روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 547 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 547

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 547

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 547

‫شنبه‬ ‫شماره ‪44 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 21‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /11-2022/ June/ 11-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪547‬‬ ‫عشقبی پایان‬ ‫ترکمن های‪،‬دل شکسته‬ ‫تعیین حریم‪ ،‬تامین حق ابه و مدیریت مشارکتی‬ ‫راهکار احیای تاالب های گلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرا ‪ ۶۸۰‬طرح اشتغالزایی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫توسط بنیاد علوی‬ ‫از طرح های اشتغال افرین‬ ‫بانک هاحمایتکنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برای توسعه صنعت گلستان‬ ‫گنبد بهترین ظرفیت است‬ ‫‪5‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬شاه کلید‬ ‫فراموش شده رونق اقتصادی‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز پنجشنبه ‪19‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫یادداشت‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خداقوت همکار رسانه ای!‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۴‬توفیــق اشــنایی بــا بــرادران و خواهــران‬ ‫رســانه ای اســتان گلســتان نصیبــم شــد و بطــور رســمی‬ ‫در ایــن فضــا مشــغول بــکار شــدم ‪.‬‬ ‫دوســتان ســخت کــوش و بــا بصیرتــی را یافتــم کــه ‪،‬‬ ‫عمدتــا بــدون ســاز و بــرگ ‪ ،‬بــا دســت خالــی و مشــکالت‬ ‫فــراوان مشــغول کار در ایــن فضــای پــر ماجــرا هســتند ‪.‬‬ ‫ن بــا حمیــد اقــای محمدیــاری و همــکاری‬ ‫رفاقــت مــ ‬ ‫بــا روزنامــه بازارکســب وکار پــارس از ســال ‪۹۷‬‬ ‫اغــاز شــد و از نزدیــک شــاهد ســخت کوشــی‬ ‫و مجاهــدت ایــن خانــواده رســانه ای هســتم‪.‬‬ ‫تنهــا روزنامــه ای کــه بــدون وقفــه در حــال انتشــار‬ ‫اســت ‪ ،‬نــه از جانــب ارگان ‪ ،‬نهــاد ‪ ،‬اداره و تشــکیالتی‬ ‫حمایــت مــی شــود و نــه پرداخــت یارانــه مطبوعــات‬ ‫انقــدر فــراوان ‪ ،‬دســترس و ســهل الوصــول اســت کــه‬ ‫‪ ،‬بتوانــد مشــکالت یکــی از دو روزنامــه کاغــذی را بــا‬ ‫شــمارگان(تیراژ) یکــی دوهزارشــماره ای را حــل نمایــد ‪.‬‬ ‫ولی این روزنامه ‪ ،‬کماکان چاپ و منتشر می شود و عالوه‬ ‫بر این ‪ ،‬درگاه اینترنتی و انتشار غیرکاغذی خود را نیز دارد ‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ‪ ،‬چــاپ بــدون وقفــه و تعطیلــی روزنامــه‬ ‫باوجــود مشــکالت اقتصــادی اســت کــه‪ ،‬حکایــت از تعهــد‬ ‫بــه رســالت رســانه ای و عشــق بــه مــردم در همــکاران بنــده‬ ‫در ایــن روزنامــه دارد ‪.‬‬ ‫باورکنیــم ‪ ،‬فقــط تهیــه مطالــب مفیــد بــرای مــردم‪،‬‬ ‫سودمند برای مخاطبین ‪ ،‬حفظ و رعایت چارچوب های‬ ‫خــاص روزنامــه‪ ،‬همــگام بــا نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫و ارزش هــای مــورد عالقــه مــردم‪ ،‬انگیــزه و عشــق‬ ‫می خواهــد و عــاوه بــر همــه اینهــا طراحــی‪ ،‬چــاپ‪،‬‬ ‫انتشــار و مدیریــت یــک مجموعــه بــرای ایــن کار وســیع‬ ‫رســانه ای‪ ،‬پشــتوانه اقتصــادی و‪ ...‬مــی خواهــد‪.‬‬ ‫ســالروز تاســیس و راه انــدازی روزنامــه بــازار کســب‬ ‫وکار پــارس را بــه جنــاب اقــای حمیــد رضــا محمــد یــاری‪،‬‬ ‫خانــواده زحمتکــش و محترمشــان و همــه همکارانــم در‬ ‫ایــن روزنامــه وزیــن تبریــک و تهنیــت عــرض مــی کنــم‬ ‫و برایشــان دســتی گشــاده‪ ،‬رزق وســیع و موفقیــت و‬ ‫کامیابــی در ایــن عرصــه صعــب و مشــکل ارزومنــدم ‪.‬‬ ‫شــاید ایــن تبریــک و تهنیــت و یــاداوری مشــکالت ایــن‬ ‫روزنامــه بهانــه ای باشــد تــا ‪ ،‬مســئولین خــدوم و محتــرم‬ ‫مــا در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان و‬ ‫ســایرین کــه دســتی بــر اتــش دارنــد ‪ ،‬نیــم نگاهــی هــم‬ ‫بــه ایــن عزیــزان بنماینــد‪.‬‬ ‫ان شــاءالله بتوانیــم بــا کمــک هــم در رســالت عظیــم ‪-‬‬ ‫بصیــرت افزایــی بــه مــردم و ترویــج ارزش هــای اســامی‪،‬‬ ‫اخالقــی و مــورد عالقــه مــردم و ادای تکلیــف رســانه ای‬ ‫‪ -‬گامــی هرچنــد کوچــک برداریــم ‪.‬‬ ‫برای نسل نوجوان جامعه‬ ‫شهدا الگوی خوبی هستند‬ ‫اســتاد دانشــگاه و کارشــناس مســائل خانواده گفت‪:‬‬ ‫نســل گذشــته‪ ،‬شــهدا قهرمانــان زندگــی انهــا بــوده و‬ ‫بــه پشــتوانه ایــن الگوپذیــری اســیبی ندیدنــد ولــی‬ ‫متاســفانه در زمــان حاضــر نســل نوجــوان جامعــه‬ ‫دستشــان از قهرمــان خالــی اســت‪.‬‬ ‫مهدیــه لــواف در همایــش دســت در دســت نوجــوان‬ ‫در ســالن همایــش والیــت اداره کل ســازمان تبلیغات‬ ‫اســتان گلســتان افــزود‪ :‬بــه یقیــن دختــران نوجــوان‬ ‫کــه در زندگــی خــود قهرمــان داشــته کمتــر متحمــل‬ ‫اســیب هــای اجتماعــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬مادرانــی کــه دغدغــه تربیــت فرزنــدان‬ ‫دختــر خــود را دارنــد بایــد راه هــای ارتبــاط موثر بــا نوجوانان‬ ‫را یــاد گرفتــه و در عمــل بــه ان مهــارت هــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پــدران اولیــن اســطوره قهرمانــی و منجــی‬ ‫نجــات دهنــده زندگــی نســل نوجوانــان دختــر هســتند‪.‬‬ ‫لــواف خاطرنشــان کــرد‪ :‬ورود بــه دوران بلــوغ بــا چهــار‬ ‫بحران هویت‪ ،‬جســمی‪ ،‬شــخصیت و اســتقالل همراه‬ ‫اســت و بــا ورود بــه دوران نوجوانــی تفکــر عینــی انهــا بــه‬ ‫انتزاعــی تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه یــاداور شــد‪ :‬نوجوانــان دختــر بــا‬ ‫فرضیــه ســازی‪ ،‬تفکــر نقــاد‪ ،‬ارمانگرایــی‪ ،‬خودمحوری‪،‬‬ ‫احســاس شکســت ناپذیــری و تفکــر خالقــان همــراه‬ ‫هســتند و والدیــن در ایــن مرحلــه بایــد رفیــق‪ ،‬دوســت‬ ‫و یــاور فرزندانشــان باشــند و بــه انهــا بهــا دهنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در نتیجــه تغییــر و تحــوالت از دوره‬ ‫کودکــی بــه نوجوانــی افســرده‪ ،‬ســاکت و گاهــی پرحرفــی‬ ‫مــی شــوند و اضطــراب ‪ ،‬تــرس از شکست‪،‬خشــم و‬ ‫کمبــود اعتمــاد بــه نفــس برخــی از نشــانه هــای دوره‬ ‫نوجوانــی اســت و حریــم خصوصــی زیــر ‪ ۱۸‬ســال معنــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬والدیــن اجــازه ندهنــد که بیشــتر از لحظه ای تنها‬ ‫بماننــد و همیشــه بــرای ورود بــه اتــاق نوجوانانتــان بهانــه‬ ‫ای داشــته باشــید‪.‬‬ ‫لــواف افــزود‪ :‬عامــل تنهایــی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬دسترســی ازاد به‬ ‫اینترنــت و انــرژی زیــاد چهــار عاملــی بــوده کــه در کنــار‬ ‫هــم فرزنــدان را بــه انحــراف جنســی مبتــا مــی کنــد و‬ ‫بایــد والدیــن هوشــمندانه از ایــن مــوارد جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش شــماری از نوجوانــان دختــر و والدیــن‬ ‫انهــا و کارشناســان حــوزه خانــواده حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت ‪ ۳۶۲‬هــزار دانــش‬ ‫امــوز دارد کــه تحصیــل ایــن شــمار در ‪ ۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مدرســه بــر عهــده ‪ ۲۳‬هــزار فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫عشق به نام زیبای رضا‬ ‫بــه عشــق ســلطان طــوس نــام زیبــای رضــا را برایــش‬ ‫انتخــاب کردیــم‪ ،‬بــه او می گوییــم کــه بعــد از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫زندگــی مشــترک بــا وجــود تمــام درمان هــا و پیگیری هــا‬ ‫صاحــب اوالد نمی شــدیم و در اوج نــا امیــدی و بــه توصیــه‬ ‫مادربزرگــم کــه گفــت بــه پابــوس قــزل امــام برویــد کــه‬ ‫درمــان همــان جاســت‪.‬‬ ‫عشق بی پایان‬ ‫ترکمن های‪،‬دل شکسته‬ ‫سرویس فرهنگی ‪ -‬علی قاسمعلی‬ ‫ارادت و دلدادگــی بــه علــی بــن موســی الرضــا(ع) و ســخاوت‬ ‫ثامــن الحــج منحصــر بــه قــوم و مذهــب خاصی نیســت‪ ،‬مشــکل‬ ‫گشــایی ایــن امــام همــام ســبب شــده تــا ترکمن هــای گلســتان‬ ‫هــم عاشــقانه تــر از هــر قــوم دیگــری «قــزل امــام» را ارج نهــاده‬ ‫و خــاک ســرای مقــدس طــوس را توتیــای چشمانشــان کننــد‪.‬‬ ‫گل تــاج بــی بــی فرزنــدش را در اغــوش مــی فشــارد و در کنــار‬ ‫حــاج بــردی روی صندلــی قرمــز رنــگ اتوبــوس مــی نشــیند‪،‬‬ ‫مســافران یکــی پــس از دیگــری مــی اینــد و صندلــی هــای خالــی‬ ‫پــر مــی شــود و اتوبــوس پــس از یــک بــوق گوش خــراش پایانــه‬ ‫مســافربری را تــرک و رو بــه مشــرق حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫راه طوالنــی اســت و فضــای محــدود و بســته اتوبــوس فرصــت‬ ‫بازی گوشــی و شــیطنت را از رضــا مــی گیــرد‪ ،‬همچنــان کــه در‬ ‫اغــوش ورجــه و ورجــه می کنــد بــه مســافر صندلــی کنــاری لبخنــد‬ ‫میزنــد‪ ،‬خنــده هایــی کــه هــر چنــد تکــراری بــه نظــر مــی رســد امــا‬ ‫دل گل تــاج بــی بــی و حــاج بــردی از ایــن خنــده هــا غــش م ـی رود‪.‬‬ ‫بــه نزدیکــی هــای جنــگل گلســتان کــه مــی رســند کــودک مــی‬ ‫خوابــد حــاج بــردی پارچــه ابریشــمی را از کیــف خــارج مــی کنــد‪،‬‬ ‫گل تــاج بــی بــی ان را روی رضــا مــی انــدازد کودک ارام و معصومانه‬ ‫در خــواب اســت‪ ،‬نیمــه هــای شــب شــده اســت و حــاج بــردی دیــده‬ ‫بــر هــم مــی نهــد تــا ســاعتی بخوابــد گلتــاج بــی بــی اما دیــده بر هم‬ ‫نمــی زنــد منتظــر رســیدن بــه مقصــد اســت‪.‬‬ ‫احســاس مــی کنــد ایــن راه طوالنــی تمــام نمــی شــود‪ ،‬بیشــتر‬ ‫از ایــن تــوان انتظــار کشــیدن را نــدارد پلــک هایــش را روی هــم‬ ‫می گــذارد بلکــه ایــن مســیر طوالنــی انتظــار کمتــر بــه چشــم بیایــد‪.‬‬ ‫امــا مگــر ایــن اشــتیاق و ذوق زائــد الوصــف مجــال خــواب‬ ‫می دهــد اتوبــوس در گــرگ و میــش بامــدادان بــه مقصــد‬ ‫می رســد و مســافران یکــی یکــی پیــاده مــی شــوند‪ ،‬چندیــن‬ ‫نفــر بــه ســمت مســافران اتوبــوس مــی اینــد و مــی گوینــد‬ ‫اقــا ســوئیت یــا اتــاق مــی خواهــی در خدمتیــم‬ ‫بفرماییــد‪.‬‬ ‫حــاج بــردی بــا همــان لهجــه شــیرین ترکمنــی‬ ‫می گویــد ممنــون اقــا مــا االن بایــد بــه قرارمــان‬ ‫برســیم فرصــت نداریــم بــه انــدازه کافــی دیــر کــرده‬ ‫ایــم‪ ،‬ســوار تاکســی مــی شــوند و راه می افتنــد از‬ ‫دور وقتــی در روشــنایی نصفــه و نیمــه صبــح گنبــد‬ ‫طالیــی و نورانــی امــام رضــا (ع) را مــی بینــد اشــک‬ ‫از چشــمان زن و شــوهر ســرازیر مــی شــود و بــر‬ ‫گونــه هایشــان مــی غلتــد‪.‬‬ ‫رضــا بــا تعجــب بــه چشــمان اشــکبار انهــا نــگاه مــی‬ ‫کنــد و بــا دســتان کوچکــش اشــک از صــورت پــدر و‬ ‫مــادر پــاک مــی کنــد و دســتانش را دور گــردن پــدر‬ ‫حلقــه مــی کنــد‪ ،‬پیــاده مــی شــوند بــه ســمت بــاب‬ ‫الجــواد حرکــت مــی کننــد از دربــی کــه بــه نــام میــوه‬ ‫دل حضــرت رضــا(ع) مزیــن اســت وارد می شــوند تــا‬ ‫میــوه دل خــود را بــه پابــوس ســلطان طــوس ببرنــد‪.‬‬ ‫وارد کــه می شــوند گویــی کــه بــه دلــدار رســیده باشــند گامهــای‬ ‫خــود را تنــد تنــد مــی کننــد و بــه ســمت حــرم می رونــد‪ ،‬در همــان‬ ‫مســیر کــه بــه ســوی حــرم مــی رود حــاج بــردی بــا زبــان ترکمنــی‬ ‫شــعر معــروف مختومقلــی بنــام بخشــله بیزنــی (ببخــش مــا را)‬ ‫را زمزمــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫دنکــه شــار یانینــده بیــر بــی کمالــم ‪ -‬عاشــقام مجنونــام‬ ‫شکســته حالــم‬ ‫سینه خراسان زواری عالم ‪ -‬یا امام رضا یه بخشله بیزنی‬ ‫ترجمه‪:‬‬ ‫در میــان ایــن بــزرگان مــن بــی کمالــم ‪ -‬عاشــقم مجنونــم‬ ‫شکســته حالــم‬ ‫قلــب خراســان و قلــب زوار جهــان کــه امــام رضاســت ‪ -‬ای‬ ‫پــروردگار مــا را بــه خاطــر امــام رضــا ببخــش‬ ‫حــاج بــردی ادامــه داد ‪ :‬اقــا رضــا جــان امدیــم اقــا ‪ ،‬رضــای‬ ‫خــود را اورده ایــم‪،‬‬ ‫ممنونیــم کــه در نوبــت قبــل مــا را دســت خالــی برنگردانــده ای‪،‬‬ ‫اقاجــان زندگیمــان گــرم شــده از برکــت مهــر و لطــف شــما‬ ‫اقاجــان‪ ،‬مــا رضــای خــود را هــم اورده ایــم طبــق قولــی کــه داده‬ ‫بودیــم بــا رضــا بــه پابــوس رضــا امــده ایــم‪.‬‬ ‫به حرم می رسند کفش ها را به کفشداری تحویل می دهند‪.‬‬ ‫گلتــاج بــی بــی رضــا را در بغــل مــی گیــرد و روبــروی حــرم‬ ‫می ا یســتد ‪.‬‬ ‫اشــک همچنــان ســاکن چشــمانش اســت اشــک شــوق‪ ،‬نفــس‬ ‫عمیقــی حاکــی از رضایــت مــی کشــد مــی گویــد ممنــون ضامــن‬ ‫اهــو‪ ،‬ممنــون کــه ضامــن ماهــم شــدی ‪،‬تــو خورشــید قلــب مــا‬ ‫هســتی ‪،‬مــا رضایمــان را اورده ام بــه پابوســت‪ ،‬ببخــش اقــا جــان‬ ‫کــه دیــر کردیــم وعــده داده بودیــم کــه هرســال بیاییــم امــا ایــن‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا مانــع مــا مــی شــد و نمی توانســتیم ســر‬ ‫قولــی کــه داده بودیــم بمانیــم‪.‬‬ ‫امــا حتمــا ًخودتــان خــوب مــی دانیــد کــه مــا هرگــز فرامــوش‬ ‫اجرا ‪ ۶۸۰‬طرح اشتغالزایی در‬ ‫خراسان شمالی توسط بنیاد علوی‬ ‫نکردیــم و نخواهیــم کــرد قرارمــان را کــه در ســالروز تولدتــان همراه‬ ‫فرزندمــان بــرای عــرض ادب و ارادت خدمــت برســیم و ایــن عهــد را‬ ‫وقتــی رضایمــان بزرگتــر شــد بــه او مــی گویــم کــه از کــرم و بزرگــی‬ ‫شماســت کــه او پــا بــه ایــن جهــان گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه عشــق ســلطان طــوس نــام زیبــای رضــا را برایــش انتخــاب‬ ‫کردیــم‪ ،‬بــه او می گوییــم کــه بعــد از ‪ ۱۵‬ســال زندگــی مشــترک بــا‬ ‫وجــود تمــام درمان هــا و پیگیری هــا صاحــب اوالد نمی شــدیم و‬ ‫در اوج نــا امیــدی و بــه توصیــه مادربزرگــم کــه گفــت بــه پابــوس‬ ‫قــزل امــام برویــد کــه درمــان همــان جاســت‪.‬‬ ‫مــا بــه درگاهــت بــرای عــرض خواهــش امدیــم و تو چــه مهربان‬ ‫ســلطانی هســتی کــه کســی دســت خالــی از بارگاهــت خــارج‬ ‫نمــی شــود‪ ،‬ممنونــم امــام رضــا جــان کــه راضــی مــان کــردی بــه‬ ‫لطــف و کرمــت‪.‬‬ ‫از داخــل کیفــش گندمــی را کــه حاصــل کشــاورزی و محصــول‬ ‫امســال زمیــن انهــا بــود خــارج مــی کنــد ان را روی زمیــن مــی‬ ‫پاشــد دســته کبوتــر پــرواز مــی کننــد بــه ســمت گنبــد طالیــی رنگ و‬ ‫گروهــی دیگــر بــر زمیــن می نشــینند و دانــه بــر مــی چیننــد گل تــاج‬ ‫بــی بــی چشــمانش را مــی بنــدد‪ ،‬دعــا مــی کنــد خدایــا بــه حرمــت‬ ‫قــزل امــام کســی را دســت خالــی از اینجــا برنگــردان‪.‬‬ ‫روایــت خانــواده حــاج بــردی و رضــا یکــی از هــزاران لطــف و‬ ‫کــرم ســلطان طــوس بــه پابوســان اســتانش اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه اهــل ســنت گمیشــان گفــت‪ :‬حــدود پنــج میلیــون‬ ‫ترکمــن در کشــور ترکمنســتان و ســایر مناطــق از جملــه ایــران‬ ‫بســر مــی برنــد و عشــق ویــژه ای نســبت بــه قــزل امــام دارنــد‪.‬‬ ‫امــان گلــدی اخونــد حنفــی افــزود‪ :‬اســاس ارادت ایــن قــوم بــه‬ ‫امــام هشــتم (ع) از انجــا ناشــی مــی شــود کــه امــام ابوحنیفــه‬ ‫نعمــان بــن ثابــت پایــه گــذار مذهــب حنفــی از شــاگردان امــام‬ ‫جعفــر صــادق(ع) کــه از اجــداد امــام رضــا (ع) بــود و ترکمــن هــا‬ ‫ارادت ویــژه ای نســبت بــه وی دارنــد و ایــن ارادت باعــث شــد تــا‬ ‫بــه امــام رضــا (ع) نیــز عشــق ورزیــده و رهــرو ایشــان باشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ترکمــن هــا همــواره بــه قــزل امــام توســل مــی‬ ‫جوینــد و هــر ســال بــه زیــارت ایشــان می رونــد‪ ،‬ترکمن هــا از هــر فرصتــی‬ ‫برای ســفر به مشــهد مقدس برای پابوســی امام رضا(ع) ســفر می کنند‬ ‫کــه ایــن امــر نشــان دهنــده عالقــه وافــر بــه ایــن امــام همــام اســت‪.‬‬ ‫حنفــی یــاداور شــد‪ :‬بهتریــن مکانــی کــه ترکمن هــا پــس از‬ ‫برگــزاری اییــن هــای خــود بــه ان ســفر مــی کننــد‪ ،‬بــارگاه امــام‬ ‫رضــا (ع) و پابوســی ایــن حضــرت اســت‪.‬‬ ‫ایــن روحانــی اهــل ســنت اســتان گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫زوج هــای جــوان ترکمــن پــس از جشــن ازدواج بــرای مــاه عســل‬ ‫یــا « ثــق مــاغ» بــه زیــارت بــارگاه قــزل امــام ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬همزمــان بــا دهــه کرامــت و ســالروز والدت‬ ‫هشــتمین اختــر تابنــاک اســمان امامــت و والدت در مناطــق‬ ‫مختلــف گلســتان از جملــه مناطــق ترکمــن نشــین جشــن شــادی‬ ‫و مراســم مختلفــی برپاشــده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان نیــز هماننــد دیگــر مناطــق کشــور در ســالروز تولــد ایــن‬ ‫خورشــید والیــت‪ ،‬غــرق در ســرور و شــادی اســت و جشــن هــای‬ ‫دهــه کرامــت در مناطــق مختلــف اســتان برگــزار شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫نماینــده بنیــاد علــوی در خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن بنیــاد از ابتــدای ســال گذشــته تاکنــون ‪ ۶۸۰‬طــرح‬ ‫اشــتغال زایی بــا اعتبــار ‪ ۴۸۰‬میلیــارد ریــال بــا پرداخــت تســهیالت کم بهــره در مناطــق شــهری و روســتایی‬ ‫اســتان اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫غالمرضــا رمضانیــان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن تســهیالت اشــتغالزایی در حــوزه خدمــات‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و‬ ‫صنایــع تبدیلــی توزیــع شــد و زمینــه اشــتغال حــدود ســه هــزار نفــر را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن تســهیالت بــا ســود چهــار درصــد و بازپرداخت پنج تا هفت ســال در حــوزه دامداری‪،‬‬ ‫خرید علوفه‪ ،‬ســرمایه در گردش دام‪ ،‬تولید پوشــاک‪ ،‬گلخانه‪ ،‬زنبور عســل و دام ســبک پرداخت شــد‪.