ ‫النَّمَطـ‍ ُ الْاَو ْ َ‬ ‫جــدا نشــوید»‪ .‬در بحــار االنــوار نیــز امــده اســت کــه امیــر مومنــان علــى علیــه‬ ‫جـ عُ الْغَالـِـی و َ بِهِـ ْ ‬ ‫م‬ ‫ســط‍ ُاِل َیْهِـ ْ ‬ ‫الســام فرمــود‪« :‬اَلَ ا ِ َّ‬ ‫ن خ َیْــر َ ِ‬ ‫شــی َعتِی النَّمَطـ‍ ُ الْاَو ْ َ‬ ‫م یَر ْ ِ‬ ‫یَلْحَــقُ التَّالـِـی؛ بهتریــن شــیعیان مــن گــروه میانـه رو هســتند‪ ،‬غلــو کننــده بایــد‬ ‫بــه ســوى انــان بــاز گــردد و کوتاهــى کننــدۀ عقــب افتــاده بایــد (شــتاب کنــدو) بــه‬ ‫انهــا ملحــق شــود»‪.‬با دقــت بــه جوامــع بشــرى مى بینیــم کــه غالب نابســامانى ها‬ ‫بــر ســر افراطـ‍ و تفریطهاســت کــه زاییــدۀ جهــل و نادانــى اســت؛ گاه ان چنــان در‬ ‫مســائل اقتصــادى قائــل بــه ازادى مى شــوند کــه فراینــد ان نظــام ســرمایه دارى‬ ‫ظالــم اســت و گاه چنــان ســلب ازادى مى کننــد کــه نتیجــۀ ان نظــام کمونیســم و‬ ‫گرفتارى هــاى ان اســت‪ ،‬مهــم یافتــن خط‍ ـ اعتــدال و ثابــت مانــدن بــر ان اســت‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم کــه در روز قیامــت حاکمــى (از‬ ‫حاکمــان مســلمین) را مى اورنــد کــه بیــش از انچــه خداونــد دســتور داده عمــل‬ ‫کــرده‪ ،‬خداونــد بــه او مى گویــد‪ :‬بنــدۀ مــن چــرا بیــش از انچــه بایــد تازیانــه بزنــى‬ ‫زدى ؟ عــرض مى کنــد‪ :‬مــن بــراى غضــب تــو غضب نــاک شــدم‪.‬‬ ‫به او گفته مى شــود‪ :‬ایا ســزاوار اســت غضب تو شــدیدتر از غضب من باشــد؟‬ ‫ســپس حاکــم دیگــرى را مى اورنــد کــه کوتاهــى کــرده خداونــد بــه او مى فرمایــد‪:‬‬ ‫چــرا در برابــر انچــه بــه تــو امــر کــرده بــودم کوتاهــى کــردى ؟ عــرض مى کنــد‪:‬‬ ‫پــروردگارا مــن بــه او رحــم کــردم ؟ بــه او گفتــه مى شــود‪ :‬ایــا رحمــت تــو از رحمــت‬ ‫مــن وســیع تر اس ـت ؟ ســپس هــر دو را بــه ســوى دوزخ مى برنــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۲۲‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫رزمندهخستگیناپذیر‬ ‫و مترجم ازادگان‬ ‫پــس از مدتــی و بازگشــت دوبــاره بــه ابــادان‪ ،‬همچنــان در‬ ‫بخــش عربــی رادیــو ابــادان مشــغول بــودم و بــا اســرایی کــه تازه‬ ‫اســیر شــده بودنــد‪ ،‬مصاحبــه مــی کــردم‪ .‬انهــا مــی گفتنــد‪ :‬مــا با‬ ‫بخــش عربــی رادیــوی شــما متوجــه شــدیم کــه جنــگ بیــن مــا و‬ ‫شــما بیهــوده و بــه خواســت امریکاســت‪ .‬مــا همــه مســلمان و‬ ‫برادریــم و بــرای همیــن تصمیــم بــه تســلیم شــدن گرفتیــم‪.‬‬ ‫بــا ارتباطــی کــه بــا مجاهدیــن مبــارز عراقــی برقــرار کــرده‬ ‫بودیــم‪ ،‬از راه خورموســی و خورعبداللــه‪ ،‬بــا لنج و در پوشــش‬ ‫خرمافــروش بــرای ایــن مجاهــدان اذوقــه مــی بردیــم‪ .‬زیــر‬ ‫موادغذایــی ای مثــل خرمــا‪ ،‬اطالعیــه هــای امــام و کتاب های‬ ‫مذهبــی و نــوار مخفــی مــی کردیــم‪.‬‬ ‫بــا عملیــات بســیار مهــم ثامــن االئمــه‪ ،‬کــه فتــح الفتــوح‬ ‫عملیاتهــای دیگــر بــود‪ ،‬در جــاده ابــادان ‪ -‬ماهشــهر و ابــادان‬ ‫ اهــواز و شــهر ابــادان از محاصــره یــک ســاله درامــد امــا بــه‬‫دلیــل تخریــب پــل ایســتگاه هفــت و پــل ایســتگاه دوازده‪،‬‬ ‫ورود از ایــن دو پــل بــه شــهر ممکــن نبــود و ناچــار رفــت و‬ ‫امدهــا از جــاده وحــدت و نهایتــا از روســتای ابوشــانک و پــل‬ ‫روی رودخانــه صــورت مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بعــد از عملیــات بــا تعــدادی از اســرای عراقــی مصاحبــه‬ ‫کــردم تــا از رادیــو پخــش شــود‪ .