روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 537 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 537

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 537

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 537

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪34 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 3‬خرداد ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /22-2022/ may/ 23-‬شوال ‪ -1443/‬شماره ‪537‬‬ ‫در کنار مجموعه های صنعتی بزرگ نظام‬ ‫بانکی با پرداخت وام مناسب ایفای نقش کند‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫برای توزیع ارد‬ ‫یکسان سازی‬ ‫انجام شود‬ ‫‪2‬‬ ‫هزینه کمتر‬ ‫و درامد بیشتر‬ ‫•‬ ‫ایجاد بازار رقابتی‬ ‫دام زنده و گوشت قرمز‬ ‫‪4‬‬ ‫عامل رانت و قاچاق و تورم‪،‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود‬ ‫‪4‬‬ ‫خرمشهر گذرگاه پیروزی‬ ‫در دفاع مقدس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫موضوعات ‪:‬‬ ‫عفاف و حجاب‪ ،‬تصادفات جاده ای‪ ،‬سرقت‪،‬خودکشی‪،‬حاشــیه‬ ‫•‬ ‫نشــینی‪ ،‬معضــات پیــری جمعیــت و ســالمندی جامعه‪،‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬جمعیــت و فرزنــد اوری‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬طــاق‪ ،‬مصــرف‬ ‫مشــروبات الکلــی‪ ،‬خشــونت اجتماعــی‪ ،‬خشــونت علیه زنــان‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫کســب و کار‪ ،‬رســانه‪ ،‬کرونــا‪ ،‬ازدواج‬ ‫‏«سیمرغ سعادت ‏»‬ ‫* بخش حرفه ای‪:‬‬ ‫‪ -1‬تیتر‬ ‫‪ -2‬مقاله و یادداشت‬ ‫‪ -3‬گزارش‬ ‫‪ -4‬عکس و چند رسانه ای‬ ‫* بخش مردمی‬ ‫عکس و چند رسانه ای‬ ‫اثار خود به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‏«پیامبر اکرم صلی علیه و اله برترین و بهترین الگوی رهبری جهان ‏»‬ ‫ن یَرْجُو الل َّ َه وَالْیَو ْ َم الْاخِر َ وَذَک َر َ الل َّ َه ک َثِیر ً‪‎‬ا ‪۲۱‬‬ ‫ول اللَّه ِ ا ُ ْ‬ ‫سنَه ٌ لِمَ ْ‬ ‫ن ل َک ُ ْم فِی ر َ ُ‬ ‫سوَه ٌ حَ َ‬ ‫ن کَا َ‬ ‫لَقَد ْ کَا َ‬ ‫س ِ‬ ‫بــرای شــما در زندگــی رســول خــدا سرمشــق نیکوئــی بــود ‪ ،‬بــرای انهــا کــه امیــد بــه رحمــت خــدا و روز‬ ‫رســتاخیز دارنــد ‪ ،‬و‏خــدا را بســیار یــاد مــی کننــد ‪ )21(.‬احــزاب ص ‪ 420‬‏)‬ ‫ایــن جــزء مبــارک از ایــه ‪ 46‬ســوره مبارکــه عنکبــوت (‪ 23‬ایــه از ‪ 69‬ایــه ان) اغــاز ‪ ،‬بــا ســوره روم (‪60‬‬ ‫ایــه) ‪،‬‏ســوره لقمــان (‪ 34‬ایــه) و ســوره ســجده (‪ 30‬ایــه کــه ایــه ‪ 15‬ان ســجده واجبــه دارد) ادامــه و‬ ‫در ایــه ‪30‬‏ســوره مبارکــه احــزاب (جمعــا ًبــا ‪ 177‬ایــه) پایــان مــی رســد کــه اهــم پیــام هــای ان بشــرح‬ ‫ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‏‏‏‪:‬‬ ‫اعجاز قران اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله‬ ‫‏‪ -‬قدرت خواندن و نوشتن نداشت ‪ 49‬ـ ‪ / 47‬عنکبوت ص ‪402‬‏‬ ‫‏‪ -‬مذاکره با اهل کتاب ؟‏!‬ ‫‏‪ .1‬گفتگــو و مجادلــه نیکــو بــا عمــوم اهــل کتــاب اری ‪ ،‬ولــی بــا ســتمگران ظالــم (و اســتکباری) انهــا‬ ‫هرگــز ‪ /46 .‬عنکبــوت ص ‏‏‪402‬‏‬ ‫‏ مهاجرت و بندگی خدا ‪:‬‏‬‫‏‪ .2‬گســتردگی زمیــن (و امــکان مهاجــرت) بهانــه فــرار از بندگــی (یعنــی زندگــی مطابــق فرمــان خالــق‬ ‫هســتی) را از همــه‏مــی گیــرد ‪ /56 .‬عنکبــوت ص ‪ 97 403‬اشــیاء ص ‪94‬‏‬ ‫‏ درجهان اخرت زندگی وحیات جاری است‏‪:‬‬ ‫‏‪ .3‬اگــر بدانیــم ‪ :‬دنیــای (مــادی) ســرگرمی و بازیچــه ای بیــش نیســت و دنیــای اخــرت زندگــی واقعــی‬ ‫اســت ‪ /64 .‬عنکبــوت‏حَیَــوان اســت ص ‪404‬‏‬ ‫‏ بهشتیان و جهنمیان‪(:‬باغ شادی و حضور در عذاب) ‪:‬‏‬ ‫‏ کشف اسراروراههای عالم (الهی) با جهاد کار در راه خدا ممکن است( ‪ . . .‬ص ‪ 404‬ایه ‪ 69‬‏)‬ ‫‏‪ .4‬مومنــان بــا عمــل صالــح (خــود) در بهشــت (یُحبَــروُن) شــاو و مســور هســتند و ک ُفــار تکذیــب‬ ‫کننــده پیــام هــای الهــی و‏قیامــت ‪ ،‬در جهنــم (مُ َ‬ ‫حضــروُن) احضــار شــونده و در عــذاب خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪ 16‬و ‪ / 15‬روم‬ ‫‏ خداشناسی و توحید در قران کریم ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .5‬از ایــات (و نشــانه هــای وجــود خــدا) بــرای انســانهای عاقــل ‪ :‬افرینــش بشــر و انتشــار او در زمیــن‪،‬‬ ‫زوجیّــت و همســری‏بیــن انهــا ‪ ،‬افرینــش اســمانها و زمیــن ‪ ،‬تعــدد زبانهــای جامعــه بشــری ‪ ،‬خــواب‬ ‫شــبانه روزی ‪ ،‬تــاش و زندگــی روزانــه‏‪،‬رعــد و بــرق و نــزول بــاران ‪ ،‬حیــات و زندگــی در زمیــن ‪ ،‬برپایــی‬ ‫و اســتواری مجموعــه عظیــم افرینــش و عالــم خلقــت ‪،‬‏مــرگ و حیــات دوباره (برای حســاب و پاداش‬ ‫و کیفــر) اســت ‪ 28 .‬ـ ‪ / 20‬روم ص ‪ + 406‬ایــات ‪ 66‬ـ‪ / 60‬عنکبــوت ص ‪403‬‏‬ ‫‏ دولت اسالم و دین حنیف‬‫‏‪ .6‬محــوری تریــن ســاختار اجتماعــی کــه جامعــه بایــد بــر اســاس ان شــکل بگیــرد ‪ .‬اســام و دیــن‬ ‫حنیفاســت ؛ پــس‏برپایــی چنیــن هدفــی کــه بــر اســاس فطــرت الهــی در افرینــش همــه مــردم نهاده‬ ‫شــده ‪ ،‬بایــد مدنظــر جوامــع بشــری باشــد ‪،‬‏امــا متاســفانه اکثــر مــردم بــه ایــن (مهــم) اگاهــی ندارند ؛‬ ‫و هر گروهی به داشته های (باطل) خود خوشحال است ‪32 .‬‏ـ ‪ / 30‬روم ص ‪407‬‏‬ ‫دولت اسالم و دین حنیف‬ ‫‏ هر نوع فعالیت اعتقادی یا حمایتی را از اقوام نزدیک باید شروع کرد ‪:‬‏‬‫‏‪ .7‬ایــا مــی دانیــم ‪ ،‬رضــای خــدا و رســتگاری ‪ ،‬در رســیدگی و کمــک (مــادی و معنــوی) بــه‬ ‫نزدیکان‪،‬مســکینان ودرراه ‏مانــدگان (اوارگان) اســت ‪41 .‬ـ‪ /38‬روم ص‪408‬‏‬ ‫‏‪1‬ـ اغاز از اقوام‏ ‪2‬ـ نفی ربا ‪3‬ـ عمل به زکات ‪ :‬فساد ستیزی ‏‪:‬‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫د وشنبه ‪ 2‬خرداد‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,590,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,790,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 139,950,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 144,050,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 79,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 49,400,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫ان سوی تب شهرسازی‬ ‫یا شهری سازی!!‬ ‫افزایش حقوق کارگر چه‬ ‫میزان در روند کار شما تاثیر‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫قیمــت گــذاری در حــوزه نــان توســط دولــت انجــام مــی شــود امــا‬ ‫همــه هزینــه هــا از مصــارف‪ ،‬بیمــه ‪ ،‬حقــوق کارگــر و دیگر مســائل‬ ‫بصــورت ازاد پرداخــت مــی شــود و همیــن امــر ســبب شــده قیمت‬ ‫محصــول بــا هزینــه هــای تولیــد همخانی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫سرویس یادداشت ‪ -‬دکتر رسول نیشابوری‪:‬‬ ‫یکــی از شــاخصهای توســعه یافتگــی کشــورها‪،‬نرخ‬ ‫بــاالی روســتا نشــینی‪،‬عدم پیــروی از الگــوی توســعه ی‬ ‫مرکــز ‪-‬پیرامــون وشــمال‪-‬جنوب وشــهر ‪-‬روســتا‪ ،‬توزیــع‬ ‫عادالنــه منابــع وامکانــات در مناطــق مختلــف اعــم‬ ‫ازشــهر وروســتا اســت ‪.‬از طرفی کاهش فاصله درامدی‬ ‫وبرخــورداری شهروروســتا ‪ ،‬مهاجــرت روســتائیان بــه‬ ‫شــهرها را کاهــش خواهــد داد ‪.‬‬ ‫جلوگیــری ازتغییــر و تخریــب بافــت روســتا هــا بــا هــر‬ ‫دلیــل وعنــوان ومنطقــی ‪،‬ضمــن حفــظ فرهنــگ‪ ،‬اداب‬ ‫ورســوم ومختصــات وجاذبــه هــای گردشــگری بــه ویــژه‬ ‫درعصــر گردشــگری تجربــه محورکنونی‪،‬میراث ارزشــمند‬ ‫وکهــن ان را بــه اینــده منتقــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا کمتریــن جســتجو و تاملــی ‪،‬مــی تــوان دریافــت‬ ‫کــه متاســفانه ‪،‬روســتاهایی کــه در گذشــته نــه چنــدان‬ ‫دور‪،‬محــل تولیــد کاال وخدمــات ارگانیــک وواشــتغال‬ ‫پایــدار وبومــی بود‪،‬بــه تدریــج بــه مصــرف کننــده هــای‬ ‫کاال وخدمــات شــهری تبدیــل شــده وتحــت لــوای موجــه‬ ‫عدالــت و برخــورداری از امکانــات ‪،‬از اصالــت تاریخــی‬ ‫ونقــش اقتصــادی خــود فاصلــه گرفتــه وبــه تعبیــر‬ ‫من‪،‬اگاهانــه یــا نــا اگاهانه‪،‬بــه دام جــذاب وفریبنــده ی‬ ‫پروژه”شــهری ســازی “افتــاده انــد ‪ ،‬بــاز هــم بــه تعبیــر‬ ‫من‪،‬عواقب”روســتازدایی” علــی رغــم قصــد پــاک وخیــر‪،‬‬ ‫کــه اکنــون ســرگرم ان هســتیم ‪ ،‬همچــون تــب ســد‬ ‫ســازی دهــه هــای اخیــر ‪،‬در چنــد ســال اینــده بــروز‬ ‫وظهــور خواهدکــرد وخــدا کنــد کــه ایــن بــار دیگــر ‪،‬دیــر‬ ‫نشــده باشــد!‬ ‫درکنــار پــروژه ی نامیمــون “شــهری سازی”روســتاها‬ ‫‪،‬افزایــش شــهرها(به جــز شــهر هــای جدیــد) و تقاضــای‬ ‫تبدیــل روســتا بــه شــهر نیــز‪ ،‬چالــش دیگــری اســت‪،‬وبه‬ ‫نظــر مــی رســد در افــکار عمومــی بــه عنــوان دســتاورد‬ ‫وافتخار ونشــان توســعه و…‪..‬تلقی شــده ودر حال تبدیل‬ ‫بــه ارزو ومطالبــه عمومــی اکثــر روســتاهای بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫بــه دور از هــر تعصبــی وبــا اعتــراف بــه برخــی مزایــای‬ ‫تبدیــل بــه شــهر در تقســیمات کشــوری ‪،‬دراکثــر دولتهــا‪،‬‬ ‫حمایــت هــای متنوعــی از روســتا وروســتا نشــینان بــه‬ ‫عمــل امــده ودر زمینــه هایــی از جملــه زیرســاختها‬ ‫‪،‬اقدامــات هدفمنــدی انجــام شــده اســت ولــی ایــن‬ ‫موفقیتهــا ‪،‬نمــی تواند ونبایدمانع نقد منصفانه عملکرد‬ ‫انهــا شــود ‪.‬‬ ‫زندگــی در این”روستا‪-‬شــهر “ها(بــه قــول مــن)‬ ‫روســتاوندان دیروز را به شــهروندانی تبدیل کرده اســت‬ ‫کــه نــه تنهــا کاهــش شــکاف وفاصلــه ی درامــدی ورفــاه‬ ‫را حــس نمــی کننــد ‪ ،‬بلکــه هزینــه هایــی را هــم بــه‬ ‫ســبد خانواده هایشــان افزوده اســت‪.‬اکنون محرومیت‬ ‫ومحدودیــت در اســتفاده از تســهیالت کــم بهــره وســایر‬ ‫یارانــه هــای مســتقیم وغیر مســتقیم و…‪..‬حداقل پیامد‬ ‫شهرنشــینی انــان اســت واگــر بــا همیــن فرمــان ادامــه‬ ‫دهیــم بــه نطــر مــن بــروز مســائل مختلــف در اینــده نــه‬ ‫چنــدان دور ‪،‬نهصــت معکــوس “تبدیــل شــهر به روســتا”‬ ‫را پیــش بینــی پذیــر خواهــد نمــود ودیــر یــا زود‪،‬احتمــاال‪،‬‬ ‫بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه روســتاها رادرقالــب‬ ‫روســتا و همانطــور کــه هســتند توســعه دهیــم نــه از‬ ‫مســیر شــهرکردن یــا شــهری ســازی!‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیارد ریال وام‬ ‫به بهره برداران گیاهان‬ ‫دارویی پرداخت شد‬ ‫مســوول امور باغبانی و زراعی جهادکشــاورزی رازوجرگالن‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در ســال زراعــی جــاری ‪ ۶‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۳۲۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــه ‪ ۱۰‬بهــره بــردار گیاهــان‬ ‫دارویــی در ایــن شهرســتان مــرزی پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫پرویــز امیرنیــا اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در ایــن ســال‬ ‫تعــدادی از بهــره بــرداران نیــز بــرای دریافــت ‪ ۲۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال تســهیالت بــه بانــک معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امســال‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫کشــاورزی ایــن شهرســتان مــرزی بــه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی اختصــاص یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عمــده گیاهــان‬ ‫دارویــی کشــت شــده مربــوط بــه زیــره ســبز بــا ‪۳۵۰‬‬ ‫هکتــار‪ ،‬زعفــران بــا ‪ ۲۵‬هکتــار و گل محمــدی نیــز ‪۲۵‬‬ ‫هکتــار اســت‪.‬‬ ‫امیرنیــا ادامــه داد‪ :‬در ایــن میــان ‪۸۰‬درصد زعفران در بخش‬ ‫مرکــزی‪ ،‬گل محمــدی بیشــتر در بخــش غالمــان و مرکــزی و‬ ‫زیــره ســبز نیــز در بخــش جــرگالن کشــت می شــود‪.‬‬ ‫تولید کننده نان فانتزی‪:‬‬ ‫برای توزیع ارد‪،‬‬ ‫یکسان سازی‬ ‫انجام شود‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫بــا حــذف یارانــه ارد از صنــف و صنعــت بــه منظور جلوگیــری از قاچاق‬ ‫به کشــورهای همســایه‪ ،‬به یکباره شــاهد افزایش قیمت محصوالتی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه تولیــد مــی شــدند بودیــم ایــن افزایــش قیمــت هــا‬ ‫ســبب شــد مــردم بــرای خریــد برخــی اقــام همچــون ماکارونــی بــه‬ ‫فروشــگاه هــا هجــوم ببرنــد و تــرس افزایــش قیمــت انهــا را مجبــور کرد‬ ‫کــه بیــش از نیــاز خــود اقــدام بــه تهیــه ایــن محصــول داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دولــت کــه هــراس مــردم از گرانــی هــا را دیــد اعــام کــرد کــه در‬ ‫یکســال اینــده افزایــش قیمــت نــان را نخواهــد داشــت و ســهمیه ارد‬ ‫بــرای نانوایــی هــا حفــظ خواهــد شــد‪ ،‬امــا متاســفانه ایــن تصمیــم برای‬ ‫تولید کننده گان نان فانتزی نبوده اســت و ســهمیه ارد این کارگاه ها‬ ‫کــه در گذشــته در ردیــف نانوایــی هــای نــوع دو و ازاد پــز حســاب‬ ‫می شــدند از کیســه ای ‪ 80‬هــزار تومــان بــه ‪ 800‬هــزار تومــان رســید تــا‬ ‫شــاهد افزایــش چشــمگیر قیمــت ایــن محصــول باشــیم‪.‬‬ ‫جــال مالیــی تولیــد کننــده نــان فانتــزی در گــرگان این تصمیــم دولت‬ ‫را بــه نوعــی نشــانه از بیــن رفتــن شــعار حمایــت از مصــرف کننــده مــی‬ ‫دانــد و معتقــد اســت اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال پیــش بــرود مــردم‬ ‫قــدرت خریــد نخواهنــد داشــت و در نتیجــه منجــر بــه تعطیلــی ایــن‬ ‫کارگاه هــا خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫در گفتگــو بــا ایــن تولیــد کننــده نــان فانتــزی مشــکالتی کــه در ایــن‬ ‫حــوزه وجــود دارد را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫از چــه زمانــی در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کنیــد و چنــد نفــر ایجــاد‬ ‫اشــتغال دارید؟‬ ‫از ســال ‪ 82‬در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کنــم و از ســال ‪ 93‬کارگاه‬ ‫تولیــد ایــن محصــول را برپــا کــرده ام و در حــال حاضــر حــدود ‪ 10‬نفــر در‬ ‫ایــن کارگاه مشــغول فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫در گذشــته تخصیــص ســهمیه ارد بــرای شــما یــه چــه صــورت‬ ‫بــوده اســت؟‬ ‫ســهمیه ارد در گذشــته بــر اســاس کارگاه هــای نــوع دو بــا قیمــت‬ ‫کیســه ای ‪ 42‬هــزار ‪ 500‬تومــان ماننــد نانوایــی هــای ازاد پــز و غیــره‬ ‫پرداخــت مــی شــد و از انجایــی کــه خریــد از اداره غلــه انجــام مــی شــد‬ ‫یــک هزینــه بیشــتر پرداخــت مــی کردیــم کــه ایــن ارد در کارخانه بــه ارد‬ ‫ویــژه تبدیــل شــود و بــرای مــا حــدود ‪ 80‬هــزار تومــان بــا هزینــه حمــل‬ ‫تمــام مــی شــد‪.‬‬ ‫امــا در شــرایط کنونــی هــر کیســه ارد بــرای نــان فاتــزی هــای حــدود‬ ‫‪ 800‬هــزار تومــان تمــام مــی شــود و بــه یکبــاره قیمــت ارد در حــوزه نــان‬ ‫فانتــزی هــا افزایــش قیمــت چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن افزایــش قیمــت هــا و افزایــش حقــوق کارگــر و بیمــه‬ ‫هــر یــک عــدد نــان باگــت پنــج هــزار تومــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزایــش حقــوق کارگــر چــه میــزان در رونــد کار شــما تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت؟‬ ‫قیمــت گــذاری در حــوزه نــان توســط دولــت انجــام مــی شــود امــا همــه‬ ‫هزینــه هــا از مصــارف‪ ،‬بیمــه ‪ ،‬حقــوق کارگــر و دیگــر مســائل بصــورت‬ ‫ازاد پرداخــت مــی شــود و همیــن امــر ســبب شــده قیمــت محصــول بــا‬ ‫هزینــه هــای تولیــد همخانــی نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫نیــروی کار هــم بســیار کــم اســت و بــا ایــن مبالــغ و هزینــه هــای کــه‬ ‫مــا مــی توانیــم پرداخــت کنیــم کارگــران رغبــت کمــی دارنــد و شــرایط‬ ‫بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه مــا نمــی توانیــم از عهــده هزینــه هــای‬ ‫کارگاه بربیایــم‪.‬‬ ‫بــرای ایــن افزایــش قیمــت هــا وضعیــت کارگاه هــای تولیــد در نظــر‬ ‫گرفتــه نشــد و مــا فرصــت پیــدا نکردیــم کــه انالیــزی از قیمــت هــای‬ ‫تمــام شــده داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم ‪ 100‬کیســه ارد مصــرف کنیــم چیــزی در حــدود ‪ 40‬الــی‬ ‫‪ 50‬میلیــون بــرای مــا تمــام خواهــد شــد و در ایــن وضعیــت مــا نــه‬ ‫می توانیــم پخــت نکنیــم‪ ،‬نــه مــی توانیــم پخــت داشــته باشــیم و نــه‬ ‫کارگاه را تعطیــل کنیــم و در یــک ســرگردانی تمــام گیــر افتــاده ایــم و‬ ‫هیــچ ســازمانی نیــز جوابگــوی مــا نیســت‬ ‫چه انتظاری از دولت دارید؟‬ ‫بــرای توزیــع ارد‪ ،‬یکســان ســازی انجــام شــود در حــال حاضــر خــاف و‬ ‫تقلــب در حــوزه ارد خیلــی زیــاد شــده و همیــن امــر نوســانات قیمــت را‬ ‫ایجــاد کــرده اســت بــرای برخــی کارگاه هــا ارد ‪ 36‬هــزار تومــان عرضــه‬ ‫مــی شــود‪ ،‬برخــی دیگــر ‪ 50‬هــزار تومــان و کارگاه هــای ماننــد مــا نیز ارد‬ ‫را بایــد ‪ 800‬هــزار تومــان تهیــه کننــد کــه همــه اینهــا باعث هــرج و مرج‬ ‫در حــوزه ارد و خبــازی هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ســهمیه نــوع یــک دولتــی اســت و ســهیه نــوع دو‬ ‫کــه بــرای کارگاه هــای نــان فانتــزی و نانوایــی هــای ازاد پــز بــود‪،‬‬ ‫نانوایی هــای ازاد پــز دولتــی اســت امــا فانتــزی هــای بایــد ارد را بــا‬ ‫‪۱۱‬هزار فقره سرقت تجهیزات مخابرات‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪ ۱۱ :‬هــزار فقــره ســرقت تجهیــزات مخابــرات در ســال گذشــته‬ ‫صورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫غالمعلی شــهمرادی در جمع اصحاب رســانه اظهار داشــت‪ ۱۱ :‬هزار فقره ســرقت تجهیزات مخابراتی در‬ ‫ســال گذشــته موجــب ایجــاد اختــال در ارائــه خدمات به مشــتریان شده اســت‪.‬‬ ‫وی از رســانه ها خواســت تــا بــه کمــک مخابــرات بیاینــد تــا بــا کاهــش و پیشــگیری از ایــن معضــل بتــوان‬ ‫خدمــات مناســب و به موقــع بــه مــردم ارائــه و رضایــت انــان را کســب کننــد واز بــروز خســارات بیشــتر بــه‬ ‫مخابــرات جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن اشــاره بــه شــعار امســال اتحادیــه جهانــی مخابــرات تحــت عنــوان‬ ‫((فناوری هــای دیجیتــال بــرای ســالمندان و ســالمندی ســالم )) گفــت‪ :‬فناوری هــای مخابــرات و دیجیتــال‬ ‫فراینــد دریافــت خدمــات را بــرای ســالمندان اســان می کنــد و موجــب خواهــد شــد بــا دریافــت خدمــات‬ ‫غیرحضــوری و ایجــاد بســتری بــرای کسـب وکارهای دیجیتــال درامــد مناســب داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دهــه مبــارک فجــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ‪ ۱۷۴ ،۱۴۰۱‬پــروژه بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۶۲۱‬میلیــارد‬ ‫ریــال و بــا نــگاه عدالت محــوری و توزیــع مناســب در سراســر اســتان امــاده بهره بــرداری و افتتــاح خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فیبــر نــوری در ‪ ۶۷‬نقطــه اســتان و فیبــر رســانی بــه مراکــز و ســایت های مخابراتــی‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در ‪ ۲۵‬نقطـه ی اســتان توســعه پورت هــای پرســرعت‪ adsl_vdsl_ftth‬داشــته ایم ‪.