روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 556 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 556

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 556

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 556

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪53 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 1‬تیر ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /22-2022/ June/ 22-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪556‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫زیوراالت ترکمن اوج هنر جواهرسازی‬ ‫ایران‪ ،‬حمایت الزمه استمرار شکوه‬ ‫این هنردستی‬ ‫‪3‬‬ ‫بازی رسانه ای برای‬ ‫افزایشقیمت‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی‬ ‫تصادفات درون‬ ‫شهری گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫تسریع در احداث‬ ‫مجتمع پرورش ماهی‬ ‫گمیشان‬ ‫‪4‬‬ ‫نقش مهم حمل و نقل‬ ‫در اشتغال‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫هر انچه که در خانه‬ ‫می توانید انجام دهید‬ ‫و درامد کسب کنید‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫سرویس اشتغال‬ ‫مهندس حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تــو ایــن مقالــه قصــد ان را داریــم کــه ‪ ،‬هــر ان چــه که باید در‬ ‫ارتبــاط بــا کســب و کارهــای خانگــی را بدانیــد بــه شــما امــوزش‬ ‫دهیــم‪ .‬در ایــن مقالــه بــه شــما یــاد خواهیــم داد کــه چگونه از‬ ‫نقطـه ی صفــر‪ ،‬تبدیــل بــه یــک کارافرین در کســب و کار خانگی شــوید‪.‬‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال پیــش‪ ،‬کار کــردن فقــط یــک تعریــف داشــت و ان هــم چیــزی‬ ‫نبــود بجــز انکــه همــه روزه صبــح زود از خــواب بیــدار شــده و ســر کارمــون برویــم و‬ ‫بعــد از ‪ 8‬الــی ‪ 10‬ســاعت فعالیــت بــه خانــه بازگشــته و دوبــاره روز از نــو‪ ،‬روزی از نــو‪.‬‬ ‫هــر چنــد کســانی نیــز در ایــن بیــن بودنــد کــه بــا شکســتن ایــن قانــون‪ ،‬توانســتند‬ ‫کســب و کارهــای بســیار پــول ســازی رو راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه حتــی همــان افــرادی کــه بــه ظاهــر قانــون‬ ‫کســب و کار رو شکســتند‪ ،‬بــاز هــم مثــل بقیــه همــه روزه صبــح زود بــه محــل‬ ‫کارشــون رفتــه و دوبــاره همچــون بقیــه شــروع می کردنــد بــه کار کــردن و حتــی‬ ‫بیشــتر از بقیــه کارمندهــا و کارگرهــا‪ ،‬اســترس کاری رو تحمــل نمــوده تــا کــه بــه یــک‬ ‫ســوددهی ایــده ال تــوی کارشــون برســند‪.‬‬ ‫در اینجــا نــه بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بلکــه بــه جامع ترین شــیوه ی ممکن قصــد داریم که‪،‬‬ ‫کســب و کار خانگــی و شــیوه های جدیــد کار در منــزل رو بــرای شــما ارائــه دهیــم و کاری‬ ‫کنیــم کــه تمامــی تعاریــف‪ ،‬مزایــا و معایــب کســب و کار خانگــی را یــاد بگیریــد و بــرای‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی اطالعــات جامعی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫و مهم تــر‪،‬از همــه قصــد داریــم بــه تمامــی ســواالیی کــه شــما بارهــا و بارهــا از خــود‬ ‫پرســیدین مثــل ” چگونــه یــک کســب و کار خانگــی راه انــدازی کنیــم؟ ” ‪ ” ،‬چــه میــزان‬ ‫ســرمایه بــرای کســب و کار خانگــی نیــاز داریــم؟ ” ‪ ” ،‬چگونــه کار در منــزل رو شــروع‬ ‫کنیــم ” و ســواالتی مثــل ایــن رو کامــا بــه شــما پاســخ دهیــم و خیالتــون رو بــرای ورود‬ ‫و راه انــدازی یــک کســب و کار خانگــی راحــت کنیــم‪.‬‬ ‫انتخاب نامحدود کسب و کارهای خانگی‬ ‫شــما خواهیــد توانســت انتخــاب کنیــد کــه هــر جــا کــه دوســت داریــد کارتــون رو‬ ‫انجــام بدیــد‪ .‬بعنــوان مثــال‪ ،‬اگــر یــک مترجــم هســتید و پیــش از ایــن بایــد هــر روز‬ ‫بــه دالترجمــه مراجعــه و شــروع بــه انجــام کارهــای روزمــره خــود می کردیــد‪ ،‬حــاال از‬ ‫ایــن بــه بعــد قادریــد کــه خــود انتخــاب نمــوده کــه در منــزل‪ ،‬در یــک کافه و یــا در یک‬ ‫اتــاق کار اشــتراکی‪ ،‬کســب و کار خــود رو داشــته باشــید و بــه کســب و کار خانگــی‬ ‫روی بیاوریــد‪.‬‬ ‫حال سوال دیگری که در باب کسب و کار خانگی وجود دارد این است که‪:‬‬ ‫کســب و کار خانگــی ســاعت کاری نــداره؟ پــس چطــور مــا درامــد کســب مــی کنیــم‬ ‫و حقــوق مــی گیریــم؟‬ ‫پاســخ‪:‬بله‪ ،‬کســب و کار خانگــی ســاعت کاری مشــخص نــداره‪ .‬شــما قادریــد هــر‬ ‫زمــان کــه دوســت داریــد و بعبارتــی در فضــای کار کــردن قــرار گرفتیــد و میــل بــه‬ ‫‪2‬‬ ‫اختالالتخلقی‬ ‫و خودکشی در کودکان‬ ‫و نوجوانان‏‬ ‫انجــام کار کــردن داشــتید‪ ،‬کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫سرمایه کسب و کارهای خانگی‬ ‫پاســخ‪ :‬می تــوان گفــت کــه در اینجــا بیــش از شــصت درصــد کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی‪ ،‬نیــاز بــه هیــچ ســرمایه ای ندارنــد‪ .‬در چهــل درصــد دیگــر‪ ،‬نیــز بایــد گفــت کــه‬ ‫بیــش از بیســت درصــد اون هــا‪ ،‬بــه ســرمایه ای بیــن پنــج تــا ده میلیــون نیــاز دارنــد و‬ ‫ســایر شــغل ها نیــز بســته بــه بزرگــی و یــا کوچکــی کاری کــه دارنــد بــه ســرمایه هایی‬ ‫بیــن ده تــا یکصــد میلیــون نیــاز دارنــد‪ .‬کــه ســعی خواهیــم کــرد اکثــر ایــن شــغل ها‬ ‫رو بــه شــما معرفــی کنیــم و ســعی کنیــم چنــد تــا از نمونه هــای خیلــی خــوب را نیــز‬ ‫ارائــه دهیــم کــه بتوانیــد از انهــا اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه پاســخ ایــن ســوال رو بدانیــد‪ ،‬ابتــدا بایــد چند تا مفهوم اولیــه رو برایتان‬ ‫کامــل توضیــح دهیــم و بعــد برویــم ســراغ ایــن کــه کســب و کاری کــه می خواهیــم‬ ‫راه بندازیــم رو چگونــه اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫انواع کسب و کار خانگی‬ ‫کسب و کارهای خانگی در تمام دنیا به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫کار در منزل‬ ‫کسب و کار خانگی‬ ‫کار در منــزل‪ :‬طبیعــی اســت کــه اکثــر افــرادی کــه در جامعــه مشــغول بــه فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬مدیــر و یــا صاحــب یــک کســب و کار نبــوده و هــر چنــد بســیاری از‬ ‫انســان ها کــه مــا هــر روز بــا انهــا ســروکار داریــم و در حــال رفتــن ســر کارشــون‬ ‫هســتند ‪ ،‬قشــر کارمنــد و کارگــر هســتند‪ .‬در بحــث کســب و کار خانگــی هــم همیــن‬ ‫ماجــرا رو خواهیــم داشــت‪ .‬طبیعتــا هم ـه ی مــردم قــادر نیســتند کــه خــود مدیــر و‬ ‫یــا صاحــب یــک کســب و کار باشــند و ایــن نیــاز نیــز وجــود داشــته کــه هــر کــس بــا‬ ‫توجــه بــه مهارتــی کــه در اختیــار دارد ‪ ،‬بــرای یــک کارفرمــا شــروع بــه کار کنــد‪ .‬چــرا‬ ‫کــه اگــر همــه بــه فکــر مدیــر شــدن باشــند‪ ،‬پــس چــرخ تولیــد و کســب و کار رو چــه‬ ‫کســی بایــد بگردانــد؟‬ ‫لــذا اگــر کار در منــزل‪ ،‬بــه مــواردی گفتــه می شــود کــه بــر اســاس مهــارت و نیازهــای‬ ‫یــک کارفرمــا و یــا چنــد کارفرمــا‪ ،‬بصــورت پــروژه ای قبــول می کنیــد و کار خودتــون رو‬ ‫در ان حــوزه شــروع می کنیــد‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و نهم ‪ ،‬پیام بیست و نهم ‏‪:‬‬ ‫‏« چه کنیم ؛ تا جهنمی نشویم ؟! ‏»‬ ‫َ‬ ‫سـقَر َ «‪»۴۲‬‬ ‫ِین‪»۳۹«‎‬فِی جَنَّا ٍ‬ ‫سـل َک َک ُ ْم فِی َ‬ ‫ن «‪»۴۱‬مَا َ‬ ‫ت َت ََســاءَلُو َ‬ ‫ن الْمُجْرِم ِی َ‬ ‫ا ِ َّلاصْ حَابَالْیَم ِ‬ ‫ن «‪»۴۰‬عَ ِ‬ ‫ِّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـکُ‬ ‫ـکُ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ض‬ ‫ائ‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـوض‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ُن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۴‬‬ ‫ن‬ ‫ِی‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ُط‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۳‬‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫‏ال‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـوا‬ ‫قَالُـ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ ُ ِ ْ‬ ‫ْ َ ِ َ ُ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ن «‪»۴۷‬‏‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫‏ال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫َان‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫«‪»۴۶‬‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫ُک‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ُن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫«‪»۴۵‬‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ َِ‬ ‫ِ‬ ‫اصحــاب الیمیــن (‪ )۳۹‬انهــا در باغهــای بهشــتند و ســوال مــی کننــد‪ )۴۰( .‬از مجرمــان‪ )۴۱( :‬چــه چیــز‬ ‫شــما را بــه دوزخ‏فرســتاد؟ (‪ )۴۲‬مــی گوینــد‪ :‬مــا از نمازگــزاران نبودیــم! (‪ )۴۳‬و اطعــام مســتمند نمــی‬ ‫کردیــم! (‪ )۴۴‬و پیوســته بــا اهــل‏باطــل همنشــین و همصــدا بودیــم‪ )۴۵( .‬و همــواره روز جــزا را انــکار‬ ‫مــی کردیــم‪ )۴۶( .‬تــا زمانــی کــه مــرگ مــا فــرا رســید‪ .‬‏‏(‪ )۴۷‬مدثــر‬ ‫ایــن جــزء شــریف ‪ ،‬بــا ســوره ملــک (‪ ۳۰‬ایــه) اغــاز‪ ،‬وبــا گــذر از ســورهای‪ ،‬قلــم (‪ ۵۲‬ایــه)‪ ،‬الحاقه (‪۵۲‬‬ ‫ایــه)‪ ،‬معــارج (‪۴۴‬‏ایــه)‪ ،‬نــوح (‪ ۲۸‬ایــه)‪ ،‬جــن (‪ ۲۸‬ایــه) ‪ ،‬مزمــل (‪ ۲۰‬ایــه)‪ ،‬مدثــر (‪ ۵۶‬ایــه) ‪ ،‬قیامــه‬ ‫(‪ ۴۰‬ایــه)‪ ،‬انســان ‪ ۳۱‬ایــه)‪ ،‬در ســوره‏مرســات (‪ ۵۰‬ایــه) و جمعــه بــا ‪ ۴۱۱‬ایــه پایــان بــه مــی رســد کــه‬ ‫بخشــی از اهــم پیامهــای ان بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی‏گــردد‏‪:‬‬ ‫‏ ‪ 3‬ـ ایمان به روز جزا دارند ‪.‬‏‏ ‪ 4‬ـ از عذاب پروردگارشان بیمناک هستند ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ دامانی پاک و با عفت دارند ‪.‬‏‏ ‪ 6‬ـ بخش مردانه و زنانه خود را حفظ می کنند ‪.‬‏‬ ‫‏ ‪ 7‬ـ امانت دارند ‪.‬‏‏ ‪ 8‬ـ به ادای شهادتشان قیام می کنند ‪.‬‏‬ ‫‏ ‪ 10‬ـ از نماز (دولت اسالمی) خود حراست می کنند ‪35 .‬ـ‪ / 1‬معراج‬ ‫‏‪ .7‬تنــوع بــت هــا در زمــان نــوح (ود ّ ‪ ،‬ســواع ‪ ،‬یعــوق ‪ ،‬نســر ‪ )...‬و تمــرّد جامعــه از‬ ‫خداپرســتی و اطاعــت از پیامبــر خــدا ‪،‬‏باعــث نــزول عــذاب و نابــودی انهــا شــد ‪ ،‬ایــا نمــی‬ ‫تــوان ایــن تنــوع را در انــواع جریانــات باطــل (فرهنگــی ‪ ،‬احــزاب ‪ ،‬فرقــه‏هــای مذهبــی ‪،‬‬ ‫دنیــا پرســتی ‪ ،‬مفاســد اخالقــی ‪ ،‬قــدرت طلبــی اســتکبار ‪ )...‬امــروز مشــاهده و بشــر را در‬ ‫حــال انحطاطــی‏دیگــر دیــد؟ مگــر کســانی کــه بــه اســام نــاب محمــدی (باایمــان ‪ ،‬اعتقــاد ‪،‬‬ ‫عمــل صالــح و مبــارزه صادقانــه) پنــاه اورده باشــند‏‏‪28 .‬ـ‪ / 21‬نــوح‬ ‫‏‪ . 8‬دو ویژگــی اساســی قــران از نظــر جمعــی از جنّیــان (مومــن) عجیــب بــودن و هدایــت‬ ‫بــه رشــد (صــراط مســتقیم) اســت‏‏‪2 .‬و‪ / 1‬جــن‬ ‫‏‪ . 9‬قیــام شــبانه ‪ ،‬همــراه تــاوت بــا تفکــر و تامّــل ‪ ،‬تــاش مســتمر روزانــه ‪ ،‬ذکــر و یــاد‬ ‫پــروردگار و دلبســتگی بــه ذات ‏اقــدس الهــی ؛ صبــر ‪ ،‬شــکیبایی بــر گفتــار (تبلیغــی و‬ ‫مخــرب) دشــمن ‪ ...‬بخشــی از فرامیــن خــدا و پیامبــر اکــرم‪ 9‬بــرای‏مومنــان (و هــر مدعــی‬ ‫ســنّت و پیــروی از او ) مــی باشــد ‪ 11 .‬ـ ‪ / 1‬مزمّــل‬ ‫‏‪ . 10‬قیــام نصــف شــب ‪ ،‬قرائــت در حــد تــوان ‪ ،‬اقامــه نمــاز ‪ ،‬پرداختــن زکات ‪ ،‬قــرض‬ ‫الحســنه ‪ ،‬طلــب امــرزش ‪ ،‬از‏مصادیــق خیراتــی اســت کــه پیشــاپیش فرســتاده مــی شــود و‬ ‫در پیشــگاه الهــی انــرا مشــاهده و اجــر عظیــم خــود را دریافــت‏خواهیــم کــرد ‪/20 .‬مزمــل‬ ‫‏‪ . 11‬بهشــتیان از دوزخیــان مجــرم مــی پرســند ‪ :‬چــه چیــزی باعــث شــد جهنمــی بشــوید ؟‬ ‫مــی گوینــد ‪ :‬نمازگــزار نبودیــم‏‪ ،‬بــه مســتمندان اطعــام (غــذا) نمــی دادیــم ‪ ،‬بــا اهــل باطــل و‬ ‫یــاوه گویــان همنشــینی داشــته و روز جــزا را همــواره تکذیــب مــی کردیــم ‪ 47 .‬ـ ‪ / 40‬مدثــر‬ ‫‏‪ . 12‬در مقابــل هدایتهــای قرانــی (پیامبــر اکــرم ‪ 9‬و اهــل بیــت ‪ )... :‬مــردم جهــان بــه دو‬ ‫دســته کلــی (شــکرگذار و‏ناســپاس) تقســیم مــی شــوند ‪ .‬کمــی بیاندیشــیم ! مــا از کــدام‬ ‫دســته هســتیم ؟ ‪ / 3‬انســان‬ ‫‏‪ . 13‬ایــا مــی دانیــم ! مصادیــق کســانی کــه در ســوره انســان مــی فرمایــد ‪ :‬نــذر کــرده و بــه‬ ‫ان وفــا کردنــد و غــذای خــود را‏‏(در حالیکــه روزه داشــته و خــود ســخت بــه ان نیازمنــد بودنــد)‬ ‫خالصانــه بــرای خــدا بــه مســکین و یتیــم و اســیر دادنــد ‪،‬‏چــه کســانی بودنــد ؟ ‪ 12‬ـ ‪ / 7‬انســان‏‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسه شنبه‬ ‫‪ 30‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫رییس پلیس راهور گلستان خبرداد؛‬ ‫افزایش ‪ ۶‬درصدی‬ ‫تصادفات درون شهری‬ ‫گلستان‬ ‫رییــس پلیــس راهــور گلســتان گفــت‪ :‬تصادفات‬ ‫درون شــهری ســه ماهــه نخســت ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته شــش‬ ‫درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪ :‬در ســه‬ ‫مــاه نخســت ســال تعــداد تصادفــات فوتــی درون‬ ‫شــهری شــش درصــد کاهــش داشــته اســت‪،‬‬ ‫امــا در تصادفــات منجــر بــه جراحــت ‪ ۲۷‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خصــوص تصادفــات‬ ‫خســارتی نیــز دو درصــد افزایــش داشــته ایم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در مجمــوع امــار تصادفــات در ســه‬ ‫ماهــه نخســت ســال جــاری شــش درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫بســطامی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت ‪۱۹‬‬ ‫درصــد سرنشــین خــودرو جــان خــود را از دســت‬ ‫دادنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫فوتی هــای تصادفــات را موتــور ســواران و ‪ ۳۱‬درصــد‬ ‫نیــز عابــران پیــاده اختصــاص داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫همچنیــن در بحــث مجروحیــن تصادفــات‬ ‫نیــز ‪ ۲۰‬درصــد سرنشــین خــودرو‪ ۴۹ ،‬درصــد‬ ‫موتورسواران‪ ۲۹ ،‬درصد عابران پیاده و دو درصد‬ ‫نیــز دوچرخــه ســواران بــه خــود اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیشــترین علــل تصادفــات نیــز عــدم‬ ‫توجــه بــه جلــو ‪ ۳۷‬درصــد و عــدم رعایــت حــق‬ ‫تقــدم ‪ ۲۹‬درصــد و ســایر علــل نیــز ‪ ۳۳‬درصــد را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت شــهرهای گنبــد‪ ،‬مینودشــت‪،‬‬ ‫بندرترکمــن و اق قــا نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫افزایــش فوتــی داشــته اند و گــرگان و گنبــد‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مــراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش و‬ ‫گمیشــان و باقــی شــهرها بیشــترین تعــداد‬ ‫مجروحــان تصادفــات را داشــتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتان گلســتان جــزء پنــج‬ ‫اســتان اول اســیب دیــده در بحــث موتورســواران‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه تراکــم جمعیــت‬ ‫و فاصلــه نزدیــک شــهرها متاســفانه اســتفاده از‬ ‫وســیله نقلیــه موتــور مخصوصــا ًدر فصــل بهــار و‬ ‫تابســتان افزایــش دارد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫میانگیــن تراکــم جمعیــت در گلســتان ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫اســت و ایــن امــار در دیگــر اســتان ها ‪ ۴۷‬درصــد‬ ‫اســت و همچنیــن بــا اضافــه شــدن وســایل نقلیه‬ ‫جدیــد هــر ســاله متاســفانه شــاهد افزایــش‬ ‫تصادفــات هســتیم‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 148,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 155,910,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 87,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 56,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫نقش مهم‬ ‫حمل و نقل‬ ‫در اشتغال‬ ‫جمعی از مســووالن و ســرمایه گذاران خراســان شــمالی معتقدند‬ ‫کــه ایــن اســتان بــا وجــود ظرفیــت هــای بخــش کشــاورزی و معدنــی‬ ‫غنــی بــا موانــع تولیــد در حــوزه زیــر ســاختی و اداری مواجــه اســت‬ ‫کــه ایــن مشــکالت در ســفر رییــس دولــت ســیزدهم بــه اســتان نیاز‬ ‫بــه بررســی دارد‪.‬‬ ‫نگاهــی کلــی بــه شــرایط اقتصــادی اســتان بیانگــر ایــن اســت کــه‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هزار نفری خراســان شــمالی حدود ‪ ۴۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعتــی بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۳‬هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ‪۱۱‬‬ ‫هــزار نفــر دارد کــه از لحــاظ داشــتن صنایع بزرگ صنعتــی در بین ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور رتبــه دهــم را داراســت کــه ایــن امــار نشــان مــی دهــد‬ ‫از لحــاظ توســعه اقتصــادی در شــرایط مناســبی قــرار نداریــم و موانع‬ ‫بزرگــی بــر ســر راه تولیــد اســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه ســهم ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از‬ ‫میانگیــن کشــور اســت امــا در حــوزه صنعــت و خدمــات پایین تــر‬ ‫اســت والزم اســت تــا در حــوزه تولیــد و صنعــت بــه عنــوان پیشــران‬ ‫اقتصــاد تــاش بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه اقتصــاد خراســان شــمالی همانند ســایر اســتان های دیگر‬ ‫متاثــر از مشــکالت ملــی همچــون تحریمهــا‪ ،‬کرونــا و مشــکالت ارزی‬ ‫اســت ولــی نبــود زیرســاخت ریلــی‪ ،‬بزرگراهــی و سیســتم حمــل و نقــل‬ ‫ناقــص در کنــار واســطه گــری‪ ،‬قوانیــن دســت و پاگیــر و در کنــار نبــود‬ ‫نیــروی ماهــر از مهم تریــن مشــکالت و موانعی اســت که تولیدکنندگان‬ ‫بــا ان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و طــرح هایــی نیــز در اســتان وجــود‬ ‫دارنــد کــه بــا وجــود ســرمایه گذار بــه ســرانجام نرســیده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن گــره هــای کــور در اقتصــاد خراســان‬ ‫شــمالی در ســفر بیســت و ششــم ایــت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی‬ ‫رئیــس جمهــور در اســتان مطــرح و بررســی شــود کــه برخــی از ایــن‬ ‫مشــکالت و موانع تولید اســتان در گفت و گو با چند تن از مســووالن‬ ‫و تولیــد کننــدگان ایــن خطــه از شمال شــرق کشــور را جویــا شــدیم‪:‬‬ ‫موانع بانکی و مالیاتی‬ ‫بــر اســاس امــار گمــرک خراســان شــمالی‪ ،‬در ســال ‪ ۹۹‬بــا وجــود‬ ‫همــه گیــری کرونــا میــزان صــادرات کاالهای غیر نفتی اســتان حدود‬ ‫هشــت درصــد از واردات پیشــی گرفــت و تــراز تجــاری خراســان‬ ‫شــمالی مثبــت شــد ضمــن اینکــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز حــدود ‪۵۳‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۲۷‬هــزار دالر کاالی غیرنفتــی از ایــن اســتان صــادر شــد‬ ‫ل قبــل از ان ‪ ۲۴‬درصــد رشــد یافــت‪.