روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 551 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 551

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 551

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 551

‫چهار شنبه‬ ‫شماره ‪48 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /15-2022/ June/ 15-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪551‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دختر یعنی معصومیت‬ ‫تا بی نهایت‬ ‫‪2‬‬ ‫چالشی‬ ‫به نام‬ ‫لباس عروس‬ ‫تشکیل ‪ ۱۶‬هزار پرونده‬ ‫قضایی در خراسان شمالی‬ ‫‪ ۴۱‬درصد کاالها‬ ‫ثبت کم فروشی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫به میزان کافی ارز‬ ‫وجود دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ارز در روزهای اینده روند نزولی دارد‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان گفــت‪ :‬در خصــوص اصــاح مقــررات‬ ‫خریدوفــروش ارز پــس از مصوبــه بانــک مرکــزی‏یــک هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومــان ارزان‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــد ایــن رونــد نزولــی و پیش بینــی می شــود ادامــه خواهــد داشــ ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در چنــد روز گذشــته در بــازار ارز‬ ‫قیمت هــا بــا تالطــم و رشــد بــی ســابقه همــراه بــود؛ البتــه‏فعــاالن بــازار‬ ‫دلیــل ایــن افزایــش را وجــود فضــای روانــی عنــوان کردنــد و بــر ایــن باورند‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫کــه اتفــاق خاصــی رخ نــداده اس ـ ‪‎‬‬ ‫کارشناســان پیش بینــی کــرده بودنــد کــه قیمــت ارز رونــد کاهشــی را‬ ‫بــا فروکــش کــردن فضــای روانــی خواهنــد داشــت‪ .‬بانــک‏مرکــزی بــرای‬ ‫ایجــاد ثبــات و بازگشــت تعــادل بــه بــازار هم زمــان بــا افزایــش قیمــت ارز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در بــازار‪ ،‬تصمیماتــی را گرف ـ ‪‎‬‬ ‫بانــک مرکــزی در ابالغیــه جدیــد بــه صرافی هــا پــس از برگــزاری جلســه با‬ ‫ایــن صنــف اجــازه داد بــا نــرخ توافقــی کــه ارز‏‏(اســکناس) صادرکننــدگان‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫را ‪ ،‬خریــداری و بــه متقاضیــان ارز (بــدون محدودیت) بفروشــن ‪‎‬‬ ‫رییـس کل بانــک مرکــزی هــم در صرافی هــا خبــر از افزایــش عرضــه ارز داده بود و گفته‬ ‫بــود‪ :‬امــروز بــا صرافــان توافــق کردیــم‏کــه میــزان عرضــه را در زمینــه اســکناس افزایــش‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫دهیــم و در ایــن حــوزه مقــررات مربــوط بــه تقاضــای بــازار را هــم تســهیل‏کنیـ ‪‎‬‬ ‫کارشناســان و فعــاالن بــازار ارز معتقدنــد کــه انگیــزه صادرکننــدگان و‬ ‫دارنــدگان ارز بــا اجرایی شــدن تصمیمــات بانــک مرکــزی‏بــرای عرضــه ان‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫در بــازار افزایــش یافتــه و باعــث تعدیــل قیمت هــا ش ـ ‪‎‬‬ ‫هم زمــان بــا افزایــش عرضــه ارز در بــازار فعــاالن ایــن بــازار خبــر از‬ ‫کاهــش ‪ ۱۲۰۰‬تومانــی قیمــت دالر می دهنــد و می گوینــد‏هــم اکنــون در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بــازار مــازاد عرضــه وجــود دارد و خریــداری در بــازار نیس ـ ‪‎‬‬ ‫فعــاالن بــازار ارز و صرافی هــا از تــداوم کاهــش قیمــت خبــر می دهنــد و‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫معتقدنــد کــه در روزهــای اینــده بایــد منتظــر کاهــش بیشــتر‏قیمت هــا باشــی ‪‎‬‬ ‫پیش بینی تداوم روند نزولی نرخ ارز‬ ‫‏«کامــران ســلطانی زاده» مبنــی بــر فــروش ارز صادرکننــدگان در دومیــن‬ ‫روز پــس از مصوبــه بانــک مرکــزی در خصــوص‏وضعیــت بــازار ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫صادرکننــدگان بــا توجــه بــه مصوبــه جدیــد بانــک مرکــزی‪ ،‬بــا شــدت‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫خوبــی بــه بــازار ورود و ارز خــود‏را عرضــه می کنن ـ ‪‎‬‬ ‫وی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬قیمــت دالر در بــازار ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان قبــل‬ ‫از تصمیمــات و مصوبــه بانــک مرکــزی‪ ،‬بــود و‏بعــد از مصوبــه بــه ‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تومــان رســید و در حــال حاضــر نیــز بــا نــرخ ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان‬ ‫معاملــه می شــود و‏پیش بینــی می شــود ایــن رونــد نزولــی ادامــه یاب ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ایــن فعــال بــا اشــاره بــه اینکــه صادرکننــده بــرای ادامــه فعالیــت خــود‬ ‫نیــاز دارنــد کــه ارز را بــه ریــال و ریــال را بــه ارز تبدیــل کنــد‪،‬‏گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫چرخــه بــرای صادرکننــدگان کــه ارز را بــا قیمــت واقعــی معاملــه می شــود‪،‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫جذابیــت دارد و بنابرایــن صادرکننــدگان‏بــرای ادامــه فعالیــت خــود بــه‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫فــروش ارز روی اوردنـ ‪‎‬‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان اظهــار داشــت‪ :‬صادرکننــدگان از‬ ‫فرصتــی کــه مصوبــه جدیــد بانــک مرکــزی بــرای انهــا‏فراهــم کــرده اســتفاده‬ ‫د‪‎.‬‬ ‫می کننــد تــا ارز خــود را از طریــق ســامانه ســنا بــه صرافی هــا بفروشــن ‪‎‬‬ ‫خریداری در بازار نیست‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬وقتــی عرضــه ارز در بــازار صادرکننــدگان افزایــش‬ ‫می یابــد نــرخ بــا ایــن افزایــش عرضــه بــه تعــادل‏خواهــد رســید بنابرایــن‬ ‫بســیاری از خریــداران دســت نگــه می دارنــد و خریــد می کننــد و عرضــه بــر‬ ‫تقاضــا پیشــی می گیــرد و رونــد‏بــازار بــه ایــن ترتیــب متعــادل می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســلطانی زاده در پایــان گفــت‪ :‬اکثــر خریدارانــی کــه بــرای خریــد بــه‬ ‫صرافی هــای در روزهــای گذشــته مراجعــه می کردنــد‪ ،‬فعــا ً‏منصــرف‬ ‫از خریــد شــده اند‪ ،‬چــرا کــه مطمئــن هســتند در روزهــای اینــده رونــد بــا‬ ‫افزایــش ارز حاصــل از صــادرات متعــادل‏می شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دستگیریسارق‬ ‫دامداری با اطالع‬ ‫به موقع همسایه ها‏‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و پنجم ‪ ،‬پیام بیست و پنجم‏‪:‬‬ ‫‏« خودباوری‪ ،‬بصیرت و استقامت در مقابل تحقیرهای دشمن ‏»‬ ‫ـ تسلیم ناپذیری در مقابل ظلم‬ ‫‏ ‪۱۰‬ـ استعانت و یاری طلبیدن (از مومنان) هنگام ستم های وارده‬ ‫‏ ‪۱۱‬ـ شکیبایی و عفو‬ ‫‏ ‪۱۲‬ـ خشوع در مقابل پروردگار و خوف از قیامت‪۴۵‬ـ‪/۳۶‬شوری‬ ‫‏ ‪ .۷‬قبــل از انکــه زمــان مــرگ (روزی کــه بازگشــتی بــرای ان نیســت) فــرا رســد‪،‬دعوت پــروردگار ( بــه‬ ‫اســام و عمــل نتیجــه‏بخــش ان)را بپذیریــم ‪ ،‬چــه انکــه ان زمــان ‪ ،‬پناهــگاه و مدافعــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫‪/۴۷‬شوری‬ ‫‏‪ .۸‬تنهــا راه ارتباطــی بشــر بــا خــدا ‪ ،‬وحــی(از وراء حجــاب یــا بوســیله رســول الهی) می باشــد ؛ و انچه‬ ‫را او بخواهــد نــه‏انچــه مــا بخواهیم)وحــی می کند ‪/ ۵۱ .‬شــورى‏‬ ‫‏‪ .۹‬قــران (کتــاب مبیــن) کــه نــزد پــروردگار بلنــد پایــه و اســتوار اســت‪ ،‬عربــی قــرار داده شــده‪ ،‬تــا‬ ‫شــاید در شــما ایجــاد‏عقالنیــت (و درک) نمایــد ‪ .‬واگــر اســراف کار باشــیم خداونــد ان را از مــا خواهــد‬ ‫گرفــت‪ ۵ .‬ـ ‪/ ۱‬زخــرف‬ ‫‏‪ .10‬ایــا مــی دانیــم ! چــرا در دوران جاهلیــت بــه محــض خبــر تولــد دختــران‪ ،‬صورت هــا ســیاه و‬ ‫خشــمگین مــی شــد‏؟‪/۱۷‬زخــرف‬ ‫‏‪ .۱۱‬اگــر طالــب صــراط مســتقیم هســتیم‪ ،‬بایــد انچــه را بــه عنــوان وحــی بــر پیامبــر اکــرم صلــی اللــه‬ ‫علیــه و الــه نــازل شــده‪،‬‏محکــم (در علــم و عمــل) بگیریــم ‪/۴۳ .‬زخــرف‬ ‫‏‪ .۱۲‬یکــی از راه هــای روانشــناختی بــرای تزریــق روحیــه تســلیم پذیــری مــردم از مســتکبران‪ ،‬تبلیــغ‬ ‫و ایجــاد ایــن بــاور در‏جامعه هــدف اســت کــه‪ :‬مــا مردمــی ســبک (بــی ارزش‪ ،‬بــی مقــدار و ناتــوان)‬ ‫هســتیم‪ .‬ســپس جامعــه تحقیــر شــده خــود‏بخــود از تحقیــر کننــده اطاعــت خواهنــد کــرد‪ .‬پــس‬ ‫مواظــب باشــیم در مقابــل هــر تحقیــری (بــا بصیــرت) ایســتادگی کنیــم ‪ .‬‏‏‪/ ۵۴‬زخــرف‬ ‫‏‪ .۱۳‬عبودیــت و بندگــی خــدا (یعنــی اداره فــردی و اجتماعــی جامعــه بــر اســاس فرامیــن الهــی و‬ ‫اجتنــاب از قدرتهــای غیــر‏الهــی) همانصــراط مســتقیم اســت ‪ /۶۴ .‬زخــرف‬ ‫‏‪ .۱۴‬شــب قــدر‪ ،‬شــبی اســت کــه بــر اســاس حکمــت الهــی‪ ،‬همــه امور(عالــم) برنامــه ریــزی‪ ،‬تدبیــر و‬ ‫از هــم جــدا می گــردد ‏‏‪۴ .‬ـ‪/۱‬دخــان‬ ‫‏‪ .۱۵‬اســمانها و زمیــن و انچــه بیــن انهــا اســت‪ ،‬بــر اســاس حــق ( حکیمانــه و هدفمنــد) افریــده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬لکــن اکثــر‏مــردم بــه اندانایــی و علــم ندارنــد ‪ ۳۹ .‬ـ ‪/۳۸‬دخــان‬ ‫‏‪ .۱۶‬میــوه درخــت زقــوم و اب متعفــن کــه همچــون فلــز گداختــه در شــکمها می جوشــد و عــذاب‬ ‫ســوزان جهنــم بــرای‏گناهــکاران وبهشــت امــن بــا چشــمه و باغهــا ‪ ،‬لباســهای حریــر‪ ،‬همســران زیبــا‬ ‫و انــواع میــوه هــا و هــر انچــه بخواهنــد‪،‬‏بــدون مــرگ دوبــاره (و درجاودانگــی) از ان متقیــن اســت ‪.‬‬ ‫‪ ۵۹‬ـ‪/۴۰‬دخــان‬ ‫‏‪ .۱۷‬وای بــر دروغگویــان گنهــکاری کــه علیرغــم شــنیدن ایــات و پیــام هــای محکــم الهی ‪ ،‬بر اســتکبار‬ ‫و رویگردانــی خــود‏انگار نشــنیده‬ ‫باشند) اصرار می ورزند ‪ ،‬اینان را به عذاب الیم و دردناک جهنم خبردار کن ‪۱۱ .‬ـ‪/۷‬جاثیه‬ ‫‏‪ .۱۸‬ایــا مــی دانیــم ! پیــروی از هــوای نفــس ‪ ،‬گمراهــی و نابــودی (ابــزار عقالنیــت و قــوه مدرکــه را در‬ ‫پــی خواهد‏داشــت؟‪/۲۳‬جاثیه‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ض رَبِّ ال ْ َعالَمِیــ َ‪‎‬‬ ‫‏‪ . 19‬فَلِلَّــه ِ الْحَمْــد ُ رَبِّ السَّــمَاوَا ِ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪»۳۶‬وَلَــ ُه الْکِبْرِیَــاء ُ فِــی السَّــمَاوَا ِ‬ ‫ت وَرَبِّ الْار ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫م‪‎‬‏«‪»۳۷‬‏‬ ‫ض وَهُــو َ ال ْ َعزِیــز ُ‏الْحَکِیــ ُ‪‎‬‬ ‫وَالْار ْ ِ‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه‬ ‫‪ 24‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫افزایش تولید دانه روغنی‬ ‫کاملینا در هر هکتار کشتزار‬ ‫شیروان به ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم رسید‬ ‫مســوول واحــد تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬راندمــان تولیــد دانــه روغنــی کاملینــا‬ ‫از مــزارع ایــن شهرســتان خراســان شــمالی امســال در‬ ‫هــر هکتــار بــه هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم رســید کــه نســبت‬ ‫بــه پارســال ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم افزایــش دارد‪.‬‬ ‫نوروزعلــی دینــدار دلیــل افزایــش تولیــد محصــول‬ ‫در کشــتزارهای ایــن شهرســتان را بارندگــی هــای‬ ‫مناســب و رعایــت نــکات فنــی در امــر کاشــت‪ ،‬داشــت‬ ‫و برداشــت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت محصــول از ابــان مــاه‬ ‫پارســال اغــاز شــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬برداشــت گیــاه‬ ‫تــا دهــه نخســت تیرمــاه ادامــه دارد کــه پیــش‬ ‫بینــی مــی شــود از ســطح ‪ ۱۵۸‬هکتــار کشــزار دانــه‬ ‫روغنــی کاملینــا بیــش از ‪ ۱۹۰‬تــن محصــول دانــه‬ ‫برداشــت شــود‪.‬‬ ‫دینــدار اضافــه کــرد‪ :‬ایــن شهرســتان بیشــترین‬ ‫ســطح زیــر کشــت دانــه روغنــی کاملینــا را در ســطح‬ ‫اســتان دارد کــه در اکثــر مناطــق از جملــه گلیــان‪،‬‬ ‫زوارم‪ ،‬لوجلــی‪ ،‬بخــش ســرحد و حومــه کشــت مــی‬ ‫شــود و بیــش از ‪ ۱۵‬بهــره بــردار در ان مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫مســوول واحــد تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫شــیروان گفــت‪ :‬امســال قیمــت هــر کیلوگــرم از ایــن‬ ‫دانــه‪ ۲۵۰ ،‬هــزار ریــال اســت کــه ‪ ۱۰‬درصــد باالتــر از‬ ‫کلــزا و خریــد ان توافقــی اســت و یکــی از روغــن هــای‬ ‫بــا مانــدگاری بــاال اســت‪ ،‬گیــاه کاملینــا در شــرایط دیــم‬ ‫منطقــه برخــاف بســیاری از گیاهــان روغنــی کــه بــا‬ ‫ایــن شــرایط ســازگاری ندارنــد‪ ،‬ســازگاری مناســبی‬ ‫داشــته و از کنجالــه ان می تــوان بــرای تغذیــه دام‪،‬‬ ‫طیــور و ابزیــان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ایــن دانــه روغنــی در ســطح ‪ ۴۹‬هکتــار‬ ‫از اراضــی شهرســتان کشــت شــد کــه از ایــن ســطح ‪۴۰‬‬ ‫تــن برداشــت شــد‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ ۱۶‬هزار پرونده‬ ‫قضایی در خراسان شمالی‬ ‫دادســتان بجنــورد بــا اشــاره بــه رونــد صعــودی تعــداد‬ ‫پرونده هــای قضایــی تشــکیل شــده در اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری ‪ ۱۶‬هــزار پرونــده قضائــی‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید جــواد ایاللــی در شــورای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم خراســان شــمالی کــه در دادگســتری اســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دادســتان بــه موجــب قانــون‬ ‫تکلیــف دارد در مــوارد مقتضــی حســب مــورد مطالبــه‬ ‫گــر‪ ،‬مواخــذه کننــده و تســهیل گــر باشــد‪.‬‬ ‫دادســتان بجنــورد ادامــه داد‪ :‬دادســتان ها می تواننــد‬ ‫نســبت بــه مصادیــق تــرک فعــل مجرمانــه علیــه‬ ‫اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اعــام جــرم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهل انــگاری‪ ،‬تســاهل‪ ،‬تســامح‪ ،‬قصــور‬ ‫و تقصیــر در ایفــای وظایــف کــه تحــت عنــوان تــرک‬ ‫فعــل شــناخته می شــود مســتوجب اعمــال مجــازات‬ ‫قانونــی اســت‪.‬‬ ‫ایاللــی تصریــح کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری ‪ ۱۶‬هــزار‬ ‫پرونــده قضائــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان بجنــورد بیــان داشــت‪ ۷ :‬هــزار پرونــده بــه‬ ‫‪ ۱۰‬جــرم اول از حملــه ســرقت‪ ،‬ضــرب و جــرح‪ ،‬توهیــن‬ ‫و… تعلــق گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی در انتهــا گفــت‪ :‬امــار جرایــم منجــر بــه تشــکیل‬ ‫پرونــده قضائــی رونــد افزایشــی را نشــان می دهــد کــه‬ ‫بــا ایــن وصــف بایــد در ایــن خصــوص برنامــه ریــزی‬ ‫هــای دراز مــدت و البتــه هدفمنــد در نظــر گرفتــه شــود‬ ‫تــا زمینه هــای تولیــد و ارتــکاب جــرم از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 63.640.000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 14,665,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 150,490,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 158,100,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 89,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 59,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫دختر را به خاطر خودش‬ ‫بخواهید‬ ‫پــدر بــزرگ صبــور و منطقــی کــه ارزش نــوه ی دختــری را درک‬ ‫مــی کنــد و خــوب مــی دانــد چــه چیــزی او را پژمــرده و افســرده‬ ‫مــی کنــد ‪.‬و دایــی و عمــو هــم کــه خــوب می داننــد کــه‬ ‫هرکســی بایــد انهــا را بخاطــر خودشــان بخواهــد ‪.‬گوهرهــای‬ ‫معصومــی کــه امنیــت شــان در همــه جــا گمشــده و پنهــان‬ ‫اســت از خنــده هــا و رفتارهــای کودکانه شــان تــا ابــراز‬ ‫احساســات و شــیطنت هــای عجیــب وغریــب شــان بــه هیــچ‬ ‫وجــه بــه انهــا خــرده نگیریــد دختــر بــودن قشــنگ ترین هدیــه‬ ‫ایســت کــه خــدا بــه هــر کســی لیاقتــش را نمــی دهدشــخصی‬ ‫کــه دارای فرزنــد دختــر مــی باشــد هــم مادیاتــش تضمیــن‬ ‫شــده اســت هــم معنویاتــش‪. .‬‬ ‫معصومیتی که پنهان و گم‬ ‫شده است‬ ‫دختر یعنی‬ ‫معصومیت تا بی‬ ‫نهایت‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬سهیال عالالدین‬ ‫دختــر یعنــی لبخنــد در هجــوم گریه هــا‪ ،‬ارامــش وقــت بــی قراری هــا‪،‬‬ ‫عاشــقانه ای هنگام غروب‪،‬دختر یعنی تفســیر جمله ی “دوســتت دارم”‬ ‫یعنــی خــدا هــم زیباســت‪ ،‬عجــب نقاشــی خوبــی اســت‬ ‫دختــر یعنــی دختــر‪ ،‬مــادر‪ ،‬زن واعتباریــک جامعــه ‪،‬معصومیــت‬ ‫تــا بــی نهایــت هــر ســال مصــادف بــا تولــد حضــرت معصومــه‬ ‫(ســام الــه علیهــا)در پــی حرکتــی نمادیــن وبــه قولــی بــرای‬ ‫یــاداوری شــخصیت حضــرت معصومــه (س) و ترویــج ابعــاد‬ ‫وجــودی ایــن دختــر اهــل بیــت در میــان دختــران مســلمان تــا‬ ‫دختــران ایــن مــرز و بــوم جشــنی برگــزار مــی شــود و تبریکــی کــه‬ ‫اگــر گفتــه نشــود خیلــی بهتــر اســت ‪.‬‬ ‫روز دختـــر بهانــه ای شــد بــرای گرامیداشــت مقــام دختــر و‬ ‫اشــنایی انــان بــا نحــوه صحیــح زندگــی بــا بهــره گیــری از فرهنــگ‬ ‫ایرانــی و اســامی‪.