روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 550 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 550

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 550

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 550

‫سه شنبه‬ ‫شماره ‪47 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /14-2022/ June/ 14-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪550‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫با اجرای قانون جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن اینده روشن در صنعت‬ ‫‪2‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در بازار‬ ‫عرضه ارز‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫‪5‬‬ ‫راهکارهای درمان معضل‬ ‫«کار کودک» چیست؟‬ ‫الویت مهم اموزش‬ ‫کانون زنان بازرگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازار ارز در روزهای اینده‬ ‫با ورود بانک مرکزی‬ ‫ساماندهیمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫با حذف ارزترجیحی‪،‬‬ ‫بستر رانت وفساد‬ ‫برچیده می شود‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه مهم تریــن‬ ‫مزیــت حــذف و اصــاح ارز ترجیحــی از بیــن بــردن بســتر رانــت‬ ‫و فســاد بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬گفــت‪ :‬بهتریــن راه حــل پرداخــت‬ ‫نقــدی یارانــه اســت و نبایــد تجربــه تلــخ و مشــکالت کاالبــرگ‬ ‫و تکــرار کوپــن اجــرای شــود چــرا کــه ایــن راه‪ ،‬راه بســیار اشــتباهی اســت و‬ ‫می توانــد باعــث بــروز مشــکالتی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تقریبــا ًهیــچ شــک و شــبهه ای در کشــور در ارتبــاط بــا‬ ‫ضــرورت حــذف ارز ترجیحــی وجــود نــدارد‪ .‬اغلــب کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی‬ ‫اذعــان دارنــد کــه سیاســت ارز ترجیحــی کشــور را بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو کــرده‬ ‫بــود و بایــد حــذف می شــد‪ .‬بــه عقیــده ی ایــن افــراد‪ ،‬حــذف ایــن سیاســت هــر روز کــه‬ ‫بــه تاخیــر می افتــاد‪ ،‬کشــور بیشــتر دچــار تنــش می شــد‪.‬‬ ‫امــا بــه نظــر می رســد اختــاف نظراتــی در مــورد نحــوه ی اعطــای یارانــه بــه مــردم‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در مــورد بــه خطــر نیفتــادن ســامت مــردم‪ ،‬برخــی معتقدنــد بــرای‬ ‫حصــول اطمینــان بایــد یارانــه را در قالــب کاالبــرگ در اختیــار مصرف کننــدگان قــرار‬ ‫دهیــم؛ در کشــور یارانـه ی نقــدی بــه عقیــده ی ایــن افــراد‪ ،‬باعــث بروز تورم می شــود‪،‬‬ ‫امــا مخالفــان کاالبــرگ اعتقــاد دارنــد کــه اعطــای کاالبــرگ بــه القــای شــرایط جنگــی‬ ‫بــه مــردم منجــر می شــود‪ ،‬اثــرات تورمــی دارد و نمی تــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه‬ ‫حتمــا ًخانوارهــا ایــن کاالهــا را مصــرف می کننــد و انهــا را نمی فروشــند‪.‬‬ ‫ارز ترجیحی‪ ،‬ارز رانتی است‪ /‬اقدام قابل تقدیر دولت سیزدهم‬ ‫«احمدرضــا فرشــچیان» عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران ‪ ،‬بــا اشــاره بــه ایــن کــه تمامــی‬ ‫فعــاالن بخــش خصوصــی بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــتند ارز ترجیحــی بایــد حــذف‬ ‫شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اعضــای اتــاق بازرگانــی و تشــکل های مختلــف بــه دولــت اعتراض‬ ‫داشــتند و خواســتار حذف این سیاســت مشــکل افرین بودند‪ .‬همه اذعان داشــتند‬ ‫کــه ایــن ارز رانتــی اســت و اعطــای ان صحیــح نیســت‪ ،‬امــا دولت قبل تمایل داشــت‬ ‫ایــن سیاســت غلــط را ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫بــه گفتـه ی ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران‪ ،‬حــذف ارز ترجیحــی یــک ضــرورت‬ ‫بــود‪ .‬متاســفانه ایــن سیاســت اشــتباه از ســال ‪ ۹۷‬تــا االن بــه دالیــل مختلــف‬ ‫ادامــه یافــت و کشــور را مبتــا بــه مشــکالت عدیــده ای کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه دولــت ســیزدهم بــه حــذف و اصــاح سیاســت ارز‬ ‫ترجیحــی پرداخــت و بــه نحــوی ایــن موضــوع حل وفصــل شــد‪ ،‬البتــه بایــد قبــول‬ ‫کنیــم کــه حــذف ارز ترجیحــی تبعاتــی دارد‪ ،‬امــا دولــت قــول داده اســت کــه‬ ‫اوضــاع را مدیریــت کنــد‪ .‬قــول مســاعد دولــت بــرای جبــران گرانی هــا به ویــژه‬ ‫بــرای اقشــار ضعیــف جامعــه از طریــق یارانــه قابل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫نرخ ارز کاهش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫پرداخت نقدی یارانه بهترین راه حل است‬ ‫فرشــچیان افــزود‪ :‬بایــد توســط دولــت به دقــت مــورد بررســی قــرار بگیــرد کــه ایــا‬ ‫موضــوع کاالبــرگ دادن مثمــر ثمــر می توانــد باشــد یــا نــه‪ ،‬امــا بنــده معتقــدم‪،‬‬ ‫کــه عرضــه کاالبــرگ می توانــد تکــرار تجربــه کوپــن و مشــکالت ان اســت کــه‬ ‫ایــن راه‪ ،‬راه بســیار اشــتباهی اســت و مشــکالتی را می توانــد بــه وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫بهتریــن راه حــل پرداخــت نقــدی یارانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال اقتصــادی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای خانوارهــا دولــت موظــف اســت‬ ‫ک در نظــر بگیــرد و بــه خانواده هــا ایــن ازادی را بدهــد کــه‬ ‫هزینـه ای را بعنــوان کمـ ‬ ‫خودشــان در مــورد نحــوه ی هزینه کــردن ایــن مبالــغ تصمیــم بگیرنــد‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬به‬ ‫نظــرم بهتــر اســت دولــت وارد ایــن بحث هــا نشــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یارانــه یــک کمک هزین ـه ی زندگــی اســت کــه دولــت ان را در‬ ‫اختیــار اقشــار مختلــف به ویــژه دهک هــای پاییــن قــرار می دهــد‪ .‬و روی ایــن‬ ‫موضــوع دولــت نبایــد حساســیت زیــادی داشــته باشــد کــه بــرای تهی ـه ی کــدام‬ ‫یــک از ضروریــات زندگی شــان خانوارهــا ایــن کمک هزینــه را مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬چــرا کــه خانواده هــا را نبایــد اجبــار بــه خریــد کاالیــی کــه مدنظــر‬ ‫دولــت اســت کنیــم تــا ان را تهیــه و مصــرف کننــد‪.‬‬ ‫از بین بردن بستر رانت و فساد مهم ترین مزیت حذف ارز ترجیحی‬ ‫فرشــچیان در ادمــه گفــت‪ :‬از مهم تریــن مزیتهــای حــذف ارز ترجیحــی از بیــن بــردن‬ ‫بســتر رانت و فســاد و بعنوان سیاســت جدید هدفمندی یارانه ها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫کــه اگــر یارانــه به صــورت نقــدی پرداخــت شــود‪ ،‬می توانــد قــدرت خریــد مــردم را افزایش‬ ‫دهــد و مشــکالتی را کــه ارز ترجیحــی بــرای انــان بــه وجــود اورده را حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه ایــا بــرای جبــران گرانی هــای مبلــغ فعلــی یارانــه کافــی اســت‬ ‫یــا خیــر موضــوع وســیعی اســت‪ .‬و نیــاز بــه بررس ـی های کارشناســانه دارد‪ ،‬تــا‬ ‫مشــخص شــود کــه بــا توجــه بــه گرانی هــای بــه وجــود امــده‪ ،‬مبلــغ یارانــه چقــدر‬ ‫بایــد باشــد‪.‬‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران در مــورد مالحظاتــی کــه دولــت بایــد مدنظــر قــرار‬ ‫دهــد تــا کــه بــه درســتی طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا اجــرای‬ ‫شودپاســخ داد‪ :‬پرداخــت به موقــع یارانه هــا اولیــن موضوعــی اســت کــه دولــت‬ ‫می بایســت در مــورد ان حساســیت داشــته باشــد و نبایــد در ایــن خصــوص‬ ‫تاخیــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و پنجم ‪ ،‬پیام بیست و پنجم‏‪:‬‬ ‫‏« خودباوری‪ ،‬بصیرت و استقامت در مقابل تحقیرهای دشمن ‏»‬ ‫ن تَحْتـِـی اَفَــاَ‬ ‫ـس لـِـی مُلْــکُ م ِ ْ‬ ‫صــر َ و َ َ‬ ‫هـذِه ِ الْاَنْهَــار ُ تَجْــرِی م ِـ ْ‬ ‫ن فِــی قَوْم ِـه ِ قَــا َ‬ ‫وَنـَـادَى فِرْعَـو ْ ُ‬ ‫ل یَــا ق َـو ْ ِم اَل َیْـ َ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪ ۵۱‬‏»‬ ‫صــرُو َ‪‎‬‬ ‫‏ت ُب ْ ِ‬ ‫فرعــون در میــان قــوم خــود نــدا داد و گفــت‪ :‬ای قــوم مــن! ایــا حکومــت مصــر از ان مــن نیســت‪ ،‬و‬ ‫ایــن نهرهــا تحــت فرمــان‏مــن جریــان نــدارد؟ ایــا نمــی بینیــد؟! (‪ )۵۱‬مــن از ایــن مــردی کــه خانــواده‬ ‫و طبقــه پســتی اســت و هرگــز نمــی توانــد‏فصیــح ســخن بگویــد برتــرم! (‪ )۵۲‬و ( فرعــون) قــوم خــود‬ ‫را تحقیروتحمیــق کــرد‪ ،‬کــه از وی اطاعــت کردنــد‪ )۵۴( .‬زخــرف‏ایــن جــزء مبــارک از ایــه ‪ ۴۷‬ســوره‬ ‫فصلــت (‪ ۷‬ایــه از ‪ ۵۴‬ایــه) اغــاز ‪ ،‬و بــا ســوره هــای شــوری (‪ ۵۳‬ایــه) ‪ ،‬زخــرف (‪۸۹‬‏ایــه) ‪ ،‬دخــان (‪۵۹‬‬ ‫ایــه) ادامــه و تــا اخــر ســوره جاثیــه (‪ ۳۷‬ایــه) جمعــا بــا ‪ ۲۴۵‬ایــه پایــان مــی رســد کــه اهــم پیام هــای‬ ‫ان‏ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .1‬چراانســان نعمــت هــای الهــی را از شایســتگی خود‪،‬قیامــت رابعید(وبافــرض پذیــرش ان ) خــود را‬ ‫طلبــکار مــی دانــد ‪ .‬‏‏‪ / ۵۰‬فصلــت‏‬ ‫‏‪ .۲‬ایــا مــی دانیــم ! چــرا هنــگام وفــور نعمــت هــای الهــی ‪ ،‬بــا حــال تکبــر از خــدا دور مــی شــویم و‬ ‫هــرگاه مختصــری ناراحتــی‏بــه مــا برســد ‪ ،‬از خــدا تقاضــای فــراوان و مســتمر بــرای برطــرف شــدن ان‬ ‫خواهیــم داشــت‪ /۵۱ .‬فصلــت‬ ‫‏‪ .٣‬از ویژگیهای افراد مومن ‪ ،‬هراس دایم از قیامت و حق دانســتن ان اســت ‪ ،‬در حالیکه افرادی‬ ‫بــی ایمــان دربــاره‏ان تردیــد وشــتاب می کنند ‪/۱۸ .‬شــوری‏‬ ‫‏‪ .۴‬پــاداش ایمــان و عمــل صالــح ‪ ،‬باغهــای بهشــتی و فراهــم شــدن هــر انچــه بخواهنــد ‪ ،‬مــی باشــد‬ ‫‪/ ۲۲ .‬شــوری‬ ‫‏ ‪ .۵‬بشــارت و نویــد بــه مومنــان صالــح ایــن اســت کــه ‪ :‬خداونــد بــه پیامبــرش فرمــود ‪ :‬ای پیامبــر‬ ‫بگــو‪ :‬مــن بــرای رســالت‏خــود از شــمامزد و پاداشــی نمــی خواهــم ‪ ،‬مگــر دوســتی و محبــت عاشــقانه‬ ‫( همراه با پیروی از نزدیکان و اهل بیتم ‪ .‬‏‏‪/۲۳‬شوری‏)‬ ‫‏‪ . ۶‬ویژگیهای افراد مومن و متوکل عبارت است ‏‪:‬‬ ‫‏ ‪۱‬ـ ایمان ‪،‬‏ ‪۲‬ـ توکل به خدا‬ ‫‪۳‬ـ اجتناب از گناهان بزرگ‬ ‫‪۴‬ـ عفو به هنگام خشم‬ ‫‏ ‪-۵‬اجابت به دعوت و امر پروردگار‪،‬‏‪ ۶‬ـ اقامه و برپایی (دولت) نماز‪،‬‬ ‫‏ ‪۷‬ـ شور و مشورت در امور(شوری)‏‪،‬‏ ‪۸‬ـ انفاق و بخشش‪،‬‬ ‫‏‪۹‬ـ تسلیم ناپذیری در مقابل ظلم‬ ‫‏ ‪۱۰‬ـ استعانت و یاری طلبیدن (از مومنان) هنگام ستم های وارده‬ ‫‏ ‪۱۱‬ـ شکیبایی و عفو‬ ‫‏ ‪۱۲‬ـ خشوع در مقابل پروردگار و خوف از قیامت‪۴۵‬ـ‪/۳۶‬شوری‬ ‫‏ ‪ .۷‬قبل از انکه زمان مرگ (روزی که بازگشتی برای ان نیست) فرا رسد‪،‬دعوت پروردگار‬ ‫( بــه اســام و عمــل نتیجــه‏بخــش ان)را بپذیریــم ‪ ،‬چــه انکــه ان زمــان ‪ ،‬پناهــگاه و مدافعــی وجــود‬ ‫نــدارد ‪/۴۷ .‬شــوری‬ ‫‏‪ .۸‬تنهــا راه ارتباطــی بشــر بــا خــدا ‪ ،‬وحــی(از وراء حجــاب یــا بوســیله رســول الهی) می باشــد ؛ و انچه‬ ‫را او بخواهــد نــه‏انچــه مــا بخواهیم)وحــی می کند ‪/ ۵۱ .‬شــورى‏‬ ‫‏‪ .۹‬قــران (کتــاب مبیــن) کــه نــزد پــروردگار بلنــد پایــه و اســتوار اســت ‪ ،‬عربــی قــرار داده شــده ‪ ،‬تا‬ ‫شــاید در شــما ایجــاد‏عقالنیــت (و درک) نمایــد ‪ .‬واگــر اســراف کار باشــیم خداونــد ان را از مــا خواهــد‬ ‫گرفــت ‪ ۵ .‬ـ ‪/ ۱‬زخــرف‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه ‪23‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫سرپرست اداره کل غله استان‪:‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بهای گندم تحویلی‬ ‫کشاورزان گلستان‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫اسیب پذیری کمتر سازه های‬ ‫پیش ساخته نسبت به‬ ‫مسکن های معمولی‬ ‫ســبک تر بــودن ســازهای پیــش ســاخته نســبت بــه‬ ‫مســکن های معمــول اســیب پذیــری انهــا را در برابــر زلزلــه‬ ‫و دیگــر ســوانح طبیعــی کاهــش می دهــد و تاکیــد بــر‬ ‫کیفی ‍ ســازی واحدهــای پیــش ســاخته موجــب افزایــش طــول‬ ‫عمــر انهــا نســبت بــه واحدهــای ســاخته شــده بــا روش هــای‬ ‫ســنتی مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫گلســتان گفــت‪ ۱۵ :‬هــزار میلیــارد ریــال از طلــب‬ ‫کشــاورزان اســتان بابــت تحویــل گنــدم بــه مراکــز‬ ‫خریــد تضمینــی توســط دولــت بــه حســاب بانکــی انهــا‬ ‫از روز یکشــنبه واریــز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان‪ ،‬محمدرضــا‬ ‫افشــار افــزود‪ :‬ایــن میــزان بهــای گنــدم پرداخــت‬ ‫شــده مربــوط بــه اســناد خریــد تضمینــی محصــول تــا‬ ‫ســیزدهم خــرداد مــاه ســال جــاری کــه بــه بانــک عامــل‬ ‫ارســال شــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬واریــز بقیــه طلــب گندمــکاران اســتان‬ ‫بــه حســاب بانکــی انهــا در دســت پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تاکنــون ‪ ۵۳۰‬هــزار گنــدم در قالــب‬ ‫خریــد تضمینــی طبــق بخشــنامه ابالغــی از کشــاورزان‬ ‫اســتان خریــد شــده اســت‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۹۰‬مرکــز خریــد تضمینــی توســط اداره کل‬ ‫غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان تــدارک دیــده شــد‬ ‫کــه تــا میانــه خــرداد مــاه بیــش از ‪ ۶۰‬مرکــز ان دایــر‬ ‫و گنــدم تولیــدی کشــاورزان اســتان را بــه نــرخ خریــد‬ ‫تضمینــی ســال زراعــی جــاری دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫برداشــت گنــدم در گلســتان از ابتــدای خــرداد در‬ ‫اراضــی دشــت منطقــه اغــاز شــده و ایــن رونــد تــا‬ ‫میانــه تیرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اداره غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان بــراورد کــرده‬ ‫کــه در ســال زراعــی جــاری حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار تُــن‬ ‫گنــدم از ســوی کشــاورزان اســتان بــه مراکــز خریــد‬ ‫تضمینــی تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫امســال دولــت بــرای خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم‬ ‫گنــدم ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال و ‪ ۱۰‬هــزار ریــال بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم پرداخــت پــاداش مصــوب کــرد‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش جهادکشــاورزی گلســتان‪ ،‬امســال‬ ‫از ســطح ‪ ۳۷۵‬هــزار هکتــار گنــدم کشــت شــده‬ ‫در ایــن اســتان بــراورد برداشــت ‪ ۹۲۰‬هــزار تُــن‬ ‫محصــول می شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد‬ ‫گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و عــاوه بــر ایــن بــه‬ ‫بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول‬ ‫کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان‬ ‫بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن‬ ‫خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب‬ ‫می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان‬ ‫یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان گلســتان‬ ‫بــرای تامیــن نــان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور‬ ‫حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی از‬ ‫قطــب هــای مهــم تولیــد محصــوالت کشــاورزی پاییــزه‬ ‫در کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫اجرای قانون جهش‬ ‫تولید و تامین مسکن‬ ‫مهیاست‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن شــرکت کننده در نمایشــگاه‬ ‫صنعــت ســاختمان در گــرگان گفتنــد بــا توجــه بــه اراده جــدی‬ ‫دولــت ســیزدهم در اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن روزهــای‬ ‫روشــن تــری در انتظــار ایــن صنعــت اســت کــه بــا ارایــه تســهیالت‬ ‫خــوب و تقویــت بخــش تقاضــا و نقش افرینــی تولیــد کننــدگان‬ ‫شــکاف بــازار مســکن برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه کشــوری‬ ‫صنعــت ســاختمان فرصتــی مناســب بــرای فعــاالن ایــن بخــش‬ ‫بــود تــا بــا واکاوی چالــش هــا و معرفــی فنــاوری هــای نویــن زمینــه‬ ‫پویایــی بیشــتر ایــن صنعــت اقتصــادی را هموارتــر کــرده و زمینــه‬ ‫اجــرای قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن را مهیــا کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت های فعال در حوزه ســاختمان از اســتان های گلســتان‪،‬‬ ‫تهــران ‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬خراســان رضــوی ‪ ،‬البــرز ‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‬ ‫و یــزد در اواخــر هفتــه گذشــته در محــل نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان گــرد هــم امدنــد و بیســتمین نمایشــگاه عرضــه محصوالت‬ ‫صنعــت ســاختمان را بــه مــدت چهــار روز برگــزار کردنــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاهی کــه در ان انــواع محصــوالت ســاختمانی از قبیــل‬ ‫زیرگروه هــای صنعــت ســاختمان شــامل تاسیســات‪ ،‬پمپ هــای‬ ‫موتورخانــه‪ ،‬در و پنجــره‪ ،‬دکوراســیون‪ ،‬اب شــیرین کن‪ ،‬تصفیــه‬ ‫اب‪ ،‬ســاخت و ســاز‪ ،‬اســکلت های بتنــی‪ ،‬فلــزی و بلــوک‪ ،‬مصالــح‬ ‫ســاختمان‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬کاشــی‪ ،‬ســنگ‪ ،‬تجهیــزات سرمایشــی و‬ ‫گرمایشــی‪ ،‬پوشـش ها‪ ،‬نماســازی‪ ،‬دکوراتیــو در معــرض نمایــش‬ ‫بازدیدکننــدگان بــود‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬نماینــدگان فــروش و جمعــی از ســازمان های‬ ‫مــردم نهــاد بخــش ســاختمان تــاش کردنــد تــا عــاوه بــر‬ ‫فــروش و بازاریابــی محصــوالت صنعــت ســاختمان در خصــوص‬ ‫دغدغه هــا و تنگناهــای بخــش بــا هــم تشــریک مســاعی و هــم‬ ‫اندیشــی کننــد ارائــه محصــوالت مبتنــی بــر فنــاوری هــای نوظهــور‬ ‫نظیــر هــوش مصنوعــی و اینترنــت اشــیا‪ ،‬در معــرض نمایــش‬ ‫و فــروش قــراردادن واحدهــای پیــش ســاخته‪ ،‬عرضــه تولیــدات‬ ‫داخلــی ســبک‪ ،‬مقــاوم و هــم ســو بــا طبیعــت از جملــه مــوارد‬ ‫عرضــه شــده در ایــن نمایشــگاه بــود‪.