روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 542 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 542

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 542

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 542

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪39 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 10‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /29-2022/ may/ 31-‬شوال ‪ -1443/‬شماره ‪542‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫شاخص ترینراهبردفکریمعمارکبیر‬ ‫انقالب اسالمی مردم ساالری دینی بود‬ ‫‪3‬‬ ‫گره گشایی مشکالت گلستان‬ ‫با گام های جهادی‬ ‫برنامه محور و ثمربخش‬ ‫‪2‬‬ ‫دومدیر گرگانی‬ ‫روانه دادستانی شدند‬ ‫‪4‬‬ ‫توجه انحصاری به یک‬ ‫بخش هدررفت سایر‬ ‫ظرفیت هاست‬ ‫سالم فرمانده به عنوان‬ ‫یک چسب اجتماعی‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت خــود را ملــزم بــه صیانــت از جــان مــردم‬ ‫می دانــد‪ ،‬گفــت‪ :‬صاحبــان ســاختمان های ناایمــن بایــد موظــف بــه مقاوم ســازی‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫فورا ساختمان های‬ ‫ناایمن شناسایی و‬ ‫مقاوم سازی شوند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫رئیــس جمهــور بــه وزیــران کشــور و راه و شهرســازی‬ ‫دســتور داد بــا فوریــت ســازه های ناایمــن را در ســطح کشــور‬ ‫شناســایی و صاحبــان انهــا را مکلــف بــه مقاوم ســازی ایــن‬ ‫ســازه ها کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ایت اللــه ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی در جلســه هیــات دولــت‪ ،‬بــا تســلیت مجــدد بــه مــردم‬ ‫خوزســتان بخصــوص مــردم شــریف ابــادان و خانواده هــای‬ ‫داغدیــده در ایــن ســانحه‪ ،‬گفــت‪ :‬خوزســتان از اســتان های‬ ‫مهــم کشــور اســت و از نخســتین روزهــای اغــاز بــه کار دولــت بــرای خوزســتان‬ ‫اســتاندار ویــژه انتخــاب شــد تــا مســائل ایــن اســتان بــا اولویــت پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه گــزارش میدانــی وزیــر کشــور از تالش هــا و زحمــات‬ ‫دســتگاه ها و نهادهــای مختلــف و گروه هــای مردمــی بــرای امدادرســانی بــه‬ ‫حادثه دیــدگان ســانحه ریــزش ســاختمان متروپــل ابــادان قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رئیســی در ادامــه‪ ،‬بررســی ابعــاد و علــل و عوامــل ایــن ســانحه‪ ،‬برخــورد بــدون‬ ‫اغمــاض بــا افــراد متخلــف و همچنیــن توجــه ویــژه بــه مشــکالت خانواده هــای‬ ‫داغدیــده و خســارت دیدگان از ایــن حادثــه را مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه گــزارش نهادهــای مســئول دربــاره‬ ‫امــار ســاختمان های ناایمــن در نقــاط مختلــف کشــور‪ ،‬وزیــران کشــور و‬ ‫راه و شهرســازی را مامــور کــرد بــا همــکاری ســازمان نظــام مهندســی و‬ ‫شــهرداری ها نســبت بــه شناســایی فــوری ایــن ســازه ها و اجــرای قانــون‬ ‫دربــاره انهــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫دولت خود را ملزم به صیانت از جان مردم می داند‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫شهرسنخواست‬ ‫ســازه ها شــوند و اگــر کســی در ایــن کار سســتی و اهمــال کــرد‪ ،‬بــدون تعــارف بــا‬ ‫او برخــورد قانونــی شــود‪ .‬هیــچ کــس حــق نــدارد جــان مــردم را بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اغــاز فراینــد تدویــن‬ ‫برنامــه هفتــم توســعه از اردیبهشــت مــاه‪ ،‬همــه دســتگاه ها را مکلــف کــرد تــا بــا‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه در تدویــن ایــن برنامــه همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر مســاله محوری در حــل‬ ‫مشــکالت کشــور‪ ،‬تدویــن «ســند تحــول دولــت» در ‪ ۳۷‬محــور اولویــت دار را‬ ‫گامــی موثــر در ایــن زمینــه دانســت و خواســتار بهره گیــری از ایــن ســند در‬ ‫تدویــن برنامــه هفتــم توســعه شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای جلســه هیــات دولــت‪« ،‬احمــد وحیــدی» وزیــر کشــور گزارشــی از‬ ‫حضــور شــش روزه خــود در محــل حادثــه متروپــل ابــادان و رونــد امدادرســانی بــه‬ ‫حادثه دیــدگان توســط دســتگاه های مختلــف از جملــه تیم هــای امــداد و نجــات‬ ‫محلــی و اعزامــی و گروه هــای مردمــی و نیــز برنامه هــای اتــی بــرای بازســازی و‬ ‫جبــران خســارات حادثــه دیــدگان ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫راانالین وانیدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول)‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫جزء بیست و سوم ‪ ،‬پیام بیست و سوم‏‪:‬‬ ‫‏« کمی در چگونگی افرینیش خود و نظام هستی بیاندیشیم ‏»‬ ‫ستَفْتِهِ ْم اَهُ ْم ا َ َ‬ ‫ب ‪۱۱‬‬ ‫ِین لَ ز ِ ٍ‪‎‬‬ ‫فَا ْ‬ ‫ن خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُ ْم م ِ ْ‬ ‫شد ُّ خَلْقًا ا َ ْم مَ ْ‬ ‫نط ٍ‬ ‫‏‪ .3‬بهشــتیان همزمــان بــا ســام و درود پــروردگار مهربــان ‪ ،‬همــراه همسرانشــان در ســایه هــای‬ ‫بهشــتی ‪ ،‬بــر تخــت هــای‏مجلــل تکیــه زده و مشــغول خــوردن میــوه هــای لذیذ و هــر انچه بخواهند‪،‬‬ ‫هســتند ‪ / ۵۵-۵۸ .‬یس‬ ‫‏‪ .4‬ایــا مــی دانیــم صــراط مســتقیم چیســت ؟ همــان پیمانــی اســت کــه خداونــد از فرزنــدان حضــرت‬ ‫ادم گرفتــه اســت تــا‏پیــروی ازشــیطان نکــرده ‪ ،‬و بنــده خــدا باشــند ‪ ۶۱ .‬و ‪ / ۶۰‬یــس‬ ‫‏‪5‬‏‪‎. ‎‬ایــا مــی دانیــم ‪ :‬عمــر طوالنــی‪ ،‬ضعــف و ناتوانــی دوران پیــری را در بــر خواهــد داشــت‬ ‫‪ / ۶۸ .‬یــس‬ ‫‏‪ .6‬اگــر انســانها ‪ ،‬عالمانــه بــه چگونگــی افرینــش خــود کــه از یــک ذره بســیار ریــز مولکولــی (نطفــه)‬ ‫افریــده شــده انــد‏بنگرنــد؛ ذره ای که همــه اعضــاء و قطعاتــش را خــود و بواســطه فرمــان (نــرم افــزاری‬ ‫الهــی نهفتــه شــده در ان مــی افرینــد و‏ســپس متولد(تولیــد) مــی شــود‪ ،‬اینگونــه در خصومــت و‬ ‫دشــمنی بــا حــق در نخواهنــد افتــاد ‪/۷۷-۸۳ .‬یــس‬ ‫‏‪ .7‬بیاییــد از خــود بپرســیم؛ ایــا افرینــش مــا (یعنــی انســان ســخت تــر اســت یا مهندســی وافرینش‬ ‫مجموعــه عظیــم عالــم‏هســتی و خلقتبی پایــان؟ کــدام؟ !‪/۱۱‬صافات‬ ‫‏ ‪ . 8‬شــجره و درخــت زقــوم‪ ،‬کــه از قعــر جهنــم مــی رویــد‪ ،‬خــوراک ظالمــان و مجرمــان جهنمی اســت‬ ‫کــه بــه همــراه‏نوشــیدنی داغــو متعفنــی بنــام حمیــم مایــه درد و رنــج (شــدید) انــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ / ۶۲-۷۳‬صافــات‬ ‫‏‪ .9‬ایــا مــی دانیــم ! حضــرت ابراهیــم یکــی از شــیعیان و پیــروان حضــرت نــوح بــوده اســت ؟ و مــا‬ ‫نیــز افتخــار داریــم کــه‏شــیعه پیامبراکرم(صحضــرت علــی ‪ 7‬و اهــل بیــت ‪ :‬باشــیم ‪/ ۸۳ .‬صافــات‬ ‫‏‪ .۱۰‬اگــر فرزنــدان خــود را بــه تربیــت الهــی مــودب کنیــم ‪ ،‬همچــون (اســماعیل در مقابــل ابراهیــم ‪)۷‬‬ ‫مطیــع و پیــرو‏فرامیــن الهــی ودســتورات مــا خواهنــد بــود ‪/۱۰۰-۱۰۸.‬صافات‬ ‫‏‪ .۱۱‬حاکمــان و رهبــران جامعــه (در سراســر عالــم) بایــد بــر اســاس حــق (نــه بــر اســاس هــوای‬ ‫نفــس) بــه مــردم حکومــت‏کننــد ‪ .‬و اگــر چنیــن نکردنــد عــذاب شــدید (روز حســاب) را در پیــش‬ ‫خواهنــد داشــت ‪/۲۶ .‬ص‬ ‫‏‪ .۱۲‬قــران کتــاب پربرکتــی اســت کــه بــر پیامبــر اکــرم نــازل شــده تــا مــردم در ان تدبــر (و موضوعــات‬ ‫ان را پیگیــری‏علمــی) نماینــد و دانشــمندان و خردمنــدان نیــز متذکــر شــوند ‪/۲۹ .‬ص‬ ‫‏‪ .۱۳‬ســعی کنیــم خــود را هرگــز از دیگــران برتــر ندانیــم کــه شــیطان بــر اســاس همیــن اندیشــه (کــه‬ ‫مــن از ادم بهتــرم) از‏فرمــان الهــی ســرپیچی کــرده‪ ،‬رجیــم و از درگاه خــدا رانــده شــد‪/۷۱-۸۳ .‬ص‬ ‫‏‪ .۱۴‬خداونــد بــه حــق ســوگند مــی خــورد کــه گفتــارش بــه حقیقــت اســت؛ و ان اینکــه‪ :‬جهنــم را از‬ ‫شــیطان و هــر کــس‏کــه از او تبعیــت وپیــروی کنــد‪ ،‬پــر خواهــد کــرد ‪ ۸۴-۸۵ .‬اص‬ ‫‏‪ .۱۵‬ایــا کســی کــه اگاهانــه و عالمانــه در نیمــه هــای شــب بــا تــرس از خــدا و امیــد بــه پــروردگار‬ ‫بــه ســجده مــی افتــد‪ ،‬بــا‏کســی کــه هنــگام ضــررو زیــان خــدا را مــی خوانــد و در وفــور نعمــت‪ ،‬خــدا‬ ‫را فرامــوش کــرده‪ ،‬و در حــال بهــره گیــری از‏انهــا‪ ،‬بــه ایجــاد گمراهــی و انحــراف در مــردم مشــغول‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا هــم برابرنــد؟ ( هــل یســتوی الذیــن یعلمــون و الذیــن ال‏یعلمــون) ‪ ۹‬و ‪/ 8‬زمــر‬ ‫‏‪ .۱۶‬بشــارت (خــدا) بــر کســانی کــه بــه ســخنان ( و پیــام هــای متعــدد) گــوش فــرا داده و از نیکوتریــن‬ ‫و برتریــن انهــا (یعنــی‏ســخن حق)پیــروی مــی کننــد ‪ .‬اینــان هدایــت یــا فتــگان و خردمنــدان (جامعــه‬ ‫هســتند ‪ /۱۷-۱۸ .‬زمــر‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال‬ ‫در روز دوشنبه ‪ 9‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫کند بودن توزیع شکر‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پاییــن بــودن ظرفیــت‬ ‫کارخانجــات بســته بنــدی شــکر در اســتان ســبب شــده‬ ‫تــا میــزان توزیــع ایــن محصــول در بــازار کمــی کنــد‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد هندابــادی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ســهم اســتان در ایــن مرحلــه از توزیــع شــکر‪،‬‬ ‫عرضــه ‪ ۶۰۱‬تــن از ایــن محصــول در بــازار اســت امــا اکنــون‬ ‫روزانــه تنهــا ‪ ۱۵‬تــن بســته بنــدی و امــاده توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پاییــن بــدون ظرفیــت کارخانجات بســته بندی‬ ‫ســبب شــده تــا میــزان توزیــع شــکر در بــازار اســتان قطــره‬ ‫چکانــی بــوده و تناســبی بــا نیــاز بــازار نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مباشــران عمــده‬ ‫توزیــع کاالی اساســی بــا کمبــود منابــع مالــی روبــه رو بوده‬ ‫و در ایــن زمینــه بــه تامیــن ســرمایه در گــردش نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫توزیــع بیــش از هــزار تــن روغــن خوراکــی در بــازار‬ ‫اســتان‬ ‫هندابــادی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه مشــکلی در تامیــن کاالهــای اساســی در‬ ‫خراســان شــمالی وجــود نــدارد افــزود‪ :‬اکنــون یکهــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۸‬تــن روغــن خوراکــی بــا قیمــت مصــوب در بــازار‬ ‫اســتان در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۴۰۰‬تــن برنــج‬ ‫تایلنــدی تامیــن شــده و بــا قیمــت ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۲۷۵ :‬تــن برنــج هنــدی هــم با قیمت‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم و ‪ ۳۵۷‬تــن‬ ‫برنــج پاکســتانی بــا قیمــت ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بــه ازای‬ ‫هــر کیلوگــرم در اســتان در حــال توزیع اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۱۰۴ :‬تــن گوشــت منجمــد گوســاله هــم‬ ‫تامیــن شــده کــه بــا قیمــت مصــوب در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫اغاز اردوی تیم ملی‬ ‫والیبال نوجوانان‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫نهمیــن مرحلــه اردوی اماده ســازی تیــم ملــی‬ ‫والیبــال نوجوانــان پســر ایــران بــرای شــرکت در‬ ‫مســابقات قهرمانــی اســیا بــا حضــور ‪ ۱۶‬بازیکــن از‬ ‫روز دوشــنبه بــه میزبانــی گنبــدکاووس واقــع در شــرق‬ ‫اســتان گلســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫تالش بی سابقه برای رونق استان‬ ‫اهتمــام و تــاش بــرای تحصیــل حداکثــر مصوبــات در ســفر‬ ‫اســتانی رئیــس جمهــور بــه گلســتان یکــی از مباحثــی اســت کــه‬ ‫در تاریــخ اســتان بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫گره گشایی مشکالت گلستان‬ ‫با گام های جهادی‬ ‫برنامه محور‬ ‫و ثمربخش‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬علی قاسمعلی‬ ‫اســتان گلســتان برغــم داشــتن ظرفیــت هــا و پتانســیلهای فــراوان‬ ‫ازجملــه وجــود حــدود نیم میلیــون هکتار اراضــی زراعی‪ ،‬برخــورداری‬ ‫از ده هــا شــهرک و ناحیــه صنعتــی‪ ،‬وجــود ذخایــر معدنــی فــراوان‪،‬‬ ‫همجــواری بــا دریــای خــزر‪ ،‬واقــع شــدن در کرویــدور شــمال ‪ -‬جنوب‪،‬‬ ‫دسترســی و ارتبــاط اســان بــه اســیای میانــه‪ ،‬هــم مــرز بــودن بــا‬ ‫کشــور ترکمنســتان و تــوان تبــادل انــرژی بــا ایــن کشــورها زمینــه‬ ‫تحقــق توســعه پایــدار را دارا اســت‪.‬‬ ‫امــا برخــی کــم توجهــی هــا بــه گلســتان در ادوار مختلــف بــه ویــژه‬ ‫دولــت گذشــته‪ ،‬ســبب شــد برخــی مشــکالت مزمن در ایــن خطه به‬ ‫یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫هــزار و ‪ 200‬پــروژه نیمــه تمــام‪ ،‬تنگناهــای کمبــود اب شــرب و‬ ‫خشکســالی‪ ،‬خــام فروشــی محصــوالت زراعــی و زیرســاخت های‬ ‫ضعیــف بودجــه ریــزی از چالــش هــای فــراروی دیــار هیــرکان بــود‬ ‫کــه بــا روی کار امــدن دولــت جهــادی ســیزدهم امیدهــا نــزد مــردم‬ ‫بــرای حــل ایــن مشــکالت افزایــش یافــت تــا شــاید بــا تــاش مدیــران‬ ‫و بهــره منــدی از مواهــب خــدادادی اســتان رتبــه توســعه یافتگــی‬ ‫گلســتان بیــن اســتان هــای کشــور بــه جایــگاه معقولــی برســد‪.‬‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت مردمــی ایــت اللــه رییســی‪ ،‬وزیــر کشــور‬ ‫چهــارم ابــان ‪ ۱۴۰۰‬بــا ســفر بــه ایــن اســتان علــی محمــد زنگانــه را بــه‬ ‫عنــوان دهمیــن اســتاندار ایــن خطــه منصــوب کــرد تــا بــا همراهــی‬ ‫مــردم روزهــای بهتــری بــرای گلســتان بــه ثبــت برســد‪.‬‬ ‫کارشناســان بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه طــی هفــت مــاه گذشــته‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی و اهتمــام جهــادی دکتــر زنگانــه تحــوالت و‬ ‫ثمــرات مشــهودی در اقصــی نقــاط ایــن اســتان پدیــدار شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه زعــم صاحبنظــران‪ ،‬ســفر و حضــور ســران دو قــوه قضاییــه و‬ ‫مجریــه در گلســتان و صدهــا مصوبــه عملیاتــی و اجرایــی ماحصــل‬ ‫ایــن ســفرها بــه ویــژه ســفر ســیزدهم اســفند ایــت اللــه رییســی بــه‬ ‫گلســتان در کنــار مجاهدتهــای بــی وقفــه اســتاندار بارقــه امیــدی‬ ‫نــزد اهالــی گلســتان ایجــاد کــرده تــا غبــار محرومیــت از ایــن منطقــه‬ ‫رخــت بربنــدد‪.‬‬ ‫فعــاالن سیاســی اجتماعــی گلســتان بــر این باورهســتند کــه تمرکز‬ ‫ویــژه اســتاندار بــر تقویــت همگرایــی بیــن احــزاب و قومیت هــای‬ ‫مختلــف ســاکن اســتان‪ ،‬تدویــن نقشــه راه توســعه و رونــق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اختصــاص حــدود ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه‬ ‫عنــوان ثمــره ویــژه ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان و بهره گیــری از‬ ‫خــرد و اندیشــه همــه جنــاح هــا و گرایــش هــای اجتماعی و سیاســی‬ ‫بــرای ابادانــی گلســتان در کنــار حضــور میدانــی در اقصــی نقــاط‬ ‫اســتان و تعامــل دو ســویه بــا مــردم می توانــد زمینــه ســاز روزهــای‬ ‫روشــنی بــرای ایــن اســتان باشــد‪.‬‬ ‫اهتمــام و تــاش بــرای تحصیــل حداکثر مصوبات در ســفر اســتانی‬ ‫رئیــس جمهــور بــه گلســتان یکــی از مباحثــی اســت کــه در تاریــخ‬ ‫اســتان بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫پیش بینــی اختصــاص ‪ ۴۰‬هــزار میلیــارد رالــه اعتبــار بــرای احــداث‬ ‫و تکمیــل بیــش از ‪ ۱۲۰‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی و ارزی موضوعــی‬ ‫بســیار حیاتــی بــرای اقتصــاد گلســتان اســت کــه بــا مســاعی و‬ ‫برنامه ریــزی کارامــد اســتاندار و تیــم اقتصــادی وی محقــق شــد‪.‬‬ ‫تقویــت تعامــل بــا بنیــاد برکــت و بهــره گیــری از ظرفیــت بــی پایــان‬ ‫ایــن نهــاد بــرای محرومیــت زدایــی و کاهــش فقــر در گلســتان یکــی‬ ‫از اقدامــات شــاخص صــورت گرفتــه طــی هفــت مــاه نخســت‬ ‫فعالیــت علــی محمــد زنگانــه در گلســتان اســت‪ .‬امضــای تفاهــم‬ ‫نامــه بــا بنیــاد برکــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر هفــت هــزار میلیــارد راال‬ ‫بــا اشــتغال زایــی ‪ ۱۵‬هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫از جملــه راهکارهــای نویــن مدیریــت ارشــد اســتان بــر ای توســعه‬ ‫فراگیر در گلســتان بود که در ســنوات و دهه های گذشــته کمترین‬ ‫توجــه ای بــه ایــن ظرفیــت ارزشــمند نشــده بــود‪ .‬قابــل ذکــر اســت‬ ‫کــه در راســتا مجموعــه بنیــاد مســتضعفان اســتان هــم قــرار اســت‬ ‫بــا ســرمایه گــذاری ‪ 450‬یــوروی زمینــه بهــره بــرداری از فــاز ســیکل‬ ‫ترکیبــی نیــروگاه علــی ابــاد کتــول را محقــق کننــد‪.‬‬ ‫اهالــی فــن هــم معتقــد هســتند تامیــن و جانمایــی دو میلیــون و‬ ‫بحران خشکسالی در ‪ ۳‬تاالب بین المللی گلستان‬ ‫‪ ۱۶‬والیبالیســت نوجــوان‪ ،‬بازیکنــان تیــم ملــی را‬ ‫در ایــن اردو تشــکیل می دهنــد کــه پنــج نفــر از‬ ‫انــان شــامل طاهــا بهبودنیــا‪ ،‬عمــران گوگجلــی‪،‬‬ ‫امیــد ســقلی‪ ،‬ســیدمرتضی طباطبایــی و محمدرضــا‬ ‫ال جلیــل گلســتانی هســتند‪.‬‬ ‫بازیکنــان حاضــر در ایــن اردو بــه همــراه کادر فنــی‬ ‫از جملــه محمــد وکیلــی بــه عنــوان ســرمربی و امــان‬ ‫نظردوجــی از گلســتان بــه همــراه چهــار نفــر دیگــر‬ ‫بــه عنــوان مربــی و حســین ســلیمانی بــه عنــوان‬ ‫سرپرســت تیــم ملــی نوجوانــان از شــب گذشــته وارد‬ ‫گنبــدکاووس شــدند‪.