‬‬ ‫کــه نســبت بــه ســا ‬ ‫بــا وجــود کارامــدی دولــت در بخــش تولیــد و صنعــت در ایــن اســتان‬ ‫مــرزی‪ ،‬ولــی موانعــی نیــز در اقتصــاد ایــن اســتان وجــود دارد کــه در‬ ‫مــواردی رغبتــی بــرای حضــور ســرمایه گــذار در اســتان ایجــاد نمــی کنــد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی اســتانداری خراســان شــمالی در این رابطه کمبود‬ ‫اختیــارات بانــک هــای اســتان در پرداخــت تســهیالت و مشــکالت‬ ‫مالیاتــی را از موانــع تولیــد در ایــن خطــه بیــان کــرد و مــی افزایــد‪:‬‬ ‫بانــک هــای دولتــی و خصوصــی مجــوز پرداخت تســهیالت بیشــتر از‬ ‫‪ ۲‬میلیــارد تومــان را از مرکــز دریافــت مــی کننــد که بایســتی تدابیری‬ ‫اندیشــیده شــود تــا ایــن میــزان از پرداختــی در ســال پنــج برابــر شــود‬ ‫و در اولین جلســه ســتاد تســهیل در ســال جدید مصوب کردیم که‬ ‫اختیــارات بانکهــا پنــج برابــر افزایــش یابــد‪ ،‬چــرا کــه طرح هــای بزرگــی‬ ‫در اســتان داریــم و نیــاز بــه بودجــه زیــادی اســت‪.‬‬ ‫محمــود قنبــری؛ کارخانــه منیزیــم جاجــرم را بــا اشــتغالزایی زیــاد از‬ ‫جملــه مصداقــی از کارخانــه هــای اســتان عنــوان کــرد کــه هــم اکنون‬ ‫نیــاز بــه ‪ ۱۷۵‬میلیــارد تومــان تســهیالت نیــاز دارد و در گیــر و دار‬ ‫نامه هــای اداری بانــک هــا مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مشــکالت مالیاتــی را از دیگــر موانــع تولیــد اســتان‬ ‫عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد‪ :‬بــر اســاس قانــون هــر شــرکت ســرمایه‬ ‫گــذاری بــرای تولیــد بایــد مفاصحــات حســاب را از اداره کل مالیــات‬ ‫دریافــت و ارائــه دهــد و نیــاز اســت تــا در ایــن زمینــه همــکاری‬ ‫بیشــتری انجــام شــود‪.‬‬ ‫قنبــری مــی گویــد‪ :‬ســرمایه گــذاری کــه از لحــاظ قانونــی در امــر‬ ‫گرفتــن مجــوز دارای مشــکل اســت ولــی از دانــش و طــرح خوبــی‬ ‫برخــوردار اســت بایــد کمــک شــود و موانــع تولیــد ان برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی خواهــان ســرعت بخشــی بــه صــدور مجــوز ســرمایه گــذاری در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی شــد و از مدیــران دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫خواســت تــا موانــع ســرمایه گــذاری را در ایــن اســتان برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫زیرساخت ناقص‬ ‫بــر اســاس نظــر کارشناســان نبــود زیرســاخت هــای جــاده ای از‬ ‫جملــه بزرگــراه و شــبکه ریلــی را مــی تــوان بزرگتریــن مانــع بــرای تولیــد‬ ‫اســتان عنــوان کــرد و اگــر نگاهــی بــه وضعیــت حمــل و نقــل اســتان‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬متوجــه مــی شــویم کــه بــر اســاس امــار اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان‪ ،‬طول بزرگراه ها در اســتان ‪ ۱۸۱‬کیلومتر اســت که‬ ‫کمتــر از یــک درصــد بزرگــراه هــا و طــول راه هــای فرعــی اســتان ‪۷۴۵‬‬ ‫کیلومتــر کــه معــادل ‪ ۱.۷۵‬درصــد از راه هــای فرعــی کشــور اســت و‬ ‫بنــا بــه گفتــه مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان شــمالی؛ ایــن اســتان‬ ‫بــرای پاســخ بــه نیــاز ســرمایه گــذاران بایــد ســه هــزار کیلومتــر راه در‬ ‫محورهــای روســتایی‪ ،‬اصلــی و بزرگراهــی اســتان ســاخته شــود‪.‬‬ ‫از انجایی که خراســان شــمالی در حد فاصل ‪ ۲‬قطب ســیاحتی و‬ ‫زیارتــی کشــور واقــع اســت و از طرفــی نیــاز شــدیدی ســرمایه گــذاران‬ ‫در ایــن اســتان بــه اتصــال ریلــی و بزرگراهــی احســاس مــی شــود که‬ ‫بایــد ایــن مانــع در اولویــت طــرح هــای اســتانی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اجــرای پــروژه ریلــی مشــهد‪ -‬بجنــورد‪ -‬گــرگان نیــز از‬ ‫دیگــر طــرح هــای اســتان بــود کــه در حال حاضــری در ســودای جذب‬ ‫ســرمایه گــذار بــه ســر مــی بــرد‪.‬‬ ‫اجــرای پــروژه ریلــی مشــهد‪ -‬بجنــورد‪ -‬گــرگان از برنامــه هــای دولــت‬ ‫دهم در اســتان بود که ‪ ۶۰۰‬کیلومتر ان از اســتان خراســان شــمالی‬ ‫عبــور می کــرد ولــی بدلیــل نبــود ســرمایه گــذار همچنــان ایــن طــرح در‬ ‫بالتکلیفــی بــه ســر مــی بــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر جذب و ســرمایه گذاری اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫در ایــن ارتبــاط بــا بیــان اینکــه زیرســاخت هــای حمــل و نقــل نقــش‬ ‫مهمــی در رونــق اقتصــاد ملــی‪ ،‬محلــی و افزایــش اشــتغالزایی دارد‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬بســیاری از کشــورها بــه دنبــال توســعه ایــن زیرســاختها‬ ‫هســتند تــا در ایــن میــدان گــوی رقابــت را از یکدیگــر برباینــد‪.‬‬ ‫ســید علــی میرکریمــی بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه درامــد ترانزیتی‬ ‫مهمتریــن و پولســازترین دســتاورد توســعه زیرســاخت های حمــل‬ ‫و نقــل اســت کــه در برخــی از اســتانها یــک منبــع درامــد پایــدار‬ ‫محســوب مــی شــود کــه اســتان مــا از ایــن نعمــت بــی بهــره اســت و‬ ‫ایــن مانــع ســایر حــوزه هــا نیــز تحــت شــعاع خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر جــذب و ســرمایه گــذاری اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫در ادامه می افزاید که عالوه بر مشــکالت زیرســاختی‪ ،‬قوانین دســت‬ ‫و پاگیــر نیــز مانعــی دیگــر بــر ســر راه تولیــد کننــدگان اســتان اســت و‬ ‫ارگان هــا فراینــد اســتعالمات را بــرای تولیــد کننــده زمانبــر و مشــکل می‬ ‫کننــد‪ .‬هــر چنــد کــه تفســیرهای ســلیقه ای در موضــوع ســرمایه گذاری‬ ‫چالــش برانگیــز اســت و انتظــار نیســت کــه قانــون رعایــت نشــود‪ ،‬امــا‬ ‫تفســیر درســتی از قانــون بــا دانــش و اگاهــی هــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نبود بانک اطالعاتی دقیق‬ ‫چالــش هــا و موانــع تولیــد اســتان تــا حدی توســط برخی از مســووالن‬ ‫بیــان شــد و در ایــن میــان بخش خصوصــی در توســعه اقتصــادی‬ ‫اســتان نقشــی انکارناپذیــر برعهــده دارد و در قانون اساســی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی به عنــوان‬ ‫نماینــده بخش خصوصــی در حــوز ه اقتصــاد معرفــی شــده و از جایــگاه‬ ‫مشــورتی بــا قــوای س ـه گان ه نظــام نیــز برخــوردار اســت و ایــن نهــادی‬ ‫کــه بسترســازی و ریل گــذاری جهــت از ســرگیری روابــط در فضــای‬ ‫بین الملــل را بــر عهــده دارد تنهــا در یــک ســال گذشــته میزبــان ســفیر‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬ارمنســتان و اعــزام هیــات تجــاری از خراســان شــمالی به‬ ‫ترکیــه و اســپانیا بــوده اســت‪ .‬کــه منجــر بــه انعقــاد تفاهــم نامــه هایــی‬ ‫در حــوزه هــای مختلــف در راســتای افزایــش مــراودات تجــاری اســتان‬ ‫خراســان شــمالی بــا ایــن کشــورها شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیدارهــا در نهایــت منجــر بــه امضــای چنــد تفاهــم نامــه‬ ‫و افتتــاح دو دفتــر در اســتان هــای خراســان شــمالی و اخــال‬ ‫ترکمنســتان و کشــور ترکیــه بــرای پیگیری امــور اقتصادی وهمچنین‬ ‫معرفــی تولیــدات اســتان بــه ایــن کشــورها شــد‪.‬‬ ‫اســتان خراســان شــمالی بــا وجــود برخــورداری از ‪ ۲۸۱‬کیلومتــر‬ ‫مــرز امــن و ارام بــا کشــور ترکمنســتان و همجــواری بــا ایــن اســتان‬ ‫می توانــد بــازار خوبــی را بــرای فــروش محصوالتــش فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه و چگونگــی اســتفاده از ایــن روادیــد و موانــع تولیــد‬ ‫در ایــن ارتبــاط بــا ســعید پورابــادی رییــس اتــاق بازرگانــی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت و گــو کردیــم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای گفــت و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی در ابتــدا تحریــم هــا را مشــکلی اساســی بــرای‬ ‫تبــادالت تجــاری بــا کشــورهای خارجــی بیــان کــرد و بــدون اشــاره بــه‬ ‫میــزان ارز برگشــی اســتان گفــت کــه صادراتــی بــه کشــورهای عــراق‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬روســیه‪ ،‬چیــن‪ ،‬قزاقســتان و ارمنســتان داشــته‬ ‫ایــم کــه ارز تجــاری مــا بدلیــل تحریــم هــا برگشــت نخــورده اســت‪.‬‬ ‫ســعید پورابــادی نبــود بانــک اطالعاتــی دقیــق از تولیــد را مشــکل‬ ‫حــوزه ســرمایه گــذاری اســتان دانســت و خواهــان تشــکیل بانــک‬ ‫اطالعاتــی قــوی در حــوزه تولیــد و نیازمنــدی هــا شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه مــی افزایــد‪ ۵۳ :‬واحــد تولیــدی راکــد و تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه دیگــر واحدهــای تولیــدی در شــهرک هــای صنعتــی اســتان‬ ‫وجــود دارنــد کــه مانعــی بــزرگ بــرای تولید محســوب می شــود و باید‬ ‫در ســال جدیــد بــا همنشــینی مســووالن بــه چرخــه تولیــد بازگــردد‪.‬‬ ‫پورابــادی مــی گویــد‪ :‬تامیــن قطعــات پالســتیکی بــرای واحدهــای‬ ‫تولیــدی و اهــن اســفنجی بــرای کارخانــه فــوالد اســتان از مهمتریــن‬ ‫مواد اولیه ای اســت که برای تامین ان با مشــکل مواجه هســتیم‪،‬‬ ‫هــر چنــد کــه ایــن کارخانــه هــا تاکنــون فعــال بــوده انــد ولی بــا رایزنی‬ ‫مــی توانیــم ســهم بیشــتری از مــواد اولیــه را وارد اســتان کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی مــی افزایــد‪ :‬نــاوگان باربــری اســتان تنهــا بــا یــک شــرکت‬ ‫حمــل و نقــل باربــری فعــال اســت و صــادرات پتروشــیمی و ســیمان‬ ‫اســتان در بیشــتر مــوارد بــا نــاوگان باربــری اســتان هــای همجــوار‬ ‫جابجــا مــی شــود کــه هزینــه زیــادی را هــم بدنبــال دارد‪.‬‬ ‫ضرورت برندسازی‬ ‫مزیــت نســبی یکــی از ابزارهــای کارامــد بــرای تصمیــم گیــری در تولیــد‬ ‫و تجــارت محصــوالت از دو بعــد جایگزینــی واردات و توســعه صــادرات‬ ‫حائــز اهمیــت اســت و کاالهــای دارای مزیــت نســبی جایــگاه خوبــی در‬ ‫برندســازی دارنــد و در حــال حاضــر محصوالت همچون ابنبات بجنورد‪،‬‬ ‫لبنیــات شــیروان‪ ،‬ســمنوی گرمــه از جملــه محصوالتــی هســتند که می‬ ‫تواننــد بعنــوان کاالیــی مهــم در اســتان برندســازی شــوند ولــی امــار‬ ‫دقیقــی نیــز از برندســازی اســتان در دســت نیســت‪.‬‬ ‫ریسک ناپذیر مدیران‬ ‫همــواره مــی دانیــم کــه تولیــد کننــدگان در برخــی از مــوارد دل پــری‬ ‫از مشــکالت دارنــد و بــا وجــود ســختی هــا دســت از تــاش بــرای‬ ‫ابادانــی میهــن بــر نمــی دارنــد و از ایــن جهــت اســت که نــگاه فعاالن‬ ‫اقتصــادی همــواره در خــط مقــدم تولیــد دارای اهمیــت خاص اســت‬ ‫و بایــد دیــد کــه ایــن جهادگــران در ایــن اســتان بــا چــه مشــکالتی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت ســبک ســازان شــرق یکی از شــرکت های فعال در حوزه‬ ‫تولید اســتان اســت که در شــهرک صنعتی بجنورد در زمینه بتن‬ ‫ســبک فعالیــت مــی کنــد و تولیــدات خــود را بــه ســایر اســتانها نیــز‬ ‫صــادر می کنــد‪.‬‬ ‫از دیــد عبداللــه خدابنــده مدیرعامــل شــرکت ســبک ســازان‬ ‫مهمتریــن مانــع عرصــه تولیــد دراســتان ریســک پذیــری مدیــران‬ ‫دانســت و معتقــد اســت کــه مدیــران بایــد از اقتــدار الزم بــرای نــرم‬ ‫کــردن قانــون برخــوردار باشــند و راه ســخت و پــر پیــچ و خــم اداری را‬ ‫بــرای ســرمایه گــذار همــوار کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تولیــد کننــده بتــن بــه مشــکالت قانونــی مدیــران نیــز واقــف‬ ‫اســت و مــی گویــد‪ :‬چنانچــه مدیــری در اســتان مــا ریســک پذیــری‬ ‫کنــد بــا هــزاران گیرودار و تبصره قانونی باالدســتی مواجه می شــود‪،‬‬ ‫تــا نتوانــد مشــکل را حــل کنــد‪.‬‬ ‫خدابنــده پیشــنهاد مــی کنــد کــه در ایــن شــرایط الزم اســت تــا‬ ‫فضــای اســتان بــرای تولیــد کننــدگان بازتــر شــود و تــا حــدی قوانیــن‬ ‫دســت و پاگیــر و بروکراســی اداری را محــدود کنیــم تــا ســرمایه گــذار‬ ‫بــا شــوق بیشــتری در اســتان تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫واسطه گری بالی جان تولید کنندگان‬ ‫از نــگاه برخــی از مدیــران واســطه گــری پدیــده دیگــری اســت کــه تــا‬ ‫حــدی بــر پیکــره اقتصــاد اســتان ضربــه وارد کــرده اســت کــه تجربــه‬ ‫تلخ پیازکاران اســتان خراســان شــمالی در ســال زراعی ‪ ۱۳۹۹‬که به‬ ‫دلیــل نبــود مشــتری و پاییــن بــودن قیمــت منجــر بــه خــراب شــدن‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار تــن از ایــن محصــول در انبارهــای غیــر اســتاندارد‬ ‫خانگــی و ســردخانه هــا انجامیــد‪ ،‬مصداقــی از دســت واســطه گــری‬ ‫در ایــن بــازار اســت و باعــث شــد تــا در فصــل کشــت پیــاز در ســال‬ ‫جــاری (اوایــل فروردیــن تــا اواســط اردیبهشــت) کشــاورزان رغتبــی به‬ ‫کشــت ایــن محصــول نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســبک ســازان شــرق در ادامــه واســطه گــری در‬ ‫بازار تولید اســتان را تایید و در این ارتباط می افزاید‪ :‬واســطه هایی‬ ‫از اســتان هــای همجــوار محصــوالت شــرکت مــا را در حجــم انبــوه‬ ‫خریــداری مــی کننــد و در اســتان هــای دیگــر انبــار و بــا توجــه به تورم‬ ‫بــه بــازار عرضــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬واســطه گــری در صنــف مــا موجــب شــده تــا مســیر‬ ‫تولیــد تــا عرضــه طوالنــی تــر شــود و بــه همــان میــزان شــاهد حضــور‬ ‫حلقــه هــای بیشــتری از زنجیــره داللــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫کمبود نیروی ماهر و متخصص‬ ‫دانیــال شمســیان از تولیــد کننــدگان صنعــت بســته بنــدی اســتان در‬ ‫ادامــه ایــن موانــع‪ ،‬کمبــود نیــروی ماهــر و متخصــص را از مهمتریــن‬ ‫موانــع تولیــد در خرســان شــمالی دانســت و مــی گویــد‪ :‬نیــروی ماهــر‬ ‫ســرمایه ای اســت که در توســعه هر بخشــی بیشــترین تاثیرگذاری را‬ ‫دارد‪ ،‬در صورتــی کــه دیــدگاه تولیدکننــده هــای اســتان خــاف ایــن نظر‬ ‫اســت و ســعی مــی کننــد کــه نیــروی متخصــص را بــا کمتریــن مزایــا و‬ ‫حقــوق بــه کار گیرنــد و همیــن معــزل موجب می شــود تــا نیروی ماهر‬ ‫و جــوان بــه تهــران و ســایر مناطــق دیگــر مهاجــرت کننــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬اقتصــاد خراســان شــمالی بــا محوریــت کشــاورزی‬ ‫و دامــداری بنــا نهــاده شــده کــه ایــن مــوارد موجــب شــده اســت کــه‬ ‫فضــای ســرمایه گــذاری مناســبی در منطقــه شــکل نگیــرد و مــردم‬ ‫رغبتی به کار تولید نداشــته باشــند و بیشــتر به ســمت واســطه گری و‬ ‫فعالیــت هــای بــدون دردســر پیــش برونــد و ایــن امــر موجــب می شــود‬ ‫تــا فرهنــگ ارزش افرینــی در اقتصــاد اســتان کمرنــگ شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســرمایه گــذار مــی گویــد‪ :‬بعنــوان ســرمایه گــذاری کــه ارتبــاط‬ ‫نزدیکــی بــا صنعــت اســتان هــای شــمالی و تهــران دارم‪ ،‬معتقــدم‬ ‫که مســووالن خراســان شــمالی بســیار دلســوزانه با ســرمایه گذاران‬ ‫برخــورد مــی کننــد‪ ،‬ولــی نبــود نیــروی کارشــناس در دســتگاه هــای‬ ‫دولتــی تــا حــد زیــادی ســرمایه گــذاران را در قوانیــن تولیــد دچــار‬ ‫ســردرگمی مــی کنــد و اگــر خــود ســرمایه گــذار بــا افــراد مطلــع در‬ ‫ســازمان ها ارتباط نداشــته باشــد از نوع تســهیالت بانکی و قوانین‬ ‫جدیــد تولیــد بــی اطــاع مــی شــود‪.‬‬ ‫ســهم اشــتغال خراســان شمالی در بخش کشــاورزی ‪ ۳۹.۶‬درصد‪،‬‬ ‫صنعــت ‪ ۲۴.۳‬درصــد و خدمــات ‪ ۳۶.۱‬درصــد اســت و ســهم ایــن‬ ‫اســتان در حــوزه کشــاورزی بیــش از میانگیــن کشــور اســت امــا در‬ ‫حــوزه صنعــت و خدمــات پاییــن تــر اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫صدور‪ ۵۰۰‬شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی در گلستان‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری گلســتان گفــت ‪ :‬از زمــان اغــاز طــرح اعطــای شناســنامه بــرای فرزنــد زاده شــده از مــادر‬ ‫ایرانــی تاکنــون ‪ ۵۰۰‬شناســنامه بــرای فرزنــد متولدشــده از مــادر ایرانــی و پــدر خارجــی در ایــن اســتان شــمالی صــادر شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم اســانی افــزود‪ :‬بــرای ایــن طــرح ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر در گــرگان و گنبــدکاووس پیــش ثبــت نــام کــرده بودند‪.