روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 552 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 552

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 552

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 552

‫ شنبه‬ ‫شماره ‪49 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 28‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /18-2022/ June/ 18-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪552‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تهدید امنیت غذایی با خرد شدن‬ ‫اراضی کشاورزی گلستان‬ ‫توجه ویژه ‬ ‫به حقوق‬ ‫کارگران یا‬ ‫کارفرمایان‬ ‫با نفوذ‬ ‫اقشاراسیب پذیر‬ ‫بیمه رایگان می شوند‬ ‫مهمتریننکاتامنیت‬ ‫سایبری را بیشتر بدانید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛‬ ‫با وجود ‪ ۲۷۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هزین ه در دولت قبل‬ ‫رشد صفر اقتصادی است‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ت ســال دولــت گذشــته ‪۲‬‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه در هشـ ‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان در کشــور هزینــه شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬باوجــود ایــن هزینــه‬ ‫امــا شــاهد رشــد نزدیــک بــه صفــر اقتصــاد‪ ،‬ســرمایه گذاری منفــی‪ ،‬بهــره وری منفــی‪،‬‬ ‫تــورم بــاال بودیــم و اغلــب شــاخص های کالن اقتصــادی وضعیــت مناســبی نداشــتند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار از سازمان برنام ه و بودجه‪« ،‬سیدمسعود میرکاظمی»‬ ‫در جمــع مدیــران معاونــت فنــی و امــور زیربنایــی و تولیــدی ســازمان برنامـ ه و بودجــه‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از مهم تریــن اســیب های کنونــی اداره کشــور‪ ،‬بخشـی نگری و نبــود نــگاه‬ ‫جامــع به مســائل اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد ســازمان برنامــه بایــد از بودجه محــور به برنامه محور تغییر‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۸۰‬درصــد وقــت و انــرژی ســازمان صــرف مســائل بودجــه و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد هــم بــه برنامه ریــزی اختصــاص می یابــد‪ ،‬امــا ایــن رونــد بایــد معکــوس شــود‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــور ادامـه داد‪ :‬بــا وجــود انــواع یارانه هــای اشــکار و پنهــان بــرای‬ ‫تولیــد و نیــروی کار ارزان چــرا بایــد نگــران واردات بــود؟ چــرا قیمــت تمام شــده‬ ‫تولیــد داخــل تــوان رقابــت بــا محصــوالت خارجــی را نــدارد؟ چــرا بهــره وری پاییــن‬ ‫اســت؟ بــرای حــل ریشـه ای مشــکالت اقتصــاد بایــد ایــن موضوعــات حــل شــود‪.‬‬ ‫ت ســال دولــت گذشــته ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫میرکاظمــی بابیــان اینکــه در هشـ ‬ ‫میلیــارد تومــان در کشــور هزینــه شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــا ایــن هزینــه امــا شــاهد‬ ‫رشــد نزدیــک بــه صفــر اقتصــاد‪ ،‬ســرمایه گذاری منفــی‪ ،‬بهــره وری منفــی‪ ،‬تــورم‬ ‫بــاال بودیــم و اغلــب شــاخص های کالن اقتصــادی وضعیــت مناســبی نداشــتند‪.‬‬ ‫ل توجــه‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه اضافه کــرد‪ :‬بــا وجــود توســعه قابــ ‬ ‫زیرســاخت ها در کشــور‪ ،‬وضــع اشــتغال نامناســب اســت؛ ادامــه ایــن رونــد‬ ‫بــرای کشــور مقــدور نیســت و بایــد تغییــر ریــل درســت در اقتصــاد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فشــارهای سیاســی بــرای ایجــاد طرح هــای جدیــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫میانگیــن عمــر پروژه هــا در ســال گذشــته بــه ‪ ۱۶,۹‬ســال رســید؛ یعنــی کم کم‬ ‫بایــد ایــن طرح هــا را جــزو اثــار باســتانی بدانیــم‪ ،‬ایــا بــا منابــع فعلــی ادامــه‬ ‫ایــن رونــد امکان پذیــر اســت؟ اگــر طــرح عمرانــی توجیــه اقتصــادی دارد‬ ‫بخــش خصوصــی بایــد ان را انجــام دهــد اگــر نــدارد بهتــر اســت بودجــه ایــن‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هشدار الهبرداری‬ ‫درباره افزایش‬ ‫پیش فروش ساختمان‬ ‫بخــش بــه بهبــود تولیــد و رشــد اقتصــادی همــان منطقــه اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫از بودجه زدگی فاصله می گیریم‪ /‬برنامه هفتم مساله محور خواهد بود‬ ‫میرکاظمــی بــا تاکیــد بــر اینکه ســازمان برنامـ ه و بودجه بایــد از بودجه زدگی‬ ‫فاصلــه بگیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬در فصــل تدویــن برنامــه هفتــم توســعه قــرار داریــم‪،‬‬ ‫بســیار از خطــوط ایــن تغییــر ریــل بایــد در همیــن برنامــه هفتــم انجام شــود‬ ‫و برنامــه هفتــم به جــای کلی گویــی بایــد بــر حــل مشــکالت اصلــی کشــور‬ ‫متمرکــز بــوده و بهبــود شــاخص های کالن اقتصــادی را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عملکــرد برنامه هــای قبلــی نشــان می دهــد یــا بســیاری از اهــداف‬ ‫محقــق نشــده یــا خــود برنامــه دچــار نواقصــی بــوده اســت‪ .‬برنامــه هفتــم بــا‬ ‫اسیب شناســی ایــن برنامه هــا بــه حــل ریشــه مســائل اصلــی کشــور خواهــد پرداخــت‬ ‫و در ایــن مســیر از تــوان تخصصــی همــه مجموعه هــا کمــک خواهیــم گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان تحویــل دولــت حتــی‬ ‫پرداخــت حقــوق هــم بــا مشــکالتی مواجــه بــود‪ ،‬گفــت‪ ۵۴ :‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تنخــواه بانــک مرکــزی استفاده شــده بــود‪ ،‬بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان در خزانــه بــدون اعتبــار باقی مانــده بــود‪ ،‬هــر مــاه ســر رســید ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۲‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اوراق مالــی می رســید‪ ،‬مطالبات اقشــار مختلف تلنبار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬امــا بــه لطــف خــدا و تــاش همــه بدنــه دولــت از ایــن پیــچ بــا‬ ‫موفقیــت بــدون اســتقراض ریالــی از بانــک مرکــزی عبــور کردیــم‪.‬‬ ‫میرکاظمــی در پایــان از ضــرورت تقویــت نــگاه ملــی و پرهیــز از بخش ـی نگری در‬ ‫دســتگاه های مختلــف ازجملــه ســازمان برنامــه ســخن گفــت و تصریح کرد‪ :‬مشــی‬ ‫دولــت حــل ریشـه ای مشــکالت اقتصــادی و عملکــرد کمتــر از یک ســال دولــت هــم‬ ‫نشــان داده بــرای بازگشــت اقتصــاد بــه مســیر اصلــی عــزم راســخی دارد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫‪3‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫دیجیتالیسمواینده‬ ‫کسب و کارها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و ششم ‪ ،‬پیام بیست و ششم‏‪:‬‬ ‫‏« مدعیان سنت پیامبر اکرم ‪ ،۹‬از ادعا تا عمل ‏»‬ ‫ن فَ ْ‬ ‫ض ًل‬ ‫ن مَ َعـ ُه ا َ ِ‬ ‫شـد َّاء ُ عَلَــى الْک ُفَّــار ِرُحَمَــاء ُ بَیْنَه ُـ ْم ت َرَاهُ ْم رُکَّعًا ُ‬ ‫مُحَم َّـد ٌ ر َ ُ‬ ‫سـجَّد ًا یَبْتَغُو َ‬ ‫ســولُ الل َّـه ِ وَالَّذِیـ َ‬ ‫ن اَث َر ِال ُّ‬ ‫سـجُود ِ‪‎…‎‬‬ ‫ن الل َّـه ِ وَر ِ ْضوَانًا ِ‬ ‫ســیمَاهُ ْم فِــی‏وُجُوهِهِـ ْم م ِـ ْ‬ ‫م ِـ َ‬ ‫محمــد فرســتاده خــدا اســت و کســانی کــه بــا او (ومدعــی پیــروی از ســنت هســتند در برابــر کفــار‬ ‫سرســخت و شــدید‪ ،‬و در‏میــان خــود مهرباننــد‪ ،‬پیوســته انهــا را در حــال رکــوع و ســجود مــی بینــی‪،‬‬ ‫انهــا همــواره فضــل خــدا و رضــای او را مــی‏طلبنــد‪ ،‬نشــانه انهــا در صورتشــان از اثــر ســجده نمایــان‬ ‫اســت ‪ /۲۹ .‬فتــح‬ ‫ایــن جــزء از ابتــدای ســوره مبارکــه احقــاف (‪ ۳۵‬ایــه) اغــاز ‪ ،‬ســپس بــا ســوره هــای محمــد (‪ ۳۸‬ایــه)‪،‬‬ ‫فتــح (‪ ۲۹‬ایــه)‪،‬‏حجــرات (‪ ۱۸‬ایــه) ‪ ،‬ق (‪ ۴۵‬ایــه) ادامــه و در ایــه ‪ ۳۰‬ســوره مبارکــه ذاریــات جمعــا بــا‬ ‫‪ ۲۴۰‬ایــه بــه پایــان مــی رســد کــه‏اهــم پیــام هــای ان ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . 1‬اســمانها و زمین و انچه در انها وجود دارد ‪ ،‬برای هدف و زمان معینی توســط پروردگار جهان‪،‬‬ ‫افریــده شــده‏انــد ‪ ،‬ای مشــرکیناین معبودهــای غیــر خدایــی که شــما پرســتش می کنیــد ؛ چه چیزی‬ ‫در زمیــن افریــده یــا در افرینــش‏ان مشــارکت داشــته انــد ؟نوشــته یــا دلیل علمی بیاورید اگر راســت‬ ‫مــی گوئیــد ‪ ۵ .‬ـ‪ / ۳‬احقاف‬ ‫‏‪ .٢‬کافــران حتــی در قــدرت زکاوت و انتخــاب راه حــق و باطــل ‪ ،‬خــود برتربینــی عجیبــی نســبت بــه‬ ‫دیگــران دارنــد؛ بگونــه‏ای کهمــی گوینــد ‪ :‬اگراســام چیزخوبــی بــود‪ ،‬هرگــز انهــا (مومنــان) در پذیــرش‬ ‫ان بــر مــا پیشــی نمــی گرفتنــد‏‪.‬‬ ‫(عجــب قضــاوت عجیبــی) چــون خودشــان بوســیله اســام عزیزهدایــت نشــدند‪،‬ان را دروغــی‬ ‫قدیمــی(و دیگــران را کنــد‏زهــن و کــودن) مــی پندارنــد ‪/۱۱ .‬احقــاف‬ ‫‏ ‪ .٣‬از بــرکات اعــام توحیــد و خداپرســتی و اســتقامت ( در راه خــدا و پیــاده شــدن احــکام نورانــی‬ ‫دیــن)‪ ،‬ســاخته شــدن‏افــراد و اجتماعــی اســت کــه در ان خــوف ( عــدم امنیــت و حــزن (تــرس و‬ ‫بیماریهــای روانــی فــردی و اجتماعــی بوجــود‏نخواهــد امدبلکــه از میــان خواهــد رفــت)‪۱۴ .‬ـ‪ /۱۳‬احقــاف‬ ‫‏‪ .۴‬شــاید چهــل ســال بگــذرد تــا اندکــی قــدر زحمــت هــا و تالشــهای والدیــن (بویــژه مــادر) را درک‬ ‫کــرده‪ ،‬از خــدا بخواهیـم‏؛ پــروردگارا !توفیــق شــکرگزاری نعمــت هایــی کــه بــه مــن و والدینــم دادی‪،‬‬ ‫عنایــت کــن ‪ .‬بگونــه ای کــه رضایــت تــو را‏جلــب نمایــم ‪ .‬و فرزندانــم راصالح گردان و مرا از مســلمانان‬ ‫پیــرو حقیقــت دیــن قــرار ده ‪۱۶ .‬و‪ /۱۵‬احقــاف‬ ‫‏‪ .۵‬اگــر خــدا را یــاری کردیــم‪ ،‬یاریمــان کــرده وگامهــای اســتوار ( و شکســت ناپذیــر) عطایمــان خواهد‬ ‫کــرد‪ / ۷ .‬محمــد‬ ‫‏‪.۶‬خداونــد‪ ،‬مــوال (رهبــر و سرپرســت مومنــان اســت و کافــران (چنیــن) موالیــی نداشــته و ندارنــد ‪.‬‬ ‫‪۱۱‬و‪/۱۰‬محمــد‬ ‫‏‪ .۷‬ایــا کســانی کــه در خــط روشــن پــروردگار (عالمانــه و بــر اســاس ایمــان) قــرار دارنــد‪ ،‬بــا انــان کــه‬ ‫اعمــال زشتشــان برایشــان‏اراســته و جلــوه پیــدا کــرده و در خــط هــوای نفــس (و شــیطان) قــرار دارند‪،‬‬ ‫بــا هــم برابرنــد ؟ ‪/۱۴‬محمــد‬ ‫‏‪ .۸‬بــا اعتقــاد بــه خــدا و ذکــر الالــه اال اللــه‪ ،‬بــرای خــود و مــردان و زنــان مومــن ‪ ،‬طلــب امــرزش‬ ‫نمائیــم؛ تــا خداونــد هدایتــی‏بــر هدایــت وروح تقوایمــان بیفزایــد ‪۱۹ .‬ـ‪/۱۷‬محمــد ‪.‬‏‬ ‫‏‪ . 9‬پشــت کــردن بــه پیــام هــای روشــن قــران و عــدم تدبــر ( و پیگیــری عالمانــه در موضوعــات ان) ‪،‬‬ ‫مدخــل ورودی‏شــیطان ( از طریــق زینــت بخشــی بــه اعمــال زشــت ادمــی و القــاء ارزوهــای طوالنــی‬ ‫خواهــد بــود ‪۲۵ .‬ـ‪/۲۲‬محمد‏‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز ‪ 5‬شنبه‬ ‫‪ 26‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫اغاز شکوفایی صادرات‬ ‫و ظرفیت های مرزی‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 63.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 150,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 158,100,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 89,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 59,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫نسخه الکترونیک‪ ،‬تحولی‬ ‫در نظام سالمت‬ ‫نســخ ه نویســی الکترونیــک و الــزام حــذف نســخ کاغــذی از‬ ‫ابتــدای دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬از موضوعــات مهــم نظــام ســامت کشــور‬ ‫بــود چــون ضمــن یکپارچگــی اطالعــات‪ ،‬جلوگیــری از تجویــز‬ ‫داروهــای اشــتباه‪ ،‬ســقف گذاری ارائــه خدمــات‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫همپوشــانی های بیمـه ای و صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ بــرای‬ ‫تحقــق پرونــده پزشــک خانــواده نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه همــکاری تجــاری‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫‪ ،‬علمــی‪ ،‬فنــی و فرهنگــی بیــن گلســتان و اســتان‬ ‫بالــکان جمهــوری ترکمنســتان اغــاز حرکــت در یــک‬ ‫شــاهراه بــزرگ همــکاری هــای راهبــردی ایــران و‬ ‫ترکمنســتان و منطقــه بــوده کــه عــاوه بــر شــکوفایی‬ ‫صــادرات‪ ،‬ظرفیــت هــای مــرزی پویــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســفر «ســردار بــردی محمــداف» رییــس جمهــوری‬ ‫جدیــد ترکمنســتان بــه ایــران و دیــدار وی بــا رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب و روســای قــوه مجریــه و مقننــه و‬ ‫همچنیــن برگــزاری نشســت هــای مختلــف تیــم بلنــد‬ ‫پایــه ایــن کشــور بــا وزرا و مســووالن ارشــد کشــور‬ ‫بیانگــر عــزم جــدی ترکمنســتان بــرای احیــای دوره‬ ‫باشــکوه تبــادالت سیاســی ‪ ،‬اقتصــادی اجتماعــی‬ ‫بیــن ‪ ۲‬کشــور دوســت و بــرادر ایــران و ترکمنســتان‬ ‫در گذشــته هــای نــه چنــدان دور اســت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه بــا رویکــرد سیاســی‬ ‫جامــع دولــت سیاســی و توجــه ویــژه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫کشــور هــای همســایه افــق روشــنی فــراروی موضــوع‬ ‫افزایــش تعامــات خارجــی کشــور قــرار مــی دهــد کــه‬ ‫در ایــن بیــن ســهم اســتان هــای مــرزی مانند گلســتان‬ ‫از ســایر مناطــق بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد علــی محمــد زنگانــه اســتاندار گلســتان‬ ‫امضــای تفاهــم نامــه همــکاری بیــن اســتان هــای‬ ‫گلســتان و بالــکان ترکمنســتان در حاشــیه ایــن‬ ‫نشســت ‪ ،‬اغــاز حرکــت در یــک شــاهراه بــزرگ‬ ‫همــکاری هــای راهبــردی بیــن ایــن کشــورها و‬ ‫منطقــه و بــا چشــم انــدازی روشــن و امیدافریــن‬ ‫بــرای ‪ ۲‬ملــت مســلمان همســایه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و‬ ‫جای دادن هفت اقلیم از ‪ ۱۳‬اقلیم دنیا در همســایگی‬ ‫ســه اســتان مازنــدران‪ ،‬خراســان شــمالی و ســمنان و‬ ‫کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی در کشــور برخــوردار اســت‬ ‫بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن اســتان بــا ‪۲۲۰‬‬ ‫هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫زندگــی حــدود نیــم میلیــون ترکمــن در اســتان‬ ‫مــرزی گلســتان و مشــترکات فرهنگــی ‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫‪ ،‬مذهبــی ترکمــن هــای ایــران بــا اهالــی ترکمنســتان‬ ‫فرصــت مغتنمــی اســت تــا بتوانیــم بــا همــت مدیــران‬ ‫جهــادی در دولــت مردمــی ســیزدهم بــه رونــد‬ ‫توســعه گلســتان شــتاب ببخشــیم‪.‬‬ ‫ایجاد کارگروه پیگیری توافق نامه تاکنون سابقه نداشت‬ ‫صرحمــان قــره بــاش اظهارداشــت‪ :‬فرمایشــات‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا ســردار بــردی‬ ‫محمــداف در خصــوص ضــرورت توســعه تعامــات‬ ‫فرهنگــی ‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی کشــورهای هــم مــرز‬ ‫بــا ایــران بــه ویــژه ترکمنســتان بــا اســتقبال رییــس‬ ‫جمهــور ترکمنســتان واقــع شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬دیــدار اخیــر دولتمــردان‬ ‫ترکمنســتان با ایت االله رییســی و وزرا و مدیران‬ ‫ارشــد کشــور یــک ویژگــی بســیار مهــم داشــت و‬ ‫انهــم ایجــاد کارگــروه پیگیــری توافــق نامــه بــود کــه‬ ‫تاکنــون ســابقه نداشــته اســت‪ ،‬شــاید بارهــا توافق‬ ‫هــای اینچنینــی بــا کشــورهای همســایه امضــا شــد‬ ‫ولــی بــه علــت عــدم پیگیــری ثمــرات محسوســی‬ ‫بــه همــراه نداشــته اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی گلســتان‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬از دیگــر ویژگــی هــای ایــن ســفر مهــم‬ ‫مــی تــوان بــه شــناخت کامــل‪ ۲‬طــرف از ظرفیــت‬ ‫هــای طــرف مقابــل بــود و در ایــن راســتا توافــق هــا‬ ‫و تفاهــم نامــه هــای امضــا شــده از مفــاد متقــن و بــا‬ ‫ارزشــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫روزهای نویدبخشی در پیش است‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی کشــور ترکمنســتان‬ ‫بــرای افزایــش تعــداد پروازهــا و رفــع محدودیــت هــای‬ ‫کرونایــی‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر رفــت و امدهــا بیشــتر باشــد بــه‬ ‫طــور قطــع تعامــات هــم افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫قــره بــاش اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون برنامه ریــزی‬ ‫شــده تــا ماشــین هــا و کامیــون هــای ترانزیتــی بــدون‬ ‫تعویــض ارابــه وارد خــاک ترکمنســتان شــوند کــه ایــن‬ ‫امــر نویدبخــش روزهــای بهتــر اســت‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون تخصصــی کشــاورزی اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت‪:‬‬ ‫ســفر اخیــر رییــس جمهــور جدیــد ترکمنســتان بــه‬ ‫ایــران نشــان داد کــه عــزم کشــور دوســت و هــم‬ ‫مــرز ترکمنســتان بــرای توســعه تبــادالت اقتصــادی ‪-‬‬ ‫سیاســی بــا ایــران بســیار جــدی اســت‪.‬‬ ‫اقشار اسیب پذیر‬ ‫بیمه رایگان‬ ‫می شوند‬ ‫سرویس سالمت جامعه‬ ‫بهداشــت و درمــان میــدان عمــل دولــت ســیزدهم بــرای نجــات‬ ‫جــان مــردم از بزرگتریــن معضــل جامعــه یعنــی ویــروس تاجــدار‬ ‫کرونــا بــود‪ ،‬یکســالی کــه گذشــت دولــت مردمــی در اقدامــی‬ ‫بســیار فــوری مهــار کرونــا را رقــم زد‪ ،‬واردات واکســن را چنــان‬ ‫افزایــش داد کــه تزریــق ان از ‪ ۲۳‬میلیــون دُز در دولــت گذشــته‬ ‫بــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون رســیده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش گــروه جامعــه بــازار کســب و کار‪ ،‬زمانــی کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم روی کار امــد‪ ،‬تزریــق واکســن کرونــا تنهــا بــرای دز اول‬ ‫و دوم بــود‪ ۲۳ ،‬میلیــون دز کــه رقمــی بســیار پاییــن بــا امــار‬ ‫مــرگ روزانــه تــا ‪ ۷۰۹‬نفــر در یــک روز را در دولــت گذشــته شــاهد‬ ‫بودیــم‪ ،‬دولــت پــا بــه عرصــه عمــل گذاشــت و بــا وارد کــردن‬ ‫واکســن موردنیــاز مــردم‪ ،‬صفــر شــدن روزانــه مــرگ کرونــا در‬ ‫کشــور را رقــم زد و امــروز بــه مرحلـه ای رســیدیم کــه دیگــر کرونــا‬ ‫بــه مرحلــه اندمیــک (بومــی) رســیده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن اقداماتــی کــه دولــت ســیزدهم در عرصــه عمــل‬ ‫در حــوزه بهداشــت و درمــان انجــام داد‪ ،‬رســاندن امــار تزریــق‬ ‫واکســن کرونــا بــه بیــش از ‪ ۱۵۰‬میلیــون دُز‪ ،‬بــه صفــر رســاندن‬ ‫امــار مــرگ ناشــی از کرونــا در روز ‪ ۱۲‬خردادمــاه ‪ ،۱۴۰۱‬بیمه رایگان‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــون نفــر از مــردم فاقــد بیمــه در دهــک یــک تــا ســه‬ ‫در میــان افــراد کم درامــد و اقشــار اســیب پذیر جامعــه‪ ،‬اجــرای‬ ‫نســخه الکترونیــک‪ ،‬تشــکیل قــرارگاه جوانــی جمعیــت و اقداماتــی‬ ‫همچــون ســاماندهی وضعیــت قیمــت دارو بــرای کاهــش هزینــه‬ ‫از جیــب مــردم در ایــن دولــت بــه ثمــر نشســت‪.