روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 544 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 544

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 544

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 544

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪41 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 16‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /06 -2022/ June/ 06-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪544‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫من صاحب فتوی نیستم‬ ‫اما معیار باید قانون باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش یک نشست تخصصی؛‬ ‫راهکار رفع تعارض میان‬ ‫حقوق کارگر و کارفرما‬ ‫چیست؟‬ ‫پیمان هــای دســته جمعی کار ســبب می شــود کارفرمایــان توانایــی سوء اســتفاده از نیــروی‬ ‫کارگــران را نداشــته باشــند‪ .‬مگــر اینکــه نماینــده کارگــران از خــود ضعفی نشــان داده باشــد و‬ ‫یــا بــه اصطــاح خریــده شــده باشــد‪ .‬بــا وجــود ایــن فوایــد همچنــان پیمان هــای دســته جمعی‬ ‫کار بــا مخالفت هایــی بــه بهانــه ایجــاد اغتشــاش در نظــم موجــود رو بــه رو بــوده اســت‪...‬‬ ‫هشدار به مردم در مورد‬ ‫اگهی های پیش فروش خانه‬ ‫‪5‬‬ ‫عمده ترینمشکل‬ ‫فرسودگی ناوگان حمل و‬ ‫نقل اورژانس گلستان است‬ ‫حمایت از فعالین بخش‬ ‫خصوصی در راستای تولید‬ ‫واشتغال وظیفه همه است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 10‬روش امنیت برنامه که‬ ‫باید در سال ‪2022‬‬ ‫دنبالکنید‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫نگاهی به تازه ترین ساخته حسن‬ ‫فتحی؛‬ ‫جیران؛ فتنه جذاب زنانه‬ ‫که دستاورد چندانی‬ ‫برای سریال نداشت‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫جدیدتریــن ســاخته حســن فتحــی بــر مبنــای همــان مولفه هــای مــورد عالقــه‬ ‫ایــن کارگــردان در بــاب عشــق‪ ،‬فتنــه و پــردازش تاریخــی دوران معاصــر ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫جیــران به ماننــد ســریال های اخیــر حســن فتحــی‪ ،‬افتتاحیــه چنــدان شــکوهمندی‬ ‫نــدارد‪ .‬تــا ‪ ۶‬قســمت ابتدایــی‪ ،‬تصویــری از محیــط و مناســبات میان ادم هایــش ارائه‬ ‫می دهــد و درســت از اینجــا بــه بعــد اســت کــه ایــن تــور پهــن شــده‪ ،‬بــا رونمایــی از‬ ‫جذابیت هــای خــود‪ ،‬رضایت منــدی بیشــتری از مخاطبــش می گیــرد‪.‬‬ ‫چالش هــای جیــران‪ ،‬شــباهت های بســیاری بــه شــهرزاد دارد‪ .‬از عشــق مثلثــی‬ ‫گرفتــه تــا تصویرگــری از الیه هــای زیریــن فســاد در حکومــت و البتــه نقش قــدرت در‬ ‫پیش بــرد مناســبات‪ .‬در هــر دو مولفــه‪ ،‬احســاس بــه مصــاف اخــاق مـی رود و چــون‬ ‫اخــاق‪ ،‬زمین گیــر فســاد و مناســبات قــدرت می شــود‪ ،‬نوعــی حس ترحم ناخواســته‬ ‫متوجــه قهرمــان داســتان می شــود کــه از وی یــک قربانــی بــزرگ می ســازد‪ .‬ایــن ســازه‬ ‫محتوایــی‪ ،‬در چنــد ســریال اخیــر فتحــی‪ ،‬نمــود داشــته اســت و همیــن اتفــاق ســبب‬ ‫می شــود تــا مخاطــب علیرغــم اینکــه بــا بدنـه ای جــذاب از روایــت مواجــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بــا اگاهــی از پایان بنــدی‪ ،‬چنــدان غافلگیــر نشــده و به نوعــی‪ ،‬کاراکتــر جیــران (پرینــاز‬ ‫ایزدیــار) را از همــان ابتــدا‪ ،‬در شــمایل یــک قربانــی تصــور می کنــد کــه تالش هایــش‬ ‫در مبــارزه بــا مهدعلیــا (مریــا زارعــی) وی را بــه ان جایــگاه دلخــواه او و شــاه (بهــرام‬ ‫رادان) نمی رســاند‪.‬‬ ‫انچــه امــا جذابیت هــای جیــران را در قیــاس بــا شــهرزاد بیشــتر کــرده‪ ،‬تم زنانــه اثر و‬ ‫فتنه هایــی اســت کــه بــه دور از جریانــات سیاســی‪ ،‬ریشــه در مناســبات خانوادگــی و‬ ‫زناشــویی دارد‪ .‬در شــهرزاد‪ ،‬ریشــه فتنــه از بزرگ اقــا (علــی نصیریــان) صــادر می شــد‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫امــا در جیــران‪ ،‬جنــس فتنــه‪ ،‬زنانــه و در یــک حالــت پینگ پونگــی میــان همســر‬ ‫شــرعی و مــادر ناصرالدین شــاه قــرار دارد‪ .‬ایــن دســتاورد‪ ،‬از ان ســوی بــام‪ ،‬خــود بــه‬ ‫پاشــنه اشــیل اثــر نیــز تبدیــل شــده اســت چراکه با محوریــت یافتن ایــن دو کاراکتر‪،‬‬ ‫مابقــی شــخصیت ها و جریان هــای مهــم ان دوره چنــدان بســط پیــدا نمی کننــد کــه‬ ‫از مهم تریــن ایــن اتفاق هــا می تــوان بــه موضــوع امیرکبیــر اشــاره کــرد کــه دیدیــم‬ ‫ســریال‪ ،‬تــا چــه انــدازه‪ ،‬بــه شــکلی گــذرا از کنــار ان رد شــده و تاثیرگــذاری حقیقــی‬ ‫ان را روشــن نمی کنــد‪.‬‬ ‫البتــه کــه بایــد بــه ایــن حقیقــت تلــخ نیــز اعتــراف کــرد کــه جیــران علیرغــم تمامــی‬ ‫دســتاوردهایی کــه بــه همــراه داشــته‪ ،‬از همــان متــد همیشــگی و امتحان پـس داده‬ ‫رقابــت عــروس و مادرشــوهر بهــره بــرده اســت و ســریال نتوانســته در ابعــاد فراتــر از‬ ‫ایــن رقابــت زنانــه‪ ،‬چالــش موثــر دیگــری را بــرای مخاطــب طراحــی و تدویــن کنــد‪ .‬در‬ ‫همیــن فضــا اســت کــه ناصرالدین شــاه‪ ،‬محوریــت دراماتیــک خــود را از دســت داده‬ ‫و بــه یــک عنصــر فاقــد کارکــرد در طــول درام تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫انچــه کــه ســبب می شــود تــا داســتان‪ ،‬منبعــث از ایــن جریــان‪ ،‬شــکل تک بعــدی‬ ‫بــه خــود نگیــرد‪ ،‬انتقادهایــی اســت کــه در قامــت وضعیــت مملک ـت داری و فســاد‬ ‫گســترده در خانــدان قاجــار‪ ،‬خــود را نشــان می دهــد‪ .‬هرچنــد کــه این رویــه انتقادی‪،‬‬ ‫در مســیری مــوازی بــا ایــن فتنــه زنانــه پیــش مـی رود امــا اهــرم بســیار خوبــی اســت‬ ‫بــرای فــرار رو بــه جلــوی فیلــم از افــت زنانــه‪ .‬گرچــه کــه داســتان‪ ،‬بیــش از ان که خود‬ ‫را درگیــر ایــن چالش هــای تاریخــی کنــد‪ ،‬بیشــتر متمایــل بــه توجــه شــاه بــه زنــان‬ ‫اطــراف خــود اســت کــه در خالصــه ان می تــوان بــه ســه رویکــرد تقابــل بــا مهدعلیــا‪،‬‬ ‫جیــران و حتــی زنــان حرمســار اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫جیــران‪ ،‬اگرچــه در افتتاحیــه‪ ،‬کمــی دور از انتظــار ظاهــر شــد و نتوانســت مخاطــب‬ ‫خــود را می خکــوب کنــد امــا در ادامــه و زمانــی کــه مقارنــه شــخصیت پردازی ها بــا‬ ‫فضــا در مخاطــب نهادینــه شــد‪ ،‬بــه اثــری جــذاب تبدیل شــد که شــاید تنها دســتاورد‬ ‫ان‪ ،‬حــس رضایــت مخاطــب از تماشــای ان بــود‪ .‬وگرنــه ســریال فــارغ از ایــن مــورد‪،‬‬ ‫دســتاورد ویژه ای به همراه نداشــت و نتوانســت به مانند شــهرزاد‪ ،‬به جریان ســازی‬ ‫وســیعی در ســطح اجتمــاع دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و چهارم ‪ ،‬پیام بیست و چهارم ‏‪:‬‬ ‫‏«سر انجام نیکوی (دنیا و اخرت) با خدا جویی (اسالم خواهی) و مقاومت ‏»‬ ‫ن قَالُــوا رَب ُّنـَـا الل َّـ ُه ثـُ َّ‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫شــرُوابِالْجَنَّه ِ‬ ‫ســتَقَامُوا ت َت َنـَزَّلُ عَل َیْهِـ ُم الْمَلَ ئِکـَه ُ ا َ َّلتَخ َافُواوَلَ تَحْزَنـ ُـوا وَاَب ْ ِ‬ ‫ما ْ‬ ‫ن الَّذِیـ َ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪»۳۰‬‬ ‫الَّتـِـی ک ُن ْت ُـ ْم‏ت ُوعَـدُو َ‪‎‬‬ ‫کســانی کــه گفتنــد پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت ســپس اســتقامت کردنــد ‪ ،‬فرشــتگان بــر انــان‬ ‫نــازل مــی شــوند کــه‏نترســید و غمگیــن مباشــید ‪ ،‬بشــارت بــاد بــر شــما بــه ان بهشــتی کــه بــه شــما‬ ‫وعــده داده شــده اســت ‪ )30( .‬فصلــت‬ ‫ایــن جــزء شــریف از ایــه ‪ 32‬ســوره مبارکــه زمــر (‪ 43‬ایــه از ‪ 75‬ایــه) اغــاز ‪ ،‬و بــا گــذر از ســوره غافــر‬ ‫(‪ 85‬ایــه) ‪،‬‏در ایــه ‪ 46‬ســوره فصلــت (کــه ایــه ‪ 37‬و ‪ 38‬ان ســجده واجبــه دارد) ‪ ،‬جمعــا ًبــا ‪ 174‬ایــه‬ ‫بــه پایــان مــی رســد کــه‏بخشــی از اهــم پیــام هــای ان ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫ عالئم تقوی و متقین‏‬‫‏‪8‬ـ توبه ‪ 123 /‬قاطعیت در مقابل کنار‬ ‫‏‪9‬ـ ص ‪ 28 /‬ایمان و عمل صالح‬ ‫‏‪10‬ـ توبه ‪ 44 /‬ایمان به اخرت ـ جهاد مالی و جانی‬ ‫‏‪11‬ـ حجــرات ‪ 3/‬احتــرام پیامبــر و بلنــد صحبــت نکــردن ‪1 :‬ـ بقــره ‪2 177‬ـ زمــر‪3 33 /‬ـ بقــره‪180/‬‬ ‫‏وصیــت ‪4‬ـ بقــره ‪ 241 /‬حقــوق زن مطلقــه ‪ 5‬ـ ال عمــران ‪ 76 /‬وفــای بــه عهــد تــا مــدت ‪7‬ـ توبــه ‪36 /‬‬ ‫رعایــت‏مــاه هــای حــرام‬ ‫‏‪1‬ـ تصدیــق ســخنان راســت انســانها از یکدیگــر ‪ ،‬از عالیــم تقــوا و پرهیــزگاری اســت ‪ / 33 .‬زمــر ص‬ ‫‪462‬‏‬ ‫ ‏ پوشش بدی متقین توسط خدا و ‪...‬‏‬‫‏‪( .2‬نجــات و دفــاع) خداونــد بــرای بنــده کافــی اســت و تــرس از غیــر خــدا ‪ ،‬گمراهــی و ضــات اســت‬ ‫‪ 37 .‬و ‪ / 33‬زمــر‬ ‫‏ کار به اندازه امکانات و توانایی ‪ / 39‬زمر ص ‪462‬‏‬‫‏‪ .3‬از عالئــم افــراد بــی ایمــان بــه اخــرت ‪ ،‬تنفــر از یــاد خــدا و خوشــحالی و ســرور از بیــان غیــر خــدا (و‬ ‫مــوارد غیــر الهــی)‏اســت ‪ / 45 .‬زمــر‬ ‫‏‪ .4‬و اگــر انچــه در روی زمیــن (و افــزودن بــر ان) بــرای ظالمــان و ســتمکاران بــود ‪ ،‬حاضــر بودنــد ؛ انــرا‬ ‫بــرای نجــات از‏عــذاب شــدید روز قیامــت فــدا کننــد ‪ ،‬تــا رهایــی یابنــد ‪ .‬چــرا کــه هرگــز چنیــن گمانــی‬ ‫(بــه گرفتــاری امــروز) نداشــتند ‪/47 .‬‏زمــر‬ ‫ن‬ ‫ســرَفُوا عَلَــى اَنْف ُ ِ‬ ‫‏ امیــد بــه بخشــش همــه گناهــان ‪ :‬ق ُـلْ یَــا عِبَــاد َِ‬‫ن اَ ْ‬ ‫ســهِ ْم لَ تَقْن َطـُـوا م ِـ ْ‬ ‫ی الَّذِی ـ َ‬ ‫ُّ‬ ‫م‪‎‬‏«‪»۵۳‬‬ ‫ـوب جَمِیعًــا اِن ـَّ ُه هُ ـو َ ال ْ َغفُــور ُ الرَّحِی ـ ُ‪‎‬‬ ‫رَحْمَ ـه ِ الل َّـه ِ‏ا ِ َّ‬ ‫ن الل َّـ َه یَغْفِــر ُ الذنـ ُ َ‬ ‫‏‪ .5‬نــا امیــدی از درگاه رحمــت خــدا بــرای بنــدگان او جایــز نیســت ‪ ،‬چــرا کــه خداونــد تمامــی گناهان را‬ ‫خواهد بخشید‏مشروط به اینکه ‪:‬‏‏‪1‬ـ به سوی او برگردیم‪.‬‏ ‪2‬ـ قبل ازنزول عذاب‪،‬تسلیم(مسلمان)‬ ‫شــویم ‪.‬‏‏‪3‬ـ از دســتورات نــازل شــده (در قــران کریــم) پیــروی کنیــم ؛ تــا روز قیامــت افســوس نخوریــم‬ ‫کــه ای کاش خــدا‏مــرا هدایــت مــی کــرد تــا از متقیــن باشــم ‪ 57 .‬ـ ‪ / 53‬زمــر ص ‪464‬‏‬ ‫‏‪ .6‬پرستش و عبودیت غیر هدا ‪ ،‬پیروی از جاهالن (و جاهلیت) است ‪ /64 .‬زمر‬ ‫‏‪ .7‬ایــا مــی دانیــم ! شــرک بــه خــدا ‪ ،‬اعمــال نیــک انســان را حبــط و نابــود مــی کنــد و از زیــان کاران‬ ‫خواهیــم بــود ‪/65 .‬‏زمــر‬ ‫‏‪ .8‬روز قیامــت کــه زمیــن بــه نــور پــروردگار روشــن مــی شــود ؛ بهشــت و جهنــم (هــر یــک) اهــل‬ ‫خــود را گــروه ‪ ،‬گــروه‏داخــل خــود خواهنــد کــرد و نگهبانــان بهشــت بــه بهشــتیان مــی گویند ‪« :‬ســام‬ ‫علیکــم» ‪ ،‬گوارایتــان بــاد ‪ ،‬جاودانــه‏وارد شــوید ‪ .‬و بهشــتیان نیــز مــی گوینــد ‪ :‬الحمــد للــه کــه خــدا‬ ‫بــه وعــده هایــش وفــا کــرد و بــه عمــل کننــدگان (بــه‏اســام) پــاداش نیکــو بخشــید ‪ 74 .‬ـ ‪ /68‬زمــر‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫نوسانات قیمت طال ‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان‬ ‫معیار قانون است‬ ‫دستگاه های متولی‬ ‫پیشگیری از وقوع اتش‬ ‫برنامه ریزی نکنند برخورد‬ ‫قضایی خواهند شد‬ ‫فهــم قانــون‪ ،‬تشــخیص موضــوع‪ ،‬انطبــاق حکــم‬ ‫بــا موضــوع و توجــه بــه مســتندات و مــدارک اثبــات ‬ ‫کننــده جــرم از ملزومــات و ضروریــات امــر خطیــر‬ ‫قضــاوت اســت؛ اعتنــا و التفــات تمــام و کمــال بــه‬ ‫ایــن شــاخصه ها در رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و‬ ‫مطبوعاتــی نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان خطاب به دستگاه های‬ ‫متولــی اگــر از هــم اکنــون بــرای پیشــگیری از وقــوع‬ ‫اتش ســوزی در جنــگل هــا و مراتــع گلســتان برنامــه‬ ‫ریــزی نکنیــد منتظــر برخــورد قضایــی باشــید‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در جلســه بررســی‬ ‫راهکارهــای پیشــگیری از اتــش ســوزی هــای احتمالــی‬ ‫در جنگلهــا و مراتــع اســتان گفــت‪ :‬برداشــت محصوالت‬ ‫کشــاورزی و گرمای هوا در اســتان اغاز شــده اســت و از‬ ‫هــم اکنــون مســئوالن دســتگاه ای اجرایــی متولــی بایــد‬ ‫بــرای پیشــگیری از اتــش ســوزی در جنــگل هــا و مراتــع‬ ‫برنامــه ریــزی کننــد و نیــروی انســانی و تجهیــزات مــورد‬ ‫نیــاز را تــدارک ببیننــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بررســی هــای امــاری نشــان‬ ‫مــی دهــد رونــد اتــش ســوزی هــا در عرصــه هــای منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان هــر ســال بیشــتر مــی شــود و نشــان‬ ‫دهنــده ایــن اســت کــه اقدامــات پیشــگیرانه انجام شــده‬ ‫اثرگــذار نیســت ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬در جلســه‬ ‫امــروز از همــه مدیــران متولــی در ایــن بخــش ماننــد‬ ‫جهــاد کشــاورزی ‪ ،‬منابــع طبیعــی و محیــط زیســت‬ ‫خواســته شــد از هــم اکنــون بــرای پیشــگیری و امــوزش‬ ‫بــه کشــاورزان حاشــیه جنگلهــا و مراتــع و تامیــن‬ ‫تجهیــزات اطفــای حریــق اقــدام کننــد تــا اگــر اتشــی هــم‬ ‫بــه جــان عرصــه هــای طبیعــی اســتان افتــاد بــا کمتریــن‬ ‫خســارت و ســریع مهــار و خامــوش شــود ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬از هــم اکنــون‬ ‫اتمــام حجــت مــی کنیــم اگر تابســتان امســال اتشــی در‬ ‫جنــگل هــا و مراتــع اســتان شــعله ور شــد و بررس ـی ها‬ ‫حاکــی از اهمــال دســتگاه هــای متولــی باشــد بــرای‬ ‫مدیــران ِ مقصــر بــه اتهــام تــرک فعــل پرونــده قضایــی‬ ‫تشــکیل مــی دهیــم‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان دربــاره اختــاف‬ ‫مالکیــت زمیــن هــای اســتان قــدس و اوقــاف بــا‬ ‫دســتگاه های اجرایــی هــم کــه دیگــر موضــوع جلســه‬ ‫بــود گفــت‪ :‬قــرار شــد ایــن دســتگاه هــا در نخســتین‬ ‫گام بــا یکدیگــر نشســت و گفتگــو کننــد و اگــر بــه نتیجــه‬ ‫نرســیدند دســتگاه قضایــی بــرای حــل و فصــل موضــوع‬ ‫ورود کنــد‪.‬‬ ‫حمیــد مصطفــی لــو معــاون حفاظــت امــور اراضــی اداره‬ ‫کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان هــم در ایــن‬ ‫جلســه گفــت‪ 6 :‬هــزار و ‪ 800‬کیلومتــر مــرز مشــترک‬ ‫جنگلهــای اســتان بــا زمیــن هــای کشــاورزی اســت کــه‬ ‫پارســال بــرای جلوگیــری از ورود اتــش از زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی بــه جنگلهــا د ‪ 830‬کیلومتــر اتــش بـ ُـر ایجــاد‬ ‫شــد و امســال هــم پــس از پایــان برداشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی ‪ ،‬یکهــزار کیلومتــر دیگــر اتــش بُــر ایجــاد‬ ‫خواهیــم کــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پارســال ‪ 843‬هکتــار از جنــگل هــای اســتان‬ ‫اتــش گرفــت کــه بیشــترین ان در منطقــه جهــان نمــا بــود ‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫من صاحب فتوی‬ ‫نیستم اما معیار باید‬ ‫قانون باشد‬ ‫سرویس قانون‪:‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه از امادگــی دســتگاه قضــا بــرای هم اندیشــی‬ ‫بــا اعضــای هیئــت منصفــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی در‬ ‫راســتای اصــاح قوانیــن خبــر داد و گفــت‪ :‬اصــاح قانــون‬ ‫مطبوعــات در زمــان حاضــر مبتنــی بــر شــرایط و مقتضیــات زمــان‪،‬‬ ‫ضــروری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از مرکــز رســانه قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای در‬ ‫نشســت بــا اعضــای هیئــت منصفــه سیاســی و مطبوعاتــی‪،‬‬ ‫ضمــن تبییــن و تشــریح نقــش و تاثیرگــذاری رســانه ها بــر‬ ‫حوزه هــای مختلــف زیســت اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی و‬ ‫عملکــرد رســانه های نوینــی کــه ســبب تحــول در جنــگ روایت هــا‬ ‫شــده اند‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز تاثیرگــذاری رســانه ها در شــوون مختلــف‬ ‫زندگــی و مســائل حکمرانــی‪ ،‬برجســته اســت و از ســویی دیگــر‪،‬‬ ‫پیوســته شــاهد تحــول در حــوزه رســانه و ابزارهــای مرتبــط بــا ان‬ ‫هســتیم بنابرایــن مــا نیــز نیازمنــد تحــول در ایــن مقولــه هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه اصــل ‪ ۲۴‬قانــون اساســی‪،‬‬ ‫ناظــر بــر ازادی بیــان نشــریات و مطبوعــات مگــر ان کــه مخــل‬ ‫بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی باشــد همچنیــن اصــل‬ ‫‪ ۱۶۸‬قانــون مزبــور‪ ،‬ناظــر بــر رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و‬ ‫مطبوعاتــی بــه صــورت علنــی و بــا حضــور هیئــت منصفــه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫از اول انقــاب در قانــون مطبوعــات اصالحــات و