روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 554 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 554

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 554

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 554

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪51 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 30‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /20-2022/ June/ 20-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪554‬‬ ‫نانوایی های شلوغ با ساعت پخت کم‪،‬‬ ‫سهمی ارد نانوایی ها کم نشده است‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشت به مدار فعالیت تاالرهای‬ ‫پذیرایی بعد از واکسیناسیون‬ ‫‪5‬‬ ‫قدمی در جهت‬ ‫جهش تولید و تامین‬ ‫امنیتغذایی‬ ‫حق جمع اوری کارت‬ ‫از طریق سجام واریز سود‬ ‫سنواتی به حساب ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫سوخت را جایگاه داران‬ ‫ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار سهامدارشد‬ ‫‪4‬‬ ‫روش های تربیتی‬ ‫برای کودکان‏‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫رمز و رموز موفقیت‬ ‫حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی‬ ‫دقــت کنیــم متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونــه ای‬ ‫صحبــت می کننــد کــه گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه نوعــی در اموزش هــای کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب خــود ارائــه می دهنــد‬ ‫انــگار کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات دیــده نشــده و انــرا بــه راحتــی‬ ‫ی اســت کــه در شــروع یــک‏روز کاری‪ ،‬احساســات دارای‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالـ ‬ ‫نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام و بــا اگاهــی از ان شــروع‬ ‫‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ًمتوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز‪‎‬رســیدن در کارهــای مختلــف و ســر و ســامان‬ ‫م‬ ‫س‏‪ ‎‬از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزی ‪‎‬‬ ‫م‪ ‎.‬امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫‪‎‬‏ به طــور کامــل مــا را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪،‬‬ ‫ت می رســند بــه ایــن‬ ‫بــه طــوری کــه بیشــمار انــواع و اقســام پیــا م از اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫خاطــر اســت کــه در طــول شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی‬ ‫به جــای اینکــه اولویت هــا و کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مــان‏باشــد‪ ،‬وقــت و‬ ‫ی خودمــان را صــرف پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪ .‬پــس بایــد‬ ‫انــرژ ‬ ‫بدانیــم رازهــای‏موفقیــت شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه اقداماتــی بایــد‬ ‫انجــام شــود؟‬ ‫تمرکــز اگاهانــه بــر نقــاط مثبــت‪ :‬همان طــور کــه شــاون اکــر (‪ )shawn achor‬در‬ ‫کتاب «فواید خوشــحالی» گفته اســت‪ ،‬بر اســاس پژوهشــی علمی‪ ،‬پزشــکانی که‬ ‫قبــل از تشــخیص بیمــاری‪ ،‬خلق وخویــی خــوش و حال وهــوای مثبتــی داشــته اند‬ ‫نســبت بــه پزشــکانی کــه در حالتــی عــادی بــه ســر می بردنــد ســریع تر بــه تشــخیص‬ ‫می رســیدند و نســبت بــه ســایر پزشــکان ‪ ۲۰‬درصــد ســریع تر عمــل می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن خوش بینــی و خوشــحالی در فروشــندگان‪ ،‬موجــب ‪ ۵۰‬درصــد فــروش بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬در دانش امــوزان هــم به همیــن ترتیــب اســت‪ .‬هــر چــه حالــت روحــی‬ ‫شــادتر و مثبت تــری قبــل از امتحــان ریاضــی داشــته باشــید‪ ،‬موفق تــر از ســایرین‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬پــس ایــن طــور کــه پیداســت مغــز در حالــت منفــی تصمیمــات خوبــی‬ ‫نمی گیــرد و حتــی بــه حالــت خنثــی نیــز راضــی نیســت و بــرای کســب بهتریــن نتایــج‬ ‫بایــد مثبــت باشــد‪.‬‬ ‫البتــه تمــام ایــن حرف هــا بــه معنــای ایــن نیســت کــه افــراد موفــق هرگــز ناراحــت‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬امــا اثربخشــی در تمــام ابعــاد زندگــی در صورتــی نمایــان می شــود کــه افــکار‬ ‫و احساســات منفــی را از خــود دور کنیــم‪ .‬مثبــت فکــر کنیــد و کمتــر روی مشــکالت تمرکــز‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫یــاداوری بصــری اهــداف بلند مــدت ‪ :‬بیشــتر مــا تجرب ـه ی تــاش بــرای کاهــش وزن‬ ‫را داریــم امــا وقتــی خســته می شــویم خیلــی ســاده بــه نظرمــان منطقــی می رســد‬ ‫کــه ورزش و رژیــم را بــه فــردا موکــول کنیــم‪ .‬بــرای رســیدن بــه کســب وکار ســوداور‬ ‫هــم‪ ،‬اوضــاع به همیــن شــکل اســت‪ .‬اگــر خواهــان رشــد هســتیم‪ ،‬بایــد در رویارویــی‬ ‫بــا مســائل و مشــکالت جــان ســالم ب ـه در ببریــم و ســریع ناامیــد نشــویم‪ .‬چیزهــای‬ ‫خــوب اندکــی‪ ،‬به ســادگی و ســرعت به دســت می اینــد و وقتــی اوضــاع دشــوار می شــود‬ ‫بیشــتر مواقــع کــم می اوریــم و مســیر ســاده تر را پیــش می گیریــم و گاهــی ایــن مســیر‬ ‫ســاده تر‪ ،‬جــز بیراهــه جایــی نخواهــد رفــت‪ .‬افــراد موفــق بــرای مقابلــه بــا ایــن حالــت‪،‬‬ ‫ســعی می کننــد بــا یــاداوری‪ ،‬از تضعیف شــدن های ناگهانــی خــود جلوگیــری کنند‪ .‬مثال‬ ‫فــردی کــه بــا تــاش بســیار وزن بــاالی خــود را کــم کــرده اســت بــا نگه داشــتن تصویــری‬ ‫از دوران چاقــی خــود روی درب یخچــال‪ ،‬مــدام بــه خــود یــاداوری می کنــد کــه چاقــی‬ ‫همیشــه در کمیــن اســت و بایــد مواظــب باشــد‪ .‬یــا فــرد دیگــری کــه عکس خانــواده اش‬ ‫را روی میــز کارش می گــذارد تــا در ســختی ها و فشــار کاری بــه خــود یــاداوری کنــد کــه‬ ‫بــرای چــه کســانی حاضــر شــده اســت این قــدر زحمــت بکشــد‪ .‬بــه لحظاتــی فکــر کنیــد‬ ‫کــه به طــور ناگهانــی تصمیــم می گیریــد از مســیر هــدف خــارج شــوید و ســعی کنیــد در‬ ‫ایــن موقعیت هــا اســتقامت را بــه خــود یــاداوری و گــوش زد کنیــد‪.‬‬ ‫نوشــتن دفترچــه خاطــرات ‪ :‬اپــرا وینفــری‪ ،‬جی‪ .‬کــی ‪ .‬رولینــگ و بیشــتر افــراد معــروف‬ ‫و موفــق‪ ،‬دفترچ ـه ی خاطــرات دارنــد‪ .‬افــراد موفــق پیشــرفت خــود را پیگیــری می کننــد‪،‬‬ ‫اهدافــی تعییــن و انعــکاس ایــن اهــداف را بررســی می کننــد‪ .‬انهــا از اشــتباهات‬ ‫خــود درس می گیرنــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال دفترچــه ای دارنــد و در واقــع بــرای رســیدن‬ ‫بــه مقصــدی مشــخص از ایــن دفترچــه بــه عنــوان نقش ـه ی راه اســتفاده می کننــد‪ .‬در‬ ‫دفترچ ـه ی خاطــرات می توانیــد تالش هــای صــورت گرفتــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫در طــول روز را یادداشــت کنیــد‪ .‬ایــن دفترچــه جایــی بــرای بررســی انعــکاس اعمــال‪،‬‬ ‫مشــخص کردن مســیر رو به رو و اهداف و یافتن افکار مختلف اســت‪ .‬شــاید دفترچه ی‬ ‫خاطــرات ان قــدر میــان همــه رایــج نباشــد امــا در عیــن حــال ابــزاری به شــدت موثــر بــرای‬ ‫تمــام افــراد اســتفاده کننده از ان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گــذر از محدودیت هــا‪ :‬زمانــی کــه موفقیــت بدســت می ایــد کــه بــا محدودیت هــا‬ ‫روبه رو شــویم‪ .‬قطعا ًطی کردن مســیری معمولی و معین اســان و طبیعی اســت‬ ‫و بــدون موانــع‪ ،‬در جریــان بــودن و جــاری شــدن هــم عالــی به نظــر خواهــد رســید امــا‬ ‫بــرای اموختــن بایــد خــود را بــه چالــش بکشــیم و بــا شــرایط مختلــف روبـه رو شــویم‪.‬‬ ‫البتــه کمــی ســخت و دشــوار اســت امــا منجــر بــه رشــد ذهنــی و مغــزی می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی از منطقـه ی امــن خــود خــارج شــویم‪ ،‬یادگیــری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫در خــال رویارویــی بــا ســختی ها‪ ،‬قوی تــر می شــویم‪ .‬هــر چــه بیشــتر در ایــن‬ ‫پیچ وخم هــا قــرار بگیریــم‪ ،‬ســریع تر می اموزیــم‪ .‬بــاور کنیــد ده دقیقـه ی پُرچالــش از‬ ‫ســاعت ها اســودگی در منطقـه ی امــن بهتــر اســت‪ .‬بایــد راه بیفتیــم‪ ،‬اشــتباه کنیــم‪،‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید ‪BKKG.IR‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و ششم ‪ ،‬پیام بیست و ششم‏‪:‬‬ ‫‏« مدعیان سنت پیامبر اکرم ‪ ،۹‬از ادعا تا عمل ‏»‬ ‫ن فَ ْ‬ ‫ض ًل‬ ‫ن مَ َعـ ُه ا َ ِ‬ ‫شـد َّاء ُ عَلَــى الْک ُفَّــار ِرُحَمَــاء ُ بَیْنَه ُـ ْم ت َرَاهُ ْم رُکَّعًا ُ‬ ‫مُحَم َّـد ٌ ر َ ُ‬ ‫سـجَّد ًا یَبْتَغُو َ‬ ‫ســولُ الل َّـه ِ وَالَّذِیـ َ‬ ‫ن اَث َر ِال ُّ‬ ‫سـجُود ِ‪‎…‎‬‬ ‫‏‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن الل َّـه ِ وَر ِ ْضوَانًا ِ‬ ‫ســیمَاهُ ْم ِ ُ ُ ِ ِ ْ ِ ْ‬ ‫م ِـ َ‬ ‫‏« چه کسانی حزب الله و چه کسانی حزب شیطان هستند؟ »‏‬ ‫ن ح ِـز َْب ال َّ‬ ‫ن‬ ‫ســرُو َ‪‎‬‬ ‫ن ‪... »14« ...‬‏‪‎‎‬اَلَ ا ِ َّ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪ ... »۱۹‬اَلَ ا ِ َّ‬ ‫م الْخ َا ِ‬ ‫ان هُ ـ ُ‬ ‫الَــم تَــر َ اِلَــی الَّذِی ـ َ‬ ‫شــیْط َ ِ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪»۲۲‬‏‪ ...‬اگاه باشــید همانــا حــزب شــیطان ‪ ،‬زیانکارنــد «‪»۱۹‬‬ ‫م‏الْمُفْلِحُــو َ‪‎‬‬ ‫ح ِـز َْب الل َّـه ِ هُ ـ ُ‬ ‫‪ ...‬اگاه باشــید همانــا حــزب اللــه از رســتگاران هســتند‪۲۲ .‬‬ ‫ایــن جــزء شــریف ‪ ،‬بــا ســوره مجادلــه (‪ 22‬ایــه ) اغــاز ‪ ،‬و بــا گــذر از ســورهای ‪ ،‬حشــر‬ ‫(‪ 24‬ایــه) ‪ ،‬ممتحنــه (‪ 13‬ایــه) ‪ ،‬منافقــون (‪ 11‬ایــه) ‪ ،‬تغابــن ‏‏(‪ ۱۸‬ایــه) ‪ ،‬طــاق (‪ ۱۲‬ایــه)‬ ‫در اخریــن ایــه ســوره تحریــم (‪ ۱۲‬ایــه) و جمعــا بــا ‪ ۱۳۷‬ایــه‪ ،‬بــه پایــان مــی رســد کــه اهــم‬ ‫پیامهــای ان بــه شــرح ذیــل‏تقدیــم مــی گــردد‪‎:‎‬‬ ‫ـ وجود کفاره بر عدم رعایت ضوابط خانواده ‏‪ 5‬ـ ‪ / 1‬مجادله ص‪542‬‏‬ ‫‏‪ . 1‬خانــواده هــا (بویــژه مــردان بداننــد ‪ ،‬بــه همســران خــود ســتم (یــا تهمتــی) وارد نکننــد‬ ‫کــه خداونــد شــنونده شــکایت‏انــان اســت ‪ / ۱۰‬مجادلــه‏‬ ‫‏‪ .۲‬نجــوی (در گوشــی صحبــت کــردن) عملــی زشــت و شــیطانی (بــرای ایجــاد غــم در دل‬ ‫مومنــان اســت و نهــی شــده ؛‏مگــر اینکــه بــا هدفپیــروی از خــدا ‪ ،‬رســول خــدا (رهبــر الهــی)‬ ‫‪ ،‬تقــوا و نیکــوکاری انجــام شــود ‪ 10 .‬ـ ‪ / 7‬مجادلــه‬ ‫‏‪ . 3‬بازکــردن جــاو جابجــا شــدن بــرای کســانیکه تــازه وارد مجلســی مــی شــوند و بلندشــدن‬ ‫(بــه احتــرام یکدیگــر و دادن‏جابهبزرگترهــا‪ )...‬فرمــان الهــی بــرای اهــل ایمــان و موجــب‬ ‫دریافــت درجــات عظیــم در پیشــگاه خداســت ‪/۱۱۰ .‬‏مجادلــه‬ ‫‏‪ .۴‬کســانی کــه طــرح دوســتی بــا غضــب شــدگان(کفار و یهــود) ریختــه انــد ‪ ،‬از مســلمانان‬ ‫نیســتند و ادعــای انهــا بــر‏مســلمانی دروغ بــوده وحــزب شــیطان در مقابــل حــزب اللــه)‬ ‫هســتند کــه عــذاب شــدید و خــوار کننــده الهــی منتظرشــان‏خواهــد بــود ‪ / ۱۴-۱۹.‬مجادلــه‬ ‫‏‪ .۵‬کســانی کــه ایمــان بــه خــدا و رســول خــدا (رهبــر الهــی) و روز رســتاخیز داشــته و بــا‬ ‫دشــمنان اســام دشــمنی مــی‏کننــد (هــر چنــد ازاقــوام انهــا ) باشــند ‪ ،‬خداونــد ایمــان را بــر‬ ‫صفحــه قلبشــان حــک کــرده و از انهــا راضــی اســت و بــا‏روح خــود تقویتشــان مــی کنــد‪،‬‬ ‫اینانحــزب اللــه ( مقابــل حــزب شــیطان) هســتند‪ ،‬کــه پاداشــی چــون بهشــت جــاودان‬ ‫‏منتظرشــان مــی باشــد ‪ / ۲۲ .‬مجادلــه‬ ‫‏‪ . 6‬ای اهــل ایمــان ! از کســانی کــه خــدارا فرامــوش کــرده و فاســق شــده انــد نباشــید و از‬ ‫مخالفــت بــا خــدا بپرهیزیــد و‏بنگریــد پیشــاپیش بــرای فــردای (قیامــت) چــه فرســتاده ایــد‬ ‫کــه خداونــد بــه اعمالتــان اگاه اســت ‪ 19 .‬و ‪ / 18‬مجادلــه‏‬ ‫ـ ویژگی های فاسقون ایه ‪/19‬حشر ص‪548‬‏‬ ‫ـ (احــوال کســانی کــه حشــر ‪ :‬تبعیــد گروهــی ) شــامل حالشــان شــده بــرای خــدا ‪ ،‬پیامبــر‬ ‫و اهــل بیــت اســت ‪/7 .‬حشـر‏ ‏ص‪546‬‏‬ ‫‏‪ . 7‬دوستی (پنهان و اشکار) با دشمن خدا ‪ ،‬گمراهی و ضاللت است ‪/1 .‬ممتحنه‬ ‫‏‪ . 8‬امتحــان تــازه مســلمانانی کــه از ســرزمینهای کفــر امــده و اظهــار اســام مــی کننــد‬ ‫(بویــژه در شــرایط فعلــی) اصلــی‏اســت کــه هیچــگاه نبایــد مــورد غفلــت واقــع شــود ‪/10 .‬‬ ‫ممتحنــه ـ حــرف تــا عمــل‬ ‫‏‪ . 9‬ســخنان اهــل ایمــان کــه منجــر بــه عمــل نشــود ‪ ،‬خشــم الهــی را دربــر خواهــد داشــت ‪،‬‬ ‫پــس انچــه را کــه عملــی‏نمــی شــود ‪ ،‬اصــا ًنبایــد گفتــه و بــه دیگــران (وعــده) داد ‪3‬و‪ / 2‬صــف‬ ‫ادامه دارد‪. ...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه‬ ‫‪ 29‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 148,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 155,910,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 87,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 56,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استثنایی استان‪:‬‬ ‫کمبود نیرو چالش‬ ‫اساسی اموزش و پرورش‬ ‫استثنایی گلستان‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬کمبــود نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص چالــش اصلــی ایــن نهــاد اموزشــی‬ ‫اســت کــه بــا افزایــش ســهمیه جــذب تربیــت‬ ‫معلــم و اســتخدامی رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫عبــاس خانعلــی افزود‪ :‬اموزش و پرورش اســتثنایی‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲‬هــزار ســاعت کمبــود معلــم‬ ‫مواجــه اســت و ایــن کمبــود نیــرو موضوعــی کــه بایــد‬ ‫بــرای تحقــق برقــراری عدالــت اموزشــی رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ســال جــاری بیــش از ‪۳۰‬‬ ‫نفــر از معلمــان امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫گلســتان بازنشســته مــی شــوند و بــا توجــه بــه‬ ‫کمبــود ظرفیــت جــذب اســتان در ســال تحصیلــی‬ ‫اینــده بــا کمبــود بیــش از ‪ ۱۰۰‬نیــروی اموزشــی‬ ‫متخصــص مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هفــت درصــد ســهمیه جــذب امــوزگار‬ ‫اســتثنایی در ســال جــاری گلســتان اســت امــا ایــن‬ ‫میــزان جــذب بــه طــور قطعــی نمــی توانــد مشــکالت‬ ‫کمبــود نیــروی انســانی را حــل کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتثنایی گلســتان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن بــرای امــوزش بــه دانــش‬ ‫امــوزان اســتثنایی بــه جــذب حداقــل ‪ ۵۰‬نفــر نیــروی‬ ‫توانبخشــی در رشــته هــای مختلفــی از جملــه گفتــار‬ ‫درمانــی و کاردرمانــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫خانعلــی بــا اشــاره بــه ‪ ۳۲‬مدرســه دانــش امــوزان‬ ‫بــا نیازهــای ویــژه افــزود‪ :‬در مجمــوع هــزار و ‪۹۲۳‬‬ ‫دانــش امــوز در هفــت گــروه معلولیتــی زیــر پوشــش‬ ‫خدمــات امــوزش و پــرورش اســتثنایی گلســتان‬ ‫هســتند کــه از ایــن تعــداد ‪ ۵۴۷‬نفــر در مــدارس‬ ‫تلفیقــی و بقیــه در مــدارس عــادی بــه تحصیــل‬ ‫مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از ‪ ۳۲‬مدرســه ویــژه دانــش‬ ‫امــوزان اســتثنایی ‪ ۲‬مدرســه بــه دلیــل قدمــت‬ ‫ســاختمان فرســوده هســتند کــه یکــی از انهــا‬ ‫بــه دلیــل فرســودگی شــدید در ســال جــاری‬ ‫اســتفاده نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور خدمــات بهتــر بــه دانــش‬ ‫امــوزان اســتثنایی گلســتان هشــت میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای امــوزش ایــن قشــر تخصیــص یافــت کــه‬ ‫‪ ۵۶۰‬میلیــون تومــان ان بــه تجهیــزات توانبخشــی‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫خانعلــی همچنیــن بــر ضــرورت شناســایی بــه موقــع‬ ‫ســامت جســمی دانــش امــوزان در ســنین پایــه‬ ‫اشــاره و اضافــه کــرد ‪ :‬بــا هــدف دســتیابی بــه ایــن‬ ‫مهــم در ســال جــاری ســامت دانــش امــوزان از روز‬ ‫چهارشــنبه یکــم تیــر مــاه تــا پایــان مردادمــاه در ‪۲۷‬‬ ‫پایــگاه ثابــت‪ ،‬یــک پایــگاه عشــایری و یــک پایــگاه‬ ‫تخصصــی مــورد ســنجش قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از هفــت پایــگاه اوقــات فراغــت‬ ‫ویــژه دانش امــوزان اســتثنایی بــا نیازهــای ویــژه‬ ‫گلســتانی از تیرمــاه در رشــته هــای مختلــف فنــی‬ ‫و کارگاهــی‪ ،‬اردوهــای فرهنگــی و ورزشــی اغــاز بــه‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تنهــا یــک مرکــز مشــاوره و راهنمایی‬ ‫خانــواده ویــژه دانــش امــوزان اســتثنایی در گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال هــای اینــده براســاس پیگیــری هــا‬ ‫در گنبــد‪ ،‬علــی ابــاد کتــول و کاللــه مراکــز مشــاوره و‬ ‫راهنمایــی خانــواده ایــن قشــر افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتثنایی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا وجــود محدودیــت هــای اموزشــی‪ ،‬ایــن‬ ‫اســتان در شــاخص هــای ورزشــی‪ ،‬تلفیقــی‪،‬‬ ‫ســنجش ســامت‪ ،‬توانبخشــی‪ ،‬نهضــت بریــل‪ ،‬زبــان‬ ‫اشــاره و معلــم رابــط امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫کشــور جــزو اســتان هــای برتــر کشــور اســت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫وجود ‪ ۱۲‬رقم جدید گندم در استان‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان تحقیــق و پژوهــش خــود‬ ‫اندیشه ســازی را بــارور می ســازد در حقیقــت دروازه‬ ‫ورود بــه خودکفایــی‪ ،‬اســتقالل و اقتــدار اســت کــه‬ ‫در همیــن ارتبــاط ســید جــواد ســاداتی نــژاد وزیــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد ضریــب نفــوذ دانــش بــه‬ ‫عرصه هــای کشــاورزی را بایــد بــا خالقیــت و نــواوری و‬ ‫بــا ســرعت بیشــتری افزایــش داد‪.