‬‬ ‫صفر شدن امار مرگ کرونا پس از ‪ ۸۲۱‬روز‬ ‫دوم شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬مــرگ ‪ ۷۰۹‬نفــر را شــاهد بودیــم کــه عــزم‬ ‫دولــت ســیزدهم بــر ورود واکســن کرونــا جــزم شــد و همیــن‬ ‫موضــوع باعــث شــد کــه مــردم بــا واکســن وارداتــی زیــادی روبـه رو‬ ‫شــدند و دیگــر رونــد کاهشــی کرونــا را در کشــور شــاهد بودیــم‬ ‫و امــار تزریــق واکســن و کاهــش مــرگ و ابتــا روز بــه روز رونــد‬ ‫کاهشــی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫دولــت وارد عمــل شــد‪ ،‬کرونــا بــه ســمت مهــار شــدن پیــش‬ ‫مـی رود و مــرگ ناشــی از کرونــا بــه صفــر می رســد‪ ،‬امــار ابتــا تــک‬ ‫و یــا دو رقمــی می شــود اینهــا همــه خــود نشــان از گام دیگــری از‬ ‫خدمــات دولــت ســیزدهم در حــوزه بهداشــت و درمــان اســت کــه‬ ‫عــزم را جــزم کــرده کــه در زمینــه صیانــت از جــان مــردم تــاش‬ ‫کنــد و ضمــن مهــار اپیدمــی شــدن کرونــا بــه ســمت اندمیــک‬ ‫برخی بانک های گلستان‬ ‫در پرداخت تسهیالت ازدواج‬ ‫به دالیل واهی همکاری نمی کنند‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای گلســتان گفــت‪ :‬برخــی از بانک هــا و‬ ‫موسســات مالــی و اعتبــاری ایــن اســتان بــه دالیــل واهــی از پرداخــت و ارائــه‬ ‫تســهیالت ازدواج بــه زوجیــن خــودداری می کننــد‪.‬‬ ‫حســین قدیــر در جمــع مدیــران دســتگاه های اجرایــی ایــن اســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬دالیــل واهــی ایــن بانک هــا و موسســات بــه دلیــل‬ ‫شــدن ان پیــش بــرود‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه چنــان موفقیت امیــز بــود کــه در هفتــه ‪ ۱۱۶‬همه گیــری‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در ایــران یعنــی در هفتــه ســوم اردیبهشــت ‪ ،۱۴۰۱‬مــرگ‬ ‫و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری در پنــج اســتان کشــور صفــر بــود و‬ ‫در ‪ ۲۸‬اســتان نیــز کاهــش بیمــاران بســتری گــزارش شــد‪ ،‬بررســی‬ ‫هفتگــی وضعیــت موجــود کرونــا در کشــور در ایــن هفتــه در کشــور‬ ‫نشــان می دهــد در پنــج اســتان زنجــان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬فــارس‪ ،‬کردســتان‬ ‫و گلســتان مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا صفــر بــوده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫تعــداد مــوارد ســرپایی مثبــت شناســایی شــده در هفتــه اخیــر ‪۲۲۱۸‬‬ ‫نفــر‪ ،‬تعــداد مــوارد بســتری جدیــد ‪ ۵۳۶‬نفــر و تعــداد مــوارد فوتــی‬ ‫جدیــد در هفتــه اخیــر ‪ ۷۸‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫امــا همــه ایــن اقدامــات بــه گونــه ای پیــش رفــت کــه پــس از‬ ‫‪ ۲‬ســال و ‪ ۱۰۰‬روز مهمتریــن اقدامــی کــه در ایــن دولــت شــاهد‬ ‫بودیــم امــار صفــر مــرگ ناشــی از کرونــا بــود کــه پــس از ‪ ۸۲۱‬روز‬ ‫مرگ هایــی کــه بــا عــدد ‪ ۲‬در روز ‪ ۳۰‬بهمــن ‪ ۱۳۹۸‬اغــاز شــد‪ ،‬امــار‬ ‫ان در روز ‪ ۱۲‬خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬بــه صفــر رســید‪ ،‬شــاید ایــن موضــوع‬ ‫اغــازی بــرای رفتــن خــود ویــروس باشــد‪.‬‬ ‫تزریق بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دز واکسن کرونا‬ ‫واکسیناســیون سراســری در دولــت ســیزدهم رونــق گرفــت‪ ،‬تــا‬ ‫زمــان اغــاز بــکار ایــن دولــت مردمــی تنهــا ‪ ۲۳‬میلیــون نفــر از‬ ‫جمعیــت ایــران ان هــم بــا اولویــت کادر ســامت‪ ،‬افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال‪ ،‬افــراد بــا بیماری هــای زمینــه ای و دیگــر افــرادی کــه‬ ‫نقــص ایمنــی داشــتند‪ ،‬تزریــق واکســن بــرای انهــا انجــام شــد در‬ ‫میــان ایــن افــراد بــرای برخــی دیگــر از کســانی کــه در شــغل های‬ ‫حســاس فعالیــت داشــتند تزریــق واکســن کوویــد ‪ ۱۹‬انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع جنبــه سراســری نداشــت تــا اینکــه دولــت‬ ‫مردمــی نســبت بــه واردات واکســن کرونــا اقدامــی جــدی کــرد‪.‬‬ ‫اکنــون وضعیــت تزریــق واکســن کرونــا بــه حــدی رســیده اســت‬ ‫کــه تمــام افــرادی کــه در ایــن گروههــای هــدف بــا حساســیت‬ ‫بیشــتر بودنــد‪ ،‬بــه ویــژه در کادر درمانــی و افــرادی بــاالی ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫و دارای بیماری هــای زمینـه ای دز چهــارم را هــم تزریــق کرده انــد‪،‬‬ ‫گامــی کــه دولــت ســیزدهم برداشــت‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه‬ ‫ضمــن مهــار ویــروس کشــنده کرونــا‪ ،‬مــرگ و میــر کرونایــی عــاوه‬ ‫بــر تــک رقمــی شــدن حتــی بــه صفــر هــم رســید و اکنــون ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون واکســن کرونــا ذخیــره بــرای افــرادی کــه هنــوز اقدامــی‬ ‫بــرای تزریــق نکــرده یــا دزهــای دوم و ســوم «یــاداور» را نزده انــد‪،‬‬ ‫نگرانــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫عبــور از تزریــق ‪ ۱۵۰‬میلیــون دز واکســن و واکســینه شــدن‬ ‫حــدود ‪ ۸۵‬درصــد از گروه هــای ســنی واجــد شــرایط در دوران‬ ‫همــه گیــری کرونــا از مهمتریــن اقدامــات و وعده هــای یکســال‬ ‫اخیــر وزارات بهداشــت در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫تــا روز ‪ ۱۷‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۴‬براســاس امــار وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫‪ ۶۴‬میلیــون و ‪ ۵۵۶‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬نفــر دُز اول‪ ۵۷ ،‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۷۵‬هــزار و ‪ ۶۹۱‬نفــر دُز دوم و ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪ ۵۷۴‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۸‬نفــر‪ ،‬دُز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد و مجمــوع‬ ‫واکســن های تزریــق شــده در کشــور بــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون و ‪ ۶‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۴۸‬دُز رســید‪.‬‬ ‫تزریق بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون دز واکسن کرونا‬ ‫واکسیناســیون سراســری در دولــت ســیزدهم رونــق گرفــت‪ ،‬تــا‬ ‫زمــان اغــاز بــکار ایــن دولــت مردمــی تنهــا ‪ ۲۳‬میلیــون نفــر از‬ ‫جمعیــت ایــران ان هــم بــا اولویــت کادر ســامت‪ ،‬افــراد بــاالی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال‪ ،‬افــراد بــا بیماری هــای زمینــه ای و دیگــر افــرادی کــه‬ ‫نقــص ایمنــی داشــتند‪ ،‬تزریــق واکســن بــرای انهــا انجــام شــد در‬ ‫میــان ایــن افــراد بــرای برخــی دیگــر از کســانی کــه در شــغل های‬ ‫حســاس فعالیــت داشــتند تزریــق واکســن کوویــد ‪ ۱۹‬انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع جنبــه سراســری نداشــت تــا اینکــه دولــت‬ ‫مردمــی نســبت بــه واردات واکســن کرونــا اقدامــی جــدی کــرد‪.‬‬ ‫اکنــون وضعیــت تزریــق واکســن کرونــا بــه حــدی رســیده اســت‬ ‫کــه تمــام افــرادی کــه در ایــن گروههــای هــدف بــا حساســیت‬ ‫بیشــتر بودنــد‪ ،‬بــه ویــژه در کادر درمانــی و افــرادی بــاالی ‪ ۷۰‬ســال‬ ‫و دارای بیماری هــای زمینـه ای دز چهــارم را هــم تزریــق کرده انــد‪،‬‬ ‫گامــی کــه دولــت ســیزدهم برداشــت‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه‬ ‫قرض الحســنه بــودن تســهیالت ازدواج بــا کارمــزد چهــار درصــد اســت‪ ،‬در‬ ‫صورتــی کــه هــدف اصلــی ایــن بانک هــا و موسســات ســود ِاوری بیشــتر از‬ ‫محــل پرداخــت ســایر تســهیالت بــا نــرخ ســود باالتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــکاری نکــردن ایــن بانک هــا و موسســات در پرداخــت‬ ‫تســهیالت ازدواج‪ ،‬باعــث فشــار و مراجعــه بیشــتر بــه ســایر بانک هــا می شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افزایــش و تجمیــع تقاضاهــای تســهیالت ازدواج‬ ‫در چنــد بانــک خــاص‪ ،‬مشــکالتی از قبیــل تاخیــر در پرداخــت ایــن نــوع‬ ‫تســهیالت بــه زوجیــن را بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــای گلســتان گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۴۳‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۱۰‬فقــره پرونــده تســهیالت ازدواج بــه بانک هــای اســتان ارســال شــد کــه‬ ‫در مجمــوع ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۲۹۸‬فقــره پرداختــی در اســتان داشــتیم‪ ،‬ایــن تعــداد‬ ‫تســهیالت از ســوی ‪ ۱۴‬بانــک و موسســه بانکــی پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبت نــام بــرای دریافــت ایــن تســهیالت در ســال جــاری بــا بــاز شــدن‬ ‫ســایت‪ ،‬از اردیبهشــت مــاه اغــاز شــده کــه تاکنــون ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۸۱۵‬فقــره بــه بانک هــا‬ ‫ضمــن مهــار ویــروس کشــنده کرونــا‪ ،‬مــرگ و میــر کرونایــی عــاوه‬ ‫بــر تــک رقمــی شــدن حتــی بــه صفــر هــم رســید و اکنــون ‪۵۰‬‬ ‫میلیــون واکســن کرونــا ذخیــره بــرای افــرادی کــه هنــوز اقدامــی‬ ‫بــرای تزریــق نکــرده یــا دزهــای دوم و ســوم «یــاداور» را نزده انــد‪،‬‬ ‫نگرانــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫عبــور از تزریــق ‪ ۱۵۰‬میلیــون دز واکســن و واکســینه شــدن‬ ‫حــدود ‪ ۸۵‬درصــد از گروه هــای ســنی واجــد شــرایط در دوران‬ ‫همــه گیــری کرونــا از مهمتریــن اقدامــات و وعده هــای یکســال‬ ‫اخیــر وزارات بهداشــت در دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫تــا روز ‪ ۱۷‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۴‬براســاس امــار وزارت بهداشــت‪۶۴ ،‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۵۶‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬نفــر دُز اول‪ ۵۷ ،‬میلیــون و ‪ ۸۷۵‬هــزار‬ ‫و ‪ ۶۹۱‬نفــر دُز دوم و ‪ ۲۷‬میلیــون و ‪ ۵۷۴‬هــزار و ‪ ۷۰۸‬نفــر‪ ،‬دُز ســوم‬ ‫واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد و مجمــوع واکســن های تزریــق‬ ‫شــده در کشــور بــه ‪ ۱۵۰‬میلیــون و ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۴۸‬دُز رســید‪.‬‬ ‫نسخه الکترونیک‪ ،‬تحولی در نظام سالمت‬ ‫اجــرای نســخه الکترونیــک نیــز بــه عنــوان اقــدام دیگــری از حــوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان در دولــت ســیزدهم بــود کــه اکنــون بــا محقــق‬ ‫شــدن ‪ ۹۵‬درصــد ایــن طــرح‪ ،‬تمامــی اســتان ها بــه ایــن سیســتم‬ ‫نسخه نویســی الکترونیکــی مجهــز شــده اند‪.‬‬ ‫نســخ ه نویســی الکترونیــک و الــزام حــذف نســخ کاغــذی از‬ ‫ابتــدای دی مــاه ‪ ۱۴۰۰‬از موضوعــات مهــم نظــام ســامت کشــور‬ ‫بــود چــون ضمــن یکپارچگــی اطالعــات‪ ،‬جلوگیــری از تجویــز‬ ‫داروهــای اشــتباه‪ ،‬ســقف گذاری ارائــه خدمــات‪ ،‬جلوگیــری از‬ ‫همپوشــانی های بیم ـه ای و صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ بــرای‬ ‫تحقــق پرونــده پزشــک خانــواده نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫اجــرای کامــل طــرح نســخه الکترونیکــی بــه طــور رســمی از‬ ‫اســفند ‪ ۱۳۹۷‬کلیــد خــورد‪ ،‬ســازمان بیمــه ســامت نیــز ایــن طــرح‬ ‫را ابــان ‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۲۳۵‬شــهر اجــرا کــرد و دوران کرونــا موجــب‬ ‫تســریع در رونــد اجــرای طــرح نســخه الکترونیکــی شــد‪.‬‬ ‫تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت‬ ‫تشــکیل قــرارگاه جوانــی جمعیــت از دســتاوردهای یکســاله‬ ‫وزارت بهداشــت اســت کــه در راســتای ابــاغ سیاســت های کل‬ ‫جمعیتــی کشــور بــه اجــرا گذاشــته شــد‪ ،‬از انجــا کــه یــک ســوم‬ ‫جمعیــت ایــران در ســال ‪ ۱۴۲۰‬ســالمند می شــوند و اکنــون ‪۱۲‬‬ ‫درصــد جمعیــت ایــران ســالمند اســت‪ ،‬تشــکیل ایــن قــرارگاه بــه‬ ‫عنــوان یــک ضــرورت در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت نیــز بــا تصویــب‬ ‫مجلــس شــورای اســامی توســط رییــس جمهــور در ابــان مــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ابــاغ شــد‪ .‬در ایــن قانــون کــه در ‪ ۷۳‬مــاده تنظیــم شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تکالیــف دســتگاه هــای اجرایــی مشــخص و پــس از ابــاغ‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬قــرارگاه جمعیــت در وزارت بهداشــت بــه ریاســت‬ ‫وزیــر بهداشــت تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫هدفمندی یارانه ها و کاهش از جیب مردم برای دارو‬ ‫دولــت یکــی از مهمتریــن اقداماتــی را کــه در حــوزه دارو انجــام‬ ‫داد‪ ،‬ســاماندهی یارانــه دارو بــود تــا دیگــر هزینه هــای مــردم‬ ‫از جیــب کاهــش داشــته باشــد و افزایــش هزینه هــای ان را‬ ‫ســازمان های بیمــه ای پرداخــت کننــد کــه بــه همیــن منظــور در‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در تبصــره یــک کــه دربــاره ســاماندهی‬ ‫یارانــه د ارو اســت‪ ،‬امــده اســت کــه قیمــت بــرای دارو و تجهیــزات‬ ‫بایــد بــه شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬برگــردد‪ .‬اتفاقــی کــه قــرار اســت بــا ایــن‬ ‫اقــدام رخ دهــد و بــرای ان برنامه ریــزی شــده اســت‪ ،‬شــامل‬ ‫سیاســت هایــی اســت کــه نهایتــا پرداختــی مــردم نســبت بــه‬ ‫شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬تغییــر پیــدا نمی کنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه از شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬بــه دلیــل نبــود ارز ترجیحــی‪ ،‬قیمــت‬ ‫برخــی از داروهــا بــاال رفــت و قــرار اســت پرداختــی مــردم نســبت‬ ‫بــه ایــن مــاه افزایشــی نداشــته باشــد و اتفاقــی کــه مــی افتــد‬ ‫ایــن اســت کــه فرانشــیز بیمــاران را بــه صــورت پلکانــی کاهــش‬ ‫می دهیــم و ســهم مــردم بــرای داروهــا از ‪ ۳۰‬بــه ‪ ۱۵‬کاهــش‬ ‫مــی یابــد و بــا ایــن اقــدام تغییــر قیمــت ناشــی از ســاماندهی‬ ‫یارانــه دارو پوشــش داده می شــود و افزایــش قیمــت ناشــی از‬ ‫ایــن اقــدام را ســازمان های بیم ـه ای پرداخــت می کننــد و شــامل‬ ‫پرداخــت مــردم نمی شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫معرفــی شــدند و سـه هزار و ‪ ۴۴۷‬فقــره هــم در ایــن مــدت پرداختــی داشــتیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بانک هــای ملــت و صــادرات از جملــه بانک هایــی هســتند‬ ‫کــه مــوارد حذفــی انهــا زیــاد و ایــن وضعیــت نگــران کننــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اتش زدن بقایای کشاورزی در گلستان نزدیک به صفر شد‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــا کمــک امــوزش هــای صحیــح‪ ،‬مشــارکت خــوب کشــاورزان و واردن شــدن‬ ‫دســتگاه هــای نظارتــی و قضایــی اتــش زدن بقایــای محصــوالت در گلســتان نزدیــک بــه صفــر شــد‪.‬‬ ‫محمــد رضــا عباســی اظهــار کــرد‪ :‬بــا افزایــش اموزش هــای جهــاد کشــاورزی و اطــاع رســانه اهالــی رســانه‪ ،‬کشــاورزان گلســتان بــا اهمیــت نگهــداری‬ ‫بقایــای محصــوالت کشــاورزی اشــنا شــدند و امــروز اتــش زدن عمــدی بقایــای محصــوالت کشــاورزی در اســتان گلســتان نزدیــک بــه صفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬احسان مالحت‬ ‫دیجیتالیسم و اینده‬ ‫کسب و کارها‬ ‫خالء قانونی وجود ندارد ‬ ‫بــی نظمــی در تقســیم هــای خــارج از دادگاه یــا همــان‬ ‫تقســیم هــای عُرفــی اتفــاق مــی افتــد ولــی در تقســیم‬ ‫عُرفــی هــم قانونگــذار ضمانــت هــای اجرایــی در اختیــار‬ ‫جهــاد کشــاورزی قــرار داده اســت کــه بــرای حفــظ اراضــی‬ ‫و جلوگیــری از خــرد شــدن ان‪ ،‬مــی توانــد در مــواردی حتــی‬ ‫ابطــال ایــن تقســیم نامــه هــا را بخواهــد امــا در چنــد ســال‬ ‫گذشــته هیــچ دعوایــی در ایــن زمینــه در محاکــم اســتان‬ ‫طــرح نشــده و در ایــن قســمت منفعــل عمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تهدید امنیت غذایی‬ ‫با خرد شدن اراضی‬ ‫کشاورزیگلستان‬ ‫سرویس امنیت غذایی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫اکنــون بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد اراضــی کشــاورزی کشــور زیــر پنــج‬ ‫هکتــار اســت کــه در‪ ۱۰‬ســال اینــده بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد ایــن نــوع‬ ‫اراضــی در صــورت ادامــه روال کنونــی زیــر ســه هکتــار خواهدشــد‬ ‫کــه در ایــن بخــش عــاوه بــر محصــوالت اساســی در معضــل‬ ‫خودکفایــی‪ ،‬امــکان ســرمایه گــذاری و اجــرای مســائل فنــی‬ ‫کشــاورزی را بــا چالــش جــدی مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کشــاورزی را مــی تــوان بعنــوان‬ ‫اقتصــاد اصلــی گلســتانکه واقــع در شــمال کشــور را اســت‬ ‫را بعنــوان یکــی از مهمتریــن قطب هــای کشــاورزی کشــور‬ ‫محســوب کــرد کــه یکــی از اولویت هــای توســعه در ایــن حــوزه‬ ‫و بهــره بــرداری بهینــه از ایــن ظرفیــت حفــظ اراضــی کشــاورزی‬ ‫بــا داشــتن نقشــه راه اســت کــه می تــوان تولیــد ثــروت را بــا‬ ‫ســرمایه گذاری و پایــداری بــرای اســتان فراهــم و در امنیــت‬ ‫غذایــی کشــور تاثیرگــذاری ان را دوچنــدان کــرد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن کــه توجــه ســرمایه گــذاری در گلســتان طــی ســالهای‬ ‫اخیــر ســمت و ســویش بیشــتر بــه ســمت صنعــت و گردشــگری‬ ‫معطــوف بــوده کــه ایــن صنعــت در واقــع در اولویت بعدی این اســتان‬ ‫مــی باشــد و متاســفانه می تــوان گفــت کمتــر ســخنی از ســرمایه گــذاری‬ ‫بــرای حفــظ و نگهــداری اراضــی کشــاورزی بــه زبــان اورده شــده و روز بــه‬ ‫روز شــاهد کوچــک شــدن اراضــی و از دســت رفتــن ایــن ســرمایه ملــی‬ ‫در ایــن خطــه هســتیم‪.‬‬ ‫کارشناســان کشــاورزی در گلســتان یــاداور شــدند ســاالنه بــه طــور‬ ‫متوســط چهــار فرصــت شــغلی و پنــج تــن محصــول بــا کوچــک شــدن‬ ‫عرصــه کشــاورزی و از ســوی دیگــر بــا فــروش هــر هکتــار زمیــن از‬ ‫بیــن م ـی رود‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه ایــن کارشناســان ســطح اراضــی کشــاورزی از‬ ‫هشــت هکتــار بــه کمتــر از ‪ ۳.۸‬هکتــار‪ ،‬طــی ‪ ۵۰‬ســال گذشــته‬ ‫بــه دالیــل مختلــف کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬تهدیــدی کــه تاکنــون‬ ‫متاســفانه بــه ان بی توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن معضــل فراگیــر تنهــا مختــص گلســتان نبــوده بلکــه ســایر‬ ‫اســتان هــای کشــور نیــز بــا ان درگیــر هســتند و اغلــب در کشــور‬ ‫حــدود ‪ ۱۸‬میلیــون هکتــار زمیــن زراعــی بــه صورت قطعــات پراکنده‬ ‫و در انــدازه هــای مختلــف موجــود مــورد بهــره بــرداری قــرار میگیرنــد‬ ‫کــه پراکندگــی قطعــات اراضــی کشــاورزی ســنتی ایــران در نظــام‬ ‫اربــاب و رعیتــی و قبــل از اصالحــات ارضــی بــه علت عوامل طبیعی‬ ‫اقتصــادی اجتماعــی و سیاســی بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫ایــن پراکندگــی قطعــه هــای اراضــی کشــاورزی باعــث شــده‬ ‫تــا ســدی اساســی در راه پیشــرفت و توســعه کشــاورزی و‬ ‫دســتاوردهای علمــی و فنــی و تکنولــوژی‪ ،‬ســرمایه گــذاری در‬ ‫بخــش تحقیقــات‪ ،‬ارتباطــات و نهــاده هــای کشــاورزی را بــا‬ ‫مشــکل و گاهــا ً غیــر ممکــن ســازد‪.