روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 553 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 553

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 553

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 553

‫یک شنبه‬ ‫شماره ‪50 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 29‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /19-2022/ June/ 19-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪553‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫پرسه زنی وحوش‬ ‫به واسطه خشکسالی در نزدیکی‬ ‫سکونتگاه ها‬ ‫زعفران‬ ‫‪3‬‬ ‫عروس خوش رنگ‬ ‫وامنان گلستان‬ ‫‪5‬‬ ‫پرداختتسهیالت‬ ‫نوشدارو بعد از مرگ‬ ‫سهراب‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫کشتپنبه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫گشایش جدید‬ ‫بازار ارز‬ ‫‪5‬‬ ‫راهکارهایموفقیت‬ ‫کودکان در تحصیل‏‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫رازهای موفقیت برای‬ ‫پیروزی‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫سرویس اموزش حمیدرضا محمدیاری‬ ‫گاهــی اوقــات اگــر کمــی بــه کتاب هــای رنگارنــگ و اموزش هــای‬ ‫مختلــف در مــورد موفقیت هــای شــغلی‪ ،‬منتشــر شــده‏کمــی‬ ‫دقــت کنیــم متوجــه می شــویم کــه ایــن کتاب هــا بــه گونــه ای‬ ‫صحبــت می کننــد کــه گویــی مــا انســان ها رباتــی بیــش‏نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه نوعــی در اموزش هــای کــه ایــن گونــه کتاب هــا بــه مخاطــب‬ ‫خــود ارائــه می دهنــد انــگار کــه در اموزه هــای‏ارائــه شــده نقــش احساســات دیــده‬ ‫ی اســت کــه در شــروع یــک‏روز‬ ‫نشــده و انــرا بــه راحتــی نادیــده می گیرنــد‪ .‬ایــن در حالـ ‬ ‫کاری‪ ،‬احساســات دارای نقــش مهــم و پُررنگــی اســت‪ .‬چــرا کــه وقتــی روز خــود را ارام‬ ‫و بــا اگاهــی از ان شــروع‏‏ کنیــم‪ ،‬قطعــا ًمتوجــه راحت تــر بـ ‪‎‬ه‪‎‬تمرکـ ‪‎‬ز‪‎‬رســیدن در کارهــای‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫مختلــف و ســر و ســامان بخشــیدن ان می شــوی ‪‎‬‬ ‫م‪‎‬‏ به طــور کامــل‬ ‫س‪‎‬‏ از همــان ابتــدای صبــح کــه از خــواب برمی خیزی ـ ‪‎‬‬ ‫امــا اســتر ‪‎‬‬ ‫مــا را احاطــه کــرده اســت؛ دســتگاه های‏ارتباطــی مــدام زنــگ می زننــد‪ ،‬بــه طــوری‬ ‫ت می رســند بــه ایــن خاطــر‬ ‫م از اطــراف مــا بــه دسـ ‬ ‫کــه بیشــمار انــواع و اقســام پیــا ‬ ‫اســت کــه در طــول شــبانه روز نیــز‏رفتــاری واکنشــی خواهیــم داشــت‪ .‬ایــن یعنــی‬ ‫به جــای اینکــه اولویت هــا و کشــف رازهــای موفقیــت هــدف اصلی مان‏باشــد‪ ،‬وقت‬ ‫ی خودمــان را صــرف پاســخ بــه محیــط و اتفاقــات پیرامــون ان می کنیــم‪.‬‬ ‫و انــرژ ‬ ‫پــس بایــد بدانیــم رازهــای‏موفقیــت شــغلی چیســت و بــرای دســتیابی بــه انهــا چــه‬ ‫اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟‬ ‫بایــد در تــاش باشــیم کــه ســاعات اغازیــن روز خــود را تــا جایــی کــه امــکان دارد بــا‬ ‫برنامـه ای منظــم اغــاز کنیــم‪.‬‏اضطــراب و تشــویش را می تــوان بــا برنامـه ای روزمــره بــرای‬ ‫ایجــاد کنتــرل بــر اوضــاع‪ ،‬بســیار مفیدتــر کــرد حرکــت کــردن‏مطابــق نظــم و برنامــه‪،‬‬ ‫ی‪‎‬موفقیــت کنــد‪ .‬در یــک کالم همان طــور کــه‬ ‫می توانــد انســان را اگا ه و توانمندتــر به ســو ‪‎‬‬ ‫‏گفته انــد «ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت‪ ».‬شــروع صبــح هــم نمایــی از تمــام‬ ‫روز شــما را تعییــن می کنــد‪ .‬بــرای‏یافتــن رازهــای موفقیــت شــغلی در افــراد سرشــناس بــا‬ ‫ادامـه ی مطلــب همــراه مــا باشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پشت ســر گذاشــتن تدریجــی موانــع‪ :‬احتمــاال ًتوجــه نکرده ایــد امــا در بســیاری از‬ ‫اثــار ادبــی‪ ،‬اختراعــات بشــری و شــعرها و اهنگ هــای بی نظیــر‪ ،‬نتیج ـه ی دردهــای‬ ‫طاقت فرســا یــا دل شکســتگی ها اســت‪ .‬در حقیقــت چالش هــای مختلــف اســت‬ ‫کــه شــب ســیه را پایــان داده و بــه ســفیدی تبدیــل می کنــد‪ .‬در روان شناســی بــه‬ ‫توانایــی افــراد بــرای تبدیــل ســختی ها و زخم هــا بــه خالقیــت و اگاهــی فکــری‪ ،‬رشــد‬ ‫ضربــه ای یــا پســاتروماتیک (‪ )Post-Traumatic‬گفتــه می شــود‪ .‬پژوهش گــران‬ ‫متوجــه شــده اند کــه ایــن ضربــات و شــوک ها می توانــد بــه رشــد افــراد در روابــط‬ ‫بیــن فــردی‪ ،‬لیاقــت و قــدرت‪ ،‬کاردانــی و حق شناســی کمــک کننــد‪ .‬وقتــی دیــدگاه‬ ‫مــا نســبت بــه جهــان بــه عنــوان مکانــی امــن خدش ـه دار می شــود یــا تصورات مــان‬ ‫از ایــن دنیــا در هــم می شــکند‪ ،‬مجبــور بــه تغییــر نظــرات و عقایــد خــود هســتیم و‬ ‫ناخــوداگاه در معــرض فرصتــی تــازه قــرار می گیریــم کــه مــا را وادار بــه تغییــر می کند‬ ‫تــا بــه شــکلی تــازه و جدیــد بــا چشــم فــردی تــازه کار بــه همــه چیــز بنگریــم‪ .‬یعنــی‬ ‫اغــازی نــو و شــروعی تــازه کــه مــا را بــه رشــد و موفقیــت بلندمــدت رهنمــون می کنــد‪.‬‬ ‫گــذر از محدودیت هــا‪ :‬زمانــی کــه موفقیــت بدســت می ایــد کــه بــا محدودیت هــا‬ ‫روبه رو شــویم‪ .‬قطعا ًطی کردن مســیری معمولی و معین اســان و طبیعی اســت‬ ‫و بــدون موانــع‪ ،‬در جریــان بــودن و جــاری شــدن هــم عالــی به نظــر خواهــد رســید امــا‬ ‫بــرای اموختــن بایــد خــود را بــه چالــش بکشــیم و بــا شــرایط مختلــف روبـه رو شــویم‪.‬‬ ‫البتــه کمــی ســخت و دشــوار اســت امــا منجــر بــه رشــد ذهنــی و مغــزی می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی از منطقـه ی امــن خــود خــارج شــویم‪ ،‬یادگیــری اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫در خــال رویارویــی بــا ســختی ها‪ ،‬قوی تــر می شــویم‪ .‬هــر چــه بیشــتر در ایــن‬ ‫پیچ وخم هــا قــرار بگیریــم‪ ،‬ســریع تر می اموزیــم‪ .‬بــاور کنیــد ده دقیقـه ی پُرچالــش از‬ ‫ســاعت ها اســودگی در منطقـه ی امــن بهتــر اســت‪ .‬بایــد راه بیفتیــم‪ ،‬اشــتباه کنیــم‪،‬‬ ‫زمیــن بخوریــم و دوبــاره برخیزیــم‪ ،‬عبــرت بگیریــم و ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری شــهودی در مواقــع دشــوار‪ :‬شــهود عاملــی واقعــی و غیرقابــل‬ ‫انــکار می باشــد چــرا کــه از اعمــاق ناخــوداگاه و تجــارب قبلــی زندگــی ســر چشــمه‬ ‫می گیــرد‪ .‬در صورتــی اینکــه جــواب اکثریــت بــه درخواســتی اری اســت‪ ،‬امــا حســی‬ ‫درونــی می گویــد نــه‪ ،‬شــک نکنیــد کــه دلیلــی خــوب بــرای ایــن احســاس وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در تصمیم گیری هــای ســخت‪ ،‬تمــام اطالعــات الزم را پیــدا کنیــد تــا انجــا کــه‬ ‫می توانیــد فکــر کنیــد و ســپس بــه درون خــود گوش بســپارید‪ .‬افــراد موفق می دانند‬ ‫کــه اعتمــاد کــردن بــه شــهود‪ ،‬برابــر بــا اعتمــاد کــردن بــه حقیقــت خــود اســت و هــر‬ ‫چــه بــه حقیقــت درونــی خــود اعتماد بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬اهــداف و رویاهایتان‬ ‫بهتــر و بیشــتر محقــق می شــوند‪.‬‬ ‫تمرکــز اگاهانــه بــر نقــاط مثبــت‪ :‬همان طــور کــه شــاون اکــر (‪ )shawn achor‬در‬ ‫کتاب «فواید خوشــحالی» گفته اســت‪ ،‬بر اســاس پژوهشــی علمی‪ ،‬پزشــکانی که‬ ‫قبــل از تشــخیص بیمــاری‪ ،‬خلق وخویــی خــوش و حال وهــوای مثبتــی داشــته اند‬ ‫نســبت بــه پزشــکانی کــه در حالتــی عــادی بــه ســر می بردنــد ســریع تر بــه تشــخیص‬ ‫می رســیدند و نســبت بــه ســایر پزشــکان ‪ ۲۰‬درصــد ســریع تر عمــل می کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن خوش بینــی و خوشــحالی در فروشــندگان‪ ،‬موجــب ‪ ۵۰‬درصــد فــروش بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬در دانش امــوزان هــم به همیــن ترتیــب اســت‪ .‬هــر چــه حالــت روحــی‬ ‫شــادتر و مثبت تــری قبــل از امتحــان ریاضــی داشــته باشــید‪ ،‬موفق تــر از ســایرین‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬پــس ایــن طــور کــه پیداســت مغــز در حالــت منفــی تصمیمــات خوبــی‬ ‫نمی گیــرد و حتــی بــه حالــت خنثــی نیــز راضــی نیســت و بــرای کســب بهتریــن نتایــج‬ ‫بایــد مثبــت باشــد‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید ‪BKKG.IR‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و ششم ‪ ،‬پیام بیست و ششم‏‪:‬‬ ‫‏« مدعیان سنت پیامبر اکرم ‪ ،۹‬از ادعا تا عمل ‏»‬ ‫ن فَ ْ‬ ‫ض ًل‬ ‫ن مَ َعـ ُه ا َ ِ‬ ‫شـد َّاء ُ عَلَــى الْک ُفَّــار ِرُحَمَــاء ُ بَیْنَه ُـ ْم ت َرَاهُ ْم رُکَّعًا ُ‬ ‫مُحَم َّـد ٌ ر َ ُ‬ ‫سـجَّد ًا یَبْتَغُو َ‬ ‫ســولُ الل َّـه ِ وَالَّذِیـ َ‬ ‫ن اَث َر ِال ُّ‬ ‫سـجُود ِ‪‎…‎‬‬ ‫ن الل َّـه ِ وَر ِ ْضوَانًا ِ‬ ‫ســیمَاهُ ْم فِــی‏وُجُوهِهِـ ْم م ِـ ْ‬ ‫م ِـ َ‬ ‫‏‪ .۱۰‬ایــا مــی دانیــم ! شــناختن افــراد‪ ،‬بــا توجــه (عمیــق) بــه قیافــه انــان ‪ ،‬نــوع و لحــن گفتارشــان ‪،‬‬ ‫امــکان پذیــر اســت ؟‏‏‪/۳۰‬محمــد‬ ‫‏‪ .۱۱‬عــدم پیــروی از فرامیــن خــدا و پیامبــر (رهبــر الهــی) ‪ ،‬باعــث باطــل شــدن (اعمــال نیــک) می گــردد‬ ‫‪/ ۳۳ .‬محمــد‬ ‫‏‪ .12‬ایــا هیــچ اندیشــیده ایــم ! اموالــی کــه خداونــد بــه امانــت ‪ ،‬به ما ســپرده و دعوت به انفــاق کرده‪،‬‬ ‫نبایــد بــا بخــل و‏خشــم مــا روبروشــود ‪ ،‬در غیــر اینصــورت ‪ ،‬خداونــد مــردم دیگــری را بــر خواهــد گزیــد‬ ‫تا ســخاوتمندانه انفاق کنند و ‪...‬‏‏‪ ۳۸‬و ‪/۳۷‬محمد‬ ‫‏‪ .۱۳‬بیعــت (پیمــان سیاســی اعتقــادی) بــا پیامبــر (رهبــر الهی) در واقع پیمان بســتن با خداســت ؛ و‬ ‫دســت(قدرت) خــدا‏باالتــر از هرقدرتــی اســت ‪ .‬پــس هــر کــس پیمــان شــکنی کند‪ ،‬به خود (بــد) کرده‬ ‫و هــر کــس در عمــل) وفــادار بمانــد ‪،‬‏بــزودی بــا پــاداش عظیمالهــی روبــرو خواهد شــد ‪ /۱۰ .‬فتح‏‬ ‫‏‪ .۱۴‬پیــروزی دیــن اســام بــر همــه ادیــان ( و نحلــه هــای فکــری و سیاســی) دنیــا ‪ ،‬حتمــی و قطعــی‬ ‫اســت و شــهادت و‏گواهــی خداونــد براینامــر (مهــم) کفایــت مــی کنــد ‪ / ۲۸ .‬فتــح‬ ‫‏‪ .۱۵‬مدعیان پیروی از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه اله ) باید چنین باشند (از نظر قران)‏‪:‬‬ ‫‏‪_۱‬در مقابل کفار سرسخت باشند ‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۲‬ـ با مسلمانان مهربان باشند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۳‬ـ ذره ای در نماز و برپایی ان کوتاهی نداشته باشند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۴‬ـ همواره ‪ ،‬فضل ( بزرگی و شرف اجتماعی) را از خدا بخواهند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ ۵‬ـ اثار سجده برای خدا در چهره هایشان نمایان باشد‪ / ۲۹ .‬فتح‏‬ ‫ســئوال‪ :‬مدعیــان اســام عربــی امــروز دنیــا و کشــورهای اســامی ‪ ،‬چقــدر ایــن ویژگــی را دارا‬ ‫هســتند؟‏!‬ ‫‏‪ .۱۶‬کسی که مدعی ایمان است باید ‏‪:‬‬ ‫‏‪ _۱‬برخداوپیامبرش(درهیچ امری پیشی نگیرد‏‪.‬‬ ‫‏‪ ۲‬ـ صدایش را بر پیامبر (رهبر الهی)بلند نکند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۳‬ـ پیامبر (رهبر الهی و بزرگان جامعه ) را از پشت حجر( یا دیوار) صدا نزند‏‪.‬‬ ‫‏‪۴‬ـ در اخبار رسیده از جانب افرادفاسق تحقیق کند ‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ ۵‬ـ دیگر مومنان را برادر و خواهر (ایمانی) خود بداند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ ۶‬ـ در اصالح اختالفات بین مردم بکوشد ‪ ۷ .‬ـ کسی از مردم را مسخره نکند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪ ۸‬ـ دیگران را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهد‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۹‬ـ مــردم را بــا القــاب زشــت و ناپســند صــدا نزنــد ‪۱۰ .‬ـ در صــورت هــر یــک از خطاهــای یــاد شــده‬ ‫فــورا توبــه کنــد‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۱۱‬ـازبسیاری ازشکهاوگمانهای خود پرهیز کند ‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۱۲‬ـ در کار دیگران تجسس نکند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۱۳‬ـ از دیگران غیبت نکند‏‪.‬‬ ‫‏ ‪۱۴‬ـ برای کسب کرامت و بزرگی در جامعه ‪ ،‬تقوای خود را مدنظر قرار دهد (نه قومیت و ‪...‬‏)‬ ‫‏ ‪۱۵‬ـ با جان و مال خود در راه خدا مبارزه کند ‏‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز شنبه‬ ‫‪ 28‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫‪ ۱۰‬برابرشدن طرح های‬ ‫تشویقی برق در سالجاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬امســال طرح هــای تشــویقی بــرق ‪ ۱۰‬برابــر‬ ‫ســال گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫مدیریــت شــبکه بــرق ایــران‪« ،‬مصطفــی رجبی مشــهدی»‬ ‫افــزود‪ :‬از اتفاق هــای خــوب امســال در صنعــت بــرق‪،‬‬ ‫تدویــن طــرح هــای تشــویقی بســیار خــوب در بخــش‬ ‫خانگــی اســت کــه بــر اســاس ان می تــوان گفــت امســال‬ ‫طرح هــای تشــویقی ‪ ۱۰‬برابــر ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر ایــن اســاس بــه ازای هــر کیلووات‬ ‫ســاعت کاهــش مصــرف ‪ ۵۰۰‬تومــان پــاداش بــه‬ ‫مشــترکان تخصیــص داده می شــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬اگــر شــهروندی در مناطق‬ ‫عــادی کشــور ماننــد تهــران و شــیراز کــه منطقــه عــادی‬ ‫محســوب می شــود‪ ۳۰۰ ،‬کیلــووات ســاعتی کــه میــزان‬ ‫مصــرف ان مشــخص شــده را بــه ‪ ۲۵۰‬کیلــووات ســاعت‬ ‫کاهــش دهــد قبــض بــرق رایــگان دریافــت خواهــد کــرد و‬ ‫بــا بیــش از ایــن میــزان صرفــه جویــی تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫پــاداش بــه ایــن مشــترک تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی ادامــه داد‪ :‬شــرایط تامیــن بــرق‬ ‫امســال بــا ســال گذشــته قابــل مقایســه نیســت‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس بــا اجــرای برنامه هــای مدیریــت‬ ‫مصــرف بــرق در همــه بخش هــا‪ ،‬تابســتان امســال را‬ ‫بــا کم تریــن محدودیــت پشــت ســر خواهیــم گذاشــت‬ ‫کــه همــکاری مــردم در ان نقــش بســزایی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از تابســتان ســال ‪ ۱۴۰۰‬وزارت نیــرو‬ ‫برنامــه مفصلــی را بــرای احــداث و تعمیــرات نیروگاهــی‬ ‫تدویــن کــرد و بــر اســاس ایــن برنامه هــا توانســتیم‬ ‫تعمیــرات نیروگاهــی و تعمیــرات شــبکه های بــرق‪،‬‬ ‫کــه معمــوال بــه صــورت متعــارف تــا پایــان خــرداد بــه‬ ‫طــول مــی انجامیــد را پایــان اردیبهشــت مــاه بــه اتمــام‬ ‫برســانیم و رکــوردی را در ایــن زمینــه ثبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق دربــاره وضعیــت تامیــن‬ ‫بــرق صنایــع در تابســتان امســال هــم گفــت‪ :‬امســال‬ ‫توافــق خوبــی بــا وزارت صمــت داشــتیم کــه بــر‬ ‫اســاس ان قــرار شــد صنایــع بــزرگ تعطیــات خــود‬ ‫را بــه تابســتان و روزهــای اوج مصــرف موکــول کننــد‬ ‫تــا از ایــن طریــق بــه مــا در امــر بــرق رســانی بــه ســایر‬ ‫مشــترکان یــاری رســانند‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی ادامــه داد‪ :‬طــرح مدیریــت مصــرف‬ ‫صنایــع شــامل ‪ ۹۲‬درصــد صنایــع نمی شــود و وضعیــت‬ ‫شــهرک های صنعتــی بســیار متفــاوت اســت بــه طــوری‬ ‫کــه محدودیــت شــرکت های صنعتــی تنهــا یــک روز در‬ ‫هفتــه ان هــم بــا اعــام قبلــی اســت‪ ،‬در صورتــی کــه در‬ ‫ســال گذشــته محدودیــت شــرکت های صنعتــی روزانــه‬ ‫انجــام می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع امســال برنامــه هایــی تدویــن‬ ‫شــده تــا واحدهــای صنعتــی بــا کمتریــن محدودیــت‬ ‫بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬ایــن هفتــه روزهــای‬ ‫گرمــی را تجربــه خواهیــم کــرد بــه طــوری کــه دمــای‬ ‫هــوا در خوزســتان بــه بــاال ‪ ۵۰‬درجــه خواهــد رســید‪،‬‬ ‫الزم اســت هموطنــان بــا ادامــه همــکاری خوبــی کــه‬ ‫تــا کنــون بــا صنعــت بــرق داشــته انــد‪ ،‬بــا خاموشــی‬ ‫حتــی یــک چــراغ اضافــه و عــدم اســتفاده از وســایل‬ ‫پــر مصــرف برقــی در ســاعات اوج مصــرف (‪ ۱۳‬تــا ‪)۱۷‬‬ ‫در تامیــن بــرق پایــدار همــه مشــترکان بــه خصــوص‬ ‫مشــترکان مناطــق گرمســیر بــه مــا یــاری رســانند‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫نهــاده هــای ذخیــره شــده‪ ،‬ذخایــر اســتراتژیک کشــور اســت‬ ‫تــا زمانــی کــه بــازار بــا مشــکل مواجــه مــی شــود بتوانیــم‬ ‫تامیــن نهــاده داشــته باشیم‪.‬پشــتیانی امــور دام‪ ،‬تامیــن‬ ‫کننــده نهــاده بــازار نیســت‪ ،‬امــا در چنــد ســال گذشــته بــه‬ ‫دلیــل تحریــم هــا از یــک ذخیــره کننــده بــه تامیــن کننــده‬ ‫بــزرگ تبدیــل شــده ایــم‬ ‫تامین نهاده چالش دامداران‬ ‫صنعتی گلستان‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫نوشدارو بعد‬ ‫از مرگ سهراب‬ ‫سرویس اقتصاد کشاورزی ‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫بــا حــذف ارز ترجیحی‪،‬بــه دلیــل نبــود نقدینگــی و افزایــش‬ ‫قیمــت هــا چالــش هــای دامــداران در تامیــن نهــاده دامــی‬ ‫بیــش از گذشــته اســت و پرداخــت تســهیالت نیــز بــا توجــه بــه‬ ‫فراینــد بانکــی بــرای دامــداران ماننــد حکــم نوشــداور بعــد از مــرگ‬ ‫ســهراب اســت‪.‬‬ ‫موضــوع امنیــت غذایــی در دنیــای امــروز بســیار حائــز اهمیــت‬ ‫اســت و بــرای دولت هــا بــه یــک دغدغــه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در همــه کشــورها دولــت بــه منظــور امنیــت غذایــی از دامــدار‬ ‫و کشــاورز حمایــت ویــژه ای دارد و اجــازه نمــی دهنــد کــه ایــن‬ ‫شــغل هــای اســتراتژیک بــه راحتــی از بیــن برونــد‪.