روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 549 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 549

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 549

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 549

‫دوشنبه‬ ‫شماره ‪46 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 23‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /13-2022/ June/ 13-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪549‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫زنگ خطر پیری جمعیت همنشینی‬ ‫فرزندان با تنهایی گوش شنوا دارد؟‬ ‫افزایش عوارض ساختمان‬ ‫برابربا افزایش بهای‬ ‫تمام شده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با بی توجهی به مشکالت‬ ‫زیست محیطی زندگی‬ ‫مردم به مخاطره می افتد‬ ‫الویت مهم اموزش‬ ‫کانون زنان بازرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه یک شهر تنها‬ ‫از طریق ارتباط‬ ‫سازنده میسر است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫معاون حقوقی و امور مقابله ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫برنامه دولت برای‬ ‫مقابله مستمر و بدون‬ ‫توقف با قاچاق است‬ ‫سرویس اقتصاد ‪-‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مقابلــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز بــرای مقابلــه مســتمر و بــدون توقــف بــا قاچــاق از‬ ‫برنامــه دولــت خبــر داد و گفــت‪ :‬در مــدت ‪ 3‬مــاه بــرای ‪ 5‬گــروه‬ ‫کاالیــی به صــورت بــدون توقــف برنامه ریزی هــای مقابلــه بــا‬ ‫کاالهــای قاچــاق در ســطح عرضــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار«مصطفــی پورکاظــم شایســته» بــرای مقابلــه بــا قاچــاق‬ ‫در رابطــه بــا برنامــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و ســایر دســتگاه های متولــی‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مبــارزه بــا کاالی قاچــاق در ســطح عرضــه یکــی از مهمترین مراحلی اســت‬ ‫کــه بایــد در زمینــه مقابلــه بــا قاچــاق کاال موردتوجــه قــرار گیــرد؛ بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫بــا توجــه بــه مشــکالت قاچــاق و خــروج کاالهــای اساســی ماننــد روغــن‪ ،‬ارد‪ ،‬گنــدم و‬ ‫غیــره اقدامــات الزم در ایــن رابطــه ابتــدا از ســمت مرزهــا شــروع و بعــد بــه محل هــای‬ ‫بازرســی مرزهــا رســید و بــه همیــن ترتیــب بــر اســاس اطالعــات ســامانه جامــع انبارهــا‬ ‫محل هــای دپــو و انبــار کاالهــای قاچــاق شناســایی و مــورد پاک ســازی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مقابله جدی با قاچاق در سطح عرضه‬ ‫وی افــزود‪ :‬تاثیــر مهمــی بــر کاهــش حجــم ورودی قاچــاق بــا ناامــن کــردن و بــاال‬ ‫بــردن ریســک قاچــاق می توانــد داشــته باشــد می بایســت بخشــی از علــت افزایــش‬ ‫قاچــاق را در ســطح عرضــه و توزیــع کاالی قاچــاق در بــازار پیگیــری کــرد؛ در ســطح‬ ‫عرضــه متاســفانه در گذشــته اقدامــات الزم به صــورت پراکنــده انجــام می شــد‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مقابلــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪:‬‬ ‫مهم تریــن کاالهــا ازنظــر قاچــاق ورودی ‪ ۵‬گــروه کاالیــی لوازم خانگــی‪ ،‬قطعــات‬ ‫یدکــی‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬مــواد دخانــی و لوازم ارایشــی و بهداشــتی کــه هســتند‪،‬‬ ‫به اضافــه کاالهــای قاچــاق خروجــی کــه مربــوط بــه کاالهــای اساســی و مایحتــاج‬ ‫مــردم اســت‪ ،‬هدف گــذاری صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شایســته بــا اشــاره بــه عــزم جــدی دولــت بــرای برخــورد بــا قاچــاق کاال ادامــه داد‪:‬‬ ‫توســط وزارت صمــت‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن برخوردهــا در ســطح پیشــگیری و‬ ‫در بخــش مقابلــه توســط دســتگاه های متولــی برخــورد بــا قاچــاق ماننــد فرماندهــی‬ ‫انتظامــی جمهــوری اســامی پیگیــری خواهــد شــد؛ مــوارد الزم در خصــوص شناســه‬ ‫کاال و کــد رهگیــری هرچنــد بــر اســاس مــاده ‪ ۱۳‬قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫بــه اطــاع اصنــاف و دیگــر فعــاالن اقتصــادی رســانده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــه دلیــل تنــوع کاالیــی موجــود طبــق مصوبــه وزارت‬ ‫صمــت و ســازمان حمایــت و همراهــی اصنــاف در حــوزه لوازم یدکــی خــودرو‪،‬‬ ‫طــرح برخــورد در ایــن بخــش بــا دو کاالی باتــری و کمک فنــر شــروع شــده اســت؛‬ ‫بــا کمــک تیم هــای عملیاتــی در حــال حاضــر کــه در بــازار حضــور دارنــد در فــاز‬ ‫سه حوزه مهم‬ ‫امنیت وب‬ ‫جم ـع اوری کاال و برخــورد بــا عرضه کننــدگان کاالهــای قاچــاق هســتیم‪.‬‬ ‫مصوبات ستاد برای دستگاه های مرتبط الزم االجراست‬ ‫در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه اگــر بعضــی از دســتگاه ها وظایــف خــود را در برخــورد‬ ‫بــا قاچــاق به درســتی انجــام ندهنــد‪ ،‬فراینــد نظــارت و گــزارش دهــی چگونــه خواهــد‬ ‫بود‪ ،‬معاون امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬برای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ذیــل دولــت و حتــی بــرای برخــی از نهادهــا در حوزه های انتظامی و عملیاتی‬ ‫به صراحــت در ابــاغ قانــون جدیــد گفتــه شــده کــه مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز الزم االجــرا اســت و عــدم اجــرای ان بــا برخــورد کیفــری همــراه اســت‪.‬‬ ‫شایســته اضافــه کــرد‪ :‬مســئله ناهماهنگــی ســایر دســتگاه ها بــا ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز در برخــی مــوارد وجــود داشــته اســت و دلیــل ان هــم کمبــود نیــرو بــرای‬ ‫اختصــاص بــه ایــن موضــوع بــود‪ ،‬چراکــه دســتگاه های متولــی‪ ،‬از نیروهــای خــود در‬ ‫ســایر قســمت ها اســتفاده می کننــد و بــه همیــن خاطــر بــرای مقابلــه بــا قاچــاق کاال در‬ ‫ســطح عرضــه مســئله داشــتند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مطابــق بــا جلسـه ای کــه اخیــرا ً در ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز برگــزار شــده اســت‪ ،‬هماهنگی هــای الزم صــورت گرفتــه و برخوردهــا در‬ ‫ســطح عرضــه انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای مقابله مستمر و بدون توقف در سطح عرضه‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مقابلــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اظهــار کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫گــروه کاالیــی در ســطح عرضــه به صــورت پیاپــی و بــدون توقــف برنامه هایــی جهــت‬ ‫مقابلــه بــه مــدت ‪ ۳‬مــاه مطرح شــده وجــود دارد تــا اســیب های عملیاتــی ســطح‬ ‫عرضــه را کاهــش دهــد؛ چــرا کــه متخلفــان در غیــر ایــن صــورت به صــورت موقــت‬ ‫اجنــاس قاچــاق خــود را جمـع اوری کــرده و دوبــاره کاالهــای خــود را بــه امیــد متوقــف‬ ‫شــدن طــرح بــه ســطح عرضــه برگردانــده و تخلفــات خــود را ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بــر اســاس اظهــارات مســووالن ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪،‬‬ ‫اقدامــات مقابل ـه ای به منظــور جلوگیــری از ورود‪ ،‬حمــل و عرضــه کاالی قاچــاق از‬ ‫هفتــه گذشــته بــا تاکیــد معــاون اول رییس جمهــور شــدت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا طــی اقــدام عملیاتــی چنــد انبــار محــل دپــوی کاالی قاچــاق‬ ‫در محــدوده خیابــان ری توســط فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی در روز‬ ‫جمعــه ‪ ۲۰‬خردادمــاه امســال‪ ،‬مــورد شناســایی و برخــورد قــرار گرفــت و حــدود ‪۱۰‬‬ ‫کامیونــت لوازم خانگــی قاچــاق کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و چهارم ‪ ،‬پیام بیست و چهارم ‏‪:‬‬ ‫‏«سر انجام نیکوی (دنیا و اخرت) با خدا جویی (اسالم خواهی) و مقاومت ‏»‬ ‫‏ حلقه ی مالئک و تسبیح خدا با الحمد لله رب العالمین ‪ /75‬زمر ص ‪467‬‏‬‫متقــا ً ‪ 4‬بــار در قــران امــده‪ /22 :‬نســاء ص ‪ 81‬عــدم ازدواج بــا زن ـ ‪/ 39‬غافــر ص ‪439‬‬ ‫بیــزاری خــدا از‏کافــران ـ ‪ / 3‬صــف ص ‪ 551‬حــرف و عمــل ـ ‪ /35‬غافــر‪ :‬بــا ک َبـُـر َ‬ ‫ مومون یعنی زن و مرد با ایمان ‪:‬‏‬‫‏‪ .14‬اینکــه مــی گوینــد رحمــت خــدا بــر غضبــش پیشــی دارد ایــن اســت کــه مــی فرمایــد‪:‬‬ ‫هرکــس گنــاه یــا عمــل زشــتی‏انجــام دهــد‪ ،‬کیفــری جــز هماننــد ان نخواهــد داشــت‪ ،‬ولــی‬ ‫هــر مــرد و زن مومنــی‪ ،‬اگــر کار شایســته ای انجــام دهــد وارد‏بهشــت شــده و پاداشــی‬ ‫بی حســاب (بــی پایــان) خواهــد داشــت ‪ /40 .‬غافــر ص ‪ /124 - 471‬نســاء ‪ / 97‬نحــل‬ ‫‏ احواالت قیامت ‪:‬‏‬‫‏‪ .15‬قیامــت‪ ،‬زمانــی اســت کــه ‪1 :‬ـ دعــای کافریــن بــه جایــی نمــی رســد ‪2‬ـ معــذرت خواهــی‬ ‫انهــا ســودی نــدارد ‪3‬ـ‏لعنــت دائمــی بــرای انهاســت‪4 .‬ـ ســرانجام و جایــگاه بــدی برایشــان‬ ‫خواهــد بــود‪ 52 .‬ـ ‪ / 50‬غافــر ص ‪473‬‏‬ ‫‏‪ .16‬کــور و بینــا و مومنــان دارای عمــل صالــح ‪ ،‬بــا گناهــکاران مســاوی نیســتند ‪ ،‬امــا کمتــر‬ ‫(مردمــی) متذکــر و بیــدار مــی‏شــوند ‪ /58 .‬غافــر‬ ‫‏‪ .17‬شــادی ها ‪ ،‬ســرور و پای کوبی های ناحق و باطل در زمین ‪ ،‬جهنم و ســرانجام و جایگاه‬ ‫بدی برای متکبران در‏پیش خواهد داشــت ‪ 77 .‬ـ ‪ /74‬غافر‬ ‫‏ روش قران در خداشناسی ‪ :‬ص ‪474‬‏‬‫ایات ‪ 62‬و ‪ 65 + 61‬و ‪ / 64‬غافر و ‪ 68‬و ‪ / 67‬غافر ص ‪675‬‏‬ ‫ تشخیص مشرک ‪:‬‏‬‫‏ ایات ‪ 6‬تا ‪ / 8‬فصلت ص ‪477‬‏‬ ‫ چشم بینایی مبارزان شهید ‪:‬‏‬‫‏‪ .18‬اعــام اعتقــاد توحیــدی و اســتقامت در راه خــدا ‪ ،‬موجــب نــزول مالئکــه بشــارت دهنــده به‬ ‫عــدم تــرس ‪ ،‬غــم و‏بهشــت وعــده داده شــده ‪ ،‬والیــت الهــی در دنیــا و اخــرت (و ان مقــام کــه‬ ‫هــر چــه بخواهنــد فراهــم مــی شــود) خواهــد شــد‏‏‪ 33 .‬ـ ‪ / 30‬فضلــت ص ‪480‬‏‬ ‫ویژگیهای جهان اخرت ‪:‬‏‬ ‫‏‪1‬ـ دست یافتنی است ‪ / 19‬اسراء‬ ‫‏‪2‬ـ حیات و زندگی دارد ‪ /64‬عنکبوت‬ ‫‏‪3‬ـ سرای ماندگاراست ‪ /39‬غافر ‪ / 17 ،‬اعلی ‪ / 127‬طه‬ ‫‏‪4‬ـ بهره مندی بسیار دارد ‪ / 77‬نساء ‪ /32 ،‬انعام ‪ / 169‬اعراف‬ ‫‏‪5‬ـ عذاب عظیم دارد ‪ / 114‬بقره ‪ /33‬مائده ‪ / 41‬مائده‬ ‫‏‪6‬ـ حسنه و نیکی دارد ‪ / 201‬بقره‏‬ ‫‏‪7‬ـ محل پاداشش بزرگ تر است ‪ / 57‬یوسف‬ ‫‏‪8‬ـ پاداشش بزرگ تر است ‪ /70‬قصص‬ ‫‏‪9‬ـ محل حمد الهی است ‪ /70‬قصص ‪ /1‬سبا‬ ‫‏‪10‬ـ عذابش خفت بار است ‪ /57‬احزاب‬ ‫‏‪11‬ـ عذابش بزرگ تراست ‪ / 26‬زمر ‪ /33‬قلم‬ ‫‏‪12‬ـ عذابش رسوا کننده است ‪ / 16‬فضلت‬ ‫‏‪13‬ـ بر مومن هرچه بخواهدحاضر است ‪ /31‬فصلت‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز یکشنبه ‪22‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫رییس امور رفاهی و پشتیبانی‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫ثبت ‪ ۹۱‬درصد سفارش‬ ‫کتاب دانش اموزان‬ ‫رییــس امــور رفاهــی و پشــتیبانی اداره کل امــوزش و‬ ‫پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــرای ســال تحصیلــی‬ ‫(‪ ۹۱ )۱۴۰۱-۱۴۰۲‬درصــد ســفارش کتــاب دانــش امــوزان‬ ‫اســتان تــا کنــون در ســامانه ثبــت شــده اســت کــه ایــن‬ ‫رونــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــدی حســین زاده اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای دریافــت کتــاب از ‪ ۱۴۳‬هــزار و ‪ ۱۷۴‬نفــر‬ ‫دانــش امــوز تاکنــون حــدود ‪ ۱۳۰‬هــزار نفــر ثبــت نــام‬ ‫کرده انــد ایــن در صورتــی اســت کــه پایه هــای هفتــم و‬ ‫دهــم بــرای دریافــت کتــاب پــس از پایــان امتحانات ثبت‬ ‫نــام مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشــترین ثبت ســفارش کتاب با ‪۹۴‬‬ ‫و ســی و یــک صــدم درصــد در امــوزش و پــرورش منطقه‬ ‫بــام و صفــی ابــاد و کــم تریــن ان بــا ‪ ۸۳‬و پنجــاه و‬ ‫چهار صدم درصد در شهرســتان مانه و ســملقان اســت‬ ‫گفــت‪ :‬هــم اکنــون ایــن اســتان رتبــه دهم کشــوری را در‬ ‫ارزیابی ثبت ســفارش کتاب درســی دارد که در ســالهای‬ ‫تحصیلــی گذشــته رتبــه ان حــدود ‪ ۲۹‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در همــه دوره هــا اعــم از عــادی‪ ،‬اســتعداد‬ ‫درخشــان و دانــش امــوزان بــا نیــاز هــای ویژه‪،‬ثبــت ســفارش‬ ‫کتــاب هــای درســی ســال تحصیلــی (‪ )۱۴۰۱-۱۴۰۲‬بــه ‪۲‬شــیوه‬ ‫فــردی و گروهــی از طریــق ســامانه ‪irtextbook.ir‬یــا‪www.‬‬ ‫‪ irtextbook.com‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس امــور رفاهــی و پشــتیبانی اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از طریــق یکــی از ‪٢‬‬ ‫شــیوه فــردی یــا گروهــی والدیــن مــی تواننــد نســبت بــه‬ ‫ســفارش کتاب هــای درســی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫والدیــن دانــش امــوزان در شــیوه فــردی‪ ،‬می توانند بســته‬ ‫اموزشــی مــورد نیــاز خــود را بــا مراجعــه بــه ســامانه فــروش‬ ‫و توزیــع مــواد اموزشــی بخــش ســفارش دوره ای دانــش‬ ‫امــوزان و پرداخــت الکترونیکــی هزینــه‪ ،‬ســفارش دهنــد‪.‬‬ ‫در شــیوه گروهــی‪ ،‬مدیــران مــدارس از طریــق ســامانه‬ ‫ســناد بــه بخــش ســفارش گروهــی کتــاب هــای درســی‬ ‫ســامانه مذکــور مراجعــه و بــه صــورت جمــع‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫ســفارش کتــاب هــای درســی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫حســین زاده گفــت‪ :‬نســبت بــه ســال گذشــته بهــای‬ ‫کتــاب درســی ‪ ۲۲‬درصــد افزایــش یافتــه و بهــای هرجلــد‬ ‫کتــاب کــه از ‪ ۳۶‬هــزار تومــان تــا ‪ ۱۰۷‬هــزار تومــان اســت‬ ‫در پشــت ان درج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه والدیــن یــا مدیــران مــدارس دانــش‬ ‫امــوزان نســبت بــه ثبــت ســفارش کتــاب هــای درســی پایــه‬ ‫امادگــی تکمیلــی (پیــش دبســتانی اســتثنایی)‪ ،‬پایــه دوم‬ ‫تــا ششــم دوره ابتدایــی (عــادی و اســتثنایی)‪ ،‬پایــه هشــتم‬ ‫و نهــم دوره اول متوســطه و پیش حرفــه ای اســتثنایی‪،‬‬ ‫دانش امــوزان پایــه یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم متوســطه‬ ‫(نظــری‪ ،‬فنــی و حرفــه ای و کاردانــش) و فراگیــران پایــه‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم متوســطه حرفــه ای‬ ‫اســتثنایی؛تا ‪ ۲۱‬خردادمــاه‪ ،‬فرصــت داشــتند اقــدام کننــد‬ ‫گفــت‪ :‬تــا ‪ ۳۱‬خردادمــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همچنیــن پــس از ثبــت نــام در مدرســه محــل‬ ‫تحصیــل از تاریــخ ‪ ۱۲‬تیرمــاه تــا ‪ ۳۱‬شــهریورماه ســال‬ ‫جــاری دانــش اموزانــی کــه بــه هــر دلیــل اعــم از تغییــر‬ ‫رشــته تحصیلــی‪ ،‬تکــرار پایــه‪ ،‬جهــش بــه پایــه باالتــر یــا‬ ‫جابجایــی محــل تحصیــل خود‪ ،‬خواســتار اصالح ســفارش‬ ‫در ســامانه فــروش و توزیــع مــواد اموزشــی باشــند بــرای‬ ‫اصــاح ســفارش قبلــی خــود می تواننــد اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از تاریــخ پنــج تیرمــاه تــا ‪ ۱۱‬شــهریور مــاه ســال‬ ‫جــاری ثبــت نــام و ســفارش بســته اموزشــی دانش امــوزان‬ ‫پایــه امادگــی مقدماتــی (پیــش دبســتانی اســتثنایی)‪،‬‬ ‫پایــه اول دوره ابتدایــی (عــادی و اســتثنایی) و پایــه‬ ‫هفتــم متوســطه اول عــادی‪ ،‬پیش حرفــه ای اســتثنایی و‬ ‫دانش امــوزان پایــه دهــم دوره دوم متوســطه و حرفــه ای‬ ‫اســتثنایی‪ ،‬ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫شهرداری ها باید با‬ ‫سیاست های بخش مسکن‬ ‫دولت منطبق شوند‬ ‫بــه زبــان ســاده تــر انکــه اعمــال افزایــش عــوارض بی ضابطــه‬ ‫موجــب شــد تــا شــهروندان رغبــت و اســتقبال چندانــی‬ ‫بــرای پرداخــت عــوارض نداشــته باشــند و در نتیجــه درامــد‬ ‫شــهرداری ها کاهــش یابــد‪ ،‬مدیریــت شــهری گــرگان هــم‬ ‫سالهاســت بــا پیــروی از کالن شــهرداری های کشــور راهبــرد‬ ‫مشــابه ای ترســیم و بخــش زیــادی از منابــع خــود را از عوارض‬ ‫شــهری تامیــن مــی کنــد‪ ،‬در ایــن بیــن یکــی از جنجالــی تریــن‬ ‫تصمیماتــی کــه در ســال های اخیــر در شــهرداری و شــورای‬ ‫شــهر گــرگان گرفتــه شــد‪ ،‬موضــوع تعییــن نــرخ افزایــش‬ ‫بهــای عــوارض امــور ســاختمان ســازی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــود‪...‬‬ ‫افزایش عوارض‬ ‫ساختمان برابر با‬ ‫افزایش بهای تمام شده‬ ‫مصوبــه ســال گذشــته شــورای شــهر گــرگان مبنــی بــر افزایــش‬ ‫عــوارض ســاختمانی و اصــرار بــر اجــرای ان در ســال جــاری توســط‬ ‫شــهرداری بــا واکنــش انبــوه ســازان و شــهروندان مواجــه شــدکه‬ ‫تاکیــد دارنــد ایــن مصوبــه بــه بازنگــری نیــاز دارد چــرا کــه منطبــق‬ ‫بــا رویکــرد جهــش تولیــد مســکن دولــت ســیزدهم نیســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مقولــه مدیریــت شــهری بــه‬ ‫یکــی از مهم تریــن و پیچیــده تریــن حوزه هــای مدیریتــی تبدیــل‬ ‫شــده اســت و شــهرداری هــا بــه عنــوان یــک نهــاد خدمــت رســان‬ ‫بیشــترین نقــش افرینــی را در مدیریــت شــهرها برعهــده دارنــد‪،‬‬ ‫شــهرداریها هــر چنــد بــرای ارتقــای ســطح خدمــات شــهری و‬ ‫بهبــود رونــد مدیریتــی برنامــه هــای بــه نســبت قابــل قبولــی طــی‬ ‫ســال هــای اخیــر اجــرا کــرده انــد‪.‬‬ ‫امــا فقــدان منابــع مالــی مســتقل و نبــود درامدهــای پایــدار بــه‬ ‫عنــوان یکــی از چالــش هــای مشــهود‪ ،‬ایــن نهادهــا را با مشــکالت‬ ‫زیــادی مواجــه کــرده اســت و مســیر رســیدن بــه رضایــت منــدی‬ ‫حداکثــری شــهروندان از خدمــات شــهری را بــا امــا و اگــر روبــرو‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬بطــور مرســوم‪ ،‬شــهرداری هــا تــاش کــرده انــد بــا‬ ‫اســتفاده از روش هــای مختلــف کمبودهــای اعتبــاری خــود را‬ ‫جبــران کننــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــری مرســوم نــرخ عــوارض دریافتــی از شــهروندان‬ ‫بــه عنــوان یکــی از منابــع درامــدی شــهرداری هــا‪ ،‬هــر ســاله‬ ‫افزایــش مــی یابــد امــا در برخــی ســال ها تصمیمــات غیــر‬ ‫کارشناســی و گاهــا ً اشــتباه مدیــران شــهری در افزایــش بــی رویــه‬ ‫عــوارض نتایجــی معکــوس بــه همــراه داشــته بــه نحــوی کــه ثمــره‬ ‫افزایــش عــوارض بــه افزایــش درامدهــای شــهرداری هــا منتــج‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه زبــان ســاده تــر انکــه اعمــال افزایــش عــوارض بــی ضابطــه‬ ‫موجــب شــد تــا شــهروندان رغبــت و اســتقبال چندانــی بــرای‬ ‫پرداخــت عــوارض نداشــته باشــند و در نتیجــه درامــد شــهرداری ها‬ ‫کاهــش یابــد‪ ،‬مدیریــت شــهری گــرگان هــم سالهاســت بــا پیــروی‬ ‫از کالن شــهرداری های کشــور راهبرد مشــابه ای ترســیم و بخش‬ ‫زیــادی از منابــع خــود را از عــوارض شــهری تامیــن مــی کنــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن بیــن یکــی از جنجالــی تریــن تصمیماتــی کــه در ســال هــای‬ ‫اخیــر در شــهرداری و شــورای شــهر گــرگان گرفتــه شــد‪ ،‬موضــوع‬ ‫تعییــن نــرخ افزایــش بهــای عــوارض امــور ســاختمان ســازی در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــود‪.