‬‬ ‫شــهمرادی دلیــل عمــده عــدم رضایتمنــدی مــردم و مشــتریان را چالش هــای پیــش روی مخابرات دانســت‬ ‫و گفــت افزایــش ســرقت تجهیــزات مخابراتــی یکــی از معضل هــا و چالش هایــی اســت کــه منجــر بــه‬ ‫نارضایتــی مــردم شده اســت و مشــتریان انتظــار دارنــد مشــکل بالفاصلــه حــل شــود ‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت ‪ ۱۱‬هزار فقره ســرقت در ســطح اســتان داشــتیم و حجم باالیی از نارضایتی ایجادشــده‬ ‫کــه بــرای رفــع خرابی هــا نیــاز بــه تجهیــزات و نیــروی انســانی اســت کــه بتوانیــم در کوتاه تریــن فرصــت‬ ‫ارتباطــات مجــدد برقــرار شــود و بــا توجــه بــه ظرفیــت موجــود در مخابــرات رســیدگی بــه این حجــم خرابی ها‬ ‫در زمــان مــورد انتظــار مشــتریان امکان پذیــر نخواهــد بــود و الزم اســت مشــتریان در ایــن زمینــه شــرایط‬ ‫مخابــرات را درک و همراهــی الزم را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه گلســتان اســتفاده از ســامانه ‪ ۲۰۰۰‬را بــرای واریــز قبــض توصیــه کــرد و گفــت ‪ :‬مزیــت واریــز‬ ‫قیمــت ازاد تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫‪ 15‬کارگاه نــان فانتــزی کــه در گــرگان وجــود دارد و زمانــی کــه بــرای‬ ‫مجــوز اقــدام کــرده کردیــم جــز نانوایــی هــای ســهمیه نــوع دو بودیــم‪.‬‬ ‫دیگــر مشــکالتی کــه در حــوزه تولیــد نــان فانتــزی وجــود دارد‬ ‫چیســت؟‬ ‫در حال حاضر نه کارگاه تولیدی حســاب می شــویم نه کارگاه توزیع‬ ‫و واقعــا نمــی دانیــم در چــه جایــگاه و رســته ای قــرار داریــم و چه کســی‬ ‫بایــد از مــا حمایت کند‪.‬‬ ‫زیــر نظــر خبــازان هســتیم امــا همــه حمایــت هــا از مــا برداشــته‬ ‫شــده اســت و مــا اتحادیــه ای نداریــم کــه بتوانــد از مــا حمایــت کنــد و‬ ‫کارگاه هــای تولیــدی نــان فانتــزی بســیار تضعیــف شــده اســت‪.‬‬ ‫نــان ســنگک نیــز زمانــی انقــدر تضعیــف شــد و در حــال حاضــر شــاید‬ ‫ســه مــورد نانوایــی نــان ســنگگ داریــم و ایــن بالیــی اســت کــه همیــن‬ ‫روزهــا بــر ســر کســانی کــه در حــوزه نــان فانتــزی فعالیــت مــی کننــد‬ ‫نیــز خواهــد امــد‪.‬‬ ‫بیمــه مــا بــرای یــک کارگــر ســاده حــدود یــک میلیــون و هفصــد هــزار‬ ‫تومــان اســت‪ ،‬هزینــه هــای و حقــوق کــه باید پرداخت کنیــم و از طرف‬ ‫دیگــر ایــن افزایــش چشــم گیــر قیمــت ارد همــه اینهــا کمــر مــا را خــم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه زیــر نظــر اتحادیــه خبازان هســتیم اما از هیچ کــدام از‬ ‫امتیــازات ایــن اتحادیــه بهــره مند نمی شــویم و این انصاف نیســت‪.‬‬ ‫اتنظار شما از مسئوالن چیست؟‬ ‫در گذشــته زمانــی کــه صنعــت و معــدن مراجعه کردیم بــرای افزایش‬ ‫قیمــت نــان فانتــزی بــا توجــه بــه اینکــه نمــی خواســتند بــه مــردم فشــار‬ ‫بیایــد تنهــا ‪ 30‬درصــد مجــوز افزایــش قیمــت را بــه مــا دادنــد کــه نــان از‬ ‫هــزار و ‪ 200‬تومــان بــه هــزار و ‪ 600‬تومــان رســید مســئوالن اعتــراض‬ ‫داشــتند و گفتنــد بایــد از مصــرف کننــده حمایــت کنیم امــا االن چگونه‬ ‫اســت کــه همیــن مســئوالن بــا عملکــرد خــود ســبب شــدند کــه نــان‬ ‫باگــت از هــزار و ‪ 600‬تومــان بــه ســه الــی چهــار هــزار تومــان برســد‪،‬‬ ‫چــرا دیگــر بــه فکــر حمایــت از مصــرف کننــده نیســت و ایــن حمایــت‬ ‫دیگــر وجــود نــدارد؟‬ ‫اینده شغلی خود را چگونه می بینید؟‬ ‫شــرایط بــرای مــا خیلــی ســخت اســت در حــال حاضــر اینــده ای بــرای‬ ‫ایــن گارگاه نمــی بینــم‪ ،‬نمــی دانــم سیاســت هــا و برنامــه ریــزی هــای‬ ‫انجــام شــده بــه چــه ســمتی هدایــت خواهــد شــد؟ ایــا بــه دنبــال ایــن‬ ‫هســتند کــه بصــورت غیــر مســتقیم بــه مــا فشــار بیاورنــد تــا ایــن کارگاه‬ ‫را تعطیــل کنیــم؟ چــرا بــه یکباره ســهمیه ها را قطع کردنــد؟ حمایت از‬ ‫مصــرف کننــده چــه خواهــد شــد؟ ایــا مــردم تــوان خرید نــان باگت پنج‬ ‫هــزار تومانــی را خواهنــد داشــت؟ همــه ایــن ســواالتی کــه در ذهــن مــا‬ ‫نیــز جریــان دارد و در ایــن میــان هیــچ کــس پاســخگوی مــا نیســت‪.‬‬ ‫اگــر شــرایط بــه همیــن منــوال پیــش بــرود بــا نارضایتــی مــردم مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد و مــا نیــز امیدواریــم سیاســت هــای در نظــر گرفتــه شــود‬ ‫تــا دولــت کمــی بتوانــد کنتــرل قیمــت هــا را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫قبــض بــا ســامانه ‪،۲۰۰۰‬وصــل بالفاصلـه ی تلفــن قطــع می باشــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪:‬در بهینه ســازی شــبکه ارتباطــات ســیار جــزو ســه اســتان برتــر کشــور می باشــیم و بیـش از ‪۹۵‬‬ ‫درصــد از روســتاهای اســتان از اینترنــت پرســرعت اســتفاده و ‪ ۶۸۰‬روســتا از ســرویس اینترنــت خانگــی‬ ‫بهره منــد بــوده و ایــن نشــان از عــزم راســخ کارکنــان مخابــرات منطقــه گلســتان در خدمــت رســانی بــه مــردم‬ ‫وجلــب رضایــت ان هــا اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل بازار کسب کار‬ ‫گفتنــی اســت برخــی شــهروندان مرکــز اســتان همچنــان پــس از گذشــت ‪ ۴۰‬ســال از انقــاب از خدمــات‬ ‫‪ ۴۰‬ســال پیــش بهــره مــی برنــد و بــا وجــود انتقادهــای فــراوان نســبت بــه ایــن موضــوع هیچگونــه ترتیــب‬ ‫اثــری در ایــن خصــوص داده نشــده و هــر ســال ه بــا وعده هــای مختلــف ایــن موضــوع بــه تاخیــر مــی افتــد‬ ‫حــال اینــک گفتــه مــی شــود مناطــق معتــرض جــز مناطــق پــر تراکــم شــهری گــرگان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫و از ســوی بــه تازگــی بــه عاملــی نوظهــور کــه هــر چنــد در گذشــته هــم وجــود داشــته امــا در ســالهای اخیــر‬ ‫بیشــتر بــا ان روبــرو هســتیم و ان هــم ســرقت تجهیــزات مخابراتــی اســت کــه مــی طلبــد مســئولین ذیربط‬ ‫هــر چــه ســریعتر نســبت بــه رفــع و مرتفــع نمــودن ایــن موضــوع ورود پیــدا کننــد تــا مانــع از ایــن عامــل کــه‬ ‫باعــث اعمــال خســارت بــه شــهروندان میشــود‪ ،‬شــوند و اینکــه بهانــه را بــر روی ســرقت بگذارنــد و هزینــه‬ ‫خدمــات را نیــز از شــهروند دریافــت کننــد از نظــر اخالقــی و شــرعی و قانونــی بــرای خدمتــی کــه ارائــه نشــده‬ ‫صحیــح نمی باشــد‪.‬‬ ‫شــهروندی کــه ســاکن یکــی از محــات گــرگان اســت در گفتگــو بــا خبرنــگار بــازار کســب کار انالیــن گفــت‬ ‫از روز چهــارم ســال تحویــل امســال دیگــر ارتبــاط تلفنــی نــدارم و از ســوی هزینــه هــای تلفــن همــراه نیــز‬ ‫سرســام اور اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بارهــا ایــن موضــوع را بــا خــط ‪ ۲۰۱۱۷‬در میــان گذاشــتم امــا همچنان‬ ‫فاقــد ارتبــاط تلفنــی هســتم و از ســوی دیگــر برایــم قبــض ‪ ۳۰‬هــزار تومانــی صــادر و پیامکــش ارســال شــده‬ ‫اســت مــی خواهــم بدانــم مــن کــه نتوانســتم از امکانــات برخــوردار شــوم چــرا بایــد هزینــه ای پرداخــت کنــم‪.‬‬ ‫شــهروندی دیگــر نیــز مــی گویــد بارهــا بــرای دریافــت اینترنــت بــه مراکــز مختلــف ارائــه دهنــده خدمــات‬ ‫مراجعــه نمــودم امــا همچنــان پــس از گذشــت ‪ ۲۰‬ســال هنــوز موفــق بــه دریافــت ایــن خدمــت نشــدم‪.‬‬ ‫و شــهروندی دیگــر نیــز از ســوختن گوشــی تلفــن خــود وجــود بــر اثــر نوســان بــرق در خطــوط تلفــن مــی‬ ‫گویــد کــه بــه یکبــاره متوجــه عــدم کارکــرد دســتگاه خــود شــده و بــا مراجعــه بــه مراکــز تعمیــرات اعالم شــده‬ ‫کــه عامــل وجــود جریــان بــرق بــوده و دســتگاه تــان دیگــر غیــر قابــل اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫شــهروندان از ایــن گونــه ســواالت بســیار مطــرح کردنــد کــه مــی طلبــد مدیــر عامــل انقالبــی شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران منطقــه گلســتان نســبت بــه ان ســریعا ورود پیــدا کنــد تــا همــه شــهروندان از حدمــات‬ ‫مســاوی و برابــر برخــوردار شــوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫فقط علم و دانش در جنگ نرم چراغ اندیشه جامعه است‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان گفــت‪:‬در جنــگ نــرم همــراه اســیب ها‪ ،‬مشــکالت و هجمــه های ســنگین فرهنگی‪ ،‬فقــط علم و دانــش می تواند‬ ‫چراغ اندیشــه را روشــن و به جامعه مددرســانی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬محمــد رعیــت در اییــن تجلیــل ‪ ۲‬تــن از مفاخــر فرهنگــی اســتان گلســتان در تــاالر فخرالدیــن اســعد گرگانــی افــزود‪ :‬بــه یقیــن‬ ‫در جنــگ نــرم همــه بــزرگان علــم و ادب بــرای روشــن شــدن مســیر علــم‪ ،‬ادب‪ ،‬دانایــی و توســعه فرهنگــی در میــدان عمــل پــای کار هســتند‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫ارزوی دیرینه اهالی‪ ،‬پایانه حمل‬ ‫و نقل مرزی گمیشان‪ -‬حسنقلی‬ ‫سرویس بازارگانی‪:‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت هــای مــرزی گلســتان و ایجــاد پایانــه حمــل و‬ ‫نقــل مــرزی گمیــش تپــه ‪ -‬حســنقلی ترکمنســتان عــاوه بــر کاهــش‬ ‫فاصلــه ترانزیــت کاال بــه ایــن کشــور می توانــد زمینــه ســاز صدهــا‬ ‫عنــوان شــغل محلــی در منطقــه کــم برخــوردار گمیشــان باشــد‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه در دولــت مردمــی ســیزدهم مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬نــام شــهر کوچــک مــرزی گمیشــان‬ ‫پــس از حادثــه ســیل ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــر ســر زبــان هــا افتــاد‪ ،‬شــهری‬ ‫بــا تاریخــی چنــد هــزار ســاله کــه در ســاحل دریــای خــزر واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬گمیــش تپــه مرکــز ایــن شــهر واقــع در شــمال غربــی اســتان‬ ‫گلســتان بــا خانــه هــای چوبــی کــه بیــش از یــک صــد ســال قدمــت‬ ‫دارد به ســبب دور افتادگی از مرکز اســتان مهجور و از بســیاری از‬ ‫خدمــات بــی نصیــب مانــده اســت‪.‬‬ ‫«کومــوش دپــه» و «گمیــش دپــه» در لغــت بــه معنــای «تپــه‬ ‫نقــره ای» اســت کــه علــت ایــن نامگــذاری را پیــدا شــدن اشــیای قدیمــی‬ ‫از جمله ظروف و مســکوکات نقره ای در حاشــیه این شــهر و تپه های‬ ‫ان مــی داننــد کــه ایــن کشــفیات از جهــات دیگــر بــر باســتانی بــودن و‬ ‫قدمــت بــاالی ایــن خطــه ســاحلی دریــای خــزر هــم داللــت دارد‪.‬‬ ‫در حــدود یکصــد ســال قبــل رودخانــه از داخــل شــهر گمیــش تپــه‬ ‫مــی گذشــت و بــه همیــن دلیــل دریانــوردی و تجــارت دریایــی رونــق‬ ‫داشــت و ایــن شــهر دوران باشــکوهی را پشــت ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته بیشــتر ســاکنان گمیش تپه مالح و صاحب قایق های‬ ‫بــزرگ بودنــد و حمــل بــار بیــن بنــادر ایــران و روســیه قبل از تشــکیل‬ ‫اتحــاد جماهیــر شــوروی بوســیله انــان انجــام مــی گرفــت کــه بــا از‬ ‫بین رفتن قایقرانی و دریانوردی در گمیشــان به دالیل مختلف از‬ ‫جملــه پســروی اب خــزر‪ ،‬امــروز ســاکنان ایــن شــهر بــه طــور عمــده‬ ‫از طریــق کشــاورزی‪ ،‬دامــداری و صیــادی تامیــن معــاش می کننــد‪.‬‬ ‫گمیشــان کــه از شــمال بــه کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنــوب بــه بنــدر‬ ‫ترکمــن‪ ،‬از شــرق بــه اق قــا و از غــرب بــه دریــای خــزر محــدود‬ ‫می شــود بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای ترکمن نشــین‬ ‫شــمال ایــران محســوب مــی شــود بــه نحــوی کــه ســابقه تاســیس‬ ‫بلدیــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود همجــواری بــا دریــای خــزر ‪ ،‬برخــورداری از مراتــع وســیع و‬ ‫دامســراهای فــراوان‪ ،‬صنایــع دســتی و هنرمنــدان بــی شــمار حــوزه‬ ‫فرش و پشــتی از جمله ظرفیت های گمیشــان محســوب می شــود‬ ‫کــه طــی ســالیان اخیــر نتوانســته تحولــی در ایــن شــهر رقــم بزنــد‪،‬‬ ‫همــه ایــن دالیــل ســبب شــد تــا گمیشــان در زمــره کــم برخوردارترین‬ ‫شهرســتان هــای ایــران قــرار گیــرد تــا شــاهد پیــش بینــی چندیــن‬ ‫طــرح در قالــب اقتصــاد مقاومتــی در ایــن شــهر باشــیم‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬تاکنــون طــرح هــای مختلفــی همچــون ایجــاد‬ ‫مخــزن و ســدهای الســتیکی‪ ،‬ایجــاد و توســعه ســایت پــرورش‬ ‫میگــو ‪ ،‬حمایــت از فعــاالن صنایــع دســتی حــوزه فــرش‪ ،‬ســاخت‬ ‫مــزارع پــرورش ماهــی در قفــس و دیگــر طــرح هــای مشــابه را‬ ‫اجــرا تــا غبــار محرومیــت را از ایــن شــهر بزداینــد امــا کــم برخــورداری‬ ‫همچنــان در ایــن شــهر اســتان گلســتان مشــهود مانــده اســت‪.‬‬ ‫در چنــد ســال اخیــر مســووالن کشــوری و اســتانی مســیر دیگــری‬ ‫را بــرای توســعه ایــن منطقــه محــروم در پیــش گرفتــه اند‪ ،‬توســعه‬ ‫تبــادالت تجــارت مــرزی از طریــق راه انــدازی پایانــه حمــل و نقــل‬ ‫مــرزی و احیانــا گمــرک یکــی از ایــن مــوارد اســت‪.‬‬ ‫فرصتی برای رونق گلستان است‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا ‪ ،‬توســعه پایانــه هــای حمــل نقــل مــرزی یکــی از‬ ‫فرصــت هایــی اســت کــه در گلســتان بــه ان پرداخته نشــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مراکــز امــکان تــردد مســافر و عبــور و مــرور انــواع خودروهــا‬ ‫و کامیــون هــا فراهــم شــده و زمینــه اشــتغال افزایــش مــی یابــد و‬ ‫بــه ایجــاد رونــق در مرزهــا کمــک بســیاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مــوارد گنجانــده شــده در تفاهــم نامــه هــای امضــا شــده‬ ‫بیــن ‪ ۲‬رییــس جمهــور ایــران و ترکمنســتان در مــاه هــای گذشــته‬ ‫موضــوع ایجــاد بازارچــه و یــا پایانــه مــرزی در منطقــه گمیشــان در‬ ‫محــدوده حســنقلی ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫گمیش تپه توان تبدیل مرکز تبادالت فرامرزی را داراست‬ ‫انــه قربــان بحرپیمایــی یکــی از بومیــان گمیشــان در ایــن بــاره‬ ‫گفــت‪ :‬موضــوع جانمایــی و مــکان یابــی بــرای احــداث بازارچــه و‬ ‫پایانــه مــرزی در ســه ســال گذشــته و در دوره مجلــس دهــم در‬ ‫دســتور کار نماینــده مــردم وقــت منطقــه در مجلــس قــرار داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬براســاس توافقــات اولیــه ایــن مرکــز ترانزیتــی در‬ ‫شــمال شــهر گمیــش تپــه و در نقطــه صفــر مــرزی و نزدیکتریــن‬ ‫فاصلــه بــا شــهر حســنقلی ترکمنســتان احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بحرپیمایــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه طور معمــول در پایانه هــای مرزی‬ ‫و بــر اســاس توافــق ‪ ۲‬کشــور تاسیســات موردنیــاز پیــش بینــی مــی‬ ‫شــود و اهالی ‪ ۲‬کشــور می توانند اقالم و اجناســی را که بر اســاس‬ ‫توافــق نامــه هــای قبلــی ‪ ۲‬کشــور مشــخص شــده به خریــد و فروش‬ ‫برســانند و امــکان تــردد کامیــون هــا فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه گذشــته تجــاری ایــن شــهر ســاحلی اشــاره و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫در کمتــر از یکصــد ســال قبــل یکــی از شــاخه هــای اصلــی گرگانــرود‬ ‫از داخــل گمیــش تپــه مــی گذشــت و بــه گفتــه کهنســاالن ایــن‬ ‫منطقــه ‪ ،‬روزگاری کشــتی هــای بــاری بــزرگ در مجــاورت ایــن شــهر‬ ‫پهلــو مــی گرفــت‪.‬‬ ‫بحرپیمایــی ادامــه داد‪ :‬وجــود گمــرک خانــه در ایــن شــهر نشــانه ای‬ ‫از وجــود رونــق اقتصــادی در گمیــش تپــه قدیــم اســت بــه زبــان‬ ‫ســاده تــر یعنــی ایــن کــه ایــن شــهر از نظــر جغرافیایــی و راهبــردی‬ ‫تــوان تبدیــل بــه یــک مرکــز تبــادالت فــرا مــرزی را داراســت‪.‬‬ ‫ارزوی دیرینه اهالی‬ ‫فرمانــدار گمیشــان هــم بــا تاکیــد بــر ضــرورت راه انــدازی بازارچــه و‬ ‫مرکــز مــرزی در شــمال ایــن شهرســتان اظهارداشــت ایــن موضــوع‬ ‫یکی از مباحثی اســت که ســال ها در دســتور کار قرار دارد و مورد‬ ‫حمایــت علــی محمــد زنگانــه اســتاندار اســتان هم اســت‪.‬‬ ‫امیــد ســقلی بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬تــاش داریــم بــا فراهــم‬ ‫کــردن زیرســاخت ها در منطقــه مــرزی شــمال گمیشــان از قبیــل‬ ‫اب و بــرق و بهســازی جــاده زمینــه تحقــق ایــن ارزوی دیریــن مردم‬ ‫مرزنشــین فراهــم شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای کردکــوی‪ ،‬گمیشــان ‪ ،‬ترکمــن و‬ ‫بندرگــز بیــان کــرد‪ :‬اولیــن مــرز گمرکــی گلســتان بــا ســابقه حــدود‬ ‫یکصــد ســاله در گمیشــان قــرار داشــت و در زمــان حاضــر و پــس از‬ ‫کــش و قــوس هــای فــراوان مکاتبــات و موافقــت هــای اولیــه بیــن‬ ‫‪ ۲‬وزارت خانــه امــور خارجــه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر اقــام بازرگانــان‬ ‫ترکمنســتانی محصــوالت وارداتــی خــود را از تهــران یــا دیگــر نقــاط‬ ‫کشــور از مســیر ســرخس عبــور مــی دهنــد‪ ،‬یعنــی اینکــه تریلرهای‬ ‫حامــل محصــوالت صادراتــی بــه ترکمنســتان بــا عبــور از گــرگان بــا‬ ‫طــی حــدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر بــه منطقــه ســرخس رســیده و در ادامــه‬ ‫بــا طــی ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر در داخــل خــاک ترکمنســتان بــه بندرترکمــن‬ ‫باشــی کراسنوودســک ترکمنســتان (در ‪ ۱۰۰‬کیلومتــری گمیشــان)‬ ‫مــی رســند تــا از ظرفیــت هــای ایــن بنــدر بــه ســوی روســیه و دیگــر‬ ‫کشــورها صــادر شــوند‪.‬‬ ‫اهتمام ایجاد پایانه حمل و نقل بیشتر شود‬ ‫ایــری ادامــه داد‪ :‬اگــر بازارچــه و پایانــه مرزی گمیشــان و گمرک ان‬ ‫راه انــدازی شــود بــرای ترانزیــت هــر محمولــه ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتــر مســیر‬ ‫جــاده ای صرفــه جویــی مــی شــود و ایــن مســافت قیمــت تمــام‬ ‫شــده را بســیار زیــاد کاهــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجــاد بازارچــه و یــا پایانــه حمــل و نقــل مــرزی در‬ ‫گمیشــان جــزو یکــی از مصوبــات ســفر اخیــر حجــت االســام‬ ‫رییســی بــه ترکمنســتان بــود کــه بیــن وزیــر راه و شهرســازی و‬ ‫همتــای ترکمنســتانی وی در وزارت راه بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫ایــری گفــت ‪ :‬بــرای شــتاب بخشــیدن بــه اجــرای ایــن توافــق نامــه‬ ‫دیــداری بــا معــاون اقتصــادی وزیــر کشــور انجــام شــد و تــاش‬ ‫خواهیــم داشــت تــا هــر چــه ســریعتر مقدمــات اجــرای ایــن مرکــز‬ ‫مــرزی محقــق شــود‪.