‬‬ ‫هم ـه ی دخترهــا بــه دوســت داشــته شــدن نیــاز دارنــد‪ ،‬بــه یــک‬ ‫نفــر کــه احساسشــان را بفهمــد و پــا بــه پایشــان دیوانگــی کنــد‬ ‫معنــی اخم هایشــان را بدانــد و بــا غــر زدن هــای گاه و بــی‬ ‫گاهشــان کنــار بیایــد ‪،‬انهــا یــک نفــر را میخواهنــد کــه عشــق‬ ‫را بلــد باشــد و بــرای دنیــای دخترانــه شــان بشــود ان پادشــاه‬ ‫ســوار بــر اســب ســفید ! انتظــار زیــادی هــم ندارنــد ‪ ،‬همیــن کــه‬ ‫الک هــای رنگــی هدیــه بگیرنــد و کتــاب هــای عاشــقانه ‪ ،‬همیــن‬ ‫کــه قربــان صدقــه هــای واقعــی بشــنوند و غیرتــی شــدن هــای‬ ‫پــر جذبــه ببیننــد انــگار دنیــا را دارنــد ‪ ،‬دخترهــا ذوق کــردن بــرای‬ ‫چیزهــای کوچــک و اتفاق هــای نــه چنــدان بــزرگ را خــوب بلدنــد‪،‬‬ ‫کافیســت مطمئــن باشــند دوستشــان داری و دوســتت داشــته‬ ‫باشــند ‪ ،‬نــه دلشــان ســورپرایزهای الکچــری میخواهــد نــه یــک‬ ‫مــرد بــا ماشــین ان چنانــی و پــول فــراوان…‬ ‫دخترهــا را بــد تعریــف کــرده انــد امــا واقعیــت چیــزی فراتــر از‬ ‫ایــن حــرف هاســت انهــا پــدر و بــرادر مهربــان مــی خواهنــد !‬ ‫پــدر بــزرگ صبــور و منطقــی کــه ارزش نــوه ی دختــری را درک‬ ‫مــی کنــد و خــوب مــی دانــد چــه چیــزی او را پژمــرده و افســرده‬ ‫مــی کنــد ‪.‬و دایــی و عمــو هــم کــه خــوب مــی داننــد کــه هرکســی‬ ‫بایــد انهــا را بخاطــر خودشــان بخواهــد ‪.‬گوهرهــای معصومــی کــه‬ ‫امنیــت شــان در همــه جــا گمشــده و پنهــان اســت از خنده هــا‬ ‫و رفتارهــای کودکانــه شــان تــا ابــراز احساســات و شــیطنت هــای‬ ‫عجیــب وغریــب شــان بــه هیــچ وجــه بــه انهــا خــرده نگیریــد‬ ‫دختــر بــودن قشــنگ تریــن هدیــه ایســت کــه خــدا بــه هــر کســی‬ ‫لیاقتــش را نمــی دهدشــخصی کــه دارای فرزنــد دختــر مــی باشــد‬ ‫هــم مادیاتــش تضمیــن شــده اســت هــم معنویاتــش‪.‬‬ ‫بــه همیــن بهانــه میــان مــردم رفتــه و نظــر انهــا را راجــع بــه‬ ‫اهمیــت نامگــذاری روز دختــران و توجــه بــه نگرانی هــا و‬ ‫دغدغه هــای انــان را جویــا شــده ایــم‪.‬‬ ‫مــادر مریــم ‪ 65‬ســاله می گوید‪6:‬تــا پســر دارم و ‪1‬دختــر‬ ‫هیچکــدام از ایــن پســر هــا هــر ســه مــاه یکبــار هــم بــه مــن ســر‬ ‫نمــی زننــد امــا مریــم بــا وجــود مشــغله ی کاری و بــا داشــتن‬ ‫‪2‬فرزنــد و از همــه مهمتــر نگهــداری از مــادر همســرش هــر روز بــه‬ ‫مــدت ‪10‬دقیقــه هــم کــه شــده اســت جویــای احوالــم مــی شــود‬ ‫و کارهــای مــرا انجــام مــی دهــد مــادر مریــم بــا لبخنــدی از روی‬ ‫رضایــت و تشــکر از خداونــد ادامــه مــی دهــد ‪ :‬مریــم همــه چیــز‬ ‫خانــواده ی خــودش و همســرش اســت خــدا را شــکر مــی کنــم‬ ‫کــه جایــگاه واال و مهمــی نــزد خانــواده و جامعــه ی خــود دارد ‪.‬‬ ‫نازنیــن دختــر ‪22‬ســاله کــه طــاق گرفتــه و بــه خاطــر اقتــدار‬ ‫و منــش زنانــه و فرزنــدش هــم کــه یــک دختــر ‪3‬ســاله اســت‬ ‫بازاریابــی لــوازم بهداشــتی و ارایشــی انجــام مــی دهــد وی‬ ‫می گویــد‪ :‬بــا اینکــه مشــکالت عدیــده و زیــادی بــرای مــا خانم هــا‬ ‫ودختــران در زمینــه تحصیــل ‪ ,‬ازدواج‪,‬مســائل روحــی و روانــی‪,‬‬ ‫اشــتغال‪ ,‬عفــاف و غیــره وجــود دارد و از همــه لحــاظ تحــت‬ ‫فشــار و اســیب هــای اجتماعــی هســتیم امــا پــدرم هیچوقــت‬ ‫پشــت مــن و دوتــا خواهــر دیگــرم را خالــی نکــرده و معتقــد‬ ‫اســت کــه اگــر برکتــی و اعتبــاری در کســب و کارو زندگــی اش‬ ‫اســت بــه خاطــر وجــود مــن و خواهرهــای مــن اســت مــن هــم‬ ‫بــا الگوبــرداری از پــدرم دختــرم همــه چیــز مــن اســت کعبــه و‬ ‫بتخانــه‪ ,‬تمــام هســتی مــن دختــر مــن اســت ‪.‬‬ ‫امیدرضــا دانشــجوی رشــته ی مدیریــت نظــرش در خصــوص‬ ‫دختــران اینگونــه اســت ‪ :‬مظلومتریــن قشــر جامعــه همیــن‬ ‫دخترهــا هســتند احســاس محدودیتهایــی کــه بــرای انهــا‬ ‫وجــود دارد و بعضــی از خانــواده هــا البتــه اکثــرا نــگاه تبعیــض‬ ‫امیــز نســبت بــه دختــر و پســر خــود دارنــد و ارزشــی کــه بــرای‬ ‫پسرانشــان قائــل هســتند بــرای دخترهــا یــا نیســت یــا خیلــی‬ ‫کمتــر اســت و همیــن امــر دیــد دیگــران و جامعــه را نســبت بــه‬ ‫دختــران عــوض کــرده اســت کــه یــا انهــا را بــی حیــا وپرتوقــع‪ ,‬جلب‬ ‫وفاســد مــی داننــد و یــا بــا حیــا و کــم توقــع و ســاده و پــاک‪.‬‬ ‫فقــط بــه خاطــر اینکــه دختراســت نبایــد بــه رویاهــاش و اهدافــش‬ ‫برســد‪ ,‬بــه مســتقل بــودن فکــر کنــد کال حــق زندگــی کــردن نــدارد‬ ‫اگــر بــا دوســتانش بــه بیــرون ‪,‬ســینما گــردش و تفریــح بــرود هــرزه‬ ‫و خــراب اســت بــه معنــای حقیقــی یــک مــرده ی متحــرک اســت‪.‬‬ ‫زهــره ‪ 3۸‬ســاله کــه تــا بــه ایــن ســن بــه خاطــر ســختگیری هــای‬ ‫مبارزه با لوازم خانگی قاچاق همراه با عزم جدی دولت‬ ‫یــک عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لوازم خانگــی ایــران گفــت‪ :‬مقایســه هزینه هــای تولیــد داخلــی و‬ ‫هزینه هــای قاچــاق بــه داخــل مرزهــا‪ ،‬حاکــی از یــک رقابــت نابرابــر اســت و در ایــن زمینــه شــاهد عــزم جدی‬ ‫دولــت در مبــارزه بــا ورود غیرقانونــی کاالهــا هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬کارشناســان معتقدنــد قیمــت محصــوالت قاچاق لوازم خانگی به طور متوســط‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد پایین تــر از تولیــدات داخلــی اســت‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه مــواردی همچــون بیمــه‪،‬‬ ‫مالیــات‪ ،‬مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬گمرکــی و غیــره ‪ ۳۰‬درصــد قیمــت تمام شــده تولیدکننــدگان داخلــی را‬ ‫تشــکیل می دهــد‪ .‬قــرار دادن ایــن دو مقولــه در کنــار هــم عــدم تــوان رقابــت محصــوالت داخلــی بــا کاالی‬ ‫قاچــاق را نشــان می دهــد کــه ایــن مســاله ناشــی از خلاهــای قانونــی اســت و تــا ایــن شــرایط را داریــم ارزش‬ ‫اقتصــادی شــرکت های مــا نمی توانــد رشــد کنــد و منجــر بــه کاهــش تولیــد و اشــتغال می شــود‪.‬‬ ‫امــروز عزمــی جــدی بــرای مقابلــه بــا قاچــاق لــوازم خانگــی در کشــور شــکل گرفتــه اســت و اقدامــات متنوعــی‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد‪ ،‬بــا ایــن حــال بهتریــن راه مقابلــه افزایــش کیفیــت و قیمت هــای منصفانــه و رقابتــی‬ ‫اســت کــه می توانــد حتــی در صــورت ازادی واردات لــوازم خانگــی هــم بزرگ تریــن حامــی ایــن صنعــت باشــد‪.‬‬ ‫براوردهــای برگرفتــه از کشــفیات نشــان می دهــد کــه از کل قاچــاق کاالهــای وارداتــی بــه کشــور ســهم‬ ‫لوازم خانگــی حــدود ‪ ۱.۶‬میلیــارد دالر اســت‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬یــک عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لوازم خانگــی ایــران گفــت‪ :‬امــروز بــا حضــور در برخــی‬ ‫م خانگــی قاچــاق هســتیم کــه در ادامــه نمــود ان را در‬ ‫مناطــق مــرزی کشــور‪ ،‬شــاهد حجــم بــاالی لــواز ‬ ‫پایتخــت و خیابان هــا و مراکــز اصلــی عرضــه ایــن قبیــل اجنــاس قاچــاق در تهــران شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫پــدر و بــرادرش مجــرد مانــده و تاکنــون نتوانســته اســت ازدواج‬ ‫کنــد وی مــی گویــد‪ :‬در ســن ‪24‬ســالگی از ســمت بــرادر و پــدرش‬ ‫تهدیــد بــه مــرگ شــده اســت چــرا کــه پســر یکــی از اقــوام دورشــان‬ ‫طــی یــک مراســم عروســی از رفتــار و منــش زهــره خوشــش امــده‬ ‫و بــه مــادر زهــره پیشــنهاد خواســتگاری بــرای زهــره داده اســت‬ ‫زمانیکــه ایــن جریــان بــه گــوش پــدر و برادرزهــره مــی رســد اورا در‬ ‫اتــاق زندانــی وتهدیــد بــه مــرگ مــی کننــد زهــره بــا اینکــه پــدرش‬ ‫را از دســت داده امــا از دســت بــرادرش هنــوز هــم حــق ازدواج‬ ‫نــدارد او مــی گویــد‪ :‬بــا اینکــه بــرادرم خــود بــا همســرش چهــار‬ ‫ســال دوســت بــوده و بعــد چهــار ســال بــا او ازدواج کــرده و طــی‬ ‫ایــن چهــار ســال بــه کجــا هــا کــه بــا هــم نرفتــه انــد امــا نمــی دانــم‬ ‫چــرا نســبت بــه مــن تعصــب بیجــا دارد کال دیــد خوبــی نســبت‬ ‫بــه اقایــان نــدارد ‪.‬زهــره در ادامــه بــا نــگاه حســرت امیــزی کــه از‬ ‫زندگــی دارد گفــت‪ :‬ای کاش مــن یــک دختــر نبــوده ام تــا امنیتــم‬ ‫بــه خطــر نمــی افتــاد و بــه حالــت روان و عــادی بــه زندگــی ادامــه‬ ‫مـی دادم اینجــور زندگــی کــردن بــرای امثــال مــن یعنــی هــر ثانیــه‬ ‫بــا مــرگ دســت و پنجــه نــرم کــردن‪.‬‬ ‫دختــر ‪ 22‬ســاله ای هــم می گویــد‪ :‬از اینکــه ســالروز والدت‬ ‫خانــم معصومــه (س) بنــام روز دختــران نام گــذاری شــده مایــه‬ ‫افتخــار و خوشــحالی دخترهاســت دقیقــا مــن در همچیــن شــبی‬ ‫بــه دنیــا امــده ام امــا هیچــگاه یــادم نمــی ایــد پــدرم بــه مــن هدیه‬ ‫تولــدی داده باشــد بــا اینکــه تنهــا فرزنــد خانــواده ام امــا بــرای‬ ‫پــدر و مــادرم انــگار کــه وجــود خارجــی نــدارم تنهــا کســی کــه بــه‬ ‫مــن اهمیــت مــی دهــد مادربزرگــم اســت کــه بــه مناســبت های‬ ‫مختلــف ســوپرایزم مــی کنــد پــدر و مــادر مــن انتظــار فرزنــد پســر‬ ‫را مــی کشــیدند امــا زمانیکــه مــن بدنیــا امــدم پــدرم در جــا قهــر‬ ‫کــرد و از بیمارســتان خــارج شــد و مادرمــم هــم بــا اکــراه و بــزور‬ ‫پرســتارها بــه مــن شــیر داد و وقتــی هــم از بیمارســتان مرخــص‬ ‫شــد بــا شــیر خشــک و دایــه منــو بــزرگ کــرد و اصــا هــم بــرای‬ ‫انهــا مهــم نیســت کــه مــن کجــا مــی روم و انتظــارات مــن چــی‬ ‫هســت اگــر مــادر بزرگــم نبــود از بعــد حیثیــت و ابــرو و شــرف‬ ‫و نجابــت دخترانــه در ایــن دنیــای پــر از گــرگ و مــردان شــهوت‬ ‫پرســت هــم خبــری نبــود مــادر دلیــل بــاردار نشــدن مجــدد خــود‬ ‫را مــن مــی دانــد بــرای همیــن هیچــگاه پذیــرای مــن نیســت فقــط‬ ‫اســمی مــادر مــن اســت امــا مــادر بــزرگ ‪,‬تمــام دنیــای مــن اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن زمان هــای ِ عمــر لحظــه هایــی ســت کــه کنــار ِ عزیزانمــان‬ ‫م‬ ‫ســپری میشــوند‪ .‬بنابرایــن بایــد در ایــن لحظــه هــای نــاب ‪ ,‬تمــا ِ‬ ‫مشــغله هــای مهــم و تکــراری را گوشــه ای بیندازیــم و در گرمــای ِ‬ ‫حضورانهــا رهــا شــویم تــا بودنشــان‪ ،‬ثانیــه ای از دســتمان نــرود‪.‬‬ ‫وقتــی کنارشــان مــی نشــینیم ‪,‬بایــد بــا جــان و دل بخندیــم و‬ ‫گَــرد فراموشــی و ارامــش بــه دغــده هــای دخترانــه مــان بپاشــیم‬ ‫و تمــام انهــا را از یــاد ببریــم‪.‬‬ ‫خوشبختی شــان‪ ،‬نیــاز دارنــد‬ ‫ـن ارامــش و‬ ‫ِ‬ ‫دختــران بــرای تضمیـ ِ‬ ‫زندگی شــان‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫بهتری‬ ‫و‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫عزی‬ ‫ـرای‬ ‫ِ‬ ‫زمــان هایــی را فقــط بـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫باشــند و لحظــه هــای ِ فراغتشــان را بــا کســانی پــر کننــد کــه‬ ‫بــه جــز خودشــان کســی جایشــان را پــر نمی کنــد! کســانی کــه‬ ‫حضورشــان بهتریــن دلیــل بــرای ارامــش اســت و زیباتریــن‬ ‫انگیــزه بــرای لبخنــد‪ ...‬کســانی کــه امــده انــد تــا زمیــن را جــای ِ‬ ‫بهتــری بــرای ِ زیســتن کننــد و بهانـه ی موجهــی بــرای ادامــه دادن‬ ‫باشــند دخترانــی کــه نــه تکــرار خواهنــد شــد ‪ ،‬نــه تکــراری ‪.‬‬ ‫«نویــد ایزدپنــاه» افــزود‪ :‬در حالــی کــه در ســال های گذشــته تالش هــای زیــادی بــرای کنتــرل ایــن پدیــده‬ ‫شــوم در حمایــت از تولیــدات داخلــی انجــام شــده‪ ،‬امــا همچنــان ایــن کاالهــا به ویــژه در تلویزیــون و‬ ‫کولرابــی حتــی بــا تاریــخ تولیــد امســال در ســطح خرده فروش ـی ها یافــت می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ممنوعیــت ورود لوازم خانگــی خارجــی بــه کشــور طــی ســه ســال گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در‬ ‫عیــن حــال ممنوعیت هــا بــه قاچاقچیــان ایــن ســیگنال را می دهــد کــه در صــورت وارد کــردن کاال‪ ،‬تقاضــا بــرای‬ ‫ان هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایزدپناه بیان داشــت‪ :‬پدیده دیگری که این روزها شــاهد ان هســتیم‪ ،‬نصب برند خارجی در کارگاه های‬ ‫زیرپلـه ای و غیرمجــاز بــر روی محصــوالت ایرانــی اســت کــه همــه ایــن مــوارد نشــان می دهــد بایــد همــواره‬ ‫بــرای هــر ســلیقه ای امــکان تامیــن کاالهــای مختلــف وجود داشــته باشــد که در غیــر این صورت بــه نابودی‬ ‫صنعــت داخلــی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اخــذ مالیــات ‪ ۲۵‬درصــدی از تولیــد‪ ۹ ،‬درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده و همچنیــن رشــد ‪ ۴.۵‬درصدی‬ ‫هزینــه بیمــه تامیــن اجتماعــی را یــاداور شــد و گفــت‪ :‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬تولیدکننــده داخلــی در حالــی بــا‬ ‫افزایــش ‪ ۳۹‬درصــدی هزینه هــا مواجــه اســت کــه حداکثــر هزینــه قاچاقچیــان بــرای واردات لوازم خانگــی‬ ‫بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصــد و نشــان دهنده یــک رقابــت نابرابــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی تصریــح کــرد ‪ :‬ایــن مســاله حتــی می توانــد مشــوق الیــه توزیــع بــرای فــروش کاالی‬ ‫قاچــاق باشــد کــه در ایــن صــورت در همــان ابتــدای امــر ‪ ۲۰‬درصــد بــه نفعــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬پیش تــر دبیــر کل انجمــن صنایــع لوازم خانگــی ایران خاطرنشــان کرد‪ :‬از حدود پنج ســال‬ ‫پیــش موضــوع «شناســه کاال» بــرای لوازم خانگــی بــا برگزاری جلســات متعدد کارشناســی اغاز شــد و امروز‬ ‫دیگــر هیــچ کاالی ایرانــی از ایــن صنعــت وجود ندارد که شناســه کاال نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫«عباس هاشــمی» ادامه داد‪ :‬امروز شــاهد سوءاســتفاده از قوانین و مقررات در مناطق مرزی و واردات‬ ‫گســترده کاالهــای لــوازم خانگــی به صــورت ته لنجــی‪ ،‬کولبــری و غیــره هســتیم کــه فقــط بــه کام عــده ای‬ ‫خــاص در کشــور اســت و اصــاح ســهمیه ها یــا اصــاح برخــی قوانیــن در زمینــه خــروج از شــعاع خــاص در‬ ‫ایــن مناطــق ضــروری اســت‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫تخریب ‪ ۳۰‬بنای غیر مجاز در زیارت گرگان‬ ‫نماینده دادستان عمومی مرکز گلستان گفت‪ :‬در یک طرح سه روز ‪ ۳۰‬بنای غیر مجاز در روستای زیارت گرگان تخریب خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری گلســتان ســید محمــد مصطفــی زادهدر حاشــیه تخریب ســاخت و ســازه های‬ ‫غیــر مجــاز در زیــارت گــرگان اظهــار کــرد‪ :‬بــا حکــم قضایــی ‪ ۳۰‬بنــای غیرمجــاز در جنــوب روســتای زیــارت گــرگان در یــک طــرح ســه روزه تخریــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در روز نخســت ایــن طــرح ‪ ۱۰‬بنــای غیــر مجــاز بــا حکــم قطعــی دادگاه قلــع و قمــع شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬همچنیــن بیــش از پنــج مــورد‬ ‫از ســاختمان های نیمــه کاری کــه مشــمول تبصــره دو مــاده ‪ ۱۰‬قانــون حفــظ اراضــی زارعــی و باغ هــا بوده انــد نیــز تخریــب شــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫برای ردیابی گوشی های‬ ‫هوشمند از سیگنال های‬ ‫بلوتوث سوءاستفاده می شود‬ ‫قیمت های بی حساب‬ ‫و کتاب‬ ‫یــک دســت لبــاس عــروس اگــر چهــار میلیــون تومــان‬ ‫هــم خریــداری شــود نوعــی ســرمایه گــذاری اســت‬ ‫چــون پــس از ان مــی تــوان ان را در مزونــی کــه از ان‬ ‫خریــداری شــده اســت امانــت گذاشــت و کرایــه دادن ان‬ ‫در ســه نوبــت هزینــه خریــد را ســر بــه ســر مــی کنــد‪.‬‬ ‫چالشی‬ ‫به نام لباس عروس‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫ایــن روزهــا زوج هــای جــوان حتــی اگــر بخواهنــد بــر تــورم افســار‬ ‫گســیخته هــم غالــب شــوند در مســیر ازدواج بــا چالش هــای‬ ‫گوناگــون از جملــه تهیــه لبــاس مناســب عروســی مواجــه‬ ‫می شــوند کــه خریــد یــا اجــاره ان در خراســان شــمالی ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده اســت‪.‬‬ ‫از پشــت شیشــه کــه داخــل مزون هــای پــرزرق و بــرق را نــگاه‬ ‫کنیــم از ان همــه ســلیقه و زیبایــی لــذت مــی بریــم و از همــه‬ ‫زیباتــر چهره هــای شــادی اســت کــه البــای موج هــای ســفید‬ ‫تــور و گیپــور و دانتــل غــرق شــده انــد‪.‬‬ ‫انــگار ده هــا عــروس در دو ســوی راهرویــی صــف کشــیده انــد و‬ ‫لبــاس هــای عــروس بــه مانکــن هــای بیجــان جــان داده انــد تــا‬ ‫عــروس خوشــبخت از بیــن انهــا یکــی را انتخــاب کنــد و قــرارداد‬ ‫خریــد یــا اجــاره منعقــد شــود‪.