‬‬ ‫امــا در کشــور مــا صنعــت دامپــروری‪ ،‬برخــاف اهمیــت خــود در‬ ‫اشــتغال و نقــش ان در تامیــن پروتئیــن حیوانــی بــرای نیــل بــه‬ ‫امنیــت غذایــی‪ ،‬در اولویت‏هــای پاییــن دســت‏اندرکاران امــر در‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت و متاســفانه شــاهد‬ ‫ایــن هســتیم کــه بــا اجــرای طــرح عادالنــه ســازی یارانــه هــا‬ ‫دامــداران گلســتانی بــدون پشــتوانه و حمایــت مســئوالن بــرای‬ ‫ادامــه حیــات شــغلی بــا مشــکالت دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫فروش دام راهکاری برای تامین نهاده‬ ‫در همیــن خصــوص گفتگــوی داشــتیم بــا یــک دامــدار گلســتانی‪،‬‬ ‫دامــداری کــه از حمایــت هــای دولــت و مســئوالن در طــی ســال‬ ‫هــای گذشــته ناامیــد شــده و حــرف زدن در ایــن مــورد را بــی‬ ‫فایــده مــی دانــد‪.‬‬ ‫محســن عابدینــی دامــدار صنعتــی گلســتان گفــت‪ :‬از بــس‬ ‫مشــکالت را مطــرح کردیــم امــا راهــکاری بــرای ان پیــدا نشــد و‬ ‫هــر روز شــرایط بدتــر از روز دیگــر مــی شــود‪ ،‬انگیــزه ای بــرای‬ ‫حــرف زدن در ایــن خصــوص نــدارم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت مــا بــرای همــه مســئوالن واضــح و‬ ‫مشــخص اســت و ایــن روزهــا وقتــی در جلســات بــرای بیــان‬ ‫مشــکالت وارد مــی شــویم‪ ،‬بــه نوعــی حــس مــی کنــم مــا را بــه‬ ‫ســخره گرفتــه انــد و هیــچ تالشــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت وجــود‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه دلیــل قیمــت بــاال و نبــود نقدینگــی بــرای‬ ‫تامیــن نهــاده‪ ،‬ناگزیــر بــه فــروش دام ســنگین و خریــد خــوراک‬ ‫بــرای زنــده نگــه داشــتن دیگــر دام هــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ ۳۲۰ :‬راس گاو دارم کــه بــه خاطــر نبــود نهــاده‬ ‫دامــی‪ ،‬خــوراک و شــیردهی انهــا را بــه کمتــر از نصــف رســانده ام‬ ‫تــا بتوانــم حیــات انهــا را حفــظ کنــم‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار صنعتــی گلســتان افــزود‪ :‬از فروردیــن مــاه‪ ،‬پــول‬ ‫نهــاده را واریــز کردیــم امــا هنــوز نهــاده ای بــه مــا تحویــل داده‬ ‫نشــده و تنهــا جــو در اختیــار دامــدار قــرار دادنــد و ســویا و ذرت‬ ‫را بــه مــا ندادنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســه شــرکت اریــا تجــارت‪ ،‬قســمتی از اوا تجــارت‬ ‫و امــور پشــتیبانی دام پــول نهــاده واریــز کردیــم امــا انهــا هنــوز‬ ‫نهــاده بــه مــا تحویــل ندادنــد و مــی گوینــد کــه دولــت بــرای تامیــن‬ ‫با ما تماس بگیرید‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 62.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 148,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 155,910,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 87,650,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 56,340,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫نهــاده ارز تحصیــص نــداده اســت‪.‬‬ ‫عابدینــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر نهــاده بــا قیمــت‬ ‫ازاد در بــازارگاه بارگــذاری شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬قــرار بــود تــا‬ ‫خــرداد مــاه نهــاده دولتــی بــه مــا دهنــد تــا بتوانیــم گــردش مالــی‬ ‫بــرای تهیــه نهــاده بــا قیمــت ازاد را داشــته باشــیم کــه متاســفانه‬ ‫ایــن مســئله محقــق نشــد بمانــد‪ ،‬نهــاده هــای را کــه از قبــل از‬ ‫حــذف ارز پــول انهــا را واریــز کردیــم بــه مــا تحویــل ندادنــد‪.‬‬ ‫وعده های دولت برای تامین نهاده محقق نشده است‬ ‫رئیــس تعاونــی گاوداران صنعتــی گــرگان نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت وعــده تامیــن نهــاده بــه دامــداران صنعتــی داده‬ ‫بــود امــا تاکنــون محقــق نشــده و دامــداران در شــرایط ســختی‬ ‫بــه ســر مــی برنــد‪.‬‬ ‫محمــد تیمــوری اظهــار کــرد‪ :‬شــرایط خیلــی ســختی در پیــش‬ ‫روی داریــم و وعــده جهــاد کشــاورزی در خصــوص تخصیــص‬ ‫نهــاده دولتــی تــا خــرداد مــاه هنــوز محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس تعاونــی گاوداران صنعتــی گــرگان افــزود‪ :‬تاکنــون تنهــا‬ ‫یــک نوبــت نهــاده دولتــی بــه دامــدار در اردیبهشــت مــاه تخصیص‬ ‫یافــت کــه ان هــم بــرای ســهمیه فروردیــن بــود‪.‬‬ ‫تیمــوری گفــت‪ :‬امــا متاســفانه همــان ســهمیه فروردیــن را نیــز‬ ‫شــرکت هــا هنــوز بــه دامــدار ندادنــد و طــی تماســی کــه داشــتیم‪،‬‬ ‫بــه مــا گفتــه شــده هنــوز دولــت ارز تامیــن نهــاده را تخصیــص‬ ‫نــداده اســت‪.‬‬ ‫تداخــل در خــوراک بــه شــیردهی و ژنتیــک دام لطمــه ســنگینی‬ ‫مــی زنــد‬ ‫رئیــس تعاونــی گاوداران صنعتــی گــرگان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اگــر تامیــن نهــاده بــرای دام هــای ســنگین انجــام نشــود‪ ،‬ضربــه‬ ‫ســنگینی بــه دامــدار وارد خواهــد شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دام‬ ‫موجــود زنــده اســت کــه اگــر خللــی در تغذیــه ان بــه وجــود بیایــد‬ ‫هــم از لحــاظ شــیردهی و هــم ژنتیــک لطمــه ســنگینی خواهــد‬ ‫خــورد کــه جبــران ان زمــان زیــادی مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه گاو هــای صنعتــی اکثــرا اصــاح نــژادی‬ ‫هســتند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن دام هــا یــک ســرمایه ملــی هســتند‬ ‫کــه بایــد بــرای حفــظ و بقــا انهــا تــاش بیشــتری از ســوی دولــت‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا بیــان اینکــه دولــت بــه منظــور تامیــن نقدینگــی‬ ‫حــذف ارز ترحیجــی بــرای دامــداران تســهیالت بــه عنــوان ســرمایه‬ ‫گــردش در نظــر گرفتــه‪ ،‬گفــت‪ :‬از انجایــی کــه بانــک هــا قوانیــن‬ ‫خــاص خودشــان را دارنــد تاکنــون حتــی یــک دامــدار‪ ،‬موفــق‬ ‫نشــده ایــن تســهیالت را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مشــکالت مطــرح شــده از ســوی دامــداران بــه ســراغ‬ ‫مدیــرکل امــور پشــتیبانی دام گلســتان رفتیــم تــا از اقداماتــی کــه‬ ‫در ایــن حــوزه انجــام دادنــد مطلــع شــده و جویایــی راهکاریــی‬ ‫بــرای حــل مشــکالت دامــداران باشــیم‪.‬‬ ‫تامیــن نهــاد دامــی مشــکلی وجــود نــدارد وزارت جهــاد بایــد‬ ‫مجــوز توزیــع دهــد‬ ‫محمــد رضــا جامــی اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن و ذخیــره ســازی نهــاده‬ ‫دامــی یکــی از وظایفــی اســت کــه بــر عهــده داریــم امــا توزیــع‬ ‫نهــاده دامــی بــا مجــوز وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام گلســتان افــزود‪ :‬مــا بــرای تامیــن‬ ‫نهــاد مشــکلی نداریــم امــا بایــد مجــوز از ســوی وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی صــادر شــود تــا مــا بتوانیــم نهــاده را در بــازارگاه‬ ‫بارگــزاری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه اصلــی ایــن اداره کل ذخیــره‬ ‫ســازی نهــاده دامــی اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬نهــاده هــای ذخیــره‬ ‫شــده‪ ،‬ذخایــر اســتراتژیک کشــور اســت تــا زمانــی کــه بــازار بــا‬ ‫مشــکل مواجــه مــی شــود بتوانیــم تامیــن نهــاده داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫جامــی یــاداور شــد‪ :‬پشــتیانی امــور دام‪ ،‬تامیــن کننــده نهــاده‬ ‫بــازار نیســت‪ ،‬امــا در چنــد ســال گذشــته بــه دلیــل تحریــم هــا‬ ‫از یــک ذخیــره کننــده بــه تامیــن کننــده بــزرگ تبدیــل شــده ایــم‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام گلســتان ادامــه داد‪ ۱۳۲ :‬هــزار تــن‬ ‫نهــاده ذرت‪ ،‬کنجالــه و جــو دامــی از اول ســال تاکنــون توزیــع‬ ‫کردیــم کــه بیشــترین توزیــع نیــز بــرای مرغــداری هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از اول اســفند نــگاه بــه ایــن ســمت اســت کــه‬ ‫دامــداران دام ســنگی‪ ،‬نهــاده را ازطریــق علوفــه ای کــه کشــت‬ ‫مــی شــود تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫جامــی در خاتمــه بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن نهــاده تاکنــون‬ ‫مشــکلی نداشــته ایــم‪ ،‬متذکــر شــد‪ :‬از قبــل اجــرای طــرح مردمــی‬ ‫ســازی یارانــه هــا عمدتــا نهــاده هــای دامــی را توزیــع کردیــم و‬ ‫بعــد از ان بیشــتر بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه فعــال اســت‪.‬‬ ‫شــاید وزارت جهــاد کشــاورزی هنــوز در جریــان وضعیــت بغرنــج‬ ‫دامــداران گلســتانی قــرار نگرفتــه اســت‪ ،‬کــه بــا وجــود ایــن همــه‬ ‫مشــکالت کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد امــا هنــوز تحویــل نهــاده‬ ‫اردیبهشــت مــاه انهــا انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای دامداران‬ ‫بــه ســراغ معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان‪ ،‬رفتیــم از راهــکار جهــاد بــرای رفــع ایــن معضــل جویــا‬ ‫شــویم‪ ،‬و بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت نهــاده دامــی و نبــود‬ ‫نقدینگــی دامــداران چگونــه مــی تواننــد بــه حیــات شــغلی خــود‬ ‫ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫عبدالغفــار تخلــه اظهــار کــرد‪ :‬تامیــن نهــاده در بخــش دام و‬ ‫طیــور بــه صــورت ارز نیمایــی بــه انــدازه کافــی در ســامانه بــازارگاه‬ ‫بارگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫واحــد مرغــداری مــی توانــد ایــن نهــاده هــا را بــه طــور مســتقیم‬ ‫خریــداری کنــد و بخــش دام از طریــق تشــکل هــا مــی توانــد‬ ‫اقــدام بــه خریــد نهــاده دامــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حــذف ارز ترجیحــی از نهــاده هــای دامــی و‬ ‫تامیــن نهــاده بــا قیمــت ارز نیمایــی بــرای دامــداران‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــه همیــن منظــور دولــت تســهیالت ســرمایه در گــردش بــا نــرخ‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد را بــرای دامــداران در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تخلــه افــزود‪ :‬همچنیــن بــرای ســرمایه در گــردش دامــداران‪،‬‬ ‫تســهیالت تــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان بــرای دامــداران ســنتی و بــرای‬ ‫دامــداران صنعتــی هــم بــه ازای هــر راس دام ســه میلیــون‬ ‫‪۲۰۰‬هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص عــدم پرداخــت مطالبــات دامــداران از کارخانــه‬ ‫فــراورده هــای لبنــی‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا هــم بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا‬ ‫بتوانیــم هــر چــه زودتــر دامــداران مطالبــات خــود را دریافــت کننــد‬ ‫و پیگیــری هایــی نیــز در ایــن زمینــه داشــته ایــم‪.‬‬ ‫مشکل تامین نهاده فروردین به زودی حل می شود‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی گلســتان‬ ‫همچنیــن در خصــوص عــدم تخصیــص نهــاده هــای فروردیــن‬ ‫مــاه بــه دامــداران‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکلی در خصــوص تخصیــص ارز‬ ‫بــرای شــرکت هــای وارد کننــده وجــود داشــت کــه بــا پیگیــری‪،‬‬ ‫تاحــدودی مشــکل رفــع شــده اســت‪.‬‬ ‫تخلــه ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر شــرکت هــا‪ ،‬تحویــل ذرت را‬ ‫شــروع کردنــد و کنجالــه ســویا را نیــز تــا یــک هفتــه اینــده تعییــن‬ ‫تکلیــف خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا بیان‬ ‫اینکــه نهــاده ســهمیه اردیبهشــت را هنــوز وزارتخانــه بــه تحویــل‬ ‫دســتگاه نــداده‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه نهــاده دولتــی‬ ‫تــا ‪ ۲۱‬اردیبهشــت یعنــی قبــل از اجــرای طــرح بــه دامــداران تعلــق‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫تخلــه در خاتمــه بــا بیــان اینکــه اولویــت مــا ایــن اســت کــه تامین‬ ‫نهــاد ســهمیه یارانــه ای اردیبهشــت مــاه را از وزارت خانــه دریافــت‬ ‫کنیــم‪ ،.‬تصریــح کــرد‪ :‬هنــوز توزیــع سراســری نهــاده انجــام نشــده‬ ‫و وزارت خانــه در حــال بررســی اســت و امیدواریــم کــه نهــاده‬ ‫بخــش دولتــی در کوتــاه تریــن زمــان تعییــن تکلیــف شــود‪.‬‬ ‫همیشــه زمانــی کــه مشــکالت مردمــی را بررســی مــی کنیــم و‬ ‫بــه صحبــت هــای مســئوالن مــی رســیم هیــچ مشــکلی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬امــا مســئوالن بایــد بداننــد کــه پیگیــری کــردن مشــکالت‬ ‫اگــر ممنتــج بــه نتیجــه نشــود دردی از مــردم دوا نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مــردم بــرای بــه بــار نشســتن طــرح عادالنــه ســازی یارانــه هــا‬ ‫صبــور باشــند‪ ،‬امــا ایــن صبــر در زمینــه دام جــواب نمــی دهــد و‬ ‫پســندیده تــر ایــن بــود دولــت قبــل از اجــرای ایــن جراحــی بــزرگ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تســهیالت ســرمایه در گــردش را فراهــم مــی کــرد تــا‬ ‫امــروز دامــداران گلســتانی مجبــور نباشــند بــرای ادامــه رونــد در‬ ‫ایــن صنعــت‪ ،‬دام هــای مولــد خــود را بــه کشــتارگاه بفرســتند‪.‬‬ ‫اعطــای تســهیالت درگــردش بــرای دامــداران بعــد از اجــرای‬ ‫طــرح عادالنــه ســازی یارانــه هــا بــا توجــه بــه فراینده هــای طوالنی‬ ‫بانــک هــا‪ ،‬هماننــد نوشــدارو بعــد از مــرگ ســهراب اســت‪.‬‬ ‫جشنواره تابستانی روزنامه بازار کسب و کار‬ ‫فرصتی استثنایی و غیر قابل تکرار برای اصناف و واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫‪0911 - 767‬‬ ‫تماس از طریق پیام رسان واتس اپ ‪767-- 4497 :‬‬ صفحه 2 ‫رتبه سوم گلستان در پوشش اینترنت روستاها‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گلســتان گفــت‪ :‬اکنــون از ‪ ۹۳۲‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار ایــن اســتان شــمالی ‪ ۹۰۰‬روســتا بــه شــبکه اینترنــت‬ ‫متصــل هســتند کــه بــه لحــاظ رتبــه در جایــگاه ســوم کشــوری قــرار دارد‪.‬‬ ‫محمــد احمــدی اظهــار داشــت‪ :‬اتصــال روســتاهای اســتان گلســتان بــه اینترنــت از ‪ ۷۰‬درصــد بــه ‪ ۹۵‬درصــد در زمــان حاضــر رســید کــه از میانگیــن‬ ‫‪ ۸۰‬درصــدی کشــور باالتــر اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬احسان مالحت‬ ‫حال کسب وکارهای کوچک‬ ‫خوب نیست !‏‬ ‫تعارض دامدار و محیط‬ ‫بانان در قلمرو یوزپلنگ‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا و خشکســالی عاملــی شــده کــه‬ ‫میــزان تولیــد علوفــه در مراتــع پاییــن باشــد‪ ،‬ضعــف‬ ‫پوشــش گیاهــی و کــم بــودن میــزان تولیــد علوفــه در‬ ‫منطقــه میاندشــت موضوعــی شــده کــه حیوانــات وحشــی‬ ‫بــا مشــکل جــدی بــرای تامیــن خــوارک روبــه رو شــوند‪.‬‬ ‫پرسه زنی وحوش‬ ‫به واسطه‬ ‫خشکسالی در‬ ‫نزدیکی سکونتگاه ها‬ ‫سرویس محیط زیست‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‪:‬‬ ‫کاهــش بارندگی هــا و خشکســالی ســبب شــده تــا وحــوش‬ ‫بــرای یافتــن اب و غــذا از زیســتگاه های طبیعــی خــود بــه نزدیکــی‬ ‫روســتاها و مناطــق مســکونی امــده و پرســه بزننــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکســب و کار‪ ،‬خراســان شــمالی زیســتگاه گونه های‬ ‫متنــوع از حیــات وحــش بــه واســطه وجــود رودهــای خروشــان‬ ‫و پــر اب ‪ ،‬چشــمه هــای همیشــه جوشــان و سرســبز اســت امــا‬ ‫ســال های ســال اســت کــه خشکســالی در ایــن خطــه از کشــور بــه‬ ‫تاخــت و تــاز پرداختــه‪ ،‬و در حــال فشــردن گلــوی حیــات وحــش‬ ‫اســت و باعــث تنــگ شــدن عرصــه بــر زیســت ایــن گونــه از حیــات‬ ‫وحــش شــده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی از معــدود اســتان هــای کشــور بــا ظرفیــت قابــل‬ ‫مالحظــه در عرصــه هــای محیــط طبیعــی و تنــوع زیســتی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از گونــه هــای بــا ارزش و شــاخص کشــور کــه نســل برخــی‬ ‫از انهــا در معــرض انقــراض اســت‪ ،‬ایــن اســتان را محــل امنــی برای‬ ‫زندگی یافته و در اکوسیســتم های جنگلی و کوهســتانی‪ ،‬اســتپی‬ ‫و دشــتی ان زیســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان بــه لحــاظ زیســت حیــات وحــش و تنــوع گونــه ای‬ ‫از جایــگاه ویــژه ای بــا وجــود ســه پــارک ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و‬ ‫ضامــن اهــو بعــاوه ‪ ۴۴.۶‬درصــد از گســتره پارک ملی گلســتان‪،‬‬ ‫یــک ذخیــره گاه زیســت کــره‪ ،‬ســه منطقــه حفاظــت شــده و‬ ‫داشــتن ‪ ۶۱‬درصــد از منطقــه حفاظــت شــده قرچقــه شهرســتان‬ ‫فــاروج‪ ،‬یــک پناهــگاه حیــات وحــش‪ ،‬ســه اثــر طبیعــی ملــی‪،‬‬ ‫یــک تــاالب و چهــار منطقــه شــکار ممنــوع در کنــار دخیــرگاه‬ ‫جنگلــی (ارس‪ ،‬بلــوط‪ ،‬زالزالــک و ‪ )...‬و قرق هــای مرتعــی تحــت‬ ‫مدیریــت ســازمان جنگلهــا و مراتــع برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫امــا بیشــتر چشــمه ها در ایــن مناطــق چنــد ســالی اســت کــه‬ ‫کــم اب و یــا خشــکیده اســت هــر چنــد در مناطــق ازاد هــم‬ ‫وضعیــت بــه همیــن منــوال بــوده‪ .‬و در ایــن خصــوص محیــط‬ ‫بانــان مــی گوینــد در ایــن مناطــق ابشــخورها نیــاز بــه ابرســانی‬ ‫پیــدا کرده انــد‪ ،‬مســووالن هــم در ایــن میــان ابرســانی ســیار بــه‬ ‫وحــوش را در دســتور کار قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن وضعیــت تولیــد علوفــه بــا کاهــش بارندگی هــا ســبب‬ ‫شــده تــا در مراتــع شــرایط نامناســب داشــته باشــد و از ایــن رو‬ ‫در تغذیــه وحــوش علفخــوار دچــار مشــکل شــده انــد و گاه و بــی‬ ‫گاه بــه نزدیکــی مناطــق روســتایی مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۴‬درصد پهنه خراسان شمالی درگیر خشکسالی‬ ‫اداره کل هواشناســی خراســان شــمالی اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۸۴‬درصــد از پهنــه اســتان بــر اســاس شــاخص ﺑﺎرش‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد یــک ســاله‪ ،‬بــه میــزان ‪ ۲۸‬هــزار کیلومتــر مربــع درگیــر‬ ‫خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن پدیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در بــازه زمانــی یــک ســاله تــا پایــان فروردیــن‬ ‫مــاه ســالجاری و بــر اســاس شــاخص ‪( SPEI‬ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) ‪ ،‬اکنــون ‪ ۲۲.