‬‬ ‫قدمی در جهت‬ ‫جهش تولید و تامین‬ ‫امنیت غذایی‬ ‫کشتزار گندم در بخش مرکزی شهرستان مینودشت‬ ‫دســتاورد رقــم جدیــد گنــدم بــه همــت محققــان بخــش زراعــت‬ ‫مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی گلســتان‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان گامــی در راســتای تحقــق جهــش و رونــق‬ ‫تولیــد در بخــش کشــاورزی بــا هــدف تامیــن امنیــت غذایــی‬ ‫پایــدار کشــور در ایــن اســتان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫ایــران از جملــه کشــورهایی دارای تمــدن و پیشــینه بســیار‬ ‫غنــی بــه ویــژه در زمینــه کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪ ،‬در بیــان‬ ‫اهمیــت ایــن بخــش و تاثیــر ان در اقتصــاد‪ ،‬کافــی اســت بدانیــم‬ ‫کــه کشــاورزی یکــی از بهتریــن روش هــا و ظرفیــت هــای موجــود‬ ‫بــرای بــرون رفــت از مشــکالت اجتماعــی ماننــد بیــکاری و ایجــاد‬ ‫فرصت هــای شــغلی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان تحقیــق و پژوهــش خــود اندیشه ســازی‬ ‫را بــارور می ســازد در حقیقــت دروازه ورود بــه خودکفایــی‪،‬‬ ‫اســتقالل و اقتــدار اســت کــه در همیــن ارتبــاط ســید جــواد‬ ‫ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد ضریــب نفــوذ‬ ‫دانــش بــه عرصه هــای کشــاورزی را بایــد بــا خالقیــت و نــواوری و‬ ‫بــا ســرعت بیشــتری افزایــش داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان مشــارکت کننــده در معرفــی رقــم جدیــد رقــم‬ ‫اصــاح شــده گنــدم‪ ،‬ایــن دســتاورد حاصــل تــاش هفــت ســال‬ ‫بــوده کــه اکنــون در مرحلــه تکثیــر بــذر و تــا ســه ســال اینــده بــذر‬ ‫ان بــه صــورت انبــوه در اختیــار بهــره بــرداران منطقــه بــرای تولیــد‬ ‫خوابیدن با لنز چه خطراتی دارد؟‬ ‫تــا بــه حــال شــده به دلیــل خســتگی یــا فراموشــکاری خوابیــدن‬ ‫بــا لنــز را تجربــه کنیــد؟ شــاید نگــران باشــید کــه ایــن کار چــه‬ ‫خطراتــی دارد و بخواهیــد بدانیــد چــرا نمی توانیــد لنــز را در‬ ‫چشــمتان باقــی بگذاریــد‪ .‬امــکان دارد خوابیــدن بــا لنــز خطــر‬ ‫عفونــت چشــم را ‪ ۶‬تــا ‪ ۸‬برابــر کنــد‪ .‬در ادامــه توضیــح می دهیــم‬ ‫کــه چــرا لنز هــا خطــر عفونــت را افزایــش می دهنــد‪ ،‬چــه‬ ‫عفونت هایــی ایجــاد می کننــد و اگــر اتفاقــی بــا لنــز خوابیدیــد‪،‬‬ ‫ایا خوابیدن با لنز خطرناک است؟‬ ‫بلــه‪ ،‬نبایــد بــا لنــز بخوابیــد‪ .‬به گفتــه متخصصــان‪ ،‬خوابیــدن‬ ‫بــا لنــز خطــر عفونــت قرنیــه را افزایــش می دهــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫عفونــت الیــه شــفافی کــه از قســمت رنگــی چشــم محافظــت‬ ‫می کنــد‪ .‬خطــر التهــاب میکروبــی قرنیــه هنــگام خوابیــدن بــا‬ ‫لنــز ‪ ۵‬برابــر می شــود‪.‬‬ ‫میــزان خطــر عفونــت هیــچ ربطــی بــه نــوع لنــز یعنــی نــرم‬ ‫یــا ســفت و تزئینــی یــا طبی بــودن ان نــدارد‪ .‬متاســفانه‬ ‫عــادت خوابیــدن بــا لنــز شــیوع زیــادی دارد و در نوجوانــان و‬ ‫بزرگ ســاالن بــه یــک انــدازه دیــده می شــود‪ .‬حتــی گاهــی اتفاقــی‬ ‫بــا لنــز خوابیــدن نیــز خطــر عفونــت را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫اگر با لنز بخوابیم‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫هنگامــی کــه بــا لنــز می خوابیــد‪ ،‬خطــر عفونــت چشــم افزایــش‬ ‫چشــمگیری می یابــد‪ .‬در مــوارد شــدید‪ ،‬ایــن عفونت هــا‬ ‫قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد ‪ ،‬یکــی از محققــان مرکــز تحقیقــات کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن طــرح تحقیقاتــی ‪ ۶‬تــن از محققــان‬ ‫کشــاورزی اســتان مشــغول فعالیــت هســتند و بــرای کاهــش‬ ‫زمــان طــرح همزمــان بــا بررســی تکمیلــی ازمایــش هــا ‪ ،‬تکثیــر‬ ‫بــذر هــم در دســت انجــام اســت‪.‬‬ ‫حبیــب اللــه ســوقی‪ ،‬پاکوتــاه بــودن‪ ،‬ظرفیــت افزایــش عملکــرد‬ ‫در واحــد ســطح و مصــادف شــدن دوره پــرورش زمســتانه در‬ ‫بهــاره را از جملــه ویژگــی رقــم در دســت بررســی بــرای معرفــی‬ ‫بــرای بهــره بــرداران اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫رونمایــی از ایــن دســتاورد مهــم کــه در هفتــه گرامــی داشــت‬ ‫جهادکشــاورزی در مرکــز تحقیقــات کشــاورزی گــرگان انجــام شــد‪،‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان و مســووالن زراعــت گلســتان‪ ،‬نقــش‬ ‫بســزایی در کاهــش هزینــه تولیــد و خســارت ناشــی از بــارش هــا‬ ‫و بیمــاری هــا در زمــان داشــت‪ ،‬افزایــش تولیــد در واحــد ســطح‬ ‫و درامــد بهــره بــرداران و ممانعــت خــروج ارز بــرای دولــت دارد‪.‬‬ ‫یک تا ‪ ۲‬تن افزایش عملکرد تولید‬ ‫رییــس مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گلســتان در ایــن ارتبــاط گفــت‪ :‬معرفــی ایــن رقــم اصــاح شــده‬ ‫گنــدم پــا کوتــاه از ســوی محققــان بخــش زراعــت ایــن مرکــز بــه‬ ‫بهــره بــرداران در اســتان طــی ســال هــای اینــده باعــث مــی شــود‬ ‫تــا بیــن یــک تــا ‪ ۲‬تُــن افزایــش عملکــرد تولیــد ایــن محصــول‬ ‫حاصــل شــود‪.‬‬ ‫ابوالفضــل فرجــی افــزود‪ :‬ایــن دســتاورد‪ ،‬مختــص معرفــی بــه‬ ‫بهــره بــرداران نــوار جنوبــی اســتان اســت کــه مــی تــوان ســاالنه‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار هکتــار از اراضــی خــود را بــه زیــر کشــت ایــن‬ ‫رقــم اختصــاص داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا پوشــش ایــن ســطح از اراضــی گلســتان بــه ایــن‬ ‫رقــم گنــدم‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار تــن محصــول گنــدم بــه‬ ‫تولیــدات اســتان خواهــد افــزود‪.‬‬ ‫نقش محققان مرکز تحقیقات کشاورزی در پایداری تولید گندم‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬دســتیابی بــه‬ ‫رقــم جدیــد اصــاح شــده گنــدم از ســوی محققــان زراعــت ایــن‬ ‫اســتان بیانگــر تــاش بیشــتر بــرای تقویــت پایــداری ایــن محصــول‬ ‫راهبــردی کشــور و عمــل بــه شــعار ســال جــاری اســت‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی افــزود‪ :‬ایــن رقــم اصــاح شــده هنــوز نامگــذاری‬ ‫نشــده ولــی بــا نامگــذاری و معرفــی بــه بهــره بــرداران نــوار جنوبــی‬ ‫و کوهســتانی اســتان در ســال هــای اینــده‪ ،‬بخــش بزرگــی از‬ ‫دغدغــه تولیدکننــدگان در تحمیــل هزینــه هــا کاهــش یافتــه و‬ ‫افزایــش تولیــد را بــرای ان هــا رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫وی مقــاوم بــه بیمــاری هــا و افزایــش راندمــان تولیــد در واحــد‬ ‫ســطح را از جملــه ویژگــی ایــن رقــم اصــاح شــده گنــدم برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا کشــت ایــن رقــم در بخــش از اراضــی اســتان‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۲‬تـُـن بــه عملکــرد واحــد ســطح افــزوده مــی شــود‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان در بازدیــد از مرکــز تحقیقــات بخــش‬ ‫می تواننــد باعــث اســیب دائمــی بــه قرنیــه و نابینایــی شــوند‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬چنــد نــوع از التهاب هــای ناشــی از خوابیــدن بــا لنــز‬ ‫را بررســی می کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬التهاب باکتریایی قرنیه‬ ‫اگــر التهــاب باکتریایــی قرنیــه (‪ )Bacterial Keratitis‬درمــان نشــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت موجــب شــود فــرد میزانــی از بینایــی خــود یــا تمــام ان‬ ‫را از دســت بدهــد‪ .‬گذاشــتن لنــز خطــر ابتــا بــه ایــن عفونــت را بیشــتر‬ ‫می کنــد‪ ،‬مخصوصــا اگــر لنزهــا موقــع خــواب نیــز در چشــم باشــند‪.‬‬ ‫عفونــت باکتریایــی به ســبب باکتری هــای مختلفــی ایجــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬مثــا ســودوموناس ائروژینــوزا (‪Pseudomonas‬‬ ‫‪ )aeruginosa‬و اســتافیلوکوکوس ارئوس (‪Staphylococcus‬‬ ‫‪ )aureus‬کــه در خــاک‪ ،‬اب و حتــی بــدن شــما پیــدا می شــوند‪.‬‬ ‫التهــاب باکتریایــی قرنیــه هنگامــی رخ می دهــد کــه باکتــری‬ ‫از طریــق انگشــتان شــما هنــگام گذاشــتن یــا خارج کــردن لنــز‪،‬‬ ‫لنزتــان را الــوده می کنــد‪ .‬همچنیــن اگــر لنــز را به خوبــی تمیــز و‬ ‫ضدعفونــی نکنیــد‪ ،‬ممکــن اســت عفونــت از خــود لنــز یــا جلــد ان‬ ‫منتقــل شــود‪ .‬شســتن لنــز بــا اب به جــای محلــول مخصــوص‬ ‫لنــز نیــز خطــر التهــاب باکتریایــی قرنیــه را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬التهاب قرنیه ناشی از اکانتامیب‬ ‫التهــاب قرنیــه ناشــی از اکانتامیــب یــا التهــاب قرنیــه به دلیــل‬ ‫عفونــت ناشــی از امیــب می توانــد بــه ازدسـت دادن بینایــی یــا کوری‬ ‫منجــر شــود‪ .‬ایــن نــوع عفونــت به ســبب ارگانیسـم های تک ســلولی‬ ‫کوچکــی به نــام اکانتامیــب ایجــاد می شــود‪ .‬ایــن تک ســلولی ها‬ ‫در منابــع طبیعــی اب‪ ،‬خــاک‪ ،‬اب تصفیه شــده‪ ،‬سیســتم های‬ ‫گرمایشــی و سرمایشــی و جکوزی هــا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از لنــز خطــر ابتــا بــه عفونــت قرنیــه ناشــی از انکاتامیــب‬ ‫را افزایــش می دهــد‪۸۵ .‬درصــد افــرادی کــه دچــار ایــن عفونــت‬ ‫کشــاورزی اســتان ‪ ،‬گفــت‪ :‬از محــل اعتبــارات مصــوب ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان در اســفند مــاه ‪ ،۱۴۰۰‬قــول تخصیــص‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال از ان بــرای تقویــت حــوزه تحقیقــات کشــاورزی‬ ‫اســتان داده شــد‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۲‬رقم جدید گندم در استان‬ ‫محقــق و پژوهشــگر بخــش زراعــت در گلســتان معتقــد‬ ‫اســت‪ :‬بــرای معرفــی رقــم جدیــد گنــدم و رســیدن بــذر جدیــد بــه‬ ‫دســت بهــره بــرداران ‪ ۱۴‬ســال زمــان نیــاز بــوده و ایســتگاه هــای‬ ‫تحقیقاتــی زراعــی در اســتان بــا توجــه بــه قدمــت بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫ســاله در ایــن زمینــه پویاســت‪.‬‬ ‫حســن مختــار پــور افــزود‪ :‬اکنــون در گلســتان ‪ ۱۲‬رقــم جدیــد‬ ‫گنــدم و متناســب بــا اقلیــم متفــاوت در ایــن اســتان معرفــی و‬ ‫در دســت بهــره بــرداران بــرای تولیــد وجــود دارد کــه هفــت رقــم‬ ‫ان مختــص کشــت زمیــن هــای ابــی و بقیــه مربــوط بــه اراضــی‬ ‫دیــم اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اکنــون در اراضــی شــمالی و دارای مناطــق خشــک‬ ‫و شــور‪ ،‬ارقــام « کالتــه‪ ،‬تــک تــاز و ارمــان «‪ ،‬بــرای اراضــی بخــش‬ ‫هفــت گنبــدکاووس رقــم « اســمان «‪ ،‬در اراضــی مینودشــت‬ ‫ارقــام « کوهدشــت‪ ،‬کالتــه‪ ،‬اراز و ارمــان « و در اراضــی کردکــوی‬ ‫ارقــام « ارمــان‪ ،‬مرواریــد و احســان « معرفــی و از ســوی بهــره‬ ‫بــرداران کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه افزایــش عملکــرد گنــدم در واحــد ســطح‬ ‫بــه جــز دسترســی بــه ارقــام جدیــد گنــدم‪ ،‬ســرمایه گــذاری بیــش‬ ‫از گذشــته در رعایــت کشــت بــه موقــع بــذر‪ ،‬تامیــن نقدینگــی‬ ‫بــرای تامیــن نهــاده هــا‪ ،‬بــه روز کــردن ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫در حــوزه کاشــت متناســب بــا شــرایط روز از الزامــات بــوده کــه‬ ‫توســط دولــت ســیزدهم در ابتــدای راه ورودی خوبــی صــورت‬ ‫گرفتــه تــا تضمیــن پایــداری تولیــد و امنیــت غذایــی کشــور شــود‪.‬‬ ‫ســاالنه در اســتان گلســتان بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار از‬ ‫اراضــی زراعــی ان بــه زیــر کشــت پاییــزه گنــدم بــا ارقــام معرفــی‬ ‫شــده متناســب بــا هفــت اقلیــم منطقــه ‪ ،‬مــی رود‪.‬‬ ‫مطابــق تقویــم زراعــی‪ ،‬مناســبت ترین زمــان کشــت گنــدم در‬ ‫خطــه گلســتان از اواســط ابــان مــاه بــه مــدت یــک مــاه در اراضــی‬ ‫دیــم و از اول تــا ‪ ۳۰‬اذر در زمین هــای ابــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد‬ ‫شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و از ایــن حیــث‬ ‫گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی در شــرایط عــادی ســاالنه بــا تولیــد ‪۱.۴‬‬ ‫میلیــون تــن گنــدم از اســتان های برتــر کشــور در تولیــد ایــن‬ ‫محصــول راهبــردی به شــمار مــی رود کــه مــازاد گنــدم تولیــدی‬ ‫کشــاورزان گلســتان بــرای تامیــن نــان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫کشــور حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫امســال بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در شــرایط خشکســالی بــراورد‬ ‫تولیــد از ســطح از ‪ ۳۷۵‬هــزار هکتــار گنــدم کشــت شــده ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۹۲۰‬هــزار تـُـن محصــول برداشــت مــی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫می شــوند‪ ،‬از لنــز اســتفاده می کننــد‪ .‬رعایت نکــردن بهداشــت لنــز‬ ‫از جملــه شــناکردن یــا حمام رفتــن بــا لنــز‪ ،‬خطــر ایــن عفونــت را‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬هنگامــی کــه خراشــی در چشــم ایجــاد شــده‬ ‫باشــد (مثــا به علــت جراحــت یــا اســتفاده مکــرر از لنــز)‪ ،‬ایــن نــوع‬ ‫عفونــت می توانــد راحت تــر از محــل خــراش وارد شــود‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــا لنــز موجــب می شــود بیشــتر در معــرض التهــاب‬ ‫قرنیــه ناشــی اکانتامیــب باشــید‪ .‬اســتفاده از لنــز باعــث کاهــش‬ ‫اکســیژن قرنیــه می شــود کــه توانایــی قرنیــه بــرای محافظــت از‬ ‫خــود در برابــر میکروارگانیســم ها را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬التهاب قرنیه قارچی‬ ‫ایــن نــوع التهــاب قرنیــه بــر اثــر عفونــت قارچــی ایجــاد می شــود‬ ‫و در صــورت درمــان نشــدن‪ ،‬ممکــن اســت بــه کــوری منجــر‬ ‫شــود‪ .‬انــواع قارچ هایــی کــه می تواننــد بــه التهــاب قرنیــه قارچــی‬ ‫منجــر شــوند عبارت انــد از فاســاریم‪ ،‬اســپرژیلوس‪ ،‬کاندیــدا‪.‬‬ ‫ایــن نــوع عفونــت در نواحــی اســتوایی جهــان شــایع تر اســت‪ ،‬امــا‬ ‫امــکان بــروزش در هــر اقلیمــی وجــود دارد‪ .‬به طــور کلــی التهــاب‬ ‫قرنیــه قارچــی بــا داروی ضدقــارچ درمــان می شــود‪ ،‬امــا در مــوارد‬ ‫شــدید تر ممکــن اســت جراحــی یــا پیونــد قرنیــه الزم باشــد‪.‬‬ ‫ناخواسته خوابیدن با لنز‬ ‫حتــی اگــر بدانیــد کــه خوابیــدن بــا لنــز اشــتباه اســت‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت پیــش از دراوردن انهــا‪ ،‬ناخواســته بــه خــواب برویــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بیــدار شــدید‪ ،‬بایــد حتمــا در اولیــن فرصــت‬ ‫لنزهایتــان را دربیاوریــد‪ .‬ابتــدا مطمئــن شــوید کــه می توانیــد‬ ‫به اســانی انهــا را دربیاوریــد‪ .‬اگــر احســاس کردیــد کــه گیــر‬ ‫کرده انــد‪ ،‬انهــا را بــه زور خــارج نکنیــد‪ .‬در ایــن حالــت‪ ،‬از‬ ‫قطــره چشــمی اســتفاده کنیــد و ان قــدر پلــک بزنیــد تــا لنزهــا‬ ‫به راحتــی خــارج شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫امادگی مردم گلستان برای تحمل گرمای بیش از ‪ ۴۵‬درجه‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان گفــت‪ :‬بــا جنوبــی شــدن جریانــات جــوی در روزهــای پایانــی هفتــه جــاری دمــا هــوا در مناطــق شــمالی و شــرقی‬ ‫گلســتان بــه بــاالی ‪ ۴۵‬درجــه می رســد‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی یکشــنبه اظهــار داشــت‪ :‬از امــروز تــا ســه شــنبه گلســتان شــاهد افزایــش ابــر‪ ،‬رگبــار و رعــد و بــرق و کاهــش نســبی دمــا در بیشــتر‬ ‫مناطــق اســت امــا از ظهــر ســه شــنبه بــا توســعه فعالیــت ســامانه کــم فشــار حرارتــی و حاکمیــت ســامانه کــم فشــار (الگــوی تابســتانه) افزایــش دمــا‬ ‫در اســتان مــورد انتظــار اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫گلستان در شرایط بحرانی‬ ‫بیابانی شدن هستند‬ ‫نصب بنر برای مشخص‬ ‫شدن ساعت کار نانوایی‬ ‫تفــاوت فاحــش قیمــت ارد دولتــی و ازاد متاســفانه‬ ‫ســبب شــده کــه تخلــف در ایــن حــوزه افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫هــر چنــد مســئوالن نیــز نظــارت هــای خــود را بیشــتر‬ ‫کردنــد امــا بــاز هــم نتوانســتند جلوی بــی نظمی های‬ ‫حاصــل از ایــن تخلــف را بگیرنــد‪.