روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 543 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 543

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 543

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 543

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪40 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /1-2022/ June/ 01-‬ذی القعده ‪ -1443/‬شماره ‪543‬‬ ‫دست خالی مسووالن‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫برای صیانت از مقدسات‬ ‫مردم از همه ابزارهای‬ ‫قانونیاستفادهمی کنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫«نخل سوخته وطن»‬ ‫ارزشمندتر از‬ ‫«نخل طالیی کن»‬ ‫‪2‬‬ ‫پاداش ‪ ۳۰‬هزار تومانی را‬ ‫چگونه عالوه بر رایگان شدن‬ ‫قبض برق‪ ،‬دریافت کنیم؟‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫یکی از شاخصه های شاعران‬ ‫بزرگ استفاده صحیح از‬ ‫ذوق و قریحه است‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫گ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬اســتفاده صحیــح از ذوق و‬ ‫مدیــرکل فرهنــ ‬ ‫قریحــه شــاعرانه یکــی از شــاخص های شــاعران بــزرگ و فرهیختــه اســت کــه بــه‬ ‫بیراهــه نمی رونــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد رعیــت روز دوشــنبه در یادمــان‬ ‫چهلمیــن روز درگذشــت شــاعر ملــی و ایینــی گلســتانی در تــاالر فخرالدیــن اســعد‬ ‫گرگانی مرکز گلســتان اظهارداشــت‪ :‬این ذوق و قریحه ســرمایه ای اســت که اگر در‬ ‫مســیر صحیــح اســتفاده نشــود‪ ،‬بــه ناکجــا ابــاد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگــر مســیر ذوق و قریحــه بــه صــورت مثبــت و ســازنده حرکــت کنــد‬ ‫و در مســیر خــود قــرار گیــرد بــه ارتقــای فرهنــگ‪ ،‬انســانیت و خوبی هــا می انجامــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مرحــوم محمدزمــان گلدســته از شــاعران ملــی حماســی و‬ ‫ایینــی بــود کــه عمــری در مســیر ارمان هــای نظــام و انقــاب اشــعار بســیاری ســروده‬ ‫کــه در اموزه هــای دینــی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی مــا جایــگاه ویــژه ای بــرای چنیــن‬ ‫شــاعرانی در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪ :‬خداونــد هنــر و قریحــه شــعر و‬ ‫شــاعری را کــه هنــری بــزرگ و ذوقــی ملکوتــی اســت در دل منتخبیــن خــود می نهــد‬ ‫ق تعالــی گام بردارنــد کــه مرحــوم‬ ‫و هنرمنــدان ایــن عرصــه بایــد در مســیر رضــای حـ ‬ ‫گلدســته بــه زیبایــی در ایــن مســیر حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫رعیــت ادامــه داد‪ :‬مرحــوم گلدســته بــا مســیری کــه بنیان کرده‪ ،‬در مراســم مختلف‬ ‫ســبک خاصــی بــه یــادگار گذاشــت کــه جوانــان و‬ ‫بــه ویــژه یادواره هــای شــهدا َ‬ ‫نوجوانــان امــروز از ان تاســی می کننــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت وزارت‬ ‫اولوی ‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫کشت قراردادی است‬ ‫ســر انســانیت را می پســندند و اخــاق‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاعران جــوان و کســانی کــه ِ‬ ‫گ نــاب ایرانــی و اســامی را دوســت دارنــد بایــد از مســیر چنیــن‬ ‫هویــت و فرهنــ ‬ ‫شــاعران بهــره الزم را بدارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مقدمــات طــرح ســوگواره ســاالنه شــعر ایینــی «زمــان» در‬ ‫گ و ارشــاد اســامی جهــت تاییــد نهایــی‬ ‫معاونــت فرهنگــی تکمیــل و وزارت فرهن ـ ‬ ‫ارســال شــده کــه در اســتانه تصویــب اســت‪.‬‬ ‫رعیــت یــاداور شــد‪ :‬مــاه اینــده فراخــوان ایــن ســوگواره منتشــر خواهــد شــد تا شــعر‬ ‫ایینــی زمــان بــه عنــوان یــک اثــر و برنامــه ثابــت فرهنگــی و هنــری در اســتان بــه‬ ‫یــادگار بمانــد‪.‬‬ ‫مــادر مرحــوم محمدزمــان گلدســته در ایــن مراســم گفــت‪ :‬ایــران اســامی بــا تاریــخ‬ ‫و قدمتــی کــه دارد بــا شــعر شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫نرجــس (نرگــس) گلدســته بیــان کــرد‪ :‬ادبیــات و شــعر در واقــع تاریــخ تمــدن ایــران‬ ‫را ســاخته اند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مرحــوم گلدســته پرچــم اســام و اهــل بیــت را بلنــد نگهداشــت و‬ ‫شــاعران جــوان بایــد در ایــن مســیر حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫م اربعیــن درگذشــت محمدزمــان گلدســته جمعــی از اهالــی فرهنــگ و‬ ‫در مراس ـ ‬ ‫هنــر اســتان های گلســتان‪ ،‬مازنــدران و خراســان شــمالی بــه ویــژه حــوزه شــعر و‬ ‫ادب فارســی و حماســی‪ ،‬جمعی از مســووالن اســتانی و شهرســتانی‪ ،‬احاد مختلف‬ ‫مــردم از صنــوف مختلــف حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫صــادق اهنگــران کــه مرحــوم محمدزمــان گلدســته شــاعر اشــعار وی در بیــش از‬ ‫ن مراســم بــود کــه بــه نوحه خوانــی و‬ ‫‪ ۲۰‬ســال گذشــته بــود‪ ،‬از مهمانــان ویــژه ای ـ ‬ ‫مرثیه ســرایی پرداخــت‪.‬‬ ‫همچنین تعدادی شاعران در این مراسم اشعاری را قرائت کردند‪.‬‬ ‫مرحــوم محمدزمــان گلدســته ‪ ۳۱‬شــهریور مــاه ‪ ۱۳۵۴‬در یکــی از محــات قدیــم‬ ‫گــرگان دیــده بــه جهــان گشــود‪ .‬ایــن شــاعر ایینــی دوشــنبه ‪ ۲۲‬فروردیــن بــه علــت‬ ‫تصــادف و اتش ســوزی ماشــین در ســن ‪ ۴۷‬ســالگی درگذشــت و پیکــرش بــه علــت‬ ‫شــدت ســوختگی بعــد از ‪ ۴۸‬ســاعت بــا پیگیــری پلیــس فتــا شناســایی شــد‪.‬‬ ‫پیکر مرحوم محمدزمان گلدســته روز دوشــنبه ‪ ۲۹‬فروردین ماه با حضور اقشــار و‬ ‫گروه هــای مختلــف مــردم و مســووالن در گــرگان به خاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫مرحــوم گلدســته از ســیزده ســالگی بــه صــورت جــدی ســرودن شــعر را اغــاز کــرد‬ ‫و در ســال ‪ ۱۳۶۶‬بــه صــورت رســمی وارد انجمــن شــعر گــرگان شــد و تــا زمــان اخــذ‬ ‫مــدرک دیپلــم صدهــا بیــت شــعر ســرود کــه ابیــات حماســی و نوحــه ســرایی هــم در‬ ‫کارهایــش مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــاعر گرگانــی در ‪ ۲۳‬ســالگی بــه صــورت رســمی در زمــره ســرایندگان نوحــه‬ ‫قــرار گرفــت و پــس از اشــنایی بــا مرحــوم محمدرضــا اقاســی و قــرار گرفتــن در‬ ‫زمــره شــاگردان وی‪ ،‬ضمــن وارد شــدن بــه دوره جدیــدی از زندگــی‪ ،‬بــا ارائــه شــعر و‬ ‫ترانه هــای خــود وارد دنیــای شــاعری شــد کــه ســرودن اشــعار ائینــی و حماســی در‬ ‫اولویــت کارهایــش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫او در جشــنواره ‏های مختلفــی از جملــه جایــزه ادبــی محتشــم کاشــانی و جشــنواره‬ ‫سراســری شــعر عاشــورایی دانشــجویان بــه عنــوان نفــر برگزیــده انتخــاب شــد و از‬ ‫ســال ‪ ١٣٨١‬بــه عضویــت هســته تصمیم ‏گیــری مجمــع شــاعران اهــل بیــت درامــد‪.‬‬ ‫محمــد زمــان پــس از فــوت اقاســی اســتادی بــزرگ را از دســت داد‪ ،‬امــا عالقـه اش‬ ‫بــه مداحــان و شــاعران مذهبــی ســبب شــد تــا بتوانــد ارتباطاتــی بــا حاج صــادق‬ ‫اهنگــران برقــرار کنــد کــه ان دیدارهــا ســبب برقــراری پیونــد عمیــق بیــن ان ‪ ۲‬شــد‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه بســیاری از نوحه هــای ســال های اخیــر اهنگــران بــا اشــعار مرحــوم‬ ‫گلدســته اجــرا شــد‪.‬‬ ‫از ایــن شــاعر گرگانــی کــه در قالــب کالســیک کار می ‏کــرد و اغلــب مثنــوی و غــزل‬ ‫می‏ ســرود ‪ ۲‬مجموعــه شــعر بــا عناویــن «گل صــد بــرگ»‪« ،‬روح و ریحــان» و‬ ‫مجموعــه ســی دی تصویــری «چــاووش» منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی کــه از پیشــگامان شــاعران جــوان در حــوزه ســرودن اشــعار مذهبــی بــود در‬ ‫کنــار خلــق اثــار مانــدگار بــرای مداحــان برحســته کشــور و نیــز بــا تلفیــق شــعر و‬ ‫موســیقی‪ ،‬ســبک جدیــدی را در اجراهــای ســنتی تجربــه کــرد کــه توانســت اولیــن‬ ‫البــوم موســیقی عاشــورایی اش بــا نــام «شــاه و گــدا» را خلــق کنــد‪.‬‬ ‫شرکت ها‬ ‫در مدیریت تهدیدات کنونی‬ ‫خود چقدر اطمینان دارند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و چهارم ‪ ،‬پیام بیست و چهارم ‏‪:‬‬ ‫‏«سر انجام نیکوی (دنیا و اخرت) با خدا جویی (اسالم خواهی) و مقاومت ‏»‬ ‫ن قَالُــوا رَب ُّنـَـا الل َّـ ُه ثـُ َّ‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫شــرُوابِالْجَنَّه ِ‬ ‫ســتَقَامُوا ت َت َنـَزَّلُ عَل َیْهِـ ُم الْمَلَ ئِکـَه ُ ا َ َّلتَخ َافُواوَلَ تَحْزَنـ ُـوا وَاَب ْ ِ‬ ‫ما ْ‬ ‫ن الَّذِیـ َ‬ ‫ن‪‎‬‏«‪»۳۰‬‬ ‫الَّتـِـی ک ُن ْت ُـ ْم‏ت ُوعَـدُو َ‪‎‬‬ ‫کســانی کــه گفتنــد پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت ســپس اســتقامت کردنــد ‪ ،‬فرشــتگان بــر انــان‬ ‫نــازل مــی شــوند کــه‏نترســید و غمگیــن مباشــید ‪ ،‬بشــارت بــاد بــر شــما بــه ان بهشــتی کــه بــه شــما‬ ‫وعــده داده شــده اســت ‪ )30( .‬فصلــت‬ ‫ایــن جــزء شــریف از ایــه ‪ 32‬ســوره مبارکــه زمــر (‪ 43‬ایــه از ‪ 75‬ایــه) اغــاز ‪ ،‬و بــا گــذر از ســوره غافــر‬ ‫(‪ 85‬ایــه) ‪،‬‏در ایــه ‪ 46‬ســوره فصلــت (کــه ایــه ‪ 37‬و ‪ 38‬ان ســجده واجبــه دارد) ‪ ،‬جمعــا ًبــا ‪ 174‬ایــه‬ ‫بــه پایــان مــی رســد کــه‏بخشــی از اهــم پیــام هــای ان ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫ عالئم تقوی و متقین‏‬‫‏‪8‬ـ توبه ‪ 123 /‬قاطعیت در مقابل کنار‬ ‫‏‪9‬ـ ص ‪ 28 /‬ایمان و عمل صالح‬ ‫‏‪10‬ـ توبه ‪ 44 /‬ایمان به اخرت ـ جهاد مالی و جانی‬ ‫‏‪11‬ـ حجــرات ‪ 3/‬احتــرام پیامبــر و بلنــد صحبــت نکــردن ‪1 :‬ـ بقــره ‪2 177‬ـ زمــر‪3 33 /‬ـ بقــره‪180/‬‬ ‫‏وصیــت ‪4‬ـ بقــره ‪ 241 /‬حقــوق زن مطلقــه ‪ 5‬ـ ال عمــران ‪ 76 /‬وفــای بــه عهــد تــا مــدت ‪7‬ـ توبــه ‪36 /‬‬ ‫رعایــت‏مــاه هــای حــرام‬ ‫‏‪1‬ـ تصدیــق ســخنان راســت انســانها از یکدیگــر ‪ ،‬از عالیــم تقــوا و پرهیــزگاری اســت ‪ / 33 .‬زمــر ص‬ ‫‪462‬‏‬ ‫ ‏ پوشش بدی متقین توسط خدا و ‪...‬‏‬‫‏‪( .2‬نجــات و دفــاع) خداونــد بــرای بنــده کافــی اســت و تــرس از غیــر خــدا ‪ ،‬گمراهــی و ضــات اســت‬ ‫‪ 37 .‬و ‪ / 33‬زمــر‬ ‫‏ کار به اندازه امکانات و توانایی ‪ / 39‬زمر ص ‪462‬‏‬‫‏‪ .3‬از عالئــم افــراد بــی ایمــان بــه اخــرت ‪ ،‬تنفــر از یــاد خــدا و خوشــحالی و ســرور از بیــان غیــر خــدا (و‬ ‫مــوارد غیــر الهــی)‏اســت ‪ / 45 .‬زمــر‬ ‫‏‪ .4‬و اگــر انچــه در روی زمیــن (و افــزودن بــر ان) بــرای ظالمــان و ســتمکاران بــود ‪ ،‬حاضــر بودنــد ؛ انــرا‬ ‫بــرای نجــات از‏عــذاب شــدید روز قیامــت فــدا کننــد ‪ ،‬تــا رهایــی یابنــد ‪ .‬چــرا کــه هرگــز چنیــن گمانــی‬ ‫(بــه گرفتــاری امــروز) نداشــتند ‪/47 .‬‏زمــر‬ ‫ن‬ ‫ســرَفُوا عَلَــى اَنْف ُ ِ‬ ‫‏ امیــد بــه بخشــش همــه گناهــان ‪ :‬ق ُـلْ یَــا عِبَــاد َِ‬‫ن اَ ْ‬ ‫ســهِ ْم لَ تَقْن َطـُـوا م ِـ ْ‬ ‫ی الَّذِی ـ َ‬ ‫ُّ‬ ‫م‪‎‬‏«‪»۵۳‬‬ ‫ـوب جَمِیعًــا اِن ـَّ ُه هُ ـو َ ال ْ َغفُــور ُ الرَّحِی ـ ُ‪‎‬‬ ‫رَحْمَ ـه ِ الل َّـه ِ‏ا ِ َّ‬ ‫ن الل َّـ َه یَغْفِــر ُ الذنـ ُ َ‬ ‫‏‪ .5‬نــا امیــدی از درگاه رحمــت خــدا بــرای بنــدگان او جایــز نیســت ‪ ،‬چــرا کــه خداونــد تمامــی گناهان را‬ ‫خواهد بخشید‏مشروط به اینکه ‪:‬‏‏‪1‬ـ به سوی او برگردیم‪.‬‏ ‪2‬ـ قبل ازنزول عذاب‪،‬تسلیم(مسلمان)‬ ‫شــویم ‪.‬‏‏‪3‬ـ از دســتورات نــازل شــده (در قــران کریــم) پیــروی کنیــم ؛ تــا روز قیامــت افســوس نخوریــم‬ ‫کــه ای کاش خــدا‏مــرا هدایــت مــی کــرد تــا از متقیــن باشــم ‪ 57 .‬ـ ‪ / 53‬زمــر ص ‪464‬‏‬ ‫‏‪ .6‬پرستش و عبودیت غیر هدا ‪ ،‬پیروی از جاهالن (و جاهلیت) است ‪ /64 .‬زمر‬ ‫‏‪ .7‬ایــا مــی دانیــم ! شــرک بــه خــدا ‪ ،‬اعمــال نیــک انســان را حبــط و نابــود مــی کنــد و از زیــان کاران‬ ‫خواهیــم بــود ‪/65 .‬‏زمــر‬ ‫‏‪ .8‬روز قیامــت کــه زمیــن بــه نــور پــروردگار روشــن مــی شــود ؛ بهشــت و جهنــم (هــر یــک) اهــل‬ ‫خــود را گــروه ‪ ،‬گــروه‏داخــل خــود خواهنــد کــرد و نگهبانــان بهشــت بــه بهشــتیان مــی گویند ‪« :‬ســام‬ ‫علیکــم» ‪ ،‬گوارایتــان بــاد ‪ ،‬جاودانــه‏وارد شــوید ‪ .‬و بهشــتیان نیــز مــی گوینــد ‪ :‬الحمــد للــه کــه خــدا‬ ‫بــه وعــده هایــش وفــا کــرد و بــه عمــل کننــدگان (بــه‏اســام) پــاداش نیکــو بخشــید ‪ 74 .‬ـ ‪ /68‬زمــر‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روزسه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫صادرات ‪ ۳۷‬میلیون دالر‬ ‫کاالی غیرنفتی از گلستان‬ ‫در سالجاری‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫اب پاکی اب و فاضالب‬ ‫بر دست شهروندان ‬ ‫تزریــق اعتبــار پاســخگوی نیــاز نبــوده و ایــن طــرح تاکنــون‬ ‫کنــد پیــش رفتــه اســت بــه طــوری کــه طــرح جمــع اوری‬ ‫فاضــاب بجنــورد مرکــز اســتان از ســال ‪ ۶۹‬در دســت پیگیــری‬ ‫و اجــرا اســت و ایــن طــرح در حــدود ‪ ۳۰‬ســال پیــش اغــاز شــد‬ ‫امــا در ایــن مــدت تنهــا ‪ ۵۵‬درصــد از شــهر تحــت پوشــش‬ ‫ایــن طــرح قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫صــادرات انــواع کاالهــای غیرنفتــی از مبــادی گمرکــی‬ ‫گلســتان تــا پایــان اردیبهشــت مــاه امســال رونــدی‬ ‫صعــودی دارد و بــه گفتــه مدیــرکل گمــرکات اســتان‪،‬‬ ‫ارزش دالری کاالهــای صادراتــی گلســتان بــا ‪ ۷۱‬درصــد‬ ‫افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‪ ،‬بــه رقــم‬ ‫‪ ۳۷‬میلیــون و ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۹۳‬دالر رســید‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی با ارســال گزارشــی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫از اول فروردیــن تــا پایــان اردیبهشــت امســال حــدود ‪۶۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۶۰‬تــن انــواع کاالی غیرنفتــی بــه ارزش ‪۳۷‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۹۳‬دالر از گلســتان صــادر شــد کــه‬ ‫در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزنــی‬ ‫‪ ۳۱‬درصــد کاهــش یافــت امــا بــه لحــاظ ارزش دالری ‪۷۱‬‬ ‫درصــد بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬پلــی اســتایرن‪ ،‬پنیــر‪ ،‬یُــد‪ ،‬انــواع‬ ‫لولــه و پروفیــل‪ ،‬خرمــا‪ ،‬شــیر خشــک صنعتــی‪،‬‬ ‫تختــه فشــرده از خــرده ریــز چــوب‪ ،‬خامــه عســل و‬ ‫ســیمان» بــه ترتیــب از عمــده کاالهــای صادراتــی‬ ‫گلســتان طــی ‪ ۲‬مــاه گذشــته بــوده کــه بــه ‪۲۶‬‬ ‫کشــور از جملــه ترکمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬بلغارســتان‪،‬‬ ‫رومانــی‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬لهســتان‪ ،‬امــارات‬ ‫و پاکســتان صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینی با اشــاره به حجم واردات گمرکات گلســتان‬ ‫طــی ‪ ۲‬مــاه گذشــته اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مــدت حــدود‬ ‫هــزار و ‪ ۸۴۱‬تــن انــواع کاال بــه ارزش ‪ ۲‬میلیــون و ‪۹۸۱‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۴۶‬دالر از طریــق گمــرک اینچــه بــرون وارد‬ ‫اســتان شــد کــه بــه لحــاظ وزنــی ‪ ۱۳‬درصــد بیشــتر و بــه‬ ‫لحــاظ ارزش دالری ‪ ۴۰‬درصــد کمتــر از مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی فوتــس اویــل‪ ،‬دیــزل ژنراتــور‪ ،‬انــواع‬ ‫پارچــه جیــن و متقــال‪ ،‬تــرت بوتیــل و لنتــر پنبــه‬ ‫از عمــده کاالهــای وارداتــی بــه گلســتان طــی‬ ‫فروردیــن و اردیبهشــت امســال بــود کــه بــه ترتیــب‬ ‫از ‪ ۹‬کشــور ترکمنســتان‪ ،‬چیــن‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬هنــد‪،‬‬ ‫قزاقســتان‪ ،‬امــارات‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬المــان و تاجیکســتان‬ ‫وارد کشــور شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل گمــرکات گلســتان همچنیــن حجــم کاالی‬ ‫ترانزیــت خارجــی از گمــرکات اســتان طــی ‪ ۲‬مــاه‬ ‫ابتدایــی امســال را حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۶۲‬تــن بــه‬ ‫ارزش ‪ ۲۸۷‬میلیــارد و ‪ ۷۲۴‬میلیــون ریــال اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ترانزیــت ایــن مقــدار کاال بــه لحــاظ‬ ‫وزنــی ‪ ۱۰‬درصــد کاهــش یافــت امــا بــه لحــاظ ارزش‬ ‫ریالــی ‪ ۵۳‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫حســینی‪ ،‬درامــد وصولــی گمــرکات گلســتان در مــدت‬ ‫اشــاره شــده را افــزون بــر ‪ ۴۳‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد‬ ‫کــه ‪ ۲۶‬درصــد کمتــر از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬اینچــه بــرون تنهــا گمــرک زمینــی‬ ‫و ریلــی اســتان گلســتان در بخــش داشــلی بــرون از‬ ‫توابــع شهرســتان ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــری گنبــدکاووس در‬ ‫مــرز ایــران و ترکمنســتان واقــع اســت‪.