تغییراتــی لحــاظ‬ ‫شــده اســت و انجــام ایــن اصالحــات در زمــان حاضــر نیــز مبتنــی‬ ‫بــر شــرایط و مقتضیــات زمــان‪ ،‬ضــروری بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫رئیــس عدلیــه ضمــن یــاداوری ایــن مهــم کــه دســتگاه قضایــی‬ ‫نمی توانــد از اجــرای مفــاد و حکــم قانــون تخطــی کنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬قــوه قضاییــه امادگــی دارد کــه بــا اعضــای هیئــت منصفــه‬ ‫جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی و ســایر نخبــگان ایــن حــوزه در‬ ‫راســتای اصــاح قوانیــن مربوطــه‪ ،‬تصحیــح روش هــا و ارائــه‬ ‫اموزش هــای بــه روز‪ ،‬نشســت های هم اندیشــی و تخصصــی‬ ‫برگــزار کنــد تــا در زمینــه اختالف نظرهــا و نــکات و نقــاط دارای‬ ‫ابهــام بــه جمع بنــدی و اشــتراک نظــر و عمــل نائــل شــویم‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه اظهارداشــت‪ :‬بــدون تردیــد در قبــال مســائل‬ ‫و موضوعاتــی ماننــد مقوله هــای رســانه ای‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ســینمایی‬ ‫و مقوله هــای مشــابه‪ ،‬اختــاف دیــدگاه و نظــر وجــود دارد؛ امــا‬ ‫ان چیــزی کــه مــاک و معیــار اســت‪ ،‬اجــرای قانــون و عمــل بــه‬ ‫ان اســت بنابرایــن چنانچــه هیئــت منصفــه جرایــم سیاســی و‬ ‫مطبوعاتــی یــا هیئــت قضایــی رســیدگی کننــده بــه جرایــم مزبــور‪،‬‬ ‫وقــوع جرمــی را محــرز دانســت بایــد بــدون توجــه و مدخلیــت‬ ‫دیدگاه هــای بعضــا ً متفــاوت موجــود‪ ،‬موضــوع را تعقیــب و‬ ‫رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫معیار قانون است‬ ‫«بــر اســاس فتــوای شــما نظــر هیئــت منصفــه بــر رای قاضــی‪،‬‬ ‫رجحــان دارد یــا اینکــه دیــدگاه هیئــت منصفــه یــک نظــر مشــورتی‬ ‫اســت؟» ایــن ســوالی بــود کــه در ایــن نشســت یکــی از اعضــای‬ ‫هیئــت منصفــه سیاســی و مطبوعاتــی از رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫مطــرح کــرد و قاضی القضــات خطــاب بــه او گفــت‪ :‬در مــورد ایــن‬ ‫نکتــه کــه تعبیــر بــه فتــوا کردیــد‪ ،‬بایــد بگویــم کــه مــن صاحــب‬ ‫فتــوا نیســتم و فتــوا هــم نمی دهــم؛ مــاک و معیــار مــا بایــد‬ ‫قانــون باشــد؛ البتــه ممکــن اســت ایــن موضــوع مطــرح شــود‬ ‫کــه نیــاز بــه اصــاح قانــون وجــود دارد‪ ،‬ایــن مبحــث جداگان ـه ای‬ ‫اســت؛ چنانچــه روزی اصــاح قانــون الزم بــود و ایــن مهــم انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬کمااینکــه پیش تــر نیــز ایــن اتفــاق رخ داده‪ ،‬انــگاه بــر مبنــای‬ ‫قانــون جدیــد و اصــاح شــده‪ ،‬عمــل می کنیــم‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای بــا اشــاره بــه وظایــف و مســئولیت های قانونــی‬ ‫اعضــای هیئــت منصفــه مطبوعــات همچنیــن قضــات رســیدگی‬ ‫کننــده بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬فهــم‬ ‫قانــون‪ ،‬تشــخیص موضــوع‪ ،‬انطبــاق حکــم بــا موضــوع و توجــه بــه‬ ‫ت کننــده جــرم از ملزومــات و ضروریــات‬ ‫مســتندات و مــدارک اثبــا ‬ ‫امــر خطیــر قضــاوت اســت؛ اعتنــا و التفــات تمــام و کمــال بــه ایــن‬ ‫شــاخصه ها در رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی نیــز از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه جنــگ نــرم و ترکیبــی دشــمن‬ ‫علیــه کشــور و مــردم مــا و انقــاب اســامی‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬نحــوه‬ ‫مواجهــه و برخــورد بــا مســائل و معضــات فرهنگــی متفــاوت از‬ ‫رســیدگی بــه ســایر جرایــم و تخلفــات مانندســرقت اســت؛ مــا‬ ‫در دســتگاه قضایــی بــه ایــن مهــم التفــات و عنایــت داریــم و‬ ‫اقدامــات مقتضــی را در ایــن راســتا ترتیــب داده ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس عدلیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه قــوه قضاییــه طبق قانون اساســی‬ ‫و قانــون موضوعــه بایــد مامــن و ملجــاء و مرجــع تظلم خواهــی‬ ‫همــگان باشــد‪ ،‬خطــاب بــه اعضــای هیئــت منصفــه رســیدگی بــه‬ ‫جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی اظهــار داشــت‪ :‬اگــر فــردی‪ ،‬همــراه‬ ‫انقــاب نبــود و شــکایت کــرد‪ ،‬مــا نبایــد بگوییــم بــه ان شــکایت‬ ‫رســیدگی نمی کنیــم؛ یــا بالعکــس اگــر کســی همــراه انقــاب بــود‬ ‫و جرمــی مرتکــب شــد‪ ،‬نبایــد چشم پوشــی کــرد زیــرا ایــن خــاف‬ ‫انصــاف و قانــون و عــدل اســت؛ البتــه چنانچــه موضوعــی قابــل‬ ‫تخفیــف و تعلیــق بــود بایــد بــر مبنــای ترتیبات و پیش بینــی قانونی‪،‬‬ ‫ایــن مــوارد تخفیــف و تعلیــق مجــازات لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫احــکام و قوانیــن مربــوط بــه عرصــه رســانه و مطبوعــات نیازمنــد‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را از طریق تارنمای‬ ‫‪BKKG.IR‬‬ ‫دنبال کنید‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫تشکیل ‪ 548‬فقره پرونده‬ ‫تخلفاتی و نصب پارچه‬ ‫محکومیت‬ ‫اصــاح اســت‬ ‫پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضائیــه در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین رحیمیــان رئیــس هیئــت منصفــه‬ ‫سیاســی و مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه تغییــر و تحــوالت عرصــه‬ ‫رســانه در ســالیان و دهه هــای گذشــته‪ ،‬احــکام و قوانیــن مربــوط‬ ‫بــه عرصــه رســانه و مطبوعــات را نیازمنــد اصــاح دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫در گذشــته فقــط روزنامه هــا و مجــات‪ ،‬مصــداق رســانه بودنــد‬ ‫امــا امــروز ایــن مفهــوم بســیار گســترده شــده و شــاهد هســتیم‬ ‫کــه گاهــی نقــش تابلوهــا و بیلبوردهــای خیابانــی و بزرگراهــی‪،‬‬ ‫فراگیرتــر و نافذتــر از رســانه های معمولــی اســت‪.‬‬ ‫همــه دادگاه هــای سیاســی و مطبوعاتــی کشــور بــدون اســتثنا بــا‬ ‫حضــور هیئــت منصفــه تشــکیل می شــود‬ ‫ناصــر ســراج نماینــده رئیــس قــوه قضاییــه در تعییــن اعضــای‬ ‫هیئــت منصفــه سیاســی و مطبوعاتــی گفــت‪ :‬اکنــون همــه‬ ‫دادگاه هــای سیاســی و مطبوعاتــی کشــور بــدون اســتثنا بــا حضــور‬ ‫هیئــت منصفــه تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫ســراج مــواردی کــه رای قاضــی خــاف رای برائــت یــا مجرمیــت‬ ‫هیئــت منصفــه بــوده را انگشت شــمار و بســیار معــدود دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬مادامــی کــه قانــون فعلــی وجــود داشــته باشــد‪ ،‬قضــات‬ ‫موظــف هســتند طبــق قانــون حکــم دهنــد و طبیعــی اســت کــه اگــر‬ ‫قانــون اصــاح شــود قضــات نیــز تابــع قانــون جدیــد خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در نتیجــه انتخابــات مهــر مــاه ســال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫تعــداد ‪ ۴۴۱‬نفــر بــه عضویــت هیئــت منصفــه سیاســی و‬ ‫مطبوعاتــی سراســر کشــور در امدنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اعضــای هیئــت‬ ‫منصفــه سیاســی و مطبوعاتــی در تهــران ‪ ۲۱‬نفــر و در ســایر‬ ‫اســتان ها ‪ ۱۴‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫علیرضــا ســربخش نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه مرحــوم‬ ‫ایت اللــه هاشــمی شــاهرودی در دوران ریاســت خــود بــر‬ ‫قــوه قضاییــه‪ ،‬نظــر هیئــت منصفــه را بــر نظــر قاضــی صائــب‬ ‫می دانســت و ایت اللــه املــی الریجانــی نیــز در زمــان ریاســت‬ ‫خــود بــر عدلیــه‪ ،‬نظــر هیئــت منصفــه را بــه عنــوان مشــاور قاضــی‬ ‫قلمــداد می کــرد‪ ،‬خواســتار ان شــد کــه رئیــس کنونــی قــوه‬ ‫قضاییــه نیــز فتــوای خــود را در خصــوص جایگاه هــای رای هیئــت‬ ‫منصفــه و حکــم دادگاه بیــان کنــد‪.‬‬ ‫اکبــر نصراللهــی گفــت‪ :‬در عصــر کنونــی‪ ،‬عــاوه بــر تغییــر و‬ ‫تحــوالت صــورت گرفتــه در منابــع خبــری‪ ،‬شــاهد هســتیم کــه‬ ‫مــدل تولیــد‪ ،‬توزیــع و انتشــار اخبــار و پیام هــا نیــز تغییــر کــرده‬ ‫و ضــروری اســت کــه متناســب بــا ایــن تغییــر و تحــول‪ ،‬قانــون‬ ‫مطبوعــات نیــز تغییــر پیــدا کنــد و اصــاح شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خواســتار ان شــد کــه امــوزش ســواد رســانه ای‬ ‫بــه قضــات و کارکنــان قــوه قضائیــه‪ ،‬در اولویــت امــور دســتگاه‬ ‫قضایــی قــرار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫احمــد مومنــی راد ســخنگوی هیئــت منصفــه سیاســی و‬ ‫مطبوعاتــی نیــز در ایــن جلســه قانــون مطبوعــات را نیازمنــد تغییــر‬ ‫و تحــول در راســتای تحــوالت رخ داده در جامعــه و رســانه های‬ ‫امــروزی دانســت و گفــت‪ :‬بایــد بررســی شــود کــه چــرا گاهــی‬ ‫یــک قاضــی‪ ،‬رای بــه محکومیــت فــردی می دهــد کــه اعضــای‬ ‫هیئــت منصفــه سیاســی و مطبوعــات بــه اتفــاق رای بــه برائــت‬ ‫او داده انــد‪.‬‬ ‫علی اکبــر اشــعری قــوه قضاییــه را بهتریــن و مطمئن تریــن ملجــا‬ ‫و پناهنــگاه بــرای مــردم دانســت و بــر ضــرورت وجــود علــم و دانــش‬ ‫کافــی و تخصصــی در همــه قضــات به ویژه قضات رســیدگی کننده‬ ‫بــه پرونده هــای مطبوعاتــی و سیاســی تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی از تشــکیل تعــداد ‪ 548‬فقــره پرونــده تخلفاتــی در‏حــوزه ارد و نــان‬ ‫و نانوائیهــا از ابتــدای ســال‪ 1401‬تــا دهــم خردادمــاه بــرای متخلفیــن‏خبــر داد وگفــت‪ :‬پرونــده هــای‬ ‫متشــکله در تعزیــرات حکومتــی مــورد رســیدگی قــرار‏گرفتــه و متخلفیــن عــاوه بــر جــزای نقــدی و‬ ‫نصــب ‪ 2‬فقــره پارچــه محکومیــت؛ یــک فقــره تعطیلــی‏واحــد خبــازی بــه درج در پرونــد ‪ ،‬توبیــخ کتبــی‬ ‫‪ ،‬قطــع ســهمیه ‪،‬کاهــش ســهمیه و‪ ..‬محکــوم شــده انــد‪.‬‏‬ ‫‏‪.‬بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتی اســتان تقی حســام‬ ‫در ادامــه گفــت ‪ :‬متخلفیــن در حــوزه ارد و نــان و امــورات بهداشــتی نانوائیهــا ‏از ابتــدای ســال ‪ 1401‬جمعــا‬ ‫بیــش ازســه میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال در حــق‏صنــدوق دولــت محکــوم بــه جــزای نقــدی و ‪ 2‬واحــد‬ ‫نانوایــی بــه نصــب پارچــه متخلــف‏محکــوم شــدند ‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان همچنیــن گفــت بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه اقتصــادی کشــور در‏حــوزه ارد و‬ ‫نــان و تخلفــات نانوائیهــا‪ ،‬اداره کل تعزیــرات حکومتــی ضمــن تشــدید‏گشــتهای مشــترک بصــورت صبح و‬ ‫عصــر و خــارج از نوبــت بــه پرونــده تخلفاتــی ایــن‏واحدهــا رســیدگی و متخلفیــن را عــاوه بــر جــزای نقــدی‬ ‫بــه کاهــش یــا قطــع ســهمیه ارد‏محکــوم و در صــورت تکــرار محــل کســب تعطیــل و جــواز کســب نانوائــی‬ ‫ابطــال مــی گــردد‬ ‫وی ازهمــه شــهروندان اســتان درخواســت کردنــد درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلفــات‏مربــوط بــه بخــش‬ ‫حوزه ارد و نانوائیها و قاچاق و فروش غیر قانونی ارد با تلفن ‪135‬‏یا سامانه اینترنتی‪135‬به تعزیرات‬ ‫حکومتــی یــا بــا تلفــن ‪ 124‬بــه ســازمان صنعت‪،‬معــدن‏وتجــارت یــا بــا تلفن‪1490‬بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گــزارش نمایند‏‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجرای عملیات توسط نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬یــک مرحلــه گشــت دریایــی مشــترک نیروهــای حفاظــت از منابــع ابــزی شــیالت گلســتان و محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬جهــت مقابلــه بــا صیــد غیرمجــاز و صیــادان انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل ازروابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان‪ ،‬ســرهنگ دوم ابوالفضــل تمســکنی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن گشــت دریایــی ماموریــن توانســته انــد ‪ 2‬نفــر صیــاد غیرمجــاز را بــه همــراه یــک فرونــد قایــق پارویــی و ‪ 2‬عــدد پــارو را شناســایی‪ ،‬دســتگیر و بــه‬ ‫مقامــات قضایــی مربوطــه تحویــل دهند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه سایت ها را‬ ‫در مرورگر کروم با سرعت‬ ‫زیاد بارگذاری کنیم؟‬ ‫بهره وری تالش همه‬ ‫چنانچــه هــدف یــک جامعــه توســعه همه جانبــه باشــد‪،‬‬ ‫پــس بایــد بــه موضــوع پیمان هــای دســته جمعــی کار بــه‬ ‫صــورت همدالنــه توجــه کنــد و بــا تنظیــم روابــط کارگــر و‬ ‫کارفرمــا بــر اســاس عدالــت موجبــات رشــد‪ ،‬بهــره وری و‬ ‫تــاش همــه عوامــل تولیــد را فراهــم اورد‬ ‫گزارش یک نشست تخصصی؛‬ ‫راهکار رفع تعارض‬ ‫میان حقوق کارگر‬ ‫و کارفرما چیست؟‬ ‫سرویس اشتغال‪:‬‬ ‫کارشناســان شــرکت کننده در یک نشســت پژوهشــی_تخصصی‬ ‫تاکیــد کردنــد ‪ :‬توجــه بــه موضــوع «پیمان هــای دســته جمعی کار»‬ ‫نــه تنهــا می توانــد بــه تنظیــم روابــط کارگــر و کارفرمــا بــر اســاس‬ ‫عدالــت کمــک کنــد‪ ،‬بلکــه ســبب رشــد‪ ،‬بهــره وری و توســعه‬ ‫همه جانبــه کشــور نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫میزگــرد پژوهشــی_تخصصی بــا عنــوان «حقــوق کارگــر و کارفرمــا‪،‬‬ ‫راه حــل تعــارض همیشــگی» همــراه بــا نقــد و بررســی دو کتــاب‬ ‫«مزدهــای منصفانــه و تحلیــل وضعیــت ایــران» اثــر «ابوالفضــل‬ ‫پاســبانی صومعــه» و «پیمان هــای دســته جمعــی کار؛ بررســی‬ ‫تطبیقــی حقــوق فرانســه و انگلیــس» به کوشــش «محمدحســین‬ ‫تمــدن جهرمــی» بــه همــت انجمــن اندیشــه قلــم روز دوشــنبه ‪۹‬‬ ‫خــرداد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت «ابوالفضــل پاســبانی» عضــو هیــات علمــی‬ ‫جهاد دانشــگاهی‪« ،‬محمد مالجو» پژوهشــگر اقتصاد سیاســی و‬ ‫«حســین حبیبــی» عضــو هیــات مدیــره کانون عالــی شــوراهای کار‬ ‫بــه ســخنرانی پرداختنــد‪.‬‬ ‫بخش هایی از این نشست تخصصی را در ذیل می خوانید‪:‬‬ ‫پیمان های دسته جمعی کار شرط تحقق توسعه همه جانبه‬ ‫پاســبانی در ابتــدا بــه شــرحی از کتــاب «پیمان هــای دســته‬ ‫جمعــی» کار اثــر محمــد حســین تمــدن جهرمــی پرداخــت و‬ ‫گفــت‪ :‬کتــاب پیمان هــای دســته جمعــی کار مقــرر بــود کــه در‪۱۰‬‬ ‫فصــل تهیــه شــود‪ ،‬امــا متاســفانه تنهــا ‪ ۷‬فصــل ان نوشــته شــده ‬ ‫اســت کــه ایــن فصــول ســیر تکامــل و تطــور موضــوع پیمان هــای‬ ‫دســته جمعــی کار را در حقــوق کار دو کشــور صنعتــی فرانســه و‬ ‫انگلســتان در قــرون گذشــته را دنبــال کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫پیامبــر اســام فرمــوده اســت؛ هــر کــس مــزد کارگــری را کمتــر از‬ ‫انــدازه بدهــد بایــد بــرای رفتن بــه دوزخ اماده شــودوی افزود‪ :‬فصل‬ ‫نخســت کتــاب‪ ،‬پیدایــش و تکامــل پیمان هــای دســته جمعــی در‬ ‫انگلیــس و فرانســه‪ ،‬فصــل دوم پیمان هــای دســته جمعــی در‬ ‫رابطــه بــا حقــوق عمومــی و حقــوق خصوصــی‪ ،‬فصــل ســوم نقــش‬ ‫قانــون و رویه هــای قضایــی و ضمانــت اجــرای اجتماعــی در رژیــم‬ ‫پیمان هــای دســته جمعــی انگلیــس و فرانســه‪ ،‬فصل چهــارم مفاد‬ ‫پیمان هــای دســته جمعــی و مفــاد ان در قلمــرو دو کشــو مزبــور‪،‬‬ ‫فصــل پنجــم اتحادیه هــا و خصایــص مذاکــرات دســته جمعــی‬ ‫در فرانســه و انگلیــس‪ ،‬فصــل ششــم مســوولیت های حقوقــی‬ ‫و جزایــی اتحادیه هــای کارگــری و تاثیــر ان در پیمان هــای دســته‬ ‫جمعــی کار و فصــل هفتــم شــکفتگی‪ ،‬رونــق و نقــش جدیــد‬ ‫پیمان هــای دســته جمعــی در فرانســه و نگلســتان را مــورد بحــث‬ ‫قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬موضــوع پیمان هــای دســته‬ ‫جمعــی یــک موضــوع سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه‬ ‫بــه ضمانــت اجــرای حقوقــی‪ ،‬اخالقــی‪ ،‬اجتماعــی و روانشــناختی‬ ‫نیــاز دارد‪ .‬ویلیامســون برنــده جایــزه نوبــل اقتصاد در بحث ســطوح‬ ‫تحلیــل اجتماعــی بــه روشــنی توضیــح داده اســت کــه چگونــه‬ ‫واقعیــت کــف بــازار متاثــر از بســتر مدیریتــی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و شــناختی اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت‪ :‬چنانچــه هــدف یــک جامعــه توســعه‬ ‫همه جانبــه اســت‪ ،‬پــس باید بــه موضوع پیمان های دســته جمعی‬ ‫کار بــه صــورت همدالنــه توجــه کنــد و بــا تنظیــم روابــط کارگــر و‬ ‫کارفرمــا بــر اســاس عدالــت موجبــات رشــد بهــره وری و تــاش همه‬ ‫عوامــل تولیــد را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫چنانچــه هــدف یــک جامعــه توســعه همه جانبــه باشــد‪ ،‬پــس‬ ‫بایــد بــه موضــوع پیمان هــای دســته جمعــی کار بــه صــورت‬ ‫همدالنــه توجــه کنــد و بــا تنظیــم روابــط کارگــر و کارفرمــا بــر‬ ‫اســاس عدالــت موجبــات رشــد‪ ،‬بهــره وری و تــاش همــه عوامل‬ ‫تولیــد را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫پاســبانی افــزود‪ :‬پیمان هــای دســته جمعی کار ســبب می شــود‬ ‫کارفرمایــان توانایــی سوء اســتفاده از نیــروی کارگــران را نداشــته‬ ‫باشــند‪ .