روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 545 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 545

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 545

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 545

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪42 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬خرداد سالروز‬ ‫تاسیس روزنامه‬ ‫‪ 8‬ساله شدیم‬ ‫‪ 17‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /07-2022/ June/ 07-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪545‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫سامانه جستجوی شغل‬ ‫در دسترس کارجویان‬ ‫حال ناکوک‬ ‫نُت های‬ ‫موسیقی‬ ‫ترکمن‬ ‫پنج و نیم میلیون تومان‬ ‫کفحقوقبازنشستگان‬ ‫با مشاورین امالک‬ ‫متخلف برخورد می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الزمه ایجاد کسب و کار‬ ‫پایداربهره گیری‬ ‫ابزارهای نوین است‬ ‫‪5‬‬ ‫روش هایامنیتی‬ ‫که سال ‪2022‬‬ ‫باید دنبال کنید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید‪ ،‬انتقال‬ ‫و توزیع نیروی برق ایران‬ ‫شاهد سختگیرانه ترین‬ ‫برنامه های مدیریت‬ ‫مصرف امسال بخش‬ ‫اداری خواهد بود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫ایــران (توانیــر) گفــت‪ :‬ســختگیرانه ترین بخــش مصوبــه‬ ‫دولــت بــرای مدیریــت مصــرف‪ ،‬مربــوط بــه بخــش اداری‬ ‫دولتــی اســت بــه طــوری کــه ایــن دســتگاه هــا‪ ،‬باید حتما‬ ‫در ســاعت اداری ‪ ۳۰‬درصــد و غیــر اداری ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫نســبت بــه پارســال کاهــش مصــرف را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از توانیــر‪« ،‬ارش کــردی»‬ ‫افــزود‪ :‬همــه اداره هــای دولتــی در تهــران مجهــز بــه‬ ‫کنتورهــای هوشــمند کنتــرل از راه دور شــده اند کــه‬ ‫باعــث رویــت پذیــر شــدن مصــرف برق شــان می شــود و‬ ‫بــه ایــن ترتیــب مصــرف ان هــا از راه دور در مرکــز کنتــرل‬ ‫بــرق تهــران بــزرگ رصــد می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اطالعــات ایــن اداره هــا هــر پنــج ثانیــه‬ ‫یک بــار بــه مرکــز کنتــرل ارســال و در صــورت نیــاز بــرق‬ ‫انهــا از راه دور قطــع می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر دربــاره تغییــر ســاعات کاری‬ ‫اداره هــا نیــز گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه دولــت‪ ،‬اختیــار‬ ‫تغییــر ســاعت های اداری بــه اســتانداران داده شــده‬ ‫و تاکنــون‪ ،‬تغییــر ســاعت های اداری در ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫کشــور کــه گرمســیر هســتند‪ ،‬اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تغییــر ســاعت ها بــه شــکلی‬ ‫اســت کــه اداره هــا قبــل از ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫تعطیــل شــوند تــا در دوره اوج مصــرف کــه از ســاعت‬ ‫‪ ۱۳‬یــا ‪ ۱۴‬اغــاز مــی شــود تعطیــل شــده باشــند‪.‬‬ ‫کــردی اضافه کــرد‪ :‬ایــن طــرح ســبب تناسب بخشــی‬ ‫بــه وضعیــت ترافیــک هــم خواهــد شــد کــه‬ ‫مصوبه هــای اولیــه ان در ‪ ۱۰‬اســتان دیگــر نیــز تهیــه‬ ‫شــده اســت و احتمــاال در روزهــای اینــده‪ ،‬تعــداد‬ ‫اســتان هایــی کــه بایــد تغییــر ســاعت های بخــش‬ ‫اداری را داشــته باشــند بــه ‪ ۲۰‬اســتان می رســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر دربــاره بخــش صنعــت گفــت‪:‬‬ ‫محدودیت هایــی کــه ســال گذشــته ایجــاد شــد و‬ ‫خاموشـی هایی که اتفاق افتاد‪ ،‬امســال تکرار نخواهد شــد‬ ‫زیــرا هماهنگی هــا بــرای مدیریــت بــار در بخــش صنعتــی‬ ‫امســال بــا هماهنگــی وزارت صمــت و بــا رعایــت برنامه هــای‬ ‫مدیریــت بــازار از مدت هــا پیــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬درصدی مصرف برق صنایع از ابتدای امسال‬ ‫کــردی بیان داشــت‪ :‬از ابتــدای امســال تاکنــون شــاهد‬ ‫رشــد بیــش از ‪ ۱۰‬درصــدی مصــرف بــرق صنایــع بودیــم‪،‬‬ ‫همچنیــن بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران‪ ،‬پــس‬ ‫از پایــان دوره اوج بــار‪ ،‬هیــچ محدودیتــی در مصــرف‬ ‫صنایــع وجــود نخواهــد داشــت و حتــی در صــورت‬ ‫تجــاوز از دیمانــد (مصــرف بــرق بیــش از قــرارداد) نیــز‬ ‫بــا انهــا همــکاری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره برنامه هــای همــکاری بــا بخــش کشــاورزی‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬بــا برنامه هــای تعریــف شــده کشــاورزان‬ ‫می تواننــد در صــورت همــکاری بــا بــرق‪ ،‬از تعرفــه‬ ‫رایــگان در ‪ ۱۹‬ســاعت از شــبانه روز بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر افــزود‪ :‬ایــن برنامه ها به گونه ای اســت‬ ‫کــه هیــچ خللــی در کشــاورزی کشــور ایجــاد نخواهد شــد‬ ‫و حتــی می توانــد باعــث کاهــش هزینه هــای کشــاورزان‬ ‫شــود‪ ،‬زیــرا در ایــن برنامه هــا کشــاورزان می تواننــد در‬ ‫صــورت عــدم اســتفاده از چاه هــای کشــاورزی بــه مــدت‬ ‫پنــج ســاعت در بــازه زمانــی ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۸‬از بــرق رایگان در بقیه‬ ‫ســاعت ها اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کــردی در خصــوص نیروگاه هــای تولیــد بــرق نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬در کشــور ســبدی از انــواع نیروگاه هــا وجــود‬ ‫دارد و ایــن تنــوع در منابــع تولیــد‪ ،‬الزمــه حفــظ‬ ‫پایــداری شــبکه بــرق اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ۱۵ ،‬هــزار مــگاوات نیــروگاه حرارتــی‪ ۱۰ ،‬هــزار‬ ‫مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر و ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات‬ ‫نیــروگاه صنایــع‪ ،‬بایــد در مــدت چهــار ســال دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه مــدار بیایــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر با بیان این که ‪ ۸۲‬درصد از نیروگاه هایی‬ ‫کــه قــرار اســت بــه بهره بــرداری برســند‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصــی ســاخته می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬از‬ ‫ابتــدای تاریــخ صنعــت بــرق ایــران تاکنــون‪ ،‬فقــط یک هــزار‬ ‫مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر بــه مــدار امده بــود‪ ،‬درحالی که‬ ‫در طــول چهــار ســال اینــده ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات نیــروگاه‬ ‫تجدیدپذیــر جدیــد وارد مــدار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کــردی همچنیــن دربــاره وضعیــت تولیــد تجهیــزات‬ ‫موردنیــاز صنعــت بــرق افــزود‪ :‬اکنــون بــه خودکفایــی‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬درصــدی در ســاخت تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز صنعــت بــرق رســیده ایم و حتــی شــرکت های‬ ‫توانمنــد ایرانــی تــوان تامیــن کاالهــای برقــی موردنیــاز‬ ‫ســایر کشــورها را نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره تلفــات شــبکه های بــرق نیــز گفــت‪ :‬تلفــات‬ ‫در ذات شــبکه های بــرق اســت و ایــن تصــور کــه‬ ‫می تــوان تلفــات را بــه صفــر رســاند اشــتباه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توانیــر خاطرنشــان کرد‪ :‬اکنــون تلفــات‬ ‫میــزان شــبکه های بــرق بــه زیــر ‪ ۱۰‬درصــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 61,870,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 14,284,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 146,990,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 150,810,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 85,500,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 30,500,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫قدرت خرید برای گروه های‬ ‫کم درامد باید حفظ شود‬ ‫بــرای گروه هــای کــم درامــد بایــد قــدرت خریــد حفــظ شــود‪ .‬از‬ ‫ایــن رو بــرای افــرادی کــه دریافتــی پایین تــر داشــتند افزایــش‬ ‫حقــوق باالتــری برایشــان لحــاظ می شــود‪ .‬بــه طــور مثــال‬ ‫کســی کــه ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دریافتــی داشــته بــا ایــن افزایــش‪ ،‬دریافتــی او بــه ‪ ۶‬میلیــون‬ ‫تومــان می رســد و دهک هــای درامــدی باالتــر طبیعتــا افزایــش‬ ‫حقــوق کمتــری بــه لحــاظ درصــد خواهنــد داشــت و افزایش ها‬ ‫پلکانــی اســت‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫سامانه جستجوی‬ ‫شغل در دسترس‬ ‫کارجویان‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از افزایــش حقــوق‬ ‫بازنشســتگان از خردادمــاه خبــر داد و گفــت‪ :‬همــراه بــا حقــوق‬ ‫تیــر و مــرداد حقوق هــای معــوق فروردیــن و اردیبهشــت مــاه‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬حجت الله عبدالملکی»‬ ‫در ارتبــاط بــا افزایــش حقــوق بازنشســتگان و بــا اشــاره بــه مصوبــه‬ ‫دولــت صــادر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تغییر در نظم پرداخــت یارانه ها‬ ‫یکــی از دالیــل تاخیــر در ایــن افزایــش حقــوق بــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه معیــار خود را دولت مردمی خدمت رســانی‬ ‫بــا رویکــرد عدالــت قــرار داده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مصوبــه افزایــش‬ ‫مســتمری بازنشســتگان را در تــداوم تصمیمــات گذشــته در‬ ‫خصــوص افزایــش ‪ ۵۷.۴‬درصــدی حداقــل حقــوق کارگــران و‬ ‫مردمــی ســازی پرداخــت یارانه هــا‪ ،‬صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم تاکیــد داشــت‪ :‬در ارتبــاط بــا حقــوق‬ ‫بازنشســتگان و مســتمری بگیران ایــن مصوبــه بایــد بــه تصویــب‬ ‫هیــات وزیــران می رســید بــه گونــه ای کــه حداقــل دریافتــی‬ ‫بازنشســتگان از حداقــل حقــوق کارگــران کمتــر نباشــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ارتبــاط بــا حداقــل حقــوق بازنشســتگان‪ ،‬بــرای ان‬ ‫دســت از افــرادی کــه حداقــل حقــوق را می گیرنــد ‪ ۵۷.۴‬درصــد‬ ‫افزایــش داریــم بــه گون ـه ای کــه حقــوق انهــا از ‪ ۵‬میلیــون و ‪۵۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان کمتــر نباشــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا تاکیــد بــر اینکــه در افزایش حقوق بازنشســتگان با‬ ‫نــگاه بــه معیــار عدالــت‪ ،‬توجــه ویــژه بــه وضعیــت معیشــتی و نــرخ‬ ‫تــورم نیــز شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای گروه هــای کــم درامــد بایــد‬ ‫قــدرت خریــد حفــظ شــود‪ .‬از ایــن رو بــرای افــرادی کــه دریافتــی‬ ‫پایین تــر داشــتند افزایــش حقــوق باالتــری برایشــان لحــاظ‬ ‫می شــود‪ .‬بــه طــور مثــال کســی کــه ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬دریافتــی داشــته بــا ایــن افزایــش‪ ،‬دریافتــی او بــه‬ ‫‪ ۶‬میلیــون تومــان می رســد و دهک هــای درامــدی باالتــر طبیعتــا‬ ‫افزایــش حقــوق کمتــری بــه لحــاظ درصــد خواهنــد داشــت و‬ ‫افزایش هــا پلکانــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مصوبــه دولــت بــرای تمــام افزایــش‬ ‫حقــوق بازنشســتگان اســت و از خــرداد اجــرا می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫حداقــل مســتمری بگیران تامیــن اجتماعــی ‪ ۶۰‬درصــد افزایــش‬ ‫حقــوق خواهنــد داشــت تــا حقــوق انهــا بــه ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هــزار‬ ‫تومــان در مــاه برســد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن مصوبــه از‬ ‫ابتــدای فروردیــن مــاه الزم االجــرا اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس افزایــش‬ ‫حقــوق خــرداد در پایــان ایــن مــاه لحــاظ خواهــد شــد و مابــه‬ ‫التفــاوت حقــوق فروردیــن و اردیبهشــت همــراه بــا حقــوق تیــر و‬ ‫مــرداد بــه حســاب بازنشســتگان واریــز می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه‪ ۲‬تغییــر اساســی نســبت به ســال های قبل‬ ‫در مصوبــه هیــات وزیــران بــرای افزایــش حقــوق بازنشســتگان‬ ‫وجــود دارد‪،‬گفــت‪ :‬نکتــه اول ایــن اســت کــه میــزان افزایــش بــرای‬ ‫حداقــل حقوق بگیــران قابــل مقایســه بــا گذشــته نیســت‪ .‬نکتــه‬ ‫دوم عادالنه کــردن افزایــش حقوق هــا اســت تــا شــکاف بیــن‬ ‫حقــوق بازنشســتگان بیشــتر نشــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عبدالملکــی‪ ،‬حقــوق از کارافتــادگان کلــی و مجمــوع‬ ‫دریافتــی بازمانــدگان هــم شــامل همیــن افزایــش می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در ســال های گذشــته رعایــت عدالــت در افزایــش‬ ‫حقوق هــا اتفــاق نمی افتــاد امــا در افزایــش حقــوق امســال‬ ‫بازنشســتگان تــاش کردیــم تــا بــه معیــار عدالــت نزدیــک باشــیم‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دریافتــی بازنشســتگان تامیــن‬ ‫اجتماعــی از ســایر صندوق هــا کمتــر اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش ‪۶۵۰‬‬ ‫هــزار تومانــی حقــوق را نیــز بــرای کســانی کــه دریافتــی زیــر ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان دارنــد‪ ،‬در نظــر گرفته ایــم تــا بــه معیشــت انهــا بــا‬ ‫توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش میانگیــن پرداخت هــای جانبــی‬ ‫همچــون حــق عائله منــدی و ‪ ...‬نیــز گفــت‪ :‬ایــن افزایــش کمتــر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصــد بــر اســاس قانــون نخواهــد بــود و ممکــن اســت بــا‬ ‫تصمیماتــی کــه گرفتــه می شــود‪ ،‬بیــش از ایــن رقــم نیــز باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬یــک کار کارشناســی‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫با مشاورین امالک متخلف برخورد می شود‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از تخلفــات و ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتی‪ ،‬طبــق قانون مصوبه‬ ‫شــورای تنظیــم بــازار مبنــی بــر تعییــن میــزان افزایــش اجــاره بهــای مســکن را الزم االجــرا دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات ایــن حــوزه مســتلزم ثبــت شــکایت شــاکی خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫همــه ســاله در فصــل جابه جایــی دغدغــه مســتاجران بســیار زیــاد اســت و سالهاســت کــه نگرانــی‬ ‫خوش نشــین ها بــا افزایــش بی رویــه قیمــت اجاره هــا‪ ،‬بیشــتر شــده تــا جایــی کــه بــرای بســیاری از انهــا‬ ‫رویــای شــیرین خانــه دار شــدن تبدیــل بــه کابــوس شــده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه اولویت هــای دولــت ســیزدهم مســکن اســت کــه در این حــوزه اقدامات متعددی در دســتورکار قرار‬ ‫دارد و یکــی از ایــن مــوارد‪ ،‬مصوبــه اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار بــرای نظــارت بر بازار اجاره بهای مســکن اســت‪.‬‬ ‫این ســتاد با بررســی بســته سیاســتی وزارت راه و شهرســازی ‪ ۲۹‬اردیبهشــت ماه‪ ،‬در حوزه مســکن‪ ،‬در تهران‬ ‫و شهرســتان ها ســقف افزایــش اجــاره بهــا را تعییــن کــرد و براســاس ایــن مصوبه‪ ،‬ســازمان تعزیــرات حکومتی‬ ‫مکلــف شــد تــا بــا مشــاوران امــاک متخلــف کــه این ســقف افزایــش را رعایــت نکنند‪ ،‬برخــورد کند‪.‬‬ ‫محمدعلــی اســفنانی در زمینــه برخــورد بــا تخلفــات بــازار اجــاره بهای مســکن دربــاره ماموریت ســازمان تعزیرات‬ ‫حکومتــی گفــت‪ :‬در برخــورد بــا تخلفــات بــازار اجــاره مســکن حضــور تعزیــرات بایــد بــا احتیــاط باشــد زیــرا کــه بــرای‬ ‫نخســتین بــار ایــن اقــدام انجــام می شــود و طبیعــی اســت کــه هــر طــرح در ابتــدای اجــرا ممکــن اســت فــراز و‬ ‫نشــیب های بــه همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای برخــورد بــا تخلفــات بــازار اجــاره مســکن تاکنــون مبنایی وجود نداشــته و اکنون با اعالم ســتاد تنظیم‬ ‫بــازار ایــن موضــوع در دســتورکار تعزیــرات حکومتی قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون مبنایــی بــرای برخــورد بــا تخلفــات بــازار اجــاره مســکن وجــود نداشــته و اکنــون بــا‬ ‫اعــام ســتاد تنظیــم بــازار ایــن موضــوع در دســتورکار تعزیــرات حکومتــی قــرار گرفتــه اســت بدیــن ترتیــب‬ ‫جمعــی بیــن ســازمان تامیــن اجتماعــی و ســایر ارکان برنامه ریــزی‬ ‫دولــت بــرای رســیدن بــه این فرمول افزایش حقوق بازنشســتگان‪،‬‬ ‫انجــام شــده و مجمــوع تصمیــم اتخــاذ شــده ایــن بــوده کــه بــه‬ ‫لحــاظ قانونــی نیازمنــد تصویــب هیــات وزیــران بــود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تعدیل نیرو در ‪ ۲‬ماه ابتدایی سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وی در ادامــه در ارتبــاط بــا حقــوق کارگــران یکــی از تصمیمــات‬ ‫خوبــی کــه توســط شــورای عالــی کار در اســفند ســال گذشــته‬ ‫گرفتــه شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مصوبــه هیــات وزیــران را بــرای افزایــش‬ ‫حقــوق کارگــران نداریــم و شــورای عالــی کار تصمیــم می گیــرد‪.