‬‬ ‫امــروز تاثیــر منفــی چالــش مزبــور در کشــاورزی کشــور و از‬ ‫جملــه گلســتان ســبب شــده تــا در کاهــش بهــره وری و تحمیــل‬ ‫هزینــه ســنگین بــرای بهــره بــرداران و حتــی برداشــت محصــول را‬ ‫توســط کمبایــن از کشــتزارها بــا مشــکل مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫در شــرایطی کــه بــه طــور مســتمر اراضــی کشــاورزی در کشــورهای‬ ‫اروپایــی مــورد رصــد قــرار مــی گیــرد و از ایــن ســرمایه بــا اجــرای طــرح‬ ‫یکپارچــه ســازی اراضــی در قالــب قطعــه هــای ‪ 200‬تــا ‪ 300‬هکتــاری بــه‬ ‫خوبــی در تولیــد پایــدار محصــوالت کشــاورزی بهره بــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکپارچــه ســازی اراضــی کشــاورزی بــه معنــای یکپارچــه ســازی و یــا‬ ‫هماهنــگ نمــودن همــه فعالیت های کشــاورزی اعم از اماده ســازی‬ ‫زمین ‪ ،‬تهیه بذر ‪ ،‬کود ‪ ،‬ســم ‪ ،‬ماشــین االت و نگهداری و اســتفاده‬ ‫صحیــح از انهــا‪ ،‬مدیریــت صحیــح مزرعــه و بازاریابــی محصــوالت‬ ‫اســت‪ ،‬بــه نحــوی کــه بتــوان ضمــن افزایــش تــوان تولید ‪ ،‬نوع کشــت‬ ‫و محصــوالت را مطابــق بــا نیازهــای جامعــه هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫حــال کــه در مســیر گام دوم انقــاب هســتیم بــرای بازنگــری‬ ‫اساســی ســرمایه گــذاری بخــش کشــاورزی در کشــور و اســتان‬ ‫گلســتان بهتریــن فرصــت اســت کــه از تجربــه چهــار دهــه قبل باید‬ ‫بهــره گرفــت و راه جدیــد بــرای ســرمایه گــذاری در این حــوزه را اغاز‬ ‫و گلســتان را بــا وجــود برخــورداری از ظرفیت هــای فــراوان تبدیل به‬ ‫قطــب مطلــوب تولیــدات کشــاورزی در کشــور کــرد‪.‬‬ ‫کارشناســان و دســت انــدارکاران اقتصــادی بــا اشــاره بــه چالــش‬ ‫کوچــک شــدن اراضــی کشــاورزی معتقدنــد‪ :‬از یــک طــرف کــم بودن‬ ‫وســعت و کوچــک مالکــی اکثــر مــزارع کشــاورزی و بــه علــت قانون‬ ‫ارث کوچــک شــدن ان هــا کــه هــر ‪ ۲۰‬ســال یکبــار رخ می دهــد‪،‬‬ ‫بــرای بهــره وری زمین هــای کشــاورزی در اینــده نزدیــک تهدیــدی‬ ‫جدیــد اســت‪.‬‬ ‫کوچک شدن اراضی یعنی حذف سرمایه گذاری در کشاورزی‬ ‫معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی یکــی بزرگتریــن‬ ‫چالش هــای بخــش کشــاورزی کشــور را کوچــک شــدن اراضــی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬بایــد ســران کشــور ‪ ،‬مراجــع تقلیــد‪ ،‬قــوای ســه‬ ‫گانــه بــرای رفــع ایــن چالــش چــاره اندیشــی کننــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مهاجــر افــزود ‪ :‬بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد اراضــی کشــور هــم‬ ‫اکنــون زیــر پنــج هکتــار مــی باشــد اگــر ایــن روال ادامــه پیــدا کنــد‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد اراضــی کشــور در ‪ ۱۰‬ســال اینــده زیــر ســه‬ ‫هکتــار خواهــد شــد کــه امــکان ســرمایه گــذاری و اجــرای مســائل‬ ‫فنــی کشــاورزی را بــا چالــش بــزرگ مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬با توجه به نیاز در تولید محصوالت اساســی ادامه‬ ‫ایــن رونــد در کشــور را بــرای حفــظ خودکفایــی دچــار بحــران خواهــد‬ ‫ســاخت‪ ،‬لــذا بایــد شــرایطی حاصــل شــود تــا مانــع از کوچــک شــدن‬ ‫اراضــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون زراعــت وزارت جهادکشــاورزی چالــش دوم را امنیــت‬ ‫غذایــی عنــوان کــرد و ادامــه داد‪ :‬امنیــت غذایــی چالــش دوم‬ ‫کشــور اســت کــه بــا چالــش جــدی در محصــوالت اساســی مواجــه‬ ‫اســت چــرا کــه اجــرای الگــوی کشــت در کشــور منــوط بــه اجــرای‬ ‫تولیــد محصــوالت اساســی اســت لــذا حتمــا بایــد تولیــد کشــور را‬ ‫ســاماندهی کنیــم و جهــت تولیــد را بــه محصوالت اساســی ســمت‬ ‫دهیــم تــا محصــوالت اساســی را در داخــل تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫مهاجــر چالــش مهــم دیگــر کشــاورزی کشــور را دانــش فنــی‬ ‫کشــاورزی برشــمرد و گفــت‪ :‬بایــد راهــکاری اتخــاذ شــود تــا در‬ ‫اســتفاده از دانــش بنیان هــا‪ ،‬دانــش کشــاورزان‪ ،‬بــذر ‪ ،‬ســم ‪،‬‬ ‫مدیریــت مزرعــه و تنــاوت کشــت را افزایــش داد‪.‬‬ ‫کاهش بهره وری‬ ‫کارشــناس ســابق حــوزه اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫معتقد اســت‪ :‬یکی از مشــکالت اساســی برای تولید پایداری دراینده‬ ‫خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی مســتعد در ایــن اســتان بــه شــمار‬ ‫م ـی رود و بهــره وری تولیــد را در واحــد ســطح کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫امنــه جمشــیدی رودبــاری گفــت‪ :‬بــه مســاله اصالحــات قانــون‬ ‫تقســیم ارث بــرای ممانعــت از خــرد شــدن زمیــن های کشــاورزی‬ ‫مســتعد اســتان ضــرورت دارد کــه توســط دســتگاه مرتبــط توجــه‬ ‫ویــژه شــود تــا مانــع ایــن تهدیــد در اســتان شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس حــوزه اقتصــادی معتقــد اســت کــه‬ ‫مدیریــت حداکثــر چهــار هکتــار زمیــن را اکنــون بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از‬ ‫بهــره بــرداران در حــوزه زراعــی و باغــی اســتان در اختیــار دارنــد که این‬ ‫خــود نشــان دهنــده خــرد بــودن اراضــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گلســتان جــزو اســتان هــای برتــر تولیــد محصــوالت‬ ‫زراعــی و باغــی کشــور بــا داشــتن زمیــن هــای مرغــوب کشــاورزی‬ ‫محســوب مــی شــود ولــی الزم اســت بــرای جلوگیــری از خــرد‬ ‫شــدن اراضــی بیــش از گذشــته اقــدام اساســی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫امنیت غذایی را تهدید می کند‬ ‫مســوول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در ایــن اســتان شــمالی خــرد شــدن اراضــی‬ ‫کشــاورزی اکنــون یکــی از تهدیدهــای مهــم بــه شــمار مــی رود کــه‬ ‫اینــده تولیــدات محصــوالت کشــاورزی و در پــی ان امنیــت غذایــی را‬ ‫مــورد تهدیــد قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام علــی اکبــر ســایری در این خصوص افزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫بــه دلیــل تقســیم زمیــن هــای کشــاورزی مســتعد بیــن وراث بــه‬ ‫قطعه هــای کوچــک تــر تبدیــل شــده و از گردنــه تولیــد بخشــی از ایــن‬ ‫اراضــی خــارج مــی شــود کــه بــرای اینــده تولید اســتان تــدوام ایــن روند‪،‬‬ ‫خطرافریــن اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد تمــام هــم و غــم خــود را دســتگاه هــای مرتبــط‬ ‫گذاشــته تــا مانــع از ســاخت و ســاز بــی رویــه شــوند و از خــرد شــدن‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی و تغییرکاربــری ان هــا ممانعــت بــه عمــل ایــد‪.‬‬ ‫مســوول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان ادامــه داد‪ :‬خــرد شــدن اراضــی بــا حفــظ مالکیــت اراضــی‬ ‫کشــاورزی و یکپارچه ســازی ان‪ ،‬حفــظ مــی شــود و محصــول بیشــتر‬ ‫از واحــد ســطح بــه دســت مــی ایــد و امنیــت غذایــی هــم تهدیــد‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خالء قانونی وجود ندارد‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان معتقــد اســت‪ :‬در موضــوع‬ ‫خــرد شــدن اراضــی زراعــی خــاء قانونــی نداشــته بلکــه بــا تــرک‬ ‫فعــل از ســوی متولیــان امــور اراضــی مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫حیــدر اســابی افــزود‪ :‬قوانیــن محکــم در رابطه با جلوگیــری از خرد‬ ‫شــدن اراضــی وجــود دارد و خــاف انچــه تصــور می شــود‪ ،‬در ایــن‬ ‫بــاره بــا خــاء قانونــی مواجــه نیســتیم و مشــکل در ایــن بخــش‪،‬‬ ‫انجــام نــدادن تکالیــف قانونــی و یــا همــان تــرک فعل هایــی اســت‬ ‫کــه از ســوی متولیــان امــور اراضــی اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مــاده ‪ ۲۴‬قانــون اصالحــات ارضــی هرگونــه‬ ‫معاملــه ای کــه ســبب تجزیــه و قطعــه قطعــه شــدن زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی از حداقــل تعییــن شــده‪ ،‬شــود ‪ ،‬ممنــوع و باطــل اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در قانــون ارث هــم بــر ایــن موضــوع تاکیــد شــده‬ ‫اســت کــه وراث نمــی تواننــد بــه هــر نحــو کــه خواســتند زمیــن‬ ‫کشــاورزی را تقســیم کننــد و اگــر نتوانســتند بــر ســر اداره ملــک‬ ‫توافــق کننــد بایــد ســهم ارث خــود را ســایر وراث بفروشــند تــا‬ ‫یکپارچگــی زمیــن حفــظ شــود‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬در گلســتان دادگاه هــا در ایــن بخــش محکــم‬ ‫ورود کــرده و اجــازه تقســیم زمیــن هــای کشــاورزی بــه کمتــر از‬ ‫میــزان تعییــن شــده را نمــی دهنــد و پیــش از صــدور حکــم در‬ ‫پرونــده هــای تقســیم ماتــرک (تقســیم ارث)‪ ،‬حتمــا نظــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی و کارشناســان را اخــذ مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــی نظمــی در تقســیم هــای خــارج از دادگاه یــا همــان‬ ‫تقســیم هــای عُرفــی اتفــاق مــی افتــد ولــی در تقســیم عُرفــی هــم‬ ‫قانونگــذار ضمانــت هــای اجرایــی در اختیــار جهــاد کشــاورزی قــرار‬ ‫داده اســت کــه بــرای حفــظ اراضــی و جلوگیــری از خــرد شــدن ان‪،‬‬ ‫مــی توانــد در مــواردی حتــی ابطــال این تقســیم نامه هــا را بخواهد‬ ‫امــا در چنــد ســال گذشــته هیــچ دعوایــی در ایــن زمینــه در محاکــم‬ ‫اســتان طــرح نشــده و در ایــن قســمت منفعــل عمــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان افــزود‪ :‬امــور اراضــی تکلیــف‬ ‫و اختیــار قانونــی دارد و مــی توانــد بــدون نیــاز بــه حکــم دادگاه‬ ‫بــرای جلوگیــری از خــرد شــدن زمیــن هــای کشــاورزی جلــوی‬ ‫ســاخت و ســازها و فنــس کشــی در زمیــن هــای کشــاورزی را‬ ‫بگیــرد و ســازه هــای غیرمجــاز را تخریــب کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در نشســت شــورای حفظ حقوق بیت المال‬ ‫اســتان بــه دســتگاه هــای متولــی ایــن بخــش تاکیــد شــده‪ ،‬عــذری‬ ‫بــرای تعلــل در پیشــگیری و تخریــب ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫بــه ویــژه در زمیــن هــای کشــاورزی پذیرفتــه نیســت و دادســتانی‬ ‫بــا عنــوان تــرک فعــل و مســامحه در انجــام وظایــف قانونــی بــرای‬ ‫مدیــران دســتگاه هــای متولــی ورود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬طــی ســه چهــار ســال اخیــر ســه هــزار دعــوی‬ ‫ماتــرک در دادگاه هــای اســتان مطــرح شــد و در همــه پرونده هایــی‬ ‫کــه زمیــن هــای کشــاورزی هــم جــزو ماتــرک ( تقســیم ارث) بــود‬ ‫و نظــر جهــاد کشــاورزی بــرای کمــک بــه جلوگیــری از تقســیم‬ ‫زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬دریافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پارســال هــم بــه ‪ ۷۰۰‬طــرح دعــوی تقســیم ارث‬ ‫اراضــی کشــاورزی در دادگاه هــای اســتان بــا دریافــت نظــر‬ ‫جهادکشــاورزی در راســتای کمــک بــه جلوگیــری از تقســیم اراضــی‬ ‫زاراعــی و خــرد شــدن ان‪ ،‬رســیدگی شــده اســت‪.‬‬ ‫حذف فرصت های شغلی و پایداری تولید‬ ‫اســتاد اقتصــاد دانشــگاه ازاد اســامی واحــد ازادشــهر گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫تهدیدهــای توســعه ایــن بخــش کوچــک شــدن اراضــی کشــاورزی در‬ ‫اســتان بــه شــمار مــی رود و هــر چــه زودتــر بایــد جلــوی ان گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫علــی بیگــی افــزود‪ :‬بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدید و ســرمایه گذاری‬ ‫اینده نگر در امر پیشــگیری از گســترش ان متاســفانه برنامه ای‬ ‫جدی‪ ،‬دیده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت کــه بخــش زیــادی از زمین هــای بــا ارزش‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی در ایــن مناطــق کــه بــه عنــوان نمونــه‬ ‫می تــوان بــه ان اشــاره کــرد ایجــاد بزرگــراه در مســیر ازادشــهر بــه‬ ‫مینودشــت کــه بــه صــورت نیمــه تمــام رهــا شــده یــا اجــرای کنارگــذر‬ ‫شــهر علــی ابــاد کتــول‪ ،‬از بیــن رفتــه کــه حاصــل ان از دســت‬ ‫دادن ایجــاد فرصــت هــای شــغلی و پایــداری در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی و امنیــت غذایــی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقتصــاد گلســتان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار‬ ‫بــوده و بایــد بــه موضــوع حفــظ اراضــی کشــاورزی ان و مقابلــه‬ ‫بــا کوچــک ســازی بــا الویــت توجــه شــود و در ایــن رابطــه نقــش‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بســیار ســنگین اســت‪.‬‬ ‫صاحبنظــران معتقدنــد کــه در اینــده کشــوری در جهــان موفــق‬ ‫خواهــد بــود کــه بتوانــد ســرامد دیگــران در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی باشــد‪ ،‬بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن تحلیــل بایــد تــا دیــر‬ ‫نشــده بــرای ایــن معضــل فراگیــر بخــش کشــاورزی‪ ،‬برنامه ریــزان و‬ ‫دســت انــدرکاران امــور تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از تغییــر و تحــوالت کنونــی در دنیــای کســب و کار‬ ‫مســتقل از هــم و تصادفــی نیســتند و همــه ‏جزئــی از یــک‬ ‫پدیــده گســترده ترنــد‪ .‬تــا زمانــی کــه بــه ایــن رخدادهــا بــه صــورت‬ ‫تغییــرات مجــزا بنگریــم و ‏وســعت و معنــی انهــا را نادیــده‬ ‫بگیریــم‪ ،‬قــادر نخواهیــم بــود بــرای انهــا پاســخهای منســجم و‬ ‫کارســازی پیــدا‏کنیــم‏‪.‬‬ ‫اولیــن مســاله مهــم ایــن اســت کــه کســب وکارهــای اینده‬ ‫بشــدت تحــت تاثیــر دیجیتــال شــدن قــرار گرفته انــد‏‬ ‫‏ تلفیــق کســب و کار ســنتی بــا کســب و کارهــای انالیــن و‬ ‫ی ‪‎ IT‬در بیزینس هــا ‏یکــی از‬ ‫اهمیــت اســتفاده از تکنولــوژ ‪‎‬‬ ‫پارادایم هایــی اســت کــه بــه ســرعت درحــال پیشــرفت اســت و‬ ‫دوران گــذار دیجیتــال را بــرای خیلــی‏از کســب و کارهــا بــه وجــود‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اورده اس ـ ‪‎‬‬ ‫نیازهــای کارجویــان نیزبســرعت در حــال تغییــر اســت بقــول‬ ‫الویــن تافلــر در کتــاب مــوج ســوم‪ :‬کارمنــدان ‏مــوج ســوم‬ ‫نیازهــای چنــد بعــدی دارنــد‪.‬‬ ‫(‪ -۱‬پــول‪ -۲،‬فاصلــه منــزل و محــل کار‪ -۳،‬نگهــداری از‬ ‫‏فرزندانشــان و‪ )..‬‏مشــخصه بــارز کســب و کارهــای اینــده‬ ‫تســریع در امــر تصمیم گیــری اســت ســرعت مبــادالت در دنیــای‬ ‫‏دیجیتــال بســیار پررنــگ و ســریع اســت‪ .‬فــرض کنیــد بخواهیــم‬ ‫بانکــداری اینترنتــی را بــا بانکــداری ســنتی‏مقایســه کنیــم‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه بانکــداری ســنتی رایــج بــود شــما چقــدر بــرای جابه جایــی‬ ‫پــول معطــل می شــدید؟ ولــی‏امــروزه در بانکــداری اینترنتــی در‬ ‫کمتریــن زمــان می توانیــد مبــادالت خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫تالقی دو سبک فکری و دو نسل متفاوت!‏‬ ‫دومیــن اتفــاق مهــم برخــورد نســل جهــان فیزیکــی بــا نســل‬ ‫جهــان دیجیتــال اســت‪ .‬امــا جهــان فیزیکــی یعنــی‏چــه؟ جهــان‬ ‫فیزیکــی جهانــی اســت کــه امــروزه در ان درحــال انجام بیزینس‬ ‫و معاملــه هســتیم‪ .‬جنســی از‏بیزینــس کــه ارزش هــای ان‬ ‫همچنــان زمیــن‪ ،‬کارخانــه‪ ،‬دارایــی‪ ،‬پــول و هرچیــزی را کــه‬ ‫خروجــی فیزیکــی‏داشــته باشــد بــه عنــوان ارزش می شناســد‬ ‫افــراد در کل ذهنیــت انالــوگ دارنــد امــا در دنیــای دیجیتــال‪ ،‬کــه‬ ‫‏تقریبــا یــک دنیــای غیرخطــی اســت ‪ ،‬افــراد ایــن نســل ذهنشــان‬ ‫چنــدان درگیــر تولیــد و راه انــدازی کارخانه هــا‏نیســت‪ ،‬ایتم هــای‬ ‫فیزیکــی خیلــی برایشــان اهمیــت نــدارد‪ ،‬دنیــا را از جنــس تبادل‬ ‫اطالعــات و دیتــا می بیننــد‪،‬‏دنبــال ســاختن الگوریتم هــا بــرای‬ ‫رفــع مشکالتشــان هســتند و معتقدنــد کــه هــر چالشــی را بــا‬ ‫تکنولــوژی‏دیجیتــال می تــوان حــل کــرد‪.‬‏‬ ‫ی ‪‎ start-up‬را شــنیده اید‪ .‬یکــی از ویژگی هــای‬ ‫حتمــا واژ ه ‪‎‬‬ ‫اســتارتاپ ایــن اســت کــه از یــک دوران بــه بعــد‪،‬‏قابلیــت رشــد‬ ‫تصاعــدی و سرســام اور دارد‪ .‬در کل الگــوی فکــری ادم هــای‬ ‫دیجیتــال دیگــر بــا شــیب مالیــم و‏معمولــی حرکــت نمی کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه دنیــای‏‪ IT ‎‬و تکنولــوژی دیتــا بــه انهــا ایــن امکانــات را‬ ‫می دهــد کــه بــه‏رشــدهای تصاعــدی فکــر کننــد‪ .‬چندبرابــر کــردن‬ ‫راندمــان و بهــره وری در کســب وکار برایشــان اولویــت‏بســیاری‬ ‫ کنــد‪ .‬پــس اگــر می خواهیــد بدانیــد اینــده شــغل و‬ ‫پیــدا می ‏‏‬ ‫کســب و کارتــان بــه کجــا می رســد و چــه کســانی قــرار اســت‬ ‫‏جایگزیــن شــما شــوند یــا بــا چه کســانی قــرار اســت رقابت کنید‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه در اینــده نــه چنــدان دور جنــس‏رقبــا در کســب‬ ‫و کار از جنــس افــرادی اســت کــه بــه رشــدهای تصاعــدی فکــر‬ ‫می کننــد چــرا کــه ابــزار‏کارش را دارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬ابــزار دنیای دیجیتالخیلی‬ ‫راحــت بــه شــما کمــک می کنــد کــه بتوانیــد در بــازه زمانــی خیلــی‬ ‫‏کوتــاه رشــد چندبرابــری را تجربــه کنی ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫امــروزه بــا فنــاوری پرینتــر سـه بعدی هزینــه و زمــان تولیــد یــک‬ ‫نمونــه اولیــه بــه کمتــر از چنــد روز کاهــش‏پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫یعنــی امــروز اراده می کنیــد‪ ،‬نــرم افــزار برایتــان طراحــی می کنــد‪،‬‬ ‫دســتور چــاپ و پرینــت‏و ســاخت ان را بــه پرینتــر ســه بعــدی‬ ‫می دهــد و شــما کمتــر از چنــد ســاعت یــا نهایتــا چنــد روز‪،‬‬ ‫نمونــه اولیــه‏محصولتــان را در اختیــار داریــد و ایــن هــم یکــی از‬ ‫نمونه هــای افزایــش ســرعت و بهــره وری در حــوزه‏تولیــد اســت‪.‬‏‬ ‫افــرادی کــه در اینــده بــه دنیــای کســب و کار وارد می شــوند‬ ‫می خواهنــد کــه درامــد بیشــتری در ازای وقــت‏کمتــر یــا مفیدتــر‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬طبیعتــا افــراد اینجــا می تواننــد راندمــان کارشــان‬ ‫را بــاال ببرنــد و دنیــا‪ ،‬دنیــای‏دورکاری می شــود‪ .‬شــما می توانید در‬ ‫منــزل بمانیــد و کارتــان را انجــام دهیـ ‪‎‬د ‪‎.‬دنیــا‪ ،‬دنیــای فریلنســری‬ ‫‏می شــود و کســب و کارهــای مبتنــی بــر فریلنســری بیشــتر رشــد‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال حمــل و نقــل در‏ایــران را درنظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬کســب و کارهایــی مثــل اســنپ و تپســی بــا مــدل پویــا‬ ‫و داینامیکــی کــه دارنــد‪ ،‬شــما‏مــی توانیــد در قالــب یــک راننــده‬ ‫زمانــی کــه وقــت داشــته باشــید کار کنیــد و زمانــی کــه نخواهیــد‬ ‫هــم کار‏نکنیــد‪ .