روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 557 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 557

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 557

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 557

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪54 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 4‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /25-2022/ June/ 25-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪557‬‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫در حوزه سرقت بسیار جدی است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫ت ستاد اقتصادی دولت‬ ‫اولوی ‬ ‫مهار تورم است‬ ‫راه هنر ابتدا عشق‬ ‫است و سپس کالم‬ ‫‪2‬‬ ‫بازاریان و اصناف‬ ‫قلب اقتصاد کشورند‬ ‫‪3‬‬ ‫تشکیلستادحل مشکالت‬ ‫مسکن و ساماندهی بازار‬ ‫اجاره‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫هر انچه که در خانه‬ ‫می توانید انجام دهید‬ ‫و درامد کسب کنید‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫سرویس اشتغال‬ ‫مهندس حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه کــه بایــد در‬ ‫ارتبــاط بــا کســب و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش‬ ‫دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونــه از‬ ‫نقطـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافریــن در کســب و کار خانگــی شــوید‪.‬تا همیــن چنــد‬ ‫ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی نبــود بجــز انکــه همــه‬ ‫روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت‬ ‫فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪ .‬هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن‬ ‫بیــن بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی‬ ‫رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون کســب‬ ‫و کار رو شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل کارشــون رفتــه و‬ ‫دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و‬ ‫کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یــک ســوددهی ایده ال توی کارشــون‬ ‫برســند‪.‬در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه به جامع ترین شــیوه ی ممکن قصــد داریم‬ ‫کــه‪ ،‬کســب و کار خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم و‬ ‫کاری کنیم که تمامی تعاریف‪ ،‬مزایا و معایب کســب و کار خانگی را یاد بگیرید و برای‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات جامعــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه دوســت داریــد کارتــون رو‬ ‫انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت که اکثر افــرادی که در جامعه‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر‬ ‫چنــد بســیاری از انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و در حــال رفتــن ســر‬ ‫کارشــون هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و کارگــر هســتند‪ .‬در بحــث کســب و کار خانگــی هــم‬ ‫همیــن ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا همـه ی مــردم قــادر نیســتند کــه خــود مدیــر‬ ‫و یــا صاحــب یــک کســب و کار باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا شــروع به کار کنــد‪ .‬چرا که اگر‬ ‫همــه بــه فکــر مدیــر شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه کســی بایــد‬ ‫بگردانــد؟ لــذا اگــر کار در منــزل‪ ،‬بــه مــواردی گفتــه می شــود کــه بــر اســاس مهــارت‬ ‫و نیازهــای یــک کارفرمــا و یــا چنــد کارفرمــا‪ ،‬بصــورت پــروژه ای قبــول می کنیــد و کار‬ ‫خودتــون رو در ان حــوزه شــروع می کنیــد‪ .‬امــا بــا چنــد تفــاوت اصلــی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از این پس نیاز نمی باشد که به سر کار مشخصی بروید‬ ‫اشــتغال در منــزل‪ ،‬همانگونــه کــه از نــام اش پیداســت‪ ،‬و احتیاجــی بــه رفتــن ســر‬ ‫کار مشــخصی نــداره و ایــن شــمایید کــه می توانیــد در زمان هــای مختلــف زمانــی‪،‬‬ ‫کارهــای متفــاوت رو انجــام دهیــد‪ .‬به طــور مثــال اگــر شــما یــک برنامــه نویــس‬ ‫هســتید‪ ،‬الزامــی نــدارد کــه همــه روزه در محــل کار خــود حاضــر باشــید و یــک کار‬ ‫‪5‬‬ ‫در امنیت سایبری چگونه‬ ‫از هوش مصنوعی‬ ‫استفاده کنیم؟‬ ‫مشــخص را انجــام دهید‪.‬قطعــا ًقــادر خواهیــد بــود کــه بــر اســاس پیشــنهادهایی‬ ‫کــه بــه شــما از ســوی شــرکت های مختلــف و یــا چنــد مجموعــه ی متفــاوت داده‬ ‫می شــود‪ ،‬رو بــرای کار کــردن انتخــاب کنیــد‬ ‫‪ -2‬داشتن ازادی عمل داری‪.‬‬ ‫کار در منــزل می توانــد بــه شــما ازادی عمــل بســیاری دهــد ‪ .‬چــرا کــه دیگر یک کارمند‬ ‫نیســتید‪ ،‬بلکــه یــک فــرد مســتقلی در کســب و کارتــان هســتید کــه قــدرت انتخــاب‬ ‫کار مشــخص‪ ،‬در ازای درامــد مشــخص رو داریــد‪ .‬اجــازه دهیــد اجــازه دهیــد تــا یــک‬ ‫مثــال جالــب را برایتــان بزنیــم اگــر شــما یــک گرافیســت هســتید و بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اید کــه بــه جــای اینکــه کارمنــد باشــید در منــزل فعالیت کنید‪ ،‬ایــن ازادی عمل‬ ‫رو خواهیــد داشــت کــه در هــر حــوزه ای کــه تمایــل داریــد بخواهیــد طراحــی انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬بــه طــور مثــال در یــک روز پوســتر یــک کنســرت رو طراحــی نمائیــد و روز دیگــه‬ ‫طراحــی گرافیــک یــک ســایت رو در دســت بگیریــد‪ .‬در حالــی کــه اگــر کارمنــد مجموعــه‬ ‫خــاص باشــید‪ ،‬بایــد هــر روز یــک طــرح مشــترک رو بــا المان هــای مشــترک طراحــی‬ ‫کنیــد کــه موجــب کســل شــدن و روزمرگــی در شــما خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دیگر زمان بندی هر نوع فعالیتی کاری با خود شماست‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن کــه هــر کارفرمــا و یــا هــر صاحــب پــروژه ای‪ ،‬کارش رو در زمانــی‬ ‫معیــن بــه شــما مــی ســپارد‪ .‬امــا ایــن شــمایید کــه تصمیــم خواهیــد گرفــت در زمــان‬ ‫مشــخص‪ ،‬چقــدر بــرای انجــام ان وقــت بگذاریــد‬ ‫امــا اگــر کار در خانــه رو انتخــاب کنیــد‪ ،‬حتمــا ًخواهیــد توانســت بــه انــدازه ای کــه‬ ‫بخواهیــد پــروژه دریافــت کنیــد و تصمیــم بگیریــد کــه چــه وقتــی و در چــه زمــان‪ ،‬کار‬ ‫رو تحویــل کارفرمــا بدهیــد‪ .‬در صورتــی کــه کارفرمــا بــه شــما فقــط ســه روز مهلــت‬ ‫انجــام کاری رو داد‪ .‬قطعــا ًایــن شــما خواهیــد بــود کــه بــا یــک برنامــه ریــزی مناســب‬ ‫طــی ســه روز پــروژه را انجــام دهیــد و یــا بگذاریــد بــرای روز اخــر و در کل طــی یــک‬ ‫روز کار را بــه پایــان برســانید و ان دو روز دیگــر را بــه انجــام پــروژه ای دیگــر بپردازیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬هیچگونه سقف خاصی در کسب درامد ندارید‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت از فعالیــت در منــزل‪ ،‬بیشــترین انگیــزه را بــه کســانی میدهــد‬ ‫کــه بــه دنبــال ایجــاد یــک کســب و کار خانگــی باشــند‪ .‬بــا کارمنــد بــودن در یــک‬ ‫مجموعــه‪ ،‬شــما یــک درامــد ثابــت خواهیــد داشــت و هیــچ گاه فرصــت رشــد کســب‬ ‫درامــد نخواهیــد داشــت‪ .‬امــا وقتــی کــه کار در منــزل رو بــرای درامــد زایــی انتخــاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬قــادر خواهیــد بــود تــا بــی نهایــت درامــد زایــی داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫ایــن نیــز بســتگی بــه مهــارت شــما و بســته بــه زمانــی دارد که شــما پــای کار در منزل‬ ‫مــی گذاریــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬اگــر شــما بــرای یــک مجموعــه صنایــع دســتی فعالیــت‬ ‫می کنیــد و شــغل تان تولیــد ســبدهای حصیــری اســت‪ ،‬بســته بــه زمانــی دارد کــه‬ ‫پــای انجــام کار مــی گذاریــد‪ ،‬مــی توانیــد از یــک ســبد تــا بــی نهایــت ســبد بــرای ان‬ ‫مجموعــه تولیــد کنیــد و درامــد خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء سی ام ‪ ،‬پیام سی ام ‏‪:‬‬ ‫‏« نگاه عالمانه به موجودات عالم و مهندسی کائنات ‏»‬ ‫ـال ک َیْـ َ‬ ‫سـمَاء ِ ک َیْـ َ‬ ‫ـل ک َیْـ َ‬ ‫ـف‬ ‫ـف خُلِقَــتْ «‪»۱۷‬وَاِلَــى ال َّ‬ ‫اَفَــاَ یَن ْظـُـرُو َ‬ ‫ـف رُف ِ َعــتْ «‪»۱۸‬وَاِلَــى ال ْ ِ‬ ‫جبَـ ِ‬ ‫ن اِلَــى الْاِبـ ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫س ـطِحَتْ «‪»۲۰‬فَذَک ـِّر ْ اِنَّمَــا اَنـ ْـتَ مُذَک ـِّر ٌ «‪»۲۱‬‬ ‫‏‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫َی‬ ‫ک‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ْ ِ ْ‬ ‫ُ‬ ‫نُصِبَــتْ «‪ِ َ »۱۹‬‬ ‫ایــا انهــا بــه شــتر نمــی نگرنــد چگونــه افریــده شــده ؟ (‪ )17‬و بــه اســمان نــگاه مــی کننــد کــه چگونــه‬ ‫برپــا شــده ؟ (‪ )18‬و بــه‏کوههــا کــه چگونــه در جــای خــود نصــب گردیــده ؟ (‪ )19‬و بــه زمیــن کــه چگونــه‬ ‫مســطح گشــته ؟ (‪ )20‬پــس تذکــر ده تــو‏فقــط تذکــر دهنــده ای ‪ )21( .‬غاشــیه‬ ‫اخریــن جــزء قــران کریــم (جــزء ســی ام) ‪ ،‬بــا ســوره مبارکــه نبــا ( عــم یتســاء لــون ‪ 40‬ایــه ) اغــاز و‬ ‫بــا ســوره هــای نازعــات ‏‏(‪ 46‬ایــه) ‪ ،‬عبــس (‪ 42‬ایــه) ‪ ،‬تکویــر (‪ 29‬ایــه) ‪ ،‬انفطــار (‪ 19‬ایه) ‪ ،‬مطففین‬ ‫(‪ ۳۶‬ایــه) ‪ ،‬انشــقاق(‪ ۲۵‬ایــه) ‪ ،‬بــروج (‪۲۲‬‏ایــه) ‪ ،‬طــارق(‪ ۱۷‬ایــه) ‪ ،‬اعلــی(‪ ۱۹‬ایــه) ‪ ،‬غاشــیه(‪۲۶‬‬ ‫ایــه) ‪ ،‬فجــر (‪ ۳۰‬ایــه) ‪ ،‬بلــد(‪ ۲۰‬ایــه) ‪ ،‬شــمس (‪ ۱۵‬ایــه) ‪،‬‏اللیــل(‪ ۲۱‬ایــه) ‪ ،‬ضحــی(‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬شــرح‬ ‫(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬تیــن (‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬علــق (‪ ۱۹‬ایــه) کــه اخریــن ایــه ان ســجده واجبــه‏دارد‪ ،‬قــدر (‪ ۵‬ایــه) ‪،‬‬ ‫بینــه(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬زلزلــه (‪ ۸‬ایــه)‪ ،‬عادیــات (‪ ۱۱‬ایــه)‪ ،‬قارعــه (‪ ۱۱‬ایــه) ‪ ،‬تکاثــر(‪ ۸‬ایــه) ‪ ،‬عصــر(‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‬ ‫‏همــزه (‪ ۹‬ایــه) ‪ ،‬فیــل (‪ ۵‬ایــه) ‪ ،‬قریــش (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬ماعــون (‪ ۷‬ایــه)‪ ،‬کوثــر (‪ ۳‬ایــه) ‪ ،‬کافرون(‪۶‬ایــه)‬ ‫‪ ،‬نصــر (‪ ۳‬ایــه) ‪،‬‏مســد(‪ ۵‬ایــه) ‪ ،‬اخــاص (‪ ۴‬ایــه) ‪ ،‬فلــق(‪ ۵‬ایــه) و نــاس (‪ ۶‬ایــه) جمــع بــا ‪۵۴۵‬‬ ‫ایــه پایــان بــه مــی رســد کــه اهــم پیامهــای‏ان بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد‏‪:‬‬ ‫‏‪ . 1‬و خداوند ‪ ،‬خواب را مایه ارامش ‪ ،‬شــب را برای پوشــش ( اســتراحت) و روز را برای زندگی (کار)‬ ‫و معاش قرار‏داده اســت‪ / ۹-۱۱ .‬نباء‏‬ ‫‏‪ .۲‬ایــا افرینــش ( زنــده کــردن دوبــاره انســان ســخت تــر اســت؟ یــا افرینــش اســمان (کائنــات) کــه‬ ‫خداونــد ان رابناکــرده‏اســت ‪/۲۷ .‬نازعــات‬ ‫‏‪ .٣‬نگــرش ادمــی ‪ ،‬بــه افرینــش انســان (از نطفــه) و نظــر او بــه (افرینــش) و غذاهایــی کــه خــود مــی‬ ‫خــورد ‪ ،‬شــاید او را از‏کفــر و ناسپاســی و صــورت غبــار الــود روز قیامــت نجــات بخشــد ‪.../17/42‬‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ .۴‬بــرای کســانی کــه خواهــان صــراط مســتقیم هســتند ‪ ،‬تفکــر در احــواالت هنگامــه قیامــت ‪،‬‬ ‫اندیشــه در دلیــل (و گنــاه)‏کســانی کهمظلومانــه( در طــول تاریــخ ) کشــته شــده انــد و حقانیــت کالم‬ ‫خــدا قــران ‪ ،‬از ضرورتهــای اجتنــاب ناپذیــر ان‏اســت ‪ .‬ســوره تکویــر‬ ‫‏‪ .۵‬ای انســان ! چــه چیــزی تــورا در مقابــل پــروردگار کریــم مغــرور ســاخته اســت ؟ پــروردگاری کــه تــو‬ ‫را افرید‪ ،‬ســاماندهی‏ونظام بخشــید ‪۷ .‬و‪/۶‬انفطار‬ ‫‏‪ . 6‬ایــا مــی دانیــم مطففیــن چــه کســانی هســتند ؟ انانکــه حــق خــود را کامــل مــی گیرنــد‪ ،‬ولــی در‬ ‫دادن حــق دیگــران ‪،‬‏کممــی گذارنــد و موجــب زیــان مــردم مــی شــوند ‪ /۱ -۳.‬مطقفیــن‬ ‫‏‪ .٧‬ابــرار (نیــکان) چــه مقــام هــا ونعمــت هایــی دارنــد؟ (در تعــدد نعمــت هــا هســتند ‪ -۲ .‬بــر‬ ‫تخت های بهشــتی تکیه و به‏زیبائیهای انمی نگرند ‪-۳.‬در چهره هایشــان طراوت و نشــاط بهشــتی‬ ‫مــوج مــی زنــد‪-۴ .‬از نوشــیدنیهای پــاک‪ ،‬زالل و‏دســت نخــورده بهشــتی ســیراب مــی شــوند ‪ 5 .‬ـ در‬ ‫رغبــت بــه نعمــت هــای بهشــتی از یکدیگــر پیشــی مــی گیرنــد ‪ 6 .‬ـ از‏چشــمه ی تســنیم کــه مقربــان‬ ‫(پیامبــران ‪ ،‬ائمــه و اولیــاء ) مــی نوشــند ‪ ،‬مــی چشــند ‪ 28 .‬ـ ‪ / 18‬مطففیــن‬ ‫‏‪ . 8‬پــاداش بهشــتی خداونــد ‪ ،‬بــرای مومنانــی کــه عمــل صالــح داشــته باشــند ‪ ،‬بــی پایــان اســت ؛‬ ‫بگونــه ای کــه انــان تــوان‏تشــکر و ممنــون شــدن را ندارنــد ‪ / 25 .‬انشــقاق‬ ‫‏‪ . 9‬ایــا مــی دانیــم ! اگــر احســاس کردیــم تذکــر فایــده دارد ؛ بایــد اقــدام کنیــم ‪ ،‬خــدا ترســان متذکــر‬ ‫مــی شــوند امــا ایــن‏بدبخــت تریــن افــراد جامعــه هســتند کــه از ان دوری مــی کننــد ‪ 12 .‬ـ ‪ / 9‬اعلــی‬ ‫‏‪ . 10‬ان کــس حتمــا ًرســتگار (و عاقبــت بــه خیــر) خواهــد شــد کــه ‪ 1 :‬ـ خــود را پــاک و تزکیــه کنــد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ذاکــر خــدا‏باشــد ‪ 3 .‬ـ نمــاز را بــر پــا دارد ‪ 4 .‬ـ اخــرت (پایــدار) را بــر دنیــای (فانــی) مقــدم بــدارد ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‪ / 14‬اعلــی‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنج شنبه‬ ‫‪ 2‬تیر‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫درامد ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای گلستان با ترانزیت‬ ‫ریلی قزاقستان به ترکیه‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بــا اشــاره بــه‬ ‫ورود قطــار قزاقســتان بــه ترکیــه از راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون گفــت‪ :‬ترانزیــت ریلــی محمولــه کانتینــری‬ ‫قزاقســتان بــا ‪ ۵۰‬واگــن ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫بــرای راه اهــن گلســتان درامــد داشــت‪.‬‬ ‫محســن اعتمــاد اظهارداشــت‪ :‬در ابتــدا مقــرر‬ ‫بــود ایــن قطــار از ایســتگاه راه اهــن ســرخس‬ ‫وارد کشــور شــود کــه بــا رایزنــی هــای بســیار مســیر‬ ‫حرکــت را بــه اینچــه بــرون هدایــت کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــه مناســبت ســفر رییــس جمهــور‬ ‫قزاقســتان و برخــی مباحــث دیپلماســی در‬ ‫تعییــن عــوارض ترانزیــت ایــن قطــار حداکثــر‬ ‫تخفیــف در نظــر گرفتــه شــد امــا بــه طــور‬ ‫معمــول بــا عبــور یــک قطــار کانتینــری بــا ‪۵۰‬‬ ‫واگــن ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال درامــد نصیــب راه اهــن‬ ‫مبــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫اعتمــاد تصریــح کــرد‪ :‬بــرای جابجایــی هــر کانتینــر‬ ‫در کیلومتــر از ‪ ۱۵‬صــدم تــا ‪ ۳۰‬صــدم دالر تعرفــه‬ ‫اخــذ مــی شــود کــه رقــم ناچیــزی بــوده و یــک‬ ‫مزیــت بســیارباالیی بــرای راه اهــن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق‪ ۲‬افــزود ‪:‬‬ ‫بــرای توســعه زیــر ســاخت هــا در اینچــه بــرون‬ ‫ســرمایه گــذاری هــای خوبــی فراهــم شــده و‬ ‫حــدود هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال در بخــش‬ ‫احــداث انبــار ‪ ،‬ســکوی بارگیــری‪ ،‬اقدامــات‬ ‫لجســتیکی‪ ،‬ترانشــیپ ( انتقــال کاال از یــک‬ ‫وســیله نقلیــه بــه وســیله نقلیــه دیگــر)و ســایر‬ ‫زیــر ســاخت هــا هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه اعتمــاد‪ ،‬در زمــان حاضــر ظرفیــت ‪۵۰‬‬ ‫واگــن ورودی و هدایــت ‪ ۵۰‬واکــن صادراتــی در‬ ‫ایســتگاه ریلــی اینچــه بــرون فراهــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬طــی حــدود یکســال گذشــته‬ ‫و بــا توســعه دیپلماســی دولــت ســیزدهم بــا‬ ‫کشــورهای همســابه بســیاری از موانع برداشــته‬ ‫شــد و چشــم انتظــار روشــنی بــرای بهــره‬ ‫گیــری حداکثــری از مســیر ریلــی قزاقســتان ‪-‬‬ ‫ترکمنســتان ‪ -‬ایــران پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه اهــن شــمال شــرق ‪ ۲‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫براســاس براوردهــا هــر ســه هــزار تــن بــار‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر شــغل ثابــت ایجــاد مــی کنــد و ظرفیــت‬ ‫خوبــی بــرای اســتان محــروم گلســتان اســت‪.‬‬ ‫بامــداد روز جمعــه (‪ ۲۷‬خــرداد) قطــار‬ ‫کانتینــری از قزاقســتان بــا محمولــه گوگــرد وارد‬ ‫راه اهــن اینچــه بــرون گلســتان و ســپس راهــی‬ ‫تهــران و بعــد روانــه ترکیــه شــد‪.‬‬ ‫طــول راه اهــن گــرگان ‪ -‬اینچــه بــرون ‪ -‬اتــرک ‪-‬‬ ‫برکــت در ســه کشــور قزاقســتان‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫ایــران حــدود ‪ ۹۰۸‬کیلومتــر و در شــرق دریــای خزر‬ ‫ســاخته شــد کــه ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر ان در قزاقســتان‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتــر در ترکمنســتان و ‪ ۸۸‬کیلومتــر در‬ ‫ایــران قــرار دارد و ایــن خــط ریلــی کشــورهای‬ ‫مســتقل همســود (‪ )CIS‬را بــه خلیــج فــارس و‬ ‫کشــورهای جنــوب شــرق اســیا متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۳‬کــه خــط اهــن ایــران (اینچــه بــرون)‬ ‫ ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان بــا حضــور روســای ســه‬‫جمهــور ســه کشــور در نقطــه صفــر مــرزی اینچــه‬ ‫بــرون افتتــاح شــده بــود تاکنون به علت مشــکالتی‬ ‫از جملــه نبــود پــل بــرای گــذر قطــار و عریــض بــودن‬ ‫راه اهــن ترکمنســتان در مبادلــه کاال و جابجایــی‬ ‫واگن هــا مشــکالتی ایجــاد شــده بــود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ ۱۴,۴۰۸,۰۰۰‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 145.510.000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل‪ ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ,‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 84,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 54,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫اواز هنری است از طبیعت‬ ‫انسان و هستی‬ ‫اواز هنــری اســت از طبیعــت انســان و هســتی ‪ ,‬کــه از عمــق‬ ‫وجــود ســر مــی گیــرد ‪ ,‬بــه گــوش مــی رســد و بــه دل مــی نشــیند‬ ‫‪ ,‬ســازاواز همیشــه همــراه انســان بــوده و هســت در کالبــد او ‪,‬‬ ‫در حنجــره ی او ‪ .‬هدیــه ای از جنــس هنــر کــه جهــان هســتی به‬ ‫انســان اهــداء کــرده اســت ‪.‬خالقیــت هــم در هــر هنــر و حرفــای‬ ‫موردنیــاز اســت و موثر‪.‬زیــرا نقطــه شــروع تفــاوت و تمایــز از‬ ‫دیگــران اســت ‪ .‬ایــن تفــاوت در خالقیــت هاســت کــه موجــب‬ ‫می شــود بین دو خواننده ‪ ,‬دو بازیگر ‪ ,‬دوشــاعر و ‪....‬احســاس‬ ‫متفــاوت داشــته باشــیم هنرجــو در حیــن دوره هــای صداســازی‬ ‫و خوانندگــی خــود مــی امــوزد کــه با اســتفاده بــه موقع و صحیح‬ ‫تکنیــک هــا و نــکات اوزش داده شــده ‪ ,‬خالقیــت خــود را در اواز‬ ‫بــه نمایــش بگــذارد ‪.‬‬ ‫راه هنر ابتدا عشق‬ ‫است و سپس کالم‬ ‫سرویس هنر ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫هــر موجــودی بــا اوا و صــدای خــاص خــود بــرای دیگــر موجــوات قابل‬ ‫تشــخیص اســت و انســان نیز از این قاعده مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر از صــدای هــر کــس می تــوان به ماهیــت او پی برد‬ ‫صــدای خــوب‪ ،‬مهربــان‪ ،‬بــا احســاس‪ ،‬رســا‪ ،‬واضــح و دارای اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس می توانــد مخاطبــان بســیاری را بــه ســمت خــود جــذب‬ ‫کنــد‪ .