‬براســاس ایــن ایین نامــه هــر فــردی‬ ‫کــه از مــادر ایرانــی و پــدر غیرایرانــی متولــد شــده و بیــش از ‪ ۱۸‬ســال تمــام داشــته باشــد می توانــد متقاضی اعطای تابعیت ایران باشــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه می توان اطالعاتی‬ ‫را که گوگل از شما دارد‬ ‫مشاهده و حذف کرد‬ ‫زیبایی لباس زنان ترکمن‬ ‫با زیوراالت‬ ‫گلســتان ‪ ۲۵‬هــزار هنرمنــد فعــال در حــوزه صنایــع دســتی‬ ‫دارد کــه ‪ ۱۷۶‬نفــر از انــان بــه صــورت تخصصی در حوزه تولید‬ ‫زیــوراالت در ‪ ۹‬شهرســتان اســتان فعالیــت می کننــد کــه ایــن‬ ‫روزهــا فعالیت شــان بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی مــردم و‬ ‫یــا تغییــر ذائقــه افــراد بــه ســمت اســتفاده از لــوازم زینتــی‬ ‫ســبک های جدیــد‪ ،‬رونــق گذشــته را نــدارد و نیازمنــد حمایــت‬ ‫مســووالن در بحــث پرداخــت تســهیالت بــرای حفظ این هنر‬ ‫صنعــت و انتقــال ان بــه نسـل های بعــدی هســتند‪.‬‬ ‫زیوراالت‬ ‫ترکمن اوج هنر‬ ‫جواهرسازی ایران‪،‬‬ ‫حمایت الزمه‬ ‫استمرار شکوه این‬ ‫هنردستی‬ ‫سرویس هنر‬ ‫هیــچ یــک از عشــایر ایــران بــه انــدازه ترکمن هــا هنــر‬ ‫جواهرســازی را بــه پایــه کمــال نرســاندند و زنــان هنرمنــد ایــن‬ ‫قــوم بیــش از ‪ ۲‬هــزار ســال همچنــان تــاش مــی کنــد تــا چــرخ‬ ‫ایــن هنــر دســتی بچرخــد امــا ادامــه حیــات ان بــه گفتــه فعــاالن‬ ‫ایــن عرصــه بــه حمایــت و امــوزش ویــژه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬ترکمــن یــا ترکمــان نــام قومــی اســت‬ ‫تــرک در اســیای مرکــزی‪ ،‬ایــن نــام از قــرن پنجــم هجری نخســت‬ ‫بــه شــکل جمــع فارســی «ترکمانــان» توســط نویســندگان ایرانــی‬ ‫ماننــد گردیــزی و ابوالفضــل بیهقــی اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫محــل ســکوت اصلــی ترکمن هــا کشــور ترکمنســتان اســت امــا‬ ‫در ایــران بیشــتر در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و ترکمن صحــرا و‬ ‫اطــراف رودخانــه اتــرک و گــرگان رود ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫از لحــاظ اســتانی ســکونتگاه ترکمن هــا در اســتان های گلســتان‬ ‫بیشــتر بخــش شــمالی‪ ،‬خراســان رضــوی روســتاهایی در نــوار‬ ‫مــرزی شــمال اســتان و خراســان شــمالی منطقــه راز و جــرگالن‬ ‫شهرســتان بجنــورد پراکنــد ه اســت و از شــهرهای مهــم ترکم ـن ‬ ‫نشــین در ایــران می تــوان «بندرترکمــن‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬کاللــه‪،‬‬ ‫اق قــا‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬مراوه تپــه و اینچــه بــرون» را نــام بــرد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی بــه ماننــد ســایر اقــوام ایرانــی یکــی از جذابیت هــای‬ ‫قــوم ترکمــن محســوب می شــود کــه می تــوان ان را در ســه دســته‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬چوبــی و فلــزی تقســیم کــرد کــه شــاخص ترین‬ ‫هنــر دســت انــان در محصــوالت فلــزی زیــوراالت اســت کــه بیشــتر‬ ‫بــرای زیبایــی بخشــی بــه ســر و صــورت و لبــاس زنــان کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫البســه و زیــوراالت ترکمــن جلــوه ای از شــناخت زندگــی قــوم‬ ‫ترکمــن اســت و بــا توجــه بــه کــوچ رو بــودن ایــن قــوم بــدون شــک‬ ‫ایــن نــوع زندگــی انهــا نقــش ویــژه ای در تکامــل فعلــی نقــوش‬ ‫البســه و زیــوراالت زنــان و مردان شــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫اوج هنر ساخت زیوراالت در میان قوم ترکمن‬ ‫در کتــاب گــرداوری شــده از مریــم عزیــز مــرادی بــا عنــوان‬ ‫«دایــره ســرخ» بــا موضــوع زیــوراالت ترکمــن بــه ایــن نکتــه‬ ‫اشــاره شــده اســت کــه هیــچ یــک از عشــایر ایــران بــه انــدازه‬ ‫ترکمن هــا‪ ،‬هنــر جواهرســازی را بــه پایــه کمــال نرســاندند‬ ‫و زنــان ترکمــن از زمــان کودکــی خــود را بــه زیــوراالت نقــره‬ ‫مطــا بــا نقــوش برجســته یــا مشــبک شــده‪ ،‬مرصــع بــه فیــروزه‬ ‫نیمــه گرانبهــا و شیشــه های رنگیــن بــه تقلیــد از جواهــر و گل ‬ ‫میخ هــای مطــا می اراینــد و در ایــن زیورهــا بــه ظاهــر طــا غلبــه‬ ‫دارد امــا مــاده اصلــی نقــره اســت‪.‬‬ ‫زیــوراالت ترکمــن را می تــوان بــه بخش های»نیــم تاج هــای‬ ‫ســنتی‪ ،‬شــقیقه بندهــا‪ ،‬ســربندها‪ ،‬اویزهــای تزئیــن گیســو‪،‬‬ ‫دســتبندها‪ ،‬گوشــواره‪ ،‬قالب هــای تزئینــی(گل یقــه)‪ ،‬انگشــترها‪،‬‬ ‫لوح هــای تزئیــن لبــاس‪ ،‬روکالهــی‪ ،‬قاب هــای قرانــی‪ ،‬طلسـم ها‪،‬‬ ‫اویزهــای ســینه‪ ،‬اویزهــای تزئینــی پشــت لبــاس بچــه‪ ،‬مــچ بند پای‬ ‫بچــه و کمربندهــا» تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫نقــوش بــه کار رفتــه در زیــوراالت ترکمــن بــه طــور عمــده برگرفتــه‬ ‫از طرح هــای گیاهــی‪ ،‬حیوانــی و تصاویــری هندســی و انتزاعــی‬ ‫اســت و غالبــا ایــن نقــوش بــار مفهومــی دارد و برخــی نقش هــا‬ ‫از جملــه ســتاره هشــت پر به وفــور بــه چشــم می خــورد چــرا کــه‬ ‫زن ترکمــن ســتاره هشـت پر را نشــانه بخــت و اقبــال می دانــد و یــا‬ ‫اشــکال هندســی مثــل دایــره و مثلــث‪ ،‬مربــع و مســتطیل کــه هــر‬ ‫یــک نمــادی از جهــان پیرامــون اطرافشــان اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۲۵‬هــزار هنرمنــد فعــال در حــوزه صنایــع دســتی دارد کــه‬ ‫‪ ۱۷۶‬نفــر از انــان بــه صــورت تخصصــی در حــوزه تولیــد زیــوراالت در ‪۹‬‬ ‫شهرســتان اســتان فعالیــت می کننــد کــه ایــن روزهــا فعالیت شــان به‬ ‫دلیــل مشــکالت اقتصــادی مــردم و یــا تغییــر ذائقــه افــراد بــه ســمت‬ ‫اســتفاده از لــوازم زینتــی ســبک های جدیــد‪ ،‬رونــق گذشــته را نــدارد و‬ ‫نیازمنــد حمایــت مســووالن در بحــث پرداخــت تســهیالت بــرای حفــظ‬ ‫ایــن هنــر صنعــت و انتقــال ان بــه نسـل های بعــدی هســتند‪.‬‬ ‫زیبایی لباس زنان ترکمن با زیوراالت‬ ‫اســام بــردی اق یکــی از اســتادکاران زیــوراالت ترکمــن بــا ســابقه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۰‬ســال فعالیــت بیــان کــرد‪ :‬ایــن نــوع از زیــوراالت بــر پایــه‬ ‫نقــره و مقــدار کمــی طــا بــا اســتفاده از نگین هــای رنگــی کــه در‬ ‫گذشــته ســنگ های گــران قیمــت بــود و ایــن روزهــا عقیــق و شیشــه‬ ‫اســت ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عمــده مشــتریان زیــوراالت ســنتی از میــان قــوم ترکمــن‬ ‫هســتند کــه در جشـن ها و مراســم مختلــف از انهــا اســتفاده می کننــد‬ ‫و یکــی از زیبایی هــای جشــن های عروســی ایــن قــوم پوشــش ســر‬ ‫و صــورت و لبــاس زنــان بــا زیــوراالت ســنتی در طــرح و اندازه هــای‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد افــزود‪ :‬تــا چنــد ســال قبــل زیــوراالت ترکمــن بــازار‬ ‫فــروش بســیار خوبــی داشــت و عــاوه بــر مــردم منطقــه از کشــور‬ ‫ترکمنســتان هــم بــرای ســفارش کار بــه مــا مراجعــه می کردنــد امــا‬ ‫ایــن روزهــا مشــکالت اقتصــادی در کنــار عالقــه نســل جــوان بــه‬ ‫اســتفاده از زیــوراالت از جنــس طــا بــه ســبک امــروزی باعــث کــم‬ ‫رونقــی ایــن هنــر صنعــت شــده اســت‪.‬‬ ‫اق کــه در گذشــته از چندیــن شــاگرد بــرای ســاخت سفارشــات‬ ‫اســتفاده می کــرد امــا االن فقــط خــودش بــه تنهایــی کار می کنــد از‬ ‫مســووالن اســتانی خواســت برای رونق دوباره این هنر از اســتادکاران‬ ‫ایــن حرفــه بــا پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫فاطمــه جــوان بخــت یکــی دیگــر از فعــاالن ایــن حرفــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫زیــوراالت ترکمنــی یکــی از زیــوراالت قدیمــی و بومی منطقه اســت‬ ‫کــه نقــش و طراحــی هــر قطعــه ان عــاوه بر زیبایی و اراســتگی که‬ ‫توسعه گردشگری دریایی همراه با سوخت‬ ‫یارانه ای کشتی های کروز‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی گفــت‪ :‬اختصــاص ســوخت یارانـه ای بــه قایق هــا‬ ‫و کشــتی های کــروز بــه توســعه گردشــگری دریایــی اســتان گلســتان کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬ســید عزت اللــه‬ ‫ضرغامــی در دیــدار علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان کــه در محــل دفتــر وزیــر میراث فرهنگــی‬ ‫در تهــران برگــزار شــد‪ ،‬بــر پیگیــری ماموریت هــای حوزه هــای سـه گانه ایــن وزارتخانــه و اســتفاده از‬ ‫تمــام ظرفیت هــا به منظــور توســعه و ترویــج گردشــگری در ایــن اســتان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات و امکانــات شایســته بــه گردشــگران در اســتان گلســتان‪ ،‬توســعه گردشــگری دریایــی بــا‬ ‫بــه پوشــش می دهــد بــار مفهومــی زیــادی دارد و نمــادی از محیــط‬ ‫پیرامونی اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تــاش فعــاالن ایــن حرفــه زنــده نگــه داشــتن ان‬ ‫اســت و خیلــی از اســتادکاران قدیمــی زیــوراالت ســنتی ترکمــن‬ ‫ماننــد «غــام اق» در قیــد حیــات نیســتند و می طلبــد در ایــن‬ ‫شــرایط قــدر هنرمنــدان زنــده ایــن رشــته را دانســت و بــرای حفــظ‬ ‫ایــن هنــر بــرای نس ـل های بعــدی از انــان حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد بــا موثــر دانســتن فعالیــت ســایت های فــروش‬ ‫برخــط و بازارچه هــا‪ ،‬از مســووالن ادارات خواســت در نشس ـت ها‬ ‫و همایش هــای خــود نــوع هدیــه اهدایــی را از میــان اثــار صنایــع‬ ‫دســتی از جملــه زیــوراالت حاصــل زحمت هنرمنــدان انتخاب کنند‬ ‫تــا هــم صنایــع دســتی منطقــه معرفــی و هــم از ســازندگان انهــا‬ ‫حمایــت شــود‪.‬‬ ‫جــوان بخــت ادامــه داد‪ :‬در چنــد ســال اخیــر با فرهنگ ســازی های‬ ‫صــورت گرفتــه نــگاه مــردم بــه صنایــع دســتی بهتــر از قبــل شــده‬ ‫و نیــاز اســت بــا برپایــی دوره هــای اموزشــی فعــاالن رشــته های‬ ‫مختلــف را بــه کاربردی تــر کــردن محصوالت شــان ســوق داد تــا‬ ‫همچنــان ایــن بــازار حفــظ شــود‪.‬‬ ‫زیوراالت ترکمن تبلور هنردست مردم گلستان‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫سرپرســت اداره کل میــرا ‬ ‫صنایع دســتی گلســتان بــا اشــاره بــه جایــگاه ارزنــده زیــوراالت‬ ‫ترکمــن در تبلــور خالقیــت و هنــر دســت مــردم اســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن نهــاد بــه دنبــال ایــن اســت تــا یکــی از شــهرهای فعــال‬ ‫اســتان در زمینــه زیــوراالت ترکمــن را بــه ثبــت ملــی برســاند‪.‬‬ ‫رحمــان فرمانــی اظهارداشــت‪ :‬هنرمنــدان ایــن رشــته بــا خلــق‬ ‫اثــار خــود مفاهیــم و هویــت فرهنگــی مــردم منطقــه را حفــظ و‬ ‫بــه نســل های بعــدی منتقــل می کننــد و امیدواریــم برگــزاری‬ ‫همایش هــای تخصصــی بــا ایــن رویکــرد در کنــار برنامه هــای‬ ‫حمایتــی بــرای افزایــش تعــداد هنرمندان و رونق بیشــتر این رشــته‬ ‫ادامــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی از فعالیــت ‪ ۱۷۶‬هنرمنــد در حــوزه تولیــد زیــوراالت در ‪۹‬‬ ‫شهرســتان اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه دنبــال ایــن هســتیم‬ ‫یکــی از شــهرهایی کــه هنرمنــدان فعــال و شــناخته شــده تری‬ ‫دارد بــه عنــوان شــهر ملــی زیــوراالت ترکمــن بــه ثبــت برســانیم‪.‬‬ ‫فرمانــی ادامــه داد‪ :‬هنرمنــدان ایــن رشــته می تواننــد از‬ ‫تســهیالت پیــش بینــی شــده در حــوزه مشــاغل خانگــی‪ ،‬تبصــره‬ ‫‪ ۱۸‬و از محــل صنــدوق توســعه ملــی بنابــر فراخــور میــزان کاری‬ ‫کــه انجــام می دهنــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وجــود چشــم اندازهای کــم نظیــر‪ ،‬مناظــر رویایــی‬ ‫و پیشــینه تاریخــی اش همــواره پذیــرای گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی بســیاری اســت و در کنــار ایــن جاذبه هــا‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫ان بــه واســطه ســکونت اقــوام مختلفــی ماننــد فــارس‪ ،‬ترکمــن‪،‬‬ ‫سیســتانی‪ ،‬تــرک (اذربایجانــی و قزلبــاش)‪ ،‬مازندرانی هــا‪ ،‬بلــوچ‬ ‫و قزاق هــا نســبت بــه ســایر مناطــق کشــور دارای تنــوع بیشــتری‬ ‫اســت بــه طــوری کــه هــر مســافر و گردشــگری را سرشــوق م ـی اورد‪.‬‬ ‫فــرش دســتباف‪ ،‬نمــد‪ ،‬زیــوراالت و ســوزن دوزی ترکمــن‪،‬‬ ‫جاجیــم بافــی روســتای زیــارت گــرگان‪ ،‬ابریشــم بافــی‬ ‫قزلباش هــای رامیــان و مینودشــت‪ ،‬ســوزن دوزی شــاهکوه‬ ‫و قــوم بلــوچ و دوخت هــای ســنتی پوشــاک از جملــه صنایــع‬ ‫دســتی اقــوام ســاکن در گلســتان اســت کــه بــا هنرمنــدی زنــان و‬ ‫دختــران و مــردان ایــن اســتان‪ ،‬هــر کــدام نــام و اوازه خــود را در‬ ‫بیــن خریــداران داخلــی و خارجــی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی گلســتان در بیــش از ‪ ۸۰‬رشــته‬ ‫بومــی و غیربومــی از جملــه فــرش دســتبافت‪ ،‬ابریشــم بافی‪،‬‬ ‫نمدمالــی‪ ،‬البســه محلــی اقــوام‪ ،‬زیــور االت ترکمنــی‪ ،‬حصیر بافی‪،‬‬ ‫ســوزندوزی ترکمــن و جاجیــم بافــی فعالیــت می کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫توجــه بــه اختصــاص ســوخت یاران ـه ای بــه قایق هــا و کشــتی های کــروز از دیگــر تاکیــدات ایــن دیــدار بــود‪.‬‬ ‫ضرغامــی در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بــا جدیــت طرح هــا و پروژه هــای مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه را در‬ ‫اســتان مهمــی مثــل اســتان گلســتان پیگیــری خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه توســعه گردشــگری زمینــی بــا کشــورهای همســایه نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای‬ ‫توســعه و تعمیــق روابــط گردشــگری‪ ،‬توســعه ایــن صنعــت بــا کشــورهای همســایه از طریــق مــرز‬ ‫زمینــی اســت‪ .‬در همیــن رابطــه راه انــدازی خــط تهــران –تاجیکســتان بــه صــورت زمینــی بــا هــدف‬ ‫توســعه گردشــگری می توانــد کمــک خوبــی بــه توســعه و رونــق گردشــگری ایــران بــا کشــورهای‬ ‫همســایه کنــد‪ .‬اســتان گلســتان نیــز می توانــد در ایــن بــاره نقش افرینــی داشــته باشــد و از مســیر و‬ ‫خــط زمینــی بــرای بهبــود و توســعه روابــط گردشــگری بــا کشــورهای همســایه بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی همچنیــن بــه مصوبــات ســفر قبلــی خــود و‬ ‫رئیــس جمهــوری بــه اســتان گلســتان اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬مصوبــات ایــن ســفر بــا هــدف‬ ‫توســعه همه جانبــه اســتان بایــد بــه صــورت جــدی پیگیــری و اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان نیــز در ابتــدای ایــن نشســت گفــت‪ :‬اســتان گلســتان بــا هشــت‬ ‫اقلیــم و تنــوع فرهنگ هــا و قومیت هــا موقعیــت بســیار خوبــی بــرای توســعه گردشــگری دارد‪.‬‬ ‫می دانــد دنبــال چــه می گردیــد‪ ،‬بــه چــه چیزهایــی عالقــه داریــد‬ ‫و کجاهــا رفته ایــد‪ .‬خیلــی چیزهــای دیگــر را هــم می دانــد و نگــه‬ ‫مـی دارد‪ .‬وقتــی دربــاره گــوگل حــرف می زنیــم‪ ،‬حریــم خصوصــی‬ ‫شــما چنــدان هــم خصوصــی نیســت‪.‬‬ ‫چنــد شــرکت وجــود دارد کــه بــه نظــر می رســد مــردم بــا ان هــا‬ ‫اعتماد دارند‪ .‬گوگل یکی از ان هاســت و این مســاله راز نیســت‬ ‫کــه ایــن شــرکت اطالعــات زیــادی را دربــاره شــما جمـع اوری مــی‬ ‫کنــد؛ امــا فقــط تــا چــه انــدازه؟ بیاییــد بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫گــوگل می دانــد دنبــال چــه می گردیــد‪ ،‬بــه چــه چیزهایــی عالقــه‬ ‫داریــد و کجاهــا رفته ایــد‪ .‬خیلــی چیزهــای دیگــر را هــم می دانــد‬ ‫و نگــه مــی دارد‪ .‬وقتــی دربــاره گــوگل حــرف می زنیــم‪ ،‬حریــم‬ ‫خصوصــی شــما چنــدان هــم خصوصــی نیســت‪.‬‬ ‫چگونــه می تــوان همــه مــواردی را کــه ‪ Google‬دربــاره‬ ‫شــما می دانــد مشــاهده کــرد؟‬ ‫خبــر خــوب ایــن اســت کــه ‪ Google‬یــک مرکــز اصلــی بــرای‬ ‫مشــاهده تمام داده های مرتبط با حســاب شــما دارد‪ .‬بعضی از‬ ‫این هــا اطالعاتــی اســت کــه شــما بــا میــل و رغبــت ارائــه کرده اید‪،‬‬ ‫امــا مــواردی وجــود دارد کــه ممکــن اســت از ان ها اطالع نداشــته‬ ‫باشــید‪ .‬بعدازاینکــه نگاهــی بــه ان انداختیــم‪ ،‬بــه شــما نشــان‬ ‫خواهیــم داد کــه چگونــه ان را حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای شــروع‪ ،‬یــک مرورگــر وب ماننــد ‪ Google Chrome‬را‬ ‫بازکنیــد و بــه ‪ myaccount.google.com‬برویــد‪.‬‬ ‫بعد‪ ،‬به برگه «داده و شخصی سازی» بروید‪.‬‬ ‫ایــن صفحــه طوالنــی جایــی اســت کــه می توانیــد تمــام‬ ‫داده هــای خــود را مشــاهده کنیــد‪ .‬چنــد بخــش وجــود دارد‬ ‫کــه می خواهیــد ان هــا را کشــف کنیــد‪ .‬ابتــدا بــه پاییــن‬ ‫«فعالیــت و جــدول زمانــی» برویــد‪.‬‬ ‫در اینجا میانبرهای دو مورد مهم را پیدا خواهید کرد‪:‬‬ ‫فعالیــت مــن‪ :‬ایــن تقریبــا ًتمام کارهایــی اســت کــه شــما‬ ‫انجــام می دهیــد و به نوعــی به حســاب ‪ Google‬شــما متصــل‬ ‫می شــود کــه شــامل ســابقه مــرور‪ ،‬جســتجوهای ‪،Google‬‬ ‫ســابقه ‪ ،YouTube‬دســتورات دســتیار ‪ ،Google‬ســابقه‬ ‫موقعیــت مکانــی و غیــره اســت‪.‬‬ ‫‪ :Timeline‬ایــن صفحــه اختصاصــی بــرای تاریخچــه‬ ‫موقعیــت مکانــی شــما اســت کــه روی نقشــه نمایــش داده‬ ‫می شــود‪ .‬می توانیــد تاریخ هــا را طــوری تنظیــم کنیــد کــه واقعــا ً‬ ‫در ســفرهای خــود کاوش کنیــد‪ .‬ســابقه مــکان از ‪Google‬‬ ‫‪ Maps‬و ســایر برنامه هــای ‪ Google‬جمع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫صفحــه «فعالیــت مــن» جایــی اســت کــه شــما می خواهیــد‬ ‫داده هــای خــود را در زمــان واقعــی مشــاهده کنیــد‪ .