‬‬ ‫الیحــه ای کــه از بــدو طــرح شــدن در صحنــه علنــی شــورا بــا‬ ‫حاشــیه هــای بســیاری همــراه شــد‪ ،‬هرچنــد ایــن الیحــه در مســیر‬ ‫قانونــی و خــود پــس از تاییــد در کمیتــه انطبــاق بــه عنــوان یــک‬ ‫قانــون درامــد امــا در ادامــه انتقــادات و هجمــه هــای گســترده ای‬ ‫بــه ایــن مصوبــه قانونــی شــد‪ ،‬بــا وجــود دفــاع سرســختانه مدیــران‬ ‫شــهرداری گــرگان از نــرخ جدیــد عــوارض حــوزه ســاختمان در ایــن‬ ‫شــهر و درخواســت مناظــره بــا منتقــدان‪ ،‬امــا تعــدادی از فعــاالن‬ ‫حــوزه ســاختمان در گــرگان مباحــث مطــرح شــده از ســوی‬ ‫کارشناســان شــهرداری گــرگان را بــی پایــه و اســاس خواندنــد‬ ‫و اعمــال نــرخ هــای جدیــد را برخــاف سیاســت هــای دولــت‬ ‫مردمــی ســیزدهم بــر شــمردند‪.‬‬ ‫بــا اســتمرار کــش و قوس هــا بیــن شــورای شــهر و شــهرداری‬ ‫گــرگان بــا مجمــع انبــوه ســازان مســکن گلســتان و جمعــی از‬ ‫بســاز و بفروش هــای مســکن‪ ،‬موضــوع بــه اســتاندار گلســتان‬ ‫انعــکاس داده شــد تــا در ایــن خصــوص میانجیگــری کنــد‪.‬‬ ‫مخالفــان ایــن مصوبــه قانونــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه بــر مبنــای‬ ‫اعــداد و ارقــام منــدرج در ایــن الیحــه قیمــت عــوارض حــوزه‬ ‫ســاختمان در گــرگان بیــن ســه تــا ‪ ۶‬برابــر افزایــش و ایــن موضــوع‬ ‫قیمــت تمــام شــده مســکن در مرکــز اســتان را تــا ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫افزایــش می دهــد‪ ،‬امــا اعضــای شــورای شــهر و کارشناســان‬ ‫شــهرداری بــر ایــن رویــه اجمــاع نظــر دارنــد کــه ضرایــب و ارقــام‬ ‫پیــش بینــی شــده بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــر مبنــای عــرف متعــارف‬ ‫تعییــن شــده و تاثیــر ان بــر قیمــت تمــام شــده مســکن در گــرگان‬ ‫حداقلــی اســت‪.‬‬ ‫پیگیــری هــای مجدانــه فعــاالن صنعــت ســاختمان و تــاش انهــا‬ ‫بــرای لغــو قانــون عــوارض ســاختمان بــه ان منجــر شــد تــا شــورای‬ ‫شــهر گــرگان در اوایــل ســال جــاری بــا تصویــب الیحــه ای اجــرای‬ ‫مصوبــه را بــه مــدت ســه مــاه تعلیــق کنــد و در روزهــای نخســت‬ ‫خــرداد مــاه هــم بــا تصویــب الیحــه ای دیگــر اجــرای ضرایــب‬ ‫پیش بینــی شــده در قانــون تعییــن عــوارض منطقــه ای ســاختمانی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬تــا مــرداد مــاه بــه تعویــق بیفتــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن مباحــث در حالــی اتفــاق مــی افتــد کــه از یــک ســو‬ ‫شــهرداری گــرگان در تــاش اســت بــر اســاس ســاز و کاری‬ ‫مرســوم منابــع درامــدی خــود بــرای مدیریــت شــهر را تامیــن کنــد‬ ‫و از ســوی دیگــر جمعــی از انبــوه ســازان و بســاز و بفروشــان بــا‬ ‫بهــره گیــری یــک جانبــه و ســوء اســتفاده از قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن در تــاش هســتند تــا از افزایــش عــوارض ســاختمانی‬ ‫جلوگیــری کننــد تــا مبلــغ کمتــری عــوارض پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫در همین ارتباط به تازگی شــماری از انبوه ســازان و شــهروندان‬ ‫با اعضای شــورای اســامی شــهر و شــهردار و کارشناســان مربوط‬ ‫نشســتی تخصصــی برگــزار کردنــد تــا بــا تعامــل و هــم افزایــی‬ ‫یکدیگــر بــه اهــداف مشــترک و نتیجــه مطلــوب دســت یابنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا مقــدم یــک شــهروند گرگانــی در ایــن پیونــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬هــر مصوبــه ای در بخــش ســاخت و ســازها توســط‬ ‫نهادهــای مربــوط بایــد منطبــق بــا سیاس ـت های دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم همــراه باشــد تــا بــر مشــکالت امــر نیفزایــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬متولیــان شــهرداری ها و اعضــای شــورای‬ ‫شــهر هــر منطقــه ای بایــد بــرای درامدزایــی ایــن نهــاد خدمــات‬ ‫رســان تفکــر کننــد و هــر اقدامــی یــا مصوب ـه ای بایــد در راســتای‬ ‫حمایــت مردمــی عملیاتــی شــود چــرا کــه تدبیــر علمــی در هــر‬ ‫کاری موجــب افزایــش اعتمــاد و مشــارکت مردمــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد ‪ :‬دولــت مردمــی ســیزدهم تمــام تــاش خــود را‬ ‫بــرای حــل مشــکالت جامعــه متمرکــز کــرده اســت و همراهــی و‬ ‫همگامــی همــه در امــورات مختلــف ســبب مــی شــود تــا اهــداف‬ ‫مــورد نظــر دولــت تحقــق یابــد و مصوبــه افزایــش عــوارض‬ ‫ســاختمانی در هــر شهرســتانی بایــد بــا چنیــن رویکــرد دولــت‬ ‫منطبــق باشــد‪.‬‬ ‫احســان محمــد قاســمی دیگــر شــهروند گرگانــی در ایــن خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬مجموعــه مدیریــت شــهری بــر اســاس مــر قانــون اجــازه‬ ‫دارد تــا بــرای درامدزایــی و تامیــن منابــع مالــی موردنیــاز بــرای‬ ‫خدمــات شــهری در حــوزه هــای مختلــف عــوارض تعییــن و بــه‬ ‫صــورت ســاالنه ان را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬پیــش بینــی یــک شــیب منطقــی بــرای رشــد‬ ‫نــرخ عــوارض بــه مشــارکت مطلــوب شــهروندان در پرداخــت‬ ‫عــوارض و تامیــن منابــع مالــی شــهرداری منجــر مــی شــود ؛‬ ‫موضوعــی کــه در ســالیان گذشــته در گــرگان اتفــاق مــی افتــد‬ ‫و بــه طــور معمــول بودجــه پیــش بینــی شــده شــهرداری بــرای‬ ‫مدیریــت شــهر محقــق مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهروند مطلــع گرگانــی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬تعییــن میــزان‬ ‫افزایــش عــوارض از جملــه عــوارض ســاختمان بــر مبنــای نظــر‬ ‫کارشناســان انجــام مــی شــود و نبایــد اجــازه داد عــده ای محــدود‬ ‫کــه منافــع انهــا بــا اجــرای قانــون بــه خطــر مــی افتــد مانــع توســعه‬ ‫و پیشــرفت شــهر شــوند‪.‬‬ ‫محمــد قاســمی ادامــه داد‪ :‬الیحــه ارائــه شــده از ســوی شــهرداری‬ ‫در وهلــه نخســت توســط کارشناســان ایــن نهــاد و ســپس در صحــن‬ ‫علنــی شــورا و در ادامــه در کمیتــه تطبیــق فرمانــداری به تایید رســید‬ ‫لــذا همراهــی در اجــرای قانــون وظیفه همگانی محســوب می شــود‬ ‫و مدیــران مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر نبایــد اجــازه دهنــد‬ ‫چنــد نفــر انگشــت شــمار بــا احساســی کــردن ماجــرا و دامــن زدن بــه‬ ‫هیجانــات کاذب مانــع اجــرای قانــون شــوند‪.‬‬ ‫شــهرداری هــا بایــد بــا سیاســت هــای بخــش مســکن دولــت‬ ‫منطبــق شــوند‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبــوه ســازان گلســتان معتقــد‬ ‫اســت کــه یکــی از اصلــی تریــن شــعارهای دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫ســاخت چهــار میلیــون مســکن در دوره چهــار ســاله خــود بــوده‬ ‫کــه در نهایــت بــا تصویــب قانــون جهــش تولیــد مســکن در‬ ‫مردادمــاه ســال گذشــته‪ ،‬عــزم جــدی خــود بــرای تســهیل در رونــد‬ ‫خانــه دار شــدن اقشــار مختلــف جامعــه را نشــان داد‪.‬‬ ‫شــهرام نورانــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بدیهــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی و خدمــات رســان و از جملــه شــهرداری هــا بایــد خــود را‬ ‫بــا سیاســت هــای کالن دولــت همــراه کــرده تــا اثــار مثبــت ان را‬ ‫در جامعــه مشــاهده کنیــم‪.‬‬ ‫تاثیر افزایش نامتعارف عوارض بر افزایش قیمت شده مسکن‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه افزایــش نامتعــارف عــوارض صــدور‬ ‫پروانــه شــهرداری تاثیــر بســزایی در افزایــش قیمــت تمــام شــده‬ ‫مســکن خواهــد گذاشــت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره انجمــن انبــوه ســازان گلســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه طــور قطــع افزایــش در حــد عــرف و تــورم ســاالنه بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان و انبــوه ســازان مســکن قابــل پذیــرش بــوده ولــی‬ ‫متاســفانه در ســال جــاری شــاهد افزایــش ‪ ۲‬الــی ســه برابــری‬ ‫عــوارض صــدور پروانــه در نقــاط مختلــف شــهری هســتیم کــه‬ ‫افزایــش نــرخ مذکــور تاثیــر مســتقیم در افزایــش هزینــه هــای‬ ‫تامیــن اجتماعــی را هــم بــه دنبــال داشــته اســت‪.‬‬ ‫نورانــی گفــت ‪ :‬ایــن امــر بــه کاهــش تولیــد و عرضــه واحدهــای‬ ‫مســکونی بــه بــازار منجــر خواهــد شــد کــه می توانــد بــازار را از‬ ‫حالــت ثبــات و تعــادل خــارج کنــد و یــا بــه عبارتــی عــدم تعــادل‬ ‫موجــود در بــازار را تقویــت کنــد اتفاقــی کــه بــه هیــچ وجــه بــا‬ ‫رویکــرد دولــت ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫هــر تصمیمــی بایــد متناســب بــا شــرایط موجــود و بــدور از‬ ‫هیجــان اتخــاذ شــود‬ ‫رییــس انجمــن انبوه ســازان اســتان گلســتان هــم یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته شــاهد تصویــب الیحــه تعییــن بهــای عــوارض‬ ‫ســاختمانی در شــواری شــهر گــرگان بودیــم کــه بــر اســاس ان‬ ‫بهــای عــوارض در بخــش هــای مختلــف شــهر چنــد برابــر افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد مرتضــوی در شــورای مســکن گلســتان افــزود ‪ :‬بــا‬ ‫پیگیــری هــای صــورت گرفتــه و مســتندات ارائــه شــده بــه شــورای‬ ‫مســکن و اســتاندار محتــرم مقــرر شــد تــا در ایــن خصــوص‬ ‫بازنگــری صــورت گیــرد امــا اقــدام موثــری در ایــن زمینــه مشــاهده‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه تازگــی شــورای شــهر مصوبــه ای داشــته‬ ‫کــه موجبــات جــرح و تعدیــل در مصوبــه افزایــش ســه برابــری‬ ‫ عــوارض خواهیــم داشــت و مجــدد عــوارض ســاختمانی ســه برابــر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد تصمیمــات اصالحــی بــه دور از فضــای هیجانــی‬ ‫و متناســب بــا فضــای ســاخت و ســاز و نــرخ تــورم عمومــی و‬ ‫شــرایط حاکــم بــر جامعــه و درامدهــای محلــی اتخــاذ شــده و‬ ‫در نهایــت موجبــات تعمیــق رکــود در صنعــت ســاخت و ســاز و‬ ‫خــروج ســازندگان از ایــن چرخــه را بیــش از ایــن فراهــم نکنــد‪.‬‬ ‫دریافــت عــوارض شــهری مهمتریــن راهبــرد شــهرداری بــرای‬ ‫کســب درامــد اســت‬ ‫امــا از ســوی دیگــر مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای‬ ‫اســتانداری گلســتان معتقــد اســت کــه نــرخ پیــش بینــی شــده‬ ‫بــرای افزایــش بهــا پروانــه هــای ســاختمانی شــهر گــرگان عــددی‬ ‫متعــارف اســت‪.‬‬ ‫حســین علــی قلــی زاده افــزود ‪ :‬براســاس ارزیابــی کارشناســان‬ ‫تاثیــر ناشــی از اعمــال نــرخ هــای جدیــد بــر قیمــت تمــام شــده‬ ‫ســاختمان بســیار ناچیــز اســت و عددهــای مطــرح شــده از ســوی‬ ‫جامعــه انبــوه ســازان مســکن قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬شــاید افزایــش نــرخ بهــای عــوارض ســاختمان در برخــی‬ ‫از مناطــق شــهر گــرگان ‪ 2‬برابــر شــده باشــد امــا مجمــوع متوســط‬ ‫نــرخ افزایــش در کل شــهر‪ ،‬عــددی متعــارف و قابــل قبــول اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬تعییــن و دریافــت عــوارض شــهری از مهمتریــن‬ ‫ســاز و کارهــای شــهرداری بــرای کســب درامــد اســت و نبایــد بــه‬ ‫ســبب برخــی هجمــه هــا و حاشــیه ســازی هــا‪ ،‬شــهرداری هــا از‬ ‫دریافــت عــوارض قانونــی خــود منــع شــوند‪.‬‬ ‫تــاش و تمــاس خبرنــگار ایرنــا بــا مدیــران شــهرداری گــرگان بــرای‬ ‫اخــذ اطالعــات بیشــتر مربــوط بــه امــار صــدور پروانه های ســاختمان‬ ‫در چنــد مــاه نخســت ســالجاری و ســال گذشــته بــی نتیجــه مانــد‪.‬‬ ‫در زمــان حاضــر الیحــه افزایــش عــوارض حــوزه ســاختمان بــه‬ ‫عنــوان یــک قانــون مــاک برنامه ریزی هــای شــهرداری بــرای‬ ‫کســب منابــع مالــی در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی شــهر محســوب مــی شــود و ضــرورت دارد تــا همــگان‬ ‫بــه ان تمکیــن کننــد و اگــر هــم اعتراضــی در ایــن راســتا وجــود‬ ‫دارد بایــد در چارچــوب هــای قانونــی ان انجــام شــود‪ .‬فضــا ســازی‬ ‫منفــی و هدایــت غیــر مســتقیم فعــاالن صنعــت ســاختمان بــه‬ ‫مقاومــت در برابــر ایــن الیحــه نتیجــه جــز خســارت هــای مــادی و‬ ‫معنــوی بــرای شــهروندان گرگانــی در پــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه یقیــن بــرای داشــتن گلســتانی ابادتــر نیــاز اســت تــا عــاوه‬ ‫بــر لحــاظ کــردن مطالبــات اصنــاف مختلــف‪ ،‬فرهنــگ تمشــیت در‬ ‫برابــر قانــون هــم نهادینــه شــود‪ /.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫ساختمان ادارات گنبدکاووس برای تردد معلوالن مناسب نیست‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار گنبــدکاووس بــا گالیــه از کــم توجهــی مدیــران بــه اجــرای قانــون مناســب ســازی محیــط اداری بــرای تــردد معلــوالن گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۷۸‬درصــد ســاختمان ادارات‪ ،‬نهادهــا و بانک هــای ایــن شهرســتان بــرای تــردد معلــوالن مناســب نیســت‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد قربانــزاده گوگالنــی در جلســه مناســبت ســازی محیــط و مبلمــان شــهری گنبــدکاووس افــزود‪ :‬طبــق قانــون بایــد امــکان دسترســی و بهره منــدی معلــوالن‬ ‫از ســاختمان ها و اماکــن عمومــی و معابــر و وســایل خدماتــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫تایید یک نوع تروجان‬ ‫پیامکی بنام ‪Flubot‬‬ ‫توسط ‪Europol‬‬ ‫مامان کجا هستی؟‬ ‫مهمانــی کــه تمــام مــی شــود در مســیر رســیدن بــه‬ ‫خانــه تلفــن همراهــم زنــگ مــی خــورد‪ .‬تمــاس تصویــری‬ ‫بــا دختــرم برقــرار مــی شــود‪ ،‬مامــان کجــا هســتی؟ کــی‬ ‫مــی ایــی ؟ حوصلــم ســر رفتــه اســت ‪ ،‬مــی گویــم نزدیــک‬ ‫خانــه هســتم مــی ایــم ‪،‬‬ ‫زنگ خطر پیری‬ ‫جمعیت همنشینی‬ ‫فرزندان با تنهایی‬ ‫گوش شنوا دارد؟‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬‬ ‫امارهــا بیانگــر ان اســت کــه بــا وجــود وضــع مقــررات حمایتــی‬ ‫و تشــویقی بــرای فرزنــداوری‪ ،‬زوج هــای ایرانــی همچنــان بــه‬ ‫دالیلــی مختلفــی همچــون مشــکالت اقتصــادی تمایلــی بــه‬ ‫چنــد فرزنــدی نداشــته و ایــن امــر در دهــه هــای اینــده بــه گفتــه‬ ‫کارشناســان عــاوه بــر مشــکالت اجتماعــی تبعــات اقتصــادی و‬ ‫امنیتــی بــرای کشــور در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬امــروز بــا دوســتان دوران‬ ‫دانشــجویی بــه یــک مهمانــی دعــوت بــودم‪ ،‬لحظاتــی از مهمانــی‬ ‫را بــه مــرور خاطــرات دوران کودکــی و بــه اصطــاح دهــه‬ ‫شــصت مان گذراندیــم‪.‬‬ ‫هــر کــدام از خاطــرات مــان گفتیــم ‪ ،‬زهــرا از روزهایــی گفــت‬ ‫کــه بیشــتر پدرهــا در جبهــه بودنــد و زندگــی بــرای شــمالی هــا کــه‬ ‫شــاید بــه دور از معرکــه جنــگ هــم شــرایط جنگــی داشــت‪ .‬ســمیرا‬ ‫از کارتــون هــای ســیاه و ســفید ان زمــان گفــت؛ از هــاچ و بــل و‬ ‫سباســتین و حنایــی کــه بــه دنبــال مــادران گمشــده خــود شــهر بــه‬ ‫شــهر مــی گشــتند‪.‬‬ ‫مریــم از خوراکــی هــای خــاص ان روزهــا گفــت؛ کــه مــزه اش‬ ‫زیــر زبانــش مانــده و دیگــر هیــچ چیــز مــزه ای مثــل ان خاطــره‬ ‫انگیــز نبــود از پفــک مینــو و یــخ در بهشــت و کانــادادرای‪.‬‬ ‫ســمیرا از بازی هــای ان دوران گفــت ؛ از ایــن کــه از صبــح‬ ‫تــا شــب مشــغول بــازی بــا بچــه هــا بودیــم و وقتــی بــه خانــه‬ ‫می رســیدیم خســته از ایــن همــه بــازی ســر شــب می خوابیدیــم‪.‬‬ ‫مهمانــی کــه تمــام مــی شــود در مســیر رســیدن بــه خانــه تلفــن‬ ‫همراهــم زنــگ مــی خــورد‪ .‬تمــاس تصویــری بــا دختــرم برقــرار‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مامــان کجــا هســتی؟ کــی مــی ایــی ؟ حوصلــم ســر‬ ‫رفتــه اســت ‪ ،‬مــی گویــم نزدیــک خانــه هســتم مــی ایــم ‪،‬‬ ‫تلفــن را کــه قطــع مــی کنــم بــه یــاد دوران کودکــی خودمــان‬ ‫رفتــم؛ کــه حتــی در بیشــتر خانــه هــا تلفــن هــم نبــود چــه برســد‬ ‫بــه تمــاس تصویــری!‬ ‫یــاد حــرف هــای ســمانه می افتــم یــادش بخیــر ان روزهــا‬ ‫همــه خانــه هــا پــر بــود از بچــه هــای قــد و نیــم قــد و خواهــر‬ ‫و بــرادر‪ ،‬هــم بــازی هــم بودیــم ‪ ،‬تنهایــی و حوصلــه ســر رفتــن‬ ‫معنــی نداشــت برایمــان‪ ،‬ان روزهــا خانــواده هــا اکثــرا پــر‬ ‫جمعیــت بودنــد‪.‬‬ ‫زندگــی هــا ســاده تــر و صمیمیــت بیشــتر‪ .‬همــه در کنــار‬ ‫هــم رشــد مــی کردیــم تــاش مــی کردیــم و ســعی و کوشــش‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت را یــاد مــی گرفتیــم‪ ،‬هــر کــدام‬ ‫مســوولیت و وظیفــه ای در خانــه داشــتیم‪ .‬خالصــه ایــن کــه‬ ‫در هــر کاری مهمتــر در رســیدگی بــه حــل خواســته هــا و یــا‬ ‫مشــکالتمان تنهــا نبودیــم‪.‬‬ ‫زمانــه اینطــور بــود واقعــا از همــان اول مســوولیت پذیــری را‬ ‫در حــد ســن و ســال خودمــان تجربــه مــی کردیــم‪ ،‬بزرگترهــا و‬ ‫ســالمندان ارج و قــرب باالیــی در خانــواده داشــتند و در ســنین‬ ‫پیــری و کــم توانــی در کنــار فرزنــدان زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫امــا االن چــه ؟ خــودم را مــی گویــم بــا بیــش از ‪ ۴۰‬ســال ســن‪،‬‬ ‫تنهــا یــک فرزنــد دارم و اغلــب دوســتان و اشــنایان را هــم کــه‬ ‫در ذهنــم مــرور مــی کنــم نهایتــا ً ‪ ۲‬فرزنــد دارنــد خیلــی از انهــا‬ ‫تــک فرزنــد و بعضــی هــا هــم کــه هنــوز صاحــب اوالد نشــده اند‬ ‫و یــا قصــد فرزنــداوری ندارنــد‪ ،‬همیــن دوســتم زهــرا کــه االن‬ ‫اســتاد دانشــگاه شــده اســت ‪ ،‬یــادم مــی ایــد وقتــی ازدواج کــرد‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬ســال بــه خاطــر تحصیــات تکمیلــی و شــاغل شــدنش‪،‬‬ ‫بــارداری خــود را بــه تعویــق انداخــت امــا زمانــی کــه تصمیــم بــه‬ ‫بــارداری گرفتنــد‪.‬‬ ‫برغــم همــه درمــان هــا و پیگیــری هــا نتیجــه ثمربخشــی‬ ‫دریافــت نکــرد و در ‪ ۴۰‬ســالگی پزشــکان از بــارداری اش قطــع‬ ‫امیــد کــرده انــد و علــت ان را هــم ســن بــاالی او تشــخیص داده‬ ‫و عنــوان کــرده انــد اگــر در همــان ســال های جوانــی مراجعــه‬ ‫می کــرد معالجــه مــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه زهــرا‪ ،‬پزشــک معالــج او ایــن مشــکل را در ســال های‬ ‫اخیــر فــراوان بیــن بیمــاران خــود مشــاهده کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر مــی کنــم دیگــر مثل قدیــم ها کوچــه و خیابان ها‪،‬‬ ‫پارک هــا و مدرســه هــا و حتــی مهمانــی هــا و مراســم خانوادگــی‬ ‫هــم تعــداد بچــه هــا خیلــی کــم شــده اســت‪ .‬فکــر کــردن بــه‬ ‫ایــن کــه نســل حاضــر بــه ســرعت ســمت پیــری مــی رود و‬ ‫جمعیــت جایگزینــی بــرای جانشــینی مــا وجــود نــدارد ذهنــم را‬ ‫درگیــر کــرده اســت ‪.‬‬ ‫جمعیــت پیــر و ســالخورده ای کــه نیازهــای فراوانی از جمله مراکز‬ ‫توانبخشــی و بازتوانی‪ ،‬مراکز درمانی و نگهداری تخصصی و حتی‬ ‫مبلمان شــهری متناســب می خواهد‪.‬‬ ‫بــا در پیــش بــودن جمعیــت ســالخورده و کهنســال همــه و همــه باید‬ ‫بــرای نســلی ســاخته شــویم کــه رو بــه پیــری و کهولــت مــی رود ‪.‬‬ ‫امــا نســلی کــه قــرار اســت فــردا در ایــن کشــور رشــد کنــد ایــن‬ ‫روزهــا انقــدر تعدادشــان کــم شــده کــه تضمینــی بــرای ثبــات‬ ‫همیــن جمعیــت فعلــی وجــود نــدارد و در ســال هــای اینــده‬ ‫کشــور بــا کاهــش شــدید جمعیــت مواجــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫اعتقــاد دارم نســل مــا از نســل کنونــی تالشــگر تــر و کوشــا تــر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬یــاد گرفتیــم در کنــار هــم تــاش بــرای رســیدن بــه‬ ‫اهدافمــان بــا کمتریــن امکانــات را‪.‬‬ ‫امــا االن بــا تــک فرزنــدی همــه همــت و تــوان والدیــن در جهــت‬ ‫تامیــن امکانــات بهتــر و بیشــتر بــرای تنهــا فرزندشــان اســت‪.‬‬ ‫انهــا ســعی و تــاش بــرای رســیدن بــه خواســته خــود را کمتــر‬ ‫افزایش ابرسانی سیار‬ ‫به وحوش اسفراین‬ ‫در پی خشکسالی‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬خشکســالی و کمبــود منابــع اب در‬ ‫و شــاید اصــا امــوزش نمــی بیننــد و ایــن کشــوری کــه بــرای‬ ‫حفاظــت از ان هشــت ســال نبــرد جانانــه کردیــم و ذره ای از‬ ‫خــاک وطــن را بــه دشــمن پلیــد نــداده ایــم نیازمنــد پــرورش‬ ‫فرزندانــی تالشــگر و البتــه بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس‬ ‫در همیــن پیونــد نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت ‪ :‬اگــر امــار موالیــد و فــوت در کشــور بــه‬ ‫همیــن منــوال ادامــه داشــته باشــد‪ ،‬طــی ســال هــای اینــده نــرخ‬ ‫رشــد جمعیــت در کشــور منفــی خواهــد شــد‪ ،‬بایــد از هم اکنــون‬ ‫بــرای جمعیــت میانســال در کشــور برنامــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری بــا بیــان اینکــه طــرح جوانــی جمعیــت و‬ ‫حمایــت از خانــواده در مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در ایــن قانــون تســهیالتی بــرای‬ ‫ازدواج جوانــان و فرزنــداوری در نظــر گرفتــه شــده و ایــن قانــون‬ ‫جهــت اجــرا بــه نهادهــای متولــی ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس افــزود‪ :‬بایــد‬ ‫طرح هــای توجیهــی در خصــوص اهمیــت بحــث رشــد جمعیــت‬ ‫و اســیب های کاهــش نــرخ جمعیــت برگــزار و وضعیــت کنونــی‬ ‫و اســیب های پیــری جمیعــت مطــرح شــود‪ ،‬ایــن مســاله را بایــد‬ ‫در رســانه ها بــه یــک گفتمــان تبدیــل کنیــم‪.‬‬ ‫منتظــری گفــت‪ :‬گرفتــاری هــای اقتصــادی و اعتقــادی‬ ‫مالک هــای ازدواج را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫امــروز درامــد‪ ،‬شــغل‪ ،‬مســکن‪ ،‬خــودرو و ‪ ...‬به عنــوان مــاک‬ ‫اصلــی بــرای ازدواج در نظــر گرفتــه می شــود و ایــن فرهنــگ بایــد‬ ‫تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫نیازمنــد حکمرانــی اجتماعــی بــرای اقتــاع افــکار عمومــی در‬ ‫بحــث جمعیــت هســتیم‬ ‫یــک کارشــناس فرهنگــی در گلســتان گفــت ‪ :‬راهبــرد نخســت‬ ‫در بحــث جمعیــت تولیــد قــدرت و تامیــن امنیــت اســت و ایــن‬ ‫مســاله در تمامــی دنیــا از دیربــاز مــورد توجــه حکمرانــان قــرار‬ ‫داشــت‪ ،‬امــا بــه دلیــل تغییــرات و اتفاقــات رخ داده شــده‬ ‫در بحــث تامیــن قــدرت‪ ،‬اهمیــت ایــن مســاله تــا حــدودی در‬ ‫کشــورها کمرنــگ شــده اســت‪.‬‬ ‫رمضــان خالــو حســینی افــزود‪ :‬ایدئولــوژی حاکــم بــر تمــدن‬ ‫غــرب در مســاله جمعیــت کــه رابطــه مســتقیم بــا تولیــد قــدرت‬ ‫و امنیــت دارد‪ ،‬بــر روی کشــور ایــران نیــز تاثیــر گذاشــته اســت و‬ ‫دیگــر جمعیــت هماننــد ســابق دارای اهمیــت نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬پیــری جمعیــت موجــب از بیــن رفتــن نشــاط‬ ‫اجتماعــی بــه واســطه کــم شــدن تعــداد فرزنــدان در خانــواده‬ ‫می شــود‪ ،‬عمومــا افــرادی کــه تعــداد فرزنــدان ان هــا زیــاد اســت‪،‬‬ ‫امیــد بــه زندگــی باالتــری نیــز دارنــد‪ ،‬اکنــون نیازمنــد حکمرانــی‬ ‫اجتماعــی بــرای اقنــاع افــکار عمومــی در بحــث جمعیــت داریــم‪.‬‬ ‫بــر اســاس منابــع رســمی موجــود‪ ،‬امــار تولــد در اســتان‬ ‫گلســتان از ‪ ۳۲‬هــزار و ‪ ۹۳۹‬تولــد در ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۸۰‬مــورد در ســال ‪ ۹۹‬کاهــش یافتــه اســت و در ســه ماهــه‬ ‫ســال جــاری تنهــا ســه دهــم درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل افزایــش فرزنــداوری در اســتان داشــته ایم‪.‬‬ ‫کارشناســان ثبــت احــوال فرزنــداوری را یکــی از نیازهــای‬ ‫اساســی جامعــه امــروز برشــمردند و بــر لــزوم برنامــه ریــزی کالن‬ ‫و زیرســاختی بــا اتخــاذ راهبــرد انگیزشــی از ســوی مســووالن‬ ‫نهادهــای ذیربــط تاکیــد کردند‪/.‬ایرنــا‬ ‫عرصه هــای طبیعــی ســبب شــد تــا ابرســانی ســیار بــه وحــوش در ایــن شهرســتان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫علــی فرجــی اظهــار داشــت‪ :‬اکنــون بــر اســاس مشــاهدات‪ ،‬نیمــی از چمشــه هــا در مناطــق تحــت‬ ‫مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت در ایــن شهرســتان خشــک و بــی اب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون منابــع ابــی در دســترس وحــوش در طبیعــت بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫ابدهــی چشــمه هــا بــه شــدت کاهــش یافتــه و خشــک شــده اســت از ایــن رو وحــوش بــرای یافتــن‬ ‫اب بــه ناچــار بــه مناطــق نزدیــک روســتاها کشــانده مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای رفــع عطــش وحــوش و جلوگیــری از پرســه و حضــور انــان در نزدیکــی‬ ‫روســتاها‪ ،‬ابرســانی ســیار بــه وســیله چهــار دســتگاه تانکــر در حــال انجــام اســت کــه در ایــن زمینــه‬ ‫بــا کمبــود ایــن نــاوگان روبــه روهســتیم‪ ،‬بــرای ابرســانی بهتــر بــه وحــوش نیــاز اســت شــمار ایــن‬ ‫نــاوگان حــدود ‪ ۲‬برابــر شــود‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین گفــت‪ :‬کاهــش بارندگــی هــا و وضعیــت‬ ‫نامناســب مراتــع وحــوش را در یافتــن علوفــه در طبیعــت بــا مشــکل روبــه رو کــرده و انــان را بــه‬ ‫اطــراف روســتاها مــی کشــاند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬عــاوه بــر ابرســانی ســیار‪ ،‬تدابیــر الزم اندیشــه شــده تــا محیــط بانــان ابشــخورها‬ ‫را مرمــت و الیروبــی کننــد و محیــط بانــان در گشــت زنــی هــا و حضــور در عرصــه هــا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫مرمــت و بازســازی ابشــخورها اقــدام مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اســفراین خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال ‪ ۱۸‬ابشــخور فلــزی‬ ‫در عرصــه هــای تحــت مدیریــت ایــن اداره ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪Europol ‪(The European Union Agency for Law‬‬ ‫‬)‪ - Enforcement Cooperation‬اژانــس اتحادیــه اروپــا‬ ‫بــرای همــکاری در اجــرای قانــون‪ ،‬یــک نــوع تروجــان‬ ‫جاسوســی در قالــب بــد افــزار مبتنــی بــر پیــام کوتــاه بنــام‬ ‫‪ Flubot‬را تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫مرکــز جرایــم ســایبری اروپــا (‪ )EC3‬از اجــرای یــک‬ ‫عملیــات بیــن المللــی در خصــوص یــک بدافــزار‬ ‫جاسوســی بــه بنــام «‪ »flubot‬کــه ‪ 11‬کشــور را درگیــر‬ ‫خــود کــرده اســت‪ ،‬خبــر داد‪ .‬دســتاورد فنــی مذکــور طبــق‬ ‫گزارش هــا و تحقیقــات مربوطــه بــا هماهنــگ ‪EC3‬‬ ‫بــه مقامــات مجــری قانــون در کشــورهای اســترالیا‪،‬‬ ‫بلژیــک‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬ایرلنــد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬ســوئد‪،‬‬ ‫ســوئیس‪ ،‬هلنــد و ایــاالت متحــده ارســال شــد‪.‬‬ ‫‪ EC3‬گفــت‪« :‬بــا گســترش ایــن نــوع مــوارد در اروپــا و‬ ‫اســترالیا‪ ،‬همــکاری هــای بیــن المللی پلیــس در از بین بردن‬ ‫زیرســاخت هــای جنایــی ‪ Flubot‬بســیار مهــم خواهــد بــود‪».‬‬ ‫‪ Europol‬بــا نوشــتن در پســت یــک وبــاگ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــرایط نشــان مــی دهــد کــه اقدامــات ایــن گــروه بوســیله‬ ‫بدافزارهــای اندرویــدی از طریــق ارســال پیــام کوتــاه‪،‬‬ ‫ســرقت گــذرواژه هــا‪ ،‬اطالعــات بانکــی انالیــن و ســایر‬ ‫اطالعــات حســاس از تلفــن هــای هوشــمند الــوده در‬ ‫سراســر جهــان گســترش یافتــه اســت‪ Europol .‬تاییــد‬ ‫کــرد کــه زیرســاخت هــای ‪ Flubot‬پــس از عملیــات‬ ‫توســط پلیــس هلنــد بــا موفقیــت در اجــرای پیشــگیری‪،‬‬ ‫تحــت کنتــرل قــرار گرفــت و اقدامــات مذکــور باعــث ایجــاد‬ ‫اختــال در عملکــرد بدافــزار شــد‪.‬‬ ‫‪ Flubot‬بــرای اولیــن بــار در دســامبر ســال ‪ 2020‬دیــده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا در ســال ‪ 2021‬در حالــی کــه تعــداد قابــل‬ ‫توجهــی از دســتگاه هــا در سراســر جهــان بــه ویــژه در‬ ‫فنالنــد و اســپانیا را الــوده کــرده بــود‪ ،‬گســترش یافــت‪.‬‬ ‫‪ Flubot‬دقیقــا ً ماننــد ‪ ،Tanglebot‬خــود را از طریــق‬ ‫پیامهــای متنــی کــه از کاربــران اندرویــد خواســته شــده روی‬ ‫یــک لینــک کلیــک کــرده و برنامــه ای را نصــب کننــد (بــه‬ ‫طــور معمــول بــرای ردیابــی تحویــل بســته یــا گــوش دادن‬ ‫بــه پیــام صوتــی جعلــی) بــه دســتگاه وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از نصــب‪ ،‬ایــن برنامــه مجوزهــای دسترســی را بــرای‬ ‫بــه ســرقت بــردن اطالعــات برنامــه هــای بانکــی‪ ،‬جزئیــات‬ ‫حســاب ‪ ( Cryptocurrency‬مبــدل ارزهــای دیجیتــال ) و‬ ‫همچنیــن غیرفعــال کــردن ویژگــی های امنیتــی داخلی که‬ ‫توســط افــراد مخــرب نوشــته شــده‪ ،‬درخواســت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینترپــل گفــت کــه ایــن بدافــزار مثــل یــک نــوع ویــروس‬ ‫نیــز عمــل مــی کنــد‪ ،‬زیــرا بــا دسترســی بــه مخاطبیــن‬ ‫تلفــن هوشــمند الــوده و ارســال خــود بــه شــماره ها‬ ‫و دســتگاه های دیگــر‪ ،‬بــه طــور خــودکار پخــش شــده و‬ ‫چندیــن برابــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ EC3‬همچنیــن توضیــح داد‪ ،‬از انجــا کــه بدافــزار‬ ‫‪ Flubot‬بــه یــک برنامــه مبــدل تبدیــل شــده اســت‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان ان را مــوردی دشــوار تلقــی کــرد‪« .‬یــک روش بــرای‬ ‫گفتــن اینکــه ایــا یــک برنامــه ممکــن اســت بدافــزار باشــد‬ ‫یــا نــه وجــود دارد‪ :‬اگــر روی لینکــی بــرای نصــب یــک‬ ‫برنامــه کلیــک کنیــد و یــا اگــر ســعی کنیــد یــک برنامــه‬ ‫را حــذف کنیــد‪ ،‬بجــای اجــرا و بــاز شــدن‪ ،‬یــک پیــام خطــا‬ ‫بــرای شــما نشــان داده شــود‪».‬‬ ‫در حالــی گــزارش هــا از تحــت کنتــرل بــودن زیرســاختهای‬ ‫‪ Flubot‬توســط نیروهــای پلیــس هلنــد خبــر مــی دهــد‪ ،‬اما‬ ‫یوروپــول بــه همــه کاربــران اندرویــدی توصیــه کــرده اســت‬ ‫کــه اگــر بــه طــور تصادفــی ‪ Flubot‬را نصــب کرده انــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت بــرای پــاک شــدن بدافــزار تلفــن همــراه خــود را بــه‬ ‫تنظیمــات کارخانــه برگرداننــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫با بی توجهی به مشکالت زیست محیطی‬ ‫زندگی مردم به مخاطره می افتد‬ ‫کارشناس پرورش کرم ابریشم و‬ ‫زنبور عسل جهاد کشاورزی شیروان‬ ‫تولید حدود ‪ ۱۰‬تن پیله تر‬ ‫کرم ابریشم در شیروان‬ ‫عــدم توجــه بــه مشــکالت و اســیب های زیســت محیطــی بــه ویــژه در حوزه هــای تاالب هــای و خلیــج گــرگان‬ ‫باعــث بــه مخاطــره افتــادن زندگــی اهالــی این اســتان می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬بایــد تــاش بیشــتر و مضاعفــی از‬ ‫ســوی همــگان بــرای حفــظ تاالب هــای میانکالــه و خلیــج گــرگان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬گرفتاری هایــی کــه در حــوزه خلیــج گــرگان بــه وجــود امــده‪ ،‬بایــد بــرای حــل ان‪ ،‬طــرح‬ ‫عالج بخشــی اش را طبــق مصوبــه ســتاد ملــی احیــای تاالب هــا اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد طرحــی را کــه شــامل اثربخشــی باالســت را در دســتور کار و اولویــت برنامه هــا‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بایــد بــا اجــرای طرح عالج بخشــی حیات دوبــاره را به خلیج گــرگان برگردانیم‪.‬البته‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بایــد بــا رعایــت همــه جوانــب محیط زیســتی و اصــول قانونی اجرایی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــرای احیــا و نجــات تــاالب گمیشــان هــم بایــد مصوبــه ســتاد ملــی تاالب هــا را کــه‬ ‫بــرای ایــن کار چهــار هــزار میلیــارد ریــال بــرای مــدت پنــج ســال در نظــر گرفتــه شــده اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر ایــن تاالب هــا خشــک شــود‪ ،‬کشــاورزی اســتان از بیــن خواهــد رفــت و محیــط زیســت‬ ‫و ســامتی نابــود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مطالعــات بســیاری کــه در حــوزه تاالب هــا بــرای نجــات و عالج بخشــی انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬نشــان می دهــد‪ ،‬اولیــن اقــدام بازگشــایی مســیر کانال هاســت‪.‬‬ ‫زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬همچنیــن بــا پرداخــت حقابــه درونــی و بیرونــی خلیــج در حــوزه ابریــزی و ابخوانــی و‬ ‫مجاهــدت و صــدر توجــه قــرار داشــتن کارهــای مســووالن‪ ،‬می تــوان خلیــج را نجــات داد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بحــث زهکشــی اراضــی مــورد نظــر در منطقــه هــم یکــی از راه هــای عالج بخشــی‬ ‫اســت در حــوزه ســمن های فعــال محیــط زیســت بایــد بــه گفتمــان مشــترک برســیم و بــه جــای خنثــی کــردن‬ ‫یکدیگــر بایــد هم افزایــی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پروژه هایی که مغایرت های زیست محیطی داشته باشند‪ ،‬متوقف خواهند شد‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬محیط بانــان رزمنــدگان دفــاع از محیــط زیســت و خادمــان بی منــت ایــن عرصــه هســتند‬ ‫ایثــار و از خودگذشــتگی‪ ،‬همــت و غیــرت و پیگیری هــای محیط بانــان باعــث شــده تــا شــاهد افزایــش‬ ‫حیات وحــش و ایجــاد و افزایــش شــاخص های محیــط زیســتی باشــیم‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلســتان با گرامیداشــت یاد و خاطره ‪ ۱۴۸‬شــهید و ‪ ۸۰۰‬جانباز این عرصه‬ ‫خدمتی در کشــور و شــهید محمد باشــقره از گلســتان‪ ،‬گفت‪ ۵۰ :‬درصد نیروهای ســازمانی اســتان نیروهای‬ ‫اجرایی هســتند و بیشــتر انها تحصیالت لیســانس و فوق لیســانس دارتد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کنعانــی اظهارداشــت‪ :‬گلســتان ‪ ۳۷۷‬پُســت ســازمانی مصــوب دارد کــه ‪ ۶۴‬درصــد ان بالتصــدی‬ ‫اســت در گلســتان ‪ ۱۳۴‬محیط بان داریم که ‪ ۱۵‬روز کار و ‪ ۱۵‬روز اســتراحت می کنند و در ماه پنج شــبانه روز‬ ‫نوبت هســتند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلســتان گفت‪ :‬در این اســتان به ازای هر ‪ ۳۰‬هزار هکتار یک محیط بان‬ ‫داریــم کــه اســتاندارد ان هــزار هکتــار بــرای یــک محیط بــان در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬عشــق و عالقــه همکاران‬ ‫ما ســبب چیره شــدن بر مشــکالت شــده و ذره ای از تعصبات کوتاه نمی ایند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۵۵ :‬درصــد پاســگاه های اســتان نیازمنــد تعمیــر و ‪ ۶۵‬درصــد هــم نیازمنــد تجهیــز هســتند‪،‬‬ ‫محیط بانــان از تعصبــات خــود کوتــاه نمی اینــد و وطایــف محولــه را بــه نحــو احســن انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫شناسایی شبکه اخالل در نظام ‏ محکومیت میلیاردی نانوائی‬ ‫توزیع گندم و ارد در گلستان‬ ‫کارشــناس پــرورش کــرم ابریشــم و زنبــور عســل‬ ‫جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬در ســالجاری بیــش‬ ‫از ‪ ۹‬هــزار کیلوگــرم پیلــه تــر کــرم ابریشــم در ایــن‬ ‫شهرســتان تولیــد شــد کــه نســبت بــه مقایســه بــا‬ ‫ســال گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار زهــرا ســیالنه بــا اشــاره بــه‬ ‫پایــان برداشــت پیلــه تــر اظهــار داشــت‪ :‬به لحاظ شــرایط‬ ‫بارندگــی‪ ،‬اب و هــوای مناســب‪ ،‬رشــد خــوب درختــان‬ ‫تــوت‪ ،‬شــرایط مدیریــت خــوب‪ ،‬برگــزاری کالس هــا و‬ ‫عــدم تلفــات برداشــت پیلــه تــر شهرســتان در هــر جعبه‬ ‫در ســالجاری نســبت بــه مقایســه بــا ســال قبــل یــک‬ ‫کیلوگــرم افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن شهرســتان امســال ‪۲۲۷‬‬ ‫جعبــه تخــم نوغــان توزیــع شــد کــه ‪ ۴۲.