‬‬ ‫در ســنوات و ادوار گذشــته بیشــتر دولــت نظــر خــود را تحمیــل‬ ‫می کــرد امــا در اســفند گذشــته اجــازه دادیــم نماینــدگان کارگری و‬ ‫کارفرمایــی خودشــان تصمیــم بگیرنــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن افزایــش حقــوق کارگــران‬ ‫را از ســال ‪ ۷۷‬تــا کنــون نداشــتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه پرداختــی‬ ‫کارفرمایــان بــرای حــق بیمــه فروردیــن مــاه‪ ،‬ایــن افزایــش حقــوق را‬ ‫عمــده کارفرمایــان لحــاظ کرده انــد و در وضعیــت رفاهــی یک اتفاق‬ ‫خوبــی را در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه ‪ ۱۴۰۰‬شــاهدیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا افزایــش حقــوق کارگــران عــاوه بــر انکــه حقــوق ایــن‬ ‫قشــر بیشــتر شــد‪ ،‬قــدرت خریــد نیز در جامعــه باال رفــت و این باعث‬ ‫بهتــر شــدن چرخــه تولیــد و افزایــش تقاضــا بــرای خریــد شــده اســت‬ ‫کــه ســود کارفرمایــان و تولیــد کننــدگان را افزایــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ادامــه افــزود‪ :‬بهــره وری‬ ‫نیــروی کار در اثــر افزایــش حقــق کارگــران‪ ،‬افزایــش پیــدا یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در کشــور تــورم رخ داده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا‬ ‫پیش بینــی می کنــم امســال ســال خوبــی خواهــد بــود‪ .‬امارهــا‬ ‫نشــان می دهــد در ‪ ۲‬مــاه ابتدایــی امســال‪ ،‬نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته میــزان تعدیــل نیــروی کار ‪ ۳۰‬درصــد کمتــر‬ ‫شــده اســت کــه دلیــل ایــن امــر رونــق اقتصــادی کشــور و همچنین‬ ‫افزایــش انگیــزه کار بــوده اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ :‬بســیاری از کارگاه هــا تقاضــا بــرای‬ ‫افزایــش نیــروی کار دارنــد‪ .‬از همیــن رو در تارنمــای رســمی وزارت‬ ‫کار ســامانه جســتجوی شــغل در دســترس قرار گرفته و ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫فرصــت شــغلی اکنــون در ایــن ســامانه وجــود دارد‪ .‬تــا چنــد هفتــه‬ ‫پیــش ‪ ۱۳‬هــزار نفــر از افــراد مراجعه کننــده بــه ایــن ســامانه وارد‬ ‫بــازار کار شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مراجعــه کارفرمایــان بــه ســازمان فنــی و‬ ‫حرفـه ای بیشــتر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬همیــن باعــث شــده رویکــرد‬ ‫ســازمان فنــی و حرفـه ای امــوزش مبتنــی بــر نیــاز بــازار کار و تربیــت‬ ‫نیــروی ماهــر باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــه تدویــن بســته حمایتــی‬ ‫از کارفرمایــان بــا توجــه بــه افزایــش حقــوق کارگــران اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬از ایــن بســته کارفرمایانــی کــه تعدیــل نیــرو نداشــتند و‬ ‫می خواهنــد نیــروی کار جدیــد بگیرنــد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬عــاوه بــر انکــه تعدیــل نیــروی کار کاهــش داشــته‬ ‫همچنیــن میــزان شــکایات کارگــران از کارفرمایــان نیــز کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده و ایــن یعنــی بــا بهبــود فضــای اقتصادی توافق و عامل ســازنده‬ ‫بیــن کارگــر و کارفرمــا فراهــم شــده اســت ‪.‬‬ ‫کــه حداکثــر افزایــش کرایــه مســکن در تهــران در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۲۵‬درصــد‪ ،‬در کالنشــهرها ‪۲۰‬‬ ‫درصــد و ســایر شــهرها ‪ ۱۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان تعزیــرات حکومتــی برپایــی گشــت مشــترک از ســوی ایــن ســازمان بــرای برخــورد بــا‬ ‫تخلفــات بــازار اجــاره مســکن را بعیــد دانســت و گفــت‪ :‬قطعــا بــرای برخــورد بــا تخلفــات در ایــن حــوزه ثبــت‬ ‫شــکایت شــاکی خصوصــی الزم اســت مگــر اینکــه در ایــن زمینــه ســاز و کار ویــژه در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫فرار از قانون با تنظیم قراردادهای صوری‬ ‫اســفنانی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه ممکــن اســت برخــی بــرای فــرار از قانــون بــه تنظیــم قراردادهــای صــوری‬ ‫اقــدام کننــد کــه اثبــات ایــن موضــوع دشــوار اســت بنابرایــن بــه طــور حتــم ثبــت شــکایت شــاکی الزم اســت‪.‬‬ ‫اســفنانی دربــاره واکنــش تعزیــرات حکومتــی بــه قراردادهــای صــوری کــه بــا واقعیــت اختــاف دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رســیدگی بــه ایــن موضــوع منــوط بــه ثبــت شــکایت اســت و اگــر شــکایتی در بیــن نباشــد یــا از ان مطلــع‬ ‫نشــویم یــا اینکــه اگــر بحــث خصوصــی باشــد تــا شــکایتی نشــود امــکان ورود بــه ایــن موضــوع را نداریــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اگــر قــرار داد منعقــد شــده باشــد تعزیــرات حکومتــی‬ ‫امــکان ورود بــه موضــوع را دارد‪.‬‬ ‫اســفنانی اظهارداشــت‪ :‬مصوبــه شــورای تنظیــم بــازار طبــق قانــون الزم االجراســت و اگر شــکایتی باشــد که‬ ‫یــک مالــک میــزان اجاره بهــای امســال را نســبت بــه ســال قبــل بیــش از مبلــغ تعییــن شــده اضافــه کــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬تخلــف اســت و تعزیــرات حکومتــی بــا ان برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی صالحــی دادســتان عمومــی و انقالب تهران نیز هشــتم خــرداد از ورود‬ ‫دادســتانی تهــران بــه نحــوه قیمت گــذاری منــازل در فضای مجازی خبــر داد‪.‬‬ ‫صالحــی در واکنــش بــه اینکــه ایــا دادســتانی تهــران دربــاره نظــارت بــر نحــوه اجــاره منــازل مســکونی و برخــورد‬ ‫بــا دالالن مســکن کــه باعــث افزایــش قیمــت خانــه و در ادامــه کاهــش قــدرت اجــاره منــازل توســط مــردم‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬وفــق اصــل ازادی قراردادهــا‪ ،‬افــراد اختیــار دارنــد تــا طبــق تمایــل خویــش اقــدام بــه انعقــاد‬ ‫قراردادهــا از جملــه قــرارداد «اجــاره و بیــع» کننــد امــا ایــن اقــدام مالزمـه ای بــا فعالیت هــای ســودجویانه برخــی‬ ‫دالالن از جملــه دالالن مســکن نخواهــد داشــت و دادســتانی تهــران باتوجه بــه اینکــه مســکن از جملــه نیازهــای‬ ‫اساســی افــراد جامعــه اســت‪ ،‬در صــورت مواجهــه بــا اقدامــات هرج ومرج گرایانــه دالالن مســکن کــه باعــث‬ ‫اخــال در نظــم جــاری بــازار مســکن خواهــد شــد باتکیه بــر ظرفیت هــای موجــود قانونــی ورود می کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ُ‬ ‫خرید تضمینی ‪ ۳۳۰‬هزار تن گندم از کشاورزان گلستان‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای خردادمــاه ســال جــاری تاکنــون ‪ ۳۳۰‬هــزار تـُـن گنــدم ایــن اســتان برداشــت‬ ‫و بــه مراکــز خریــد تضمینــی تحویــل داده شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا افشــار افــزود‪ :‬اوج برداشــت گنــدم از کشــتزارهای اســتان بــه ویــژه اراضــی دشــت از یــک هفتــه قبــل اغــاز شــد و تــا پایــان خــرداد ادامــه‬ ‫دارد و مراکــز خریــد تضمینــی پیــش بینــی شــده در اســتان افزایــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه رمز عبور اینستاگرام‬ ‫را با شماره همراه بازیابی‬ ‫کنیم؟‬ ‫حال ناکوک باغشی ها‬ ‫بــا وجــود میــراث غنــی موســیقی ترکمــن ولــی متاســفانه‬ ‫موســیقی هــای پــاپ کــه حامــل فرهنــگ اروپایــی اســت‬ ‫جایگیزیــن موســیقی دوتــار شــده اســت بــه گونــه ای کــه به‬ ‫مهمــان ناخوانــده ای در مراســم هــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫حال ناکوک نُت های‬ ‫موسیقی ترکمن‬ ‫سرویس هنر‪:‬‬ ‫موســیقی دوتــار و باغش ـی ها بخــش مــرزی جــرگالن خراســان‬ ‫شــمالی بــا وجــود پیشــینه دیرینــه‪ ،‬ایــن روزهــا در اســتانه‬ ‫فراموشــی اســت هنــری کــه بــا ترکمن هــا عجیــن شــده و نقــش‬ ‫بســزایی در ارامــش روح و روان انهــا دارد امــا هــم اکنــون‬ ‫هــوادار چندانــی نــدارد‪.‬‬ ‫موســیقی دوتار از گذشــته های دور یار و یاور ترکمنان مرزنشــین‬ ‫خراســان شــمالی بــوده اســت و روزگاری محفــل موســیقی‬ ‫«باغشــی ها» کــه از انــان بــه عنــوان نوازنــدگان و خواننــدگان‬ ‫ترانه هــای ترکمــن یــاد می شــود‪ ،‬بــرای ایــن اقــوام‪ ،‬کالس هــای‬ ‫درســی از تاریــخ و فرهنــگ ترکمــن بــود بــه گون ـه ای کــه بــا نــوای‬ ‫سازشــان در غــم و شــادی قومشــان شــریک می شــدند و همــراه بــا‬ ‫زمــان بــا شــعر و موســیقی بــا مــردم هــم اواز بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن موســیقی اصیــل بــا وجــود القــای ارامــش روح و روان‪،‬‬ ‫دلنــوازی و گــره خــوردن بــا اشــعار زیبــای مختومقلــی فراغــی‪،‬‬ ‫سالهاســت کــه دیگــر یــاور دردهــا و شــادی ایــن قــوم مرزنشــین‬ ‫نیســت و فعالیــت باغشــی هایــش تنهــا محــدود بــه نوازندگــی‬ ‫بــرای حاضــران در برخــی جشــنواره ها شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه تعبیــری دیگــر موســیقی مقامــی و باغشــی ها ترکمــن‬ ‫کــه بخشــی از شــادی و جشــن مــردم بودنــد و سازشــان‬ ‫بــرای عاشــقان کــوک مــی شــد‪ ،‬دیگــر حتــی در منطقــه خــود‬ ‫هوادارانچنانــی نــدارد و سالهاســت کــه هنرمنــدان موســیقی‬ ‫ترکمــن در ایــن منطقــه مــرزی بــه فراموشــی ســپرده شــده انــد‪.‬‬ ‫گرایش عمومی به موسیقی پاپ‬ ‫کارشــناس و پژوهشــگر ترکمــن در ایــن بــاره مــی گویــد‪:‬‬ ‫موســیقی دوتــار ترکمــن هماننــد دیگــر موســیقی هــای مقامــی‬ ‫انعــکاس احساســات‪ ،‬غم هــا‪ ،‬شــور و شــادمانی ایــن قــوم اســت‬ ‫ولــی از تحــوالت مدرنیســم و موســیقی هــای برگرفتــه از ان‬ ‫بــی تاثیــر نمانــده اســت و دیگــر نمــی توانــد هماننــد گذشــته در‬ ‫انجــام رســالت خــود و تاثیرپذیــری بــر مــردم ایفــای نقــش کنــد‪.‬‬ ‫ناصــر رهنمــا مــی افزایــد‪ :‬در ایــن بیــن گرایــش عمومــی بــه‬ ‫موســیقی پــاپ و تبلیــغ ایــن نــوع موســیقی‪ ،‬اثــار زیان بــاری بــه‬ ‫موســیقی مقامــی وارد می کنــد‪ ،‬چراکــه وقتی هنرمندان موســیقی‬ ‫مقامــی می بیننــد از موســیقی ان هــا اســتقبال نمی شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫موســیقی مقامــی ارام ارام بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬همچنیــن حمایــت حداقلــی نهادهــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫نبــود خلیفــه (اســتاد) بــرای امــوزش نســل جــوان روند فراموشــی‬ ‫موســیقی ترکمــن را بــا وجــود پیشــینه دیرینــه و مضامیــن‬ ‫اخالق ـی اش متاســفانه شــدت بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫رهنمــا مــی افزایــد‪ :‬در ایــن میــان مــی تــوان بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت اســتان هــای همجــوار یعنــی خلیفــه هــای موســیقی‬ ‫گنبــدکاووس بــرای امــوزش نســل نویــن در زنــده نگــه داشــتن‬ ‫میــراث موســیقی ترکمــن تــا حــدودی موثــر بــود‪.‬‬ ‫رهنمــا بــا ابــراز تاســف از اینکــه در بســیاری از مراســم های‬ ‫شــادی بخــش‪ ،‬موســیقی پــاپ جایگزیــن دوتــار شــده اســت‪،‬‬ ‫می گویــد‪ :‬بــا وجــود میــراث غنــی موســیقی ترکمــن ولــی‬ ‫متاســفانه موســیقی هــای پــاپ کــه حامــل فرهنــگ اروپایــی‬ ‫اســت جایگیزیــن موســیقی دوتــار شــده اســت بــه گونــه ای کــه‬ ‫بــه مهمــان ناخوانــده ای در مراســم هــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخشــی ها بــرای جلوگیــری از جایگزینــی‬ ‫موســیقی پــاپ بایــد ابتــکار‪ ،‬خالقیــت و نــواوری در نوازندگــی‬ ‫موســیقی داشــته باشــند‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬مســووالن فرهنگــی نیــز‬ ‫نبایــد حمایــت خــود از هنرمنــدان را تنهــا بــه نوشــته روی کاغــذ‬ ‫خالصــه نکننــد چــرا کــه بســیاری از هنرمنــدان ایــن منطقــه تنهــا‬ ‫از راه موســیقی امــرار معــاش می کننــد‪.‬‬ ‫حال ناکوک باغشی ها‬ ‫یکــی از پیشکســوتان موســیقی دوتــار ایــن منطقــه کــه دارنــده‬ ‫نشــان دوم جشــنواره بیــن المللــی فجــر در رشــته تکنــوازی‬ ‫اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬اگرچــه نهادهــای فرهنگــی بویــژه اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان از هنرمنــدان ایــن عرصــه‬ ‫حمایت هایــی داشــته اند امــا کافــی نیســت‪.‬‬ ‫انامــراد رســتگاری مــی افزایــد‪ :‬در واقــع حمایــت هــا بایــد بســیار‬ ‫فراتــر از اعــزام هنرمنــدان بــه جشــنواره های مختلــف باشــد بــه‬ ‫گون ـه ای کــه بــرای جلوگیــری از خاموشــی تدریجــی نــوای دوتــار‬ ‫در ایــن منطقــه شــاهد برگــزاری کالس هایــی بــرای امــوزش‬ ‫و حضــور پــر رنــگ خلیفــه هایی(اســتاد) از دیگــر نقــاط کشــور‬ ‫بــرای امــوزش جوانــان باشــیم کــه ایــن امــر بــدون حمایــت همــه‬ ‫جانبــه نهادهــای فرهنگــی امــکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هنرمنــدان انــدک شــمار ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫وضعیــت مالــی خوبــی ندارنــد‪ ،‬مــی افزاید‪ :‬حمایــت از هنرمندان‬ ‫ایــن عرصــه کــه خیلــی از انــان درامــدی بــه غیــر از اجــرای‬ ‫برنامــه ندارنــد نبایــد فرامــوش کــرد چــرا کــه تــاش همگــی انهــا‬ ‫معرفــی هرچــه بهتــر موســیقی ترکمــن در عرصه هــای ملــی و‬ ‫بین المللــی بــوده اســت و تــا بــه امــروز توانســته ایم ایــن ســبک‬ ‫از موســیقی را بــا اقتــدار زنــده نگــه داریــم‪.‬‬ ‫رســتگاری کــه داوری در جشــنواره هــای مختلــف ملــی و‬ ‫اســتانی را نیــز در کارنامــه هنــری خــود دارد‪ ،‬و هــم اکنــون‬ ‫بهــار عمــر ‪ ۶۰‬ســالگی خــود را مــی گذرانــد‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬یادگیــری‬ ‫موســیقی دوتــار را مدیــون خانــواده هســتم و در ﺧﺎﻧﻮاده ای‬ ‫ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪام کــه ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘی دارنــد‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬ﭘﺪرم “ﺻﻔﺮ ﻣﺮاد رﺳﺘﮕﺎری” از ﺑاغشــی هــای‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ او ھﻢ نــزد پــدر خــود” دوﻟﺖ ﻣﺮاد” موســیقی‬ ‫را امــوزش دیــده اســت‪ .‬در ﺿﻤﻦ ﺑﺮادرم ” ﺑﺎﻳﺮام ﻣﺮاد ” ﮐﻪ‬ ‫معــروف ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺮام ﺑاغشــی ﺑﻮد کــه ســال ‪ ۱۳۸۰‬بــه رحمــت خــدا‬ ‫رفــت‪ ،‬نوازنــده توانمنــدی بــود‪.‬‬ ‫علت اضطراب در کودکان‬ ‫زهرا کارزگر‬ ‫افــکار منفــی یکــی از علتهــای اضطــراب در کــودکان اســت‪،‬کودکان مضطــرب دارای شــخصیت‬ ‫حســاس و اســیب پذیــری هســتند‪.‬طرز فکــر و واکنــش کــودک تعییــن کننــده میــزان اضطــراب او‬ ‫میباشــد و هرچــه دایــره ی ایــن افــکار منفــی وســیع تــر باشــد بــر اضطــراب کــودک افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫کــودکان مضطــرب بــه طــور ذهنــی بــر هــر خطــر احتمالــی در دنیــا متمرکــز می شــوند مثال»پــدر و‬ ‫مــادر مــن خواهنــد مرد‪،‬بچــه هــا بــه مــن خواهنــد خندیــد و‪»...‬‬ ‫کــودکان بــر ایــن باورهــا متمرکــز مــی شــوند و رویدادهــای مبهم را خطرناک تفســیر می کنند‪،‬تمام‬ ‫چیزهــای بــد را بــه خاطــر مــی ســپارند و چیزهــای خــوب را اکثــرا فرامــوش می کننــد و ایــن طــرز‬ ‫تفکــر باعــث ادامــه و تشــدید اضطرابشــان مــی شــود‪،‬چون بــرای ان هــا دنیــا همیشــه یــک مــکان‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــوزش موســیقی ســنتی و اصیــل بــه‬ ‫جوانــان عالقــه منــد بایــد در الویــت قــرار گیــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬تــا کنــون‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬ﻧوازنــده خــوب دوتــار بــدون هیــچ چشمداشــت و مزیــت‬ ‫مالــی بــا بهــره منــدی از روش هــای جدیــد تحویــل جامعــه هنــری‬ ‫اســتان داده ام‪ .‬کــه تنهــا خواســته مــن از ایــن شــاگردان‪ ،‬انتقــال‬ ‫ایــن میــراث هنــری بــه نســل هــای بعــدی اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از بخشــی هــای ترکمــن مــی گویــد‪ :‬حــدود ‪۳۰‬‬ ‫ســال اســت کــه در زمینــه نوازندگــی‪ ،‬خوانندگــی و موســیقی‬ ‫ســنتی ترکمــن فعالیــت مــی کنــم و متاســفانه بایــد گفــت دیگــر‬ ‫موســیقی ترکمــن حــال و روز خوشــی نــدارد و کمتــر کســی بــه‬ ‫ان بهــا مــی دهــد‪.‬‬ ‫بایــرام داداری مــی گویــد‪ :‬بــا وجــود اینکــه موســیقی مقامــی و‬ ‫دوتــار‪ ،‬بخشــی از فرهنــگ و تاریــخ ایــن قــوم اســت بــه درســتی‬ ‫حمایــت و معرفــی نشــده اســت و دیگــر در مراســم هــا نیــز از‬ ‫ایــن موســیقی مقامــی اســتقبالی نمــی شــود‪.