روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 546 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 546

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 546

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 546

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪43 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /08-2022/ June/ 08-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪546‬‬ ‫‪ 8‬ساله شدیم‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫فاجعه ای در یک‬ ‫قدمی خشکیدن‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت سوداگران بازار مسکن‬ ‫اجازه نگرانی مردم را‬ ‫نمی دهد‬ ‫‪4‬‬ ‫لزوم همراهی بیشتر مردم‬ ‫در اجرای طرح مردمی‬ ‫سازی یارانه ها در گلستان‬ ‫انهدام باند‬ ‫سوزان کالهبردار‬ ‫دل‬ ‫ِ‬ ‫‪5‬‬ ‫رزمنده‬ ‫اسرار امیز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫تنها ‪ 3‬روز دیگر‬ ‫فرصت باقی است‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫اثار خود را به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و چهارم ‪ ،‬پیام بیست و چهارم ‏‪:‬‬ ‫‏«سر انجام نیکوی (دنیا و اخرت) با خدا جویی (اسالم خواهی) و مقاومت ‏»‬ ‫‏ حلقه ی مالئک و تسبیح خدا با الحمد لله رب العالمین ‪ /75‬زمر ص ‪467‬‏‬‫‏‪( .9‬تنهــا) خــدا را بخوانیــد و دیــن خــود را (دیــن داری و عمــل بــه ان) را بــرای او خالــص کنیــد ‪،‬‬ ‫هــر چنــد کافــران نــا‏خشــنود باشــند ‪ /14 .‬غافــرص ‪468‬‏‬ ‫‏ خدارا مخلصانه فریاد بزن ‪ ،‬از کفار خجالت نکش ‏‪:‬‬‫‏‪ .10‬روز قیامــت ‪ ،‬هرکــس در برابــر انچــه کســب کــرده ‪ ،‬مــزد (پــاداش و جــزای) خــود را خواهــد‬ ‫گرفــت ؛ و خداونــد بــدون‏کمتریــن ســتمی ‪ ،‬ســریع تــر از محاســبه گــری بــه حســابها رســیدگی‬ ‫خواهــد کــرد ‪ /17 .‬غافــر‬ ‫‏‪ .11‬از جملــه اهــداف جهانگــردان ‪ ،‬بایــد بررســی علــل شکســت و نابــودی جوامــع قدرتمنــدی‬ ‫باشــد کــه بواســطه‏گناهانشــان و بــا غضــب الهــی نابــوده شــده انــد ‪ 22 .‬و ‪ / 21‬غافــر‬ ‫‏ ورود به عرصه حق و مبارزه‪:‬‏‬‫بــرای فرزندانــت خــط (مــرگ و کشــته شــدن) ـ بــرای زنــان ایجادانحــراف ـ وماللکافریــن اال فــی‬ ‫ضــال ‪/25‬‏غافــر ص ‪469‬‏‬ ‫‏ یاوران پنهان ‪:‬‏‬‫‏‪ .12‬از ایات قران بر می اید ‪ ،‬رهبران بزرگ بشــری (بویژه رهبران الهی) باید در دســتگاههای‬ ‫اســتکباری ‪ ،‬افــرادی‏داشــته باشــند تــا بــا ایجــاد جنــگ روانــی مثبــت ‪ ،‬مانع تضعیــف یا حمله به‬ ‫جبهه حق گردند ‪ 33 .‬ـ ‪ /26‬غافر ص ‪470‬‏‬ ‫ کبُرَمَقتا ً (زشتی و عدالت بزرگ) ‪:‬‏‬‫‏‪ .13‬مجادلــه غیــر عالمانــه و بــی دلیــل ریــال در ایــات و پیــام هــای الهــی ‪ ،‬نــزد خــدا و موُمنــان‬ ‫خشــم عظیمــی در پــی‏داشــته و خداونــد بــر دل چنیــن افــراد متکبـّـر و جبــاری مُهــر (نادانــی و‬ ‫جهالــت) خواهــد زد ‪ /35 .‬غافــر‬ ‫متقــا ً‪ 4‬بــار در قــران امــده ‪ /22 :‬نســاء ص ‪ 81‬عــدم ازدواج بــا زن ـ ‪ / 39‬غافــر ص ‪ 439‬بیــزاری‬ ‫خــدا از‏کافــران ـ ‪ / 3‬صــف ص ‪ 551‬حــرف و عمــل ـ ‪ /35‬غافــر ‪ :‬بــا ک َبـُـر َ‬ ‫‏ مومون یعنی زن و مرد با ایمان ‪:‬‏‬‫‏‪ .14‬اینکــه مــی گوینــد رحمــت خــدا بــر غضبــش پیشــی دارد این اســت که مــی فرماید ‪ :‬هرکس‬ ‫گنــاه یــا عمــل زشــتی‏انجــام دهــد ‪ ،‬کیفــری جــز هماننــد ان نخواهد داشــت ‪ ،‬ولی هر مــرد و زن‬ ‫مومنی ‪ ،‬اگر کار شایســته ای انجام دهد وارد‏بهشــت شــده و پاداشــی بی حســاب (بی پایان)‬ ‫خواهد داشــت ‪ /40 .‬غافر ص ‪ /124 471‬نســاء ‪ / 97‬نحل‬ ‫‏ احواالت قیامت ‪:‬‏‬‫‏‪ .15‬قیامــت ‪ ،‬زمانــی اســت کــه ‪1 :‬ـ دعــای کافریــن بــه جایــی نمــی رســد ‪2‬ـ معــذرت خواهــی انهــا‬ ‫ســودی نــدارد ‪3‬ـ‏لعنــت دائمــی بــرای انهاســت ‪4 .‬ـ ســرانجام و جایــگاه بــدی برایشــان خواهــد‬ ‫بــود ‪ 52 .‬ـ ‪ / 50‬غافــر ص ‪473‬‏‬ ‫‏‪ .16‬کــور و بینــا و مومنــان دارای عمــل صالــح ‪ ،‬بــا گناهــکاران مســاوی نیســتند ‪ ،‬امــا کمتــر‬ ‫(مردمــی) متذکــر و بیــدار مــی‏شــوند ‪ /58 .‬غافــر‬ ‫‏‪ .17‬شــادی ها ‪ ،‬ســرور و پای کوبی های ناحق و باطل در زمین ‪ ،‬جهنم و ســرانجام و جایگاه‬ ‫بدی برای متکبران در‏پیش خواهد داشــت ‪ 77 .‬ـ ‪ /74‬غافر‬ ‫‏ روش قران در خداشناسی ‪ :‬ص ‪474‬‏‬‫ایات ‪ 62‬و ‪ 65 + 61‬و ‪ / 64‬غافر و ‪ 68‬و ‪ / 67‬غافر ص ‪675‬‏‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز سه شنبه ‪17‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث ‬ ‫فرهنگی استان‪:‬‬ ‫از مصوبات سفر دولت‬ ‫تخصیص ‪۱۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫به میراث فرهنگی گلستان‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫سرپرســت ادار ه کل میــرا ‬ ‫صنایع دســتی گلســتان گفــت‪ :‬از منابــع مصوبــات ســفر‬ ‫رییــس جمهــور بــرای توســعه زیرســاخت های میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی ایــن اســتان ‪۱۲۵‬‬ ‫میلیــارد ریــال تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار رحمان فرمانی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ت طرح هــای میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫بــرای ایجــاد زیرســاخ ‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال در ســفر اســفندماه رییــس جمهــور بــه گلســتان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــد کــه تاکنــون ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ان تصویب‬ ‫و مبلــغ ‪ ۱۲۵‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در مــدت ســه ســال بــرای بهبــود‬ ‫شــاخص های گردشــگری‪ ،‬میــراث فرهنگــی و صنایــع‬ ‫دســتی گلســتان کل اعتبــار مصــوب در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور اختصــاص خواهــد یافــت و عالوه بــر ان از محل‬ ‫اعتبــارات اســتانی هــم بــرای اجــرای طرح هــای مربــوط به‬ ‫ایــن ســه بخــش هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫سرپرســت ادار ه کل میــرا ‬ ‫صنایع دســتی گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای راه انــدازی‬ ‫بازارچــه صنایــع دســتی در مراوه تپــه و اق قــا اعتبــار‬ ‫اولیــه تخصیصــی از محــل ســفر دولــت و ایجــاد و توســعه‬ ‫زیرســاخت های گردشگری شــامل راه دسترسی‪ ،‬روشنایی‬ ‫و ســرویس های بهداشــتی در فضاهــای گردشــگری ســطح‬ ‫اســتان و رونــق فعالیت هــای صنایــع دســتی و مرمــت اثــار‬ ‫باســتانی شــاخص از جملــه بــرج قابــوس‪ ،‬دیــوار بــزرگ‬ ‫گــرگان و شــهر تاریخــی جرجــان هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫فرمانــی اظهارداشــت‪ :‬از نظــر مــردم و مســافران نقطــه‬ ‫به نقطه گلســتان جاذبه گردشــگری محســوب می شــود‬ ‫از ســواحل بندرترکمــن و جزیــره اشــوراده گرفتــه تــا‬ ‫جنگل هــا و ابشــارهای شــرق گلســتان‪ ،‬امــا طبــق‬ ‫اخرین بررسـی ها ‪ ۱۴۸‬جاذبه شــاخص گردشــگری برای‬ ‫ایــن اســتان تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬زیرســاخت های الزم ماننــد االچیــق‪،‬‬ ‫اســتراحتگاه‪ ،‬محل هــای عرضــه صنایــع دســتی و غذاهای‬ ‫محلــی را نمی تــوان بــه تنهایــی و فقــط از محــل اعتبــارات‬ ‫محــدود وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬توســعه داد و نیــاز بــه‬ ‫همراهــی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫ث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫سرپرســت ادار ه کل میــرا ‬ ‫صنایع دســتی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــا ورود بــه عرصــه‬ ‫گردشــگری و ایجــاد مجتمع هــای اقامتــی و تفریحــی‪،‬‬ ‫اقامتگاه هــای بوم گــردی و ســاخت فضاهــای پذیرایــی‬ ‫فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی می تواننــد در‬ ‫جاذبه هــای تفریحــی معرفــی شــده توســط میــراث‪،‬‬ ‫عــاوه بــر درامدزایــی بــرای خــود زمینــه توســعه‬ ‫زیرســاخت های ایــن بخــش را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــی در ادامــه گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫واحــد گردشــگری‪ ،‬تفریحــی‪ ،‬اقامتــی و خدماتی وجــود دارد‬ ‫کــه بیشــترین ان بــا بیــش از ‪ ۲۵۰‬واحــد خانه های مســافر‪،‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۵۰‬واحــد مربــوط بــه مراکــز اقامتــی بوم گــردی‬ ‫و ‪ ۲۰‬مجتمــع گردشــگری کشــاورزی و در ادامــه هتل هــا‪،‬‬ ‫متــل و مهمان پذیــر و مجتمع هــای بیــن راهــی می شــود‪.‬‬ ‫وســعت ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر مربعی گلســتان با جمعیتی‬ ‫حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر ســرزمینی مملــو از طبیعــت‬ ‫رنگارنــگ و دل فریــب بــا فرهنــگ و تمــدن باســتانی‬ ‫ریشــه دار در تاریــخ کهــن ایــن مــرز و بــوم اســت و بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از ســرزمین پهنــاور ایــران زمیــن بــه لحاظ‬ ‫تاریخــی‪ ،‬دارای ســابقه ای درخشــان و از نظــر دارا بــودن‬ ‫عرصــه تاریخــی و یادمانــی بســیار غنــی اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ بســیار کهــن اســتان گلســتان و قــرار گرفتــن در‬ ‫مســیر راه ارتباطــی بیــن شــرق و غــرب کشــور باعــث شــد از‬ ‫گذشــته هــای دور ایــن منطقــه بــه عنوان یکــی از کانونهای‬ ‫مهــم تاریخــی ایــران مطــرح باشــد و در ایــن شــرایط اثــار‬ ‫و نشــانه هــای متنــوع و مختلفــی کــه از ســیر تکوینــی‬ ‫فرهنــگ و تمــدن بشــری بــه جــای مانــده می تواننــد بــه‬ ‫عنــوان جاذبه هــای توریســتی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫تپه هــا‪ ،‬قلعه هــا‪ ،‬مســاجد زیبــا‪ ،‬زیارتگاه هــا‪ ،‬برج هــا‪،‬‬ ‫کانــون هــای شــهری و روســتایی تاریخــی‪ ،‬کاخ هــا‪،‬‬ ‫پل هــا‪ ،‬معابــر و گــذرگاه هــای تاریخــی‪ ،‬امــام زاده هــا و‬ ‫ارامــگاه‪ ،‬دیــوار دفاعــی و اداب و رســوم‪ ،‬گوشـه هایی از‬ ‫جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه در صــورت ســرمایه گــذاری مناســب و بــه کارگیــری‬ ‫شــیوه های نوین تبلیغات می تواند نقش چشــمگیری‬ ‫در جــذب گردشــگر داخلــی و خارجــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫قدرت خرید برای گروه های‬ ‫کم درامد باید حفظ شود‬ ‫بــرای گروه هــای کــم درامــد بایــد قــدرت خریــد حفــظ شــود‪ .‬از‬ ‫ایــن رو بــرای افــرادی کــه دریافتــی پایین تــر داشــتند افزایــش‬ ‫حقــوق باالتــری برایشــان لحــاظ می شــود‪ .‬بــه طــور مثــال‬ ‫کســی کــه ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دریافتــی داشــته بــا ایــن افزایــش‪ ،‬دریافتــی او بــه ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫تومــان می رســد و دهک هــای درامــدی باالتــر طبیعتــا افزایــش‬ ‫حقــوق کمتــری بــه لحــاظ درصــد خواهنــد داشــت و افزایش ها‬ ‫پلکانــی اســت‪.‬‬ ‫ضایعات کشاورزی‬ ‫و نابودی بخشی از‬ ‫دسترنج کشاورزان‬ ‫سرویس کشاورزی‪ -‬هنگامه خاندوزی؛‬ ‫طبــق اخریــن اخبــار از ســازمان جهانــی غــذا (فائــو) متاســفانه‬ ‫میــزان ضایعــات کشــاورزی در ایــران ‪ ۲۵‬برابر کشــورهای پیشــرفته‬ ‫دنیــا اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نخســتین مولفه هــای خودکفایــی در هــر کشــوری‬ ‫خودکفایــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی اســت و یکــی از‬ ‫مهم تریــن مســائل در کشــاورزی هــم افزایــش بهــره وری اســت‪.‬‬ ‫هــر ســاله بخــش قابــل توجهــی از گنــدم مــورد نیــاز کشــور از‬ ‫خــارج تامیــن مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه مقــدار زیــادی از ایــن‬ ‫محصــول در مراحــل مختلــف بــه صــورت ضایعــات از دســترس‬ ‫خــارج مــی شــود‪ .‬بنابرایــن اولیــن قــدم بــرای برنامــه ریــزی بــرای‬ ‫کاهــش ضایعــات گنــدم‪ ،‬بــراورد مقــدار ضایعــات و شناســایی‬ ‫عوامــل موثــر بــر ان اســت‪.‬‬ ‫هزینــه بــاالی ضایعــات نــه تنهــا بخــش کشــاورزی را رنــج می دهــد‬ ‫بلکــه بدلیــل ســهم ‪ 25‬درصــد ایــن بخــش در تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی بــر اقتصــاد کشــور و منابــع ملــی نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫مهــدی عســگری یــک کشــاورز گلســتانی در ایــن گفــت‪ :‬هــر ســاله‬ ‫در فصــل برداشــت شــاید در هــر هکتــار حــدود ‪ 300‬کیلــو گنــدم و‬ ‫بــرای دانــه هــای روغنــی ماننــد کلــزا نیــز ضایعــات برداشــت خیلــی‬ ‫زیــاد اســت و بــا کوچکتریــن خللــی‪ ،‬دســترنج کشــاورز از بیــن‬ ‫مـی رود و همــه اینهــا ســبب مــی شــود کــه رغبــت بــرای کشــت ایــن‬ ‫محصــول در بیــن کشــاورزان کــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از دلیــل ضایعــات بیشــتر فرســودگی‬ ‫کمباین هــای موجــود در اســتان اســت و همچنیــن راننــده کمبایــن‬ ‫تخصــص الزم را در ایــن زمینــه نــدارد و همیــن مســئله ســبب‬ ‫می شــود که بخشــی از گندم از دماغه کمباین هدر رود و بخشــی‬ ‫نیــز بــه صــورت خوشــه ای برداشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫عســگری گفــت‪ :‬بــرای محصولــی ماننــد کلــزا نیــز بــا توجه بــه نازک‬ ‫بــودن شــاخه هــا بــا کوچکتریــن اشــتباه برداشــت کمــی دیرتــر از‬ ‫موعــد یــا بــاد و طوفــان لطمــه زیــاد بــه ایــن محصــول وارد مــی کنــد‬ ‫و هــدر رفــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی ادامــه داد‪ :‬کوچــک بــودن قطعــات‬ ‫زمین هــای کشــاورزی نیــز یکــی از مســائلی اســت کــه ضایعــات‬ ‫برداشــت محصــوالت را زیــاد مــی کنــد و وقتــی کمبایــن می خواهد‬ ‫زمیــن را دور بزنــد نمــی توانــد همــه اطــراف زمیــن را پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از انجایــی کــه فصــل برداشــت خیلــی محــدود اســت‪،‬‬ ‫کمبایــن دارهــا اصــوال خیلــی ســریع بــه دنبــال برداشــت هســتند‬ ‫تــا بتواننــد زودتــر کار را بــه اتمــام برســانند و بــه ســراغ زمیــن هــای‬ ‫دیگــر برونــد تــا درامــد بیشــتری کســب کننــد‪.‬‬ ‫عســگری گفــت‪ :‬همیــن مســئله ســبب مــی شــود پرتــی محصــول‬ ‫بیشــتر شــود و کشــاورز نیــز اگــر حرفــی بزنــد و اعتراضــی کنــد‬ ‫محصولــش در زمیــن خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از طــرف دیگــر اتحادیــه و ســازمانی وجــود نــدارد‬ ‫کــه بــر عملکــرد کمبایــن دارهــا نظارت کنــد و حداکثر میــزان فعالیت‬ ‫یــک کمبایــن در روز را مشــخص کنــد تــا کار عجلــه ای نشــود‪.‬‬ ‫کشــاورز دیگری نیز در این زمینه گفت‪ :‬متاســفانه کشــاورزان در‬ ‫بســیاری از زمینــه هــا مخصوصــا زمــان برداشــت و اقداماتــی را کــه‬ ‫انجــام مــی دهنــد تجربــه ای اســت و هیــچ وقــت یــک متخصــص و‬ ‫یــا کارشــناس کشــاورزی را در کنــار خــود نداشــتند کــه بــا اســتفاده‬ ‫از روش هــای نویــن بتواننــد کارایــی و عملکــرد بهتــری در تولیــد‬ ‫محصــوالت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫علــی تجــری ادامــه داد‪ :‬امــروزه در هــر روســتای یــک خانــه‬ ‫بهداشــت وجــود دارد‪ ،‬شــاید بــرای اســتان مــا کــه یــک منطقــه‬ ‫کشــاورزی اســت ایجــاد خانــه هــای هــای کشــاورز در هــر روســتا و‬ ‫منطقــه یــک امــر ضــروری باشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیاری از ضایعــات کــه در برداشــت محصــول وجــود‬ ‫دارد یکــی از دالیــل ان ایــن اســت کــه کشــاورز زمــان بــه موقــع‬ ‫برداشــت محصــول را نمــی دانــد‪.‬‬ ‫تجــری بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــر عملکــرد کمبایــن هــا نیــز نظارتــی‬ ‫وجــود نــدارد و کشــاورز نیــز بــدون شــناخت و از روی اجبــار بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه نیــاز دارد محصولــش را زودتــر برداشــت کنــد‪ ،‬هــر کمبایــن‬ ‫داری را پیــدا کنــد بــرای برداشــت محصــول از ان اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز گلســتانی یــاداور شــد‪ :‬متاســفانه حمــل و نقــل‬ ‫محصــوالت کشــاورزی نیــز از مزرعــه تــا کارخانــه پرتــی بســیاری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه کمبــود وســایل حمــل و نقــل‪ ،‬اکثــر‬ ‫کشــاورزان از تراکتــور و تریلــی بــرای حمــل محصــوالت اســتفاده‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن ســبب مــی شــود بــا وجــود درز گیــری هــای کــه‬ ‫انجــام مــی دهــد امــا بخشــی از ایــن محصــول در مســیر از چرخــه‬ ‫تولیــد خــارج شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــروزه دنیــا بــا توجــه بــه مهــم بــودن امنیــت غذایــی‬ ‫بــه دنبــال ایــن اســت کارایــی تولیــدات را بــاال ببــرد امــا مــا هنــوز بــا‬ ‫همان روش های ســنتی کشــاورزی را انجام می دهیم و مکانیزه‬ ‫بــودن ایــن بخــش نیــز دراســتفاده از کمبایــن هــای فرســوده ای‬ ‫کــه اصــوال ســن باالیــی دارنــد‪ ،‬تراکتــور هــای قدیمــی و برخــی دیگــر‬ ‫ادوات کشــاورزی خالصــه مــی شــود و بــا اســتانداردهای مطلــوب‬ ‫فاصلــه زیــادی داریــم‪.‬‬ ‫می دانیــم کــه یــک محصــول کشــاورزی یــا باغــی بــا وجــود اینکــه‬ ‫شــاید قیمتــش در بــازار انچنــان گــران نباشــد امــا ارزان هــم بــه‬ ‫دســت نمی ایــد چــرا کــه حجــم وســیعی از یکــی گران قیمت تریــن‬ ‫مــواد حیاتــی مــا یعنــی اب و ســاعت ها کار ســنگین نیروی انســانی‬ ‫صــرف ان می شــود از ایــن رو بحــث افزایــش بهــره وری مهم تریــن‬ ‫مســئله در کشــاورزی اســت و ایــن یعنــی مــا بایــد بتوانیــم از همان‬ ‫میــزان کشــتی کــه داریــم محصــول نهایی بیشــتری برداشــت کنیم‬ ‫کــه یکــی از راه هــای اساســی رســیدن بــه ایــن موضــوع کاهــش‬ ‫ضایعــات کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫عــدم کشــت اســتاندارد و فرســودگی تجهیــزات عامــل هدررفــت‬ ‫گنــدم ســبب‬ ‫کارشــناس کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬عــدم کشــت اســتاندارد‬ ‫و فرســودگی تجهیــزات دو عامــل هدررفــت گنــدم در زمــان‬ ‫برداشــت اســت‪.