‬‬ ‫ایــری ادامــه داد ‪ :‬بایــد بپذیریــم کــه منافــع ایجــاد پایانــه و گمــرک‬ ‫در کنار مجموعه های صنعتی‬ ‫بزرگ نظام بانکی با پرداخت‬ ‫وام مناسب ایفای نقش کند‬ ‫مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا تاکیــد بــر عینیــت بخشــی بــه منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در ســال تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن‪ ،‬گفــت‪ :‬الزم اســت بــرای توســعه‬ ‫اقتصــاد کشــور‪ ،‬نظــام بانکــی بــا پرداخــت وام مناســب در کنــار مجموعــه هــای صنعتــی بــزرگ‬ ‫ایفــای نقــش کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‪ ،‬دکتــر «ســید‬ ‫ســعید شمســی نــژاد» مدیرعامــل بانــک در ســفر یــک روزه بــه اســتان قــم در بازدیــد از گــروه‬ ‫صنعتــی پاکشــوما گفــت‪ :‬الزم اســت بــرای توســعه اقتصــاد کشــور‪ ،‬نظــام بانکــی بــا ارائــه وام‬ ‫مناســب در کنــار مجموعــه هــای صنعتــی بــزرگ ایفــای نقــش کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پرداخــت وام خــرد قــرض الحســنه بــه رونــق تولیــد و توســعه کســب و کارهــا‬ ‫کمــک مــی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی ســقف وام فــردی قــرض الحســنه از ‪500‬‬ ‫میلیــون ریــال بــه ‪ 2‬میلیــارد ریــال افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن امــر قطعــا بــه افزایــش قــدرت‬ ‫خریــد مــردم کمــک معنــاداری می کنــد‪ .‬ایــن اقــدام مــی توانــد نقطــه عطــف همــکاری میــان بانــک‬ ‫بــا بخــش تولیــد و بنــگاه هــای اقتصــادی بــزرگ باشــد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪86‬هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه در قالب کاالکارت‬ ‫مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بانــک تــا کنــون بیــش از‬ ‫‪86‬هــزار میلیــارد ریــال وام قــرض الحســنه در قالــب طــرح کاالکارت بــرای خریــد کاالی ایرانــی بــه‬ ‫مشــتریان پرداخــت کــرده‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بایــد ایــن فراینــد بــا تامیــن منافــع زنجیــره بخــش تولیــد‪،‬‬ ‫در منطقــه گمیشــان و حســنقلی ترکمنســتان بــرای طــرف ایرانــی‬ ‫بیشــتر اســت و بایــد اهتمــام تــاش ایرانــی بــرای نهایــی شــدن ایــن‬ ‫پــروژه بیشــتر باشــد‪.‬‬ ‫تبادالت مالی ‪ ۲‬کشور افزایش می یابد‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬برخــورداری گلســتان از مرزهــای طوالنــی بــا کشــور‬ ‫دوســت و بــرادر ترکمنســتان یــک مزیــت ارزشــمند و مهم بــرای این‬ ‫منطقــه تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری افــزود‪ :‬میــزان تبــادالت مالــی بیــن ایــران و‬ ‫ترکمســنتان نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت امــا بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیتــی کــه بیــن طرفیــن وجــود دارد تــا وضــع مطلــوب‬ ‫فاصلــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا وزیــر امــور خارجــه‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف گفــت ‪ :‬زمینــه هــای صادراتــی بــاالی‬ ‫گلســتان و بازارهــای چنــد صــد میلیونــی کشــور هــای اوراســیا‬ ‫پتانســیل ارزشــمندی اســت کــه مــی توانــد راهگشــای بســیاری از‬ ‫مشــکالت اســتان بــه ویــژه دغدغــه هــای اقتصــادی باشــد‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی در ســفر‬ ‫هفتــه اخیــر بــه گلســتان بــا اشــاره بــه تعامــات حســنه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران و ترکمنســتان گفــت‪ :‬بــا هــدف ارتقــای تبــادالت‬ ‫مالــی و تقویــت اقتصــاد مرزنشــینان گلســتانی پایانــه حمــل و نقــل‬ ‫مــرزی در شهرســتان گمیشــان احــداث مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا رضایی کوچــی افــزود ‪ :‬وجــود فرصــت هــای متعــدد‬ ‫صادراتــی در گلســتان زمینــه مناســبی بــرای راه انــدازی پایانــه‬ ‫حمــل و نقــل مــرزی ایجــاد کــرده اســت کــه تــاش مــی کنیــم بــا‬ ‫مســاعدت کمیســیون عمــران و مشــارکت بخــش خصوصــی ایــن‬ ‫موضــوع اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬شــهر مــرزی و ترکمــن نشــین گمیشــان در شــمال‬ ‫غربی گلســتان با شــهر حســنقلی ترکمنســتان فاصله بسیاری کمی‬ ‫دارد کــه در گذشــته هــای دور ‪ ،‬مــرز گمیشــان بــه محــل داد و ســتد‬ ‫اهالــی ‪ ۲‬کشــور بــود کــه بــا روی کار امــدن دولــت ســیزدهم موضــوع‬ ‫احــداث پایانــه مــرزی بــه طــور جــدی در حــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد مســووالن و کارشناســان امــر پایانــه مــرزی موتــور محــرک‬ ‫اقتصــاد مناطــق مــرزی محســوب شــده و در صــورت برخــورداری از‬ ‫توســعه و رونــق مناســب‪ ،‬می توانــد منافــع اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬و‬ ‫سیاســی قابــل توجهــی را بــرای اقتصــاد گلســتان و ســپس کشــور بــه‬ ‫ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫رییس جمهور‪ :‬تبادالت مرزی قانونمند بسیار سودمند است‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت جهــادی و مردمــی ســیزدهم‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای رونــق اقتصــادی و توســعه مناطــق مــرزی در دســتور کار ویــژه‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعــات مــورد توجــه در دولت ســیزدهم توجــه ویژه به‬ ‫مرزنشــینان و تالش برای حل مشــکالت انهاســت‪.‬‬ ‫ایــت اللــه رییســی رییــس جمهــور پیــش تــر در ایــن زمینــه‬ ‫اظهارداشــت ‪ :‬تبــادالت مــرزی مرزنشــینان را در قالــب یــک بــازار کامــل‬ ‫قانونمنــد و ســامان یافته‪ ،‬بســیار ســودمند می دانــم‪ ،‬ایــن تبــادالت هــم‬ ‫ایجــاد اشــتغال می کنــد و هــم نحــوه تجــارت و داد و ســتد با کشــورهای‬ ‫همجــوار را ســامان می دهــد و از قاچــاق کاال جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ایجــاد دیپلماســی اقتصــادی مناســب بــرای افزایش‬ ‫مبــادالت بــا ‪ ۱۵‬کشــور هــم مــرز بــا ایــران را خواســتار شــده بــود‪.‬‬ ‫توسعه تجارت با همسایگان اولویت سیاست خارجی دولت‬ ‫رییس جمهور افزود‪ :‬توســعه تجارت با همســایگان و کشــورهای‬ ‫منطقــه اولویــت سیاســت خارجــی دولــت ســیزدهم بــوده و ســاز و‬ ‫کار مناســب‪ ،‬پیگیری و اجرای این سیاســت در وزارت امور خارجه‬ ‫طراحــی و عملیاتی شــده اســت‪.‬‬ ‫ت کافــی بــرای اســتقرار‬ ‫بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان نبــود زیرســاخ ‬ ‫صنایــع‪ ،‬پاییــن بــودن کیفیــت زمین و شــوری خاک منطقــه و کاهش‬ ‫منابــع ابــزی دریــای خــزر طــی ســال های اخیــر از جملــه دالیــل عقــب‬ ‫ماندگی این شهرســتان و پایین بودن نرخ اشــتغال نســبت به ســایر‬ ‫مناطــق گلســتان اســت کــه ایجــاد بازارچــه مــرزی و یــا گمــرک در ایــن‬ ‫منطقــه مــی توانــد بخــش زیــادی از نیازمنــدی هــای اســتان و حتــی‬ ‫اســتان هــای شــمالی را برطــرف کنــد و زمینــه اشــتغال پایــدار هــزاران‬ ‫نفــر را در منطــق فراهــم کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫فــروش و مصــرف بــا قــوت و قــدرت بیشــتری تــداوم یابــد‪.‬‬ ‫شمســی نــژاد خدمــت در نظــام قــرض الحســنه را بزرگتریــن افتخــار کارکنــان ایــن بانــک معرفــی‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬امادگــی داریــم در قالــب طــرح هــای وام ماننــد کاالکارت‪ ،‬در معرفــی و تبلیــغ خریــد‬ ‫کاالهــای ایرانــی بــه مشــتریان کوشــا و پیشــگام باشــیم‪.‬‬ ‫وام قرض الحسنه به رونق تولید کمک می کند‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن بازدیــد‪ ،‬مدیرعامــل گــروه صنعتــی پاکشــوما بــا تاکیــد بــر اینکــه طرح هــای‬ ‫بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران در رونــق تولیــد و فــروش محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی بســیار‬ ‫موثــر بــوده‪ ،‬گفــت‪ :‬نظــام بانکــی بایــد بــه افزایــش تیــراژ تولیــد لــوازم خانگــی کمــک کنــد‪ ،‬وگرنــه‬ ‫سرنوشــت گــروه هــای تولیــدی ارج و ازمایــش در انتظــار واحدهــای دیگــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهنــدس «محمــود ابراهیمــی» بــا بیــان اینکــه همیشــه ‪150‬هــزار محصــول امــاده در انتظــار‬ ‫عرضــه و فــروش داریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬معتقــدم ارائــه وام قــرض الحســنه بــه مــردم بــه رونــق تولیــد و‬ ‫فــروش کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز خرســندی از افزایــش ســقف تســهیالت خــرد در بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران‬ ‫گفــت‪ :‬معتقــدم اگــر مصرف کننــدگان مــا بــه ســمت وام بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران ســوق‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬اهــداف تولیدکننــده تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گــروه صنعتــی پاکشــوما اظهــار داشــت‪ :‬هــر چنــد تولیــد کاال امــری بســیار ســخت و‬ ‫دشــوار اســت‪ ،‬امــا حیــات تولیــد بــا تقویــت بخــش عرضــه و فــروش امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بیش از ‪2‬میلیون و ‪600‬هزار نفر کاالکارت دریافت کرده اند‬ ‫گفتنــی اســت بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران پیــرو منویــات مقــام معظــم رهبــری (مــد ظلــه‬ ‫العالــی) و تاکیــد ایشــان بــر حمایــت از تولیــد داخلــی‪ ،‬طــرح کاالکارت را اجــرا کــرده کــه بــا اســتقبال‬ ‫گســترده مــردم مواجــه شــده اســت؛ به طــوری کــه ‪ 2‬میلیــون و ‪600‬هــزار فقــره کاالکارت بــه ارزش‬ ‫‪86‬هــزار میلیــارد ریــال بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح متقاضیــان می تواننــد بــدون نیــاز بــه گــردش حســاب‪ ،‬تــا ‪ 100‬میلیــون تومــان کارت‬ ‫اعتبــاری دریافــت کننــد‪ .‬اقســاط ایــن کارت اعتبــاری از ‪ 6‬مــاه تــا ‪ 24‬مــاه اســت و کارمــزد ان ســاالنه‬ ‫فقــط ‪ 4‬درصــد اســت‪ .‬همچنیــن واحدهــای متعــددی در سراســر کشــور و از اصنــاف مختلــف‬ ‫به عنــوان پذیرنــده کاالکارت بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران فعالیــت می کننــد کــه پاکشــوما‪،‬‬ ‫اســنوا و امرســان از جملــه ایــن پذیرنــدگان هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح متقاضیــان می تواننــد بــدون نیــاز بــه گــردش حســاب‪ ،‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان کارت‬ ‫اعتبــاری دریافــت کننــد‪ .‬اقســاط ایــن کارت اعتبــاری از ‪ ۶‬مــاه تــا ‪ ۲۴‬مــاه اســت و کارمــزد ان ســاالنه‬ ‫فقــط ‪ ۴‬درصــد اســت‪ .‬همچنیــن واحدهــای متعــددی در سراســر کشــور و از اصنــاف مختلــف‬ ‫به عنــوان پذیرنــده کاالکارت بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران فعالیــت می کننــد کــه پاکشــوما‪،‬‬ ‫اســنوا و امرســان از جملــه ایــن پذیرنــدگان هســتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫رعایت چه نکاتی امنیت‬ ‫اطالعات را هنگام جستجو‬ ‫در اینترنت حفظ کرد؟‬ ‫تمایــل افــراد بــه خصوصــی مانــدن اطالعــات و تاریخچــه‬ ‫بازدیدهــا هنــگام جســتجو در اینترنــت‪ ،‬لزومــا ًبــه ایــن معنــی‬ ‫نیســت کــه در حــال انجــام کاری غیراخالقــی یــا غیرقانونــی‬ ‫در اینترنــت هســتند‪ .‬حفــظ حریــم خصوصــی شــما نــه تنهــا‬ ‫شــما را از چشــم بازاریابــان مخفــی نگــه مـی دارد‪ ،‬بلکــه باعث‬ ‫می شــود طعمــه ســرقت اطالعــات‪ ،‬بدافزارهــا یــا انــواع دیگــر‬ ‫حمــات ســایبری نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اطالعات خود را رمزگذاری کنید‪.‬‬ ‫رمزگــذاری می توانــد یــک روش ســاده بــرای محافظــت‬ ‫از داده هــای شــما باشــد‪ .‬شــما می توانیــد فایل هــا را بــر‬ ‫روی درایــو خــود رمزگــذاری کنیــد تــا در صــورت هــک شــدن‬ ‫سیســتم‪ ،‬هیــچ کــس نتوانــد بــه راحتــی بــه هــر انچــه در انجا‬ ‫ذخیــره کرده ایــد دسترســی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬داده هــای خصوصــی را کــه در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه اشــتراک می گذاریــد محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫یــک روش هوشــمند بــرای ایمــن مانــدن در فضــای انالیــن‪،‬‬ ‫محــدود کــردن جزئیــات شــخصی در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫ماننــد فیس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬توییتــر و‪ ...‬اســت‪ .‬بــه‬ ‫اشــتراک گذاشــتن بیــش از حــد اطالعــات شــخصی در ایــن‬ ‫وب ســایت ها‪ ،‬دســتیابی بــه اطالعــات را بــرای ســودجویان‬ ‫بســیار اســان می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از حالت ناشناس (‪ )Incognito‬مرورگر استفاده کنید‪.‬‬ ‫اگــر دوســت نداریــد تاریخچــه جســتجو‪ ،‬داده هــای موقــت‬ ‫یــا کوکی هــای شــما توســط کامپیوتــر ذخیــره شــود‪ ،‬از حالــت‬ ‫ناشــناس (‪ )Incognito‬مرورگــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ‪ VPN‬امن استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از برنامه انتی ویروس معتبر استفاده کنید‪.‬‬ ‫همیشــه از یــک برنامــه انتی ویــروس در همــه دســتگاه های‬ ‫خــود اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن برنامــه مانــع از ان می شــود کــه‬ ‫هکرهــا مخفیانــه دســتگاه شــما را در اختیار بگیرنــد‪ ،‬جزئیات‬ ‫محرمانــه و مالــی شــما را مشــاهده کننــد و موقعیــت شــما را‬ ‫کنتــرل کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬حساب های خود را ایمن کنید‪.‬‬ ‫وقتــی نوبــت بــه امنیــت اطالعــات محرمانــه شــما می رســد‪،‬‬ ‫یکــی از بهتریــن راهکارهــا ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل‬ ‫کنیــد هیــچ کــس بــه جــز خودتــان بــه راحتــی بــه حســاب های‬ ‫مختلــف شــما دسترســی پیــدا نمی کنــد‪ ،‬از صفحــات‬ ‫اجتماعــی گرفتــه تــا ایمیل هــا‪ ،‬حســاب های کاربــری در‬ ‫ســایت های فروشــگاهی و‪...‬‬ ‫چه نکاتی باعث ناامن بودن‬ ‫یک مرورگر می شوند؟‬ ‫نقــاط ضعــف نــرم افــزاری ‪ :‬اولیــن و شــاید مهم تریــن‬ ‫موضوعــی کــه باعــث نــا امــن بــودن یــک مرورگــر اســت‬ ‫داشــتن نقــاط ضعــف نــرم افــزاری اســت‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫بیشــتر بــه برنامــه نویســی نــرم افــزار مربــوط اســت‪.‬‬ ‫چنانچــه یــک مرورگــر از نظــر نــرم افــزاری بــه انــدازه کافــی‬ ‫امــن نباشــد‪ ،‬هکــر هــا راحــت تــر می تواننــد بــه اطالعــات‬ ‫کاربــران ان مرورگــر نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫ذخیــره داده هــای حســاس‪ :‬برخــی از مرورگرهــا داده هــای‬ ‫حســاس شــما را ذخیــره می کننــد‪ .‬شــاید در نــگاه اول‬ ‫ایــن موضــوع را یــک مزیــت بدانیــد‪ ،‬امــا کامــا درســت‬ ‫فکــر نمی کنیــد‪ .‬ایــن موضــوع جنبــه هــای منفــی نیــز مــی‬ ‫توانــد داشــته باشــد‪ .‬بــرای مثــال هنگامــی کــه بــه مرورگــر‬ ‫اجــازه می دهیــد رمــز عبــور هــای شــما را ذخیــره کنــد‪،‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه کار را بــرای هکر هــا اســان تــر کــرده ایــد!‬ ‫مخصوصــا دربــاره کارت هــای بانکــی خــود‪ ،‬بــه هیــچ وجــه‬ ‫رمــز عبور هایتــان را در مرورگــر ذخیــره نکنیــد و ایــن اجــازه‬ ‫را بــه مرورگــر ندهیــد‪.‬‬ ‫افزونــه هــای ناامــن در یــک مرورگــر‪ :‬هــر مرورگــری دارای‬ ‫افزونــه هایــی اســت کــه کاربــران می تواننــد انهــا را نصــب‬ ‫نماینــد‪ .‬ایــن افــزون هــای لزومــا خطرنــاک نیســتند‪ .‬ولــی‬ ‫برخــی از انهــا کــه مربــوط بــه ذخیــره داده های حســاس شــما‬ ‫هســتند‪ ،‬می تواننــد مرورگــر را بــرای شــما نــا امــن نمایند‪ .‬یک‬ ‫مرورگــر امــن بایــد دارای افــزون هــای امنــی نیــز باشــد‪.‬‬ ‫ثبــت فعالیــت انالیــن کاربــران‪ :‬برخــی از مرورگــر هــا‬ ‫ماننــد گــوگل کــروم‪ ،‬فعالیــت هــای شــما را ذخیــره‬ ‫می کننــد‪ .‬البتــه کــروم اینــکار را بــرای ایجــاد تبلیغــات‬ ‫هدفمنــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪ .‬امــا از طرفــی همیــن موضــوع‬ ‫هــم می توانــد گاهــا باعــث خطراتــی باشــد‪ .‬نکتــه دیگــر‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن موضــوع بــه نوعــی نقــض حریــم‬ ‫خصوصــی شماســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابــر صبحگاهــی همــراه بــا افتــاب عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی گرگان‪:‬‬ ‫ناوگان حمل و نقل در‬ ‫گلستان فرسوده است‬ ‫ایجاد بازار رقابتی‬ ‫دام زنده و گوشت قرمز‬ ‫چوپانــی‪ ،‬رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان گفــت‪ :‬نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل در گلســتان فرســوده اســت و بــرای‬ ‫بازســازی ان بــه ارز نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی اظهــار کــرد‪ :‬دولــت بــا هدفمنــدی و‬ ‫یــا مردمــی کــردن یارانــه دســت بــه یــک جراحــی اقتصــادی‬ ‫بزرگــی زده اســت کــه مزیــت هــای زیــادی هــم بــرای مــردم‬ ‫و هــم تولیــد کننــدگان بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوزه حمــل و نقــل در‬ ‫ســال های گذشــته بــه دلیــل تحریــم بســیار فرســوده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از انجایــی کــه دولــت‬ ‫ارز را بــرای کاالهــای اساســی تخصیــص مــی داد کــه‬ ‫زمینــه رانــت و فســاد فراهــم مــی شــد‪ ،‬امــا امــروز‬ ‫مــی توانــد هزینــه هــای صرفــه جویــی از هدفمنــدی‬ ‫یارانه هــا را بــه کارهــای زبربنــای اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫چوپانــی افــزود‪ :‬امــروزه بــرای بازســازی سیســتم حمل و‬ ‫نقل نیازمند ارز هستیم و اگر بتوانیم این کار را انجام‬ ‫دهیــم زمینــه رونــق تجــارت نیــز فراهم خواهد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬اخیــرا‬ ‫شــرکت های حمــل و نقــل بــا مجوزهــای که از ســوی دولت‬ ‫دریافــت کــرده اقــدام مــی کننــد بــه ورود بــه کامیــون هــای‬ ‫حمــل و نقــل دســته دوم از کشــورهای اروپایــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تاکنــون چندیــن هــزار کامیــون وارد کشــور‬ ‫شــده کــه در حــال ترخیــص و شــماره گــذاری اســت‬ ‫کــه بــه نــاوگان حمــل و نقــل کســور اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کمبــود‬ ‫کامیون هــای کانتینــر دار اصلی تریــن مشــکل در‬ ‫حــوزه حمــل و نقــل اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫صادراتــی کــه در حــوزه محصــوالت کشــاورزی و باغــی‬ ‫بــه دیگــر کشــورها انجــام مــی شــود بــرای شــاداب‬ ‫مانــدن محصــوالت نیــاز زیــادی بــه کامیون هــای‬ ‫کانتینــردار بخچالــی داریــم‪.