‬پــس کســب و کارهایــی مثــل تپســی و اســنپ‬ ‫کــه قشــر متوســط رو پاییــن جامعــه را هــدف قــرار‏می دهنــد‪،‬‬ ‫بــرای کســب و کارهایــی کــه بــه تیــم حمــل و نقــل نیــاز دارنــد یک‬ ‫تهدیــد محســوب می شــون ‪‎‬د‪‎.‬و در پایــان ایــن مجــال کوتــاه بایــد‬ ‫عــرض کنــم هــر جــای ایــن دنیــا‪ ،‬اگــر کســی بخواهــد کسـب وکار‬ ‫موفقــی را شــروع کنــد‪ ،‬ناگزیــر‏بــه اســتفاده از امکاناتــی اســت‬ ‫کــه اینترنــت در اختیــارش می گــذارد‪ .‬بــرای باقــی مانــدن در بــازار‬ ‫رقابــت بایــد بــا ترندهــای روز‏دنیــای دیجیتــال پیــش رفــت و ایــن‬ ‫حقیقــت را پذیرفــت کــه در دنیــای امــروز‪ ،‬اینترنــت موفقیــت‬ ‫کس ـب وکارها را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 17‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫برای خرید تجهیزات اطفای حریق منابع‬ ‫طبیعی گلستان ‪ ۴۰‬میلیارد ریال نیاز است‬ ‫ادامه روند تخریب ساخت‬ ‫و سازهای غیرمجاز‬ ‫در زیارت گرگان‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان گفــت‪ :‬بــرای تجهیــز ‪ ۱۰۰‬گــروه اطفــای حریــق ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۴۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عبدالرحیــم لطفــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ‪ 40‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای‬ ‫تهیــه تجهیــزات موردنیــاز اطفــای حریــق از جملــه ‪ ۱۱‬هــزار عــدد ظــرف اب ‪ ۱۰‬لیتــری‪ ۳۳۰ ،‬دســتگاه‬ ‫فــاس بــک‪ ،‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬عــدد بیــل‪ ۱۰۰ ،‬دســتگاه دمنــده و ‪ ۵۵۰‬عــدد اتــش کــوب هزینــه مــی شــود‪.‬‬ ‫به گفته وی هر گروه اطفای حریق ساماندهی شده در روستاهای حاشیه جنگل ‪ ۱۱‬نفر هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۱۰۰‬روســتای بحرانی و واقع در حاشــیه جنگل های منطقه تاکنون برای تجهیز‬ ‫اولیــه اعضــای ایــن تعــداد گــروه اطفــای حریــق ‪ ۱۵‬میلیــارد ریال از محل منابع ملی هزینه شــده اســت‪.‬‬ ‫تجهیــزات انفــرادی تهیــه شــده بــه گفتــه وی بــرای ایــن گــروه هــا توســط اداره کل از جملــه ‪ ۹۰‬دســتگاه‬ ‫دمنــده‪ ۶۰۰ ،‬دســتگاه فــاس بــک‪ ۱۲۰ ،‬دســتگاه تانکــر بــا ظرفیــت هــای ابگیــری بیــن هــزار تــا ‪ ۵۰۰‬لیتــر‪،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬عــدد شــن کــش‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬عــدد بیــل و ‪ ۴۰۰‬عــدد اتــش کــوب بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای پشــتیبانی از گروه هــای اطفــای حریــق در مناطــق روســتایی ‪ ۲۶‬پمــپ اطفــای‬ ‫حریــق بــرای نصــب روی خودروهــای کمــک دار‪ ۱۰ ،‬دســتگاه تراکتــور‪ ۲ ،‬دســتگاه بیــل مکانیکــی تهیــه‬ ‫در ادامــه تــاش هــای دادگســتری گلســتان بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز امــروز‬ ‫هــم تخریــب بناهــای غیرمجــاز در زیــارت گــرگان‬ ‫ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬تخریــب‬ ‫ایــن بناهــا بــه مــدت ســه روز اغــاز شــده و قــرار اســت‬ ‫در طــی ســه روز دســتگاه هــای متــوای بــا اســتقرار‬ ‫تجهیــزات در ایــن منطقــه ‪ 30‬رای قلــع و قمــع‬ ‫بناهــای غیرمجــاز کــه رای اناهــا در دادگاه قطعــی‬ ‫و بــه دســتگاه هــای متولــی بــرای اجــرا اعــام شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اجــرا شــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬در ایــن مــدت همچنیــن بــا‬ ‫حضــور مدیــران امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫در زیــارت گــرگان همــه بناهــای نیمــه ســاز غیرمجــاز‬ ‫در راســتای قانــون تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪ 10‬حفــظ کاربــری‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی و باغــی تخریــب مــی شــود‪.‬‬ ‫اســپانلو بــا اشــاره بــه بازدیــد چنــد ســاعته پارســال‬ ‫هیئــت عالــی قضایــی اســتان همــراه بــا مدیــران‬ ‫کل دســتگاه های اجرایــی از منطقــه زیــارت گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬پــس از ایــن بازدیــد‪ ،‬پســت بازرســی در ورودی‬ ‫ناهارخــوران راه انــدازی و کنتــرل و نظــارت هــا بر ســاخت‬ ‫و ســاز در زیــارت بیشــتر شــد کــه نتیجــه ان توقــف‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در منطقــه زیــارت بــود‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬تــاش مــا در‬ ‫دادســتانی بــا همراهــی دســتگاه هــای اجرایــی بــر‬ ‫جلوگیــری از گســترش ســاخت و ســازهای غیرمجــاز‬ ‫در زیــارت بــه ویــژه در بخــش هایــی کــه خطــر رانــش‬ ‫زمیــن جــدی اســت ‪ ،‬متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬نقطــه پَــد نشســت و برخاســت بالگــرد در اســتان امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــرای مقابلــه بــا اتــش ســوزی احتمالــی در عرصــه هــای منابــع طبیعــی در حــوزه فعالیــت‬ ‫پایــگاه هــای اطفــای حریــق‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر بــرای هدایــت عملیــات در مواقــع ضــروری پنــج پایــگاه‬ ‫اطفــای حریــق شــامل چهــار پایــگاه فرعــی و یــک پایــگاه اصلــی در گــرگان وجــود دارد کــه اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــه منظــور اســتفاده در طرح هــای حفاظــت‬ ‫از عرصــه هــای جنگلــی اســتان در ســال جــاری هــم پنــج دســتگاه موتورســیکلت و تامیــن بخشــی از تجهیــزات‬ ‫انفــرادی از ســوی ســازمان جنگل هــا بــه ایــن اداره کل اختصــاص داده شــد کــه پیگیــر جــذب ان هســتیم‪.‬‬ ‫وی در بخــش بکارگیــری نیــروی انســانی‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون در قالــب طــرح تنفــس و صیانــت از جنــگل‬ ‫‪ ۵۰۰‬نیــروی شــرکتی‪ ۶۰ ،‬نیــروی رســمی و ‪ ۴۰‬دیــده بــان فصلــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در قالــب طــرح اطفــای حریــق ویــژه ایــن اداره کل بــرای کاهــش کمبــود نیــروی انســانی‬ ‫پیگیر اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‪ ،‬ابتــدای ســال جــاری ‪ ۳۵‬فقــره‬ ‫اتــش ســطحی در هفــت هــزار و ‪ ۱۵۰‬متــر مربــع از عرصــه هــای منابــع طبیعــی و بیشــتر در مــرز‬ ‫مشــترک بــا اراضــی کشــاورزی و مناطــق مســکونی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــا وســعت ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی در گلســتان از غــرب نوکنــده اغــاز و تــا شــرق گلیــداغ‬ ‫در مــراوه تپــه ادامــه دارد و عــاوه بــر ایــن در شــمال اســتان‪ ۸۶۲،‬هــزار عرصــه مرتعــی وجــود دارد‬ ‫کــه حفاظــت بیشــتر از ایــن عرصــه هــا از جملــه بــرای پیشــگیری از اتــش ســوزی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۲‬فقــره اتــش در عرصــه هــای منابــع طبیعــی مشــترک بــا اراضــی کشــاورزی‪ ،‬همجــواری مناطــق‬ ‫مســکونی و بخشــی هــم در مناطــق حفاظــت شــده زیــر پوشــش حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫ســال گذشــته در گلســتان رخ داد کــه منجــر بــه حریــق در ســطح ‪ ۸۴۳‬هکتــار از ایــن عرصه هــا شــد‬ ‫و بــا اقــدام بــه موقــع بومیــان‪ ،‬بســیجیان‪ ،‬کارکنــان منابــع طبیعــی و ســایر دســتگاه هــا و ســازمان هــا‬ ‫از جملــه حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬ســپاه و ارتــش مهــار شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در راستای تحقق گام دوم انقالب اسالمی؛‬ ‫مدیران جوان در راه‬ ‫حوزه های قضایی گلستان‬ ‫دادگســتری گلســتان در روزهــای ِ پیــش ِ رو شــاهد‬ ‫تغییــرات زیــادی در ســطح حــوزه هــای قضایــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــا پیشــنهاد رئیــس کل دادگســتری اســتان‬ ‫گلســتان و صــدور حکــم از ناحیــه رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه؛ روســای جدیــد دادگســتری های گــرگان‪،‬‬ ‫کالله‪،‬رامیــان و دادگاه هــای بخــش خــان ببیــن و‬ ‫نوکنــده منصــوب شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان افــزود‪ :‬در احــکام‬ ‫جداگانــه حجــت االســام والمســلمین مرتضــی‬ ‫اســعدی بــه ســمت رئیــس محاکــم گــرگان ‪ ،‬حیــدر‬ ‫حبیبــی بــه ســمت رئیــس دادگســتری رامیــان‪،‬‬ ‫محمــد دنکــوب بــه ســمت رئیــس دادگســتری کاللــه‪،‬‬ ‫ســیدمرتضی میــرزاده گــودرزی بــه ســمت رئیــس‬ ‫حــوزه قضایــی خــان ببیــن و مرتضــی مالنــژاد لِهــی بــه‬ ‫ســمت رئیــس حــوزه قضایــی نوکنــده منصــوب شــدند‬ ‫و تا چند روز اینده مراســم تکریم و معارفه روســای‬ ‫ایــن حــوزه هــای قضایــی انجــام خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود در ادامــه ایــن تغییــرات هفتــه‬ ‫اینــده هــم تعــداد دیگــری از روســای دادگســتری و‬ ‫دادســتان های شهرســتان هــای اســتان هــم تغییــر‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان ضمــن تقدیــر از‬ ‫تالش هــای روســای پیشــین ایــن حــوزه هــای قضایــی‬ ‫گفــت‪ :‬انتخــاب مدیــران جــوان و انقالبــی در راســتای‬ ‫بیانیــه گام دوم انقــاب انجــام مــی شــود ‪.‬‬ ‫قطع انشعاب مشترکان‬ ‫پرمصرف اب‬ ‫پیشنهاد ‪ ۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای ساخت بیمارستان‬ ‫رازوجرگالن‬ ‫در هر هکتار کشتزار شیروان‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلوگرم تولید دانه روغنی‬ ‫کاملینا افزایش یافت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور گفــت‪:‬‬ ‫مشــترکان پرمصــرف اب در کالن شــهری ماننــد تهــران ‪۵‬‬ ‫درصدنــد کــه از اول تیرمــاه در صــورت رعایــت نکــردن قطــع‬ ‫اب مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور‪« ،‬اتابــک جعفــری» افــزود‪:‬‬ ‫قطعــی اب مشــترکان بــد مصــرف کشــور از ابتــدای تابســتان‬ ‫اعمــال مــی شــود‪ .‬بــا توجــه بــه کمــی بــارش هــا و خشکســالی‬ ‫هــای یکــی دوســال گذشــته و انتظــاری کــه مــردم دارنــد‪ ،‬پــس‬ ‫از تذکــر و اخطــار بــه افــراد بــد مصــرف از ابتــدای تیــر امســال‬ ‫انشــعاب انهــا قطــع مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس جــداول تنظیــم شــده‪ ،‬ایــن قطعــی اب از چنــد‬ ‫ســاعت اغــاز و در مراحــل بعــدی شــامل مــوارد جــدی تــر نیــز‬ ‫مــی شــود‪ :.‬تعــداد مشــترکان بدمصــرف در کالنشــهری مثــل‬ ‫تهــران حــدود ‪ ۵‬درصــد اســت کــه ایــن مشــترکان تــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫اب را مصــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار رازوجــرگالن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ســاخت تنهــا‬ ‫بیمارســتان ایــن شهرســتان مــرزی ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬پیشــنهاد شــده اســت کــه در صــورت تحقــق ان بخــش‬ ‫عمــده ای از مشــکالت درمانــی ایــن خطــه برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫مصطفــی حســن زاده اظهــار داشــت‪ :‬از نیازهــای اصلــی ایــن‬ ‫شهرســتان مرزی ســاخت بیمارســتان ‪ ۶۴‬تختخوابی اســت که از دو‬ ‫ســال گذشــته کلنــگ ان بــر زمیــن مانــده و تــا کنون تنها ازمایشــات‬ ‫خــاک محــل احــداث ان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ابتــدا قــرارگاه خاتــم االنبیــا پیمانــکار ســاخت ایــن‬ ‫پــروژه درمانــی بــود ولــی بعــد از ان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‬ ‫مســوولیت ســاخت ان را بــه عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا اشــاره بــه ســاخت بیمارســتان صحرایــی شــهدای‬ ‫ارتــش در رازوجــرگالن‪ ،‬گفــت‪ :‬ســاخت بیمارســتان صحرایــی ‪۶۵‬‬ ‫تختخوابــی شــهدای ارتــش در ایــن شهرســتان مــرزی پیــرو توافقــات‬ ‫اســتاندار وقــت خراســان شــمالی بــا فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اغــاز شــد کــه بــا وجــود تکمیــل شــدن‬ ‫همچنــان خبــری از بهــره بــرداری ان نیســت‪.‬‬ ‫مســوول واحــد تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی شــیروان‬ ‫گفــت‪ :‬امســال از مــزارع ایــن شهرســتان تولیــد دانــه روغنــی‬ ‫کاملینــا بــه هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم در هــر هکتــار رســید کــه ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلوگــرم نســبت بــه پارســال افزایــش دارد‪.‬‬ ‫نوروزعلــی دینــدار بارندگــی هــای مناســب و رعایــت نــکات فنــی‬ ‫در امــر کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت را دلیــل افزایــش تولیــد‬ ‫محصــول در کشــتزارهای ایــن شهرســتان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از ابــان مــاه ســال گذشــته کشــت ایــن‬ ‫محصــول اغــاز شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا دهــه نخســت تیرمــاه‬ ‫برداشــت ایــن گیــاه ادامــه دارد کــه پیــش بینــی مــی شــود بیــش‬ ‫از ‪ ۱۹۰‬تــن محصــول دانــه از ســطح ‪ ۱۵۸‬هکتــار کشــزار دانــه‬ ‫روغنــی کاملینــا برداشــت شــود‪.‬‬ ‫دینــدار در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬بیشــترین ســطح زیــر کشــت‬ ‫دانــه روغنــی کاملینــا را ایــن شهرســتان در ســطح اســتان دارد‬ ‫کــه در اکثــر مناطــق از جملــه گلیــان‪ ،‬زوارم‪ ،‬لوجلــی‪ ،‬بخــش‬ ‫ســرحد و حومــه کشــت مــی شــود و بیــش از ‪ ۱۵‬بهــره بــردار در‬ ‫ان مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی گلستان‬ ‫هشدار کالهبرداری درباره‬ ‫افزایش پیش فروش ساختمان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان در ارتبــاط بــا افزایــش کالهبــرداری در خصــوص فــروش‬ ‫ســاختمان‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــاوران امــاک فقــط بایــد خریــداران و ســرمایه گــذاران را بــه دفتــر ثبــت‬ ‫اســناد رســمی هدایــت کننــد و بــه هیــچ وجــه نبایــد قــرارداد پیــش فــروش را تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مهــدی ملــک» ضمــن هشــدار بــه شــهروندان افــزود‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته تعــدادی پرونــده در ایــن خصــوص در محاکــم قضایــی بــا موضــوع جعــل و کالهبــرداری در‬ ‫پیش فــروش ســاختمان ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان ادامــه داد‪ :‬طبــق اخریــن گزارش هــای دادگســتری‬ ‫گلســتان ایــن امــار در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رونــد افزایشــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬قانــون پیــش فــروش ســاختمان در ســال ‪ ۱۳۸۹‬بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی‬ ‫رســید‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــا تاییــد قــوه قضاییــه بــه ائیــن نامــه اجرایــی تبدیــل شــد در واقــع فلســفه ایــن‬ ‫قانــون جلوگیــری از فــروش امــوال بــه صــورت معــارض بــه اشــخاص متعــدد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ملــک در هشــدار بــه پیــش فروشــندگان و مشــاوران امــاک گفــت کــه توســط قانونگــذار مجــازات‬ ‫حبــس بــرای تخلــف از قانــون پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان گلســتان در توصیــه بــه شــهروندان گفــت حتمــا بایــد پیــش‬ ‫فــروش در دفتــر اســناد رســمی ثبــت و کــد رهگیــری دریافــت شــود‪.‬‬ ‫ملــک در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه بنگاه هــای معامــات امــاک فاقــد هــر گونــه صالحیــت‬ ‫فــروش هســتند و بایــد متقاضیــان را صرفــا بــرای عقــد قــرار داد بــه دفاتــر اســناد رســمی هدایــت کننــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار ســوال اینجاســت کــه بــرای نقــل و انتقــال و خریــد و فــروش ملــک‬ ‫خریــدار و فروشــنده چــه میــزان هزینــه را بایــد بــه طرفیــن کــه مشــاور امــاک بعنوان مشــاور و دفتر ثبت‬ ‫و اســناد بعنــوان مرجــع ثبــت و انتقــال پرداخــت کنــد ایــن در صورتــی اســت کــه بــه تازگــی هزینــه نقــل و‬ ‫انتقــال ســند خــودرو کــه ســال هــا مــورد مناقشــه پلیــس و دفاتــر ثبــت اســناد بــود رفــع شــده و حــال اینکــه‬ ‫ایــن موضــوع خــود را درگیــر بــا خریــد و فــروش ملــک نمــوده اســت و اینکــه مــردم تــا کــی بایــد هزینــه‬ ‫اضافــی بابــت نقــل و انتقــاالت پرداخــت کننــد نقــل و انتقاالتــی کــه صرفــا یــک بــرگ کاغــذ بیــش نیســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رییس مرکز ناباروری نهال گرگان‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گلستان رتبه هشتم جمعیت ناباروری‬ ‫ در کشور به گلستان تعلق دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرحنازســادات احمــدی ســن بــاالی فرزنــداوری در زوجیــن‪ ،‬ازدواج در ســنین بــاال ‪،‬‬ ‫بیماری هــای ژنتیکــی‪ ،‬اســتفاده از ســیگار‪ ،‬مشــروبات الکلــی و اســتفاده از انــواع موادمخــدر‬ ‫از جملــه علــل نابــاروری در مــردان و زنــان ایــن اســتان ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن داشــتن بیماری هــای زمینـه ای و ازدواج هــای فامیلــی کــه به علــت وجود‬ ‫قومیت هــای مختلــف در ایــن اســتان‪ ،‬بیشــتر اســت‪ ،‬از دالیــل عمــده ناباروری در گلســتان اســت‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز نابــاروری نهــال گرگان(گلســتان) گفــت‪ :‬اگــر زوجین زیر ‪ ۳۵‬ســال ســن در صورت‬ ‫یــک ســال بــا هــم بــودن‪ ،‬بــاروری نداشــته باشــند‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ایــن مرکــز‪ ،‬مداخــات خــود را‬ ‫انجــام مــی دهیــم و چنانجــه زوجیــن بیشــتر از ‪ ۳۵‬ســال ســن داشــته باشــند‪ ،‬مــاک بــا هــم‬ ‫بــودن انهــا بــرای مــا ‪ ۶‬مــاه خواهــد بــود و ســپس در صــورت درخواســت‪ ،‬مداخلــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬بررسـی ها نشــان می دهــد‪ ،‬ســهم زنــان در علــل نابــاروری ‪ ۳۰‬درصــد‪ ،‬ســهم‬ ‫مــردان در ایــن مســاله ‪ ۳۰‬درصــد و ‪ ۳۰‬درصــد هــم مربــوط بــه وجــود مشــکل در هــر زوجیــن‬ ‫اســت و ‪ ۱۰‬درصــد دیگــر علــل نابــاروری هنــوز ناشــناخته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براســاس امارهای موجود در کشــور‪ ،‬از ‪ ۲۶‬میلیون زوج بدون فرزند در کشــور‪،‬‬ ‫چهــار میلیــون نفــر نــازا هســتند و هــر ســاله ‪ ۸۰‬هــزار نفــر بــه ایــن امار اضافه می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در کشــور ‪ ۷۷‬مرکــز نابــاروری وجــود دارد کــه ‪ ۲۸‬مرکــز دولتــی بــوده و‬ ‫مرکــز نابــاروری نهــال در گلســتان‪ ،‬از موفق تریــن مراکــز اســت و میــزان موفقیــت ان در‬ ‫درمان هــای مربــوط بــا بســیاری از مراکــز در تهــران برابــری می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز نابــاروری نهــال گــرگان یــاداور شــد‪ :‬میــزان بــاروری در ســنین ‪ ۳۹‬ســال ‪ ۲۵‬درصــد‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬ســال ‪ ۲۰‬درصــد‪ ۴۱ ،‬ســال ‪ ۱۵‬درصــد‪ ۴۲ ،‬ســال ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬درصــد اســت و از ‪ ۴۲‬تــا ‪ ۴۵‬ســال ایــن‬ ‫درصــد کمتــر می شــود‪ ،‬بطــوری کــه درصــد بــاروری در ‪ ۴۵‬ســاله ها و باالتــر بــه صفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫احمــدی اظهارداشــت‪ :‬بعــد از ویــروس کرونــا از نــوع دلتــا‪ ،‬بررس ـی ها و ازمایش هــا نشــان‬ ‫داده کــه ذخایــر تخمــدان در افــراد زیــر ‪ ۴۰‬ســال بــه شــدت کاهــش یافته اســت کــه در اقایان‬ ‫تجزیــه و تحلیــل هــا نشــان می دهــد‪ ،‬بــه شــدت بــا کاهــش اســپرم ها مواجــه بودیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬از ‪ ۲۱‬ازمایــش مــورد نظــر در اقایــان مشــخص شــد کــه‬ ‫هفــت نفــر هیــچ اســپرمی نداشــت‪ ،‬ایــن امــار در ســال ‪ ۹۹‬از ‪ ۳۵‬نفــر ازمایــش شــده بــه‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر و ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۷۹‬مــورد ازمایــش صــورت گرفتــه‪ ۲۲ ،‬مــورد فاقــد اســپرم داشــتیم‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز نابــاروری نهــال گــرگان بــا اشــاره بــه برخــی مراجعــات بــه ایــن مرکــز و مطلــب‬ ‫شــخصی خــود‪ ،‬گفــت‪ :‬عمــده مشــکالت موجــود در ایــن مراجعــات‪ ،‬افزایــش زیــاد طالق هــا‪،‬‬ ‫ازدواج اقایــان بــا ســنین پاییــن بــا خانم هــای ســن بــاال (‪ ۴۲‬ســال بــه بــاال)‪ ،‬ازدواج ســفید‬ ‫بــوده کــه متاســفانه مــاه بــه مــاه شــاهد افزایــش ایــن مشــکالت هســتیم‪.