‬‬ ‫علــی جبلــی اظهــار کــرد‪ :‬در فصــل برداشــت محصوالتــی ماننــد‬ ‫غــات‪ ،‬دانــه هــای روغنــی و حبوبات به دلیل فرســودگی تجهیزات‬ ‫و ماشــین االت کشــاورزی متاســفانه شــاهد هــدر رفــت زیــادی از‬ ‫ایــن محصــوالت هســتیم‪.‬‬ ‫کارشــناس کشــاورزی گلســتان‪ ،‬در توضیــح کشــت اســتاندارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬عــدم رعایــت فاصلــه کشــت و اســتفاده از بــذر مناســب‬ ‫از جملــه عواملــی اســت کــه منجــر بــه هدررفــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هدررفــت محصــوالت کشــاورزی تــا انجاســت‬ ‫کــه درصــورت کشــت گنــدم یــا کلــزا‪ ،‬بــرای ســال اینــده بــدون اینکــه‬ ‫بــذر در زمیــن ریختــه شــود‪ ،‬شــاهد جوانــه ایــن محصــول در زمیــن‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫جبلــی ادامــه داد‪ :‬همیــن مثــال کوتــاه مــی توانــد بــه مــا نشــان‬ ‫داد کــه چــه میــزان هــدر رفــت در فصــل برداشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی وجــود دارد کــه باعــث مــی شــود‪ ،‬بخشــی از دســترنج‬ ‫کشــاورزان بــه راحتــی نابــود شــود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۲‬کیلوگرم قارچ ترافل در مراوه تپه‬ ‫سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه گفــت‪ :‬بــا تــاش مامــوران ایــن اداره و نیروی انتظامی‬ ‫افــزون بــر ‪ ۵۲‬کیلوگــرم قــارچ ترافــل یــا دُنبــان از متخلفــان در ایــن شهرســتان مرزی کشــف و ضبط شــد‪.‬‬ ‫محمــد برزیــن اظهارداشــت‪ :‬ایــن مقــدار قــارچ ترافــل در محــل ایســت و بازرســی «ســه راهــی چاتــال»‬ ‫حــوزه اســتحفاظی واحــد منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلیــداغ شهرســتان مراوه تپــه و از یــک دســتگاه‬ ‫خــودروی اژانــس تلفنــی کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در رابطــه بــا کشــف ایــن مقــدار قــارچ ترافــل کــه متخلــف یــا متخلفانــی قصــد داشــتند انرا با‬ ‫خــودروی اژانــس از اســتان خــارج کننــد‪ ،‬یــک نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده تحویــل مقام قضایی شــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس کشــاورزی گفــت‪ :‬هــدر رفــت محصــوالت حیــن‬ ‫برداشــت‪ ،‬در همه کشــورها وجود دارد اما متاســفانه این مســئله‬ ‫در ایــران بســیار بیشــتر از دیگــر کشورهاســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق عــدم کشــت‬ ‫استاندارد و مستهلک بودن بخش عمده ای از تجهیزات برداشت‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬واضــح هســت کــه بــرای ایــن مســئله باید‬ ‫ابتــدا بــه کشــاورز کشــت صحیــح و بــا فاصلــه اســتاندارد و اســتفاده‬ ‫از ارقــام بــذر مناســب را امــوزش داد‪.‬‬ ‫جبلــی اضافــه کــرد‪ :‬بــه نظــر می رســد بــا اســتفاده از تجهیــزات مدرن‬ ‫و بــه روز مــی تــوان میــزان هــدر رفــت محصــوالت را کاهــش داد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس کشــاورزی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای تحقــق ایــن‬ ‫مســئله‪ ،‬بایــد از تشــکل هــا و اتحادیــه کشــاوزی کمــک گرفــت تــا با‬ ‫همراهــی کشــاورزان نســبت بــه خریــد تجهیــزات بــرای یــک روســتا‬ ‫یــا منطقــه اقــدام شــود‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بــه ســراغ مســئوالن جهــاد کشــاورزی رفتیــم و‬ ‫اقداماتــی کــه در ایــن حــوزه بــرای کــم شــدن ضایعــات برداشــت‬ ‫محصــول مخصوصــا گنــدم انجــام شــده جویــا شــدیم‪.‬‬ ‫رئیــس اداره فــراوری مکانیــزه جهــاد کشــاورزی گلســتان شــرایط و‬ ‫امکانــات را بــرای برداشــت حداکثــری از مــزارع را مطلــوب دانســت‬ ‫مریــم برزنونــی گفــت‪ :‬گلســتان دو هــزار و ‪ 800‬کمبایــن داریم که‬ ‫هرســاله در ابتــدای اســفند مــاه برنامــه ریــزی انجــام مــی شــود کــه‬ ‫فراینــد معاینــه فنــی بــرای انهــا انجام شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن ماشــین االت شــاید یــک تــا ســه بار نیاز‬ ‫بــه بازدیــد داشــته باشــند تا بتوانــد مجــوز الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫برزنونــی افــزود‪ :‬بــه منظــور حفــظ و صیانــت از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی هــر کمبایــن داری کــه معاینــه فنــی نگیــرد‪ ،‬ســوخت نیــز‬ ‫بــه ان تعلــق نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره فــراوری مکانیــزه جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه زیــاد بــودن تعــداد کمبایــن هــا در گلســتان‪ ،‬این ماشــین‬ ‫االت بــه ‪ 14‬اســتان دیگــر فرســتاده مــی شــود تــا در برداشــت‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو و کلــزای دیگــر اســتان هــا مشــارکت کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اســتان گلســتان ‪ 500‬هــزار اراضــی گنــدم جــو‬ ‫و کلــزا دارد و ایــن ســطح در بــازده زمانــی کمتــر از یــک مــاه‬ ‫برداشــت مــی شــود‬ ‫برزنونــی ادامــه داد‪ :‬پیــک و تراکــم برداشــت در اســتان گلســتان‬ ‫بســیار زیــاد اســت چــرا کــه ‪ 250‬هــزار از اراضــی کشــت دوم انجــام‬ ‫مــی شــود و کشــاورران عجلــه دارنــد کــه بتواننــد برداشــت بــه موقــع‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬معاینــه فنــی کمــک زیــادی مــی کند تــا ضایعات‬ ‫برداشــت محصــوالت بــا رفــع پوســیدگی ها و نواقص فنی ماشــین‬ ‫االت برداشــت مرتفع شــود‬ ‫برزنونی با اشــاره به اینکه اپراتوری کمباین نیز در کنار مســئله‬ ‫معاینــه فنــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬خوشــبختانه کمبایــن داران فنــی در اســتان وجــود دارد و‬ ‫هر ســال کالس های اموزشــی دســته بندی شــده نیز برای انها‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره فــراوری مکانیــزه جهــاد کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬این‬ ‫امــوزش هــا بــه منظــور کاهــش ضایعــات بــرای ســه گــروه کمبایــن‬ ‫دارهــا‪ ،‬کارشناســان جهــاد کشــاورزی و کشــاورزان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت نبــود الگــوی کشــت مناســب؛ غیرمکانیــزه‬ ‫بــودن مراحــل مختلــف کشــاورزی‪ ،‬عــدم توجــه بــه تشــکل هــای‬ ‫صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‪ ،‬اســتفاده از ماشــین االت فرســوده‪،‬‬ ‫عــدم امــوزش کشــاورزان‪ ،‬باعــث شــده بخشــی از دســترنج ایــن‬ ‫قشــر کــه بــه راحتــی نیــز بــه دســت نیامــده بــه راحتــی از بیــن بــرود‪،‬‬ ‫لــذا شایســته اســت کــه رفــع ایــن مشــکل برای مســئوالن بیشــتر از‬ ‫ارائــه یــک گــزارش عملکــرد اهمیــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫سرکشــی از مــزارع توســط کارشناســان و نظــارت در ایــن حــوزه‬ ‫مــی توانــد بخشــی از ضایعــات کشــاورزی را کمتــر کنــد و تــا زمانــی‬ ‫کــه کارشناســان حضــور میدانــی در صحنــه نداشــته باشــند تنهــا بــا‬ ‫اخــذ یــک معاینــه فنــی کمبایــن‪ ،‬نمــی تــوان بــه ایــن فکــر کــرد کــه‬ ‫همچیــز مطابــق اســتانداردها پیــش خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫برزیــن ادامــه داد‪ :‬قــارچ ترافــل به عنــوان نوعــی قــارچ خوراکــی گران قیمــت و کمیــاب کــه در زبــان‬ ‫محلــی بــه نــام دُنبَــان مشــهور اســت بــه طــور معمــول در ‪ ۲‬فصــل بهــار و تابســتان و در مناطــق‬ ‫جنگلــی دارای پوشــش گیاهــی انجیلــی‪ ،‬بلــوط و ولیــک رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مراوه تپــه افــزود‪ :‬ایــن قــارچ در گونه هــای مختلــف بــه‬ ‫رنگ هــای قرمــز تیــره‪ ،‬خاکســتری‪ ،‬ســفید‪ ،‬بنفــش و ســیاه یافــت می شــود کــه در منطقــه گلیــداغ ایــن‬ ‫شهرســتان در جنگل هــای طبیعــی پــای درختــان بلــوط رشــد می کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قــارچ ترافــل شــکلی شــبیه بــه ســیب زمینــی دارد و انــدازه ان از یــک فنــدق تــا یــک‬ ‫پرتقــال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬جمــع اوری ایــن قــارچ خــاف قانــون و مقــررات منابــع طبیعــی اســت زیــرا بــا‬ ‫شــخم زدن اراضــی جنگلــی بــرای خــارج کــردن قــارچ بــه نهال هــای رشــد کــرده در ســطح جنــگل اســیب‬ ‫رســیده و زاداوری ایــن منابــع خــدادادی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۶۷‬هــزار نفــری مراوه تپــه بــا وســعت ســه هــزار و ‪ ۶۰‬کیلومتــر مربــع‪ ۲۶۴ ،‬هــزار هکتــار‬ ‫عرصـه منابــع طبیعــی دارد کــه از ایــن مقــدار ‪ ۴۷‬هــزار هکتــار ان جنــگل و بقیــه مرتــع اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫جدال نفس گیر زراعت گلستان با عفریت خشکسالی‬ ‫تغییــر در نــوع و زمــان بارش هــا در گلســتان ســبب شــد تــا بــا وجــود افرایــش کمــی بارندگی هــا نســبت بــه ســال گذشــته‪ ،‬کارشناســان امــر بــا هشــدار بــه‬ ‫اســتمرار وقــوع خشکســالی بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی اعمــال ســاز و کارهــای ســازگاری بخــش اب زراعــت و باغــداری ایــن اســتان را ضــروری برشــمردند‪.‬‬ ‫تنگناهای متعدد در تامین اب اشامیدنی و مشقت های فراوان در دسترسی به اب زراعی به قصه تلخ و تکراری یک دهه اخیر گلستان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫امن ترین روش ورود به‬ ‫تلفن همراه و احراز هویت‬ ‫چیست؟‬ ‫نگرانی از بحرانی شدن‬ ‫حیات تاالبها‬ ‫زمانــی کــه تنــش ابــی در کشــور رخ می دهــد بــه طــور معمول‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬اشــامیدنی و صنعــت در اولویــت تامیــن‬ ‫حقابــه قــرار می گیرنــد امــا متاســفانه بــه رغــم تاکیــد قانــون‪،‬‬ ‫تاالب هــا در ایــن رونــد در اخریــن رده اولویــت هســتند‪.‬‬ ‫فاجعه ای در یک‬ ‫قدمی خشکیدن‬ ‫سرویس منابع طبیعی ‪:‬‬ ‫تاثیــر تغییــرات اقلیمــی بــه دنبــال کاهــش بارندگی هــا‪ ،‬افزایــش دمــا‪،‬‬ ‫برداش ـت های غیــر اصولــی‪ ،‬تبخیــر و حــذف حق ابــه ســبب شــده تــا‬ ‫حجــم اب تاالب هــای اســتان گلســتان بســیار کاهــش یابد که بــا ادامه‬ ‫چنیــن وضعیتــی تــا چنــد مــاه اینــده بــه طــور قطــع ایــن اکوسیســتم را‬ ‫غــم خشــکی فــرا مــی گیــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬تاالب هــا بســترهای ابــی ارزشــمندی‬ ‫هســتند کــه عــاوه بــر تامیــن امنیــت مــواد غذایــی موردنیــاز بشــر و‬ ‫ســایر موجــودات‪ ،‬نقــش زیــادی در ذخیــره کربــن مــازاد اتمســفر ایفــا‬ ‫می کننــد و در جهــان مجمــوع تاالب هــا در ‪ ۴۲‬تیــپ طبقــه بنــدی شــده‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۴۱‬نــوع ان در ســرزمین ایــران وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬تــاالب دارای ارزش اکولوژیکــی بــا وســعت بیــش از ســه میلیــون‬ ‫هکتــار در ایــران شناســایی شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۵‬تــاالب رامســر‬ ‫ســایت (ثبــت شــده در کنوانســیون رامســر) بــا بیــش از یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مســاحت دارای ارزش جهانــی و چهــار ســایت نیــز‬ ‫ذخیــره گاه زیســتکره اســت‪.‬‬ ‫ایــن حوضه هــای ابــی بــه طــور معمــول دی اکســیدکربن را توســط‬ ‫ن را تبدیــل بــه مــواد الــی می کننــد و ایــن باعــث‬ ‫گیاهــان جــذب و ا ‬ ‫می شــود تــا گرمایــش کــره زمیــن کاهــش یابــد‪ ،‬همچنیــن می تواننــد‬ ‫شــرایط اب و هوایــی را در یــک منطقــه متعــادل کننــد و هیــدرو‬ ‫اقلیم هــای خاصــی را بــه وجــود اورنــد کــه موجــب بــاال رفتــن ارزش های‬ ‫زیســتگاهی یــک منطقــه می شــود‪.‬‬ ‫اهمیــت حفاظــت از تاالب هــا در جهــان بــه حــدی اســت کــه طبــق‬ ‫معاهده هــای بیــن المللــی از ایــن فضاهــای طبیعی حفاظت می شــود‬ ‫و پیمــان نامــه حفاظــت از تاالب هــا بــرای نخســتین بــار بــه میزبانــی‬ ‫شــهر رامســر اســتان مازنــدران و بــا حضــور ‪ ۱۸‬کشــور جهــان در دوم‬ ‫فوریــه ســال ‪ ۱۹۷۱‬بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫کنوانســیون رامســر طــی نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬ســال فعالیــت خــود تــاش‬ ‫کــرده تــا زمینــه ارتقــای حفاظــت و بهبــود وضعیــت تاالب هــا در سراســر‬ ‫دنیــا را فراهــم کنــد و اکنــون ایــن پیمــان ‪ ۲۴۱۲‬مــکان بــه وســعت بیــش‬ ‫از ‪ ۲۵۴‬هــزار هکتــار در ‪ ۱۷۱‬کشــور را پوشــش می دهــد‪.‬‬ ‫یکــی از توصیه هــای کنوانســیون رامســر بــرای مدیریــت پایــدار‬ ‫تاالب هــا‪ ،‬اســتقرار رویکــرد زیســت بومــی در ســاز و کار مدیریــت‬ ‫تاالب هــا بــود و در کشــور ایــران نیــز بــرای نخســتین بــار در قالــب برنامه‬ ‫چهــارم توســعه بــه ایــن مهــم توجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تاالب های گلستان گرفتار غم خشکسالی‬ ‫بــه گفتــه فعــاالن محیــط زیســت‪ ،‬بررســی وضعیــت تاالب هــای‬ ‫گلســتان االگل‪ ،‬اجی گل و الماگل و گمیشــان حاکی از ان اســت‬ ‫کــه میــزان حجــم اب موجــود در ایــن منابــع ابــی بــه دلیــل تغییرات‬ ‫اقلیمــی و کاهــش بارندگی هــا در کنــار عوامــل مختلــف انســانی‬ ‫ماننــد برداشــت بــی رویــه و تخصیــص نــدادن بــه موقــع حق ابــه‬ ‫بــه کمتریــن ســطح خــود رســیده و ادامــه ایــن رونــد خشکســالی‬ ‫گســترده و به دنبال ان گســترش پدیده گرد و غبار در شــمال این‬ ‫اســتان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن شــکار و صیــد بی رویــه جوامــع انســانی ســاکن در حاشــیه‬ ‫تاالب‪ ،‬ورود پســاب های شــهری و روســتایی و زهکش های کشــاورزی‬ ‫از اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان در خــواص فیزیکــی و‬ ‫شــیمیایی اب و بــه تبــع ان تخریــب فــون بنتیــک موجــود در تــاالب کــه‬ ‫در نهایــت بــه کاهــش غنــای زیســتی تــاالب منجــر می شــود‪ ،‬احــداث‬ ‫ســد و ســازه های هیدرولیکــی در مســیر منابــع تامیــن کننــده اب‪ ،‬عدم‬ ‫رعایــت میــزان حقابــه تعییــن شــده توســط دســتگاه های مســوول برای‬ ‫حفــظ بقــا و پایــداری اکوسیســتمی تــاالب و برداشــت بــی رویــه اب از‬ ‫دیگــر عوامــل تهدیــد کننــده تاالب هــای بیــن المللــی اســتان اســت‪.‬‬ ‫تاالب هــای بیــن المللــی االگل‪ ،‬اجــی گل و المــاگل همزمــان بــا‬ ‫برگــزاری نخســتین نشســت پژوهشــگران ســازمان جهانــی حفاظــت‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۰‬بــا هــدف حفاظــت از تاالب هــای مهــم در رامســر کــه‬ ‫تحــت عنــوان «کنوانســیون رامســر» در مجامــع بیــن المللــی از ان یــاد‬ ‫می شــود بــه همــراه تاالب هــای مهــم دیگــر ایــران بــه منظــور حمایــت‬ ‫بهتــر از انهــا و زیســتمندانی کــه در ان می زیســتند بــه ثبــت ایــن‬ ‫کنوانســیون رســید‪.‬‬ ‫ب اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار‬ ‫تــاالب االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار در نزدیکــی مــرز ایــران و‬ ‫ترکمنســتان در فاصله نزدیکی نســبت به هم در بخش داشــلی برون‬ ‫گنبــدکاووس واقــع شــدند‪.‬‬ ‫رژیــم ابــی تاالب هــای بیــن المللــی ایــن شهرســتان ســیالبی اســت‬ ‫بــه ایــن معنــی کــه بایــد در اســتان خراســان شــمالی و ســایر مناطــق‬ ‫محــدوده رودخانــه اتــرک کــه بخشــی از اب ان بــه ایــن تاالب هــا نیــز‬ ‫ســرریز می شــود بارندگــی مطلوبــی داشــته باشــیم تــا وضعیــت ابــی‬ ‫ایــن تاالب هــا مناســب شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬خاک هــای محــدوده ایــن تاالب هــا متعلــق بــه‬ ‫دوران چهارم زمین شناســی و از اراضی پســت محســوب می شــود که‬ ‫مــواد اولیــه ان را ســنگ اهــک‪ ،‬ماســه و شیســت تشــکیل می دهــد و‬ ‫دارای اب و هــوای مدیترانه ایــی گــرم و تابســتان های خشــک و گــرم و‬ ‫زمســتان های مالیــم اســت‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات انجــام شــده‪ ،‬میــزان بارندگــی ســاالنه در ایــن‬ ‫تاالب هــا ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلی متــر اســت و تنهــا در ماه هــای دی و‬ ‫بهمــن میــزان بارندگــی از تبخیــر بیشــتر می شــود و همچنیــن ســطح‬ ‫رطوبــت بیــن ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۱۰۰‬درصــد و تبخیــر ســالیانه بیــن ‪ ۱۸۰۰‬تــا ‪۱۹۰۰‬‬ ‫میلــی متــر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ‪ ۴۵‬کیلومتــری شــمال غربــی گــرگان و در حــوزه‬ ‫شهرســتان گمیشــان‪ ،‬ابگیر گســترده ای با نیزارهای انبوه قرار دارد که‬ ‫بــه نــام تــاالب بیــن المللــی گمیشــان معــروف اســت‪.‬‬ ‫تاالب بین المللی گمیشــان که بیش از ‪ ۲۰‬هزار هکتار وســعت دارد‬ ‫زیســتگاه مناســبی بــرای پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی مهاجــر بــه شــمار‬ ‫مـی رود و بــه دلیــل ایــن جاذبه هــای طبیعــی در ایــام مختلــف پذیــرای‬ ‫شــمار زیــادی از مســافران و گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫تاالب هــای اســتان بــه دلیــل داشــتن رژیــم اب ســیالبی متاثــر از‬ ‫ی هســتند و بخــش عظیمــی از منبــع غذایــی خــود را بخاطــر‬ ‫خشکســال ‬ ‫کــم شــدن اب و خشــکی از دســت داده و دیگــر ان جلــوه و زیبایــی‬ ‫گذشــته را ندارنــد‪.