روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 536 - مگ لند
0

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 536

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 536

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 536

‫پنجشنبه‬ ‫شماره ‪33 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /17-2022/ may/ 19-‬شوال ‪ -1443/‬شماره ‪536‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫برای ورود به عصر نوین اقناع سازی‬ ‫جامعه راهبرد ضروری است‬ ‫گیاهان خوراکی‪،‬‬ ‫گیاهان‬ ‫‪2‬‬ ‫هدیه بهاری طبیعت‬ ‫‪3‬‬ ‫با سوء استفاده از معیشت‬ ‫دشمنان سعی در نفوذ به مسائل‬ ‫امنیتیدارند‬ ‫‪5‬‬ ‫•‬ ‫طرح اصالح ارز ترجیحی‬ ‫را روابط عمومی ها‬ ‫تبیینکنند‬ ‫دستور یا التماس!‬ ‫تکرار نافرمانی!‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چرا داشتن بیمه های عمر‬ ‫و سرمایه گذاری در‬ ‫زندگی ضرورت دارد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫موضوعات ‪:‬‬ ‫عفاف و حجاب‪ ،‬تصادفات جاده ای‪ ،‬سرقت‪،‬خودکشی‪،‬حاشــیه‬ ‫•‬ ‫نشــینی‪ ،‬معضــات پیــری جمعیــت و ســالمندی جامعه‪،‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬جمعیــت و فرزنــد اوری‪ ،‬اعتیــاد‪ ،‬طــاق‪ ،‬مصــرف‬ ‫مشــروبات الکلــی‪ ،‬خشــونت اجتماعــی‪ ،‬خشــونت علیه زنــان‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫کســب و کار‪ ،‬رســانه‪ ،‬کرونــا‪ ،‬ازدواج‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫* بخش حرفه ای‪:‬‬ ‫‪ -1‬تیتر‬ ‫‪ -2‬مقاله و یادداشت‬ ‫‪ -3‬گزارش‬ ‫‪ -4‬عکس و چند رسانه ای‬ ‫* بخش مردمی‬ ‫عکس و چند رسانه ای‬ ‫اثار خود به دبیرخانه‬ ‫‪‬09113735078‬‏‬ ‫جشنواره ارسال کنید‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪533‬‬ ‫‏‪ .23‬صراط مستقیم فقط در قران کریم تبیین شده است ‪ /46 (.‬نور ص‪)352‬‏‬ ‫صراط مستقیم کجاست؟‬ ‫ســت َقی ْم‬ ‫ناالصراطِالْم ُ ْ‬ ‫‏« اگــر از خــدا صــراط مســتقیم را طالبیــم و در شــبانه روز بارهــا مــی گوئیم ‪ :‬اِهْد َ ّ‬ ‫یکــی از راههــای درســت ان رفاقــت بــا‏قــران کریــم ‪ ،‬قرائــت و تدبـّـر و درس گرفتــن از ان اســت ‪».‬‏‬ ‫جزء نوزدهم ‪،‬پیام نوزدهم ‪:‬‏‬ ‫‏«انجام عمل صالح (وخدمت به مردم) ‪ُ ،‬‬ ‫شکر الهی (حاکمان) ‏»‬ ‫‏—حاکم شکور ‏‪:‬‬ ‫و َقَا ل َر َبِّا َو ْزِعْنِیا َنْا َ ْ‬ ‫شـ�ک ُرَنِعْمَت َکَالَّتِیا َن ْ َعمْت َ َعل َیَّو َعَل َىو َالِد َیَّو َا َنْا َعْمَل ََصالِحًاتَر ْ َضا هُو َا َد ْخِلْنِیبِرَحْمَتِکَفِیعِبَا ‪-‬‬ ‫ن ‪۱۹‬‬ ‫دِکَالصَّ الِحِیــ َ‬ ‫و ســلیمان گفــت ‪ :‬پــروردگارا ! شــکر نعمتهائــی را کــه بــر مــن و پــدر و مــادرم ارزرانــی داشــته ای بــه‬ ‫مــن الهــام فرمــا و توفیــق مرحمــت کــن‏تــا عمــل صالحــی کــه موجــب رضــای تــو گــردد انجــام دهــم و‬ ‫مــرا در زمــره بنــدگان صالحــت داخــل نمــا ‪)19( .‬‏‬ ‫ایــن جــزء شــریف از ایــه ‪ 21‬ســوره فرقــان (بــا ‪ 57‬ایــه از ‪ 77‬ایــه ان ســوره) اغــاز ‪ ،‬و پــس از گــذر از‬ ‫ســوره مبارکــه شــعرا (بــا ‪ 227‬ایــه) ‪،‬‏بــه ایــه ‪ 55‬ســوره نمــل (جمعــا ًبــا ‪ 239‬ایــه) بــه پایــان مــی رســد‬ ‫کــه اهــم پیــام هــای ان بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ن ‪۲۶‬‏‬ ‫الْمُلْکُیَوْمَئِذٍالْحَقلِلرَّحْمَ ِ‬ ‫‏‪ .1‬روز قیامــت (روزی کــه حکومــت از ان خداســت و اعمــال ظالمــان چــون ذرّات غبــار پراکنده و نابود‬ ‫مــی شــود و بــرای انهــا مــژده و‏بشــارتی نیســت ‪ ،‬روزی کــه فرشــتگان رویــت مــی شــوند و روزی کــه‬ ‫بهشــتیان جایگاه شــان از همه بهترونیکوتر اســت ‪) ...‬و ســتمکار‏دســت خود را (از شـدّت حســرت)‬ ‫گاز گرفتــه ‪ ،‬مــی گویــد ‪ :‬ای کاش همــراه و هــم خــط پیامبــر و رهبــران الهــی بــودم و کاش فــان‬ ‫(شــخص‏و خــط گمــراه) را دوســت انتخــاب نکــرده بــودم ‪ 22( .‬ـ ‪ /21‬فرقــان‏)‬ ‫نکته مهم‪:‬‏‬ ‫‏«شــرط مهــم رســیدن بــه ســعادت اخــروی‪ ،‬داشــتن دوســتان خــوب ‪ ،‬مومــن و تزکیــه شــده در‬ ‫دنیاســت و چــه دوســتانی بهتــر از خــدا ‪ ،‬رســول‏خــدا‪ ،‬ائمــه اطهــار و شــهیدان راه خــدا و همنشــینی‬ ‫بــا علمــای وارســته اســت»‏‬ ‫‏— شکایت پیامبر اکرم (ص)از امت خود درباره که مهجودیت قران ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .2‬روز قیامــت روزی اســت کــه پیامبــر اکــرم (ص) بــه عنــوان شــکایت عرضــه (خواهــد) داشــت ‪:‬‬ ‫پــروردگارا ! همانــا قــوم مــن (یعنــی‏مســلمانان) قــران را رهــا و مهجــور کردنــد ‪/30( .‬فرقــان‏)‬ ‫‏— زندگــی یعنــی کار روزانــه ‪ ،‬اســتراحت شــبانه خــدا افرینــش تکوینــی ‪1 :‬ـ لیــل (شــب) ‪ :‬لبــاس‬ ‫(پوشــش) ‪2‬ـ نــوم (خــواب) ‪ :‬ســبات‏‏(ارامــش) ‪3‬ـ نهــار ( روز) ‪ :‬نشــور (بیــداری و برانگیختــن)‏‬ ‫نکته قابل توجّه ‪:‬‏‬ ‫‏« عملکرد بشر در سه حوزه در قران کریم بررسی شده است‪:‬‏‬ ‫وضــع فــردی ـ اوضــاع اجتماعــی ـ اوضــاع حاکمیتــی و اداره جامعــه و بــرای هریــک از ایــن اوضــاع‬ ‫برنامــه مــدون و قابــل ارائــه دارد و‏ســئوال مهمتــر اینکــه ‪ :‬ایــا بشــر در جهــان مــی توانــد اینگونه زندگی‬ ‫کنــد ؟! نمونه هــای بــارز ایــن ســبک زندگــی را قــران کریــم از زندگی و‏حاکمیت پیامبران و انســان های‬ ‫وارســته ارائــه کــرده اســت »‏‬ ‫‏‪ .3‬او خدایــی اســت کــه ‪ :‬زندگــی صحیــح بشــر را ‪ ،‬در خــواب و اســتراحت شــبانه و حرکــت وحیــات‬ ‫روزانــه تعریــف کــرده اســت‪/47 (.‬‏فرقــان ص ‪)364‬‏‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫چهار شنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,80,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,644,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 136,880,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 141,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 78,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 48,950,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫سرویس اقتصاد‬ ‫دستور یا التماس!‬ ‫تکرار نافرمانی!‬ ‫دکتر رسول نیشابوری‬ ‫ضرورت اقناع سازی همه‬ ‫جانبه جامعه‬ ‫بــرای اقنــاع ســازی بایــد بــا حلقه هــای میانــی جلســات‬ ‫توجیهــی برگــزار کنیــم و در شهرســتان ها فرمانــداران کار‬ ‫تبیینــی کننــد و بــا حرکــت در فضــای مجــازی و رســانه ای‪،‬‬ ‫بیشــتر ایــن کار را بــرای مــردم توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد‪،‬تاکید ودســتور معــاون صمــت‬ ‫مبنــی بــر کاهــش قیمتهــا از همیــن امشــب !تکــرار‬ ‫نافرمانــی بــازار از دولتهاســت!‬ ‫بــا اذعــان بــه پذیــرش مداخلــه دولــت در اقتصــاد‬ ‫بــه عنــوان اصــل وتجربــه زیســته بشــری‪،‬اختالف‬ ‫اززمیــن رد وتاییــد دخالــت دولــت‪ ،‬بــه حــدود وثغــور‬ ‫ان کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫در چنــد دهــه اخیــر ‪،‬نمونــه هایــی از کارایــی ایــن‬ ‫نــوع مواجهــه در بــازار قابــل یــاد اوری اســت !دســتور‬ ‫دولــت در افزایــش یــا کاهــش نــرخ بهــره بانکــی‬ ‫وســود ‪،‬قیمــت گــذاری کاالهــای اساســی‪،‬چند نرخــی‬ ‫کــردن ارز وارز ترحیهــی وقیمــت گــذاری خــودرو و‪.....‬‬ ‫اگرچــه پرداختــن بــه پیامدهــای ایــن دســتورات‬ ‫موضــوع ایــن نوشــتار نیســت وان را بــه فرضتــی دیگــر‬ ‫وکارشناســان ونهادهــای ذیربــط مــی ســپاریم امــا ذکــر‬ ‫چندســوال وابهــام ‪،‬خصوصــادر ایــن شــرایط دشــوار‬ ‫اقتصــادی قابــل واگویــی اســت‪:‬‬ ‫در کــدام نــوع یــا نظــام اقتصــادی یــا الگــو ومــدل‪،‬‬‫دســتور کارایــی دارد؟‬ ‫ایــا اساســا مــدل پذیرفتــه شــده یــا تحمیــل شــده‬‫‪،‬علــی رغــم نقــاط قــوت وضعــف ان طــور کــه باید‪،‬اجرا‬ ‫شــده اســت و از تمــام ابزارهــا وســاز وکارهایــش کمک‬ ‫گرفتــه شــده اســت؟‬ ‫ایــا دولتهــای مختلــف در همــان الگــوی حداقــل‬‫ذهنــی از اهرمهــای سیاســتگذاری وقــدرت تقنینــی‬ ‫خــود اگاه بــوده انــد واز ان بهــره گرفتــه انــد ؟‬ ‫مسئله کجاست؟