‬صــدا بایــد احساســات و عواطــف مختلــف را بــه خوبــی بــه‬ ‫مخاطــب انتقــال دهــد‪ ،‬احساســات و عواطفــی ماننــد دوســت‬ ‫داشــتن‪ ،‬ناراحتــی‪ ،‬خوشــحالی‪ ،‬کینــه‪ ،‬دلخــوری و ارتبــاط برقــرار‬ ‫کــردن بــا صــدای گرفتــه ابــدا خوشــایند نیســت‪ .‬حتمــا بــرای شــما‬ ‫هــم پیــش امــده کــه در ابتــدای صبــح‪ ،‬جلســه یــا قــرار مهمــی‬ ‫داشــته و صدای تــان گرفتــه باشــد امــوزش فــن بیــان و گویندگــی‬ ‫مــی توانــد بــرای همــه ی افــرادی کــه بــا صــدای خــود ســر و کار دارنــد‬ ‫دارای اهمیــت باشــد‪ ،‬معلمــان‪ ،‬خواننــدگان بــا هــر ســبک و نــوع‬ ‫خوانندگــی مخصــوص بــه خــود‪ ،‬ســخنوران کــه در مراســم ها و‬ ‫مجالــس بــزرگ بــه راحتــی ســخنرانی مــی کننــد و همــه از لحــن‬ ‫و نــوع صحبــت کــردن انــان لــذت مــی برنــد هــر گــروه قطعــا بــه‬ ‫امــوزش هایــی در زمینــه صداســازی و برقــراری ارتبــاط نیازمنــد‬ ‫هســتند تــا تاثیــر هنــر انــان بــر دیگــران بیشــتر نمایــان گــردد‪ .‬درایــن‬ ‫مصاحبــه بــه ســراغ امیــر شــمس اهنگســاز و مــدرس صداســازی‬ ‫رفتــه و قصــد داریــم تابــا انجــام ایــن مصاحبــه بــه مــوارد مختلفــی‬ ‫در زمینــه امــوزش فــن بیــان و گویندگــی‪ ،‬نقــش صداســازی در‬ ‫امــوزش فــن بیــان و… بپردازیــم‪.‬‬ ‫امیــر شــمس اهنگســاز و مــدرس صداســازی ‪ ,‬مدیــر اجرایــی‬ ‫موسســه فرهنگــی هنــری اوا نمــای هیــرکان و مــدرس اموزشــگاه‬ ‫ســینمایی شــمس ‪ .‬از جملــه فعالیــت هــای هنــری وی در ســالهای‬ ‫گذشــته مــی تــوان بــه اهنگســاز فیلــم ‪ ,‬تئاتــر ‪ ,‬انیمیشــن ‪ ,‬بــازی‪,‬‬ ‫موســیقی پاپ‪,‬ارکســترال‪ ,‬تیزرهــای تبلیغاتــی و‪....‬اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫شــمس بــه غیــر ازایــن فعالیــت هــای اشــاره شــده ‪ ,‬در خصــوص‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫اختصاص ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫طرح های نیمه تمام‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای تکمیــل هــزار و ‪ ۳۲۰‬طــرح نیمه تمــام خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان از محــل بنــد الــف تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫بودجــه اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫هــادی قوامــی در حاشــیه برگــزاری میــز خدمــت اداره کل اقتصــاد‬ ‫و دارایی خراســان شــمالی‪ ،‬در اســتانه ســفر اســتانی هیات دولت‬ ‫بــه ایــن اســتان‪ ،‬در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬منابــع‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬از محــل هدفمنــدی یارانــه هــا تامیــن مــی شــود کــه‬ ‫صداگزاری ‪ ,‬نریشن ‪ ,‬دوبله انیمیشن کارنامه ی مفید وتاثیرگزاری‬ ‫از خــود بــه جــای گذاشــته اســت ‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه در داوری هــای جشــنواره و اجراهــای اموزشــگاهی‬ ‫بــا خواننــدگان وصداپیشــگان متعــدد از نزدیــک هــم کالم و‬ ‫همســو شــده اســت متوجــه اشــتباهات وبیراهــه رفتــن برخــی از‬ ‫اجراکننــدگان شــده و همیــن امــر وی را بــران داشــت تــا بــا مطالعــه ‪,‬‬ ‫پژوهش ‪ ,‬ترجمه و گذراندن دوره های صدا ســازی با متدهای روز‬ ‫دنیــا ‪ ,‬کارگاه هــای صداســازی بــا هــدف اگاهــی رســانی و اشــنایی‬ ‫عالقمنــدان بــا مباحــث و متدهــای روز دنیــا را بــی ریــا و بــدون کــم‬ ‫وکاســتی برگــزار کنــد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد پرتــاش ومــدرس بــا تجربــه و اخــاق مــدار شــهر‬ ‫گــرگان در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا مــی گویــد‪ :‬متاســفانه در خصــوص‬ ‫خوانندگــی و صداســازی ســر فصــل هــای مشــخصی وجــود نداشــته‬ ‫و نــدارد امــا بــا راهیابــی متدهــا بــه کشــور ‪ ,‬مباحــث علمــی و مســتند‬ ‫و تمرینات موثر ؛ می توانیم با اطمینان بیشــتری مراحل اشــنایی‬ ‫و تربیــت صــدای هنرجویــان را پیــش ببریــم ‪.‬امیــر شــمس گفــت‪:‬در‬ ‫هریــک از ایــن کارگاه هــا کــه عمدتــا بــه صــورت رایــگان برگــزار مــی‬ ‫شــود تمــام ســعی و تــاش بــر ان اســت کــه بــا حضــور یــک پزشــک‬ ‫و متخصــص مرتبــط ‪ ,‬مراحــل تولیــد صــدا را از تنفــس تــا فرکانــس‪,‬‬ ‫بصــورت علمــی و عملــی مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا هنرجویــان‬ ‫درکنــار یادگیــری تکنیــک هــای صــدا ســازی در کالس ‪ ,‬واحــد‬ ‫عملــی خــود را بــر روی صحنــه و در مقابــل دیــد ه گان حاضریــن در‬ ‫ســالن‪,‬به اجــرای اهنــگ هــای خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫شــمس مــدرس صداســازی و اهنگســازی ازمهمتریــن ویژگی هــای‬ ‫کالس خوانندگــی خــود را ‪,‬شناســایی ظرفیــت و بررســی میــزان‬ ‫اســتعداد هنرجوهــا و تمرینــات و الگوهــای مهــم صــدا بــرروی پیانــو‬ ‫بصــورت اســتاندارد در تمامــی مراکــز امــوزش خوانندگــی دانســت‬ ‫و افــزود‪ :‬از ابتــدای دوره کالس هــا‪ ,‬محدودیــت و توانایــی صوتــی‪,‬‬ ‫انقبــاض و اختــاالت حنجــره هنرجوهــا شناســایی و برحســب‬ ‫فاکتورهــای بدســت امــده تمرینــات موثــر و مــورد نیاز‪ ,‬بصــورت به روز‬ ‫و علمــی امــوزش و در اختیــار هنرجــو قــرار مــی گیــرد تــا هنرجویــان‬ ‫ضمــن داشــتن ارامــش خاطــردر محیــط کالس‪ ,‬بــا نحــوه ی برخــورد‬ ‫مربــی صــدا در جهــت داشــتن روحیــه پــر انــرژی و تــاش دلســوزانه‬ ‫اســتاد بــه جهــت کاهــش اســترس و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس انهــا‬ ‫در مســیر صحیــح تمرینــات عیــب یابــی و رفــع اشــکال نماینــد‪.‬‬ ‫شــمس در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬اولیــن و مهمتریــن نیــاز در بــدو ورود‬ ‫بــه امــوزش خوانندگــی داشــتن هــدف مــی باشــد ‪ .‬هدف بــه نوبه ی‬ ‫خــود باعــث ایجــاد تــاش مــی شــود شــاید هــدف یــک هنرجــو بعــد‬ ‫از اتمــام دوره هــا ‪ ,‬تولیــد البــوم یــا همــکاری بــا یــک گروه موســیقی‬ ‫اجــرای کنســرت و یــا حتــی بــرای احســاس و خلــوت خــود باشــد و‬ ‫هرکــدام از ایــن تصورهــا و اهــداف موجــب مــی شــود کــه تــاش‬ ‫و پشــتکار هنرجــو بــه طــور چشــمگیری زیــاد شــده و در نهایــت بــر‬ ‫کیفیــت و امــوزش او تاثیــر بســزایی بگــذارد‪ .‬امــا برعکــس هســتند‬ ‫هنرجویانــی کــه بــدون داشــتن هدفــی واحــد ومشــخص بعــد‬ ‫ازمدتــی دلســرد ودچــار زده گــی ودر نهایــت انصــراف مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی در جــواب ایــن ســوال کــه ایانحــوه ی امــوزش صداســازی‬ ‫و خوانندگــی بــرای خانــم هــا و اقایــان در اســتفاده از تکنیــک‬ ‫خوانندگــی متفــاوت اســت اعــام داشــت‪ :‬ســرفصل هــا ‪,‬تمرینــات‬ ‫و تکنیــک هــا مشــترک اســت تنهــا تفــاوت در محــدوده صوتــی‬ ‫خانم هــا و اقایــان بــوده کــه موجــب مــی شــود الگوهــای تمرینــی‬ ‫کالس از نــت هــای پاییــن تــر یــا باالتــر شــروع شــوند‪.‬‬ ‫امیــر شــمس مــدر س امــوزش فــن بیــان و گویندگــی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬برگــزاری کارگاه هــای درون اموزشــگاهی و اجــرای‬ ‫هنرجویــان خانــم ‪ ,‬هرچنــد یکبــار در اموزشــگاه ســه الچنــگ بــا‬ ‫مدیریــت خانــم پورســلطان و اقــای مهــدی عظیمــی برگــزار می گــردد‬ ‫تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد تمــام کارگاه هــای صداســازی بــه‬ ‫منظــور فراهــم کــردن شــرایط حضــور بــرای همــه ی عالقمنــدان و‬ ‫هنردوســتان بصــورت رایــگان در تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی‬ ‫برگــزار مــی شــود و ازانجــا کــه صــدا پایــه و زمینــه هنرهــای مرتبــط‬ ‫بــا خوانندگــی ‪ ,‬بیــان‪ ,‬گویندگــی و دوبالژ(هــم بــرای خانمهــا و‬ ‫اقایــان فرقــی نمــی کند)‪....‬مــی باشدســعی بــران اســت تــا در‬ ‫کارگاه هــای اتــی در کنــار مباحــث صداســازی ‪ ,‬اجــرای هنرجویــان‬ ‫خوانندگــی ‪ ,‬دوبــاژو گویندگــی را در کنــار هــم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد گرانقــدر تعبیــر خــود را از انســان‪ ,‬هســتی ‪,‬هنــر‪ ,‬اواز ‪,‬‬ ‫خالقیــت و حــرکات بــدن اینگونــه بازگــو مــی کنــد‪ :‬اواز هنــری اســت‬ ‫از طبیعــت انســان و هســتی ‪ ,‬کــه از عمــق وجــود ســر مــی گیــرد ‪,‬‬ ‫بــه گــوش مــی رســد و بــه دل مــی نشــیند ‪ ,‬ســازاواز همیشــه همــراه‬ ‫انســان بــوده و هســت در کالبــد او ‪ ,‬در حنجــره ی او ‪ .‬هدیــه ای‬ ‫از جنــس هنــر کــه جهــان هســتی بــه انســان اهــداء کــرده اســت‪.‬‬ ‫خالقیــت هــم در هــر هنــر و حرفــای موردنیــاز اســت و موثــر زیــرا‬ ‫نقطــه شــروع تفــاوت و تمایــز از دیگــران اســت ‪ .‬ایــن تفــاوت در‬ ‫خالقیت هاســت کــه موجــب مــی شــود بیــن دو خواننــده‪ ,‬دو‬ ‫بازیگــر‪ ,‬دوشــاعر و ‪....‬احســاس متفــاوت داشــته باشــیم هنرجــو‬ ‫در حیــن دوره هــای صداســازی و خوانندگــی خــود مــی امــوزد کــه‬ ‫بــا اســتفاده بــه موقــع و صحیــح تکنیــک هــا و نــکات اوزش داده‬ ‫شــده‪ ,‬خالقیــت خــود را در اواز بــه نمایــش بگــذارد ‪.‬حــرکات بدنــی‬ ‫مناســب و بجا‪,‬تداعــی کننــده ریتــم در طبیعــت و بــدن انســان‬ ‫اســت ‪ .‬همانطــور کــه در یــک مراســم جشــن و یــا ســینه زنــی همــه‬ ‫افــراد حاضــر در جمــع بــدون اگاهــی از مباحــث موســیقی و ارزش‬ ‫زمانــی نــت هــا‪ ,‬بصــورت هماهنــگ دســت مــی زننــد ویــا ســینه زنــی‬ ‫می کننــد ‪ .‬حــرکات دســت و یــا ســر در اجــرا و تمریــن مــی توانــد‬ ‫تاثیــر مناســبی بــر دو عامــل ریتــم و احســاس داشــته باشــد و از‬ ‫طرفــی نشــان دهنــده ی عمــق احساســات هنرمنــد ودر نتیجه القاء‬ ‫ایــن درامیختگــی زیبــا بــه گــوش و چشــم مخاطــب باشــد ‪.‬‬ ‫وی کــه باصبــوری و متانــت پــای مصاحبــه بــا مــا نشســته بــود‬ ‫صحبــت خــود را اینگونــه بــه اتمــام مــی رســاند‪:‬تا نگــردی اشــنا زیــن‬ ‫پــرده رمــزی نشــنوی گــوش نامحــرم نباشــد جــای پیغــام ســروش‬ ‫وارد شــدن بــه عرصــه هنــر موســیقی اعــم از اهنگســازی‪ ,‬نوازندگــی‪,‬‬ ‫خوانندگی و‪.....‬ســالهای ســال تالش و پشــتکار ‪,‬تحقیق و پژوهش‬ ‫را مــی طلبــد ‪ .‬ایــن روزهــا هرکــدام از عالقــه منــدان بــه شــاخه هــای‬ ‫هنــری مایــل هســتند کــه در کمتریــن زمــان و بیشــترین بازخــورد‬ ‫شــروع بــه یادگیــری کننــد‪ .‬بعضــا دیــده مــی شــود عزیزانــی کــه در‬ ‫بــدو یادگیــری و شــروع دوره هــای اموزشــی‪ ,‬در حــال محاســبه مالی‬ ‫و درامــد زایــی ان هســتند ‪ .‬ایــن راه در ابتــدا عشــق اســت و و‬ ‫ســپس کالم‪ .‬تالقــی و تــداوم ایــن دو در گــذر ســال هــا موجــب‬ ‫رســیدن بــه ســتاره ای از کهکشــان دنیــای هنــر مــی شــود‪.‬‬ ‫انتظــار مــی رود در صــورت تحقــق‪ ،‬رشــد مناســبی را در عرصــه‬ ‫صنعــت و نیــز اشــتغالزایی خراســان شــمالی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در مجمــوع هــزار و ‪ ۳۲۰‬طــرح نیمه تمــام در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــرای دریافــت ‪ ۲‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار از محــل تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬مصــوب و بــه بانــک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر امــور اقتصــادی‬ ‫و دارایــی؛ از ایــن تعــداد تاکنــون ‪ ۱۷۱‬طــرح اعتبــاری افــزون بــر ‪۱۳۹‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کشــور‪ ،‬بــا هــدف اجــرای‬ ‫برنامــه اشــتغال گســترده و مولــد بــا تاکیــد بــر اشــتغال جوانــان‪،‬‬ ‫دانــش اموختــگان دانشــگاهی‪ ،‬زنــان و اشــتغال حمایتــی‪ ،‬بــه‬ ‫دولــت اجــازه داده می شــود ‪ ۱۰۰‬درصــد منابــع حاصلــه از مابــه‬ ‫التفــاوت قیمــت حامل هــای انــرژی را بــه حســاب خاصــی نــزد‬ ‫خزان ـه داری کل کشــور واریــز و منابــع حاصلــه را بــه شــکل وجــوه‬ ‫اداره شــده و یارانــه ســود و ترکیــب بــا منابــع صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی و تســهیالت بانکــی در جهــت حمایــت از طرح هــای تولیــد‪،‬‬ ‫اشــتغال و امــوزش و کمــک بــه کارورزی جوانــان دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاهی پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫قوامــی بــا اشــاره بــه برنامــه ســفر رییــس جمهــور بــه خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان از لحــاظ جمعیــت و ســرزمین در حــد‬ ‫میانــه اســتان هــای کشــور واقــع اســت و حــال انکــه بــر اســاس‬ ‫امــار تولیــد ناخالــص داخلــی رتبــه ‪ ۳۰‬را در بیــن اســتان هــا دارد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬خراســان شــمالی دارای ظرفیــت هــای گردشــگری‬ ‫و کشــاورزی زیــادی اســت کــه زنجیــره ارزش ایــن محصــوالت در‬ ‫اســتان شــکل نگرفتــه اســت و ضــرورت دارد تــا ایــن زیرســاخت هــا‬ ‫تکمیــل شــود‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریــم در ســفر اتــی رییــس جمهــور و هیــات‬ ‫دولــت‪ ،‬طــرح هــای اقتصــادی مناســبی در اســتان تصویــب شــود و‬ ‫بــر اســاس برنامــه ای عملگــرا ایــن طــرح هــا بایــد پشــتیبانی شــوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراســان شــمالی؛ یکهــزار و ‪ ۸۰۰‬پــروژه عمرانــی ناتمــام در ایــن‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی انهــا ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اســت و تکمیــل پــروژه هــای بــا پیشــرفت بــاالی ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫اولویــت هــای اســتان اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫حامی خارج نشین ‪ ۷۸‬هموطن ایتام گلستانی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) گلســتان گفــت‪ ۷۸ :‬حامــی و خیــر هموطــن مقیــم خــارج از کشــور از ایتــام و محســنین ایــن اســتان شــمالی‬ ‫حمایــت مــی کنند‪.‬عیســی بابایــی افــزود‪ :‬در زمــان حاضــر ‪ ۴۰‬درصــد حامیــان اکــرام و محســنین اســتان گلســتان غیــر بومــی و خــارج از اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی از اســتقبال خــوب کارمنــدان گلســتانی از طــرح «هــر کارمنــد‪ ،‬حامــی فرزنــد معنــوی» بــا هــدف حمایــت از ایتــام و فرزنــدان نیازمنــدان زیــر پوشــش این‬ ‫نهــاد خبــر داد و اظهارداشــت‪ :‬از مجمــوع کارمنــدان اســتان بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد تاکنــون از طــرح اکــرام و محســنین حمایــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫‪ 10‬راه برای افزایش امنیت‬ ‫اینترنت اشیا در خانه های‬ ‫هوشمند‬ ‫حال مستاجران را درک‬ ‫می کنیم ‬ ‫دربــاره تصمیــم نهایــی بــرای بازتوزیــع یارانه هــا و زمــان تکمیــل‬ ‫زیرســاخت های توزیــع کاالبــرگ الکترونیکــی هــم گفــت کــه مــا‬ ‫در سیاســت عادالنــه کــردن یارانه هــا در دو مــاه اول پرداخــت‬ ‫نقــدی‪ ،‬زمانــی را الزم داشــتیم کــه زیرســاخت فنــی را امــاده‬ ‫و حکــم قانــون بودجــه امســال را اجــرا کنیــم و در ایــن میــان‬ ‫مجلــس از مــا خواســت تــا کاالبرگ الکترونیکــی را برای کاهش‬ ‫فشــار بــه مــردم در نظــر بگیریــم کــه امیدواریــم تــا پایــان تیــر‬ ‫مــاه زیرســاخت های الزم بــه شــکل ‪ ۱۰۰‬درصــد امــاده شــود‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫تستاداقتصادی‬ ‫اولوی ‬ ‫دولت مهار تورم است‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫ت ســتاد اقتصادی‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت گفــت‪ :‬همچنــان اولویـ ‬ ‫دولــت مهــار تــورم و ایــن اقدامــات بــا تــاش دســتگاه های اقتصــادی‬ ‫دولــت در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید احســان خانــدوزی»‬ ‫وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــه عنــوان ســخنگوی اقتصادی دولــت برای‬ ‫نخســتین بــار در جمــع خبرنــگاران گفــت‪ :‬دو ســر فصــل را در مقدمــه‬ ‫ذکــر می کنــم ابتــدا برنامــه ســتاد اقتصــادی دولــت مبنــی بــر تثبیــت‬ ‫اقتصــاد کالن و دوم در جهــت توســعه اعمــال تمهیــد مقدمــات بــرای‬ ‫سیاســت های اصالحــی اســت‪ .‬تــاش ســتاد اقتصــادی دولــت در‬ ‫بخــش اول فراهــم کــردن ثبــات اقتصــادی کالن اســت چــرا کــه مــا بــا‬ ‫نــرخ تــورم حــدود ‪ ۵۹‬درصــدی روبــرو بودیــم کــه امــروز ایــن عــدد بــا رقــم‬ ‫کاهشــی بــه ‪ ۴۶‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۸۰‬درصــد بــا هزینه هــای تولیــد در شــهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫روبــرو بودیــم کــه ایــن رقــم امــر بــا کاهــش ‪ ۵۱‬درصــدی بــه ‪ 49‬درصــد‬ ‫تغییــر یافتــه اســت‪ ،‬هرچنــد ایــن وضعیــت مطلــوب نبــوده و همچنــان‬ ‫یکــی از اولویت هــای ســتاد اقتصــادی دولــت مهــار تــورم اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بهبــود فضــای‬ ‫کســب و کار را مــا بــا کمــک بــه بخــش تولیــد و ســرمایه گذاری بــا‬ ‫جدیــدت دنبــال کردیــم‪ .‬در زمینــه تحوالت همچنین اقداماتــی در حوزه‬ ‫موتورهــای رشــد تــورم زایــی انجــام شــد تــا کســری تــراز عملیاتــی دولــت‬ ‫و ایجــاد تــورم بشــدت کنتــرل شــد‪.‬‬ ‫به سمت مالیات های هوشمند ‪ ،‬با شفافیت های مالی رفتیم‬ ‫وی افزود‪ :‬شــفافیت هایی در حوزه مالیاتی شــکل گرفت تا به ســمت‬ ‫مالیات های هوشــمند برویم و در اقدام بســیار جدی موفق شــدیم در‬ ‫ســال گذشــته معادل ‪ ۵٠‬در صد مودیان مالیاتی را شناســایی کردیم‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفــت‪:‬از اولویت هــای ســتاد اقتصــادی دولــت‬ ‫همچنــان سیاســت مهــار تــورم قــرار دارد و ایــن اقدامــات بــا تــاش‬ ‫دســتگاه های اقتصــادی دولــت در حــال انجــام اســت‪ .‬چهــار ســال‬ ‫دولــت بــرای اصالحــات اقتصــادی‪ ،‬نیــاز بــه رویکردهــای تحولــی‬ ‫مقدماتــی داشــت و الزم بــود بــه مجلس پیش نویس هایی ارســال‬ ‫شــود و در ایــن خصــوص زیرســاخت هایی امــاده شــود کــه ســیر‬ ‫تحــول بــا ســرعت بیشــتری اغــاز شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اقدامــات ویــژه ای در بحــث کمــک بــه تولیــد‪،‬‬ ‫ایجــاد ســرمایه گــذاری و بهبــود شــرایط کســب و کار انجــام‬ ‫دادیــم‪ .‬بــرای توســعه و پیشــرفت اقتصــادی کشــور ایجــاد درگاه‬ ‫کســب و کار راهــی عملــی بــود‪.‬‬ ‫کسری بودجه سابق را ‪ ،‬با همراهی مجلس جبران کردیم‬ ‫خانــدوزی یــاد اوری کــرد‪ :‬توصیــه می شــد کــه دولــت بــا دســت بــاز‬ ‫اقدامــات خــود را انجــام دهــد امــا تــاش مــا ایــن بــود کــه صادقانــه‬ ‫اقدامــات را انجــام دهیــم و ایــن کارهــا را بــا وجــود کســری بودجــه‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬در گذشــته دولــت هزینه هــای خــود را از جیــب مــردم بــر‬ ‫می داشــت و باعــث کاهــش قــدرت خریــد خانوارهــا شــده بــود امــا پــای‬ ‫ایــن کار بــا اصــرار ایســتادم و در ایــن بیــن مجلــس را هــم همــراه خــود‬ ‫کردیــم تــا جبــران کســری بودجــه ســابق انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت گفــت‪ :‬گــزارش رییــس کل بانــک‬ ‫مرکــزی ایــن اســت ســرعت حرکــت موتورهــای تولیــد کــه بــه جهــت‬ ‫ترازنامه هــا و ســایر ابزارهــای موجــود رو بــه افزایــش اســت‪ .