‬‬ ‫احمــدی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون ایــن مرکــز بــه ‪ ۱۲‬هــزار زوج خدمــات ارائــه داده بــه مشــکالت‬ ‫موجود در مرکز اشــاره و اضافه کرد‪ :‬کمبود نیرو‪ ،‬مشــکالت دارویی‪ ،‬کمبود تجهیزات پیشــرفته‬ ‫‪ ،‬کیفیــت پاییــن برخــی داروهــا و تحــت پوشــش بیمــه قــرار نگرفتــن خدمــات ارائــه شــده بــه‬ ‫زوجیــن ‪ ۴۹‬ســال بــه بــاال‪ ،‬برخــی از مشــکالت فــرارو هســتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪32‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 28‬خرداد گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫کشاورزی گلستان اقتصادی نیست‬ ‫بهــره وری پاییــن کشــاورزی بــه دلیــل عــدم وجــود بــذر متناســب بــا اقلیم کشــور‪ ،‬تجهیزات مســتهلک و‬ ‫ضعــف مرکــز تحقیقــات‪ ،‬بخصــوص در بحــران ابــی‪ ،‬صرفــه اقتصــادی کشــاورزی را کاهش داده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع اقلیمــی به دلیــل گســتردگی خــاک ایــران در طــول و عــرض جغرافیایــی‪ ،‬امــکان تولیــد محصوالت‬ ‫متنوعــی در بخــش کشــاورزی را امــاده ســاخته اســت‪ ،‬ولــی در مجمــوع میــزان اراضــی قابــل کشــت و‬ ‫قابــل بهره بــرداری بــرای کشــاورزی بســیار پاییــن بــوده و ســهمی حــدود ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد از کل مســاحت‬ ‫ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت و ایــن مســئله اهمیــت بهــره وری در محصــوالت کشــاورزی را‬ ‫بــرای کشــور دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت بــا وجــود تنــوع اقلیمــی بــاال‪ ،‬بخــش کشــاورزی ایــران از کمبــود دو شــاخص کلیــدی اب و‬ ‫خــاک حاصلخیــز رنــج می بــرد کــه ریشــه ایــن کمبودهــا هــم بــه اقلیــم و هــم نحــوه مدیریــت اســتفاده از‬ ‫منابــع مذکــور مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان هــم بــه دلیــل تنــوع اقلیمــی ایــران کوچــک شــناخته می شــود تحــت تاثیــر ایــن مســاله قرار‬ ‫گرفتــه اســت و اهمیــت ان زمانــی دو چنــدان می شــود کــه اقتصــاد اســتان تحــت تاثیــر کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫از مهم تریــن نشــانه های ســوءمدیریت کــه باعــث کاهــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی شــده اســت‬ ‫می تــوان بــه اســتفاده از روش هــای ســنتی و فناوری هــای قدیمــی‪ ،‬بی توجهــی به الگوی کشــت مناســب‬ ‫بــا توجــه بــه وضعیــت منابــع ابــی در منطقــه‪ ،‬ضعــف در زیرســاخت های نگهــداری و حمل ونقــل‪،‬‬ ‫نامتــوازن بــودن و عــدم توجــه بــه پایــدار کــردن شــرایط بــازار در ســطح داخلــی و جهانــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫افزایــش بهــره وری در بخــش کشــاورزی یعنــی تولیــد بیشــتر بــا همــان منابــع محــدود و صــرف‬ ‫اب و هزینــه کمتــر و ایــن مســئله عــاوه بــر امنیــت غذایــی کشــور باعــث رونــق در بخش هــای‬ ‫گوناگــون کشــور و بــه حرکــت در امــدن چرخ هــای تولیــد و اقتصــاد در کشــور خواهــد شــد‪،‬‬ ‫موضــوع مهمــی کــه اهمیــت ان تــا بــه امــروز بــه درســتی در کشــور درک نشــده اســت‪.‬‬ ‫یــک کارشــناس کشــاورزی بــه خبرنــگار مهــر گفــت‪ ۷۵ :‬درصــد کشــاورزی وابســته بــه اقلیــم و ‪۲۵‬‬ ‫درصــد ســهم کشاورزاســت بــه شــرط انکــه مجهــز بــه تجهیــزات نویــن‪ ،‬امــوزش صحیــح و منابع کافی‬ ‫مالــی و انســانی باشــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا مقصودلــو بــا بیــان اینکــه یکــی از بزرگتریــن مشــکالت بخــش کشــاورزی مــا عــدم امــوزش و‬ ‫کار تحقیقاتــی موثــر اســت افــزود‪ :‬کشــاورزی در کشــور مــا عمــا ًبــه حــال خــود رهــا شــده اســت‪ ،‬نظــارت‬ ‫بــر کار کشــاورزان‪ ،‬امــوزش و تحقیقــات بــر روی بذرهــای متناســب بــا اقلیــم مــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی اتــش زدن بقایــای محصــوالت کشــاورزی را یکــی دیگــر از عوامــل کاهــش بهــره وری در ایــران‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬هــر ســانتی مترمکعــب خــاک حاصلخیــز بیــش از ‪ ۸۰۰‬ســال طــول می کشــد تــا در‬ ‫طبیعــت تولیــد شــود ولــی کشــاورزان بــدون توجه به هشــدارهای کارشناســان هرســاله با اتــش زدن که‬ ‫و کلــش هــای محصــوالت خــود عمــا ًســاختار خــاک را از بیــن می برنــد‪.‬‬ ‫خرد کردن اراضی کشاورزی عامل مهم کاهش بهره وری است‬ ‫مقصودلــو خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی را یکــی دیگــر از عوامــل کاهــش بــه بهــره وری دانســت و ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــه دالیــل مختلــف از جملــه تقســیم ارث‪ ،‬مــدام زمین هــای کشــاورزی ما در حال خرد شــدن اســت‬ ‫و در زمین هــای خــرده مالکــی عمــا ًنمی تــوان کشــاورزی اقتصــادی انجــام داد و عــاوه بــر ان هــزاران‬ ‫هکتــار از زمین هــای کشــاورزی در مرزبندی هــا از بیــن مـی رود‪.‬‬ ‫کارشــناس کشــاورزی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بخــش زیــادی از محصــوالت کشــاورزی مــا بــه دلیــل‬ ‫اســتفاده از تجهیــزات مســتهلک کشــاورزی هــدر مــی رود افــزود‪ :‬بــرای مجهــز کــردن کشــاورزان بــه‬ ‫دســتگاه های جدیــد کشــاورزی و سیســتم ابیــاری نویــن و تقویــت پژوهشــگاه نیازمنــد ســرمایه گــذاری‬ ‫کالن و حمایــت دولتــی هســتیم و بــدون ســرمایه نمی تــوان کاری از پیــش برد‪/.‬مهــر‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 2‬کیلوگرم موادمخدر‬ ‫در فاروج‏‬ ‫کالهبرداری با ترفند استخدام‬ ‫و جذب نیرو‏‬ ‫کشف ‪ 3‬دستگاه ماینر‬ ‫غیرمجاز در «اسفراین‪»‎‬‬ ‫بــا تــاش مامــوران انتظامی شهرســتان فاروج یک خــرده فروش‬ ‫موادمخدر دســتگیر و‏مقدار ‪ 2‬کیلوگرم تریاک نیز کشــف شـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار فرمانــده انتظامی شهرســتان فاروج‬ ‫در تشــریح جزئیــات‏ایــن خبــر افــزود‪ :‬در پــی انجــام یکســری‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی مبنــی بــر اینکــه فــردی بــه هویــت معلــوم‬ ‫در‏امــر خریــد و فــروش موادمخــدر فعالیــت دارد‪ ،‬موضــوع در‬ ‫دســتورکار مامــوران پاســگاه انتظامــی‏شــیرقان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «علیرضــا پوربــه» بیــان داشــت‪ :‬مامــوران در نهایــت‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ 2‬مــاه کار اطالعاتــی و‏تعقیــب و مراقبــت‪ ،‬موفــق‬ ‫شــدند متهــم را نیمــه شــب حیــن انتقــال موادمخــدر بــا یــک‬ ‫دســتگاه ســواری‏پرایــد در محــور یکــی از روســتاها دســتگیر کننــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بازرســی‬ ‫انجــام شــده از خــودروی پرایــد ‪ ،‬مقــدار ‪ 2‬‏کیلــو و ‪ 30‬گــرم‬ ‫موادمخــدر از نــوع تریــاک کــه بــه طــرز ماهرانــه ای زیــر صندلــی‬ ‫جاســاز شــده بــود‪ ،‬را‏کشــف کننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان فــاروج در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری متهــم اصلــی و راننــده خــودرو‪،‬‏تصریــح کــرد‪ :‬خــودرو‬ ‫بــه پارکینــگ منتقــل و متهمــان نیــز جهــت ســیر مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی‏معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫طــی چنــد روز گذشــته از طریــق شــماره تلفــن هــای معلــوم در‬ ‫ســایت دیــوار‪ ،‬اگهــی اســتخدام و‏جــذب نیــرو جهــت بســته بندی‬ ‫و تولیــد لبنیــات در شــرکتی بــه نــام شــرکت «سرشــار» واقــع در‬ ‫شــهرک صنعتــی بیــدک منتشــر شــده‏اســت‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار کالهبــرداران بــا همیــن روش از‬ ‫داوطلبــان مبلــغ ‪ 185‬هــزار تومــان را بابــت لبــاس‏کار درخواســت‬ ‫می کننــد کــه متاســفانه تعــداد زیــادی از شــهروندان ایــن مبلــغ‬ ‫را بــه حســاب کالهبــرداران واریــز کــرده انــد‪.‬‏‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش روز گذشــته واریــز کنندگان وجه برای شــروع‬ ‫کار بــه ادرس اعــام شــده در شــهرک صنعتــی بیــدک‏مراجعه کرده‬ ‫کــه هیــچ گونــه شــرکتی بــا این اســم و مشــخصات وجود نــدارد‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کاراگاهــان پلیــس اگاهی اســتان بالفاصلــه در این‬ ‫رابطــه پرونــده ای را تشــکیل و اقدامــات پلیســی بــرای‏دســتگیری‬ ‫کالهبــرداران را شــروع کــرده انــد لــذا از شــهروندان عزیــز انتظــار‬ ‫مـی رود تــا گــول اینگونــه کالهبرداری هــا را‏نخورده و ایــن موضوع را‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــند کــه هیــچ شــرکت و یــا کارگاهــی بــرای شــروع‬ ‫کار و اســتخدام از داوطلبــان‏پولــی دریافــت نمــی کنــد‏‪.‬‬ ‫شــهروندان گرامــی ضمــن توجــه بــه هشــدارهای پلیــس در خصــوص‬ ‫پیشــگیری از وقــوع کالهبــرداری در صــورت اطــاع از‏اینگونــه مــوارد‬ ‫بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از کشــف ‪ 3‬دســتگاه اســتخراج ارز‬ ‫دیجیتــال غیــر مجــاز بــه‏ارزش بیــش از ‪ 600‬میلیــون ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ «محمــد روهنــا»در اعــام‬ ‫جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‏اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی‬ ‫اقــدام بــه نگهــداری و اســتخراج ارز دیجیتــال در واحــد صنفــی‏اش در‬ ‫ســطح شهرســتان اســفراین نمــوده‪ ،‬کــه موضــوع بصــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران‏پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت ‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در‬ ‫بازرســی از واحــد صنفــی تعــداد ‪3‬‏دســتگاه ماینــر قاچــاق بــه ارزش‬ ‫‪ 600‬میلیــون ریــال کشــف کردنــد ‏‪.‬‬ ‫فرماندهــی انتظامــی شهرســتان اســفراین خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫زمینــه یــک نفــر دســتگیر کــه‏بــا تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل تعزیــرات حکومتــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ روهنــا در پایــان بیــان داشــت‪ :‬مبــارزه بــی امــان بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز و برخــورد بــا جرایــم‏اقتصــادی گامــی موثــر در حمایــت از‬ ‫تولیــد داخلــی و ســرمایه گــذاری داخلــی اســت‏‪.‬‬ ‫ن قیمت به بیش‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه تســهیالت ارزا ‬ ‫از ‪ ۶‬هــزار طــرح بــه مبلــغ پنــج هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال و بــا ‪ ۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۷۴‬فرصــت شــغلی پرداخــت شــد کــه در راســتای ان شــاهد بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیدن طرح هــای کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی و خدماتــی در‬ ‫روســتاها و نواحــی صنعتــی روســتایی هســتیم‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه هــای خواجــه مظفــری در حوزه هــای صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬تولیــد‪ ،‬خدمــات‪ ،‬صنعــت‪ ،‬تولیــدات دامــی و‬ ‫شــیالت‪ ،‬تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬تولیدات گیاهی و کشــاورزی گلســتان‬ ‫ظرفیت هــای بســیار خوبــی دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫ســعی کردیــم انحرافــات را بــا بررســی و نظارت هــای فصلــی از مشــاغل‬ ‫خانگــی مســتقل و پشــتیبان‪ ،‬کاهــش دهیــم امــا انحــراف در بخــش‬ ‫ی کــه وزارتخانــه انجــام داد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مســتقل طبــق اســیب شناس ـ ‬ ‫پشــتیبان باالتــر اســت‪ ،‬بنابرایــن رویکــرد ایــن وزارتخانــه در مرحلــه اول‬ ‫حمایت هــای مالــی و معنــوی از پشــتیبان های مشــاغل خانگــی اســت‪،‬‬ ‫زیــرا پایــداری اشــتغال در ان بســیار باالســت‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری اظهارداشــت‪ :‬از مشــکالت مشــاغل خانگــی‬ ‫مســتقل فــروش محصــوالت‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬بســته بندی و‬ ‫برندســازی اســت کــه امیــد در جهــت حمایــت از کارفرمایــان و نیــروی‬ ‫کار جــوان بــه ویــژه دانــش اموختــگان اســت سیاســت های فعــال‬ ‫بــازار کار شــامل طــرح کارورزی‪ ،‬مشــوق بیمــه کارفرمایــی و طــرح‬ ‫مهارت امــوزی در محیــط کار واقعــی در ســال جــاری اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه مشــاغل خانگــی‪ ،‬اعتبــار اســتان در ســال‬ ‫جــاری نســبت بــه ســال گذشــته‪ ۲ ،‬برابــر شــده‪ ،‬کــه ایــن اعتبــارات بــا‬ ‫اولویــت پرداخــت بــه شــرکت های پشــتیبان مشــاغل خانگــی و مســتقل‬ ‫توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در تمامــی تســهیالت اعــم از روســتایی و عشــایری‪،‬‬ ‫بنــد الــف تبصــره ‪ ،۱۸‬مشــاغل خانگــی و همــه مشــوق های بیمـه ای‪،‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در اولویــت بــوده و حمایت هــای ویــژه ای از‬ ‫انهــا صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بیــان کــرد ‪:‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۵‬مورد درخواست تعطیلی کل یا بخشی از کارگاه های‬ ‫کارگــری اســتان از مجمــوع بازرســی های ادواری و بازدیــد بــه‬ ‫منظــور نظــارت بــر حســن انجــام قانــون کار ســال گذشــته انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬البتــه پیــش از ایــن درخواســت تعطیلی هــا‪ ،‬ابالغیــه رفــع‬ ‫نواقــص ایمنــی بــرای کارفرمایــان ارســال شــده بــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در راســتای اجــرای مــاده ‪ ۱۰۵‬قانــون کار ایــن‬ ‫تعطیلی هــا صــورت گرفتــه بــود و بــرای ‪ ۴۲‬نفــر از کارفرمایــان‬ ‫متخلــف در اجــرای مــواد فصــل ‪ ۱۱‬قانــون کار‪ ،‬در خواســت تعقیب از‬ ‫طریــق مراجــع قضایــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫خواجه مطفــری در مــورد اتفــاق رخ داده چنــد روز گذشــته بــرای فرد‬ ‫کارگــری در شهرســتان علــی ابــاد ایــن اســتان تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫درگیــری بیــن کارگــر و کارفرمــا در شهرســتان علی ابادکتــول (ضــرب‬ ‫و شــتم کارگــر)‪ ،‬قــوه قضاییــه بــه خوبــی ورود کــرده و بــا متخلفــان‬ ‫برخــورد قضایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا یــاداوری ایــن که‬ ‫مرجــع رســیدگی بــه دعــوا و درگیری هــای فیزیکــی دســتگاه قضایــی‬ ‫است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬در خصوص مسائل و مشکالت کار در صورتی‬ ‫کــه کارگــر مــورد نظر دادخواســتی داشــته باشــد‪ ،‬به پرونــده ان خارج‬ ‫از نوبــت رســیدگی خواهــد شــد و اجــازه تضیــع شــدن حقــوق نــه تنها‬ ‫ایــن کارگــر‪ ،‬بلکــه هیــچ کارگر دیگــری را نخواهیــم داد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل تامــل بــازار کســب و کار در خصــوص اظهــارات مدیــرکل‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان ایــن اســت کــه ایــا ســختگیری و‬ ‫پیگیــری مطالبــات کارگــران از ســوی ایــن اداره کل بیشــتر از واحدهــای‬ ‫صنفــی کوچــک و بــی پنــاه اســت یــا فرقــی در ایــن خصــوص کــه کارگاه‬ ‫کوچــک باشــد یــا بــزرگ نــدارد کارفرمــا سرشــناس و فــرد قابــل نفــوذی‬ ‫اســت یــا فــردی عــادی کــه بــرای امــرار معــاش اقــدام بــه جــذب یــک‬ ‫یــا چنــد نیــروی توافقــی کــرده کــه اگــر اینگونــه باشــد نــدارد براســاس‬ ‫بررســیهای انجــام شــده کارگــران بســیاری در کارگاه هــای بــزرگ کــه‬ ‫مدیــران انهــا افــراد بــا نفــوذ و سرشناســی هســتند مشــغول بــه کار‬ ‫می باشــند کــه بتواننــد از عهــده خــرج و مخــارج روزانــه خانــواده خــود‬ ‫براینــد همــواره تحــت ظلــم ایــن نــوع از کارفرمایــان می باشــند امــا‬ ‫بــرای اینکــه بتواننــد در ایــن شــرایط ســخت روزی رســان خانــواده باشــند‬ ‫بــا مشــکالت و بی حرمتی هــای کــه برخــی کارفرمایــان بــه انهــا دارنــد را‬ ‫تحمــل مــی کننــد و صدایشــان در نمی ایــد و اگــر جــای هــم کــه دیگــر‬ ‫بــرای تحمــل باقــی نمانــده غافــل از هــر گونــه عواقبــی اقــدام بــه کاری‬ ‫می کننــد کــه نتیج ـه اش جــز پشــیمانی ســودی نــدارد امــا در ایــن بیــن‬ ‫اصنــاف کوچــک و بــی پنــاه بــرای اینکــه نیــروی خــود را حفــظ کننــد تــن‬ ‫بــه دادن هــر نــوع باجــی را بــه نیــرو می دهنــد تــا خــدای نکــرده خــم بــه‬ ‫اَبــروان کارگــر نیایــد تــا راســت دمــاغ خــود را بگیــرد و بــه اداره کار مراجعه‬ ‫و طــرح شــکایت کنــد بعــدش مشــخص اســت تعطیلــی ان واحــد کــه‬ ‫دســتش بــه جــز خــدا بــه هیــچ جــا بنــد نیســت چــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــا مدیــر کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی امــاری کــه از بررســی و‬ ‫پیگیریهــای کــه در خصــوص دفــاع از حقــوق کارگــران می دهــد صرفــا‬ ‫مربــوط بــه کارگاه هــا و اصنافــی اســت کــه هیــچ گونــه پشــتوانه ای ندارنــد‬ ‫یــا اینکــه در نــگاه مدیــران ایــن اداره کل فرقــی بیــن کارگاه هــای کــه دارای‬ ‫کارفرمایــان بــا نفــوذ و کارگاه هــای دارای کارفرمایــان بــی اســم و رســم و‬ ‫جــود نــدارد کــه اگــر اینگونــه اســت برخــی از کارگــران همیــن کارگاه هــای‬ ‫بــزرگ هنــوز افزایــش حقــوق ‪ 57‬درصــدی را بجــز ‪ 10‬درصــد در ســال ‪1401‬‬ ‫لمــس نکرده انــد و تــرس از بیــکار شــدن بــا پیگیــر شــدن را دارنــد‪ .