‬ ‫ایــا زمــان ان فرانرســیده اســت کــه بپذیریــم هــر‬‫مــدل اقتصــادی فرمولهــا وقواعــد بــازی و‪....‬خــاص‬ ‫خــود را مــی طلبــد وبــه ان واکنــش نشــان مــی دهــد؟‬ ‫درشــرایطی کــه ســخت افــزار ونــرم افــزار وسیســتم‬ ‫عامــل ایــن رایانــه‪ ،‬همخوانــی نــدارد چگونــه بــه انتظــار‬ ‫کارکــرد ان نشســته ایــم!؟‬ ‫انتقــال وپاســکاری مالیــات بــه دهکهــای پاییــن‬‫درامــدی وبرخــورداری دهکهــای بــاالی درامــدی از‬ ‫یارانــه هــا وکمکهــای دولــت و‪....‬شــواهد بســیار دیگــر‬ ‫‪،‬فقــدان یــک الگــوی اقتصــادی بــه روز وکارامــد را بــه‬ ‫مــا هشــدار نمــی دهــد؟‬ ‫فقــدان الگــو نــه نــوع ان !بســته هــا وبرنامــه هــای‬‫کوتــاه ومیــان وبلنــد مــدت دولتهــا را بــا چالــش مواجــه‬ ‫کــرده وحتــی واژه هــا اقتصــادی راهــم از محتــوا خالــی‬ ‫ومنحــرف مــی کنــد !تداخــل والتقــاط کلماتــی از قبیــل‬ ‫ملــی شــدن ودولتــی کــردن ونظــام بانکــداری بــدون ربــا‬ ‫وتجــارت وداللــی وخصوصــی ســازی وخصولتــی کــردن‬ ‫و‪.......‬شــواهدی دال بــر بالتکلیفــی وســردرگمی‬ ‫وگمراهــی اقتصــاد مــا نیســت؟‬ ‫ اینکــه برخــی فکــر مــی کنیــم بانصیحــت وعتــاب‬‫وبشــارت وانــذار‪ ،‬بــازار ازاصــول حاکــم برخــود کوتــاه‬ ‫امــده واز ســود خــود صــرف نطــر کنــد بــر کــدام الگــو‬ ‫اســتوار اســت؟‬ ‫ ایامــا بــازار وقابلیتهــا وســازوکار ان را برخــاف‬‫ماهیــت ‪،‬انگونــه کــه خــود مــی خواهیــم بازتعریــف‬ ‫وترســیم نکــرده ایــم ؟‬ ‫فلســفه وجــود اتاقهــا وخانه هــای حمایــت از تولیــد‬ ‫کننــده ومصــرف کننــده وتعزیــرات و‪.....‬تــا کنــون‬ ‫مثمرومفیــد بــوده اســت؟‬ ‫چــرا ورود دولتهــا تحــت عنــوان تنظیــم بازار‪،‬بــا رانــت‬ ‫وفســاد همــراه شــده اســت وبالفاصلــه بــازار ان را‬ ‫خنثــی مــی کندوگاهــی منجــر بــه وخامــت عرضــه‬ ‫وتقاضــا مــی شــود؟‬ ‫بــه نطــر مــی رســد عــدم تمکیــن نیروهــای بــازار بــه‬ ‫حکمرانــی دولتهــا نوعــی واکنــش ونافرمانــی ماهــوی‬ ‫اســت ووفــت ان فــرا رســیده اســت کــه بپذیریــم‬ ‫اقتصــاد بــه الگویــی زمینــی بیشــتر نیازمنــد اســت تــا‬ ‫انتزاعــی وذهنــی!‬ ‫برای ورود به عصر‬ ‫نوین اقناع سازی‬ ‫جامعه راهبرد‬ ‫ضروری است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫براینــد وقایــع اخیــر بیانگــر ان اســت کــه در اســتانه ورود بــه عصــر‬ ‫نویــن تاریــخ اقتصــادی کشــور‪ ،‬مرحلــه نخســت فراینــد اقنــاع ســازی‬ ‫مــردم پــس از چنــد روز تــاش بــی وقفــه برنامه ریــزان امــر بــه ثمــر‬ ‫نشســت و بــار دیگــر بــا همراهــی و نقش افرینــی مــردم شــاهد عبــور از‬ ‫یــک بزنــگاه اقتصــادی مهــم خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬بــا وجــود همــه چالــش هــای‬ ‫فــراروی دولتمــردان ســیزدهم بــرای اجــرای جراحــی بــزرگ اقتصادی‬ ‫در نظام مالی کشــور ‪ ،‬اما ایت الله رییســی شــخص نخســت امور‬ ‫اجرایــی کشــور بــا قــرار گرفتــن در جمــع مــردم و مقابــل رســانه ها از‬ ‫اراده جــدی و عــزم دولــت بــرای اعمــال اصالحــات در اصالح نــرخ ارز‬ ‫ترجیحــی خبــر داد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم باپذیــرش همــه هزینــه هــای سیاســی‪ -‬اجتماعــی‬ ‫احتمالــی و قبــول فضاســازی بی ســابقه مخالفــان و اجیــر شــدگان‬ ‫داخلــی و شــانتاژهای گســترده دشــمنان در ان ســوی مرزهــا تصمیــم‬ ‫بــر ان گرفــت کــه یــک بــار بــرای همیشــه مانــع چپــاول و دســت انــدازی‬ ‫رانــت خــواران بــه منابــع ارزی کشــور شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور تقریبــی همــه کارشناســان اقتصــادی ایــن جراحــی بــزرگ‬ ‫اقتصــادی را بــرای نظــام مالــی کشــور مفیــد و ســودمند مــی داننــد و‬ ‫انــدک اختــاف نظرهــای موجــود بــه زمــان اجــرای ایــن رویکــرد یــا‬ ‫تقویــت زیرســاخت هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری موردنیــاز‬ ‫معطــوف مــی شــود‪.‬‬ ‫فــارغ از هــر پیــش بینــی همه ســاز و کارهــای اجرایی و یا منابع مالی‬ ‫موردنیــاز اجــرای ایــن امــر مهــم‪ ،‬بخــش اعظمــی از توفیــق ایــن پــروژه‬ ‫تحــت شــعاع همراهــی و اقنــاع مــردم اســت‪.‬‬ ‫حضــور میدانــی گســترده مســووالن در ســطح بــازار و بیــن مــردم و‬ ‫بهره گیری دولت از ابزارهای اطالع رســانی نوین از جمله رســانه های‬ ‫دیــداری و نوشــتاری خبرگزاری هــا و حتــی تــاش بــرای شــفاف ســازی‬ ‫چهــره بــه چهــره زمینــه فروکــش کردن التهاب و هیجانات کاذب شــده‬ ‫و بــر خــاف روزهــای نخســت ایــن طرح خبــری از خریدهای هیجانی و‬ ‫احتکارهــای خانگــی نیســت و بــه اعتقــاد کارشناســان همگامــی کامــل‬ ‫مــردم در توفیــق ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی کشــور نقــش بســزایی‬ ‫دارد کــه بایــد ایــن راهبــرد را جــدی گرفــت‪.‬‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه غــرب گلســتان در مجلــس شــواری‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬از مهمتریــن مولفــه هــای موفقیــت طــرح ارز‬ ‫ترجیحــی همراهــی مــردم بــا دولــت در اجــرای ایــن طــرح مهــم‬ ‫اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایــری اظهارداشــت‪ :‬بــا شــفاف ســازی و پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت و ابهامــات مــردم و اقنــاع ســازی مــردم زمینــه‬ ‫اثربخشــی حداکثــری از اجــرای طــرح حــذف اصــاح ارز ترجیحــی‬ ‫را شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کنــار رســانه ها خبرنــگاران اربــاب جرایــد و‬ ‫سرقت ‪۱۱‬هزار فقره تجهیزات مخابرات در سال گذشته‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در نشســت بــا اصحــاب رســانه گفــت‪ ۱۱ :‬هــزار فقــره ســرقت تجهیــزات مخابــرات در ســال گذشــته‬ ‫صورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه به مناســبت روز جهانــی مخابــرات در جمــع اصحــاب رســانه حضــور داشــت بــا اعــام ایــن مطلــب کــه‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار فقــره ســرقت تجهیــزات مخابراتــی در ســال گذشــته موجــب ایجــاد اختــال در ارائــه خدمــات بــه مشــتریان شده اســت‪.‬وی از‬ ‫رســانه ها خواســت تــا بــه کمــک مخابــرات بیاینــد تــا بــا کاهــش و پیشــگیری از ایــن معضــل بتــوان خدمــات مناســب و به موقــع بــه‬ ‫مــردم ارائــه و رضایــت انــان را کســب کننــد واز بــروز خســارات بیشــتر بــه مخابــرات جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫رســانه ها در حــوزه شــفاف ســازی ایــن طــرح مدیــران و متولــی ان‬ ‫هــم بایــد بــه صــورت میدانــی در صحنــه حضــور داشــته باشــند تــا‬ ‫اطمینــان خاطــر مــردم در بــرای موفقیــت ایــن طــرح ارتقــا یابــد‪.‬‬ ‫لزوم هوشمندی همه اقشار‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫اشــاره بــه طــرح برخــی مباحــث خــاف واقــع در فضــای مجــازی‬ ‫و رســانه هــای معانــد در خصــوص جراحــی اقتصــادی در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬یــک جنــگ رســانه ای تمــام عیــاری علیــه نظــام در حــال‬ ‫انجــام اســت کــه توفیــق در ایــن نبــرد نیازمنــد هوشــمندی مــردم‬ ‫و مدیــران اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهارداشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر رســانه های‬ ‫خارجــی و برخــی از نااهــان در داخــل کشــور تــاش دارنــد تــا‬ ‫مشــکالت ناشــی از رویکــرد جدیــد دولــت در اصــاح نــرخ ارز‬ ‫ترجیحــی را بزرگ نمایــی کــرده و بــه اصطــاح از کاه ‪،‬کــوه بســازند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افــزود ‪ :‬مــردم و مســووالن بایــد حواسشــان جمــع و مراقــب‬ ‫نفــوذی هــا باشــند؛ دقــت و هوشــمندی بیشــتر دولــت بــه همــراه‬ ‫حضــور موثــر در صحنــه مــی توانــد توطئــه دشــمنان را نقــش بــر‬ ‫اب کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬دولــت بایــد در اجــرای هرگونــه طــرح و راهبــرد‬ ‫سیاســی ‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی اصــل کرامــت و عــزت نفــس و‬ ‫رضایــت منــدی مــردم را مدنظــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫منتظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬چیــزی مهمتــر از افزایــش ســرمایه‬ ‫اجتماعــی در کشــور نداریــم و بــا پرهیــز از احساســات بــه دنبــال‬ ‫رضایتمنــدی مــردم در فضــای منطقــی و حقیقــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی بــه طــور‬ ‫حتــم بــا مســائل و مشــکالتی همــراه خواهــد بــود و انتظــار اســت‬ ‫کــه ماننــد همیشــه بــا ســعه صدر مــردم و صبــوری انهــا بتوانیــم از‬ ‫ایــن بزنــگاه حســاس اقتصــادی بــه ســامت عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی افــزود‪:‬‬ ‫بــه طــور حتــم ایــن رویکــرد دولــت نواقــص و کاســتی هایــی هــم‬ ‫دارد امــا منتقــدان و رســانه هــا بایــد عینــک انصــاف بزننــد و کاری‬ ‫نکننــد کــه تصــور شــود در زمیــن دشــمن بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬هــر نقــد عالمانــه و صادقان ـه ای بــه مجلــس ‪،‬‬ ‫دولــت و قــوه قضاییــه ســبب رشــد و بالندگــی کشــور می شــود و‬ ‫همــه مدیــران و مســووالن از ایــن نقدهــا اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫الزام حیاتی برای اقتصاد ایران‬ ‫اســتادیار رشــته اقتصــاد دانشــگاه ازاد واحــد شهرســتان علی ابــاد‬ ‫کتــول افــزود‪ :‬وظیفــه دولــت در تامیــن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی یکــی از‬ ‫دالیــل اصلــی کســری بودجــه ســاالنه بــرای مدیریــت کشــور در‬ ‫ســالیان اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد نصیــری گفــت برخــی کاالهــای اساســی بــا قیمــت‬ ‫یارانــه ای در اختیــار افــراد و گروه هــای خــاص قــرار مــی گرفــت‬ ‫کــه متاســفانه بــه ســبب ضعــف شــدید مکانیســم هــای نظارتــی‬ ‫در محــل اصلــی خــود هزینــه نمی شــد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت ‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی یــک الــزام حیاتــی بــرای‬ ‫اقتصــاد ایــران بــود کــه دولــت ســیزدهم بــرای عملیاتــی شــدن ان‬ ‫پیــش قــدم شــد و تمــام تبعــات احتمالــی ان را پذیرفــت‪.‬‬ ‫نصیــری یــاداور شــد‪ :‬بــرای اثــر بخشــی ایــن سیاســت دولــت‪،‬‬ ‫پیــش نیازهایــی مــورد نیــاز اســت تــا بهــره وری حداکثــری از ایــن‬ ‫رویکــرد عاقالنــه و عالمانــه حاصــل شــود‪.‬‬ ‫همراهی و همگامی اجتماعی‬ ‫اســتادیار رشــته اقتصاد دانشــگاه های گلســتان ادامه داد‪ :‬شــفاف‬ ‫ســازی و تشــریح بــی واســطه اجــرای ایــن رویکــرد بــرای مــردم‬ ‫می توانــد یــک همراهــی و همگامــی اجتماعــی ایجــاد کنــد و احــاد‬ ‫جامعــه را بــرای پذیــرش ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی مهیــا نمایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حمایــت از اقشــار اســیب پذیــر و کم برخــوردار یکــی‬ ‫دیگــر از مولفــه هایــی اســت کــه موفقیــت سیاســت تــک نرخــی‬ ‫شــدن ارز را تضمیــن مــی کنــد‪ ،‬در ایــن راســتا دولــت مردمــی‬ ‫ســیزدهم بایــد سیاســت های جبرانــی و بســته هــای حمایتــی‬ ‫مالــی بــرای دهک هــای پاییــن جامعــه در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫نصیــری بیــان کــرد‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بایــد در دولــت قبلی‬ ‫اجرایــی می شــد امــا دولتــی کــه بــه نــام تدبیــر و امیــد نامگــذاری‬ ‫شــده بــود یکــی از ضعیف تریــن دولتهــا در اجــرای سیاســت هــای‬ ‫اقتصــادی پــس از انقــاب اســامی بــه شــمار مــی رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن نکتــه کــه اقتصــاد در دولــت قبلــی دچــار روز‬ ‫مرگــی شــد و ثمــره ان رشــد اقتصــادی منفــی بــرای کشــور بــود‪.‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬متاســفانه در دولــت قبــل نــه تنهــا اقتصــاد کشــور‬ ‫پویــا نشــد بلکــه بــه ســبب بــروز برخــی فســادهای سیســتماتیک‬ ‫اقتصــاد رو بــه اضمحــال رفــت موضوعــی مهمــی کــه بایــد بــرای‬ ‫جامعــه روشــن بشــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ : :‬بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫زمینــه فســاد و ســوء اســتفاده را از بیــن مــی رود و از صرفــه‬ ‫جویــی در ریخــت و پــاش منابــع عمومــی مــی تــوان حمایــت هــای‬ ‫مطلوبــی از اقشــار ضعیــف جامعــه بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫ضرورت اقناع سازی همه جانبه جامعه‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬همســو شــدن جریان هــای رســانه ای‬ ‫و اقنــاع ســازی جامعــه در خصــوص یارانه هــای تخصیــص‬ ‫یافتــه‪ ،‬نقــش مهمــی در خنثــی کــردن توطئه هــای دشــمنان‬ ‫دارد‪ .‬علی محمــد زنگانــه اظهارداشــت‪ :‬بــدون شــک عــزم دولــت‬ ‫در اصــاح نــرخ ارز ترجیحــی می توانــد بــا چالــش‪ ،‬مشــکالت‪،‬‬ ‫نواقــص و کمبودهایــی مواجــه باشــد کــه بــا رصــد‪ ،‬پایــش‪،‬‬ ‫بازخــورد و اصــاح می تــوان ایــن مســائل را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه شــاید هنــوز برخــی شــبهات در ایـن مســیر‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارهــا بایــد بــه ســمت و‬ ‫ســوی مطلــوب شــدن حرکــت کنــد و بیــش از گذشــته نیــاز بــه‬ ‫اقنــاع ســازی بیشــتر داریــم‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات توجیهی‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای اقنــاع ســازی بایــد بــا حلقه هــای‬ ‫میانــی جلســات توجیهــی برگــزار کنیــم و در شهرســتان ها‬ ‫فرمانــداران کار تبیینــی کننــد و بــا حرکــت در فضــای مجــازی و‬ ‫رســانه ای‪ ،‬بیشــتر ایــن کار را بــرای مــردم توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم بایــد بداننــد بــا اختصــاص یارانــه چهــار‬ ‫قلــم کاال‪ ،‬نــه تنهــا قــدرت خریدشــان کــم نشــده‪ ،‬بلکــه افزایــش‬ ‫هــم داشــته و مبلغــی هــم در حساب شــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫م بــا دیــدن مقطــع کنونــی‪،‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مــرد ‬ ‫نگــران هســتند کــه نیــاز اســت همــه در زمینــه اقنــاع ســازی‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و توجــه دادن عالمانــه و اگاهانــه‪ ،‬مــردم را بــه‬ ‫صبــر و شــکیبایی دعــوت کننــد و بداننــد تــا مشــخص شــدن‬ ‫کاالبرگ هــای الکترونیکــی ایــن یارانــه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه مدیــران تاکیــد کــرد کــه اولویــت اول انــان اقنــاع‬ ‫ســازی همــکاران و پرســنل زیرمجموعــه خــود و خانواده هــای انهــا‬ ‫در رابطــه بــا ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیــران و رســانه ها و اقشــار و گروه هــای‬ ‫مختلــف بایــد بــا برنامه ریــزی در خصــوص اقنــاع ســازی‪ ،‬ناامیــدی‬ ‫م بزدائینــد‪.