‬‬ ‫تــا زمانــی کــه صحبــت از قیمــت هــا نشــده اســت همــه خنده به‬ ‫لــب دارنــد امــا قیمــت خریــد و حتــی کرایــه لبــاس هــای عروســی‬ ‫بــه ادعــای خریــداران کــه بــی منطــق گــران اســت ‪ ،‬می شــنوند‬ ‫خانــواده زوج هــای جــوان را بــا شــک مواجــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫چالشی به نام لباس عروس‬ ‫گفتــن از ازدواج اســان و حــذف تجلمــات زرق و بــرق تنهــا در‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه هــای شــنیداری‪ ،‬دیــداری و نوشــتاری‬ ‫تبلیــغ مــی شــود در حالیکــه ایــن روزهــا حتــی خانــواده هــای‬ ‫متوســط و کــم درامــد هــم حاضرنــد بــا گرفتــن قــرض زیــر بــار‬ ‫هزینــه هــا برونــد تــا از دیگــران عقــب نماننــد و البتــه در قــدم‬ ‫اول فقــط لبــاس عــروس و تــاج و دســته گل و ســفره عقــد‬ ‫دســت کــم ‪ ۶‬میلیــون تومــان هزینــه دارد ان هــم اگــر عــروس‬ ‫خانــم بــه حداقــل هــا راضــی باشــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال کرایــه یــا خریــد لبــاس عــروس بــه ان ســهولتی‬ ‫کــه تصــور مــی شــود ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫یکــی از خانــم هایــی کــه بــه همــراه عــروس بــرای خریــد امــده‬ ‫اســت در ایــن مــورد مــی گویــد‪ :‬درســت اســت کــه خریــد لبــاس‬ ‫عــروس بــرای یــک شــب مقــرون بــه صرفــه نیســت امــا بــا ایــن‬ ‫قیمــت هایــی کــه در مــزون هــا بــرای کرایــه اعــام مــی شــود‬ ‫خریــد لبــاس عــروس بــرای یــک شــب دیگــر خریــدی بیهــوده‬ ‫نیســت بلکــه نوعــی ســرمایه گــذاری محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫طاهــره مفیــدی مــی افزایــد‪ :‬کرایــه لبــاس عــروس بــرای یــک‬ ‫شــب کمتــر از یــک میلیــون تومــان نیســت و در واقــع اگــر یــک‬ ‫لبــاس تمیــز و ابرومنــد بــرای کرایــه پیــدا کنیــم قیمــت ان بیــش‬ ‫از چهــار میلیــون تومــان اســت و البتــه کرایــه تــاج و شــنل و‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم حقی از کارگر‬ ‫شهرداری علی اباد ضایع شود‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬اجــازه نمــی‬ ‫دهیــم حقــی از کارگــر شــهرداری علــی ابــاد ضایــع شــود و پیگیــری‬ ‫مطالبــات جامعــه کارگــری در اولویــت برنامــه هــای مــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫حســینعلی خواجــه مظفــری اظهــار کــرد‪ :‬اتفاقــی کــه در شهرســتان علــی‬ ‫ابــاد کتــول در خصــوص ضــرب و شــتم کارگــر رخ داد‪ ،‬قــوه قضائــی به خوبی‬ ‫ورود کــرده و بــا متخلفــان برخــورد قضائــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ســفره عقــد و ملزومــات دیگــر هــم اســت کــه در مجمــوع و در‬ ‫بهتریــن حالــت بیــش از ‪11‬میلیــون تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬در عیــن حــال لبــاس هایــی هــم‬ ‫هســتند کــه بــرای بــار اول کرایــه داده مــی شــود و کرایــه ایــن‬ ‫لبــاس هــا بســتگی بــه برنــد و خارجــی بــودن ان هــا ‪۶۰‬درصــد‬ ‫قیمــت کل ان اســت مثــا لبــاس عــروس تــرک کــه بــرای ان ‪10‬‬ ‫میلیــون تومــان هزینــه شــده بــرای یــک شــب ‪ ۶‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه کرایــه داده مــی شــود و اگــر برنــد ان مشــهور و مــدل ان‬ ‫خــاص باشــد کــه ممکــن اســت ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان یــا بیشــتر‬ ‫هــم شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬یــک دســت لبــاس عــروس اگــر چهــار میلیــون‬ ‫تومــان هــم خریــداری شــود نوعــی ســرمایه گــذاری اســت چــون‬ ‫پــس از ان مــی تــوان ان را در مزونــی کــه از ان خریــداری شــده‬ ‫اســت امانــت گذاشــت و کرایــه دادن ان در ســه نوبــت هزینــه‬ ‫خریــد را ســر بــه ســر مــی کنــد‪.‬‬ ‫قیمت های بی حساب و کتاب‬ ‫پــای صحبــت تــازه عــروس دیگــری مــی نشــنیم کــه دل پــری از‬ ‫قیمــت هــا دارد‪.‬‬ ‫ایــن تــازه عــروس کــه خــود را فاطمــه طبیبــی معرفــی مــی کنــد‬ ‫مــی گویــد‪ :‬متاســفانه قیمــت هــای در ایــن شــهر هیــچ حســاب‬ ‫و کتابــی نــدارد؛ چــرا بایــد لبــاس کرایــه ای کــه بــرای اولیــن بــار‬ ‫پوشــیده مــی شــود بــا ‪۶۰‬درصــد قیمــت خریــداری شــده کرایــه‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬قیمــت هــای خریــد و کرایــه لبــاس عــروس هیــچ‬ ‫مبنایــی نــدارد و در بجنــورد هــم قیمــت هــا از دیگــر شهرســتان های‬ ‫اســتان بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه قیمــت تــاج و تــور هــم کمتــر از لبــاس‬ ‫عروســی نیســت مــی افزایــد‪ :‬جالــب تــر از همــه قــرار دادی‬ ‫اســت کــه بایــد بــرای کرایــه منعقــد شــود و بنــد بنــد ان بــه نفــع‬ ‫فروشــنده و هیــچ کجــای کار اشــاره ای بــه مشــتری و حــق و‬ ‫حقــوق ان نشــده اســت و نظــارت هــا نیــز در حــدی نیســت کــه‬ ‫تخلفــات را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫طبیبــی مــی افزایــد‪ :‬قیمــت هــای نجومــی و توجیه ا تــی کــه‬ ‫بــرای قیمــت هــا مــی شــود منجــر بــه مراجعــه خانــواده هــا‬ ‫بــه مشــهد مــی شــود و حتــی مــزون داران مشــهد کــه متوجــه‬ ‫می شــوند از شهرســتان بــرای خریــد و کرایــه لبــاس عــروس‬ ‫مراجعــه کرده ایــم هــم قیمــت هــا را تعدیــل مــی کننــد و هــم‬ ‫فرصــت خوبــی بــرای پــس فرســتادن ان چــه کرایــه مــی شــود‬ ‫مــی دهنــد کــه در مــزون هــای بجنــورد نیســت‪.‬‬ ‫انتخاب ازادانه‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬در عیــن حــال انتخــاب لبــاس عــروس و‬ ‫هزینه هــای ان چیــزی نیســت کــه تحمیلــی باشــد و بــه انتخــاب‬ ‫خــود عــروس و خانــواده هــا بســتگی دارد و بــه قــول یکــی از‬ ‫مــزون دارن هــر چــی بیشــتر پــول بدهیــم همانقــدر هــم اش‬ ‫مــی خوریــم و البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه تــا زمانــی کــه‬ ‫تجلمــات و چشــم و هــم چشــمی باشــد لبــاس هــای عــروس‬ ‫حتــی بــه قیمــت ‪ 100‬میلیــون تومــان نیــز بــه کرایــه مــی رود‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن صحبــت هایــی کــه مدیــر یکــی از مــزون هــا دارد‬ ‫نیــز شــنیدنی اســت‪.‬‬ ‫وی کــه مایــل بــه ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش نیســت می گویــد‪:‬‬ ‫نرخنامــه مــا همیشــه در معــرض دیــد اســت و بــر اســاس ان کار مــی‬ ‫کنیــم و حتــی یــک ریــال نیــز بیشــتر از نــرخ مصــوب دریافــت نمــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه نظــارت و رصــد مــزون هــا در ســال جــاری‬ ‫افزایــش یافتــه اســت خاطرنشــان مــی کنــد‪ :‬ایــن روزهــا مصــرف‬ ‫کننــدگان نیــز بــه حقــوق خــود واقفنــد و اگــر کمتریــن اجحافــی یا‬ ‫ریالــی بیــش و کــم از ان هــا دریافــت شــود اعتــراض و شــکایت‬ ‫مــی کننــد و اتحادیــه نیــز بــه شــکایات رســیدگی مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه مرجــع رســیدگی بــه دعــوا و درگیری هــای فیزیکــی قــوه‬ ‫قضائــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در صورتــی کــه ایــن کارگــر علــی ابــادی‬ ‫دادخواســتی در خصــوص مســائل و مشــکالت کار خــود داشــته‬ ‫باشــد خــارج از نوبــت بــه پرونــده ان رســیدگی خواهیــم کــرد و‬ ‫اجــازه نخواهیــم داد حقــی از کارگــر ضایــع شــود‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری پیگیــری مطالبــات جامعــه کارگــری را از اصلــی‬ ‫تریــن وظایــف اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم توجــه ویــژه ای بــه ایــن بخــش دارد‬ ‫و در ســال جــاری بــا همــه مشــکالتی کــه در خصــوص افزایــش‬ ‫‪ ۵۷‬درصــدی حقــوق کارگــران وجــود داشــت امــا بــا همــکاری‬ ‫کارفرمایــان ایــن مســئله محقــق شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫نظــارت بــر امــور کارگــر و کارفرمــا و رســیدگی بــه مشــکالت انهــا را‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه کرایــه لبــاس عــروس بــه صرفــه تــر از‬ ‫خریــد ان اســت افــزود‪ :‬کرایــه لبــاس نــو کــه تــن خــور نشــده‬ ‫باشــد ‪۶۰‬درصــد قیمــت اصلــی لبــاس اســت و پــس از ان در‬ ‫کرایــه هــای بعــدی مبلــغ کمتــر مــی شــود امــا در حــال حاضــر‬ ‫بــا توجــه بــه گرانــی پارچــه کیفیــت کنونــی لبــاس هــا کــم شــده‬ ‫اســت و بعــد از ســه بــار پوشــیدن قابــل اســتفاده نیســت‪.‬‬ ‫وی بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره مــی کنــد کــه مــزون هــا بایــد‬ ‫در فضایــی بــزرگ تــر از بقیــه فروشــگاه هــای لبــاس راه انــدازی‬ ‫شــوند مــی گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه همیــن امــر کرایــه مــزون هــا نیــز‬ ‫بیشــتر اســت و از دیگــر ســو حداقــل دو کارگــر نیــز بایــد بــرای‬ ‫کارهــای جانبــی و کمــک بــه پوشــیدن لبــاس عــروس بــه کار‬ ‫گرفتــه شــوند کــه همیــن امــر نیــز موجــب افزایــش هرینه هــا‬ ‫می شــود امــا درامــد مــا ماننــد دیگــر شــاغالن در بــازار و‬ ‫هزینه هــای مــا چندیــن برابــر ان هاســت‪.‬‬ ‫او مــی گویــد‪ :‬قــراردادی کــه بــرای کرایــه لبــاس عــروس منعقــد‬ ‫مــی شــود حــاوی نکاتــی اســت بایــد در بازگردانــدن لبــاس رعایــت‬ ‫شــود امــا بــا ایــن وجــود بارهــا ایــن قــرارداد هــا رعایــت نشــده و‬ ‫مــا نیــز نتوانســته ایــم غرامــت خــراب شــدن و تاخیــر در بازگشــت‬ ‫لبــاس هــا را دریافــت کنیــم و البتــه بیشــتر بــه نفــع مشــتری‬ ‫اســت تــا فروشــنده‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم ارایشــی‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫خــرازان در مــورد گالیــه هــای مــردم از قیمــت بــاالی فــروش‬ ‫و کرایــه لبــاس عــروس مــی گویــد‪ :‬مــزون هــای خریــد و کرایــه‬ ‫لبــاس عــروس نرخنامــه مصــوب دارنــد و قیمــت هــا پــس از‬ ‫انالیــز قیمــت بــه ســازمان صمــت و معاونــت حمایــت از حقــوق‬ ‫مصــرف کننــده مــی رود و بــا تاییــد انهــا ابــاغ می شــود‪.‬‬ ‫ســیدرضا حســینی بــا بیــان ایــن کــه بهــای کرایــه لبــاس عــروس‬ ‫براســاس نرخنامــه هــای مصــوب تعییــن مــی شــود مــی گویــد‪:‬‬ ‫تنپــوش اول و دو و ســوم هــر کــدام یــک قیمــت دارد و کرایــه‬ ‫ســفره و تــاج عــروس نیــز براســاس نرخنامــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه نرخنامــه مــزون هــا از ســال ‪ ۸۵‬بــه روز‬ ‫نشــده بــود افــزود‪ :‬ســال گذشــته ایــن نرخنامــه بــه روز شــد و‬ ‫متــن و محتــوای قراردادهــا نیــز بــا اســتفاده از مشــاور حقوقــی و‬ ‫کارشناســان تنظیــم و قانــون منــد و مــزون هــا ملــزم بــه رعایــت‬ ‫ان شــدند‪.‬‬ ‫حســینی بــا بیــان ایــن کــه فرمــت جدیــد هــم بــه نفــع مــزون‬ ‫داران و هــم مشــتریان مــزون هاســت مــی گویــد‪ :‬قــرار داد‬ ‫و فاکتــوری کــه بایــد داده شــود دو برگــی چــاپ شــده و یــک‬ ‫بــرگ ان بــه مشــتری و بــرگ دیگــر در دســت مــزون دار باقــی‬ ‫می مانــد و بــا ایــن قــرار دادهــای جدیــد رســیدگی بــه شــکایت هــا‬ ‫راحت تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه ‪ ۱۷‬مــزون در بجنــورد فعــال اســت‬ ‫می گویــد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ ۱۴‬مــزون متعهــد شــده انــد تــا لبــاس‬ ‫و ســفره رایــگان در اختیــار افــراد نیازمنــد و افــرادی کــه تحــت‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هســتند قــرار دهنــد و حتــی‬ ‫برخــی دو دســت لبــاس و ســفره در اختیــار نیازمنــدان قــرار‬ ‫می دهنــد تــا در تــورم کنونــی گامــی در جهــت تامیــن رضــای‬ ‫خــدا و شــاد کــردن دل نیازمنــدان بردارنــد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪۴۴‬درصــد‬ ‫انهــا در روســتاها زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان از جملــه اســتانهایی اســت کــه نــرخ تــورم در ان‬ ‫از میانگیــن کشــور بیشــتر و ســرانه در امــد مــردم ان در رتبــه‬ ‫اخــر اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۰۵‬مــورد ازدواج در اســتان ثبــت‬ ‫شــده کــه نــرخ خــام ازدواج ‪ ۹‬در هــزار بــوده اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در شــاخص ازدواج رتبــه نخســت کشــور را‬ ‫نســبت بــه جمعیــت دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫در ســال جــاری بــه جدیــت دنبــال کردیــم و بــه دنبــال ایــن هســتیم‬ ‫کــه قانــون بــه خوبــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫تلفن هــای هوشــمند جفــت نشــده نیــز در برابــر ردیابــی‬ ‫اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــه ای کــه توســط مهندســان دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا ســن دیگــو انجــام شــد‪ ،‬ســیگنال های بلوتوثــی‬ ‫کــه تلفن هــای همــراه مــا دائمــا ً منتشــر می کننــد‪،‬‬ ‫دســتگاه را در برابــر سوءاســتفاده اســیب پذیر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن تحقیــق در نــوع خــود اســت کــه در ان بــه‬ ‫ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ســیگنال های بلوتــوث شناســه‬ ‫منحصربه فــردی را تعییــن می کننــد و امــکان ردیابــی‬ ‫حــرکات و مــکان کاربــر را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع شــما‪ ،‬دســتگاه های ســلولی مــدرن از‬ ‫ســیگنال های بلوتــوث اســتفاده می کننــد تــا خدمــات‬ ‫ردیابــی دســتگاه ماننــد ویژگــی ‪ Find My Apple‬و‬ ‫برنامه هــای ردیابــی ‪ 19-COVID‬را فعــال کننــد و بیــن‬ ‫دســتگاه هایی ماننــد هدفون هــای بی ســیم و تلفن هــای‬ ‫هوشــمند ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫خطرات حریم خصوصی ناشی از امواج بلوتوث‬ ‫محققــان اعــام کردنــد کــه همــه دســتگاه های دارای‬ ‫قابلیــت جفت ســازی بلوتــوث‪ ،‬از تلفن هــای هوشــمند‬ ‫و ســاعت های هوشــمند گرفتــه تــا ردیاب هــای‬ ‫تناســب اندام‪ ،‬در برابــر ردیابــی اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ها بــه طــور‬ ‫مــداوم امــواج بلوتــوث را ارســال می کننــد‪ .‬ایــن ســرعت‬ ‫انتقــال حــدود ‪ 500‬بیکــن در دقیقــه اســت‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن یــک تهدیــد‬ ‫مهــم اســت زیــرا ردیابــی را می تــوان بادقــت انجــام داد‪.‬‬ ‫نویســنده اصلــی مقالــه‪ ،‬نیشــانت باســکار‪ ،‬نوشــت کــه‬ ‫ایــن تهدیــد از انتشــار مــداوم ســیگنال های بلوتــوث ناشــی‬ ‫می شــود‪ .‬یــک حریــف می توانــد بــا قــراردادن دریافت هــای‬ ‫‪ BLE‬به صــورت اســتراتژیک بــرای ضبــط فانوس هــای‬ ‫کاربــر‪ ،‬کاربــر را تعقیــب کنــد‪ .‬انچــه شــایان ذکر اســت‬ ‫ایــن اســت کــه حتــی دســتگاه های جفــت نشــده نیــز در‬ ‫معــرض خطــر هســتند زیــرا ایــن امــواج تنهــا زمانــی کــه‬ ‫تلفــن خامــوش اســت پخــش نمی شــوند‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬ایــن‬ ‫نقــص خطــرات جــدی حریــم خصوصــی را بــرای کاربــران‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫«ایــن مهــم اســت زیــرا در دنیــای امــروز بلوتــوث تهدیــد‬ ‫مهم تــری اســت زیــرا ســیگنال بی ســیم مکــرر و ثابتــی‬ ‫اســت کــه از تمــام دســتگاه های تلفــن همــراه شــخصی‬ ‫مــا ســاطع می شــود‪ .‬تــا انجــا کــه مــا می دانیــم‪ ،‬تنهــا‬ ‫چیــزی کــه قطعــا ً چراغ هــای بلوتــوث را متوقــف می کنــد‪،‬‬ ‫خاموش کــردن تلفــن شــما اســت‪».‬‬ ‫چرا سیگنال های بلوتوث شناسه تعیین می کنند؟‬ ‫در ایــن مقالــه تاکیــد شــده اســت کــه همــه دســتگاه های‬ ‫بی ســیم دارای اشــکاالت جزئی در تولید ســخت افزار هستند‬ ‫کــه بــرای هــر دســتگاه منحصربه فــرد اســت‪ .‬ایــن اشــکاالت‬ ‫فنــی و ســخت افزاری باعــث ایجــاد اعوجــاج منحصربه فــرد‬ ‫می شــود کــه به عنــوان شناســه بــرای ردیابــی بســیار دقیــق‬ ‫دســتگاه اســتفاده می شــود‪ .‬شناســه نیــز محصــول جانبــی‬ ‫ناخواســته فراینــد تولیــد دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 36‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 17‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪36‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫بیش از یک میلیارد ریال اعتباربرای نوسازی‬ ‫فنس محل نگهداری گوزن ها نیاز است‬ ‫وزارت راه و شهرسازی خبر داد‪‎:‎‬‬ ‫‏ در صورت وجود متقاضی‬ ‫جدید ثبت نام مجدد نهضت‬ ‫ملی‏مسکن وجود دارد‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان گفــت‪ :‬بــرای نوســازی فنس محل نگهداری گــوزن های پارک‬ ‫جنگلــی قــرق بیــش از یــک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار واقــع در بخش بهاران گرگان نیاز اســت‪.‬‬ ‫رســول مقســم افــزود‪ :‬از ‪ ۴۰‬ســال قبــل تاکنــون‪ ،‬فنــس محــل نگهــداری گوزن هــای پــارک جنگلــی‬ ‫قــرق فقــط مرمــت شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن پــارک بــه تازگــی و از محــل اعتبــارات داخلــی و طــی چهــار مرحلــه کار مرمــت و‬ ‫افزایــش ارتفــاع فنــس کشــی مــکان نگهــداری گــوزن هــا در مــدت یکمــاه اخیــر انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا مشــارکت قرقبانــان پــارک مرمــت فنــس کشــی مــکان نگهــداری گونــه نــادر‬ ‫گوزن هــای پــارک جنگلــی قُــرق گــرگان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان گــرگان ادامــه داد‪ :‬بــه وســعت ‪ ۲‬هکتــار ‪۴۰‬‬ ‫ســال قبــل فنس کشــی محــل نگهــداری گــوزن هــای پــارک قُــرق گــرگان انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫مقســم یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضــر جمعیــت گــوزن هــا در ایــن پــارک‪ ،‬هشــت راس بــوده کــه‬ ‫یــک راس ان بــه تازگــی متولــد شــده اســت‪.