‬‬ ‫نانوایی های شلوغ‬ ‫با ساعت پخت کم‪،‬‬ ‫سهمی ارد نانوایی ها‬ ‫کم نشده است‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬هنگامه خاندوزی؛‬ ‫صــف هــای شــلوغ و خــارج از حوصلــه نانوایــی هــا در هفته هــای‬ ‫گذشــته مــردم گلســتان را شــاکی کــرده اســت‪ ،‬خبــر ازاد شــدن قیمــت‬ ‫ارز اگــر چــه هنــوز بــر روی قیمــت نــان تاثیــری نداشــته و مســئوالن‬ ‫نیــز اعــام کردنــد کــه نــان گــران نخواهــد شــد امــا ســبب شــده کــه‬ ‫نانوایی هــا ســاعت پخــت خــود را کمتــر کننــد و همیــن مســئله باعــث‬ ‫شــلوغی صــف هــای نــان شــده اســت‪.‬‬ ‫تفــاوت فاحــش قیمــت ارد دولتــی و ازاد متاســفانه ســبب شــده‬ ‫کــه تخلــف در ایــن حــوزه افزایــش یابــد‪ ،‬هــر چنــد مســئوالن نیــز‬ ‫نظارت هــای خــود را بیشــتر کردنــد امــا بــاز هــم نتوانســتند جلــوی‬ ‫بی نظمــی هــای حاصــل از ایــن تخلــف را بگیرنــد‪.‬‬ ‫یوکابــد خانــدوزی یــک شــهروند گرگانــی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار‬ ‫بــازار کســب و کار گفــت‪ :‬در چنــد روز گذشــته بــرای تهیــه نــان بــه‬ ‫نانوایــی هــای نزدیــک محــل مراجعــه کــردم و متوجــه شــدم تعطیــل‬ ‫اســت‪ ،‬بــرای همیــن در ســاعت اولیــه پخــت نــان بــرای خریــد امــدم و‬ ‫متوجــه شــدم برخــی نانوایــی هــا ســاعت پخــت را کــم کردنــد و برخــی‬ ‫نیــز تعطیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــن یــک زن خانــه دار هســتم و نمــی توانــم هــر روز‬ ‫کلــی وقــت بگــذارم کــه بتوانــم نــان تهیــه کنــم و ایــن شــلوغی هــا واقعا‬ ‫انســان را کالف و خســته مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند گرگانــی افــزود‪ :‬امــروز مــا بایــد دغدغــه همــه چیــز را‬ ‫داشــته باشــیم و جــای اینکــه دغدغــه هــا کمتــر شــود هــر روز مســئله‬ ‫دیگــری اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهروند دیگــری نیــز گفــت‪ :‬ســاعت پخــت نانوایــی هــا واقعــا‬ ‫مشــخص نیســت‪ ،‬زمانی ســاعت ‪ 10‬شــب نیز به نانوایی می رفتم‬ ‫شیره افرا چطور‬ ‫تهیه می شود؟‬ ‫شــیره افــرا هــم مثــل عســل شــیرین کننده ای طبیعــی و پرطــرف دار‬ ‫اســت کــه از درختــان افــرای قرمــز و افــرای قنــدی تهیــه می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫شــیر ه سرشــار از مواد معدنی و انتی اکســیدان های مفید اســت و از‬ ‫بــدن انســان در برابــر انــواع بیماری هــای مغــزی‪ ،‬بیماری هــای قلبــی و‬ ‫نقص هــای سیســتم ایمنــی محافظــت می کنــد‪ .‬اگــر دنبــال جایگزین‬ ‫بــرای قنــد و شــکر صنعتی هســتید‬ ‫شیره افرا چیست؟‬ ‫قرن هاســت کــه مــردم دنیــا از شــربت افــرا بــرای شــیرین کردن مــواد‬ ‫غذایــی اســتفاده می کننــد‪ .‬درخــت افــرا در فصــل زمســتان در ریشــه‬ ‫و تنــه خــود نشاســته جمــع می کنــد‪ .‬تجمــع طوالنی مــدت نشاســته‬ ‫باعــث می شــود به مــرور زمــان بــه قنــد تبدیــل شــود‪ .‬ایــن قنــد در‬ ‫فصــل بهــار از ریشــه بــاال می ایــد‪ ،‬بــا اب مخلــوط می شــود و شــیره ای‬ ‫می ســازد کــه می تــوان ان را اســتخراج کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــیره اب فراوانــی دارد و بایــد جوشــانده شــود تــا بــا تبخیــر‬ ‫اب اضافــه‪ ،‬شــربت غلیــظ افــرا بــ ه دســت ایــد‪ .‬جالــب اســت کــه‬ ‫ایــن شــیره را می تــوان بــدون افزودنی هــای شــیمیایی و انــواع‬ ‫نگهدارنده هــا و کامــا خالــص تهیــه کــرد‪ .‬ابتــدا روی درخــت افــرا را‬ ‫ســوراخ می کننــد تــا شــیره ای خــارج شــود و ان را در یــک ظــرف جمــع‬ ‫نــان موجــود بــود امــا االن همــان ســاعت اولیــه غــروب پخــت‬ ‫نانوایــی هــا تمــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ابوالقاســم عســگری افزود‪ :‬االن واقعا ســرگردان هســتیم و نمی دانم‬ ‫چــه زمانــی بایــد مراجعــه کنــم تــا نانوایــی هــای نــان داشــته باشــند و‬ ‫چنــد روزی اســت کــه بــه دلیــل تعطیلــی بــی موقــع نانوایی هــا‪ ،‬بــرای‬ ‫فرزندانــم نــان باگــت خریــدم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاید بتــوان بــا کمبــود و نبــود هــر چیــزی زندگــی کــرد ولــی‬ ‫اب و نــان را کــه دیگــر نبایــد از مــردم دریــغ کنیــم‪.‬‬ ‫فروش ارد دولتی به قیمت ازاد در نانوایی ها‬ ‫کــم شــدن ســاعت هــای پخــت و تعطیلــی برخی نانوایی ها این شــایع‬ ‫را در بیــن مــردم بــه وجــود اورده کــه ســهمیه ارد بــه نانوایــی هــا کــم‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا مدیــرکل اداره غلــه گلســتان گفــت‪ :‬ســهمیه ارد کــم‬ ‫نشــده بلکــه در ســال گذشــته افزایــش نیــز داشــته ایــم‪.‬‬ ‫محمد رضا افشــار اظهار کرد‪ :‬تخصیص ســهمیه ارد به هیچ نانوایی‬ ‫کاهش پیدا نکرده بلکه از ســال گذشــته افزایش نیز داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارد نانوایــی هــای گلســتان ماننــد گذشــته و بــا قیمــت‬ ‫دولتــی تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اداره غلــه گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬ان چــه باعــث تعطیلــی‬ ‫نانوایــی هــا و یــا کــم شــدن نوبــت پخــت شــده تفــاوف فاحــش قیمــت‬ ‫ارد دولتــی و ازاد اســت‪.‬‬ ‫افشــار یــاداور شــد‪ :‬هــر کیســه ارد یارانــه کــه بــه نانوایی هــای‬ ‫تخصیــص داده مــی شــود ‪ 45‬هــزار تومــان اســت‪ ،‬در حالــی کــه در بازار‬ ‫ازاد کیســه ای ‪ 500‬هــزار تومــان خریــد و فــروش مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــا توجــه بــه اینکــه فــروش ارد به قیمت ازاد‬ ‫بــرای نانوایــی هــای بــه صرفــه تــر اســت تــا اینکــه بخواهنــد نــان پخــت‬ ‫کننــد‪ ،‬بــرای همیــن شــاهد شــلوغی صف هــای نانوایــی هــا و کــم کردن‬ ‫ســاعت هــای پخت هســتیم‪.‬‬ ‫گالیــه هــا از شــلوغی هــای صــف نانوایــی هــا بــه حــدی زیــاد اســت‬ ‫کــه مســئوالن اســتانی نیــز خــود از ایــن مســئله اگاه و جلســات و‬ ‫نشـت های زیــادی بــرای رفــع ان انجــام دادنــد امــا گویــا ایــن نشسـت ها‬ ‫نیــز تاکنــون بــه جایــی نرســیده اســت‪.‬‬ ‫برخورد قاطعانه با متخلفان حوزه ارد و نان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی در جلســه هم اندیشــی با نماینده‬ ‫خبــازان اســتان گفــت‪ :‬بــه طــور قطــع در برخورد با تخلفات در حــوزه ارد‬ ‫و نــان کــه بــا موضــوع ارامــش و رفــاه مــردم مرتبــط اســت قاطعانــه از‬ ‫ابزارهــای قانونــی اســتفاده خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫ســید محمــد دهنــوی اظهــار کــرد‪ :‬دولــت بنــا را بــر ایــن گذاشــته کــه‬ ‫یارانــه بــه دســت مــردم برســد و تبدیــل گنــدم بــه ارد و نــان زحمتــی‬ ‫اســت کــه بــر دوش شــما بــه عنــوان خبــازان و کارخانه هــای ارد و نــان‬ ‫ســپرده شــده و ایــن حــق را بــرای خودتــان ندانیــد‪ ،‬ایــن حــق بــرای‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬همــه مــا امانتــدار مــردم هســتیم و مــا بــا هیــچ فــردی در ایــن‬ ‫امانتــداری تعــارف نداریــم و مــا محکــم بــر پــای ایــن امانــت ایســتاده ایم‬ ‫و همــه بایــد از حــق مــردم دفــاع کنیــم‪.‬‬ ‫دهنــوی گفــت‪ :‬نیــت همــه مــا خدمــت بــه مــردم اســت و در اجــرای‬ ‫می کنند‪ .‬ســپس شــیره را می جوشــانند تا بیشــتر اب ان تبخیر شــود‬ ‫و شــربت غلیــظ و شــیرینی باقــی بمانــد‪ .‬در نهایــت هــم تصفیـه اش‬ ‫می کننــد تــا ناخالصی هایــش گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬مته کــردن درخــت افــرا‪ :‬در ماه هــای دی و بهمــن‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫شــربت افــرا ســراغ درخت هــا می رونــد‪ ،‬انهــا را بــا متــه ســوراخ‬ ‫می کننــد و شــیرهایی بــه بدنه شــان وصــل می کننــد‪ .‬همــه ایــن‬ ‫شــیرها در نهایــت بــه یــک سیســتم لول ـه ای به طــول چنــد کیلومتــر‬ ‫متصــل می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬جریــان شــیره قنــدی داخــل درخــت افــرا‪ :‬در فصل تابســتان‪،‬‬ ‫فتوســنتز درخــت افــرای قرمــز و درخــت افــرای قنــدی باعث تولید قند‬ ‫در بدنــه ایــن درختــان می شــود‪ .‬ســلول های درخــت بــا وجــود ایــن‬ ‫قنــد نفــس می کشــند و رشــد می کننــد‪ .‬در نهایــت در فصــل زمســتان‬ ‫کل ایــن قنــد به شــکل نشاســته در ریشــه و بدنــه درخــت انباشــته‬ ‫می شــود‪ .‬مدتــی بعــد بــا رســیدن فصــل بهــار و اختــاف دمــای شــب‬ ‫و روز‪ ،‬ایــن شــیره مــدام به ســمت بــاال و پاییــن حرکــت می کنــد و بــا‬ ‫فشــار از شــیرهایی کــه روی درخــت نصــب شــده اند خــارج می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برداشــت شــیره درخــت افــرا‪ :‬شــیره افــرا در مســیر لوله هــا جــاری‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن لوله هــا در نهایــت بــه مکانــی موســوم بــه «کلبــه قند»‬ ‫یــا «خانــه قنــد» هدایــت می شــوند تــا اب شــیره گرفته شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تغلیظ شیره افرا با اسمز معکوس‬ ‫شــیره درخــت افــرا در ظــروف فــوالدی ضدزنــگ جمــع می شــود و بعد‬ ‫بــا کمــک سیســتم اســمز معکــوس‪ ،‬اب ان کاهــش پیــدا می کنــد و‬ ‫محتــوای قنــدی غلیــظ می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تبخیر شیره و تبدیل ان به شربت افرا‬ ‫مباحــث صنفــی هیچــگاه یــک طرفــه تصمیــم نگرفتــه و نخواهیــم‬ ‫گرفــت و امــا انتظــار داریــم تصمیمــی کــه گرفتــه شــد بــه طــور کامــل‬ ‫اجــرا شــود‪.‬‬ ‫نصب بنر برای مشخص شدن ساعت کار نانوایی‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر در نقطه ای وارد شــویم و ببینیم که تخلف شــده‬ ‫و اتحادیــه و صنــف ایــن تخلــف را گــزارش نکــرده بــا صنــف و اتحادیــه‬ ‫نیــز برخــورد خواهد شــد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫تاکیــد نصــب بنــر ســاعت فعالیــت نانوایــی و مشــخصات شناســنامه‬ ‫نانوایــی در تمــام واحدهــای نانوایــی اســتان گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫موضــوع مــردم خودشــان ناظــر خواهنــد بــود و همیشــه ثابت شــده که‬ ‫مــردم بهتریــن ناظــر هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود راهــکار بــرای کنترل تخلفــات در حوزه خبــازان گویا همه این‬ ‫تــاش هــا بــی فایــده مانــده و نــه بنــری در نانوایی هــا بــرای مشــخص‬ ‫شــدن ســاعت کار نصــب شــده و نــه از شــلوغی ها و تعطیلی هــای بــی‬ ‫موقــع کــم شــده اســت‪.‬‬ ‫همــه مســائل دســت بــه دســت هــم داد کــه اداره کل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی گلســتان نیــز بــه صــورت جــدی تــری بــه مســئله تخلــف‬ ‫نانوایــی هــای گلســتان ورود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تشدید نظارت های حوزه ارد و نانویی ها‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان از تشــدید نظــارت هــا بــر حــوزه‬ ‫ارد و نانوایــی هــا در اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬دو واحــد نانوایــی در‬ ‫همیــن راســتا پلمــب شــد‪.‬‬ ‫تقــی حســام اظهارکــرد‪ :‬گشــت هــای مشــترک و بازرســی و نظــارت‬ ‫بــر واحدهــای خبــازی در گلســتان تشــدید شــده و در همیــن راســتا دو‬ ‫واحــد خبــازی متخلــف پلمــب شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان افــزود‪ :‬برخی از ســودجویان در‬ ‫حــوزه ارد و نــان بــا فــروش غیرقانونــی ارد یاران ـه ای و عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه ارد باعــث طوالنــی تــر شــدن صــف هــای نانوایی هــا در ســطح‬ ‫اســتان شــده انــد‪.‬‬ ‫رسیدگی خارج از نوبت به پرونده تخلفات نانوایی ها‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور در حــوزه ارد و نــان‬ ‫و تخلفــات نانوائــی هــا‪ ،‬شــعب تعزیــرات حکومتــی خــارج از نوبــت بــه‬ ‫پرونــده تخلفاتــی رســیدگی و متخلفــان را عــاوه بــر جــزای نقــدی بــه‬ ‫کاهــش یــا قطــع ســهمیه ارد محکــوم مــی کننــد و در صــورت تکــرار‬ ‫تخلــف محــل کســب تعطیــل و جــواز کســب نانوائــی ابطــال مــی شــود‪.‬‬ ‫حســام از همــه شــهروندان درخواســت کــرد در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه تخلفــات در حــوزه ارد و نانوائــی هــا و فــروش غیرقانونــی ارد و‬ ‫برخــورد بــا تخلفــات ارد و نــان قاطعانــه خواهــد بــود‬ ‫انچــه مســلم اســت کنتــرل تخلفــات در حــوزه نانوایــی هــا بــا توجــه به‬ ‫گســترده بــودن و همچیــن دو نرخــی بــودن قیمــت ارد دولتــی و ازاد کار‬ ‫را بــرای مســئوالن ســخت کــرده اســت و نارضایتــی هــا و شــکایت هــای‬ ‫مردمــی نیــز راه بــه جــای نبــرده اســت و حــاال بایــد بنشــینیم و نظــاره گــر‬ ‫باشــیم کــه ایــا خریــد و فــروش الکترونیــک نــان مــی توانــد مرهمــی‬ ‫بــرای درمــان ایــن درد باشــد؟!‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬شــیره درخــت به مــدت چنــد ســاعت در دمــای‬ ‫‪ ۱۰۴‬درجــه ســانتی گراد جوشــانده می شــود تــا میــزان قنــد ان بــه‬ ‫‪۶۶‬درصــد برســد‪ .‬بــرای تهیــه یــک لیتــر شــربت افــرا حــدود​​‪ ۴۰‬لیتــر‬ ‫شــیره مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬واکنش میالرد و تغییر رنگ شیره افرا‬ ‫در طــول فراینــد تبخیــر شــیره‪ ،‬واکنشــی شــیمیایی به نــام «واکنــش‬ ‫میــارد» اتفــاق می افتــد‪ .‬در ایــن واکنــش اســیدهای امینــه موجــود‬ ‫در شــیره بــا قنــد ان واکنــش می دهنــد و رنــگ شــربت را قهــوه ای‬ ‫می کننــد تــا شــیره بــه شــربتی خوش طعــم‪ ،‬خوش عطــر و سرشــار از‬ ‫انتی اکســیدان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬از عرصه هــای طبیعــی‬ ‫شــمالی گلســتان ‪ ۳۰۷‬هــزار هکتــار تحــت تاثیــر بیابانــی‬ ‫شــدن قــرار دارد کــه از ایــن میــزان ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار در‬ ‫وضعیــت بحرانــی اســت کــه بیش تــر در گمیشــان‪ ،‬اق قــا‬ ‫و گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫تاج قلــی فرهنگ دوســت رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان بــه مناســبت روز جهانــی‬ ‫مقابلــه بــا بیابــان اظهــار کــرد‪ :‬امســال عبــور از خشکســالی بــا‬ ‫مشــارکت همگانــی شــعار جهانــی روز جهانــی مقابلــه بــا بیابــان‬ ‫‪ ۲۷‬خــرداد مصــادف بــا ‪ ۱۷‬ژوئــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود نــام زیبا گلســتان و تصور ان اما متاســفانه‬ ‫ایــن اســتان خــوش نــام در منطقــه خشــک و نیمه خشــک قــرار‬ ‫داشــته و در ســال های متمــادی بخشــی از اراضــی مرتعــی بــه‬ ‫پدیــده شــوم ریزگردهــا و یــا گــردو غبــار دچــار شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ ۳۰۷ :‬هــزار هکتــار از‬ ‫عرصه هــای شــمالی گلســتان از ضلــع شــرقی دریــای خــزر تــا‬ ‫منتهــی الیــه گنبــدکاووس تحــت تاثیــر بیابانــی شــدن بــوده کــه‬ ‫از ایــن مقــدار ‪ ۱۳۰‬هــزار هکتــار در وضعیت بیابانی شــدن بوده‬ ‫و محــل خیــزش گردوغبــار و ریزگردهــا هســتند کــه بیشــترین‬ ‫اراضــی در گمیشــان‪ ،‬اق قــا و گنبــدکاووس واقــع اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت ادامــه داد‪ :‬عوامــل طبیعــی مانتــد تغییر اقلیم‪،‬‬ ‫شــوری خــاک و فرســایش خــاک جــزو عوامــل طبیعــی و تغییــر‬ ‫و تبدیــل اراضــی مرتعــی بــه زراعــت و توســعه زراعــت دیــم از‬ ‫عوامــل انســانی مهــم در ایجــاد ریزگردهــا و بیابانــی شــدن اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مقابلــه بــا بیابــان تنهــا مختــص بــه فعالیــت‬ ‫منابــع طبیعــی در ایــن خصــوص نبــوده و بایــد همــه ارگان هــا‬ ‫و نهادهــا همــکاری الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان بیــان کــرد‪ :‬خیــزش ریزگرده هــا از‬ ‫اســتان های همجــوار ماننــد خراســان و ســمنان و وجــود‬ ‫صحــرای در مــرز گنبــدکاووس و ترکمنســتان بــر توســعه‬ ‫ریزگرده هــا تاثیــر دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت ابــراز کــرد‪ :‬منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان در راســتای مقابلــه بــا بیابــان طرح هایــی ماننــد بوتــه‬ ‫کاری‪ ،‬تولیــد نهــال مرتعــی مقــاوم بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه‪،‬‬ ‫ایجــاد هــال ابگیــر و مدیریــت هــرزاب را انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ســال ‪ ۹۵‬تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬اقدامــات شــاخصی در‬ ‫مقابلــه بــا بیابــان ماننــد تولیــد و پــرورش نهال مرتعــی و بیابانی‬ ‫بــه تعــداد ‪ ۸‬میلیــون اصلــه‪ ،‬پــروژه انتقــال و غــرس نهــال‬ ‫بیابانــی بــه ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی‪ ،‬مدیریــت روان اب‬ ‫(هاللــی ابگیــر بــا نهالــکاری) ‪ ۵‬هــزار هکتــار‪ ،‬ذخیــره نــزوالت‬ ‫تــوام بــا بــذر پاســی در ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬اجــرای کپـه کاری‬ ‫در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۵۰‬هکتــار‪ ،‬حفاظــت و قــرق مرتــع در ســطح ‪۲۱‬‬ ‫هــزار هکتــار‪ ،‬ســاخت و توزیــع ابشــخور فلــزی بــه تعــداد ‪۵۰۰‬‬ ‫دســتگاه و مرمــت ‪ ۳۵‬دهنــه چشــمه در مراتــع ییالقــی اســتان‬ ‫بــا مجمــوع اعتبــار ‪ ۲۲‬میلیــارد تومــان انجــام شــده اسـت ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ره اورد ســفر رئیــس‬ ‫جمهــور بــه اســتان گلســتان در حــوزه اعتبــارات مقابلــه بــا‬ ‫بیابــان ‪ ۱۱۵‬میلیــارد تومــان بــوده و قــرار اســت طــی ســه ســال‬ ‫تخصیــص یابــد کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه عنــوان نخســتین ســال‬ ‫مقابلــه از محــل اعتبــارات ریاســت جمهــور مبلــغ ‪ ۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان تخصیــص یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت یــاداور شــد‪ :‬از محــل ســایر اعتبــارات ملــی و‬ ‫اســتانی نیــز مبلــغ ‪ ۵‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــرای پــروژه مقابلــه بــا بیابــان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ابــراز کــرد‪ :‬پیش بینــی می شــود در ســال ‪ ۱۴۰۱‬مبلــغ ‪۱۶‬‬ ‫میلیــارد تومــان و در برنامــه هفتــم توســعه نیــز ‪ ۱۲۴‬میلیــارد‬ ‫تومــان در ایــن خصــوص تخصیــص پیــدا کنــد تــا بتوانیــم‬ ‫اقدامــات شــاخصی در کاهــش و تعدیــل اثــرات ریزگرده هــا‬ ‫و مقابلــه بــا بیابــان داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫رئیــس اداره مرتــع و بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری گلســتان عنولــن کــرد‪ :‬اســتان گلســتان دارای ‪۸۶۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۲۵‬هکتــار مرتــع دارد کــه بــا توجــه بــه موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی و شــرایط اب و هوایــی و زمــان بهره بــرداری بــه‬ ‫دو دســته مراتــع قشــاقی و ییالقــی تقســیم شــده و مراتــع‬ ‫اســتان بــه تعــداد ‪ ۲۷۵‬ســامان عرفــی حــدود ‪ ۴۱‬درصــد‬ ‫مســاحت کل اســتان را شــامل شــده کــه از ایــن تعــداد ‪۲۱۹‬‬ ‫ســامان عرفــی جــزء مراتــع قشــاقی و ‪ ۵۶‬ســامان عرفــی جــزء‬ ‫مراتــع ییالقــی اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ دوســت در پایــان گفــت‪ :‬تعــداد ‪ ۶۰۰‬هــزار دام‬ ‫ظرفیــت مجــاز بــرای بیــش از ‪ ۸۶۲‬هــزار هکتــار از مراتــع‬ ‫اســتان بــوده کــه ایــن میــزان دام در اســتان گلســتان وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫حق جمع اوری کارت سوخت‬ ‫را جایگاه داران ندارند‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬لیتر‬ ‫بر ثانیه به اب شهر کالله‬ ‫اضافه می شود‬ ‫ســخنگوی وزارت نفــت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن وزارتخانــه دســتوری بــرای جم ـع اوری کارت ســوخت‬ ‫جایگاه هــا صــادر نکــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت برنام ـه ای بــرای تغییــر قیمــت و ســهمیه نــرخ نــدارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران‪« ،‬علــی‬ ‫معــاون طــرح و توســعه شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬از جملــه در شهرســتان کاللــه‬ ‫بــا اجــرای طــرح خــط انتقــال «اقســو» و حفــر و‬ ‫تجهیــز چــاه شــماره ‪ ۶‬کــه تــا تابســتان ســال جــاری‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰‬لیتر بر‬ ‫ثانیــه بــه اب شــهر کاللــه اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫داود گیلــک اظهــار کــرد‪ :‬بــا افزایــش اعتبــارات‬ ‫ابرســانی طــی یــک ســال گذشــته و بــه ویــژه در‬ ‫ســفر اخیــر ریاســت جمهــور بــه اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای در تــاش اســت‪ ،‬طرح های‬ ‫اضطراری ابرســانی را در شــهرهای مختلف استان‬ ‫تــا تابســتان امســال اجــرا کنــد کــه در ایــن راســتا‬ ‫بــا انجــام ایــن طرح هــای اضطــراری حــدود ‪۲۱۰‬‬ ‫لیتــر بــر ثانیــه بــه شــبکه شــرب در شهرســتان های‬ ‫کاللــه‪ ،‬ازاشــهر و رامیــان‪ ،‬گنبــدکاووس و نــوار مــرز‬ ‫و بندرترکمــن و گمیشــان اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شهرســتان گنبــدکاووس و‬ ‫نــوار مــرز نیــز ایــن شــرکت تــاش دارد‪ ،‬بــا افزایــش‬ ‫ظرفیــت ابدهــی بــه میــزان ‪ ۶۰‬لیتــر در ثانیــه‪،‬‬ ‫تامیــن اب شــرب شــهر گنبــد کاووس را افزایــش‬ ‫دهــد ‪ ،‬در همیــن راســتا حفــر و تجهیــز ســه حلقــه‬ ‫چــاه محفــوره در منطقــه گنبــدکاووس در ابتــدای‬ ‫تیــر مــاه ســالجاری بــه بــار می می نشــیند و شــاهد‬ ‫افزایــش میــزان برخــورداری مــردم منطقــه از اب‬ ‫شــرب خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و توســعه شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در شــهر رامیــان حفــر و تجهیــز‬ ‫چــاه مســکن مهــر‪ ،‬و در شــهر ازادشــهر حفــر‬ ‫و تجهیــز واتصــال ســه حلقــه چــاه بــه شــبکه‪،‬‬ ‫تکمیــل مخــزن ‪ ۱۰‬هزارمتــر مکعبــی و احــداث خــط‬ ‫انتقــال بــه ازادشــهر و حفــر و برقرســانی یــک حلقه‬ ‫چــاه بــرای شــهر خان ببیــن از جملــه مهم تریــن‬ ‫پروژه هــای ابرســانی اســت کــه تا تابســتان امســال‬ ‫بــه بــار نشســته و در مجمــوع بــا ایــن اقدامــات‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه بــه شــبکه شــرب ایــن ســه‬ ‫شــهر اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫گیلــک خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ســال گذشــته‬ ‫حفر و تجهیز دو حلقه چاه اب شرب در ازادشهر‬ ‫بــا دبــی ‪ ۳۰‬لیتــر بــر ثانیــه انجــام و بــه شــبکه شــرب‬ ‫ایــن شــهر متصل شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در شــهرهای گمیشــان و‬ ‫بندرترکمــن نیــز حفــر و تجهیــز یــک حلقــه چــاه را‬ ‫تــا تابســتان ســال جــاری بــه انجــام خواهــد رســید‬ ‫کــه بــه میــزان ‪ ۲۰‬لیتــر بــر ثانیــه بــه اب شــرب ایــن‬ ‫شــهرها اضافــه می شــود‪ ،‬ســال گذشــته نیــز حفــر‬ ‫و تجهیــز یــک حلقــه چــاه اب انجــام و ‪ ۲۴‬لیتــر‬ ‫بــر ثانیــه بــه شــبکه شــرب شــهرهای گمیشــان و‬ ‫ترکمــن اضافــه شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫برگزاری کمیسیون حقوقی ماده‬ ‫‪ ۴۲‬قانون تقویت و توسعه‬ ‫نظام استاندارد در گلستان‬ ‫کمیســیون حقوقــی مــاده ‪ ۴۲‬قانــون تقویــت و توســعه نظــام‬ ‫اســتاندارد در ســال جــاری بــا حضــور نماینــده دادگســتری اســتان‬ ‫(قاضــی کمیســیون مــاده ‪ ،)۴۲‬نماینــده اتــاق اصنــاف و مســئولین‬ ‫اســتاندارد گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد گلســتان در ایــن‬ ‫جلســه مجموعــا ‪ ۹‬پرونــده از واحدهــای تولیــدی غذایــی و کشــاورزی و‬ ‫بســته بنــدی مــورد بررســی و رســیدگی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫عیــار ســنجی مصنوعــات طــا‪ ،‬روغــن موتورهــای بنزینــی و دیزلــی‪،‬‬ ‫تولیــدات غذایــی و کشــاورزی شــامل نوشــابه میــوه ای گازدار‪ ،‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ ،‬همبرگــر خــام منجمــد‪ ،‬مــرغ منجمــد‪ ،‬روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی و نیــز بســته بنــدی قنــد‪ ،‬موضوعــات مطــروح در ایــن جلســه‬ ‫را شــامل مــی شــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و بــا مدیریــت مصــرف بــرق توســط هم اســتانی های عزیــز‪ ،‬از تریبون هــای نمــاز جمعــه‪ ،‬ایــن‬ ‫دســتگاه خدمات رســان را یــاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مشــترکان تقاضــا داریــم در ســاعت اوج مصــرف ( ‪ ۱۲‬تــا ‪ )۱۷‬بــا قــرار دادن درجــه‬ ‫اســپیلت روی درجــه ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۶‬و کولرهــای گازی روی دور متوســط و همچنیــن در ایــن ســاعات بــه‬ ‫تنــاوب از پنکــه اســتفاده کننــد تــا صنعــت بــرق را همچــون ســنوات گذشــته یــاری کــرده تــا همــه‬ ‫هم اســتانی های گرامــی از نعمــت بــرق برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گــذری هــم بــر همــکاری ادارات در مدیریــت‬ ‫مصــرف بــرق زد و گفــت‪ :‬براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران‪ ،‬ســاعات کار ادارات کاهــش یافتــه و‬ ‫ادارات موظــف شــده اند کــه در ســاعات اداری ‪ ۳۰‬درصــد و در ســاعات غیــراداری ‪ ۶۰‬درصــد مصــرف‬ ‫خــود را نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫موســوی اضافــه کــرد‪ :‬گلســتان بیــش از ‪ ۶۵۰‬هــزار مشــترک خانگــی دارد کــه ایــن خــود ‪ ۸۲‬درصــد‬ ‫تمــام مشــترکین اســتان را در بــردارد کــه نزدیــک بــه ‪ ۷۰‬در از مصــرف بــرق اســتان در بخــش خانگــی‬ ‫اســتفاده میشود‪.‬‬ ‫در ادامــه حجت االســام محســن کیایــی رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان گفــت‪:‬‬ ‫بی شــک خدمــات مجموعــه بــرق بــرای مــردم قابــل انــکار نیســت و ائمــه جمعــه بیــش از پیــش‬ ‫جهــت گــذر از تابســتان امســال همــراه و یاری رســان ایــن مجموعــه بــرای خدمــت بهتــر بــه مــردم‬ ‫خواهــد بــود و تاکیــد مــا بــه ائمــه جمعــه ایــن اســت کــه اطالع رســانی کامــل در جهــت ترغیــب و‬ ‫تشــویق مشــترکان بــه صرفه جویــی در مصــرف اب و بــرق اســت‪.‬‬ ‫کاهش موانع پرداخت‬ ‫تسهیالت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫حوزه فناوری اطالعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرســت امــور باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در گســتره ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۴۰‬هکتــار اراضــی اســتان‬ ‫امســال ‪ ۲۱‬گونــه گیــاه دارویــی کشــت شــد کــه کشــاورزان ایــن‬ ‫خطــه اســتقبال خوبــی از کشــت ایــن نــوع گیاهــان داشــتند‪.‬‬ ‫محمــد عفتــی اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از یکهــزار و ‪ ۸۹۸‬تــن انــواع‬ ‫گیاهــان دارویــی از عرصــه هــای زیــر کشــت پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫از ایــن ســطح تولیــد شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از جملــه گیاهــان دارویــی کــه در ســال زراعــی جــاری‬ ‫کشــاورزان ایــن اســتان کشــت کــرده انــد شــامل اســطوخودوس‪،‬‬ ‫بانگــو‪ ،‬بابونــه المانــی‪ ،‬نعنــاع فلفلــی‪ ،‬موســیر‪ ،‬گل گاوزبــان‪ ،‬زیــر‬ ‫ســیاه‪ ،‬باریــژه‪ ،‬اویشــن‪ ،‬رزمــاری‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬ســیاه دانــه‪،‬‬ ‫بومــادران‪ ،‬تخــم کــدوی کاغــذی‪ ،‬شــیرین بیــان‪ ،‬خارشــتر‪ ،‬مریــم‬ ‫گلــی‪ ،‬گل محمــدی و تخــم شــربتی و زعفــران مــی شــود‪.‬‬ ‫عفتــی اظهــار داشــت‪ :‬خراســان شــمالی بــه لحــاظ داشــتن‬ ‫ویژگیهــای خــاص طبیعــی و اقلیمــی و تنــوع اب و هوایــی منحصــر‬ ‫بــه فــرد‪ ،‬ظرفیتــی باالیــی را در ایجــاد مــزارع پرورشــی گیاهــان‬ ‫دارویــی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از تصــرف‬ ‫ســودجویان ‪ ۷۵‬هکتــار زمیــن ملــی و منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫امســال خــارج شــد و بــه بیــت المــال بازگشــت کــه ایــن رونــد‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حجــت االســام رضــا براتــی زاده در نشســت شــورای حفــظ‬ ‫حقــوق بیــت المــال بــا تبریــک هفتــه جهــاد کشــاورزی بــر‬ ‫اهمیــت موضــوع پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫تضییــع حقــوق بیــت المــال در زمیــن هــای ملــی و منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان و پیشــگیری از تغییــر کاربــری هــای غیرمجــاز‬ ‫در اراضــی زراعــی و بــاغ تاکیــد و ان را اولویــت مهــم دســتگاه‬ ‫قضایــی در ســال جــاری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمامــی دســتگاه های مســوول در قبــال صیانت از حقوق‬ ‫بیــت المــال وظیفــه دارنــد و بایــد تــاش کننــد تــا با کمتریــن هزینه از‬ ‫تشــدید و تــداوم نگرانــی هــا و تحمیــل ضــرر و زیــان بــه ثــروت هــا و‬ ‫ذخائــر ملــی و انفــال جلوگیــری کننــد زیراکــه تجربــه نشــان داده نــگاه‬ ‫مقابلــه ای کــه در قالــب تشــکیل پرونــده قضایــی‪ ،‬فراینــد دادرســی و‬ ‫اجــرای حکــم تعریــف مــی شــود و بــر محــور اجــرای مجــازات متمرکــز‬ ‫اســت نمــی توانــد انگونــه کــه بایســته و شایســته اســت ســازنده و‬ ‫موثــر باشــد بلکــه در مــواردی نیــز مــی توانــد دردســرهای جــدی تولیــد‬ ‫کننــد و بعضــا مشــکالتی را بــرای شــهروندان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪ :‬گلســتان بیــش از ‪ ۶۵۰‬هــزار مشــترک‬ ‫خانگــی دارد کــه ایــن خــود ‪۸۲‬درصــد تمــام مشــترکان اســتان را دربــر دارد کــه نزدیــک بــه ‪ ۷۰‬در از‬ ‫مصــرف بــرق اســتان در بخــش خانگــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ســیداحمد موســوی در دیــدار بــا رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان و امامــان‬ ‫جمعــه سراســر اســتان طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مکــرر اموزه هــای دینــی در قــران و‬ ‫احادیــث در مــورد پرهیــز از اســراف و اعتــدال و میانـه روی در امــور اظهــار کــرد‪ :‬مصــرف بــرق کشــور‬ ‫طــی ســال های اخیــر مســیر صعــودی داشــته اســت و در حــال حاضــر میــزان مصــرف مــا از میــزان‬ ‫تولیــد نیروگاه های مــان پیــش افتــاده و ایــن امــر موجــب مدیریــت اضطــراری بــار در ســطح کشــور‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر نقــش ائمــه جمعــه بــه عنــوان مشــعل داران هدایــت در ســطح جامعــه خواســتار‬ ‫مســاعدت ایشــان در راســتای توســعه و تثبــت فرهنــگ مدیریــت مصــرف بیــش از گذشــته شــد‪.‬‬ ‫موســوی اضافــه کــرد‪ :‬از ائمــه جمعــه و جماعــات می خواهیــم کــه بــه کمــک مجموعــه بــرق بیاینــد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کشت ‪ ۲۱‬گونه گیاه دارویی‬ ‫در اراضی خراسان شمالی‬ ‫بازگشت ‪ ۷۵‬هکتار زمین ملی‬ ‫خراسان شمالی به بیت المال‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد از مصرف برق گلستان‬ ‫در بخش خانگی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫فروزنــده» در رابطـ ه بــا اینکــه وزارت نفــت برنامـه ای بــرای جمع کــردن کارت هــای ســوخت جایــگاه داران‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا ترجیــح می دهیــم مــردم بــا کارت ســوخت خودشــان بنزیــن ازاد را مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اخبــار واصلــه در ایــن راســتا گفــت‪ :‬بایــد بررســی کنیــم کــه ایــا گــزارش جــدی در تهــران‬ ‫و کــرج وجــود دارد یــا خیــر؟‪.‬‬ ‫فروزنــده در واکنــش بــه درج بنــر ایــن خبــر در یکــی از جایگاه هــای ســوخت کــرج‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه جایگاه هــا‬ ‫ابــاغ شــده کــه اجــازه جمـع اوری کارت هــای ســوخت را ندارنــد‪ .‬مــردم در صــورت مشــاهده تخلــف‪ ،‬بــه‬ ‫شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی گــزارش دهنــد تــا حتمــا ًبررســی و رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت نفــت همچنیــن در خصــوص صف هــای طویلــی کــه در مرزهــا بــرای ســوخت گیری‬ ‫ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن صف هــا موجــب ازار مــردم شــده اســت‪.‬‬ ‫دولت برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه ندارد‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در مرزهــا بــه دلیــل اختــاف قیمــت بنزیــن‪ ،‬مــردم بــا کارت جایــگاه داران بنزیــن ازاد‬ ‫می زننــد و چنــد کیلومتــر ان ســوتر ایــن بنزیــن را بــه فــروش می رســانند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ممکن اســت شــورای‬ ‫تامیــن اســتان یــا مراجــع ایــن چنینــی بــرای بازه هــای محــدودی خواســته باشــد از کارت جایــگاه به صورت‬ ‫موقت اســتفاده نشــود‪.‬‬ ‫فروزنــده بــار دیگــر تاکیــد کــرد موضــوع عــدم اجــازه مــردم بــرای اســتفاده از ســوخت جایــگاه بنزینــی‬ ‫در کــرج را نیــز پیگیــری خواهــد کــرد و مــردم نیــز می تواننــد بــا شــماره تمــاس ‪ ۵‬رقمــی ‪ ۰۹۶۲۷‬تمــاس‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت نفــت در خصــوص واقعــی شــدن قیمــت انــرژی اظهــار کــرد‪ :‬بنزیــن اثــرات روانــی بــر‬ ‫جامعــه دارد کــه شــامل تفــاوت قیمــت و تاثیــر ان بــر قیمت هاســت‪ .‬ایــن مســئله حســی نامطلــوب‬ ‫بــه مــردم انتقــال می دهــد‪ ،‬لــذا دولــت برنام ـه ای بــرای تغییــر قیمــت و ســهمیه و افزایــش نــرخ نــدارد‪.‬‬ ‫فروزنــده در انتهــا تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت هــر برنام ـه ای در ایــن زمینــه داشــته باشــد‪ ،‬بــا مــردم در میــان‬ ‫می گــذارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان گلســتان از کاهــش موانــع بــرای پرداخــت‬ ‫تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬بــه متقاضیــان ایــن حــوزه خبــر داد‪.