‬‬ ‫نماینــده بنیــاد علــوی در خراســان شــمالی افــزود‪ :‬مانــه و ســملقان در ایــن اســتان بعنــوان شــهر پایلــوت‬ ‫توانمندســازی بنیــاد مســتضعفان معرفــی شــده اســت و بســیاری از ایــن طــرح هــای اشــتغالزایی در ایــن‬ ‫شهرســتان اجــرا مــی شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه طــرح هــای مهــم و درامــدزا از ســایر نقــاط اســتان نیــز در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی بــا هــدف توانمندســازی در بخش هــای اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬عمــران و اشــتغال فعــال اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بنیــاد علــوی اکنــون در حــوزه هــای‬ ‫عمرانــی و زیرســاختی ماننــد احــداث جــاده‪ ،‬ابیــاری نویــن‪ ،‬بنــد پالســتیکی و درمانگاه در شهرســتان پایلوت‬ ‫مانــه و ســملقان فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬بنیــاد مســتضضعفان در حــوزه هــای فرهنگــی بــا برگــزاری کالس هــای مشــاوره خانــواده‪،‬‬ ‫مراســم مذهبی و اهدای جهیزیه و در حوزه ســامت نیز تجهیز بیمارســتان و ارائه بســته های معیشــتی‬ ‫بــه مــادران بــاردار و شــیرده در شهرســتان مانــه و ســملقان نقــش ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مانــه و ســملقان پــس از شهرســتان های قلعــه گنــج در اســتان کرمــان‪ ،‬لنــده در کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمــد و چالــداران در اذربایجــان غربــی‪ ،‬چهارمیــن شهرســتانی اســت کــه عرصــه حضــور فعالیــت هــای‬ ‫بنیــاد علــوی شــده اســت‪.‬‬ ‫مرکز شهرستان ‪ ۱۱۰‬هزار نفری مانه وسملقان در ‪ ۴۵‬کیلومتری غرب بجنورد واقع است‪.‬‬ ‫این شهرستان ‪ ۱۳۴‬روستا و ابادی دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۱۰‬هزار نفری مانه و ســملقان در ‪ ۴۵‬کیلومتری غرب بجنورد مرکز اســتان خراســان شــمالی‬ ‫واقع اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫طرح ابرسانی به شهرستان کالله‬ ‫اجرای کامل طرح ابرسانی به کالله ‪ ۲۲۰‬لیتر بر ثانیه به شبکه شرب این شهرستان اضافه می کند‪.‬‬ ‫نماینده طرح ابرسانی به شهرستان کالله گفت‪:‬اجرای کامل طرح ابرسانی به کالله ‪ ۲۲۰‬لیتر بر ثانیه به شبکه شرب این شهرستان اضافه می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل ازروابــط عمومــی شــرکت اب منطقــه ای گلســتان‪ ،‬مهنــدس احمــد پارســایی راد گفت‪ :‬هــدف از اجرای طرح ابرســانی‬ ‫بــه شــهر کاللــه‪ ،‬تامیــن اب شــرب شــهر کاللــه بــرای افــق ســال ‪ 1415‬بــرای جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 70‬هــزار نفر اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه امنیت سایبری‬ ‫کسب و کارها را ارتقا دهیم؟‬ ‫پدیده ریزگردها نتیجه‬ ‫خشک شدن تاالب ها‬ ‫کاهــش نــور دریافتــی گیاهــان و کیفیــت و کمیــت‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اخــال در تنفــس انســان و ســایر‬ ‫جانــوران و افزایــش هزینه هــای ســامت عمومــی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫منفــی بــر اکوسیســتم ها مرتعــی و جنگلــی مناطق حاشــیه‬ ‫و مهاجــرت و تعطیلــی صنایــع از جملــه اســیب های ناشــی‬ ‫از ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫تعیین حریم‪ ،‬تامین حق ابه‬ ‫و مدیریت مشارکتی راهکار‬ ‫احیای تاالب های گلستان‬ ‫تعییــن و تثبیــت حــد وســط و حریــم‪ ،‬تامیــن حق ابــه و در‬ ‫نهایــت مدیریــت مشــارکتی بــا همــکاری جوامــع محلــی‬ ‫مهمتریــن راهــکار در شــرایط کنونــی بــرای کمــک بــه احیــای‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان و جلوگیــری از خشــک شــدن‬ ‫انهــا بــه طــور کامــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تــاالب بــه مناطــق پســت باتالقــی‪،‬‬ ‫ابگیرهــای طبیعــی یــا مصنوعــی‪ ،‬دائمــی یــا موقــت دارای اب ســاکن یــا‬ ‫جاری‪ ،‬شــیرین و نیم شــور و همچنین دارای اب های دریایی که عمق‬ ‫ان هــا در حالــت جــزر کامــل ‪ ۶‬متــر بیشــتر نباشــد اطــاق می شــود‪.‬‬ ‫امــروزه فقــدان اطالعــات و شــناخت کافــی از عواقــب بهره بــرداری‬ ‫بــی رویــه و دخالت هــای انســانی غیــر مســووالنه از یــک ســو و عــدم‬ ‫وجــود دســتورالعمل های شــفاف و ضوابــط مشــخص از ســوی‬ ‫دیگــر باعــث شــده تــا هــر روز کــه می گــذرد بــر میــزان صدمــات‬ ‫وارده بــر تاالب هــا افــزوده شــده و در نهایــت ایــن نظام هــای حیــات‬ ‫بخــش مطلوبیــت زیســتگاهی خــود را از دســت دهنــد‪.‬‬ ‫بهــره برداری هــای مختلــف از منابــع ابــی در ســطح حوضه هــای‬ ‫ابخیــز بــه شــکل های متفــاوت از اب هــای ســطحی و زیــر زمینــی‬ ‫صــورت می پذیــرد کــه بــه طبــع بــر رژیــم ابــی حوضــه و همچنیــن‬ ‫تاالب هــا تاثیــر می گــذارد و بخشــی از فرایندهــای اجــرای طرح های‬ ‫توســعه منابــع اب دارای اثــرات زیســت محیطــی متعــددی اســت‬ ‫کــه تغییــر الگــوی جریــان طبیعــی رودخانه هــا و کاهــش اب هــای‬ ‫ســطحی پاییــن دســت از جملــه مهمتریــن انهاســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار و اطالعــات موجــود ‪ ۲۵۰‬تــاالب در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه از ایــن میــان ‪ ۲۶‬تــاالب بــا مســاحت حــدود ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــون هکتــار کــه االگل‪ ،‬المــاگل‪ ،‬اج ـی گل و گمیشــان واقــع‬ ‫در اســتان گلســتان از جملــه ان هــا محســوب می شــود عضــو‬ ‫کنوانســیون رامســر هســتند‪.‬‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاالب ‬ ‫اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار‬ ‫در نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان و در بخــش داشــلی بــرون‬ ‫گنبــد واقــع شــدند و تامیــن اب انهــا از طریــق ســیالب های فصلــی‬ ‫رودخانــه مــرزی اتــرک اســت و تــاالب گمیشــان هــم در زمــره‬ ‫تاالب هــای ســاحلی ‪ -‬دریایــی و بــه عنــوان یــک تــاالب حاشــیه ای و‬ ‫بیــن المللــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر قــرار گرفتــه کــه بــه طــور‬ ‫مســتقیم تحــت تاثیــر نوســانات اب دریــای خــزر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬خاک هــای محــدوده ایــن تاالب هــا متعلــق‬ ‫بــه دوران چهــارم زمیــن شناســی و از اراضــی پســت محســوب‬ ‫می شــود کــه مــواد اولیــه ان را ســنگ اهــک‪ ،‬ماســه و شیســت‬ ‫تشــکیل می دهــد و دارای اب و هــوای مدیترانه ایــی گــرم و‬ ‫تابســتان های خشــک و گــرم و زمســتان های مالیــم اســت‪.‬‬ ‫بررســی وضعیــت تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان شــامل االگل‪،‬‬ ‫اج ـی گل و المــاگل و گمیشــان حاکــی از ان اســت کــه میــزان حجــم‬ ‫اب موجــود در ایــن منابــع ابــی بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی و کاهــش‬ ‫بارندگی هــا در کنــار عوامــل مختلــف انســانی ماننــد برداشــت بــی رویه‬ ‫و تخصیــص نــدادن بــه موقــع حق ابــه بــه کمتریــن ســطح خود رســیده‬ ‫و ادامــه ایــن رونــد خشکســالی گســترده و بــه دنبــال ان گســترش‬ ‫پدیــده گــرد و غبــار در شــمال ایــن اســتان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در نشســت علمــی بــا عنــوان «احیــا‪ ،‬حفاظــت و مدیریــت‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی گلســتان» کــه در محــل دانشــگاه‬ ‫گنبدکاووس برگزار شــد مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان و‬ ‫برخــی از اســتادان دانشــگاه بــه تشــریح چالش هــای حاکــم بــر ایــن‬ ‫منابــع ابــی پرداختــه و راهکارهایــی را هــم ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محمــد فرهنگــی اســتاد دانشــگاه گنبــدکاووس‪ ،‬تبدیــل‬ ‫تاالب هــا بــه زمین هــای کشــاورزی‪ ،‬ورود فاضالب هــای شــهری‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعتــی بــه تاالب هــا‪ ،‬ورود انــواع ســموم کشــاورزی‪،‬‬ ‫برداشــت مــواد توربــی از تاالب هــا‪ ،‬اســتفاده مکــرر اقتصــادی نظیــر‬ ‫اســتخراج نمــک‪ ،‬مــواد معدنــی و پــرورش ابزیــان‪ ،‬تغییــر مســیر‬ ‫ابراهه هــا کــه بــا پمپــاژ اب هــای زیرزمینــی نواحــی مجــاور ایجــاد‬ ‫شــد‪ ،‬کنتــرل اب رودخانه هــا‪ ،‬تبدیــل اراضــی حاشــیه بــه مرتــع‪،‬‬ ‫زهکشـی های کشــاورزی از اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان‬ ‫در خــواص فیزیکــی و شــیمیایی اب‪ ،‬از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی‬ ‫بــرای مصــارف محلــی‪ ،‬چــرای بــی رویــه دام و تصــرف غیرمجــاز اراضــی‬ ‫از مهمتریــن عوامــل انســانی تهدیــد کننــده تاالب هــای اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن عــدم ارتقــای اگاهی هــای عمومــی در ارتبــاط بــا‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی و دانــش زیســت محیطــی جوامــع محلــی‬ ‫حاشــیه تــاالب‪ ،‬صــدور مجــوز شــکار بیــش از حــد ظرفیــت‪ ،‬توســعه‬ ‫بــی ضابطــه ابــزی پــروری‪ ،‬عــدم اختصــاص حــق ابــه مــورد نیــاز‬ ‫تاالب هــا و از بیــن رفتــن فرصت هــای پژوهــش و مطالعــه در ایــن‬ ‫حــوزه را از دیگــر عوامــل انســانی و ورود رســوبات بــه تاالب هــا‪،‬‬ ‫تشــدید فرســایش خــاک و تغییــرات اب و هوایــی ناشــی از کاهــش‬ ‫بارندگی هــا را از عوامــل طبیعــی تهدیــد تاالب هــای اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬تغییــرات اب و هوایــی باعــث‬ ‫کاهــش وســعت زیســتگاه های حیــات وحــش‪ ،‬کیفیــت زیســتگا ه و‬ ‫تغییــر در چرخه هــای اکولوژیکــی‪ ،‬کاهش مهاجــرت پرندگان مهاجر‬ ‫ابــزی و کنــار ابــزی و افزایــش افــت و بیماری هــا و شــکل گیری پدیــده‬ ‫ریزگردهــا می شــود‪.‬‬ ‫پدیده ریزگردها نتیجه خشک شدن تاالب ها‬ ‫فرهنگــی پدیــده ریزگردهــا را نتیجــه خشــک شــدن تاالب هــا‬ ‫دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬کاهــش نــور دریافتــی گیاهــان و کیفیــت‬ ‫و کمیــت محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اخــال در تنفــس انســان و ســایر‬ ‫جانــوران و افزایــش هزینه هــای ســامت عمومــی‪ ،‬تاثیــر منفــی‬ ‫بــر اکوسیســتم ها مرتعــی و جنگلــی مناطــق حاشــیه و مهاجــرت‬ ‫و تعطیلــی صنایــع از جملــه اســیب های ناشــی از ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫وی راهــکار پیشــگیری از وقــوع ایــن مــوارد را نجــات تاالب هــا با تعیین‬ ‫حق ابــه اکولوژیــک اعــام و بیــان کــرد‪ :‬بنابــر گزارشــات موجــود ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب اب از تاالب هــای گنبــدکاووس‬ ‫بــرای ابزی پــروری مناطــق پاییــن دســت در شهرســتان اق قال رهاســازی‬ ‫و بخــش قابــل توجهــی از حجــم اب تخلیــه شــد و امســال هــم ســهمی‬ ‫از ‪ ۲‬ســیالب ناشــی از بارندگی هــا بــه ایــن تاالب هــا اختصــاص نیافــت‬ ‫کــه نتیجــه ان شــکل گیری وضعیــت فعلــی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلســتان در این نشســت علمی‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از موضوعاتــی کــه چنــد ســالی اســت اســتان را درگیــر‬ ‫کــرده و هــر چقــدر هــم کــه پیــش می رویــم ایــن درگیــری بیشــتر‬ ‫می شــود پدیــده گــرد و غبــار اســت‪.‬‬ ‫احیای تاالب ها موثر در پیشگیری از پدیده گرد و غبار‬ ‫محمدرضــا کنعانــی گــرد و غبــار را یکــی از چالش هــای اصلــی‬ ‫زیســت محیطــی گلســتان دانســت و بــا تاکیــد بــر تاثیــر خشــک‬ ‫شــدن تاالب هــا در شــکل گیری ایــن پدیــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫تاالب هــا را حفــظ و احیــا کنیــم چراکــه تاثیــر مســتقیمی بــر‬ ‫پیشــگیری و مدیریــت گــرد و غبــار دارنــد‪.‬‬ ‫وی منشــا پدیــده گــرد و غبــار در گلســتان را داخلــی و خارجــی‬ ‫برشــمرد و اظهارداشــت‪ :‬منشــا خارجــی ایــن پدیــده در شــمال‬ ‫شــرق کشــور صحــرای قــره قــوم ترکمنســتان اســت کــه بخــش‬ ‫عمــده گــرد و غبــار اســتان متاثــر از ان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬پهنه هــای‬ ‫تحــت تاثیــر فرســایش بــادی‪ ،‬کانــون داخلــی شــکل گیری پدیــده گــرد‬ ‫و غبار هســتند که ســه هزار هکتار از شهرســتان گمیشــان که تاالب‬ ‫بیــن المللــی گمیشــان را هم شــامل می شــود از جملــه محدوده های‬ ‫با شــدت غبارخیزی اســت و در گنبدکاووس هم به دلیل همجواری‬ ‫بــا تاالب هــای بیــن المللــی کانــون گــرد و غبــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫کنعانــی بیــان کــرد‪ :‬مجموعــه تاالب هــای االگل‪ ،‬المــاگل و‬ ‫اجـی گل کــه در گنبــدکاووش واقــع شــده در کنــار تــاالب گمیشــان‬ ‫و خلیــج گــرگان در شــرایط بحــران قــرار گرفتنــد و تــاالب اینچــه هــم‬ ‫بــه دلیــل مداخــات انســانی و فعالیــت واحدهــای اســتحصال و‬ ‫فــراوری یــد در شــرایط فــوق بحرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫تثبیــت حــد وســط و حریــم‪ ،‬تامیــن حق ابــه و مدیریــت مشــارکتی‬ ‫راهــکار احیــای تاالب هــا‬ ‫کنعانــی بحــث تعییــن و تثبیــت حــد وســط و حریــم تــاالب را از‬ ‫مهمتریــن نــکات احیــای تاالب هــای اســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫تعریفــی در قانــون بــرای وزارت نیــرو مشــخص شــده تــا بــر ایــن‬ ‫اســاس حــد وســط و حریــم تاالب هــا را مطالعــه و تثبیــت کنــد تــا‬ ‫از هــر گونــه تصــرف و تغییرکاربــری غیــر مجــاز جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان افــزود‪ :‬در اســتان حــد‬ ‫وســط و حریــم مجموعــه تاالب هــای االگل‪ ،‬المــاگل و اجــی گل‬ ‫توســط شــرکت اب منطق ـه ای مشــخص و در عرصــه هــم نشــانه‬ ‫گــذاری شــده کــه کمــک بســیار خوبــی بــه همــکاران محیــط زیســت‬ ‫بــرای جلوگیــری از هــر گونــه تصــرف و تغییرکاربــری اســت‪.‬‬ ‫کنعانی اضافه کرد‪ :‬در رابطه با ‪ ۲‬تاالب گمیشــان و خلیج گرگان‬ ‫ایــن تعییــن حــد وســط هنــوز اتفــاق نیفتــاده و تغییــر کاربری هــا‬ ‫و تصرفاتــی کــه می بینیــد بــه همیــن دلیــل اســت و بــرای تــاالب‬ ‫اینچــه هــم بــا وجــود پیگیری هــای صــورت گرفتــه ایــن موضــوع‬ ‫اتفــاق نیفتــاده اســت کــه بایــد مــورد پیگیــری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت مکلــف اســت حق ابــه زیســت محیطــی تاالب هــا را‬ ‫مطالعــه کنــد و وزارت نیــرو بــر ایــن اســاس‪ ،‬حق ابــه را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫وی یکــی از مهمتریــن چالش هــای پیــش روی محیــط زیســت را‬ ‫تامیــن حــق ابــه زیســت محیطــی تاالب هــا دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــا وجــود تمــام پیگیری هایــی کــه در حــال انجــام اســت نتوانســتیم‬ ‫حــق ابــه را بــرای مجموعــه ایــن ســه تــاالب تامیــن کنیــم و‬ ‫پیگیری هایــی را هــم ســمن های شهرســتان و اســتان مطالبه گــری‬ ‫کردنــد امــا حق ابــه زیســت محیطــی تاالب هــا تامیــن نشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان افــزود‪ :‬در رابطــه‬ ‫بــا تــاالب بیــن المللــی گمیشــان و خلیــج گــرگان هــم مطالعــه‬ ‫حق ابــه زیســت محیطــی انجــام و بــه وزارت نیــرو ابــاغ شــد‬ ‫امــا بــه دلیــل مشــابه تاالب هــای گنبــدکاووس حق ابــه زیســت‬ ‫محیطــی مــورد نظــر تامیــن نشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس پیگیری هــای انجــام شــده در بحــث‬ ‫تاالب هــای ســه گانه برنامــه مدیریــت زیســت بومــی بــا هــدف‬ ‫مدیریــت مشــارکتی تدویــن شــده و االن بیــش از یــک ســال اســت‬ ‫کــه کارگــروه شهرســتانی ان شــکل گرفتــه و جوامــع محلــی در کنــار‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در مدیریــت تاالب هــا مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی برخــی از تاالب هــا ماننــد خلیــج‬ ‫گــرگان و تــاالب میانکالــه‪ ،‬گفــت‪ :‬بحــث تدویــن طــرح جامــع احیای‬ ‫تــاالب میانکالــه و خلیــج گــرگان در دســتورکار قــرار گرفــت و در‬ ‫ســتاد ملــی هماهنگــی مدیریــت تاالب هــای کشــور تصویــب شــد‬ ‫و برنامــه ایــن بــود تــا بــا یــک اعتبــار مشــخص بــرای جلوگیــری از‬ ‫خشــک شــدن و افزایــش شــوری‪ ،‬جلوگیــری از افزایش بــار الودگی‬ ‫و تخریــب و تصــرف اراضــی اقدامــات الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد امــا متاســفانه‬ ‫اقــدام اجرایــی خاصــی در راســتای ان تــا بــه امــروز اتفــاق نیفتــاده‬ ‫و دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط برنامه هــا را انگونــه کــه بایــد اجــرا‬ ‫ل ان راهــم عــدم تامیــن اعتبــار برشــمردند‪.