‬در گذشــته ‪ ۶۴‬راس گــوزن در پــارک جنگلــی قُــرق گــرگان‬ ‫نگهــداری مــی شــد کــه بــه دلیــل مشــاهده بیمــاری «یـُـون» ( بیمــاری واگیــردار و منشــا ان مشــخص‬ ‫نیســت و همــه نشــخوارکنندگان را مبتــا می کنــد و عامــل ان در روده کوچــک مســتقر و باعــث ضخیــم‬ ‫شــدن دیــواره روده شــده و باعــث اختــال در جــذب مــواد غذایــی مــی شــود) در ایــن جمعیــت و انتقــال‬ ‫وزارت راه و شهرســازی خبــر از احتمــال بازگشــایی‬ ‫ســامانه ثبت نــام طــرح نهضــت ملــی مســکن داد و‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬متقاضیانــی‏در پایــان خردادمــاه و بعــد‬ ‫از اتمــام پاالیش هــا اعــام امادگــی کننــد‪ ،‬احتمــال‬ ‫ثبت نــام جدیــد وجــود دارد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪،‬معاونــت مســکن‬ ‫و ســاختمان بــا اعــام اینکــه بــرای کل نیمــه دوم‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــرای نام نویســی‏از متقاضیــان ســامانه‬ ‫طرح هــای حمایتــی مســکن بــه نشــانی‪‎saman.‬‬ ‫‪ m‬بــاز بــوده اســت و تمامــی متقاضیــان‬ ‫‪ rud.ir ‎‬‏‬ ‫فرصــت‏داشــتند تــا در ایــن ســامانه ثبت نــام کننــد‪،‬‬ ‫اعــام کــرده اســت کــه چنانچــه بــرای ثبت نــام در‬ ‫طــرح نهضــت ملــی مســکن در اینــده‏متقاضیــان‬ ‫جدیــدی باشــند‪ ،‬تصمیم گیــری در خصــوص‬ ‫بازگشــایی ســامانه مذکــور خواهــد شــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫‏‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۴۹۰‬هــزار و ‪ ۱۶۶‬نفــر طبــق‬ ‫امــار در طــرح نهضــت ملــی مســکن کــه از ‪۲۸‬‬ ‫مهرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و یــک مــاه بعــد ‏از ابــاغ‬ ‫قانــون جهــش تولیــد مســکن بازگشــایی شــد و‬ ‫تــا ‪ ۲۹‬اســفند ‪ ۱۴۰۰‬رونــد ثبت نــام ادامــه یافــت‬ ‫نام نویســی کردنــد و از ایــن ‏تعــداد ‪ ۳‬میلیــون‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬هــزار و ‪ ۱۵۳‬نفــر حائــز شــرایط اولیــه‬ ‫(فــرم ج ســبز‪ ،‬نداشــتن ســابقه مالکیــت و عــدم‬ ‫اســتفاده از ‏تســهیالت دولتــی) شــدند‪ .‬تهــران‬ ‫بیشــترین امــار ثبت نــام کننــدگان و شــرق‬ ‫ســمنان کمتریــن میــزان ثبت نــام کننــدگان را بــه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫خــود ‏اختصــاص داده اســ ‪‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬زمــان پاالیــش متقاضیــان ثبت نــام شــده از‬ ‫ابتــدای ســال تــا پایــان خردادمــاه تعییــن شــده‬ ‫اســت نتایــج ثبت نامی هــای طــرح نهضــت ‏ملــی‬ ‫مســکن را ادارات کل راه و شهرســازی بایــد بــه‬ ‫ســتاد وزارتخانــه اعــام کننــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زمــان اتمــام پاالیش هــا پایــان خردادمــاه اســت و‬ ‫بــه اطــاع ثبت نــام شــدگان و حائــزان شــرایط نتایــج‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫دایر شدن ‪ ۱۰۲‬پایگاه اوقات‬ ‫فراغت دانش اموزان‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ ۱۰۲ :‬پایــگاه‬ ‫بــرای اجــرای برنامــه هــای اوقــات فراغــت دانــش امــوزان ایــن‬ ‫اســتان از پنجــم تیرمــاه اغــاز می شــود و تــا ‪ ۲۴‬مــرداد مــاه ســال‬ ‫جــاری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تعــداد پایــگاه شــامل‬ ‫مــدارس و کانــون هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری در مناطــق مختلــف‬ ‫اســتان دایــر و برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ورزشــی‬ ‫بــرای دانــش امــوزان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫پایگاههــا بــا پنــج عنــوان مهــارت ارتباطــی‪ ،‬معرفتــی‪ ،‬هویتــی‬ ‫و بصیرتی(فیلــم ســازی و انیمیشــن ســازی قرانــی‪ ،‬امــوزش‬ ‫قرانروخوانــی)‪ ،‬مهــارت هــای حرفــه ای (اموزش هــای رباتیــک‪،‬‬ ‫کار بــا چــرم‪ ،‬طراحــی لبــاس) مهارت هــای اقتصــاد و اشــتغال‬ ‫زایــی (معــرق کاری‪ ،‬بافندگــی‪ ،‬امــوزش زنبــور داری‪ ،‬دوخــت‬ ‫لباس‪،‬برنامــه نویســی) مهــارت ورزشــی و ســامت(بازی هــای‬ ‫بومــی و محلــی‪ ،‬والیبــال‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬هندبــال و کاراتــه) مهارت هــای‬ ‫فرهنگــی هنــری‪ ،‬نشــاط اور و شــادی بخــش ( ســفالگری‪ ،‬طراحــی‬ ‫‪ ،‬عکاســی‪ ،‬خبرنــگاری) فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫تامین نهاده پنج میلیون قطعه‬ ‫جوجه در خراسان شمالی‬ ‫توسط استان قدس‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫اســتان قــدس تامیــن نهــاده پنــج میلیــون قطعــه جوجــه در‬ ‫ســطح مرغــداری هــای ایــن اســتان را بــر عهــده گرفــت کــه ایــن‬ ‫امــر طبــق تفاهم نامــه ای انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اصــاح ارز ترجیحــی‬ ‫اســتان قــدس در راســتای حمایــت از قشــر تولیــد کننــده گوشــت‬ ‫مــرغ بــا اســتان هــای خراســان شــمالی‪ ،‬جنوبــی و رضــوی تفاهــم‬ ‫نامــه منعقــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتان قــدس حتــی اگــر گوشــت مــرغ تولیــدی در‬ ‫ســطح بــازار هــم بــه فــروش نــرود از مرغــدار خریــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫تفاهــم نامــه بیــن ســه اســتان خراســان شــمالی‪ ،‬رضــوی و جنوبــی‬ ‫امــروز بســته خواهــد شــد و جزییــات ان نیــز منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون در راســتای حمایــت از قشــر تولیــد کننــده روزانــه‬ ‫‪ ۲۰‬تــن مــرغ زنــده از مرغــداران اســتان خریــد تضمینی می شــود‬ ‫کــه برنامه ریــزی شــده ایــن میــزان تــا ‪ ۳۰‬تــن افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی‪:‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫به میزان کافی ارز وجود دارد‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــان تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی گفــت‪ :‬از ایــن پــس‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شناسایی‏‪ 11‬نمونه طالی پایین تر از ‪ 18‬عیار در استان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهروندان مراقب طالی‬ ‫خریداری شده خود باشند!‏‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشارکت عمومی نیاز‬ ‫حفاظت از پارک ملی گلستان‬ ‫مدیــر پــارک ملــی گلســتان گفــت‪ :‬مشــارکت دادن مــردم در‬ ‫حفــظ و نگهــداری ایــن پــارک نقــش و تاثیربســزایی در توســعه‬ ‫شــاخص های ان دارد‪.‬‬ ‫مهــدی تیموری مروســتی اظهارداشــت‪ :‬پــارک ملــی گلســتان از‬ ‫بســیاری از جنبه هــا همچــون پوشــش گیاهــی‪ ،‬تنــوع حشــره ای و‬ ‫جانــوری از همــه مناطــق حفاظــت شــده تحــت مدیریــت ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬شــاخص تر اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬خــاص بــودن ایــن جنبه های مختلف ســبب شــده‬ ‫تــا پــارک ملــی گلســتان بــه عنــوان ذخیره گاه زیســت کــره و یکی از‬ ‫زیســتگاه های خــاص و طبیعــی جهــان انتخاب و معرفی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬انتخــاب ایــن پــارک از ســوی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اندیشــمند برتــر دنیــا در حــوزه محیــط زیســت به عنــوان ذخیره گاه‬ ‫زیســت جهانــی نشــان از اهمیــت خــاص‪ ،‬ویــژه و مهــم پــارک ملــی‬ ‫گلســتان دارد‪.‬‬ ‫تیموری مروســتی ادامــه داد‪ :‬وجــود گونه هــای حیوانــی مختلــف‬ ‫در محــدوده ‪ ۹۲‬هــزار هکتــاری پــارک ملــی گلســتان و وجــود‬ ‫گونه هــای مختلــف گیاهــی در ان ســبب شــده تــا بــه عنــوان نگین‬ ‫طبیعــت ایــران از ایــن پــارک نامبــرده شــود‪.‬‬ ‫حتــی عرضه کننــدگان کاالهــای نهایــی نیــز بــا صــدور بخشــنامه دو روز گذشــتخ بانــک مرکــزی‬ ‫قادرنــد تــا ارز خــود را در بــازار بــه قیمتــی کــه مشــتری بــرای ان وجــود دارد‪ ،‬عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬احمــد مهــدوی ابهــری» در حاشــیه نشســت رییــس کل بانــک‬ ‫مرکــزی بــا تولیدکننــدگان صنعــت پتروشــیمی ایــن نشســت را خــوب و ســازنده توصیــف کــرد و‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬بــرای نحــوه عرضــه ارز در بــازار خوشــبختانه تصمیم گیــری مناســبی صــورت گرفتــه و‬ ‫مــردم از ایــن پــس می تواننــد بــا نرخــی کــه بــرای ان مشــتری وجــود دارد ارز در اختیــار خــود را بــه‬ ‫فــروش برســانند و خریــداران نیــز اقــدام بــه خریــد کننــد‪ .‬ایــن عرضــه ارز جــدای از عرضــه نیــاز ارزی‬ ‫مســافرتی اســت کــه پیــش از ایــن بــا محدودیــت و در قبــال ارایــه اوراق شناســایی ارایــه می شــد‪.‬‬ ‫ارز موردنیاز واردات را پتروشیمی ها تامین می کنند‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬به هیچ وجــه واردکننــدگان نگــران تامیــن ارز موردنیــاز خــود نباشــد‪ ،‬بــه میــزان‬ ‫کافــی ارز وجــود دارد و ارز موردنیــاز واردکننــدگان بــا ارز پتروشــیمی ها کامــا ً تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن صنفــی کارفرمایــی پتروشــیمی بــا بیــان اینکــه مشــکل ارزی‪ ،‬مشــکل امــروز کشــور‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ارز خــود را در بــازار هــم اکنــون صادرکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــا قیمــت ‪۲۵‬‬ ‫هــزار تومــان عرضــه می کننــد و بــه هیــچ عنــوان نبایــد مبنــای کار نرخ هــای حاکــم در بــازار ســیاه ارز‬ ‫قــرار گیــرد و از ایــن ارز واردکننــدگان می تواننــد بــرای واردات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مهــدوی ابهــری اظهــار کــرد‪ :‬صنعــت پتروشــیمی از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ســه میلیــارد و ‪۲۷۰‬‬ ‫میلیــون دالر ارز در ســامانه نیمایــی عرضــه کــرده اســت و پیش بینــی می شــود و تــا پایــان امســال‬ ‫نیــز بیــش از ‪ ۱۵‬میلیــارد دالر ارز صنعــت پتروشــیمی حاصــل از صــادرات را بــه کشــور وارد می کنــد‬ ‫و بــرای تامیــن ارز موردنیــاز جــای هیچگونــه نگرانــی واردکننــدگان نیســت‪.‬‬ ‫هشدار استاندارد گلستان‪:‬‏‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دادن شــماری از ایــن گوزن هــا بــه مناطقــی از کشــور از جملــه اصفهــان‪ ،‬اردبیــل و کردکــوی ‪ ،‬جمعیــت‬ ‫ان کاهــش چشــمگیر یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا هــدف بقــای نســل ایــن گونــه کمیــاب نخســتین مرکــز تکثیــر و نگهــداری مــرال در کشــور حــدود‬ ‫نیــم قــرن پیــش در پــارک جنگلــی قــرق گــرگان تاســیس شــد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف زمین تولید علوفه گوزن ها‬ ‫رییــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گــرگان گفــت‪ :‬بــرای تولیــد و تامیــن علوفــه مــورد نیــاز‬ ‫جمعیــت گــوزن هــای ایــن پــارک در حاشــیه روســتای « کنــاره » ایــن اداره ‪ ۲۰‬هکتــار زمیــن و نزدیــک‬ ‫بــه پــارک جنگلــی قُــرق واگــذار کــرده بــود کــه متاســفانه بخشــی از ایــن عرصــه مــورد تجــاوز قــرار‬ ‫گرفتــه و پیگیــری بازگشــت ان هســتیم‪.‬‬ ‫مقســم افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬بــرای تامیــن علوفــه گــوزن هــا در پــارک جنگلــی قُــرق صورتجلسـه ای‬ ‫کــه در فرمانــداری گــرگان تنظیــم شــده بــود‪ ،‬شــهرداری قُــرق‪ ،‬منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و حفاظت‬ ‫محیــط زیســت شهرســتان‪ ،‬غــذای ایــن حیوانــات هــر ‪ ۲‬مــاه یــک نوبــت ‪ ،‬را تامیــن کننــد کــه فقــط‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری صورتجلســه را اجــرا و شــهرداری قُــرق هــم اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬حفاظــت و محیــط زیســت شهرســتان متولــی اصلــی و مدیریــت گــوزن هــا در پــارک‬ ‫جنگلــی قُــرق‪ ،‬اســت و از ســوی دادســتانی گــرگان بــه دلیــل وضعیــت نامناســب قدیمی تریــن زیســتگاه‬ ‫مــرال ایرانــی و نگهــداری غیراصولــی گوزن هــا در جنــگل قُــرُق‪ ،‬نهــم خــرداد مــاه ســال جــاری مدیــران‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و حفاظــت محیــط زیســت گــرگان احضــار شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک طبیعــی در محیــط جلگــه ای قــرار دارد‪ ،‬مــکان ان در ســال ‪ ۱۳۴۸‬از ســوی مرحــوم حســین‬ ‫ســعیدی اشــتیانی بنیانگــذار پــارک هــای جنگلــی ایــران تهیــه و عملیــات احــداث از ســال ‪ ۱۳۵۰‬اغــاز شــد‪،‬‬ ‫امــروز مســاحت ایــن پــارک جنگلــی بــه‪ ۶۵۰‬هکتــار مــی رســد و درختــان ان بیشــتر از گونــه هــای انجیلــی‬ ‫و ممــرز اســت‪.‬در ایــن پــارک گونه هــای جنگلــی دیگــر شــامل بلــوط‪ ،‬نمــدار‪ ،‬توســکای قشــاقی‪ ،‬افــرا‪،‬‬ ‫خرمنــدی و ازاد و پوشــش درختچ ـه ای و گیاهــی هماننــد ســایر رویشــگاه های جلگ ـه ای ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد گلســتان در خصــوص طــای عرضــه شــده‬ ‫در بازارهــای گلســتان هشــدار داد و‏گفــت‪ :‬طــی طــرح نظــارت اســتاندارد بــر مراکــز عرضــه‬ ‫مصنوعــات طــا‪ 11 ،‬نمونــه طــای پاییــن تــر از ‪ 18‬عیــار شناســایی شــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهدیــس مســیبی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای حمایــت و‬ ‫صیانــت از حقــوق‏و ســرمایه شــهروندان و خریــداران طــا و بــا هــدف نظــارت بــر عرضــه و‬ ‫توزیــع مصنوعــات طــا‪ ،‬بــا حضــور فعــال نماینــده اتحادیــه‏طــا و جواهــر‪ 32 ،‬نمونــه مصنــوع‬ ‫طــا دارای کــد شناســایی از واحدهــای صنفــی شهرســتان هــای گــرگان و بندرترکمــن اخــذ و‬ ‫‏جهــت تعییــن عیــار و بررســی میــزان مطابقــت بــا اســتاندارد ملــی‪ ،‬بــه ازمایشــگاه عیارســنجی‬ ‫ارســال شــد‪.‬‏‬ ‫بــه گفتــه مســیبی از میــان نمونــه هــای اخــذ شــده‪ 21 ،‬نمونــه برابــر بــا ‪ 67‬درصــد مطابــق بــا‬ ‫اســتاندارد ملــی یعنــی ‪ 18‬عیــار و‏باالتــر و ‪ 11‬نمونــه برابــر بــا ‪ 33‬درصــد‪ ،‬مغایــر بــا اســتاندارد‬ ‫ملــی یعنــی کمتــر از ‪ 18‬عیــار بــود‪.‬‏‬ ‫مســیبی در ادامــه گفــت‪ :‬از بیــن نمونــه هــای مغایــر‪ 4 ،‬نمونــه دارای نقــص جزئــی‪ 6 ،‬مــورد‬ ‫دارای نقــص عمــده و یــک مــورد‏دارای نقــص بحرانــی بــود کــه نتیجــه ازمــون هــا بــه همــراه‬ ‫اخطــار قانونــی بــه کارگاه هــای ســازنده داخــل اســتان و نیــز ادارات کل‏اســتاندارد ان دســته‬ ‫از کارگاه هایــی کــه خــارج از اســتان بودنــد‪ ،‬ارســال شــد‪ .‬‏‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه هــای اســتاندارد افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه طــا بــه عنــوان یــک‬ ‫کاالی اســتراتژیک رابطــه مســتقیم بــا‏اقتصــاد جامعــه دارد‪ ،‬نظــارت بــر عیــار و اســتاندارد ان‬ ‫بــه طــور ویــژه در دســتور کار اســتاندارد قــرار دارد و بــه همیــن دلیــل طــی‏ســال ‪ 51 ،1400‬مــورد‬ ‫بازرســی و ‪ 39‬مــورد نمونــه بــرداری از کارگاه هــای طالســازی اســتان انجــام شــد‪.‬‏‬ ‫مســیبی در ادامه گفت‪ :‬طی بازرســی های ســال گذشــته‪ 30 ،‬نمونه طال از طالفروشـی های‬ ‫اســتان اخــذ و ازمــون شــد کــه از‏ایــن بیــن‪ 11 ،‬نمونــه برابــر بــا ‪ 37‬درصــد مطابــق بــا اســتاندارد‬ ‫و ‪ 19‬نمونــه برابــر بــا ‪ 63‬درصــد مغایــر بــا اســتاندارد بود‪.‬‏‬ ‫مســیبی تصریــح کــرد شــهروندان هنــگام خریــد طــا بــه کــد ســاخت روی ان دقــت کننــد و بــا‬ ‫‪ g‬بــه معنــی طالســت در کنــار کــد ســاخت‬ ‫قــرار دادن حــرف التیــن‏‪G‬‏ کــه‏حــرف اول کلمــه‏‪ old‬‏‬ ‫حــک شــده روی طــا و ارســال ان بــه ســامانه پیامکــی‏‏‪ ،10001517‬شــخصا از وضعیــت اصالــت‬ ‫و اعتبــار نشــان اســتاندارد ان اطمینــان حاصــل کننــد‪.‬‏‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 32‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 50‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪32‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫‪ ۴۱‬درصد کاالها ثبت‬ ‫کم فروشی شد‬ ‫رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬از محصــوالت و تولیــدات ‪ ۳۶۵‬برنــد و واحــد بــزرگ و‬ ‫کوچــک موجــود در بــازار بررسـی های تصادفــی مرکــز انــدازه شناســی و اوزان ایــن ســازمان حاکــی از کــم‬ ‫فروشــی در ‪ ۴۱.۳۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مهــدی اســام پناه» در نشســت مشــترک پایــش کم فروش ـی ها بــا‬ ‫ســازمان حمایــت و ســازمان تعزیــرات حکومتــی اظهــار داشــت‪ :‬در ‪ ۱۹‬اســتان کشــور ایــن مطالعــه و‬ ‫پژوهــش بــا نمونــه بــرداری از ‪ ۳۶۵‬برنــد محصــول انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مصادیــق ایــن کــم فروشـی ها در کاالهایــی همچــون چیپــس و پفــک و مواد شــوینده گرفته‬ ‫تــا در جایــگاه هــای بنزیــن‪ ،‬ســی ان جــی‪ ،‬نــان کیلویــی و کارخانجــات تولیــدی نیــز قابــل مشــاهده اســت‬ ‫و بــه کاالهــای همچــون خــودرو‪ ،‬فــوالد‪ ،‬میلگــرد و ســیمان نیز رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســام پنــاه بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن کــم فروشـی ها ســلب اعتمــاد جامعــه در پــی داشــته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تبصــره و مــاده ای در زمینــه نقــض قانــون‪ ،‬نداریــم‪ ،‬بلکــه نقــص عمــل و اقــدام داریم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬شــاهد بیشــتر شــدن میــزان کــم فروشـی ها پــس از تصمیــم شــجاعانه دولت ســیزدهم‬ ‫در جراحــی اقتصــادی و اصــاح یارانه هــا‪ ،‬در جامعــه هســتیم و امــروز بــه یکــی از مطالبــات اصلــی جامعه‬ ‫تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــر لــزوم اقــدام هماهنــگ و منســجم بیــن دســتگاه های ذیربــط در ایــن راســتا را تاکیــد کــرد و گفت‪:‬‬ ‫لــذا بــر ایــن اســاس بایــد برش هــای اســتانی‪ ،‬همچنیــن برش هــای صنفی و صنعتی مشــخص شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ادامــه داد‪ :‬یــک تصمیــم مشــترک در ایــن زمینــه بایــد گرفــت کــه ایــا بــا‬ ‫واحدهــای متخلــف در ابتــدا برخــورد و انهــا را پلمــب کنیــم یــا بــرای اصــاح رویــه موجــود فرصــت ضــرب‬ ‫االجلــی بــه انهــا داده شــود؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اعتقاد به نظارت از منشاء و اغاز زنجیره داریم‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ایــن تصمیــم‪ ،‬تصمیمــی اســت کــه منجــر بــه عدالــت تولیــدی و تقویــت رویــه حمایــت‬ ‫از تولیــدات داخلــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره اینکــه حــدود ‪ ۴۰‬درصــد ســطح عرضــه کشــور را اســتان هــای تهــران و البــرز تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بــرای اجرایــی شــدن ایــن مهــم اســتان های تهــران و البــرز بــه عنــوان نمونــه‬ ‫و پایلــوت در گام نخســت انتخــاب شــده و طــرح از ایــن اســتان ها اغــاز شــود‪.