‬‬ ‫و یــاس را از قلــوب مــرد ‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نحــوه اجــرا و اعــام ایــن موضــوع خــاص‪،‬‬ ‫مدیــران را در یــک تعــارض قــرار داده‪ ،‬امــا الزم اســت بدانیــد‬ ‫اگــر زود اعــام می شــد‪ ،‬افــراد فرصت طلــب و خائــن دســت بــه‬ ‫احتــکار می زدنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکیــد کــرد‪ :‬در یــک نــگاه واقع بینانــه دولــت‬ ‫و رییــس جمهــور جهــادی و مردمــی ایــت اللــه رییســی در‬ ‫مظلومیــت کامــل ان را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫در قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه دولــت اجــازه داده شــد تــا‬ ‫معــادل ســقف ردیــف (‪ )۱۸‬جــدول مصــارف تبصــره (‪ )۱۴‬ایــن‬ ‫قانــون را از طریــق تامیــن منابــع مابــه التفــاوت ارز ترجیحــی بــرای‬ ‫واردات کاالهــای اساســی‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیــزات مصرفــی پزشــکی‬ ‫اختصــاص دهــد و چنانچــه دولــت قصــد دارد کاالیــی را از ســبد‬ ‫ارز ترجیحــی حــذف نمایــد‪ ،‬بایــد ترتیبــات قانونــی جبــران زیــان‬ ‫رفــاه مصــرف کننــده بــرای کاالهــای اساســی را از طریــق کاال بــرگ‬ ‫الکترونیکــی و در امــور پزشــکی از طریــق بیمــه هــا و یــا از طــرق‬ ‫جایگزیــن مطمئــن بــه انجــام رســانده باشــد‪ ،‬بــه طــوری کــه افــراد‬ ‫بتواننــد ایــن کاالهــا و خدمــات را بــه نــرخ پایــان شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫در ســقف ســهمیه تعییــن شــده تهیــه کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان ضمــن اشــاره بــه شــعار امســال اتحادیــه جهانــی مخابــرات تحــت عنــوان ((فناوری هــای دیجیتــال بــرای‬ ‫ســالمندان و ســالمندی ســالم )) گفــت‪ :‬فناوری هــای مخابــرات و دیجیتــال فراینــد دریافــت خدمــات را بــرای ســالمندان اســان می کنــد و‬ ‫موجــب خواهــد شــد بــا دریافــت خدمــات غیرحضــوری و ایجــاد بســتری بــرای کسـب وکارهای دیجیتــال درامــد مناســب داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫شــهمرادی افــزود‪ :‬از دهــه مبــارک فجــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ‪ ۱۷۴ ،۱۴۰۱‬پــروژه بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۶۲۱‬میلیــارد ریــال و بــا‬ ‫نــگاه عدالت محــوری و توزیــع مناســب در سراســر اســتان امــاده بهره بــرداری و افتتــاح خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬فیبــر نــوری در ‪ ۶۷‬نقطــه اســتان و فیبــر رســانی بــه مراکــز و ســایت های مخابراتــی خبــر داد و گفــت‪ :‬در ‪۲۵‬‬ ‫نقطـه ی اســتان توســعه پورت هــای پرســرعت‪ adsl_vdsl_ftth‬داشــته ایم ‪.‬‬ ‫شــهمرادی دلیــل عمــده عــدم رضایتمنــدی مــردم و مشــتریان را چالش هــای پیــش روی مخابــرات دانســت و گفــت افزایــش ســرقت‬ ‫تجهیــزات مخابراتــی یکــی از معضل هــا و چالش هایــی اســت کــه منجــر بــه نارضایتــی مــردم شده اســت و مشــتریان انتظــار دارنــد‬ ‫مشــکل بالفاصلــه حــل شــود ‪.‬‬ صفحه 2 ‫افزایش سواد رسانه نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫پلیــس فتــا در نشســتی کــه بــرای مدیــران مــدارس متوســطه برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر افزایــش ســواد رســانه ای گفــت‪ :‬ســواد رســانه کمــک می کنــد تــا اطالعــات‬ ‫را از دیدگاه هــای مختلــف تجزیه وتحلیــل کنیــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عباســی کســانی در نشســتی کــه در ناحیــه دو اموزش وپــرورش برگــزار شــد در جمــع رییــس ناحیــه دو و مدیــران مــدارس متوســطه اول و دوم‬ ‫ایــن ناحیــه حضــور یافــت و در خصــوص اســیب های فضــای مجــازی و اهمیــت ســواد رســانه مطالبــی را بیــان کــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫چگونه از حمالت‬ ‫باج افزار جلوگیری‬ ‫کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫‪_ Ransomware‬بــاج افــزار یکــی از رایج تریــن تهدیــدات ســایبری‬ ‫اســت کــه هــم شــرکت هــا و هــم کاربــران خصوصــی را مــورد حملــه‬ ‫قــرار مــی دهــد‪ .‬بــا رمزگــذاری فایل های شــما کار می کنــد و درصورتی‬ ‫انهــا را در دســترس قــرار می دهــد کــه کلیــد ان را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫تنهــا راه بــرای دریافــت کلیــد و کنتــرل مجــدد بــر فایل هــای خود این‬ ‫اســت کــه مبلــغ مشــخصی کــه اغلــب ارزهــای دیجیتــال اســت را بــه‬ ‫مهاجمــان بپردازیــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تضمیــن نمی کنــد کــه چیــزی را کــه‬ ‫می خواهیــد بــه دســت اوریــد ‪.‬‬ ‫پیشــگیری تنهــا راه محافظــت در برابــر بــاج افــزار اســت‪ .‬بــا اجــرای‬ ‫بهتریــن شــیوه های امنیــت ســایبری و اســتفاده از اینترنــت بــا‬ ‫احتیــاط بیشــتر‪ ،‬می توانیــد محیــط امن تــری ایجــاد کنیــد کــه بتوانــد‬ ‫حتــی پنهان تریــن انــواع باج افــزار را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر در رابطــه بــا اقدامــات امنیــت ســایبری خــود تردیــد داریــد‪ ،‬بــه‬ ‫جــای درســتی امــده ایــد‪ .‬در ایــن پســت‪ ،‬کارامدتریــن اســتراتژی ها‬ ‫را در برابــر باج افزارهــا مــرور می کنیــم و ماهیــت بدتریــن حملــه‬ ‫ســایبری را توضیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫باج افزار چیست؟‬ ‫زمانــی کــه بــاج افــزار در سیســتم شــما اجــرا می شــود‪ ،‬فایــل هــای‬ ‫شــما را رمزگــذاری کــرده و انهــا را غیرقابــل دســترس مــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫روش از پیشــرفته ترین شــکل های رمزگــذاری سرتاســری اســتفاده‬ ‫می کند که شکســتن ان تقریبا ًغیرممکن اســت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اســت کــه افــراد و شــرکت های تحــت تاثیــر اغلــب بــا مشــکالتی در‬ ‫تــاش بــرای بازیابــی داده هــای ضــروری خــود مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا راه بــرای بازگردانــدن اطالعــات منــوط بــر پرداخــت بــاج تعییــن‬ ‫شــده توســط هکرهــا اســت‪ .‬همانطــور کــه قبــا ًاشــاره کردیــم ‪ ،‬هیچ‬ ‫چیــزی را تضمیــن نمــی کنــد‪ .‬در اغلــب مــوارد‪ ،‬مهاجمــان پــس از‬ ‫دریافــت پــول قربانــی فــرار می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی اطالعــات‬ ‫الزم بــرای دسترســی بــه فایل هایتــان را بــرای شــما ارســال مــی کننــد‪.‬‬ ‫انتشــار بــاج افــزار اســان اســت و بــه همیــن دلیل اســت که بســیار‬ ‫رایــج اســت‪ .‬می توانــد از طریــق برنامــه ای کــه از منبــع نامعتبــر‬ ‫دانلــود کرده ایــد‪ ،‬یــک پیوســت ایمیــل یــا فایلــی کــه شــخص عمــدا ً‬ ‫روی رایانه شــما نصب کرده اســت‪ ،‬وارد سیســتم شــما شــود‪ .‬برای‬ ‫جلوگیــری از هرگونــه دسترســی غیرمجــاز کــه می توانــد منجــر بــه‬ ‫باج افــزار شــود‪ ،‬محافظــت و به روزرســانی رمزهــای عبــور ضــروری‬ ‫اســت‪ .‬و شــما مــی توانیــد ایــن کار را بــا ابزارهــای مدیــرت رمــز عبــور‬ ‫انجــام دهیــد‪ ،‬ابــزاری مقــرون بــه صرفــه‪ ،‬با اســتفاده اســان و دارای‬ ‫ویژگــی هــای غنــی اســت کــه امنیــت شــما را افزایــش مــی دهــد و‬ ‫محافظــت از رمــز عبــور شــما را تقویــت مــی کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا رمزهــای عبــور قــوی و غیرممکنــی را‬ ‫ایجــاد کنیــد کــه از داده هــای مهــم شــما بــا باالتریــن ســطح کارایــی‬ ‫محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬پیشــگیری تنهــا روشــی اســت کــه واقعــا ًدر اینجــا کار‬ ‫می کنــد‪ .‬در ادامــه ‪ 5‬راه بــرای مســدودکردن بــاج افــزار و ارتقــای‬ ‫قــدرت سیســتم اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬یک نرم افزار انتی ویروس مناسب نصب کنید‬ ‫نــرم افــزار انتــی ویــروس یــک الیــه حفاظتــی اضافــی بــرای شــرکتها‬ ‫و کاربــران خصوصــی کــه از اینترنــت بــرای فعالیــت روزانــه خــود‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬فراهــم مــی کنــد‪ .‬پــس از پیکربنــدی‪ ،‬یــک‬ ‫برنامــه انتــی ویــروس از سیســتم شــما در برابــر پیشــرفته تریــن‬ ‫انــواع بدافــزار‪ ،‬از جملــه بــاج افــزار محافظــت مــی کنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه یــک تهدیــد بالقــوه را شناســایی کــرد‪ ،‬بــه کاربــر هشــدار‬ ‫می دهــد و بــه انهــا ایــن فرصــت را مــی دهــد کــه ان را مســدود‬ ‫کــرده و از نگرانی هــای بیشــتر کــه منجــر بــه از دســت رفتــن دائمــی‬ ‫داده هــا مــی شــود جلوگیــری کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬می توانیــد‬ ‫طیــف گســترده ای از راه حل هــای مقرون به صرفــه بــرای خانــه یــا‬ ‫کســب وکار بــرای تقویــت سیســتم خــود و جلوگیــری از حمــات‬ ‫جامعــی کــه می توانــد بــر ایمنــی شــما تاثیــر بگــذارد‪ ،‬انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫اگرچــه حمــات بــاج افــزار اغلــب کمپانــی هــا و شــرکت هــا را‬ ‫هــدف قــرار مــی دهنــد‪ ،‬کاربــران عــادی نیــز مــی تواننــد قربانــی‬ ‫شــوند‪ .