‬‬ ‫بازیکنــان نوجــوان تیــم ملــی بعــد از گــذران هشــت‬ ‫مرحلــه اردوی امادگــی داخلــی و خارجــی از امــروز‬ ‫بــه میزبانــی گنبــدکاووس تمرینــات توپــی و امادگــی‬ ‫جســمانی خــود را در ســالن المپیــک و خانــه ورزش‬ ‫ایــن شــهر انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫طاهــر ازمــون دبیــر هیــات والیبــال گنبــدکاووس مــدت‬ ‫حضور بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال نوجوانان در‬ ‫ایــن شهرســتان را ‪ ۲۲‬روز اعــام کــرد و گفــت‪ :‬از کانون های‬ ‫والیبال شهرســتان درخواســت شــده بازیکنان قوی خود را‬ ‫بــرای برگــزاری مســابقات تدارکاتــی معرفــی کنند‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,180,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــه دلیــل عوامــل انســانی و محیطــی االگل‪ ،‬اجـی گل‬ ‫و المــاگل بــه عنــوان ســه تــاالب بین المللــی گلســتان کــه در ایــن شهرســتان قــرار دارد در معــرض بحــران‬ ‫خشکســالی اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬احمد احمدی در نشســت هماهنگی مدیریت بحران گنبدکاووس‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫در کنــار عوامــل انســانی افزایــش دمــا و کاهــش میــزان بارندگــی بــه عنــوان عوامــل طبیعــی همگــی دســت بــه‬ ‫دســت هــم داده تــا تاالب هــای بیــن المللــی شهرســتان واقــع در بخــش اینچــه بــرون در معــرض بحــران قــرار‬ ‫ق عمیق تریــن نقطــه ان بــه کمتــر‬ ‫گیــرد و بــه عنــوان نمونــه پهنــه ابــی تــاالب االگل بــه کمتــر از ‪ ۵۰۰‬هکتــار و عمـ ‬ ‫از یــک متــر برســد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن تــاالب تــا پایــان فصــل تابســتان بــا توجــه بــه ســطح تبخیــر ســاالنه هــزار و ‪ ۸۰۰‬میلی متــر‬ ‫در منطقــه داشــلی بــرون در صورتــی کــه اقدامــات الزم بــرای تامیــن اب انجــام نشــود خشــک خواهــد شــد کــه‬ ‫مهمتریــن تاثیــر ان بــر معیشــت جوامــع محلــی ســاکن در محــدوده تاالب هــا و همچنیــن گســترش پدیــده‬ ‫ریزگردهاســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس افــزود‪ :‬اگــر ابرســانی مناســب بــه تاالب هــا صــورت نگیــرد‬ ‫ســامتی انســان ها بــر اثــر بیماری هــای تنفســی و چشــمی ناشــی از ریزگردهــا تهدیــد می شــود و تاثیــر منفــی در‬ ‫کــوچ پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬میــزان رویــش و تنــوع گیاهــی و کیفیــت اب و هــوا دارد و باعــث تخریــب مزارع کشــاورزی‬ ‫و تشــدید انگیــزه جوامــع محلــی بــرای مهاجــرت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احمــدی از مســووالن اســتانی و شهرســتان خواســت بــا توجــه بــه بحرانــی بودن وضعیــت تاالب های بین المللی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬توجــه ویــژه ای بــه ابرســانی ایــن زیســتگاه هــا داشــته باشــند چراکــه بــر اســاس قانــون حفاظــت و‬ ‫احیــای تاالب هــا بعــد از اب اشــامیدنی دومیــن بحــث تامیــن حــق ابــی تاالب هاســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬پدیــد ریزگردهــا چندیــن ســال اســت کــه دامن گیــر کشــور بــه ویــژه اســتان های غربــی و جنوبــی‬ ‫شــده امــا در ســال های اخیــر بــه دلیــل مســائل طبیعــی از جملــه خشکســالی و تغییــر شــرایط اقلیمــی و عوامــل‬ ‫انســانی ماننــد مدیریــت نادرســت منابــع اب و خــاک ایــن پدیــده بــه اســتان گلســتان و شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫هــم ســرایت کــرده اســت‪.‬‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گنبــدکاووس افــزود‪ :‬گلســتان در طبقــه ســوم اســتان های درگیــر‬ ‫یکصــد هــزار مترمربــع زمیــن بــرای ســاخت حــدود ‪ ۹۴‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی در گلســتان در قالــب جهــش تولیــد مســکن و نهضــت‬ ‫ملــی مســکن از جملــه راهبردهــای ثمربخــش بــرای جبــران کاســتی‬ ‫هــای موجــود در بخــش مســکن گلســتان بــوده کــه درهفــت مــاه‬ ‫نخســت فعالیــت دکتــر زنگانــه حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تــاش بــی وقفــه بــرای حــل مشــکل اب بــه ویــژه اب اشــامیدنی‬ ‫یکــی از مــواردی بــود کــه طــی ایــن مــدت بــه طــور جــدی بــه ان‬ ‫پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در کنارهمه اقدامات فنی – مهندسی و احداث چاه های جدید و‬ ‫هدایت چاه های غیردولتی به شبکه انتقال‪ ،‬حدود ‪ ۲۱‬هزار میلیارد‬ ‫رالــم اعتبــار بــرای حــل چالــش اب در گلســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫از دیگــر دســتاوردهای تیــم جدیــد مدیریتــی اســتانداری گلســتان‬ ‫تحصیــل مجوزهــای الزم بــرای احــداث مجتمــع اب شــیرین کــن در‬ ‫ســواحل اســتان بــوده کــه مطالعــات صفــر بــرای جانمایی ایــن پروژه‬ ‫اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر کــه فعــاالن اجتماعــی هــم بــر ان تاکیــد‬ ‫دارنــد ایــن اســت کــه در سیســتم مدیریتــی دهمیــن اســتاندار‬ ‫گلســتان تــاش بــرای حضــور مســتمر در بیــن مــردم انجــام شــده و‬ ‫در همیــن راســتا ضمــن اجــرای بــی وقفــه مالقــات هــای عمومــی بــا‬ ‫مــردم و برپایــی و شــرکت در میزهــای خدمــت از هــر فرصتــی ماننــد‬ ‫حضــور در اییــن عبــادی – سیاســی نمــاز جمعــه بــرای پاســخگوی بــه‬ ‫مــردم بهــره مــی گیــرد‪.‬‬ ‫حفــظ و تقویــت امنیــت و ارامــش اســتان یکــی از مباحثــی محــوری‬ ‫فعالیــت هــای اســتاندار از اغــاز فعالیــت تاکنــون بــوده کــه ســبب‬ ‫شــد در وقایعــی ماننــد قطــع سیســتمهای جایگاه هــای ســوخت و‬ ‫وقفــه در فعالیــت کارتهــای ســوخت حتــی کوچکتریــن بازخوردهــای‬ ‫اعتراضــی در گلســتان شــکل نگیــرد‪.‬‬ ‫روحانیــون و ریــش ســفیدان قومیــت هــا و اقــوام ســاکن در‬ ‫گلســتان هــم بــر ایــن بــاور هســتند کــه طــی ایــن مــدت‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫همدلــی و وحــدت اقــوام و مذاهــب بــه عنــوان یــک اصــل جــدی در‬ ‫دســتور کار مدیریــت ارشــد اســتان قــرار داشــته تــا روی توســعه را‬ ‫بهتــر بــرای ایــن اســتان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫بــه زعــم صاحبنظــران بهداشــت هــم توفیــق در امــر واکسیناســیون‬ ‫کرونــا یکــی از مــواردی اســت کــه ســبب شــد تــا رونــد مقابلــه بــه ایــن‬ ‫بیمــاری فراگیــر در گلســتان در جایــگاه مطلوبــی نســبت بــه ســایر‬ ‫اســتان هــای قــرار بگیــرد و براســاس اخریــن امــار دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی بیــش از ســه میلیــون و ‪ 300‬هــزار دز واکســن کرونــا در‬ ‫گلســتان تزریــق شــده اســت‪.‬‬ ‫پرهیــز از تمرکزگرایــی و نــگاه عادالنــه بــه شــرق و غــرب اســتان‪،‬‬ ‫حضــور مســتمر و روزانــه در صنایــع و واحدهــای تولیــدی و حضور در‬ ‫دور افتــاده تریــن بخــش هــای اســتان و احصــا مشــکالت از جملــه‬ ‫خصیصــه هــای اســتاندار دهــم گلســتان بــود کــه طــی هفتــه ماهــه‬ ‫نخســت نظــر بســیاری از کارشناســان را جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا ریزگردهاســت و منشــا خارجــی ایــن پدیــده اســتان های خراســان شــمال و ســمنان و صحــرای قــره قــوم‬ ‫ترکمنســتان اســت و همچنیــن کانــون بحــران گــرد و غبــار بــا منشــا داخلــی بــه مســاحت ‪ ۱۲۲‬هــزار و ‪ ۶۹۴‬هکتــار‬ ‫در اســتان تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫احمــدی ادامــه داد‪ :‬کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی بــه مســاحت ‪ ۷۲‬هــزار و ‪ ۲۷۷‬هکتــار در ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫مســاحت گلســتان در ســه شهرســتان گمیشــان‪ ،‬اق قال و گنبدکاووس تشــکیل شــده و مناطقی از بخش اینچه‬ ‫بــرون گنبــد در همســایگی شهرســتان های گمیشــان و اق قــا بــه مســاحت ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هکتــار در معــرض‬ ‫فرســایش بــادی قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬روزهــای درگیــر بــا پدیــده گــرد و غبــار در گنبــدکاووس بــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬روز می رســد کــه بــه طــور‬ ‫عمــده در فصــل بهــار اتفــاق می افتــد بــر همیــن اســاس نخســتین ایســتگاه ســنجش گــرد و غبــار اســتان در‬ ‫ایســتگاه هواشناســی اینچه بــرون نصــب شــد کــه بــا توجــه بــه کشــیده شــدن پدیــده گــرد و غبــار بــه داخــل شــهر‬ ‫تــاش داریــم دســتگاه ســنجش گــرد و غبــار بــا هــدف اطــاع رســانی بــه موقــع بــه افــراد اســیب پذیــر از جملــه‬ ‫ســالمندان و کــودکان بــرای خــارج نشــده از منــزل در زمــان الودگــی هــوا در محــل شــبکه بهداشــت مســتقر شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬شــکار و صید بی رویه جوامع انســانی ســاکن در حاشــیه تاالب‪ ،‬ورود پســاب های‬ ‫شــهری و روســتایی و زهکش هــای کشــاورزی از اراضــی باالدســتی و تغییــرات ناشــی از ان در خــواص فیزیکــی و‬ ‫شــیمیایی اب و بــه تبــع ان تخریــب فــون بنتیــک موجــود در تــاالب کــه در نهایــت منجــر بــه کاهش غنای زیســتی‬ ‫تــاالب می شــود‪ ،‬احــداث ســد و ســازه های هیدرولیکــی در مســیر منابــع تامیــن کننــده اب‪ ،‬عــدم رعایــت میــزان‬ ‫حقابــه تعییــن شــده توســط دســتگاه های مســوول بــرای حفــظ بقــا و پایــداری اکوسیســتمی تــاالب و برداشــت‬ ‫بــی رویــه اب بــه اعتقــاد فعــاالن حــوزه حمایــت از محیــط زیســت مهمتریــن عوامــل تهدیــد کننــده تاالب هــای‬ ‫بین المللــی اســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫حفــظ ایــن سیســتم پیچیــده اکولوژیــک و ســود جســتن از منابــع بــی شــمار اقتصــادی‪ ،‬تفرجگاهــی و ژنتیکــی در‬ ‫گــرو مطالعــه و شــناخت دقیــق هــر تــاالب اســت و بــدون اندیشــیدن بــه محیــط زیســت‪ ،‬بهبــود و ارتقــای کیفیــت‬ ‫زندگــی انســان ها در چارچــوب هــر گونــه هــدف‪ ،‬بهــره وری از طبیعــت امــکان پذیــر نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاالب های بین المللی االگل‪ ،‬اجی گل و الماگل همزمان با برگزاری نخســتین نشســت پژوهشــگران ســازمان‬ ‫جهانــی حفاظــت در ســال ‪ ۱۳۵۰‬بــا هــدف حفاظــت از تاالب هــای مهــم در رامســر کــه تحــت عنــوان «کنوانســیون‬ ‫رامســر» در مجامــع بیــن المللــی از ان یــاد می شــود بــه همــراه تاالب هــای مهــم دیگــر ایــران بــه منظــور حمایــت‬ ‫بهتــر از انهــا و زیســتمندانی کــه در ان می زیســتند بــه ثبــت ایــن کنوانســیون رســید‪.‬‬ ‫ب اجـی گل بــا ‪ ۳۲۰‬هکتــار و تــاالب المــاگل بــا مســاحت ‪ ۲۰۷‬هکتــار‬ ‫تــاالب االگل بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‪ ،‬تــاال ‬ ‫در نزدیکــی مــرز ایــران و ترکمنســتان در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه هــم در بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس‬ ‫واقــع شــدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تا هفته اینده ایین نامه رتبه بندی معلمان به دولت می رود‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش گفــت‪ :‬اییــن نامــه رتبــه بنــدی معلمــان بــرای بررســی تــا هفتـ ه اینــده در اختیــار دولــت قــرار مــی گیــرد تــا دغدغه هــای ایــن قشــر زحمتکــش‬ ‫برطرف شــود‪.‬‬ ‫یوســف نــوری در جمــع خبرنــگاران خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬اییــن نامــه رتبــه بنــدی معلمــان بــه صــورت مســتمر در حــال بررســی اســت و در ایــن خصــوص‬ ‫جلســه هــای زیــادی نیــز گذاشــته مــی شــود کــه تــاش خواهیــم کــرد تــا ان را اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬زهرا کارزگر‬ ‫عواملی که مانع از‬ ‫تصمیم گیری درست‬ ‫وهوشمندانه می شود‬ ‫حکومتی با رای و نظر مردم‬ ‫ایجاد کرد‬ ‫امــام خمینــی (ره) بــا بیدار کردن جوانان و اندیشـه های‬ ‫بخــواب رفتــه توانســت حکومــت پادشــاهی کــه بصــورت‬ ‫موروثــی بــر ملــت ایــران حکمرانــی مــی کــرد را از بیــن بــرد‬ ‫و حکومتــی بــا رای و نظــر مــردم ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫شاخص ترینراهبرد‬ ‫فکریمعمارکبیر‬ ‫انقالباسالمی‬ ‫مردم ساالری دینی بود‬ ‫سرویس انقالب‪:‬‬ ‫مکتب امام خمینی (ره) نشــانه های ارزشــمند و ماندگار فراوانی‬ ‫دارد کــه مردم ســاالری دینــی مبتنــی بــر دیــدگاه اســامی یکــی از‬ ‫ارزشــمندترین راهبرد فکری و عملی معمار کبیر انقالب اســامی‬ ‫بــرای اینــدگان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬رهبــری بــی بدیــل امــام خمینــی (ره)‬ ‫فرصــت توجــه بــه مــردم ســاالری را بــه بهتریــن نحــو مهیا کــرد و جایگاه‬ ‫حقــوق عامــه در تمــام شــئونات جامعــه را جــاری ســاخته اســت‪.‬‬ ‫صاحــب نظــران امــر معتقدنــد اراده و نقــش ویــژه امــام خمینــی‬ ‫(ره) بــه عنــوان رهبــر امــت در تجلــی و مانــدگاری حاکمیــت‬ ‫مردم ســاالری دینــی‪ ،‬ایشــان را بــه عنــوان الگویــی منحصــر بــه فــرد‬ ‫و تکرارنشــدنی در عرصــه سیاســت جهــان معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫معمــار کبیــر انقــاب اســامی ظرفیــت ویــژه نقــش افرینــی مــردم‬ ‫در تعییــن سرنوشــت را شــکل دادنــد و بــر ایــن اســاس تمــام‬ ‫مســووالن بایــد بــا پیــروی از مکتــب امــام راحــل (ره) خــود را بــا‬ ‫مــردم و بــرای مــردم بداننــد زیــرا نظــام جمهــوری اســامی بــر پایــه‬ ‫رای مــردم بنــا شــده و یکــی از تاکیــدات دینــی و شــروط اساســی‬ ‫در مکتــب امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان معمــار انقــاب و بنیانگــذار‬ ‫حکومــت اســامی اســت‪.‬‬ ‫مردم محوری گفتمان غالب امام خمینی (ره)‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬مــردم ســاالری در ادبیــات سیاســی بــه معنــای قبــول‬ ‫یــک حاکمیــت مبتنــی بــر نظــر عامــه اســت کــه ایــن مفهــوم بــا‬ ‫دموکراســی گــره خــورده اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام احمدرضــا احمدی اظهارداشــت‪ :‬مردم ســاالری‬ ‫دینــی عالــی تریــن نمــای امتــی اســت کــه حکمرانــان مشــروعیت‬ ‫و مقبولیــت ذاتــی خــود را از مــردم و حمایــت انــان دریافــت مــی‬ ‫کننــد و قــدرت و اقتــدار انــان بــر اراده عمومــی اســتوار اســت‬ ‫و برخــاف حکومت هــای اســتکباری کــه حتــی اگــر از حمایــت‬ ‫مــردم در یــک انتخابــات قانونــی برخــوردار نباشــند بــر اریکــه‬ ‫قــدرت تکیــه زده و مــردم را ملــزم بــه اطاعــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نــگاه دینــی و مبانــی اندیشــه اســام نــاب‪،‬‬ ‫حاکــم‪ ،‬مقبولیــت و مشــروعیت خــود را از رای مــردم دریافــت‬ ‫مــی کنــد اگــر چــه مشــروعیت او از ناحیــه خــدا باشــد امــا در‬ ‫حکمرانــی بــر مــدار قانــون و شــرع‪ ،‬مقبولیــت او بــا رای مــردم‬ ‫تثبیــت می شــود‪.‬‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــر خــاف کســانی کــه معتقــد بــه فلســفه سیاســی غــرب‬ ‫هســتند و مقبولیــت را فقــط بــا رای مــردم پذیرفتــه انــد‪ ،‬امــام‬ ‫(ره) بــر مشــروعیت حکمرانــی تاکیــد دارد و اگــر حاکــم در وضــع‬ ‫قوانیــن و اجــرای ان خــود را ملــزم بــه رعایــت حــدود شــرعی‬ ‫ندانــد طاغــوت اســت چنانکــه عــاوه بــر نظریــه والیــت فقیــه‬ ‫کــه خمیرمایــه اندیشــه سیاســی امــام خمینــی بــرای تشــکیل‬ ‫حکومــت اســامی اســت بــر ایــن معنــا تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫احمــدی تصریــح کــرد‪ :‬واژه مــردم ســاالری دینــی بــه مفهــوم‬ ‫تکامــل یافتــه دموکراســی و یــا جمهــوری اســامی اســت کــه‬ ‫در دهــه هفتــاد وارد ادبیــات سیاســی شــد و جریــان سیاســی‬ ‫چــپ در کشــور دموکراســی و مــردم ســاالری و یــا همــان‬ ‫«جمهوریــت» را در مقابــل «اســامیت» مطــرح کردنــد امــا‬ ‫مقــام معظــم رهبــری هوشــمندانه و صریــح ایــن کلیــد واژه‬ ‫دقیــق را وارد ادبیــات سیاســی کردنــد کــه مــی تــوان ســهم امــام‬ ‫خامنــه ای از طــرح مردم ســاالری دینــی را ممتــاز دانســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نهضــت و قیــام امــام خمینــی (ره) بــرای‬ ‫اســتقرار حکومــت مبتنــی بــر شــرع مقــدس اســامی بــود و‬ ‫تحقــق ایــن مهــم در پرتــو حمایــت و مقاومــت مــردم ممکــن‬ ‫خواهــد بــود و از ایــن رو ایشــان از دیــن در نهضــت‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫بزرگــی ایجــاد کــرد تــا مــردم مســلمان بــا امــوزه هــای دینــی و‬ ‫رســالت و بعثــت و عاشــورا علیــه رژیــم پهلــوی قیــام نمایــد و‬ ‫بــه پیــروزی برســد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی گلســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬امــام راحــل بــه میزانــی کــه بــر دمیــدن روح شــریعت‬ ‫نــاب در قامــوس حکومــت اصــرار داشــتند‪ ،‬بــرای حضــور مــردم‬ ‫در صحنــه پافشــاری کــرد و همیــن امــر ســبب قــوام انقــاب‬ ‫در مقابــل مخالفــان نظــام اســامی شــد کــه ایــن نگــرش نیــاز‬ ‫همیشــگی حکمرانــان نظــام اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نهضــت و قیــام امــام خمینــی (ره) بــرای‬ ‫اســتقرار حکومــت مبتنــی بــر شــرع مقــدس اســامی بــود و‬ ‫تحقــق ایــن مهــم تنهــا در پرتــو حضــور‪ ،‬حمایــت و مقاومــت‬ ‫مردمــی ممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تحقق مردم ساالری دینی با تالش امام خمینی (ره)‬ ‫اســتاد دانشــگاه هــای اســتان گلســتان هــم گفــت‪ :‬ارمــان‬ ‫تشــکیل حکومــت بــر اســاس مبانــی شــیعه جعفــری از قــرون‬ ‫متمــادی مــورد توجــه بــزرگان تشــیع بــود امــا شــرایط زمــان و‬ ‫اقتضائــات اجتماعــی و سیاســی قلمــرو اســام و همچنیــن‬ ‫ظرفیــت هــای محــدود انســانی شــیعه اجــازه اســتقرار حاکمیــت‬ ‫تئــوری سیاســی را نــداد‪.