‬‬ ‫وی افزایــد‪ :‬بــی تردیــد هــم اینــک نیــز اســتعدادهای بســیاری‬ ‫در ایــن منطقــه مــرزی وجــود دارد ولــی وقتــی جوانــان مــی بیننــد‬ ‫حمایتــی نیســت از ادامــه راه و یادگیــری ایــن موســیقی دلســرد‬ ‫مــی شــوند بــه گونــه ای هــم اکنــون تعــداد انگشــت شــماری بــه‬ ‫اواز و نوازندگــی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بیشتر باغشی ها پیشکسوت هستند‬ ‫معاونــت امورهنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان شــمالی نیــز مــی گویــد‪ :‬حــدودا ‪ ۴۰‬نفــر هنرمنــد‬ ‫موســیقی دوتــار و فعــال فرهنگــی در شهرســتان رازوجــرگالن‬ ‫فعالیــت مــی کننــد کــه اکثریــت انهــا پیشکســوت و بــاالی ‪۳۵‬‬ ‫ســال فعالیــت هنــری دارنــد‪.‬‬ ‫ابوالحســن حیــدری بــا بیــان اینکــه در ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫زیرســاختهای اموزشــی‪ ،‬بــرای ســاماندهی امــور موســیقی اصیــل‬ ‫و بومــی وجــود نــدارد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــرای شــکل گیــری زیــر‬ ‫ســاخت هــای اموزشــی‪ ،‬دفتــر نمایندگــی انجمــن موســیقی‪ ،‬در‬ ‫ایــن منطقــه شــکل گرفتــه اســت بــه گونــه ای کــه بــا شــکل گیــری‬ ‫شــعبه انجمــن موســیقی جــرگالن از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬درصــدد‬ ‫ســاماندهی برخــی از هنرمنــدان ایــن منطقــه بــرای بهــره گیــری‬ ‫از تســهیالت صنــدوق هنرمنــدان هســتیم کــه در ایــن بیــن بیمــه‬ ‫هنرمنــدان پیشکســوت در اولویــت انجمــن موســیقی‪ ،‬بــرای‬ ‫برخــورداری از تســهیالت هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه هنرمنــدان عرصــه موســیقی بیشــتر از‬ ‫ســایر هنرمنــدان خدمــات ارائــه کرده ایــم‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫بیمــه کــردن هنرمنــدان‪ ،‬از انجــا کــه بیشــتر هنرمنــدان ایــن‬ ‫منطقــه‪ ،‬پیشکســوت و فعالیــت هنــری بیــش از ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫دارنــد‪ ،‬یــا از کار افتــاده هســتند‪ ،‬طــرح بیمــه ارامــش را در‬ ‫نظــر گرفتــه ایــم تــا براســاس یــک ســری اســتانداردها بصــورت‬ ‫ماهیانــه مســتمری دریافــت کننــد و تمامــی هزینه هــای درمانــی‬ ‫هنرمنــد و خانــواده او تامیــن شــود‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی راز و جــرگالن بــا دارا بــودن ‪ ۷۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت در ‪ ۱۲۰‬کیلومتــری مرکــز خراســان شــمالی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۷‬هــزار خانــوار ترکمــن اهــل ســنت در بخــش جــرگالن‬ ‫کــه یکــی از بخــش هــای ســه گانــه ایــن شهرســتان اســت‪،‬‬ ‫ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫خطرنــاک بــه حســاب‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫مضطــرب‬ ‫کــودکان‬ ‫از همــه چیــز فــرار‬ ‫می کنند‪،‬اجتنــاب کــردن‬ ‫یــک بخــش اساســی و‬ ‫خــودکار شــخصیت انــان‬ ‫ا ســت ‪.‬‬ ‫دو نــوع اجتنــاب در‬ ‫رفتــار انهــا وجــود دارد‪:‬‬ ‫اجتنــاب اشــکار ماننــد‬ ‫امتنــاع از مدرســه رفتــن‬ ‫یــا مهمانــی رفتــن‪.‬‬ ‫اجتنــاب مخفــی ماننــد‬ ‫ســخت کار کــردن روی‬ ‫تکالیــف مدرســه تــا هرگــز اشــتباهی مرتکــب نشــوند و ایــن اجتنــاب کــردن کلیــد زنــده نگــه داشــتن‬ ‫اضطــراب ان هاســت‪.‬‬ ‫اجتنــاب‪ ،‬افــکار منفــی را بــرای کــودک زنــده نگــه مــی دارد و ایــن باعــث مــی شــود کــودکان‬ ‫درس هــای مثبتــی مانند«مــن مــی توانــم بــا ان مقابلــه کنــم یــا ایــن بــه مــن اســیب نمی رســاند»‬ ‫را هیچوقــت یــاد نگیرنــد‪.‬‬ ‫فراموشــی رمــز عبــور اکانت هــای شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد اینســتاگرام‪ ،‬یکــی از مشــکالت اساســی کاربــران‬ ‫امــروزی اســت کــه وابســتگی شــدیدی بــه ایــن پلتفرم هــا‬ ‫دارنــد‪ .‬خوشــبختانه در اغلــب مــوارد مســیرهای متعــددی‬ ‫بــرای ریســت کــردن رمــز عبــور در پیــش روی افــراد قــرار‬ ‫می گیــرد کــه می تواننــد از ان هــا بــرای تعریــف رمــز عبــور‬ ‫جدیــد اســتفاده کننــد‪ .‬بازیابــی رمــز اینســتاگرام بــا شــماره‬ ‫همــراه یکــی از روش هــای ســریع و اســان اســت کــه در‬ ‫هنــگام فراموشــی رمــز عبــور می توانــد کاربــردی باشــد و در‬ ‫ادامــه بــه نحــوه انجــام ان خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫ریست رمز عبور اینستاگرام با شماره همراه‬ ‫‪ .۱‬بــرای شــروع وارد اپلیکیشــن اینســتاگرام در موبایــل یــا‬ ‫تبلــت خــود شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در صفحــه ورود گزینــه ‪ Forgot password‬یــا ‪Get‬‬ ‫‪ help logging in‬را لمــس کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬حــاال در صفحــه ‪ Login help‬و در زیــر عنــوان ‪Find‬‬ ‫‪ Your account‬نــام کاربــری‪ ،‬ایمیــل یــا شــماره همــراه‬ ‫خــود را وارد نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پــس از ان بــه صفحــه ‪Access your account‬‬ ‫منتقــل می شــوید کــه در ان دو گزینــه بــرای بازیابــی رمــز‬ ‫عبــور قــرار گرفتــه اســت‪ .‬روی گزینــه بــا عنــوان ‪Send an‬‬ ‫‪ SMS‬بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اگــر شــماره همــراه خــود را در گذشــته بــه حســاب‬ ‫کاربــری اینســتاگرام متصــل کــرده باشــید‪ ،‬پیامــی مبنــی‬ ‫بــر ارســال موفقیــت امیــز لینــک ریســت رمــز عبــور نمایــش‬ ‫داده می شــود‪ .‬در پنجــره پــاپ اپ بــاز شــده گزینــه ‪OK‬‬ ‫را بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬بــه صنــدوق دریافــت پیامک هــای خــود مراجعــه کنیــد‬ ‫و روی لینــک ارســال شــده از ســوی اینســتاگرام بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬رمــز عبــور جدیــد حســاب کاربــری خــود را در کادر‬ ‫‪ New password‬وارد کنیــد و ســپس تکــرار ان را در‬ ‫قســمت ‪ New password, again‬تایــپ نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬در اخــر بــرای ذخیــره تغییــرات روی کلیــد ‪Reset‬‬ ‫‪ password‬بزنیــد‪.‬‬ ‫ریست کردن رمز عبور اینستاگرام در کامپیوتر‬ ‫احتمــاال می دانیــد کــه اینســتاگرام از نســخه اختصاصــی‬ ‫بــرای سیســتم عامل هــای دســکتاپ بهره منــد نیســت‬ ‫و کاربــران بایــد از نســخه تحــت وب ان در کامپیوتــر‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬خوشــبختانه امــکان بازیابــی رمــز‬ ‫اینســتاگرام بــا شــماره همــراه در نســخه تحــت وب نیــز‬ ‫فراهــم شــده اســت کــه بــه راحتــی و تنهــا بــا طــی کــردن‬ ‫مراحــل ســاده زیــر ممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بــرای شــروع وارد وب ســایت اصلــی اینســتاگرام بــه‬ ‫ادرس ‪ Instagram.com‬شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روی لینــک ‪ Forgot password‬در پاییــن کلیــد ‪Log‬‬ ‫‪ in‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در صفحــه بعــدی‪ ،‬نــام کاربــری یــا شــماره همــراه خــود‬ ‫را در کادر مربوطــه وارد نماییــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬پــس از ان کــه نــام کاربــری یــا شــماره همــراه را تایــپ‬ ‫کردیــد‪ ،‬روی کلیــد ‪ Send Login Link‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اگــر اطالعــات حســاب کاربــری بــه درســتی وارد‬ ‫شــده باشــد و در گذشــته شــماره همــراه خــود را بــه‬ ‫اکانــت متصــل کــرده باشــید‪ ،‬پیامــی مبنــی بــر ارســال‬ ‫موفقیت امیــز پیامــک بــه شــماره همــراه تحــت عنــوان‬ ‫‪ SMS Sent‬نمایــش داده می شــود‪ .‬در پنجــره پــاپ اپ‬ ‫روی گزینــه ‪ OK‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬در نهایــت بــا کلیــک روی لینــک ارســال شــده می توانیــد‬ ‫رمــز عبــور جدیــدی را بــرای حســاب کاربــری اینســتاگرام‬ ‫خــود تعریــف کنیــد‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 21‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشــینه ‪34‬سیلســیوس‪ .‬ســرعت باد شــرق شــمال شــرقی از ‪ 5‬تا ‪ 10‬کیلومتر فی ســاعت‪ ،‬تغییر به‬ ‫شــمال غــرب و افزایــش بــه ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتر در ســاعت‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫پنج و نیم میلیون تومان‬ ‫کف حقوق بازنشستگان‬ ‫برداشت ‪ ۲‬هزار تن دانه‬ ‫روغنی کلزا از سطح‬ ‫کشتزارهای خراسان شمالی‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراسان شــمالی گفت‪:‬برداشــت کلــزا از ســطح‬ ‫کشــتزارهای ایــن اســتان از ابتــدای هفتــه جــاری اغــاز‬ ‫شــده اســت کــه پیش بینــی می شــود ‪ ۲‬هــزار تــن‬ ‫محصــول برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وحیــد صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬کشــاورزان ایــن اســتان‬ ‫در ســطح یکهــزار و ‪ ۲۰۰‬هکتــار دانــه روغنــی کلــزا‬ ‫کشــت کرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال زراعــی گذشــته ‪ ۲‬هــزار تــن دانــه‬ ‫روغنــی کلــزا از ســطح ‪ ۲‬هــزار هکتــار کشــتزار برداشــت‬ ‫شــد کــه خشکســالی ســطح تولیــد را کاهــش داده بــود‪.‬‬ ‫صبــاغ گفــت‪:‬در اوایــل بهار امســال بارش های موثر‬ ‫باعــث افزایــش تولیــد کلــزا از ســطح کشــتزارهای‬ ‫اســتان شــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬قیمــت هر کیلوگــرم دانه روغنی‬ ‫کلــزا در قالــب خریــد تضمینــی در ســال جــاری ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫تومــان اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــت کلــزا در تنــاوب بــا گنــدم و‬ ‫جــو در افزایــش عملکــرد محصــول بســیار موثــر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬رعایــت ایــن روش موجــب کاهــش و کنتــرل‬ ‫علــف هــای هــرز و بیمــاری هــای گنــدم مــی شــود‪.‬‬ ‫صبــاغ اظهــار داشــت‪ :‬کلــزا یکــی از گیاهــان مناطــق‬ ‫معتــدل اســت و ســازگاری خوبــی هــم بــا ایــن نــوع‬ ‫اقلیــم دارد و البتــه در کنــار ان‪ ،‬ســایر دانــه هــای روغنــی‬ ‫از جملــه افتابگــران و کنجــد نیــز در خراســان شــمالی‬ ‫کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــر خودکفایــی روغــن تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬تــاش‬ ‫مــی شــود تــا در ســال هــای اینــده بــا کشــت انــواع‬ ‫دانــه هــای روغنــی بــه خصــوص کلــزا‪ ،‬کنجــد‪ ،‬گلرنــگ‪،‬‬ ‫افابگــردان‪ ،‬کاملینــا و ســایر مــوارد در ایــن زمینــه بــه‬ ‫تولیــد مناســب برســیم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی در زمینــه تولیــد دانــه روغنــی کلــزا‬ ‫رتبــه نهــم را در بیــن اســتان ها دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی‬ ‫دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار هکتــار را اراضــی زراعــی‬ ‫و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫بهــره بــردار بخــش کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫جزئیــات افزایــش حقــوق بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی پــس از تصویــب در هیئــت وزیــران اعالم شــد‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫باوجود تعطیالت بیش‬ ‫از ‪ ۵۲‬هزار مگاوات مصرف برق‬ ‫در اکثــر مناطــق کشــور افزایــش دمــای هــوا باعــث شــد تــا بــا‬ ‫وجــود تعطیــات چنــد روزه مصــرف بــرق بــه بیــش از ‪ ۵۲‬هــزار‬ ‫مــگاوات برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایــن احتمــال را چنــد روز تعطیــل‬ ‫اخیــر ایجــاد کــرده بــود کــه رونــد مصــرف بــرق کاهشــی باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫افزایــش چنــد درجـه ای دمــای هــوا ایــن احتمــال را نــاکام گذاشــت‬ ‫بــه گون ـه ای کــه روز شــنبه ‪ 14‬خــرداد درســاعت ‪ ۱۴‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫مصــرف بــرق بــه ‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۴۳۶‬مــگاوات افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ایــن میــزان مصــرف نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال کــه ‪ ۵۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۴۱‬مــگاوات بــود افزایــش حــدود هــزار مگاواتــی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بخــش صنعــت روز گذشــته و در ســاعت ‪ ۱۴‬و ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۹۷۸‬مــگاوات بــرق مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫شــب گذشــته نیز مصرف برق در ســاعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۷‬دقیقه به عدد‬ ‫‪ ۵۲‬هــزار و ‪ ۱۳۵‬مــگاوات رســید درحالــی کــه پارســال در همیــن‬ ‫بــازه زمانــی میــزان مصــرف ‪ ۵۱‬هــزار و ‪ ۳۸۴‬مــگاوات بــود‪.‬‬ ‫بخــش صنعــت هــم شــب گذشــته ‪ ۵‬هــزار و ‪۷۷۶‬مــگاوات بــرق‬ ‫مصــرف کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت تولیــد انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای برنامه هــای مدیریــت بــار همزمــان بــا اغــاز فصــل‬ ‫اوج مصــرف بــرق اغــاز شــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ی‏‪‎‬‬ ‫پلمپ ‪ 2‬واحد نانوای ‪‎‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از روابط عمومی اداره کل تعزیرات‬ ‫حکومتــی مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی بــا اعــام ایــن موضــوع‬ ‫گفــت ‪ :‬در راســتای تشــدید و برخــورد قانونــی بــا‏متخلفیــن ‪ 2‬واحد‬ ‫نانوایــی در شــهرهای دلنــد و خــان ببیــن توســط رئیــس شــعبه‬ ‫تعزیــرات حکومتــی ‏پلمــپ و اعمــال قانــون شــد‏‪.‬‬ ‫تقی حســام گفت‪ :‬باوجه به شــرایط اقتصادی کشــور نظارت و‬ ‫بازرســی ها در حوزه ارد و نان‏تشــدید شــد ودر گشــت مشــترک‬ ‫ایــن اداره کل بــا مشــاهده تخلفــات ‪ 2‬واحــد نانوایــی بــه اتهــام‬ ‫کــم‏فروشــی وزن خمیر‪،‬کیفیــت پایین نــان و فروش غیر قانونی‬ ‫ارد ســهمیه ای پلمپ گردید‏‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان در ادامــه گفت ‪:‬گشــتهای مشــترک‬ ‫ایــن اداره کل بــا دســتگاههای‏اجرایــی در اکیپ هــای جداگانــه در‬ ‫ســاعات اداری و غیــر اداری انجــام میگیــرد‪.‬و از انچائیگــه‏اینگونــه‬ ‫تخلفــات بــا ســامت و جــان مــردم ارتبــاط مســتقیم دارد ایــن‬ ‫اداره کل بــا اینگونــه افــراد‏هیچگونه مماشــاتی نداشــته وبــا انان با‬ ‫اشــد مجازاتهــای قانونــی بــر خــورد خواهــد کــرد‏‪.‬‬ ‫وی ازهمــه شــهروندان درخواســت کردنــد درصــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه تخلفــات در حــوزه‏ارد و نانوائیهــا و فــروش غیــر قانونــی ارد‬ ‫و‪ ...‬مراتــب را بــه صــورت حضــوری‪ ،‬یــا بــا تلفــن‏‏‪ 135‬یــا ســامانه‬ ‫اینترنتی‪135‬بــه تعزیــرات حکومتــی یــا بــا تلفن‪124‬بــه ســازمان‬ ‫‏صنعت‪،‬معــدن وتجــارت اســتان و جهــاد کشــاورزی گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد‪:‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫واکنش وزیر ارشاد به حضور‬ ‫غیرقانونی «برادران لیال» در کن‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬فیلــم «بــرادران لیــا» بــدون دریافــت مجــوز اکران به جشــنواره‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫در صورت عدم استفاده از کارتخوان‪،‬‬ ‫مردم تخلفات مالیاتی را اعالم کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حضور دندانپزشکان جهادی‬ ‫در زندان گرگان‬ ‫کاروان ســامت بــا حضــور دندانپزشــکان جهــادی از سراســر‬ ‫کشــور در زنــدان گــرگان مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ ۵۲ :‬درمانگــر شــامل‬ ‫دندانپزشــک و دســتیار در چهــار روز حضــور خــود بــه هــزار و ‪۱۳۹‬‬ ‫مددجــوی زنــدان گــرگان و اعضــای خانــواده هــای انهــا خدمــات‬ ‫دهــان و دنــدان ارائــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ارزش خدمــات درمانــی ارائــه شــده در‬ ‫مــدت حضــور ایــن کاروان ســامت بــا توجــه بــه حجــم و نــوع‬ ‫خدمــات دســت کــم یــک میلیــارد تومــان بــراورد مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬این دندانپزشــکان اعالم‬ ‫امادگــی کردنــد حداکثــر تــا دو مــاه اینــده بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫دندانپزشــکی بــه زندانیــان زنــدان گنبــدکاووس و خانــواده هــای‬ ‫انــان دوبــاره بــه گلســتان ســفر کننــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬عــاوه بــر خدمــات دندانپزشــکی رایــگان‪،‬‬ ‫ایــن گــروه بــرای کمــک مالــی بــه ازادی زندانیــان نیازمنــد هــم‬ ‫اعــام امادگــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫کــن رفــت و عوامــل ان بــه دلیــل عــدم رعایــت قانــون مشــمول ضوابــط تنبیهی می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬محمدمهــدی اســماعیلی» در حاشــیه جلســه هیــات‬ ‫دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره فیلــم «عنکبــوت مقــدس» گفــت‪ :‬ایــن فیلــم موهــن در خــارج‬ ‫از کشــور و اردن فیلمبــرداری شــد و فیلــم مجــوز ســاخت نداشــت‪ .