۷‬درصــد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ۲۸.۵ ،‬درصــد تحــت تاثیــر‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ۲۱.۴ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪۱۱.۵‬‬ ‫درصــد خشکســالی خفیــف اســت‪.‬‬ ‫تعارض دامدار و محیط بانان در قلمرو یوزپلنگ‬ ‫میــزان تولیــد علوفــه در مراتــع بــا وجــود رونــد رو بــه جلــو‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگــی بــا کاهــش روبــرو شــده اســت‬ ‫ایــن موضــوع ســبب شــده تــا در تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دام‬ ‫دامــداران هــم بــا مشــکل روبــه رو شــوند‪ ،‬گرانــی نهــاده هــای‬ ‫دامــی هــم در ایــن میــان مزیــد بــر علــت وابســتگی دامــداران بــه‬ ‫علوفــه مراتــع شــده اســت زیــرا تــوان مالــی دامــداران در تامیــن‬ ‫علوفــه و تغذیــه دســتی بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دامــدار در میــان هیاهــوی خشکســالی‪ ،‬بــه فکــر تامیــن علوفــه‬ ‫و تغذیــه دام هــای خــود اســت کــه بعضــا منجــر بــه تعلیــف‬ ‫غیــر مجــاز مــی شــود بــه طــوری کــه ایــن تخلــف در میاندشــت‬ ‫جاجــرم هــم افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از قدیمــی تریــن مناطــق چهارگانــه کشــور پناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میاندشــت در شهرســتان جاجــرم بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫دارای یکــی از غنــی تریــن و متراکــم تریــن گونــه هــای جانــوری‬ ‫در بیــن زیســتگاه هــای اســتپی کشــور اســت‪.‬‬ ‫پناهــگاه میاندشــت بــا پــارک ملــی گلســتان ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود در شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتــر‪ ،‬بــا منطقــه حفاظــت شــده تــوران شــاهرود ‪۷۵‬‬ ‫کیلومتــر و بــا منطقــه حفاظــت شــده ســالوک اســفراین ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتــر فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت جاجرم گفت‪ :‬میــزان تولید علوفه‬ ‫در مراتــع بــه لحــاظ کاهــش بارندگــی و خشکســالی بــا کاهــش‬ ‫روبــرو بــوده اســت از ایــن رو تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت شهرســتان حضــور غیرمجــاز دامــداران در عرصه هــای‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــد صفــرزاده در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬دامــداران عــاوه‬ ‫بــر مناطــق مختلــف نســبت بــه تعلیــف غیرمجــاز دام بویــژه در‬ ‫منطقــه میاندشــت اقــدام مــی کننــد کــه ایــن خــود ســبب ایجــاد‬ ‫چالــش میــان محیــط بانــان بــا دامــداران شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان جاجــرم در ارتبــاط بــا‬ ‫تاثیــرات خشکســالی در زیســتگاه هــای حیــات وحــش شهرســتان‬ ‫جاجــرم گفــت‪ :‬کاهــش بارندگی ها و خشکســالی عاملی شــده که‬ ‫میزان تولید علوفه در مراتع پایین باشــد‪ ،‬ضعف پوشــش گیاهی‬ ‫و کــم بــودن میــزان تولیــد علوفــه در منطقــه میاندشــت موضوعــی‬ ‫شــده کــه حیوانــات وحشــی بــا مشــکل جــدی بــرای تامیــن خــوارک‬ ‫روبــه رو شــوند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬در تامیــن اب نیــز وحــوش‬ ‫دچــار مشــکل شــده اند و بــر ایــن اســاس بــه طــور مســتمر‬ ‫ابرســانی ســیار و پــر کــردن ابشــخورها در حــال انجــام اســت‬ ‫بــه طــوری کــه تاکنــون ابشــخورها بــدون اب نمانــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫ابرســانی بــه وســیله ‪ ۲‬دســتگاه تانکــر بــه صــورت ســیار انجــام‬ ‫مــی شــود همچنیــن بــرای تامیــن اب ســه دســتگاه تلمبــه بــادی‬ ‫هــم در اختیــار اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نیــاز اســت تــا نــاوگان بــرای بهبــود وضعیــت‬ ‫ابرســانی ســایر بــه وحــوش مــورد تقویــت قــرار گیــرد گفــت‪ :‬یــک‬ ‫حلقــه چــاه در منطقــه میاندشــت ســال گذشــته حفــر و بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید کــه دغدغــه هــا در قلمــرو یوزپلنــگ هــا را بــرای‬ ‫تامیــن اب مــورد نیــاز وحــوش کاهــش داد‪.‬‬ ‫صفــرزاده اظهــار داشــت‪ :‬خشکســالی و کاهــش تولیــد علوفــه‬ ‫در مراتــع شهرســتان و منطقــه میاندشــت ســبب شــده تــا حضور‬ ‫و پرســه وحــوش در مجــاورت زمیــن هــای کشــاورزی روســتاها‬ ‫بیشــتر شــود و در ایــن زمینــه کشــاورزان نگــران خســارت هــای‬ ‫وارد شــده بــه محصــوالت خــود هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر چنــد بــه ارزش حیــات وحــش مــردم اگاه‬ ‫هســتند و از اســیب رســاندن بــه وحــوش خــودداری مــی کننــد‬ ‫امــا انــان را نگــران از ایجــاد خســارت بــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫توســط وحــوش کــرده اســت‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬وجه تمایز و برجســته منطقه میاندشــت‬ ‫بــاال بــودن جمعیــت اهــوان بــه عنــوان طعمــه یوزپلنــگ نســبت بــه‬ ‫ســایر مناطــق یوزخیــز کشــور‪ ،‬اســت‪ ،‬مســووالن نیــز اعــام کرده اند‬ ‫کــه جمعیــت اهــوان در ایــن منطقه مناســب اســت‪.‬‬ ‫از امــن تریــن زیســتگاه هــای یــوز ایرانــی منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده میاندشــت جاجــرم بــا گســتره ‪ ۸۵‬هــزار هکتــار اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۲‬زیــر حفاظــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پوشــیده از دشــت هــای وســیع بــا اقلیمــی خشــک‪،‬‬ ‫نیمه خشــک و تراکم گیاهی نســبتا مطلوب اســت و عبور کالشــور‬ ‫از ان ســبب شــده تــا ایــن منطقــه حتــی در خشکســالی هــا چنــدان‬ ‫مشــکل کــم ابــی را احســاس نکنــد‪.‬‬ ‫افزایش ابرسانی سیار به وحوش اسفراین‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬در‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی خشکســالی و کمبــود منابع اب ســبب شــد تا‬ ‫ابرســانی ســیار بــه وحــوش افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫علی فرجی در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬نیمی از چشــمه ها‬ ‫در حــال حاضــر و طبــق مشــاهدات‪ ،‬در مناطــق تحــت مدیریــت‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان خشــکیده و بــی اب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در طبیعــت ابدهــی چشــمه ها هــم‬ ‫اکنــون بــه شــدت کاهــش یافتــه و خشــک شــده اســت از ایــن رو‬ ‫بــرای یافتــن اب وحــوش بــه ناچــار بــه مناطــق نزدیــک روســتاها‬ ‫کشــانده مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ابرســانی ســیار بــه واســطه چهــار دســتگاه‬ ‫تانکــر بــرای رفــع عطــش وحــوش و جلوگیــری از پرســه و حضــور‬ ‫انــان در نزدیکــی روســتاها‪ ،‬در حــال انجــام اســت کــه متاســفانه در‬ ‫ایــن ارتبــاط بــا کمبــود ایــن نــاوگان ابرســانی روبــه روهســتیم‪ ،‬نیــاز‬ ‫اســت بــرای ابرســانی بهتــر بــه وحــوش شــمار ایــن نــاوگان حــدود‬ ‫‪ ۲‬برابــر شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین ادامــه داد‪:‬‬ ‫کاهــش بارندگــی هــا و وضعیــت نامناســب مراتــع وحــوش را در‬ ‫یافتــن علوفــه در طبیعــت بــا مشــکل روبــه رو کــرده و انــان را بــه‬ ‫اطــراف روســتاها مــی کشــاند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تدابیــر الزم عــاوه بــر ابرســانی ســیار‪ ،‬اندیشــه‬ ‫شــده تــا ابشــخورها را محیــط بانــان مــورد مرمــت و الیروبــی قــرار‬ ‫دهنــد و نســبت بــه مرمــت و بازســازی ابشــخورها محیــط بانــان بــا‬ ‫گشــت زنــی هــا و حضــور در عرصــه هــا‪ ،‬اقدامــات الزم را انجــام‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در عرصــه هــای تحــت مدیریت این اداره امســال ‪ ۱۸‬ابشــخور‬ ‫فلــزی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫افزایش تعلیف غیرمجاز دام در مراتع‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان‬ ‫شــمالی نیــز در ایــن بــاره گفــت‪ :‬بــه واســطه کاهــش نــزوالت‬ ‫اســمانی و از ســوی دیگــر خشکســالی و ســبب شــده اســت تــا در‬ ‫مراتــع و مناطــق حفاظــت شــده اســتان حضــور غیرمجــاز دامــداران‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬چــرا کــه متاســفانه دامــداران پیــش از موعــد مقــرر‬ ‫وارد مراتــع شــدند و ایــن امــر محیــط بانــان را عاصــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫محمدحســین صالحــی بــدون ذکــر تعــداد برخــورد بــا تعلیــف‬ ‫غیرمجــاز دام در عرصــه هــای طبیعــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫در میاندشــت شهرســتان جاجــرم‪ ،‬قرخــورد شهرســتان مانــه و‬ ‫ســملقان‪ ،‬ســاریگل و ســالوک در شهرســتان اســفراین شــاهد‬ ‫هجــوم دامــداران بــه مراتــع هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حضــور دام ســبب خســارت و ضربــه بــه‬ ‫پوشــش گیاهــی در مراتــع در فصــل بهــار اســت و بــرای مراتــع‬ ‫تهدیــدی جــدی محســوب مــی شــود امــا دامــداران تنهــا بــه فکــر‬ ‫تعلیــف دام و بــی توجــه بــه ایــن امــر‪ ،‬هســتند‪ ،‬عــاوه بــر ان‬ ‫حضــور دام و ســگ هــای گلــه ســبب ناامــن شــدن زیســتگاه هــا‬ ‫در فصــل زاداوری حیــات وحــش بــرای حیوانــات بویــژه بــره هــا‬ ‫و نــوزادان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه عنــوان زیســتگاه گونــه ارزشــمند یوزپلنــگ ایــن‬ ‫امــر بویــژه در میاندشــت جاجــرم دارای حساســیت بیشــتری‬ ‫اســت‪ ،‬حضــور ســگ هــای دامــداران تهدیــد بــرای بــره هــای‬ ‫اهــوان و جمعیــت ایــن گونــه وحشــی بــه عنــوان طعمــه یوزهــا‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی در ادامــه‬ ‫گفــت‪ :‬در عرصــه هــا محیــط بانــان حضــور دارنــد و بــا چــرای‬ ‫غیرمجــاز مقابلــه مــی کننــد امــا بعضــا ایــن برخوردهــا منجــر بــه‬ ‫تنــش می شــود‪ ،‬انتظــار مــی رود تــا در ایــن بــاره دســتگاه قضــا از‬ ‫محیطبانــان بــه عنــوان ضابــط قضایــی حمایــت ویــژه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬گونــه پســتاندار از ‪ ۱۹۷‬گونــه موجــود در کشــور در خراســان‬ ‫شــمالی زیســت دارد و ‪ ۱۴۱‬گونــه پرنــده از ‪ ۵۳۲‬گونــه موجــود‬ ‫در کشــور‪ ۶۸ ،‬خزنــده از ‪ ۲۲۸‬گونــه موجــود کشــور‪ ،‬چهــار گونــه‬ ‫خزنــده دوزیســت از ‪ ۲۰‬گونــه موجــود و هشــت گونــه ماهــی‬ ‫و ابــزی از مجمــوع ‪ ۱۶۰‬گونــه ابــزی موجــود در کشــور زیســت‬ ‫مــی کننــد کــه برخــی از ایــن گونــه هــا نظیــر یوزپلنــگ‪ ،‬باالبــان‪،‬‬ ‫هوبــره‪ ،‬کبــک دری و کرکــس مصــری در طبقــه بنــدی اتحادیــه‬ ‫جهانــی حفاظــت از طبیعــت (‪ )IUCN‬در رده هــای بحرانــی و در‬ ‫حــال انقــراض قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی مناطــق‬ ‫حفاظــت شــده و پــارک هــای ملــی ســالوک‪ ،‬ســاریگل و ضامــن‬ ‫اهــو‪ ،‬مناطــق حفاظــت شــده قرخــود‪ ،‬گلــول‪ ،‬ســرانی و پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش میاندشــت جاجــرم را بــا گســتره حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا اطمینــان مــی تــوان گفــت کاهــش نــرخ بیــکاری و ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایداریکــی از مهمتریــن و اساســی ترین مســائل‬ ‫جامعــه مــورد‏نظــر مقــام معظــم رهبــری در انتخــاب شــعار‬ ‫ســالو در سیاســت گذاریها و برنامه ریزی هــا‪ ،‬از دغدغــه هــای‬ ‫همیشــگی دولت هــا بــوده‏اســت‪ .‬امــا بــا توجــه بــه ســاختار‬ ‫بــازار کار ایــران و شــاخصهای اقتصــادی جامعــه‪ ،‬بــه نظــر‬ ‫می ایــد بــا اجــرای سیاســتهای موجــود‏‪ ،‬کاهــش کوتــاه مــدت‬ ‫نــرخ بیــکاری امکان پذیــر نباشـ ‪‎‬د‏‪ ‎.‬راه حــل جهانــی حــل معضــل‬ ‫ریشــه ای بیــکاری توجــه بهبنگاه هــای ‏اقتصــادی کوچــک‬ ‫(‏‪sme‬‏)‪،‬اســتارت اپ هاو دانــش بنیانهاســت‏‪.‬‬ ‫البتــه اســتان ها هــم بایــد بتوانند با بهره گیــری از فعالیت های‬ ‫علمــی بازاریابــی بــرای اســتان خــود جایــگاه مناســبی تعریــف‬ ‫کــرده و‏فعــاالن و ســرمایه گذاران را بــه ســمت خــود بکشــانند‪‎.‬‬ ‫‪‎‬بازاریابــی از طریــق متمرکــز شــدن بــر مزیت هــای رقابتــی‬ ‫هــر منطقــه‏می توانــد نقشــی کلیــدی در مقابلــه بــا بیــکاری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬فعالیت هــای اصلــی بازاریابــی محلــی می توانــد‬ ‫شــامل فراه ـم اوری‏فعالیت هــای ترفیعی‪-‬تشــویقی‪ ،‬ایجــاد و‬ ‫راه انــدازی وب ســایت های چندزبانــه و تبلیغــات باشــد‬ ‫اگــر بخواهیــم بــه برخــی از دالیــل رشــد بیــکاری اشــاره کنیــم‬ ‫حتمــا بایــد از مــوارد زیــر نــام ببریــم‏‪:‬‬ ‫ عــدم تناســب بیــن ظرفیــت فعلــی پذیــرش دانشــجو در‬‫دانشــگاه و نیازهــای اتــی بــازار کا ‪‎‬ر‪‎.‬‬ ‫ی‪‎.‬‬ ‫ عدم تناسب بین محتوای اموزش با مهارتهای شغل ‪‎‬‬‫ عدم توفیق دانشــگاهها درانگیزه خدمت رســانی به جامعه‬‫ن‪‎.‬‬ ‫در دانشجویا ‪‎‬‬ ‫ مشــخص نبــودن حداقــل قابلیتهــای علمــی و عملــی بــرای‬‫ن‪‎.‬‬ ‫فــارغ التحصیــل شــد ‪‎‬‬ ‫همچنیــن‏‪‎:‎‬رواج نیافتــن و مشــخص نبــودن فرهنــگ کاریابــی‬ ‫و عــدم توســعه بنگاههــای کاریابــی خصوصــی در ایــن میــان‬ ‫افزایــش روز افــزون تعــداد متقاضیــان و رقابــت شــدید بــرای‬ ‫کســب مشــاغل موجــود و افــرادی کــه بدنبــال شــغل دوم‬ ‫‏هســتند همچنیــن رواج نیافتــن فرهنــگ کارافرینــی و کــم‬ ‫شــدن تعــداد کارافرینــان را هــم بایــد اضافــه کــرد‏‪.‬‬ ‫البتــه جامعه شناســان تاکیــد دارنــد یکــی از مهمتریــن دالیــل‬ ‫بیــکاری فقــدان مهارت هــای کافــی افــراد جویــای کار اســت و‬ ‫بــه طــور‏قطــع توجــه بــه اموزش هــای مهارتــی می توانــد تــا حــد‬ ‫زیــادی زمینه هــای کاهــش نــرخ بیــکاری در جامعــه و به تبع ان‬ ‫کاهــش‏جرایــم و معضــات اجتماعــی را فراهــم کنــد‏‪.‬‬ ‫فراگیــری اموزش هــای مهارتــی بــه وســیله جوانــان یــک‬ ‫ضــرورت و زمینه ســاز موفقیــت در زندگــی فــردی و اجتماعــی‬ ‫و رفــع‏مشــکل بیــکاری اســت‪ .‬تــا زمانــی کــه بــه ارتبــاط جــدی‬ ‫اموزش هــای مهارتــی در کنــار تحصیــات دانشــگاهی دقــت‬ ‫نشــود شــاهد‏انبــوه بیــکاران خواهیــم بــود چــرا کــه هــم اکنــون‬ ‫بخــش زیــادی از دانش اموختــگان بــه دلیــل نداشــتن مهــارت‬ ‫کافــی بیــکار هســتند‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت تلفیــق دانــش بــا مهــارت و‬ ‫خالقیــت عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال پایــدار و توســعه‪ ،‬تاثیــر‬ ‫مهمــی در رشــد‪،‬‏توســعه اقتصــادی و توانمندســازی منابــع‬ ‫انســانی دارد کــه بایــد در ایــن زمینــه توجــه بیشــتری صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬اموزش هــای‏مهارتــی فنــی و حرفـه ای بایــد متناســب بــا‬ ‫نیازهــای بــازار کار و ظرفیت هــای شهرســتان باشــد تــا باعــث‬ ‫ایجــاد شــغل و تخصــص‏در افــراد شــود‏‪.‬‬ ‫بــر اســاس تحقیقاتــی کــه توســط ســازمان دیده بــان جهانی‬ ‫ی )‪‎(GEM‬در ســال ‪ ۲۰۰۲‬بــا در نظــر گرفتــن ‪۳۷‬‬ ‫کار افرینــ ‪‎‬‬ ‫کشــور‏جهــان صــورت گرفتــه ‪ ،‬توســعه کســب و کارهــای‬ ‫کوچــک و متوســط منجــر بــه کاهــش نــرخ بیــکاری بــه طــور‬ ‫معنــی داری‏می شــود ‏‪.‬‬ ‫بــا اســتقرار مراکــز شــتابدهنده در مناطــق کم درامــد‪ ،‬می تــوان‬ ‫پوشــش و حمایتــی مناســب بــرای انــان در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫دولــت‏می توانــد از روش هــای مختلــف از جملــه کاهــش یــا‬ ‫حــذف مالیــات‪ ،‬تامیــن مالــی و پرداخــت یارانــه ایــن مراکــز را‬ ‫حمایــت کننــد‪ .‬بــا‏تقویــت فضــای شــتاب دهنده ها و مراکــز‬ ‫رشــد از طریــق ارائــه خدمــات مشــترک تجــاری (کارهــای اداری‬ ‫– خدماتــی‪ ،‬امنیــت‏و…)‪ ،‬اســتفاده از تجهیــزات (کامپیوتــر‪،‬‬ ‫تلفــن‪ ،‬دســتگاه فکــس و…) و ســایر امکانــات (ناهارخــوری‪،‬‬ ‫اتــاق جلســات و…)‏عــاوه بــر کاهــش هزینه هــای ایــن مراکــز‪،‬‬ ‫شــبکه های اطالعاتــی و تبــادل ایــده میــان کارافرینــان تســهیل‬ ‫شــده و همیــن امــر منجــر‏بــه افزایــش اشــتغ ال زایی پایــدار‬ ‫خواهــد شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــا حــال کســب و کارهــای کوچــک در شــرایط فعلــی خــوب‬ ‫نیســت ‪ .‬مــوازی کاری در حمایــت از کســب وکارهــای کوچــک‬ ‫و‏نبــود یــک کل منســجم در بدنــه دولــت امــداد رســانی بــه ایــن‬ ‫بیمــار را مختــل کــرده اســت ‏‪.‬‬ ‫مــا هنــوز در ایــران نمی دانیــم بنــگاه اقتصــادی کوچــک را‬ ‫بــر اســاس تعــداد شــاغالن دســته بندی کنیــم یــا بــر اســاس‬ ‫میــزان فــروش‏ســاالنه یــا تلفیقــی از ایــن دو‪ ،‬چــرا کــه تعریــف‬ ‫معینــی از ایــن بنــگاه هــا در اســناد توســعه و برنامــه هــای کالن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اقتصــادی نشــده‏اس ـ ‪‎‬‬ ‫در ایــن میــان خودزنــی کســب و کارهــای خُــرد بــا‬ ‫کاهــش حاشــیه ســود بــه جــای ایجــاد ارزش افــزوده‬ ‫هــم بی تاثیــر نیســت‪.‬‬ ‫در کنــار تمامــی مشــکالتی کــه کســب وکارهــای کوچــک دارنــد‬ ‫نبــود تفکــر خلــق ثــروت و افزایــش بازدهــی از طریــق خالقیــت‬ ‫و ‏نــواوری بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم و اقتصــاد‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کشــورهم مانــع از موفقیــت کســب انهــا شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫در پایــان امیــدوارم بــا فراخــوان ظرفیــت فعــاالن اقتصــادی‪،‬‬ ‫انجمــن هــای بازاریابــی و کلیــه عناصــر تاثیــر گــذار در حــوزه‬ ‫‏اشــتغال و بــا بهــره گیــری از تجــارب کارافرینــان ‪ ،‬مســیر‬ ‫میانبــری بــرای حــل اشــتغال پایــدار در کشــور فراهــم ایــد‏‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫گشایش جدید بازار ارز‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫‪ ۵۹‬درصد روستاهای‬ ‫گنبدکاووس اب‬ ‫اشامیدنی دارند‬ ‫بــا تصمیــم جدیــد بانــک مرکــزی عــاوه بــر صادرکننــدگان‪ ،‬تمامــی افــراد حقیقــی و حقوقــی‬ ‫مجــاز بــه خریدوفــروش ارز بــا نــرخ توافقــی در صرافی هــا هســتند‪ ،‬تصمیمــی کــه شــاید باعــث‬ ‫ورود ارزهــای خانگــی بــه بــازار شــود‪ .