‬لــذا‬ ‫انتظــار مـی رود کــه مدیــرکل جــوان و انقالبــی ایــن اداره کل بــه مدیــران‬ ‫تابعــه خــود فــرق بیــن کارگاه بــا نفــوذ و بــی نفــوذ را تفهیــم کنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‬ ‫توجه ویژ ه به حقوق کارگران‬ ‫یا کارفرمایان با نفوذ‬ ‫سرویس اشتغال ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬توجــه‬ ‫ویــژه ای دولــت بــه احقــاق حقــوق کارگران داشــته و مطالبات جامعه‬ ‫کارگــری در اولویــت برنامه هــای دولــت اســت‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجه مظفــری در ایــن خصــوص اظهارداشــت‪ :‬از‬ ‫مهمتریــن وظایــف ایــن اداره کل پیگیــری مطالبــات جامعــه کارگــری‬ ‫بــوده بطــوری کــه بــا وجــود مشــکالت فــراوان در ارتبــاط بــا افزایــش‬ ‫‪ ۵۷‬درصــدی حقــوق کارگــران در ســال جــاری امــا ایــن مســاله بــا‬ ‫همــکاری کارفرمایــان محقــق شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬امســال بــا جدیــت بیشــتری نظــارت بــر امــور کارگــر‬ ‫و کارفرمــا و رســیدگی بــه مشــکالت ان هــا مــورد پیگیــری قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت و تالشــیم کــه بــه خوبــی قانــون اجــرا شــود‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه بــا جمـع اوری اطالعات‪،‬و نیاز ســنجی در راســتای‬ ‫ترویــج فرهنــگ کار و موضــوع مهارت امــوزی و ضــرورت ان بــا بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی صــورت گرفــت و اموزش هــا بــر اســاس ان و هماهنگــی بــا‬ ‫مراکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای هدف گــذاری شــد کــه انتظــار داریــم کــه‬ ‫مهارت هــای نویــن و بــه روز را مراکــز اموزشــی‪ ،‬امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف بلنــد مــدت ایــن‬ ‫وزارتخانــه سیاســت های کالن وزارت تابعــه در خصــوص ارتقــای‬ ‫تولید و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و عشــایری اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پرداخــت تســهیالت اشــتغال پایــدار بــه جامعــه هــدف در ایــن‬ ‫خصــوص و در راســتای افزایــش رونــق اقتصــادی و افزایــش درامــد‬ ‫خانوارهــای روســتایی و پیشــگیری از مهاجــرت روســتاییان‪ ،‬در چنــد‬ ‫ســال اخیــر از ســوی ایــن وزارتخانــه اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫نقدینگی تهاجمی‬ ‫با مارماالد تورم!‬ ‫در حــال حاضــر یکــی از مشــکالت اساســی و دانــه درشــت‬ ‫دولــت‪ ،‬نقدینگــی اســت‪ .‬البتــه یکــی از مشــکالت اساســی‬ ‫و گریبانگیــر خلــق اللــه هــم همــان نقدینگــی اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫دولــت از افزایــش نقدینگــی مــی نالــد و ملــت هــم از کمبــود‬ ‫نقدینگی!‬ ‫ناگفتــه نمانــد ایــن البــا عــده ای بــه منظــور کمــک بــه دولت‬ ‫و کاهــش نقدینگــی در جامعــه بــا دریافــت حقــوق هــای ان‬ ‫چنانــی و وام هــای انچنانــی تــر و مختصــری اختــاس ســعی‬ ‫در کاهــش نقدینگــی در ســطح جامعــه و کمــک بــه دولــت‬ ‫دارنــد و نیت شــان خیــر اســت‪.‬‬ ‫امــا نقدینگــی چیســت‪ :‬بــه مجموعــه پــول (ســپرده های‬ ‫دیــداری بخــش غیردولتــی نــزد بانک هــا و اســکناس و‬ ‫مســکوک در دســت اشــخاص) و شــبه پــول (ســپرده های‬ ‫ســرمایه گذاری مــدت دار‪ ،‬ســپرده های قرض الحســنه‬ ‫پس انــداز و ســپرده های متفرقــه) نقدینگــی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫رشــد بــی رویــه نقدینگــی‪ ،‬باعــث رشــد ســریع تقاضــا بــرای‬ ‫کاالهــا و خدمــات شــده و چــون در کوتــاه مــدت عرضــه کاال‬ ‫و خدمــات محــدود اســت ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد تــورم در‬ ‫اقتصــاد مــی شــود کــه بیشــترین تبعــات منفــی ان عایــد‬ ‫اقشــار اســیب پذیــر جامعــه مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا ســوالی کــه بــرای مــا پیــش امــده ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫نقدینگــی کــه دوســتان اقتصــادی میــزان ان را فــی المجلس‬ ‫چندیــن هــزار میلیــارد اعــام فرمــوده انــد االن دقیقــا ً‬ ‫کجاســت؟ خلــق اللــه کــه در خوشــبینانه تریــن حالــت‬ ‫هشت شــان گــرو یــازده یــا دوازده اســت و بــرای خریــد یــک‬ ‫خــودروی قســطی اول بایــد کمپیــن تشــکیل بدهنــد ؛ بعــد‬ ‫هــم در گــرداب قرعــه کشــی و وام های مختلــف خودرویی را‬ ‫چنــد برابــر قیمــت جهانــی خریــداری کننــد!‬ ‫در ثانــی ایــن روزهــا کســی جــرات حمــل یــا نگهــداری پــول‬ ‫نــدارد و کارشناســان اقتصــادی رادیــو هــم بهتریــن ســرمایه‬ ‫گــذاری در مملکــت را افتتــاح حســاب ســپرده و دریافــت‬ ‫ســود و انتظــار شــنیدن خبــر شــادی بخــش برنــده شــدن‬ ‫در قرعــه کشــی بانکهــا مــی داننــد‪ .‬از ســویی بانکهــا هــم از‬ ‫کمبــود منابــع مالــی مــی نالنــد تــا جایــی کــه معتقدنــد تــوان‬ ‫پرداخــت وام چنــد میلیونــی ازدواج را ندارنــد و معتقدنــد باید‬ ‫بانکهــا یــا شــعب را در هــم ادغــام کــرد! حــاال بانکهــا بــا کــدام‬ ‫پــول داللــی‪ ،‬بنــگاه داری ‪ ،‬ســاخت و ســاز مــی کننــد و امــاک‬ ‫و مســتغالت و کارخانــه و زمیــن و ســهام مــی خرنــد و بــه‬ ‫کارمنــدان خــود وام هــای یــک درصــد مــی دهنــد ‪ ،‬اطــاع‬ ‫دقیقــی در دســت نیســت و مــا فقــط توانســتیم در اینترنــت‬ ‫مفهــوم نقدینگــی و اثــرات ان بــر زندگــی مــردم عــادی را پیــدا‬ ‫کنیــم و چیــزی از اثــرات ان بــر زندگــی بانکــداران و مدیــران‬ ‫ارشــد بانکــی در فضــای مجــازی پیــدا نکردیــم!‬ ‫در ضمــن نقدینگــی مثــل شــیر دامــداران نیســت کــه در‬ ‫جــوب ریختــه شــود یــا مثــل ســیب زمینــی و خرمــا دفــن‬ ‫شــود و یــا مثــل گوجــه فرنگــی تبدیــل بــه رب و ســس شــود‪.‬‬ ‫ریــال بــه ریالــش حســاب و کتــاب دارد و بایــد بــه مافــوق‬ ‫حســاب پــس داد‪ .‬مثــا ً مــی تــوان بــا افــزودن بنــد طلــب‬ ‫قبلــی در فیــش حقوقــی‪ ،‬معوقــات بــا طعــم ارزش افــزوده‬ ‫ایجــاد کــرد و از ده ســال قبــل تــا کنــون بــرای مدیــران ارشــد‬ ‫پــاداش تراشــید‪ .‬حــاال کــدام ارگان بــه جــز امــوزش و پــرورش‬ ‫معوقــات داشــته و پرداخــت نکــرده واللــه اعلــم!‬ ‫در خاتمه از مسئولین تقاضا داریم خواهشا ًمراقب منابع‬ ‫مالــی بانکهــا صنــدوق امانــات باشــند و نشــود دو روز دیگــر ما‬ ‫مجبــور شــویم هــر روز ســری بــه بانــک بزنیــم و ان چنــدر غــاز‬ ‫پولــی را کــه در بانــک ســپرده گذاشــته ایــم شــمارش کنیــم و‬ ‫دوبــاره ســر جایــش بگذاریــم‪ .‬خیــر از جوانی تــان ببینید‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چطور اهدافی تعیین کنیم‬ ‫که واقعا دست یافتنی‬ ‫هستند؟‬ ‫بیاییــد بــا هــم چنــد ماهــی بــه عقب تــر برگردیــم تــا بــه‬ ‫اوایــل ســال نــو و روزهــای عیــد برســیم؛ روزهایــی کــه‬ ‫در انهــا هیجــان زده‪ ،‬خوش بیــن و امیــدوار بــه اینــده‬ ‫هســتیم و اهــداف و برنامــه ریــزی هــای مختلفــی‬ ‫بــرای خــود و زندگی مــان در نظــر می گیریــم‪ .‬حــاال‬ ‫برنامه هایــی را کــه ان روزهــا بــرای خــود ریختــه‬ ‫بودیــد‪ ،‬بــا ان چیــزی مقایســه کنیــد کــه بعدهــا انجــام‬ ‫دادیــد‪ .‬چقــدر بــه اهــداف و برنامه هایتــان پایبنــد‬ ‫بوده ایــد؟ ایــا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود قدمــی‬ ‫برداشــته اید؟ بعــد از گذشــت ایــن مدت زمــان‪ ،‬بــه‬ ‫اهدافــی نــگاه کرده ایــد کــه در اوایــل ســال نــو روی‬ ‫کاغــذ اورد ه بودیــد؟ اگــر پاســختان بــه ایــن ســوال ها‬ ‫منفــی اســت‪ ،‬در ادامــه مطلــب همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عمل کردن به انچه برای محقق شدن اهداف‪،‬‬ ‫ضروری است‬ ‫عمل نکــردن بــه انچــه بــرای رســیدن بــه اهداف مــان‬ ‫الزم اســت‪ ،‬بزرگ تریــن مانــع میــان مــا و اهدافمــان‬ ‫اســت‪ .‬چــرا بســیاری از مــا اهــداف بزرگــی را بــرای خــود‬ ‫در نظــر می گیریــم امــا نمی توانیــم بــه ان چیــزی عمــل‬ ‫کنیــم کــه در ذهــن داشــته ایم؟‬ ‫مســئله این نیســت که شــما توانایی رســیدن به اهدافتان‬ ‫را نداریــد؛ اتفاقــا خیلــی هــم خــوب از پــس انجــام ایــن کار‬ ‫ف گــذاری شــما‬ ‫برخواهیــد امــد‪ .‬مشــکل ایــن اســت کــه هــد ‬ ‫در همــان ابتــدای امــر‪ ،‬اشــتباه بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تعیین اهداف کوچک تر‬ ‫توصیــه مهــم دیگــر بــرای هــدف گــذاری صحیــح در‬ ‫زندگــی‪ ،‬تقســیم و تجزیــه اهــداف بــزرگ بــه اهــداف‬ ‫کوچک تــر و قابل اجــرا اســت‪ .‬منظــور ایــن اســت کــه‬ ‫اهدافــی کوچک تــر بــرای خــود تعییــن کنیم تــا بتوانیم در‬ ‫بازه هــای زمانــی کوتاه تــر بــه انهــا دســت یابیــم و تمامــی‬ ‫تــاش خــود را معطــوف بــه محقق کــردن انهــا کنیــم‪.‬‬ ‫محقق شــدن ایــن اهــداف کوچک تــر‪ ،‬درنهایــت‪ ،‬مــا را بــه‬ ‫هــدف بزرگ ترمــان خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هدف گذاری برای زمان حال‬ ‫گــری کلــر (‪ )Gary Keller‬و جــی پاپاســان (‪Jay‬‬ ‫‪ )Papasan‬در کتابشــان بــه نــام «ان یــک چیــز! (‪The‬‬ ‫‪ »)One Thing‬هــدف گــذاری بــرای زمــان حال را به زیبایی‬ ‫توصیــف کرده انــد‪ .‬انهــا هدف هــا را بــه عروســک های‬ ‫روســی ماتریوشــکا تشــبیه کرده انــد‪ .‬ایــن عروس ـک ها از‬ ‫کوچــک بــه بــزرگ ســاخته می شــوند و طراحی شــان بــه‬ ‫گونــه ای اســت کــه درون هــم قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫تعیین هدفی که قرار است روزی به ان دست یابیم‬ ‫هــدف مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم تــا پایــان عمرمــان‪،‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۵۰‬جلــد کتــاب بخوانیــم‪.‬‬ ‫هدفی که قرار است تا پنج سال دیگر به ان دست یابیم‬ ‫باتوجه بــه هدفــی کــه در مرحلــه قبلــی تعییــن‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬ان یــک چیــزی کــه تــا ‪ ۵‬ســال اینــده‬ ‫می توانیــم بــه ان دســت یابیــم چیســت؟‬ ‫بــرای انکــه بتوانیــم تــا پایــان عمــر‪ ،‬ســاالنه ‪ ۵۰‬جلــد کتــاب‬ ‫بخوانیــم‪ ،‬بایــد تــا ‪ ۵‬ســال اتــی ‪ ۲۵۰‬جلــد کتــاب خوانده باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن هــدف ‪۵‬ســاله ای اســت کــه بــرای خــود تعییــن می کنیــم‪.‬‬ ‫هدفی که قرار است تا یک سال دیگر به ان دست یابیم‬ ‫بــرای انکــه بتوانیــم تــا ‪ ۵‬ســال اینــده ‪ ۲۵۰‬جلــد کتــاب‬ ‫بخوانیــم‪ ،‬بایــد بتوانیــم در ‪ ۱۲‬مــاه اتــی ‪ ۵۰‬جلــد کتــاب‬ ‫بخوانیم‪.‬‬ ‫هدفی که قرار است تا یک ماه دیگر به ان دست یابیم‬ ‫باتوجه بــه هدفــی کــه بــرای یــک ســال اتــی در نظــر‬ ‫گرفته ایــم‪ ،‬ان یــک چیــز چیســت کــه طــی یــک مــاه‬ ‫اینــده می توانیــم بــه ان دســت یابیــم؟‬ ‫می توانیــم یــک ســال عــادی را بــه ‪ ۵۰‬الــی ‪۵۳‬‬ ‫هفتــه تقســیم کنیــم‪ .‬بــرای انکــه بتوانیــم بــه هــدف‬ ‫ســاالنه مان برســیم‪ ،‬بایــد هــر مــاه ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬جلــد کتــاب‬ ‫بخوانیــم‪ .‬در ایــن مرحلــه‪ ،‬از کتاب هایــی کــه قــرار‬ ‫اســت در ایــن مــاه بخوانیــم‪ ،‬فهرســتی تهیــه می کنیــم‪.‬‬ ‫هدفی که قرار است تا یک هفته دیگر به ان دست یابیم‬ ‫باتوجه بــه هدفــی کــه بــرای یــک مــاه اینــده در نظــر‬ ‫گرفته ایــم‪ ،‬ان یــک چیــز چیســت کــه طــی هفتــه اتــی‬ ‫می توانیــم بــه ان دســت یابیــم؟‬ ‫بــرای انکــه هــدف ماهیانه مــان محقــق شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫هــر هفتــه یــک کتــاب بخوانیــم‪ .‬حــاال بایــد یکــی از‬ ‫کتاب هــای فهرســت مرحلــه قبــل را انتخــاب و شــروع‬ ‫بــه خوانــدن ان کنیــم‪.‬‬ ‫هدفی که قرار است تا یک روز دیگر به ان دست یابیم‬ ‫با توجه بــه هدفــی کــه بــرای هفتــه اتــی تعییــن‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬ان یــک چیــز چیســت کــه امــروز می توانیــم‬ ‫بــه ان دســت یابیــم؟‬ ‫یــک کتــاب معمولــی تقریبــا حــدود ‪ ۲۵۰‬صفحــه دارد‪.‬‬ ‫بــرای انکــه هــدف هفتگــی محقــق شــود و بتوانیــم هــر‬ ‫هفتــه یــک کتــاب بخوانیــم‪ ،‬تقریبــا بایــد روزانــه ‪۳۶‬‬ ‫صفحــه از کتــاب را بخوانیــم‪.‬‬ ‫شــما هــم مثــل هرکــس دیگــری‪ ،‬هــدف بزرگــی را‬ ‫بــرای خودتــان تعییــن کرده ایــد کــه گاهــی حتــی‬ ‫فکرکــردن بــه ان‪ ،‬برایتــان دلهره انگیــز اســت؛‬ ‫چــه برســد بــه محقق کــردن ان‪ ،‬امــا کافــی اســت‬ ‫دسـت به کار شــوید و هدفتــان را بــه اهــداف کوچک تــر‬ ‫تجزیــه کنیــد‪ :‬اهدافــی کــه بتــوان در بازه هــای زمانــی‬ ‫کوتاه تــر بــه هریــک دســت یافــت‪ .‬ان وقــت خواهیــد‬ ‫دیــد کــه چطــور همه چیــز عــوض می شــود و شــکل‬ ‫دیگــری پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫چرا نباید با تغییرات زندگی بجنگیم؟‬ ‫سرویس اموزش موفقیت ‪ -‬النار طرزمنی‬ ‫بنابــر نظــر برخــی بــزرگان و مشــاهیر‪ ،‬یکــی از مهارت هــای‬ ‫ســودمند در زندگــی‪ ،‬کنــار امــدن بــا تغییــر اســت‪ .‬چیزهــا و‬ ‫ادم هــای پیرامــون مــا تغییــر می کننــد‪ .‬بهتــر اســت به ارامــی ایــن‬ ‫تغییــرات را بپذیریــم و بــا تغییــر نجنگیــم‪.‬‬ ‫چرا نباید با تغییر بجنگیم؟‬ ‫ذهــن مــا ممکــن اســت درگیــر چیزهــای ریــز و درشــتی شــود‪:‬‬ ‫مســائلی مانند افزایش ســن‪ ،‬دوســتان‪ ،‬بیماری ها‪ ،‬بزرگ شــدن‬ ‫بچه هــا‪ ،‬عقب افتــادن تیــم موردعالقه مــان و مــوارد مشــابه دیگــر‪.‬‬ ‫شــاید مــا هیچ یــک از ایــن تغییرهــا را دوســت نداشــته باشــیم‪،‬‬ ‫امــا مقاومــت دربرابــر انهــا فقــط باعــث می شــود احســاس بدتــری‬ ‫پیــدا کنیــم و حتــی گاهــی دســت بــه رفتارهــای ناخوشــایند بزنیــم‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن مســائل شــخصی را در نظــر بگیریــد‪ :‬نشــانه های‬ ‫ی یا تغییــر در رابطه ای مهم‪.‬‬ ‫پیــری در بــدن‪ ،‬تغییــرات محــل زندگ ‬ ‫اگــر از درون بــا ایــن تغییــرات بجنگیــد‪ ،‬چــه احساســی خواهیــد‬ ‫داشــت؟ احتمــاال احســاس ناراحتــی روحــی و گرفتگــی می کنیــد‪.‬‬ ‫حــال اگــر حقیقــت ایــن تغییــرات را ـ چــه خوشــایند باشــند و چــه‬ ‫ناخوشــاین د ـ بپذیریــد‪ ،‬احتمــاال حالتــان خیلــی بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫چطور از جنگیدن با تغییر دوری کنیم؟‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه می توانیــد بــروز تغییر را بپذیریــد درحالی که‬ ‫هم زمــان بــرای ایجــاد تغییــرات بهتــر تــاش می کنیــد! پذیــرش‬ ‫ایــن حقیقــت کــه تجربه هــای شــخصی درونی و اوضــاع پیرامونی‬ ‫مــا تغییــر می کننــد به معنــی ایــن نیســت کــه مــا نبایــد بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اهــداف بهتــر تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫مــوردی را در نظــر بگیریــد کــه در حــال تغییــر اســت (یــا تغییــر‬ ‫کــرده اســت) و شــما بــا ان کلنجــار می رویــد امــا نمی توانیــد‬ ‫جلــوی تغییــر را بگیریــد‪ .‬برخــی چیزهــا در چرخــه ای طبیعــی‬ ‫از بیــن می رونــد‪ .‬نظام هــای ســازمان یافته دچــار بی نظمــی‬ ‫می شــوند‪ .‬مثــا گربــه نازمــان بــزرگ می شــود‪ .‬ایــده هــای‬ ‫خالقانــه چنــد ســال پیشــمان ‪ ،‬امــروز کلیشـه ای و عقب مانــده‬ ‫به نظــر می رســند‪ .‬فکــرش را کــه می کنیــم‪ ،‬می بینیــم از برخــی‬ ‫از دوســتان قدیمی مــان فاصلــه گرفته ایــم‪.‬‬ ‫این جمالت را با خود تکرار کنید‪:‬‬ ‫همه چیز تغییر می کند؛‬ ‫همه چیــز در حــال تغییــر اســت و مــن نمی توانــم جلــوی ان‬ ‫را بگیــرم؛‬ ‫ت تغییر را می پذیرم؛‬ ‫من حقیق ِ‬ ‫بااین حــال هم پــای تغییــرات بــرای ایجــاد تغییــرات مثبــت‬ ‫تــاش می کنــم‪.‬‬ ‫همین طــور بهتــر اســت روی برخــی موضوعــات به طــور ویــژه‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬نامــی بــه مســئل ٔه موردنظــر بدهیــد‪ ،‬مثــا ‪ .X‬بــا‬ ‫خــود تکــرار کنیــد‪:‬‬ ‫‪ X‬در حال تغییر است؛‬ ‫ای کاش این طور نبود ولی حقیقت همین است؛‬ ‫عوامل مختلفی باعث تغییر ‪ X‬می شوند؛‬ ‫تاکنون نتوانسته ام مانع تغییر شوم؛‬ ‫هنــوز هــم می توانــم کارهایــی را کــه به نظــرم بــرای ‪X‬‬ ‫مفیدنــد‪ ،‬انجــام دهــم؛‬ ‫درعین حال می توانم برای خیر خودم و دیگران تالش کنم‪.‬‬ ‫در حــال تکــرار ایــن جمــات‪ ،‬بــدن را شــل کنیــد‪ ،‬ارام و‬ ‫ریلکــس باشــید‪ .‬ســعی کنیــد دامنــه دیدتــان را گســترده کنیــد‬ ‫و بینیــد ادم هــای بی شــماری بــا تغییراتــی مشــابه کلنجــار‬ ‫می رونــد‪ .‬بــه ایــن فکــر کنیــد کــه بــا رها کــردن موضــوع چــه‬ ‫هدیــه خوبــی بــه خودتــان می دهیــد؛ بگذاریــد تغییــر رخ‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن را در نظــر بگیریــد کــه انچــه در اغــاز تغییــری‬ ‫ناخوشــایند می پنداشــتید‪ ،‬ممکــن اســت از برخــی جنبه هــا‬ ‫تغییــری مثبــت باشــد! ایــن به معنــی چشم پوشــی از مــوارد‬ ‫ناخوشــایند نیســت‪ ،‬بلکــه به معنــی جسـت وجوی فرصت هــای‬ ‫جدیــد اســت‪.‬‬ ‫در درونی تریــن حالــت‪ ،‬ببینیــد ایــا متوجــه گــذر لحظه هــا‬ ‫هســتید و به راحتــی بــا ان کنــار می اییــد‪ .‬حقیقتــی‬ ‫شــگفت انگیز همیشــه پیــش رویمــان اســت‪ :‬پایــان هــر لحظــه‬ ‫بــا اغــاز لحظــه ای نــو همــراه اســت!‬ ‫نفــس بکشــید و در هــر نفــس بگذاریــد احساســات و‬ ‫افکارتــان در هنــگام دم و بــازدم در جریــان باشــند‪ .‬در هــر‬ ‫نفــس‪ ،‬پایان هــای بســیاری رقــم می خورنــد! فکرکــردن بــه‬ ‫چیزهایــی کــه در تجربـه ای انــی تمــام می شــوند‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫کمــی ترســناک باشــد‪ .‬امــا اینهــا همــه می تواننــد بــا اغازهــای‬ ‫پی درپــی و بازیابی هــای بی شــمار همــراه باشــند‪ .‬درک ایــن‬ ‫موضــوع کمــک می کنــد کــه بــا خیــال راحــت بپذیریــم کــه‬ ‫رها کــردن و نجنگیــدن اشــکالی نــدارد‪ .‬شــاید متناقــض به نظــر‬ ‫برســد‪ ،‬امــا اگــر بگذاریــد تجربیات تــان پیوســته تغییــر کننــد‪،‬‬ ‫بــه ارامشــی پایــدار می رســید‪.‬‬ ‫ن بــا تغییــرات دشــوار روبــه رو شــده اید؟‬ ‫شــما در زندگی تــا ‬ ‫بــا انهــا ســر جنــگ داریــد یــا ســعی می کنیــد بــا تغییــر کنــار‬ ‫بیاییــد؟ شــما چطــور بــا تغییــرات ریــز و درشــت زندگــی کنــار‬ ‫می اییــد؟ ایــا تجربــه ای از کنــار امــدن بــا تغییــر و هم زمــان‬ ‫تــاش بــرای بهترکــردن اوضــاع داریــد؟‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬امنه صرامی‬ ‫مزایای اموزش هوش‬ ‫هیجانی به کودکان‬ ‫یادگیــری مهــار احساســات و واکنــش مناســب بــه احساســات‬ ‫دیگــران بخــش مهمــی از امــوزش کــودکان اســت‪ .‬امــوزش ایــن‬ ‫مهــارت بــه کــودکان و تقویــت هــوش هیجانــی انهــا عــاوه بــر‬ ‫جلوگیــری از رفتارهــای خشــونت امیز‪ ،‬نقــش مهمــی در بهبــود‬ ‫یادگیــری و موفقیــت تحصیلــی انهــا دارد‪ .‬امــوزش هــوش‬ ‫هیجانــی بــه کــودکان باعــث می شــود نحــوه برخــورد بــا کــودکان‬ ‫دیگــر را هــم بهتــر بیاموزنــد‪.‬‬ ‫هوش هیجانی چیست؟‬ ‫هــوش انــواع مختلفــی دارد کــه هــوش هیجانــی هــم یکــی از‬ ‫انهاســت‪ .‬ایــن هــوش نشــانگر توانایــی بیــان و مهــار احســاس‬ ‫در عیــن احترام گذاشــتن بــه احســاس دیگــران اســت‪ .‬هــوش‬ ‫هیجانــی مهارتــی اموختنــی اســت کــه کــودک در هــر ســنی‬ ‫می توانــد ان را فرابگیــرد‪.‬‬ ‫هــوش هیجانــی باعــث تعامــل مثبــت و ســازنده کــودک بــا‬ ‫ســایر کــودکان می شــود‪ .‬کودکانــی کــه هــوش هیجانــی باالیــی‬ ‫دارنــد به خوبــی احساســات کــودکان دیگــر را درک و بــه میــزان‬ ‫معقولــی بــا انهــا همدلــی می کننــد‪.