‬‬ ‫نگرانی از بحرانی شدن حیات تاالبها‬ ‫ســلیمانی ارخــی یکــی از فعــاالن محیــط زیســت گنبــدکاووس بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬وضعیــت تاالب هــای سـه گانه واقــع در شــمال ایــن شهرســتان از‬ ‫نظــر میــزان اب موجــود بحرانی اســت و حاشیه نشــینان ایــن ذخیره گاه‬ ‫طبیعــی دغدغه منــد تشــدید خشکســالی کــه نتیجــه ان مشــکالت‬ ‫معیشــتی و در نهایــت مهاجــرت خواهــد بــود‪ ،‬هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســهم ورودی ناشــی از ســیالب های جریــان گرفتــه از‬ ‫حوضــه ابریــز رودخانــه اتــرک به جــای تخصیــص یافتــن بــه تاالب هــای‬ ‫ســه گانه گنبــدکاووس بــه ســمت مــزارع پــرورش ماهــی در پاییــن‬ ‫دســت و مــوارد ایــن چنینــی هدایــت می شــود و در عمــل تاالب هــا‬ ‫امســال از ایــن ســهمیه بــی بهــر ه ماندنــد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال محیــط زیســت کاهــش نــزوالت اســمانی و تخصیــص‬ ‫نیافتن ســهمی از ســیالب ها را از مهمترین دالیل وضعیت بحرانی‬ ‫تاالب هــا دانســت و گفــت‪ :‬ســه ســال اســت بــه صــورت تخصصــی‬ ‫در ایــن حــوزه کار می کنیــم بــرای گروه هــای مختلــف جوامــع محلــی‬ ‫ســاکن در محــدود ه تاالب هــای گنبــدکاووس در بخــش داشــلی‬ ‫بــرون از جملــه دانــش امــوزان‪ ،‬شــکارچیان‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬صیــادان‬ ‫و دامــداران کالس هــای اموزشــی مختلــف برگــزار کردیــم کــه نتیجــه‬ ‫ایــن کالس هــای نشــان می دهــد اکثــر افراد ســاکن در حاشــیه تاالب‬ ‫دغدغــه حفاظــت از ایــن منابــع ابــی را دارنــد‪.‬‬ ‫لزوم سپردن مدیریت تاالبها به مردم‬ ‫یــک اســتاد دانشــگاه در حــوزه محیــط زیســت گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫روســتایی در حــوزه شهرســتان های اق قــا و گمیشــان وابســتگی‬ ‫زیــادی بــه تاالب هــا دارنــد امــا نبــود یــک برنامــه مــدون و مطالعــات‬ ‫پایــه و عــدم افزایــش دانــش زیســت محیطــی باعــث بــه قهقــرا‬ ‫رفتــن تــاالب می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا مالعباســی افــزود‪ :‬بــا مدیریــت درســت منابــع ابــی‬ ‫باالدســت‪ ،‬کنتــرل االینــده و حضــور جوامــع ملــی خــاق می توانیــم‬ ‫برنامــه مدیریــت تاالب هــا را پیــش ببریــم‪ ،‬همچنیــن می تــوان بــا رونق‬ ‫گردشــگری و توســعه زیرســاخت های جــذب توریســم مــردم حاشــیه‬ ‫تاالب هــا را در منافــع ان ســهیم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان حــال امکانــات تفرجگاهــی قابــل‬ ‫توجهــی در تاالب هــای گلســتان وجــود نــدارد‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫می تــوان بــا اختصــاص ردیــف بودجــه دولتــی چشــم انــداز روشــنی را‬ ‫بــرای حفــظ ایــن منابــع ارزشــمند تعریــف کــرد‪.‬‬ ‫رهاســازی اب از سدشــیرین دره عــاج بخــش بحــران خشکســالی‬ ‫تاالب هــای گنبــدکاووس‬ ‫طبــق اعــام رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫افزایــش دمــا و کاهــش میــزان بارندگــی بــه عنــوان عوامــل طبیعــی‬ ‫در کنــار عوامــل انســانی همگــی دســت بــه دســت هــم داده االگل‪،‬‬ ‫اجـی گل و المــاگل بــه عنــوان ســه تــاالب بین المللــی گلســتان واقع در‬ ‫شــمال ایــن شهرســتان در معــرض بحــران قــرار گیرد و بــه عنوان نمونه‬ ‫ق عمیق تریــن‬ ‫پهنــه ابــی تــاالب االگل بــه کمتــر از ‪ ۵۰۰‬هکتــار و عم ـ ‬ ‫نقطــه ان بــه کمتــر از یــک متــر برســد‪.‬‬ ‫احمــد احمــدی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ســطح تبخیــر ســاالنه هــزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی متــر در منطقــه داشــلی بــرون در صورتــی کــه اقدامــات الزم‬ ‫بــرای تامیــن اب انجــام نشــود ایــن تــاالب تــا پایــان فصــل تابســتان‬ ‫خشــک خواهــد شــد کــه مهمتریــن تاثیــر ان بــر معیشــت جوامــع‬ ‫محلــی ســاکن در محــدوده تاالب هــا و همچنیــن گســترش پدیــده‬ ‫ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫احمــدی بیــان کــرد‪ :‬سرچشــمه رودخانــه اتــرک از اســتان خراســان‬ ‫رضــوی اســت و ســد بزرگــی در مســیر ان بــه نــام شــیرین دره در‬ ‫خراســان شــمالی احــداث شــده کــه بخــش قابــل توجهــی از اب ورودی‬ ‫ایــن رودخانــه را ذخیره ســازی می کنــد و اب مــورد نیــاز تاالب هــای‬ ‫سـه گانه گنبــدکاووس بــه دلیــل داشــتن رژیــم اب ســیالبی همــواره از‬ ‫ســیالب های باالدســت تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬تنهــا‬ ‫را ه حــل عــاج موقــت خشکســالی تاالب هــای گنبــدکاووس رهاســازی‬ ‫اب از ســد شــیرین دره خراســان شــمالی و همچنیــن در صــورت بــروز‬ ‫ســیالب هدایــت ان بــا هماهنگــی شــرکت اب منطق ـه ای اســتان بــه‬ ‫ســمت ایــن تاالب هاســت‪.‬‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬ســال گذشــته حــدود ‪ ۱۶‬میلیــون متــر مکعــب اب‬ ‫از تاالب هــای گنبــدکاووس بــرای ابزی پــروری مناطــق پاییــن دســت‬ ‫در شهرســتان اق قــا رهاســازی و بخــش قابــل توجهــی از حجــم اب‬ ‫تخلیه شــد و امســال هم ســهمی از ‪ ۲‬ســیالب ناشــی از بارندگی ها‬ ‫بــه ایــن تاالب هــا اختصــاص نیافــت کــه نتیجــه ان شــکل گیری‬ ‫وضعیــت فعلــی اســت‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه ابرســانی مناســب بــه تاالب هــا صــورت نگیــرد بــه‬ ‫گفتــه مســووالن امــر ســامتی انســان ها بــر اثــر بیماری هــای تنفســی‬ ‫و چشــمی ناشــی از ریزگردهــا تهدیــد می شــود و تاثیــر منفــی در کــوچ‬ ‫پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬میــزان رویــش و تنــوع گیاهــی و کیفیــت اب و هــوا‬ ‫دارد و باعــث تخریــب مــزارع کشــاورزی و تشــدید انگیــزه جوامع محلی‬ ‫بــرای مهاجــرت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان محیــط زیســت‪ ،‬پیگیــری مراحــل الزم در‬ ‫بحــث رهاســازی اب از ســد شــیرین دره خراســان شــمالی بــرای‬ ‫کمــک بــه حــل موقــت بحــران خشکســالی تاالب هــای گنبــدکاووس‬ ‫ورود جــدی نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای اســامی را‬ ‫می طلبــد تــا ایــن ذخیرگاه هــای طبیعــی بــرای نسـل های اینــده هــم‬ ‫قابــل اســتفاده باشــد‪.‬‬ ‫تاثیر مشکالت کم ابی بر تاالب های ایران‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان بعــد از اب اشــامیدنی مهمتریــن اولویــت‬ ‫تامیــن حــق ابــه تاالب هاســت امــا بــا توجــه بــه مشــکالت کشــاورزان‬ ‫بــرای کشــت محصــوالت در زمــان خشکســالی مســووالن تمرکــز خــود‬ ‫را بعــد از اب اشــامیدنی‪ ،‬تامیــن حق ابــه ایــن حــوزه و در نهایــت ســایر‬ ‫ب بــه ایــن‬ ‫حوزه هــا از جملــه تاالب هــا قــرار می دهنــد کــه باعــث اســی ‬ ‫ذخیره گاه هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهــری اثنــی عشــری افــزود‪ :‬زمانــی کــه تنــش ابــی در کشــور رخ‬ ‫می دهــد بــه طــور معمــول بخــش کشــاورزی‪ ،‬اشــامیدنی و صنعــت در‬ ‫اولویــت تامیــن حقابــه قــرار می گیرنــد امــا متاســفانه بــه رغــم تاکیــد‬ ‫قانــون‪ ،‬تاالب هــا در ایــن رونــد در اخریــن رده اولویــت هســتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاالب هــا اکوسیســتم های حساســی هســتند کــه اگــر‬ ‫بــه صــورت پایــدار مدیریــت و حفاظــت نشــوند‪ ،‬مشــکالت زیــادی بــرای‬ ‫طبیعــت و انســان بــه وجــود می ایــد کــه گــرد و غبــار و تهدیــد ســامت‬ ‫انســان‪ ،‬معضــات اقتصادی‪-‬اجتماعــی و از بیــن رفتــن زیســتگاه‬ ‫پرنــدگان ابــزی و کنــار ابــزی برخــی از ایــن مشــکالت اســت‪.‬‬ ‫منشا گرد و غبار بودن ‪ ۴۲‬تاالب کشور‬ ‫رییــس گــروه منابــع اب‪ ،‬پایــش و اینــده پژوهشــی تاالب هــای‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اعــام اینکــه در زمــان حاضــر‬ ‫تعــداد ‪ ۲۲۶‬تــاالب شــامل تاالب هــای فهرســت ایین نامــه اجرایــی‬ ‫قانــون حفاظــت‪ ،‬احیــا و مدیریــت تاالب هــای کشــور تحــت مدیریت‬ ‫ایــن ســازمان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکثــر ایــن تاالب هــا کــه وســعتی در‬ ‫حدود ‪ ۳.۴‬میلیون هکتار از کل مســاحت کشــور را در بر گرفته اند‪،‬‬ ‫دارای برنامه هــای مدیریــت و احیــا هســتند‪.‬‬ ‫صدیقــه مــدرس طباطبایــی ادامــه داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲۲۶‬تــاالب ذکــر‬ ‫شــده‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۲‬تــاالب کشــور منشــا گــرد و غبــار هســتند کــه از‬ ‫جملــه ان هــا می تــوان بــه تاالب هــای هورالعظیــم‪ ،‬شــادگان‪ ،‬ارومیــه‪،‬‬ ‫هامــون‪ ،‬میقــان‪ ،‬صالحیــه و بختــگان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در زمــان حاضــر ‪ ۴۳‬درصــد از تاالب هــای کشــور‬ ‫ظرفیــت تبدیــل شــدن بــه منشــا گــرد و غبــار را دارنــد و ایــن بــه ان‬ ‫معناســت کــه اگــر شــرایط تــاالب هــا مطلــوب نباشــد و نیــاز ابــی‬ ‫انهــا تامیــن نشــود‪ ،‬می تواننــد بــه کانون هــای جدیــد گــرد و غبــار در‬ ‫کشــور تبدیــل شــوند‪/ .‬ایرنــا‬ ‫در تلفــن همــراه روش هــای زیــادی بــرای احــراز هویــت‬ ‫و وارد شــدن بــه داخــل ان وجــود دارد‪ .‬هــدف از احــراز‬ ‫هویــت کاربــر‪ ،‬جلوگیــری از دسترســی افــراد متفرقــه بــه‬ ‫منابــع و اطالعــات گوشــی اســت‪ .‬فنــاوری هــای مختلــف‬ ‫احــراز هویــت در تلفــن همــراه هوشــمند وجــود دارد‪:‬‬ ‫پیــن‪ :‬پیــن یــا رمــز عبــور‪ ،‬رایــج تریــن گزینــه امنیتــی موجــود‬ ‫در اکثــر دســتگاه هــا اســت کــه ترکیبــی از کاراکترهــای عــددی‬ ‫اســت و بســته بــه سیســتم عامــل گوشــی‪ ،‬اغلــب چهــار‬ ‫تــا شــش رقــم طــول دارد‪ .‬بســیاری از کاربــران رمــز پیــن را‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد زیــرا کوتــاه هســتند و مــی تــوان ســریعا بــا‬ ‫اســتفاده از صفحــه کلیــد ان را وارد کــرد‪.‬‬ ‫رمــز‪ :‬احــراز هویــت مبتنــی بــر رمــز عبــور یکــی دیگــر از‬ ‫گزینــه هــای رایــج بــاز کــردن قفــل دســتگاه اســت‪ .‬رمــز‬ ‫عبــور طوالنــی تــر از پیــن اســت و مــی توانــد شــامل‬ ‫حــروف‪ ،‬اعــداد و نمادهــا باشــد‪ .‬امــا ماننــد پین هــا‪ ،‬مــردم‬ ‫اغلــب رمــز عبــور قابــل حــدس را کــه اکثــرا مربــوط بــه‬ ‫اطالعــات شــخصی اســت‪ ،‬ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫حســگر اثــر انگشــت‪ :‬حســگر از نظــر امنیــت بــر روش هــای‬ ‫احــراز هویــت مبتنــی بــر پیــن و رمــز عبــور برتــری دارد‪ .‬هــک‬ ‫کــردن اســکنر اثــر انگشــت اســان نیســت و پیشــرفت های‬ ‫اخیــر در فنــاوری اســکن‪ ،‬امنیــت ان را بهبــود بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫تشــخیص چهــره‪ :‬تشــخیص چهــره در سیســتم عامــل‬ ‫اندرویــد نســخه ‪ 4.0‬عرضــه شــد کــه از دوربیــن جلوی گوشــی‬ ‫بــرای گرفتــن عکــس از شــما اســتفاده مــی کــرد و از ان بــه‬ ‫عنــوان پایــه بــرای بــاز کــردن قفــل گوشــی اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫عنبیه چشــم‪ :‬هنگام اســتفاده از تشــخیص عنبیه‪ ،‬سنسور‬ ‫ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد چشــم هــا را اســکن مــی کنــد و‬ ‫انهــا را بــرای جســتجو و تطبیق رمزگــذاری میکند‪.‬‬ ‫هــر یــک از روش هــای احــراز هویــت ذکــر شــده مزایــا و‬ ‫معایبــی دارد بنابرایــن شــما میتوانیــد بــر اســاس شــرایط‬ ‫خــود‪ ،‬یکــی از روش هــا را انتخــاب کــرده و اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن مــورد بســتگی بــه نــوع دســتگاه گوشــی‬ ‫افــراد نیــز دارد‪.‬‬ ‫رعایت چه نکاتی امنیت‬ ‫اطالعات را هنگام جستجو‬ ‫در اینترنت حفظ کرد؟‬ ‫تمایــل افــراد بــه خصوصــی مانــدن اطالعــات و تاریخچــه‬ ‫بازدیدهــا هنــگام جســتجو در اینترنــت‪ ،‬لزومــا ً بــه ایــن‬ ‫معنــی نیســت کــه در حــال انجــام کاری غیراخالقــی یــا‬ ‫غیرقانونــی در اینترنــت هســتند‪ .‬حفــظ حریــم خصوصــی‬ ‫شــما نــه تنهــا شــما را از چشــم بازاریابــان مخفــی نگــه‬ ‫م ـی دارد‪ ،‬بلکــه باعــث می شــود طعمــه ســرقت اطالعــات‪،‬‬ ‫بدافزارهــا یــا انــواع دیگــر حمــات ســایبری نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اطالعات خود را رمزگذاری کنید‪.‬‬ ‫رمزگــذاری می توانــد یــک روش ســاده بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای شــما باشــد‪ .‬شــما می توانیــد فایل هــا را بــر‬ ‫روی درایــو خــود رمزگــذاری کنیــد تــا در صــورت هــک شــدن‬ ‫سیســتم‪ ،‬هیــچ کــس نتوانــد بــه راحتــی بــه هــر انچــه در‬ ‫انجــا ذخیــره کرده ایــد دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داده هــای خصوصــی را کــه در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک می گذاریــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫یــک روش هوشــمند بــرای ایمــن مانــدن در فضــای‬ ‫انالیــن‪ ،‬محــدود کــردن جزئیــات شــخصی در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی ماننــد فیس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر و‪...‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه اشــتراک گذاشــتن بیــش از حــد اطالعــات‬ ‫شــخصی در ایــن وب ســایت ها‪ ،‬دســتیابی بــه اطالعــات را‬ ‫بــرای ســودجویان بســیار اســان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از حالت ناشناس (‪ )Incognito‬مرورگر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اگــر دوســت نداریــد تاریخچــه جســتجو‪ ،‬داده هــای موقــت‬ ‫یــا کوکی هــای شــما توســط کامپیوتــر ذخیــره شــود‪ ،‬از‬ ‫حالــت ناشــناس (‪ )Incognito‬مرورگــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ‪ VPN‬امن استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از برنامه انتی ویروس معتبر استفاده کنید‪.‬‬ ‫همیشــه از یــک برنامــه انتی ویــروس در همــه دســتگاه های‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه مانــع از ان می شــود که هکرها‬ ‫مخفیانــه دســتگاه شــما را در اختیــار بگیرند‪ ،‬جزئیــات محرمانه و‬ ‫مالــی شــما را مشــاهده کننــد و موقعیــت شــما را کنتــرل کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫مدیر امور طیور‪ ،‬زنبور عسل‬ ‫و کرم ابریشم سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی خراسان شمالی‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫خرید تضمینی روزانه‬ ‫‪ ۲۰‬تن مرغ زنده از‬ ‫مرغداران‬ ‫دولت سوداگران بازار مسکن‬ ‫اجازه نگرانی مردم را نمی دهد‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از مرغــداران‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰‬تــن مــرغ زنــده خریــد تضمینــی می شــود کــه‬ ‫برنامه ریــزی شــده تــا‪ ۳۰‬تــن ایــن میــزان نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علیرضــا صــادق اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــرغ زنــده مــازاد تولیــدی از مرغــداران ایــن‬ ‫اســتان بــه ازای هــر کیلوگــرم در نــژاد اریــن ‪ ۳۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومــان و در ســایر نژادهــا ‪ ۳۳‬هــزار تومــان بــه‬ ‫صــورت تضمینــی خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از واحدهــای مرغــداری کــه شــامل اعطــای‬ ‫تســهیالت ســرمایه در گــردش دولــت برنامه هــای حمایتــی‬ ‫در راســتای طــرح کارامــد ســازی یارانه هــا بــا نــرخ ‪ ۱۲ ،۱۰‬و‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد بــا بخشــودگی های الزم را در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫صــادق اظهــار داشــت‪ :‬از ســوی بانــک کشــاورزی‬ ‫همچنیــن شــرایط پرداخــت تســهیالت بســیار تســهیل‬ ‫و اســان ســازی شــده اســت کــه حمایــت هــا شــامل‬ ‫مســتاجران واحــد هــای مرغــداری نیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی برای مرغداران با تاکید روند اســان ســازی دریافت‬ ‫تســهیالت اســتان گفــت‪ :‬از ایــن تســهیالت حتــی‬ ‫مرغــداران مــی تواننــد بــه صــورت ضمانــت زنجیــره ای نیــز‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور طیــور‪ ،‬زنبــور عســل و کــرم ابریشــم ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه بــرای‬ ‫واحدهــای مرغــداری جوجــه ریــزی محدودیــت نیســت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬واحدهــا قادرنــد تــا ‪ ۳۰‬درصــد مــازاد بــر‬ ‫ظرفیــت نیــز جوجــه ریــزی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫صــادق افــزود‪ :‬امــکان جوجــه ریزی را واحدهــای دارای‬ ‫مجــوز و حتــی بــدون مجــوز نیــز دارنــد و در ایــن خصوص‬ ‫محدودیتی اعمال نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صــادرات گوشــت مــرغ نیــز ازاد‬ ‫اســت افــزود‪ :‬بــرای ایــن اقــدام مقدمــات کار نیــز‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫به طور متوســط ماهانه در خراســان شــمالی تا ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫قطعه نیز پاســخگوی گوشــت مرغ مورد نیاز اســت‪.‬‬ ‫از واحدهــای مرغــداری صنعتــی اســتان بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫هــزار تــن گوشــت مــرغ پارســال تولیــد کــه در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار هــزار قطعــه جوجه ریــزی‬ ‫انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بــه طــور میانگیــن روزانه در این اســتان‬ ‫بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬تــن گوشــت مــرغ بــه مصــرف می رســد‪.‬‬ ‫در اســتان ‪ ۱۰۲‬واحــد فعــال مــرغ داری وجــود دارد کــه‬ ‫ظرفیــت جوجــه ریــزی ایــن واحــد هــا در هــر دوره دو‬ ‫میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هــزار قطعــه اســت‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه موعــد جابجایی هــا و فرارســیدن فصــل تابســتان و لــزوم نظــارت وزارت راه‬ ‫و شهرســازی بــر بــازار مســکن تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای ســامان دادن نــرخ اجاره بهــا دولــت بایــد عــاوه بــر تدبیــر‪،‬‬ ‫اجــازه ندهــد موجبــات نگرانــی مــردم را بــه ســوداگران بــازار مســکن متالطــم و فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫گلستان رکوردار مصرف برق‬ ‫ریزش سکه در بازار‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفت‪ :‬بــا مصرف‬ ‫هــزار و ‪ ۸۶‬مــگاوات بــرق مشــترکان خانگــی و صنعتــی این اســتان‬ ‫روز دوشــنبه‪ ،‬رکــورد مصــرف انــرژی الکتریســیته در ســال جــاری‬ ‫را شکستند‪.