‬‬ ‫کاهش موانع پرداخت تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬حوزه فناوری اطالعات‬ ‫‪ ،‬محمــد احمــدی در نشســت بررســی چالش هــای اعطــای تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از چالش هــای پیشــروی شــرکت های حــوزه ‪ ،ICT‬عــدم ارائــه فاکتــور در قبــال هزینه هــای‬ ‫انجــام شــده اســت و بــه طــور مثــال نقــش نیروهــای متخصــص در تولیــد نرم افــزار بســیار‬ ‫حائــز اهمیــت بــوده و عمــده هزینــه یــک شــرکت فعــال حــوزه ‪ ICT‬در جهــت تامیــن نیــروی‬ ‫متخصــص‪ ،‬اجــاره ســرور و تبلیغــات صــرف می شــود و ایــن موضــوع متقاضیــان تســهیالت‬ ‫را در ارائــه فاکتــور خریــد‬ ‫تجهیــزات ســخت افزاری‬ ‫دچــار مشــکل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر و بــا پیگیری هــای‬ ‫انجــام شــده بــا بانک هــای‬ ‫عامــل‪ ،‬بــه دنبــال کاهــش‬ ‫وثیقــه و حــذف ارائــه‬ ‫فاکتــور خریــد تجهیــزات‬ ‫ســخت افزاری بــه بانــک‬ ‫هســتیم تــا جهــت تســریع‬ ‫و تســهیل در پرداخــت‬ ‫تســهیالت حمایتــی کم بهــره بــه متقاضیــان و کارافرینــان اســتان گامــی مهــم برداریــم‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای مدیــران ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان گلســتان گفــت‪ :‬امــروز در‬ ‫نشســت بــا مدیــران بانک هــای عامــل کــه بــه منظــور تســهیل رونــد اعطــای تســهیالت انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬مقــرر شــد مشــکالت و چالش هــای مذکــور مرتفــع شــود و در شــرایط تکمیــل پرونــده‬ ‫در مرحلــه جدیــد اعطــای تســهیالت کــه از مــاه اینــده اغــاز خواهــد شــد‪ ،‬لحــاظ شــود و‬ ‫متقاضیــان بتواننــد در اســرع وقــت تســهیالت درخواســتی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫نــرخ ســود تســهیالت تبصــره ‪ ۱۸‬در مناطــق برخــوردار ‪ ۱۴‬درصــد و در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد لحــاظ شــده کــه بانــک هــای مختلــف عامــل پرداخــت تســهیالت تبصره ‪ ۱۸‬هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪32‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫از طریق سجام واریز سود‬ ‫سنواتی به حساب ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار سهامدارشد‬ ‫مدیــر سیســتم های تســویه و پرداخــت شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬ســود ســنواتی ‪ ۳۷‬شــرکت تــا پایــان هفتــه گذشــته بــه حســاب بانکــی بیــش از ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار ســهامدار از طریــق اطالعــات ســامانه ســجام واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اوراق بهــادار و‬ ‫تســویه وجــوه (ســمات)‪« ،‬حســین قشــمی» بــا بیــان مطلــب بــاال افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا‬ ‫پایــان هفتــه گذشــته‪ ،‬ســود ســنواتی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۶۷‬هــزار ســهامدار از طریــق اطالعــات ســامانه‬ ‫ســجام بــه حســاب بانکــی ســهامداران پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت های «گــروه دارویــی برکــت‪ ،‬شــرکت بهنــوش ایــران‪ ،‬گــروه دارویــی البــرز‬ ‫(گــروه ســرمایه گذاری البــرز)‪ ،‬بانــک دی‪ ،‬پاالیــش نفــت تهــران‪ ،‬فــوالد مبارکــه اصفهــان‪ ،‬پتــرو‬ ‫صنعــت گامــرون‪ ،‬تولیــد نیــروی بــرق دماونــد‪ ،‬شــفا دارو‪ ،‬ســرمایه گذاری ســاختمان نویــن‪ ،‬بانــک‬ ‫ســینا‪ ،‬گــروه توســعه هنــر ایــران و غلتک ســازان ســپاهان» از ‪ ۱۰‬خــرداد تــا ‪ ۲۸‬خردادمــاه ســال‬ ‫جــاری ســود ســنواتی خــود را بــه حســاب سهامدارانشــان واریــز کرده انــد‪.‬‬ ‫قشــمی اضافــه کــرد‪ :‬شــرکت های «ســرمایه گذاری پردیــس (ســهام و حــق تقــدم اســتفاده نشــده)‪،‬‬ ‫بیمــه حکمــت صبــا‪ ،‬بیمــه نویــن‪ ،‬ســرمایه گذاری صنــدوق بازنشســتگی (حــق تقــدم استفاده نشــده)‪،‬‬ ‫ســیمان درود‪ ،‬بــورس انــرژی‪ ،‬ســرمایه گذاری خوارزمــی‪ ،‬داروســازی فارابــی (حــق تقــدم اســتفاده‬ ‫نشــده)‪ ،‬ســرمایه گذاری توســعه گوهــران امیــد‪ ،‬فــوالد الیــاژی ایــران‪ ،‬کشــتیرانی دریــای خــزر‪ ،‬بانــک‬ ‫کارافریــن‪ ،‬ســرمایه گذاری بوعلــی‪ ،‬گــروه توســعه مالــی مهــر اینــدگان‪ ،‬پســت بانــک‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫صنایــع پتروشــیمی‪ ،‬تامیــن ســرمایه بانــک ملــت (حــق تقــدم اســتفاده نشــده)‪ ،‬ســرمایه گذاری توســعه‬ ‫ملــی‪ ،‬ســرمایه گذاری صنعــت بیمــه‪ ،‬جنــرال مکانیــک و بانــک ملــت» نیــز از ابتــدای ســال جــاری تــا بــه‬ ‫امــروز مطالبــات ســنواتی صاحبــان ســهام خــود را از طریــق ســامانه ســجام پرداخــت کرده انــد‪.‬‬ ‫سامانه سجام چیست؟‬ ‫ســجام یــک ســامانه زیرســاختی بــرای شناســایی مشــتریان جهــت ورود بــه باشــگاه بــزرگ بــازار ســرمایه‬ ‫ایــران اســت کــه تمــام فعــاالن ایــن بــازار اعــم از ســرمایه گذاران‪ ،‬مشــتریان و مدیــران نهادهــا در ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬فقــط یک بــار بــرای همیشــه اطالعــات خــود را در ان ثبــت خواهنــد کــرد و پــس از احــراز هویــت‬ ‫حضــوری و غیرحضــوری قــادر بــه دریافــت خدمــات مبتنــی بــر داده هــای تاییــد شــده خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬از طریــق ایــن ســامانه اطالعــات هویتــی‪ ،‬شماره حســاب‪ ،‬شــماره موبایــل‪،‬‬ ‫ادرس الکترونیکــی و اقامــت دایمــی فــرد ثبــت می شــود و از ان بــه بعــد هیــچ نهــاد مالــی نیــازی بــه‬ ‫دریافــت مجــدد اطالعــات ان ســهامدار را نــدارد‪.‬‬ ‫ســهامداران می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ http://www.sejam.ir‬ثبت نــام و احــراز هویــت‬ ‫ســجام را به صــورت الکترونیکــی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 8‬نفر از مخالن نظم‬ ‫و امنیت در مانه و سملقان‏‬ ‫واژگونی موتورسیکلت‬ ‫فوت راکب را رقم زد‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ‪8‬‬ ‫نفــر و احضــار ‪ 33‬نفــر از‏اراذل و اوبــاش خبــر داد‪.‎‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن ‏خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای ارتقــاء ســطح احســاس امنیــت عمومــی‬ ‫شــهروندان طــرح ارتقــاء‏امنیــت اجتماعــی بــه مــدت ‪ 2‬روز با محوریت‬ ‫برخــورد بــا اراذل و اوبــاش در ســطح شهرســتان بــه‏اجــرا درامــد ‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‪ 8 ،‬نفــر اراذل و اوبــاش کــه بــا ایجــاد‬ ‫رعــب و وحشــت ســبب مزاحمــت بــرای‏شــهروندان می شــدند‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا اشــاره به اینکه‬ ‫مامــوران ایــن فرماندهــی در‏اجــرای ایــن طــرح دو نفــر محکــوم‬ ‫متــواری کــه یــک نفــر محکــوم بــه حبــس ابــد را شناســایی و‬ ‫‏دســتگیر کردنــد یــاد اور شــد‪ :‬تعــداد ‪ 33‬نفــر از اراذل و اوبــاش نیز‬ ‫بــه پلیــس امنیــت عمومــی احضــار‏شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن طــرح‬ ‫یــک عــدد ســاح شــکاری غیــر مجــاز‏و مقــداری مــواد مخــدر صنعتــی‬ ‫و ســایر اقــام ممنوعــه کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬تمامــی فعالیت هــا‬ ‫‏و اقدامــات افــراد شــرور و اراذل و اوبــاش بــه صــورت مــداوم رصــد‬ ‫می شــود و در صــورت ارتــکاب‏هرگونــه تخلــف و جرمــی علیــه امنیــت‬ ‫و ارامــش شــهروندان‪ ،‬پلیــس در چهارچــوب قوانیــن و‏مقــررات بــا‬ ‫قاطعیــت بــا انهــا برخــورد خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از فــوت راکــب‬ ‫موتورســیکلت بــر اثــر واژگونــی درایــن ‏شهرســتان خبــرداد‪‎. ‎‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پور»دربــاره جزئیــات ایــن خبرگفــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال اعــام مرکــز‏فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫یــک فقــره واژگونــی موتورســیکلت در بلــوار خاتــم االنبیــاء‬ ‫شهرســتان شــیروان ‏بالفاصــه مامــوران کالنتــری ‪ 11‬ایــن‬ ‫فرماندهــی بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بررســی هــای اولیــه مامــوران انتظامــی مشــخص‬ ‫شــد یــک دســتگاه موتورســیکلت بــه دلیــل برخــورد بــا‏گاردریــل‬ ‫واژگــون شــده‪ ،‬کــه در اثــر ان راکــب موتورســیکلت بــه دلیــل‬ ‫شــدت جراحــات وارده در دم فــوت مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرستان«شــیروان»با بیــان اینکــه‬ ‫موتورســیکلت وســیله نقلیــه ای ســبک بــا کاربــری محــدود‬ ‫اســت‪،‬‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه راکبــان ایــن وســیله نقلیــه توصیــه‬ ‫کــرد جهــت تــردد از لبــاس مناســب و کاله ایمنــی و دســتکش‬ ‫ویــژه‏اســتفاده کننــد تــا در صــورت بــروز حادثــه دچــار اســیب‬ ‫کمتــری شــوند ‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانه و ســملقان از اجرای طــرح ارتقاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی بــا‏محوریــت نظــارت بــر پــارک هــا و تفرجگاه هــای‬ ‫ســطح شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی‏دریافــت شــکایات متعــدد شــهروندان و مطالبــات‬ ‫انــان در خصــوص برخــورد قاطعانــه بــا موتورســواران متخلــف‪،‬‬ ‫مزاحمــان‏نوامیــس و مخــان نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬طــرح امنیــت‬ ‫اجتماعــی در ســطح پــارک هــا و تفرجــگاه هــای شهرســتان بــا اخــذ‬ ‫‏دســتور مرجــع قضائــی برنامــه ریــزی و بــا حضــور حداکثــری کارکنــان‬ ‫ایــن فرماندهــی در نقــاط مختلــف شهرســتان عملیاتــی‏شــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 10 :‬نفــر‏نیــز در ایــن رابطــه دســتگیر و بعــد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح‏کــرد‪ :‬طــرح امنیــت اجتماعــی و سرکشــی از پــارک هــا و‬ ‫تفرجــگاه هــا بــه صــورت مســتمر در شهرســتان ادامه خواهد‏داشــت‬ ‫و متخلفــان‪ ،‬مجرمــان و هنجــار شــکنان بداننــد پلیــس بــا هــر گونــه‬ ‫مظاهــر قانــون گریــزی طبــق قانــون و بــه شــدت‏برخــورد خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در پایــان از‬ ‫شــهروندان عزیــز خواســت تــا در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫‏مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫مــردم ترددهــای خــود را بــرای دوری از ابتــا بــه‬ ‫کرونــا کاهــش داده و خریدهــای خــود را محــدود بــه‬ ‫فروشــگاه های اینترنتــی و خریــد در فضــای مجــازی‬ ‫کردنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اقتصــاد کشــورها ارام ارام‬ ‫دچــار مشــکالت فــراوان شــد‪.‬‬ ‫بــا ســرعت شــیوع بــاال و مــرگ و میــر ناشــی از کوویــد‬ ‫‪ ۱۹‬زندگــی بــرای شــهروندان مختــل و کســب و کارهــای‬ ‫مختلــف را دچــار مشــکالت فــراوان کــرد بــرای ایــن کــه‬ ‫ایــن بیمــاری کنتــرل شــود دولت هــا مجبــور بــه اجــرای‬ ‫تعطیلی هــای فــراوان و طوالنــی مدتــی شــدند کــه‬ ‫درامدهــا در پــی ان تحــت تاثیــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــرای ایمنــی عمومــی‪ ،‬واکســن ایــن ویــروس پــس از‬ ‫گذشــت یــک ســال و بحــران هــای فــراوان در جهــان‪،‬‬ ‫کشــف شــد و نخســتین محمولــه هــای واکســن کرونــا‬ ‫از اســفند ســال ‪ ۹۹‬بــرای واکسیناســیون کادر درمــان‬ ‫وارد کشــور شــد امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود ســرعت واکسیناســیون جهانــی و ایمنــی مــردم در مقابــل‬ ‫ان‪ ،‬واردات واکســن کرونــا بــه ایــران بــه اهســتگی انجــام مــی شــد‪،‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل تنهــا قشــر اندکــی از مــردم کــه شــامل کادر درمــان‬ ‫و گروه هــای پرخطــر در مقابــل ایــن بیمــاری بودنــد واکســن را‬ ‫دریافــت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رئیســی در روزهــای نخســت ریاســت جمهــوری خــود‬ ‫اولویــت کشــور را واکسیناســیون عمومــی قــرار داد و بــا دســتوراتی‬ ‫بــه وزرا و نهادهــای مربوطــه‪ ،‬خواســتار ســرعت بخشــیدن بــرای‬ ‫کنتــرل ایــن بیمــاری شــد تــا بــا ایجــاد ایمنــی بــرای مــردم‪ ،‬کشــور بــه‬ ‫مســیر اصلــی اقتصــادی خــود بازگــردد‪.‬‬ ‫تمــام قشــرهای جامعــه در مقابــل ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬بــا افزایــش‬ ‫واردات و ســرعت بخشــی بــه واکسیناســیون عمومــی‪ ،‬در زمــان‬ ‫کوتاهــی ایمــن شــدند و چرخــه شــیوع ایــن بیمــاری کاهــش یافــت‪،‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مشــاغل مختلــف بــار دیگــر بــه چرخــه اقتصــادی بــا‬ ‫بازگشــتن زندگــی عــادی بــه جامعــه‪ ،‬بازگشــتند‪.‬‬ ‫تاالرهــا و ســالن هــای پذیرایــی یکــی از هــزاران اصنافــی بودنــد‬ ‫کــه در دوران کرونــا متحمــل اســیب فراوانــی شــدند کــه بــر اســاس‬ ‫امارهــای اعــام شــده‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰‬هــزار نفــر در دوران کرونــا و‬ ‫تعطیلــی تجمــع هــا در ایــن بخــش بیــکار شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل عــدم تــوان در پرداخــت اجــاره بهــا و حقــوق‬ ‫کارگــر بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد ســالن هــا ورشکســته شــده و مجبــور بــه‬ ‫تعطیلــی تاالرهــای خــود شــدند‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪« ،‬خســرو ابراهیمــی نیــا» رییــس اتحادیــه تاالرهــای‬ ‫پذیرایــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه واســطه شــیوع کرونــا بیــش از نیمــی‬ ‫از ســالن داران تعطیــل شــده اند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای کنتــرل انتشــار ایــن‬ ‫ویــروس منحــوس فضاهایــی کــه تجمــع در انهــا صــورت مــی گرفــت بــا‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‪ ،‬بســته شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا وجــود رعایــت تمــام دســتورالعمل هــای‬ ‫بهداشــتی بســته شــدن تاالرهــای پذیرایــی بــرای مراقبــت از حاضــران‪،‬‬ ‫موجــب ورشکســتگی و بــه دنبــال ان تعطیلــی کامــل ایــن مراکــز شــد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی نیــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از ایــن واحدهــا‬ ‫اســتیجاری بودنــد و بــه دلیــل طوالنــی شــدن زمــان ویــروس کرونــا‬ ‫تــا دوســال پرداخــت هــا دچــار تعویــق شــد و بخشــی از این کســب‬ ‫و کار از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاالرهــای پذیرایــی شــامل مجموعــه ای از‬ ‫شــغل های مختلــف بــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬رونــد بازگشــت بــه مــدار‬ ‫فعالیــت پــس از انجــام واکسیناســیون عمومــی اغــاز شــده اســت‬ ‫امــا بــه دلیــل طوالنــی بــودن زمــان گــرداوری مشــاغل در بخش هــای‬ ‫مختلــف ســالن هــای پذیرایــی ســرعت اهســته ای دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون عمومــی بــرای کرونــا بــر اغــاز بــه‬ ‫کار دوبــاره تاالرهــای پذیرایــی تاثیرگــذار بــوده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــا رفــع و رجــوع ســختی هــا و مشــکالت ناشــی از محدودیــت هــا و‬ ‫ممنوعیــت هــا حــدود ‪ ۱۰‬درصــد از ایــن مشــاغل بازیابــی شــده انــد و‬ ‫امیــدوار هســتیم کــه بــه زودی بهبــودی حاصــل شــود‪.‬‬ ‫میــزان مــرگ و میــر ناشــی از ابتــا بــه ایــن ویــروس بــا توجــه بــه‬ ‫تزریــق بیــش از ســه دز واکســن و تجربــه صفــر شــدن در روز‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود بــه زودی ازاد شــدن اســتفاده از ماســک در اماکــن‬ ‫عمومــی نیــز اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫بــا برنامــه دقیــق و اولویــت قــرار دادن ســامت مــردم دولــت‬ ‫ســیزدهم توانســت بیمــاری جهانــی را شکســت دهــد و در ایــن‬ ‫زمینــه موفــق عمــل کنــد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی‬ ‫بازگشت به مدار‬ ‫فعالیت تاالرهای‬ ‫پذیرایی بعد از‬ ‫واکسیناسیون در‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس اتحادیــه تاالرهــای پذیرایــی گفــت‪ :‬طــی دوران شــیوع کرونــا‬ ‫بــه دلیــل ورشکســتگی های عظیمــی کــه در ایــن بخــش اتفــاق داد‪،‬‬ ‫در دولــت ســیزدهم و بعــد از واکسیناســیون عمومــی بــه ارامــی ایــن‬ ‫ســالن ها رونــد بازگشــت را بــه مــدار فعالیــت طــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بیمــاری نوظهــوری از اســفند ســال‬ ‫‪ ۹۸‬موجــب ایجــاد محدودیــت و ممنوعیــت در فعالیــت هــای عــادی‬ ‫زندگــی روزانــه شــد کــه نــه تنهــا ایــران بلکــه جهــان را تحــت تاثیــر‬ ‫خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫حقوق های نجومی‬ ‫و باور موجه!‬ ‫خدابیامــرز «هانــری دورگینــر» شــاعر و رمــان نویــس‬ ‫فرانسوی جایی گفته‪ :‬نامه عاشقانه نوشتن خوب است‪.‬‬ ‫چــون بعضــی چیزهاســت کــه خواســتن ان از معشــوق بــه‬ ‫صــورت رو در رو اســان نیســت‪ ،‬مثــل درخواســت پــول!‬ ‫نور به قبرت ببارد هانری ‪ ...‬گل گفتی و دُر سفتی‪...‬‬ ‫حقیقتــا ً یکــی از ســخت تریــن کارهــا همیــن درخواســت‬ ‫پــول الکــردار اســت‪ .‬حــاال مــی خواهــد از پــدر و مــادر و‬ ‫بــرادر باشــد یــا از دوســت‪ ،‬معشــوقه‪ ،‬در و همسایه‪،‬‬ ‫کارفرمــا و ‪...