‬‬ ‫حســن ســرایلو افــزود‪ :‬تحــوالت ‪ ۱۵۰‬ســال گذشــته تاریــخ‬ ‫ایــران‪ ،‬منطقــه غــرب اســیا و شــمال افریقــا و بویــژه رونــق‬ ‫انقــاب هــای رهایــی بخــش ناشــی از یــک جانبــه گرایــی هــای‬ ‫جریــان اســتکبار تــاب اوری ملــت هــای منطقــه را در برابــر ایــن‬ ‫فشــار هــای کــم و کمتــر کــرد و بــه همــت رهنمودهــای حکیمانــه‬ ‫و شــجاعانه امــام خمینــی(ره)‪ ،‬تئــوری حاکمیتــی والیــت فقیــه‬ ‫در عصــر غیبــت کــه توســط علمــای بــزرگ شــیعه ارائــه شــده‬ ‫بــود بــا پیــروزی انقــاب اســامی وارد عرصــه حیــات اجتماعــی و‬ ‫سیاســی امــت مســلمان ایــران شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬هویــت اســامی در قالــب جمهوریــت هــر‬ ‫به نیاز ماهانه ‪ ۵۰۰‬تُن سهمیه‬ ‫ارد مازاد گنبدکاووس‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ســهمیه ماهانــه ارد نانوایی هــای گنبــدکاووس ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬تــن اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش ســرانه جمعیــت و مهاجرپذیــر بــودن شهرســتان‬ ‫جوابگــوی نیــاز مــردم نیســت و بایــد حداقــل ‪ ۵۰۰‬تـُـن بــه ایــن ســهمیه اضافــه شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حبیــب اللــه زارع اظهــار داشــت‪ ۲۸۴ :‬واحــد نانوایــی نــوع یــک‬ ‫(دولتــی)‪ ۹۵ ،‬واحــد نانوایــی نــوع ‪( ۲‬نیمــه دولتــی) و ‪ ۶۶‬نانوایــی ســوپر ازادپــز در گنبــدکاووس‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬هــم اینــک حــدود ‪ ۷۰‬روســتا از مجمــوع ‪۱۷۰‬‬ ‫چنــد بــروز همــه جوانــب جامــع تئــوری سیاســی شــیعه نبــود امــا‬ ‫احتــرام امــام (ره) بــه تمــام دیــدگاه هــای سیاســی فعــال در‬ ‫انقــاب باعــث شــد جمهــوری اســامی نمــادی از مــردم ســاالری‬ ‫دینــی مــورد اهتمــام علمــای شــیعه باشــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه بیــان کــرد‪ :‬امــام خمینــی(ره) تــاش همــه‬ ‫علمــای شــیعه و مصلحــان اجتماعــی دینــی عصــر غیبــت را در‬ ‫جریــان انقــاب اســامی محقــق و وجهــی از مــردم ســاالری‬ ‫دینــی را اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫حکومتی با رای و نظر مردم ایجاد کرد‬ ‫مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران گلســتان در ارتبــاط بــا‬ ‫نقــش و جایــگاه امــام خمینــی در مــردم ســاالری دینــی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬در حکومــت مســتبد و ظالــم پهلــوی مــردم جــرات اظهــار‬ ‫نظــر مخالــف خــود را نداشــتند و حکومتــی اربــاب رعیتــی در‬ ‫کشــور حاکــم بــود امــا بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) بــا همراهــی‬ ‫ملــت حکومتــی برپایــه اســام نــاب محمــدی (ص) و حکومــت‬ ‫علــوی (ع) برپــا شــد و اندیشــه مــردم ســاالری دینــی بــه جــای‬ ‫نــگاه متکبرانــه شاهنشــاهی در جهــان جریــان یافــت‪.‬‬ ‫سیده نفیســه حســینی واعــظ افــزود‪ :‬امــام خمینــی (ره) بــا‬ ‫بیــدار کــردن جوانــان و اندیشــه هــای بخــواب رفتــه توانســت‬ ‫حکومــت پادشــاهی کــه بصــورت موروثــی بــر ملــت ایــران‬ ‫حکمرانــی می کــرد را از بیــن بــرد و حکومتــی بــا رای و نظــر مــردم‬ ‫ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تئــوری مــردم ســاالری دینــی در گفتمــان امــام‬ ‫خمینــی (ره) افــزود‪ :‬امــام راحــل بــه مــردم ســاالری دینــی بــاور‬ ‫عمیــق داشــت و از همــان ابتــدا بــر ایــن مســاله تاکیــد داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اندیشــه های امــام خمینــی (ره) از اســام نــاب‬ ‫نشــات گرفتــه و بــه همیــن دلیــل امــواج انقــاب از مرزهــای ایــران‬ ‫فراتــر رفــت و باعــث بیــداری جهــان اســام و اغــاز حرکت هــای‬ ‫ازادیبخــش در دیگــر نقــاط جهــان از جملــه نیجریــه شــد‪.‬‬ ‫حســینی واعــظ ادامــه داد‪ :‬شــیخ زکزاکــی و جامعــه شــیعیان‬ ‫نیجریــه پیــش از انقــاب اســامی ایــران ً موجودیــت نداشــت‬ ‫امــا ایــن جنبــش طــی ســال هــای اخیــر بــه مهمتریــن و بزرگترین‬ ‫جنبــش شــیعیان افریقــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران گلســتان گفــت‪ :‬خصومــت‬ ‫همــه جانبــه جهــان اســتکبار بــا انقــاب اســامی دلیــل روشــنی‬ ‫از تاثیــر امــواج انقــاب اســامی بــر قلــوب انســان های‬ ‫مســتضعف جهــان اســت کــه دولت هــای اســتکباری و مرتجــع‬ ‫را بــرای محــدود کــردن انقــاب ایــران بــه تکاپــو انداختــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رابطــه مــردم و امــام خمینــی(ره) بــه ویــژه در دوران‬ ‫پــس از انقــاب اســامی تــا اخریــن لحظــه زندگــی ایشــان‪ ،‬یکــی‬ ‫از مقاطــع طالیــی و بــه یــاد ماندنــی جمهــوری از نــوع دینــی‬ ‫ان اســت و ایــن تعامــل در دوران دفــاع مقــدس و همچنیــن‬ ‫در زمــان ارتحــال ان عزیــز ســفرکرده بــا گذشــت چنــد دهــه‬ ‫همچنــان در یــاد وخاطــره هــا باقــی مانــد‪.‬‬ ‫حضــرت امــام خمینــی (ره) الگــوی عالــم عامــل‪ ،‬وقت شناســی‪،‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬خــوش رفتــاری‪ ،‬مردمــداری‪ ،‬پارســایی و‬ ‫ســاده زیســتی ســاعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۰‬دقیقــه شــب ســیزدهم خــرداد‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬بــه علــت عارضــه قلبــی در ســن ‪ ۸۷‬ســالگی چشــم از‬ ‫جهــان فروبســت‪.‬‬ ‫اییــن تشــییع پیکــر امــام راحــل بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون‬ ‫نفــر (نزدیــک بــه یــک ششــم جمعیــت ان زمــان کشــور) بــه‬ ‫عنــوان بزرگتریــن تشــییع جنــازه تاریــخ‪ ،‬در کتــاب رکوردهــای‬ ‫گینــس بــه ثبــت رســید‪/.‬ایرنا‬ ‫روســتای دارای کُــد شهرســتان نانوایــی ندارنــد کــه بــا اختصــاص ســهمیه جدیــد ارد‪ ،‬متقاضیــان‬ ‫می تواننــد بــرای فعــال ســازی نانوایــی ایــن روســتاها اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫زارع افــزود‪ :‬نظارت هــا بــرای جلوگیــری از تخلفــات نانوایی هــا بــه صــورت مســتمر انجــام می شــود‬ ‫و از اول فروردیــن بــا تشــدید ایــن نظارت هــا تیم هــای بازرســی کارگــروه ارد و نــان شهرســتان ‪۱۳۰‬‬ ‫مــورد بازدیــد انجــام دادنــد کــه نتیجــه ان تشــکیل ‪ ۴۰‬پرونــده تخلــف اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــا متخلفــان از ‪ ۲‬طریــق ارســال پرونــده بــرای تعییــن جرایــم بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی و کســر ســهمیه روزانــه ارد مصرفــی در کارگــروه ارد و نــان شهرســتان برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس اضافــه کــرد‪ :‬تعطیلــی خودســرانه نانوایــی و عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه ســهمیه ارد‪ ،‬کســری در وزن شــانه و گرانفروشــی از عمــده تخلفــات نانوایی هــای شهرســتان‬ ‫در ایــن مــدت بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬نانوایی هــای ســوپرازادپز بــه دلیــل اینکــه ســهمیه ای از ارد دولتــی و نیمــه‬ ‫دولتــی ندارنــد بایــد کیســه ارد خــود را بــا قیمــت حــدود هفــت میلیــون ریــال از کارخانــه خریــداری‬ ‫کننــد بنابــر ایــن نان هــای خــود را بــا نرخ هــای متفــاوت بــه فــروش می رســانند‪.‬‬ ‫زارع از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده تخلــف در واحدهــای نانویــی از طریــق ســامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬ســامانه ‪ ۱۳۵‬تعزیــرات حکومتــی و ســامانه پیامکــی ‪۱۰۰۰۸۵۲۲۶۶‬‬ ‫اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫قیمت نان نوع اول (دولتی) و نوع دوم (ازاد) در گلستان به ترتیب ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۲۰‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫‪.۱‬ترس و دودلی‬ ‫هــر یــک از تصمیــم گیری هــا ابعــاد متنوعــی دارنــد‪.‬‬ ‫همیــن ابعــاد باعــث ایجــاد ترس هایــی بــرای فــرد تصمیــم‬ ‫گیرنــده مــی شــود‪.‬همین تــرس و تردیــد ســبب مــی شــود‬ ‫برخــی گزینه هــا را کنــار بگذاریم‪.‬بــرای رهــا کــردن تردیــد در‬ ‫تصمیــم گیــری بایــد از خــود بپرســید دقیقــا از چــه چیــزی‬ ‫می ترســید؟دلیل ایــن تــرس چیســت؟چه چیــزی را از‬ ‫دســت می دهیــد؟‬ ‫‪ .۲‬ارزیابی و تحلیل بیش از اندازه‬ ‫اگــر از جملــه افــرادی هســتید کــه بیــش از حــد دربــاره‬ ‫چیــزی فکــر مــی کنید‪،‬قطعــا ًدر مواجهــه بــا مشــکالت و‬ ‫تصمیمــات دیرتــر بــه نتیجــه مــی رســید‪.‬باید لیســتی از‬ ‫مزایــا و معایــب هــر چیــزی داشــته باشــید و دربــاره ایــن‬ ‫لیســت بــه ارزیابــی برســید‪.‬‬ ‫بــرای رهایــی از ایــن ویژگــی و اســیر شــدن در تصمیمــات‬ ‫اشــتباه‪،‬باید محــدوده ی زمانــی مشــخصی بــرای‬ ‫تصمیم گیری هایمــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫‪.۳‬نداشتن اعتماد به نفس کافی‬ ‫گاهــی یادمــان مــی رود مــا هــم به انــدازه ی بقیــه انســان ها‬ ‫توانــا هســتیم‪.‬تفکرات اشــتباهی ماننــد ایــن کــه دیگــران از‬ ‫مــا بهترنــد یــا مــا نســبت بــه ان هــا ضعیــف هســتیم‪،‬ما را‬ ‫از پیشــرفت عقــب مــی اندازد‪.‬بایــد بــرای دســت یابــی بــه‬ ‫موفقیت‪،‬خــود را بــاور کنید‪،‬روراســت باشــید و تمــام نقــاط‬ ‫قــوت و ضعفتــان را شناســایی کنیــد‪.‬روی نقــاط قــوت خــود‬ ‫ســرمایه گــذاری کــرده و ضعف هایتــان را برطــرف کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۴‬شک و دودلی‬ ‫شــک و تردیــد خیلــی بی صــدا وارد قلــب و ذهنتــان‬ ‫می شود‪.‬شــک مــا را ترســو و بــزدل مــی کند‪.‬شــک ســبب‬ ‫می شــود بی دلیــل نگــران مســائلی باشــیم کــه خیلــی هــم‬ ‫مهــم نیســتند؛مثال ًبی دلیــل مــی ترســیم توانایــی کافــی‬ ‫نداشــته باشــیم‪،‬پول کافــی نداریــم‪،‬در جایــگاه مــورد انتظار‬ ‫نیســتیم و‪...‬شــک مــا را از هــر چیــزی مــی ترســاند‪.‬مدام بــه ما‬ ‫یــاداوری مــی کنــد اگــر ایــن تصمیــم درســت نباشــد‪،‬چه؟پس‬ ‫شــک را از ذهــن و قلبتــان بیــرون کنیــد تــا تصمیــم گیری هــای‬ ‫بهتــری داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬راحت طلبی‬ ‫بــرای پیشــرفت و حرکــت رو بــه جلــو باید تصمیم گیری های‬ ‫درســتی داشــته باشیم‪.‬اســایش خاطــری کــه از راحــت طلبــی‬ ‫بــه دســت مــی اید‪،‬خیلــی بــه طــول نمــی انجامــد و مانع رشــد‬ ‫و پیشــرفتمان مــی شــود‪.‬مواجهه بــا چالش هــا و توانایی حل‬ ‫مســائل‪،‬ما را در مســیر موفقیــت قــرار مــی دهد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬عجول بودن‬ ‫وقتــی عجلــه مــی کنیم‪،‬بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم هیــچ‬ ‫توانایــی نداریــم‪.‬در ایــن شــرایط‪،‬باید خــود را ارام کنیــم‪ ،‬از‬ ‫مشــغولیت ذهنــی دور شــویم و بــا تمرکز‪،‬دقــت و شــجاعت‬ ‫تصمیــم گیــری کنیم‪.‬بهتــر اســت افــکار منفی را کنــار بگذارید‬ ‫زیــرا ان هــا تمــام انــرژی و توانمــان را می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪.۷‬نداشتن تجربه کافی‬ ‫یکــی از عوامــل تصمیــم گیری هــای نادرســت‪،‬نبود تجربـه ی‬ ‫کافــی در زندگــی بــرای گرفتــن تصمیمــات مهــم اســت‪.‬‬ ‫به امار متقاضیان اشتغال گنبد‬ ‫ساالنه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر اضافه می شود‬ ‫رییــس اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گنبــدکاووس‬ ‫از اضافــه شــدن ســاالنه ســه هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر جدیــد بــه‬ ‫امــار متقاضیــان اشــتغال در ایــن شهرســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬واحدهــای تولیــدی و بخــش خصوصــی بــا تــاش‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬تنهــا بــرای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر انهــا‬ ‫فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬عبــدی بــدراق نــژاد‬ ‫در کارگــروه اشــتغال ایــن شهرســتان بــدون اشــاره بــه امــار‬ ‫بیــکاران اظهــار داشــت‪ :‬بــه جامعــه بیــکاران گنبــدکاووس‬ ‫ســاالنه هزار نفر که بیشــتر از دانش اموختگان دانشــگاهی‬ ‫بویــژه از قشــر بانــوان هســتند‪ ،‬اضافــه می شــود کــه بایــد‬ ‫بــا تــاش و همّــت جهــادی مدیــران‪ ،‬واحدهــای تولیــدی‬ ‫و کارافرینــان و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای موجــود‬ ‫فرصت هــای شــغلی بیشــتر ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫بــدراق نــژاد ادامــه داد‪ :‬در ســال گذشــته ســهمیه و تعهــد‬ ‫اشــتغال گنبــدکاووس چهــار هــزار و ‪ ۹۰۷‬نفــر بــود کــه ‪۹۹‬‬ ‫درصــد ان محقــق شــد و بــرای امســال اگرچــه هنــوز تعهــدی‬ ‫اعــام نشــده امــا تــا کنــون ‪ ۳۱۲‬فرصــت شــغلی در ایــن‬ ‫شهرســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 24‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫مدیر امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس‬ ‫محموله نمک با نشان‬ ‫استاندارد جعلی شناسایی‬ ‫و توقیف شد‬ ‫اولویت مدیریت انرژی کاهش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی مصرف برق‬ ‫در گنبدکاووس است‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان از شناســایی‬ ‫و توقیــف محمولــه نمــک بــا نشــان اســتاندارد جعلــی در‬ ‫ســطح بــازار اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫اســتاندارد گلســتان ســید مهــدی حســینی گفــت‪ :‬حســب‬ ‫دریافت گزارشــات مردمی و نظارت مســتمر از ســطح بازار‪،‬‬ ‫بازرســان اداره کل اســتاندارد گلســتان موفــق بــه شناســایی‬ ‫انبــار نمــک بــا جعــل عالمــت اســتاندارد شــدند‪.‬‬ ‫حســینی در ادامه گفت‪ :‬بازرســان اداره کل اســتاندارد‬ ‫بــا ردیابــی نمــک دارای نشــان اســتاندارد جعــل شــده‬ ‫موفــق بــه شناســایی محــل عرضــه ایــن محصــول نمــک‬ ‫در اســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بازرســی تعــداد ‪ 3200‬بســته نمــک‬ ‫خوراکــی بــه ارزش تقریبــی ‪ 260‬میلیــون ریــال‪ ،‬دارای‬ ‫عالمــت اســتاندارد جعلــی کشــف و ضبــط شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای اســتاندارد اســتان افــزود‪ :‬بــه موجــب قانــون‬ ‫تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد تولیــد‪ ،‬تمرکــز‪ ،‬توزیــع و‬ ‫فروش کاالها و خدمات مشــمول اســتاندارد اجباری بدون‬ ‫عالمت اســتاندارد و یا بدون تایید ســازمان ملی اســتاندارد‬ ‫ممنــوع اســت و کاالی مربوطــه بایــد توقیــف و بــا متخلــف‬ ‫طبــق قانــون برخــورد شــود‪ ،‬پیگیری هــای الزم حقوقــی در‬ ‫ایــن زمینــه در دســت اقــدام مــی باشــد‪.‬‬ ‫حســینی در پایــان بــه گلســتانی هــا یــاداور شــد در صــورت‬ ‫مشــاهده مــوارد مغایــر بــا اســتاندارد در بــازار‪ ،‬می تواننــد‬ ‫موضــوع را از طریــق ســامانه تلفنــی ‪ 1517‬و یــا پیامــک‬ ‫‪ 30001517‬بــه اداره کل اســتاندارد گلســتان اطــاع دهنــد‬ ‫و یــا اینکــه شــخصا بــه کمــک یــک پیامــک رایــگان بــه شــماره‬ ‫‪ ،10001517‬از اعتبــار و اصالــت عالمــت اســتاندارد درج شــده‬ ‫روی کاال‪ ،‬اطــاع حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس گفــت‪ :‬بــا اغــاز فصــل گرمــا بــا رویکــرد مدیریــت مصــرف‬ ‫انــرژی‪ ،‬کاهــش حــدود ‪ ۲۵‬درصــدی اســتفاده از وســایل سرمایشــی در منــازل مســکونی و ادارات اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدعلــی عربگلــو در نشســت مدیریــت مصــرف انــرژی‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬مصــرف بــرق در دوره پیــک را ســال گذشــته ‪ ۳۱۸‬مــگاوات اعــام و بیــان کــرد‪ :‬حداقــل‬ ‫پنــج تــا ‪ ۱۰‬درصــد مصــرف بــرق در تابســتان امســال بــراورد می شــود در شهرســتان افزایــش یابــد لــذا‬ ‫برنامه هــای مختلــف بــا هــدف مدیریــت مصــرف در دســتورکار قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی تعداد کل مصرف کنندگان برق در شهرســتان را ‪ ۱۴۳‬هزار مشــترک اعالم کرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۲‬درصــد مشــترکان بــرق در ایــن شهرســتان خانگــی هســتند و بیشــترین مصــرف بــرق در زمــان‬ ‫پیــک مصــرف مربــوط بــه ایــن مشــترکان و اســتفاده از لــوازم سرمایشــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬گنبــدکاووس بــه دلیــل گرمــای بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه در بیشــتر روزهــای تابســتان از چنــد‬ ‫ســال پیــش مشــمول تعرفــه ســه گرمســیری شــده اســت و امســال بــر اســاس ایــن تعرفــه از ابتــدای‬ ‫خــرداد تــا ‪ ۱۵‬شــهریور الگــوی مصــرف در ایــن شهرســتان هــزار کیلــووات محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس ادامــه داد‪ :‬هــر مشــترکی در شهرســتان هــزار کیلــووات‬ ‫الگــوی مصــرف دارد و اگــر از ان میــزان عــدول کنــد مشــمول افزایــش قیمــت بــه نــرخ تولیــد بــرق‬ ‫می شــود کــه ســال گذشــته ســه هــزار و ‪ ۷۵‬ریــال بــود‪.‬‬ ‫عربگلــو اضافــه کــرد‪ :‬مشــترکانی کــه بیــش از ایــن الگــو مصــرف کننــد پرمصــرف شــناخته می شــوند‬ ‫و بایــد تــا ‪ ۳.۵‬برابــر ایــن مبلــغ را بــه عنــوان هزینه هــای تولیــد پرداخــت کننــد امــا وزارت نیــرو بــه‬ ‫افــرادی کــه کمتــر از الگــو‪ ،‬مصــرف دارنــد بــه ازای هــر کیلــووات پنــج هــزار ریــال تشــویقی می دهــد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور توزیــع نیــروی بــرق گنبــدکاووس ســاعات پیــک مصــرف در گنبــدکاووس را بــر‬ ‫اســاس شــرایط اب و هوایــی ‪ ۱۳‬تــا ‪ ،۱۷‬اعــام کــرد و از مــردم شهرســتان خواســت اســتفاده از‬ ‫وســایل پرمصــرف ماننــد جاروبرقــی‪ ،‬ماشــین لباس شــویی و ظرف شــویی را در ســاعات غیــر از‬ ‫پیــک انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــرای مدیریــت مصــرف بــرق بــر اســتفاده از دیزل هــای خودتامیــن در واحدهــای صنعتــی و‬ ‫اجــرای تفاهــم نامه هــای منعقــد شــده میــان کشــاورزان و صنعــت گــران بــا شــرکت بــرق تاکیــد کــرد‬ ‫و تغییــر ســاعت اداری در فصــل گرمــا را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫عربگلــو بیــان کــرد‪ :‬هزینــه قبــض مددجویــان کمیتــه امــداد اگــر مصرفشــان ‪ ۵۰‬درصــد کمتــر از‬ ‫الگــوی باشــد بــر اســاس قانــون و دســتورالعمل ها رایــگان محاســبه می شــود در غیــر ایــن صــورت‬ ‫بایــد ماننــد ســایر مشــترکان طبــق تعرفــه پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تخصیص چهار هزار تن قیر‬ ‫رایگان به شهرداری بجنورد‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬بــرای اجــرای عملیــات عمرانــی‬ ‫چهــار هــزار تــن قیــر رایــگان در مرکــز اســتان اختصــاص‬ ‫یافــت کــه امیــد م ـی رود بــا جــذب ان بــه ایــن اقدامــات‬ ‫شــتاب داده شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار جواد حمیدی راوری اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اختصــاص ایــن میــزان قیــر رایــگان از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری بــه خراسان شــمالی‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اکنــون به وســیله ‪ ۱۲‬تیــم عمرانی کار‬ ‫اســفالت و لکه گیــری خیابان هــا و معابــر مرکــز اســتان‬ ‫در دســت اقــدام اســت گفــت‪ :‬در هــر منطقــه از شــهر‬ ‫ســه گــروه عمرانــی بــه وســیله پیمانــکاران نســبت بــه‬ ‫اســفالت و لکه گیــری معابــر اقــدام می کنــد و عــاوه بــر‬ ‫ان پنــج گــروه از ســازمان عمــران شــهرداری هــم در ایــن‬ ‫بــاره اقدامــات را در دســت انجــام دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح هــای اجــرای اســفالت و نهضــت‬ ‫اســفالت‪ ،‬معابــر هســته مرکــزی شــهر و نیــز مناطــق‬ ‫حاشــیه شــهر را تحــت پوشــش دارد و اولویــت در اجــرای‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬بهســازی و بهبــود شــرایط در خیابان هایــی‬ ‫اســت کــه بدتریــن شــرایط اســفالت دارنــد‪.