‬‬ ‫اســام پناه در مرحلــه نخســت بــا اشــاره بــه اصــاح قیمتــی هفــت قلم کاال کــه دولت بــه ازای انها یارانه‬ ‫داد‪ ،‬پیشــنهاد کــرد‪ :‬از همیــن هفــت قلــم کاال در مقولــه مبــارزه با کم فروشــی اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬البتــه همــواره در اخریــن مرحلــه برخــورد قهــری اســت و در جهــت تحقــق حقــوق‬ ‫مصرف کننــدگان و رونــق تولیــد و رفــع موانــع تولیــد کمیتــه اقــدام ویــژه را در دســتور کار دادیــم کــه در‬ ‫تالشــیم تــا بــرای انــواع محصــول و عــدم مــردودی انهــا تــوازن پایــداری را در اوزان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫اســام پناه اظهــار داشــت‪ :‬از ظرفیــت ســایر اقدامــات بازدارنــده در مراحــل بعــدی نیــز کــه در قانــون‬ ‫پیش بینــی شــده‪ ،‬اســتفاده خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در پایــان بیان داشــت‪ :‬در نخســتین مرحلــه در ایــن طــرح مــورد‬ ‫محصــوالت و فراورده هــای لبنــی‪ ،‬شــوینده ها و غــات و اقــام وابســته پایــش قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫بکارگیری مشموالن غایب در‬ ‫موسسه های دولتی و غیر دولتی‬ ‫ممنوع و پیگرد قانونی دارد‏‬ ‫برابــر مــاده ‪ 63‬مکــرر خدمــت وظیفــه عمومــی بکارگیــری‬ ‫مشــموالن غایــب در موسســه هــای دولتــی و غیــر دولتــی از‬ ‫جملــه‏کارخانــه هــا‪ ،‬شــرکت هــا‪ ،‬اموزشــگاه هــا‪ ،‬کارگاه هــا‪،‬‬ ‫بنــگاه هــا‪ ،‬مغــازه هــا و تعمیــرگاه هــا ممنــوع بــوده و پیگــرد‬ ‫قانونــی دارد‪‎. ‎‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش‪ ،‬کســانی کــه بــه ایــن موضــوع بــی تفــاوت‬ ‫بــوده و مشــموالن غایــب را بکارگیــری کننــد‪ ،‬توســط نیــروی‬ ‫‏انتظامــی‪ ،‬وزارت خانــه های(تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی) و‬ ‫(صنعــت و معــدن و تجــارت) شناســایی و بــه محاکــم صالحــه‬ ‫‏قضائــی معرفــی می شــوند‪.‬‏‬ ‫گفتنــی اســت مجــازات اینگونــه افــراد بــرای بــار اول هزینــه‬ ‫ســاالنه یــک ســرباز و بــار دوم و بیشــتر هزینــه ســاالنه ســه‬ ‫ســرباز‏اخــذ مــی گــردد‪.‬‏‬ ‫هزینــه ســالیانه یــک ســربازدر ســال ‪1400‬بــه مبلــغ ‪295‬‬ ‫میلیــون و ‪ 450‬هــزار ریــال اســت‪.‬‏‬ ‫دستگیری سارق دامداری با‬ ‫اطالع به موقع همسایه ها‏‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در مانه و سملقان‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق اموال‬ ‫دامــداری بــا اطــاع بــه موقــع همســایه هــا در حوالــی‏روســتای‬ ‫خانلــق خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ«مجید یگانــه پــور»‬ ‫بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬شــب گذشــته‏فــردی کــه در‬ ‫حــال ســرقت از یــک دامــداری بــوده توســط همســایه ها روئیــت شــده‬ ‫و بالفاصلــه موضــوع بــه مامــوران انتظامــی‏پاســگاه خانلــق اطــاع داده‬ ‫مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بعمــل امــده مشــخص‬ ‫شــد کــه ایــن فــرد بــا اطــاع از عــدم حضــور مالــک دامــداری بــه ایــن‬ ‫‏مــکان مراجعــه و قصــد ســرقت از ایــن مــکان را داشــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهــم توســط مامــوران انتظامــی بــا همــکاری همســایه ها و‏احالــی‬ ‫محــل دســتگیر و بعــد از انتقــال بــه پاســگاه و تشــکیل پرونــده برای‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا بــا اســتفاده از وســایل ایمنــی و پیشــگیرانه از وقــوع ســرقت‪،‬‬ ‫‏مانــع از ســرقت امــوال خــود شــده و در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‬ ‫‏بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانه و ســملقان از اجرای طــرح ارتقاء‬ ‫امنیت اجتماعی و دســتگیری ‪ 10‬نفر در این‏شهرســتان خبر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبرگــزاری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی دریافــت‏شــکایات متعــدد شــهروندان و مطالبــات انــان در‬ ‫خصــوص برخــورد قاطعانــه بــا موتورســیکلت ســواران متخلــف‪،‬‬ ‫مزاحمــان‏نوامیــس و مخــان نظــم و امنیــت عمومــی‪ ،‬طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی در ســطح پــارک هــا و تفرجــگاه هــای شهرســتان به‬ ‫‏مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه ‪ 46‬مــورد‬ ‫تذکــر لســانی نیــز بــه افــراد بــد پوشــش داده شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫‏اجــرای ایــن طــرح ‪ 12‬دســتگاه موتورســیکلت و ‪ 3‬دســتگاه خــودرو‬ ‫توقیــف و تعــداد ‪ 10‬نفــر متهــم نیــز دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی‬ ‫‏معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و سرکشــی از پــارک هــا و‏تفرجــگاه هــا‬ ‫بــه صــورت مســتمر در شهرســتان ادامــه خواهد داشــت و متخلفان‪،‬‬ ‫مجرمــان و هنجــار شــکنان بداننــد پلیــس بــا‏هرگونه بــی نظمی طبق‬ ‫قانــون و بــه شــدت برخــورد خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫‏“رسانه مرجع‬ ‫و ضرورت کنترل‬ ‫فضای رسانه ای‬ ‫نرم ‏“‬ ‫در دوران جنگ ‪‎‎‬‏‬ ‫‪‎‬محمددیلم کتولی ‪‎-‬فعا ل رسانه گلستان‪‎ ‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬پیدا شدن چندین مار ک ُبری در علی اباد کتول‪‎!‎‬‬ ‫ل!‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬تکرار چندین تصادف اتومبیل در شهرستان علی ابادکتو ‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬پوشــش خبــری دیــد و بازدیــد هــای نماینــده مــردم شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول و پخــش کلیــه اخبــار مربــوط بــه ایشــان‪‎! ‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬پوشــش اخبــار هــر یــک از ســازمان دولتــی بنابــر تشــخیص و‬ ‫ضــرورت رســانه‪‎...! ‎‬‬ ‫اینهــا گوشــه هایــی از تــاش رســانه های گروهــی یــک شهرســتان‬ ‫اســت‪ ،‬چــه انهــا کــه مجــوّز دارنــد و چــه انهــا کــه فاقــد مجــوّز‬ ‫رســمی از‏ســوی وزارت ارشــاد هســتند‪‎.‎‬‬ ‫تفــاوت ایــن دو امّــا‪ ،‬نـَـه تعــداد مخاطبیــن و نـَـه نحــوه نــگارش خبــر‪ ،‬ن َه‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫گُســتره ی انتشــار بلکه فقط و فقط داشــتن مُجوّز از ارشــاد اسـ ‪‎‬‬ ‫در زمــان و زمانــه ای کــه واژه هــا رنــگ باخته انــد و” شــهروند‬ ‫خبرنــگاران “جــای خبرنــگاران حرف ـه ای را گرفتــه انــد ‪”،‬گوش ـی های‬ ‫‏تلفــن همراه”جــای دوربیــن هــای حرفــه ای رســانه های بــزرگ را‬ ‫تصاحــب کــرده انــد و” شــبکه هــا ‪ ،‬کانالهــا ‪ ،‬پیجهــای اینســتاگرام‬ ‫‏و‪”...‬هرکــدام بــا هــزاران هــزار مخاطــب جــای شــبکه های تلویزیونــی‬ ‫و ســایت های خبــری رســمی را اشــغال کرده انــد صحبــت از دوگانــه”‬ ‫‏رســانه رســمی و رســانه غیــر رســمی “خنــده دار اســت‪‎.‬‬ ‫اینکــه رســانه ای بــه اول یــا اخــرش اقلیــم خاصــی را ســنجاق کنــد‬ ‫[ تهــران تایمــز _ گلســتان ‪ _...‬کتــول خبــر _ رشــت نیــوز و ‪]...‬‬ ‫تغییــری‏در معادلــه ایجــاد نخواهــد کــرد‪‎. ‎‬‬ ‫اصل و مبنا این است که کدام رسانه به تعهدات زیر پایبند است‪‎:‬‬ ‫‪ ‎_ ‎‬اصــول‪ ،‬باورهــا‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬اعتقــادات‪ ،‬اداب و رســوم و‪....‬‬ ‫جامعــه چقــدر بــرای رســانه اهمیــت دارد؟‪‎ ‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬رســانه از کــدام منبــع مالــی و اقتصادی[دولتــی و غیردولتــی ]‬ ‫تزریــق می شــود و هزینه هــای رســانه اش را از کجــا تامیــن می کنــد؟‬ ‫‪ ‎_ ‎‬رســانه‪ ،‬نماینــده کــدام جریــان سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و‪ ...‬اســت و‬ ‫قصــد انتشــار پیــام کــدام جریــان سیاســی داخلــی و خارجــی را دارد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫‪‎_ ‎‬رســانه‪ ،‬کــدام نیــاز خبــر حــوادث‪ ،‬خبــری ‪ -‬تحلیلــی‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫و‪ ...‬مــردم و مخاطبــان را تامیــن مــی کنــد ‪‎‬؟ ‪‎‬‬ ‫مــردم بــا بررســی وانالیــز رســانه ها(اعــم از رســمی و غیررســمی )‬ ‫رویکــرد خــودرا تنظیــم نمــوده و بــه رســانه هــا اقبــال و روی خــوش‬ ‫نشــان‏مــی دهنـد‪‎.‎‬‬ ‫بــا همیــن توجّــه و رویکــرد” رســانه مرجــع “از” رســانه دم دســتی‬ ‫“تمیــز داده می شــود‪‎. ‎‬‬ ‫تمــام تــاش رســانه ها بایــد معطــوف جــذب نظــر مخاطــب باشــد و‬ ‫براســاس همیــن اصــل بــه میــدان” فضــای رســانه ای “قــدم بگذارنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫در فضــای رســانه ای انچــه بایــد اهمیــت داشــته باشــد” منافــع‬ ‫ملــی ‪ -‬ارزش هــای مــورد عالقــه مــردم‪ -‬کنش هــای اجتماعــی و‬ ‫تقویــت بنیــان هــای‏ملــی ‪ ،‬منطقــه ای و‪ ”...‬اســت‪‎.‎‬‬ ‫‪‎ ‎‬ولــی اگــر” شــهروند خبرنــگاران “کــه مُفــت و مجانــی بــرای ایــران‬ ‫اینترنشــنال و بــی بــی ســی فارســی و منافــع بیگانــه کار می کننــد‬ ‫و ذهــن‏مــردم را ُ‬ ‫شســته و قلــب واقعیــت کننــد‪ ،‬قطعــا تــداوم ان‬ ‫بحــران امنیتــی اســت و بایــد ســازمان هــای ذیربــط بــا ایــن شــیوه‬ ‫مقابلــه کنند(خــواه‏رســانه رســمی باشــد خــواه غیــر رســمی)‪‎‬‬ ‫تــاش ســازمان هــای مُتولّــی فرهنــگ و رســانه بایــد معطــوف بــه‬ ‫پاالیــش و تصفیــه ایــن فضــا کــه خــوراک ذهنــی ومغــزی مــردم را‬ ‫برعهــده‏دارد باش ـد‪‎.‎‬‬ ‫زمانــه مــا” دوره جنــگ هیبریــدی‪ ،‬جنــگ رســانه ای و جنــگ نَــرم‬ ‫“اســت‪ ،‬اینــک بجــای چکاچــک شمشــیرها‪ ،‬غُــرش توپخانه هــا و‬ ‫‏بمبــاران هوایــی و‪ ...‬ایــن اخبــار‪ ،‬گزارشــات‪ ،‬تحلیل هــا و فعالیــت‬ ‫رســانه ای اســت کــه منافــع ملــی و ارزش هــای مــورد عالقــه مــردم را‬ ‫‏تغییــر می دهنــد و حتــی مرزهــای جغرافیایــی راجابجــا می کننــد‪‎.‬‬ ‫اگــر” رســانه مرجــع مــردم “‪ ،‬رســانه های گروهــی بیگانــه و مخالــف‬ ‫منافــع ملــی باشــند‪ ،‬کار دفــاع از کشــور‪ ،‬منافــع ملــی‪ ،‬ارزش هــای‬ ‫‏مــورد عالقــه مــردم و‪ ...‬بــا پیشــرفته تریــن ســاح های نظامــی هــم‬ ‫مشــکل خواهــد بــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫هرچنــد وجــوب” تقویــت بنیــان هــای نظامــی‪ -‬امنیتی”تردیدپذیــر‬ ‫نیســت‪‎.‬‬ ‫رســانه های( ملــی‪ ،‬منطقــه ای و محلــی )بایــد تقویــت شــوند‬ ‫و بجــای تــداوم دوگانه(رســمی و غیررســمی) بــه تبدیــل شــدن‬ ‫دوبــاره بــه”‏رســانه مرجع”فکــر کننــد و بــه تعهــدات رســانه ای خــود‬ ‫فکــر کنن ـد‪‎.‎‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مالیات پزشکان و قرص های‬ ‫لحظه اخری!‬ ‫ایــن روزهــا کــه دولــت حتــی بــرای کــودکان هم کار فراهــم کرده‬ ‫اســت و روز بــه روز بــه تعــداد کــودکان کار افــزوده مــی شــود کــه‬ ‫برخــی از انهــا بــه سیســتم کارت خــوان مجهز هســتند‪ ،‬یک عده‬ ‫از پزشــکان هنــوز اعتقــادی بــه اســتفاده از کارت خــوان ندارنــد و‬ ‫برخــی از انهــا هزینــه هــای پزشــکی را بــه دالر دریافــت می کننــد!‬ ‫البتــه چنــد روز قبــل یکــی از مســئولین اب پاکــی را روی دســت‬ ‫پزشــکان ریخــت و فرمــود حتــی اگــر کارت خــوان نصــب کننــد‬ ‫از حســاب هــای بانکــی انهــا مالیــات دریافــت می شــود!‬ ‫مومــن اگرپول هــا را بــه حســاب همسرشــان واریــز کننــد شــما‬ ‫می توانیــد مالیــات دریافــت کنیــد؟ اگــر ســکه و طــا و دالر بخــرد‬ ‫و در صنــدوق امانــات بانکــی ملــی شــعبه دانشــگاه دپــو کنــد‪،‬‬ ‫چطــور؟! هــر چنــد ایــن هفتــه عزیــزی رئیــس دفتــر بازرســی‬ ‫و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و پولشــویی که اســمش را بــوژی‬ ‫(کامیــون بــا چرخ هــای زیــاد) نمــی کشــد فرمودنــد‪ :‬در راســتای‬ ‫اســتفاده نکــردن پزشــکان از کارتخــوان در دو نوبــت فهرســت‬ ‫پزشــکانی کــه نــام ان هــا ذکــر شــده کــه از کارتخــوان اســتفاده‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬تهیــه شــده و در ایــن هفتــه پیامــک هشــدار بــه‬ ‫ان هــا ارســال خواهــد شــد و درصــورت تکــرار ایــن اتفــاق‪ ،‬برخــورد‬ ‫جــدی بــا انهــا صــورت می گیــرد‪ .‬یعنــی ایــن حجــم از خشــونت‬ ‫در مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی از دوران مادهــا بــه ایــن طــرف بــی‬ ‫ســابقه بــوده و نظیــر نداشــته اســت! بــا ایــن حــال هنــوز تعــداد‬ ‫زیــادی از پزشــکان پیامک هــای ایــن مســئول را جــدی نگرفته انــد‬ ‫و در کنــار ادبیــات معــروف «دستشــویی خــراب اســت»‪ ،‬تابلــوی‬ ‫«کارت خــوان نداریــم» هــم در مطــب برخــی اطبــاء نصــب شــده‬ ‫اســت! البتــه ایــن گرفتــاری هــا از زمانــی اغــاز شــد کــه دولــت‬ ‫اعــام کــرد تصمیــم دارد وابســتگی بودجــه کشــور بــه درامدهــای‬ ‫نفتی را کم کند و‏تمرکزش را روی درامدهای مالیاتی را بیشــتر‬ ‫کنــد‪ .‬اینجــا بــود کــه بررســی تراکنش هــای بانکــی جدی تــر شــد‬ ‫و همیــن موضــوع باعــث شــد تــا برخــی‏اقشــار پردرامــد تــاش‬ ‫ کننــد بــا حــذف دســتگاه های کارتخــوان از زیــر بــار پرداخــت‬ ‫مالیــات واقعی شــان شــانه خالــی کنند‪( .‎‬فقــط ایــن البــا مــا‬ ‫متوجــه نشــدیم کــه قدیم ترهــا کــه دســتگاه کارتخــوان نبــود‪،‬‬ ‫ســازمان مالیاتــی چطــور از خلــق اللــه مالیــات اخــذ مــی کــرد؟!)‬ ‫علــی ای حــال از انجــا نــگاه مــا بــه مســائل نگاه اپیســتومولوژیک‬ ‫اســت و نظــرات و پیشــنهادات سوفســطایی مــا در بســیاری از‬ ‫امــور راهگشــا بــوده و منجــر بــه حــل بی شــمار مناقشــه داخلی و‬ ‫خارجــی شــده اســت‪ ،‬از بقچــه پیشــنهادی در ایــن خصــوص هم‬ ‫رونمایــی می کنیــم علــی برکتــه اللــه‪:‬‬ ‫الــف) گمــاردن ســر شــمار نــا محســوس در مطــب پزشــکان‬ ‫بــه منظــور کســب اگاهــی از تعــداد دقیــق بیمــاران و تخمیــن‬ ‫درامــد واقعــی پزشــکان‪ ،‬اگــر ســازمان مالیاتــی در هــر مطــب یک‬ ‫مامــور ناشــناس بگمــارد و ماهــی ‪ 2‬میلیــون تومــان هــم حقــوق‬ ‫بدهــد بــاز هــم جــای دوری نمـی رود‪ .‬چــرا کــه با ایــن روش عالوه‬ ‫بــر اگاهــی از میــزان درامــد پزشــکان و اخــذ مالیــات مشــتی کــه‬ ‫منجــر بــه افزایــش درامــد عمومــی دولت می شــود‪ ،‬بــرای چندین‬ ‫هــزار نفــر هــم اشــتغال زایــی پایــدار ایجــاد مــی گــردد!‬ ‫ب) اخــذ مالیــات از بیمــار همانطــور کــه مالیــات بســیاری از‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬هنرمنــدان‪ ،‬خواننــدگان بــر عهــده ســازمان یــا‬ ‫باشــگاه و ‪ ...‬اســت و در قــرارداد هــای فیمابیــن هــم نیــز ایــن‬ ‫مطلــب قیــد مــی شــود‪ ،‬پیشــنهاد مــی شــود مالیــات پزشــکان‬ ‫هــم از بیمــاران اخــذ شــود‪ .‬چــه ایــرادی دارد؟! مــا در مراجعــه بــه‬ ‫پزشــک هزینــه دارو‪ ،‬هزینــه عکــس‪ ،‬ازمایــش‪ ،‬اکــو‪ ،‬نــوار قلــب‪،‬‬ ‫تســت ورزش‪ ،‬اندوســکوپی‪ ،‬کولونوســکوپی‪ ،‬برونوســکوپی‪،‬‬ ‫یــورو گرافــی‪ ،‬کاردیــو گرافــی‪ ،‬ســونو گرافــی‪ ،‬رادیــو گرافــی‪،‬‬ ‫ماموگرافــی‪ ،‬فیزیوتراپــی‪ ،‬رادیوتراپــی‪ ،‬هیدورتراپــی‪ ،‬فوتوتراپی‪،‬‬ ‫هزینــه امــوزش برخــی ورزش هــای خــاص توســط پزشــک‪،‬‬ ‫هزینــه قــرص هــای لحظــه اخــری داروخانه مجاور مطــب و ‪ ...‬را‬ ‫می پردازیم‪ ،‬مالیات پزشــکان هم روش ‪ ...‬ماشــالله به چشــم‬ ‫و ابــروش! ســالم و تندرســت باشــید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫اثر تقدم؛ چرا به یاد اوردن‬ ‫ابتدای هر لیست ساده تر‬ ‫است؟‬ ‫چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن مــوارد لیســت مــواد‬ ‫غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه حــال ســعی‬ ‫کرده ایــد مــواردی را کــه در لیســتی فهرســت شــده اند‪،‬‬ ‫حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کــرده باشــید‪ ،‬در ایــن هنــگام‬ ‫به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجود در لیســت اســان تر‬ ‫اســت و مــواردی کــه در وســط و انتهــای ان قــرار دارنــد‬ ‫کمــی مبهــم هســتند‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر اطالعــات‬ ‫ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات وســط یــا انتهــای‬ ‫فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن‬ ‫و سیســتم های ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه «اثــر‬ ‫تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان دارد؟» درک‬ ‫تاثیــری کــه ممکــن اســت ایــن پدیــده بــر تصمیمات تــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه شــما کمــک کنــد تــا در مــورد طیــف‬ ‫وســیعی از مســائل قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی در طــول‬ ‫فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بازاریابــی از ایــن ســوگیری شــناختی اگاه‬ ‫هســتند و از ان به نفــع خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می خواهنــد اولیــن و اخریــن برداشــت شــما از محصولی‬ ‫خــاص‪ ،‬برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس نیســت‬ ‫تبلیغات می کنند‪ .