‬در زمینه‬ ‫واگذاری هــا رویکــرد دولــت قابــل توجــه اســت تــا بــا کمتریــن فســاد‬ ‫مالــی و اقتصــادی اقدامــات انجــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــوزه ســهام عدالــت نیــاز بــه اصــاح الگــو وجــود‬ ‫داشــت تــا امــکان نقــش افرینــی مــردم فراهــم شــود و ایــن موضــوع در‬ ‫شــورای عالی بــورس بــه نتیجــه رســید و ان شــاءالله شــاهد تغییــر الگــو و‬ ‫رویکــرد تــا پایــان ‪ ۱۴۰۱‬خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫دنبال قطع ارتباط تحریم ها با سفره مردم هستیم‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬دولــت اعتمــاد بــه اگاهی نخبگان و توده‬ ‫ملــت ایــران دارد و در ایــن خصــوص پشــت گــرم اســت تــا در برابــر‬ ‫فشــارهای خارجــی از اقتصــاد اســیب پذیر و شــکننده عبــور کنیــم و‬ ‫دیگــر تحت تاثیــر نوســانات ســفره مــردم نباشــد و تولیدکننــدگان از‬ ‫موانــع تولیــد ســابق عبــور کننــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی در بخــش دوم ایــن نشســت پــس از بیــان مقدمـه ای دربــاره‬ ‫اقدامــات اقتصــادی بــه ســواالت خبرنــگاران پاســخ داد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــه ســواالت خبرنــگاران پــس از تشــریح‬ ‫رویکردهــا‪ ،‬برنامه هــا و اقدامــات اقتصــادی دولــت‪ ،‬در ادامــه ایــن‬ ‫نشســت پاســخ داد درباره مســائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن و‬ ‫در پاســخ بــه پرسشــی توضیــح داد‪ :‬بــه عنــوان جهت گیــری قطعــی یکی‬ ‫از موضوعاتــی کــه در ســند تحــول دولــت مدنظــر قــرار گرفتــه‪ ،‬در شــبکه‬ ‫بانکــی حرکــت بــه ســمت افزایــش اعتبــارات خُــرد و دسترســی راحت تــر‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاید فقــط در دوره هــای گذشــته ایــن موضــوع در حــد‬ ‫مصوبــه دولــت روی کاغــذ باقــی می مانــد امــا بــرای اولین بــار از تک تــک‬ ‫هیــات مدیــره بانک هــا خواســتیم کــه پیش قــدم در ایــن خصــوص‬ ‫شــوند و از شــبک ه بانکــی دولتــی ابتــدا هــم اغــاز شــد و بــه انهــا ظــرف‬ ‫چنــد روز ابالغیــه و بخشــنامه های داخلــی را ارســال کردیــم‪.‬‬ ‫‪ ۳۱۵‬هزار نفر وام بدون ضامن گرفته اند‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در ادامــه گفــت‪ :‬بــر اســاس گــزارش بانــک‬ ‫مرکــزی نزدیــک بــه ‪ ۳۱۵‬هــزار نفــر موفــق شــدند تــا تســهیالت بــدون‬ ‫ضامــن را دریافــت کننــد و تعــداد بیــش از ایــن عــدد هــم در نوبــت‬ ‫اســتفاد ه از ایــن تســهیالت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫علت افزایش سرسام اور اجازه بها‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره میــزان اجاره بهــا و کنتــرل دولــت بــر‬ ‫ان گفــت‪ :‬متاســفانه وضعیــت افزایــش قیمــت واحدهــا و اجاره بهــای‬ ‫مســکن کــه در ســال های پیــش بــود‪ ،‬بــاز هــم تکــرار شــده اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره علــت ایــن موضــوع توضیــح داد‪ :‬مــا میــراث دار شــرایط‬ ‫گذشــته هســتیم کــه قــرار بــود در ســامانه ای اطالعات مربــوط به امالک‬ ‫و خانه هــا ثبــت شــود کــه متاســفانه ایــن مــورد بــه ثمــر نرســید و بــه‬ ‫همیــن خاطــر تعییــن ضوابــط و قواعــد و نظــارت دولــت کمتــر از حــد‬ ‫مرســوم اســت‪.‬‬ ‫در حال اماده سازی سامانه ملی امالک هستیم‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســامانه ملــی امــاک در حــال‬ ‫اماده ســازی اســت و خــلا مذکــور بــا بهره بــرادری از ایــن ســامان ه رفــع‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬برخــاف دولــت قبــل مــا بــا وضــع مالیــات بــر‬ ‫ســوداگری بــازار مســکن موافقیــم و در ایــن زمینــه مذاکراتــی را بــا‬ ‫مجلــس هــم انجــام دادیــم کــه هرچــه زودتــر ایــن الیحــه بــه صحــن‬ ‫مجلــس بــرود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬البتــه در ایــن زمینــه هــم بایــد یــک بســته کوتاه مــدت‬ ‫داشــته باشــیم کــه در جلســه شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا‬ ‫ایــن امــر نهایــی شــد کــه در ایــن زمینــه ضمانــت اجــرای قانــون ســقف‬ ‫اجاره بهــا هــم در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫حال مستاجران را درک می کنیم ‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬در خصوص وضعیت مســکن حال مردم را درک‬ ‫می کنیــم و پیگیــری ویــژه ای را بــرای بهبــود وضعیــت مــردم‪ ،‬بــا تاکیــد‬ ‫رئیس جمهــور در دولــت در دســتور کار داریــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت دربــاره سرنوشــت بدهــی کــره جنوبــی‬ ‫بــه ایــران و منابــع وصــول شــده از عــراق عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان درامــد دولــت بــه درامدهــای نفتــی در قانــون‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬گــره خــورده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬میــزان فــروش بشــکه و درامدهــای ریالــی حاصــل از ان‬ ‫در ‪ ۱۴۰۰‬بیــش از ســال ‪ ۹۹‬و ایــن میــزان غیــر از ســایر درامدهــا بــود کــه‬ ‫ایــن رقــم نشــان داد دولــت به رغــم تنگناهــا‪ ،‬بــا تکاپــو و تــاش بیشــتر‬ ‫توانســت میــزان فــروش نفــت خــود را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۹۰‬روز درامدهای نفتی وصول شد‬ ‫وی افــزود‪ :‬کمتریــن اثــر بــه میــزان بدهــی دولــت مربــوط بــه بانــک‬ ‫مرکــزی بــود کــه موجــب شــد چیــزی از ایــن ناحیــه تحمیــل نشــود؛‬ ‫چــون دولــت اولیــن فشــارها و ســخت گیری ها در زمینه هــای مربــوط‬ ‫بــه بودجــه و شــفافیت را بــه خــود روا مــی دارد کــه از اصــول درســت‬ ‫حکمرانــی اســت و در غیــر ایــن صــورت نمی تــوان انتظار همراهی ســایر‬ ‫ارکان نظــام را داشــت‪.‬‬ ‫گ الکترونیکی‬ ‫ت کاالبر ‬ ‫تا پایان تیر ماه اماده سازی زیرساخ ‬ ‫خانــدوزی در ارتبــاط بــا تصمیــم نهایــی بــرای بــاز توزیــع یارانه هــا و زمان‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های توزیــع کاالبــرگ الکترونیکــی گفــت کــه در دو‬ ‫مــاه اول زمانــی را بــرای پرداخــت نقــدی یارانه هــا و سیاســت عادالنــه‬ ‫کــردن ان را الزم داشــتیم کــه زیرســاخت فنــی را امــاده و حکــم قانــون‬ ‫بودجــه امســال را اجــرا کنیــم و مجلــس در ایــن میــان از مــا خواســت تــا‬ ‫بــرای کاهــش فشــار بــه مــردم کاالبــرگ الکترونیکــی را در نظــر بگیریــم‬ ‫کــه انتظــار مـی رود زیرســاخت های الزم بــه شــکل ‪ ۱۰۰‬درصــد تــا پایــان‬ ‫تیــر مــاه امــاده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان این کــه در بررسـی های صــورت گرفتــه مشــخص‬ ‫شــد کــه برخــی مســتحق ســهام عدالــت بوده انــد امــا ان را دریافــت‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه دنبــال احصــای کامــل گــروه مســتحق‬ ‫دریافــت ســهام عدالــت از ابتــدای ســال هســتیم و ایــن فهرســت اکنون‬ ‫در اســتانه نهایــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫ارائه الیحه برای شناسایی مشموالن سهام عدالت‬ ‫وزیــر اقتصــاد ایــن را هــم گفــت کــه بــه کمیســیون اقتصــادی دولــت از‬ ‫ســوی وزارت اقتصاد الیحه ای ارســال شــده که قرار اســت بررســی شــود‬ ‫تــا افــرادی کــه بازمانــد ه از دریافــت ســهام عدالــت هســتند‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــوند و میــزان ســهامی کــه بایــد دریافــت کننــد نیــز تعییــن شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در خصــوص قیمت هــای متفــاوت نــان و‬ ‫نظارت هــای صــورت گرفتــه نیــز اظهــار داشــت‪ :‬وزارت کشــور مســئولیت‬ ‫نظــارت بــر ارد و نــان را بــا توجــه بــه جلســات ســتاد تنظیــم بــازار‪ ،‬دارد و‬ ‫اطالعــات ایــن حــوزه را هــر هفتــه بــه تفکیــک اســتان ها ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬گزارش هایــی تــا بــه امــروز همچــون طوالنــی‬ ‫شــدن صف هــا مطــرح شــده امــا در مــورد ایــن حرکــت یکپارچــه‬ ‫نانوایی هــا گزارشــی داده نشــده و اگــر کســی در ایــن ارتبــاط اطالعــات‬ ‫دقیقــی دارد‪ ،‬ارائــه کنــد تــا وزارت کشــور بــا فوریــت ان را پیگیــری و‬ ‫نتیج ـ ه را اعــام کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در ادامــه دربــاره فشــار ناشــی از اصــاح‬ ‫یارانه هــا گفــت‪ :‬اصــل ایــن سیاســت بــه معنــای قطــع رانــت از واردات‬ ‫بــوده کــه مــورد نظــر اکثــر اقتصاددانــان اســت و دولت هــای ســابق هــم‬ ‫ســال ها قبــل الــزام اجــرای ان را داشــتند و از جهــت هدف گیری هــا‪،‬‬ ‫دولــت عقب نشــینی از ایــن سیاســت را بــه صــاح کشــور نمی دانــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی یــاداور شــد‪ :‬ایــن سیاســت را دولــت قبــل در ســه ســال‬ ‫پایانــی فعالیتــش اجرایــی کــرده بــود و ایــن یارانــه صرف خرید تضمینی ‬ ‫کشــاورز و مصــرف کننــده داخلــی شــده بــود و متنعمیــن از فســاد در‬ ‫تــاش بــرای کارشــکنی از ســوی دولــت بودنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی بــا تاکیــد بــر افزایــش نــرخ ارز گفــت‪ :‬بــه اینــده وضعیــت‬ ‫اقتصــادی کشــور افزایــش نــرخ ارز هــم باعــث تحمیــل انتظــارات‬ ‫ی شــد و در قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تکالیفــی وجــود داشــت که منجر‬ ‫منفـ ‬ ‫بــه افزایــش قیمــت و در کنــار همــه اینهــا سیاســت عادالنــه کــردن‬ ‫یارانــه منجــر می شــد و بــه عنــوان یکــی از چنــد عامــل چهــار کاال و‬ ‫مشــتقات انهــا نیــز درصــدی از تاثیــرات موجــود را رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫اموال مازاد بانک ها ‪ ۵۲‬همت است‬ ‫خانــدوزی دربــاره امــاک مــازاد بانک هــا نیــز توضیــح داد‪ :‬در زمینــه‬ ‫تنظیم گــری یکــی از نقاطــی کــه اقتصاد ایران دچار مشــکل شــده اموال‬ ‫مــازاد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طــرف دولــت و مجلــس بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه‬ ‫بایدهــا و تکلیف هــا بــه میــزان کافــی در ایــن زمینــه وجــود دارد و بــرای‬ ‫اجــرا و نظــارت ثمــره ایــن شــده کــه بخــش زیــادی از تکالیــف روی کاغــذ‬ ‫مانــده کــه حــدود ‪ ۵۲‬هــزار میلیــارد تومــان تــا پایــان اردیبهشــت امســال‬ ‫امــوال مــازاد بانک هــا گــزارش شــده اســت‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬فــروش امــوال بانکــی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بیــش از ‪۴۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان انجــام می شــود و ‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان هــم‬ ‫فــروش ســهام پیش بینــی شــده اســت کــه امیدواریــم اقدامــات الزم‬ ‫را در فــروش امــوال مــازاد و ســهام های ازاد غیربانکــی محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی دربــاره ظرفیت هــای اقتصــادی‬ ‫همســایگان منطقـه ای ایــران گفــت‪ :‬اولویــت بــر سیاســت همســایگی‬ ‫عملکــرد دولــت در سیاســت و تجــارت خارجــی‪ ،‬اســت و از ایــن ظرفیــت‬ ‫دولــت بــرای توســعه اقتصــادی اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬هدف گذاری هایــی بــرای ‪ ۱۵‬کشــور همســایه و‬ ‫ســازمان توســعه تجــارت بــر اســاس برنامه هــا و حلق ـه ای از ُ‬ ‫شــرکای‬ ‫راهبــردی کشــورها انجــام شــده کــه بــا چــه مناســباتی تــراز توســعه‬ ‫تجــاری انجــام شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصــادی دولــت در اصــاح نظــام مالیاتــی کشــور طــی‬ ‫یک ســال اخیــر دربــاره اقدامــات دولــت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬اعتقــاد داشــتیم‬ ‫کــه بایــد هنــر تیــم اقتصــادی دولــت ایــن باشــد کــه بــا کاهــش بــار‬ ‫مالیاتــی بــر بخش هــای مولــد همزمان کشــور بتواند بیــرون از تور نظام‬ ‫مالیاتــی بخــش بزرگــی از ظرفیت هــای بالقــوه مالیاتــی را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬اتفاقــات مثبــت و روبه جلویــی در زمینــه اشــخاص‬ ‫حقیقی و مودیان ان و مالیات بر ارزش افزوده در حال تحقق اســت‪.‬‬ ‫در کل می تــوان گفــت کــه همــه ایــن اقدامــات بــرای حرکــت بــه ســمت‬ ‫مالیــات هوشــمند طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫س جمهــور تاکیــد داشــت بایــد مســاله ارتباط تنگاتنگ با‬ ‫وی گفت‪:‬رئیـ ‬ ‫اصنــاف و اعتمــاد بــه انهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد و تــاش مــا ایــن اســت‬ ‫کــه ســامانه های خــود را ســه مــاه قبــل از شــروع فصــل نظــام مالیاتــی‬ ‫در اختیــار فعــاالن اقتصــادی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان دربــاره برنامــه ایــن وزارتخانــه و شــورای عالــی بــورس‬ ‫بــرای اســتفاده از ابزارهــای مالــی در خصــوص عرضــه خــودرو گفــت کــه‬ ‫«نــه تنهــا بــورس کاال بلکــه ســازمان بــورس بــه دنبــال ان اســت کــه‬ ‫ابزارهایــش را بــرای تامیــن مالــی وارد بــازار ســرمایه کند» و خاطر نشــان‬ ‫کــرد «عرضــه فیزیکــی خــودرو بیــش از این کــه در بــورس کاال باشــد‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفتیــم تــا ســایر ابزارها بــرای حضور در بازار ســرمایه اســتفاده‬ ‫کنیــم و معتقدیــم بــورس کاال می توانــد گره گشــا باشــد»‪.‬‬ ‫اگــر خانــه شــما بــه اینترنــت اشــیاء متصــل اســت‪ ،‬بایــد از‬ ‫ان محافظــت شــود‪ .‬دســتگاه های اینترنــت اشــیا فنــاوری‬ ‫اصلی پشــت ایده خانه های هوشــمند هســتند و مســئولیت‬ ‫اطمینــان از بــه روز بــودن امنیــت اینترنــت اشــیاء انهــا‬ ‫همچنــان بــر عهــده کاربــر نهایــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬اخرین پک های امنیتی را نصب کنید‬ ‫مطمئــن شــوید کــه دســتگاه های اینترنــت اشــیا شــما‬ ‫جدیدتریــن پک هــای امنیتــی را نصــب کرده انــد و مراقــب باشــید‬ ‫کــه چــه پورت هایــی از دســتگاه شــما بــاز‪/‬در معــرض دنیــای‬ ‫خــارج هســتند‪ .‬ایــن محیــط شــما را تحــت کنتــرل نگــه مـی دارد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه پک هــای امنیتــی بــه شــما کمــک می کننــد در برابــر‬ ‫اخریــن تهدیــدات در حــال ظهــور در بــازار مبــارزه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شبکه خود را بخش بندی کنید‬ ‫فــرض کنیــد دســتگاه ها هــک می شــوند‪ ،‬بنابرایــن شــبکه‬ ‫خــود را بــا قابلیــت ایزولــه کــردن شــبکه تقســیم بندی کنیــد‪،‬‬ ‫در نتیجــه تاثیــر سوءاســتفاده در روز صفــر را کاهــش دهیــد‪.‬‬ ‫انهــا را بــا هــم گــروه بنــدی کنیــد تــا بتوانیــد دسترســی بــه‬ ‫شــبکه را بــر اســاس ســازنده و اســتفاده کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬یک خط مشی رمز عبور قوی داشته باشید‬ ‫دســتگاه های اینترنــت اشــیا معمــوال ً بــه دلیــل گــذرواژه‬ ‫ضعیــف هــک می شــوند یــا رمــز عبــور پیــش فــرض هرگــز‬ ‫تغییــر نمی کنــد‪ .‬رمزهــای عبــور بــرای دسترســی بــه دســتگاه‬ ‫یــا اتصــال بــه شــبکه بایــد پیچیــده با حداقــل ‪ 15‬کاراکتر باشــد‬ ‫و بــرای امنیــت بیشــتر‪ ،‬بایــد انهــا را مرتبــا ًتغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬از تایید اعتبار چند عاملی استفاده کنید‬ ‫اگــر ایــن گزینــه را داریــد‪ ،‬از احــراز هویــت چنــد عاملــی بــا‬ ‫دســتگاه اینترنــت اشــیا خود اســتفاده کنیــد‪ .‬احــراز هویت دو‬ ‫مرحلـه ای یــا چنــد عاملــی بــه شــما نیــاز دارد کــه بــا کــد دوم‬ ‫وارد شــوید کــه معمــوال ًاز طریــق پیامــک یــا ایمیــل ارســال‬ ‫می شــود‪ .‬می توانیــد از ایــن اســتراتژی بــرای افــزودن یــک‬ ‫الیــه امنیتــی اضافــی بــه دســتگاه خــود اســتفاده کنیــد کــه بــه‬ ‫حفــظ امنیــت اطالعــات شــما کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬روتر خود را به روز نگه دارید‬ ‫نــه تنهــا دســتگاه اینترنــت اشــیا خــود را وصلــه کنیــد و‬ ‫رمزهــای عبــور را مرتبــا ًتغییــر دهیــد‪ ،‬بلکــه روتــر را نیــز‪ ،‬زیــرا‬ ‫اغلــب اولیــن خــط دفاعــی اســت‪ .‬بات نــت ‪ Mirai‬از رمزهــای‬ ‫عبــور پیش فــرض اینترنــت اشــیاء بــه خوبــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪.6‬رویکرد الیه ای داشته باشید‬ ‫روزهایــی کــه فقــط بایــد از درب ورودی محافظــت کنیــد‪،‬‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬دیگــر خبــری از درب ورودی نیســت‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه یــک رویکــرد الیــه ای بــه امنیــت ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬از ابزارهــای درجــه یــک بــرای نظــارت‪ ،‬ورود بــه‬ ‫سیســتم‪ ،‬ضــد بدافــزار و تشــخیص نفــوذ اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مراقــب هرگونــه افزایــش در ترافیــک غیرعــادی باشــید‪،‬‬ ‫اعــم از پیــام رســانی‪ ،‬شــبکه یــا اســتفاده از سیســتم‪ ،‬زیــرا‬ ‫ایــن نشــانه مهمــی اســت کــه شــما هــک شــده اید‪.‬‬ ‫‪ .7‬از تنظیمات امنیتی پیش فرض استفاده نکنید‬ ‫دوبــاره بررســی کنیــد کــه از تنظیمــات امنیتــی‬ ‫پیش فــرض ســازنده اســتفاده نمی کنیــد‪ .‬یــک اشــتباه‬ ‫رایــج ایــن اســت کــه مصــرف کننــدگان بــه ســادگی مــی‬ ‫پذیرنــد کــه تنظیمــات پیــش فــرض در ‪ Wi-Fi‬و ســایر‬ ‫دســتگاه هــای متصــل کافــی اســت‪ .‬انهــا نیســتند‪ .‬حتمــا‬ ‫تنظیمــات پیــش فــرض خــود را بررســی کنیــد تــا مطمئــن‬ ‫شــوید کــه فایــروال و احــراز هویــت چنــد عاملــی فعــال‬ ‫هســتند‪ .‬و مهمتــر از همــه‪ ،‬رمــز عبــور خــود را تغییــر‬ ‫داده و تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .8‬یک نقشه دسترسی جهانی را حفظ کنید‬ ‫از انجایــی کــه مصرف کننــدگان از دســتگاه ها و وســایل‬ ‫متصــل بیشــتری در خانــه اســتفاده می کننــد‪ ،‬حفــظ یــک‬ ‫«نقشــه دسترســی جهانــی» بــرای داشــتن دیــد واضــح از‬ ‫اینکــه چــه کســی بــه چــه چیــزی دسترســی دارد‪ ،‬مهــم اســت‪.‬‬ ‫یکــی از اســیب پذیری ها ایــن اســت کــه دســتیارهای صوتــی‬ ‫در نزدیکــی درهــا یــا پنجره هــای بــاز قــرار می گیرنــد در حالــی‬ ‫کــه اقدامــات مهمــی ماننــد بــاز کــردن درب گاراژ یــا روشــن‬ ‫کــردن اجــاق را کنتــرل می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬یک ایمیل ثبت نام جداگانه ایجاد کنید‬ ‫یــک نــام مســتعار ایمیــل جداگانــه بــرای همــه ثبــت نام هــا‬ ‫(بــه جــای نــام معمولــی خــود) ایجــاد کنیــد و از ان اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه «کمتریــن امتیــاز» فکــر کنید و فقــط به چیزهایی‬ ‫دسترســی داشــته باشــید کــه بــرای کارکــرد ان الزم اســت‪.‬‬ ‫از خــود بپرســید‪« :‬ایــا واقعــا ًبــه ان نیــاز دارم؟» بهتریــن‬ ‫امنیــت «نــه» اســت‪ .‬همانطــور کــه یــک بــار به یک مشــتری‬ ‫گفتــم‪« ،‬شــما مــی خواهیــد ایــن سیســتم کامــا ً ایمــن‬ ‫باشــد‪ .‬پــس ان را از جعبــه خــارج نکنیــد‪».‬‬ ‫‪ .10‬درباره ‪ SSL/TLS‬از سازنده بپرسید‬ ‫از ســازنده بپرســید کــه ایــا از الیــه ســوکت ایمــن (‪)SSL‬‬ ‫یــا امنیــت الیــه حمــل و نقــل (‪ )TLS‬اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫همــه مــا بــا ســایت هایــی کــه از گواهینامــه هــای امنیتــی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد اشــنا هســتیم‪ .‬هــر زمــان کــه تغییــر‬ ‫‪ HTTP‬بــه ‪ HTTPS‬را مشــاهده کردیــد‪ ،‬یــک گواهــی در‬ ‫بــازی وجــود دارد‪ .‬دســتگاه هــای اینترنــت اشــیا یــک وب‬ ‫ســایت را درســت ماننــد مرورگــر صــدا مــی کننــد‪ .