‬عوامــل فیلــم مقیــم خــارج از‬ ‫کشــور هســتند و اگــر داخــل کشــور بودنــد‪ ،‬مشــمول برنامه هــای تنبیهــی می شــدند‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال تصریــح کــرد‪ :‬طبــق قانــون فیلم هایــی کــه بــه جشــنواره خارجــی می رونــد بایــد‬ ‫مجــوز اکــران داشــته باشــند چــون اســکار فیلــم بــدون مجــوز نمی پذیــرد امــا جشــنواره کــن اینطــور‬ ‫نبــود و بــه عوامــل فیلــم «بــرادران لیــا» اعــام شــده بــود بــدون اخــذ مجــوز نرونــد و چــون مجــوز‬ ‫اکــران نگرفتنــد‪ ،‬مشــمول اعمــال قانــون می شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پاســخ بــه این کــه ایــا عــدم اکــران فیلــم «بــرادران لیــا» بــه گیشــه‬ ‫ضربــه نمی زنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکــران هــر فیلــم منــوط بــه گذرانــدن مراحــل قانونــی دریافــت مجــوز اســت امــا‬ ‫عوامــل ایــن فیلــم قانــون را رعایــت نکردنــد و عــزم مــا در دوره جدیــد بــر رعایــت قانــون اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر «بــرادران لیــا» مجــوز اکــران نداشــت‪ ،‬چــرا بــرای‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر دعــوت شــده بــود‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬جشــنواره فیلــم فجــر نیــاز بــه مجــوز اکــران‬ ‫در داخــل نــدارد و هیــات داوران در واقــع اثــر را داوری می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نشســت بــا عوامــل فیلــم برگــزار شــد و از انــان خواســته شــد مجــوز بگیرنــد و‬ ‫ســازمان ســینمایی هــم ایــن را بــه عوامــل فیلــم اعــام کــرده بــود امــا توجــه نشــد‪ .‬مــا مکلــف بــه‬ ‫اجــرای اییــن نام ـه ای هســتیم کــه در ســازمان ســینمایی هســت و بنــا بــر ایــن اســت کــه فیلــم‬ ‫اکــران نشــود؛ گرچــه ممکــن اســت تبصــره ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کــه بــر اســاس ان حداقــل دریافتــی مســتمری بگیــران نبایــد از حداقــل حقــوق مصــوب همــان ســال‬ ‫کارگــران کمتــر باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬براســاس مــواد‪ ۹۶‬و ‪۱۱۱‬‬ ‫قانــون تامین اجتماعــی‪ ،‬افزایــش مســتمری مســتمری بگیــران ســازمان تامین اجتماعــی هــر ســال‬ ‫بــه تصویــب هیــات وزیــران می رســد‪ ،‬بــه نحــوی کــه حداقــل دریافتــی مســتمری بگیــران از حداقــل‬ ‫حقــوق مصــوب همــان ســال کارگــران کمتــر نباشــد‪.‬‬ ‫وفــق مصوبــه شــورای عالــی کار مــورخ ‪ ۱۹‬اســفند‪ ۱۴۰۰‬حداقــل دریافتــی کارگــران بــرای ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه مبلــغ ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هــزار تومــان در مــاه رســید‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه هیــات وزیــران مقــرر شــد‪:‬در خصــوص حداقل حقــوق بازنشســتگان‪ ،‬از کار افتادگان‬ ‫و مجمــوع مســتمری بازمانــدگان ســازمان تامین اجتماعــی کــه بــه موجــب قوانینــی از جملــه مــواد ‪ ۹۶‬و‬ ‫‪ ۱۱۱‬قانــون تامین اجتماعــی نبایــد از حداقــل مــزد کارگــری کمتــر باشــد‪ ،‬بــا رعایــت قوانیــن مربــوط و لحــاظ‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی کار‪ ،‬میــزان دریافتــی انــان معــادل حداقــل حقــوق و دســتمزد کارگــران شــاغل‬ ‫تعییــن و بــا افزایــش ‪ ۵۷‬ممیــز ‪ ۴‬درصــدی همــراه خواهــد بــود‪ ،‬بــه نحــوی کــه از ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هــزار‬ ‫تومــان کمتــر نباشــد‪ .‬در خصــوص مســتمری از کارافتــادگان جزئــی و ســایر افــرادی کــه مســتمری انــان‬ ‫بــه نســبت ســنوات پرداخــت حق بیمــه برقــرار شــده اســت بــه همــان نســبت و مبتنــی بــر مصوبــه فــوق‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه حکــم قانــون بودجــه ســال ‪( ۱۴۰۱‬مصــوب مجلس شــورای اســامی) در خصوص‬ ‫صندوق هــای مختلــف بازنشســتگی (مبنــی بــر رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی حقــوق بازنشســتگان) و در راســتای‬ ‫هماهنــگ ســازی پرداخــت حقــوق در کلیــه صنــدوق هــای بازنشســتگی‪ ،‬بــرای ایــن دســته از مشــمولین‬ ‫کــه دارای دریافتــی بیــش از حداقــل باشــند‪ ،‬افزایــش ‪ ۱۰‬درصــدی اعمــال می شــود‪ .‬نیــز بــه منظــور کمــک‬ ‫بــه معیشــت مســتمری بگیــران باالتــر از حداقــل‪ ،‬عــاوه بــر ده درصــد مذکــور‪ ،‬مبلــغ ‪ ۶۵۰‬هــزار تومــان‬ ‫(تاســقف دریافتــی ماهانــه ‪ ۱۰‬میلیــون تومــان) بصــورت ماهانــه پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز تنظیــم مقــررات ســازمان امــور مالیاتــی گفــت‪ :‬درصــورت عــدم اســتفاده از‬ ‫کارتخوان هــا مــردم تخلفــات مالیاتــی برخــی اصنــاف‪ ،‬مراکــز درمانی و ســایر مراکز را به ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی اعــام کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «محمــد برزگــری» اظهــار داشــت‪ :‬اگــر شــخصی در مراجعــه‬ ‫بــه مجموعـه ای‪ ،‬کارت بانکــی ارایــه نمــود‪ ،‬و ان مرکــز در اســتفاده از کارت خــوان بــه دالیــل‬ ‫مختلــف اجتنــاب نمــود و از او تقاضــای اســتفاده از انتقــال وجــه بــا کارت را داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع را می توانــد بــه ســازمان امــور مالیاتــی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬در سراســر کشــور مــردم می تواننــد بــا مرکــز ارتبــاط مردمــی ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی کشــور بــه شــماره ‪ ،۱۵۲۶‬شــکایات‪ ،‬پیشــنهادها و ســواالت مالیاتــی خــود را‬ ‫مطــرح کننــد و ایــن ســازمان به ســرعت مــوارد را پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز تنظیــم مقــررات ســازمان امــور مالیاتــی بــا اشــاره به قانــون پایانه های فروشــگاهی‬ ‫و ســامانه مودیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬نســبت بــه ســاماندهی دســتگاه های کارتخــوان بانکــی و یــا درگاه هــای‬ ‫پرداخــت الکترونیکــی بانــک مرکــزی طبــق ایــن قانــون‪ ،‬مکلــف اســت بــا همــکاری ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی کشــور‪ ،‬اقــدام کنــد و بــا ایجــاد تناظــر بیــن ان هــا بــا مجــوز فعالیــت و شــماره اقتصــادی‬ ‫بنگاه هــا بــه هــر یــک از پایانه هــای فــروش‪ ،‬شناســه یکتــا اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫برزگــری در ادامــه افــزود‪ :‬از خردادمــاه امســال اکنــون تفکیــک حســاب های تجــاری از شــخصی‬ ‫اغــاز شــده اســت؛ در همیــن راســتا مودیانــی کــه می خواهنــد اظهارنامــه مالیاتی پر کنند‪ ،‬شــماره‬ ‫شــبای حســاب مرتبــط بــه فعالیــت تجــاری را بایــد در فــرم مربوطــه نیــز اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬ســازمان امــور مالیاتــی حســاب های تجــاری را بــه بانــک مرکــزی اعــام می کنــد‪،‬‬ ‫پــس از تاییــد ایــن بانــک‪ ،‬ان حســاب به عنــوان حســاب تجــاری فــرد لحــاظ و بــه پرونــده مالیاتــی ان‬ ‫الصــاق می شــود‪.‬‬ ‫رییــس مرکــز تنظیــم مقــررات ســازمان امــور مالیاتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســوی بانــک‬ ‫مرکــزی حســاب های غیرتجــاری یــا شــخصی مودیــان به صــورت متنــاوب مــورد پایــش قــرار‬ ‫می گیــرد کــه به صــورت سیســتمی‪ ،‬فعالیــت شــغلی صاحــب حســاب بــا واریزی هــا بررســی‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر حســاب جــزو تجــاری نباشــد در صــورت تاییــد مشــکوک بــودن واریزی هــا بــه‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی اعــام می شــود کــه فــرد بایــد مســتندات ارایــه دهــد و در غیــر ایــن‬ ‫صــورت بایــد جرایــم مبــارزه بــا پول شــویی و مالیاتــی را پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مشــتری ها را برخــی اصنــاف مجبــور بــه واریــز وجــه از طریق کارت‬ ‫بــه کارت می کننــد و ســازمان امــور مالیاتــی پیشــنهاد داده تــا اگــر کارتــی بیــش از ‪ ۴۵‬مــورد واریــز‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بایــد به عنــوان مــورد مشــکوک فــرار مالیاتــی تلقی شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 48‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬درصدی میزان‬ ‫تولید گندم در گنبدکاووس‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا توجه به بارندگی مناســب امســال میزان تولید محصول‬ ‫گندم در مزارع شهرســتان در مقایســه با ســال گذشــته ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اســت‪.‬‬ ‫حبیب اللــه زارع اظهارداشــت‪ :‬از ســطح ‪ ۸۹‬هــزار هکتــار از مــزارع گنبــدکاووس پیــش بینــی اولیــه در‬ ‫بحــث برداشــت گنــدم حــدود ‪ ۱۶۰‬هــزار تــن بــود کــه بــا توجه به مشــاهده عملکرد مطلــوب ‪ ۲‬هفته اخیر‬ ‫ایــن میــزان بــه بــاالی ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بارندگی مناســب را طی چند ماه اخیر مهمترین علت افزایش برداشــت محصول در گندم زارهای‬ ‫گنبــدکاووس اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از ‪ ۳۰‬هــزار هکتــار مــزارع گنــدم تاکنون ‪ ۶۰‬هزار تن محصــول از مزارع‬ ‫شهرســتان برداشت شده است‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬از کشــاورزان هــر کیلوگــرم از محصــول گنــدم را بــا‬ ‫قیمــت ‪ ۱۱۵‬هــزار ریــال خریــداری می شــود و تاکنــون ‪ ۴۵‬هــزار تــن از ایــن محصــول تحویــل ‪ ۱۳‬مرکــز‬ ‫خریــد شهرســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬از ارقــام شــاخص گنــدم تولیــدی در مــزارع گنبــدکاووس کوهدشــت‪ ،‬مرواریــد و احســان را‬ ‫برشــمرد و بیــان کــرد‪ :‬همــواره ‪ ۹۰‬درصــد از کشــاورزان شهرســتان گندم هــای خــود را تحویــل مراکــز خرید‬ ‫گنبــدکاووس و یــا شهرســتان های همجــوار می دهنــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬درامــد هشــت هــزار گنــدم کار فعــال در گنبــدکاووس امســال بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت‬ ‫خریــد تضمینــی و عملکــرد تولیــد در هــر هکتــار در مقایســه بــا ســال گذشــته ‪ ۲‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس یــاداور شــد‪ :‬امســال ســطح زیــر کشــت گنــدم در ایــن شهرســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۷‬هــزار هکتــار بــود کــه بــر اثــر خشکســالی‪ ،‬محصــول حــدود ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار از ایــن مــزارع بــه‬ ‫طــور عمــده در مناطــق شــمالی از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫زارع ادامــه داد‪ :‬حــدود ‪ ۲۵‬درصــد از مــزارع گنــدم ایــن کشــاورزان بیمــه بــود کــه از طریــق صنــدوق‬ ‫بیمــه محصــوالت کشــاورزی پیگیــر دریافــت خســارات خــود هســتند و بــه ســایر کشــاورزان هــم توصیــه‬ ‫می شــود بــرای جبــران خســارات ناشــی از حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی مــزارع خــود را بیمــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬توســط شــورای عالــی اقتصــاد قیمــت مصــوب خریــد تضمینــی هــر‬ ‫کیلوگــرم گنــدم امســال ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال عــاوه بــر ‪ ۱۰‬هــزار ریــال جایــزه تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫تا اواخر مردادماه برداشت محصول از کشتزارهای گندم گلستان ادامه دارد‪.‬‬ ‫گلســتان رتبــه دوم ایــران را از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬دارد و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫مســاحت ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای پتانســیل کشــاورزی همچــون فــارس و خوزســتان اســت‬ ‫مضــاف بــر اینکــه بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن‬ ‫موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت کیفــی ایــران بــه لحــاظ گلوتن؛ که پروتئینی اســت‬ ‫کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و از ایــن حیــث اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی حاصل خیــز دارد کــه همــه ســاله بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار از ایــن زمیــن هــا بــه زیــر کشــت پاییــزه گنــدم مــی رود‪ ،‬ســاالنه مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان‬ ‫گلســتان بــرای تامیــن نــان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 36‬دستگاه ماینر‬ ‫در «رامیان»‬ ‫کشف انبار احتکار برنج‬ ‫در علی اباد کتول‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 36‬دســتگاه ماینــر بــه‬ ‫ارزش بالــغ بــر ‪ 10‬میلیــارد ریــال در شهرســتان رامیــان خبــرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید‬ ‫دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران انتظامــی شهرســتان رامیــان بــا اشــراف اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی محــل نگهــداری دســتگاه های اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از کســب مجوزهــای قانونــی در‬ ‫بازرســی از منــزل مــورد نظــر ‪ 36‬دســتگاه ماینــر را کــه بــه‬ ‫صــورت غیرمجــاز بــا بــرق شــهری کار مــی کــرد‪ ،‬کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‪،‬‬ ‫ارزش ماینرهــای کشــف شــده بالــغ بــر ‪ 10‬میلیــارد ریــال بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم‬ ‫در ایــن راســتا و معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬برخــورد قانونــی بــا ســودجویان و مجرمــان بــا جدیــت در‬ ‫دســتور کار پلیــس بــوده و شــهروندان مــی تواننــد در صــورت‬ ‫اطــاع از اینگونــه مــوارد‪ ،‬مراتــب را از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول از کشــف انبــار احتــکار برنــج‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام خبــری مبنــی بــر اینکــه فــردی بــا هویــت معلــوم‬ ‫اقــدام بــه نگهــداری غیرمجــاز برنــج در یــک انبــار نمــوده‪،‬‬ ‫بالفاصلــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی مرجــع قضائــی‬ ‫بــه همــراه کارشناســان مربوطــه بــه محــل مــورد نظــر اعــزام‬ ‫شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران در بازرســی از ایــن انبــار موفــق بــه‬ ‫کشــف ‪4‬تــن و ‪150‬کیلــو گــرم برنــج احتــکاری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫عملیــات یــک متهــم دســتگیر و بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف امــوال مســروقه‏در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت ورق گالوانیــزه و ادوات‬ ‫کشــاورزی در ســطح شهرســتان‏شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل مامــوران ‪ 2‬نفــر ســارق در‏ایــن رابطــه‬ ‫دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در بازجویــی هــای انجام‬ ‫شــده به ‪ 3‬مورد ســرقت ورق‏گالوانیزه و ادوات کشــاورزی در ســطح‬ ‫شهرســتان شــیروان اعتــراف و در نهایــت هــر ‪ 4‬نفــر متهــم بعــد‏از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور‪،‬‏خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان عزیــز همــواره‬ ‫توصیــه هــا و هشــدار هــای پلیــس را جــدی گرفتــه و در‏صــورت‬ ‫مشــاهده و یــا اطــاع از هرگونــه مــوارد مشــکوک بالفاصلــه مراتــب را‬ ‫از طریــق پــل ارتباطــی ‪110‬‏بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫بحــث نــرخ بیــکاری قائــل بــه ایــن امــار نیســتیم بلکــه معتقدیــم امــار‬ ‫اشــتغال ناقــص هــم بایــد بــه ایــن امــار افــزوده شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ســال گذشــته در بخش هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت و خدمــات ســهم اشــتغال در ســطح ملــی بــه ترتیــب ‪،۱۶.۳‬‬ ‫‪ ۳۳.۸‬و ‪ ۴۹.۹‬درصــد بــود کــه در اســتان ایــن ســهم بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۲۹.۹ ،۲۴.۳‬و ‪ ۴۵.۸‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬با‬ ‫حمایت از مشــاغل خانگی ســاماندهی مشــاغل و تعهدات اشتغال‬ ‫نقــش بســزایی در رشــد اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال و درامــد دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬حمایــت از مشــاغل خانگــی مســتقل بــه ویــژه‬ ‫شــرکت های پیشــران و پشــتیبان رویکــرد وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری در ادامــه یــاداور شــد‪ :‬هــزار و ‪ ۸۷۰‬نفــر معــادل ‪۶‬‬ ‫درصــد کل میــزان تعهــد‪،‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنون شــغل ایجاد‬ ‫شــد کــه ســهمیه تعهــد اســتان‪ ،‬اشــتغال ‪ ۴۱‬هــزار و ‪ ۸۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال های ‪ ۱۳۹۷‬تــا ‪ ۱۴۰۰‬نــرخ مشــارکت اقتصــادی‬ ‫اســتان بــه ترتیــب ‪ ۳۹.۱ ،۳۸.۶ ،۳۸.۳‬و ‪ ۳۷.