‬دو روز از عملیــات‬ ‫مــی گذشــت کــه بــا دوســت و همرزمــم حبیــب اللــه‬ ‫ابراهیمــی و حســین زویــداوی بــرای ماموریتــی دیگــر از‬ ‫ابــادان بیــرون رفتیــم و بــه ســمت اهــواز حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫بــه اهــواز کــه رســیدیم‪ ،‬وقــت اذان ظهــر بــود‪ .‬نمــاز را بــه‬ ‫جماعــت در مقــر فرماندهــی ســپاه خواندیــم‪.‬‬ ‫اقــای شــمخانی‪ ،‬بــا نیــروی دریایــی در بنــدر امــام هماهنــگ‬ ‫کــرد و نامــه ای بــه دســتمان داد و گفــت‪ -:‬بــرای تهیــه‬ ‫پاســپورت بــه بوشــهر برویــد‪ .‬بعدازظهــر شــده بــود کــه بــا‬ ‫همراهانــم بــا ماشــین تویوتایــی بــه ســمت بوشــهر حرکــت‬ ‫کردیــم‪ .‬ان شــب را بعــد از رســیدن بــه بوشــهر در ســپاه‬ ‫ماندیم‪ .‬فردای ان روز پس از اماده شــدن پاســپورتها دوباره‬ ‫بــه طــرف بنــدر امــام حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــه بنــدر رســیدیم‪ ،‬بــا هماهنگــی قبلــی لنجــی از‬ ‫ســوی ســپاه بارگیــری و امــاده حرکــت شــده بــود‪ .‬جعبــه هــای‬ ‫پــر از تــره بــار و خرمــا در کــف لنــج تــا نزدیــک ســقف روی‬ ‫هــم چیــده شــده بــود‪ .‬زیــر تــره بارهــا و صنــدوق هــای خرمــا‪،‬‬ ‫ســاح هایــی بــرای حــزب الدعــوه و ســازمان امــل اســامی‬ ‫کــه بــا رژیــم صــدام در نبــرد بودنــد‪ ،‬جاســازی شــده بــود‪.‬‬ ‫بــا گــروه ســه نفــره مــان بــه طــرف لنــج رفتیــم‪ .‬خــودم را بــه‬ ‫ناخــدا صهیــود مطــوری و حبیــب اللــه ابراهیمــی عســکری‬ ‫و جاشــوهایش ســجیل و جــواد مطــوری کــه یکــی از انهــا‬ ‫تعمیــرکار موتــور لنــج بــود‪ ،‬معرفــی کــردم‪ .‬خــود را بــرای‬ ‫ماموریتــی مهــم امــاده مــی کردیم‪.‬اوایــل صبــح روز بعــد‬ ‫بــود‪ .‬هــوا صــاف و افتابــی و نــم شــرجی بــه انــدازه ای بــود کــه‬ ‫نفســها در ســینه ســنگینی مــی کــرد‪ .‬ان قــدر نــم شــرجی زیاد‬ ‫و هــوا نفــس گیــر بــود کــه لبــاس تنمــان خیــس عــرق شــده‬ ‫بــود‪ .‬صــدای روشــن شــدن موتــور لنــج شــنیده شــد و بعــد از‬ ‫کشــیدن لنگــر و بــاز کــردن طنــاب هــای بســته بــه اســکله‪ ،‬کم‬ ‫کم لنج ناخدا صهیود‪ ،‬از ســاحل جدا و ســرازیر ســینه پهناور‬ ‫اب دریــا شــد‪.‬مدتی از عصــر گذشــته بــود و خورشــید داشــت‬ ‫بــه انتهــای افــق نزدیــک مــی شــد‪ .‬امــواج متالطم بــود و طوری‬ ‫درهــم مــی پیچیــد کــه بــه دل بیننــده وحشــت مــی انداخــت‪.‬‬ ‫شــدتش بــه انــدازه ای بــود کــه لنــج مثــل کالســکه بــاال و‬ ‫پاییــن مــی شــد و بــا هــر حرکتــی دلمــان فــرو میریخــت‪ .‬انــگار‬ ‫تــکان امــواج هــم امتحانــی الهــی بــرای محــک زدن ایمانمــان‬ ‫بــود‪ .‬هرچنــد نخســتین بــار نبــود کــه بــا ایــن وضعیت روبــه رو‬ ‫مــی شــدیم‪ ،‬احســاس غریبــی مثــل تــرس‪ ،‬وجــودم را یکبــاره‬ ‫در بــر گرفــت‪ .‬لنــج چــون پــر کاهــی روی اب در حرکــت بــود و‬ ‫کــم کــم وارد ابهــای بیــن المللــی نزدیــک خــور عبداللــه شــد‪.‬‬ ‫مدتــی گذشــت‪ .‬ناخــدا صهیــود پشــت ســکان ایســتاده بــود‪.‬‬ ‫صــدای رادیــواش بلنــد شــنیده مــی شــد‪ .