‬‬ ‫نکردنــد و دلیـ ‬ ‫اختصــاص چهــار هــزار و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال بــرای احیــای تــاالب‬ ‫گمیشــان‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت گلســتان گفــت‪ :‬بحــث احیــای‬ ‫تــاالب گمیشــان در دســتورکار اداره کل قــرار گرفــت و مطالعــات در‬ ‫رابطــه بــا احیــا و عــاج بخشــی ان انجــام شــد و بعــد از اینکــه ایــن‬ ‫مطالعــات مســیرش را در شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان‬ ‫طــی کــرد در ســتاد هماهنگــی و مدیریــت تاالب هــای کشــور‬ ‫مصــوب شــد و ‪ ۲۵‬فروردیــن امســال ایــن طــرح با اعتبار چهــار هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیــارد ریــال (‪ ۴۰۵‬میلیــارد تومــان) مصــوب و ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫کنعانــی افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــه اهــم چالش هــای تــاالب‬ ‫گمیشــان پرداخــت کــه از جملــه ان «تغییــرات اقلیمــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫تــراز اب دریــای خــزر‪ ،‬تغییــر مســیر رودخانــه گــرگان رود‪،‬‬ ‫مجتمــع میگــوی گمیشــان و کانال هــای ابرســان ان کــه باعــث‬ ‫قطــع ارتبــاط تــاالب بــا دریــا خــزر و در نهایــت مداخــات و کانــال‬ ‫کشــی هایی کــه منجــر بــه خشــک شــدن ان شــد» اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در بحــث احیــای ایــن تاالب بــرای هر کدام از این چالش ها‬ ‫پروژه هایــی ماننــد ایســتگاه پمپــاژ بــرای وارد کــردن اب از کانال هــای‬ ‫ابرســان میگــو بــه ایــن تــاالب‪ ،‬تامیــن حق ابه زیســت محیطــی از حوزه‬ ‫اتــرک و ســاماندهی تــاالب و بخــش دریــا تعریــف شــد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل طهماســبی رییــس دانشــگاه گنبــدکاووس هــم در ایــن‬ ‫نشســت بــا تاکیــد بــر همــکاری میــان ایــن مرکــز علمــی بــا محیــط‬ ‫زیســت بــرای کمــک بــه حــل مشــکالت زیســت محیطــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫انچــه امــروز شــاهد ان هســتیم نتیجــه رفتــار در گذشــته بــا محیــط‬ ‫زیســت اســت و بایــد رفتــاری مســووالنه تــر نســبت بــه محیــط‬ ‫زیســت خــود داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن واحــد دانشــگاهی امادگــی هرگونــه همــکاری‬ ‫بــرای حــل مشــکالت زیســت محیطــی منطقــه و اســتان را دارد‪.‬‬ ‫بهنــاز بســکی مدیرعامــل موسســه ســبزگامان بســکی گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫کار بعــد از کرونــا بــه ســمت هــم افزایــی نیــرو در مســیر حفــظ محیــط‬ ‫زیســت و جلوگیــری از تخریــب طبیعــت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وســعت گرفتــن تخریــب طبیعــی بایــد‬ ‫ســازمان های دولتــی تفویــض اختیــار بــرای مشــارکت مــردم در‬ ‫حفاظت از محیط زیســت داشــته باشــند و هر چه مشــارکت مردم‬ ‫بیشــتر شــود ســطح حفاظــت از طبیعــت بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بســکی اظهارداشــت ‪ :‬در ســال های گذشــته بــا اســتفاده از تــوان‬ ‫موسســه ســبزگامان بســکی بــا همــکاری همیــاران محیــط زیســت‬ ‫طرح هــای اموزشــی بــا رویکــرد تولیــد محتــوا در کمــک بــه احیــای‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی بــرای دانــش امــوزان ســاکن در حاشــیه‬ ‫ایــن تاالب هــا اجــرا شــد کــه نتایــج خوبــی داشــته اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بــه کارمنــدان خــود در مــورد امنیــت انالیــن امــوزش‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن یــک‬ ‫دوره انالیــن بــه ان هــا انجــام دهیــد‪ ،‬اموزش هــا اصــوال‬ ‫شــامل اشــنایی بــا کالهبرداری هــای ســایبری و دفــاع از‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫به روز کردن نرم افزار ها‬ ‫یکــی از بهتریــن کار هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید نرم افــزار شــما بــه روز‬ ‫اســت‪ ،‬داشــتن جدیدتریــن نــرم افــزار باگ هــای شــما را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ ،‬و همچنیــن از شــما در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری نیــز محافظــت می کنــد‪،‬‬ ‫نصب انتی ویروس قوی‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هـا ی هکر هــا بــرای بــه دســت اوردن‬ ‫اطالعــات شــخصی و کاری شــما‪ ،‬الــوده کــردن رایانــه شــما‬ ‫بــه ویــروس اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما می بایســتی یــک نرم افــزار‬ ‫انتی ویروس رســمی را خرید و نصب نمایید و بدون نگرانی‬ ‫از حمــات ســایبری می توانیــد کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای‬ ‫ایــن امــر دسترســی هکر هــا بــه حســاب کاربــری را بســیار‬ ‫پیچیده تــر می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن گزینــه را فعــال کنیــد‪ ،‬هــر‬ ‫بــار کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬یــک کــد بــه تلفــن همــراه خــود دریافــت خواهیــد‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه اگــر شــخصی موفــق بــه‬ ‫شکســتن رمــز عبــور شــما شــود‪ ،‬بــدون کــد نمی توانــد بــه‬ ‫حســاب کاربــری دسترســی پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫انتقال داده ها به فضای ابری‬ ‫ابــر یــا کالود حالتــی اســت کــه داده هــا بــر روی اینترنــت‬ ‫ذخیــره می شــود نــه در هــارد درایــور رایانــه‪ ،‬اگــر‬ ‫حفاظت هــای امنیتــی نصــب نشــده باشــد‪،‬داده های‬ ‫ذخیــر ه شــده در ســرورهای شــخصی در معــرض حملــه‬ ‫ســایبری قــرار می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد می شــود‬ ‫اطالعــات خــود را در فضــای ایمــن ابــری ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫داشتن استراتژی پاسخ‬ ‫عاقالنــه اســت کــه فــرض کنیــم هــر کســب و کاری‬ ‫می توانــد قربانــی حملــه ســایبری باشــد‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن کار یــا غافــل گیــر نشــدن در برابــر حمــات نیــاز‬ ‫بــه توســعه یــک طــرح بــرای پاســخ بــه حمــات اســیب زا‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راســتا تمریناتــی را بــرای امــوزش کارکنــان‬ ‫شــرکت و یــا ادمیــن صفحــات خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫گرفتن بیمه امنیت سایبری‬ ‫یــک حملــه ســایبری می توانــد بــه انــدازه اتــش ســوزی‬ ‫یــا ســرقت ویرانگــر باشــد‪ ،‬همان طــور کــه بــرای جبــران‬ ‫خســارت ایــن نــوع وقایــع بیمــه در نظــر گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫بــرای حمــات ســایبری نیــز بیمــه امنیتــی متصــور اســت‪،‬‬ ‫شــما می بایســتی بــه دنبــال پوشــش شــخص اول و ســوم‬ ‫باشــید‪ ،‬منظــور از پوشــش شــخص اول‪ ،‬پوششــی اســت‬ ‫کــه خســارات وارده را پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در خصــوص پوشــش شــخص ثالــث‪ ،‬منظــور ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی ماننــد یــک شــرکت شــریک یــا مشــتری‬ ‫کــه اطالعــات کارت اعتبــاری او بــه خطــر افتــاده اســت بــه‬ ‫دلیــل نقــض داده از شــما شــکایت کنــد‪ ،‬تحــت ایــن پوشــش‬ ‫شــخص ثالــث قــرار می گیــرد‪ ،‬وجــود نهــاد بیمــه در دنیــای‬ ‫ســایبری امــروز بســیار محســوس اســت و شــرکت های‬ ‫مختلفــی ایــن نــوع بیمــه را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫چگونه از دست فایل های‬ ‫قدیمی ویندوز خالص شویم؟‬ ‫زمانــی کــه سیســتم خــود را از وینــدوز ‪ ۷‬یــا ‪ ۸‬بــه وینــدوز‬ ‫‪ ۱۰‬ارتقــاء می دهیــد ‪ ،‬یــک رونوشــت از سیســتم عامل‬ ‫قدیمــی در پوش ـه ای تحــت عنــوان ‪ Windows.old‬صرفــا ً‬ ‫بــرای مــوارد نــادری کــه اگــر قصــد بازگشــت بــه سیســتم‬ ‫قدیمــی را بــه هــر دلیلــی داشــته باشــید‪ ،‬ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫اگــر از عــدم بازگشــت خــود اطمینــان داریــد‪ ،‬می توانیــد‬ ‫اقــدام بــه حــذف پوشـه ی یادشــده بــرای ازادســازی فضــای‬ ‫اشغال شــده بکنیــد؛ امــا حــذف ان به ســادگی کلیــک‬ ‫راســت بر روی فایــل و زدن ‪ Delete‬نیســت!‬ ‫عبــارت “‪Free up disk space by deleting‬‬ ‫‪ ”unnecessary files‬را جســتجو کنیــد و بــر روی ان‬ ‫کلیــک کنیــد‪ .‬ســپس درایــو موردنظــر را انتخاب کــرده و ‪Ok‬‬ ‫کنیــد‪ .‬پــس از اتمــام اســکن‪ ،‬بــر روی دکمـه ی ‪Clean up‬‬ ‫‪ system files‬موجــود در پنجــره ی بازشــده کلیــک کــرده‬ ‫و بازهــم بــر روی ‪ Ok‬کلیــک کنیــد‪ .‬در پنجــره ی موجــود‬ ‫تیــک عبــارت ‪ Previous Windows installations‬را زده‬ ‫و دوبــاره ‪ Ok‬را بفشــارید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫معــاون اســتاندار گلســتان و فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه «تولیــد‪،‬‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» از شــعب بانک هــای دولتــی و خصوصــی ایــن شهرســتان خواســت تــا‬ ‫حمایــت ج ـدّی از طرح هــای اشــتغال افریــن و دانــش بنیــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مهــدی دهرویــه در جلســه شــورای هماهنگــی بانک هــا در ایــن شهرســتان‬ ‫افــزود‪ :‬حمایــت تســهیالتی بانک هــا کــه از مهمتریــن محورهــای اقتصــاد جامعــه هســتند از طرح هــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن بــه ایجــاد اشــتغال و تحقــق شــعار ســال کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬گلســتان در بســیاری از شــاخص های حــوزه اقتصــادی رتبه هــای پایینــی نســبت بــه‬ ‫ســایر اســتان ها دارد و در ایــن بیــن نقــش بانک هــا بــرای ارتقــای ایــن شــاخص ها و از بیــن بــردن فقــر‬ ‫پنهــان حاکــم در ایــن اســتان شــمالی و شهرســتان های ان باالخــص گنبــدکاووس‪ ،‬پررنگ تــر اســت‪.‬‬ ‫دهرویــه اضافــه کــرد‪ :‬حمایــت تســهیالتی بانک هــا از ســرمایه گذاران بــرای اجــرای طرح هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن کمــک زیــادی بــه رونــق تولیــد‪ ،‬ایجــاد درامــد و اشــتغال و در نهایــت‬ ‫توســعه شــاخص های اقتصــادی گلســتان و گنبــدکاووس می کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬متاســفانه برخــی ســخت گیری هــا و مانــع تراشـی های بانک هــا‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا گفــت‪:‬‬ ‫برداشــت یارانــه مســدودی واریــزی بــه متقاضیــان‬ ‫منــوط بــه پایــش اطالعــات در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی اســت و بالفاصلــه پــس از اعــام ایــن‬ ‫وزارتخانــه افــراد می تواننــد ان را برداشــت کننــد‪.‬‬ ‫«طیبــه حســینی»‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬هــم اکنــون دو‬ ‫دســته از افــراد هســتند کــه یارانــه اردیبهشــت و خرداد‬ ‫مــاه انهــا مســدود اســت‪ ،‬نخســت افــرادی کــه تــا‬ ‫فروردیــن مــاه یارانــه دریافــت می کردنــد امــا پــس از‬ ‫طــرح اصــاح ارز ترجیحــی و بررسـی های انجــام شــده‬ ‫از لیســت دریافــت کننــدگان یارانــه خــارج شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســته دیگــری از افــراد در ســال های‬ ‫گذشــته یارانــه دریافــت نمی کردنــد و بــا اجــرای طــرح‬ ‫اصــاح ارز ترجیحــی خواســتار دریافــت یارانــه نقــدی‬ ‫شــدند و در ســامانه اعالمــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی درخواســت خــود را ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا گفــت‪:‬‬ ‫افــرادی کــه تــا فروردیــن مــاه یارانــه دریافــت می کردنــد‬ ‫و پــس از ان از لیســت خــارج شــدند بنــا بــه دســتور‬ ‫رییــس جمهــور یارانــه بــه حســاب سرپرســت خانــوار‬ ‫واریــز شــد امــا مبلــغ واریــزی مســدود اســت کــه بایــد‬ ‫ایــن دســته از افــراد همچنــان منتظــر بماننــد تــا وزارت‬ ‫تعــاون ســامانه ای را کــه بــرای بررســی وضعیــت ایــن‬ ‫افــراد در نظــر گرفتــه معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ایــن خانوارهــا‬ ‫پیــش از ایــن اعتــراض خــود را ثبــت کردنــد بایــد در‬ ‫ســامانه جدیــد وزارت تعــاون‪ ،‬بایــد جزئیــات اعتــراض‬ ‫خــود را وارد کننــد و پــس از انجــام بررســی های‬ ‫الزم مشــخص می شــود کــه ایــا مشــمول پرداخــت‬ ‫یارانــه هســتند یــا نــه و چنانچــه در پایــش انجــام‬ ‫شــده جــزو ‪ ۹‬دهــک ابتدایــی تشــخیص داده شــدند‬ ‫یارانــه واریــزی اردیبهشــت مــاه بــرای ایــن افــراد قابــل‬ ‫برداشــت اســت‪.‬‬ ‫حســینی توضیــح داد‪ :‬دســت ه دیگــری از افــراد بودنــد‬ ‫کــه در ســنوات گذشــته یارانــه انهــا قطــع شــده بــود‬ ‫ایــن افــراد در صورتــی کــه خواهــان دریافــت یارانــه‬ ‫نقــدی باشــند بایــد در ســامانه وزارت تعــاون ثبــت نــام‬ ‫کننــد و دیگــر نیــازی نیســت کــه منتظــر ســامانه وزارت‬ ‫تعــاون باشــند چــرا کــه پایــش اطالعــات انهــا درحــال‬ ‫انجــام اســت و چنانچــه تاییــد شــود یارانــه بــه حســاب‬ ‫سرپرســت خانــوار واریــز می شــود‪.‬‬ ‫برداشــت یارانــه خردادمــاه مشــموالن طــی روزهــای‬ ‫اینــده اعــام می شــود‬ ‫وی دربــاره برداشــت یارانــه خردادمــاه افــرادی کــه‬ ‫مشــمول یارانــه طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا شــدند‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬یارانــه خردادمــاه ایــن افــراد پــس از اعــام‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه طبــق روال گذشــته قابــل‬ ‫برداشــت اســت‪.‬‬ ‫زوج های جدید برای دریافت یارانه چه کار کنند؟‬ ‫ســخنگوی ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا درخصــوص‬ ‫افــرادی کــه بــه تازگــی ازدواج کردنــد و می خواهنــد‬ ‫یارانــه دریافــت کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬زوج هــای جوانــی کــه در‬ ‫دوره جدیــد خانواده هــای انهــا مشــمول یارانه بگیــران‬ ‫بودنــد می تواننــد بــا مراجعــه بــه پلیــس ‪ +۱۰‬از‬ ‫خانــواده خــود جــدا شــوند و از ایــن پــس یارانــه بــه‬ ‫حســاب انهــا واریــز می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬زوج هایــی کــه خانــواده انهــا در دوره‬ ‫جدیــد از لیســت مشــموالن دریافــت یارانــه حــذف‬ ‫شــدند و اعتــراض خــود را ثبــت کردنــد بایــد منتظــر‬ ‫معرفــی ســامانه جدیــد وزارت تعــاون بــرای ثبــت موارد‬ ‫اعتراضــی باشــند و پــس از ثبــت جزئیــات اعتــراض‬ ‫می تواننــد بــرای جــدا کــردن یارانــه خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اخطار استقامت بنا‬ ‫برای ‪ ۱۱‬مجتمع تجاری‬ ‫هدفگذاری ‪42‬هزارنفری اشتغال‬ ‫مددجویان کمیته امداد‬ ‫حضور رایگان ‪ ۳۲۰‬دانش اموز در‬ ‫کالس های کنکور‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری گــرگان گفــت‪ :‬پــس از بازدیــد‬ ‫از ‪ ۱۱‬پاســاژ اخطارهای متناســب با ایرادات وارده از ســوی کارگروه‬ ‫بــه هیــات امنــا و ذینفعــان ایــن اماکن تحویل داده و مقرر شــد در‬ ‫اســرع وقــت نســبت بــه رفــع مشــکل اقــدام کنند‪.‬‬ ‫احمــد ســاالری اظهارداشــت‪ :‬بــا تدابیــر انجــام شــده بازدیــد از‬ ‫پاســاژها و مکان هــای عمومــی در اولویــت کاری کارگــروه ویــژه در‬ ‫شــهرداری قــرار گرفتــه کــه در ایــن راســتا از تعــداد ‪ ۱۱‬پاســاژ و چهــار‬ ‫ملــک فرســوده بازدیــد بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســومین دوره بازدیــد مســتمر از مکان هــای ناایمن‬ ‫و پرخطــر شــهر گــرگان چنــد روز قبــل انجام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از برگــزاری اولیــن جلســه کارگــروه‬ ‫بررســی مکان هــای ناایمــن‪ ،‬پرخطــر و فاقــد تجهیــزات ایمنــی در‬ ‫شــهرداری گــرگان‪ ،‬شناســایی و اولویت بنــدی مکان هــای پرخطــر‬ ‫در دســتور کاری قــرار گرفــت کــه در خــرداد مــاه از ‪ ۱۵‬مــکان ناایمــن‬ ‫و پرخطــر‪ ،‬توســط کارگــروه مذکــور بازدیــد شــد‪.‬‬ ‫ســاالری یــاداور شــد‪ :‬در ایــن بازدیدهــا نماینــدگان دســتگاه های‬ ‫مرتبــط شــامل دادســتانی‪ ،‬فرمانــداری‪ ،‬نظــام مهندســی‪،‬‬ ‫اتشنشــانی‪ ،‬اداره برق‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬مســکن و شهرسازی‪ ،‬اداره کار‬ ‫و اصنــاف حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬امســال حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت اشــتغال‬ ‫بــرای مددجویــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد هدفگــذاری شــده‬ ‫اســت کــه بــا تحقــق ان بخــش زیــادی از مشــکل بیــکاری ایــن‬ ‫قشــر برطــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان تســهیالت بــرای ‪۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳‬نفــر در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مجمــوع بیــش از ‪ ۴۵۰‬میلیــارد تومــان بانکهــای‬ ‫اســتان‪ ۲۳ ،‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون تومــان تبصــره ‪ ۱۸‬و بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان بــرای تســهیالت اشــتغال‬ ‫مددجویــان تعهــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن تســهیالت در قالــب قــرض الحســنه بــا ســود‬ ‫چهــار درصــد و بازپرداخــت هفــت ســاله اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن ســقف ایــن تســهیالت ‪۱۰۰‬میلیــون تومــان و‬ ‫بنابــر نــوع طــرح اســت کــه از طریــق بانــک هــای عامــل اســتان‬ ‫بــه نیازمنــدان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫الهــی راد گفــت‪ :‬بیشــترین طــرح هــای اشــتغال مددجویــان‬ ‫ایــن اســتان دامپــروری‪ ،‬کشــاورزی و فــرش اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪ ۵۷۵‬دانــش امــوز زیــر پوشــش ایــن نهــاد‬ ‫در کنکــور پیـش رو شــرکت مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد تاکنــون‬ ‫‪ ۳۲۰‬نفــر امــوزش رایــگان کنکــور دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد ظهــار داشــت‪ :‬برگــزاری امــوزش رایــگان‬ ‫کنکــور براســاس شــرط معــدل بیــش از ‪ ۱۷‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر امــوزش رایــگان بــرای ایــن تعــداد دانــش‬ ‫امــوز کالس هــای انگیزشــی و کاربــردی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫و هزینــه اینترنــت انهــا نیــز بــرای حضــور در ایــن کالس هــا‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ‪ ۵۷۵‬نفــر دانــش امــوز شــرکت‬ ‫کننــده در کنکــور امســال‪ ۲۹۴ ،‬نفــر دانــش امــوز دختــر و ‪۲۸۱‬‬ ‫نفــر هــم دانــش امــوز پســر هســتند گفــت‪ :‬بیشــترین انهــا بــا‬ ‫‪ ۱۶۵‬نفــردر شهرســتان بجنــورد و کــم تریــن ان بــا ‪ ۱۶‬نفــر در‬ ‫گرمــه هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬کمــک هزینــه شــهریه بــرای دانشــجویان زیــر پوشــش‬ ‫ایــن نهــاد از ‪ ۷۰۰‬تــا ســه میلیــون تومــان اســت کــه بنابــر مقطــع‬ ‫دانشــگاهی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه ‪ ۷۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال به پروژه های گالیکش‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫در پرداخــت تســهیالت تکلیفــی و تبصــره ای در ســال های گذشــته رغبــت ســرمایه گذاران را بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در گلســتان و ایــن شهرســتان کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گنبــدکاووس بویــژه مناطــق روســتایی ان ظرفیت هــای باالیــی بــرای راه انــدازی واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬کشــاورزی و گردشــگری دارد کــه بایــد مــورد توجــه بیشــتر بانک هــا بــرای پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و عالقمنــدان بــه ســرمایه گــذاری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دهرویــه افــزود‪ :‬اگرچــه رعایــت دســتورالعمل ها و قواعــد بانکــی بــرای پرداخــت تســهیالت ضــروری‬ ‫اســت امــا بانک هــا نبایــد بیــش از حــد ســختگیری نماینــد در حالــی کــه در دیگــر اســتان ها چنیــن‬ ‫ســختگیری هایی نیســت و شــرایط پرداخــت تســهیالت بــرای ســرمایه گذاران فراهم تــر اســت‪.