‬پــس از حضــور نــرخ دالر در قلــه قیمتــی تاریخــی خــود طــی‬ ‫معامــات روز هــای ابتدایــی هفتــه گذشــته‪ ،‬نهــاد بازار ســاز بانــک مرکــزی سیاس ـت های عرضــه ارز‬ ‫در صرافی هــای ازاد را تغییــر داد‪ .‬در راســتای سیاسـت های جدیــد‪ ،‬صرافی هــای ازاد می تواننــد بــا‬ ‫خریــداری دارایی هــای ارزی افــراد حقیقــی و حقوقــی بــه قیمــت توافقــی‪ ،‬بــه جمــع عرضه کننــدگان‬ ‫بــازار بپیوندنــد‪ .‬عــده ای از کارشناســان ارزی بــر ایــن باورنــد کــه حضــور نــرخ دالر در سراشــیبی‬ ‫کاهشــی در اثــر چــراغ ســبز جدیــد بانــک مرکــزی اســت و در صــورت تــداوم یافتــن سیاس ـت های‬ ‫این چنینــی و اعطــای اختیــارات بیشــتر بــه تعییــن قیمــت بــازار ‪ ،‬از شــدت نوســانات قیمتــی بــازار ارز‬ ‫کاســته خواهــد شــد‪ .‬مصطفــی قمری وفــا‪ ،‬مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی نیــز روز پنج شــنبه‬ ‫از افزایــش یــک میلیــون و ‪ ۶۲۰‬هــزار دالری حجــم اســکناس های موجــود در بــازار پــس از اجــرای‬ ‫سیاســت های تســهیل گرانه بانــک مرکــزی خبــر داد‪.‬‬ ‫هفتــه ســوم خــرداد بــرای نــرخ دالر هفتــه مهمــی بــود‪ .‬در روز هــای ابتدایــی ایــن هفتــه هــر بــرگ‬ ‫اســکناس دالر بــا افزایــش نــرخ بــه ســقف تاریخــی خــود رســید و در ســطح قیمتــی ‪ 33‬هــزار و ‪150‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس گفــت‪۵۹ :‬‬ ‫درصــد روســتاهای ایــن شهرســتان مــرزی دارای اب‬ ‫اشــامیدنی هســتند و بــرای پوشــش بقیــه روســتاها‬ ‫برنامــ ه ریزی هــای الزم در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســین ســعیدی راد‬ ‫در نشســت بــا بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس و برخــی‬ ‫اعضــای شــورای اســامی ایــن بخــش گنبــدکاووس‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ایــن شهرســتان ســه شــهر و ‪۱۶۱‬‬ ‫روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار و تعــدادی نقطــه جمعیتــی‬ ‫دارد کــه بــا کســری افــزون بــر ‪ ۴۰۰‬لیتــر بــر ثانیــه‬ ‫مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از کمبــود اب شهرســتان‬ ‫گنبــدکاووس بــا حفــر تعــداد ‪ ۶‬حلقــه چــاه کــه در‬ ‫مرحلــه انجــام اســت و حــدود ‪ ۲۵۰‬لیتــر برثانیــه هــم‬ ‫بــا تکمیــل ســد نرمــاب چهــل چــای مینودشــت برطــرف‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســعیدی راد اضافــه کــرد‪ :‬اگرچــه طــی چنــد ســال‬ ‫اخیــر بخشــی قابــل توجهــی از اعتبــارات ابرســانی‬ ‫روســتایی گلســتان از محــل صنــدوق توســعه بــه‬ ‫گنبــدکاووس اختصــاص می یابــد امــا بــه ســبب عقــب‬ ‫ماندگی هــای ســنوات گذشــته حــوزه اب و فاضــاب‬ ‫ایــن شهرســتان و کمبــود منابــع ابــی همچنــان نیازمنــد‬ ‫تخصیــص اعتبــارات ویــژه می باشــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در زمــان حاضــر بــه ‪ ۱۴‬روســتای نــوار‬ ‫مــرزی گنبــدکاووس و برخــی نقــاط روســتایی بخــش‬ ‫مرکــزی ایــن شهرســتان بــا تانکــر ابرســانی می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گنبــدکاووس همچنیــن‬ ‫افــزود‪ :‬هــم اکنــون نیــاز شــهر گنبــدکاووس و ‪۱۱‬‬ ‫روســتای اقمــاری ان بــه اب اشــامیدنی در شــرایط‬ ‫پیــک مصــرف ‪ ۸۳۲‬لیتــر بــر ثانیــه اســت کــه بــا کمبــود‬ ‫‪ ۳۵۳‬لیتــر بــر ثانیــه مواجــه اســت کــه بــرای رفــع ان‬ ‫تعــدادی چــاه بــا دبــی ‪ ۱۸۰‬لیتــر برثانیــه حفــر شــده کــه‬ ‫یــک حلقــه از ایــن چــاه هــا وارد مــدار بهــره بــرداری‬ ‫شــده و مابقــی بــه زودی بــه خطــوط انتقــال متصــل‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ســعیدی راد گفــت‪ :‬بــه ســبب مشــکالت کمبــود‬ ‫منابــع ابــی در گنبــدکاووس‪ ،‬خشکســالی و گرمــای‬ ‫بــاالی ایــن شهرســتان در فصــل تابســتان تنهــا راه‬ ‫عبــور از تنــش ابــی فرهنــگ ســازی و مدیریــت مصــرف‬ ‫و پرهیــز از مصــارف غیرضــروری از جملــه اســتفاده‬ ‫از اب اشــامیدنی بــرای مصــارف دامــی‪ ،‬فضــای ســبز‬ ‫یــا کشــاورزی در مناطــق روســتایی و شــهری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دهیــاران و شــوراهای روســتایی‪ ،‬علمــا و‬ ‫روحانیــون‪ ،‬معتمــدان روســتاها و رســانه های ارتبــاط‬ ‫جمعــی بایــد بــه مــردم نســبت بــه اســتفاده صحیــح‬ ‫از اب اشــامیدنی و مدیریــت مصــرف ان اگاهــی‬ ‫بخشــی نماینــد‪.‬‬ ‫بخشــدار مرکــزی گنبــدکاووس در ایــن نشســت بــا‬ ‫قدردانــی از تالش هــای مجموعــه اب و فاضــاب‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم مناطــق روســتایی ایــن شهرســتان در‬ ‫تابســتان پارســال بــا مشــکل قطــع بــرق و اب مواجــه‬ ‫بودنــد کــه بایــد تــاش کنیــم ایــن مشــکالت در ســال‬ ‫جــاری کمتــر شــود‪.‬‬ ‫خلیــل اشــور فارســیانی افــزود‪ :‬در ســفر شــهریور ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲‬تــن از معاونــان وزیــر نیــرو بــه گنبــدکاووس‬ ‫قــول مســاعد جهــت رفــع مشــکالت کــم ابــی و قطــع‬ ‫بــرق ایــن شهرســتان دادنــد کــه بــا تســریع در تحقــق‬ ‫وعده هــا‪ ،‬مشــکالت مــردم کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬برخــی روســتاهایی بخــش مرکــزی کــه‬ ‫مشــکل یــا کمبــود اب اشــامیدنی دارنــد امادگــی الزم‬ ‫بــرای اهــدای زمیــن جهــت حفــر چــاه اب دارند‪/.‬ایرنــا‬ ‫تومانــی بــه فــروش رســید‪ .‬امــا پــس از تغییــر رویــه نهاد هــای بازار ســاز و اعطــای اختیــارات بیشــتر بــه‬ ‫رونــد بــازار‪ ،‬رونــد کاهشــی دالر اغــاز شــد‪ .‬در راســتای رونــد مذکــور قیمــت دالر ظــرف مــدت ‪ 3‬روز از‬ ‫قلــه قیمتــی خــود تــا رقــم ‪ 31‬هــزار و ‪ 900‬تومــان افــت کــرد‪ .‬معامــات اخــر هفتــه دالر امــا تالطــم نســبتا‬ ‫زیــادی داشــت‪ .‬هــر بــرگ اســکناس دالر ازاد در معامــات ابتدایــی روز پنج شــنبه ‪ 26‬خــرداد بــه رونــد‬ ‫کاهشــی روز هــای میانــی هفتــه ادامــه داد‪ .‬در صورتــی کــه هــر کانــال قیمتــی را بــه ‪ 10‬پلــه یکســان‬ ‫تقســیم کنیــم‪ ،‬نــرخ دالر در روز پنج شــنبه گذشــته حتــی تــا پله هــای ششــم و هفتــم کانــال ‪ 31‬نیــز‬ ‫کاهــش یافــت‪ .‬امــا در عصــر ایــن روز قیمــت دالر وارد رونــد افزایشــی شــده و بــه پله هــای نهایــی کانــال‬ ‫مذکــور بازگشــت‪ .‬در نهایــت قیمــت هــر بــرگ اســکناس دالر در معامــات عصــر روز پنج شــنبه بــا حــدود‬ ‫ن ثبــت شــد‪.‬‬ ‫‪100‬تومــان کاهــش نســبت بــه نــرخ روز چهارشــنبه در رقــم ‪31‬هــزار و ‪ 800‬تومــا ‬ ‫سیاســت جدیــد بانــک مرکــزی در ابتــدا تنهــا مختــص بــه صادرکننــدگان بــود و فقــط ایــن افــراد‬ ‫می توانســتند دارایی هــای ارزی خــود را بــه صرافی هــا عرضــه کننــد‪ .‬امــا طبــق مصوبــه جدیــد نــه تنهــا‬ ‫صادرکننــدگان بلکــه تمامــی افــراد حقیقــی و حقوقــی می تواننــد هــر میــزان ارز کــه مایلنــد را بــا قیمــت‬ ‫توافقــی بــه صرافی هــا بفروشــند‪ .‬بــه گفتــه رئیــس کانــون صرافــان رقــم توافقــی فــروش دالر در بــازه ‪30‬‬ ‫هــزار تــا ‪ 30‬هــزار و ‪ 300‬تومــان قــرار دارد‪ .‬بــه عقیــده بســیاری از تحلیلگــران ارزی بــازار تهــران‪ ،‬هرچــه از‬ ‫تعــداد قوانیــن فیلتر کننــده عرضــه و تقاضــا در معامــات بــازار ارز تهــران کاســته شــود بــازه نوســان نــرخ‬ ‫ارز نیــز مشــخص تر خواهــد شــد‪ .‬برخــی اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد در صورتــی کــه مانعــی در فراینــد‬ ‫طبیعــی عرضــه و تقاضــای یــک کاال وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬نــرخ کاال در بــازار بــه تعــادل نســبی رســیده و‬ ‫در نتیجــه شــوک قیمتــی قابــل توجهــی در قیمــت ان کاال مشــاهده نمی شــود‪ .‬در ســال های گذشــته بــا‬ ‫تعییــن چنــد نــوع نــرخ مختلــف در معامــات بــازار ارز و از ســوی دیگــر بــا غیر رســمی خوانــدن معامــات‬ ‫ارزی ازاد توســط نهــاد بانــک مرکــزی‪ ،‬فراینــد عرضــه در بــازار بــه صــورت طبیعــی شــکل نمی گرفــت‪ ،‬امــا‬ ‫اکنــون در صــورت تــداوم یافتــن سیاسـت های تســهیل گرانه در فراینــد معامــات بــازار ارز می تــوان امید‬ ‫داشــت کــه از شــدت نوســانات نــرخ ارز کاســته شــود‪/.‬دنیای اقتصــاد‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اعطای پروانه کاربرد‬ ‫نشان حالل به صباح‬ ‫توقیف محموله کنجاله‬ ‫سویایی که خاک از کار درامد!‬ ‫سرپرســت اســتاندارد گلســتان از اعطــای پروانــه کاربــرد نشــان حــال‬ ‫بــه فــراورده پنیــر خامــه ای واحــد تولیــدی گلســتان صبــاح خبــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از روابط عمومی اداره کل اســتاندارد‬ ‫گلســتان‪ ،‬ســید مهــدی حســینی اظهــار داشــت‪ :‬واحــد تولیــدی‬ ‫گلســتان صبــاح پــس از طــی فرایندهــای الزم‪ ،‬موفــق بــه دریافــت‬ ‫پروانــه کاربــرد نشــان حــال بــرای فــراورده پنیــر خامــه ای شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد اســتان افــزود‪ :‬صــدور پروانــه کاربــرد‬ ‫نشــان حــال بــا دریافــت مــدارک و انجــام بازرســیهای اولیــه و‬ ‫نهایــی توســط کارشناســان اســتاندارد و کارشــناس امــور اســامی‬ ‫حــال ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و بررســی کامــل مراحــل‬ ‫تولیــد اعــم از مــواد اولیــه‪ ،‬بســته بنــدی‪ ،‬فــراوری تولیــد و تاییــد‬ ‫تمــام مســتندات‪ ،‬توســط فقیــه ناظــر بــر امــور حــال مســتقر در‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬اخــذ پروانــه کاربــرد نشــان حــال بویــژه بــرای‬ ‫صــدور محصــوالت غذایــی بــه کشــورهای اســامی و نیــز بــرای‬ ‫فــروش و مصــرف محصــوالت در جوامــع مســلمان بویــژه در‬ ‫کشــورهای غیراســامی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ نهــاد و یــا ارگان دیگــری حــق اعطــای پروانــه کاربــرد‬ ‫نشــان حــال را نداشــته و واحدهــای تولیــدی اســتان حــق اســتفاده از‬ ‫نشــان حــال بــدون دریافــت پروانــه کاربــرد نشــان حــال را ندارنــد‪.‬‬ ‫بــا دســتور دادســتان گالیکــش دو تریلــی خــاک کــه بــه اســم‬ ‫کنجالــه ســویا وارد گلســتان شــده بــود‪ ،‬توقیــف شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب گالیکــش گفــت‪ :‬بارنامــه ایــن دو‬ ‫تریلــی ‪ ۵۰‬تُــن کنجالــه ســویا از یکــی از بنــادر جنوبــی کشــور‬ ‫بــه مقصــد گالیکــش بــود امــا بــاری کــه بــه اســتان تحویــل‬ ‫شــد‪،‬خاک بــود!‬ ‫ســید ســعید جبــاری افــزود‪ :‬قــرار بــود ایــن بــار در ســیلوی‬ ‫دولتــی شهرســتان تخلیــه و بــه عنــوان ســهمیه کنجالــه ســویا بــا‬ ‫تعرفــه دولتــی بیــن دامــداران اســتان توزیــع شــود‪.‬‬ ‫دادســتان جبــاری گفــت‪ :‬بــا تــاش و رصــد قضایــی و انتظامــی‬ ‫ایــن دو محمولــه توقیــف و راننــدگان ایــن تریلی هــا‪ ،‬نگهبــان‬ ‫ســیلو و دو کارمنــد اداره پشــتیبانی امــور دام جهادکشــاورزی‬ ‫اســتان بازداشــت شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان گالیکــش گفــت‪ :‬تحقیقــات بــرای بررســی میــزان و‬ ‫گســتردگی ایــن تخلــف ‪ ،‬ادامــه دارد‪.‬‬ ‫دبیر کمیته الیش خراسان شمالی‬ ‫مشخص شدن نفرات برتر الیش‬ ‫برای اعزام به رقابت های کشوری‬ ‫دبیــر کمیتــه الیــش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــا حضــور ‪ ۴۲‬الیــش کار برگــزاری رقابــت هــای اســتانی‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬کــه نفــرات برتــر اعزامــی بــه رقابــت هــای قهرمانــی کشــور مشــخص شــدند‪.‬‬ ‫مصطفــی پرویــزی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬روز جمعــه ‪ ۲۷ -‬خــرداد‪ -‬ســالجاری بــه میزبانــی‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان مســابقات قهرمانــی و انتخابــی کشــتی الیــش خراســان شــمالی در ‪ ۶‬وزن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خسارت سیل به ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫مسکونی راز و جرگالن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای مراوه تپــه از‬ ‫مهمتریــن مشــکالت ایــن نهــاد کمبــود نیــرو و فرســودگی ماشــین‬ ‫االت برشــمرد و گفــت‪ :‬بــرای ارائــه خدمات بهتر در حــوزه راهداری‬ ‫ایــن شهرســتان حداقــل یــک دســتگاه کامیــون نــو نیــاز اســت‪.‬‬ ‫یوســف مــرگان اظهارداشــت‪ :‬در شهرســتان مــرزی مراوه تپــه‬ ‫بــا ســه هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع وســعت اکنــون ‪ ۱۸‬نفــر نیــروی‬ ‫راهــداری بــه همــراه ‪ ۲‬دســتگاه لــودر‪ ۲ ،‬دســتگاه گریــدر‪ ،‬یــک‬ ‫دســتگاه تریلــی‪ ،‬یــک دســتگاه بولــدوزر و ســه دســتگاه کامیــون‬ ‫و یــک دســتگاه غلطــک فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تعــداد نیــرو جوابگــوی راه هــای مراوه تپــه‬ ‫بــا ســطح پراکندگــی بــاال نیســت و همــه ماشــین االت مــورد‬ ‫اســتفاده در حــوزه راهــداری بــا عمــر بــاالی ‪ ۲۰‬ســال فرســوده‬ ‫شــده و نیــاز بــه نوســازی دارد کــه الزم اســت حداقــل یــک‬ ‫دســتگاه کامیــون جدیــد بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۹۷ :‬کیلومتــر از ایــن راه هــا منطقــه ای و بیــن‬ ‫شــهری‪ ۴۷۲ ،‬کیلومتــر روســتایی و ‪ ۸۲‬کیلومتــر مــرزی اســت‪.‬‬ ‫مــرگان ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۴۶‬کیلومتــر از راه هــای روســتایی‬ ‫مراوه تپــه اســفالت شــده و بهســازی و اســفالت ‪ ۵۱‬کیلومتــر‬ ‫راه شوســه و ‪ ۷۶‬کیلومتــر راه خاکــی باقــی مانــده در دســتورکار‬ ‫اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان قــرار دارد‪.‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کســب نتایــج فــردی در ایــن گونــه رقابت هــا‪ ،‬گفــت‪ :‬در وزن ‪ ۶۰‬کیلوگــرم علیرضــا پناهــی‬ ‫مقــام اول‪ ،‬رضــا چادرنشــین‪ ،‬دوم و ادریــس فرهمنــد‪ ،‬ســوم و همچنیــن در وزن ‪ ۷۰‬کیلوگــرم نیــز الله یار‬ ‫داداری‪ ،‬محمد یزدانی و حســین چادرنشــین به ترتیب اول تا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫پرویــزی افــزود‪ :‬در وزن ‪ ۸۰‬کیلوگــرم مصطفــی پرویــزی در ســکوی نخســت ایــن رقابــت هــا ایســتاد‪،‬‬ ‫جعفــر چادرنشــین و مســعود طرفــه نیــز بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در وزن ‪ ۹۰‬کیلوگــرم نیــز رشــید صحرایــی‪ ،‬عیســی کمالــی و حجــت چادرنشــین بــه ترتیــب اول‬ ‫تا ســوم شــدند‪.‬‬ ‫دبیــر کمیتــه الیــش بــا بیــان اینکــه در وزن ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم میــاد کمالــی اول و عیســی روایــی دوم شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در وزن مثبــت ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم نیــز مــوالم کوشــا نشــان نخســت را از ان خــود کــرد و مهــران‬ ‫پناهــی و عبداللــه پروانــه نیــز بــه ترتیــب در ســکوی دوم و ســوم ایــن رقابــت هــا ایســتادند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬الیــش کار اســتان‪ ،‬زیــر نظــر هیــات ورزشــی کشــتی خراســان شــمالی بــه شــکل ســاماندهی‬ ‫شــده فعالیــت مــی کنند‪.‬‬ ‫در زبــان ترکــی الیــش بــه معنــای شــروع کــردن و گرفتــن بــوده و نــام نوعــی کشــتی بــه نــام «کشــتی‬ ‫باشــال» هــم هســت کــه ایــن رشــته در کشــورهای اســیای میانــه ماننــد قرقیزســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬لیتوانــی‬ ‫و قزاقســتان دارای ریشــه ای کهــن اســت و در ایــران نیــز در اســتان هــای خراســان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬مازنــدران‪،‬‬ ‫ســمنان و چنــد منطقــه دیگــر طرفــداران بســیاری دارد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۰‬فعالیت هــای بین المللــی ایــن ورزش اغــاز شــده و بــا قوانیــن همگــن در ســال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫نخســتین دوره مســابقات بین المللــی الیــش در کشــور قرقیزســتان در بخــش مــردان و زنــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫مهمترین مشکل راهداری فرسودگی‬ ‫ناوگان کمبود نیرو است‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه ‪ ۱۵‬واحــد روســتایی شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بارندگــی و ســیل اواخــر هفتــه‬ ‫گذشــته خســارت وارد کــرد کــه ایــن واحدهــا بایــد بازســازی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی روحانــی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬و بــا توجــه بــه‬ ‫خشــتی و گلی بودن واحدها خســارت ســیل و بارندگی به واحدهای مســکونی از روســتای تکله‬ ‫قــوز شهرســتان راز و جــرگالن گــزارش شــده اســت کــه تمامــی ایــن منــازل بایــد بازســازی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خانــواده هــای خســارت دیــده بــرای بازســازی منــازل تخریــب شــده خــود از‬ ‫تســهیالت بازســازی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی گفت‪:‬‬ ‫بــرای بازســازی هــر واحــد مســکونی ســقف تســهیالت خســارت دیــده ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمتریــن میــزان بهــره را از تســهیالت بهســازی و مقــاوم ســازی منــازل را مــردم‬ ‫ترکمــن نشــین شهرســتان راز و جــرگالن دارنــد گفــت‪ :‬بــه اســتفاده از ایــن تســهیالت در ســال هــای‬ ‫اخیــر میــزان اســتقبال مــردم افزایــش یافتــه و مــردم بــه مقــاوم ســازی منــازل خــود روی اورده انــد‪.‬‬ ‫معــاون امــور بازســازی و مســکن روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی خراســان شــمالی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۳۹‬درصــد از منــازل روســتاهای راز و جــرگالن مقاوم ســازی شــده اســت‬ ‫و تــاش داریــم تــا بــا پرداخــت تســهیالت طــرح ویــژه مســکن روســتایی ایــن رقــم افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــارش بــاران در عصــر پنجشــنبه شــب گذشــته ســبب خســارت در برخــی روســتاهای شهرســتان‬ ‫راز و جــرگالن شــد‪.