‬‬ ‫اغاز رونق صنعت ساختمان در دولت سیزدهم‬ ‫رییــس کانــون سراســری انبــوه ســازان کشــور در حاشــیه ایــن‬ ‫نمایشــگاه اظهارداشــت‪ :‬بــا روی کار امــدن دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم تکاپــو و رونــق در صنعــت ســاختمان بــرای تامیــن‬ ‫مســکن مــورد نیــاز مــردم شــتاب محسوســی گرفــت‪.‬‬ ‫ســید محمــد مرتضــوی افــزود‪ :‬پــس از هشــت ســال انفعــال‬ ‫در دولــت هــای قبلــی در حــوزه تولیــد مســکن‪ ،‬اقدامــات خوبــی‬ ‫در دولــت جهــادی و وزارت راه و شهرســازی بــرای تامیــن نیــاز‬ ‫مســکن در کشــور انجــام شــده اســت کــه بایــد ایــن راهبــرد را‬ ‫قــدر دانســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬براســاس امارهــای موجــود بــه ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫واحــد مســکونی در کشــور نیــاز اســت و قــوه مجریــه بــا همــکاری‬ ‫ســایر قــوا مصمــم اســت بــا بســیج همــه منابــع و امکانــات‬ ‫کاســتیهای بــازار مســکن در کشــور را جبــران کنــد و بــه نتیجــه‬ ‫مطلــوب برســاند‪.‬‬ ‫رفع شکاف بازار مسکن با نقش افرینی تولیدکنندگان بخش‬ ‫رییــس کانــون سراســری انبوه ســازان کشــور ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫تقویــت بخــش تقاضــا و نقــش افرینــی تولیدکننــدگان مــی تــوان‬ ‫شــکاف موجــود در بــازار مســکن را برطــرف کــرد و در ایــن مســیر‬ ‫دولــت تســهیالت خوبــی بــرای امــر ســازندگی در بــازار مســکن‬ ‫پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬در حــوزه صنعت ـی ســازی فاصلــه بســیاری بــا‬ ‫کشــورهای پیشــرو در صنعــت ســاختمان داریــم؛ در حالــی کــه‬ ‫نقــش افرینــی صنعتــی ســازان ســاختمان در برخــی از کشــورها‬ ‫بــه حــدود ‪ ۵۰‬درصــد مــی رســد ایــن رقــم در کشــور مــا بســیار‬ ‫انــدک اســت‪.‬‬ ‫رییــس کانــون سراســری انبــوه ســازان کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬بــا‬ ‫صنعتــی ســازی ســاختمان مــدت زمــان ســاخت واحدهــای‬ ‫مســکونی بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش مــی یابــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫ســرعت ســاخت و ســاز و پیشــی گرفتــن از تــورم و تالطــم بــازار‬ ‫مــی توانــد قیمــت تمــام شــده مســکن را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫شرکت های داخلی به دستاوردهای خوبی رسیدند‬ ‫محســن عالالدیــن یکــی از مدیــران شــرکت هــای ســازنده‬ ‫ســاختمان های پیــش ســاخته معتقــد اســت‪ :‬صنعــت ســاختمان‬ ‫در روش ســنتی بــه عنــوان یــک صنعــت اب بر محســوب می شــود‬ ‫و بــا توجــه بــه گرمایــش روز افــزون زمیــن و کمبــود شــدید اب ‪،‬‬ ‫فعــاالن صنعــت ســاختمان مجبــور هســتند بــه ســراغ روشــهایی‬ ‫بــا مصــرف اب حداقــل بــرود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ســبک تــر بــودن ســازهای پیــش ســاخته نســبت‬ ‫بــه مســکن هــای معمــول اســیب پذیــری انهــا را در برابــر زلزلــه و‬ ‫دیگــر ســوانح طبیعــی کاهــش مــی دهــد و تاکیــد بــر کیفی ‍ســازی‬ ‫واحدهــای پیــش ســاخته موجــب افزایــش طــول عمــر انها نســبت‬ ‫بــه واحدهــای ســاخته شــده بــا روش هــای ســنتی مــی شــود‪.‬‬ ‫عالالدیــن ادامــه داد‪ :‬ایــن واحدهــا کمتریــن مشــکالت را بــرای‬ ‫طبیعــت داشــته و از نظــر عایــق گرمــا و ســرما و همچنیــن صــدا بــه‬ ‫مراتــب مطلــوب تــر از واحدهــای بتنــی و ســیمانی معمــول اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬خوشــبختانه شــرکت هــای ایرانــی در زمینــه‬ ‫ســاخت واحدهــای پیــش ســاخته بــه دســتاوردهای خوبــی‬ ‫رســیده اند و مــی تواننــد واحدهایــی در ابعــاد ‪ ۵۰‬متــر را در کمتــر‬ ‫از ‪ ۲‬هفتــه تحویــل مشــتری دهنــد‪.‬‬ ‫قانون جهش تولید مسکن باعث ثبات بخش مسکن می شود‬ ‫مهــران فــدوی یکــی دیگــر از فعــاالن حــوزه ســاخت و ســاز و‬ ‫عضــو عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبــوه ســازان اســتان گلســتان‬ ‫بــه موضــوع افزایــش قیمــت نهــاده هــای موثــر در قیمــت نهایــی‬ ‫مســکن اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬افزایــش هزینــه حمــل و نقــل ‪،‬‬ ‫رشــد ‪ ۶۷‬درصــدی دســتمزد کارگــر‪ ،‬جهــش چنــد برابــری کرایــه‬ ‫حمــل مصالــح و تــورم بازارهــای جانبــی بــه افزایــش قیمــت تمــام‬ ‫شــده هــر متــر مســکن منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬راهکارهــا و اعمــال برخــی‬ ‫سیاســت هــای دولــت ماننــد اجــرای قانــون جهــش تولیــد مســکن‬ ‫می توانــد باعــث ثبــات و مدیریــت قیمــت تولیــد مســکن در‬ ‫کشــور شــود‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از فناوری های نوین‬ ‫فــدوی تصریــح کــرد ‪ :‬از ســوی دیگــر برخــی راهکارهــا ماننــد‬ ‫صنعتــی ســازی یــا اســتفاده از فناوری هــای نوظهــور هــم‬ ‫می تواننــد در دراز مــدت قیمــت نهایــی مســکن را بــرای مشــتری‬ ‫اقتصادی تــر کــرده و البتــه کیفی ســازی بناهــا و افزایــش عمــر‬ ‫ســاختمان هــا را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاید در وهلــه نخســت فنــاوری هــای نوظهــور‬ ‫صنعــت ســاختمان گــران بــه نظــر برســند امــا بــا بومــی ســازی ایــن‬ ‫تکنولــوژی هــا و البتــه رقابتــی تــر کــردن فضــای ایــن مبحــث و‬ ‫مشــارکت بیشــتر مجریــان و شــرکت ها مــی تــوان قیمــت هــای‬ ‫ایــن بخــش را تعدیــل کــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبــوه ســازان گلســتان در خصــوص‬ ‫گرایــش مــردم بــه اســتفاده از ایــن تکنولــوژی هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از ایــن فنــاوری بایــد بــه تدریــج فرهنــگ ســازی شــده‬ ‫و جــا بیفتــد ماننــد پنجــره هــای ‪ upvc‬کــه هــم اکنــون بــه عنــوان‬ ‫ملزومــات ســاختمان مدنظــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اگــر تکنولــوژی هــا در مســیر بهبــود کیفیــت زندگــی‬ ‫مــردم و اســایش انهــا باشــد جــای خــود را بــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال صنعــت ســاختمان اضافــه کــرد‪ :‬هــم اکنــون بــه دلیــل‬ ‫ایــن کــه مجــری ایــن سیســتم هــا در شــهرهای مختلــف کــم اســت‪،‬‬ ‫تعرفه هــای انهــا بــاال بــوده و از ان هــا کمتــر اســتفاده مــی شــود ولی‬ ‫اگــر ایــن امکانــات بیشــتر شــود عمومیــت بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫ضــرورت فرهنــگ ســازی بــرای همــراه ســازی بیشــتر فعــاالن‬ ‫بخــش هــای تولیــدی‬ ‫هــادی حســینی یکــی از فعــاالن فنــاوری هــای نوظهــور در بخــش‬ ‫ســاختمان هــم گفــت‪ :‬بــرای توســعه تکنولــوژی هــای جدیــد بــه‬ ‫ویــژه در تکنولــوژی هــای وابســته بــه بســتر اینترنــت پتانســیل‬ ‫بســیار مطلوبــی در کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬زیرســاخت هــای شــبکه در کشــور از‬ ‫جایــگاه مطلوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری گســترده‬ ‫دولــت شــاهد ان هســتیم جایــگاه ایــران از برخــی کشــورهای‬ ‫اروپایــی و ایــاالت متحــده امریــکا باالتــر اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬در حالــی کــه بخــش عمــده ای از مســاحت‬ ‫کشــور زیــر پوشــش فیبــر نــوری قــرار دارد امــا بهــره گیــری مناســبی‬ ‫از ایــن ظرفیــت ارزشــمند انجــام نمــی شــود‪ ،‬بــا وجــود همــه ‬ ‫زیرســاخت های مناســب شــاهد ان هســتیم که ســازندگان مســکن‬ ‫در کشــور توجــه ای بــه ایــن پتانســیل مهــم ندارنــد و ظرفیــت هــای‬ ‫مناســب شــبکه هــای فیبــر نــوری در داخــل ابنیــه بــه کابــل هــای‬ ‫انالــوگ و بــا ظرفیــت انــدک اطالعاتــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای همــراه ســازی بیشــتر فعــاالن بخــش هــای‬ ‫صنعتــی و تولیــدی در کشــور بایــد در حــوزه فرهنــگ ســازی‬ ‫اقدامــات گســترده تــری در دســتور کار قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫امیــر ضیایــی یکــی دیگــر از فعــاالن صنعــت ســاختمان در اســتان‬ ‫گلســتان هــم گفــت ‪ :‬نهادهایــی همچــون اتــاق بازرگانــی و صنایــع‬ ‫و معــادن گلســتان بایــد تــاش کننــد تــا بــا رایزنیهایــی کــه انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بتواننــد مالقــات هــای تجــاری را بــا دیگــر شــرکت ها در‬ ‫اســتانها و کشــورهای مختلــف حاضــر در نمایشــگاه فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در برخــی نمایشــگاه هــا بــه دلیــل عــدم تبلیغــات‬ ‫و اطــاع رســانی نادرســت مســووالن اســتانی فقــط شــاهد‬ ‫بازخوردهــای محلــی بودیــم در حالــی اگــر در ایــن حــوزه‬ ‫شــرکتها بخصــوص شــرکت مــا بــه خوبــی معرفــی مــی شــد‪،‬‬ ‫شــاید می توانســتیم در نمایشــگاه های مختلــف شــاهد‬ ‫دســتاوردهای بهتــری بــرای اســتان و بخصــوص شــرکت‬ ‫خودمــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫تاثیــر صنعــت ســاختمان بــر تولیــد ناخالــص ملــی و پایــداری‬ ‫اشــتغال‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان هــم در حاشــیه ایــن‬ ‫نمایشــگاه بــه خبرنــگاران گفــت‪ :‬صنعــت ســاختمان تاثیــر زیــادی‬ ‫در تولیــد ناخالــص ملــی و پایــداری اشــتغال در جامعــه دارد‬ ‫و ســعی مدیــران دولتــی بــر ان اســت تــا بــا اســتفاده از همــه‬ ‫ظرفیــت هــا و فنــاوری هــای نوظهــور امــکان دســتیابی اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه بــه مســکن بــا کیفیــت را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫ملــک حضــور در نمایشــگاه هــا و ارائــه توانمنــدی هــا را عامــل‬ ‫موثــری در بازاریابــی محصــوالت قلمــداد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫فعالیــت هــای همچــون ســبک ســازی‪ ،‬هوشمندســازی‪ ،‬کیفــی‬ ‫ســازی و مدیریــت مصــرف انــرژی در ابنیــه و کاهــش االیندگــی‬ ‫در فراینــد ســاخت در صنعــت ســاختمان کشــور تعمیــم داده تــا‬ ‫بتوانیــم بناهــای بــا کیفیــت در اختیــار هموطنــان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫دولت زمینه پویایی صنعت ساختمان را فراهم کرد‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت در نظــر دارد بــا ارتقــا حمایــت هــای مالــی و‬ ‫قانونــی زمینــه پویایــی صنعــت ســاختمان را فراهــم کــرده و بــه‬ ‫بــازار متالطــم مســکن ارامــش تزریــق کنــد‪.‬‬ ‫مهــدی ملــک افــزود‪ :‬براســاس براوردهــا ســهم صنعتــی ســازی‬ ‫ســاختمان در کشــور حــدود پنــج درصــد اعــام شــده در حالــی‬ ‫کــه نقــش افرینــی صنعتــی ســازان در بخــش ســاختمان در‬ ‫کشــورهای پیشــرو حداقــل ‪ ۴۰‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی هــای نوظهــور و تولیــدات‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی توانیــم هزینــه تولیــد و قیمــت‬ ‫تمــام شــده مســکن را کاهــش دهیــم کــه ایــن موضــوع در‬ ‫جبــران شــکاف موجــود بیــن نیــاز جامعــه و امــار تولیــد بســیار‬ ‫موثــر اســت‪.‬‬ ‫ملــک ادامــه داد‪ :‬توجــه بــه صنعتــی ســازی ســاختمان مــی‬ ‫توانــد عــاوه بــر افزایــش عمــر بناهــا و مســتحدثات تولیــد شــده‪،‬‬ ‫موجــب ارتقــای اســایش شــهروندان و مصــرف کننــدگان شــود‪.‬‬ ‫براســاس برنامــه ریــزی دولــت مقــرر اســت کــه در چهــار ســال‬ ‫اینــده در هــر ســال یــک میلیــون واحــد مســکونی در کشــور‬ ‫ســاخته شــود کــه ســهم گلســتان حــدود ‪ ۹۰‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫اســت‪ ،‬دو ســوم از ایــن واحدهــا در حــوزه شــهرها و یــک ســوم در‬ ‫بخــش روســتایی ســاخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در گلســتان حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار خانــوار ســکونت دارنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳۰‬هــزار خانــوار معــادل ‪ ۴۶.۶‬درصــد از جمعیــت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۶۹‬هــزار نفــری اســتان روســتایی هســتند‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال اعتبار خرید گندم بذری کشاورزان گنبد‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های تعــاون روســتایی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬خریــد گنــدم بــذری مــورد نیــاز کشــاورزان گنبــد بــرای ســال زراعــی اینــده بــه ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار احتیــاج دارد کــه تامیــن ان نیازمند مســاعدت بیشــتر مســووالن اســت‪.‬‬ ‫رشــید خرمالــی به مناســبت هفتــه جهادکشــاورزی (‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۷‬خــرداد) در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬ســال گذشــته ایــن اتحادیــه بــا ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫منابــع مالــی و تســهیالتی موفــق بــه خریــد حــدود هشــت هــزار تــن گنــدم بــذری شــد امــا امســال بــرای خریــد ایــن مقــدار محصــول بــه ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫منابــع مالــی و تســهیالتی نیــاز دارد کــه تامیــن ان از عهــده اتحادیــه خــارج اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫برای ردیابی گوشی های‬ ‫هوشمند از سیگنال های‬ ‫بلوتوث سوءاستفاده می شود‬ ‫برای رسیدن به توسعه‪،‬‬ ‫رفع فقر کودکی الزامی‬ ‫است‬ ‫بســیاری از مشــکالت و چالش های کودکان کار در ایران‬ ‫و جهــان مشــترک اســت و برخــی بــه دلیــل شــرایط اقلیمی‬ ‫و وضعیــت حکمرانــی متفــاوت از دیگــر کشــورها اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه ایــن چالش هــا‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬خانوادگــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و قانونــی هســتند‪ .‬بــرای مثال در بعــد خانوادگی‬ ‫مســایلی نظیــر بدسرپرســتی و بی سرپرســتی‪ ،‬در بعــد‬ ‫قانونــی نارســایی قانونــی و عــدم وجــود ضمانــت اجــرا‬ ‫مطــرح اســت‪.‬‬ ‫کارشناسان یک نشست‬ ‫تخصصی مطرح کردند؛‬ ‫راهکارهای درمان‬ ‫معضل «کار کودک»‬ ‫چیست؟‬ ‫سرویس اجتماعی ‪ -‬مینا اینانلو‬ ‫برخــی فعــاالن حقــوق کــودک می گوینــد‪ :‬راهکارهایــی ماننــد‬ ‫شکســتن چرخــه فقــر‪ ،‬بهبــود اســتراتژی بقــا‪ ،‬بهبــود سیســتم‬ ‫اموزشــی و تدویــن قوانیــن و نظــارت بــر اجــرای انهــا می توانــد از‬ ‫فراوانــی کار کــودک در جامعــه جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫نشســت تخصصــی بــا عنــوان «مبــارزه بــا کار کــودکان» بــه‬ ‫مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا کار کــودکان‪ ،‬عصــر یکشــنبه ‪۲۲‬‬ ‫خــرداد بــه همــت «موسســه جمعیــت پایــش شفاف ســازی و‬ ‫ریشــه کنی فقر و فســاد» با همکاری دانشــگاه الزهرا (س) برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن نشســت «خســرو صالحــی» مدیرعامــل ســازمان‬ ‫مــردم نهــاد موسســه مــردم نهــاد تــاک ســرزمین مــن و «فرشــید‬ ‫یزدانــی» فعــال حقــوق کــودکان بــه ســخنرانی پرداختند‪ .