‬‬ ‫ســیداحمد موســوی اظهارداشــت‪ :‬مصرف انرژی برق در گلستان‬ ‫بیش از ‪ ۲.۵‬برابر افزایش نســبت به روز گذشــته یافت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۴۰۰‬مــگاوات مصــرف روز یکشــنبه بــرق در‬ ‫گلســتان بــود کــه دوشــنبه بــه هــزار و ‪ ۸۶‬مــگاوات رســید‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان بــرای تــداوم‬ ‫اســتفاده از انــرژی بــرق از مــردم خواســت‪ ،‬کولرهــای خــود را در‬ ‫حالــت متوســط و درجــه سرمایشــی اســپیلت هــای خــود را در‬ ‫‪ ۲۴‬درجــه قــرار دهنــد تــا عــاوه بــر تامیــن هــوای مطبــوع امــکان‬ ‫بهره منــدی همگانــی و مســتمر انــرژی برق برای بقیه همشــهریان‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل هواشناســی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬دمــای برخــی از‬ ‫نقــاط شــمالی و شــرق اســتان بــه محــدوده ‪ ۴۵‬درجــه رســید‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش دمــا و گرمای بــاالی ‪۴۰‬‬ ‫درجــه در گلســتان ادامــه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان افــزون بر ‪ ۶۱۷‬هزار مشــترک‬ ‫دارد که بیشــتر انها مشــترکین خانگی هســتند‪.‬‬ ‫قیمــت ســکه طــرح جدیــد امــروز بــا ‪ ۲۴۶‬هــزار تومــان کاهــش‬ ‫نســبت بــه اخریــن روز معامالتــی هفتــه گذشــته بــه ‪ ۱۵‬میلیــون و‬ ‫‪ ۵۶‬هــزار تومــان رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬قیمــت هــر قطعــه ســکه طــرح‬ ‫جدید روز (دوشــنبه‪ ۱۶ ،‬خردادماه ‪ )۱۴۰۱‬در ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقه‬ ‫بــا ‪ ۲۴۶‬هــزار تومــان کاهــش نســبت بــه اخریــن روز معامالتــی‬ ‫هفتــه گذشــته (پنجشــنبه گذشــته) بــه ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۵۶‬هــزار‬ ‫تومان رســید و در اســتانه از دســت دادن کانال ‪ ۱۵‬میلیون تومانی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســکه تمــام بهــار ازادی طــرح قدیــم نیز با قیمت ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪۶۹۵‬‬ ‫هــزار تومان معامله شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ا نیم ســکه هشــت میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان‪،‬‬ ‫ربع ســکه پنــج میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و ســکه یــک گرمــی ســه‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰‬هــزار تومــان قیمــت خــورد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در بــازار طــا نیــز نــرخ هــر گــرم طــای ‪ ۱۸‬عیــار بــه‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۴۳۰‬هــزار تومــان رســید و قیمــت هــر مثقــال طــا ‪۶‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان شــد‪.‬‬ ‫قیمت اُنس جهانی طال نیز دو روز گذشــته و در اخرین روز کاری‬ ‫هفته میالدی به ‪ ۱۸۵۱‬دالر و ‪ ۶۲‬ســنت رســید‪.‬‬ ‫امکان استفاده از پیامک‪ ،‬خودپردازها‪ ،‬درگاه های بانکی و‬ ‫برنامک های موبایلی برای استعالم اطالعات چک های تضمینی‬ ‫بدون نیاز به مراجعه استعالم برخط‬ ‫چک های تضمینی به شعب‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫از روز سه شــنبه ‪ 17‬خردادمــاه ســال جــاری تمامــی چک هــای تضمین شــده مجهــز بــه شناســه صیــادی ‪16‬‬ ‫رقمــی شــدند و در زمــان صــدور چــک تضمین شــده بانک هــا موظــف هســتند اطالعــات این گونــه چک هــا را‬ ‫در ســامانه صیــاد ثبــت و تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از بانــک مرکــزی‪ ،‬معــاون اداره توســعه و تدویــن مقــررات بانــک مرکــزی بــا‬ ‫اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬متقاضــی چــک تضمینــی نیــازی بــه ثبــت ان در ســامانه صیــاد نــدارد بلکــه طبــق روال‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در جلســه هیــات دولــت ســید ابراهیــم رئیســی بــا تشــکر از عنایــت مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در قدردانــی از اعضــای دولــت بــه دلیــل توجــه ویــژه بــه اســیب دیدگان حادثــه فروریختن‬ ‫ســاختمان در ابــادان بــر ضــرورت پیگیــری جــدی هفــت توصیــه رهبــر معظــم انقــاب در ســخنرانی روز‬ ‫‪ ۱۴‬خــرداد در حــرم امــام راحــل تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور صیانــت از هویــت انقــاب را از توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری در ایــن ســخنرانی‬ ‫عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬دولــت خــود را اولیــن مخاطــب فرامین رهبری می داند و تحقق فرمایشــات‬ ‫ایشــان را نیــز بــا جدیــت پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی انجــام مســئولیت ها در زمــان مناســب را از الزامــات تحقــق فرامیــن رهبــری برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫هــر کاری کــه در زمــان مناســب خــودش انجــام شــود بــه نتیجــه مطلــوب خواهد رســید و تاخیــر در انجام‬ ‫وظیفــه امــری ناپســند و خســارت بار اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در همیــن راســتا بــه ابــاغ قانــون «جهــش تولیــد دانش بنیــان» در روزهــای اخیــر اشــاره‬ ‫کــرد و بــا تاکیــد بــر لــزوم اجــرای کامــل ایــن قانــون اظهــار داشــت‪ :‬قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان‬ ‫راهکارهــای خوبــی بــرای حــل مشــکالت تولیــد و تولیدکننــدگان ارائــه کــرده کــه اجــرای دقیــق ان موجــب‬ ‫رونــق و جهــش واقعــی تولیــد بــه ویــژه تولیــدات دانش پایــه در کشــور می شــود‪.‬‬ ‫رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه فرارســیدن فصــل تابســتان و موعــد جابجایی هــا‪،‬‬ ‫لــزوم نظــارت وزارت راه و شهرســازی بــر بــازار مســکن را مــورد تاکیــد قــرار داد و تصریــح کــرد‪ :‬دولــت بایــد‬ ‫عــاوه بــر تدبیــر بــرای ســامان دادن نــرخ اجاره بهــا‪ ،‬اجــازه ندهــد ســوداگران بــازار مســکن را متالطــم و‬ ‫موجبــات نگرانــی مــردم را فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــه برخــی گالیه هــا دربــاره عــدم اجــرای کامــل ضوابــط تســهیل پرداخــت وام‬ ‫بــر اســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت از ســوی بانک هــای عامــل اشــاره و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬وقتــی دســتورالعملی ابــاغ می شــود‪ ،‬بایــد کامــل اجــرا شــود تــا باعــث گرفتــاری و بدبینــی مــردم‬ ‫بــه بانک هــا نشــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫‪7‬‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازگشت امید‬ ‫به بازنشستگان افزایش‬ ‫‪ ۵۷‬درصدی حقوق‬ ‫نماینــده مــردم جلفــا و مرنــد‪ ،‬مصوبــه دولــت بــرای افزایــش ‪۵۷‬‬ ‫درصــدی حداقــل حقــوق مســتمری بگیران تامیــن اجتماعــی را‬ ‫اقدامــی ویــژه و قابل توجــه بــرای حمایــت از بازنشســتگان توصیف‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن اقــدام امیــد را بــه بازنشســتگان بازگردانــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار «معصومه پاشــایی» اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن اقــدام دولــت کــه در ســایه تالش هــای شــبانه روزی وزیــر کار‬ ‫محقــق شــد‪ ،‬امیــد را بــه جامعه بازنشســتگان کشــور برگرداند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امیدواریــم اقدامــات تحول گرایانــه وزارت کار کــه از‬ ‫افزایــش حقــوق کارگــران شــروع و هم اکنــون در موضوع افزایش‬ ‫حقــوق بازنشســتگان ظهــور و بــروز یافــت‪ ،‬ادامـه دار باشــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مجلــس نیــز از هرگونــه کمــک بــه دولــت بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم و قشــرهای محــروم دریــغ نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫گذشــته بــا مراجعــه بــه بانــک درخواســت صــدور چــک می کنــد و بــر ایــن اســاس بانــک متناظــرا ًدر زمانــی کــه‬ ‫چــک تضمین شــده بــرای وی صــادر می کنــد بایــد قبــل از تحویــل بــه مشــتری‪ ،‬اطالعــات چــک تضمینــی را نیــز‬ ‫در ســامانه صیــاد ثبــت و تاییــد کنــد‪.‬‬ ‫امنــه نادعلــی زاده افــزود‪ :‬متقاضــی چــک تضمین شــده می توانــد ایــن چــک را تحویــل ذینفــع دهــد و ذینفــع‬ ‫می توانــد بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر پیامــک‪ ،‬خودپردازهــا‪ ،‬درگاه هــای بانکــی یــا برنامک هــای موبایلــی‬ ‫نســبت بــه اســتعالم اطالعــات چــک تضمین شــده اقــدام و مطمئــن شــود کــه ایــن چــک بــه نفــع وی در‬ ‫ســامانه صیــاد ثبــت و تاییدشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون اداره توســعه و تدویــن مقــررات بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه از امــروز اگــر چــک تضمین شــده ای بین‬ ‫افــراد مبادلــه شــود کــه فاقــد شناســه ‪ 16‬رقمــی صیــادی باشــد قابــل پردازش در سیســتم بین بانکی نیســت و‬ ‫صرفــا ًشــعب صادرکننــده چــک یــا بانکــی کــه چــک را صــادر کــرده اســت وجــه ایــن چــک را می توانــد پرداخــت‬ ‫کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ذینفــع حتمــا ًبایــد توجــه داشــته باشــد کــه در زمــان دریافــت چــک تضمین شــده‪ ،‬شناســه ‪16‬‬ ‫رقمــی صیــادی روی برگــه چــک را رویــت و از طریــق شناســه ‪ 16‬رقمــی‪ ،‬چــک تضمین شــده را اســتعالم و‬ ‫مطمئــن شــود کــه چــک بــه نفــع وی ثبــت و تاییدشــده اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬صادرکننــده یــا متقاضــی چــک تضمین شــده‪ ،‬نیــازی نیســت بــه ســامانه صیــاد بــرای ثبــت و‬ ‫تاییــد مراجعــه کنــد زیــرا ایــن اقــدام راســا ًتوســط بانــک صادرکننــده انجــام می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بانــک مرکــزی پیــش از ایــن و در راســتای افزایــش دسترســی عمــوم مــردم بــه خدمــات‬ ‫چک هــای جدیــد‪ ،‬امــکان انجــام ثبــت ‪ ،‬تاییــد‪ ،‬انتقــال و انــواع اســتعالم چک هــای جدیــد را از طریــق ارســال‬ ‫پیامــک بــه سرشــماره ‪ 4040701701‬فراهــم کــرده اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس هموطنــان گرامی می توانند با ارســال‬ ‫پیامــک بــدون متــن بــه ایــن سرشــماره راهنمــای انجــام خدمــات چــک را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی ستاد مبارزه‬ ‫با مواد مخدر کشور‬ ‫پیشگیری از اعتیاد در گرو تعامل‬ ‫سازنده همه نهادها و سمن ها است‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور گفت‪ :‬پیشــگیری از اعتیــاد‪ ،‬نیازمند‬ ‫تعامــل و همــکاری ســازنده همــه نهادهــا و ســمن هــا اســت‪ ،‬بــه گونـه ای که نباید تنهــا به بودجه‬ ‫دولتــی اکتفا کنیم‪.‬‬ ‫ابوالفضــل شــریفی در اییــن تودیــع و معارفــه دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫خراســان شــمالی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬از اولویــت هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر انجــام اقدامــات فرهنگــی‬ ‫و پیشــگیری از اعتیــاد اســت کــه موفقیــت در ایــن حــوزه نیازمنــد بهــره گیــری از ســازمان هــای مــردم‬ ‫نهــاد و نیکــوکاران ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــر مبــارزه مــواد مخــدر نبایــد محــدود بــه دســتگاه و یــا نهاد خاصی باشــد بــه گونه ای‬ ‫کــه اعتیــاد و بســیاری از اســیب های اجتماعــی ناشــی از ان را می تــوان بــا اقدامــات فرهنگــی‬ ‫ســایر نهادهــا حــل کــرد‪.‬‬ ‫شــریفی ادامــه داد‪ :‬در راســتای اقدامــات فرهنگــی و پیشــگیری از اعتیــاد‪ ،‬طــی ســال های اخیــر‬ ‫طــرح یاریگــران زندگــی راه انــدازی شــده اســت کــه در ایــن حــوزه معلمــان و انجمــن اولیــا نقــش‬ ‫ویــژه ای بــرای بــرای پیشــگیری از اعتیــاد در بیــن دانــش امــوزان و نوجوانــان دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن ســن اعتیــاد در کشــور ‪ ۲۴‬ســال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫خراســان شــمالی جزو اســتان های با میزان باال شــیوع اعتیاد اســت ولی میانگین ســنی اعتیاد‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۳۳‬ســال اســت‪.‬‬ ‫شــریفی افــزود‪ :‬بیشــتر مــواد مصرفــی در ایــن اســتان نیــز ســنتی اســت کــه بــا توجــه بــه افزایش‬ ‫قیمــت ایــن نــوع مــواد بایــد ســعی شــود کــه معتــادان بــه ســمت مــواد صنعتــی ســوق پیــدا نکنند‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن از زحمــات ‪ ۳۱‬ماهــه ســعید ایتــی تقدیــر و ابوالحســن نجفــی بــه عنــوان دبیــر‬ ‫شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر خراســان شــمالی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانداری شهرستان فاروج از سوابق اجرایی ابوالحسن نجفی است‪.‬‬ ‫میــزان شــیوع اعتیــاد در خراســان شــمالی نســبت بــه جمعیــت فعــال اســتان ‪ ۷.۲۱‬درصــد اســت‬ ‫کــه یــک و نیــم درصــد ایــن جمعیــت فعــال درگیــر اعتیــاد را بانــوان اســتان تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه‪18‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫اگر حق ابه تامین نشود‪،‬‬ ‫خلیج خشک خواهد شد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬قــرار نیســت کســی خــاف قانــون در‬ ‫اجــرای پــروژه الیروبــی خلیــج گــرگان عمــل کنــد و بــه محیــط زیســت اســیب بزنــد بایــد موانــع اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه در کوتاه تریــن زمــان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار غالمرضــا منتظــری اظهارداشــت‪ :‬همــه مســووالن اســتان مبنــی بــر الیروبــی‬ ‫کانال هــای ابرســان خلیــج گــرگان و دریــای خــزر بــا توجــه بــه دســتور صریــح رییــس جمهــور وظیفــه‬ ‫پیگیــری موضــوع و حــل موانــع پیــش رو را بــه عنــوان یــک اصــل جــدی مدنظــر خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طریــق معاونــت پارلمانــی رییــس جمهــور و همچنیــن کمیســیون کشــاورزی مجلــس مجمع‬ ‫نماینــدگان اســتان گلســتان ایجــاد وقفــه در اجــرای عملیــات الیروبــی را پیگیــری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫منتظــری تصریــح کــرد‪ :‬تــاش خواهیــم کــرد بــا دعــوت از مدیــران محیــط زیســت بــه کمیســیون‬ ‫کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی تــا بــا گفــت و گــو و تعامــل و همراهــی مباحــث مطروحــه در بــاره‬ ‫خلیــج گــرگان برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد حواســمان بــه ســامت منابــع طبیعــی و محیــط زیســت هنگامــی کــه از‬ ‫توســعه و تحــول ســخن می گویــم باشــد زیــرا اگــر ایــن مواهــب الهــی اســیب ببیننــد مشــکالتی نظیــر گــرد‬ ‫و غبــار و کــم ابــی عرصــه را بــر زندگــی بشــر تنــگ خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در جلســه شــورای اداری اســتان اســتاندار گلســتان در مــورخ یازدهــم خــرداد‪ ،‬طبــق دســتور رییــس‬ ‫جمهــور بــر الیروبــی و نجــات خلیــج گــرگان و عالج بخشــی ان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬بایــد طــرح‬ ‫گردشــگری جزیــره اشــوراده در زمــان معیــن همچنیــن در کنــار اجــرای ایــن امــر‪ ،‬و طبــق همــان‬ ‫دســتور اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬اگــر حــق ابــه خلیــج در خصــوص خلیــج گــرگان تامیــن نشــود‪ ،‬خلیــج‬ ‫خشــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬زمانــی کــه از خلیــج رییــس جمهــور در ســفر اســتانی بــه ایــن اســتان بــا قایــق بازدیــدی‬ ‫داشــت‪ ،‬از ایــن وضعیــت ابــراز تاســف کــرد امــا برخــی هنــوز متوجــه عمــق ماجــرا نیســتند و بــاز هــم بــه‬ ‫دنبــال ســنگ اندازی هســتند‪.‬‬ ‫پــس از حضــور ایــت اللــه ســید ابراهیــم رییســی در اســفند مــاه ســال گذشــته در خلیــج گــرگان‪ ،‬وی‬ ‫دســتور فــوری اغــاز الیروبــی و رســوب بــرداری از کانــال هــای ســه گانــه منطقــه را صــادر کــرد و پــس از‬ ‫مــدت کوتاهــی بــا هماهنگــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه عنــوان مجــری و قــرارگاه ســازندگی خاتــم‬ ‫االنبیــا بــه عنــوان پیمانــکار ‪ ،‬مرحلــه نخســت ایــن عملیــات اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫سال هاســت کــه خلیــج گــرگان گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪،‬‬ ‫شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش‬ ‫ماهــی در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش‬ ‫بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 3‬دستگاه ماینر‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از کشــف تعــداد ‪3‬‬ ‫دســتگاه ماینــر بــه ارزش ‪ 500‬میلیــون ریــال ‏خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» در بیــان جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی گــزارش واصلــه مبنــی بــر اســتفاده غیرمجــاز‬ ‫از دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال ‏توســط افــرادی در‬ ‫ســطح شهرســتان شــیروان بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در دســتور کار مامــوران‏اگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرف ـ ‪‎‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران پــس از حصــول اطمینــان از موضــوع‬ ‫بــا هماهنگــی قضایــی و بــا حضــور ‏نماینــده حراســت اداره بــرق‬ ‫شهرســتان بــه محــل اعــزام و اقــدام بــه بازرســی از ایــن منــزل کردنــد‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬در بازرســی از منــزل تعــداد ‪ 3‬دســتگاه ماینــر کشــف ش ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کارشناســان ارزش ‏دستگاه هایکشف شــده را بالــغ بــر ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال بــراورد کردنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن رابطــه‬ ‫دو‏نفــر متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی‏شــدن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس بــا‬ ‫هرگونــه اخــال در رونــد اقتصــادی طبــق قانــون‏برخــورد جــدی‬ ‫خواهــد کــرد و از شــهروندان هــم انتظــار مــی رود در صــورت‬ ‫مواجه شــدن بــا مــوارد‏مشــابه‪ ،‬از طریــق تمــاس بــا ســامانه ‪110‬‬ ‫موضــوع را گــزارش کننــد‪.