‬‬ ‫اینچــه بــرون مرکــز گمــرکات گلســتان بــوده و‬ ‫زیرمجموعــه ان پایانه هــای صادراتــی در گــرگان‬ ‫و گنبــدکاووس‪ ،‬گمــرک امانــات پســتی گــرگان‪،‬‬ ‫گمــرک بندرترکمــن و گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی‬ ‫گــرگان هســتند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر بــا بهره بــرداری از راه اهــن بیــن‬ ‫المللی قزاقستان ‪ -‬ترکمنستان ‪ -‬ایران و گذر ان از اینچه‬ ‫بــرون‪ ،‬خدمــات گمــرک ریلــی نیــز بــه فعالیــت معمــول در‬ ‫مجموعــه گمــرکات اســتان اضافــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان مــرزی گلســتان در شــمال ایــران بــا کشــور‬ ‫ترکمنســتان و اســتان های مازنــدران‪ ،‬ســمنان و‬ ‫خراســان شــمالی همســایه اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫را از طریق تارنمای‬ ‫‪BKKG.IR‬‬ ‫دنبال کنید‬ ‫دست خالی مسووالن‬ ‫سرویس اجتماعی‪:‬‬ ‫چاه هــای فاضــاب خانگــی در بســیاری از مناطــق بجنــورد تــوان‬ ‫جــذب را ندارنــد‪ ،‬بویــژه در زمــان بارش هــای رگبــاری محتویــات ایــن‬ ‫چــاه هــا فــوران کــرده و وضعیــت اســفباری را بــرای ســاکنان ایجــاد‬ ‫می کنــد امــا مســووالن می گوینــد کــه بــه علــت نبــود اعتبــار‪ ،‬درمانــده‬ ‫از حــل ایــن معضــل هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬پــر شــدن زود بــه زود چــاه هــای‬ ‫فاضــاب در شــهر بجنــورد و پــس زدگــی فاضــاب از برخــی‬ ‫مجموعه هــای مســکونی گالیــه شــهروندان را در پــی داشــته اســت‪،‬‬ ‫در ایــن بــاره شــرکت اب و فاضــاب اســتان بــا اذعــان بــه کنــدی‬ ‫اجــرای طــرح جمــع اوری فاضــاب اعــام کــرده اســت کــه حتــی اگــر‬ ‫شــبکه جمــع اوری فاضــاب اجــرا شــود‪ ،‬مشــکل حــل نمــی شــود زیر‬ ‫تصفیــه خانــه بــا طرفیــت کنونــی پاســخگو نیســت‪.‬‬ ‫طــرح جمــع اوری فاضــاب در شــهر بجنــورد از ســه دهــه پیش اغاز‬ ‫شــده و بــا حرکــت الک پشــتی در حــال اجــرا اســت و ایــن در حالــی‬ ‫اســت کــه مشــکل فاضــاب و پاســخگو نبــودن چاه هــای جذبــی‬ ‫شــهروندان را عاصــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مشــکل بویــژه در مجتمــع هــای مســکونی که تراکــم واحدهای‬ ‫ت همیــن‬ ‫مســکونی و جمعیــت در ان بــاال اســت بیشــتر اســ ٰ ‬ ‫چنــد وقــت پیــش بــود کــه فاضــاب یکــی از بلــوک هــا در مجتمــع‬ ‫مســکونی نــاوک بــه علــت پــر شــدن چــاه هــای جذبــی‪ ،‬بــاال زد و‬ ‫ســاکنان ایــن واحدهــای مســکونی را عاصــی و گرفتــار و مشــکالت‬ ‫روانــی زیــادی بــر ســاکنان تحمیــل کــرد‪.‬‬ ‫مشــکل فاضــاب پیــش از ایــن هــم در شــهرک گلســتان بجنــورد‬ ‫بــه عنــوان بــزرگ تریــن مجموعــه مســکن مهــر اســتان و مجتمــع‬ ‫مســکونی الغدیــر مرکــز اســتان‪ ،‬بــا پرشــدن چــاه ها و ســرازیر شــدن‬ ‫فاضــاب در محـل ٰ رخ نمایــی کــرد‪ ،‬کارشناســان مــی گوینــد در نبــود‬ ‫طــرح جمــع اوری فاضــاب‪ ،‬ایــن معضــل گریبــان ســایر مناطــق و‬ ‫مجتمــع هــا هــم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کنــد بــودن اجــرای طــرح جمــع اوری فاضالب در بجنورد عالوه بر اینکه‬ ‫ســبب انتقاد شــهروندان شــده‪ ،‬تهدیدی برای منابع اب زیرزمینی هم‬ ‫هســت‪ .‬کارشناســان مــی گوینـ د ٰ در ایــن شــرایط کــه طــرح جمــع اوری‬ ‫فاضــاب و اجــرای شــبکه هــا بــه کنــدی پیــش مــی رود‪ ،‬منابــع زیــر‬ ‫زمینــی اب ایــن شــهر در معــرض الودگــی اســت و اب برخی چــاه ها در‬ ‫اطــراف شــهر بــرای اشــامیدن غیرقابــل مصــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا اجــرای طــرح انتقــال اب ســد شــیرین دره بــه بجنــورد و تامیــن‬ ‫بخشــی از اب مــورد نیــاز شــهروندان بجنــورد از ایــن ســد‪ ،‬برخــی از‬ ‫چــاه هــا خامــوش شــد از ایــن رو بــا توجــه بــه برداشــت نشــدن اب از‬ ‫چــاه هــا ســطح اب زیرزمینــی بجنــورد بــاال امــد‪ .‬در ایــن میــان نفــوذ‬ ‫فاضــاب بــه منابــع زیرزمینــی ســبب شــده تــا ایــن منابــع بــا تهدیــد‬ ‫الودگــی روبــه رو باشــد‪ .‬اکنــون نفــوذ فاضــاب از چــاه هــای حفــر‬ ‫شــده بــه منابــع زیــر زمینــی یکــی از دغدغــه هــا اســت و کنــدی در‬ ‫اجــرای طــرح فاضــاب ســبب شــده تــا فاضــاب بــه منابــع زیرزمینــی‬ ‫نفــوذ کــرده و ایــن منابــع را الــوده کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره بایــد بــه اجــرای طــرح هــای فاضالب ســرعت داده شــود‬ ‫امــا اعتبــارات پاســخگوی ایــن امــر نیســت‪ .‬در ایــن ســال هــا بــا وجود‬ ‫تــاش هــای انجــام شــده اکنــون میــزان بهــره منــدی شــهروندان‬ ‫مرکــز اســتان از خدمــات فاضــاب ‪ ۵۵‬درصــد اســت و مســووالن‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب خراســان شــمالی پیگیــر هســتند تــا بخــش‬ ‫خصوصــی بــرای اجــرای طــرح هــای فاضــاب وارد عرصــه شــود‪.‬‬ ‫ساکنان مجموعه ناوک در انتظار طرح جمع اوری فاضالب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت کیــش اورینــاک در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــکل فاضــاب در یکــی از بلــوک هــای ایــن مجموعــه مســکونی‬ ‫و بــا انتقــاد از کنــدی اجــرای طــرح جمــع اوری فاضــاب و بــی‬ ‫بهــره بــودن ســاکنان ایــن مجتمــع از مزایــای ایــن طــرح گفــت‪:‬‬ ‫از شــرکت اب و فاضــاب انتظــار مــی رود بخشــی هایــی از شــهر‬ ‫بویــژه ان جــا را کــه تراکــم واحدهــای مســکونی بــاال اســت در‬ ‫اولویــت جمــع اوری فاضــاب قــرار دهــد‪.‬‬ ‫قاســمعلی علــی پــور اظهــار داشــت‪ :‬مجتمــع مســکونی نــاوک‬ ‫تنهــا چنــد ســال اســت کــه بــه بهــره بــرداری رســیده اســت امــا‬ ‫تراکــم بــاالی جمعیــت ســبب شــد تــا چــاه هــای جذبــی زود بــه زود‬ ‫پــر شــود و تخلیــه زود بــه زود چــاه هــا هــم دیگــر جوابگــو نباشــد‪،‬‬ ‫ایــن مشــکل در زمــان نــه چنــدان دور گریبــان گیــر ســایر بلوکهــای‬ ‫ایــن مجتمــع خواهــد شــد و عــاوه بــر ان ســایر ســاختمان هــای‬ ‫ایــن منطقــه از جملــه فروشــگاه نــاوک و نیــز ســاختمان امــور‬ ‫مالیــات هــم بــا ایــن مشــکل روبــه رو مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنها راه حل مشــکل فاضالب در این منطقه‪ ،‬اجرای‬ ‫طــرح جمــع اوری فاضــاب اســت‪ ،‬اکنــون انشــعاب فاضــاب‬ ‫بــرای ایــن واحدهــا دریافــت شــده امــا نصــب انشــعاب ها تاکنــون‬ ‫معطــل مانــده اســت‪ ،‬بهــار امســال پــر شــدن چــاه هــا و پــس‬ ‫زدگــی فاضــاب تــا چنــد روز ســاکنان را گرفتــار و عاصــی کــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫مشــکل اکنــون بــا تخلیــه فاضــاب حــل شــده اســت امــا طغیــان‬ ‫ان دیــر یــا زود دوبــاره رخ نمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی پــور در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا سیســتم ســپتینگ در‬ ‫ایــن مجتمــع اجــرا نشــده اســت گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طــرح هزینــه‬ ‫بــر اســت و بــه همیــن علــت در دســتور کار قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت کیــش اورینــاک بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۰۰‬خانــوار‬ ‫درایــن مجتمــع ســکونت دارنــد افــزود‪ :‬تراکــم جمعیــت ســبب‬ ‫شــده تــا شــاهد حفــر چــاه هــای زیــاد در منطقــه باشــیم کــه ایــن‬ ‫امــر هــم خطرافریــن و تهدیــد زا اســت‪.‬‬ ‫اب پاکی اب و فاضالب بر دست شهروندان‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه شــرکت اب و فاضــاب خراســان‬ ‫شــمالی هــم در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود اعتبــار ســبب‬ ‫کنــدی اجــرای پــروژه جمــع اوری فاضــاب مرکــز اســتان شــده‬ ‫اســت گفــت‪ :‬تزریــق اعتبــار پاســخگوی نیــاز نبــوده و ایــن طــرح‬ ‫تاکنــون کنــد پیــش رفتــه اســت بــه طــوری کــه طــرح جمــع اوری‬ ‫فاضــاب بجنــورد مرکــز اســتان از ســال ‪ ۶۹‬در دســت پیگیــری و‬ ‫اجــرا اســت و ایــن طــرح در حــدود ‪ ۳۰‬ســال پیــش اغــاز شــد امــا‬ ‫در ایــن مــدت تنهــا ‪ ۵۵‬درصــد از شــهر تحــت پوشــش ایــن طــرح‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حمیــد اشــک زران بــا بیــان اینکــه تصفیــه خانــه فاضــاب بجنــورد‬ ‫اکنــون دیگــر پاســخگوی خدمــات بیشــتر نیســت اظهــار داشــت‪ :‬برای‬ ‫تکمیــل خدمــات فاضــاب در شــهر‪ ،‬عــاوه بــر اجــرای شــبکه جمــع‬ ‫اوری بایــد شــرایط تصفیــه خانــه هــم مناســب باشــد در ایــن بــاره‬ ‫ظرفیــت تصفیــه خانــه فاضــاب بجنــورد پاســخگوی جــذب بیشــتر‬ ‫نیســت اکنــون ایــن تصفیــه خانــه بــا ظرفیــت کامــل در حــال فعالیــت‬ ‫اســت و جــذب بیــش از ایــن میــزان ســبب کاهــش کیفیــت تصفیــه‬ ‫مــی شــود و از حــد اســتاندارد پاییــن می ایــد از ایــن رو نمــی توانیــم‬ ‫فاضــاب بیشــتری را در ایــن تصفیــه خانــه جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون ظرفیــت تصفیــه خانــه در مرکــز اســتان‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬مترمکعــب در روز اســت کــه تمــام ایــن ظرفیــت در‬ ‫حــال اســتفاده بــوده و نیــاز اســت تــا بــرای توســعه خدمــات ظرفیــت‬ ‫تصفیــه خانــه دســت کــم تــا ‪ ۲‬برابــر ارتقــا یابــد‪ ،‬افزایــش ظرفیــت‬ ‫تصفیــه خانــه مرکــز اســتان از ســال ‪ ۹۸‬مــورد بررســی قــرار گرفــت و‬ ‫ارزیابــی هــا انجــام شــد کــه بــا مشــکل تامیــن اعتبــار روبــه رو شــد‪.‬‬ ‫اشــک زران بــا بیــان اینکــه بــر اســاس براوردهــای انجــام شــده‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح توســعه تصفیــه خانــه بجنــورد دســت کــم ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجــرای شــبکه‬ ‫جمــع اوری فاضــاب در شــهر بجنــورد و اجــرای طــرح توســعه‬ ‫تصفیــه خانــه و ارتقــای ظرفیــت ان بــه ‪ ۲‬برابــر ظرفیــت فعلــی بــر‬ ‫اســاس فهرســت بهــای ســال گذشــته‪ ،‬دســت کــم یکهــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل طــرح جمــع اوری فاضــاب در بجنــورد‬ ‫بایــد ‪ ۲۲۰‬کیلومتــر دیگــر شــبکه اجــرا شــود‪ ،‬البتــه حتــی اگــر‬ ‫شــبکه فاضــاب هــم اجــرا شــود در عمــل نمــی تــوان خدمــات‬ ‫فاضــاب را بیــش از ایــن توســعه داد‪ ،‬توســعه خدمــات فاضــاب‬ ‫بــه شــهروندان مســتلزم توســعه ظرفیــت تصفیــه خانــه اســت بــر‬ ‫ایــن اســاس شــهروندان و از جملــه ســاکنان در منطقــه نــاوک‬ ‫بــه ایــن زودی از خدمــات فاضــاب بهــره منــد نخواهنــد شــد و‬ ‫همچنــان بایــد منتظــر باشــند‪.‬‬ ‫«نخل سوخته وطن»‬ ‫ارزشمندتر از «نخل طالیی کن»‬ ‫تهیه کننــده و کارگــردان گلســتانی گفــت‪ :‬متاســفانه افــرادی هنرمندنمــا و ســلبریتی بــه نمایندگــی از‬ ‫ســینمای ایــران روی فــرش قرمــز و در مراســم و محافــل جشــنواره کــن حضــور می یابنــد و بــه جــای هویــت‬ ‫بخشــیدن بــه فرهنــگ ســرزمین مــادری خودشــان بــه صــورت مــام میهــن چنــگال می کشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬مصیــب کوهــی پیرامــون سیاســت زدگــی جشــنواره هــای خارجی در گفتگو‬ ‫با خبرنگار گلســتان ما اظهار کرد‪ :‬جشــنواره فیلم کن فرانســه در ســال ‪ ۱۹۴۶‬تاســیس و هر ســاله در ماه‬ ‫مــه برگــزار می شــود‪ ،‬متاســفانه افــرادی کــه در ایــن چنــد ســاله اخیــر بــه عنــوان هنرمندنمــا و ســــلبریتی بــه‬ ‫نمایندگــی از ســینمای ایــران روی فــرش قرمــز و در مراســم و محافــل جشــنواره کــن حضــور می یابنــد‪ ،‬بــه‬ ‫جــای هویــت بخشــیدن بــه فرهنــگ ســرزمین مــادری خودشــان بــه صــورت مــام میهــن چنــگال می کشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی بازیگــران بــا حاشــیه ســازی و و موضــع گیــری علیــه کشــور بــه دنبــال محبوبیــت در‬ ‫جشــنواره های ضــد ایرانــی خــارج از کشــور هســتند تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه شــهرت و پــول دســت یابنــد‪.‬‬ ‫کوهــی بــا اشــاره بــه اکــران فیلــم بــرادران لیــا بــه کارگردانــی ســعید روســتایی و بــازی نویــد محمــد‬ ‫زاده و ترانــه علیدوســتی و پیمــان معــادی گفــت‪ :‬انچــه باعــث تاســف اســت وجــود بازیگرانــی اســت‬ ‫کــه بــا امکانــات مملکــت رشــد کردنــد ولــی متاســفانه در باطــن شــان ذره ای عــرق وطــن دوســتی و‬ ‫وطــن پرســتی یافــت نمی شــود ولــی در ظاهــر ســعی می کننــد خــود را طرفــدار مــردم نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مستندســاز گلســتانی ادامــه داد‪ :‬ترانــه علیدوســتی کــه ســخنان خــود ادعا میکنــد از صبح تا شــب در حال‬ ‫جنگیــدن بــرای رســیدن بــه خواســته هایــش اســت می توانــد بگویــد اگــر ایــن همــه مشــکالت در کشــور وجــود‬ ‫داشــت و شــما امکاناتــی نداشــتید چطــور بــه ایــن جایــگاه رســیده اید‪ ،‬شــما چطــور می توانید اینچنین به مــردم و‬ ‫ســرزمین تــان پشــت پــا بزنیــد و ارد الــک شــده وطــن را بخوریــد و ان را مفــت بــه دشــمن بفروشــید‪.‬‬ ‫کوهــی بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســلبریتی های حاضــر در جشــنواره بایــد پاســخ دهنــد چــرا غــرب و امریــکا از‬ ‫تحریم هــا و مشــکالتی کــه بــرای مــردم کشورشــان بــه وجــود اوردنــد ســخنی نگفتنــد ایــا انهــا نمی داننــد‬ ‫همیــن کشــور فرانســه چــه مشــکالتی را بــرای مــردم ایــران بــه وجــود اورد از ارســال ســرنگ های الــوده‬ ‫ایــدز تــا تحریم هــای ظالمانــه بــدون دلیــل بــر علیــه مــردم؛ انهــا اگــر بــه دنبــال بــاز کــردن گــره ای از‬ ‫مشــکالت کشــور هســتند بایــد ایــن مــوارد را مطــرح میکردنــد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه نخل ســوخته وطن ارزشــمندتر از نخل طالیی کن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ترانه علیدوســتی‬ ‫بایــد پاســخ دهــد کشــورش را بــه چــه قیمتــی بــه مزایده گذاشــته اســت قیمت کــف و هورا کشــیدن برایش‬ ‫چقــدر تمــام شــد‪ ،‬شــما بایــد بدانیــد تاریــخ ثابــت کــرده انــان کــه شــرف و ابرویشــان را بفروشــند چیــزی‬ ‫عایدشــان نخواهــد شــد و ان نخــل طالیــی کــه بــه شــما نشــان داده انــد ثمــره ای نــدارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سمپاشی ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار تاکستان خراسان شمالی‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬مبــارزه شــیمیایی بــا بیمــاری ســفیدک داخلــی انگــور در ســطح ‪ ۱۴‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتــار از تاکســتان هــای ایــن اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫محمــد رضایــی ســطح تاکســتان هــای ایــن اســتان را ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬تاکنــون در ‪ ۲‬مرحلــه ســطح برخــی از‬ ‫تاکســتان هــای ایــن اســتان بــه ویــژه منطقــه بدرانلــوی بجنــورد بــرای مبــارزه بــا ســفیدک داخلــی انگــور سمپاشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه رمز عبور فراموش‬ ‫شده در سیستم های عامل‬ ‫مختلف را عوض کنیم؟‬ ‫رسانه کتاب‪ ،‬سرنوشت‬ ‫انسان ها را متحول می کند‬ ‫در ایــن شــبکه گســترده کــه بــا موضوعــی بــه نــام محبــت‬ ‫اهــل بیــت(ع) گــره می خــورد‪ ،‬شــاهد شــکل گیری‬ ‫پویش هــای بی نظیــری بودیــم‪ .‬بیــش از یــک میلیــون نفــر‬ ‫در اقصــی نقــاط کشــور درگیــر جشــنواره رضوی بودنــد و اثار‬ ‫خــود را بــه ایــن جشــنواره ارســال کردنــد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫برای صیانت از‬ ‫مقدسات مردم از‬ ‫همه ابزارهای قانونی‬ ‫استفادهمی کنیم‬ ‫سرویس فرهنگی‪:‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬در جایــگاه حــوزه نهــادی‬ ‫مربــوط بــه فرهنــگ و هنــر از همــه ابزارهــای قانونی بهره بگیریم تا‬ ‫از مقدســات مــردم صیانــت کنیــم و در مقابــل مجموعـ ه و افــرادی‬ ‫کــه بــا ســیاه نمایی از افتخــارات کشــور دنبــال تیــره و تــار نشــان‬ ‫دادن فضــای عمومــی کشــور اســت مــی ایســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ؛ محمدمهــدی اســماعیلی‬ ‫در اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی در شــیراز‬ ‫اظهــار کرد‪:‬مــا در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مســئول صیانــت‬ ‫از مرزهــای فرهنــگ و هنــر هســتیم و بــا کســانی کــه بخواهنــد بــه‬ ‫حــوزه ارتباطــات مــردم و مقدســات مــردم تعــدی کننــد برخــورد‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد‪ :‬مــا در جایــگاه حــوزه‬ ‫نهــادی مربــوط بــه فرهنــگ و هنــر از همــه ابزارهــای قانونــی بهــره‬ ‫بگیریــم تــا از مقدســات مــردم صیانــت کنیــم و در مقابــل مجموعه ‬ ‫و افــرادی کــه بــا ســیاه نمایی از افتخــارات کشــور دنبــال تیــره و تــار‬ ‫نشــان دادن فضــای عمومــی کشــور اســت مــی ایســتیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬بــا کســانی کــه بخواهنــد بــا بیانیه هــای بــی‬ ‫ارزش و ســخنان توهمــی در مقابــل پاســداران و نگهبانــان امنیــت‬ ‫کشــور قــرار بگیرنــد برخــورد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه حادثــه ســاختمان متروپــل ابــادان گفــت‪ :‬مگــر‬ ‫شــهروندان عزیــز ابــادان غمخــواری جــز احــاد انقالبــی مــردم‬ ‫داشــتند‪ .‬مســئوالن کشــور در طــول ایــن مــدت مــردم ابــادان را تنها‬ ‫نگذاشــتند و پــای ایــن حادثــه کــه بــه دلیل غفلتی بود کــه در دوران‬ ‫پیــش اتفــاق افتــاده و فســادی کــه از دوره قبــل بــه وقــوع پیوســت‬ ‫امدنــد و مــردم را همراهــی کردنــد‪ .‬مســئوالن کشــور در ایــن مــدت‬ ‫ســنگ صبــور مــردم شــدند و خاضعانــه بــه مــردم ابــادان خدمــت و‬ ‫در کنــار انهــا ســوگواری کردنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بیــان داشــت‪ :‬ایــن در حالــی بــود کــه یــک عــده متوهم‬ ‫بــا نوشــتن کاغــذ پاره هــای بــی ارزش بــه مــردم توهیــن کردنــد و‬ ‫تالش هــای خالصانــه انهــا را نادیــده گرفتنــد‪ .‬امــا ایــن کارهــا در‬ ‫حــوزه فرهنــگ و هنــر تحمــل نخواهــد شــد و اهالــی فرهنــگ و هنر‬ ‫اجــازه نمی دهنــد فضــای ایــن ســاحت پــاک بــا ایــن نــوع کارهــای‬ ‫متوهمانــه الــوده شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مــا در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی حتمــا‬ ‫ایــن مســیر را بــا قــدرت ادامــه مــی دهیــم و اجــازه نخواهیــم‬ ‫داد اعتقــادات و نهادهــای مــورد احتــرام مــردم و کســانی کــه‬ ‫شــب و روزشــان را بــرای اســایش مــردم صــرف کردنــد مــورد ازار‬ ‫لفظی‪،‬کالمــی و نوشــته های بــی ارزش عــده ای کــه بــی خبــر از‬ ‫واقعیــات جامعــه هســتند قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی گفــت‪ :‬نهــاد کتابخانه هــای عمومــی یکــی از بزرگتریــن‬ ‫ذخایــر و نعمــت هــای فرهنگــی ماســت و مــن بــه کــرات به عظمت‬ ‫کار فرهنگــی در ایــن نهــاد اشــاره کــرده ام‪.