‬همچنین‬ ‫«محمدرضــا واعــظ مهــدوی» مدیرعامــل ســازمان مــردم نهــاد بنیــاد‬ ‫همــدالن اینده نگــر ایــران دبیــر علمــی ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫درادامه بخشی از مطالب مطرح شده در نشست را می خوانید‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬تعــداد کــودکان کار در جهــان برابــر بــا ‪۱۵۲‬‬ ‫میلیــون نفــر‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬ایــن رقــم بــه ‪۱۶۰‬میلیــون نفــر‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه ‪ ۲۸۰‬میلیــون نفــر رســید و بــراورد می شــود ایــن‬ ‫تعــداد در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــه ‪ ۲۵۲‬میلیــون نفــر برســد‬ ‫کار کودک از مصادیق نقض حقوق بشر است‬ ‫خســرو صالحــی مدیرعامــل ســازمان مــردم نهــاد موسســه‬ ‫مــردم نهــاد تــاک ســرزمین مــن‪ ،‬نخســتین ســخنران نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬هــر ســاله ‪ ۱۲‬ژوئــن مصــادف بــا ‪ ۲۲‬خــرداد بــا عنــوان روز‬ ‫جهانــی مبــارزه و اقــدام علیــه کار کــودک از ســوی «ســازمان بیــن‬ ‫المللــی کار‪ »ILO -‬نامگــذاری شــده اســت کــه خوشــبختانه هــم‬ ‫شــعار امســال بــا نــام حمایــت اجتماعــی همگانــی بــرای ریشــه‬ ‫کنــی کار کــودک نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــدف ایــن روز تقویــت جنبــش جهانــی بــر ضــد کار‬ ‫کــودک اســت‪ .‬کار کــودک از جملــه مصادیــق نقــض حقــوق بشــر‬ ‫اســت‪ .‬حــذف کار کــودک در جهــان‪ ،‬کاهــش کار کــودک و منــع‬ ‫بدتریــن اشــکال کار همیشــه ســرلوحه ســازمان بین المللــی کار و‬ ‫ســازمان های مــردم نهــاد در ایــران و جهــان اســت‪ ۱۲ .‬ژوئــن روزی‬ ‫بــرای افزایــش اگاهــی نســبت به وضعیت کودکان در ایــران و جهان‬ ‫و همچنیــن هشــداری بــه دولت هــا و گروه هــای مختلــف مــردم‬ ‫اســت تــا گامــی بــرای جلوگیــری از کار کــودک بردارنــد‪ .‬روز جهانــی‬ ‫مبــارزه بــا کار کــودک روز تــاش‪ ،‬کوشــش‪ ،‬فعالیت‪،‬کنشــگری و‬ ‫مطالبه گــری در زمینــه جلوگیــری از کار کــودک اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیشــنهاد مبــارزه بــا کار کــودک در ســال ‪ ۲۰۰۲‬پــس‬ ‫از تصویــب مقاولــه نامــه ‪ ۱۳۸‬و ‪ ۱۸۲‬بــه صــورت رســمی از ســوی‬ ‫ســازمان بین المللــی کار مطــرح شــد‪ .‬مقاوله نامــه ‪ ۱۳۸‬حداقــل‬ ‫ســن کار کــودک بــرای کارهــای ســبک را ســن ‪ ۱۳‬ســال و حداقــل‬ ‫ســن کارهــای ســخت را ‪ ۱۸‬ســال قلمــداد کــرده اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫کار کــودک کاری اســت کــه در ســنین پایین تــر انجــام می شــود و‬ ‫منظــور از کــودک هــم هــر فــرد زیــر ‪ ۱۸‬ســال اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار کــرد‪ :‬مقاولــه نامــه ‪ ۱۸۲‬بــه منظــور جلوگیــری‬ ‫از بدتریــن اشــکال کار کــودک در ســال ‪ ۱۹۹۹‬از ســوی ســازمان‬ ‫بین المللــی کار تصویــب شــد و تاکنــون نزدیــک بــه ‪ ۱۷۷‬کشــور بــه‬ ‫ان پیوســته کــه خوشــبختانه تجــارب موفقــی هم در جهان داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــران هــم در ســال ‪ ۱۳۸۰‬بــه ایــن مقاوله نامــه پیوســت‪.‬‬ ‫ایــن مقاوله نامــه ‪ ۱۳۶‬شــغل را بدتریــن اشــکال کار کــودک بــرای‬ ‫کــودکان زیــر ‪ ۱۸‬ســال دانســته از ایــن نظــر کــه ســامت جســمی‪،‬‬ ‫ذهنــی و اخالقــی کــودک را بــه مخاطــره می اندازنــد‪.‬‬ ‫مقاولــه نامــه ‪ ۱۸۲‬بــه منظــور جلوگیــری از بدتریــن اشــکال کار‬ ‫کــودک در ســال ‪ ۱۹۹۹‬از ســوی ســازمان بین المللــی کار تصویــب‬ ‫شد و تاکنون نزدیک به ‪ ۱۷۷‬کشور به ان پیوسته که خوشبختانه‬ ‫تجــارب موفقــی هــم در جهــان داشــته اســتوی گفت‪ :‬متاســفانه بر‬ ‫اســاس امارهــای ســازمان های بین المللــی کار‪ ،‬میلیون هــا دختــر‬ ‫و پســر در سراســر جهان درگیر کار هســتند و از اموزش و پرورش‬ ‫مناســب‪ ،‬بهداشــت و ازادی هــای اولیــه بی بهــره هســتند‪ .‬ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه کــودکان بایــد بتواننــد در خانــه باشــند‪ ،‬امــوزش‬ ‫ببیننــد و رویاپــردازی کننــد نــه اینکــه بــرای امــرار معــاش و کســب‬ ‫درامــد خانــوار در خیابان هــا باشــند‪.‬‬ ‫صالحــی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬تعــداد کــودکان کار در جهــان‬ ‫برابــر بــا ‪ ۱۵۲‬میلیــون نفــر‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬ایــن رقــم بــه‬ ‫‪۱۶۰‬میلیــون نفــر‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه ‪ ۲۸۰‬میلیــون نفــر رســید و‬ ‫بــراورد می شــود کــه ایــن رقــم در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــه ‪ ۲۵۲‬میلیــون‬ ‫نفــر برســد‪ .‬در کشــورهای در حــال توســعه بیــش از ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیــون کــودک از ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۴‬ســال زیــر ســن قانونــی کار می کننــد‪.‬‬ ‫در ایــران طبــق امــار بهزیســتی امــار کــودکان کار ‪ ۲۰‬هــزار نفــر‪،‬‬ ‫طبــق امــار وزارت کار ‪ ۱۴۷‬هــزار و طبــق امــار امــوزش و پــرورش‬ ‫‪ ۸۶۰‬تــا ‪ ۲۱۰‬هــزار نفــر بــراورد شــد ه اســت‪ .‬همچنیــن بــر اســاس‬ ‫امارهــای برخــی ســازمان های مــردم نهــاد حداقــل امــار کــودکان‬ ‫کار ‪ ۳‬میلیــون نفــر بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از مشــکالت و چالش هــای کــودکان‬ ‫کار در ایــران و جهــان مشــترک اســت و برخــی بــه دلیــل شــرایط‬ ‫اقلیمــی و وضعیــت حکمرانــی متفــاوت از دیگــر کشــورها اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه ایــن چالش هــا‪ ،‬مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬خانوادگــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و قانونــی هســتند‪ .‬بــرای مثــال در بعــد خانوادگــی مســایلی نظیــر‬ ‫بدسرپرســتی و بی سرپرســتی‪ ،‬در بعــد قانونــی نارســایی قانونــی و‬ ‫عــدم وجــود ضمانــت اجــرا مطــرح اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از مهمتریــن دالیــل بــروز کار کــودک می تــوان بــه ســه‬ ‫دســته اشــاره کــرد‪ :‬دالیــل بی واســطه نظیــر کمبــود پــول‪ ،‬غــذا‪،‬‬ ‫افزایــش قیمــت کاالها؛دالیــل نهفتــه ماننــد خانــواده از هم پاشــیده‪،‬‬ ‫والدیــن بی ســواد‪ ،‬مشــکالت فرهنگــی و انتظــارات نادرســت از‬ ‫دختــران و پســران و دالیــل ســاختاری ماننــد کاهــش درامــد ملــی‪،‬‬ ‫وضعیــت نامناســب کسـب وکارها‪ ،‬بحــران مالــی و اقتصــادی‪ ،‬کمبــود‬ ‫قانون منــدی و مــواردی از ایــن دســت قابــل اشــاره اســت‪.‬‬ ‫صالحــی گفــت‪ :‬برخــی کشــورها در زمینــه کنتــرل کار کــودک‬ ‫موفــق بوده انــد کــه از جملــه ان هــا برزیــل و ترکیــه هســتند‪.‬‬ ‫ایــن دو کشــور بــا اســتراتژی ها و برنامه هــای مناســب توانســتند‬ ‫از امــار کــودکان کار بکاهنــد‪ .‬از مهمتریــن اقدامــات ایــن دو‬ ‫کشــور بهبــود دسترســی اموزشــی‪ ،‬واگــذاری درامــد مشــروط بــه‬ ‫خانواده هــا و ارتقــای سیســتم مــدارس بــود‪ .‬ایــن کشــورها بــه‬ ‫خوبــی دریافتنــد کــه امــوزش و پــرورش بــا کار کــودک رابطــه‬ ‫دارد‪ .‬بــه ایــن شــکل کــه کودکــی کــه تحصیــل می کنــد‪ ،‬وقــت‬ ‫اندکــی بــرای کار دارد و کودکــی کــه کار می کنــد وقــت اندکــی‬ ‫بــرای تحصیــل دارد‪ .‬بنابرایــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه‬ ‫وضعیــت سیســتم اموزشــی را بهبــود بخشــیده و تغییراتــی در‬ ‫ان ایجــاد کننــد‪ .‬چنیــن امــری زمینــه دســت یابی کشــوری بــه‬ ‫توســعه پایــدار را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫صالحــی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــران هــم قوانیــن متعــدد و مشــخص‬ ‫بســیاری بــرای جلوگیــری از کار کــودکان در ادوار مختلــف‬ ‫تاریخــی وجــود داشــته اســت‪ .‬از ان جملــه قانــون ســال ‪۱۳۲۲‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از کار کــودکان در قالــب بافــی و کارگاه هــای‬ ‫مزبــور اســت‪ .‬همچنیــن در قانــون اساســی در بنــد ‪ ۳‬اصــل‬ ‫ســوم و ســی و یکــم بــه صراحــت بیــان شــده اســت کــه دولــت‬ ‫موظــف اســت کــه اســتفاده رایــگان از امــوزش و پــرورش را بــرای‬ ‫همــگان تــا پایــان دوره متوســطه فراهــم کنــد‪ .‬همچنیــن ایــران‬ ‫نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر بــه کنوانســیون حقــوق‬ ‫کــودک در ســال ‪ ۱۳۷۲‬پیوســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن کنوانســیون ‪ ۵۴‬مــاده دارد و بــه طــور مشــخص در مــاده ‪۳۱‬‬ ‫عنــوان شــده‪ ،‬دولت هــا بایــد بــه کار کــودک‪ ،‬ســن کــودک و شــرایط‬ ‫ان توجــه داشــته باشــند‪ .‬ایــن کنوانســیون از دولت هــا می خواهــد‬ ‫از اســتثمار اقتصــادی کــودک و از هــر انچــه مانع اموزش‪ ،‬ســامت‬ ‫جســمانی‪ ،‬روحــی و عاطفــی او می شــود‪ ،‬جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫بــه تازگــی نیــز قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تصویــب شــد کــه دارای ‪ ۴‬فصــل و بخش هــای مختلــف‬ ‫و متعــدد اســت‪ .‬در مــاده ‪ ۷‬ایــن قانــون ذکــر شــده اســت کــه‬ ‫اگــر والدینــی بــه زور و اجبــار فرزندانشــان را بــه کار گمارنــد بــه‬ ‫‪ ۶‬مــاه زنــدان و پرداخــت ‪ ۲‬میلیــون تومــان محکــوم می شــوند‪.‬‬ ‫وی در نهایــت بــه راهکارهایــی بــرای جلوگیــری از کار کودک اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از کار کــودک بایــد فقــر خانواده هــا‬ ‫را از بیــن بــرد‪ .‬زیــرا فقــر و حاشیه نشــینی بــه شــدت بــا مســاله کار‬ ‫کــودک گــره خــورده اســت‪.‬برای جلوگیــری از کار کــودک بایــد فقــر‬ ‫خانواده هــا را از بیــن بــرد‪ .‬زیــرا فقــر و حاشیه نشــینی بــه شــدت بــا‬ ‫مســاله کار کــودک گــره خــورده اســت‪ .‬از دیگــر راهکارهــا تاســیس‬ ‫نهــاد ملــی حمایــت از کــودکان‪ ،‬دیــده بانــی‪ ،‬نظــارت و کنتــرل‪،‬‬ ‫مطالعــه وضعیــت کار کــودکان‪ ،‬حســاس کــردن جامعــه نســبت به‬ ‫کار کــودکان و مطالبــه گــری از دولــت در خصــوص نحــوه رســیدگی‬ ‫بــه وضعیــت ایــن کــودکان اســت‪ .‬اگرچــه در ایــن زمینــه طرح هــای‬ ‫بســیاری ماننــد جمــع اوری کــودکان کار انجــام شــده و بــه انهــا‬ ‫بودجه هــای هنگفتــی اختصــاص یافتــه‪ ،‬امــا چندان موثــر نبودند و‬ ‫بایــد راهکارهــای دیگــر همزمــان مــورد بررســی قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫برای رسیدن به توسعه‪ ،‬رفع فقر کودکی الزامی است‬ ‫فرشــید یزدانــی فعــال حقــوق کــودک‪ ،‬دومیــن ســخنران‬ ‫نشســت بــه پیامدهــای کار کــودکان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کار‬ ‫کــودک دارای پیامدهــای مختلفــی اســت کــه از ان جملــه‬ ‫پیامدهــای فــردی اســت‪ .‬کــودک کار‪ ،‬کودکــی خــود را در قبــال‬ ‫کار از دســت می دهــد زیــرا در ســنین کودکــی بایــد نقش هــا و‬ ‫مســئولیت هایی را برعهــده بگیــرد و جامعه پذیــری او بــر اســاس‬ ‫کار و محیــط کار رقــم می خــورد‪.‬‬ ‫یزدانــی افــزود‪ :‬در ســطح اجتماعــی نیــز کار کــودک دارای‬ ‫پیامدهایــی اســت کــه از ان جملــه می تــوان ازارهــای جســمی‬ ‫و جنســی را اشــاره کــرد‪ .‬از انجایــی کــه بســیاری از کــودکان در‬ ‫کارخانه هــا و کارگاه ‪‎‬هــا بــه صــورت ‪ ۲۴‬ســاعت مشــغول بــه کار‬ ‫هســتند بنابرایــن احتمــال بــروز خطــرات و ســایر اســیب های‬ ‫دیگــر بســیار اســت‪ .‬همچنیــن کار کــودک منجــر بــه نوعــی‬ ‫انشــقاق و گســیختگی اجتماعــی می شــود‪ .‬احســاس بی تفاوتــی‬ ‫جامعــه در قبــال کــودک کار از یــک ســو و احســاس کینه ورزانــه‬ ‫او در قبــال شــرایط جامعــه از جملــه مصادیــق ایــن امــر اســت‪.‬‬ ‫یزدانــی ادامــه داد‪ :‬پیامــد دیگــر کار کــودک در حــوزه اقتصــادی‬ ‫و در ســطوح خــرد و کالن مطــرح اســت‪ .‬در ســطح خــرد بنگاه هــا‬ ‫بــه سوءاســتفاده از کــودکان از طریــق بهره کشــی از انهــا و‬ ‫پرداخــت دســتمزد کمتــر و در ســطح کالن کار کــودک مانــع از‬ ‫رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و توانمندی هــا شــده و در نتیجــه‬ ‫او را در اینــده تبدیــل بــه یــک کارگــر غیــر ماهــر می کنــد‪.‬‬ ‫یزدانــی گفــت‪ :‬توجــه و تمرکــز مســئوالن بایــد هــم روی‬ ‫عرضه کننــدگان نیــروی کار و هــم روی تقاضاکننــدگان نیــروی‬ ‫کار باشــد‪ .‬عرضــه کننــدگان نیــروی کار بــه طــور معمــول کســانی‬ ‫هســتند کــه وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مناســبی ندارنــد‪،‬‬ ‫در فقــر بــه ســر می برنــد و بیشــتر ان هــا بی ســواد هســتند‪.‬‬ ‫تقاضاکننــدگان نیــروی کار نیــز بــه طــور عمــده کســانی هســتند‬ ‫کــه حاضــر بــه دریافــت نیــروی کار ارزان و فــراوان هســتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن دو عامــل در اســتمرار چرخــه کار کــودکان نقــش‬ ‫بســیار مهمــی دارد و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق گــزارش یونیســف اگــر مــا بخواهیــم بــه‬ ‫توســعه برســیم بایــد فقــر کودکــی را رفــع کنیــم‪ .‬کاهــش کار‬ ‫کــودک بــا رفــع فقــر و توســعه بــه هــم گــره خــورده و رابطــه‬ ‫متقابلــی میــان ایــن دو وجــود دارد‪ .‬طبــق گــزارش یونیســف اگــر‬ ‫بخواهیــم بــه توســعه برســیم بایــد فقــر کودکــی را رفــع کنیــم‪.‬‬ ‫کاهــش کار کــودک بــا رفــع فقــر و توســعه بــه هــم گــره خــورده‬ ‫و رابطــه متقابلــی میــان ایــن دو وجــود داردهــر چــه فقــر کمتــر‪،‬‬ ‫کار کــودک هــم کمتــر و هــر چــه فقــر بیشــتر بــه همــان میــزان‬ ‫کار کــودک هــم افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫یزدانــی در نهایــت ســخنرانی خــود بــه راهکارهــای در ایــن زمینــه‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬شکســتن چرخــه فقــر و اســتراتژی بقــا یکــی از‬ ‫اقدامــات مهــم و اساســی در ایــن زمینــه اســت‪ .‬همچنیــن تدویــن‬ ‫قوانیــن و نظــارت بــر اجــرای انهــا می توانــد بســیار مهــم و مفیــد‬ ‫باشــد‪ .‬زیــرا قوانیــن بســیاری وجــود دارد در حالیکــه عــزم و اراده‬ ‫بــرای عمــل بــه انهــا نیســت‪ .‬بنابرایــن توجــه بــه ایــن قوانیــن و عمل‬ ‫بــه انهــا می توانــد بســیاری از مشــکالت را حــل کنــد‪.‬‬ ‫یزدانی اظهار کرد‪ :‬امروزه حاشیه نشــینی رو به گســترش اســت و‬ ‫خــود حاشیه نشــینی بــا مســائل دیگــری همچــون بزهــکاری‪ ،‬اعتیاد‬ ‫و فقــر در ارتبــاط اســت‪ .‬بنابرایــن رشــد و گســترش حاشیه نشــینی‬ ‫تهدیــدی بــرای کــودکان و افزایش کار انهاســت‪/.‬ایرنا‬ ‫تلفن هــای هوشــمند جفــت نشــده نیــز در برابــر ردیابــی‬ ‫اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مطالعــه ای کــه توســط مهندســان دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا ســن دیگــو انجــام شــد‪ ،‬ســیگنال های بلوتوثــی‬ ‫کــه تلفن هــای همــراه مــا دائمــا ً منتشــر می کننــد‪،‬‬ ‫دســتگاه را در برابــر سوءاســتفاده اســیب پذیر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن تحقیــق در نــوع خــود اســت کــه در ان بــه‬ ‫ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ســیگنال های بلوتــوث شناســه‬ ‫منحصربه فــردی را تعییــن می کننــد و امــکان ردیابــی‬ ‫حــرکات و مــکان کاربــر را فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع شــما‪ ،‬دســتگاه های ســلولی مــدرن از‬ ‫ســیگنال های بلوتــوث اســتفاده می کننــد تــا خدمــات‬ ‫ردیابــی دســتگاه ماننــد ویژگــی ‪ Find My Apple‬و‬ ‫برنامه هــای ردیابــی ‪ 19-COVID‬را فعــال کننــد و بیــن‬ ‫دســتگاه هایی ماننــد هدفون هــای بی ســیم و تلفن هــای‬ ‫هوشــمند ارتبــاط برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫خطرات حریم خصوصی ناشی از امواج بلوتوث‬ ‫محققــان اعــام کردنــد کــه همــه دســتگاه های دارای‬ ‫قابلیــت جفت ســازی بلوتــوث‪ ،‬از تلفن هــای هوشــمند‬ ‫و ســاعت های هوشــمند گرفتــه تــا ردیاب هــای‬ ‫تناســب اندام‪ ،‬در برابــر ردیابــی اســیب پذیر هســتند‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ها بــه طــور‬ ‫مــداوم امــواج بلوتــوث را ارســال می کننــد‪ .‬ایــن ســرعت‬ ‫انتقــال حــدود ‪ 500‬بیکــن در دقیقــه اســت‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن خاطرنشــان کردنــد کــه ایــن یــک تهدیــد‬ ‫مهــم اســت زیــرا ردیابــی را می تــوان بادقــت انجــام داد‪.‬‬ ‫نویســنده اصلــی مقالــه‪ ،‬نیشــانت باســکار‪ ،‬نوشــت کــه‬ ‫ایــن تهدیــد از انتشــار مــداوم ســیگنال های بلوتــوث ناشــی‬ ‫می شــود‪ .‬یــک حریــف می توانــد بــا قــراردادن دریافت هــای‬ ‫‪ BLE‬به صــورت اســتراتژیک بــرای ضبــط فانوس هــای‬ ‫کاربــر‪ ،‬کاربــر را تعقیــب کنــد‪ .‬انچــه شــایان ذکر اســت‬ ‫ایــن اســت کــه حتــی دســتگاه های جفــت نشــده نیــز در‬ ‫معــرض خطــر هســتند زیــرا ایــن امــواج تنهــا زمانــی کــه‬ ‫تلفــن خامــوش اســت پخــش نمی شــوند‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬ایــن‬ ‫نقــص خطــرات جــدی حریــم خصوصــی را بــرای کاربــران‬ ‫بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫«ایــن مهــم اســت زیــرا در دنیــای امــروز بلوتــوث تهدیــد‬ ‫مهم تــری اســت زیــرا ســیگنال بی ســیم مکــرر و ثابتــی‬ ‫اســت کــه از تمــام دســتگاه های تلفــن همــراه شــخصی‬ ‫مــا ســاطع می شــود‪ .‬تــا انجــا کــه مــا می دانیــم‪ ،‬تنهــا‬ ‫چیــزی کــه قطعــا ً چراغ هــای بلوتــوث را متوقــف می کنــد‪،‬‬ ‫خاموش کــردن تلفــن شــما اســت‪».