‬مگــر اینکــه نماینــده کارگــران از خــود ضعفــی نشــان داده‬ ‫باشــد و یــا بــه اصطــاح خریــده شــده باشــد‪ .‬بــا وجــود ایــن فوایــد‬ ‫همچنــان پیمان هــای دســته جمعی کار بــا مخالفت هایــی بــه بهانه‬ ‫ایجــاد اغتشــاش در نظــم موجــود رو بــه رو بــود ه اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه معتقــد اســت‪ :‬مطالعــه ایــن نــوع کتاب هــا‬ ‫نشــان می دهــد کــه هــم کارفرمایــان و هــم کارگــران الزم اســت‬ ‫کــه بیشــر بــا دســتاوردهای علمــی و تجربــی کشــورهای مختلــف‬ ‫و کشــور خودمــان اشــنا شــوند و بتواننــد از ذهنیت هــای منســوخ‬ ‫خــود را نجــات دهنــد‪ .‬در خصــوص بحــث پیمان هــا ممکــن اســت‬ ‫اتحادیه هــای کارگــری نتواننــد درخواســت ها و نیازهایشــان را‬ ‫نمایندگــی کننــد‪ ،‬از ایــن رو الزم اســت امــکان بازبینــی دوره ای در‬ ‫مــورد انهــا وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پاســبانی اظهــار کــرد‪ :‬جالــب اســت کــه دولت ها در فرانســه بیشــتر از‬ ‫نظــر قانونــی و در انگلســتان بــه لحــاظ اخالقــی مکلف بــه رعایت مفاد‬ ‫پیمان هــا هســتند‪ ،‬امــا در کشــور مــا بــا وجــود اموزه هــای مذهبــی‪،‬‬ ‫مفــاد پیمان هــا بــه لحــاظ قانونــی و اخالقــی رعایــت نمی شــود‪.‬‬ ‫پاســبانی بــه کتــاب «مزدهــای منصفانــه» نیــز اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن کتــاب در ‪ ۶‬فصــل تنظیــم شــد ه اســت‪ .‬در فصــل اول ســهم‬ ‫نیــروی کار در برخــی مکاتــب اقتصــادی مورد بررســی قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫فصــل دوم دربــاره تحلیــل زمینه هــا و دالیــل بــروز و نیــاز بــه‬ ‫پــردازش مــزد منصفانــه اســت‪ .‬فصــل ســوم ثمــرات پرداخــت مــزد‬ ‫منصفانــه بــه عنــوان یــک حــق انســانی را مــورد توجه قــرار می دهد‪.‬‬ ‫فصــل چهــارم بــه مهمتریــن عوامــل موثــر بــر مــزد منصفانــه اشــاره‬ ‫دارد‪ .‬فصــل پنجــم بــه ویژگی هــای نیــروی کار و نقــش انهــا در مــزد‬ ‫منصفانــه بــا تاکیــد بــر تحلیــل وضعیــت ایــران می پــردازد و فصــل‬ ‫ششــم مزدهــای منصفانــه در اســام را مــورد بحــث قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫پاســبانی ادامــه داد‪ :‬در ایــن کتــاب ســعی می شــود نشــان داده‬ ‫شــود کــه ســهم نیــروی کار از «کیــک اقتصــادی» منشــا اختالفــات‬ ‫بــوده و هســت و اخریــن راهــکاری کــه نئوکالســیک ها بــه ان‬ ‫تمســک جســتند‪ ،‬برابــری مــزد بــا تولیــد نهایــی نیــروی کار بــوده کــه‬ ‫در واقــع ایــن کتــاب نشــان می دهــد کــه تشــخیص تولیــد نهایــی‬ ‫نیــروی کار بــه ایــن ســادگی ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫اگــر هــدف پرداخــت مــزد برابــر در شــرایط کاری برابــر باشــد‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه میــزان تــاش و نــواوری نیــروی کار یــک متغیــر‬ ‫صالحدیــدی اســت‪ ،‬بــرای اینکــه ســرمایه داری خــودش نافــی‬ ‫خــودش نباشــد‪ ،‬الزم اســت مزدهــا بــه صــورت منصفانــه پرداخــت‬ ‫شــود و کارگــر احســاس کنــد کــه مــزد برابــر هــم دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه ســرمایه داری خــودش نافــی خــودش نباشــد‪ ،‬الزم‬ ‫اســت مزدها به صورت منصفانه پرداخت شــود و کارگر احســاس‬ ‫کنــد کــه مــزد برابــر هــم دریافــت می کنداین اســتاد دانشــگاه گفت‪:‬‬ ‫در اموزه هــای اســام پیامبــر اســام فرمــوده اســت؛ هــر کــس مــزد‬ ‫کارگــری را کمتــر از انــدازه بدهــد بایــد بــرای رفتــن بــه دوزخ امــاده‬ ‫شــود‪« .‬مــزد بــه انــدازه» دارای ویژگی هایــی اســت کــه شــامل اندازه‬ ‫مقــرر در قــرارداد‪ ،‬ســطح عمومــی مــزد در بــازار‪ ،‬عــرف‪ ،‬تــاش‬ ‫و کوشــش کارگــر در تولیــد و یــا بــه انــدازه رفــع نیازهــای کارگــر‬ ‫باشــد‪ .‬اگــر مــزدی نتوانــد نیازهــای کارگــری را تامیــن کنــد‪ ،‬منصفانه‬ ‫بودنــش بــا ســئوال مواجــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی در نهایــت ســخنرانی خــود گفــت‪ :‬تجربــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫پرداختــن مــزدی کــه صرفــا کارگــر از طریــق ان زنــده بمانــد‪ ،‬ناشــی‬ ‫از توهمــی اســت کــه فکــر می کنیــم توزیــع درامــد موجــب افزایــش‬ ‫بهــره وری و کارایــی نمی شــود‪ .‬در ایــن چارچــوب کارفرمــا فکــر‬ ‫می کنــد کــه ایــن مــزد اهنیــن از هزینه هایــش می کاهــد حــال‬ ‫انکــه ایــن مــزد اهنیــن اغازگــر تنازعــات خواهــد بــود‪ ،‬زیــرا احســاس‬ ‫ناموجــه بــودن مزدهــا مســاله ایجــاد می کنــد‪ .‬از ایــن رو الزم اســت‬ ‫تــاش کنیــم تــا بــه مــزد منصفانــه نزدیــک شــویم‪.‬‬ ‫سه دلیل شکل نگرفتن پیمان های دسته جمعی کار‬ ‫مالجــو بحثــش را حــول ســه محــور توجــه بــه ویژگی هــای محمــد‬ ‫حســین تمــدن جهرمــی از زوایــه ای خــاص‪ ،‬کتــاب و فصــول ان‬ ‫و چرایــی شــکل نگرفتن پیمان هــای دســته جمعی کار در ایــران‬ ‫تنظیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اهمیــت محمدحســین تمــدن جهرمــی از چنــد‬ ‫جنبــه اســت؛ نخســت انکــه او توانایــی قابــل توجهــی در رشــته‬ ‫همســایه یعنــی حقــوق داشــت و توانســت ان را بــه خوبــی در‬ ‫کتــاب پیمان هــای دســته جمعــی کار نشــان دهــد‪ .‬دیگــر انکــه‬ ‫ایــن توانایــی را داشــت کــه جریان هــای فکــری متمایــز و مجــزا از‬ ‫جریــان غالــب اقتصــاد را در چارچــوب ارائــه مباحثاتــش بگنجانــد و‬ ‫ســوم اینکــه او توانســت زیرشــاخه های بــه فرامــوش ســپرده شــده‬ ‫و متــروک مثــل روش شناســی اقتصــاد و نظام هــای اقتصــادی و‬ ‫برنامه ریــزی اقتصــادی را در ســطحی بســیار عالــی عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در واقع معلم فقید ما و کســانی که با او اشــنا بودند‪،‬‬ ‫معلمــی متواضــع و فروتــن بــود کــه در زمــان خــودش‪ ،‬هیچیــک از‬ ‫اثــارش را ســزاوار نشــر و انتشــار نمی دیــد‪ .‬بــه نظــر می ایــد کتــاب‬ ‫پیمان هــای دســته جمعــی کار مقدم ـه ای بــرای تحقیــق مفصــل‬ ‫بــود کــه فــراز و نشــیب های زندگــی تمــدن نگذاشــت تــا ان را بــه‬ ‫ســرانجام برســاند‪.‬‬ ‫مالجــو ادامــه داد‪ :‬بــا گذشــت بیــش از ‪ ۵۵‬ســال از نوشــتن کتــاب‬ ‫پیمان هــای دســته جمعی کار توســط تمــدن جهرمــی‪ ،‬همــواره‬ ‫شــاهد هســتیم کــه امــکان شــکل گیری ایــن پیمان هــا چــه در‬ ‫قالــب اتحادیــه در ســنت انگلیســی و چــه در قالــب ســندیکا در‬ ‫ســنت فرانســوی فراهــم نبــود ه اســت‪.‬‬ ‫تنظیــم قراردادهــای موقتــی‪ ،‬مهمتریــن عامــل شــکل نگرفتن‬ ‫پیمان هــای جمعــی کار‬ ‫حبیبــی اخریــن ســخنران نشســت نیــز گفــت‪ :‬متاســفانه‬ ‫تشــکل یابی در ایــران بســیار ســخت اســت و علــت ان را بایــد در‬ ‫تمــام زمینه هــای مدیریتــی‪ ،‬فرهنگــی و اخالقــی جســتجو کــرد و‬ ‫صرفــا توجــه بــه یــک بعــد کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اسیب شناســی مــن در مــورد ایجــاد نشــدن تشــکل ‬ ‫در ایــران بــه ایــن نتیجــه ختــم شده اســت کــه مــا ایرانیــان هنــوز‬ ‫نتوانســته ایم بــه طــور اصولــی شــیوه کار جمعــی را یــاد بگیریــم‪،‬‬ ‫ممکــن اســت‪،‬نظریه ها را خــوب بدانیــم‪ ،‬امــا با ماهیت کار جمعی‬ ‫اشــنایی نداریــم‪.‬‬ ‫مــا ایرانیــان هنــوز نتوانســته ایم بــه طور اصولی شــیوه کار جمعی‬ ‫را یــاد بگیریم‪،‬ممکــن اســت نظریه هــا را خــوب بدانیــم‪ ،‬امــا بــا‬ ‫ماهیــت عملــی کار جمعــی اشــنایی نداریمــوی اظهــار کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫از دالیــل مهــم نبــود تشــکل های کارگــری‪ ،‬در شــیوه قراردادهــای‬ ‫انهــا طبــق دادنامــه ســال ‪ ۱۳۷۲‬اســت‪ .‬بــه موجــب ایــن دادنامه ‪۹۵‬‬ ‫درصــد قراردادهــای کارگــری موقتــی هســتند‪.‬‬ ‫حبیبــی گفــت‪ :‬بــا وجــود شــکل گیری تشــکل های س ـه گانه‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن دیــدگاه هــم وجــود دارد کــه تشــکل ها وجــود نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫دادنامــه مبنــی بــر قراردادهــای موقــت‪ ،‬نیــروی تشــکل یابی را از‬ ‫جامعــه خــاق کارگــری گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره کانــون عالــی شــوراهای کار ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫شــرایط کنونــی جامعــه علمــی بایــد به مــدد و کمک نیروهــای کارگری‬ ‫بیایــد تــا روش منصفان ـه ای بــرای عقــد قراردادهــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬الزمــه رســیدن بــه مــزد منصفانــه‪ ،‬داشــتن تشــکل‬ ‫قــوی و مســتقل اســت و الزمــه داشــتن چنیــن تشــکلی ایــن اســت‬ ‫کــه امنیــت شــغلی یــک کارگــر تامیــن شــود‪ .‬امنیــت شــغلی مــورد‬ ‫نظــر ایــن اســت کــه حاکمیــت اراده کارگــر در عقــد قــرارداد کار‬ ‫اتفــاق افتــد‪ .‬در حاکمیــت اراده در عقــد قــرارداد‪ ،‬کارگــر بــه عنــوان‬ ‫یــک طــرف قــرارداد‪ ،‬قــادر خواهــد بــود مــدت زمــان فعالیتــش را‬ ‫مشــخص کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار ‪01732688214 :‬‬ ‫گــوگل کــروم یکــی از مرورگــر هــای امــن و مناســب بــرای‬ ‫ب گــردی اســت کــه اســتفاده از ان را بــه کاربــران توصیــه‬ ‫و ‬ ‫می کنیــم‪ .‬ایــن مرورگــر نســبت بــه ســایر هــم خانواده هــای‬ ‫ت و ویژگــی هــای کاربــردی‬ ‫خــود امنیــت مناســبی دارد و قابلیـ ‬ ‫را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد‪ .‬در ایــن مطلب اموزشــی به‬ ‫شــما امــوزش مــی دهیــم کــه چگونــه ســرعت مرورگــر کــروم‬ ‫خــود را افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬مرورگر را به روز رسانی کنید‪.‬‬ ‫حتمــا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه از نســخه به روزشــده‬ ‫اســتفاده مــی کنیــد‪ .‬چــرا کــه در نســخه به روزشــده باگ هــای‬ ‫امنیتــی رفــع مــی شــود و کارایــی و ســرعت نســخه جدیــد‬ ‫افزایــش پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬از نصــب افزونــه هــای غیرکاربــردی بــر روی مرورگر‬ ‫کــروم خــودداری کنید‪.‬‬ ‫برخــی از افزونــه هــا بــر ســرعت مرورگــر تاثیــر منفــی‬ ‫می گذارنــد‪ .‬مخصوصــا در مــواردی کــه تعــداد زیــادی افزونــه را‬ ‫نصــب می کنیــد و از ان هــا اســتفاده نمــی کنیــد‪ ،‬ایــن حالــت‬ ‫مــی توانــد تاثیــر منفــی بــر روی مرورگــر شــما داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پــس توصیــه می کنیــم افزونــه هایــی را کــه بــرای شــما کاربــردی‬ ‫نیســتند و از ان هــا اســتفاده نمی کنیــد‪ ،‬بــرای افزایــس ســرعت‬ ‫و امنیــت حــذف کنیــد‪ .‬بــرای حــذف افزونه هــای کــروم‪ ،‬در‬ ‫منــوی کــروم بــه ترتیــب بــه ‪ More tools‬و بعــد ‪Extensions‬‬ ‫برویــد‪ ،‬ســپس لیســت افزونه هایــی کــه بــر روی مرورگــر شــما‬ ‫نصــب اســت برایتــان نمایــش داده مــی شــود‪ .‬در ایــن قســمت‬ ‫شــما می توانیــد هــر یــک از ان هــا را کــه اســتفاده نمــی کنیــد‪،‬‬ ‫حــذف و یــا غیرفعــال نماییــد‪.‬‬ ‫گام ســوم‪ :‬افزونه هــای کاربــردی و مفیــد را بــر روی مرورگــر‬ ‫خــود نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫در گام دوم اشــاره بــه حــذف افزونه هــا داشــتیم‪ ،‬ولــی صرفــا‬ ‫منظــور افزونه هایــی بودنــد کــه نــه تنهــا کارایی مناســبی ندارند‬ ‫و مفیــد نیســتند‪ ،‬بلکــه بــرای سیســتم شــما هم اختــال ایجاد‬ ‫مــی کننــد‪ .‬در ایــن گام شــما را بــه نصــب افزونه هــای کاربــردی‬ ‫کــه کارایــی بســیار خوبــی دارنــد‪ ،‬تشــویق می کنیم‪ .‬بــرای مثال‬ ‫افزونــه ‪ Data Saver‬کــه باعــث افزایــش ســرعت بارگــذاری‬ ‫صفحــات مــی شــود و یــا افزونه هایــی نظیــر‪OneTab ، Tab‬‬ ‫‪ Suspender‬و ‪ The Great Suspender‬که بســیار کاربردی‬ ‫و مفیــد هســتند و نقــش مهمــی در کاهــش مصــرف حافظه و‬ ‫افزیــش ســرعت مرورگــر شــما دارنــد‪.‬‬ ‫گام چهارم‪ ،‬پالگین ها را کاهش دهید‪.‬‬ ‫حذف پالگین ها تاثیر بســزایی در ســرعت مرورگر شــما در‬ ‫ب گــردی دارد‪ .‬امــا بایــد دقــت کنیــد غیرفعــال کــردن‬ ‫هنــگام و ‬ ‫برخــی از پالگیــن هــا ممکــن اســت بــرای شــما مشــکل ایجــاد‬ ‫کنــد و دسترســی بــه برخــی از ســایت هــا را بــا مشــکل مواجــه‬ ‫ســازد‪ .‬بنابرایــن توصیــه مــی کنیــم پالگیــن هــا را یــک بــه یــک‬ ‫غیرفعــال کنیــد تــا مشــکلی ایجــاد نشــود‪ .‬بــرای دسترســی بــه‬ ‫پالگیــن هــای مرورگــر‪ ،‬عبــارت ‪ chrome://plugins‬را در‬ ‫نــوار ادرس وارد کنیــد‪ .‬حتمــا ایــن مرحلــه را بــا دقت بیشــتری‬ ‫انجــام دهیــد تــا مشــکلی پیــش نیــاد‪.‬‬ ‫‪ Doxing‬چیست؟‬ ‫بــه عمــل افشــای اطالعــات هویتــی یــک فــرد در فضــای‬ ‫انالیــن داکســینگ گفتــه مــی شــود‪ ،‬در داکســینگ اطالعاتــی‬ ‫ماننــد نــام واقعــی‪ ،‬ادرس خانــه‪ ،‬محــل کار‪ ،‬تلفــن‪ ،‬اطالعات‬ ‫مالــی و ســایر اطالعــات یــک فــرد بــدون رضایــت او در اختیــار‬ ‫عمــوم قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ Doxing‬بــرای اولیــن بــار در دنیــای هکرهــای انالیــن در‬ ‫دهــه ‪ 1990‬ظهــور کــرد‪ ،‬جایــی کــه ناشــناس بــودن مقــدس‬ ‫تلقــی می شــد‪ .‬امــا خصومــت بیــن هکرهــا منجــر به این شــد‬ ‫کــه اشــخاصی تصمیــم بگیرنــد اســناد رقیــب را کــه قبــا ًفقــط‬ ‫بــه عنــوان نــام کاربــری یــا نــام مســتعار شــناخته می شــد را در‬ ‫فضــای مجــازی انتشــار دهــد و اصــاح ‪ Doxing‬بــه وجــو ایــد‪.‬‬ ‫اکنــون عبــارت ‪ Doxing‬فراتــر از جامعــه جهانــی هکرهــا‬ ‫گســترش یافتــه اســت و امــروزه بــه افشــای اطالعــات‬ ‫اشــخاص اشــاره دارد‪.‬‬ ‫اخیــرا ًداکســینگ بــه ابــزاری در جنگ هــای فرهنگــی تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه افــراد ســعی مــی کننــد تــا کســانی‬ ‫را کــه دیدگاه هــای مخالــف بــا انهــا را دارنــد‪ ،‬مــورد ازار و اذیت‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫ســلبریتی ها‪ ،‬سیاســتمداران و روزنامه نــگاران از جملــه‬ ‫افــرادی هســتند کــه مــورد ازار و اذیــت داکســرها قــرار مــی‬ ‫گیرنــد‪ ،‬انهــا از اوبــاش انالیــن رنــج می برنــد‪ ،‬از امنیــت خــود‬ ‫می ترســند‪ ،‬و در مــوارد شــدید تهدیــد بــه مــرگ مــی شــوند‪.‬‬ ‫گاهــی هــدف داکســرها تشــدید و انتقــال درگیــری از فضــای‬ ‫انالیــن بــه دنیــای واقعــی اســت‪ ،‬بــا افشــای اطالعاتــی کــه‬ ‫شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫• ادرس منزل‬ ‫• جزئیات محل کار‬ ‫• شماره تلفن های شخصی‬ ‫• شماره های تامین اجتماعی‬ ‫• اطالعات حساب بانکی یا کارت اعتباری‬ ‫• مکاتبات خصوصی‬ ‫• سابقه جنایی‬ ‫• عکس های شخصی‬ ‫• جزئیات شخصی شرم اور‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 34‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 18‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪ 34‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫با ایجاد شبکه همیاران مردمی دولت‬ ‫در طرح واکنش سریع (طوس)‪:‬‬ ‫رییس اورژانس ‪ ۱۱۵‬استان‪:‬‬ ‫عمده ترین مشکل فرسودگی ناوگان‬ ‫حمل و نقل اورژانس گلستان است‬ ‫مردم همیاران دولت‬ ‫در خدمات راهداری شدند‬ ‫رییــس مرکــز فوریت هــای پزشــکی پیــش بیمارســتانی (اورژانــس ‪ )۱۱۵‬گلســتان گفــت ‪ :‬عمده تریــن‬ ‫مشــکل فرســودگی امبوالنس هــا‪ ،‬نــاوگان حمــل و نقــل و برخــی از تجهیــزات‪ ،‬ایــن بخــش خدماتــی‬ ‫از حــوزه بهداشــت و درمــان اســتان اســت‪.‬‬ ‫محمدجــواد مقســمی اظهارداشــت‪:‬در صــورت واردات امبوالنــس در ســال جــاری بــه کشــور‪ ،‬بــا رایزنی و‬ ‫مذاکــرات بــا رییــس ســازمان اورژانــس کشــور و تعــدادی از ان هــا بــه گلســتان اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا حــد امــکان در بحــث تجهیــزات‪ ،‬در پایگاه هــا لــوازم موردنیــاز‬ ‫وجــود دارد و ظرفیــت خوبــی از لحــاظ نیــرو در اســتان ایجــاد شــده بــه طــوری کــه از پنــج نیــرو در هــر‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای گلســتان از ایجــاد شــبکه ارتبــاط مردمــی‬ ‫بــه نــام همیــاران مردمــی دولــت در طــرح واکنــش‬ ‫ســریع (طــوس) همزمــان بــا سراســر کشــور در‬ ‫اســتان خبــرداد و گفــت‪ :‬بــا ایجــاد ایــن شــبکه‪ ،‬هــم‬ ‫اســتانی ها بعنــوان همیــار دولــت در ارائــه خدمــات‬ ‫راهــداری شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار غالمرضــا‬ ‫بیکــی در مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی راهــداری‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف ارتقــای کیفیــت و تســریع‬ ‫خدمــات راهــداری و اولویــت دهــی و ایمن ســازی‬ ‫نیازهــای ضــروری راههــا و در نهایــت افزایــش‬ ‫رضایتمنــدی کاربــران جــاده ای اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــا اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬هــم اســتانی ها‬ ‫بویــژه راننــدگان حرفــه ای می تواننــد ازطریــق‬ ‫ســامانه ‪ 141‬و بیــان موضوعاتــی همچــون نیــاز‬ ‫جاده هــای اســتان بــه لکــه گیــری و اصــاح چاله هــا‪،‬‬ ‫پاکســازی‪ ،‬شستشــو‪ ،‬تعمیــر و تکمیــل عالئــم و‬ ‫تابلوهــا و حفاظ هــای ایمنــی بویــژه در پیچ هــای‬ ‫تنــد و اشکارســازی و ایمــن ســازی موقعیــت هــای‬ ‫غیرمنتظــره و مخاطــره امیــز راههــا؛ جهــت پیشــبرد‬ ‫اهــداف یــاد شــد و ارائــه خدمــات راهــداری ســریع‪،‬‬ ‫موثــر و زودبــازده؛ همیــار دولــت باشــند‪.