‬‬ ‫حــدود یکمــاه پیــش نیــز ســیل ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال به بخش های غالمان و مرکزی این شهرســتان‬ ‫خراسان شمالی خســارت زده بود‪.‬‬ ‫این شهرســتان مرزی در ‪ ۱۶۰‬کیلومتری شــمال اســتان خراســان شــمالی واقع اســت که نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه دلیــل کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی بــارش هــا در ســال زراعــی جــاری یکی‬ ‫از مناطق تحت خشکســالی شــدید اســتان قرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 63‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪32‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی کشت پنبه‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫کارشــناس مســوول پنبه ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬امســال بیش از ‪ ۱۳‬هزار هکتار‬ ‫از اراضــی کشــاورزی اســتان زیــر کشــت پنبــه رفــت کــه ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه ســال قبــل افزایــش دارد‪.‬‬ ‫فاطمه ســتایش مهر اظهار داشــت‪ :‬کشــاورزان اســتان ‪ ۹‬هزار هکتار در ســال زراعی گذشــته و هفت‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار پنبــه در ســال ‪ ، ۹۹‬کشــت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬محصــوالت پــراب طلــب کشــاورزان ایــن اســتان در ســال زراعــی جــاری بــا توجــه به‬ ‫خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا را کمتــر کشــت کــرده انــد و به ســمت محصوالت کــم اب طلب رفتند‬ ‫کــه امســال در محصــول پنبــه از ارقــام مقــاوم بــه کــم ابــی نیز اســتفاده کــرده اند‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول پنبه ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬در ســال زراعی جاری بیش‬ ‫از ‪ ۳۸‬هــزار تــن وش پنبــه پیــش بینــی می شــود برداشــت شــود‪.‬‬ ‫ســتایش مهــر افــزود‪ :‬امســال ‪ ۳۰‬درصــد کشــت پنبــه ایــن اســتان بــه صــورت مکانیــزه و ردیــف کاری و‬ ‫مابقــی بــه شــیوه ســنتی کشــت و کار شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بــه ازای هــر یــک هکتــار در شــیوه کشــت مکانیــزه و ردیفــی کــه بــا دســتگاه‬ ‫انجــام مــی شــود ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬کیلوگــرم بــذر نیــاز اســت امــا در دســت پــاش کــه خطــا نیــز زیــاد دارد کشــاورز‬ ‫بــه ناچــار بیــش از ‪ ۵۰‬کیلوگــرم بــذر در هــر هکتــار مــی پاشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال زراعــی گذشــته بیــش از ‪ ۲۷‬هــزا تــن وش پنبــه برداشــت شــد کــه نســبت بــه ســایر‬ ‫محصــوالت رتبــه اول را در اســتان دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی کشــت پنبه در این اســتان مهم اســت افزود‪ :‬خراســان‬ ‫شــمالی در کشــت این محصول رتبه پنجم را در کشــور دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول پنبه ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ :‬در این اســتان طی سالهای‬ ‫مختلــف پنــج تــا ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار اراضــی زیــر کشــت پنبــه مــی رفــت کــه بحــث اقتصــادی ان بــرای ایــن‬ ‫خطــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی بــر زنجیــره تولیــد پنبــه در اســتان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬ایــن محصــول بــه عنــوان گیاه بومــی و حتی فرهنگ‬ ‫کشــت و کار در ایــن اســتان تبدیــل شــده اســت بایــد بــا حمایــت بتوانیــم ارزش اقتصــادی ان را بــرای قشــر‬ ‫کشــاورز ایجــاد کنیم‪.‬‬ ‫ســتایش مهــر افــزود‪ :‬شهرســتان مانــه و ســملقان بیشــترین ســطح زیــر کشــت پنبــه در اســتان را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت کــه حتــی ‪ ۶۰‬درصــد از بهــره بــرداران تنهــا اراضــی خــود را بــه پنبــه اختصــاص مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در پنبــه زارهــای ایــن اســتان محصــول رقــم ســاجدی از کیفیــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬بــه دلیل‬ ‫اینکــه محصــول زودهنــگام برداشــت مــی شــود گیــاه ســبز اســت وش پنبــه ســفید و تمیــز اســت‪ ،‬همراه‬ ‫محصــول خــار و خاشــاکی وجــود نــدارد‪.‬از مناطــق پنبـه کاری اســتان مــی تــوان بــه شهرســتان هــای مانــه‬ ‫و ســملقان‪ ،‬اســفراین‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬بجنــورد و راز و جــرگالن اشــاره کــرد کــه مانــه و ســملقان بــا ســطح بیش‬ ‫از پنــج هــزار هکتــار معــادل ‪ ۷۵‬درصــد تولیــد ایــن محصــول را در اســتان دارد‪.‬‬ ‫از محصــوالت مهــم و راهبــردی خراســان شــمالی پنبــه اســت کــه بــه لحــاظ طــول الیــاف و رنــگ از‬ ‫مرغوبیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬در روســتاهای ایــن اســتان حــدود ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ســکونت‬ ‫دارنــد و ‪ ۳۷‬تــا ‪ ۴۲‬درصــد اشــتغال ایــن اســتان در حــوزه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫فراخوان اعزام مشموالن در‬ ‫تیرماه سال ‪ 1401‬‏‬ ‫دستگیری ‪ 8‬نفر از مخالن نظم‬ ‫و امنیت در مانه و سملقان‏‬ ‫واژگونی موتورسیکلت فوت‬ ‫راکب را رقم زد‏‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از فراخــوان‬ ‫اعــزام مشــموالن وظیفــه‏عمومــی در یکــم تیرمــاه ســال جــاری خبــرداد‪‎‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی شــجری» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪:‬‏کلیــه مشــموالن مقاطــع ‪،‬دیپلــم و زیردیپلــم و فــارغ‬ ‫التحصیــان کارشناســی و بــه بــاال کــه بــرگ امــاده بــه‏خدمــت بــه‬ ‫تاریــخ یکــم تیــر مــاه را دریافــت کــرده انــد‪ ،‬مــی بایســت بــا مراجعه‬ ‫بــه یکــی از دفاتــر خدمــات‏الکترونیــک انتظامــی (پلیــس‪)10+‬‬ ‫محــل ســکونت‪،‬برگ معرفــی نامــه مشــموالن بــه مراکز امــوزش را‬ ‫دریافــت‏و برابــر اطالعــات منــدرج در ان اقــدام کننــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راستا‪،‬مشــموالن ســاکن اســتان مــی بایســت‬ ‫ســاعت ‪ 0700‬صبــح روز چهارشــنبه مورخــه‏یکــم تیــر مــاه ‪،1401‬در‬ ‫محــل وظیفــه عمومــی اســتان که در برگ معرفی نامه مشــموالن‬ ‫بــه مراکــز امــوزش‏نیروهــای مســلح اعــام شــده‪،‬حضور یابنــد تــا‬ ‫بــه خدمــت دوره ضــرورت اعــزام شــوند‏‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کلیــه مشــموالن مذکــور مــی تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه پایــگاه فرهنگــی ســرباز‏بــه نشــانی‏‪www.vazifeh.ir‬‏‬ ‫مــدارک و وســایل مــورد نیــاز جهــت ارائــه بــه مراکــز امــوزش را رویت‬ ‫و در موعــد‏اعــزام همــراه داشــته باشــند‪ .‬و همچنیــن در صــورت‬ ‫داشــتن ابهــام بــا شــماره تلفــن‏‪‎‎096480‬تمــاس حاصــل‏نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری ‪8‬‬ ‫نفــر و احضــار ‪ 33‬نفــر از‏اراذل و اوبــاش خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن‏خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای ارتقــاء ســطح احســاس‬ ‫امنیــت عمومــی شــهروندان طــرح ارتقــاء‏امنیــت اجتماعــی بــه‬ ‫مــدت ‪ 2‬روز بــا محوریــت برخــورد بــا اراذل و اوبــاش در ســطح‬ ‫شهرســتان بــه‏اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح‪ 8 ،‬نفــر اراذل و اوبــاش کــه بــا ایجــاد‬ ‫رعــب و وحشــت ســبب مزاحمــت بــرای‏شــهروندان می شــدند‬ ‫دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫وی یــاد اور شــد‪ :‬تعــداد ‪ 33‬نفــر از اراذل و اوبــاش نیــز بــه‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی احضــار ‏شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر در پایــان بــا بیــان اینکــه در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح یــک عــدد ســاح شــکاری غیــر مجــاز ‏و مقــداری مــواد‬ ‫مخــدر صنعتــی و ســایر اقــام ممنوعــه کشــف شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی فعالیت هــا ‏و اقدامــات افــراد شــرور و اراذل و‬ ‫اوبــاش بــه صــورت مــداوم رصــد می شــود و در صــورت ارتــکاب‬ ‫‏هرگونــه تخلــف و جرمــی علیــه امنیــت و ارامــش شــهروندان‪،‬‬ ‫پلیــس در چهارچــوب قوانیــن و‏مقــررات بــا قاطعیــت بــا انهــا‬ ‫برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از فــوت راکــب‬ ‫موتورســیکلت بــر اثــر واژگونــی درایــن ‏شهرســتان خبــرداد‪‎ .‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانــه پور»دربــاره جزئیــات ایــن خبرگفــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال اعــام مرکــز‏فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر یــک‬ ‫فقــره واژگونــی موتورســیکلت در بلــوار خاتــم االنبیاء شهرســتان‬ ‫شــیروان‏بالفاصــه مامــوران کالنتــری ‪ 11‬این فرماندهی به محل‬ ‫اعــزام شــدند‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دربررســی هــای اولیــه مامــوران انتظامــی مشــخص‬ ‫شــد یــک دســتگاه موتورســیکلت بــه دلیــل برخــورد بــا‏گاردریــل‬ ‫واژگــون شــده‪ ،‬کــه در اثــر ان راکــب موتورســیکلت بــه دلیل شــدت‬ ‫جراحــات وارده در دم فــوت مــی گــردد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرستان«شــیروان»با بیــان اینکــه‬ ‫موتورســیکلت وســیله نقلیــه ای ســبک بــا کاربــری محــدود اســت‪،‬‬ ‫‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه راکبــان این وســیله نقلیه توصیــه کرد جهت‬ ‫تــردد از لبــاس مناســب و کاله ایمنــی و دســتکش ویــژه‏اســتفاده‬ ‫کننــد تــا در صــورت بــروز حادثــه دچــار اســیب کمتــری شــوند ‏‪.‬‬ ‫و نقــدا مبلــغ خریــد محصــول را بــه کشــاورز پرداخــت مــی کرد یا کشــاورز‬ ‫خــود محصــول را بــه مشــهد مــی بــرد و مــی فروخــت امــا در حــال حاضــر‬ ‫تمــام مجــوز هــای مربوطــه جهــت بســته بنــدی زعفــران بــه نــام برنــد‬ ‫وامنــان اخــذ شــده اســت در ســال ‪ 1401‬بــرای اولیــن بــار زعفــران وامنــان‬ ‫بــا بســته بنــدی و برنــد وامنــان بــه بــازار داخلــی کشــور عرضه خواهد شــد‬ ‫وی فوایــد اقتصــادی ایــن محصــول را بــرای اهالــی روســتا قابــل لمــس‬ ‫برشــمرد و اعــام کــرد‪ :‬خــرده مالــک بــودن اراضــی باعــث شــده اســت‬ ‫کــه هــر کــس در هــر متــراژ از زمیــن کــه قبــا کشــت هــای محصــوالت‬ ‫دیگــری چــون ســیب زمینــی و گنــدم و ‪ ...‬انجــام مــی داده کــه بــرای‬ ‫کشــاورز بایــد هــر ســال زمیــن را شــخم مــی زد و ابیــاری مــداوم الزم‬ ‫داشــته و قــرون بــه صرفــه نبــوده بــه کشــت زعفــران روی بیاورنــد‪.‬‬ ‫عادلی گفت‪ :‬زعفران گیاهی است که وقتی در سال اول بذر در‬ ‫زمین کاشته شود تا حدود ‪ 8‬سال نیاز به کاشت بذر مجدد نیست‬ ‫بــه طــور مثــال اگــر در ابتــدادر هــر هکتــار ‪ 300‬کیلــو گــرم بــذر نیــاز‬ ‫اســت ایــن هزینــه یکبــار انجــام مــی شــود و تــا ‪ 8‬ســال اینــده نیــاز‬ ‫بــه خریــد بــذر نمــی باشــد حتــی بعــد از ‪ 8‬ســال نیــز مــی تــوان از‬ ‫همــان مزرعــه کــه کاشــت در ان انجــام شــده اســت ‪ 5‬تــن بــذر‬ ‫بدســت امــد و بــذر هــا را فروخــت‪.‬‬ ‫جمع کردن گل زعفران یک دوره ‪ 15‬روزه اســت که با ورود شــرکت‬ ‫تعاونــی خریــد گل هــا انجــام مــی شــود و کشــاورز دیگــر دغدغــه‬ ‫فــروش محصــول خــود را نــدارد و خریــد شــرکت تعاونــی تضمینــی‬ ‫اســت و کشــاورز بالفاصلــه بــه پــول محصــول خــود مــی رســد‪.‬‬ ‫محصــول زعفــران نیــاز بــه مکانــی و شــرایط خاصــی بــرای نگــه داری‬ ‫نــدارد در نتیحــه از نظــر هزینــه نگهــداری و حمــل و نقــل نیــز معــاف‬ ‫اســت و خــود کشــاورز مــی توانــد محصــول کــه جــا گیــر نیســت در‬ ‫منــزل خــود نگــه دارد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای خــرده مالکــی بــه هیــچ عنــوان مناســب کشــت محصوالتی‬ ‫چــون گنــدم و ســیب زمیــن و ‪ ...‬نیســت زیــرا هزینــه بــاالی نگــه داری و‬ ‫حمــل نقــل بــرای کشــاورز بوجودمــی ایــد امــا از ‪ 2‬هکتــار زمینــی کــه در‬ ‫ان زعفران کشــت شــده اســت حداکثر دو کیســه پالســتیک دو کیلویی‬ ‫زعفــران بدســت مــی ایــد و مــی تــوان در منــزل نگــه داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص نحــوه ی ابیــاری ایــن محصــول در گفتگــو بــا خبرنــگار‬ ‫مــا افزود‪:‬زعفرانــی کــه در خراســان شــمالی ‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبــی کشــت میشــود بایــد ‪ 7‬نوبــت ابیــاری شــوند امــا بــا بــارش هــای‬ ‫منظــم ایــن منطقــه و اب و هــوای کوهســتانی در فصــل کشــت ایــن‬ ‫محصــول فقــط هنــگام برداشــت گل یــک بــار ابیــاری مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مدیرشــرکت تعاونــی تولیــد زعفــران در خصــوص مهاجــرت‬ ‫معکــوس افــراد خاطــر نشــان کــرد‪ 126:‬خانــوار دروامنــان مهاجــرت‬ ‫معکــوس صــورت گرفتــه اســت و حتــی روســتاهای اطــراف نیــز مهاجــرت‬ ‫معکــوس داشــته انــد‪ ،‬خیلــی ازافــرادی کــه دارای شــغل دولتــی بودنــد‬ ‫از روســتا مهاجــرت کــرده بودنــد بــا رونــق کشــت زعفــران بــه روســتاها‬ ‫برگشــته انــد و کشــت زعفــران پویــای و زندگــی دوبــاره بــه روســتاها داد و‬ ‫اقتصــاد روســتاهای ایــن منطقــه را متحــول کــرد‪.‬‬ ‫بــا کشــت گیاهــان دارویــی ماننــد گل گاو زبان‪،‬اویشــن و گل‬ ‫محمــدی در فصــل بهــار کــه زمــان برداشــت ان بــا زعفــران تفــاوت‬ ‫دارد درســت در زمانــی اســت کــه کشــاورز درامــدی نــدارد بــا کشــت‬ ‫گیاهــان دارویــی اقتصــاد کشــاوز تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونی نیز تمام محصوال گیاهان دارویی را از کشــاورزان‬ ‫خریــداری مــی کنــد‪ .‬شــرکت تعاونــی گل محمــدی را کیلویــی‪50‬‬ ‫تومــان‪ ،‬گل گاو زبــان کیلویــی‪ 60‬تومــان و اویشــن کیلویــی‪200‬‬ ‫تومــان ازکشــاورز خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫نحوه خرید محصول از کشاورز به چه صورت است؟‬ ‫وی مهــم تریــن دغدغــه کشــاورز را عرضــه محصــول خــود بــه بــازار‬ ‫دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن دغدغــه کشــاورز بــا تعامــل‬ ‫شــرکت تعاونــی و خریــد تضمینــی کشــورر بــا خیــال راحــت بــه‬ ‫فعالیــت خــود مــی پــردازد‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونــی بــه صــورت نقــد محصــوالت را خریــداری می کند‬ ‫و حتــی پشــتوانه ای بــرای کشــاورزان در زمــان هایــی کــه بــه‬ ‫چالــش بــر میخورنــد اســت‪.‬‬ ‫عادلــی در خصــوص رتبــه زعفــران گلســتان از نظــر کیفیــت گفت‪:‬به‬ ‫دلیــل اینکــه پیــاز زعفرانــی کــه در منقطــه گلســتان کشــت مــی شــود‬ ‫از بجســتان خراســان جنوبــی گرفتــه شــده و اب وهــوای کوهســتانی‬ ‫ایــن منطقــه بــه کیفیــت زعفــران افــزوده اســت‪.‬از نظــر کیفیــت رنــگ‬ ‫زعفــران وامنــان از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط بــرای بســته بنــدی فراهــم‬ ‫شــده اســت ظــرف دومــاه اینــده زعفــران وامنــان بــا بســته بنــدی و برنــد‬ ‫وامنــان بــه بــازار داخلــی ایــران عرضــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــرکت تعاونــی بــا قــرداد بســتن بــا یــک تیــم بازرگانــی فعالیــت‬ ‫بازاریابــی بــرای زعفــران را اغــاز کــرده تــا ایــن تیــم بازرگانــی توزیــع بــا‬ ‫بســته بنــدی جدیــد را در سراســر کشــور انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫چالــش هــای ایــن حــوزه ایــن مدیــر پرتــاش شــرکت تعاونــی‬ ‫تولیــد زعفــران روســتای وامنــان در پایــان از چالــش هــای موجــود‬ ‫در ایــن حــوزه ســخن گفــت و افــزود‪ :‬فقــدان امــوزش در حــوزه‬ ‫کشــت زعفران از مشــکالت اساســی این بخش اســت زیرا خیلی‬ ‫از مســائل در خصــوص کســت زعفــران را کشــاورز در طــول ســال‬ ‫بــا ازمــون و خطــا تجربــه می کنــد و یــا بــا مراجعــه بــه ســایتهای‬ ‫اینترنتــی جــواب ســواالت خــود را پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر مشــکالتی کــه در ایــن بخــش اســت زمان برداشــت محصول‬ ‫با کمبود نیروی انســانی روبه رو هســتیم‪.‬‬ ‫خــام فروشــی و نبــود زنجیــره ارزش زعفــران‪ ،‬عــدم برندســازی‪،‬‬ ‫باالبــودن هزینه هــای تولیــد‪ ،‬نبــود تجهیــزات مناســب بــرای فــراوری و‬ ‫خشکســالی از جملــه مشــکالت زعفــران کاران گلســتانی اســت‪.‬‬ ‫زعفران عروس‬ ‫خوش رنگ ‪،‬‬ ‫وامنان گلستان‬ ‫سرویس اقتصاد کشاورزی ‪ -‬نرگس حسین زاده‬ ‫نخســتین برداشــت گل زعفــران در باغ هــای زیــر کشــت ارتفاعــات‬ ‫روســتای وامنــان ازاد شــهر بــه عنــوان قطــب اصلــی تولیــد زعفــران‬ ‫گلســتان اغــاز شــد بــه بهانــه ی برداشــت نوبرانــه ایــن محصــول خــوش‬ ‫عطــر و بــو و پرخاصیــت کــه عــاوه بــر مصــرف غذایــی ‪ ,‬در صنایــع غذایی‪,‬‬ ‫شــیرینی پــزی ‪ ,‬داروســازی و دیگــر صنایــع کاربرد بســیار داردخبرنــگار روز‬ ‫نامــه بــازار کســب و کارپــارس مصاحبــه ای را بــه شــرح ذیــل بــا مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت تعاونــی تولیــد زعفــران وامنــان ترتیــب داده اســت ‪.‬‬ ‫عادلــی ســطح زیرکشــت زعفــران در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ‪458‬هکتــار بیــان کرد‬ ‫و گفــت‪458 :‬هکتــار دروامنــان زعفــران کشــت می شــود کــه این میزان‬ ‫مجمــوع مــزارع یــک ســاله تــا چندســاله اســت‪ .‬وی افزود‪:‬روســتاهای‬ ‫اطــراف وامنــان ماننــد کاشــیدار‪ ،‬نــراب در حــوزه چشــمه ســارانو‬ ‫روســتاهای هــم جــوار وامنــان کــه مربوطــه بــه اســتان ســمنان مــی‬ ‫شــوند و روســتاهای اطــراف شــهر دوزیــن منطقــه پشــت کوهســاران در‬ ‫زمینــه کشــت زعفــران فعالیــت مــی کننــد که در مجمــوع ‪ 1000‬هکتــار از‬ ‫اراضــی گلســتان کشــت زعفــران انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت تعاونی تولید زعفران وامنان در جواب این ســوال‬ ‫کــه ایــا زعفــران بدســت امــده بــه نــام خود روســتا به عرضه میرســد بیان‬ ‫داشت‪:‬شــرکت تعاونــی زعفــران را تــا ســال ‪ 1400‬فلــه خریــداری مــی کرد‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫حرکات کششی استاندار‬ ‫و ارائه توضیحات!