‬‬ ‫وزیــر ارشــاد افــزود‪ :‬مــا بیــش از ‪ ۳۷۰۰‬کتابخانــه عمومــی در‬ ‫سراســر کشــور داریــم‪ .‬در واقــع یــک شــبکه بــزرگ‪ ،‬تاثیرگــذار و‬ ‫کم نظیــر در تمــام کشــور داریــم و در برخــی از شــهرهای کوچــک که‬ ‫هیــچ بخــش فرهنگــی موثــری در انهــا وجــود نداشــته از این شــبکه‬ ‫برخــوردار هســتیم‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬در ایــن شــبکه گســترده کــه بــا موضوعــی بــه‬ ‫نــام محبــت اهــل بیــت(ع) گــره می خــورد‪ ،‬شــاهد شــکل گیری‬ ‫پویش هــای بی نظیــری بودیــم‪ .‬بیــش از یــک میلیــون نفــر در‬ ‫اقصــی نقــاط کشــور درگیــر جشــنواره رضــوی بودنــد و اثار خــود را به‬ ‫ایــن جشــنواره ارســال کردنــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی عنــوان کــرد‪ :‬مــن برخــی از تهدیــدات خامــی کــه در‬ ‫موضــوع فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی مطرح می شــود قبول نــدارم‪.‬‬ ‫برخــی معتقدنــد مــردم کمتــر بــه امــر مطالعــه می پردازنــد‪ .‬جــای‬ ‫شــک نیســت کــه بــا شــکل ایــده ال و رســیدن بــه اهــداف مــان از‬ ‫راه انــدازی نهضــت کتابخوانــی فاصلــه زیــادی داریــم امــا نمی تــوان‬ ‫گفــت کــه اقدامــات موثــری در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۶۴‬درصــد از مــردم ایــران اهــل مطالعــه‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از دو ســال از شــیوه بیمــاری کرونــا در تهــران‬ ‫شــاهد برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی کتــاب بودیــم‪ .‬امســال‬ ‫میــزان فــروش حــدود ‪ ۹۰‬میلیــارد تومــان بــود و بــا تجربــه خوبــی‬ ‫کــه از برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بــه صــورت مجــازی داشــتیم اقــدام‬ ‫بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه صــورت مجــازی هم کردیم‪ .‬امســال‬ ‫میــزان فــروش کتــاب بــا احتســاب فــروش در نمایشــگاه مجــازی به‬ ‫مبلــغ ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومــان رســید‪.‬‬ ‫اســماعیلی ادامــه داد‪ :‬مــا هیــچ نمایشــگاهی را به صــورت مجازی‬ ‫یــا حضــوری برگــزار تکریــم مگــر از میــزان اســتقبال مــردم دچــار‬ ‫شــگفتی شــدیم بــا وجــود اینکــه کتــاب تــا ‪ ۴۰‬درصــد گران شــده بود‬ ‫و در شــرایطی قــرار داشــتیم کــه وضعیــت اقتصــادی برســبد خریــد‬ ‫کاالهــای فرهنگــی تاثیرگــذار بــود بــا اســتقبال خوبــی از مــردم بــرای‬ ‫خریــد کتــاب در نمایشــگا ه رو بــه رو شــدیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هرچقــدر در حــوزه کتــاب و شــبکه گســترش‬ ‫کتابخانه هــا ســرمایه گذاری کنیــم قطعــا بــا اســتقبال روبــه رو‬ ‫هســتیم‪ .‬در ســفرهای شهرســتانی یــک مطالبــه جــدی مــردم دایــر‬ ‫کــردن کتابخانــه و تجهیــز کتابخانه هــا اســت‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا اعتقــاد بــه اینکــه گســترش عدالــت فرهنگی و کتــاب و‬ ‫کتابخوانــی یکــی از برنامه هــای جــدی دولــت مردمی به شــمار می رود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ســفرهای اســتانی رییــس جمهــور تــا همیــن امــروز بیــش‬ ‫از ‪۴‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان بــه تکمیــل پروژه هــای نیمــه تمــام‬ ‫فرهنگــی تخصیــص یافتــه اســت و بخــش مهمــی از ایــن اعتبــارات بــه‬ ‫تکمیــل کتابخانه هــای عمومــی اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مــردم در هــر منطقــه از کشــور ایــن حــق را دارنــد‬ ‫کــه بــه راحتــی و اســانی بــه کتــاب دسترســی پیــدا کنند و ما شــرایط‬ ‫بــرای تحقــق ایــن امــر را فراهــم خواهیــم کــرد‪ .‬امیدواریــم شــاهد‬ ‫تحقــق ایــن امــر بــا بهره گیــری از ظرفیــت رســانه ملــی باشــیم ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد‪ :‬مــردم و عمــوم اهالــی فرهنــگ و‬ ‫هنــر بــا ایــن ذوات مقــدس یــک رابطــه عمیــق و عاطفــی دارنــد و در‬ ‫بســیاری از خاطــرات زیبایــی کــه در روح و جــان انهــا مانــدگار شــده‬ ‫ایــن ارتبــاط بــا ذوات مقــدس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اسماعیلی گفت‪ :‬هیچ ایرانی مسلمانی نیست که روح و جانش‬ ‫اکنــده از مهــر و عاطفــه نســبت بــه امــام رئــوف نباشــد‪ .‬زندگــی هــر‬ ‫کــدام از محبیــن اهــل بیــت(ع) در کشــور را مــورد مطالعــه قــرار‬ ‫دهیــم پیوندهــای عمیــق درونــی را مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن پیونــد عمیــق چیــزی نیســت کــه بــا برخــی‬ ‫از کارهــای ناشایســت و بــی ارزش بشــود بــه ان اســیب وارد کــرد‪.‬‬ ‫خورشــید بــه تابــش‪ ،‬گرمابخشــی و نورانیــت خــود ادامــه می دهــد‪ .‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اظهــار کــرد‪ :‬ان شــاءلله بــا ورود‬ ‫بــه دهــه کرامــت کشــور مــا اکنــده از ایــن صــدات مقــدس اســت و‬ ‫برنامــه مفصلــی را در مشــهد مقــدس خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫رسانه کتاب‪ ،‬سرنوشت انسان ها را متحول می کند‬ ‫حجت االســام ابراهیــم کالنتــری تولیــت اســتان مقــدس حضرت‬ ‫احمــد بــن موســی (ع) نیــز اظهــار کــرد‪ :‬در کارهــای فرهنگــی هیــچ‬ ‫کاری بــا ارزش تــر از کار کتابخوانــی و بــه ویــژه کتابخوانــی پیرامــون‬ ‫موضــوع اهــل بیــت (ع) نیســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــر تمدنــی در دنیــا شــکل گرفتــه بــر پایــه کتــاب‬ ‫بــه وجــود امــده و هــرگاه تمدن هــا ســقوط کردنــد بــه دلیــل فاصلــه‬ ‫گرفتــن از کتــاب و کتابخوانــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کالنتــری بــا اعتقــاد به اینکه مهمترین معجزه الهــی جاودانه و ابدی‬ ‫پیامبــر (ص)‪ ،‬کتــاب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کتــاب اســت کــه دســت بشــر را‬ ‫مــی گیــرد و از گــرداب جهــل و نادانــی و انحطــاط نجــات می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از کارهــای فرهنگــی اصیــل‪ ،‬ارزشــمند‪ ،‬مانــدگار‪،‬‬ ‫موثــر ایــن اســت کــه در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی تالش شــود‪ .‬گاهی‬ ‫یــک کتــاب باعــث می شــود سرنوشــت یــک انســان تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫کالنتــری بیــان داشــت‪ :‬امــروز کــه جنــگ رســانه ها اســت بایــد‬ ‫توجــه کنیــم کــه گاهــی دشــمنان از کاه‪ ،‬کــوه می ســازند و ایــن‬ ‫قله هــای عظیــم پیشــرفت را بــا قــدرت رســانه در نــگاه مــردم ایــران‬ ‫کوچــک مــی شــمارند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رســانه کتــاب وقتــی وارد میــدان می شــود‬ ‫سرنوشــت انســان ها را متحــول می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬کتابخوانــی یکی از‬ ‫عرصه هــای ارزشــمند و اصیــل جهــاد تبییــن اســت کــه ایــن رســالت‬ ‫را جشــنواره کتابخوانــی رضــوی بــر عهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان مقــدس حضــرت احمــد بــن موســی (ع) اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬در هیــچ دیــن و ائینــی و در هیــچ مکتبــی ندیدیــم کــه رهبــران‬ ‫معصــوم انهــا بــه علــم‪ ،‬دانــش و مطالعــه تاکید مکرر کرده باشــند‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬ویــژه اســام و مکتــب تشــیع و از افتخــارات مکتــب اهــل‬ ‫بیــت(ع) اســت و اینگونــه جشــنواره ها ایــن افتخــار را روز بــه روز‬ ‫باالتــر می برنــد و ایــن مــدال بــزرگ را بــر ســینه بســیاری از جوانــان‬ ‫مــا نصــب می کننــد‪.‬‬ ‫بیــش از دو هــزار و ‪ ۶۰۰‬دســتگاه بــرای برگــزاری جشــنواره‬ ‫مشــارکت داشــتند‬ ‫مهــدی رمضانــی دبیــرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور هــم‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پایــگاه و خاســتگاه شــبکه ای که این برنامه را برگــزار کرده‬ ‫از شــرق کشــور یعنــی خراســان رضــوی اغــاز شــده اســت و ســپس‬ ‫ایــن برنامــه در مرکــز دیگــری در میانــه کشــور یعنــی قــم و بعــد از ان‬ ‫در حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) در شــهر شــیراز دنبــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در واقــع دشــمن درســت تشــخیص داده و یــک‬ ‫شــبکه بــه هــم پیچیــده‪ ،‬پیوســته‪ ،‬ســاختارمند و هدفــدار ایــن‬ ‫موضــوع را راهبــری می کنــد‪ .‬ایــن شــبکه در قلــوب مــردم ایــران و‬ ‫شــیعیان شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی بیــان کــرد‪ :‬بیــش از یــک میلیــون نفــر از مــردم ایــران اعم‬ ‫از کــودک‪ ،‬نوجــوان و بزرگســال در ایــن مســابقه فرهنگــی کتــاب‬ ‫و کتابخوانــی شــرکت کردنــد‪ .‬مشــارکت بیــش از دو هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫دســتگاه از دیگــر اتفاقــات خــوب بــرای برگــزاری ایــن جشــنواره بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬ایــن شــبکه گســترده از بیــن مــردم اغــاز شــد و‬ ‫شــکل گرفــت و بــه بیــش از ‪ ۳۸۰۰‬کتابخانــه در سراســر کشــور‬ ‫رســید‪ .‬کتــاب داران در ایــن عرصــه زحمــات بســیاری بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن جشــنواره کشــیدند و ایــن کار را پیگیــری و هدایــت کردنــد‪.‬‬ ‫رمضانــی ابــزار کــرد‪ :‬امیدواریــم ایــن مجموعــه از پیگیری هــا و‬ ‫اقدامــات و ایــن اتفــاق مقدمــه خدمــت بیشــتر‪ ،‬بهتــر و گســترده تر‬ ‫از عمــق دل و جــان بــرای کتابــداران در سراســر کشــور باشــد‪.‬‬ ‫یازدهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانــی رضــوی توســط نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی کشــور و بــا همــکاری بنیــاد بین المللــی‬ ‫فرهنگــی هنــری امــام رضــا علیه الســام و معاونــت امــور فرهنگــی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در راســتای اشــاعه و ترویج فرهنگ‬ ‫منــور رضــوی‪ ،‬گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی‪ ،‬شناســایی و معرفــی‬ ‫کتــاب هــای فاخــر مرتبــط بــا فرهنــگ و ســیره اهــل بیــت(ع) و بخــش‬ ‫ویــژه حضــرت مهدی(عــج)‪ ،‬بــا انتشــار فراخوانــی از ‪ ۲۲‬خــرداد مــاه‬ ‫همزمــان بــا اغــاز دهــه کرامــت شــروع بــه فعالیــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره کــه از ششــمین دوره خــود زیــر نظــر نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی کشــور برگــزار شــده‪ ،‬طــی ‪ ۵‬ســال اخیــر‬ ‫بــا افزایــش چشــمگیر امارهــای کمــی و کیفــی همــراه بــوده‪،‬‬ ‫بــدون تردیــد می توانــد نقــش مهــم و قابــل مالحظــه در ترویــج‬ ‫و گســترش و تعمیــق فرهنــگ پربــار رضــوی و والیــی ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫بطوریکــه ششــمین دوره ایــن جشــنواره بــا مشــارکت بیــش از ‪۲۳۵‬‬ ‫هــزار نفــر‪ ،‬هفتمیــن دوره بــا مشــارکت بیــش از ‪ ۶۴۸‬هــزار نفــر‪،‬‬ ‫هشــتمین دوره بــا مشــارکت بیــش از ‪ ۵۵۸‬هــزار نفر‪ ،‬نهمیــن دوره‬ ‫بــا مشــارکت بیــش از ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۳۶۴‬هــزار نفــر و در دهمیــن‬ ‫دوره نیــز علــی رغــم مشــکالت و چالش هــای پیــش رو بــه واســطه‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور کــه بــه حــذف بخــش مکتــوب ایــن‬ ‫جشــنواره و تمرکــز بــر شــرکت از طریــق فضــای مجــازی منجــر شــد‪،‬‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ســیصد هــزار نفــر مشــارکت داشــتند‪/.‬ایرنا‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار ‪01732688214 :‬‬ ‫رمــز عبــور در تمــام سیســتم هــای عامــل را هــم می تــوان‬ ‫دور زد و هــم عــوض کــرد‪ .‬حتــی اگــر ان را فرامــوش‬ ‫کــرده باشــید‪ ،‬همیشــه راهــی بــرای ورود بــه سیســتم‬ ‫عامــل وجــود دارد‪ .‬مطمئنــا بــرای شــما موضــوع خوشــحال‬ ‫کننــده ای اســت‪ ،‬امــا بــه ایــن معنــا هــم هســت کــه افــراد‬ ‫ســودجو بــه همیــن اســانی قــادر بــه نفــوذ در سیســتم‬ ‫شــما هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن مطلــب چگونگــی دور زدن رمــز عبــور بــرای ورود‬ ‫بــه سیســتم هــای عامــل وینــدوز‪ ،‬اندرویــد و ای او اس را‬ ‫بــه شــما امــوزش مــی دهیــم‪ .‬امــا پیــش از شــروع مطلــب‬ ‫حتمــا بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــید‪ :‬دیگــران هــم‬ ‫مــی تواننــد از همیــن روش هــای دور زدن بــر علیــه شــما‬ ‫اســتفاده کننــد‪ ،‬مگــر اینکــه سیســتم عامــل را رمزنــگاری‬ ‫کنیــد‪ .‬رمــز عبــور صرفــا وســیله ای اســت کــه کســی نتوانــد‬ ‫بــدون اجــازه از رایانــه تــان اســتفاده کنــد‪ ،‬امــا هرگــز‬ ‫امنیــت فایــل هــای شــما را تضمیــن نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بهتــر اســت کــه بــه رمزنــگاری کامپیوتر یــا موبایل‬ ‫تــان بــی توجــه نباشــید‪ .‬خوشــبختانه انجــام ایــن کار بســیار‬ ‫اســان اســت‪ .‬قبــا انجــام ایــن کار در پلتفرم هــای اندرویــد‬ ‫و وینــدوز را بــه شــما امــوزش داده بودیــم‪.‬‬ ‫وینــدوز ‪ -‬راه هــای زیــادی بــرای تعویــض رمــز عبــور‬ ‫وینــدوز وجــود دارد‪ .‬سیســتم عامــل مذکــور بــه شــما اجــازه‬ ‫می دهــد کــه از یــک ریســت دیســک بــرای تعویــض رمــز‬ ‫عبورتــان در امنیــت کامــل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر از وینــدوز ‪ 8‬یــا ‪ 10‬اســتفاده مــی کنیــد‪،‬‬ ‫قادریــد بــا ورود بــه حســاب کاربــری مایکروســافت بــه‬ ‫تعویــض رمــز عبــور خــود اقــدام کــرده و مجــوز ورود بــه‬ ‫وینــدوز را بدســت بیاوریــد‪ .‬امــا فــرض بگیریــم کــه امــکان‬ ‫دسترســی بــه هیــچ کــدام از روش هــای بــاال را نداریــد‪.‬‬ ‫بــرای تعویــض رمــز عبــور بــدون نیــاز بــه ابــزار رســمی‬ ‫مایکروســافت هــم روش هــای ســاده ای وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از ان هــا اســتفاده از نــرم افــزار بوتیبــل ‪Offline‬‬ ‫‪ NT Password & Registry Editor‬اســت کــه‬ ‫می توانیــد ان را روی ‪ USB‬یــا ســی دی نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور مــی بایســت وینــدوز را بــا ایــن نــرم افــزار‬ ‫بــوت کنیــد‪ .‬ســپس ایــن ابــزار امــکان ویرایــش رجیســتری‬ ‫وینــدوز را برایتــان فراهــم مــی کنــد‪ ،‬و بــه شــما اجــازه‬ ‫مــی دهــد کــه رمــز عبــور کنونــی وینــدوز را بــه طــور کامــل‬ ‫پــاک کنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار وقتــی وارد وینــدوز مــی شــوید‪ ،‬خواهیــد دیــد‬ ‫کــه دیگــر رمــز عبــور از حســاب کاربــری تــان پــاک شــده و‬ ‫بــه راحتــی مــی توانیــد وارد ان شــوید‪ .‬ضمنــا اگــر از وینــدوز‬ ‫‪ 8‬یــا ‪ 10‬همــراه بــا حســاب کاربــری مایکروســافت اســتفاده‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬همیشــه قــادر بــه تعویــض رمــز عبــور از طریــق‬ ‫حســاب کاربــری ‪ Administrator‬وینــدوز بــرای صــدور‬ ‫دسترســی مجــدد خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫بهتریــن کار بــرای جلوگیــری از تعویــض رمــز عبورتــان بــه‬ ‫دســت افــراد دیگــر ایــن اســت کــه درایوهــای وینــدوز را‬ ‫بــه طــور کامــل رمزنــگاری کنیــد‪ .‬وقتــی هــم کــه درایوهــای‬ ‫وینــدوز را رمزنــگاری کردیــد‪ ،‬در حفــظ رمــز عبــور ان‬ ‫کوشــا باشــید چــرا کــه در صــورت فرامــوش کــردن ایــن‬ ‫رمــز‪ ،‬از هیــچ راه دیگــری نمــی توانیــد بــرای بــاز گردانــدن‬ ‫فایل هایتــان اســتفاده کنیــد‪ ،‬بلکــه بایــد وینــدوز را مجــددا‬ ‫نصــب نماییــد‪.‬‬ ‫اندروید‪:‬‬ ‫اگــر رمــز الک اســکرین اندرویــد را فرامــوش کردیــد‪،‬‬ ‫امــکان تعویــض ان را داریــد‪ .‬ولــی متاســفانه گــوگل‬ ‫ایــن قابلیــت را از اندرویــد ‪ 5.0‬بــه بعــد حــذف کــرد‪،‬‬ ‫بنابرایــن روی دســتگاه هــای مــدرن قــادر بــه انجــام ایــن‬ ‫کار نیســتید‪ .‬امــا در مــورد دســتگاه هــای قدیمــی تــر‪،‬‬ ‫کافیســت در الک اســکرین چندیــن بــار یــک رمــز یــا پتــرن‬ ‫اشــتباه را وارد کنیــد تــا یکــی از گزینــه هــای «‪Forgot‬‬ ‫‪ »password»، «Forgot PIN‬یــا «‪»Forgot pattern‬‬ ‫برایتــان ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫حــاال بــا اشــاره روی یکــی از ایــن مــوارد‪ ،‬قادریــد از طریــق‬ ‫وارد کــردن یوزرنیــم و پســورد حســاب کاربــری گــوگل قفــل‬ ‫صفحــه دســتگاه را بازگشــایی کنیــد‪ .‬البتــه گزینــه دیگــر‬ ‫هــم انجــام فکتــوری ریســت از حالــت ریــکاوری اندرویــد‬ ‫اســت‪ .‬بــرای دسترســی بــه ایــن حالــت الزم اســت کــه‬ ‫چنــد دکمــه در موبایــل تــان را بــا هــم نگــه داریــد کــه بــرای‬ ‫هــر برنــدی تفــاوت مــی کنــد‪ .‬بعــد از ایــن کار وارد حالــت‬ ‫ریــکاوری اندرویــد مــی شــوید تــا قــادر بــه پــاک کــردن تمــام‬ ‫داده هــا از روی دســتگاه و برگردانــدن ان بــه تنظیمــات‬ ‫کارخانــه باشــید‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫پاداش ‪ ۳۰‬هزار تومانی را چگونه عالوه‬ ‫بر رایگان شدن قبض برق‪ ،‬دریافت کنیم؟