‬‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام کشــور بــا بیــان اینکــه بــا خــروج ارز ترجیحــی ســبب ایجــاد بــازار رقابتــی‬ ‫دام زنــده و گوشــت قرمــز خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نــرخ دام زنــده و گوشــت قرمــز در فراینــد عرضــه و‬ ‫تقاضــا در پــی ایــن اقــدام دولــت واقعــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «منصــور پوریــان» دربــاره وضعیــت بــازار دام زنــده و گوشــت قرمــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای نهاده هــای دامــی بــازار دچــار شــوک موقتــی بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و اعــام‬ ‫قیمــت جدیــد شــد امــا قیمت هــا در فراینــد عرضــه و تقاضــا طــی روزهــای گذشــته بــه شــرایط عــادی‬ ‫بازگشــته است‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه مــازاد جمعیــت دامــی کشــور افــزود‪ :‬مشــکل اصلــی وجــود خشکســالی و کــم‬ ‫ ابــی‪ ،‬فراگیــری افزایــش عرضــه دام زنــده و گوشــت قرمــز در کشــور اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫تولیدکننــدگان بــا مشــکل تامیــن اب و علوفــه روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه ســه شــکل گوشــت قرمــز بــا قیمت هــای متفــاوت در کشــور عرضــه می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬گوشــت بســته بندی در فروشــگاه های زنجیــره ای (گوشــت در بســته بندی های لوکــس)‪،‬‬ ‫قصابی هــا (عرضــه الشــه) و گوشــت های وارداتــی بــا نرخ هــای تنظیــم بــازاری اســت تــا اقشــار‬ ‫مختلــف مــردم بتواننــد از ایــن محصــول بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫پوریــان افــزود‪ :‬تولیدکننــدگان در پــی اصــاح سیاســت ارز ترجیحــی انتظــار داشــتند عــاوه بــر‬ ‫تامیــن نهاده هــای موردنیــاز بــرای یــک تــا دو مــاه اخیــر‪ ،‬رفــع ممنوعیــت صــادرات دام زنــده‪،‬‬ ‫نقدینگــی موردنیــاز صنعــت دام و طیــور تامیــن شــود‪ ،‬امــا بــه دلیــل وقفــه در ایــن موضــوع بــازار‬ ‫دچــار شــوک شــد؛ همیــن امــر باعــث شــده قیمــت گوشــت قرمــز موقتــی در بــازار افزایــش یابــد کــه‬ ‫بــه نظــر می رســد قیمت هــا بــه زودی در فراینــد عرضــه و تقاضــا واقعــی و کاهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام کشــور اضافــه کــرد‪ :‬شــرایط فعلــی نشــان می دهــد کــه بــازار کشــش‬ ‫عرضــه گوشــت قرمــز بــا قیمت هــای ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان را نــدارد و ادامــه ایــن رونــد توســط برخــی‬ ‫ســودجوها باعــث کاهــش مجــدد مصــرف گوشــت قرمــز از ســبد خانــوار ایرانــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس شــورای تامیــن دام کشــور تاکیــد کــرد‪ :‬در صــورت تامیــن نقدینگــی صنعــت دام و طیــور‪،‬‬ ‫رفــع ممنوعیــت صــادرات دام زنــده و یــا حــذف عــوارض گمرکــی و تامیــن نهاده هــای در یــک تــا دو‬ ‫مــاه تولیدکننــدگان‪ ،‬بــازار ایــن محصــول رقابتــی خواهــد شــد و تولیدکننــدگان می تواننــد بــه حیــات‬ ‫خــود ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پرداخت تسهیالت فرزنداوری بدون‬ ‫سپرده گذاری و با تنفس ‪ ۶‬ماهه‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی اعــام کــرد‪ :‬بانک هــا‬ ‫موظفنــد براســاس قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی‬ ‫جمعیــت‪‎،‬تســهیالت فرزنــداوری را بــدون ســپرده گــذاری‪ ،‬بــا‬ ‫تنفــس ‪ ۶‬ماهــه بــرای بازپرداخــت اقســاط و کارمــزد ‪ ۴‬درصــد‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مصطفــی قمــری وفــا» در‬ ‫صفحــه شــخصی خــود در توییتــر بــا اشــاره بــه دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی تســهیالت فرزنــداوری بــه شــبکه بانکــی‪ ،‬نوشــت‪:‬‬ ‫بانک هــا موظفنــد طبــق مــاده ‪ ۱۰‬قانــون حمایــت از خانــواده و‬ ‫جوانــی جمعیــت‪‎،‬تســهیالت فرزنداوری را بدون ســپرده گذاری‪،‬‬ ‫تنفــس ‪ ۶‬ماهــه بــرای بازپرداخــت اقســاط‪ ،‬کارمــزد ‪ ۴‬درصــد و‬ ‫رعایــت دوره زمانــی ابالغــی طبــق دســتورالعمل بانــک مرکــزی‬ ‫پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬قطعــا ان دســته از بانک هایــی کــه در ایــن‬ ‫ی عمــل کننــد‪ ،‬خــاف نــص صریــح قانــون رفتــار‬ ‫بــاره ســلیقه ا ‏‬ ‫کــرده و بــا انهــا برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪ .‬قطعــا ‪‎‬بانــک‬ ‫مرکــزی نیــز در معرفــی ان دســته از بانک هایــی کــه در ایــن‬ ‫بــاره خــاف قانــون عمــل می کننــد بــه مراجــع ذیصــاح‪ ،‬تعلــل‬ ‫نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ابطال مجوز نانوایان‬ ‫متخلف‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان امــروز در جلســه کارگــروه ارد و‬ ‫نــان اســتانداری گلســتان کــه بــا حضــور اتحادیــه خبــازان‬ ‫برگــزار شــد گفــت‪ :‬همــه فعاالنــه حــوزه ارد و نــان بایــد‬ ‫کمــک کننــد یارانــه ارد بــه دســت مــردم برســد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا بیــان ایــن که متولیــان حــوزه ارد و نان‬ ‫را امانتــدار مــی دانیــم افــزود‪ :‬در دســتگاه قضایــی برنمــی‬ ‫تابیــم فــردی کــه امانتــدار مــردم در این حوزه اســت خیانت‬ ‫کنــد و اگــر کســی بــی رحمانــه در ایــن حــوزه اخــال ایجــاد‬ ‫کننــد مــا نیــز بــی رحمانــه بــا انــان برخــورد مــی کنیــم ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو خطــاب بــه اتحادیــه خبــازان و‬ ‫فعــاالن شــبکه توزیــع ارد دولتــی گفــت‪ :‬شــما بــه عنــوان‬ ‫متولیــان و فعــاالن ایــن حــوزه بهتــر از همــه مــی توانیــد‬ ‫بگوییــد اردهــای دولتــی کجــا مــی رود و یــا علــت شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا چیســت‪ ،‬بنابــر بایــد خودتــان ورود کنیــد و راه‬ ‫هــای نفــوذ را ببندیــد و هــر جــا نتوانســتید بــه دادســتان‬ ‫هــا اعــام کنیــد تــا مــا برخــورد کنیــم‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان تاکیــد کــرد‪ :‬هــر چنــد وظیفــه‬ ‫برخــورد بــا متخلفــان در حــوزه ارد و نــان بــا تعزیــرات‬ ‫اســت امــا در شــرایط حســاس کنونــی بایــد تــک تــک‬ ‫پرونــده هــای ایــن حــوزه ابتــدا بــه دادســرا ارجــاع شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬اگر بررســی ها نشــان داد تخلف انجام شــده‬ ‫از مصادیــق اخــال در بــازار اســت بــا متخلفــان برخــورد‬ ‫مــی کنیــم و مجــازات ســنگینی در انتظــار مجرمــان‬ ‫خواهــد بــود و همیــن جــا قاطعانــه اعــام مــی کنیــم‬ ‫ایــن تهدیــد نیســت و برخــورد عملــی مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬اگــر کوتاهــی در‬ ‫نظارت هــا ســبب عرضــه خــارج از شــبکه ارد و شــلوغی‬ ‫نانوایی هــا شــود بــا ناظــران هــم بــدون اغمــاض و‬ ‫بی درنــگ برخــورد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده برای‬ ‫دست اندازان به منابع‬ ‫تامین اب‬ ‫رئیــس حــوزه قضایــی مــراوه تپــه از ورود بــه موضــوع بهــره‬ ‫بــرداری غیرمجــاز از یکــی از منابــع اصلــی تامیــن اب اشــامیدنی‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫ســیدمهدی هاشــمی گفــت‪ :‬بررســی هــای مــا در راســتای حفــظ‬ ‫حقــوق عامــه نشــان داد برخــی متخلفــان بــه صــورت غیرمجــاز از‬ ‫اب چشــمه ســاوه کــه منبــع اصلــی تامیــن اب اهالــی مــراوه تپــه‬ ‫اســت برداشــت و زمیــن هــای کشــاورزی را ابیــاری مــی کننــد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ورود دســتگاه قضایــی‪ ،‬برداشــت کننــدگان غیرمجــاز‬ ‫اب از ایــن چشــمه شناســایی و بــرای متخلفــان پرونــده تشــکیل شــد ‪.‬‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬در بازدیــد چشــمه ســاوه متوجــه شــدیم فــردی‬ ‫بــا انحــراف اب چشــمه بــه ســمت یــک ابنــدان اقــدام بــه پــرورش‬ ‫ماهــی مــی کــرد کــه بالفصلــه دســتور هدایت اب به مســیر اصلی‬ ‫ان صــادر و بــرای فــرد متخلــف پرونــده قضایــی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مســئوالن اداره منابــع اب شهرســتان مــراوه تپــه و‬ ‫کاللــه هــم بایــد دربــاره بــه موقــع گــزارش نکــردن برداشـت های‬ ‫غیرمجــاز از اب ایــن چشــمه و تــرک فعــل پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫هاشــمی افــزود‪ :‬برداشــتهای غیرمجــاز از اب چشــمه ســاوه‬ ‫کــه منبــع اصلــی تامیــن اب اشــامیدنی مــردم مــراوه تپــه اســت‬ ‫تولید کننده کود کشاورزی‪:‬‬ ‫هزینه کمتر و درامد بیشتر‬ ‫گــرگان‪ -‬فیــروزی‪ ،‬تولیــد کننــده کــود کشــاورزی گفــت‪ :‬تنهــا راه مقابلــه بــا ســموم بــی کیفیــت و‬ ‫دارای اســیب اســتفاده از روش هــای بیولوژیــک اســت کــه هزینــه کمتــر و درامــد بیشــتری بــرای‬ ‫کشــاورز دارد‪.‬‬ ‫امیــر حســین فیــروزی اظهــار کــرد‪ :‬کنتــرل بیولوژیــک یکــی از راه هــای موثــر بــرای مبــارزه بــا افــت‬ ‫کش هــا اســت و شــاید یکــی از دالیلــی کــه کشــاورز رغبتــی بــرای اســتفاده از ایــن روش نــدارد ایــن‬ ‫اســت کــه گمــان مــی کنــد ایــن روش هزینــه هــای بســیاری دارد و یــک کار لوکــس بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت هــای ســموم کشــاورزی و پاییــن امــدن کیفیــت‪،‬‬ ‫کنتــرل بیولوژیــک بهتریــن روش بــرای مقابــه بــا افــت مــزارع اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن روش‬ ‫عــاوه بــر اینکــه هزینــه کمتــری بــرای کشــاورز دارد بلکــه خســارت ناشــی از ســموم شــیمیایی را‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫ضربتــی نظــارت بــر فعالیــت نانوایی هــا در ‪ ۱۴‬شهرســتان ایــن اســتان‬ ‫اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬ســیدمحمد دهنــوی در خصــوص‬ ‫تصمیم گیری هــا بــرای کاهــش صــف نانوایی هــا و رفــع مشــکل‬ ‫خبازی هــا اظهارداشــت‪ :‬طبــق جلســه ای کــه بــا اتحادیــه خبــازان‬ ‫داشــتیم‪ ،‬واحدهــای نانوایــی مکلــف شــدند ســاعت و روزهــای‬ ‫فعالیــت را در مقابــل نانوایــی و نقطــه قابــل مشــاهده بــرای عمــوم‬ ‫نصــب کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــر اســاس تصمیــم گرفتــه شــده‪ ،‬ســاعت‬ ‫کار نانوایی هــا بــه صــورت شــناور خواهــد بــود تــا ســاعات بیشــتری‬ ‫پخت نان در ســطح شــهرهای اســتان انجام شــود و مردم با ارامش‬ ‫خاطــر بهتــری نــان تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تعــداد تیم هــای نظارتــی از امــروز بیشــتر شــده و بــا‬ ‫دقــت بیشــتری بــر فعالیــت نانوایی هــا نظــارت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫مــردم انتظــار داریــم در ایــن فراینــد نظــارت بــه مــا کمــک کننــد و در‬ ‫صــورت مشــاهده تخلــف بخصــوص در ســاعات فعالیــت نانوایی هــا‬ ‫و تعطیلی هــای خودســرانه‪ ،‬موضــوع را از طریــق ســامانه تلفنــی ‪۱۲۴‬‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬بــه مــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫می گیــرد و کشــاورز مــی توانــد یــک محصــول ارگانیــک و ســالم را بــه جامعــه تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫فیــروزی بــا بیــان اینکــه بســیاری تصــور مــی کننــد محصــول ارگانیــک یــک محصــول کــرم خــورد و‬ ‫خــراب اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن تصــور رایــج بســیار اشــتباه اســت و امــروزه بــا پیشــرفت علــم روش هــای‬ ‫بیولوژیکــی وجــود دارد کــه کمــک مــی کنــد تــا محصــوالت کشــاورزی بــدون اســتفاده از ســموم و‬ ‫بــا کیفیــت خــوب تولیــد شــوند‪.‬‬ ‫تولیــد کننــده کــود کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای ترویــج این مســئله دولت باید فرهنگ ســازی‬ ‫کننــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه عنــوان یــک فعــال محیــط زیســت ســال گذشــته بــدون کوچکتریــن‬ ‫چشــم داشــتی و بــا هزینــه هــای شــرکت چندیــن بــار کالس هــای کنتــرل بیولوژیــک را برگــزار کــردم‬ ‫و امــوزش هــای الزم را در ایــن زمینــه بــه کشــاورزان داده شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــا بــرای اینکــه ایــن مســئله گســترش پیــدا کنــد دولــت بایــد همراهــی داشــته‬ ‫باشــد و بــا ایجــاد بازارچــه هــای کــه محصــوالت ارگانیــک عرضــه مــی شــود کشــاورزان را بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن روش بــرای مبــارزه بــا افــت مــزارع ترغیــت کنــد‪.‬‬ ‫فیــروزی گفــت‪ :‬مــوادی در کنتــرل بیولوژیــک وجــود دارد کــه خســارت زا نیســت و محصــول‬ ‫ارگانیــک و کامــا ســالم بــه بهــره بــرداری مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال محیــط زیســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر بتوانیــم بــا فرهنــگ ســازی و اگاهــی دادن بــه‬ ‫کشــاورزان روش هــای کنتــرل بیولوژیــک را در جامعــه گســترش دهیــم کشــاورز بــا هزینــه کمتــر‬ ‫درامــد بیشــتری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همــه از اســیب هــای ناشــی از ســموم شــیمیایی گالیــه دارنــد‪ ،‬امــا دولــت بــه‬ ‫دنبــال ایــن نیســت کــه یــک جایگزیــن مناســب بــه کشــاورز معرفــی کنــد ‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫اغاز طرح ضربتی نظارت بر‬ ‫فعالیت نانوایی ها‬ ‫چهارشنبه اخرین مهلت‬ ‫ثبت نام افراد جدید‬ ‫و جامانده از یارانه‬ ‫ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا تــا ســاعت ‪ ۲۴‬روز چهارشــنبه هفتــه جــاری (‪ ۴‬خــرداد‬ ‫مــاه ‪ )۱۴۰۱‬از امــکان ثبت نــام و تمدیــد مهلــت ان بــرای افــراد جدیــد و جامانــده از یارانــه‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در اطالعی ـه ای ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اعــام‬ ‫کــرد‪ :‬ثبت نــام تــا ســاعت ‪ ۲۴:۰۰‬روز چهارشــنبه ‪ ۴‬خــرداد ‪ ۱۴۰۱‬بــرای افــراد جدیــد و‬ ‫جامانــده از دریافــت یارانــه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪ ،‬کلیــه سرپرســتان خانوارهایــی کــه تاکنــون از گرفتــن یارانــه‬ ‫جامانده انــد و یــا متقاضــی جدیــد دریافــت یارانــه هســتند‪ ،‬می تواننــد تــا ســاعت ‪ ۲۴:۰۰‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۴‬خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا مراجعــه بــه ادرس اینترنتــی ‪ my.gov.ir‬نســبت بــه ثبت نــام‬ ‫خانــوار خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تاکیــد شــده اســت‪ ،‬در اختیــار داشــتن شــماره همــراه بنــام سرپرســت‬ ‫خانــوار‪ ،‬کدملــی‪ ،‬کدپســتی‪ ،‬تاریــخ تولــد و شــماره شــبا بانــک مربــوط بــه سرپرســت‬ ‫خانــوار متقاضــی جدیــد و جامانــده از یارانــه ضــروری اســت‪.‬‬ ‫سرپرســتان مذکــور می تواننــد جهــت کســب اطــاع از اخریــن وضعیــت ثبت نــام خــود‬ ‫کــد دســتوری ‪#‬کدملــی‪ *4*43857‬را شــماره گیری کننــد‪.‬‬ ‫معترضیــن بــه دهــک بنــدی اعالم شــده و یــا قطــع یارانــه اردیبهش ـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬کمــاکان‬ ‫بایــد از طریــق ادرس اینترنتــی ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اعتــراض خــود را ثبــت و پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در راســتای تکلیــف مقــرر در جــزء یــک بنــد «ص» تبصــره یــک‬ ‫قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشــور‪ ،‬ثبت نــام از افــراد جدیــد و جامانــده از یارانــه در‬ ‫‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬بــرای اعــداد زوج و ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬بــرای‬ ‫اعــداد فــرد اخریــن رقــم ســمت راســت کــد ملــی و همچنیــن روزهــای ‪ ۳۱‬اردیبهشــت و‬ ‫یکشــنبه یــک خردادمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــرای کلیــه افــراد جدیــد و جامانــده انجــام شــد و بــا توجــه‬ ‫تصمیمــات اتخــاذ شــده و فراهــم شــدن امــکان ثبت نــام بــرای کلیــه افــراد جدیــد و‬ ‫جامانــده‪ ،‬ایــن مهلــت تــا روز چهارشــنبه هفتــه جــاری (‪ ۴‬خردادمــاه ‪ )۱۴۰۱‬تمدیــد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪25‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫استفاده از پابندهای الکترونیک‬ ‫بیشتر می شود‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان از استقرار دادرس در زندان های گرگان و گنبدکاووس خبر داد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در جلســه امــروز کاهــش جمعیــت کیفــری اســتان ایــن خبــر را اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن دادرســان خــارج از اوقــات اداری در زنــدان هــای گــرگان و گنبــدکاووس مســتقر و پرونــده‬ ‫زندانیــان را بررســی و اتخاذتصمیــم خواهنــد کــرد ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬محکومیــت کســانی کــه امــکان تحــت نظــر قــرار گرفتــن انهــا بــا پابنــد‬ ‫الکترونیــک در خــارج از زنــدان میســر اســت بــا رای ایــن دادرســان بــه تحــت نظــر بــا اســتفاده‬ ‫از پابنــد تبدیــل مــی شــود ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬یــک شــعبه از شــورای حــل اختــاف مرکــز اســتان هــم در‬ ‫واحــد اجــرای احــکام کیفــری دادســرای گــرگان مســتقر خواهــد شــد تــا بــرای جلــب رضایــت شــاکیان‬ ‫و جلوگیــری از زنــدان رفتــن محکومــان تــاش کننــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی همچنیــن گفــت‪ :‬یــک شــعبه دیگــر شــورای حــل اختــاف هــم در ســتاد دیــه اســتان‬ ‫مســتقر خواهــد شــد تــا از ظرفیــت اعضــای باتجربــه و توانمنــد ایــن شــورا در کمــک بــه حــل و فصــل‬ ‫پرونــده هــای محکومــان بیشــتر اســتفاده شــود ‪.