‬مشــکل‬ ‫ایــن اســت کــه بســیاری از دســتگاه هــای اینترنــت اشــیا‬ ‫بــدون امنیــت کافــی بــا ســایت هــا تمــاس مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫ســوال از ســازندگان در مــورد ‪ SSL/TLS‬ایــن موضــوع را‬ ‫مطــرح می کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشــینه ‪37‬سیلســیوس‪ .‬شــرق شــمال شــرقی وزش باد و تغییر ســرعت ان شــمال شــمال غربی‬ ‫از ‪ 15‬به ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال مالیات گنبدی ها‬ ‫برای ‪۸۸‬درصد واحدهای‬ ‫صنفی مالیات صفر یا کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬میلیون تومان است‬ ‫مدیــر امــور مالیاتــی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬مــردم ایــن‬ ‫شهرســتان در ســه مــاه نخســت امســال ‪ ۳۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال مالیــات مســتقیم و مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫پرداخــت کردنــد‪.‬‬ ‫احمــد نعیمــی‪ ،‬بــه تمدیــد مهلــت تکمیــل اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی عملکــرد ســال ‪ ۱۴۰۰‬صاحبــان مشــاغل تــا ‪۱۵‬‬ ‫تیرمــاه جــاری اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬امســال مطابــق‬ ‫قوانیــن و دســتورالعمل ابالغــی تمامــی اشــخاص‬ ‫حقیقــی دارای دســتگاه کارتخــوان‪ ،‬مــودی مالیاتــی‬ ‫شــناخته شــده و موظــف بــه تکمیــل اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی عملکــرد ســال ‪ ۱۴۰۰‬واحــد صنفــی یــا فعالیــت‬ ‫شــغلی خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اظهارنامــه مالیاتــی در ‪ ۲‬نــوع‬ ‫توافقــی تــا ســقف فــروش ســاالنه ‪ ۴۸‬میلیــارد ریــال و‬ ‫بیــش از ایــن رقــم بــه صــورت عــادی پیــش بینــی شــده‬ ‫و مودیــان تــا زمــان پیــش بینــی شــده مهلــت دارنــد‬ ‫از طریــق ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــه‬ ‫ادرس ‪ my.tax.gov.ir‬نســبت بــه تکمیــل اظهارنامــه‬ ‫خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نعیمــی بــا بیــان اینکــه در هــر دو حالــت اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی (توافقــی و عــادی)‪ ،‬مالیــات صاحبــان‬ ‫مشــاغل برحســب نــوع فعالیــت و ضریــب هــر رســته‬ ‫شــغلی محاســبه می شــود‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬باتوجــه‬ ‫بــه برخــی اعتراضــات مردمــی و عــدم اطــاع انهــا‬ ‫از قوانیــن مالیاتــی مربــوط بــه دســتگاه کارتخــوان‪،‬‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی کشــور امســال فقــط ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫گــردش مالــی از طریــق کارتخوان هــا و نیــز ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ضریــب شــغلی را مشــمول مالیــات کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد برضــرورت تکمیــل اظهارنامــه مالیاتــی‬ ‫توســط مودیــان تــا پایــان ‪ ۱۵‬تیرمــاه امســال تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬افــرادی کــه تمایــل بــه تکمیــل اظهارنامــه‬ ‫مالیاتــی بــه صــورت عــادی دارنــد بایــد بــه صــورت‬ ‫شــفاف و واقعــی‪ ،‬جــداول مربــوط بــه خریــد‪ ،‬فــروش‪،‬‬ ‫درامــد و هزینــه را در فــرم اظهارنامــ ه درج کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور مالیاتــی گنبــدکاووس‪ ،‬ســقف معافیــت‬ ‫مالیاتی مربوط به عملکرد ســال ‪ ۱۴۰۰‬مشــاغل شــغلی را‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیــون ریــال اعــام کــرد و گفــت‪ :‬درامدهــای بیــش‬ ‫از ایــن مبلــغ مشــمول مالیات اســت و مودیانــی که اقدام‬ ‫بــه توافــق نماینــد می تواننــد بخشــی از ان را بــه صــورت‬ ‫نقــد و بقیــه را حداکثــر در چهــار قســط پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنین بااشــاره به هوشمندســازی سیتسـم های‬ ‫مالیاتــی و نظــارت بــر گــردش مالــی صاحبــان مشــاغل‬ ‫افــزود‪ :‬اخــذ مالیــات عادالنــه‪ ،‬محاســبه الکترونیکــی‬ ‫مالیــات و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی از مزایــای ایــن‬ ‫سیســتم اســت‪.‬‬ ‫وی همچیــن بیــان داشــت کــه صاحبــان امــاک و‬ ‫اشــخاص حقوقــی نیــز طبــق قانــون تــا پایــان تیرمــاه‬ ‫فرصــت دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را از درگاه‬ ‫الکترونیــک ســازمان امــور مالیاتــی تکمیــل کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫احقاق حقوق عامه‬ ‫با محوریت مساجد ‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در مســجد امــام ابوحنیفــه‬ ‫قــزاق محلــه گــرگان از طــرح دادگســتری اســتان بــرای پیگیــری‬ ‫حقــوق عامــه بــا محوریــت مســاجد محــات خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در قالــب ایــن طــرح مســئوالن قضایــی بــا‬ ‫حضــور در مســاجد هــر محلــه‪ ،‬مشــکالت و اســیب هــای اجتماعی‬ ‫ان محلــه و حقــوق عامــه ای کــه نادیــده گرفتــه شــده یــا در انجــام‬ ‫ان اهمــال شــده اســت‪ ،‬پیگیــری و بــرای رفــع ان تــاش مــی کننــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی ادامــه داد‪ :‬حضــور مــا در مســاجد محــدود‬ ‫بــه هفتــه قــوه قضاییــه نیســت و در طــول ســال بــرای حضــور‬ ‫مســتمر مســئوالن قضایــی در مســاجد همــه حوزه هــای‬ ‫قضایــی برنامــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬امشــب عــاوه بــر‬ ‫مســئوالن دســتگاه قضایــی اســتان‪ ،‬مدیــران دســتگاه های‬ ‫تابعــه قــوه قضاییــه هــم حضــور داشــتند و پاســخگوی‬ ‫درخواســت هــا و مشــکالت مــردم در حــوزه کاری خــود بودنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬شــنبه چهــارم تیــر نیــز‪ ،‬همیــن هیئــت‬ ‫قضایــی بــه مســجد محمــد رســول اللــه (ص)‪ ،‬بلــوار کاشــانی‬ ‫گــرگان مــی رود و از بعــد از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا مــردم‬ ‫مــی تواننــد بــرای طــرح درخواســت هــا و مشــکالت حقوقــی و‬ ‫قضایــی و مباحــث حــوزه حقــوق عامــه مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫مطابق قانون «برادران لیال»‬ ‫توقیف شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی درباره توقیف فیلم ســینمایی‬ ‫بــرادران لیــا و ممنــوع الــکار شــدن برخــی بازیگــران ایــن فیلــم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬مجموعــه افــرادی کــه در ایــن تصمیم گیــری بودنــد متفــق‬ ‫القــول بودنــد کــه ایــن تخلــف صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمدمهدی اســماعیلی در حاشــیه‬ ‫جلســه هیــات دولــت دربــاره توقیــف فیلــم ســینمایی بــرادران لیــا‬ ‫و ممنــوع الــکار شــدن برخــی بازیگــران ایــن فیلــم‪ ،‬گفــت‪ :‬مطابــق‬ ‫قانــون عمــل خواهیــم کــرد‪ .‬همــکاران در ســازمان ســینمایی‬ ‫بررسـی های کامــل انجــام دادنــد و اصــرارم ایــن بــود کــه مــر قانــون‬ ‫رعایــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بیانیــه مبتنــی بــر ایــن بررسـی ها بــود و مجموعــه‬ ‫افــرادی کــه در ایــن تصمیم گیــری بودنــد متفــق القــول بودنــد کــه‬ ‫ایــن تخلــف صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ دربــاره ابالغیــه جدیــد دربــاره اجــرای گروه هــای‬ ‫نمایشــی در تئاتــر شــهر کــه ‪ ۲۰‬درصــد فــروش را بایــد بــه تئاتــر‬ ‫شــهر بدهنــد گفــت‪ :‬ابالغیــه ان را بررســی می کنــم و جلســه بعــد‬ ‫نتیجــه را اعــام می کنــم‪.‬‬ ‫گامی مهم برای خانه دار شدن‬ ‫محرومین و نیازمندان جامعه‬ ‫پیــرو مصوبــه جلســه هیــات امنــای حســاب ‪ ۱۰۰‬حضــرت امــام خمینــی ره کــه چنــدی قبــل بــا حضــور ایت‬ ‫الله نورمفیدی‪ ،‬نماینده مقام معظم رهبری در اســتان و دکتر زنگانه‪ ،‬اســتاندار گلســتان برگزار گردید‪،‬‬ ‫بنــا بــه پیشــنهاد مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان و تصویــب هیــات امنــا مقــرر گردیــد شــورای هماهنگــی‬ ‫و برنامــه ریــزی حســاب ‪ ۱۰۰‬حضــرت امــام خمینــی ره تشــکیل و بــا حکــم نماینــده محتــرم ولــی فقیــه و‬ ‫اســتاندار معــزز اســتان منصــوب شــوند کــه اولیــن جلســه ایــن شــورا بــا حضــور مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫اســتان‪ ،‬مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در بنیــاد مســکن اســتان‪ ،‬مدیــرکل بنیــاد علــوی‪ ،‬مســئول‬ ‫دفتــر نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان‪ ،‬رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی در امــور اهــل ســنت‪ ،‬نماینــده‬ ‫اتــاق بازرگانــی‪ ،‬معــاون صــدا و ســیمای گلســتان‪ ،‬مدیــر دفتــر مشــارکت های مردمــی حســاب ‪ ۱۰۰‬حضرت‬ ‫امــام خمینــی ره در محــل دفتــر معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست اداره کل صمت گلستان ‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مالیــات بیــش از ‪ ۵۷‬درصــد واحدهــای صنفــی کــه در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی ثبت شــده‪ ،‬صفــر تومان‬ ‫تعیین شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــر اســاس قانونــی کــه دولــت قبــل چنــد ســال اجــرای ان را بــه تاخیــر انداخــت‪،‬‬ ‫در ســال جــاری بــا تهیــه زیرســاخت های جدیــد توســط ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬میــزان فــروش و گــردش مالــی‬ ‫واحدهــای صنفــی بــه عنــوان معیــار محاســبه مالیــات انهــا تعییــن شــده اســت‪ .‬تــا پیــش از ایــن‪ ،‬مالیــات‬ ‫اصنــاف بــه روش هــای قدیمــی همچــون توافــق مــودی بــا ممیــز مالیاتــی تعییــن می شــد کــه هــم امــکان بــروز‬ ‫فســاد در ان بســیار زیاد بود و هم شــیو ه بســیار غیرشــفاف بود و ســبب فرار مالیاتی اصناف پردرامدی مثل‬ ‫وکال و پزشــکان متخصــص شــده بــود کــه ماهانــه چنــد میلیــارد تومــان درامــد داشــتند امــا هــر ســال بــه هنگام‬ ‫پرداخــت مالیــات‪ ،‬کمتــر از یــک کارگــر یــا کارمنــد‪ ،‬مالیــات می پرداختنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬تــا ســی و یکــم خردادمــاه‪ ،‬نزدیــک بــه یــک میلیــون و ‪۶۸۵‬‬ ‫هــزار واحــد صنفــی کــه مشــمول اســتفاده از تبصــره مــاده ‪ ۱۰۰‬قانــون مالیات هــای مســتقیم بــرای پرداخــت‬ ‫مالیــات عملکــرد خــود در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بوده انــد (تعییــن مالیــات مقطــوع) هســتند‪ ،‬درخواسـت های خــود را در‬ ‫ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ،‬مالیات ‪ ۹۶۷‬هزار واحد صنفی صفر ثبت شده است یعنی بیش از ‪ ۵۷‬درصد اصناف‪.‬‬ ‫همچنیــن مالیــات ‪ ۵۱۹‬هــزار واحــد صنفــی کمتــر از ‪ ۵‬میلیــون تومــان اســت‪ .‬یعنــی مجموعــا ‪۸۸‬‬ ‫درصــد واحدهــای صنفــی بــرای عملکــرد ســال گذشــته خــود‪ ،‬مالیــات صفــر یــا کمتــر از ‪ ۵‬میلیــون‬ ‫تومــان پرداخــت می کننــد‪.‬‬ ‫به عــاوه‪ ۱۱۲ ،‬هــزار واحــد صنفــی مالیاتــی بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان بایــد بپردازنــد و ‪ ۵۳‬هــزار واحد صنفی‬ ‫مالیــات بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان می پردازند‪.‬‬ ‫تعــداد واحدهــای صنفــی کــه می بایســت بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان مالیــات بپردازنــد تنهــا ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫واحــد صنفــی اســت و نزدیــک بــه ‪ ۱۷‬هــزار واحــد هــم بایــد مالیــات باالتــر از ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان بپردازنــد کــه‬ ‫عمدتا شــامل پزشــکان‪ ،‬دندانپزشــکان‪ ،‬طالفروشــان‪ ،‬اهن فروشــان‪ ،‬نمایشــگاه های اتومبیل و ســایر اصناف‬ ‫پردرامــد هســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازاریان و اصناف قلب‬ ‫اقتصاد کشورند‬ ‫برداشت ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫محصوالت پاییزه‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا پایــان فصــل‬ ‫برداشــت محصــوالت پاییــزه ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزا‬ ‫در مــزارع کشــاورزی ایــن شهرســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حبیــب اللــه زارع اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا پایــان فصــل برداشــت ‪ ۱۷۰‬هــزار تــن گنــدم‪ ۲۱ ،‬هــزار تــن جــو و‬ ‫‪ ۹‬هــزار تــن کلــزا توســط کشــاورزان ایــن شهرســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۰۲‬هــزار تــن از محصــول گنــدم‬ ‫برداشــتی توســط کشــاورزان بــا نــرخ دولتــی هــر کیلوگــرم‬ ‫‪ ۱۱۵‬هــزار ریــال تحویــل مراکــز خریــد گنبــد شــد و ایــن مراکــز‬ ‫همچنــان بــرای خریــداری محصــول گنــدم فعــال هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس یــاداور شــد‪ :‬در ســال‬ ‫زراعــی جــاری ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۹۹۰‬هکتــار گنــدم‪ ۲۱ ،‬هــزار و ‪۴۲۷‬‬ ‫هکتــار جــو‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۲۵۱‬هکتــار کلــزا‪ ۲۷۸ ،‬هکتــار چغنــدر‬ ‫قنــد‪ ۳۶۰ ،‬هکتــار نخــود ابگوشــتی و ‪ ۶۵۸‬هکتــار نخــود فرنگــی‬ ‫در گنبــدکاووس کشــت شــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته‬ ‫ســطح کشــت در محصــول جــو بــه دلیــل کمبــود نهاده هــای‬ ‫دامــی و تقاضــا ‪ ۳۵‬درصــد افزایــش و در محصــول کلــزا بــه‬ ‫دلیــل بــاران کــم و از دســت دادن فرصــت کشــت در ماه هــای‬ ‫ابتدایــی فصــل پاییــز ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در این جلســه پس از به اشــتراک گذاشــتن پیشــنهادات و راهکارهای عملی برای گســترش خدمات‬ ‫حســاب ‪ ۱۰۰‬حضــرت امــام خمینــی ره مبنــی بــر کمــک بــه ســاخت خانــه بــرای محرومیــن بــا اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت هــای دســتگاه هــای اجرایــی و خیریــن‪ ۲ ،‬کارگــروه شــامل کارگــروه تامیــن منابــع مالــی بــه‬ ‫مســئولیت معاون اقتصادی اســتاندار و کارگروه تبلیغات و اطالع رســانی به مســئولیت مدیرکل صدا‬ ‫و ســیمای اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن مقــرر شــد کارگــروه هــا پیشــنهادات و راهکارهــای عملــی و اجرایــی را تــا ‪۱۵‬‬ ‫روز اینــده بــرای تامیــن منابــع مالــی و اگاهــی بخشــی مــردم بــا هــدف تقویــت حســاب ‪ ۱۰۰‬و بــه تبــع ان‬ ‫تحقــق اهــداف ارمانــی امــام راحــل از افتتــاح ایــن حســاب و رهنمودهای مقام معظــم رهبری در کمک‬ ‫بــه تامیــن مســکن محرومــان را بــه هیــات امنــای حســاب ‪ ۱۰۰‬ارائــه نمایند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت بــه پیشــنهاد مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان و موافقــت هیــات امنــاء‪ ،‬معــاون‬ ‫اقتصــادی اســتاندار‪ ،‬رئیــس دفتــر نماینــده معــزز ولــی فقیــه در اســتان‪ ،‬مدیــرکل راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد علــوی‪ ،‬مدیــرکل صــدا و ســیما‪ ،‬رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه‪ ،‬رئیــس‬ ‫مرکــز بــزرگ اســامی در امــور اهــل ســنت‪ ،‬دســتیار اســتاندار در امــور خیریــه‪ ،‬نماینــده اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان و مدیــر دفتــر مشــارکت های مردمــی حســاب ‪ ۱۰۰‬حضــرت امــام خمینــی‬ ‫ره بعنــوان اعضــای شــورای هماهنگــی و برنامــه ریــزی حســاب ‪ ۱۰۰‬اســتان تعییــن و منصــوب شــده انــد‬ ‫در ایــن جلســه شناســایی و اســتفاده از ظرفیــت خیریــن و دســتگاه هــای اجرایــی بویــژه دســتگاه هــای‬ ‫حمایتــی جهــت تامیــن زمیــن‪ ،‬منابــع مالــی و مصالــح ســاختمانی بــرای ســاخت مســکن محرومیــن‬ ‫در روســتاهای اســتان بــا محوریــت و حمایــت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در دســتور کار شــورای‬ ‫هماهنگــی و برنامــه ریــزی حســاب ‪ ۱۰۰‬حضــرت امــام خمینــی ره قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در همایــش روز اصنــاف‬ ‫شهرســتان گــرگان گفــت ‪ :‬بازاریــان و اصنــاف قلــب اقتصــاد کشــورند و توجــه بــه ایشــان‬ ‫بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان ‪ ،‬درویــش‬ ‫علــی حســن زاده در همایــش روز اصنــاف شهرســتان گــرگان کــه در محــل اتــاق اصنــاف ایــن‬ ‫شهرســتان برگــزار گردیــد ضمــن تبریــک دهــه تولیــد و تجــارت و روز ملــی اصنــاف بــه تمامــی‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بویــژه اصنــاف و بازاریــان اســتان گلســتان ‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش صنعــت معــدن‬ ‫و تجــارت شــامل بخشــهای مختلفــی اســت کــه ‪ ۲۵‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ســهم‬ ‫اصنــاف و بــازار اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ ۳ :‬میلیــون واحــد صنفــی در ســطح کشــور مشــغول فعالیــت هســتند کــه ‪۷‬‬ ‫میلیــون نفــر در ایــن واحــد هــا مشــغول بــه کار هســتند ‪.‬‬ ‫حســن زاده اظهــار کــرد ‪ :‬از زمــان شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا ‪ ،‬اصنــاف و بــازار دچــار‬ ‫مشــکالت عدیــده ای از جملــه تعطیلــی هــای مکــرر شــدند ‪ ،‬کــه خوشــبختانه بــا تدبیــر دولــت‬ ‫از ســال گذشــته بــا اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند مقابلــه بــا کرونــا جلــوی ضــرر و زیــان‬ ‫بیشــتر اصنــاف گرفتــه شــد ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬در شــرایطی کــه شــیوع ایــن ویــروس دنیــا را دچــار تالطــم کــرده بــود‬ ‫عــده ای ســرمایه هــای خــود را برداشــتند و از کشــور خــارج شــدند ولــی بازاریــان غیرتمنــد‬ ‫علــی رغــم تمامــی مشــکالت و ســختی ها مردانــه در کنــار مــردم ایســتادند و وفــاداری خــود‬ ‫بــه نظــام و مــردم را نشــان دادنــد کــه جــای بســی تقدیــر از ایــن قشــر زحمتکــش اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بازاریــان و اصنــاف قلــب اقتصــاد کشــورند و الزم اســت بیــش از گذشــته بــه‬ ‫ایشــان توجــه شــود ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 51‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫تشکیل ستاد حل مشکالت مسکن‬ ‫و ساماندهی بازار اجاره‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪ :‬ســتاد حــل مشــکالت مســکن و ســاماندهی بــازار اجــاره بــه شــکل مشــترک بیــن‬ ‫وزارت راه و شــهرداری تشــکیل شــده اســت کــه وظیفــه ایــن ســتاد اجرایــی کــردن مصوبــات ســران ســه قــوه‬ ‫بــرای ســاماندهی بــازار مســکن اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪« ،‬رســتم قاســمی» اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایطی‬ ‫کــه امــروز در حــوزه اجــاره مســکن در کشــور وجــود دارد مصوباتــی در خصــوص کنتــرل اجاره بهــا توســط ســران‬ ‫قــوا بــه تصویــب رســیده اســت کــه بــر اســاس ان اجــار ه واحدهــای مســکونی در صــورت داشــتن شــرایطی‪ ،‬بــه‬ ‫شــکل خــودکار تمدیــد می شــود‪ .‬امــا شــرایط خاصــی نیــز وجــود دارد کــه چنانچــه مســتاجران رعایــت نکننــد‬ ‫قــرارداد تمدیــد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬ســتاد حــل مشــکالت مســکن و ســاماندهی بــازار اجــاره بــه شــکل مشــترک‬ ‫بیــن وزارت راه و شــهرداری تهــران تشــکیل شــده اســت کــه وظیفــه ایــن ســتاد اجرایــی کــردن مصوبــات ســران‬ ‫ســه قــوه بــرای ســاماندهی بــازار مســکن اســت‪.