‬‏‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان‬ ‫لزوم همراهی بیشتر‬ ‫مردم در اجرای‬ ‫طرح مردمی سازی‬ ‫یارانه ها در گلستان‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان در اجــرای طــرح مردمــی‬ ‫ســازی یارانــه هــا بــا تاکیــد بــر همراهــی بیشــتر مــردم گفــت‪ :‬در‬ ‫اجــرای ایــن طــرح مســووالن نهادهــای مربــوط اســتان هــم افزایــی و‬ ‫هماهنگــی الزم را بــرای ایجــاد ارامــش مــردم دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبررنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمــد بزرعلــی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اجــرای طــرح مزبــور بــا جدیــت توســط‬ ‫دســتگاه هــای مرتبــط طــرح هــای کنتــرل بــازار پیگیــری مــی شــود و‬ ‫همراهــی بیــش از گذشــته هــم اســتانی را در ایــن خصــوص می طلبــد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تامین کاالهای اساســی در زمان حاضر مشــکلی‬ ‫دستگیری عامل انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی شهروندان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و ســملقان از دســتگیری فردی‬ ‫کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی یکــی از شــهروندان‏در‬ ‫فضــای مجــازی کــرده بــود خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی مهــران فــر» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه فــرد‬ ‫ناشناســی تصاویــر خصوصــی و اطالعــات شــخصی وی را در فضــای‬ ‫مجــازی‏منتشــر کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور‬ ‫کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بررســی های به عمل امــده مشــخص‬ ‫شــد کــه شــاکی چنــد روز قبــل گوشــی تلفــن همــراه خــود را بــدون‬ ‫‏پــاک کــردن اطالعــات شــخصی اش بــه فــروش رســانده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا تــاش کارشناســان پلیــس فتــا و رصــد انجام شــده‬ ‫عامــل‏انتشــار تصاویــر خصوصــی ایــن شــهروند در فضــای مجــازی‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه دســتگیر شــد‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی‪ ،‬از شــهروندان‏خواســت قبــل از فــروش‬ ‫هرگونــه لــوازم الکترونیکــی کــه دارای اطالعــات شــخصی افــراد‬ ‫اســت‪ ،‬اقــدام بــه پــاک نمــودن اطالعــات و‏در مــورد تلفــن همــراه‬ ‫اقــدام بــه «بازگشــت بــه تنظیمــات کارخانــه » گوشــی نماینــد تــا از‬ ‫نشــر اطالعــات شــخصی ان هــا‏پیشــگیری شــود‏‪.‬‬ ‫در بــازار اســتان وجــود نــدارد و تــاش مــی شــود تــا مــردم بــه راحتــی‬ ‫کاالهــای موردنیــاز خــود را از بــازار تهیــه و بــا متخلفــان در صــورت‬ ‫مشــاهده هــر گونــه تخلــف برخــورد قاطــع توســط دســتگاه های‬ ‫مرتبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برزعلــی در حــوزه وضعیــت ارد و نــان اســتان گفــت‪ :‬بــرای فعالیــت‬ ‫خبــازی هــای اســتان نظــارت و کنتــرل توســط دســتگاه هــای شــامل‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی و همراهی ســازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت و اداره کل تعزیــرات حکومتــی صــورت مــی گیــرد بــا اجــرای‬ ‫طــرح هدفمنــدی یارانــه مــردم در تهیــه نــان دچــار مشــکل نشــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی پنــج هــزار و ‪ ۴۷۲‬مــورد بازرســی در ‪ ۲‬مــاه اخیــر از‬ ‫خبــازی هــای اســتان انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان بــا اشــاره بــه برداشــت‬ ‫گنــدم از کشــتزارهای اســتان گفــت‪:‬ز ســطح ‪ ۱۵۹‬هــزار هکتــار‬ ‫تاکنــون کار برداشــت ایــن محصــول اانجــام شــده کــه ‪ ۶۸‬درصــد را‬ ‫اراضــی ابــی و بقیــه دیــم تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۳۰‬هــزار تـُـن از گنــدم مطابــق‬ ‫گــزارش اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان برداشــت شــده‬ ‫اســتان بــه مراکــز خریــد تضمینــی تحویــل شــده اســت‪.‬‬ ‫هوشمندسازی نظارت بر حمل ارد‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫طــرح هوشمندســازی نظــارت بــر تحویــل ارد از کارخانــه بــه صاحبــان‬ ‫خبــازی در شهرســتان هــای گــرگان و علــی ابــاد اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا افشــار اظهــار داشــت‪ :‬در حــوزه ارد و نــان اجــرای طــرح‬ ‫مزبــور در راســتای مــردم ســازی یارانــه هــا صــورت گرفتــه و از زمــان‬ ‫بارگیــری ارد ارســالی در کارخانــه تــا تحویــل بــه صاحــب خبــازی بــه‬ ‫صــورت هوشــمند(نصب دســتگاه چــی پــی اس) رصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بــا همــکاری یــک شــرکت دانــش بنیــان اســتان طــرح‬ ‫هوشمندســازی نظــارت بــر حمــل ارد بــه اجــرا در امــد و ارد در‬ ‫زمــان تحویــل بــه صاحــب خبــازی بایــد از ســوی وی کــد مخصــوص‬ ‫بالفاصلــه از طریــق پیامــک در ســامانه اداره کل غلــه و خدمــات‬ ‫بازرگانــی اســتان ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــزار دســتگاه ردیــاب در حــال حاضــر توســط ایــن‬ ‫اداره کل تهیــه و مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه افشــار ‪ ،‬در اختیــار خبــازان اســتان هــر کیلو گــرم ارد یارانه‬ ‫نــوع یــک بــا قیمــت هشــت و ‪ ۳۰۰‬ریــال و نــوع ‪ ۲‬بــا قیمــت ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ریــال قــرار مــی گیــرد در حالــی کــه بــازار ازاد هــر کیلــو گــرم ان‬ ‫‪ ۱۵۷‬هــزار ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬ســهمیه ارد خبــازی هــای اســتان کاهــش‬ ‫نیافتــه اســت و تخصیــص ان از طریــق کارگــروه ارد‪ ،‬نــان و گندم هر‬ ‫دستگیری سارق کیف قاپ‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان جاجــرم از دســتگیری ســارق‬ ‫کیف قــاپ در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «رضــا قنــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام مرکــز‏فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی اقــدام بــه کیف قاپــی از یــک شــهروند کــرده اســت‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‏در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن رابطــه شــاکی بــه کالنتــری مرکــز‬ ‫مراجعــه و اظهــارات ایــن شــهروند مــورد بررســی قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫‏افــزود‪ :‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و اطالعاتی مامــوران‪ ،‬متهم مورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی بابیان اینکه متهم در عملیات غافلگیرانه‬ ‫مامــوران در مخفیگاهــش دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقل‬ ‫‏شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در بازجویی هایانجام شــده بــه‬ ‫کیف قاپــی از ایــن شــهروند اعتــراف و بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع‏قضایــی معرفــی شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ قندی بابیان اینکه کیف و محتویات ســرقت شــده نیز‬ ‫از ســارق کشــف و تحویل مالباخته شــد‪ ،‬از شــهروندان‏خواســت‬ ‫تــا ضمــن توجــه بــه هشــدارها و توصیه هــای پلیــس در صــورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را از‏طریــق‬ ‫پــل ارتباطــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫شهرســتان صورت مــی گیرد‪.‬‬ ‫تشدید نظارت بر بازار کاال‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در ایــن جلســه‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانــه هــا نظــارت ایــن ســازمان‬ ‫بــر بــازار کاال چنــد برابــر شــده تــا جایــی کــه تاکنــون ‪ ۱۶‬هــزار مــورد‬ ‫بازرســی از ســوی بازرســان ســازمان انجام شــد که نتیجه ان تشــکیل‬ ‫‪ ۵۶۲‬مــورد پرونــده تخلــف و معرفــی بــه تعزیــرات حکومتــی اســت‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده اظهــار داشــت‪:‬به صــورت مســتمر درحــوزه‬ ‫ارد و نــان بازرســی از فعالیــت خبــازی هــا در حــال انجــام اســت تــا‬ ‫مانــع از ســوء اســتفاده برخــی از خبــازی هــا از شــرایط موجــود شــده‬ ‫و مــردم هــم بــه راحتــی در تامیــن نــان مــورد نیــاز خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت نهایــی عرضــه نــان از ســوی خبــازی هــای‬ ‫ســطح اســتان در نشســت هفته جاری تنظیم بازار اســتان‪ ،‬تعیین‬ ‫و اطــاع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر قیمــت نــان از ســوی خبــازی هــای اســتان گلســتان‬ ‫بــا نــرخ هــای ‪ ۱۰‬هــزار ریال(هــزار و ‪ ۸۵۰‬خبــازی) و ‪ ۲۰‬هــزار ریــال‬ ‫(‪ ۵۰۰‬خبــازی) میباشــد‪.‬‬ ‫حســن زاده از هــم شــهروندان خواســت تــا در صــورت مشــاهده هــر‬ ‫گونه تخلف اعم از تعطیلی خود ســرانه ‪ ،‬فروش غیرقانونی‪ ،‬کســری‬ ‫وزن‪ ،‬کــم فروشــی از ســوی نانوایــان مــوارد را بــه بازرســی ایــن ســازمان‬ ‫گــزارش نمــوده تــا در اســرع وقــت برخــورد قانونــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬خــارج از محیــط نانوانــی فــروش نــان ممنــوع اســت‬ ‫و بــا فــرد متخلــف برخــورد قانونــی صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫جریمه سنگین برای خبازان متخلف‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬تــا پنــج برابــر جریمــه‬ ‫بــرای متخلفــان خبــازی مطابــق مصوبــه اخیــر ســران قــوا کــه ‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال جــاری ابــاغ شــد افزایــش داده شــده و ایــن‬ ‫مصوبــه اکنــون در اســتان بــه اجــرا در امــده و ســه خبــازی تعطیــل و‬ ‫پنــج خبــازی دیگــر ملــزم بــه نصــب پارچــه تخلــف صنفــی از یــک تــا‬ ‫ســه روز شــده اســت‪.‬‬ ‫تقــی حســام افــزود‪ :‬در حــوزه ارد و نــان در اســتان طــی ‪ ۲‬مــاه اخیــر‬ ‫‪ ۵۷۶‬پرونــده تخلــف تشــکیل شــد کــه ‪ ۴۸۱‬مــورد ان بــه صــدور حکم‬ ‫جریمــه نقــدی بــه مبلــغ هفــت میلیــارد و ‪ ۱۰۷‬میلیــون و ‪ ۱۰۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬ریــال منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تخلــف خبــازان در اســتان بیشــتر در حــوزه هــای‬ ‫تعطیلــی خودســرانه‪ ،‬کــم فروشــی وزن‪ ،‬عرضــه خــارج از شــبکه و‬ ‫گــران فروشــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫گلســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر ‪ ۲‬میلیــون نفــر در شــمال کشــور قــرار‬ ‫دارد و ‪ ۴۷‬درصــد از ایــن جمعیــت در مناطــق روســتایی ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫بهترین سن گرفتن‬ ‫از اختالس!‬ ‫دوســتانی کــه از دور و نزدیــک بــا حــدود و ثغــور افاضــات‬ ‫و بیانــات حقیــر اشــنایی دارنــد‪ ،‬نیــک واقفنــد کــه بنــده از‬ ‫طرفــداران دو اتیشــه و جــان ســخت اختــاس هســتم و حتــی‬ ‫پیشــنهاد تاســیس وزارت اختــاس و اختصــاص چنــد ردیــف و‬ ‫تبصره مشتی و تپل در بودجه مملکت به منظور ساماندهی‬ ‫اختــاس و پیشــگیری از اختــاس هــای ریــز و پــاش نیــز در‬ ‫کارنامــه راهبــردی بنــده ثبــت و ضبــط شــده اســت!‬ ‫علت هم اظهر من الشــمس اســت‪ .‬وقتی بودجه ای برای‬ ‫اختــاس کنــار نمــی گذاریــم و بــا دســت خودمــان فرهنــگ‬ ‫اختالس را به قهقرا می بریم نتیجه اش می شــود متروپل‬ ‫کــه بابــا بــرای ‪ 6‬واحــد مجــوز مــی گیــرد ولی ‪ 4‬طبقــه ‪ 900‬تنی‬ ‫هــم عجالتــا ًروی ســازه ســوار مــی کنــد علــی برکــت اللــه‪....‬‬ ‫یــا ممکــن اســت عــده ای مجــوز ســاخت خــودرو بگیرنــد‬ ‫ولــی روی فرغــون و گاری فرمــون و بــوق و چــراغ بگذارنــد و‬ ‫لــج خودروســازان خارجــی را در بیاورنــد! بعــد هــم بــه اســم‬ ‫حمایــت از تولیــدات داخــل ســالی چنــد هــزار نفــر را راهــی‬ ‫ســینه قبرســتان کننــد و در پایــان ســال از ایشــان بــه عنــوان‬ ‫افتخــار صنعــت خــودرو ســازی تجلیــل شــود! واال اختــاس‬ ‫شــرف دارد بــه ایــن مــدل ادم کشــی و نســل کشــی!‬ ‫بــا ایــن حــال امســال دوســتان بــدون مشــورت بــا مــا‬ ‫جراحــی اقتصــادی را اغــاز کــرده انــد و تــا اثــر بیهوشــی‬ ‫داروهــای چینــی پــا برجاســت ایــن بــار علــی رغــم میــل‬ ‫باطنــی چنــد نکتــه در خصــوص کــم رنــگ کــردن اثــرات‬ ‫اختــاس افاضــه مــی کنیــم بقصــد فتــح الامــور‪:‬‬ ‫الــف) بهتریــن گرفتــن ســن اختــاس‪ :‬حقیقــت امــر‬ ‫داســتان اختــاس مثــل پوشــک و پســتونک و اطــاق خــواب‬ ‫بچــه نیســت کــه هــر چــه دیرتــر اقــدام کنیــم‪ ،‬کار ســخت تر‬ ‫شــود‪ .‬ســن گرفتــن اختــاس در بیــن دانشــمندان محــل‬ ‫اختــاف اســت ولــی در مجمــوع همگــی متفــق القــول بــر‬ ‫ایــن باورنــد هــر چــه دیــر تــر ایــن امــر محقــق شــود بــه‬ ‫صــواب نزدیــک تــر اســت؛ چــون اگــر در اوان اختــاس‪،‬‬ ‫مانــع از ان شــوند خرابــی بیشــتر اســت!‬ ‫ب) جایگزیــن اختــاس‪ :‬گرفتــن افــراد از اختــاس یــک‬ ‫طــرف داســتان اســت و پیــدا کــردن جایگزیــن طــرف دیگــر‬ ‫‪ ...‬چــون فــردی کــه بــه پدرســوخته بــازی و حقــه بــازی‬ ‫عــادت کــرده و چنــد صــد میلیــارد برایــش پــول خــرد اســت‪،‬‬ ‫قطعــا ً بــا یارانــه معیشــتی و یارانــه هــای کمکــی اموراتــش‬ ‫نمــی گــذرد و یــک بالیــی ســر خلــق اللــه مــی اورد‪ .‬فلــذا‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود بــا توجــه بــه جغرافیــای منطقــه حتــی‬ ‫المقــدور بعــد از گرفتــن فــرد از اختــاس‪ ،‬شــرایط زمیــن‬ ‫خــواری‪ ،‬بیابــان خــواری‪ ،‬دریاخــواری‪ ،‬تــاالب خــواری‬ ‫جنــگل خــواری و ‪ ...‬فراهــم شــود!‬ ‫پ) افســردگی پســا اختــاس‪ :‬خطــر بزرگتــر کــه اکثــر‬ ‫کارشناســان اقتصــادی از ان بــه عنــوان افســردگی پســا‬ ‫اختــاس نــام مــی برنــد‪ ،‬وقفــه افتــادن بیــن دو اختــاس‬ ‫یــا کاهــش میــزان اختــاس در مراحــل بعــدی اســت کــه‬ ‫بــه شــدت خطرنــاک و ویــران کننــده اســت و ممکــن اســت‬ ‫فــرد را بــه انتحــار بکشــد و تســمه تایــم پــاره کنــد! شــاید‬ ‫راه انــدازی صنــدوق توســعه اختــاس یــا تاســیس وزرات‬ ‫اختــاس کــه قبــا ً افاضــات شــده و وقعــی بــدان نهــاده‬ ‫نشــد‪ ،‬بتوانــد در کاهــش تبعــات منفــی ایــن ســندروم‬ ‫موثــر باشــد! از مــا گفتــن بــود‪...‬‬ ‫فقط ‪ 3‬روز فرصت باقی است‬ ‫اثار خود را به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫چطور می توانیم مثل‬ ‫گویندگان حرفه ای صدا و‬ ‫بیان خاص داشته باشیم‬ ‫موفقیــت شــغلی و تحصیلینــکات و مســائلی کــه بــرای‬ ‫گویندگــی حرفـه ای بایــد رعایــت کــرد‬ ‫تاثیــر گویندگــی و فــن بیــان در کار و زندگــی چیــزی نیســت‬ ‫کــه بتــوان ان را نادیــده گرفــت‪ .‬امــروزه شــغل و حرفــه‬ ‫گویندگــی دیگــر مثــل قدیــم محــدود بــه دوبلــه فیلم هــا‬ ‫و ســریال ها (رادیــو و تلویزیــون) نمی شــود و بــازار کار ان‬ ‫گســترش چش ـم گیری داشــته اســت‪ .‬از روایــت کتاب هــای‬ ‫داســتان و شــعر صوتــی گرفتــه تــا گویندگی بــرای ویدئوهای‬ ‫تبلیغاتــی‪ ،‬اموزشــی و نظایــر اینهــا‪ .‬اگــر بــه ایــن حرفــه‬ ‫عالقه منــد هســتید و می خواهیــد بدانیــد راه ورود بــه دنیــای‬ ‫گویندگــی چیســت‪ ،‬ادامــه ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه شــما را بــا فوت وفن هــای گویندگــی حرفـه ای اشــنا‬ ‫خواهیــم کــرد و از بایدهــا و نباید هایــی خواهیــم گفــت کــه‬ ‫هنــگام انجــام ایــن کار بایــد رعایــت کنیــد‪ .‬همــراه مــا بمانیــد‪.‬‬ ‫نــکات و مســائلی کــه بــرای گویندگــی حرف ـه ای بایــد‬ ‫رعایــت کــرد‬ ‫‪ .۱‬اشــنایی کامــل و دقیــق بــا متنــی کــه قــرار اســت از‬ ‫روی ان بخوانیــد‬ ‫در حرفــه گویندگــی بعضــا برای تــان پیــش خواهــد‬ ‫امــد کــه بایــد از روی متنــی‪ ،‬در مقابــل جمعــی از افــراد‬ ‫ســخن وری کنیــد‪ .‬یــا فرضــا شــعر یــا داســتانی را روایــت‬ ‫کنیــد‪ .‬حتمــا متــن موردنظــر را چنــد بــار بخوانیــد و اگــر‬ ‫برای تــان مقــدور اســت‪ ،‬قســمت های کلیــدی و مهــم ان‬ ‫را حفــظ کنیــد‪ .‬انجــام ایــن کار تاثیــر بســزایی در افزایــش‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس شــما خواهــد داشــت و تســلط شــما‬ ‫بــر موضــوع موردنظــر را به مراتــب بیشــتر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی قــرار اســت مقابــل جمعــی از افــراد صحبــت‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــرای انکــه بتوانیــد توجــه مخاطبــان را بــه انچــه‬ ‫راجع بــه ان صحبــت می کنیــد جلــب کنیــد‪ ،‬بایــد گاهــی‬ ‫از متنــی کــه همــراه داریــد چشــم برداریــد و بــه مخاطبان‬ ‫نــگاه کنیــد‪ .‬به همین خاطــر اســت کــه بــر حفظ کــردن‬ ‫و تسلط داشــتن بــر متــن تاکیــد می کنیــم کــه از نــکات‬ ‫کلیــدی در امــوزش گویندگــی و فــن بیــان اســت‪.‬‬ ‫اگــر قــرار اســت داســتان یــا شــعری را روایــت کنید‪ ،‬صرف‬ ‫خوانــدن از روی متــن بــرای جلب توجــه مخاطــب کفایــت‬ ‫نمی کنــد‪ .‬هنــگام روایــت داســتان بــر فــرض مثــال بایــد‬ ‫خــود را جــای شــخصیت های ان بگذاریــد و جــوری متــن‬ ‫را بخوانیــد و روایــت کنیــد کــه انــگار در حــال اجــرای نقــش‬ ‫هــر یــک از شــخصیت های داســتان هســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کنترل لهجه‪ ،‬لحن و سرعت در گویندگی‬ ‫کنتــرل لهجــه‪ ،‬لحــن و ســرعت در گویندگــی مســئله مهم‬ ‫دیگــری اســت کــه حتمــا بایــد مدنظــر قــرار دهیــد‪ .‬به ویــژه‬ ‫اگــر مایــل بــه کار کــردن در حــوزه گویندگــی هســتید و‬ ‫می خواهیــد در بلندمــدت فعالیــت در ایــن حرفــه را پیــش‬ ‫بگیریــد‪ .