۵‬کیلوگرم میانگین‬ ‫تولیــد برداشــت هرجعبــه‪ ،‬بــود و بــه دلیــل افزایــش قیمــت‬ ‫نوغانــداران رغبــت خوبــی در ایــن زمینــه داشــتند‪.‬‬ ‫ســیالنه بــا بیــان از ‪ ۲۷‬فروردیــن مــاه اینکــه قیمــت‬ ‫یارانـه ای هــر جعبــه پیلــه کــرم ابریشــم ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال در‬ ‫بیــن بهــره بــرداران پیلــه تــر کــرم ابریشــم اغــاز شــد و تــا ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ادامــه داشــت‪ ،‬گفــت‪ ۱۵۰ :‬نفــر پــرورش‬ ‫دهنــده پیلــه تــر کــرم ابریشــم در ایــن شهرســتان فعالیت‬ ‫دارنــد و بــا ادامــه ان بــرای ‪ ۱۵۰‬نفــر شــغل ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس پــرورش کــرم ابریشــم و زنبــور عســل‬ ‫جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬از هــر جعبــه تخ ـم ‬ ‫نوغــان میــزان تولیــد پیله تــر ارتبــاط مســتقیم بــه‬ ‫تغذیــه و مراقبــت از کرم هــا و فراهــم بــودن محیــط‬ ‫پــرورش دارد کــه پــرورش کــرم ابریشــم بــه عنــوان یــک‬ ‫صنعــت در کنــار فعالیت هــای کشــاورزی و باغــداری‬ ‫در ایجــاد اشــتغال موثــر اســت‪.‬‬ ‫در اســتان ‪ ۴۲.۵‬کیلوگــرم میانگیــن تولیــد پیلــه تــر‬ ‫ابریشــم و میانگیــن کشــوری ‪ ۳۷.۵‬اســت کــه اســتان‬ ‫در ایــن خصــوص از کشــور باالتــر اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از شناســایی و دســتگیری‬ ‫اعضــای شــبکه اخــال در نظــام توزیــع گنــدم و ارد اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬اعضــای ایــن شــبکه‪ ،‬از طریــق‬ ‫ارتباط گیــری بــا برخــی نانواهــا و کارخانــه هــای ارد بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از ســهیمه اختصاصــی نانوایــی هــا را از چرخــه توزیــع‬ ‫نظــام یارانــه ای خــارج مــی کردنــد و بــا ایجــاد کمبــود عرضــه‬ ‫نــان‪ ،‬ســبب نارضایتــی مــردم شــده بودنــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬متهمــان اردهــای یارانــه ای را در بــازر ازاد‬ ‫مــی فروختنــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ‪ 8‬نفــر از اعضــای ایــن شــبکه‬ ‫بــا تــاش ســربازان گمنــام امــام زمــان عــج اداره کل اطالعــات‬ ‫اســتان گلســتان شناســایی و دســتگیر شــده انــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬پرونــده اعضــای‬ ‫ایــن شــبکه بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور‬ ‫در شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای مرکــز اســتان در حــال‬ ‫رســیدگی اســت‪.‬‬ ‫توسعه یک شهر تنها از طریق‬ ‫ارتباط سازنده میسر است‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار روزنامــه بــازار کســب وکار پــارس‪ :‬مهنــدس محمــد کوهســتانی بــه همــراه‬ ‫رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر علــی ابــاد کتــول بــا اصحــاب رســانه ایــن شهرســتان بــه‬ ‫گفتگــو نشســته و گزارشــی از عملکــرد شــهرداری علــی ابــاد طــی ماه هــای اخیــر ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫کوهســتانی در ابتــدای ایــن نشســت از تاثیــر رســانه ها بــر توســعه شــهری ســخن گفــت‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬توســعه یــک شــهر تنهــا از طریــق ارتبــاط ســازنده بیــن مــردم و مســئوالن‬ ‫میســر می شــود کــه ایــن ارتبــاط تنهــا از ســوی رســانه ها محقــق می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عملکــرد شــهرداری علــی ابــاد کتــول بــر پایــه شــهروند محــوری بــوده و بــا‬ ‫همــکاری شــورای اســامی شــهر در ایــن مســیر گام برداشــته ایم‪.‬‬ ‫محمــد کوهســتانی در ادامــه ایــن نشســت گزارشــی از خدمــات و عملکــرد شــهرداری علی اباد‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــا کشــف ارد در منــزل نانــوا میلیــاردی محکــوم و بــه عرضــه در‬ ‫شــبکه رســمی توزیــع ارد ملــزم‏گردیــد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات‬ ‫حکومتــی گلســتان مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬براســاس گــزارش مدیریــت جهادکشــاورزی‏علــی ابــاد‬ ‫کتــول مبنــی براینکــه دربازرســی صــورت گرفتــه از منــزل یــک نانــوا‬ ‫تعــدا د ‪ 31‬کیســه ارد‏خبــازی یارانــه ایــی ‪ 40‬کیلویــی کشــف وضبط‬ ‫گردیــد پرونــده متشــکله جهــت رســیدگی در دســتور‏کار رئیــس‬ ‫شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتــی علــی ابــاد کتــول قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫تقــی حســام گفــت‪ :‬شــعبه مذکورپــس ازســیرمراحل قانونــی‬ ‫واخــذ نظریــه کارشناســی وســایرقراین‏موجودتخلــف انتســابی‬ ‫را محــرز تشــخیص داده وبــا اســتناد بــه مــاده ‪ 61‬قانــون تظــاام‬ ‫صنفــی محکــوم بــه‏پرداخــت جــزای نقــدی و اســترداد عیــن کاالو‬ ‫توزیــع درشــبکه رســمی ارد ملــزم نمــود‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان اشــاره کــرد‪ :‬در راســتای حکــم‬ ‫صــادره شــعبه اول بــدوی تعزیــرات‏حکومتــی علــی ابــاد کتــول‬ ‫ضمــن محکومیــت نانــوا بــه پرداخــت مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد‬ ‫و چهــل و‏هشــت میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق دولــت و‬ ‫تعــداد ‪ 31‬کیســه ارد خبــازی توقیفــی مکشــوفه در‏اختیــار جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان قــرار گرفــت تــا در شــبکه رســمی توزیــع ارد در‬ ‫اختیــار نانوایهــای‏اســتان قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشکیل پرونده درباره حادثه ضرب‬ ‫و شتم یکی از پاکبانان شهرداری‬ ‫دادســتان علــی ابادکتــول گفــت‪ :‬عــاوه بــر پرونــده ضــرب و‬ ‫شــتم از بــاب نقــض حقــوق شــهروندی هــم بــرای ایــن موضــوع‬ ‫پرونــده تشــکیل شــده اســت ‪.‬‬ ‫حســینعلی ایــزد گفــت‪ :‬حادثــه ضــرب و جــرح یکــی از پاکبانان‬ ‫شــهرداری علــی ابادکتــول پنجشــنبه ‪ 19‬خــرداد رخ داد و همــان‬ ‫زمــان بالفاصلــه پرونــده بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع در‬ ‫دادســرای ایــن شهرســتان تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫ایــزد گفــت‪ :‬عــاوه بــر تشــکیل پرونــده از بــاب تضییــع حقــوق‬ ‫شــهروندی ‪ ،‬طرفیــن هــم از یکدیگــر بــه اتهــام ضــرب و شــتم‬ ‫شــکایت کــرده انــد کــه در مرحلــه تحقیقــات و رســیدگی در‬ ‫دادســرای ایــن شهرســتان اســت ‪.‬‬ ‫دادســتان ایــزد افــزود‪ :‬از شــهردار هــم دربــاره ایــن حادثــه‬ ‫توضیــح خواســته شــده و دســتور پیگیــری موضــوع و ارایــه‬ ‫گــزارش فــوری صــادر گردیــد و شــهردار نیــز تــا زمــان تکمیــل‬ ‫تحقیقــات پرونــده‪ ،‬پیمانــکار و ســایر طرفیــن درگیــر در ایــن‬ ‫حادثــه را از کار تعلیــق کــرده اســت‪.‬‬ ‫انتشــار ویدئوی ضرب و جرح یکی از پاکبانان شــهرداری علی‬ ‫ابــاد کتــول توســط سرپرســت و عوامــل پیمانــکاری شــهرداری‬ ‫ســبب جریحــه دار شــدن احساســات عمومــی مــردم ایــن شــهر‬ ‫و اســتان شــد ‪.‬‬ ‫طــی ماه هــای اخیــر ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬بــاز کــردن گره هــای ترافیکــی‪ ،‬اجــرای عملیــات زیربنایــی‬ ‫و عمرانــی در شــهر‪ ،‬زیباســازی فضــای شــهر‪ ،‬اســفالت بخــش عمــده ای از معابــر شــهری تنهــا‬ ‫بخشــی از اقدامــات ایــن دســتگاه اجرایــی از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۱‬اســت‪.‬‬ ‫شــهردار علــی ابادکتــول در ایــن نشســت بــه پرس ـش های اصحــاب رســانه پاســخ داد و در‬ ‫جــواب ســوال یکــی از خبرنــگاران در خصــوص افزایــش عــوارض ســاختمان گفــت‪ :‬عــوارض‬ ‫ســاختمان براســاس تــورم و مناطــق احــداث ســاختمان دچــار افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در برخــی از مناطــق کمتــر برخــوردار علــی ابادکتــول ایــن عــوارض بــه طــرز‬ ‫محسوســی افزایــش داشــته و در برخــی مناطــق هــم هیــچ تغییــری نکــرده اســت‪.‬‬ ‫کوهســتانی در خصــوص ایــن عــدم افزایــش عــوارض گفــت‪ :‬هــدف مــا از ایــن کار تشــویق‬ ‫ســازندگان بــرای احــداث بنــا در مناطــق کــم برخــودار شــهر اســت‪.‬‬ ‫شــهردار علــی ابــاد همچنیــن در رابطــه بــا احــداث تلــه کابیــن در علــی ابــاد کتــول گفــت‪:‬‬ ‫ایــن یــک پــروژه ملــی بــوده و پیگیــری و اجــرای ان از دســترس شــهرداری خــارج اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از احــداث پارکینــگ طبقاتــی در مرکــز شــهر علــی ابــاد و احــداث بیمارســتان‬ ‫تامیــن اجتماعــی در ایــن شــهر خبــر داد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون در حــال اخــذ مجــوز و‬ ‫عملیــات زیربنایــی ایــن دو پــروژه در شهرســتان هســتیم‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این نشســت که در محل شــهرداری علی اباد کتول برگزار شــد‪ ،‬کوهســتانی به‬ ‫ســواالت خبرنــگاران کــه در رابطــه بــا مســائل شــهری‪ ،‬اعــم از ســاماندهی پــارک جنگلــی کبــودوال‪،‬‬ ‫جمــع اوری ســگ های ولگــرد‪ ،‬الیروبــی رودخانه هــای شهرســتان‪ ،‬ســاماندهی کیوســک های‬ ‫مطبوعاتــی ســطح شــهر و احــداث پایانــه مســافربری علــی ابــاد کتــول بــود‪ ،‬پاســخ داد‪.‬‬ ‫همانند شاغالن؛ مهم ترین مطالبات‬ ‫بازنشستگان کشوری دریافت مزایا و بیمه‬ ‫تکمیلی درمان است‬ ‫صنــدوق بازنشســتگی کشــوری اعــام کــرد‪ :‬براســاس نتایــج پرســش از یــک هــزار نفــر از‬ ‫بازنشســتگان کشــوری‪ ،‬دریافــت مزایــا و بیمــه تکمیلــی درمــان هماننــد شــاغالن‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫مطالبــات بازنشســتگان کشــوری از دســتگاه های محــل خدمــت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از صنــدوق بازنشســتگی کشــوری‪ ،‬جدیدتریــن امــار تجمیعــی‬ ‫طــرح رضایــت ســنجی بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری کــه بــه‬ ‫صــورت هفتگــی و از طریــق تمــاس تلفنــی انجــام مــی شــود‪ ،‬نشــان می دهــد کــه دریافــت‬ ‫مزایــای هماننــد شــاغالن و بیمــه تکمیلــی درمــان هماننــد شــاغالن دو اولویــت مهــم در میــان‬ ‫مطالبــات بازنشســتگان کشــوری از دســتگاه محــل خدمــت اســت‪.‬‬ ‫طــرح رضایــت ســنجی از بازنشســتگان و وظیفــه بگیــران تحــت پوشــش ایــن صنــدوق‬ ‫از دی مــاه ســال گذشــته بــا دســتور مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه صــورت‬ ‫هفتگــی‪ ،‬از طریــق تمــاس تلفنــی در قالــب نمونــه گیــری کامــا تصادفــی از بازنشســتگان‬ ‫سراســر کشــور در حــوزه هــای مختلــف از جملــه مطالبــات بازنشســتگان از ســه نهــاد دولــت‪،‬‬ ‫صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و دســتگاه هــای اجرایــی محــل اشــتغال عملیاتــی شــده و‬ ‫نظــر ذینفعــان صنــدوق بازنشســتگی را ثبــت مــی کنــد تــا در جریــان تدویــن طــرح هــا و‬ ‫برنامــه هــای اجتماعــی‪ ،‬رفاهــی و فرهنگــی صنــدوق و همچنیــن رایزنــی هــای در پیــش رو بــا‬ ‫ســازمان هــای باالدســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫براســاس جدیدتریــن نتایــج ایــن طــرح کــه بــه صــورت تجمیعــی از یــک هــزار و ‪۷۲‬نفــر‬ ‫در دوره یــک ماهــه مشــخص شــده اســت‪ ۲۲۹ ،‬نفــر معــادل ‪۲۱.۳۶‬درصــد «ارائــه مزایــای‬ ‫شــاغلین بــه بازنشســتگان از جملــه مناســبت ها‪ ،‬اعیــاد‪ ،‬مــاه رمضــان‪ ،‬تولدهــا و غیــره» و‬ ‫‪ ۲۲۰‬نفــر معــادل ‪۲۰.۵۲‬درصــد «ارایــه خدمــات بیمــه تکمیلــی درمــان هماننــد شــاغالن»‬ ‫را بــه عنــوان مهــم تریــن مطالبــه خــود از دســتگاه اجرایــی محــل اشــتغال مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن «ارائــه خدمــات تفریحــی و گردشــگری هماننــد شــاغالن» بــرای ‪ ۱۴۹‬نفــر معــادل‬ ‫‪۱۳.۹‬درصــد‪« ،‬ارائــه وام بــه بازنشســتگان بــا شــرایط شــاغالن» بــرای ‪۱۳۵‬نفــر معــادل‬ ‫‪۱۲.۵۹‬درصــد و «اســتخدام فرزنــدان بازنشســتگان» بــرای ‪۱۰۹‬نفــر معــادل ‪۱۰.۱۷‬درصــد بــه‬ ‫عنــوان مطالبــات مهــم از دســتگاه هــای اجرایــی محــل خدمــت اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ‪۷۰‬نفــر معــادل ‪۶.۵۳‬درصــد نیــز اعــام کردنــد کــه هیــچ انتظــاری از دســتگاه‬ ‫اجرایــی محــل خدمــت خــود ندارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬تکریــم بازنشســتگان مثــل برگــزاری جشــن بازنشســتگی‪ ،‬اعیــاد‪،‬‬ ‫تولد‪ ،‬مناســبت ها و احترام و پاســخگویی مناســب دســتگاه به بازنشســتگان با ‪۴.۲۰‬درصد‪،‬‬ ‫امــکان برخــورداری از مزایــای فروشــگاه هــای تعاونــی دســتگاه بــا ‪۲.۴۳‬درصــد‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تجربیــات بازنشســتگان و بــه کارگیــری انــان بــا ‪۲.۳۳‬درصــد‪ ،‬جویــا شــدن از حــال بازنشســته‬ ‫پــس از بازنشســتگی بــا ‪۱.۶۸‬درصــد و تعدیــل در گــروه هنــگام بازنشســتگی بــا درصــدی کمتــر‬ ‫از یــک‪ ،‬در ردیــف هــای بعــدی مهــم تریــن مطالبــات بازنشســتگان کشــوری از دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 56‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫معاون مدیریت تعاون روستایی گلستان‪:‬‬ ‫پرداخت هزار میلیارد ریال‬ ‫طلب کلزاکاران گلستان‬ ‫مدیــر تعــاون روســتایی گلســتان گفــت‪ :‬از طلــب کشــاورزان اســتان تاکنــون هــزار میلیــارد ریــال دانــه روغنــی‬ ‫کلــزا از زمــان برداشــت در ســال زراعــی جــاری بابــت تحویــل محصــول بــه مراکــز خریــد توافقــی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حجت اللــ ه صالح المومنیــن افــزود‪ :‬بــرای مصــرف ســه کارخانــه فــراوری از‬ ‫محصــول کلــزای کشــاورزان گلســتان تاکنــون ‪ ۲۶‬هــزار تــن بــه ارزش ‪ ۶‬هــزار میلیــارد ریــال ایــن محصــول در‬ ‫اســتان خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از اراضــی زیــر کشــت در مناطــق دشــت برداشــت کلــزا پایــان یافتــه ولــی همچنــان مراکــز خریــد‬ ‫مناطــق کوهســتانی ایــن مدیریــت بــرای تحویــل خریــد ایــن دانــه روغنــی از کشــاورزان دایــر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬از کشــاورزان مناطــق کوهســتانی تــا اوایــل تیرمــاه خریــد دانــه روغنی کلزا گلســتان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫چنــد روز قبــل معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان اعــام کرده بــود‪ :‬از مجموع‬ ‫‪ ۴۲‬هــزار و ‪ ۱۲۵‬هکتــار ســطح ســبز ایــن محصــول از اغــاز فصــل برداشــت دانــه روغنــی کلــزا در ایــن اســتان تــا‬ ‫‪ ۱۵‬خــرداد تاکنــون ‪ ۳۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار معــادل ‪ ۹۲‬درصــد مــزارع برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۶۲‬هــزار تــن توســط هفــت مرکــز و کارخانــه هــای روغــن کشــی‬ ‫اســتان خریــد کلــزا در گلســتان درحــال انجــام بــوده و از اردیبهشــت مــاه از ایــن محصــول تحویــل مراکــز‬ ‫خریــداری شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال زراعــی جــاری کشــت کلــزا در ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار برنامــه ریــزی شــده بــود کــه بــه دلیــل خشکســالی‪،‬‬ ‫کشــت ایــن محصــول بــه ‪ ۴۲‬هــزار هکتــار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫کارشناســان زراعــت جهادکشــاورزی اســتان پیش بینــی می کننــد از ایــن ســطح زیــر کشــت‪ ،‬حــدود ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫تــن محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال قیمــت خریــد تضمینــی بــرای هــر کیلوگــرم کلــزا تعییــن شــده ولــی به دلیل اســتقبال‬ ‫کارخانــه هــای فــراوری ایــن دانــه روغنــی در اســتان بــا افزایــش قیمــت خریــد محصــول بــه صــورت توافقــی و‬ ‫پرداخــت ‪ ۲۳۰‬هــزار ریــال بــه ازای هــر کیلوگــرم ان‪ ،‬مراکــز خریــد تضمینــی در نظــر گرفتــه شــده توســط اداره‬ ‫کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان‪ ،‬بازگشــایی نشــد‪.‬‬ ‫از دهه سوم اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه کلزا در گلستان برداشت می شود‬ ‫در راســتای پایــداری کشــت گنــدم و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و تضمیــن امنیــت غذایی کشــور زراعت کلزا به‬ ‫عنــوان یــک محصــول راهبــردی اســت کــه ضمــن مشــارکت در تولیــد روغــن خوراکــی مــورد نیاز کشــور در داخل‬ ‫و تــاش بــرای بــی نیــازی از واردات ایــن محصــول و نیــز بهتریــن تنــاوب بــرای گنــدم و جــو بــوده کــه رعایــت ان‬ ‫عــاوه بــر افزایــش تولیــد‪ ،‬افــات‪ ،‬بیمــاری هــا و علف هــای هــرز را کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان یکــی از مهمتریــن قطــب هــای تولیــد کلــزا در کشــور بــا داشــتن ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن‬ ‫کشــاورزی بــه شــمار مــی رود کــه بــه گفتــه کارشناســان دانــه هــای روغنــی‪ ،‬ایــن خطــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫مســاعد جــوی و بارندگــی‪ ،‬ظرفیــت کشــت ســاالنه ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار هکتــار دانــه روغنــی را دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری عامل تشویش‬ ‫اذهان عمومی فضای مجازی‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫عامــل تشــویش اذهــان عمومــی در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی رصــد و پایــش‏فضــای مجــازی‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص شــد فــردی در فضــای مجــازی‬ ‫بــه قصــد تشــویش اذهــان عمومــی و شــایعه پراکنی‪،‬‏اقــدام‬ ‫بــه انتشــار مطالــب کــذب بــه انگیــزه افزایــش دنبــال کننــده‬ ‫و کســب درامــد از طریــق تبلیغــات می کنــد کــه موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در‏دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به حساسیت موضوع و با انجام اقدامات‬ ‫فنــی و اطالعاتــی متهــم کــه یــک خانــم حدوداًسی ســاله بــود‬ ‫در‏شهرســتان مانــه و ســملقان شناســایی و طــی هماهنگــی‬ ‫قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم پــس از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات موجــود بــه بــزه‬ ‫انتســابی خــود‏اعتــراف نمــوده و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه‬ ‫مرجــع قضایــی تحویــل شــد‪.