‬‬ ‫وی پیشــنهاد تشــکیل شــورای راهبری بانک ها در گنبدکاووس با حضور برخی دســتگاه های اجرایی را داد و‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬خروجــی عملکــرد بانــک هــا و دســتگاه های اجرایــی بایــد خدمــت بهتــر و بیشــتر به مردم باشــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس در ایــن جلســه گفــت‪ :‬بانک هــا در تامیــن‬ ‫ســرمایه بــرای واحدهــای تولیــدی‪ ،‬پرداخــت تســهیالت تکلیفــی‪ ،‬مســکن‪ ،‬ازدواج‪ ،‬اشــتغالزایی و قــرض‬ ‫الحســنه بــه مــردم باالخــص اقشــار اســیب پذیــر بایــد بیشــتر تــاش کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا میرنیــا افــزود‪ :‬تســهیل در دریافــت تضامیــن بانکــی باالخــص در پرداخــت وام ازدواج‪،‬‬ ‫مســکن و قــرض الحســنه و حــذف ضامــن کارمنــد‪ ،‬رعایــت ســاعت کاری و تســریع در تعمیــر بــه موقــع‬ ‫خودپردازهــا از مهمتریــن مطالبــات مــردم از بانک هاســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه برخــی روســای شــعب بانکــی گنبــدکاووس نیــز بــه بیــان نقطــه نظــرات خــود‬ ‫پرداختنــد کــه درخواســت از وام گیرنــدگان بــرای پرداخــت بــه موقــع اقســاط بانکــی‪ ،‬محــدود بــودن‬ ‫منابــع بانکــی‪ ،‬کمبــود نیــروی انســانی‪ ،‬قطــع ســامانه های بانکــی مربــوط بــه ســایر ادارات و نهادهــا‪،‬‬ ‫ضــرورت انجــام اســتعالم بانکــی توســط اداراتــی کــه خودشــان ســامانه دارنــد و پرهیــز از ارجــاع ان بــه‬ ‫بانک هــا بــرای مســدود ســازی حســاب ها یــا افتتــاح ان و امــار و تنــوع بــاالی تســهیالت تکلیفــی (ازدواج‪،‬‬ ‫مســکن‪ ،‬فرزنــداوری) از مهمتریــن ان بــود‪.‬‬ ‫از طرح های اشتغال افرین‬ ‫بانک ها حمایت کنند‬ ‫واریز اخرین جزئیات‬ ‫از یارانه به حساب‬ ‫سرپرستان خانوار‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 27‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 54‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 27‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 30‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش گفــت‪ ۷۱۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار امســال بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی و‬ ‫اقتصــادی شهرســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار بــه نقــل از فرمانــداری گالیکــش‪ ،‬علــی جــوان روز چهارشــنبه در‬ ‫نشســت کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان اظهارداشــت‪ :‬ســال گذشــته مبلــغ پیشــنهادی اعتبــارات‬ ‫پروژه هــای عمرانــی و اقتصــادی گالیکــش حــدود ‪ ۶۵۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه امســال بــا رشــد ‪۱۰‬‬ ‫درصــدی بــه رقمــی در حــدود ‪ ۷۱۰‬میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امســال بیــش از ‪ ۱۰۰‬پــروژه شــاخص از محــل اعتبــارات شهرســتانی و اســتانی‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش افــزود‪ :‬مهمتریــن ایــن پروژه هــا در حــوزه زیربنایــی‪ ،‬ابرســانی و مخــازن بتنــی‪،‬‬ ‫بازنگــری طرح هــای هــادی‪ ،‬مســکن و راه و ســاخت اماکــن ورزشــی اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫جــوان همچنیــن در بازدیــد ســرزده از برخــی نانوایی هــای گالیکــش گفــت‪ :‬در ایــن بازدیدهــا ســه‬ ‫مــورد از نانوایی هــا به دلیــل تخلــف بــرای اعمــال قانــون و تشــکیل پرونــده بــه تعزیــرات حکومتــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــدار گالیکــش ادامــه داد‪ :‬مقــرر شــد نســبت بــه کســر ســهمیه ارد ایــن واحدهــای متخلــف از‬ ‫طریــق کارگــروه ارد و نــان شهرســتان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن در ایــن بازدیــد خبازی هــای موفــق و دارای عملکــرد مطلــوب هــم بــه منظــور‬ ‫دریافــت ســهمیه تشــویقی از کارگــروه ارد و نــان شهرســتان مســتحق شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر رعایــت ســاعت پخــت‪ ،‬وزن چانــه‪ ،‬رعایــت تعــداد ســهمیه پخــت‪ ،‬مســائل‬ ‫بهداشــتی و کیفیــت نــان در خبازی هــا بــه طــور ویــژه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫به روش خشکه کاری ‪ ۳‬هزار هکتار کشت‬ ‫شالی در گلستان انجام می شود‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت ‪ :‬در ســال جــاری ســه‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی ایــن اســتان بــرای کشــت شــالی بــه روش خشــکه کاری در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫در شــیوه خشــکه کاری‪ ،‬بــذر شــالی در زمیــن ماننــد بــذر محصــوالت پاشــیده و کشــت مــی شــود کــه‬ ‫عملیــات ان از ‪ ۲‬هفتــه گذشــته از ســوی بهــره بــرداران عالقمنــد در اســتان گلســتان اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬ســال زراعــی قبــل بهــره بــرداران حــوزه زراعــی گلســتان موفــق شــدند‬ ‫در ســطح هــزار و ‪ ۶۰۰‬هکتــار کشــت خشــکه کاری شــالی ( برنــج ) را بــا موفقیــت انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجــرای طــرح خشــکه کاری شــالی در ایــن اســتان از جملــه طــرح هایــی اســت‬ ‫کــه از ســوی کارشناســان مرکــز تحقیقــات ‪ ۱۰‬ســال قبــل مطالعــه ان انجــام و طــی چهــار ســال‬ ‫اخیــر بــه بهــره بــرداران معرفــی و بــه مرحلــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای طــرح مزبــور در اراضــی گلســتان کــه بــا پدیــده خشکســالی طــی‬ ‫ســال هــای مواجهــه شــده‪ ،‬مــی توانــد در تقلیــل مصــرف اب تــا ‪ ۴۰‬درصــد نســبت کشــت‬ ‫معمولــی شــالی در هکتــار‪ ،‬حفــظ محیــط زیســت‪ ،‬پایــداری اب و خــاک و تولیــد محصــول و‬ ‫کاهــش هزینــه تولیــد بــرای بهــره بــرداران موثــر اســت‪.‬‬ ‫عباســی اضافــه کــرد‪ :‬کشــت شــالی بــه روش خشــکه کاری در هــر هکتــار بیــن هفــت تــا‬ ‫‪ ۶‬هــزار متــر مکعــب اب نیــاز دارد در حــال کــه در روش معمــول ( قرقابــی) کشــت ایــن‬ ‫محصــول بســتته بــه رقــم‪ ،‬شــرایط اب و هوایــی و مدیریــت مزرعــه بیــن ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار متــر‬ ‫مکعــب اب در هــر هکتــار اب اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی عملکــرد واحــد ســطح در خشــکه کاری شــالی بســته بــه مدیریــت مزرعــه از‬ ‫ســوی بهــره بــردار بیــن چهــار تــا ‪ ۶‬تــن در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫کاهــش بــارش در گلســتان طــی ســال هــای اخیــر خطــر زراعــت محصــوالت پراب طلــب‬ ‫بــه ویــژه برنــج را در منطقــه تشــدید کــرده بــه طــوری کــه مســووالن شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اســتان خواســتار حــذف زراعــت برنــج بــه روش ســنتی ‪ -‬غرقابــی و مدیریــت منابــع ابــی بــا‬ ‫جایگزیــن کــردن محصــوالت کــم اب طلــب از جملــه خشــکه کاری برنــج هســتند‪.‬‬ ‫در دهــه اخیــر بــه دالیلــی از جملــه ارزش اقتصــادی بیشــتر برنــج‪ ،‬توســعه ســطح ایــن‬ ‫محصــول بــه روش غرقابــی بــا اســتفاده از اب چــاه در گلســتان رو بــه افزایــش گذاشــته کــه‬ ‫نتیجــه ان اســیب جــدی بــه ابخــوان هــا و منابــع اب زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ‪ ۱۵‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی نســق دار (دارای حــق مالکیــت اســتفاده از اب‬ ‫ســطحی و رودخانه هــا) بــرای کشــت شــالی اســت در حالــی کــه عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــه طــور میانگیــن‬ ‫ســاالنه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار هکتار کشــت شــالی ســنتی و غرقابی در اســتان صورت می گیرد و محل‬ ‫تامیــن اب اراضــی غیــر نســق زیــر کشــت ایــن محصــول در اســتان از طریــق چــاه هــا اســت‪.‬‬ ‫گلســتان افــزون بــر ‪ ۳۵‬هــزار چــاه کشــاورزی دارد کــه حــدود ‪ ۱۵‬هــزار چــا ه غیرمجــاز اســت و ســاالنه‬ ‫افــزون بــر یــک میلیــارد و ‪ ۱۷۷‬میلیــون متــر مکعــب از منابــع اب زیرزمینــی از ایــن طریــق برداشــت‬ ‫می شــوداقتصاد اصلــی گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت بــر پایــه کشــاورزی اســتوار بــوده و بــا‬ ‫فعالیــت کشــاورزی در ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن اســتان اعــم از زراعــی و باغــی‪ ،‬ســال زراعی قبل چهار‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تــن محصــول تولیــد شــد کــه در تولیــد شــلتوک رتبــه چهــارم را دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 66‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 21‬خرداد گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫ابالغ تسهیالت‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان از پیــش بینــی و ابــاغ ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۸۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت ویــژه طرح هــای تولیــدی و اشــتغالزایی در ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬امســال‬ ‫ایجــاد ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۸۰‬شــغل در ایــن اســتان هدفگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حســینعلی خواجــه مظفــری در جلســه ســتاد اشــتغال گنبــدکاووس‬ ‫افــزود‪ :‬از تســهیالت پیــش بینــی شــده امســال حــوزه اشــتغال گلســتان ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫از محــل بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬و مبلــغ ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال از محــل بنــد ب تبصــره ‪ ۱۶‬اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر ایــن تســهیالت‪ ،‬مبلــغ هــزار و ‪ ۵۷۰‬میلیارد ریال از محل پرداخت اقســاط وام های‬ ‫دریافتــی توســط روســتاییان و عشــایر گلســتان در ســال های گذشــته‪ ،‬دوبــاره بــه حــوزه اشــتغالزایی‬ ‫اســتان اختصــاص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری اضافــه کــرد‪ :‬اولویــت پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی امســال گلســتان طرح هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬مشــاغل خانگــی و طرح هــای نیمــه تمــام تولیــدی و اشــتغال افریــن اســت‪.‬‬ ‫وی باتاکیــد بــر ضــرورت تغییــر نــگاه از مشــاغل ســنتی و اداری بــه مشــاغل دانــش بنیــان‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬ایجــاد شــغل پایــدار بــرای اینگونــه مشــاغل یــا افــرادی کــه دارای مهــارت فنــی و حرفــه ای‬ ‫هســتند بیشــتر از ســایر افــراد فاقــد مهــارت و دانــش اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه امســال تعهــد اشــتغال‬ ‫اســتان در ســطح ملــی ‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬شــغل تعریــف شــد امــا بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود‬ ‫در بخش هــای مختلــف کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬خدمــات‪ ،‬بازرگانــی و گردشــگری گلســتان‪ ،‬مســووالن‬ ‫اســتان ایجــاد ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر تعهــد اشــتغال را هدفگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری افــزود‪ :‬تــا کنــون ‪ ۶‬درصــد تعهــد اشــتغال گلســتان درســال جــاری محقــق شــده و‬ ‫از ایــن حیــث جــزو اســتان های هفتــم یــا هشــتم کشــور هســتیم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل فنــی و حرفـه ای گلســتان در ایــن جلســه توجــه بــه اموزش هــای مهارتــی را الزمــه‬ ‫ایجــاد شــغل پایــدار دانســت و گفــت‪ :‬اکنــون ‪ ۱۸‬مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای دولتــی و ‪ ۵۴۰‬اموزشــگاه‬ ‫ازاد در پنــج هــزار رشــته مهارتــی مشــغول حرفــه امــوزی بــه عالقمنــدان در اســتان هســتند‪.‬‬ ‫حمــزه کرایلــو افــزود‪ :‬اداره کل امــوزش فنــی و حرفـه ای گلســتان بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمانی پنــج‬ ‫طرح مختلف مهارت اموزی از جمله «نخلســتان‪ ،‬کهاب و ســامانه ســام» را در دســتور کار دارد ضمن‬ ‫اینکــه ایــن اســتان در دیمــاه امســال میزبــان مســابقات کشــوری فنــاوری اطالعــات اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان در ایــن جلســه گفــت‪ :‬امســال از محــل بنــد الــف‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬مبلــغ هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی (مشــاغل خُــرد و خانگــی) بــه‬ ‫اســتان اختصــاص یافــت کــه تاکنــون بــرای ‪ ۱۳۰۰‬میلیــارد ریــال ان پرونــده بــه معرفــی شــده کــه ‪۵۰‬‬ ‫درصــد انهــا در مرحلــه تکمیــل مــدارک و تضامیــن بــرای دریافــت وام هســتند‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان اماکن‬ ‫خصوصی با ‪ 8‬فقره سرقت‬ ‫سارقان موتورهای کولر ابی‬ ‫در شیروان دستگیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان از دســتگیری‬ ‫‪ 2‬نفــر ســارق اماکــن خصوصــی بــا ‪ 8‬فقــره ســرقت توســط‬ ‫‏مامــوران انتظامــی کالنتــری ‪ 11‬ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس؛‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از اماکــن‬ ‫خصوصــی و دولتــی در شهرســتان موضــوع بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار مامــوران کالنتــری ‪11‬‏ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و‬ ‫پلیســی موفــق شــدند ســارق را مــورد شناســایی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪:‬‏متهــم در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد‪.