‬اگــر از ابتــدا تــا انتهــا بــا لحــن و صدایــی یکنواخــت‬ ‫صحبــت کنیــد‪ ،‬بــه زودی حوصلــه مخاطــب ســر خواهــد‬ ‫رفــت و توجهــی بــه انچــه می گوییــد نشــان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫بــرای برطرف کــردن ایــن مشــکل الزم اســت گاهــی لحن‬ ‫و بلنــدی صــدای خــود را به شــکلی هوشــمندانه تغییــر‬ ‫دهیــد‪ .‬یــا فرضــا اگــر بــه نقطـه ای حســاس و کلیــدی در‬ ‫روایــت و متــن خــود می رســید‪ ،‬کمــی مکــس کنیــد تــا‬ ‫مخاطــب فرصــت فکرکــردن راجع بــه ان را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫طــرز صحبت کــردن و روایــت در گویندگــی اهمیــت‬ ‫به مراتــب بیشــتری از جنــس صــدای شــما دارد‪ .‬اگــر صــدای‬ ‫زیــر داریــد یــا برعکــس صــدای خیلــی بــم داریــد می توانیــد بــا‬ ‫دیــدن امــوزش گویندگــی و فــن بیــان جایــگاه اصلــی صــدای‬ ‫خودتــون را پیــدا کنیــد و ازاین بابــت جــای نگرانــی چندانــی‬ ‫نیســت‪.‬وقتی بــرای گویندگــی صحبــت می کنیــد‪ ،‬بلنــدی‬ ‫صــدا بایــد به حــدی باشــد کــه تــا پایــان حــواس مخاطــب‬ ‫پــرت نشــود و بــه شــما و انچــه می گوییــد توجــه کنــد‪.‬‬ ‫البتــه قــرار نیســت فریــاد بزنیــد‪ .‬نفــس عمیــق بکشــید‬ ‫و بــدون واردکــردن فشــار و اســترس صــدا را از دیافراگــم‬ ‫خــارج کنیــد‪ .‬اجــرای تکنیکــی کــه در ادامــه شــرح داده‬ ‫می شــود کمــک می کنــد تــا بلنــدی صــدای مناســب بــرای‬ ‫گویندگــی را پیــدا کنید‪:‬بایســتید و بــا قــراردادن دسـت ها‬ ‫بــر روی شــکم نفــس بکشــید تــا بتوانیــد بــاال و پاییــن رفتن‬ ‫شــکم را احســاس کنیــد‪ .‬نفــس عمیــق بکشــید و تــا ده‬ ‫بشــمارید؛ نفس تــان را بیــرون بدهیــد و اجــازه دهیــد ایــن‬ ‫کار هــم ده ثانیــه طــول بکشــد‪ .‬پــس از انجا این کار بلندی‬ ‫و تـُـن صــدا در حالــت ایدئــال بــرای گویندگــی قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪ ،‬چــون به این شــکل فشــار از روی شــکم و دیافراگــم‬ ‫برداشــته می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬واضح صحبت کردن‬ ‫اگــر قصــد پیــدا کــردن شــغل گویندگــی را داریــد و‬ ‫می خواهیــد در ایــن حرفــه پیشــرفت کنیــد‪ ،‬حتمــا بایــد‬ ‫نمِن کــردن‬ ‫کلمــات و جمــات را واضــح و گویــا ادا کنیــد‪ .‬م ِ ‬ ‫و زیرلــب ســخن گفتن به شــکلی چشــم گیر از کیفیــت‬ ‫کار گویندگــی خواهــد کاســت و باعــث پرت شــدن حــواس‬ ‫مخاطــب می شود‪.‬شمرده شــمرده ســخن بگوییــد و از‬ ‫قبــل بــا تمامــی کلمــات متنــی کــه قــرار اســت ان را بیــان‬ ‫کنیــد اشــنا شــوید‪ .‬اگــر در متــن موردنظــر بــه واژه ای‬ ‫جدیــد برخوردیــد کــه پیــش از ان نمی دانســتید‪ ،‬معنــا‬ ‫و شــیوه تلفــظ صحیــح ان را یــاد بگیریــد‪ .‬حتــی اگــر الزم‬ ‫اســت کنــار واژه هــای جدیــد نکاتــی را کــه راجع بــه معنــا و‬ ‫تلفــظ ان الزم و ضــروری می دانیــد یادداشــت کنیــد کــه‬ ‫هنــگام ادای انهــا بــه مشــکل برنخوریــد‪...‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫تاثیرگذار بودن بیان اوا در سخنرانی‬ ‫سرویس اموزش مکالمه ‪ -‬فاطمه زنگنه‬ ‫قــدرت صــدا و اوایــی کــه ســخنران در ســخنرانی بــه کار می بــرد‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی در تاثیرگــذاری کالم او دارد‪ .‬ایــن مطلــب راهنمــای‬ ‫جامعــی اســت بــرای داشــتن بیــان اوایــی تاثیــر گــذار در ســخنرانی که‬ ‫البتــه در موقعیت هــای دیگــر هــم بــه کار می ایــد‪ .‬همــراه مــا باشــید‪.‬‬ ‫رسایی و بلندی صدا‬ ‫ســخنرانان بــا باالبــردن صــدای خودشــان یــا بــا بهره گیــری از‬ ‫میکروفــون‪ ،‬صــدای تولیدشــده را کنتــرل می کننــد تــا صــدای انهــا‬ ‫به اندازه ی کافی بلند و رســا باشــد‪ .‬منظور از رســایی صدا‪ ،‬بلندی‬ ‫ شــناختی‬ ‫ویژگــی روان‬ ‫صــدای گوینــده اســت‪ .‬رســایی درواقــع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫قــدرت فیزیکــی صــدا (دامنــه ی نوســان‪ )Amplitude ،‬اســت‪.‬‬ ‫رســایی صــدا توســط حــس شــنوایی شــنونده درک می شــود و‬ ‫می تــوان ان را در مقیاســی از اهســته تــا بلنــد قــرار داد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بلنــدی صــدا مقیــاس ذهنــی شــنونده اســت کــه‬ ‫ـی قــدرت صــدا ماننــد ســطح فشــار‬ ‫اغلــب بــا مقیاس هــای عینـ ِ‬ ‫صــوت (‪( )Sound Pressure Level‬برحســب دســی بل)‪،‬‬ ‫شــدت صــوت (‪ )Sound Intensity‬یــا تــوان صــوت (‪Sound‬‬ ‫‪ )Power‬اشــتباه گرفتــه می شــود‪ .‬دامنــه ی نوســان‪ ،‬قــدرت یــا‬ ‫تــوان ســیگنال مــوج اســت‪ .‬دامنه هــای باالتــر در گــراف مــوج‪،‬‬ ‫بــه رســایی و بلنــدی بیشــتر تفســیر می شــوند و به همین دلیــل‪،‬‬ ‫از نــام «تقویت کننــده» (‪ )Amplifier‬بــرای دســتگاهی اســتفاده‬ ‫می شــود کــه دامنــه ی نوســان را افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫کاربــرد صــدای «برهنــه» در ســخنرانی‪ :‬وقتــی به طــور طبیعــی‬ ‫و بــدون بهره گیــری از هرگونــه تقویت کننــده صحبــت می کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد بــه فاصل ـه ای کــه بایــد بــا صــدای شــما پوشــش داده شــود‬ ‫توجــه کنیــد‪ .‬می تــوان ســخن گفتن را بــه عمــل پرتاب کــردن تــوپ‬ ‫تشــبیه کــرد‪ .‬بایــد توجــه کنیــد کــه بــرای پرتــاب تــوپ بــه نقطـه ای‬ ‫دور (در مقایســه بــا پرتــاب ان بــه نقطــه ای نزدیک تــر)‪ ،‬چقــدر‬ ‫نیــروی عضالنــی بیشــتری نیــاز داریــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه تــا چــه حــد‬ ‫به طــور ناخــوداگاه صــدای خــود را باالتــر می بریــد‪ .‬اگــر به صــورت‬ ‫چهره به چهــره بــرای گروهــی ســخنرانی می کنیــد و از میکروفــون‬ ‫بهــره نمی گیریــد‪ ،‬از خــود بپرســید ایــا به اندازه ی کافی بلند صحبت‬ ‫می کنیــد کــه مخاطبــان در ردیــف اخــر نیــز بتواننــد صــدای شــما را‬ ‫بشــنوند‪ .‬در ســخنرانی دربرابــر گروهــی بــزرگ بــه انــرژی بیشــتری‬ ‫بــرای نفس گرفتــن و کنترل کــردن صــدای خــود نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد ســخنرانی باشــید کــه بهتــر می توانــد از صــدای‬ ‫«برهنــه» ی خــود بهــره بگیــرد‪ ،‬تکنیک هــای زیــر را بـه کار بگیریــد‪:‬‬ ‫بــا یکــی از دوســتان خــود‪ ،‬ســخنرانی را در اتاقــی بــزرگ تمریــن‬ ‫کنیــد و از او بخواهیــد کــه به تدریــج از شــما دور و دورتــر شــود تــا‬ ‫جایــی کــه بــه انتهــای اتــاق برســد‪ .‬از او بپرســید کــه ایــا صــدای‬ ‫شــما را همچنــان می شــنود‪.‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫ترفندهایی برای‬ ‫اینکه با اعتماد به‬ ‫نفس به نظر برسید‬ ‫اگــر بدانیــد چطــور قوی تــر و بااعتمادبه نفس تــر بــه نظــر برســید‪ ،‬در‬ ‫موقعیت هــای مختلــف زندگــی بهتــر ظاهــر خواهیــد شــد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫ویژگــی خاصــی را نداشــته باشــید‪ ،‬بــا تــاش بــرای ایجــاد ان در خــود‬ ‫و تقلیــد از ادم هایــی کــه ان ویژگــی را دارنــد‪ ،‬احتمــال دســتیابی بــه‬ ‫ویژگــی مدنظــر قــوت می گیــرد‪ .‬در ایــن مقالــه‪ ،‬چنــد ترفنــد را معرفــی‬ ‫کرده ایــم بــرای اینکــه بــا اعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به زبان بدنتان دقت کنید‬ ‫زبــان بــدن ادم هــای بی اعتمادبه نفــس چگونــه اســت؟ اگــر‬ ‫دقــت کــرده باشــید‪ ،‬گاهــی سرشــان پاییــن اســت‪ ،‬شــانه هایی‬ ‫افتــاده دارنــد‪ ،‬جمــع می نشــینند و فضــای کمــی را بــه خــود‬ ‫اختصــاص می دهنــد و از همــه مهم تــر‪ ،‬از برقــراری تمــاس‬ ‫چشــمی بــا دیگــران اجتنــاب می کننــد‪ .‬همــه ایــن حالت هــا هــم‬ ‫همــراه اضطــراب و خجالــت هســتند‪.‬‬ ‫اگــر بــدن شــما هــم چنیــن زبانــی داشــته باشــد‪ ،‬غیرمســتقیم‬ ‫بــه دیگــران نشــان می دهیــد کــه اعتمادبه نفــس اندکــی داریــد‪.‬‬ ‫پــس یکــی از نخســتین اقدامــات بــرای اینکــه در نظــر خــود و‬ ‫دیگــران اعتمادبه نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬ایــن اســت‬ ‫کــه بــه زبــان بــدن خــود دقــت و ان را اصــاح کنیــد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫چنــد نکتــه بــرای اصــاح زبــان بــدن را مطــرح کرده ایــم‪.‬‬ ‫چند نکته درباره زبان بدن‬ ‫ اگــر هنــوز امادگــی تغییــر زبــان بدنتــان در جمــع را نداریــد‪،‬‬‫ایــن کار را مقابــل اینــه تمریــن کنیــد‪ .‬از خودتــان فیلــم بگیریــد‬ ‫و ببینیــد تمرین هایتــان چطــور پیــش می رونــد و بایــد بیشــتر‬ ‫روی چــه چیزهایــی تمرکــز کنیــد‪ .‬اگــر دوســتی قابل اعتمــاد‬ ‫داریــد‪ ،‬می توانیــد از او کمــک بگیریــد و بــا هــم تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫ ســرتان را بــاال بگیریــد و نگاهــی مســتقیم و رو بــه جلــو‬‫داشــته باشــید‪ .‬یــاد بگیریــد کــه صــاف و مســتقیم بایســتید و‬ ‫پاهایتــان را محکــم روی زمیــن بگذاریــد‪ .‬بــرای اینکــه قــوی و‬ ‫محکــم بـه نظـر برســید‪ ،‬کمــی پاهــا را از هــم بــاز نگــه داریــد تــا‬ ‫لــرزان و متزلــزل نباشــید‪.‬‬ ‫حتمــا راســت بایســتید و خمیــده نباشــید و بــرای تولیــد صــدا از‬ ‫بیشــترین ظرفیــت ریه هــای خــود بــرای نفس کشــیدن و بیــرون‬ ‫راندن هوا اســتفاده کنید‪ .‬در تمرین ســخنرانی‪ ،‬مردم را درحالی‬ ‫تصــور کنیــد کــه در فاصله هایــی متفــاوت از شــما قــرار گرفته انــد؛‬ ‫مثــا در نزدیکــی شــما‪ ،‬وســط اتــاق یــا در انتهــای تــاالری بــزرگ‪.‬‬ ‫بهره گیــری از میکروفــون‪:‬در تاالرهــای بــزرگ یــا هنــگام بهره گیــری‬ ‫از تجهیــزات ویدئوکنفرانــس می توانیــد بــرای تبدیــل صــدا بــه‬ ‫ســیگنال هال الکتریکی و تقویت صدای خود از میکروفون اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬انــواع گوناگونــی از میکروفــون وجــود دارد کــه می توانیــد در‬ ‫موقعیت هــای گوناگــون از انهــا اســتفاده کنیــد؛ از جملــه‪:‬‬ ‫ میکروفون دستی؛ ‪ -‬میکروفون یقه ای؛ ‪ -‬میکروفون ثابت؛‬‫بــه شــکل های گوناگــون می تــوان میکروفــون را در اتــاق قــرار داد و‬ ‫از ان بــرای ضبــط صــدا یــا ویدئوکنفرانــس بهــره گرفــت‪ .‬بــرای نمونــه‪:‬‬ ‫ قــراردادن میکروفــون در نزدیکــی گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون در فاصلــه ای نســبتا نزدیــک (حــدود ‪8‬‬ ‫تــا ‪ 30‬ســانتی متر) از گوینــده قــرار می گیــرد کــه موجــب کاهــش‬ ‫صداهــای خارجــی می شــود‪.‬‬ ‫ قــراردادن میکروفــون بــا فاصلــ ه از گوینــده یــا ســخنران‪ :‬در‬‫ایــن حالــت‪ ،‬میکروفــون بــا فاصل ـه ای از گوینــده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن کار به دسـت اوردن ترکیبــی گســترده تر و طبیعی تــر‬ ‫از منبــع صــدا همــراه بــا صداهــای محیطــی ازجملــه پژواک هــای‬ ‫ایجادشــده در اتــاق یــا ســالن اســت‪.‬‬ ‫ قــراردادن میکروفــون در اتــاق‪ :‬ایــن میکروفــون‪ ،‬همــراه بــا‬‫میکروفونــی در نزدیکــی گوینــده ب ـه کار م ـی رود و گاهــی از ایــن‬ ‫حالــت در جلســات پرسش وپاســخ اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫تکنیک های اســتفاده موثر از میکروفون‪:‬برای بیشــترین بهره برداری‬ ‫از میکروفــون‪ ،‬ســخنران بایــد تکنیک های زیــر را به کار بگیرد‪:‬‬ ‫میکروفــون را حــدود ‪ 15‬تــا ‪ 20‬ســانتی متر دورتــر از دهــان خــود‬ ‫نــگاه داریــد و در بــاالی میکروفــون صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا در هنــگام ســخنرانی از میکروفونــی مناســب بهــره بگیریــد‬ ‫م دســت اســت اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫و صرفــا از هــر میکروفونــی کــه د ِ‬ ‫توجــه کنیــد کــه معمــوال در میکروفون هــای یقـه ای‪ ،‬محافظتــی‬ ‫دربرابــر صداهــای ناشــی از جابه جایــی و برخــورد بــا میکروفــون و‬ ‫تجهیــزات ان وجــود نــدارد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬حتمــا بایــد دقت کنید که در‬ ‫هنــگام ســخنرانی‪ ،‬میکروفــون جابه جــا نشــود یــا ضربــه نخــورد‪.‬‬ ‫پیــش از به کارگیــری میکروفــون‪ ،‬حتمــا صــدای خــود را بررســی‬ ‫کنیــد و بلندگوهــای موجــود در اتــاق را نیــز بیازماییــد‪.‬‬ ‫ســرعت گفتــار‪ :‬ســرعت گفتــار (‪ )Rate‬همــان ســرعت ســخن گفتن‬ ‫اســت کــه برحســب شــمار واژه هــا در دقیقــه مشــخص می شــود و‬ ‫از اهســته تــا ســریع متغیــر اســت‪ .‬ســرعت عــادی به طــور میانگیــن‬ ‫ حتــی موقــع نشســتن هــم تعــادل انــدام را حفــظ کنیــد و‬‫حالتــی خمیــده و خجــول بــه بدنتــان ندهیــد‪ .‬هیچ وقــت‬ ‫پاهایتــان را جمــع نکنیــد و مضطــرب ننشــینید‪.‬‬ ‫ وقتــی می نشــینید‪ ،‬بــه صندلــی تکیــه بزنیــد و اگــر دســته‬‫دارد‪ ،‬دســت ها را روی ان بگذاریــد یــا دســت هایتان را روی‬ ‫پاهــا قــرار بدهیــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه قــوز نکنیــد و تــا می توانیــد‬ ‫ایــن حــس را در خــود و دیگــران بــه وجــود بیاوریــد کــه راحــت‬ ‫هســتید و چیــزی معذبتــان نمی کنــد‪.‬‬ ‫توجه به حالت دست ها‬ ‫ اگــر بیــش از حــد از دســت هایتان اســتفاده کنیــد‪ ،‬انــگار‬‫کمــی مضطــرب هســتید‪ .‬پــس بــه حــرکات دســت ها هــم‬ ‫توجــه داشــته باشــید‪ .‬دسـت هایتان بایــد ازاد باشــند و هنــگام‬ ‫صحبت کــردن به انــدازه تــکان بخورنــد و از انهــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫ بــرای اینکــه اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری داشــته باشــید‪،‬‬‫دسـت ها را در جیــب بگذاریــد امــا ســعی کنیــد کــه شسـت تان‬ ‫مشــخص باشــد‪ .‬ارنج هــا را روی میــز بگذاریــد و دســت ها را‬ ‫پشــت میــز قایــم نکنیــد‪ .‬می توانیــد دس ـت ها را در هــم قفــل‬ ‫کنیــد و انهــا را پشت ســر یــا پشــت بدنتــان نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ هنــگام صحبت کــردن بــا دیگــران از تمــاس بدنــی غافــل‬‫نشــوید‪ .‬البتــه منظورمــان در حــد گرفتــن دســت یــا زدن بــه‬ ‫شــانه فــرد دیگــر اســت‪ .‬اگــر ارتباطتــان بــه شــما اجــازه چنیــن‬ ‫تماســی را می دهــد‪ ،‬از ان اســتفاده کنیــد‪ .‬تماس هــای‬ ‫این چنینــی نشــان از اعتمادبه نفــس بــاال دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با دیگران با قدرت تعامل کنید‬ ‫چطــور بایــد در تعامــات اجتماعی تــان قــوی ظاهــر شــوید؟‬ ‫خــب مثــا وقتــی در حــال ســخنرانی هســتید یــا بــا دیگــران‬ ‫ف می زنیــد‪ ،‬تمــاس چشــمی برقــرار کنیــد و نگاهتــان را از‬ ‫حــر ‬ ‫ادم هــا ندزدیــد‪ .‬ایــن کار نشــان می دهــد کــه اعتمادبه نفــس‬ ‫داریــد و بــه گفت وگــو بــا دیگــران عالقه مندیــد‪.‬‬ ‫حرکاتــی ماننــد زُل زدن بــه زمیــن‪ ،‬کارکــردن بــا تلفــن همــراه‬ ‫و نگاه کــردن بــه اطــراف هنــگام گفت وگــو‪ ،‬نشــان از کمبــود‬ ‫اعتمادبه نفــس دارنــد‪ .‬در ضمــن پیام هــای منفــی دیگــری را هــم‬ ‫منتقــل می کننــد‪ ،‬مثــا ایــن حــس را در انهــا ایجــاد می کننــد کــه‬ ‫مضطــرب هســتید‪ ،‬ادب را رعایــت نمی کنیــد یــا راحــت نیســتید‪.‬‬ ‫راه های درست برقراری ارتباط هنگام گفت وگو‬ ‫ از تمــاس چشــمی غافــل نشــوید و دســت کم ان قــدر در‬‫چشـم های طــرف مقابــل نــگاه کنیــد که متوجه شــوید چشـم هایش‬ ‫چه رنگی انــد‪.‬‬ ‫ هنــگام دســت دادن هــم قــوی باشــید‪ ،‬یعنــی دســت تان را‬‫به ســمت طــرف مقابــل دراز کنیــد و بــرای ایــن کار پیش قــدم شــوید‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫شــل و لــرزان دســت ندهیــد و چنــد ثانیــه دســت طــرف را نگــه داریــد‪.‬‬ ‫زود رهاکــردن دســت نشــان می دهــد کــه بااعتمادبه نفــس نیســتید‪.‬‬ ‫ اگــر دسـت تان عــرق می کنــد و خیــس اســت‪ ،‬حتمــا دســتمالی‬‫در جیــب بگذاریــد و قبــل از دســت دادن‪ ،‬عــرق دســت تان را‬ ‫خشــک کنیــد‪.‬‬ ‫ ارام و واضح صحبت کنید‪ .‬ارامش صدا نشــانه اعتمادبه نفس‬‫اســت‪ .‬اگــر تنــد و هیجــان زده حــرف بزنیــد‪ ،‬دیگــران متوجــه‬ ‫می شــوند کــه اضطــراب داریــد‪.‬‬ ‫‪ -‬از جــادوی لبخنــدزدن غافــل نشــوید‪ .‬وقتــی بــه دیگــران لبخنــد‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در دقیقــه اســت‪ .‬ســرعت گفتــار یعنــی فــرد چقــدر‬ ‫ســریع یــا اهســته ســخن می گویــد‪ .‬ســرعت گفتــار نیــز ماننــد بلنــدی‬ ‫ـی گفتــار به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫و زیروبمــی صــدا‪ ،‬از ویژگی هــای فرازبانـ ِ‬ ‫ســرعت گفتــار‪ ،‬خــود ِ زبــان نیســت؛ ولــی بــا بهره گیــری شــما از‬ ‫زبــان همــراه می شــود و می توانــد نگــرش و احساســات شــما را‬ ‫انتقــال دهــد‪ .‬یعنــی می توانیــد بســته بــه احساســات خــود یــا‬ ‫نــوع پیامــی کــه می خواهیــد انتقــال دهیــد‪ ،‬ســرعت گفتارتــان را‬ ‫تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬وقتــی خوشــحال هســتید‪ ،‬بــا ســرعتی‬ ‫بــاال صحبــت می کنیــد و وقتــی شــگفت زده اید‪ ،‬ســرعت گفتارتــان‬ ‫بســیار ســریع تر اســت‪ .‬ولــی در شــرایط عــادی معمــوال بــا ســرعتی‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۵‬واژه در دقیقــه ســخن می گوییــد‪ .‬البتــه گاهی اوقــات‪،‬‬ ‫مثــا هنگامــی کــه درحال توضیح دادن و نمایش اســاید هســتید‪،‬‬ ‫بــا ســرعتی کمتــر‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬واژه در دقیقــه صحبــت می کنیــد‪.‬‬ ‫معمــوال ســرعت گفتــار در کتاب هــای صوتــی چیــزی حــدود ‪۱۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۶۰‬واژه در دقیقــه اســت؛ درحالی کــه مثــا متصدیــان حــراج‬ ‫گاهی با ســرعت ‪ ۲۵۰‬واژه در دقیقه صحبت می کنند‪ .‬براســاس‬ ‫کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس‪ ،‬هم اکنــون ســریع ترین‬ ‫ســخنران‪ ،‬اســتیو وودمــور (‪ )Steve Woodmore‬اســت کــه‬ ‫ســرعت ‪ ۶۳۷‬واژه در دقیقــه بــرای او ثبــت شــد ه اســت‪ .‬شــما‬ ‫بایــد بدانیــد کــه بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر و تحریــک احساســات‬ ‫مخاطــب در ســخنرانی خــود بایــد بــا چــه ســرعتی ســخن بگوییــد‪.