‬‏‬ ‫رییس کانون زنان بازرگان ایران‬ ‫الویت مهم اموزش‬ ‫کانون زنان بازرگان‬ ‫سرویس اقتصادی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس کانــون زنــان بــازرگان ایــران گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن‬ ‫الویــت هــای برنامــه ریــزی شــده بــرای اعضــای کانــون زنــان‬ ‫بــازرگان در اســتان هــا امــوزش بــوده کــه بــا جدیــت امســال ایــن‬ ‫امــر مــورد پیگیــری و اجــرا قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســیده فاطمــه مقیمــی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬متناســب بــا نیــاز بــه ویــژه در فعالیــت هــای اقتصــادی بــرای‬ ‫اعضــای خــود در اســتان هــا ایــن کانــون ســال گذشــته ‪ ۳۰۰‬کارگــروه‬ ‫اموزشــی را بــه صــورت هــای حضــوری و مجــازی اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫وی از جملــه برنامه هــای اجــرا شــده کانــون زنــان بازرگان ایــران برگزاری‬ ‫مالقــات جداگانــه بیــن اعضــای هیــات مدیــره زنــان بــازرگان ایــران بــا‬ ‫هیــات هایــی از کشــورهای ارمنســتان‪ ،‬اذربایجــان‪ ،‬عــراق و روســیه و‬ ‫بســتن تفاهــم نامــه هــای همکاری‪ ،‬نشســت بــا دولتمــردان‪ ،‬فعال نگه‬ ‫داشــتن اتــاق فکــر زنــان بــازرگان و تشــکیل ان هــر ‪ ۱۵‬روز یک بار‪ ،‬ایجاد‬ ‫بانــک ایــده‪ ،‬راه انــدازی فصلنامــه ویــژه بانــوان بــازرگان ایــران‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نشســت مشــترک بــا ســفارت چیــن بــا عنــوان نقــش زنــان در فقرزدایــی‬ ‫واشــنایی بــا چالــش هــای اقتصــادی در جهــان‪ ،‬برپایــی نشســت هــای‬ ‫کارافریــن و مدیریــت زنــان در شــرایط بحــران‪ ،‬تشــکیل اتــاق مشــترک‬ ‫بیــن ایــران و گرجســتان‪ ،‬راه انــدازی پویــش نفس پیوســته و فعالیتهای‬ ‫اجتماعــی بــه ویــژه در مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا را برشــمرد‪.‬‬ ‫مقیمــی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت کانــون زنــان‬ ‫بازرگان ایران در ســرمایه گذاری بیشــتر در توانمندســازی اعضا برای‬ ‫توســعه کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن کانــون در راســتای اســتفاده هــر چــه‬ ‫بیشــتر از نقــش و ظرفیــت زنــان کارافریــن و بــازرگان ایــن مــرز و بــوم‬ ‫بــا حمایــت هــا و ســاماندهی راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ارتبــاط مســتمر اعضــا بــا یکدیگــر و تبییــن هرچــه بهتــر‬ ‫رســالت ایــن کانــون را در برگــزاری همایــش ملــی کانــون زنــان‬ ‫بــازرگان ایــران در اســتان هــا را در راســتای معرفــی ظرفیتهــا در‬ ‫کشف خودرو سرقتی‬ ‫و دستگیری سارق در اسفراین‬ ‫دستگیری ‪ 4‬سارق سابقه دار‬ ‫با ‪ 86‬فقره سرقت‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین از کشــف یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد و‏دســتگیری ســارق خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «ســید ســعید عزیــزی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫‏گفــت‪ :‬مامــوران پاســگاه انتظامــی ایــرج حین گشــت زنی در ســطح‬ ‫حــوزه اســتحفاظی بــه یــک‏دســتگاه خــودرو پراید مشــکوک و جهت‬ ‫بررســی بیشــتر ان را متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی و اخــذ اســتعالمات الزم‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد خــودرو موردنظــر در مورخــه ‪/03/06‬‏‏‪ 1401‬از روســتای ملکــش‬ ‫شهرســتان بجنــورد بــه ســرقت رفتــه اســتکه بالفاصلــه مامــوران‬ ‫‏ســارق را دســتگیر و خــودرو توقیــف و بــه پارکینــگ داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســفراین بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــد‪ ،‬بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬مراقبت هایــی‬ ‫الزم در‏خصــوص پیشــگیری از ســرقت را بــه عمــل اورده و هرگونــه‬ ‫مــوارد مشــکوک را از طریــق مرکــز‏فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ‪ 4‬ســارق ســابقه دار بــا ‪86‬‬ ‫فقــره ســرقت در شهرســتان بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســردار‬ ‫«ســعید مطهــری زاده» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام‏وقــوع چنــد مــورد ســرقت در ســطح شهرســتان بجنورد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار کاراگاهــان پلیــس‬ ‫اگاهــی‏اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تــاش شــبانه روزی و مســتمر کاراگاهــان‬ ‫محــل اختفــای ســارقان مــورد شناســایی قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪:‬‏در‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه کاراگاهــان ‪ 4‬نفــر ســارق ســابقه دار دســتگیر و‬ ‫بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه‏این پرونده همچنین ‪ 10‬نفر‬ ‫مال خــر نیــز شناســایی و ان هــا نیــز بــا هماهنگی هــای به عمل امــده‬ ‫دستگیر شدند‏‪.‬‬ ‫ســردار مطهــری زاده بابیــان اینکــه متهمان درنهایت بعد از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی‏معرفــی‬ ‫شــدند‪ ،‬از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارها و‬ ‫توصیه هــای پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع‏ســرقت‪ ،‬در‬ ‫صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫مناطــق مختلــف و توانمندســازی اعضــا عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫معرفــی ظرفیت هــا و توانمنــدی زنــان بایــد میــز تخصصــی در هــر‬ ‫اســتان تشــکیل و فعــال شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی از ســال ‪ ۶۹‬کانــون زنــان بــازرگان ایــران کــه زیــر نظــر‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران فعالیــت مــی کنــد اکنــون دارای ‪ ۳‬هــزار عضــو‬ ‫بــوده کــه هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفــر از انــان فعــال و تاثیرگــذار در حــوزه‬ ‫اقتصــادی کشــور هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۳۳‬اتــاق بازرگانــی کانــون زنــان بــازرگان‬ ‫ایــران دارای ‪ ۲۲‬کانــون فعــال در اســتان هاســت‪.‬‬ ‫نباید بانوان بازرگان نگران فعالیت اقتصادی باشند‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع دســتی‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــه زنــان کارافریــن و بــازرگان ظرفیــت هــای این خطــه را این اتاق‬ ‫امادگــی دارد در سراســر کشــور معرفــی تــا بــرای توســعه همــه جانبــه‬ ‫اســتان از توانمنــدی هــای انهــا بیشــتر اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی در همایــش ملــی کانــون زنــان بازرگان سراســر‬ ‫کشــور اظهــار داشــت‪ :‬در گلســتان از حضــور بانــوان بــازرگان ســایر‬ ‫اســتان هــا‪ ،‬اســتقبال می شــود و بــرای ســفر ایــن قشــر و اشــنایی‬ ‫بــا ظرفیــت هــای ایــن خطــه کانــون زنــان بــازرگان اســتان مــی توانــد‬ ‫برنامه ریزی هــای الزم را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬نبایــد بانوان بــازرگان نگران فعالیت اقتصادی‬ ‫باشــند چــرا کــه بــرای حمایــت و معرفــی توانمنــدی انهــا شــرایط بایــد‬ ‫بیشــتر فراهــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کارنامــه درخشــان اتــاق بازرگانــی گلســتان در ارایــه‬ ‫خدمــات بــه ســیلزدگان ســال ‪ ۹۸‬و همــکاری در پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا افــزود‪ :‬در ایــن ‪ ۲‬حــوزه اعضــای ایــن اتــاق طــی چنــد ســال‬ ‫اخیــر در کنــار مــردم منطقــه بــوده و پشــتیبانی از هــم اســتانی هــا در‬ ‫حــوزه اجتماعــی انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫چوپانــی در ادامــه گفــت‪ :‬از جملــه حمایــت هــای اعضــای ایــن اتــاق‬ ‫توزیــع غــذای گــرم‪ ،‬کمــک در ســاخت خانــه بــرای شــماری از ســیلزده‬ ‫استان از جمله در مینودشت و گمیشان و حمایت در ایجاد فرصتهای‬ ‫شــغلی برای خانوارهای ســیلزده در گمیشــان و کمک در ســاخت چهار‬ ‫بــاب مدرســه و زمیــن چمــن فوتبــال در ســایر مناطــق اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬خدمــات ارزنــده ای بــا تشــکیل قــرارگاه پشــتیانی مالــی در‬ ‫اتــاق بازرگانــی اســتان نیــز در حــوزه پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫هــم در ایــن بخــش ارایــه شــد کــه تزریــق ‪ ۳۳۰‬میلیــارد ریــال از ســوی‬ ‫بازرگانــان اســتان و جــذب ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریــال از اتــاق بازرگانــی ایــران‬ ‫انجــام و ایــن اعتبــارات صــرف خریــد لــوازم موردنیــاز پیشــگیری و درمانی‬ ‫بیمارســتان ها از جمله دســتگاه های کمک تنفســی‪ ،‬مخزن اکســیژن‪،‬‬ ‫هشــت دســتگاه ســی تــی اســکن شــده اســت‪.‬‬ ‫لزوم خروج گلستان از صادرات چمدانی صنایع دستی‬ ‫سرپرســت اداره کل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬در تولیــد صنایــع دســتی و همســایگی بــا کشــور ترکمنســتان‬ ‫و ارتبــاط بــا قزاقســتان‪ ،‬ایــن اســتان شــمالی دارای ظرفیــت‪ ،‬ضــرورت‬ ‫دارد کــه صــادرات چمدانــی محصــوالت صنایــع دســتی از ایــن خطــه‬ ‫بــه حمــل کانتیــری ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫ازاده رجبــی در ایــن خصــوص افــزود‪ :‬در ایجاد فرصت های شــغلی‬ ‫و تاثیرگــذاری ان بــه عنــوان مهــد تولیدات صنایع دســتی گلســتان با‬ ‫وجــود اقــوام و مذاهــب مختلــف شــهره بــوده و بــرای اســتفاده بهینه‬ ‫از ایــن ظرفیــت در رونــق اقتصــادی اســتان‪ ،‬بایــد چالــش هــای حــوزه‬ ‫صــادرات صنایــع دســتی منطقــه ســریع تر حل شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ایــن اداره کل طــی پنــج مــاه اخیــر توانســته‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰۰‬بانــوی کارافریــن منطقــه را در حــوزه صنایــع دســتی‬ ‫در اســتان شناســایی و در حمایــت از بانــوان کارافریــن بســیار‬ ‫ضــروری بــوده و از ایــن عــده ‪ ۱۱۸‬نفــر عضــو اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع ‪ ،‬معــادن و کشــاورزی اســتان هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در توانمندســازی زنــان کارافریــن اســتان و معرفــی‬ ‫ظرفیــت هــای صنایــع دســتی بانــوان منطقــه از کانــون زنــان‬ ‫بــازرگان ایــران انتظــار اســت کــه بیشــتر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫فریــده بســتان بان رییــس زنــان بــازرگان اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی گلســتان‪ ،‬معرفــی هرچــه بهتــر ایــن کانــون‬ ‫بــه جامعــه هــدف و بهــره گیــری از حمایــت هــا و ارتباط گیــری بــا‬ ‫دســتگاه ها و مراکــز دانشــگاهی و ترغیــب بانــوان عالقمنــد منطقــه به‬ ‫فعالیتهــای اقتصــادی را هــدف از برگــزاری همایــش ملی زنــان بازرگان‬ ‫ایــران در گلســتان برشــمرد ‪.‬‬ ‫در راســتای حمایــت از بانــوان شــاغل و فعــال کانــون زنــان بــازرگان‬ ‫گلســتان از ســال ‪ ۹۶‬فعالیــت گســترده خــود را و بسترســازی بــرای‬ ‫تاثیرگــذاری بیشــتر بانــوان در حــوزه اقتصــاد در اســتان اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه ظرفیــت هــای اقتصــادی اســتان گلســتان را مــی تــوان‬ ‫وجــود ‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار عرضــه جنگلــی‪ ۶۶۷،‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫بــا تولیــد ‪ ۴.۵‬میلیــون تُــن محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬وجــود گمــرک‬ ‫اینچــه بــرون در گنبــدکاووس‪ ،‬دسترســی به جاده ترانزیتــی راه اهن‬ ‫بین المللــی ایــران ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان و راه اهــن سراســری‬ ‫کشــور‪ ،‬قرار گرفتن در کریدور شــمال ‪ -‬جنوب و دسترســی جاده ای‬ ‫و ریلــی بــه بنــدر ترکمــن و ارتبــاط بــا تهــران و جنــوب کشــور‪ ،‬وجــود‬ ‫فــرودگاه بیــن المللــی گــرگان و قــدس در کاللــه‪ ،‬فعالیــت دفتــر‬ ‫نمایندگــی وزارت امــور خارجــه و سرکنســولگری قزاقســتان در گرگان‬ ‫و تصویــب منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه بــرون دانســت‪.‬‬ ‫گســتان جمعیتــی متشــکل از اقــوام و مذاهــب گوناگــون و‬ ‫جمعیــت ‪ ۲‬میلیــون نفــری کــه اقتصــاد اصلــی ســاکنان ان بــر پایه‬ ‫کشــاورزی اســت بــه صــورت مســالمت امیــز زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ً‬ ‫کار خیر با دست خالی نهایتا‬ ‫با یک دیلم!‬ ‫واال قدیــم یــک جــا دزدی مــی شــد تکلیــف همــه مشــخص‬ ‫بــود‪ .‬دزدهــا قیافــه خفنــی داشــتند و مخفیــگاه شــان هــم‬ ‫معلــوم بــود و پلیــس مــی دانســت بایــد کجــا دنبــال شــان‬ ‫بگــردد‪ .‬مالباختــه هــم معلــوم بــود کــه چــه چیــزی از دســت‬ ‫داده اســت و نیــاز بــه ننــه مــن غریبــم بــازی و ادا و اصــول‬ ‫نداشــت! اینــه بیــن و رمــال هــم مــی دانســتند چطــور بــه‬ ‫مالباختــه دلــداری بدهنــد و ســر کیســه اش کننــد! امــا االن‬ ‫دزد زده بــه بانــک ملــی ان هــم روبــروی دانشــگاه و بــا ابــزار‬ ‫پیشــرفته ای بــه نــام دیلــم تمــام صندوق هــای پــر را خالی‬ ‫کــرده اســت و جالــب اینکــه معلــوم نیســت چــه چیــزی بــا‬ ‫خــودش بــرده اســت‪.‬‬ ‫بعــد هــم دوســتان بانکــی خیلــی جــدی اعــام کرده اند خســارت‬ ‫همــه مالباختــگان را جبــران می کنیم!‬ ‫مونســان عضــو هیــات رئیســه بانــک ملــی بــا بیــان اینکــه بــا‬ ‫نظــارت مراجــع قضایــی خســارت تمامــی مالباختــگان توســط‬ ‫بانــک ملــی پرداخــت خواهــد شــد‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬ســارقان صنــدوق‬ ‫امانــات شــعبه دانشــگاه ایــن بانــک مجهز بــه ابزارهای پیشــرفته‬ ‫بودنــد و محتویــات ‪ ۱۶۲‬صنــدوق را بــه ســرقت برده انــد‪.‬‬ ‫پــدر امرزیــده ‪ ...‬خــدا خیــر داده ‪...‬وقتــی معلــوم نیســت‬ ‫یــارو داخــل صنــدوق چــه چیــزی بــه امانت گذاشــته اســت‪،‬‬ ‫چطــور مــی خواهیــد خســارتش را جبــران کنیــد؟! طــرف‬ ‫پدربزرگــش کــه از قضــا الزایمــر داشــت و روزی دو بــار‬ ‫مشــخصات اطرافیان را می پرســید دو ماه مانده به ســفر‬ ‫ابــدی یــک چیــزی راجــع بــه یــک تکــه زمیــن در والیــت شــان‬ ‫گفتــه کــه تعبیــرش بــه زبــان ســاده تــر ایــن اســت کــه بــه‬ ‫فالنــی ارث برســد‪ .‬فالنــی هــم فایــل صوتــی ایــن وصیــت‬ ‫نیــم بنــد شــفاهی پدربــزرگ را روی فلــش ‪ 2‬گیــگ ریختــه و‬ ‫در صنــدوق امانــات بانــک ملــی بــه امانــت گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫دزدان هــم نامــردی نکردنــد و البــای دالرهــا و جواهــر االت‬ ‫قجــری و پاســپورت امریکایــی و خنــزر پنــزر شــهروندان‪،‬‬ ‫فلــش ایــن بنــده خــدا را هــم بــا خودشــان برده انــد! حــاال‬ ‫خســارت ایــن خســران ابــدی را اقــای مونســان چطــور مــی‬ ‫خواهــد جبــران کنــد واللــه و اعلــم ؟! شــما اصــا ًعروس هــا‬ ‫و دامادهــای خانــواده را مــی شناســید کــه چطــور مثــل‬ ‫بختــک روی امــوال مرحــوم چنبــره زده انــد؟! اصال ًمی دانید‬ ‫االن هــر متــر زمیــن در والیــت ایــن بنــده خــدا متــری چنــد‬ ‫میلیــون معاملــه مــی شــود؟!‬ ‫اگــر ایــن بنــده خــدا خیلــی هــم اعتــراض کنــد و شــاکی‬ ‫شــود نهایتــا ًبــه جــای فلــش دو گیــگ یک هارد اکســترنال ‪2‬‬ ‫ترابایــت تحویلــش مــی دهنــد و خــاص!‬ ‫بــا ایــن حــال کاری اســت کــه شــده و شــما هــم یادتــان‬ ‫باشــد اگــر پــدر بــزرگ تــان چیــزی راجــع بــه مــال و اموالــش‬ ‫گفــت همــان جــا نقــدا ًیــک دســت خطــی چیــزی بگیریــد‬ ‫و میــخ را محکــم بکوبیــد مخصوصــا ً اگــر حــاج بابــا الزایمــر‬ ‫داشــته باشــد! در پایــان بایــد گفــت اینکــه بعضی هــا اعتقاد‬ ‫دارنــد بــا دســت خالــی یــا نهایتــا ًبــا یــک دیلــم هــم مــی تــوان‬ ‫کار خیــر کــرد پــر بیــراه نگفته انــد‪ .‬االن دعــای زن و بچــه‬ ‫هــزاران دزد و ســارق پشــت ســر ایــن بنــدگان خداســت چــرا‬ ‫کــه بعــد از ایــن داســتان خلــق اللــه پول هــای نقدشــان را‬ ‫هــم دیگــر در بانک هــا بــه امانــت نمــی گذارنــد چــه برســد بــه‬ ‫اشــیاء عتیقــه و طــا و جواهــر و فلــش ســخنرانی پدربــزرگ‬ ‫و پاســپورت امریکایــی شــان‪...‬‬ ‫فقــط خــدا کنــد دوســتان ســارق همانطــور کــه با ایــن حرکت‬ ‫اوانــگارد و مبتکرانــه شــان مســئوالن امنیتــی بانــک را شــوکه‬ ‫کردنــد و دعــای زن و بچــه همــکاران را پشــت و پنــاه شــان‬ ‫دیدنــد‪ ،‬مــرام بگذارنــد و بــا پخــش یــک کلیــپ کوتــاه از امــوال‬ ‫ســرقتی یــا حتــی لیســت دســت نویــس اشــیاء بــه ســرقت‬ ‫رفتــه‪ ،‬دســت مســئوالن را بابــت جبران خســارت بــاز بگذارند!‬ ‫خیــر از جوانــی تــان ببینیــد‪ ...‬دم شــما گــرم‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬فاطمه زاهدی‬ ‫اثر تقدم؛ چرا به یاد اوردن‬ ‫ابتدای هر لیست ساده تر‬ ‫است؟‬ ‫چــرا بیشــتر اوقــات فقــط اولیــن مــوارد لیســت مــواد‬ ‫غذایــی را بــه خاطــر می اوریــم؟ تــا بــه حــال ســعی‬ ‫کرده ایــد مــواردی را کــه در لیســتی فهرســت شــده اند‪،‬‬ ‫حفــظ کنیــد؟ اگــر دقــت کــرده باشــید‪ ،‬در ایــن هنــگام‬ ‫به خاطرســپردن اولیــن مــوارد موجود در لیســت اســان تر‬ ‫اســت و مــواردی کــه در وســط و انتهــای ان قــرار دارنــد‬ ‫کمــی مبهــم هســتند‪ .‬دلیــل ایــن اتفــاق چیــزی اســت‬ ‫کــه محققــان ان را اثــر تقــدم نامیده انــد‪ .‬در ایــن مقالــه‬ ‫هرانچــه را الزم اســت دربــاره اثــر تقــدم بدانیــد برایتــان‬ ‫گفته ایــم‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید‪.‬‬ ‫اثر تقدم چیست؟‬ ‫اثــر تقــدم یعنــی تمایــل بــه یــاداوری بهتــر اطالعــات‬ ‫ابتــدای فهرســت نســبت بــه اطالعــات وســط یــا انتهــای‬ ‫فهرســت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اثــر تقــدم بــا تمریــن‬ ‫و سیســتم های ذخیره ســازی حافظــه مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫اثر تقدم در مقایسه با اثر تاخر‬ ‫اثــر تاخــر بــه تمایــل افــراد بــرای یــاداوری اســان تر‬ ‫مــواردی کــه در اخــر فهرســت قــرار دارنــد‪ ،‬اشــاره دارد‪ .‬در‬ ‫اثــر تاخــر بــه ایــن دلیــل اخریــن مــورد لیســت بــه یادمــان‬ ‫می ایــد کــه جدیدتریــن چیــزی اســت کــه خوانده ایــم و‬ ‫در حافظــه کوتاه مــدت مــا ذخیــره شــده اســت‪ .