‬ ‫وزیر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫در یک هفته ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫به ارتباطات پایدار و‬ ‫پرسرعت دسترسی یافتند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران گفــت‪ :‬مصــرف خــود را اگــر مشــترکی بتوانــد بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫ت ســاعت برســاند‪ ،‬حــدود ‪ ۳۰‬هــزار تومــان در کنــار رایــگان شــدن قبــض‪ ،‬نیــز از صنعــت بــرق‬ ‫کیلــووا ‬ ‫بســتانکار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬یکــی از سیاس ـت هایی کــه «علی اکبــر محرابیــان»‬ ‫وزیــر نیــروی دولــت ســیزدهم بــر ان تاکیــد دارد باهــدف نهادینه ســازی مصــرف صحیــح انــرژی لحــاظ‬ ‫شــدن پــاداش بــرای مشــترکانی کــه مصــرف خــود را بهینــه کننــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫وی ســال گذشــته بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه از مزایایــی صرفه جویــی کــه مشــترکان در مصــرف‬ ‫می کننــد بایــد برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــر ایــن اســاس بـ ه تازگــی گفــت‪ :‬بــرای افــرادی کــه امســال صرفه جویــی را ســرلوحه خــود‬ ‫می کننــد‪ ،‬پاداش هایــی پیش بینــی کردیــم کــه بــا انجــام اقدام هــای کوچــک مدیریــت مصرفــی می توانند‬ ‫پــاداش الزم را بــرای صرفه جویــی بگیرنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش تــازه روابــط عمومــی شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران « مصطفــی رجبــی‬ ‫مشــهدی» مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران افــزود‪ :‬اگــر مشــترکی در مناطــق عــادی بــا‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت‪ :‬بــا اتصــال‬ ‫‪ ۷۰‬روســتا بــه اینترنــت در هفتــه پایانــی اردیبهشـت ماه‪،‬‬ ‫دسترســی بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار نفــر بــه ارتباطــات پایــدار و با‬ ‫کیفیــت مهیا شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬عیســی زارع پــور»‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در پســت‬ ‫اینســتاگرامی خــود نوشــت‪ :‬در سراســر ایــران ‪۷۰‬‬ ‫روســتا در هفتــه پایانــی اردیبهشــت ماه‪ ،‬بــه شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات پیوســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چهــار هــزار و ‪ ۹۶۶‬خانــوار بــا بیــش از ‪۱۷‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت بــه واســطه ایــن اتصــال در مجمــوع‬ ‫از ارتباطــات پایــدار و پرســرعت برخــوردار شــدند‪.‬‬ ‫زارع پــور خاطرنشــان کرد‪ :‬در اتصــال همــه روســتاهای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور بــه شــبکه ملــی اطالعــات تــا‬ ‫پایــان امســال بایــد بــه عهدمــان عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ســختی ایــن کار‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬نیــاز بــه‬ ‫حمایــت دولــت و مجلــس و مشــارکت مــردم داریــم‪.‬‬ ‫ان شــالله پیــش روســتاییان عزیــز روســفید خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مســیر ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ۹۸.۸‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور ســال گذشــته‬ ‫اعــام شــد بــه اینترنــت متصل هســتند‪ ،‬اما بر اســاس‬ ‫معیــار جدیــدی کــه وزارت ارتباطــات بــرای متصــل‬ ‫بــودن روســتاها بــه اینترنــت مدنظــر قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫میانگیــن اتصــال روســتاها بــه اینترنــت بــه حــدود ‪۸۰‬‬ ‫درصــد رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس معیارهــای جدیــد کــه اینترنــت بــا کیفیــت‬ ‫و پایــدار را مدنظــر قــرار مــی داد‪ ،‬برخــی روســتاها از‬ ‫فهرســت روســتاهای متصــل خــارج شــدند تــا مشــکالت‬ ‫ان هــا در دسترســی مناســب بــه اینترنــت رفــع شــود‪.‬‬ ‫جدیدتریــن امــار برخطــی کــه در ســامانه «دیــار»‬ ‫موجــود اســت‪ ،‬حکایــت از اتصــال بیــش از ‪ ۸۶‬درصــد‬ ‫از روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور بــه اینترنــت دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت روســتایی ایــران اکنــون از ‪ ۲۰‬میلیــون نفــر‬ ‫عبــور کــرده و در ‪ ۳۹‬هــزار روســتای کشــور پنــج میلیــون‬ ‫و ‪ ۹۰۳‬هــزار و ‪ ۶۴۵‬خانــوار زندگــی می کننــد‪ ۳۴ .‬هــزار‬ ‫و ‪ ۸۷۹‬روســتا بــه شــبکه ملــی اطالعــات و ‪ ۳۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۹‬روســتا بــه تلفــن ثابــت روســتایی متصــل هســتند‪.‬‬ ‫الگــوی ‪ ۳۰۰‬کیلووات ســاعت در تابســتان بتوانــد مصــرف خــود را بــه ‪ ۲۵۰‬کیلووات ســاعت برســاند‪،‬‬ ‫قبــض بــرق رایــگان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در مناطــق گرمســیر یــک بــا ســقف مصــرف ‪ ۳‬هــزار کیلووات ســاعت در تابســتان نیــز‪،‬‬ ‫امــکان صرفه جویــی بیشــتر وجــود دارد‪ .‬ایــن دســته از مشــترکان می تواننــد بــا خاموش کــردن یــک کولــر‪،‬‬ ‫تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان ماهیانــه از طــرح تشــویقی برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬مشــترکانی کــه از الگوهــای تعییــن شــده بیشــتر مصــرف دارنــد نیــز‬ ‫هرچقــدر کــه مصــرف خــود را کاهــش دهنــد‪ ،‬به صــورت پلکانــی از صورتحســاب انهــا کاســته خواهــد‬ ‫شــد مثــا اگــر مشــترکی مصــرف بــرق خیلــی از الگــو باالتــر داشــته باشــد و بتوانــد مصــرف خــود را حــدود‬ ‫‪۳۰‬درصــد کاهــش دهــد‪ ،‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از مبلــغ قبــض وی کاســته می شــود‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی افــزود‪ :‬در نهایــت کســانی کــه الگوهــا را رعایــت نکــرده و با طرح های تشــویقی مصرف‬ ‫خــود را کاهــش ندهنــد‪ ،‬قبض های ســنگینی دریافــت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جــا دارد کــه بــه مشــترکان پرمصــرف هشــدار دهیــم کــه بــا شــروع فصــل تابســتان‬ ‫اســتفاده درســت از وســایل سرمایشــی را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و از دمــای ‪ ۲۵‬درجــه در‬ ‫کولرهــای گازی و از دور کنــد در کولرهــای ابــی اســتفاده کننــد کــه ایــن خــود می توانــد تاثیــر بســزایی در‬ ‫کاهــش مصــرف داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق دربــاره تغییــر ســاعت کاری اداری گفــت‪ :‬توافــق شــده کــه‬ ‫اســتانداران بــه پیشــنهاد شــرکت هــای بــرق منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق در اســتان هــا‪ ،‬بــا تغییــر‬ ‫ســاعت کار اداری موافقــت کننــد‪.‬‬ ‫رجبــی مشــهدی ادامــه داد‪ :‬اداره هــا کار خــود را زودتــر از قبــل اغــاز و زودتــر بــه پایــان برســانند تا ســاعت‬ ‫اوج مصــرف یعنــی ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۷‬وســایل سرمایشــی بــه طــور کامل خاموش شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام بــه تنهایــی مــی توانــد ‪ ۱‬هــزار تــا ‪ ۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬مگاوات صرفه جویی در پی داشــته‬ ‫و امــکان تامیــن پایــدار انــرژی برای ســایر مشــترکان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫رفع محرومیت ها با حضور‬ ‫وزرا در استانها‬ ‫‏ محتکر ارد یارانه ای توقیفی به‬ ‫عرضه در شبکه رسمی محکوم شد‬ ‫اغاز تشکیل تعاونی تامین‬ ‫نیاز مشاغل خانگی در استان‬ ‫نماینــده پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬حضــور میدانــی وزرا و دیگــر دولتمــردان در اســتان هــا‬ ‫موجــب رفــع محرومیــت هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمــد وحیــدی در دیــدار وزیــر اموزش‬ ‫و پــرورش بــا نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن اســتان ظرفیــت هــای زیــادی بــرای توســعه در همــه بخــش هــا‬ ‫دارد و همیشــه در پیشــبرد اهــداف انقــاب پیشــتاز بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امیــدوار هســتیم حضــور وزیــر امــوزش و پــرورش در‬ ‫اســتان اثار و خروجی خوبی داشــته باشــد بویژه مناطق عشــایری‬ ‫و محــروم اســتان نیازمنــد توجــه جــدی مقــام عالــی امــوزش و‬ ‫پــرورش اســت‪.‬‬ ‫نماینــده دیگــر پنــج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط کرونایــی و غیــر حضــوری شــدن‬ ‫مــدارس دانــش امــوزان افــت تحصیلــی بســیاری داشــتند‪.‬‬ ‫ســید محمــد پاکمهــر گفــت‪ :‬همــه گیــری ویــروس کرونــا بــر زندگــی‬ ‫دانــش امــوزان و خانــواده هــا نیــز تاثیــر گذاشــته اســت و خانــواده هــا‬ ‫از ایــن وضعیــت اســیب هــای زیــادی را متحمــل شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد در ایــن خصــوص برنامــه ریــزی شــود تــا دانــش‬ ‫اموزانــی کــه از تحصیــل بازمانــده انــد بــرای انهــا برنامــه ویــژه ای در‬ ‫نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی گلســتان‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان اعــام کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫گــزارش جهادکشــاورزی علــی ابــاد‏مبنــی براینکــه دربازرســی صــورت‬ ‫گرفتــه ازکارخانــه ارد تعــدا د ‪ 676‬کیســه ارد خبــازی یارانــه‏ایــی ‪40‬‬ ‫کیلویــی کشــف وضبــط گردیــد وپرونــده متشــکله جهــت رســیدگی در‬ ‫دســتور کار رئیــس‏شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫تقــی حســام درادامــه گفــت‪ :‬شــعبه مذکورپــس ازســیرمراحل قانونی‬ ‫واخذ نظریه کارشناســی‏وســایرقراین موجودتخلف انتســابی را محرز‬ ‫تشــخیص داده وبــا اســتناد بــه مــاده ‪ 17‬قانــون تعزیــرات‏حکومتــی و‬ ‫مــاده ‪ 141‬و مــاده ‪142‬قانــون مجــازات اســامی محکــوم بــه اســترداد‬ ‫عیــن کاالو توزیــع‏درشــبکه رســمی دولتــی ملــزم نمــود‏‪.‬‬ ‫عضــو شــورای قضائــی اســتان اشــاره کــرد‪ :‬در راســتای حکــم صــادره‬ ‫شــعبه اول بــدوی‏تعزیــرات حکومتــی علــی ابــاد کتــول تعــداد ‪676‬‬ ‫کیســه ارد خبــازی توقیفــی در اختیــار جهــاد‏کشــاورزی اســتان قــرار‬ ‫گرفــت تــا در شــبکه رســمی در اختیــار نانوایهــای اســتان قــرار گیــرد‏‪.‬‬ ‫ایشــان درخاتمــه از تمامــی شــهروندان اســتان درخواســت کردنــد‬ ‫درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلفــات‏اقتصــادی وصنفــی و‪...‬موضوع‬ ‫را بــه صــورت حضــوری ‪ ،‬یــا از طریــق تلفــن ‪ 135‬و یاســامانه ‪135‬بــه‬ ‫‏تعزیــرات حکومتــی ویــا از طریــق تلفن‪124‬به ســازمان صنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجــارت اســتان گــزارش‏نماینــد‏‪.‬‬ ‫محبوبــه فدایــی گفــت‪ :‬مقدمــات تشــکیل تعاونــی تامیــن‬ ‫نیــاز اســتانی مشــاغل خانگــی فراهــم وهیــات موســس‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کسب و کار از روابط عمومی اداره‬ ‫کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان گلســتان ‪ ،‬محبوبــه‬ ‫فدایــی معــاون تعــاون اداره کل تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان بــا اشــاره بــه بنــد‪ 6‬مصوبــات جلســه ستادســاماندهی‬ ‫وحمایــت ازمشــاغل خانگــی وتاکیــد وزیــر تعــاون‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی درخصــوص اهمیــت تشــکیل تعاونــی تامیــن‬ ‫نیــاز مشــاغل خانگــی ‪ ،‬گفــت‪ :‬کلیــه پشیرانان(شــرکتهای‬ ‫پشــتیبان مشــاغل خانگــی) کــه متقاضــی عضویــت در ایــن‬ ‫تعاونــی هســتند میتواننــد بــا مراجعــه بــه اداره تشــکیل‬ ‫تعاونــی هــای ایــن اداره کل‪ ،‬نســبت بــه عضویــت در ایــن‬ ‫تعاونــی اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬هــدف ازتشــکیل ایــن تعاونــی‬ ‫حمایــت وتقویــت مشــاغل خانگــی وایجاداشــتغال پایــدار‬ ‫مــی باشــد کــه در اینــده ایــن تعاونــی عضواتحادیــه ملــی‬ ‫تعاونی هــای کســب وکارمشــاغل خانگــی درکشورخواهدشــد‪.‬‬ ‫هشت هزار میلیارد تومان برای تکمیل‬ ‫راه اهن خراسان شمالی نیاز است‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫مدیرکل دفتر فنی اســتانداری خراســان شــمالی گفت‪ :‬هشــت هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خط‬ ‫ریلی جوین‪-‬اســفراین‪ -‬بجنورد‪ -‬شــیروان نیاز اســت تنها ‪ ۲۰‬درصد این پروژه اکنون پیشــرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مصطفــی وثوقــی اظهــار داشــت‪ :‬یکهــزار میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل راه اهــن‬ ‫جوین‪-‬اســفراین و ایســتگاه راه اهــن اســفراین و بــرای تکمیــل راه اهــن اســفراین ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬شــیروان نیــز‬ ‫هفــت هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ‪ ۲‬قطعــه ایــن پــروژه ریلــی در حــال اجــرا اســت گفــت‪ :‬کمبــود اعتبــار مشــکل مهــم‬ ‫بــرای اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬اســت البتــه تملــک و رفــع معــارض هــم همچنــان حــل نشــده باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رفــع معــارض نیــاز بــه همــکاری اهالــی ســه روســتای شهرســتان ســبزوار دارد کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون بــا وجــود پیگیــری هــای انجــام شــده محقــق نشــده اســت‪.‬‬ ‫وســعت زمیــن هایــی کــه بایــد در محــدوده اســتان خراســان رضــوی بــر اســاس ایــن گــزارش بایــد تملــک‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ ‫شــود‪ ،‬حــدود ‪ ۲۶‬هکتــار اســت و ارزش ریالــی ان دســت کــم ‪ ۴۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســال ‪ ۹۰‬عملیــات اجرایــی راه اهــن جویــن‪ -‬اســفراین بــه طــول حــدود ‪۵۷‬‬ ‫کیلومتــر اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری خراســان شــمالی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره چهاربانــده کــردن‬ ‫محــور بجنورد‪-‬اســفراین‪ -‬ســبزوار گفــت‪ :‬تکمیــل ایــن طــرح یکهــزار و ‪ ۳۵۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد‪،‬‬ ‫طــول مســیر ایــن پــروژه در اســتان ‪ ۱۲۲‬کیلومتــر اســت‪ ،‬از بجنــورد تــا اســفراین ‪ ۶۷‬کیلومتــر و از اســفراین تــا‬ ‫مــرز ســبزوار ‪ ۵۵‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫وثوقــی در بخــش دیگــر ادامــه داد‪ :‬تکمیــل مطالعــات و ســاخت محــور بجنورد‪-‬سنخواســت و تقاطــع غیرهم‬ ‫ســطح کنارگــذر هــم دیگــر پــروژه ناتمــام اســت کــه اجــرای ان ‪ ۳۵‬درصــد پیشــرفت دارد و تکمیــل ان ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان نیــاز دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بخــش اول قــرارداد خاتــم االنبیــاء بــه طــول ‪ ۴۰‬کیلومتــر با بیــش از ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعبتــار در حــال اجــرا اســت و بخــش دوم بــه طــول ‪ ۳۵‬کیلومتــر در حــال انجــام مطالعات اولیه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری خراســان شــمالی گفــت‪ :‬طــرح چهــار خطــه بجنــورد‪ -‬سنخواســت بــا طــول ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتر از محور بجنورد‪-‬سنخواســت در اســتان خراســان شــمالی شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫با پیمانکاری قرارگاه خاتم ســاخت پروژه بجنورد‪-‬سنخواســت‪-‬میامی در دســت اجرا قرار گرفت و با تکمیل‬ ‫ایــن محــور بخــش زیــادی از ترافیــک خورویــی محــور بجنــورد‪ -‬جنــگل گلســتان بــه ایــن محــور اصلــی انتقــال‬ ‫خواهدیافت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا اتصــال بــه ایــن محــور شهرســتان هــای جاجــرم و گرمــه در جنــوب غربــی اســتان ضمن کاهش‬ ‫مســافت خراســان شــمالی بــا پایتخــت‪ ،‬باعــث رونــق اقتصــادی ایــن شهرســتان هــا نیــز خواهد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫ذخیره سازی در انبارهای‬ ‫تعاون روستایی شیروان‬ ‫‪2‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون روســتایی شــیروان گفــت‪ :‬ظرفیــت ذخیــره محصــوالت کشــاورزی و‬ ‫موادغذایــی را انبارهــای ایــن اداره‪ ۱۰ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تــن دارد کــه ایــن امــر کمــک زیــادی بــه‬ ‫کشــاورزان منطقــه بــرای نگهــداری محصــوالت خــود مــی کنــد‪.‬‬ ‫صــادق شــجاعی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ظرفیــت ســه هــزار و ‪ ۲۵۰‬تــن در منطقــه امیرابــاد‪ ،‬شــهر‬ ‫زیــارت و لوجلــی و هشــت انبــار خصوصــی بــا ظرفیــت هفــت هــزار و ‪ ۵۰‬تــن در شــهر خانلــق‪،‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬روســتای حســین ابــاد‪ ،‬پیرشــهید‪ ،‬اللــه ابــاد‪ ،‬بلــوار شــیرکوه و ورگ ‪ ،‬ســه انبــار دولتــی‬ ‫تعــاون روســتایی فعــال اســت کــه انبارهــای خصوصــی عمدتــا بــه صــورت اجــاره ای و بــرای‬ ‫خریــد و فــروش محصــوالت کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا هــدف ذخیــره محصــوالت اســتراتژیک و خریــد مــواد غذایــی اخیــرا‬ ‫بــرای نخســتین بــار ردیــف اعتبــاری بــرای تعمیــر و تجهیــز انبارهــای مکانیــزه تعــاون روســتایی‬ ‫تعریــف شــده‪ ،‬انبارهــای دولتــی کــه مالکیــت بــه عنــوان ایــن ســازمان تعلــق دارد احــداث‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شــجاعی اضافــه کــرد‪ :‬تاکنــون ردیــف اعتبــاری بــرای تعمیــر و تجهیــز انبارهــای تعــاون‬ ‫روســتایی نداشــتیم و ایــن اســتان جــزو معــدود اســتان هایــی اســت کــه ردیــف اعتبــاری‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون روســتایی شــیروان گفــت‪ :‬بــه تازگــی تعمیــر و تجهیــز‪ ۲ ،‬انبــار تعــاون‬ ‫روســتایی شهرســتان در منطقــه امیرابــاد بــا ظرفیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن و لوجلــی ‪ ۵۰۰‬تــن‬ ‫اغــاز شــده اســت کــه تــا پایــان تیرمــاه بــه اتمــام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــجاعی بیشــتر محصــوالت ذخیــره شــده در انبارهــای شهرســتان‪ ،‬محصــوالت‬ ‫کشــاورزی اســتراتژیک اســت‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت خراســان شــمالی در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه‪11‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان‬ ‫به دلیل تداوم خشکسالی‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫در گلستان از بین رفت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪ :‬تاکنــون حــدود ‪ ۲۴۰‬میلیــون متــر مکعــب اب بــه دلیــل‬ ‫تــداوم خشکســالی از ابتــدای ســال ابــی قبــل (مهرمــاه پارســال) از بیــن رفــت کــه بــرای جلوگیــری از افزایــش‬ ‫ایــن مشــکل مدیریــت منابــع اب زیرزمینــی از ســوی کشــاورزان بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار سیدمحســن حســینی اظهار داشــت‪ :‬مســدودکردن چاه های اب غیرمجاز یکی‬ ‫از راهکارهــای اندیشــیده شــده بــرای حــل ایــن مشــکل‪ ،‬اســت کــه امســال ‪ ۶۰۰‬حلقــه چــاه اب زراعــی غیرمجــاز‬ ‫در اســتان بــا هــدف تشــدید مبــارزه بــا ابخــوان خواری بســته خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۵۵۰ :‬حلقــه چــاه اب زراعــی مجــاز ســال قبــل بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط‪ ،‬در اســتان‬ ‫مســدود شــده بــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر روی هــای چــاه هــای اب زراعــی مجــاز گلســتان عــاوه بــر ان امســال هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه‬ ‫شمارشــگر هوشــمند نصب خواهد شــد‪.