‬روی ان‬ ‫کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫گروه بنــدی داده هــا بــر اســاس خدمــات (‪Google.com،‬‬ ‫‪ YouTube‬و غیــره) در کارت هــا انجــام می شــود و تقریبــا ً‬ ‫بــه ترتیــب زمانــی اســت‪ .‬بــرای دیــدن تاریخچــه کامــل یــا‬ ‫حــذف فعالیــت‪ ،‬نمــاد منــوی س ـه نقطه را در گوشــه کارت‬ ‫انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫بــا برگردانــدن بــه برگــه «داده و شخصی ســازی»‪ ،‬بیاییــد بخش‬ ‫«کارهایــی کــه ایجــاد می کنیــد و انجــام می دهیــد» را بررســی‬ ‫کنیــم‪ .‬روی «رفتــن بــه ‪ »Google Dashboard‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن لیســت بزرگــی از تمــام برنامه هــا و ســرویس های‬ ‫‪ Google‬اســت کــه اســتفاده می کنیــد‪ .‬هــر یــک را می تــوان‬ ‫گســترش داد تــا میانبرهــای اطالعــات را فــاش کنــد‪.‬‬ ‫‪ Google Dashboard‬جایــی اســت کــه می توانیــد واقعــا ًدر‬ ‫اعمــاق ان غواصــی کنیــد و ببینیــد دقیقــا ً‪ Google‬چــه مقدار‬ ‫داده روی شــما دارد‪.‬‬ ‫چگونه داده های ‪ Google‬خود را حذف کنیم؟‬ ‫بعــد از اینکــه می بینیــد ‪ Google‬چــه مقــدار داده روی شــما‬ ‫دارد‪ ،‬مــورد بعــدی کــه ممکــن اســت بخواهیــد انجــام دهیــد‬ ‫حــذف ان اســت‪ .‬مــا قبــا ًدر بخــش باالکمــی بــه ایــن موضــوع‬ ‫پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫از صفحــه «فعالیــت مــن» می توانیــد بخش هــای زیــادی از‬ ‫داده هــای خــود را کــه توســط ســرویس گروه بندی شــده اند‬ ‫حــذف کنیــد‪ .‬به عنوان مثــال‪ ،‬شــما می توانیــد تمــام تاریخچــه‬ ‫جســتجوی ‪ Google‬خــود را از یــک روز خــاص حــذف کنیــد‪.‬‬ ‫حــذف داده هایــی ازاین دســت می توانــد کمــی خســته کننده‬ ‫باشــد‪ .‬یـک راه حــل بهتــر ایــن اســت کــه داده هــای شــما پــس‬ ‫از مدت زمــان مشــخصی به طــور خــودکار حــذف شــوند‪ .‬در‬ ‫بــاالی صفحــه «فعالیــت مــن»‪« ،‬فعالیــت وب و برنامــه»‪،‬‬ ‫«ســابقه موقعیــت مکانــی» و «ســابقه ‪ »YouTube‬را‬ ‫مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬بــرای تنظیم نحــوه ردیابــی داده های‬ ‫خــود‪ ،‬روی هــر یــک از ایــن مــوارد کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫راهنماهایــی وجــود دارد کــه بیشــتر بــه پاک ســازی ســابقه‬ ‫مــکان حســاب ‪ Google‬شــما و حــذف خــودکار ســابقه‬ ‫شــما می پردازنــد‪ .‬حتمــا ً ان هــا را بخوانیــد تــا در مــورد‬ ‫کنتــرل اینکــه گــوگل چــه داده هایــی را ثبــت می کنــد و چــه‬ ‫زمانــی ان هــا را حــذف می کنــد بیشــتر بدانیــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 28‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫تمدید قرارداد اجاره به صورت‬ ‫خودکار صورت می گیرد‬ ‫مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان‪:‬‬ ‫رویکردهای سازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی مردمی‬ ‫کردن تبلیغات است‬ ‫بــر اســاس جزئیــات بســته سیاســی مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا‪ ،‬همــه قراردادهــای اجــاره واحدهــای‬ ‫مســکونی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬پــس از ابــاغ ایــن مصوبــه بــه صــورت خــودکار و بــه مــدت یک ســال و حداکثــر بــا‬ ‫نرخ هــای اعــام شــده تمدیــد می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬در جلســه ســران قوا که روز شــنبه (‪ ۲۸‬خردادماه) با‬ ‫حضــور ســران قــوا و بــه ریاســت ایت اللــه «ســیدابراهیم رئیســی» برگــزار شــد‪ ،‬بســته سیاســتی مصــوب شــده‬ ‫در جلســه شــورای عالــی ســران قــوان کــه شــامل تعییــن افزایش ســقف تمدیــد قراردادهــای اجاره بها در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بــود مــورد تصویــب قــرار گرفت‪.‬‬ ‫در نشســت فــوق‪ ،‬ســران ســه قــوه تاکیــد کردنــد سیاسـت ها و اقدامــات الزم بــرای مدیریــت حــوزه مســکن‬ ‫ســریع تر اجرایــی شــود و همزمــان طــرح دو فوریتــی مطــرح در مجلــس شــورای اســامی نیــز در اولویــت‬ ‫تصویــب قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس با توجه به افزایش قابل توجه رشــد اجاره واحدهای مســکونی در بهار ‪ ۱۴۰۱‬و چشـم انداز‬ ‫رشــد ان در ادامــه ســال جــاری و بــا توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل نقــل و انتقــال مســتاجران و عــدم تمکــن‬ ‫مالــی کافــی جامعــه مســتاجران در شــرایط بحرانــی اقتصــادی کشــور‪ ،‬تعییــن ســقف اجاره بهــا‪ ،‬اســتثنائات و‬ ‫مشــوق های مربوطــه بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد می شــود‪:‬‬ ‫مــاده ‪ -۱‬همــه قراردادهــای اجــاره واحدهــای مســکونی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬پــس از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه بــه‬ ‫صــورت خــودکار و بــه مــدت یــک ســال و حداکثــر بــا نرخ هــای زیــر نســبت بــه قرادادهــای موجــود تمدیــد‬ ‫می شود‪.‬شــهر تهــران و ســایر کالنشــهرها ‪ ۲۵‬درصــد‪ ،‬ســایر نقــاط شــهری ‪ ۲۰‬درصــد کــه در تبصــره ایــن مــاده‬ ‫نیــز امــده اســت کــه توافــق مالــک و مســتاجر بــا نرخ هــای کمتــر از مــوارد فــوق بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫در مــاده ‪ ۲‬نیــز امــده اســت‪ :‬مــوارد اســتثناء شــده از تمدیــد خــودکار اجاره نامه هــا بــه ایــن شــرح تعییــن‬ ‫می شــود‪ -۱:‬درصورتــی کــه مالــک‪ ،‬ملــک یــا واحــد مــورد اجــاره را بــه فــروش رســانیده باشــد و قــرارداد فــروش را‬ ‫در ســامانه ثبــت معامــات امــاک ثبــت کــرده و کــد رهگیــری دریافــت کــرده باشــد و همچنیــن عــاوه بــر ایــن‬ ‫اطالعــات ملــک را در ســامانه امــاک و اســکان ثبــت کــرده باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اگــر مالــک بــرای تخریــب‪ ،‬بازســازی یــا تعمیــر نســبت بــه اخــذ پروانــه ســاختمانی از مراجــع ذی ربــط اقــدام‬ ‫کــرده باشــد‪ -۳.‬در صورتــی کــه مســتاجر در دوره اجــاره قبلــی بــا تشــخصیص مرجــع قضایــی (شــورای حــل‬ ‫اختــاف) نســبت بــه انجــام بــه موقــع تکالیــف اقــدام نکــرده باشــد‪ -۴.‬عــدم پذیــرش افزایــش مبلــغ اجاره بهــا‬ ‫معــادل درصدهــای مصــوب توســط مســتاجر‪ -۵.‬در صورتــی کــه فرزنــد مالــک ازدواج رســمی انجــام و بــرای‬ ‫ســکونت بــه واحــد مــورد اجــاره بــر اســاس تشــخیص مرجــع قضایــی نیــاز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در صورتــی کــه مالــک فقــط دارای همیــن یــک واحــد مســکونی در همــان شــهر مــورد نظــر باشــد و نیــاز‬ ‫بــه ســکونت وی در ان ملــک بــه تاییــد مراجــع قضایــی (شــورای حــل اختــاف) رســیده باشــد‪ .‬در مــواردی کــه‬ ‫مالــک دارای چنــد واحــد مســکونی در همــان شــهر باشــد فقــط می توانــد تقاضــای ســکونت خــود را بــرای یکــی‬ ‫از واحدهــای مســکونی در اختیــار ارائــه کــرده و رای مراجــع قضایــی (شــورای حــل اختــاف) فقــط بــرای همــان‬ ‫واحــد مســکونی موردتقاضــا صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در تبصــره یــک نیــز امــده اســت‪ :‬مــاک رســیدگی و بررســی حقوقــی اختالفــات اجــاره بین موجر و مســتاجر در‬ ‫مراجــع قضایــی (شــورای حــل اختــاف) اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه کــد رهگیــری و امــاک و اســکان اســت‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ ۲‬نیــز تاکیــد شــده اســت‪ :‬مراجــع قضایــی (شــورای حــل اختــاف) مکلفنــد در کوتاه تریــن زمــان‬ ‫ممکــن و حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه بررســی مــوارد اختــاف و صــدور رای اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان‪ ،‬مردمــی کــردن‬ ‫تبلیــغ را از رویکردهــای ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬مبلغــان بایــد ســرامد گروه هــا‬ ‫تبلیغــی باشــند و گروه هــای مردمــی هــم در تبلیــغ‬ ‫دینــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن اظهــار کــرد‪ :‬اول‬ ‫تیرمــاه ســال روز تاســیس ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫و شــهادت شــهید حقانــی اولیــن رییــس تبلیغــات‬ ‫اســامی در کشــور اســت بــه همیــن مناســبت بــه‬ ‫مــدت یــک هفتــه کار تبلیــغ و اطــاع رســانی انجــام‬ ‫خواهــد شــد تــا پاسداشــتی از مقــام تبلیــغ و مبلغیــن‬ ‫در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫نمایشــگاهی از روایــت جهــادی نهضت هــای اســامی‬ ‫اســتان و تبلیغــات اســامی بــا حضــور جهادگــران‪،‬‬ ‫مســئوالن اســتانی و جهادگــران برگــزار و خدمــات‬ ‫تبلیغــات اســامی بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫حجــت االســام گرزیــن اضافــه کــرد‪ :‬نشســت های‬ ‫بصیرتــی و دیــدار بــا خانــواده جامعــه هــدف تبلیغــات‬ ‫اســامی در هفتــه تبلیغــات اســامی در اســتان‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســازمان تبلیغــات اســامی خــود را‬ ‫متولــی مردمــی ســازی تبلیــغ در کشــور می دانــد زیــرا‬ ‫تــا زمانــی کــه مــردم همدلــی همــه جانبــه بــا انقــاب‬ ‫اســامی داشــته باشــند همــه نقشــه های شــوم‬ ‫دشــمنان نابــود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان تبلیغــات اســامی خــود را مکلــف می دانــد‬ ‫کــه کمــک کنــد تــا حضــور مــردم در صحنــه همیشــگی‬ ‫باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد تمهیــدات و‬ ‫مقدمــات ان را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫گرزیــن مردمــی کــردن تبلیــغ را از رویکردهــای‬ ‫ســازمان تبلیغــات اســامی دانســت و افــزود‪ :‬امــر‬ ‫تبلیــغ نبایــد محــدود بــه مبلغــان باشــد بلکــه مبلغــان‬ ‫بایــد ســرامد گروه هــا تبلیغــی باشــند و باقــی‬ ‫گروه هــای مردمــی هــم در تبلیــغ دینــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه «تبلیــغ گفتمــان‬ ‫ســاز» شــعار اصلــی تبلیغــات اســامی اســت‬ ‫افــزود‪ :‬تبلیــغ بایــد تبدیــل بــه یــک زندگــی اجتماعی‬ ‫و روح جمعــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــات اســامی گلســتان گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی در دور مدیریتــی جدیــد خــود در‬ ‫کشــور تــاش می کنــد گروه هــای مردمــی بیشــتری‬ ‫را درگیــر تبلیــغ دیــن اســام‪ ،‬انقــاب و دفــاع از‬ ‫ارمان هــای انقــاب کنــد و رمــز پیــروزی همیشــگی‬ ‫کشــور را در ایــن امــر مهــم می دانــد‪.‬‬ ‫بررسی پتانسیل یابی نیروگاه های‬ ‫برقابی کوچک مقیاس پیرامون‬ ‫سدها‪ ،‬تاسیسات ابی گلستان‬ ‫سرپرســت دفتر فنی مطالعات طرح های توســعه منابع اب شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬جلســه هــم اندیشــی و هماهنگــی‬ ‫پــروژه هــای مناســب ســرمایه گــذاری در مطالعــات شناســایی و‬ ‫پتانســیل یابــی نیــروگاه هــای برقابــی کوچــک مقیــاس پیرامــون ســدها‬ ‫‪ ،‬تاسیســات ابــی و مســیر رودخانــه هــای اســتان گلســتان در محــل‬ ‫دفتــر فنــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس حســن فرازجــو اظهــار کــرد ‪ :‬بــا مدیریــت مناســب‬ ‫رودخانــه هــا ‪ ،‬ســدها و ســایر تاسیســات ابــی مــی تــوان از‬ ‫نیــروی بــرق ابــی بــرای تامیــن بخشــی از انــرژی مــورد نیــاز‬ ‫اســتان اســتفاده کــرد ‪ .‬نیــروی برقابــی یــک انــرژی تجدیــد پذیــر‬ ‫اســت لیکــن بایــد در مــورد تعــداد ‪ ،‬محــل ‪ ،‬طراحــی و نحــوه‬ ‫عملکــرد انهــا ‪ ،‬مطالعــه و برنامــه ریــزی دقیقــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ایــن مطالعــات ‪ ،‬مباحــث هواشناســی ‪،‬‬ ‫هیدرولــوژی ‪ ،‬برنامــه ریــزی منابــع اب ‪ ،‬هیدروانــرژی ‪،‬زمیــن‬ ‫شناســی ‪ ،‬ســازه هــای هیدرولیکــی و الکترومکانیــکال ‪ ،‬مســائل‬ ‫اقتصــادی و مالــی بررســی شــده اســت ‪.‬‬ ‫تسریع در احداث مجتمع‬ ‫پرورش ماهی گمیشان‬ ‫برخورد قاطع‬ ‫با ساخت و سازهای غیر مجاز‬ ‫مدیــر کل دفتــر بازســازی و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی ابزیــان‬ ‫ســازمان شــیالت ایــران از مجتمــع پــرورش ماهیــان خاویــاری‬ ‫گمیشــان و یــک مزرعــه پــرورش ماهــی خاویــاری در شهرســتان‬ ‫بندرگــز بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس ناصــر کرمــی راد ضمــن بررســی رونــد احــداث مجتمــع‬ ‫پــرورش ماهیــان خاویــاری گمیشــان بــر تســریع در راه انــدازی و‬ ‫تکمیــل ایــن مجتمــع ‪ 500‬هکتــاری تاکیــد کــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الزمــه توســعه ی ابــزی پــروری طــرح هــای پایلــوت و‬ ‫ازمایشــی اســت‪ .‬مجتمــع پــرورش ماهیــان خاویــاری گمیشــان نیز‬ ‫بــا راه انــدازی ‪ 4‬مزرعــه بــه صــورت پایلــوت مــی تواننــد نویــد بخــش‬ ‫توســعه ابــزی پــروری اســتان گلســتان باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار ایــن مجتمــع نبایــد از نقــش تاثیــر گــذار مــزارع‬ ‫منفــرد نیــز در رونــق تولیــد ماهیــان خاویــاری غافــل شــد و بایــد‬ ‫تــاش شــود بــا اســتفاده از سیســتم مکانیــزه و دانــش روز ‪،‬‬ ‫ظرفیــت تولیــد گوشــت و خاویــار ایــن مــزارع را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن وی گفــت‪ :‬امیــد اســت بــا تخصیــص اعتبــارات ســفر‬ ‫ریاســت جمهــوری در بخــش تاسیســات زیربنایی میگــو و خاویاری‬ ‫(‪ 1000‬میلیــارد تومــان) و احــداث ســایت پشــتیبان (‪ 200‬میلیــارد‬ ‫تومــان) شــاهد راه انــدازی کامــل مجتمــع هــا و طــرح پــرورش‬ ‫ماهــی در دریــا و رونــق اقتصــادی در منطقــه باشــیم‪.‬‬ ‫عیســی پایین محلــی در جلســه شــورای پیشــگیری از ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز شهرســتان گــرگان بــا تاکیــد بــر فعال تــر شــدن‬ ‫پلیــس انفــال اظهــار کــرد‪ :‬پلیــس انفــال از ســال ‪ ۹۹‬شــکل گرفتــه‬ ‫و از دی مــاه ســال گذشــته نیــز ایســت و بازرســی پلیــس در جــاده‬ ‫ناهارخــوران مســتقر شــده کــه بــه گــواه امــار دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و قضائــی بــا ایــن اقدامــات ســاخت و ســازها و تغییــر کاربری هــای‬ ‫غیرمجــاز بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گــرگان افــزود‪ :‬مجــوزی از ســوی دهیــاری روســتای زیــارت‬ ‫بــرای حمــل محــدود مصالــح برای ســاخت و ســازهایی کــه در داخل‬ ‫بافــت روســتا انجــام می شــود‪ ،‬داده شــد امــا مشــاهده شــده کــه‬ ‫ایــن مصالــح بــرای ســاخت و ســازها در خــارج از بافــت روســتا‬ ‫اســتفاده شــده کــه بایــد بــا ایــن گونــه تخلفــات هــم برخــورد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ســامانه مانیتورینــگ منابــع طبیعــی یــک‬ ‫ظرفیــت در امــر پیشــگیری و اقــدام فــوری در مقابلــه بــا ســاخت‬ ‫و ســازهای غیرمجــاز اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫محیــط زیســت دســتگاه متولــی در برخــورد بــا ســاخت و ســازها‬ ‫و دسـت اندازی بــه عرصه هــای ملــی در روســتای زیــارت اســت‪،‬‬ ‫می توانــد بــا هماهنگــی منابــع طبیعــی از سیســتم مانیتورینــگ‬ ‫بــرای پایــش منطقــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫نجات خلیج گرگان نیازمند‬ ‫توجه بیشتر است‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬احیــای خلیــج گــرگان و نجــات‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از خشکســالی بــه توجــه بیشــتر احتیــاج دارد و اگــر بــه ایــن موضــوع رســیدگی نشــود‬ ‫پیامدهــای ان اســتان های شــمالی را بــا مشــکالت زیســت محیطــی بســیاری روبــرو خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید علــی مهاجــر در نشســت خبــری افــزود‪ :‬بایــد بــه‬ ‫موضــوع نجــات خلیــج گــرگان شــتاب داده شــود کــه همراهــی رســانه هــای اســتان در ایــن مــورد‬ ‫بیشــتر نیــاز اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی دریــای خزر و حوزه شهرســتان های‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم‬ ‫زندگــی بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪،‬‬ ‫شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت‬ ‫تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بـه ‬ ‫عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر ثابت‬ ‫کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت که عــاوه بر حفظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی رییــس جمهور در اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۰‬در خلیج گرگان‪،‬‬ ‫وی دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از کانــال هــای ســه گانــه منطقــه را صــادر کــرد و پــس‬ ‫از مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنوان مجــری و قرارگاه ســازندگی خاتم‬ ‫االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن عملیات اغاز شــده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تامین اقتصاد کشاورز‬ ‫از کشت گیاهان دارویی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خرمــدل‪ ،‬تولیدکننــده گیــاه دارویــی گل گاوزبــان ضمــن تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی بــرای کشــاورز بســیار بــا صرفــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه راحتــی اقتصــاد کشــاورز از‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫ابراهیــم خرمــدل بــا بیــان اینکــه در روســتای زریــن گل شــرایط بــرای کشــت محصوالتــی‬ ‫ماننــد گنــدم و شــالی مناســب نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬خوشــبختانه بــه کشــت گیاهــان دارویــی ماننــد‬ ‫گل گاوزبــان بــه رونــق اقتصــاد منطقــه کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫تولیدکننــده گیــاه دارویــی گل گاوزبــان ادامــه داد‪ :‬بســیاری از اراضــی روســتای زریــن گل‬ ‫شــیب دار بــوده و بــرای کشــت گنــدم و کلــزا مناســب نیســتند و از ســوی دیگــر خشکســالی از‬ ‫دیگــر مــواردی اســت کــه کشــاورزی ایــن منطقــه را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه بحــران کــم ابــی در ســال های اخیــر شــرایط کشــت شــالی را‬ ‫نامناســب کــرده بــه طــوری کــه اهالــی روســتای کشــت ایــن محصــول را بــه صــورت چرخشــی‬ ‫انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫خرمــدل بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن امــرار معــاش زندگــی مــردم روســتا بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی روی اوردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــال حاضــر روســتاهای اطــراف نیــز بــه کشــت ایــن نــوع‬ ‫محصــوالت روی اوردنــد و در حــال حاضــر بیــش از ‪ ۲۰۰‬هکتــار از اراضــی گلســتان تحــت‬ ‫کشــت گیــاه گل گاوزبــان اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه کشــت گیاهــان دارویــی بــرای کشــاورز بســیار بــا صرفــه‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه راحتــی اقتصــاد کشــاورز از کشــت گیاهــان دارویــی تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده گیاهــان دارویــی در خاتمــه یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه صرفــه اقتصــادی‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی مــردم روســتا تنهــا بــه کشــت محصــول گل گاوزبــان اکتفــا نکــرده و‬ ‫مجموعــه ای از گیاهــان دارویــی را کشــت می کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 39‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 37‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا صاف‪ .