۹‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ایــن اداره کل در ســال گذشــته ســه هــزار و‬ ‫‪ ۱۶۵‬نفــر بیمــه بیــکاری دریافــت نمودنــد کــه امــار ســال ماقبــل ان‬ ‫ســه هــزار و ‪ ۸۶۹‬نفــر بــود و در ســال ‪ ۹۹‬تعــداد ‪ ۱۷۶‬هــزار و ‪۵۰‬‬ ‫نفــر و ســال گذشــته ‪ ۱۸۰‬هــزار و ‪ ۲۴۹‬نفــر بیمــه شــده اجبــاری در‬ ‫گلســتان داشــتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬ســهم‬ ‫گلســتان از محــل تســهیالت مشــاغل روســتایی و عشــایری پنــج‬ ‫هــزار و ‪ ۹۱۰‬میلیــارد ریــال بــود کــه پنــج هــزار و ‪ ۳۱۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬بــه بانک هــای عامــل دولــت چنــد روز قبــل مجــوز‬ ‫پرداخــت ایــن تســهیالت را داد‪ ،‬تــا از محــل پرداخــت تســهیالت‬ ‫مشــاغل روســتایی و عشــایری‪ ،‬تســهیالت مجــدد بــه متقاضیــان داده‬ ‫شــود کــه ســهم گلســتان از محــل ایــن منابــع هــزار و ‪ ۵۷۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســهم گلســتان از تســهیالت بنــد الــف تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫قانــون بودجــه در ســال مالــی ‪ ۱۴۰۰‬کــه تــا پایــان تیــر مــاه امســال‬ ‫اســت‪ ۱۲ ،‬هــزار و ‪ ۷۳۰‬میلیــارد ریــال بــرای ‪ ۴۴۰‬طــرح بــود کــه اکنــون‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۱۰‬میلیــارد ریــال معــادل ‪ ۱۹‬درصــد پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا بیــان ایــن کــه‬ ‫بــا ایــن میــزان پرداختــی از محــل ایــن منابــع رتبــه دوم را داریــم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن ســهم اســتان از محــل تســهیالت بنــد ب تبصــره‬ ‫‪ ۱۶‬موضــوع پرداختــی از ســوی دســتگاه های حمایتــی همچــون‬ ‫بهزیســتی و کمیتــه امــداد ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫خواجه مظفــری اظهارداشــت‪ ۶۳۸ :‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی اســتان بــود که ‪ ۴۱۰‬میلیــارد ریال معــادل ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫پرداخــت شــده و ‪ ۸۳‬درصــد ان را هــم بانــوان دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلســتان گفت‪ :‬بســتری برای‬ ‫اتصال کارفرما و کارجو ســامانه جســتجوی شــغل‪ ،‬اســت و از طریق‬ ‫ایــن ســامانه از ابتــدای امســال تــا پایــان اردیبهشــت مــاه‪ ۱۸۶ ،‬نفــر‬ ‫مشــغول کار شدند‪.‬‬ ‫در ازای بــه دســت اوردن دسترســی بــه دارایی هــای ســایبری‬ ‫به ســرقت رفته پرداخــت می شــود‪ ،‬ایــن دارایــی ممکــن اســت‬ ‫هــر چیــزی باشــد کــه مســتقیما ً در ارتبــاط بــا اطالعــات شــخصی‪،‬‬ ‫عملیــات تجــاری یــا منافــع مالــی قربانــی باشــد‪ ،‬نمونه هایــی از‬ ‫ایــن مــوارد شــامل فایل هــای ســند‪ ،‬فایل هــای پایــگاه داده‪،‬‬ ‫دسترســی بــه ســرورها و غیــره اســت‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای مقابله با اخاذی دیجیتالی‬ ‫‪-1‬از ارســال اطالعــات بیــش از حــد در رســانه های اجتماعــی‬ ‫خــودداری کنیــد‪.‬‬ ‫از گرفتــن تصاویــر محرمانــه و ذخیــره ان در یــک ســرویس‬‫ارشــیو یــا ذخیره ســازی انالیــن (کــه ممکــن اســت توســط‬ ‫مجرمــان ســایبری هــک شــده باشــد) اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از دســتگاه ها‪ ،‬حســاب ها و رایانه هــای امــن بــا گذرواژه هــای‬ ‫قــوی و نــرم افــزار امنیتــی اســتفاده کنیــد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تمام موارد اخاذی دیجیتالی را به مقامات پیگیر گزارش کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬از همکاری با خواسته های مجرمانه خودداری کنید‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی گلستان‬ ‫الزمه ایجاد کسب‬ ‫و کار پایدار‬ ‫بهره گیری ابزارهای‬ ‫نوین است‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬بهره گیــری‬ ‫از ابزارهــای نویــن‪ ،‬اقتصــاد و دانش بنیــان بــرای ایجــاد کســب و کار و‬ ‫فرصت هــای شــغلی پایــدار در ایــن اســتان ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار حســینعلی خواجه مظفــری‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬از ســوی مرکــز امــار ایــران در چهــار ســال گذشــته نــرخ‬ ‫بیــکاری اســتان بــه ترتیــب ‪ ۹.۱ ،۱۱ ،۹.۸‬و ‪ ۷.۵‬درصــد ثبــت شــد کــه در‬ ‫پلیس فتا استان گلستان؛‬ ‫اخاذی دیجیتال‬ ‫اخــاذی دیجیتــال اعمــال فشــار یــک فــرد یــا ســازمان اســت کــه‬ ‫پاتک پلیس شیروان‬ ‫به سارقان سابقه دار‏‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫ساختمان در حال ریزش‬ ‫و چابکی درخت!‬ ‫یــادش بــه خیــر قدیــم ترهــا کــه ابنیه و اماکــن کمی محکم تر‬ ‫بودنــد بــا هــر بــاد و بــودی کــن فیکــن و ویــران نمــی شــدند‪،‬‬ ‫تنهــا چیــزی کــه مــی توانســت ادارات بیمــه ان دوران را‬ ‫ورشکســت کنــد «ســیل غــم» بــود و الغیــر ‪ ...‬به قول شــاعر‪:‬‬ ‫مــا چــو دادیــم دل و دیــده بــه طوفــان بــا‪ /‬گــو بیــا ســیل غــم و‬ ‫خانــه ز بنیــاد ببــر ‪ »...‬امــا االن اوضــاع پشــت و رو شــده و تــا‬ ‫تقــی بــه توقــی مــی خــورد ســاختمان پالســکو بــا چهــل ســال‬ ‫تاریــخ و خاطــره بــازی عیــن بچــه هــا قهــر مــی کنــد و روی‬ ‫زمیــن ولــو مــی شــود یــا بــه محــض اینکــه چنــد طبقــه ‪۹۰۰‬‬ ‫تنــی بیشــتر از مجــوز روی ســازه مــی ســازند‪ ،‬ســاختمان بــه‬ ‫جــای ریــزش‪ ،‬فروریــزش مــی کنــد و باقــی ماجــرا !‬ ‫مســئوالن هــم در ایــن اوقــات‪ ،‬بیشــتر نظــاره گــر هســتند‬ ‫تــا چــاره اندیــش! در حقیقــت بــه نظــر مــی رســد مســئوالن‬ ‫مــا اصــا ًبنــا ندارنــد در مقابلــه بــا بالیــا و حــوادث طبیعــی و‬ ‫غیــر طبیعــی و حتــی غیــر غیر طبیعی‪ ،‬بــا اســتفاده از تجارب‬ ‫حــوادث گذشــته‪ ،‬راه را بــر حــوادث دهشــتناک اتــی ببندنــد و‬ ‫هــر بــار ســعی مــی کننــد همیــن طــور اللــه بختکــی بــا ادبیات‬ ‫فرادمــا و مارمــاالد شــده‪ ،‬ماجــرا را مدیریــت کننــد و خیلــی‬ ‫زیر پوســتی طوق مســئولیت را بر گردن دیگران و در مواقع‬ ‫عدیــده ای گــردن شکســته مصالــح بــی کیفیــت بیاندازنــد!‬ ‫فــی المثــل بعــد از ماجــرای غم انگیز ســاختمان پالســکو قرار‬ ‫بــود بــرای ‪ 33‬هــزار ســاختمان فرســوده کــه کل عملــه‪ ،‬بنــا‪،‬‬ ‫معمــار و مهندســان ســازنده ایــن ســاختمانها ریــق رحمــت‬ ‫را بــا همــه مخلفاتــش ســر کشــیده اند‪ ،‬چــاره ای بیاندیشــند‬ ‫ولــی ایــن ماجــرا فقــط در حــد شــعار و بخشــنامه و دادار‬ ‫دودور باقــی مانــد تــا اینکــه دوبــاره فاجعــه ســینای اطهــر رخ‬ ‫داد و االن هــم فاجعــه متروپــل‪...‬‬ ‫علــی ای حــال امــروز بــا توجــه بــه گرمــای هــوا و حوصلــه‬ ‫نداشــته شــما در ایــن روزهــای پســا کرونایــی از اطاله مقدمه‬ ‫پرهیــز مــی کنیــم و اگــر ریــا نباشــد‪ ،‬بــه منظــور پیشــگیری‬ ‫از بــروز حــوادث ناگــوار ایــن چنینــی و ان چنینــی بــه شــیوه‬ ‫مالــوف و رســم معهــود چنــد پیشــنهاد گرما دیــده و هوادهی‬ ‫شــده ارائــه مــی شــود علــی برکــت اللــه‪:‬‬ ‫الــف) توجــه بــه شــاخص دربرگیری‪ :‬پیشــنهاد مــی‬ ‫شــود مســئوالن زیــن پــس بــه جــای اینکــه اعــام کننــد‬ ‫پالســکوها یــا متروپــل هــای متعــددی هســتند کــه ابســتن‬ ‫حادثــه هســتند یبارکــی اعــام کننــد کشــور دارای کلــی‬ ‫ســاختمان کاربراتــوری و زهــوار در رفتــه اســت کــه هــر ان‬ ‫احتمــال بــروز حادثــه در انهــا محتمــل اســت‪ .‬و از انجایــی‬ ‫کــه مالــکان ایــن ســاختمان هــا همگــی گــردن کلفــت‬ ‫هســتند و بخشــنامه هــای ایمنــی و اخطارهــای شــهرداری‬ ‫برایشــان در حــد اخطــار پارکبــان هــا هــم نیســت‪ ،‬توصیــه‬ ‫می شــود خلــق اللــه خودشــان در هنــگام ورود بــه ایــن‬ ‫اماکــن غیــر مســتحکمه مــوارد ایمنــی را شــخصا ً و راســا ً‬ ‫رعایــت کننــد‪ :‬مثــا ً دستشــان را روی سرشــان بگیرنــد‪،‬‬ ‫بــا خــود کپســول اتــش نشــانی و جعبــه کمکهــای اولیــه‬ ‫حمــل کننــد‪ ،‬از کاله ایمنــی اســتفاده کننــد‪ ،‬احیــای‬ ‫قلبی – تنفســی یــاد بگیرنــد و ‪ ...‬االن یــک قطعــه‬ ‫تولیــد شــده بــه قیمــت ‪ 2000‬هــزار تومــان کــه بطــری‬ ‫اب معدنــی را تبدیــل بــه افتابــه مــی کنــد! چــه ایــرادی‬ ‫دارد از ایــن تکنولــوژی بــرای تبدیــل بطــری اب معدنــی‬ ‫بــه اب پــاش و اطفــا کننــده حریــق اســتفاده کنیــم و هــر‬ ‫کــس در جیبــش یکــی از ایــن قطعــات داشــته باشــد!؟‪  ‬‬ ‫ب) اســتعالم از در و همســایه ‪:‬پیشــنهاد مــی شــود‬ ‫هنــگام ورود بــه ســاختمان هــای چنــد طبقــه از در و‬ ‫همســایه راجــع بــه مجــوز و تعــداد طبقــات و مصالــح و‬ ‫‪ ...‬پــرس و جــو کنیــد‪ .‬ضــرر نــدارد‪.‬‬ ‫پ) عــدم اســتفاده از رویکــرد بــی محلی‪ :‬نکتــه اخــر اینکــه‬ ‫مســئوالن عنایــت داشــته باشــند کــه در هنــگام مواجهــه بــا‬ ‫بــروز چنیــن حوادثــی‪ ،‬رویکــرد بــی محلــی اســتاد کالنتــری‬ ‫رئیس اســبق ســازمان حفاظت از محیط زیســت را بی خیال‬ ‫شــوند! در جریــان هســتید کــه ایشــان در اتــش ســوزی های‬ ‫ســریالی جنگل هــا افاضــه کــرده بودنــد اتفــاق خاصــی‬ ‫نیفتــاده و طبیعــت خودش اتــش را کنتــرل می کنــد!‬ ‫پیــش خودمــان بمانــد ســاختمان در حــال ریــزش هــوش‬ ‫و هــواس و چابکــی درخــت را نــدارد کــه بتوانــد خــودش را‬ ‫کنتــرل کنــد و غائلــه را بخوابانــد! از مــا گفتــن بــود‪.‬‬ ‫با ما در تارنمای روزنامه به نشانی‬ ‫‪ BKKG.IR‬همراه باشید ‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۰‬نکته برای جلوگیری‬ ‫از بیماری های گوارشی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -543‬وقتــی در مــورد ســامت کامــل‬ ‫صحبــت می کنیــم‪ ،‬حفــظ ســامت دســتگاه گوارش تــان بــه‬ ‫همــان انــدازه مهــم اســت کــه ســامت قلــب و اســتخوان و‬ ‫بقیــه ی اجــزای بدن تــان اهمیــت دارد‪ .‬امــا خبــر خــوش ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای اغلــب مــردم تنهــا چنــد اقــدام پیش گیرانــه‬ ‫راه گشاســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــرای جلوگیــری از بیماری های گوارشــی هوشــیارانه‬ ‫بخورید‬ ‫چطــور غــذا خــوردن هــم‪ ،‬می توانــد همــان انــدازه مهــم‬ ‫باشــد کــه چقــدر خــوردن اهمیــت دارد‪ .‬بــه ارامــی غــذا‬ ‫بخوریــد‪ ،‬وقتــی احســاس ســیری کردیــد و همچنیــن‬ ‫درســت قبــل از خــواب‪ ،‬دیگــر بــه خــوردن ادامــه ندهیــد‪.‬‬ ‫بــرای خــوب غــذا خــوردن وقــت صــرف کنیــد‪ .‬یــک لیســت‬ ‫بلنــد بــاال از خوراکی هــا‪ ،‬میوه هــای تــازه مثــل ســیب و‬ ‫تــوت فرنگــی‪ ،‬میوه هــای خشــک شــده مثــل الــو و بــادام‬ ‫کــه برای تــان مفیدنــد را تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫تــا زمانــی بخوریــد کــه ســیر شــوید نــه تــا زمانــی کــه دیگر‬ ‫جــا نداشــته باشــید‪ .‬اگــر دیگــر گرســنه نیســتید وحــی‬ ‫مُنــزل نیســت کــه هــر چــه در بشــقاب تان هســت را‬ ‫بخوریــد! زیــاد خــوردن ممکــن اســت باعــث بیمــاری های‬ ‫گوارشــی مثل ســوزش و ناراحتی معده شــود‪ .‬می توانید‬ ‫بقی ـه ی غــذا را بــرای بعــد بگذاریــد یــا کم تــر غــذا امــاده‬ ‫کنیــد‪ .‬هنــگام خــوردن غــذا بــر روی ان تمرکــز کنیــد‪ .‬کار‬ ‫یا فعالیتی نداشــته باشــید‪ ،‬راه نروید و کال هر کاری که‬ ‫حواس تــان را پــرت می کنــد‪ ،‬انجــام ندهیــد‪.‬‬ ‫خوراکی های ســالم را همیشــه در دور و بر خود داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬این غذاهــا باید‪:‬‬ ‫قابــل حمــل باشــند‪ ،‬همــه جــا ان هــا را بــا خودتــان‬ ‫ببریــد‪ ،‬هــر جــور دوســت داریــد بســته بندی کنیــد‪.‬‬ ‫راحــت باشــند‪ ،‬پوســت نداشــته باشــند‪ ،‬نیــازی بــه بـ ُـرش‬ ‫نباشــد و کثیــف کاری هــم نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه اســانی مصــرف شــوند بــه نحــوی کــه نیــازی بــه گــرم‬ ‫کــردن یــا یخچــال نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫پیشنهاد های سالم و خوب‪:‬‬ ‫ خوراکی هــای ســالم را بــرای زمانــی کــه گرســنگی‬‫بــه ســراغ تان می ایــد در محــل کار‪ ،‬ماشــین و کیــف‬ ‫باشــگاه تان همــراه خــود داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن بــرای‬ ‫مواقعــی کــه اعتصــاب غــذا رخ می دهــد!‬ ‫ میوه هــای خشــک مثــل الــو را در کابینــت نگــه دارید تا‬‫همیشــه کمی میوه داشــته باشید‪.‬‬ ‫ میوه هــای تــازه هــم یــک گزینــه ی خوش مــزه و ســالم‬‫هستند‪.‬‬ ‫ میــوه ی منجمــد را بــرای زمانــی کــه دیگــر هیــچ میــوه ی‬‫تــازه ای نداریــد در فریزرتــان نگــه داریــد‪ .‬یــک اســموتی‬ ‫(نوشــیدنی غلیــظ از انــواع میوه ها) درســت کنیــد‪ ،‬میوه ها‬ ‫را بــا ماســت یــا یــخ مخلــوط کنیــد‪ .‬میــوه ی خشــک هــم راه‬ ‫مناســبی بــرای شــیرین کــردن اســموتی اســت‪.‬‬ ‫ غــات و کراکرهــای کم چــرب گزینــه ی مناســبی بــرای‬‫م ســدیم‬ ‫تامیــن حبوبــات هســتند‪ .‬حتمــا از گزینه هــای ک ـ ‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مدام تحرک داشته باشید‬ ‫در طــول روز حداقــل ‪ ۳۰‬دقیقــه ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫فعالیت هایــی مثــل راه رفتــن‪ ،‬ایروبیــک (فعالیت هــای‬ ‫هــوازی) و یــا بدن ســازی‪ .‬اگــر نمی توانیــد هــر روز ‪۳۰‬‬ ‫دقیقــه ورزش را در برنامه تــان بگنجانیــد‪ ،‬هــر وقــت‬ ‫فرصــت داریــد و هــر چقــدر می توانیــد ورزش کنیــد‪.‬‬ ‫بــه جــای اسانســور از پلــه اســتفاده کنیــد یــا در زمــان‬ ‫اســتراحت بــرای ناهــار قــدم بزنیــد‪ .‬عــاوه بــر ورزش هــای‬ ‫مربــوط بــه قلــب و وزن ســعی کنیــد تناســب انــدام را هم‬ ‫جزئــی از برنامــه ی روزانه تــان کنیــد‪ .‬فعالیت هایــی مثــل‬ ‫اســتفاده از پلــه بــه جــای اسانســور‪ ،‬قــدم زدن قدرتــی در‬ ‫زمــان ناهــار و قهــوه و پیــاده روی طوالنــی می تواند بهبود‬ ‫چشــم گیری در ســامت شــما ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی ارامــش‬ ‫خودتــان را حفــظ کنیــد‬ ‫اســترس را مدیریــت کنیــد‪ .‬اســترس اثــر مســتقیمی‬ ‫روی دســتگاه گوارشــی دارد‪ .‬در طــول روز زمانــی را بــرای‬ ‫ریلکسیشــن اختصــاص دهیــد‪ .‬مراقبــت از ســامت روحــی‬ ‫هــم بــرای ســامت جســمی مهــم اســت‪ .‬اســترس روی‬ ‫نحــوه ی فعالیــت سیســتم گوارشــی اثــر می گذارد‪ .‬بســته به‬ ‫ویژگی هــای بــدن هــر فــرد‪ ،‬اســترس می توانــد ســرعت عبــور‬ ‫غــذا از سیســتم گــوارش را ک ُنــد یــا تنــد کنــد که ممکن اســت‬ ‫باعــث بیماری هــای شــکمی یــا اســهال شــود‪ .‬ماهیچه هــای‬ ‫گوارشــی ممکن اســت تنبل تر شــوند و انزیم های گوارشــی‬ ‫بــه مقــدار کم تــری ترشــح شــوند‪ .‬اســترس می توانــد به بدتر‬ ‫شــدن بیماری هایــی مثــل زخــم دســتگاه گــوارش‪ ،‬ســندروم‬ ‫تحریــک روده و زخــم و ورم روده ی بــزرگ منجــر شــود‪ .‬بــدن‬ ‫و فکرتــان بــه زمانــی نیــاز دارد تــا جوان ســازی کنــد و ارام‬ ‫شــود‪ .‬ســعی کنیــد موقــع ناهــار کمــی قــدم بزنیــد تــا بــه‬ ‫زندگی تــان یــک جــان تــازه بدهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬به بدن تان اهمیت بدهید‬ ‫ بــه راحتــی می توانیــد تاثیــر مثبــت یــک ســبک زندگــی‬‫ســالم را احســاس کنیــد‪.‬‬ ‫ اگــر احســاس می کنیــد انرژی تــان کــم اســت‪ ،‬بلنــد‬‫شــوید و کمــی حرکــت کنیــد‪ ،‬ممکــن اســت حــال و‬ ‫هوای تــان را عــوض کنــد‪.‬‬ ‫ اگــر ســیر هســتید دیگــر نخوریــد‪ .‬اگــر معده تــان دارد‬‫می ترکــد حتمــا زیــادی خورده ایــد!‬ ‫ به سالمتی فکر کنید‪ ،‬نه بیماری‪.‬‬‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه؛ علت و عالئم ان‬ ‫سرویس اموزش سالمت ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :544‬گرفتگــی کمــر از جملــه اختالالتــی اســت‬ ‫کــه می توانــد به صــورت ناگهانــی بــروز پیــدا کنــد و معمــوال‬ ‫بــا درد شــدید و ناتوان کننــده ای همــراه اســت‪ .‬ایــن اختــال‬ ‫ناحیــه کمــر‬ ‫ واســطه اســیب دیدگی های قبلــی در‬ ‫اغلــب به‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫بــروز پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه را بــه ارائه توضیحاتــی درباره ٔ این اختــال ازاردهنده‬ ‫اختصــاص داده ایــم‪ .‬در بخشــی از مقالــه بــه معرفــی راهکارهــای‬ ‫درمــان خانگــی گرفتگــی کمــر و حــرکات کششــی مناســب بــرای‬ ‫بهبــود ان پرداخته ایــم‪ .‬توضیحاتــی هــم دربــاره ٔ علــت گرفتگــی‬ ‫کمــر و راه هــای پیشــگیری از ان عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫ژست گربه‪-‬گاو (‪)Cat-Cow Pose‬‬ ‫چهــار دســت وپا روی زمیــن قــرار بگیریــد‪ .‬دســت ها بایــد‬ ‫کامــا صــاف و در مــوازات بــا شــانه ها باشــند‪ .‬بــا کشــیدن‬ ‫نفســی عمیــق‪ ،‬ســرتان را بــه ســمت عقــب بیاوریــد و کمرتــان را‬ ‫بــه ســمت داخــل قــوس بدهیــد‪ .‬ســپس عمــل بــازدم را انجــام‬ ‫قفســه‬ ‫بدهیــد و در ایــن حیــن‪ ،‬بــا بــردن چانــه بــه ســمت‬ ‫ٔ‬ ‫ســینه‪ ،‬کمــر را بــه ســمت بیــرون قــوس بدهیــد‪.‬‬ ‫البتــه لزومــا نبایــد از ایــن حرکت هــا اســتفاده کنیــد‪ .‬حــرکات‬ ‫کششــی دیگــر می توانــد بــرای بعضــی از افــراد مفیدتــر باشــد‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر هــم ترجیــح می دهنــد‪ ،‬ناحیـه ای از کمــر را کــه درد‬ ‫می کنــد‪ ،‬روی فــوم رولــر حرکــت بدهنــد‪.