‬‬ ‫قاســمی گفــت‪ :‬در ایــن ســتاد همچنیــن افــرادی کــه بخواهنــد اجاره هــای جدیــدی داشــته باشــند نیــز‬ ‫ســاماندهی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم گفــت‪ :‬امــروز بــا نماینــده دادســتان و تعزیــرات و شــهرداری جلســاتی برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬هم اکنــون تمامــی امکانــات و ظرفیت هــای خــود را در شــهرداری بســیج کــرده اســت تــا شــرایط زندگــی‬ ‫مــردم در حــوزه مســکن متعــادل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیشــنهادات وزارت راه و شهرســازی درخصــوص ســاماندهی بــازار مســکن ارایــه می شــود کــه‬ ‫امیدوار هســتیم ان پیشــنهادات در هیات دولت به تصویب برســد و بتوانیم با اجرای ان مصوبات و اجرای‬ ‫مصوبــه ســران قــوا بــا ســازوکاری کــه ایجــاد می شــود‪ ،‬کنتــرل بــازار مســکن را داشــته باشــیم و از ایــن پــس‬ ‫تمامــی معامــات مســکن بایــد در ســامانه امــاک و اســکان ثبــت شــود و واجــد کــد رهگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تکمیــل اطالعــات در ســامانه امــاک و اســکان ایــن امــکان را بــه وزارت راه و شهرســازی‬ ‫می دهــد کــه امــاک مســکونی متعلــق بــه چــه کســی اســت و چــه شــرایطی دارد و بــا چــه قیمتــی می توانــد‬ ‫اجــاره و یــا خریــد و فــروش شــود‪ .‬در عیــن حــال ثبــت نشــدن اطالعــات خریــد و فــروش و اجــاره در ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان مشــکالتی را نیــز بــرای صاحبخانه هــا ایجــاد خواهــد کرد کــه امیدواریم دراین خصــوص مردم‬ ‫نهایــت همــکاری را بــا وزارت راه و شهرســازی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــرای اجــرای معمــاری ایرانی‪-‬اســامی تکلیــف ســازندگان‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن چیســت؟ گفــت‪ :‬در نهضــت ملی مســکن تجربیات مســکن مهــر مورد توجــه قرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬هنــوز ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد از واحدهــای مســکونی مهــر باقیمانــده اســت کــه ســازمانی ایجــاد کردیــم‬ ‫کــه بتوانیــم بخــش عمــده ای از واحدهــای باقیمانــده را تکمیــل و تحویــل بدهیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخشــی از واحدهــای باقیمانــده مســکن مهــر تحویــل شــده اســت‪ .‬مشــکالتی در مســکن مهــر‬ ‫در حــوزه شهرســازی وجــود داشــت کــه ســعی کردیــم در نهضــت ملــی انهــا را برطــرف کنیــم‪ .‬بــه عنــوان نمونــه‬ ‫در هــر هکتــار ‪ ۱۲۷‬خانــوار دیــده شــده بــود کــه تراکــم جــدی در شــهرک ها و مجتمع هــای مســکونی مهــر ایجــاد‬ ‫کــرده بــود کــه در طــرح نهضــت ملــی مســکن ایــن الگــو را تغییــر دادیــم بــه زیــر ‪ ۵۰‬نفــر در هــر هکتــار رســاندیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬نکته ای که در طرح نهضت ملی مســکن مورد توجه اســت افزایش خودمالکی اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از شــهرها کــه مــا زمیــن داریــم و مــردم در خانه هــای یــک طبقــه زندگــی مــی کننــد مــا تراکــم را‬ ‫افزایــش نمی دهیــم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انهدام باند سارقان سیم و‬ ‫کابل در مانه و سملقان‏‬ ‫دستگیری عامل انتشار مطالب‬ ‫توهین امیز علیه شهروندان‏‬ ‫حین سرقت سارق سابقه دار‬ ‫دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از شناســایی‬ ‫و دســتگیری اعضــای بانــد ‪ 4‬نفــره‏ســرقت ســیم و کابــل در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی‬ ‫مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫وقــوع چنــد مــورد ســرقت کابــل بــرق و کابــل تلفــن کــه باعــث‬ ‫ایجــاد اختــال در‏مســیر روســتایی «جــوزک بــه چمــن بیــد»‬ ‫شــدته بــود‪ ،‬در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا تــاش بــی وقفــه و‬ ‫همچنیــن انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی ‏موفــق شــدند‬ ‫اعضــای ایــن بانــد ســرقت کــه ‪ 4‬نفــر بودنــد را شناســایی و در‬ ‫یــک عملیــات‏غافلگیرانــه دســتگیر کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان بعــد‬ ‫از تشــکیل پرونــده و انجــام تحقیقــات بــرای انجــام ‏مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫مهــران فــر بــا اشــاره بــه اینکــه در بازرســی از محــل اختفــای‬ ‫ســارقان مقــدار ‪ 150‬متــر‏ســیم و کابــل مســروقه کشــف و بــه‬ ‫مالباختــگان تحویــل داده مــی شــود‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫‏ضمــن توجــه ویــژه بــه هشــدار هــا و توصیــه هــای پلیــس‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری فــردی کــه در یکــی از‬ ‫شــبکه هــای اجتماعــی ضمــن‏انتشــار اکاذیــب‪ ،‬اقــدام بــه توهین‬ ‫و تهدیــد یکــی از شــهروندان مــی کــرد‪ ،‬توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان دســتگیر ش ـد‪‎. ‎‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار‪ ،‬سرهنگ«یوســف شــاکری»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏شــکایت یکــی از‬ ‫شــهروندان بــه پلیــس فتــا‪ ،‬مبنــی بــر اینکــه فــردی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه توهیــن و تهدیــد ‏علیــه او کــرده اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی توســط کارشناســان اغــاز شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬فــرد مــورد نظــر‬ ‫در ‏نهایــت در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر کــه پــس از‬ ‫انجــام تحقیقــات و تکمیــل پرونــده‪ ،‬بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه‏مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه بــزه‬ ‫ارتکابــی‪ ،‬توهیــن‪ ،‬تهدیــد و نشــر اکاذیــب‏علیــه شــاکی اعتــراف‬ ‫کــرد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬شــهروندان عزیــز ضمــن رعایت اخــاق و احترام‬ ‫متقابــل در فضــای مجــازی‪ ،‬در‏صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد‬ ‫مشــکوک در فضــای مجــازی‪ ،‬مراتــب را از طریــق تمــاس بــا شــماره‬ ‫تلفــن ‪ 096380‬مرکــز‏فوریت هــای ســایبری اعــام کننــد‏‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین از دســتگیری ســارق ســابقه‬ ‫دار حیــن ســرقت در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ«محمد‬ ‫روهنــا» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام‬ ‫چنــد مــورد خبــر ســرقت از اماکــن دولتــی در ســطح شهرســتان‬ ‫اســفراین‏بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران در همیــن رابطــه و در حیــن انجــام‬ ‫گشــت زنــی در ســطح حــوزه‏اســتحفاظی‪ ،‬ســارق را شناســایی و‬ ‫دســتگیر کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬متهــم در بازجویــی هــای انجــام‏شــده بــه ‪7‬‬ ‫فقــره ســرقت از انبــار هــای مــدارس و اماکــن دولتــی اعتــراف کــه در‬ ‫نهایــت بعــد از‏تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحل قانونــی به مراجع‬ ‫قضائــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه هیــچ وجــه اجــازه نخواهیــم داد تــا امنیــت‬ ‫و ارامــش در‏ســطح حــوزه اســتحفاظی مختــل شــود از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه‏مــوارد مشــکوک بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫اســتان در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از طریــق تشــکیل کمیســیون نقــل و انتقــاالت‬ ‫انتخــاب مدیــران دادگســتری و دادســتان بــرای شهرســتان ها‬ ‫پیگیــری مــی شــود و از ‪ ۱۸‬حــوزه قضایــی اســتان در ‪ ۱۳‬حــوزه‬ ‫تغییــرات مدیریتــی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫پایان ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص از جملــه اقدامــات صــورت‬ ‫گرفتــه اســتقرار پســت ایســت و بازرســی در ناهــار خــوران‪ ،‬بــود‬ ‫کــه موجــب شــد تــا ســاخت و ســاز غیرمجــاز در منطقــه زیــارت‬ ‫گــرگان بــه صفــر برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا اســتقرار و نظــارت پســت ایســت و بازرســی در‬ ‫ناهارخــوران انتقــال مصالــح ســاختمانی بــه روســتای زیــارت امــکان‬ ‫پذیــر نیســت و بــدون مجــوز از ورود ان جلوگیــری می شــود‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬مبــارزه بــا زمیــن خــواری و کنتــرل جرایــم در‬ ‫حــوزه امــور اراضــی هــدف دســتگاه قضایــی از ایجــاد پســت‬ ‫ایســت و بازرســی بــرای زیــارت گرگان‪،‬اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا ســرمایه گــذاری در حــوزه گردشــگری روســتای‬ ‫زیــارت تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬تاکنون موانع گردشــگری روســتای زیارت‬ ‫در نشســت هــای گوناگــون مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬واحــد غیرمجــاز در حاشــیه روســتای گردشــگری‬ ‫زیــارت ســاخته شــده کــه فاقــد مجــوز کمیســیون مــاده یــک‬ ‫تبصــره یــک جهــاد کشــاورزی هســتند و ســاخت انهــا مربــوط بــه‬ ‫قبــل از دهــه ‪ ۷۰‬شمســی اســت‪.‬‬ ‫روســتای زیــارت در ارتفــاع هــزار متــری از ســطح دریــا از شــمال‬ ‫بــه ناهارخــوران و ارتفاعــات بندســر و خمــام شــهر‪ ،‬از شــرق بــه‬ ‫ارتفاعــات خــال دره‪ ،‬از غــرب بــه ارتفاعــات مــازواش‪ ،‬ادیــم و‬ ‫کمرســر و از جنــوب بــه ابشــار و ارتفاعــات پوشــیده از جنــگل‬ ‫محــدود می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتای گردشــگری دارای جمعیتــی بالــغ بــر هــزار و‬ ‫‪ ۹۶۴‬نفــر در ‪ ۴۷۸‬واحــد مســکونی روســتایی می باشــد کــه در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی از توابــع بخــش مرکــزی گــرگان واقــع‬ ‫اســت و از ابشــار زیبــا‪ ،‬چشــمه ابگــرم‪ ،‬رودخانــه‪ ،‬امامــزاده و‬ ‫همچنیــن بافــت قدیمــی و تاریخــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫حمایت از رونق تولید‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان بــا تاکیــد بــر شــعار «تولیــد‪،‬‬ ‫دانش بنیــان و اشــتغال افریــن» افــزود‪ :‬بــا حمایــت کارگــروه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری در یــک ســال اخیــر‪ ،‬هشــت‬ ‫کارخانــه بــه صــورت مســتقیم و بــا مشــارکت دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و بانــک هــا ‪ ۷۵‬کارخانــه دوبــاره احیــا و جــان تــازه گرفتنــد‬ ‫و بــه چرخــه تولیــد بازگشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه صــورت اســتانی ‪ ۴۶۵‬پرونــده رفــع موانــع‬ ‫رونــق تولیــد تشــکیل شــده کــه بــا ‪ ۳۴‬نشســت اســتانی در حــوزه‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی دادگســتری ‪ ۲۹۵‬فقــره ان‪ ،‬منجــر بــه حــل‬ ‫مشــکالت تولیــد کننــدگان گردیــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه صــورت شهرســتانی بــا ‪ ۲۰۴‬نشســت عــاوه بــر‬ ‫ایــن ‪ ۴۴۸‬پرونــده رفــع موانــع تولیــد در ‪ ۱۴‬شهرســتان تشــکیل‬ ‫شــده کــه ‪ ۱۸۳‬فقــره ان بــا مشــارکت دســتگاه هــا و بانــک هــای‬ ‫عامــل رســیدگی و منجــر بــه رونــق تولیــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬دادگســتری اســتان‬ ‫اولویــت را حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان قــرار داده و‬ ‫تاکنــون بــه مشــکالت ‪ ۱۲‬شــرکت از ‪ ۵۲‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫فعــال گلســتان رســیدگی شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گــرگان نیــز در جمــع خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪ :‬حمایــت از مردمــی ســازی یارانــه ‪ ،‬حــذف ارز ترجیحــی و‬ ‫رونــق واحدهــای تولیــدی بــه خاطــر روح حاکــم بــر ســند تحــول‬ ‫قــوه قضاییــه اســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای ارایــه خدمــات بــه مــردم‬ ‫دســتگاه قضایــی بــا تمــام ظرفیــت خــود وارد میــدان شــده و‬ ‫اگــر طبــق قانــون بــه وظایــف محولــه بــه درســتی عمــل کنیــم‬ ‫اســیب های جامعــه کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دادگســتری گلســتان در حــوزه رعایــت حقــوق عامــه‪،‬‬ ‫موفق عمل کرده که از جمله ان ها رفع موانع فعالیت بیمارستان‬ ‫قلــب کردکــوی‪ ،‬راه انــدازی بخــش انژیوگرافــی بیمارســتان پیامبــر‬ ‫اعظم (ص) گنبدکاووس‪ ،‬ورود به ســاخت و ســاز های غیرمجاز در‬ ‫زیــارت گــرگان و توقــف بــاالی ‪ ۹۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو در پایــان بــا اشــاره بــه افزایــش ســرقت ها در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در برخــورد بــا متخلفــان حــوزه ســرقت دســتگاه قضایــی‬ ‫بســیار جــدی اســت بــه طــوری کــه بــرای ایــن منظــور یــک قاضــی‬ ‫ویــژه اکنــون درحــوزه قضایــی گــرگان مســتقر شــده اســت‪.‬‬ ‫دستگاه قضا‬ ‫در حوزه سرقت‬ ‫بسیار جدی است‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــه طــور رســمی یــک‬ ‫شــرکت ســرمایه گذاری داخلــی بــا بودجــه ‪ ۲۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریالــی عملیــات ســاخت مجتمــع پتروشــیمی گلســتان طــی یــک‬ ‫مــاه اینــده فعالیــت خــود را اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬حیــدر اســیابی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬در بخــش پتروشــیمی کشــور ایــن‬ ‫ســرمایه گذار جــزو بزرگترین هــا در نــوع خــود بــه شــمار مــی رود‪،‬‬ ‫کــه مســوولیت اجــرای ایــن طــرح را پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از جملــه مهمتریــن مطالبه هــای مــردم گلســتان راه انــدازی‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی اســتان از مســووالن ارشــد کشــوری بــوده کــه‬ ‫ایــن موضــوع در ســفر اذرمــاه رییــس قــوه قضائیــه بــه ایــن خطــه‬ ‫بــر حــل ان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۸۴‬در ســفر اســتانی هیــات دولــت ســاخت مجتمــع‬ ‫پتروشــیمی گلســتان مصــوب شــده بــود و عملیــات اجرایــی ان نیــز‬ ‫ســال ‪ ۸۶‬اغــاز گردیــد امــا متاســفانه پیشــرفت چندانــی نداشــت‪.‬‬ ‫در ابــان ‪ ۸۵‬اســتقبال گســترده مــردم از پذیــره نویســی ســاخت‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی گلســتان باعــث شــد تــا افــزون بــر ‪ ۹۴‬هــزار‬ ‫نفــر ســهام ایــن شــرکت را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫جوان سازی مدیریت دادگستری گلستان‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــا بهــره گیــری‬ ‫از نیروهــای انقالبــی و توانمنــد جــوان ســازی مدیــران دادگســتری‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اداره دارایی و لبخند‬ ‫به تراکنش های بانکی!‬ ‫حقیقــت امــر مــا هــر وقــت نوشــتن ســتون طنــز را اغــاز‬ ‫مــی کنیــم انــواع و اقســام احساســات و حالــت هــای‬ ‫مختلــف بــه ســراغ مــان مــی اینــد و بعــد از احوالپرســی‬ ‫مــی رونــد پــی کارشــان! امــا علــی رغــم اینکــه کار مــا پــی‬ ‫رنــگ طنــز و شــوخی دارد و علــی االصــول بیشــتر بــا بایــد‬ ‫شــادی و لبخنــد کار کنیــم‪ ،‬بیشــتر هــراس داریــم! عمــده‬ ‫هــراس مــان هــم بــه ایــن دلیــل اســت کــه نکنــد دو روز‬ ‫دیگــر مســئوالن از طــرح هــای فلــک فســا و وفســطایی‬ ‫الگوبــرداری و انهــا را بــه نــام خودشــان ثبــت کننــد و فحش‬ ‫و بــد بیراهــش بــرای مــا بمانــد! نمونــه اش همیــن طــرح‬ ‫گرفتــن مالیــات کــه مــا اســتارت زدیــم و پیشــنهاد دادیــم‬ ‫کــه دولــت هــا اخــذ مالیــات را جــدی بگیرنــد؛ حــاال هــم‬ ‫دولــت عزمــش را جــزم کــرده اســت تــا خرتنــاق از مــردم‬ ‫مالیــات دریافــت کنــد‪ .‬نقــدا ً هــم مــاک دســتگاه کارت‬ ‫خــوان اســت‪ .‬انهایــی کــه زورشــان مــی رســد دســتگاه‬ ‫کارت خــوان شــان را جمــع کردنــد و یــا اصــا ً نصــب نکردنــد‬ ‫و بــرای ویزیــت در خواســت پــول نقــد مــی کننــد! خلــق‬ ‫اللــه هــم فقــط همــان مقــدار پــول نقــد بــرای مطــب در‬ ‫جیــب شــان مــی گذارنــد و جاهــای دیگــر کارت مــی کشــند‪.‬‬ ‫جالبتــر اینکــه بانــک هــا هــم ایــن البــا کــف تراکنــش ‪2‬‬ ‫میلیــون تومانــی را تــا ‪ 15‬میلیــون تومــان بــاال بردنــد!‬ ‫یعنــی اگــر شــما فروشــنده رب محلــی یــا ســمنوی خانگــی‬ ‫باشــید و در مــاه دو میلیــون تومــان درامــد داشــته باشــید‬ ‫بایــد ‪ 13‬میلیــون دیگــر کارت بکشــید تــا بانــک دســتگاه‬ ‫پــوز شــما را در لیســت ســیاه جمــع اوری قــرار ندهــد!‬ ‫اخــر ســال هــم اداره دارایــی بــه مجمــوع تراکنش هــای‬ ‫حســاب بانکــی شــما لبخنــد مــی زنــد و بــه بلــک لیســت‬ ‫بانــک و جمــع اوری دســتگاه پــوز و ‪ ...‬کاری نــدارد!‬ ‫مثــل رئیــس اتحادیــه دامــداران کــه گفتــه بــا صــادرات دام‪،‬‬ ‫قطعــا ً قیمــت گوشــت بــاال مــی رود و مــا کاری به این داســتان‬ ‫نداریــم‪ ،‬اینجــا هــم اداره دارایــی کاری بــه ماهیــت و محتــوی‬ ‫تراکنــش هــا نــدارد و فقــط مبلــغ نهایــی را عشــق اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن یــک طــرف داســتان اســت و وقتــی مــردم مــی‬ ‫بیننــد اراده ای بــرای دریافــت مالیــات از خانــه هــای خالی‪،‬‬ ‫خانــه هــای الکچــری‪ ،‬ماشــین هــای انچنانــی و ســکه و‬ ‫طالهــای چنــد صــد میلیــاردی نیســت بــه لطایــف الحیــل‬ ‫ســعی مــی کننــد از زیــر بــار مالیــات شــانه خالــی کننــد!‬ ‫یکــی دســتگاه پــوزش را جمــع مــی کنــد! یکــی شــماره‬ ‫حســاب همســر و فرزنــدش را مــی دهــد! یکــی فقــط پــول‬ ‫نقــد مــی گیــرد! یــک عــده هــم ایــن البــا بــه دالر کاســبی‬ ‫مــی کننــد و قــس علــی هــذا ‪...‬‬ ‫بــه قــول مالنصرالدیــن خــدا بیامــرز کــه مــی گفــت‪:‬‬ ‫همــه از مــرگ مــی گریزنــد حتــی بهائــم ‪ ...‬حــاال اینجــا‬ ‫هــم همــه از مالیــات مــی گریزنــد حتــی ‪ 4‬درصــدی هــا ‪...‬‬ ‫فقــط در ایــن مقولــه ســر کارکنــان دولــت بــی کاله مانــده‬ ‫اســت کــه قبــل از اینکــه حقــوق شــان را دریافــت کننــد‪،‬‬ ‫مالیاتــش کســر مــی شــود و قانــون مالیــات هــا کامــا ً در‬ ‫ایــن خصــوص بــه احســن وجــه اجــرا مــی شــود! بــر مــا‬ ‫ببخشــائید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫توصیه های برای مرزگذاری‬ ‫هنگام دورکاری‬ ‫چه زمانی برای شروع کسب وکار خودمان اماده ایم؟‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬جاوید فرجام نیا‬ ‫تــا بــه حــال شــده کــه هنــگام دورکاری در کارتــان‬ ‫غــرق شــوید و از ایــن گالیــه کنیــد کــه مــرز بیــن زندگــی‬ ‫کاری و شــخصی شــما از بیــن رفتــه اســت؟ دلیــل ایــن‬ ‫مســئله مرزگذاری نکــردن در دورکاری اســت‪ .‬مــا فکــر‬ ‫می کنیــم هنــگام دورکاری بایــد همیشــه در دســترس‬ ‫باشــیم‪ ،‬امــا ایــن تصــور اشــتباه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫مرزگــذاری بــرای خیلی هــا کار راحتــی نیســت‪ .‬نگرانــی‬ ‫بابــت واکنــش دیگــران و تــرس ازدسـت دادن شــغلمان‬ ‫مانــع از مرزگــذاری می شــوند‪:‬‬ ‫‪ .۶‬ارتباط با دیگران را فراموش نکنید‬ ‫دورکاری ارتبــاط بــا دیگــران را مشــکل تر می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫حفــظ ارتبــاط در ایــن شــرایط مهم تــر اســت‪ .‬اغلــب‬ ‫خــود مرزگــذاری دیگــران را ناراحــت نمی کنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اطالع رســانی نکردن شــما منجــر بــه کــدورت می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی قصــد داریــد مدتــی کار نکنیــد‪ ،‬بــه همکارانتــان‬ ‫اطــاع دهیــد چه زمانــی بازمی گردید‪.‬همین اطــاع دادن‬ ‫مانــع از بــروز تنــش در محیــط کار می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در صورت امکان‪ ،‬جایگزینی برای خود تعیین کنید‬ ‫ممکــن اســت برخــی کارهــا درخواسـت های فوری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬داشــتن جایگزیــن می توانــد‬ ‫راهگشــا باشــد‪.