‬‬ ‫چرا سیگنال های بلوتوث شناسه تعیین می کنند؟‬ ‫در ایــن مقالــه تاکیــد شــده اســت کــه همــه دســتگاه های‬ ‫بی ســیم دارای اشــکاالت جزئی در تولید ســخت افزار هستند‬ ‫کــه بــرای هــر دســتگاه منحصربه فــرد اســت‪ .‬ایــن اشــکاالت‬ ‫فنــی و ســخت افزاری باعــث ایجــاد اعوجــاج منحصربه فــرد‬ ‫می شــود کــه به عنــوان شناســه بــرای ردیابــی بســیار دقیــق‬ ‫دســتگاه اســتفاده می شــود‪ .‬شناســه نیــز محصــول جانبــی‬ ‫ناخواســته فراینــد تولیــد دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 37‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 37‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان ایرانیــان اظهــار داشــت‪ :‬در خصــوص تنــوع نیــاز ارزی و‬ ‫مشــکالت و دغدغـ ه صرافــان در ایــن جلســه‪ ،‬ممانعــت از هــر گونــه فعالیــت شــبکه های غیررســمی‬ ‫بــازار ارز و واقعــی شــدن اختــاف نــرخ ارز و افزایــش ســاعات کاری بــازار متشــکل ارزی مطــرح شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬از رییــس کل بانــک مرکــزی نماینــدگان کانــون صرافــان در ایــن جلســه‬ ‫خواســتار ایجــاد شــرایطی بــرای تهیــه نیازهــا و تنــوع ارزی مــردم در شــبکه رســمی صرافی هــای‬ ‫سراســر کشــور شــدند‪ ،‬زیــرا مــردم بــرای تهیــه نیازهــای ارزی خــود بــه دلیــل شــرایط قانونــی در‬ ‫شــرایط کنونــی ناچارنــد بــه شــبکه های غیررســمی رجــوع کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه متذکــر شــد‪ :‬بنابرایــن بــرای صرافی هــا پیشــنهاد دادیــم کــه ســازو کاری تدویــن شــود‬ ‫کــه توســط صرافی هــای رســمی ایــن تنــوع ارزی صــورت گیــرد و در شــبکه های غیررســمی از خریــد‬ ‫مــردم جلوگیــری شــود تــا ضــرری متوجــه شــهروندان نشــوند‪.‬‬ ‫ســلطانی زاده گفــت‪ :‬کانــون صرافــان همچنیــن خواســتار واقعی تــر شــدن اختــاف نــرخ ارز ازاد‬ ‫و مســافری شــدند‪ ،‬بنابرایــن انتظــار مــی رود نــرخ ارز تعدیــل شــود تــا جلــوی ســودجویی برخــی‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان ایرانیــان گفــت‪ :‬جهــت افزایــش ســاعات کاری صرافی هــای‬ ‫همســو کانــون صرافــان بــه دنبــال ســازوکاری هماهنــگ بــرای بــازار متشــکل ارزی هســتند تــا بــا‬ ‫افزایــش ســاعت کاری صرافی هــای رســمی بتواننــد در ســاعات کار بــازار متشــکل ارزی و تنــوع‬ ‫خدمات رســانی داشــته باشــند تــا مــردم از طریــق صرافی هــای رســمی قبــل از هــر تنشــی در بــازار‬ ‫نیازشــان بــراورده شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬امیدواریــم خدماتــی کــه نیــاز مــردم اســت را صرافی هــای رســمی بتوانــد‬ ‫ارائــه دهنــد چــرا کــه دیگــر نیــازی نیســت زمانــی کــه مــردم می تواننــد خدمــات رســمی خــود را‬ ‫طریــق صرافی هــای رســمی تحــت نظــارت بانــک مرکــزی کــه در ســامانه های رســمی ثبــت می شــود‬ ‫دریافــت کننــد بــه فضــای غیررســمی رجــوع کننــد‪.‬‬ ‫بازار ارز در روزهای اینده با ورود‬ ‫بانک مرکزی ساماندهی می شود‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫استانگلستان‬ ‫مهم ترین و ارزشمند ترین‬ ‫عامل یک سازمان نیروی‬ ‫انسانی ان است‬ ‫عضــو شــورای عالی کانــون صرافــان گفــت‪ :‬بــازار ارز طــی روزهــای اینــده مقــرر شــد بــا دســتور ویــژه‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی تمهیــدات ویــژه و ســازوکار مناســب‪ ،‬ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «کامــران ســلطانی زاده» در خصــوص نتیجــه جلســه رییــس‬ ‫کل بانــک مرکــزی بــا کانــون صرافــان و تاثیــر ان در بــازار ارز افــزود‪ :‬در زمینــه ســاماندهی بــازار‬ ‫غیررســمی ارز بانــک مرکــزی تمهیــدات خوبــی را اندیشــیده و در خصــوص صرافی هــای رســمی نیــز‬ ‫ب ـه زودی خبرهــای خوبــی بــا توجــه بــه جلس ـه ای کــه داشــتیم شــنیده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حمــزه کرایلــو مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫اســتان گلســتان ضمــن بازدیــد از کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫بــا کارکنــان و مربیــان مراکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫شهرســتان علــی ابادکتــول دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره‬ ‫کل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان‪ ،‬حمــزه‬ ‫کرایلــو در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬نیــروی انســانی مهم تریــن‬ ‫و ارزشــمند ترین عامــل یــک ســازمان اســت و هیــچ‬ ‫ســازمانی بــدون نیــروی انســانی مفهــوم نــدارد و حتــی‬ ‫پیشــرفت تکنولــوژی و ظهــور فناوری هــای جدیــد هــم‬ ‫نتوانســته نقش و اهمیت نیروی انســانی را در ســازمان‬ ‫کم رنــگ کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مشــارکت کارکنــان و مربیــان در تصمیمــات‬ ‫باعــث افزایــش بهــره وری و حــس مســئولیت مــی شــود‬ ‫و مــی توانیــم بــا همفکــری و تعامــل مشــکالت موحــود‬ ‫را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر کرایلــو همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬همــه ســاختارها‬ ‫بایــد در جهــت تســهیل ســازی امکانــات و شــرایط بــرای‬ ‫مربیــان بایــد شــکل بگیــرد تــا مربیــان دغدغــه ای بــه جــز‬ ‫امــوزش و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی در بخشــی دیگــر گفــت‪ :‬مربیــان مراکــز اموزشــی‬ ‫اســتان موضوعــات ‪ ID‬کارت‪ ،‬ازمــون ازمونگــران‬ ‫و ســامانه ســام را جــدی بگیرنــد و مشــارکت الزم را‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گلســتان در‬ ‫ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬طــرح هــای نخلســتان و کهــاد ویــژه‬ ‫فارغ التحصیالن دانشــگاهی و دانشــجویان با توجه به‬ ‫ظرفیــت هــای خوبــی کــه در شهرســتان علــی ابادکتــول‬ ‫وجــود دارد بایــد بــا تمــام قــوت اجــرا شــود‪.‬‬ ‫تخصیص بست ه ویژه حمایتی‬ ‫برای بازنشستگان‬ ‫ساختمان های اداری ناایمن‬ ‫شناسایی می شود‬ ‫ابرسانی ‪ ۶۲‬روستای‬ ‫با مشارکت بسیج سازندگی‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در توئیتــی از اختصــاص‬ ‫بســته های ویــژه حمایتــی بــه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی بــا‬ ‫توجــه بــه دســتور رئیــس جمهــور نســبت بــه دغدغــه انهــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجــت اللــه عبدالملکــی در‬ ‫ایــن توییــت نوشــت‪« :‬بــا توجــه بــه دســتور رئیس جمهــور‬ ‫محتــرم نســبت بــه دغدغــه برخــی از بازنشســتگان عزیز تامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مقــرر شــد بســته های ویــژه در قالب هــای مختلــف‬ ‫کــه جزئیــات ان بــه اطــاع می رســد بــرای ان هــا در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود؛ معیشــت بازنشســتگان بــه ویــژه عزیزانــی کــه دریافتــی‬ ‫انهــا حداقــل اســت از اولویت هــای دولــت مردمــی اســت‪».‬‬ ‫علــی بهــادری جهرمــی ســخنگوی دولــت نیــز در توئیتــی از دســتور‬ ‫رئیس جمهــور بــه معــاون اول بــرای بررســی و ارائــه پیشــنهادهای‬ ‫حمایتــی دربــاره وضعیــت دریافتــی بازنشســتگان بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان بازنشســتگان و ســازمان تامیــن اجتماعــی خبــر داده بــود‪.‬‬ ‫وی در ایــن توئیــت خاطرنشــان کــرد‪« :‬در پــی درخواسـت های‬ ‫گروه هایــی از بازنشســتگان محتــرم درخصــوص وضعیــت‬ ‫دریافتــی خــود در ســال جــاری از رییــس جمهــور‪ ،‬ایت اللــه‬ ‫رئیســی بــه معــاون اول دســتور داد موضــوع را بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان بازنشســتگان و ســازمان تامیــن اجتماعــی بررســی‬ ‫و پیشــنهادات حمایتــی خــود را ارائــه نماینــد‪».‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬بــزودی بــا همــکاری اداره کل راه و شهرســازی شناســایی‬ ‫ســاختمان های اداری ناایمــن اســتان اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫جــواد نظــری اظهــار داشــت‪ :‬ســاختمان هــای اداری نوســاز در‬ ‫اســتان مشــکلی بــه لحــاظ ایمنــی ندارنــد امــا شــماری از ادارات در‬ ‫مرکــز اســتان و ســایر شهرســتان هــا در مــکان اســتیجاری شــکل‬ ‫گرفتــه اســت کــه نیــاز اســت رعایــت نــکات ایمنــی در ان بیشــتر‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫نظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی ادارات مســتاجر در منــازل‬ ‫مســکونی هســتند کــه بــا توجــه بــه تــردد زیــاد افــراد و بــاال بــدون‬ ‫اربــاب رجــوع بــه ایــن مــکان هــا‪ ،‬رعایــت مــوارد ایمنــی بایــد‬ ‫مــورد توجــه باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری خراســان شــمالی‬ ‫گفت‪ :‬از تکالیف راه و شهرسازی شناسایی نواقص و ایرادهای‬ ‫فنــی ســاختمان هــای اداری اســت و بــه صــورت مســتمر انجــام‬ ‫مــی شــود امــا اکنــون نظــارت هــا تشــدید یافتــه و بازرســی ها‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی هــم از شناســایی‬ ‫ســاختمانی هــای ناایمــن بجنــورد خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن اقــدام‬ ‫در دســتور کار ایــن نهــاد اســت و بــه زودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمه(ع) خراسان شــمالی‬ ‫گفت‪:‬بــا اعتبــار ‪ ۹۸‬میلیــارد تومــان ایــن نهــاد ابرســانی بــه ‪۶۲‬‬ ‫روســتای اســتان را اجــرا مــی کنــد کــه بــا بهــره بــرداری از ان ‪۸۰‬‬ ‫هــزار روســتایی از اب اشــامیدنی ســالم برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫علــی دارابــی اظهــار داشــت‪ :‬در قالــب چهــار مجتمــع ابرســانی‬ ‫زیــدر و ســرانی شهرســتان شــیروان‪ ،‬شــیرین دره شهرســتان‬ ‫بجنــورد‪ ،‬پرســه ســو و کهنــه جلگــه شهرســتان راز و جــرگالن و در‬ ‫مناطــق محــروم خراســان شــمالی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ابرســانی بــه مجتمــع شــیرین دره از ســدی بــه‬ ‫نــام ایــن مجتمــع اغــاز و بعــد از ذخیــره در ایســتگاه امیــن اللــه‬ ‫بــه روســتاهای محــدوده منتقــل مــی شــود و اکنــون یــک منبــع‬ ‫‪ ۱۵۰‬متــر مکعبــی‪ ،‬چهــار تــا ایســتگاه پمپــاژ‪ ،‬چهــار تــا حوزچــه بیــن‬ ‫راهــی و ســه هــزار متــر از ایــن خــط انتقــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫مســوول بســیج ســازندگی ســپاه جواداالئمــه(ع) خراســان‬ ‫شــمالی افــزود‪ :‬همچنیــن هشــت کیلومتــر خــط انتقــال و ســاخت‬ ‫‪ ۲‬منبع ذخیره اب برای مجتمع پرســه ســو و کهنه جلگه در حال‬ ‫اجــرا اســت و مشــاور مجتمــع زیــدر و ســرانی نیــز مشــخص و در‬ ‫حــال تدویــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫مواسات قضایی ؛ مطالبه حقوق‬ ‫عامه از دستگاه های اجرایی‬ ‫در زمینه خدمت رسانی‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برای جهش تولید دیمزارهای استان‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد ریال اختصاص یافت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دادســتان رامیــان در صــدر هیئتــی از مدیــران اجرایــی شهرســتان‪ ،‬وضعیــت خدمــت رســانی بــه‬ ‫روســتاهای بخــش فندرســک را بررســی کــرد ‪.‬‬ ‫احمــد مظفــری گفــت‪ :‬در نشســت بــا مــردم‪ ،‬اعضاهــای شــوراها و دهیــاران ‪ ۱۱‬روســتای بخــش‬ ‫فندرســک رامیــان مشــکالت قضایــی ‪ ،‬اداری و اجرایــی مــردم ایــن منطقــه‪ ،‬بررســی و دســتور‬ ‫پیگیــری صــادر شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مظفــری افــزود‪ :‬اب‪ ،‬بــرق و مخابــرات روســتاها‪ ،‬کمبــود نانوایــی‪ ،‬اجــرا نشــدن‬ ‫طرح هــادی روســتاها و ســرقت تجهیــزات کشــاورزی از جملــه مشــکالت طــرح شــده بــود کــه بــه‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط‪ ،‬دســتور پیگیــری صــادر شــد ‪.‬‬ ‫دادســتان شهرســتان رامیــان گفــت‪ :‬در ایــن بازدیدهــا مدیــران دســتگاه های اجرایــی بــا دهیــاران‬ ‫و مــردم همــراه می شــوند و مشــکالت و اســیب هــای هــر روســتا بــا مشــارکت اعضــای شــوراها و‬ ‫معتمدیــن بررســی مــی کنند‬ ‫احمــد مظفــری ادامــه داد‪ :‬مشــکالت پــس از بررســی‪ ،‬اولویــت بنــدی و بــا کمــک دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی بــرای رفــع ان برنامــه ریــزی مــی شــود‪.‬‬ ‫دادســتان رامیــان گفــت‪ :‬دسترســی راحــت تــر مــردم بــه مســئوالن قضایــی و اجرایــی بــرای طــرح‬ ‫مشــکالت و خواســته هــای انــان ‪ ،‬و بررســی رونــد انجــام تکالیــف و عمــل بــه وظایــف دســتگاه هــا‬ ‫در راســتای حفــظ حقــوق عامــه از اهــداف اجــرای مواســات قضایــی در ایــن شهرســتان اســت ‪.‬‬ ‫مظفــری افــزود‪ :‬در دادســتانی دبیرخانــه دائمــی بــرای پیگیری مصوبات این بازدیدها ایجاد شــده‬ ‫اســت و تــا زمــان رســیدن بــه نتیجــه‪ ،‬دســتورهای صــادر شــده را دنبــال می کند ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیــرکل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) گلســتان گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح جهش تولید‬ ‫دیمزارهــای اســتان از طریــق ایــن ســتاد بــرای تقویــت مکانیزاســیون کشــاورزی ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫تســهیالت اختصــاص یافــت و پرداخــت ان بــه متقاضیــان واجــد شــرایط اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمدمهــدی ســلمان زاده افــزود‪ :‬برای خریــد تراکتور‪،‬‬ ‫پهپــاد کشــاورزی و تجهیــزات ســامانه ابیــاری نویــن اولویــت پرداخــت این تســهیالت بــه افراد‬ ‫واجد شــرایط‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬توســط ســتاد اجرایــی ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت ســال گذشــته و در اجــرای‬ ‫دومیــن مرحلــه اجــرای طــرح جهــش تولیــد در دیمزارهــای گلســتان‪ ،‬بــرای تهیــه ادوات‬ ‫دنباله بنــد کشــاورزی اختصــاص یافــت کــه توســط متقاضیــان واجــد شــرایط دریافــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــه طــور میانگیــن یــک میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای هــر پرونــده تهیــه ادوات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ‪ ۲۱۰‬هــزار هکتــار از اراضــی اســتان ایــن ســتاد بــرای ســال‬ ‫زراعــی جــاری طــرح جهــش تولیــد دیمزارهــا را مــورد برنامــه ریــزی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬طــرف قــرارداد در ایــن طــرح بهره بــرداران از مســاعدت در بیمــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬تامیــن ادوات کشــاورزی‪ ،‬تامیــن کودهــای ریزمغــذی و غنــی ســازی بــذر و توانمندســازی‬ ‫کارشناســان و بهره بــرداران بــا اجــرای برنامــه هــای ترویجــی و اموزشــی برخــوردار خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬نهــاده هــای زراعــی از جملــه کــود‪ ،‬ســم و بــذر تهیــه شــده و در اختیــار بهــره‬ ‫بــرداران طــرف قــرارداد در ایــن طــرح حمایتــی قــرار خوهــد گرفــت‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬شهرســتان محروم مرزی و شــمالی اســتان از ســال زراعی ‪ ۹۹‬در دیمزارهای گلســتان‬ ‫طــرح جهــش تولیــد بــا زیــر کشــت بــردن ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار کلزا‪ ،‬اغاز شــد که ســطح زیر کشــت‬ ‫ایــن طــرح بــا تنــوع کشــت محصــوالت از جملــه کلــزا‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو و علوفــه دامــی امســال بــه‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار هکتــار افزایــش یافته اســت ‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح جهــش تولیــد توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) در دیمزارهــای کــم بــازده‬ ‫کشــور بــرای پنــج ســاله برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنی اســت کشــاورزی‪ ،‬اقتصاد اصلی ســاکنان یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار نفری گلســتان اســت‬ ‫کــه در تولیــد دانــه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتون و گوشــت مرغ رتبــه اول‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬چغندرقنــد و خرمالــو مقــام دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج) پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو و پنبــه رتبــه‬ ‫ســوم‪ ،‬ماهیــان پرورشــی و خاویــاری رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا وســعت بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۶۵۳ ،‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار هکتــار بــاغ و‬ ‫چهــار میلیــون واحــد دامــی دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 56‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬بیشــینه ‪ 33‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫نرخ ارز کاهش خواهد یافت‬ ‫صرافــان معتقدنــد ابالغیــه جدیــد بانــک مرکــزی و صــدور مجــوز خریــد توافقــی ارز صادرکننــدگان‬ ‫ی منجــر بــه عرضــه گســترده ارزهــای صادراتــی در بــازار خواهــد شــد کــه بــه تعدیــل‬ ‫توســط صراف ـ ‬ ‫نــرخ ارز کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بانــک مرکــزی در دســتورالعملی بــه صرافی هــای مجــاز اعــام کــرد‬ ‫کــه می تواننــد ارز اســکناس صادرکننــدگان را بــا نــرخ توافقــی‪ ،‬خریــداری و بــه متقاضیــان ارز بــدون‬ ‫محدودیــت بفروشــند‪.