‬‬ ‫درمان های بلندمدت گرفتگی کمر‬ ‫توصیــه اکادمــی پزشــکان خانــواده ٔ امریــکا‪ ،‬کســانی‬ ‫طبــق‬ ‫ٔ‬ ‫کــه از گرفتگــی کمــر رنــج می برنــد‪ ،‬بهتــر اســت بــرای تســکین‬ ‫ـخه پزشــک‬ ‫درد تــا حــد امــکان از مصــرف داروهایــی کــه بــه نسـ ٔ‬ ‫احتیــاج دارنــد‪ ،‬خــودداری کننــد؛ بخصــوص داروهایــی کــه جــزء‬ ‫مخدرهــا حســاب می شــوند‪ .‬در واقــع بهتــر اســت ابتــدا تمامــی‬ ‫ـه مطلــوب‬ ‫راهکارهــای درمانــی دیگــر امتحــان شــود و اگــر نتیجـ ٔ‬ ‫حاصــل نشــد‪ ،‬اخریــن گزینــه مصــرف ایــن داروهــا باشــد‪.‬‬ ‫البتــه در بعضــی مــوارد پزشــک متخصــص مجبــور بــه تجویــز‬ ‫داروهــای شــل کننده ٔ عضــات بــرای کســانی می شــود کــه از‬ ‫گرفتگــی مزمــن کمــر رنــج می برنــد‪.‬‬ ‫اکادمــی پزشــکان خانــواده ٔ امریــکا راهکارهــای درمانی بلندمدت‬ ‫زیــر را بــرای درمــان گرفتگــی کمــر پیشــنهاد کرده اســت‪:‬‬ ‫ دســتکاری و ماســاژ حرفـه ای ســتون فقــرات (کایروپراکتیــک‬‫کــه در فارســی بــه مهــره ورزی ترجمــه شــده اســت‪ ،‬یکــی از‬ ‫روش هــای ایــن کار اســت‪).‬؛‬ ‫ ماساژ؛‬‫ فعالیت هــای مرتبــط بــا توان بخشــی یــا بازتوانــی (مثــل‬‫ورزش کــردن یــا فیزیوتراپــی)؛‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬جاوید فرجام نیا‬ ‫گم شــدن در روزمرگی هــا اســان اســت‪ .‬بــرای همــه مــا تــا بــه حــال‬ ‫پیــش امــده کــه بــدون تمرکــز‪ ،‬صرفــا رویدادهــا را دنبــال کرده ایــم و‬ ‫بــدون توجــه‪ ،‬نســبت بــه انهــا واکنــش نشــان داده ایم‪ ،‬بی انکــه بدانیم‬ ‫دقیقــا داریــم چــه می کنیــم‪ .‬همیــن حالــت اســت کــه ما را با احســاس‬ ‫ناخوشــایند ســردرگمی و شــلوغی مواجــه می کنــد‪ .‬چطــور می توانیم با‬ ‫ایــن حالت هــا مقابلــه کنیــم؟ چگونــه می توانیم هنگام کار‪ ،‬هشــیارتر‬ ‫باشــیم و تمرکزمــان را کمتــر از دســت بدهیــم؟ بــرای یافتن پاســخ این‬ ‫پرسـش ها‪ ،‬ایــن مقالــه را مطالعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬روش ساده‬ ‫و کاربردی برای‬ ‫افزایشهشیاری‬ ‫و تمرکز هنگام کار‬ ‫فایده هشیاری و تمرکز بیشتر هنگام کارکردن چیست؟‬ ‫هشیارترشــدن و تمرکــز بیشــتر در هنــگام کار یعنــی هنــگام بــروز‬ ‫رویدادهــای مختلــف‪ ،‬قدمــی بــه عقــب برداریــم و به جــای واکنــش‬ ‫نشــان دادن کورکورانــه‪ ،‬انهــا را تحلیــل کنیــم‪ .‬هشــیاری یعنــی زود‬ ‫واکنــش نشــان ندهیــم و در عــوض‪ ،‬تامــل کنیــم و بــا درنظر گرفتــن‬ ‫اوضــاع عمــل کنیــم‪ .‬یکــی از فواید هشــیاری تمرکز بیشــتر ما هنگام‬ ‫کارکــردن اســت‪ .‬ایــن یعنــی مــا توجــه کمتــری بــه حواس پرتی هــا‬ ‫داریــم و بیشــتر بــه کاری کــه مهــم اســت توجــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫هشــیاری و تمرکــز عملکــرد شــغلی مــا را بهبــود می بخشــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از فوایــد هشــیاری تحلیــل رویدادهایــی اســت کــه در‬ ‫اطرافمــان رخ می دهــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬می فهمیــم کــه ایــا رویــداد‬ ‫موردنظــر شایســته توجــه مــا هســت یــا خیــر‪ .‬بدیــن ترتیــب‪،‬‬ ‫می توانیــم از درگیرشــدن در مســائلی کــه جــز اتــاف وقتمــان فایــده ‬ ‫دیگــری نــدارد بپرهیزیم‪.‬حــال چطــور می تــوان در زمان کار هشــیارتر‬ ‫بــود؟ در ادامــه‪ ۸ ،‬روش ســاده را بــه شــما نشــان می دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬برنامــه روزانــه داشــته باشــیدیکی از دالیــل اصلــی حواس پرتــی‬ ‫و ازدسـت دادن تمرکــز نداشــتن برنامــه روزانــه اســت‪ .‬وقتــی چنین‬ ‫برنام ـه ای در کار نیســت‪ ،‬خیلــی راحــت در ســیل رویدادهــا غــرق‬ ‫می شــویم‪ .‬پیش شــرط هشــیاری و تمرکــز هنــگام کار داشــتن‬ ‫برنامـه ای روزانــه و اراده بــرای تحقــق ان اســت‪ .‬حتی اگر به دالیلی‬ ‫نتوانیــد بــه همــه اهــداف ان برنامــه برســید‪ ،‬همیــن کــه وقــت‬ ‫گذاشــته اید و دربــاره چیزهــای مهــم و غیرمهــم تامــل کرده ایــد‬ ‫به معنــای هشــیارتربودن شــما نســبت بــه دیگــران اســت‪.‬‬ ‫نیــازی نیســت ایــن برنامــه همــراه بــا جزئیــات فــراوان باشــد‪.‬‬ ‫ یوگا؛‬‫ کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی؛‬‫ طب سوزنی؛‬‫ تای چی؛‬‫ بیوفیدبــک (اســتفاده از ابزارهــای الکتریکــی بــرای بررســی‬‫کارکــرد دســتگاه عصبــی‪ ،‬عضــات و دیگــر قســمت های بــدن و‬ ‫اســتفاده از ایــن اطالعــات بــرای درمــان بیمــار)؛‬ ‫ لیزردرمانی‪.‬‬‫گاهــی بــرای رســیدن بــه بهتریــن نتیجــه بهتــر اســت دو یــا‬ ‫چنــد راهــکار درمانــی را هم زمــان بــا هــم اســتفاده کــرد‪ .‬گاهــی‬ ‫هــم ممکــن اســت پزشــک متخصــص علــت اصلــی گرفتگــی‬ ‫کمــر را اختــال یــا بیمــاری دیگــری تشــخیص بدهــد کــه در ایــن‬ ‫صــورت بــا درمــان اختــال یادشــده‪ ،‬ممکــن اســت وضعیــت‬ ‫کمــر بهبــود پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تغییــر در عــادات رفتــاری‪ ،‬به عنــوان مثــال ورزش کــردن‬ ‫به طــور منظــم و خــودداری از نشســتن بــرای ســاعت های‬ ‫طوالنــی‪ ،‬می توانــد بــه اثربخشــی بیشــتر راهکارهــای درمانــی‬ ‫کمــک کنــد‪.‬‬ ‫پیشگیری از گرفتگی کمر‬ ‫وقتــی بــرای اولیــن بــار گرفتگــی کمــر بــروز پیــدا می کنــد‪،‬‬ ‫احتمــال تکــرار مجــدد ان در اینــده وجــود خواهــد داشــت‪،‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت بــا در نظــر گرفتــن تدابیــر مناســب از مکــرر‬ ‫شــدن ان پیشــگیری کــرد‪ .‬بــرای پیشــگیری از گرفتگــی کمــر‬ ‫توصیه هــای زیــر را مــد نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫ در طــول روز از قــوز کــردن و دیگــر حالت هــای نامناســب‬‫بدنــی دوری کنیــد؛‬ ‫ اگــر مجبــور هســتید در روز زمــان زیــادی را بــه نشســتن‬‫اختصــاص بدهیــد‪ ،‬بــه حالــت بدن تــان دقــت کنیــد کــه‬ ‫نامناســب نباشــد؛‬ ‫ تشــکی کــه بــرای خــواب اســتفاده می کنیــد‪ ،‬خیلــی ســفت‬‫یــا خیلــی نــرم نباشــد (چیــزی میــان ایــن دو باشــد)؛‬ ‫ اگــر قصــد بلنــد کــردن شــیئی ســنگین را داریــد‪ ،‬بــه کمــر‬‫فشــار وارد نکنیــد و به جــای ان‪ ،‬فشــار را متوجــه پاهــا کنیــد‪.‬‬ ‫روند تشخیص گرفتگی کمر‬ ‫مراجعــه بــه پزشــک متخصــص و جویــا شــدن نظــر او‪ ،‬می توانــد‬ ‫بــه شــما در پــی بــردن بــه علــت اصلــی گرفتگــی کمــر کمــک کنــد‪.‬‬ ‫اگــر گرفتگــی به مــدت چنــد روز تــداوم پیــدا کــرد یــا درد ناشــی‬ ‫از ان بیشــتر شــد‪ ،‬حتمــا بــه پزشــک متخصــص مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫رونــد کار پزشــک متخصــص معمــوال بــه ایــن صــورت اســت‬ ‫کــه ابتــدا معاین ـه ای کلــی روی بیمــار انجــام می دهــد و از او‪،‬‬ ‫همیــن کــه در پایــان روز از خودتــان بپرســید «فــردا می خواهــم بــه‬ ‫چه چیــزی برســم؟» کفایــت می کنــد‪ .‬نکتــه مهــم اینکــه پاســخ این‬ ‫پرســش را جایــی بنویســید کــه فــردا و پیــش از شــروع کار‪ ،‬جلــوی‬ ‫چشــمتان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬روزتان را با تصور تحقق اهدافتان اغاز کنید‬ ‫بخشــی از هشــیاری شــما هنــگام کار زمانــی رقــم می خــورد کــه‬ ‫نســبت بــه تالشــی کــه بــرای تحقــق اهدافتــان انجــام می دهیــد‬ ‫اگاه باشــید و انرژی تــان را صــرف ان کنیــد‪ .‬یکــی از راه هــای‬ ‫رســیدن بــه ایــن هشــیاری تصــور تحقــق اهــداف روزانــه خودتــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کار بیشــتر از چنــد دقیقــه زمــان نمی بــرد‪ .‬بــه محیطــی‬ ‫ســاکت برویــد‪ .‬برنامــه روزانه تــان را ببینیــد‪ .‬چشــمتان را ببندیــد و‬ ‫تصــور کنیــد در پایــان امــروز‪ ،‬به ان اهداف رســیده اید‪ .‬تصور کنید‬ ‫بــا انجــام انهــا چــه احساســی خواهیــد داشــت‪ .‬همیــن کار ســاده‬ ‫بــه هشــیاری و تمرکــز بیشــتر شــما در طــول روز منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روزتــان را بــا روالــی همیشــگی بیاغازیــد دربــاره اهمیــت چگونگی‬ ‫اغــاز و پایــان روزتــان طبــق روالــی ثابــت توصیه هــای بســیاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬دلیلــش نیــز روشــن اســت‪ :‬وقتــی شــروع و پایــان روزتــان‬ ‫طبــق روال باشــد‪ ،‬بهتــر می توانیــد بــه چیزهایــی کــه طبــق ان روال‬ ‫رخ نــداده پــی ببریــد‪ .‬هشــیاری بیشــتر هنگام کارکــردن زمانی محقق‬ ‫می شــود کــه شــما از وضــع خودتــان و دیگــران اگاه باشــید‪ .‬با داشــتن‬ ‫روالــی روزانــه بــرای انجــام کارهــا‪ ،‬خودتــان را در وضعیــت خوداگاهــی‬ ‫قــرار می دهیــد‪ .‬می فهمیــد درون و اطرافتــان چــه اتفاقاتــی در حــال‬ ‫رخ دادن اســت‪ .‬داشــتن روالــی ثابــت بــرای شــروع روز نشــانتان‬ ‫می دهــد چــه احساســی داریــد‪ .‬ایــن کار باعــث شناســایی احساســات‬ ‫نامعمــول ماننــد خســتگی و اســترس می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هم زمــان چنــد کار را انجــام ندهیدوقتــی چنــد کار را هم زمــان‬ ‫انجــام می دهیــم‪ ،‬انهــا را واقعــا هم زمــان انجــام نمی دهیــم؛‬ ‫بلکــه مغــز مــا به ســرعت تمرکــز را از یــک کار بــه کار دیگــر انتقــال‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــن شــیوه به شــدت غیرموثــر اســت و به ســرعت باعــث‬ ‫تحلیل رفتــن انــرژی و کاهــش توانایــی تمرکــز طوالنی مــدت و نیــز‬ ‫کاهــش اراده مــان می شــود‪ .‬در چندوظیفگــی مــا درکمــان از زمــان‬ ‫حــال را از دســت می دهیــم‪ .‬وقتــی تــاش می کنیــم روی چنــد کار‬ ‫تمرکــز کنیــم‪ ،‬به احتمــال زیاد جزئیات هر کار را فراموش می کنیم‬ ‫و اشــتباه می کنیــم‪ .‬به جــای چنیــن شــیوه ای‪ ،‬یــک کار را انتخــاب و‬ ‫ان را تــا اخــر پیــش ببریــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬چنــد صفحه متفــاوت روی‬ ‫رایانــه خــود بــاز نکنیــد‪ .‬فقــط روی همانــی کــه قــرار اســت کار کنیــد‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬بعــد از تمام شــدن کار اول‪ ،‬کمــی اســتراحت کنیــد یــا‬ ‫حتــی جا به جــا شــوید و ســپس کار بعــدی را شــروع کنید‪.‬بــا انجــام‬ ‫پشت ســرهم کارهــا به جــای انجــام هم زمــان انهــا‪ ،‬به تدریــج‬ ‫هشــیاری و قــدرت تمرکزتــان افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عوامــل حواس پرتــی را حــذف کنیــد اگــر می خواهیــد بــه‬ ‫هشــیاری و تمرکــز بیشــتری هنــگام کار برســید‪ ،‬بایــد حتمــا عواملــی‬ ‫را کــه موجــب مزاحمــت و حواس پرتی تــان می شــوند حــذف یــا‬ ‫دســت کم کاهــش دهیــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬بایــد زنگ هــای هشــدار‬ ‫پیام هــا و ایمیل هایتــان را هنــگام کار غیرفعــال کنیــد و فقــط وقتــی‬ ‫غ انهــا برویــد کــه واقعــا قصــد بررســی انهــا را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫به ســرا ‬ ‫شــاید بهانــه بیاوریــد کــه بــا ایــن کار‪ ،‬پیام هــای ضــروری را از‬ ‫دســت می دهیــد‪ .‬خــب‪ ،‬بایــد بفهمیــد کــه وقتــی پیامــی فوریــت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬حتمــا به شــیوه ای بــه شــما خواهــد رســید کــه‬ ‫ســابقه بیماری هــای احتمالــی دیگــر و‬ ‫ٔ‬ ‫ســوال هایی دربــاره ٔ‬ ‫دردهایــی کــه در نواحــی دیگــر بــدن در گذشــته تجربــه کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬می پرســد‪ .‬بعــد از ان بــا اســتفاده از ام ار ای یــا‬ ‫اســتفاده از پرتوهــای ایکــس‪ ،‬اقــدام بــه اســکن و تصویـر داری‬ ‫از بــدن بیمــار می کنــد تــا بتوانــد وضعیــت عضــات و ســتون‬ ‫فقــرات را مشــاهده کنــد‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه گاهــی افــراد‬ ‫ٔ‬ ‫ناحیــه کمــر‪ ،‬بــه گرفتگــی کمــر‬ ‫فکــر می کننــد هــر دردی در‬ ‫ٔ‬ ‫ارتبــاط دارد؛ در حالــی کــه ایــن طــور نیســت‪ .‬درد ناشــی از ایــن‬ ‫گرفتگــی معمــوال بیشــتر از چنــد روز تــداوم پیــدا می کنــد‪ .‬یــا‬ ‫انکــه پــس از مدتــی کــه تخفیــف پیــدا کــرد‪ ،‬دوبــاره بــروز پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا شــناخت بهتــر عالئــم گرفتگــی کمــر می تــوان ان‬ ‫را از ســایر اختــاالت مزمنــی کــه ممکــن اســت باعــث ایجــاد‬ ‫دردکمــر شــوند‪ ،‬متمایــز کــرد‪ .‬در ادامــه بــه تعــدادی از ایــن‬ ‫اختــاالت اشــاره خواهیــم کــرد‪:‬‬ ‫ اختــاالت مرتبــط بــا دیســک های کمــر کــه باعــث‬‫اســیب دیدن مهره هــای ســتون فقــرات می شــوند؛‬ ‫ ارتــروز و روماتیســم مفصلــی (یکــی از انــواع ارتــروز اســت و‬‫بــا نــام ارتریــت روماتوئیــد هــم شــناخته می شــود)؛‬ ‫ باریک شدن ستون فقرات؛‬‫ فیبرومیالژیــا (نوعــی اختــال در سیســتم عصبــی مرکــزی‬‫اســت و عالئمــی چــون درد‪ ،‬خســتگی‪ ،‬بی خوابــی‪ ،‬افســردگی‬ ‫و… به دنبــال دارد)؛‬ ‫ اسکولیوز (انحراف و تغییر شکل ستون فقرات)؛‬‫ســر خــوردن مهــره بــه ســمت جلــو و‬ ‫ اسپوندیلولیســتیس ( ُ‬‫روی مهــره ٔ زیریــن)؛‬ ‫ شکستگی استخوان‪.‬‬‫سخن پایانی‬ ‫در پایــان بــه ایــن نکتــه اشــاره می شــود کــه گرفتگــی حــاد کمــر‬ ‫(گرفتگــی شــدیدی کــه به صــورت ناگهانــی بــروز پیــدا می کنــد)‪،‬‬ ‫تقریبــا همیشــه به خودی خــود بهبــود پیــدا می کنــد‪ .‬در ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬درمــان گرفتگــی کمــر مزمــن و کاهــش درد ناشــی از ان‬ ‫کمــی پیچیــده و دشــوار اســت و معمــوال بایــد بــا اســتفاده از‬ ‫ازمــون و خطــا‪ ،‬راهکارهــای درمانــی مختلــف را مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار داد و از میان شــان ان هایــی را کــه مفیدتــر بوده انــد‪،‬‬ ‫ناحیــه کمــر‬ ‫انتخــاب کــرد‪ .‬بــا ایــن تفاســیر اگــر دردی در‬ ‫ٔ‬ ‫احســاس می کنیــد‪ ،‬تمایــز میــان ایــن دو نــوع و ایــن مســئله‬ ‫را کــه بــرای درمــان نــوع دوم‪ ،‬بهتریــن کار مشــورت بــا پزشــک‬ ‫متخصــص اســت‪ ،‬به خاطــر داشــته باشــید‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫نتوانیــد ان را نادیــده بگیریــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اگــر خدای ناکــرده‬ ‫خانه تــان اتــش بگیــرد‪ ،‬کســی بــرای شــما ایمیــل نخواهــد‬ ‫زد! بلکــه بــا شــما تمــاس خواهــد گرفــت‪ .‬اگــر همکارتــان‬ ‫کاری بســیار فــوری داشــته باشــد‪ ،‬به جــای پیام فرســتادن در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬بــه ســراغتان خواهــد امــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایمیل هــا و پیام هــا ان قــدر هــم فــوری نیســتند کــه بخواهیــد‬ ‫مــدام انهــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬روزانه ساعتی را با خود خلوت کنید‬ ‫دنیــای امــروز دنیــای شــلوغی اســت‪ .‬حتــی زمانی کــه کار‬ ‫نمی کنیــد‪ ،‬بــا انــواع و اقســام تبلیغــات یــا اخبــار بمبــاران‬ ‫می شــوید‪ .‬همــه انهــا یــک هــدف دارنــد‪ :‬جلــب توجــه شــما!‬ ‫بــا این همــه شــلوغی‪ ،‬یافتــن مــکان و زمانــی بــرای ســکوت‬ ‫و ارامــش دشــوار امــا امکان پذیــر اســت‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫هشــیارتر و متمرکزتــر بمانیــد‪ ،‬بــه چنیــن زمان هایــی نیــاز‬ ‫داریــد‪ ۱۵ .‬تــا ‪ ۲۰‬دقیقــه از روزتــان را در محیطــی ارام و ســاکت‬ ‫بگذرانیــد‪ .‬اگــر ایــن محیــط طبیعــی هــم باشــد کــه چه بهتــر‪.‬‬ ‫ایــن کار ذهنتــان را ارام می کنــد و بــه شــما امــکان می دهــد‬ ‫از رویدادهــای اطــراف و احساســات خــود درک بهتــری بیابیــد و‬ ‫نگاهتــان نســبت بــه زندگــی را بهبــود ببخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬گــوش فرادهیــد خیلی هــا حــرف را می شــوند‪ ،‬نــه بــرای‬ ‫انکــه طــرف مقابــل را درک کننــد‪ ،‬بلکــه بــرای انکــه پاســخش را‬ ‫بدهنــد یــا قضاوتــش کننــد‪ .‬ایــن کار نــه به نفــع شماســت و نــه‬ ‫به نفــع دیگــران‪ .‬دســت از ایــن کار بکشــید‪ .‬وقتــی می گوییــم‬ ‫گــوش دهیــد‪ ،‬یعنــی واقعــا گــوش بدهید‪.‬وقتــی دســت از‬ ‫قضاوت کــردن بکشــید‪ ،‬خیلــی زود توانایــی درک دیــدگاه‬ ‫دیگــران را بــه دســت می اوریــد‪ .‬شــاید شــما بــا ان دیــدگاه‬ ‫موافــق نباشــید‪ ،‬هیــچ عیبــی نــدارد‪ .‬قــرار نیســت همیشــه‬ ‫همــگان بــا دیــدگاه مــا موافقــت کننــد یــا ان را بپذیرنــد‪ .‬شــما‬ ‫نیــز تعهــدی مبنــی بــر پذیــرش همــه دیدگاه هــا نداریــد‪ .‬وقتــی‬ ‫گــوش فرادهیــد‪ ،‬می توانیــد بهتــر درک کنیــد کــه دیگــری چگونــه‬ ‫فکــر می کنــد‪ .‬حــال‪ ،‬بهتــر می توانیــد بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۸‬مدیتیشــن کنیــد صــرف زمانــی از روز بــه تمرینــات مدیتیشــن‬ ‫شــما را هشــیار تر و متمرکز تــر می کنــد‪ .‬ایــن مســئله به خاطــر‬ ‫ماهیــت مدیتیشــن اســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬مدیتیشــن تمریناتــی بــرای‬ ‫ارام کــردن ذهــن اســت‪ .‬ایــن تمرینــات قــرار نیســت وقــت زیــادی‬ ‫از شــما بگیرنــد‪ .