‬‬ ‫مرزگــذاری یعنــی چقــدر می توانیــد کار کنیــد بــدون‬ ‫انکــه زندگــی شــخصی و ســامت روان خــود را بــه‬ ‫خطــر بیندازیــد‪ .‬داشــتن دوســتی کــه بتوانیــد هنــگام‬ ‫نیــاز کار را بــه او بســپارید نعمــت بزرگــی اســت‪ .‬به تبــع‬ ‫شــما نیــز می توانیــد همــکار جایگزیــن کســی باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬نه گفتن را تمرین کنید‬ ‫چــرا نه گفتــن ســخت اســت؟ چــون منشــا بســیاری از‬ ‫ترس هــای مــا در ایــن کلمــه نهفتــه اســت‪ .‬ترس هایــی‬ ‫کــه فکــر می کنیــم بــه واقعیــت تبدیــل می شــوند‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه در بســیاری مــوارد چنیــن نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از روش هــای تمریــن نه گفتــن‪ ،‬ردکــردن‬ ‫درخواس ـت های جزئی تــر اســت‪ .‬این طــوری به تدریــج‬ ‫مهــارت شــما بیشــتر می شــود و کم کــم شــما را‬ ‫به عنــوان فــردی خواهنــد شــناخت کــه مرز هــای‬ ‫شــفاف و محکمــی دارد‪ .‬خیلی هــا شــما را بابــت ایــن‬ ‫موضــوع تحســین خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬الگوی مرزگذاری در دورکاری باشید‬ ‫مــا دوســت داریــم دیگــران نیــز بــه مرزگــذاری مقیــد‬ ‫باشــند‪ ،‬امــا اول خودمــان بایــد الگــوی دیگــران باشــیم‪.‬‬ ‫تو گــو‬ ‫بــا مدیرتــان شــفاف و صریــح در ایــن بــاره گف ‬ ‫کنیــد‪ .‬مرز هــای روشــنی را بــا یکدیگــر تعییــن کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن کار را بــا هماهنگــی مدیرتــان انجــام دهید‪،‬‬ ‫تعهــد طرفیــن بــه ایــن مرز هــا بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬درخواست کمک کنید‬ ‫اگــر حجــم کاری شــما بیــش از توانتــان اســت و همــه‬ ‫کارهــا بــه گونــه ای زمان بنــدی شــده اند کــه بایــد در‬ ‫یــک زمــان تحویــل داده شــوند‪ ،‬کمــک بگیریــد‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات در دورکاری‪ ،‬دربــاره توانمــان در انجــام کارهــا‬ ‫دچــار بزرگ بینــی می شــویم‪.‬‬ ‫بــا مدیــران خــود دربــاره حجــم کار و زمان بنــدی انهــا‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬انهــا می تواننــد بــا جابه جایــی برخــی‬ ‫کارهــا و تغییــر زمان بنــدی بــه شــما کمــک کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به ساعت پایان کار مقید باشید‬ ‫مرزگــذاری یعنــی چقــدر می توانیــد کار کنیــد بــدون‬ ‫انکــه زندگــی شــخصی و ســامت روان خــود را بــه‬ ‫خطــر بیندازیــد‪ .‬داشــتن دوســتی کــه بتوانیــد هنــگام‬ ‫نیــاز کار را بــه او بســپارید نعمــت بزرگــی اســت‪ .‬به تبــع‬ ‫شــما نیــز می توانیــد همــکار جایگزیــن کســی باشــید‪.‬‬ ‫بــرای مرزگــذاری موثــر در دورکاری بایــد خــود را بــه‬ ‫ســاعت پایــان کار مقیــد کنیــد‪ .‬وقتــی زمــان کار بــه‬ ‫پایــان رســید‪ ،‬رایانــه را خامــوش کنیــد و اعالمیه هــای‬ ‫کاری تلفــن همــراه را در حالــت ســکوت قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار شــاید راحــت بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا در دورکاری‬ ‫انجــام همیــن کار گاهی ســخت می شــود‪ .‬گاهی فــرد در‬ ‫کار غــرق می شــود و چــون در محیــط خانــه کار می کنــد‪،‬‬ ‫فرامــوش می کنــد کــه در حــال کارکــردن اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬مرزگذاری خود را بازبینی کنید‬ ‫ماننــد هــر کار دیگــری‪ ،‬مرزگــذاری در دورکاری نیــز نیــاز‬ ‫بــه بازبینــی دارد‪ .‬قــرار نیســت شــما مرزهایــی را تعییــن‬ ‫و بی جهــت بــر انهــا پافشــاری کنیــد‪ .‬گاهــی اوقــات بایــد‬ ‫مرز هــای خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬پــس انعطاف پذیــر‬ ‫باشــید و مرزهــای نامناســب را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‪:‬مرزگــذاری در دورکاری اســان نیســت‪،‬‬ ‫چراکــه مــا در دورکاری احســاس می کنیــم همــواره بایــد‬ ‫در دســترس باشــیم‪ .‬بــا ایــن حــال مراقبــت از ســامت‬ ‫جســم و روانمــان هــم مهــم اســت‪ .‬مرزهــای مناســب‬ ‫تعییــن کنیــد‪ ،‬بــه انهــا پایبنــد باشــید و حتمــا ســایرین را‬ ‫در جریــان ایــن مرزهــا قــرار دهیــد‪ .‬در صــورت نیــاز انهــا‬ ‫را بازبینــی کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه باشید‪. ...‬‬ ‫خیلی هــا رویــای داشــتن کس ـب وکار خودشــان را دارنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫رئیــس خودشــان باشــند‪ ،‬هــر موقــع دوســت دارنــد کار کننــد و‬ ‫درامــد کســب کننــد‪ .‬منتهــا شــروع یــک کسـب وکار شــخصی بــه‬ ‫ایــن ســادگی ها هــم نیســت‪ ،‬مــوارد زیــادی هســت کــه قبــل‬ ‫از شــروع کس ـب وکار بایــد بــه انهــا توجــه کــرد و انهــا را در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬ســواالتی کــه بایــد از خودمــان بپرســیم و در یافتــن پاســخ‬ ‫انهــا بــا خودمــان صــادق باشــیم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد بــه نشــانه هایی‬ ‫کــه مــا را امیــدوار یــا نگــران می کننــد نیــز توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫پرسش هایی که باید پیش از راه اندازی کسب وکارتان پاسخ دهید‬ ‫ســواالت بســیاری هســت کــه قبــل از شــروع کارتــان بایــد از خود‬ ‫بپرســید و جواب هایــش را پیــدا کنیــد‪ .‬برخــی از ایــن پرس ـش ها‬ ‫ناظــر بــه ویژگی هــای درونــی شماســت و بعضــی دیگــر دربــاره‬ ‫محیطــی اســت کــه قــرار اســت در ان فعالیــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬چه تعداد کارمند نیاز دارم؟‬ ‫خــب‪ ،‬حــاال کــه کســب وکارتان را به تنهایــی یــا بــا شــریک‬ ‫می خواهیــد راه بیندازیــد‪ ،‬بایــد بــه ایــن مســئله هــم توجــه کنیــد‬ ‫کــه بــرای پیشــبرد کار یــا رشــد احتمالــی کسـب وکارتان در اینــده‪،‬‬ ‫بــه چــه تعــداد کارگــر یــا کارمنــد نیــاز داریــد‪ .‬حتــی اگــر نخواهیــد‬ ‫کســب وکارتان را رشــد بدهیــد و بخواهبــد ان را در یــک حــد‬ ‫مشــخص نگــه داریــد‪ ،‬بازهــم بــرای حفظ همان ســطح بــه افرادی‬ ‫کــه بــرای شــما کار کننــد نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬چه منابعی در اختیار دارم؟‬ ‫نبایــد صرفــا دربــاره چیزهایــی کــه نداریــد فکــر کنیــد‪ .‬دربــاره‬ ‫چیزهــا و منابعــی کــه در اختیــار داریــد هــم بیندیشــید‪ .‬بــا‬ ‫به کارگرفتــن ایــن منابــع بــرای شــروع کســب وکار‪ ،‬می توانیــد‬ ‫در وقــت و هزینــه صرفه جویــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬ایا اماده صرف زمان روی کسب وکار هستم؟‬ ‫هــر کسـب وکاری بــرای موفقیــت بــه صــرف زمــان و پــول و انرژی‬ ‫فــراوان نیــاز دارد‪ .‬ایــا اماده ایــد عمرتــان را بــرای کس ـب وکارتان‬ ‫هزینــه کنیــد؟ ایــا در فصــل مناســبی از زندگــی قــرار داریــد کــه‬ ‫ایــن کار را شــروع کنیــد؟ بدانیــد کــه در ادامــه بایــد ریسـک های‬ ‫فــراوان و ازخودگذشــتگی های بســیاری نشــان دهیــد تــا‬ ‫کســب وکارتان پــا بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬چطور ساختار قانونی کسب وکارم را ایجاد کنم؟‬ ‫هــر کشــوری قوانیــن و محدودیت هــای خاصی را برای کسـب وکارها‬ ‫وضــع کــرده اســت‪ .‬خیلــی مهــم اســت کــه حتمــا دربــاره ســاختار‬ ‫قانونــی‪ ،‬مجوزهــا و قواعــد تجــارت در کشــور یا محلی که می خواهید‬ ‫کس ـب وکارتان را راه بیندازیــد مطالعــه کنیــد تــا ســاختار کس ـب وکار‬ ‫شــما بــا قوانیــن مربوطــه مغایــرت نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬چه مالیات هایی باید پرداخت کنم؟‬ ‫ایــن هــم از ســواالت مهمــی اســت کــه پیــش از شــروع بایــد‬ ‫درباره اش اطالعات کســب کنید‪ .‬هر کسـب وکاری بســته به نوع‬ ‫و میــزان درامــدش بایــد مالیــات بدهــد‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬واجــب‬ ‫اســت دربــاره انــواع مالیات هــا و به طــور مشــخص مالیات هایــی‬ ‫کــه بــه کسـب وکار شــما وضــع خواهــد شــد اطــاع داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬من چه اهدافی دارم؟‬ ‫شــما قصــد داریــد کسـب وکار خودتــان را داشــته باشــید؛ امــا ایــا‬ ‫دربــاره هدفتــان فکــر کرده ایــد؟ ‪ ۵‬یــا ‪ ۱۰‬ســال دیگــر شــما در چــه‬ ‫جایگاهــی خواهیــد بــود؟ اینهــا نمونــه پرسـش هایی اند کــه بایــد‬ ‫از خــود بپرســید‪.‬‬ ‫«ایــن مهــم اســت کــه شــما کســب وکارتان را هدفــی‬ ‫بلندمــدت ببینیــد کــه قــرار اســت روزی بــه منبــع اصلــی درامــد‬ ‫شــما تبدیــل شــود‪».‬‬ ‫‪ .۱۷‬کی اماده شروع خواهم بود؟‬ ‫بــرای زمــان شــروع و اعــام وجــود کســب وکارتان خــوب‬ ‫بیندیشــید‪ .‬زمان بنــدی یکــی از عوامــل بســیار مهــم موفقیــت‬ ‫یــا شکســت هــر کســب وکاری اســت‪ .‬بــا واقع بینــی‪ ،‬زمــان‬ ‫مناســبی را در نظــر بگیریــد و کارهایــی را کــه بایــد تــا پیــش از‬ ‫شــروع انجــام بدهیــد عالمت گــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫نشــانه هایی کــه بیانگــر امادگــی شــما بــرای شــروع کس ـب وکارتان‬ ‫اســت‬ ‫حــال به ســراغ برخــی از مهم تریــن ویژگی هایــی می رویــم‬ ‫کــه نشــان می دهنــد شــما امادگــی ذهنــی و عینــی الزم بــرای‬ ‫شــروع کســب وکارتان را پیــدا کرده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬می دانید که هرگز کامال اماده نیستید‬ ‫شــما هیچ وقــت نمی توانیــد فکــر همه چیــز را از قبــل کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬همیشــه چیزهایــی هســتند کــه از چشــم شــما پنهــان‬ ‫مانده انــد یــا ممکــن اســت در اینــده بــه وجــود بیاینــد‪ .‬اگــر‬ ‫منتظریــد همه چیــز مرتــب و عالــی باشــد تــا کس ـب وکارتان را‬ ‫شــروع کنیــد‪ ،‬هرگــز ان را شــروع نخواهیــد کــرد!‬ ‫«شــما بــرای شــروع کار بایــد ریســک کنیــد و ایــن جزئــی از‬ ‫ذات کســب وکار اســت‪».‬‬ ‫‪ .۲‬هدف خودتان را تعیین کرده اید‬ ‫شــما بــه اهــداف‪ ،‬انگیزه هــا و دالیــل این کار کامــا واقفید‪ .‬می دانید‬ ‫چــه می خواهیــد‪ .‬اگــر کســی از شــما بپرســد چــرا می خواهــی ایــن کار‬ ‫را بکنــی‪ ،‬شــما بــا قاطعیــت و شــفافیت بــه او پاســخ می دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫همــان دلیلــی اســت کــه شــما را شـب ها بیــدار نگــه مـی دارد و باعــث‬ ‫می شــود بــا ســختی هایش کنــار بیاییــد‪.‬‬ ‫با چطور در ادامه همراه ما باشید‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫استرس چه تاثیری‬ ‫بر عملکرد شما‬ ‫در محیط کار دارد؟ ‬ ‫هرکــس ازنظــر اینکــه در چــه شــرایطی دچــار اســترس می شــود و‬ ‫چطــور ایــن اســترس را بــروز می دهــد‪ ،‬بــا دیگــران متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد؛ ولــی اکنــون بــدون فکــر و انــی‬ ‫عمــل می کنیــد یــا بــا ایجــاد هــر ابهامــی‪ ،‬ســردرگم می شــوید‪.‬‬ ‫واکنش دوم‪ :‬برعکس سبک و رفتار معمول کاری‪ ،‬عمل کنیم‬ ‫شــاید متوجــه شــده باشــید کــه وقتــی دچــار اســترس می شــوید‪،‬‬ ‫ســبک کاری تــان کامــا وارونــه می شــود و بــه نقطــه مقابــل‬ ‫ســبک معمــول تغییــر می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬شــما چنیــن‬ ‫وضعیتــی داریــد‪:‬‬ ‫ بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون در توجــه و‬‫رســیدگی بــه نظــم و جزئیــات تعلــل می کنیــد‪.‬‬ ‫ فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی‬‫اکنــون طــوری رفتــار می کنیــد کــه دیگــران را تحریــک و عصبانــی‬ ‫می کنیــد یــا رفتــاری ســلطه جویانه و مســتبدانه داریــد‪.‬‬ ‫ گروهــی کار می کنیــد (کار گروهــی) و از اعضــای گــروه‬‫هســتید؛ ولــی اکنــون رقابتــی یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه‬‫به شــدت خســته شــده اید یــا کارهــا برایتــان خســته کننده هســتند‪.‬‬ ‫ فــردی واقع گــرا و عمل گــرا هســتید؛ ولــی اکنــون احساســات بــر‬‫قضــاوت شــما اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫ به طورکلــی بــر وظیفـه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال انجامــش‬‫هســتید؛ ولــی اکنــون در تمرکزکــردن مشــکل داریــد یــا بــرای‬ ‫رســیدن بــه نتایــج ســریع‪ ،‬بی صبــر و بی قــرار هســتید‪.‬‬ ‫ رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬‫ســرکش یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ ســریع تصمیم گیــری می کنیــد (تصمیم گیــری ســریع)؛ ولــی‬‫اکنــون بیــش از حــد مســائل را تحلیــل یــا فکــر می کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهای غلبه بر استرس کاری‬ ‫ســعی کنیــد ســبک کاری معمــول خــود را شناســایی کنیــد‪ .‬به این‬ ‫فکــر کنیــد کــه وقتــی حــس می کنیــد کــه در محــل کار بــر همه چیــز‬ ‫کنتــرل داریــد‪ ،‬چطــور عمــل می کنیــد‪ .‬ســپس بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫ن االن چــه عملکــردی از خــود نشــان می دهیــد‪ .‬شــاید‬ ‫کــه همی ـ ‬ ‫متوجــه شــوید کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‪ ،‬تقریبــا‬ ‫ســبک کاری هــرروزه شماســت‪ .‬اگــر چنیــن اســت‪ ،‬یعنــی مدتــی‬ ‫طوالنــی اســت کــه دچــار فرســودگی شــغلی شــده اید‪ .‬فرســودگی‬ ‫شــغلی یعنــی خســتگی ذهنــی‪ ،‬عاطفــی و فیزیکــی بیــش از ح ـد ِ‬ ‫ناشــی از اســترس طوالنی مــدت و مزمــن کاری‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس شــغلی‬ ‫چــه تغییــری می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از همکارتــان بخواهیــد کــه‬ ‫احســاس و برداشــت خــود را بگویــد‪ .‬اگاهــی از نشــانه های بــارز و گویــا‬ ‫بــرای شــما مهــم اســت؛ زیــرا بــا اگاهــی از ایــن نشــانه ها‪ ،‬می توانیــد‬ ‫در جهــت اجــرای راه هــای مناســب مقابلــه بــا اســترس حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تقویــت یــا تغییــر ســبک کاری‬ ‫در زمــان اســترس‪ ،‬هریــک معایــب و مزایــای خــود را دارد‪ .‬بــرای‬ ‫نمونــه‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تقویــت می کنــد‪ ،‬در رویکــرد‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫خــود نســبتا باثبــات بــه نظــر می رســد و دیگــران می داننــد کــه او‬ ‫می خواهــد چه چیــزی را بــه دســت بیــاورد؛ ولــی هیچ کــس درک‬ ‫نمی کنــد و متوجــه نمی شــود کــه او اســترس دارد‪ .‬اگــر شــما‬ ‫این گونــه هســتید‪ ،‬بایــد بــه دیگــران بگوییــد کــه اســترس داریــد و‬ ‫بــه کمــک نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ی دیگــر‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تغییــر می دهــد‪،‬‬ ‫از ســو ‬ ‫شــاید فــردی غیرقابل پیش بینــی یــا بی ثبــات بــه نظــر برســد‪ .‬شــاید‬ ‫ایــن مســئله باعــث شــود کــه دیگــران بیــزار شــوند از اینکــه بــا چــه‬ ‫رفتــاری از شــما روبـه رو می شــوند و کــدام شــخصیت شــما نمایــان‬ ‫خواهــد شــد؛ درعین حــال‪ ،‬ایــن مســئله باعــث می شــود کــه‬ ‫اطرافیانتــان بســیار راحت تــر بتواننــد اســترس شــما را درک کننــد‬ ‫و بــه کمکتــان بیاینــد‪.‬‬ ‫برخورد ما با استرس کاری دیگران‬ ‫بایــد ایــن حقیقــت را درک کنیــم کــه رفتــار فــرد در زمــان اســترس‪،‬‬ ‫خصلــت یــا شــخصیت او نیســت و او فقــط در حالــت اســترس قــرار‬ ‫دارد‪ .‬لحظ ـه ای بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ایــا به جــای توجــه بــه ایــن‬ ‫مســئله کــه فــرد مقابــل دچــار اســترس بوده اســت‪ ،‬ســبک کاری اش‬ ‫را ویژگــی و صفــت ذاتــی او قلمــداد کرده ایــد؟ همچنیــن می توانیــد‬ ‫بــه نشــانه های بــارز و گویــای اســترس در همــکاران‪ ،‬رئیــس‪ ،‬کارکنان‬ ‫و غیــره نیــز توجــه کنیــد تــا بتوانیــد بــا انها ارتبــاط برقرار کنیــد و از انها‬ ‫بپرســید کــه چطــور می توانیــد بــه انهــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه باشید‪. ...‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫اطالعات بانکی خود را دور از دسترس کودکان نگه دارید‬ ‫پلیس فتا گفت‪ :‬برای اینکه فرزندان در فضای مجازی کمتر اسیب ببینند‪ ،‬نیاز است که والدین بر فعالیت های سایبری ان ها نظارت کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفت‪:‬بــا توجــه بــه وصــول پرونده هــای متعــدد برداشــت از حســاب بانکــی والدیــن بــه مجموعــه پلیس فتــا‪،‬‬ ‫ازایـن رو الزم اســت والدیــن حدومــرزی در ایــن خصــوص بیــن خــود و فرزنــدان قائــل شــوند و از در اختیــار قــرار دادن کارت بانکــی اصلــی خــود بــه فرزندانشــان‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در امنیت سایبری‬ ‫چگونه از هوش‬ ‫مصنوعیاستفادهکنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫بــازار بــا کمبــود ‪ 2.72‬میلیــون متخصــص امنیــت ســایبری بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تعــداد فزاینــده تهدیــدات مواجــه اســت‪ .‬اینجاســت کــه‬ ‫هــوش مصنوعــی مــی توانــد بــه کســب و کارهــا کمک کنــد‪ .‬بیایید در‬ ‫مــورد شــش مــورد اســتفاده از هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری‬ ‫صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مجمــع جهانــی اقتصــاد‪ ،‬اقدامــات حفاظتــی اتخــاذ شــده‬ ‫توســط شــرکت هــا فــورا ً قدیمــی مــی شــود‪ .‬در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫تعــداد حمــات ‪ 30‬درصــد افزایــش یافــت و ایــن رونــد نگــران کننــده‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫امار استفاده از هوش مصنوعی در امنیت سایبری‬ ‫محققانــی کــه در ســالنامه امنیــت ســایبری ‪ 2022‬مشــارکت دارنــد‬ ‫پیــش بینــی مــی کننــد کــه هزینــه هــای مبــارزه بــا جرایــم ســایبری‬ ‫بــه ‪ 10.5‬تریلیــون دالر افزایــش مــی یابــد‪ .‬ایــن ســه برابــر بیشــتر‬ ‫از ســال ‪ 3( 2015‬تریلیــون دالر) اســت‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت‬ ‫کــه حجــم داده هــای جهانــی در حــال افزایــش اســت‪ ،‬ردیابــی و‬ ‫جلوگیــری از اســیب پذیــری هــا دشــوارتر مــی شــود‪ .‬به عنــوان مثال‪،‬‬ ‫‪ 80‬درصــد از ســازمان هــای مخابراتــی مطمئــن هســتند کــه بــدون‬ ‫هــوش مصنوعــی قــادر بــه پاســخگویی به حمالت ســایبری نخواهند‬ ‫بــود‪ .‬بخــش حرفــه ای هــدف شــروران ســایبری اســت (‪ 934‬حادثــه‬ ‫در ســال ‪ 2020‬ثبــت شــد)‪ .‬بخــش عمومــی‪ ،‬تولیــد و مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی از حمــات ســایبری رنــج مــی برنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری بیــش از ‪10‬‬ ‫میلیــارد دالر ارزش داشــت و تــا ســال ‪ ،2027‬قیمــت ان تقریبــا ً‪4.5‬‬ ‫برابــر خواهــد شــد‪ IBM .‬تخمیــن می زنــد کــه شــرکت هایی کــه فاقــد‬ ‫هــوش مصنوعــی هســتند‪ ،‬ســه برابــر بیشــتر از شــرکت هایی کــه‬ ‫سیســتم های ردیابــی خــودکار مســتقر دارنــد‪ ،‬بــرای کاهــش حمــات‬ ‫ســایبری هزینــه می کننــد‪.‬‬ ‫نزدیــک بــه نیمــی از مدیرانــی کــه توســط ‪ Capgemini‬مــورد بررســی‬ ‫قرار گرفتند می گویند که از یک الگوریتم هوشــمند برای شناســایی‬ ‫تهدیــدات ســایبری اســتفاده مــی کننــد‪ .‬بــا کمــک ان‪ ٪34 ،‬از ایــن‬ ‫متخصصــان حمــات را پیــش بینــی مــی کننــد و ‪ ٪18‬بــه حــوادث‬ ‫پاســخ مــی دهنــد‪ .‬بــر اســاس رونــد فــوق‪ ،‬تحقیقــات دقیــق می گوید‬ ‫کــه هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری بــا رشــد ‪ 24‬درصــدی در‬ ‫ســال تــا ســال ‪ 2027‬بــه ‪ 46‬میلیــارد دالر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫شش مورد اصلی استفاده از هوش مصنوعی در امنیت سایبری‬ ‫پردیســی را تصــور کنیــد کــه از چندیــن ســاختمان تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬ورود بــه داخــل ســخت نیســت‪ ،‬زیــرا نمــی تــوان در هــر‬ ‫دری یــک محافــظ قــرار داد‪ .