‬همچنین ممکن اســت شــرکت هایی‬ ‫را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی ماننــد بســته بندی ویــژه را‬ ‫بــرای محصــول تــدارک می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار‬ ‫تاثیرگذاشــتن روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اثر لنگر انداختن (‪)Anchoring Effect‬‬ ‫اثــر تقــدم تاثیــر مهمــی بــر نوعــی ســوگیری شــناختی‬ ‫بــه نــام اثــر لنگــر انداختــن دارد‪ .‬ایــن ســوگیری‬ ‫شــناختی بــه تکیــه بیــش از حــد بــر اولیــن اطالعــات‬ ‫دریافتــی و نادیــده گرفتــن اطالعات بعدی اشــاره دارد‪.‬‬ ‫اثــر لنگــر انداختــن می توانــد بــر تصمیم گیری هــای‬ ‫شــما تاثیــرات بســیار زیــادی بگــذارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده ایــن ســوگیری شــناختی‬ ‫می توانــد بــر نحــوه تشــخیص و درمــان دقیــق‬ ‫بیماری هــا توســط پزشــکان نیــز تاثیــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی اولیــه کــه پزشــک در مــورد ســامت یــا بیمــاری‬ ‫فــرد انجــام می دهــد برایــش تصــوری ایجــاد می کنــد‬ ‫کــه بــر ارزیابی هــای اینــده او تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ایجاد تاثیری ماندگار‬ ‫اگــر می خواهیــد موضــوع مهمــی را مطــرح‬ ‫کنیــد یــا کســی را در مــورد چیــزی متقاعــد کنیــد‪،‬‬ ‫پیام تــان را در موقعیت هــای مختلــف چندیــن‬ ‫بــار تکــرار کنیــد‪ .‬اکنــون کــه از تاثیــرات اثــر تقــدم‬ ‫اگاه هســتید‪ ،‬الزم اســت از ایــن دانــش در جهــت‬ ‫درســت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یادگیری و مطالعه‬ ‫اگــر دانش امــوز یــا دانشــجو هســتید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫ی نیــز‬ ‫از ایــن اطالعــات در تکنیک هــای یادگیــر ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ .‬از تمایل تــان بــرای به خاطرســپردن‬ ‫ابتــدا و انتهــای انچــه مطالعــه می کنیــد اگاه شــوید‬ ‫و موقعیت تــان را طــوری تغییــر دهیــد تــا در نهایــت‬ ‫بتوانیــد همه چیــز را در حافظــه بلندمدت تــان ذخیــره‬ ‫کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد در ابتــدای جلســات مطالعــه‪،‬‬ ‫بــر روی مفاهیــم بســیار دشــوار تمرکــز کنیــد و هــر‬ ‫جلســه را بــا مــرور ســریع دیگــر همــان اطالعــات بــه‬ ‫پایــان برســانید‪.‬‬ ‫روش اجتناب از اثر تقدم‬ ‫هنگامــی کــه ســعی می کنیــم تصمیمــی بگیریــم یــا‬ ‫چیــزی را انتخــاب کنیــم‪ ،‬اثــر تقــدم بــه فرایندهــای‬ ‫شــناختی مــا نفــوذ می کنــد‪ .‬مــوارد زیــر می تواننــد در‬ ‫اجتنــاب از اثــر تقــدم مفیــد باشــند و باعــث شــوند تــا‬ ‫تحت تاثیــر ان قــرار نگیریــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬جمع اوری اطالعات درست‬ ‫اثــر تقــدم تاثیرگــذار اســت؛ زیــرا عمــل بــر اســاس ان‬ ‫بــه نوعــی غریــزی اســت‪ .‬بــا گذشــت زمــان می توانیــد‬ ‫بــر ایــن ســوگیری غلبــه کنیــد به شــرطی کــه قبــل از هــر‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬تمــام جوانــب ان را بســنجید و بتوانیــد‬ ‫بــر اســاس بهتریــن اطالعــات موجــود تصمیــم بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توجه به زندگی روزمره‬ ‫اکنــون کــه می دانیــد اثر تقدم چیســت‪ ،‬وقــت بگذارید‬ ‫تــا مطمئــن شــوید در تصمیم گیری هــا و انتخاب هــای‬ ‫روزمــره زندگــی درســت عمــل می کنیــد‪ .‬وقتــی خوانــدن‬ ‫مقالـه ای را بــه پایــان می رســانید‪ ،‬ببینیــد چــه چیزهایــی‬ ‫را بــه خاطــر می اوریــد‪ .‬بــدون تمرکــز بــر اطالعاتــی کــه‬ ‫در ابتــدای مقالــه دریافــت کردیــد‪ ،‬همــه چیزهایــی را‬ ‫کــه یــاد گرفتیــد‪ ،‬مــرور کنیــد‪ .‬بــا انجــام ایــن عــادات‬ ‫می توانیــد از ایــن پدیــده بیشــتر اگاه شــوید و تــا حــد‬ ‫امــکان از ان اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫در زندگی تــان تــا چــه حــد بــا تاثیــرات اثــر تقــدم‬ ‫روبــه رو شــده اید؟ ایــا بــرای اجتنــاب از ان تــاش‬ ‫می کنیــد؟ لطفــا نظــرات و تجربیات تــان در ایــن زمینــه‬ ‫را بــا مــا و مخاطبــان عزیزمــان در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -548‬قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایی تاثیــر گذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫بیان و تلفظ‬ ‫بیــان (‪ )Articulation‬بــر تولیــد تک تــک صداهــا و تلفــظ نیــز بــر‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ هجاهــا در واژه تمرکــز دارد‪ .‬درواقــع بیــان‪،‬‬ ‫اخریــن مرحلــه در تولیــد گفتــار اســت‪ .‬ما انســان ها در بهره گیری‬ ‫ک مورداســتفاده در‬ ‫از زبــان‪ ،‬لب هــا و دیگــر بخش هــای متحــر ِ‬ ‫گفتــار منحصربه فــرد هســتیم‪:‬‬ ‫نخســتین عمــل در تولیــد گفتــار‪ ،‬نفس کشــیدن اســت کــه در‬ ‫ان هــوا را بــه درون یــک محفظــه ی ذخیره ســازی می کشــانید؛‬ ‫دومیــن عمــل‪ ،‬اواســازی (‪ )Phonation‬اســت؛ فراینــدی کــه در‬ ‫ان هــوا را به کمــک تارهــای صوتــی بــه ارتعــاش درمی اوریــد؛‬ ‫ســومین مرحلــه‪ ،‬رزونانــس (‪ )Resonation‬اســت کــه در ان‬ ‫حفره هــای دهــان‪ ،‬بینــی و حلــق‪ ،‬صــدا را به صورتــی تقویــت‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد ان را بشــنوید؛‬ ‫و ســرانجام مرحلــه ی بیــان قــرار دارد کــه در ان صــدا را بــا‬ ‫بهره گیــری از حرکــت دندان هــا‪ ،‬زبــان و لب هــا به صــورت‬ ‫الگوهایــی قابل تشــخیص تغییــر می دهیــد‪.‬‬ ‫کــودکان نوپــا ابتــدا صداهــای ســاده را می اموزنــد و ســپس‬ ‫ترکیب هایــی از صداهــای تکرارشــونده را یــاد می گیرنــد و پــس از‬ ‫مدتــی نیــز واژه هــا را می اموزنــد‪.‬‬ ‫شــما در ســخنرانی بــا قابلیــت فهــم ســروکار داریــد‪ .‬ایا مخاطبان‬ ‫می تواننــد انچــه را کــه می گوییــد‪ ،‬درک کنند؟ اگر صداهای اصلی‬ ‫زبــان را به صورتــی تولیــد کنیــد کــه بــا صداهای تولیدشــده توســط‬ ‫مخاطبان تــان متفــاوت باشــد‪ ،‬گفتــار شــما قابل فهــم نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬گاهــی در گفتــار محــاوره ای یــا غیررســمی‪،‬‬ ‫صدایــی را از اخــر واژه ای حــذف می کنیــم و مثــا واژه ی «اســیا»‬ ‫را به جــای «اســیاب» بـه کار می بریــم‪ .‬چالــش اصلــی ایــن اســت‬ ‫کــه ایــا می توانیــد صــدای «درســت» را هنگامــی کــه الزم اســت‪،‬‬ ‫تولیــد کنیــد‪ .‬اگــر از نظــر فیزیکــی توانایــی تولیــد صــدای درســت را‬ ‫نداریــد‪ ،‬بایــد از متخصــص گفتاردرمانــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫تمریــن کنیــد کــه هنــگام بیــان واژه هــا‪ ،‬صداهــا را جایگزیــن یــا‬ ‫حــذف نکنیــد یــا صدایــی را بــه واژه هــا نیفزاییــد؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫«فالســک» را «فالکــس» نگوییــد‪.‬‬ ‫ظ درســت برخــی از صداهــا در انهــا‬ ‫عبارت هایــی را کــه در تلف ـ ِ‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬بخوانیــد و صــدای خــود را ضبــط کنیــد‪ .‬همــراه‬ ‫بــا مربــی یــا اموزنــده ی دیگــری‪ ،‬بــه صــدای ضبط شــده ی خــود‬ ‫گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫تلفظ در زبان گفتاری‬ ‫تلفــظ (‪ )Pronunciation‬بــه توانایــی بهره گیــری درســت از‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ واژه هــا در زبان گفتاری اشــاره دارد‪ .‬گاهی‪،‬‬ ‫واژه هــا به دلیــل عوامــل فراوانــی‪ ،‬ازســوی افــراد یــا گروه هــای‬ ‫مختلــف بــه شــیوه هایی گوناگــون بیــان می شــود‪ .‬ایــن عوامــل‬ ‫منطقــه ای کــه در ان رشــد کرده ایــد‪ ،‬منطقــه ای کــه هم اکنــون‬ ‫در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬وجــود اختــال گفتــاری یــا مشــکل در‬ ‫تلفــظ برخــی صداهــا‪ ،‬قومیــت‪ ،‬طبق ـه ی اجتماعی‪-‬اقتصــادی یــا‬ ‫تحصیــات شــما را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از تلفــظ ســخن می گوییــم‪ ،‬بــر واژه هــا تمرکــز‬ ‫داریــم و برخــاف بیــان بــر تک تــک صداهــا تمرکــز نمی کنیــم‪.‬‬ ‫هجــا واحــدی بــرای توالــی صداهــای گفتــاری اســت‪ .‬بــرای‬ ‫ک»‬ ‫نمونه‪ ،‬واژه ی «کتاب» از دو هجا تشــکیل شــده اســت‪ِ « :‬‬ ‫و «تــاب»‪ .‬معمــوال هــر هجــا از یــک هســته ی هجــا (‪Syllable‬‬ ‫‪( )Nucleus‬کــه معمــوال یــک واکــه یــا حــرف صــدادار اســت)‬ ‫بــه همــراه چنــد همخــوان (حــرف بی صــدا) در اطــراف یعنــی‬ ‫در اغــاز و پایــان ان تشــکیل شــده اســت‪ .‬هجــا به عنــوان‬ ‫«واحــد ســازنده ی» واجــی (‪ )Phonological‬واژه درنظــر‬ ‫گرفتــه می شــود‪ .‬واژه ای کــه از یــک هجــا تشــکیل شــده اســت‬ ‫(ماننــد مــاه) تک هجــا (‪ )Monosyllable‬یــا تک هجایــی‬ ‫(‪ )Monosyllabic‬نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫اصطالحــات دیگــر در ایــن زمینــه شــامل واژه هــای دوهجــا‬ ‫(‪ )Disyllable‬ودوهجایــی (‪ )Disyllablic‬اســت کــه بــرای‬ ‫واژه هایــی بــه کار مــی رود کــه دو هجــا دارنــد و یــا ســه هجا‬ ‫(‪ )Trisyllable‬یــا ســه هجایی (‪ )Trisyllabic‬کــه بــه واژه هایــی‬ ‫اشــاره دارد کــه ســه هجــا دارنــد و یــا چندهجــا (‪ )Polysyllable‬و‬ ‫چندهجایــی (‪ )Polysyllabic‬کــه گاهــی بــه واژه ای اشــاره دارد که‬ ‫بیــش از ســه هجــا دارد یــا هــر واژه ای کــه بیــش از یــک هجــا دارد‪.‬‬ ‫در هنــگام تلفــظ‪ ،‬وظیفـه ی شــما شناســایی هجاهــای مختلــف‬ ‫تشــکیل دهنده ی واژه‪ ،‬به کارگرفتــن تکی ـه ی صــدا (اســترس) در‬ ‫هجاهــای مناســب و بهره گیــری از الگــوی مناســب زیروبمــی صــدا‬ ‫بــرای ایجــاد اهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫از اهنــگ بــرای افــزودن عملکــرد بــه واژه هــا نیــز اســتفاده‬ ‫می شــود؛ مثــا بــرای متمایزکــردن پرس ـش های دارای کلم ـه ی‬ ‫پرسشــی‪ ،‬پرســش های بله‪/‬خیــر‪ ،‬جمله هــای خبــری‪،‬‬ ‫جمله هــای امــری‪ ،‬درخواســت و… از اهنــگ کالم بهــره‬ ‫می گیریــم‪ .‬شــما می توانیــد بــا تغییــر الگــوی اهنــگ‪ ،‬معنــای‬ ‫جملــه را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫بــه صــدای ضبط شــده ی افــراد گوناگونــی کــه طرزبیــان و‬ ‫ســخنرانی انهــا را مــی پســندید‪ ،‬گــوش دهیــد و بــه تلفظ هــای‬ ‫انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر درمــورد تلفــظ درســت واژه ای تردیــد داریــد‪ ،‬از‬ ‫فرهنگ نامه هــای انالینــی اســتفاده کنیــد کــه در انهــا تلفــظ‬ ‫درســت واژه هــا پخــش می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــد برنامـه ای روی گوشــی هوشــمند یــا تبلــت خــود نصب‬ ‫کنیــد تــا بتوانیــد به راحتــی در همه جــا بــه ان دسترســی داشــته‬ ‫باشــید و تلفــظ و معنــای درســت واژه هــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای بررســی معنــا و تلفــظ واژه هــا می توانیــد از مترجــم گــوگل و‬ ‫گزینـه ی پخــش تلفــظ صوتی ان بهــره بگیرید‪.‬‬ ‫اگــر واژه ای را به شــکلی متفــاوت از دیگــران بنویســید‪ ،‬احتمــاال‬ ‫ان را به صورتــی متفــاوت نیــز تلفــظ خواهیــد کــرد‪ .‬بررســی کنیــد‬ ‫کــه ایــا ان واژه بــه همــان صورتــی تلفــظ می شــود کــه نوشــته‬ ‫می شــود یــا خیــر‪.‬‬ ‫می توانیــد در حضــور مربــی یــا اموزنــده ای دیگــر‪ ،‬داســتان یــا‬ ‫مقالـه ای را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و درســتی تلفظ هــای خــود‬ ‫را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫گویش‬ ‫ســخنرانان می تواننــد بــرای دســتیابی بــه تنــوع اوایــی‪ ،‬از‬ ‫گویش هایــی متفــاوت بــرای تغییــر زیروبمــی صــدا‪ ،‬ســرعت‬ ‫گفتــار‪ ،‬رســایی و بلنــدی صــدا و مکــث و وقفــه بهــره بگیرنــد‪.‬‬ ‫گویــش گونــه ای از زبــان اســت و ویژگــی انحصــاری کســانی‬ ‫به شــمار مـی رود کــه بــه ان زبــان صحبــت می کننــد‪ .‬هــر گویــش‬ ‫با واژگان‪ ،‬دســتورزبان و تلفظ های (واج شناســی (‪،)Phonology‬‬ ‫شــامل قواعــد عروضــی) خــود شــناخته می شــود‪ .‬اگــر گونه هــای‬ ‫زبانــی فقــط از نظــر تلفــظ با یکدیگر متفاوت باشــند‪ ،‬بایــد درمورد‬ ‫انهــا از اصطــاح «لهجــه» اســتفاده کنیــم؛ نــه گویــش‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬امنه صرامی‬ ‫چگونهخستهکننده‬ ‫نباشیم؛ راهکارهایی برای‬ ‫جذاب تر کردن مکالمات‬ ‫افــراد کســالت اور و خســته کننده را ممکــن اســت هــر جایــی‬ ‫ببینیــم‪ .‬ایــن افــراد باعــث می شــوند رویدادهــای مختلــف‪ ،‬وقایــع‬ ‫هیجان انگیــز و خالصــه همه چیــز خســته کننده شــود‪ .‬تقریبــا‬ ‫همــه مــا تجربــه معاشــرت بــا چنیــن افــرادی را داشــته ایم‪ ،‬حتــی‬ ‫ممکن اســت خودمان یکی از انها باشــیم‪ .‬اگر در کالس درس‪،‬‬ ‫جلســات رســمی یــا حتــی جمع هــای دوســتانه به محــض اینکــه‬ ‫شــروع بــه صحبــت می کنیــد‪ ،‬بــا چشــمانی نیمه بــاز و چهره هــای‬ ‫بی حوصلــه روب ـه رو می شــوید‪ ،‬جــای درســتی امده ایــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ذهن مخاطبان را درگیر کنید‬ ‫ذهــن انســان ماننــد نــوزادی همیشــه گرســنه اســت‪ .‬مغــز‬ ‫مــا زودتــر از انچــه کــه فکــرش را بکنیــد خســته می شــود و‬ ‫می خواهــد بــا خوراک هــای ذهنــی ســرگرم کننده تغذیــه شــود‪.‬‬ ‫جــان مدینــا‪ ،‬نویســنده پرطــرف دار نیویورک تایمــز و زیست شــناس‬ ‫تکامل مولکولی‪ ،‬معتقد اســت که مغز بازه توجه بســیار کوتاهی‬ ‫دارد‪ .‬مغــز مــا جــذب افــراد و چیزهــای عجیــب و جالــب می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن اولیــن راه بــرای اینکــه خســته کننــده نباشــیم‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه جالــب و شــگفت انگیز بــه نظــر برســیم‪ .‬در واقع بایــد کاری کنید‬ ‫کــه ذهــن مخاطــب بیشــتر درگیــر شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سناریوهای اجتماعی ازپیش تعیین شده را به کار نگیرید‬ ‫بیشــتر مــا وقتــی بــا کســی دیــدار می کنیــم یــا در قــرار مالقاتــی‬ ‫رســمی هســتیم‪ ،‬ســواالت تکراری می پرســیم و مســل ّما جواب های‬ ‫تکــراری هــم دریافــت می کنیــم‪ .‬اگــر می خواهیــم خســته کننده‬ ‫نباشــیم‪ ،‬بایــد از حاشــیه امــن خــود بیــرون بیاییــم و ســواالت مهــم‬ ‫بپرســیم‪ .‬مثــا می توانیــم یکــی از ایــن ‪ ۳‬ســوال را بپرســیم‪:‬‬ ‫‪.1‬بهترین کاری که این هفته انجام دادین چی بوده؟‬ ‫‪.2‬به جز کارکردن چی باعث می شه صبح ها از خواب بیدار بشین؟‬ ‫‪.3‬کار فعلی تون رو دوست دارین؟‬ ‫‪ .۳‬مشتاق باشید تا مردم را هیجان زده کنید‬ ‫دومیــن پیشــنهاد در جــواب بــه ایــن ســوال کــه چگونــه خســته‬ ‫کننــده نباشــیم‪ ،‬ایــن اســت کــه ســعی کنیــد مــردم را از نظــر‬ ‫عاطفــی تحریــک کنیــد‪ .‬بیشــتر تعامــات اجتماعــی یکنواخــت‬ ‫و تکراری انــد‪ ،‬یعنــی گاهــی مکالمــات روزمــره بیــش از انــدازه‬ ‫کســالت اور می شــوند‪.‬‬ ‫«چـی کار می کنــی؟»‪« ،‬چــی باعــث شــده بیای اینجا؟» ســواالتی‬ ‫هســتند کــه معمــوال در مکالمــات روزمــره پرســیده می شــوند‪ .‬این‬ ‫ســواالت هیــچ نقطــه اوجــی ندارنــد و مغــز را تحریــک نمی کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای اینکــه خســت ه کننــده نباشــیم‪ ،‬بایــد کمــی هیجــان‬ ‫عاطفــی مکالماتمــان را افزایــش بدهیم‪ .‬ســعی کنیــد از چیزهایی‬ ‫حــرف بزنیــد کــه مــردم را هیجــان زده می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جذاب به نظر برسید‬ ‫جــان دیویــی‪ ،‬روان شــناس و فیلســوف امریکایــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫اساسـی ترین ابعــاد شــخصیتی انســان ها را کشــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫او دریافتــه کــه تمــام انســان های روی زمیــن فقــط یــک چیــز‬ ‫می خواهنــد؛ احســاس کننــد مهــم هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سوال بپرسید‪ ،‬سوال بپرسید‪ ،‬سوال بپرسید‬ ‫الیســون وود بروکــس‪ ،‬اســتاد دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه‬ ‫هــاروارد‪ ،‬می گویــد یکــی از رایج تریــن شــکایات افــراد پــس از‬ ‫مکالمــه ایــن اســت کــه طــرف مقابــل به انــدازه کافــی ســوال‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫نپرســیده اســت‪ .‬مــردم عاشــق ایــن هســتند کــه دربــاره خودشــان‬ ‫حــرف بزننــد و زمانــی کــه ســایرین بــه انهــا عالقــه نشــان می دهنــد‪،‬‬ ‫احســاس خوبــی پیــدا می کننــد‪ .‬پــس چــرا از ســوال پرســیدن‬ ‫خــودداری می کنیــم؟‬ ‫بســیاری از مــردم فکــر می کننــد کــه بــا پرســیدن یــک ســوال‪،‬‬ ‫به ویــژه دربــاره موضوعــات حســاس‪ ،‬فضــول یــا ب ـی ادب بــه نظــر‬ ‫می رســند‪ .‬مــا بیــش از حــد بــه ایــن فکــر می کنیــم کــه با ســواالتمان‬ ‫مزاحــم دیگــران می شــویم‪ .