‬چه بســا بــا ‪ ۱۰‬دقیقــه تمریــن روزانــه بتوانیــد بــه‬ ‫هشــیاری کافــی برســید‪ .‬اینکــه نــوع و زمــان تمرینــات چطــور باشــند‬ ‫بســتگی بــه خودتــان دارد‪ .‬مهــم انجــام دادن ان اســت؛ اینکــه‬ ‫حداقــل بــرای چنــد دقیقــه دســت از افــکار متفــاوت برداریــد و بــا‬ ‫ارامــش نفــس بکشــید‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫خیلــی ســخت اســت کــه در دنیــای شــلوغ و همیشـه فعال امــروز‬ ‫متمرکــز باشــیم‪ .‬منتهــا اگــر به دنبــال کاهــش اســترس و خســتگی‬ ‫حیــن کارکــردن هســتید‪ ،‬انجــام شــیوه هایی کــه در ایــن مقالــه‬ ‫معرفی شــدند‪ ،‬برای انجام بهتر وظایف شــغلی‪ ،‬شــما را هشــیارتر‬ ‫و متمرکزتــر می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا شــما هــم روش هایــی بــرای مقابلــه بــا حواس پرتــی و افزایــش‬ ‫تمرکــز بلدیــد؟ انهــا را در قســمت دیدگ اه هــا بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫لوازم خانگی هایی که به دست صاحبانشان نرسید‬ ‫پلیس فتا از شناسایی فردی خبر داد که با درج اگهی فروش لوازم خانگی در یکی از سایت های اگهی محور اقدام به کالهبرداری از شهروندان نموده بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پی شــکایت خانمی جــوان مبنی بر‬ ‫مشــاهده « اگهــی فــروش لــوازم خانگــی زیــر قیمــت بــازار » از وی کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتا قــرار گرفت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫روش هایامنیتی‬ ‫که سال ‪2022‬‬ ‫باید دنبال کنید‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬صنعــت توســعه اپلیکیشــن رشــد‬ ‫بی ســابقه ای را تجربــه کــرده اســت‪ .‬برنامه هــای کاربــردی‬ ‫موبایــل و برنامه هــای کاربــردی وب بــه بخشــی جدایی ناپذیــر‬ ‫از زندگــی روزمــره مــا تبدیــل شــده اند و میلیون هــا گزینــه را‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ .‬باتوجه بــه رشــد اینترنــت اشــیا‪ ،‬بســیاری از‬ ‫فرایندهــای دســتی خــودکار شــده اند‪.‬‬ ‫تحــوالت مثبــت منجــر بــه مشــکالت متعــددی به ویــژه در مــورد‬ ‫امنیــت شــده اســت‪ .‬اکثــر شــرکت ها و توســعه دهندگان بــر‬ ‫ایــن باورنــد کــه برنامه هــای کاربــردی انهــا به انــدازه کافــی ایمــن‬ ‫هســتند‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اشــرار ســایبری نیــز در حــال پرســه زدن‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا موفــق بــه یافتــن روش هایــی بــرای یافتــن نقــص‬ ‫در امنیــت برنامــه و راه انــدازی حمــات می شــوند! در نتیجــه‪،‬‬ ‫افزایــش تســت امنیــت اپلیکیشــن بــه یــک ویژگــی حیاتــی در‬ ‫کل چرخــه عمــر توســعه نرم افــزار تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬جــدای از ازمایــش بــرای اطمینــان از امنیــت‬ ‫بی عیب ونقــص‪ ،‬برخــی از بهتریــن شــیوه ها نیــز بایــد از نظــر‬ ‫مذهبــی اتخــاذ و دنبــال شــوند‪ .‬بیاییــد نگاهــی بــه برخــی از‬ ‫اساســی ترین و درعین حــال حیاتی تریــن بهتریــن شــیوه هایی‬ ‫کــه بایــد در ســال ‪ 2022‬دنبــال کنیــم بیندازیــم‪.‬‬ ‫مدل ‪ DevSecOps‬را انتخاب کنید‬ ‫در ‪ DevSecOps‬یــا ‪ ،shift-left‬هــدف ایــن اســت کــه از‬ ‫حــوادث امنیتــی دراســرع وقت بــا شناســایی و رفــع تخلفــات‬ ‫به محض وقوع‪ ،‬جلوگیری شــود‪ .‬از طریق ابزار ‪،DevSecOps‬‬ ‫تیم هــای توســعه می تواننــد اســیب پذیری های امنیتــی را در‬ ‫کل زنجیــره تامیــن نرم افــزار شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫مدیریت ‪ SDLC‬به روشی امن‬ ‫طبــق ‪ SDLC‬ایمــن (مدیریــت چرخــه عمــر توســعه نرم افــزار)‪،‬‬ ‫چرخــه عمــر محصــول به عنــوان امنیــت محصــول تعریــف‬ ‫می شــود‪ .‬چنــد چیــز مرتبــط را تضمیــن می کنــد ‪-‬‬ ‫• یک تیم اموزش دیده امنیتی ان را توسعه و نگهداری می کند‪.‬‬ ‫• بر اساس استانداردهای امنیتی دقیق ساخته شده است‬ ‫• به صورت ایمن به مشتریان تحویل داده می شود‬ ‫‪ SDLC‬بــه یــک رویکــرد کل نگــر بــرای توســعه محصــول‪ ،‬از اغــاز‬ ‫ایــده‪ ،‬از طریــق توســعه تــا زمانــی کــه محصــول بــه بــازار عرضــه‬ ‫شــود و وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬اشــاره دارد‪.‬‬ ‫رفع اسیب پذیری های منبع باز‬ ‫نرم افــزار منبع بــاز مزایــای بی شــماری ماننــد کارایــی هزینــه‬ ‫و خطــرات امنیتــی قابل توجهــی را بــه همــراه دارد‪ .‬وصله هــا‬ ‫بایــد فــورا ً روی نرم افزارهــای منبع بــاز اعمــال شــوند کــه بــه‬ ‫طــور مرتــب از نظــر اســیب پذیری ها نظــارت می شــوند و مرتبــا ً‬ ‫به روزرســانی می شــوند‪.‬‬ ‫اتوماسیون وظایف امنیتی اساسی‬ ‫کاهــش تعــداد بی نهایــت اســیب پذیری موجــود در یــک‬ ‫سیســتم به صــورت دســتی بــه دلیــل تعــداد زیــاد انهــا عمــا ً‬ ‫غیرممکــن اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬اتوماســیون ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خودکارســازی کارهــای ســاده‪ ،‬تیم هــا را قــادر می ســازد تــا روی‬ ‫کارهــای پیچیده تــر تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫منابع خود را در نظر بگیرید‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪545‬‬ ‫راهکارهای رهایی از اضطراب‬ ‫امتحان‏‬ ‫اضطــراب امتحــان نوعــی از اضطــراب اســت کــه در ان فــرد‬ ‫در خصــوص توانایــی هایــش دچــار‏تردیــد مــی شــود و تــوان‬ ‫وی بــرای مقابلــه بــا موقعیــت امتحــان را کاهــش میدهــد‪.‬‬ ‫شــما نمی توانیــد چیــزی را کــه نمی فهمیــد تضمیــن کنیــد؛‬ ‫بنابرایــن مشــاهده وضعیــت کلــی امنیــت ســازمان شــما بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬بــرای ایمن ســازی ســخت افزار‪ ،‬شــبکه و نرم افــزار‬ ‫خــود‪ ،‬بایــد اجــزای دقیقــی را کــه هــر ســطح از برنامــه شــما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد شناســایی کنیــد و ســپس از فناوری هایــی‬ ‫بــرای شناســایی و جلوگیــری از نقص هــای امنیتــی در اولیــن‬ ‫فرصــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شناسایی خطر‬ ‫موقعیــت یــک مهاجــم را بگیریــد و یک ارزیابی ریســک انجام دهید‬ ‫فهرســتی از دارایی هایــی کــه نیــاز بــه حفاظت دارنــد را تهیه کنید‪.‬‬‫نحوه شناسایی و مهار تهدیدات خود را بدانید‪.‬‬ ‫اگــر نتوانیــد بردارهــای حملــه را شناســایی کنیــد‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫ناامــن امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اقدامات امنیتی شــما برای شناســایی‬ ‫و جلوگیــری از حمــات کافی اســت‪.‬‬ ‫اموزش هــای امنیتــی را بــرای تیم هــای توســعه دهنده اجــرا و‬ ‫تضمیــن کنیــد‬ ‫بــرای تیم هــای امنیتــی مهــم اســت کــه بــه توســعه دهندگان‬ ‫امــوزش بدهنــد‪ ،‬زیــرا ان هــا کــد را نیــز وارد تولیــد می کننــد‪ .‬در‬ ‫طــول امــوزش بایــد نقــش توســعه دهنده و الزامــات امنیتــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ظروف را به درستی مدیریت کنید‬ ‫بــا امضــای تصاویــر کانتینــر خــود بــا اســتفاده از ابــزار امضــای‬ ‫دیجیتــال (ماننــد ‪ )Docker Content Trust‬شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫یــک خــط لولــه ادغــام مشــترک همچنیــن اســیب پذیری های‬ ‫منبع بــاز را اســکن می کنــد تــا امنیــت کانتینــر را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫دسترسی غیرمجاز به حساب اینستاگرامی؛‬ ‫جیب دنبال کنندگانش را خالی کرد‬ ‫پلیس فتا از دستگیری عامل دسترسی غیر مجاز به حساب اینستاگرامی فردی سرشناس خبر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ جواد جهانشــیری در تشــریح این‬ ‫خبــر اعــام کــرد‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از پزشــکان در خصــوص دسترســی غیرمجازبه حســاب اینســتاگرام و‬ ‫فریــب دنبــال کننــدگان پیــج وی و کالهبــرداری بالــغ بــر ‪ 800‬میلیــون ریــال از افــراد موصــوف‪ ،‬پرونــده اولیــه‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضائــی تشــکیل و بــا ثبــت اظهــارات شــاکی موضــوع در دســتورکار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قرارگرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بالفاصلــه برنامــه ریــزی تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا برای شناســایی و دســتگیری این فــرد اغاز‬ ‫شــد و در رونــد تحقیقــات پلیــس ســرنخ هایــی از عامــل دسترســی غیــر مجــاز بــه حســاب موصــوف بــه دســت امد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬در مراحــل تکمیــل تحقیقات مشــخص شــد عامل دسترســی غیر مجاز‬ ‫بــا همدســتی منشــی دکتــر موصــوف اقــدام بــه کالهبــرداری از مخاطبین پیــج موصوف نموده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری‪ ،‬انگیــزه ایــن متهــم ســایبری را کســب منفعــت مالــی در فضــای مجــازی بیــان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی‪ ،‬متهــم در ابتــدا موضــوع پرونــده را کامــا انــکار کــرد ولــی بــا مواجــه بــا ادلــه‬ ‫دیجیتــال جمــع اوری شــده چــاره ای جــز اعتــراف نداشــته و بــه اجــاره تعــدادی کارت بانکــی جهــت پولشــویی‬ ‫و تغییــر مســیر پیگــرد قانونــی اعتــراف نمود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه کاربــران توصیــه کــرد ‪ :‬از رمزهــای پیچیــده شــامل حــروف کوچــک‪ ،‬حــروف بــزرگ‪ ،‬اعــداد‬ ‫و نشــانه اســتفاده کننــد‪ .‬همچنیــن بــا فعال ســازی ورود دومرحلـه ای امنیــت حســاب کاربــری خــود را تــا حــد‬ ‫ممکــن باالبــرده و ایمیــل پشــتیبان حســاب کاربــری خــود را نیــز فعــال کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از‬ ‫اخبــار‪ ،‬اطالعــات و اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان می تواننــد راهنمایی هــای الزم‬ ‫را دریافــت نماینــد؛ همچنیــن در صــورت نیــاز نیــز می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا همــکاران مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫با ایجاد گروه های کاربری دسترسی به داده ها را محدود کنید‬ ‫راه دیگــر بــرای بهبــود امنیــت ایــن اســت کــه دسترســی بــه‬ ‫داده هــای خــود را بیشــتر محــدود کنیــد –‬ ‫شناسایی منابع موردنیاز چه کسی‪.‬‬ ‫قوانین دسترسی را وضع کنید‬ ‫وقتــی دیگــر نیــازی بــه دسترســی بــه داده هــا نیســت‪ ،‬اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه اعتبارنامه هــای فعــال حــذف شــده اند‪.‬‬ ‫نرم افــزار را بــه طــور مرتــب ب ـه روز کنیــد و وصله هــای امنیتــی‬ ‫را نصــب کنیــد‬ ‫به روزرســانی ها و وصله هــا بــرای ایمــن نگه داشــتن نرم افــزار‬ ‫شــما کامــا ً ضــروری هســتند‪ .‬چــرا مشــکلی را کــه قبــا ً رفــع‬ ‫شــده اســت برطــرف کنیــد؟ هنــگام ارتقــا‪ ،‬اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد کــه بــرای هــر تغییــری برنامه ریــزی می کنیــد‪ ،‬زیــرا بــرای‬ ‫جلوگیــری از ناســازگاری های ‪ ،API‬بایــد یــک معمــاری سیســتم‬ ‫طراحــی کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای اطمینــان از حفاظــت بــه روز‬ ‫سیســتم های خــود‪ ،‬جلســات منظــم به روزرســانی امنیتــی را‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫کارشناســان امنیتــی در مــورد اجــرای بهتریــن روش هــا بــرای‬ ‫امنیــت برنامه هــا نظــرات و نظــرات بســیاری دارنــد‪ .‬امــا چنــد‬ ‫نکتــه کلیــدی بایــد در چک لیســت امنیتــی هــر برنامــه وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همان طــور کــه در اینجــا ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچــه زیرســاخت فنــاوری اطالعــات شــما محافظــت بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬وضعیــت شــما بهتــر اســت و بــا تمرکــز بــر ایــن‬ ‫بهتریــن شــیوه ها‪ ،‬می توانیــد از ســطح بیشــتری از امنیــت‬ ‫برنامــه در سراســر شــبکه ســازمانی اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫کالهبرداریمیلیاردی‬ ‫با ترفند دعانویسی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری فــردی کــه بــه بهانــه دعانویســی و باطــل‬ ‫کــردن طلســم مبلــغ ‪ 2‬میلیــارد ریــال از شــهروندان کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» بــا‬ ‫اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی رصــد لحظـه ای فضــای مجــازی توســط کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬صفحــه مجــازی فــروش اقــام ممنوعه و همچنین دعانویســی شناســایی و در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همیــن رابطــه بالفاصلــه کارشناســان پلیــس فتــا اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی خــود را اغــاز کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش کارشناســان فــردی کــه ایــن صفحــه مجــازی را اداره‬ ‫می کــرد شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا بیــان اینکــه در بررس ـی های بــه عمل امــده مشــخص شــد کــه متهــم مبلــغ‬ ‫‪ 2‬میلیــارد ریــال بــا ترفنــد فــروش اقــام ممنوعــه‪ ،‬دعانویســی و باطــل کــردن طلســم از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری کــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در بررســی های بیشــتر مشــخص شــد کــه ایــن فــرد‬ ‫همچنیــن در ســایت های قمــار و شــرط بندی نیــز به صــورت گســترده فعالیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم در نهایــت بعــد از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع قضائی معرفی شــد‪ ،‬از شــهروندان خواســت‪ :‬تا به هیچ وجه‬ ‫فریــب این گونــه افــراد را نخورنــد و در صــورت اطــاع از فعالیــت ایــن قبیــل صفحــات مجــازی‪،‬‬ ‫مراتــب را از طریــق تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه شــماره ‪ 096380‬بــه کارشناســان مــا‬ ‫اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫فــردی کــه اضطــراب امتحــان دارد‪ ،‬ممکــن اســت درس‬ ‫‏را بدانــد؛ امــا شــدت اضطــراب‪ ،‬وی را از اشــکار ســاختن‬ ‫معلوماتــش بــاز دارد‪‎. ‎‬‬ ‫علت های اضطراب امتحان ‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬علــت اشــکار‪ :‬ایــن علــت‪ ،‬هــراس از تحقیــر و ابروریــزی‬ ‫اســت‪ .‬فــرد احســاس مــی کنــد اگــر موفــق نشــود‪ ،‬در برابــر‬ ‫دوســتان و ‏خانــواده تحقیــر مــی شــود و ابرویــش مــی‬ ‫رود‪ .‬در واقــع احســاس مــی کنــد عــزت نفــس و غــرورش‬ ‫بــا موفقیــت ارتبــاط دارد و اگــر‏امتحــان را خــراب کنــد‪ ،‬از‬ ‫احتــرام دیگــران محــروم مــی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪-2‬علــت پنهــان‪ :‬برخــی از پژوهشــگران عواملــی ماننــد‬ ‫فقــدان مهــارت هــای مطالعــه را ســبب اضطــراب مــی داننــد‬ ‫و مــی‏گوینــد‪ :‬چــون فــرد نمــی دانــد چگونــه و بــه چــه روشــی‬ ‫مطالعــه کنــد‪ ،‬مطالــب را خــوب دریافــت نکــرده‪ ،‬هنــگام‬ ‫امتحــان مضطــرب ‏مــی شــود‪ .‬در ایــن صــورت بایــد بــه‬ ‫مهــارت هــای مطالعــه توجــه کافــی شــود و بــرای مطالعــه‬ ‫برنامــه ریــزی شــود‪.‬‏‬ ‫روش های کاهش اضطراب امتحان‪:‬‏‬ ‫‏‪-1‬یــاد خــدا‪ :‬بــا وضــو در جلســه امتحــان حاضر شــوید‪ ،‬نــام خدا‬ ‫را بــا توجــه کامــل بــر زبــان جــاری کنیــد و از او یــاری بجویید‏‪.‬‬ ‫‏‪-2‬روی اوردن بــه خودگویــی مثبــت‪ :‬برخــی افــراد در خــال‬ ‫موقعیــت هــای اضطــراب در حالــت خودگویــی منفــی فــرو‬ ‫مــی‏رونــد و عباراتــی چــون» بــا هیــچ چیــز درســت نخواهــد‬ ‫شــد» و « مــن در ایــن امتحــان موفــق نمــی شــوم» را بــر‬ ‫زبــان مــی اورنــد‪.‬‏ایــن خــود گویــی هــا بــه افزایــش ســطح‬ ‫اضطــراب و کاهــش کارامــدی فــرد مــی انجامــد‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫فــرد بایــد جــای خودگویــی هــای‏منفیبــه خــود گویــی هــای‬ ‫مثبــت روی اورد‬ ‫ماننــد«گام بــه گام پیــش مــی روم» « مــی توانــم بــر ایــن‬ ‫موقعیــت امتحــان مســلط شــوم»‪.‬‏‬ ‫‏‪-3‬فرمــان بــه خویشــتن‪ :‬هنــگام امتحــان بــه خــود بگوییــد‪:‬‬ ‫اضطــراب امتحــان‪ ،‬پدیــده ای طبیعــی اســت و هــر کســی‬ ‫ممکــن‏اســت دچــار ان شــود‪ .‬ایــن اضطــراب ســبب نمــی‬ ‫گــردد امتحانــم را خــراب کنــم و حتــی باعــث مــی شــود خــود‬ ‫را بیشــتر و بهتــر‏امــاده ســازم‬ ‫‏‪-4‬کمــی زودتــر در محــل ازمــون حضــور یابیــد‪ :‬ســاعتی‬ ‫قبــل از امتحــان در محــل حاضــر شــوید؛ ولــی از مطالعــه و‬ ‫بحــث در‏مــورد ازمــون بپرهیزیــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-5‬اوردن ارامــش روانــی‪ :‬هنــگام امتحــان‪ ،‬وقتــی جــای‬ ‫مناســبی بــرای نشســتن پیــدا کردیــد‪ ،‬چشــم هایتــان را ببندیــد‬ ‫و بــه‏یــک منظــره زیبــا و خاطــر انگیــز فکر کنیــد و ان را در ذهن‬ ‫خــود تصــور کنیــد‪ .‬خــود را در ان محــل ببینیــد و ارامشــی را که‬ ‫در ان‏محل می توانید داشــته باشــید را احســاس کنید‪ .