‬اینجاســت کــه هــوش مصنوعــی کمــک‬ ‫می کنــد‪ :‬دوربین هــا چهــره بازدیدکننــدگان را می خواننــد و کســانی‬ ‫را پیــدا می کننــد کــه «دم کســی می نشــینند» کارمنــدان را بــا مجــوز‬ ‫بــرای ورود بــه ســاختمان ها دنبــال می کننــد‪ .‬ممکــن اســت کارگــری‬ ‫باشــد کــه بــرای نشــان دادن پــاس یــا کالهبــردار تنبلــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫هرچــه دفتــر بزرگتــر باشــد‪ ،‬خطــر نفوذ بیشــتر اســت و سیســتمهای‬ ‫هــوش مصنوعــی بــرای تشــخیص چهــره مفیدتــر هســتند‪ .‬در یــک‬ ‫ویدیــو‪ ،‬یــک الگوریتــم افــرادی را کــه خــط مشــی امنیتــی را نقــض‬ ‫می کننــد‪ ،‬مشــخص مــی کنــد‪ .‬تصویــر صورت یک فــرد با پایــگاه داده‬ ‫عکــس هــای کارکنــان مقایســه مــی شــود‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیســتم تعیین‬ ‫تونل معکوس و‬ ‫کوتاه کننده های‪ URL‬شگرد‬ ‫جدیدفیشینگ‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫تکنیــک جدیــد دسترســی غیــر مجــاز بــه عوامل تهدیــد اجــازه می دهد‬ ‫تــا از برخــی از موثرتریــن اقدامــات متقابــل فیشــینگ فــرار کننــد‪،‬‬ ‫محققــان امنیتــی هشــدار می دهنــد کــه روش جدیــدی بــرای انجــام‬ ‫حمــات فیشــینگ توســط گروه هــای جنایتــکار در حــال اتخــاذ اســت و‬ ‫می توانــد عامــان تهدیــد را عمــا ًغیرقابــل شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک شــامل اســتفاده از ســرویس های «تونــل معکــوس» و‬ ‫کوتاه کننده هــای ‪ URL‬بــرای راه انــدازی حمــات فیشــینگ در مقیــاس‬ ‫بــزرگ اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬گــروه هایــی کــه از ایــن تکنیــک هــا‬ ‫اســتفاده مــی کننــد هیــچ اثــری از خــود باقــی نمــی گذارنــد‪ .‬در عــوض‪،‬‬ ‫عوامــل تهدیــد مــی تواننــد از ماشــین هــای محلــی خــود بــرای میزبانــی‬ ‫صفحــات فیشــینگ در ‪ URL‬هــای تصادفــی اســتفاده کننــد‪ .‬اینهــا‬ ‫می تواننــد بــه جلوگیــری از شناســایی توســط ســرویس هــای اســکن‬ ‫‪ URL‬کمــک کننــد‪ .‬ســپس گــروه هــا مــی تواننــد هویــت خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از خدمــات کوتــاه کننــده ‪ URL‬پنهــان کننــد‪.‬‬ ‫سرویس های که این اجازه را می دهند‪:‬‬ ‫مهاجمان از یک اســیب پذیری به معنای فنی اســتفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬انهــا از خدمــات قانونــی و قانــون بــرای دور زدن اقدامــات‬ ‫ضــد فیشــینگ ســوء اســتفاده مــی کننــد‪ .‬خدمــات مرتبــط بــا ایــن‬ ‫تکنیــک عبارتنــد از ‪ Ngrok، bit.ly‬و ‪.Cloudflare’s Argo Tunnel‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 4‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪557‬‬ ‫نحوه مدیریت مجوزهای‬ ‫برنامه ها در ویندوز ‪11‬‬ ‫در سال ‪2022‬‬ ‫می کنــد کــه ایــا کارمنــد یــا غریبــه ای تصمیــم گرفتــه اســت بــه طــور‬ ‫غیرقانونــی وارد دفتــر شــود‪ .‬اگــر اســتفاده از هــوش مصنوعــی را در‬ ‫یــک شــبکه شــرکتی یــا در اینترنــت در نظــر بگیریــم‪ ،‬مــی توانیــم در‬ ‫مــورد شــش گزینــه اصلــی بــرای اســتفاده از یــک الگوریتــم هوشــمند‬ ‫صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫شناســایی کدهــای مخــرب و فعالیــت هــای مخــرب در شــبکه های‬ ‫شــرکتی‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه طــور خــودکار دامنــه هــا را بــا تجزیــه و‬ ‫تحلیــل ترافیــک ‪ DNS‬بــرای شناســایی دامنــه هــای ‪ ،C&C‬مخــرب‪،‬‬ ‫هرزنامــه‪ ،‬فیشــینگ و شــبیه ســازی و غیــره طبقــه بنــدی مــی کنــد‪.‬‬ ‫قبــا بــرای مدیریــت ایــن محیــط کافــی بــود لیســت ســیاه خوبــی‬ ‫داشــت‪ .‬ان هــا بــا انجــام به روزرســانی های منظــم و بــا حجــم زیــاد‪،‬‬ ‫بــا وظایــف خــود کنــار امدنــد‪.‬‬ ‫امــروزه دامنــه هــا در ‪ 2-1‬دقیقــه ایجــاد مــی شــوند و در عــرض نیــم‬ ‫ســاعت بیــش از ‪ 3-2‬بــار اســتفاده نمــی شــوند و ســپس مجرمــان‬ ‫بــه دامنــه هــای دیگــر تغییــر مــی کننــد‪ .‬بــرای ردیابــی انهــا‪ ،‬قــرار‬ ‫دادن لیســت ســیاه کافــی نیســت‪ :‬بایــد از فنــاوری هــوش مصنوعــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬یــک الگوریتــم هوشــمند یــاد مــی گیــرد کــه چنیــن‬ ‫دامنــه هایــی را شناســایی کــرده و بالفاصلــه انهــا را مســدود کنــد‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل ترافیک رمزگذاری شده‬ ‫طبــق گفتــه سیســکو‪ ،‬بیــش از ‪ 80‬درصــد از ترافیــک اینترنــت‬ ‫رمزگــذاری شــده اســت‪ .‬نیــاز بــه تحلیــل دارد‪ .‬می توانیــد طــرح «مــرد‬ ‫دولتــی در وســط» را اعمــال کنیــد یــا از فنــاوری هــوش مصنوعــی‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬کــه بــدون رمزگــذاری و رمزگشــایی‪ ،‬بــه شــما امــکان‬ ‫می دهــد مســائل زیــر را بــا متادیتــا و بســته های شــبکه و بــدون‬ ‫تحلیــل بارگــذاری شناســایی کنیــد‪:‬‬ ‫کد مخرب؛ خانواده بدافزار؛ برنامه های کاربردی مورد استفاده؛‬ ‫دســتگاه هایــی کــه در چارچــوب یــک جلســه ‪ TLS‬رمزگــذاری شــده‬ ‫یــا ‪ SSL‬یــک نســخه یــا نســخه دیگــر کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫اینهــا فنــاوری هایــی هســتند کــه در عمــل کار مــی کننــد و بــه شــما‬ ‫امــکان مــی دهنــد بفهمیــد کــه در ترافیــک رمزگــذاری شــده کــه حجم‬ ‫ان در حــال افزایــش اســت چــه اتفاقــی مــی افتــد‪ .‬و شــما نیــازی بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری زیــادی در ان نداریــد‪.‬‬ ‫تشخیص عکس های جعلی و عکس های جایگزین‬ ‫یــک الگوریتــم تشــخیص مــی دهــد کــه ایا چهــره یک فــرد در عکس‬ ‫بــا عکــس شــخص دیگــری جایگزین شــده اســت یــا خیر‪ .‬ایــن ویژگی‬ ‫بــه ویــژه بــرای احــراز هویــت بیومتریــک از راه دور در خدمــات مالــی‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬ایــن از کالهبــرداران از ایجــاد عکــس هــا یــا فیلــم هــای‬ ‫جعلــی و معرفــی خــود بــه عنــوان شــهروندان قانونــی کــه مــی تواننــد‬ ‫وام دریافــت کننــد‪ ،‬جلوگیــری مــی کنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬انهــا پــول دیگــران‬ ‫را نخواهنــد دزدید‪.‬‬ ‫تشخیص صدا‪ ،‬زبان و گفتار‬ ‫ایــن ویژگــی هــوش مصنوعــی بــرای شناســایی نشــت اطالعــات و‬ ‫خوانــدن اطالعــات بــدون ســاختار در قالب هــای غیرقابــل خوانــدن‬ ‫توســط ماشــین اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن اطالعــات داده هــای‬ ‫فایروال هــا‪ ،‬دروازه هــا‪ ،‬سیســتم های پراکســی و ســایر راه حل هــای‬ ‫فنــی را کــه داده هــای ســاختاریافته را ارائــه می کننــد‪ ،‬غنــی می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬می دانیــد چــه کســانی و چــه زمانــی بــه اینترنــت دسترســی‬ ‫داشــته اند و ایا از شــبکه های شــرکتی یا ســازمانی اســتفاده کرده اند‪.‬‬ ‫هــوش مصنوعــی بــه غنــی ســازی ایــن اطالعــات بــا داده هــای اخبــار‪،‬‬ ‫خبرنامــه هــای شــرکت و غیــره کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارائه توصیه ها‬ ‫بــر اســاس امــار‪ ،‬هــوش مصنوعــی توصیــه هایــی در مورد اســتفاده‬ ‫از ابزارهــای حفاظتــی یــا تنظیماتــی کــه بــرای افزایش خــودکار امنیت‬ ‫شــبکه شــرکتی بایــد تغییــر کنــد‪ ،‬ارائــه مــی کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪،‬‬ ‫موسســه فناوری ماساچوســت ‪ AI2‬را ایجاد کرده اســت‪ ،‬سیســتمی‬ ‫کــه تهدیــدات ناشــناخته را بــا احتمــال ‪ 85‬درصــد شناســایی می کنــد‪.‬‬ ‫هــر چــه سیســتم تحلیــل هــای بیشــتری انجــام دهــد‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫مکانیســم بازخــورد‪ ،‬تخمیــن بعــدی را بــا دقــت بیشــتری ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یــک الگوریتــم هوشــمند ایــن کار را در‬ ‫چنــان مقیــاس و بــا چنــان ســرعتی انجــام مــی دهــد کــه مدافعــان‬ ‫انســانی قــادر بــه انجــام ان نیســتند‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫هــوش مصنوعــی در امنیــت ســایبری چشــم اندازهــای خوبــی دارد‪.‬‬ ‫امــا بایــد ماننــد هــر فنــاوری دیگــری بــه طــور معقــول بــا ان برخــورد‬ ‫کرد‪ .‬این یک گلوله نقره ای نیســت و داشــتن حتی پیشــرفته ترین‬ ‫تکنولوژی به معنای محافظت ‪ ٪100‬نیســت‪ .‬هوش مصنوعی شــما‬ ‫را از حمــات جــدی ناشــی از نادیــده گرفتــن قوانیــن اساســی امنیــت‬ ‫ســایبری نجات نخواهد داد‪ .‬اگر اکوسیســتم شــفافی ســاخته شــده‬ ‫باشــد کــه بتوانــد خــود را بــا یــک شــبکه شــرکتی در حــال تغییــر وفــق‬ ‫دهــد‪ ،‬بایــد یــک الگوریتــم هوشــمند اجرا شــود‪ .‬اگر هوش مصنوعی‬ ‫توســعه یابــد‪ ،‬تصحیــح و تنظیــم شــود‪ ،‬واقعــا ًموثــر خواهد بــود‪ .‬این‬ ‫کار زمــان بــر و دشــواری اســت کــه اگــر از فنــاوری بــا دقــت اســتفاده‬ ‫شــود و نــه بــه خاطــر مــد روز بــودن‪ ،‬مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن حملــه توســط محققــان امنیتــی در ‪ CloudSEK‬شناســایی‬ ‫شــد و دریافتنــد کــه ایــن روش بــرای هــدف قــرار دادن مشــتریان‬ ‫بانک هــای هنــدی اســتفاده می شــود‪ .‬در اینجــا‪ ،‬حمــات فیشــینگ‬ ‫ســعی داشــتند مشــتریان را فریــب دهنــد تــا جزئیــات بانکــی‪ ،‬شــماره‬ ‫‪( Aadhaar‬هویــت ملــی هنــد) و ســایر اطالعــات حســاس را تحویــل‬ ‫دهنــد‪ .‬دارشــیت اشــارا‪ ،‬محقــق اصلــی تهدیــد در ‪ ،CloudSEK‬بــه مــا‬ ‫گفــت‪« :‬مــا ایــن تهدیــد را زمانــی کشــف کردیــم کــه اینترنــت را بــرای‬ ‫دارایی هــای مرتبــط بــا مشــتری‪ ،‬جعــل هویــت و داده هــای خــود تحــت‬ ‫نظــر داشــتیم‪«.‬در طــول دوره منظم تحقیقات خــود‪ ،‬متوجه الگوهای‬ ‫ســوء اســتفاده از چندیــن ســرویس تونــل معکــوس شــدیم‪ ».‬اگرچــه‬ ‫‪ CloudSEK‬تالش هــای فیشــینگ علیــه مشــتریان بانــک هنــدی را‬ ‫شناســایی کــرد‪ ،‬ایــن تکنیــک در ایــاالت متحــده‪ ،‬بریتانیــا و اروپــا نیــز‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪ .‬اشــارا افــزود‪« :‬حمــات معکــوس تونــل ایــن‬ ‫روزهــا بســیار رایــج شــده اســت‪ .‬شــیوه عملکــرد عوامــل تهدیــد بــا‬ ‫اســتفاده از تونــل معکــوس شــامل ارســال هرزنامــه مبتنــی بــر پیامــک‬ ‫بــا ادرس هــای اینترنتــی فیشــینگ کوتــاه شــده بــا اســتفاده از خدمــات‬ ‫محبــوب کوتــاه کــردن ‪ URL‬اســت‪.‬ما مشــاهده کرده ایــم کــه از ایــن‬ ‫تکنیــک بــرای هــدف قــرار دادن اکثــر برندهــا و ســازمان های بــزرگ‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫پنهــان شــدن در ســایه هــا‪ :‬تونــل هــای معکــوس بــه گــروه هــای‬ ‫جنایتــکار اجــازه مــی دهــد تــا از برخــی از موثرتریــن اقدامات متقابل‬ ‫فــرار کننــد‪ .‬یکــی از راه هایــی کــه گروه هــای فیشــینگ دســتگیر‬ ‫می شــوند‪ ،‬اتــکای ان هــا بــه ارائه دهنــدگان هاســت و اســتفاده‬ ‫از دامنه هایــی اســت کــه بــه گفتــه ‪« ،CloudSEK‬جعــل هویــت‬ ‫شــرکت ها یــا کلمــات کلیــدی هدف منــد هســتند»‪.‬حتی در مــواردی‬ ‫کــه شــواهد کافــی بــرای اجــرای قانــون بــرای تعقیــب گروه هــای‬ ‫فیشــینگ وجــود نــدارد‪ ،‬ارائه دهنــدگان میزبانــی دامنه هــای جعلــی‬ ‫را حــذف خواهنــد کــرد‪ .‬اســتفاده از دامنه هایــی بــا کلیدواژه هــای‬ ‫«تصادفــی یــا عمومــی» تــا حــدودی از مهاجمــان محافظت می کند‪،‬‬ ‫زیــرا نمی تــوان انهــا را بــرای نقــض نــام تجــاری گــزارش کــرد‪ .‬امــا‬ ‫مجرمــان ســایبری می تواننــد از تونل هــای معکــوس بــرای دور زدن‬ ‫کامــل هاســت بــا ذخیره ســازی باینــری فیشــینگ در چیــزی بیــش از‬ ‫یــک رایانــه شــخصی محلــی اســتفاده کننــد‪ .‬افــزودن کوتــاه کــردن‬ ‫‪ URL‬در باال‪ ،‬ردیابی حمله را دشــوارتر می کند و می تواند قربانیان‬ ‫را بیشــتر در معــرض کالهبــرداری قــرار دهــد‪ .‬بــه ایــن موضــوع ایــن‬ ‫مــورد را اضافــه کنیــد کــه اکثــر ‪ URL‬هــای تونــل معکــوس موقتــی‬ ‫هستند معموال ًفقط برای ‪ 24‬ساعت کار می کنند و تخصیص و‬ ‫پیگــرد قانونــی همچنــان بســیار ســخت تــر می شــود‪.‬‬ ‫نظارت بهبود یافته‪:‬‬ ‫‪ CloudSEK‬خواســتار بهبــود نظــارت بــر خدمــات تونــل معکــوس‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ Ngrok ،‬اکنــون از کاربــران خــود مــی خواهــد‬ ‫کــه ادرس هــای ‪ IP‬خــود را افشــا کننــد و قبــل از میزبانــی محتــوای‬ ‫‪ HTML‬ثبــت نــام کننــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ Cloudflare‬از کاربــران مــی‬ ‫خواهــد کــه یــک حســاب کاربــری ایجــاد کننــد‪ .‬کوتــاه کــردن ‪ URL‬بــرای‬ ‫پلیــس ســخت تــر اســت‪ ،‬زیــرا هیــچ فعالیــت مخــرب واقعــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ :‬انهــا بــه ســادگی کاربــران را بــه یــک وب ســایت هدایــت مــی‬ ‫کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ CloudSEK ،‬پذیرفتــه اســت کــه کشــف حمــات‬ ‫بــه نظــارت شــخص ثالــث بســتگی دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬شــرکت های هــدف‬ ‫ممکــن اســت مجبــور شــوند بــرای مقابلــه بــا ایــن بــردار حملــه‪ ،‬بــه‬ ‫امــوزش کاربــر تکیــه کننــد‪.‬‬ ‫کریــس پریــس‪ ،‬رئیــس عملیــات ســایبری در شــرکت مشــاوره‬ ‫مدیریــت ریســک دیجیتــال (‪)Protection Group International‬‬ ‫گفــت‪« :‬در واقــع‪ ،‬ایــن کانــال دیگــری بــرای حمــات فیشــینگ اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت اصلــی در انتســاب اســت‪« .‬اگــر دامنــه ای در یــک ارائــه‬ ‫دهنده هاســت ثبــت شــده باشــد‪ ،‬انهــا مــی تواننــد بــه شــکایات پاســخ‬ ‫دهنــد و یــک وب ســایت را حــذف کننــد‪ ،‬امــا بــا تونــل هــای معکــوس‪،‬‬ ‫ارائــه دهنــده تونــل معکــوس مســئولیتی در قبــال ان نــدارد‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه بــه طــور بالقــوه حــذف ان ســخت تــر اســت‪ .‬ان را بــا کوتــاه‬ ‫کننــده ‪ URL‬ترکیــب کنیــد‪ ،‬مــی توانــد بســیار موثــر باشــد‪« .‬بــه نظــر‬ ‫کلیشــه ای مــی رســد‪ ،‬امــا توصیــه ای کــه مــا داریــم ایــن اســت کــه‬ ‫اگاهــی از فیشــینگ را دو برابــر کنیــم تــا احتمــال کلیــک روی یک لینک‬ ‫مخــرب را کاهــش دهیــم‪».‬‬ ‫ماننــد اندرویــد‪ ،‬برنامه هــای وینــدوز ‪ 11‬بــرای دسترســی بــه‬ ‫ویژگی هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری رایانــه شــخصی شــما‬ ‫نیــاز بــه مجــوز دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر یــک برنامــه ضبــط‬ ‫صــدا را نصــب کنیــد‪ ،‬برنامــه بــرای عملکــرد بــه اجــازه میکروفــون‬ ‫شــما نیــاز دارد‪ .‬مشــکل ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات مــا‬ ‫برنامه هــا را نصــب مــی کنیــم و تمــام درخواســت هــای مجــوز را‬ ‫بــدون بررســی بــه انهــا اختصــاص مــی دهیــم‪.‬‬ ‫اگــر برنامه هــا را از فروشــگاه مایکروســافت دانلــود می کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــدون نگرانــی در مــورد مســائل حریــم خصوصــی و‬ ‫امنیتــی‪ ،‬مجوزهــای الزم را بــه برنامه هــا بدهیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اگــر برنامه هــا را از منابــع شــخص ثالــث دانلــود می کنیــد‪،‬‬ ‫همیشــه بایــد قبــل از اجــازه دادن بــه انهــا‪ ،‬مجوزهــا را دوبــاره‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫مراحل مدیریت مجوزهای برنامه در ویندوز ‪11‬‬ ‫گاهــی اوقــات‪ ،‬برنامه هــای مخــرب بــه دنبــال مجوزهایــی‬ ‫مــی باشــند کــه بــه ان هــا نیــاز نــدارد‪ ،‬و اعطــای مجــوز بــه انهــا‬ ‫می توانــد حریــم خصوصــی و امنیــت دســتگاه شــما را بــه خطــر‬ ‫بینــدازد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬نظــارت بــر مجوزهــای برنامــه در وینــدوز ‪11‬‬ ‫توصیــه مــی شــود‪ ،‬بــه خصــوص اگــر اغلــب برنامــه هــا را از منابع‬ ‫شــخص ثالــث دانلــود و نصــب مــی کنیــد‪ .‬در اینجــا نحــوه فعــال‬ ‫کــردن‪ ،‬غیرفعــال کــردن و مدیریــت مجوزهــای برنامــه در وینــدوز‬ ‫‪ 11‬را بــه شــما امــوزش مــی دهیــم‪.‬‬ ‫مجوزها را باید از تنظیمات فعال‪/‬غیرفعال کنید‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابتــدا بــر روی منــوی اســتارت وینــدوز ‪ 11‬کلیــک کــرده و‬ ‫‪ Settings‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در برنامه تنظیمات‪ ،‬به بخش برنامه ها در زیر بروید‪.‬‬ ‫‪ .3‬در قســمت ســمت راســت‪ ،‬روی قســمت ‪Installed‬‬ ‫‪ apps‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بایــد برنامــه ای را کــه مــی خواهیــد مجوزهــای ان را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ ،‬پیــدا کنیــد‪ .‬پــس از اتمــام‪ ،‬روی ســه نقطــه‬ ‫کنــار نــام برنامــه کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬از لیســت گزینــه هــای ظاهــر شــده روی ‪Advanced‬‬ ‫‪ Options‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬در صفحــه بعــدی‪ ،‬بــه ‪ App Permissions‬برویــد‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد تمــام مجوزهایــی را کــه برنامــه بــه انهــا‬ ‫دسترســی دارد مشــاهده کنیــد‪ .‬شــما مــی توانیــد طبــق میــل‬ ‫خــود مجوزهــا را فعــال یــا غیرفعــال کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری با شگرد دریافت‬ ‫امتیاز وام‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی خبــر داد کــه بــا‬ ‫شــگرد انتقــال امتیــاز وام از شــهروندان کالهبــرداری می نمــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا؛ ســرهنگ مرتضــی ابــو طالبــی‪ ،‬در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا‬ ‫شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر کالهبــرداری از انهــا‬ ‫تحــت عنــوان» دریافــت امتیــاز وام « رســیدگی بــه موضــوع در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مالباختــگان در اظهــارات خــود عنــوان کــرده‬ ‫بودنــد کــه در ســایت دیــوار بــا اگهــی فــروش امتیــاز وام مواجه‬ ‫شــدند کــه در ان فــروش امتیــاز وام بــه اگهــی گذاشــته شــده‬ ‫بــود‪ ،‬لــذا بــا ان فــرد تمــاس گرفتــه و فــرد کالهبــردار نیــز بابــت‬ ‫فــروش امتیــاز وام خــود مبلغــی را بــه عنــوان پیــش پرداخــت‬ ‫از قربانــی دریافــت می کنــد‪ ،‬لکــن پــس از دریافــت وجــه دیگــر‬ ‫پاســخگوی تمــاس وی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات‬ ‫فنــی و پلیســی خــود را ادامــه داده و در پــی تحقیقــات صــورت‬ ‫گرفتــه فــرد کالهبــردار را مــورد شناســایی قــرار دادنــد و بــا‬ ‫هماهنگــی قضایــی متهــم دســتگیر و او را بــه مکان پلیس فتا‬ ‫انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا دســتگیری متهــم مشــخص شــد ایــن فــرد بــا‬ ‫انگیــزه کســب منفعــت مالــی نســبت بــه درج اگهی در ســایت‬ ‫دیــوار و شــبکه های اجتماعــی اقــدام نمــوده و بــا پیشــنهاد‬ ‫انتقــال امتیــاز وام بــه افــراد جویــای وام قرض الحســنه مبلغی‬ ‫را بــه عنــوان پیــش پرداخــت دریافــت مــی کــرده اســت‪ .‬در‬ ‫نهایت پرونده متشــکله به همراه مســتندات و فرد کالهبردار‬ ‫جهــت کســب تکلیــف نهایــی بــه دادســرا ارجــاع شــد‪.