‬بــا اینکــه بعضــی از چیزهــا را نبایــد از‬ ‫هــر کســی بپرســیم‪ ،‬ســوال کردن همیشــه هــم بــد نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬موضوع را عوض کنید‬ ‫پاســخ بعــدی بــه ایــن ســوال کــه چگونــه حوصلــه ســر بــر‬ ‫نباشــیم‪ ،‬راهــکاری بســیار ســاده اســت؛ موضــوع را عــوض کنیــد!‬ ‫تغییــر ســریع موضــوع مکالمــه می توانــد از خسته کننده شــدن‬ ‫ان جلوگیــری کنــد‪ .‬ممکــن اســت بــرای اینکــه در مکالمــه ای‬ ‫کســالت اور مــودب بــه نظــر برســیم‪ ،‬دربــاره موضوعــی بیــش‬ ‫از حــد صحبــت کنیــم‪ .‬در واقــع نمی خواهیــم بــه شــخصی کــه‬ ‫موضــوع را مطــرح کــرده اســت توهیــن کنیــم‪ ،‬امــا اگــر موضــوع‬ ‫عــوض شــود هــر دو طــرف ارامــش بیشــتری پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه باشید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫عامل مزاحمت اینستاگرامی دستگیر شد‬ ‫پلیس فتا از کشف یک مورد پرونده ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علی عباســی کســانی اظهار داشــت‪ :‬فــردی با مراجعه به پلیس فتــا و با طرح‬ ‫شــکایت عنــوان داشــت شــخص ناشناســی بــا دسترســی غیــر مجــاز و نفــوذ بــه پیــج اینســتاگرامی اش و پــس از در اختیــار گرفتــن پیــج توســط متهــم اقــدام بــه‬ ‫ارســال مطالب خالف شــان و مســتهجن برای دوســتان و اشــنایان شــاکی نموده اســت که پرونده ای در این خصوص تشــکیل گردید ‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نحوه محافظت‬ ‫از داده های خود‬ ‫در برابر مجرمان‬ ‫سایبری‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫محافظــت از خــود در برابــر جرائــم ســایبری بایــد اولویــت شــما‬ ‫باشــد تــا قربانــی کالهبــرداری هــای انالیــن یــا حمــات ســایبری‬ ‫نشــوید‪ .‬بــا پیــروی از مراحــل ســاده و در عیــن حــال حیاتــی‬ ‫می تــوان ار داده هــای خــود محافظــت نمــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه حفاظــت از داده هــای شــما یــک امــر ضــروری اســت‪،‬‬ ‫مشــکل پیکربنــدی نادرســت پایگاه هــای داده بــه یــک تهدیــد بزرگ‬ ‫بــرای داده هــا و اطالعــات شــخصی کاربــران تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2020‬محققــان بیــش از ‪ 10000‬پایــگاه داده ناامــن را‬ ‫شناســایی کردنــد‬ ‫چند راه برای نجات خود در برابر جرائم سایبری‬ ‫بــرای محافظــت از خــود در هنــگام اســتفاده از اینترنــت‪ ،‬نیازی به‬ ‫دانــش کامپیوتــری زیــادی نداریــد‪ .‬فقــط چند قانون ســاده را دنبال‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد از خــود در برابــر متــداول تریــن‬ ‫جرایــم ســایبری محافظــت کنید‪.‬‬ ‫‪ .1‬قفل را بررسی کنید و رمزهای عبور را فاش نکنید‬ ‫فیشــینگ شــناخته شــده ترین شــکل کالهبرداری انالین اســت‪.‬‬ ‫مجرمــان از طریــق ایمیل هــا شــامل پیونــدی هســتند کــه از انهــا‬ ‫درخواســت می کننــد روی ان کلیــک کننــد و کاربــر را بــه یــک‬ ‫وب ســایت جعلــی هدایــت می کنــد کــه از نظــر ظاهــری شــبیه بــه‬ ‫بانــک یــا خدمــات ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫کالهبــرداران کدهــای دسترســی و ســایر اطالعــات شــخصی را‬ ‫بــه دســت مــی اورنــد کــه بــا ان مــی تواننــد حســاب بانکــی قربانــی‬ ‫را ســرقت کننــد‪ .‬یــک راه خــوب بــرای تاییــد اینکــه ایــا در صفحــه‬ ‫قانونــی هســتید و نــه کالهبــردار ایــن اســت کــه به قســمت ســمت‬ ‫چــپ نــوار پیمایــش‪ ،‬جایــی کــه ادرس وب ســایت نوشــته شــده‬ ‫اســت نــگاه کنیــد و ببینیــد ایــا قفلــی ظاهــر مــی شــود کــه بــرای‬ ‫تاییــد صحــت کار مــی کنــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫نــه بانک هــا و نــه ســرویس های خریــد‪ ،‬اطالعــات محرمانــه را‬ ‫چــه از طریــق ایمیــل یــا تماس هــای تلفنــی درخواســت نمی کننــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در صــورت دریافــت ایمیــل‪ ،‬پیامــک یــا تماســی کــه‬ ‫اطالعــات شــخصی و رمــز عبــور خــود را درخواســت می کند‪ ،‬پاســخ‬ ‫ندهیــد‪ .‬همچنیــن اگــر دارای اشــتباهات امالیــی اســت و افعــال‬ ‫مــزدوج ضعیفــی دارد‪ ،‬مراقــب باشــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراقب تخفیف ها و هدایا باشید‬ ‫در بیشــتر مــوارد‪ ،‬پایــگاه تجــاری مجرمانه بر روی وب ســایت های‬ ‫کالهبــرداری اســت کــه محصــوالت را بــا قیمــت هــای پاییــن ارائــه‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬انهــا بــه قربانیــان احتمالــی ایمیــل می فرســتند و ادعــا‬ ‫می کننــد کــه برنــده یــک جایــزه‪ ،‬اشــتراک رایــگان یا همــکاری با یک‬ ‫انچه باید در مورد‬ ‫حمالت استراق سمع‬ ‫باید بدانید‬ ‫سرویس امنیت‬ ‫در دنیــای امــروز هکرهــا از انــواع مختلفــی از حمــات ســایبری‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬برخــی از حمــات بــه دلیــل خالهای امنیتی ناشــی‬ ‫از غفلــت‪ ،‬جابه جایــی پرســنل یــا خطــای انســانی ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫هــدف دیگرحمــات‪ ،‬ســوء اســتفاده از نقص هــای امنیتــی در‬ ‫شــبکه ها اســت‪ ،‬هنگامــی کــه یــک مهاجــم داده هــای ارســال‬ ‫شــده بیــن دو طــرف را قطــع‪ ،‬حــذف یــا تغییــر می دهــد‪ ،‬بــه ان‬ ‫حملــه اســتراق ســمع می گوینــد‪ ،‬در مطلــب پاییــن چیســتی و‬ ‫انــواع حمــات اســتراق ســمع بررســی می شــود‪.‬‬ ‫حمله ی استراق سمع چیست؟‬ ‫حمل ـه ی اســتراق ســمع دزدی داده اســت‪ ،‬زیــرا از طریــق یــک‬ ‫شــبکه از طریــق رایانــه یــا دســتگاه متصــل دیگــر در یــک شــبکه‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬بــه ان چــرت زدن یــا خرنــاس نیــز می گوینــد‬ ‫ایــن حملــه از اتصــاالت شــبکه ی ناامــن بــرای دسترســی بــه‬ ‫داده هــای محرمانــه ارســال شــده یــا دریافــت شــده توســط کاربــر‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ ،‬معمــوال زمانــی اتفــاق می افتــد کــه شــخصی‬ ‫بــه یــک شــبکه ناامــن یــا رمزگــذاری نشــده متصــل می شــود و‬ ‫داده هــا را بــه شــخص دیگــری منتقــل می کنــد‪.‬‬ ‫داده هــا بــا ســوء اســتفاده از یــک نقــص وبــا تکنیک هــای‬ ‫مختلــف از طریــق یــک شــبکه مجــدد منتقــل می شــوند‪،‬‬ ‫شناســایی حمــات شــنود بســیار دشــوار اســت‪ ،‬بــر خــاف ســایر‬ ‫حــات ســایبری‪ ،‬یــک بــاگ شــنیداری یــا ابــزار پایــش ممکــن‬ ‫اســت بــر عملکــرد دســتگاه یــا شــبکه تاثیــر نگــذارد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 25‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪551‬‬ ‫اموزش پیشگیری از کپی‬ ‫شدن اطالعات کارت‬ ‫(اسکیم)‬ ‫برنــد معــروف شــده اند‪.‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬مجرمــان ســایبری اغلــب‬ ‫حســاب های رســانه های اجتماعــی مشــهور و تاییــد شــده افــراد‬ ‫مشــهور را بــه خطــر می اندازنــد تــا کالهبرداری هــارا اجــرا کننــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه بــه طــور همزمــان تــاش می کننــد وجــوه و اطالعــات‬ ‫شــخصی و مالــی قربانیــان را ســرقت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراقب شبکه های عمومی باشید‬ ‫یــک شــبکه ‪ Wi-Fi‬عمومــی مــی توانــد یــک کابــوس بــرای امنیــت‬ ‫و حریــم خصوصــی انالیــن شــما باشــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در زمانــی‬ ‫کــه بــه یــک شــبکه عمومــی ‪ WI-Fi‬متصــل هســتید بایــد اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫هنــگام اســتفاده از وای فــای عمومــی چــه تهدیداتــی را می تــوان‬ ‫انتظــار داشــت؟‬ ‫خــوب‪ ،‬گشــت و گــذار ناامــن احتمــاال ًتعدادی از تهدیــدات انالین‬ ‫را متوجــه امنیــت و حریــم خصوصــی شــما مــی کنــد‪ .‬اجــازه دهیــد‬ ‫برخــی از انهــا را ببینیــم‪:‬‬ ‫راننــدگان جنــگ جدیــد‪ Wardrivers :‬کســانی هســتند که ســعی‬ ‫مــی کننــد شــبکه هــا را بــه طــور غیرقانونی هک کننــد‪ ،‬به خصوص‬ ‫در یــک شــبکه بــاز ماننــد یــک شــبکه ‪ WiFi‬رایــگان عمومــی‪ .‬ایــن‬ ‫راننــدگان جنــگ مــی تواننــد هرکســی ماننــد هکرهــا‪ ،‬مجرمــان‬ ‫حرفــه ای یــا حتــی کارمنــدان یــا رقبــای یــک تجــارت خــاص باشــند‪.‬‬ ‫بدافــزار‪ :‬یکــی از انــواع قدیمــی تهدیــدات انالیــن بدافــزاری اســت‬ ‫کــه بــر شــبکه هــای بــی ســیم نیــز تاثیــر مــی گــذارد ‪ .‬ویروس هــا‬ ‫وارد شــبکه بی ســیم می شــوند‪ ،‬درخواسـت ها را ارســال می کنند و‬ ‫بــه شــبکه های محلــی متصــل می شــوند تــا راهــی بــه نزدیک تریــن‬ ‫شــبکه های بی ســیم بــاز کننــد و سیســتم شــبکه ای را کــه ســر‬ ‫راهــش قــرار می گیــرد خــراب کننــد‪.‬‬ ‫‪-4‬از یک مدیریت رمز عبور استفاده کنید‬ ‫ایجــاد گذرواژه هــای قــوی منحصــر بــه فــرد بــرای هــر یــک از‬ ‫حســاب های مختلــف خــود بســیار مهــم اســت‪ .‬اگــر از یــک رمــز‬ ‫عبــور اولیــه بــرای هــر حســاب اســتفاده مــی کنیــد‪ ،‬داده هــای خــود‬ ‫را در معــرض خطــر قــرار مــی دهیــد‪ .‬یــک رمــز عبــور قــوی ایجــاد‬ ‫کنیــد کــه هیــچ کــس نتوانــد ان را بفهمــد‪ .‬بایــد حداقــل هشــت‬ ‫کاراکتــر‪ ،‬بــا اعــداد و حــروف مختلــف‪ ،‬بــزرگ و کوچــک باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ردیابــی یــک لیســت طوالنــی از رمزهــای عبــور‬ ‫پیچیــده کار اســانی نیســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه بایــد از‬ ‫یــک مدیــر رمــز عبــور قابــل اعتمــاد اســتفاده کنیــد ‪ .‬ایــن پلتفرم هــا‬ ‫همــه رمزهــای عبــور شــما را رمزگــذاری می کننــد و هــر کــدام را در‬ ‫یــک انبــار بســیار امــن ذخیــره می کننــد‪ .‬شــما مــی توانید بــه صورت‬ ‫انالین به مدیر رمز عبور دسترســی داشــته باشــید‪ ،‬بنابراین حتی‬ ‫اگــر از یــک مــکان راه دور کار مــی کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد در هــر کجــای‬ ‫دنیــا کــه هســتید بــه ایــن پلــت فــرم دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪-5‬دستگاه تلفن همراه خود را ایمن کنید‬ ‫بســیاری از مــردم نمــی داننــد کــه هکرهــا اغلــب قصــد دارنــد بــه‬ ‫دســتگاه هــای تلفــن همــراه قربانیــان خــود دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫مجرمــان ســایبری بــا موفقیــت کامپیوترهــا را هــک مــی کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫بســیاری از مــا معمــوال محافظــت از گوشــی هــای هوشــمند و‬ ‫تبلت هــای خــود را فرامــوش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫چه از دســتگاه تلفن همراه خود برای کســب و کار یا برای اســتفاده‬ ‫شــخصی اســتفاده کنیــد‪ ،‬بایــد ایمــن باشــد‪ .‬اکثــر مــردم تصاویــر‪،‬‬ ‫فیلم هــا‪ ،‬مخاطبیــن‪ ،‬اطالعــات بانکــی و غیــره را در تلفــن همــراه یــا‬ ‫تبلــت خــود ذخیــره مــی کننــد‪ .‬بــرای جلوگیــری از دزدیــده شــدن یــا گــم‬ ‫شــدن ایــن فایــل ها‪،‬بایــد نــکات امنیتــی را رعایــت نمائیــد‪.‬‬ ‫‪-6‬از تمام داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید‬ ‫شــما بایــد از تمــام داده هــای خــود کپــی هــای فیزیکــی و مجــازی‬ ‫تهیــه کنیــد تــا در صــورت بــه خطــر افتــادن انهــا‪ .‬بــرای ذخیــره تمــام‬ ‫داده هــای خــود بــه یــک دســتگاه تکیــه نکنیــد‪ .‬اگــر دســتگاه خــراب‬ ‫شــود یــا مــورد حملــه قــرار گیــرد‪ ،‬چگونــه مــی تــوان داده هــا را‬ ‫بازیابــی کــرد؟ عــدم پشــتیبان گیری از داده هــای شــما می توانــد‬ ‫فاجعه بــار باشــد ‪ ،‬و اگرچــه فعالیت هــای مجرمانــه ســایبری بــه‬ ‫خوبــی مســتند شــده اســت‪ ،‬مــردم هنــوز تمایلــی بــه کپــی کــردن‬ ‫داده هــای خــود ندارنــد‪ .‬ذخیــره داده هــا را در یک دســتگاه خارجی‪،‬‬ ‫ماننــد درایــو فلــش در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر تصمیــم بــه اتصــال درایــو بــه رایانــه دیگــری‬ ‫داریــد‪ ،‬بایــد بیشــتر مراقــب باشــید‪ .‬اگــر ویروســی روی رایانه وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬ممکــن اســت تمــام فایل هــا و پوش ـه های ذخیــره‬ ‫شــده روی ان را از دســت بدهیــد‪ .‬قبــل از اتصــال حافظــه‪ ،‬اســکن‬ ‫انتــی ویــروس را اجــرا کنیــد و مطمئــن شــوید کــه هیــچ بدافــزاری‬ ‫در رایانــه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫نحــوه عملکــرد حمــات اســتراق ســمع‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫حملـه ی اســتراق ســمع شــامل یــک ارتبــاط‬ ‫ضعیف تــر بیــن بیــن ســرور و کالینــت اســت‬ ‫که مهاجم می تواند ازان برای تغییر مســیر‬ ‫ترافیــک اســتفاده کند‪ ،‬مهاجمــان می توانند‬ ‫از روش هــای مختلفــی برای شــروع حمالت‬ ‫شــنود اســتفاده کننــد‪ ،‬معمــوال بــه بحث هــا‬ ‫گــوش می دهنــدو فعالیت هــای شــبکه را‬ ‫بــا اســتفاده از تجهیــزات مختلــف شــنود‬ ‫بررســی می کننــد‪ .‬مثــال ســنتی ایــن مــورد‪،‬‬ ‫قــرار دادن یــک دســتگاه شــنود اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫کار بــا قــرار دادن یــک دســتگاه شــنود یــا‬ ‫وســیله ای در زیــر یــک صندلــی‪ ،‬روی یــک‬ ‫ســطح یــا پنهــان کــردن یــک گیرنــده دریــک‬ ‫وســیله ی معمولــی ماننــد خــودکار انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا ایــن حــال دســتگاه های تلفــن‬ ‫کامپیوتــری مــدرن امــکان شــنود تلفن هــای‬ ‫الکترونیکــی را بــدون نیــاز بــه دسترســی‬ ‫فیزیکــی بــه دســتگاه فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــراز گوشــی اســتفاده نشــود‪ ،‬هکرهــا‬ ‫می تواننــد ســیگنال هایی را از طریــق خــط‬ ‫تلفــن ارســال کننــد و هرمکالم ـه ای را منتقــل‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه طــور مشــابه‪ ،‬رایانه هــا نــرم افزارنظــارت بــر شــبکه بــه‬ ‫نــام «‪« sniffer‬را ارائــه می کننــد کــه بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد‬ ‫فعالیت هــای ارتباطــی از جملــه مکالمــات صوتــی‪ ،‬چت های اینترنتی‬ ‫را ضبــط کننــد‪ ،‬هــم چنیــن بــا برنامه هایــی ان چــه را کــه کاربــران روی‬ ‫صفحــه کلیــد تایــپ می کننــدرا ضبــط می کننــد‪.‬‬ ‫دستگاه های ‪ Pickup‬چیست؟‬ ‫مهاجمــان می تواننــد بــا اســتفاده از دســتگاه هایی مثــل‬ ‫دوربین هــای فیلــم بــرداری و تقویــت کننــده کــه صــدا و تصویــر را‬ ‫ضبــط می کننــد بــه اهــداف گــوش دهنــد و انهــا را بــه پیکربنــدی‬ ‫الکترونیــک تبدیــل کننــد‪ .‬دســتگاه های شــنود خــاص می تواننــد‬ ‫داده هــای پیشــرفته را ذخیــره و بــه ایســتگاه شــنود انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫حمله‪:MITM‬‬ ‫حملــه ‪ MITM‬یــا حملــه مــرد میانــی‪ ،‬زمانــی اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫یــک مهاجــم بــه بحــث بیــن دو هــدف گــوش می دهــد‪ .‬مهاجــم‬ ‫ممکــن اســت ســعی کنــد بــه مکالمــه بیــن دو شــخص‪ ،‬دو سیســتم‬ ‫یــا یــک انســان و یــک سیســتم «گــوش دهــد»‪ .‬هــدف حملــه‬ ‫‪ MITM‬ســرقت اطالعــات شــخصی‪ ،‬رمــز عبــور یــا اطالعــات بانکــی‬ ‫و متقاعــد کــردن قربانــی بــرای انجــام اقداماتــی ماننــد تغییــر اعتبــار‬ ‫ورود‪ ،‬تکمیــل تراکنــش یــا شــروع انتقــال وجــه اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫مهاجمــان ‪ MITM‬اغلــب ســازمان ها را هــدف قــرار مــی دهنــد‪،‬‬ ‫مشــاغل و ســازمان ها نیــز در معــرض خطــر هســتتند‪.‬‬ ‫برنامه هــای نرم افــزاری بــه عنــوان ســرویس(‪ )SaaS‬مثــل‬ ‫ســرویس های پیــام رســانی‪ ،‬سیســتم های ذخیــره ســازی فایــل‬ ‫و برنامه هــای کار از راه دور‪ ،‬یــک نقطــه رودی معمولــی بــرای‬ ‫هکرهــا هســتند‪ ،‬مهاجمــان می تواننــد از ایــن برنامه هــا بــرای‬ ‫دسترســی بــه بقیــه شــبکه شــرکت اســتفاده کننــدو بــه طــور‬ ‫بالقــوه دارایی هــای مختلفــی از جملــه داده هــای مشــتری‪،‬‬ ‫مالکیــت معنــوی (‪ ) IP‬و اطالعــات خصوصــی شــرکت و کارکنــان‬ ‫ان را بــه خطــر بیاندازنــد‪.‬‬ ‫اســکیمر یا اســکیم کردن کارت یا کپی کردن کارت همانطور‬ ‫کــه از اســم ان پیــدا اســت یعنــی کپــی کــردن کارت عابربانــک‬ ‫بــه شــیوه های مختلــف‬ ‫وقتــی یــک کارت کپــی می شــود یعنــی عــاوه بــر انکــه یــک‬ ‫کارت عابربانــک در دســت مالــک اســت‪ ،‬کپــی همــان کارت نیز‬ ‫هماننــد کارت هــای معمولــی دیگــر در دســت ســارق می باشــد‬ ‫و رمــز کارت را هــم در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫ش کپــی کــردن کارت قربانیــان بصــورت ســخت افزاری‬ ‫رو ‬ ‫صــورت می گیــرد بــدان معنــی کــه یــک دســتگاه کوچــک‬ ‫وجــود دارد و در جاه هایــی نصــب می شــود کــه قربانــی بــرای‬ ‫انجــام تراکنــش از ان وســیله اســتفاده می کنــد؛ هماننــد‬ ‫دســتگاه خودپــرداز‪ ATM‬و کارتخوان هــای فروشــگاه(‪ )pos‬که‬ ‫بیشــترین عامــل کپــی کــردن کارت می باشــند‪.‬‬ ‫در دســتگاه خودپــرداز ‪ ATM‬روش کپــی کــردن کارت بدیــن‬ ‫صورت اســت که ســارق یک قطعه ســخت افزاری را در محل‬ ‫ورود کارت بــه خودپــرداز نصــب می کنــد تــا بمحــض ورود کارت‬ ‫به دســتگاه ‪ ATM‬عملیات کپی انجام شــود و تکنیک ســرقت‬ ‫رمــز نیــز بــه روش هــای زیــر صــورت می گیــرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬از طریــق نصــب یــک دوربیــن بــر روی صفحــه کلیــد‬ ‫خودپــرداز‪.‬‬ ‫‪ -2‬از طریــق نصــب یــک کیالگــر ســخت افزاری بــر روی صفحه‬ ‫کلید عابربانک‪.‬‬ ‫‪ -3‬بصــورت مشــاهده مســتقیم ســارق در هنــگام انجــام‬ ‫تراکنــش‪.