روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 538 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 538

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 538

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 538

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪35 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 4‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /23-2022/ may/ 24-‬شوال ‪ -1443/‬شماره ‪538‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای جداسازی افراد یارانه‬ ‫چه کنند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫فنجانی با عطر‬ ‫و بوی از طعم گل های‬ ‫تازه دم‬ ‫‪3‬‬ ‫ما فقط همین یک‬ ‫دختر را داشتیم‏‬ ‫سوم خرداد‬ ‫اغاز پیروزی‬ ‫وام های کالن ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تسهیالتپرداختیبانک ها‬ ‫است‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫دزفول شهر مقاومت‬ ‫سرویس ایثار و مقاومت ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان گفــت‪ :‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۷۸‬ویــژه برنامــه به مناســبت بزرگداشــت ســوم خــرداد ســالروز ازادســازی و فتــح‬ ‫خرمشــهر ایــن روز در اســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســرهنگ محمدرضــا کاظمــی بــا اشــاره بــه روز‬ ‫چهــارم خردادمــاه بــه عنــوان روز حماســه دزفــول اظهــار داشــت‪ :‬مقاومــت و‬ ‫پایــداری مــردم دزفــول در برابــر اصابــت ‪ ۱۷۶‬موشــک‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬گلولــه تــوپ‬ ‫و ‪ ۳۳۱‬راکــت هواپیمــا در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و تسلیم نشــدن در برابــر‬ ‫شــدیدترین حمــات موشــکی و بمبــاران جــای تحقیــق ویــژه دارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاظمــی افــزود‪ :‬مــردم دزفــول در برابــر حمــات موشــکی و هوایــی شــهر‬ ‫خــود را تــرک نکــرده و بالفاصلــه پــس از اثابــت گلولــه و موشــک بــه بازســازی اقــدام مــی‬ ‫کردنــد کــه اتحــاد و همدلــی مــردم ایــن شــهر الگــوی مناســبی بــرای نســل امــروز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس گلســتان گفــت‪ :‬صبحــگاه‬ ‫مشــترک یــگان نیروهــای مســلح‪ ،‬نواختــن زنــگ مقاومــت ایثــار و پیــروزی‪ ،‬برگــزار‬ ‫ســه یــادواره شــهدا‪ ،‬همایــش «خرمشــهر در پیــش اســت»‪ ،‬مراســم خاطره گویــی‬ ‫بــا حضــور یــادگاران دفــاع مقــدس‪ ،‬دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬جانبــازان و‬ ‫ازادگان و عطــر افشــانی گلــزار شــهدا از جملــه ‪ ۴۰‬برنامــه شــاخص تــدارک دیــده‬ ‫شــده بــرای ایــن ایــام اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای برنامــه هــای ورزشــی‪ ،‬پیــاده روی بانــوان و پیشکســوتان‪ ،‬کــوه‬ ‫پیمایــی‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه عکــس‪ ،‬مســابقات فرهنگــی ســام بــر خرمشــهر‬ ‫و موضوعــات مرتبــط بــا ازادســازی خرمشــهر‪ ،‬برگــزاری اردوهــای یکــروزه بــرای‬ ‫خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران‪ ،‬برگــزاری مســابقه فرهنگــی وصیــت نامــه شــهدا‪،‬‬ ‫افتتــاح پــروژه هــای محرومیــت زدایــی‪ ،‬رونمایــی از کتــاب دفــاع مقــدس‪ ،‬اهــداء‬ ‫خــون‪ ،‬دیــدار بــا علمــا و ائمــه جمعــه‪ ،‬برگــزاری محافــل انــس بــا قــران و اعــزام‬ ‫تیم هــای پزشــکی بــه مناطــق محــروم و ویزیــت رایــگان بخشــی دیگــر از برنامه هــای‬ ‫ایــن ایــام اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪:‬عملیــات بیــت المقــدس و ازادی خرمشــهر الگــوی مناســبی بــرای‬ ‫جهــاد تبیینــی اســت کــه بایــد بــه ان پرداختــه شــود چــرا کــه بــا الگوپذیــری از ان‬ ‫می تــوان در جنــگ اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی مقابــل مســتکبران پیــروز شــد‪.‬‬ ‫مدیــر هنــری و امــور ســینمایی بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫گلســتان هــم در ایــن نشســت گفــت‪ :‬ششــمین جشــنواره ملــی فانــوس ویــژه‬ ‫تولیــدات اثــار هنــری و ســینمایی کشــور در دو مرحلــه اســتانی و کشــوری بــا هــدف‬ ‫ارتقــای کمــی و کیفــی تولیــدات و کشــف اســتعدادهای بومــی بــه ویــژه هنرمنــدان‬ ‫جــوان‪ ،‬متعهــد و انقالبــی و ایجــاد رقابــت و انگیــزه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ابوالفضــل اعتــراف افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره در بخش هــای هنرهــای نمایشــی (تئاتــر‬ ‫صحنــه ای‪ ،‬تئاتــر خیابانــی‪ ،‬متــن نمایــش نامــه)‪ ،‬هنرهــای تجســمی (عکــس‪،‬‬ ‫نقاشــی دیجیتــال‪ ،‬نقاشــی دســتی‪ ،‬طراحــی پوســتر و بیلبــورد‪ ،‬مجسمه ســازی و‬ ‫خوش نویســی)‪ ،‬فیلــم و ســریال (ســریال داســتانی‪ ،‬فیلــم داســتانی بلنــد و کوتــاه‪،‬‬ ‫تله تئاتر‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬مستند بلند و کوتاه و نماهنگ)‪ ،‬موسیقی و سرود(موسیقی‬ ‫بــا کالم و ب ـی کالم‪ ،‬ســرود دانش امــوزی و همخوانــی)‪ ،‬تولیــدات رادیویی(نمایــش‬ ‫رادیویــی و پادکســت) و بخــش مردمــی (عکــس‪ ،‬نقاشــی دســتی‪ ،‬خوشنویســی و‬ ‫متــن نمایشــنامه) برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نقــش بنیانگــذار انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی(ره)‬ ‫در دفــاع مقــدس؛ رهبــری الهــی‪ ،‬هدایــت و فرماندهــی دفــاع مقــدس؛ نقــش‬ ‫اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬بســیج و زنــان در دفــاع مقــدس؛ نقــش شــهیدان‪،‬‬ ‫پایتخت مقاومت‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران و رزمنــدگان‪ ،‬خانواده هــای معظــم شــهدا‪ ،‬مدافعــان حــرم و‬ ‫وطــن موضوعــات ایــن جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مرحلــه اســتانی ایــن جشــنواره مردادمــاه و جشــنواره ملــی‬ ‫ابان مــاه ســال جــاری در اصفهــان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اثــار برگزیــده از ســوی دبیرخانــه جشــنواره اســتانی بــرای‬ ‫شــرکت در جشــنواره ملــی ارســال می شــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬عالقه منــدان می تواننــد‬ ‫بــرای شــرکت در جشــنواره اثــار خــود را بــه ادرس گــرگان‪ ،‬بلــوار ناهارخــوران‪ ،‬تپــه‬ ‫نورالشــهدا‪ ،‬اداره کل حفــظ اثــار و نشــر دفــاع مقــدس گلســتان و یــا بــه ادرس‬ ‫گــرگان‪ ،‬جنــب تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی‪ ،‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و‬ ‫یــا بــا شــماره واتســاپ ‪ ۰۹۱۱۱۷۰۴۰۰۳‬ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار؛ از مهم تریــن حماســه هــای دفــاع مقــدس‬ ‫ی رود بــه طــوری کــه می تــوان ان‬ ‫عملیــات ازادســازی خرمشــهر بــه شــمار مــ ‬ ‫را نقطــه عطفــی در تاریــخ جنــگ تحمیلــی عنــوان کــرد‪ .‬ایــن پیــروزی در پــی‬ ‫عملیــات بیــت المقــدس بــه وقــوع پیوســت و ســبب بازپس گیــری خرمشــهر در‬ ‫ســوم خــرداد ‪ ۱۳۶۱‬شــد‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه دیگــر خبــری از وقایــع و حوادثــی کــه در ان دوران بــرای‬ ‫دزفــول‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬سوســنگرد و خیلــی جاهــای دیگــر غــرب جنــوب غــرب کشــور‬ ‫افتــاده توســط کســانی کــه از نزدیــک ان دوران را لمــس کرده انــد نیســت زمانــی‬ ‫کــه رزمنــدگان اســام بــرای پاییــن اوردن پیکــر خواهرشــان کــه دشــمن بــر نخلــی‬ ‫ســوخته اویــزان کــرده بــودن زمانــی کــه جلــو درب خانــه توســط دشــمن میــن‬ ‫گــذاری شــده و زمانــی کــه نوامیــس ملــت را بعنــوان کنیــز بــه یغمــا مــی بردنــد‬ ‫در قلــب و جســم ان هــا کــه دیده انــد حبــس شــده و چنــد ســال دیگــر‪ ،‬خبــری‬ ‫از ان هــا هــم کــه ان روزهــا را دیده انــد نیســت و می طلبــد کــه دســتگاه ها و‬ ‫نهادهــای متولــی بــرای زنــده نگهداشــتن ان روزهــا همــه تــاش خــود را کننــد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب و کار‬ ‫الــزام اســت کــه دســتگاه ها و نهادهــای متولــی بــا اجــرای برنامه هــا مناســبتی‬ ‫در تفرجــگاه و مراکــز تفریحــی گردشــگری و ســاخت بیشــتر فیلــم هــای دفــاع‬ ‫مقــدس کــه بعــد از ســال ‪ 75‬ســاخت ایــن دســته از فیلم هــا کــم رنــگ شــده‬ ‫هــر چنــد در ســال های اخیــر چنــد فیلــم از ان دوران ســاخته کــه مــورد اســتقبال‬ ‫شــهروندان نیــز گردیــده اســت امــا کافــی نیســت‪ .‬و الزم اســت بــا وجــود هجمــه‬ ‫ســنگین دشــمن از طریــق شــبکه های اجتماعــی و ماهــوراه در حــال بمبــاران‬ ‫جوانــان و نوجوانانــی هســتند کــه تشــنه دانســتن مــی باشــند و نبایــد اجــازه‬ ‫دهیــم کــه دشــمن از ایــن ســکوت بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد‪ .‬و روزی برســد‬ ‫کــه شــاید بــرای جبــران دیــر باشــد‪.‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در تقویــم رســمی ایــران‪ ،‬ســوم خــرداد را بــه‬ ‫عنــوان روز «مقاومــت‪ ،‬ایثــار و پیــروزی» نام گــذاری کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‏«پیامبر اکرم صلی علیه و اله برترین و بهترین الگوی رهبری جهان ‏»‬ ‫ دیــن توانمنــد ‪ 44 :‬و ‪ / 43‬روم ص ‪ : 409‬توبــه ‪ 36‬ـ یوســف ‪ 40‬ـ روم ‪ 30‬ـ بینــه ‪ 5‬ـ دینــی کــه‬‫‏عملیاتــی اســت و مــی توانــد ‪ .‬برنامــه قــوی و متناســب بــا فطــرت بیشــتر دارد ‪.‬‏‬ ‫‏‪ .8‬خداونــد یــاری مومنــان را همــواره حــق خــود مــی دانــد و اگــر مــا ایمــان خــود را حفــظ کنیــم ‪ ،‬قطعا ً‬ ‫ازمــا دفــاع خواهــد‏کــرد ‪ /47 .‬روم‬ ‫‏ باور به قیامت و حشر ‪:‬‏‬‫‏‪ .9‬بــا توجــه بــه اثــار رحمــت اللــه و زنــده شــدن زمیــن مــرده پــس از هــر بــاران (یــا بهــار) بــاور خواهیــم‬ ‫کــرد کــه او قــادر بــه‏زنــده کــردن مــردگان خواهــد بــود ‪ /50 .‬روم ص ‪409‬‏‬ ‫‏ چشم واکن ‪ :‬رحمت حق را ببین‏‬ ‫که ز اثارش ‪ ،‬شده زنده زمین‬ ‫خاک های مرده ‪ ،‬باغ و سبزه گشت‬ ‫‏ مردگان را ‪ ،‬زنده می سازد چنین‬ ‫‏‪ .10‬عذر خواهی و توبه ظالمان در قیامت ‪ ،‬سودی به حالشان نخواهد داشت ‪ /57 .‬روم‬ ‫ـ راه رستگاری‏‬ ‫‏‪ . 11‬هدایــت و رســتگاری ‪ ،‬فقــط در گــرو برنامــه ای نیکــو‪ ،‬یعنــی نمــاز‪ ،‬زکات ‪ ،‬و یقیــن بــه اخــرت‬ ‫خواهــد بــود ‪ .‬‏‏‪ /۱-۵‬القمــان‬ ‫ـ جایگاه امامت و وصایت پیغمبر ـ صلی الله علیه و اله ـ ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . 12‬بــر اســاس نظریــه و تعلیــم وتربیــت لقمانــی در قــران کریــم ‪ ،‬شــرک ظلــم بــزرگ اســت و هــر‬ ‫کــس چــه بــه‏خــود ‪ ،‬چــه بــه دیگــران) ظالمباشــد ‪ ،‬حــق امامــت و رهبــری جامعــه ی اســامی را‬ ‫نخواهــد داشــت ‪ /۱۳ .‬لقمــان ‏‏‪ /۱۲۴-‬بقــره‬ ‫ـ جایگاه والدین ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . 13‬خــدا در بــاره پــدر و مــادر ‪ ،‬ســفارش و تاکیــد بســیار کــرده اســت ‪ ،‬انچنانکــه حتــی اگــر انهــا کافــر‬ ‫هــم‏شــدند تنهــا از دســتورات باطلشــاننباید اطاعــت کــرد‪ ،‬امــا بــر خــورد بــا انها باید شایســته و مطابق‬ ‫شانشــان و‏عرف پذیرفته شــده جامعه باشــد ‪ /۱۴-۱۵ .‬لقمان‬ ‫ـ جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در دولت اسالمی نماز ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . 14‬بــرای برپایــی و اقامــه دولــت و تشــکیالت نمــاز ‪ ،‬امــوزش همگانــی فرصــت هــا و چالشــها‬ ‫(امــر بــه معــروف و‏نهــی از منکــر بــرای عمــوم مــردم باهــدف همــراه شــدن انها با نظام سیاســی‬ ‫خــود) و اســتقامت در مصائــب و‏مشــکالت ‪ ،‬ســه امــر مهــم از اصلــی تریــن امــور یکجامعــه‬ ‫هســتند ‪/۱۷ .‬لقمــان‬ ‫‏‪ .15‬شــاخصه هایــی کــه حاکمــان جامعــه (بویــژه جامعــه اســامی بــرای تشــکیل و اداره حکومــت ‪،‬‬ ‫بایــد رعایــت‏کننــد عبارتنــد اســت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشکیل دولت نماز‬ ‫‏ ‪ -۲‬اموزش همگانی فرصتها و چالشها(امر به معروف و نهی از منکر)‬ ‫‪-۳‬استقامت در مشکالت مادی و‏معنوی‏)‬ ‫‏ ‪-۴‬توجه به مردم و عدم بی اعتنایی و رویگردانی از انها‬ ‫‏‪-۵‬نفی غرور و تکبر در همه حال‬ ‫‏‪-۶‬میانه روی و اعتدال صدای ارام و دلنشین‬ ‫‏‪-۷‬مجادله و روشنگری عالمانه‬ ‫‏‪ -۸‬تبعیت ازما انزل الله (وحی و ستت‏)‬ ‫‏‪ -۹‬داشتن برنامه نیکو‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫ضرورت پیگیری مطالبات مردم‬ ‫از وضعیت بهداشت و درمان‬ ‫در بیمارستان علی‬ ‫ابادکتول چه می گذرد؟!‬‫سرویس درمان ‪ -‬وحید حاج سعیدی‪:‬‬ ‫توســعه فضاهــای درمانــی و ارائــه خدمــات درمانــی‬ ‫مناســب و شایســته خواســته و مطالبه عمومی شهروندان‬ ‫اســت و اگــر ســامت افــراد یــک جامعــه بــه خطــر بیفتــد‪،‬‬ ‫قطعــا ً اجــرای ســایر برنامــه هــا هــم بــا مشــکل مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬از ســویی اگــر توســعه فضاهــای درمانــی‬ ‫بــدون برنامه ریــزی و بــا اهــداف غیــر‪ ،‬صــورت گیــرد قطعــا ً‬ ‫تبعــات منفــی ان از محســنات ان بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دهــم اذر ســال نــود و هفــت بود که مســئولین اســتانی‬ ‫و شهرســتانی علــی ابــاد کتــول دور هــم جمــع شــدند و‬ ‫بــا هــدف افزایــش فضــای اورژانــس‪ ،‬فــاز اول توســعه‬ ‫اورژانــس بیمارســتان بقیــه اللــه االعظــم بــه متــراژ ‪500‬‬ ‫متــر مربــع و تامیــن اعتبــار از وزارتخانــه و افزایــش ‪40‬‬ ‫تخــت کــه تعــداد ‪ 19‬تخــت ترومــا و‪ 21‬تخــت بســتری‬ ‫کلنــگ زنــی شــد‪( .‬هــر چنــد عــده ای ســاخت ایــن‬ ‫اورژانــس یــا بــه قــول دوســتان مرکــز ترومــای پیشــرفته‬ ‫را همانند ســاخت بیمارســتان ‪ 6‬طبقه تامین اجتماعی‬ ‫در کوچــه هشــت متــری بیشــتر یــک شــواف تبلیغاتــی‬ ‫مــی داننــد کــه ان روزهــای منتهــی بــه انتخابــات در ورای‬ ‫اهــداف و اغــراض سیاســی کلنــگ زنــی شــد و تــا امــروز‬ ‫بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت!)‬ ‫بــا ایــن وجــود پــروژه توســعه اورژانــس بیمارســتان‬ ‫بقیــه اللــه االعظم(عــج) اغــاز شــد و مقــرر شــد در‬ ‫کمتــر از یــک ســال بــه بهــره بــرداری برســد و ‪ 22‬بهمــن‬ ‫‪ 1398‬افتتــاح گــردد‪ .‬امــا امــروز تقریبــا ً ‪ 4‬ســال از ان‬ ‫داســتان گذشــته و بــه ســبب تزریــق قطــره چکانــی‬ ‫بودجــه و افزایــش قیمــت مصالــح و تجهیــزات‪ ،‬طــرح‬ ‫توســعه اورژانــس بــه پایــان نرســیده اســت و هــر بــار کــه‬ ‫جلســه ای در شــهر برگــزار مــی شــود مســئوالن اســتانی‬ ‫از افتتــاح ایــن پــروژه در اینــده نزدیــک خبــر مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حــال اینکــه چــرا مســئوالن وقت جهــت توســعه اورژانس‪،‬‬ ‫فضــای قبلــی اورژانــس را بــر هــم زدنــد بر همگان پوشــیده‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه بــا وجــود پروژه هــای نــا تمــام در شــهر و‬ ‫ســاخت خــود بیمارســتان در ‪ ۲۴‬ســال‪ ،‬منطــق حکــم مــی‬ ‫کــرد در عــوض انتقــال اورژانــس بــه راهــروی بیمارســتان‪،‬‬ ‫اورژانــس بــا همــان وضعیــت ادامــه فعالیــت مــی داد‬ ‫و ســاخت مجموعــه جدیــد را در فضــای دیگــری اغــاز‬ ‫می کردنــد تــا در صــورت اطالــه ســاخت و ســاز‪ ،‬مــردم و‬ ‫پرســنل ســرگردان و االخــون واالخــون نشــوند!‬ ‫ناگفتــه نمانــد علــت افزایــش تخــت اورژانــس ایــن‬ ‫بیمارســتان مرکزیــت شهرســتان علــی ابــاد در اســتان‬ ‫بــه لحــاظ جغرافیایــی و خدمــت رســانی بیشــتر بــه مردم‬ ‫عنــوان شــد‪ ،‬ولــی امــروز بایــد اذعان داشــت کــه تقریبا ً‪4‬‬ ‫سال است که این اورژانس راه اندازی نشده و کماکان‬ ‫خدمات رســانی در راهــروی بیمارســتان ارائــه مــی شــود‬ ‫و ایــن شایســته مــردم ســومین شــهر اســتان نیســت‪.‬‬ ‫جالــب اینکــه مســئوالن همیــن چنــد متــر راهــرو را هــم‬ ‫بــه مــردم شهرســتان ندیــده و در حــال تخریــب بخشــی‬ ‫از ایــن فضــا و کاهــش تخــت هــای اورژانــس‪ ،‬بــه منظــور‬ ‫نصــب فــورس مــاژور دســتگاه هــای ام ار ای و ســی تــی‬ ‫اســکن هســتند‪ .‬مشــکل کمبــود فضــا بــس نبــود‪ ،‬حــال‬ ‫تحمــل گــرد و غبــار و ســر و صــدای ناشــی از تخریــب و‬ ‫بنایــی هــم بــه وضعیــت موجــود اضافــه شــده اســت!‬ ‫البته در اخرین جلســه ای که مســئولین دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی در فرمانــداری علــی ابــاد کتــول حضــور داشــتند‬ ‫دکتــر حســین ایروانــی مشــاور حــوزه بهداشــت و درمــان‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی از افتتــاح ایــن مرکــز تــا پایــان‬ ‫خــرداد ســال جــاری خبــر داد کــه امیدواریــم ایــن اخریــن‬ ‫وعــده مســئوالن در خصــوص تکمیــل ایــن پــروژه باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود بــه نظر می رســد مشــکالت حوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان در ایــن شــهر تنهــا بــه کمبــود بودجــه و طوالنــی‬ ‫شــدن ســاخت فضاهــای درمانــی خالصــه نمــی شــود و‬ ‫بــا وجــود تــاش هــای شــبانه روزی و صادقانــه پزشــکان‪،‬‬ ‫پرســتاران‪ ،‬کادر حفاظت و نظافت و ‪ ،...‬همچنان شــاهد‬ ‫مشــکالت عدیــده مدیریتــی و غیــر مدیریتــی ریز و درشــت‬ ‫در تنهــا بیمارســتان شــهر هســتیم‪.‬‬ ‫نبود توان و یا اراده الزم جهت جذب منابع مالی و تکمیل‬ ‫اورژانــس‪ ،‬کمبــود پزشــک عمومــی و متخصــص و پرســتار‪،‬‬ ‫سوء مدیریت و نبود توان در حل در برخی مسائل داخلی‪،‬‬ ‫عــدم اطــاع رســانی شــفاف و بــه موقــع در حیطــه بهداشــت‬ ‫و درمــان‪ ،‬ضعــف در امــوزش همگانــی و کاهــش مراجعات‬ ‫مردمــی بــه مراکــز در مانــی و ‪ ...‬تنهــا بخشــی از مشــکالت‬ ‫مدیریتــی ایــن حــوزه اســت کــه باعــث شــده حتــی رضایــت‬ ‫نســبی مــردم از تنهــا بیمارســتان شــهر حاصــل نشــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد مســئولین مرکــز بهداشــت و بیمارســتان‬ ‫تمایــل چندانــی بــه اظهــار نظــر و پاســخگویی بــه افــکار‬ ‫عمومــی در خصــوص ضعــف هــا و چالــش هــای ایــن‬ ‫سیســتم ندارنــد و دچــار روزمرگــی هــای اداری و سیاســی‬ ‫شــده اند‪ .‬جا دارد فرماندار شــهر مســئولین حوزه بهداشــت‬ ‫و درمــان را ملــزم بــه پاســخگویی و شــفاف ســازی کنــد و‬ ‫بــه انهــا گوشــزد کنــد بــرای رفــع مشــکالت ایــن حــوزه تنهــا‬ ‫بــه نامــه نــگاری صــرف یــا همراهــی نماینــده در بازدیــد از‬ ‫مراکــز درمانــی بســنده نکننــد و هــر از گاهــی از دیــد یــک‬ ‫بیمــار یــا همــراه بیمــار بــه وضعیــت موجــود بنگرنــد! شــاید‬ ‫فــردا دیــر باشــد‪...‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,000,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,800,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 145,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سفرهای خارجی از ِمالک‬ ‫دهک بندی حذف شد‬ ‫ســفرهای خارجــی مبنــای سیاســت گذاری قــرار نگرفتــه و‬ ‫مــاک حــذف یارانــه نیســت‪.‬‬ ‫متقاضیــان در هــر صــورت بــرای ثبت نــام‪ ،‬نیــازی بــه مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه هیــچ ســازمانی ندارنــد و می تواننــد از ســامانه های‬ ‫اعالمــی از ســوی ایــن نهــاد وزارت کار و ســازمان هدفمندســازی‬ ‫یارانه هــا اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫برای جداسازی‬ ‫افراد یارانه‬ ‫چه کنند؟‬ ‫سرویس اقتصاد ‪ -‬فرزانه پیری‪:‬‬ ‫معــاون رفاهــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعــام‬ ‫اینکــه فراینــد بررســی اعتــراض بــه دهــک بندی هــا از هفتــه‬ ‫اینــده اغــاز می شــود‪ ،‬بــه ســواالت یارانــه ای مــردم پاســخ داد‪.‬‬ ‫«داریــوش ابوحمــزه» اظهــار داشــت‪ :‬افــرادی کــه تــا فروردین ماه‬ ‫امســال یارانــه دریافــت می کردنــد و در اردیبهشــت ماه یارانــه‬ ‫کمــک معیشــتی به حســاب انهــا واریــز نشدهاســت‪ ،‬در دهــک‬ ‫دهــم قــرار گرفتــه بودنــد و مشــمول پرداخــت یارانــه نمی شــدند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد در اعتــراض بــه دهــک بنــدی یارانه هــا بــه ســامانه‬ ‫«حمایــت» بــه ادرس اینترنتــی ‪hemayat.mcls.gov.ir‬‬ ‫مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پشتیبانی سامانه های پاسخگویی به سوال های‬ ‫یارانــه ای از جملــه ســامانه حمایــت و مرکــز تمــاس تقویــت شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن دو ســامانه تلفنــی و گویــا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی بــه شــماره های ‪ ۰۲۱۶۳۶۹‬و ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســوال های یاران ـه ای مــردم اســت‪.‬‬ ‫معــاون رفاهــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن ســامانه ها از لحــاظ قابلیت هــای فنــی‪ ،‬نرم افــزاری‬ ‫و ســخت افزاری تقویــت و پشــتیبانی شــد تــا هم زمــان مراجعــه‬ ‫افــراد بــا مشــکل روبــرو نشــود‪.‬‬ ‫ش از ایــن بــه هــر دلیلــی‬ ‫بــه گفتــه ابوحمــزه‪ ،‬افــرادی کــه پیــ ‬ ‫یارانــه دریافــت نمی کردنــد و یــا خودشــان داوطلبانــه اقــدام‬ ‫بــه حــذف یارانــه کــرده بودنــد‪ ،‬جامانــدگان از یارانــه محســوب‬ ‫می شــوند کــه اکنــون متقاضــی دریافــت یارانــه هســتند‪ ،‬بــرای‬ ‫کســب اطــاع از اخریــن وضعیــت ثبت نــام خــود کــد دســتوری‬ ‫‪#‬کــد ملــی ‪ *۴۳۸۵۷۴‬را شــماره گیری کننــد و ســپس بــرای‬ ‫ثبت نــام بــه ادرس اینترنــت ‪ my.gov.ir‬مراجعــه کننــد و نســبت‬ ‫بــه ثبــت درخواســت برقــراری یارانــه خانــوار خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫علت بیشترین اعتراض ها به دهک بندی ها‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دســتور رئیس جمهــور یارانــه بــه‬ ‫افــراد دهــک دهــم کــه تقاضــای بازنگــری داشــتند نیــز واریــز شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ابتــدای طــرح قــرار بــود افــرادی کــه جــزو دهــک دهــم‬ ‫هســتند‪ ،‬یارانــه انهــا حــذف شــود‪ ،‬امــا بـه دلیــل وجــود ابهام هــای‬ ‫مــردم و ســوال های انــان قــرار شــد کــه مبلــغ یارانــه بــه افــراد‬ ‫در دهــک دهــم کــه قبــا ً یارانــه می گرفتنــد‪ ،‬درخواســت بازنگــری‬ ‫داشــتند‪ ،‬نیــز واریــز شــود و تــا زمــان رســیدگی دقیــق ایــن مبلــغ‬ ‫مســدود شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر کار ابــراز داشــت‪ :‬بیشــترین درخواســت های‬ ‫مردمــی در ســامانه های ایــن وزارتخانــه در اعتــراض بــه دهــک‬ ‫بندی هــا بــه بازنگــری بــه ســاختار خانــوار بازمی گــردد‪ .‬پیــش‬ ‫از ایــن‪ ،‬یارانــه ‪ ۴۵‬هــزار تومانــی در ســال های اخیــر به خاطــر‬ ‫پوشــش نــدادن قــدرت خریــد بــاال‪ ،‬منجــر شــده بــود تــا اعضــای‬ ‫خانــواده بعــد از ازدواج‪ ،‬یارانــه خــود را تفکیــک نکننــد‪.‬‬ ‫افراد مجرد برای جداسازی یارانه خود چه کنند؟‬ ‫ابوحمــزه افــزود‪ :‬در دهــک بنــدی مجموع درامدهــا و دارایی های‬ ‫اعضــای خانــوار بــا یکدیگــر جمــع شــده و ایــن امــر منجــر شــد‬ ‫تــا برخــی خانوارهــا در دهــک دهــم و جــزو اقشــار پردرامــد قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ .‬امــکان بــرای اعضــای خانواده هــا و افــرادی کــه ازدواج‬ ‫کرده انــد‪ ،‬وجــود دارد تــا بــا مراجعــه بــه پلیــس‪ ۱۰+‬اقــدام‬ ‫بــه فراینــد جداســازی و تفکیــک یارانــه خــود کــرده کــه توســط‬ ‫ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول تصریــح کــرد‪ :‬بعــد از جداســازی یارانــه‬ ‫فرزنــدان از خانواده هــا‪ ،‬یارانــه پــدر و مــادر پــس از ازمــون وســع‬ ‫خانــوار و در صــورت دارا بــودن شــرایط بــه طــور خــودکار برقــرار‬ ‫می شــود و نیــازی بــه مراجعــه افــراد بــه ســامانه ها نیســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬افــرادی کــه مجــرد هســتند و می خواهنــد‬ ‫یارانه شــان را از خانــواده جــدا کننــد‪ ،‬و یــا کســانی کــه طــاق‬ ‫گرفته انــد می تواننــد بــا ارائــه مــدارک بــه پلیــس ‪ ۱۰+‬مراجعــه و‬ ‫فراینــد قانونــی را طــی کننــد تــا درصورتی کــه واجــد شــرایط باشــند‬ ‫شــامل دریافــت یارانــه شــوند‪.‬‬ ‫اغاز فرایند بررسی اعتراض ها از هفته اینده‪ /‬منتظر پیامک باشید‬ ‫معــاون رفاهــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه در هفته هــای اینــده فراینــد بررســی درخواســت های‬ ‫مــردم بــرای بازنگــری دهک هــا را شــروع خواهیــم کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر‬ ‫ایـن اســاس اطالعــات بیشــتری از درامــد و دارایــی افــراد را جهــت‬ ‫بیش از دو هزار معلم‬ ‫خراسان شمالی در طرح اکرام‬ ‫ایتام مشارکت داشتند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون دو هــزار و ‪ ۲۱۷‬فرهنگــی‬ ‫ن مــدارس بایــد بــا ایــن نهــاد تعامــل‬ ‫در طــرح اکــرام ایتــام بــا کمیتــه امــداد همــکاری دارنــد گفــت‪ :‬مدیــرا ‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ابوالقاســم اکبــری اظهــار داشــت‪ :‬بایــد خیــران داخل و خارج اســتان و اولیاء‬ ‫را بــرای کمــک رســانی بــه دانــش امــوزان نیازمنــد جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن بایــد فرهنــگ خداپســندانه طــرح همنشــین بهشــتی بایــد نســل بــه نســل بــه‬ ‫دانش امــوزان منتقــل شــود و در راســتای حمایــت ایتــام و پویــش همنشــین بهشــتی بیــش از پیــش در‬ ‫بیــن انهــا نهادینــه شــود‪.‬‬ ‫اکبــری بــا اشــاره بــه گســترش گام هــای مشــترک کمیتــه امــداد و امــوزش و پــرورش در زمینــه پــرورش‬ ‫مشــاهده در ســامانه حمایــت قــرار خواهیــم داد؛ ضمــن اینکــه‬ ‫ایــن فراینــد بعــد از تاییــد دولــت صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ابوحمــزه اضافــه کــرد‪ :‬بانک هــای اطالعاتــی متعــددی داریــم‬ ‫کــه بایــد وضعیــت اقتصــادی افــراد را اعــام کننــد تــا مجــدد بــه‬ ‫درخواسـت ها رســیدگی شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا اعــام‬ ‫درامدهــا و دارایی هــا به صــورت جزیی تــر هم وطنــان ابهامــات را‬ ‫می تواننــد‪ ،‬مطــرح کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در فراینــد رســیدگی بــه اعتــراض دهــک بنــدی‬ ‫یارانه هــا‪ ،‬پیامــک بــرای سرپرســت خانــوار ارســال می شــود تــا‬ ‫مجــدد بــه ســایت مراجعــه و صــورت شناســنامه اقتصــادی را‬ ‫مشــاهده کننــد‪ ،‬و اگــر نیــاز بــه اعتــراض بــود‪ ،‬ان زمــان ثبــت کننــد‬ ‫در نهایــت جمع بنــدی می شــود کــه جــزو چــه دهکــی هســتند‪.‬‬ ‫گردش مالی و یا درامدها افراد چند سال بررسی می شود‬ ‫معــاون رفاهــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫شــاخص های دهــک بنــدی یارانه هــا‪ ،‬مــاک ترکیــب درامــدی و‬ ‫دارایــی بــرای ســال های مختلــف در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ملــک مــاک شــاخص بندی‬ ‫یارانــه ای نیســت‪.‬‬ ‫ابوحمــزه ادامــه داد‪ :‬این گونــه نیســت کــه اگــر فــردی‬ ‫به عنوان مثــال کشــاورزی‪ ،‬در یــک مــاه از ســال درامــد و گــردش‬ ‫حســابی داشــته باشــد‪ ،‬به خاطــر یــک مــاه گــردش مالــی یارانـه اش‬ ‫حــذف و یــا دهــک بنــدی تغییــر کنــد؛ چــرا کــه گــردش مالــی و یــا‬ ‫درامدهــا در طــول چنــد ســال مــورد بررســی قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫حســاب بانکــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهیــد تــا جــزو‬ ‫دهــک دهــم نشــوید‬ ‫معــاون وزیــر کار گفــت‪ :‬به عنوان مثــال‪ ،‬یکــی از اعضــای خانــواده‪،‬‬ ‫حســاب خــود را بــه دیگــری واگــذار کرده انــد کــه شــخص دیگــری‬ ‫بــا ان تجــارت و یــا کســب درامــد می کنــد و یــا بعضی هــا خــودرو‬ ‫و دارایی هــا را قولنامــه ای خریدوفــروش می کننــد کــه بایــد‬ ‫شفاف ســازی صــورت بگیــرد و افــراد حســاب های خــود را تفکیــک‬ ‫کــرده و دارایی هــای خــود را به صــورت رســمی منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن اگــر فــردی‪ ،‬حســاب شــخصی خــود‬ ‫را بــرای تنخــواه شــرکتی قــرار دهــد بــه دلیــل گــردش حســاب بــاال‬ ‫جــزو دهــک دهــم قــرار می گیــرد و یاران ـه اش حــذف می شــود‪.‬‬ ‫سفرهای خارجی از م ِالک دهک بندی حذف شد‬ ‫ابوحمــزه بــا تاکیــد بــر اینکــه در دهــک بنــدی اخیــر ســفرهای‬ ‫خارجــی مــاک نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســفرهای خارجــی مبنــای‬ ‫سیاســت گذاری قــرار نگرفتــه و مــاک حــذف یارانــه نیســت‪.‬‬ ‫معــاون رفاهــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫متقاضیــان در هــر صــورت بــرای ثبت نــام‪ ،‬نیــازی بــه مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه هیــچ ســازمانی ندارنــد و می تواننــد از ســامانه های‬ ‫اعالمــی از ســوی ایــن نهــاد وزارت کار و ســازمان هدفمندســازی‬ ‫یارانه هــا اقــدام کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫دانــش امــوزان گفــت‪ :‬در مجمــوع تمامــی معلمــان ظرفیــت باالیــی در جهــت کار خیــر و خداپســندانه دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬فرهنــگ انفــاق و نوع دوســتی و مســوولیت پذیــری را‬ ‫افزایــش دهیــم تــا فرزندانــی در تــراز انقــاب و اســام پــرورش دهیــم‪.‬‬ ‫اکبــری در ادامــه ســخنانش گفــت‪ :‬معلمــان معمــاران تربیــت انســان هســتند و توجــه بــه دانــش امــوزان‬ ‫بــه طــور خــاص را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار همــکاری مشــترک کمیتــه امــداد بــا اســتفاده از ظرفیــت خیــران در جهــت توســعه‬ ‫فضاهــای اموزشــی شــد‪.‬‬ ‫همکاری حدود دو هزار رابط فرهنگی با کمیته امداد امام‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) نیــز در ایــن اییــن بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون هــزار و ‪۸۵۲‬‬ ‫معلــم خیــر در طــرح رابطــان فرهنگــی بــا کمیتــه امداد اســتان همــکاری دارند گفت‪ :‬معلمــان عالوه بر‬ ‫فعالیــت درعرصــه تعلیــم و تربیــت در خدمــت رســانی بــه دانــش امــوزان نیازمنــد و ایتــام نیــز اقدامات‬ ‫شایســته ای داشــته اند‪.‬‬ ‫مجیــد الهــی راد بــه هدفمندســازی فعالیــت معلمــان در کمــک رســانی بــه دانــش امــوزان نیازمنــد اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬شناســایی مــدارس برخــوردار و هدایــت کمــک خیــران و ثبــت در ســامانه خیــر و احســان‬ ‫دســتاورد مناســبی را قســمت محرومــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫الهــی راد بــه هــم افزایــی بــا دســتگاه هــا در کمــک بــه نیازمنــدان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بایــد تمامــی خدمــات‬ ‫بــه محرومــان در ســامانه خیــر و احســان ثبــت شــود‪.‬‬ ‫وی طــرح مــدارس همــدل را الگویــی موفــق در ترویــج فرهنــگ خیــر و احســان عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫دانــش امــوزان نیــاز بــه رابــط فرهنگــی در جهــت ایجــاد عــزت نفــس و مشــارکت در برنامــه ها و کشــف‬ ‫اســتعدادها دارند‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) بــا بیــان اینکــه اکنون ســه هــزار و ‪ ۳۵۰‬ایتام و بیش از ســه هزار‬ ‫فرزنــد محســنین تحــت حمایــت ایــن نهــاد قــرار دارنــد اظهــار کــرد‪ :‬توجه به مســائل مــادی و معنــوی‪ ،‬روانی‬ ‫و عاطفــی ایــن افــراد از اهمیت بســیاری برخوردار اســت‪.‬‬ ‫الهــی راد بــه برنامــه ریــزی در جهــت اجــرای جشــن عاطفه هــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬هــم اکنــون طــرح دو‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰‬محلــه کــم برخــوردار در حــال اجــرا اســت کــه نیازمنــد مشــارکت معلمــان و فرهنگیــان اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح ‪ ۳۱‬محلــه در حــال پایــش اســت کــه همــکاری معلمــان فرهنگی‬ ‫زمینــه خدمــت بــه کــودکان بازمانــده و کار را فراهــم می کند‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن اییــن از شــماری از رابطیــن فرهنگــی کمیتــه امــداد خراســان شــمالی بــا حضــور مســووالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز ازاد ســازی خرمشــهر تجلیــل شــدند‪.‬‬ صفحه 2 ‫توزیع بیش از ‪ ۲‬میلیون تن نهاده دامی با قیمت ارز نیما‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬امســال‪ ۲ ،‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن نهاده دامی در ســامانه بــازارگاه با نــرخ ارز نیما بارگذاری‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی بــا هــدف ارائــه خدمــات غیــر حضــوری بــه تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان نهــاده هــای دامــی و رفــع مشــکالت مربوطــه‪ ،‬ســعی در‬ ‫الکترونیکــی کــردن بــازار خریــد و فــروش نهــاده هــای دامــی کرده اســت؛ به همین منظور‪ ،‬ســامانه ای به نام ســامانه بــازارگاه جهــاد کشــاورزی ‪ ،sps.bki.ir‬راه اندازی‬ ‫شــده اســت تــا تمامــی تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان نهــاده هــای دامــی بتواننــد بــا ســهولت بیشــتری اقــدام بــه خریــد و فــروش نهــاده هــای دامــی کردنــد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫رعایت چه نکاتی امنیت‬ ‫اطالعات را هنگام جستجو‬ ‫در اینترنت حفظ کرد؟‬ ‫ناشناخته در تولید‬ ‫و مهجور در فراوری‬ ‫مصــرف گیاهــان دارویــی در خراســان شــمالی بــه لحــاظ‬ ‫داشــتن ویژگی هــای خــاص طبیعــی و اقلیمــی و تنــوع‬ ‫اب و هوایــی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬از دیربــاز مــورد توجــه‬ ‫مــردم اســتان بــوده اســت و هــم اکنــون در اکثــر مناطــق‬ ‫روســتایی و عشــایری مصــرف گیاهــان دارویــی در درمــان‬ ‫برخــی بیماری هــا از جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫فنجانی‬ ‫با عطر و بوی از‬ ‫طعم گل های تازه دم‬ ‫سرویس درمان سنتی‪:‬‬ ‫بهــار کــه مــی شــود و زمیــن ردای رنگارنــگ بــر تــن مــی کنــد؛ ایــن‬ ‫اســتکانی تــازه دم از گیاهــان اســت کــه روان را ارام و تبســم را بــر‬ ‫لبــان مردمــان خراســان شــمالی هدیــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫هــوا کــه بهــاری مــی شــود‪ ،‬دل اســمان هــم تــاب ایســتادگی نــدارد‬ ‫و ابرهــا بــا ان قبــای نمناکــش دســت رحمــت را مــی فشــارند و بــوی‬ ‫بــاران و ســبزه را بــه خــاک هدیــه مــی دهنــد و اینجاســت کــه بــرای‬ ‫زمیــن فرقــی نــدارد کــه در کجــا و چگونــه دســته گل و یــا گیاهــی را‬ ‫هدیــه دهــد؛ گاهــی در میــان یــک صخــره و گاهــی در دشــت هــای‬ ‫نــرم و زیبــا!‬ ‫گل هــا ســر از زمیــن بیــرون مــی اورنــد و کالبــد خشــک زمیــن کــه‬ ‫جــان مــی گیــرد‪ ،‬ایــن عطــر و بــوی «کاکوتــی» اســت کــه ذهــن هــر‬ ‫کســی در خراســان شــمالی را بــی اختیــار بــه ســمت کوهســارها و‬ ‫کوهســتان هــای رنگارنــگ مــی کشــاند و چیــدن دســته ای از ان در‬ ‫میــان گیاهــان تــازه و شــفابخش‪ ،‬جــان هــا را ارام مــی کنــد و ایــن‬ ‫داروی دلنشــین‪ ،‬روح و جــان مــردم ایــن خطــه را ســیقل مــی دهــد‪.‬‬ ‫هرکســی بــه فراخــور زمــان در کوهســتان هــای اطــراف و چاقــو بــه‬ ‫دســت بــه دنبــال پیــدا کــردن ایــن دلنشــین ارام بخش هســتند و این‬ ‫معجــزه طبیعــت بــه زودی ســر از منــازل مــردم در مــی اورد و فنجانــی‬ ‫از دمنــوش ایــن گیــاه دارویــی بــر روی میــز کار و مهمانــی هــا نمایــان‬ ‫مــی شــود و دل هــا را بــه روســتاها و ســنت مــردم منطقــه مــی بــرد‪.‬‬ ‫نیما یوشــیج پدر شــعر نو فارســی نیز طراوت لحظه ای از نوشــیدن‬ ‫یــک چــای معطــر بــا گیاهــی دارویــی را بــه خوبــی در اشــعارش هویــدا‬ ‫مــی کنــد و چــه زیبــا مــی ســراید‪:‬‬ ‫چایت را بنوش‬ ‫نگران فردایت نباش‬ ‫از گندمزار من و تو‬ ‫مشتی کاه میماند برای بادها‬ ‫اگرچــه ایــن شــعر حجــت را بــر اهمیــت عطــر و بــوی کاکوتــی بــر‬ ‫یــک اســتکان چــای تمــام مــی کنــد و همــه را بــه ســمت چیــدن ایــن‬ ‫محبــوب منطقــه مــی بــرد‪ ،‬ولــی چیــدن کاکوتــی زیــاد هــم ســخت‬ ‫نیســت و بــرگ هــای ظریفــش چهــره ایــن گیــاه دارویــی را مجــزا‬ ‫کــرده اســت و کافیســت در ســفری کوتــاه بــه بدنــه کوهســتان هــای‬ ‫شمالشــرق کشــور ایــن معجــزه اعصــاب را یافت‪ ،‬ولی بایــد دقت کرد‬ ‫کــه کاکوتــی را بــا هــم خانــواده اش یعنــی اویشــن کــه هــر دو از یــک‬ ‫گونــه هســتند را اشــتباه نگرفــت‪ ،‬هــر چنــد اویشــن هــم گنجــی دیگــر‬ ‫اســت و شانســی بــرای دمنوشــی گــرم در کنــار خانــواده کــه مــی توانــد‬ ‫لحظــات خوشــی را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫دلچسب برای تمام فصول‬ ‫بــا اندکــی جســتجو در مــورد خــواص ایــن گیــاه دلنشــین بــا‬ ‫تعــدد خــواص درمانــی مواجــه مــی شــوی کــه هــر کــدام دردی‬ ‫از ایــن تــن خســته درمــان مــی کنــد و برگــی دیگــر بــر ســامتی‬ ‫مــا رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ارزش کاکوتــی کــه بــه زبــان محلــی ایــن منطقــه «انـ ُـخ»‬ ‫گفتــه مــی شــود بــرای همــگان محــرز اســت‪ ،‬حــال بایــد دیــد کــه‬ ‫حــال و روز ایــن دلنشــین جــذاب در روزگار پــر اســترس کنونــی‬ ‫چگونــه اســت و در ســبد خانــوار مــردم منطقــه چــه جایگاهــی دارد‪.