‬پس‬ ‫از چنــد ثانیــه‪ ،‬چشــم هایتــان را بازکنیــد و بــا ایــن احســاس‬ ‫ارامــش‪،‬‏بــه اســتقبال امتحــان برویــد‪.‬‏‬ ‫‏‪-6‬پدیــد اوردن ارامــش فیزیکــی‪ :‬وقتــی روی صندلــی‬ ‫ازمــون نشســته ایــد‪ ،‬دقایقــی پیــش از شــروع امتحــان‪،‬‬ ‫بــی انکــه‏توجــه کســی را جلــب کنیــد چنــد نفــس عمیــق‬ ‫بکشــید‪ .‬ســپس همــه عضــات بــدن را یکبــاره منقبــض‬ ‫ســازید‪ ،‬چنــد ثانیــه صبــر‏کنیــد و انــگاه همــه را رهــا کــرده‪،‬‬ ‫بــه ارامشــی کــه از نــوک پنجــه هــای پــا بــه طــرف بــاال مــی‬ ‫ایــد توجــه کنیــد‪ .‬دوبــاره چنــد نفــس‏عمیــق بکشــید و بــا‬ ‫خــود تکــرار کنیــد کــه « راحتــم‪ ،‬خیلــی راحتــم‪ ،‬امــاده ام بــه‬ ‫خوبــی امتحــان دهــم»‪.‬‏‬ ‫‏‪-7‬پاســخ گزینشــی بــه پرســش هــا‪ :‬قبــل از پاســخ دادن‬ ‫بــه پرســش هــا‪ ،‬بــه اجمــال در انهــا بنگریــد‪ .‬نخســت بــه‬ ‫پرســش‏هایــی کــه پاســخش را کامــا مــی دانیــد‪ ،‬پاســخ‬ ‫دهیــد و ســپس ســراغ دیگــر ســوال هــا برویــد‬ ‫اثار خود به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ صفحه 7 ‫فرونشست زمین در گرگان مسئولین در خواب غفلت‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -545‬سال هشتم‬ ‫‪-545-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/07‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/07 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 07‬‬ ‫‪07-- 1401 //03‬‬ ‫سه شنبه ‪03//17‬‬ ‫‪42‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫گزیدن شیرین!‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫رزمنده‬ ‫اسرار امیز‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫س ه ِ ‪.‬‬ ‫قال علی (علیه السالم ) ‪ :‬الْمَرْاَه ُ عَقْر َ ٌ ‬ ‫ب حُلْو َ ه ُ اللَّب ْ َ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرمایــد‪:‬زن عقربــى اســت کــه نیــش او‬ ‫شــیرین اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در ایــن ســخن حکیمانــه بــه یکــى از‬ ‫ویژگى هــاى متضــاد زنــان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪«:‬زن عقربــى اســت کــه‬ ‫نیــش زدن او شــیرین اســت»‪.‬‬ ‫شــارحان نهــج البالغــه هــم در تفســیر ایــن جملــه اختــاف فــراوان‬ ‫دارنــد و هــم در این کــه ایــا نســخۀ اصلــى ل َســبه اســت یــا لِبســه (بــر‬ ‫وزن حســبه)‪.‬‬ ‫در نســخۀ محمــد عبــده لِبســه امــده کــه بــه معنــاى معاشــرت و‬ ‫مالبســت اســت‪ ،‬بنابرایــن نســخه‪ ،‬تفســیر جملــۀ بــاال چنیــن اســت‪ :‬زن‬ ‫گرچــه همچــون عقــرب گزنــده اســت؛ امــا معاشــرت بــا او داراى فوایــد‬ ‫و بــرکات و اثــار مثبتــى اســت کــه ان را جبــران مى کنــد و بــه دلیــل ایــن‬ ‫اثــار معاشــرت بــا او مطلــوب اســت‪ .‬همان گونــه کــه قــران مجیــد هــم‬ ‫م مِــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ن خَلَــقَ ل َکُــ ْ‬ ‫ن ایاتِــه ِ ا َ ْ‬ ‫بــه ان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪«« :‬و َ مِــ ْ‬ ‫ســک ُن ُوا اِل َیْهــا»؛ از ایــات خــدا ایــن اســت کــه بــراى شــما‬ ‫ســک ُ ْ ‬ ‫اَنْف ُ ِ‬ ‫م اَز ْواجــا ً لِت َ ْ‬ ‫همســرانى از جنــس شــما افریــد تــا در کنــار انهــا ارامــش پیــدا کنیــد» و‬ ‫ن »؛‬ ‫م لِبـ ٌ ‬ ‫م و َ اَن ْت ُـ ْ ‬ ‫ـاس ل َک ُـ ْ ‬ ‫ن لِبـ ٌ ‬ ‫در جایــى دیگــر مى فرمایــد‪«« :‬هُ ـ َّ ‬ ‫ـاس لَه ُـ َّ‬ ‫زنــان بــراى شــما همچــون لبــاس هســتند و شــما بــراى انهــا هماننــد‬ ‫لبــاس (هــر دو زینــت هــم هســتید و هــر دو ســبب حفظــ‍ یکدیگــر)»‪.‬‬ ‫ولــى در غالــب نســخه هاى دیگــر ماننــد نســخۀ مــورد بحــث مــا «ل َبســه»‬ ‫امــده اســت کــه بــه معنــى نیــش زدن اســت‪.‬‬ ‫در این کــه اگــر زن همچــون عقــرب باشــد چگونــه نیــش زدن او شــیرین‬ ‫اســت شــاید از ان رو کــه در کنــار نیش هــاى او نوش هــاى فراوانــى نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه نیش هــاى او را قابــل تحمــل بلکــه شــیرین مى کنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه انچــه در مــورد عقــرب مناســب مى رســد نیــش اســت‬ ‫نــه معاشــرت کــردن ایــن تفســیر از تفســیر عبــده مناسـب تر اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا تفســیر ســومى اســت کــه مرحــوم کمــره اى ان را در شــرح نهــج‬ ‫البالغــه خــود اورده و مى گویــد‪ :‬منظــور از ایــن کالم حکمت امیــز ایــن‬ ‫اســت کــه بــه همــۀ مــردان و مخصوصــا ً جوانــان هشــدار داده شــود کــه از‬ ‫زنــان الــوده بپرهیزنــد‪ ،‬زیــرا انهــا همچــون عقربنــد‪ ،‬هرچنــد ظاهــرا ً نیــش‬ ‫شــیرینى دارنــد؛ ولــى هرگــز نبایــد فریــب ظاهــر زیبــاى انهــا را خــورد و در‬ ‫دام ســم کشــندۀ انهــا افتــاد‪.‬‬ ‫ایــن تفســیر نیــز مناســب بــه نظــر نمى رســد‪ ،‬زیــرا لحــن جملــۀ‬ ‫حکمت امیــز بــاال برحــذر داشــتن نیســت‪ ،‬بلکــه تحمــل کــردن و مــدارا‬ ‫نمــودن اســت کــه بــا همســران مشــروع ســازگار اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن همــان تفســیر دوم بهتریــن تفســیرها بــراى ایــن جملــه‬ ‫حکیمانــه اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه ایــا ایــن تعبیــر دربــارۀ همــۀ زنــان‬ ‫صــادق اســت یــا دربــارۀ گروهــى از انهــا؟ بــه یقیــن منظــور همــۀ زنــان‬ ‫نیســتند‪ ،‬زیــرا بســیارى از انــان داراى چنــان ایمــان و تربیــت و اخالقــى‬ ‫هســتند کــه هرگــز همسرانشــان از انهــا نیشــى احســاس نمى کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن منظــور ایــن اســت کــه در طبیعــت زن اگــر تربیــت کافــى نداشــته‬ ‫باشــد و از ایمــان و معرفــت‪ ،‬روح او ســیراب نشــود حالــت گزندگــى بــه‬ ‫خــود مى گیــرد و ایــن ســخن حکیمانــه بــراى همســران این گونــه زنــان‬ ‫ایــن پیــام را دارد کــه بــه دلیــل فوایــد وجــودى انــان نیش هــاى انهــا را‬ ‫تحمــل کننــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق علیــه الســام مى خوانیــم کــه فرمود‪«:‬یکــى‬ ‫از حقــوق زن بــر مــرد ایــن اســت کــه اگــر کار جاهالنـه اى انجــام دهــد او‬ ‫را ببخشــد و از او درگــذرد»‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۷‬‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫قسمت پنجم‬ ‫قاضــی دادگاه کــه نظامــی بــود‪ ،‬پرونــده را بــاز کــرد و بــا‬ ‫حالتــی متعجــب نــام روی پرونــده را خوانــد‪:‬‬ ‫ صالح‪ ،‬معروف به دکسن‪.‬‬‫ســرش را بلنــد کــرد‪ ،‬عینــک ذره بینــی اش پاییــن بــود و‬ ‫چشــمانش را که در گودی کاســه فرو رفته و مثل چشــمان‬ ‫عقــاب بــود‪ ،‬بــه مــن دوخــت و بــا دقــت نگاهم کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ اتهــام هایــت هــم کــه یکــی دو تــا نیســت؛ خرابــکاری‪،‬‬‫اخــال در امنیــت کشــور‪ ،‬درگیــری بــا مامــوران‪ ،‬اعتصــاب‬ ‫غــذا هــم کــه کــرده ای‪.‬‬ ‫تنــم لرزیــد! ســرم را پاییــن انداختــم‪ .‬ان قــدر در دنیــای‬ ‫غــم هایــم فرورفتــه بــودم کــه چیــزی جــز صــدای کســانی‬ ‫کــه حــرف میزدنــد‪ ،‬نمــی شــنیدم‪ .‬ســروصداها و حرف هــا‬ ‫همــه ضــد مــن بــود‪ .‬بعــد از قاضــی‪ ،‬دادســتان شــروع‬ ‫بــه تفهیــم اتهاماتــم کــرد‪ .‬وکیــل فرمایشــی هــم حرفــی‬ ‫در دفــاع از مــن نداشــت‪ .‬همــه چیــز را از قبــل بریــده و‬ ‫دوختــه بودنــد‪ .‬در نهایــت پــس از یــک ســاعت قاضــی‬ ‫نظامــی دادگاه‪ ،‬حکمــم را قرائــت کــرد‪.‬‬ ‫ صالــح معــروف بــه دکســن‪ ،‬بــه اتهــام خرابــکاری و‬‫اخــال بــر علیــه امنیــت کشــور بــه پانــزده ســال حبــس‬ ‫محکــوم مــی گــردد‪.‬‬ ‫حکم را که خواندند‪ ،‬چشمانم را بستم و نفسی کشیدم‪.‬‬ ‫انــگار ارامشــی را کــه بــه دنبالــش بــودم‪ ،‬بــا ایــن حکــم‬ ‫بــه دســت اوردم‪ .‬میدانســتم کــه دیگــر از شــکنجه خبــری‬ ‫نیســت‪ .‬خــدا را شــکر مــی کــردم کــه مســئولیت زن و بچــه‬ ‫بــه گــردن نــدارم‪ .‬هرچنــد انتظــار حکمــی بدتــر از انچه برایم‬ ‫صــادر شــد داشــتم‪.‬‬ ‫بارهــا پــس از شــکنجه هــای بــی شــمار خــودم را مقابــل‬ ‫جوخــه اعــدام دیــده بــودم‪ .‬در تمــام مدتــی کــه اتهاماتــم‬ ‫تفهیــم میشــد‪ ،‬ســرم پاییــن بــود و خــودم را بــه خــدا‬ ‫ســپرده بــودم‪.‬‬ ‫فــردای ان روز بــا دســت و پایــی در زنجیــر‪ ،‬ســوار بــر‬ ‫ماشــینی کــه شیشــه هایــی مــات داشــت‪ ،‬بــه زنــدان‬ ‫کارون اهــواز منتقــل شــدم‪ .‬پــس از رســیدن‪ ،‬مــن را بــه‬ ‫اتاقــی بردنــد و روی صندلــی نشــاندند‪ .‬هــاج و واج بــه‬ ‫اطــراف نــگاه مــی کــردم‪ .‬پاســبانی زنجیــر از دســت و پایــم‬ ‫برداشــت و مامــوری دیگــر بــا دســتگاه اصــاح موهــای‬ ‫ســر و ریشــم را تراشــید و روانــه یکــی از بندهــای زنــدان‬ ‫کــرد؛ بنــدی کــه همــه قشــر زندانــی در ان بــود؛ سیاســی‪،‬‬ ‫دزد‪ ،‬قاچاقچــی‪ ،‬قاتــل‪.‬‬ ‫ســلولم اتاقــی بــزرگ بــود بــا تختهــای اهنــی متعــدد دو‬ ‫طبقــه روی هــم‪ ،‬همــه بــه تــازه واردی بــا ســر و صورتــی‬ ‫متــورم و چشــمان کبــود نــگاه مــی کردنــد‪ ،‬حوصلــه حــرف‬ ‫زدن نداشــتم‪ .‬خیلــی اهســته دســت بــه کمــر دردناکــم‬ ‫گرفتــم‪ ،‬ســام کــردم و روی تختــی دراز کشــیدم‪ .‬چشــمانم‬ ‫را بســتم و خیلــی زود خوابــم بــرد‪.‬‬ ‫هنــوز ســیر خــواب نرفتــه بــودم کــه بــا وحشــت بیــدار‬ ‫شــدم‪ .‬ســلول تاریــک بــود و همــه در خــواب بودنــد‪ .‬از‬ ‫تــرس کابوســی کــه دیــده بــودم‪ ،‬هــن و هــن مــی کــردم‪.‬‬ ‫بــاز هــم کابــوس شــکنجه گــران بــه ســراغم امــده بــود‪.‬‬ ‫چنــد ثانیــه بعــد دوبــاره ســر بــر بالشــی کــه بــوی تعفــن‬ ‫و عــرق میــداد گذاشــتم و از فــرط خســتگی خوابــم بــرد‪.‬‬ ‫تشریحدستورالعملشاخص های‬ ‫نظارت بر طراحی‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و عرضه پوشاک بانوان‬ ‫در راســتای طــرح زیســت عفیفانــه مصــوب شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور‪ ،‬جلســه ای بــه‬ ‫منظــور تشــریح دســتورالعمل شــاخص هــای نظــارت بــر طراحــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬توزیــع و عرضــه‬ ‫پوشــاک اجتماعــی بانــوان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬در‬ ‫ابتــدای جلســه رضــا یازرلــو معــاون هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی دربــاره دســتورالعمل‬ ‫شــاخص های نظــارت بــر طراحــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬توزیــع و عرضــه پوشــاک اجتماعــی بانــوان‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫دســتورالعمل بــه منظــور معرفــی شــاخص ها‪ ،‬اصــول و قواعد «طراحــی و تولید» و ضوابط «تبلیغ‬ ‫و عرضــه» پوشــاک اجتماعــی دختــران و بانــوان ایرانــی بــر اســاس فرهنــگ ایــران اســامی تهیــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه طــرح زیســت عفیفانــه مصــوب شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور‪،‬گفت‪:‬‬ ‫امیــدوارم ماحصــل جلســات پیــش روی مــا ارائــه طــرح هــا و پیشــنهادها و مــواردی باشــد کــه‬ ‫بتوانیــم تجمیعــی ان را بــه شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان ارائــه دهیــم و پــس از تصویــب و‬ ‫چنــد ماهــی از محکومیتــم و انتقالــم بــه اهــواز مــی‬ ‫گذشــت و هیــچ کــس از خانــواده بــه ســراغم نیامــده بــود‪.‬‬ ‫چــون شناســنامه نداشــتم و در زنــدان بــه صالــح دکســن‬ ‫معــروف بــودم‪ ،‬زندانیهــا همــه مــن را بــه همیــن نــام صــدا‬ ‫میزدنــد‪ .‬مــادر بیچــاره ام چنــد بــار امــده و مایــوس برگشــته‬ ‫بــود؛ چــون کســی بــه نــام «صالــح االســدی» فرزنــد مهــدی‬ ‫در زنــدان وجــود نداشــت‪ .‬نــه خــورد و خــوراک درســتی‬ ‫داشــتم و نــه لبــاس راحــت و تمیــزی‪ .‬گاهــی زندانیــان‬ ‫کنــارم از خوراکــی هایــی کــه خانــواده هایشــان مــی اوردند‪،‬‬ ‫بــه مــن هــم مــی دادنــد و گاهــی لبــاس کهنــه ای هــم‬ ‫نصیبــم می شــد‪.‬‬ ‫بــه مــرور زمــان بــا همــه کســانی کــه در بنــد بودند‪ ،‬دوســت‬ ‫شــدم‪ .‬برایشــان صحبــت مــی کــردم‪ ،‬مســائل شــرعی‬ ‫مربــوط بــه نمــاز و دیگــر چیزهــا را توضیــح مــی دادم و از‬ ‫اوضــاع بیــرون و اتفاقــات مدرســه فیضیه قم و تبعید امام‬ ‫خمینــی بــه عــراق و مبارزاتــش بــا رژیــم تعریــف مــی کــردم‬ ‫بــا خالفکارهایــی کــه وارد زنــدان مــی شــدند‪ ،‬گــرم‬ ‫می گرفتــم و انهــا را وادار بــه مطالعــه مــی کــردم تــا‬ ‫شــخصیت خــود را بســازند‪.‬‬ ‫پاســخگوی ســواالت عقیدتــی و شــرعی انــان هــم‬ ‫بــودم‪ .‬روزی نبــود کــه تنهــا بنشــینم و جوانــی یــا فــرد‬ ‫میانســالی در کنــارم نباشــد‪.‬حاال دو ســال بــود کــه زندگــی‬ ‫در زنــدان را می گذرانــدم‪ .‬یــک روز باشــگفتی وقتــی‬ ‫بــا زندانیــان در حیــاط هواخــوری مــی کردیــم‪ ،‬ناگهــان‬ ‫کســی را دیــدم کــه بــاورم نمیشــد ســروکارش بــه زنــدان‬ ‫بیفتــد‪ :‬علــی بنــی ســعیدی‪ ،‬همــان جاســوس ســاواکی‬ ‫و کارمنــد شــرکت نفــت‪ ،‬از دوســتان هــم محلــه ام‪....‬‬ ‫بررســی در اســتان بــه عنــوان خروجــی اســتان در ســطح ملــی مطــرح کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه ی جلســه همچنیــن هــر یــک از حاضــران دربــاره ضــرورت همــت بــرای تغییــر ذائقــه در‬ ‫جامعــه‪ ،‬تشــریح قوانیــن بــه فروشــنده هــا‪ ،‬بهــره مندی موثــر از ظرفیت فضای مجــازی‪ ،‬ضرورت‬ ‫معرفــی پوشــاک شــاخص و حمایــت از تولیدکنندگان‪،‬ضــرورت رصــد و پایــش فعــاالن پوشــاک‬ ‫در فضــای مجــازی‪ ،‬ضــرورت حمایــت اسپانســرهای اســتانی از تولیدکننــدگان پوشــاک منطبــق بــا‬ ‫عفــاف و حجــاب اســامی و مــواردی از ایــن دســت مطالبــی را عنــوان کردنــد‪.‬‬ ‫ســپس محمــد رعیــت مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان ضمــن تبریــک والدت‬ ‫کریمــه ی اهــل بیــت حضــرت معصومــه (س) و روز دختــر و اغــاز دهــه کرامــت‪ ،‬گفــت‪ :‬حــوزه‬ ‫فرهنــگ زود بــازده نیســت و وضعیــت کنونی(حجــاب و عفــاف) ماحصــل یــک فراینــد کوتــاه‬ ‫نبــوده و پــس از ســال هــا بــه ایــن نقطــه رســیده ایــم‪ .‬از طرفــی بــه تجربــه هــر چقــدر تحکمــی‬ ‫در حــوزه فرهنــگ رفتــار کنیــم نتیجــه ی عکــس مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فرهنــگ فکــر و اندیشــه اســت کــه بــه رفتــار اجتماعــی بــدل مــی شــود؛ پــس بایــد‬ ‫اول از خودمــان و نهــاد خانــواده شــروع کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت بــا اشــاره بــه اینکــه ســال هاســت قوانیــن در حــوزه عفــاف و حجــاب و‬ ‫مســئولیت هــر یــک از دســتگاه هــا و نهــاد هــا مشــخص اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا بــه نوبــه ی خــود‬ ‫در راه زیســت عفیفانــه امــاده هســتیم و در عمــل وارد میــدان شــده ایــم امــا انتظــار اســت‬ ‫هــر دســتگاهی در مســئولیت خــودش جدیــت بــه خــرج دهــد‪.‬‬ ‫وی ســپس پیشــنهادی هایــی را ارائــه کــرد و گفــت‪ :‬تخصیــص مــکان هایــی بــا اجــاره‬ ‫بهــای کــم بــرای تولیــد کننــدگان پوشــاک منطبــق بــا الگوهــای زیســت عفیفانــه‪ ،‬تخفیــف‬ ‫و بخشــودگی مالیاتــی بــرای فعــاالن ایــن حــوزه و مســائل بیمــه ای و بــه عکــس افزایــش‬ ‫مالیــات بــرای خاطیــان‪ ،‬رصــد و پایــش صفحــات عمومــی مــد و لبــاس و تشــویق فعاالنــی کــه‬ ‫زیســت عفیفانــه را تبلیــغ مــی کننــد مــی توانــد مــد نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫محمــد رعیــت در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه عمومــا در طــی ســال هــا بیشــتر ســلبی و قهــری در‬ ‫برخــورد بــا بدحجابــان و کســانی کــه پوشــش هــای نامناســب داشــته انــد رفتــار شــده‪،‬گفت‪ :‬بهتــر‬ ‫اســت بــه ســوی دیگــر هــم نــگاه کنیــم و بــا تشــویق و تقدیــر از کســانی کــه عفیفانــه زیســت‬ ‫می کننــد‪ ،‬الگویــی اجتماعــی بــرای دیگــران معرفــی کنیــم تــا ان هــا هــم تشــویق و ترغیــب شــوند ‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام امادگــی و اســتقبال از طراحــان مــد و لبــاس بــرای ارائــه طــرح هــای خــود ویــژه‬ ‫پوشــش کارکنــان ایــن دســتگاه اجرایی‪،‬گفــت‪ :‬در اعتبــارات تبصــره ‪ 18‬مــا تــوان حمایــت و‬ ‫ارائــه تســهیالت بــه فعــاالن پوشــاک عفیفانــه را داریــم‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان در پایــان ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت توجه به این‬ ‫حوزه(عفــاف و حجــاب و زیســت عفیفانــه) کــه بعضــا در ان کــم کاری هایــی صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا مصمــم هســتیم قدمــی درســت در راســتای زیســت عفیفانــه برداریــم و‬ ‫امیــدوارم بــا تشــکیل یــک کمیتــه تخصصــی کارشناســی شــاهد ایــده هــا و طرح هــای خالقانــه‬ ‫و کاربــردی بــرای زیســت عفیفانــه در جامعــه باشــیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!