‬‏‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در همیــن رابطــه یــک نفــر مال خــر نیــز‬ ‫دســتگیر کــه در نهایــت هــر دو متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام‏مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬شــهروندان عزیــز‏بایــد همــواره‬ ‫نســبت بــه تقویــت حفاظــت فیزیکی منــازل و خانه باغ هــای فاقد‬ ‫ســکنه بــا نصــب حفــاظ درب و پنجــره و دوربیــن‏مداربســته اقــدام‬ ‫و در صــورت اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصله مراتب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‏اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق‬ ‫موتورهــای کولــر ابــی و یــک‏مال خــر در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی وقــوع چنــد فقــره ســرقت‏موتــور کولــر از اماکــن خصوصــی‬ ‫در شــیروان‪ ،‬موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل مامــوران ‪ 2‬نفــر ســارق موتورهــای کولــر‬ ‫ابی در مخفیگاهشــان دســتگیر و به‏مقر انتظامی منتقل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‏متهمــان در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان در‬ ‫بازجویی هایانجام شــده بــه ‪ 3‬مــورد ســرقت موتورهــای کولــر ابــی‬ ‫بــه ارزش‏‏‪ 150‬میلیــون ریــال اشــاره کردنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬در رونــد‬ ‫رســیدگی بــه ایــن پرونــده تعــدادی از امــوال مســروقه نیــز توســط‬ ‫مامــوران ‏در مخفیــگاه متهمــان کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫وی در پایــان از شــهروندان خواســت تــا ضمــن توجــه بــه‬ ‫هشــدارهای پلیــس در رابطــه بــا پیشــگیری از وقــوع ســرقت‪ ،‬در‬ ‫صــورت‏اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‬ ‫طریــق پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان طال‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از انهدام باند ســارقان طال و‬ ‫جواهرات در شــهر «خانلق» از‏توابع شهرســتان شــیروان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر‏اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت طــا و جواهــرات در حوالــی‬ ‫شــهر «خانلــق» بالفاصلــه‏موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پاســگاه‬ ‫انتظامــی «خانلــق» قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتــی‬ ‫و رصــد لحظه ایمحل هــای وقــوع‏ســرقت موفــق شــدند اعضــای ایــن‬ ‫بانــد را شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش مســتمر و‏بی وقفهماموران‬ ‫اعضــای ایــن بانــد کــه ‪ 2‬نفــر مــرد و یــک نفــر خانــم بــود در یــک‬ ‫عملیــات غافلگیرانــه در‏مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬امــوال مکشــوفه توســط مامــوران بــه مالباختــگان‬ ‫تحویــل و متهمــان نیــز بــرای انجــام‏اقدامــات قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضایــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش طالهــای‬ ‫مکشــوفه ‪ 1‬میلیارد ریال براورد شــده‏اســت‪ ،‬از شــهروندان خواســت‬ ‫تــا ضمــن رعایــت توصیه هــا و هشــدارهای پلیــس در رابطــه بــا‬ ‫‏پیشــگیری از وقــوع ســرقت‪ ،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه مــورد‬ ‫مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از طریــق‏پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس‬ ‫اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫نماینده مردم گنبدکاووس‬ ‫برای توسعه صنعت‬ ‫گلستان گنبد بهترین‬ ‫ظرفیت است‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن شهرســتان مــرزی و صدهــا هــزار هکتــار اراضــی کــم بــازده‬ ‫و شــورزار ان‪ ،‬بهتریــن ظرفیــت بــرای توســعه بخــش صنعــت‬ ‫گلســتان اســت کــه بایــد مــورد توجــه مدیــران اســتان و کشــور‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬امانقلیــچ شــادمهر در جلســه‬ ‫ســتاد اشــتغال گنبــدکاووس افــزود‪ :‬ایــن شهرســتان بــه ســبب‬ ‫محــروم بــودن از منابــع خــدادادی ماننــد کــوه‪ ،‬جنــگل و دریــا‬ ‫کــه در دیگــر شهرســتان های اســتان مزیتــی بــرای گردشــگری و‬ ‫توســعه انهاســت امــا در داشــتن اراضــی کــم بــازده قابــل توجــه‪،‬‬ ‫ظرفیــت خوبــی بــرای توســعه بخــش صنعــت گلســتان دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬شــهرک صنعتــی گنبــدکاووس ‪ ۱۰۰‬هکتــار‬ ‫وســعت دارد کــه تکمیــل شــده و ‪ ۶۵‬هکتــار دیگــر کــه قــرار اســت‬ ‫بــه زودی بــه ان الحــاق شــود فرصتــی خوبــی بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫و اســتقرار واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫شــادمهر‪ ،‬منطقــه ازاد تجــاری صنعتــی اینچــه بــرون را از دیگــر‬ ‫مزایــای توســعه صنعــت گلســتان و گنبــدکاووس دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫راه انــدازی شــهرک های صنعتــی در جــوار مــرز و حتــی مشــترک بــا‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه می توانــد بــه رونــق بیشــتر منطقــه ازاد‬ ‫اینچــه بــرون کــه مراحــل اجرایــی ان شــروع شــده‪ ،‬کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی راه انــدازی دانشــکده فنــی و حرفـه ای ویــژه پســران‬ ‫در گنبــدکاووس بــرای تامیــن نیــروی انســانی امــوزش دیــده‬ ‫جهــت امــورات مختلــف منطقــه ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه‬ ‫بــرون ضــروری اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫پیــش بینــی معافیــت مالیاتــی ‪ ۱۲‬ســاله بــرای ســرمایه گذاری در‬ ‫منطقــه ازاد تجــاری اینچــه بــرون و پیگیــری احــداث راه اهــن‬ ‫اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود و اتصــال بــه کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب‬ ‫رغبــت ســرمایه گــذاران را در ایــن منطقــه افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫شــادمهر‪ ،‬راه انــدازی صنــدوق نــواوری در گنبــدکاووس بــرای‬ ‫حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارتاپ ها را ضــروری‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ایــن شهرســتان جوانــان تحصیــل کــرده و بــا‬ ‫اســتعداد زیــادی در حــوزه علمــی و شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫دارد کــه حمایــت از انهــا بــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی کمــک‬ ‫زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برلــزوم ایجــاد زیرســاخت های احــداث شــهرک‬ ‫گلخانـه ای خوجملــی در گنبــدکاووس تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در کنــار ان‪،‬‬ ‫ایجــاد شــهرک دامپــروری نیــز کــه ایــن شهرســتان ظرفیــت باالیــی در‬ ‫ان دارد‪ ،‬کمــک زیــادی بــه ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــادمهر توجــه بــه مباحــث اشــتغال را از دغدغه هــای مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دانســت و بیــان داشــت‪ :‬نماینــدگان ایــن نهــاد‬ ‫قانونگــذار در راســتای منویــات رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬قانــون جهــش‬ ‫تولیــد را تصویــب و بــرای ان کمیســیون ویــژه تشــکیل داد ضمــن اینکه‬ ‫طــرح تســهیل صــدور پروانــه کســب و کار در ‪ ۱۷‬روز را کــه وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی بــه مجلــس ارائــه کــرد‪ ،‬تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در ایــن جلســه کــه مدیــرکل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬سرپرســت اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه‬ ‫ای و مدیرعامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد گلســتان حضور داشــتند‪،‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه و برخــی مدیــران گنبــدکاووس نیــز گزارشــی از‬ ‫فعالیت هــای حــوزه اشــتغال ایــن شهرســتان را ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫زیر پوش ضد عرق تولید شد!‬ ‫خوشــا بــه حــال درگذشــتگان و گذشــتگان‪ ...‬چــه دورانــی‬ ‫داشــتند ‪ ...‬چقــدر بــی تکلــف و بی دغدغــه زندگی می کردند‪.‬‬ ‫فــارغ از یارانــه معیشــتی و ثبــت نــام خــودرو و ســایر امــورات‬ ‫اعصــاب خــرد کــن مثــل ســاختمان هــای متروپلــی‪ ،‬ترافیــک‪،‬‬ ‫الودگــی هــوا‪ ،‬ریــز گــرد و ‪ ...‬عیــن بچــه ادم زندگی می کردند‬ ‫و دو برابــر مــا هــم عمــر مــی کردنــد‪ .‬تــازه بــا مالئــک هــم در‬ ‫میخانــه را مــی زدنــد و فــرار مــی کردنــد‪ ،‬از شــعاع ماهتــاب‬ ‫بــه اســمان مــی رفتنــد‪ ،‬هــر وقــت هــم کــه چشمشــان نمــی‬ ‫خفــت بــه ســخنان پروانــه بــا شــمع گــوش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اب و هــوای ان دوران هــم کــه قربانــش بــروم هیــچ‬ ‫االیندگــی نداشــت تــازه پــر از بــوی مــی شــرکت تولیــدی‬ ‫«خوشــگوار» هــم بــود! بــه قــول شــاعر« هــوا پــر ز بــوی‬ ‫مــی خوشــگوار» و باقــی داســتان ‪ ...‬عــاوه بــر ایــن ملــت‬ ‫خودشــان هــم تــر و تمیــز و خــوش بــو بودنــد تــا جایــی کــه‬ ‫از نســیم بــه جــای جــی پــی اس بــرای رد یابــی «بــوی یــار»‬ ‫کمــک مــی گرفتنــد و بــوی زلــف شــان یکدیگــر را گمــراه عالــم‬ ‫مــی کــرد‪ .‬امــا االن دوره و زمانــه پشــت و رو شــده و بــا وجــود‬ ‫افزایــش ضریــب نفــوذ مــواد االیشــی و بهداشــتی و اختــراع‬ ‫انــواع و اقســام شــامپوهای عطــری‪ ،‬بــاز هــم ملــت در مــکان‬ ‫هــای عمومــی از بــوی یکدیگــر در حــال خفــه شــدن هســتند‪.‬‬ ‫تــا جایــی در برخــی اماکــن عمومــی تابلــو زده انــد‪ «:‬داداش‬ ‫شــما افســنطین نیســتید کــه ملــت بــا عصــاره و عــرق شــما‬ ‫شــنگول بشــن‪ .‬تــو رو بــه ارواح خــاک عزیــزت دوش بگیــر!»‬ ‫البتــه در ایــن بیــن دانشــمندان هــم بیــکار ننشســتند‬ ‫و دســت بــه کار شــدند تــا دســتکم بتوانیــم بــه جــای‬ ‫استشــمام بــوی عــرق خلــق اللــه « بــوی بهبــود ز اوضــاع‬ ‫جهــان بشــنویم» فلــذا دوســتان در دانشــگاه ماســا‬ ‫چوســت در صــدد تولیــد پیراهــن ضــد عــرق هســتند!‬ ‫اصــل ســند بــه روایــت نشــریات نانویــی‪...‬‬ ‫«گروهــی از دانشــجویان ‪ MIT‬موسســه تکنولــوژی‬ ‫ماساچوســت قصــد دارنــد بــا کمــک فنــاوری مشــابه لبــاس‬ ‫فضانــوردان‪ ،‬لبــاس هوشــمند ضــد عــرق و تنظیــم کننــدۀ‬ ‫دمــای بــدن تولیــد کننــد تــا باعــث از بیــن بــردن بــوی‬ ‫ناخــوش عــرق بــدن شــود‪».‬‬ ‫البتــه اینکــه چــه عاملــی باعــث شــد ایــن دوســتان بــه فکــر‬ ‫تولیــد ایــن لبــاس بیفتنــد چنــدان مهــم نیســت‪ .‬شــاید مثــا ً‬ ‫از دســت بــوی زیــر پیراهنــی یکــی از هــم اطاقی هــا بــه تنــگ‬ ‫امــده بودنــد و ‪ ...‬ولــی در مجمــوع کار نیــک قابــل تحســین‬ ‫اســت و بــه منظــور گســترش امــورات نیــک و صــواب در‬ ‫جامعــه چنــد توصیــه در ایــن خصــوص افاضــه مــی کنیــم‪:‬‬ ‫الــف) زیــر پــوش ضــد عــرق تقلبــی‪ :‬ایــن روزهــا کســب‬ ‫درامــد هــای نــا متعــارف و بــه قولــی غــش در معاملــه‬ ‫حســابی جــا افتــاده اســت‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود مســئولین‬ ‫و دوســتانی کــه در امــورات قیمــت گــذاری و نظــارت بــر‬ ‫اصنــاف دســتی بــر اتــش دارنــد‪ ،‬مراقب باشــند چنــد صباح‬ ‫دیگــر یــک عــده زیــر پــوش معمولــی ‪40‬هــزار تومانــی را بــه‬ ‫اســم لبــاس ضــد عــرق ‪ 400‬هــزار تومانــی و نانــو بــه خلــق‬ ‫اللــه قالــب نکننــد! هــر چنــد ایــن روزهــا بــه گــزارش بانــک‬ ‫مرکــزی همــه اجنــاس گــران شــده انــد و ظاهــرا ً بــرای گــران‬ ‫کــردن اجنــاس نیــاز بــه ترفنــد جدیــد و حقــه بــازی نیســت؛‬ ‫ولــی بهتــر اســت کمــی مراقــب باشــیم‪.‬‬ ‫ب) رعایــت بهداشــت‪ :‬درســت اســت ایــن لبــاس هــای‬ ‫جدیــد ضــد عــرق هســتند ولــی قــرار نیســت در ســوخت و‬ ‫ســاز و متابولیســم بــدن دخــل و تصرفــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فلــذا شــما دوســت گرامــی در صــورت صالحدیــد همــان‬ ‫ماهــی یــک بــار کــه حمــام مــی رفتیــد را کمــاکان ادامــه‬ ‫بدهیــد و گمــان نکنیــد کــه بــا پوشــیدن ایــن لبــاس از‬ ‫حمــام رفتــن بــی نیــاز مــی شــوید! دم شــما گــرم‪...‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط‬ ‫سنی ‪ 25‬سال جهت همکاری‬ ‫دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫ شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫چطور می توانیم مثل‬ ‫گویندگان حرفه ای صدا و‬ ‫بیان خاص داشته باشیم‬ ‫موفقیــت شــغلی و تحصیلینــکات و مســائلی کــه بــرای‬ ‫گویندگــی حرف ـه ای بایــد رعایــت کــرد تاثیــر گویندگــی و‬ ‫فــن بیــان در کار و زندگــی چیــزی نیســت کــه بتــوان ان‬ ‫را نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شرکت در دوره های اموزش گویندگی و فن بیان‬ ‫تهیــه پکیــج امــوزش گویندگــی یــا شــرکت در دوره‬ ‫امــوزش غیــر حضــوری گویندگــی و فــن بیــان راهــکار‬ ‫خــوب دیگــری اســت بــرای کســانی کــه بــه ایــن حرفــه‬ ‫عالقه منــد هســتند‪ .‬بــا کمــک ایــن پکیج هــای اموزشــی‬ ‫و شــرکت در دوره هــای مربوطــه می توانیــد از تجربه هــای‬ ‫کســانی اســتفاده کنیــد کــه مدت هــا اســت در ایــن حرفه‬ ‫مشــغول به کارند و به خوبــی بــا فوت وفن هــای گویندگــی‬ ‫اشــنا هســتند‪ .‬اشــنایی بــا ایــن اســاتید باتجربــه بــرای‬ ‫غلبــه بــر کمرویــی و خجالــت هنــگام صحبت کــردن در‬ ‫گویندگــی کــه در اغــاز کار حرفـه ای مســئله رایجــی اســت‬ ‫نیــز فوق العــاده موثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اگــر قصــد انجــام چنیــن کاری را داشــته باشــید‪ ،‬احتمال‬ ‫دارد ســوال هایی نظیــر ایــن در ذهن تــان باشــد کــه‬ ‫فرضــا چطــور کالس گویندگــی معتبــر پیــدا کنیــم یــا انکه‬ ‫بهتریــن مــدرس گویندگــی و فــن بیــان چــه کســی اســت‬ ‫و چنیــن شــخصی چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟‬ ‫بــرای یافتــن جــواب ایــن ســوال ها بهتریــن کار بررســی‬ ‫ســوابق کاری مدرســین حرفــه گویندگــی و بازخوردهایــی‬ ‫اســت کــه شــرکت کنندگان در دوره انالیــن گویندگــی و‬ ‫فــن بیــان ارائــه می کننــد‪ .‬کافــی اســت بــه وب ســایت‬ ‫گــروه اموزشــی موردنظرتــان ســر بزنیــد تــا بتوانیــد‬ ‫اطالعــات بیشــتری دراین بــاره پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پرهیز از دادن شاخ وبرگ اضافی به مطلب‬ ‫فــارغ از انکــه هــدف از گویندگــی روایــت شــعر یــا‬ ‫داســتان باشــد و یــا صحبت کــردن بــر روی ویدئوهــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تبلیغاتــی و نظایــر اینهــا‪ ،‬بــرای انکــه حوصلــه‬ ‫مخاطــب ســر نــرود و تــا پایــان همــراه شــما بمانــد‪ ،‬بایــد‬ ‫از دادن شــاخ وبرگ اضافــی بــه مطلــب خــودداری کنیــد؛‬ ‫و فقــط راجع بــه جزئیاتــی صحبــت کنیــد کــه احســاس‬ ‫می کنیــد بــدون انهــا چیزی از ارزش مطلب شــما کاســته‬ ‫خواهــد شــد‪.‬به عالوه بایــد مراقــب باشــید کــه طــول‬ ‫جلســه گویندگــی خیلــی طوالنــی نشــود‪ .‬داســتان های‬ ‫کوتــاه بــرای مثــال انتخاب هایــی عالــی بــرای روایــت در‬ ‫گویندگــی هســتند‪ .‬اگــر هــم داســتان یــا روایتــی کــه‬ ‫انتخــاب می کنیــد طوالنــی اســت‪ ،‬ایــده بــدی نیســت‬ ‫اگــر بتوانیــد متــن موردنظــر را کمــی خالصه تــر کنیــد و‬ ‫به قولــی‪ ،‬گزیده گویــی کنیــد و تنهــا از نــکات و مطالبــی‬ ‫بــرای مخاطــب صحبــت کنیــد کــه بــرای او ارزشــمند و‬ ‫کاربــردی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تمرین کــردن و تســلط کامــل بــر موضــوع موردبحــث‬ ‫بــرای گویندگــی‪ :‬هرچــه بیشــتر از قبــل تمریــن کــرده‬ ‫باشــید و بــر موضــوع موردبحــث بــرای گویندگــی تســلط‬ ‫پیــدا کــرده باشــید‪ ،‬بــا اعتمــاد بــه نفس بیشــتری جمالت‬ ‫و کلمــات خــود را ادا خواهیــد کــرد؛ و هــر چــه بیشــتر بــا‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس صحبــت کنیــد‪ ،‬امــکان انکــه مخاطــب‬ ‫را عالقه منــد و مشــتاق بــه شــنیدن صحبت هــای خــود‬ ‫نگــه داریــد بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬پــس تمرین کــردن‬ ‫را فرامــوش نکنیــد کــه مثــل هــر کار و حرفــه دیگــری‪،‬‬ ‫مهم تریــن و کلیدی تریــن اصــل در رســیدن بــه ایدئالــی‬ ‫اســت کــه در ذهــن داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬توجــه بــه مزایــای دیگــری کــه گویندگــی و داشــتن‬ ‫فــن بیــان خــوب می توانــد بــه همــراه داشــته باشــد‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن مســئله بــا انگیــزه و عالقــه بیشــتری‬ ‫حرفــه گویندگــی را دنبــال خواهیــد کــرد‪ ،‬چــون پیشــرفت‬ ‫در ان صرفــا بــه معنــای کســب درامــد بیشــتر نخواهــد‬ ‫بــود و مزایــای دیگــری نیــز بــه همــراه دارد‪ .‬در ادامــه بــه‬ ‫تعــدادی از ایــن مزایــا اشــاره خواهیــم کــرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر کار در حــوزه گویندگی میتوان ازین توانمندی‬ ‫در کار حرفــه خــود مثــل برگــزاری جلســات کاری و ارتبــاط‬ ‫با مشــتریان و … اســتفاده کرد؛‬ ‫داشــتن صــدا قــوی و بیــان جــذاب میتوانــد در جهــت‬ ‫توســعه فــردی شــما مهــم باشــد و کمــک می کنــد تــا کار بهتر‬ ‫و موثرتــری در برقــراری روابــط میان فــردی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مزایایــی نظیــر اینهــا کــه حرفــه گویندگــی‬ ‫به دنبــال دارد و پیشــرفتی کــه در زندگــی شــخصی‬ ‫و کاری نصیب تــان می کنــد‪ ،‬می توانیــد بــا عشــق و‬ ‫عالقــه بیشــتری فعالیــت در ان را از ســر بگیریــد و بــرای‬ ‫بهترشــدن در ایــن کار امــوزش ببینیــد‪.‬‬ ‫در پایــان ‪:‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای گوینــده‬ ‫شــدن جنــس صــدای شــما مهــم نیســت بلکــه عشــق و‬ ‫عالقــه حــرف اول رو میزنــه‪ .‬از نــکات و مســائلی کــه در‬ ‫ایــن مطلــب راجع بــه انهــا صحبت شــد می توانیــد در اغاز‬ ‫مســیر حرفـه ای کمــک بگیریــد و کم وبیــش بدانیــد که در‬ ‫چــه مســیری قــدم خواهیــد گذاشــت‪ .‬بــرای پیشــرفت در‬ ‫گویندگــی و داشــتن صــدا و بیــان خــاص‪ ،‬مثــل هــر کار و‬ ‫حرفــه دیگــری نیــاز بــه تمریــن مــداوم خواهیــد داشــت و‬ ‫بایــد ثابت قــدم باشــید‪ .‬اگــر گاهــی به مشــکلی برخوردید‬ ‫و احســاس ناامیــدی بــه ســراغ تان امــد‪ ،‬از تالش کــردن‬ ‫دســت نکشــید و بــه کارتــان ادامــه دهیــد‪ .‬صحبت کــردن‬ ‫با اســاتید حرفه ای گویندگی و اســتفاده از تجربیات انها‬ ‫نیــز در ایــن مســیر کمــک شــایانی بــه شــما خواهــد کــرد‬ ‫و توصیــه می کنیــم از ایــن مســئله نیــز غافــل نشــوید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار می بــرد‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن مطلــب راهنمــای‬ ‫جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار در ســخنرانی که‬ ‫البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا (‪)Pitch‬‬ ‫تغییــردادن زیروبمــی صــدا در هنــگام ســخنرانی‪ ،‬ســایه هایی از‬ ‫معنــا ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی را انتقــال می دهــد یا جملـه ای خبری‬ ‫را از جملــه ای پرسشــی متمایــز می کنــد‪ .‬زیروبمــی صــدا ویژگــی‬ ‫شــنیداری صداســت کــه در مقیاســی از صــدای بــم (‪ )Low Pitch‬تــا‬ ‫صــدای زیــر (‪ )High Pitch‬قــرار می گیــرد‪ .