‬وقتــی اثــر‬ ‫تقــدم و تاخــر را کنــار هــم در نظــر بگیرید‪ ،‬یک منحنی ‪U‬‬ ‫شــکل می بینیــد کــه به عنــوان منحنــی موقعیــت ترتیبــی‬ ‫نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫چرا اثر تقدم ایجاد می شود؟‬ ‫‪ .۱‬تمرین‬ ‫دلیــل اصلــی اثــر تقــدم احتمــاال ایــن واقعیــت اســت که‬ ‫افــراد تمایــل دارنــد بــرای به خاطرســپردن مطالــب‪ ،‬انهــا‬ ‫را بارهــا تمریــن و تکــرار کننــد‪ .‬به عبارتــی چــون مــوارد‬ ‫ابتدایــی لیســت بیشــتر از مــوارد وســط و انتهــا تمریــن‬ ‫می شــوند‪ ،‬بعــدا هــم فــرد انهــا را بهتــر بــه یــاد مـی اورد‪.‬‬ ‫ایــن مــورد بــا شــواهدی تاییــد می شــود کــه نشــان‬ ‫می دهــد وقتــی شــرکت کنندگان در مطالعــه تمریــن‬ ‫نکننــد یــا زمــان کافــی بــرای تمریــن نداشــته باشــند‪ ،‬اثــر‬ ‫تقــدم ناپدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬محدوده توجه‬ ‫دلیــل دوم اثــر تقــدم مربــوط بــه دامنــه توجــه اســت‪.‬‬ ‫معمــوال افــراد بــه مــوارد ابتدایــی و انتهایی لیســت بیشــتر‬ ‫از مــوارد دیگــر توجــه می کننــد‪ ،‬بنابراین احتمال بیشــتری‬ ‫وجــود دارد کــه انهــا را بــه خاطــر بســپارند‪ .‬بــه اخریــن‬ ‫مکالمــه ای کــه داشــته اید‪ ،‬پاراگرافــی کــه خوانده ایــد‪،‬‬ ‫فیلمــی کــه تماشــا کرده ایــد یــا پادکســتی کــه گــوش‬ ‫داده ایــد‪ ،‬فکــر کنیــد‪ .‬احتمــاال چیــزی کــه بــه یــاد می اوریــد‬ ‫اطالعــات ابتدایــی و انتهایــی ایــن فعالیت هــا هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬محدودیت های حافظه‬ ‫علــت اخــر اثــر تقــدم بــه محدودیت هــای حافظــه‬ ‫برمی گــردد‪ .‬فــرد ممکــن اســت بتواند چند مــورد اول را در‬ ‫حافظــه بلندمدتــش ذخیــره کنــد و مــوارد ابتدایــی هم در‬ ‫حافظــه کوتاه مدتــش بماننــد‪ ،‬امــا مــواردی کــه در وســط‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬هرگــز ذخیــره نمی شــوند‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر اثر تقدم‬ ‫بــر اســاس نتایــج تحقیقــات موجــود‪ ،‬اثــر تقــدم‬ ‫تحت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار می گیــرد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫عوامــل عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ زمــان ارائــه‪ :‬هرچــه زمــان بیــن ارائــه مــوارد لیســت‬‫طوالنی تــر باشــد‪ ،‬تاثیــر بیشــتری بــر اثــر تقــدم دارد‪.‬‬ ‫دلیــل ایــن تاثیــر ایــن اســت کــه افــراد وقــت بیشــتری‬ ‫بــرای تمریــن دارنــد‪.‬‬ ‫ زمــان یــاداوری‪ :‬وقتــی زمــان یــاداوری مــوارد بــه تاخیــر‬‫بیفتــد‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر ایــن پدیــده خواهــد داشــت و ان‬ ‫را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاثیرات اثر تقدم‬ ‫ممکــن اســت ایــن ســوال برایتــان پیــش بیایــد کــه «اثــر‬ ‫تقــدم چــه تاثیــری بــر روی زندگی مــان دارد؟» درک‬ ‫تاثیــری کــه ممکــن اســت ایــن پدیــده بــر تصمیمات تــان‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بــه شــما کمــک کنــد تــا در مــورد طیــف‬ ‫وســیعی از مســائل قضــاوت بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬تصمیم گیری برای انتخاب های پیچیده‬ ‫نحــوه دریافــت اطالعــات یــک عامــل حیاتــی در طــول‬ ‫فرایندهــای تصمیم گیــری ســخت و پیچیــده اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان بازاریابــی از ایــن ســوگیری شــناختی اگاه‬ ‫هســتند و از ان به نفــع خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫می خواهنــد اولیــن و اخریــن برداشــت شــما از محصولی‬ ‫خــاص‪ ،‬برداشــتی مثبــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه بــرای محصولــی کــه هنــوز در دســترس نیســت‬ ‫تبلیغات می کنند‪ .‬همچنین ممکن اســت شــرکت هایی‬ ‫را ببینیــد کــه کارهــای اضافــی ماننــد بســته بندی ویــژه را‬ ‫بــرای محصــول تــدارک می بیننــد‪ .‬هــدف انهــا از ایــن کار‬ ‫تاثیرگذاشــتن روی مشــتری بــا اثــر تقــدم اســت‪.‬‬ ‫اگاهــی از اثــر تقــدم هنــگام خریــد محصــوالت‬ ‫می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا براســاس برداشــت‬ ‫اولیــه تصمیمــات عجوالنــه نگیریــد‪ .‬بهتــر اســت در مــورد‬ ‫محصــوالت تحقیــق کنیــد و گزینه هــا را بــر اســاس‬ ‫واقعیــت ارزیابــی کنیــد‪ .‬ایــن باعــث می شــود طعمــه‬ ‫اســتراتژی های تبلیغاتی و بازاریابی نشــوید و بهترین ها‬ ‫را بــر اســاس شــرایط تان انتخــاب کنیــد‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -548‬قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ ،‬نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن‬ ‫مطلــب راهنمــای جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایی تاثیــر گذار‬ ‫در ســخنرانی کــه البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪.‬‬ ‫همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫مکث های پرشده‬ ‫مکث هــای پرشــده‪ ،‬تکــرار هجاهــا و واژه هــا‪ ،‬فرمول بندی هــای‬ ‫مجــدد یــا شــروع های نادرســتی هســتند کــه در ان ســخنران‬ ‫از عبارت هــای دیگــری اســتفاده می کنــد تــا فرصتــی یابــد کــه‬ ‫واژه هــای مناســب را بــرای انتقــال بهتــر معنــای موردنظــر‬ ‫جســت وجو کنــد‪.‬‬ ‫صداها و واژه های پرکننده‬ ‫در گفت وگوهــا‪ ،‬واژه هــای پرکننــده ازســوی یکــی از طرفیــن به کار‬ ‫مـی رود تــا بــه دیگــری نشــان دهــد کــه مکــث کــرده اســت تــا فکــر‬ ‫کنــد ولــی هنــوز صحبــت خــود را تمــام نکــرده اســت‪ .‬در زبان هــای‬ ‫گوناگــون‪ ،‬صداهــای پرکننــده ی متفاوتــی وجــود دارد‪ .‬رایج تریــن‬ ‫صداهــای پرکننــده عبارت انــد از‪ :‬اِ‪ ،‬ا َم‪ ،‬ا‪ ،‬اه‪ .‬واژه هــای پرکننــده ی‬ ‫مورداســتفاده نیــز واژه هایــی اســت ماننــد می دانیــد‪ ،‬خــب‪،‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬اساســا‪ ،‬درســت اســت کــه‪ ،‬انچــه می خواهــم بگویــم‬ ‫ایــن اســت کــه‪ ،‬می دانیــد منظــورم چیســت و غیــره‪.‬‬ ‫نام های جایگزین (‪)Placeholder Names‬‬ ‫نام هــای جایگزیــن‪ ،‬واژگان پرکننــده ای هســتند (ماننــد «فالنــی»)‬ ‫کــه بــه چیزهــا یــا افــرادی اشــاره دارنــد کــه نــام انهــا را فرامــوش‬ ‫کرده ایــم؛ بیــان نــام انهــا اهمیتــی نــدارد یــا نــام انهــا را نمی دانیــم‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫یکــی از گفت وگوهــای خــود را ضبــط کنیــد و تعــداد مکث هــا‬ ‫و واژه هــای پرکننــده ی غیرضــروری را در گفتــار خــود بشــمارید‪.‬‬ ‫تــاش کنیــد اســتفاده از ایــن واژه هــا و مکث هــا را درطــول زمــان‬ ‫کاهــش دهید‪.‬بــا افزایــش اعتمادبه نفــس و اشــنایی بیشــتر بــا‬ ‫فنون ســخنرانی‪ ،‬کاســتن از شــمار بســیاری از واژه های پرکننده و‬ ‫مکث هــای غیرضــروری بــرای شــما اســان تر می شــود‪.‬‬ ‫بیان و تلفظ‪ -‬بیان‬ ‫بیــان (‪ )Articulation‬بــر تولیــد تک تــک صداهــا و تلفــظ نیــز بــر‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ هجاهــا در واژه تمرکــز دارد‪ .‬درواقــع بیــان‪،‬‬ ‫اخریــن مرحلــه در تولیــد گفتــار اســت‪ .‬ما انســان ها در بهره گیری‬ ‫ک مورداســتفاده در‬ ‫از زبــان‪ ،‬لب هــا و دیگــر بخش هــای متحــر ِ‬ ‫گفتــار منحصربه فــرد هســتیم‪:‬‬ ‫نخســتین عمــل در تولیــد گفتــار‪ ،‬نفس کشــیدن اســت کــه در‬ ‫ان هــوا را بــه درون یــک محفظــه ی ذخیره ســازی می کشــانید؛‬ ‫دومیــن عمــل‪ ،‬اواســازی (‪ )Phonation‬اســت؛ فراینــدی کــه در‬ ‫ان هــوا را به کمــک تارهــای صوتــی بــه ارتعــاش درمی اوریــد؛‬ ‫ســومین مرحلــه‪ ،‬رزونانــس (‪ )Resonation‬اســت کــه در ان‬ ‫حفره هــای دهــان‪ ،‬بینــی و حلــق‪ ،‬صــدا را به صورتــی تقویــت‬ ‫می کننــد کــه بتوانیــد ان را بشــنوید؛‬ ‫و ســرانجام مرحلــه ی بیــان قــرار دارد کــه در ان صــدا را بــا‬ ‫بهره گیــری از حرکــت دندان هــا‪ ،‬زبــان و لب هــا به صــورت‬ ‫الگوهایــی قابل تشــخیص تغییــر می دهیــد‪.‬‬ ‫کــودکان نوپــا ابتــدا صداهــای ســاده را می اموزنــد و ســپس‬ ‫ترکیب هایــی از صداهــای تکرارشــونده را یــاد می گیرنــد و پــس از‬ ‫مدتــی نیــز واژه هــا را می اموزنــد‪.‬‬ ‫شــما در ســخنرانی بــا قابلیــت فهــم ســروکار داریــد‪ .‬ایا مخاطبان‬ ‫می تواننــد انچــه را کــه می گوییــد‪ ،‬درک کنند؟ اگر صداهای اصلی‬ ‫زبــان را به صورتــی تولیــد کنیــد کــه بــا صداهای تولیدشــده توســط‬ ‫مخاطبان تــان متفــاوت باشــد‪ ،‬گفتــار شــما قابل فهــم نخواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬گاهــی در گفتــار محــاوره ای یــا غیررســمی‪،‬‬ ‫صدایــی را از اخــر واژه ای حــذف می کنیــم و مثــا واژه ی «اســیا»‬ ‫را به جــای «اســیاب» بـه کار می بریــم‪ .‬چالــش اصلــی ایــن اســت‬ ‫کــه ایــا می توانیــد صــدای «درســت» را هنگامــی کــه الزم اســت‪،‬‬ ‫تولیــد کنیــد‪ .‬اگــر از نظــر فیزیکــی توانایــی تولیــد صــدای درســت را‬ ‫نداریــد‪ ،‬بایــد از متخصــص گفتاردرمانــی کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫تمریــن کنیــد کــه هنــگام بیــان واژه هــا‪ ،‬صداهــا را جایگزیــن یــا‬ ‫حــذف نکنیــد یــا صدایــی را بــه واژه هــا نیفزاییــد؛ بــرای نمونــه‪،‬‬ ‫«فالســک» را «فالکــس» نگوییــد‪.‬‬ ‫ظ درســت برخــی از صداهــا در انهــا‬ ‫عبارت هایــی را کــه در تلفــ ِ‬ ‫مشــکل داریــد‪ ،‬بخوانیــد و صــدای خــود را ضبــط کنید‪ .‬همــراه با مربی‬ ‫یــا اموزنــده ی دیگــری‪ ،‬بــه صــدای ضبط شــده ی خــود گــوش دهیــد‪.‬‬ ‫تلفظ در زبان گفتاری‬ ‫تلفــظ (‪ )Pronunciation‬بــه توانایــی بهره گیــری درســت از‬ ‫تکیــه‪ ،‬ریتــم و اهنــگ واژه هــا در زبان گفتاری اشــاره دارد‪ .‬گاهی‪،‬‬ ‫واژه هــا به دلیــل عوامــل فراوانــی‪ ،‬ازســوی افــراد یــا گروه هــای‬ ‫مختلــف بــه شــیوه هایی گوناگــون بیــان می شــود‪ .‬ایــن عوامــل‬ ‫منطقــه ای کــه در ان رشــد کرده ایــد‪ ،‬منطقــه ای کــه هم اکنــون‬ ‫در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬وجــود اختــال گفتــاری یــا مشــکل در‬ ‫تلفــظ برخــی صداهــا‪ ،‬قومیــت‪ ،‬طبق ـه ی اجتماعی‪-‬اقتصــادی یــا‬ ‫تحصیــات شــما را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه از تلفــظ ســخن می گوییــم‪ ،‬بــر واژه هــا تمرکــز داریــم‬ ‫و برخــاف بیــان بــر تک تــک صداهــا تمرکــز نمی کنیم‪ .‬هجــا واحدی‬ ‫بــرای توالــی صداهــای گفتاری اســت‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬واژه ی «کتاب»‬ ‫ک» و «تــاب»‪ .‬معمــوال هــر‬ ‫از دو هجــا تشــکیل شــده اســت‪ِ « :‬‬ ‫هجــا از یــک هســته ی هجــا (‪( )Syllable Nucleus‬کــه معمــوال‬ ‫یــک واکــه یــا حــرف صــدادار اســت) بــه همــراه چنــد همخــوان‬ ‫(حــرف بی صــدا) در اطــراف یعنــی در اغاز و پایان ان تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬هجــا به عنوان «واحــد ســازنده ی» واجــی (‪)Phonological‬‬ ‫واژه درنظــر گرفتــه می شــود‪ .‬واژه ای کــه از یــک هجــا تشــکیل شــده‬ ‫اســت (ماننــد مــاه) تک هجــا (‪ )Monosyllable‬یــا تک هجایــی‬ ‫(‪ )Monosyllabic‬نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫اصطالحــات دیگــر در ایــن زمینــه شــامل واژه هــای دوهجــا‬ ‫(‪ )Disyllable‬ودوهجایــی (‪ )Disyllablic‬اســت کــه بــرای‬ ‫واژه هایــی بــه کار مــی رود کــه دو هجــا دارنــد و یــا ســه هجا‬ ‫(‪ )Trisyllable‬یــا ســه هجایی (‪ )Trisyllabic‬کــه بــه واژه هایــی‬ ‫اشــاره دارد کــه ســه هجــا دارنــد و یــا چندهجــا (‪ )Polysyllable‬و‬ ‫چندهجایــی (‪ )Polysyllabic‬کــه گاهــی بــه واژه ای اشــاره دارد که‬ ‫بیــش از ســه هجــا دارد یــا هــر واژه ای کــه بیــش از یــک هجــا دارد‪.‬‬ ‫در هنــگام تلفــظ‪ ،‬وظیفـه ی شــما شناســایی هجاهــای مختلــف‬ ‫تشــکیل دهنده ی واژه‪ ،‬به کارگرفتــن تکی ـه ی صــدا (اســترس) در‬ ‫هجاهــای مناســب و بهره گیــری از الگــوی مناســب زیروبمــی صــدا‬ ‫بــرای ایجــاد اهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫از اهنــگ بــرای افــزودن عملکــرد بــه واژه هــا نیز اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــرای متمایزکــردن پرســش های دارای کلمــه ی پرسشــی‪،‬‬ ‫پرســش های بله‪/‬خیــر‪ ،‬جمله هــای خبــری‪ ،‬جمله هــای امــری‪،‬‬ ‫درخواســت و… از اهنــگ کالم بهــره می گیریــم‪ .‬شــما می توانیــد بــا‬ ‫تغییــر الگــوی اهنــگ‪ ،‬معنــای جملــه را تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫ بــه صــدای ضبط شــده ی افــراد گوناگونــی کــه طرزبیــان و ســخنرانی‬‫انهــا را مــی پســندید‪ ،‬گــوش دهیــد و بــه تلفظ هــای انهــا توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫ اگــر درمــورد تلفــظ درســت واژه ای تردیــد داریــد‪ ،‬از‬‫فرهنگ نامه هــای انالینــی اســتفاده کنیــد کــه در انهــا تلفــظ‬ ‫درســت واژه هــا پخــش می شــود‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬میترا دانشور‬ ‫ کــردن‬ ‫چــون زندگــی انســان ریشــه ای داســتان وار دارد‪ ،‬همراه‬ ‫ِ‬ ‫داســتان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫جلــب توجــه مخاطــب بــه ســخنرانی باشــد‪.‬‬ ‫برای جلب توجه مخاطب‬ ‫«داستان سرایی»‬ ‫ابزاری جذاب برای سخنرانی‬ ‫داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی‪ ،‬انتقــال رویدادهــا بــا واژه هــا‪ ،‬صــدا و‪/‬یــا‬ ‫تصاویــر اســت کــه اغلــب بــه شــکل بدیهه گویــی یــا بــا اب و تــاب‬ ‫تعریــف می شــود‪ .‬داســتان ها یــا روایــات در هــر فرهنگــی بــه‬ ‫عنــوان وســیله ی ســرگرمی ‪ ،‬امــوزش‪ ،‬حفــظ فرهنــگ و القــای‬ ‫ارزش هــای اخالقــی به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫قدرت داستان سرایی‬ ‫داستان ســرایی ابــزاری قدرتمنــد اســت؛ وســیله ای بــرای بازگویــی‬ ‫تجربه هــا و دانــش؛ و یکــی از راه هایــی کــه مــا را بــه یادگیــری‬ ‫تشــویق می کنــد‪ .‬پیتــر ال برگــر (‪ )Peter L. Berger‬می گویــد‬ ‫زندگــی انســان ریش ـه ای داســتانی دارد؛ انســان ها زندگــی خــود را‬ ‫می ســازند و جهان شــان را بــر حســب ایــن زمینــه و خاطــرات شــکل‬ ‫می دهنــد‪ .‬داســتان ها در اینکــه می تواننــد پلــی فرهنگــی‪ ،‬زبانــی و‬ ‫مرتبــط بــا ســن بســازند‪ ،‬جهان شــمول هســتند‪.‬‬ ‫کاربرد داستان سرایی در سخنرانی‬ ‫چــون زندگــی انســان ریشــه ای داســتانی دارد‪ ،‬بهره گیــری از‬ ‫داستان ســرایی در ســخنرانی می توانــد راهــی قدرتمنــد بــرای‬ ‫ارتبــاط بــا مخاطــب باشــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بــا‬ ‫بهره گیــری از فنــون داستان ســرایی‪ ،‬راهــی اثربخش تــر و گیراتــر‬ ‫از صرفــا بیــان واقعیت هــا بــرای ارائــه ی اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫چگونه و چه زمانی از روایت کمک بگیریم‬ ‫ســخنرانان از داســتان و روایــت بهــره می گیرنــد تــا از نــکا ‬ ‫ت‬ ‫مــورد نظرشــان پشــتیبانی کننــد و ســخنرانی های خــود را‬ ‫دلنشــین تر نماینــد‪.‬‬ ‫هدف ســخنرانی شــما هر چه باشــد‪ ،‬شــما نیازمند راهی هســتید‬ ‫تــا از گفته هــای خــود پشــتیبانی کنیــد و درستی شــان را ثابــت کنید؛‬ ‫امــا ســخنران خــوب‪ ،‬نکاتــش را گیــرا و به یادماندنــی ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫رایج تریــن اشــکال پشــتیبانی عبارت انــد از‪ :‬حقایــق‪ ،‬امــار‪ ،‬گــواه‪،‬‬ ‫روای ـت ‪ ،‬مثــال و مقایســه کــه در اینجــا بــه روایــت می پردازیــم‪.‬‬ ‫روایت‬ ‫روایــت شــکلی داســتان گونه دارد‪ .‬ارائه دهنــدگان از روایــت کمــک‬ ‫می گیرنــد تــا از نکتـه ای کــه گفته انــد‪ ،‬پشــتیبانی کننــد یــا نکتـه ای را‬ ‫کــه بـه زودی خواهنــد گفــت‪ ،‬معرفــی کننــد‪ .‬روایت هــا را می تــوان با‬ ‫حقایــق یــا امــار امیخــت تا کیفیتــی اثرگذارتــر بیابند‪.‬‬ ‫چطور از یک روایت استفاده کنیم‬ ‫داستان ســرایی هدفــی واحــد دارد‪ .‬داســتان شــما نبایــد‬ ‫وصلــه ای ناجــور باشــد؛ بلکــه بایــد بخشــی طبیعــی از فراینــد‬ ‫ســخنرانی بــه نظــر برســد‪ .‬اگــر مخاطــب فکــر کنــد شــما داســتانی‬ ‫می گوییــد چــون خوانده ایــد کــه ایــن کار ایــده ی خوبــی اســت‪،‬‬ ‫داســتان تان اثــری نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫رســالت داســتان ایــن اســت کــه مخاطــب را بــه اهمی ـت دادن‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫وادارد‪ .‬روایــت شــما بایــد چیــزی باشــد کــه مخاطب تــان‬ ‫به ســادگی می فهمــد و بــا ان ارتبــاط برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫داســتان را کوتــاه و بانمــک بیــان کنیــد‪ .‬روایت تــان را حداکثــر‬ ‫بــه ســه یــا چهــار دقیقــه محــدود کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه از ان بــرای پشــتیبانی یــا شفاف ســازی نکته تــان اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ .‬وقتــی ان را تعریــف کردیــد‪ ،‬بــه ســراغ ادامــه ی‬ ‫ســخنرانی برویــد‪.‬‬ ‫قــرار نیســت داســتان شــما جایگزیــن اطالعــات شــود‪ .‬داســتان‬ ‫قــرار اســت نکتـه ی شــما را شــفاف کنــد‪.‬‬ ‫داســتان های خــوب تصاویــری را در ذهــن مخاطــب ترســیم‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا بــه مخاطــب اجــازه می دهنــد تــا انچــه را کــه‬ ‫می گوییــد‪ ،‬به خوبــی تجســم کنــد‪.‬‬ ‫حتمــا داســتان را به گونــه ای تعریــف کنیــد کــه بــه مــرور‬ ‫جذاب تــر شــود و خســته کننده نباشــد‪ .‬مخاطــب را تــا انتهــا‬ ‫مشــتاق نگــه داریــد‪.‬‬ ‫بیش از حد از داستان استفاده نکنید‬ ‫مســلما چنان کــه مثالــی قدیمــی می گویــد‪« :‬از انچــه می دانیــد‬ ‫بهــره بگیریــد‪ ».