‬‬ ‫در کمتر خانه ای در خراســان شــمالی کاکوتی یافت نمی شــود‬ ‫و طعــم و عطــر خــوش دمنــوش کاکوتــی طرفــداران زیــادی در‬ ‫بیــن مــردم بــه ویــژ کرمانــج هــای اســتان مــا دارد و از مصــارف‬ ‫کاکوتــی کــه کارشناســان از ان نــام بــرده انــد؛ بــه مــواردی‬ ‫ماننــد ارامبخــش اعصــاب‪ ،‬پیشــگیری و درمــان ســرماخوردگی‬ ‫و انفلوانــزا‪ ،‬جلوگیــری از خون ریــزی بینــی‪ ،‬پیشــگیری و درمــان‬ ‫اســهال‪ ،‬رفــع مشــکالت گوارشــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گیــاه کاکوتــی خــواص نعنــا را دارد‪ ،‬گــرم و خشــک‪ ،‬ضــد باکتــری‪،‬‬ ‫خلط اور و ضدعفونی کننده روده است و در درمان سرماخوردگی‬ ‫و زکام موثــر خواهــد بــود‪ ،‬ضمــن اینکــه بــرای درمــان روماتیســم‬ ‫بســیار موثر اســت و برای روشــن شــدن پوســت اســتفاده از روغن‬ ‫کاکوتــی معجــزه اور اســت و ایــن گیــاه نــه تنهــا در روشــن شــدن‬ ‫پوســت نقــش دارد‪ ،‬بلکــه در از بیــن بــردن الودگی هــای ســطح‬ ‫پوســت نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن گیــاه چنــد ســاله اســت و بوته هــای ان پرپشــت و ارتفــاع‬ ‫ان بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۵۰‬ســانتی متــر اســت و در اذربایجــان بــه ان‬ ‫کهلیــک اُتــی و یــا کلکوتــی (بــه معنــای علــف کبــک) می گوینــد‪.‬‬ ‫انــخ در بیــن کرمانــج زبــان هــا و قلــی چــای در بیــن تــرک زبانهــا‬ ‫از دمنــوش هــای گــوارای ایــن روزهــای مــردم خراســان شــمالی‬ ‫اســت و چــای ان را گواراتریــن نوشــیدنی می داننــد‪ .‬کاکوتــی را‬ ‫از ان جهــت بــه دوغ اضافــه می کننــد کــه اثــرات ســوء گوارشــی‬ ‫ان نظیــر دل درد و دل پیچــه کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫برداشت بی رویه و خطر انقراض‬ ‫بــا نگاهــی بــه امارهــای موجــود نشــان مــی دهــد کــه حجــم‬ ‫مبــادالت جهانــی گیاهــان دارویــی در دهــه اخیــر بــه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد دالر ســیده اســت‪ ،‬امــا ســهم ایــران به عنــوان مهــد‬ ‫گیاهــان دارویــی از ایــن تجــارت جهانــی ‪ ۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در بیشــتر کشــورهای توســعه یافته ‪ ،‬طــب ســنتی در‬ ‫ابعــاد مختلــف تحــت حمایــت دولــت قــرار گرفتــه و ســهم خوبــی‬ ‫از تامیــن ســامت مــردم را در سیســتم ســامت کشــور به عهــده‬ ‫گرفتــه اســت و گیاهــان دارویــی مــی توانــد ســهم زیــادی در ســبد‬ ‫دارویــی خانــواده هــای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال کاکوتــی گــزارش مــا نیــز بــه ســرانجام دیگــر گیاهــان‬ ‫دارویــی ایــن منطقــه کــه رونقــی در بــازار ندارنــد و درگیــر مدیریــت‬ ‫غلــط در ایــن حــوزه شــده اســت و ایــن نعمــت هــای خــدادادی‬ ‫کــه بــی زحمــت مــی روینــد‪ ،‬چــرا ســرانجام شــومی دارنــد و در ایــن‬ ‫شــرایط اقتصــادی کمــک معیشــت خانواده هــا نیســتند‪.‬‬ ‫بــه راســتی کــه چــرا ایــن مســکن اعصــاب مهجــور واقــع شــده و‬ ‫مــردم منطقــه‪ ،‬قــرص هــای شــیمیایی و مضــر را بــه ایــن معجــون‬ ‫طبیعــی ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬اگــر درک کنیــم کــه در ورای برگ هــای‬ ‫ســبز رنــگ ایــن گیــاه‪ ،‬ایــن روان مــا اســت کــه ســبز می شــود و‬ ‫بــوی معطــر ان بــه جــان مــا لطافــت می بخشــد؛ خــود را بــه دســت‬ ‫ایــن دمنــوش عطراگیــن و دلنشــین می ســپاریم و بــا قــرص هــای‬ ‫شــیمیایی گــوارش و اعصــاب خداحافظــی مــی کنیــم و بــا اســتکانی‬ ‫از طــراوت ایــن معجــزه طبیعــی بر روی کاناپه منــزل و صندلی اداره‬ ‫لحظــات ارامــی را ســپری می کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی خراســان شــمالی؛ خشکســالی را عامــل مهمــی‬ ‫در از بیــن رفتــن بــذر کاکوتــی و تمامــی گیاهــان دارویــی در‬ ‫اســتان دانســت و مــی گویــد‪ :‬گونــه گیاهــان دارویــی اســتان را در‬ ‫معــرض خطــر و انقــراض قــرار دارنــد کــه بــرای جلوگیــری از ان‬ ‫بایــد چاره اندیشــی شــود و گونــه هایــی ماننــد کاکوتــی‪ ،‬چریــش‪،‬‬ ‫کنگــر‪ ،‬اویشــن‪ ،‬باریجــه‪ ،‬کتیــرا و گــون عــاوه بــر ایــن کــه بــا‬ ‫خطــر خشکســالی مواجــه اســت بــا برداشــت غیــر اصولــی در‬ ‫معــرض خطــر قــرار انقــراض دارنــد و بــرای حفــظ ان هــا بایــد بــه‬ ‫ســمت تولیــد بــذر ان هــا حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫مهــدی بــاور از اجــرای طــرح هایــی بــرای تولیــد بــذر خبــر داد‬ ‫و مــی افزایــد‪ :‬امســال در شهرســتان مانــه و ســملقان در‬ ‫گســتره ای یــک هکتــاری هشــت نــوع گیــاه دارویــی کشــت شــد‬ ‫تــا مجموعــه ای از گیاهــان دارویــی را جمــع اوری کنیــم و کشــت‬ ‫دیــم گیاهــان دارویــی نیــز در روســتای سیســاب بجنــورد نیــز‬ ‫در حــال اجراســت ضمــن اینکــه طــرح دانــش بیــان تولیــد بــذر‬ ‫کاکوتی(انــخ) در حــال اجراســت تــا گیــاه دارویــی پرمصــرف بــه‬ ‫صــورت تجــاری تولیــد شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بخــش منابــع طبیعــی می گویــد‪ :‬گیاهــان دارویــی‬ ‫از جملــه کاکوتــی‪ ،‬ذخیره گاه هــای ژنتیکــی در عرصه هــای طبیعــی‬ ‫هســتند کــه بایــد حفــظ شــوند و نبایــد از طبیعــت برداشــت شــوند و‬ ‫بــه همیــن دلیــل ابتــدا گیاهــان دارویــی و رویشــگاه هــای انهــا بایــد‬ ‫شناســایی و ســپس مبتنــی بــر کشــف خــواص انهــا نســبت بــه اهلی‬ ‫کــردن ایــن گیاهــان‪ ،‬اصــاح ژنیــک و بازکاشــت انهــا اقــدام شــود‪.‬‬ ‫ناشناخته در تولید و مهجور در فراوری‬ ‫مصــرف گیاهــان دارویــی در خراســان شــمالی بــه لحــاظ‬ ‫داشــتن ویژگی هــای خــاص طبیعــی و اقلیمــی و تنــوع اب و‬ ‫هوایــی منحصــر بــه فــرد‪ ،‬از دیربــاز مــورد توجــه مــردم اســتان‬ ‫بــوده اســت و هــم اکنــون در اکثــر مناطــق روســتایی و عشــایری‬ ‫مصــرف گیاهــان دارویــی در درمــان برخــی بیماری هــا از جایــگاه‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫گســتره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت و ســطح زیــر‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی خراســان شــمالی هــزار و ‪ ۲۸۵‬هکتــار‬ ‫بــا تولیــد هــزار و ‪ ۹۲۰‬تــن اســت؛ معروفتریــن گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬انــخ‪ ،‬باریجــه‪ ،‬نعنــا فلفلــی‪،‬‬ ‫خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی و کتــان اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد خراســان شــمالی بــر پایــه روســتا نشــینی اســتوار اســت‬ ‫و فــراوری محصــوالت کشــاورزی از جملــه یکــی از نیازهــای مهــم‬ ‫اســتان جهــت ارتقــاء ســطح درامــد و اشــتغال ســاکنان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ظرفیــت در خراســان شــمالی کــه بیــن دو اســتان مرطــوب‬ ‫و خشــک قــرار دارد و دارای اب وهــوای مطلــوب می باشــد‪،‬‬ ‫ش از پیــش مهیــا اســت؛ بــه خصــوص در حــوزه کشــاورزی‪.‬‬ ‫بی ـ ‬ ‫حــوزه ای کــه در ســفر رهبــر انقــاب بــه ایــن اســتان در ســال ‪۹۱‬‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و بــه عنــوان یکــی از محورهایــی کــه‬ ‫می توانــد خراســان شــمالی را متحــول کنــد‪ ،‬معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اما خشکســالی ها‪ ،‬وضعیت نامناســب اقتصاد روســتایی‪ ،‬نبود‬ ‫کارخانــه هــای فــراوری گیاهــان دارویی در اســتان و ســوء اســتفاده‬ ‫برخــی از دالالن از ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا در ‪ ۱۰‬ســال اخیــر‬ ‫برداشــت بــی رویــه گیاهــان دارویــی صدمــات جبــران ناپذیــری بــه‬ ‫رویشــگاه هــا وارد کنــد و بــه همیــن علــت چندیــن ســال اســت کــه‬ ‫ممنوعیــت برداشــت برخــی گیاهــان دارویــی در اســتان اجــرا مــی‬ ‫شــود امــا گویــا بــا ایــن گام هــای اهســته نمــی تــوان هــم پــای‬ ‫تخریــب هــای گســترده گیاهــان دارویــی حرکــت کــرد و بایــد بــرای‬ ‫حفــظ و احیــای گیاهــان دارویــی چاره جویــی کــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن خطــه از شمالشــرق کشــور بهشــتی گمشــده بــرای‬ ‫گیاهــان دارویــی تلقــی مــی شــود ولــی هیــچ اراده ای بــرای‬ ‫برداشــت و تصمیــم گیــری اقتصــادی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد‬ ‫و گیــاه کاکوتــی کــه در تمامــی فصــول ســال بــر ســفره تمامــی‬ ‫خانــواده هــا ســبز مــی شــود نتوانســته جایــگاه خــود را در ســبد‬ ‫دارویــی خانــواده هــای خراســان شــمالی بــاز کنــد و همچنــان‬ ‫مهجــور در فــراوری اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۸۳۶‬هــزار نفــر جمعیــت در شمالشــرق‬ ‫کشــور واقــع شــده اســت و ‪ ۴۴‬درصــد از جمعیــت ایــن اســتان‬ ‫در روســتاها ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی در دنیــا وجــود دارد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد هشــت هــزار گونــه در ایــران شناســایی شــده اســت و‬ ‫‪ ۴۲۵‬گونــه گیــاه دارویــی در رویشــگاه هــای طبیعــی خراســان‬ ‫شــمالی رشــد مــی کنــد و تــا کنــون خــواص مــاده موثــره ‪ ۷۵‬گونــه‬ ‫از انهــا کشــف شــده اســت و میــزان برداشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫در اســتان بــه طــور متوســط ســاالنه چهــار تــن اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گونــه هــای گیــاه دارویــی‪ ،‬معطــر و ادویــه ای اســتان‬ ‫قابلیــت صنعتــی شــدن دارنــد کــه معــروف تریــن انهــا کاکوتــی‪،‬‬ ‫باریجــه‪ ،‬کتیــرا و شــیرین بیــان‪ ،‬زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬نعنــا‬ ‫فلفلــی‪ ،‬خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫چهارم خرداد‬ ‫دزفول شهر هزاران موشک‬ ‫تمایــل افــراد بــه خصوصــی مانــدن اطالعــات و تاریخچــه‬ ‫بازدیدهــا هنــگام جســتجو در اینترنــت‪ ،‬لزومــا ًبــه ایــن معنــی‬ ‫نیســت کــه در حــال انجــام کاری غیراخالقــی یــا غیرقانونــی‬ ‫در اینترنــت هســتند‪ .‬حفــظ حریــم خصوصــی شــما نــه تنهــا‬ ‫شــما را از چشــم بازاریابــان مخفــی نگــه مـی دارد‪ ،‬بلکــه باعث‬ ‫می شــود طعمــه ســرقت اطالعــات‪ ،‬بدافزارهــا یــا انــواع دیگــر‬ ‫حمــات ســایبری نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اطالعات خود را رمزگذاری کنید‪.‬‬ ‫رمزگــذاری می توانــد یــک روش ســاده بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای شــما باشــد‪ .‬شــما می توانیــد فایل هــا را بــر‬ ‫روی درایــو خــود رمزگــذاری کنیــد تــا در صــورت هــک شــدن‬ ‫سیســتم‪ ،‬هیــچ کــس نتوانــد بــه راحتــی بــه هــر انچــه در انجا‬ ‫ذخیــره کرده ایــد دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داده هــای خصوصــی را کــه در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک می گذاریــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫یــک روش هوشــمند بــرای ایمــن مانــدن در فضــای انالیــن‪،‬‬ ‫محــدود کــردن جزئیــات شــخصی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد فیس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر و‪ ...‬اســت‪ .‬بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن بیــش از حــد اطالعــات شــخصی در ایــن‬ ‫وب ســایت ها‪ ،‬دســتیابی بــه اطالعــات را بــرای ســودجویان‬ ‫بســیار اســان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از حالت ناشناس (‪ )Incognito‬مرورگر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اگــر دوســت نداریــد تاریخچــه جســتجو‪ ،‬داده هــای موقــت‬ ‫یــا کوکی هــای شــما توســط کامپیوتــر ذخیــره شــود‪ ،‬از حالــت‬ ‫ناشــناس (‪ )Incognito‬مرورگــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ‪ VPN‬امن استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از برنامه انتی ویروس معتبر استفاده کنید‪.‬‬ ‫همیشــه از یــک برنامــه انتی ویــروس در همــه دســتگاه های‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه مانــع از ان می شــود کــه‬ ‫هکرهــا مخفیانــه دســتگاه شــما را در اختیار بگیرنــد‪ ،‬جزئیات‬ ‫محرمانــه و مالــی شــما را مشــاهده کننــد و موقعیــت شــما را‬ ‫کنتــرل کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حساب های خود را ایمن کنید‪.‬‬ ‫وقتــی نوبــت بــه امنیــت اطالعــات محرمانــه شــما می رســد‪،‬‬ ‫یکــی از بهتریــن راهکارهــا ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد هیــچ کــس بــه جــز خودتــان بــه راحتــی بــه حســاب های‬ ‫مختلــف شــما دسترســی پیــدا نمی کنــد‪ ،‬از صفحــات‬ ‫اجتماعــی گرفتــه تــا ایمیل هــا‪ ،‬حســاب های کاربــری در‬ ‫ســایت های فروشــگاهی و‪...‬‬ ‫چه نکاتی باعث ناامن بودن‬ ‫یک مرورگر می شوند؟‬ ‫نقــاط ضعــف نــرم افــزاری ‪ :‬اولیــن و شــاید مهم تریــن‬ ‫موضوعــی کــه باعــث نــا امــن بــودن یــک مرورگــر اســت‬ ‫داشــتن نقــاط ضعــف نــرم افــزاری اســت‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫بیشــتر بــه برنامــه نویســی نــرم افــزار مربــوط اســت‪.‬‬ ‫چنانچــه یــک مرورگــر از نظــر نــرم افــزاری بــه انــدازه کافــی‬ ‫امــن نباشــد‪ ،‬هکــر هــا راحــت تــر می تواننــد بــه اطالعــات‬ ‫کاربــران ان مرورگــر نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫ذخیــره داده هــای حســاس‪ :‬برخــی از مرورگرهــا داده هــای‬ ‫حســاس شــما را ذخیــره می کننــد‪ .‬شــاید در نــگاه اول‬ ‫ایــن موضــوع را یــک مزیــت بدانیــد‪ ،‬امــا کامــا درســت‬ ‫فکــر نمی کنیــد‪ .‬ایــن موضــوع جنبــه هــای منفــی نیــز مــی‬ ‫توانــد داشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال هنگامــی کــه بــه مرورگــر‬ ‫اجــازه می دهیــد رمــز عبــور هــای شــما را ذخیــره کنــد‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه کار را بــرای هکر هــا اســان تــر کــرده ایــد!‬ ‫مخصوصــا دربــاره کارت هــای بانکــی خــود‪ ،‬بــه هیــچ وجــه‬ ‫رمــز عبور هایتــان را در مرورگــر ذخیــره نکنیــد و ایــن اجــازه‬ ‫را بــه مرورگــر ندهیــد‪.‬‬ ‫افزونــه هــای ناامــن در یــک مرورگــر‪ :‬هــر مرورگــری دارای‬ ‫افزونــه هایــی اســت کــه کاربــران می تواننــد انهــا را نصــب‬ ‫نماینــد‪ .‬ایــن افــزون هــای لزومــا خطرنــاک نیســتند‪ .‬ولــی‬ ‫برخــی از انهــا کــه مربــوط بــه ذخیــره داده های حســاس شــما‬ ‫هســتند‪ ،‬می تواننــد مرورگــر را بــرای شــما نــا امــن نمایند‪ .‬یک‬ ‫مرورگــر امــن بایــد دارای افــزون هــای امنــی نیــز باشــد‪.‬‬ ‫ثبــت فعالیــت انالیــن کاربــران‪ :‬برخــی از مرورگــر هــا‬ ‫ماننــد گــوگل کــروم‪ ،‬فعالیــت هــای شــما را ذخیــره‬ ‫می کننــد‪ .‬البتــه کــروم اینــکار را بــرای ایجــاد تبلیغــات‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪ .‬امــا از طرفــی همیــن موضــوع‬ ‫هــم می توانــد گاهــا باعــث خطراتــی باشــد‪ .‬نکتــه دیگــر‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن موضــوع بــه نوعــی نقــض حریــم‬ ‫خصوصــی شماســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫بجنورد‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫برای استفاده از ظرفیت‬ ‫گروه های جهادی به‬ ‫منظور کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی اماده ایم‬ ‫کاهش فاصله طبقاتی در جامعه‬ ‫با اجرای طرح توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان در جمــع نماینــدگان گروه هــای‬ ‫جهــادی اســتان گفــت‪:‬از حضــور گروه هــای جهــادی‬ ‫بــرای کمــک بــه کاهــش اســیب هــای اجتماعــی‬ ‫اســتقبال می کنیــم‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬مطالبه گری گــروه های جهادی‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی بــرای شناســایی اســیب ها و رفــع ان‬ ‫کمــک مــی کنــد و مــا امــاده اســتفاده از ایــن ظرفیــت‬ ‫برای کاســتن از اســیب های اجتماعی در اســتان به ویژه‬ ‫محلــه هــای در معــرض اســیب هســتیم ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان بــا بیــان ایــن کــه امنیــت‬ ‫جامعــه خــط قرمــز ماســت گفــت‪ :‬برخــورد هــا بــا‬ ‫افــراد شــرور و اراذل و اوبــاش ســخت گیرانــه اســت‬ ‫و در بحــث اســیب هــای اجتماعــی ماننــد عفــاف و‬ ‫حجــاب هــم کــه نیــاز بــه کار فرهنگــی و اقــدام مســتمر‬ ‫و پیگیــری دارد نیازمنــد حضــور مــردم بــه ویــژه گــروه‬ ‫هــای جهــادی در جامعــه هســتیم تــا در ایــن بخــش‬ ‫فرهنــگ ســازی و بــرای ســالم ســازی جامعــه رو بــه‬ ‫جلــو حرکــت کنیــم ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان در پاســخ بــه پرســش یکــی‬ ‫از نماینــدگان گــروه هــای جهــادی دربــاره ســاخت و‬ ‫ســازهای غیرمجــاز در منطقــه زیــارت گــرگان هــم‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامــات زیــادی در چنــد مــاه اخیــر در گــرگان‬ ‫انجــام شــد کــه مهــم تریــن ان جلوگیــری از نقــل‬ ‫و انتقــال مصالــح بــه زیــارت بــود کــه ســبب توقــف‬ ‫ســاخت و ســازها در ایــن منطقــه شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬بــرای اشــتغال و درامــد‬ ‫اهالــی زیــارت هــم کارگروهــی تشــکیل و اقدامــات‬ ‫خوبــی را بــرای حــل ان بــا کمــک دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اغــاز کــرده ایــم ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬دســتگاه قضایــی‬ ‫اخریــن نقطــه در برخــورد بــا اســیب هاســت و بایــد‬ ‫دســتگاه هایی ماننــد شــهرداری بــا اقداماتــی ماننــد‬ ‫بهبــود مبلمــان شــهری و ایجــاد فضــای ســبز در‬ ‫محلــه هــای کــم برخــوردار شــهر بــرای تغییــر چهــره‬ ‫فرهنگی ایــن محلــه هــا اقــدام کنــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای کاســتن اســیب هــای اجتماعی دســت‬ ‫یــاری بــه ســمت گــروه هــای جهــادی دراز می کنیــم و‬ ‫اماده ایــم در قالــب یــک کارگــروه بــه صــورت هدفمنــد‬ ‫و مســتمر از ظرفیــت ایــن گروه هــا بــرای توانمندســازی‬ ‫ســاکنان محله هــای کــم برخــوردار تــاش کنیــم ‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اصــاح سیاســت ارز ترجیحــی بــه نفــع مــردم و اقتصــاد کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای طــرح «مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا» دولــت ســیزدهم باعــث افزایــش‬ ‫قــدرت خریــد و کاهــش فاصلــه طبقاتــی در جامعــه شــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی خــادم اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه بــه مــردم اختیــار داده می شــود کــه بــا داشــتن مبلــغ مــورد‬ ‫توجـه ای (یارانــه)‪ ،‬خودشــان نســبت بــه تصمیم گیــری در خریــد کاالهــای اساســی‪ ،‬دخیل باشــند‪ ،‬خوب‬ ‫اســت و ایــن امــر بــه افزایــش قــدرت خریــد جامعــه کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از اجــرای طــرح دولــت‪ ،‬یارانــه بــه ابتــدای زنجیــره کاالهــای اساســی (واردکننــده)‬ ‫پرداخــت می شــد‪ ،‬امــا اکنــون بــا اجــرای طــرح مردمی ســازی یارانه هــا در دولــت ســیزدهم ایــن مبلــغ‬ ‫درخشش‪ ۳‬هنرمند ازادشهری‬ ‫در رویدادهای ملی و بین المللی‬ ‫شناسایی ‪ ۱۰۰‬خانه قدیمی‬ ‫واجد ثبت ملی‬ ‫ســه جــوان هنرمنــد ازادشــهری در رویــداد ملــی و بین المللــی در‬ ‫عرصـ ه داســتان‪ ،‬اســتنداپ کمــدی و عکــس افتخارافرینــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی گلســتان‪« ،‬محمــد عطایــی» هنرمنــد و عــکاس‬ ‫ازادشــهری در جشــنواره بین المللــی عکــس رومانــی مــدال طــای‬ ‫ایــن جشــنواره را کســب کــرد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره توســط اتحادیــه جهانــی عکاســان ‪ gpu‬در کشــور‬ ‫رومانــی برگــزار شــد و محمــد عطایــی مقــام اول ایــن جشــنواره را‬ ‫از بیــن ‪ ۲۹۸‬شــرکت کننده از ‪ ۳۹‬کشــور جهــان از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن «احمــد سوســرایی» نویســنده توانمنــد و جــوان‬ ‫ازادشــهری در جشــنواره کشــوری داستان نویســی اســتان بوشــهر‬ ‫شهرســتان کنــگان موفــق بــه کســب مقــام دوم کشــوری شــد‪.