‬شــما می توانیــد نُت هــای‬ ‫موجــود در یــک پارتیتــور موســیقی را به صورتــی درنظر بگیرید که در‬ ‫ان هرچــه در گام باالتــر می رویــد‪ ،‬صــدا زیرتــر می شــود‪ .‬زیروبمــی‬ ‫صــدا رابطــه ای نزدیــک بــا فرکانــس امــواج صوتــی دارد و بــر ایــن‬ ‫اســاس تعییــن می شــود کــه مــوج صوتــی بــا چــه ســرعتی موجــب‬ ‫ارتعــاش هــوا می شــود و تقریبــا هیــچ ارتباطــی بــا شــدت یــا دامنه ی‬ ‫نوســان مــوج صوتــی (کــه بــا بلنــدی صدا مرتبط اســت) نــدارد‪ .‬یعنی‬ ‫صــدای «زیــر» بــه معنــای نوســان بســیار ســریع و صــدای «بــم» نیز‬ ‫بــه معنــای نوســان اهســته تر اســت‪.‬‬ ‫زیروبمی صدا برای سخنرانان مرد و زن‬ ‫شــما بایــد بدانیــد کــه زیروبمــی مناســب بــرای ســخنرانی شــما‬ ‫چگونــه اســت‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬بایــد از دامنـه ی زیروبمی بهره بگیرید‬ ‫کــه به طــور معمــول در گفت وگوهــای طبیعــی و عــادی خــود به کار‬ ‫می بریــد‪ .‬در مــردان و زنــان‪ ،‬تفــاوت انــدازه ی تارهــای صوتــی (کــه‬ ‫ناشــی از تفــاوت انــدازه ی حنجــره در مــردان و زنــان اســت) بــر‬ ‫دامنــه ی زیروبمــی صــدا تأثیــر می گــذارد‪ .‬صــدای مــردان بالــغ‬ ‫معمــوال بم تــر اســت؛ زیــرا انهــا تارهــای صوتــی بزرگ تــری دارنــد‪.‬‬ ‫طــول تارهــای صوتــی مــردان بیــن ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۵‬میلی متــر متغیــر‬ ‫اســت؛ درحالی کــه طــول تارهــای صوتــی زنــان چیــزی بیــن ‪۵/۱۲‬‬ ‫تــا ‪ ۵/۱۷‬میلی متــر اســت‪.‬‬ ‫بهره گیری از زیروبمی صدا برای انتقال معانی گوناگون‬ ‫زیروبمــی یــا منحنــی زیروبمــی کــه در ان یک هجا تلفظ می شــود‪،‬‬ ‫ســایه هایی از معنــا را ماننــد تأکیــد یــا شــگفتی انتقــال می دهــد یــا‬ ‫جملـه ای خبــری را از جملـه ای پرسشــی متمایــز می کنــد‪ .‬در همـه ی‬ ‫زبان هــا از زیروبمــی صــدا به صــورت عملــی اســتفاده می شــود؛‬ ‫مثــا بــا تغییــر زیروبمــی صــدا و ایجــاد اهنگ هــای (‪)Intonation‬‬ ‫مختلــف‪ ،‬معانــی متفاوتــی بــه شــنونده منتقــل می شــود‪ .‬مثــا‬ ‫بــرای ابــراز تأکیــد‪ ،‬شــگفتی یــا طعنــه و طنــز یــا بــرای بیــان جملـه ای‬ ‫پرسشــی‪ ،‬اهنــگ صــدا تغییــر می کنــد‪ .‬به طورکلی‪ ۴ ،‬نــوع تغییر در‬ ‫زیروبمــی صــدا وجــود دارد کــه عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ -‬اهنــگ افزایشــی یــا خیــزان (‪ :)Rising‬زیروبمــی صــدا بــا‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫اینکه با اعتماد به‬ ‫نفس به نظر برسید‬ ‫اگــر بدانیــد چطــور قوی تــر و بااعتمادبه نفس تــر بــه نظــر برســید‪ ،‬در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف زندگــی بهتــر ظاهــر خواهیــد شــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫ویژگــی خاصــی را نداشــته باشــید‪ ،‬بــا تــاش بــرای ایجــاد ان در خــود‬ ‫و تقلیــد از ادم هایــی کــه ان ویژگــی را دارنــد‪ ،‬احتمــال دســتیابی بــه‬ ‫ویژگــی مدنظــر قــوت می گیــرد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد ترفنــد را معرفــی‬ ‫کرده ایــم بــرای اینکــه بــا اعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫احترام به دیگران و تمرین قوی بودن‬ ‫ بــا دیگــران محترمانــه رفتــار کنیــد‪ .‬ایــن کارتــان نشــان می دهــد‬‫کــه احســاس امنیــت داریــد‪ ،‬از کســی نمی ترســید‪ ،‬خجالــت‬ ‫نمی کشــید و هیچ کــس بــه شــما حــس تــرس نمی دهــد‪ .‬کســی‬ ‫کــه رفتــاری محترمانــه دارد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه بــا خــودش و‬ ‫دیگــران در صلــح اســت‪.‬‬ ‫ خــود را در موقعیت هــای جدیــد قــرار بدهیــد‪ .‬مثــا بــه مهمانــی‬‫برویــد و تــاش کنیــد کــه بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬از همــان‬ ‫گام هــای نخســت نیــاز نیســت کــه بــا همــه افــراد گــرم بگیریــد و ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنیــد‪ .‬بــه خودتــان زمــان بدهیــد و اهسته اهســته مهارت هــای‬ ‫ی خودتــان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫ارتباط ـ ‬ ‫ اگــر قــرار اســت بــرای ســخنرانی یــا ارائــه امــاده شــوید‪ ،‬از دوســتی‬‫نزدیــک بخواهیــد کــه مخاطبتــان شــود و هنــگام تمریــن بــا او‪ ،‬بــه خود‬ ‫و رفتارهایتــان مســلط شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سبک زندگی تان را تغییر بدهید‬ ‫داشــتن ســبک زندگــی جــذاب و ســالم هــم راهــی اســت کــه‬ ‫شــما را در نظــر دیگــران بااعتمادبه نفــس نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تــاش بــرای داشــتن چنیــن ســبکی از زندگــی‪ ،‬شــما را در مســیر‬ ‫تقویــت روحیــه قــرار می دهــد‪ .‬بــه ســامت و ظاهــر بــدن و‬ ‫صورت تــان توجــه کنیــد‪ .‬خــوب بپوشــید‪ ،‬خــوب غــذا بخوریــد‬ ‫گذشــت زمــان افزایــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ اُفتــان (‪ :)Falling‬زیروبمــی صــدا بــا گذشــت زمــان‬‫کاهــش می یابــد؛‬ ‫ اهنــگ افتــان‪ -‬خیــزان (‪ :)Dipping‬اهنــگ صــدا افــت کــرده و‬‫ســپس بــاال م ـی رود؛‬ ‫ اهنــگ خیــزان‪ -‬افتــان (‪ :)Peaking‬اهنــگ صــدا بــاال رفتــه و‬‫ســپس افــت می کنــد‪.‬‬ ‫ت زیروبمــی‬ ‫ســخنران اگاهانــه یــا ناخــوداگاه‪ ،‬از الگوهــای متفــاو ِ‬ ‫صــدا بــرای انتقــال معانــی مختلــف بــه شــنونده بهــره می گیــرد‪.‬‬ ‫در ســخنرانی عمومــی می توانیــد از تغییــرات زیروبمــی صــدا در‬ ‫یــک واژه ی منفــرد یــا گروهــی از هجاهــا‪ ،‬واژه هــا و حتــی جمله ها‬ ‫اســتفاده کنیــد و معانــی گوناگونــی را انتقــال دهیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫زیروبمــی هجاهــای متوالــی در یــک واژه‪ ،‬گروهــی از واژه هــا یــا‬ ‫جمله هــای متوالــی را تغییــر دهیــد‪ .‬بایــد اطمینــان یابیــد کــه از‬ ‫زیروبمــی صــدا بــرای انتقــال معنــای موردنظــر خــود به خوبــی بهره‬ ‫می گیریــد؛ مثــا تــا هنگامــی کــه ایــده ای را به طــور کامــل بیــان‬ ‫نکرده ایــد‪ ،‬اهنــگ صــدای خــود را پاییــن نیاوریــد‪.‬‬ ‫در گفت وگوهــای عــادی تغییــر زیروبمــی صــدا موجــب می شــود‬ ‫برخی واژه ها مشــخص تر از دیگر واژه ها باشــند‪ .‬شــما می توانید‬ ‫در ســخنرانی عمومــی نیــز همیــن کار را بــرای تأکیــد بــر برخــی‬ ‫قســمت ها انجــام دهیــد‪ .‬می توانیــد از تغییــر زیروبمــی صــدا‬ ‫ب توجــه شــنوندگان بــه واژگان یــا عبارت هایی اســتفاده‬ ‫بــرای جلـ ‬ ‫کنیــد کــه مهم تــر از دیگــر واژگان و عبــارات هســتند‪ .‬در هنــگام‬ ‫ســخنرانی به طــور طبیعــی از طیفــی از تغییــرات در زیروبمــی صدا‬ ‫بــرای انتقــال معانــی گوناگــون بهــره خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫از یکنواختــی و ســخنرانی بــا تـُـن صــدای یکســان یا تنوعــی اندک‬ ‫در زیروبمــی صــدای خــود بپرهیزیــد‪ .‬حتمــا اهنــگ گفتــار خــود را‬ ‫در هنــگام ســخنرانی تغییــر دهیــد تــا تأکیــد و تغییــر در معنــا را‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫ت اهنــگ را بــرای تغییــر معنــا‬ ‫بیــان جمله هــا بــا الگوهــای متفــاو ِ‬ ‫تمریــن کنیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر جملــه ای خبــری را بــا اهنــگ‬ ‫اُفتــان در پایــان ان می گوییــد‪ ،‬می توانیــد بــا باالبــردن اهنــگ‬ ‫در پایــان جملــه‪ ،‬ان را بــه جملـه ای پرسشــی تبدیــل کنیــد‪ .‬مثــا‬ ‫جملــه ی «می دانیــد منظــورم چیســت» را بــا دو الگــوی اهنــگ‬ ‫(‪ )Intonation Pattern‬متفــاوت خبــری و پرسشــی بگوییــد‪.‬‬ ‫وقفه یا مکث‬ ‫شــما می توانیــد از وقفــه بــرای بهتــر رســاندن پیــام خود اســتفاده‬ ‫کنیــد؛ ولــی گاهــی نیــز ممکــن اســت از واژگان پرکننــده (ماننــد‬ ‫اساســا‪ ،‬درواقــع و…) و وقفه هایــی بهــره بگیریــد کــه موجــب‬ ‫و ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قصــد داریــد بــا کســی رابطــه عاطفــی برقــرار کنیــد یــا قصــد‬ ‫شــرکت در مصاحبــه کاری را داریــد‪ ،‬ظاهرتــان را اراســته کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود بــه خودتــان مطمئن تــر باشــید و‬ ‫بیشــتر بااعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫ارزش قائل شدن برای خود‬ ‫ خــود را دوســت بداریــد‪ .‬موفقیت هایتــان را مــرور کنیــد‪ .‬الزم‬‫نیســت دســتاوردهایتان بــزرگ باشــند‪ .‬حتــی گام هــای کوچــک‬ ‫پیــروزی را هــم بــه خــود یــاداوری کنیــد‪ ،‬زیــرا مشــتی نمونــه‬ ‫خــروار هســتند و نشــان می دهنــد کــه اگــر بخواهیــد می توانیــد‬ ‫موفــق و پیــروز باشــید‪.‬‬ ‫ بــه خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید‪ .‬بــا اعتمادداشــتن‬‫بــه خــود‪ ،‬جلــب اعتمــاد دیگــران هــم ســاده تر می شــود‪ .‬بــه‬ ‫رفتارهایتــان مســلط باشــید و نگذاریــد تــرس قلبتــان را تســخیر‬ ‫کنــد‪ .‬ترس هــای غیرمنطقــی را از خــود دور کنیــد‪ .‬کســانی کــه‬ ‫اعتمادبه نفــس باالیــی دارنــد از اشــتباه کردن نمی ترســند‪ .‬پــس‬ ‫بــه خودتــان فرصــت و زمــان بدهیــد‪ .‬بــا تمرکــز حتمــا کارهایتــان‬ ‫را در مســیری درســت پیــش خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫ تمریــن قوی بــودن و تقویــت اعتمادبه نفــس را دســت کم‬‫نگیریــد‪ .‬بــا گام هــای کوچــک امــا مهــم شــروع کنیــد ؛ در جمــع‬ ‫صبحــت کنیــد‪ .‬در کالس درس یــا جلســات حــرف بزنیــد و‬ ‫نظرتــان را بگوییــد‪ .‬از چــه می ترســید؟ از اشــتباه کردن؟ تــاش‬ ‫کنیــد کــه اشــتباه نکنیــد و به پــاس ایــن تــاش بــه خودتــان‬ ‫جرئــت ابــراز نظــر بدهیــد‪.‬‬ ‫ همــه اشــتباه می کننــد‪ ،‬همــه نقــاط ضعفــی دارنــد‪ .‬همــه نیــاز‬‫بــه رشــد مــداوم دارنــد‪ .‬خودتــان را از چــه چیــزی می ترســانید؟‬ ‫نقــاط ضعــف و قوت تــان را بشناســید و ســعی کنیــد ضعف هــا‬ ‫را از بیــن ببریــد و قوت هــا را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫ بــه نقــاط قــوت خــود افتخــار کنیــد و درصــدد رفــع نقــاط‬‫ضعفتــان باشــید‪ .‬در ایــن مســیر اشــتباه کردن اجتناب ناپذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬پــس بــه اشــتباهات و خطاهــا به چشــم فرصتــی بــرای‬ ‫یادگیــری نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫ بــرای شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت خــود شــروع به نوشــتن‬‫کنیــد‪ .‬توانمندی هــا و ضعف هایتــان را در فهرســتی بنویســید‬ ‫و بــا تــاش بــرای رســیدگی بــه انهــا‪ ،‬فهرســت را به مــرور زمــان‬ ‫اصــاح و به روزرســانی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برای تقویت اعتمادبه نفس به خودتان تکیه کنید‬ ‫ یادتــان باشــد کــه مهم تریــن منبــع بــرای تقویــت‬‫اعتمادبه نفــس‪ ،‬خودتــان هســتید و بــس‪ .‬هیچ کــس به انــدازه‬ ‫خودتــان نمی توانــد روحیه تــان را تقویــت کنــد‪ .‬همیشــه بــه‬ ‫خودتــان یــاداوری کنیــد کــه چیــزی از دیگــران کــم نداریــد و‬ ‫اگــر در بعضــی زمینه هــا خــوب نیســتید‪ ،‬بــا یادگیــری‪ ،‬تــاش و‬ ‫تمریــن همه چیــز روبــه راه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ در مســیر بهترشــدن در زمینه هــای مختلــف زندگــی‪ ،‬واقع بیــن‬‫باشــید‪ .‬یعنــی بــرای تحقــق ارزوهایتــان در مســیری واقع گرایانــه‬ ‫و درســت به ســمت هــدف حرکــت کنیــد‪ .‬اگــر درســتان خــوب‬ ‫نیســت‪ ،‬بدیهی اســت که یک شــبه نمی توانید شــاگرد اول کالس‬ ‫شــوید‪ .‬اگاهانــه تــاش کنیــد و بــا تکی ـه زدن بــه خــود در مســیر‬ ‫رســیدن بــه هدفتــان حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫منحرف شــدن شــنونده از پیــام اصلــی شــما می شــود‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫وقفــه یــا مکــث‪ ،‬درنــگ یــا توقفــی موقتــی و بــازه ای از ســکوت‬ ‫اســت کــه طــول ان متفــاوت اســت‪ .‬ســخنران می توانــد از وقفــه‬ ‫بــرای بهبــود انتقــال پیــام خــود بهــره بگیــرد یــا ان را بــا واژه هــا‬ ‫و عباراتــی غیرضــروری پــر کنــد و مخاطبــان را از پیــام اصلــی‬ ‫ســخنرانی منحــرف کنــد‪.‬‬ ‫وقفه های مفید و کارامد‬ ‫بــا وقفــه می توانیــد تأکیــد کنید کــه اطالعاتی که پــس از ان ارائه‬ ‫می دهیــد مهــم اســت؛ یــا بــا اســتفاده از ان بــرای پــردازش انچــه‬ ‫گفته ایــد بــه مخاطبــان زمــان کافــی بدهیــد‪ .‬برخــی روش هــای‬ ‫بهره گیــری ســودمند از وقفه هــا در ســخنرانی عبارت انــد از‪:‬‬ ‫وقفــه بــه ســخنران امــکان می دهــد کــه پیــش از ارائــه ی‬ ‫درخواســت یــا پیــام نهایــی‪ ،‬افــکار خود را جم ع کند‪ :‬درســت پیش‬ ‫از گفتـه ی اصلــی خــود مکــث کنیــد؛ دربــاره ی انچــه می خواهیــد‬ ‫بگوییــد خــوب بیندیشــید و ســپس خواســته ی نهایــی خــود را بــا‬ ‫نیرویــی تــازه بیــان کنیــد‪.‬‬ ‫وقفــه شــنونده را بــرای پذیــرش پیــام شــما امــاده می کنــد‪ :‬مکــث‬ ‫کنیــد و بــه قــدرت تفکــر مخاطبــان خــود اســتراحت بدهیــد‪ .‬فکــری‬ ‫ـان شــما می ایــد‪ ،‬بســیار‬ ‫کــه به دنبــال یــک وقفــه بــه ذهــن مخاطبـ ِ‬ ‫پویاتــر از فکــری اســت کــه درصــورت نبــود وقفــه بــه ذهــن می رســد‪.‬‬ ‫وقفــه تعلیقــی مؤثــر ایجــاد می کنــد‪ :‬تعلیــق شــور برمی انگیــزد‪.‬‬ ‫وقتــی پیــش از جمل ـه ی اصلــی یــا نتیجه گیــری مکــث می کنیــد‪،‬‬ ‫مخاطبــان مشــتاق می شــوند کــه نتیجـه ی نهایــی یــا انچــه را کــه‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬بفهمنــد‪.‬‬ ‫پــس از بیــان ایــده ای مهــم مکث کنید‪ :‬مکث کــردن به مخاطبان‬ ‫فرصــت کافــی می دهــد تــا پیــش از انکــه به ســخنرانی خــود ادامه‬ ‫دهیــد‪ ،‬انچــه را کــه گفته اید پــردازش کنند‪.‬‬ ‫در پایــان هــر بخــش مکــث کنیــد‪ :‬بــا مکث کردن می توانیــد پایان‬ ‫هــر واحــد فکــری ماننــد جمله یا نکتـه ی اصلی را نشــان دهید‪.‬‬ ‫وقفه های بیهوده‬ ‫انــواع گوناگونــی از مکث هــای بیهــوده وجــود دارد کــه ممکــن‬ ‫اســت مشــکالتی را بــرای ســخنران بــه وجــود بیــاورد‪:‬‬ ‫اختالالت گفتاری‬ ‫اختــاالت گفتــاری شــامل مکــث‪ ،‬بی نظمــی یــا تلفظ هایــی‬ ‫نادرســت اســت کــه در جریــان گفتــار رخ می دهــد و از سالســت‬ ‫و روانــی ســخنرانی می کاهــد‪ .‬اختــاالت گفتــاری شــامل مــواردی‬ ‫ماننــد تلفظ هــای ناتمــام (واژه هــا و جمله هایــی کــه کامــل ادا‬ ‫نشــده اند)‪ ،‬عباراتــی کــه بیهــوده تکــرار می شــوند و اواهــا یــا‬ ‫پرکننده هایــی ماننــد اه‪ ،‬اِم و خُــب اســت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫ افزایــش تمرکــز را تمریــن و مــدام بــه خودتــان یــاداوری کنیــد‬‫کــه شــما می توانیــد بــا تــاش و قــدرت خواســتن بــه ارزوهایتــان‬ ‫برســید و قــوی باشــید‪ .‬اینهــا اعتمادبه نفســتان را افزایــش‬ ‫می دهنــد و از شــما فــرد جدیــد و جذاب تــری می ســازند‪.‬‬ ‫روبه روشدن با ترس ها‬ ‫ بــا ترس هایتــان روب ـه رو شــوید‪ .‬نگذاریــد کــه مســیری نرفتــه‬‫ســایه ســرد و تاریکــش را روی زندگی تــان بینــدازد‪ .‬بدانیــد کــه‬ ‫همــه ترس هایــی در زندگــی دارنــد‪ .‬تفــاوت افــراد شــجاع و‬ ‫موفــق در ایــن نیســت کــه از هیچ چیــزی نمی ترســند؛ تنهــا‬ ‫تفــاوت انهــا بــا دیگــران ایــن اســت کــه از مواجهــه بــا ترس هــا‬ ‫شــانه خالــی و در برابرشــان ســر خــم نمی کننــد‪.‬‬ ‫ ترس هایتــان را بشناســید‪ .‬بــا بررســی نشــانه های بــروز تــرس‬‫در رفتــار و بدنتــان تشــخیص بدهیــد کــه دقیقــا از چــه چیــزی‬ ‫می ترســید یــا چــه چیــزی شــما را معــذب می کنــد‪ .‬شــناخت‬ ‫ریش ـه ها و اگاهــی بــه نشــانه های بــروز تــرس بــه شــما کمــک‬ ‫خواهــد کــرد ان را مهــار کنیــد‪ .‬ترس هایتــان را روی کاغــذ‬ ‫بنویســید‪ .‬ایــن کار بــرای مواجهــه بــا مشــکالت بــه ذهنتــان‬ ‫نظــم می دهــد‪.‬‬ ‫ اشــنایی بــا ابعــاد ترســتان کار بســیار مفیــدی اســت‪ .‬بایــد‬‫بدانیــد کــه چــرا می ترســید‪ .‬بدتریــن رخــدادی کــه مواجه شــدن‬ ‫بــا تــرس برایتــان رقــم می زنــد‪ ،‬چیســت؟ دیگــران در موقعیــت‬ ‫مشــابه چــه می کننــد؟ همیشــه بــه خــود بگوییــد‪ :‬ترســیدن یــا‬ ‫نترســیدن؟ تاثیــر هــر یــک روی زندگی تــان چیســت‪.‬‬ ‫ بــرای مهــار ترس هایتــان از تمرین هــای تنفســی و‬‫ارامش بخــش کمــک بگیریــد‪ .‬نفس کشــیدن از دیافراگــم‬ ‫راهــی بــرای ایجــاد ارامــش اســت‪ .‬نفــس عمیــق ضربــان قلــب‬ ‫را متعــادل می کنــد‪ .‬دس ـت ها را روی شــکم بگذاریــد و طــوری‬ ‫نفــس عمیــق بکشــید کــه فقــط دســت ها و شــکمتان تــکان‬ ‫بخــورد‪ .‬ایــن کار ارامــش زیــادی بــه شــما می دهــد‪.‬‬ ‫فکرهــای منفــی را از خــود دور کنیــد و بــه اســتقبال تمرین های‬ ‫یــوگا و مدیتیشــن برویــد‪ .‬اینهــا بــه شــما کمــک می کننــد کــه‬ ‫زیســتن در لحظــه و لذت بــردن از ارامــش لحظــه حــال را درک‬ ‫و بــه زندگی تــان وارد کنیــد‪.‬‬ ‫شما چه فکر می کنید؟‬ ‫تمریــن بــرای توســعه فــردی و تقویــت نقــاط قــوت در کنــار‬ ‫تــاش بــرای رفــع ضعف هــا بــه زندگــی معنــا می دهــد‪.‬‬ ‫معنادارشــدن لحظه هــا همــان چیــزی اســت کــه باعــث‬ ‫می شــود عمرمــان شــادمانه تر بگــذرد‪ .‬نظرتــان چیســت؟ چــه‬ ‫پیشــنهادهای دیگــری بــرای تقویــت اعتمادبه نفــس داریــد؟‬ ‫شــاید هــم در حصــار ترس هایتــان اســیر هســتید و ایــن مقالــه‬ ‫را خوانده ایــد تــا راهــی بــرای رهایــی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫مــا کــه فکــر می کنیــم همــه می تواننــد بهتــر شــوند و بــا تقویــت‬ ‫نقــاط قــوت و تــاش بــرای رفــع ضعف هــا زندگــی نــاب و شــادی‬ ‫بســازند‪ .