‬بیشینه ‪ 39‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مرمت برج هزار ساله گنبد‬ ‫قابوس با پنج میلیارد ریال ‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس گفــت‪ :‬طــی یــک مــاه اینــده بــا اعتبــار پنــج میلیــارد ریــال‬ ‫طــرح مرمــت گنبــد (مخروطــی) ایــن میــراث جهانــی بــا تولیــد اجرهــای ریشـه دار در مرحلــه مناقصــه‬ ‫اســت و بــا تعییــن پیمانــکار اجــرای ان اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عبدالمجیــد نورتقانــی اظهارداشــت‪ :‬بــرای بررســی طــرح مرمــت گنبــد رک برج قابوس خرداد امســال نشســت‬ ‫شــورای تخصصــی وزارت میــراث فرهنگــی بــا حضــور سرپرســت اداره کل پایگاه هــای میــراث جهانــی و ملــی‪،‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی گلســتان و اعضــای شــورای شــهر گنبــد‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه عنــوان پیــش نیــاز اجــرای طــرح ایــن نشســت در حوزه هــای مســتندنگاری‪،‬‬ ‫فــن شناســی‪ ،‬ریخت شناســی و ســاختار شناســی مصالــح‪ ،‬اســیب نــگاری و اســیب شناســی بنــا‪،‬‬ ‫اســیب نــگاری و اســیب شناســی مصالــح ابعــاد کمــی و کیفــی کارهــای صــورت گرفتــه مرمــت ایــن‬ ‫بنــای تاریخــی متعلــق بــه ســده چهــارم هجــری قمــری مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس گفــت‪ :‬مرمــت گنبــد رک بــرج قابــوس شــامل تولیــد اجرهــای‬ ‫مشــابه تاریخی با تهیه خاک مناســب و افزودنی های الزم و نصب ان در بنا‪ ،‬پاکســازی ریشــه گیاهان‬ ‫و تمیــزکاری مصالــح فرســوده‪ ،‬تثبیــت اجرهــای سســت و ســاماندهی اطراف دریچه اســت‪.‬‬ ‫وی ســال ‪ ۱۳۸۵‬را اخریــن مرمــت جــدی بــرج قابــوس دانســت و بعــد از ان یــک مرحلــه ســال ‪۹۶‬‬ ‫مرمــت اضطــراری در ایــن بنــا صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫وی حفاظــت و مرمــت پیوســته بناهــای ثبــت جهانــی را جــزو پروتکل های یونســکو دانســت و گفت‪ :‬دفتر فنی‬ ‫پایــگاه میــراث جهانــی گنبدقابــوس ســال ‪ ۹۸‬داربسـت های را بــرای بوتــه زدایــی و اجــرای برنامه هــای مطالعاتی‬ ‫بــه مــوازات تهیــه طــرح جامــع مرمت توســط دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران‪ ،‬بــر روی بنا نصــب کرد‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــدکاووس افــزود‪ :‬عــاوه بــر مرمــت گنبــد رک ایــن اثــر تاریخــی‪ ،‬در نشســت‬ ‫شــورای راهبــردی پایــگاه میــراث جهانــی بــرج قابوس و شــورای تخصصــی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی ‪ ۹۰۰‬میلیــون ریــال بــرای مطالعــه اولیــه ســامت ســازه بــرج قابــوس تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫نورتقانــی ادامــه داد‪ :‬بــرای زیباســازی اطــراف بــرج قابــوس در جبهــه شــرقی ســال ‪ ۱۳۴۲‬مقــداری خــاک در‬ ‫محــل احــداث ان ریختــه شــد کــه بخشــی از ان در برخــی مواقــع رانــش پیــدا می کنــد امــا مشــکلی تاکنــون‬ ‫بــرای بنــا ایجــاد نکــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در رابطــه بــا نصــب داربســت و گالیــه شــهروندان از ایجــاد مشــکل بــرای ســازه گفــت‪ :‬ســازه‬ ‫فلــزی بــا فاصلــه از بنــا نصــب شــده و در برخــی نقــاط هــم کــه میلـه ای تــا نزدیکــی بنــا کشــیده شــده‬ ‫بــا تخته هــای چوبــی از احتمــال بــروز ضربــه جلوگیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫ارتفــاع بلنــدی بــرج از کــف تپــه ان تــا زیــر قاعــده مخــروط‪ ۳۷ ،‬متــر و ارتفــاع گنبــد مخروطــی ان از کــف‬ ‫قاعــده تــا راس ان ‪ ۱۸‬متــر اســت کــه روی هــم رفتــه بــه ‪ ۵۵‬متــر می رســد کــه اگــر ارتفــاع ‪ ۱۵‬متــری تپـه ای‬ ‫کــه بــرج روی ان بنــا شــده را بــه ان اضافــه کنیــم‪ ،‬بــه ارتفــاع ‪ ۷۰‬متــری ایــن بنــا از ســطح زمیــن می رســیم‪.‬‬ ‫بــرج قابــوس‪ ،‬بلندتریــن بــرج اجــری جهــان و مقبــره «قابــوس بــن وشــمگیر»‪ ،‬بنایــی بازمانــده از ســده‬ ‫چهــارم هجــری قمــری اســت کــه بــر فــراز تپـه ای خاکــی در مرکــز شــهر گنبــدکاووس بنــا شــد ه اســت‪.‬‬ ‫درســال ‪ ۱۳۱۰‬خورشــیدی ایــن بنــای تاریخــی بــه شــماره ‪ ۸۶‬در فهرســت اثــار میــراث فرهنگــی کشــور‬ ‫بــه ثبــت رســیده اســت و در دهــم تیــر ســال ‪ ۱۳۹۱‬هــم در فهرســت اثــار ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمــی‬ ‫و فرهنگــی ملــل متحــد (یونســکو) ثبــت جهانــی شــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 20‬دستگاه ماینر‬ ‫قاچاق در گنبدکاووس‬ ‫کشف ‪ 500‬قلم کاالی قاچاق‬ ‫در جاجرم‏‬ ‫‪ 500‬تن گندم احتکار شده‬ ‫در مینودشت کشف شد‬ ‫ســردار « ســعید دادگــر » در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازار کســب و‬ ‫کار اظهار داشــت‪ :‬ماموران پلیس اگاهی شهرســتان گنبد کاووس‬ ‫‪ ،‬بــا اشــراف اطالعاتــی محــل نگهــداری دســتگاه هــای اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال را در یــک منــزل مســکونی شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 20 :‬دســتگاه ماینــر کــه بصــورت غیرمجــاز بــا بــرق‬ ‫شــهری کار مــی کــرد پــس از هماهنگــی الزم بــا مرجــع قضائــی و‬ ‫در بازرســی ازمحــل مــورد نظــر‪ ،‬کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان ادامــه داد ‪ :‬ارزش دســتگاه هــای‬ ‫ماینــر کشــف شــده برابــر اعــام کارشناســان‪ ،‬بالــغ بــر ‪ 14‬میلیــارد‬ ‫ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫دادگــر در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم در ایــن راســتا‬ ‫و معرفــی ان بــه مرجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا‬ ‫جدیــت بــا ســودجویان و مجرمــان برخــورد قانونــی خواهــد کــرد و‬ ‫از شــهروندان خواســت تــا در صــورت مشــاهده اینگونــه مــوارد‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم خبــر از کشــف ‪ 500‬قلــم انــواع‬ ‫کاالی قاچــاق بــه ارزش‏‏‪ 500‬میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ«رضا قنــدی»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی ایــن فرماندهــی در راســتای ‏برخــورد بــا نگهــداری و‬ ‫فــروش کاالی قاچــاق در ســطح شهرســتان‪ ،‬از وجــود ‏تعــداد‬ ‫زیــادی کاالی قاچــاق شــامل قهــوه‪ ،‬لــوازم ارایشــی و بهداشــتی‬ ‫و ‪ ...‬در ســطح شهرســتان مطلــع و بالفاصلــه ‏موضــوع را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دادنــد‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انجــام اقدامات فنــی و اطالعاتی ماموران‬ ‫موفــق بــه شناســایی محــل نگهــداری اقــام قاچــاق‏شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تعــداد ‪ 500‬قلــم انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال را مامــوران در بازرســی از ایــن مــکان‏کشــف‬ ‫کردند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 4‬نفــر متهــم در ایــن رابطــه دســتگیر‬ ‫شــدند و پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضایــی‬ ‫شــدند از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از اینگونــه‬ ‫مــوارد بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی‏‏‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ فــرزاد تاجــره‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان مینودشــت‬ ‫طرح عملیاتی مقابله با قاچاق‪ ،‬احتکار و اخالل در تولید و توزیع‬ ‫کاالهــای اساســی و معیشــت محــور‪ ،‬در دســتور کار قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی عملیاتــی ‪ 500‬تــن گنــدم احتــکار شــده را در‬ ‫ایــن راســتا مامــوران موفــق شــدند در یــک انبــاری اطــراف شــهر‬ ‫کشــف کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬ارزش ایــن مقــدار‬ ‫کاالی کشــف شــده ‪ 57‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون ریــال برابــر اعــام‬ ‫کارشناســان‪ ،‬بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک نفــر در ایــن عملیــات دســتگیر و پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع ذیصــاح شــد ‪.‬‬ ‫تاجــره در پایــان گفــت‪ :‬پلیــس در برخــورد بــا مجرمــان بــدون در‬ ‫نظــر گرفتــن هــر گونــه مالحظ ـه ای ورود خواهــد کــرد از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک انــرا بــه ســریعا ًبــه‬ ‫ســامانه ‪ 110‬اطــاع دهنــد ‪.‬‬ ‫در حــال اجرایــی شــدن اســت‬ ‫و یارانه هــا بــه همیــن صــورت‬ ‫(نقــدی) تــا نهایــی نشــود پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬فعــا ً مقــرر‬ ‫شــد تــا شــهریورماه و ایجــاد‬ ‫زیرســاخت کاالبــرگ الکترونیکــی‬ ‫پرداخــت یارانــه همچنــان بــه‬ ‫ صــورت نقــدی باشــد‪.‬‬ ‫قیمــت روغــن خوراکــی‪ ،‬مــرغ و‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬لبنیــات و ارد صنــف‬ ‫و صنعــت بــا اجــرای طــرح دولــت‬ ‫افزایــش بــا همــراه شــد‪ ،‬چرا کــه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه ایــن اقــام تعلــق‬ ‫می گرفــت کــه بــا حــذف ایــن ارز و‬ ‫در قالــب یارانــه نقــدی و پرداخــت‬ ‫مبلــغ ان بــه مــردم‪ ،‬قیمــت گــذاری‬ ‫ان تغییــر کــرد امــا بــه ایــن موضــوع‬ ‫ســایر کاالهــا ربطــی نداشــت‪.‬‬ ‫اصــاح و سیاســت ارز ترجیحــی بــا وجــود همــکاری مــردم بــا طــرح‬ ‫مردمــی ســازی یارانه هــا‪ ،‬مطابــق اعــام «ســید ابراهیــم رییســی»‬ ‫ریاســت محتــرم جمهــور مســیر دیگــری را برخــی تولیدکننــدگان مــد‬ ‫نظــر قــرار داده و بــدون مجــوز بــر اســاس الگویــی نادرســت تــاش در‬ ‫افزایــش قیمــت تولیــدات خــود دارنــد‪.‬‬ ‫در تمــام محصــوالت اقــدام شــماری از تولیدکننــدگان از الگویــی‬ ‫همگونــی پیــروی می کنــد‪ ،‬بــه ایــن صــورت کــه نخســت در بــازار‬ ‫عرضــه کاال را کاهــش داده تــا بــا افزایــش تقاضــا و نیــاز جامعــه بــه‬ ‫محصــول موردنظــر قیمــت تغییــر پیــدا کنــد‪ ،‬بــه ایــن ترتیــب بــرای‬ ‫تامیــن بــازار‪ ،‬بــا تحــت فشــار قــرار دادن وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اجبــار بــه تجدیدنظــر در نــرخ کاالهــا می کنــد‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا نزدیــک شــدن بــه اجــرای طــرح اصــاح تخصیــص ارز‬ ‫ترجیحــی‪ ،‬و پیــش از ایــن الگــو بســیار اندک و محدود دیده می شــد‪،‬‬ ‫امــا روی دو بخــش روغــن خوراکــی و ماکارونــی از اردیبهشــت مــاه‬ ‫ایــن روش را پیاده ســازی کردنــد و بعــد از ان در تولیدکننــدگان ب ـه ‬ ‫عنــوان الگویــی فراگیــر مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ ،‬در مــواد شــوینده‬ ‫هــم ایــن موضــوع مشــاهده شــد و در ایــن اواخــر موضــوع ایــن‬ ‫اتفــاق روی رب گوجه فرنگــی و تــن ماهــی هــم رخ داد‪.‬‬ ‫بیــش از هــر کاالی دیگــری ایــن روزهــا نیــز ایــن ســوگیری در‬ ‫تولیدکننــدگان روغــن موتــور یــا مــواد شــوینده موردتوجــه قــرار‬ ‫گرفــت‪ ،‬کــه نخســت بــا شــایعاتی مبنــی بــر کاهــش وزن محصــوالت‬ ‫مختلــف و ســپس بــا کاهــش عرضــه در بــازار بــرای افزایــش قیمــت‬ ‫ایــن کاال مطــرح شــد‪ .‬بــرای افزایــش قیمــت محصــوالت خــود در‬ ‫فضــای رســانه ای ارقــام بزرگــی منتشــر کردنــد تــا بــازار را بــه هــم‬ ‫بریزنــد و در نهایــت ســتاد تنظیــم بــازار بــا ان موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫و از اجــرای طــرح دولــت برخــی تولیدکنندگان ســوء نمــوده و با عدم‬ ‫اجــرای تعهــدات خــود ســعی دارنــد کــه تــا اجــازه افزایــش قیمــت‬ ‫بیشــتری را بگیرنــد‪ ،‬اینکــه ابتــدای هــر ســال قیمــت کاالهــا افزایــش‬ ‫می یافــت ناشــی از تــورم بخشــی (هزینــه دســتمزد‪ ،‬قیمــت مــواد‬ ‫اولیــه و‪ )...‬بــود امــا تولیدکننــدگان در اردیبهش ـت ماه امســال بــرای‬ ‫بــه کرســی نشــاندن نظــر خــود بــا هم زمانــی اجــرای طــرح دولــت از‬ ‫ایــن وضعیــت اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫دولــت بــه دنبــال تغییــر وضعیــت اقتصــادی و هدایت ان به ســوی‬ ‫بهبــود اســت و ایــن موضــوع نیازمند همکاری تمــام ارکان جامعه در‬ ‫بخش هــای مختلــف وارداتــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬صادراتــی‪ ،‬عرضــه و فــروش‬ ‫می شــود و حتــی کمــک مــردم را نیــز می طلبــد کــه بــدون ان هیــچ‬ ‫توســعه و رشــدی را شــاهد نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫از ســوی بخش هــای مختلــف اقدامــات غیرقانونــی و خــارج از‬ ‫قاعــد ه در چنیــن شــرایطی می توانــد موجــب اختــال شــده و مانــع از‬ ‫رشــد اقتصــادی شــود؛ همان طــور کــه ریاســت جمهــوری در اخریــن‬ ‫گفت وگــوی تلویزیونــی‪ ،‬مهم تریــن عامــل بــرای بــه ثمــر نشســتن‬ ‫برنامه هــای اقتصــادی دولــت همراهــی مــردم را دانســت‪.‬‬ ‫اهــداف خــود را بــا فشــار بــه مردم تولیدکننــدگان نیز نباید‪ ،‬پیگیری‬ ‫کننــد کــه باعــث ایجــاد اختــال در جامعــه می شــود و بزرگ تریــن‬ ‫اســیب را بــه اقتصــاد وارد می کنــد‪.‬‬ ‫بازی رسانه ای برای‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫بخشــی از تولیدکننــدگان بــا کاهــش عرضــه بــه دنبــال افزایــش‬ ‫قیمــت محصــوالت خــود در شــرایطی کــه ایــن روزهــا دولــت بــه‬ ‫دنبــال ســامان دادن بــه بــازار بــا برنامه ریــزی و تخصیــص یارانه هــا و‬ ‫مدیریــت مناســب بــازار اســت‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬دولــت ســیزدهم‬ ‫قصــد داشــت بــا ایجــاد تغییــر در وضعیــت اقتصادی‪ ،‬شــرایط کشــور‬ ‫را از همــان اغــاز بــه کار خــود بــه ســمت بهبــود ســوق دهــد تــا ســفره‬ ‫مــردم از رونــق نیفتــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اولویــت برنامه هــای خــود را‬ ‫معیشــت قرارداد‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی نخســتین اقــدام از بودجــه‬ ‫ارائــه شــده بــه مجلــس شــورای اســامی بــود تــا بخشــی از بــازار را‬ ‫بــا تغییــر در پرداخــت ان کنتــرل کنــد؛ بــر همیــن اســاس عرضــه ارز‬ ‫ترجیحــی را در اردیبهشـت ماه‪ ،‬حــذف و بـ ه صــورت یارانــه مســتقیم‬ ‫در دســتور کار قــرار داد‪.‬‬ ‫بدیــن گونــه کــه مقــرر شــد تــا بــه هــر فــرد در دهک هــای اول تــا‬ ‫ســوم طــی دو مــاه مبلــغ ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان و بــه دهک هــای چهــارم‬ ‫تــا نهــم ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان پرداخــت شــود و در ماه هــای بعــد یارانــه‬ ‫خریــد کاالهــای اساســی را بــا تخصیــص کاالبــرگ الکترونیــک‪،‬‬ ‫پرداخــت خواهــد کنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه بحــث عادالنه ســازی یارانه هــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬چندیــن ســال اســت کــه بی مدیریتــی و بی برنامگــی در توزیــع‬ ‫یارانه هــا وجــود داشــت و دولــت ســعی کــرد تــا ایــن اصالحــات را‬ ‫انجــام دهــد تــا توزیــع یارانه هــا بــه صــورت عادالنــه پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در چنــد اســتان کشــور کاالبــرگ بــه صــورت غیررســمی‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫اعزام مستاجر‬ ‫به خارج از کشور!‬ ‫یــادش بــه خیــر چنــد ســال قبــل خبــری منتشــر شــد بــا‬ ‫ایــن مضمــون کــه فــردی در فرانســه در خانــه اســتیجاری‬ ‫اش فــوت مــی کنــد و مالــک ‪ 9‬ســال بعــد متوجــه شــد! بــه‬ ‫جزئیات ماجرا و سیســتم بانکی پیشــرفته که ســر ماه اجاره‬ ‫را از حســاب متوفــی کــم مــی کــرد و بــه حســاب مالــک واریــز‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬کاری نداریــم‪ .‬اینکــه در طــول ایــن ‪ 9‬ســال بــه‬ ‫مبلــغ اجــاره بهــا چیــزی اضافــه نشــده اســت‪ ،‬جالــب اســت!‬ ‫بــا ایــن مقدمــه امــروز تصمیــم گرفتیــم ســری بــه اشــفته‬ ‫بــازار مســکن و اجــاره بهــا و حواشــی ان بزنیــم‪ .