‬‬ ‫کودکانی که هوش هیجانی را یاد گرفته اند‪:‬‬ ‫در بزرگ ســالی افراد مورداعتمادی می شــوند؛‪/‬به دیگران احســاس‬ ‫ارزشــمندی می دهند؛‪/‬در هر جمعی تحســین می شــوند‪.‬‬ ‫مزایای پرورش هوش هیجانی‬ ‫بــر اســاس پژوهش هــا‪ ،‬تقویــت هــوش هیجانــی مزایایــی دارد‬ ‫کــه تــا پایــان عمــر همــراه فــرد هســتند‪ .‬برخــی از مزیت هــای‬ ‫هــوش هیجانــی بــاال عبارت انــد از‪:‬‬ ‫اســتعداد و هــوش تحصیلــی بیشــتر‪ :‬هــوش هیجانــی بــا‬ ‫اســتعداد تحصیلــی ارتبــاط دارد‪ .‬کودکانــی کــه هــوش هیجانــی‬ ‫باالیــی دارنــد در ازمون هــای تحصیلــی بهتــر عمــل می کننــد و‬ ‫نمــرات باالتــری می گیرنــد‪.‬‬ ‫ارتباطــات موثرتــر‪ :‬مهارت هــای هــوش هیجانــی بــه فــرد کمــک‬ ‫می کننــد تنش هــا را به خوبــی مهــار و دوســتی های عمیقــی ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬بزرگ ســاالنی کــه هــوش هیجانــی باالیــی دارنــد ارتباطــات‬ ‫موثــری در زندگــی شــخصی و حرف ـه ای خــود خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫موفقیت هــای بیشــتر‪ :‬پژوهشــی نشــان داد کــه مهارت هــای‬ ‫هــوش هیجانــی کــودک تاثیــر مســتقیمی بــر موفقیت هــای‬ ‫او در بزرگ ســالی دارنــد‪ .‬کودکانــی کــه در ‪۵‬ســالگی توانایــی‬ ‫به اشــتراک گذاری‪ ،‬همــکاری و پیــروی از دســتورالعمل ها را‬ ‫دارنــد ب ـه احتمــال زیــاد در بزرگ ســالی بــه دانشــگاه می رونــد و‬ ‫در شــغل های تمام وقــت مشــغول بــه کار می شــوند‪.‬‬ ‫هــر کودکــی می توانــد مهارت هــای هــوش هیجانــی را یــاد‬ ‫بگیــرد‪ .‬در ادامــه بــا برخــی از راهبردهــای امــوزش هــوش‬ ‫هیجانــی بــه کــودکان اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬نام گذاری احساسات‬ ‫کــودک بــرای بیــان احســاس خــود بایــد نــام احســاس خــود را‬ ‫بدانــد‪ .‬پــس بــرای کمــک بــه او بایــد نــام احساســاتی را کــه در‬ ‫شــرایط مختلــف بــا انهــا مواجــه می شــود بــه او یــاد بدهیــد‪.‬‬ ‫مثــا زمانــی کــه از باختــن در بــازی عصبانــی اســت‪ ،‬بــه او‬ ‫بگوییــد‪« :‬به نظــرم االن خیلــی عصبانــی هســتی» یــا اگــر‬ ‫غمگیــن اســت‪ ،‬بــه او بگوییــد‪« :‬از اینکــه امــروز نمی تونیــم بــه‬ ‫دیــدن مامان بــزرگ بریــم ناراحتی؟»کلماتــی مثــل «عصبانــی»‪،‬‬ ‫«مضطــرب»‪« ،‬غمگیــن» و «خجالــت زده» کــه بــرای‬ ‫احســاس های مختلــف انتخــاب می شــوند دایــره واژگان کــودک‬ ‫را بــرای بیــان احساســات گســترش می دهنــد‪ .‬در امــوزش ایــن‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫واژگان بــه کــودک حتمــا بــه نام گــذاری احساســات مثبــت مثــل‬ ‫خوشــحالی‪ ،‬لــذت‪ ،‬شــعف و امیــدواری نیــز توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬همدردی با کودک‬ ‫شــاید در جایــگاه والــد ترجیــح بدهیــد کــه هنــگام ناراحتــی‬ ‫کودکتــان بــا بی اهمیــت جلــوه دادن موضوع او را تســکین بدهید‬ ‫و از ناراحتــی او بکاهیــد‪ .‬امــا تحقیــر احســاس کــودک ممکــن‬ ‫اســت ایــن ذهنیــت را در کــودک ایجــاد کنــد کــه احساســش‬ ‫اشــتباه اســت‪.‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬حتــی اگــر ناراحتــی کــودک‬ ‫برایتــان توجیه پذیــر نیســت‪ ،‬بهتــر اســت بــا کــودک همــدردی‬ ‫کنیــد و بــه احساســات او ارزش بدهیــد‪ .‬زمانــی کــه کــودک بدانــد‬ ‫شــما احســاس او را درک کرده ایــد‪ ،‬بــرای بیــان احساســاتی‬ ‫مثــل خشــم یــا ناراحتــی بــه رفتارهایــی مثــل گریــه یــا فریــادزدن‬ ‫متوســل نمی شــود و احســاس بهتــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬اموزش نحوه برخورد با احساسات‬ ‫بعــد از اینکــه کــودک احســاس خــود را بیــان کــرد‪ ،‬بایــد بدانــد‬ ‫کــه نحــوه درســت برخــورد بــا ان احســاس چطــور اســت‪ .‬کــودک‬ ‫بــدون امــوزش نمی دانــد کــه چطــور بــا ترس هایــش روبــه رو‬ ‫شــود‪ ،‬خــود را ارام کنــد یــا حــال خــود را خــوب کنــد‪ .‬بــا مثال هــای‬ ‫واضــح نحــوه برخــورد بــا احساســات را بــه کــودک خــود بیاموزیــد‪.‬‬ ‫مثــا می توانیــد بــه او بگوییــد زمانــی کــه عصبانــی اســت چنــد‬ ‫نفــس عمیــق بکشــد تــا ارام شــود‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫مقابله با حمالت باج افزاری‬ ‫بــاج افــزار اطالعــات و فایــل هــای شــما را قفــل و رمزگــذاری مــی کنــد‪ .‬هکرهــا بــا ارســال پیــام بــه شــما در ازای بازگردانــدن فایــل هــا پــول (بــاج) مــی خواهنــد‬ ‫هــر چنــد حتــی بــا پرداخــت بــاج نیــز فایــل هــا و اطالعــات را بازگردانــی نمــی کننــد و پاســخ شــما را نخواهنــد داد‪ .‬بنابرایــن بــا افزایــش امنیت و پشــتیبان گیــری از‬ ‫اطالعــات حســاس‪ ،‬فایــل هــای خــود را در برابــر حمــات بــاج افــزاری محافظــت کنیــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 28‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪552‬‬ ‫مهمترین نکات‬ ‫امنیت سایبری را‬ ‫بیشتر بدانید‬ ‫اموزش پیشگیری از کپی‬ ‫شدن اطالعات کارت‬ ‫(اسکیم)‬ ‫سرویس اموزش و امنیت‬ ‫هرگــز از دســتگاه هایی کــه متعلــق بــه شــما نیســتند‪ ،‬انالیــن‬ ‫خریــد نکنیــد‪ .‬همچنیــن از شــبکه ای کــه بــه امنیــت ان مطمئــن‬ ‫نیســتید نیــز بــرای خریــد انالین اســتفاده نکنیــد‪ .‬در غیــر اینصورت‬ ‫داده هــای شــما توســط هکرهــای خرابــکار کپــی می شــود‪.‬‬ ‫نکته های زیر را برای خرید انالین امن در نظر داشته باشید ‪:‬‬ ‫ از شبکه امن استفاده کنید‬‫ از رمزعبورهای قدرتمند استفاده کنید‬‫ از وب سایت های مطمئن و مورد اعتماد خرید انجام دهید‬‫ هرگــز اطالعــات کارت هــای بانکــی خــود را روی فروشــگاه های‬‫انالیــن ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫ تبا دل هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد تــا مطمئــن‬‫شــوید همــه چیــز همانطــور اســت کــه انتظــارش را داشــتید‪.‬‬ ‫هر حافظه ‪ USB‬و ‪ CD‬ای را به دستگاه خود وصل نکنید‬ ‫هرگــز ‪ USB‬ای کــه نمی دانیــد از کجــا امــده اســت را بــه لپ تــاپ‬ ‫خــود وصــل نکنیــد‪ USB .‬و ‪ CD‬هــا بــه راحتــی می تواننــد توســط‬ ‫انــواع بد افزارهــا الــوده شــوند‪.‬‬ ‫در واقع کنجکاوی خود را فدای امنیت خود و اطرافیانتان نکنید‪.‬‬ ‫هر درخواست دوستی ای را قبول نکنید‬ ‫مجرمــان اینترنتــی اغلــب از پروفایل هــای جعلــی بــرای شــروع‬ ‫دوســتی بــا هــدف خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬هــدف اکثــر انهــا‬ ‫بدســت اوردن اعتمــاد و ســپس گرفتــن اطالعــات از شماســت‪.‬‬ ‫از رمزعبور خود در دنیای واقعی محافظت کنید‬ ‫هنــگام وارد کــردن رمزعبــور خــود‪ ،‬مراقــب باشــید کنــار دســتی یــا‬ ‫پشــت ســری شــما ان را نبینــد‪.‬‬ ‫اگــر رمزعبــور شــما ســاده باشــد‪ ،‬ماننــد ‪ ،۱۲۳۴۵۶‬بیشــتر اشــخاص‬ ‫ازحرکــت دســت شــما هــم می تواننــد رمزعبــور شــما را بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫هرگــز رمزعبــور خــود را بــا کســی در میــان نگذاریــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫نکته هــای فــوق‪ ،‬بــرای یــاداوری رمزعبورتــان هرگــز ان را روی میــز‬ ‫کارتــان قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫به انتی ویروس و ضد بد افزار حتما نیاز دارید‬ ‫اگــر برایتــان امک ان پذیــر اســت ن رم افــزار انتی ویــروس را از شــرکت ‬ ‫مطمئــن خریــداری کنیــد‪ .‬مطمئــن شــوید کــه انتــی ویروســی کــه‬ ‫اســتفاده می کنیــد بــه روز و قابــل اعتمــاد باشــد‪.‬‬ ‫احراز هویت دو عامله را فعال کنید‬ ‫یکــی از مهم تریــن نکته هــای حفــظ امنیــت دیجیتــال ایــن اســت‬ ‫کــه در هــر حســابی کــه می توانیــد از گزینــه احــراز هویــت دو عامله‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬کــد دوم را می توانیــد از طریق ‪ SMS‬یا اپلیکیشــن‬ ‫دریافــت کنید‪.‬‬ ‫در نظــر داشــته باشــید هــر چقــدر تعــداد الیه هــای امنیتی بیشــتر‬ ‫اســکیمر یا اســکیم کردن کارت یا کپی کردن کارت همانطور‬ ‫کــه از اســم ان پیــدا اســت یعنــی کپــی کــردن کارت عابربانــک‬ ‫بــه شــیوه های مختلــف‬ ‫وقتــی یــک کارت کپــی می شــود یعنــی عــاوه بــر انکــه یــک‬ ‫کارت عابربانــک در دســت مالــک اســت‪ ،‬کپــی همــان کارت نیز‬ ‫هماننــد کارت هــای معمولــی دیگــر در دســت ســارق می باشــد‬ ‫و رمــز کارت را هــم در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫ش کپــی کــردن کارت قربانیــان بصــورت ســخت افزاری‬ ‫رو ‬ ‫صــورت می گیــرد بــدان معنــی کــه یــک دســتگاه کوچــک‬ ‫وجــود دارد و در جاه هایــی نصــب می شــود کــه قربانــی بــرای‬ ‫انجــام تراکنــش از ان وســیله اســتفاده می کنــد؛ هماننــد‬ ‫دســتگاه خودپــرداز‪ ATM‬و کارتخوان هــای فروشــگاه(‪ )pos‬که‬ ‫بیشــترین عامــل کپــی کــردن کارت می باشــند‪.‬‬ ‫در دســتگاه خودپــرداز ‪ ATM‬روش کپــی کــردن کارت بدیــن‬ ‫صورت اســت که ســارق یک قطعه ســخت افزاری را در محل‬ ‫ورود کارت بــه خودپــرداز نصــب می کنــد تــا بمحــض ورود کارت‬ ‫به دســتگاه ‪ ATM‬عملیات کپی انجام شــود و تکنیک ســرقت‬ ‫رمــز نیــز بــه روش هــای زیــر صــورت می گیــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬از طریــق نصــب یــک دوربیــن بــر روی صفحــه کلیــد‬ ‫خودپــرداز‪.‬‬ ‫‪ -2‬از طریــق نصــب یــک کیالگــر ســخت افزاری بــر روی صفحه‬ ‫کلید عابربانک‪.‬‬ ‫‪ -3‬بصــورت مشــاهده مســتقیم ســارق در هنــگام انجــام‬ ‫تراکنــش‪.‬‬ ‫روش دوم یــا دســتگاه کارتخــوان( ‪ )pos‬هنــگام خریــد از‬ ‫فروشــگاه ها صــورت می گیــرد کــه اغلــب فروشــگاه های‬ ‫کوچــک بیــن شــهری‪ ،‬دســتفروش ها‪ ،‬دکه هــا‪ ،‬وانت هــای‬ ‫ســیار و‪ ...‬می باشــند و تکنیک ان بدین صورت اســت که یک‬ ‫دســتگاه اســکیمر شــبیه به کارتخوان وجود دارد که فروشــنده‬ ‫هنــگام خریــد کارت عابربانــک را بــا پرســیدن رمــز از قربانــی‬ ‫دریافــت می کنــد و ان را در دســتگاه اســکیمر کپــی می کنــد و‬ ‫در اســرع وقــت حســاب قربانــی را خالــی می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از کپــی شــدن کارت توســط ســارقین نــکات‬ ‫زیــر را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ )1‬قبــل از انجــام عملیــات پرداخــت حتمــا بررســی کنیــد‬ ‫قطعــه دیگــری بــه دســتگاه خودپــرداز یــا دســتگاه کارتخــوان‬ ‫متصــل نباشــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬اگــر فــرد مشــکوکی در نزدیــک خــود مشــاهده کردیــد‬ ‫یــا دســتگاه خودپــرداز دارای چســب خوردگــی بــود عملیــات‬ ‫پرداخــت را انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬از دســتگاه هــای پرداختــی در معــرض دیــد اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )4‬هنــگام خریــد از فروشــگاه ها خودتــان عملیــات پرداخــت‬ ‫را انجــام دهیــد و کارتتــان را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ )5‬اگر کارت شــما در چند دســتگاه کشــیده شــد یا چندبار از‬ ‫ان اســتفاده شــد شــک کنید‪.‬‬ ‫‪ )6‬در هنــگام خریــد از فروشــگاه های بیــن راهــی‪ ،‬دکه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه های ســیار‪ ،‬دســتفروش ها و‪ ...‬نهایــت دقــت را‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ )7‬سامانه پیامکی حساب بانکی خود را فعال کنید‪.‬‬ ‫‪ )8‬رمز کارت بانکی خود را بصورت دوره ای تغییر دهید‪.‬‬ ‫مراقباگهی های‬ ‫استخدام و کاریابی‬ ‫باشید‬ ‫‏‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی در خصــوص‬ ‫سوءاســتفاده از شــهروندان بــه روش ‏درج اگهــی دروغیــن‬ ‫اســتخدام و کاریابــی در ســایت هــای دیــوار و شــیپور خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ دوم یوســف شــاکری‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬افزایــش کاربــران‏فضــای مجــازی و ســایت هــای‬ ‫خریــد و فــروش‪ ،‬ایــن فرصــت را بــه ســودجویان داده اســت‬ ‫تــا بتواننــد در بســتر اینترنــت‏اعمــال مجرمانــه خــود را بــه ثمــر‬ ‫رســانده و از کاربــران اینترنــت کالهبــرداری کننــد‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪ :‬ترفند نخ نما شــده شــیادان ســایبری‪ ،‬درخواســت واریز‬ ‫ت خــود بیشــتر حفظ می شــود‪.‬‬ ‫باشــند‪ ،‬امنیــت اطالعــا ‬ ‫حساب های مالی و مهم خود را بررسی کنید‬ ‫حســاب هــای مالــی خــود را هــر هفتــه بررســی کنیــد‪ .‬دنبــال‬ ‫فعالیت هــای مشــکوک و غیــر قابــل انتظــار بگردیــد‪ .‬اگــر چیــز‬ ‫مشــکوکی پیــدا کردیــد‪ ،‬بــه بانــک اطالع دهید و رمزعبور حســابتان‬ ‫و ســایر حســاب هایی کــه بــه ان وابســته اســت را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫هرگــز لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر و موبایــل خــود را بــدون محافظــت‬ ‫تــرک نکنیــد‬ ‫اگــر خودتــان حضــور نداریــد هرگــز لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر یــا موبایــل‬ ‫خــود را در جایــی نگذاریــد‪ .‬در غیــر اینصــورت اشــخاص دیگــری بــه‬ ‫دســتگاه های شــما دسترســی فیزیکــی پیــدا می کننــد‪ .‬روی تمــام‬ ‫دســتگاه های خــود شــامل لپ تــاپ‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬موبایــل و تبلــت‬ ‫رمزعبــور قدرتمنــدی قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫فعالیت های انالین خود را ردیابی کنید‬ ‫بــرای حفــظ امنیــت دیجیتــال خــود خیلــی مهــم اســت کــه‬ ‫فعالیت هــای انالینتــان را بررســی کنیــد‬ ‫قدم اول‪ :‬لیست تمام حساب های انالین خود را داشته باشید‬ ‫قــدم دوم ‪ :‬مطمئــن شــوید کــه رمزعبــور انهــا منحصــر بفــرد و‬ ‫قدرتمنــد اســت‪.‬‬ ‫قــدم ســوم‪ :‬اگــر از برخــی از حســاب های خــود بیــش از ‪ ۶‬مــاه‬ ‫اســتفاده نکرده ایــد‪ ،‬انهــا را پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫پارانوئید داشتن همیشه بد نیست‬ ‫حواســتان بــه اطــراف خودتــان باشــد‪ ،‬خیلــی مهــم اســت کــه از‬ ‫اتفاق هــای اطــراف خــود‪ ،‬انالیــن و افالیــن‪ ،‬بــا خبــر باشــید‪.‬‬ ‫ اگــر چیــزی بی انــدازه خــوب و درســت اســت‪ ،‬احتمــاال خــوب و‬‫درســت نیســت‪.‬‬ ‫ اگر چیزی مشکوک است‪ ،‬از ان به دور بمانید‬‫ اگــر شــخصی اطالعــات مالــی شــما را درخواســت کــرد‪ ،‬ان را‬‫رد کنیــد‪.‬‬ ‫به روز رسانی خودکار نرم افزارها را فعال کنید‬ ‫بــه روز رســانی نرم افزارهــا و اپلیکشـن ها شــما را از بیــش از ‪٪۸۵‬‬ ‫حمله هــا حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫سیســتم عامل و تمام نرم افزارها و اپلیکیشـن هایی که روی ان‬ ‫نصــب کرده ایــد را بــه روز کنیــد‪ .‬بیشــتر نرم افزارهــا گزینــه بــه روز‬ ‫رســانی خــودکار را دارنــد‪ ،‬ان را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫حواستان به رمزعبور خود باشد‬ ‫یکــی از مهمتریــن نکته هــای مهــم امنیــت دیجیتــال امنیــت‬ ‫رمزعبــور اســت‪ .‬اکیــدا توصیــه می کنیــم از یــک رمزعبــور تنهــا و‬ ‫تنهــا یکبــار اســتفاده کنیــد‪ .‬همچنیــن فرامــوش نکنیــد کــه رمزعبور‬ ‫‪ password123‬یــا ‪ ۱۲۳۴۵۶‬و ماننــد اینهــا‪ ،‬واقعــا رمزعبــور خوبــی‬ ‫بحســاب نمی ایــد‪ .‬بــرای مثــال رمزعبــور ‪7%T{58,wQ:)7$*.o‬‬ ‫تمــام شــرایط الزم یــک رمزعبــور خــوب شــامل ترکیــب تصادفــی‬ ‫حــروف بــزرگ و کوچــک‪ ،‬اعــداد و حــروف خــاص را دارد‪.‬‬ ‫مراقب باج افزارها باشید‬ ‫باج افزارهــا یکــی دیگــر از تهدید هــای بــزرگ امنیــت دیجیتــال‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن نــوع بد افــزار یــا سیســتم عامــل شــما را قفــل می کند‬ ‫کــه بــدان دسترســی نداشــته باشــید و یــا اطالعات تــان را رمزنــگاری‬ ‫می کنــد‪ .‬مجــرم اینترنتــی در ایــن نــوع حملــه از قربانــی درخواســت‬ ‫بــاج می کنــد تــا اطالعــات و سیســتم عاملــش را بــه او برگردانــد‪.‬‬ ‫برای محافظت در برابر باج افزار‪:‬‬ ‫ به طور منظم از اطالعات تان فایل پشتیبان تهیه کنید‬‫ اطالعــات حســاس مهم تــان را روی کامپیوتــر یــا موبایل تــان‬‫ذخیــره نکنیــد‬ ‫ هرگــز ضمیمه هــای ‪ zip.‬ایمیل هــا را روی دســتگاه خودتــان بــاز‬‫نکنید‪.‬‬ ‫ل یــا شــبکه های اجتماعــی دریافــت‬ ‫ روی لینکــی کــه در ایمیــ ‬‫می کنیــد بــه راحتــی کلیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫ سیستم عامل و تمام نرم ازفرها را به روز نگاه دارید‬‫ از انتی ویروس به روز و مطمئن استفاده کنید‬‫‪ -‬از الیه های امنیتی بیشتری استفاده کنید‬ ‫بیعانه یا هزینه ثبت نام از هموطنان اســت‬ ‫کــه‏متاســفانه علــی رغــم توصیــه هــای مکــرر‬ ‫ـوزانه پلیــس همچنــان شــاهد قربانــی‬ ‫و دلسـ ٔ‬ ‫شــدن افــراد و ضــرر مالــی ان‏هــا در ایــن‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫زمینــه هســتی ‪‎‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬کاله بــرداران‬ ‫بــا درج و انتشــار اگهی هــای تبلیغاتــی بــا‬ ‫عنــوان اســتخدام و کاریابــی در‏شــرکت ها و‬ ‫مراکــز دولتــی در ســایت هایی ماننــد دیــوار‬ ‫و شــیپور و بعــد از جلــب نظــر شــهروندان‪،‬‬ ‫مبالغــی را ‏به عنــوان هزینــه ثبت نــام از‬ ‫ان هــا اخــذ کــرده و پــس از دریافــت وجــه‪،‬‬ ‫دیگــر پاســخگو نیســتند و بــا ایــن روش از‬ ‫انــان ‏کاله بــرداری می کننــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــه شــهروندان توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬در صــورت مواجهــه بــا چنیــن تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫قبــل از واریــز هرگونــه وجــه ‏ابتــدا ادرس و‬ ‫مجــوز شــرکت اســتخدام کننده و هویــت‬ ‫انتشــاردهنده اگهی بررســی و پس از اطمینان‬ ‫از ‏صحت وســقم موضــوع اقــدام کننــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی‬ ‫در پایــان گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مجرمانــه در فضــای‏مجــازی می تواننــد مــوارد‬ ‫را بــا کارشناســان پلیــس فتــا بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز‬ ‫فوریت هــای ســایبری در ‏میــان بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫باند سارقان کارت های بانکی‬ ‫در شیروان به دام افتاد‏‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری ‪ 3‬نفر سارق کارت های بانکی‏شهروندان خبردا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» اظهــار داشــت‪ :‬طــی شــکایت‏یکــی از شــهروندان‬ ‫شــیروانی ســرقت کارت هــای بانکــی بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نحــوه وقــوع ایــن ســرقت هــا‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان در ســاعات خلــوت روز بــه زور بــه‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫خیاطی هــا‪ ،‬ارایشــگاه هــا و‏ســایر اماکنــی کــه مخصــوص بانــوان بودنــد وارد شــده و کارت هــای بانکــی‬ ‫داخــل کیــف بانــوان را بــه همــراه رمــز ان ســرقت‏کــرده و از محــل متــواری مــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه مبالــغ موجــود در کارت هــای بانکــی ســرقت شــده توســط ســارقان در‬ ‫فروشــگاه های‏مختلــف شــهر یــا برداشــت مــی شــد و یــا بــه صــورت خریــد کاال خــرج مــی شــد تصریــح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫تــاش مســتمر و بــی وقفــه‏کاراگاهــان پلیــس اگاهــی هــر ‪ 3‬متهــم کــه بــه صــورت بانــدی اقــدام به ســرقت می‬ ‫کردنــد در یــک عملیــات غافلگیرانــه در‏مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور خاطــر نشــان کــرد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ایــن ســرقت ها‬ ‫اعتــراف و بعــد از تشــکیل‏پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان در پایــان بــا بیــان اینکــه نوشــتن و یا قرار داشــتن رمــز عابر بانک‬ ‫در کنــار کارت‏بانکــی بســیار خطرنــاک بــود و احتمــال وقــوع ســرقت و برداشــت مبلــغ داخل کارت توســط‬ ‫ســارقان متصــور بــوده لــذا از‏شــهروندان عزیــز انتظــار مــی رود تــا ضمــن حفظ کــردن رمــز کارت بانکی به‬ ‫هیــچ وجــه رمــز کارت را در کنــار کارت بانکــی‏قــرار ندهنــد و در صــورت اطــاع از اینگونــه مــوارد بالفاصلــه‬ ‫مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهند‏‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫مناجات با خدا جا و مکان نمی شناسد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -552‬سال هشتم‬ ‫‪-552-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/18‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/18 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 18‬‬ ‫‪18-- 1401 //03‬‬ ‫ شنبه ‪03//28‬‬ ‫‪49‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫اثر نسبت هاى ناروا‬ ‫ع اِلَــى النـ َّ ِ ‬ ‫ســر َ َ ‬ ‫و قــال علــی (علیه الســام )مَـ ْ ‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُــوا فِیـ ه ِ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫ـاس بِمَــا یَکْرَهُــو َ‬ ‫ن‪.