‬‬ ‫نکاتی برای سخنرانان‬ ‫ در هنــگام ســخنرانی بایــد بــا ســرعت های متفاوتــی صحبــت‬‫کنیــد تــا بتوانیــد بــر بخش هــای مهــم پیــام خــود تأکیــد کنیــد‪.‬‬ ‫ت موجــود در پیــام خــود‬ ‫ بســته بــه حــاالت یــا احساســات متفــاو ِ‬‫یــا مناســبتی کــه در ان ســخنرانی می کنیــد‪ ،‬بایــد ســرعت گفتــار‬ ‫خــود را تغییــر دهیــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر می خواهیــد هیجــان خود‬ ‫را در ســخنرانی ای در گردهمایــی پیــش از مســابقه ی ورزشــی‬ ‫نشــان دهیــد‪ ،‬به طــور طبیعــی بایــد بــا ســرعت بیشــتری صحبــت‬ ‫کنیــد؛ ولــی در مراســم تشــییع جنــازه‪ ،‬بایــد اهســته تر صحبــت‬ ‫کنیــد؛ زیــرا غمگیــن هســتید یــا می خواهیــد انچــه می گوییــد‪،‬‬ ‫عمیــق و متفکرانــه به گــوش برســد‪.‬‬ ‫ اگر الزم اســت که هنگام ســخنرانی‪ ،‬انتخاب کنید و درباره ی انچه‬‫می گویید هوشــمندانه بیندیشــید‪ ،‬اهســته تر صحبت کنید‪ .‬ســرعت‬ ‫کمتــر‪ ،‬تفکــر و عمــق ســخنان شــما را بــه مخاطبــان نشــان می دهد‪.‬‬ ‫ ســخنرانی خــود را ضبــط کنیــد و ســرعت دقیــق گفتــار خــود را‬‫به کمــک ســاعت بســنجید‪.‬‬ ‫درپایــان از خــود بپرســید ایــا به دلیــل اضطــراب ســخنرانی و‬ ‫عصبی بــودن‪ ،‬بیش ازحــد ســریع صحبــت می کنیــد!‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫می زنیــد‪ ،‬نشــان می دهیــد کــه قــوی و صمیمــی هســتید و می شــود‬ ‫بــا شــما ارتبــاط برقــرار کرد‪ .‬خندیــدن متعادل نشــانه اعتمادبه نفس‬ ‫اســت‪ .‬البتــه یادتــان باشــد کــه خنده هــای پشت ســرهم و‬ ‫بریده بریــده مناســب نیســت و بدتــر نشــان می دهــد کــه مضطــرب‬ ‫و خجالتــی هســتید‪.‬‬ ‫پذیرش تعریف وتمجیدها‬ ‫مــدام عذرخواهــی نکنیــد‪ .‬اگــر کســی مرتکــب اشــتباهی شــود‪،‬‬ ‫بایــد از دیگــران طلــب بخشــش کنــد‪ .‬عذرخواهــی بیهــوده و از روی‬ ‫تعــارف زیــاد باعــث می شــود کــه بی اعتمادبه نفــس جلــوه کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر از شــما تعریــف می کننــد‪ ،‬ان را بپذیریــد و مــدام در پـِـی ایــن‬ ‫نباشــید کــه تعــارف کنیــد و خودتــان را کوچــک نشــان بدهیــد‪ .‬مثال‬ ‫اگــر کســی بــه شــما می گویــد کــه دســتپخت خوبــی داریــد‪ ،‬شــروع‬ ‫بــه تعــارف نکنیــد و نگوییــد‪« :‬حتمــا گرســنه بودیــن کــه خوشــتون‬ ‫اومــده!» در جــواب تمجیــد بگوییــد ســپاس و تمــام!‬ ‫احترام به دیگران و تمرین قوی بودن‬ ‫بــا دیگــران محترمانــه رفتــار کنیــد‪ .‬ایــن کارتــان نشــان می دهــد‬ ‫کــه احســاس امنیــت داریــد‪ ،‬از کســی نمی ترســید‪ ،‬خجالــت‬ ‫نمی کشــید و هیچ کــس بــه شــما حــس تــرس نمی دهــد‪ .‬کســی‬ ‫کــه رفتــاری محترمانــه دارد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه بــا خــودش و‬ ‫دیگــران در صلــح اســت‪.‬‬ ‫خــود را در موقعیت هــای جدیــد قــرار بدهیــد‪ .‬مثــا بــه مهمانــی‬ ‫برویــد و تــاش کنیــد کــه بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬از همــان‬ ‫گام هــای نخســت نیــاز نیســت کــه بــا همــه افــراد گــرم بگیریــد و‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬بــه خودتــان زمــان بدهیــد و اهسته اهســته‬ ‫ی خودتــان را تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫مهارت هــای ارتباط ـ ‬ ‫اگــر قــرار اســت بــرای ســخنرانی یــا ارائــه امــاده شــوید‪ ،‬از‬ ‫دوســتی نزدیــک بخواهیــد کــه مخاطبتــان شــود و هنــگام‬ ‫تمریــن بــا او‪ ،‬بــه خــود و رفتارهایتــان مســلط شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سبک زندگی تان را تغییر بدهید‬ ‫داشــتن ســبک زندگــی جــذاب و ســالم هــم راهــی اســت کــه شــما‬ ‫را در نظــر دیگــران بااعتمادبه نفــس نشــان می دهــد‪ .‬تــاش بــرای‬ ‫داشــتن چنین ســبکی از زندگی‪ ،‬شــما را در مســیر تقویت روحیه‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بــه ســامت و ظاهــر بــدن و صورت تــان توجــه‬ ‫کنیــد‪ .‬خــوب بپوشــید‪ ،‬خــوب غــذا بخوریــد و ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر قصــد داریــد بــا کســی رابطــه عاطفــی برقــرار کنیــد یــا قصــد‬ ‫شــرکت در مصاحبــه کاری را داریــد‪ ،‬ظاهرتــان را اراســته کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن کار باعــث می شــود بــه خودتــان مطمئن تــر باشــید و‬ ‫بیشــتر بااعتمادبه نفــس بــه نظــر برســید‪.‬‬ ‫رسیدگی به ظاهر‬ ‫روزانــه زمانــی را بــه رســیدگی بــه بهداشــت شــخصی اختصــاص‬ ‫بدهیــد‪ .‬دوش بگیریــد‪ ،‬دندان هــا را مســواک بزنیــد‪ ،‬از عطرهــا‬ ‫و خوشــبوکننده های بــدن اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن تالش هــا بــه‬ ‫شــما حــال خوشــی می دهنــد و باعــث می شــوند در جمــع بــه‬ ‫ظاهرتــان احســاس خوبــی داشــته باشــید‪ .‬همیــن می توانــد‬ ‫راهــی بــرای تقویــت اعتمادبه نفــس باشــد‪.‬‬ ‫لباس هایــی بپوشــید کــه بــه شــما احســاس راحتــی و زیباترشــدن‬ ‫می دهنــد‪ .‬راحتــی و حــس خوشــایند بــه ظاهــر راهی بــرای تقویت‬ ‫اعتمادبه نفــس اســت‪ ،‬پــس دسـت کمش نگیرید‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫ضرورت نظارت اعضای خانواده بر نحوه حضور کودکان در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا در برنامــه رادیویــی روژ بــاش بــه نقــش دانــش در اســتفاده از فضــای مجــازی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر اینترنــت ابــزاری مناســب بــرای‬ ‫توســعه افــکار و اندیشـه های بشــری محســوب می شــود بـ ه شــرط ان کــه در راه صحیــح اســتفاده شــود و کاربــران بــرای ورود بــه دنیــای مجــازی اطالعــات کافــی‬ ‫داشــته باشــند تــا دچــار مشــکالت مالــی و اجتماعــی نشــوند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫انهدام باند‬ ‫سوزان‬ ‫دل‬ ‫ِ‬ ‫کالهبردار‬ ‫در پایتخت‬ ‫پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و دســتگیری‬ ‫تیــم کالهبــرداری ‪ 4‬نفــره از طریــق پایانــه هــای خودپــرداز غیرنقــد در‬ ‫تهــران بــزرگ خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبررنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت تعــداد زیــادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مراجعــه‬ ‫و مدعــی شــدند مبالغــی بصــورت غیرمجــاز از حســاب انــان برداشــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات‬ ‫مالباختــگان ایــن پرونــده موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت و‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا پایتخــت تحقیقــات خــود را در این زمینه‬ ‫اغــاز کردنــد و مشــخص شــد همــه قربانیــان ایــن پرونــده پــس از‬ ‫اســتفاده از پایانــه هــای خودپــرداز غیــر نقــد مــورد کالهبــرداری‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬افســران پلیــس فتــا در مرحلــه‬ ‫تحقیقــات پرونــده متوجــه شــدند مجرمیــن بــا پرســه زنــی در نزدیکــی‬ ‫پایانــه هــای خودپــرداز غیرنقدی پس از مشــاهده افــرادی که در حال‬ ‫اســتفاده از دســتگاه بــوده و نســبت بــه نحــوه کار ان نــااگاه هســتند‬ ‫پــس از اینکــه کارت بانکــی خــود را در دســتگاه مــی کشــند بــه انهــا‬ ‫نزدیــک شــده و بــا پوشــش دلســوزی و قصــد کمــک افــراد را مجــاب‬ ‫مــی کننــد کــه دســتگاه خــراب اســت و بایــد از یــک دســتگاه دیگــر‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه انجــام مکاتبــات قانونــی بــا‬ ‫نهادهــای مربوطــه توســط پلیــس مبنــی بــر لــزوم رفــع نواقــص‬ ‫امنیتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن زمــان مجرمین با سوءاســتفاده از‬ ‫ضعــف امنیتــی نــرم افــزاری ایــن دســتگاه هــای خودپــرداز غیرنقدی‬ ‫وارد عمــل مــی شــوند و تمــام موجــودی حســاب بانکــی فــرد مذکــور‬ ‫را ســرقت میکننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش از ‪ 100‬نفــر شــاکی در ایــن‬ ‫پرونــده بــه پلیــس فتــا مراجعــه کــرده اســت افــزود‪ :‬بــا تــاش شــبانه‬ ‫روزی متخصصیــن پلیــس فتــا پایتخــت تمامــی اعضــای ایــن بانــد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 18‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪546‬‬ ‫اگهی استخدام ترفندی‬ ‫برای پولشویی‬ ‫پلیــس فتــا در خبــر تــازه ای از دســتگیری شــیاد اینترنتــی‬ ‫کــه بــا وعــده کار و ازدواج ‪ ،‬زن جــوان را بدهــکار یــک‬ ‫میلیــاردی پولشــویی کــرده بــود ‪،‬خبــر داد ‪.‬‬ ‫کــه ‪ 4‬نفــر بودنــد شناســایی و پــس از تشــریفات قضایــی در محــل‬ ‫اختفــای خــود در یکــی از نقــاط حاشــیه تهــران دســتگیر و بــه پلیــس‬ ‫فتــا منتقــل شــدند و باتوجــه بــه پیگیــری روال قانونــی پرونــده تعــداد‬ ‫شــکات نیــز در حــال افزایــش اســت و از چندیــن اســتان همجــوار نیــز‬ ‫بــه شــکات پرونــده اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در زمــان‬ ‫اســتفاده از دســتگاه هــای خودپــرداز نقــدی و غیرنقــدی حتمــا‬ ‫ملزومــات امنیتــی را رعایــت کــرده و پــس از پایــان کار حتمــا‬ ‫دوست و همکار صمیمی‪،‬‬ ‫عامل مزاحمت واتساپی بود‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مــردی جــوان کــه بــا ارســال پیام هــای توهیــن امیــز در شــبکه اجتماعــی‬ ‫واتســاپ بــرای دوســت و همــکار خــود ایجــاد مزاحمــت می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان و ارائــه مرجوعــه قضایــی بــه‬ ‫ایــن پلیــس مدعــی شــده بــود فــردی ناشــناس در فضــای مجــازی بــا انتشــار مطالــب کــذب در شــبکه ‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل فروش داروی‬ ‫غیرمجاز در فضای مجازی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری شــخصی کــه بــا ایجــاد صفحــه در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام‬ ‫اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش داروی غیرمجــاز می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای تامیــن امنیــت در فضــای مجــازی یــک صفحــه اینســتاگرام کــه اقــدام بــه فــروش‬ ‫انــواع داروی غیرمجــاز می نمــود‪ ،‬مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه اغــاز کردنــد کــه‬ ‫بــا توجــه بــه مســتندات بـه دسـت امده و اقدامــات تخصصــی صــورت گرفتــه‪ ،‬متهــم شناســایی و پــس‬ ‫از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا بــا رصد هــای مســتمر و شــبانه روزی‬ ‫خــود در فضــای مجــازی ‪،‬بــا کســانی کــه ســامت مــردم را بازیچــه اهــداف شــوم خــود قــرار می دهنــد‪،‬‬ ‫مقتدرانــه و مطابــق قانــون برخــورد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ضمــن تاکیــد بــر اینکــه خریــد و فــروش محصــوالت دارویــی در فضــای مجــازی‬ ‫ممنــوع اســت بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امــکان ارائــه داروهــای تقلبــی و تاریــخ‬ ‫گذشــته در فضــای مجــازی متصــور اســت‪ ،‬بهتــر اســت هرگونــه دارو و مــواد بهداشــتی از داروخانه هــا‬ ‫یــا مراکــز بهداشــت تهیــه و خریــداری شــود‪.‬‬ ‫وی از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانــه ای می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه به ســایت پلیس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.‬‬ ‫‪ ir‬و یــا بــا شــمار ه گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای‬ ‫کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫گزینــه خــروج را بزنیــد و از خــارج شــدن از حســاب بانکــی خــود‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد‪،‬در صورتــی کــه اگاهــی کافــی بــرای‬ ‫اســتفاده از دســتگاه هــای خودپــرداز غیرنقــد را نداریــد بــه هیــچ‬ ‫عنــوان از افــراد ناشــناس درخواســت کمــک نکــرده و بــه هیــچ‬ ‫شــخص غریبــه ای اعتمــاد نکنیــد چــرا کــه مجرمیــن فرصــت‬ ‫طلــب همیشــه در کمیــن هســتند‪،‬در صــورت اطــاع از هرگونــه‬ ‫فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی مراتــب را از طریــق ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.Cyberpolice.ir‬گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫اجتماعــی واتســاپ قصــد بدنــام کــردن وی را دارد‪ ،‬رســیدگى بــه ایــن پرونــده به صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس ازحضــور شــاکی‪ ،‬پرونــده اولیــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی تشــکیل شــد و بــا‬ ‫جمـع اوری مــدارک و مســتندات مربوطــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬ســرانجام متهــم شناســایی‬ ‫و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر عمــل انجــام داده شــده بــود؛ ولــی پــس‬ ‫از مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچــار لــب بــه‬ ‫اعتــراف گشــود و مشــخص شــد ایــن فــرد بــه دلیــل کینــه و مشــکالتی کــه در محیــط کار بــا شــاکی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬اقــدام بــه چنیــن کاری نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی افــزود‪ :‬برابــر قانــون هرگونــه توهیــن‪ ،‬اهانــت و یــا پخــش تصاویــر شــخصی افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی جــرم محســوب شــده وعواقــب جبــران ناپذیــری بــرای فــرد بــه همــراه دارد‪ ،‬لــذا رعایــت‬ ‫اخــاق در فضــای ســایبر و بــه خصــوص شــبکه های اجتماعــی امــری مهــم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و‬ ‫کاربــران می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیس فتــا‬ ‫بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای مردمــی و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداریمیلیاردی‬ ‫با ترفند دعانویسی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری فــردی کــه بــه بهانــه دعانویســی و باطــل‬ ‫کــردن طلســم مبلــغ ‪ 2‬میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی رصــد لحظـه ای فضــای مجــازی توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه مجــازی فــروش اقــام ممنوعه و همچنین دعانویســی شناســایی و در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه بالفاصلــه کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش کارشناســان فــردی کــه ایــن صفحــه مجــازی را اداره‬ ‫می کــرد شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه در بررس ـی های بــه عمل امــده مشــخص شــد کــه متهــم مبلــغ‬ ‫‪ 2‬میلیــارد ریــال بــا ترفنــد فــروش اقــام ممنوعــه‪ ،‬دعانویســی و باطــل کــردن طلســم از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی های بیشــتر مشــخص شــد کــه ایــن فــرد‬ ‫همچنیــن در ســایت های قمــار و شــرط بندی نیــز به صــورت گســترده فعالیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع قضائی معرفی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬تا به هیچ وجه‬ ‫فریــب این گونــه افــراد را نخورنــد و در صــورت اطــاع از فعالیــت ایــن قبیــل صفحــات مجــازی‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــه کارشناســان مــا‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی پلیــس فتــا فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری‪،‬‬ ‫در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬خانمــی بــا مراجعــه بــه پلیــس فتــا‬ ‫درخواســت رســیدگی بــه شــکوائیه خــود مبنــی بــر اتهــام‬ ‫کالهبــرداری یــک میلیــارد ریالــی در بیــش از بیســت‬ ‫پرونــده قضایــی‪ ،‬انســداد و قطــع تمامــی خدمــات بانکــی‬ ‫و کالهبــرداری از هویــت حقیقــی وی در فضــای ســایبری را‬ ‫داشــت که رســیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اظهــارات‬ ‫شــاکیه مشــخص شــد عــاوه بــر اینکــه از احســاس و‬ ‫عواطــف وی بــا وعــده ازدواج ســوء اســتفاده شــده اســت‪،‬‬ ‫شــاکیه بــه جهــت نیــاز مالــی و حمایــت از فرزنــد خردســالش‬ ‫در ســایت واســطه محــور دیــوار ؛بــا اکهــی دورکاری اشــنا‬ ‫شــده و بــا توجــه بــه شــرایط اســتخدامی موصــوف نســبت‬ ‫بــه ارســال مشــخصات حقوقــی خــود اقــدام و طــی جریــان‬ ‫ارســال مــدارک و رزومــه کاری ‪ ،‬متهــم بــه اصطــاح صاحــب‬ ‫شــرکت کــه از جزییــات زندگــی شــخصی شــاکیه مطلــع‬ ‫بــود؛ بــا ارســال ســیم کارتــی از وی مــی خواهــد تــا بــا ایجــاد‬ ‫حســاب بانکــی بــا شــماره ســیم کارتــی کــه دراختیــارش قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬حســاب بانکــی ایجــاد نمایــد و در نهایــت نســبت‬ ‫بــه احــراز هویــت در صرافــی انالیــن اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫وی گقــت‪ :‬در مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکیه‬ ‫مشــخص شــد نامبــرده در نقشــه کالهبــرداری ماهرانــه ای‬ ‫کــه توســط کالهبــردار طراحــی و در بســتر فضــای ســایبری‬ ‫گســترده شــده اســت ؛گرفتارشــده و بایــد گفــت در صــورت‬ ‫عــدم هوشــیاری کاربــران فضــای ســایبری ایــن دام می توانــد‬ ‫قربانیــان زیــادی را گرفتــار دام پولشــویی نمایــد و تبعــات‬ ‫منفــی و جبــران ناپذیــری را بــرای انهــا رقــم بزنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪:‬در بررســی هــای صــورت گرفتــه مقدماتــی‬ ‫ســرنخهایی از کالهبــردار ســایبری بدســت امــد کــه پــس‬ ‫از تحقیــق و اســتعالم الزم رد متهــم مــورد شناســایی قــرار‬ ‫گرفــت و بــا هماهنگــی قضایــی متهــم در اســتان تهــران‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری بــا بیــان اینکــه متهــم دســتگیر‬ ‫شــده دارای ســوء ســابقه در فضــای ســایبری بــوده و‬ ‫متاســفانه ســابقه کیفــری داشــته بازهــم مرتکــب جــرم‬ ‫کالهبــرداری ســایبری شــده و بــا درج اگهــی در ســایت‬ ‫دیــوار یــا شــبکه های اجتماعــی و اخــذ بیعانــه چرخــه ای‬ ‫از کالهبــرداری را رقــم زده اســت و بــا توجــه بــه مــدت‬ ‫فعالیــت وی تعــداد و رقــم دقیــق کالهبــرداری از وی در‬ ‫دســت بررســی می باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬نگهــداری صحیــح و‬ ‫ایمــن از مــدارک هویتــی اعــم از کارت ملــی‪ ،‬شناســنامه‪،‬‬ ‫گذرنامــه‪ ،‬گواهینامــه رانندگــی‪ ،‬ســیم کارت گوشــی موبایــل‬ ‫وکلیــه حســاب هــای بانکــی و کارت هــای ان وحســاب هــای‬ ‫کاربــری و کلیــه مدارکــی کــه متعلــق بــه شــما مــی باشــد‬ ‫می توانــد راه پیشــگیرانه ای از پولشــویی باشــد ‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ ،‬پلیــس فتــا از کلیــه کاربــران می خواهد‬ ‫درصــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک از طریــق ســایت پلیس‬ ‫فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی ان را ثبــت کــرده و از اخریــن رویدادهــا از جملــه‬ ‫اخبــار و حــوادث ســایبری مطلــع گردنــد و در صــورت وقــوع‬ ‫حادث ـه ای در فضــای ســایبری بالفاصلــه موضــوع را جهــت‬ ‫بررســی کارشناســان پلیــس فتــا بــا شــماره ‪ 096380‬کــه بــه‬ ‫صــورت شــبانه روزی در خدمــت شــهروندان مــی باشــد در‬ ‫میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫فقط ‪ 3‬روز فرصت باقی است‬ ‫اثار خود را به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫طبیعت زیبای روستای اسپاخو‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -546‬سال هشتم‬ ‫‪-546-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/08‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/08 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 08‬‬ ‫‪08-- 1401 //03‬‬ ‫چهار شنبه ‪03//18‬‬ ‫‪43‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫گزیدن شیرین! ‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫رزمنده‬ ‫اسرار امیز‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫س ه ِ ‪.