‬‬ ‫بــا ایــن اقــدام بانــک مرکــزی دو برنامــه مهــم در راســتای تســهیل عرضــه و فــروش ارز اجرایــی‬ ‫خواهــد شــد‪:‬‬ ‫اول انکــه خریــد ارز صادرکننــدگان بــا نــرخ توافقــی و غیردســتوری منجــر بــه افزایــش انگیــزه‬ ‫صادرکننــدگان بــرای بازگشــت ارزهــای صادراتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بانــک مرکــزی بــا صــدور مجــوز فــروش ارز در ســرفصل ‪( ۲۴‬ســایر) بــا حــراز هویــت‬ ‫متقاضــی‪ ،‬امــکان خریــد ارز بــرای متقاضیــان از کانــال رســمی را تســهیل کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره کامــران ســلطانی زاده رئیــس شــورای عالی کانــون صرافــان در گفتگــو بــا ایبِنــا بــا اشــاره‬ ‫بــه ابالغی ـه ای کــه بانــک مرکــزی در ســامانه ســنا بــه صرافی هــا ابــاغ کــرده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن یــک مجــوز بــرای خریــد ارز بــه قیمــت توافقــی از صادرکننــدگان اســت‪ .‬یعنــی بــه ایــن صــورت‬ ‫کــه صادرکننــدگان بــرای فــروش ارز حاصــل از صــادرات‪ ،‬بــدون قیمــت دســتوری و بــدون محدودیــت‬ ‫و بــر اســاس توافــق بــا خریــدار‪ ،‬نــرخ را مشــخص می کننــد و بــه صرافــی می فروشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ادامــه بــر اســاس ســرفصل های مشــخص شــده در ســامانه ســنا‪ ،‬نیازهــای‬ ‫ارزی مــردم پاســخ داده خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬احتمــاال بانــک مرکــزی ســقف و ســرفصل های مدنظــر‬ ‫را اعــام خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســلطانی زاده افــزود‪ :‬زمانــی کــه صادرکننــدگان بتواننــد ارز خــود را بــا قیمــت توافقــی بفروشــند‪،‬‬ ‫حجــم قابــل توجهــی از ارز صادرکننــدگان کــه معمــوال « ان را نگــه می دارنــد تــا قیمــت اصــاح شــود‪،‬‬ ‫بــدون توقــف و در جهــت تامیــن گــردش نقدینگــی خــود‪ ،‬بــه سیســتم صرافی هــا عرضــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬یعنــی اینکــه بانــک مرکــزی در ایــن طــرح بــدون اینکــه از منابــع ارزی خــودش اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫می توانــد از منابــع واقعــی در بــازار ارز و بــه صــورت اصــاح چرخــه قیمتــی بهره منــد شــود و هــر‬ ‫زمــان کــه نیــاز و ضــرورت داشــت می توانــد از منابــع ارزی خــودش اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬فعــا بــا ایــن مصوبــه‪ ،‬بانــک مرکــزی نیــازی نــدارد کــه از منابــع ارزی خــودش‬ ‫اســتفاده کنــد و ایــن اقــدام بســیار مثبتــی بــرای بــازار ارز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســلطانی زاده قیمــت واقعــی و توافقــی هــم باعــث ایجــاد رقابــت و جذابیــت بــرای فــروش‬ ‫ارز حاصــل از صــادرات در یــک مــدت زمــان کــم و بــا حجــم زیــاد می شــود کــه بــه تعدیــل نــرخ کمــک‬ ‫قابــل توجهــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫انهدام باند سارقان خودرو‬ ‫در «گرگان»‬ ‫کشف انواع کاالهای قاچاق‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫دستگیری سارق دامداری با‬ ‫اطالع به موقع همسایه ها‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت پرایــد و وانــت در گــرگان‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای تخصصــی و اشــراف اطالعاتــی‪،‬‬ ‫مامــوران موفــق بــه شناســایی ‪ 3‬ســارق شــده و پــس از کســب‬ ‫مجــوز قانونــی‪ ،‬طــی عملیاتــی متهمــان را در مخفیگاهشــان‬ ‫دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان گفــت‪ :‬متهمــان در‬ ‫تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل امــده و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس بــه ‪ 40‬فقــره ســرقت خــودرو در گــرگان‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا اشــاره بــه کشــف ‪ 6‬دســتگاه خــودرو‬ ‫مســروقه در ایــن عملیــات‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــود علی فر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪:‬در پــی‬ ‫کســب خبــر مبنــی بــرورود کاالهــای قاچــاق لــوازم خانگــی ازطریــق‬ ‫محورهــای مواصالتــی در ســطح شهرســتان توســط یک دســتگاه‬ ‫پیــکان وانــت‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس اگاهــی گنبــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از انجــام اقدامات اطالعاتی‪،‬خودروی موردنظرکه‬ ‫حامــل بارقاچــاق بــوده مشــاهده وطــی هماهنگــی قضائــی دریکــی‬ ‫ازخیابــان هــای ســطح شــهر کــه قصدتخلیــه کاال راداشــت توســط‬ ‫مامــوران اگاهــی توقیــف شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران در بازرســی از‬ ‫خــودرو و مغــازه مــورد نظــر تعــداد ‪ ۲۰‬دســتگاه اتومــو‪ ۳ ،‬دســتگاه‬ ‫تلویزیــون هوشــمند‪ ۱ ،‬دســتگاه ماشــین ظرفشــویی‪ ۸ ،‬دســتگاه‬ ‫اتــوی لبــاس‪ ۱۰ ،‬دســتگاه غــذا ســاز برقــی‪ ۳ ،‬دســتگاه اســپیلت‪،‬‬ ‫‪ ۶۱۰‬کیلــو گــرم برنــج ‪ ۲ ،‬دســتگاه مخلــوط کــن برقــی‪ ۴ ،‬دســتگاه‬ ‫سشــوار برقــی و تعــداد یــک دســتگاه فــر برقــی همگی بــا برندهای‬ ‫خارجــی و قاچــاق راکشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبدکاووس گفــت‪ :‬مغــازه مــورد نظر پلمپ‪،‬یی‬ ‫دســتگاه خــودرو توقیــف و ‪ 3‬متهــم دســتگیر بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ســارق امــوال‬ ‫دامــداری بــا اطــاع بــه موقــع همســایه هــا در حوالی‏روســتای خانلق‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«مجید یگانه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــب گذشــته‏فــردی کــه در حــال ســرقت از یــک دامــداری‬ ‫بــوده توســط همســایه ها روئیــت شــده و بالفاصلــه موضــوع بــه‬ ‫مامــوران انتظامــی‏پاســگاه خانلــق اطــاع داده مــی شــود‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی هــای بعمــل امــده مشــخص‬ ‫شــد کــه ایــن فــرد بــا اطــاع از عــدم حضــور مالــک دامــداری بــه ایــن‬ ‫‏مــکان مراجعــه و قصــد ســرقت از ایــن مــکان را داشــت‪ ،‬افزود‪ :‬متهم‬ ‫توســط مامــوران انتظامــی بــا همــکاری همســایه هــا و‏احالــی محــل‬ ‫دســتگیر و بعــد از انتقــال بــه پاســگاه و تشــکیل پرونــده بــرای انجــام‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‏شــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از شــهروندان خواســت تــا‬ ‫بــا اســتفاده از وســایل ایمنــی و پیشــگیرانه از وقــوع ســرقت‪،‬‏مانــع‬ ‫از ســرقت امــوال خــود شــده و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‏بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫گفــت‪ :‬بــازار حوالــه ارزی‬ ‫همان طــور کــه در جلســه‬ ‫مطــرح شــد یکــی از‬ ‫مهم تریــن بازارهــای ما اســت‬ ‫کــه حجــم قابل توجهــی از‬ ‫معامــات را بــه خــود‬ ‫اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫صالح ابــادی بــا بیــان اینکــه‬ ‫در بــازار روزانــه بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر حوالــه‬ ‫معاملــه می شــود‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬به مراتــب در ایــن‬ ‫بــازار عرضه هــا بیــش از‬ ‫تقاضاســت‪ .‬مشــکل مــا در‬ ‫واقــع در گذشــته ایــن بــود کــه‬ ‫بانــک مرکــزی ارزهــای دولــت‬ ‫را خریــداری می کــرد و ریــال‬ ‫را بــه دولــت و بــازار مــی داد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬مــا ایــن‬ ‫موضــوع را دنبــال می کنیــم‬ ‫کــه تنهــا خریــدار ارز دولتــی‬ ‫بانــک مرکــزی نباشــد و ســایر بانک هــای دولتــی نیــز بتواننــد در کنــار‬ ‫بانــک مرکــزی ارز را در بــازار بفــروش برســانند و از بــازار ریــال را جمــع‬ ‫کننــد‪ .‬بــه بیــان ســاده تر هرچــه میــزان حجــم معامــات باالتــر رود‬ ‫طبیعتــا ًبــه دلیــل ورود منابــع بیشــتر‪ ،‬وضعیــت بهتــر می شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای پــول و اعتبــار خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــن وزارت صمــت‪،‬‬ ‫و سیاس ـت های تجــاری و ارزی هماهنگــی بســیار خوبــی وجــود دارد‬ ‫کــه باعــث شــده تــا در بــازار تمــام تقاضاهــای واقعــی حوالــه را پوشــش‬ ‫دهیــم کــه ایــن اطالعــات قــرار اســت هــر روز نیــز اطالع رســانی شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــه دلیــل باالرفتــن قیمــت نفــت‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫فراورده هــا‪ ،‬پتروشــیمی ها و فوالدی هــا در بازارهــای جهانــی قیمــت‬ ‫نیــز بــاال رفتــه و صــادرات غیرنفتــی مــا بیشترشــده اســت‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حجــم صــادرات بیشــتر شــده و ایــن حجــم عرضــه ارز نســبت بــه‬ ‫گذشــته در بــازار حوالــه بیشــتر و مطلوب تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫صالح ابــادی درخصــوص پوشــش تقاضاهــای واردات افــزود‪:‬‬ ‫هیچگونــه مشــکلی در خصــوص پوشــش تقاضــای واردات وجــود‬ ‫نــدارد و عرضــه ارز را هــم صادرکننــدگان و هــم بانــک مرکزی و بانک ها‬ ‫نیــز دارنــد‪ .‬بنابرایــن تقاضاهــا را می توانیــم به صــورت کامــل پوشــش‬ ‫دهیــم‪ ،‬بــه ایــن معنــا کــه نســبت بــه عرضــه ارز صادرکننــدگان خــود‬ ‫اقــدام می کننــد و به عنــوان بــازار ســاز بانــک مرکــزی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫اوراق ارزی منتشر می شود‬ ‫وی دربــاره اوراق ارزی افــزود‪ :‬پروژه هایــی در ایــن بــاره انتخــاب در‬ ‫گذشــته می شــوند کــه درامــد ارزی و بــازده قابــل قبولــی داشــته باشــند‬ ‫و از توجیه پذیــری خوبــی برخــوردار باشــند و بتواننــد از محــل عایــدی‬ ‫ارزی خودشــان بازپرداخــت ارزی اوراق و اصــل و فرعــش انجــام شــود‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی در پایــان یــاداور شــد‪ :‬پروژه هــا در ایــن‬ ‫بــاره در حــال بررســی اســت و مقــررات ان هــم در حــال نهایــی شــدن‬ ‫اســت و در چنــد روز اینــده ابــاغ خواهــد شــد؛ ایــن اوراق هم زمان با‬ ‫پــروژه جدیــد کــه تعریــف می شــود منتشــر خواهد شــد‪ .‬ایــن اوراق را‬ ‫هــم مــردم بــا ارز و هــم کســانی کــه حوالــه دارنــد‪ ،‬خواهنــد توانســت‬ ‫مــورد خریــد قــرار دهنــد و بازپرداخــت ان هــم مــورد تضمیــن بــوده‬ ‫کــه اصــل و فــرع ان بــه شــکل ارز بازپرداخــت شــود‪.‬‬ ‫اختیــارات بانــک مرکــزی در حــوزه ارزی را ســران قــوا در مصوب ـه ای‬ ‫در روزهــای گذشــته افزایــش دادنــد و ایــن بانــک مجــاز بــه مدیریــت‬ ‫ت شــد‪.‬‬ ‫بــازار ارز بــا اســتفاده از تمــام اختیــارا ‬ ‫نــرخ ارز در بــازار در روزهــای اخیــر افزایــش یافــت کــه علــت اصلــی‬ ‫نوســانات اخیــر ارزی را فعــاالن بــازار جــو روانــی می داننــد و می گویند‬ ‫عرضه ارز مناســب اســت‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در بازار عرضه ارز‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی بــا اعــام اینکــه میــزان عرضــه ارز در بــازار‬ ‫افزایــش می یابــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا صرافــان امــروز توافــق کردیــم کــه میزان‬ ‫عرضه را در خصوص اسکناس افزایش دهیم و در حوزه اسکناس‬ ‫نیــز مقــررات مرتبــط بــا تقاضــای بــازار را هم تســهیل کنیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬علــی صالــح» ابــادی گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫مرکــزی هــم به عنــوان بازارســاز عــاوه بر صادرکنندگان که اســکناس‬ ‫را در بــازار ارز عرضــه می کننــد‪ ،‬در بــازار حضــور دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر میــزان اســکناس نیــز همان گونــه کــه‬ ‫پیــش از ایــن بــه ان اشــاره شــد در بانــک مرکــزی زیــاد اســت و ایــن‬ ‫میــزان اســکناس هیــچ موقــع در تاریــخ بانک مرکــزی در اختیار بانک‬ ‫مرکــزی قــرار نداشــته؛ بنابرایــن امادگــی پوشــش بــه هــر نحــوی کــه‬ ‫بــازار تقاضــای واقعــی داشــته باشــد داریــم‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬در خصوص میزان‬ ‫افزایش عرضه اســکناس با صرافان به توافق رســیدیم که مقررات‬ ‫مربــوط بــه تقاضــای بــازار در حوزه اســکناس را هم تســهیل کنیم‪.‬‬ ‫صالح ابــادی در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬ایــن امــر موجــب افزایــش حجــم‬ ‫معامــات می شــود و بــه شــکل کامــل میــزان تقاضــا را در بــازار‬ ‫پوشــش خواهیــم داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا بــازار ارز نیــز در ســایر حوزه هــای مرتبــط بانــک مرکــزی‬ ‫کــه بــر ایــن بــازار اثرگــذار باشــد بــه صــورت جــدی حضــور دارد و در‬ ‫حــوزه درامدهــای ارزی مطمئنــا ًبــا توجــه بــه وضعیــت خوبــی بــه‬ ‫لحــاظ حوالــه و اســکناس وجــود دارد تعــادل خوبــی در بــازار برقــرار‬ ‫می شــود و ایــن سیاســت بــا جدیــت دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫در بازار حواله ارزی روزانه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر معامله می شود‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سرقت از بانک با پیژامه‬ ‫و لباس راحتی!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر کــه ســارقان صنــدوق امانــات بانــک‬ ‫ملی حوالی دانشــگاه دســتگیر شــدند و ملت مطمئن شدند‬ ‫شــبا کــه مــا بــه همــراه مســئولین‪ ،‬نگاهبانــان‪ ،‬حراســت‪،‬‬ ‫مامــوران حفاظــت فیزیکــی‪ ،‬اپراتورهــای دوربین هــای‬ ‫مداربســته بانــک هــا و ‪ ...‬مــی خوابیــم اقــا پلیســه واقعــا ً‬ ‫بیــداره! یعنــی خــدا خیرشــان بدهــد قبــل از اینکــه ســارقان‬ ‫فرصــت کننــد لفــاف و پوشــش طالجــات را بــاز کنند و از شــنیدن‬ ‫صــدای جیرینگ جیرینــگ ســکه هــا لــذت ببرنــد‪ ،‬دســتبند‬ ‫پلیــس را روی دســت شــان احســاس کردنــد‪.‬‬ ‫امــا از نــکات قابــل توجــه ایــن ســرقت اینکه مســئوالن بانک‬ ‫‪ 4‬روز بعــد متوجــه شــدند کــه صنــدوق امانــات بانــک مــورد‬ ‫ســرقت واقــع شــده اســت و جالــب تــر اینکــه ســارقان بــرای‬ ‫ســرقت ‪ 14‬ســاعت در بانــک حضــور داشــتند!‬ ‫یعنــی شــما شــک نکنیــد ایــن بزرگــواران بــرای اینکــه راحــت‬ ‫باشــند عــاوه بــر یــک دیلــم خــوش دســت حتمــا ًزیرپــوش و‬ ‫پیژامــه هــم بــا خودشــان بــرده بودنــد! مگــر مــی شــود ایرانــی‬ ‫جماعــت بــرای اتــراق ‪ 14‬ســاعته زیــر پــوش و لبــاس راحتــی‬ ‫تــدارک نبینــد؟! ان هــم جایــی کــه دوربیــن مداربســته و‬ ‫مزاحــم نــدارد؟!‬ ‫بــاور کنیــد در شــخمی ‪ -‬تخیلــی تریــن فیلــم هــای پلیســی‬ ‫هــم نمــی بینیــم کــه ســارقان یــک بانــک‪ 14 ،‬ســاعت در‬ ‫بانــک حضــور داشــته باشــند و همیشــه جــدال بــر ســر‬ ‫لحظه هاســت‪ ...‬بــه خاطــر همیــن قبــل از عملیــات‬ ‫ساعت شــان را بــا هــم تنظیــم مــی کننــد و حیــن ســرقت‬ ‫هــم حــواس شــان بــه ثانیــه هــا اســت‪ .‬ولــی در ایــن ســرقت‬ ‫ســورئال دوســتان ظاهــرا ًبــرای رو کــم کنــی و بــه جا گذاشــتن‬ ‫رکــورد جــدال داشــته انــد!‬ ‫بــا ایــن حــال مدیــران ارشــد بانــک اذعــان داشــته انــد کــه‬ ‫الحمــد اللــه بانــک سیســتم ایمنــی پیشــرفته ای داشــته‬ ‫اســت! یعنــی شــانس اوردیــم سیســتم پیشــرفته بــود کــه‬ ‫از ‪ 168‬صنــدوق ‪ 167‬صنــدوق را بــا دیلــم تخریــب و خالــی‬ ‫کردنــد و رئیــس بانــک نگفــت دزد هــر کــس بــوده اشــنا بــوده‬ ‫کــه بــا سیســتم پیشــرفته مشــکلی نداشــت!‬ ‫هــر چنــد شــاید ســواالت فراوانــی در زمینــه ابعــاد و نحــوه‬ ‫ایــن ســرقت مطــرح باشــد و مــردم مشــتاق باشــند کــه از‬ ‫جزئیــات ایــن ســرقت مطلــع شــوند ولــی یــک ســوال کلیــدی‬ ‫ذهــن بنــده و کارشناســان تغذیــه را درگیــر کــرده و اینکــه‬ ‫ایــا دوســتان و بزرگــواران ســارق در طــول ایــن ‪ 14‬ســاعت‬ ‫احســاس گرســنگی نکردنــد؟!‬ ‫نــه شــوخی نمــی کنــم! باالخــره ‪ 14‬ســاعت زمــان کمــی‬ ‫نیســت‪ .‬حــاال بــا خودشــان چاشــت بــرده بودنــد یــا از همــان‬ ‫جــا داخــل بانــک بــا کــد اشــتراک رئیــس شــعبه پیتزایــی‬ ‫چلوکبابــی چیــزی ســفارش داده بودنــد‪ ،‬بــر مــا پوشــیده‬ ‫اســت! از قدیــم هــم کــه گفتــه انــد ادم گرســنه دیــن و ایمــان‬ ‫نــدارد چــه برســد بــه وجــدان و ســایر مولفــه هــای اخالقــی!