‬الکــردار عیــن‬ ‫ســوق الثالثــا یــا همــان ســه شــنبه بــازار شــنقیط مــی مانــد و‬ ‫هــر کــس امــار و نــرخ را خــودش اعــام مــی کنــد تــا جایــی که‬ ‫تــورم اجاره بهــا حتــی از تــورم عمومــی بیشــتر شــده اســت و‬ ‫ســاکنان شــهرهای بــزرگ بــه حاشــیه نشــینی یــا مهاجــرت بــه‬ ‫شــهرهای کوچکتــر روی اورده انــد!‬ ‫دولــت هــم فقــط بخشــنامه کــرده کــه ســقف رشــد اجاره بهــا‬ ‫در قراردادهــای امســال بــرای پایتخــت ‪ ۲۵‬درصد و برای ســایر‬ ‫شــهرها ‪ ۲۰‬درصــد تعییــن شــده اســت‪ .‬همچنیــن مقــرر شــد‬ ‫بــه منظــور عملیاتــی شــدن ســقف های دســتوری تعییــن‬ ‫شــده بــرای افزایــش اجاره بهــا‪ ،‬مقــررات الزم بــه عنــوان‬ ‫ضمانــت اجرایــی ایــن مصوبــه پیش بینــی شــود‪.‬‬ ‫امــا از انجــا کــه هــم دولتمــردان و هــم مســتاجران می داننــد‬ ‫از ایــن بخشــنامه هــا ابــی گــرم نمی شــود‪ ،‬ما بیکار ننشســتیم‬ ‫و امــروز قصــد داریــم بــا ارائــه طریــق در خصــوص معضــل‬ ‫مســکن‪ ،‬دعــای خیــر مســتاجران را توشــه راه مــان کنیــم‪ .‬و اما‬ ‫راهکارهــای هنرمونتیــک در خصــوص مســکن‪...‬‬ ‫الــف) اعــزام مســتاجران بــه خــارج از کشــور‪ :‬بــا یــک برنامــه‬ ‫ریــزی صحیــح و اصولــی مــی تــوان بــه جــای ســاخت مســکن‬ ‫مزخــرف مهــر(!) ‪ ،‬مســکن غیــر مزخــرف اجتماعــی(!) و‬ ‫مســکن ملــی‪ ،‬زمینــه مهاجــرت مســتاجران را بــه کشــورهای‬ ‫خــارج فراهــم کــرد‪ .‬بــا ایــن شــیوه هــم حــرف ان کارشــناس‬ ‫رســانه ملــی ســبز مــی شــود کــه فرمــوده بــود هــر کــس نــا‬ ‫راضــی اســت جمــع کنــد و از مملکــت بــرود‪ ،‬هــم حــرف ان‬ ‫نماینــده محتــرم مجلــس در خصــوص ازدواج بیــن المللــی‬ ‫جوانــان! یــک تیــر و چنــد نشــان اســت‪.‬‬ ‫ب) پایــان شــوخی بــا مالیــات‪ :‬یکــی از راهکارهایــی کــه در‬ ‫حــل بســیاری از مشــکالت مملکــت راهگشــا اســت‪ ،‬پایــان‬ ‫شــوخی بــا مالیــات اســت‪ .‬مــا رفیقــی داریــم کــه بنــده خــدا‬ ‫کاســب اســت و از ســرناچاری مالیــات صاحــب مغــازه را‬ ‫نیــز خــودش پرداخــت مــی کنــد! بمانــد کــه مالیــات عزیــزان‬ ‫فوتبالیســت را هــم باشــگاه هــا تقبــل می کننــد‪ .‬در حقیقت‬ ‫دریافــت مالیــات در کشــور شــبیه بــه یــک شــوخی اســت کــه‬ ‫فقــط کارمنــدان ان را جــدی جــدی پرداخــت مــی کننــد‪ .‬امــا‬ ‫در ایــن خصــوص پیشــنهاد مــی شــود دولــت بــا گذاشــتن‬ ‫یــک کارت ویزیــت الی درخانــه هــا و رصــد ان بعــد از چنــد‬ ‫روز‪ ،‬از خالــی بــودن خانــه هــا مطمئــن شــود‪ .‬بعــد از حصــول‬ ‫اطمینــان یــک مالیــات معــادل نصــف قیمــت خانــه در ســال‬ ‫بــرای صاحــب خانــه ببــرد تــا دیگــر کســی هــوس خانــه خالــی‬ ‫داری نکنــد!‬ ‫پ) روزجهانــی خانــه خالــی‪ :‬بــه منظــور فرامــوش نشــدن‬ ‫مقولــه خانــه خالــی‪ ،‬در تقویــم روی بــه خانــه خالــی‬ ‫اختصــاص داده شــود تــا الاقــل یــک روز در ســال هــم شــده‪،‬‬ ‫دولتمــردان بــه فکــر ســر و ســامان دادن بــه پدیــده خانه های‬ ‫خالــی و حــل مشــکالت مســتاجران باشــند!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬نرگس حق مرادی‬ ‫توصیه های برای مرزگذاری‬ ‫هنگام دورکاری‬ ‫تــا بــه حــال شــده کــه هنــگام دورکاری در کارتــان‬ ‫غــرق شــوید و از ایــن گالیــه کنیــد کــه مــرز بیــن زندگــی‬ ‫کاری و شــخصی شــما از بیــن رفتــه اســت؟ دلیــل ایــن‬ ‫مســئله مرزگذاری نکــردن در دورکاری اســت‪ .‬مــا فکــر‬ ‫می کنیــم هنــگام دورکاری بایــد همیشــه در دســترس‬ ‫باشــیم‪ ،‬امــا ایــن تصــور اشــتباه اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫مرزگــذاری بــرای خیلی هــا کار راحتــی نیســت‪ .‬نگرانــی‬ ‫بابــت واکنــش دیگــران و تــرس ازدسـت دادن شــغلمان‬ ‫مانــع از مرزگــذاری می شــوند‬ ‫‪ .۱‬انگیزه کافی برای مرزگذاری پیدا کنید‬ ‫اگــر زمــان کافــی بــرای انجــام کاری داشــته باشــید‪،‬‬ ‫چــه می کنیــد؟ بــرای مرزگــذاری در دورکاری بایــد‬ ‫دالیــل و انگیزه هــای کافــی داشــته باشــید و این طــور‬ ‫نباشــد کــه زمانــی را بــرای فراغــت تعییــن کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫ندانیــد بــا ان بایــد چــه کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی انگیــزه کافــی بــرای انجام کاری داشــته باشــیم‪ ،‬‬ ‫بیشــتر تــاش می کنیــم‪ .‬ایــن کار بــه مــا کمــک می کنــد‬ ‫کــه بــر تــرس مرزگــذاری غلبــه کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترس ها و باورهای مانع مرزگذاری را شناسایی کنید‬ ‫یکــی از دالیــل اصلــی تــرس مــا از مرزگــذاری در‬ ‫دورکاری‪ ،‬نگرانــی بابــت ازدســت دادن شــغل اســت‪.‬‬ ‫بــرای گــذر از ایــن تــرس‪ ،‬ترس هــا و باورهایــی را‬ ‫فهرســت کنیــد کــه مانــع مرزگــذاری در دورکاری‬ ‫می شــوند‪ .‬ســپس انهــا را در بــازه منطقی تریــن تــا‬ ‫غیرمنطقی تریــن ترس هــا طبقه بنــدی کنیــد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بفهمیــد کــدام تــرس منطقــی و کــدام یــک‬ ‫غیرمنطقــی اســت‪ ،‬چنیــن ســواالتی از خــود بپرســید‪:‬‬ ‫اگــر ایمیــل رئیســم را پــس از پایــان ســاعت کاری‬ ‫بالفاصلــه جــواب ندهــم‪ ،‬اخــراج می شــوم؟ ایــا ایــن‬ ‫خیال پــردازی مــن اســت یــا واقعیــت دارد؟‬ ‫ترس هــای غیرمنطقــی را کنــار بگذاریــد‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫ترس هــای منطقــی چاره اندیشــی کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫می توانیــد در طــول هفتــه زمانــی را بــه شــنیدن‬ ‫نظــرات رئیــس یــا مشــتریان خــود اختصــاص دهیــد تــا‬ ‫از رضایــت و همراهــی انهــا مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه روزانه ای مناسب طراحی کنید‬ ‫یکــی از مزایــای دورکاری انعطاف پذیــری ســاعت‬ ‫کارتــان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال برخــی زمــان کاری و‬ ‫غیــرکاری را بــا هــم ترکیــب می کننــد‪ .‬مثــا شــاید در‬ ‫خانــه ناهارتــان را در حالــی میــل کنیــد کــه همچنــان‬ ‫مشــغول کاریــد‪.‬‬ ‫مرزگــذاری بــه شــما کمــک می کنــد جلــوی چنیــن‬ ‫ترکیب هایــی را بگیریــد‪ .‬زمانــی را بــرای صــرف ناهــار‪،‬‬ ‫ورزش و ســایر برنامه هــای روزانــه خــود در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬مرزگــذاری به معنــی مراقبــت از ســامت‬ ‫روان و جســم شماســت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تقویم خود را به روز کنید تا دیگران‬ ‫از مرزگذاری شما باخبر شوند‬ ‫وقتــی در حــال مرزگــذاری هســتید‪ ،‬حتمــا بایــد‬ ‫دیگــران را از ان مطلــع کنیــد‪ .‬اگــر چنیــن نکنیــد‪ ،‬شــاید‬ ‫کســی در زمــان اســتراحت شــما برنامـه ای بچینــد‪ ،‬مثال‬ ‫جلســه ای کاری تنظیــم کنــد‪ .‬پــس حتمــا بــا تنظیــم‬ ‫تقویــم خــود و اطالع رســانی مناســب‪ ،‬زمان هــای در‬ ‫دســترس خــود را بــرای دیگــران مشــخص کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر کســی در زمــان فراغــت برایتــان برنامــه کاری‬ ‫چیــد‪ ،‬محترمانــه بــه او یــاداوری کنیــد کــه در ان زمــان‬ ‫در دســترس نیســتید و از او بخواهیــد تــا زمــان دیگــری‬ ‫را تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۵ .۵‬اولویت مهم زندگی کاری و شخصی خود‬ ‫را تعیین کنید‬ ‫اگــر کســی در زمــان فراغــت برایتــان برنامــه کاری‬ ‫چیــد‪ ،‬محترمانــه بــه او یــاداوری کنیــد کــه در ان زمــان‬ ‫در دســترس نیســتید و از او بخواهیــد تــا زمــان دیگــری‬ ‫را تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫زمانــی را بــرای تعییــن ‪ ۵‬اولویــت مهــم زندگــی کاری و‬ ‫شــخصی خــود اختصــاص دهیــد‪ .‬اگــر کســی بــه شــما‬ ‫پیشــنهاد کاری داد‪ ،‬بررســی کنیــد کــه ان پیشــنهاد بــا‬ ‫ایــن اولویت هــا در تضــاد نباشــد‪ .‬اگــر بــود‪ ،‬ســراغ فــرد‬ ‫برویــد و بــا او بــرای یافتــن راه حــل گفت وگــو کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬ارتباط با دیگران را فراموش نکنید‬ ‫دورکاری ارتبــاط بــا دیگــران را مشــکل تر می کنــد‪ .‬پــس‬ ‫حفــظ ارتبــاط در ایــن شــرایط مهم تــر اســت‪ .‬اغلــب‬ ‫خــود مرزگــذاری دیگــران را ناراحــت نمی کنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫اطالع رســانی نکردن شــما منجــر بــه کــدورت می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی قصــد داریــد مدتــی کار نکنیــد‪ ،‬بــه همکارانتــان‬ ‫اطــاع دهیــد چــه زمانــی بازمی گردیــد‪ .‬همیــن‬ ‫اطــاع دادن مانــع از بــروز تنــش در محیــط کار می شــود‪.‬‬ ‫چه زمانی برای شروع کسب وکار خودمان اماده ایم؟‬ ‫جاوید فرجام نیا‬‫خیلی هــا رویــای داشــتن کس ـب وکار خودشــان را دارنــد‪ .‬اینکــه‬ ‫رئیــس خودشــان باشــند‪ ،‬هــر موقــع دوســت دارنــد کار کننــد و‬ ‫درامــد کســب کننــد‪ .‬منتهــا شــروع یــک کسـب وکار شــخصی بــه‬ ‫ایــن ســادگی ها هــم نیســت‪ ،‬مــوارد زیــادی هســت کــه قبــل‬ ‫از شــروع کس ـب وکار بایــد بــه انهــا توجــه کــرد و انهــا را در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬ســواالتی کــه بایــد از خودمــان بپرســیم و در یافتــن پاســخ‬ ‫انهــا بــا خودمــان صــادق باشــیم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد بــه نشــانه هایی‬ ‫کــه مــا را امیــدوار یــا نگــران می کننــد نیــز توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫پرسش هایی که باید پیش از راه اندازی کسب وکارتان پاسخ دهید‬ ‫ســواالت بســیاری هســت کــه قبــل از شــروع کارتــان بایــد از خود‬ ‫بپرســید و جواب هایــش را پیــدا کنیــد‪ .‬برخــی از ایــن پرس ـش ها‬ ‫ناظــر بــه ویژگی هــای درونــی شماســت و بعضــی دیگــر دربــاره‬ ‫محیطــی اســت کــه قــرار اســت در ان فعالیــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬چرا می خواهم کسب وکار خودم را راه بیندازم؟‬ ‫شــاید پاســخ ایــن ســوال واضــح بــه نظــر برســد؛ امــا بایــد کمــی‬ ‫تامــل کنیــد و عمیق تــر بــه دالیلــی کــه باعــث شــده به دنبــال‬ ‫چنیــن کاری برویــد بیندیشــید‪ .‬اولیــن جرقـه ای کــه شــما را بــه‬ ‫ایــن فکــر انداختــه چــه بــود؟ ایــا بــا تمــام وجــود نســبت بــه ان‬ ‫شــور و اشــتیاق داریــد؟‬ ‫‪ .۲‬ایا ایده ام در کوتاه و بلند مدت برایم درامدزایی می کند؟‬ ‫اگــر پاســختان خیــر اســت‪ ،‬بهتــر اســت در اجــرای ایده تــان‬ ‫تجدیدنظــر کنیــد‪ .‬درســت اســت کــه پــول عامــل اصلــی‬ ‫شــکل گیری ایــن ایــده در ذهــن شــما نبــوده؛ امــا قــرار نیســت‬ ‫هزینه هــای کســب وکارتان از درامدتــان بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مشتری ام کیست؟‬ ‫هیــچ کسـب وکاری قــرار نیســت بــه عالـم وادم کاال یــا خدمــات‬ ‫بفروشــد‪ .‬هــر کســب وکاری بــازار و مشــتری مخصــوص بــه‬ ‫خودش را دارد‪ .‬پیش از راه اندازی کسـب وکار‪ ،‬باید مشــتریان‬ ‫بالقوه تــان را شناســایی کنیــد تــا تبلیغــات و بازاریابی تــان را‬ ‫روی انهــا متمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چه کسانی رقیب من هستند؟‬ ‫اغلــب ایده هایــی کــه بــه ذهنتــان می رســند به احتمــال زیــاد‬ ‫ِ‬ ‫جایــی دیگــر عملــی شــده اند‪ .‬حتــی ممکــن اســت شــما چندیــن‬ ‫رقیــب داشــته باشــید‪ .‬بــا ایــن حســاب‪ ،‬ضــروری اســت کــه پیــش‬ ‫از شــروع‪ ،‬دربــاره رقبــای خــود تحقیــق کنیــد تــا دریابیــد انهــا چــه‬ ‫نقــاط ضعــف و قوتــی دارند‪ .‬ارتباطشــان با مشــتریان‪ ،‬شــیوه های‬ ‫ارائــه محصــول و اعتبــار برندشــان را نیــز بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬محصول من چه تمایزی با محصول رقبا دارد؟‬ ‫پــس از بررســی رقبــا‪ ،‬حــال بایــد از خــود بپرســید «محصــول‬ ‫یــا خدمــت مــن چــه تفــاوت منحصربه فــردی بــا کار ســایر رقبــا‬ ‫دارد؟» بــا «چه چیــزی محصــول یــا خدمــت مــن را نســبت بــه‬ ‫دیگــران متمایــز می کنــد؟»‪.‬‬ ‫‪ .۶‬راهبرد بازاریابی من چیست؟‬ ‫پیــش از شــروع هــر کســب وکاری بایــد راهبــرد یــا اســتراتژی‬ ‫بازاریابــی تــدارک ببینیــد‪ .‬شــما بایــد محصــول یــا خدمتتــان را در‬ ‫دســترس مشــتری قــرار دهیــد و او را بــه اســتفاده از ان تشــویق‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا داشــتن یــک برنامــه مناســب بازاریابــی‪ ،‬احتمــال اینکــه‬ ‫مشــتریان بالقــوه بیشــتری پیــدا کنیــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬محصولم را چگونه باید قیمت گذاری کنم؟‬ ‫شــما نمی خواهیــد محصولتــان بیش ازحــد گــران یــا‬ ‫بیش ازحــد ارزان باشــد؛ پــس چطــور بایــد قیمت گــذاری کنیــد؟‬ ‫اینجاســت کــه بررســی کار رقبــا کمکتــان می کنــد محصولتــان‬ ‫را بهتــر قیمت گــذاری کنیــد‪ .‬از خــود بپرســید «ایــا محصــول‬ ‫مــن در مقایســه بــا محصــوالت مشــابه بــرای مثــال لوکس تــر‬ ‫اســت یــا ویژگی هــای ســاده تری دارد؟»‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بایــد‬ ‫هزینه هــای تولیــد و بســته بندی و توزیــع را نیــز در قیمــت‬ ‫تمام شــده محصــول در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬ایا سرمایه اولیه کافی در اختیار دارم؟‬ ‫هــر کســب وکاری پیــش از انکــه شــروع بــه کار کنــد و بــه‬ ‫ســوددهی برســد‪ ،‬هزینه هایــی دارد کــه بایــد پرداخــت‬ ‫کنیــد؛ پــس قبــل از شــروع‪ ،‬فهرســتی از هزینه هایــی کــه‬ ‫بایــد بپردازیــد و چیزهایــی کــه بایــد بخریــد تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن فهرســت می توانــد شــامل‪ :‬ثبــت تجــاری نــام شــرکت‪،‬‬ ‫راه انــدازی وب ســایت‪ ،‬هزینه هــای مرتبــط بــا تولیــد خــود‬ ‫محصــول یــا ارائــه خدمــت‪ ،‬بســته بندی‪ ،‬بازاریابــی و… باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ایا شور و اشتیاق الزم را دارم؟‬ ‫گفتــن اینکــه می خواهــم کســب وکار خــودم را راه بینــدازم‬ ‫راحــت اســت؛ امــا ایــا واقعــا شــور و اشــتیاق الزم بــرای‬ ‫قدم گذاشــتن در ایــن راه و تحمــل ســختی هایش را داریــد؟‬ ‫هــر کســب وکاری بــرای اینکــه شــکوفا شــود‪ ،‬بــه تــاش و‬ ‫کوشــش فــراوان نیــاز دارد و اشــتیاق بــه ایــن کار عاملــی اســت‬ ‫کــه شــما را تــا انتهــا در مســیر نگــه مــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ایا می توانم به تنهایی از پس کار بربیایم؟‬ ‫بایــد روی ایــن موضــوع کــه ایــا می توانیــد به تنهایــی همــه‬ ‫کارهــا را انجــام دهیــد یــا بــه فــرد یــا افــرادی دیگــر نیــاز داریــد‬ ‫فکــر کنیــد‪ .‬اغلــب اوقــات اداره کــردن کســب وکار به تنهایــی‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬بهتــر اســت به دنبــال افــرادی باشــید کــه هـم دل‬ ‫و هم فکــر شــما بــوده و به انــدازه شــما نســبت بــه ایده تــان‬ ‫تعهــد و اشــتیاق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫استرس چه تاثیری‬ ‫بر عملکرد شما‬ ‫در محیط کار دارد؟ ‬ ‫هرکــس ازنظــر اینکــه در چــه شــرایطی دچــار اســترس می شــود و‬ ‫چطــور ایــن اســترس را بــروز می دهــد‪ ،‬بــا دیگــران متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شناســایی نشــانه های ورود بــه حالــت اســترس (‪)stress mode‬‬ ‫از دو جنبــه مهــم اســت‪ :‬نخســت‪ ،‬خوداگاهــی (‪)self-aware‬‬ ‫بیشــتر و درک تأثیر ایجادشــده در ما؛ دوم‪ ،‬شناســایی نشــانه های‬ ‫هشــداردهنده در مراحــل اولیــه‪ ،‬بــرای تطبیـق دادن خــود و بازیابــی‬ ‫ط کار به دو شــکل‬ ‫انــرژی‪ .‬معمــوال در رویارویــی بــا اســترس در محیـ ‬ ‫واکنــش نشــان می دهیــم‪ :‬یــا رفتــار و ســبک کاری معمــول خــود را‬ ‫تقویــت می کنیــم یــا برعکــس ان عمــل می کنیــم‪.‬‬ ‫واکنش اول‪ :‬تقویت رفتار و سبک کاری معمول‬ ‫بعضــی از افــراد وقتــی دچــار اســترس می شــوند‪ ،‬ســبک کاری‬ ‫معمــول خــود را تقویــت می کننــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬چنــد مثــال رایــج از‬ ‫ایــن حالــت را می بینیــم‪ .‬در ایــن مثال هــا‪ ،‬در زمــان اســترس‪ ،‬یــا‬ ‫ســبک معمــول کاری شــما تقویــت شــده و یــا رفتارهــای معمــول‬ ‫شــما پررنگ تــر و شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫معموال‪:‬‬ ‫ســبک گفت وگــوی شــما صریــح و مســتقیم اســت؛ ولــی اکنــون‬ ‫رک و بی پــرده و احتمــاال بی مالحظــه و بی فکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از بحــث گروهــی لــذت می بریــد؛ ولــی اکنــون از ایــن حــد فراتــر‬ ‫رفته ایــد و دیگــر تمایلــی نداریــد کــه به تنهایــی تصمیــم گیــری کنید‪.‬‬ ‫جلســاتی را برگــزار می کنیــد تــا اجمــاع و توافــق گــروه را بــه دســت‬ ‫بیاوریــد‪ ،‬در حالی کــه برگــزاری ایــن جلســات هیــچ ضرورتــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون بــه اینکــه‬ ‫دیگــران چگونــه کارشــان را انجــام می دهنــد‪ ،‬اعتمــاد نداریــد و‬ ‫مدیریــت خُــرد می کنیــد؛ یعنــی بــر جزئیــات کارهــای انهــا نیــز‬ ‫نظــارت می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫از هــر چیــزی کــه ممکــن اســت موجــب تضــاد و اختــاف شــود‪،‬‬ ‫پرهیــز می کنیــد‪.‬‬ ‫کارهــا را به صــورت گروهــی انجــام می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫بیشــتر ایدئال گــرا شــده اید تــا عمل گــرا‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه‬ ‫بی قــرار و بی تــاب شــده اید‪.‬‬ ‫بــه توانایی هــای خــود اطمینــان داریــد؛ ولــی اکنــون دیگــران را‬ ‫به خاطــر هــر مشــکلی ســرزنش می کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه نقــش‬ ‫خودتــان در ایجــاد ان مشــکل را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫خــود را بــه چالــش می کشــید تــا بهتــر عمــل کنیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫خودمنتقــد (‪ )self-critical‬شــده اید‪.‬‬ ‫فــردی واقع گــرا و متمرکــز بــر مســائل عملــی هســتید؛ ولــی اکنــون‬ ‫احساســات عاطفــی خــود یــا دیگــران را کم اهمیــت جلــوه می دهیــد‪.