‬‬ ‫روش دوم یــا دســتگاه کارتخــوان( ‪ )pos‬هنــگام خریــد از‬ ‫فروشــگاه ها صــورت می گیــرد کــه اغلــب فروشــگاه های‬ ‫کوچــک بیــن شــهری‪ ،‬دســتفروش ها‪ ،‬دکه هــا‪ ،‬وانت هــای‬ ‫ســیار و‪ ...‬می باشــند و تکنیک ان بدین صورت اســت که یک‬ ‫دســتگاه اســکیمر شــبیه به کارتخوان وجود دارد که فروشــنده‬ ‫هنــگام خریــد کارت عابربانــک را بــا پرســیدن رمــز از قربانــی‬ ‫دریافــت می کنــد و ان را در دســتگاه اســکیمر کپــی می کنــد و‬ ‫در اســرع وقــت حســاب قربانــی را خالــی می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای پیشــگیری از کپــی شــدن کارت توســط ســارقین نــکات‬ ‫زیــر را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ )1‬قبــل از انجــام عملیــات پرداخــت حتمــا بررســی کنیــد‬ ‫قطعــه دیگــری بــه دســتگاه خودپــرداز یــا دســتگاه کارتخــوان‬ ‫متصــل نباشــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬اگــر فــرد مشــکوکی در نزدیــک خــود مشــاهده کردیــد‬ ‫یــا دســتگاه خودپــرداز دارای چســب خوردگــی بــود عملیــات‬ ‫پرداخــت را انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬از دســتگاه هــای پرداختــی در معــرض دیــد اســتفاده‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ )4‬هنــگام خریــد از فروشــگاه ها خودتــان عملیــات پرداخــت‬ ‫را انجــام دهیــد و کارتتــان را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫‪ )5‬اگر کارت شــما در چند دســتگاه کشــیده شــد یا چندبار از‬ ‫ان اســتفاده شــد شــک کنید‪.‬‬ ‫‪ )6‬در هنــگام خریــد از فروشــگاه های بیــن راهــی‪ ،‬دکه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه های ســیار‪ ،‬دســتفروش ها و‪ ...‬نهایــت دقــت را‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ )7‬سامانه پیامکی حساب بانکی خود را فعال کنید‪.‬‬ ‫‪ )8‬رمز کارت بانکی خود را بصورت دوره ای تغییر دهید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫همایش روزجهانی اهداکنندگان خون در گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -551‬سال هشتم‬ ‫‪-551-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/15‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/15 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 15‬‬ ‫‪15-- 1401 //03‬‬ ‫چهار شنبه ‪03//25‬‬ ‫‪48‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خطرات زبان‬ ‫ســبُعٌ ‪ ،‬ا ِ ْ ِّ‬ ‫ــی عَنْــ ُ ه عَقَــر َ ‪.‬‬ ‫ســا ُ‬ ‫ن َ‬ ‫قــال علــی ( علیه الســام ) الل ِّ َ‬ ‫ن خُل َ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) مى فرمایــد‪ :‬زبــان درنــده اى اســت کــه‬ ‫اگــر رهایــش کنــى بــه تــو اســیب مى رســاند و مــى دَرَد‪.‬‬ ‫امــام علــی( ع ) در ایــن گفتــار حکیمانــۀ خــود بــه خطــرات زبــان‬ ‫اشــاره کــرده مى فرمایــد‪« :‬زبــان درنــده اى اســت کــه اگــر رهایــش‬ ‫ن ‬ ‫ســبُعٌ ‪ ،‬ا ِ ْ‬ ‫ســا ُ‬ ‫ن َ‬ ‫کنــى بــه تــو اســیب مى رســاند و تــو را مـى دَرَد»؛ (الل ِّ َ‬ ‫ِّ‬ ‫ـی عَن ْـ ُه عَقَــرَ) ‪.‬‬ ‫خُلـ َ‬ ‫شــک نیســت کــه یکــى از بزرگتریــن افتخــارات انســان نطــق و بیــان‬ ‫اســت کــه بــه وســیله زبــان انجــام مى گیــرد و بــه واســطۀ ان بــر تمــام‬ ‫جانــداران ترجیــح دارد بــه همیــن دلیــل خــدا در ســورۀ «الرحمــن»‬ ‫کــه ســورۀ شــرح نعمت هــاى الهــى اســت بعــد از افرینــش انســان‬ ‫ن *‬ ‫بــه نعمــت نطــق و بیــان اشــاره مى کنــد و مى فرمایــد‪« :‬ا َلرَّحْمــ ُ‬ ‫ن » و قســمت عمــدۀ‬ ‫عَلَّــ َ‬ ‫ن * عَلَّمَــ ُ ه الْبَیــا َ‬ ‫ن * خَلَــقَ الْاِن ْســا َ‬ ‫م الْقُــرْا َ‬ ‫علــوم و دانش هــا از طریــق زبــان از نســلى بــه نســل بعــد منتقــل‬ ‫شــده و دامنــۀ تمــدن انســان را گســترش داده اســت و اگــر زبــان‬ ‫نبــود انســان همچــون حیوانــى بــود‪.‬‬ ‫نعمت ها هر چه بزرگ تر باشد چنانچه از ان به طرز بدى استفاده‬ ‫شــود خطراتــش عظیم تــر اســت‪ .‬هیــچ عضــوى از اعضــاى انســان بــه‬ ‫انــدازۀ زبــان بى قیدوبنــد خطرنــاک نیســت به طــورى کــه گاه مى شــود‬ ‫یــک جملــه اتــش جنگــى را مى افــروزد و ســبب ریختــن خون هــا و‬ ‫هتــک نوامیــس و از بیــن رفتــن ارامــش و امنیــت جامعــه مى گــردد‪،‬‬ ‫لــذا در حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص)مى خوانیــم کــه خداونــد زبــان‬ ‫را عذابــى مى کنــد کــه هیــچ یــک از اعضــاى بــدن را بــا ان عــذاب‬ ‫نمى کنــد‪ .‬زبــان عرضــه مـى دارد اى پــروردگار تــو مــرا مجازاتــى کــردى‬ ‫کــه هیــچ چیــز را بــا ان مجــازات نکــردى خداونــد بــه او مى فرمایــد‪:‬‬ ‫س ـفَکَ ‬ ‫غــتْ مَشــارِقَ الْار ْ ِ ‬ ‫«خ َرَجَــتْ مِنـْـکَ ک َلِمَ ـه ٌ فَبَل َ َ‬ ‫ض و َ مَغارِبَهــا‪ ،‬ف َ َ‬ ‫ج ‬ ‫لُ الْحَــرا ُ ‬ ‫ـب بِهَــا الْمــا ‬ ‫م الْحَــرا ُ ‬ ‫بِهــا ال ـد َّ ُ ‬ ‫م و َ ان ْتَهَــکَ بِهَــا الْفَــر ُ‬ ‫م و َ ان ْتَهَـ َ‬ ‫ب بـ ِه ِ شَ ــیْئا ً م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫م ‪ ،‬و َ عِزَّتــى و َ جَاللــى ل َاُعَذَّبَنـ َّـکَ ب ِ َ‬ ‫الْحَــرا ُ‬ ‫ـذاب ال اُعَــذ ِّ ُ‬ ‫عـ ٍ‬ ‫جَوارِحِــکَ ؛ ســخنى از تــو خــارج شــد و بــه شــرق و غــرب زمیــن رســید‬ ‫و بــه ســبب ان خــون بیگناهــان ریختــه شــد و امــوال مــردم غــارت‬ ‫گردیــد و نوامیــس مــردم بــر بــاد رفــت بــه عــزت و جاللــم ســوگند‬ ‫تــو را مجازاتــى مى کنــم کــه هیچ یــک از اعضــا را بــا ان مجــازات‬ ‫نخواهــم کــرد»‪.‬‬ ‫قبــا ً نیــز گفته ایــم کــه قســمت مهمــى از گناهــان کبیــره و خطرنــاک‬ ‫(حــدود ســى گنــاه) بــا زبــان انجــام مى شــود‪.‬‬ ‫زبانــى خالــى از قیــد و بنــد و بــدون مانــع و قانــع در حالــى کــه ایــن‬ ‫زبــان مى توانــد بهتریــن وســیلۀ خیــر و ســعادت باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حدیثــى از امــام باقــر علیــه الســام مى خوانیــم‬ ‫ن هــذا اللِّســا َ ‬ ‫ن‬ ‫م ا َّ‬ ‫کــه ابــوذر رحمــه اللــه مى گفت‪«:‬یــا مُبْتَغِــی الْعِل ْـ ِ‬ ‫م عَل ـى ‬ ‫ى لِســانِکَ ک َمــا تَخْت ِـ ُ ‬ ‫م عَل ـ ‬ ‫ح شَ ــر ٍ فَاخْت ِـ ْ ‬ ‫ح خ َیْــر ٍ و َ مِفْتــا ُ‬ ‫مِفْتــا ُ‬ ‫هبـ ِـکَ و َ وَرَقِــکَ ؛ اى طالــب علــم ایــن زبــان کلیــد خیــر و شــر اســت‪،‬‬ ‫ذَ َ‬ ‫بنابرایــن بــر زبانــت قفــل و بنــد نــه همان گونــه کــه بــر درهــم و‬ ‫دینــارت قفــل و بنــد مى نهــى»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۴‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت سوم‪:‬‬ ‫بعــد از بیدارشــدن هنــوز گیــج و منــگ بــودم و فکــر می کــردم‬ ‫در همدانــم‪ .‬کمــی کــه گیجــی از ســرم رفــت و ســرحال شــدم‪،‬‬ ‫بــه اطرافــم نــگاه کــردم و متوجــه شــدم کــه واقعــا جــای دیگــری‬ ‫امــده ام‪ .‬کمــی روی تختــم مانــدم‪ .‬ســلول تقریبــا خالــی بــود‪.‬‬ ‫نیــم خیــز شــدم‪ .‬یکــی از هــم ســلولی هایم داشــت لیوان هــای‬ ‫چــای را می شســت‪ .‬ســامی کــردم‪ .‬هــم ســلولی ام بــا‬ ‫خوشــرویی جوابــم را داد و بــه قــوری چــای اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ چــای تــو قــوری هســت‪ ،‬نــان و پنیــر هــم داخــل ســفره‪.‬‬‫لبخنــدی زدم‪ .‬هنــوز بدنــم کســل بــود و احســاس خســتگی‬ ‫می کــردم‪ .‬از تخــت پاییــن امــدم‪.‬‬ ‫همــه بــه ســالنی کــه محلــی بــرای مطالعــه و کارهــای دیگــر‬ ‫بــود‪ ،‬رفتــه بودنــد‪ .‬غریبــه بــودم و بــا محــل نااشــنا‪ .‬دقایقــی‬ ‫بعــد مــن هــم مثــل دیگــران بــه ســمت ســالن رفتــم‪.‬‬ ‫هم همــه ای شــنیده می شــد‪ .‬وقتــی رســیدم‪ ،‬بــا دقــت و بــا‬ ‫تعجــب بــه انچــه در اطرافــم بــود نــگاه کــردم‪ .‬بــاورم نمی شــد!‬ ‫فکــر می کــردم خــواب مــی بینــم‪ .‬بــه زندانیــان و اختالطشــان‬ ‫نــگاه می کــردم‪ .‬خیلــی برایــم جالــب بــود‪.‬‬ ‫چنــدان طــول نکشــید‪ .‬متوجــه شــدم همــه انهایــی کــه‬ ‫اتهامشــان سیاســی و مثــل مــن بــود‪ ،‬یــک جــا جمع انــد‪ .‬در‬ ‫میانشــان دکتــری دانشــجو‪ ،‬مهنــدس‪ ،‬معلــم‪ ،‬نویســنده‪،‬‬ ‫روحانــی‪ ،‬بــازاری و مــردم عــادی بــود‪ .‬نفســی بــه راحتــی‬ ‫کشــیدم‪ .‬دلــم ارام شــده بــود‪ .‬خــودم را روبــه روی کســانی‬ ‫می دیــدم کــه شــناخته شــده و سرشــناس بودنــد‪.‬‬ ‫بــاورم نمیشــد! خیلــی زود دیــدم بــا کســانی چــون ایــت اللــه‬ ‫طالقانــی‪ ،‬ایــت اللــه ربانــی‪ ،‬ایــت اللــه انــوری و دیگــر بزرگانی‬ ‫چــون اقایــان ســرحدی زاده‪ ،‬نبــوی‪ ،‬رفســنجانی‪ ،‬مهــدی‬ ‫عراقــی‪ ،‬عــزت شــاهی و جــواد منصــوری هــم بنــد هســتم‪.‬‬ ‫مدیریــت و رهبــری زندانیــان و بندهــا بــه عهــده جــواد منصــوری‬ ‫بــود و بــرای ورودی هــای بــا اتهــام سیاســی برنامه ریــزی می کــرد‪.‬‬ ‫ان قــدر از ایــن اتفــاق ذوق زده بــودم کــه احســاس می کــردم‬ ‫وارد دانشــگاهی بــزرگ‪ ،‬متشــکل از تمــام اقشــار شــده ام‪.‬‬ ‫ســعی کــردم بهتریــن اســتفاده را از ایــن فرصــت بــه دســت‬ ‫امــده بــرای ارتقــای فکــری و علمــی و فرهنگــی ببــرم‪ .‬همــه‬ ‫طبــق برنامه ریــزی مســئوالن بنــد‪ ،‬برنامــه روزانــه منظمــی‬ ‫داشــتند‪ .‬ایــن برنامــه شــرکت در کالس هــای ایدئولــوژی و‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی بــود‪ .‬انچــه باعــث خوشــحالی بیشــترم‬ ‫شــد‪ ،‬شــرکت در نمــاز جماعــت بــود کــه گاهــی بــه امامــت‬ ‫ایــت اللــه طالقانــی برگــزار مــی شــد‪........‬‬ ‫زمزمــه اعتراضــات مردمــی و اخبــار تظاهــرات و اشــوب ها در‬ ‫سراســر کشــور بــه گــوش مــا هــم می رســید و در جریــان اخبار‬ ‫بیــرون از زنــدان قــرار می گرفتیــم‪ .‬ارزو می کــردم ای کاش‬ ‫مــن هــم در کنــار مــردم در خیابانهــا بــودم تــا نتیجــه مبارزاتــم‬ ‫را در تظاهــرات خیابانــی بــه چشــم می دیــدم‪.‬‬ ‫چیــزی نگذشــت کــه بــا امــدن مامــوران صلیب ســرخ جهانی‬ ‫بــه ایــران و بــاز شــدن درهــای زندان هــا‪ ،‬همــه زندانی هــای‬ ‫سیاســی بــا نظــارت صلیــب ســرخ ازاد شــدند‪.‬‬ ‫زندانیــان سیاســی عراقــی در بنــد رژیــم‪ ،‬از جملــه محمــد‬ ‫جاســم العــزاوی هــم ازاد شــدند و بــه کشورشــان برگشــتند‪.‬‬ ‫مــن هــم جــزء زندانیــان سیاســی بــودم کــه صلیــب ســرخ‬ ‫جهانــی ازادم کــرد‪.‬‬ ‫محوطــه روبــه روی زنــدان مملــو از جمعیــت بــود‪ .‬همه امده‬ ‫بودنــد تــا از عزیزانشــان اســتقبال کننــد‪ .‬از در بــزرگ زنــدان‬ ‫بیــرون امــدم‪ .‬وقتــی جمعیــت را دیــدم‪ ،‬مطمئــن شــدم کــه‬ ‫دیگــر ازاد شــده ام‪ .‬نگاهــی بــه اســمان بــاالی ســرم انداختــم؛‬ ‫مثــل همیشــه زیبــا و مهربــان و پــر از رحمــت الهــی بــود‪.‬‬ ‫درســت مثــل همــان اســمانی کــه از حیــاط زنــدان میدیــدم؛‬ ‫امــا اینجــا دیگــر مامــوران مواظبمــان نبودنــد و بــوی ازادی بــه‬ ‫مشــام مــی رســید‪.‬‬ ‫«روستای گچی سوباال روستای‬ ‫برای گردشگر تفریح»‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫وجــه تســمیه روستا‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال از زمــان یکجــا نشــینی عشــایرین ترکمــن در حــدود‬ ‫‪ 220‬ســال قبــل در ایــن مــکان بعنــوان عشــایر ترکمــن بــا خانه هــای چوبــی االچیــق (اق اوی و‬ ‫قــره اوی) ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫وجه تسمیه روستا بیشتر روایتی دو گونه دارد‪ -1:‬با توجه به اینکه در این منطقه کوهستانی‬ ‫دامــداران اکثــرا متمایل بــه نگهــداری بز داشــتند چون همزیســتی و ســازگاری حیــوان بز درمنطقه‬ ‫کوهســتانی در حــد بــاال مــی باشــد بــه همیــن خاطــر بدلیــل وجــود اب کافــی و نگهــداری بــز نــام‬ ‫گچــی ســو نــام گــذاری شــده اســت‪ .‬بدلیــل وجــود اب روان در رودخانــه طولــی داخــل روســتا نــام‬ ‫روســتا ‪،‬گچــی ســو یعنــی اب در حــال گــذر نــام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخچــه روســتا‪ :‬اهالــی روســتای گچــی ســو بــاال از حــدود ‪ 220‬ســال قبــل در ایــن روســتا‬ ‫ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬صنایــع دســتی رایــج و یــا منســوخ شــده‪ :‬صنایــع دســتی رایــج‪ :‬قالــی و قالیچــه ‪.‬پشــتی‬ ‫بافی‪،‬گلیــم بافی‪،‬لبــاس دوزی‪ ،‬ســوزن دوزی و نمــد مالــی‬ ‫منســوخ شــده‪ :‬نــخ ریســی از پشــم گوســفند و رنــگ کاری طبیعــی نــخ مــورد نیــاز قالــی بافــی از‬ ‫ی و خــود رو در منطقــه‪ ،‬پوســتین دوزی یعنــی بــا‬ ‫پوســت انــار و دیگــر گیاهــان وحشــی و طبیعـ ‬ ‫تهیــه و پــاک ســازی ســنتی پوســت بــره و گوســفند و دوختــن پوســتین از انهــا‬ ‫چارق دوزی‪ :‬دوختن و اماده ســازی کفش چوپانان از پوســت گوســفند بصورت ســنتی خیلی‬ ‫گــرم و ضــد اب بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬جاذبه های گردشگری با ذکر فاصله از روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجــود مقبــره و زیارتــگاه حضــرت خالــد نبــی(ع) یکــی از انبیــا الهــی دوران فتــرت و یارانــش بــا‬ ‫فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــری از روســتا چشــمه خضــر زنــده و درختــان ‪ 0222‬ســاله کهــن بنــام اورس اغــاچ‬ ‫بــا فاصلــه ‪ 0‬کیلومتــر از روســتا‬ ‫خیلــی دلــم میخواســت مثــل دیگــران کــه بــه استقبالشــان‬ ‫امــده بودنــد‪ ،‬مــن هــم اســتقبال کننــده داشــتم‪ ،‬امــا خیلــی زود‬ ‫از فکــرم پشــیمان شــدم‪ .‬مردمــی کــه انجــا بودنــد‪ ،‬از دیدنــم‬ ‫ابــراز خوشــحالی می کردنــد و مــن را در اغــوش مــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫خــدا میدانــد کــه چقــدر دلــم بــرای عزیزانــم تنــگ شــده بــود‪ .‬بــه‬ ‫ارامــی از میــان جمعیــت بیــرون رفتــم تــا ســوار شــوم و خــود را‬ ‫بــه ایســتگاه قطــار برســانم‪ .‬مثــل دیگران شــاد بــودم‪ ،‬اما بغضی‬ ‫در گلویــم نهفتــه بــود‪.‬‬ ‫صدایی در میان همهمه مردم شنیده می شد‪:‬‬ ‫ بویه صالح‪ ،‬صالح!‬‫کســی من را صدا می کرد‪ .‬صدایی اشــنا! انگار داشــتم خواب‬ ‫می دیدم‪ .‬نه واقعا کســی صدایم می کرد‪ .‬برگشــتم و با کمال‬ ‫تعجــب پــدرم را دیــدم کــه بــا دســتهای گشــاده و قــدم هــای تنــد‬ ‫بــه طرفــم مــی ایــد‪ .‬فکــر کردم اشــتباه می کنــم‪ ،‬اما نه‪ ،‬اشــتباه‬ ‫نمی کردم‪ ،‬پدرم بود‪ .‬پاهایم قدرت حرکت نداشتند‪.‬‬ ‫شــادی وصــف ناپذیــری بــر وجــودم ســرازیر شــده بــود کــه‬ ‫حرکــت را از مــن گرفتــه بــود‪ .‬میــان بهــت و نابــاوری‪ ،‬پــدرم بــه‬ ‫مــن رســید‪ .‬مــن را در اغــوش کشــید‪ .‬هــر دو به گریه افتادیم‬ ‫و همدیگــر را مــی بوســیدیم و می بوییدیــم‪.‬‬ ‫هشــت ســال از روزی که به زندان افتاده بودم می گذشــت‪.‬‬ ‫باالخــره پــس از گذرانــدن محکومیتهایــم در زنــدان کارون و‬ ‫همــدان و قصــر‪ ،‬بــوی ازادی بــه مشــامم رســید‪.‬‬ ‫در پرونــده ام نوشــته بــود‪« :‬صالــح قــاری فرزنــد مهدی به علت‬ ‫تجــرد و داشــتن والدیــن پیــر مشــمول عفــو ملوکانــه گردیــده و‬ ‫حکــم اعــدام بــه پانــزده ســال حبــس تقلیــل یافتــه و بــا وســاطت‬ ‫مامــوران صلیــب ســرخ از زنــدان ازاد گردیــده اســت‪».‬‬ ‫‪ -3‬محوطــه تاریخــی گورســتان‬ ‫خالــد نبــی کــه در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬موقعیــت روســتا بــا ذکــر‬ ‫فاصلــه از نزدیکتریــن شــهر و مرکــز‬ ‫استان‪:‬روســتای گچــی ســو بــاال در‬ ‫شــرق اســتان و در میــان تپــه ماهــور‬ ‫هــای خالــد نبــی و در فاصلــه ‪55‬‬ ‫کیلومتری از شهرستان کالله و ‪185‬‬ ‫کیلومتــری مرکــز اســتان واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬نــوع تاسیســات گردشــگری‬ ‫موجــود در ان روســتا بــا ذکــر‬ ‫تاسیســات‪ :‬اقامتــگاه بومگــردی‬ ‫در روســتای گچــی ســو بــاال وجــود‬ ‫دارد کــه بــرای اقامــت شــبانه نیــز‬ ‫می تــوان از انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫‪ -7‬امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود روســتا بــرای اســتفاده گردشــگران‪ :‬وجــود اقامتــگاه‬ ‫بومگــردی‪ ،‬مجموعــه تاریخــی و گردشــگری خالــد نبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی در گورســتان تاریخی‬ ‫و زیارتــگاه خالــد نبــی‪ ،‬راه دسترســی اســفالته ‪ ،‬اینترنــت و بــرق‬ ‫‪-8‬موسیقی های محلی رایج روستا‪:‬‬ ‫‪ -1‬دوتار ترکمنی و خوانش اشعار مختومقلی فراغی بعنوان ایدم ترکمنی و دیگر شاعران ترکمن‬ ‫ذکر خنجر ؛ الالیی دختران ؛هودی مادران‬ ‫‪ -9‬مراســمات ایینی رایج محلی در روســتا‪ :‬مراســم اق قویین )رســیدن به ســن ‪63‬سالگی(مراسم‬ ‫تهیــه ســاری یــاغ )روغــن زرد( –مراســم گــورش )کشــتی گیــری( ‪-‬مراســم ختنه پســران –مراســم‬ ‫دنــدان در اوردن فرزند‪-‬مراســم حج‪-‬مراســم تولــد و نــام گــذاری– مراســم عروســی (ترکمــن)‬ ‫‪ -10‬شغل و حرفه مردم‪ :‬شغل ساکنین روستا اغلب دامداری و کشاورزی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نــوع محصــوالت کشــاورزی و دامــداری روستا‪:‬محصوالت کشــاورزی گندم‪،‬جو‪،‬کلزا‪،‬هندوانه‬ ‫تخمی‪،‬کنجدوافتابگــردان محصــوالت دامداری‪،‬نگهــداری گاو‪،‬گوســفند‪ ،‬بــز و ماکیــان ‪ ،‬شــتر و‬ ‫پــرورش اســب مــی باشــد‪.‬مانند گوشــت قرمز‪،‬فــروش بره‪،‬کره‪،‬کشک‪،‬دوغ‪،‬پشــم‬ ‫‪ -12‬جمعیت ساکن با ذکر اقوام های ساکن در روستا‪:‬‬ ‫جمعیت روستا ‪ 622‬نفر و قوم ترکمن می باشند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

روزنامه بازار کسب و کار پارس 730

شماره : 730
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!