‬‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬بهبــود وضعیــت اســفالت‬ ‫معابــر مرکــز اســتان و رســیدن بــه شــرایط قابــل قبــول در‬ ‫ایــن زمینــه بایــد ‪ ۱۰‬هــزار تــن قیــر تامیــن و صــرف شــود‪،‬‬ ‫اســفالت معابــر و خیابان هــای مرکــز اســتان حتــی در‬ ‫هســته مرکــزی ایــن شــهر وضعیــت مناســب نــدارد و در‬ ‫ایــن بــاره اقدامــات الزم انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫تجهیزکیسه های ارد به جی پی اس‬ ‫جشن های زیر سایه خورشید بعد‬ ‫از سالگرد ارتحال امام (ره)‬ ‫سمپاشی ‪ ۴۰۰‬هکتار از اراضی‬ ‫شیروان با پهپاد‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان گفــت‪ :‬بــا همــکاری یــک‬ ‫شــرکت خصوصــی حمــل و نقــل ارد‪ ،‬کیســه های ارد ارســالی بــه‬ ‫نانوایی هایــی اســتان بــه جــی پــی اس مجهــز می شــوند تــا ادرس و‬ ‫میــزان مصــرف ارد انــان بــه طــور دقیــق مشــخص شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫گلســتان‪ ،‬تقــی حســام همچنیــن بــه حــذف دریافــت پــول نقــدی‬ ‫از نانوایــی هــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مقدمــات اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در گلســتان در حــال انجــام اســت و بــه زودی زیرســاخت های‬ ‫انــان تکمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارتــی شــدن فــروش نــان ســبب جلوگیــری‬ ‫از قاچــاق ارد و گــران شــدن نــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســام یــاداور شــد‪ :‬خبــازان بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح‪،‬‬ ‫بطــور ماهانــه براســاس تعــداد نانــی کــه بــه فــروش رســاندند‪،‬‬ ‫مابه التفــاوت را از دولــت دریافــت می کننــد کــه ایــن میــزان فــروش‬ ‫بیشــتر بــه معنــای ایجــاد رقابــت و انگیــزه در افزایــش کیفیــت و‬ ‫کمیــت از ســوی خبازی هــا اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬صــف طوالنــی مقابــل نانوایی هــای اســتان غیرعــادی‬ ‫بــوده و قابــل قبــول نیســت کــه تــاش می‪ ‎‬کنیــم بــا پیــدا کــردن‬ ‫علــت‪ ،‬ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر جشـن های زیــر ســایه خورشــید در گلســتان گفــت‪ :‬جشـن های‬ ‫ایــن دهــه و زیــر ســایه خورشــید ‪ 1401‬بــا توجــه بــه همزمانــی ان بــا ایام‬ ‫ســالگرد ارتحــال بنیــان گــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت امــام‬ ‫(ره) و دهــه کرامــت‪ ،‬بعــد از ایــام عــزاداری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬صابــر کشــیری در نشســت‬ ‫خبــری اظهارداشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه چنــد ســالی اســت خــدام‬ ‫حــرم حضــرت معصومــه (س) هــم در گلســتان حضــور دارنــد‪،‬‬ ‫م ایــن ایــام توســط ایــن خــدام از ‪ ۱۱‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫برنامه ریــزی شــده کــه مراسـ ‬ ‫خــرداد‪ ،‬بــا مدیریــت هیــات مهدویــون گــرگان برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برنامه هــای زیرســایه خورشــید را خــدام حــرم رضــوی را‬ ‫در قالــب ‪ ۲‬تیــم پنــج نفــره از ‪ ۱۶‬خــرداد مــاه در شهرســتان های اســتان‬ ‫اغــاز خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ترویــج فرهنــگ رضــوی در بیــن عاشــقان اهــل بیــت‬ ‫(ع)‪ ،‬ترویــج فرهنــگ زیــارت از راه دور هــدف از اجــرای برنامه هــای‬ ‫دهــه کرامــت بــه ویــژه جش ـن های زیرســایه خورشــید‪ ،‬بــرای افــرادی‬ ‫کــه شــرایط حضــور در مشــهد را ندارنــد‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫دبیــر جشــن های زیرســایه خورشــید در گلســتان گفــت‪ :‬در قالــب‬ ‫برنامه هــای جشـن های زیرســایه خورشــید ازدواج هــای اســان‪ ،‬حضــور‬ ‫در مناطــق مختلــف اســتان بــه ویــژه مناطــق محــروم ‪ -‬کم برخــوردار و‬ ‫حاشیه نشــین‪ ،‬دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا و کمــک بــه ازادســازی‬ ‫زندانیــان جرائــم غیــر عمــد در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬بــا اســتفاده از پهپــاد‬ ‫‪ ۴۰۰‬هکتــار از اراضــی گنــدم و جــو ایــن شهرســتان مــورد سمپاشــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســماعیل ســیاح اظهــار داشــت‪ :‬کــم و‬ ‫بیــش طــی ‪ ۲‬ســال اخیــر در اراضــی و بــاغ هــای شهرســتان سمپاشــی‬ ‫توســط یک دســتگاه صورت می گرفت که از ســه روز گذشــته امســال‬ ‫گســترده تــر توســط ‪ ۵‬دســتگاه شــروع شــده و در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اراضــی گنــدم و جــو طــی ایــن چنــد روز مناطــق‬ ‫گــره زو‪ ،‬بــرزل ابــاد‪ ،‬قلجــق و دویــن سمپاشــی انجــام شــده اســت‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پهپــاد در هــر ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۷‬دقیقــه یــک هکتــار را‬ ‫سمپاشــی مــی کنــد و میــزان مصــرف محلــول ســم بــا ان ‪ ۱۵‬تــا ‪۱۰‬‬ ‫لیتــر در هکتــار اســت‪.‬‬ ‫ســیاح افــزود‪ :‬اراضــی گنــدم و جــو بــا بارندگــی هــای مناســب امســال‬ ‫وضعیــت خوبــی دارنــد و اینــک کــه در مرحلــه حســاس هســتند‬ ‫ورود تراکتــور و ماشــین االت بــه ان باعــث خســارت و از بیــن رفتــن‬ ‫محصــول مــی شــود کــه ایــن کار بــا پهپــاد جهــت جلوگیــری از هرگونــه‬ ‫خســارت صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون فنــی جهــاد کشــاورزی شــیروان گفــت‪ :‬انجــام عملیــات‬ ‫سمپاشــی حجــم انبوهــی از مــزارع و بــاغ ها در کمترین زمان ممکن‪،‬‬ ‫جلوگیــری از کوبیدگــی زمیــن و محصــول و عــدم خــراب شــدن خــاک‬ ‫از ســایر مزایــا اســت‪.‬‬ ‫در حوزه پسماند ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫سفر دولت به گلستان اختصاص یافت‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند گلســتان از تخصیــص ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از محــل مصوبــات‬ ‫ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس جمهــور بــه ایــن اســتان بــرای ایجــاد زیرســاخت های حوزه پســماند خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬مجمــوع اعتبــارات مصــوب ســفر بــرای ایــن مدیریــت هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محســن ســمیعی در کارگــروه پســماند شهرســتان گنبــدکاووس افــزود‪:‬‬ ‫اعتبــارات مصــوب ســفر رییــس جمهــور بــه حوزه پســماند گلســتان قرار اســت ظرف ســه ســال و بــرای ایجاد‬ ‫زیرســاخت های ایــن حــوزه بویــژ ه تکمیــل ســایت بازیافــت زباله ازادشــهر و تصفیه خانــه ان و ایجاد لندفیل ‬ ‫(خــاک چــال) در دیگــر ســایت های زبالــه اســتان هزینــه شــود‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪ :‬باوجود فرســوده بودن ناوگان حمل زباله اســتان بویژه در مناطق روســتایی‪ ،‬گلســتان‬ ‫بــا ســه ســایت بازیافــت زبالــه خانگــی و یــک بازیافــت زبالــه صنعتــی از اســتان های پیشــرو در مدیریــت‬ ‫پســماند کشــور است‪.‬‬ ‫ســمیعی ادامــه داد‪ :‬نماینــدگان مــردم گلســتان در مجلــس شــورای اســامی و مدیــران اســتانی می تواننــد از‬ ‫طریق معاونت عمرانی وزارت کشــور پیگیر نوســازی ماشــین االت حمل زباله باالخص در مناطق روســتایی‬ ‫باشــند و مدیریــت پســماند اســتان نیــز مســاعدت و همراهــی الزم را درایــن بخــش انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند گلســتان همچنیــن بــا بیــان اینکــه همــه دهیــاران روســتایی اســتان‬ ‫و شــهرداری ها موظفنــد زبالــه جمــع اوری شــده را بــه ســایت های بازیافــت تحویــل دهنــد‪ ،‬از امادگــی ایــن‬ ‫مدیریــت بــرای کمــک بــه خریــد ماشــین االت حمــل زبالــه و نیز تحویــل زباله مناطق روســتایی گنبدکاووس‬ ‫کــه روزانــه حــدود ‪ ۸۰‬تــن اســت‪ ،‬در نوبــت شــب ازســوی ســایت بازیافــت ازادشــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس نیــز در ایــن نشســت‪ ،‬جمــع اوری و دفــن‬ ‫بهداشــتی زبالــه در مناطــق شــهری و روســتایی را بــه ســبب ارتبــاط مســتقیم بــا ســامت عمومــی جامعــه از‬ ‫دغدغه هــای اصلــی مــردم و مســووالن ایــن شهرســتان دانســت و گفــت‪ :‬برنامــه ریــزی و مدیریــت علمــی و‬ ‫صحیــح بــرای جمــع اوری‪ ،‬حمــل‪ ،‬بازیافــت و دفــن زبالــه از ضروریــات ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد گوگالنــی افــزود‪ :‬بــه ســبب برخــی مســائل و مشــکالت حــوزه جمــع اوری و حمــل زبالــه در‬ ‫مناطــق روســتایی گنبــدکاووس شــاهد تخلیــه پســماندها و زباله هــا در حاشــیه روســتاها‪ ،‬جاده هــا‪،‬‬ ‫رودخانه هــا و مــزارع ایــن شهرســتان هســتیم کــه بایــد ایــن رویــه نادرســت‪ ،‬اصــاح و ســاماندهی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای ســاماندهی وضعیــت پســماند مناطــق روســتایی گنبــدکاووس الزم اســت بانــک‬ ‫اطالعاتــی از تعــداد ماشــین االت حمــل زبالــه‪ ،‬نحــوه مدیریــت پســماند و مســائل و مشــکالت ایــن حــوزه از‬ ‫ســوی بخشــداران و دهیــاران در ســراع وقــت بــه فرمانــداری اعــام شــود‪.‬‬ ‫گوگالنــی گفــت‪ :‬مباحــث مربــوط بــه مدیریــت پســماند بــه ســبب ارتبــاط مســتقیم بــا ســامت عمومــی‬ ‫جامعــه بســیار مهــم اســت و بایــد بــه صــورت اصولــی و دقیــق صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه برخــی اعضــای کارگــروه پســماند گنبــدکاووس و برخــی دهیــاران دعــوت شــده‬ ‫بــه جلســه نیــز بــه بیــان نقطــه نظــرات و مشــکالت خــود پرداختنــد کــه ضــرورت مدیریــت صحیــح پســماند‬ ‫بــا توجــه بــه فرارســیدن فصــل گرمــا‪ ،‬فرســودگی ماشــین االت حمــل زبالــه و ضــرورت نوســازی ان‪ ،‬کمبــود‬ ‫منابــع اعتبــاری دهیــاران و فاصلــه دور ســایت بازیافــت ازادشــهر از مهمتریــن مســائل مطــرح شــده بــود‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دومدیر گرگانی‬ ‫روانه دادستانی شدند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وضعیــت نامناســب قدیمی تریــن زیســتگاه مــرال ایرانــی و نگهــداری غیراصولــی گوزن هــا‬ ‫در جنــگل قُــرُق‪ ،‬مدیــران منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و حفاظــت محیــط زیســت گــرگان را‬ ‫راهــی دادســتانی کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از روابط عمومی دادگســتری گلســتان‪ ،‬دادســتان مرکز اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بررســی میدانــی نماینــده ویــژه دادســتانی از محــل نگهــداری گوزن هــای قرمــز‬ ‫در پــارک جنگلــی قــرق وضعیــت نامناســب نگهــداری ایــن گونــه جانــوری را تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو وی ادامــه داد‪ :‬شــرایط نگهــداری و تغذیــه ایــن گــوزن هــا بــه گونــه ای‬ ‫اســت کــه جمعیــت ایــن جانــوران از ‪ ۳۶‬راس در ســالهای گذشــته بــه هفــت راس کاهــش‬ ‫یافتــه اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مدیــران منابــع طبیعــی و محیــط زیســت گــرگان پــس از حضــور در دادســتانی مکلف‬ ‫شــدند تــا پنــج روز اینــده بــرای تعمیــر فنــس هــای محــل نگهــداری ایــن گــوزن هــا اقــدام کننــد ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز گلســتان ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــرای تامیــن علوفــه مــورد نیــاز ایــن حیوانــات‬ ‫نیــز بیــن منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اختــاف وجــود داشــت کــه مقــرر شــد زمیــن ‪۲۰‬‬ ‫هکتــاری کشــت علوفــه ایــن گــوزن هــا هــر چــه زودتــر تعییــن تکلیــف شــود ‪.‬‬ ‫اســپانلو از تشــکیل پرونــده ویــژه حقــوق عامــه بــرای پیگیــری وضعیــت ایــن گونــه جانــوری‬ ‫ارزشــمند و در معــرض خطــر در دادســرای مرکــز اســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬پیگیــری و رصــد‬ ‫دادســتانی تــا زمــان اطمینــان از بهبــود وضعیــت ایــن جانــوران ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حــدود نیــم قــرن پیــش نخســتین مرکــز تکثیــر و نگــه داری مــرال در کشــور بــا هــدف بقــای‬ ‫نســل ایــن گونــه کمیــاب در پــارک جنگلــی قــرق گــرگان تاســیس شــد‪.‬‬ ‫پــارک جنگلــی قــرق در ‪ ۲۴‬کیلومتــری شــهر گــرگان و در نزدیکــی شــهر فاضل اباد شهرســتان‬ ‫علــی اباد قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک طبیعــی در محیــط جلگــه ای قــرار دارد‪ ،‬مــکان ان در ســال ‪ ۱۳۴۸‬از ســوی مرحوم‬ ‫حســین ســعیدی اشــتیانی بنیانگــذار پــارک هــای جنگلــی ایــران تهیــه و عملیــات احــداث از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۰‬اغــاز شــد‪ ،‬امــروز مســاحت ایــن پــارک جنگلــی بــه‪ ۶۵۰‬هکتــار مــی رســد و درختــان‬ ‫ان بیشــتر از گونــه هــای انجیلــی و ممــرز اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 31‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 46‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪31‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪10‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫راهگشای توسعه گلستان‬ ‫تدوین سند راهبردی است‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور بهره گیــری هرچــه بهتــر از ظرفیــت های موجود تدوین ســند چشـم انداز‬ ‫و راهبردی برای این اســتان شــمالی ان نیاز ضروری و راهگشــای شــتاب در توســعه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬علــی محمــد زنگانــه در نشســت شــورای راهبــردی تدویــن ســند چشــم انــداز و‬ ‫برنامــه راهبــردی گلســتان افــزود‪ :‬از مشــارکت مبتنــی بــر ســند امایــش و مــردم محور و پیشــرفت روســتا محور‬ ‫در تهیــه ســند بخشــی ایــن برنامــه مهــم بــرای اســتان الزم اســت لحــاظ شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در برنامــه ریــزی بــرای توســعه کشــاورزی‪ ،‬شــیالت‪ ،‬صنعــت و گردشــگری گلســتان مجــری‬ ‫طــرح مزبــور بــه طــور حتــم در تدویــن ان مطالبــه رییــس جمهــور دولــت ســیزدهم ‪ ،‬دیــده شــود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای تهیه و تدوین ســند بخشــی و اجرایی شــدن ان باید تمامی دســتگاه های مرتبط مشــارکت‬ ‫فعاالنــه بــا مجری طرح داشــته باشــند‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬ایــن هماهنگــی و مشــارکت مســووالن دســتگاه هــا مــی توانــد ســند ‪ ۳۰‬گانــه زیــر مجموعــه‬ ‫برنامــه راهبــردی ســریعتر و تــا پایــان شــهرپورماه ســال جــاری امــاده عملیاتــی کنــد‪.‬‬ ‫بهانه ای برای توسعه گلستان نداریم‬ ‫معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬اکنــون بــا تدویــن ســند چشــم انــداز و برنامــه‬ ‫راهبــردی بــرای اســتان‪ ،‬بهانــه ای بــرای ســرمایه گــذاری در توســعه وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حــاج گلــدی کـُـر افــزود‪ :‬گلســتان بــا ظرفیــت هایــی بالقــوه کــه در بخــش هــای مختلــف در اختیــار دارد و‬ ‫تدویــن و عملیاتــی شــدن ایــن برنامــه راهبــری ‪ ،‬مــی توانــد ایــن ظرفیــت هــا تبدیــل بــه بالفعل کــرده و از عقب‬ ‫ماندگــی خــارج شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای تهیــه و تدویــن ســند هــای ‪ ۳۰‬گانــه زیــر مجموعــه برنامــه چشــم انــداز و راهبــردی‬ ‫اســتان‪ ،‬از ‪ ۱۳۰‬متخصــص شناســایی شــده و همــکاری کارشناســان دســتگاه هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــری طــرح تدویــن ســند چشــم انــداز و برنامــه راهبــردی گلســتان نیــز بــا ارایــه گزارشــی از اخریــن وضعیــت‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تســریع در تهیــه ســند بخشــی ایــن برنامه چشــم انــداز و راهبردی اســتان‪ ،‬ســهم یاری‬ ‫‪ ۳۱‬دســتگاه را مــی طلبد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا دنکــوب افــزود‪ :‬اکنــون ســند بخشــی حــوزه دامپــروری اســتان امــاده اجرایــی بــوده و بــه تازگــی از‬ ‫ســوی وزیــر جهادکشــاورزی در دولــت ســیزدهم مــورد تاییــد و حمایــت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی عملیاتــی شــدن ســند دامپــروری گلســتان مــی توانــد تامیــن کننــده ‪ ۱۰‬درصــد از پروتئیــن کشــور‬ ‫در اینــده شــود‪.‬‬ ‫وی کــه مشــاور برنامــه راهبــردی اســتاندار گلســتان اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون گلســتان مطابــق داده هــای‬ ‫امــاری جهادکشــاورزی‪ ۶.