‬داســتان ها فقــط دربــاره ی حقایــق نیســتند؛‬ ‫انهــا می تواننــد انچــه را کــه تجربــه کرده ایــد و انچــه شــخصا‬ ‫می دانیــد و حــس می کنیــد درســت اســت‪ ،‬بــه شــکلی تاثیرگــذار‬ ‫بــه مخاطبــان منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه‬ ‫کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ صفحه 6 ‫ضرورت نظارت اعضای خانواده بر نحوه حضور کودکان در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا در برنامــه رادیویــی روژ بــاش بــه نقــش دانــش در اســتفاده از فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر اینترنــت ابــزاری مناســب بــرای‬ ‫توســعه افــکار و اندیشـه های بشــری محســوب می شــود بـ ه شــرط ان کــه در راه صحیــح اســتفاده شــود و کاربــران بــرای ورود بــه دنیــای مجــازی اطالعــات کافــی‬ ‫داشــته باشــند تــا دچــار مشــکالت مالــی و اجتماعــی نشــوند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه حوزه مهم امنیت وب‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫‪ Akamai Technologies‬ســه گــزارش تحقیقاتــی را در‬ ‫کنفرانــس ‪ 2022 RSA‬فــاش کــرد کــه بــر ســه مــورد از حیاتی تریــن‬ ‫حوزه هــای امنیــت وب متمرکــز بودنــد‪ :‬باج افــزار‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫کاربــردی وب (‪API‬هــا) و ترافیــک ‪.DNS‬‬ ‫تیــم تحقیقاتــی بــا تجزیــه و تحلیــل تریلیون هــا نقطــه داده در‬ ‫پلت فرم هــای متعــدد خــود‪ ،‬یافته هــای جدیــدی را در مــورد رفتــار‬ ‫عامــل تهدیــد از طریــق ترافیــک حملــه و تکنیک هــای رایــج کشــف‬ ‫کردنــد‪ .‬ایــن ســه گــزارش‪ ،‬برجســته تریــن روندهــای امنیتــی را بــه‬ ‫هــم مرتبــط مــی کننــد و نقشــه دقیقــی از چشــم انــداز حملــه مــدرن‬ ‫ترســیم مــی کننــد‪ .‬ایــن تحلیــل بــر روی روندهــا و تکنیــک هــای حملــه‬ ‫و همچنیــن راه حــل هایــی بــرای حــل فــوری تریــن مســائل امنیــت‬ ‫ســایبری امــروزی متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫نکات برجسته هر گزارش‬ ‫تهدید باج افزار‬ ‫بــا ظهــور حمــات ‬)‪ ،Ransomware-as-a-Service ‪(RaaS‬از‬ ‫جملــه از جانــب بــاج افــزار ‪ Conti، Akamai‬جدیدتریــن و موثرتریــن‬ ‫مولفه هــای متدولــوژی هــا‪ ،‬ابزارهــا و تکنیــک های مهاجمان بــاج افزار‬ ‫را تجزیــه و تحلیــل و کشــف کــرد‪ .‬یافتــه هــای کلیــدی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫شــصت درصــد از حمــات موفــق ‪ Conti‬بــر روی شــرکت هــای ایــاالت‬ ‫متحــده انجــام شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 30‬درصــد در اتحادیــه اروپــا‬ ‫رخ داده اســت‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل صنایــع مــورد حملــه‪ ،‬خطــر اختــال در زنجیــره‬ ‫تامیــن‪ ،‬تاثیــر زیرســاخت هــای حیاتــی و حمــات ســایبری زنجیــره‬ ‫تامیــن را برجســته مــی کنــد‪.‬‬ ‫اکثــر حمــات موفــق ‪ ،Conti‬کســب وکارهایی بــا درامــد ‪ 10‬تــا‬ ‫‪ 250‬میلیــون دالری را هــدف قــرار می دهنــد کــه نشــان دهنده‬ ‫طیــف «طــا» از اهــداف حملــه موفــق در بیــن مشــاغل متوســط‬ ‫و کوچــک اســت‪.‬‬ ‫تاکتیک هــا‪ ،‬تکنیک هــا و رویه هــای ایــن بانــد (‪ )TTP‬معــروف و‬ ‫بســیار موثــر هســتند امــا مــی تــوان از ایــن حمــات با کاهش مناســب‬ ‫جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫تاکیــد کونتــی در مســتندات خــود بــر هــک و انتشــار عملــی‪ ،‬بــه جــای‬ ‫رمزگــذاری‪ ،‬بایــد مدافعــان شــبکه را بــه تمرکــز بــر روی ان بخش هــای‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 23‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪549‬‬ ‫یافتن باگ های جدی در‬ ‫برنامه های اندرویدی توسط‬ ‫مایکروسافت‬ ‫زنجیــره کشــتن نیــز ســوق دهــد‪ ،‬بــه جــای تمرکــز بــر مرحلــه رمزگــذاری‪.‬‬ ‫برنامه وب و تهدید ‪API‬‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ ،2022‬افزایــش قابــل توجهــی در حمــات‬ ‫برنامه هــای کاربــردی وب و ‪ API‬در سراســر جهــان مشــاهده شــد‪ ،‬بــا‬ ‫بیــش از نــه میلیــارد حملــه تــا به امــروز‪ .‬جزئیات هر یک از مشــاهدات‬ ‫کلیــدی شــرکت بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫تالش هــای حملــه بــه برنامه هــای وب علیــه مشــتریان در نیمــه اول‬ ‫ســال نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از ‪ 300‬درصــد افزایــش یافــت که‬ ‫بزرگتریــن افزایشــی اســت کــه تاکنــون مشــاهده شــده اســت‪ .‬حمالت‬ ‫‪ LFI‬در حــال حاضــر از حمــات ‪ SQLi‬بــه عنــوان غالــب تریــن بــردار‬ ‫حمله ‪ WAAP‬پیشــی گرفته و ســاالنه تقریبا ً‪ ٪400‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫تجــارت بیشــترین تاثیــر را در عمــودی دارد و ‪ 38‬درصــد از فعالیتهــای‬ ‫حملــه اخیــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ ،‬در حالــی کــه فنــاوری تا‬ ‫کنون بیشــترین رشــد را در ســال ‪ 2022‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫تهدید بینش ترافیک ‪DNS‬‬ ‫‪ CISA‬طرح ارزیابی امنیت ‪5G‬‬ ‫را منتشر کرد‬ ‫(‪ »‬ CISA» ( Cybersecurity and Infrastructure Security Agency‬اژانــس امنیــت ســایبری و امنیــت‬ ‫زیرســاخت‪ ،‬یــک فراینــد پنــج مرحلــه ای جدیــد ارزیابــی امنیــت ‪ 5G‬را منتشــر کــرد تــا بــه شــرکت هــا و ادارات‬ ‫بــرای بروزرســانی وضعیــت امنیتــی خــود‪ ،‬قبــل از اســتقرار برنامــه هــای جدیــد ‪ 5G‬کمــک کند‪( .‬نســل ‪ 5‬پهنای‬ ‫بانــد تلفــن همــراه‪ ،‬جایگزیــن اتصــال ‪ 4G LTE‬شــده اســت‪) .‬‬ ‫ب تهدیــدات مربــوط بــه‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬دســتورالعمل های جدیــد شــامل اطالعاتــی دربــاره چارچــو ‬ ‫اســتانداردهای امنیتی سیســتم ‪ ، 5G‬مشــخصات امنیتی در صنایع‪ ،‬اســناد امنیتی فدرال و کشــف راه حل‬ ‫بــرای انجــام ارزیابی هــای امنیــت ســایبری سیســتم های ‪ 5G‬اســت‪.‬‬ ‫دردسر خرید نامطمئن‬ ‫از اینستاگرام‬ ‫پلیــس فتــا فــردی کــه بــا ایجــاد فروشــگاه لــوازم برقــی در اینســتاگرام اقــدام بــه کالهبــرداری بــه ارزش بیــش‬ ‫از پانصــد میلیونــی از یــک شــهروند خراســانی کــرده بــود شناســائی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ع رســانی پلیس فتا ســرهنگ جواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح این‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطال ‬ ‫خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی ارجــاع شــکواییه ای بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری پانصــد میلیــون ریالــی‬ ‫از یــک شــهروند خراســانی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق اظهــارات مطروحــه توســط شــاکی مشــخص شــد وی بــا رویــت تعــداد دنبــال کننــدگان بــاال‬ ‫در پیــج اینســتاگرام بــه ان اعتمــاد نمــوده و بــا خیالــی اســوده پــس از ثبــت ســفارش کاال و واریــز وجــه بــه‬ ‫حســاب فروشــنده‪ ،‬متاســفانه بعــد از چنــد روز در مــی یابــد کــه اقــام ســفارش شــده برایــش ارســال نشــده و‬ ‫فروشــنده پاســخگوی تلفن او نیســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بیــان داشــت‪ :‬در تحقیقــات بعمــل امــده مشــخص شــد ایــن متهــم بــا انگیــزه کســب‬ ‫منفعــت مالــی اقــدام بــه ایجــاد حســاب کاربــری در اینســتاگرام تحــت عنــوان فــروش کاال ارزان قیمــت در‬ ‫قالــب یــک فروشــگاه مجــازی نمــوده و پــس از دریافــت هزینــه کاال از مشــتریان‪ ،‬اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــبکه های اجتماعــی مــکان امنــی بــرای داد و ســتد و خریدهــای اینترنتــی نیســت چــرا کــه ســاز‬ ‫و کار خریــد از شــبکه هــای اجتماعــی تــا کنــون تعریــف نشــده و شــبکه هــای اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام و‬ ‫واتــس اپ و یــا حتــی شــبکه هــای اجتماعــی بومــی فقــط مجــاز بــه تبلیغــات فروشــگاه اینترنتــی هســتند و‬ ‫بــرای خریــد اینترنتــی بایــد اصــول خریــد ایمــن از ســایت هــای اینترنتــی را فــرا گرفتــه و بــا اســتناد بــه لوگــوی‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی کــه از ســوی ســازمان صنعــت معــدن و تجارت به ســایت هــای دارای مجــوز فروش‬ ‫اعطــا مــی گــردد اقــدام بــا چشــمانی بــاز اقــدام بــه خریــد نماینــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می توانند با مراجعه‬ ‫بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی‬ ‫اســتفاده کننــد یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش تماس هــای‬ ‫مردمــی درخواســت خــود را ثبــت نماینــد ضمنــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرتبــط با مرکز فوریت های ســایبری‬ ‫بــوده کــه بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه مشــکالت ســایبری شــهروندان مــی باشــد‪.‬‬ ‫محققــان بــا تجزیــه و تحلیــل بیــش از ‪ 7‬تریلیــون پــرس و جــوی‬ ‫‪ DNS‬در روز و شناســایی و مســدود کردن تهدیدها‪ ،‬از جمله بدافزار‪،‬‬ ‫فیشــینگ بــاج افــزار و بــات نــت‪ ،‬دریافتنــد‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ 1‬از ‪ 10‬دســتگاه نظــارت شــده حداقــل یــک بــار بــا دامنــه هــای‬ ‫مرتبــط بــا بدافــزار‪ ،‬بــاج افزار‪ ،‬فیشــینگ یــا فرمان و کنتــرل (‪ )C2‬ارتباط‬ ‫برقــرار کــرده اســت‪ .‬ترافیــک فیشــینگ نشــان داد کــه بیشــتر قربانیــان‬ ‫هــدف کالهبــرداری هایــی قــرار گرفتــه انــد کــه از فنــاوری و مــارک هــای‬ ‫مالــی ســوء اســتفاده کــرده و از انهــا تقلیــد مــی کنند‪ ،‬که بــه ترتیب ‪31‬‬ ‫درصــد و ‪ 32‬درصــد از قربانیــان را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقاتــی کــه بیــش از ‪ 10000‬نمونــه مخــرب جــاوا اســکریپت‬ ‫را تجزیــه و تحلیــل کــرد ‪ -‬کــه نشــان دهنــده تهدیدهایــی ماننــد حــذف‬ ‫کننــده هــای بدافــزار‪ ،‬صفحــات فیشــینگ‪ ،‬بدافزارهــای کالهبــرداران و‬ ‫‪ cryptominers‬هســتند ‪ -‬حداقــل ‪ ٪25‬از نمونــه هــای بررســی شــده‬ ‫از تکنیــک هــای مبهــم ســازی جــاوا اســکریپت بــرای فــرار از شناســایی‬ ‫اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت‪« :‬شــبکه هــای ‪ 5G‬بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه از ‪ G4‬ایمــن تــر باشــند‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬پیچیدگــی شــبکه های ‪ 5G‬بــا ویژگی هــا و خدمــات جدید و همچنین گســترش اســتفاده در انواع و‬ ‫تعــداد دســتگاه هایی کــه بــه ان متصــل مــی شــوند‪ ،‬ســطح تهدیــدات را گســترش داده و می تواند مرز امنیت‬ ‫سیســتم هــا را چالش برانگیــز کند‪».‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬نشــان می دهــد کــه چگونــه شــرکت ها بــرای پیاده ســازی سیســتم های مجهــز بــه ‪5G‬‬ ‫برنامه ریــزی کننــد؛ و ممکــن اســت کــه در ایــن رونــد شــرکت هــا از چگونگــی تاثیــر فناوری هــای ‪ 5G‬بــر فراینــد‬ ‫خطــرات عملیــات مجــوز ‪/‬سیســتم (‪( )ATO‬صالحیــت یــک شــرکت) اگاهــی نداشــته باشــند‪ .‬ضمنــا ‪CISA‬‬ ‫نوشــت‪ :‬ســطح تالش و منابع مورد نیاز شــرکت ها برای ارزیابی کامل شــبکه ‪ 5G‬و عناصر سیســتم همراه‪،‬‬ ‫متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســند نمونه هایــی از زیرسیســتم ها و مولفه هــای مشــترک ‪ 5G‬را ارائــه می کنــد تــا کارایی هــای‬ ‫به دســت امده در طــی هــر یــک از مراحــل پنج گانــه پیشــنهادی فراینــد ارزیابــی امنیــت ‪ 5G‬را برجســته کنــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش همچنیــن مجموعـه ای از پروژه هــای بالقــوه ‪ 5G‬را فراتــر از پیشــنهادات تجــاری بــرای پهنــای باند‬ ‫تلفــن همــراه کــه در حــال حاضــر توســط ‪MNO‬هــای ملــی و منطقـه ای (اعطــا کننــده مجوزهــای متناســب بــا‬ ‫هــر منطقــه و اقلیــم خــاص) بــرای اژانس هــای فــدرال ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ CISA‬از اژانس هــا و ســازمان ها خواســت تــا گــزارش جدیــد خــود را قبــل از ‪ 27‬ژوئــن ‪ 2022‬ارائــه کننــد و‬ ‫گفــت کــه ایــن بازخــورد بــرای ارزیابــی نیــاز بــه توصیه هــای امنیتــی بیشــتر و انتشــارات راهنمایــی هــا بــرای‬ ‫پذیــرش فناوری هــای ‪ 5G‬توســط اژانــس امنیتــی اســتفاده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش نتیجــه همــکاری بیــن ‪ ،CISA‬اداره علــوم و فنــاوری وزارت امنیــت داخلــی و دفتــر معاونــت‬ ‫تحقیقــات و مهندســی وزارت دفــاع (‪ )OUSD R&E‬و خــود وزارت دفــاع (‪ )DoD‬اســت‪.‬‬ ‫موج جدید کالهبرداری ‪،‬‬ ‫شهروندان هوشیار باشند‬ ‫پلیــس فتــا از مــوج جدیــد کالهبــرداری بــه روش برقــراری تمــاس تلفنــی و واتســاپی بــا هــدف‬ ‫برداشــت غیــر مجــاز از حســاب بانکــی افــراد بــی توجــه بــه هشــدارهای پلیــس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا؛ ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح خبــر گفــت‪:‬‬ ‫طــی ‪ 72‬ســاعت گذشــته مــوج جدیــدی از کالهبــرداری بــا هــدف دسترســی بــه اطالعــات حســاب‬ ‫بانکــی افــراد ایجــاد شــده کــه طــی برقــراری تمــاس تلفنــی یــا واتــس اپــی از ســوی فــرد کالهبــردار‬ ‫بــا شــخص قربانــی ضمــن ارائــه اطالعــات هویتــی و شــخصی نظیــر شــماره ملــی ‪ ،‬نــام پــدر و کلیــه‬ ‫حســاب هــای بانکــی بــه فــرد قربانــی؛ از وی مــی خواهنــد جهــت دریافــت جایــزه خود کدی کــه برای‬ ‫وی ارســال شــده را بازگردانــد تــا جایــزه بــه حســابش واریــز گــردد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه فــرد کالهبــردار در اختیــار قربانــی قــرار‬ ‫می دهــد اعتمــاد وی را جلــب کــرده و جــای شــکی برایــش باقــی نمــی گــذارد کــه تمــاس دریافــت‬ ‫شــده از ســوی رســانه ملــی و ســایر عناوینــی کــه اعــام مــی نماینــد‪ ،‬مــی باشــد و بــه همیــن جهــت‬ ‫فــرد قربانــی بــا ارســال کــد دریافــت شــده در واقــع اجــازه دسترســی بــه حســاب بانکــی خــود را به فرد‬ ‫کالهبــردار مــی دهــد و متاســفانه موجــودی حســاب بانکــی خــود را از دســت مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــگرد اخیــر مجرمیــن گفــت‪ :‬هرچنــد ایــن روش بســیار قدیمــی و پــر تکــرار اســت امــا‬ ‫متاســفانه همچنــان در حــال گرفتــن قربانــی بــوده و علــی رغــم توصیــه هــا و اطــاع رســانی در جرایــد‬ ‫و رســانه هــای نویــن ارتباطــی امــا همچنــان شــهروندان فریــب تمــاس هــای تلفنــی کــه از ســوی افــراد‬ ‫کالهبــردار بــا انهــا برقــرار مــی شــود را خــورده و موجــودی حســاب خــود را از دســت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن رابطــه راهکارهایــی بــرای پیشــگیری از برداشــت غیــر مجــاز و شــناخت افــراد کالهبــردار‬ ‫عنــوان نمــود و گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه دنیــای ارتباطــی جدیــد هــر تمــاس یــا پیامکــی دریافــت کردیــد‬ ‫ابتــدا نســبت بــه اصالــت ان اطالعــات الزم را کســب نمــوده و هرگــز پیامــک هایــی کــه بــرای شــما از‬ ‫ســوی بانــک ارســال مــی گــردد را در اختیــار فــرد دیگــری قــرار ندهیــد هرچنــد کــه فــرد تمــاس گیرنده‬ ‫بــه تمــام اطالعــات حقیقــی و حقوقــی شــما واقــف باشــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه شــهروندان توصیــه کــرد ‪ :‬حســاب هــای پــس انــداز وحســاب هایــی کــه موجــودی‬ ‫باالیــی دارنــد را بــه حســاب اینترنتــی خــود متصــل ننماییــد و بــا اختصــاص کارت بانکــی جداگانــه بــا‬ ‫موجــودی حداقلــی؛ امنیــت حســاب خــود را بــاال نگــه داریــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و‬ ‫حادثه ای در فضای ســایبر بالفاصله با شــماره تماس ‪ 096380‬مرکز فوریت های ســایبری پلیس‬ ‫فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات اورژانــس ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا بهرمنــد گردنــد و یا با ادرس الکترونیکی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بروزترین‬ ‫اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫محققــان امنیتــی مایکروســافت اســیب پذیری هایی بــا‬ ‫شــدت بــاال را در چارچوبــی کــه توســط برنامه هــای اندرویدی‬ ‫ارائه دهنــدگان خدمــات تلفــن همــراه بین المللــی اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫محققــان ایــن اســیب پذیری ها را در یــک چارچــوب‬ ‫موبایلــی کــه متعلــق بــه سیســتم های ‪ mce‬اســت یافتنــد‬ ‫کــه کاربــران را در معــرض حمــات ‪ injege ecal‬و حمــات‬ ‫خصوصــی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای اســیب پذیر میلیون هــا بــار در فروشــگاه‬ ‫‪ Google play‬دانلــود می شــوند و به عنــوان برنامه هــای‬ ‫کاربــردی سیســتمی روی دســتگاه هایی از قبــل نصــب‬ ‫شــده انــد کــه از اپراتورهــای مخابراتــی اســیب دیده از‬ ‫جملــه ‪T&T، TELUS، Rogers Communications،‬‬ ‫‪ Bell Canada‬و ‪ Freedom Mobile‬خریــداری شــده اند‪.‬‬ ‫همــه برنامه هــا در فروشــگاه ‪ Google Play‬در دســترس‬ ‫هســتند و جایــی کــه بررس ـی های ایمنــی خــودکار ‪Google‬‬ ‫‪ Play Protect‬را انجــام می دهنــد ایــن نــوع مشــکالت را‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫شناســایی نم ـ ‬ ‫همانطــور کــه در مــورد بســیاری از برنامه هــای از پیــش‬ ‫نصــب شــده یــا پیش فــرض کــه ایــن روزهــا اغلــب‬ ‫دســتگاه های اندرویــدی بــا ان هــا عرضــه می شــوند‪ ،‬برخــی‬ ‫از برنامه هــای اســیب دیده را بــدون اینکــه دسترســی روت‬ ‫بــه دســتگاه داشــته باشــد نمی تــوان به طــور کامــل حــذف‬ ‫یــا غیرفعــال کــرد‪.‬‬ ‫اســیب پذیری ها توســط همــه فروشــندگان درگیــر رفــع‬ ‫شــده اســت‪ :‬فروشــندگان مایکروســافت بــرای رفــع اشــکاالت‬ ‫از قبــل برنامــه هــای خــود را بــه روز کــرده انــد تــا قبــل از‬ ‫افشــای نقــص هــای امنیتــی بــرای محافظــت از مشــتریان‬ ‫خــود‪ ،‬برنامــه هــای ســایر شــرکت هــای مخابراتــی نیــز از‬ ‫همــان چارچــوب بــاگ اســتفاده کننــد‪ .‬محققــان افزودنــد‪:‬‬ ‫«چندیــن ارائه دهنــده خدمــات تلفــن همــراه دیگــر از‬ ‫چارچــوب اســیب پذیر بــا برنامه هــای مربــوط بــه خــود‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬کــه نشــان می دهــد ممکــن اســت‬ ‫ارائه دهنــدگان دیگــری هنــوز کشــف نشــده باشــند یــا ممکــن‬ ‫اســت تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫مایکروســافت اضافــه کــرد کــه اگــر یــک برنامــه اندرویــد‬ ‫«توســط چندیــن تعمیــرگاه تلفــن همــراه» نصــب شــود‪،‬‬ ‫ممکــن اســت برخــی از دســتگاه هــای اندرویــدی نیــز در‬ ‫معــرض حمالتــی قــرار بگیرنــد کــه ســعی در ســوء اســتفاده‬ ‫از ایــن نقــص هــا دارنــد‪ ،‬بــه کســانی کــه ایــن برنامــه را روی‬ ‫دســتگاه خــود نصــب شــده مــی بیننــد توصیــه مــی شــود‬ ‫فــورا ً ان را از تلفــن خــود حــذف کننــد تــا مســیر حملــه‬ ‫حــذف شــود‪.