‬‬ ‫حســینی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای حفــظ منابــع ابــی زیــر زمینــی بــا اقدامات ســال هــای اخیر با همراهــی مردم‬ ‫و مســووالن افزایــش یافتــه امــا همچنــان ســرمایه گــذاری بیشــتر در این زمینه مورد نیاز اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی اکنــون بــا جدیــت در گلســتان طــرح ســازگاری بــا کــم ابــی و برچیــدن چــاه هــای‬ ‫اب غیرمجــاز و مدیریــت برداشــت اب چــاه هــای مجــاز دنبــال مــی شــود کــه نتیجــه ان مدیریــت‬ ‫بهتــر منابــع ابــی زیــر زمینــی و ســطحی اســت‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۳۵‬هــزار حلقــه چــاه دارد کــه ‪ ۱۵‬هــزار حلقــه غیرمجــاز حفــر شــده و ایــن تعــداد حــدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد اب ابخوانهــا را برداشــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬بــا وجــود خشکســالی در گلســتان میــزان منابــع ابــی در ‪ ۱۴‬ســد در حــال بهــره‬ ‫بــرداری اســتان ‪ ۶۲‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعــب معــادل ‪ ۲۶‬درصــد از ظرفیــت ‪ ۲۴۴‬میلیــون‬ ‫متــر مکعبــی ایــن سدهاســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل چهــار درصــد‬ ‫کاهــش دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیــت در شــمال کشــور قــرار دارد و اقتصــاد اصلــی ســاکنان‬ ‫ان بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫مطابــق گــزارش شــرکت اب منطقــه ای گلســتان از ‪ ۸۵۰‬هــزار هکتــار اراضــی اســتان ســاالنه در ‪۶۵۰‬‬ ‫هــزار هکتــار زراعــت صــورت مــی گیــرد کــه ‪ ۲۵۰‬هــزار هکتــار ابــی و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار دیــم اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 5‬کیلوگرم‬ ‫ترافل قاچاق در مینودشت‬ ‫سارقان سیم های کابل برق در‬ ‫اق قال زمین گیر شدند‬ ‫فرمانــده انتظامــی مینودشــت از کشــف ‪ 5‬کیلــو و ‪ 146‬گــرم قــارچ‬ ‫ترافــل قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «علــی اکبر بای»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫کســب خبــری مبنــی بــر حمــل و نگهــداری ترافــل قاچــاق در ســطح‬ ‫شــهر‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران یــگان‬ ‫امــداد شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران انتظامــی بــه محــل اعــزام و پــس از‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی‪،‬در بازرســی از محــل مــورد نظــر‬ ‫مقــدار ‪ 5‬کیلــو و ‪146‬گــرم قــارچ ترافــل قاچــاق کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی مینودشــت در پایــان گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات‬ ‫یــک متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرفه ای ســیم و‬ ‫کابــل بــرق و اعتــراف انــان بــه ‪ 40‬فقــره ســرقت در اق قــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیس‪،‬اظهــار داشــت در پی وقوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در شهرســتان اق قــا‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان بــه صــورت ویــژه در‬ ‫دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تحقیقــات پلیــس در ایــن راســتا اغــاز و مامــوران پس‬ ‫از اقدامات اطالعاتی گســترده و بررســی های میدانی‪ ،‬ســرانجام‬ ‫موفــق بــه شناســایی ‪ 2‬ســارق حرفــه ای و ســابقه دار شــده و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی در عملیاتــی غافلگیرانــه متهمــان را‬ ‫دســتگیر کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقات‬ ‫اولیــه و پــس از مواجهــه بــا مســتندات غیــر قابــل انــکار پلیــس بــه‬ ‫‪ 40‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در شهرســتان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر در پایــان بــا تاکیــد بــر مقابلــه بــی امــان پلیــس بــا‬ ‫ســارقان و مخــان امنیــت مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارقان پس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل کاله برداری‬ ‫و برداشت غیرمجاز ارز دیجیتال‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از دســتگیری عامــل برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫کیــف پــول دیجیتــال شــهروند بجنــوردی خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «یوســف شــاکری»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی مراجعــه فــردی بــا همــراه‏داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر اینکه‬ ‫شــخص ناشناســی وارد اکانــت صرافــی شــده و اقــدام بــه برداشــت‬ ‫تعــداد ‪ 1561‬ارز دیجیتــال بــه‏ارزش تقریبــی‪ 430/000/000‬ریــال نمــوده‬ ‫اســت مراتــب رســیدگی در دســتور کار کارشناســان پلیــس قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا یــک ســری تحقیقــات فنــی‬ ‫و بررس ـی های انجام شــده مشــخص شــد کلیــه ورودهــای اینترنتــی‬ ‫‏به حســاب کاربــری شــاکی بــا اســتفاده از‏‪VPN‬‏ خاصــی بــوده کــه بــا‬ ‫بررســی کیــف پــول مقصــد و بررســی مســیر انتقــال محــرز گردیــد‬ ‫کــه‏ارزهــا از کیــف پــول شــاکی بــه کیــف پــول شــخص ناشناســی در‬ ‫صرافــی مشــخص انتقــال شــده اســت‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا متهــم طــی هماهنگــی قضایــی‬ ‫دســتگیر و در بازجویی هــای به عمل امــده در مواجهــه بــا‏ادلــه موجــود‬ ‫بــه بــزه انتســابی اعتــراف و اظهــار داشــت؛ حــدود ‪2‬ســال پیــش بــرای‬ ‫شــاکی در صرافــی ثبت نــام نمــودم کــه نــام کاربــری و‏پســورد ان را در‬ ‫اختیــار داشــتم کــه پــس از بررســی اخیــرا ًمتوجــه شــدم تعــداد ‪1561‬‬ ‫ارز در کیــف پــول موجــود می باشــد کــه بــا انتقال‏به حســاب شــخصی‬ ‫اقــدام بــه نقــد کــردن ان نمــودم‏‪.‬‬ ‫جواد ساداتی نژاد‪:‬‬ ‫اولوی ‬ ‫ت‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫کشت قراردادی است‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬از مهم تریــن اولویت هــای ایــن‬ ‫وزارتخانــه کشــت قــراردادی اســت کــه قبــل از شــروع فصــل‬ ‫کشــت بایــد بــا هماهنگــی کشــاورزان انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪« ،‬ســید‬ ‫جــواد ســاداتی نژاد» در نخســتین نشســت ســتاد ملــی زراعــت‬ ‫کــه بــه منظــور هماهنگــی اجــرای کشــت قــراردادی محصــوالت‬ ‫زراعــی برگــزار شــد‪ ،‬بــه نقــش تولیــد بــه عنــوان وظیفــه اصلــی‬ ‫در وزارت جهــاد کشــاورزی تاکیــد و بــازار را ضامــن بقــای تولیــد‬ ‫پایــدار دانســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد خط قرمــز وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬همــه تــاش مــا بایــد بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫دنیــا در راســتای تقویــت و کاهــش وابســتگی بــرای امنیــت غذایــی‬ ‫کشــور باشــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد‪ ،‬کشــت قــراردادی یکــی از مهم تریــن مباحــث زراعــت‬ ‫را عنــوان و تاکیــد کــرد‪ :‬کشــاورزی قــراردادی بایــد اصالــت داشــته‬ ‫باشــد و کشــت قــراردادی بایــد بــه معنــای واقعــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬اگــر قــرار اســت کشــت قــراردادی‬ ‫انجــام شــود بایــد حتمــا ً بــا کشــاورز قــرارداد بســته شــود و در ایــن‬ ‫خصــوص کلیــه امکانــات و ملزومــات در اختیــار خــود کشــاورز‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی ســال جــاری را ســال اول اجــرای کشــت قــراردادی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه وســعت عملیــات و انجــام کامــل کشــت گندم‬ ‫به صــورت قــراردادی در ســال جــاری‪ ،‬مســایل و مشــکالت پیــش‬ ‫خواهــد امــد‪ ،‬لــذا محوری تریــن کار برگــزاری جلســات تنگاتنــگ‬ ‫و هماهنگــی بــا کشــاورزان قبــل از شــروع فصــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫زمان طالیی برای اجرای الگوی کشت است‬ ‫ســاداتی نــژاد تصریــح کــرد‪ :‬دومیــن مســئله بــا اهمیــت و‬ ‫ضــروری‪ ،‬موضــوع الگــوی کشــت اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫حســاس دنیــا و هماهنگــی مــا بــا سیاس ـت های روز دنیــا اجــرای‬ ‫الگــوی کشــت از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط جهانــی هیچ وقــت بهتــر از حــال‬ ‫حاضــر الگــوی کشــت قابلیــت و ظرفیــت اجــرا نداشــته و می تــوان‬ ‫گفــت االن زمــان طالیــی بــرای اجــرای الگــوی کشــت اســت‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص بایــد کشــت محصــوالت اب بــر را بــه کشــت‬ ‫دانه هــای روغنــی‪ ،‬غــات و محصــوالت راهبُــردی تغییــر دهیــم‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جهــش تولیــد‬ ‫در دیمزارهــا گفــت‪ :‬دیمزارهــا در بخــش کشــاورزی فرامــوش‬ ‫شــده اند‪ ،‬بنابرایــن تولیــد در دیمزارهــا بایــد مــورد تاکیــد باشــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــه اهمیــت و نقــش بــذر در کشــت قــراردادی و بــر‬ ‫لــزوم اســتفاده از بــذر باکیفیــت و مرغــوب جهــت انجــام کشــت‬ ‫قــراردادی تاکیــد کــرد و ادامــه داد‪ :‬بایــد شــرکت های بــذری در‬ ‫خصــوص کیفیــت بــذور دقــت و نهادهــای نظارتــی موضــوع را‬ ‫بررســی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه اهمیــت کــود مصرفــی در کشــاورزی اشــاره کــرد و‬ ‫افزایــش ســقف مکانیزاســیون را جهــت انجــام کشــت قــراردادی‬ ‫الزامــی دانســت‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار ‪01732688214 :‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه رودربایستی‬ ‫در اقتصاد مملکت!‬ ‫درســت اســت سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع‬ ‫رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از‬ ‫مــردم خواســته بــرای ارتقــای ســامت خــود ورزش کننــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر شــده بــی دلیــل بخندنــد ولــی شــما زیــاد حرفــش‬ ‫را جــدی نگیریــد و ســنگین باشــید‪ .‬چــرا کــه مــا ایرانی هــا‬ ‫اساســا ً انســان هــای ماخــوذ بــه حیــای و مشــتی ای‬ ‫هســتیم و تعــارف و رودبایســتی در فرهنــگ مــا جایــگاه‬ ‫منیعــی دارد! تــا جایــی کــه هشــت ســال تمــام همــه‬ ‫می دانســتیم شــاباش ارز ‪ 4200‬تومانــی بــه ضــرر اقتصــاد‬ ‫جامعــه اســت و اقتصــاد را بــه خــاک ســیاه می نشــاند ولــی‬ ‫ایــن رودربایســتی الکــردار مانــع از ان می شــد بســاطش‬ ‫را جمــع کنیــم و پرونــده اش را بــه زبالــه دان تاریــخ‬ ‫بســپاریم‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه محصــوالت مــا تــا عمــق ‪ 400‬کیلــو متــری‬ ‫قاچــاق مــی شــدند و حتــی یارانــه ماکارونــی کل دنیــا را از‬ ‫جیــب مــی دادیــم و بــه ‪ 5‬قــاره دنیــا صــادرات ماکارونــی‬ ‫و مخلفــات داشــتیم ولــی خــم بــه ابــرو نمــی اوردیــم!‬ ‫طــرف از واردات کاال بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی بــه انــدازه یارانــه‬ ‫کل کشــور ســود کــرده ولــی حتــی رویمــان نمــی شــود‬ ‫اســمش را بــه زبــان بیاوریــم حــاال بازپــس گرفتــن پــول‬ ‫و مجــازات بــه کنــار ‪ ...‬اصــا ً صحبتــش را نکنیــد‪ .‬رســانه‬ ‫ملــی چنــد بــار عنــوان کــرده کــه یــک شــرکت لبنیاتــی ‪60‬‬ ‫میلیــون دالر ارز دولتــی جهــت واردات کــره دریافــت کــرد‬ ‫ولــی دریــغ از واردات یــک قالــب کــره‪ ...‬بــا ایــن حــال‬ ‫شــرم و حیــا اجــازه نمــی دهــد رســانه ملــی اســم شــرکت‬ ‫را عنــوان کنــد‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد االن نارضایتــی کــه در ســایر ممالــک بــه‬ ‫ویــژه کشــورهای همســایه بابــت حــذف ارز ترجیحــی رخ‬ ‫داده از نارضایتــی مــردم کشــور خودمــان بیشــتر اســت!‬ ‫بــس کــه بــا دالر جهانگیــری مــواد اولیه وارد کردیم و کاالی‬ ‫امــاده را مفــت کالــذی بــه ســایر کشــورها صــادر کردیــم!‬ ‫یعنــی کار جــوری از خــرک در رفتــه بــود کــه در طــول ایــن‬ ‫چنــد ســال هــر کــس کــه ســیمش وصــل مــی شــد یــا اســم‬ ‫رمــز را بلــد بــود از خــوان دالر ‪ 4200‬تومانــی بــرای خــودش‬ ‫کیســه ای دوخــت و خــرش را دو ســره کرایــه داد!‬ ‫از واردات ســنجاق ســر و زیــن شــتر و ســنگ پــا گرفتــه تــا‬ ‫تشــتک نوشــابه و خــاک زیــر گربــه و کــش تنبــان و ‪ ...‬بــاز‬ ‫خــوب اســت یــک عــده خنــزر پنــزر وارد کردنــد‪ .‬جماعتــی‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانــی مــی گرفتنــد و همانجــا جلــوی تحویــل‬ ‫دار بانــک بــه صرافــی زنــگ مــی زدنــد و ابــش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن هفتــه دوســتان شــجاعت بــه خــرج‬ ‫دادنــد و دســتکم رودربایســتی بــا افــرادی را کــه بــه دالر‬ ‫‪ 4200‬تومانــی دسترســی داشــتند کنــار گذاشــتند و ایــن‬ ‫غــده چرکیــن را جراحــی کردنــد‪ .‬فقــط خــدا کنــد ایــن‬ ‫البــا بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی کنــار گذاشــتن‬ ‫رودربایســتی بــا کســانی کــه معیشــت مــردم را گــروگان‬ ‫مــی گیرنــد هــم اغــاز شــود و داســتان بــه انفصــال خدمــت‬ ‫یکــی دو نفــر از مناصــب دولتــی ختــم نشــود!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫سرویس اموزش ‪-‬امین ادراکی‬ ‫‪ ۱۰‬نکته برای جلوگیری‬ ‫از بیماری های گوارشی‬ ‫وقتــی در مــورد ســامت کامــل صحبــت می کنیــم‪ ،‬حفــظ‬ ‫ســامت دســتگاه گوارش تــان بــه همــان انــدازه مهــم اســت‬ ‫کــه ســامت قلــب و اســتخوان و بقیــه ی اجــزای بدن تــان‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬امــا خبــر خــوش ایــن اســت کــه بــرای اغلــب‬ ‫مــردم تنهــا چنــد اقــدام پیش گیرانــه راه گشاســت‪ .‬مراقبــت‬ ‫از دســتگاه گــوارش بــه شــما کمــک می کنــد ســامت تان‬ ‫را بهبــود ببخشــید و تندرســت و شــاد باشــید‪ .‬پــس ان قــدر‬ ‫منتظــر نشــوید تــا کار از کار بگــذرد و بیماریهــای گوارشــی‬ ‫بــه ســراغ تان بیاینــد‪ .‬می توانیــد همیــن حــاال شــروع کنیــد‬ ‫و تغییــرات کوچکــی در رژیــم غذایــی و ســبک زندگی تــان بــه‬ ‫وجــود اوریــد تــا یــک رژیــم غذایی ســالم و پویا بــرای خودتان‬ ‫دســت و پــا کنیــد و زندگــی و ســامت دســتگاه گوارش تــان‬ ‫را بــرای همیشــه بهبــود بدهیــد‪ .‬در ایــن مقالــه ‪ ۱۰‬نکتــه برای‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی‪ ،‬امــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬میوه و سبزی بخورید‬ ‫بــرای جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی یــک طیــف‬ ‫بــزرگ از میوه هــای رنگارنــگ و ســبزیجات بــرای خودتــان‬ ‫در نظر بگیرید و میوه های خشــک شــده را هم در رژیم‬ ‫غذایی تــان قــرار دهیــد‪ .‬انهــا سرشــار از ویتامین ها‪ ،‬فیبر‬ ‫و مــواد معدنــی و مغــذی هســتند کــه عــاوه بــر خــواص‬ ‫درمانــی بــه دســتگاه گوارش تــان نیــز کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر میوه هــا و ســبزیجات جزئــی از برنامــه ی غذایی تــان‬ ‫شــوند‪ ،‬خطــر ابتــا بــه بیماری هــای مزمــن ماننــد امــراض‬ ‫قلبی‪-‬عروقــی و ســرطان ها را کاهــش می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مواد حاوی فیبر مصرف کنید‬ ‫فیبــر باعــث می شــود بیماری های قلبی‪-‬عروقی از شــما‬ ‫دور شــوند‪ ،‬ســطح قنــد خون تــان تنظیــم شــود و عملکرد‬ ‫بخــش ‪ GI‬متناســب بمانــد (بخــش ‪ GI‬سیســتم اندامــی‬ ‫اســت که مســئولیت حمل و هضم غذا را بر عهده دارد‬ ‫و شــامل معــده و روده هــا می شــود)‪ .‬فیبــر هم چنیــن به‬ ‫کاهــش کلســترول خــون کمــک می کنــد‪ ،‬کارایــی روده ها‬ ‫را بهتــر و از یبوســت و دیورتیکولــوز (داشــتن تعــداد‬ ‫زیــادی کیســه و زائــده در روده بــزرگ) جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــدون اضافــه شــدن کالــری بــه بدن تــان‪،‬‬ ‫احســاس ســیری خواهیــد کــرد‪ .‬بــه دلیــل این کــه منبــع‬ ‫ایــن مــاده گیاهــی اســت‪ ،‬بنابرایــن از وجــود فــراوان‬ ‫میوه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬غــات و حبوبــات در رژیــم غذایــی‬ ‫خــود مطمئــن شــوید‪.