‬ترس هایــی داریــد؟ اعتمادبه نفســتان بــاال نیســت؟‬ ‫همه چیــز درســت می شــود‪ .‬شــک نکنیــد!‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫انهدام شبکه حرفه ای موبایل قاپ های سایبری‬ ‫رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و متالشــی شــدن یــک بانــد بــزرگ از ســارقان موبایــل قــاپ خبــر داد و گفــت ‪ :‬موبایــل قاپــی‬ ‫زمینــه ســرقت هــای اصلــی ایــن شــبکه و سوءاســتفاده از هویــت مالباختــگان در بســتر اینترنــت بــود‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت ‪ :‬تعــداد زیــادی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس‬ ‫مراجعــه و مدعــی بودنــد پــس از ســرقت تلفــن همــراه انهــا مبالــغ زیــادی از حســاب هــای بانکــی ایــن افــراد بصــورت غیرمجــاز برداشــت شــده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫زوم تهدیدی برای‬ ‫افراد در حمالت‬ ‫سایبری‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫زوم‪ ،‬پلتفرم کنفرانس ویدئویی که از زمان شــروع ‪19-COVID‬‬ ‫بــه یکــی از اصلی تریــن اتصــاالت و ارتباطــات تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬چهــار اســیب پذیری امنیتــی اخیــر را اشــکار کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری ها می تواننــد بــا ارســال پیام هــای‬ ‫توســعه پذیر پیام رســانی و پروتــکل حضــور (‪ )XMPP‬و‬ ‫اجــرای کدهــای مخــرب‪ ،‬بــرای بــه خطــر انداختــن کاربــران در‬ ‫چــت مــورد ســوء اســتفاده قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪ XMPP‬اســتانداردی اســت کــه ویژگــی چــت ‪ Zoom‬بــر‬ ‫اســاس ان ســاخته شــده اســت‪ .‬یــک مهاجــم ســایبری‬ ‫می توانــد بــا بهره بــرداری از اســیب پذیری های فــوق‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان یــک کاربــر معمولــی ظاهــر شــود‪ .‬بــه نوبــه خــود‪ ،‬فــرد‬ ‫مــی توانــد بــه یــک ســرور مشــکوک متصــل شــود و یــک بــه روز‬ ‫رســانی را دانلــود کنــد‪ ،‬کــه منجــر بــه اجــرای کــد دلخــواه ناشــی‬ ‫از یــک حملــه کاهــش رتبــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش‪ Fratric ،‬می نویســد‪ :‬اســیب پذیری اولیــه از‬ ‫ناســازگاری های تجزیه کننــده بیــن تجزیه کننده هــای ‪XML‬‬ ‫در مشــتری و ســرور ‪ Zoom‬ســوء اســتفاده می کنــد تــا بتوانــد‬ ‫مصراع هــای ‪ XMPP‬دلخــواه را بــه مشــتری قربانــی «منتقــل‬ ‫کنــد»‪ .‬از انجــا‪ ،‬بــا ارســال یــک بنــد کنترلــی ســاخته شــده‬ ‫خــاص‪ ،‬مهاجــم مــی توانــد کالینــت قربانــی را مجبــور کنــد بــه‬ ‫یــک ســرور مخــرب متصــل شــود‪ ،‬بنابرایــن ایــن بــدوی را بــه‬ ‫یــک حملــه مــرد میانــی تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫موضــوع اصلــی ایــن اســیب پذیری ها‪ ،‬توانایــی یــک مهاجــم‬ ‫ســایبری بــرای یافتــن ناســازگاری ها بیــن تجزیه کننده هــای‬ ‫‪ XML‬در ســرویس گیرنده و ســرور نرم افــزار اســت‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه ایــن اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬بندهــای ‪ XMPP‬مــی تواننــد بــرای‬ ‫قربانــی حملــه ارســال شــوند‪ .‬ایــن بــه هکرهــا اجــازه می دهــد‬ ‫تــا از به روزرســانی های نرم افــزاری اســتفاده کننــد‪ ،‬فراینــد را بــه‬ ‫ســاح تبدیــل کننــد و نســخه قدیمــی و کمتــر ایمــن زوم را از‬ ‫طریــق یــک ســرور مخــرب بــه اهــداف احتمالــی تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫افســر ارشــد اســتراتژی و مشــاور ‪ CISO‬در ‪ ،Sectigo‬در مــورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪547‬‬ ‫اجاره حساب و کارت های‬ ‫بانکی برابر است با‬ ‫مشارکت در جرم‬ ‫ایــن اشــکال هــک اجتماعــی اظهــار نظــر کــرد و توصیه هایــی در‬ ‫مــورد چگونگــی جلوگیــری از قربانــی شــدن ارائــه مــی دهــد‪:‬‬ ‫به عنــوان شــکلی از مهندســی اجتماعــی‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫حمالتــی ماننــد ایــن می توانــد فوق العــاده ســخت باشــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫مهاجمــان از روش هــای فوق العــاده هوشــمندانه اســتفاده‬ ‫می کننــد تــا کاربــران را بــه انجــام «کار اشــتباه» فریــب دهنــد‪،‬‬ ‫ماننــد کلیــک کــردن بــر روی پیونــد بــدی کــه بدافــزار را دانلــود‬ ‫می کنــد‪ .‬مهاجمــان اکنــون انــواع رو بــه رشــدی از تاکتیک هــا‪،‬‬ ‫ماننــد حمــات زنجیــره تامیــن و مهندســی اجتماعــی را بــرای‬ ‫هــدف قــرار دادن مســائل ســازمانی مرتبــط بــا کار ترکیبــی‪،‬‬ ‫خطــای انســانی و فنــاوری اطالعــات ســایه بــه کار می گیرنــد‪.‬‬ ‫احــراز هویــت چنــد عاملــی (‪ ،)MFA‬زمانــی کــه بــه درســتی‬ ‫کالهبرداری با عنوان فروش‬ ‫کاال بی واسطه‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا درج اگهــی دروغیــن بــا عنــوان‏فــروش لــوازم خانگــی بــدون‬ ‫واســطه زیــر قیمــت بــازار در فضــای مجــازی اقــدام بــه کالهبــرداری می کــرد‪‎ ‎،‬خبــر داد‪.‬‏‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ جواد جهانشــیری‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر مشــاهده اگهــی فــروش لــوازم‬ ‫دستگیری سارق میلیاردی ارزهای دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا سوءاســتفاده از اعتمــاد پســرعموی خــود اقــدام‬ ‫بــه ســرقت ‪ ۱۱‬میلیــارد ریالــی ارز دیجیتــال کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ مهــدی قاســمی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و ارائــه مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر بــه ســرقت رفتــن‏ارز‬ ‫دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکـی اش‪‎،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنــا بــر اظهــارات شــاکی‪ ،‬دو مــاه پــس از ورود بــه بــازار رمــز ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬کل دارایــی‬ ‫ارزی وی بــه ارزش در حــدود ‪ ۱۱‬میلیــارد ریــال از کیــف پولــش توســط فــرد ناشناســی بســرقت رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و علمــی به عمل امــده‪ ،‬مشــخص گردیــد کــه‬ ‫هیــچ هکــی صــورت نپذیرفتــه و ســارق بــه رمــز و پســورد کیــف پــول دیجیتــال شــاکی دسترســی داشــته‬ ‫کــه شــاکی بــا مشــاهده نتایــج بررســی های پلیــس‪ ،‬اعــام داشــت بعلــت عــدم اشــنایی بــا نحــوه‬ ‫ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه‪ ،‬بــا ترغیــب پســرعمویم وارد عرصــه رمــز ارزهــا شــده و اکانــت و کیــف‬ ‫پــول دیجیتــال را هــم خــود وی برایــم ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بیــان کــرد‪ :‬پســرعموی شــاکی بعنــوان متهــم بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‪ ،‬دســتگیر‬ ‫شــد کــه در ابتــدا منکــر هرگونــه ســرقت ارزی شــده‪ ،‬ولــی بــا مشــاهده مســتندات گــرداوری شــده‬ ‫و ادلــه مجرمانــه دیجیتــال اســتخراجی از تجهیــزات دیجیتــال هوشــمند توقیــف شــده از متهــم در‬ ‫هنــگام دســتگیری‪ ،‬بناچــار لــب بــه اعتــراف گشــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬متهــم اظهــار نمــود بعلــت اینکــه اطــاع داشــتم شــخص شــاکی‪ ،‬هیــچ علــم و دانشــی‬ ‫در مدیریــت کیــف پــول دیجیتــال خــود نــدارد و خــودم نیــز کیــف پــول را برایــش ایجاد کــرده و رمزهایــش را در‬ ‫اختیــار داشــتم‪ ،‬موجــودی ارزی وی را بــه ارز جدیــدی تبدیــل و بــه ادرس کیــف پــول دیگــری منتقــل نمــودم‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه شــهروندان گفــت‪ :‬شــهروندان عزیــز قبــل از ورود بــه بــازار رمزارزهــا‪ ،‬علــم و‬ ‫دانــش خــود را افزایــش داده و بــا مطالعــه و تحقیــق الزم در ایــن بــازار‪ ،‬ســرمایه گذاری نماینــد‬ ‫و به هیچ عنــوان اطالعــات محرمانــه ماننــد رمــز عبــور کیــف پــول و اطالعــات کاربــری خودتــان در‬ ‫صرافی هــا را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد‪.‬‬ ‫اجــرا شــود‪ ،‬می توانــد حمــات مجرمانــه ســایبری را از‬ ‫اســتفاده از اعتبارنامه هــای ســرقت شــده بــرای دسترســی بــه‬ ‫دســتگاه ها یــا شــبکه ها در صــورت حملــه فیشــینگ کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن رویکــرد بــرای هــر کس ـب وکار یــا مصرف کننــده ای‬ ‫به عنــوان وســیله ای بــرای کاهــش احتمــال قربانــی شــدن در‬ ‫حمــات ســایبری هویتــی حیاتــی اســت‪».‬‬ ‫سیســتم هــای مایکروســافت بــا زوم بیشــترین اســیب‬ ‫پذیــری را در برابــر ایــن اســیب پذیــری هــا دارنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ Android، iOS، macOS ،‬و ‪ Linux‬همگــی در برابــر‬ ‫‪ 22785-2022-CVE ،22784-2022-CVE‬و ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ 22787‬اســیب پذیــر هســتند‪ Zoom .‬توصیــه مــی کنــد‬ ‫اخریــن نســخه برنامــه (‪ )5.10.0‬را دانلــود کنیــد‪.‬‬ ‫خانگــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام و کالهبــرداری از وی بــا شــیوه فــروش بــی واســطه کاال و لــوازم‬ ‫خانگــی‪ ،‬موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان‏پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪ ،‬پرونــده مقدماتــی تشکیل شــده و بررس ـی های اولیــه‬ ‫نشــان از ان‏داشــت کــه فــرد کالهبــردار بــا درج اگهــی دروغیــن و کســب اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه‬ ‫اخــذ مبلــغ ‪ 450‬میلیــون ریــال ‏کــرده و پــس از ان دیگــر جوابگــو نبــوده اســت‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام مســئول گفــت‪ :‬بــا بررسـی های فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص پلیســی متهــم دریکــی‬ ‫از اســتان های شــمال غــرب کشــور مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی و دســتگیری متهــم بــه اســتان مربوطــه ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاربــران هرگــز فریــب این گونــه اگهی هــا را نخورنــد و تــا زمــان رویــت و یــا‬ ‫انجــام خدمــات از طــرف فــرد درج کننــده اگهــی‪ ،‬مبلــغ یــا مبالغــی را واریــز نکننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان‬ ‫در خصــوص خریــد از ســایت های خریدوفــروش و اگهــی هــای فــروش کاال و یــا خدمــات در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــه ویــژه تلگــرام و اینســتاگرام دقــت کافــی داشــته باشــند و به هیچ عنــوان بــه‬ ‫این گونــه اگهی هــا اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم‬ ‫رایان ـه ای می تواننــد بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬ویــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫شناسایی عامل مزاحمت و هتک حیثیت‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری فــردی کــه بــا ایجــاد مزاحمــت در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام بــرای یکــی از شــهروندان مشــکل ایجــاد کــرده بود‪،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه و ارائــه شــکوائیه یکــی از شــهروندان در خصــوص‬ ‫هتــک حیثیــت در شــبکه اجتماعــی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا پیگیــری مســتمر و تحقیقــات پلیســی انجام شــده عامــل انتشــار تصاویــر‬ ‫شناســایی و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هتــک حیثیــت و انتشــار تصاویــر و فیلم هــای خصوصــی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی یکــی از شــایع ترین جرائــم حــوزه فضــای مجــازی اســت ‪،‬ایــن موضــوع‪ ،‬مشــکالت و‬ ‫تبعــات منفــی فراوانــی بــرای قربانیــان دارد کــه هوشــیاری شــهروندان بخصــوص بانــوان را در‬ ‫زمــان فعالیــت در فضــای مجــازی می طلبــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬الزم اســت خانواده هــا نیــز بــه فرزنــدان خــود بــرای دوری از رفتارهــای‬ ‫پرخطــر در فضــای مجــازی مــوارد الزم را امــوزش بدهنــد و درعین حــال بــر ارتباطــات ان هــا در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی نظــارت کافــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬حفــظ حریــم خصوصــی در فضــای مجــازی در گام اول بــر عهــده خــود کاربــران‬ ‫اســت کــه بــا رعایــت مــوارد ســاده امنیتــی می تواننــد مانــع ورود و دس ـت اندازی دیگــران بــه‬ ‫حریــم خصوصــی خــود شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی دانــش پــور گفــت‪ :‬کاربــران در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه موارد مشــکوک ان‬ ‫را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬بخــش مرکــز فوریت هــای‬ ‫ســایبری‪ ،‬لینــک ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان گلســتان هشــدار داد ‪:‬‬ ‫شــهروندان از در اختیــار قــرار دادن حســاب و یــا کارت هــای‬ ‫بانکــی خــود نــزد ســایر افــراد خــودداری کننــد چــرا کــه در‬ ‫صــورت وقــوع جــرم‪ ،‬به عنــوان صاحــب حســاب بانکــی بایــد‬ ‫در محاکــم قضایــی پاســخگو بــوده و ضــرر و زیــان شــاکیان‬ ‫را پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســرهنگ ابراهیــم پرســا رئیــس‬ ‫پلیــس فتــا اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه افــراد‬ ‫نــااگاه و بعضــا ٌنیازمنــد بــا سوءاســتفاده عــده ای ســودجو‪،‬‬ ‫کارت هــای بانکــی خــود را در اختیــار مجرمیــن قــرار داره و‬ ‫مبالغــی را جهــت اجــاره از ان هــا دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه بعضــی از شــهروندان بــه علــت‬ ‫وجــود مشــکالت اقتصــادی فریــب کالهبــرداران را خــورده و‬ ‫اقــدام بــه بازگشــایی حســاب بانکــی و اجــاره ان می کننــد‬ ‫کــه درنهایــت بــا سوءاســتفاده از ایــن حســاب بانکــی از‬ ‫ســوی مجرمــان ســایبری در محاکــم قضایــی به عنــوان‬ ‫مجــرم شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا یــاداور شــد‪ :‬شــهروندان بایــد بــه خاطــر‬ ‫بســپارند کــه از طریــق اجــاره حســاب یــا کارت بانکــی نه تنهــا‬ ‫در ســایت های قمــار و شــرط بندی بلکــه مــوارد مجرمانــه‬ ‫دیگــری مثــل پول شــویی‪ ،‬کاله برداری هــای مالــی‪ ،‬فــرار‬ ‫مالیاتــی و… نیــز امکان پذیــر اســت کــه هرکــدام از ایــن‬ ‫جرایــم مجــازات خــاص خــود را دارد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬مطابــق‬ ‫قوانیــن و مقــررات جــاری‪ ،‬مســئولیت تمــام تراکنش هــا و‬ ‫مبادالتــی کــه از طریــق حســاب و کارت بانکــی شــهروندان‬ ‫انجــام می شــود بــر عهــده صاحــب حســاب اســت و هیــچ‬ ‫ادعایــی مبنــی بــر اجــاره دادن حســاب بــرای مراجــع قانونــی‪،‬‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬انتظامــی و قضائــی قابل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا خاطرنشــان کــرد‪ :‬هم وطنــان می تواننــد‬ ‫اخریــن و بروز تریــن اموزش هــای الزم در راســتای اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای فضــای مجــازی را از طریــق ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬دریافــت‬ ‫کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را‬ ‫از طریــق ســایت پلیــس فتــا و یــا با شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری جدید ‪OTP‬‬ ‫واتس اپ می تواند حساب‬ ‫شما را هک کند‬ ‫در ‪ 23‬مــه ‪ ،2022‬موســس و مدیرعامــل ‪،CloudSEK‬‬ ‫یــک شــرکت هــوش مصنوعــی متنــی‪ ،‬راهــول ساســی‪،‬‬ ‫جزئیــات یــک کالهبــرداری جدیــد وات ـس اپ را بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــت کــه در ان عوامــل تهدیــد ســعی می کننــد از طریــق‬ ‫تماس هــای تلفنــی حســاب های کاربــران را برباینــد‪.‬‬ ‫ایــن کالهبــرداری تــا حــدی غیرمتعــارف اســت زیــرا قربانــی‬ ‫تماســی از مهاجــم دریافــت می کنــد و او را متقاعــد می کنــد‬ ‫کــه بــا شــماره ای کــه بــا ‪ 405‬یــا ‪ 67‬شــروع می شــود تمــاس‬ ‫بگیرنــد‪ .‬پــس از تمــاس‪ ،‬قربانــی از حســاب ‪WhatsApp‬‬ ‫خــود خــارج می شــود و هکرهــا حســاب او را می رباینــد و‬ ‫کنتــرل کامــل حســاب ها را بــه دســت م ـی اورد‪.‬‬ ‫هک واتس اپ چگونه کار می کند؟‬ ‫بــه گفتــه ساســی‪ ،‬شــماره ای کــه بــرای تمــاس کالهبــرداری‬ ‫اســتفاده می شــود‪ ،‬درخواســت خدمــات بــرای ‪Airtel‬‬ ‫و ‪ Reliance Jio‬بــرای ‪ Call Forwarding‬در هنــگام‬ ‫برقــراری یــک شــماره اســت‪ .‬انهــا گزینــه ارســال ‪ OTP‬از‬ ‫طریــق تماس هــای تلفنــی را انتخــاب می کننــد‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب مهاجــم کنتــرل حســاب ‪ WhatsApp‬قربانــی را در‬ ‫زمانــی کــه از سیســتم خــارج می شــود بــه دســت مـی اورد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن کالهبــرداری در حــال حاضــر کاربــران‬ ‫واتـس اپ در هنــد را هــدف قــرار می دهــد‪ ،‬ساســی توضیــح‬ ‫داد کــه اگــر هکــر بــه تلفــن دسترســی فیزیکــی پیــدا کنــد و‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن ترفنــد تمــاس برقــرار کنــد‪ ،‬مهاجمــان‬ ‫می تواننــد حســاب واتــس اپ هرکســی را هــک کننــد‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه هــر کشــور و ارائه دهنــدگان خدمــات تــا‬ ‫حــدودی از شــماره های درخواســت خدمــات مشــابهی‬ ‫اســتفاده می کننــد‪ ،‬ایــن ترفنــد می توانــد تاثیــری جهانــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬تنهــا راه محافظــت از خــود اجتنــاب از‬ ‫پاســخگویی بــه تماس هــای شــماره های ناشــناس و عــدم‬ ‫تمــاس بــا ایــن شماره هاســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای روستای زیارت‪-‬ابشار زیارت‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -547‬سال هشتم‬ ‫‪-547-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/11‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/11 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 1111-- 1401 //03‬‬ ‫ شنبه ‪03//21‬‬ ‫‪44‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫قناعت سرمایۀ بى پایان‬ ‫قال علی( علیه السالم ) الْقَن َاعَ ه ُ مَال ٌ لَ یَنْفَد ُ ‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )فرمــود‪ :‬قناعــت مالــى اســت کــه هرگــز تمــام‬ ‫نمى شــود‪.