‬ ‫اقــا ایــن ماجــرای قانــون صیانــت از فضــای مجــازی باالخــره‬ ‫چــی شــد؟! داداش قــال قضیــه را بکنید تا برود پــی کارش‪...‬‬ ‫ایــن دنــدان لــق را بکنیــد و دور بیاندازیــد و خــاص ‪ ...‬یــک‬ ‫عــده از کاربــران فضــای مجــازی دیگــر شــورش را در اورده انــد!‬ ‫هــر کــس یــک گوشــی دســتش گرفتــه تــا تقــی بــه توقــی مــی‬ ‫خــورد فیلــم مــی گیــرد و فرتــی هــم در فضای مجازی منتشــر‬ ‫مــی کنــد و طرفــه اینکــه منتظــر پاســخگویی مســئوالن هــم‬ ‫مــی مانــد! حــاال گیریــم یــک ســاختمان ‪ 10‬طبقــه هــم فــرو‬ ‫ریخــت در عــوض بــی شــمار ســاختمان ده طبقه داریم که‬ ‫فــرو نریخته انــد یــا چــه مــی دونــم یــک پیمانــکار بــا بیــل زده‬ ‫کارگــر شــهرداری را دو شــقه کــرده! ایــن هــم را ببنیــد که کلی‬ ‫پیمانــکار داریــم کــه تــا بحــال بــا بیــل زمیــن را نکنده انــد‬ ‫چــه برســد بــه اینکــه بــه کارگــر حملــه کننــد! قــرار نیســت‬ ‫هــر موضوعــی رســانه ای شــود و مســئوالن واکنــش نشــان‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن هفتــه هــم کــه در جریــان هســتید ماجــرای‬ ‫چهــار تــا حرکــت کششــی اســتاندار لرســتان و اعضــای‬ ‫جلســه بــا کــت و شــلوار قبــل از جلســه شــورای ورزشــی‬ ‫وایــرال شــد‪ .‬حقیقــت امــر یکــی از بزرگــواران نســبت بــه‬ ‫بــی توجهــی مدیــران بــه ورزش گالیــه کــرد و دوســتان‬ ‫همــت بــه خــرج دادنــد بــرای اینکــه از دل ان بنــده خــدا‬ ‫بیــرون بیاورنــد همگــی بــا ســی چهــل کیلــو اضافــه بــه‬ ‫نــدای اســتاندار لبیــک گفتنــد و بــا همــان لبــاس رســمی دو‬ ‫دقیقــه ورزش کردنــد‪ .‬حــاال یــک عــده گیــر دادنــد بــه ایــن‬ ‫جماعــت و اضافــه وزن و ورزش کــردن بــا کــت و شــلوار‬ ‫و ‪ ...‬تــا جایــی کــه عزیــزان روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫لرســتان مجبــور شــدند دســت بــه قلــم شــوند و چهــار خــط‬ ‫جوابیــه بنویســند تــا بلکــه ایــن جماعــت بــی خیــال شــوند‪.‬‬ ‫جوابیه روابط عمومی‪:‬‬ ‫ایــن حرکــت کــه در پایــان جلســه شــورای ورزش کــه‬ ‫بــا حضــور دســتگاه های متولــی از جملــه مســئوالن‬ ‫هیئت هــای ورزشــی و صرفــا در جهــت حمایــت‪ ،‬ترغیــب و‬ ‫تشــویق ورزش در بیــن کارکنــان ادارات‪ ،‬مادامــی صــورت‬ ‫گرفــت کــه مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان از وضعیــت‬ ‫ورزش در ادارات و عــدم توجــه مدیــران بــه مقولــه ورزش‬ ‫و ســامت کارمنــدان گله منــد شــده بــود‪.‬‬ ‫در ادامــه یکــی از اعضــای نشســت ایــن پیشــنهاد‬ ‫را می دهــد کــه در جهــت حمایــت و تبییــن نقــش‬ ‫ورزش در ســامت کارکنــان ادارات و افــراد جامعــه‬ ‫در ایــن نشســت تخصصــی چنــد حرکــت کششــی بــه‬ ‫صــورت نمادیــن اجــرا شــود کــه ایــن موضــوع مــورد‬ ‫موافقــت اســتاندار و مجموعــه اعضــاء قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫در پایــان ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه‬ ‫فرهنگ ســازی در جهــت ایجــاد تحــرک‪ ،‬نشــاط و ســامتی‬ ‫در جامعــه ان هــم در یــک نشســت تخصصــی بــا نــام‬ ‫شــورای ورزش‪ ،‬نــه تنهــا یــک کار ارزشــمند بــوده بلکــه‬ ‫بایســت ایــن موضــوع در بیــن دیگــر ادارات در راســتای‬ ‫ایجــاد تحــرک‪ ،‬پویایــی و ســامت کارکنــان و ایجــاد نشــاط‬ ‫اجتماعــی در جامعــه نیــز تبییــن شــود‪.‬‬ ‫فقــط دوســتانی کــه فرهنگ ســازی در جهــت ایجــاد‬ ‫تحــرک‪ ،‬نشــاط و ســامتی در جامعــه ان هــم در یــک‬ ‫نشســت تخصصــی را خالــی از لطــف نمــی داننــد در‬ ‫جریــان هســتند کــه ایــن روزهــا اوضــاع اقتصــادی جامعــه‬ ‫خیلــی بــی ریخــت شــده و ملــت حــال و حوصلــه خودشــان‬ ‫را ندارنــد و اگــر مــی بینیــد بــازار هــا خلــوت شــده مــردم‬ ‫در خانــه و باشــگاه ورزش نمــی کننــد؛ منتظرنــد ببینیــد‬ ‫مســئوالن بعــد از انجــام حــرکات کششــی چــه تدبیــری‬ ‫بــرای معیشــت مــردم مــی اندیشــند! ســالم و تندرســت‬ ‫باشــید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫چطور اهدافی تعیین کنیم‬ ‫که واقعا دست یافتنی‬ ‫هستند؟‬ ‫بیاییــد بــا هــم چنــد ماهــی بــه عقب تــر برگردیــم تــا بــه‬ ‫اوایــل ســال نــو و روزهــای عیــد برســیم؛ روزهایــی کــه در‬ ‫انهــا هیجــان زده‪ ،‬خوش بیــن و امیــدوار بــه اینــده هســتیم‬ ‫و اهــداف و برنامــه ریــزی هــای مختلفــی بــرای خــود و‬ ‫زندگی مــان در نظــر می گیریــم‪ .‬حــاال برنامه هایــی را کــه ان‬ ‫روزهــا بــرای خــود ریختــه بودیــد‪ ،‬بــا ان چیزی مقایســه کنید‬ ‫کــه بعدهــا انجــام دادیــد‪ .‬چقــدر بــه اهــداف و برنامه هایتــان‬ ‫پایبنــد بوده ایــد؟ ایــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود قدمــی‬ ‫برداشــته اید؟ بعــد از گذشــت ایــن مدت زمــان‪ ،‬بــه اهدافــی‬ ‫نــگاه کرده ایــد کــه در اوایــل ســال نــو روی کاغــذ اورد ه بودید؟‬ ‫اگــر پاســختان بــه ایــن ســوال ها منفــی اســت‪ ،‬در ادامــه‬ ‫مطلــب همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از روش هــدف گــذاری بــرای زمــان حــال‪،‬‬ ‫هدفــی بــرای اینــده تعییــن می کنیــد؛ ســپس‪ ،‬با شــیوه ای‬ ‫روشــمند‪ ،‬بــه زمــان حــال برمی گردیــد و کاری را مشــخص‬ ‫می کنیــد کــه در همیــن لحظــه بایــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن فراینــد را می توانیــم بــه عروســک های روســی‬ ‫ماتریوشــکا تشــبیه کنیــم‪ :‬هــدف شــما در لحظــه‬ ‫حــال‪ ،‬به نوعــی در هــدف امــروز شــما النــه کــرده‬ ‫اســت‪ .‬هــدف امــروز هــم در هــدف ایــن هفتــه جــای‬ ‫می گیــرد و ایــن مــورد اخــر هــم در هــدف ایــن مــاه…‬ ‫‪ .‬چیزهــای کوچــک‪ ،‬به مــرور زمــان‪ ،‬کنــار هــم جمــع‬ ‫می شــوند و تصویــری بزرگ تــر بــه وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫شــما باتوجه بــه ایــن نکته هــا‪ ،‬درواقــع در حــال چیــدن‬ ‫مهره هــای دومینــوی خــود هســتید‪.‬‬ ‫هــدف گــذاری بــرای زمــان حــال مثــل ایــن اســت کــه‬ ‫مهره هــای دومینــوی خــود را بچینیــد و بــه اولیــن مهــره‬ ‫ضربــه بزنیــد‪ .‬مهره هــا یکــی پــس از دیگــری خواهنــد‬ ‫افتــاد و درنهایــت‪ ،‬شــما را بــه مهــره اخــر خواهنــد‬ ‫رســاند کــه همــان هــدف نهایی تــان باشــد‪.‬‬ ‫مثالــی کــه در ادامــه مطــرح می کنیــم‪ ،‬درک بهتــری‬ ‫از موضــوع بــه شــما خواهــد داد‪ :‬فــرض کنیــد‬ ‫هــدف نهایــی مــا ایــن اســت کــه در ســال ‪ ۵۰‬جلــد‬ ‫کتــاب بخوانیــم‪ .‬بــرای انکــه هدفمــان را بــه اهــداف‬ ‫کوچک تــری تقســیم کنیــم تــا بتوانیــم در بازه هــای‬ ‫زمانــی کوتاه تــری بــه هریــک دســت یابیــم‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫ترتیــب زیــر عمــل کنیــم‪ .‬دقــت داشــته باشــید کــه‬ ‫فقــط بــا انجــام ایــن کار‪ ،‬می توانیــم احتمــال رســیدن‬ ‫بــه هــدف نهایی مــان را بیشــتر کنیــم‪:‬‬ ‫هدفــی کــه قــرار اســت تــا یــک هفتــه دیگــر بــه ان‬ ‫دســت یابیــم‬ ‫باتوجه بــه هدفــی کــه بــرای یــک مــاه اینــده در نظــر‬ ‫گرفته ایــم‪ ،‬ان یــک چیــز چیســت کــه طــی هفتــه‬ ‫اتــی می توانیــم بــه ان دســت یابیم؟بــرای انکــه هــدف‬ ‫ماهیانه مــان محقــق شــود‪ ،‬بایــد هــر هفتــه یــک کتــاب‬ ‫بخوانیــم‪ .‬حــاال بایــد یکــی از کتاب هــای فهرســت مرحلــه‬ ‫قبــل را انتخــاب و شــروع بــه خوانــدن ان کنیــم‪.‬‬ ‫هدفــی کــه قــرار اســت تــا یــک روز دیگــر بــه ان دســت‬ ‫یابیم‬ ‫با توجه بــه هدفــی کــه بــرای هفتــه اتــی تعییــن‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬ان یــک چیــز چیســت کــه امــروز می توانیــم بــه‬ ‫ان دســت یابیم؟یــک کتــاب معمولــی تقریبا حــدود ‪۲۵۰‬‬ ‫صفحــه دارد‪ .‬بــرای انکــه هــدف هفتگــی محقــق شــود‬ ‫و بتوانیــم هــر هفتــه یــک کتــاب بخوانیــم‪ ،‬تقریبــا بایــد‬ ‫روزانــه ‪ ۳۶‬صفحــه از کتــاب را بخوانیــم‪.‬‬ ‫بــرای انکــه بتوانیــم ایــن هــدف را محقــق کنیــم‪ ،‬الزم‬ ‫اســت هــر روز یــک ســاعت مشــخص را صــرف خوانــدن‬ ‫کتــاب کنیــم؛ مثــا ســاعت ‪ ۸‬صبح را انتخــاب می کنیم و‬ ‫در تقویــم زمانی مــان می نویســیم کــه هــر روز راس ایــن‬ ‫ســاعت‪ ،‬شــروع بــه خوانــدن کتــاب می کنیــم‪.‬‬ ‫هدفــی کــه قــرار اســت در همیــن لحظــه حــال بــه ان‬ ‫دســت یابیــم‬ ‫با توجه بــه هــدف روزان ـه ای کــه تعییــن کرده ایــم‪ ،‬ان یــک‬ ‫چیــز چیســت کــه در همیــن لحظــه حــال می توانیــم بــه ان‬ ‫دســت یابیــم؟در ایــن لحظــه و در زمــان حــال‪ ،‬چیــزی کــه‬ ‫می توانیــم بــه ان دســت پیــدا کنیــم‪ ،‬ایــن اســت کــه شــروع‬ ‫بــه خوانــدن کتــاب کنیم و اولین صفحه از ‪ ۳۶‬صفحه مان را‬ ‫بخوانیم‪.‬مراحلــی کــه بیــان کردیــم‪ ،‬یکــی از روش هــای عالی‬ ‫بــرای هــدف گــذاری صحیــح در زندگــی اســت‪ .‬حــاال وظیفــه‬ ‫مــا ایــن اســت کــه مهره هــای دومینــو را یکــی پــس از دیگــری‬ ‫بیندازیــم تــا بــه مهــره اخــر و هدف نهایی مــان برســیم‪.‬‬ ‫مســیر منتهــی بــه هــدف نهایی و اهمیت دســتاوردهای‬ ‫کوچک‬ ‫شــاید روشــی کــه بــرای هــدف گــذاری صحیــح در زندگــی‬ ‫بــه شــما معرفــی کردیــم‪ ،‬در نــگاه اول‪ ،‬بــه نظرتــان بیش از‬ ‫حــد ســاده برســد؛ امــا یادتــان باشــد کــه قطــره قطــره جمــع‬ ‫گــردد‪ ،‬وانگهــی دریــا شــود‪ .‬همیــن دســتاوردهای کوچــک‬ ‫در کنــار یکدیگــر‪ ،‬در بلندمــدت‪ ،‬شــما را بــه چیزهایــی‬ ‫خواهنــد رســاند کــه شــاید حــاال حتــی خیالشــان هــم از‬ ‫ذهن تــان نگذرد‪.‬شــما هــم مثــل هرکــس دیگــری‪ ،‬هــدف‬ ‫بزرگــی را بــرای خودتــان تعییــن کرده ایــد کــه گاهــی حتــی‬ ‫فکرکــردن بــه ان‪ ،‬برایتــان دلهره انگیــز اســت؛ چــه برســد‬ ‫بــه محقق کــردن ان‪ ،‬امــا کافــی اســت دس ـت به کار شــوید‬ ‫و هدفتــان را بــه اهــداف کوچک تــر تجزیــه کنیــد‪ :‬اهدافــی‬ ‫کــه بتــوان در بازه هــای زمانــی کوتاه تــر بــه هریــک دســت‬ ‫یافــت‪ .‬ان وقــت خواهیــد دیــد کــه چطــور همه چیــز عــوض‬ ‫می شــود و شــکل دیگــری پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ما باشید‬ ‫برای مقابله با اضطراب ‪ ۸‬مکانیزم موثر‬ ‫را همین حاال امتحان کنید‬ ‫سرویس اموزش موفقیت ‪ -‬مریم حسین پور‬ ‫ایــن روزهــا شــاید اضطــراب تبدیــل بــه امــری عــادی در زندگی خیلی‬ ‫از مــا شــده باشــد‪ .‬همه گیــر شــدن ویــروس کرونــا‪ ،‬قرنطینــه خانگــی‬ ‫چندماهــه‪ ،‬ازدسـت رفتن خیلــی از مشــاغل و کاهــش در امــد و نیــز‬ ‫تردیــد و دودلــی درمــورد اینــده و تــرس از بیمــار شــدن خــود و اعضای‬ ‫خانــواده می تواننــد دالیلــی بــرای ایــن اضطــراب باشــند؛ امــا بایــد‬ ‫بدانیــم کــه اضطــراب چیــزی نیســت کــه بــه ان عــادت کنیــم و ان را‬ ‫نادیــده بگیریــم‪ ،‬چــون حتــی بــدون اینکه متوجه شــویم‪ ،‬بر ســامت‬ ‫جســمی و روحــی و حتــی اجتماعی مــان اثــر منفــی می گــذارد‪ .‬در این‬ ‫مقالــه می خواهیــم بــا ‪ ۸‬مکانیــزم مقابلــه بــا اضطــراب اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫شــاید خیلــی از راهکارهایــی کــه تاکنــون بــرای مقابلــه بــا اســترس‬ ‫و اضطــراب اســتفاده می کردیــد‪ ،‬دیگــر در شــرایط کنونــی جواب گــو‬ ‫نباشــند‪ .‬وقتــی درمــورد اینــده تردیــد وجــود داشــته باشــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫نمی توانیــد بــا گفتــن ایــن جملــه خودتــان را ارام کنیــد‪ :‬چیــزی‬ ‫کــه منشــا اضطرابــم اســت‪ ،‬ب ـه زودی از بیــن م ـی رود‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫نکتـه ای کــه درمــورد مدیریــت ســامت روحــی وجــود دارد این اســت‬ ‫کــه بایــد روش هــای غلبــه بــر اضطرابتــان را همیشــه تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــر فقــط بــه شــرایط نامطمئن ایــن روزها مربوط نمی شــود‪،‬‬ ‫بلکــه بایــد همیشــه در جریــان زندگی تــان وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پــس‪ ،‬بــا اینکــه شــاید کار ســختی باشــد‪ ،‬امــا بایــد همیشــه به دنبــال‬ ‫روش هــای جدیــد بــرای مقابلــه بــا اضطــراب باشــید‪ .‬خبــر خــوب این‬ ‫اســت کــه در ایــن مقالــه مــا می خواهیــم ‪ ۸‬مکانیــزم متفــاوت بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اضطــراب را بــه شــما معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬از خودتان بپرسید ایا فایده ای دارد؟‬ ‫یکــی از مکانیزم هایــی کــه اضطــراب می افرینــد‪ ،‬فکرهــای‬ ‫بیهــوده اســت؛ فکــر اینکــه اگــر ایــن اتفــاق یــا ان اتفــاق‬ ‫بیفتــد‪ ،‬چــه می شــود‪ .‬شــاید ســاعت ها بــا خودمــان خلــوت‬ ‫می کنیــم و در ایــن افــکار فــرو می رویــم‪ .‬هرچــه بیشــتر بــه‬ ‫ایــن چیزهــا فکــر می کنیــم‪ ،‬بیشــتر در افــکار بیهوده مــان غــرق‬ ‫می شــویم؛ تــا جایــی کــه نه تنهــا اضطرابمــان بیشــتر و بیشــتر‬ ‫می شــود‪ ،‬بلکــه حتــی ممکــن اســت کارایــی و تمرکــز خــود را‬ ‫نیــز از دســت بدهیــم و نتوانیــم کارهــای روزانه مــان را به خوبــی‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬‬ ‫در چنیــن مواقعــی بهتریــن روش ایــن اســت کــه بــرای‬ ‫لحظــه ای کنتــرل افکارمــان را بــه دســت بگیریــم و از خــود‬ ‫بپرســیم‪ :‬ایــا انجــام ایــن کار مفیــد اســت؟ پــس ماننــد‬ ‫روان درمانگــر خودتــان عمــل کنیــد و هروقــت دربــاره ســامت‬ ‫خــود‪ ،‬عزیزانتــان‪ ،‬کار‪ ،‬خانــواده‪ ،‬وضعیــت اقتصــادی و اینــده‬ ‫نگــران شــدید‪ ،‬از خودتــان بپرســید ایــا فکرکــردن بــه ایــن‬ ‫مســائل مفیــد اســت؟ پاســخ همیشــه منفــی اســت و بــه‬ ‫مــا اجــازه می دهــد لحظــه ای متوجــه افکارمــان شــویم‪ .‬اگــر‬ ‫بتوانیــد ایــن کار را زودتــر انجــام دهیــد‪ ،‬زودتــر از شــر افــکار‬ ‫منفــی و اضطــراب اور خــاص می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به موسیقی نوستالژیک گوش دهید‬ ‫موســیقی همیشــه ابــزاری کارامــد در خــود مراقبتــی اســت‬ ‫و غلبــه بــر اضطــراب هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت؛‬ ‫البتــه پیــدا کــردن قطعــه موســیقی‪ ،‬نوازنــده‪ ،‬ترانــه یــا خواننــده‬ ‫مناســب فراینــدی اســت کــه بــا ازمون وخطــا همــراه اســت‪.‬‬ ‫شــاید موســیقی ای کــه در گذشــته ارامتــان می کــرده‪ ،‬دیگــر‬ ‫در شــرایط خــاص کنونــی کارســاز نباشــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت‬ ‫حجــم گســترده و متنوعــی از موســیقی را امتحــان کنیــد تــا‬ ‫ببینیــد کــدام بیشــتر ارامتــان می کنــد‪ .‬موســیقی نوســتالژیک‪،‬‬ ‫به ویــژه موســیقی ای کــه شــما را بــه یــاد روزهــای خــوب گذشــته‬ ‫می انــدازد‪ ،‬از ایــن لحــاظ خــوب اســت کــه شــما را از اتفاقاتــی‬ ‫کــه در حــال حاضــر در جریــان اســت دور می کنــد‪ .‬ایــن شــاید‬ ‫همــان چیــزی اســت کــه بــه دنبالــش هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روی تشک سوزن دار دراز بکشید‬ ‫تشــک ســوزن دار تشــکی اســت کــه در نقــاط محــرک طــب‬ ‫ســوزنی در ســطح پوســت‪ ،‬ســوزن دارد‪ .‬بــا درازکشــیدن روی‬ ‫ایــن تشــکچه‪ ،‬نقــاط حســاس عصبــی تحریــک می شــوند و‬ ‫درنتیجــه جریــان انــرژی در اندام هــای مختلــف بــدن افزایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬دراز کشــیدن روی تشــک ســوزن دار باعــث‬ ‫می شــود تمرکــز ذهــن بــه نقاطــی کــه تحریــک شــده اند‬ ‫معطــوف شــود و درنتیجــه‪ ،‬اضطــراب دســت از ســر مــا بــردارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بازی های ساده ٔ موبایل بازی کنید‬ ‫بــازی هــای کامپیوتــری یــا موبایــل کــه نیــازی بــه فکــر ندارنــد و از‬ ‫فراینــد ســرعت و تکــرار اســتفاده می کننــد می تواننــد ذهــن شــما را‬ ‫بــرای مدتــی درگیــر خــود کــرده و درنتیجه افکار اســترس زا را خاموش‬ ‫کننــد‪ .‬هرقــدر ایــن بازی هــا ســاده تر باشــند و کمتــر نیــاز بــه فکــر‬ ‫کــردن داشــته باشــند‪ ،‬بهتــر هســتند‪ .‬هروقــت متوجــه شــدید افــکار‬ ‫نگران کننــده بــه ســراغتان امدنــد و ذهنتــان ارام نمی گیــرد‪ ،‬فــورا‬ ‫ســراغ موبایل تــان و بازی هــای ســاده‪ ،‬تکــراری و بی هــدف برویــد و‬ ‫ان قــدر بــه صفحــه موبایل تــان ضربــه بزنیــد تــا ذهن تــان ارام شــود!‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نگار اذری نمین‬ ‫مزایای اموزش هوش‬ ‫هیجانی به کودکان‬ ‫یادگیــری مهــار احساســات و واکنــش مناســب بــه احساســات‬ ‫دیگــران بخــش مهمــی از امــوزش کــودکان اســت‪ .‬امــوزش ایــن‬ ‫مهــارت بــه کــودکان و تقویــت هــوش هیجانــی انهــا عــاوه بــر‬ ‫جلوگیــری از رفتارهــای خشــونت امیز‪ ،‬نقــش مهمــی در بهبــود‬ ‫یادگیــری و موفقیــت تحصیلــی انهــا دارد‪ .‬امــوزش هــوش‬ ‫هیجانــی بــه کــودکان باعــث می شــود نحــوه برخــورد بــا کــودکان‬ ‫دیگــر را هــم بهتــر بیاموزنــد‪.‬‬ ‫هوش هیجانی چیست؟‬ ‫هــوش انــواع مختلفــی دارد کــه هــوش هیجانــی هــم یکــی از‬ ‫انهاســت‪ .‬ایــن هــوش نشــانگر توانایــی بیــان و مهــار احســاس‬ ‫در عیــن احترام گذاشــتن بــه احســاس دیگــران اســت‪ .‬هــوش‬ ‫هیجانــی مهارتــی اموختنــی اســت کــه کــودک در هــر ســنی‬ ‫می توانــد ان را فرابگیــرد‪.‬‬ ‫هــوش هیجانــی باعــث تعامــل مثبــت و ســازنده کــودک بــا‬ ‫ســایر کــودکان می شــود‪ .‬کودکانــی کــه هــوش هیجانــی باالیــی‬ ‫دارنــد به خوبــی احساســات کــودکان دیگــر را درک و بــه میــزان‬ ‫معقولــی بــا انهــا همدلــی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬دعوت به مشارکت در حل مسائل‬ ‫از دانش امــوزان بخواهیــد در حــل مســائل مشــارکت و‬ ‫همــکاری داشــته باشــند‪ .‬حل کــردن گروهــی یــک مســئله دشــوار‬ ‫ریاضــی یــا همفکــری بــرای تعییــن قوانیــن کالس در ابتــدای‬ ‫ســال تحصیلــی نمونه هایــی از مشــارکت کــودکان در حــل‬ ‫مســائل هســتند‪.