‬‬ ‫متخصصیــن تغذیــه و ســامتی پیشــنهاد می کننــد کــه‬ ‫بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰۰‬کالــری مصــرف شــده در طــول روز‬ ‫‪ ۱۴‬گــرم فیبــر خوراکــی بخوریــد‪ .‬فیبــر فقــط در غذاهــای‬ ‫گیاهــی مثــل میوه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬اجیــل و‬ ‫غــات یافــت می شــود‪ .‬حتمــا دقــت کنید عــاوه بر اینکه‬ ‫غذاهــای حــاوی فیبــر محلــول ماننــد گنــدم ســبوس دار‬ ‫را مصــرف می کنیــد از غذاهایــی مثــل گنــدم کــه حــاوی‬ ‫فیبــر نامحلــول هســتند غافــل نشــوید‪ .‬هــر دو نــوع فیبــر‬ ‫بــرای یــک رژیــم غذایــی ســالم ضــروری هســتند‪.‬‬ ‫فیبــر محلــول‪ ،‬در اب حــل می شــود تــا یــک حالــت ژلــه‬ ‫ماننــد بــه خــود بگیــرد‪ .‬ایــن موضــوع باعــث می شــود‬ ‫مراحــل هضــم اهســته تر شــده و در نتیجــه بدن تــان‬ ‫زمــان کافــی بــرای جــذب مــواد مغــذی و حــذف مــوادی‬ ‫مثــل کلســترول را داشــته باشــد‪ .‬فیبــر محلــول می توانــد‬ ‫نقش مهمی در پیشــگیری از بیماری های قلبی و دیابت‬ ‫ایفــا کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت کــه فیبــر محلــول‬ ‫عــاوه بــر کاهــش کلســترول خــون بــه کاهــش گلوکــز نیــز‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬جــو و ســبوس جــو‪ ،‬اجیــل‪ ،‬ســبزیجات‪،‬‬ ‫نخودفرنگــی و بعضــی میوه هــا مثــل الــوی خشــک شــده‪،‬‬ ‫ســیب و هویــج‪ ،‬سرشــار از فیبــر محلــول هســتند‪.‬‬ ‫بــا این کــه فیبــر نامحلــول در اب حــل نمی شــود امــا‬ ‫نقشــی تعییــن کننــده بــرای حرکــت اســان تر غــذا در‬ ‫دســتگاه گــوارش دارد‪ .‬اگــر فیبــر نامحلــول را بــه انــدازه‬ ‫مصــرف کنیــد احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای معــده ای‪-‬‬ ‫روده ای مثــل یبوســت‪ ،‬پرواگراهگــی (نوعــی بیمــاری کــه‬ ‫در ‪ ۱۰‬درصــد افــراد بــاالی ‪ ۴۰‬ســال مشــاهده می شــود و‬ ‫در ان قســمتی از بخــش ضعیــف روده دچــار برامدگــی‬ ‫شــده و چیــزی تشــکیل می دهــد کــه شــبیه کیســه‬ ‫اســت) و بواســیر در شــما کم تــر می شــود‪ .‬هم چنیــن‬ ‫فیبــر نامحلــول می توانــد در پیش گیــری از برخــی انــواع‬ ‫ســرطان موثــر باشــد‪ .‬همــه ی غــات مخصوصــا ســبوس‬ ‫گنــدم‪ ،‬پوســت میوه هــا‪ ،‬الــو خشــک و ســبزیجات مثــل‬ ‫گل کلــم و ســیب زمینی حــاوی فیبــر نامحلــول هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بــرای جلوگیــری از بیماری هــای گوارشــی می توانیــد‬ ‫پروتئین هــای خــوب مصــرف کنیــد‬ ‫جلوگیــری از بیمــاری هــای گوارشــی حواس تــان باشــد‬ ‫پروتئین های مفید مصرف کنید‪ ،‬مخصوصا پروتئین های‬ ‫گیاهــی را بــه عنــوان بخشــی از یــک رژیــم غذایــی ســالم و‬ ‫متــوازن فرامــوش نکنیــد‪ .‬چــرا غذاهــای غیرحیوانــی مثــل‬ ‫لوبیــا و محصــوالت ســویا را امتحــان نمی کنیــد؟‬ ‫در دنیــای امــروز دو منبــع اصلــی پروتئیــن وجــود دارد‪:‬‬ ‫غذاهــای حیوانــی ‪-‬مثــل گوشــت‪ ،‬مــرغ و ماهــی‪ -‬و‬ ‫غذاهــای گیاهــی مثــل ســویا و لوبیــا‪ .‬بــا اینکــه غذاهــای‬ ‫حیوانــی سرشــار از ویتامین هــا و مــواد معدنــی هســتند‪،‬‬ ‫امــا ممکــن اســت چربــی اشــباع شــده و کلســترول‬ ‫هــم داشــته باشــند‪ .‬پروتئین هــای گیاهــی مثــل لوبیــا‪،‬‬ ‫محصــوالت ســویا و اجیــل حــاوی چربی هــای غیراشــباع‬ ‫بیشــتری هســتند‪ ،‬امــا کلســترول ندارنــد‪ .‬اگــر خواهــان‬ ‫اســتفاده از چربی هــای حیوانــی هســتید گوشــت های‬ ‫کــم چــرب‪ ،‬مــرغ خانگــی و ماهــی را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه؛ علت و عالئم ان‬ ‫سرویس اموزش سالمت ‪ -‬محمدرضا عاشوری‬ ‫گرفتگــی کمــر از جملــه اختالالتــی اســت کــه می توانــد‬ ‫به صــورت ناگهانــی بــروز پیــدا کنــد و معمــوال بــا درد شــدید و‬ ‫ـطه‬ ‫ناتوان کننــده ای همــراه اســت‪ .‬ایــن اختــال اغلــب به واسـ ٔ‬ ‫ناحیــه کمــر بــروز پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫اســیب دیدگی های قبلــی در‬ ‫ٔ‬ ‫ایــن مقالــه را بــه ارائه توضیحاتــی درباره ٔ این اختــال ازاردهنده‬ ‫اختصــاص داده ایــم‪ .‬در بخشــی از مقالــه بــه معرفــی راهکارهــای‬ ‫درمــان خانگــی گرفتگــی کمــر و حــرکات کششــی مناســب بــرای‬ ‫بهبــود ان پرداخته ایــم‪ .‬توضیحاتــی هــم دربــاره ٔ علــت گرفتگــی‬ ‫کمــر و راه هــای پیشــگیری از ان عنــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫ علت و عالئم گرفتگی کمر‬‫ درمان گرفتگی کمر در خانه‬‫ راهکارهایی برای تسکین فوری درد گرفتگی کمر‬‫ حرکات کششی مناسب برای کاهش گرفتگی کمر‬‫ درمان های بلندمدت گرفتگی کمر‬‫پیشگیری از گرفتگی کمر‬ ‫احتمــال بــروز گرفتگــی کمــر در زنــان بــاردار‪ ،‬کســانی کــه بدن شــان‬ ‫کـم اب اســت و کســانی کــه در طــول روز بیشــتر مجبــور بــه نشســتن‬ ‫هســتند و تحــرک چندانــی ندارنــد‪ ،‬افزایــش پیــدا می کنــد‪ ،‬چراکــه‬ ‫عضــات کمــر ایــن افــراد در مقایســه بــا دیگــران ضعیف تــر می شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه قبــل از هــر چیــز علــت و عالئــم گرفتگــی کمــر را بررســی‬ ‫مــی کنیــم و بعــد بــه بررســی راه هــای درمــان ان مــی پزدازیــم‪ .‬بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬صدف دژالود‬ ‫چرا پزشکان توصیه می کنند‬ ‫به پهلوی چپ بخوابیم؟‬ ‫هم ـه ی مــا می دانیــم ســامت جســمی و روانــی تــا حــد زیــادی بــه‬ ‫خواب کافی بســتگی دارد‪ .‬بر اســاس تحقیقات بنیاد ملی خواب در‬ ‫ایــاالت متحــده ی امریــکا‪ ،‬یــک انســان بالــغ بــه ‪ ۷‬تــا ‪ ۸‬ســاعت خــواب‬ ‫شــبانه احتیــاج دارد‪ .‬امــا ایــا می دانســتید عــاوه بــر خــواب کافی‪ ،‬طرز‬ ‫خوابیــدن نیــز در افزایــش کیفیــت خــواب و بهبــود ســامت بدن موثر‬ ‫اســت؟ در ادامـه ی ایــن مقالــه بــا مــا همــراه باشــید تــا در مــورد فوایــد‬ ‫و معایــب وضعیت هــای مختلــف خوابیــدن بیشــتر بدانیم‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه پشــت‪:‬خوابیدن بــه پشــت موجــب می شــود ســر‪،‬‬ ‫گــردن و ســتون فقــرات هم تــراز شــده و در وضعیــت خنثــی‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬ایــن طــرز خوابیــدن مانــع وارد امــدن فشــار یــا‬ ‫انحنــای اضافــه بــه پشــت می شــود‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه شــکل ســتاره ی دریایــی (خوابیــدن بــه پشــت‪،‬‬ ‫دسـت ها بــاال) نیــز بــرای پشــت مفیــد اســت و از چــروک و جــوش‬ ‫صــورت جلوگیــری می کنــد‪ .‬بــه گفتــه ی دکتــر دِکونتــی جیمــه‬ ‫(‪ ،)Decontee Jimmeh‬متخصــص مغــز و اعصــاب‪ ،‬خوابیــدن‬ ‫بــه پشــت از احتمــال برگشــت اســید معــده بــه مــری می کاهــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه پشــت می خوابیــد‪ ،‬ســر باالتــر از بــدن و معــده پایین تــر‬ ‫از مــری قــرار گرفتــه و احتمــال حرکــت مــواد هضم شــده به ســمت‬ ‫بــاال کمتــر اســت‪ .‬امــا خوابیــدن بــه پشــت شــاید در بعضــی افــراد‬ ‫موجــب خروپــف شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬در خوابیــدن بــه شــکل‬ ‫ســتاره ی دریایــی چــون دس ـت ها بــاالی ســر قــرار می گیرنــد‪ ،‬بــه‬ ‫اعصــاب کتــف فشــار وارد شــده و ممکــن اســت ایجــاد درد کنــد‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه پهلوها‪:‬خوابیــدن بــه هــر یــک از پهلوهــا تاثیــرات‬ ‫خــاص خــودش را دارد‪ ،‬امــا از معایــب کلــی ایــن طــرز خوابیــدن‬ ‫می تــوان بــه چروکیدگــی پوســت و افتادگــی ســینه ها اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه پهلــوی راســت ممکــن اســت موجــب تشــدید ســوزش‬ ‫معــده شــود‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ‬ ‫اگرچــه از شــدت ســوزش معــده می کاهــد‪ ،‬موجــب فشــار امــدن بــه‬ ‫اندام هــای داخلــی بــدن ماننــد کبــد‪ ،‬ریه هــا و معــده می شــود‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬بــه خانم هــای بــاردار توصیــه شــده اســت که بــرای گردش‬ ‫خــون بهتــر بــه پهلــوی چپ شــان بخوابنــد‪ .‬بــه توصیــه ی ویویــان‬ ‫ایزن اِشــتات (‪ )Vivian Eisenstadt‬کــه یــک فیزیوتراپیســت اســت‪،‬‬ ‫وقتــی بــه پهلــوی چــپ می خوابیــد‪ ،‬بــرای زیــر ســرتان از بالش هــای‬ ‫اِرگونومیــک بــا ضخامــت کافــی اســتفاده کنیــد تــا ســر و گــردن در‬ ‫وضعیــت مناســب قــرار بگیرنــد‪ ،‬یــک بالــش کوچــک هم زیــر کمرتان‬ ‫علت و عالئم گرفتگی کمر‬ ‫دلیــل اصلــی بــروز گرفتگــی کمــر منقبــض شــدن عضــات ایــن‬ ‫قســمت از بــدن اســت و درد ناشــی از ان‪ ،‬بســته بــه شــدت‬ ‫گرفتگــی متفــاوت خواهــد بــود‪ .‬بــرای بیشــتر افــراد معمــوال درد‬ ‫ناشــی از ایــن گرفتگــی محــدود بــه عضــات کمــر می شــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬احتمــال ســرایت کــردن درد بــه قســمت های‬ ‫نزدیــک بــه کمــر و بــروز گرفتگــی در ان هــا هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال بعضــا کســانی کــه از ایــن اختــال رنــج‬ ‫می برنــد‪ ،‬دچــار گرفتگــی پــا یــا مفصــل ران هــم می شــوند‪.‬‬ ‫از جمله عالئم گرفتگی کمر می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ احساس درد و گرفتگی در عضالت کمر؛‬‫ دشــوار شــدن حرکــت کــردن پــس از خــم شــدن یــا بلنــد‬‫کــردن شــیئی ســنگین؛‬ ‫ درد ناگهانی و شدید کمر؛‬‫ درد مزمن کمر؛‬‫ احســاس ضعــف در عضــات کمــر‪ ،‬یــا عضــات اندام هــای‬‫نزدیــک بــه کمــر مثــل ران؛‬ ‫ احساس درد و گرفتگی گاه به گاه در کمر؛‬‫نشســتن زیــاد یــا ایســتادن (بــدون تحــرک) بــرای مــدت طوالنــی‬ ‫می توانــد باعــث شــدیدتر شــدن درد ناشــی از ایــن گرفتگــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان بــرای شــناخت بهتــر گرفتگــی کمــر ان را بــه انــواع‬ ‫مختلــف دســته بندی کرده انــد؛ اختــال بیشــتر افــراد بــه یکــی‬ ‫بگذاریــد تــا معــده بــه ســمت پاییــن قوس برنــدارد و یــک بالش دیگر‬ ‫نیــز بیــن دو پــا قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫در مــورد خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ بــه طــور خــاص در اموزه هــای‬ ‫طــب باســتانی هندوســتان موســوم بــه ایــوروِدا (‪)Ayurveda‬‬ ‫صحبــت شــده اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬بــه طــور خالصــه بــه بررســی‬ ‫فوایــدی می پردازیــم کــه بــر اســاس ایــن طــب هــزاران ســاله در‬ ‫نتیجـه ی خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ حاصــل خواهنــد شــد‪ .‬پیــش‬ ‫از مــرور ایــن مــوارد الزم بــه ذکــر اســت کــه انچــه طــب ایــورودا‬ ‫در مــورد خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ ذکــر می کنــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫در قســمت هایی بــا اموزه هــای طــب ســنتی مــا و نتایــج برخــی‬ ‫پژوهش هــای علمــی پیرامــون تاثیــرات وضعیت هــای مختلــف‬ ‫خوابیــدن مغایــرت داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد تاکیــد کنیــم کــه‬ ‫بــرای بهینه تریــن وضعیــت خوابیــدن بهتــر اســت بــا پزشــک خــود‬ ‫مشــورت کنیــد و صرفــا بــه ایــن مقالــه اکتفــا نکنیــد‪ .‬امــا فوایــد‬ ‫خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ از نظــر طــب ایــورودا چیســت؟‬ ‫‪ .۱‬تقویــت عملکــرد دســتگاه لنفاوی‪:‬بــر اســاس طــب ایــورودا‪،‬‬ ‫چــون ســمت چــپ بدن ســمت غالب غــدد لنفاوی اســت‪ ،‬خوابیدن‬ ‫بــه پهلــوی چــپ موجــب تصفیـه ی بهتــر ســموم‪ ،‬مایــع لنــف و مــواد‬ ‫زائــد از طریــق مجــرای صــدری و گره هــای لنفــی خواهــد شــد‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه گفتــه می شــود خوابیــدن بــه پهلــوی راســت از‬ ‫عملکــرد دســتگاه لنفــاوی می کاهــد‪ .‬وقتــی دســتگاه لنفــاوی نتوانــد‬ ‫کارامــد عمــل کنــد‪ ،‬در تصفی ـه ی ســموم و حرکــت مایــع لنــف در‬ ‫بــدن اختــال ایجــاد شــده و زمین ـه ی بــروز بیماری هــای مهلــک بــه‬ ‫دلیــل تجمــع ســموم افزایــش می یابد‪ .‬عــده ای از دانشــمندان غربی‬ ‫معتقدنــد خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ بــه دفــع مــواد زائــد از مغــز نیــز‬ ‫کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تســهیل فرایندهــای گوارشــی‪:‬خوابیدن بــه پهلــوی چــپ بــه‬ ‫دلیــل جاذبـه ی زمیــن در تســهیل فرایندهــای گوارشــی موثر اســت‪.‬‬ ‫خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ موجــب می شــود محتویــات روده ی بزرگ‬ ‫راحت تــر حرکــت کنــد تــا در اجابــت مــزاج دچــار مشــکل نشــوید‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬چــون معــده و پانکــراس در ســمت چــپ بــدن واقــع‬ ‫شــده اند‪ ،‬ایــن اندام هــا وقتــی بــه پهلــوی چــپ می خوابیــد در‬ ‫طــول خــواب نیــز در وضعیــت طبیعــی خــود قــرار خواهنــد داشــت ‪.‬‬ ‫ایــن امــر خــود موجــب تــداوم ترشــح انزیم هــای پانکراســی و دیگــر‬ ‫فرایندهــای گوارشــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مناســب بــرای زنــان بــاردار‪:‬در طــب ایــورودا بــه ویــژه بــه زنــان‬ ‫بــاردار توصیــه شــده اســت کــه بــه پهلــوی چــپ بخوابنــد تــا گــردش‬ ‫خــون بهتــری در ناحیــه ی قلــب داشــته باشــند‪ .‬ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه تاثیــر خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ روی عملکــرد قلــب در افــراد‬ ‫غیربــاردار محــل مناقشــه اســت‪ .‬ایــن طــرز خوابیــدن عــاوه بــر‬ ‫اینکــه از فشــار وارد امــده بــر کمــر مــی کاهــد‪ ،‬موجــب خواهــد شــد‬ ‫کــه رحــم بــه کبــد فشــار وارد نکنــد و در نتیجــه‪ ،‬جریــان خــون بــه‬ ‫رحــم‪ ،‬کلیه هــا و جنیــن افزایــش یابــد‪ .‬بــا ایــن حــال زنــان بــاردار‬ ‫حتمــا بایــد در ایــن بــاره بــا پزشــک خــود مشــورت کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کاهــش ســوزش معده‪:‬نتایــج یــک پژوهــش علمــی نشــان داده‬ ‫اســت کــه خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ موجــب کاهش عالئــم رفالکس‬ ‫معــده می شــود‪ ،‬چــرا کــه معــده در ســمت چــپ بــدن واقــع شــده‬ ‫ـته زیــر تعلــق می گیــرد و شــایع تر هســتند‪:‬‬ ‫از دو دسـ ٔ‬ ‫گرفتگی حاد کمر‬ ‫ایــن نــوع از گرفتگــی به صــورت ناگهانــی و معمــوال به هنــگام‬ ‫بلنــد کــردن شــیئی بخصــوص یــا تغییــر حالــت بــدن بــروز پیــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬گرفتگــی حــاد می توانــد درد شــدید و دشــواری در‬ ‫حرکــت کــردن را به همــراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گرفتگی مزمن کمر‬ ‫گرفتگــی مزمــن در مقایســه بــا نــوع قبــل بــازه ٔ زمانــی‬ ‫طوالنی تــری را در بــر می گیــرد و بــا تنــاوب بیشــتری بــروز پیــدا‬ ‫ـه کمــر می توانــد بــرای بعضــی‬ ‫می کنــد‪ .‬اســیب دیدگی در ناحیـ ٔ‬ ‫از افــراد اغازگــر گرفتگــی کمــر مزمــن و علــت ان باشــد‪.‬‬ ‫درمان گرفتگی کمر در خانه‬ ‫راهکارهایی برای تسکین فوری درد گرفتگی کمر‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی حــاد و ناگهانــی کمــر بعضــا می توانــد‬ ‫تحمل ناپذیــر شــود‪ .‬شــاید درد ناشــی از گرفتگــی مزمــن بــه انــدازه ٔ‬ ‫نــوع دیگــر نباشــد‪ ،‬امــا به حــدی هســت کــه ارامش خاطــر را ازتــان‬ ‫بگیــرد یــا شــما را از انجــام فعالیت هــای روزانــه بــاز دارد‪ .‬در ادامــه‬ ‫راهکارهایــی را معرفــی خواهیــم کــرد کــه با اســتفاده از ان ها ممکن‬ ‫اســت قــادر بــه تســکین درد ناگهانــی ناشــی از ایــن اختــال باشــید‪:‬‬ ‫ماساژ‬ ‫فشــار دادن محکــم عضلــه ای کــه تحت تاثیــر قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬احتمــال دارد بــه کاهــش گرفتگــی و درد کمــک کنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینــکار بایــد ‪ ۶۰-۳۰‬ثانیــه بــر روی عضلــه ای کــه دچــار‬ ‫ناحیــه‬ ‫گرفتگــی شــده اســت فشــار وارد کنیــد و بعــد از ان‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫اطرافــش را به صــورت دایــره وار ماســاژ بدهیــد‪.‬‬ ‫فشــاری کــه وارد می کنیــد بایــد محکــم باشــد‪ ،‬امــا نــه در حــدی‬ ‫کــه دردنــاک بشــود‪ .‬اگــر در ناحی ـه ای کــه در حــال ماســاژ دادن‬ ‫هســتید‪ ،‬نبــض یــا تپشــی زیــر دســت تان احســاس کردیــد‪،‬‬ ‫دیگــر فشــار وارد نکنیــد‪.‬‬ ‫کمپرس سرد و گرم‬ ‫اســتفاده از کمپــرس ســرد و گــرم هــم می توانــد بــرای کاهــش‬ ‫درد ناشــی از گرفتگــی کمــر موثــر باشــد و التهــاب و گرفتگــی‬ ‫عضــات ایــن ناحیــه را بهبــود بدهــد‪ .‬توصیــه می شــود از‬ ‫کیســه های گــرم و ســرد به طــور متنــاوب اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیســه گــرم قــرار بدهیــد و‬ ‫روی قســمتی کــه درد می کنــد‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫اجــازه بدهیــد بیســت دقیقــه همــان جــا بمانــد‪ .‬ســپس کیســه‬ ‫ناحیــه کمــر اســتراحت‬ ‫را برداریــد و بیســت دقیقــه بــه ان‬ ‫ٔ‬ ‫ـه‬ ‫ـه دیگــر از کیسـ ٔ‬ ‫بدهیــد‪ .‬پــس از ان هــم بــرای بیســت دقیقـ ٔ‬ ‫ســرد اســتفاده کنیــد‪ .‬می توانیــد از بطــری حــاوی اب داغ و‬ ‫ـه حــاوی یــخ بــرای ایــن منظــور اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کیسـ ٔ‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن پژوهــش مشــاهده شــد کــه عالئــم رفالکس معــده در‬ ‫اثــر خوابیــدن بــه پهلــوی راســت تشــدید می شــوند‪ .‬بــا توجــه بــه اینکه‬ ‫تاثیــر گفتــه شــده در کاهــش ســوزش معــده تقریبــا ســریع اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ ،‬چنانچــه از ان دســته افــرادی هســتید کــه بعــد از صرف غذا‬ ‫دچــار ایــن حالــت می شــوید‪ ،‬می توانیــد ‪ ۱۰‬دقیقــه بــه پهلــوی چــپ‬ ‫دراز بکشــید تــا از شــدت ســوزش کاســته شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬تســکین درد کمر‪:‬این طب ســنتی به افرادی که از درد مداوم‬ ‫در ناحیـه ی کمــر رنــج می برنــد‪ ،‬توصیــه کــرده اســت کــه بــه پهلــوی‬ ‫چــپ بخوابنــد‪ .