‬ ‫تا نظر اعضای هیات مدیره بانک چه باشد؟!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫اثر تقدم؛ چرا ب ه یاد اوردن‬ ‫ابتدای هر لیست ساده تر‬ ‫است؟‬ ‫چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن مــوارد لیســت مــواد‬ ‫غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه حــال ســعی‬ ‫کرده ایــد مــواردی را کــه در لیســتی فهرســت شــده اند‪،‬‬ ‫حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کــرده باشــید‪ ،‬در ایــن هنــگام‬ ‫به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجود در لیســت اســان تر‬ ‫اســت و مــواردی کــه در وســط و انتهــای ان قــرار دارنــد‬ ‫کمــی مبهــم هســتند‪ .‬دلیــل ایــن اتفــاق چیــزی اســت‬ ‫کــه محققــان ان را اثــر تقــدم نامیده انــد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫هرانچــه را الزم اســت دربــاره اثــر تقــدم بدانیــد برایتــان‬ ‫گفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر اطالعــات‬ ‫ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات وســط یــا انتهــای‬ ‫فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن‬ ‫و سیســتم های ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اثر تقدم در مقایسه با اثر تاخر‬ ‫اثــر تاخــر بــه تمایــل افــراد بــرای یــاداوری اســان تر‬ ‫مــواردی کــه در اخــر فهرســت قــرار دارنــد‪ ،‬اشــاره دارد‪ .‬در‬ ‫اثــر تاخــر بــه ایــن دلیــل اخریــن مــورد لیســت بــه یادمــان‬ ‫می ایــد کــه جدیدتریــن چیــزی اســت کــه خوانده ایــم و‬ ‫در حافظــه کوتاه مــدت مــا ذخیــره شــده اســت‪ .‬وقتــی اثــر‬ ‫تقــدم و تاخــر را کنــار هــم در نظــر بگیرید‪ ،‬یک منحنی ‪U‬‬ ‫شــکل می بینیــد کــه به عنــوان منحنــی موقعیــت ترتیبــی‬ ‫نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫چرا اثر تقدم ایجاد می شود؟‬ ‫‪ .۱‬تمرین‬ ‫دلیــل اصلــی اثــر تقــدم احتمــاال ایــن واقعیــت اســت که‬ ‫افــراد تمایــل دارنــد بــرای به خاطرســپردن مطالــب‪ ،‬انهــا‬ ‫را بارهــا تمریــن و تکــرار کننــد‪ .‬به عبارتــی چــون مــوارد‬ ‫ابتدایــی لیســت بیشــتر از مــوارد وســط و انتهــا تمریــن‬ ‫می شــوند‪ ،‬بعــدا هــم فــرد انهــا را بهتــر بــه یــاد مـی اورد‪.‬‬ ‫ایــن مــورد بــا شــواهدی تاییــد می شــود کــه نشــان‬ ‫می دهــد وقتــی شــرکت کنندگان در مطالعــه تمریــن‬ ‫نکننــد یــا زمــان کافــی بــرای تمریــن نداشــته باشــند‪ ،‬اثــر‬ ‫تقــدم ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدوده توجه‬ ‫دلیــل دوم اثــر تقــدم مربــوط بــه دامنــه توجــه اســت‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد بــه مــوارد ابتدایــی و انتهایی لیســت بیشــتر‬ ‫از مــوارد دیگــر توجــه می کننــد‪ ،‬بنابراین احتمال بیشــتری‬ ‫وجــود دارد کــه انهــا را بــه خاطــر بســپارند‪ .‬بــه اخریــن‬ ‫مکالمــه ای کــه داشــته اید‪ ،‬پاراگرافــی کــه خوانده ایــد‪،‬‬ ‫فیلمــی کــه تماشــا کرده ایــد یــا پادکســتی کــه گــوش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬احتمــاال چیــزی کــه بــه یــاد می اوریــد‬ ‫اطالعــات ابتدایــی و انتهایــی ایــن فعالیت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محدودیت های حافظه‬ ‫علــت اخــر اثــر تقــدم بــه محدودیت هــای حافظــه‬ ‫برمی گــردد‪ .‬فــرد ممکــن اســت بتواند چند مــورد اول را در‬ ‫حافظــه بلندمدتــش ذخیــره کنــد و مــوارد ابتدایــی هم در‬ ‫حافظــه کوتاه مدتــش بماننــد‪ ،‬امــا مــواردی کــه در وســط‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬هرگــز ذخیــره نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر اثر تقدم‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موجــود‪ ،‬اثــر تقــدم‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار می گیــرد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫عوامــل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ زمــان ارائــه‪ :‬هرچــه زمــان بیــن ارائــه مــوارد لیســت‬‫طوالنی تــر باشــد‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر اثــر تقــدم دارد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن تاثیــر ایــن اســت کــه افــراد وقــت بیشــتری‬ ‫بــرای تمریــن دارنــد‪.‬‬ ‫ زمــان یــاداوری‪ :‬وقتــی زمــان یــاداوری مــوارد بــه تاخیــر‬‫بیفتــد‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر ایــن پدیــده خواهــد داشــت و ان‬ ‫را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه «اثــر‬ ‫تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان دارد؟» درک‬ ‫تاثیــری کــه ممکــن اســت ایــن پدیــده بــر تصمیمات تــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه شــما کمــک کنــد تــا در مــورد طیــف‬ ‫وســیعی از مســائل قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی در طــول‬ ‫فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بازاریابــی از ایــن ســوگیری شــناختی اگاه‬ ‫هســتند و از ان به نفــع خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می خواهنــد اولیــن و اخریــن برداشــت شــما از محصولی‬ ‫خــاص‪ ،‬برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس نیســت‬ ‫تبلیغات می کنند‪ .‬همچنین ممکن اســت شــرکت هایی‬ ‫را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی ماننــد بســته بندی ویــژه را‬ ‫بــرای محصــول تــدارک می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار‬ ‫تاثیرگذاشــتن روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از اثــر تقــدم هنــگام خریــد محصــوالت‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا براســاس برداشــت‬ ‫اولیــه تصمیمــات عجوالنــه نگیریــد‪ .‬بهتــر اســت در مــورد‬ ‫محصــوالت تحقیــق کنیــد و گزینه هــا را بــر اســاس‬ ‫واقعیــت ارزیابــی کنیــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود طعمــه‬ ‫اســتراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی نشــوید و بهترین ها‬ ‫را بــر اســاس شــرایط تان انتخــاب کنیــد‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -548‬قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایی تاثیــر گذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫مکث های پرشده‬ ‫مکث هــای پرشــده‪ ،‬تکــرار هجاهــا و واژه هــا‪ ،‬فرمول بندی هــای‬ ‫مجــدد یــا شــروع های نادرســتی هســتند کــه در ان ســخنران‬ ‫از عبارت هــای دیگــری اســتفاده می کنــد تــا فرصتــی یابــد کــه‬ ‫واژه هــای مناســب را بــرای انتقــال بهتــر معنــای موردنظــر‬ ‫جســت وجو کنــد‪.‬‬ ‫صداها و واژه های پرکننده‬ ‫در گفت وگوهــا‪ ،‬واژه هــای پرکننــده ازســوی یکــی از طرفیــن به کار‬ ‫مـی رود تــا بــه دیگــری نشــان دهــد کــه مکــث کــرده اســت تــا فکــر‬ ‫کنــد ولــی هنــوز صحبــت خــود را تمــام نکــرده اســت‪ .‬در زبان هــای‬ ‫گوناگــون‪ ،‬صداهــای پرکننــده ی متفاوتــی وجــود دارد‪ .‬رایج تریــن‬ ‫صداهــای پرکننــده عبارت انــد از‪ :‬اِ‪ ،‬ا َم‪ ،‬ا‪ ،‬اه‪ .‬واژه هــای پرکننــده ی‬ ‫مورداســتفاده نیــز واژه هایــی اســت ماننــد می دانیــد‪ ،‬خــب‪،‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬اساســا‪ ،‬درســت اســت کــه‪ ،‬انچــه می خواهــم بگویــم‬ ‫ایــن اســت کــه‪ ،‬می دانیــد منظــورم چیســت و غیــره‪.‬‬ ‫نام های جایگزین (‪)Placeholder Names‬‬ ‫نام هــای جایگزیــن‪ ،‬واژگان پرکننــده ای هســتند (ماننــد «فالنــی»)‬ ‫کــه بــه چیزهــا یــا افــرادی اشــاره دارنــد کــه نــام انهــا را فرامــوش‬ ‫کرده ایــم؛ بیــان نــام انهــا اهمیتــی نــدارد یــا نــام انهــا را نمی دانیــم‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫یکــی از گفت وگوهــای خــود را ضبــط کنیــد و تعــداد مکث هــا‬ ‫و واژه هــای پرکننــده ی غیرضــروری را در گفتــار خــود بشــمارید‪.‬‬ ‫تــاش کنیــد اســتفاده از ایــن واژه هــا و مکث هــا را درطــول زمــان‬ ‫کاهــش دهید‪.‬بــا افزایــش اعتمادبه نفــس و اشــنایی بیشــتر بــا‬ ‫فنون ســخنرانی‪ ،‬کاســتن از شــمار بســیاری از واژه های پرکننده و‬ ‫مکث هــای غیرضــروری بــرای شــما اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫بیان و تلفظ‪ -‬بیان‬ ‫بیــان (‪ )Articulation‬بــر تولیــد تک تــک صداهــا و تلفــظ نیــز بــر‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ هجاهــا در واژه تمرکــز دارد‪ .‬درواقــع بیــان‪،‬‬ ‫اخریــن مرحلــه در تولیــد گفتــار اســت‪ .‬ما انســان ها در بهره گیری‬ ‫ک مورداســتفاده در‬ ‫از زبــان‪ ،‬لب هــا و دیگــر بخش هــای متحــر ِ‬ ‫گفتــار منحصربه فــرد هســتیم‪:‬‬ ‫نخســتین عمــل در تولیــد گفتــار‪ ،‬نفس کشــیدن اســت کــه در‬ ‫ان هــوا را بــه درون یــک محفظــه ی ذخیره ســازی می کشــانید؛‬ ‫دومیــن عمــل‪ ،‬اواســازی (‪ )Phonation‬اســت؛ فراینــدی کــه در‬ ‫ان هــوا را به کمــک تارهــای صوتــی بــه ارتعــاش درمی اوریــد؛‬ ‫ســومین مرحلــه‪ ،‬رزونانــس (‪ )Resonation‬اســت کــه در ان‬ ‫حفره هــای دهــان‪ ،‬بینــی و حلــق‪ ،‬صــدا را به صورتــی تقویــت‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد ان را بشــنوید؛‬ ‫و ســرانجام مرحلــه ی بیــان قــرار دارد کــه در ان صــدا را بــا‬ ‫بهره گیــری از حرکــت دندان هــا‪ ،‬زبــان و لب هــا به صــورت‬ ‫الگوهایــی قابل تشــخیص تغییــر می دهیــد‪.‬‬ ‫کــودکان نوپــا ابتــدا صداهــای ســاده را می اموزنــد و ســپس‬ ‫ترکیب هایــی از صداهــای تکرارشــونده را یــاد می گیرنــد و پــس از‬ ‫مدتــی نیــز واژه هــا را می اموزنــد‪.‬‬ ‫شــما در ســخنرانی بــا قابلیــت فهــم ســروکار داریــد‪ .‬ایا مخاطبان‬ ‫می تواننــد انچــه را کــه می گوییــد‪ ،‬درک کنند؟ اگر صداهای اصلی‬ ‫زبــان را به صورتــی تولیــد کنیــد کــه بــا صداهای تولیدشــده توســط‬ ‫مخاطبان تــان متفــاوت باشــد‪ ،‬گفتــار شــما قابل فهــم نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬گاهــی در گفتــار محــاوره ای یــا غیررســمی‪،‬‬ ‫صدایــی را از اخــر واژه ای حــذف می کنیــم و مثــا واژه ی «اســیا»‬ ‫را به جــای «اســیاب» بـه کار می بریــم‪ .‬چالــش اصلــی ایــن اســت‬ ‫کــه ایــا می توانیــد صــدای «درســت» را هنگامــی کــه الزم اســت‪،‬‬ ‫تولیــد کنیــد‪ .‬اگــر از نظــر فیزیکــی توانایــی تولیــد صــدای درســت را‬ ‫نداریــد‪ ،‬بایــد از متخصــص گفتاردرمانــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫تمریــن کنیــد کــه هنــگام بیــان واژه هــا‪ ،‬صداهــا را جایگزیــن یــا‬ ‫حــذف نکنیــد یــا صدایــی را بــه واژه هــا نیفزاییــد؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫«فالســک» را «فالکــس» نگوییــد‪.‬‬ ‫ظ درســت برخــی از صداهــا در انهــا‬ ‫عبارت هایــی را کــه در تلفــ ِ‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬بخوانیــد و صــدای خــود را ضبــط کنید‪ .‬همــراه با مربی‬ ‫یــا اموزنــده ی دیگــری‪ ،‬بــه صــدای ضبط شــده ی خــود گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫تلفظ در زبان گفتاری‬ ‫تلفــظ (‪ )Pronunciation‬بــه توانایــی بهره گیــری درســت از‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ واژه هــا در زبان گفتاری اشــاره دارد‪ .‬گاهی‪،‬‬ ‫واژه هــا به دلیــل عوامــل فراوانــی‪ ،‬ازســوی افــراد یــا گروه هــای‬ ‫مختلــف بــه شــیوه هایی گوناگــون بیــان می شــود‪ .‬ایــن عوامــل‬ ‫منطقــه ای کــه در ان رشــد کرده ایــد‪ ،‬منطقــه ای کــه هم اکنــون‬ ‫در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬وجــود اختــال گفتــاری یــا مشــکل در‬ ‫تلفــظ برخــی صداهــا‪ ،‬قومیــت‪ ،‬طبق ـه ی اجتماعی‪-‬اقتصــادی یــا‬ ‫تحصیــات شــما را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از تلفــظ ســخن می گوییــم‪ ،‬بــر واژه هــا تمرکــز داریــم‬ ‫و برخــاف بیــان بــر تک تــک صداهــا تمرکــز نمی کنیم‪ .‬هجــا واحدی‬ ‫بــرای توالــی صداهــای گفتاری اســت‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬واژه ی «کتاب»‬ ‫ک» و «تــاب»‪ .‬معمــوال هــر‬ ‫از دو هجــا تشــکیل شــده اســت‪ِ « :‬‬ ‫هجــا از یــک هســته ی هجــا (‪( )Syllable Nucleus‬کــه معمــوال‬ ‫یــک واکــه یــا حــرف صــدادار اســت) بــه همــراه چنــد همخــوان‬ ‫(حــرف بی صــدا) در اطــراف یعنــی در اغاز و پایان ان تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬هجــا به عنوان «واحــد ســازنده ی» واجــی (‪)Phonological‬‬ ‫واژه درنظــر گرفتــه می شــود‪ .‬واژه ای کــه از یــک هجــا تشــکیل شــده‬ ‫اســت (ماننــد مــاه) تک هجــا (‪ )Monosyllable‬یــا تک هجایــی‬ ‫(‪ )Monosyllabic‬نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫اصطالحــات دیگــر در ایــن زمینــه شــامل واژه هــای دوهجــا‬ ‫(‪ )Disyllable‬ودوهجایــی (‪ )Disyllablic‬اســت کــه بــرای‬ ‫واژه هایــی بــه کار مــی رود کــه دو هجــا دارنــد و یــا ســه هجا‬ ‫(‪ )Trisyllable‬یــا ســه هجایی (‪ )Trisyllabic‬کــه بــه واژه هایــی‬ ‫اشــاره دارد کــه ســه هجــا دارنــد و یــا چندهجــا (‪ )Polysyllable‬و‬ ‫چندهجایــی (‪ )Polysyllabic‬کــه گاهــی بــه واژه ای اشــاره دارد که‬ ‫بیــش از ســه هجــا دارد یــا هــر واژه ای کــه بیــش از یــک هجــا دارد‪.‬‬ ‫در هنــگام تلفــظ‪ ،‬وظیفـه ی شــما شناســایی هجاهــای مختلــف‬ ‫تشــکیل دهنده ی واژه‪ ،‬به کارگرفتــن تکی ـه ی صــدا (اســترس) در‬ ‫هجاهــای مناســب و بهره گیــری از الگــوی مناســب زیروبمــی صــدا‬ ‫بــرای ایجــاد اهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫از اهنــگ بــرای افــزودن عملکــرد بــه واژه هــا نیز اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــرای متمایزکــردن پرســش های دارای کلمــه ی پرسشــی‪،‬‬ ‫پرســش های بله‪/‬خیــر‪ ،‬جمله هــای خبــری‪ ،‬جمله هــای امــری‪،‬‬ ‫درخواســت و… از اهنــگ کالم بهــره می گیریــم‪ .‬شــما می توانیــد بــا‬ ‫تغییــر الگــوی اهنــگ‪ ،‬معنــای جملــه را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫ بــه صــدای ضبط شــده ی افــراد گوناگونــی کــه طرزبیــان و ســخنرانی‬‫انهــا را مــی پســندید‪ ،‬گــوش دهیــد و بــه تلفظ هــای انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫ اگــر درمــورد تلفــظ درســت واژه ای تردیــد داریــد‪ ،‬از‬‫فرهنگ نامه هــای انالینــی اســتفاده کنیــد کــه در انهــا تلفــظ‬ ‫درســت واژه هــا پخــش می شــود‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬میترا دانشور‬ ‫ کــردن‬ ‫چــون زندگــی انســان ریشــه ای داســتان وار دارد‪ ،‬همراه‬ ‫ِ‬ ‫داســتان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫جلــب توجــه مخاطــب بــه ســخنرانی باشــد‪.‬‬ ‫برای جلب توجه مخاطب‬ ‫«داستان سرایی»‬ ‫ابزاری جذاب برای سخنرانی‬ ‫داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی‪ ،‬انتقــال رویدادهــا بــا واژه هــا‪ ،‬صــدا و‪/‬یــا‬ ‫تصاویــر اســت کــه اغلــب بــه شــکل بدیهه گویــی یــا بــا اب و تــاب‬ ‫تعریــف می شــود‪ .‬داســتان ها یــا روایــات در هــر فرهنگــی بــه‬ ‫عنــوان وســیله ی ســرگرمی ‪ ،‬امــوزش‪ ،‬حفــظ فرهنــگ و القــای‬ ‫ارزش هــای اخالقــی به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫قدرت داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی ابــزاری قدرتمنــد اســت؛ وســیله ای بــرای بازگویــی‬ ‫تجربه هــا و دانــش؛ و یکــی از راه هایــی کــه مــا را بــه یادگیــری‬ ‫تشــویق می کنــد‪ .‬پیتــر ال برگــر (‪ )Peter L. Berger‬می گویــد‬ ‫زندگــی انســان ریش ـه ای داســتانی دارد؛ انســان ها زندگــی خــود را‬ ‫می ســازند و جهان شــان را بــر حســب ایــن زمینــه و خاطــرات شــکل‬ ‫می دهنــد‪ .‬داســتان ها در اینکــه می تواننــد پلــی فرهنگــی‪ ،‬زبانــی و‬ ‫مرتبــط بــا ســن بســازند‪ ،‬جهان شــمول هســتند‪.‬‬ ‫کاربرد داستان سرایی در سخنرانی‬ ‫چــون زندگــی انســان ریشــه ای داســتانی دارد‪ ،‬بهره گیــری از‬ ‫داستان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا مخاطــب باشــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫بهره گیــری از فنــون داستان ســرایی‪ ،‬راهــی اثربخش تــر و گیراتــر‬ ‫از صرفــا بیــان واقعیت هــا بــرای ارائــه ی اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫چگونه و چه زمانی از روایت کمک بگیریم‬ ‫ســخنرانان از داســتان و روایــت بهــره می گیرنــد تــا از نــکا ‬ ‫ت‬ ‫مــورد نظرشــان پشــتیبانی کننــد و ســخنرانی های خــود را‬ ‫دلنشــین تر نماینــد‪.‬‬ ‫هدف ســخنرانی شــما هر چه باشــد‪ ،‬شــما نیازمند راهی هســتید‬ ‫تــا از گفته هــای خــود پشــتیبانی کنیــد و درستی شــان را ثابــت کنید؛‬ ‫امــا ســخنران خــوب‪ ،‬نکاتــش را گیــرا و به یادماندنــی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫رایج تریــن اشــکال پشــتیبانی عبارت انــد از‪ :‬حقایــق‪ ،‬امــار‪ ،‬گــواه‪،‬‬ ‫روای ـت ‪ ،‬مثــال و مقایســه کــه در اینجــا بــه روایــت می پردازیــم‪.