‬‬ ‫«علیرضــا خرمــی زاده» دیگــر هنرمنــد ازادشــهری هــم در بخــش‬ ‫اســتند اپ کمــدی ( شــوخی پــردازی روی صحنــه نوعــی از کمدی)بــه‬ ‫فینــال پنجمیــن جشــنواره بین المللــی ســتاره های صحنــه راه یافــت‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی ســتاره های صحنــه در بخش هــای اصلــی‬ ‫مجریــان صحنــه‪ ،‬اســتنداپ کمــدی‪ ،‬خواننــدگان صحنــه و تقلیــد‬ ‫صــدا از ‪ ۲۹‬تــا ‪ ۳۱‬تیرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬در شهرســتان رفســنجان اســتان‬ ‫کرمــان بــا حضــور چهره هــای برتــر جهانــی و کشــوری بــه رقابــت‬ ‫می پردازنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬ســال گذشــته شناســایی شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬خانــه قدیمــی اســتان کــه واجــد ثبــت در فهرســت اثــار‬ ‫ملــی کشــور اســت‪ ،‬بــه گــزارش بــازار کســب و کارعلــی‬ ‫مســتوفیان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خانــه هــای قدیمــی مربــوط بــه‬ ‫دوره پهلــوی اول و قاجــار اســت و در یــک پژوهــش دانشــگاهی‬ ‫در شهرســتان هــای اســتان شناســایی شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مالــکان ایــن خانــه هــا مــی داننــد کــه ایــن منــازل واجد‬ ‫ثبــت ملــی هســتند امــا در ایــن مــورد اقدامــی انجــام نمــی دهنــد‬ ‫و بــه دلیــل افزایــش قیمــت ملــک و زمیــن در چنــد ســال گذشــته‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد ان هــا را تخریــب کننــد یــا بفروشــند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن منــازل بیانگــر هویــت مســتقل و در‬ ‫واقــع شناســنامه اســتان هســتند خاطرنشــان کــرد‪ :‬روح زندگــی‬ ‫بــا احیــای ایــن منــازل و اســتفاده از ان هــا جریــان خواهــد‬ ‫یافــت و بــرای در اختیــار گرفتــن و احیــای ایــن منــازل در‬ ‫قالب هــای مختلــف ماننــد مــوزه اقــدام کــرده ایــم امــا مالــکان‬ ‫بخــش خصوصــی ترجیــح مــی دهنــد منــازل ثبــت ملــی نشــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۲۱‬پرونــده اثــار غیرمنقــول‪،‬‬ ‫منقــول‪ ،‬ناملمــوس و طبیعــی اســتان تهیــه و تدویــن شــد و در‬ ‫فهرســت اثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وام های کالن ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک ها است‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) اســتان‬ ‫گلســتان از جمــع اوری ‪11‬میلیــارد و ‪420‬میلیــون تومــان‬ ‫صدقــه طــی ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی‬ ‫کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی ‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 155‬هــزار صنــدوق‬ ‫صدقــه خانگــی و عمومــی درســطح اســتان نصــب و توزیــع‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪11‬میلیــارد‬ ‫تومــان صدقــه ازایــن صنــدوق هــا جمــع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد گلســتان با اشــاره به راههای ســریع‬ ‫و‪  ‬نوین‪  ‬الکترونیکــی تصریــح کــرد‪ :‬درســال گذشــته‪  ‬با‬ ‫اجــرای طرح ‪ QR‬کــد‪ ،‬تعــداد ‪ 5700‬مشــترک صدقــات بــه‬ ‫جمــع خیــران ایــن مجموعــه اضافــه شــد و بــرای ‪60‬درصــد‬ ‫صنادیــق خانگــی نیــز ایــن طــرح تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ :‬مــردم نیکــوکار می تواننــد کمک هــای‬ ‫مختلــف خــود از جملــه صدقــه را از طریــق کــد مهربانــی‬ ‫‪ *۸۸۷۷*۰17#‬اهــدا کننــد‪.‬‬ ‫کارشــناس حکمرانــی اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت اصلــی بانک هــا‬ ‫تســهیالت کالن مــی باشــد و درنتیجــه ان نقدینگــی و تــورم افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید عبــاس عباســپور» بــا اشــاره بــه تعریــف تســهیالت کالن‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تســهیالت کالن یعنــی بانکــی بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد ســهام پایــه خــود را تســهیالت‬ ‫بدهــد و حداکثــر میــزان مجــاز در پرداخــت تســهیالت ‪ ۲۰‬درصــد از ســهام پایــه بانک هــا اســت کــه‬ ‫بــر اســاس امــار ‪ ۹۰‬تســهیالت پرداختــی بــه صــورت کالن اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به حســاب دهک هــای مختلــف واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باعث افزایش قاچاق و فساد شده بود‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی منجــر قاچــاق و فســاد شــده بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در اختصــاص یارانــه بــه کاالهــای اساســی در زنجیــره توزیــع نظــارت صــورت نمی گرفــت و ایــن امر‬ ‫منجــر می شــد تــا هدررفــت منابــع را شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫خــادم بیــان داشــت‪ :‬وقتــی ارز بــه واردات کاالهــای اساســی اختصــاص می یافــت‪ ،‬بــرای تولیدکننــده‬ ‫داخلــی به خاطــر هزینه هــا‪ ،‬تولیــد صرفــه اقتصــادی نداشــت و ایــن موضــوع بــه کاهــش تولیــدات و‬ ‫وابســتگی بــه واردات دامــن م ـی زد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت یارانــه بــه اقشــار مختلــف جامعــه بــه کاهــش فاصلــه طبقاتــی منجــر‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی ارز را اختصــاص بــه چنــد کاال دادنــد‪ ،‬ان کاالهــا ارزان می شــود و به خاطــر مصــرف‬ ‫بــاال یــک اختــال در عرضــه و تقاضــا ایجــاد می شــود‪ .‬از انجایی کــه دهک هــای بــاالی جامعــه قــدرت‬ ‫خریــد بیشــتری داشــتند‪ ،‬از کاالهــای یارانـه ای بیشــتری اســتفاده می کردنــد و برعکــس طبقه های پایین‬ ‫جامعــه نمی توانســت از ایــن یارانــه بهــره ای ببرنــد در نهایــت نابرابــری و بی عدالتــی را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫اصالح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬بــا پرداخــت مســتقیم یارانــه نقــدی بــه مــردم‪ ،‬قــدرت و تــوان خریــد اقشــار‬ ‫ضعیــف افزایــش یافت‪.‬‬ ‫خــادم بــا اشــاره بــه اینکــه اختصــاص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی باعــث جایگزینــی بــا کاالهــای‬ ‫دیگــر شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬وقتــی بــه کاالیــی ماننــد نــان یارانــه اختصــاص یافــت‪ ،‬باعــث شــد بــه دلیــل مصــرف‬ ‫بــد و بیــش از حــد‪ ،‬ضایعــات ان افزایــش یابــد و از ســوی دیگــر به خاطــر نــوع کیفیــت و ارزانــی ان بــه‬ ‫خــوراک دام تبدیــل می شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اصــاح سیاســت ارز یارانـه ای (ترجیحــی) بــه نفــع مــردم و اقتصــاد کشــور در حوزه‬ ‫تولید اســت‪.‬ایرنا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫جمع اوری ‪ 11‬میلیارد و‬ ‫‪ 420‬میلیون تومان صدقه‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 52‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ً صــاف‪ .‬وزش بــاد همــراه بــا گــرد و خــاک در برخــی قســمت هــا‪ .‬بیشــینه ‪25‬سیلســیوس‪ .‬غــرب شــمال‬ ‫غربــی وزش بــاد بــا ســرعت ‪ 10‬بــه ‪ 15‬کیلومتــر فــی ســاعت‪ ،‬و افزایــش ســرعت ان ‪ 25‬بــه ‪ 40‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫دست یابی الیش کار‬ ‫خراسان شمالی به نشان برنز‬ ‫قهرمانی اسیا‬ ‫دبیــر کمیتــه الیش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬عیســی روایــی‪،‬‬ ‫ورزشــکار ایــن رشــته اســتان در وزن ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم بــه نشــان ســوم‬ ‫رقابــت هــای قهرمانــی اســیا دســت یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مصطفــی پرویــزی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫رقابــت هــای اســیایی بــه میزبانــی قرقیزســتان از ‪ ۳۰‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫ســالجاری اغــاز شــده و بــه مــدت چهــار روز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روایــی در وزن ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم ابتــدا حریفانــی از‬ ‫ترکمنســتان و ازبکســتان را مغلــوب کــرد امــا در برابــر الیــش کاران‬ ‫قرقیــز و قزاقســتانی مغلــوب شــد‪.‬‬ ‫پرویــزی ادامــه داد‪ :‬در پایــان روایــی بــا غلبــه بــر حریــف هنــدی‬ ‫توانســت بــه نشــان برنــز ایــن رقابــت هــای اســیایی دســت یابــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عیســی روایــی ورزش را از ‪ ۱۴‬ســالگی در رشــته‬ ‫جــودو اغــاز کــرد و در رده نوجوانــان و جوانــان ملــی پــوش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬روایــی در ســه دوره اردوی امــاده ســازی تیــم ملــی‪،‬‬ ‫در تهــران حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬الیــش کار اســتان‪ ،‬زیــر نظــر هیــات ورزشــی کشــتی‬ ‫خراســان شــمالی بــه شــکل ســاماندهی شــده فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره دالیــل افزایــش بدهــکاران بانکــی گفــت‪ :‬تســهیالت بــه شــرکت های ذیــل بانک هــا و‬ ‫افــراد مرتبــط پرداخــت می شــود همچنیــن در میــزان پرداخــت بانک هــا شــاهد تخلــف هســتیم بــه‬ ‫ایــن معنــی کــه تســهیالت پرداختــی بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد ســهام پایــه بانک هاســت‪.‬‬ ‫عباســپور در خصــوص دیگــر دالیــل بــه وجــود امــدن بدهــکاران بانکــی را ورود تســهیالت بــه بــازار‬ ‫دارایــی و ایجــاد تــورم دانســت و در ادامــه گفــت عــدم پرداخــت تســهیالت موجــب تعویــق پرداخــت‬ ‫تســهیالت می شــود و تســهیالت پرداخــت نشــده در شــبکه بانکــی اســتمهال می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ســال گذشــته ســه هــزار هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــده کــه‬ ‫یــک هــزار هــزار میلیــارد تومــان ان تســهیالت جدیــد نبــوده اســت بلکــه بانک هــا در مقابــل عــدم‬ ‫پرداخــت بدهــی افــراد مجمــوع تســهیالت پرداخــت نشــده را در قالــب تســهیالت جدیــد بــه افــراد‬ ‫تعریــف می کنــد‪.‬‬ ‫کارشــناس حکمرانــی اندیشــکده اقتصــاد مقاومتــی گفــت‪ :‬در تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه امســال‬ ‫شــفافیت مــورد تاکیــد بــود و درنتیجــه ان وزارت اقتصــاد اقــدام بــه انتشــار اســامی بدهــکاران‬ ‫بانکــی کــرد و درنتیجــه ایــن اقــدام اجــرای طــرح رو بــه جلــو بــود زیــرا بانــک مرکــزی تمایلــی بــه‬ ‫شفاف ســازی نبــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــدف اصلــی وزارت اقتصــاد در انتشــار اســامی بدهــکاران بانکــی کنتــرل ترازنامــه‬ ‫بــود و هــدف دیگــر بــاز شــدن قفــل تســهیالت جدیــد در شــبکه بانکــی بــود‪.‬‬ ‫عباســپور بــا تاکیــد بــر لــزوم شــفافیت در سیســتم بانکــی گفــت‪ :‬شــفافیت در شــبکه بانکــی‬ ‫موجــب ریل گــذاری صحیــح در اقتصــاد می شــود و بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه سیســتم‬ ‫اعتبــار ســنجی ایجــاد و تقویــت شــود و شناســنامه اعتبــاری بــرای مشــتریان در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫ضرورت افزایش بهره وری‬ ‫در تولید محصوالت دامی‬ ‫معــاون امــور تولیــدات دامــی وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬افزایــش بهــره وری در تولیــد محصــوالت‬ ‫دامــی ضــروری اســت و ایــن امــر مســتلزم اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن اســت کــه بتــوان از هــر‬ ‫میــش چهــار بــره گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســین دماونــدی نــژاد اظهــار داشــت‪ :‬دامپــروری بــه دلیــل داشــتن‬ ‫ظرفیــت هــای بــاال بایــد در اولویــت مســووالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۶۵۰‬هــزار تــن شــیر‪ ،‬ســه میلیــون تــن گوشــت مــرغ و ‪ ۹۰۰‬هــزار‬ ‫تــن گوشــت قرمــز تولیــد مــی شــود کــه نیــاز مــا بــه گوشــت قرمــز بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار‬ ‫تــن اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬کشــتارگاه صنعتــی دام و صنایــع دامــی شــیروان یکــی از صنایــع بــزرگ‬ ‫شــمال شــرق کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دماونــدی نــژاد گفــت‪ :‬ایــن مجموعــه بزرگتریــن و تکمیــل کننــده زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز‬ ‫شــمال شــرق کشــور اســت و دانــش‪ ،‬تکنولــوژی و ســرمایه را فراهــم مــی کنیــم تــا طــرح بــه‬ ‫خوبــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان یکــی از اســتان هــای بــی نظیــر جهــت توســعه صنعــت دام و طیــور‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اقلیــم ایــن منطقــه تمــام ظرفیــت هــا و امکانــات را فراهــم‬ ‫خواهیــم اورد تــا لبنیــات و ســایر صنایــع در همیــن اســتان صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد اســتاندار خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬شــیروان ظرفیــت هــای باالیــی دارد و‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در اســتان بــه عنــوان تامیــن کننــده شــیر و گوشــت کشــور مطــرح خواهــد شــد کــه‬ ‫ســعی خواهیــم کــرد ســرعت بخشــی صــورت گیــرد و طــی ‪ ۲‬ســال بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن اســتان ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار راس‬ ‫دام ســبک دارد کــه یکــی از مزیــت هــای نســبی ان پــرورش ایــن نــوع دام اســت‪.‬‬ ‫محمــد محمــدزاده اظهــار داشــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۸۰۰‬هــزار راس دام از ایــن اســتان خــارج مــی شــود و ‪۱۱۵‬‬ ‫هــزار راس دام کشــتار مــی شــود کــه ایــن خــود خــام فروشــی اســت‪ ،‬یکــی از نیازهــای اســتان ایــن‬ ‫اســت کــه بســته بنــدی‪ ،‬کشــتار‪ ،‬فــراوری و غیــره داخــل اســتان صــورت گیــرد تــا ارزش اقتصــادی و‬ ‫اشــتغالزایی افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا احــداث ایــن کشــتارگاه روزانــه هــزار راس دام ســبک و ‪ ۱۰۰‬راس دام‬ ‫ســنگین کشــتار مــی شــود کــه دامــداران انگیــزه و امیــد بــه اینــده بیشــتری پیــدا خواهنــد کــرد و‬ ‫ارزش افــزوده محصــوالت بیشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مجــری ایــن پــروژه شــرکت سرودشــت محمدیــه اســت کــه طرح در روســتای خطاب دهســتان زیارت‬ ‫بــا پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه و بــا اشــتغالزایی هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر غیــر مســتقیم و ‪ ۳۵۰‬نفــر‬ ‫مســتقیم اجرا می شــود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 79‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبارهــای عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب از ‪ 10‬تــا ‪ 15‬کیلومتــر در ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بــارش بــاران ‪.%40‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫برنامه ریزی کشت قراردادی‬ ‫محصول کلزا در گلستان‬ ‫سرپرســت ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬ایــن نهــاد برنامــه ریــزی کشــت قــراردادی کلــزا‬ ‫بــا بســته هــای تشــویقی را بــه منظــور جلوگیــری از وابســتگی خارجــی محصــوالت‪ ،‬در ســال زراعــی‬ ‫اینــده ایــن اســتان در نظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد برزعلــی اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای گام بلنــد دولــت مبنــی بــر‬ ‫اصــاح ارز ترجیحــی و مردمــی شــدن یارانــه هــا در کشــور وزارت جهــاد کشــاورزی بــه منظــور جلوگیری از‬ ‫وابســتگی خارجــی محصــوالت کشــاورزی ایــن راهبــرد را در دســتور کار قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی از جملــه اقدامــات جهــاد کشــاورزی را افزایــش ســطح زیرکشــت و گســترش دانــه هــای روغنــی‬ ‫نظیــر کلــزا و ســویا برشــمرد و افــزود‪ :‬ارتقــای ســطح کشــت ایــن نــوع گیاهــان برنامــه مهــم ایــن‬ ‫وزارت خانــه و جهــاد کشــاورزی گلســتان در ســال جــاری اســت کــه در قالــب ایــن برنامــه ریــزی‬ ‫کشــت قــراردادی کلــزا بــا ایجــاد بســته هــای حمایتــی نظیــر دریافــت بــذر‪ ،‬کــود‪ ،‬ســم و بیمــه مــزارع‬ ‫در مقابــل برخــی نامالیمــات طبیعــی در دســتور کار اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴۲‬هــزار هکتــار در ســال‬ ‫زراعــی جــاری بــه کشــت کلــزا اختصــاص داشــته اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود ‪ ۷۵‬هــزار تــن‬ ‫محصــول از ایــن ســطوح برداشــت شــود‪.