‬‬ ‫بیکــی ادامــه داد‪ :‬پــس از دریافــت درخواســت هــای‬ ‫مردمــی از ســامانه ‪ 141‬و عــاوه بــر مشــاهدات میدانــی‬ ‫گشــت هــای راهــداری؛ ادارات راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای شهرســتان هــا براســاس اولویــت بنــدی مــوارد‬ ‫و برحســب اهمیــت موضــوع موظــف به انجــام اقدامات‬ ‫راهــداری موثــر‪ ،‬زودبــازه و ســریع و رفــع انهــا بــا اســتفاده‬ ‫از نیروهــا و امکانــات راهــداری موجــود هســتند‪.‬‬ ‫همزمان با فصل برداشت‬ ‫حمل و نقل حدود ‪ 44‬هزارتن سیب زمینی‬ ‫معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫گلســتان خبــر از جابــه جایــی نزدیــک بــه ‪ 44‬هزارتــن ســیب زمینــی‬ ‫از ابتــدای فصــل برداشــت تاکنــون توســط چهــار هــزار و ‪400‬‬ ‫دســتگاه نــاوگان در اســتان و خــارج اســتان داد‪.‬‬ ‫ایــوب میرشــاهی گفــت‪ :‬ایــن محصــول بــه اقصــی نقــاط کشــور‬ ‫و همچنیــن کشــورهای همســایه و اســیای میانــه توســط ‪13‬‬ ‫ســفر درون اســتانی و ‪4‬هــزار و ‪ 910‬ســفر بــرون اســتانی جهــت‬ ‫مصــرف عمومــی و کارخانجــات صنعتــی حمــل و نقــل شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از مدتهــا قبــل فراخــوان جــذب کامیــون از ســایر‬ ‫اســتان هــا انجــام شــده و کامیونــداران ســایر اســتان هــا نیــز‬ ‫جهــت حمــل و نقــل محصــوالت کشــاورزی اعــزام شــده انــد‪.‬‬ ‫میرشــاهی‪ ،‬پیــش بینــی تولیــد ســیب زمینــی اســتان را در‬ ‫ســال زراعــی جــاری اعــام کــرد و گفــت کــه فصــل برداشــت‬ ‫ایــن از اواخــر اردیبهشــت تــا اواســط تیرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بــا توجــه بــه فســاد پذیــر بــودن ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫بــرای حمــل و نقــل بموقــع ایــن محصــول تدابیــر الزم طــی‬ ‫جلســات تخصصــی در محــل انجمــن هــا و صنــوف کارفرمایــی‬ ‫شــرکت هــای حمــل و نقــل کاال و بازدیدهــای میدانــی مکــرر بــا‬ ‫حضــور انهــا از نحــوه بارگیــری و چگونگــی تامیــن نــاوگان مــورد‬ ‫نیــاز صاحبــان کاال و کشــاورزان صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫میزبانی اردوی تیم ملی کاراته‬ ‫پلیس کشور توسط بجنورد‬ ‫رییــس هیــات کاراتــه خراســان شــمالی خبــر از برگــزاری اردوی‬ ‫امادگــی تیــم ملــی پلیــس جمهــوری اســامی بــه میزبانــی بجنــورد‪،‬‬ ‫مرکــز اســتان داد‪.‬‬ ‫محمدرضــا کیانفــر اظهــار داشــت‪ :‬ایــن اردوی امادگــی از ‪ ۱۵‬خــرداد‬ ‫ســالجاری بــه مــدت پنــج روز در مجموعــه ورزشــی علیدخــت بجنــورد‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ابوالقاســم پایــدار‪ ،‬مربیگــری ایــن اردوی ملــی را‬ ‫برعهــده دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن اردو ‪ ۱۵‬نفــر از کاراتــه کارهــای منتخــب‬ ‫تیــم ملــی کشــور حضــور خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫کیانفــر یــاداور شــد‪ :‬این کاراته کارها برای مســابقات جهانــی روتردام‬ ‫هلنــد کــه تیرمــاه برگــزار می شــوند‪ ،‬امادگی کســب می کنند‪.‬‬ ‫افــزون بــر یکهــزار و ‪ ۱۰۰‬ورزشــکار اقــا و خانــم زیــر نظــر هیــات ورزشــی‬ ‫کاراتــه خراســان شــمالی فعالیــت مــی کنند‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲1‬هــزار ورزشــکار بیمــه شــده دارای ‪ ۴۵‬هیــات‬ ‫ورزشــی فعــال اســت کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای ورزشــکاران در ایــن‬ ‫اســتان شــمال شــرق کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد‪:‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫واکنش وزیر ارشاد به حضور‬ ‫غیرقانونی «برادران لیال» در کن‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬فیلــم «بــرادران لیــا» بــدون دریافــت مجــوز اکران به جشــنواره‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پایــگاه در ‪ ۲‬ســال قبــل‪ ،‬اکنــون بــه ‪ ۹‬نیرو(معــادل اســتاندارد کشــور) رســاندیم تــا بــر دغدغه هــای‬ ‫موجــود بکاهــد‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس ‪ ۱۱۵‬گلســتان یــاداور شــد‪ :‬وضعیــت نیروهــا در حــدی اســت کــه تیم هــای واکنــش‬ ‫ســریع و اضافــی را در قالــب اتوبــوس امبوالنــس را اماده بــاش داریــم تــا در صــورت بــروز حادثــه‬ ‫عمــده‪ ،‬مصدومــان را امدادرســانی کنیــم‪.‬‬ ‫مقســمی افــزود‪ :‬در زمینــه گســترش و راه انــدازی پایگاه هــای اورژانــس ‪ ۱۱۵‬کــه طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر‬ ‫بیشــتر بــا کمــک خیریــن احــداث شــده‪ ،‬وضعیــت قابــل قبولــی داریــم‪ ،‬بــه طــوری کــه در همیــن‬ ‫مــدت‪ ۱۰ ،‬پایــگاه احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون بــه فاصلــه هــر ‪ ۱۵‬کیلومتــر یــک پایــگاه جــاده ای و در شــهرها در حــد اســتاندارد‬ ‫براســاس جمعیــت ســاکن‪ ،‬پایــگاه وجــود دارد کــه گــرگان و گنبــدکاووس بــه ترتیــب ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬پایــگاه فعــال‬ ‫هســتند و وضعیــت ملکــی پایگاه هــا هــم خــوب اســت و از حالــت کانکــس خــارج شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬در گــرگان اکنــون یــک پایــگاه در حــوزه امــداد هوایــی‪ ،‬بــا یــک فرونــد بالگــرد‬ ‫مــدرن وجــود دارد کــه بــه طــور متوســط بیــن ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬ماموریــت امــداد هوایــی انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫رییــس اورژانــس ‪ ۱۱۵‬گلســتان ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از دغدغه هــای مــا در اســتان‪ ،‬امــوزش و‬ ‫ارتقــای فنــی همــکاران ماســت کــه براســاس برنامــه ســازمان مرکــزی‪ ،‬پــس از ایــام کرونــا‪ ،‬در ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬دوره هــای اموزشــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مقســمی اضافــه کــرد‪ :‬زمــان رســیدن همــکاران مــا از زمــان اعــام تــا ســرصحنه حــوادث‪ ،‬در‬ ‫شــهرها هشــت دقیقــه و در جاده هــا ‪ ۱۵‬دقیقــه اســت کــه ایــن زمان هــا مطابــق اســتانداردهای‬ ‫تعریــف شــده ملــی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان دارای ‪ ۶۳‬پایــگاه اورژانــس ‪ ۱۱۵‬اســت‪ ،‬کــه ‪ ۲۴‬پایــگاه شــهری‪ ۳۷ ،‬پایــگاه جــاده ای‪ ،‬یــک‬ ‫پایــگاه هوایــی و یــک پایــگاه ســیار (اتوبــوس امبوالنــس) هســتند‪.‬‬ ‫در مجموع متوسط بطور ماهانه اورژانس ‪ ۱۱۵‬گلستان هشت هزار و ‪ ۶۵۰‬ماموریت انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل ایرنا‬ ‫نخستین سفیر قرض الحسنه‬ ‫کشور شد‬ ‫کشتار دام های بجنورد‬ ‫در شهرهای همجوار‬ ‫توقــف فعالیــت کشــتارگاه صنعتــی دام بجنــورد ســبب شــده تــا‬ ‫دامهــای مرکــز اســتان بــرای کشــتار روانــه کشــتارگاه هــای شــهرهای‬ ‫همجــوار از جملــه شــیروان‪ ،‬اســفراین و اشــخانه شــوند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه لبنیات‪ ،‬قصابان و مرغ فروشان بجنورد گفت‪:‬‬ ‫چنــد روزی اســت کــه کشــتارگاه صنعتــی دام مرکــز اســتان کشــتار‬ ‫نــدارد امــا ایــن وضعیــت مشــکلی در تامیــن گوشــت مــورد نیــاز‬ ‫شــهر ایجــاد نکــرده‪ ،‬گوشــت در کشــتارگاههای شــهرهای همجــوار‬ ‫اســتحصال مــی شــود و دغدغــه ای در ایــن بــاره وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حســین قاســم زاده اظهار داشــت‪ :‬راهبر کشــتارگاه صنعتی دام‬ ‫مرکــز اســتان خواســتار افزایــش تعرفــه هــای کشــتار دام در ایــن‬ ‫کشــتارگاه شــد امــا شــورای اســامی شــهر بــا ان مواففــت نکــرد از‬ ‫ایــن رو کشــتار دام بــا نــرخ هــای ســال گذشــته انجــام مــی شــود‪،‬‬ ‫البتــه مــا هــم مخالــف افزایــش ایــن تعرفــه هــا هســتیم زیــرا ایــن‬ ‫افزایــش بــه معنــای باالرفتــن قیمــت گوشــت اســتحصالی مــی‬ ‫شــود کــه بــار ان بــر دوش مصــرف کننــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســوول کشــتارگاه دام بجنــورد حقــوق کارگــران‬ ‫را بــر اســاس نــرخ هــای پارســال پرداخــت و اعــام کــرده اســت‬ ‫کــه تــوان پرداخــت حقــوق ایــن کارگــران بــا نــرخ امســال را نــدارد‬ ‫زیــرا تعرفــه هــای کشــتار دام افزایــش نــدارد‪ ،‬ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه قــرارداد ایــن راهبــر تــا ‪ ۲‬مــاه و چنــد روز دیگــر بــه‬ ‫پایــان مــی رســد و بایــد راهبــری بــه مزایــده گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫کــن رفــت و عوامــل ان بــه دلیــل عــدم رعایــت قانــون مشــمول ضوابــط تنبیهی می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪« ،‬محمدمهــدی اســماعیلی» در حاشــیه جلســه هیــات‬ ‫دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره فیلــم «عنکبــوت مقــدس» گفــت‪ :‬ایــن فیلــم موهــن در خــارج‬ ‫از کشــور و اردن فیلمبــرداری شــد و فیلــم مجــوز ســاخت نداشــت‪ .‬عوامــل فیلــم مقیــم خــارج از‬ ‫کشــور هســتند و اگــر داخــل کشــور بودنــد‪ ،‬مشــمول برنامه هــای تنبیهــی می شــدند‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال تصریــح کــرد‪ :‬طبــق قانــون فیلم هایــی کــه بــه جشــنواره خارجــی می رونــد بایــد‬ ‫مجــوز اکــران داشــته باشــند چــون اســکار فیلــم بــدون مجــوز نمی پذیــرد امــا جشــنواره کــن اینطــور‬ ‫نبــود و بــه عوامــل فیلــم «بــرادران لیــا» اعــام شــده بــود بــدون اخــذ مجــوز نرونــد و چــون مجــوز‬ ‫اکــران نگرفتنــد‪ ،‬مشــمول اعمــال قانــون می شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پاســخ بــه این کــه ایــا عــدم اکــران فیلــم «بــرادران لیــا» بــه گیشــه‬ ‫ضربــه نمی زنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکــران هــر فیلــم منــوط بــه گذرانــدن مراحــل قانونــی دریافــت مجــوز اســت امــا‬ ‫عوامــل ایــن فیلــم قانــون را رعایــت نکردنــد و عــزم مــا در دوره جدیــد بــر رعایــت قانــون اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر «بــرادران لیــا» مجــوز اکــران نداشــت‪ ،‬چــرا بــرای‬ ‫جشــنواره فیلــم فجــر دعــوت شــده بــود‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬جشــنواره فیلــم فجــر نیــاز بــه مجــوز اکــران‬ ‫در داخــل نــدارد و هیــات داوران در واقــع اثــر را داوری می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نشســت بــا عوامــل فیلــم برگــزار شــد و از انــان خواســته شــد مجــوز بگیرنــد و‬ ‫ســازمان ســینمایی هــم ایــن را بــه عوامــل فیلــم اعــام کــرده بــود امــا توجــه نشــد‪ .‬مــا مکلــف بــه‬ ‫اجــرای اییــن نام ـه ای هســتیم کــه در ســازمان ســینمایی هســت و بنــا بــر ایــن اســت کــه فیلــم‬ ‫اکــران نشــود؛ گرچــه ممکــن اســت تبصــره ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــا حضــور در خبرگــزاری جمهــوری اســامی لــوح‬ ‫نخســتین «ســفیر قرض الحســنه» کشــور را بــه «علــی نــادری» مدیرعامــل ایرنــا اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران بــه نقــل از‬ ‫ایرنــا‪ ،‬دکتــر «ســید ســعید شمس ـی نژاد» مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران امــروز‬ ‫چهارشــنبه بــا حضــور در خبرگــزاری جمهــوری اســامی‪ ،‬بــا مدیــران ایــن خبرگــزاری دیــدار و‬ ‫ضمــن بازدیــد از تحریریــه خبــر ایرنــا بــه ســواالت خبرنــگاران ایــن رســانه پاســخ داد‪.‬‬ ‫در جریان این دیدار و در اقدامی خیرخواهانه‪ ،‬لوح افتخار اولین «ســفیر قرض الحســنه»‬ ‫در نظــام بانکــی کشــور بــه مدیرعامــل خبرگزاری ایرنا اعطا شــد‪.‬‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران در لــوح اهدایــی بــه مدیرعامــل ایرنــا تاکیــد کــرده انتخــاب‬ ‫وی بــه عنــوان ســفیر قرض الحســنه بــا عنایــت بــه فعالیت هــای ارزنــده اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫خبرگــزاری جمهــوری اســامی و پیشــگامی در امــور خیــر و انساندوســتانه صــورت گرفتــه‬ ‫و ابــراز امیــدواری شــده ســفیران قرض الحســنه بــا نیک اندیشــی و خیرخواهــی در مســیر‬ ‫خدمــت بــه خلــق خــدا و دســتیابی مــردم بــه زندگــی شــرافتمندانه گام بردارنــد‪.‬‬ ‫در ایــن لــوح همچنیــن بــر لــزوم ترویــج فرهنــگ غنــی قرض الحســنه در کشــور تاکیــد و‬ ‫تصریــح شــده اســت کــه ایــن کار موجــب برانگیختــن نیت هــا و انگیزه هــای انســان های‬ ‫بزرگ مهــر و خیراندیــش شــده و توســعه رفــاه اجتماعــی در پرتــو فرهنــگ قــرض الحســنه و‬ ‫همیــاری را شــتاب مــی بخشــد‪.‬‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران از نیمــه دوم ســال ‪ ۱۳۸۶‬بــا هــدف گســترش معــارف و‬ ‫مبانــی شــرع مبیــن اســام و فرهنــگ قرض الحســنه و احیــای مطلــوب مبانــی اقتصــادی‬ ‫اســامی در نظــام بانکــی کشــور تاســیس شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 41‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 27‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 10 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 41‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان‬ ‫حمایت از فعالین بخش خصوصی‬ ‫در راستای تولید واشتغال‬ ‫وظیفه همه است‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان از عــزم جــدی ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان بــرای حمایــت از فعالیــن بخــش خصوصــی در راســتای تولیــد و ایجــاد اشــتغال‬ ‫در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار عابــدی افزود‪:‬پیرامــون تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر تولید‪،‬دانــش‬ ‫بنیــان و اشــتغال افرین‪،‬کــه بعنــوان شــعار ســال جدیــد مــی باشــد‪،‬این ســه اجزاء‪،‬مکمــل هــم و در‬ ‫یــک راســتا مــی باشــند و هــر ســه متغیر‪،‬بــا تــاش و فعالیــت بخــش خصوصی‪،‬شــرکتهای دانــش‬ ‫بنیــان در کنــار بخــش دولتی‪،‬توســعه اســتان گلســتان‪،‬بیش از پیــش بــه طــور قطعــی محقــق‬ ‫خواهــد گردیــد‪.‬‬ ‫قــدرت الــه عابــدی خاطــر نشــان کرد‪:‬بایســتی بــا ورود جــدی بــه حــوزه دانــش بنیــان و اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت و پتانســیل مناســب کــه در حــوزه دانــش بنیــان در اســتان گلســتان وجــود دارد‪،‬اگــر شــکافی‬ ‫نیــز بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی وجــود دارد‪،‬ایــن شــکاف حــذف گــردد‪.