۵ ،‬درصــد از پروتئیــن کشــور را تولیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫دنکــوب خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تهیــه ایــن ســند بخشــی بــه اجــرای شــدن طــرح هــای توســعه اســتان از جملــه‬ ‫کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب و تاکیــد رییــس جمهــور و ایجــاد زیرســاخت هــای راه انــدازی منطقــه ازاد تجــاری ‪-‬‬ ‫صنعتــی اینچــه بــرون و صنایــع رقابــت پذیــر توجــه ویــژه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــرای ایــن کــه اســتان گلســتان بــه چشــم انــداز ترســیم شــده و اهــداف راهبــردی ان از جملــه‬ ‫تحقــق درامــد ســرانه میانگیــن کشــوری دســت یابــد‪ ،‬نیــاز بــه ده هــا میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری دارد از اینــرو‬ ‫بــا انتخــاب و معرفــی راهبــرد پیشــران و اصلــی تجمّر(تجــارت جهانــی مبتنــی بــر مزیــت هــای رقابتــی) باعــث‬ ‫جبــران بخــش اعظــم ایــن میــزان کســری ســرمایه گــذاری مــی شــود‪ ،‬در واقــع اجــرای راهبــردی تجمّــر در حکــم‬ ‫میانبــر بــرای جبــران عقــب ماندگــی ‪ ۵۰‬ســاله اســتان اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن ســند کالن راهبــردی اســتان‪ ،‬ســرمایه گــذاری مبتنــی بــر توســعه تجــارت خارجــی بــا‬ ‫الویــت ظرفیــت هــای منطقــه در بخــش کشــاورزی‪ ،‬صنعــت و گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستبند پلیس بر دست‬ ‫سارقان پنل های ایفون‬ ‫سارقان شیروانی با ‪ 14‬فقره سرقت‬ ‫در چنگال پلیس گرمه‬ ‫دستبند پلیس اسفراین بر‬ ‫دستان مخالن نظم و امنیت‬ ‫رئیس پلیس اگاهی اســتان از دســتگیری ســارقان پنل های ایفون‬ ‫صوتی و تصویری با ‪ 18‬فقره ســرقت در ســطح اســتان خبر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «مقصــود رســتگار» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫در پــی وقــوع ســرقت های متعــدد ‏از پنــل ایفون هــای صوتــی و‬ ‫تصویــری در ســطح شهرســتان شــیروان و اســتان کــه موجبــات‬ ‫نارضایتــی شــهروندان شــده بــود مراتــب بــه‏صــورت جــدی در دســتور‬ ‫کار کاراگاهــان پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه اقدامــات فنــی و اطالعاتــی پلیــس‬ ‫ســرنخ هایی از شناســایی ســارق ســابقه دار بــه هویــت مشــخص بــه‬ ‫دســت‏امــد کــه در ادامــه طــی هماهنگــی قضایــی وی دســتگیری و بــه‬ ‫مقــر انتظامــی داللــت شــد‏‪.‬‬ ‫رســتگار اظهــار داشــت‪ :‬متهــم کــه در ابتــدا منکــر هرگونــه ســرقت‬ ‫می شــد بــا دالیــل مســتند پلیــس لــب بــه اعتــراف گشــود و بــه‏ســرقت‬ ‫‪ 10‬فقــره پنــل ایفــون بــا همراهــی یــک نفــر مال خــر معتــرف شــد‏‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن راســتا یــک‬ ‫نفــر ســارق دیگــر نیــز شناســایی و دســتگیر شــد اظهــار داشــت‪ :‬متهــم‬ ‫‏مذکــور نیــز بــه ‪ 8‬فقــره ســرقت بــا همــکاری یــک نفرمال خــر اشــاره کــه‬ ‫ســارقان ســابقه دار پــس از تکمیــل پرونــده تحویل مراجع قضایــی و از‬ ‫‏ان طریــق روانــه زنــدان شــدند‏‪.‬‬ ‫جانشــین انتظامــی شهرســتان گرمــه از دســتگیری ‪ 2‬نفــر ســارق‬ ‫حرفــه ای بــا ‪ 14‬فقــره ســرقت خبــر‏دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیس‪ ،‬ســرگرد‬ ‫«علی اصغــر غــام زاده» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر‏گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫دریافــت خبــری مبنــی بــر تــردد یــک دســتگاه خــودروی نیســان دارای‬ ‫بــار مشــکوک در‏محــور ربــاط قــره بیــل بــه ســمت اشــخانه‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫مراتــب در دســتور کار مامــوران انتظامــی گرمــه قــرار‏گرفــت‏‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا هدایــت عملیاتــی فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان و برقــراری تــور ایســت‏بازرســی و پــس از رویــت خــودرو و‬ ‫اعــام دســتور ایســت پلیــس‪ ،‬راننــده خــودروی بــا افزایــش ســرعت‏بــه‬ ‫ســمت جــاده گرمه‪-‬محــور سنخواســت متــواری شــد‏‪.‬‬ ‫وی‏افــزود‪ :‬در بازرســی از خــودرو تعــدادی اقــام مســروقه کشــف‬ ‫و متهمــان جهــت بررســی بیشــتر بــه‏پلیــس اگاهــی شهرســتان‬ ‫داللــت شــدند‏‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات تکمیلــی پلیــس متهمــان صراحتــا ًبــه‬ ‫انجــام ‪ 14‬فقــره انــواع‏ســرقت اعتــراف و اظهــار داشــتند‪ :‬کــه بــه علــت‬ ‫اعتیــاد شــدید بــه مــواد مخــدر و بضاعــت مالــی ناچــار بــه‏انجــام ســرقت‬ ‫بــوده و امــوال مســروقه را هــم بــه مراکــز ضایعاتــی شــیروان انتقــال و‬ ‫بــه فــروش‏می رســاند‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســفراین از دســتگیری ‪ 2‬نفــر مخــل نظــم و‬ ‫امنیــت عمومــی در ایــن‏شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــد روهنــا» در تشــریح جزئیــات ایــن ‏خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی ایجــاد مزاحــت‪ ،‬درگیــری و رعــب و وحشــت بــرای‬ ‫شــهروندان توســط ‪2‬‏نفــر از اراذل واوبــاش ســابقه دار منطقــه‪،‬‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران ‏پلیــس‬ ‫اطالعــات و امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی بابیــان اینکــه مامــوران بــا یکســری اقدامــات فنــی و‬ ‫اطالعاتــی متهمــان را شناســایی ‏کردنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مامــوران پــس از هماهنگی هــای قضایــی‪ ،‬دریــک عملیاتــی‬ ‫ضربتــی ‏متهمــان را در مخفیگاه شــان دســتگیری و بــه مقــر‬ ‫انتظامــی منتقــل کردنــد‪.‬‏‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســفراین بابیاناین کــه متهمــان‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه ‏مرجــع قضایــی معرفــی شــدند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬پلیــس هرگــز اجــازه نخواهــد داد افــراد شــرور و‏اوبــاش‬ ‫باقــدرت پوشــالی و کذایــی خــود‪ ،‬امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫را مختــل کننــد و‏قطعــا ً کســانی کــه بخواهنــد امنیــت و ارامــش‬ ‫مــردم را بــه مخاطــره بیندازنــد بــا برخــورد قاطــع‏پلیــس مواجــه‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‏‬ ‫سرپرست اداره کل شیالت گلستان‬ ‫توجه انحصاری به‬ ‫یک بخش هدررفت‬ ‫سایر ظرفیت هاست‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬در صنعــت ابــزی‬ ‫پــروری ظرفیت هــای بی شــماری در اســتان وجــود دارد کــه توجــه‬ ‫انحصــاری بــه یــک بخــش هدررفــت و مغفــول مانــدن دیگــر‬ ‫ظرفیــت هــا را در پــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار اســماعیل جبــاری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ظرفیت هــای بالقــوه ای گلســتان از جملــه میگــو‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪،‬‬ ‫گرمابــی‪ ،‬ســردابی و زینتــی دارد کــه هــدف افزایــش تولیــد در همــه‬ ‫گونــه هــا و ظرفیــت هــای ابــزی پــروری اســتان اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬بــه گرمــی دســت‬ ‫متخصصین و استادان دانشگاه‪ ،‬پرورش دهندگان و بخش خصوصی‬ ‫را مــی فشــاریم تــا بتوانیــم در کنــار دانــش و تجربــه قــدم هایــی واالیــی را‬ ‫در راســتای افزایــش تولیــد و رونــق اقتصــادی اســتان برداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته ‪ ۹۰‬درصــد بچــه ماهیــان خاویــاری‬ ‫مــورد نیــاز اســتان هــای کشــور‪ ،‬از گلســتان تامیــن مــی شــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــتر اســتان هــای پــرورش دهنــده ماهیــان‬ ‫خاویــاری امــروز بــه تولیــدات بــاال رســیدند حــال انکــه گلســتان کــه‬ ‫در گذشــته ‪ ۹۰‬درصــد بچــه ماهیــان خاویــاری اســتان هــا را تامیــن‬ ‫مــی کــرد امــروز بــه کمتریــن میــزان خــود در زمینــه تولیــد ماهیــان‬ ‫خاویــاری رســیده اســت‪.‬‬ ‫جبــاری ادامــه داد ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه امســال بــا درایــت رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‬ ‫نامگــذاری شــد‪ ،‬بــر مســووالن و کارشناســان وظیفــه اســت در‬ ‫مســیر فرمایشــات معظــم لــه گام برداریــم و همــت خــود را در‬ ‫راســتای افزایــش تولیــد بــه کار ببندیــم‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه ســبب شــرایط جغرافیایــی‪ ،‬واقــع شــدن‬ ‫در دامنــه سلســله جبــال البــرز و شــمال ایــران و ویژگــی هــای‬ ‫اقلیمــی در زمــره مناطــق بــا قابلیــت دسترســی بــاال بــه منابــع اب‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وجــود رودخانــه هــای دایمــی اتــرک‪ ،‬گــرگان رود و قــره ســو و‬ ‫چندیــن تــاالب بیــن المللــی ماننــد المــا گل‪ ،‬اجــی گل و االگل‬ ‫و البتــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر نــوار ســاحلی در کرانــه هــای‬ ‫خــزر و خلیــج گــرگان‪ ،‬گلســتان را بــه اســتانی بــا قابلیــت بــاالی‬ ‫فعالیت هــای شــیالتی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار حلقــه چــاه کشــاورزی‪ ،‬چنــد صــد اب بنــدان‬ ‫ذخیــره اب روســتایی و چندیــن ســد و ســازه مهندســی ذخیــره‬ ‫اب هــم از دیگــر ظرفیــت هــای اســتان گلســتان بــرای صنعــت‬ ‫شــیالت اســت کــه بایــد از انهــا بهــره بــرداری وافــر بــرد‪.‬‬ ‫امــا در کنــار همــه ایــن مواهــب‪ ،‬وجــود طیــف گســترده ای‬ ‫از ابزیــان در دریــای خــزر و خلیــج گــرگان بــا قابلیــت تکثیــر و‬ ‫پــرورش در محیــط هــای محصــور بــه عنــوان اصلــی تریــن مزیــت‬ ‫اســتان در بخــش شــیالت محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ماهیــان خاویــاری گلســتان همچــون اوزون بــرون و یــا ماهیــان‬ ‫اســتخوانی ماننــد کپــور و کفــال بــه عنــوان ســوگلی ســفره هــای‬ ‫ایرانیــان بودنــد کــه ایــن روزهــا بــه ســبب شــرایط اقتصــادی‬ ‫منطقــه و هجمــه شــدید صیــادان غیرمجــاز در معــرض انقــراض‬ ‫قــرار گرفتــه انــد بــه نحــوی کــه بازســازی و تکثیــر مصنوعــی هــم‬ ‫نتوانســته اســت بــه وضــع نابســامان انهــا پایــان بدهــد‪.‬‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه بازار کسب و کار ‪01732688214 :‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫کپی رنگی از میثاق نامه‬ ‫ایران خودرو!‬ ‫اواخــر اردیبهشــت امســال بــود کــه صنعــت خودروســازی ایــران‬ ‫دچــار تحولــی شــگرف شــد و مدیــران شــرکت ایران خــودرو بدون‬ ‫اینکــه لبخنــد بزننــد یــا مســخره بــازی دربیاورنــد خیلــی جــدی‬ ‫و مجلســی بــا امضــای میثــاق نامــه ای کــه مدیرعامــل گــروه‬ ‫صنعتــی ایــران خــودرو ان را اقدامــی مانــدگار در تاریــخ ایــران‬ ‫خــودرو دانســته اســت‪ ،‬عهــد کردنــد کــه از ایــن پــس خــودروی‬ ‫ناقــص تولیــد نکننــد‪ .‬یعنــی بــا هــم قســم شــدند اگــر شــده‬ ‫فــرش زیــر پایشــان را بفروشــند‪ ،‬پــول ســودی از بــازار تهیه کنند‪،‬‬ ‫وام ‪ 24‬درصــد بگیرنــد ولــی خــودروی ناقــص تولیــد نکننــد کــه‬ ‫مجبــور شــوند پشــت کــوه و کمــر مخفــی کننــد و رئیــس جمهــور‬ ‫بــه انهــا گیــر بدهــد!‬ ‫بعــد هــم ‪ 12‬روز رنــج اور و مــال انگیــز را پشــت ســر گذاشــتند‬ ‫و بــرای رســیدن اول خــرداد لــه لــه مــی زدنــد و هــر روز بــا خــود‬ ‫مــی خواننــد کــه « اردیبهشــت مــردم اردی جهنــم ماســت » تــا‬ ‫خــرداد دوســت داشــتنی زودتــر بیایــد و تولیــد خــودروی کســری‬ ‫دار‪ ،‬متوقــف شــود!‬ ‫و امــا اصــل میثــاق نامــه‪« :‬مــا مدیــران گــروه صنعتــی ایــران‬ ‫خــودرو در راســتای اجــرای فرامیــن ریاســت محتــرم جمهــور‪،‬‬ ‫مقــام عالــی وزارت و مدیرعامــل محتــرم گــروه صنعتــی ایــران‬ ‫خــودرو مبنــی بــر افزایــش تولیــد همــراه بــا ارتقــای کیفیــت‪،‬‬ ‫بــا اســتعانت از خداونــد متعــال هــم پیمــان مــی شــویم تولیــد‬ ‫خــودروی کســری دار را از ابتــدای خــرداد مــاه ‪ 1401‬متوقــف‬ ‫نمــوده و ضمــن تــاش مضاعــف بــرای رعایــت الزامــات کیفــی‪،‬‬ ‫فراینــد تولیــد عبــور مســتقیم را در کلیــه ســایت هــای تولیدی به‬ ‫عنــوان فرهنــگ تولیــدی شــرکت ایــران خودرو نهادینــه نماییم‪».‬‬ ‫احساس مسئولیت و وظیفه شناسی را مالحظه فرمودید؟!‬ ‫بــاور بفرمائیــد ایــن حجــم از احســاس مســئولیت و نهادینــه‬ ‫کــردن ان بــه عنــوان فرهنــگ تولیــدی شــرکت ان هــم فقــط در‬ ‫کمتــر از ‪ 25‬ســال در کل صنعــت مرکــب ســازی دنیــا از ارابه های‬ ‫اســاطیری و ســلطنتی دوران مــاد هــا گرفتــه تــا خودروهای برقی‬ ‫و هوشــمند شــرکت هــای بــزرگ خــودرو ســازی امــروز بــی ســابقه‬ ‫اســت‪ .‬حقیقتــا وقتــی جنــاب میــر ســلیم افاضــات مــی کننــد‬ ‫خــودرو ســازان داخلــی لــج خودروســازان خارجــی را در اورده انــد‬ ‫پــر بیــراه فرمایــش نکــرده و اینکــه چگونــه ایــن فکــر درخشــان‬ ‫بــه ذهــن مســئوالن مفخــم ایــران خــودرو رســیده اســت همــه‬ ‫کارشناســان اقتصــادی را انگشــت بــه دهــان گذاشــته اســت!‬ ‫یعنــی فکــر کنــم اگــر کســی کپــی برابــر اصــل یــا حتــی یــک کپــی‬ ‫رنگــی از ایــن میثــاق نامــه را تحویــل شــرکت بنــز‪ ،‬فــورد‪ ،‬جاگــوار‪،‬‬ ‫تویوتــا‪ ،‬فولکــس‪ ،‬بــی او دبلیــو‪ ،‬یــا حتــی شــرکت های کــره ای‬ ‫و چینــی بدهــد‪ ،‬عــاوه بــر تحویــل یــک دســتگاه خــودروی روز‬ ‫ممکــن اســت بــه عنــوان رابــط شــرکت بــا ایــران خــودرو بــا حقوق‬ ‫مکفــی‪ ،‬بیمــه‪ ،‬غــذا و جــای خــواب اســتخدام شــود!‬ ‫بــه هــر حــال اگــر ایــن اقــا در ســال «برگــی از ان هــزاران» شــمه‬ ‫و دانــش مدیریتــی ایــران خــودرو و یا ســایپا را به مدیران شــرکت‬ ‫متبوعــش انتقــال دهــد‪ ،‬نــان ان شــرکت در روغــن بــدون ارز‬ ‫ترجیحی می افتد و نیاز نیســت پرســنل معاونت فروش و بازار‬ ‫یابــی شــرکت شــان در طــول ســال کاســه ببخشــید تشــت چــه‬ ‫کنــم چــه کنــم دســت شــان بگیرنــد و خودروهایشــان را بــا هــزار‬ ‫و اووووووف تــا اپشــن ریــز و درشــت‪ ،‬از دم قســط بفروشــند!‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫بازار کسب و کار‬ ‫از ‪ 3‬نفر نیروی خانم با شرایط سنی ‪ 25‬سال‬ ‫جهت همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫لطفا درخواست از طریق واتس اپ‬ ‫‪ 09117674497‬ارسال کنید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫با ‪ ۷‬حرکت ساد ه یوگا معجزه کنید‬ ‫سرویس رشدو توسعه ‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫بازی های ویدئویی چطور‬ ‫استرس را کاهش می دهند؟‬ ‫بازی هــای ویدئویــی طــرف داران زیــادی دارنــد و بســیاری از‬ ‫کــودکان و حتــی بزرگ ســاالن را درگیــر خــود کرده انــد‪ .‬تصــور‬ ‫رایــج ایــن اســت کــه ایــن بازی هــا صرفــا موجــب هدررفتــن‬ ‫وقــت‪ ،‬پرخاشــگری و کناره گیــری افــراد از اجتمــاع و انــزوا‬ ‫می شــوند‪ .‬خوشــبختانه نتایــج پژوهش هــای انجام شــده‬ ‫خــاف ایــن را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫بازی های ویدئویی چگونه استرس را کاهش می دهند‬ ‫‪ .۱‬جذابیــت و لذت بخش بــودن‪ :‬وقتــی کارهــای‬ ‫لذت بخشــی ماننــد تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی‬ ‫ســرگرم کننده‪ ،‬گفت وگــو بــا دیگــران یــا بازی هــای ویدئویــی‬ ‫انجــام می دهیــم‪ ،‬بــه چیــزی غیــر از کاری کــه انجــام‬ ‫می دهیــم فکــر نمی کنیــم‪ .‬ذهــن مــا کامــا درگیــر فعالیتــی‬ ‫می شــود کــه انجــام می دهیــم و روی چیــز دیگــری تمرکــز‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بنابرایــن انجــام کارهــای جــذاب و لذت بخــش‬ ‫یکــی از بهتریــن راه هــای کاهــش اســترس اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترشــح دوپامین‪:‬بــازی باعــث ایجــاد احســاس لــذت‬ ‫در مغــز می شــود‪ .‬وقتــی از انجــام بــازی ویدئویــی لــذت ‬ ‫می بریــم‪ ،‬مغــز مــا انتقال دهنــده ای عصبــی به نــام‬ ‫دوپامیــن را در هســته اکومبنــس (مرکــز لــذت مغــز)‬ ‫ترشــح می کند‪ .‬با ترشــح دوپامین احســاس سرخوشــی‬ ‫می کنیــم‪ .‬احســاس لــذت ناشــی از بــازی بــه مــا کم ـک ‬ ‫می کنــد کــه بــر اســترس خــود غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مدار پیروزی (‪)Triumph circuit‬‬ ‫در مغــز مــا الگویــی روان شــناختی به نــام «مــدار‬ ‫پیــروزی» وجــود دارد کــه بــه تعامــل و مشــارکت پــاداش‬ ‫می دهــد‪ .‬مغــز طــوری طراحــی شــده اســت کــه بــا‬ ‫غلبــه بــر چالش هــا احســاس خوبــی پیــدا می کنیــم‪.‬‬ ‫بازی هــای ویدئویــی چالــش و ابــزار غلبــه بــر ان را در‬ ‫ق می شــویم‪،‬‬ ‫اختیارمــان قــرار می دهنــد‪ .‬وقتــی موفــ ‬ ‫احســاس رضایــت و شایســتگی بــه مــا دســت می دهــد‬ ‫ک می کننــد‪.‬‬ ‫کــه بــه مقابلــه بــا اســترس کمــ ‬ ‫‪ .۴‬حالــت جریــان (‪:)flow state‬غرق شــدن در بــازی‬ ‫طــوری کــه تمــام چیزهــای دیگــر را فرامــوش کنیــم‪،‬‬ ‫ســطح دیگــری از تعامــل و تمرکــز اســت کــه بــه ان‬ ‫«حالــت جریــان» می گوینــد‪ .‬ایــن حالــت زمانــی ایجــاد‬ ‫می شــود کــه ذهــن مــا ان قــدر روی فعالیتــی متمرکــز‬ ‫می شــود کــه افــکار دیگــری شــکل نمی گیرنــد‪ .‬ایــن در‬ ‫تضــاد کامــل بــا حالــت عــادی ذهــن ماســت کــه از یــک‬ ‫فکــر بــه فکــر دیگــر می رویــم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پــاداش و احســاس رضایــت فوری‪:‬بازی هــای ویدئویــی‬ ‫لــذت فــوری را بــه ارمغــان می اورنــد‪ ،‬یعنــی بایــد حداقــل‬ ‫زمــان را بــرای دریافــت پــاداش صــرف کنیــم‪ .‬در دنیــای‬ ‫واقعــی عکــس ایــن حالــت صــادق اســت‪ .‬مثــا بــرای‬ ‫دریافــت حقــوق بایــد هفته هــا کار کنیــم یــا بــرای دریافــت‬ ‫مــدرک دانشــگاهی بایــد چندین ســال درس بخوانیم‪ .‬وقتی‬ ‫در حــال عبــور از شکس ـت ها و موانــع هســتیم‪ ،‬بازی هــای‬ ‫ویدئویــی بــا ایجــاد اهدافــی کوچــک و دســت یافتنی و‬ ‫احســاس موفقیــت یــا رضایــت پــس از رســیدن بــه ان‬ ‫اهــداف بــه مــا کمــک می کننــد کــه بــر ایــن شکس ـت ها و‬ ‫موانــع غلبــه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تشــویق خالقیــت‪ ۲:‬نیمکــره مغــز مــا بــا یکدیگــر‬ ‫متفــاوت هســتند‪ .‬نیمکــره چــپ تحلیلــی‪ ،‬منطقــی‪،‬‬ ‫عــددی‪ ،‬واقعیت گــرا و ســاختارمند اســت و نیمکــره‬ ‫راســت خــاق‪ ،‬شــهودی و ازاداندیــش اســت‪ .‬در بیشــتر‬ ‫کارهایــی کــه انجــام می دهیــم از نیمکــره چــپ مغــز‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ ،‬زیــرا بیشــتر زندگی ما ســاختاریافته‬ ‫و واقعیت گراســت‪ .