‬‬ ‫وی و گفــت‪ :‬بــه کاربــران فضــای ســایبری توصیــه مــی شــود‬ ‫هرگــز اطالعــات حســاس و مهــم خــود را در اختیــار افــراد غیــر‬ ‫نســپارند زیــرا سیســتم هــای بانکــی فعلــی؛ دارنده نــام کاربری‬ ‫و رمــز عبــور را مالــک حســاب می شناســد و در ایــن رابطــه‬ ‫حفــظ اطالعــات حســاب بانکــی از مهمتریــن مســئولیت هــای‬ ‫شــهروندی مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫نون را به هنر دست به خانه بردن شرط است‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -557‬سال هشتم‬ ‫‪-557-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/25‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/25 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 25‬‬ ‫‪25-- 1401 //04‬‬ ‫ شنبه ‪04//04‬‬ ‫‪54‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫زینت فقر و غنا‬ ‫اف زین َ ه ُ الْفَقْر و َ ُّ‬ ‫الشکْر ُ زِین َ ه ُ الْغِن َى‬ ‫قال علی( علیه السالم )ال ْ َعفَ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫امــام علی(علیــه الســام) فرمود‪:‬خویشــتن دارى و عفــت زینــت‬ ‫فقــر و شــکرگزارى زینــت غناســت‪ .‬امــام علــی (علیــه الســام) در‬ ‫ایــن گفتــار حکیمانــه اش از زینــت فقــر و زینــت غنــا ســخن مى گویــد‬ ‫و مى فرماید‪«:‬خویشــتن دارى و عفــت زینــت فقــر و شــکرگزارى زینــت‬ ‫غناســت»‪.‬فقیر در معــرض افــات مختلفــى قــرار دارد‪ :‬اظهــار حاجــت‬ ‫تــوام بــا ذلــت‪ ،‬دســت بــردن بــه ســوى امــوال حــرام‪ ،‬ناسپاســى در برابــر‬ ‫خداونــد و ماننــد اینهــا‪ .‬امــا اگــر خویشــتن دار باشــد نــه دســت حاجــت‬ ‫بــه ســوى لئیمــان مى بــرد و نــه عــزت نفــس خــود را زیــر پــا مى گــذارد‪،‬‬ ‫نــه الــودۀ حــرام مى شــود و نــه زبــان بــه ناشــکرى مى گشــاید‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫عفــت بــه معنــاى خویشــتن دارى‪ ،‬زینــت فقــر اســت‪ ،‬از ایــن رو خداونــد‬ ‫از این گونــه فقیــران در قــران مجیــد بــا عظمــت یــاد کــرده و مى فرمایــد‪:‬‬ ‫ن َضرْبــا ً فِــی الْاَر ْ ِ ‬ ‫ض‬ ‫ســب ِ ِ ‬ ‫ن اُح ْ ِ‬ ‫یل الل ّـه ِ ال ی َ ْ‬ ‫صــرُوا فِــی َ‬ ‫ســتَطِیعُو َ‬ ‫لِلْفُقَــراء ِ الَّذِیـ َ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ســئ َلُو َ ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ـیما‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫الت‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ء‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫غ‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ســبُه ُ ُ ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ َ ْ‬ ‫م الْجا ُ‬ ‫َ‬ ‫یَح ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ْ ِ ُ ْ ِ‬ ‫ـاس اِلْحافــاً»؛ (انفــاق شــما مخصوصــا ً بایــد) بــراى نیازمندانــى باشــد‬ ‫النـّ َ ‬ ‫کــه در راه خــدا در تنگنــا قــرار گرفتنــد (از وطــن خــود بــراى شــرکت در‬ ‫میــدان جهــاد اواره شــده و در تامیــن زندگــى وامانده انــد) انهــا نمى تواننــد‬ ‫(بــراى تامیــن روزى) مســافرتى کننــد و از شــدت خویشــتن دارى افــراد‬ ‫نــااگاه انهــا را بى نیــاز مى پندارنــد؛ امــا انهــا را از چهره هایشــان مى توانــى‬ ‫بشناســى‪ .‬انــان هرگــز بــا اصــرار چیــزى از کســى نمى خواهنــد»‪.‬‬ ‫‪١‬ایــن همــان عفــت اســت کــه زینــت فقــر اســت‪ .‬البتــه بایــد توجــه‬ ‫داشــت کــه عفــت معنــاى عــام و معنــاى خاصــى دارد‪ :‬معنــاى خــاص‬ ‫ان پاکدامنــى در مقابــل الودگى هــاى جنســى و معنــاى عــام ان هــر‬ ‫گونــه خویشــتن دارى در برابــر گنــاه و کارهــاى زشــت و پســت اســت‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى از امــام علیــه الســام در غرر الحکــم مى خوانیم‪« :‬مَ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ـف وِز ْرُه ُ و َ عَظ ُـ َم عِنْدَالل ّـ ه ِ ق َـد ْرُهُ ؛ ان کــس کــه عفــاف پیشــه کنــد‬ ‫ـف خَـ َّ ‬ ‫عَـ َّ ‬ ‫بــار گناهــش ســبک و قــدر و مقامــش در پشــگاه خــدا افــزون مى شــود»‪.‬‬ ‫امــا در مــورد غنــا کــه بهتریــن زینــت شــکرگزارى اســت؛ نــه تنهــا شــکر‬ ‫لفظــى بلکــه شــکر عملــى‪ .‬اغنیــا و ثروتمندانــى کــه شــرک عملــى بــه‬ ‫جــا مى اورنــد‪ ،‬بــه نیازمنــدان کمــک مى کننــد‪ ،‬در کارهــاى خیــر و عــام‬ ‫المنفعــه ســرمایه گذارى مى نماینــد‪ ،‬بــه انهــا کــه وام مى خواهنــد‬ ‫وام مى دهنــد و حتــى بــه کســانى کــه محتاجنــد و روى ســوال ندارنــد‬ ‫بــه طــور پنهانــى کمــک مى کننــد انهــا برتریــن زینــت را در زندگــى‬ ‫بــراى خــود فراهــم کرده انــد‪ ،‬در پیشــگاه خــدا ابرومندنــد و در برابــر‬ ‫خلــق خــدا نیــز داراى شــخصیت و ابــرو و چــه زینتــى از ایــن باالتــر‪.‬‬ ‫غنــى راه طغیــان پیــش گیــرد‪ ،‬در کمــک بــه دیگــران بخــل‬ ‫ّ ‬ ‫امــا اگــر‬ ‫بورزد‪،‬الــودۀ شــهوات و عیــش و نــوش گــردد‪ ،‬درنظرهمــه زشــت ومنفــور‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫البتــه همــه بایــد شــکر نعمت هــاى خــدا را بــه جــا اورنــد؛ ولــى ایــن کار بــراى‬ ‫انهــا کــه مشــمول نعمــت بیشــترى هســتند زیبنده تــر‪ ،‬بلکــه الزم تــر اســت‪.‬‬ ‫شــکر نعمــت را بایــد از پیامبــران بــزرگ الهــى یاد گرفت؛ ســلیمان که ملک و‬ ‫حکومت بى مانندى داشــت و جن و انس ســر بر فرمان او بودند و بســیارى‬ ‫از قــواى زمیــن و اســمان در خدمــت او قــرار داشــتند هنگامــى کــه مى بینــد‬ ‫یکــى از شــاگردانش بــه نــام «اصــف بــن برخیــا» چنــان مقــام واالى روحانــى‬ ‫پیــدا کــرده کــه مى توانــد تخــت «بلقیــس» را در یــک چشــم بــر هــم زدن از‬ ‫ن فَ ْ‬ ‫ـل رَبـ ِّـی‬ ‫ضـ ِ ‬ ‫شــهر ســبا بــه شــام نــزد وى حاضــر کنــد مى گویــد‪«« :‬هــذا م ِـ ْ ‬ ‫لِیَبْلُوَنـ ِـی ا َا َ ْ‬ ‫م اَکْفُــرُ»؛ خداونــد چنیــن نعمتــى را در اختیــار من گذاشــته‬ ‫شــک ُر ُ ا َ ْ ‬ ‫تــا مــرا بیازمایــد کــه ایــا شــکر نعمــت بــه جــاى مـى اورم یانه(وبــه یقیــن مــن‬ ‫شــاکر و ســپاس گزار اویــم»‪.‬‬ ‫غنــى زینــت‪ ،‬بلکــه موجــب فزونــى‬ ‫ّ ‬ ‫شــکرگزارى نــه تنهــا بــراى‬ ‫نعمــت اســت‪ .‬رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه» فرمــود‪:‬‬ ‫ـاب ُ‬ ‫ن عَن ْـ ُ ه بـَ َ ‬ ‫شــکْر ٍ فَخ َـز َ َ ‬ ‫«مَــا فَت َـ َ ‬ ‫ح الل َّـ ُه عَلَــى عَب ْـد ٍ بـَ َ‬ ‫ـاب الزِّیَــادَهِ ؛ خــدا در ِ‬ ‫شــکرگزارى را بــه روى کســى نگشــود کــه زیــادى نعمــت را از او بــاز دارد»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۱۲‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫این قافله به پایان‬ ‫راه نزدیک می شود‬ ‫اگــر متوســط ســن رزمنــدگان دفــاع مقــدس را ‪ ۲۳‬ســال‬ ‫در نظــر بگیریــم و ســال ‪ ۶۳‬را متوســط هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس محاســبه کنیــم‪ ،‬ســن متوســط بازمانــدگان‬ ‫دفــاع مقــدس (رزمنــدگان‪ ،‬جانبــازان و ازادگان) در ســال‬ ‫‪ ١۴٠١‬بایــد عــددی حــدود ‪ ۶۰‬ســال باشــد و البتــه اســیب‬ ‫هــای روحــی و جســمی وارده بــه ایــن افــراد‪ ،‬انــان را‬ ‫مشــابه پیرمردانــی ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬ســاله (بســته بــه نــوع و‬ ‫شــدت اســیب هــای روحــی و جسمی)نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫دیگــر خبــری از والدیــن شــهدا نیســت و تقریبــا پــدران و‬ ‫مــادران شــهدا بــه اخــر خــط رســیده اند و جمعیت بســیاری از‬ ‫انــان بــه فرزنــدان خــود پیوســته انــد‪.‬‬ ‫ارام ارام جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران و رزمنــدگان بــار و بندیــل ســفر‬ ‫را مــی بندنــد تــا بــه رفقــای اســمانی خــود بپیوندنــد و تقریبــا‬ ‫هــر روزه در هــر کــوی و برزنــی صــدای ال الــه اال اللــه را بــرای‬ ‫تشــییع اینــان مــی شــنویم‪.‬‬ ‫تــا ده ســال اینده‪،‬اگرخبرنگارانــی هــوس مصاحبــه و گفتگــو‬ ‫بــا یکــی از رزمنــدگان زنــده مانــده از جنــگ و دفــاع مقــدس را‬ ‫داشــته باشــند بایــد شــهر بــه شــهر‪ ،‬کــوه بــه کــوه و دیــار بــه‬ ‫دیــار‪ ،‬روزهــا و ماههــا‪ ،‬بگردنــد‪ ،‬تــا شــاید بتواننــد یــک کهنــه‬ ‫ســرباز پیــر و فرتــوت‪ ،‬کــه نای ســخن گفتن نــدارد را پیدا کنند‬ ‫تــا مصاحبــه ای نماینــد‪.‬‬ ‫ی نظیرتریــن نســلیم‪ ،‬مــا نســل انتقالیــم‪ .‬اخریــن‬ ‫مــا بــ ‬ ‫بازمانده هــای نســل ســنتی و اولیــن اهالــی دهکــده مجــازی‬ ‫نســل مــدرن‪ .‬مــا بــا تمــام ســختی هایی کــه داشــته ایم نســلی‬ ‫بی نظیریــم‪ .‬نســل مــا ســال ‪ ١۴٠١‬و قــرن جدیــد را هــم دیــد‪.‬‬ ‫مــا بی نظیرتریــن نســلی هســتیم کــه نــه قرن هــا پیــش و نــه‬ ‫قرن هــا بعــد کســی ان را تجربــه می کنــد‪.‬‬ ‫ما نســل انتقال هســتیم‪ .‬نســلی که پیوند دهنده ی اخرین‬ ‫نسل سنتی و اولین نسل مدرن در پهنای ایران زمین است‪.‬‬ ‫نســلی هســتیم کــه هــم خانــواده ی پرجمعیــت را دیدیــم و‬ ‫هــم خانــواده کــم جمعیــت تــک فرزنــدی را تجربــه کردیــم‪.‬‬ ‫نســلی هســتیم کــه عمــو‪ ،‬عمــه‪ ،‬دایــی و خاله برایمان بســیار‬ ‫پررنــگ بــود و نســلی را دیدیــم کــه کم کــم بــا ان غریبــه شــد‪.‬‬ ‫نســلی هســتیم که همســایه و هم محله ای بخش مهمی از‬ ‫خاطراتمــان بــود و نســلی را دیدیــم کــه در یــک اپارتمــان چنــد‬ ‫واحدی کســی‪ ،‬کســی را نمی شناســد‪.‬‬ ‫نســلی هســتیم کــه پــای تلویزیون های‬ ‫کوچک ســیاه و ســفید‪ ،‬ساعت ها چشم‬ ‫انتظــار یــک برنامــه کــودک نشســتیم‬ ‫و نســلی را دیدیــم کــه بــا انبوهــی از‬ ‫برنامه هــای مختلــف‪ ،‬تلویزیون هــای‬ ‫چنــد بعــدی و هوشــمند را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫نســلی کــه بــا تلفن هــای ســکه ای و‬ ‫عمومــی بــزرگ شــدیم و هنرمــان بازکــردن‬ ‫صفربنــد تلفن هــای خانگــی بــود و نســلی‬ ‫را دیدیــم بــا تلفن های همراه و هوشــمند‪.‬‬ ‫نســلی کــه گروه هــای گفتگویمــان‪،‬‬ ‫جمــع شــدن هایمان داخــل کوچــه بــود‬ ‫و نســلی را دیدیــم کــه بــا ایســنتاگرام و‬ ‫واتســاپ و تلگــرام‪ ،‬جمع هــای مجــازی‬ ‫تشــکیل دادنــد‪ .‬نســلی کــه مســافرت بــا‬ ‫مینی بــوس‪ ،‬پیــکان و پشــت وانــت را تجربــه کردیــم و نســلی را‬ ‫دیدیــم بــا اتومبیل هــای مــدرن و هواپیمــا و…‬ ‫نســلی کــه بــا هفت ســنگ و توپ پالســتیکی و تیلــه‪ ،‬بــزرگ‬ ‫شــدیم و نســل بازی هــای «پلــی استیشــن»‪« ،‬امانــگ اس»‬ ‫و «پــاپ جــی» را دیدیــم‪ .‬نســلی کــه هفته هــا و ماه هــا در‬ ‫خانــه پدربــزرگ و عمــو و دایــی و… می ماندیــم و نســلی را‬ ‫دیدیــم کــه ماه هــا و ســال ها خبــری از هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫نســلی کــه پــول تــو جیبی مــان ســکه ای بــود و تغذیه هایمــان‬ ‫نــان و قنــدی و لقمــه پنیــری و نســلی را دیدیــم کــه بــا کارت‬ ‫بانکــی زندگــی کــرد و انبوهــی از فسـت فودها را دیــد‪.‬‬ ‫نســلی کــه بــا خریــدن کفشــی نــو ان را زیــر ســرمان مــی‬ ‫گذاشــتیم و مــی خوابیدیــم و نســلی را دیدیــم کــه قفسـه ای‬ ‫از کفش هــای جورواجــور دارد و هیــچ لذتــی از ان نمی بــرد‪.‬‬ ‫نســلی کــه لباس هــای عیدمــان تمــام دلخوش ـی مان بــود و‬ ‫نســلی را دیدیــم بــا انبوهــی از لباس هــای رنگارنگــی کــه هیــچ‬ ‫حســی بــه ان هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫نســلی کــه ماه هــا چشــم انتظــار فیلــم جدیدی بر پرده ســینما‬ ‫بودیــم و نســلی را دیدیــم کــه بــه راحتــی بــه انبوهــی از فیلم هــا‬ ‫دسترســی دارد‪ .‬نســلی هســتیم کــه بــا دوربین هــای «کــداک»‬ ‫و «فوجــی» لوبیتــل عکــس می گرفتیــم و همیشــه اضطــراب‬ ‫ظاهــر نشــدن عکس هــا را داشــتیم و نســلی را دیدیــم کــه بــا‬ ‫ســلفی می گیــرد‪.‬‬ ‫دوربیــن موبایلــش‪ ،‬هــر لحظــه و هــر جــا ِ‬ ‫نســلی هســتیم کــه تماشــای البوم هــای خانوادگــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫ســرگرمی مهمان هایمــان بــود و نســلی را دیدیــم کــه هــزاران‬ ‫عکــس بی حــس را در رَم و فِلَــش ذخیــره می کنــد‪.‬‬ ‫نســلی صبــور کــه هفته هــا منتظــر قســمت دیگــری از‬ ‫یــک ســریال بودیــم و نســلی عجــول را دیدیــم کــه تحمــل‬ ‫یــک روز انتظــار بــرای دیــدن قســمت دیگــری از ســریالی‬ ‫تلویزیونــی را نــدارد‪.‬‬ ‫نســلی کــه پذیرایــی خانه هایمــان پــر بــود از پُشــتی و‬ ‫بالش هــای رنگارنــگ و نســلی را دیدیــم کــه مُبــل و صندلــی‬ ‫بخــش زیــادی از فضــای خانــه را اِشــغال کــرده اســت و کســی‬ ‫نیســت روی انهــا بنشــیند‪ .‬نســلی کــه روی زمیــن و ســر‬ ‫ســفره ای بــزرگ می نشســتیم و نســلی را دیدیــم کــه جایمــان‬ ‫را بــه روی میــز نهارخــوری منتقــل کــرد‪.‬‬ ‫مــا نســلی بــی نظیریم‪.‬مــا جنــگ دیــده ایــم ‪ .‬اژیــر قرمــز‬ ‫شــنیده ایــم ‪ ،‬دشــمن بــی رَحــم دیــده ایــم ‪ ،‬مبــاران و تــوپ و‬ ‫تانــک و موشــک دشــمن دیــده ایــم‪.‬‬ ‫ما بی رَحم ترین موجودات تاریخ را دیده ایم ‪ ،‬داعش را تجربه‬ ‫کرده ایم و از ان طرف مرد ِ میدان را داشته ایم (شهدا و جانبازان)‬ ‫مــا بــا همــه نســل هــا فــرق داریــم ‪ .‬هیــچ نســلی مثــل مــا نبــوده‬ ‫و نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــا بی نظیرتریــن نســلی هســتیم کــه نــه قبــا ًوجــود داشــته‬ ‫و نــه بعدهــا بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫نــه نســل قبــل از مــا بــاورش می شــد کــه روزی بیایــد کــه هــر‬ ‫کســی صاحــب تلفنــی باشــد و بــا ان با هر کجــای دنیا تماس‬ ‫تصویــری بگیــرد و تلویزیون هــای رنگــی هوشــمند‪،‬کامپیوتر‪،‬‬ ‫لب تاب و ماهواره داشــته باشــد و صاحب اینترنتی شــود که‬ ‫جهــان را بــه دهکــده ای کوچک تبدیل کند و جای پدربزرگ ها‬ ‫و مادربزرگ هــا ســرای ســالمندان باشــد و اپارتمــان‪ ،‬مــکان‬ ‫زندگــی شــود‪ .‬و نــه نســل بعــد از مــا بــاورش می شــود کــه‬ ‫روزگاری‪ ،‬مردمــی بــدون تلویزیــون و موبایــل زندگــی کرده اند‪،‬‬ ‫بچه هــا اتــاق مخصــوص نداشــته اند‪ ،‬خانواده هــا پرجمعیــت‬ ‫بوده انــد و بچه هــا کلــی بــرادر و خواهــر و خالــه و عمــو و دایــی‬ ‫و عمــه داشــته اند‪،‬خبری از اینســتا و واتســاپ و…نبــوده و‬ ‫خانه ها‪،‬حیــاط بزرگــی داشــته اند‪.‬‬ ‫ســنّتی و‬ ‫مــا نســل انتقالیم‪.‬اخریــن بازمانده هــای نســل ُ‬ ‫اولیــن اهالــی دهکــده مجــازی نســل مُــدِرن‪ .‬مــا بــا تمــام‬ ‫ســختی هایی کــه داشــته ایم نســلی بی نظیریــم ‪!...‬‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫قلعه میران‬ ‫عروس زیبای گلستان‬ ‫قلعــه میــران در ‪ 12‬کیلومتــری جنــوب رامیــان و بیــن شــهرهای رامیــان و علــی ابــاد کتــول‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه دارای چشــم اندازهــای جالــب و زیبــا مــی باشــد‪ .‬در بــاالی ان چشــمه‬ ‫ابــی وجــود دارد ‪ .‬قلعــه میــران پیــش از اســام یکــی از دژهــای اســتراتژیک اشــکانیان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در گذشــته ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت مناســب ‪ ،‬دژی محکــم بــرای پنــاه گرفتــن‬ ‫بــود‪ .‬چنانچــه در زمــان قاجاریــه ‪ ،‬محمــد زمــان خــان حاکــم ایالــت بــر علیــه فتحعلــی شــاه‬ ‫طغیــان کــرد ‪ ،‬بــرادر خــود ( امیــر خــان ســردار بــا امــوال و لــوازم کافــی بــه قلعــه میــران فرســتاد‬ ‫‪ ،‬کــه در صــورت شکســت بــه ان جــا پنــاه بــرد‪ .‬از جملــه اثــار ان زمــان انبــار غلــه اســت ‪ ،‬کــه‬ ‫اکنــون بــه صــورت زغــال در امــده اســت‪.‬‬ ‫حمــام قدیمــی عــروج ‪:‬ایــن حمــام در محــل قدیمــی کهنــه بــازار واقــع شــده اســت‪ .‬پــان بنــا به‬ ‫شــکل مربــع و مصالــح بــکار رفتــه در ان اجــر ‪ ،‬الشــه ســنگ در بدنــه و مــات ســاروج اســت‪.‬‬ ‫حمــام عــروج در اوایــل حکومــت مظفــرا لدیــن شــاه بوســیله حاکم اســتر اباد «میر ســعد الله خان‬ ‫میــر فندرســکی «احــداث شــده کــه از ســه ســالن ‪ ،‬رختکــن ‪ ،‬ســالن اســتحمام و خزینــه تشــکیل‬ ‫شــده و دارای ‪ 12‬اطــاق جناقــی و ســقف گنبــدی (‪8‬گنبــد نــور گیــر ) ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین بنای مذکور دارای دو خزینه اب سرد و گرم ‪ ،‬حوض و پاشور و گرمخانه است‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار تاریخــی – فرهنگــی مــی تــوان بــه قلعــه کافــر ‪ ،‬قلعــه محمــود ‪ ،‬قلعــه نــور ‪،‬‬ ‫قلعــه امیــر خــان ‪ ،‬غــار شــیر ابــاد ‪ ،‬محوطــه دره بیهــان و تپــه هــای تاریخــی نقــاره خانــه ‪ ،‬انجیلــو ‪،‬‬ ‫ســنجران ‪ ،‬باقــر ابــاد ‪ ،‬تــوران فارســی‪ ،‬تقــری تپــه ‪ ،‬اق تپــه ‪ ،‬شــغال تپــه و‪ ...‬و مســجد ســادات ‪،‬‬ ‫مدرســه علمیــه ســعدیه ‪ ،‬دبســتان ایــرج ‪ ،‬قصــر شــاه نــام بــرد‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ :‬از جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان رامیــان می تــوان بــه قلــه ‪ ۲۴۰۰‬متــری قلعــه میــران‬ ‫‪ ،‬اســتخر طبیعــی گل رامیــان بــا عمــق نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬متــر ‪ ،‬مجموعه ابشــارهای ســرخه کمــر به تعداد‬ ‫‪ ۸‬ابشــار ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای جــوزک ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای ســید کالتــه (سرســتر) ‪ ،‬مجموعــه‬ ‫ابشــارهای چفــت کــه تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۲‬ابشــار می رســد کــه کوتاهتریــن ان ‪ ۸‬و بلندتریــن ان ‪ ۳۲‬متر‬ ‫ارتفــاع دارد ‪ ،‬مجموعــه ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســید کالتــه ‪ ،‬انجیــر چشــمه‬ ‫‪ ،‬منطقــه کوهســتانی و بــرف گیــر النــگ‪ ،‬چشــمه پیــر کــرم ‪ ،‬دهکــده توریســتی پاقلعــه ‪ ،‬جنــگل دره‬ ‫مــا و بــاغ تاشــته‪ ،‬پــارک جنگلــی زیبــای دلنــد‪ ،‬ذخیــره گاه بین المللــی ســرو زربیــن‪ ،‬جنــگل پنهــان‬ ‫خانــه‪ ،‬گــرم چشــمه‪ ،‬دیــو چشــمه‪ ،‬روســتای تاریخــی کشــکک‪ ،‬تپــه تاریخی نقــاره خانــه‪ ،‬بقعه متبرکه‬ ‫امامــزاده بــی بــی حلیمــه خاتــون الهــادی و همچنیــن مــوزه مردم شناســی شــهر رامیــان و مدرســه و‬ ‫کاخ رضاشــاهی و بقعه الهادی و ابشــارهای شــیراباد خان ببین و غار ســپید چشــمه و پارک جنگلی‬ ‫دلنــد و امامــزاده قاســم (ع) دلنــد و ‪ ...‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چشــمه گل رامیــان ‪:‬علــت نامگــذاری ایــن چشــمه بــه گل‪ ،‬ان اســت کــه در زبــان ترکــی گل را‬ ‫بــه منطقــه ای میگوینــد کــه بســیار عمیــق ‪ ،‬گــود و فــرو رفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــود‬ ‫‪ .‬همچنیــن واژه گل از واژگان ارامــی محســوب می شــود کــه معنــی ان چشــمه جوشــان نیــز‬ ‫اســت ‪ 720 .‬متــر مربــع مســاحت چشــمه می باشــد ‪.‬کــه در کتابهــای تاریخــی دربــار ه عمــق گل‬ ‫رامیــان نوشــته انــد کــه ‪ 44‬متــر مــی بــوده ولــی در حــال حاضــر تــا ‪ 80‬متــر هــم عمــق ان را‬ ‫بــراورد می کننــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته می شــود‪ .‬در روایتــی‬ ‫امــده در زمــان ال زیــار و در قــرن پنچــم هجــری گل رامیــان بــه دســتور قابــوس بــن وشــمگیر و بــا‬ ‫طراحــی دانشــمند نامــی ایــران ابونصــر فارابــی و بــا پنــج هــزار کارگــر حفــر شــده اســت ‪.‬کــه مدتــی‬ ‫اســتراحتگاه قابــوس بــن وشــمگیر بــوده اســت ‪.‬چشــمه گل در کتــب و نوشــته های دوره صفویــه‬ ‫و قاجــار بــه نــام کبــود اســتخر امــده و در روایــت هــای تاریخــی نــام ان داالن بهشــت و پلنــگ‬ ‫ســره ذکــر شــده اســت ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!