‬منتظــر وقــوع حادثــه نباشــید‪ ،‬امــا قبــل از اینکــه خیلــی‬ ‫دیــر شــود بــرای ذخیــره داده هــای خــود‪ ،‬راه حــل هــای امنیتــی‬ ‫پیشــگیرانه را اعمــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬روی لینک های مشکوک کلیک نکنید‬ ‫بــاج افــزار اغلــب از طریــق وب ســایت هــای مخفــی منتشــر‬ ‫مــی شــود کــه ممکــن اســت در نــگاه اول قانونــی بــه نظــر برســند‪.‬‬ ‫ایــن وب ســایت ها معمــوال ًحــاوی مطالــب غیرقانونــی هســتند‬ ‫کــه کاربــران بــدون درنظــر گرفتــن عواقــب ان‪ ،‬روی رایانه هــای‬ ‫خــود دانلــود می کننــد‪ .‬پــس از اجــرای برنامــه ای کــه از ســایت‬ ‫مشــکوک دانلــود کــرده ایــد‪ ،‬بــاج افــزار فعــال مــی شــود و حــال‬ ‫مــی توانیــد بــا فایــل هــای ارزشــمند خــود خداحافظــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن اغلــب زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه دســتگاه فاقــد حفاظــت‬ ‫مناســب باشــد‪ .‬انتــی ویــروس هــا یــا فایــروال هــا مــی تواننــد‬ ‫لینکهــای مشــکوک را شناســایی کــرده و بــه موقــع بــه شــما اطــاع‬ ‫دهنــد و از ایجــاد یــک اشــتباه بــزرگ جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پشتیبان گیری را به طور منظم انجام دهید‬ ‫پشــتیبان گیری و بازیابــی اطالعــات فراینــدی حیاتــی اســت کــه‬ ‫اکثــر کاربــران ان را بدیهــی می داننــد‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر بــا باج افــزار مــورد‬ ‫حملــه قــرار گرفتــه ایــد‪ ،‬مــی توانــد جــان شــما را نجــات دهــد و بــه‬ ‫شــما کمک کند فایل های از دســت رفته را بازیابی کنید‪ .‬بســیاری‬ ‫معامله غیر حضوری و واریز بیعانه در سایت دیوار ممنوع‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری عامــل کالهبــرداری از ‪ 19‬تــن از کاربــران فضــای مجــازی و‬ ‫ســایت دیــوار بــه بهانــه اجــاره بــاغ ویــا خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه خبــری پلیــس فتــا رضــوی ســرهنگ جــواد جهانشــیری‬ ‫در تشــریح خبــر گفــت‪ :‬بــا مراجعــه چنــد تــن از شــهروندان کــه دســتور قضایــی در دســت داشــتند بــه‬ ‫پلیــس فتــا مبنــی بــر واریــز بیعانــه بــه حســاب فــردی در ســایت دیــوار جهــت اجاره بــاغ ویال‪ ،‬رســیدگی به‬ ‫نصب وصله های جدید امنیتی برای‬ ‫رفع اسیب پذیری فعال ویندوز‬ ‫زمــان به روزرســانی وینــدوز اســت‪ ،‬مایکروســافت وصله هایــی را بــرای تعــدادی اســیب پذیری‬ ‫منتشــر کــرده اســت کــه از یکــی از ان هــا مجرمــان ســایبری به صــورت فعــال بهره بــرداری می کننــد‪.‬‬ ‫در سه شــنبه گذشــته (‪ 10‬مــه) مایکروســافت به روزرســانی هایی را بــرای ‪ 74‬اســیب پذیری‬ ‫منتشــر کــرد‪ .‬در حــال حاضــر مهاجمــان حداقــل از یکــی از ان هــا به طــور فعــال سوءاســتفاده‬ ‫می کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬در اســرع وقــت وصله هــا را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 26925-2022-CVE‬خطرناک ترین اسیب پذیری‬ ‫ظاهــرا ً خطرناک تریــن اســیب پذیری موردبررســی در ایــن بســته به روزرســانی ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ 26925‬اســت کــه در ‪ Windows Local Security Authority‬وجــود دارد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری در مقیــاس ‪ CVSS‬امتیــاز ‪ 8.1‬دارد کــه نســبتا ً پاییــن اســت‪ .‬بااین وجــود‪،‬‬ ‫نماینــدگان مایکروســافت بــر ایــن باورنــد کــه وقتــی ایــن اســیب پذیری در حمــات ‪NTLM‬‬ ‫‪ Relay‬بــه خدمــات گواهــی دایرکتــوری ‪ Active Directory‬اســتفاده شــود‪ ،‬ســطح شــدت ایــن‬ ‫بســته بــه ‪ 9.8 CVSS‬افزایــش می یابــد‪ .‬دلیــل افزایــش ســطح شــدت ایــن اســت کــه در چنیــن‬ ‫ســناریویی ‪ 26925-2022-CVE‬می توانــد بــه مهاجــم اجــازه دهــد تــا در یــک کنترل کننــده دامنــه‬ ‫احــراز هویــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســیب پذیری می توانــد تمــام سیســتم عامل های وینــدوز را از وینــدوز ‪( 7‬وینــدوز ســرور‬ ‫‪ 2008‬بــرای سیســتم های ســرور) و نســخه های جدیدتــر تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬مایکروســافت بــه‬ ‫جزئیــات بهره بــرداری از ایــن اســیب پذیری وارد نشــده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بــا قضــاوت بــر اســاس‬ ‫شــرح مشــکل‪ ،‬مهاجمــان ناشــناس در حــال حاضــر به طــور فعــال از اکســپلویت هــای ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ 26925‬اســتفاده می کننــد‪ .‬خبــر خــوب ایــن اســت کــه بــه گفتــه کارشناســان‪ ،‬بهره بــرداری از ایــن‬ ‫اســیب پذیری در حمــات واقعــی بســیار دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ایــن اصــاح تالش هــای اتصــال ناشــناس توســط ‪ Authority Remote Protocol‬شناســایی‬ ‫و رد می شــود‪ .‬بااین حــال‪ ،‬طبــق پرســش های متــداول رســمی‪ ،‬نصــب ایــن به روزرســانی بــر‬ ‫روی ‪ SP2 2008 Windows Server‬ممکــن اســت بــر نرم افــزار پشــتیبان تاثیــر بگــذارد‪.‬‬ ‫از ارائه دهنــدگان روش کارامــد پشــتیبان گیری و بازیابــی اطالعــات‬ ‫را ارائــه می کننــد‪ ،‬و شــما ایــن فرصــت را داریــد کــه برنامــه ای را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه نیازهــا و بودجــه شــما را بــراورده می کنــد (بعضی‬ ‫از انهــا حتــی رایــگان هســتند)‪.‬‬ ‫عــاوه بــر پشــتیبان گیری ابــری‪ ،‬می توانیــد فضــای ذخیره ســازی‬ ‫فیزیکــی ماننــد درایــو فلــش ‪ ،USB‬س ـی دی یــا هــارد اکســترنال را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬مهــم نیســت کــه کجــا فایل هــای پشــتیبان خــود را‬ ‫ذخیــره کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد ارامــش خاطر داشــته باشــید و بدانید که‬ ‫می توانیــد فایل هــای خــود را در هــر زمانــی بازیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سیستم خود را به روز نگه دارید‬ ‫در حالــی کــه همــه مــا از به روزرســانی ها بیزاریــم و ان هــا را بــه‬ ‫تعویــق می اندازیــم‪ ،‬اینهــا بــرای امنیــت ســایبری اهمیــت حیاتــی‬ ‫دارنــد‪ .‬نســخه های منســوخ شــده سیســتم عامل ها یــا برنامه هــا‪،‬‬ ‫مســتعد اســیب پذیری هایی هســتند کــه هکرهــا بــرای انتشــار‬ ‫نرم افزارهــای مخــرب خــود از انهــا سوءاســتفاده می کننــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیل‪ ،‬هنگامی که اعالن به روز رســانی بعدی سیســتم را مشــاهده‬ ‫کردیــد‪ ،‬روی «بــه تعویــق انداختــن» کلیــک نکنیــد – ایــن مــی توانــد‬ ‫شــما را از بــاج افــزار و ســایر تهدیــدات خطرنــاک نجــات دهــد‪.‬‬ ‫توصیــه می کنیــم به روزرســانی های خــودکار را در دســتگاه خــود‬ ‫فعــال کنیــد تــا مطمئــن شــوید سیســتم شــما همیشــه بـه روز اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مــی توانیــد مطمئــن باشــید کــه کمتــر قربانــی بــاج‬ ‫افــزار یــا ســایر تهدیــدات خطرنــاک می شــوید‪.‬‬ ‫‪ -5‬به کارکنان خود در مورد امنیت سایبری اموزش دهید‬ ‫اگــر صاحــب کســب و کار هســتید‪ ،‬مهــم نیســت کــه شــرکت شــما‬ ‫چقــدر بــزرگ باشــد‪ ،‬هــدف مجرمــان ســایبری قــرار می گیریــد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬مشــاغل کوچــک و متوســط معمــوال مــورد حملــه قــرار‬ ‫می گیرنــد زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اقدامــات امنیــت ســایبری‬ ‫انهــا ضعیــف و ناکافــی اســت‪ .‬متاســفانه‪ ،‬در بیشــتر مــوارد‪،‬‬ ‫کارمنــدان کســانی هســتند کــه (نااگاهانــه) اجــازه می دهنــد کــه‬ ‫تهدیــد درون سیســتم رخ دهــد‪ .‬و ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه‬ ‫انهــا فاقــد دانــش اولیــه امنیــت ســایبری هســتند‪.‬‬ ‫بســیار ضــروری اســت کــه بــه کارکنــان خــود اموزش هــای کافی در‬ ‫زمینــه امنیــت ســایبری ارائــه دهیــد کــه به انهــا امــکان می دهد نرم‬ ‫افزارهــای مخــرب را شناســایی کننــد و پــس از تالش برای حمله به‬ ‫سیســتم ها‪ ،‬واکنش مناســب نشــان دهند‪ .