‬‬ ‫بِمَــا لَ یَعْلَمُــو َ ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬کســى کــه در نســبت دادن کارهــاى بــد‬ ‫بــه مــردم شــتاب کنــد‪ ،‬مــردم (نیــز) نســبت هاى ناروایــى بــه او مى دهنــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع)درایــن ســخن پربــار مى فرمایــد ‪« :‬کســى که در نســبت دادن‬ ‫امــورى کــه مــردم ناخــوش دارنــد بــه ان هــا شــتاب کنــد‪ ،‬مــردم نســبت هاى‬ ‫ع اِلَــى النـ َّ ِ ‬ ‫ســر َ َ ‬ ‫ناروایــى بــه او مى دهنــد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُــوا فِیـ ه ِ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫ـاس بِمَــا یَکْرَهُــو َ‬ ‫ن ) ‪ .‬عیب جویــى و ذکــر عیــوب مــردم هرچنــد اشــکار باشــد‬ ‫بِمَــا لَ یَعْلَمُــو َ‬ ‫کارى اســت بســیار ناپســند و اگــر کســى نیــت امــر بــه معــروف و نهــى از منکر‬ ‫داشــته باشــد نبایــد منکراتــى را کــه از بعضــى ســر زده اشــکارا و در مــلا عــام‬ ‫بگویــد‪ ،‬بلکــه این گونــه تذکــرات بایــد خصوصــى و مخفیانــه باشــد؛ ولــى بــه‬ ‫هــر حــال از انجــا کــه مــردم از گفتــن عیــوب و کارهــاى زشتشــان بــه صــورت‬ ‫اشــکارا ناراحــت مى شــوند و در مقــام دفــاع از خــود بــر مى اینــد یکــى از‬ ‫طــرق دفــاع ایــن اســت کــه گوینــده را متهــم بــه امــورى مى کننــد کــه چــه بســا‬ ‫واقعیــت هــم نداشــته باشــد تــا از ایــن طریــق ارزش ســخنان او را بکاهنــد و‬ ‫بگوینــد‪ :‬فــرد الــوده حــق نــدارد دیگــران را بــه الــوده بــودن متهــم کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اگــر انســان بخواهــد مــردم احتــرام او را حفظ‍ ـ کننــد و نســبت هاى‬ ‫ناروا به او ندهند و حتى عیوب پنهانى او را اشــکار نســازند باید از تعبیراتى‬ ‫کــه ســبب ناراحتــى مــردم مى شــود بپرهیــزد و در یــک کلمــه‪ ،‬بایــد احتــرام‬ ‫مــردم را حفظـ‍ کــرد تــا ان هــا احتــرام انســان را حفظ‍ ـ کننــد و لــذا در ذیــل ایــن‬ ‫جملــه در خطبــۀ «وســیله» امــده اســت‪« :‬و َ مَـ ْ ‬ ‫ئ الْعِبَــاد ِ فَقَـد ْ‬ ‫ســاو ِ َ‬ ‫ن ت َت َبـَّ عَ مَ َ‬ ‫ریب ؛ کســى‬ ‫م عِر ْ َضـ ُه ‪ .‬و َ مَـ ْ ‬ ‫نَحَلَه ُـ ْ ‬ ‫ن َ‬ ‫ســعى بِالنَّمیمَـ ه ِ حَـذِر َ ه ُ الْبَعیـد ُ وَمَقَت َ ُه الْقَ ُ‬ ‫کــه در جســتجوى عیــوب مــردم باشــد ابــروى خــود را بــه ان هــا بخشــیده و‬ ‫کســى کــه ســخن چینى کنــد افــراد دور از او اجتنــاب مى کننــد و نزدیکانــش‬ ‫او را دشــمن مى دارنــد»‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٧٢‬بحــار االنــوار در بــاب «ت َت َب َّـ عُ عُیُـ ِ ‬ ‫ـوب‬ ‫ـاس و َ افْشــاء ِها» روایــت جالبــى از پیغمبــر اکــرم صلــى اللــه علیــه و الــه‬ ‫النـّ ِ ‬ ‫ســک َت ُوا عَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫م عُیُــو ٌ ‬ ‫م لَه ُـ ْ ‬ ‫نقــل مى کنــد کــه فرمــود‪« :‬ک َا َ ‬ ‫ن بِالْمَدِین َـ ه ِ اَق ْـوَا ٌ‬ ‫ب فَ َ‬ ‫ـوب لَه ُـ ْ ‬ ‫م‬ ‫ـاس فَمَاتـُـوا و َ لَ عُیُـ َ ‬ ‫م النـ َّ َ ‬ ‫ن عُیُوبِهِـ ُ ‬ ‫َت الل َّـ ُه عَـ ْ ‬ ‫ســک َ ‬ ‫ـوب النـ َّ ِ ‬ ‫عُیُـ ِ ‬ ‫ـاس فَا َ ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫وب الن ِ ‬ ‫اس‬ ‫م فت َک َلمُــوا فِی عُی ُ ِ ‬ ‫ـوب له ُـ ْ ‬ ‫م لَ عُیُـ َ ‬ ‫ـاس و َ ک َا َ ‬ ‫عِنـْد َ النـ َّ ِ ‬ ‫ن بِالمَدِینـَ ه ِ اقـوَا ٌ‬ ‫ن مَاتـُـوا؛‬ ‫ن بِهَــا اِلَــى ا َ ْ ‬ ‫م یَزَالُــوا یُعْرَفُــو َ ‬ ‫م عُیُوبــا ًل َـ ْ ‬ ‫فَاَظْهَــر َ الل َّـ ُه لَه ُـ ْ ‬ ‫در مدینــه اقوامــى داراى عیوبــى بودنــد ان هــا از ذکــر عیــوب مــردم ســکوت‬ ‫کردنــد‪ ،‬خداونــد هــم مــردم را از ذکــر عیــوب ان هــا ســاکت کــرد‪ .‬ان هــا از دنیا‬ ‫رفتنــد در حالــى کــه مــردم ان هــا را از هرگونــه عیــب پــاک مى دانســتند و (بــه‬ ‫عکــس) در مدینــه اقــوام (دیگــرى) بودنــد کــه عیبــى نداشــتند ولــى دربــارۀ‬ ‫عیــوب مــردم ســخن گفتنــد خداونــد بــراى ان هــا عیوبــى اشــکار ســاخت کــه‬ ‫پیوســته بــه ان شــناخته مى شــدند تــا از دنیــا رفتنــد»‪.‬‬ ‫در تواریــخ داســتان هاى بســیارى در ایــن زمینــه ذکــر شــده کــه بعضــى‬ ‫از افــراد جســور در مجلســى ابتــدا بــه ســاکن بــا فــرد دیگــرى شــوخى‬ ‫اهانت امیــزى کردنــد و ان هــا پاســخ کوبنــده اى دادنــد کــه ابــروى او را بــرد و‬ ‫گاه نــام زشــتى از ایــن رهگــذر بــر او مانــد از جملــه در تاریــخ امــده اســت کــه‬ ‫«مغیــره بــن اســود»(یکى از شــعراى عــرب) معــروف به لقب «اقیشــر» بود‪.‬‬ ‫او از ایــن لقــب ســخت خشــمگین مى شــد‪(.‬زیرا اقیشــر بــه معنــاى کســى‬ ‫اســت کــه صورتــش ســرخ شــده و پوســت ان ریختــه اســت) روزى یــک نفــر‬ ‫از قبیلــۀ «بنى عبــس» او را صــدا زد «یــا اقیشــر» او ناراحــت شــد و پــس از‬ ‫چنــد لحظــه ســکوت‪ ،‬ایــن شــعر را دربــارۀ او انشــا کــرد‪:‬‬ ‫ســمى و َ ادْعُــوکَ ابْــ َ ‬ ‫ا َ تَدْعُونــى الاَقیشَ ــر ذاکَ ا ْ‬ ‫ن مُطْفِئَــ ه ِ السِّــراج ِ‬ ‫م مــا ت ُناجى «تو به من اقیشــر‬ ‫ـاس یَعْل َـ ْ ‬ ‫رب النـّ ِ ‬ ‫ســرّا ً و َ ُّ ‬ ‫ت ُناجــى خِد ْن َهــا بِاللَّیْـ ِ ‬ ‫ـل ِ‬ ‫ـن مُطْفِئـَ ه ُ‬ ‫مى گویــى ارى ایــن اســم مــن اســت ولــى مــن بــه تــو مى گویم‪«:‬اِبـ ْ ِ ‬ ‫ســراج» یعنــى فرزنــد زنــى کــه چــراغ را نیمــه شــب خامــوش کــرد‪ ،‬زیــرا بــا‬ ‫ال ِّ‬ ‫دوســت فاســقش شــبانه اهســته ســخن مى گفــت و خــدا مى دانــد چــه‬ ‫ســخنانى مى گفــت»‪.‬‬ ‫‪ -١‬از ان بــه بعــد ایــن لقــب زشــت بــر ان مــرد و فرزندانــش باقــى مانــد‪.‬‬ ‫و نیز نقل شده مرد عربى نزد معاویه سخنى گفت که معاویه ناراحت شد‪.‬‬ ‫معاویــه گفــت‪ :‬دروغ گفتــى‪ .‬مــرد اعرابــى گفــت‪ :‬بــه خــدا ســوگند دروغ گــو‬ ‫کســى اســت کــه در لباس هــاى توســت‪ .‬معاویــه گفــت‪ :‬ایــن جــزاى کســى‬ ‫اســت کــه در قضاوتــش عجلــه مى کنــد‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد از کامــل مبــرد نقــل مى کنــد‪ :‬هنگامــى کــه «قتیبــه بــن‬ ‫مســلم» ســمرقند را فتــح کــرد اثــاث و وســایلى در کاخ هــاى انجــا دیــد کــه‬ ‫امثــال ان دیــده نشــده بــود تصمیــم گرفــت بــار عــام دهــد و مــردم بیاینــد‬ ‫و موفقیت هایــى را کــه نصیــب او شــده ببیننــد‪ .‬مــردم از هــر ســو بــه انجــا‬ ‫امدنــد و بــه ترتیــب مقاماتشــان در ان مجلــس نشســتند‪ .‬از جمله پیرمردى‬ ‫بــود بــه نــام «ح ُ َ‬ ‫ضیــن»‪.‬‬ ‫هنگامــى کــه وارد شــد بــرادر قتیبــه گفــت بــه مــن اجازه بده ســخن درشــتى‬ ‫بــه او بگویــم‪ .‬قتیبــه گفــت‪ :‬ایــن کار را نکــن او جواب هــاى تنــد و بــدى‬ ‫مى دهــد‪ .‬بــرادر قتیبــه اصــرار کــرد و رو بــه حضیــن کــرد و گفــت‪ :‬اى ابــو‬ ‫ساســان ایــا از در وارد شــدى یــا از دیــوار؟ حضیــن گفــت‪ :‬ارى (مــن از در‬ ‫وارد شــدم زیــرا) عمویــت (اشــاره بــه خــودش کــرد) ســنش بیــش از ان اســت‬ ‫کــه بتوانــد از دیــوار وارد شــود (و ایــن اشــاره بــه عمــل زشــتى بــود کــه بــرادر‬ ‫قتیبــه قبــا انجــام داده بــود و از دیــوار خانــۀ زنــى بــاال رفتــه بــود و بــه او تجــاوز‬ ‫کــرده بــود)‪.‬‬ ‫‪-٢‬امثــال ایــن داســتان ها فــراوان اســت و همــه گواهــى اســت بــر انچــه امام‬ ‫علیــه الســام بیــان فرمــوده کــه هــرگاه کســى بــه مــردم چیــزى بگویــد کــه‬ ‫ناخــوش دارنــد ان هــا نیــز بــه او نســبت هاى نــاروا مى دهنــد (یــا اعمــال زشــت‬ ‫مخفیانــۀ ان هــا را اشــکار مى کننــد)‪.‬‬ ‫منبع‪_۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۲۳۹‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت چهارم‪:‬‬ ‫‪ .....‬صداهــای درگیــری و تیرانــدازی گاهــی در شــب و گاه در‬ ‫روز شــنیده می شــد‪ .‬نگرانی و وحشــت به دل ها افتاده بود‪.‬‬ ‫ایــن درگیــری هــا گاهــی بــا تبــادل اتــش مرزبانــان صــورت می‬ ‫گرفــت‪ .‬هرچنــد زندگــی در شــهر بــه ظاهــر روال عادی خــود را‬ ‫داشت‪ ،‬چهره ها خندان بود و ادارات حالت عادی داشتند و‬ ‫صدای فیدوس شــنیده می شــد‪ ،‬کســی از طوفان ســهمگین‬ ‫حوادثی خبر نداشــت که در کمین مردم شــهر نشســته بود‪.‬‬ ‫همســر جوانــم تعریــف مــی کرد‪ :‬صدای کبوتر باغی نشســته‬ ‫بــر صرفهــای نخــل داخــل حیــاط شــنیده مــی شــد کــه صــدای‬ ‫خــوش زندگــی بــود‪ .‬بعدازظهــری گــرم در یکــی از اخریــن‬ ‫روزهــای شــهریور ‪ ۱۳۵۹‬بــود‪ .‬اتــش تنورخانــه بــرای پخت نان‬ ‫امــاده مــی شــد‪ .‬مــادرم پســرم مجاهــد را در اغــوش داشــت‪،‬‬ ‫برایــش الالیــی مــی خوانــد و تکانــش میــداد‪ .‬ناگهــان زمیــن‬ ‫لرزید و صدای ترســناک انفجارهایی پی در پی شــنیده شــد‪.‬‬ ‫مــادرم میگفــت‪ :‬ان روز صــدای جیــغ و فریــاد از همــه جــا‬ ‫شــنیده مــی شــد‪ .‬انــگار قیامــت شــده بــود‪ .‬همــه مــی دویدنــد‬ ‫و تــرس و وحشــت همــه جــا دیــده مــی شــد‪ .‬هیــچ کــس نمی‬ ‫دانســت چــه اتفاقــی افتــاده‪.‬‬ ‫شــدت لــرزش زمیــن بــه انــدازه ای بــود کــه مرغهــا و خروســها‬ ‫روی دیــوار پریدنــد و گاو بســته شــده بــه نخــل‪ ،‬طنابــش را‬ ‫کشــید و بــاز کــرد و نعــره زنــان از خانــه فــرار کــرد‪ .‬قســمتی‬ ‫از دیــوار گلــی فروریخــت و گردوخــاک بــه هــوا بلنــد شــد‪.‬‬ ‫از شــدت تــرس جیــغ کشــان بــی حــال روی زمیــن افتــادم‪.‬‬ ‫بیچــاره زنــت بــی حــال دســتش را بــه شــکم گرفــت و از‬ ‫تــرس روی [هیــزم هــای] خشــک کنــار تنــور نشســت‪.‬‬ ‫دردی بــه شــکمش افتــاده بــود‪ .‬مــی ترســیدم زایمــان‬ ‫زودرس ســراغش بیــاد‪ .‬رنــگ بــه رو نداشــت و از تــرس‬ ‫ســخت مــی لرزیــد‪ ،‬بــه طــرف مــن کــه پــس افتــاده بــودم‬ ‫دویــد‪ .‬بچــه را کــه گریــان و بــی تــاب بــود‪ ،‬بــه اغــوش‬ ‫گرفــت و بــه طــرف در بــاز حیــاط دویــد و بیــرون رفــت‪.‬‬ ‫زن و مــرد وحشــت زده‪ ،‬بــه طــرف نخلســتان مــی دویدنــد‪.‬‬ ‫مــن کــه هنــوز تــای بلنــد شــدن نداشــتم‪ ،‬از میــان در حیــاط‬ ‫ان هــا را مــی دیــدم‪ .‬صــدای فیــدوس (اژیــر پاالیشــگاه)‬ ‫مــداوم شــنیده مــی شــد و هیــچ کــس از واقعــه پیــش‬ ‫امــده خبــر نداشــت و نمــی دانســت چــه اتفاقــی افتــاده‪.‬‬ ‫کــم کــم همــه چیــز ارام شــد‪ .‬تپــش قلــب هــا فرونشســت‪،‬‬ ‫امــا نگرانــی در چشــم هــا و دلهــا مــوج مــی زد! همــه بــه‬ ‫هــم نــگاه مــی کردیــم‪ ،‬بــی انکــه پاســخی بــرای پرســش‬ ‫خــود داشــته باشــیم‪ .‬یکــی از مــردان همســایه کــه بــا وانــت‬ ‫نیســان ابــی رنگــش از شــهر برگشــته بــود‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫نخلســتان کــه همــه مــا بــه ان پنــاه بــرده بودیــم امــد‪ .‬زن و‬ ‫مــرد بــه ســویش هجــوم اوردنــد‪ .‬حمیــده نــای بلنــد شــدن‬ ‫نداشــت‪ .‬حــال مــن نیــز بدتــر از او بــود‪ .‬زنهــا از شــنیدن‬ ‫خبــری کــه مــرد همســایه بــا صــدای بلنــد می گفــت‪،‬‬ ‫بــر صــورت مــی زدنــد و مردهــا نگــران اه مــی کشــیدند‪:‬‬ ‫ اه بویه! دخیلک یا سید عباس!‬‫فــرودگاه کــه فاصلــه کمــی بــا دهکــده داشــت‪ ،‬بمباران شــده‬ ‫بــود و همــه طیــاره هــا منهــدم شــده بودنــد‪ .‬همــه گریــان و‬ ‫ناراحــت از شــنیدن ایــن خبــر‪ ،‬روانــه خانــه هایمــان شــدیم‪.‬‬ ‫ان شــب ســفره شــام در میــان نگرانــی و ناراحتــی پهــن شــد‪.‬‬ ‫روستاهایگردشگری‬ ‫کردکوی‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫فــرم اطالعــات روســتای هــدف گردشــگری شهرســتان کردکــوی جهــت بانــک اطالعاتــی معاونــت‬ ‫گردشــگری روســتای النگ‬ ‫ وجه تسمیه روستا هدف گردشگری‪:‬‬‫در تاریــخ حبیــب الســیر اســم هایــی بدیــن صــورت امــده اســت‪ :‬النــگ خرقــان‪ ،‬النــگ بســطام‪،‬‬ ‫اقالنــگ همــدان‪ ،‬النگاقــا‪ ،‬النــگ ســهند‪ ،‬النــگ شاهنشــین‪،‬النگ باباخاکــی‪ ،‬النــگ جــوزی‪ ،‬النــگ‬ ‫بیکــی‪ ،‬النــگ تشــین‪ ،‬النــگ قلبــه‪ ،‬النــگ شــکی‪ ،‬النــگ داغــی‪ ،‬النــگ جیجکتــو‪ ،‬النــگ مشــرتو‪،‬‬ ‫النگهمدان‪،‬یکــه النــگ‪ ،‬النــگ کهدســتان‪ ،‬النــگ اســماریکک‪ ،‬النگــرادکان‪ .‬و النــگ بــه ضــم اول و‬ ‫فتــح دوم بــه معنــی ســبزه زار و مرغــزار و بــه فتــح اول و دوم بــه معنــی دیــوار و پنــاه قلعــه گبــری‬ ‫اســت و ظاهــرا در اکثــر نواحــی محلــی ســبزهزار و یــا دیــوار و پنــاه قلعــه گبری بوده اســت که بعد‬ ‫بــا افــزودن بــه اول نــام ان ناحیــه بــه صــورت اســم خــاص درامــده اســت و هــم اکنــون در برخــی‬ ‫از شــهرهای ایــران مانــد گــرگان و مشــهد و بیرجنــد دیــه » النــگ «مطلــق یــا بــه صــورت اضافــه بــه‬ ‫کلمــه هــای نظیــر پشــه‪ ،‬درویــش‪ ،‬ســاری خــان‪ ،‬و ســرتخت وجــود دارد‪ .‬رجــوع بــه النــگ ( معنــی‬ ‫لغــوی)و فهرســت حبیــب الســیرچ خیــام ذیــل اســامی خــاص خرقــان‪ ،‬بســطام و جــز ان‪ ،‬و هــم‬ ‫بــه اســامی خــاص مذکــور و مــواد بعــدی در ایــن لغتنامــه شــود‪.‬‬ ‫ تاریخچه روستا‪:‬‬‫النــگ روســتایی از توابــع شهرســتان کردکــوی در اســتان گلســتان ایــران اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در ســه کیلومتــری جــاده کردکــوی بــه طــرف گــرگان‪ ،‬در ســمت راســت قــرار دارد‪ .‬طــی ســالیان‬ ‫لقمــه هــا بــی میــل بــه دهــان گذاشــته مــی شــد‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی صالح دیدم ان شــب را در کنارشــان باشــم‪ .‬صدای‬ ‫درگیری که از ســمت شــط شــنیده می شــد‪ ،‬نگرانم کرده بود‪.‬‬ ‫ســاعتی بعــد زیــر اســمان ســیاه پــر ســتاره‪ ،‬در میــان هــوای‬ ‫خنکی که شــاخه های نخل را به ارامی تکان می داد‪ ،‬درون‬ ‫پشــه بندهــا بــه رختخــواب خــود رفتیــم‪ .‬همســر نگرانــم بــه‬ ‫نرمــی اشــک مــی ریخــت و دعــا مــی کــرد اتفاق بدتــری نیفتد‪.‬‬ ‫خانــواده ام هــرروز صبــح کــه افتــاب ســر مــی زد‪ ،‬بــا صورتهای‬ ‫غمگیــن‪ ،‬امــا امیــدوار بــه پایــان ایــن مصیبــت بــه هــم ســام‬ ‫مــی کردنــد‪ .‬خواهرانــم کــه از درگیــری هــای خرمشــهر و‬ ‫جنــگ تمــام عیــاری کــه در خیابــان هــا و کوچــه هایــش‬ ‫درگرفتــه بــود‪ ،‬فــرار کــرده و بــه منــزل پــدرم امــده بودنــد‪ .‬هــر‬ ‫روز صبــح در فضایــی مملــو از رعــب و وحشــتی محســوس‬ ‫خمیــر امــاده شــده نــان را مــی پختنــد و بــا دیــگ غذایشــان‬ ‫همــراه مــادر و همســرم و دیگــر مــردم دهکــده از تــرس‬ ‫بمبــاران هــای روزانــه هواپیماهــای عراقــی‪ ،‬بــه دل نخلســتان‬ ‫پنــاه مــی بردنــد‪.‬‬ ‫کنار هم می نشستند و به صداهای غریبه و ترسناکی که‬ ‫هرلحظه بیشتر می شد‪ ،‬گوش می دادند و دعا می کردند‪.‬‬ ‫نگاهشــان نگــران‪ ،‬و نشــاط از زندگــی رفتــه بــود‪ .‬نزدیــک‬ ‫غــروب و تاریکــی مطلــق‪ ،‬بــه ســبب خاموشــی کــه بــه اجبــار‬ ‫همــه شــهر را فــرا مــی گرفــت‪ ،‬بــه خانــه برمــی گشــتند و‬ ‫تمــام شــب را بــا تــرس و نگرانــی و لــرزش محســوس زمیــن‬ ‫بــه صبــح مــی رســاندند‪ .‬ایــن کار هــرروز خانــواده مــن و‬ ‫همســایه هایمان بــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتا دو بــار بــر اثــر بالیــای طبیعــی کامــا ً ویــران شــده و هــم اکنــون ســومین بــاری‬ ‫اســت کــه بازســازی شــده اســت‪ .‬مــردم روســتا اغلــب کشــاورز هســتند‪ .‬اغلــب مــردم فــارس‬ ‫هســتند و زبــان انهــا زبــان مازندرانــی بــا گویــش محلــی اســت‪ .‬طوایــف اصلــی روســتا ســید‬ ‫النگــی‪ ،‬رحیمــی النگــی‪ ،‬مهــدوی النگــی‪ ،‬ساورســفلی‪ ،‬ابطحــی‪ ،‬نجاتــی میباشــد مردمــان روســتا‬ ‫مذهبــی و از بــزرگان ایــن روســتا میتــوان بــه ایــت اللــه سیدســجاد علــوی(ره)– ایــت اللــه ســید‬ ‫محمدعلــی علــوی گرگانــی‪ -‬و ایــت الله سیدحســن مهرحسینی)میرحســن ســید النگی( نــام برد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم)(ع) وجــود دارد از نســل امــام موســی‬ ‫کاظــم(ع) کــه مــردم محلــی ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)می داننــد‪.‬‬ ‫ صنایع دستی رایج و یا مسنوخ شده روستا‪:‬‬‫صنایع دستی این روستا قالببافی و عروسک بافی و رودوزی های سنتی است‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‬ ‫در ایــن روســتا یــک امامــزاده بــه نــام امامــزاده ابراهیــم(ع) وجــود دارد از نســل امــام موســی‬ ‫کاظم(ع)کــه مــردم محلــی ایشــان را بــرادر امــام رضا(ع)میداننــد‪.‬‬ ‫موقعیت روستا با ذکر فاصله از نزدیکترین شهر و مرکز استان‪:‬‬ ‫این روستا در ‪ 3‬کیلومتری شهرستان کردکوی و ‪ 24‬کیلومتری مرکز استان قرار دارد‪.‬‬ ‫نوع تاسیسات گردشگری موجود در ان روستا با ذکر تاسیسات‪:‬‬ ‫در ایــن روســتا تعــداد یــک خانــه مســافر فعــال بــه نــام خانــه مســافر رز جهت ســرویس دهی به‬ ‫مســافران و گردشــگران محترم وجود دارد‪.‬‬ ‫امکانات و زیرساخت های موجود روستا برای استفاده گردشگران‬ ‫ خانه مسافر رز‬‫موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫موسیقی کتولی و طبری‬ ‫مراسم ایینی رایج محلی در روستا‬ ‫ دسته روی عزاداران حسینی‬‫شغل و حرفه مردم روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‪:‬‬ ‫کشاورزی‪ :‬گندم‪ ،‬کلزا‪ ،‬جو‪ ،‬برنج‪ ،‬سویا و پنبه‬ ‫دامداری‪ :‬شیر‪ ،‬پنیر‪ ،‬دوغ محلی و‪...‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬حدود ‪ 3218‬نفر‬ ‫جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی روستا‬ ‫‪ -‬امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر(ع)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!