‬‬ ‫عابــدی اظهــار کرد‪:‬خوشــبختانه در اســتان گلســتان‪،‬در حمایــت از تولیــد و بخــش خصوصــی‪،‬و‬ ‫ایجــاد حمایــت و تشــویق‪،‬زمینه هــای مناســبی وجــود دارد و اقدامــات قابــل توجهــی صــورت گرفتــه‬ ‫اســت و ایــن موضــوع را مــی تــوان بــا ورود شــرکت هــای دانــش بنیــان و بخــش خصوصــی در‬ ‫پروژه هــای کالن اســتان‪،‬تقویت و توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان گفت‪:‬بــا مــروری سیســتماتیک بــر پیــاده ســازی موفقیــت امیــز شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان در اســتان در راســتای تحقــق توســعه اقتصــاد شــهری استان‪،‬مشــارکت و بــه کارگیــری‬ ‫بخــش خصوصی‪،‬چرخــه تولیــد اســتان را در جهــت رشــد کمــی و کیفــی فعالیتهــای توســعه افزایــش‬ ‫دهیــم و ایــن موضــوع مــی توانــد راهگشــای مســیر ریــل گــذاری توســعه اســتان باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان گلســتان در پایــان گفــت‪ :‬همه ما بایســتی برای کمک‬ ‫بــه عرصــه تولیــد مســئولیت پذیــر باشــیم و موانعــی کــه پیــش پــای تولیــد در اســتان وجــود دارد‪،‬برداریــم‬ ‫تا بتوانیم پاســخگوی نیازهای مردم اســتان و راهگشــای تولیدکنندگان در اســتان باشــیم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف کالهبرداران حرفه ای‬ ‫به ‪ 8‬فقره کالهبرداری‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 4‬نفــر‬ ‫کالهبــردار حرفــه ای بــا ‪ 8‬مــورد‏کالهبــرداری در ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محیــد یگانــه پــور» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬اظهــار‏داشــت‪:‬‬ ‫در پــی اعــام چنــد مــورد شــکایت مبنــی بــر وقــوع کالهبــرداری‬ ‫بــا ترفنــد رســید ســازی جعلــی‏در ســطح شهرســتان بالفاصلــه‬ ‫موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در رونــد رســیدگی بــه ایــن پرونــده ‪ 4‬نفــر کالهبــردار‬ ‫‏حرفــه ای در مخفیگاهشــان دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‏‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی ‏گفــت‪ :‬ایــن افــراد بــا مراجعــه بــه‬ ‫فروشــگاه های ســطح شــهر اقــدام بــه خریــد و در نهایــت پرداخــت‬ ‫وجــه‏از طریــق همــراه بانــک کــرده و رســید هــای جعلــی را بــه‬ ‫فروشــنده ارائــه و بالفاصلــه فروشــگاه را تــرک ‏مــی کردنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور بــا بیــان اینکــه متهمــان پرونــده در‬ ‫بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 8‬مــورد‏کالهبــرداری بــه همیــن‬ ‫روش در ســطح شهرســتان اعتــراف کردنــد‪ ،‬یــاد اور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫افــراد در نهایــت‏بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫هشدار به مردم‬ ‫در مورد اگهی های‬ ‫پیش فروش خانه‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای عمرانــی شــهر تهــران گفــت‪:‬‬ ‫اگهی هــای پیش فــروش خانــه در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران بــا متــری‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــون تومــان‪ ،‬کالهبــرداری «تعاونــی نماهــا» اســت و‬ ‫پروژه هــای مســکونی تعریــف شــده غیرواقعــی بــوده و پروانــه و‬ ‫جــواز ســاخت هــم ندارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ۱۲ ،‬ســال پیــش‬ ‫قانــون ســاماندهی پیش فــروش مســکن در مجلــس تصویــب‬ ‫شــد‪ .‬درســت قبــل از تصویــب ایــن قانــون پروژه هایــی بــا عنــوان‬ ‫«نگیــن غــرب»‪« ،‬شــفق» ‪« ،‬مرواریــد» و غیــره بــه مــردم معرفــی‬ ‫و پیش فــروش شــد‪ ،‬امــا بعــد چنــد ســال مــردم متوجــه شــدند هــر‬ ‫یــک واحــد بــه ‪ ۱۵‬نفــر پیش فــروش شــده اســت‪ .‬ایــن اشــفتگی‬ ‫باعــث شــد تــا در همــان موقــع قانــون پیش فــروش مســکن وضــع‬ ‫شــود‪ .‬در همــان موقــع نیــز تمــام امــوال فــرد کالهبــردار مصــادره‬ ‫شــد و بــه تصــرف ســازمان امــاک کشــور درامــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای عمرانــی شــهر‬ ‫تراکتور مرگ راننده را رقم زد‏‬ ‫‏‬ ‫پاتک پلیس شیروان‬ ‫به سارقان سابقه دار‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان بجنــورد از واژگونــی یــک‬ ‫دســتگاه تراکتــور کــه منجــر بــه فــوت راننــده ان شــد در‬ ‫روســتای «جمــی» ‏از توابــع ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫سرهنگ«مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏خبــر واژگونــی یــک دســتگاه تراکتــور در‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی اطــراف روســتای «جمــی» از توابــع ایــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬بالفاصلــه‏عوامــل اورژانــس بــه همــراه کارشــناس‬ ‫تصادفــات و گشــت انتظامــی بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند‪.‬‏‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه علــت واژگونــی ایــن تراکتــور برابــر‬ ‫اعــام کارشــناس تصادفــات‪ ،‬تــردد در جــاده صعــب العبــور و‬ ‫مــال رو اعــام‏شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه در ایــن حادثــه‬ ‫راننــده تراکتــور بــه علــت شــدت جراحــات وارده بعــد از انتقــال‬ ‫بــه بیمارســتان فــوت‏کــرده اســت‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ وحیــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــواره رعایــت قوانیــن‬ ‫و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی در تمــام جــاده هــا از بــروز‬ ‫حــوادث‏اینچنینــی پیشــگیری مــی کنــد‪ ،‬از راننــدگان خصوصــا‬ ‫مالــکان ماشــین هــای کشــاورزی خواســت تــا هنــگام رانندگــی‬ ‫حتمــا بــه‏ایــن قوانیــن توجــه ویــژه داشــته باشــند و جــاده هــای‬ ‫صعــب العبــور را بــرای تــردد انتخــاب نکننــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــیروان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق‬ ‫ســابقه دار و کشــف امــوال مســروقه‏در ایــن شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د ‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار‬ ‫‏داشــت‪ :‬در پــی اعــام چنــد مــورد ســرقت ورق گالوانیــزه و ادوات‬ ‫کشــاورزی در ســطح شهرســتان‏شــیروان‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا‬ ‫جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی بــا انجــام‬ ‫اقدامــات فنــی و اطالعاتــی موفــق‏شــدند محــل اختفــای ســارقان را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا ســرعت عمــل مامــوران ‪ 2‬نفــر ســارق در‬ ‫‏ایــن رابطــه دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــدند‏‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان اینکــه در روند رســیدگی به ایــن پرونده‬ ‫همچنیــن ‪ 2‬نفــر مالخــر نیــز‏دســتگیر شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان‬ ‫در بازجویــی هــای انجــام شــده بــه ‪ 3‬مــورد ســرقت ورق‏گالوانیــزه و‬ ‫ادوات کشــاورزی در ســطح شهرســتان شــیروان اعتــراف و در نهایــت‬ ‫هــر ‪ 4‬نفــر متهــم بعــد‏از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‏‪.‬‬ ‫تهــران‪ ،‬معتقــد اســت کــه ایــن اتفــاق مجــدد در حــال وقــوع‬ ‫اســت و در چنــد ســال اخیر«تعاونــی نماهــا» مجــددا بــا تبلیغــات‬ ‫گســترده و فریبنــده اقــدام بــه کالهبــرداری در ســاخت و پیــش‬ ‫فــروش مســکن در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران دارنــد‪.‬‬ ‫«خشــایار باقرپور» درباره اگهی های پیش فروش خانه در منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬تهــران ان هــم بــا متــری فقــط ‪ ۱۴‬میلیــون تومــان گفــت‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ســال اخیــر‪ ،‬تعــدادی «تعاونی نمــا» ظهــور و بــروز کردنــد‪ ،‬یک ســری‬ ‫معامــات و مبایعه نامه هــای کامــا ًصــوری و عجیب وغریــب توســط‬ ‫افــراد ِ غیــر ِ ذی ســمت به عنــوان فروشــنده و حتــی نــه به عنــوان‬ ‫نماینــده و وکیــل قانونــی تعاونــی منعقــد می شــود‪.‬‬ ‫تعریف پروژه های واهی و غیرواقعی در منطقه ‪ ۲۲‬تهران‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬ایــن قراردادهــا بــا یــک مبایعه نامــه دســتی‬ ‫بــدون کــد رهگیــری‪ ،‬به صــورت غیررســمی تهیــه و روی ان‬ ‫پروژه هایــی واهــی تعریــف می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫روی هیچ کــدام از ایــن اراضــی نیــز پروانــه ســاخت وجــود نــدارد و‬ ‫عمومــا ً در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران هســتند‪.‬‬ ‫وی دربــاره اینکــه چــرا ایــن پروژه هــای واهــی و غیرواقعــی در‬ ‫ایــن منطقــه از پایتخــت تعریــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن محل هــای جــوالن تعاونی هــا در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران‬ ‫اســت‪ .‬علــت هــم ایــن اســت کــه اقبــال عمومــی مــردم بــرای‬ ‫پیش خریــد در ایــن منطقــه بیشــتر اســت و ایــن منطقه از اســاس‬ ‫ت پیش فــروش و پذیره نویســی پــروژه پــا گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ادبیــا ِ‬ ‫باقرپــور ادامــه داد‪ :‬اکنــون حداکثــر سوءاســتفاده از نبــود‬ ‫تخصــص اقتصــادی بیــن عمــوم جامعــه می شــود و بــا اعــداد و‬ ‫ارقــام غیرواقعــی مســکن کالهبــرداری صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ایــن بــاره گفــت‪ :‬درحالی کــه اکنــون در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران‬ ‫ب ـه ازای هــر یــک مترمربــع متــراژ مفیــد ســهم از جــواز ســاخت و‬ ‫قیمــت زمیــن زیــر ‪ ۱۵‬میلیــون تومــان نیســت‪ ،‬و هزینــه ســاخت‬ ‫هــم کــه بــا عــرف منطقــه ‪ ۲۲‬زیــر ‪ ۱۴‬میلیــون تمــام نمی شــود‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن رقــم اضافــه می شــود‪ ،‬چطــور اگهــی فــروش خانــه بــا متــری‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــون داده می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تعاونــی عمــران شــهر تهــران گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫بــا اعــداد و ارقــام واقعــی هزینــه ســاخت اشــنایی ندارنــد و بــا خود‬ ‫ت متــری ‪ ۴۰‬میلیــون‬ ‫می گوینــد درحالی کــه یــک واحــد بــه قیمــ ‬ ‫تومــان تــا ‪ ۵۹‬میلیــون در منطقــه ‪ ۲۲‬بــه فــروش مــی رود امــا‬ ‫پیــش فــروش خانــه متــری ‪ ۱۴‬میلیــون تومــان اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون پیش پرداخــت از خریــدار گرفتــه می شــود ماهــی‬ ‫ده میلیــون نیــز اقســاط خریــد خانــه‪ .‬جدیــدا ً نیــز گزینــه میــزان‬ ‫انتخــاب مبلــغ قســط ماهانــه را نیــز بــه قراردادهــا اضافــه کرده انــد‬ ‫کــه به هیچ وجــه بــا منطــق جــور در نمی ایــد‪.‬‬ ‫باقرپــور دربــاره نــوع مشــتری گیــری ایــن تعاونــی نماهــا‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬توســل بــه تبلیغــات گســترده در فضــای مجــازی‬ ‫حتــی تبلیغــات بیلبــوردی دارنــد‪ .‬از ترفنــد حقوقــی در فراینــد‬ ‫پذیره نویســی اســتفاده می کننــد و قراردادهــا طــوری تنظیــم‬ ‫می شــود کــه فــرد خریــدار بعــد از اطــاع از کالهبــرداری بــه دلیــل‬ ‫عبــارات در متــون دســتش بــه جایــی بنــد نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن گــروه تــا می تواننــد بــرای خــود وجهــه و ســابقه‬ ‫و رزومــه ایجــاد می کننــد؛ مثــا ًاز محــل پول هــای جمع اوری شــده‬ ‫زمیــن خریــداری می کننــد و به عنــوان پروژه هــای در حــال ســاخت بــه‬ ‫مــردم معرفــی و بــرای خــود وجاهــت تعییــن می کننــد‪.‬‬ ‫شیب تورم بازار مسکن کمتر از سایر بازارهاست‬ ‫باقرپــور گفــت‪ :‬در جایــگاه نظارتــی و اتحادیــه تعاونی هــا هشــدار‬ ‫می دهیــم کــه ایــن «تعاونــی نماهــا» کارنامــه ســاخت ندارنــد و‬ ‫پیش بینــی می کنیــم حجــم گســترده ای شــاکی در اینــده بــرای‬ ‫کالهبــرداری در منطقــه ‪ ۲۲‬تهــران در دســتگاه قضــا بــه وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه باقرپــور اتحادیه هــای تعاونی هــا نظارتــی دارنــد و در‬ ‫فراینــد نظــارت بــه مــواردی برخوردیــم کــه نیازمنــد اطالع رســانی‬ ‫عمومــی اســت و بــا وجــود تــاش دولــت ســیزدهم بــرای تقویــت‬ ‫بخــش تعــاون تهدیدهــا و فرصت هایــی به تبــع بــا ســوی اســتفاده‬ ‫از عنــوان بخــش تعــاون وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اکنــون شــیب تــورم بــازار مســکن کمتــر از ســایر‬ ‫بازارهاســت کــه بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم در بخش مســکن‬ ‫و به تبــع ان یــک ســری کالهبرداری هــا و ســوی اســتفاده هایی‬ ‫از ایــن فضــا را ایجــاد کــرده اســت و ضمــن اینکــه بــا کاهــش‬ ‫ساخت وســازهای واقعــی مواجــه بــه دلیــل افزایــش نهاده هــای‬ ‫ســاختمان مواجــه هســتیم‪ ،‬اگهی هــای فــروش ارزان نیــز اضافــه‬ ‫شــده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫طنــز امــروز ســفید اســت همچــون ســفیدی دفتــر مشــق‬ ‫روزهــای اغازیــن مدرســه بــه ســفید کاغــذی کــه هنــوز‬ ‫قلــم بــه رویــش چیــزی ننوشــته و منتظــر اســت تــا کودکــی‬ ‫قلمــی در دســت گیــرد و انچــه در دل دارد را بــه روی کاغــذ‬ ‫ســفید بــه زبــان بیــاورد ‪.‬‬ ‫ســفیدی کــه شــاید قبــل از نوشــتن یــک نوشــته هنــوز‬ ‫ســفید اســت و هیــچ ســیاهی را بــر روی خــود نــدارد‬ ‫طنــز ســفیدی کــه مخاطــب اش همــه هســتیم و انچــه را‬ ‫کــه بایــد در ان بنویســیم مــی نویســیم ‪.‬‬ ‫شما جای طنز پرداز ما باشید چه خواهید نوشت‪:‬‬ ‫ایــن بخــش را هــر انچــه کــه در دل داریــد تکمیــل و بــرای مــا‬ ‫از طریــق واتــس اپ ارســال کنیــد بــه قیــد قرعه برنــده ‪ 3‬عدد‬ ‫کارت هدیــه ‪ 100 -200 -300‬هــزار تومانــی شــوید ‪.‬‬ ‫‪................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪..................................................................‬‬ ‫‪......................................‬‬ ‫‪ 0911 - 767 - 4497‬شماره واتس اپ روزنامه‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۰‬نکته برای جلوگیری‬ ‫از بیماری های گوارشی‬ ‫ادامــه شــماره ‪ -543‬وقتــی در مــورد ســامت کامــل‬ ‫صحبــت می کنیــم‪ ،‬حفــظ ســامت دســتگاه گوارش تــان بــه‬ ‫همــان انــدازه مهــم اســت کــه ســامت قلــب و اســتخوان و‬ ‫بقیــه ی اجــزای بدن تــان اهمیــت دارد‪ .‬امــا خبــر خــوش ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای اغلــب مــردم تنهــا چنــد اقــدام پیش گیرانــه‬ ‫راه گشاســت‪ .‬مراقبــت از دســتگاه گــوارش بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد ســامت تان را بهبــود ببخشــید و تندرســت و شــاد‬ ‫باشــید‪ .‬پــس ان قــدر منتظــر نشــوید تــا کار از کار بگــذرد و‬ ‫بیماریهــای گوارشــی بــه ســراغ تان بیاینــد‪ .‬می توانیــد همیــن‬ ‫حــاال شــروع کنیــد و تغییــرات کوچکــی در رژیــم غذایــی و‬ ‫ســبک زندگی تــان بــه وجــود اوریــد تــا یک رژیم غذایی ســالم‬ ‫و پویــا بــرای خودتــان دســت و پــا کنیــد و زندگــی و ســامت‬ ‫دســتگاه گوارش تــان را بــرای همیشــه بهبــود بدهیــد‬ ‫‪ .۴‬مواد مغذی را در مرحله ی اول از غذای تان بگیرید‬ ‫مــواد مغــذی کــه از غــذا دریافــت می شــوند‪ ،‬نقــش‬ ‫مهمــی در ســامت کل بــدن و از جملــه دســتگاه گــوارش‬ ‫ایفــا می کننــد‪ .‬بــدن انســان بــه طیــف وســیعی از مــواد‬ ‫مغــذی احتیــاج دارد تــا بتوانــد در تمــام مــدت عمــر بــه‬ ‫خوبــی کار کنــد‪ .‬اســتفاده ی مناســب از مــواد غذایــی‬ ‫فقــط ایــن نیســت کــه در حــال حاضــر حال تــان خــوب‬ ‫ت اینــده و همــه ی مراحــل‬ ‫باشــد بلکــه بایــد بــه ســام ِ‬ ‫زندگی تــان فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ A‬یــک ویتامیــن چــرب محلــول اســت کــه‬ ‫بــرای بینایــی‪ ،‬رشــد‪ ،‬ســامت پوســت و مــو‪ ،‬اســتحکام‬ ‫دندان هــا‪ ،‬تولیــد مثــل و سیســتم دفاعــی بــدن مفیــد‬ ‫اســت‪ .‬بیش تریــن شــکل ویتامیــن ‪ A‬کــه در الــوی‬ ‫خشــک پیــدا می شــود بِتا‪-‬کاروتـِـن اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫انتــی اکســیدان عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬هــم یــک ویتامیــن چــرب محلــول اســت‬ ‫کــه تنهــا در منابــع محــدودی مثــل ماهــی ازاد و تُــن و‬ ‫فراورده هــای لبنــی غنــی شــده وجــود دارد‪ .‬امــا بــدن‬ ‫انســان می توانــد ویتامیــن ‪ D‬را بعــد از قــرار گرفتــن‬ ‫در معــرض اشــعه ی فرابنفــش خورشــید تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬باعــث می شــود ســطح کلســیم و فســفر‬ ‫خــون در حــد نرمــال باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫کلســیم فراوان تریــن مــاده ی معدنــی اســت کــه در‬ ‫بــدن انســان پیــدا می شــود‪ .‬ایــن مــاده مســئول ســاختن‬ ‫دندان ها و اســتخوان های محکم اســت‪ .‬همچنین برای‬ ‫انقبــاض ماهیچــه‪ ،‬انبســاط و انقبــاض رگ هــای خونــی‪،‬‬ ‫ترشــح هورمون هــا و انزیم هــا و ارســال پیام هــا از طریق‬ ‫سیســتم عصبی الزم اســت‪ .‬کلســیم در لبنیات‪ ،‬بعضی‬ ‫ســبزیجات و غذاهــای مکمــل وجــود دارد‪.‬‬ ‫پتاســیم بــرای حفــظ تعــادل فشــار خــون مفیــد و بــرای‬ ‫انقبــاض ماهیچه هــا و عکس العمل هــای انــی سیســتم‬ ‫عصبــی ضــروری اســت‪ .‬همچنیــن بــرای حفــظ تعــادل‬ ‫ســیاالتی و الکترولیتــی خــون مهــم اســت‪ .‬اثبــات شــده‬ ‫اســت کــه پتاســیم در کاهــش فشــار خــون بــاال و خطــر‬ ‫ســکته مغــزی هــم نقــش مهمــی دارد‪ .‬بــا مصــرف ‪ ۵‬عــدد‬ ‫الــوی خشــک در طــول روز‪ ۸ ،‬درصــد از مقــدار توصیــه شــده‬ ‫بــرای پتاســیم (‪ ۳۵۰۰‬میلــی گــرم در روز) را تامیــن کنیــد‪.‬‬ ‫اهــن یــک مــاده ی مغــذی الزم بــرای ســلول های قرمــز‬ ‫خــون اســت‪ .‬ایــن ســلول ها اکســیژن را بــه بافت هــای‬ ‫بــدن می رســانند‪ .