‬به صاحبان مشــاغل‬ ‫توصیــه مــی شــود کــه بــه طــور منظــم امــوزش امنیــت ســایبری را‬ ‫بــرای کارمنــدان خــود انجــام دهنــد و خطــرات حمــات ســایبری‬ ‫جامــع را کــه مــی توانــد بــه قیمــت هنگفــت و اعتبــار شــرکت انهــا‬ ‫تمــام شــود‪ ،‬کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫نتیجه‬ ‫امنیــت ســایبری خــود را بدیهــی نگیریــد‪ .‬حتــی اگــر فکــر می کنیــد‬ ‫کــه سیســتم شــما تمــام اقدامــات الزم را در صورت حمله ســایبری‬ ‫در اختیــار دارد‪ ،‬مهــم اســت کــه از وب عاقالنــه اســتفاده کنیــد –‬ ‫فایــل هــا را از منابــع قابــل اعتمــاد دانلــود کنیــد‪ ،‬پیوســت هــای‬ ‫ایمیــل را از فرســتنده هــای مخفــی بــاز نکنیــد و اجــازه ندهیــد کــه‬ ‫هرکســی از کامپیوترتــان اســتفاده کنــد‪ .‬همــه ایــن فعالیت هــا‬ ‫می تواننــد در را بــه روی بســیاری از تهدیــدات ناشــناخته و بســیار‬ ‫خطرنــاک بــاز کننــد کــه نمی توانیــد عواقــب ان هــا را خنثــی کنیــد‪.‬‬ ‫اگرچــه برخــی از برنامــه هــا مــی تواننــد فایــل هــای شــما را بــا‬ ‫موفقیــت رمزگشــایی کننــد‪ ،‬امــا اکثر انها فقــط برای انواع بــاج افزار‬ ‫شــناخته شــده کار مــی کننــد‪ .‬بــا افزایــش جرایــم ســایبری‪ ،‬اشــکال‬ ‫جدیدتــر و بیشــتری از بدافــزار بــه وجــود می اینــد و متخصصــان‬ ‫امنیــت ســایبری زمــان کافــی بــرای ایجــاد کلیــدی بــرای شکســتن‬ ‫رمــز ندارنــد‪.‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهانشــیری ادامــه داد‪ :‬بــا اقدامــات صــورت گرفتــه توســط کارشناســان پلیــس فتــا مشــخص‬ ‫شــد مالباختــگان بــا رویــت تصاویــر بــاغ اجــاره ای اگهــی در ســایت دیــوار‪ ،‬جهــت رزرو بــاغ ویــا مــورد نظر‬ ‫در ایــام تعطیــات عیــد فطــر مبلغــی از ‪200‬هــزار تومــان الــی ‪800‬هــزار تومــان بــه حســاب اعــام شــده‬ ‫فــردی در ســایت دیــوار واریــز نمــوده انــد و پــس از واریــز‪ ،‬فــرد اگهــی دهنــده پاســخگو نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا پــس از بررســی های الزم ســرنخ های از عامــل کالهبــرداری‬ ‫کشــف و بــا انجــام یکســری اقدامــات فنــی فــرد مــورد نظــر را در محــل ســکونت خــود شناســایی و بــا‬ ‫هماهنگــی قضایــی دســتگیر نمودنــد‪.‬‬ ‫اسیب پذیری های دیگر‬ ‫عــاوه بــر ‪ ،26925-2022-CVE‬اخریــن به روزرســانی چندیــن اســیب پذیری دیگــر را بــا ســطح‬ ‫شــدت بحرانــی برطــرف می کنــد‪ .‬ازجملــه ان هــا می تــوان بــه اســیب پذیری ‪26937-2022-CVE‬‬ ‫‪ RCE‬در سیســتم فایــل شــبکه وینــدوز (‪ )NFS‬و همچنیــن ‪ 22012-2022-CVE‬و ‪-2022-CVE‬‬ ‫‪ - 29130‬دو اســیب پذیری ‪ RCE‬در ســرویس ‪ LDAP‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دو اســیب پذیری دیگــر نیــز در زمــان انتشــار وصله هــا بــرای عمــوم شناخته شــده بــود‪-CVE :‬‬ ‫‪ - 29972-2022‬یــک اشــکال در درایــور ‪ Magnitude Simba Amazon Redshift‬نرم افــزار‬ ‫‪ Insight‬و ‪ - 22713-2022-CVE‬یــک اســیب پذیری ‪ DoS‬در ‪ ..Windows Hyper-V‬بااین حــال‪،‬‬ ‫هیــچ تالشــی بــرای بهره بــرداری از ان هــا تــا بــه امــروز شناســایی نشــده اســت‪.‬‬ ‫چگونه محافظ بمانیم‬ ‫اول ازهمــه‪ ،‬به روزرســانی های اخیــر مایکروســافت را نصــب کنیــد‪ .‬اگــر بــه دالیلــی امکانــش را‬ ‫نداریــد‪ ،‬بــه بخــش پرســش های متــداول‪ ،‬اقدامــات کاهشــی و راه حل هــای راهنمــای رســمی‬ ‫به روزرســانی های امنیتــی مایکروســافت در مــاه مــی ‪ 2022‬مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫مهاجمان می توانند بدافزار‬ ‫را در صورت خاموش بودن‬ ‫ایفون روی ان نصب کنند‬ ‫ویژگــی ‪ Find My iOS‬دارای یــک حفــره ایمنــی اســت کــه‬ ‫می توانــد منجــر بــه الــوده شــدن ایفــون حتــی در صــورت‬ ‫خامــوش بــودن گوشــی شــود‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاهی از ازمایشــگاه شــبکه ایمــن موبایــل‬ ‫(‪ )SEEMOO‬در دانشــگاه فنــی دارمــش تــات‪ ،‬روشــی‬ ‫منحصربه فــرد بــرای الــوده کــردن ایفــون بــا بارگــذاری بدافــزار‬ ‫در زمانــی کــه گوشــی خامــوش اســت‪ ،‬شناســایی کــرده انــد‪.‬‬ ‫محققــان یافته هــای خــود را در کنفرانــس ‪ ACM‬در مــورد‬ ‫امنیــت و حریــم خصوصــی در شــبکه های تلفــن همــراه‬ ‫بی ســیم ‪ 2022 ‎/ WiseSec‬ارائــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫حمله چگونه کار می کند؟‬ ‫ایــن حملــه پــس از دســت کاری در سیســتم عامل ‪ iOS‬و‬ ‫بارگــذاری نرم افــزار مخــرب بــر روی یــک تراشــه بلوتــوث‬ ‫بی ســیم بــا ‪ Near-field Communication‬و ‪Ultra-‬‬ ‫‪ Wideband‬رخ می دهــد‪ .‬مهاجــم بایــد تراشــه را اجــرا کنــد‬ ‫تــا وقتــی گوشــی خامــوش اســت‪ ،‬گوشــی را الــوده کنــد‪.‬‬ ‫تراشــه زمانــی کــه سیســتم خامــوش اســت به کار خــود ادامه‬ ‫می دهــد و حالــت کم مصــرف (‪ )LPM‬فعــال می شــود‪.‬‬ ‫درحالی کــه ســه تراشــه بی ســیم می تواننــد ویژگی هــای‬ ‫تراکنــش ‪ Find My‬و ‪ Express Card‬را تســهیل کننــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تراشــه ها می تواننــد مســتقیما ً بــه عنصــر امــن دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬اساســاً‪ ،‬باند فوق وســیع (‪( )UWB‬پشــتیبانی‬ ‫شــده توســط ایفــون ‪ 12 ،11‬و ‪ )13‬و تراشــه های بلوتــوث‬ ‫بــه عنصــر امــن تراشــه ‪ NFC‬متصــل هســتند و می تواننــد‬ ‫به راحتــی بــه داده هــای محرمانــه دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ازانجایی کــه پشــتیبانی ‪ LPM‬در ســخت افزار پیاده ســازی‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا تغییــر اجــزای نرم افــزار نمی تــوان ان را حــذف‬ ‫کــرد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬در ایفون هــای مــدرن‪ ،‬دیگــر نمی تــوان‬ ‫بــه خامــوش شــدن تراشــه های بی ســیم پــس از خامــوش‬ ‫شــدن اعتمــاد کــرد‪ .‬به عنــوان مــات و برجســته شــده اســت‬ ‫کــه گاهــی اوقــات وقتــی تلفــن خامــوش اســت‪ ،‬تبلیغــات را‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬سیســتم عامل بلوتوث رمزگــذاری‬ ‫یــا امضــا نشــده اســت‪.‬‬ ‫مهاجــم می توانــد از ایــن نقــص بــرای اجــرای بدافــزار‬ ‫بــر روی تراشــه بلوتــوث ایفــون سوءاســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬حریــف بایــد دسترســی ممتــاز داشــته باشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مهاجــم بایــد از طریــق سیســتم عامل بــا‬ ‫ســخت افزار ارتبــاط برقــرار کنــد‪ ،‬تصویــر ان را اصــاح کنــد‬ ‫یــا اجــرای کــد را روی یــک تراشــه فعال شــده بــا ‪ LPM‬بــا‬ ‫سوءاســتفاده از نقــص دیگــری ماننــد ‪ BrakTooth‬بــرای‬ ‫سوءاســتفاده موفقیت امیــز از حفــره دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ LPM‬چیست؟‬ ‫ایــن ویژگــی در ســال ‪ 2021‬بــا ‪ 15 iOS‬معرفــی شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ویژگــی بــه کاربــر کمــک می کنــد دســتگاه های گمشــده‬ ‫را بــا اســتفاده از شــبکه ‪ Find My‬ردیابــی کنــد و حتــی‬ ‫زمانــی کــه باتــری گوشــی تمــام شــده یــا خامــوش اســت در‬ ‫دســترس باقــی می مانــد‪ .