‬‬ ‫در همیــن پیونــد‪ ،‬برخــی کشــاورزان رامیانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهارداشــتند ‪ :‬کلــزا بــه‬ ‫دلیــل عمیــق بــودن ریشــه باعــث بهــم خــوردن خــاک و در نتیجــه امــاده شــدن جهــت کشــت‬ ‫محصــول بعــدی مــی گــردد کــه ایــن موضــوع در کنــار ســود مناســب محصــول ایــن محصــول بــه‬ ‫نفــع کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫انــان بهــره منــدی از بــذر مناســب را اصلــی تریــن نیــاز خــود اعــام و اضافــه کردنــد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه کلــزا پــس از رشــد بلنــد و در هــم تنیــده مــی شــود سمپاشــی ان کار ســخت و مشــکل اســت‬ ‫کــه در ایــن رابطــه نیــاز اســت مســووالن بــا تهیــه هواپیماهــای ســمپاش مــزارع را دفــع افــات‬ ‫سمپاشــی کننــد‪.‬‬ ‫گلســتان از قطــب هــای اصلــی کشــاورزی بــه لحــاظ برخــورداری از شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی‬ ‫و بهــره منــدی از هــزاران هکتــار اراضــی قابــل کشــت و زرع در کشــور محســوب مــی شــود و از‬ ‫گذشــته های دور تاکنــون تامیــن بخشــی از اقــام راهبــردی در حــوزه مــواد غذایــی را بــر عهــده‬ ‫داشــت و بــه طــور متوســط ســاالنه حــدود پنــج میلیــون تــن محصــول در حوزه هــای دام‪ ،‬زراعــت‪،‬‬ ‫باغبانــی‪ ،‬شــیالت و ابزیــان و جنــگل و مرتــع در ایــن اســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه ایــن اســتان بــا داشــتن ‪ ۵۶۰‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار هکتــار‬ ‫اراضــی باغــی‪ ،‬چهــار میلیــون واحــد دامــی‪ ۸۶۰ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار جنــگل و‬ ‫دسترســی بــه ‪ ۱۱۰‬کیلومتــر ســاحل دریــای خــزر‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــون تــن انــواع محصــول و‬ ‫تولیــدات زراعــی‪ ،‬باغــی و دامــی را توســط افــزون بــر ‪ ۲۲۰‬هــزار بهره بــردار کــه حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫انهــا در حــوزه زراعــت و باغبانــی فعالیــت دارنــد‪ ،‬بــه ارزش تقریبــی ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫تولیــد و روانــه بــازار مصــرف داخلــی و خارجــی می کنــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اعتراف به ‪ 38‬فقره سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد‬ ‫تاجــره» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از مــزارع کشــاورزی و‬ ‫باغــات در اطــراف شهرســتان گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا ســرقت‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای میدانــی و بهــره گیــری از‬ ‫روش هــای خــاص پلیســی مامــوران موفــق بــه شناســایی ســارق‬ ‫حرفــه ای و ســابقه دار اماکــن خصوصــی طــی یــک عملیــات‬ ‫پلیســی شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتگیری ســارق طــی یــک عملیــات غافلگیــر کننــده پلیســی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل امــده و‬ ‫پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 38‬فقــره ســرقت از‬ ‫باغــات و مــزارع کشــاورزی اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر‬ ‫در ایــن عملیــات خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد‬ ‫در صــورت مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در تامیــن‬ ‫امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫سوم خرداد‬ ‫اغاز پیروزی‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان گفــت‪ :‬در شــرایطی کــه کشــور در‬ ‫داخــل مشــکالت فراوانــی داشــت عــراق بــا هجوم به مرزهای کشــور‬ ‫اقــدام بــه اشــغال شــهرهای مــرزی کشــور می کنــد کــه بــا مقاومــت‬ ‫دلیــر مــردان شــیر زنــان کشــور مواجــه می شــود او بــه خیــال خــود‬ ‫میخواســت ‪ ۳‬روزه در تهــران باشــد امــا در همــان ابتــدای کار بــا‬ ‫مقاومــت نیروهــای مردمــی مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار علــی ملــک شــاهکوهی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران بــا تشــریح برنامــه هــای ســوم خــرداد ســالروز‬ ‫ازادســازی خرمشــهر در ســالن بصیــرت ســتاد ایــن نهــاد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن مقاومــت یــک پارچگــی مــردم و نیروهــای مســلح بــه‬ ‫فرماندهــی امــام خمینــی باعــث کــه پس از ‪ 19‬ماه اشــغال خرمشــهر‬ ‫دستگیری سارقان غیربومی‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان از دســتگیری ســارقان غیربومــی‬ ‫در بجنــورد خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «مقصــود رســتگار» در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در‏پــی دریافــت خبــری مبنــی برتــردد مشــکوک دو نفــر‬ ‫غیربومیدریکــی از اقامتگاه هــای بــوم گــردی در‏بجنــورد مراتــب‬ ‫شناســایی و صحــت و ســقم موضــوع در دســتور کار کاراگاهــان‬ ‫پلیــس اگاهــی قــرار‏گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا طــی هماهنگــی قضایــی و در بازرســی‬ ‫صــورت گرفتــه از محــل اســکان‏متهمــان تعــداد شــش دســتگاه‬ ‫گوشــی پلمــپ بــا کارتــن و تعــداد دو نیم ســکه بهــار ازادی کشــف‬ ‫کــه‏جهــت بررســی بیشــتر بــه پلیــس اگاهــی داللــت گردیــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ رســتگار اظهــار داشــت‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی‬ ‫پلیــس مشــخص شــد ســارقان گوشــی و دو ‏عــدد ســکه های‬ ‫بهــار ازادی را بــا اســتفاده از کارت ســرقتی خانمــی بــه هویــت‬ ‫معلــوم خریــداری‏نمــوده و در مجمــوع حــدود ‪ 160‬میلیــون ریــال‬ ‫از کارت مذکــور خریــد کردنــد‪.‬‏‬ ‫رئیــس پلیــس اگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکه نامبــردگان که‬ ‫از اســتان های غربــی کشــور بــوده و‏دارای محکومیــت قضایــی و‬ ‫تحــت تعقیــب از دادســرای شهرســتان مشــهد هســتند‪ ،‬تصریــح‬ ‫‏کرد‪:‬متهمــان پــس از تکمیــل پرونــده بــه همــراه مســتندات بــه‬ ‫دادســرای مشــهد معرفــی شــدند‪.‬‏‬ ‫در ســوم خــرداد ‪ ۶۱‬در عملیــات غــرور افریــن بیــت المقــدس بــا‬ ‫تحمیــل خســارت ســنگین بــه دشــمن ایــن شــهر ازاد شــود‪.‬‬ ‫ملــک شــاهکوهی گفــت‪ :‬ایــن نهــاد ‪ ۱۳۰‬میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫اشــتغالزایی در قالــب طــرح اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان‬ ‫پرداخــت کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تســهیالت اشــتغالزایی اقتصــاد مقاومتــی موجب ایجاد‬ ‫هشــت هــزار اشــتغال و راه انــدازی پنــج هــزار و ‪ ۷۰۰‬عرصــه فرصــت‬ ‫شــغلی جدیــد در اســتان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬رفــع محرومیــت در مناطــق دور افتــاده و‬ ‫کم برخــوردار از مهمتریــن ماموریــت بســیج در بخــش هــای مختلف‬ ‫از جملــه زیرســاختی‪ ،‬عمرانــی و غیرعمرانــی اســت کــه پیــرو ان ‪۹۰۰‬‬ ‫خانــه محــروم بــرای مددجویــان نیازمنــد زیــر پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫امــام (ره) در روســتاها ســاخته مــی شــود و امــروز هــم برخــی افتتــاح‬ ‫این خانه هادر قلعه حســن گرگان و در رزمایش محرومیت زدایی‬ ‫نیــز بــه صــورت متمرکــز در شــهر قــرق ‪ ۱۱۰‬پــروژه افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬بیــش از ســه هــزار پــروژه در حــوزه هــای‬ ‫عمرانــی افتتــاح شــده و در حــوزه غیــر عمرانــی هــزار و ‪ ۶۰۰‬جهیزیــه‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار لــوازم التحریــر‪ ۳۰ ،‬هــزار پوشــاک و کفــش ورزشــی و ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار بســته معیشــتی در بیــن خانــواده هــای نیازمنــد توزیع شــد‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی گفــت‪ :‬براســاس تفاهــم نامــه بــا ابفــای‬ ‫اســتان ابرســانی اب اشــامیدنی ‪۴۸۳‬روســتا در اســتان بــا تشــکیل‬ ‫قــرارگاه ابرســانی تامیــن مــی شــود کــه ‪ ۴۰۷‬پــروژه را قــرارگاه خاتــم‬ ‫بــه عنــوان پیمانــکار در اســتان انجــام می دهــد که در این پــروژه ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر دارای اب اشــامیدنی مــی شــوند‪.‬‬ ‫در سالروز ازادسازی خرمشهر ‪ ۴۰‬برنامه شاخص برگزار می شود‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای گرامیداشــت چهلمیــن ســالروز‬ ‫ازادســازی خرمشــهر‪ ،‬افــزود‪ ۴۰ :‬برنامــه شــاخص و هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫برنامــه عمومــی در ســطح نواحــی‪ ،‬حــوزه هــا‪ ،‬محــات و اقشــار در‬ ‫ایــن ایــام در اســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا گلســتان یــاداور شــد‪ :‬در قالــب چهــار نــاوگان‬ ‫دریایــی گــردان هــای بســیج ســپاه نینــوا‪ ،‬رزمایــش ‪ ۱۷۵‬فرونــد قایــق‬ ‫تنــدرو در طــول روز در ســواحل اســتان در نواحــی بومــی منطقــه‬ ‫بندرگــز‪ ،‬بندرترکمــن و گمیشــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی افــزود‪ :‬روز ســه شــنبه ســوم خردادمــاه‬ ‫بــه عنــوان روز مقاومــت ایثــار و پیــروزی‪ ،‬اجــرای صبحــگاه مشــترک‬ ‫نیروهــای مســلح اســتان در تیــپ ‪ ۲۳۰‬شــهید متاجــی ارتش‪ ،‬مراســم‬ ‫رژه خودرویــی و موتــوری در ســطح شهرســتان ناحیــه مــراوه تپــه‪،‬‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل‬ ‫انتشار اکاذیب در اینستاگرام‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان از شناســایی و دســتگیری عـامــــل‬ ‫نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهــان عمومــی در شــبکه های‬ ‫‏اجتماعــی اینســتاگرام خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «یوســف‬ ‫شــاکری» در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر بیــان کــرد‪ :‬برابــر رصــد‏اطالعاتــی پلیــس و کنتــرل و‬ ‫نظــارت بــر فضــای مجــازی از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫شناســایی شــخصی کــه بــا نشــر‏اکاذیــب باعــث تشــویش اذهــان‬ ‫عمومــی شــده بــود بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار کارشناســان پلیــس‏اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا‪،‬‬ ‫متهــم شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مراجــع قضایــی‬ ‫‏دســتگیر شــد‪.‬‏‬ ‫ســرهنگ شــاکری بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم علــل و انگیــزه ایــن‬ ‫اقــدام را ناشــی از پاییــن بــودن ســواد رســانه ای و عــدم‏اشــنایی‬ ‫بــا قانــون دانســته بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬در هنــگام‬ ‫عصبانیــت دســت بــه اقدامــات عجوالنــه نــزده و بــا تصــور‏اینکــه‬ ‫شناســایی نخواهنــد شــد و در صــورت مواجــه و یــا مشــاهده‬ ‫مــوارد مشــکوک ان را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‏ادرس‬ ‫‪ C‬بخــش تمــاس بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ yberpolice.ir‬‏‬ ‫مراســم تجلیــل از پیشکســوتان عرصــه دفــاع مقــدس و مقاومــت‬ ‫در ســطح ناحیــه‪ ،‬برگــزاری مســابقه از وصیــت نامــه شــهدای ســوم‬ ‫خــرداد‪ ،‬نشســت روشــنگری بــا موضــوع ایثــار پیــروزی و مقاومــت و‬ ‫گردهمایــی بســیجیان و رزمنــدگان دفــاع مقــدس برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه برنامــه هــای چهارشــنبه چهــار خــرداد‬ ‫مــاه روز دزفــول روز مقاومــت و پایــداری برگــزاری کرســی تــاوت‬ ‫قران بزرگداشــت شــهدای ســوم خرداد‪ ،‬مراســم بزرگداشت حماسه‬ ‫فاتحــان خرمشــهر‪ ،‬افتتــاح متمرکــز پــروژه هــای محرومیــت زدایــی‪،‬‬ ‫روایتگــری دفــاع مقــدس بــا موضــوع عملیــات بیــت المقــدس‪،‬‬ ‫اجــرای مراســم تریبــون ازاد در محضــر شــهدا‪ ،‬توزیــع بســته هــای‬ ‫حمایتی در روســتای هوتن‪ ،‬برگزاری مراســم ابروی محله‪ ،‬برگزاری‬ ‫یــادواره شــهید قربــان نجفــی و برگــزاری یــادواره شــهدا عملیــات‬ ‫بیت المقــدس اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برنامــه هــای عمومــی نواحــی و اقشــار بســیج ســپاه‬ ‫نینــوا فضــا ســازی و تبلیغــات محیطــی اماکــن و مقرهــا‪ ،‬دیــدار‬ ‫بــا خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران و پیشکســوتان‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه عکــس ازادســازی خرمشــهر قهرمــان‪ ،‬مراســم غبارروبــی‬ ‫و عطرافشــانی مــزار مطهــر شــهدا‪ ،‬تولیــد محتوی در فضــای مجازی‪،‬‬ ‫ارســال پیامــک انبــوه‪ ،‬رزمایــش کمــک مومنانــه‪ ،‬مراســم نورافشــانی‬ ‫در شــب‪ ،‬اجــرای مســابقات فرهنگــی و ورزشــی‪ ،‬اعــزام راویــان‬ ‫دفــاع مقــدس بــه مراســم ویــادواره شــهدا‪ ،‬فضاســازی و تبلیغــات‬ ‫محیطــی‪ ،‬افتتــاح خــط انتقــال اب کشــاورزی بــه روســتای زریــن‬ ‫گل‪ -‬علــی ابــاد کتــول‪ ،‬اعــزام کلینیــک دامپزشکی(بســیج جامعــه‬ ‫کشــاورزی)‪ ،‬دیــدار از خانــواده معظــم شــهدای دانــش امــوز‪ ،‬اعــزام‬ ‫پیشکســوتان و رزمندگان جهت تشــریح عملیات بیت المقدس در‬ ‫اســتان‪ ،‬نشســت اقتصــادی بــا موضوع فرهنــگ کار و تولید‪ ،‬تجلیل‬ ‫از ایثارگــران جامعــه ورزشــی‪ ،‬برگــزار ســرود خیابانــی بــا محوریــت‬ ‫سرود»ســام فرمانــده»‪ ،‬نشســت صمیمــی کانــون وکال و دفتــر‬ ‫یــاران ‪ ،‬نوبــت ایثــار و کمــک مومنانــه و افتتاحیــه خانــه هــای محــروم‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســوم شــهریور ماه ‪ ۱۳۶۱‬رزمندگان اســام موفق شــدند با پیروزی‬ ‫در عملیــات بیت المقــدس‪ ،‬خرمشــهر را کــه در جنــگ تحمیلــی بــه‬ ‫تصــرف رژیــم بعــث عــراق درامــده بــود ازاد کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار رزمنــده از اســتان گلســتان در حماســه دفــاع مقــدس‬ ‫مشــارکت داشــتند و این اســتان حدود چهار هزار شــهید ‪ ،‬افزون بر ‪۱۳‬‬ ‫هــزار جانبــاز و هــزار و ‪ ۱۷۸‬ازاده تقدیــم نظــام اســاممی کــرده اســت‪.‬‬ ‫با رعایت دستورالعمل های بهداشتی از خود و خانواده ماه مراقبت کنیم‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫قطب جنوب و نگهداری غذا‬ ‫در یخچال!‬ ‫خیلــی هــا بــر ایــن باورنــد کــه همــه چیــز بایــد ســر جایــش‬ ‫باشــد و بــه قولــی هــر چیــز بــه جــای خویــش نیکوســت‪.‬‬ ‫امــا بایــد بپذیریــم مطلــق در هیــچ امــری وجــود نــدارد و‬ ‫هیــچ وقــت همــه چیــز بــر وفــق مــراد مــا نیســت‪ .‬نبایــد‬ ‫هــم باشــد کــه اگــر باشــد یــک جــای کار مــی لنگــد! بــاران بــا‬ ‫همــه زیبایــی و لطافتــش گاهی ســیل می شــود‪ .‬خورشــید‬ ‫بــا همــه درخشــش و زیبایــی گاهــی پوســت را مــی‬ ‫ســوزاند‪ .‬امــا اینکــه هیــچ چیــز ســرجایش نباشــد مقولــه‬ ‫دیگــری اســت و بایــد ریشــۀ ان را کاویــد و جســتجو کــرد‪.‬‬ ‫ایــران کشــوری بــا منابــع بســیار غنــی بــه لحــاظ نیــروی‬ ‫انســانی و فکــری و منابــع طبیعــی و خــدادادی اســت کــه‬ ‫ذکــر جزئیــات انهــا از حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود چنیــن منابــع و اســتعدادهایی اوضــاع‬ ‫کشــور چنــدان روبــه راه نیســت و خیلــی چیزهــا ســر‬ ‫جایشــان نیســتند ‪ .‬نظامــی کــه بــه پشــتوانه مــردم در اوان‬ ‫شــکل گیــری حکومــت انــواع و اقســام توطئــه هــا از جنــگ‬ ‫و تــرور گرفتــه تــا توطئــه هــای داخلــی و خارجــی و ‪ ...‬را‬ ‫پشــت ســر گذاشــت و بــا بیشــترین تحریــم هــا و کمتریــن‬ ‫امکانــات در برابــر قلــدران جهــان‪ ،‬قدرتنمایــی کــرد‪ ،‬امــروز‬ ‫بــا کوچکتریــن مشــکلی دچــار چالــش مــی شــود و اثــرات‬ ‫ان تــا مــدت هــا در جامعــه باقــی مــی مانــد‪ .‬کار تــا جایــی‬ ‫از خــرک در رفتــه اســت کــه بــرای مــرغ قــرارگاه تشــکیل‬ ‫مــی دهیــم و نــان کارتــی مــی شــود!‬ ‫قیمــت خــودرو و ســیمان و میلگــرد از کارخانــه تــا دســت‬ ‫مصــرف کننــده چنــد برابــر مــی شــود! مســئوالن صنعــت‬ ‫ورشکســته خــودرو ســازی بــه تولیــد خــودرو بــا ضــرر ‪70‬‬ ‫میلیــون تومانــی اعتــراف مــی کننــد! بــا نیــم ســاعت بــارش‬ ‫بــاران یــک طــرف مملکــت را ســیل مــی بــرد و همزمــان ســوی‬ ‫دیگــر کشــور از بــی ابــی گریبــان چــاک مــی دهنــد‪ .‬بپذیریــم‬ ‫یــک جــای کار مــی لنگــد‪...‬‬ ‫قانــون اساســی همــان قانــون اســت و مــردم همــان مــردم‬ ‫‪ ...‬دریــا و معــادن و زمیــن هــای کشــاورزی و باغــات و اثــار‬ ‫باســتانی و مواهــب گردشــگری و نیــروی کار هــم فــت و‬ ‫فــراوان ‪ ...‬امــا بــه نظــر مــی رســد در چینــش هــا دچــار‬ ‫اشــتباهات عدیــده محاســباتی شــده ایــم‪ .‬خــردان را جــای‬ ‫بــزرگان نشــاندیم! فرودســتان را فــدای فرادســتان کردیــم!‬ ‫حواشــی را بــه متــن ترجیــح دادیــم! شایســته ســاالری‬ ‫را فــدای فامیــل ســاالری کردیــم! در تشــخیص اولویتهــا‬ ‫دچــار مشــکل شــدیم! منافــع عــده ای را بــر منافــع جمــع‬ ‫و حتــی نظــام ترجیــح دادیــم! فســاد بــه ویــژه فســاد‬ ‫اقتصــادی را الپوشــانی کردیــم! دانشــمندان را بــه مافیــا‬ ‫فروختیــم! کولبــران را بــا قاچاقچیــان اشــتباه گرفتیــم!‬ ‫صدهــا برابــر یارانــه فقــرا بــه اغنیــا یارانــه دادیــم! بــا‬ ‫تصمیمــات غلــط یارانــه ماکارونــی ‪ 5‬قــاره را تامیــن کردیــم!‬ ‫مصلحــت اندیشــی را جایگزیــن چــاره اندیشــی کردیــم!‬ ‫بــه بانکهــا بنــگاه داری اموختیــم! در امــوزش بــه مــردم‬ ‫سســتی کردیــم! اشــتباهات مــان را در پــس مقدســات‬ ‫مخفــی کردیــم! بــه جمــادات امــر و نهــی کردیــم و فکــر‬ ‫کردیــم اقتصــاد بــا دســتور مــا ســر بــه زیــر مــی شــود! بــه‬ ‫توصیــه هــای رهبــری عمــل نکردیــم و انهــا را پشــت گــوش‬ ‫انداختیــم! امــروز هــم بــه بهانــه مبــارزه بــا دســت انــدازی‬ ‫چنــد نفــر بــه دالر ‪ 4200‬تومانــی‪ ،‬معیشــت میلیــون هــا نفــر‬ ‫را بــه خطــر انداختیــم! بپذیریــم مشــکل از مــردم و ســاختار‬ ‫نظــام و حکومــت نیســت‪ .‬بایــد در چینــش هــا و تصمیمــات‬ ‫دقــت کــرد‪ .‬نــه برجــام و مذاکــره بــا غــرب مــا را راهــی ارمــان‬ ‫شــهر مــی کنــد و نــه صیانــت از فضــای مجــازی مــا را متعهــد‬ ‫و منقلــب ‪ ...‬نــگاه تــک بعــدی بــه مقــوالت‪ ،‬افــت مدیریــت‬ ‫اســت‪ .‬هــر چیــز را بایــد ســر جایــش گذاشــت! در قطــب‬ ‫جنــوب هــم غــذا را در یخچــال نگهــداری مــی کننــد چــرا کــه‬ ‫غــذا در بیــرون یخچــال یــخ مــی زنــد!‬ ‫با کاهش مصرف‬ ‫از وزارت نیرو‬ ‫پول بگیرید‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫سرویس رشدو توسعه ‪-‬فاطمه زنگنه‬ ‫بازی های ویدئویی چطور‬ ‫استرس را کاهش می دهند؟‬ ‫بازی هــای ویدئویــی طــرف داران زیــادی دارنــد و بســیاری از‬ ‫کــودکان و حتــی بزرگ ســاالن را درگیــر خــود کرده انــد‪ .‬تصــور‬ ‫رایــج ایــن اســت کــه ایــن بازی هــا صرفــا موجــب هدررفتــن‬ ‫وقــت‪ ،‬پرخاشــگری و کناره گیــری افــراد از اجتمــاع و انــزوا‬ ‫می شــوند‪ .‬خوشــبختانه نتایــج پژوهش هــای انجام شــده‬ ‫خــاف ایــن را نشــان می دهــد‪ .