‬‬ ‫روی وظیف ـه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال انجامــش هســتید؛‬ ‫ولــی اکنــون ایــن تمرکــز باعــث می شــود کــه در ظاهر بــا هر تغییری‬ ‫مخالفــت کنیــد یــا مواجــه موثــر بــا نظــرات مخالــف نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫بــدون هیــچ توجیــه یــا اســتداللی از ایــن رویکردهــا پیــروی می کنیــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد؛ ولــی اکنــون بــدون فکــر و انــی‬ ‫عمــل می کنیــد یــا بــا ایجــاد هــر ابهامــی‪ ،‬ســردرگم می شــوید‪.‬‬ ‫واکنش دوم‪ :‬برعکس سبک و رفتار معمول کاری‪ ،‬عمل کنیم‬ ‫شــاید متوجــه شــده باشــید کــه وقتــی دچــار اســترس می شــوید‪،‬‬ ‫ســبک کاری تــان کامــا وارونــه می شــود و بــه نقطــه مقابــل‬ ‫ســبک معمــول تغییــر می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬شــما چنیــن‬ ‫وضعیتــی داریــد‪:‬‬ ‫معمــوال ازادانــه حرف هــا و نظــرات خــود را بیــان می کنیــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون بــه روش هــای ارتباطــی غیرمســتقیم ماننــد ایمیــل روی‬ ‫می اوریــد‪.‬‬ ‫پذیــرای بازخــورد و نظر هــای دیگــران هســتید؛ ولــی اکنــون‬ ‫حــس می کنیــد کــه بــه انتقــاد حســاس شــده اید‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون در توجــه و‬ ‫رســیدگی بــه نظــم و جزئیــات تعلــل می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون طــوری رفتــار می کنیــد کــه دیگــران را تحریــک و عصبانــی‬ ‫می کنیــد یــا رفتــاری ســلطه جویانه و مســتبدانه داریــد‪.‬‬ ‫گروهــی کار می کنیــد (کار گروهــی) و از اعضــای گــروه هســتید؛‬ ‫ولــی اکنــون رقابتــی یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه به شــدت‬ ‫خســته شــده اید یا کارها برایتان خســته کننده هســتند‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‪. ...‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫اطالعات بانکی خود را دور از دسترس کودکان نگه دارید‬ ‫پلیس فتا گفت‪ :‬برای اینکه فرزندان در فضای مجازی کمتر اسیب ببینند‪ ،‬نیاز است که والدین بر فعالیت های سایبری ان ها نظارت کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفت‪:‬بــا توجــه بــه وصــول پرونده هــای متعــدد برداشــت از حســاب بانکــی والدیــن بــه مجموعــه پلیس فتــا‪،‬‬ ‫ازایـن رو الزم اســت والدیــن حدومــرزی در ایــن خصــوص بیــن خــود و فرزنــدان قائــل شــوند و از در اختیــار قــرار دادن کارت بانکــی اصلــی خــود بــه فرزندانشــان‬ ‫خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫تونل معکوس و‬ ‫کوتاه کننده های‪URL‬‬ ‫شگردجدیدفیشینگ‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫تکنیــک جدیــد دسترســی غیــر مجــاز بــه عوامــل تهدیــد اجــازه‬ ‫مــی دهــد تــا از برخــی از موثرتریــن اقدامــات متقابــل فیشــینگ‬ ‫فــرار کننــد‪ ،‬محققــان امنیتــی هشــدار می دهنــد کــه روش‬ ‫جدیــدی بــرای انجــام حمــات فیشــینگ توســط گروه هــای‬ ‫جنایتــکار در حــال اتخــاذ اســت و می توانــد عامــان تهدیــد را‬ ‫عمــا ً غیرقابــل شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن تکنیــک شــامل اســتفاده از ســرویس های «تونــل‬ ‫معکــوس» و کوتاه کننده هــای ‪ URL‬بــرای راه انــدازی حمــات‬ ‫فیشــینگ در مقیــاس بــزرگ اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬گــروه هایــی‬ ‫کــه از ایــن تکنیــک هــا اســتفاده مــی کننــد هیــچ اثــری از خــود‬ ‫باقــی نمــی گذارنــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬عوامــل تهدیــد مــی تواننــد از‬ ‫ماشــین هــای محلــی خــود بــرای میزبانــی صفحــات فیشــینگ‬ ‫در ‪ URL‬هــای تصادفــی اســتفاده کننــد‪ .‬اینهــا مــی تواننــد بــه‬ ‫جلوگیــری از شناســایی توســط ســرویس هــای اســکن ‪URL‬‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬ســپس گــروه هــا مــی تواننــد هویــت خــود را بــا‬ ‫اســتفاده از خدمــات کوتــاه کننــده ‪ URL‬پنهــان کننــد‪.‬‬ ‫سرویس های که این اجازه را می دهند‬ ‫مهاجمــان از یــک اســیب پذیــری بــه معنــای فنــی اســتفاده‬ ‫نمــی کننــد‪ .‬در عــوض‪ ،‬انهــا از خدمــات قانونــی و قانــون بــرای‬ ‫دور زدن اقدامــات ضــد فیشــینگ ســوء اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫خدمــات مرتبــط بــا ایــن تکنیــک عبارتنــد از ‪ Ngrok، bit.ly‬و‬ ‫‪ .Cloudflare’s Argo Tunnel‬ایــن حملــه توســط محققــان‬ ‫امنیتــی در ‪ CloudSEK‬شناســایی شــد و دریافتنــد کــه ایــن‬ ‫روش بــرای هــدف قــرار دادن مشــتریان بانک هــای هنــدی‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬در اینجــا‪ ،‬حمــات فیشــینگ ســعی‬ ‫داشــتند مشــتریان را فریــب دهنــد تــا جزئیــات بانکــی‪ ،‬شــماره‬ ‫‪( Aadhaar‬هویــت ملــی هنــد) و ســایر اطالعــات حســاس‬ ‫را تحویــل دهنــد‪ .‬دارشــیت اشــارا‪ ،‬محقــق اصلــی تهدیــد در‬ ‫‪ ،CloudSEK‬بــه مــا گفــت‪« :‬مــا ایــن تهدیــد را زمانــی کشــف‬ ‫کردیــم کــه اینترنــت را بــرای دارایی هــای مرتبــط بــا مشــتری‪،‬‬ ‫جعــل هویــت و داده هــای خــود تحــت نظــر داشــتیم‪.‬‬ ‫«در طــول دوره منظــم تحقیقــات خــود‪ ،‬متوجــه الگوهــای‬ ‫ســوء اســتفاده از چندیــن ســرویس تونــل معکــوس شــدیم‪».‬‬ ‫اگرچــه ‪ CloudSEK‬تالش هــای فیشــینگ علیــه مشــتریان‬ ‫بانــک هنــدی را شناســایی کــرد‪ ،‬ایــن تکنیــک در ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫بریتانیــا و اروپــا نیــز اســتفاده شــده اســت‪ .‬اشــارا افــزود‪:‬‬ ‫«حمــات معکــوس تونــل ایــن روزهــا بســیار رایــج شــده اســت‪.‬‬ ‫شــیوه عملکــرد عوامــل تهدیــد بــا اســتفاده از تونــل معکــوس‬ ‫شــامل ارســال هرزنامــه مبتنــی بــر پیامــک بــا ادرس هــای‬ ‫اینترنتــی فیشــینگ کوتــاه شــده بــا اســتفاده از خدمــات محبــوب‬ ‫انهدام ‪ 26‬فقره باند کالهبرداری‬ ‫رایانه ای با ارزش ریالی بیش از‬ ‫‪ 607‬میلیارد ریال‬ ‫کوتــاه کــردن ‪ URL‬اســت‪.‬ما مشــاهده کرده ایــم کــه از ایــن‬ ‫تکنیــک بــرای هــدف قــرار دادن اکثــر برندهــا و ســازمان های‬ ‫بــزرگ اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫پنهان شدن در سایه ها‬ ‫تونــل هــای معکــوس بــه گــروه هــای جنایتــکار اجــازه مــی دهــد‬ ‫تــا از برخــی از موثرتریــن اقدامــات متقابــل فــرار کننــد‪ .‬یکــی از‬ ‫راه هایــی کــه گروه هــای فیشــینگ دســتگیر می شــوند‪ ،‬اتــکای‬ ‫ان هــا بــه ارائه دهنــدگان هاســت و اســتفاده از دامنه هایــی‬ ‫اســت کــه بــه گفتــه ‪« ،CloudSEK‬جعــل هویــت شــرکت ها‬ ‫یــا کلمــات کلیــدی هدف منــد هســتند»‪.‬حتی در مــواردی کــه‬ ‫شــواهد کافــی بــرای اجــرای قانــون بــرای تعقیــب گروه هــای‬ ‫فیشــینگ وجــود نــدارد‪ ،‬ارائه دهنــدگان میزبانــی دامنه هــای‬ ‫جعلــی را حــذف خواهنــد کــرد‪ .‬اســتفاده از دامنه هایــی بــا‬ ‫کلیدواژه هــای «تصادفــی یــا عمومــی» تــا حــدودی از مهاجمــان‬ ‫محافظــت می کنــد‪ ،‬زیــرا نمی تــوان انهــا را بــرای نقــض‬ ‫نــام تجــاری گــزارش کــرد‪ .‬امــا مجرمــان ســایبری می تواننــد‬ ‫از تونل هــای معکــوس بــرای دور زدن کامــل هاســت بــا‬ ‫ذخیره ســازی باینــری فیشــینگ در چیــزی بیــش از یــک رایانــه‬ ‫شــخصی محلــی اســتفاده کننــد‪ .‬افــزودن کوتــاه کــردن ‪ URL‬در‬ ‫بــاال‪ ،‬ردیابــی حملــه را دشــوارتر مــی کنــد و مــی توانــد قربانیــان‬ ‫را بیشــتر در معــرض کالهبــرداری قــرار دهــد‪ .‬بــه ایــن موضــوع‬ ‫ایــن مــورد را اضافــه کنیــد کــه اکثــر ‪ URL‬هــای تونــل معکــوس‬ ‫موقتــی هســتند معمــوال ًفقــط بــرای ‪ 24‬ســاعت کار مــی کنند و‬ ‫تخصیــص و پیگــرد قانونــی همچنــان بســیار ســختتر می شــود‪.‬‬ ‫نظارت بهبود یافته‬ ‫‪ CloudSEK‬خواســتار بهبــود نظــارت بــر خدمــات تونــل‬ ‫معکــوس اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ Ngrok ،‬اکنــون از کاربــران‬ ‫خــود مــی خواهــد کــه ادرس هــای ‪ IP‬خــود را افشــا کننــد و‬ ‫قبــل از میزبانــی محتــوای ‪ HTML‬ثبــت نــام کننــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه ‪ Cloudflare‬از کاربــران مــی خواهــد کــه یــک حســاب‬ ‫کاربــری ایجــاد کننــد‪ .‬کوتــاه کــردن ‪ URL‬بــرای پلیــس ســخت‬ ‫تــر اســت‪ ،‬زیــرا هیــچ فعالیــت مخــرب واقعــی وجــود نــدارد‪ :‬انهــا‬ ‫بــه ســادگی کاربــران را بــه یــک وب ســایت هدایــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ CloudSEK ،‬پذیرفتــه اســت کــه کشــف حمــات‬ ‫بــه نظــارت شــخص ثالــث بســتگی دارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬شــرکت های‬ ‫هــدف ممکــن اســت مجبــور شــوند بــرای مقابلــه بــا ایــن بــردار‬ ‫حملــه‪ ،‬بــه امــوزش کاربــر تکیــه کننــد‪.‬‬ ‫کریــس پریــس‪ ،‬رئیــس عملیــات ســایبری در شــرکت‬ ‫مشــاوره مدیریــت ریســک دیجیتــال (‪Protection Group‬‬ ‫‪ )International‬گفــت‪« :‬در واقــع‪ ،‬ایــن کانــال دیگــری بــرای‬ ‫حمــات فیشــینگ اســت‪ .‬تفــاوت اصلــی در انتســاب اســت‪.‬‬ ‫«اگــر دامنــه ای در یــک ارائــه دهنــده هاســت ثبــت شــده باشــد‪،‬‬ ‫انهــا مــی تواننــد بــه شــکایات پاســخ دهنــد و یــک وب ســایت را‬ ‫حــذف کننــد‪ ،‬امــا بــا تونــل هــای معکــوس‪ ،‬ارائــه دهنــده تونــل‬ ‫معکــوس مســئولیتی در قبــال ان نــدارد‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه بــه‬ ‫طــور بالقــوه حــذف ان ســخت تــر اســت‪ .‬ان را بــا کوتــاه کننــده‬ ‫‪ URL‬ترکیــب کنیــد‪ ،‬مــی توانــد بســیار موثــر باشــد‪« .‬بــه نظــر‬ ‫کلیشــه ای مــی رســد‪ ،‬امــا توصیــه ای کــه مــا داریــم ایــن اســت‬ ‫کــه اگاهــی از فیشــینگ را دو برابــر کنیــم تــا احتمــال کلیــک روی‬ ‫یــک لینــک مخــرب را کاهــش دهیــم‪».‬‬ ‫اختالالتخلقی‬ ‫و خودکشی در‬ ‫کودکان و نوجوانان‏‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬طیبه سادات محمدی‪:‬‬ ‫اختــاالت افســردگی در کــودکان در تمــام ســنین دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬امــا شــیوع ان باالتــر رفتــن‏ســن افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت افســردگی غالبــا ً‬ ‫تحریــک پذیــری‪ ،‬کناره گیــری از خانــواده و‏همتاهــا و تخریــب‬ ‫پیشــرفت تحصیلــی نشــان مــی دهنــد کــه منجــر بــه انــزوای‬ ‫اجتماعــی ویــران گــر مــی گــردد‪‎. ‎‬‬ ‫عالئــم هســته ای افســردگی اساســی در کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫بزرگســاالن شــواهد هــای چشــمگیر دارنــد‪ ،‬هــر چنــد‏عوامــل رشــدی‬ ‫در شــکل بالینــی ان تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬هــر چنــد افــکار و رفتارهــای‬ ‫خودکشــی ممکــن اســت در متــن اختــال‏افســردگی روی دهــد‪ ،‬اکثر‬ ‫نوجوانانــی کــه بــه خودکشــی مــی اندیشــند‪ ،‬اقــدام مــی کننــد یــا در‬ ‫ان موفــق مــی گردنــد در‏دوره ی افســردگی اساســی قــرار ندارنــد‪.‬‏‬ ‫اکثــر کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت افســردگی‬ ‫بــه رفتارهــای خودکشــی نشــان نمــی دهنــد بنابرایــن‪ ،‬روشــن‬ ‫‏نیســت کــه درمــان بهینــه افســردگی خطــر خودکشــی را بیــن‬ ‫نوجوانــان بــه طــور کلــی کاهــش مــی دهنــد یــا خیــر‪.‬‏‬ ‫معهــذا‪ ،‬مســائل رشــدی بــر تظاهــر تمــام عالئــم تاثیــر می گذارنــد‪.‬‬ ‫مثــا ًبچــه هــای غمگیــن کوچکــی کــه افــکار انتحــاری‏تکــراری دارنــد‬ ‫معمــوال ًناتــوان از طــرح نقشــه هــای واقــع گرایانــه بــرای خودکشــی‬ ‫یــا تبدیــل افکارشــان بــه عمل هســتند‏‪.‬‬ ‫اختــاالت افســردگی معمــوال ً دوره ای هســتند‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 1‬تیر‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪556‬‬ ‫رئیــس مرکــز مبــارزه بــا جرایم ملی و ســازمان یافته پلیس فتا‬ ‫فراجــا خبــرداد‪ :‬طــی یــک مــاه اخیــر تعــداد ‪ 26‬فقــره پرونــده‬ ‫مربــوط بــه مجرمــان حرفــه ای فعــال در زمینــه کالهبــرداری‬ ‫رایان ـه ای در بســتربازارهای انالیــن و شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫پلتفــرم هــای خارجــی بــا ارزش ریالــی بیــش از ‪ 607‬میلیــارد‬ ‫ریــال شناســایی و منهــدم شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیس فتــا؛‬ ‫ســرهنگ مصطفــی نــوروزی‪ ،‬رئیــس مرکــز مبــارزه بــا جرایــم ملــی‬ ‫و ســازمان یافتــه پلیــس فتــا فراجــا در تشــریح ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا وصــول پرونــده هــای متعــددی بــه پلیــس فتــا در یکــی‬ ‫از اســتان هــای شــمالی کشــور بــا موضــوع کالهبــرداری در قالــب‬ ‫درج اگهــی هــای جعلــی در ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬موضــوع به‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم پرونــده بــا درج و انتشــار‬ ‫اگهی هــای جعلــی در قالــب کار در منــزل‪ ،‬بســته بنــدی‪،‬‬ ‫محصــوالت ارایشــی و بهداشــتی‪ ،‬فــروش امــاک و غیــره‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ نــوروزی ادامــه داد‪ :‬بــا بررســی های تخصصــی و‬ ‫اقدامــات فنــی صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‬ ‫در نهایــت متهمیــن اصلــی پرونــده در یکــی از اســتان های‬ ‫شــمال شــرق کشــور شناســایی و پــس از اخــذ مجوزهــای‬ ‫قضایــی دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهمیــن دســتگیر شــده در بازجویی هــای صــورت‬ ‫گرفتــه بــه کالهبــرداری بــا شــیوه ذکــر شــده اعتــراف کردنــد و‬ ‫در بررســی مخفیگاهشــان‪ ،‬ادلــه مرتبــط بــا پرونــده شــامل ‪14‬‬ ‫عدد ســیم کارت مجرمانه‪ 63 ،‬عدد کارت بانکی و ‪ 3‬دســتگاه‬ ‫تلفــن همــراه هوشــمند کشــف و ضبــط شــد و در بررســی‬ ‫تجهیــزات رایانـه ای و هوشــمند ایشــان تعــداد قریــب بــه ‪500‬‬ ‫فقــره ســابقه تمــاس شــهروندان اســتخراج گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول ســایبری بــا بیــان اینکــه تعــداد پرونده هــای‬ ‫متشــکله در ایــن خصــوص تاکنــون ‪ 180‬فقــره بــا ارزش ریالــی‬ ‫بالــغ بــر ‪ 20‬میلیــارد ریــال بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برابــر اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی صــورت گرفتــه از ســوی واحدهــای پلیــس‬ ‫فتــا اســتان هــا‪ ،‬طــی یــک مــاه اخیــر تعــداد ‪ 26‬فقــره بانــد‬ ‫و مجــرم حرفــه ای فعــال در زمینــه کالهبــرداری رایانــه ای در‬ ‫بســتر بازارهای انالین و شــبکه های اجتماعی و پلتفرم های‬ ‫خارجــی بــا ارزش ریالــی بیــش از ‪ 607‬میلیــارد ریــال شناســایی‬ ‫و منهــدم شــده اند کــه در ایــن رابطــه ‪ 44‬نفــر دســتگیر و بــه‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی گردیده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز مبــارزه بــا جرایــم ملــی و ســازمان یافتــه‬ ‫پلیس فتــا در توصیــه بــه شــهروندان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اســتفاده مجرمیــن از شــگرد درج اگهی هــای جعلــی در بســتر‬ ‫بازارهــای انالیــن و اخــذ مبالغــی از شــهروندان تحــت عنــوان‬ ‫بیعانــه و کالهبــرداری بــا ایــن شــیوه‪ ،‬اکیــدا ًتوصیــه مــی کنیــم‬ ‫قبــل از مالقــات حضــوری بــا درج کننــده اگهــی و اطمینــان‬ ‫از صحــت موضــوع و وجــود کاال‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان اقــدام بــه‬ ‫واریــز وجــه تحــت عنــوان بیعانــه یــا پرداخــت کل مبلــغ کاال بــه‬ ‫حســاب های معرفــی شــده ننماینــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ضمــن بیــان ســوابق متعــددی از ســوء‬ ‫اســتفاده از شــهروندان متقاضــی کار در منــزل یــا اســتخدام‬ ‫از ســوی مجرمیــن‪ ،‬از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬در صــورت‬ ‫درخواســت اگهــی دهنــده مبنــی بــر ارســال مــدارک هویتــی‬ ‫از طریــق شــبکه های اجتماعــی و یــا ارائــه شــماره کارت و‬ ‫حســاب های بانکــی و یــا درخواســت ثبــت نــام در ســایت های‬ ‫خریــد و فــروش ارز دیجیتــال و تقاضــای خریــد رمــزارز‪ ،‬بــه‬ ‫هیــچ عنــوان توجــه ننمــوده و مراتــب را ســریعا ًاز طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬گــزارش نمایند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫شــروع ان هــا ممکــن اســت بطئــی بــوده و تــا تخریــب روابــط‬ ‫بــا ‏همتاهــا‪ ،‬اختــال در کارکــرد تحصیلــی یــا کنــاره گیــری از‬ ‫فعالیتهــای ورزشــی روی نــداده اســت‪ ،‬ناشــناخته بماننــد‪.‬‬ ‫‏اختــال بیــش فعالــی‪ /‬کمبــود توجــه‪ ،‬اختــال بــی اعتنایــی‬ ‫مقابلــه ای و اختــال ســلوک ممکــن اســت در کودکانــی کــه‬ ‫بعد‏هــا مبتــا بــه افســردگی مــی گردنــد روی دهــد‪.‬‏‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬اشــفتگی هــای ســلوکی یــا شــکل کامــل اختــال‬ ‫ممکــن اســت در زمینــه یــک دوره افســردگی اساســی‏ظاهــر شــده و‬ ‫بــا بهبــود یافتــن دوره افســردگی از بیــن بــرود‪ .‬بــرای تعییــن اینکــه‬ ‫رفتــاری خــاص( مثــل‪ ،‬عــدم تمرکــز‪ ،‬نافرمانــی‏یــا حمــات قشــقرق)‬ ‫قبــل از دوره افســردگی وجــود داشــته و ارتباطــی بــا ان نــدارد‪ ،‬یــا وقوع‬ ‫ان بــرای نخســتین بــار و رابطــه‏بــا دوره افســردگی دارد‪ ،‬پزشــک بایــد‬ ‫موقعیــت زمانــی عالئــم را روشــن ســازد‪.‬‏‬ ‫همه گیری شناسی‬ ‫شــیوع اختــاالت افســردگی‪ ،‬بــا افزایــش ســن‪ ،‬در جمعیــت‬ ‫کلــی بــاال مــی رود‪ .‬اختــاالت خلقــی در بچــه هــای قبــل از‬ ‫‏ســنین مدرســه بســیار نــادر اســت ‪.‬‏‬ ‫میــزان اختــاالت افســردگی اساســی در بچــه هــای قبــل از‬ ‫ســنین مدرســه در جامعــه ‪ 0/3‬درصــد و در کلینیــک ‪0/94‬‬ ‫‏درصــد تخمیــن زده شــده اســت‪ .