‬‬ ‫اســیابی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای ســارقان و محکومــان جرایــم خشــن و امنیتــی از تخفیــف مجــازات و‬ ‫مرخصــی خبــری نخواهــد بــود ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان گفت‪ :‬در جلســه امروز راهکارهای اســتفاده بیشــتر از بســترهای‬ ‫الکترونیــک و هوشــمند بــرای مالقــات زندانیــان و خانــواده هــای انــان هــم بررســی شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو‪ ،‬دادســتان مرکــز اســتان هــم در جلســه امــروز بــر لــزوم اســتفاده بیشــتر از ســاز و‬ ‫کارهــای پیــش بینــی شــده در قانــون بــرای جلوگیــری از ورود افــراد بــه زنــدان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫نشســت هایــی کــه بــا قضــات داریــم بــرای تغییــر نگــرش انــان بــه مجــازات زنــدان و اســتفاده بیشــتر‬ ‫از ســاز و کارهایــی ماننــد پابنــد الکتروکیــک تــاش مــی کنیــم‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری ‪ 2‬موبایل قاب‬ ‫حرفه ای در گنبدکاووس‬ ‫توقیف ‪ 32‬هزار لیترسوخت‬ ‫قاچاق در گرگان‬ ‫اعتراف به ‪ 38‬فقره سرقت‬ ‫در گرگان‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چنــد فقــره قــاب زنــی موبایــل بــا شــگردهای مشــابه در ســطح‬ ‫شهرســتان‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی رســیدگی بــه موضــوع را بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از رصــد دوربیــن هــای مداربســته‪،‬‬ ‫انجــام کارهــای اطالعاتــی موفــق شــدند ‪ 2‬قــاب زن حرفه ای دختر‬ ‫و پســر کــه بــا همدســتی یکدیگــر اقــدام بــه ســرقت مــی کردنــد را‬ ‫شناســایی و در یــک عملیــات غافلگیرانــه انهــا را دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه‬ ‫و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس و مواجــه حضــوری‬ ‫بامالباختــگان‪ ،‬چــاره ای جــز اقــرار نداشــتند و بــه ‪ 15‬فقــره ســرقت‬ ‫موبایــل قاپــی اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــد بــا اشــاره بــه کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن راســتا ‪3‬نفــر مالخــر‬ ‫شناســایی و تعــداد ‪ 8‬دســتگاه موبایــل ســرقتی نیــز تحویــل‬ ‫مالباختــگان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار سردار«ســعید دادگــر»‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای طــرح مقابلــه بــا قاچــاق ســوخت و ســرمایه هــای ملــی و‬ ‫بــا اشــراف اطالعاتــی مامــوران کالنتــری ‪ 13‬شــهید رجایــی گــرگان‬ ‫و همــکاری مشــترک بــا مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫اســتان یــک دســتگاه تانکــر حامــل مــواد ســوختی قاچــاق‬ ‫شناســایی شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بــا هماهنگــی مراجــع قضائــی‪ ،‬مامــوران در بازرســی‬ ‫از تانکــر مــورد نظــر موفــق بــه کشــف ‪32‬هــزار لیتــر گازوئیــل‬ ‫قاچــاق و خــارج از چرخــه قانونــی توزیــع شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪ 2‬فــرد‬ ‫متخلــف و معرفــی ان هــا بــه مراجــع ذیصــاح‪ ،‬برعــزم جــدی‬ ‫پلیــس اســتان در مقابلــه بــا قاچــاق ســوخت و فــراورده هــای‬ ‫نفتــی تاکیــد و بــا بیــان اینکــه پدیــده قاچــاق‪ ،‬تاثیــر مخربــی بــر‬ ‫اقتصــاد کشــور دارد از شــهروندان خواســت اخبــار و اطالعــات‬ ‫خــود را بــا تمــاس ‪ 110‬در اختیــار پلیــس قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «فــرزاد تاجــره»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از مــزارع کشــاورزی و باغــات در اطــراف‬ ‫شهرســتان گــرگان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور‬ ‫کار مامــوران اداره مبــارزه بــا ســرقت پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا بررســی هــای میدانــی و بهــره گیــری از روش هــای‬ ‫خاص پلیســی ماموران موفق به شناســایی ســارق حرفه ای و ســابقه‬ ‫دار اماکــن خصوصــی طــی یــک عملیــات پلیســی شــدند‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری‬ ‫ســارق طــی یــک عملیــات غافلگیــر کننــده پلیســی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫متهــم در تحقیقــات تخصصــی بــه عمــل امــده و پــس از مواجهــه بــا‬ ‫مســتندات پلیــس بــه ‪ 38‬فقــره ســرقت از باغــات و مــزارع کشــاورزی‬ ‫اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره در پایــان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک مالخــر در ایــن‬ ‫عملیــات خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان مــی توانند در صــورت مواجهه‬ ‫بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایــدار جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬اصــاح سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و‬ ‫پرداخــت ان به صــورت یارانــه نقــدی بــه مــردم نه تنهــا بــه نفــع اقشــار‬ ‫ضعیــف و متوســط جامعــه اســت بلکــه باعــث افزایش قــدرت خرید‬ ‫می شــود و از ســوی دیگــر بــه نفــع تولیدکننــدگان اســت‪.‬‬ ‫«زهــرا کاویانــی» در خصــوص اجــرای طــرح «مردمی ســازی‬ ‫و توزیــع عادالنــه یارانه هــا» بــا اصــاح سیاســت ارز ترجیحــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــا پرداخــت یارانــه مســتقیما ً بــه خــود بــه مــردم‪،‬‬ ‫تقاضــا در بــازار افزایــش پیــدا می کنــد و تولیدکننــدگان بــا انگیــزه‬ ‫بیشــتر بــه رقابــت بــرای تولیــد کاالهــا می پردازنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــه ‪ ۲۵‬کاال‬ ‫اختصــاص یافــت و به مــرور بــا حــذف کاالهــا بــه پنــج قلــم رســید‬ ‫کــه ایــن سیاســت بــا واردات کاالهــا به شــدت تولیــد داخلــی را‬ ‫ضعیــف کــرد‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ :‬وقتــی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه‬ ‫یــک کاالیــی اختصــاص یافــت‪ ،‬هــدف ان پاییــن نگه داشــتن‬ ‫قیمــت پاییــن کاال بــود درحالی کــه ایــن ارز بــه هدفــی کــه بــرای‬ ‫ان در نظــر گرفتــه شــده بــود‪ ،‬اصابــت نکــرد‪.‬‬ ‫اصالح ارز ترجیحی باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود‬ ‫کاویانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اصــاح ارز ترجیحــی بــه کاهــش‬ ‫فاصلــه طبقاتــی منجــر می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانــی کــه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی بــه کاالهــای اساســی اختصــاص می کــرد‪ ،‬همــه اقشــار‬ ‫جامعــه به خصــوص دهک هــای درامــدی بــاال‪ ،‬بــا مصــرف بیشــتر‬ ‫از یارانــه بیشــتری بهره منــد می شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اقشــار ضعیــف و متوســط جامعــه بــه خاطــر‬ ‫قــدرت خریــد پاییــن‪ ،‬نمی توانســتند از یارانــه بیشــتر کاالهــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان داشــت‪ :‬اقشــار ضعیــف جامعــه‬ ‫از کاالهایــی اســتفاده می کردنــد کــه یارانــه بــه ان هــا اختصــاص‬ ‫داشــت‪ ،‬ازایــن رو ســبد مصرفــی و معیشــتی ان هــا ترکیبــی از‬ ‫کاالهــای متنــوع نیســت و بیشــتر مصــرف کاالهــای یارانــه ای‬ ‫بــود کــه باعــث می شــد تــا روزبــه روز نیــاز بــازار بیشــتر شــود‪،‬‬ ‫درحالی کــه بــا اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و پرداخــت یارانــه نقــدی‪،‬‬ ‫مــردم می تواننــد ســبد خانــوار را مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باعث تورم‪ ،‬رانت‪ ،‬فساد و قاچاق شد‬ ‫کاویانــی بــا بیــان اینکــه اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی سیاســت‬ ‫هزینــه زایــی بــرای دولــت بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت یارانــه را بــه‬ ‫واردکننــده م ـی داد و در همیــن بخــش حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان هزینــه می کــرد کــه ایــن امــر منجــر بــه کســری بودجــه‪،‬‬ ‫تــورم‪ ،‬رانــت‪ ،‬داللــی‪ ،‬فســاد و قاچــاق می شــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬بیشــترین بخــش ارز ترجیحــی در کاالهــای‬ ‫اساســی بــه دهک هــای بــاالی جامعــه می رســید‪.‬‬ ‫کاویانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اختصــاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه‬ ‫تولیــد داخــل به شــدت اســیب زد‪ ،‬گفــت‪ :‬اختصــاص ارز منجــر‬ ‫بــه واردات می شــد و تولیدکننــده داخلــی بــه علــت هزینه هــای‬ ‫بــاال‪ ،‬تــوان مقابلــه بــا واردات ارز ترجیحــی را نداشــت و ایــن امــر‬ ‫بــه تولیدکننــدگان اســیب مــی زد‪.‬‬ ‫طــرح مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا بــه نفــع اقشــار‬ ‫ضعیــف جامعــه اســت‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم بــا اجــرای طــرح‬ ‫«مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا» یارانــه نقــدی را بــه‬ ‫مــردم واریــز کــرد تــا جبــران افزایــش هزینــه کاالهــا شــود کــه بــه‬ ‫نفــع اقشــار ضعیــف جامعــه بــود‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت سیاســت یارانــه‬ ‫نقــدی را ادامــه دهــد گفــت‪ :‬دولــت نبایــد بــه ســمت کاالبــرگ‬ ‫الکترونیکــی بــرود چراکــه ایــن امــر مجــدد فســادزا خواهــد شــد و‬ ‫منجــر بــه خریدوفــروش ســهمیه های مــازاد می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــا اختصــاص یارانــه نقــدی‪ ،‬خانواده هــا می توانند‬ ‫نســبت به خرید کاالها‪ ،‬تصمیم عقالیی داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫عامل رانت و قاچاق‬ ‫و تورم‪ ،‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی بود‬ ‫پرداخت ‪ 4911‬فقره تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان گلستانی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از پرداخت ‪ 4911‬فقره تسهیالت قرض الحسنه ضروری‪ ،‬درمانی و ودیعه مسکن به مددجویان در سال ‪ 1400‬خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان گفــت‪ :‬وام هــای ضــروری بــرای حــل مشــکالت و گره گشــایی از زندگــی مددجویــان و نیازمنــدان‬ ‫پیش بینی شــده اســت ودر همیــن راســتا طــی ســال گذشــته ‪ ،‬تعــداد ‪ 2656‬فقــره وام کارگشــایی از صنــدوق امــداد والیــت بــه مبلــغ ‪17‬میلیــارد و چهــل میلیــون تومــان و ‪ 1301‬فقــره وام کارگشــایی توســط‬ ‫بانک هــای مهــر ایــران و رســالت بــه مبلــغ ‪10‬میلیــارد و ‪ 949‬میلیــون تومــان بــه مددجویــان تحــت حمایــت ایــن اســتان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بابایــی ادامــه داد‪  :‬بــه منظــور کمــک بــه تامیــن مســکن و ودیعــه مســکن خانواده های‪  ‬تحــت حمایــت ‪ 206‬فقــره از محــل صنــدوق امــداد والیــت بــه مبلغ ‪3‬میلیــارد و ‪ 400‬میلیــون تومــان ‪ 59 ،‬فقــره‬ ‫ازمحــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــه مبلــغ ‪1‬میلیــارد و ‪ 53‬میلیــون تومــان ‪ 143 ،‬فقره‪  ‬ازمحــل بانــک مســکن بــه مبلــغ ‪3‬میلیــارد و ‪ 892‬میلیــون تومــان و‪ 5  ‬فقــره نیــز توســط بانــک ملــی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 75‬میلیــون تومــان بــه مددجویــان پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫جایگاه رودربایستی‬ ‫در اقتصاد مملکت!‬ ‫درســت اســت سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی از مــردم خواســته‬ ‫بــرای ارتقــای ســامت خــود ورزش کننــد‪ ،‬حتــی اگــر شــده بــی‬ ‫دلیل بخندند ولی شــما زیاد حرفش را جدی نگیرید و ســنگین‬ ‫باشــید‪ .‬چــرا کــه مــا ایرانــی هــا اساســا ًانســان هــای ماخــوذ بــه‬ ‫حیای و مشــتی ای هســتیم و تعارف و رودبایســتی در فرهنگ‬ ‫مــا جایــگاه منیعــی دارد! تــا جایــی کــه هشــت ســال تمــام همــه‬ ‫مــی دانســتیم شــاباش ارز ‪ 4200‬تومانــی بــه ضــرر اقتصــاد‬ ‫جامعــه اســت و اقتصــاد را بــه خــاک ســیاه مــی نشــاند ولــی ایــن‬ ‫رودربایســتی الکــردار مانــع از ان مــی شــد بســاطش را جمــع‬ ‫کنیــم و پرونــده اش را بــه زبالــه دان تاریــخ بســپاریم‪ .‬تــا جایــی‬ ‫کــه محصــوالت مــا تــا عمــق ‪ 400‬کیلــو متــری قاچــاق مــی شــدند‬ ‫و حتــی یارانــه ماکارونــی کل دنیــا را از جیــب مــی دادیــم و بــه ‪5‬‬ ‫قــاره دنیــا صــادرات ماکارونــی و مخلفــات داشــتیم ولــی خــم بــه‬ ‫ابــرو نمــی اوردیــم!‬ ‫طــرف از واردات کاال بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی بــه انــدازه یارانــه کل‬ ‫کشــور ســود کــرده ولــی حتــی رویمــان نمــی شــود اســمش را بــه‬ ‫زبــان بیاوریــم حــاال بازپــس گرفتــن پــول و مجــازات بــه کنــار ‪...‬‬ ‫اصــا ًصحبتــش را نکنیــد‪ .‬رســانه ملــی چنــد بــار عنــوان کــرده که‬ ‫یــک شــرکت لبنیاتــی ‪ 60‬میلیــون دالر ارز دولتــی جهــت واردات‬ ‫کــره دریافــت کــرد ولــی دریــغ از واردات یــک قالــب کــره‪ ...‬بــا ایــن‬ ‫حــال شــرم و حیــا اجــازه نمــی دهــد رســانه ملــی اســم شــرکت را‬ ‫عنــوان کند‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد االن نارضایتــی کــه در ســایر ممالــک بــه ویــژه‬ ‫کشــورهای همســایه بابــت حــذف ارز ترجیحــی رخ داده از‬ ‫نارضایتــی مــردم کشــور خودمــان بیشــتر اســت!‬ ‫بــس کــه بــا دالر جهانگیــری مــواد اولیــه وارد کردیــم و کاالی‬ ‫امــاده را مفــت کالــذی بــه ســایر کشــورها صــادر کردیــم!‬ ‫یعنــی کار جــوری از خــرک در رفتــه بــود کــه در طــول ایــن چنــد‬ ‫ســال هــر کــس کــه ســیمش وصــل مــی شــد یــا اســم رمــز را بلــد‬ ‫بــود از خــوان دالر ‪ 4200‬تومانــی بــرای خودش کیســه ای دوخت‬ ‫و خــرش را دو ســره کرایــه داد!‬ ‫از واردات ســنجاق ســر و زیــن شــتر و ســنگ پــا گرفتــه تــا‬ ‫تشــتک نوشــابه و خــاک زیــر گربــه و کــش تنبــان و ‪ ...‬بــاز خــوب‬ ‫اســت یــک عــده خنــزر پنــزر وارد کردنــد‪ .‬جماعتــی دالر ‪4200‬‬ ‫تومانــی مــی گرفتنــد و همانجــا جلــوی تحویــل دار بانــک بــه‬ ‫صرافــی زنــگ مــی زدنــد و ابــش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن هفتــه دوســتان شــجاعت بــه خــرج دادنــد‬ ‫و دســتکم رودربایســتی بــا افــرادی را کــه بــه دالر ‪ 4200‬تومانــی‬ ‫دسترســی داشــتند کنار گذاشــتند و این غده چرکین را جراحی‬ ‫کردنــد‪ .‬فقــط خــدا کنــد ایــن البــا بــا رعایــت پروتــکل هــای‬ ‫بهداشــتی کنــار گذاشــتن رودربایســتی بــا کســانی کــه معیشــت‬ ‫مــردم را گــروگان مــی گیرنــد هــم اغــاز شــود و داســتان بــه‬ ‫انفصــال خدمــت یکــی دو نفــر از مناصــب دولتــی ختــم نشــود!‬ ‫اغاز خرید تضمینی گندم‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان اســتان در ‪ ۲‬مرکــز دولتــی‬ ‫گــرگان و گنبــدکاووس بــا تحویــل حــدود ‪ ۱۰‬محمولــه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا افشــار اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن اداره کل پنــج مرکــز خریــد تضمینــی دولتــی‬ ‫خــود را شــامل ســیلو هــای گالیکــش‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫فاضل اباد و گرگان برای خرید تضمینی گندم از کشــاورزان‬ ‫گلســتان از یــک هفتــه قبــل امــاده کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کشــاورزان هنــگام تحویــل محمولــه هــای گنــدم‬ ‫بــه مراکــز خریــد تضمینــی باید ضمن همــراه داشــتن مدارک‬ ‫هویتــی‪ ،‬ثبــت اطالعــات در ســامانه پهنــه جهادکشــاورزی و‬ ‫بــه روز رســانی حســاب بانکــی نــزد بانــک کشــاورزی بــه عنوان‬ ‫عامــل پرداخــت بهــای محصــول‪ ،‬اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان‬ ‫با هماهنگی ســازمان جهادکشــاورزی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫افشــار گفــت‪ :‬عــاوه بــر مراکــز دولتــی‪ ۸۵ ،‬مرکــز خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم بــه عنوان مباشــر این اداره کلــی برنامه ریزی‬ ‫شــده کــه بــه مــرور و بــا افزایش ســطح برداشــت محصــول در‬ ‫ســطح اســتان دایــر و کار تحویــل محصــول را از کشــاورزان‬ ‫اغــاز خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬بــراورد مــی شــود در ســال زراعــی جــاری‬ ‫حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار تـُـن گنــدم از ســوی کشــاورزان اســتان بــه‬ ‫مراکــز خریــد تضمینــی تحویــل داده شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میترا دانشور‬ ‫موانع خالقیت و راهکارهای‬ ‫مقابله با ان چیست؟‬ ‫لحظاتــی در چرخــه ی عمــر هــر ســازمانی وجــود دارد کــه‬ ‫تغییــر الزامــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در ایــن زمــان صرفــا تغییــر‬ ‫مهــم نیســت‪ ،‬بلکــه نجــات ســازمان اولویــت دارد‪ .‬محیــط‬ ‫سیاســی در حــال تغییــر‪ ،‬نیازهــای مرتبــط بــا وظایــف‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــه اســتخدام کارکنــان و‬ ‫بســیاری عوامــل دیگــر‪ ،‬تغییــر را بــه یــک ضــرورت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا ســازمانی کــه تغییــر را الزم ندانــد و ان را‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬محکــوم بــه نــزول‪ ،‬شکســت و منحــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مقالـه ی حاضــر‪ ،‬بــا موانــع خالقیــت و راهکارهــای مقابله‬ ‫بــا ان‪ ،‬اشــنا می شــوید‬ ‫‪ .۴‬قدرت طلبی رهبران‬ ‫قــدرت طلبــی رهبــران یکــی دیگــر از موانــع خالقیت اســت‪.‬‬ ‫حــس مالکیــت و کســب قــدرت‪ ،‬از موانــع همــکاری و ازمون‬ ‫و خطــا بــه خصــوص در زمــان انجــام کاری بــه شــیوه های‬ ‫جدیــد هســتند‪ .‬گاهــی رهبــران تمایلــی بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن قــدرت‪ ،‬مســئولیت و پاداش شــان بــا دیگــران‬ ‫ندارنــد‪ .‬در نظــر انهــا قــدرت دادن بــه دیگــران چرب زبانــی‬ ‫تلقــی می شــود و هیــچ پذیرشــی نســبت بــه مزایــای‬ ‫خالقیــت و نــواوری وجــود نــدارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬افــرادی کــه در‬ ‫راس قــرار دارنــد بــه هیچ وجــه قبــول ندارنــد کــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری می توانــد بــه سازمان شــان کمــک کنــد و حتــی شــک‬ ‫دارنــد کــه نیــازی بــه خالقیــت وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مثــا در یــک شــرکت فرضــی‪ ،‬ظاهــرا افــراد میانــی در‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بــه انتقــال اختیــارات و قــدرت دادن به زیردســتان‬ ‫بــرای فکــر کــردن بیــرون از چهارچوب ها تشــویق می شــوند‪ ،‬‬ ‫امــا در واقعیــت ایــن افــراد از چنیــن روشــی ســر بــاز می زننــد‬ ‫و سیســتمی بــه وجــود می ایــد کــه در ان رهبــران ارشــد‬ ‫در ازای گرفتــن قــدرت از افــراد پایین تــر و از بیــن بــردن‬ ‫خالقیــت‪ ،‬پــاداش دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فشار برای نتایج فوری‬ ‫فشــار بیــش از حــد بــرای بــه دســت اوردن نتایــج فــوری‪،‬‬ ‫بــه شــکلی کــه انــگار هیــچ فردایــی وجــود نــدارد‪ ،‬اغلــب‬ ‫باعــث ایجــاد دو راهــی «یــا خــاق و مبتکــر بــاش یــا‬ ‫مولــد و ارائه کننــده ی نتیجــه» می شــود‪ .‬در ایــن نــگاه‪،‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری از هیــچ جایگاهــی برخوردار نیســتند‪ ،‬‬ ‫مگــر انکــه بــه نیازهــا پاســخ داده و نتایجــی کوتاه مــدت‬ ‫تولیــد کننــد‪ .‬خالقیــت زمانــی در افــراد شــکل می گیرد که‬ ‫بــا عالقــه‪ ،‬اشــتیاق و رضایــت نســبت بــه کار انگیــزه پیــدا‬ ‫کــرده باشــند‪ .‬وگرنــه‪ ،‬خالقیــت دســتور دادنــی نیســت‪.‬‬ ‫بایــد پذیرفــت کــه نــواوری نیازمنــد زمــان و فضایــی اکنده‬ ‫از لــذت و تفریــح اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سوءگیری های شخصی‪ :‬باورها ‪ ،‬نگرش ها و ارزش ها‬ ‫ســوءگیری های شــخصی یکــی دیگــر از موانــع خالقیــت‬ ‫اســت‪ .