‬در واقــع ایــن بازی هــا‬ ‫می تواننــد اثــرات مثبتــی نیــز داشــته باشــند کــه یکــی از انهــا‬ ‫کاهــش اســترس اســت‪ .‬در ادامــه‪ ،‬نتایــج برخــی از ایــن‬ ‫پژوهش هــا را مــرور می کنیــم و نحــوه تأثیرگــذاری بازی هــای‬ ‫ویدئویــی بــر کاهــش اســترس را شــرح می دهیــم‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد بــا اثــرات مثبــت بازی هــا روی اســترس‬ ‫و ســامت روان اشــنا شــوید‪ ،‬تــا پایــان مقالــه بــا مــا‬ ‫همــراه باشــید‪.‬‬ ‫نتایج پژوهش های انجام شده درباره بازی های ویدئویی‬ ‫برخــی از مطالعــات نشــان می دهنــد کــه موقعیتــی‬ ‫اســترس زا در بــازی باعــث می شــود بازیکنــان در زندگــی‬ ‫واقعــی هــم واکنــش استرســی داشــته باشــند‪ .‬مطالعــات‬ ‫دیگــری نیــز نشــان داده انــد کــه وقتــی افــراد بازی هــای‬ ‫خشــونت امیز انجــام می دهنــد‪ ،‬در ســناریوهای ازمایشــی‬ ‫تهاجمــی عمــل می کننــد‪ .‬مثــا کســانی کــه ‪ ۲۰‬دقیقــه‬ ‫بازی هــای خشــونت امیز انجــام دادنــد بیشــتر از ســایر‬ ‫شــرکت کنندگان در ازمایــش بــا صــدای بلنــد صحبــت ‬ ‫می کردنــد‪ .‬نتایــج مطالعــه موسســه ملــی ســامت امریــکا‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نیــز نشــان داد کــه بــازی هــای ویدئویــی‬ ‫خشــن می تواننــد باعــث افزایــش ادرنالیــن شــوند‪.‬‬ ‫(پــس از پایــان بــازی‪ ،‬ادرنالیــن به ســرعت بــه میــزان‬ ‫طبیعــی باز می گــردد‪).‬‬ ‫البتــه بســیاری از تحقیقاتــی کــه بیــن خشــونت‬ ‫بازی هــای ویدئویــی و پرخاشــگری ارتباطــی پیــدا کرده انــد‪،‬‬ ‫نشــان دهنده ارتبــاط واضحــی بیــن قرارگرفتــن در معــرض‬ ‫خشــونت در بــازی و پرخاشــگری در دنیــای واقعــی نیســتند‪.‬‬ ‫مثــا فریادکشــیدن افــراد بــر ســر دیگــران چیــزی اســت کــه‬ ‫بیشــتر در شــرایط ازمایشــگاهی دیــده می شــود‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫از افــراد خواســته می شــود ایــن کار را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬پژوهش درباره تاثیر بازی های رقابتی و مشارکتی‬ ‫در پژوهشــی دیگــر‪ ،‬بازیکنــان حیــن انجــام بازی هــای‬ ‫رقابتــی یــا مشــارکتی بررســی شــدند‪ .‬اســترس کســانی‬ ‫کــه مشــارکتی بــازی می کردنــد بیشــتر کاهــش یافتــه‬ ‫بــود‪ .‬البتــه ایــن تفــاوت جزئــی بــود و اســترس هــر ‪۲‬‬ ‫گــروه کاهــش یافتــه بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هــر ‪ ۲‬گــروه‬ ‫احساســات مثبتــی بــه ســایر بازیکنــان داشــتند‪ ،‬گرچــه‬ ‫احتــرام و احســاس مثبــت کســانی کــه بازی هــای‬ ‫مشــارکتی را انجــام داده بودنــد کمــی بیشــتر بــود‪.‬‬ ‫بازی هــای ویدئویــی بــه ایــن روش نیــز می تواننــد موجــب‬ ‫تجربیــات اجتماعــی مثبــت و کاهــش اســترس شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پژوهش درباره مهار استرس با بازی های ویدئویی‬ ‫بــا بررســی ‪ ۱۶۱۴‬گیمــر کــه از بازی هــای رایان ـه ای به عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای مهــار اســترس اســتفاده می کردنــد‪ ،‬مشــخص‬ ‫شــد کــه انهــا بــرای کنارامــدن بــا موقعیت هــای اســترس زا‬ ‫ی می رفتنــد و‬ ‫و ســختی کــه از ســر می گذراندنــد ســراغ بــاز ‬ ‫«تجربــه بهبــودی» جنبــه مهمــی از انجــام بــازی بــوده اســت‪.‬‬ ‫نقش بازی های ویدئویی و رایانه ای در کاهش اســترس‬ ‫شــرکت کنندگانی کــه حمایــت اجتماعــی کمتــری دریافــت‬ ‫ می کردنــد پررنگ تــر هــم بــود‪ .‬در ایــن شــرکت کنندگان‬ ‫رابطــه قوی تــری بیــن میــزان خســتگی ناشــی از کار و‬ ‫اســتفاده از بازی هــا بــرای تســکین مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬پژوهش درباره تاثیر بازی بر رشد و مهارت اموزی‬ ‫بازی هــای ویدئویــی می تواننــد ابــزاری ایمــن و‬ ‫ســرگرم کننده بــرای رشــد اگاهــی عاطفــی و مهارت هــای‬ ‫مقابله ای باشــند‪ .‬دانشــمندان در موسســه علوم رفتاری‬ ‫هلنــد پژوهشــی انجــام دادنــد کــه مشــخص کننــد ایــا‬ ‫بیــن مکانیســم های مقابلــه ای درون بــازی بــا میــزان‬ ‫اســترس کلــی ارتباطــی وجــود دارد یــا خیــر‪ .‬در ایــن‬ ‫پژوهــش‪ ،‬چنــد بازیکــن کــه در طول بازی ناراحت شــدند‬ ‫راهبردهــای مقابل ـه ای مفیــدی بــرای مهــار احساســات‬ ‫منفی شــان پیــدا کردنــد‪ .‬در واقــع بیشــتر بازی هــا بابــت‬ ‫مهــار احساســات و تــاش بــرای رســیدن بــه راه حل هایــی‬ ‫در مواجهــه بــا اســترس بــه بازیکنــان پــاداش می دهنــد‪.‬‬ ‫مطالعــه دیگــری نیــز نشــان داد کــه بازی هــای‬ ‫ویدئویــی اکشــن عــاوه بــر کاهــش اســترس‪ ،‬می تواننــد‬ ‫توانایی هــای شــناختی ماننــد ســرعت واکنــش را نیــز‬ ‫تقویت کنند‪ .‬این بهبود توانایی باعث می شــود گیمرها‬ ‫ســریع تر فکــر کننــد و در حــل مســئله مهــارت بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــن توانایــی می توانــد به روش هــای‬ ‫دیگــری نیــز موجــب کاهــش اســترس بشــود‪.‬‬ ‫بــا گســترش بازی هــای ویدئویــی‪ ،‬احتمــاال شــاهد‬ ‫پژوهش هــای بیشــتری بــرای بررســی رابطــه میــان بــازی و‬ ‫ســامت روان خواهیــم بــود‪ .‬مجلــه معتبــر گیمــز فــور هلث‬ ‫(‪ )Games for Health‬کــه تمرکــز زیــادی بــر ایــن مســئله‬ ‫دارد‪ ،‬نتایــج تحقیقــات متعــددی دربــاره تاثیــر بــازی هــای‬ ‫ویدئویــی ســاده‪ ،‬اســان و معمولــی بــر اســترس‪ ،‬اضطــراب‬ ‫و ســامت روان را در مقالــه ای جدیــد جمــع اوری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬از ‪ ۱۳‬تحقیــق بررسی شــده‪ ،‬نتایــج ‪ ۱۲‬تحقیــق مثبــت‬ ‫بوده انــد‪ .‬ایــن مقالــه نتیجــه می گیــرد‪« :‬همــه تحقیقاتی که‬ ‫تأثیــر بازی هــای ویدئویــی بــر خلق وخــو و اســترس را بررســی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬نشــان داده انــد کــه بــازی در مقایســه بــا اســتراحت‬ ‫غیرفعــال‪ ،‬گشــت وگذار در وب یــا فعالیــت ارامش بخــش‬ ‫تاثیــر بیشــتری بــر بهبــود افــراد داشــته اســت‪».‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ ۱۷‬نکته کاربردی درسرعت بخشیدن به موفقیت در شغل جدید‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬جاوید فرجام نیا‪:‬‬ ‫شــروع شــغل جدیــد هیجان انگیــز و فرصتــی بــرای تجربیــات تــازه و‬ ‫پیشــرفت در زندگــی اســت‪ ،‬چــه ترفیــع درون ســازمانی باشــد و چــه‬ ‫انتقــال بــه ســازمانی جدیــد‪ .‬البتــه در محیط کارهــای پیچیــده و متغیر‬ ‫امــروزی ایــن شــروع تــازه حتــی بــرای افــراد باتجربــه هــم چنــدان‬ ‫اســان و بــدون دردســر نیســت‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬بســیاری از‬ ‫اغازکننــدگان شــغل جدیــد بــه ســطح مطلــوب خــود یــا سازمانشــان‬ ‫نمی رســند‪ .‬چــرا؟ چــه کاری می تــوان کــرد کــه کار را موفقیت امیــز‬ ‫شــروع کنیــم؟ در ایــن مقالــه دنبــال پاســخ ایــن پرس ـش ها هســتیم‪.‬‬ ‫چرا با تغییر شغل دچار مشکل می شویم؟‬ ‫نســل جدیــد بیــش از نس ـل های پیشــین تغییــر شــغل می دهــد‪.‬‬ ‫تحقیقــی در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬نشــان داد کــه ‪۲۰‬درصــد از ‪۱۴‬هــزار‬ ‫شــرکت کننده در تحقیــق‪ ،‬دواطلبانــه کارفرمــای خودشــان را تغییــر‬ ‫داده انــد‪ .‬همچنیــن تحقیقــی کــه مایکروســافت روی ‪۳۰‬هــزار نفــر در‬ ‫‪ ۳۱‬کشــور انجــام داد‪ ،‬نشــان داد کــه ‪۴۰‬درصــد از شــرکت کنندگان‬ ‫تمایــل بــه تغییــر شــغل دارنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬لبخند بزنید‬ ‫بــرای اشــنایی بــا دیگــران و لبخنــدزدن بــه انهــا پیش قدم باشــید‪.‬‬ ‫شــاید ابتــدا کمــی نگــران باشــید و بخواهیــد صبــر کنیــد تــا دیگران‬ ‫به ســمت شــما بیاینــد‪ ،‬امــا بدانیــد کــه پیش قدم شــدن شــما‬ ‫نشــانه اعتمــاد بــه نفــس تلقــی می شــود و در اینــده احتــرام‬ ‫بیشــتری کســب می کنید‪ .‬از ســوی دیگر پیش قدم شــدن اعتماد‬ ‫دیگــران بــه شــما را افزایــش می دهــد چراکــه انهــا نیــز احســاس‬ ‫بهتــری بــه شــما خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬برنامه ‪۱۰۰‬روزه خود را طرح ریزی کنید‬ ‫شــروع شــغل جدیــد هیجان انگیــز اســت‪ ،‬امــا شــاید‬ ‫ســردرگم کننده هــم باشــد‪ .‬بــرای مدیریــت انتظــارت خــود و‬ ‫ریئســتان برنام ـه ای ‪۱۰۰‬روزه طراحــی کنیــد‪ ،‬برنام ـه ای کــه د ر ان‬ ‫نقشــه راه شــغلی شــما ترســیم شــده باشــد‪ .‬وظایــف خــود و‬ ‫فعالیت هــای تکمیلــی ماننــد شــرکت در دوره هــای اموزشــی را در‬ ‫ایــن برنامــه بنویســید‪ .‬همچنیــن برنامه خودمراقبتی را نیــز در ان‬ ‫بگنجانیــد تــا دچــار فرســایش شــغلی نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬با فرهنگ سازمانی سازگار شوید‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬شــرکت ها و کســب وکارها چیــزی نیســتند جــز‬ ‫تعــدادی از افــراد کــه کنــار یکدیگــر جمــع شــده اند‪ .‬بــرای موفقیــت‬ ‫در شــغل جدیدتــان بایــد بــا فرهنــگ ســازمانی ایــن افــراد ســازگار‬ ‫شــوید‪ .‬ایــن ســازگاری فقــط خواســته رئیــس شــما نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بــرای پیشــرفت شــغلی خودتــان نیــز ضــروری اســت‪ .‬بــا پذیرفتــن‬ ‫فرهنــگ ســازمانی و عضویــت در یــک گــروه‪ ،‬از مزایایــی ماننــد‬ ‫کمــک دیگــران و همدلــی انهــا برخــوردار می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬برای گفت وگو با همکاران جدید از قبل اماده باشید‬ ‫هفتــه اول بــا خیلی هــا دیــدار می کنیــد‪ .‬معرفــی کوتاهــی از خود‬ ‫را در ذهن داشــته باشــید‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫که هستید؛‬ ‫از کجا امده اید؛ قبال کجا کار می کرده اید؛‬ ‫با چه انگیزه هایی این شغل جدید را شروع کرده اید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬روابط حرفه ای و اصیل ایجاد کنید‬ ‫هفتــه اول از هــر فرصتــی بــرای اشــنایی بــا دیگــران و ایجــاد‬ ‫رابطه هــای هدفمنــد اســتفاده کنیــد‪ .‬هــر برخــوردی با ســایر همکاران‬ ‫فرصتــی بــرای شماســت تــا با ایجاد یا گســترش روابــط خود در محیط‬ ‫جدیــد دوســتان مناســبی پیــدا کنید‪ ،‬دوســتانی کــه برای جاافتــادن در‬ ‫ســازمان و پیشــرفت در ان بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫کارهایی که ماه اول باید انجام بدهید‬ ‫پس از ســپری کردن یــک هفتــه هیجان انگیــز در محیــط کار‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬یونس خادمی‬ ‫در مذاکره‪،‬‬ ‫باتنا چیست؟‬ ‫باتنــا محــور تمرکــز و نیــروی پیشــران موفقیــت در هــر مذاکــره‬ ‫ی اســت‪ .‬هــر مذاکره کننــده ٔ حرفــه ای بایــد پیــش از‬ ‫حرفــه ا ‬ ‫اغــاز مذاکــره بهتریــن گزینه هــای ممکــن را بررســی کنــد و بــرای‬ ‫چانه زنــی امــاده باشــد‪ .‬اگــر بــرای هــر توافــق نامطلــوب جایگزیــن‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬احســاس قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از باتنــا یــا بــه توافقــی برد‪-‬برد می رســید یا مذاکــره ای با‬ ‫شــرایط بهتــر را اغــاز می کنیــد‪ .‬باتنــا بهتریــن الترناتیــو یــا جایگزین‬ ‫ی اســت کــه در یــک مذاکــره بــه دســت اورده ایــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــرای توافقـ ‬ ‫مایلیــد در مذاکــرات خــود تــوان «نــه گفتــن» داشــته باشــید‪ ،‬بــا مــا‬ ‫همــراه شــوید تــا تمامــی جوانــب باتنــا را بــا هــم بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫خودشیفتگی و سازمان دهی باتنا‬ ‫جدیــد‪ ،‬بایــد کم کــم بــا محیــط کار انــس بگیریــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫مــاه اول بــه ایــن ســوال پاســخ بدهیــد کــه چگونــه می توانیــد‬ ‫مهارت هــای خــود را بــا وظایــف و اهــداف شــغلی و ســازمانی‬ ‫هماهنــگ کنیــد و عضــوی موثــر باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬اشنایی هایی را به روابط عمیق تر تبدیل کنید‬ ‫حــاال کــه کمــی بــا همــکاران اشــنا شــده اید‪ ،‬وقتــش اســت کــه‬ ‫روابــط مســتحکمی بــا انهــا ایجــاد کنیــد‪ .‬بــا تماشــاکردن اینکه انها‬ ‫چگونــه کارهــا را انجــام می دهنــد‪ ،‬انهــا را بیشــتر درک خواهیــد‬ ‫کــرد و راهتــان بــرای ایجــاد رابطــه عمیق تــر همــوار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬برای کسب مهارت های جدید برنامه ریزی کنید‬ ‫هــر شــغل جدیــدی بــه مهارت هــای جدید نیــاز دارد‪ ،‬پس الزم اســت‬ ‫بــرای خودتــان برنامه ریــزی کنیــد‪ .‬مــاه اول به دقــت تقویــم کاری خــود‬ ‫را تنظیــم کنیــد و ببینیــد چــه مهارت هایــی را باید بیاموزید‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬اهداف خود را با انتظارات مدیرتان هماهنگ کنید‬ ‫در چند هفت ه اول حتما با مدیرتان جلسـه هایی داشــته باشــید‬ ‫و دربــاره ایــن مســائل صحبت کنید‪:‬‬ ‫چه تعریفی از موفقیت دارید؛‬ ‫چطور باید کارتان را انجام دهید؛‬ ‫به چه منابعی نیاز دارید؛‬ ‫کارتان چگونه ارزیابی خواهد شد‪.‬‬ ‫کارهایی که باید در ‪ ۹۰‬روز اول انجام بدهید‬ ‫حــاال کــه بــا حال وهــوای محیــط کار و همــکاران بــه خوبــی اشــنا‬ ‫شــده اید‪ ،‬وقتــش اســت کــه در ســازمان به عنــوان عنصــری مهــم‬ ‫جــا بیفتیــد‪ .‬پــس بایــد کارهایــی بکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬مرز های خود را مشخص کنید‬ ‫برخــی از کارمنــدان تــازه وارد کــه می خواهنــد دیگــران را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار بدهنــد‪ ،‬کارهایــی می کننــد و چیزهایــی را قبــول می کننــد کــه‬ ‫بعــدا برایشــان دردسرســاز می شــود‪ .‬در ماه هــای اول کار خطــوط‬ ‫قرمــز و مرزهــای خودتــان بــا دیگــران را به تدریــج مشــخص کنیــد‪،‬‬ ‫مثــا اینکــه تــا چــه حــد ســخت کوش هســتید و چــه حــدی از روابــط‬ ‫فــردی در محیــط کار را می پذیریــد‪ .‬یکــی از مهم تریــن مهارت هایــی‬ ‫کــه بایــد در ایــن برهــه بیاموزیــد‪ ،‬مهــارت نــه گفتــن اســت‪.‬‬ ‫حتمــا شــنیده اید کــه بزرگ تریــن دشــمن شــما‬ ‫خودتــان هســتید! بایــد غــرور و خودشــیفتگی‬ ‫خــود را تحت کنتــرل دراوریــد‪ .‬شــما زحمــات‬ ‫فراوانــی می کشــید و باتنــای خــود را بـ ه بهتریـن ‬ ‫شــکل طراحــی می کنیــد و عجیــب نیســت‬ ‫اگــر کمــی احســاس غــرور کنیــد‪ .‬پژوهش هــا‬ ‫نشــان می دهنــد ذات انســانی مــا تمایــل دارد‬ ‫باتنــای خــود را بهتــر از چیــزی کــه هســت تصــور‬ ‫کنیــم و هم زمــان قــدرت باتنــای طــرف مقابــل را‬ ‫دســت کم بگیریــم!‬ ‫مــا معمــوال وقتــی بــا ایــن مشــکل مواجــه‬ ‫می شــویم کــه یکــی از طرفیــن باتنــای خــود را‬ ‫خیلــی زود و خیلــی بهتــر از چیــزی که هســت رو‬ ‫می کنــد‪ .‬وقتــی یکــی از طرفیــن کارت هــای خــود‬ ‫را خیلــی ســریع بــازی می کنــد‪ ،‬طــرف مقابــل‬ ‫هــم مجبــور اســت همیــن کار را انجــام دهــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬اگــر‬ ‫دســت یکــی از طرفیــن خالــی باشــد‪ ،‬ورق مذاکــرات خیلــی زود‬ ‫به ضــرر او برمی گــردد‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد شــما باتنــای قوی تــری در اختیــار داریــد و می دانیــد‬ ‫ی اســت‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه توافــق بــرای طــرف مقابــل بســیار ضــرور ‬ ‫ـه جایگزیــن عملــی و‬ ‫شــما همچنیــن می دانیــد طــرف مقابــل گزینـ ٔ‬ ‫مطلوبــی در اختیــار نــدارد‪ .‬در ایــن شــرایط اســت که شــما وسوســه‬ ‫می شــوید باتنــای قدرتمنــد خــود را رو کنیــد‪ .‬البتــه ایــن بدتریــن‬ ‫ی اســت کــه شــما می توانیــد انجــام دهیــد! درواقــع‪ ،‬شــما بــا‬ ‫کار ‬ ‫ایــن کار‪ ،‬بینــی طــرف مذاکــره ٔ خــود را بــه خــاک می مالیــد و بــه‬ ‫او توهیــن می کنیــد‪ .‬شــاید ایــن کار در کوتاه مــدت جــواب دهــد‪،‬‬ ‫امــا در میان مــدت و بلند مــدت‪ ،‬طــرف مقابــل به دنبــال جایگزینــی‬ ‫بــرای شــما خواهــد بــود و انتقامــش را از شــما می گیــرد!‬ ‫فرامــوش نکنیــد کــه باتنــا یــک اهــرم فشــار اســت و شــما بایــد‬ ‫بــا هوشــمندی از قــدرت چانه زنــی خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬درســت‬ ‫ماننــد همیشــه‪ ،‬میــزان اســتفاده از اهرم هــای فشــار خــود را‬ ‫بنــا بــر شــرایط و موقعیــت تنظیــم کنیــد‪ .‬زمــان بنــدی درســت‬ ‫بیشــترین نقــش را در موفقیــت اهــرم باتنــا ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫تقویت باتنا‬ ‫فــرض کنیــد در موقعیــت ضعــف هســتید‪ .‬بــا یــک باتنــای‬ ‫‪ .۱۵‬خودتان را به چالش بکشید‬ ‫پروفســور الــن لنگــر‪ ،‬اســتاد روان شناســی اجتماعــی هــاروارد‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬بســیاری از مواقــع توانایــی مــا از انچــه فکــر می کنیــم‬ ‫بیشــتر اســت‪».‬باید کمــی بــه خودتــان ســخت بگیریــد‪ .‬اهــداف‬ ‫جاه طلبانــه تعریــف کنیــد و اهســته و پیوســته هــر روز بــرای‬ ‫رســیدن بــه انهــا تــاش کنیــد‪ .‬تــاش هدفمنــد و پیوســته شــما‬ ‫به تدریــج نتایــج مثبــت خــودش را اشــکار خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬وقت ارزیابی سه ماهه فرا رسیده است‬ ‫در برخــی از ســازمان ها عملکــرد کارکنــان جدیــد پــس از ‪۹۰‬‬ ‫روز ارزیابــی می شــود‪ .‬حتــی اگــر ســازمان شــما چنیــن برنامـه ای‬ ‫نــدارد‪ ،‬خودتــان دسـت به کار شــوید و از مدیرتــان بخواهیــد ایــن‬ ‫کار را انجــام بدهــد‪.‬‬ ‫ایــن کار روشــی اســان بــرای بازبینــی مســیری اســت کــه طی این‬ ‫ســه مــاه طــی کرده ایــد‪ .‬در جلســه بــا مدیرتــان بررســی کنیــد کــه‬ ‫همچنــان بــا هــم هماهنــگ هســتید یــا نــه‪ .‬هنــگام خودارزیابــی‬ ‫بررســی کنیــد ایــا در مســیر رســیدن بــه اهدافــی کــه در ابتــدای‬ ‫کار تعییــن کرده ایــد هســتید یــا نــه‪ .‬چــه چیزهایــی بایــد تغییــر‬ ‫کننــد و چــه کارهایــی را بایــد بــا قــدرت ادامــه بدهیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫از خودتــان بپرســید کــه مدیرتــان در ســه مــاه یــا حتــی یــک ســال‬ ‫اینــده چــه انتظاراتــی شــما دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬با همکاران قدیمی تجدید دیدار کنید‬ ‫حــال کــه در کار جدیــد جــا افتاده ایــد‪ ،‬بایــد بــه همــکاران ســابق‬ ‫ســری بزنیــد و جویــای احــوال انهــا شــوید‪ .‬حفظ شــبکه روابــط کاری‬ ‫گذشــته همچنــان ســودمند اســت و شــاید روزی بـ ه نفعتــان شــود‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫در ایــن دنیــا ســرعت تغییــر و تحــول زیــاد اســت و تغییــر شــغل‬ ‫بــه اختیــار یــا بــه اجبــار رخ می دهــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه‬ ‫مهم تریــن عامــل موفقیــت شــما در شــغل جدیــد‪ ،‬ایجــاد شــبکه‬ ‫گســترده ای از روابــط در محیــط کار جدیـ د اســت‪ .