‬در نتیجــه نیمکــره راســت نادیــده‬ ‫گرفتـ ه می شــود و به نــدرت در فعالیت هــای خالقانـه ای‬ ‫ت می کنیــم‪.‬‬ ‫ماننــد مجسمه ســازی شــرک ‬ ‫‪ .۷‬ایجــاد ارتبــاط اجتماعی‪:‬بــازی راهــی عالــی بــرای‬ ‫ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی معنــادار اســت‪ .‬زیبایــی‬ ‫بازی هــای ویدئویــی ایــن اســت کــه مجبــور نیســتید از‬ ‫نظــر فیزیکــی کنــار کســی باشــید تــا بــا او بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫ط می کنــد‬ ‫اینترنــت شــما را بــا افــراد هم فکــری مرتبــ ‬ ‫کــه عالیــق مشــترکی بــا شــما دارنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه‬ ‫گردهمایی هــای اجتماعــی بــرای مبــارزه بــا اســترس‬ ‫بســیار مفیدنــد‪ ،‬ولــی زمانــی کــه ایــن امــکان وجــود‬ ‫ی می تواننــد راهــی عالــی بــرای‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــازی هــای ویدئویـ ‬ ‫ایجــاد و حفــظ روابــط اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫ایــا بازی کــردن بــرای کاهــش اســترس موجــب‬ ‫اعتیــاد بــه بــازی می شــود‪:‬برخی از مطالعــات نشــان‬ ‫داده انــد کــه انجــام بازی هــای ویدئویــی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫اضطــراب می توانــد خطــر اعتیــاد را افزایــش دهــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن یافتــه چنــدان هــم غافل گیرکننــده نیســت؛ وقتــی‬ ‫مشــکل اصلــی برطــرف نشــود‪ ،‬مکانیســم مقابلــه ای‬ ‫می توانــد به ســرعت بــه وابســتگی تبدیــل شــود‪ .‬گاهــی‬ ‫گیمرهـ ا وابســتگی ناســالمی بــه بازی هــا پیــدا می کننــد‪،‬‬ ‫ک می کنــد‬ ‫زیــرا بــازی تنهــا چیــزی اســت کــه بــه انهــا کمـ ‬ ‫بــا مشــکالت خــود کنــار بیاینــد‪ .‬اگــر بــرای اضطــراب یــا‬ ‫افســردگی خــود بــه متخصــص ســامت روان مراجعــه‬ ‫نکنیــد و بــرای مقابلــه بــا ان فقــط بــه بازی هــای ویدئویی‬ ‫پنــاه ببریــد‪ ،‬در مســیر اعتیــاد قــدم برداشــته اید‪.‬‬ ‫کالم اخر‪:‬هرکــس از بــازی خاصــی لــذت می بــرد و‬ ‫همــه یکســان نیســتند‪ .‬هــر بــازی ای کــه از ان لــذت‬ ‫ می بریــد و به نظرتــان ســرگرم کننده اســت‪ ،‬می توانــد‬ ‫بــا دورکــردن شــما از اســترس روزانــه و نشــخوار فکــری‬ ‫یــا ایجــاد احساســات مثبــت موجــب کاهــش اســترس‬ ‫شــود‪ .‬مســئله اصلــی ایــن اســت کــه از بــازی ویدئویــی‬ ‫لــذت ببریــد و بــه دلیــل انجــام ان اگاه باشــید‪.‬‬ ‫چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش سالمت ‪ -‬مینا بردبار‪:‬‬ ‫گــردن درد از ان دردهــای ازاردهنــده ای اســت کــه همـه ی مــا‬ ‫حداقــل یکبــار گرفتــارش شــده ایم‪ .‬فــارغ از اینکــه دالیــل رایج‬ ‫درد گــردن و شــانه چیســت‪ ،‬بــا انجــام تعــدادی حــرکات یــوگا‪،‬‬ ‫می توانیــد از شــر ان خــاص شــوید‪ .‬اگــر تاکنــون راه درمــان‬ ‫درد گــردن را نمی دانســتید‪ ،‬پــس راه را درســت امده ایــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مقالــه شــما را بــا چنــد حرکــت ســاد ه یــوگا بــرای درمــان‬ ‫گــردن درد اشــنا می کنیــم‪.‬‬ ‫ســرویکالژیا (‪ )Cervicalgia‬کــه بیشــتر بــه عنــوان گــردن درد‬ ‫شــناخته می شــود معمــوال بــر اثــر مــدت زیــادی نشســتن در‬ ‫یــک حالــت‪ ،‬یــک شــب خــواب ســخت و ناراحــت یــا کاهــش‬ ‫ســاعات تمرینــات ورزشــی رخ می دهــد‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫می بینیــد دالیــل گــردن درد ســاده اند‪ ،‬پــس چــرا درمــان گــردن‬ ‫درد اصــا بــه ایــن ســادگی نیســت؟‬ ‫در اصــل نکتــه همیــن جــا اســت! مــا در ایــن مقالــه بــا هفت گام‬ ‫ســاده (اســانا یــا حــرکات یــوگا) کــه بــه ســادگی می توانیــد انجــام‬ ‫دهیــد و لطم ـه ای بــه برنام ـه ی پرمشــغله ی روزانه تــان نمی زنــد‪،‬‬ ‫بــه شــما یــاد می دهیــم از شــر گــردن درد خــاص شــوید‪ .‬بهتریــن‬ ‫چیــز در مــورد یــوگا ایــن اســت کــه از پنــج هــزار ســال پیــش کــه‬ ‫شــروع شــده تــا االن هنــوز هــم همــان قــدرت خــودش را دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬درمان گردن درد با بال اسانا یا حالت بچه‬ ‫روی دو زانــو بنشــینید‪ ،‬ســاق پاهای تــان را روی زمیــن قــرار‬ ‫دهیــد بــه طــوری کــه دو انگشــت شــصت پای تــان در یــک‬ ‫راســتا و در کنــار هــم باشــد‪ .‬روی پاشــنه های تان بنشــینید‪.‬‬ ‫دسـت های تان را در دو طــرف بدن تــان قــرار دهیــد‪ ،‬نفس تــان‬ ‫را بیــرون بدهیــد و باالتنــه ی خودتــان را بیــن ران های تــان‬ ‫جمــع کنیــد‪ /‬از کمــر خــم شــوید بــه طــوری کــه بدن تــان بیــن‬ ‫ران های تــان قــرار گیــرد‪ .‬بــه ارامــی ســرتان را روی زمیــن قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬هــر قــدر می توانیــد ایــن حرکــت را انجــام دهیــد ولــی‬ ‫بــه خودتــان فشــار نیاوریــد‪.‬‬ ‫دس ـت های تان بایــد در دو طــرف بدن تــان در حالــت ارامــش‬ ‫باشــند و کــف دســت های تان بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬تــا هــر‬ ‫وقــت می توانیــد در ایــن حالــت بمانیــد و بعــد بــه ارامــی در‬ ‫حالــی کــه نفس تــان را بــه داخــل می کشــید بدن تــان را بلنــد‬ ‫کنیــد و در حــال نشســته قــرار بگیریــد‪ .‬دس ـت های تان را روی‬ ‫ران های تــان قــرار دهیــد و کــف انهــا را بــه ســمت بــاال بگیریــد‪،‬‬ ‫طــوری کــه انــگار در حالــت تســلیم خــدا هســتید‪ .‬ایــن حالــت‬ ‫نــه تنهــا بــه درمــان گــردن درد و درمــان کمــردرد کمــک می کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ارامــش ذهــن شــما هــم کمــک می کنــد‪ .‬ایــن حرکــت‬ ‫باعــث کشــش ماهیچه هــای ران‪ ،‬باســن و مــچ پــا می شــود و‬ ‫شــما را مثــل یــک بچــه ســرحال می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسانای ناتراجا یا چرخش خمیده‬ ‫روی زمیــن‪ ،‬صــاف و بــه پشــت دراز بکشــید‪ .‬بــه ارامــی پــای‬ ‫سرویس اموزش اشتغال ‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫تاثیر استرس‬ ‫بر عملکرد شما‬ ‫در محیط کار‬ ‫هرکــس ازنظــر اینکــه در چــه شــرایطی دچــار اســترس می شــود و‬ ‫چطــور ایــن اســترس را بــروز می دهــد‪ ،‬بــا دیگــران متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شناســایی نشــانه های ورود به حالت اســترس (‪ )stress mode‬از دو‬ ‫جنبه مهم اســت‪ :‬نخســت‪ ،‬خوداگاهی (‪ )self-aware‬بیشــتر و درک‬ ‫تأثیــر ایجادشــده در مــا؛ دوم‪ ،‬شناســایی نشــانه های هشــداردهنده‬ ‫در مراحــل اولیــه‪ ،‬بــرای تطبی ـق دادن خــود و بازیابــی انــرژی‪ .‬معمــوال‬ ‫ط کار بــه دو شــکل واکنــش نشــان‬ ‫در رویارویــی بــا اســترس در محی ـ ‬ ‫می دهیــم‪ :‬یــا رفتــار و ســبک کاری معمــول خــود را تقویــت می کنیــم یا‬ ‫برعکــس ان عمــل می کنیــم‪ .‬در ادامــه‪ ،‬درمــورد ایــن دو نــوع واکنــش‬ ‫توضیــح بیشــتری می دهیــم و در پایــان نیــز راهــکار مناســب بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اســترس در محــل کار را بیــان می کنیــم‪.‬‬ ‫واکنش اول‪ :‬تقویت رفتار و سبک کاری معمول‬ ‫بعضــی از افــراد وقتــی دچــار اســترس می شــوند‪ ،‬ســبک کاری‬ ‫معمــول خــود را تقویــت می کننــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬چنــد مثــال رایــج از‬ ‫ایــن حالــت را می بینیــم‪ .‬در ایــن مثال هــا‪ ،‬در زمــان اســترس‪،‬‬ ‫یــا ســبک معمــول کاری شــما تقویــت شــده و یــا رفتارهــای‬ ‫معمــول شــما پررنگ تــر و شــدیدتر شــده اســت‪.‬‬ ‫معموال‪:‬‬ ‫ســبک گفت وگــوی شــما صریــح و مســتقیم اســت؛ ولــی اکنــون‬ ‫رک و بی پــرده و احتمــاال بی مالحظــه و بی فکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از بحــث گروهــی لــذت می بریــد؛ ولــی اکنــون از ایــن حــد فراتــر‬ ‫رفته ایــد و دیگــر تمایلــی نداریــد کــه به تنهایــی تصمیــم گیــری‬ ‫کنیــد‪ .‬جلســاتی را برگــزار می کنیــد تــا اجمــاع و توافــق گــروه را‬ ‫بــه دســت بیاوریــد‪ ،‬در حالی کــه برگــزاری ایــن جلســات هیــچ‬ ‫ضرورتــی نــدارد‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون بــه اینکــه‬ ‫دیگــران چگونــه کارشــان را انجــام می دهنــد‪ ،‬اعتمــاد نداریــد و‬ ‫مدیریــت خُــرد می کنیــد؛ یعنــی بــر جزئیــات کارهــای انهــا نیــز‬ ‫نظــارت می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫از هــر چیــزی کــه ممکــن اســت موجــب تضــاد و اختــاف شــود‪،‬‬ ‫پرهیــز می کنیــد‪.‬‬ ‫راسـت تان را بلنــد کنیــد و ان را از روی پــای چپ تــان رد کنیــد‪.‬‬ ‫پــای چپ تــان را صــاف نگــه داریــد و مطمئــن شــوید کــه پــای‬ ‫راسـت تان روی زمیــن در زاویـه ی مناســبی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دســت های تان را بــه دو طــرف بکشــید و صورت تــان را بــه‬ ‫ســمت راســت نگــه داریــد‪ .‬ســی ثانیــه در ایــن حالــت بمانیــد و‬ ‫در همیــن حــال چنــد نفــس عمیــق بکشــید‪ .‬همیــن کار را بــا‬ ‫پــای چپ تــان هــم تکــرار کنیــد‪ .‬ایــن حرکــت عــاوه بــر ایــن کــه‬ ‫ماهیچه هــای شــما را انعطاف پذیرتــر می کنــد‪ ،‬شــما را بــه یــک‬ ‫حالــت خوشــی و ســعادت می رســاند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بیتیل اسانا یا حالت گاو‬ ‫اول ســاق پاهای تــان را روی زمیــن قــرار دهیــد‪ .‬بعــد کــف‬ ‫دســت های تان را روی زمیــن بگذاریــد و مطمئــن شــوید کــه‬ ‫مــچ دســت ها‪ ،‬ارنــج و شــانه تان در یــک راســتا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫زانوهای تــان هــم بایــد کامــا در راســتای باســن باشــد‪ .‬بازوهــا‬ ‫و ران های تــان بایــد عمــود بــر زمیــن باشــند و باالتنــه ی شــما‬ ‫بــا ســطح زمیــن مــوازی باشــد‪ .‬وقتــی در ایــن حــال هســتید‬ ‫نفس تــان را بــه داخــل بکشــید و شــکم تان را بــه ســمت پاییــن‬ ‫و زمیــن بکشــید و ســرتان را بــاال بدهیــد‪ .‬چنــد لحظــه در ایــن‬ ‫حالــت بمانیــد و بعــد وارد حالــت گربــه شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مارجاری اسانا یا حالت گربه‬ ‫بعــد از حالــت گاو‪ ،‬نفس تــان را بیــرون بدهیــد‪ ،‬ســتون‬ ‫مهره هــا را بــه ســمت بــاال قــوس دهیــد و ســرتان را بــه داخــل‬ ‫بکشــید‪ .‬چانه تــان را بــه ارامــی بــه ســمت ســینه تان بکشــید‪.‬‬ ‫ایــن دو حالــت (حالــت گاو و حالــت گربــه) را در حالــی کــه‬ ‫نفس تــان را بــه داخــل می کشــید و بیــرون می دهیــد پشــت‬ ‫ســر هــم تکــرار کنیــد‪ .‬ایــن کار بــه ارامــی کمــر و اعضــای داخــل‬ ‫شــکم شــما را ماســاژ می دهــد‪ ،‬و عــاوه بــر ان بــه درمــان‬ ‫گــردن درد هــم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬اسانای ویپاریتاکارانی یا حالت پاها بر دیوار‬ ‫ایــن یکــی خیلــی ســاده اســت‪ .‬فقــط کافــی اســت روی زمیــن‬ ‫دراز بکشــید و پاهای تــان را راســت بــر دیــوار قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫کــف پاهای تــان بایــد بــه ســمت ســقف باشــد و ران و ســاق‬ ‫پای تــان از پشــت بــا دیــوار در تمــاس باشــد‪ .‬دســت های تان‬ ‫را در دو طــرف در حالــت اســتراحت قــرار داده و کــف انهــا بــه‬ ‫ســمت بــاال باشــد‪ .‬قبــل از ایــن کــه حرکــت بعــدی را شــروع‬ ‫کنیــد حداقــل پانــزده بــار در ایــن حالــت‪ ،‬نفس هــای عمیــق‬ ‫و طوالنــی بکشــید‪ .‬ایــن حالــت یــوگا باعــث کشــش خفیــف‬ ‫ماهیچه هــای پشــت گــردن می شــود و کمــردرد مالیــم را از‬ ‫بیــن می بــرد و شــما را از کوفتگــی بدن تــان خــاص می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن از گرفتگــی عضــات جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫اول راســت بایســتید‪ .‬بعــد تــا جایــی کــه می توانیــد پاهای تــان‬ ‫را بــاز کنیــد‪ .‬در حالــی کــه کمرتــان را صــاف نگــه می داریــد‪،‬‬ ‫دســت های تان را بــه دو طــرف بکشــید‪ .‬نفس تــان را بــه‬ ‫داخــل بکشــید بــه ارامــی بــه ســمت راســت خــم شــوید تــا‬ ‫جایــی کــه دســت راســت تان روی مــچ پای تــان قــرار گیــرد و‬ ‫دســت چپ تــان کامــا بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬وقتــی در ایــن‬ ‫حالــت هســتید بــه دســت چپ تــان نــگاه کنیــد‪ .‬هــر چقــدر کــه‬ ‫می توانیــد در ایــن حالــت بمانیــد‪ .‬مواظــب باشــید کــه بدن تــان‬ ‫را بیشــتر از حــد توانایی تــان نکشــید‪ .‬هــدف یــوگا ایــن اســت‬ ‫کــه دردهــای شــما را برطــرف کنــد‪ ،‬نــه اینکــه دردهــای دیگــری‬ ‫هــم بــه انهــا اضافــه کنــد! برویــم بــه ســراغ حرکــت بعــدی کــه‬ ‫احتمــاال عاشــقش می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬شاو اسانا یا حالت جسد‬ ‫ایــن یکــی اســان ترین حرکــت دنیــا بــرای درمــان درد گــردن‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بخواهــم توضیــح دهــم کــه بــرای ایــن حرکــت چــه‬ ‫کار بایــد بکنیــد‪ ،‬بایــد بگویــم کــه فقــط کافــی اســت هیــچ کاری‬ ‫نکنیــد! بایــد بدن تــان در یــک حالــت طبیعــی باشــد‪ .‬صــاف روی‬ ‫زمیــن دراز بکشــید‪ .‬کمــر و گردن تــان را راســت نگــه داریــد و‬ ‫پاهایتــان را کمــی بــاز کنیــد‪ .‬دســت هایتان بایــد در دوطــرف‬ ‫بدن تــان و کــف انهــا بــه ســمت بــاال باشــد‪ .‬ایــن حرکــت اخریــن‬ ‫حلقـه ی زنجیــره ی اســاناها یــا همــان حــرکات یــوگا اســت‪ .‬بایــد‬ ‫حداقــل پنــج دقیقــه در ایــن حالــت بمانیــد تــا بــه ارامــش‬ ‫عمیــق جســمی و ذهنــی برســید‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا انجــام ایــن حــرکات ســاده ی یــوگا‪ ،‬بــرای همیشــه‬ ‫بــا گــردن درد خداحافظــی کنیــد و زندگــی بــدون اســترس و‬ ‫ارامــی داشــته باشــید‪ .‬تــا موقعــی کــه بــه ایــن هــدف برســید‪،‬‬ ‫شــاد باشــید و ایــن حــرکات را هــم تمریــن کنیــد!‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ .۶‬یوتهیتاتریکواسانا یا حالت مثلث کشیده‬ ‫کارهــا را به صــورت گروهــی انجــام می دهیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫بیشــتر ایدئال گــرا شــده اید تــا عمل گــرا‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنیــد کــه‬ ‫بی قــرار و بی تــاب شــده اید‪.‬‬ ‫بــه توانایی هــای خــود اطمینــان داریــد؛ ولــی اکنــون دیگــران را‬ ‫به خاطــر هــر مشــکلی ســرزنش می کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه نقــش‬ ‫خودتــان در ایجــاد ان مشــکل را در نظــر بگیریــد‪.‬‬ ‫خــود را بــه چالــش می کشــید تــا بهتــر عمــل کنیــد؛ ولــی اکنــون‬ ‫خودمنتقــد (‪ )self-critical‬شــده اید‪.‬‬ ‫فــردی واقع گــرا و متمرکــز بــر مســائل عملــی هســتید؛ ولــی‬ ‫اکنــون احساســات عاطفــی خــود یــا دیگــران را کم اهمیــت‬ ‫جلــوه می دهیــد‪.‬‬ ‫روی وظیفـه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال انجامش هســتید؛‬ ‫ولــی اکنــون ایــن تمرکــز باعــث می شــود کــه در ظاهــر بــا هــر‬ ‫تغییــری مخالفــت کنیــد یــا مواجــه موثــر بــا نظــرات مخالــف‬ ‫نداشــته باشــید‪.‬‬ ‫رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون بــدون هیــچ توجیــه یــا اســتداللی از ایــن رویکردهــا‬ ‫پیــروی می کنیــد‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد؛ ولــی اکنــون بــدون فکــر و انــی‬ ‫عمــل می کنیــد یــا بــا ایجــاد هــر ابهامــی‪ ،‬ســردرگم می شــوید‪.‬‬ ‫واکنش دوم‪ :‬برعکس سبک و رفتار معمول کاری‪ ،‬عمل کردن‬ ‫شــاید متوجــه شــده باشــید کــه وقتــی دچــار اســترس‬ ‫می شــوید‪ ،‬ســبک کاری تــان کامــا وارونــه می شــود و بــه نقطــه‬ ‫مقابــل ســبک معمــول تغییــر می کنــد‪ .‬در ایــن شــرایط‪ ،‬شــما‬ ‫چنیــن وضعیتــی داریــد‪:‬‬ ‫معمــوال ازادانــه حرف هــا و نظــرات خــود را بیــان می کنیــد؛‬ ‫ولــی اکنــون بــه روش هــای ارتباطــی غیرمســتقیم ماننــد ایمیــل‬ ‫روی می اوریــد‪.‬‬ ‫پذیــرای بازخــورد و نظر هــای دیگــران هســتید؛ ولــی اکنــون‬ ‫حــس می کنیــد کــه بــه انتقــاد حســاس شــده اید‪.‬‬ ‫در گــروه کار می کنیــد؛ ولــی اکنــون انزواطلــب یــا بی صبــر و‬ ‫حوصلــه شــده اید‪.‬‬ ‫بــه نظــم و جزئیــات عالقــه داریــد؛ ولــی اکنــون در توجــه و‬ ‫رســیدگی بــه نظــم و جزئیــات تعلــل می کنیــد‪.‬‬ ‫فــرد ســازگاری هســتید و بــا دیگــران کنــار می اییــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون طــوری رفتــار می کنیــد کــه دیگــران را تحریــک و عصبانــی‬ ‫می کنیــد یــا رفتــاری ســلطه جویانه و مســتبدانه داریــد‪.‬‬ ‫گروهــی کار می کنیــد (کار گروهــی) و از اعضــای گــروه‬ ‫هســتید؛ ولــی اکنــون رقابتــی یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫انــرژی باالیــی داریــد؛ ولــی اکنــون احســاس می کنید که به شــدت‬ ‫خســته شــده اید یا کارها برایتان خســته کننده هســتند‪.‬‬ ‫فــردی واقع گــرا و عمل گــرا هســتید؛ ولــی اکنــون احساســات‬ ‫بــر قضــاوت شــما اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫به طورکلــی بــر وظیفــه ای تمرکــز می کنیــد کــه در حــال‬ ‫انجامــش هســتید؛ ولــی اکنــون در تمرکزکــردن مشــکل داریــد‬ ‫یــا بــرای رســیدن بــه نتایــج ســریع‪ ،‬بی صبــر و بی قــرار هســتید‪.‬‬ ‫رویکردهــای متــداول و مرســوم را ترجیــح می دهیــد؛ ولــی‬ ‫اکنــون ســرکش یــا فردگــرا شــده اید‪.‬‬ ‫ســریع تصمیم گیــری می کنیــد (تصمیم گیــری ســریع)؛ ولــی‬ ‫اکنــون بیــش از حــد مســائل را تحلیــل یــا فکــر می کنیــد‪.‬‬ ‫راهکارهای غلبه بر استرس کاری‬ ‫ســعی کنید ســبک کاری معمول خود را شناســایی کنید‪ .‬به این‬ ‫فکــر کنیــد کــه وقتــی حــس می کنیــد کــه در محــل کار بــر همه چیــز‬ ‫کنتــرل داریــد‪ ،‬چطــور عمــل می کنیــد‪ .‬ســپس بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫ن االن چــه عملکــردی از خــود نشــان می دهیــد‪ .‬شــاید‬ ‫کــه همی ـ ‬ ‫متوجــه شــوید کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‪ ،‬تقریبــا‬ ‫ســبک کاری هــرروزه شماســت‪ .