‬بیــن بچــه هــای دبســتانی‬ ‫نابالــغ شــیوع اختــال افســردگی اساســی در جامعــه حــدود ‪1‬‬ ‫‏در صــد اســت‪ .‬کــودکان دبســتانی مبتــا بــه اختــال افســرده‬ ‫خویــی در خطــر ابتــا بــه اختــال افســردگی اساســی در‏مقطــع‬ ‫زمانــی یــک ســال پــس از اختــال افســرده خویــی قــرار دارنــد‪.‬‏‬ ‫در نوجوانــان مثــل بزرگســاالن‪ ،‬اختــال افســرده خویــی‪،‬‬ ‫گــزارش مــی شــود کــه در ‪ 5‬در هــزار نوجوانــان دیــده مــی شــوند‬ ‫در ‏مقابــل ‪ 5‬در صــد بــرای اختــال افســردگی اساســی بیــن‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بســتری ‪ ،‬میــزان هــای اختــال افســردگی‬ ‫‏اساســی از جامعــه کلــی بســیار باالتــر اســت‪.‬‏‬ ‫کتاب‪ :‬خالصه روانپزشکی‪ /‬ترجمه‪ :‬نصرت الله پور افکاری‬ ‫گرداورنــده‪ :‬کارشــناس مشــاوره و مــددکاری کالنتــری ‪ 12‬امــام‬ ‫رضــا(ع) بجنــورد‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫نون را به هنر دست به خانه بردن شرط است‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -556‬سال هشتم‬ ‫‪-556-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/22‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/22 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 22‬‬ ‫‪22-- 1401 //04‬‬ ‫چهار شنبه ‪04//01‬‬ ‫‪53‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫زینت فقر و غنا‬ ‫اف زین َ ه ُ الْفَقْر و َ ُّ‬ ‫الشکْر ُ زِین َ ه ُ الْغِن َى‬ ‫قال علی( علیه السالم ) ال ْ َعفَ ُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫امــام علی(علیــه الســام) فرمــود‪ :‬خویشــتن دارى و عفــت زینــت فقــر و‬ ‫شــکرگزارى زینــت غناســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) در ایــن گفتــار حکیمانـه اش از زینــت فقــر و‬ ‫زینــت غنــا ســخن مى گویــد و مى فرماید‪«:‬خویشــتن دارى و عفــت زینــت‬ ‫فقــر و شــکرگزارى زینــت غناســت»‪.‬‬ ‫فقیــر در معــرض افــات مختلفــى قــرار دارد‪ :‬اظهــار حاجــت تــوام بــا‬ ‫ذلــت‪ ،‬دســت بــردن بــه ســوى امــوال حــرام‪ ،‬ناسپاســى در برابــر خداونــد‬ ‫و ماننــد اینهــا‪ .‬امــا اگــر خویشــتن دار باشــد نــه دســت حاجــت بــه ســوى‬ ‫لئیمــان مى بــرد و نــه عــزت نفــس خــود را زیــر پــا مى گــذارد‪ ،‬نــه الــودۀ‬ ‫حــرام مى شــود و نــه زبــان بــه ناشــکرى مى گشــاید‪ ،‬بنابرایــن عفــت بــه‬ ‫معنــاى خویشــتن دارى‪ ،‬زینــت فقــر اســت‪ ،‬از ایــن رو خداونــد از این گونــه‬ ‫فقیــران در قــران مجیــد بــا عظمــت یــاد کــرده و مى فرمایــد‪« :‬لِلْفُقَــراء ِ‬ ‫ن َضرْبــا ً فِــی الْاَر ْ ِ ‬ ‫ض‬ ‫ســب ِ ِ ‬ ‫ن اُح ْ ِ‬ ‫یل اللّــ ه ِ ال ی َ ْ‬ ‫صــرُوا فِــی َ‬ ‫ســتَطِیعُو َ‬ ‫الَّذِیــ َ‬ ‫ســئ َلُو َ ‬ ‫ن‬ ‫ف تَعْرِفُه ُـ ْ ‬ ‫م الْجاه ِـ ‬ ‫ســبُه ُ ُ ‬ ‫م بِ ِ‬ ‫ن الت َّ َعف ُّـ ِ‬ ‫ســیماهُ ْ‬ ‫م ال ی َ ْ‬ ‫یَح ْ َ‬ ‫لُ اَغْنِیــاء َ م ِـ َ‬ ‫ـاس اِلْحافــاً»؛ (انفــاق شــما مخصوصــا ًبایــد) بــراى نیازمندانــى باشــد که‬ ‫النـّ َ‬ ‫در راه خــدا در تنگنــا قــرار گرفتنــد (از وطــن خــود بــراى شــرکت در میــدان‬ ‫جهــاد اواره شــده و در تامیــن زندگــى وامانده انــد) انهــا نمى تواننــد (بــراى‬ ‫تامیــن روزى) مســافرتى کننــد و از شــدت خویشــتن دارى افــراد نــااگاه‬ ‫انهــا را بى نیــاز مى پندارنــد؛ امــا انهــا را از چهره هایشــان مى توانــى‬ ‫بشناســى‪ .‬انــان هرگــز بــا اصــرار چیــزى از کســى نمى خواهنــد»‪.‬‬ ‫ایــن همــان عفــت اســت کــه زینــت فقــر اســت‪ .‬البتــه بایــد توجــه‬ ‫داشــت کــه عفــت معنــاى عــام و معنــاى خاصــى دارد‪ :‬معنــاى خــاص‬ ‫ان پاکدامنــى در مقابــل الودگى هــاى جنســى و معنــاى عــام ان هــر‬ ‫گونــه خویشــتن دارى در برابــر گنــاه و کارهــاى زشــت و پســت اســت‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى از امــام علیــه الســام در غــرر الحکــم مى خوانیــم‪« :‬مَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫م عِنْدَالل ّـ ه ِ ق َـد ْرُهُ ؛ ان کــس کــه عفــاف پیشــه کنــد بــار‬ ‫ـف وِز ْر ُ ه ُ و َ عَظـُ َ ‬ ‫ـف خَـ َّ ‬ ‫عَـ َّ ‬ ‫گناهــش ســبک و قــدر و مقامــش در پشــگاه خــدا افــزون مى شــود»‪.‬‬ ‫امــا در مــورد غنــا کــه بهتریــن زینــت شــکرگزارى اســت؛ نــه تنهــا شــکر‬ ‫لفظــى بلکــه شــکر عملــى‪ .‬اغنیــا و ثروتمندانــى کــه شــرک عملــى بــه‬ ‫جــا مى اورنــد‪ ،‬بــه نیازمنــدان کمــک مى کننــد‪ ،‬در کارهــاى خیــر و عــام‬ ‫المنفعــه ســرمایه گذارى مى نماینــد‪ ،‬بــه انهــا کــه وام مى خواهنــد وام‬ ‫مى دهنــد و حتــى بــه کســانى کــه محتاجنــد و روى ســوال ندارنــد بــه‬ ‫طــور پنهانــى کمــک مى کننــد انهــا برتریــن زینــت را در زندگــى بــراى خــود‬ ‫فراهــم کرده انــد‪ ،‬در پیشــگاه خــدا ابرومندنــد و در برابــر خلــق خــدا نیــز‬ ‫داراى شــخصیت و ابــرو و چــه زینتــى از ایــن باالتــر‪.‬‬ ‫غنى راه طغیان پیش گیرد‪ ،‬در کمک به دیگران بخل بورزد‪،‬الودۀ‬ ‫اما اگر‬ ‫ّ‬ ‫شــهوات و عیش و نوش گردد‪ ،‬درنظرهمه زشــت ومنفور خواهد شــد‪.‬‬ ‫البتــه همــه بایــد شــکر نعمت هــاى خــدا را بــه جــا اورنــد؛ ولــى ایــن‬ ‫کار بــراى انهــا کــه مشــمول نعمــت بیشــترى هســتند زیبنده تــر‪ ،‬بلکــه‬ ‫الزم تــر اســت‪.‬‬ ‫شــکر نعمــت را بایــد از پیامبــران بــزرگ الهــى یــاد گرفــت؛ ســلیمان کــه‬ ‫ملــک و حکومــت بى ماننــدى داشــت و جــن و انــس ســر بر فرمــان او بودند‬ ‫و بســیارى از قــواى زمیــن و اســمان در خدمــت او قــرار داشــتند هنگامــى‬ ‫کــه مى بینــد یکــى از شــاگردانش بــه نــام «اصــف بــن برخیــا» چنــان مقــام‬ ‫واالى روحانــى پیــدا کــرده کــه مى توانــد تخــت «بلقیــس» را در یک چشــم‬ ‫بــر هــم زدن از شــهر ســبا بــه شــام نــزد وى حاضــر کنــد مى گویــد‪«« :‬هــذا‬ ‫ـل رَبـ ِّـی لِیَبْلُوَنـ ِـی ا َ ا َ ْ‬ ‫ن فَ ْ‬ ‫م اَکْفُــرُ»؛ خداونــد چنیــن نعمتــى را در‬ ‫شــک ُر ُ ا َ ْ ‬ ‫ضـ ِ ‬ ‫م ِـ ْ ‬ ‫اختیــار مــن گذاشــته تــا مــرا بیازمایــد کــه ایا شــکر نعمــت به جاى مـى اورم‬ ‫یانــه وبــه یقیــن مــن شــاکر و ســپاس گزار اویــم»‪.‬‬ ‫غنــى زینــت‪ ،‬بلکــه موجــب فزونــى نعمــت‬ ‫ّ ‬ ‫شــکرگزارى نــه تنهــا بــراى‬ ‫ح الل َّـ ُه عَلَــى‬ ‫اســت‪ .‬رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه» فرمــود‪« :‬مَــا فَت َـ َ‬ ‫ـاب ُ‬ ‫ـاب الزِّیَــادَهِ ؛ خــدا در ِ شــکرگزارى را بــه روى‬ ‫ن عَنـْ ُ ه بـَ َ ‬ ‫شــکْر ٍ فَخ َـز َ َ ‬ ‫عَب ْـد ٍ بـَ َ‬ ‫کســى نگشــود کــه زیــادى نعمــت را از او بــاز دارد»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۱۲‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫اشتیاق به شهادت‬ ‫راوی ‪ :‬سردار حسین حسینی تاش‬ ‫معمــوال ًقبــل از عملیــات بــه بعضــی بســیجی هایی شــیراز‬ ‫کــه ســابقه کار بــا بی ســیم داشــتند خبــر می دادیــم تــا‬ ‫خودشــان را برســانند‪ .‬قبــل از عملیــات قــدس ‪ ،3‬چــون‬ ‫اکثــر نیروهــا مرخصــی بودنــد‪ ،‬خواســتم بــا ایــن بســیجی ها‬ ‫بــرای امــدن بــه عملیــات هماهنــگ شــود‪ .‬ازجملــه مهــدی‬ ‫نظیری ‪ ،‬مصطفی اســداللهی زوج ‪ ،‬ابراهیم دهقان ‪ ،‬ســید‬ ‫جمــال میــری ‪ .‬وقتــی ایــن بچه هــا امدنــد نگاهــی بــه جثــه‬ ‫و ســن ان هــا کــردم‪ ،‬همــه بیــن ‪ 16‬تــا ‪ 18‬ســال‪ ،‬دلــم نیامــد‬ ‫ان هــا را بــه عملیــات بفرســتم‪ .‬ان هــم یــک عملیــات ایذایــی‬ ‫و غیــر کالســیک کــه فقــط رفت وبرگشــت بــود و امکانــات و‬ ‫پشــتیبانی های عملیات هــای بــزرگ را نداشــت‪.‬‬ ‫هرکــدام از ان هــا را بــه یکــی از واحد هــای پشــتیبانی‬ ‫مثــل لجســتیک و توپخانــه و ‪ ...‬کــه دورتــر از خــط درگیــری‬ ‫بودنــد فرســتادم تــا حداقــل بنیــه جســمانی نیــاز نباشــد و‬ ‫مســتقیم بــا دشــمن درگیــر نشــوند‪.‬‬ ‫قبــل از عملیــات قــدس ‪ ،3‬بــرای اینکــه دشــمن متوجــه‬ ‫تغییــرات در خــط و عملیــات نشــوند بچه هــا در عیــن‬ ‫خــوش مســتقر بودنــد‪ .‬چنــد ســاعت قبــل از عملیــات بــه‬ ‫منطقــه عملیــات وارد شــدیم‪ .‬حتــی ارتباطــات راه دور را‬ ‫حــدود یــک ســاعت قبــل از عملیــات امــاده کردیــم‪.‬‬ ‫قبــل از عملیــات بــود‪ .‬تــوی ســنگر بــودم کــه مصطفــی و‬ ‫مهــدی و ابراهیــم جلــو مــن امدنــد‪ .‬هــر ســه نفــر مثــل ابــر‬ ‫بهــاری اشــک می ریختنــد‪.‬‬ ‫مصطفــی بــا هِق هِــق گریــه گفــت‪ :‬حاجــی مــا را خبــر‬ ‫کردیــد کــه از مســجد و درس بیایــم اینجــا بریــم تــو‬ ‫پشــتیبانی بایســتیم‪ .‬مــا بــرای ایــن نیامدیــم!‬ ‫شــروع بــه قســم دادن مــن کردنــد‪ .‬ابراهیــم کــه پســرعمه‬ ‫مــن بــود و دلــم نمی خواســت او را جلــو بفرســتم‪ .‬مصطفــی‬ ‫را هــم از قبــل از انقــاب می شــناختم‪ .‬پــدر و مــادرش فوت‬ ‫شــده بــود و بــرادرش محســن هــم در فتح المبیــن شــهید‬ ‫شــده بــود‪ .‬کســی را نداشــت‪ .‬واقعــا ً دوســت نداشــتم بــرای‬ ‫ان هــا اتفاقــی بیافتــد‪ .‬امــا اشـک های ان هــا منقلبــم کــرد‪.‬‬ ‫اصــا ً نتوانســتم خــودم را کنتــرل کنــم‪.‬‬ ‫گفتم‪ :‬باشه‪ ،‬برید‪.‬‬ ‫باهمــت شــهید حاج محمـــد ابراهیمــی کارهــای مخابراتــی‬ ‫را انجــام دادیــم‪ ،‬حاج محمـــد ســفارش کــرده بــود کــه اجــازه‬ ‫شــرکتش در عملیــات را بگیــرم‪ .‬رفتــم ســراغ «حاج قاســم‬ ‫ســلطان ابادی» جانشــین لشــکر و گفتــم‪ :‬همه چیــز امــاده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر اجــازه بدهیــد‪ ،‬حاج محمـــد و چنــد تــا از بچه هــا‬ ‫می خواهنــد بــرن جلــو‪.‬‬ ‫حاج قاســم اجــازه نــداد و گفــت‪ :‬شــما همین جــا باشــید‬ ‫ارتباطــات تاکتیکــی را امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــه ســمت حاج محمـــد کــه کنــار ســنگر نشســته بــود رفتــم و‬ ‫گفتــم‪ :‬قـــــاسم اجــازه نمیــده! انــگار ُ‬ ‫شــل شــد‪ .‬همان طــور بــه‬ ‫پشــت روی خاک هــا خوابیــد‪ .‬دســتش را گذاشــت زیــر ســرش و‬ ‫بــا ناراحتــی بــه اســمان خیــره شــد‪.‬‬ ‫بــا تمــام وجــودم حــس کــردم کــه غمگیــن و ناراحــت اســت‪.‬‬ ‫همــان حســی را کــه ان ســه بی ســیم چی بــه مــن داده بودنــد‬ ‫حاج محمـــد بــا ایــن بغضــش دوبــاره بــه مــن داد‪ .‬نمی دانــم‬ ‫چــرا بــه حــال خوشــی کــه داشــت غبطــه می خــوردم‪.‬‬ ‫ حاج محمـد پاشو برو‪...‬نیم خیز شد و گفت‪ :‬قاسم چی؟‬‫ قاســم بــا مــن‪ ،‬تــو برو‪...‬انــگار پــر در اورد و از روی زمیــن‬‫کنــده شــد و صــدای لبخنــد و شــادی اش بــه عــرش رســید‪.‬‬ ‫واقعــا ً برایــش مجاهــدت و جهــاد در راه خــدا یــک امــر‬ ‫مواظب باش کاسه بلورین‬ ‫نجابت نشکند‪‎! ‎‬‬ ‫سرویس اجتماعی‪ -‬سرتیپ دوم ستاد «سعید مطهری زاده»‬ ‫هــر چیــز کــه قیمتــی تــر باشــد‪ ،‬درصــد مراقبــت از ان باالتــر مـی رود‪ .‬هــر چــه کــه نفیس تــر‬ ‫‏باشــد‪ ،‬بیــم ربــودن و غــارت بیشــتر اســت و مواظبــت الزمتــر‪ .‬مگــر نــه اینکــه اثــار نفیــس‬ ‫خطــی را در مــوزه هــا و ویترین هــا مــی‏گذارنــد تــا بــا لمــس دس ـت های ایــن و ان‪ ،‬خــراب‬ ‫نشــود و از ارزش نیفتــد؟‪‎! ‎‬‬ ‫هیــچ کــس هــم بــا نــام و بهانــه «ازادی» دیــوار خانــه خــود را بــر نمــی دارد و شــبها در‬ ‫حیاطــش را ‏بــاز نمــی گــذارد‪ ،‬چــون خطــر رخنــه دزد‪ ،‬جــدی اســت‪.‬‏‬ ‫هیــچ صاحــب گنــج و گوهــری هــم‪ ،‬جواهــرات خــود را بــدون حفــاظ‪ ،‬در معــرض دیــد‬ ‫رهگــذران نمــی‏گــذارد تــا بدرخشــد‪ ،‬جلــوه کنــد و چشــم و دل بربایــد‪ ،‬چــون خــود جواهــر‬ ‫ربــوده مــی شــود‪.‬‏‬ ‫هیــچ باغبانــی را ســرزنش نمــی کننــد کــه چــرا دور بــاغ خــود حصــار و پرچیــن کشــیده اســت‪،‬‬ ‫چــون‏بــاغ بــی دیــوار‪ ،‬از اســیب مصــون نیســت و میــوه و محصولــی بــرای باغبــان نمــی مانــد‪.‬‏‬ ‫اینهــا همــه‪ ،‬فرمــان عقــل اســت و اقتضــای تجربــه؛ اگــر در شیشــه عطــر را بــاز بگــذاری‪،‬‬ ‫عطــرش‏مــی پــرد‪.‬‏‬ ‫وقتــی راه ورود پشــه هــا را مــی بنــدی‪ ،‬خــود را «مصــون» ســاخته ای‪ ،‬نــه «محــدود» و‬ ‫زندانــی؛‏وقتــی در خانــه را مــی بنــدی‪ ،‬یــا پشــت پنجــره اتاقــت پــرده مــی اویــزی‪ ،‬خانــه خــود‬ ‫را از ورود بیگانــه‏و نــگاه هــای مزاحــم در پنــاه قــرار داده ای‪ ،‬نــه اینکــه خــود را در قیــد و بنــد‬ ‫مقــدس بــود‪ .‬ســریع رفــت تــا بــه عملیــات برســد‪.‬‬ ‫عملیــات قــدس ‪ 3‬یک شــب بیشــتر طــول نکشــید و بــا‬ ‫موفقیــت انجــام شــد‪ .‬صبــح چشـم انتظار بچه هــا بــودم کــه‬ ‫برگردنــد‪ .‬حاج محمـــد بــا پــای تیرخــورده برگشــت و خبــر داد‬ ‫چنــد تــا از بچه هــای مــا جــا ماندنــد‪.‬‬ ‫ کیا؟‬‫ رضــا پورخســروانی‪ ،‬مهــدی نظیری‪،‬مصطفــی اســداللهی‬‫زوج‪ ،‬ابراهیــم دهقانی‪،‬محســن رجبــی و حاج رســول قائــد‬ ‫شــرفی‪.‬‬ ‫ این که همه بچه های مخابرات هستند!هم زمان‬‫حاج نبی گفت‪ :‬سریع همه برگردند عقب‪.‬‬ ‫بــه حاج نبــی گفتــم‪ :‬مــن اینجــا شــهید و برنگشــته زیــاد‬ ‫دارم‪ .‬اجــازه بــده مــن اینجــا بمانــم‪.‬‬ ‫بــه بچه هــا گفتــم وســایل را جمــع کننــد ببرنــد‪ .‬خــودم‬ ‫پــای رفتــن نداشــتم‪ .‬رفتــم تــوی یــک ســنگر و بی اختیــار‬ ‫بغضــم ترکیــد‪ .‬نیــم ســاعت تمــام در تنهایــی بــرای‬ ‫بی ســیم چی هایم اشــک می ریختــم‪ ،‬به خصــوص بــرای‬ ‫مصطفــی‪...‬‬ ‫هدیــه بــه ارواح مطهــر شــهیدان حــاج محمــد ابراهیمــی‪ ،‬‬ ‫مهــدی نظیری‪ ،‬مصطفــی اســداللهی زوج‪ ،‬ابراهیــم دهقــان‪ ،‬‬ ‫ســید جمــال میــری شــهدای اســتان فــارس صلــوات‬ ‫و حصــار افکنــده باشــی‪.‬‏ایــن را هــم عقــل و تجربــه ات فرمــان مــی دهــد‪.‬‏‬ ‫اگــر بــرای ایمنــی از خطرهــا و اســودگی از مزاحمــان‪ ،‬خــود را بپوشــانیم‪ ،‬نــه کســی ایــراد‬ ‫می‏گیــرد‪ ،‬و اگــر هــم ایــراد بگیــرد‪ ،‬اعتنــا نمــی کنــی چــرا کــه ســخنش را بــی منطــق و نااگاهانــه‬ ‫مــی‏دانــی و مــی بینــی‪.‬‏‬ ‫اینکــه‪« :‬دل بایــد پــاک باشــد»‪ ،‬بهانـه ای بــرای گریــز جاهالنــه از همیــن مصونیــت اســت و‬ ‫اویختــن‏بــه شــاخه «القیــدی»‪ ،‬وگرنــه از دل پــاک هــم نبایــد جــز نــگاه و رفتــار پــاک برخیــزد‪.‬‏‬ ‫زن‪ ،‬بــه خاطــر ارزش و کرامتــی کــه دارد‪ ،‬بایــد محفــوظ بمانــد و خــود را حــراج نکنــد و در‬ ‫بــازار‏ســوداگران شــهوت خــود را بــه بهــای چنــد نامــه و نــگاه و لبخنــد‪ ،‬نفروشــد و بــه خاطــر‬ ‫لطافتــی کــه‏دارد‪ ،‬نبایــد در دس ـت های خشــن کامجویــان دیوســیرت‪ ،‬کــه نقــاب مهربانــی و‬ ‫عشــق بــه چهــره‏دارنــد‪ ،‬پژمــرده شــود و پــس از انکــه گل عصمتــش را چیدنــد او را دوراندازنــد‬ ‫یــا زیــر پایــش لــه کننــد‪.‬‏‬ ‫زن بــه خاطــر عصمتــی کــه دارد و میــراث دار ِ پاکــی مریــم اســت‪ ،‬نبایــد بازیچــه هــوس و‬ ‫الــوده بــه‏ویــروس گنــاه شــود‪ ،‬گوهــر عفــاف و پاکــی‪ ،‬کــم ارزش تــر از طــا و پــول و محصــول‬ ‫بــاغ و وســایل‏خانــه نیســت‪ .‬دزدان ایمــان و غارتگــران شــرف نیــز فراواننــد‪.‬‏‬ ‫ســادگی و خامــی اســت کــه کســی خــود را در معــرض دیــد و تماشــای نــگاه هــای مســموم‬ ‫و‏چشــم هــای ناپــاک قــرار دهــد و بــه دلبــری و جلــوه گــری بپــردازد و خیــال کنــد بیمــاردالن‬ ‫و رهزنــان‏عفــاف را بــه وسوســه نیمــی انــدازد و از زهــر نــگاه هــا و نیــش پشــه هــای شــهوت‬ ‫در امــان مــی‏مانــد‪.‬‏‬ ‫در میوه ان طمع کند راهگذر‬ ‫هر شاخه که از باغ برون ارد سر‬ ‫بعضــی از «نگاه»هــا‪ ،‬ویــروس «گنــاه» منتشــر مــی کننــد و بعضــی از چهــره هــا حشــره‬ ‫مزاحمــت ‏جمــع مــی کننــد‪ ،‬خــراب کــردن همــه دیوارهــا و برداشــتن همــه پــرده هــا و‬ ‫بازگذاشــتن همــه پنجــره ‏هــا نشــانه تیــره اندیشــی اســت‪ ،‬نــه روشــن فکــری! عالمــت‬ ‫جاهلیــت اســت‪ ،‬نــه تمــدن‪.‬‏‬ ‫مــی گویــی نــه؟ بــه طومــار کســانی نــگاه کــن کــه پــس از رســوایی و بــی ابرویــی بــا دو دســت‬ ‫‏پشــیمانی بــر ســر غفلــت خویــش مــی زننــد و بــر جهالــت خــود لعنــت مــی فرســتند‪ ،‬کســی‬ ‫کــه از‏‏«جماعــت رســوا» نگریــزد «رســوای جماعــت» مــی شــود‪.‬‏‬ ‫انکــه ایمــان را بــه لقم ـه ای نــان می فروشــد‪ ،‬انکــه یوســف زیبایــی را بــا چنــد ســکه عــوض‬ ‫می ‏کنــد‪ ،‬انکــه «کــودک عفــاف» را جلــوی صدهــا گــرگ گرســنه می بــرد و بــه تماشــا‬ ‫می گــذارد‪ ،‬روزی‏هــم «پشــت دیــوار ندامــت»‪ ،‬اشــک حســرت بــر دامــن پشــیمانی خواهــد‬ ‫ریخــت‪ ،‬در اخــرت هــم بــه‏اتــش بــی پروایــی خــود خواهــد ســوخت‪.‬‏‬ ‫از اول کــه جامــه عفــاف‪ ،‬ســفید و شــفاف اســت‪ ،‬نبایــد گذاشــت چــرک گنــاه بــر ان بپاشــد‪،‬‬ ‫از اول‏بایــد مواظــب بــود ایــن کاســه چینــی نشــکند و ایــن جــام بلوریــن تَــرَک برنــدارد‪.‬‏‬ ‫از اول نبایــد بــه پــای بیگانــه‪ ،‬اجــازه ورود بــه مزرعــه نجابــت داد‪ ،‬کــه بوته هــای نــورس‬ ‫عصمــت را‏لگدمــال کنــد‪ ،‬ولــی ‪ ...‬گریــه بــی حاصــل اســت و بــی ثمــر‪ ،‬وقتــی شــاخه شکســت‬ ‫و گل چیــده‏شــد‪...‬‏‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

روزنامه بازار کسب و کار پارس 699

شماره : 699
تاریخ : 1401/11/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

روزنامه بازار کسب و کار پارس 698

شماره : 698
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

روزنامه بازار کسب و کار پارس 697

شماره : 697
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

روزنامه بازار کسب و کار پارس 696

شماره : 696
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

روزنامه بازار کسب و کار پارس 695

شماره : 695
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

روزنامه بازار کسب و کار پارس 694

شماره : 694
تاریخ : 1401/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!