‬قبــل از خامــوش شــدن تلفــن‪،‬‬ ‫پیامــی نشــان می دهــد کــه دســتگاه علی رغــم خامــوش‬ ‫بــودن‪ ،‬قابــل یافتــن خواهــد بــود و در صــورت گم شــدن‬ ‫یــا دزدیــده شــدن‪ ،‬ویژگــی ‪ Find My‬ان را پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫تلفــن در صــورت خامــوش بــودن یــا در حالــت ذخیــره‬ ‫انــرژی در دســترس خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حذف حساب کاربری در پیام‬ ‫رسان های تلفن همراه در‬ ‫صورت واگذاری سیم کارت‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬درصــورت واگــذاری ســیم کارت‪ ،‬حســاب‬ ‫کاربــری را در پیام رســان های تلفنــی حــذف نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا ســرگرد «احســان بهمنــی» گفــت‪ :‬طبــق بررســی‬ ‫انجــام شــده درصورتــی کــه شــهروندان ســیم کارت هــای خــود‬ ‫را بــه دیگــران واگــذار نماینــد و بــا ان شــماره برنامه هــای‬ ‫ن شــبکه هــای اجتماعــی را فعــال نمــوده باشــند‬ ‫پیــام رســا ‬ ‫ضروریســت نســبت بــه حــذف حســاب کاربــری خــود اقــدام‬ ‫کننــد زیــرا در صــورت عــدم حــذف نــام کاربــری ‪ ،‬پیــام رســان‬ ‫در اختیــار فــرد ناشــناس قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه شــهروندان توصیــه می شــود هنــگام‬ ‫اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی نــکات ایمنــی را مدنظــر‬ ‫قــرار دهنــد و بــا بــاال بــردن ضریــب امنیــت انهــا دســت افــراد‬ ‫مخــرب را از ایــن پیــام رســان ها کوتــاه نماینــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫در صــورت واگــذاری ســیم کارت خــود بــه غیــر‪ ،‬از مخاطبیــن‬ ‫بخواهنــد شــماره ان را از دفترچــه تلفــن گوشــی خــود پــاک‬ ‫نماینــد تــا از هویــت انهــا ســوء اســتفاده نشــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابــر صبحگاهــی همــراه بــا افتــاب عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫تسریع در رسیدگی به‬ ‫شکایت ‪ ۳۰۰‬مالباخته‬ ‫پرونده موج های ابی‬ ‫طرح اصالح ارز ترجیحی را‬ ‫روابط عمومی ها تبیین کنند‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان از تســریع در روند‬ ‫رســیدگی بــه شــکایت مالباختــگان پرونــده موج هــای ابــی‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی در جلســه‬ ‫بــا شــاکیان پرونــده موج هــای ابــی گنبــدکاووس کــه بــه‬ ‫منظــور نحــوه رســیدگی و تعییــن تکلیــف این پرونــده برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬دی مــاه پارســال بــا موافقــت شــاکیان‬ ‫بــا متهــم ایــن پرونــده کــه هــم اکنــون بــه قیــد وثیقــه ازاد‬ ‫اســت‪ ،‬یک ســال بــرای تکمیــل ایــن پــروژه فرصــت داده شــد‬ ‫امــا بــا گذشــت ‪ 4‬مــاه از زمــان ازادی‪ ،‬بــه تعهــد خــود عمــل‬ ‫نکــرده و تاکنــون اقــدام قابــل توجهــی بــرای پیشــرفت پــروژه‬ ‫انجــام نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــا درخواســت شــاکیان ادامــه رســیدگی‬ ‫قضایــی بــه پرونــده در اســرع وقــت در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‪ ،‬پرونــده رســیدگی و‬ ‫بــه مرحلــه اجــرای احــکام برســد‪.‬‬ ‫پرونــده موج هــای ابــی گنبــدکاووس بــا نزدیــک بــه‬ ‫‪ 300‬شــاکی یکــی از پرونده هــای کثیرالشــاکی اســتان‬ ‫اســت کــه رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر اذر مــاه‬ ‫پارســال خــود بــه اســتان‪ ،‬اختیــارات ویــژه بــه رئیــس‬ ‫کل دادگســتری گلســتان بــرای تعییــن تکلیــف ایــن‬ ‫پرونــده اعطــا کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن پرونــده شــاکیان بــه امیــد تحویــل مغــازه‬ ‫در ایــن طــرح تفریحــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ســهام خریدنــد‬ ‫امــا پــس از گذشــت نزدیــک بــه ‪ 9‬ســال ایــن طــرح‬ ‫همچنــان نیمــه کاره مانــده بــود‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬روابــط عمومــی هــا نقــش بســزایی در تبییــن طــرح اصــاح ارز‬ ‫ترجیحــی دارنــد کــه بایــد ایــن مهــم را در جامعــه اطــاع رســانی کننــد تــا مــردم بــه مزایــای اجــرای‬ ‫ایــن طــرح اگاه شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا حســین نژاد در جمــع روابــط عمومــی هــای اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اینــک بایــد تمامــی روابــط عمومــی هــا بســیج شــوند و ایــن اقــدام دولــت را‬ ‫اطالع رســانی کننــد تــا اقشــار مختلــف اطالعــات الزم و درســت را در ایــن خصــوص کســب کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫بخشش یک محکوم به‬ ‫قصاص در استانه اجرای حکم‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از لغــو یــک حکــم قصــاص بــا‬ ‫گذشــت اولیــای دم در داشــلی بــرون شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی افزود‪ :‬محکوم به قصاص جوان ‪ 34‬ساله ای است‬ ‫که سال ‪ 93‬در پی اختالفات شخصی‪ ،‬مرگ یک نفر را رقم زد ‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬پــس از رســیدگی بــه پرونــده بــا درخواســت اولیای‬ ‫دم‪ ،‬حکــم قصــاص صــادر شــد و در نوبــت اجــرا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬از ‪ 2‬ســال و نیــم پیــش ‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای حــل اختــاف زندان گنبــدکاووس و کارکنان اجرای‬ ‫احــکام دادگســتری ایــن شهرســتان بــا کمــک ریــش ســفیدان‬ ‫منطقــه تــاش بــرای جلــب رضایــت اولیــای دم را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬باالخــره تــاش هــا نتیجــه داد و اولیــای دم‪،‬‬ ‫بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از حکــم‬ ‫قصــاص کــه در نوبــت اجــرا قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬منصــرف شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬ایــن ســومین محکــوم‬ ‫بــه قصــاص اســت کــه از ابتــدای امســال بــا گذشــت اولیــای دم‪،‬‬ ‫بخشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫پارســال ‪ ۲۱‬محکــوم بــه قصــاص بــا تــاش شــورای حــل اختــاف و‬ ‫کمــک ریــش ســفیدان فرصت دوبــاره زندگــی یافتند‪.‬‬ ‫در توزیع یارانه ها روابط‬ ‫عمومی ها افسران جهاد‬ ‫تبیینهستند‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬در طــرح توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانه هــا روابــط عمومی هــا بــه عنــوان افســران جهــاد‬ ‫تبییــن‪ ،‬را بــه خوبــی بــرای مخاطبــان اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعلی‬ ‫مهاجــر در نشســت توجیهــی مســووالن روابــط عمومــی‬ ‫دســتگاه های اجرایی گلســتان اظهارداشــت‪ :‬همراهی و‬ ‫همدلــی موجــب توفیــق در اجــرای طــرح مردمــی ســازی‬ ‫توزیــع عادالنــه یارانه هــا می شــود‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬طــرح مردمی ســازی توزیــع عادالنــه‬ ‫وی بیــا ‬ ‫یارانه هــا اتفــاق مبارکــی اســت کــه البتــه دشــمنان بــه‬ ‫دنبــال بهانــه بــرای ضربــه زدن بــه کشــور هســتند‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت ‪ :‬دولــت تصمیــم گرفتــه یــک بــار بــرای‬ ‫همیشــه چرخــه معیــوب توزیــع یارانه هــا را اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬روابــط عمومی هــا بایــد در‬ ‫کنــار مــردم باشــند و البتــه سیســتم رصــد و پایــش بایــد‬ ‫نظــارت الزم را بــر اجــرای درســت طــرح داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط عمومــی‪ ،‬تشــریفات و امــور بین الملــل‬ ‫اســتانداری گلســتان نیــز ضمــن تبریــک هفتــه روابــط‬ ‫عمومــی و ارتباطــات گفــت‪ :‬روابــط عمومی هــا ویتریــن‬ ‫دســتگاه ها هســتند و انعــکاس خدمــات و تشــریح و‬ ‫روشــنگری اقدامــات را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫علــی متکــی گفــت‪ :‬بایــد در فرصت هایــی همچــون هفتــه‬ ‫روابــط عمومی هــا از تالشــگرانی کــه صادقانــه و بــی هیــچ‬ ‫منتــی بــه انعــکاس خدمــات نظــام می پردازنــد‪ ،‬تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫در این نشســت به مرحوم تازه درگذشــته «محمدطاهر‬ ‫معمارکاشــانی» مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع‬ ‫علمــی کاربــردی گلســتان ادای احتــرام شــد‪.