‬‬ ‫قال علی (علیه السالم ) ‪ :‬الْمَرْاَه ُ عَقْر َ ٌ ‬ ‫ب حُلْو َ ه ُ اللَّب ْ َ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرمایــد‪:‬زن عقربــى اســت کــه نیــش او‬ ‫شــیرین اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در ایــن ســخن حکیمانــه بــه یکــى از‬ ‫ویژگى هــاى متضــاد زنــان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪«:‬زن عقربــى اســت کــه‬ ‫نیــش زدن او شــیرین اســت»‪.‬‬ ‫شــارحان نهــج البالغــه هــم در تفســیر ایــن جملــه اختــاف فــراوان‬ ‫دارنــد و هــم در این کــه ایــا نســخۀ اصلــى ل َســبه اســت یــا لِبســه (بــر‬ ‫وزن حســبه)‪.‬‬ ‫در نســخۀ محمــد عبــده لِبســه امــده کــه بــه معنــاى معاشــرت و‬ ‫مالبســت اســت‪ ،‬بنابرایــن نســخه‪ ،‬تفســیر جملــۀ بــاال چنیــن اســت‪ :‬زن‬ ‫گرچــه همچــون عقــرب گزنــده اســت؛ امــا معاشــرت بــا او داراى فوایــد‬ ‫و بــرکات و اثــار مثبتــى اســت کــه ان را جبــران مى کنــد و بــه دلیــل ایــن‬ ‫اثــار معاشــرت بــا او مطلــوب اســت‪ .‬همان گونــه کــه قــران مجیــد هــم‬ ‫م مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ن خَلَــقَ ل َکُــ ْ‬ ‫ن ایاتِــه ِ ا َ ْ‬ ‫بــه ان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪«« :‬و َ مِــ ْ‬ ‫ســک ُن ُوا اِل َیْهــا»؛ از ایــات خــدا ایــن اســت کــه بــراى شــما‬ ‫ســک ُ ْ ‬ ‫اَنْف ُ ِ‬ ‫م اَز ْواجــا ً لِت َ ْ‬ ‫همســرانى از جنــس شــما افریــد تــا در کنــار انهــا ارامــش پیــدا کنیــد» و‬ ‫ن »؛‬ ‫م لِبـ ٌ ‬ ‫م و َ اَن ْت ُـ ْ ‬ ‫ـاس ل َک ُـ ْ ‬ ‫ن لِبـ ٌ ‬ ‫در جایــى دیگــر مى فرمایــد‪«« :‬هُ ـ َّ ‬ ‫ـاس لَه ُـ َّ‬ ‫زنــان بــراى شــما همچــون لبــاس هســتند و شــما بــراى انهــا هماننــد‬ ‫لبــاس (هــر دو زینــت هــم هســتید و هــر دو ســبب حفظــ‍ یکدیگــر)»‪.‬‬ ‫ولــى در غالــب نســخه هاى دیگــر ماننــد نســخۀ مــورد بحــث مــا «ل َبســه»‬ ‫امــده اســت کــه بــه معنــى نیــش زدن اســت‪.‬‬ ‫در این کــه اگــر زن همچــون عقــرب باشــد چگونــه نیــش زدن او شــیرین‬ ‫اســت شــاید از ان رو کــه در کنــار نیش هــاى او نوش هــاى فراوانــى نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه نیش هــاى او را قابــل تحمــل بلکــه شــیرین مى کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه انچــه در مــورد عقــرب مناســب مى رســد نیــش اســت‬ ‫نــه معاشــرت کــردن ایــن تفســیر از تفســیر عبــده مناسـب تر اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا تفســیر ســومى اســت کــه مرحــوم کمــره اى ان را در شــرح نهــج‬ ‫البالغــه خــود اورده و مى گویــد‪ :‬منظــور از ایــن کالم حکمت امیــز ایــن‬ ‫اســت کــه بــه همــۀ مــردان و مخصوصــا ً جوانــان هشــدار داده شــود کــه از‬ ‫زنــان الــوده بپرهیزنــد‪ ،‬زیــرا انهــا همچــون عقربنــد‪ ،‬هرچنــد ظاهــرا ً نیــش‬ ‫شــیرینى دارنــد؛ ولــى هرگــز نبایــد فریــب ظاهــر زیبــاى انهــا را خــورد و در‬ ‫دام ســم کشــندۀ انهــا افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن تفســیر نیــز مناســب بــه نظــر نمى رســد‪ ،‬زیــرا لحــن جملــۀ‬ ‫حکمت امیــز بــاال برحــذر داشــتن نیســت‪ ،‬بلکــه تحمــل کــردن و مــدارا‬ ‫نمــودن اســت کــه بــا همســران مشــروع ســازگار اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــان تفســیر دوم بهتریــن تفســیرها بــراى ایــن جملــه‬ ‫حکیمانــه اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه ایــا ایــن تعبیــر دربــارۀ همــۀ زنــان‬ ‫صــادق اســت یــا دربــارۀ گروهــى از انهــا؟ بــه یقیــن منظــور همــۀ زنــان‬ ‫نیســتند‪ ،‬زیــرا بســیارى از انــان داراى چنــان ایمــان و تربیــت و اخالقــى‬ ‫هســتند کــه هرگــز همسرانشــان از انهــا نیشــى احســاس نمى کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن منظــور ایــن اســت کــه در طبیعــت زن اگــر تربیــت کافــى نداشــته‬ ‫باشــد و از ایمــان و معرفــت‪ ،‬روح او ســیراب نشــود حالــت گزندگــى بــه‬ ‫خــود مى گیــرد و ایــن ســخن حکیمانــه بــراى همســران این گونــه زنــان‬ ‫ایــن پیــام را دارد کــه بــه دلیــل فوایــد وجــودى انــان نیش هــاى انهــا را‬ ‫تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق علیــه الســام مى خوانیــم کــه فرمود‪«:‬یکــى‬ ‫از حقــوق زن بــر مــرد ایــن اســت کــه اگــر کار جاهالنـه اى انجــام دهــد او‬ ‫را ببخشــد و از او درگــذرد»‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۷‬‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫قسمت ششم‬ ‫به طرفش رفتم و او را در اغوش کشیدم و سر و رویش‬ ‫را غــرق بوســه کــردم خوشــحال از دیدنــش‪ ،‬خنــدان گفتــم‪:‬‬ ‫ انــت ویــن‪ ،‬اهنــا ویــن؟ شــنو تســوی هنــا؟ ( تــو کجــا اینجــا‬‫کجــا؟! اینجــا چــکار میکنی؟)‬ ‫ هیچــی‪ ،‬بــا یــک اتهــام الکــی اوردنــد‪ .‬از هــر کســی‬‫خوششــان نیایــد یــک تهمــت سیاســی بــه او مــی زننــد و‬ ‫مــی فرســتندش ناکجاابــاد! تــو اینجــا چــکار میکنــی؟ ‪.‬‬ ‫ســری تــکان دادم و بــه ســر بــی مویــم دســتی کشــیدم و‬ ‫بــه گوشــه ای خیــره شــدم‪:‬‬ ‫ یک لقمه حرام خور من را به ساواک فروخت‪.‬‬‫بنی سعیدی گفت‪:‬‬ ‫ تهمت زدن خیلی راحت شده‪ .‬چقدر برایت بریدند؟‬‫ پانزده سال!‬‫ یا علی! پانزده سال؟! چطوری میخواهی بگذرانیش؟‬‫خندهای کردم و گفتم‪:‬‬ ‫ ســخت اســت‪ .‬امــا دســت برنمیــدارم‪ .‬اینجــا تالفــی مــی‬‫کنــم و تلخــی روزهایــم را جبــران میکنــم‪.‬‬ ‫کنجکاو پرسید‪:‬‬ ‫ چطوری؟!‬‫ انهایی که جرمشــان خالف اســت‪ ،‬هدایتشــان می کنم‬‫تا افکارشان را عوض کنند و راه مبارزه را یادشان میدهم‪.‬‬ ‫وادارشــان مــی کنــم مطالعــه کننــد؛ بــه انهــا کتــاب بــرای‬ ‫مطالعــه معرفــی مــی کنــم و برایشــان جلســه مــی گــذارم‪.‬‬ ‫چند نفر به طرفم امدند و گفتن‪:‬‬ ‫ اقا صالح! وقت درس شده‪.‬‬‫بنی سعیدی هاج و واج نگاهی به انها کرد و گفت‪:‬‬ ‫ چه درسی؟‬‫نگاهش کردم و گفتم‪:‬‬ ‫ برایشــان حــرف میزنــم‪ ،‬مســئله مــی گویــم و دربــاره‬‫مســائل عقیدتــی و دینــی حــرف مــی زنــم‪.‬‬ ‫_ می خواهی تو هم بیا شرکت کن‪.‬‬ ‫بنی سعیدی خوشحال گفت‪:‬‬ ‫ دیگر رهایت نمی کنم‪.‬‬‫بعــد از ان روز و تــا دو مــاه بعــد‪ ،‬بنــی ســعیدی بــه ظاهــر‬ ‫شــیفته ام شــده بــود و بیشــتر وقتــش را بــا مــن ســپری‬ ‫می کــرد‪ .‬از کوچکتریــن فرصــت اســتفاده مــی کــرد و در کنــار‬ ‫مــن و شــاگردانم مــی نشســت و بــه حــرف هایــم گــوش‬ ‫می داد‪ .‬هر وقت ازادی کســی فرا می رســید و از او مطمئن‬ ‫میشــدم کــه اهــل مبــارزه بــا رژیــم شــده اســت‪ ،‬نامــه ای بــه‬ ‫او میــدادم و بــه مبارزانــی کــه در خــارج از مرزهــا‪ ،‬ضــد رژیــم‬ ‫فعالیــت داشــتند‪ ،‬معرفــی اش مــی کــردم‪.‬‬ ‫صبــح یکــی از روزهــای پاییــزی بــود‪ .‬از ســالنی کــه در ان‬ ‫بــا نوارهــای نایلونــی صنایــع دســتی درســت مــی کردنــد‪،‬‬ ‫بــه ســلولم برمــی گشــتم‪ .‬شــاقی را کــه بافتــه بــودم تــوی‬ ‫دســت گرفتــه بــودم و داخــل ســلول رفتــم‪ .‬چنــد دقیقــه‬ ‫بعــد بنــی ســعیدی کــه تبرئــه و ازاد شــده بــود‪ ،‬بــرای‬ ‫خداحافظــی بــه ســلولم امــد و کنــارم نشســت‪ .‬خوشــحال‬ ‫از فرصــت اســتفاده کــردم و نامــه ای بــرای گــروه مبــارزان‬ ‫خــارج از مرزهــا نوشــتم و امضــا کــردم و ضمــن نامــه‪ ،‬بنــی‬ ‫ســعیدی را بــرای ادامــه مبــارزه بــا رژیــم بــه انهــا معرفــی‬ ‫کــردم‪ .‬کاغــذ را لولــه کــردم و خیلــی ماهرانــه درون لولــه‬ ‫شــاق فــرو بــردم و ان را بــه عنــوان هدیــه بــه بنی ســعیدی‬ ‫دادم و تــا در خروجــی بنــد بدرق ـه اش کــردم‪.‬‬ ‫هنــوز چنــد دقیقــه از برگشــتنم بــه ســلول نمــی گذشــت کــه‬ ‫بــا صــدای بــاز شــدن در بنــد و قدمهایــی کــه بــه ســرعت نزدیــک‬ ‫می شــدند‪ ،‬خشــکم زد‪ .‬زندانیــان همــه بــه ورودی نگاه می کردند‪.‬‬ ‫ناگهــان چنــد مامــور وارد ســلول شــدند‪ .‬بــه مــن حملــه ور شــدند‬ ‫جاذبه های گردشگری‬ ‫روستای قلعه قافهمینودشت‬ ‫سرویس گردشگری‬ ‫نوع محصوالت کشاورزی و دامداری روستا‬ ‫ســاختار اقتصــادی مــردم دوزیــن از گذشــته بــر مبنــای فعالیــت هــای کشــاورزی و دامــداری‬ ‫بــه ویــژه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫بــا بررســی انجــام گرفتــه مشــخص گردیــده کــه زمیــن هــای کشــاورزی روســتای دوزیــن‬ ‫بــه طــور پراکنــده در اطــراف بافــت روســتا واقــع شــده اســت ‪.‬و بیشــتر دارای شــیب مــی‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن زمیــن هــا از ســمت جنــوب و جنــوب غربــی بــه رودخانــه و از ســمت شــمال‬ ‫و شــمال غربــی و شــرق ان دیگــر زمیــن هــا محــدود می شــوند‪ .‬بیشــتر محصــوالت ایــن‬ ‫بخــش عبارتنــد از گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ســیب زمینــی ‪ ،‬ســویا و از جملــه باغــات شــامل ســیب و‬ ‫گــردو می باشــد‪ .‬قســمت های جنوبــی روســتا و قســمت هایی از شــمال بــه دلیــل نزدیکــی‬ ‫زمین هــای کشــاورزی بــه رودخانــه دارای فعالیت هــای کشــاورزی ابــی اســت ‪،‬و بــه صــورت‬ ‫عمــده بــه کشــت توتون‪،‬گندم‪،‬جــو و ‪ ...‬اختصــاص دارد‪ .‬و زمین هــای قســمت هــای شــرقی‬ ‫روســتا کــه از رودخانــه دور می باشــند ‪ ،‬بصــورت دیــم کشــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫مالکیت زمین های روستا در ‪ 70‬تا ‪ 50‬سال پیش به صورت دولتی بوده است‪.‬‬ ‫کاشــت و برداشــت محصــول کشــاورزی در گذشــته بــه صــورت ابتدایــی صــورت مــی گرفتــه‬ ‫اســت و بیشــتر بــه صــورت کار یــدی و اســتفاده از حیوانــات ماننــد اســب و گاو و‪ ...‬بــوده‬ ‫اســت‪ .‬و کشــاورز بعــد از جمــع اوری محصــول مقــداری از ان را بــه دولــت بــه صورت مالیات‬ ‫پرداخــت مــی کــرده اســت‪ .‬مالیــات تعییــن شــده از ســوی دولــت بــه بخشــداری اعــام‬ ‫و بخشــدار بلــوک داران یــا (دهیــاران ) را مامــور جمــع اوری مالیــات در روســتا هــای زیــر‬ ‫پوشــش خــود مــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعییــن مالیــات بــرای هــر زمیــن بدیــن صــورت بــوده اســت کــه زمیــن هــا بعــد از انــدازه گیــری‬ ‫و مــن را بــه بــاد مشــت و لگــد گرفتنــد‪.‬‬ ‫همــه شــگفت زده بودنــد و بــا نگرانــی بــه مــن کــه زیــر‬ ‫مشــت و لگدشــان اعتــراض می کــردم‪ ،‬نــگاه می کردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مامــوران بــه مــن ســیلی مــی زد و فریــاد مــی کشــید‬ ‫و فحــش مــادر و خواهــر می داد‪:‬‬ ‫ در زنــدان هــم دســت از کارهایــت برنمــی داری؟!‬‫از ضربــات باتــوم بــه خــودم مــی پیچیــدم و فریــاد میــزدم‪:‬‬ ‫ من کاری نکردم! چرا میزنید؟‬‫مامور در جوابم فریاد زد‪:‬‬ ‫ کاری نکرده ای؟ پس این نامه چیست؟!‬‫در برابــر چشــمان گردشــده از تعجــب مــن و دیگــر زندانیــان‪،‬‬ ‫از لولــه دســته شــاق‪ ،‬نامــه را بیــرون کشــید‪ .‬زبانــم بنــد امــده‬ ‫بــود‪ .‬رنگــم پریــده و قلبــم بــه شــدت مـی زد‪ .‬مــرگ را رو بــه رویــم‬ ‫می دیــدم‪ .‬بنــی ســعیدی بیــرون ایســتاده بــود‪.‬‬ ‫ســرکی کشــید و یــک لحظــه او را دیــدم‪ .‬بــاورم نمــی شــد‬ ‫کــه نفــوذی ســاواک باشــد‪ .‬انــگار بــرق ســه فاز مــن را گرفته‬ ‫بــود‪ .‬خشــکم زده بــود‪ .‬خیــره و بــا تعجــب نگاهــش مــی‬ ‫کــردم‪ .‬حتــی صــدای مامورانــی را کــه بــه مــن بــد و بیــراه می‬ ‫گفتنــد‪ ،‬نمــی شــنیدم‪ .‬صــدای بلنــدی در ذهنم مــی پیچید‪:‬‬ ‫ نکنــد لــو رفتنــم در دو ســال پیــش هم کار این خائن بود؟‬‫مامــوران بــا کتــک کاری مــن را از ســلول بــه انفــرادی بردنــد‪.‬‬ ‫ان قــدر از ایــن حرکــت بنــی ســعیدی شــوکه شــده بــودم‬ ‫کــه شــدت ضربــات را حــس نمــی کــردم‪.‬‬ ‫برایــم مســلم شــده بــود کــه دســتگیری ام در دو ســال‬ ‫پیــش‪ ،‬کار ایــن نامــرد در لبــاس دوســت بــوده اســت‪.‬‬ ‫فریادی زدم که بنی سعیدی شنید‪:‬‬ ‫ ولک لیش خنت بیه‪ ،‬یا خائن‬‫ا(چرا به من خیانت کردی خائن)‬ ‫توســط دولــت‪،‬از هــر هکتــار زمیــن یــک پنجــم محصــول را به صورت مالیــات اخذ مــی کرده اند‪،‬‬ ‫مالیــات بــر محصوالتــی چــون جــو‪ ،‬گنــدم‪ ،‬پیلــه ابریشــم – خــوراک گاو و گوســفند مثــل (ارزن‬ ‫و قنــاق ) تعلــق مــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته برای نگاهداری محصوالت کشــاورزی از ســیلو های گلی در این روســتا اســتفاده‬ ‫مــی شــده اســت‪ .‬انهــا همچنیــن زمیــن را چندیــن متــر کنــده و ســپس در داخــل ان اتــش‬ ‫روشــن می کردنــد تــا ســطح ان خشــک شــود ســپس اطــراف ایــن گــودال را بــا ورقــه هــای بــرش‬ ‫زده درختــان مــی پوشــاندند تــا از اطــراف گــودال رطوبــت به محصوالت کشــاورزی ان ها اســیب‬ ‫نرســاند‪ ،‬ســپس روی ان را بــا خــاک و شــاخه درختــان می پوشــاندند‪.‬‬ ‫در حــال حاظــر نزدیــک بــه ‪ 3200‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی روســتا زیــر کشــت قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫کــه ‪ 2700‬هکتــار ان بــه صــورت دیــم و ‪ 500‬هکتــار ان بــه صــورت ابــی کشــت می گــردد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا افــزون بــر فعالیتهــای کشــاورزی‪،‬یکی دیگــر از منابــع درامــد مــردم‬ ‫فعالیت هــای دامــداری بــه صــورت ســنتی مــی باشــد ‪،‬بــر طبــق امــار بدســت امــده از خانــه‬ ‫بهداشــت تعــداد ‪ 76500‬راس گاو و گوســاله و ‪ 5000‬قطعــه طیــور در ایــن روســتا نگهــداری‬ ‫می شــوند‪( .‬طــرح هــادی ص‪)29‬کــه عــاوه بــر تامیــن مــواد لبنی روســتا ی مــورد نظر‪ ،‬بخش‬ ‫وســیعی از نیازهــای لبنــی شــهرهای اطــراف را نیــز بــر اورده مــی کنــد‪.‬‬ ‫از فعــا لیــت هــای دیگــر کــه در ایــن روســتا انجــام مــی شــود مــی تــوان بــه کاربــری هــای‬ ‫گوناگونــی اشــاره کــرد‪ .‬از جملــه کار بــری هــای موجــود در روســتای دوزیــن مــی تــوان بــه‬ ‫کاربــری اداری ‪،‬صنایــع کارگاهــی‪ ،‬خدمــات معیــن و کاربــری تجــاری اشــاره کــرد کــه در ذیــل‬ ‫بــه ان اشــاره مــی شــود‪.‬‬ ‫صنایع دســتی نیز یکی دیگر از منابع در امدی این منطقه می باشــد‪ ،‬که تعداد کثیری از‬ ‫زنان و دختران روســتایی در کارگاه های صنعتی کوچک مشــغول می باشــند ‪ .‬عمده ترین‬ ‫صنایــع دســتی ایــن منطقــه عبارتنــد از ‪ :‬جاجیــم ‪ ،‬چــادر شــب‪ ،‬پارچــه ابریشمی‪،‬روســری‬ ‫محلــی ‪ ،‬نمــد ‪ ،‬و‪ ...‬کــه برخــی از ایــن صنایــع ارزش صادراتــی دارنــد‪.‬‬ ‫جمعیت ساکن روستا با ذکر اقوام های ساکن در روستا‬ ‫به طور کلی قوم ساکن در این روستا را اقوام تات یا قوم پارسی و پارسی زبانان تشکیل‬ ‫می دهند و در بین ان ها اقلیت های دیگر به غیر از یک یا دو خانواده سیستانی وجود ندارند‪.‬‬ ‫بر اســاس امار در ســال ‪ ۸۶‬با ‪ ۴۸‬روســتا تحت پوشــش جمعیتی معادل ‪ ۲۳‬هزار نفر و دوازده‬ ‫هــزار نفــر خانــوار دارای ‪۱۱۵۹۰‬هکتــار زمیــن می باشــد کــه ‪ ۸۲‬هکتــار ان زمین ابــی و ‪ ۱۱۴۲۷‬هکتار‬ ‫ان زمین هــای دیــم می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان کوهســارات قــرار دارد و بــر اســاس سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬جمعیــت ان‬ ‫‪7000‬نفر(‪1450‬خانواراســت)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

روزنامه بازار کسب و کار پارس 646

شماره : 646
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

روزنامه بازار کسب و کار پارس 645

شماره : 645
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

روزنامه بازار کسب و کار پارس 644

شماره : 644
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

روزنامه بازار کسب و کار پارس 643

شماره : 643
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

روزنامه بازار کسب و کار پارس 642

شماره : 642
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

روزنامه بازار کسب و کار پارس 641

شماره : 641
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!