‬اگــر چنیــن اســت‪ ،‬یعنــی مدتــی‬ ‫طوالنــی اســت کــه دچــار فرســودگی شــغلی شــده اید‪ .‬فرســودگی‬ ‫شــغلی یعنــی خســتگی ذهنــی‪ ،‬عاطفــی و فیزیکــی بیــش از حـد ِ‬ ‫ناشــی از اســترس طوالنی مــدت و مزمــن کاری‪.‬‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ســبک کاری شــما در زمــان اســترس‬ ‫شــغلی چــه تغییــری می کنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از‬ ‫همکارتــان بخواهیــد کــه احســاس و برداشــت خــود را بگویــد‪.‬‬ ‫اگاهــی از نشــانه های بــارز و گویــا بــرای شــما مهــم اســت؛‬ ‫زیــرا بــا اگاهــی از ایــن نشــانه ها‪ ،‬می توانیــد در جهــت اجــرای‬ ‫راه هــای مناســب مقابلــه بــا اســترس حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــید کــه تقویــت یــا تغییــر‬ ‫ســبک کاری در زمــان اســترس‪ ،‬هریــک معایــب و مزایــای خــود‬ ‫را دارد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تقویــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬در رویکــرد خــود نســبتا باثبــات بــه نظــر می رســد و‬ ‫دیگــران می داننــد کــه او می خواهــد چه چیــزی را بــه دســت‬ ‫بیــاورد؛ ولــی هیچ کــس درک نمی کنــد و متوجــه نمی شــود کــه‬ ‫او اســترس دارد‪ .‬اگــر شــما این گونــه هســتید‪ ،‬بایــد بــه دیگــران‬ ‫بگوییــد کــه اســترس داریــد و بــه کمــک نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫ی دیگــر‪ ،‬فــردی کــه ســبک کاری خــود را تغییــر می دهــد‪،‬‬ ‫از ســو ‬ ‫شــاید فــردی غیرقابل پیش بینــی یــا بی ثبــات بــه نظــر برســد‪.‬‬ ‫شــاید ایــن مســئله باعــث شــود کــه دیگــران بیــزار شــوند از اینکه‬ ‫بــا چــه رفتــاری از شــما روبــه رو می شــوند و کــدام شــخصیت‬ ‫شــما نمایــان خواهــد شــد؛ درعین حــال‪ ،‬ایــن مســئله باعــث‬ ‫می شــود کــه اطرافیانتــان بســیار راحت تــر بتواننــد اســترس‬ ‫شــما را درک کننــد و بــه کمکتــان بیاینــد‪.‬‬ ‫برخورد ما با استرس کاری دیگران‬ ‫بایــد ایــن حقیقــت را درک کنیــم کــه رفتــار فــرد در زمــان‬ ‫اســترس‪ ،‬خصلــت یــا شــخصیت او نیســت و او فقــط در حالــت‬ ‫اســترس قــرار دارد‪ .‬لحظـه ای بــه ایــن فکــر کنیــد کــه ایــا به جــای‬ ‫توجــه بــه ایــن مســئله کــه فــرد مقابــل دچــار اســترس بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬ســبک کاری اش را ویژگــی و صفــت ذاتــی او قلمــداد‬ ‫کرده ایــد؟ همچنیــن می توانیــد بــه نشــانه های بــارز و گویــای‬ ‫اســترس در همــکاران‪ ،‬رئیــس‪ ،‬کارکنــان و غیــره نیــز توجــه کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد بــا انهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد و از انهــا بپرســید کــه‬ ‫چطــور می توانیــد بــه انهــا کمــک کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫سرقت از حساب بانکی پدر برای ارتقای بازی انالین‬ ‫پلیــس فتــا از کشــف پرونــده ســرقت اینترنتــی پســر نوجوانــی از حســاب پــدر خــود بــرای خریــد بــازی انالیــن خبــر داد و گفــت‪ :‬عــدم نظــارت الزم بــر‬ ‫فعالیــت فرزنــدان در فضای مجــازی‪ ،‬زمینه ســاز جرائــم اینترنتــی بــرای فرزنــدان می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدی قاســمی خبــر اعــام داشــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان و اظهــار وی مبنــی براینکــه از حســاب او توســط فــرد ناشــناس بصــورت اینترنتــی در‬ ‫حــدود هفتــاد میلیــون تومــان بــه ســرقت رفتــه اســت‪ ،‬پرونــده اولیــه در ایــن پلیــس تشــکیل و پیگیــری تخصصــی ان در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وعده های واهی راهی‬ ‫برای کالهبرداری‬ ‫سالم فرمانده‬ ‫به عنوان یک چسب‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرویس اجتماعی‬ ‫د کتر سجاد نامور ‪ ،‬جامعه شناسی و مدرس دانشگاه‬ ‫نماهنــگ ســام فرمانــده یــک اثــر فاخــر در حــوزه فرهنگ اســت‪ .‬این‬ ‫نماهنــگ تاثیــرات مثبــت و ارزنــده ای در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه‬ ‫ایجــاد کــرده بــه نحــوی کــه بــه عنــوان یــک چســب اجتماعی بــا ظرافت‬ ‫و زیبایــی‪ ،‬اعضــای ‪ ۳‬نســل را بــا همــه تفــاوت هــا و گوناگونــی هــا‬ ‫در کنــار یکدیگــر در ورزشــگاه هــا‪ ،‬میادیــن و پارکهــا بــرای یــک هــدف‬ ‫مشــترک گــرد هــم اورده اســت‪ .‬از ایــن رو در ایــن مقالــه بــه بررســی و‬ ‫تحلیــل جامعــه شــناختی ایــن نماهنــگ مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫امــروزه تحــت تاثیــر جریــان نوســازی در اکثــر کشــورهای جهــان‬ ‫تفــاوت نظــام ارزشــی و نگرشــی بیــن نســل هــای متفــاوت موجــب‬ ‫کاهــش فهــم و درک متقابــل ان هــا از یکدیگــر شــده اســت‪ .‬در‬ ‫جامعــه اســامی مــا نیــز عــاوه بــر جریــان نوســازی‪ ،‬جنــگ‬ ‫اقتصــادی و پــروژه نفــوذ در کنــار ســایر عوامــل موجــب شــده تــا بین‬ ‫جوانــان دهــه ‪ ۸۰‬و نوجوانــان دهــه ‪ ۹۰‬بــا نسـل های قبــل تعارضات‬ ‫و چالش هایــی در روابــط متقابــل ایجــاد شــود بــه نحــوی کــه باورهــا‬ ‫و نظــام ارزشــی متفــاوت بیــن ان هــا موجــب کاهــش درک یکســان‬ ‫و فهــم متقابــل ان هــا از یکدیگــر شــده اســت‪ .‬در اصطــاح جامعــه‬ ‫شــناختی بــه ایــن وضعیــت تعارضــی‪ ،‬شــکاف نســلی می گوینــد‪.‬‬ ‫شــکاف نســلی بــه معنــای دور شــدن تدریجــی دو نســل پیاپــی از‬ ‫یکدیگــر از حیــث جغرافیایــی‪ ،‬عاطفــی‪ ،‬فکــری و ارزشــی اســت کــه‬ ‫موجــب شــکل گیــری وضعیــت جدیــدی مــی شــود‪ .‬بــه زعــم اکثــر‬ ‫جامعــه شناســان انچــه در کشــور مــا در روابــط بیــن نس ـل ها رخ‬ ‫داده اســت شــکاف نســلی نیســت و موجب جدایی کامل نســلهای‬ ‫پیاپــی از یکدیگــر نشــده بلکــه شــکلی از تفــاوت فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫یعنــی نسـل های مختلــف در جامعــه مــا بــا توجه به تجربه زیســته‬ ‫و جهــان زندگــی متفــاوت ان هــا بــا نســل های گذشــته از لحــاظ‬ ‫فرهنگــی تفاوت هایــی بــا یکدیگــر پیــدا کرده انــد‪.‬‬ ‫بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت تعارضــی نهادهــای فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی وظایفــی دارنــد کــه مهمتریــن انهــا ایــن اســت کــه‬ ‫چســب های اجتماعــی را در حــوزه فرهنــگ تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫چســب اجتماعــی یــک اصطــاح جامعــه شــناختی اســت بــه ایــن‬ ‫معنــا کــه باعــث مــی شــود تــا انســان ها در یــک اجتمــاع کنــار هــم‬ ‫جمــع بشــوند‪ ،‬زیســت مشــترک داشــته باشــند و از یکدیگــر حمایــت‬ ‫و حفاظــت کننــد و همدیگــر را بــه عنــوان « مــا » بپذیرنــد کــه بــا‬ ‫مفاهیمــی ماننــد انســجام و همبســتگی اجتماعــی‪ ،‬روحیــه ملــی و‬ ‫وحــدت اجتماعــی قرابــت معنایــی دارد‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال عاملــی کــه موجــب مــی شــود تــا ســاختار یــک میــز‬ ‫ثبات داشــته باشــد و بتواند کارکرد داشــته باشــد همان میخ‪ ،‬چســب‬ ‫چــوب و اتصــاالت بیــن اجــزای ان اســت کــه موجــب انســجام ســاختار‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪542‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری‬ ‫یــک ونیــم میلیــاردی به بهانه کســب ثروت و ســرمایه گذاری‬ ‫در حــوزه رمــز ارز خبــر داد‪.‬‬ ‫میــز شــده اســت‪ ،‬جامعــه هــم بــه همیــن شــکل اســت و بــرای تــداوم‬ ‫بــه چســب هــای انســجام بخــش و وحــدت افریــن نیــاز دارد‪.‬‬ ‫«ابــن خلــدون» یــک جامعــه شــناس مســلمان از قــرن چهاردهــم‬ ‫میــادی و اهــل کشــور تونــس اســت کــه نظریه هایــش را از قــران و‬ ‫حدیــث اقتبــاس کــرده اســت‪ .‬او معتقــد اســت کــه عوامــل انســجام و‬ ‫وحــدت در جامعــه بــه ‪ ۴‬عامــل خویشــاوندی‪ ،‬مذهــب‪ ،‬هــم پیمانــی و‬ ‫هــم ســوگندی تقســیم میشــوند‪.‬‬ ‫او معتقــد اســت کــه در بیــن ایــن عوامــل‪ ،‬عامــل خویشــاوندی و‬ ‫مذهــب بســیار مهــم هســتند و باعــث مــی شــود تــا عصبیــت در بیــن‬ ‫اقــوام افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بنظــر ابــن خلــدون تقویــت ایــن عوامــل موجــب افزایــش عصبیــت‪،‬‬ ‫یکپارچگــی و همبســتگی اجتماعــی شــده و در اثــر ان بــر هــم‬ ‫کنش هــای تمــام روابــط اجتماعــی و پویایی هایــی جامعــه بــه ســمت‬ ‫یــک هــدف واحــد مشــترک ســوق می یابنــد کــه مصــداق بــارز ایــن‬ ‫موضــوع را می تــوان در ایــه شــریفه «واعتصمــوا بحبــل اللــه جمیعــا‬ ‫وال تفرقــوا» دیــد‪.‬‬ ‫امــروز در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬نماهنــگ ســام فرمانــده اثر مثبت و خیلی‬ ‫قــوی بــر اقشــار مختلــف اجتماعی گذاشــته اســت به نحــوی که‪:‬‬ ‫مهمترین خطراتی که گیمرهای‬ ‫انالین با ان روبرو هستند‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫برخــاف تصــور کلیشــه ای کــه گمــان مــی رود کــودکان و نوجوانــان تنهــا طرفــداران بــازی هــای‬ ‫رایان ـه ای هســتند در کمــال تعجــب بایــد گفــت بزرگســاالن بخــش قابــل توجهــی از ایــن امــار را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪ ،‬صنعــت بازی هــای رایان ـه ای در طــول زمــان بــه طــور فزاینــده ای در حــال‬ ‫فراگیــر شــدن مــی باشــد و ایــن یــک حــدس و گمــان صــرف نیســت‬ ‫بــا توجــه بــه شــمار بــاالی طرفــداران بازی هــای رایانــه ای‪ ،‬جــای تعجــب نیســت کــه مجرمــان‬ ‫ســایبری و ســایر عناصــر مخــرب بــه طــور فزاینــده ای بــر روی گیمرهــا تمرکــز کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه ارقــام‬ ‫مالــی بــاال جــای تعجــب نیســت کــه مجرمــان ســایبری بــه طــور فزاینــده ای بــه گیمرهــا توجــه کننــد‪.‬‬ ‫هکرهــا بــا نیــت دســت یابــی بــه فرصت هــای ســود مالــی‪ ،‬دائمــا ً مجموعــه حمــات خــود را در ایــن‬ ‫اکوسیســتم خــاص گســترش می دهنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن تهدیدهــا‪ ،‬امنیــت بــرای گیمرهــای انالیــن‬ ‫اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری مهــم اســت‪.‬‬ ‫در زیــر یــک راهنمــای امنیــت ســایبری بــرای طرفــداران بــازی و خطــرات رایجــی کــه ممکــن اســت‬ ‫افــراد پلیــر را تهدیــد نمایــد‪ ،‬اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ :1‬سرقت اعتبار برای یک حساب مرتبط‬ ‫در فعالیــت کلــی بــازی شــما‪ ،‬یــک حســاب هــک شــده مــی توانــد یــک ســکوی راه انــدازی بــرای بهــره‬ ‫بــرداری بیشــتر باشــد و حســاب های دیگــر را در معــرض خطــر قــرار دهــد‪ .‬حتــی اعتبــار دزدیــده شــده‬ ‫بــرای برخــی از بازی هــای مرورگــر اولیــه کــه مدتــی پیــش بــرای ان ثبــت نــام کرده ایــد را مــی توانــد‬ ‫بــرای دسترســی بــه حســاب های بــا ارزش تــر مــورد اســتفاده قــرار دهــد‪.‬‬ ‫‪ :2‬ویروس های بازی و ‪( APT‬تهدیدات پایدار پیشرفته)‬ ‫برخــی از بازی هــای ویدیویــی ممکــن اســت بــه دام انفجــاری بیفتنــد‪ .‬یــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫خــود بــازی بــه عنــوان یــک شــاه ماهــی قرمــز در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه قربانیــان احتمالــی را‬ ‫از حملــه بدافــزاری کــه در پشــت صحنــه رخ می دهــد منحــرف می کنــد‪ ،‬یــا بــه ایــن دلیــل اســت‬ ‫کــه عامــان مخفیانــه کــد مضــر را در یــک بــازی قانونــی وارد می کننــد‪ .‬اکثریــت قریــب بــه اتفــاق‬ ‫بازی هایــی کــه دارای بدافــزار هســتند‪ ،‬بازی هــای غیرقانونــی هســتند کــه بــه صــورت رایــگان دانلــود‬ ‫‪ _۱‬بــه عنــوان یــک چســب اجتماعــی موجــب اتحاد و انســجام در بین‬ ‫نسـل های مختلف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ _۲‬عامــل ایجــاد اتحــاد و همبســتگی ملیــت بــا مذهــب مــی شــود‬ ‫یعنــی اتصــال ملیــت بــه دیــن و ایــن مهــم بــه ارمــان بــزرگ انقــاب‬ ‫اســامی ایــران اســامی کــه همانــا ســپردن پرچــم اســام و انقالب به‬ ‫امــام عصــر حضــرت صاحــب الزمــان ( عــج) توســط نسـل های بعــدی‬ ‫اســت کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫‪ _۳‬عاملــی نــرم و ظریــف بــرای انتقــال فرهنــگ و ارزشــهای فرهنگــی‬ ‫بــه نســل جدیــد اســت‪.‬‬ ‫‪ _۴‬بــا بهره گیــری از ظرفیــت عظیــم وجــودی حــاج قاســم موجــب‬ ‫الگوســازی و قهرمــان افرینــی بــرای نســل جــوان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ _۵‬موجــب ارتقــا روحیــه والیــی و انقالبــی در نســل هــای جدیــد در‬ ‫چلــه دوم انقــاب اســامی شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در کنــار اینهــا یــک اثــر مهــم دیگــر نیــز دارد بــه ایــن نحو که‬ ‫از طریــق ایجــاد نظــام ارزشــی و نگرشــی مشــترک و یکســان موجــب‬ ‫افزایــش درک و فهــم متقابــل نس ـل ها نســبت بــه یکدیگــر می شــود‬ ‫و از ایــن مســیر بنظــر ابــن خلــدون موجــب افزایــش عصبیــت‪ ،‬روحیــه‬ ‫ملــی و اتحــاد و انســجام اجتماعــی مــی گــردد‪.‬‬ ‫شــده یــا بــه روش هــای مخفــی دیگــری توزیــع شــده اند‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد بــازی هایــی را پیــدا‬ ‫کنیــد کــه بــه صــورت ویروســی طراحــی شــده انــد‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از ایمــن مانــدن بــه میــان می ایــد‪ ،‬یــک قانــون کلــی ایــن اســت کــه از نســخه های‬ ‫قانونــی بازی هــای ویدیویــی اســتفاده کنیــد و انهــا را از طریــق پلتفرم هــای معتبــر ماننــد ‪Steam‬‬ ‫و ‪ GOG‬خریــداری کنیــد‪ .‬مکانیســم های امنیتــی ایــن ســرویس ها می تواننــد محتــوای بالقــوه‬ ‫خطرنــاک را دفــع کننــد‪.‬‬ ‫‪ :3‬بدافزار سرقت رمز عبور‬ ‫تــا بــه حــال در مــورد کــی الگرهــا شــنیده اید؟ اینهــا برنامه هــای مضــری هســتند کــه ضربــات صفحــه‬ ‫کلیــد را ضبــط می کننــد و در نتیجــه می تواننــد رمــز عبــور قربانیــان را ســرقت کننــد‪ .‬هکرهــا ممکــن‬ ‫اســت چنیــن دزدهــای اطالعاتــی را بــه بازی هــای محبــوب تزریــق کننــد تــا بتواننــد اعتبــار حســاب‬ ‫را در دســت بگیرنــد‪ .‬بــرای تکمیــل ان‪ ،‬اگــر ایــن نــوع بدافــزار بــه رایانــه شــما نفــوذ کنــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫اطالعــات حســاس دیگــری را بــدزد‪ .‬اکثــر مــردم بــه پروفایل هــای بــازی و ســایر حســاب هــای‬ ‫شــخصی خــود در همــان دســتگاه دسترســی دارنــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه بانکــداری الکترونیــک‪،‬‬ ‫خریــد انالیــن و ســایر حســاب هــای حســاس انهــا نیــز در معــرض خطــر هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن اقدامــات احتیاطــی در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه از کلیــک کــردن بــر روی‬ ‫پیوندهــای ارســال شــده توســط ســایر گیمرهایــی کــه ظاهــرا ً بــه شــما پیشــنهاد می کننــد نســخه‬ ‫جدیــد بــازی یــا چیــزی مشــابه فریبنــده را بررســی کنیــد‪ ،‬خــودداری کنیــد‪ .‬ایــن ترفنــد بــا قالــب یــک‬ ‫حملــه فیشــینگ معمولــی کــه هــدف ان الــوده کــردن دســتگاه شــما بــا بدافــزار ســرقت رمــز عبــور‬ ‫اســت‪ ،‬مطابقــت دارد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬ایــن نــوع فعالیــت بدافــزار در حــال افزایــش اســت‪ ،‬زیــرا بــه کاله ســیاه ها اجــازه می دهــد‬ ‫بــدون تــاش زیــاد‪ ،‬ثــروت زیــادی بــه دســت اورنــد‪ .‬حتــی یــک نظــر بــی ضــرر در یوتیــوب بــا یــک‬ ‫لینــک در ان می توانــد ایــن روزهــا شــما را بــه دردســر بیانــدازد‪.‬‬ ‫‪ :4‬بازی های دزدان دریایی که از طریق تورنت دوره ها انجام می شود‬ ‫اگــر عاشــق بــازی هســتید امــا توانایــی خریــد نســخه جدیــد و جــذاب را نداریــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫وسوســه شــوید کــه یــک میانبــر انتخــاب کنیــد و یــک نســخه غیرقانونــی از تورنــت دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ایــن رویــه بحــث برانگیــز تنهــا بــر ســازندگان بــازی کــه پــول و تــاش زیــادی بــرای توســعه‬ ‫محصــول قابــل توجــه خــود ســرمایه گــذاری کرده انــد‪ ،‬تاثیــر نمــی گــذارد‪ .‬همچنیــن ایــن تجــارت‬ ‫بــرای شــما خطرنــاک اســت زیــرا کالهبــرداران ســایبری بــه احتمــال زیــاد بدافــزار را از طریــق‬ ‫تورنــت منتشــر می کننــد‪.‬‬ ‫حداقــل ممکــن اســت همــراه بــا بــازی‪ ،‬ابزارهــای تبلیغاتــی مزاحــم دریافــت کنیــد کــه بــه خــودی‬ ‫خــود ویــروس نیســتند‪ ،‬امــا می تواننــد مشــکالت زیــادی را نیــز ایجــاد کننــد‪ .‬کدهــای تقلــب نیــز منبــع‬ ‫خطــر بالقــوه هســتند‪ .‬ممکــن اســت معلــوم شــود کــه انهــا ویروس هــای پنهــان هســتند یــا همــراه‬ ‫بــا اجــزای مخــرب هســتند‪.