‬کمبــود اهــن زمانــی اتفــاق می افتد که‬ ‫بــدن‪ ،‬اهــن مــورد نیــاز بــرای تولیــد گلبول هــای قرمــز را‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬اهــن مخصوصــا بــرای زنــان و کــودکان‬ ‫بســیار بــا اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫فولیــک اســید یــک ویتامیــن ‪ B‬اســت کــه خطــر کمبــود‬ ‫مجــرای عصبــی را کاهــش می دهــد‪ .‬ایــن مــاده هم چنیــن‬ ‫از بیماری هــای قلبــی و ســکته از طریــق نقشــش در‬ ‫متابولیســم امینــو اســید و هومواســتاین جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ .‬میــزان بــاالی هومواســتاین بــه بیماری های قلبی‬ ‫و کاهــش شــناخت در پیــری (الزایمــر) منجــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی مصــرف‬ ‫چربــی و شــیرینی را کاهــش دهیــد‬ ‫بــه جــای چربــی روی کربوهیدرات هــای پیچیــده مثــل‬ ‫حبوبــات و غــات تمرکــز کنیــد چــون فیبرشــان بیش تــر‬ ‫اســت و شــامل مقــدار بیشــتری از مــواد مغــذی ای کــه‬ ‫بــرای دســتگاه گــوارش مفیدنــد هســتند‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه اگــر رژیــم غذایی تــان‬ ‫پرچــرب و کــم فیبــر باشــد‪ ،‬احتمال ابتال به ســرطان‪ ،‬چاقی‪،‬‬ ‫دیابــت و بیماری هــای قلبــی افزایــش می یابــد‪ .‬متخصصین‬ ‫تغذیــه و ســامت پیشــنهاد می کننــد رژیــم غذایــی ای را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه بیش تــر از ‪ ۳۰‬درصــد کالــری اش از چربــی‬ ‫بدســت نیایــد و در ضمــن اغلــب ایــن چربی هــا بایــد از‬ ‫چربی هــای غیــر اشــباع اســید چــرب باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مدام اب بنوشید‬ ‫اب مــورد نیــاز بدن تــان را از غذاهــا و نوشــیدنی هایی‬ ‫کــه می خوریــد تامیــن کنیــد‪ .‬بــا هــر وعــده ی غذایی تــان‬ ‫حتمــا نوشــیدنی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫یــک دســتگاه گــوارش ســالم بــه میــزان مناســبی اب‬ ‫احتیــاج دارد‪ .‬خیلــی مــوارد مثــل ورزش‪ ،‬اب و هــوا‪ ،‬وزن و‬ ‫وضعیــت ســامتی بــر میــزان اب مــورد نیــاز بدن تــان تاثیر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬بــه طــور معمــول توصیــه می شــود کــه روزانــه‬ ‫معــادل ‪ ۸‬لیــوان اب بنوشــید‪ .‬از هــر رژیــم غذایــی ای کــه‬ ‫اســتفاده می کنیــد بایــد حواســتان باشــد کــه حتمــا ایــن‬ ‫میــزان اب را بنوشــید‪ ،‬چــه در قالــب اب ســاده‪ ،‬چــه بــه‬ ‫شــکل منابعــی کــه غنــی از اب هســتند‪ :‬مثــل ســوپ‪.‬‬ ‫به اب برای ایجاد یک تنوع خوب‪ ،‬لیمو یا تکه ‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه؛ علت و عالئم ان‬ ‫سرویس اموزش سالمت ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫ادامــه شــماره ‪ :543‬گرفتگــی کمــر از جملــه اختالالتی اســت‬ ‫کــه می توانــد به صــورت ناگهانــی بــروز پیــدا کنــد و معمــوال‬ ‫بــا درد شــدید و ناتوان کننــده ای همــراه اســت‪ .‬ایــن اختــال‬ ‫ناحیــه کمــر‬ ‫ واســطه اســیب دیدگی های قبلــی در‬ ‫اغلــب به‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫بــروز پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه را بــه ارائه توضیحاتــی درباره ٔ این اختــال ازاردهنده‬ ‫اختصــاص داده ایــم‪ .‬در بخشــی از مقالــه بــه معرفــی راهکارهــای‬ ‫درمــان خانگــی گرفتگــی کمــر و حــرکات کششــی مناســب بــرای‬ ‫بهبــود ان پرداخته ایــم‪ .‬توضیحاتــی هــم دربــاره ٔ علــت گرفتگــی‬ ‫کمــر و راه هــای پیشــگیری از ان عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده از کمپــرس ســرد و گــرم هــم می توانــد بــرای کاهــش‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی کمــر موثــر باشــد و التهــاب و گرفتگــی‬ ‫عضــات ایــن ناحیــه را بهبــود بدهــد‪ .‬توصیــه می شــود از‬ ‫کیســه های گــرم و ســرد به طــور متنــاوب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیســه گــرم قــرار بدهیــد و‬ ‫روی قســمتی کــه درد می کنــد‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫اجــازه بدهیــد بیســت دقیقــه همــان جــا بمانــد‪ .‬ســپس کیســه‬ ‫ناحیــه کمــر اســتراحت‬ ‫را برداریــد و بیســت دقیقــه بــه ان‬ ‫ٔ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫کیس‬ ‫از‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫دیگ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دقیق‬ ‫ـت‬ ‫بدهیــد‪ .‬پــس از ان هــم بــرای بیسـ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ســرد اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد از بطــری حــاوی اب داغ و‬ ‫ـه حــاوی یــخ بــرای ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیسـ ٔ‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬سارا شهیدی‬ ‫شکست را چطور به‬ ‫پیروزی تبدیل کنیم؟‬ ‫تــرس از شکســت یکــی از بزرگ تریــن موانــع موفقیــت اســت‪ .‬تــرس‬ ‫از شکســت حتــی از خــود شکســت خــوردن هــم بدتــر اســت زیــرا شــما‬ ‫را بــه زندگــی بــا پتانســیل های کشف نشــده تان محکــوم می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بتوانیــد پاســخی درخــور بــه شکســت بدهیــد بایــد بــه نحــوه ی‬ ‫برخوردتــان بــا ان دقــت کنیــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــه ‪ ۸‬روشــی اشــاره‬ ‫می کنیــم کــه نــگاه شــما را بــه شکســت تغییــر می دهــد تــا بتوانیــد از‬ ‫ان بــرای رشــد و توســعه ی فــردی خودتــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫در تحقیــق تــازه منتشــر شــده ی مجلــه ی روان شناســی‬ ‫اجتماعــی تجربــی (‪Journal of Experimental Social‬‬ ‫‪ ،)Psychology‬محققــان متوجــه شــده اند کــه موفقیــت‬ ‫برخــاف شکســت بیش تــر نتیجــه ی تمرکــز بــر روی نتایــج‬ ‫دلخــواه اســت تــا تمرکــز بــرای اجتنــاب از شکســت خــوردن‪.‬‬ ‫اگرچــه تــاش بــرای اجتنــاب از شکســت وسوس ـه انگیز اســت‪،‬‬ ‫افــرادی کــه روی شکســت نخــوردن تمرکــز می کننــد بســیار‬ ‫بیش تــر شکســت می خورنــد تــا انهایــی کــه خوش بینانــه تمرکــز‬ ‫خــود را روی رســیدن بــه اهداف شــان می گذارنــد‪.‬‬ ‫«موفقیــت یعنــی افتــان و خیــزان رفتــن از یــک شکســت بــه‬ ‫شکســت دیگــر‪ ،‬بــدون از دســت دادن اشــتیاق‪».‬‬ ‫وینستون چرچیل‬‫ایــن گفتــه اســان و بدیهــی بــه نظــر می ایــد امــا عملــی‬ ‫کــردن ان وقتــی عواقــب شکســت جــدی باشــد‪ ،‬بســیار دشــوار‬ ‫اســت‪ .‬محققــان همچنیــن دریافته انــد کــه دریافــت بازخــورد‬ ‫مثبــت‪ ،‬احتمــال موفقیــت فــرد را افزایــش می دهــد چــرا کــه‬ ‫همــان خوش بینــی را در فــرد تغذیــه می کنــد کــه هنــگام‬ ‫ف ایجــاد می شود‪.‬انســان هایی کــه‬ ‫تمرکــز انحصــاری بــر اهــدا ‬ ‫تاریخ ســاز بوده انــد بــرای مثــال نــواوران حقیقــی‪ ،‬پــا را از ایــن‬ ‫فراتــر گذاشــته و از شکســت بــه عنــوان وســیله ای بــرای رســیدن‬ ‫بــه پیــروزی یــاد می کننــد‪ .‬مخترعــان بــزرگ بــرای رســیدن بــه یــک‬ ‫اختــراع شــاید از دیــدگاه مــا هــزار بــار شکســت خــورده باشــند امــا‬ ‫خودشــان بــاور دارنــد کــه بــرای ان اختــراع الزم بــوده کــه ایــن هــزار‬ ‫قــدم را بپیماینــد‪ .‬شکســت بــرای ایــن افــراد تنهــا راه بــه ســمت‬ ‫موفقیــت بــه حســاب می اید‪.‬ایــن نگرشــی اســت کــه موفقیــت را‬ ‫از شکســت ســوا می کنــد‪ .‬مخترعــان تنهــا کســانی نیســتند کــه بــا‬ ‫ایــن شــیوه موفــق شــده اند‪ .‬متــن دسـت نویس داســتان هری پاتــر‬ ‫از جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ پــس از اینکــه توســط ‪ ۱۲‬ناشــر رد شــد‪،‬‬ ‫نهایتــا مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و حتــی همــان زمــان هــم فقــط‬ ‫پیش پرداختــی ناچیــز بــه او داده شــد‪ .‬اپــرا وینفری شــغل خــود را به‬ ‫عنــوان خبرگــزار در اخبــار بالتیمــور از دســت داد‪ ،‬چــون زیــاد از حــد‬ ‫کیس ـه هایی کــه اســتفاده می کنیــد نبایــد بیــش از حــد ســرد‬ ‫یــا گــرم باشــند‪ .‬بهتــر اســت تکـه ای پارچــه یــا حولــه دور ان هــا‬ ‫بپیچیــد و ســپس روی کمــر قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫استفاده از داروهایی که به تجویز پزشک نیاز ندارند‬ ‫داروهــای ضدالتهــاب غیــر اســتروئیدی ای مثــل ایبوپروفــن‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه به طــور انــی درد را کاهــش نمی دهنــد‪ ،‬پــس از‬ ‫گذشــت ‪ ۶۰-۳۰‬دقیقــه پــس از مصــرف‪ ،‬می تواننــد بــه کاهــش‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی کمــر کمــک کننــد‪.‬‬ ‫داروهای شل کننده ٔ عضالت‬ ‫ـه کمــر بســیار شــدید و‬ ‫ـ‬ ‫ناحی‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫عض‬ ‫در مــواردی کــه گرفتگــی‬ ‫ٔ‬ ‫جــدی اســت‪ ،‬بــا تجویــز پزشــک متخصــص می تــوان اقــدام بــه‬ ‫مصــرف داروهــای شــل کننــده عضــات کــرد‪ .‬البتــه بــازه ٔ زمانــی‬ ‫مصــرف ایــن داروهــا نبایــد از ‪ ۷۲‬ســاعت بیشــتر شــود و از ایــن‬ ‫حیــث‪ ،‬محدودیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اب و نوشیدنی های الکترولیت دار‬ ‫ناحیــه کمــر‬ ‫کم ابــی بــدن می توانــد ســبب بــروز گرفتگــی در‬ ‫ٔ‬ ‫یــا تشــدید ان شــود (اگــر از قبــل بــروز پیــدا کــرده باشــد)‪ .‬اگــر‬ ‫از ایــن اختــال رنــج می بریــد‪ ،‬مصــرف اب تــان را بیشــتر کنیــد‪.‬‬ ‫اســتفاده از نوشــیدنی های الکترولیـت دار هــم می توانــد مفیــد‬ ‫باشــد (الکترولیت هــا در واقــع مــواد معدنـی ای مثــل کلســیم‪،‬‬ ‫بــه لحــاظ احساســی درگیــر خبرهایش می شــد‪ ،‬همــان خصوصیتی‬ ‫کــه بعدهــا بــه برنــد او تبدیــل شــد‪ .‬هنــری فــورد پیــش از انکــه‬ ‫بتوانــد نمونــه ی اولی ـه ی ماشــینی را بســازد کــه کار کنــد‪ ،‬دو مرتبــه‬ ‫پشــتیبان های مالــی خــود را از دســت داد‪ .‬اگــر بخواهیــم لیســت‬ ‫ایــن شکسـت های منجــر بــه موفقیــت را بــاز هــم ادامــه دهیــم‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن زودی هــا تمــام نمی شــود‪.‬‬ ‫«چــه فکــر کنیــد می توانیــد کاری را انجــام دهیــد‪ ،‬چــه فکــر‬ ‫کنیــد نمی توانیــد‪ ،‬در هــر صــورت حــق بــا شــما اســت‪».‬‬ ‫هنری فورد‬‫تفــاوت بیــن ادم هایــی کــه اجــازه می دهنــد شکســت انهــا را‬ ‫از مســیر اهداف شــان خــارج کنــد و انهایــی کــه از شکســت بــه‬ ‫نفــع خودشــان اســتفاده می کننــد‪ ،‬چیســت؟‬ ‫‪ ۵‬مــورد از ایــن مــوارد بــه کارهایــی ربــط دارد کــه بایــد انجــام‬ ‫دهیــد و ‪ ۳‬مــورد بــه نحــوه ی تفکــر شــما مرتبــط اســت‪ .‬انچــه در‬ ‫برابــر شکســت انجــام می دهیــد بــرای بازگشــت شــما بــه حالــت‬ ‫عــادی ضــروری اســت و اثــر زیــادی روی برداشــتی کــه دیگــران‬ ‫از شــما و اشــتباه تان خواهنــد داشــت دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کاری که وقتی شکســت خوردید باید انجام دهید تا در اینده‬ ‫بــه پیــروزی برســید و باعــث شــوید دیگــران نیــز شــما را برخــاف‬ ‫شکســتی کــه داشــتید بــا دیــد مثبــت بنگرنــد‪ ،‬عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خبــر بــد را خودتــان اعــام کنید‪:‬اگــر اشــتباهی کردیــد دعــا‬ ‫نکنیــد کــه کســی متوجــه ان نشــود‪ ،‬چــون دیگــران نهایتــا متوجــه‬ ‫می شــوند و ایــن غیرقابــل اجتنــاب اســت‪ .‬اگــر صبــر کنیــد تا کســی‬ ‫به اشــتباه شــما اشــاره کند این یعنی دو اشــتباه‪ .‬چون اگر سکوت‬ ‫کنیــد مــردم از خــود ســوال می کننــد کــه چــرا چیزی نگفته ایــد و ان‬ ‫را بــه حســاب بزدلــی یــا بی توجهــی شــما می گذارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬توضیحی بابت اشتباه خود بدهید اما بهانه تراشی نکنید‬ ‫پذیرش مســئولیت اشــتباه تان در حقیقت وجهه ی شــما را ارتقا‬ ‫خواهــد داد‪ .‬ایــن کار نشــانه ی اعتمــاد به نفس‪ ،‬مســئولیت پذیری‬ ‫شــخصی و انســجام درونــی شــما اســت‪ .‬فقــط مطمئــن شــوید کــه‬ ‫در توضیح تــان از حقایــق اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫«اعتبــار خــود را از دســت دادیــم چــون نتوانســتم کار را در‬ ‫مهلــت مقــرر انجــام دهــم‪ ».‬یــک دلیــل اســت‪ .‬امــا «اعتبــار‬ ‫خــود را از دســت دادیــم چــون حیوان خانگــی ام همــه ی اخــر‬ ‫هفتــه را مریــض بــود و ایــن باعــث شــد نتوانــم کار را در مهلــت‬ ‫مقــرر تمــام کنــم‪ ».‬یــک بهانــه اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬برنامه ای برای جبران اشتباه تان داشته باشید‬ ‫برعهــده گرفتــن مســئولیت یــک اشــتباه کار را بــه انتهــا‬ ‫نمی رســاند‪ .‬کاری کــه بعــد از ایــن مرحلــه انجــام می دهیــد هــم‬ ‫حیاتــی اس ـت ‪ .‬بــه جــای اینکــه منتظــر باشــید کســی پیدایــش‬ ‫شــود و اشــتباه شــما را درســت کنــد‪ ،‬راه حل هــای خودتــان را‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬حتــی بهتــر ان اســت رئیــس یــا هــر کســی کــه الزم‬ ‫اســت را نســبت بــه قدم هایــی کــه برداشــته اید تــا همــه چیــز را‬ ‫بــه حــال عــادی بازگردانیــد مطلــع کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬برنامه ای برای پیش گیری داشته باشید‬ ‫عــاوه بــر داشــتن برنامــه ای بــرای جبــران اشــتباه‪ ،‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از تکــرار اشــتباه مشــابه هــم بایــد برنام ـه ای داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬ایــن روش بــه ســایرین اطمینــان می دهــد کــه از‬ ‫اشــتباهات شــما نتایــج خوبــی حاصــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫پتاســیم‪ ،‬ســدیم و… هســتند کــه در اب یــا مایــع دیگــر حــل‬ ‫شــده اند)‪.‬‬ ‫استفاده از فوم رولر‬ ‫بســیاری از ورزشــکاران و افــراد عــادی‪ ،‬بعــد از انجــام‬ ‫فعالیت هــای جســمانی از فــوم رولرهــا بــرای کاهــش فشــار‬ ‫موجــود بــر عضــات و گرفتگــی ان هــا اســتفاده می کننــد‪ .‬فــوم‬ ‫رولــر بــرای کاهــش گرفتگــی کمــر هــم می توانــد مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫البتــه حتمــا پیــش از اســتفاده بــا پزشــک متخصــص مشــورت‬ ‫کنیــد؛ اســتفاده ٔ نادرســت از ایــن وســیله می توانــد باعــث‬ ‫اســیب دیدگی کمــر شــود‪.‬‬ ‫حرکات کششی مناسب برای کاهش گرفتگی کمر‬ ‫انجــام حــرکات کششــی روش دیگــری بــرای تخفیــف درد‬ ‫ناشــی از ایــن گرفتگــی اســت‪ .‬معمــوال کســی کــه دچــار‬ ‫گرفتگــی کمــر می شــود‪ ،‬میلــی بــه حرکــت کــردن نــدارد‪ ،‬امــا‬ ‫همیــن بلنــد شــدن ســاده و کمــی قــدم زدن هــم می توانــد‬ ‫مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه چنــد حرکــت کششــی مفیــد بــرای بهبــود گرفتگــی‬ ‫کمــر را معرفــی خواهیــم کــرد‪:‬‬ ‫ژست کودک (‪)Child’s Pose‬‬ ‫بــرای انجــام ایــن حرکــت کششــی یــوگا‪ ،‬بایــد زانو هایتــان را‬ ‫بــا فاصلــه از هــم روی زمیــن بگذاریــد‪ .‬کمرتــان را صــاف کنیــد‬ ‫ـه ســینه‬ ‫و بعــد بــه ســمت جلــو خــم شــوید‪ .‬تــا جایــی کــه قفسـ ٔ‬ ‫روی ران هــای دو پــا قــرار بگیــرد‪ .‬دســت ها را صــاف کنیــد و‬ ‫روی زمیــن بگذاریــد (ارنــج و کــف دســت بایــد در تمــاس بــا‬ ‫زمیــن قــرار بگیرنــد)؛‬ ‫بلند کردن باسن (‪)Hip lifts‬‬ ‫روی کمرتــان دراز بکشــید و پــا را از قســمت زانــو خــم کنیــد‬ ‫(قســمت جلویــی پــا بایــد راحــت روی زمین باشــد)‪ .‬دســتان تان‬ ‫را راحــت کنارتــان روی زمیــن بگذاریــد‪ .‬پــس از ان ســعی کنیــد‬ ‫باسـن تان را چنــد ســانتیمتر بلنــد کنیــد‪ .‬هــر چقــدر می توانیــد‬ ‫ایــن حالــت را حفــظ کنیــد و بعــد از کمــی اســتراحت‪ ،‬دوبــاره‬ ‫همیــن کار را ‪ ۱۰-۵‬بــار دیگــر تکــرار کنیــد؛‬ ‫ژست گربه‪-‬گاو (‪)Cat-Cow Pose‬‬ ‫چهــار دســت وپا روی زمیــن قــرار بگیریــد‪ .‬دســت ها بایــد‬ ‫کامــا صــاف و در مــوازات بــا شــانه ها باشــند‪ .‬بــا کشــیدن‬ ‫نفســی عمیــق‪ ،‬ســرتان را بــه ســمت عقــب بیاوریــد و کمرتــان را‬ ‫بــه ســمت داخــل قــوس بدهیــد‪ .‬ســپس عمــل بــازدم را انجــام‬ ‫قفســه‬ ‫بدهیــد و در ایــن حیــن‪ ،‬بــا بــردن چانــه بــه ســمت‬ ‫ٔ‬ ‫ســینه‪ ،‬کمــر را بــه ســمت بیــرون قــوس بدهیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ .۵‬دوبــاره بــه مســیرتان بازگردید‪:‬بســیار مهــم اســت کــه به شکســت‬ ‫اجــازه ندهیــد اعتمــاد بــه نفــس و شــجاعت شــما را از بیــن ببــرد‪ .‬اگــر‬ ‫ح شــما‬ ‫گرفتــار ایــن نــگاه شــوید هــر بــار کــه دچــار لغزش می شــوید رو ‬ ‫از درون خــرد شــده و فلــج می شــوید‪ .‬زمــان کافــی بــه خــود بدهیــد‬ ‫تــا درســی کــه از ایــن شکســت گرفته ایــد را درونــی کنیــد و بــه محــض‬ ‫اینکــه ایــن کار را انجــام دادیــد‪ ،‬دوبــاره بــه میــدان بازگردیــد و مجــددا‬ ‫تــاش خــود را از ســر بگیریــد‪ .‬صبــر کــردن تنهــا بــه احساســات بــد‬ ‫دامــن می زنــد و جرئــت و جســارت را نابــود می کنــد‪.‬‬ ‫نگــرش شــما بــه انــدازه ی کاری کــه در برابــر شکســت انجــام‬ ‫می دهیــد اهمیــت دارد‪ .