‬هــر شــخصی کــه وارد ســازمانی می شــود ‪ ،‬بــا خــود‬ ‫مخلوطــی از ســوءگیری هایش را بــه همــراه م ـی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله اغلــب موجــب کمبــود همــکاری‪ ،‬بلندپروازی هــای‬ ‫غیرواقعــی شــخصی و در بدتریــن شــرایط‪ ،‬تخریــب‬ ‫تالش هــای همــکاران و تهمــت زدن بــه اعتبار انها می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســوءگیری ها ویرانگــر و خطرنــاک هســتند‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انگیزه هــا و بلندپروازی هــای شــخصی در انهــا پنهــان شــده‬ ‫و فــرد نمی توانــد نگاهــش بــه چیزهــای مختلــف را تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬وی همــه چیــز را از فاصلـه ای بســیار نزدیــک دیــده و‬ ‫قــادر نیســت تصویــری بزرگ تــر و فراتــر از ســوءگیری های‬ ‫شــخصیش را ببینــد‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری را در بین کارمندانتان به وجود اورید‬ ‫ـی باارزشــی اســت کــه بــه هــر ســازمان کمــک‬ ‫تخیــل‪ ،‬دارایـ ِ‬ ‫می کنــد تــا نتایجــی بهتــر‪ ،‬جدیــد و متفــاوت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬ظرفیــت پنهانــی اســت کــه هــر ســازمانی بایــد‬ ‫بــرای توســعه‪ ،‬رشــد و جلوگیــری از رکــود و نابــودی‪ ،‬ان‬ ‫را تقویــت کنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــرای اینکــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری درون یــک فرهنــگ و سیســتم ســازمانی شــکفته‬ ‫شــود‪ ،‬فضایــی مناســب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چگونــه یــک ســازمان می توانــد فضایــی بــرای خالقیــت و‬ ‫نــواوری ایجــاد کنــد؟ چگونــه هــر ســازمانی ‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫کل‪ ،‬می توانــد خــاق باشــد؟ پاســخ ‪ ،‬ذهــن انســان اســت‪.‬‬ ‫ذهــن بایــد بــرای تولیــد تفکــر خــاق برانگیختــه شــده‪،‬‬ ‫بــه هیجــان امــده و پــرورش یابــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ذهــن بایــد‬ ‫از موانــع خالقیــت و نــواوری ازاد شــود تــا بتوانــد بــه طــور‬ ‫کامــل از ظرفیت هــای بالقــوه اش اســتفاده کــرده و از حالــت‬ ‫ســکون خــارج شــود‪ .‬چنــد راهــکار زیــر بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا خالقیــت را در درون ســازمان تان شــکوفا کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تعریفی کارامد برای خالقیت و نواوری مشخص کنید‬ ‫تعاریــف مختلفــی بــرای خالقیــت وجــود دارد اما بــا اهداف‬ ‫پایــداری و تــداوم‪ ،‬خالقیــت را می تــوان بــه صــورت زیــر‬ ‫تعریــف کرد‪«:‬دیــدن انچــه کــه هــر فــرد دیگــر می بینــد‪ ،‬‬ ‫امــا فکــر کــردن بــه شــیوه ای کــه هیــچ کــس دیگــر فکــر‬ ‫نمی کند»پــس خالقیــت بــا تولیــد ایــده در ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫ولــی کمیــت و کیفیــت ایــده مهــم نیســت‪ .‬لــزوم خالقیــت‪،‬‬ ‫واداشــتن مــردم بــه پــرورش ایده هایــی اســت کــه از انهــا‬ ‫نواوری هایــی فوق العــاده بــرای تغییــر بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫نــواوری را می تــوان «فراینــد طراحــی و اجــرای ایده هــای‬ ‫تــازه» دانســت‪ .‬ممکــن اســت هــزاران ایــده ی خالقانــه‬ ‫داشــته باشــید ‪ ،‬امــا فقــط زمانــی واژه ی نــواوری بــه انهــا‬ ‫اطــاق می شــود کــه بــه شــکل موفــق اجــرا شــوند‪ .‬بــا ایجــاد‬ ‫فرصتــی بــرای ابــراز ازادانـه ی ایــن ایده هــا‪ ،‬رهبــران‪ ،‬پیــروان‬ ‫و ذی نفعــان ایده هایــی تولیــد می کننــد کــه منجــر بــه‬ ‫نواوری هایــی ســودمند بــرای ســازمان می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ ۱۷‬نکته کاربردی درسرعت بخشیدن به موفقیت در شغل جدید‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬جاوید فرجام نیا‪:‬‬ ‫شــروع شــغل جدیــد هیجان انگیــز و فرصتــی بــرای تجربیــات تــازه و‬ ‫پیشــرفت در زندگــی اســت‪ ،‬چــه ترفیــع درون ســازمانی باشــد و چــه‬ ‫انتقــال بــه ســازمانی جدیــد‪ .‬البتــه در محیط کارهــای پیچیــده و متغیر‬ ‫امــروزی ایــن شــروع تــازه حتــی بــرای افــراد باتجربــه هــم چنــدان‬ ‫اســان و بــدون دردســر نیســت‪ .‬بــر اســاس تحقیقــات‪ ،‬بســیاری از‬ ‫اغازکننــدگان شــغل جدیــد بــه ســطح مطلــوب خــود یــا سازمانشــان‬ ‫نمی رســند‪ .‬چــرا؟ چــه کاری می تــوان کــرد کــه کار را موفقیت امیــز‬ ‫شــروع کنیــم؟ در ایــن مقالــه دنبــال پاســخ ایــن پرس ـش ها هســتیم‪.‬‬ ‫چرا با تغییر شغل دچار مشکل می شویم؟‬ ‫نســل جدیــد بیــش از نسـل های پیشــین تغییــر شــغل می دهد‪.‬‬ ‫تحقیقــی در ژانویــه ‪ ۲۰۲۱‬نشــان داد کــه ‪۲۰‬درصــد از ‪۱۴‬هــزار‬ ‫شــرکت کننده در تحقیــق‪ ،‬دواطلبانــه کارفرمــای خودشــان را‬ ‫تغییــر داده انــد‪ .‬همچنیــن تحقیقــی کــه مایکروســافت روی‬ ‫‪۳۰‬هــزار نفــر در ‪ ۳۱‬کشــور انجــام داد‪ ،‬نشــان داد کــه ‪۴۰‬درصــد از‬ ‫شــرکت کنندگان تمایــل بــه تغییــر شــغل دارنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬بــه نظــر می رســد تغییــر شــغل‬ ‫روز بـه روز رایج تــر می شــود و طبعــا چالش هــا و مســائل جدیــدی‬ ‫را نیــز بــه وجــود م ـی اورد‪ .‬پــس ضــروری اســت کــه راهکارهــای‬ ‫تغییــر شــغل موفــق را شناســایی کنیــم تــا بتوانیــم در شــغل‬ ‫جدیدمــان ســریع تر بــه موفقیــت برســیم‪.‬‬ ‫محققــان مدرســه کســب وکار هــاروارد تحقیــق جامعــی انجــام‬ ‫دادنــد و مشــخص شــد دلیــل اصلــی مشــکالت پــس از شــروع کار‬ ‫جدیــد‪ ،‬دس ـت کم گرفتن اهمیــت روابــط درون ســازمانی اســت‪ .‬بــر‬ ‫اســاس ایــن تحقیقــات‪ ،‬گروهــی کــه توانســتند مدتــی کوتــاه پــس‬ ‫از شــروع کار جدیدشــان روی ریــل موفقیــت قــرار بگیرند‪ ،‬شــبکه ای‬ ‫گســترد ه از روابــط درون ســازمانی را مبتنــی بــر منافــع مشــترک‬ ‫ایجــاد کــرده بودنــد‪ .‬ایــن افــراد همــواره دنبــال گســترش شــبکه خــود‬ ‫بودنــد و از ایــن شــبکه اســتفاده می کردنــد تــا از ارزش هــای درون‬ ‫ســازمان مطلــع شــوند و بــا کشــف حفره هــا و کاســتی ها‪ ،‬نقــش‬ ‫منحصربه فــرد خــود را ماننــد قطعــه گمشــده پــازل بــه ارزش هــای‬ ‫ســازمان اضافــه کننــد‪ .‬همچنیــن از ایــن شــبکه ارتباطــی بــرای‬ ‫برطرف کــردن نقــاط ضعــف خــود نیــز بهــره می بردنــد‪.‬‬ ‫کارهایی که باید در هفته اول انجام بدهید‬ ‫حتمــا شــما هــم ایــن جملــه معــروف را شــنیده اید کــه برخــورد‬ ‫اول مهــم اســت‪ .‬اولیــن هفتــه کاری شــما حکــم همــان برخــورد‬ ‫اول را دارد‪ .‬اگر در این هفته کارهایی مشــخص را انجام دهید‪،‬‬ ‫خــوب شــروع می کنیــد و در ادامــه راحت تــر بــه اهــداف شــغلی‬ ‫مدنظــر خــود می رســید‪ .‬ایــن کارهــا را در ادامــه نوشــته ایم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بپرسید‪ ،‬گوش بدهید‪ ،‬تایید کنید‬ ‫شــروع شــغل جدیــد مثــل رفتــن بــه مدرســه جدیــد اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــغل را بــه شــما داده انــد‪ ،‬چــون شایســتگی اش را داشــته اید‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال شــما از بعضــی چیزهــا اطالعــی نداریــد‪ ،‬چیزهایــی ماننــد‪:‬‬ ‫قوانین نانوشته بین همکاران؛‬ ‫روابط بین همکاران؛‬ ‫جو حاکم بر محیط کار‪.‬‬ ‫اولیــن کاری کــه بایــد بکنیــد مطلع شــدن از ایــن مســائل اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد پرس ـش های مهــم خــود را یادداشــت کنیــد‪ ،‬بپرســید و‬ ‫بــه پاس ـخ ها خــوب گــوش کنیــد‪ .‬انچــه را شــنیده اید تکــرار کنیــد‬ ‫تــا مطمئــن شــوید کــه درســت متوجــه شــده اید‪ .‬دربــاره شــغل‬ ‫قبلی تــان بــا همــکاران جدیــد صحبــت کنیــد و از انهــا بپرســید‬ ‫رفتارهــا‪ ،‬نگرش هــا و الگو هــای شــغل قبلی تــان اینجــا هــم کاربــرد‬ ‫دارند یا نه‪ .‬هرچه شــناخت شــما از فرهنگ ســازمانی و جو محیط‬ ‫کار بیشــتر شــود‪ ،‬راحت تــر خودتــان را ســازگار خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫معمــوال خــود ســازمان ها تــازه واردان را بــه تــور درون ســازمانی‬ ‫می برنــد تــا انهــا را بــا محیــط کار و همــکاران اشــنا کننــد‪ ،‬امــا شــما‬ ‫هــم می توانیــد ابتــکار بــه خــرج بدهیــد و بــا دعــوت همــکاران بــه‬ ‫صــرف چــای یــا قهــوه انهــا را بهتــر بشناســید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬از داشته های قبلی تان استفاده کنید‬ ‫در جایــگاه کارمنــد جدیــد بایــد همه چیــز را از نــو شــروع کنیــد‪.‬‬ ‫پــس بــه دانــش و تجربه تــان تکیــه کنیــد و وظایــف جدیدتــان را بــا‬ ‫ی را ادامــه بدهیــد و‬ ‫دقــت انجــام دهیــد‪ .‬شــما بایــد راه افــراد قبلـ ‬ ‫البتــه خالقیــت و ابتــکار خودتــان به مــرور وارد کارهــا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مراقب باشید از دیگران جدا نیفتید‬ ‫شــروع شــغل جدیــد و مشغول شــدن بــه وظایفــش می توانــد‬ ‫ان قــدر ســرتان را گــرم کنــد کــه خودتــان را از جمــع جــدا کنید‪ .‬این‬ ‫شــرایط اســترس و اضطــراب شــما را زیــاد می کنــد‪.‬‬ ‫در برنامه هــای گروهــی و جلســات شــرکت کنیــد‪ .‬ســعی کنیــد‬ ‫بــا همــکاران جدیــد ارتبــاط برقــرار کنیــد و وارد جمعشــان بشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کنجکاو باشید‬ ‫در هفتــه اول کارتــان‪ ،‬حســابی کنجــکاو باشــید و ســوال بپرســید‪.‬‬ ‫بــه ســایر گروه هــا و بخش هــای ســازمان ســر بزنیــد و بــا انهــا‬ ‫گفت وگــو کنیــد‪ .‬از افــراد باتجربــه بخواهیــد بــه شــما کــه تازه واردیــد‬ ‫توصی ـه ای بکننــد‪ .‬بــا ایــن کار نــه فقــط چم وخــم کار را بهتــر یــاد‬ ‫می گیریــد‪ ،‬بلکــه روابطــی قدرتمنــد را پایه ریــزی می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کمک بگیرید‬ ‫معمــوال چنــد هفتــ ه اول کارکنــان جدیــد می تواننــد هرچــه‬ ‫دلشــان می خواهــد ســوال بپرســند‪ ،‬پــس از ایــن فرصــت بــرای‬ ‫بهره گیــری از تجربیــات دیگــران در وظایــف خــود اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫به جــای اینکــه همه چیــز را خودتــان کشــف کنیــد‪ ،‬از اشــتباهات‬ ‫قبلــی دیگــران بیاموزیــد‪.‬‬ ‫بــرای اشــنایی بــا دیگــران و لبخنــدزدن بــه انهــا پیش قدم باشــید‪.‬‬ ‫شــاید ابتــدا کمــی نگــران باشــید و بخواهیــد صبــر کنیــد تــا دیگران‬ ‫به ســمت شــما بیاینــد‪ ،‬امــا بدانیــد کــه پیش قدم شــدن شــما‬ ‫نشــانه اعتمــاد بــه نفــس تلقــی می شــود و در اینــده احتــرام‬ ‫بیشــتری کســب می کنید‪ .‬از ســوی دیگر پیش قدم شــدن اعتماد‬ ‫دیگــران بــه شــما را افزایــش می دهــد چراکــه انهــا نیــز احســاس‬ ‫بهتــری بــه شــما خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬یونس خادمی‬ ‫در مذاکره باتنا‬ ‫چیست؟‬ ‫باتنــا محــور تمرکــز و نیــروی پیشــران موفقیــت در هــر مذاکــره‬ ‫ی اســت‪ .‬هــر مذاکره کننــده ٔ حرفــه ای بایــد پیــش از‬ ‫حرفــه ا ‬ ‫اغــاز مذاکــره بهتریــن گزینه هــای ممکــن را بررســی کنــد و بــرای‬ ‫چانه زنــی امــاده باشــد‪ .‬اگــر بــرای هــر توافــق نامطلــوب جایگزیــن‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬احســاس قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس خواهیــد کرد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از باتنــا یــا بــه توافقــی برد‪-‬برد می رســید یا مذاکــره ای با‬ ‫شــرایط بهتــر را اغــاز می کنیــد‪ .‬باتنــا بهتریــن الترناتیــو یــا جایگزین‬ ‫ی اســت کــه در یــک مذاکــره بــه دســت اورده ایــد‪ .‬اگــر‬ ‫بــرای توافقـ ‬ ‫مایلیــد در مذاکــرات خــود تــوان «نــه گفتــن» داشــته باشــید‪ ،‬بــا مــا‬ ‫همــراه شــوید تــا تمامــی جوانــب باتنــا را بــا هــم بررســی کنیــم‪.‬‬ ‫باتنــا مفهــوم جدیــدی نیســت و اســتفاده از ان قدمتــی‬ ‫طوالنــی دارد‪ .‬باتنــا مصــداق همیــن ضرب المثــل قدیمــی ‬ ‫اســت کــه می گویــد‪« :‬هرگــز تمــام تخم مرغ هایــت را درون‬ ‫یــک ســبد نگــذار!» ایــن نصیحــت خردمندانــه هشــداری جــدی‬ ‫بــه مذاکره کننــدگان اســت‪ :‬اگــر تنهــا بــا یــک گــروه مذاکــره‬ ‫گزینــه جایگزینــی نداشــته باشــید‪ ،‬بدتریــن توافــق‬ ‫کنیــد و‬ ‫ٔ‬ ‫ممکــن در انتظــار شماســت (اگــر اصــا توافقــی در کار باشــد!)‪.‬‬ ‫پژوهش هــا نشــان می دهنــد تمرکــز بــر باتنــا‪ ،‬هــم در کســب و‬ ‫کار و هــم در سیاســت‪ ،‬مهم تریــن عامــل موفقیــت و غفلــت از‬ ‫ان اصلی تریــن دلیــل شکســت در مذاکــره اســت‪.‬‬ ‫باتنا چیست؟‬ ‫باتنــا (‪batna: best alternative to a negotiated‬‬ ‫‪ )agreement‬یعنــی بهتریــن جایگزیــن بــرای توافقــی کــه در‬ ‫یــک مذاکــره بــه دســت می اوریــد‪ .‬وقتــی مذاکــرات شــما خــوب‬ ‫ـه جایگزین‬ ‫پیــش نمی رونــد و بــه بن بســت می رســند‪ ،‬باتنــا نقشـ ٔ‬ ‫و راه برون رفــت شــما را ترســیم می کنــد‪ .‬باتنــا می توانــد بــرگ‬ ‫برنــده شــما در مذاکــرات جــاری باشــد و قــدرت چانه زنــی شــما‬ ‫را افزایــش دهــد! وقتــی طــرف مقابــل بدانــد شــما گزینه هــای‬ ‫دیگــری هــم داریــد‪ ،‬احتمــاال کمتــر ســختگیری می کنــد‪ .‬اگــر‬ ‫باتنــای خودتــان را امــاده کــرده باشــید‪ ،‬ایــن‬ ‫قــدرت را داریــد کــه هــر لحظــه میــز مذاکرات را‬ ‫تــرک کنیــد‪ .‬باتنــا در اصــل هــم یکــی از مهــارت‬ ‫هــای مذاکــره اســت و هــم یــک اســتراتژی‬ ‫در مذاکــره! بــرای به دســت اوردن قــدرت‬ ‫چانه زنــی در میــز مذاکــرات بایــد بــا اســتفاده از‬ ‫مهــارت ســازمان دهی باتنــا بهتریــن اســتراتژی‬ ‫مذاکــره را طرح ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫تصــور کنیــد دوره مهارت هــای مذاکــره را‬ ‫گذرانده ایــد و مذاکره کننــده خبــره ای هســتید‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬حتمــا ارزش امادگــی کامــل‬ ‫بــرای شــرکت در مذاکــرات را اموخته ایــد‪.‬‬ ‫حــال فــرض کنیــد قصــد خریــد کاالیــی‬ ‫خــاص را داریــد‪ .‬پیــش از شــروع مذاکــرات‬ ‫اصلــی‪ ،‬مذاکــرات ابتدایــی بــا دو تامین کننــده ٔ‬ ‫مختلــف را اغــاز می کنیــد‪ .‬هــر دو تامین کننــده مطلــوب شــما‬ ‫هســتند و توانایــی تامیــن درخواس ـت های شــما را دارنــد‪ .‬یکــی‬ ‫از تامین کننده هــا را بــه دیگــری ترجیــح می دهیــد و مذاکــره‬ ‫اصلــی را شــروع می کنیــد‪ .‬در اغــاز جلســه بــا خون ســردی‬ ‫بــه صندلــی خــود تکیــه می زنیــد و بــا ارامــش بــه شــرایط انهــا‬ ‫گــوش می دهیــد‪ .‬نوبــت کــه بــه شــما رســید‪ ،‬از برخــی شــرایط‬ ‫و پیشــنهادهای تامین کننــده ٔ رقیــب صحبــت می کنیــد و تغییــر‬ ‫حالــت چهــره و پریــدن بــرق شــعف از چشــمان طــرف مذاکــره را‬ ‫می بینیــد‪ .‬شــما در واقــع از باتنــای خــود پرده بــرداری کرده ایــد!‬ ‫باتنا داشتن یا نداشتن؟ مسئله این است‬ ‫قدرتــی کــه باتنــا در اختیارتــان می گــذارد‪ ،‬تــوان شــما بــرای‬ ‫اســتفاده از اهرم هــای فشــار را افزایــش می دهــد‪ .‬اگــر بــه‬ ‫گزینــه جایگزیــن‬ ‫چیــزی کــه می خواهیــد نرســید‪ ،‬ســراغ‬ ‫ٔ‬ ‫خــود می رویــد‪ .‬باتنــای قــوی درســت ماننــد بیمــه ای مطمئــن‬ ‫و کارامــد عمــل می کنــد‪ .‬گزینه هــای جایگزیــن دو امــکان در‬ ‫اختیــار شــما می گذارنــد‪ :‬یــا بــه توافقــی بــا شــرایط مطلوب تــر‬ ‫ـه بعــدی را‬ ‫می رســید یــا میــز مذاکــره را به راحتــی تــرک و نقشـ ٔ‬ ‫اجــرا می کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه نبایــد هرگــز بیــش‬ ‫از انــدازه بــه تامین کننــده یــا مشــتری خاصــی وابســته باشــید‪.‬‬ ‫وابســتگی قــدرت چانه زنــی و باتنــای شــما را بــه محــاق می بــرد‪.‬‬ ‫باتنــا راه حلــی ازپیش امــاده نیســت! باتنــا نتیجــه فراینــد امادگــی و‬ ‫مرحلــه اول بایــد تمــام راه هــا‬ ‫ی اســت‪ .‬در‬ ‫برنامــه ریــزی دو مرحلــه ا ‬ ‫ٔ‬ ‫و برنامه هــای جایگزیــن خــود را کشــف و بهتریــن گزینــه جایگزیــن را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬در مرحلــه دوم بایــد بــا رویکــردی واقع گرایانــه تمامــی‬ ‫گزینه هــای جایگزیــن طــرف مذاکــره را بررســی کنیــد‪ .‬هــر دو مرحلــه بــه‬ ‫یــک انــدازه حیاتی انــد‪ .‬شــما بایــد بفهمیــد گزینه هــای جایگزیــن شــما‬ ‫پرقدرت تــر و عملی تر نــد یــا گزینه هــای جایگزیــن طــرف مقابــل!‬ ‫شــما بایــد به دنبــال افزایــش انعطاف پذیــری خــود باشــید‪.‬‬ ‫رویکــرد اصلــی و نقشـه های جایگزیــن شــما بایــد همــواره امــاده ٔ‬ ‫تغییــرات ناگهانــی باشــند و ماننــد شــاخه ای جــوان و منعطــف‬ ‫در مســیر بــاد و طوفــان پابرجــا بماننــد‪ .‬مذاکره کننــدگان‬ ‫حرفـه ای معمــوال پیــش از اغــاز مذاکــرات‪ ،‬تصویــری از بهتریــن‬ ‫توافــق و الترناتیو هــای طرفیــن مذاکــره در ذهــن دارنــد؛ امــا‬ ‫هرگــز نبایــد در بنــد ایــن تصــورات و پیش فرض هــا اســیر شــد‪.‬‬ ‫شــرایط می تواننــد به ســرعت تغییــر کننــد‪ ،‬به ویــژه در کشــوری‬ ‫ماننــد ایــران! شــما ممکــن اســت هــر لحظــه بــا تغییراتــی ماننــد‬ ‫اطالعــات جدیــد‪ ،‬افزایــش ناگهانــی هزینه هــا و قیمت هــا یــا‬ ‫قوانیــن و مقــررات جدیــد روبـه رو شــوید‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫کــه هــر تغییــر در شــرایط در حیــن مذاکــره می توانــد بــر قــدرت‬ ‫باتنــای طرفیــن تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫چگونه باتنای خود را طراحی کنید‬ ‫چگونــه بهتریــن جایگزیــن بــرای یــک توافــق را تشــخیص‬ ‫ـه مذاکــرات‬ ‫می دهیــد؟ ابتــدا جایــگاه و انتظــارات خــود از نتیجـ ٔ‬ ‫را کالبدشــکافی کنیــد؛ ســپس ببینیــد بــا درنظرگرفتــن تمامــی‬ ‫جوانــب‪ ،‬بهتریــن گزینه هــای جایگزیــن شــما کدام انــد؛‬ ‫گزینه هــا را سبک ســنگین کنیــد و درنهایــت بهتریــن گزینــه را‬ ‫انتخــاب کنیــد؛ حــال‪ ،‬خــود را جــای طــرف مقابلتــان بگذاریــد‬ ‫و گزینه هــای مطلــوب او را بررســی کنیــد‪ .‬رمــز موفقیــت در‬ ‫مذاکــره ایــن اســت کــه کامل تریــن تصویــر ممکــن از کل فراینــد‬ ‫مذاکــره را بررســی کنیــد‪ .‬برخــی از مهم تریــن مــواردی کــه بایــد‬ ‫تجزیه و تحلیــل کنیــد‪ ،‬عبارت انــد از‪:‬‬ ‫هزینــه‪ :‬از خــود بپرســید هزینــه توافــق جــاری در مقایســه بــا‬ ‫بهتریــن گزینــه جایگزیــن شــما چقــدر اســت‪ .‬بــرای تخمیــن‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬هــم مالحظــات کوتــاه مــدت و هــم شــرایط‬ ‫طوالنی مــدت را در نظــر بگیریــد‪ .‬ببینیــد هزینه هــای کــدام گزینــه‬ ‫بــرای شــما به صرفه تــر اســت‪.‬‬ ‫امکان پذیری‪:‬ببنیــد به نتیجه رســیدن کــدام توافــق واقع گرایانه تــر‬ ‫و امکان پذیرتــر اســت‪ .‬کــدام گزینــه را می توانیــد در زمــان مورد نظر‬ ‫تحقق ببخشید؟‬ ‫منافــع‪ :‬کــدام گزینه هــا بیشــترین تاثیــر مثبــت و انــی را بــرای‬ ‫شــما در پــی دارنــد؟‬ ‫عواقــب‪ :‬ببینیــد نتیجــه هــر توافــق چــه عواقبــی بــرای شــما دارد‬ ‫یــا چــه راه حل هایــی را پیــش پــای شــما می گــذارد‪.‬‬ ‫ذی نفعــان‪ :‬ایــا بــرای اســتفاده از باتنــا مجبوریــد نظــر دیگــر‬ ‫ذی نفعــان (مثــا ســهام داران شــرکت) را نیــز جلــب کنیــد؟‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫مراقب پیامک های جعلی ثبت نام یارانه معیشتی باشید‬ ‫پلیس فتا گفت‪ :‬شهروندان از طریق مراجع رسمی پیگیر یارانه معیشتی خود باشند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ اکبــر نصرتــی‪ ،‬در تشــریح ایــن موضــوع گفــت‪ :‬مجرمیــن و‬ ‫کالهبــرداران ســایبری از هــر موقعیتــی سوء اســتفاده کــرده و بــا فریــب شــهروندان‪ ،‬انــان را دام هــای خــود گرفتــار می کننــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫سه شنبه ‪ 3‬خرداد‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪537‬‬ ‫سرویس مجازی‬ ‫تشابه اسمی علت هتک‬ ‫حرمت زن جوان بود‬ ‫باهم بودن اعضای خانواده‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهــم ســایبری خبــر‬ ‫داد کــه بــا ســاخت اکانــت هــای جعلــی باعــث ایجــاد هتــک‬ ‫حیثیــت زن جــوان در فضــای مجــازی شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫رســانی پلیس فتا جواد جهانشــیری در راســتای کشــف این‬ ‫پرونــده گفــت‪ :‬در پــی وصــول یــک فقــره پرونــده قضایــی‬ ‫بــه پلیــس فتــا بــا موضــوع مزاحمــت اینترنتــی‪ ،‬پــی جویــی‬ ‫موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اولیــن اصــل در ایجــاد امنیــت روانــی ایــن اســت اعضــای‬ ‫خانــواده اوقاتــی را کنــار هــم بگذراننــد ‪.‬بــه عبــارت دیگــر امنیــت‬ ‫روانــی مــا در ‏درجــه اول از همنشــینی بــا افــرادی حاصــل‬ ‫می شــود کــه بتوانیــم در ارتباطــی صمیمانــه بــه ان هــا قــرار‬ ‫گرفتــه و از زندگــی بــا ان هــا‏احســاس کنیــم کــه در دنیایــی‬ ‫امــن و قابــل اطمینــان مــورد حمایتشــان هســتیم ‪ .‬روابــط‬ ‫خانوادگــی بــرای اطفــال کــودکان پیــش دبســتانی‏و دبســتانی‬ ‫اهمیــت ویــزه دارد ‪.‬‏‬ ‫چگونه برای‬ ‫کودکان امنیت‬ ‫روانی ایجاد کنیم‬ ‫سرویس خانواده ‪ -‬ناهید اکبری‪:‬‬ ‫امنیــت روانــی در کــودکان عبــارت اســت از داشــتن شــرایط‬ ‫مناســب بــرای رشــد ذهنــی و شــخصیتی کــودکان و دور‬ ‫بــودن ان هــا از ‏انــواع اســیب هــای اجتماعــی فیزیکــی و‬ ‫یــا روانشــناختی بــه گونــه ای کــه یــک کــودک در فضــای‬ ‫خانــواده یــا در اجتمــاع ویــا حتــی در‏مدرســه بــدون تــرس از‬ ‫بــروز هــر نــوع اســیب اجتماعــی بتوانــد دران فضاهــا حضــور‬ ‫‏‏‬ ‫داشــته و از بــودن دران محیــط لــذت ببــرد ‪.‬‬ ‫اســیب هــای ناشــی از عــدم امنیــت روانــی کــودکان‪:‬‏‬ ‫اگــر کودکــی از امنیــت روانــی الزم برخــوردار باشــد طبعــا مــی‬ ‫توانــد در زمینــه هــای مختلــف رفتــاری – ارتباطــی و تحصیلــی‬ ‫از زندگــی و‏رشــد بهتربرخــوردار و احســاس ارامــش بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد در مواقعــی کــه احســاس نــا امنــی در بچــه هــا‬ ‫وجــود دارد فعالیــت هــای‏ارتباطــی و اجتماعــی ان هــا محــدود‬ ‫مــی شــود و در حــوزه ی مســائل تحصیلــی بــا مشــکل روبــرو‬ ‫مــی شــوند و دچــار اضطــراب ‪ ،‬‏افســردگی و مشــکالت مختلــف‬ ‫روانشــناختی مــی شــوند ‪.‬احســاس ناامنــی و تاثیــرات ان فقــط‬ ‫در ســطح کودکــی باقــی نمــی مانــد اگــر‏فــردی در دوران کودکــی‬ ‫احســاس ناامنــی شــدیدی کنــد ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه‬ ‫وی نتوانــد متناســب بــا ســن اش رشــد کنــد ‪.‬بــه‏مــرور ایــن فــرد‬ ‫در بزرگســالی بــا چالــش هــای بزرگــی مواجــه خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بــرای مثــال افــرادی کــه نمــی تواننــد ارتبــاط خــود را بــا والدیــن‬ ‫‏شــان تنظیــم کننــد و اســتقالل فــردی و اجتماعــی در ســن خــود‬ ‫کســب کننــد معمــوال در بزرگســالی دچــار مشــکالت اضطرابــی‬ ‫مــی شــوند‏و بــه راحتــی نمــی تواننــد بــه دیگــران اعتمــاد کننــد ‪.‬‬ ‫دخترانــی کــه احســاس نــا امنــی مــی کننــد نخواهنــد توانســت‬ ‫همســران و مــادران‏خوبــی باشــند و پســرانی کــه احســاس نــا‬ ‫امنــی مــی کننــد نخواهنــد توانســت همســران و پــدران خوبــی‬ ‫باشــند و فعالیــت هــای اجتماعــی‏ایــن افــراد در ســطح جامعــه‬ ‫هــم تحــت تاثیــر ایــن احســاس نــا امنــی قــرار مــی گیــرد ‪.‬‏‬ ‫عــدم وجــود امنیــت روانــی مــی توانــد اســیب هــای متنوعــی بــرای‬ ‫کــودکان ایجــاد کنــد ‪ .‬طبعــا انتظار داریم کــودکان در دوران کودکی از‬ ‫‏عهــده یکســری از تکالیــف وابســته بــه سنشــان براینــد و ایــن تکلیف‬ ‫وابســته بــه ســن امــکان ارتبــاط گرفتــن بــا اطرافیــان و داشــتن تفکــر‬ ‫‏خــاق و جســت و جوگــر و اســتفاده از توانمندیهــای ذهنــی بــرای‬ ‫کســب دانــش ایجــاد ارتبــاط بــا دوســتان و هــم کالســی هــا و مهمتــر‬ ‫از‏همــه اینهــا لــذت بــردن از زندگــی اســت‪ .‬اگر عدم احســاس امنیت‬ ‫اتفــاق بیفتــد طبیعــی اســت کــه در موفقعیــت کــودکان در بــراوردن‬ ‫‏ایــن چالــش هــا تاثیرگــذار مــی شــود و رشــد ان هــا را چــه بــه لحــاظ‬ ‫جســمی و چــه رشــدی و عاطفــی بــه تاخیــر و بــن بســت مــی انــدازد ‪.‬‬ ‫و‏ایــن امــر باعــث ایجــاد یکســری نگرانی هــا نــه تنهــا در میــان کودکان‬ ‫بلکــه بــرای خانــواده هــای انهــا هــم مــی شــود ‏‪.‬‬ ‫چهار اصل زیربنایی در امنیت روانی کودکان ‏‪:‬‬ ‫باهم بودن اعضای خانواده ‪:‬‏‬ ‫اولیــن اصــل در ایجــاد امنیــت روانــی ایــن اســت اعضــای خانواده‬ ‫اوقاتــی را کنــار هــم بگذراننــد ‪.‬بــه عبــارت دیگــر امنیــت روانــی مــا‬ ‫در ‏درجــه اول از همنشــینی بــا افــرادی حاصــل مــی شــود کــه‬ ‫بتوانیــم در ارتباطــی صمیمانــه بــه ان هــا قــرار گرفتــه و از زندگــی‬ ‫بــا ان هــا‏احســاس کنیــم کــه در دنیایــی امــن و قابــل اطمینــان‬ ‫مــورد حمایتشــان هســتیم ‪ .‬روابــط خانوادگــی بــرای اطفــال‬ ‫کــودکان پیــش دبســتانی‏و دبســتانی اهمیــت ویــزه دارد ‪.‬‏‬ ‫ابراز احساسات ‪:‬‏‬ ‫در گام بعــدی والدیــن بایــد بــه فرزنــد خــود کمــک کننــد تــا‬ ‫احساســات ‪ ،‬نگرانــی هــا و خواســته هــای خــود را ابــراز‏کننــد و‬ ‫بــه ایــن منظــور بایــد بــه او فرصــت دهنــد‪ ،‬بــا او همدلــی و از وی‬ ‫حمایــت کننــد ‪ .‬دلگرمــی و اطمینــان دادن‏ســریع و شــتابزده بــه‬ ‫کــودک فرصــت الزم را بــرای بیــان همــه احساســاتش نمــی دهــد‬ ‫‪ .‬والدیــن و مربیــان بایــد‏شــنونده خوبــی بــرای کــودک باشــند بــا‬ ‫او همدلــی و یــاری اش کننــد تــا نگرانــی هــا و خواســته هــا ی‬ ‫عودت بیش از ‪30‬میلیارد تومان‬ ‫وجوه سرقتی توسط پلیس فتا‬ ‫پلیــس فتــا از عــودت بیــش از ‪ 30‬میلیــارد تومــان از وجــوه بــه ســرقت رفتــه قربانیــان جرائــم ســایبری در‬ ‫اســتان طــی چنــد مــاه اخیــر خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســامع خورشــاد در گفتگــو بــا خبرنــگار پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ ،‬ضمــن تشــریح ایــن‬ ‫خبــر اعــام کــرد‪ :‬بــا اقدامــات اطالعاتــی و فنــی مرکــز مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته پلیــس فتا طی چند‬ ‫مــاه اخیــر ‪ 45‬بانــد کالهبــرداری در حوزه هــای مختلــف شناســایی و منهــدم شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ده مــاه اخیــر بــا کشــف جرایــم برداشــت غیرمجــاز اینترنتــی کــه وجــوه قابــل توجهــی بــه‬ ‫یغمــا رفتــه بــود‪ ،‬بــا انجــام اقدامــات فنــی و قانونــی‪ ،‬توســط کارشناســان مرکــز مبــارزه بــا جرایــم ملــی و‬ ‫باند ای دی جی منهدم شد‬ ‫رئیــس پلیــس فضــا تولیــد و تبــادل اطالعــات از شناســایی و بازداشــت متهمــان پرونده کثیرالشــاکی‬ ‫«ای دیجــی»‪ idigi.ir‬کــه بــا وعــده خریدهــای اینترنتــی اقــدام بــه کالهبــرداری مــی کردنــد خبــر داد‬ ‫و گفــت ‪ :‬بانــد مربوطــه حــدود ‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ رســول‬ ‫جلیلیــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬متهمان ایــن پرونــده یــک زن و شــوهر و دو فــرد دیگــر هســتند کــه بــا‬ ‫درونــی اش را‏بازگــو کنــد ‪.‬‏‬ ‫دلگرمی و اطمینان دادن به کودک ‏‪:‬‬ ‫گام ســوم در ایجــاد امنیــت عاطفــی کــودک دلگــرم کــردن‬ ‫اوســت ‪ .‬کــودکان میخواهنــد بداننــد شــما در مقــام پــدر و مــادر‬ ‫بــرای محافظــت ‏از ان هــا چــه مــی کنیــد ‪.‬یعنــی الزم اســت‬ ‫اقداماتــی را کــه در منــزل بــرای حفاظــت و امنیــت ان هــا انجــام‬ ‫مــی دهیــد توضیــح دهیــد البتــه‏مطالــب بایــد متناســب بــا درک‬ ‫عقلــی کــودک باشــد‪.‬‏‬ ‫کمک به دیگران‪:‬‏‬ ‫و ســرانجام ایــن بــود کــه کــودکان نیــز ماننــد بزرگســاالن از یــاری‬ ‫رســاندن بــه افــراد نیازمنــد و کمــک کــردن بــه دیگــران احســاس‬ ‫رضایــت‏و امنیــت مــی کننــد ‪ .‬وقتــی کودکان به طور مســتقیم وارد‬ ‫عمــل مــی شــوند و نقــش مثبــت و ســازنده خــود را در کمــک بــه‬ ‫مشــکالت‏دیگــران مشــاهده مــی کننــد اعتمــاد بــه نفــس و نیــروی‬ ‫‏‬ ‫بیشتری کسب می کنند‪.‬‬ ‫راهکار ارتقای امنیت روانی کودک ‪:‬‏‬ ‫در خصــوص راهکارهــای ارتقــای امنیــت روانــی کــودکان داشــتن‬ ‫انتظــارات وابســته بــه ســن احســاس اســتقالل کــودکان و تکریــم‬ ‫ا ن هــا‏و پرهیــز از برخوردهــای خشــن و ایجــاد فضــای عاطفــی‬ ‫مناســب در ســطح خانــواده و در نظــر گرفتــن تکالیــف اموزشــی و‬ ‫در واقــع‏ورزشــی بــرای کــودکان در ســنین ان هــا و دور بــودن ان هــا‬ ‫بــرای زمــان هــای کوتــاه از والدیــن شــان و نگهــداری ان هــا و عــدم‬ ‫رهــا‏کــردن کــودکان در محیــط هــای خطرنــاک عواملــی هســتند کــه‬ ‫می تواننــد بــه رشــد و امنیــت کــودکان کمــک کننــد‬ ‫‪.‬‏داشــتن مراقبیــن ســالم بــه لحــاظ عاطفــی و مســتقل می توانــد‬ ‫زمینــه هــای امنیــت روانــی را بــرای کــودکان فراهــم کنــد ‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر ‏رفتارهــای متزلــزل و وســواس گونــه والدیــن مــی‬ ‫توانــد زمینه هــای احســاس نــا امنــی را در کــودکان ایجــاد کنــد ‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه اگــر مــا‏بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کــودکان مــا‬ ‫دارای احســاس امنیــت بهتــری باشــند طبیعــی اســت کــه بزرگترهــا‬ ‫خودشــان مشــکالت‏روانشــناختی کــه بــر احســاس نــا امنــی تاثیــر‬ ‫مــی گــذارد مثــل وســواس اضطــراب و کمــال طلبــی را کنتــرل کننــد و‬ ‫تنهــا در ایــن صــورت‏اســت کــه مــی تواننــد فرزنــدی تربیــت کننــد کــه‬ ‫او هــم احســاس امنیــت کنــد ‪ .‬در واقــع بزرگترهــا بایــد از خودشــان‬ ‫شــروع کننــد و نگرانــی‏هــای غیرضــروری خــود را کنــار بگذارنــد و بــا‬ ‫ارامــش بــه تربیــت کــودکان خــود بپردازنــد در ایــن مســیر مــی توانند‬ ‫زمینــه هــای احســاس‏امنیــت را فراهــم کــرده و احســاس نــا امنــی را‬ ‫‏‬ ‫کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫ســازمان یافتــه پلیــس فتا‪،‬بیــش از ‪ 30‬میلیــارد تومــان از وجــوه حاصلــه از کالهبــرداری بــه مالباختــگان‬ ‫برگشــت داده شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد ادامــه داد‪ :‬ایــن میــزان مبلــغ کــه بــا دســتور مرجــع قضایــی بالفاصله پس از مســدود‬ ‫شــدن حســاب مجرمــان در اختیــار مالباختــگان قــرار گرفــت غیــر از پرونده هایــی اســت کــه بایســتی ســیر‬ ‫مراحــل قضایــی ان در فراینــد رســیدگی طی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی از روش هــای کالهبــرداری و وجــوه بــه ســرقت رفتــه اینترنتــی توســط مجرمــان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارتقاء اگاهی و دانش عمومی در زمینه روش های پیشگیری از جرم بخصوص جرایم سایبری‬ ‫همــواره موثــر اســت و ایــن پلیــس بــا بهــره منــدی از کارشناســان خبره واموزش دیده و همکاری مســتمر‬ ‫بــا رســانه هــای جمعــی اســتان امــوزش هــا و هشــدارهای الزم را بــه شــهروندان ارائــه می نماید‪.‬‬ ‫ســرهنگ خورشــاد در ادامــه هشــدارهای الزم را بــه کاربــران فضــای مجــازی داد و گفــت‪ :‬ایــن پلیــس‬ ‫بــا تمــام تــوان جهــت احقــاق حقــوق شــهروندان تــاش مــی کنــد کــه بــا همــکاری انــان بــا رعایــت نــکات‬ ‫امنیتــی‪ ،‬مــی توانــد فضــای مجــازی را بــرای کاربــران بــه محیطــی امــن تبدیــل کنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کرد ‪ :‬ســایت پلیس فتــا بــه ادرس الکترونیکــی ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫امــاده دریافــت گــزارش هــای مردمــی بــوده و همچنیــن کاربــران گرامــی می تواننــد اخریــن اخبــار حوادث‬ ‫و رویدادهــای ســایبری را از ایــن ســایت دریافــت کننــد وشــماره تمــاس مرکــز فوریــت ســایبری ‪096380‬‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی امــاده پاســخگویی به ســواالت شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫تاســیس شــرکتی بــا نــام «ایینــه دیجیتــال اینــده اندیــش» و ادرس اینترنتــی «ای دیجــی» در یکــی‬ ‫از مجتمــع هــای بــزرگ تجــاری‪ ،‬فعالیــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت دارای نمــاد اعتمــاد ملــی(ای نمــاد) بــود ‪ ،‬افــزود‪ :‬متهمــان ایــن‬ ‫پرونــده بــا ســوء اســتفاده از اعتمــاد مــردم بــه «ای نمــاد» ؛ و تبلیغــات دروغ فــروش زیــر قیمــت‬ ‫خــودرو‪ ،‬موبایــل‪ ،‬لــپ تــاپ و انــواع لــوازم خانگــی و الکترونیــک در شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد‬ ‫اینســتاگرام و ســایت «ای دیجــی» اقــدام بــه کالهبــرداری کــرده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا البــرز ادامــه داد ‪:‬تاکنــون حــدود ‪ ۶۰۰‬نفــر بــرای طــرح شــکایت بــه دادســرا‬ ‫مراجعــه کــرده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ارزش سفارشــات و ادعــای شــاکیان پرونــده نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اســت ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای نحــوه دســتگیری متهمــان ایشــان عتــوان نمــود کــه متهمــان ردیــف اول بــا‬ ‫جابجــا کــردن محــل ســکونت روزانــه خــود و عــدم ارتبــاط بــا افــراد خوشــبختانه بــا اقدامــات فنــی‬ ‫ماموریــن متهمیــن دســتگیر و تحویــل دســتگاه قضــا شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ رســول جلیلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ریالــی امــوال کالهبــرداری شــده حــدود ســیصد‬ ‫میلیــارد ریــال بــراورد شــده توصیــه کــرد‪ :‬بــه هویــت هــا در فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد و قبــل از‬ ‫ســرمایه گــذاری از طریــق فضــای مجــازی شــناخت کافــی از ســایت اینترنتــی را داشــته باشــند و تــا‬ ‫حصــول اطمینــان از هرگونــه واریــز وجــه خــودداری نماینــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد‬ ‫مشــکوک بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ www.cyberpolice.ir‬مــوارد را گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا مســتندات ارائــه شــده توســط شــاکیه‬ ‫مشــخص گردیــد ‪ ،‬فــرد یــا افــرادی ناشــناس بــا ایجــاد‬ ‫پروفایــل جعلــی در شــبکه اجتماعــی تلگــرام واینســتاگرام‬ ‫اقــدام بــه انتشــار مطالــب توهیــن امیــز و انتســاب ان بــه‬ ‫شــاکیه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫موضــوع تیــم ویــژه ای از کاراگاهــان پلیــس فتــا پــی جویــی‬ ‫پرونــده را در دســتور کار قــرار داد کــه بــا پیگیــری هــای بــه‬ ‫عمــل امــده ایــن مجــرم ســایبری شناســایی گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬متهــم بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضایــی درمحــل ســکونت خــود دســتگیر و بــه مــکان‬ ‫پلیــس فتــا اســتان منتقــل شــد ‪.‬‬ ‫جهانشــیری در رابطــه بــا انگیــزه متهــم گفــت‪ :‬متهــم کــه‬ ‫بدلیــل تشــابه اســمی شــاکیه؛ وی را بــا فــرد دیگــری کــه‬ ‫از قبــل بــا وی اختــاف داشــته ‪ ،‬اشــتباه گرفتــه وهنــگام‬ ‫رویــت نــام و نــام خانوادگــی در فضــای مجــازی بــا ســرقت‬ ‫پروفایــل و انتشــار مطالبــی توهیــن امیــز بــه قصــد انتقــام‬ ‫گیری‪،‬مبــادرت بــه ایجــاد پیــج اینســتاگرام و اکانت تلگرامی‬ ‫بــا مشــخصات وی بــه فکــرش خطــور می نماید و متاســفانه‬ ‫بــه وی اعمــال ناشایســت و خــاف شــئوناتی را منتســب‬ ‫مینمایــد کــه متهــم بــه همــراه پرونــده جهت کســب تکلیف‬ ‫نهایــی بــه دادســرا اعــزام شــد‪.‬‬ ‫وی بــه کاربــران توصیــه کــرد‪ :‬بــا رعایــت حریــم خصوصــی‬ ‫و عــدم انتشــار تصاویــر خصوصــی و محرمانــه در فضــای‬ ‫ســایبری و شــبکه هــای اجتماعــی بویــژه انتخــاب انهــا در‬ ‫انــواع پروفایــل هــای شــبکه هــای اجتماعــی مانــع از فرصت‬ ‫طلبــی افــراد ســودجو شــده و الزم بــه یــاد اوری اســت کــه بــا‬ ‫رعایــت فرهنــگ اصیــل ایرانــی اســامی از هرگونــه انتقــام‬ ‫جویی و انتساب القاب و عناوین ناشایست و حتی سخره‬ ‫کــردن و یــا توهیــن بــه ســایر افــراد خــودداری نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا معرفــی ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬از کاربــران درخواســت کــرد از مطالــب‬ ‫اموزشــی ایــن ســایت اســتفاده نمــوده و در صــورت مواجهــه‬ ‫بــا هرگونــه مــوارد مشــکوک و مجرمانــه ان را از طریــق لینک‬ ‫ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای ســایبری بــا شــماره‬ ‫تمــاس ‪ ،096380‬بــا مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانــه تاکســی بــه شــماره ‪ 56‬بنــام جــال اشــراقی‬ ‫ف محمدعلــی بــا کــد ملــی ‪ 2268939863‬بــه شــماره‬ ‫خــودروی ‪ 274‬ت ‪ 22‬ایــران ‪ 59‬مفقــود گردیــده و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد‬ صفحه 7 ‫گرگان‪ -‬ابوذر بیستم بازی شهرداری با اموال مردم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -536‬سال هشتم‬ ‫‪-536-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/22‬شوال‪/‬‬ ‫‪22 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 23‬‬ ‫‪23-- 1401 //03‬‬ ‫سه شنبه ‪03//03‬‬ ‫‪34‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات دفاع مقدس ‪ -‬جانباز سرافراز وطن محمد دیلم کتولی‬ ‫عیب های پنهان ‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫سـ َعدَکَ جَـدُّکَ امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬عیــب تــو (از‬ ‫ســت ُور ٌ مَــا ا َ ْ‬ ‫عَیْبـُـکَ مَ ْ‬ ‫چشــم ها) پنهــان اســت تــا وقتــى دنیــا بــه تــو اقبــال دارد! (همیــن کــه‬ ‫دنیــا پشــت کنــد عیــوب تــو اشــکار مى شــود)‪.‬‬ ‫امــام علــی(ع) در ایــن گفتــار حکیمانـه اش اشــاره بــه نکتــۀ مهمــى کــرده‬ ‫مى فرماید‪«:‬عیــب تــو(از چشــم ها)پنهان اســت تاوقتــى دنیــا بــه تــو‬ ‫اقبــال دارد»‪.‬‬ ‫«جَـدّ» در لغــت معانــى زیــادى دارد از جملــه‪ :‬عظمــت‪ ،‬کــه ایــۀ شــریفۀ‬ ‫ى جَ ـد ُّ رَب ِّنــا» بــه ان ناظــر اســت و بــه معنــاى بهــره‪ ،‬نصیــب‪،‬‬ ‫«اَن َّـ ُه ت َعال ـ ‬ ‫نعمــت و بخــت‪ .‬در جملــۀ بــاال اشــاره بــه همــان بهــره و نصیــب دنیــوى‬ ‫اســت کــه گاهــى از ان بــه بخــت و شــانس تعبیــر مى شــود‪.‬‬ ‫امام(ع) در واقع در این عبارت کوتاه به چند نکته اشاره فرموده است‪:‬‬ ‫نخســت هنگامــى کــه دنیــا بــه کســى اقبــال کنــد تمــام عیــوب او را بــه‬ ‫فراموشــى مى ســپارند‪ ،‬بلکــه گاهــى عیــب را حُســن معرفــى مى کننــد و‬ ‫بــه عکس‪،‬هنگامــى کــه دنیــا بــه کســى پشــت کنــد صفــات برجســته او را‬ ‫نادیــده مى گیرنــد‪ ،‬بلکــه گاهــى عیــب مى شــمرند و ایــن اشــتباه بزرگــى‬ ‫اســت کــه بســیارى از مــردم گرفتــار ان انــد‪.