‬‬ ‫مخصوصــا ً از کار فرمــا ‪ ...‬مثــا ً شــما اگــر شــما از‬ ‫کارفرمایتــان درخواســت افزایــش حقــوق داشــته باشــید‪،‬‬ ‫تــا ثابــت نکنــد کــه از شــما بدبخــت تــر اســت و در حــال‬ ‫ورشکســتگی ول کــن نیســت! بعــد هــم معتقــد اســت‬ ‫فقــط بــه خاطــر رضــای خــدا یــا ســر نرفتــن حوصل ـه اش‪،‬‬ ‫مغــازه‪ ،‬کارگاه‪ ،‬کارخانـه اش را تعطیــل نمی کنــد؛ چــرا کــه‬ ‫اگــر اینجــا را بفروشــد و پولــش را در بانــک ســپرده کوتــاه‬ ‫مــدت بگــذارد‪ ،‬ســودش بیشــتر اســت!‬ ‫بخــش دولتــی هــم دســت کمــی از بخــش خصوصــی‬ ‫نــدارد‪ .‬دولــت هــم بــرای چندرغــاز افزایــش حقــوق جــد و‬ ‫ابــا کارگــر و کارمنــد را جلــوی چشــمان مــی اورد و اخــر ســر‬ ‫هــم همــان همیشــگی و در حقــش دعــا‪...‬‬ ‫امــا ایــن داســتان در خصــوص نجومــی بگیــران علــی‬ ‫حــده اســت و تومنــی هشــت صنــار تفــاوت دارد‪ .‬چــون‬ ‫اساســا ً نــوع نــگاه نجومــی بگیــران بــه مقولــه حقــوق‬ ‫نــگاه اپیســتومولوژیک اســت‪ .‬در جریــان هســتید کــه‬ ‫اپیســتومولوژی شــاخه ای ازفلســفه اســت کــه بــه بررســی‬ ‫معرفــت (یــا شــناخت) و بــاور موجــه می پــردازد‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاد ه تــر حقــوق گرفتــن ایــن بزرگــواران‬ ‫مثــل شــکار پروانــه مــا معمولــی هــا و دنبــال پروانــه‬ ‫دویــدن نیســت‪ ،‬بلکــه ایــن جماعــت در گوشـه ای بــه ایــن‬ ‫بــاور موجــه مــی رســند و حقوق هــای نجومــی و بعضــا ً‬ ‫کهکشــانی بــه حســاب شــان سرشــار مــی شــود! ربطــی‬ ‫هــم بــه دولــت رئیســی و روحانــی و چــپ و راســت نــدارد!‬ ‫بحــث فلســفی اســت و زیــاد بــا جهــاز هاضمــه مــن و‬ ‫شــمای کارمنــد و کارگــر ســازگار نیســت!‬ ‫ایــن بــاور موجــه تــا جایــی در فیــش هــای حقوقــی‬ ‫نجومــی نفــوذ مــی کنــد کــه بعضــا ً کــره از گاو بزرگتــر اســت‬ ‫و پارامترهــای دریافــت هــای غیــر حقــوق رســمی ‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از اصــل حقــوق مــی شــوند!‬ ‫جالــب اینکــه وقتــی ایــن دســت پروانــه هــا روی دوش‬ ‫بزرگــواران نجومــی بگیــر مــی نشــینند بــا کیــش کیــش‬ ‫و پیشــته پدرســوخته ( تکیــه کالم فتحعلــی اویــس‬ ‫خدابیامــرز) و فشــارهای سیاســی و ســر و صــدای‬ ‫رســانه ها هــم پــرواز نمــی کننــد و حتــی از دولتــی بــه‬ ‫دولــت دیگــر منتقــل مــی شــوند و در مــواردی همانجــا زاد‬ ‫و ولــد هــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه اینکــه کارشناســان معتقدنــد «چقــدر» را هــم بایــد‬ ‫در نظــر گرفــت و براســاس قانــون خدمــات کشــوری‪ ،‬هیــچ‬ ‫مدیــری حــق نــدارد بیــش از هفــت برابــر از دیگــران بگیــرد‬ ‫و بــرای حقــوق ســقف تعییــن شــده اســت‪ ،‬خیلــی مهــم‬ ‫اســت ولــی بایــد ببینیــم دوســتان «چقــدر» را بــا مشــت‬ ‫و ســفره چــه کســانی انــدازه گرفتــه انــد؟! چقــدر داریــم‬ ‫تــا چقــدر؟!‬ ‫بــه هــر حــال «چقــدر» کســی کــه بــه حقــوق نجومــی و‬ ‫مفــت خــوری عــادت کــرده اســت بــا «چقــدر» کســی کــه‬ ‫بــا عــرق جبیــن و کارگــری روزگار مــی گذرانــد قطعــا ً تفــاوت‬ ‫دارد! تفــاوت نــدارد؟!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫بهترین شتاب دهنده های‬ ‫کسب و کار در ایران را‬ ‫بشناسید‬ ‫کارافرینــان دنیــا بــرای شــروع و رشــد کسب وکارشــان‬ ‫نیــاز بــه حمایت هــای مالــی و اموزشــی دارنــد‪ .‬در ایــران‪،‬‬ ‫شــتاب دهنــده هــای کســب و کار مختلفــی وجــود دارنــد‬ ‫که انتخاب بهترین انها برای شــروع کســب و کار جدیدی‬ ‫ســخت و زمان بــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬وینوهاب‪64‬‬ ‫وینوهــاب یکــی از شــتاب دهنده های عمومــی‬ ‫فارس ـی زبان اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬فعالیــت خــود‬ ‫را شــروع کــرده اســت‪ .‬ایــن شــتاب دهنده توانســته‬ ‫بســتری مناســب بــرای امــوزش‪ ،‬جــذب ســرمایه‪،‬‬ ‫بو کارهای نوپــا‬ ‫منتورینــگ‪ ،‬هدایــت و همراهــی کس ـ ‬ ‫فراهــم کنــد‪ .‬کارافرینــان در هــر زمینــه‪ ،‬در مکان هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــا هــر مــدل تجــاری یــا در هــر مرحل ـه ای از‬ ‫کارافرینــی می تواننــد از خدمــات ایــن شــتاب دهنده‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وینوهــاب بــه کارافرینــان کمــک می کنــد‬ ‫کسب وکارشــان را پــرورش دهنــد و وارد بــازار‬ ‫داخلــی و خارجــی شــوند‪ .‬انهــا بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫شــتاب دهنده می تواننــد مشــکالت احتمالــی را‬ ‫رفــع کننــد و وارد مرحلــه جــذب ســرمایه شــوند‪ .‬دو‬ ‫برنامــه حمایتــی وینوهــاب شــامل پیش شــتاب دهی و‬ ‫دوران شــتاب دهی اســت‪ .‬برنامــه پیش شــتاب دهی‬ ‫مخصــوص کارافرینــان خــاق بــرای عملیاتی کــردن‬ ‫ایده هــای انهــا و برنامــه دوران شــتاب دهی بــرای‬ ‫شناســایی مشــکل و ارائــه راه حــل مناســب اســت‪.‬‬ ‫مســیر ارائــه خدمــات در وینوهــاب به ترتیــب عبــارت‬ ‫اســت از‪:‬‬ ‫اغاز پیش شتاب دهی؛‬ ‫ارائه کمینه محصول پذیرفتنی؛‬ ‫تزریق سرمایه پیش بذری؛‬ ‫ورود به شتاب دهنده؛‬ ‫ارائه به سرمایه گذار؛‬ ‫جذب سرمایه گذار؛‬ ‫خروج‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دیموند‬ ‫دیمونــد شــتاب دهنده ای عمومــی اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تاســیس شــده اســت و در تهــران‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫شــیراز‪ ،‬بنیــاد ملــی نخبــگان تبریــز‪ ،‬دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان و مرکــز نــواوری خلیــج فــارس بوشــهر شــعبه‬ ‫دارد‪ .‬ایــن شــتاب دهنده خدمــات مختلفــی را در‬ ‫زمینــه امــوزش‪ ،‬منتورشــیپ‪ ،‬زیرســاخت و ایجــاد‬ ‫فضــای کار اشــتراکی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای ایــن شــتاب دهنده نیــز شــامل دوره‬ ‫پیش شــتاب دهی و دوران شــتاب دهی اســت‪.‬‬ ‫دیمونــد در زمینه هــای مختلــف ماننــد خدمــات‬ ‫خانگــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬تولیــد محتــوا‪ ،‬خدمــات ای تــی‬ ‫(‪ ،)IT‬خرده فروشــی‪ ،‬فرهنــگ و هنــر‪ ،‬رســانه و‬ ‫تبلیغــات‪ ،‬ســامت‪ ،‬شــهر هوشــمند‪ ،‬غــذا و کشــاورزی‬ ‫بــا کارافرینــان همــکاری می کنــد‪.‬‬ ‫مســیر ‪۹‬ماهــه ارائــه خدمــات در شــتاب دهنده‬ ‫دیمونــد عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫ثبت نام؛‬ ‫کمپ پیش شتاب دهی؛‬ ‫توسعه محصول؛‬ ‫شتاب دهی؛‬ ‫جذب سرمایه؛‬ ‫خروج‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مالصدرا‬ ‫از باســابقه ترین شــتاب دهنــده هــای کســب و کار در‬ ‫ایــران هولدینــگ مالصــدرا بــا ‪ ۳۸‬ســال ســابقه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از خدمــات ان شــتاب دهی کســب وکارهای‬ ‫ایرانــی اســت‪ .‬کارشناســان خبــره و حرفــه ای ایــن‬ ‫شــرکت در زمینه هــای مختلــف ماننــد ثبــت شــرکت‪،‬‬ ‫ثبــت برنــد‪ ،‬طــرح صنعتــی‪ ،‬رتبه بنــدی‪ ،‬ایــزو و‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬اخــذ جــواز‪ ،‬کــد اقتصــادی و کسـب و کار بــه‬ ‫کارافرینــان کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫مالصــدرا خدمــات بین المللــی ماننــد ثبــت شــرکت‪،‬‬ ‫عالمــت تجــاری‪ ،‬ثبــت اختــراع‪ ،‬ثبــت تغییــرات شــرکت‬ ‫(مثــل تغییــر ادرس‪ ،‬موضــوع فعالیــت‪ ،‬تغییــر نــام‪،‬‬ ‫افزایــش یــا کاهــش ســرمایه‪ ،‬جابه جایــی ســمت های‬ ‫هیئت مدیریــه و غیــره)‪ ،‬پلمــپ دفاتــر و ســرمایه گذاری‬ ‫بین المللــی نیــز دارد‪ .‬هــدف ایــن مجموعــه کمــک بــه‬ ‫پیشــرفت مشــاغل و ســوداوری بیشــتر انهاســت‪.‬‬ ‫خدمــات بین المللــی هولدینــگ مالصــدرا عبارت انــد‬ ‫از‪:‬ثبــت شــرکت و برنــد در کانــادا؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در ترکیه؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در المان؛‬ ‫ثبت شرکت و برند در اسپانیا؛‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫کودکان را با فضای مجازی تنها نزارید‬ ‫سرویس اموزش موفقیت ‪ -‬مریم حسین پور‬ ‫امــروزه کــودکان بیشــتر وقــت خــود را در فضــای مجــازی‬ ‫می گذراننــد‪ .‬انهــا مثــل بزرگ ترهایشــان از اینترنــت بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا دوستانشــان‪ ،‬یادگیری و ســرگرمی اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بــه کــودکان‬ ‫و نوجوانــان ایــن فرصــت را می دهــد کــه ابــراز وجــود کننــد و‬ ‫بــرای خودشــان هویــت داشــته باشــند‪ .‬ایــن فضــا فرصت هایــی‬ ‫را بــرای کــودکان و نوجوانــان فراهــم می کنــد‪ ،‬امــا بایــد بــه فکــر‬ ‫ایمنــی انهــا هــم باشــیم‪ .‬حریــم خصوصــی کــودکان در فضــای‬ ‫مجــازی یکــی از مســائلی اســت کــه توجــه بیشــتر کارشناســان‬ ‫ســامت کــودک را هــم بــه خــود جلــب کــرده اســت‬ ‫حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی یعنی چه؟‬ ‫حریــم خصوصــی در فضــای انالیــن یــا حریــم خصوصــی‬ ‫دیجیتــال یعنــی اطالعــات و داده هــای شــخصی و مالــی افــراد‬ ‫و هرانچــه در اینترنــت می بیننــد و جســت وجو می کننــد‬ ‫خصوصــی باقــی بمانــد و هیچ کــس بی اجــازه بــه انهــا‬ ‫دسترســی نداشــته باشــد‪ .‬ایــن مســئله هــم بــه بزرگ ســاالن‬ ‫مربــوط می شــود و هــم بــه کــودکان‪ .‬همگــی بایــد بــه میــزان‬ ‫اطالعاتــی کــه در فضــای انالیــن و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک می گذاریــم اگاه باشــیم‪ ،‬امــا حریــم خصوصــی‬ ‫کــودکان در ایــن فضــا اهمیــت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫دالیل اهمیت محافظت از حریم خصوصی کودکان‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫طبــق اخریــن گــزارش شــورای حقــوق بشــر ســازمان‬ ‫ملــل متحــد‪ ،‬حمایــت از حریــم خصوصــی کــودکان در‬ ‫فضــای مجــازی ب ـه معنــی اقــدام در راســتای منافــع انهــا و‬ ‫جدی گرفتــن نظراتشــان دربــاره ایــن مســئله اســت‪ .‬حمایــت‬ ‫از حریــم خصوصــی کــودکان در اینترنــت و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه ‪ ۳‬دلیــل اهمیــت دارد کــه در ادامــه‪ ،‬هرکــدام‬ ‫را توضیــح داده ایــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کودکان عصر دیجیتال باید سواد دیجیتال داشته باشند‬ ‫کــودکان امــروزی اولیــن نســلی هســتند کــه در عصــر دیجیتال‬ ‫متولــد شــده اند‪ ،‬بنابرایــن بایــد طــوری تربیــت شــوند کــه بــه‬ ‫مســائل مهــم فضــای مجــازی و ســواد رســانه ای اگاه باشــند‪.‬‬ ‫در فضــای مجــازی هــم مثــل دنیــای واقعــی بــرای کــودکان‬ ‫خطراتــی وجــود دارد کــه نبایــد از انهــا غافــل شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــی کــه شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل‬ ‫در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬منتشــر کــرد‪ ،‬اســتفاده کــودکان از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در ســنین ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬ســال ‪ ۲‬برابــر می شــود و در ایــن‬ ‫ســنین حــدود ‪۴۰‬درصــد از کــودکان در چندیــن شــبکه اجتماعی‬ ‫عضــو هســتند‪ .‬طبــق ایــن امــار‪ ،‬تماس هــای انالیــن نوجوانــان‬ ‫در دوران دبیرســتان به طــور میانگیــن ‪ ۲‬برابــر می شــود‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ ،‬روزبـه روز بــه تعــداد کودکانــی کــه هویــت‬ ‫دیجیتالی شــان قبــل از تولــد ســاخته می شــود‪ ،‬افــزوده‬ ‫می شــود‪ .‬امــروزه بســیاری از والدیــن دوســت دارنــد تصاویــر‬ ‫ســونوگرافی بچه هایشــان قبــل از تولــد را هــم در اینترنــت‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی منتشــر کننــد‪ .‬حــدود ‪۸۰‬درصــد از‬ ‫کودکانــی کــه در کشــورهای پیشــرفته زندگــی می کننــد تــا قبــل‬ ‫از ‪۲‬ســالگی ردپــای دیجیتالــی دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افزایش حضور کودکان در فضای مجازی با شیوع کرونا‬ ‫بــر اســاس گــزارش شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫همه گیــری کرونــا باعــث شــده اســت کــه کــودکان بیشــتر از قبــل‬ ‫در شــبکه های اجتماعــی حضــور پیــدا کننــد‪ .‬مثــا فعالیــت روزانــه‬ ‫حســاب های کاربــری کــودکان در فیس بــوک از مــاه مــارس تــا‬ ‫ســپتامبر ســال ‪۳۵۰ ،۲۰۲۰‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تعطیلــی مــدارس در ایــن دوران باعــث شــده اســت کــه حــدود‬ ‫‪۹۰‬درصــد دانش امــوزان سراســر جهــان بــه یادگیــری انالیــن‬ ‫روی بیاورنــد‪ .‬دانلــود برنامه هــای اموزشــی در اواخــر ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬حــدود ‪۹۰‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کودکان در فضای انالین اسیب پذیرترند‬ ‫یکــی از مهم تریــن مســائل مربــوط بــه کــودکان‪ ،‬ذخیره ســازی‬ ‫و دیجیتالی کــردن داده هــای اموزشی شــان اســت‪ .‬مهم تریــن‬ ‫داده هــای اموزشــی کــودکان عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ویژگی های فکری؛مسیر یادگیری؛امتیازها و نمرات؛‬ ‫زمان های پاسخگویی به سواالت و امتحانات؛‬ ‫صفحات اینترنتی و ویدئوهای اموزشی که کودکان دیده اند‪.‬‬ ‫بــا اینکــه فضــای انالیــن فوایــد بی شــماری بــرای کــودکان‬ ‫دارد‪ ،‬خطراتــی مثــل قلــدری ســایبری یــا جم ـع اوری اطالعــات‬ ‫شــخصی کــودکان هــم وجــود دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت شــرکت های تبلیغاتــی از کــودکان به عنــوان مخاطبانــی‬ ‫کــه نمی تواننــد تبلیغــات و محتــوا را از هــم تشــخیص بدهنــد‬ ‫سوءاســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫اســیب های فضــای مجــازی فقــط بــه دوران کودکــی بچه هــا‬ ‫محــدود نمی شــود و ممکــن اســت بــر ســامت روانــی و‬ ‫جســمی انهــا در بزرگ ســالی هــم اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬مریم حسن پور‬ ‫متقاعد کردن‬ ‫دیگران با استفاده‬ ‫از سلسله مراتب‬ ‫انگیزشی مونرو‬ ‫ایــا افــرادی کــه می تواننــد دیگــران را بــرای انجــام یــک کار یــا‬ ‫پیــروی از طــرز فکــر خاصــی متقاعــد کننــد‪ ،‬اســتعداد خاصــی‬ ‫دارنــد؟ ایــا بعضــی از افــراد بــا ایــن قابلیــت متولــد شــده اند کــه‬ ‫ایده هــای خــود را بــا موفقیــت بــه دیگــران بفروشــند؟‬ ‫شــاید وقتــی در جلســات ســخنرانی های انگیزشــی یــا ارائه هایــی‬ ‫کــه ذهن تــان را درگیــر کــرده و شــما را وادار به انجــام کاری کرده اند‪،‬‬ ‫شــرکت کرده ایــد ایــن ســوال بــه ذهن تــان خطــور کــرده باشــد‪.‬‬ ‫ایــا جایــگاه شــغلی ای کــه فعــا در ان مشــغول هســتید‪ ،‬شــما را‬ ‫مجبــور می کنــد تــا افــراد را قانــع کنیــد یــا بــه انهــا انگیــزه بدهیــد؟‬ ‫شــاید شــما در جایــگاه مدیرعاملــی باشــید کــه بایــد بــرای اعضــای‬ ‫هیئت مدیــره ســخنرانی کنــد یــا مدیــری کــه بایــد روحیــه کارمندانــش‬ ‫را بــاال ببــرد یــا مدیــر تولیــدی کــه بایــد در مــورد رعایــت اســتانداردهای‬ ‫ایمنــی بــا کارگرانــش صحبــت کنــد‪ .‬در هــر صــورت‪ ،‬گاهی اوقــات الزم‬ ‫اســت افــراد را بــه انجــام کاری تشــویق کــرد و بــه انهــا انگیــزه داد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه افــرادی وجــود دارنــد کــه بــا ســخنرانی های‬ ‫ـی خــود در مــا انگیــزه و امیــد ایجــاد می کننــد‪ ،‬ولــی‬ ‫بــه یاد ماندنـ ِ‬ ‫بقیــه ی مــا هــم می توانیــم بیاموزیــم چطــور ســخنرانی هایی‬ ‫تاثیر گــذار ایــراد کنیــم‪ .‬نکتــه ی کلیــدی ایــن اســت کــه بایــد‬ ‫بتوانیــم پیــام مهــم و قدرتمنــدی را بــا رعایــت سلسـه مراتب‪ ،‬بــه‬ ‫درســتی ارائــه دهیــم‪.‬‬ ‫سلسه مراتب انگیزشی مونرو در پنج مرحله‬ ‫الــن اچ‪ .‬مونــرو (‪ )Alan H. Monroe‬اســتاد دانشــگاه پــردو‬ ‫(‪ )Purdue‬از روانشناســی متقاعد کردن دیگران برای توســعه ی‬ ‫ســاختاری در ایــراد ســخنرانی هایی کــه نتایــج مثبــت بــه بــار‬ ‫می اورنــد اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن روش حــاال بــه اســم او و تحــت‬ ‫عنــوان سلســله مراتب انگیزشــی مونــرو شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫سلس ـه مراتب انگیزشــی مونــرو متــدی اســت کــه تاثیــر مثبــت‬ ‫ان در ســازمان دهی ســخنرانی ها بــه اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد از ان در موقعیت هــای مختلــف بــرای ایجــاد و‬ ‫تنظیــم اجــزای مهــم هــر نــوع پیــام یــا اطالعاتــی اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه مراحــل ان را بــه تفصیــل توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫مرحله ی ‪ :۱‬جلب توجه مخاطب‬ ‫توجــه مخاطــب خــود را جلــب کنیــد‪ .‬بــا اســتفاده از داســتان‬ ‫گویــی‪ ،‬طنــز و ارائ ـه ی امــار شــوکه کننده یــا ســواالتی ســخنورانه‬ ‫مخاطبــان را بــر صندلــی خــود میخکــوب کنیــد و توجه شــان را‬ ‫کامــا بــه خــود جلــب کنیــد‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫ایــن مرحلــه جــای مقدمــه را نمی گیــرد بلکــه بخشــی از مقدمــه‬ ‫را تشــکیل می دهــد‪ .