‬ایــن طــرز خوابیــدن از فشــار وارد امــده بــر ســتون‬ ‫فقــرات می کاهــد و در نتیجــه‪ ،‬فــرد احســاس راحتــی بیشــتری‬ ‫می کنــد و خــواب شــبانه ی باکیفیت تــری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫توجه‪:‬انچــه در مــورد فوایــد خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ در طــب‬ ‫ایــورودا امــده اســت‪ ،‬در پــاره ای از مــوارد بــا اموزه هــای طــب‬ ‫ســنتی کشــور مــا و نیــز برخــی پژوهش هایــی کــه پیرامــون تاثیــرات‬ ‫وضعیت هــای مختلــف خوابیــدن انجــام شــده اند‪ ،‬مغایــرت دارد‪.‬‬ ‫شــاید بــا خوانــدن فوایــدی کــه ایــورودا ذکــر کــرده اســت‪ ،‬ترغیــب‬ ‫شــده باشــید کــه از ایــن پــس بــه پهلــوی چــپ بخوابیــد‪ ،‬امــا به شــما‬ ‫توصیــه می کنیــم کــه در انتخــاب ایــن طــرز خوابیــدن عجلــه نکنیــد‪.‬‬ ‫بــه ویــژه افــراد مبتــا بــه بیماری هــای قلبــی‪ ،‬اپنــه خــواب (وقفـه ی‬ ‫تنفســی در خــواب)‪ ،‬اب ســیاه و ســندرم تونِــل کارپ الزم اســت‬ ‫محتاط تــر عمــل کننــد‪ ،‬زیــرا خوابیــدن بــه پهلــوی چــپ در ایــن افــراد‬ ‫ممکــن اســت فوایــد گفتــه شــده را نداشــته باشــد‪ .‬اگــر هــم در مــورد‬ ‫اینکــه خوابیــدن بــه کــدام پهلــو بــرای ســامتی بــدن مفیدتــر اســت‬ ‫تردیــد داریــد‪ ،‬حتمــا در اســرع وقــت بــا یــک پزشــک مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه ی دیگــر اینکــه خوابیــدن بــه پهلوهــا ان هــم بــه شــکل‬ ‫جنینــی موجــب ایجــاد کشــیدگی در ناحیــه ی پشــت و مفاصــل‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه ویــژه اگــر چانــه و زانوهــا را بــه ســمت قفســه ی‬ ‫ســینه داخــل بکشــید‪ .‬به گفتـه ی دکتر هومــن مِالمِــد (‪Hooman‬‬ ‫‪ ،)Melamed‬جــراح ســتون فقــرات‪ ،‬بهتــر اســت تــا حــد امــکان از‬ ‫خوابیــدن بــه پهلوهــا بــه شــکل جنینــی پرهیــز شــود‪ ،‬زیــرا مطلوب‬ ‫اســت کــه کتــف و گــردن حیــن خــواب در یــک راســتا قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫خوابیدن روی شــکم‪:‬خوابیدن روی شــکم هرگز توصیه نمی شــود‪،‬‬ ‫چــرا کــه انحنــای طبیعــی ســتون فقــرات را بــه هــم ریختــه و قــوس‬ ‫بیــش از حــد ایجــاد می کنــد‪ .‬در نتیجـه ی این تاثیر‪ ،‬فشــار وارد امده‬ ‫بــر مفاصــل و ماهیچه هــا افزایــش یافتــه و موجــب بــروز احســاس‬ ‫درد‪ ،‬بی حســی یــا ســوزش خواهــد شــد‪ .‬ایــن طــرز خوابیــدن بــه‬ ‫دلیــل بــاز نگــه داشــتن قســمت های باالیــی مجــاری تنفســی از‬ ‫خروپــف جلوگیــری می کنــد‪ .‬امــا وقتــی روی شــکم می خوابید‪ ،‬چون‬ ‫ســر بــه مــدت طوالنــی یــک وَری قــرار می گیــرد‪ ،‬خیلی زود احســاس‬ ‫درد خواهیــد کــرد‪ .‬ایــن طــرز خوابیــدن بــه ویــژه بــرای افــراد مبتــا بــه‬ ‫درد گــردن و پشــت مناســب نیســت‪.‬‬ ‫نتیجــه‪ :‬بــه هــر طــرزی کــه بخوابیــد فوایــد و معایــب خــاص‬ ‫خــودش را دارد‪ ،‬امــا چنانچــه بــه بیمــاری خاصــی مبتال هســتید که‬ ‫طــرز خوابیــدن می توانــد در بهبــود یــا تشــدید عالئــم بیمــاری موثــر‬ ‫واقــع شــود‪ ،‬توصیــه می کنیــم در مــورد اینکــه کــدام طــرز خوابیــدن‬ ‫مناســب حــال شماســت‪ ،‬حتمــا بــا یــک پزشــک مشــورت کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫فا لگیری و رمالی ترفندی برای کالهبرداری از کاربران‬ ‫پلیس فتا از کشف چندین فقره پرونده کالهبرداری از طریق فال گیری و رمالی در فضای مجازی خبرداد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ محمدعلــی فرهــودی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه وظیفــه ذاتــی پلیــس فتــا در مبــارزه بــا جرایــم‬ ‫در بســتر فضــای مجــازی ‪ ،‬کارشناســان پلیــس فتــا‪ ،‬بــا رصــد پیش دســتانه در رابطــه بــا جرایــم کالهبــرداری از طریــق فال گیــری و رمالــی ‪ ،‬پرونده هایــی‬ ‫را در پلیــس فتــا تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اجاره دادن کارت بانکی‬ ‫جهت شارژ اکانت کاربران‬ ‫برای شرط بندی جرم است‬ ‫شرکت ها‬ ‫در مدیریت تهدیدات‬ ‫کنونی خود چقدر‬ ‫اطمیناندارند؟‬ ‫سرویس فناوری‬ ‫‪ Cyberword CyberSory‬گزارشــی را بــر اســاس یافته هــای‬ ‫یــک نظرســنجی از بیــش از ‪ CISO 200‬و متخصصــان ارشــد‬ ‫امنیــت ســایبری انگلیــس منتشــر کــرده اســت‪ .‬ایــن مقالــه‬ ‫نشــان می دهــد کــه شــرکت ها بیــش از گذشــته نگــران و در‬ ‫معــرض تهدیــدات ســایبری قــرار دارنــد و ‪ 61‬درصــد خــود را در‬ ‫بهتریــن حالــت ‹نســبتا ً مطمئــن› در مدیریــت قــرار گرفتــن در‬ ‫معــرض تهدیــد فعلــی ســایبری خــود توصیــف می کننــد ‪.‬‬ ‫‪ CyberSory‬گزارشــی را بــر اســاس یافته هــای یــک نظرســنجی‬ ‫از بیــش از ‪ CISO 200‬و متخصصــان ارشــد امنیــت ســایبری‬ ‫انگلیــس منتشــر کــرده اســت‪ .‬ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــرکت ها بیــش از گذشــته نگــران و در معــرض تهدیــدات‬ ‫ســایبری قــرار دارنــد و ‪ 61‬درصــد خــود را در بهتریــن حالــت‬ ‫‹نســبتا ً مطمئــن› در مدیریــت قــرار گرفتــن در معــرض تهدیــد‬ ‫فعلــی ســایبری خــود توصیــف می کننــد ‪.‬‬ ‫پاســخ دهنــدگان همچنیــن می ترســیدند کــه اســتراتژی‬ ‫ســایبری ان هــا همــگام بــا نــرخ نــواوری تکنولــوژی و تغییــرات‬ ‫در چشــم انداز تهدیــد باقــی بمانــد‪ ۴۰ .‬درصــد از ســازمان ها‬ ‫معتقدنــد کــه اســتراتژی ســایبری موجــود ان هــا ظــرف دو‬ ‫ســال منســوخ خواهــد شــد و در عــرض ســه ســال ‪ ۳۷‬درصــد‬ ‫بیشــتر خواهــد بــود‪ .‬ســرمایه گذاری اضافــی بــرای پرداختــن بــه‬ ‫برنامه ریــزی بلنــد مــدت مــورد نیــاز اســت و ‪ ۴۴‬درصــد گفته انــد‬ ‫کــه تنهــا منابــع کافــی در ســازمان خــود بــرای تمرکــز بــر تهدیدات‬ ‫ســایبری و گرایش هــای پیشــرفته ســایبری دارنــد‪.‬‬ ‫تبادل اتش روزانه‬ ‫‪ CISO‬و متخصصــان ســایبر گــزارش می دهنــد کــه در تــاش‬ ‫بــرای مدیریــت خطــرات امنیــت ســایبری امــروزی در سراســر‬ ‫هیئــت مدیــره هســتند‪ .‬در مــورد جنبه هــای روز بــه روز تامیــن‬ ‫مشــاغل خــود در مقیــاس از جملــه ‹کمــی ‪ ،‬تــا حــدودی یــا‬ ‫بســیار چالــش برانگیــز› در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه مناطــق‬ ‫زیــر در رتبــه باالتریــن بــه عنــوان حداقــل تــا حــدودی چالــش‬ ‫برانگیــز توســط پاســخ دهنــدگان قــرار گرفتنــد‪:‬‬ ‫• تشــخیص یــا شناســایی وقــوع یــک رویــداد امنیــت ســایبری‬ ‫یــا تهدیــد ‪ 56 -‬درصــد (‪ 85‬درصــد)‬ ‫• اشــخاص ثالــث کــه نقض هــای خــود را در زمــان مناســب‬ ‫فــاش می کننــد ‪ 55 -‬درصــد (‪ 85‬درصــد)‬ ‫• درک و پیــش بینــی اســتراتژی های اینــده جدیــد یــا بالقــوه‬ ‫مــورد اســتفاده بازیگــران تهدیــد ‪ 55 -‬درصــد (‪ 84‬درصــد)‬ ‫• اطمینــان از اینکــه کل زنجیــره تامیــن در توانایــی دفــاع و‬ ‫بهبــودی در برابــر بازیگــران تهدیــد اســت ‪ 52 -‬درصــد (‪ 83‬درصــد)‬ ‫ســازمان هایی کــه اولویت هــای اســتراتژی ســایبری را در‬ ‫دســت دارنــد‬ ‫ســازمان ها نــه تنهــا احســاس می کننــد کــه اســتراتژی ســایبری‬ ‫بعــدی خــود را دنبــال می کننــد‪ ،‬بلکــه در حــال تــاش بــرای‬ ‫تحویــل ان هســتند‬ ‫‪ CISOs‬اولویت هــای کلیــدی زیــر را طــی ‪ ۱۲‬مــاه اینــده‬ ‫مشــخص کــرد‪:‬‬ ‫• شــکاف مهارت هــای ســایبری در ســازمان ها باالتریــن‬ ‫اولویــت اســتراتژیک (‪ ۳۱‬درصد)اســت‪ .‬ایــن مســاله یــک‬ ‫مشــکل همیشــگی اســت کــه صنعــت فـن اوری اطالعــات بــا ان‬ ‫مواجــه اســت و اگــر مهــارت مناســب بــرای مدیریــت بــار مناســب‬ ‫نباشــد تیم هــای امنیــت ســایبری می تواننــد بــه ســرعت دچــار‬ ‫شکســت شــوند‪ .‬اثــرات ایــن می توانــد مخــرب باشــد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫بردارهــای ریســک کــه می توانــد مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و‬ ‫ممکــن اســت منجــر بــه خطــای انســانی تحــت فشــار یــا تهدیــد از‬ ‫دســت رفتــه شــود‪ .‬بــه جــای شــکار افــراد جدیــد‪ ،‬می تــوان ایــن‬ ‫شــکاف را بــا قــرار دادن منابــع بیشــتر در امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪543‬‬ ‫کار بــرد‪ ،‬امــا ایــن مشــکل زمانــی دشــوار اســت کــه ظرفیــت تیــم‬ ‫قبــا کشــیده شده باشــد‪.‬‬ ‫• مهمتریــن اولویــت بعــدی کــه توســط ‪ CISOS‬برجســته‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬چالــش دســتیابی بــه ‹هــوش تهدیــد› مــداوم و‬ ‫قابــل اعتمــاد (‪ 28‬درصــد) اســت ‪ ،‬بــا گزارش هــای بســیاری کــه‬ ‫بــه شــبکه های اشــتراک اطالعــات غیررســمی اعتمــاد دارنــد‪.‬‬ ‫• تامیــن هویــت دیجیتــال (‪ 27‬درصــد) همچنیــن بــا توجــه‬ ‫بــه خطــرات ناشــی از هکرهایــی کــه اعتبــار خــود را بــه دســت‬ ‫می اورنــد و کاربــران را بــرای دسترســی بــه داده هــا و سیســتم ها‬ ‫جعــل می کننــد ‪ ،‬بــه عنــوان کلیــد شــناخته شــد‪.‬‬ ‫‪ ،Stuart Jubb‬مدیر عامل گروه «‪»crossword Cybersecurity‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ « :‬تصویــر کشیده شــده توســط تحقیقــات مــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه ‪ CISO‬هــا نیازمنــد تجدیــد نظــر اســتراتژیک هســتند‪».‬‬ ‫‪ CISO‬هــا بایــد بــار روزانــه عملکــرد امنیــت ســایبری خــود را بــا‬ ‫مدیریــت الزامــات بلنــد مــدت ســازمان متعــادل کننــد‪.‬‬ ‫هییــت مدیــره بایــد اطمینــان حاصــل کند کــه بودجــه الزم برای به‬ ‫دســت اوردن مشــکالت کوتاه مــدت تحــت کنتــرل اســت و ســپس‬ ‫برنامه ریــزی یــک اســتراتژی بلندمــدت را اغــاز خواهــد کــرد‪ .‬چنیــن‬ ‫راهبــردی بایــد توســط یــک مــدل عملیاتــی اســتاندارد بــا فرایندهــا‬ ‫و سیاسـت های قــوی بــرای کل زنجیــره تامیــن شــرکت پشــتیبانی‬ ‫شــود‪ .‬هــر مــاه تاخیــر‪ ،‬کســب و کارهــا را رهــا می کنــد تــا بــه طــور‬ ‫بالقــوه حمــات ســایبری را فلــج کنــد‪».‬‬ ‫روند فنی که برای متخصصان سایبری اهمیت دارد‬ ‫همچنیــن از ‪ CISO‬هــا در مــورد گرایش هــای تکنولوژیکــی‬ ‫کــه در طــول ‪ ۱۲‬مــاه اینــده بــه عنــوان مهم تریــن و مرتبــط‬ ‫می داننــد‪ ،‬پرســیده شــد‪ .‬چندیــن مقولــه تکنولــوژی بــا گــذار ابــر‬ ‫و ســایبری در ابــر کــه راه را هدایــت می کنــد (‪ ۴۱‬درصــد)‪ ،‬و پــس‬ ‫از ان معماری شــبکه ســازی ســایبری (‪ ۳۵ - CSMA‬درصد)‪ ،‬و‬ ‫هــوش مصنوعــی ‪ /‬ماشــینی (‪ ۳۱‬درصــد) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری در مــورد ایــن کــه چگونــه هــر یــک از ایــن گروه هــا‬ ‫متناســب بــا اهــداف ســایبری کوتاه مــدت و اســتراتژی بلندمــدت‬ ‫ســازمان های انگلســتان متناســب خواهنــد بــود‪ ،‬جــدی تلقــی‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬پاســخ دهنــدگان بــه داشــتن دیــدگاه‬ ‫روشــن در مــورد مهم تریــن اجــزای فــن اوری کــه می خواهنــد در‬ ‫برنامه هــای امنیــت ســایبری خــود در کوتاه مــدت در مقایســه بــا‬ ‫ســه یــا پنــج ســال اینــده مــورد توجــه قــرار دهنــد‪ ،‬گــزارش دادنــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد گفته انــد کــه تاییــد نرم افــزار کــه بــه حصــول‬ ‫بازداشت فرد جوان بعلت توهین و تهدید‬ ‫رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناســایی و دســتگیری عامل انتشــار مطالب‬ ‫توهیــن امیــز علیــه یکــی از شــهروندان و تهدیــد وی در شــبکه های اجتماعی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ داود معظمی گــودرزی اظهار‬ ‫داشــت یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مدعــی شــد فــردی ناشــناس در یکــی از شــبکه های‬ ‫اجتماعــی اقــدام بــه درج مطالــب توهیــن امیــز علیــه او نمــوده و پــس از اخــاذی از وی‪،‬او را تهدیــد بــه‬ ‫قتــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان نمــود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا رســیدگی بــه موضــوع را در دســتور کار قــرار‬ ‫دادنــد و بــا مطالعــه اظهــارات شــاکی و مســتندات موجــود در پرونــده متوجــه شــدند مدتــی اســت فــردی‬ ‫در فضــای مجــازی علیرغــم توهیــن بــه شــاکی و اخــاذی وی را تهدیــد بــه قتــل مــی کنــد و بــا ایجــاد یــک‬ ‫اطمینــان از امنیــت برنامــه کمــک می کنــد ‪ ۶۹‬درصــد گفته انــد‬ ‫کــه گــذار ابــری و ‪ ۶۹‬درصــد گفته انــد کــه مقابلــه بــا تشــدید‬ ‫درگیــری در عــرض ‪ ۱۲‬مــاه اینــده مــورد توجــه خواهــد بــود‪۶۵ .‬‬ ‫درصــد‪ ،CSMA ،‬روشــی بــرای تولیــد محصــوالت قابــل تعامــل‬ ‫‪ ،‬بــه عنــوان یــک فـن اوری کلیــدی اســت‪ .‬ســایر تکنولوژی هــای‬ ‫مــورد توجــه عبارتنــد از‪:‬‬ ‫• اعتماد صفر و امنیت هویت (‪)٪ 62‬‬ ‫• داده کوانتومی ‪ /‬محاسبات (‪)٪ 55‬‬ ‫• ‪ AI/‎‬یادگیری ماشین (‪)%55‬‬ ‫‪ Jubb‬نتیجــه گرفــت‪‹ :‬امنیــت ســایبری امــروز در یــک چرخــه‬ ‫تکــراری محکــم تــر از گذشــته اســت‪ .‬ایــن امــر مســتلزم ان‬ ‫اســت کــه ســازمان ها رویکــرد اســتراتژیک تــر و مشــارکت تــری‬ ‫را اتخــاذ کننــد ‪ -‬مــا توصیــه می کنیــم کــه رئیــس اســتراتژی‬ ‫امنیــت ســایبری را تعییــن کنیــد ‪ ،‬در حالــی کــه ‪ CISO‬را بــرای‬ ‫ارائــه چالش هــای فــوری رهــا می کننــد‪ .‬مدیریــت خطــرات‬ ‫روز بــه روز یــک عمــل متعــادل کننــده ســخت اســت ‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫‪ CISO‬منابــع مناســبی بــرای صعــود تیم هــا و ابزارهایــی کــه از‬ ‫‪ AI‬اســتفاده می کننــد بــرای ایجــاد کارایــی و اتوماســیون بــرای‬ ‫کمــک بــه ســازمان و زنجیــره تامیــن خــود در برابــر تهدیــدات‬ ‫امــروز ‪ ،‬می تــوان بــه دســت اورد‪‹.‬‬ ‫پروفســور تیــم واتســون‪ ،‬مدیــر برنامــه‪ ،‬امنیــت &‪ ،‬موسســه‬ ‫االن تورینــگ و مدیــر‪ ،‬مرکــز امنیتــی ســایبری‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫وارویــک‪ ،‬اظهــار داشــت‪ « :‬همــکاری بویــژه زمانــی اهمیــت دارد‬ ‫کــه بــرای حفاظــت از زیرســاخت حیاتــی ملــی بــه ســرعت در‬ ‫حــال تبدیــل شــدن بــه یــک ســناریو جدیــد میــان دولت هــای‬ ‫ملــی باشــد‪ .‬همچنیــن بســیار ســاده اســت زیــرا بســیاری از‬ ‫ســهامداران خصوصــی و دولتــی وجــود دارنــد‪».‬‬ ‫‪( Muttukrishnan Rajarajan‬راج)‪ ،‬پروفســور مهندســی‬ ‫امنیــت و مدیــر‪ ،‬موسســه امنیــت ســایبری‪ ،‬دانشــگاه لنــدن‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ « :‬مقابلــه بــا بــاج افــزار حــوزه وســیعی از تمرکــز‬ ‫در دنیــای تحقیقــات اســت‪ ،‬بنابرایــن مــن تعجــب نمی کنــم‬ ‫کــه ایــن امتیــاز در ایــن نظرســنجی بســیار قابــل توجــه بــود‪.‬‬ ‫مــا اغلــب بــرای کار بــر روی پروژه هایــی کــه تنهــا بــر روی ایــن‬ ‫مســاله متمرکــز هســتند کار می کنیــم ‪ -‬حملــه ای بــه یــک‬ ‫متخصــص کوچــک می توانــد باعــث توقــف زنجیــره تامیــن‬ ‫کامــل شــود کــه مــا بــا اســیب پذیری های اشــنا شــده از طریــق‬ ‫کتابخانه هــای کــد ‪ Log۴J‬مواجــه هســتیم‪».‬‬ ‫صفحــه تلگرامــی بــا نوشــتن مطالــب توهیــن امیــز تصاویــری از وی منتشــر می کنــد و ارامــش خانوادگی‬ ‫شــاکی را بازیچــه قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی افســران ســایبری ایــن پلیــس ردپــای مجــرم در فضــای مجــازی‬ ‫شناســایی شــد و پــس از تحقیقــات تکمیلــی اطالعــات کامــل هویــت وی بــه دســت امــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت روانــی مــردم از خطوط قرمز پلیس اســت بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫اخریــن اقدامــات ایــن پرونــده پــس از تشــریفات قضایــی مجــرم در یکــی از مناطــق جنوبــی تهــران بــزرگ‬ ‫دســتگیر و بــه پلیــس فتا منتقل شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬متهــم پــس از حضــور در پلیــس فتــا هرگونــه جرمــی را انــکار کــرد امــا پــس از روبــه‬ ‫رو شــدن بــا شــاکی بــزه انتســابی را پذیرفــت و علــت ایــن کار را انتقــام جویــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت‪ :‬رعایــت اخــاق در فضــای مجــازی به خصوص شــبکه های اجتماعی‬ ‫یکــی از ضروریــات اســت کــه کاربــران بایــد بــه ان پایبنــد باشــند‪ ،‬چــرا کــه عــدم رعایت اخــاق در این فضا‬ ‫باعــث هــرج و مــرج و ناهنجاری هــای فــراوان می شــود کــه ایــن ناهنجاری هــا حتــی می توانــد در روابــط‬ ‫حقیقــی افــراد در فضــای واقعــی تاثیــر گذار باشــد‪.‬‬ ‫وی به شــهروندان توصیه کرد‪ :‬این پلیس بصورت شــبانه روزی اماده پاســخگویی به شــهروندان بوده‬ ‫و کاربــران می تواننــد در صــورت مواجهــه بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیس فتــا بــه‬ ‫ادرس ‪ WWW.Cyberpolice.ir‬قســمت ثبــت گزارش هــای مردمــی بــا مــا درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا هشــدار داد ‪ :‬هرگونــه فعالیــت اعــم از اجــاره دادن‬ ‫کارت بانکــی بــه افــراد فعــال در ایــن حوزه‪ ،‬تبلیغ و ایجاد کانال و‬ ‫صفحــات در شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان ها و راه اندازی‬ ‫وب ســایت در زمینــه قمــار انالیــن‪ ،‬جــرم محســوب می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا‬ ‫ســرهنگ علــی قهرمــان طالــع عنــوان کــرد‪ :‬در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح امنیــت اجتماعــی و پایــش فضــای مجــازی‪ ،‬کاراگاهــان‬ ‫ســایبری بــا صفحـه ای در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام مواجــه‬ ‫شــدند کــه عــاوه بــر تبلیــغ قمار و شــرط بنــدی انالیــن‪ ،‬کاربران‬ ‫را جهــت حضــور در وب ســایت تشــویق می کــرد‪.