‬‬ ‫دیگــر این کــه انســان بایــد تنهــا نــگاه بــه ســخنان مــردم نکنــد و بکوشــند‬ ‫عیــوب خویــش را کــه از چشــم انهــا بــه ســبب اقبــال دنیــا پنهــان شــده‪،‬‬ ‫دریابــد و نیــز محاســن و صفــات نیــک خــود را کــه بــه دلیــل پشــت کــردن‬ ‫دنیــا بــه او در نظــر مــردم ناچیــز شــمرده مى شــود کــم نشــمرد‪.‬دیگر‬ ‫این کــه از زوال نعمت هــا نگــران نشودشــاید خداونــد مى خواهــد بدیــن‬ ‫وســیله عیــوب او را روشــن ســازد تــا بــراى برطــرف کــردن ان بکوشــد کــه‬ ‫ایــن خودنعمتــى ازســوى پروردگارمحســوب مى شــود‪.‬‬ ‫ایــن گفتــار حکیمانــۀ امــام پیــام دیگــرى نیــز دارد و ان این کــه بــه هنــگام‬ ‫اقبــال دنیــا بــه انســان‪ ،‬مغــرور نشــود و خــود را بــرىء از عیــوب ندانــد‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه مــردم عیــوب او را نادیــده مى گیرنــد و اى بســا از وى چنــان تمجیــد‬ ‫کننــد کــه ســبب غــرور او گــردد‪.‬‬ ‫شــبیه ایــن گفتــار ســخن حکیمانـه اى اســت کــه در حکمــت نهــم امــده بــود‬ ‫سـ َ ‬ ‫کــه امــام فرمــوده بــود‪( :‬اِذَا اَقْبَل َـ ِ ‬ ‫ت الدُّنْیَــا عَلَــى اَحَـد ٍ اَعَارَتـْ ُه مَحَا ِ‬ ‫ن غَیْــر ِ ه ِ و َ‬ ‫سـهِ ؛ هنگامى که دنیا به کســى روى اورد‬ ‫سـ َ ‬ ‫اِذَا اَد ْبَر َ ْ ‬ ‫ن نَف ْ ِ‬ ‫سـل َبَت ْ ُه مَحَا ِ‬ ‫ت عَن ْ ُه َ‬ ‫نیکى هــاى دیگــران را بــه او عاریــت مى دهــد و هنگامــى کــه دنیــا بــه کســى‬ ‫پشــت کنــد نیکى هــاى خــودش را نیــز از او ســلب مى نمایــد)‪.‬‬ ‫در زبــان عــرب ‪ -‬و احتمــاال ً زبان هــاى دیگــر ‪ -‬نیــز ضرب المثل هــاى‬ ‫جالبــى در ایــن زمینــه امــده اســت ازجملــه دریــک ضــرب المثــل عربــى‬ ‫مى خوانیــم‪« :‬اذااقْبَــل َ الْبَخْــتُ ل َ‬ ‫َباضــ ِ‬ ‫ت الدُّجاجَــ ه ُ عَلَــى الوَتَــدو َ اذا اد ْبَــر َ‬ ‫ن فِــی ال َّ‬ ‫س ؛ هنگامــى کــه دنیــا بــه انســان اقبــال‬ ‫الْبَخْــتُ ا ْ‬ ‫سـ َعر َ الْهــاو َ ُ‬ ‫شـم ْ ِ‬ ‫کنــد مــرغ روى نــوک میــخ تخــم مى گــذارد و هنگامــى کــه دنیابــه انســان‬ ‫پشــت کندهــاون در برابــر افتــاب اتــش مى گیــرد»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علی(ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۳۱‬‬ ‫خرمشهر‬ ‫گذرگاه پیروزی‬ ‫در دفاع مقدس‬ ‫شناسنامه عملیات‬ ‫نام عملیات‪ :‬فتح المبین‬ ‫رمز عملیات‪ :‬یا زهرا (س)‬ ‫منطقه عملیات‪:‬جبهه جنوبی‪،‬شوش و دزفول‬ ‫زمان عملیات‪ ۱۳۶۱ /۲/۱ :‬تا ‪۱۳۶۱ /۱ / ۱۰‬‬ ‫هــدف‪ :‬ازادســازی منطقــه غــرب دزفــول و جــاده دزفــول ‪-‬‬ ‫دهلران و تامین اندیمشــک‪ ،‬شــوش‪ ،‬دزفول و جاده اندیمشــک‬ ‫ اهــواز‪.‬‬‫نوع عملیات‪ :‬گسترده‬ ‫فرماندهــی عملیــات‪ :‬مشــترک (ســپاه پاســداران و ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی)‬ ‫سازمان عملیات‪ :‬مشترک‬ ‫اســتعداد نیروهــای درگیــر خــودی‪ ۱۲۴ :‬گــردان پیــاده‪ ۹ ،‬گــردان‬ ‫زرهی‬ ‫اســتعداد نیروهــای درگیــر دشــمن‪ ۹۲ :‬گــردان پیــاده‪۳۹ ،‬‬ ‫گــردان زرهــی‪ ۲۹ ،‬گــردان مکانیــزه‪ ۳ ،‬گــردان کمانــدو‪ ۳ ،‬گــردان‬ ‫گارد و ‪ ۱۲‬گــردان توپخانــه‬ ‫نتایــج عملیــات‪ :‬ازادســازی ‪ ۲۴۰۰‬کیلومتــر مربــع از ســرزمینهای‬ ‫اشــغالی شــامل ده هــا بخــش وروســتای منطقــه وچندجــاده‬ ‫وتنگــه مهــم‪ ،‬خــارج شــدن دزفــول وشــوش و اندیمشــک و پایگاه‬ ‫هوایــی دزفــول ازدیــدو تیــر موثــر دشــمن‪.‬‬ ‫تلفــات دشــمن‪ ۲۵۰۰۰ :‬کشــته و زخمــی و ‪ ۱۷۰۰۰‬اســیر‬ ‫خســارات دشــمن‪ :‬انهــدام ‪ ۱۸‬هواپیمــای جنگنــده‪ ۳۶۱ ،‬تانــک‬ ‫و نفربــر‪ ۳۰۰ ،‬خــودرو‪ ۵۰ ،‬تــوپ و ‪ ۳۰‬دســتگاه مهندســی‬ ‫غنائــم‪ ۳۲۰ :‬تانــک و نفربــر‪ ۵۰۰ ،‬خــودرو‪ ۱۶۵ ،‬تــوپ و ‪۵۰‬‬ ‫دســتگاه مهندســی و مقادیــر زیــادی ســاح و تجهیــزات انفــرادی‬ ‫موقعیــت و وضعیــت منطقــه منطقــه عمومــی عملیــات فتــح‬ ‫المبیــن در غــرب رودخانــه کرخــه واقــع شــده کــه از شــمال بــه‬ ‫ارتفاعــات بلنــد وصعــب العبــور تیشــه کــن‪ ،‬دالپــری‪ ،‬چــاه نفــت‬ ‫و تپــه ســیپتون‪ ،‬از جنــوب بــه ارتفاعــات بلنــد میشــداغ‪ ،‬تپه هــای‬ ‫رملــی و چزابــه (شــیب)‪ ،‬از شــرق بــه رودخانــه کرخــه و از غــرب‬ ‫بــه مــرز بیــن المللــی در شــمال و جنــوب فکــه محــدود مــی شــود‪.‬‬ ‫زمیــن ایــن منطقــه ازســه قســمت کوهســتانی‪ ،‬تپــه ماهــوری و‬ ‫دشــت تشــکیل شــده اســت و اختــاف ارتفــاع ان از ســطح دریــا‬ ‫حــدود ‪ ۲۱۰‬متــر اســت‪ .‬زمیــن در شــمال منطقــه جنــس ســختی‬ ‫دارد و هــر چــه بــه طــرف جنــوب حرکــت شــود از اســتحکام ان‬ ‫کاســته مــی شــود‪ ،‬بــه گونــه ای کــه در ارتفاعــات‪ ،‬جنــس خــاک‬ ‫بــه تدریــج از ســنگی بــه شــنی و ماســه ای تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫بخــش هایــی از غــرب و جنــوب منطقــه را نیــز تپه هــای رملــی‬ ‫پوشــانده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬رودخانــه کرخــه از شــمال بــه جنــوب شــرقی‬ ‫جریــان دارد‪ ،‬رودخانــه فصلــی چیخــواب در تابســتان خشــک و‬ ‫بــه هنــگام بارندگــی ســیالبی مــی شــود و عبــور از ان محــدود بــه‬ ‫پــل هــای موجــود بــر روی محــور دزفــول ‪ -‬دهلــران مــی باشــد و‬ ‫رودخانــه روفائیــه کــه از اب هــای دامنــه هــای جنوبــی ارتفاعــات‬ ‫شــاوریه و تپــه ‪ ۳۵۰‬و شــمال دشــت عبــاس تشــکیل شــده و‬ ‫ســواحل ان دارای شــیب مالیــم اســت‪ ،‬بــه هنــگام بارندگــی‬ ‫تحــرک نیــرو را بــرای مدتــی‪ ،‬محــدود و کنــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫موقعیت منطقه و عوارض حســاس ان‪ ،‬ارایش خاصی‬ ‫رابــه دشــمن تحمیــل کــرده بــود کــه اگاهــی نیروهــای خودی‬ ‫ازان‪،‬زمینــه وارد ســاختن ضربــات ســهمگین رابردشــمن‬ ‫فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫عملیــات در چهــار مرحلــه پیــش بینــی شــده بــود کــه‬ ‫هریــک از مراحــل بسترســاز اجــرا و موفقیــت مرحلــه دیگــر بــود‪.‬‬ ‫مرحلــه نخســت عملیــات بــا محوریــت قــرارگاه قــدس اغــاز شــد‬ ‫و رزمنــدگان ایــن قــرارگاه بــا عبــور از مواضــع دشــمن منطق ـه ای‬ ‫در جنــوب رودخانــه کرخــه را تصــرف کردنــد‪ .‬همزمــان بــا ایــن‬ ‫قــرارگاه‪ ،‬قــرارگاه فتــح هــم براســاس برنامــه زمان بنــدی شــده‬ ‫پیشــروی خــود را تــا منطقــه مــورد نظــر انجــام دادنــد‪ .‬مرحلــه‬ ‫دوم عملیــات بــا یــک تصمیــم تاکتیکــی فرماندهــان همــراه‬ ‫شــد؛ ازادســازی خرمشــهر بــه طــور موقــت کنــار گذاشــته شــد‪،‬‬ ‫نیروهــا بــه ســمت مــرز پیشــروی کردنــد و ضمــن عقــب رانــدن‬ ‫فراری هــای دشــمن‪ ،‬مناطــق جفیــر‪ ،‬پــادگان حمیــد و هویــزه‬ ‫را ازاد کردنــد‪ .‬همزمــان بــا حرکــت نیروهــای قــرارگاه قــدس بــه‬ ‫ســوی خرمشــهر مرحلــه ســوم عملیــات اغــاز شــد امــا رزمنــدگان‬ ‫ایرانــی توفیــق چندانــی در اجــرای برنامــه موردنظــر نیافتنــد‪.‬‬ ‫عملیــات تــا شــامگاه اول خــرداد متوقــف شــد و در ان تاریــخ بــا‬ ‫اغــاز مرحلــه چهــارم عملیــات بیــت المقــدس و یــورش ســریع‬ ‫نیروهــای ایــران‪ ،‬لشــکر و تیپ هــای عــراق نظــم و ارتبــاط خــود‬ ‫بــا یکدیگــر را از دســت دادنــد و در حالــی کــه تقــای شکســتن‬ ‫محاصره خرمشــهر توســط نیروهای ایرانی را داشــتند؛ شکســت‬ ‫خــورده و مجبــور بــه تــرک مرزهــای خرمشــهر شــدند‪ .‬بــا اهتــزاز‬ ‫پرچــم جمهــوری اســامی برگنبد مســجد جامــع‪ ،‬درظهر روزســوم‬ ‫خردادماه‪،‬خرمشــهر ایــن پــاره خــاک وطــن ازاد شــد‪.‬‬ ‫طراحــی عملیــات اهــداف و ماموریــت ســپاه در طــرح اولیــه‬ ‫خــود و قبــل از تشــکیل قــرار گاه مشــترک ارتــش و ســپاه‬ ‫قــرارگاه کربــا تصمیــم داشــت کــه بــا یــگان هــای خودارتفاعــات‬ ‫ابوصلیبــی خات(ســایت و رادار) در محــور شــوش و همچنیــن در‬ ‫امتــداد ان بــه طــرف شــمال‪ ،‬تپــه هــای علــی گــره زد و شــاوریه‬ ‫و دهلیــز را بــه تصــرف در اورد‪ .‬امــا پــس از تشــکیل قــرارگاه‬ ‫مشــترک‪ ،‬ایــن طــرح بــه دلیــل تامیــن نکــردن اهــداف مــورد‬ ‫نظــر و کاهــش نــدادن خطــوط پدافنــدی و ازادســازی نیروهــای‬ ‫خــودی از خطــوط پدافنــدی بحــث و بررســی شــد و ســرانجام بــر‬ ‫دو هــدف شــامل انهــدام نیروهــای دشــمن و کاهــش خطــوط‬ ‫پدافنــدی توافــق شــد و مانورعملیــات نیزبرایــن اســاس طــرح‬ ‫ریــزی شــد‪ .‬اهــداف نظامــی عملیــات فتــح المبیــن چنیــن بــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انهــدام نیروهــای دشــمن به منظور کاهــش توان نظامی اش‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دســتیابی بــه خطــوط پدافنــدی مطمئــن بــا هــدف صرفــه‬ ‫جویــی درنیــرو(ازاد شــدن نیروهــای خــودی از مخلــوط پدافنــدی‬ ‫و کســب امادگــی بــرای عملیــات بعــدی)‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خــارج ســاختن شوش‪،‬اندیمشــک دزفــول و پایــگاه چهــارم‬ ‫شــکاری ازبــرد توپخانــه دشــمن‪.‬‬ ‫‪ -4‬خــارج کــردن جــاده اندیمشــک ‪ -‬اهــواز از بــرد اتــش موثــر‬ ‫دشــمن‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ازادســازی مناطق مهمی چون جاده اندیمشــک ‪ -‬دهلران و‬ ‫ســایت رادار ‪ ۴‬و ‪ -۶ .۵‬تصرف چاه های نفتی منطقه ابوغریب‪،‬‬ ‫ماموریــت قــرارگاه فرماندهــی در ایــن عملیــات چنیــن اعــام‬ ‫شــد‪ :‬فرماندهــی عملیــات کربــای ‪( ۲‬فتــح المبیــن ) در ســاعت‬ ‫(س) روز (ر) بــه منظــور انهــدام نیروهــای دشــمن در منطقــه‬ ‫عملیاتــی دزفــول و شــوش تــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫ارتفاعــات علــی گــره زد‪ ،‬ابوصلیبــی خــات‪ ،‬تنگــه رقابیــه‪،‬‬ ‫ارتفاعــات چنانــه وعیــن خــوش را تصــرف و تامیــن ودر منطقــه‬ ‫پدافند‪.‬مــی نمایــد و امــاده مــی شــود بنــا بــه دســتور‪ ،‬تــک را بــه‬ ‫ســمت غــرب‪ ،‬بــرای تامیــن خــط مــرز ادامــه دهــد‪».‬‬ ‫ســازمان رزم بــا توجــه بــه همــکاری ارتــش و ســپاه‪ ،‬قــرارگاه‬ ‫مرکــزی کربــا بــا فرماندهــی مشــترک نیــروی زمینــی ارتــش و‬ ‫ســپاه پاســداران‪ ،‬هدایــت کلــی عملیــات را بــر عهــده داشــت کــه‬ ‫چهــار قــرارگاه فرعــی بــه شــرح ذیــل تحــت امــر ان بــود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قرارگاه مشترک قدس‬ ‫‪ -۲‬قرارگاه مشترک نصر‬ ‫‪ -۳‬قرارگاه مشترک فجر‬ ‫‪ -۴‬قرارگاه مشترک فتح‬ ‫در مجمــوع‪ ،‬ســپاه پاســداران بــا ‪ ۱۰۰‬گــردان نیــرو و ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا ‪ ۴۳‬گــردان اعم از پیــاده‪ ،‬زرهی‬ ‫و مکانیزه در عملیات شــرکت کردند‪.‬‬ ‫در ایــن عملیــات‪ ،‬ســپاه ‪ ۱۶۰‬دســتگاه تانــک و نفربــر‬ ‫غنیمنــی و ارتــش ‪ ۳۶۰‬دســتگاه تانــک و نفربــر ســازمانی‬ ‫خــود را بــه کار گرفتنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر اتــش پشــتیبانی توپخانــه‪ ،‬هوانیــروز و نیــروی هوایــی‬ ‫ارتــش نیــز بــر حســب ماموریــت و اســتعداد خــود در عملیــات‬ ‫مشــارکت داشــتند‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬حضــور رو بــه گســترش ســپاه‬ ‫و ســازماندهی نیروهــای مردمــی در ســازمان تیــپ و لشــکر‬ ‫ســبب شــد تــا تــوان رزمــی نیروهــای خــودی افزایــش یابــد‬ ‫از نــکات بــارز در ایــن مرحلــه قابلیــت انعطــاف زیــاد درعملیــات‬ ‫فتــح المبیــن و تغییــرات ســریع ســازماندهی و تشــکیالت رزمــی‬ ‫و تــوان بــاال در جــذب نیــروی مردمــی مــی باشــد‪ ،‬بــرای مثــال‬ ‫پــس از مدتــی کار روی طــرح و در هنــگام امــاده ســازی مقدمــات‬ ‫عملیــات‪ ،‬اســتعداد نیروهــای ســازمان داده شــده بــه ‪ ۳۰۰‬درصــد‬ ‫انچــه در طــرح ابتدایــی پیــش بینــی می شــد رســیده بــود‪ .‬در‬ ‫واقــع از ایــن لحــاظ فتــح المبیــن تجربــه ای بــرای هدایــت یــک‬ ‫جنگ مردمی بود‪.‬‬ ‫ طــرح مانــور بــه دلیــل ترکیــب نیروهــای ســپاه و ارتــش بــرای‬‫اجــرای عملیــات‪ ،‬دو دیــدگاه متفــاوت در طــرح ریــزی عملیــات‬ ‫فتــح المبیــن وجــود داشــت‪ .‬طراحــان نظامــی ارتــش بــر ایــن نظــر‬ ‫بودنــد کــه عملیــات بــه صــورت مرحلــه ای و بــا دو قــرارگاه و از‬ ‫ســه محــور پــل نــادری‪ ،‬شــوش و ارتفاعــات شــاوریه بــرای تامیــن‬ ‫ارتفاعــات علــی گــره زد و تپــه هــای ابوصلیبــی خــات انجــام شــود‬ ‫و پــس از ان در مرحلــه دوم‪ ،‬عملیــات بــه طــرف عیــن خــوش ‪-‬‬ ‫دوســلک و رقابیــه ادامــه یابــد‪ .‬ایــن طــرح شــبیه عملیــات ارتــش‬ ‫در ‪ ۲۳‬مهــر ‪ ۱۳۵۹‬بــود‪ .‬از ســوی دیگــر گــروه طــرح ریــزی ســپاه‬ ‫بــا توجــه بــه انچــه پیــش از ایــن حاصــل شــده بــود‪ ،‬بــا ایــن طــرح‬ ‫مخالــف بــود‪ ،‬ایــن طراحــان معتقــد بودنــد بــا توجــه بــه وضعیــت‬ ‫زمیــن و عــوارض منطقــه و نحــوه ارایــش دشــمن‪ ،‬عملیــات بایــد‬ ‫در یــک مرحلــه و بــا چهــار قرارگاه برای تصرف عقبه های دشــمن‬ ‫و بــا اســتفاده از راه کارهــای ابتــکاری از شــمال عیــن خــوش و‬ ‫شــرق رقابیــه بــه عیــن خــوش اجــرا شــود‪ .‬ســرانجام پــس از بحث‬ ‫و بررســی هایــی کــه انجــام گرفــت‪ ،‬طــرح ســپاه پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫ عملیات از چهارمحور کلی با چهار قرارگاه ســازماندهی شــدکه‬‫ایــن قرارگاههــا از شــمال بــه جنوب عبــارت بودنداز قــدس‪ ،‬نصر‪،‬‬ ‫فجــر و فتح‪.‬‬ ‫ محــور قــرارگاه قدس(تیشــه کــن‪ ،‬چــاه نفــت بــه ســمت دشــت‬‫عبــاس وعیــن خــوش)در ایــن محــور‪ ،‬ارتفاعــات عیــن خــوش و‬ ‫تنگــه ابوغریــب بــه عنــوان عــوارض حســاس منطقــه شــمالی‪،‬‬ ‫از اهــداف حیاتــی عملیــات محســوب مــی شــوند زیــرا ازقابلیــت‬ ‫پدافنــدی برخــوردار بودنــد و در صــورت تامیــن وتصرف انها‪،‬عقبه‬ ‫نیروهــای دشــمن تهدیدوخطــوط مواصالتــی انهاقطــع مــی شــد‪.‬‬ ‫ هــدف نهایــی قــرارگاه قــدس در ایــن محــور‪ ،‬تصــرف ارتفاعــات‬‫عیــن خــوش‪ ،‬منطقــه ابوغریــب و تینــه بــود‪.‬‬ ‫ محــور قــرارگاه نصــر (غــرب پــل نــادری) در ایــن محــور‪،‬‬‫ارتفاعــات شــمال شــرقی شــامل علــی گــره زد‪ ،‬شــاوریه و بخشــی‬ ‫از جــاده دزفــول ‪ -‬دهلــران‪ ،‬عــوارض حســاس ایــن منطقــه بودنــد‬ ‫و در صــورت ازادســازی و تامیــن انهــا‪ ،‬عقبــه نیروهای دشــمن در‬ ‫پــای پــل‪ ،‬ســرخه صالــح و کــوت کا پــن تهیــه می شــد و همچنین‬ ‫الحــاق نیروهــای خــودی در پــای پــل اســان و امــکان دســتیابی به‬ ‫چنانــه و برقــازه فراهــم مــی گــردد‪ .‬بنابرایــن قرارگاه نصــر در جناح‬ ‫چــپ قــرارگاه قــدس ماموریــت داشــت مناطقــی چــون شــاوریه‪،‬‬ ‫تپــه بلتــا‪ ،‬علــی گــره زد‪ ،‬تپــه چشــمه‪ ،‬کــوت کاپن و ســایر عوارض‬ ‫حســاس منطقــه را تصــرف و تامیــن کنــد‪ .‬عملیــات در این محور‬ ‫به دلیل نحوه ارایش و اســتعداد دشــمن و حساســیت عراق به‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬بــه شــکل تــک جبهــه ای بــود که عملیاتی ســخت و‬ ‫دشــوار محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫ محــور قــرارگاه فجــر (شــوش) دراین محور‪،‬تپه های ابوصلیبی‬‫خــات مهــم تریــن عــوارض حســاس منطقــه در غــرب رودخانــه‬ ‫کرخــه بــه شــمارمی رفتنــد کــه بر تمــام این منطقه مشــرف بودند‬ ‫و در صــورت تصــرف و تامیــن انهــا‪ ،‬عــاوه بــر تجزیــه نیروهــای‬ ‫دشــمن‪ ،‬دســتیابی بــه چنانــه و تپــه هــای برقــازه تســهیل و زمینه‬ ‫ســقوط مواضــع دشــمن در ملحــه‪ ،‬کــوت کاپــن‪ ،‬ســرخه صالــح‬ ‫و ســرخه قلیــچ فراهــم مــی شــد‪ .‬قــرارگاه فجــر در ایــن محــور‬ ‫ماموریــت داشــت عــوارض حســاس منطقــه را تصــرف و تامیــن‬ ‫کنــد‪ .‬نظــر بــه حساســیت دشــمن بــه این منطقه و اســتحکاماتی‬ ‫کــه در ان ایجــاد کــرده بــود‪ ،‬عملیــات در ایــن محــور ســخت و‬ ‫دشــوار پیــش بینــی مــی شــد‪.‬‬ ‫ اهــداف عملیــات فتــح المبیــن بــرای دســتیابی بــه اهــداف‬‫مــورد نظــر ایــن عملیــات در ســه مرحلــه اجــرا می شــد‪ .‬در مرحله‬ ‫اول‪ ،‬بــا اغــاز عملیــات‪ ،‬بایــد هــدف هــای علــی گــره زد‪ ،‬شــاوریه‪،‬‬ ‫ابوصلیبــی خــات وتنگــه رقابیــه تصــرف و تامیــن مــی شــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه دوم و پــس از تامیــن کلیــه هــدف هــای مرحلــه اول‪،‬‬ ‫نیروهــای خــودی بایــد بــا ادامــه تــک‪ ،‬عیــن خوش تنگــه ابوغریب‬ ‫و تپــه هــای غــرب چنانــه را تصــرف و تامیــن مــی کردنــد‬ ‫و در مرحلــه ســوم‪ ،‬نیروهــای ارتــش و ســپاه در شــمال و جنــوب‬ ‫منطقــه بــه تشــکیل خــط پدافندی اقــدام مــی کردند‪.‬‬ ‫اقدامــات دشــمن پیــش از اغــاز عملیــات پــس از عملیــات‬ ‫طریــق القــدس‪ ،‬دشــمن دچــار نوعــی اشــفتگی روحــی شــد و در‬ ‫حالــی کــه مرغــوب و وحشــت زده بــود‪ ،‬هنــوز در کــی روشــنی از‬ ‫ویژگیهــای تاکتیکــی و عملیاتــی نیروهــای خــودی نداشــت‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی‪ ،‬دشمن قبل از اغاز عملیات فتح المبین ‪-‬‬ ‫بــر اســاس شــواهد و قرائــن موجــود و برخی منابع جاسوســی که‬ ‫در داخــل ایــران داشــت ‪ -‬از اجــرای ایــن عملیــات اگاهــی یافــت‬ ‫لــذا بــرای مقابلــه بــا ان‪ ،‬در ‪ ۱۷‬بهمــن ‪ ۱۳۶۰‬در تنگه چزابه دســت‬ ‫بــه حملــه زد تــا ابتــکار عمــل را در دســت گیــرد‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن تهاجــم تلفــات بســیاری برای انها در برداشــت‪ ،‬ولی‬ ‫موجــب تاخیــر در اجــرای عملیات فتح المبین نیز شــد‪.‬‬ ‫متعاقــب حملــه عــراق در منطقــه چزابــه‪ ،‬نیروهــای خــودی‬ ‫بــرای بــه دســت گرفتــن ابتــکار عمــل و انحــراف توجــه دشــمن‬ ‫از عملیــات اصلــی‪ ،‬اقــدام بــه طراحــی عملیــات ام الحســنین‬ ‫(س) در نزدیکــی منطقــه درگیــری (چزابــه) نمودنــد‪ .‬این عملیات‬ ‫کــه در ‪ ۳‬مرحلــه در تاریــخ هــای ‪ ۲۴ ،۲۵‬و ‪ ۲۶‬اســفند ‪۱۳۶۰‬‬ ‫در منطقــه حمیدیــه (جنــوب کرخــه نــور) انجــام گرفــت‪ ،‬ضربــات‬ ‫مناســبی بــه دشــمن وارد کــرد‪ .‬در ایــن عملیــات ارتــش عــراق‬ ‫متحمــل ‪ ۷۰۰‬کشــته و ‪ ۱۵۰‬اســیر شــد و تعــدادی تانــک و ادوات‬ ‫ان منهــدم گردیــد‪ .‬البتــه بــا افزایــش فعالیــت نیروهــای خــودی‬ ‫در منطقــه عملیاتــی فتــح المبیــن و مقابلــه بــا دشــمن در تنگــه‬ ‫چزابــه‪ ،‬عراقــی هــا تــاش بعــدی خــود را در ‪ ۲۸‬اســفند ‪ ۱۳۶۰‬بــا‬ ‫هــدف بــر هــم زدن ســازمان رزم و رســیدن بــه خطــوط پدافنــدی‬ ‫مســتحکم نیروهــای خــودی در منطقــه جنــوب شــوش و دشــت‬ ‫رقابیــه اغــاز کردنــد‪ ،‬انتخــاب ایــن منطقــه بــرای حمله‪،‬برپایــه‬ ‫درک دشــمن از محورهــای اصلــی تهاجــم نیروهــای خــودی بــود؛‬ ‫عراقیهــا مــی پنداشــتند کــه چــون امــکان تــک در ابعــاد وســیع و‬ ‫عمیــق بــرای ایرانــی هــا وجــود نــدارد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬عملیــات‬ ‫اصلــی انهــا در محــور شــوش و یــا پــای پــل نــادری خواهــد بــود و‬ ‫تــاش در ســایر محورهــا بــرای پشــتیبانی اســت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!