‬در اغــاز ســخنرانی بایــد کاری کنیــد کــه‬ ‫مخاطــب بــه شــما اعتمــاد کنــد و حرف هایتــان را بــاور کنــد (بــرای‬ ‫راهنمایــی بخــش مثلــث ســخنوری را مطالعــه کنیــد)‪ ،‬هــدف‬ ‫خــود را بیــان کنیــد و بــه مخاطبــان ایــن فرصــت را بدهیــد کــه‬ ‫بداننــد بایــد انتظــار چــه چیــزی را داشــته باشــند‪ .‬ارائــه ســخنرانی‬ ‫هــای عالــی‪ ،‬زیربنــای محکمــی در سلســله مراتب انگیزشــی‬ ‫مونــرو ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫مرحله ی ‪ :۲‬پایه ریزی نیاز‬ ‫مخاطــب خــود را قانــع کنیــد کــه مشــکلی وجــود دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫مرحلــه‪ ،‬مخاطــب بایــد متوجــه شــود کــه اتفاقــی کــه فعــا در‬ ‫حــال رخ دادن اســت بــه انــدازه ی کافــی خــوب نیســت و بایــد‬ ‫تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫از امار برای تایید حرف های خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫دربــاره ی عواقبــی کــه تغییــر نــدادن موقعیــت و ادامــه دادن‬ ‫روش فعلــی بــه بــار مــی اورد صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه مخاطبــان نشــان دهیــد مشــکل بــه طــور مســتقیم چــه‬ ‫تاثیــری روی انهــا دارد‪.‬‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید‪ ،‬در ایــن مرحلــه قــرار نیســت راه حــل‬ ‫ارائــه دهیــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬می خواهیــد مخاطــب را معــذب و‬ ‫ناراحــت کنیــد تــا تشــویق شــود کاری کــه شــما قصــد توصیـه اش‬ ‫را داریــد انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫مرحله ی ‪ :۳‬برطرف کردن نیاز‬ ‫راه حــل را معرفــی کنیــد‪ .‬چطــور می خواهیــد مشــکلی را‬ ‫کــه بــرای مخاطبــان معرفــی کردیــد حــل کنیــد؟ ایــن مرحلــه‬ ‫مهم تریــن بخــش ســخنرانی شماســت و بســته بــه هدفــی کــه‬ ‫داریــد می توانــد بســیار متفــاوت باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫همسایه شاکی عامل مزاحمت بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی خانمــی میانســال کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و واتســاپ بــرای دوســت و همســایه‬ ‫خــود ایجــاد مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی اظهــار داشــت‪:‬در پــی مراجعــه خانمــی جــوان و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مدعــی شــده بــود فــرد یــا افــرادی ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب در شــبکه اجتماعــی واتســاپ و ایجــاد صفح ـه ای در اینســتاگرام بــرای وی قصــد بدنــام کــردن وی را دارنــد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده‬ ‫ به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پلیس فتا پل ارتباطی‬ ‫با مردم در پی گیری و حل‬ ‫مشکالت سایبری‬ ‫روش های تربیتی‬ ‫برای کودکان‏‬ ‫سرویس اسیب های اجتماعی ‪« -‬زهرا سادات حسینی»‬ ‫برخــورد هــای تربیتــی والدیــن شــامل میــزان عشــق و محبــت و‬ ‫محدودیــت هایــی بــرای‏فرزندشــان اســت بــه طــوری کــه محبــت‬ ‫والدیــن بــه فرزنــدان موجــب ایجــاد احســاس ارامــش کــودکان و‬ ‫برقــراری ارتبــاط بهتــر‏کــودک بــا والــد مــی شــود‏‬ ‫چهار شیوه برای تربیت کودکان‪:‬‏‬ ‫محبت کم‪ ،‬محدودیت کم کودک‏‬ ‫محبت کم‪ ،‬محدودیت زیاد کودک‏‬ ‫محبت زیاد‪ ،‬محدودیت کم کودک‏‬ ‫محبت زیاد‪ ،‬محدودیت زیاد کودک‏‬ ‫نحــوه برخــورد بــا کــودکان‪ :‬نحــوه برخــورد والدیــن بــا کــودکان‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی بــا تربیــت انــان دارد‪ .‬برخــورد هــای تربیتــی‬ ‫‏والدیــن شــامل میــزان عشــق و محبــت و محدودیــت هایــی‬ ‫بــرای فرزندشــان اســت بــه طــوری کــه محبــت والدیــن بــه‬ ‫فرزنــدان‏موجــب ایجــاد احســاس ارامــش کــودکان و برقــراری‬ ‫ارتبــاط بهتــر کــودک بــا والــد مــی شــود‪ ،‬هــم چنیــن والدیــن بــا‬ ‫محدودیــت‏هایــی کــه بــرای فرزنــدان خــود قایــل مــی شــوند‬ ‫مــی تواننــد عکــس العمــل غیــر متعــادل و تنــدی در مقابــل‬ ‫رفتــار کــودک خــود ‏نشــان ندهنــد و در مقابــل او ســلطه‬ ‫جویانــه ظاهــر شــوند‪.‬‏‬ ‫واکنــش تنــد والدیــن در مقابــل کــودکان ســبب می شــود‬ ‫والدیــن کــودکان خــود را تنبیــه بدنــی کنند و هیچ پیشــبرد‬ ‫تربیتــی‏بــرای کــودکان نــدارد امــا واکنــش متعــادل باعــث‬ ‫مــی شــود تــا والدیــن بــه نتیجــه دلخــواه خــود در تربیــت‬ ‫کــودک برســند‪.‬‏‬ ‫والدیــن بایــد بــا بهــره گیــری از ایــن ‪ 4‬روش و الگوهــای‬ ‫متفــاوت تربیتــی‪ ،‬یــک شــیوه متعــادل تربیتــی را بــکار بگیرنــد و‬ ‫عشــق‏خــود را نثــار کــودکان کــرده و بــا تعییــن محدودیــت هــا‪،‬‬ ‫ان هــا را در مســیر درســت قــرار دهنــد‪.‬‏‬ ‫والدینــی کــه از شــیوه تربیتــی محبــت زیــاد در مقابــل کــودکان‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬بایــد صحبــت بیشــتری بــا فرزنــدان خــود‬ ‫‏داشــته باشــند و وقــت بیشــتری را صــرف ان هــا کننــد‪.‬‏‬ ‫روش های تربیتی صحیح فرزندان در خانواده‪:‬‏‬ ‫والدینــی کــه از روش قــرار دادن محدودیــت هــای زیــاد بــرای‬ ‫تربیــت کــودکان اســتفاده مــی کننــد بایــد قبــول کننــد کــه‬ ‫روش‏صحیحــی را بــه کار نمــی برنــد و ماننــد زمــان هــای قدیــم‬ ‫دیکتاتورانــه بــا کــودکان رفتــار مــی کننــد‪.‬‏‬ ‫هــدف از تربیــت کــودکان‪ ،‬بایــد امــوزش احتــرام گذاشــتن‬ ‫متقابــل بــه ان هــا و امــاده کــردن ان هــا بــرای پیــروی از قوانیــن‬ ‫‏اجتماعــی اســت و فرقــی نمــی کنــد کــه کــدام شــیوه تربیتــی را‬ ‫بــکار مــی بریــد‪ .‬شــما بایــد شــیوه تربیتــی را انتخــاب کنیــد‏کــه بــا‬ ‫ان ارتبــاط بهتــری برقــرار کــرده ایــد‪.‬‏‬ ‫برخــی از والدیــن شــیوه ای را بــر مــی گذیننــد کــه‬ ‫والدینشــان بــرای تربیــت انــان داشــته انــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫می پندارنــد کــه ایــن شــیوه‏بــر روی انــان تاثیــر گــذار بــوده‬ ‫امــا برخــی از والدیــن بــا شــیوه تربیتــی کــه والدینشــان‬ ‫بــرای انــان داشــته بــه هیــچ وجــه موافــق ‏نیســتند‪ .‬‏‬ ‫محبــت و محدودیــت زیــاد بهتــر از محبــت و محدودیــت کــم‬ ‫عمــل مــی کنــد زیــرا میــزان محبــت و محدودیــت کــم ســبب‬ ‫ایجــاد‏شــخصیت پاییــن کــودکان مــی شــود‪ .‬برخــی از والدیــن‬ ‫بــه دلیــل اینکــه کودکشــان برداشــت منفــی از گفتــه هــا و‬ ‫‏کارهایشــان نداشــته باشــد ترجیــح مــی دهنــد هیــچ کاری‬ ‫بــه کار فرزندشــان نداشــته باشــند کــه چنیــن تصــوری کامــا‬ ‫‏ســطحی و بــه علــت ســاده بــودن وظایــف اســت و هیــچ تاثیــری‬ ‫در تربیــت فرزنــد نــدارد‪.‬‏‬ ‫هیــچ گاه زور و اجبــار غیــر ضــروری را بــه فرزنــدان خــود‬ ‫تحمیــل نکنیــد و بیــش از انــدازه ان هــا را خســته نکنیــد‬ ‫تــا مجبــور‏شــوند دســت بــه مخالفــت هــای شــدید بزننــد‬ ‫و بهتــر اســت بــه جــای متوســل شــدن بــه زور بــا محبــت‬ ‫فــراوان بــا کودکتــان‏برخــورد کنیــد‪.‬‏‬ ‫عشــق و محبــت خــود را تــا جایــی تــوان داریــد نصیــب کــودکان‬ ‫کنیــد و در صــورت لــزوم حــد و مرزهــای مشــخصی بــرای ان هــا‬ ‫‏تعییــن کنیــد‪ .‬از شــیوه پرخاشــگرانه و ســلطه جویانــه در زمانــی‬ ‫اســتفاده کنیــد کــه جــان فرزندتــان در خطــر بــود‪.‬‏‬ ‫تربیت کودکان با روشی درست و محبت امیز‪:‬‏‬ ‫زمانــی بــا کــودکان متعــادل رفتــار کنیــد کــه کــودکان ملــزم بــه‬ ‫انجــام کاری هســتند ماننــد رســیدن زمــان خــواب کــودکان‪.‬‬ ‫‏واکنــش غیرفعــال( یعنــی واکنــش نشــان نــدادن در مقابــل‬ ‫کارهــای کــودک) کاربــرد دارد کــه کــودک نوشــیدنی را از دهــان‬ ‫‏خــود بیــرون مــی ریــزد‪ ،‬در چنیــن مواقعــی طــوری وانمــود‬ ‫کنیــد کــه کــودک تصــور کنــد شــما فکــر مــی کنیــد کار او کامــا‬ ‫‏تصادفــی بــوده اســت‪.‬‏‬ ‫در چنیــن مواقــع داد زدن ســر کــودک و یــا تنبیــه او‬ ‫اشــتباه اســت‪ ،‬زیــرا کــودک بــا انجــام ایــن واکنــش هــا‬ ‫کار خــود را تکــرار مــی ‏کنــد‪ .‬براســاس موقعیــت هــای‬ ‫مختلــف شــما ملــزم بــه تغییــر روش هــای تربیتــی‬ ‫خــود هســتید و الزم اســت در موقعیــت‏هــای مختلــف‪،‬‬ ‫متعــادل‪ ،‬منفعــل و ســلطه جــو رفتــار کنیــد‪ .‬‏‬ ‫نکاتی برای تربیت کودک‪:‬‏‬ ‫احتــرام بــه شــخصیت کــودک‪ :‬احتــرام بــه شــخصیت کــودک‬ ‫ســبب مــی شــود ان هــا ایــن احتــرام را ببیننــد و در مقابــل بــه‬ ‫‏شــما احتــرام بگذارنــد پــس بهتــر اســت همــان گونــه کــه دوســت‬ ‫داریــد بــا شــما رفتــار شــود بــا کودکتــان رفتــار کنیــد‪.‬‏‬ ‫در اســتفاده از روش هــای تربیتــی صبــور باشــید‪ :‬اگــر از یــک‬ ‫شــیوه نتیجــه نگرفتیــد مایــوس نشــوید و ان را ادامــه دهیــد و‬ ‫‏هرگــز قواعدتــان را زیــر پــا نگذاریــد‪.‬‏‬ ‫شــیوه تربیتــی متناســب بــا کــودک خــود را بیابیــد‪ :‬قبــل از تنبیــه‬ ‫منظــور خــود را بــه کــودکان بفهمانیــد زیــرا گاهــی اوقــات‏والدین‬ ‫منظــور خــود را بدرســتی بیــان نمــی کننــد و یــا از کودکشــان‬ ‫توقــع فــراوان دارنــد‪.‬‏‬ ‫بــه دنبــال ریشــه بعضــی رفتارهــا در کودکانتــان باشــید‪ :‬علــت‬ ‫رفتــار ناشایســت کودکتــان را بشناســید‪ ،‬زیــرا برخــی کــودکان‬ ‫‏اگــر از واقعــه یــا حادثــه ای متاثــر شــوند‪ ،‬در واکنــش بــه ان‬ ‫دســت بــه رفتارهــای نادرســت و غیرقابــل توجیــه مــی زننــد‪.‬‏‬ ‫اختالالتخلقی‬ ‫و خودکشی‬ ‫در نوجوانان‏‬ ‫سرویس اموزش‪:‬نصرت الله پور افکاری‬ ‫گروه اجتماعی‪ -‬خراســان شــمالی‪ -‬اختالالت افســردگی در کودکان‬ ‫در تمــام ســنین دیــده مــی شــود‪ .‬امــا شــیوع ان باالتــر رفتــن‏ســن‬ ‫افزایــش مــی یابــد ‪ .‬کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت‬ ‫افســردگی غالبــا ًتحریــک پذیــری‪ ،‬کناره گیری از خانــواده و‏همتاها و‬ ‫تخریــب پیشــرفت تحصیلــی نشــان مــی دهنــد کــه منجــر بــه انــزوای‬ ‫اجتماعــی ویــران گــر مــی گــرد ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫عالئــم هســته ای افســردگی اساســی در کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫بزرگســاالن شــواهد هــای چشــمگیر دارنــد‪ ،‬هــر چنــد‏عوامــل رشــدی‬ ‫در شــکل بالینــی ان تاثیــر مــی گــذارد‪ .‬هــر چنــد افــکار و رفتارهــای‬ ‫خودکشــی ممکــن اســت در متــن اختــال‏افســردگی روی دهــد‪ ،‬اکثــر‬ ‫نوجوانانــی کــه بــه خودکشــی مــی اندیشــند‪ ،‬اقــدام مــی کننــد یــا در ان‬ ‫موفــق مــی گردنــد در‏دوره ی افســردگی اساســی قــرار ندارنــد‪.‬‏‬ ‫اکثــر کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت افســردگی بــه رفتارهــای‬ ‫خودکشــی نشــان نمــی دهنــد بنابراین‪ ،‬روشــن‏نیســت کــه درمان بهینه‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 30‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪554‬‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا مشــکل در فضــای مجــازی بالفاصلــه‬ ‫بــا پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار کنیــد‬ ‫پلیــس فتــا گفت‪:‬کاربــران فضــای مجــازی در صــورت مــورد‬ ‫بــزه قــرار گرفتــن بالفاصلــه مــی تواننــد موضــوع را از پلیــس‬ ‫فتــا پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محســن محمــودی بیان داشــت‪:‬پلیس‬ ‫فتــا‪ ،‬پلیســی تخصصــی و امانــت دار مــردم هســت کــه‬ ‫روزانــه مراجعــه کننــدگان متعــددی دارد کــه در فضــای‬ ‫مجــازی دچــار مشــکل و یــا مــورد بــزه واقــع شــده و تقاضــای‬ ‫رســیدگی بــه موضوعــات را خواســتار می شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای احقــاق حــق شــهروندان عزیز‬ ‫و افــراد بــزه دیــده‪ ،‬ســعی و تــاش پلیــس فتــا و دســتگاه‬ ‫محتــرم قضائــی برایــن اســت کــه در ســریعترین زمــان‬ ‫ممکــن بــه مشــکالت و کارهــای مراجعــه کننــدگان رســیدگی‬ ‫کــرده و بــه نحــو احســن وظایــف خــود را در چهارچــوب‬ ‫قانــون بــا ختــم بــه نتیجــه بــه ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغه هــای مهــم‬ ‫کاربــران شــبکه های اجتماعــی ایــن اســت کــه در مواجهــه‬ ‫بــا مشــکل در ایــن فضــا چــه کاری بایــد انجــام دهنــد افــزود‪:‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی در فضــای مجــازی بــا مشــکلی روبــرو شــد‬ ‫بالفاصلــه می توانــد در هرســاعت از شــبانه روز بــا مرکــز‬ ‫فوریتهــای ســایبری پلیــس فتــا بــه شــماره ‪ 096380‬تمــاس‬ ‫حاصــل نمــوده و بــا بیــان مشــکل خــود راهنمایــی الزم را از‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی و شــهروندان پــس‬ ‫از اخــذ مشــاوره و راهنمایــی از کارشناســان مربوطــه چنــان‬ ‫چــه موضــوع انــان نیــاز بــه اقــدام قضائــی داشــت مــی‬ ‫تواننــد بــا حفــظ مســتندات خــود بــه پلیــس فتــا در اســتان یا‬ ‫شهرســتان محــل اقامــت خــود و یــا یکــی از دفاتــر خدمــات‬ ‫قضائــی مراجعــه و شــکایت خــود را پیرامــون موضــوع ثبــت‬ ‫کــرده و بــا حضــور در پلیــس فتــا نســبت بــه تشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی بــرای مجرمــان ســایبری اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از مســائل و مشــکالت‬ ‫مبتالبــه کاربــران فضــای مجــازی کالهبــرداری هــای اینترنتی‬ ‫هســت کــه شــهروندان بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده و توجــه‬ ‫بــه توصیه هــای پلیــس فتــا و همچنیــن بــا ارتقــاء ســواد‬ ‫رســانه ای و ســایبری خــود مــی تواننــد از ایــن کالهبرداری هــا‬ ‫جلوگیــری بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــا بیــان اینکــه کاربــران نبایــد فریــب‬ ‫پیشــنهادات و تبلیغــات اغــوا کننــده در فضــای مجــازی را‬ ‫بخورنــد توصیــه کــرد‪ :‬کالهبــرداران بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫مجرمانــه خــود از ترفندهــای متعــددی اســتفاده مــی کننــد‬ ‫لــذا توصیــه می کنیــم کاربــران در خریدهــای انالیــن بیعانــه‬ ‫پرداخــت نکننــد و روی هرلینکــی بــا هــر عنــوان کلیــک‬ ‫نکــرده و اطالعــات بانکــی و شــخصی خــود را در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار ندهنــد و همچنیــن فریــب برنــده شــدن جایــزه‬ ‫را نخــورده تــا در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره‬ ‫گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از‬ ‫مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫افســردگی خطــر خودکشــی را بیــن نوجوانــان بــه طــور کلــی کاهــش مــی‬ ‫دهنــد یا خیــر‏‪.‬‬ ‫معهــذا‪ ،‬مســائل رشــدی بــر تظاهــر تمــام عالئــم تاثیــر می گذارنــد‪ .‬مثال ً‬ ‫بچــه هــای غمگیــن کوچکــی کــه افــکار انتحــاری‏تکــراری دارنــد معمــوال ً‬ ‫ناتــوان از طــرح نقشــه هــای واقــع گرایانــه بــرای خودکشــی یــا تبدیــل‬ ‫افکارشــان بــه عمــل هســتند‏‪.‬‬ ‫اختــاالت افســردگی معمــوال ًدوره ای هســتند‪ ،‬هــر چنــد شــروع انهــا‬ ‫ممکــن اســت بطئــی بــوده و تــا تخریــب روابــط بــا‏همتاهــا‪ ،‬اختــال در‬ ‫کارکــرد تحصیلــی یــا کنــاره گیــری از فعالیــت هــای ورزشــی روی نــداده‬ ‫اســت‪ ،‬ناشــناخته بماننــد‪.‬‏اختــال بیــش فعالــی‪ /‬کمبود توجــه‪ ،‬اختالل‬ ‫بــی اعتنایــی مقابلــه ای و اختــال ســلوک ممکــن اســت در کودکانــی که‬ ‫بعــد‏هــا مبتــا بــه افســردگی مــی گردنــد روی دهــد‏‪.‬‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬اشــفتگی هــای ســلوکی یــا شــکل کامــل اختــال‬ ‫ممکــن اســت در زمینــه یــک دوره افســردگی اساســی‏ظاهــر شــده و بــا‬ ‫بهبــود یافتــن دوره افســردگی از بیــن بــرود‪ .‬بــرای تعییــن اینکــه رفتــاری‬ ‫خــاص( مثــل‪ ،‬عــدم تمرکــز‪ ،‬نافرمانــی‏یــا حمــات قشــقرق) قبــل از دوره‬ ‫افســردگی وجــود داشــته و ارتباطــی بــا ان نــدارد‪ ،‬یــا وقــوع ان بــرای‬ ‫نخســتین بــار و رابطــه‏بــا دوره افســردگی دارد‪ ،‬پزشــک بایــد موقعیــت‬ ‫زمانــی عالئــم را روشــن ســازد‪.‬‏‬ ‫همه گیری شناسی‬ ‫شــیوع اختــاالت افســردگی‪ ،‬بــا افزایــش ســن‪ ،‬در جمعیــت کلــی بــاال‬ ‫مــی رود‪ .‬اختــاالت خلقــی در بچــه هــای قبــل از‏ســنین مدرســه بســیار‬ ‫نــادر اســت ‪.‬‏‬ ‫میــزان اختــاالت افســردگی اساســی در بچــه هــای قبــل از ســنین‬ ‫مدرســه در جامعــه ‪ 0/3‬درصــد و در کلینیــک ‪0/94‬‏درصــد تخمیــن زده‬ ‫شــده اســت‪ .‬بیــن بچــه هــای دبســتانی نابالــغ شــیوع اختــال افســردگی‬ ‫اساســی در جامعــه حــدود ‪1‬‏در صــد اســت‪ .‬کــودکان دبســتانی مبتــا بــه‬ ‫اختــال افســرده خویــی در خطــر ابتــا بــه اختــال افســردگی اساســی در‬ ‫‏مقطــع زمانــی یــک ســال پــس از اختــال افســرده خویــی قــرار دارنــد‪.