‬‬ ‫روایت‬ ‫روایــت شــکلی داســتان گونه دارد‪ .‬ارائه دهنــدگان از روایــت کمــک‬ ‫می گیرنــد تــا از نکتـه ای کــه گفته انــد‪ ،‬پشــتیبانی کننــد یــا نکتـه ای را‬ ‫کــه بـه زودی خواهنــد گفــت‪ ،‬معرفــی کننــد‪ .‬روایت هــا را می تــوان با‬ ‫حقایــق یــا امــار امیخــت تا کیفیتــی اثرگذارتــر بیابند‪.‬‬ ‫چطور از یک روایت استفاده کنیم‬ ‫داستان ســرایی هدفــی واحــد دارد‪ .‬داســتان شــما نبایــد‬ ‫وصلــه ای ناجــور باشــد؛ بلکــه بایــد بخشــی طبیعــی از فراینــد‬ ‫ســخنرانی بــه نظــر برســد‪ .‬اگــر مخاطــب فکــر کنــد شــما داســتانی‬ ‫می گوییــد چــون خوانده ایــد کــه ایــن کار ایــده ی خوبــی اســت‪،‬‬ ‫داســتان تان اثــری نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رســالت داســتان ایــن اســت کــه مخاطــب را بــه اهمی ـت دادن‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫وادارد‪ .‬روایــت شــما بایــد چیــزی باشــد کــه مخاطب تــان‬ ‫به ســادگی می فهمــد و بــا ان ارتبــاط برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫داســتان را کوتــاه و بانمــک بیــان کنیــد‪ .‬روایت تــان را حداکثــر‬ ‫بــه ســه یــا چهــار دقیقــه محــدود کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه از ان بــرای پشــتیبانی یــا شفاف ســازی نکته تــان اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ .‬وقتــی ان را تعریــف کردیــد‪ ،‬بــه ســراغ ادامــه ی‬ ‫ســخنرانی برویــد‪.‬‬ ‫قــرار نیســت داســتان شــما جایگزیــن اطالعــات شــود‪ .‬داســتان‬ ‫قــرار اســت نکتـه ی شــما را شــفاف کنــد‪.‬‬ ‫داســتان های خــوب تصاویــری را در ذهــن مخاطــب ترســیم‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا بــه مخاطــب اجــازه می دهنــد تــا انچــه را کــه‬ ‫می گوییــد‪ ،‬به خوبــی تجســم کنــد‪.‬‬ ‫حتمــا داســتان را به گونــه ای تعریــف کنیــد کــه بــه مــرور‬ ‫جذاب تــر شــود و خســته کننده نباشــد‪ .‬مخاطــب را تــا انتهــا‬ ‫مشــتاق نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بیش از حد از داستان استفاده نکنید‬ ‫مســلما چنان کــه مثالــی قدیمــی می گویــد‪« :‬از انچــه می دانیــد‬ ‫بهــره بگیریــد‪ ».‬داســتان ها فقــط دربــاره ی حقایــق نیســتند؛‬ ‫انهــا می تواننــد انچــه را کــه تجربــه کرده ایــد و انچــه شــخصا‬ ‫می دانیــد و حــس می کنیــد درســت اســت‪ ،‬بــه شــکلی تاثیرگــذار‬ ‫بــه مخاطبــان منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫عامل مزاحمت اینستاگرامی دستگیر شد‬ ‫پلیس فتا از کشف یک مورد پرونده ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ علی عباســی کســانی اظهار داشــت‪ :‬فــردی با مراجعه به پلیس فتــا و با طرح‬ ‫شــکایت عنــوان داشــت شــخص ناشناســی بــا دسترســی غیــر مجــاز و نفــوذ بــه پیــج اینســتاگرامی اش و پــس از در اختیــار گرفتــن پیــج توســط متهــم اقــدام بــه‬ ‫ارســال مطالب خالف شــان و مســتهجن برای دوســتان و اشــنایان شــاکی نموده اســت که پرونده ای در این خصوص تشــکیل گردید ‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫روش های تربیت‬ ‫پسربچه ها‏‬ ‫سرویس خانواده‬ ‫از انجــا کــه پســرها شــیطنت بیشــتری دارنــد و کارهــای خطرنــاک‬ ‫بیشــتری هــم نســبت بــه دخترهــا انجــام مــی دهنــد‪ ،‬بایــد‏برخــی‬ ‫مــوارد را در رونــد تربیــت انهــا بدانیــد تــا در اینــده‪ ،‬پســری موفــق و‬ ‫بــا اعتمــاد بــه نفــس تحویــل جامعــه بدهنـ ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بگذارید پسر باشد‏‬ ‫پســرها شــیطنت بســیاری دارنــد انهــا وســایل خانــه را خــراب‬ ‫می کننــد‪ ،‬کارهــای خطرنــاک مــی کننــد‪ ،‬جــوک هــای بــی مــزه‬ ‫می‏گوینــد و ‪ ...‬ایــن فرصــت هــا را از انهــا نگیریــد‪ .‬اجــازه بدهیــد‬ ‫بچگــی کنــد‪ ،‬بگذاریــد دنیــای اطــراف خــود را کشــف کنــد و از انهــا‬ ‫لــذت‏ببــرد‏‪.‬‬ ‫تواضع و فروتنی را به او بیاموزید‬ ‫هرگــز پســر خــود را خیلــی مغــرور و از خودراضــی بــار نیاوریــد‪.‬‬ ‫خیلــی هــم اعتمــاد بــه نفــس را از او نگیریــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــا‬ ‫‏مطالعــه و کمــک گرفتــن از مشــاوران پســری تربیــت کنیــد کــه در‬ ‫عیــن ادب و تواضــع‪ ،‬شــخصیت و غــرور خــود را نیــز حفــظ کنــد‏‪.‬‬ ‫هدایای او را دوست داشته باشید‏‬ ‫هــر هدیــه ای کــه پســرتان بــه شــما مــی دهــد را بــا همــه وجــود‬ ‫قبــول کنیــد و عشــق و خوشــحالی خــود را بــه او نشــان دهیــد‪.‬‏ایــن‬ ‫هدیــه می توانــد یــک بیســکویت ســاده یــا کاردســتی زیبایــی باشــد‬ ‫کــه خــودش بــرای شــما ســاخته اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪،‬‏خــود را در دل‬ ‫او جــا مــی کنیــد و همیشــه دوســتتان خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫به پدر او احترام بگذارید‬ ‫اگــر بــا پــدر پســرتان در یــک خانــه زندگــی مــی کنیــد‪ ،‬بــا عشــق و‬ ‫احتــرام بــا او رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی از هــم جــدا شــده‏ایــد‪،‬‬ ‫بــاز همچنــان بــا احتــرام در مــورد او صحبــت کنیــد و وقتــی پســرتان‬ ‫ایــن محبــت و احتــرام را از طــرف شــما مــی بینــد‪ ،‬ان را‏مــی اموزنــد‬ ‫و در اینــده روحیــه و اخــاق بهتــری خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫از همان سن پایین درست غذا خوردن را به او بیاموزید‏‬ ‫بایــد اداب تشــکر‪ ،‬شــروع غــذا بــا نــام خــدا‪ ،‬درخواســت غــذا و‬ ‫بلنــد شــدن از ســفره و شســتن دســتها قبــل و بعــد از غــذا را بــه‬ ‫او‏بیاموزیــد ایــن کار بســیار دشــوار اســت زیــرا پســرها سرســخت‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا بــا تکــرار و گذشــت زمــان مــی توانیــد از عهــده این‏کار‬ ‫بربیاییــد‪ .‬ایــن بــرای اینــده فرزندتــان بســیار مهــم اســت‏‪.‬‬ ‫او را با زنان قوی احاطه کنید‬ ‫پســر خــود را بــا حضــور زنــان قــوی و باهــوش همچــون مادربزرگ‪،‬‬ ‫عامل تشویش اذهان عمومی‬ ‫در فضای مجازی دستگیر شد‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری فــردی کــه‬ ‫در فضــای بــا انتشــار فیلــم و کلیــپ هایــی مربــوط بــه تخریــب‬ ‫‏شــخصیت افــراد و ســازمان هــا در ایــن شهرســتان خبــر داد‪‎. ‎‬‬ ‫هوشمندی‪ ،‬کلید‬ ‫تصمیمات استراتژیک‬ ‫کسب و کار است‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ب وکارهــا نیــاز روزافزونــی بــه ارتبــاط بیشــتر در هوشــی‬ ‫امــروزه کسـ ‬ ‫ع رســانی تصمیم گیــری حیاتــی اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه بــرای اطــا ‬ ‫دارنــد‪ .‬موسســه تحقیقاتــی ‪ S-RM‬نشــان می دهــد کــه در حــال‬ ‫حاضــر تنهــا ‪ 18‬درصــد از متخصصــان مســئول امنیــت‪ ،‬ریســک یــا‬ ‫انطبــاق در ســازمان خــود احســاس ایــن را دارنــد که اطالعاتی بســیار‬ ‫خــاص و متمرکــز بــر کسب وکارشــان را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ 6‬نفــر از هــر ‪ 10‬پاســخ دهنــده نیــز می گوینــد هوشــی‬ ‫کــه دریافــت می کننــد بــرای تجزیــه و تحلیــل زمــان زیــادی می بــرد ‪،‬‬ ‫بــه ایــن معنــی کــه همیشــه منجــر بــه تصمیــم گیــری اگاهانــه بهتــر‬ ‫نمی شــود‪ .‬ایــن دلیــل اصلــی نارضایتــی از اطالعــات خارجــی اســت‬ ‫کــه توســط بیــش از ‪ 200‬متخصــص کار در شــرکت هایی بــا درامــد‬ ‫بیــش از ‪ 250‬میلیــون دالر کار می کردنــد شناســایی شــد‪ .‬دومیــن‬ ‫دلیــل محتمــل ایــن بــود کــه اطالعــات متناســب بــا نیازهــای کســب‬ ‫و کار ‪ 47‬درصــد تنظیــم نشــده بــود و پــس از ان اطالعــات بیــش از‬ ‫حــد ‪ 35‬درصــد قــرار داشــت‪.‬‬ ‫عــدم قطعیــت جهانــی نیاز به ارتبــاط دارد‪:‬تقاضای رو به رشــد برای‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪550‬‬ ‫بازی های انالین گامی‬ ‫به سوی اعتیاد اینترنتی‬ ‫فرزندان‏‬ ‫عمــه‪ ،‬خالــه و حتــی معلــم هــا احاطــه کنیــد‪ .‬وقتــی پســرتان در‬ ‫‏طــول رشــد خــود شــاهد ایــن باشــد کــه زنــان مــی تواننــد کارهــای‬ ‫بزرگــی را در زندگــی انجــام دهنــد و مهــارت هــا و اســتعدادهای‬ ‫‏بیشــماری دارنــد‪ ،‬بــه تدریــج در ناخــوداگاه خــود بــرای زنــان ارزش‬ ‫و احتــرام بســیاری قائــل خواهــد شــد و زن را موجــودی ضعیــف‬ ‫‏نخواهــد دانســت‏‪.‬‬ ‫رفتار با زنان را به او بیاموزید‏‬ ‫احتــرام بــه زنــان و نحــوه برخــورد صحیــح و درک درســت از‬ ‫نیازهــای زن داشــتن را از ســن پاییــن و بــه طــور مرتــب بــه پســر‬ ‫خــود‏بیاموزیــد تــا هنــگام بزرگســالی بهتریــن رفتــار را بــا همســر یــا‬ ‫نامــزد خــود داشــته باشــد‏‪.‬‬ ‫اجازه دهید گریه کند‏‬ ‫چــه کســی گفتــه اســت‪ ،‬مــرد گریــه نمــی کنــد؟ بــه پســر خــود‬ ‫اجــازه دهیــد هــر زمــان احســاس ناراحتــی یــا غمگینــی داشــت بــه‬ ‫‏راحتی گریه کند و از این کار خجالت نکشــد‪ ،‬پســرها هم انســان‬ ‫هســتند و بایــد بغــض خــود را اشــک کننــد‏‪.‬‬ ‫کارهای خانه را به او بیاموزید‏‬ ‫پســرها هــم بایــد مراقبــت از خــود را بیاموزنــد‪ ،‬بایــد بداننــد وقتــی‬ ‫در خانــه تنهــا هســتند‪ ،‬چطــور از عهده کارهایشــان بــر بیایند‪،‬‏باید‬ ‫بــه او تمیــز کــردن خانــه‪ ،‬پختــن غــذا و انجــام کارهــای شــخصی و‬ ‫بهداشــتی را بیاموزند‏‪.‬‬ ‫به او اجازه دهید شما را شیفته خود کند‏‬ ‫پســرها برخــی از کارهــا همچــون شــانه کردن موهای مــادر خود را‬ ‫دوســت دارند‪ ،‬شــاید پســر کوچک شــما خیلی ســفت‏موهایتان را‬ ‫شــانه کنــد و ســرتان درد بگیــرد یــا موهــای زیــادی الی شــانه باقــی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ«محمدرضا قائمــی نــژاد» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏انجــام اقدامــات اطالعاتــی و رصــد فضــای‬ ‫مجــازی توســط کارشناســان پلیــس فتــا فــردی کــه در صفحــه‬ ‫مجــازی اقــدام بــه انتشــار‏کلیــپ هایــی در خصــوص تخریــب‬ ‫چهــره افــراد و شــخصیت هــا مــی کــرد شناســایی و دســتگیری وی‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش بــه موقــع کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا گرداننــده ایــن صفحــه مجــازی در یــک عملیــات‬ ‫اســتفاده از هــوش اســتراتژیک بــه‬ ‫دلیــل افزایــش ســایبری ‪ 51‬درصــد‬ ‫و نگرانی هــای نظارتــی ‪ 50‬درصــد‬ ‫ایجــاد شــده اســت و در حالــی‬ ‫کــه ایــن دو عامــل بــرای ســال ها‬ ‫در دســتور کار هیئــت مدیــره‬ ‫ســازمان ها افزایــش داشــته اند‪،‬‬ ‫عــدم قطعیــت ژئوپلیتیکــی نیــاز‬ ‫بــه واکنــش بــه ایــن تحــوالت را‬ ‫شــدیدتر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در صورتــی اســت کــه درگیــری‬ ‫روســیه و اوکرایــن یــک رژیــم‬ ‫تحریمــی پیچیــده را بــرای فعالیــت‬ ‫مشــاغل ایجــاد کــرده اســت‪.‬عالوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬پیمایــش پیچیدگی هــای‬ ‫همه گیــری کوویــد‪ 19-‬یــک چالــش‬ ‫کلیــدی بــرای کس ـب وکارها در ســه‬ ‫ســال گذشــته بــوده اســت و ‪40‬‬ ‫درصــد ان را به عنــوان کاتالیــزوری‬ ‫در ایجــاد نیــاز فزاینــده بــه هــوش اســتراتژیک ذکــر کرده انــد‪.‬‬ ‫از ریسک امنیتی تا فرصت تجاری‪:‬‬ ‫‪ ،Martin Devenish MBE‬رئیــس اطالعــات شــرکتی در‬ ‫‪ ،S-RM‬و تیمــش تجزیــه و تحلیــل بیشــتری از یافته هــا انجــام‬ ‫دادنــد‪ .‬وی گفــت‪ 72 :‬درصــد از کســب و کارهــا هنــوز اطالعــات را‬ ‫بــه عنــوان مدیریــت ریســک امنیتــی می بینند‪.‬ایــن عمــل بــا توجــه‬ ‫بــه نقشــی کــه بســیاری از تیــم هــای اطالعاتــی در طــول تاریــخ در‬ ‫شــرکت های بــزرگ ایفــا کرده انــد ‪ ،‬تعجــب اور نیس ـت ‪.‬‬ ‫ایــن مدیریــت ریســک امنیتــی معمــوال ً بــر نظــارت بــر خطــرات‬ ‫فیزیکــی عملیــات متمرکــز بــود امــا از ان زمــان بــازی تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪.‬نه تنهــا اطالعــات بیشــتری از هــر زمــان دیگــری‬ ‫بــرای بررســی وجــود دارد اطالعــات در حفــظ شــهرت و کاوش‬ ‫در فرصت هــای تجــاری جایــگاه واقعــی خــود را می گیــرد‪ .‬جــای‬ ‫تعجــب نیســت کــه ‪ 55‬درصــد از کســانی کــه از ان هــا ســوال شــد‬ ‫پاســخ دادنــد کــه حجــم کاری تیــم اطالعاتــی ان هــا طــی پنــج‬ ‫ســال اینــده افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫اکنــون ســوال ایــن اســت کــه ایــا ان هــا قــادر خواهنــد بــود‬ ‫بمانــد امــا بــه او اجــازه دهیــد بــه ایــن ترتیــب‏عشــق زیــاد خــود را به‬ ‫شــما نشــان دهــد و مــادر را شــیفته خــود کند‏‪.‬‬ ‫غذای خوب به او بدهید‏‬ ‫پســرها رشــد ســریعی دارند و باید تغذیه درســتی داشــته باشــند‬ ‫تــا بــدن ســالم و قــوی پیــدا کننــد تــا حــد امــکان بــرای پســر‏خــود‬ ‫غذاهــا مقــوی و سرشــار از ویتامیــن و پروتئیــن تهیــه کنید(البتــه‬ ‫ایــن بــرای فرزنــدان دختــر هــم صــدق مــی کنــد‏)‬ ‫از او تعریف کنید‏‬ ‫بــا تعریــف کــردن از شــخصیت پســرتان بــه او اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫بدهیــد‪ .‬البتــه ایــن تعریــف هــا نبایــد بیهــوده باشــند هــر زمــان‬ ‫‏شــجاعت‪ ،‬از خــود گذشــتگی‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬ادب‪ ،‬صداقــت یــا ســخت‬ ‫کوشــی از او مــی بینیــد‪ ،‬حتمــا از او تعریــف کنیــد تــا ایــن‏صفــات را‬ ‫از پیــش در خــود تقویــت و تکــرار کنــد‏‪.‬‬ ‫نقش پدر را در تربیت او پررنگ کنید‬ ‫بــرای اینکــه پســرتان بــا همــه موقعیــت هــا و مســایل مردانــه‬ ‫اشــنا بشــود‪ ،‬بخشــی از بار تربیت او را به پدرش بســپارید‪ .‬پدرها‬ ‫‏درســهای مهمــی مــی تواننــد بــه پســران خــود بیاموزنــد‏‪.‬‬ ‫با او صادق باشید‏‬ ‫گاهــی در زندگــی مشــکالتی وجــود دارد کــه نمــی تــوان از دیگــران‬ ‫مخفــی کــرد‪ .‬پســر شــما نیــز از ایــن قاعــده مســتثناء نیســت‪.‬‏بــا‬ ‫فرزند خود صادق باشــید و اگر مشــکلی هســت او را نیز در اندازه‬ ‫درکــش در جریــان بگذاریــد‏‪.‬‬ ‫از همــه مهــم تــر از همــان دوران طفولیــت‪ ،‬نقــش خــدا را بــه‬ ‫عنــوان خالــق‪ ،‬بهتریــن تکیــه گاه‪ ،‬معبــود‪ ،‬معشــوق ‪ ...‬بــرای‬ ‫مــردان‏اینــده ایــن مرزبــوم روشــن نماییــد‏‪.‬‬ ‫غافلگیرانــه‏دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی مننتقــل شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع ‏قضائــی معرفــی شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ قائمــی نــژاد در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس بــا‬ ‫قــدرت در مقابــل مخــان نظــم و امنیــت در فضــای مجــازی‬ ‫ایســتاده و‏اجــازه نمــی دهــد تــا ایــن افــراد بــه راحتــی در جامعــه‬ ‫جــوالن دهنــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا در صــورت اطــاع از‬ ‫فعالیــت‏اینگونــه صفحــات مجــازی مراتــب را بالفاصلــه از طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‏‬ ‫اعتیــاد بــه بازی هــای انالیــن در کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬باعــث‬ ‫افــت تحصیلــی فرزنــدان می شــو ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫امــروزه بــا توجــه بــه رشــد تکنولــوژی و تغییــر ســبک زندگــی‬ ‫جوامــع‪ ،‬عــدم توجــه جــدی والدیــن بــه فرزنــدان و عــدم‬ ‫وجــود شــرایط‏الزم بــرای بــازی در محیــط هــای گوناگــون بــه‬ ‫دلیــل زندگــی اپارتمــان نشــینی و ‪ ...‬نوجوانــان زیــادی شــیفته‬ ‫بازی هــای انالیــن ‏شــده اند‏‪.‬‬ ‫ایــن امرعــاو ه بــر اســیب های جســمی‪ ،‬تهدیــدات زیــادی‬ ‫درپــی دارد کــه خانواده هــا بایــد مراقــب باشــند‪ ،‬اعتیــاد بــه‬ ‫بازی هــای ‏انالیــن در کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬باعــث افــت‬ ‫تحصیلــی فرزنــدان می شــود‏‪.‬‬ ‫ضمــن انکــه اســیب های جســمی بســیاری درپــی دارد‪ ،‬برخــی‬ ‫بازی هــای انالیــن به صــورت جمعــی و گروهــی اســت یــا اینکــه‬ ‫‏فــرد بــا یــک طــرف مقابــل بــازی می کنــد کــه شــناختی از او‬ ‫نــدارد و اینکــه طــرف بــازی او در چــه رده ســنی و جنســی قــرار‬ ‫دارد‪،‬‏مشــخص نیســت‏‪.‬‬ ‫بســیاری از مجرمــان ســایبری بــرای یافتــن ســوژه ها و شــکار‬ ‫خــود به دنبــال کــودکان و نوجوانــان هســتند‪ ،‬ایــن مجرمــان بــا‬ ‫طــرح‏دوســتی بــا افــراد کم سن وســال و وعده هــای گوناگــون‪،‬‬ ‫قربانیــان خــود را فریــب داده و از ان هــا سوءاســتفاده‬ ‫می کننــد ‏‪.‬‬ ‫در ایــن بیــن «نقــش پــدر و مــادر و در یــک کالم خانــواده از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت»‏‬ ‫خانــواده بایســتی نظارتــی مســتمر بــر فعالیت هــای ســایبری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان خــود داشــته باشــند تــا عزیزان شــان در‬ ‫دام‏مجرمــان ســایبری نیفتنــد‏‪.