‬‬ ‫ی اولیــه و جمـع اوری‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ماموریــن پرونــده بــا بررسـ ‬ ‫ســرنخ های موجــود و همچنیــن انجــام اقدامات فنی و پلیســی‪،‬‬ ‫شــماره کارتــی را کــه کاربــران بــرای شــارژ حســاب کاربــری خــود‬ ‫مبالــغ را بــه ان واریــز می کردند‪ ،‬کشــف و طی اســتعالمات الزم‬ ‫محــل زندگــی متهــم را شناســایی و طــی یــک عملیــات پلیســی‬ ‫وی را دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال دادنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هرگونــه فعالیــت اعم از اجــاره دادن کارت‬ ‫بانکــی بــه افــراد فعــال در ایــن حــوزه‪ ،‬تبلیــغ و ایجــاد کانــال‬ ‫و صفحــات در شــبکه هــای اجتماعــی و پیــام رســان ها و‬ ‫همچنیــن راه انــدازی وب ســایت در زمینــه قمــار انالیــن‪ ،‬جــرم‬ ‫محســوب شــده و عــاوه بــر پیگــرد قانونــی بــا برخــورد قاطــع‬ ‫پلیــس نیــز روبــرو خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی در پایــان گفــت‪ :‬هموطنــان جهــت گزارش‬ ‫هرگونــه فعالیــت در زمینــه قمــار و شــرط بندی انالیــن می توانند‬ ‫گزارشــات خــود را در قســمت مرکــز فوریت هــای ســایبری ســایت‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬ثبــت و‬ ‫یــا بــا شــماره ‪ 096380‬ارتبــاط برقــرار نماینــد‪.‬‬ ‫اخاذی در فضای مجازی با تهدید‬ ‫به انتشار عکس های خصوصی‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬مجــرم ســایبری کــه بــا ســاخت اکانت هــای‬ ‫مختلــف در شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت‬ ‫بــرای یکــی از هموطنــان کــرده بــود‪ ،‬بــا هوشــیاری کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیس فتــا‪ :‬ســرهنگ مهــدی دانــش پــور‪ ،‬در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫اینکــه فــردی ناشــناس از طریــق یکــی از شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــرای او مزاحمــت ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط شــاکی و بــا‬ ‫بررســی های اولیــه و اقدام هــای تخصصــی صــورت گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد متهــم بــا اســتفاده از بســتر شــبکه اجتماعــی ‬ ‫اینســتاگرام بــا ارســال پیــام مبــادرت بــه ایجــاد مزاحمــت بــرای‬ ‫شــاکی پرونــده کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ دانــش پــور در ادامــه عنــوان کــرد‪ :‬بــا انجــام‬ ‫تحقیقــات تخصصــی کارشناســان ایــن پلیــس‪ ،‬در کم تریــن‬ ‫زمــان ممکــن متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و تحویــل‬ ‫مراجــع قضایــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران فضــای مجــازی توصیــه کــرد‪ :‬یکــی از اثــار تجــاوز‬ ‫بــه حریــم خصوصــی کاربــران بروز مشــکالت خانوادگی بــوده که‬ ‫اســیب هــای روحــی و روانــی را بــرای افــراد در پــی خواهد داشــت‬ ‫و ایــن امــر جــزو خطــوط قرمــز پلیــس فتــا می باشــد؛ لــذا بــه‬ ‫کاربــران یــاداوری می شــود همــواره بــه حریــم خصوصــی دیگــران‬ ‫احتــرام گذاشــته و بــا اقدامــات مجرمانــه موجــب مزاحمــت بــرای‬ ‫کاربــران در فضــای مجــازی نشــوند‪.‬‬ ‫وی در هشــدار بــه هموطنــان گفــت‪ :‬هرگونــه هتــک حیثیــت‪،‬‬ ‫مزاحمــت ســایبری‪ ،‬انتشــار شــایعه و غیــره از نظــر قانــون جــرم‬ ‫اســت و مرتکبــان در فضــای مجــازی یــا شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه مراجــع قضایــی معرفــی می شــوند و بــر اســاس مــاده ‪۶۴۱‬‬ ‫قانــون مجــازات اســامی هــر گاه کســی بــه وســیله تلفــن یــا‬ ‫دســتگاه های مخابراتــی دیگــر بــرای اشــخاص ایجــاد مزاحمــت‬ ‫کننــد عــاوه بــر اجــرای مقــررات خــاص شــرکت مخابــرات‪،‬‬ ‫مرتکــب بــه حبــس از یــک تــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬هموطنــان در صــورت‬ ‫برخــورد بــا محتــوای مشــکوک و مجرمانــه بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ cyberpolice.ir‬در قســمت‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری بــه همــکاران مــا گــزارش دهنــد‬ ‫تــا برخــورد قانونــی بــا گرداننــدگان ایــن ســایت ها و صفحــات‬ ‫اجتماعــی صــورت گیــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫مراسم ارتحال امام سال ‪1368‬‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -543‬سال هشتم‬ ‫‪-543-- 1443‬‬ ‫ القعده‪1443/‬‬ ‫‪/01‬ذی القعده‪/‬‬ ‫‪/01 - 2022 //June‬ذ‬ ‫‪June// 01‬‬ ‫‪01-- 1401 //03‬‬ ‫چهار شنبه ‪03//11‬‬ ‫‪40‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫هشدارى که بشارت است! ‬ ‫خاطرات مالصالح قاری‬ ‫ن ب َ َّ‬ ‫شرَکَ »‬ ‫ن حَذَّرَکَ کَمَ ْ ‬ ‫قال علی (علیه السالم ) « مَ ْ ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرمایــد‪« :‬کســى کــه تــو را (از چیــز‬ ‫خطرناکــى) بترســاند ماننــد کســى اســت کــه تــو را (بــه امــر خیــرى) بشــارت‬ ‫دهــد »‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) بــا هشــدارى بجــا در ایــن ســخن کوتــاه‬ ‫و گرانمایــه بــه اهمیــت هشــدارهاى بجــا و ســودمند پرداختــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬کســى کــه تــو را (از امــورى کــه خطرنــاک است)بترســاند‬ ‫همچــون کســى اســت کــه بــه تــو بشــارت دهد(بــه امــورى کــه مایــۀ‬ ‫ســرورو خوشــحالى اســت)»‪.‬‬ ‫در مصــادر نهــج البالغــه در ذیــل ایــن حدیــث شــریف افــزون بــر ذکــر‬ ‫مــدارک‪ ،‬نکتــه قابــل مالحظــه اى امــده کــه مى گویــد‪ :‬تحذیــر شناســاندن‬ ‫انســان بــه چیــزى اســت کــه مصلحــت او در ان اســت و زیــان و خطــر را‬ ‫از او دفــع مى کنــد و اینکــه امــام علــی (ع) مى فرمایــد چنیــن کســى ماننــد‬ ‫کســى اســت کــه بــه تــو بشــارت مى دهــد مفهومــش ایــن اســت کــه بایــد از‬ ‫ایــن هشــدارها همان گونــه خوشــحال شــوى کــه از خبرهــاى مســرت بخش‬ ‫خوشــحال مى شــوى و بایــد از چنیــن کســى همان گونــه تشــکر کنــى کــه از‬ ‫بشــارت دهنده تشــکر مى کنــى‪ ،‬زیــرا او اگــر خیــر تــو را نمى خواســت بــه تــو‬ ‫هشــدار نم ـى داد و از افتــادن در شــر بــر حــذر نمى داشــت‪.‬‬ ‫تحذیــر بــه معنــاى ترســاندن و هشــدار دادن در برابــر خطــرات‬ ‫قطعــى یــا احتمالــى اســت و تبشــیر بــه معنــاى بشــارت دادن در برابــر‬ ‫پیروزى هاســت‪ .‬از انجــا کــه پرهیــز از خطــرات خــود یــک پیــروزى بــزرگ‬ ‫اســت امــام مى فرمایــد‪ :‬کســى کــه تــو را از خطــر و ضــرر قطعــى یــا‬ ‫احتمالــى برحــذر م ـى دارد ماننــد کســى اســت کــه تــو را بشــارت دهــد بــه‬ ‫امــورى کــه مایــۀ خوشــحالى توســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬دوســتان خــوب کســانى هســتند کــه هــم انســان را نســبت‬ ‫بــه پیروزى هــا دلگــرم ســازند و هــم نســبت بــه خطــرات اگاه نماینــد‬ ‫و این کــه یکــى از حقــوق مومنــان بــر یکدیگــر نصیحــت شــمرده شــده‬ ‫اشــاره بــه همین گونــه هشدارهاســت‪ ،‬بلکــه گاه مى شــود برحــذر داشــتن‬ ‫و هشــدار دادن بــه خطرهــا اثــرات مهم تــرى از بشــارت ها دارد‪ ،‬زیــرا‬ ‫بشــارت دهنــده بســیار مى شــود کــه بــه کارهــاى نیــک انجــام شــده و‬ ‫پیروزى هــا بشــارت مى دهــد‪ ،‬بشــارتى کــه تغییــرى در سرنوشــت نخواهــد‬ ‫داشــت؛ ولــى تحذیرکننــده همیشــه پیــش از خطــر هشــدار مى دهــد و‬ ‫چــه بســا ســبب برطــرف شــدن خطــرات مهمــى مى گــردد‪.‬‬ ‫پیــام ایــن گفتــار حکیمانــۀ مــوال ایــن اســت کــه هنــگام ترســاندن‬ ‫و برحــذر داشــتن نســبت بــه خطــرات نــه تنهــا ناراحــت نشــوید‪،‬‬ ‫بلکــه ان را بــه منزلــۀ یــک بشــارت بــراى خــود تلقــى کنیــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى در کتــاب شــریف کافــى از امــام باقــر علیــه الســام مى خوانیم‬ ‫صـ ‬ ‫عْ مَـ ْ ‬ ‫کــه بــه یکــى از یــاران خــود فرمــود‪« :‬اِتَّبـِ ‬ ‫حٌ‬ ‫ن یُبْکیــکَ و هُــو لَــکَ نا ِ‬ ‫و َ ال ت َتَّبــع مَــن یُضحِــک َکَ و َ هُــو لَــکَ غـ ٍّ‬ ‫ـاش ؛ از کســى پیــروى کــن کــه تــو را‬ ‫ِ‬ ‫مى گریانــد ولــى خیرخــواه توســت از کســى کــه تــو را مى خندانــد امــا بــه‬ ‫تــو دروغ مى گویــد و حقایــق را وارونــه نشــان مى دهــد‪ ،‬پیــروى مکــن»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۴۶۹‬‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫رزمنده‬ ‫اسرار امیز‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫قسمت دوم( دوران تحصیل و اغاز مبارزه )‬ ‫خیلــی زود بــا خــادم حوزه بــه اتاق ایت الله حکیم رفتیم‪،‬‬ ‫سید با خوشرویی از ما استقبال کرد‪ .‬نامه را به او دادیم‪.‬‬ ‫ســرش را زیــر انداخــت و بــا تامــل ســرگرم خوانــدن نامــه‬ ‫شــد‪ .‬همــه دو زانــو روبــه رویــش نشســتیم و محــو تماشــای‬ ‫ســیمای نورانــی اش شــدیم‪ .‬ســید ســر برداشــت و گفــت‪|:‬‬ ‫ اهال و مرحبا بیکم‪.‬‬‫خیلــی زود مســئول طــاب بــه اتــاق امد و ســید دســتورات‬ ‫الزم را بــه او داد‪ .‬همــان روز حجــره ای بــه مــا شــش نفــر‬ ‫دادنــد و از فــردای ان روز درس را شــروع کردیــم‪.‬‬ ‫مدتها گذشت و در کنار دروس حوزه‪ ،‬وقتی به دیدن عمویم‬ ‫در شــهر تنومه نزدیک بصره میرفتم‪ ،‬در جلســاتش با ســران‬ ‫قبایل‪ ،‬بیشتر از سیاست و جو پر تنش حاکم بر کشور عراق‬ ‫مــی شــنیدم و بــا نهضــت هــای ازادی بخشــی کــه در مصــر‪،‬‬ ‫فلســطین‪ ،‬یمــن و‪ ...‬شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬اشــنا مــی شــدم‪.‬‬ ‫این اشنایی تحول بسیار بزرگی در زندگی ام پیش اورد‪.‬‬ ‫ان زمــان تحــوالت سیاســی در عــراق شــکل مــی گرفــت‬ ‫و تنهــا حاکــم شــیعه کــه بــر عــراق حکومــت مــی کــرد‪،‬‬ ‫عبدالکریــم قاســم بــود کــه بعثــی هــا درصــدد ســرنگونی‬ ‫اش بودنــد‪ .‬ایــن اتفــاق در ســال ‪ ۱۹۶۳‬میــادی روی داد‬ ‫و تاثیــر فراوانــی در بیــداری فکــری ام داشــت و باعــث شــد‬ ‫بــه دیــد دیگــری بــه مســائل سیاســی نــگاه کنــم‪ .‬نوجوانــی‬ ‫هفــده ســاله بــودم و بــا عمویــم در تجمعــات هــزاران‬ ‫کشــاورز شــرکت مــی کــردم؛ ان هنــگام جــو سیاســی ایــران‬ ‫خامــوش و کشــور زیــر ســلطه شــاه و ســاواک مخوفــش‬ ‫اداره مــی شــد‪.‬‬ ‫بعــد از کودتــا و ســرنگونی عبدالکریــم قاســم‪ ،‬بــه دســت‬ ‫عبدالســام عــارف و بــا حمایــت جمــال عبدالناصــر از او‪،‬‬ ‫اوضــاع سیاســی عــراق بــه هــم ریخــت‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫طــی حملــه نظامــی اســرائیل و انگلیــس و فرانســه بــه‬ ‫مصــر بــرای گرفتــن کانــال ســوئز جنــگ اعــراب و اســرائیل‬ ‫در منطقــه شــروع شــد کــه نهایتــا بــه شکســت اعــراب و‬ ‫پیــروزی اســرائیل در شــش روز انجامیــد‪.‬‬ ‫از ســویی در ســال ‪ ۱۳۴۰‬شمســی بــه علــت روابــط‬ ‫تنگاتنــگ رژیــم پهلــوی بــا رژیــم غاصــب اســرائیل و ایجــاد‬ ‫خــط هوایــی تهــران ‪ -‬تــل اویــو و نشســتن هواپیماهــای‬ ‫اســرائیلی در فــرودگاه بیــن المللــی ابــادان و تهــران‪،‬‬ ‫روابــط ایــران و عــراق تیــره تــر از قبــل شــد‪.‬‬ ‫بــا روی کار امــدن بعثیهــا‪ ،‬انهــا همــه ایرانیــان ســاکن‬ ‫عــراق را کــه شناســنامه عراقــی نداشــتند‪ ،‬از خــاک عــراق‬ ‫اخــراج کردنــد و مــن هــم مثــل بقیــه طلبــه هــا‪ ،‬پــس از‬ ‫هشــت ســال تحصیــات حــوزوی و فعالیــت هــای سیاســی‬ ‫مجبــور شــدم بــا دوســتم شــیخ عبدالکریــم دیلمــی بــه‬ ‫ایــران بازگــردم‪.‬‬ ‫بــه خــاک وطــن کــه رســیدیم بــا دوســتم راهــی قــم شــدیم‬ ‫و در بخــش طــاب عــرب مدرســه فیضیــه ســاکن شــدیم‪.‬‬ ‫شــیخ ابراهیــم دیــراوی و عبــاس کعبــی نســب هــم کــه‬ ‫بعدهــا از بــزرگان حــوزه شــدند‪ ،‬از همکالســی هــای ان‬ ‫دوران مــن بودنــد‪.‬‬ ‫در مدتــی کــه بــه قــم و مدرســه فیضیــه امــده بودیــم‪،‬‬ ‫جــو سیاســی ایــران ناامــن و تاریــک تــر شــده بــود‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه سیاســت غلــط شــاه و روابــط تنگاتنگــش بــا‬ ‫رژیــم اســرائیل و امریــکا‪ ،‬علمــای قــم و بــه خصــوص‬ ‫ایــت اللــه خمینــی هرچنــد وقــت یکبــار بــا ســخنرانی‬ ‫ســعی در بیــداری اذهــان عمومــی و طــاب داشــتند‪.‬‬ ‫در ایــن ایــام بــود کــه بــا اشــنایی بیشــترم بــا ایــت اللــه‬ ‫خمینــی عالقــه منــد و شــیفته ایشــان شــدم‪.‬‬ ‫ارتحال جانسوز رهبر کبیر‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫‪ 14‬خرداد ‪1368‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) خورشــید فــروزان عالــم اســام و ســتاره درخشــان عالــم عرفــان و‬ ‫ســرور مجاهــدان راه حــق‪ ،‬رهبــر کبیــر انقــاب اســامی و بنیانگــذار نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬پــس از ســالها مبــارزه در راه حــق و متجلــی ســاختن اســام حقیقــی در میــان‬ ‫جوامــع اســامی و بشــری و ســتیز دائــم بــا کفــر و اســتکبار جهانــی‪ ،‬در شــامگاه ‪ 13‬خــرداد‬ ‫‪ 1368‬بــه ملکــوت اعلــی پیوســت و جهــان اســام و تشــیع در ماتــم بزرگتریــن رهبــر قــرن‪،‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫بــه مناســبت شــهادت امــام جعفــر صــادق ‪ ،‬در فروردیــن‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬مجلــس عزایــی در مدرســه برپــا شــده بــود‪ .‬جمعیــت‬ ‫انبوهــی کنــار هــم نشســته بودنــد و جــای ســوزن انداختــن‬ ‫نبــود‪ .‬یکــی از روحانیــان ســخنرانی مــی کــرد‪ .‬ناگهــان بــا‬ ‫شــنیدن ســروصدا و فریــاد‪ ،‬همــه طالبــی کــه در حیــاط‬ ‫بودیــم بیــرون امدیــم‪.‬‬ ‫مامــوران ســاواک بــا لبــاس شــخصی مثــل مــور و ملــخ‬ ‫حملــه کــرده بودنــد و طــاب را مــی زدنــد‪ .‬هرکــس مــی‬ ‫توانســت فــرار مــی کــرد‪ .‬بــه ســرعت خودمــان را بــه حجــره‬ ‫رســاندیم‪ .‬حیــاط بــه محاصــره مامــوران درامــده بــود‪ .‬بــا‬ ‫اوضــاع ناجــوری کــه دیــدم بــه شــیخ عبدالکریــم گفتــم‪:‬‬ ‫ ولــک چلــی نشــرد!› (بیــا فــرار کنیــم) مامــوران بــه‬‫شــدت طــاب را مــی زدنــد و حتــی تعــدادی از انهــا را از‬ ‫طبقــه دوم بــه حیــاط کــه حوضــی وســط ان بــود‪ ،‬پــرت‬ ‫می کردنــد‪ .‬عمامه هــا را از ســر بــر مــی داشــتند و لباس هــا‬ ‫را از تنشــان بیــرون می کشــیدند و بــا چــوب و باتــوم بــه‬ ‫جانشــان می افتادنــد‪.‬‬ ‫مــن و عبدالکریــم داخــل حجــره عمامــه و لباســهای‬ ‫طلبگــی را در اوردیــم و دشداشــه و چفیــه پوشــیدیم‪.‬‬ ‫ناگهــان در حجــره بــا لگــد بــاز شــد‪ .‬مامــوران مــا را کشــان‬ ‫کشــان بیــرون بردنــد‪ .‬بــه عربــی اعتــراض کردیــم و بــه‬ ‫مامــوران ســاواک فهماندیــم کــه مهمــان هســتیم و قــرار‬ ‫اســت فــردا صبــح برویــم‪.‬‬ ‫مامــوران کــه گویــا قانــع شــده بودنــد‪ ،‬مــا را رهــا کردنــد و‬ ‫رفتنــد‪ .‬مــا هــم از شــلوغی و اشــوب حیــاط اســتفاده کردیم‬ ‫و بــه کوچــه فــرار کردیــم‪ .‬از کوچــه پــس کوچــه هــا رفتیــم‬ ‫تــا بــه ایســتگاه راه اهــن رســیدیم‪ .‬ســاعتی بعــد ســوار بــر‬ ‫قطــار‪ ،‬بــه طــرف تهــران در حرکــت بودیــم‪ .‬تــا ســاعت هــا‬ ‫در هیجــان و اســترس و ناراحتــی بــه ســر مــی بردیــم‪ .‬بــا‬ ‫حرکــت قطــار و دور شــدن از قــم کمــی ارام تــر شــدیم‪.‬‬ ‫شــجاع ترین و اگاه تریــن مرجــع و رهبــر اســامی‪ ،‬ماتــم زده و عــزادار شــد‪ .‬ملــت شــهید پــرور‬ ‫و انقالبــی ایــران کــه پــدری مهربــان و رهبــری دلســوز را از دســت دادنــد در ایــن ماتــم عظمــی‬ ‫چنــان تشــییع و عــزاداری عظیمــی بــر پــا کردنــد کــه در تاریــخ بــی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫در پــی ارتحــال جانــکاه حضــرت امــام خمینی (ره) اولین اطالعیه از ســوی حجت االســام‬ ‫والمســلمین حــاج احمــد اقــا خمینــی فرزنــد بزرگــوار صــادر شــد‪« :‬بســم ا‪ ...‬الرحمــن‬ ‫الرحیــم‪ ،‬انــا للــه و اناالیــه راجعــون‪ .‬روح بلنــد پیشــوای مســلمانان و رهبــر ازادگان‬ ‫حضــرت امــام خمینــی بــه ملکــوت اعلــی پیوســت و دل ماالمــال از عشــق بــه خــدا و‬ ‫بنــدگان رنــج کشــیده صالحــش از تپــش افتــاد‪ ،‬امــا دلهــای دردمنــدی کــه ســر ریــز از‬ ‫عشــق بــه خمینــی اســت تــا ابــد خواهــد تپیــد و خورشــید رهبــری امــام تابنــاک تــر از‬ ‫گذشــته بــر عالــم و ادم خواهــد تابیــد‪.‬‬ ‫خدایــا! اگــر اینــک بنــده عاشــق تــو بــه جــوار رحمــت متعالیــت مــاوا گرفتــه اســت و توفــان‬ ‫عشــق دل دریایــی اش در کرانــه قربــت بــه اطمینــان ســکون رســیده اســت امــا تــو خــود‬ ‫می دانــی کــه ایــن مصیبــت عظمــی توفــان غــم ارتحــال امــام ایــران یکســره ســیه پــوش شــد‬ ‫و نــه تنهــا ایــران بلکــه مســلمانان سراســر جهــان در ســوگ نشســته و بــه عــزاداری پرداختنــد‪.‬‬ ‫میلیــون هــا نفــر در روز ‪ 15‬خــرداد در مصــای بــزرگ تهــران بــا امــام دلهــای خویــش و داغ‬ ‫کردنــد و ســرانجام در روز ‪ 16‬خــرداد پــس از اقامــه نمــاز میــت بــه امامــت مرحــوم حضــرت‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬العظمــی گلپایگانــی (ره) و ســاعت هــا تاخیــر بــه علــت ازدحــام بیــش از حــد و بــی‬ ‫نظیــر مــردم در ســاعت ‪30‬و‪ 16‬پیکــر مطهــر حضــرت امــام در بهشــت زهــرا بــه خــاک ســپرده‬ ‫شــد و مقبــره ایشــان در کنــار تربــت پــاک شــهدا میعادگاهــی بــرای تجمــع عاشــقان والیــت و‬ ‫شــیفتگان انقــاب اســامی شــد‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫‪ 01732688214‬با ما تماس بگیرید‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!