‬‬ ‫ســیّد رضــى مى گویــد‪ :‬ایــن کالم از پیامبــر اکــرم (ص) نیــز نقل شــده اســت؛‬ ‫ـی ِصلــى اللــه علیــه و اله) ‪.‬‬ ‫ـن النَّبـ ِ ‬ ‫م عَـ ِ ‬ ‫ی هــذا الْــک َال ُ ‬ ‫ـی ‪ :‬و َ ق َـد ْ رُو ِ َ ‬ ‫ل الر َّ ِ‬ ‫(قــا َ‬ ‫ضـ ُ‬ ‫ســرمایۀ بى پایــان امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار کوتــاه و حکمت امیــز‬ ‫بــه اهمیــت قناعــت اشــاره کــرده مى فرماید‪«:‬قناعــت مالــى اســت کــه‬ ‫هرگــز تمــام نمى شــود»؛ (الْقَن َاعَـ ه ُ مَــال ٌ لَ یَنْفَـدُ) ‪.‬‬ ‫در تعریــف قناعــت مى تــوان گفــت‪ :‬حالتــى اســت کــه انســان بــا داشــتن‬ ‫ان بــه حــد اقــل ضروریــات زندگــى مى ســازد و بــه دنبــال زرق و بــرق و‬ ‫اضافاتــى کــه فکــر و وقــت انســان را پیوســته بــه خــود مشــغول مـى دارد و‬ ‫الــودۀ انــواع محرمــات مى کنــد نم ـى رود‪.‬‬ ‫داشــتن ایــن روحیــه بــه منزلــۀ ثــروت پایــان ناپذیــر اســت‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انســان را از تمــام ثروت هــاى دنیــا بى نیــاز مى ســازد؛ همــواره ســربلند‬ ‫زندگــى مى کنــد و بــا عــزت و ابــرو ادامــۀ حیــات مى دهــد‪ .‬دســت نیــاز‬ ‫بــه ســوى دیگــران دراز نمى کنــد و عمــر خــود را در مســیر تشــریفات و‬ ‫تجمــات بــر بــاد نمى دهــد‪.‬‬ ‫در گفتــار حکیمانــۀ ‪ ٤٤‬کــه قبــا ً گذشــت امــام علــی (ع) در فضیلــت‬ ‫سـ ِ ‬ ‫ن ذَکـَـر َ الْمَ َعــاد َ و َ عَم ِـ ‬ ‫قناعت پیشــگان فرمــود‪« :‬طُوبـَـى لِمَـ ْ ‬ ‫ـاب و َ قَنـ ِع َ‬ ‫لَ لِلْح ِ َ‬ ‫ف ؛ خوشــا به حال کســى که (پیوســته) به یاد معاد باشــد و براى روز‬ ‫بِالْکَفَا ِ‬ ‫حســاب عمــل کنــد‪ .‬بــه مقــدار کفایــت قانــع گــردد و از خــدا راضــى باشــد»‪.‬‬ ‫در خطبــۀ ‪ ١٩٢‬نیــز امــام در میــان اوصــاف انبیــا ایــن وصــف برجســته را‬ ‫ن غِنـًـى؛ انهــا داراى قناعتــى‬ ‫ـوب و َ الْعُیُــو َ ‬ ‫شــمرده بــود‪« :‬مَـ عَ قَن َاعَـ ه ٍ تَم ْـل َا ُالْقُلُـ َ ‬ ‫بودنــد کــه دل هــا و چشــم ها را پــر از بى نیــازى مى کــرد»‪ .‬در بحــار االنــوار‬ ‫ْت ا ِ َّل‬ ‫ـت الْغِنـَـى فَمَــا وَجَ ـد ُ ‬ ‫نیــز از ان حضــرت نقــل شــده کــه فرمــود‪« :‬طَل َبـْ ُ ‬ ‫ســتَغْن ُوا؛ من در جســتجوى توانگرى برامدم ولى‬ ‫بِالْقَن َاعَ ه ِ عَل َیْک ُ ْ ‬ ‫م بِالْقَن َاعَ ه ِ ت َ ْ‬ ‫ان را جزدرقناعــت نیافتــم (زیراحــرص‪ ،‬غالــب توانگــران را راحــت نمى گــذارد)‬ ‫بنابرایــن قناعــت پیشــه کنیدتاغنــى شــوید»‪.‬‬ ‫قابــل توجــه این کــه ایــن گفتــار حکیمانــه از پیغمبــر اکــرم صلــى اللــه‬ ‫علیــه و الــه نیــز نقــل شــده اســت همان گونــه کــه ســیّد رضــى مى گویــد‪:‬‬ ‫ـی صلــى اللــه علیــه و الــه» ‪.‬‬ ‫ـن النَّبـ ِ ُ ‬ ‫«و َ ق َـد ْ رُو ِ َ‬ ‫ی هــذا الْــک َال ُم عَـ ِ‬ ‫ایــن حدیــث را «متقــى هنــدى» در کتــاب کنــز العمــال کــه از منابــع‬ ‫معــروف اهــل ســنت اســت اورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه سرچشــمۀ بســیارى از‬ ‫نارضایى هــاى مــردم و شــکایت انهــا از وضــع زندگــى کمبودهــا و فقــر‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه گاه مى بینیــم همــه چیــز دارند اما بــاز ناله و فریاد مى کنند‪.‬‬ ‫عامــل اصلــى ان عــدم قناعــت و توقعــات بى حــد و حســاب اســت و اگــر‬ ‫همگــى بــه مقــدار نیــاز قانــع باشــند ارامــش بى ماننــدى در جامعــه حاکــم‬ ‫مى شــود و بســیارى از پرونده هــاى جنایــى و تجــاوز بــر امــوال برچیــده‬ ‫خواهــد شــد و کرامــت انســانى و پاکــى دامــان از گنــاه فراهــم مى شــود‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد در اینجــا گفتــار زیبایــى از «بقراط‍ »(ســقراط‍ ) نقــل‬ ‫مى کنــد کــه مــردى او را در حــال خــوردن بعضــى از ســبزى هاى بیابــان‬ ‫دیــد‪ .‬بــه او گفــت‪ :‬اگــر در خدمــت پادشــاه بــودى نیــاز بــه خــوردن ایــن‬ ‫نداشــتى‪ .‬ســقراط‍ گفــت‪ :‬اگــر تــو نیــز این گونــه غــذا مى خــوردى نیازمنــد‬ ‫نوکــرى پادشــاه نبــودى‪.‬‬ ‫شــاعر مى گوید‪:‬گنــج ازادگــى و گنــج قناعــت گنجــى اســت‬ ‫که به شمشیر میسر نشود سلطان را‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۶۰‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ ‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫شهیدی که امام خمینی‬ ‫پیشانی اش را بوسید‬ ‫شــهید «مرتضــی جاویــدی» معــروف بــه «اشــلو» تنهــا‬ ‫فرماندهــی کــه امــام خمینــی پیشــانی اش را بوســید‪،‬‬ ‫شهید «مرتضی جاویدی»‬ ‫متولد ‪1337 :‬‬ ‫محل تولد ‪ :‬روستای جلیان شهرستان فسا استان فارس‬ ‫سال ازدواج ‪1360 :‬‬ ‫تعداد فرزندان ‪ :‬دو دختر‬ ‫اخرین عملیات ‪ :‬کربالی ‪5‬‬ ‫محل شهادت ‪:‬شلمچه ‪65/11/08‬‬ ‫«مرتضــی جاویــدی» بیــن عراقی هــا معــروف شــده بــود بــه‬ ‫اشلو! از بس که خودش را به سنگرهایشان می رسانده و به‬ ‫عربــی باهاشــان صحبــت می کــرده و می گفتــه‪« :‬اشــلونک؟»‬ ‫یعنــی حالــت چطــوره؟! داخــل کیفــش یــک دســت لبــاس‬ ‫نظامــی عراقــی بــود‪ .‬پــر از جــای ترکــش و خــون خشــک!‬ ‫«این به چه درد تو می خورد‪ ،‬نجس است‪».‬‬ ‫گفت‪«:‬مــن بــا ایــن لبــاس‪ ،‬کارهــای بزرگ انجــام می دهم‪».‬‬ ‫عکســی را نشــان داد که با لباس و کاله عراقی در یک جیپ‬ ‫غنیمتی نشسته بود‪.‬‬ ‫تعریــف مــی کرد‪«:‬مــن بــا همیــن لبــاس چنــد بــار بــه داخــل‬ ‫عراقی هــا رفتــم و بــا انهــا نــان و ماســت خــوردم!‬ ‫بــا ایــن جیــپ هــم بــا بچه هــا در منطقــه گشــت‬ ‫می زنیــم‪ .‬ایــن جیــپ را هــم از خودشــان گرفتــم!»‬ ‫بعــد کــه می رفتــه‪ ،‬می فهمیده انــد از نیروهــای ایرانــی بــوده و‬ ‫خــودش را عراقــی جــا زده کــه از ان هــا اطالعــات منطقه را بگیرد‪.‬‬ ‫از طــرف ســتاد فرماندهــی جنــگ عــراق بــرای ســرش جایــزه‬ ‫گذاشــته بودند‪.‬انهــا هــر چنــد وقت یکبــار در رادیوشــان بلوف‬ ‫می زدنــد کــه «اشــلو» را کشــته ایم‪ .‬اشــلو مخفــف «ان شــی‬ ‫لونــک» بــود‪ ،‬بــه معنــی حــال و روزت چطــور اســت؟‬ ‫‪ 400‬نفــر بودنــد کــه تپــه «بــردزرد» را فتــح کردنــد‪ .‬کار‬ ‫ســختی نبــود‪ ،‬اســیر هــم گرفتنــد امــا ســختی کار تــازه‬ ‫بعــد از مســتقر شــدن گــردان فجــر روی تپــه شــروع شــد‪.‬‬ ‫عــراق نمی خواســت تپــه را از دســت بدهــد‪ ،‬امــا بچه هــای گــردان‬ ‫فجــر مقاومــت کردنــد‪ ،‬ان هــم بــدون اب و غــذا‪ .‬چهــار الــی پنــج‬ ‫روز مقاومــت کردنــد تــا نیــروی کمکــی رســید و تپــه حفــظ شــد‪.‬‬ ‫امــا دیگــر خبــری از گــردان فجــر نبــود؛ گــردان شــده‬ ‫بــود گروهــان و کم کــم گروهــان هــم شــده بــود‬ ‫دســته؛ اخــر از ‪ 400‬نفــر فقــط ‪18‬نفــر مانــده بودنــد‬ ‫انقــدر شــهید زیــاد شــده بــود‪ ،‬کــه می گفتنــد تعــداد اســرای‬ ‫عراقــی از تعــداد رزمنده هــای ایرانــی بیشــتر شــده اســت!‬ ‫گــردان رفتــه بــود و دســته برگشــته بــود‪،‬‬ ‫بلــه بــاورش ســخته امــا مرتضــی جاویدی‬ ‫درعملیاتــی ســخت و طاقــت فرســا بــه‬ ‫نــام والفجــر‪ ،2‬در منطقــه عملیاتــی‬ ‫حــاج عمــران‪ ،‬بــه همــراه نیروهایــش در‬ ‫محاصــره ی دشــمن مقاومــت جانان ـه ای‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ 4‬شــب و ‪ 3‬روز در ‪40‬‬ ‫کیلومتــری خــاک عــراق بــا دشــمن‬ ‫درگیــر بودنــد‪ ،‬وقتــی فرمانــده وقــت‬ ‫ســپاه بــه او اجــازه عقــب عقــب نشــینی‬ ‫می دهــد‪ ،‬او پشــت بیســیم می گویــد‬ ‫کــه قصــه احــد در تاریــخ بــرای بــار دیگــر‬ ‫تکــرار نخواهــد شــد و مــا تنگــه را تــرک‬ ‫نمی کنیــم‪ ،‬بــه همیــن علــت او را بــه‬ ‫عنــوان ســردار احــد هــم مــی شناســند‪.‬‬ ‫بعــد از عملیــات والفجر ‪ ۲‬فرماندهان‬ ‫جنــگ بــه محضــر امــام خمینــی‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫محســن رضایــی و صیادشــیرازی‬ ‫گزارشــی از عملیــات می دهنــد و بــه‬ ‫ت و قابلیــت مرتضــی جاویــدی‬ ‫رشــاد ‬ ‫و نیروهایــش اشــاره می کننــد‪ .‬امــام‬ ‫خمینــی بــا شــنیدن ســخنان صیــاد از‬ ‫جــا برمی خیــزد و تمــام قــد می ایســتد‬ ‫و شــهید جاویــدی را در بغــل می گیــرد‪.‬‬ ‫همـ ه نگاه هــا بــه امــام بــود و لب هایــی‬ ‫کــه بــر پیشــانی مرتضــی می نشــیند و‬ ‫مرتضــی در حالــی کــه اشــک می ریختــه‬ ‫اســت‪ ،‬شــروع بــه بوســیدن دســت و‬ ‫بــازو و صــورت امــام می کنــد‪.‬‬ ‫در یــک عملیــات شــهید مرتضــی‪،‬‬ ‫شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و‬ ‫نیروهایــش کــه در محاصــره نیــروی عراقــی بودنــد نجــات مــی‬ ‫دهــد از فرماندهــی کل دســتور مــی رســد کــه گــردان حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در حال اســارت و محاصره شــدید نیروهای‬ ‫عراقــی هســتند و دســتور مــی رســد نیــروی زبــده و شــجاع‬ ‫گــردان فجــر بــه فرماندهــی جــوان فســایی شــهید مرتضــی‬ ‫جاویــدی عملیــات نجــات را انجــام دهــد که در نابــاوری گردان‬ ‫فجــر حــاج قاســم و نیروهایــش را از اســارت و محاصــره‬ ‫عراقــی هــا ازاد می کنــد کــه فرماندهــان جبهــه از ایــن عمــل‬ ‫گــردان تــکاور فجــر مبهــوت مــی شــوند حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫همیشــه از شــهید مرتضــی جاویــدی یــاد مــی کــرد و خــوش‬ ‫فکــری و شــجاعت او را مــی ســتود‪.‬‬ ‫به عنوان حســن ختام از دستنوشــته های شــهید جاویدی برای‬ ‫شما مینویسم‪ (( :‬نمیدانم من چکار کرده ام که شهید نمی شوم‬ ‫شــاید قلبــم ســیاه اســت‪ .‬خدارحمــت کنــد حــاج مجیــده ســتوده‬ ‫را ‪ ،‬وقتــی باهــم صحبــت مــی کردیــم می گفتیــم اگــر جنــگ تمــام‬ ‫گردشگری‪ ،‬شاه کلید‬ ‫فراموش شده رونق اقتصادی‬ ‫حمیدرضا بازگشا | روزنامه نگار‬ ‫صنعــت گردشــگری کــه یکــی از شــاه کلیدهــای اصلــی رونــق اقتصــادی بشــمار مــی رود‪،‬‬ ‫طــی چنــد ســال گذشــته بــه ســبب شــیوع کرونــا بــه کمــا رفــت؛ امــا اینــک بــا فروکــش یافتــن‬ ‫لجــام ســرکش ایــن ویــروس منحــوس‪ ،‬بــار دیگــر مــورد توجــه کشــورها قــرار گرفتــه تــا بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای متقــن اقدامــات الزم بــرای احیــای مجــددش را فراهــم ســازند‪.‬‬ ‫فراگیــری ویــروس کرونــا و بالتبــع ان افزایــش امــار مــرگ و میــر جهانــی طــی چنــد ســال‬ ‫گذشــته ســبب متحمــل شــدن اســیب ها و لطمــات ســنگینی مالــی و اقتصــادی بــه کشــورهای‬ ‫گردشــگرپذیر شــد کــه در ایــن بیــن‪ ،‬ایــران نیــز علــی رغــم دارا بــودن ظرفیت هــای بســیار‬ ‫غنــی از منظــر قدمــت تاریخــی بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬ســاله اش‪ ،‬از ایــن امــر مســتثنی نشــد؛ امــا بــا‬ ‫مــرور زمــان و تــداوم امــر واکسیناســیون‪ ،‬هــم اکنــون شــاهد ریش ـه کنی و کاهــش بســیار‬ ‫زیــاد لطمــات کویــد_‪ ۱۹‬و رونق گیــری مجــدد ایــن صنعــت در برخــی از کشــورها هســتیم؛‬ ‫بــه طــور مثــال وزارت گردشــگری ژاپــن طــی چنــد روز گذشــته راهنمــا و شــیوه نامه ای بــرای‬ ‫اژانس هــای مســافرتی و هتل هــا در اســتانه از ســرگیری ســفرهای گردشــگری بــه ایــن کشــور‬ ‫منتشــر کــرده اســت کــه براســاس ان‪ ،‬ورود اتبــاع ‪ ۹۸‬کشــور کــه کمتریــن خطــر ابتــا بــه‬ ‫ویــروس کرونــا در ان مشــاهده می شــود را مجــاز شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ان اســت کــه برخــی دولت هــا از همــان روزهــای اوج گیــری کرونــا و همزمــان بــا‬ ‫لغــو روادیــد گردشــگری بــرای مقابلــه بــا شــیوع ایــن بیمــاری فراگیــر‪ ،‬اقــدام بــه تدویــن نقشــه‬ ‫راهــی متقــن و منســجم بــرای دوران پســاکرونا شــدند تــا پــس از توقــف ایــن چرخــه فراگیــر‬ ‫بتواننــد در اولیــن فرصــت‪ ،‬عرصــه را بــرای پذیرایــی گردشــگران خارجــی مهیــا ســازند؛ امــا بــه‬ ‫نظــر می رســد جمهــوری اســامی ایــران هــر چنــد در زمینــه جــذب گردشــگر از ظرفیت هــای‬ ‫بســیار غنــی تاریخــی‪ ،‬معنــوی و مذهبــی برخــوردار اســت امــا ان گونــه کــه شایســته اســت؛‬ ‫شــود مــا زنــده باشــیم چــکار کنیــم ؟‬ ‫واقعا نمی شود زندگی کرد و به صورت خانواده های شهدا نگاه‬ ‫کرد‪ ...‬واین جاســت که ما و جاماندگان از قافله نور باید بگوییم‬ ‫خوشابه حال انان که با شهادت رفتنند‪)).‬‬ ‫«ادای احتــرام شــهید صیــاد شــیرازی بــه اشــلو»‬ ‫شــهیدصیاد شــیرازی در یکی از ســفرهایش به شــیراز‪ ،‬سراغ‬ ‫مــزار مرتضــی را می گیرد‪.‬‬ ‫تــا می رســد بــه شهرفســا بعــد روســتای جلیــان‪ .‬همراهــان‬ ‫صیــاد می گوینــد از فاصلـه ی ‪ 50‬متــری مــزار‪ ،‬از ماشــین پیاده‬ ‫می شود‪ .‬لباســش را مرتــب می کنــد و بــا احتــرام کامــل‬ ‫نظامــی بــا قــدم اهســته به ســمت مزار مـی رود و انجا دســت‬ ‫راســت را بــه گوشــه ی کاله نظامــی می چســباند و فاتحــه‬ ‫می خوانــد و هرچــه بچه هــای ســپاه فســا کــه از حضــورش‬ ‫خبــردار شــده بودنــد از او می خواهنــد ناهــار را انجــا بمانــد‪،‬‬ ‫می گویــد مــن در ماموریتــم و فقــط بــه احتــرام مــردی که امام‬ ‫بــه پیشــانی اش بوســه زد‪ ،‬بــه اینجــا امــده ام و بایــد بــروم‪.‬‬ ‫نتوانســته از ایــن نقــاط قــوت کــه موهبتــی الهــی بشــمار مـی رود؛ نهایــت ســودمندی را کســب‬ ‫و بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت یابــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اهتمــام ویــژه بــرای رونق بخشــی بــه صنعــت گردشــگری می توانــد‬ ‫از جملــه راهکارهــای مفیــد و ارزشــمندی بــرای خنثی ســازی و یــا کــم اثــر کــردن تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه و نیــز معرفــی چهــره واقعــی از ایــن کشــور بــه جهانیــان برخــاف تبلیغــات فریبنــده‬ ‫امپراطــوری رســانه های امریکایــی‪ ،‬عرضــه کنــد؛ امــا بــا ایــن وجــود جــای تعجــب اســت‬ ‫کــه بــا داشــتن چنیــن منافــع ســترگی بــرای نظــام‪ ،‬وزیــر میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری کــه ســابقه مدیریــت رســانه ملــی را نیــز در کارنامــه دارد تاکنــون فقــط یــک‬ ‫نشســت خبــری بــا اهالــی رســانه ان هــم بــدون حضــور معاونــان و مدیــران کل وزارتخانــه‬ ‫در مقــام پاســخگویی داشــته اســت! و ایــن در حالــی اســت کــه مولفه هایــی همچــون‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬ارزاوری و درامدزایــی از جملــه اهــداف دولــت ســیزدهم بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس ســند چشــم انداز بیست ســاله‪ ،‬ســهم ایــران از شــمار گردشــگران‬ ‫جهانــی بایســتی بــه ‪ ۱.۵‬درصــد و از درامــد گردشــگری جهانــی بایــد بــه ‪ ۲‬درصــد در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬افزایــش یابــد؛ به گون ـه ای کــه جمهــوری اســامی ایــران در ســال ‪ ۱۴۰۴‬ســاالنه نزدیــک‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد دالر از محــل گردشــگر ورودی‪ ،‬درامــد کســب کنــد امــا بــه نظــر می رســد بــا تــداوم‬ ‫چنیــن رونــدی‪ ،‬دســتیابی بــه ‪ ۲‬درصــد از درامــد جهانــی گردشــگری امــری غیــر محتمــل باشــد؛‬ ‫چراکــه براســاس اخریــن امارهــا‪ ،‬تــا قبــل از شــیوع کرونــا باالتریــن رقــم درامــد ســاالنه ایــران‬ ‫از گردشــگری ‪ ۱۲‬میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن میــزان معــادل کمتــر از یــک درصــد از درامــد‬ ‫گردشــگری جهــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بــا کاهــش میــزان مــرگ و میــر ناشــی از ویــروس کرونــا‪ ،‬بســیاری از کشــورها در‬ ‫ســودای افزایــش درامدزایــی ارزی از ایــن صنعــت هســتند؛ امــا مســووالن و مدیــران متولیان این‬ ‫امــر در کشــور‪ ،‬هنــوز برنامه ریــزی مشــخصی را در ایــن زمینــه اعــام نکرده انــد و یــا هنــوز برنامــه‬ ‫ملــی گردشــگری بــا گذشــت بیــش از دو دهــه بــه تدویــن جامــع و کامــل نرســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بســیاری از اســتان های کشــور یــا فاقــد طــرح جامــع گردشــگری و یــا در مرحلــه‬ ‫مطالعاتــی هســتند؛ کــه چنیــن رونــد و سیاســتی ســبب برخــوردار نشــدن از نقشــه راهــی‬ ‫منســجم شــده و نتیجــه ان نیــز حیــف و میــل بیت المــال اســت بــه گون ـه ای کــه هــر مدیــر‬ ‫ع مختلــف‪،‬‬ ‫و مســوولی اعــم از نماینــده مجلــس‪ ،‬اســتاندارد‪ ،‬فرمانــدار و غیــره در مقاطــ ‬ ‫نســخه هایی را بــرای گردشــگری پیچیــده و بودجه هــای هنگفتــی نیــز دریافــت می کننــد؛ امــا‬ ‫بــا گذشــت چنــد صباحــی ان طرح هــا بــه کتابخانه هــا منتقــل می شــوند و در نهایــت تنهــا‬ ‫عایــدی ایــن طرح هــای فرمایشــی‪ ،‬دســتوری و خلق الســاعه‪ ،‬خاک هایــی اســت کــه طــی‬ ‫ســال ها کنج نشــینی در قفســه ها بــه خوردشــان می رود‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!