‬‬ ‫‪ :5‬ایمیل های فیشینگ در صندوق ورودی شما‬ ‫برنامه های فیشینگ به ویژه برای گیمرها خطرناک می باشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ جــواد جهانشــیری در تشــریح‬ ‫خبــر گفت‪:‬بــا مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه ایــن پلیــس‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری یــک ونیــم میلیــارد ریالــی تحــت‬ ‫عنــوان خریــد ارز دیجیتــال از وی‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫پلیــس فتــا پایتخــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫این مقام مســئول خاطرنشــان کرد‪ :‬شــاکی در اظهارات خود‬ ‫عنــوان داشــت چنــد وقــت پیش در شــبکه اجتماعی تلگــرام با‬ ‫شــخصی کــه مدعــی بــود در زمینــه ارزهــای دیجیتــال فعالیــت‬ ‫می کنــد و قــادر اســت بــا ترفندهایــی کــه اموختــه ســودهای‬ ‫کالنــی در ازای ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه بدســت اورد‪،‬‬ ‫اشــنا شــدم و پــس از مــدت کوتاهــی جــذب تبلیغــات وی‬ ‫شــده و مبلــغ یــک و نیــم میلیــارد ریــال جهــت ســرمایه گذاری‬ ‫در زمینــه ارزهــای دیجیتــال بــرای وی واریــز کــردم و بعــد از‬ ‫واریــز وجــه دیگــر پاســخی از وی دریافــت نکــردم و متوجــه‬ ‫کالهبــرداری شــدم‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامه داد‪ :‬کارشناســان پلیس فتا پس‬ ‫از بررسـی های همــه جانبــه و تــاش بــی وقفه برای شناســایی‬ ‫عامــل کالهبــرداری بــا انجــام اقدامــات تخصصــی و پلیســی‬ ‫اطالعاتــی از مجــرم بــه دســت اوردنــد کــه بــا بهــره گیــری از‬ ‫تــوان علمــی و اقدامــات فنــی و پلیســی در ایــن رابطــه‪ ،‬متهــم‬ ‫را مــورد شناســایی قــرار دادنــد ‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بــه دســت امــدن هویــت متهــم و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی‪ ،‬مجــرم در اســتان‬ ‫تهــران دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود شــبکه های اجتماعــی متعــدد و‬ ‫گســتردگی فضــای ســایبری افــراد ســودجو و فرصــت طلــب‬ ‫ایــن فضــا را مکانــی امــن بــرای پنهــان ســاختن هویــت و‬ ‫نیــات پلیــد خــود می داننــد لــذا شــهروندان و کاربــران‬ ‫فضــای ســایبری بــرای پیشــگیری از هرگونــه کالهبــرداری‬ ‫می بایســت در ابتــدا اطالعــات و اگاهــی خــود را افزایــش‬ ‫داده ضمــن اینکــه نســبت بــه قبــول پیشــنهادات دریافــت‬ ‫شــده در فضــای ســایبری تعجیــل نکــرده و تــا قبــل از حصــل‬ ‫اطمینــان بــه موضــوع بــا دیــده تردیــد بنگرنــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ :‬شــهروندان گرامــی جهــت ارســال گــزارش‬ ‫و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه اتفــاق و حادثــه ای در‬ ‫فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار‬ ‫نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری‬ ‫توســط کارشناســان پلیــس فتــا بهــره منــد گردنــد و یــا بــا‬ ‫ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از‬ ‫بروزتریــن اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در‬ ‫حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫معنی واژه بیعانه در سایت‬ ‫دیوار‪ ،‬چیزی جز کالهبرداری نیست‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه شــیب صعــودی پرونده هــای‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی کــه در بســتر ســایت دیــوار رخ می دهــد‬ ‫از هم وطنــان خواســت از پرداخــت هرگونــه وجــه به عنــوان‬ ‫بیعانــه جــدا خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس‬ ‫فتــا ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبر گفــت‪ :‬ترفند‬ ‫نخ نمــا شــد ه شــیادان ســایبری‪ ،‬درخواســت واریــز بیعانــه از‬ ‫هم وطنــان اســت کــه متاســفانه علی رغــم توصیه هــای مکــرر‬ ‫و دلســوزان ه پلیــس همچنــان شــاهد قربانــی شــدن افــراد و‬ ‫ضــرر مالــی ان هــا در ایــن زمینــه هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر رســالت پلیــس مبنــی بــر‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جرائــم و ســرقت اموال هم وطنــان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نقطـ ه مشــترک کلیـ ه پرونده هایــی کــه در مجموعه پلیس فتا‬ ‫ـه کالهبــرداری ســایت دیــوار تشــکیل می شــود‪ ،‬عنــوان‬ ‫درزمینـ ٔ‬ ‫درخواســت واریــز بیعانــه توســط فروشــنده اســت کــه درنهایت‬ ‫منجــر بــه کالهبــرداری از شــهروندان می شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بیــان کــرد‪ :‬کالهبــرداران بــا درج قیمت هایــی‬ ‫تهییــج کننــده و بســیار پایین تــر از عــرف بــازار‪ ،‬کاربــران را بــه‬ ‫ســمت اگهی هــای خــود جــذب کــرده و بــا بهانه هــای واهــی از‬ ‫قبیــل وجــود مشــتریان متعــدد‪ ،‬بحث را به ســمت لــزوم واریز‬ ‫بیعانــه هدایــت می کننــد و بــا چرب زبانــی و عملیــات روانــی‬ ‫کاربــران را بــه پرداخــت وجــه تشــویق می کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫تجمع ‪ 5‬هزارنفری سرود سالم فرمانده در جوار شهدا‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -542‬سال هشتم‬ ‫‪-542-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/29‬شوال‪/‬‬ ‫‪29 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 31‬‬ ‫‪31-- 1401 //03‬‬ ‫سه شنبه ‪03//10‬‬ ‫‪39‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دامنۀ غنا و فقر ‬ ‫ـن ‬ ‫قــال علــی (علیه الســام )‪ :‬الْغِنـَى فِــی الْغُرْبـَ ه ِ وَطـَن ٌ و َ الْفَقْــر ُ فِــی الْوَطـَ ِ‬ ‫غُر ْب َ ه ٌ‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام) مى فرماید‪:‬بى نیــازى در غربــت وطــن اســت‬ ‫و نیازمنــدى در وطــن غربــت!‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در ایــن کالم پربــارش اشــاره بــه اثــار غنــا و‬ ‫فقــر مى کنــد و مى فرمایــد‪« :‬بى نیــازى در غربــت وطــن اســت و نیازمنــدى‬ ‫ـن غُرْبـَهٌ )‬ ‫در وطــن غربــت»؛ (الْغِنـَى فِــی الْغُرْبـَ ه ِ وَطـَنٌ ؛ و َ الْفَقْــر ُ فِــی الْوَطـَ ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫وطــن جایــى اســت کــه انســان در انجــا متولــد شــده و چشــم بــه روى‬ ‫خویشــاوندان و بســتگان و نزدیــکان گشــوده و مــورد عالقــۀ انهــا قــرار‬ ‫گرفتــه و در هــر گوشــه و کنــار‪ ،‬اشــنایى دارد و غربــت جایــى اســت کــه‬ ‫انســان نــه اشــنایى دارد و نــه دوســت مهربانــى و نــه یــار و مــددکارى‪.‬‬ ‫امــام مى فرمایــد‪ :‬شــخص غنــى هــر جــا بــرود بــه موجــب غنایــش‬ ‫پیوندهــاى محبــت را بــا ایــن و ان برقــرار مى ســازد و بــه ســبب بــذل و‬ ‫بخشــش یــاران و مددکارانــى پیــدا مى کنــد؛ ولــى شــخص فقیــر حتــى در‬ ‫وطــن خویــش دوســتان و بســتگان را از دســت مى دهــد و گاه بــه صــورت‬ ‫موجــودى فرامــوش شــده در مى ایــد‪.‬‬ ‫پیــام امــام (علیــه الســام )در ایــن ســخن ایــن اســت کــه مومنــان بایــد‬ ‫بکوشــند و بى نیــاز شــوند و بــه هنــگام غنــا و بى نیــازى از مــال و ثــروت‬ ‫خویــش بــراى جلــب و جــذب قلــوب و کمــک بــه نیازمنــدان اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬از عواقــب فقــر بترســند‪ ،‬چــرا کــه فقــر مایــۀ ذلــت و گاه مطابــق‬ ‫بعضــى از روایــات ســبب کفــر مى شــود‪ .‬البتــه ایــن فقــر بــا فقــرى کــه‬ ‫در روایــات از ان تعریــف شــده تفــاوت اشــکارى دارد؛ فقــر ممــدوح بــه‬ ‫معنــاى «ســاده زیســتن» و یــا «فقــر الــى اللــه» اســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علی(ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۵۴‬‬ ‫مهلت ارسال اثار‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1401‬‬ ‫حمیدرضا فرشیدنیا‬ ‫مسئول دبیرخانه جشنواره‬ ‫‪09113735078‬‬ ‫‪https://golestan-festival.ir‬‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه شهر‬ ‫سنخواست‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫شهر سنخواست در گذشته روستایی از توابع جاجرم بوده‬ ‫که در ســال ‪ 1383‬در تقســیمات کشــوری جدید همزمان با‬ ‫شــکل گیــری اســتان خراســان شــمالی بــه شــهر ارتقــاء یافت‪.‬‬ ‫از نظر جغرافیایی سنخواســت از شــمال به بخش شــوقان ‪،‬‬ ‫از غــرب و جنــوب غــرب بــه بخــش مرکزی شهرســتان جاجرم‪،‬‬ ‫از شــرق بــه بخــش مرکــزی شهرســتان اســفراین و از جنــوب‬ ‫بــه بخــش جغتــای شهرســتان ســبزوار محــدود مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــا ارتفــاع ‪ 963‬متــر از ســطح دریــا دارای طــول‬ ‫جغرافیایــی ‪ 56‬درجــه و‪ 85‬دقیقــه و عــرض جغرافیایــی ‪37‬‬ ‫درجــه و ‪ 9‬دقیقــه اســت کــه در ‪ 49‬کیلومتــری شــمال شــرقی‬ ‫شــهر جاجــرم قــرار دارد‪.‬‬ ‫در مــورد وجــه تســمیه سنخواســت در کتــاب فرهنــگ‬ ‫نــام شــهرها و برخــی ابــادی هــای کهــن ایــران امــده اســت‪:‬‬ ‫سنخواســت از دو جــزء « ســن» و «خواســت» ترکیــب شــده‬ ‫ســئن‬ ‫اســت‪ .‬جــزء اول ان خالصــه شــده واژه کهــن اوســتایی َ‬ ‫(‪ ) saen‬اســت کــه همــان مــرغ فــرخ بــال اســت‪ .‬مولــف‬ ‫نهایتــا ًَسنخواســت را جایــی مــی دانــد کــه منســوب بــه همــان‬ ‫مــرغ فــرخ بــال اســت( ص ‪. )۱۷۳‬‬ ‫ایــن وجــه تســمیه جــز برســاخته ذهنــی و خیالــی نویســنده‬ ‫چیــزی نیســت‪ .‬از ایــن جعلیــات ذهنــی هــزاران مــورد‬ ‫می تــوان ارائــه داد کــه هیــچ کــدام ارزش علمــی و جاینــام‬ ‫شــناختی ندارنــد‪.‬‬ ‫برخــی معتقدنــد کــه در مســالک و ممالــک (نســخه‬ ‫اصطخــری) از روســتایی بــه نــام سیبداســت یــاد شــده اســت‬ ‫کــه همــان سنخواســت اســت‪ .‬در ایــن کتــاب امــده اســت‪ :‬از‬ ‫گــرگان تــا « دینــارژاری» یــک مرحلــه و از انجــا تــا «امرتلــو»‬ ‫یــک مرحلــه و از انجــا تــا « اجــغ» یــک مرحلــه و از اجــغ تــا‬ ‫« سیبداســت» یــک مرحلــه و از سیبداســت تــا « اســپراین»‬ ‫یــک مرحلــه ( ص ‪.) ۱۵۰‬‬ ‫البتــه کتــاب مســالک و ممالــک دارای ‪ 18‬نســخه متفــاوت‬ ‫اســت که در نســخه موزه ایران باســتان به صورت « ســدابت‬ ‫« و در نســخه ایاصوفیــا بــه صــورت « سنداســت» ذکــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه نظــر نگارنــده هیــچ یــک از ایــن الفــاظ حتــی‬ ‫سیبداســت ربطــی بــا واژه سنخواســت نــدارد‪ .‬زیــرا از نظــر‬ ‫اواشناســی تاریخی فرایند تغییر سیبداســت به سنخواســت‬ ‫تابــع هیــچ قاعــده اوایــی نیســت‪ .‬بنابرایــن علیرغــم اینکــه‬ ‫مســافت یــک مرحلــه در روزگار گذشــته همــان مســافت‬ ‫امروزین بین سنخواســت و اســفراین اســت ولی سیبداســت‬ ‫ان موقــع سنخواســت امــروزی نبــوده اســت و ظاهــرا ًیا مانند‬ ‫بقیــه ابادیهــای اطــراف اســفراین ماننــد دینــارژاری‪ ،‬امروتلــو و‬ ‫اجــغ کــه در بــاال ذکــر شــد از صحنــه جغرافیــای امــروزی محــو‬ ‫شــده اســت و یــا بعدهــا توســط اقــوام و مردمــان دیگــر کــه‬ ‫ســاکن انجــا شــده انــد تغییــر نــام پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر بــر ایــن عقیــده انــد کــه بــا توجــه بــه متــون‬ ‫تاریخــی پیــش از قــرن پنجــم ‪ ،‬واژه « اســت» در کلمــه‬ ‫سنخواســت بــا « اســب » رابطــه دارد ؛ یعنــی « اســت »‬ ‫همــان « اســب » اســت ‪ .‬دلیلــش عقیــده و فولکلــور مــردم‬ ‫منطقــه اســت کــه مــی گوینــد در قلــه کــوه بهــار در ســمت‬ ‫شــمال غــرب سنخواســت اســبی همــراه بــا ســوار بــر دیــوار‬ ‫کــوه بــه ســنگ تبدیــل شــده اســت کــه هنــوز هــم نــوک قلــه‬ ‫ایــن کــوه را « کلــه اســب » مــی گوینــد‪ .‬امــا ایــن دو مفهــوم‬ ‫هیــچ ربطــی بــه هــم ندارنــد و کســانی کــه اندکــی از دانــش‬ ‫زبانشناســی برخــوردار باشــند مــی داننــد تغییــر اوایــی واژه‬ ‫«اســب » بــه « اســت » غیــر ممکــن اســت‪.‬‬ ‫وجــه تســمیه دیگــر ایــن اســت کــه واژه سنخواســت از‬ ‫«ســن » و « خــاس » تشــکیل شــده اســت ‪ « ،‬ســن »‬ ‫یــک واژه عربــی و بــه معنــی عَشَ ــقه اســت ؛ همــان گیاهــی‬ ‫کــه بــر درختــان دیگــر مــی پیچــد و از انهــا بــاال مــی رود و در‬ ‫محــل اتــکا بــه درخــت پایــه ‪ ،‬ریشــه فرعــی مــی ســازد و مواد‬ ‫غذایــی درخــت را مــی مکــد ‪ .‬بــه همیــن دلیــل گفتــه انــد‬ ‫ســن خاســت بــه معنــی جــای برخاســتن یــا رشــد عشــقه و‬ ‫عشــق و دوســتی اســت‪.‬‬ ‫در نقــد ایــن وجــه تســمیه بایــد گفت کــه اوال َ شــواهد تاریخی‬ ‫و جغرافیایــی هرگــز چنیــن پدیــده ای را نشــان نمی دهد ‪.‬‬ ‫ثانیــا َ تحلیــل فــوق از یــک اشــتقاق همزمانــی از واژه‬ ‫سنخاســت نشــئت گرفتــه اســت ‪ .‬گویــی نامگــذاری روی ایــن‬ ‫ابــادی و واژه ســازی ان بــه تازگــی اتفــاق افتــاده و ایــن ابــادی‬ ‫قدمت چندانی نداشــته اســت که نام ان با اشــتقاقی ســاده‬ ‫و بــدون تغییــر باقــی مانــده اســت‪ .‬در حالیکــه کتــب تاریخــی‬ ‫بــر قدمــت دیرینــه ایــن شــهر مهــر تاییــد مــی نهــد ‪ .‬قطعــا ًبــه‬ ‫موازات تحوالت بسیاری که در طول تاریخ بر سر این ابادی‬ ‫امــده اســت بایــد انتظــار داشــت کــه ایــن واژه نیــز ماننــد هــر‬ ‫واژه کهــن دیگــر دســتخوش تحــوالت اوایــی و معنایــی شــده‬ ‫تــا بــه صــورت ســن خــاس بــه مــا رســیده باشــد ‪ .‬لــذا ایــن وجه‬ ‫نامگــذاری چنــدان محققانــه و قانــع کننــده به نظر نمی رســد‪.‬‬ ‫برخــی نیــز «ســن» را یــک واژه ترکــی بــه معنــای «تــو»‬ ‫می داننــد یــا بــه معنــای ســان لشــکر می گیرنــد که جز ریشــه‬ ‫شناســی عوامانــه چیــزی نیســت‪.‬‬ ‫در کتــاب فرهنــگ جغرافیایــی ایــران (خراســان) ایــن جاینام‬ ‫بــه صــورت ســنگ خواســت ‪ ،‬ســنگ خــاش و ســنگ خــواش‬ ‫و ســنخواس ضبــط شــده اســت و علــی الظاهــر بــی ارتبــاط‬ ‫بــا کوهــی بــه نــام ســنگ تراشــان نیســت کــه بــا ارتفــاع ‪1248‬‬ ‫متــر در ‪ 25‬کیلومتــری شــمال جاجــرم قــرار دارد ؛ ولــی بــا واژه‬ ‫« ســنگ » و پســوندهای «خواســت»‪« ،‬خاش»‪« ،‬خواش»‬ ‫و «خــواس» هیــچ وجــه تســمیه ای نمــی تــوان بــه دســت‬ ‫داد کــه بتوانــد بــا قواعــد زبانشــناختی و واقعیتهــای تاریخــی و‬ ‫جغرافیایــی ایــن منطقــه ســازگار باشــد‪.‬‬ ‫امــا در کتــاب « نقــاوه الاثــار فــی ذِکــر ِ االخیــار» کــه بــه تاریــخ‬ ‫زندگانی شــاه طهماســب اول تا یازدهمین ســال شــاه عباس‬ ‫مــی پــردازد ‪ ،‬در صفحــه ‪ ۴۱۰‬ذیــل عنــوان « ذکــر فتــح قلعــه‬ ‫حســن خــاص و اســفراین و بیــان کشــته شــدن بعضــی از‬ ‫امــرای بــد اعتقــاد خائــن » امــده اســت‪ « :‬خبــر رســید‬ ‫عبدالمومن ســلطان‪ ،‬بعد از اطالع بر این قضیه و اســتماع‬ ‫ایــن واقعــه ‪ ،‬جمعــی کثیــر از اوزبــکان شــریر را نامــزد خرابــی‬ ‫قلعــه حســن خــاص کــرده مقــرر داشــته کــه بعــد از قتــل و‬ ‫غــارت و خــراب کــردن قلعــه بــه اتفــاق‪ ،‬بــه اســفراین رونــد و‬ ‫در انجــا نیــز اثــار بیرحمــی بــه ظهــور رســانند ‪ ...‬عبدالمومــن‬ ‫‪...‬ایــن نوبــت نیــز فــرار برقــرار اختیــار کــرده و عنــان معــاودت‬ ‫بــه صــوب مشــهد مقــدس انعطــاف داد و بعــد انهــزام او‪،‬‬ ‫تمــام اوزبکانــی کــه در هــر محــل و مقــام بودنــد از اســفراین و‬ ‫جویــن و جاجــرم و جهــان ارغیــان و ســایر محــال ‪ ،‬بــه اقتفــای‬ ‫ســردار خــود قــدم در وادی هزیمــت نهادنــد و مجمــوع قالع و‬ ‫حصــار ان حــدود بــه تصــرف جنــود ظفــر ورود امــده‪ ،‬از خطــه‬ ‫سازمان اگهی های روزنامه‬ ‫‪ 01732688214‬با ما تماس بگیرید‪.‬‬ ‫دامغــان تــا بلــده نیشــابور بــر هیــچ دیــار‪ ،‬اوزبــک دیـّـار نماند»‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه مالحظــه مــی شــود شــواهد جغرافیــای‬ ‫تاریخی در این ســند داللت بر ابادی سنخواســت دارد که در‬ ‫ان روزگار از ان بــه عنــوان قلعــه « حســن خــاص» یــاد شــده‬ ‫اســت ؛ چنانکــه ایزدخواســت امــروزی را در ان زمــان « یــزد‬ ‫خــاص » مــی گفتنــد( عالــم ارای شــاه طهماســب ‪ ،‬ص ‪.)110‬‬ ‫در مــورد معنــای « خــاص» در کتابهــای دســتورالکاتب(ص‬ ‫‪ )۲۲۷‬و اصطالحــات دیوانــی دوره غزنــوی و ســلجوقی‬ ‫(ص‪ )۳۲‬امــده اســت‪ :‬از ایــن کلمــه اغلــب انچــه را کــه‬ ‫مخصــوص پادشــاه و ســلطان بــوده اراده مــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫در حقیقــت قلعــه حســن خــاص در دوره صفویــه قلعـه ای‬ ‫بــوده اســت کــه معمــوال ً یــک حاکــم و خانــواده اش بــرای‬ ‫خــود اختصــاص مــی داد کــه در ادبیــات عــرب بــه « حصــن‬ ‫خــاص » بــه معنــای قلعــه خصوصــی تعبیــر مــی شــد‪.‬‬ ‫قلعــه یــک لغــت عربــی دخیــل از فارســی اســت و در کتــب‬ ‫مغــازی بــه کار بــرده نشــده بلکــه بــه جــای ان از متــرادف‬ ‫ان « حصــن» اســتفاده شــده اســت‪ (.‬گزارشــنامه یــا فقــه‬ ‫اللغــه اســامی امکنــه صفحــه ‪ . ) ۱۹۵‬چنانکــه قلعــه و‬ ‫روســتای تاریخــی « حســن کیــف» امــروز کــه در ســاحل رود‬ ‫دجلــه قــرار دارد در دوران صفویــه « حِصــن کیفــا » بــوده‬ ‫اســت ( ســازمان اداری حکومــت صفــوی ‪ ،‬ص ‪. ) 243‬‬ ‫امــا اصطــاح « حِصــن خــاص» عربــی وقتــی وارد زبــان‬ ‫فارســی گردیــد در تــداول عمــوم بــه « حســن خــاص»‬ ‫تبدیــل شــد و بعدهــا همــان طــور کــه ذیــا ًمــی ایــد تحــت‬ ‫تاثیــر فراینــد اوایــی« حــذف هجــای اغازیــن» هجــای اول‬ ‫ان از بیــن رفــت و تبدیــل بــه « ســن خــاص» گردیــد کــه در‬ ‫روضــه الصفــای ناصــری بــا همیــن رســم الخــط امــده اســت‪.‬‬ ‫در زبانشناســی طبــق اصــل اقتصــاد زبانــی و قانــون کــم‬ ‫کوشــی‪ ،‬زبان به کوتاه و ســاده شــدن تمایل دارد‪ .‬کم شــدن‬ ‫طــول یــک کلمــه مــی توانــد هــم طــول مــدت بیــان و نــگارش‬ ‫ان ســازه زبانــی را کاهــش دهــد و هــم از مصــرف انــرژی‬ ‫بکاهــد‪ .‬بــر ایــن اســاس در زبــان فارســی قاعــده ای بــه نــام‬ ‫« حــذف هجــای اغازیــن» در اســامی وجــود دارد؛ فراینــدی‬ ‫کــه کمــک مــی کنــد واژه از نظــر هجاهــا ســبک تــر شــود و‬ ‫امــکان بیشــتری بــرای چرخــش در دهــان داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫فراینــد بیشــتر در دوره اســامی در زبــان فارســی ســاری و‬ ‫جــاری بــوده اســت‪ .‬از میــان مثــال هایــی کــه بــرای خوانندگان‬ ‫ایــن مقالــه اشــناتر اســت مــی تــوان بــه واژگان «همــی» ‪« ،‬‬ ‫هشــاگرد»‪ « ،‬انــدر» ‪« ،‬درودگــر» ‪« ،‬اناهیــد» و امــرداد در‬ ‫فارســی میانــه اشــاره کــرد کــه بــا حــذف هجــای نخســتین در‬ ‫فارسی دری به « می» ‪ « ،‬شاگرد» ‪ « ،‬رودگر» ‪ « ،‬ناهید»‬ ‫و « مــرداد» بــدل شــده اســت ( تحــوالت کلمــات فارســی در‬ ‫دوره اســامی‪ ،‬علــی اشــرف صادقــی صفحــات ‪ ۹‬و‪ .) ۱۰‬ســیر‬ ‫تطــور حصــن خــاص بــه ســن خــاص نیــز بــه همیــن منــوال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در کتــب تاریخــی متاخــر ماننــد ســفر دوم ناصرالدیــن شــاه‬ ‫بــه خراســان نــام ایــن ابــادی بــه صــورت « ســن خــواس» نیز‬ ‫امــده اســت‪ .‬امــا در مرکــز امــار ایــران و ســازمان ثبــت اســناد‬ ‫کشــور به صورت « سنخواســت » ثبت و ضبط شــده اســت‬ ‫کــه تعمیــم نابجایــی بــر قیاس شــاپور خواســت ( خوزســتان )‬ ‫ارم خواســت ( طبرســتان ) و ایــزد خواســت ( ابــاده ) و شــهر‬ ‫خواســت ( شــیراز )صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!