‬‬ ‫همان گونــه کــه در فضــای حقیقــی خانواده هــا تــاش دارنــد‬ ‫تــا هــم بــازی و دوســتان فرزنــد خــود را بشناســند‪ ،‬در فضــای‬ ‫مجــازی‏نیــز ایــن امــر ضروری اســت تــا درصورت بروز مشــکل‪،‬‬ ‫بتواننــد ســرنخ های الزم درخصــوص طــرف بــازی انالیــن فرزنــد‬ ‫خــود را در‏اختیــار داشــته باشــند‏‪.‬‬ ‫برخــی از مجرمــان ســایبری در بازی هــای انالیــن چنــان بــا‬ ‫فرزنــدان مــا ارتبــاط برقــرار می کننــد کــه هرگونــه رفــت و امــد و‬ ‫اطالعــات‏زمــان حضــور مــا در منــزل از ایــن طریــق در فرصــت‬ ‫مناســب‪ ،‬اقــدام بــه ســرقت از منــزل می کننــد‏‪.‬‬ ‫بایــد بــه فرزنــدان خــود امــوزش دهیــم تــا در ارتباطــات انالین‬ ‫هیــچ گونــه اطالعاتــی را اعــم از خانوادگــی‪ ،‬هویتــی و ‪ ..‬را در‬ ‫‏اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد‏‪.‬‬ ‫بــرای فرزنــدان و کــودکان در زمینــه بازی هــای انالیــن‬ ‫دســتورالعملی تهیــه و حــدودی بــرای دسترســی ان ها تعریف‬ ‫کنیــم و‏ســاعت بازی هــا را محــدود کنیــم چــرا کــه ایــن بازی هــا‬ ‫اعتیــاداور اســت و ســامت جســمی کــودکان را بــه خطــر‬ ‫می انــدازد‪.‬‏‬ ‫مرکــز رصــد فضــای مجــازی معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫پلیــس خراســان شــمالی‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫تغییــری در طــرز فکــر ایجــاد کننــد تــا زمــان خــود را بــرای دســتیابی‬ ‫بــه اطالعــات اســتراتژیک مناســب بــه جــای گزینه هــای راحــت‪،‬‬ ‫امــا کمتــر بــا ارزش‪ ،‬صــرف کننــد؟‬ ‫اسکن افق با هوش استراتژیک‪:‬‬ ‫ایــن تحقیــق نشــان داد کــه نگرش هــا در برخــی از شــرکت ها‬ ‫در حــال تغییــر اســت‪ .‬نزدیــک بــه ‪ 31‬درصــد موافــق بودنــد کــه‬ ‫هــوش اســتراتژیک هــم بــرای تصمیمــات اســتراتژیک تجــاری‬ ‫‪ 34‬دردصــد و هــم بــرای تصمیمــات عملیاتــی ‪ 29‬درصــد کلیــدی‬ ‫اســت کــه در طــول تاریــخ بــرای ان هــا اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫پاسخ دهندگان حوزه های متعددی را از جمله ‪:‬‬ ‫روابــط عمومــی‪ ،‬شناســایی فرصت هــا‪ ،‬و ‪ ESG‬تــا اســکن‬ ‫افــق و ورود بــه بــازار شناســایی می کننــد کــه در ان از هــوش‬ ‫اســتراتژیک اســتفاده می شود‪.‬شــاید تعجــب اور نباشــد کــه‬ ‫‪ 88‬درصــد می گوینــد هــوش اســتراتژیک بــرای عملکــرد کلــی و‬ ‫موفقیــت شرکتشــان مهــم اســت امــا ‪ 56‬درصــد ان هــا معتقدنــد‬ ‫کــه شــرکت هایی کــه بــه طــور موثــر هــوش اســتراتژیک را بــه کار‬ ‫نمــی گیرنــد‪ ،‬احتمــال شکســت بیشــتری دارنــد‪.‬‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫ت «قدس ‪ »1‬را با رمز «یا محمد‬ ‫ب اسالمی‪ ،‬عملیا ‬ ‫ن انقال ‬ ‫ی سپا ه پاسدارا ‬ ‫ساعت ‪ 21‬و‪ 25‬دقیق ه ‪ 1364 /3/ 24‬نیروها ‬ ‫م زدن ‬ ‫ی انهدا م نیروها و بر ه ‬ ‫ق رودخان ه «دجله» عراق‪ ،‬برا ‬ ‫ی «هورالهویزه» در شر ‬ ‫ل الله(ص)» در منطق ه عملیات ‬ ‫رسو ‬ ‫ع اغاز کردند‪.‬‬ ‫ی ب ه وسعت ‪ 180‬کیلومتر مرب ‬ ‫ش عراق‪ ،‬در منطقه ا ‬ ‫ی ارت ‬ ‫ن جنگ ‬ ‫انسجا م ماشی ‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -550‬سال هشتم‬ ‫‪-550-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/14‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/14 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 14‬‬ ‫‪14-- 1401 //03‬‬ ‫سه شنبه ‪03//24‬‬ ‫‪47‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫هشدارى که بشارت است!‬ ‫ن ب َ َّ‬ ‫شرَکَ ‪.‬‬ ‫ن حَذَّرَکَ کَمَ ْ ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) مَ ْ ‬ ‫امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬کســى کــه تــو را (از چیــز خطرناکــى)‬ ‫بترســاند ماننــد کســى اســت کــه تــو را (بــه امــر خیــرى) بشــارت دهــد‪.‬‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) بــا هشــدارى بجــا در ایــن ســخن کوتــاه‬ ‫و گرانمایــه بــه اهمیــت هشــدارهاى بجــا و ســودمند پرداختــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬کســى کــه تــو را (از امــورى کــه خطرنــاک اســت)‬ ‫بترســاند همچــون کســى اســت کــه بــه تــو بشــارت دهــد (بــه امــورى‬ ‫ن ب َ َّ‬ ‫شــرَکَ )‬ ‫ن حَــذَّرَکَ کَمَـ ْ‬ ‫کــه مایــۀ ســرور و خوشــحالى اســت)»؛ (مَـ ْ‬ ‫در مصــادر نهــج البالغــه در ذیــل ایــن حدیــث شــریف افــزون بــر‬ ‫ذکــر مــدارک‪ ،‬نکتــه قابــل مالحظ ـه اى امــده کــه مى گویــد‪ :‬تحذیــر‬ ‫شناســاندن انســان بــه چیــزى اســت کــه مصلحــت او در ان اســت و‬ ‫زیــان و خطــر را از او دفــع مى کنــد و اینکــه امــام مى فرمایــد چنیــن‬ ‫کســى ماننــد کســى اســت کــه بــه تــو بشــارت مى دهــد مفهومــش‬ ‫ایــن اســت کــه بایــد از ایــن هشــدارها همان گونــه خوشــحال‬ ‫شــوى کــه از خبرهــاى مســرت بخش خوشــحال مى شــوى و بایــد‬ ‫از چنیــن کســى همان گونــه تشــکر کنــى کــه از بشــارت دهنده‬ ‫تشــکر مى کنــى‪ ،‬زیــرا او اگــر خیــر تــو را نمى خواســت بــه تــو هشــدار‬ ‫نمــى داد و از افتــادن در شــر بــر حــذر نمى داشــت‪.‬‬ ‫تحذیــر بــه معنــاى ترســاندن و هشــدار دادن در برابــر خطــرات‬ ‫قطعــى یــا احتمالــى اســت و تبشــیر بــه معنــاى بشــارت دادن در‬ ‫برابــر پیروزى هاســت‪ .‬از انجــا کــه پرهیــز از خطــرات خــود یــک‬ ‫پیــروزى بــزرگ اســت امــام مى فرمایــد‪ :‬کســى کــه تــو را از خطــر و‬ ‫ضــرر قطعــى یــا احتمالــى برحــذر مـى دارد ماننــد کســى اســت کــه تــو‬ ‫را بشــارت دهــد بــه امــورى کــه مایــۀ خوشــحالى توســت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دوســتان خوب کســانى هســتند که هم انســان را نســبت‬ ‫بــه پیروزى هــا دلگــرم ســازند و هــم نســبت بــه خطــرات اگاه نماینــد‬ ‫و این کــه یکــى از حقــوق مومنــان بــر یکدیگــر نصیحــت شــمرده شــده‬ ‫اشــاره بــه همین گونــه هشدارهاســت‪ ،‬بلکــه گاه مى شــود برحــذر‬ ‫داشــتن و هشــدار دادن بــه خطرهــا اثــرات مهم تــرى از بشــارت ها‬ ‫دارد‪ ،‬زیــرا بشــارت دهنــده بســیار مى شــود کــه بــه کارهــاى نیــک‬ ‫انجــام شــده و پیروزى هــا بشــارت مى دهــد‪ ،‬بشــارتى کــه تغییــرى‬ ‫در سرنوشــت نخواهــد داشــت؛ ولــى تحذیرکننــده همیشــه پیــش از‬ ‫خطــر هشــدار مى دهــد و چــه بســا ســبب برطــرف شــدن خطــرات‬ ‫مهمــى مى گــردد‪.‬‬ ‫پیــام ایــن گفتــار حکیمانــۀ مــوال ایــن اســت کــه هنــگام ترســاندن‬ ‫و برحــذر داشــتن نســبت بــه خطــرات نــه تنهــا ناراحــت نشــوید‪،‬‬ ‫بلکــه ان را بــه منزلــۀ یــک بشــارت بــراى خــود تلقــى کنیــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى در کتــاب شــریف کافــى از امــام باقــر علیــه الســام‬ ‫مى خوانیــم کــه بــه یکــى از یــاران خــود فرمــود‪:‬‬ ‫صــ ‬ ‫ع ْ مَــ ْ ‬ ‫«اِتَّبِــ ‬ ‫ن یُبْکیــکَ و هُــو لَــکَ نا ِ‬ ‫ح ٌ و َ ال ت َتَّبِــع مَــن یُضحِــک َکَ و َ‬ ‫ٍّ‬ ‫غــاش ؛ از کســى پیــروى کــن کــه تــو را مى گریانــد ولــى‬ ‫هُــو لَــکَ ‬ ‫خیرخــواه توســت از کســى کــه تــو را مى خندانــد امــا بــه تــو دروغ‬ ‫مى گویــد و حقایــق را وارونــه نشــان مى دهــد‪ ،‬پیــروى مکــن»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه‪۳۶۶‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫عملیات قدس یک‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت دوم‪:‬‬ ‫کــم کــم بــا دیگــر زندانیــان دوســت شــدم و بــا بــرادری‬ ‫و حالتــی مســالمت امیــز کنــار هــم محکومیتمــان را مــی‬ ‫گذراندیــم‪ .‬در بحــث هــای سیاســی شــرکت مــی کــردم‬ ‫و البتــه گاهــی هــم بــا زندانیــان چپــی یــا مارکسیســت‬ ‫بحــث سیاســی داشــتم‪ .‬بیشــتر وقتهــا ســرم تــوی الک‬ ‫خــودم بــود و وقتــم را بــه مطالعــه قــران و نهــج البالغــه‬ ‫و تاریــخ مــی گذرانــدم‪ .‬بــاور نمــی کــردم کــه در زنــدان‬ ‫جدیــد خبــری از شــکنجه نباشــد‪ .‬هنــوز اثــار زخمهــای‬ ‫شــکنجه بــر بدنــم دیــده مــی شــد‪ .‬همچنــان بیهویــت بــودم‬ ‫و شناســنامه ای کــه هویتــم را نشــان دهــد‪ ،‬نداشــتم‪.‬‬ ‫مســئوالن زنــدان برایــم شناســنامه ای جدیــد صــادر کردنــد‬ ‫و مــن معــروف شــدم بــه صالــح قــاری االســدی» فرزنــد‬ ‫مهــدی‪ ،‬بــا شناســنامه ای کــه صــادره از همــدان بــود‪.‬‬ ‫زمســتان هــم رو بــه پایــان بــود و مــن بــا لبــاس هــای گــرم‬ ‫اهدایی زندانیان دیگر‪ ،‬بدن نحیفم را گرم نگه داشته بودم‪.‬‬ ‫بعضــی زندانیــان زیــر نــور لــذت بخــش افتــاب در حیــاط‬ ‫قــدم مــی زدنــد‪ .‬مــن چهارزانــو در نــور گــرم و مطبــوع‬ ‫افتــاب گوشــه ای نشســته بــودم و کتابــی مــی خوانــدم‪.‬‬ ‫صدای زمختی با لهجه عربی در گوشم نشست‪:‬‬ ‫ سالم علیکم!‬‫ســر برداشــتم‪ .‬مــردی روبــه رویــم ایســتاده بــود‪ .‬نــور‬ ‫افتابــی کــه بــه چشــمم مــی تابیــد‪ ،‬مانــع از دیــدن صورتــش‬ ‫مــی شــد‪ .‬چشــمانم را جمــع کــردم و جــواب دادم‪:‬‬ ‫ و علیکــم الســام و رحمــه اللــه!از جــا بلنــد شــدم و‬‫دســتم را ســایبان چشــمم کــردم‪ .‬مــردی قدبلنــد و الغــر و‬ ‫تکیــده‪ ،‬ســیه چــرده‪ ،‬بــا ســبیلی پرپشــت مقابلــم ایســتاده‬ ‫بــود‪ .‬مــرد دســتش را جلــو اورد و بــا مــن دســت داد‪.‬‬ ‫ انــا جاســم محمــد العــزاوی‪ .‬لبخنــدی زدم و ابــراز‬‫خوشــحالی کــردم‪:‬‬ ‫ اهال و مرحبا‪ .‬انا صالح قاری االسدی‪.‬‬‫ و ایــن شــروع اشــنایی مــن بــا افســر زندانــی عراقــی بــود‬‫کــه کمــی هــم فارســی بلــد بــود‪.‬‬ ‫گویــا متوجــه شــده بــود کــه مــن عربــی صحبت مــی کنم و‬ ‫چــون او هــم مثــل مــن بــا کســی اشــنا نبود و جیــره و لباس‬ ‫بــه او نمــی دادنــد‪ ،‬دنبــال فرصتــی بــود تا با من اشــنا شــود‪.‬‬ ‫توضیــح‪ :‬ســرهنگ العــزاوی را تــا پایــان ایــن مجموعــه بــه‬ ‫خاطــر داشــته باشــید‬ ‫از ان روز و پــس از اشــنایی بــا ســرهنگ جاســم عــزاوی‪،‬‬ ‫دیگــر احســاس تنهایــی نمــی کــردم‪ .‬در زنــدان باهــم‬ ‫قــدم مــی زدیــم و انچــه از لبــاس و خوراکــی و ســیگار کــه‬ ‫زندانیــان بــه مــن مــی دادنــد‪ ،‬بــه جاســم محمــد میــدادم‪.‬‬ ‫او از خانــواده و خاطراتــش تعریــف مــی کــرد و مــن هــم از‬ ‫فعالیتهای سیاسی و مبارزه ام و نحوه دستگیری و شکنجه‬ ‫هــا و حکــم اعدامــی کــه برایــم صــادر کــرده بودنــد مــی گفتــم‪.‬‬ ‫روزهــا جــای خــود را بــه هــم مــی دادنــد و مــا باهــم بســیار‬ ‫صمیمــی شــده بودیــم و چــون او در ایــران غریبــه بــود‪ ،‬مــن‬ ‫در ایــن دو ســال از هیــچ محبتــی بــه او دریــغ نمــی کــردم‪.‬‬ ‫گاهــی در حیــاط باهــم قــدم میزدیــم و گاهــی در ســلول‬ ‫همدیگــر را میدیدیــم‪ ،‬ایــن دوســتی‪ ،‬تحمــل محکومیــت‬ ‫هــر دومــان را اســان تــر کــرده بــود‪.‬‬ ‫تبدیل بنای لهاک خان‬ ‫به مجموعه تفریحی گردشگری‬ ‫سرویس گردشگردی تاریخی‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬بــزودی مجموعــه‬ ‫تاریخــی مقبــره شــهدای شــورش لهــاک خــان در ابتــدای خیابــان‬ ‫جوادیــه مرکــز اســتان تبدیــل بــه یــک پــارک عمومــی و محــل‬ ‫گردشــگری مــی شــود‪.‬‬ ‫مهــدی معلــم در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪️:‬عملیــات اجرایــی بــرای‬ ‫امــاده ســازی و تــدارک ایجــاد پــارک توســط شــهرداری در حــال انجــام‬ ‫اســت و در گام اول علــف زنــی‪ ،‬تســطیح و نظافــت محوطــه بــرای اماده‬ ‫کــردن محیــط بــرای زیرســازی و طراحــی معابــر و دسترســی هــای پــارک‬ ‫انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بنــای تاریخــی کــه در فهرســت اثــار ملی ثبت شــده‪،‬‬ ‫یــاداور شــجاعت و ارزش هــای فرهنگــی ایــن منطقــه اســت و بایــد‬ ‫مــورد توجــه ویــژه مســئوالن امــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرمــت بنــای مقبــره بایــد مــورد اولویــت قــرار گرفتــه و متاســفانه شــاهد‬ ‫هســتیم فضــای پیرامونــی نیــز بــه حــال خــود رهــا شــده اســت بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا جلــوه‬ ‫بصــری شایســته ای نــدارد بلکــه باعــث ایجــاد ناامنــی نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬تناقــض بزرگــی اســت کــه محــل دفــن شــهدایی کــه‬ ‫بــرای امنیــت مردمشــان جنگیدنــد تبدیــل بــه مخروبــه و مــکان ناامــن شــود‪.‬‬ ‫معلــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه ایــن مجموعــه بــه عنــوان نمــادی از افتخــارات مــردم منطقــه باید مرمت‬ ‫شــده و حفــظ و نگهــداری شــود تــا بــه شــان و جایگاهــی در خــور قهرمانــان ان ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬باتوجــه بــه موقعیــت مناســب ایــن مجموعــه در کنــار بلــوار شــهدا‪ ،‬عــاوه بــر احــداث‬ ‫پــارک‪ ،‬مــی تــوان بــا نصــب المــان هایــی از قهرمانــان اســطوره ای مثــل ارش گرفتــه تــا قهرمــان‬ ‫جهــان امــروز شــهید ســلیمانی‪ ،‬روح تــازه ای بــه ایــن فضــا داد و همچنیــن طراحــی و نصــب‬ ‫المان هــای هنــری روایتگــر ایــن واقعــه تاریخــی و ایجــاد مــوزه ای بــرای نمایــش ادوات جنگــی‬ ‫محمد جاسم العزاوی‪ ،‬از ماموران امنیتی عراق بود که برای‬ ‫جاسوســی بــه ایــران امــده بــود و کمــی با فارســی اشــنا بــود و‬ ‫در کردســتان در حیــن انجــام ماموریــت دســتگیر و روانــه‬ ‫زنــدان شــد‪.‬‬ ‫از روزی کــه زندانیــان شورشــی ســاری را بــه همــدان اورده‬ ‫بودنــد‪ ،‬گاه و بیــگاه ســروصدا و مشــکل ایجــاد می کردنــد‪.‬‬ ‫تــا اینکــه از مرکــز دســتور رســید همــه زندانیــان سیاســی‬ ‫بــه تهــران منتقــل شــوند‪ .‬دو ســال از حضــورم در زنــدان‬ ‫همــدان مــی گذشــت‪ .‬روز موعــد همــه مــا را ســوار بــر‬ ‫اتوبوســی کردنــد کــه شیشــه هایــش مــات و بــا نــرده‬ ‫پوشــانده شــده بــود‪ .‬مــن و جاســم العــزاوی کــه حــاال دیگــر‬ ‫صمیمــی تریــن و نزدیــک تریــن دوســتان یکدیگــر بودیــم‪،‬‬ ‫کنــار هــم نشســته و صحبــت مــی کردیــم‪.‬‬ ‫حوالــی شــب بــود کــه بــه تهــران رســیدیم و مســتقیم‬ ‫مــا را بــه زنــدان قصــر بردنــد‪ .‬تمــام راه نگــران و امیــدوار‬ ‫بــودم جایــی کــه مــی روم‪ ،‬بهتــر از جــای قبلــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه محــض ورودمــان زندانیــان مذهبــی را از مارکسیس ـت ها‬ ‫جــدا کردنــد و اخریــن دیــدارم بــا دوســت عراقــی ام همــان‬ ‫لحظــات اول ورود بــه زنــدان قصــر بــود؛ چــون مــا را از هــم‬ ‫جــدا کردنــد و او را بــه بنــد زندانیــان عــراق بردنــد و مــن دیگــر‬ ‫او را ندیــدم‪.‬‬ ‫قدیمــی‪ ،‬باعــث جذابیــت ایــن مجموعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬نبایــد در معرفــی افتخــارات شــهر بــه نســل جدیــد‬ ‫کوتاهــی کــرده و ایــن اثــار تاریخــی را رهــا کنیــم تــا تبدیــل بــه زبالــه دان شــود‪.‬‬ ‫معلــم خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت این موضوع جلســه کمیســیون خدمات و زیســت‬ ‫شــهری بــا حضــور نماینــدگان تیــپ دوی شــهید دلجویــان و نماینــدگان اداره کل ســازمان میــراث‬ ‫فرهنگــی و مدیــران شــهرداری برگــزار شــد و بــا توافــق صــورت گرفتــه‪ ،‬در گام اول پاکســازی‬ ‫محوطــه مقبــره شــهدا انجــام شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر بجنــورد گفــت‪ :‬افــراد بــی خانمــان و معتادانــی کــه بــه ایــن محوطه پناه‬ ‫اورده بودنــد بــه ســرای مهــر شــهرداری و مرکــز تــرک اعتیــاد معرفی شــدند‪.‬‬ ‫بنــای مقبــره شــهدا نمونــه برجســته ای از اثــار معمــاری دوره پهلــوی اول در بجنــورد اســت کــه در‬ ‫مرکــز باغــی در شــمال بجنورد ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫این بنای تاریخی به شماره ‪ ۹۲۴۱‬در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫ایــن بنــای یادبــود کــه پیــش تــر از ان بــه عنــوان «مقبــره شــهدای گمنــام» هــم یــاد مــی شــده‪،‬‬ ‫در واقــع مدفــن شــماری از ســربازان گمنــام ایرانــی اســت کــه در گیــرودار جنــگ جهانــی اول جــان‬ ‫باختــه بودنــد و بعدهــا شــماری از افســران رضاشــاه نیــز کــه در واقعــه ســرکوب شــورش «لهــاک‬ ‫خــان»‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۳۰۴‬در منطقــه علــم سرکشــی برافراشــته بــود جــان خــود را از دســت داده‬ ‫بودنــد در همیــن محــل بــه خــاک ســپرده شــدند‪.‬‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬اثــر تاریخــی شــناخته شــده خراســان شــمالی ‪ ۶۵۵‬اثــر در فهرســت اثــار ملــی بــه‬ ‫ثبــت رســیده کــه ‪ ۵۱۱‬مــورد ان اثــر تاریخــی‪ ۴۹ ،‬اثــر طبیعــی‪ ۷۵ ،‬اثــر ناملمــوس و ‪ ۲۰‬اثــر منقــول‬ ‫تاریخی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!