‬‏‬ ‫در نوجوانــان مثــل بزرگســاالن‪ ،‬اختــال افســرده خویــی‪ ،‬گــزارش‬ ‫مــی شــود کــه در ‪ 5‬در هــزار نوجوانــان دیــده مــی شــوند در‏مقابــل ‪5‬‬ ‫در صــد بــرای اختــال افســردگی اساســی بیــن کــودکان و نوجوانــان‬ ‫بســتری ‪ ،‬میــزان هــای اختــال افســردگی‏اساســی از جامعــه کلــی‬ ‫بســیار باالتــر اســت‏‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫اسکله بندر ترکمن‪ -‬گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -554‬سال هشتم‬ ‫‪-554-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/20‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/20 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 20‬‬ ‫‪20-- 1401 //03‬‬ ‫دو شنبه ‪03//30‬‬ ‫‪51‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫طلب از نااهل !‬ ‫قال علی ( علیه السالم )‬ ‫ن طَل َبِهَا اِل َى غَیْر ِ اَهْلِهَا‬ ‫ن م ِ ْ ‬ ‫فَوْتُ الْحَاجَ ه ِ اَهْو َ ُ ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) مى فرماید‪::‬زدســت رفتــن‬ ‫حاجــت بهتــر از طلــب کــردن ان از نااهــان اســت!‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) در ایــن کالم پربــار حکمت امیــز بــه نکت ـه اى‬ ‫اشــاره مى کند که ســبب عزت و ســربلندى هر انســانى اســت‪ ،‬مى فرماید‪:‬‬ ‫«از دســت رفتن حاجت بهتر از ان اســت که ان را از نااهل طلب کنى»‬ ‫بى شــک انســان ها در زندگــى فــردى و اجتماعــى بــه یکدیگــر نیازمنــد انــد‬ ‫ـى بالتبــع بــودن انســان همیــن‬ ‫و اصــوال ً فلســفۀ زندگــى اجتماعــى و مدنـ ّ ‬ ‫تعــاون و برطــرف ســاختن حاجــت و نیازهــاى یکدیگــر اســت‪ ،‬زیــرا هــر‬ ‫کــس قــدرت محــدودى دارد کــه بــا ان نمى توانــد همــۀ نیازهــاى خــود را‬ ‫برطــرف ســازد ولــى بــا کمــک دیگــران مى توانــد بــر مشــکالت غلبــه کنــد‪.‬‬ ‫کســانى کــه انســان دســت حاجــت بــه ســوى انهــا دراز مى کنــد‬ ‫دو گــروه انــد‪ :‬گــروه اهــل و نااهــان؛ اهــل کســى اســت کــه‬ ‫داراى ســخاوت و انسان دوســتى و مهــر و محبــت و علــو طبــع‬ ‫باشــد‪ .‬نااهــان انهــا کــه بخیــل انــد و تنگ نظــر و منت گــذار‪.‬‬ ‫بدیهــى اســت هــر گاه انســان دســت طلــب بــه ســوى نااهــل دراز کنــد‬ ‫از یــک ســو خــود را حقیــر کــرده و از ســوى دیگــر‪ ،‬احتمــال امتنــاع بــا‬ ‫توجــه بــه بخــل و تنگ نظــرى طــرف کامــا ً وجــود دارد و از ســوى‬ ‫ســوم‪ ،‬اگــر اقــدام بــه رفــع نیــاز و حاجــت کنــد ممکــن اســت ماه هــا یــا‬ ‫ســال ها دســت از منت گــذارى بــر نــدارد‪ ،‬پــس چــه بهتــر کــه قناعــت‬ ‫حفظــ نمایــد و از دســت رفتــن‬ ‫‍ ‬ ‫ورزد و علــو همــت و شــخصیت خــود را‬ ‫حاجتــى را تحمــل کنــد و دســت نیــاز بــه ســوى این گونــه افــراد دراز نکنــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از پیغمبــر گرامــى اســام (ص) مى خوانیــم کــه‬ ‫امیــر مومنــان در محضــرش عرضــه داشــت‪ :‬خداونــدا مــرا بــه‬ ‫احــدى از خلقــت نیازمنــد نکــن‪ .‬رســول خــدا (ص) فرمــود‪:‬‬ ‫اى علــى! ایــن ســخن را مگــو‪ ،‬زیــرا هــر انســانى نیازمنــد به دیگران اســت‪.‬‬ ‫امیــر مومنــان(ع) عــرض کــرد‪ :‬اى رســول خــدا! چگونــه بگویــم فرمــود بگــو‪:‬‬ ‫شرَار ِ خ َلْقِکَ ؛‬ ‫لْ اللَّه ُ َّ ‬ ‫«ق ُ ‬ ‫م لَ تُحْوِجْنِی اِل َى ِ‬ ‫خدایا مرا به انسان هاى شرور نیازمند مکن»‪.‬‬ ‫على (علیه السالم )عرض کرد‪:‬‬ ‫شــرَار ُ خ َلْقِــهِ ؛ شــرار خلــق کیاننــد؟» فرمــود‪:‬‬ ‫ن ِ‬ ‫ل اللَّــ ه ِ و َ مَــ ْ‬ ‫ســو َ‬ ‫«یَــا ر َ ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫ن اِذَا اَعْطَوْا مَنُّوا و َ اِذا مَنوا عَابُوا؛ کسانى که اگر چیزى ببخشند منت‬ ‫«الَّذِی َ‬ ‫مى گذارنــد و هنگامــى کــه منــت مى گذارنــد بــر انســان عیــب مى گیرنــد»‪.‬‬ ‫ارى شــرار خلــق و بــه تعبیــر امیــر مومنــان(ع) نااهــان ممکــن اســت نیــاز‬ ‫مادى انسان را برطرف سازند ولى صدمات روحانى و معنوى به وى وارد‬ ‫کننــد کــه تحمــل ان بســیار ســخت و ســنگین اســت‪ .‬گاه بــه منــت گذاردن‬ ‫اکتفــا نمى کننــد بلکــه عیب هــا بــر انســان مى گیرند که فــان کس ضعیف‬ ‫و ناتــوان و بى عرضــه و حقیــر اســت‪ ،‬ازایـن رو بــه مــا نیازمنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫در روایــات اســامى حاجــت خواســتن از تــازه بــه دوران رســیده ها نهــى‬ ‫شــده اســت کــه قطعــا ً بــا منــت و ذلــت همــراه اســت؛ در حدیثــى از‬ ‫امــام صــادق علیــه الســام مى خوانیــم کــه بــه یکــى از یارانــش فرمــود‪:‬‬ ‫ن طَل َ ِ ‬ ‫ــب‬ ‫ــق خ َیْــر ٌ لَــکَ مِــ ْ ‬ ‫«تُدْخِــل ُ یَــدَکَ فِــی فَــ ِ‬ ‫یــن اِلَــى الْمِرْف َ ِ‬ ‫م التِّن ِّ ِ‬ ‫ن ؛ دســت خــود را تــا مرفــق در‬ ‫ن لَــ ْ‬ ‫م یَکُــ ْ‬ ‫الْحَوَائِــج ِ اِلَــى مَــ ْ‬ ‫ن لَــ ُه و َ ک َا َ‬ ‫دهــان اژدهــا کنــى بــراى تــو بهتــر از ان اســت کــه حاجــت از کســى‬ ‫بطلبــى کــه چیــزى نداشــته و ســپس بــه نوایــى رســیده اســت»‪.‬‬ ‫این گونــه اشــخاص اگــر چیــزى بــه انســان بدهنــد ســرمایۀ‬ ‫گرانبهاتــرى را از بیــن مى برنــد‪ ،‬ابــى مى دهنــد و ابرویــى مى برنــد‪.‬‬ ‫ســعدى شــیرازى در کتــاب گلســتان خــود بعــد از ذکــر داســتانى مى گویــد‪:‬‬ ‫حکیمــان گفته انــد‪ :‬اب حیــات اگــر فروشــند فــى المثــل بــه‬ ‫ابــروى‪ ،‬دانــا نخــرد کــه مــردن بــه علــت بــه از زندگــى بــه ذلــت‪.‬‬ ‫هرچه از دونان به منت خواستى‬ ‫در تن افزودى و از جان کاستى!‬ ‫‪:‬‬ ‫منبــع‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۰۰‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت ششم‪:‬‬ ‫خرمشــهر اشــغال شــده بــود و ابــادان در محاصــره بــود‪.‬‬ ‫مســلح کــردن تمــام عشــایر از چوئبــده تــا انتهــای مــرز ابــی‬ ‫جزیــره مینــو و روســتاهای فیاضیــه و خــط مــرزی خرمشــهر‬ ‫امــری ضــروری بــود‪ .‬بایــد بــرای دفــاع و دفــع حمــات‬ ‫دشــمن در تمــام نقــاط مــرز‪ ،‬کاری مــی کردیــم‪.‬‬ ‫در اتاقــی در ســتاد عشــایر بــا اقــای جمــی و شــیخ‬ ‫عیســی طرفــی و بــرادران دیگــر‪ ،‬حــرف میزدیــم‪ .‬وضعیــت‬ ‫خطرنــاک و دشــواری پیــش امــده بــود‪ .‬کمبــود اســلحه‬ ‫حــس می شــد‪ .‬تصمیــم گرفتیــم کــه هرجــور شــده اســلحه‬ ‫تهیــه کنیــم تــا عشــایر بــرای دفــاع از مرزهــا مســلح شــوند‪.‬‬ ‫اقــای جمــی بــرای ایــن موضــوع مهــم نامــه ای بــه اقــای‬ ‫خامنــه ای نوشــت کــه نماینــده امــام بــود و در ســتاد جنــگ‬ ‫در اســتانداری خوزســتان مســتقر بــود‪.‬‬ ‫بعدازظهــر بــود کــه بــه زاغــه هــای مهمــات ارتش رســیدیم‪.‬‬ ‫ســاح هایــی کــه مــی خواســتیم از انــواع تفنــگ هــای برنــو‪،‬‬ ‫ژ‪-‬ســه و چنــد ارپــی جــی و ادوات نیمــه ســنگین بــود‪ .‬ســاح‬ ‫و مهمات را روی چند خودروی نظامی بار زدیم و به ســوی‬ ‫بنــدر امــام حرکــت کردیــم‪ .‬در بنــدر همــه کارهــا بــه ســرعت‬ ‫انجــام شــد و ســاعتی بعــد‪ ،‬مهمــات بــا بالگــرد شــینوک‪ ،‬بــه‬ ‫ســمت ابــادان رفــت و در بنــدر چوئبــده تخلیــه شــد‪.‬‬ ‫وقتــی لندکروزهــای پــر از مهمــات و اســلحه بــه شــهر در‬ ‫محاصــره رســیدند‪ ،‬شــب بــر همــه جــا ســایه انداختــه بــود و‬ ‫انفجارهای مهیب و حمالت وحشیانه توبخانه و گلوله هایی‬ ‫کــه بعثــی هــا از ان ســوی اب شــلیک مــی کردنــد‪ ،‬بندبنــد‬ ‫بــدن را مــی لرزانــد ســاح و مهمــات را بــه محــل ســتاد در‬ ‫ســاختمان هــال احمــر در بریم منتقل کردیم‪.‬فــردای ان روز‬ ‫از تمــام مقرهــا و هســته هــای مقاومتــی کــه در روســتاها‬ ‫و مرزهــا تشــکیل شــده بــود‪ ،‬نمایندگانــی بــرای لنــج بارگیری‬ ‫شــده مــان از بنــدر امــام راه افتــاد‪ .‬امــواج بــا وزش بــادی مالیــم‬ ‫لنــج را بــا حرکتــی ارام بــر پهنــه اب بــه جلــو مــی رانــد‪ .‬ناخــدا و‬ ‫جاشــوها در موتورخانــه بودنــد و قســمت زیریــن هــم انباشــته‬ ‫از تــره بــار و میــوه و خرمــا بــود‪ .‬زیــر ان تــره بــار جعبــه هــای‬ ‫پــر از کتــاب دینــی‪ ،‬رســاله و اعالمیــه هــای امــام و نوارهــای‬ ‫مذهبــی‪ ،‬همــه بــه زبــان عربــی‪ ،‬قــرار داشــت‪ .‬خورشــید‬ ‫داشــت در دل افــق و انتهــای اب هــای نیلگــون خلیــج فــارس‬ ‫پاییــن مــی رفــت و شــب بــر پهنــه اب ســایه مــی انداخــت‪.‬‬ ‫بــر ســینه پهنــاور اب‪ ،‬لنجمــان چــون پــر کاه‪ ،‬بــه ماموریتــی‬ ‫میرفــت کــه صــدای انقــاب و مظلومیــت مــردم ایــران را از‬ ‫زبــان رهبرشــان بــه گــوش جهانیــان و دوســتداران انقــاب‬ ‫برســاند‪ .‬بــه روی عرشــه امــدم تــا ســیگاری بکشــم‪ .‬نگاهــی‬ ‫بــه اطــراف انداختــم‪ .‬همــه جــا تاریــک بــود‪ .‬صــدای موتــور لنــج‬ ‫در ســکوت شــنیده می شــد‪ .‬ناخــدا پشــت ســکانش ایســتاده‬ ‫بــود و صــدای عبدالحلیــم حافــظ از رادیــوی ترانزیســتوری اش‬ ‫شــنیده می شــد‪.‬‬ ‫«ابقــا افتکرنــی حــاول حــاول‪ ...‬بلیالــی عشــناهه‪ ،‬ابــدا مــش‬ ‫هنســاهه‪ ...‬علــى بالــی یــا حبیبــی‪ ...‬علــی بالــی لیــل و نهــار و‬ ‫انــت علــى بالــی» (بــه یاد شــبهایی که به ســر بردیــم می مانم‪.‬‬ ‫ان شــبها را هیچــگاه فرامــوش نمی کنــم‪ ...‬در خاطرم هســتی‬ ‫حبیــب منــی‪ ...‬در ذهــن منــی‪ ،‬شــب و روز در ذهــن منــی)‪.‬‬ ‫خواننــده بــا صدایــش ناخــدا را ســرگرم کــرده بــود و مــن بــه دل‬ ‫اســمان خیــره بــودم و بــا خالقــم حــرف میــزدم تا در ســختی ها‬ ‫و انجــام ایــن ماموریــت تنهایــم نگــذارد‪.‬‬ ‫صبــح از راه رســید‪ .‬روی عرشــه امــدم و بــه اطــراف نگاهــی‬ ‫انداختــم‪ .‬بنــدر و ســاحل از دور دیــده مــی شــد‪ .‬بــا رســیدن‬ ‫بــه بنــدر‪ ،‬لنــج پهلــو گرفــت و پــس از پیــاده شــدن و تخلیــه‬ ‫بــار همراهمــان‪ ،‬بــه ســفارت ایــران در کویــت رفتیــم و نامــه‬ ‫محرمانــه را بــه ســفیر دادیــم‪ .‬شــخصی امــد و مــا را همــراه‬ ‫خــود بــرد‪ .‬بــه خانــه تیمــی رفتیــم‪ .‬انجــا بــا دیگــر انقالبیــون‬ ‫و گــروه هــای حــزب اللهــی و گــروه حــزب الدعــوه و امــل‬ ‫اســامی کــه بــا صــدام مخالــف بودنــد‪ ،‬اشــنا شــدیم‪ .‬ایــن‬ ‫اغــاز همــکاری و اقامتــی بــود کــه مدتــی طــول کشــید‪.‬‬ ‫پــس از مدتــی و بازگشــت دوبــاره بــه ابــادان‪ ،‬همچنــان‬ ‫در بخــش عربــی رادیــو ابــادان مشــغول بــودم و بــا اســرایی‬ ‫کــه تــازه اســیر شــده بودنــد‪ ،‬مصاحبــه مــی کــردم‪ .‬انهــا مــی‬ ‫گفتنــد‪ :‬مــا بــا بخــش عربــی رادیــوی شــما متوجــه شــدیم کــه‬ ‫جنــگ بیــن مــا و شــما بیهــوده و به خواســت امریکاســت‪ .‬ما‬ ‫همه مســلمان و برادریم و برای همین تصمیم به تســلیم‬ ‫شــدن گرفتیم‪.‬بــا ارتباطــی کــه بــا مجاهدیــن مبــارز عراقــی‬ ‫برقــرار کــرده بودیــم‪ ،‬از راه خورموســی و خورعبداللــه‪ ،‬بــا‬ ‫لنــج و در پوشــش خرمافــروش بــرای ایــن مجاهــدان اذوقــه‬ ‫می بردیــم‪ .‬زیــر موادغذایــی ای مثــل خرمــا‪ ،‬اطالعیــه هــای‬ ‫اضطراب قبل از سفر‬ ‫و راه های مقابله‬ ‫بســیاری از افــراد بــرای ســفررفتن دچــار اضطــراب می شــوند‪ .‬اضطــراب قبــل از ســفر بعضــی مواقــع‬ ‫بــه قــدری زیــاد اســت کــه حتــی شــاید باعــث شــود افــراد به کلــی قیــد ســفرکردن را بزننــد‪ .‬اگــر شــما هــم‬ ‫دچــار ایــن اضطــراب می شــوید‪،‬‬ ‫ایا اضطراب قبل از سفر داریم؟‬ ‫تــرس دیــدن مکان هــای تــازه و نااشــنا و اســترس انجام شــدن برنامه هــای ســفر طبــق‬ ‫برنامــه‪ ،‬ممکــن اســت بــه شــرایطی منجــر شــوند کــه بــه ان «اضطــراب قبــل از ســفر»‬ ‫می گوینــد‪ .‬البتــه اضطــراب قبــل از ســفر به طــور رســمی یکــی از مشــکالت و بیماری هــای‬ ‫ثبت شــده روانــی نیســت‪ ،‬ولــی اضطــراب ســفر می توانــد بــرای برخــی از افــراد بســیار جــدی‬ ‫و حــاد باشــد و انهــا را از ســفررفتن و لذت بــردن از ســفر منــع کنــد‪ .‬ایــن اضطــراب حتــی‬ ‫می توانــد در روزهــای قبــل از شــروع ســفر‪ ،‬روی زندگــی روزمــره شــما هــم تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫در ادامــه تعــدادی از نشــانه های اضطــراب ســفر را می خوانیــد‪ .‬همچنیــن نکاتــی را دربــاره‬ ‫کنارامــدن بــا ایــن اضطــراب عنــوان می کنیــم کــه می تواننــد بــرای کاهــش اســترس مفیــد‬ ‫باشــند و بــا کمــک انهــا می توانیــد بیشــتر از ســفرتان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫عالئم اضطراب پیش از سفر‬ ‫عالئــم اضطــراب بــرای افــراد مختلــف متفــاوت اســت‪ .‬البتــه اگــر دچــار اضطــراب ســفر‬ ‫امــام و کتــاب هــای مذهبــی و نــوار مخفــی مــی کردیــم‪.‬‬ ‫بــا عملیــات بســیار مهــم ثامــن االئمــه‪ ،‬کــه فتــح الفتــوح‬ ‫عملیاتهــای دیگــر بــود‪ ،‬در جــاده ابــادان ‪ -‬ماهشــهر و‬ ‫ابــادان ‪ -‬اهــواز و شــهر ابــادان از محاصــره یــک ســاله‬ ‫درامــد امــا بــه دلیــل تخریــب پــل ایســتگاه هفــت و پــل‬ ‫ایســتگاه دوازده‪ ،‬ورود از ایــن دو پــل بــه شــهر ممکــن نبــود‬ ‫و ناچــار رفــت و امدهــا از جــاده وحــدت و نهایتــا از روســتای‬ ‫ابوشــانک و پــل روی رودخانــه صــورت می گرفت‪.‬بعــد از‬ ‫عملیــات بــا تعــدادی از اســرای عراقــی مصاحبــه کــردم تــا‬ ‫از رادیــو پخــش شــود‪ .‬دو روز از عملیــات مــی گذشــت کــه‬ ‫بــا دوســت و همرزمــم حبیــب اللــه ابراهیمــی و حســین‬ ‫زویــداوی بــرای ماموریتــی دیگــر از ابــادان بیــرون رفتیــم و‬ ‫بــه ســمت اهــواز حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫بــه اهــواز کــه رســیدیم‪ ،‬وقــت اذان ظهــر بــود‪ .‬نمــاز را بــه‬ ‫جماعــت در مقــر فرماندهــی ســپاه خواندیــم‪.‬‬ ‫اقــای شــمخانی‪ ،‬بــا نیــروی دریایــی در بنــدر امــام هماهنگ‬ ‫کــرد و نامــه ای بــه دســتمان داد و گفــت‪:‬‬ ‫ برای تهیه پاســپورت به بوشــهر بروید‪ .‬بعدازظهر شــده بود‬‫کــه بــا همراهانــم باماشــین تویوتایــی بــه ســمت بوشــهر حرکــت‬ ‫کردیــم‪ .‬ان شــب را بعــد از رســیدن بــه بوشــهر در ســپاه ماندیــم‪.‬‬ ‫فــردای ان روز پــس از امــاده شــدن پاســپورت هــا دوبــاره بــه‬ ‫طــرف بنــدر امــام حرکــت کردیــم‪.‬‬ ‫وقتــی بــه بنــدر رســیدیم‪ ،‬بــا هماهنگــی قبلــی لنجــی از‬ ‫ســوی ســپاه بارگیــری و امــاده حرکــت شــده بــود‪.‬‬ ‫جعبه هــای پــر از تــره بــار و خرمــا در کــف لنــج تــا نزدیک ســقف‬ ‫روی هــم چیــده شــده بــود‪ .‬زیــر تــره بارهــا و صندوقهــای خرمــا‪،‬‬ ‫ســاح هایــی بــرای حــزب الدعــوه و ســازمان امل اســامی که با‬ ‫رژیــم صــدام در نبــرد بودنــد‪ ،‬جاســازی شــده بود‪.‬‬ ‫بــا گــروه ســه نفــره مــان بــه طــرف لنــج رفتیــم‪ .‬خــودم را بــه‬ ‫ناخــدا صهیــود مطــوری و حبیــب اللــه ابراهیمــی عســکری‬ ‫و جاشــوهایش ســجیل و جــواد مطــوری کــه یکــی از انهــا‬ ‫تعمیــرکار موتــور لنــج بــود‪ ،‬معرفــی کــردم‪ .‬خــود را بــرای‬ ‫ماموریتــی مهــم امــاده مــی کردیــم‪.‬‬ ‫باشــید‪ ،‬موقعــی کــه بــه ســفر رفتــن فکــر می کنیــد ممکــن اســت دچــار ایــن نشــانه ها شــوید‪:‬‬ ‫ضربــان قلــب ســریع؛درد در قفســه ســینه یــا تنفــس دشــوار؛حالت تهوع؛اســهال؛بی قراری‬ ‫و تحریک؛کاهــش تمرکــز یــا مشــکل در تمرکز؛مشــکل خــواب یــا بی خوابــی‪.‬‬ ‫اگــر ایــن مشــکالت شــدید باشــند و ادامــه پیــدا کننــد‪ ،‬ممکــن اســت در نهایــت منجــر بــه‬ ‫حملــه پانیــک شــوند‪.‬اضطراب ســفر و افــکار منفــی دربــاره ان می توانــد ناشــی از تجربه هــای‬ ‫مختلــف باشــد‪ .‬در یکــی از تحقیقــات مشــخص شــده اســت ‪ ۶۵‬درصــد افــرادی کــه یــک‬ ‫تصــادف رانندگــی شــدید را تجربــه کرده انــد معمــوال دچــار اضطــراب قبــل از ســفر می شــوند‪.‬‬ ‫امــکان دارد کــه تجربـ ه حملـ ه پانیــک در محیط هــای نااشــنا در نهایــت بــه اضطــراب پیــش از ســفر‬ ‫منجــر شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اتفاقــات ســاده ای مثــل شــنیدن تجربه هــای منفــی ســفر هــم می توانــد‬ ‫اضطــراب را در برخــی افــراد تحریــک کنــد‪ ،‬تجربه هایــی مثــل ســقوط هواپیمــا یــا بیماری هــای‬ ‫ناشــناخته‪.‬گاهی عوامــل زمینه ســاز اضطــراب پیــش از ســفر بیولوژیکــی هســتند‪ .‬برخــی تحقیقــات‬ ‫اثبــات کرده انــد کــه گاهــی ژنتیــک در بزرگ ســالی یــا جوانــی اضطــراب ســفر ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫کرونا و اضطراب پیش از سفر‬ ‫کرونــا و نگرانــی ابتــا بــه ان یکــی از عواملــی اســت کــه اضطــراب پیــش از ســفر را در برخــی‬ ‫افــراد افزایــش داده اســت‪ .‬ســفر ضــروری در پیــش داریــد و نگرانــی از کرونــا باعــث اضطــراب‬ ‫شــدیدتان شــده اســت؟ خــب فقــط شــما دچــار ایــن وضــع نیســتید‪ .‬راهکارهایــی کــه در ادامــه‬ ‫عنــوان می کنیــم می تواننــد نگرانی هــای شــما را کاهــش بدهنــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای کنارامدن با اضطراب قبل از سفر‬ ‫اگــر اضطــراب پیــش از ســفر تاثیــرات منفــی روی زندگــی شــما گذاشــته اســت‪ ،‬رعایت کــردن این‬ ‫نــکات می توانــد کمــک کنــد ایــن مشــکالت را حــل کنیــد‪ .‬البتــه مراجعه کــردن بــه مشــاور می توانــد‬ ‫شــما را بــرای کنتــرل ایــن اضطــراب یــاری کنــد‪ .‬گاهــی الزم اســت درمان هــای دارویــی هــم انجــام‬ ‫بدهیــد تــا بهتریــن نتیجــه را بگیریــد؛ درمانگــران داروهــای مناســب را بــه شــما توصیــه خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬بــا کمــک ایــن نــکات می توانیــد ســفری شــاد و بــدون دغدغــه را پشت ســر بگذاریــد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!