‬بــرای اینکــه بتوانیــد از شکســت بــه نفــع‬ ‫خودتــان اســتفاده کنیــد بایــد سرســخت باشــید و از لحــاظ روانــی‬ ‫قدرتمنــد‪ ،‬کــه هــر دو ســمبل های هــوش هیجانــی هســتند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه شکســت می خوریــد ‪ ۳‬نگــرش وجــود دارد کــه بایــد‬ ‫ان را حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬داشــتن چشــم انداز مهم تریــن عامــل بــرای مدیریــت‬ ‫شکســت اســت‪:‬افرادی کــه پــس از مواجهــه بــا شکســت‬ ‫بــرای ادام ـ ه دادن مســیر مهــارت بیش تــری دارنــد بــا احتمــال‬ ‫بیش تــری شکســت را بــه عمل شــان (زنجیــره ای از عملکردهــای‬ ‫اشــتباه یــا غفلتــی ناشــی از بی توجهــی) نســبت می دهنــد تــا‬ ‫بــه شــخصیت خودشــان‪ .‬در مقابــل انهایــی کــه بــا شکســت‬ ‫زمین گیــر می شــوند شکســت را بــه تنبلــی‪ ،‬هــوش کــم‪ ،‬یــا‬ ‫ســایر خصوصیت هــای شخصی شــان مرتبــط می کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫افــراد بــا اتخــاذ چنیــن نگاهــی بــه شکســت‪ ،‬امــکان در اختیــار‬ ‫داشــتن هــر گونــه کنترلــی را از خــود می گیرنــد و در اینــده‬ ‫احتمــال کمــی وجــود دارد کــه دســت بــه ریســک بزننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خوش بینی‪:‬خصوصیــت دیگــر افــرادی کــه بعــد از شکســت‬ ‫بــه مســیر بــاز می گردنــد‪ ،‬خوش بینــی اســت‪ .‬تحقیقــات بــر‬ ‫روی ‪ ۵۷۶‬کارافریــن دائمــی نشــان می دهــد انهــا بیشــتر انتظــار‬ ‫موفقیــت دارنــد تــا کارافرینانــی کــه بعــد از اولیــن شکســت‬ ‫مســیر کارافرینــی را رهــا کرده انــد‪ .‬ایــن حــس خوش بینــی‬ ‫مانــع می شــود کــه فــرد فکــر کنــد شکســت موقعیتــی همیشــگی‬ ‫اســت‪ .‬در عــوض‪ ،‬انهــا بــه دلیــل یادگیــری ای کــه شکســت بــا‬ ‫خــود فراهــم م ـی اورد بــه هــر شکســت بــه عنــوان اجــری بــرای‬ ‫ســاختن بنــای موفقیــت نهایــی خــود نــگاه می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پایداری ‪:‬خوش بینــی یــک احســاس مثبــت اســت و‬ ‫پایــداری کاری اســت کــه شــما بــا تکیــه بــر ایــن احســاس مثبــت‬ ‫انجــام می دهیــد‪ .‬پایــداری همــان خوش بینــی در مرحلــه ی‬ ‫عمــل اســت‪ .‬زمانــی کــه همــه می گوینــد وقــت متوقــف کــردن‬ ‫کاری فرارســیده اســت و بهتــر اســت کــه بــه خانــه برویــم‪،‬‬ ‫ادم هــای پایــدار خــود را از اشــتباهات ازاد می کننــد و بــه‬ ‫مسیرشــان ادامــه می دهنــد‪ .‬افــراد پایــدار خــاص هســتند چــرا‬ ‫کــه خوش بینــی انهــا هیــچ وقــت نمی میــرد‪ .‬ایــن خصوصیــت‬ ‫قــوّت برخاســتن پــس از زمیــن خــوردن را بــه انهــا می دهــد‪.‬‬ ‫خالصــه ی کالم اینکــه شکســت نتیجــه ی زاویــه ی دیــد شــما‬ ‫اســت‪ .‬اتفاقــی کــه بــرای یــک نفــر شکســتی ســهمگین بــه‬ ‫نظــر می ایــد بــرای دیگــری تنهــا بــه معنــی یــک عقب نشــینی‬ ‫کوچــک اســت‪.‬زیبایی ماجــرا انجایــی اســت کــه شــما می توانیــد‬ ‫نگاه تــان را بــه شکســت تغییــر دهیــد تــا بتوانیــد از ان بــرای‬ ‫بــا چطــور همــراه ماباشــید‪....‬‬ ‫بهتــر شــدن اســتفاده کنیــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سوء استفاده خریدار از گوشی تلفن همراه شاکی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان خراســان شــمالی از دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه انتشــار تصاویــر خصوصــی یکــی از شــهروندان در فضــای مجــازی کــرده بــود خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬متهــم از اطالعــات گوشــی تلفــن همــراه فروختــه شــده شــاکی ســوء اســتفاده کــرده بــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا سرهنگ«یوســف شــاکری» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــرد ناشناســی تصاویــر خصوصــی و اطالعــات شــخصی وی را در فضــای مجــازی منتشــر کــرده اســت‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫انهدام باند رسید ساز جعلی‬ ‫شرق کشور‬ ‫‪ 10‬روش امنیت برنامه‬ ‫که باید در سال ‪2022‬‬ ‫دنبالکنید‬ ‫سرویس امنیت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬صنعــت توســعه اپلیکیشــن رشــد‬ ‫بی ســابقه ای را تجربــه کــرده اســت‪ .‬برنامه هــای کاربــردی‬ ‫موبایــل و برنامه هــای کاربــردی وب بــه بخشــی جدایی ناپذیــر‬ ‫از زندگــی روزمــره مــا تبدیــل شــده اند و میلیون هــا گزینــه را‬ ‫ارائــه می دهنــد‪ .‬باتوجه بــه رشــد اینترنــت اشــیا‪ ،‬بســیاری از‬ ‫فرایندهــای دســتی خــودکار شــده اند‪.‬‬ ‫تحــوالت مثبــت منجــر بــه مشــکالت متعــددی به ویــژه در مــورد‬ ‫امنیــت شــده اســت‪ .‬اکثــر شــرکت ها و توســعه دهندگان بــر‬ ‫ایــن باورنــد کــه برنامه هــای کاربــردی انهــا به انــدازه کافــی ایمــن‬ ‫هســتند‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اشــرار ســایبری نیــز در حــال پرســه زدن‬ ‫هســتند‪ .‬انهــا موفــق بــه یافتــن روش هایــی بــرای یافتــن نقــص‬ ‫در امنیــت برنامــه و راه انــدازی حمــات می شــوند! در نتیجــه‪،‬‬ ‫افزایــش تســت امنیــت اپلیکیشــن بــه یــک ویژگــی حیاتــی در‬ ‫کل چرخــه عمــر توســعه نرم افــزار تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬جــدای از ازمایــش بــرای اطمینــان از امنیــت‬ ‫بی عیب ونقــص‪ ،‬برخــی از بهتریــن شــیوه ها نیــز بایــد از نظــر‬ ‫مذهبــی اتخــاذ و دنبــال شــوند‪ .‬بیاییــد نگاهــی بــه برخــی از‬ ‫اساســی ترین و درعین حــال حیاتی تریــن بهتریــن شــیوه هایی‬ ‫کــه بایــد در ســال ‪ 2022‬دنبــال کنیــم بیندازیــم‪.‬‬ ‫مدل ‪ DevSecOps‬را انتخاب کنید‬ ‫در ‪ DevSecOps‬یــا ‪ ،shift-left‬هــدف ایــن اســت کــه از‬ ‫حــوادث امنیتــی دراســرع وقت بــا شناســایی و رفــع تخلفــات‬ ‫به محض وقوع‪ ،‬جلوگیری شــود‪ .‬از طریق ابزار ‪،DevSecOps‬‬ ‫تیم هــای توســعه می تواننــد اســیب پذیری های امنیتــی را در‬ ‫کل زنجیــره تامیــن نرم افــزار شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫مدیریت ‪ SDLC‬به روشی امن‬ ‫طبــق ‪ SDLC‬ایمــن (مدیریــت چرخــه عمــر توســعه نرم افــزار)‪،‬‬ ‫چرخــه عمــر محصــول به عنــوان امنیــت محصــول تعریــف‬ ‫می شــود‪ .‬چنــد چیــز مرتبــط را تضمیــن می کنــد ‪-‬‬ ‫• یک تیم اموزش دیده امنیتی ان را توسعه و نگهداری می کند‪.‬‬ ‫• بر اساس استانداردهای امنیتی دقیق ساخته شده است‬ ‫• به صورت ایمن به مشتریان تحویل داده می شود‬ ‫‪ SDLC‬بــه یــک رویکــرد کل نگــر بــرای توســعه محصــول‪ ،‬از اغــاز‬ ‫ایــده‪ ،‬از طریــق توســعه تــا زمانــی کــه محصــول بــه بــازار عرضــه‬ ‫شــود و وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬اشــاره دارد‪.‬‬ ‫رفع اسیب پذیری های منبع باز‬ ‫نرم افــزار منبع بــاز مزایــای بی شــماری ماننــد کارایــی هزینــه‬ ‫و خطــرات امنیتــی قابل توجهــی را بــه همــراه دارد‪ .‬وصله هــا‬ ‫بایــد فــورا ً روی نرم افزارهــای منبع بــاز اعمــال شــوند کــه بــه‬ ‫طــور مرتــب از نظــر اســیب پذیری ها نظــارت می شــوند و مرتبــا ً‬ ‫به روزرســانی می شــوند‪.‬‬ ‫اتوماسیون وظایف امنیتی اساسی‬ ‫کاهــش تعــداد بی نهایــت اســیب پذیری موجــود در یــک‬ ‫سیســتم به صــورت دســتی بــه دلیــل تعــداد زیــاد انهــا عمــا ً‬ ‫غیرممکــن اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬اتوماســیون ضــروری اســت‪.‬‬ ‫خودکارســازی کارهــای ســاده‪ ،‬تیم هــا را قــادر می ســازد تــا روی‬ ‫کارهــای پیچیده تــر تمرکــز کننــد‪.‬‬ ‫منابع خود را در نظر بگیرید‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪544‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری بانــدی خبــر داد کــه‬ ‫بــا اپلیکیشــن رسیدســاز جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می نمودنــد‪.‬‬ ‫شــما نمی توانیــد چیــزی را کــه نمی فهمیــد تضمیــن کنیــد؛‬ ‫بنابرایــن مشــاهده وضعیــت کلــی امنیــت ســازمان شــما بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬بــرای ایمن ســازی ســخت افزار‪ ،‬شــبکه و نرم افــزار‬ ‫خــود‪ ،‬بایــد اجــزای دقیقــی را کــه هــر ســطح از برنامــه شــما را‬ ‫تشــکیل می دهنــد شناســایی کنیــد و ســپس از فناوری هایــی‬ ‫بــرای شناســایی و جلوگیــری از نقص هــای امنیتــی در اولیــن‬ ‫فرصــت اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫شناسایی خطر‬ ‫موقعیــت یــک مهاجــم را بگیریــد و یک ارزیابی ریســک انجام دهید‬ ‫فهرســتی از دارایی هایــی کــه نیــاز بــه حفاظت دارنــد را تهیه کنید‪.‬‬‫نحوه شناسایی و مهار تهدیدات خود را بدانید‪.‬‬ ‫اگــر نتوانیــد بردارهــای حملــه را شناســایی کنیــد‪ ،‬برنامه هــای‬ ‫ناامــن امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫اطمینــان حاصــل کنیــد کــه اقدامات امنیتی شــما برای شناســایی‬ ‫و جلوگیــری از حمــات کافی اســت‪.‬‬ ‫اموزش هــای امنیتــی را بــرای تیم هــای توســعه دهنده اجــرا و‬ ‫تضمیــن کنیــد‬ ‫بــرای تیم هــای امنیتــی مهــم اســت کــه بــه توســعه دهندگان‬ ‫امــوزش بدهنــد‪ ،‬زیــرا ان هــا کــد را نیــز وارد تولیــد می کننــد‪ .‬در‬ ‫طــول امــوزش بایــد نقــش توســعه دهنده و الزامــات امنیتــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ظروف را به درستی مدیریت کنید‬ ‫بــا امضــای تصاویــر کانتینــر خــود بــا اســتفاده از ابــزار امضــای‬ ‫دیجیتــال (ماننــد ‪ )Docker Content Trust‬شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫یــک خــط لولــه ادغــام مشــترک همچنیــن اســیب پذیری های‬ ‫منبع بــاز را اســکن می کنــد تــا امنیــت کانتینــر را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫با ایجاد گروه های کاربری دسترسی به داده ها را محدود کنید‬ ‫راه دیگــر بــرای بهبــود امنیــت ایــن اســت کــه دسترســی بــه‬ ‫داده هــای خــود را بیشــتر محــدود کنیــد –‬ ‫شناسایی منابع موردنیاز چه کسی‪.‬‬ ‫قوانین دسترسی را وضع کنید‬ ‫وقتــی دیگــر نیــازی بــه دسترســی بــه داده هــا نیســت‪ ،‬اطمینــان‬ ‫حاصــل کنیــد کــه اعتبارنامه هــای فعــال حــذف شــده اند‪.‬‬ ‫نرم افــزار را بــه طــور مرتــب ب ـه روز کنیــد و وصله هــای امنیتــی‬ ‫را نصــب کنیــد‬ ‫به روزرســانی ها و وصله هــا بــرای ایمــن نگه داشــتن نرم افــزار‬ ‫شــما کامــا ً ضــروری هســتند‪ .‬چــرا مشــکلی را کــه قبــا ً رفــع‬ ‫شــده اســت برطــرف کنیــد؟ هنــگام ارتقــا‪ ،‬اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد کــه بــرای هــر تغییــری برنامه ریــزی می کنیــد‪ ،‬زیــرا بــرای‬ ‫جلوگیــری از ناســازگاری های ‪ ،API‬بایــد یــک معمــاری سیســتم‬ ‫طراحــی کنیــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــرای اطمینــان از حفاظــت بــه روز‬ ‫سیســتم های خــود‪ ،‬جلســات منظــم به روزرســانی امنیتــی را‬ ‫برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫کارشناســان امنیتــی در مــورد اجــرای بهتریــن روش هــا بــرای‬ ‫امنیــت برنامه هــا نظــرات و نظــرات بســیاری دارنــد‪ .‬امــا چنــد‬ ‫نکتــه کلیــدی بایــد در چک لیســت امنیتــی هــر برنامــه وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬همان طــور کــه در اینجــا ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچــه زیرســاخت فنــاوری اطالعــات شــما محافظــت بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬وضعیــت شــما بهتــر اســت و بــا تمرکــز بــر ایــن‬ ‫بهتریــن شــیوه ها‪ ،‬می توانیــد از ســطح بیشــتری از امنیــت‬ ‫برنامــه در سراســر شــبکه ســازمانی اطمینــان حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده دهیاری ریگ چشمه باال‬ ‫فروش زمین مسکونی روستای ریگ چشمه باال واقع در بخش مرکزی مینودشت‬ ‫دهیــاری روســتای ریــگ چشــمه بــاال بــا اســتنادبه قولنامــه اولیــه دهیــاری بــا مالــک و مصوبــه شــماره ‪ 271‬مــورخ‏‏‪ 1401/1/24‬شــورای محتــرم اســامی روســتای ریــگ چشــمه بــاال و مصوبــه شــماره‪ 1400-15-203‬مــورخ‏‏‪1401/2/4‬شــورای‬ ‫اســامی بخــش مرکــزی وکمیســیون تطبیــق بخشــداری مرکــزی‪ ،‬درنظــردارد نســبت بــه فــروش یــک‏قطعــه زمیــن باکاربــری مســکونی در محــدوده طــرح هــادی روســتا بــه مســاحت تقریبــی ‪400‬مترمربــع( دو پــاک‏‏‪ 200‬متــری) واقــع در کوچــه‬ ‫‪ 8‬متــری طــرح هــادی جنــب دبســتان شــهید بهشــتی بــا قیمــت پایــه کارشــناس رســمی‏دادگســتری‪ ،‬بــه اشــخاص حقیقــی وحقوقــی اقــدام نمایــد ‪ .‬متقاضیــان جهــت اطالعــات کامــل ودریافــت اســناد و مــدارک‏موضــوع مــورد معاملــه بــه‬ ‫دفتــر امورمالــی دهیــاری واقــع دربخشــداری مرکــزی خانــم اکــرم کرامــت لــو مراجعــه نماینـد‪‎. ‎‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫متراژ‬ ‫ابعاد قطعه تفکیکی‬ ‫قیمت پایه هر متر مربع‬ ‫قیمت کل قطعه‬ ‫ادرس‬ ‫‪1‬‬ ‫زمین‏مسکونی‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ X 18/80‬‏‏‪10/64‬‏‬ ‫‏‪30/000/000‬‏‬ ‫‏‪6/000/000/000‬‏‬ ‫مینودشت‪ -‬روستای ریگ چشمه‏باال خیابان امام خمینی‬ ‫جنب‏دبستان شهید بهشتی‬ ‫‪2‬‬ ‫زمین‏مسکونی‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8/40 X 24/70‬‏‬ ‫‏‪29/000/000‬‏‬ ‫‏‪5/800/000/000‬‏‬ ‫مینودشت‪ -‬روستای ریگ چشمه‏باال خیابان امام خمینی‬ ‫جنب‏دبستان شهید بهشتی‬ ‫شرایط‪‎: ‎‬‏ ‪1‎‬‏‪‎-‬تاریخ انتشاراگهی روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/3/16‬است‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬هزینه نشر اگهی و کارشناسی و غیره بعهده برنده مزایده می باشد ‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬ســپرده ودیعــه شــرکت در مزایــده معــادل ‪ %5‬قیمــت پایــه مزایــده بــرای قطعــه شــماره یــک مبلــغ ‪ 300/000/000‬ریــال و قطعــه‏شــماره ‪ 290/000/000 - 2‬ریــال کــه توســط متقاضیــان مــی بایســت طــی فیــش واریــزی بــه شــماره‬ ‫حســاب‏‏‪ 56419413990118/19‬نــزد پســت بانــک بــه نــام دهیــاری ریــگ چشــمه بــاال واریــز گــردد‪.‬‏‬ ‫‪4‬‏‪‎-‬اخرین مهلت دریافت اطالعات کامل و بازدیدازمحل مورد فروش و مزایده تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ‪1401/3/23‬‏‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫‪6‬‏‪‎-‬ادرس دریافــت اطالعــات وکروکــی ونقشــه زمیــن ‪ :‬اســتان گلســتان–‬ ‫‪5‬‏‪‎-‬زمــان اجــرای مزایــده و بازگشــایی روز پنــج شــنبه مــورخ ‪ 1401/3/26‬ســاعت ‪11‬صبــح درمحــل دفترامورمالــی دهیــاری واقــع‏دربخشــداری مرکــزی مینودشـت‪‎‎‬‏ ‪‎‬‬ ‫‏‪‎‬‬ ‫‪7‬‏‪‎-‬ادرس زمیــن مــورد مزایــده‪ :‬مینودشــت‪ -‬روســتای ریــگ چشــمه بــاال خیابــان امــام خمینــی جنــب دبســتان شــهید بهشــتی‬ ‫شهرســتان مینودشــت ‪ -‬بخــش مرکزی–بخشــداری مرکــزی‪-‬‏دفترامورمالــی دهیاریهـا‪‎‎‬‏‪‎ .