‬هرچــه ســریع تر‬ ‫ایــن شــبکه را ایجــاد کنیــد و گســترش دهیــد‪ ،‬ســریع تر در مســیر‬ ‫موفقیــت شــغلی قــرار می گیریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫ضعیــف چــه می تــوان کــرد؟ ایــا می توانیــد موقعیــت خــود را‬ ‫متحــول کنیــد؟ البتــه کــه می توانیــد و دو راه بــرای انجــام ایــن‬ ‫کار داریــد‪ .‬اولیــن راه ایــن اســت کــه باتنــای خــود را تقویــت‬ ‫کنیــد‪ .‬راه دوم ایــن اســت کــه باتنــای طــرف مقابــل (یــا حداقــل‬ ‫تصــور طــرف مقابــل از باتنــای خــودش) را تضعیــف کنیــد! در‬ ‫ایــن شــرایط هــم رهنمود هایــی بــرای شــما داریــم‪:‬‬ ‫خــاق باشــید‪ :‬ببینیــد بــا به کارگیــری چــه گزینه هــای دیگــری‬ ‫ـه افــراد‬ ‫می توانیــد قــدرت چانه زنــی خــود را افزایــش دهیــد‪ .‬همـ ٔ‬ ‫مهم و مرتبط با مذاکرات جاری را گرد هم جمع کنید و جلســات‬ ‫طوفــان فکــری برپــا کنیــد‪ .‬در برنامه ریــزی باتنــا بایــد اولویت هــا‪،‬‬ ‫منافــع و گزینه هــای طــرف مقابــل را هــم بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫باتنــای خــود را تقویــت کنیــد‪ :‬تمــام تالشــتان را بــرای‬ ‫افزایــش گزینه هــای جایگزیــن بــه کار بگیریــد‪ .‬شــاید بتوانیــد‬ ‫تامین کننــدگان یــا خریــداران بیشــتری را وارد بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫شــاید گزین ـه ای جدیــد بــا منافعــی هم راســتا بــا خــود یــا طــرف‬ ‫مذاکره تــان بیابیــد‪ .‬مثــا ممکــن اســت بــا خالقیــت در تامیــن‬ ‫ـی هزینه هــا بتوانیــد نظــر طــرف مقابــل را بهتــر جلــب کنیــد!‬ ‫مالـ ِ‬ ‫بــا ایــن کار می توانیــد قــدرت باتنــای طــرف مقابــل را کــم و‬ ‫مذاکــرات را وارد مرحلــه جدیــدی کنیــد‪.‬‬ ‫از متخصصــان اســتفاده کنیــد‪ :‬متخصصــان بی طــرف‬ ‫ارائــه راهــکاری‬ ‫می تواننــد در تجزیه و تحلیــل مشــکل شــما و‬ ‫ٔ‬ ‫نویــن بســیار موثــر باشــند‪ .‬بســیاری از متخصصــان‪ ،‬شــرایط‬ ‫جدیــدی بــرای توافــق را پیــش روی شــما می گذارنــد و ورق‬ ‫مذاکــرات را به نفــع شــما برمی گرداننــد‪ .‬اگــر احســاس می کنیــد‬ ‫ســازمان شــما تخصــص انجــام برخــی از امــور را نــدارد‪ ،‬حتمــا از‬ ‫همــکاری متخصصــان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫شــروع مذاکــره بــدون دراختیارداشــتن گزینه هــای جایگزیــن‪ ،‬کار‬ ‫خردمندانه ای نیســت و احتماال به شکســت شــما منجر می شــود‪.‬‬ ‫اگــر باتنــای عملــی و جذابــی داشــته باشــید ‪ ،‬می توانیــد در کمــال‬ ‫اعتماد به نفــس بــه توافــق بــرد ـ بــرد دســت یابیــد‪ .‬درصورتی کــه بــا‬ ‫طــرف مذاکــره بــه توافــق نرســید هــم می توانیــد بــا خیالــی اســوده‬ ‫به ســراغ گزینه هــای جایگزیــن خــود برویــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫کالهبردار حرفه ای تلگرامی به اخر خط رسید‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری خانمــی جــوان خبــر داد کــه بــا ایجــاد یــک کانــال تلگرامــی و بــه بهانــه فــروش رو تختــی زیــر قیمــت بــازار اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از ‪ 300‬نفــر نمــوده بــود‪.‬‬ ‫ســرهنگ حشــمت ســلیمانی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت چنــد شــهروند مبنــی بــر مشــاهده «اگهــی فــروش روتختی هــای ارزان قیمــت» در یــک‬ ‫کانــال تلگرامــی از انهــا کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 4‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪538‬‬ ‫سرویس مجازی‬ ‫شناسایی ‪ Botnet‬جدیدی که‬ ‫سیستم هایویندوز‬ ‫و لینوکس را هدف قرار‬ ‫می دهد‬ ‫نداشتن سواد والدین‬ ‫و استفاده از مهارت‬ ‫نداشــتن ســواد والدیــن و عــدم توانایــی تســلط بــر تکالیــف‬ ‫مدرســه ( در زمــان مجــازی بــودن کالس هــا ‪ ،‬اطــاع از ســاعت‬ ‫کالســها‪ ،‬حضــور یــا‏عــدم حضــور در انهــا‪ ،‬زمان امتحانــات و ‪ )..‬به‬ ‫تبــع ان ارتبــاط کمتــر بــا مدرســه و اطــاع از وضعیت درســی فرزند‬ ‫خــود و در کنــار همــه ایــن‏مســائل نداشــتن مهــارت اســتفاده از‬ ‫مشــاوره در زمانــی کــه فرزنــد خــود را بــی حــال‪ ،‬کــم انــرژی ‪ ،‬گوشــه‬ ‫گیــر و‪ ...‬دیدنــد و در نهایــت برخــورد‏نادرســتی کــه در ایــن بــاره بــا‬ ‫فرزندشــان داشــتند‪ .‬‏‬ ‫طــی هشــداری کــه مایکروســافت اعــام کــرده اســت‪،‬‬ ‫ایــن شــرکت نــوع جدیــدی از ‪ Botnet SYSRV‬را کشــف‬ ‫کــرده اســت کــه معدنچیــان ســکه (‪ )coin miners‬را در‬ ‫سیســتم های وینــدوز و لینوکــس مســتقر می کنــد‪.‬‬ ‫ما فقط همین یک‬ ‫دختر را داشتیم‏‬ ‫سرویس خانواده ‪ -‬ناهید اکبری‬ ‫او تنهــا دختــر خانــواده ‪‎‬و‪‎‬فرزنــد اخــر بــود‏‪‎.‎‬بــرادر بزرگــش ازدواج‬ ‫کــرده و در تهــران زندگــی مــی کنــد‪ .‬ایــن بهــا ‪‎‬ر‪‎‬شــانزدهمین بهــار‬ ‫عمــرش بــود ‏‏‪.‬دختــری فــوق العــاده پرانــرژی و ســرحال‪ ،‬طــوری کــه‬ ‫اگــه روزی در خانــه نبــود بــه طــور کامــل نبودش احســاس می شــد‪.‬‬ ‫همــه دلخوشــی مــا‏تنهــا دخترمــان بــود‪ .‬چــه ارزوهایــی کــه برایش‬ ‫نداشــتیم‪....‬‏‬ ‫مــن و پــدرش هــر دو بــی ســواد هســتیم و همــه ی زندگیمــان‬ ‫مزرعــه و دامــداری اســت ‪.‬وضــع مالــی خوبــی داریــم و ازعهــده ی‬ ‫مخــارج‏خانــواده براحتــی برمــی اییــم ‪.‬او عالقــه ی زیــادی بــه‬ ‫رانندگــی داشــت بــه طــوری که در ســن ‪ 14‬ســاگی براحتی خــودروی‬ ‫ســواری پــدرش را‏برمــی داشــت و بــه دور زدن در روســتا و حتــی‬ ‫بــه مدرســه میرفــت ‪ .‬بــه خاطــر اصــرار زیــادش و غیــر حضــوری‬ ‫شــدن مــدارس برایــش تلفــن‏همــراه خریدیــم ‪ .‬اوایــل خیلــی کــم‬ ‫بــه ســراغ گوشــی مــی رفــت و بیشــتر وقتــش را بــا مــا می گذرانــد‬ ‫و کمــک حــال مــن بــود امــا رفتــه رفتــه‏وابســتگی اش بــه گوشــی‬ ‫بیشــتر شــد‪ .‬مــا هــم فکــر میکردیــم درس مــی خوانــد امــا غافــل‬ ‫بودیــم کــه در حــال غــرق شــدن در باتــاق فضــای ‏مجــازی‬ ‫می باشــد ‪ .‬چــون تنهــا فرزنــد خانــه بــود ســعی مــی کردیــم کــه‬ ‫همــه چیــز را برایــش فراهــم کنیــم و او را ازاد و بــه حــال خــودش‬ ‫رهــا‏کنیــم بــه گمــان خودمــان داشــتیم درســت عمــل مــی کردیــم ‪.‬‬ ‫رفتــه رفتــه وابســتگی اش بــه گوشــی بــه حــدی زیــاد شــده بــود کــه‬ ‫ماننــد یــک‏فــرد معتــاد اعتیــاد پیــدا کــرده بــود ‪ .‬متوجه شــده بودیم‬ ‫کــه بــازی هــای بســیار پرهیجــان انجــام مــی دهــد بــازی هایــی کــه‬ ‫در ان شــخصیت‏بــازی بــرای برنــده شــدن و جاودانــه شــدن بــه‬ ‫خودکشــی ختــم مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫زیــاد بــا مــا صحبــت نمیکــرد و بســیار گوشــه گیــر شــده بــود ایــن‬ ‫مســئله باعــث شــد تــا برخــورد مــن و پــدرش بــا او کمــی ســخت‬ ‫شــود وگوشــی‏را از او چنــد روزی بگیریــم ‪ .‬رفتــارش بدتــر شــده‬ ‫بــود و مــدام پرخاشــگری و بــی احترامــی میکــرد ‪ .‬پــدرش او را از‬ ‫رانندگــی هــم منــع کــرد تــا‏بلکــه رفتــارش درســت شــود امــا غافــل‬ ‫ازاینکــه او نــه تنهــا بــه درســت شــدن رفتــارش فکــر نمــی کــرد بلکــه‬ ‫بــرای مجــاب کــردن مــا نقشــه هــای‏خطرناکــی در ســرش داشــت‬ ‫‪.‬یــک روز خیلــی کالفــه بــود هرچــی اصــرار کــرد ماشــین را بدهــم‬ ‫قبــول نکــردم گفتــم پدرت ســوئیچ ماشــین را‏برده‪ .‬طاقت نیــاورد و‬ ‫بیــرون رفــت گفــت تــا غــروب خانــه ی عمــه اش مــی مانــد مــن هم‬ ‫بــا خیــا ل راحــت بــه کارم رســیدم غــروب خیلــی‏اتفاقــی بــه اتاقــی‬ ‫کــه در پشــت حیــاط بــود ســر زدم و بــا صحنــه ای مواجــه شــدم کــه‬ ‫باورم نمیشــد کســی که از طناب اویزان اســت تنها‏دخترم باشــد‪.‬‬ ‫او خــود را بــا طنــاب از پنکــه اویــزون کــرده بــود جیــغ کشــیدم و بــه‬ ‫ســر و صورتــش زدم تــا چشــمانش را بــاز کنــد ولــی بــی‏فایــده بــود‪.‬‬ ‫او دیگــر جانــی نداشــت ‪..‬‏‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی اورژانــس ‪ ،‬او طنــاب را زیــر چانــه اش گذاشــته بــود‬ ‫وقصــد خودکشــی نداشــت امــا چهــار پایــه ی شکســته ای کــه در‬ ‫زیــر پایــش‏بــود باعــث مرگــش شــد او فقــط مــی خواســت مــا را‬ ‫بترســاند تــا بــه خواســته هایــش برســد امــا خبــر نداشــت کــه‬ ‫ســرانجام ایــن ترســاندن باعــث‏از دســت دادن جانــش و بدبختــی‬ ‫مــا مــی شــود‪ .‬مــا فقــط همیــن یــک دختــر را داشــتیم‪.‬‏‬ ‫نظریه کارشناس‪:‬‏‬ ‫در ابتــدا متاســفم کــه نوجوانــی مــرگ را تجربــه کــرد‪ ،‬و خانــواده‬ ‫ایــی داغــدار فرزندشــان شــده انــد‏‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا ایــن اتفــاق بــه چنــد نکتــه میتــوان اشــاره نمــود‪ :‬عــدم‬ ‫حضــور بــرادر در خانــواده بــه عنــوان فــردی کــه نســبت بــه پــدر و‬ ‫مــادر خــود‏بیشــتر بــه دوران نوجوانــی‪ ،‬هیجانــات‪ ،‬رویاپــردازی‬ ‫هــای ایــن دوران‪ ،‬بــه دلیــل فاصلــه ســنی نزدیکتــری کــه بیــن او‬ ‫و خواهــرش وجــود داشــت‪،‬‏بــه ایــن مســائل بیشــتر اشــراف دارد‬ ‫و مــی توانــد تغییــرات خواهــر خــود را تحلیــل کنــد‪ ،‬تــا پــدر و مــادر‬ ‫زحمتکشــی کــه روزشــان را در روســتا و‏ســاعات خــود را در انجــام‬ ‫امــور دام و کشــاورزی خــود مــی گذراننــد و کمتــر از دنیــای دنیــای‬ ‫تکنولــوژِی و چالــش هــای جوانــان اطــاع دارنــد‏‪.‬‬ ‫دخترخانــم کــه بــه گفتــه مــادر‪ ،‬سرشــار از انــرژی و ســرحالی بــوده‬ ‫و روزش را در مدرســه و بــا همســاالن خــود مــی گذرانــده بخــش‬ ‫زیــادی از‏هیجانــات‪ ،‬گفتگوهــا و تبــادل نظرهایــش را در کنــار انهــا‬ ‫انجــام مــی داده‪ ،‬بــا تعطیلــی مــدراس و دوری از فضــای صمیمــی‬ ‫حفره امنیتی صرافی به‬ ‫کالهبرداری ‪ 10‬میلیاردی منجر شد‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری متهــم ارزهــای دیجیتــال کــه بــا اســتفاده از حفــره ی امنیتــی موجــود در‬ ‫صرافی هــای انالیــن اقــدام بــه ســرقت از شــهروندان می کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ دوم احســان انقــی‪،‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از بــه مجموعــه پلیــس فتــا‬ ‫بــا در دســت داشــتن مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر دسترســی و برداشــت غیرمجــاز ارز دیجیتــال از‬ ‫دارایی هــای وی موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول افــزود‪ :‬شــاکی کــه مالــک یکــی از صرافی هــای انالیــن می باشــد‪ ،‬در تحقیقــات‬ ‫ابتدایــی بیــان داشــت کــه فــردی ناشــناس بــا ســاخت اکانــت کاربــری در صرافــی وی اقــدام بــه‬ ‫برداشــت مبلغــی در حــدود ‪ 10‬میلیــارد ریــال نمــوده اســت کــه پــس از اخــذ اطالعــات موردنیــاز‪،‬‬ ‫اقدامــات تخصصــی و فنــی کارشناســان ایــن پلیــس اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی بــا اشــاره بــه وجــود ضعــف امنیتــی در صرافــی شــاکی پرونــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بررســی های صــورت گرفتــه مشــخص گردیــد متهــم بــا انجــام اعمــال متقلبانــه و ترفندهــای‬ ‫تخصصــی‪ ،‬ضمــن سوءاســتفاده از ضعــف امنیتــی و بــاگ موجــود در صرافــی توانســته ‪ 10‬میلیــارد‬ ‫ریــال از ارزهــای دیجیتــال شــاکی را بــه ســرقت بــرده و ســعی بــر مخفــی نگه داشــتن خــود بــا پــاک‬ ‫کــردن کلیــه مســتندات موجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگرچــه متهــم بــا اگاهــی کامــل در ایــن زمینــه واردشــده بــود و تــا حــد ممکــن ردپایــی‬ ‫دوســتان و‏همســاالن خــود‪ ،‬وقــت و انــرژی ابــراز نشــده خــود را‬ ‫در فضــای مجــازی صــرف کــرده و بــه ان پنــاه بــرده اســت‪ .‬کــه اگــر‬ ‫زمــان مــدارس مــی بــود‏در رابطــه بــا بــازی پرهیجانــی کــه در ابتــدا‬ ‫تبلیغــش را دیــده ‪ ،‬بــا دوســتان ‪ ،‬معلــم‪ ،‬مشــاور صحبــت کــرده و‬ ‫نظرخواهــی میکــرد ‏‪.‬‬ ‫نداشــتن ســواد والدیــن و عــدم توانایــی تســلط بــر تکالیــف‬ ‫مدرســه ( در زمــان مجــازی بــودن کالس هــا ‪ ،‬اطــاع از ســاعت‬ ‫کالســها‪ ،‬حضــور یــا‏عــدم حضــور در انهــا‪ ،‬زمــان امتحانــات و‬ ‫‪ )..‬بــه تبــع ان ارتبــاط کمتــر بــا مدرســه و اطــاع از وضعیــت‬ ‫درســی فرزنــد خــود و در کنــار همــه ایــن‏مســائل نداشــتن مهــارت‬ ‫اســتفاده از مشــاوره در زمانــی کــه فرزنــد خــود را بــی حــال‪ ،‬کــم‬ ‫انــرژی ‪ ،‬گوشــه گیــر و‪ ...‬دیدنــد و در نهایــت برخــورد‏نادرســتی کــه‬ ‫در ایــن بــاره بــا فرزندشــان داشــتند‪ .‬‏‬ ‫مــورد قابــل ذکــر بعــدی نداشــتن مهــارت ارتباطــی والدین بــا فرزند‬ ‫و اعتقــاد انهــا بــه ایــن موضــوع کــه پــدر و مــادر خــوب بهتریــن‬ ‫امکانــات را‏در اختیــار فرزنــد خــود قــرار مــی دهــد‪ ،‬بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن شــرایط ســنی و نیازهــای واقعــی او ‪ .‬ازادی عملــی کــه در‬ ‫رانندگــی بــدون‏گواهینامــه بــه او دادنــد گــواه ایــن مطلــب اســت‬ ‫و اینکــه داشــتن مهــارت گفتگــو بــا نوجــوان ‪ ،‬بــه عنــوان ســنی کــه‬ ‫اریکسون(روانشــناس) بــا‏هویــت و بحــران هویــت از ان نــام مــی‬ ‫بــرد‪ ،‬پاییــن بــودن اســتانه تحمــل و بــاال بــودن برانگیختگــی بــه‬ ‫ایــن اتفــاق دامــن زد‪ .‬پــدر خانــواده بــا‏گرفتــن گوشــی‪ ،‬جرقــه هــای‬ ‫ابتدایــی را زد‪ .‬اشــتباه بعــدی و در واقــع اخــر وی ‪ ،‬منــع رانندگــی‬ ‫دختــر بــود کــه ایــن ممانعــت بــه بعنــوان‏برانگیــزان و ماشــه چــکان‬ ‫ایــن حادثــه عمــل کــرده و ایــن اتفــاق تلــخ را رقــم زده اســت‪ .‬‏‬ ‫و در اخــر میتــوان گفــت بــا فرزندانمــان نزدیــک باشــیم و در صــورت‬ ‫مشــاهده تغییــرات رفتــاری خصوصــا در دوران نوجوانــی از مشــاوره‬ ‫‏کمــک بگیریــم‏‪.‬‬ ‫از خــود باقــی نگذاشــته بــود‬ ‫امــا کوچک تریــن ســرنخ ها‬ ‫نیــز از چشــم کارشناســان‬ ‫پلیــس پنهــان نمانــده و بــا‬ ‫بررســی های فنــی و دقیــق‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬درنهایــت‬ ‫متهــم بــه هویــت مشــخص‬ ‫در شناســایی گردیــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ انقــی افــزود‪ :‬در‬ ‫ادامــه اکیپــی از کارشناســان‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن اخــذ‬ ‫نیابــت قضایــی بــه محــل‬ ‫ســکونت متهــم اعــزام و‬ ‫پــس از دســتگیری وی‪ ،‬کلیــه‬ ‫تجهیــزات رایانــه ای مجرمانــه‬ ‫نیــز توقیــف و بــه مجموعــه‬ ‫فتــا منتقــل گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اســتخراج ادلـ ه مجرمانــه از تجهیــزات توقیف شــده متهــم ‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬متهــم کــه در ابتــدا خــود را در خصــوص ارزهــای دیجیتــال کامــا ً بی اطــاع وانمــود می کــرد‪،‬‬ ‫پــس از مشــاهده ی ادل ـه ی محکــم و کافــی کشف شــده از تجهیــزات رایان ـه ای خــود لــب بــه ســخن‬ ‫گشــود و چــاره ای به جــز بازگردانــدن وجــه ســرقت شــده از شــاکی را نداشــت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گرداننــدگان ســایت ها و درگاه هــای انالیــن بــا بــروز نگه داشــتن برنامه هــا و‬ ‫اســکریپت های خــود و نصــب پالگیــن و قالب هــای امنیتــی‪ ،‬باگ هــا یــا حفره هــای امنیتــی ســایت‬ ‫خــود را رفــع نماینــد و راه نفــوذ افــراد ســودجو را مســدود نماینــد و در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل‪،‬‬ ‫موضــوع را در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه پلیــس فتــا گــزارش نماینــد‪.‬‬ ‫در موضوعــی کــه در حســاب توییتــر ‪Microsoft‬‬ ‫‬)‪ Security Intelligence ‪(MsftSecintel‬منتشرشــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن غــول فنــی نــوع جدیــدی را کــه ‪ SYSRV-K‬را‬ ‫نام گــذاری کــرده اســت‪ ،‬فــاش کــرد و از اســیب پذیری ها‬ ‫در چارچــوب وردپــرس بــرای اســتقرار معدنچیــان‬ ‫رمزنــگاری در ایــن سیســتم ها اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت توضیــح داد کــه ایــن ‪ ،Botnet‬اینترنــت‬ ‫را بــرای یافتــن ســرورهای وب بــا اســیب پذیری های‬ ‫مختلــف بــرای نصــب خــود اســکن می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اســیب پذیری ها از افشــای فایل ‪ Traversal‬و ‪Remote‬‬ ‫‪ File‬گرفتــه تــا بارگیــری پرونده هــای دلخــواه و اجــرای‬ ‫کــد از راه دور متغیــر اســت‪ .‬طبــق گفتــه مایکروســافت‪،‬‬ ‫‪ SYSRV-K‬ترکیبــی از اســیب پذیری های قدیمــی ماننــد‬ ‫مــوارد موجــود در افزونه هــای وردپــرس و مــوارد جدیدتــر‬ ‫ماننــد ‪ .22947-2022-CVE‬را هــدف قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫نکتــه ی نگران کننــده اینجاســت کــه بــه نظــر می رســد‬ ‫ایــن نســخه جدیــد دارای چندیــن ویژگــی جدیــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد شــامل اســکن بــرای پرونده هــای پیکربنــدی‬ ‫وردپــرس و نســخه پشــتیبان از ان هــا بــرای بازیابــی‬ ‫اعتبــار پایــگاه داده اســت کــه از ان بــرای بــه دســت‬ ‫اوردن کنتــرل ‪ Weberer‬اســتفاده می کنــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ SYSVR-K ،‬قابلیت هــای ارتباطــی‪ ،‬ازجملــه امــکان‬ ‫اســتفاده از یــک ربــات تلگــرام را بــه روز کــرده اســت‪.‬‬ ‫ماننــد نســخه های قبلــی‪ SYSRV-K ،‬بــرای کلیدهــای‬ ‫‪ ،SSH‬ادرس هــای ‪ IP‬و نام هــای میزبــان قبــل از تــاش‬ ‫بــرای پخــش نســخه های خــود در سراســر شــبکه اســکن‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن می توانــد بقیــه شــبکه را در معــرض خطــر‬ ‫بخشــی از ‪ Botnet SYSRV-K‬قــرار دهــد‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــه ســازمان هایی کــه وینــدوز یــا‬ ‫لینوکــس را در سیســتم های اینترنتــی در حــال اجــرا در‬ ‫اختیاردارنــد توصیــه کــرد تــا از خــود در برابــر ‪Botnet‬‬ ‫جدیــد‪ ،‬ماننــد نصــب تمــام به روزرســانی های امنیتــی‬ ‫موجــود‪ ،‬اقــدام کننــد‪ .‬در توئیــت مایکروســافت امــده‬ ‫اســت کــه مــا ســازمان ها را به شــدت توصیــه می کنیــم‬ ‫کــه سیســتم های موجــود در اینترنــت‪ ،‬ازجملــه اســتفاده‬ ‫به موقــع به روزرســانی های امنیتــی و بهداشــت اعتبــار را‬ ‫تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬مایکروســافت اعــام کــرد کــه بــرای‬ ‫ســه اســیب پذیری روز صفــر در جمــع ماهانــه خــود‬ ‫سه شــنبه‪ ،‬اصالحاتــی را صــادر کــرده اســت‪ .