‬‬ ‫بهبــود توانایــی حــل مســئله بخشــی از پــرورش هــوش هیجانــی‬ ‫اســت‪ .‬بعــد از اینکــه کــودک احســاس خــود را بشناســد و بیــان‬ ‫کنــد‪ ،‬نوبــت بــه حــل اصــل مســئله می رســد‪ .‬مثــا ممکــن اســت‬ ‫کــودک از اینکــه هم کالســی اش در حیــن مطالعــه حــواس‬ ‫او را پــرت می کنــد عصبانــی باشــد‪ .‬از او بخواهیــد ‪ ۵‬راه حــل‬ ‫بــرای ایــن مســئله پیشــنهاد بدهــد‪ .‬ممکــن اســت برخــی از ایــن‬ ‫راه حل هــا معقــول نباشــند‪ .‬در ایــن مرحلــه هــدف فقــط ایجــاد‬ ‫طوفــان ذهنــی و کمــک بــه بیــان نظــرات اســت‪ .‬بعــد از بیــان‬ ‫پیشــنهادها‪ ،‬بــا همفکــری یکدیگــر مزایــا و معایــب هــر پیشــنهاد‬ ‫را بررســی و بهتریــن راه حــل را انتخــاب کنیــد‪ .‬در چنیــن مــواردی‬ ‫بهتــر اســت راهنمــا باشــید نــه کســی کــه به تنهایــی مشــکل را‬ ‫حــل می کنــد‪ .‬اگــر الزم بــود‪ ،‬کــودک را راهنمایــی کنیــد امــا ایــن‬ ‫اجــازه را بــه او بدهیــد کــه بدانــد خــودش می توانــد به تنهایــی از‬ ‫پــس حــل مســائل برایــد‪.‬‬ ‫مهــارت کار گروهــی یکــی از مهارت هــای مهــم در زمینه هــای‬ ‫مختلــف زندگــی اســت‪ .‬پروژه هــای گروهــی راه بســیار خوبــی‬ ‫بــرای تشــویق کــودکان بــه همــکاری بــا یکدیگــر و تقویــت روحیــه‬ ‫کار گروهــی در انهاســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬گنجاندن اموزش هوش هیجانی در برنامه درسی‬ ‫گنجانــدن مفاهیــم هــوش هیجانــی در دروس مدرســه در‬ ‫مقایســه بــا ایجــاد واحــدی جداگانــه بــرای امــوزش هــوش‬ ‫هیجانــی‪ ،‬تاثیــر بیشــتری در تقویــت ایــن مهــارت خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬مثــا در درس علــوم و در بخــش ســاختار مولکول هــا‬ ‫می توانیــد دربــاره راه هــای مشــارکت و همــکاری موثــر نیــز بــا‬ ‫دانش امــوزان صحبــت کــرد‪.‬‬ ‫مطالعــه کتــاب یــا بحــث دربــاره اتفاقــات چالش برانگیــز‬ ‫تاریخــی نیــز راه دیگــری بــرای امــوزش هــوش هیجانــی بــه‬ ‫کــودک اســت‪ .‬بهتــر اســت دانش امــوزان در بحــث راجــع بــه‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫نحــوه حــل مشــکالت و رویارویــی بــا چالش هــای اجتماعــی‬ ‫شــرکت کننــد‪ .‬بــا ایــن رویکــرد در حیــن یادگیــری دروســی مثــل‬ ‫تاریــخ یــا علــوم به صــورت ناخــوداگاه مهــارت هــوش هیجانــی‬ ‫دانش امــوزان نیــز پــرورش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تقویت تاب اوری و اموزش مدیریت بحران‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کودکانــی کــه می تواننــد در مواجهــه‬ ‫بــا مشــکالت مقاومــت کــرده و خــود را بازیابنــد‪ ،‬از لحــاظ‬ ‫تحصیلــی نیــز موفق تــر هســتند‪ .‬ایــن کــودکان در برخــورد بــا‬ ‫مشــکالت ســریع خــود را پیــدا می کننــد و اصــول و اعتقــادات‬ ‫خــود را فرامــوش نمی کننــد‪ .‬ایــن ویژگی هــا خودبــاوری کــودک را‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬کودکانــی کــه تــاب اوری باالیــی دارنــد هنــگام‬ ‫مواجهــه بــا زورگویــی و خشــونت از طــرف کــودکان دیگــر‪ ،‬کمتــر‬ ‫اســیب می بیننــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬القای اراده و پشتکار‬ ‫خودانگیــزی یکــی از عناصــر مهــم یادگیــری مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی و احساســی اســت‪ .‬ایــن ویژگــی بــه کــودک کمــک‬ ‫می کنــد کارهــا را بــه ســرانجام برســاند‪ .‬برخــی از دانش امــوزان‬ ‫ذاتــا تمایــل و انگیــزه بســیاری بــرای پیشــرفت و بهبــود‬ ‫مهارت هــای خــود دارنــد‪ ،‬امــا برخــی دیگــر بــرای ایجــاد انگیــزه و‬ ‫پشــتکار نیــاز بــه امــوزش دارنــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ما باشید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫همسایه شاکی عامل مزاحمت بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی خانمــی میانســال کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام و واتســاپ بــرای دوســت و همســایه‬ ‫خــود ایجــاد مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی اظهــار داشــت‪:‬در پــی مراجعــه خانمــی جــوان و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه ایــن پلیــس مدعــی شــده بــود فــرد یــا افــرادی ناشــناس در فضــای‬ ‫مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب در شــبکه اجتماعــی واتســاپ و ایجــاد صفح ـه ای در اینســتاگرام بــرای وی قصــد بدنــام کــردن وی را دارنــد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده‬ ‫ به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پلیس فتا پل ارتباطی با‬ ‫مردم در پی گیری و حل‬ ‫مشکالت سایبری‬ ‫راهکارهای موفقیت‬ ‫کودکان در تحصیل‏‬ ‫سرویس اسیب های اجتماعی ‪ -‬مریم مرادی‬ ‫اگــر کــودک بــا داد و فریــاد یــا گریــه کــردن یــا بــی تفاوتــی قصــد‬ ‫تهدیــد شــما را داشــت بــه هیــچ‏وجــه تســلیم نشــوید بلکــه ارام‬ ‫و محکــم‪ ،‬خواســته تــان را پیگیــری کنیــد‏‬ ‫‏‪-1‬محیطی مناسب برای درس و انجام تکلیف او ایجاد کنید‏‪.‬‬ ‫محیــط مناســب‪ ،‬محیطــی ارام اســت کــه ســروصدای‬ ‫تلویزیــون‪ ،‬رادیــو؛ تلفــن؛ گفــت و گــوی افــراد‪ ،‬مزاحمــت‬ ‫خواهــر و بــرادر‏و غیــره در ان نباشــد و بــه طــور کلــی چیــزی‬ ‫باعــث حــواس پرتــی کــودک نشــود‪ ،‬کــودک بایــد عــادت کنــد‬ ‫کــه مطالعــه و ‏تکالیــف درســی اش را در محلــی خلــوت کــه‬ ‫دارای نــور کافــی اســت انجــام دهــدو ایــن امــر بــه او کمــک مــی‬ ‫کنــد هنــگام‏مطالعــه و نوشــتن تکالیــف درســی از تمرکــز کافــی‬ ‫برخــوردار باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬تکالیــف درســی و مطالعــه بایــد بــه موقــع انجــام شــود‪.‬‬ ‫والدیــن بایــد یــک زمــان ویــژه را در نظــر بگیرنــد کــه کــودک‬ ‫فعالیــت‏هــای درســی خــود را در ان زمــان خــاص انجــام دهــد‪،‬‬ ‫کــودک بایــد یــاد بگیــرد تمــام فعالیــت هــای دیگــر خــود از قبیــل‬ ‫بــازی‪،‬‏تماشــای تلویزیــون‪ ،‬و غیــره را در ان زمــان تعطیــل کنــد؛‬ ‫الزم اســت یــک برنامــه مکتــوب بــرای ایــن کار تهیــه شــود و‬ ‫زمــان ان‏نیــز مشــخص گــردد تــا وقتــی زمــان ان فــرا مــی رســد‬ ‫هــم والدیــن و هــم کــودکان موقعیــت را درک کننــد بــه طــوری‬ ‫کــه کــودک‏بــه انجــام وظیفــه اش تشــویق شــود‪ ،‬اگــر در تعییــن‬ ‫زمــان تکلیــف از خــود کــودک نظرخواهــی شــود بهتــر اســت‪.‬‏‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه زمــان انجــام تکلیــف کامــا بایــد‬ ‫بــه درس و مطالعــه اختصــاص داده شــود‪ ،‬یعنــی اگــر مثــا‪:‬‬ ‫نوشــتن ‏بــا ســرعت انجــام شــود بایــد از باقــی وقــت بــرای‬ ‫مطالعــه اســتفاده شــود پــس بایــد دقــت کنیــد هنگامــی کــه‬ ‫زمــان تکلیــف فــرا ‏مــی رســد کــودک را متوجــه کارش کنیــد‬ ‫و همــه برنامــه هــای جنبــی او را تعطیــل کنیــد حتــی اگــر در‬ ‫ان زمــان در منــزل ‏نیســتید توســط تلفــن یــا کمــک گرفتــن‬ ‫از همســایگان و اشــنایان بــرای ایــن کار نظــارت کنیــد ایــن‬ ‫قاطعیــت و دقیــق تاثیــر‏روانــی زیــادی بــر کــودک و تشــویق او‬ ‫بــه درس مــی کنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-3‬بچــه هــا بایــد تکالیــف درســی را خودشــان انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫گاهــی بچــه هــا از ســختی تکالیــف شــکایت دارنــد و توقــع دارنــد‬ ‫‏والدیــن بــه جــای ان هــا قســمتی از تکالیــف را انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫در ایــن گونــه مــوارد بایــد بررســی کنیــد کــه ایــا واقعــا ایــن طــور‬ ‫‏اســت یــا بــه خاطــر نداشــتن اعتمــاد بــه نفــس کافــی از ان‬ ‫ســرباز مــی زننــد؟‏‬ ‫در صــورت اول بایــد مهــارت کافــی را بــه او امــوزش دهیــد‪،‬‬ ‫ولــی در صــورت دوم احتیــاج بــه تشــویق و دلگرمــی دارد تــا‬ ‫‏امادگــی الزم را بــرای انجــام تکالیفــش بــه دســت اورد؛ توجــه‬ ‫داشــته باشــید هرگــز نبایــد تکلیــف درســی او را بــه عهــده‬ ‫‏بگیریــد زیــرا اعتمــاد بــه نفــس را در او تضعیــف کــرده و او‬ ‫چگونه از تلفن همراه‬ ‫در برابر هکرها‬ ‫محافظتکنیم‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و طراحــی اپلیکیشــن ها یــا ابــداع‬ ‫روش هــای جدیــد و نویــن از ســوی هکرهــا مطالــب اموزشــی نیــز بایــد‬ ‫بروزرســانی شــوند‪.‬‬ ‫ن وشــرایط‬ ‫یکــی دیگــر از نیازهــا‪ ،‬یــاداوری ایــن مطالــب وابســته بــه زمــا ‬ ‫روحــی و روانــی مختلــف کاربــران اســت کــه در برابــر فعالیت هــای‬ ‫مخــرب ممکــن اســت امادگــی الزم و حضــور ذهــن کافــی در خصــوص‬ ‫اموزش هــای قبلــی را نداشــته باشــند‪ .‬مــا در ایــن مطلــب اموزشــی‬ ‫محافظــت در برابــر حمــات ســایبری تلفــن همــراه را به شــما هموطنان‬ ‫عزیــز امــوزش می دهیــم‪.‬‬ ‫دو عامــل فعالیت هــای مخــرب در تلفن هــای همــراه هوشــمند وجــود‬ ‫دارد خصوصــا در سیســتم عامل اندرویــد کــه نســبت بــه سیســتم عامل‬ ‫ایفــون از امنیــت پایین تــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬اپلیکیشــن الــوده‪ :‬هماننــد لینــک پیامــک ابالغیــه قضایــی کــه‬ ‫بــر روی تلفــن همــراه نصــب می شــود اپلیکیش ـن های مخــرب زیــادی‬ ‫‪1401‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪553‬‬ ‫را بــه ایــن وضعیــت عــادت مــی دهیــد‪ ،‬حتــی در صورتــی کــه‬ ‫‏احســاس کردیــد احتیــاج بــه کمــک دارد ابتــدا از او بخواهیــد‬ ‫راه حــل پیشــنهادی اش را ارائــه کنــد بعــد در صــدد تصحیــح‬ ‫ان ‏براییــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-4‬از انگیــزه هــای خارجــی بــرای تشــویق کــردن کــودک بــه درس‬ ‫و مطالعــه غفلــت نکنیــد‪ .‬معمــوال کــودکان در ســنی‏نیســتند کــه‬ ‫اهمیــت ذاتــی درس و مطالعــه را درک کننــد؛ بــه همیــن جهــت‬ ‫اســتفاده از تشــویق بــرای ایجــاد انگیــزه در ان‏هــا در بســیاری‬ ‫از مواقــع الزم مــی شــود‪ ،‬در اینجــا الزم اســت بــه طــور مختصــر‬ ‫شــرایط تشــویق کــردن کــودک بــه درس را‏یــاداور شــویم‪ ،‬زیــرا‬ ‫بــدون در نظــر گرفتــن ایــن شــرایط نتیجــه تشــویق معکــوس‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‏‬ ‫ تشــویق بــرای کــودک جــذاب باشــد تــا بتوانــد انگیــزه کــودک‬‫را بــاال ببــرد؛ بــه طــور مثــال‪ :‬نماشــای تلویزیــون و فیلــم‪،‬‏شــرکت‬ ‫در فعالیــت هــای خانوادگــی؛ گذرانــدن وقــت بــا دوســتان‪،‬‬ ‫رفتــن بــه رســتوران همــراه بــا خانــواده‪ ،‬شــرکت در جشــن‏تولــد‬ ‫دوســتان و ماننــد ان‪ ،‬مــی توانــد از بهتریــن تشــویق هــا بــرای‬ ‫کــودک باشــد‪.‬‏‬ ‫تشــویق بایــد بــه طــور مســتمر باشــد زیــرا معمــوال بــا یکــی دو‬ ‫بــار ارائــه مشــوق‪ ،‬نتیجــه ای حاصــل نمیشــود‪ ،‬بایــد والدیــن‏این‬ ‫امادگــی را داشــته باشــند کــه بــا توجــه بــه رفتارهــای فرزندشــان‬ ‫وجــود دارنــد کــه می تواننــد فعالیــت‬ ‫مخــرب انجــام دهنــد بهتریــن راه‬ ‫نصــب اپلیکیشــن دانلــود از فروشــگاه‬ ‫گوگل پلــی اســت هرچنــد در مواقــع‬ ‫نصــب می بایســت بــه دسترســی های‬ ‫اپلیکیشــن توجه زیادی داشــته باشــید‬ ‫کــه اپلیکیشــن مذکــور دسترس ـی های‬ ‫غیرمرتبطــی را از شــما دریافــت نکنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ابزارهــای مخــرب یــا بدافزارهــا‪:‬‬ ‫بدافزارهــا نوعــی ویــروس یا اپلیکیشــن‬ ‫جاسوســی هســتند کــه روی هــر‬ ‫گوشــی نصــب می شــوند بدافــزار‬ ‫فایل هــا را تغییــر می دهــد و بــه‬ ‫هکرهــا اجــازه می دهــد کارهــای خــود‬ ‫را انجــام دهنــد‪ .‬ممکــن اســت ظاهــر‬ ‫فیزیکی روی دســتگاه نشــان ندهد اما‬ ‫بــه هــک شــدن گوشــی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫می توانیــد از ایمیل هــای هرزنامــه‪،‬‬ ‫وب ســایت ها‪ ،‬برنامه هــا و هــر پرفایــل‬ ‫حــاوی لینــک بدافــزار دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫هکرهــا بصــورت لینــک و یــا بصــورت‬ ‫مســتقیم چنیــن فایل هایــی را در‬ ‫اینترنــت می گذارنــد‪ ،‬بــه محــض اینکــه کاربــران ان فایــل را بــاز می کنند‪،‬‬ ‫بدافــزار وارد گوشــی ان هــا می شــود‪.‬‬ ‫‪ 4‬راه محافظت از تلفن همراه در برابر هکرها ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تلفن همراه خود را بروزرسانی کنید‬ ‫همیشــه می بایســت اخریــن نســخه اپلیکیش ـن ها را در گوش ـی های‬ ‫خــود بروزرســانی نماییــد‪ .‬هــدف از بروزرســانی نرم افــزار ایــن اســت‬ ‫کــه بــه کاربــران امــکان محافظــت از گوشــی های خــود‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫هــک شــدن اطالعــات و از دســت دادن داده هــا را بدهــد‪ .‬نســخه های‬ ‫قدیمی تــر می تواننــد هــک شــوند زیــرا عمومــی ترنــد و در دســترس‬ ‫هکرهــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از اپلیکیش ـن های رســمی شــرکت ها اســتفاده کنیــد (فقــط‬ ‫از گوگل پلــی یــا اپ اســتور دانلــود کنیــد)‬ ‫فقــط برنامه هــای رســمی هــر شــرکت را نصــب و اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای دانلــود و نصــب برنامه هــا از ‪ store Play‬اســتفاده کنیــد‪ .‬نظــرات‬ ‫کاربــران را بخوانیــد تــا در مــورد ان بیشــتر بدانیــد و ببینیــد ایا هر کاربری‬ ‫انهــا را بــه طــور مســتمر و بــرای چندیــن روز تشــویق‏کننــد‪.‬‏‬ ‫البتــه بــرای مســتمر شــدن تشــویق مــی تــوان از تحســین هــم‬ ‫اســتفاده کــرد‪ ،‬بــه هــر حــال بــرای ایــن کــه بتــوان انگیــزه کــودک‬ ‫‏را در درس و مطالعــه افزایــش داد الزم اســت در تشــویق او‬ ‫اســتمرار نشــان دهیــم و منتظــر نتیجــه فــوری نباشــیم‪.‬‏‬ ‫نکته‬ ‫همچنیــن ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــد کــه اگــر کــودک بــا داد‬ ‫و فریــاد یــا گریــه کــردن یــا بــی تفاوتــی قصــد تهدیــد شــما را‬ ‫داشــت ‏بــه هیــچ وجــه تســلیم نشــوید بلکــه ارام و محکــم‪،‬‬ ‫خواســته تــان را پیگیــری کنیــد‪.‬‏‬ ‫مطمئنــا او پــس از مدتــی تســلیم مــی شــود و روش خــود‬ ‫را تغییــر میدهــد‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از ایــن روش هــم او را‬ ‫‏مســتقیما مجبــور بــه انجــام تکلیــف نکــرده ایــد و هــم بــا مخیــر‬ ‫کــردن او بیــن ایــن دو کار در نهایــت تصمیــم بــه انجــام تکلیــف‬ ‫را‏بــر عهــده خــود او گذاشــته ایــد و بــه ایــن طریــق هــم حــس‬ ‫مســئولیت پذیــری او را تقویــت کــرده ایــد و هــم اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس او‏را افزایــش داده ایــد و هــم بــا کمتریــن دردســر مشــکل‬ ‫بــه وجــود امــده را برطــرف کــرده ایــد‪.‬‏‬ ‫مبــع‪ :‬برگرفتــه از کتــاب‪ :‬راهنمــای خودمراقبتــی خانــواده‬ ‫مولــف‪ :‬نویــد شــریفی و همــکاران ‏‬ ‫مشاوره دایره اجتماعی کالنتری ‪ 11‬امام علی (ع) بجنورد‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا مشــکل در فضــای مجــازی بالفاصلــه‬ ‫بــا پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار کنیــد‬ ‫پلیــس فتــا گفت‪:‬کاربــران فضــای مجــازی در صــورت مــورد‬ ‫بــزه قــرار گرفتــن بالفاصلــه مــی تواننــد موضــوع را از پلیــس‬ ‫فتــا پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ محســن محمــودی بیان داشــت‪:‬پلیس‬ ‫فتــا‪ ،‬پلیســی تخصصــی و امانــت دار مــردم هســت کــه‬ ‫روزانــه مراجعــه کننــدگان متعــددی دارد کــه در فضــای‬ ‫مجــازی دچــار مشــکل و یــا مــورد بــزه واقــع شــده و تقاضــای‬ ‫رســیدگی بــه موضوعــات را خواســتار می شــوند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای احقــاق حــق شــهروندان عزیز‬ ‫و افــراد بــزه دیــده‪ ،‬ســعی و تــاش پلیــس فتــا و دســتگاه‬ ‫محتــرم قضائــی برایــن اســت کــه در ســریعترین زمــان‬ ‫ممکــن بــه مشــکالت و کارهــای مراجعــه کننــدگان رســیدگی‬ ‫کــرده و بــه نحــو احســن وظایــف خــود را در چهارچــوب‬ ‫قانــون بــا ختــم بــه نتیجــه بــه ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغه هــای مهــم‬ ‫کاربــران شــبکه های اجتماعــی ایــن اســت کــه در مواجهــه‬ ‫بــا مشــکل در ایــن فضــا چــه کاری بایــد انجــام دهنــد افــزود‪:‬‬ ‫زمانــی کــه فــردی در فضــای مجــازی بــا مشــکلی روبــرو شــد‬ ‫بالفاصلــه می توانــد در هرســاعت از شــبانه روز بــا مرکــز‬ ‫فوریتهــای ســایبری پلیــس فتــا بــه شــماره ‪ 096380‬تمــاس‬ ‫حاصــل نمــوده و بــا بیــان مشــکل خــود راهنمایــی الزم را از‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا دریافــت نمایــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کاربــران فضــای مجــازی و شــهروندان پــس‬ ‫از اخــذ مشــاوره و راهنمایــی از کارشناســان مربوطــه چنــان‬ ‫چــه موضــوع انــان نیــاز بــه اقــدام قضائــی داشــت مــی‬ ‫تواننــد بــا حفــظ مســتندات خــود بــه پلیــس فتــا در اســتان یا‬ ‫شهرســتان محــل اقامــت خــود و یــا یکــی از دفاتــر خدمــات‬ ‫قضائــی مراجعــه و شــکایت خــود را پیرامــون موضــوع ثبــت‬ ‫کــرده و بــا حضــور در پلیــس فتــا نســبت بــه تشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی بــرای مجرمــان ســایبری اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬یکــی دیگــر از مســائل و مشــکالت‬ ‫مبتالبــه کاربــران فضــای مجــازی کالهبــرداری هــای اینترنتی‬ ‫هســت کــه شــهروندان بــا رعایــت چنــد نکتــه ســاده و توجــه‬ ‫بــه توصیه هــای پلیــس فتــا و همچنیــن بــا ارتقــاء ســواد‬ ‫رســانه ای و ســایبری خــود مــی تواننــد از ایــن کالهبرداری هــا‬ ‫جلوگیــری بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ محمــودی بــا بیــان اینکــه کاربــران نبایــد فریــب‬ ‫پیشــنهادات و تبلیغــات اغــوا کننــده در فضــای مجــازی را‬ ‫بخورنــد توصیــه کــرد‪ :‬کالهبــرداران بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫مجرمانــه خــود از ترفندهــای متعــددی اســتفاده مــی کننــد‬ ‫لــذا توصیــه می کنیــم کاربــران در خریدهــای انالیــن بیعانــه‬ ‫پرداخــت نکننــد و روی هرلینکــی بــا هــر عنــوان کلیــک‬ ‫نکــرده و اطالعــات بانکــی و شــخصی خــود را در اختیــار‬ ‫دیگــران قــرار ندهنــد و همچنیــن فریــب برنــده شــدن جایــزه‬ ‫را نخــورده تــا در دام مجرمــان ســایبری گرفتــار نشــوند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره‬ ‫گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از‬ ‫مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫فعالیــت مخــرب مرتبــط بــا ان برنامــه را گــزارش کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬نادیده گرفتن هرزنامه روی تلفن همراه‬ ‫بیشــتر اوقــات هرزنامــه از طریــق ایمیــل بــه کاربــران ارســال می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در ایــن زمینــه مراقــب باشــید‪ .