‬‬ ‫تلفن تماس جهت هماهنگی ‪ 09119769660 :‬سیدتقی حسینی دهیار روستا‬ ‫دهیاری و شورای اسالمی روستای ریگ چشمه باال‏‬ ‫‏ شناسه ‪111082 :‬‏ ‏‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ ،‬ســرهنگ «قــدرت الوانــی» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــرد میانســالی به پلیس فتــا مراجعه و مدعی‬ ‫شــد پــس از درج اگهــی فــروش یــک دســتگاه گوشــی تلفــن‬ ‫همــراه در یکــی از ســایت های واســطه گــر‪ ،‬مــورد کالهبــرداری‬ ‫اینترنتــی قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬لــذا رســیدگی بــه ایــن موضــوع در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مدتــی پیــش پــس از درج اگهــی فــروش یــک‬ ‫دســتگاه تلفــن همــراه در یکــی از ســایت های واســطه گر‬ ‫شــخص ناشناســی بــا بنــده در خصــوص خریــد تلفــن همــرا‬ ‫تمــاس گرفتــه و پــس از مدتــی بــه درب خانــه مراجعــه و‬ ‫بــا جلــب اعتمــاد و نشــان دادن یــک رســید بانکــی جعلــی‬ ‫مدعــی پرداخــت وجــه شــده و کاال را دریافــت نمــوده اســت‪،‬‬ ‫کــه متاســفانه پــس از گذشــت چنــد ســاعت متوجــه شــدم‬ ‫پولــی بــه حســابم واریــز نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬پــس از اخــذ اظهــارات شــاکی‪،‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی و تحقیقــات ســایبری مشــخص شــد‬ ‫ن ازطریــق اپلیکیشــن رســید جعلــی اقــدام بــه‬ ‫متهمــا ‬ ‫کالهبــرداری از قربانیــان کرده انــد کــه بــا اقدامــات فنــی‬ ‫وشــگردهای خــاص پلیســی متهمــان شناســایی و پــس‬ ‫از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی دســتگیر وچندیــن تلفــن‬ ‫همــراه از متهمــان کشــف و ضبــط گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قــدرت الوانــی گفــت‪ :‬متهمــان ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫انتســابی شــدند ولــی بــا حضــور شــاکی و پــس از مشــاهده‬ ‫ادلــه و مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی افســران ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا بــه کالهبــرداری از حســاب تعــداد زیــادی از‬ ‫هموطنــان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬در بازجویی هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬متهمــان بــه کالهبــرداری از حســاب تعــداد زیــادی‬ ‫از هموطنــان اعتــراف و در نهایــت بــه همــراه مســتندات‬ ‫پرونــده‪ ،‬جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع‬ ‫قضایــی داده شــدند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کاربرانــی کــه قصــد انجــام خریــد اینترنتــی‬ ‫دارنــد می بایســت ســامانه پیامکــی حســاب های بانکــی‬ ‫خــود را فعــال کننــد تــا بــا واریــز یــا برداشــت از حســاب‪ ،‬بــا‬ ‫دریافــت پیامــک ازطــرف بانــک مربوطــه از انجــام عملیــات‬ ‫بانکــی مــورد نظــر اطمینــان حاصــل کننــد و پــس از دریافــت‬ ‫پیامــک‪ ،‬موجــودی حســاب خــود را از طریــق موبایــل بانــک‬ ‫یــا اینترنــت بانــک بررســی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس‬ ‫فتــا بــه ادرس الکترونیکــی‪ www.cyberpolice.ir‬امــاده‬ ‫دریافــت گزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران‬ ‫گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حــوادث و رویدادهــای‬ ‫ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫کالهبرداری واتساپی با عنوان « برنده‬ ‫شدن در قرعه کشی همراه اول»‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهمــی کــه در‬ ‫پیــام رســان واتســاپ بــا تمــاس صوتــی بــه بهانــه برنــده‬ ‫شــدن در قرعه کشــی همــراه اول اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبــرداد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید احمــد‬ ‫موســوی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬برابــر شــکایت و‬ ‫مراجعــه حضــوری تعــدادی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری از طریــق تمــاس واتســاپی تحــت‬ ‫عنــوان برنــده شــدن در قرعــه کشــی همــراه اول‪ ،‬موضــوع‬ ‫به صــورت ویــژه در دســتور کار کارشناســان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی‪ ،‬شــخصی بــا هویــت‬ ‫نامعلــوم از طریــق تمــاس صوتــی واتســاپی‪ ،‬اعــام‬ ‫می نمایــد اخیــرا در قرعــه کشــی همــراه اول مشــترکان‬ ‫خــوش حســاب‪ ،‬برنــده جایــزه شــده و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫و دریافــت شــماره کارت بــه بهانــه ارســال شناســه واریــز‪،‬‬ ‫کــد پیامــک شــده (رمــز دوم کارت بانکــی) را دریافــت و کل‬ ‫موجــودی حســاب برداشــت می نمایــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت‪ :‬بــا بررس ـی های فنــی‬ ‫و پلیســی متهــم بــه هویــت معلــوم بــا هماهنگــی مراجــع‬ ‫قضایــی در یکــی از اســتان های کشــور شناســایی دســتگیر‬ ‫و جهــت تحقیقــات تکمیلــی بــه پلیــس فتــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬بــا برقــراری ارتبــاط واتســاپی بــا‬ ‫قربانیــان بــه بهانــه برنــده شــدن در قرعــه کشــی همــراه اول‬ ‫پــس از جلــب اعتمــاد و دریافــت اطالعــات کارت بانکــی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز از حســاب انهــا می کــردم‪.‬‬ صفحه 7 ‫به دنبال رزق روز‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -544‬سال هشتم‬ ‫‪-544-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/06‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/06 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 06‬‬ ‫‪06-- 1401 //03‬‬ ‫دوشنبه ‪03//16‬‬ ‫‪41‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫خطرات زبان ‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫سبُعٌ ‪ ،‬ا ِ ْ ِّ‬ ‫سا ُ‬ ‫ن َ‬ ‫قال علی (علیه السالم )الل ِّ َ‬ ‫ی عَن ْ ُه عَقَر َ‬ ‫ن خُل َ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرمایــد‪ :‬زبــان درنــده اى اســت کــه اگــر‬ ‫رهایــش کنــى بــه تــو اســیب مى رســاند و مــى دَرَد‪.‬‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )در ایــن گفتــار حکیمانــۀ خــود بــه خطــرات‬ ‫زبــان اشــاره کــرده مى فرمایــد‪« :‬زبــان درنــده اى اســت کــه اگــر رهایــش‬ ‫کنــى بــه تــو اســیب مى رســاند و تــو را مــى دَرَد»‪.‬‬ ‫شــک نیســت کــه یکــى از بزرگتریــن افتخــارات انســان نطــق و بیــان اســت‬ ‫کــه بــه وســیله زبــان انجــام مى گیــرد و بــه واســطۀ ان بــر تمــام جانــداران‬ ‫ترجیــح دارد بــه همیــن دلیــل خــدا در ســورۀ «الرحمــن» کــه ســورۀ شــرح‬ ‫نعمت هــاى الهــى اســت بعــد از افرینــش انســان بــه نعمــت نطــق و بیــان‬ ‫ن عَلَّمَـ ُ ه‬ ‫ن عَل َّـ َم الْقُرْا َ ‬ ‫اشــاره مى کنــد و مى فرمایــد‪« :‬ا َلرَّحْمـ ُ‬ ‫نخَلَــقَ الْاِن ْســا َ‬ ‫ن » وقســمت عمــدۀ علــوم و دانش هــا از طریــق زبــان از نســلى بــه‬ ‫الْبَیــا َ‬ ‫نســل بعدمنتقــل شــده و دامنــۀ تمــدن انســان راگســترش داده اســت و‬ ‫اگــر زبــان نبــود انســان همچــون حیوانــى بــود‪.‬‬ ‫نعمت هــا هــر چــه بزرگ تــر باشــد چنانچــه از ان به طــرز بــدى اســتفاده‬ ‫شــود خطراتــش عظیم تــر اســت‪ .‬هیــچ عضــوى از اعضــاى انســان بــه‬ ‫انــدازۀ زبــان بى قیدوبنــد خطرنــاک نیســت به طــورى کــه گاه مى شــود‬ ‫یــک جملــه اتــش جنگــى را مى افــروزد و ســبب ریختــن خون هــا و هتــک‬ ‫نوامیــس و از بیــن رفتــن ارامــش و امنیــت جامعــه مى گــردد‪ ،‬لــذا در‬ ‫حدیثــى از پیغمبــر اکــرم (ص) مى خوانیــم کــه خداونــد زبــان را عذابــى‬ ‫مى کنــد کــه هیــچ یــک از اعضــاى بــدن را بــا ان عــذاب نمى کنــد‪ .‬زبــان‬ ‫عرضــه مـى دارد اى پــروردگار تــو مــرا مجازاتــى کــردى کــه هیــچ چیــز را بــا‬ ‫ان مجــازات نکــردى خداونــد بــه او مى فرمایــد‪:‬‬ ‫س ـفَکَ بِهــا‬ ‫«خ َرَجَــتْ مِنـْـکَ ک َلِمَ ـه ٌ فَبَل َ َغــتْ مَشــارِقَ الْار ْ ِ ‬ ‫ض و َ مَغارِبَهــا‪ ،‬ف َ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ج الْحَــرا ُم ‪،‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫لُ الْحَــرا ُ ‬ ‫ـب بِهَــا الْمــا ‬ ‫م الْحَــرا ُ ‬ ‫ال ـد َّ ُ ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َِ‬ ‫م و َ ان ْت َ‬ ‫م و َ ان ْتَهَـ َ‬ ‫ن جَوارِحِــکَ ؛‬ ‫ب ب ِـ ه ِ شَ ــیْئا ً م ِ ـ ْ ‬ ‫ـذاب ال اُعَــذ ِّ ُ ‬ ‫و َ عِزَّتــى و َ جَاللــى ل َاُعَذَّبَنـ َّـکَ ب ِ َعـ ٍ ‬ ‫ســخنى از تــو خــارج شــد و بــه شــرق و غــرب زمیــن رســید و بــه ســبب‬ ‫ان خــون بیگناهــان ریختــه شــد و امــوال مــردم غــارت گردیــد و نوامیــس‬ ‫مــردم بــر بــاد رفــت بــه عــزت و جاللــم ســوگند تــو را مجازاتــى مى کنــم کــه‬ ‫هیچ یــک از اعضــا را بــا ان مجــازات نخواهــم کــرد»‪.‬‬ ‫قبــا ً نیــز گفته ایــم کــه قســمت مهمــى از گناهــان کبیــره و خطرنــاک‬ ‫(حــدود ســى گنــاه) بــا زبــان انجــام مى شــود‪.‬‬ ‫زبانــى خالــى از قیــد و بنــد و بــدون مانــع و قانــع در حالــى کــه‬ ‫ایــن زبــان مى توانــد بهتریــن وســیلۀ خیــر و ســعادت باشــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حدیثــى از امــام باقــر علیــه الســام مى خوانیــم کــه ابوذر‬ ‫ن هــذا اللِّســا َ ‬ ‫رحمــه اللــه مى گفــت‪« :‬یــا مُبْتَغِــی الْعِل ْـ ِ ‬ ‫م ا َّ‬ ‫ن مِفْتــا ُ‬ ‫ح خ َیْــر ٍ و َ‬ ‫هبِکَ و َ وَرَقِکَ ؛ اى طالب‬ ‫م عَل ‬ ‫ى لِســانِکَ ک َما تَخْت ِ ُ ‬ ‫م عَل ‬ ‫ح شَ ــر ٍ فَاخْت ِ ْ ‬ ‫ى ذَ َ‬ ‫مِفْتا ُ‬ ‫علــم ایــن زبــان کلیــد خیــر و شــر اســت‪ ،‬بنابرایــن بــر زبانــت قفــل و بنــد نــه‬ ‫همان گونــه کــه بــر درهــم و دینــارت قفــل و بنــد مى نهــى»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۷۳‬‬ ‫رزمنده‬ ‫اسرار امیز‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫قسمت چهارم‬ ‫من را بر صندلی نشاندند و از چپ و راست‪ ،‬با سیلی و مشت‬ ‫و لگد به جانم افتادند‪ .‬ان قدر سیلی ام زدند که صورتم سرخ‬ ‫شــد و دیگــر درد ضربــه هایــی را کــه مــی زدند‪ ،‬حــس نمی کردم‪.‬‬ ‫خــون از بینــی‪ ،‬دهــان و ابروهــای شــکافته ام بیــرون مــی زد‪.‬‬ ‫چشــمم از شــوری خــون بــه ســوزش افتــاده بــود‪ .‬چنــد دقیقــه‬ ‫دســت کشــیدند‪ .‬بــه خــودم گفتــم‪ :‬خــدا را شــکر‪ ،‬تمــام شــد!‪....‬‬ ‫مردادماه ‪ ۱۳۵۰‬بود و نزدیک به یک سال از دستگیری ام می‬ ‫گذشــت‪ .‬در ایــن مــدت نــه تنهــا نــور افتاب‪ ،‬بلکه ســتاره های‬ ‫شب را هم کمتر دیده بودم‪ .‬باالخره روز انتقالم از راه رسید‪.‬‬ ‫هــوای گــرم و شــرجی‪ ،‬کالفــه کننــده بــود‪ .‬چشــم و دســت‬ ‫بســته بــا دو مامــور ســوار لنــدرور ارتشــی شــدم و بــه مقصــد‬ ‫اهواز راه افتادیم‪ .‬کم کم از شــهر و ســروصدای مردم و بوق‬ ‫ماشــین هایــی کــه صــدای زندگــی بــود‪ ،‬دور و دورتــر شــدیم‪.‬‬ ‫وقتــی بــه اهــواز رســیدیم‪ ،‬ماشــین پشــت در بزرگــی ایســتاد‪.‬‬ ‫ظاهــرا دروازه ای بــاز شــد و ماشــین وارد محوطــه ای شــد‪.‬‬ ‫مامــوران همــراه‪ ،‬مــن را از ماشــین پاییــن کشــیدند‪ .‬وارد‬ ‫ســاختمانی شــدیم‪ .‬هــوای خنکــی بــه ســروصورتم نشســت‪.‬‬ ‫انــگار دری از بهشــت بــه رویــم بــاز شــده بــود‪ .‬از پلــه پاییــن‬ ‫رفتــم‪ .‬بعــد از چنــد پلــه‪ ،‬دری بــاز شــد و مــن را داخــل اتاقــی‬ ‫در زیرزمیــن بردنــد‪ .‬انجــا بــود کــه چشــم هایــم را بــاز کردنــد و‬ ‫مــن را در اتــاق تنهــا گذاشــتند و رفتنــد‪.‬‬ ‫اتــاق تاریــک بــود و هنــوز چشــمانم بــه تاریکــی اطــراف‬ ‫عــادت نکــرده بــود‪ .‬کــف دســتم را بــر زمیــن زیــر پایــم‬ ‫کشــیدم‪ .‬موکــت بــود‪ .‬هــوای اتــاق هــم کمــی خنــک‬ ‫بــود‪ .‬مــج دســتهایم درد مــی کــرد‪ .‬انهــا را مالیــدم و‬ ‫پاهایــم را کشــیدم‪ .‬بدنــم خســته و کوفتــه بــود‪ .‬خــدا‬ ‫خــدا مــی کــردم کــه دیگــر شــکنجه ام نکننــد‪ .‬نفســم را‬ ‫بیــرون دادم و زمزمــه کــردم‪ :‬خــوش خیالــی صالــح!‬ ‫شروع به خواندن ایات قران و دعا کردم‪.‬‬ ‫زنجیرهــای بســته بــه پاهایــم بــر زمیــن کشــیده مــی شــد و‬ ‫قریــچ قریــج صــدا مــی کــرد‪ .‬فاصلــه زنجیرهــا از هــم تقریبــا‬ ‫نیــم متــر بــود و نمــی توانســتم راحــت راه بــروم‪ .‬چشــمها‬ ‫و دســتهایم بســته بــود‪ .‬نمــی دانســتم کجــا هســتم‪ .‬از‬ ‫حرفهــای مامــوران متوجــه شــدم کــه مــن را بــه دادگاه‬ ‫نظامــی در منطقــه لشــکر ‪ ۹۲‬زرهــی اهــواز مــی برنــد‪.‬‬ ‫باالخــره بــا مامورهــا داخــل اتاقــی رفتــم‪ .‬روی صندلــی نشســتم‪.‬‬ ‫چشــم بنــدم را بــاز کردنــد‪ .‬نــور شــدید اتــاق اذیتــم مــی کــرد‪.‬‬ ‫چشــمهایم را بــاز و بســته کــردم تــا بــه نــور اتــاق عــادت کننــد‪.‬‬ ‫ســرم را برگردانــدم و اطــراف را نــگاه کــردم‪ .‬چنــد ردیــف صندلــی‬ ‫پشــت ســرم چیــده و چنــد نفــر هــم نشســته بودنــد‪ ،‬روبــه رویــم‬ ‫میــزی بــزرگ بــود کــه چند صندلی پشــت ان قرار داشــت‪ .‬صدای‬ ‫حــرف زدن و قدمهایــی کــه نزدیــک میشــد‪ ،‬توجهــم را جلــب کــرد‪.‬‬ ‫بــه طــرف صــدا برگشــتم‪ .‬در بــاز شــد و چنــد نظامــی همــراه چنــد‬ ‫لبــاس شــخصی بــا تعــدادی پرونــده در دســت وارد اتــاق شــدند‪.‬‬ ‫ســرباز ایســتاده در کنــار در بــا صــدای بلنــد داد زد‪ :‬برپــا؟‬ ‫همــه کســانی کــه در اتــاق بودیــم‪ ،‬ســر پــا ایســتادیم‪ .‬بعــد از‬ ‫اینکــه همــه نشســتند‪ ،‬قاضــی دادگاه که نظامی بــود‪ ،‬پرونده‬ ‫را بــاز کــرد و بــا حالتــی متعجــب نــام روی پرونــده را خوانــد‪:‬‬ ‫ صالح‪ ،‬معروف به دکسن‪.‬‬‫همــه چیــز بــه نظــر عــادی مــی رســید‪ .‬نگرانــی ای کــه‬ ‫بــه دلــم رخنــه کــرده بــود‪ ،‬بیشــتر شــد‪ .‬نفســی تــازه‬ ‫کــردم‪ .‬ناگهــان متوجــه ســکوت غیرعــادی اطرافمــان‬ ‫شــدم‪ .‬نــه ماشــینی و نــه صــدای بوقــی و نــه رهگــذری‪.‬‬ ‫نگاهی دقیق به اطرافم انداختم‪ .‬رو به علی کردم و گفتم‪:‬‬ ‫ خیلــی عجیــب اســت؛ چــرا کســی در رفــت و امــد‬‫نیســت؟ یعنــی چــه؟ چــرا خیابانهــا خلــوت شــده اســت؟!‬ ‫نکنــد محاصــره مــان کــرده انــد؟! هنــوز حرفــم تمــام نشــده‬ ‫بــود کــه بــا صــدای بلنــدی قلبــم فروریخــت و خشــکم زد‪:‬‬ ‫‪ -‬ایســت! دســت هایتــان را ببریــد بــاال! بــا نالــه ای ضعیــف‬ ‫توشن عروس‬ ‫زیبایی گرگان‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫توشــن ‪ ،‬نــام روســتایی در ‪ 3.5‬کیلومتــری جنــوب شــهر گــرگان واقــع در اســتان گلســتان‬ ‫کــه در دهســتان ” انجیــراب ” قــرار دارد و دارای طبیعــت بســیار زیبــا اســت‪ .‬توشــن در لغــت‬ ‫نامــه دهخــدا بــه معنــی کــم شــدن اب می باشــد‪.‬‬ ‫در جنــوب ایــن روســتا‪ ،‬جایــی بــه نــام ابنــدان واقــع شــده کــه ســه طــرف ایــن اببنــدان جنــگل‬ ‫و مرتــع اســت ‪ ،‬دارای درختانــی تنومنــد و مرتــع ان کامــا ســبز می باشــد‪ .‬یکــی از مهــم تریــن‬ ‫جاذبه های طبیعی این روســتا وجود یک دریاچه بســیار زیبا در قلب ان اســت‪ .‬دریاچه توشــن‬ ‫بیــن اهالــی روســتا بــا نــام اب بنــدان نیــز شــناخته می شــود‪ .‬ایــن دریاچــه نـ ه تنهــا در ایــن روســتا‪،‬‬ ‫بلکــه در کل اســتان یکــی از جاذبه هــای مهــم گردشــگری به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫روســتای توشــن بــه دلیــل قــرار گرفتــن در دامنــه کــوه ‪ ،‬اب و هــوای معتــدل و مرطــوب‪،‬‬ ‫وجــود اببنــدان ‪ ،‬مناطــق جنگلــی ‪ ،‬دریاچــه و ســد ‪ ،‬وجــود ماهیــان مختلــف در اب دریاچــه‪ ،‬و‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫و لــرزان گفتــم‪:‬‬ ‫ على محاصره مان کردند!‬‫چنــد مامــور ســاواک کــه از کوچــه و پشــت درختانــی کــه مــا را‬ ‫زیــر نظــر گرفتــه بودنــد‪ ،‬بــا اشــاره کســی کــه بــه ظاهــر مامــور‬ ‫بــرق بــود‪ ،‬بــه ارامــی نزدیــک مــا مــی شــدند‪ .‬بــرادرم حســن‪ ،‬بــی‬ ‫خبــر از همــه جــا داشــت بــه محــل قرارمــان نزدیــک مــی شــد‪.‬‬ ‫از دور او را دیــدم و بــه او عالمــت دادم کــه برگــردد‪ .‬حســن بــا‬ ‫دیــدن اوضــاع مشــکوک بــه ســرعت از محــل دور شــد‪.‬‬ ‫مــن و علــی کــه خــود را در محاصــره دیدیــم‪ ،‬دســت پاچــه‬ ‫شــدیم‪ .‬ســاکم را برداشــتم و بــه ســرعت فــرار کــردم‪ .‬علــى از یــک‬ ‫طــرف و مــن از طــرف دیگــر در کوچــه پــس کوچه هــا دویدیــم‪.‬‬ ‫بــه هــر کوچــه کــه داخــل مــی شــدم‪ ،‬بــا مامورانــی کــه بــه‬ ‫مــن اخطــار و فرمــان ایســت میدادنــد‪ ،‬روبــه رو مــی شــدم‪.‬‬ ‫وحشــت تمــام وجــودم را فراگرفتــه بــود و نمــی دانســتم‬ ‫چــه تصمیمــی بگیــرم‪ .‬فقــط میدویــدم‪ .‬بعــد از تعقیــب و‬ ‫گریــز در چنــد کوچــه‪ ،‬بــه خیابــان اصلــی کــه نهــر باریکــی‬ ‫متصــل بــه شــط در ان جریــان داشــت‪ ،‬رســیدم‪.‬‬ ‫قصــد پریــدن از نهــر را داشــتم کــه پایــم لیــز خــورد و در‬ ‫اب افتــادم‪ .‬مامــوران مثــل گلــه گــرگ محاصــره ام کردنــد‬ ‫و مــن را از اب بیــرون کشــیدند و بــر زمیــن خواباندنــد‪.‬‬ ‫بــه ســرعت از پشــت بــه دســت هایــم دســتبند زدنــد‪ .‬یکــی‬ ‫از انهــا بــه طــرف ســاکم رفــت و بــه خیــال اینکــه اســلحه‬ ‫همــراه دارم‪ ،‬محتویاتــش را روی زمیــن خالــی کــرد‪ .‬مــرا‬ ‫بــه صــورت بــر زمیــن خواباندنــد و چشــم هایــم را بســتند‪.‬‬ ‫چنــد لحظــه بعــد‪ ،‬دوبــاره اوضــاع عــادی بــود و صــدای مردم‬ ‫و ماشــینها شــنیده می شــد‪ .‬خیلی زود من و على را ســوار‬ ‫ماشــین کردنــد و بــه اداره ســاواک در ســیکلین بردنــد‪.‬‬ ‫فریــاد و نالــه هــای دردناکــی بــا چاشــنی فحــش و ناســزا‬ ‫فضــای ســاختمان را مــی لرزانــد‪ .‬بــا شــنیدن نعــره انهایــی‬ ‫کــه شــکنجه مــی شــدند‪ ،‬انــگار قلبــم داشــت از ســینه‬ ‫بیــرون میــزد‪.‬‬ ‫همچنیــن نزدیکــی بــه شــهر گــرگان ‪ ،‬از ســال های گذشــته مــورد توجــه اهالــی متمکــن گــرگان‬ ‫و گردشــگران قــرار گرفتــه اســت ‪ .‬همچنیــن ایــن منطقــه در فصــول مختلــف مــورد اســتفاده‬ ‫ماهیگیــری قــرار می گیــرد‪ .‬اب چشــمه ” دوبــرار ” کــه حــدود ‪۱۶‬کیلومتــر از دل جنــگل بــه ایــن‬ ‫منطقــه هدایــت شــده ‪ ،‬جــزو بهتریــن ابهــای منطقــه از نظــر امــاح اســت کــه باعــث رونــق‬ ‫روســتا و همچنیــن کشــاورزی کــه شــغل دیرینــه اهالــی ایــن روســتا می باشــد؛ شــده اســت ‪.‬‬ ‫مسیر دسترسی به روستای توشن‬ ‫روســتای توشــن در ‪ ۳.۵‬کیلومتــری جنــوب گــرگان قــرار دارد‪ .‬بــرای رفتــن بــه ایــن روســتا‬ ‫می توانیــد از مســیر بلــوار صیــاد و همچنیــن جنــگل النگــدره عبــور کنیــد‪ .‬فقــط بــا چنــد‬ ‫دقیقــه رانندگــی وارد ایــن بهشــت زیبــا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫‪ 01732688214‬با ما تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!