‬‬ ‫محققــان می گوینــد‪ :‬اســیب پذیری هایی کــه روی‬ ‫اپلیکیشــن ها بــا میلیون هــا بــار دانلــود تاثیــر می گــذارد‬ ‫توســط همــه طرف هــای درگیــر رفــع شــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫اســیب پذیری ها همــراه بــا امتیــازات سیســتمی گســترده ای‬ ‫کــه برنامه هــای از پیــش نصــب شــده دارنــد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫عنــوان مســیر حملــه بــرای دسترســی بــه پیکربندی سیســتم و‬ ‫اطالعــات حســاس توســط مهاجمــان باشــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال جهت‬ ‫همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫همایش زنان بازرگان به میزبانی اتاق بازرگانی گلستان‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -549‬سال هشتم‬ ‫‪-549-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/13‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/13 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 13‬‬ ‫‪13-- 1401 //03‬‬ ‫دو شنبه ‪03//23‬‬ ‫‪46‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫مال ریشۀ اصلى شهوات‬ ‫قال علی (علیه السالم ) الْمَال ُ مَاد َّ ه ُ ال َّ‬ ‫ت ‪.‬‬ ‫شهَوَا ِ‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام) فرمود‪:‬مــال و ثــروت مــادۀ اصلــى همــۀ‬ ‫شــهوات اســت‪.‬‬ ‫امــام علی(علیــه الســام )در ایــن کالم کوتــاه و پرمایــه اشــاره بــه‬ ‫نکتــه اى دربــارۀ رابطــۀ ثــروت بــا شــهوت کــرده مى فرماید‪«:‬مــال‬ ‫وثــروت مــادۀ اصلــى همــۀ شــهوات اســت»‪.‬‬ ‫بدیهــى اســت کــه منظــور از شــهوت در اینجــا هــر گونــه عالقــۀ‬ ‫مفرطــ‍ نفســانى و هوس الــود اســت‪ .‬اعــم از این کــه مربوطــ‍ بــه‬ ‫شــهوت جنســى باشــد یــا مقــام یــا تشــریفات و زرق و بــرق دنیــا و یــا‬ ‫انتقــام جویــى و امثــال ان‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه نیــز روشــن اســت کــه بــراى رســیدن بــه خواســته هاى‬ ‫نفســانى و هــوا و هوس هــا مــال نقــش اصلــى را بــازى مى کنــد و‬ ‫هــر قــدر فزونــى یابــد خطــر افتــادن در شــهوات بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫اضافــه بــر ایــن ثــروت مایــۀ غــرور اســت و غــرور ریشــۀ اصلــى‬ ‫بســیارى از گناهــان‪ ،‬بــه عــاوه مــال هــر چــه بیشــتر شــود انســان را‬ ‫بــه خــود مشــغول تر مى ســازد و طبعــا ً از یــاد خــدا و اطاعــت حــق‬ ‫بــاز م ـى دارد‪.‬‬ ‫روى ایــن جهــات ســه گانــه مى تــوان بــه عمــق کالم امــام پــى بــرد‪.‬‬ ‫بدیهــى اســت انچــه امــام در ایــن گفتــار حکیمانــه فرمــوده هشــدارى‬ ‫اســت بــه غالــب مــردم کــه در فزونــى مــال نکوشــند‪ ،‬زیــرا خطــرات‬ ‫زیــادى را بــه دنبــال دارد امــا چنــان نیســت کــه هــر ثروتمنــدى‬ ‫هواپرســت و شــهوت پرســت باشــد‪ .‬ایــن حکــم کلــى ماننــد احــکام‬ ‫دیگــرى نظیــر ان اســتثنائاتى دارد‪ .‬گــروه زیــادى راه قــارون را‬ ‫پیمودنــد و اموالشــان مایــۀ غــرور و کفرشــان شــد‪ ،‬جمــع اندکــى نیــز‬ ‫از مــال بــراى رســیدن بــه مهم تریــن طاعــات الهــى بهــره گرفتنــد‪.‬‬ ‫ایــن معنــا در ایــات مربوطـ‍ بــه قــارون امــده اســت‪« :‬و َ ابْتَــغ ِ فِیمــا‬ ‫س ـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫اتــاکَ الل ّـ ُ ‬ ‫ن الدُّن ْیــا و َ اَح ْ ِ‬ ‫ـس ن َ ِ‬ ‫ه ال ـدّار َ الْاخِــر َ ه َ و َ ال ت َنـْ َ‬ ‫صیبَــکَ م ِـ َ‬ ‫َ‬ ‫ن اللّــ َه ال‬ ‫ض ا ِ َّ ‬ ‫ک َمــا اَح ْ َ‬ ‫ســ َ‬ ‫ن اللّــ ُه اِل َیْــکَ و َ ال ت َبْــغ ِ الْفَســاد َ فِــی الْار ْ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ن »؛ در انچــه خــدا بــه تــو داده ســراى اخــرت را‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫یُحِــبُّ ال ْ ُ‬ ‫َ‬ ‫بطلــب و بهــرۀ خویــش را از دنیــا فرامــوش مکــن و همان گونــه کــه‬ ‫خــدا بــه تــو نیکــى کــرده (بــه بنــدگان خــدا) نیکــى کــن وهرگــز در‬ ‫جســتجوى فســاد در زمیــن مبــاش کــه خــدا مفســدان را دوســت‬ ‫نــدارد»‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس اســت کــه در بســیارى از ایــات قــران از مــال‬ ‫نکوهــش شــده و در بعضــى از ایــات از ان مــدح و ســتایش بــه‬ ‫عمــل امــده و بــه عنــوان خیــر (نیکــى) از ان یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ن ت َرَکَ ‬ ‫در ایــۀ ‪ ١٨٠‬ســورۀ «بقــره» در مــورد وصیــت مى فرمایــد‪«« :‬ا ِ ْ‬ ‫خ َیْرا ً‪»...‬؛ کسى که اموالى از خود به یادگار گذاشته است‪ .»...‬و در‬ ‫ایۀ ‪ ٨‬سورۀ «عادیات» در مذمت بعضى از طغیانگران مى فرماید‪:‬‬ ‫ـب الْخ َیْــر ِ ل َشَ ـدِید ٌ»؛ امــوال را بســیار دوســت دارنــد»‪.‬‬ ‫««و َ اِن َّـ ُ ه لِحُـ ِّ‬ ‫در روایــات اســامى نیــز اثــار ایــن مذمــت و مــدح دربــارۀ امــوال‬ ‫فــراوان دیــده مى شــود کــه اوردن انهــا مــا را از شــرح ایــن کالم دور‬ ‫مى کنــد‪.‬‬ ‫تنهــا بــه ذکــر ایــن روایــات پرمعنــا کــه از ابــن عبــاس نقــل شــده و‬ ‫قاعدتــا ً ان را از پیغمبــر اکــرم صلــى اللــه علیــه و الــه یــا امیرمومنــان‬ ‫علــى علیــه الســام شــنیده اســت قناعــت مى کنیــم‪ .‬او مى گویــد‪:‬‬ ‫م وَدینــار ٍ ُ‬ ‫ن یُحِب ُّوک ُمــا؛ نخســتین‬ ‫«ا َّ‬ ‫ل دِر ْ َ‬ ‫ض ‪ ...‬ا ْ‬ ‫ن او َّ َ‬ ‫هـ ٍ‬ ‫ضرِبــا فِــی الْار ْ ِ‬ ‫درهــم و دینــارى کــه ســکه ان در زمیــن زده شــد شــیطان نگاهــى‬ ‫بــه انهــا افکنــد هنگامــى کــه ان را دیــد انهــا را برگرفــت و روى چشــم‬ ‫خــود گــذارد ســپس بــه ســینۀ خــود چســبانید ان گاه فریــاد شــادى‬ ‫کشــید بــار دیگــر ان را بــه ســینۀ خــود چســبانید ســپس خطــاب بــه‬ ‫انهــا گفــت‪ :‬شــما نــور چشــمان مــن و میــوۀ دل مــن هســتید هــرگاه‬ ‫بنـى ادم شــما را دوســت دارنــد مــن بــه ان قانعــم‪ ،‬هــر چنــد بتــى را‬ ‫پرســتش نکننــد (چــه بتــى باالتــر از شــما) بــراى مــن همیــن بــس کــه‬ ‫فرزنــدان ادم بــه شــما عشــق بورزنــد»‪.‬‬ ‫‪ -١‬کوتــاه ســخن انکــه مــال ابــزارى اســت مشــترک ماننــد انــرژى‬ ‫اتــم کــه هــم مى تــوان از ان بمــب ویرانگــر ســاخت و هــم بــه‬ ‫وســیلۀ ان نیــروى بــرق تولیــد کــرد کــه دنیــا را روشــن ســازد و‬ ‫کارخانــه هــا را بــه حرکــت دراورد‪ ،‬هــر چنــد ایــن نیــرو هنگامــى کــه‬ ‫بــه دســت ناصالحــان بیفتــد غالبــا ً در جنبه هــاى ویرانگــر بــه کار‬ ‫گرفتــه مى شــود‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه‪۳۶۴‬‬ ‫فاطمه دادمحمدخانی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات رزمنده‬ ‫خستگی ناپذیر و‬ ‫مترجم ازادگان‬ ‫قسمت اول‪:‬‬ ‫مامــوران مــن را کشــان کشــان از ســلول بیــرون بردنــد‪.‬‬ ‫فــردای ان روز انــگار دوران تلــخ گذشــته داشــت تکــرار‬ ‫می شــد‪ .‬خــودم را در محاصــره مامــوران شــکنجه گــر‬ ‫دیــدم‪ .‬چشــمانم را بــا پارچــه ای بســتند و دســت و پایــم‬ ‫را بــه زنجیــر کشــیدند‪ .‬ســوار بــر ماشــینی بــا شیشــه هــای‬ ‫مــات بــرای محاکمــه ای دیگــر راهــی دادگاه شــدم‪.‬‬ ‫وقتــی ماشــین بــه حرکــت درامــد‪ ،‬حــس کــردم بــه جــز‬ ‫خــودم و مامــوران‪ ،‬چنــد نفــر دیگــر هــم در مینــی بــوس‬ ‫هســتند‪ .‬وقتــی بــه دادگاه رســیدیم و وارد ســاختمان‬ ‫شــدیم‪ ،‬بــه محــض بازکــردن چشــمانم‪ ،‬ســه نفــر دیگــر را‬ ‫هــم در کنــارم دیــدم کــه جرمشــان سیاســی بــود‪.‬‬ ‫نوبــت بــه محاکمــه مــن کــه رســید‪ ،‬دادســتان مدرکــی را کــه‬ ‫دربــاره مــن داشــت‪ ،‬بــه قاضــی نشــان داد و اتهامــات بــی‬ ‫اســاس دیگری به من نســبت داد و در نهایت قاضی دادگاه‬ ‫مــن را مجــرم بالفطــره معرفــی و بــه اعــدام محکــوم کــرد‪.‬‬ ‫بــا شــنیدن حکــم تعییــن شــده قلبــم فــرو ریخــت! دهانــم‬ ‫خشــک و بدنــم داغ شــده بــود‪ .‬چشــمانم مــات و مبهــوت‬ ‫بــه لبهــای قاضــی و حکمــی کــه قرائــت مــی کــرد‪ ،‬خیــره‬ ‫مانــده بــود‪ .‬اشــک در چشــمانم حلقــه زد‪ .‬انــگار در ان‬ ‫لحظــه روحــم را بــه ســختی از بدنــم بیــرون مــی کشــیدند‪.‬‬ ‫دردی نادیدنــی بــه روح و جســمم مســلط شــده بــود‪.‬‬ ‫بیشــترین چیــزی کــه ازارم مــی داد‪ ،‬ایــن بــود کــه چگونــه‬ ‫بنــی ســعیدی حاضــر شــده بــود در لبــاس دوســت‪ ،‬هــم‬ ‫محلــه و هــم زبانــم‪ ،‬بــه خاطــر پســت و مقــام بــی ارزش‬ ‫چنــدروزه دنیــا‪ ،‬حتــی تــا زنــدان اهــواز بــرای نابــودی ام‬ ‫بیایــد‪ .‬ســرم را بــا تاســف تــکان دادم و ارام زمزمــه کــردم‪:‬‬ ‫ افــوض امــرى الــى اللــه‪ ...‬دخیلــک یــا اللــه‪ .. ... .‬کارم را‬‫بــه خــدا مــی ســپارم‪ .‬بــه تــو پنــاه مــی بــرم یــا اللــه‬ ‫وکیلــم دو ســال پیگیــر وضعیتــم بــود‪ .‬دو ســالی کــه بــر‬ ‫مــن ســخت و تلــخ گذشــت و هــر روزش برایــم یــک ســال‬ ‫بــود و باالخــره بــه خانــواده خبــر داد کــه بعــد از محاکمـه ای‬ ‫دوبــاره بــه اعــدام محکومــم کــرده انــد‪ .‬ایــن خبــر درد و‬ ‫رنجشــان را بیشــتر کــرده بــود‪ .‬نمیدانســتم انهــا در چــه‬ ‫وضعیتــی هســتند و ایــن خبــر بــد روحیــه خانــواده را خــراب‬ ‫کــرده و باعــث بیمــاری روحــی پــدر و مــادرم شــده بــود‪| .‬‬ ‫در ســلول کوچکــم کــه دیــر بــه دیــر درش بــاز مــی شــد‪ ،‬در‬ ‫لحظــات ســختی کــه بــر مــن میگذشــت‪ ،‬یــاد خــدا بــودم‪.‬‬ ‫ســلولی کــه در ان تقریبــا حســاب شــب وروز از دســتم در‬ ‫رفتــه بــود و فقــط روزی دو بــار پنجــره کوچکــش بــرای ظــرف‬ ‫غــذا بــاز مــی شــد و دســت مامــوری را مــی دیــدم کــه ظــرف‬ ‫را میــداد‪ .‬در بــاز شــد و دو مامــور داخــل امدنــد‪ .‬هنــوز درد‬ ‫اخریــن شــکنجه ام را بــر پشــت و کمــرم احســاس مــی‬ ‫کــردم و بــه ســختی راســت مــی نشســتم‪ .‬ســرم را بــه زیــر‬ ‫انداختــم و خــود را بــه خــدا ســپردم‪.‬صدای یکــی از مامورهــا‬ ‫در گوشــم نشســت‪ - :‬پاشــو بایســت!‬ ‫از اخریــن محاکمــه مدتــی مــی گذشــت و مــی ترســیدم‬ ‫بــاز هــم بــرای ازارم امــده باشــند‪ .‬در ایــن ســلول انفــرادی‬ ‫چنــان لحظــات بــر مــن ســخت گذشــته بــود کــه انهــا هــم‬ ‫بــر مــن گریــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫کمی به خود جرئت دادم و از مامور پرسیدم‪:‬‬ ‫ من را کجا میبرید؟ ‪ .‬گفت‪ -:‬تبعیدا‬‫چشمانم گرد شد‪.‬‬ ‫از مامور سوال کردم‪،‬‬ ‫_ من را کجا می برید؟‬ ‫گفت ‪:‬‬ ‫_ تبعید!‬ ‫چشــمانم گــرد شــد‪ .‬نمیدانســتم چنــد وقــت اســت کــه در‬ ‫ایــن ســلول انفــرادی هســتم‪ .‬بــا ناراحتــی گفتــم‪:‬‬ ‫ چند وقت است در این دخمه هستم؟‬‫ نمیدانی؟‬‫نگاهش کردم و گفتم‪:‬‬ ‫ نه والله! جواب داد‪:‬‬‫ دو ماهی میشود‪.‬‬‫بــه ســختی از جایــم بلنــد شــدم‪ .‬یکــی از مامورهــا جلــو‬ ‫امــد و دســتبند بــه دســت هــا و زنجیــر بــه پایــم بســت و‬ ‫بــا دیگــری کــه بازویــم را گرفتــه بــود‪ ،‬مــن را بــه بیــرون از‬ ‫ســاختمان بردنــد‪.‬‬ ‫نــور تنــد افتــاب بــه ســر و رویــم تابیــد‪ .‬دســتم را جلــوی‬ ‫چشــم هایــم گذاشــتم تــا ســایبان نــور خورشــید شــود؛ امــا‬ ‫از ایــن کــه نــور خورشــید بــه ســروصورتم میــزد‪ ،‬احســاس‬ ‫چشمه گل را بهتر بشناسیم‬ ‫درباره علت نام گذاری این چشمه که چرا به چشمه گل شناخته می شود گفته اند که‪ ،‬در زبان‬ ‫ترکی گل به نقطه ای می گویند که بسیار عمیق‪ ،‬گود و فرورفته باشد و داخل ان اب جمع شده‬ ‫باشد و گفته اند که واژه ی گل از واژگان ارامی است که معنی ان چشمه جوشان است‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪ ،‬پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت‬ ‫و در اطــراف ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن پدیــده هــای طبیعــت ایــران‬ ‫اســت ذخیــره گاه جنگلــی زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمینهــای زراعــی اطــراف‬ ‫خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‪ .‬چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه‬ ‫خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متر هم براورد کــرده اند و‬ ‫بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته می شــود‪ .‬رامیــان در حقیقت مثل‬ ‫یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان در بیــن‬ ‫درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم‬ ‫بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬انواع‬ ‫اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا و نــان محلــی از غذاهای رایج اســت‪ .‬انواع لبنیات‬ ‫از قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهــم از غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد‬ ‫و مصــرف می‏شــود‪.‬از غذاهــا مــی تــوان «ســلف خــورش» ‪« ،‬کشــک بادنجــان»‪« ،‬چیکــو اردی» ‪،‬‬ ‫«ماســتوا (اش ماســت)» ‪« ،‬لوبیــا پلــو» و چنــد غــذای محلــی دیگــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان رامیــان ‪ :‬شهرســتان رامیــان در قســمت‬ ‫جنوبی اســتان گلســتان از شــمال به شهرســتان گنبدکاووس ‪ ،‬از جنوب به اســتان ســمنان ‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪ ،‬و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت این شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتر مربع اســت‪ 3/82( .‬درصد مســاحت اســتان و رتبه‬ ‫دهــم از لحــاظ وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش (مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪،‬‬ ‫خوبــی داشــتم‪.‬‬ ‫اتوبوســی روشــن در محوطــه حیــاط بــود‪ .‬همزمــان بــا‬ ‫بیــرون امدنــم‪ ،‬ســه نفــر دیگــر مثــل مــن دســتبند بــه‬ ‫دســت و زنجیــر بــه پــا امدنــد و کنــارم ایســتادند‪ .‬نگاهــی‬ ‫بــه انهــا کــردم‪ .‬خیلــی زود یــادم امــد کــه ایــن ســه نفــر‬ ‫در اخریــن جلســه دادگاه بــا مــن انجــا بودنــد و انهــا هــم‬ ‫محاکمــه شــدند‪ .‬اهســته از یکــی از انهــا کــه بــا فاصلــه‬ ‫کنــار دســتم ایســتاده بــود‪ ،‬پرســیدم‪:‬‬ ‫ کجا می خواهند ببرندمان؟‬‫ انتقالی!‬‫ انتقالی؟! این بار کجا؟‬‫ همدان‪.‬‬‫چنــد ســاعت از شــب گذشــته بــود کــه اتوبــوس بــه‬ ‫همــدان رســید و پشــت دروازه ای بــزرگ از حرکــت ایســتاد‪.‬‬ ‫پوســت صورتــم از ســرما یــخ زده بــود‪ .‬اتوبــوس داخــل‬ ‫حیــاط بزرگــی رفــت و از حرکــت ایســتاد‪ .‬در بــاز شــد و‬ ‫ســربازی ســاح بــه دســت بــاال امــد و بــا صدایــی بلنــد‬ ‫گفــت‪ :‬زود پیــاده شــوید!‬ ‫بــاورم نمــی شــد کــه از لرزیــدن و ســرما خــاص شــده‬ ‫بودیــم‪ .‬انــگار مــا را درون یخچــال گذاشــته بودنــد‪ .‬چهــار‬ ‫زندانــی ســرمازده و لــرزان بــه زور از جــا بلنــد شــدیم و بــا‬ ‫زنجیرهــای یــخ زده کــه بــه پوســت پاهایمــان مــی ســایید‬ ‫بــه ســختی قــدم برمــی داشــتیم‪.‬‬ ‫وارد ســاختمانی بــا ســلول هــای متعــدد شــدیم‪ .‬هــوای‬ ‫داخــل ســاختمان زنــدان‪ ،‬گرمــای مطبــوع و دلچســبی‬ ‫داشــت‪ .‬چنــد دقیقــه طــول کشــید تــا لــرزش بدنــم کــم‬ ‫شــد‪ .‬مــا را داخــل ســلولی بردنــد و زنجیرهــای دســت و‬ ‫پایمــان را بــاز کردنــد‪ .‬ســربازی بــا چنــد پتــو بــه دســت وارد‬ ‫شــد و بــه طــرف هرکــدام دو تــا پتــو پــرت کــرد‪ .‬وقتــی در‬ ‫ســلول بــه رویمــان بســته شــد‪ ،‬تــن ســرمازده مــان را بــا‬ ‫پتوهــا پیچاندیــم و هرکــدام در گوشــه ای کــز کردیــم‪.‬‬ ‫چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی مســکونی‬ ‫و ‪ 6‬ابــادی خالــی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیــم ‪ :‬از نظــر اقلیمــی نقــاط جنوبــی ایــن شهرســتان اقلیــم کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیم‬ ‫نیمــه مرطــوب دارد‪ .‬قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای قومیتهــای متعــددی‬ ‫مــی باشــد ‪ ،‬شــامل تــرک ‪ ،‬ترکمــن‪ ،‬بلــوچ ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬شــاهرودی ‪ ،‬ســبزواری ‪ ،‬کــرد و فــارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان‬ ‫فارســی‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪ :‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان‬ ‫رامیــان در ســال ‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد ‪ 36210‬نفــر شــهری و‬ ‫‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪ :‬در مــورد وجــه تســمیه رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد‬ ‫امــا صحیــح تریــن انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان اقوامــی بــه نــام‬ ‫ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن‬ ‫بناهــای تاریخــی عبارتنــد از‪ :‬حمــام عــروج ( دوره قاجاریــه ) ‪ ،‬کاخ شــاهی (دوره پهلــوی ) ‪ ،‬قلعــه‬ ‫میــران (دوره ساســانی) ‪ ،‬قلعــه کافــر مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل‬ ‫رامیــان‪ ،‬ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪ ،‬پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪،‬‬ ‫ملچ ارام و ‪ )...‬و چشــمه نیلبرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیر چشــمه ‪ ،‬ســرگل و ابشــارهای پشــمکی‪،‬‬ ‫شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعــه ای وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از‬ ‫گذشــته های دور تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی ســرزمین مــا داشــته اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان رامیــان بــا توجــه بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان جــدی از فرهنــگ‬ ‫و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در ایــن‬ ‫شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

روزنامه بازار کسب و کار پارس 731

شماره : 731
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

روزنامه بازار کسب و کار پارس 729

شماره : 729
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

روزنامه بازار کسب و کار پارس 728

شماره : 728
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

روزنامه بازار کسب و کار پارس 727

شماره : 727
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

روزنامه بازار کسب و کار پارس 726

شماره : 726
تاریخ : 1401/12/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

روزنامه بازار کسب و کار پارس 725

شماره : 725
تاریخ : 1401/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!