‬قبــل از بــاز کردن هــر فایلی روی‬ ‫دســتگاه‪ ،‬ان را بررســی کــرده و مطمئــن شــوید‪ .‬اگــر فکــر مــی کنید فایل‬ ‫هرزنامــه یــا بدافــزار اســت‪ ،‬ان را حــذف کنیــد و هرگــز چنیــن فایل هایــی‬ ‫را بــاز نکنیــد‪ .‬ان هــا می تواننــد ظــرف چنــد دقیقه دســتگاه شــما را الوده‬ ‫کــرده و بــه هکرهــا اجــازه دسترســی بــه داده هــا را بدهنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬از ‪ WiFi‬عمومی استفاده نکنید‬ ‫یکــی دیگــر از راه هــای هــک شــدن تلفــن اســتفاده از ‪ WiFi‬عمومــی‬ ‫اســت زیــرا چنیــن ارتباطاتــی بــرای بســیاری از افــراد می توانــد در‬ ‫دســترس باشــد‪ .‬ان هــا می تواننــد بــه راحتــی وارد گوشــی شــما شــوند و‬ ‫هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام دهنــد‪ .‬شــما بایــد در ایــن زمینــه مراقبــت‬ ‫کنیــد و هرگــز گوشــی خــود را بــه اتصــاالت ‪ WiFi‬عمومــی یــا ان هایی که‬ ‫توســط افــراد زیــادی اســتفاده می شــود متصــل نکنیــد‪ .‬ایــن کار فقــط‬ ‫امنیــت گوشــی شــما را کــم می کنــد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫مخروط استوانه ای معبد اسپاخو ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -553‬سال هشتم‬ ‫‪-553-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/19‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/19 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 19‬‬ ‫‪19-- 1401 //03‬‬ ‫یک شنبه ‪03//29‬‬ ‫‪50‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫پاداش برتر‬ ‫ن مِنْهَــا‪،‬وَاِذَا‬ ‫س ـ َ ‬ ‫قــال علــی ( علیه الســام ) اِذَا حُی ِّیـ َ‬ ‫ی بِاَح ْ َ‬ ‫ـت بِتَحِی َّـه ٍ فَحَ ـ ِّ‬ ‫س ـدِیَتْ اِل َیْــکَ یَدٌفَکَافِئْهَابِمَــا یُرْبـ ِـی عَل َیْهَــاو َ الْفَ ْ‬ ‫عَ ذَلـِـکَ لِلْبَــادِی ‪.‬‬ ‫ل ُ مَ ـ ‬ ‫ضـ ‬ ‫اُ ْ‬ ‫امام علی (علیه السالم) مى فرماید‪:‬‬ ‫هنگامــى کــه بــه تــو تحیتــى گوینــد بــه صورتــى بهتــر پاســخ گــوى و‬ ‫هــرگاه هدیـه اى بــراى تــو فرســتند ان را بــه صــورت افزون تــر پــاداش ده‪.‬‬ ‫با این حال فضیلت از ان اغازگر است‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) در ایــن کالم حکمت امیــز بــه یــک اصــل‬ ‫مهــم قرانــى و اســامى اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬هنگامــى کــه بــه تــو‬ ‫تحیتــى گوینــد بــه صورتــى بهتــر پاســخ گــوى و هــرگاه هدی ـه اى بــراى تــو‬ ‫فرســتند ان را بــه صــورت افزون تــر پــاداش ده‪ .‬بــا ایــن حــال فضیلــت از‬ ‫ان کســى اســت کــه ابتــدا کــرده اســت»‬ ‫اخــاق اســامى مى گویــد هیــچ کار خوبــى را نبایــد بــدون پــاداش گذاشــت؛‬ ‫خــواه ســخن احترام امیــزى باشــد یــا اقــدام عملــى‪ ،‬بلکــه بهتــر ان اســت کــه‬ ‫پــاداش برتــرى داشــته باشــد؛ مثــا ًاگــر کســى بــه مــا بگویــد «ســام علیکم»‬ ‫بهتر ان اســت که در پاســخ بگوییم «ســام علیکم و رحمه الله» و هر گاه‬ ‫کســى هدیــۀ مختصــرى بــراى مــا بفرســتد مــا در موقــع مناســب هدیــۀ بهتــر‬ ‫و بیشــتر براى او بفرســتیم‪.‬‬ ‫این کار ســبب مى شــود پیوند محبت و دوســتى در میان افراد جامعه روز‬ ‫بــه روز بیشــتر شــود و روح حق جویــى و حق طلبــى و حق شناســى تقویــت‬ ‫گــردد و زندگــى در چنیــن جامع ـه اى بســیار تــوام بــا ارامــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در حــاالت بــزرگان اســام نمونه هــاى عملــى ایــن دســتور به وضــوح دیــده‬ ‫مى شــود‪.‬‬ ‫از جملــه این کــه یکــى از راویــان اخبــار مى گویــد مــن نــزد حســن بــن‬ ‫علــى علیــه الســام بــودم کنیــزى بــر ان حضــرت وارد شــد و دســته گلــى‬ ‫ت ح ُـر ُّ لِوَج ْـ ه ِ الل ّـ ه ِ ت َعالـى ؛‬ ‫تقدیــم ان حضــرت کــرد‪ .‬حضــرت فرمــود‪« :‬انـ ْ ِ‬ ‫تــو بــراى خــدا ازادى»‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب حضــرت در برابــر اهــداى یــک دســته گل ایــن کنیــز را‬ ‫بــراى همیشــه ازاد کــرد‪.‬‬ ‫فقطــ یــک دســته گل بــه شــما داد کــه‬ ‫‍ ‬ ‫راوى مى گویــد عــرض کــردم او‬ ‫قیمــت چندانــى نــدارد شــما او را ازاد کردیــد‪ .‬امــام در پاســخ فرمــود‪:‬‬ ‫«(هکــذا) اد َّبَنــی اللّــ ُه ت َعالــى ؛ خداونــد ایــن گونــه مــا را تربیــت کــرده‬ ‫م بِتَحِیَّــهٍ ‪ »...‬را تــاوت‬ ‫اســت»‪ .‬ســپس امــام ایــۀ شــریفۀ «و َ اِذا حُی ِّیتُــ ْ ‬ ‫فرمــود و افزود‪(:‬این کــه خدافرمــوده بــه صــورت بهتــر پــاداش دهیدبهتــراز‬ ‫ان همیــن بودکــه او راازاد کنــم‪).‬‬ ‫این کــه امــام علــی(ع) در ذیــل این کالم حکمــت امیز مى فرماید‪ [:‬برترى‬ ‫ان کســى اســت کــه ابتــدا کــرده بــه ســبب ایــن اســت کــه‬ ‫و فضیلــت از ِ ‬ ‫شــخص دوم هــرکارى کنــد جنبــۀ پــاداش عمــل دارد در حالــى کــه شــخص‬ ‫اول بــدون این کــه خدمتــى بــه او بشــود اقــدام بــه نیکــى کــرده و مطلقــا ً‬ ‫جنبۀ پاداش نداشته است‪ ،‬بنابراین شخص اول بر دومى برترى دارد‪] .‬‬ ‫به همین دلیل در حدیثى از امام حسین (ع) مى خوانیم که فرمود‪:‬‬ ‫ن لِلْمُبْتَــدی و َ واحِــد َ ه ٌ‬ ‫ن و َ ِ‬ ‫ســن َ ه ُ ت ِ ْ‬ ‫ن حَ َ‬ ‫«لِلسَّــام َ‬ ‫ســتُّو َ‬ ‫ســعُو َ‬ ‫ســبْعُو َ‬ ‫لِلــرّادِ؛ ســام هفتــاد حســنه دارد کــه شــصت و نــه حســنۀ ان از کســى‬ ‫اســت کــه ســام کــرده ویــک حســنه از ان کســى کــه پاســخ مى گویــد»‪.‬‬ ‫ایــن حدیــث از امیرمومنــان نیــز در بحــار االنــوار و مســتدرک الوســائل‬ ‫نقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن کســى کــه ابتــدا بــه ســام و تحیــت یــا کار نیــک مى کنــد‬ ‫یــک فضیلــت اخالقــى دیگــرى را نیــز بــراى خــود اشــکار ســاخته و ان‬ ‫مســالۀ تواضــع در برابــر بــرادر دینــى اســت در حالــى کــه پاســخ گوینــده‬ ‫تواضــع خاصــى نــدارد جــزء این کــه حق شناســى مى کنــد‪.‬‬ ‫عجــب این کــه اصــل ایــن کالم حکمت امیــز در شــرح نهــج البالغــه‬ ‫مرحــوم کمــره اى و ابن میثــم و مغنیــه و همچنیــن شــرح نهــج البالغــه‬ ‫مرحــوم شوشــترى در اینجــا نیامــده اســت‪.‬‬ ‫«ســد ْو» بــر وزن‬ ‫شــایان دقــت اســت کــه واژه «ا ُ ْ‬ ‫ســدِیَتْ » از مــادۀ َ‬ ‫«ســرو» در اصــل بــه معنــى دراز کــردن دســت بــه ســوى دیگــرى اســت‪،‬‬ ‫س ـدِیَتْ ال َیْــکَ ی َـد ٌ» در کالم امــام مفهومــش ایــن اســت کــه‬ ‫بنابرایــن «ا ُ ْ‬ ‫دســتى به ســوى تــو دراز شــد و ایــن جملــه کنایــه از بخشــش و اهــداى‬ ‫هدیــه اســت‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۷‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت پنجم‪:‬‬ ‫خرمشــهر اشــغال شــده بــود و ابــادان در محاصــره بــود‪.‬‬ ‫مســلح کــردن تمــام عشــایر از چوئبــده تــا انتهــای مــرز‬ ‫ابــی جزیــره مینــو و روســتاهای فیاضیــه و خــط مــرزی‬ ‫خرمشــهر امــری ضــروری بــود‪ .‬بایــد بــرای دفــاع و دفــع‬ ‫حمــات دشــمن در تمــام نقــاط مــرز‪ ،‬کاری مــی کردیــم‪.‬‬ ‫در اتاقــی در ســتاد عشــایر بــا اقــای جمــی و شــیخ عیســی‬ ‫طرفــی و بــرادران دیگــر‪ ،‬حــرف میزدیــم‪ .‬وضعیــت خطرنــاک‬ ‫و دشــواری پیــش امــده بــود‪ .‬کمبــود اســلحه حــس مــی‬ ‫شــد‪ .‬تصمیــم گرفتیــم کــه هرجــور شــده اســلحه تهیــه‬ ‫کنیــم تــا عشــایر بــرای دفــاع از مرزهــا مســلح شــوند‪.‬‬ ‫اقــای جمــی بــرای ایــن موضــوع مهــم نامــه ای بــه اقــای‬ ‫خامنــه ای نوشــت کــه نماینــده امــام بــود و در ســتاد جنــگ‬ ‫در اســتانداری خوزســتان مســتقر بــود‪.‬‬ ‫بعدازظهــر بــود کــه بــه زاغــه هــای مهمــات ارتش رســیدیم‪.‬‬ ‫ســاح هایــی کــه مــی خواســتیم از انــواع تفنــگ هــای برنــو‪،‬‬ ‫ژ‪-‬ســه و چنــد ارپــی جــی و ادوات نیمــه ســنگین بــود‪ .‬ســاح‬ ‫و مهمات را روی چند خودروی نظامی بار زدیم و به ســوی‬ ‫بنــدر امــام حرکــت کردیــم‪ .‬در بنــدر همــه کارهــا بــه ســرعت‬ ‫انجــام شــد و ســاعتی بعــد‪ ،‬مهمــات بــا بالگــرد شــینوک‪ ،‬بــه‬ ‫ســمت ابــادان رفــت و در بنــدر چوئبــده تخلیــه شــد‪.‬‬ ‫وقتــی لندکروزهــای پــر از مهمــات و اســلحه بــه شــهر در‬ ‫محاصــره رســیدند‪ ،‬شــب بــر همــه جــا ســایه انداختــه بــود و‬ ‫انفجارهای مهیب و حمالت وحشیانه توبخانه و گلوله هایی‬ ‫کــه بعثــی هــا از ان ســوی اب شــلیک مــی کردنــد‪ ،‬بندبند بدن‬ ‫را مــی لرزانــد ســاح و مهمــات را بــه محل ســتاد در ســاختمان‬ ‫هــال احمــر در بریــم منتقــل کردیــم‪.‬‬ ‫فــردای ان روز از تمــام مقرهــا و هســته هــای مقاومتی که‬ ‫در روســتاها و مرزهــا تشــکیل شــده بــود‪ ،‬نمایندگانــی بــرای‬ ‫تحویل اســلحه و مهمات امدند که با دادن رســید و امضا‪،‬‬ ‫ســاح گرفتنــد تــا بــه دشــمن بعثــی بفهماننــد کــه مرزهــا به‬ ‫حــال خــود رهــا نشــده و در تمــام مــرز ابــی و خاکــی‪ ،‬دیواری‬ ‫از گوشــت و خــون انســانها‪ ،‬جوانــان بــا غیــرت عــرب و بومی‬ ‫شــهر و روســتا روبــه روی شــهرهای بصــره و ســیبه عــراق و‬ ‫جاهــای دیگــر مــرز و در منطقــه فیاضیــه امــاده دفــاع اند‪.‬‬ ‫کار بســیار مهــم اوردن اســلحه و مهمــات از زاغــه هــای‬ ‫ارتــش را چندیــن بــار مــن و دوســتانم بــه دعهــده گرفتیــم‪.‬‬ ‫بــار اخــر‪ ،‬اســلحه را از جــادۂ وحــدت و پــل ارتباطــی روســتای‬ ‫ابوشانک روی رودخانه بهمن شیر به ابادان می رساندیم‪.‬‬ ‫پرشــور و پرانــرژی بــودم و یــک جــا بنــد نمــی شــدم‪ .‬مثــل‬ ‫اچارفرانســه هــر کاری کــه مــی توانســتم‪ ،‬انجــام مــی دادم‪.‬‬ ‫مــی خواســتم هــر کار مــی توانــم بــرای انقــاب و امــام‬ ‫عزیــزم انجــام بدهــم‪ .‬بــا خــود مــی گفتم کاش میشــد همه‬ ‫جــای دنیــا مــی رفتــم و بــه همــه حقیقــت انقــاب را مــی‬ ‫گفتــم؛ امــا خبــر نداشــتم کــه خداوند تقدیــرم را بــه گونه ای‬ ‫رقــم زده بــود کــه بــه موقــع و در زمــان خــودش همــه چیــز‬ ‫بــه وقــوع مــی پیوســت‪.‬‬ ‫دلــم مــی خواســت در کنــار فعالیتهــای فرهنگــی‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫مهــم را بــه شــکلی دیگــر‪ ،‬در قالــب رفتــن بــه کشــورهای‬ ‫همجــوار و رســاندن جــزوات و نوارهــای ســخنرانی و‬ ‫رســاله امــام بــه دوســتداران انقــاب انجــام دهــم‪.‬‬ ‫تصمیــم گرفتــه بــودم و بــه دنبــال مقدماتــش رفتــم‪.‬‬ ‫تــا اینکــه در جلســه ای لــزوم ایــن مســئله مطرح شــد و من‬ ‫امادگــی خــود را بــرای انجــام ایــن ماموریــت اعــام کــردم‪.‬‬ ‫مدتــی گذشــت و بــا چنــد نفــر از بچــه هــای عــرب ســپاه‬ ‫باغی بزرگ‬ ‫در روستای علی اباد به نام کوشک‬ ‫علی اباد‬ ‫در ســه کیلومتــری شــمال شــرقی بجنــورد‪ ،‬در روســتای علــی ابــاد باغــی بــزرگ بــا درختانــی‬ ‫کهنســال دیــده می شــود کــه نشــان از قدمــت طوالنــی ان دارد‪ .‬در مرکــز ایــن بــاغ قدیمــی بنــای‬ ‫تاریخــی دیــده می شــود کــه ان را کوشــک علــی ابــاد می نامنــد‪ .‬ایــن ســاختمان متعلــق بــه‬ ‫حکمرانــان شــادلو بــوده و مهم تریــن الگــوی بــاغ ایرانــی در خراســان شــمالی بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫ماموریــت هــای بــرون مــرزی ام کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫روز موعــود رســید‪ .‬بــا همراهــان بــرای انجــام مقدمــات‬ ‫بــه اهــواز رفتــم‪ .‬در انجــا فرمانــده ســپاه پاســداران‪ ،‬اقــای‬ ‫شــمخانی‪ ،‬از ایــن اقــدام جســورانه مــن و گــروه همراهــم‬ ‫ابــراز خوشــحالی کــرد و مــا را بــه اســتاندار خوزســتان‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬اقــای فروزنــده‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬بــا نامــه ای‬ ‫مــا را بــه فرمانــدار ماهشــهر‪ ،‬اقــای ملــک زاده معرفــی‬ ‫کــرد و از او خواســت کــه بــا اقدامــات الزم‪ ،‬اعــم از تهیــه‬ ‫پاســپورت و امــاده کــردن برنــج و قایــق و اقالمــی کــه بــه‬ ‫ظاهــر بــرای فــروش بــا خــود مــی بردیــم‪ ،‬همــکاری کنــد‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب ماموریــت هــای بــرون مــرزی مــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر ماموریــت هــا بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس‬ ‫و اشــنایی بــا گروههــای اســامی انقالبــی مســتقر در انجــا‬ ‫بــود کــه در پوشــش تجــارت میــوه و تــره بــار انجــام مــی‬ ‫شــد و در واقــع ارتبــاط گیــری بــا انقالبیــون دیگــر کشــورهای‬ ‫اســامی عــراق و یمــن و لبنــان بــود‪.‬‬ ‫ماموریــت مــا‪ ،‬نشــر اهــداف انقــاب و رهنمودهــای‬ ‫امــام بــرای بیــداری دیگــر ملــل مســلمان بــود تــا از ســلطه‬ ‫اســتعمار و دیکتاتورهــا نجــات بیابنــد‪ .‬ایــن ماموریتهــا در‬ ‫شــرایطی انجــام مــی شــد کــه شــهرهای مــرزی همچنــان‬ ‫در تیــررس بمبهــای روزانــه بعثــی هامــی ســوختند‪.‬‬ ‫جــای خوشــحالی بــود کــه لنــج داران دوســتدار انقــاب‪،‬‬ ‫لنج هایشــان را بــرای ایــن ماموریــت هــا در اختیــار مــن و‬ ‫دوســتانم قــرار مــی دادنــد‪ .‬در عــوض مــا در بازگشــت برایشــان‬ ‫اجنــاس مختلفــی مــی اوردیم‪ .‬بدین ترتیب ســفر مــن و گروه‬ ‫همراهــم چندیــن بــار بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج انجــام‬ ‫می شــد و هــر بــار دوســه مــاه در ان کشــورها مــی ماندیــم‪.‬‬ ‫دربــاره معمــاری ســاختمان ان بایــد گفــت ایــن کوشــک چهــار ورودی دارد کــه هــر ورودی در یکــی‬ ‫از جهت هــای اصلــی قــرار دارد‪ .‬طــرح کلــی ان در طبقــه همکــف شــامل یــک حوضخانــه با ســقف‬ ‫گنبــدی در مرکــز می شــود کــه دو اتــاق در ضلــع شــرقی و غربــی دارد‪ .‬پایه هــای ان از اجــر و ســنگ‬ ‫و ســقف بــا اســتفاده از تیرهــای چوبــی ســاخته شــده اســت ‪.‬‬ ‫بنــا دربرگیرنــده اتاق هــای مســکونی و حوضخان ـه ای بــوده اســت کــه ســاکنان از انهــا اســتفاده‬ ‫می کرده انــد‪ .‬در زیــر ســقف حوضخانــه رســمی بندی و کاربندی هــای زیبایــی گچــی دیــده می شــود‬ ‫کــه گویــای هنــر معمــاری ایرانــی اســت‪ .‬از ایــن بنــا در برخــی از ســفرنامه های قدیمــی نیــز نــام‬ ‫بــرده شــده‪ ،‬به عنــوان نمونــه چارلزمــک گریگــور در ســفرنامه خــود‪ ،‬بــه ان اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫ناصرالدیــن شــاه قاجــار هــم در ســفرنامه دوم خــود بــه ایــن بــاغ اشــاره کــرده و ان را از امــاک‬ ‫ســهام الدوله یــا همــان کاله فرنگــی دانســته اســت‪ .‬در زمــان حکمرانــی ســردار مفخــم‪ ،‬حاکــم‬ ‫بجنــورد‪ ،‬ایــن کوشــک تفرجگاهــی بــرای گــذران وقــت و شــکار حکمرانــان بــوده اســت‪ .‬ایــن بــاغ‬ ‫و بنــای تاریخــی بــا شــماره ‪ ۴۹۵۳‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬در فهرســت اثــار ملــی بــه ثبــت رســیده و در‬ ‫ســال های گذشــته مرمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫طبیعت باغ دره‬ ‫رازو جــرگالن یکــی از مناطــق و بخشــهای مربــوط بــه شهرســتان بجنــورد میباشــد کــه دارای‬ ‫طبیعــت زیبــا و در برخــی مناطــق بکــر ودســت نخــورده اســت‪ .‬در فاصلــه حــدود ‪۱۰‬کیلومتــری‬ ‫جــاده بیــن المللــی بجنــورد – اشــخانه در ســمت چــپ جــاده راه فرعــی قــرار گرفته اســت بــاغ دره‬ ‫دره ای بســیار زیبــا و بکــر همــراه بــا طبیعــت زیبــا و دلنــواز بــا مناظــری چشــم نــواز در منطقــه راز و‬ ‫جــرگالن اســت کــه زبــان هــر بیننــده ای را به تحســین و شــکر باریتعالی وادار مینمایــد‪ .‬قارچ های‬ ‫ســمی گاهــی خوراکــی ‪,‬بوتــه هــای خــاری کــه نیمکــره ای ازگل هــای صورتــی بنفــش راروی زمیــن‬ ‫ســاخته بســیاردیدنی اســت وگویــی شــعاع ایــن نیمدایــره هاباپرگار‪,‬دقیقــا انــدازه گیــری کرده انــد‬ ‫درجاهــای مختلــف گیاهــان دارویــی کاکوتی‪,‬قلــه چــای ‪,‬اویشــن‪,‬گل هــای بادرنجبویــه وپونــه‬ ‫درکناررودخانــه بــه چشــم میخــورد درختــان پرصالبــت واســتوارارس نیزبــه فواصــل خودنمــا‬ ‫یــی مــی کنــد چیــزی کــه درایــن طبیعــت ســبزمخملی یکدست‪,‬انســان رامســحورمیکند ترکیــب‬ ‫دره هــای عمیــق ووســیع مملوازدرختچــه هــای چتری‪,‬ســبزباصخره هایــی کــه بــرش ســنگهای انها‬ ‫باورنکردنــی اســت صخره هایــی بســیاربلندباچینش هــای فــوق العــاده ‪,‬ازالیــه هــای بــرش خــورده‬ ‫افقــی رودخانه هــای پــراب ‪-‬بوتــه هــای زرک و ترشــک و تمشــک اینهــا قســمتی از زیبایــی هــا ی‬ ‫ایــن منطقــه اســت کــه بــه درســتی عظمــت خالــق خــود را انعــکاس میدهنــد دیــدن طبیعــت زیبــا‬ ‫وبکــر ایــن منطقــه بــرای عالقمنــدان طبیعــت خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

روزنامه بازار کسب و کار پارس 948

شماره : 948
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

روزنامه بازار کسب و کار پارس 947

شماره : 947
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

روزنامه بازار کسب و کار پارس 946

شماره : 946
تاریخ : 1402/12/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

روزنامه بازار کسب و کار پارس 945

شماره : 945
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

روزنامه بازار کسب و کار پارس 944

شماره : 944
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

روزنامه بازار کسب و کار پارس 943

شماره : 943
تاریخ : 1402/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!