‬ایــن غــول‬ ‫فنــاوری همچنیــن اخیــرا ً پســتی را منتشــر کــرده اســت‬ ‫کــه در مــورد چگونگــی فعالیــت بــاج افــزار فعلــی کــه‬ ‫به عنــوان ســرویس (‪ )RAAS‬توســط ابزارهــا و خدمــات‬ ‫ارائه شــده توســط کارگــران ‪ GIG‬ایجــاد می شــود‬ ‫توضیحاتــی ارائــه می کنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارم خرداد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -538‬سال هشتم‬ ‫‪-538-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/23‬شوال‪/‬‬ ‫‪23 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 24‬‬ ‫‪24-- 1401 //03‬‬ ‫چهار شنبه ‪03//04‬‬ ‫‪35‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫ رابطۀ عفو و قدرت ‬ ‫پایتخت مقاومت‬ ‫چهارم خرداد‬ ‫روز دزفول مقاوم ‬ ‫اس بِال ْ َعفْو ِ اَقْدَرُهُ ْ ‬ ‫و قال علیه السالم اَوْل َى الن َّ ِ ‬ ‫م عَل َى الْعُقُوب َ ه ِ‬ ‫امــام علــی علیــه الســام فرمود‪:‬شایســته ترین مــردم بــه عفــو‪،‬‬ ‫قادرتریــن انهــا بــه مجــازات اســت‪.‬‬ ‫امــام علــی( علیــه الســام )در ایــن گفتــار حکیمانــۀ خــود‪ ،‬همــان‬ ‫مطلبــى را کــه در حکمــت یازدهــم امــده بــود بــه شــکل دیگــر بیــان‬ ‫مى کنــد و مى فرمایــد‪ :‬شایســته ترین مــردم بــه عفــو‪ ،‬قادرتریــن انهــا‬ ‫بــه مجــازات اســت»‬ ‫مى دانیــم یکــى از عوامــل ادامــۀ نزاع هــا و درگیرى هــا کــه گاه در میــان‬ ‫دو قبیلــه یــا فرزنــدان یــک خانــواده ده هــا ســال ادامــه پیــدا مى کنــد‪،‬‬ ‫روح انتقــام جویــى وعــدم گذشــت اســت کــه هرچــه جلوتــر مــى رود‬ ‫ماننــد ســیالب شــدیدتر مى شــود در حالــى کــه اگــر در همــان مراحــل‬ ‫اغازیــن یکــى از دو طــرف بزرگــوارى و گذشــت کنــد نــزاع بــراى همیشــه‬ ‫پایــان مى یابــد‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬عفــو و گذشــت‪ ،‬شــخص خطــاکار را بــه تجدیــد نظــر در کار‬ ‫خــود و جبــران خطــا وا م ـى دارد کــه بــرکات ان بــر کســى پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫مطالعــۀ تاریــخ پیامبــر اکــرم( ص) و امیــر مومنــان و ســایر‬ ‫امامــان (ع) معصــوم نشــان مى دهــد کــه انهــا بــا اســتفاده از ایــن‬ ‫روش‪،‬دشــمنان سرســخت رابــه زانــو در اوردنــد و یــا انهــا را بــه‬ ‫دوســتان فــداکار بــدل کردنــد‪.‬‬ ‫عفــو و گذشــت عجیــب پیامبــر در داســتان فتــح مکــه و عفــو امیرمومنــان‬ ‫بعــد از پیــروزى در جنــگ جمــل و عفــو امــام حســن مجتبــى در برابــر ان‬ ‫مــرد شــامى و همچنیــن ســایر مــواردى کــه در تاریــخ زندگــى ان بزرگــواران‬ ‫ثبــت شــده نمونه هــاى روشــنى از ایــن معناســت‪.‬‬ ‫امــا این کــه مى فرمایــد‪ :‬شایســته تریــن مــردم بــه عفــو قادرتریــن انهــا‬ ‫بــر مجــازات اســت بــه دلیــل ایــن اســت کــه هــر چــه قــدرت بــر مجــازات‬ ‫بیشــتر باشــد عفــو و گذشــت اهمیــت بیشــترى پیــدا مى کنــد و هیــچ‬ ‫کــس نمى توانــد بگویــد ایــن عفــو بــر اثــر ضعــف و ناتوانــى از مجــازات‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه در قــران مجیــد انجــا کــه عفــو از قاتــل عمــد‬ ‫را مطــرح مى کنــد بــا تعبیــر بــه «بــرادر» از او یــاد مى نمایــد؛ ««فَمَــ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ف »؛ پــس اگــر کســى از ســوى‬ ‫ـی ء ٌ فَاتِّبــاع ٌ بِالْمَعْــرُو ِ‬ ‫ـی ل َـ ُه م ِـ ْ‬ ‫ن اَخِیـه ِ شَ ـ ْ‬ ‫عُفِـ َ‬ ‫برادر(دینى)خــود چیــزى بــه او بخشــیده شــود (وحکــم قصــاص او تبدیــل‬ ‫بــه خون بهــا گردد)بایــد از راه پســندیده پیــروى کنــد»‪.‬‬ ‫در کتــاب کنزالعمــال ایــن حدیــث کوتــاه و پــر معنــا از پیغمبــر اکــرم (ص)‬ ‫س ـقُط‍ َ‬ ‫ن بَیْن َکـ ُـم؛ یکدیگــر را عفــو کنیــد تــا‬ ‫الضغائ ِـ ُ ‬ ‫نقــل شــده‪« :‬ت َعافُــوا ت َ ْ‬ ‫دشــمنى ها در میــان شــما از میــان بــرود»‪.‬‬ ‫ت مُرَّوت ُنـَـا‬ ‫لُ بَی ْـ ٍ ‬ ‫در حدیــث دیگــرى از امــام صــادق مى خوانیــم‪« :‬انـ ّـا اهْ ـ ‬ ‫ن ظَلَمَنــا؛ مــا خاندانــى هســتیم کــه شــخصیت مــا ایجــاب‬ ‫ال ْ َعفْــو ُ عَمَّــ ْ ‬ ‫مى کنــد کســى راکــه ســتمى درحــق مــا روا داشــته عفــو کنیــم‪.‬‬ ‫در حــاالت امــام علــى بــن الحســین زیــن العابدیــن (ع) مى خوانیــم کــه‬ ‫هشــام بــن اســماعیل (والــى مدینــه از طــرف عبــد الملــک بــن مــروان) ان‬ ‫حضــرت را زیــاد ازار م ـى داد ولــى هنگامــى کــه «ولیــد بــن عبــد الملــک»‬ ‫بــر ســر کار امــد (بــر اثــر شــکایات زیــاد مــردم) او را عــزل کــرد و دســتور‬ ‫داد او را در برابــر مــردم حاضــر کننــد کــه هــر کــس از او ســتمى دیــده‬ ‫انتقــام گیــرد‪ .‬او مى گفــت‪ :‬مــن بیــش از همــه از علــى بــن الحســین بیــم‬ ‫دارم (زیــرا بیــش از همــه بــه او ازار رســاندم) امــام بــا یارانــش از انجــا‬ ‫مى گذشــت‪ ،‬بــه انهــا ســفارش فرمــوده بــود کــه حتــى یــک کلمــه بــه او‬ ‫بدگویــى نکننــد‪ .‬هنگامــى کــه امــام از انجــا گذشــت «هشــام» صــدا زد‪:‬‬ ‫م حَیْــثُ یَج ْ َعــل ُ رِســاالتِهِ ؛ خــدا اگاه تــر اســت کــه نبــوت(و‬ ‫«اللّــ ُه اعْلَــ ُ‬ ‫امامــت) را در کــدام خانــدان قــرار دهــد»‪.‬‬ ‫ایــات و روایــات اســامى دربــارۀ اهمیــت عفــو بســیار زیــاد اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســخن را بــا حدیــث دیگــرى از پیغمبراکــرم(ص) پایــان مى دهیــم‪.‬‬ ‫م الل ّ ُه برشــما‬ ‫ن ال ْ َعفْوَالیَزیدُال ْ َعبْدَاالّع ِـزّا ً فَت َعافُوایُعِزَّک ُـ ُ ‬ ‫«عَل َیْکـ ُـم بِال ْ َعفْوُفَــا َّ ‬ ‫بایدبــه عفــوو بخشــش‪،‬زیراچیزى جزعــزت بــه انســان نم ـى افزاید‪،‬عفــو‬ ‫کنیدتاخداوندشــماراعزت دهــد»‪.‬‬ ‫بدیهــى اســت‪ ،‬دســتور عفــو شــامل کســانى نمى شــود کــه از عفــو و‬ ‫گذشــت ســوء اســتفاده کــرده و بــر جســارت خــود مى افزایند‪.‬انهــا را جــز‬ ‫کیفــر و عقوبــت اصــاح نمى کنــد‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۳۶‬‬ ‫چهــارم خــرداد یــاداور رشــادت ها‪ ،‬ایثــار و مقاومــت دلیرانــه‬ ‫مــردم والیتمــدار و شــهیدپرور دزفــول دردوران هشــت ســال‬ ‫دفــاع مقــدس اســت‪.‬‬ ‫دزفــول شــهر پاکــی اســت کــه در ان گیاهــان پرثمــر‬ ‫می رویند؛ شــاخ و بــرگ می دهنــد؛ گل می کنند؛میــوه‬ ‫ی نشــینند؛ میوه های ایــن درخــت‬ ‫می دهنــدو بــه ثمــر مــ ‬ ‫تنــاور کــه ریشــه در قرن ها پیشــینه و تمــدن دارند همچون‬ ‫ک پاکنــد‪.‬‬ ‫او پــا ِ‬ ‫طــی ســالیان اخیر مردم متدیــن و شــریف دزفــول همــواره‬ ‫و در هــر شــرایطی وفــاداری و حمایــت خــود را از نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی نشــان داده و ثابــت کرده انــد کــه‬ ‫همیشــه مطیــع امــر رهبــری و امــاده دفــاع از کیــان نظــام‬ ‫اســامی هســتند‪.‬‬ ‫بــا بررســی اســناد دوران دفــاع مقــدس و بــا توجــه بــه جایــگاه‬ ‫کلیــدی دزفــول در شــمال خوزســتان‪ ،‬ایــن شــهر در مقاطــع‬ ‫مختلــف جنــگ شــهرها‪ ،‬مــورد حمــات شــدید دشــمن قــرار‬ ‫داشــت؛ به گونـه ای کــه کمتــر روزی را می تــوان یافــت کــه ایــن‬ ‫شــهر مظلــوم موردحملــه قــرار نگرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫امــا انچــه اســتواری مــردم را نه تنهــا در نــگاه دوســتان‬ ‫برجســته کــرد‪ ،‬بلکــه حیــرت جهانیــان و دشــمنی رژیــم بعــث‬ ‫را برانگیخــت‪ ،‬جــاری و ســاری بــودن جریــان زندگــی وحمایــت‬ ‫وکمک هــای بی دریــغ مــردم ایــن شــهر بــه رزمنــدگان اســام‪،‬‬ ‫بــا وجــود در مضیقــه بــودن خــود بــود‪.‬‬ ‫دزفــول تنهــا شــهر اشــغال نشــده ای اســت کــه مــورد‬ ‫شــدیدترین حمــات موشــکی و بمبــاران هوایــی و زمینــی قــرار‬ ‫گرفــت امــا هرگــز تســلیم نشــد‪.‬‬ ‫اصابــت ‪ ۱۷۶‬موشــک دوربــرد‪ ۲ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬گلولــه تــوپ و‬ ‫‪ ۳۳۱‬راکــت هواپیمــا در هشــت ســال جنــگ هــم نتوانســت‬ ‫مقاومــت و پایــداری مــردم دزفــول در هــم شــکند‪.‬‬ ‫گرامیداشــت روز چهــارم خــرداد بــه معنــای قدردانــی و‬ ‫قدرشناســی از یــک شــهر و جغرافیــا نیســت بلکه پاسداشــت‬ ‫عــزت‪ ،‬حریــت‪ ،‬پایــداری‪ ،‬ایمــان و ایثــار و روز گرامیداشــت‬ ‫مقــام و جایــگاه دزفــول اســت‪.‬‬ ‫بــه پــاس ایــن پایــداری در هفتمیــن ســال جنــگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬دزفــول بــه عنــوان شــهر نمونــه مقاومــت کشــور‬ ‫معرفــی و در چهــارم خــرداد ‪ ۱۳۶۶‬لــوح زرینــی بــه مــردم‬ ‫دزفــول اعطــا شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن چهــارم خــرداد بــه نــام روز مقاومــت و پایــداری‬ ‫مــردم دزفــول در تقویــم جمهــوری اســامی نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫شــهر مقــاوم دزفــول شــهدای زیــادی نیــز در انقــاب اســامی و‬ ‫دفــاع مقــدس و دفــاع از حــرم اهــل بیــت تقدیم کرد‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی‪،‬جنگ تحمیلــی‪ ،‬مدافعــان‬ ‫حرم‪،‬امنیــت و ســامت از شــاخص ترین فرزنــدان پــاک‬ ‫دزفــول بودنــد کــه در راه دوســت جــان دادنــد‪.‬‬ ‫خانواده هــای پــر شــهیدی همچــون خانــواده اریــان پــور بــا ‪23‬‬ ‫شــهید‪ ،‬خانــواده ســازش بــا ‪ 8‬شــهید‪ ،‬خانــواده خوشــروانی بــا‬ ‫‪ 8‬شــهید‪ ،‬خانــواده تمــدن بــا ‪ 3‬شــهید‪ ،‬خانــواده خلــف نــوره‬ ‫بــا ‪ 9‬شــهید‪ ،‬خانــواده چرمبریــان بــا ‪ 7‬شــهید‪ ،‬خانــواده اســدی‬ ‫ذاکــر بــا ‪ 7‬شــهید‪ ،‬خانــواده خانــی بــا ‪ 9‬شــهید و‪ . ...‬جمــع‬ ‫خانواده هایــی کــه بــه صــورت گروهــی بــه شــهادت رســیده اند‪،‬‬ ‫‪ 131‬خانــواده می باشــد‪ .‬انــان خانواده هــای شــریف‪ ،‬مظلــوم و‬ ‫صبــوری بودنــد کــه بــا تکیه بــر اندیشـه های اســامی‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫کمتریــن اعتراضــی علیــه انقــاب از خــود نشــان ندادنــد‪ ،‬بلکــه‬ ‫مصیبــت وارده را لطــف الهــی مــی دانســتند‪.‬‬ ‫جالــب تــر اینکــه‪ ،‬دزفــول از معــدود شــهرهایی بــود کــه دارای‬ ‫چندیــن گــردان بســیجی بــود کــه بیــش از یــک تیــپ نیــرو‬ ‫داشــت‪ .‬البتــه تیپــی کــه بــه لشــکر‪ 7‬ولی عصر(عــج) تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬فرماندهــان دزفولــی (نظیــر ســردار رشــید – رئوفــی‬ ‫ زنــده یــاد ســوداگر و‪)...‬هــم در رده هــای مختلــف نظامــی‬‫جنــگ حضــور موثــر و چشــمگیری داشــتند‪.‬‬ ‫ان هــا ضمــن اینکــه حمایــت قاطــع خــودرا از دولــت اســامی‬ ‫اعــام می کردند‪،‬مــردم رانیــز بــه مقاومــت وپایــداری درمقابــل‬ ‫دشــمن فــرا می خواندنــد‪.‬‬ ‫دزفــول‪ ،‬در عیــن حــال مهــد اجتهــاد و حکمــت و فقاهــت‬ ‫هــم هســت؛ فرزانگانــی چــون خاتــم المجتهدیــن شــیخ اعظــم‬ ‫انصــاری و ابرقهرمــان مبــارزه بــا انگلیــس خبیث‪،‬ایــت اللــه‬ ‫العظمــی سیدعبدالحســین الری دزفولــی و ایــات معظــم‬ ‫معــزی‪ ،‬نبــوی‪ ،‬ســبط الشــیخ انصــاری و شــهید عبدالحســین‬ ‫ســبحانی و نیــز خیــل شــاعران و شــوریدگان عــارف پیشــه‪،‬‬ ‫چــون عالمــه ضیایــی و حکیــم کاشــف دزفولــی وجــوالی‬ ‫دزفولــی و ســرباز گمنــام امــام زمــان( عج)ســر سلســله عرفانــی‬ ‫فقیهــان و حکیمــان ‪ ۲‬ســده اخیــر در حوزه هــای علمیــه نجــف‬ ‫و قــم اســت‪.‬‬ ‫بــر محــراب ایــن دیــار‪ ،‬اجتهــاد و جهاد‪،‬حکمــت و فقاهــت‪،‬‬ ‫نمایــان و از دیرزمــان بــر تــارک پــر طــراوت ان‪ ،‬درخشــنده‬ ‫اســت و در اینــده بــه حــول الهــی جــاودان خواهنــد مانــد‪.‬‬ ‫گویــی پیوســته در دزفــول‪ ۲ ،‬رود بــه مــوازات هــم جــاری‬ ‫بــوده و خواهــد بــود؛ یکــی رود دز‪ ،‬رود اب و ابــادی و دیگــری‬ ‫رود عشــق و محبــت‪ ،‬رود ادب و فرزانگــی‪.‬‬ ‫پــدران و مــادران ایــن دژ دالورپــرور‪ ،‬بــا دســتان ســبز خــود‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬ســتاره ســرخ را در هشــت اســمان دفــاع‬ ‫مقــدس‪ ،‬جــای داده ‪ ‬و هــزاران جانبــاز و ازاده را بــر تــارک‬ ‫تاریــخ مقاومــت ثبــت کــرده اند؛ بدیــن ســان‪ ،‬طعــم شــیرین‬ ‫شــهد شــهادت و ایثــار هنــوز هــم شــور شــیرین شــهر مقــاوم‬ ‫مــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن حــاوت بهشــتی‪،‬هرازچند گاهــی در بازگشــت‬ ‫ســروی بانشــان یــا اللــه ای بی پــاک از بــاغ مردمــی‪ ،‬ظهــور‬ ‫مشکالت کشور تنها به دست جوانان‬ ‫متخصص و با روحیه جهادی حل می شود‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه جهــاد تبییــن ‪ ،‬گفت‪ :‬مشــکالت کشــور باید با‬ ‫تــوان‪ ،‬تخصــص و روحیــه جهــادی و انقالبــی جوانــان حل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار علــی ملــک شــاهکویی در گرامیداشــت شــهید شــاخص ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مداحــان و هیئــات مذهبــی کشــور شــهید مدافــع حــرم علــی امرایــی افــزود‪ :‬از بیــرون مشــکالت‬ ‫کشــور بــه یقیــن در زمــان حــال رفــع نخواهــد شــد و بایــد بــا تــاش‪ ،‬کار و روحیــه جهــادی و انقالبــی‬ ‫در ایــن راه گام برداریــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســالروز ازادســازی خرمشــهر ادامــه داد‪ :‬بایــد بــرای نســل هــای جدیــد ایــن دوران‬ ‫حســاس‪ ،‬ایثــار‪ ،‬شــهادت‪ ،‬عــزت و افتخــار بیــان شــود و اگــر مــا بازگــو نکنیــم انگونــه کــه دشــمنان‬ ‫مــی خواهنــد بیــان خواهــد شــد و بــی شــک تــاش هــای شــما در ایــن راه جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬جهــاد تنهــا در بعــد نظامــی جنــگ‪ ،‬شمشــیر و دفــاع نبــوده بلکــه هــر نــوع‬ ‫می کند؛ ایــن شــهدا در تقدیــم هشــت شــهید مدافــع حــرم و‬ ‫در عــروج پیشکســوتی از مجاهــدان میــدان ایثــار و ســامت‬ ‫در کام شــهر تکــرار شــد زیرا کــه مــردم قهرمــان شــهرمان بــه‬ ‫ویــژه نســل بصیــر و جــوان ان از هــر قومیتــی‪ ،‬در عیــن وحــدت‬ ‫واخــوت انقالبی‪،‬ســلوک ان اســطوره های پارســایی را پیشــه‬ ‫خــود ســاخته اند‪.‬‬ ‫چهــارم خرداد یــاداور رشــادت‪ ،‬پایــداری‪ ،‬مقاومــت و‬ ‫ایســتادگی دلیرمــردان و شــیر زنانــی اســت کــه بــه حــق‬ ‫نــام ایــن شهرســتان رابــه عنــوان پایتخــت مقاومــت ایــران‬ ‫اســامی در همیشــه تاریخ ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫روز دزفول متعلــق بــه تمــام اقــوام و طوایــف شهرســتان‬ ‫اعــم از لــر‪ ،‬عــرب‪ ،‬بختیــاری و دزفولــی اســت کــه بــا اخــوت‬ ‫و بــرادری و دوشــادوش هــم‪ ،‬ارمانــی جــز ســربلندی و عــزت‬ ‫ایــن ســرزمین را نداشــتند و بــه حــق‪ ،‬نــام پــر افتخار پایتخــت‬ ‫مقاومــت ایــران اســامی را بــه تمــام نقــاط ایــن شهرســتان‬ ‫اختصــاص دادنــد‪.‬‬ ‫طــی ســالیان اخیر مردم متدیــن و شــریف دزفــول همــواره‬ ‫و در هــر شــرایطی وفــاداری و حمایــت خــود را از نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی نشــان داده و ثابــت کرده انــد کــه‬ ‫همیشــه مطیــع امــر رهبــری و امــاده دفــاع از کیــان نظــام‬ ‫اســامی هســتند‪.‬‬ ‫مقاومــت حیرت انگیــز مــردم دزفــول بــه عوامــل و عناصــر‬ ‫مختلفــی متکــی بودکــه پیشــینه وابســتگی وعالقــه منــدی‬ ‫انهــا بــه مذهــب و اطاعــت ازفرامیــن ائمــه اطهار(ع)وتعصــب‬ ‫خــاص دینــی ‪ -‬سیاســی بــه انقــاب اســامی و حضــرت‬ ‫امــام خمینی(ره)ازجملــه شــاخص تریــن ان هــا به حســاب‬ ‫می امدکــه بیشــترین ســهم زیــر ســاخت مقاومــت را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده بــود‪.‬‬ ‫سالهاســت چهــارم خــرداد در ســایه ســوم خــرداد (ســالروز‬ ‫ازادســازی خرمشــهر) قــرار دارد و همیشــه تحــت الشــعاع ان‬ ‫قــرار گرفتــه‪ ،‬امــا ایــن اهمیــت باالیــی نــدارد چــرا کــه روز فتــح‬ ‫خرمشــهر انقــدر روز بزرگــی اســت کــه هــر ســال بایــد بهتــر‬ ‫از ســال قبــل ان برگــزار شــود امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه‬ ‫مقاومــت مــردم دزفــول یکــی از عوامــل فتــح خرمشــهر بــود‪.‬‬ ‫در واقــع اینهــا جــدای از هــم نیســتند و بــه قولــی بایــد گفــت‪:‬‬ ‫مقاومــت در دزفــول پیــروزی در خرمشــهر!با ایــن حــال جــا‬ ‫دارد کــه گوشــه چشــمی هــم بــه دزفــول بــه عنــوان پایتخــت‬ ‫مقاومــت ایــران داشــت‪.‬‬ ‫تالشــی از جملــه امــرار معــاش هــم نوعــی جهــاد اســت و جهــاد تبیین مورد تاکیــد رهبر معظم انقالب‬ ‫اســامی هــم تنهــا مختــص علمــا‪ ،‬خطابــه و قلــم نبــوده بلکــه همــه افــراد در ایــن جهــاد ســهم دارنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوا اســتان گلســتان گفــت‪ :‬امــروز جبهــه دروغ پراکنــی دشــمن بــرای وارونــه‬ ‫جلــوه دادن زحمــات‪ ،‬رشــادت هــا و کارنامــه درخشــان انقــاب فعــال و بــا برنامــه حرکــت و هزینــه‬ ‫مــی کننــد و بــه یقیــن حالــت تهاجمــی داشــته ولــی ارام و بــی صــدا در تــاش هســتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنانچه امروز هوشیار نباشیم عملیات دشمنان به قلب ما اصابت می کند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در زمــان حاضــر بــا مردمــی ســازی یارانــه هــا در جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫دشــمنان در کانــال هــای مرتبــط بــا منافقیــن‪ ،‬ضدانقــاب و صهیونیســت هــا خودشــان را بــه اب‬ ‫و اتــش زده و بــا فراخــوان هــای متعــدد ســعی داشــته مــردم را بــه کــف خیابــان هــا بکشــانند ولــی‬ ‫بایــد بداننــد ایــران از همــه گردنــه هــا عبــور مــی کنــد زیــرا کــه انقــاب اســامی جهــان شــمول اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــه دشــمنی هــا بــرای افــزودن بــه عمــر رو بــه زوال مســتکبران اســت ولــی باید‬ ‫بداننــد کــه انکــه طلــوع مــی کند انقالب اســامی اســت‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی اظهــار داشــت‪ :‬انقــاب اســامی معجــزه امــام خمینــی (ره) و از اوجــب‬ ‫واجبــات اســت و اگــر انقــاب اســیب ببینــد اســام‪ ،‬سیدالشــهدا‪ ،‬حرمیــن شــریفین هــم اســیب‬ ‫مــی بیننــد و بایــد بــرای حفــظ ان درخــط انقــاب و رهبــر حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫ســوم شــهریور مــاه ‪ ۱۳۶۱‬رزمنــدگان اســام موفــق شــدند بــا پیــروزی در عملیــات بیت المقــدس‪،‬‬ ‫خرمشــهر را کــه در جنــگ تحمیلــی بــه تصــرف رژیــم بعــث عــراق درامــده بــود ازاد کننــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1026

شماره : 1026
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1024

شماره : 1024
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!