‬ایــن بــار صــدای ام‬ ‫کلثــوم مذاقــش را خــوش کــرده بــود‪.‬‬ ‫ طــول عمــری بخــاف‪ ...‬مــن حــب و ســیره الحــب و ظلــم‬‫الحــب‪ ...‬و عــرف حکایــات ملیانــه اهــات‪ ...‬طــول عمــری‬ ‫بعــول النــه ادی شــوق‪ ...‬و لیالــی شــوق‪« ...‬گــره بــه‬ ‫ابروهایــش افتــاده بــود و ســکان بــه دســت به پهنــه اب خیره‬ ‫بــود‪ .‬ناگهــان بــا دیــدن قایــق هــای تنــدروی گشــتی عراقــی که‬ ‫بــه لنجمــان نزدیــک مــی شــدند‪ ،‬فریــادی کشــید و زنــگ خطــر‬ ‫را بــه صــدا دراورد!‬ ‫همــه سراســیمه روی عرشــه رفتیــم و خــود را در محاصــره‬ ‫قایــق هــای عراقــی دیدیــم رنــگ از رویمــان پریــده بــود‪ .‬انــگار‬ ‫قلبــم از ســینه درامــده بــود‪ ،‬دردی در فضــای ســینه حــس‬ ‫کــردم‪.‬وزش بــادی تنــد بــه نــاگاه شــروع شــد‪ ،‬بــا ناراحتــی از‬ ‫حبیــب پرســیدم‪ - :‬اینهــا دیگــر از کجــا امدنــد؟! ناخــدا کــه‬ ‫خــودش را مثــل مــا باختــه بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ البــد از جزیــره بوبیــان؛ بزرگتریــن جزیــره کویــت کــه در‬‫اختیــار رژیــم بعثــی قــرار داده‪ ،‬بــرای مخفــی کــردن و کمیــن‬ ‫قایــق هایشــان و شــکار و کنتــرل اوضــاع اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ناراحتــی گفتــم‪ - :‬بیخــود نبــود از صبــح دل شــوره و دلهــره‬ ‫در دلــم افتــاده بــود‪.‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫روستای توریستی شموشک علیا‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشــن ابــادودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫شموشــک علیــا‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن روســتا در دهســتان روشـن اباد ودر فاصلــه‪ 20‬کیلومتــری شــهر گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫براســاس سرشــماری ســال ‪۱۳۸۵‬جمعیــت ان ‪ ۸۸۶‬نفــر (‪ ۲۳۹‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫در این روســتا محصوالت کشــاورزی همچون شالی‪،‬گندم‪،‬لوبیا‪،‬پنبه‪،‬گلزارکشــت می شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای ایــن روســتا بســیار عالــی و پــاک مــی باشــد و ســاالنه هــزاران نفــر بــه ایــن روســتا‬ ‫ســفر مــی کننــد‪.‬از جاذبه هــای گردشــگری ایــن روســتا می تــوان بــه اســیاب خیلــی قدیمــی و‬ ‫تخــت میــرزا وشــاه نشــین تپــه و ابنــدان ان کــه در مجــاورت ان بــوم کلبــه روســتای کــه دارای‬ ‫تعــداد ســه عــدد کلبــه بــا ســبک خانــه هــای قدیمــی و طبــخ غذاهــای محلــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ایــن روســتا دو راه بــرای رفتــن بــه جهــان نمــا وجــود دارد البتــه ایــن راه هــا بــرای پیــاده روی نســان‬ ‫بوده نه برای وســیله نقلیه شموشــک در دهانه جهانما قرار دارد و ارتفاع ان از ســطح دریا نســبتا ً‬ ‫زیــاد اســت ‪ .‬در اطــراف روســتا درختهــای راش‪،‬انجیلی‪،‬افرا‪،‬ســرخ دار کــه در جنــگل شموشــک‬ ‫می رویــد زیــر ســاخت های موجــود در روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت ها تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان‬ ‫قرن اباد‪ ،‬روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرســتان گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫این روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری شهرســتان گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبق‬ ‫اخریــن امــار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیــت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفــر ( تعــداد خانــوار ‪ )5۰۸‬اســت‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه‬ ‫مرطــوب اســت‪ .‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیــی‬ ‫برخــوردار بــوده وایــن روســتا جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت‬ ‫کــه بــا داشــتن رودخانــه ای زیبــا و جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪ .‬همینطــور در امتــداد ایــن‬ ‫مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد مــی گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده‬ ‫طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن‬ ‫امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصر به فرد شــده اســت کــه در طول‬ ‫ســال پذیــرای عــده کثیــری از مســافران وزائــران می باشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز‬ ‫پنبه‪ ،‬گندم‪ ،‬جو‪ ،‬برنج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامداری انها هم گاوداری اســت‬ ‫کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارند‪.‬‬ ‫روستای توریستی نومل گرگان‬ ‫روستای نومل از توابع بخش مرکزی شهرستان گرگان می باشد‪.‬‬ ‫روســتای نومــل‪ ،‬روســتای از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان میباشــد‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر فاصلــه ‪ 15‬کیلومتــری جنــوب شــرقی مرکــز اســتان قــرار دارد بــر‬ ‫اســاس ســر شــماری ســال ‪ 90‬جمعیــت روســتا ‪1520‬نفــر و بالــغ بــر ‪ 390‬خانــوار بــوده در ایــن روســتا‬ ‫فعالیــت مــردم در ســه بخــش کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪ ،‬و مشــاغل دولتــی و ازاد مــی باشــد عمــده‬ ‫محصــوالت کشــاورزی روســتا گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬نخــود فرنگــی‪ ،‬ومحصــول ویــژ ه ان پیــاز دیــم‬ ‫کــه عمــده تولیــدات کشــاورزی شهرســتان میباشــد کــه بــه اســتانهای همجــوار صــادر می شــود‪.‬‬ ‫روســتای نومــل در دو حــوزه گردشــگری ‪ ،‬میــراث فرهنگــی دارای پتانســیل های خوبــی میباشــد‬ ‫‪ – 1‬در حــوزه گردشــگری و جاذبه هــای ان دارای جنگلهــای انبــوع کــه شــامل درختــان پهــن‬ ‫بــرگ از قبیــل بلــوط ‪ ،‬انجیلــو‪ ،‬افــرا‪ ،‬ســرخدار ‪ ،‬نمــدار ‪ ،‬توســکا ‪ ،‬و‪ .....‬چشــمه های زالل وزیبــا‪،‬‬ ‫ابشــارهای دیدنــی و دلنــواز گونه هــای جانــوری شــامل‪ :‬شــوکا ‪ ،‬گــوزن ‪ ،‬پلنــگ ‪ ،‬خــرس و ‪....‬‬ ‫وانــواع پرنــدگان از قبیــل ‪ :‬کبــک ‪،‬قرقــاول (تورنــگ) و هچنیــن دارای ســد (ســد کوثــر) بالــغ بــر‬ ‫‪ 100‬هکتــار مخــزن میباشــد کــه در غــرب روســتا از زیبــای خاصــی بر خوردار میباشــد‪ ،‬همچنین‬ ‫دارای ابنــدان بــه مســاحت ‪ 5‬هکتــار در قســمت شــمال روســتا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ – 2‬در حوزه میراث فرهنگی روســتا دارای پیشــینه تاریخی میباشــد که تپه های باســتانی‬ ‫ان ازجملــه قلعــه تپــه ‪ ،‬پلنــگ تپــه و ارامــگاه پیــر مومــن گــواه بر ان میباشــد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!