‬‬ ‫پذیرش بیماران خارجی در‬ ‫بیمارستان ایت الله هاشمی‬ ‫رفسنجانیشیروان‬ ‫الزمه موفقیت طرح مردمی سازی‬ ‫نظارت دقیق بر بازار و توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها است‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬مجــوز‬ ‫پذیــرش بیمــاران خارجــی (‪ )IPD‬را وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی بــه بیمارســتان تخصصــی ایــت اللــه هاشــمی‬ ‫رفســنجانی ایــن شهرســتان داده و درمــان بیمــاران خارجــی هــم‬ ‫اکنــون در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیده معصومــه هاشــمی در‬ ‫هــم اندیشــی بــا فعــاالن رســانه اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر تعــداد‬ ‫پزشــکان متخصــص ایــن شهرســتان غنــی اســت و صــدور‬ ‫پذیــرش بیمــاران خارجــی (‪ )IPD‬نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫بیمارســتان از شــاخص و اســتانداردهای الزم بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات بــه بیمــاران خارجــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه دروازه ورود بــه کشــورهای اســیای مرکــزی‬ ‫اســت‪،‬همجوار بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه فاصلــه زمینــی‬ ‫شــیروان تــا ترکمنســتان حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پــی گیــری هــا صــورت گرفتــه جهــت‬ ‫فعال ســازی کــد ‪ ۷۲۴‬بــرای ایــن بیمارســتان تخصصــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬راه انــدازی ایــن کــد بــرای بیمــاران مغــز و‬ ‫اعصاب(ســکته مغــزی) ســودمند اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه گلســتان بــا مهــم‬ ‫دانســتن طــرح مردمی ســازی توزیــع عادالنــه یارانه هــا و تقدیــر‬ ‫از اقــدام شــجاعانه دولــت ایــت اللــه رییســی بــرای اجــرای ان‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت دقیــق بــر بــازار توســط مدیــران و مســووالن‬ ‫الزمــه موفقیــت ایــن طــرح ملــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین‬ ‫محســن کیایــی در مراســم بزرگداشــت ســالروز شــهادت حمــزه‬ ‫سیدالشــهداء و حضــرت عبدالعظیــم حســنی و همچنیــن‬ ‫ســالروز رحلــت ایــت اللــه بهجــت و وفــات ایــت اللــه فاطمی نیــا‬ ‫در جمــع اعضــای ســتاد نمازجمعــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانه هــا بــرای اقتصــاد‬ ‫بیمــار کشــور ضــرورت اساســی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه اجــرای طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنه‬ ‫ت قبــل اجــرا می شــد افــزود‪ :‬ایــت اللــه‬ ‫یارانه هــا بایــد در دولــ ‬ ‫رییســی در ســایه هدایت هــای رهبــر معظــم انقــاب اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را کــه مــورد تاییــد کارشناســان اقتصــادی نیــز بــود بــا‬ ‫شــجاعت شــروع کــرد و همــه وظیفــه داریــم بــه دولــت انقالبــی‬ ‫بــرای موفقیــت در ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬اموزشگاه از راه دور‬ ‫در خراسان شمالی فعالند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه روابــط عمومــی هــر دســتگاهی بایــد زبــان گویــای اطــاع رســانی اجــرای طــرح‬ ‫اصــاح ارز ترجیحــی باشــد اظهــار داشــت‪ :‬ایــن سیاســت مزایــای زیــادی دارد کــه از جملــه ان‬ ‫رقابت پذیــری تاجــران اســت در گذشــته بعضــا ارز ترجیحــی بــه برخــی از افــراد یــا نورچشــم هــا‬ ‫اختصــاص مــی یافــت کــه ایــن امــر تبعیــض بــود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد رفــع تبعیــض را از مهــم تریــن مزایــای اجــرای طــرح اصــاح ارز ترجیحــی دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن اختصــاص یارانــه بــه کاالهــا مهــم و اساســی باعــث شــده بــود تــا بعضــا خــارج از‬ ‫شــبکه نیــز عرضــه و بــه فــروش برســد حتــی از کشــور نیــز خــارج مــی شــد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان شمالی گفت‪ :‬اگر کاالها یارانه نداشته باشند دیگر از کشور خارج نخواهد شد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه حتــی ایــن اقــدام بــه نفــع وارد کننــده هــا اســت اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫گذشــته برخــی از وارد کننــده هــا تــا کاالیــی را پیــدا مــی کردنــد و بــه دنبــال ارز ترجیحــی مــی رفتنــد‬ ‫کــه زمــان زیــادی طــول مــی کشــید‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها خروجی زحمات دولت را اطالع رسانی کنند‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون روابــط عمومــی هــا بایــد خروجــی زحمــات دولــت را اطــاع رســانی‬ ‫کننــد گفــت‪ :‬نقــش روابــط عمومــی در هــر دســتگاهی مهــم اســت‪.‬‬ ‫حســین نــژاد ایجــاد امنیــت روانــی در جامعــه را از وظایــف روابــط عمومــی هــا دانســت و افــزود‪ :‬هــر‬ ‫روابــط عمومــی عــاوه بــر اینکــه در دســتگاه تخصصــی کــه خدمــت مــی کنــد وظیفــه اطــاع رســانی‬ ‫ـتگاهی‪ ،‬ســطح اســتان‪ٰ ،‬منطقــه و کشــور را نیــز بــر عهــده دارد کــه ایــن مهــم مــی طلبــد‬ ‫بیــن دسـ‬ ‫ٰ‬ ‫روابــط عمومــی هــا بــه شــکل جزیــره ای عمــل نکننــد چــرا کــه در یــک جزیــره مســتقل نیســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر روابــط عمومــی یــک مجموعــه ای خامــوش باشــد اظهــار داشــت‪ :‬در حققیــت‬ ‫پیکــره ان دســتگاه خامــوش خواهــد شــد‪ ،‬روابــط عمومــی هــا بیــن مــردم و دســتگاه ارتبــاط دو‬ ‫ســویه دارنــد کــه ایــن امــر بایــد پویــا باشــد‪.‬‬ ‫اهدا عضو بیمار‬ ‫رازوجرگالنی نجات بخش‬ ‫جان سه نیازمند‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۳۱‬اموزشــگاه از راه دور در‬ ‫اســتان فعــال هســتند و ســه هــزار و ‪ ۵۸‬معلــم در ایــن مراکــز اموزشــی تدریــس مــی کننــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم اکبــری در اییــن تجلیــل از معلمــان مــدارس امــوزش از راه دور گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫اموزشــگاه هــا حــدود ‪ ۹۵۹‬دانــش امــوز دختــر و‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۹‬دانــش امــوز پســر مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۱۸۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬دانــش امــوز در ســطح مــدارس اســتان مشــغول بــه‬ ‫تحصیــل هســتند و حــدود ‪ ۲۰‬هــزار نوامــوز در اموزشــگاه هــا امــوزش مــی بیننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــیوع کرونــا در‪ ۲‬ســال گذشــته و امــوزش مجــازی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫دوران معلمــان همــواره بــا تــاش خــود تعلیــم و تربیــت را تعطیــل نکردنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش خراســان شــمالی گفــت‪ :‬همانطوریکــه در ایــن دوران مدافعــان‬ ‫ســامت داشــته ایــم‪ ،‬مدافعــان تعیلــم و تربیــت نیــز پــای کار بودنــد و امــوزش را حتــی از روی‬ ‫تخــت هــای بیمارســتان ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫اکبــری در ادامــه ســخنانش بــه بازگشــایی مــدارس و حضــوری شــدن امــوزش اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بــا پایشــی کــه از مــدارس اســتان انجــام شــد در تمامــی شــاخص هــای بهداشــتی از جملــه فاصلــه‬ ‫اجتماعــی و پروتــکل هــای بهداشــتی رتبــه دوم را نســبت بــه مــدارس دیگــر اســتان هــا کســب‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن اییــن بــا حضــور معــاون وزیــر امــوزش و پــرورش دکتــر احمــد محمــودزاده و جمعــی‬ ‫از مســووالن اســتانی و شهرســتانی از معلمــان مــدارس امــوزش از راه دور اســتان تجلیــل شــدند‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اعضــای بــدن بیمــار‬ ‫مــرگ مغــزی شــده ‪ ۶۶‬ســاله اهــل شهرســتان رازوجــرگالن بــه ســه بیمــار نیازمنــد‬ ‫اهــدا شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده اظهــار داشــت‪ :‬مرحــوم شــیرالله یزدانــی در بخــش ویــژه‬ ‫بیمارســتان امــام علــی(ع) بجنــورد بســتری شــده بــود کــه پــس از انجــام مراحــل تاییــد‬ ‫مــرگ مغــزی و رضایــت خانــواده وی‪ ،‬اعضــای ایشــان بــه ســه بیمــار اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســه عضــو ایــن بیمــار مــرگ مغــزی شــده شــامل پوســت بــه بیمــاران‬ ‫ســوختگی اهــدا و دو قرنیــه نیــز بــه بانــک چشــم ارســال شــد‪.‬‬ ‫جمعــه زاده بــا بیــان اینکــه اهــدای اعضــای فــردی کــه مــرگ مغــزی شــده می توانــد‬ ‫نجات بخــش جــان بیمــاران باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬فرهنــگ اهــدای عضــو و اقــدام در راســتای‬ ‫نجــات جــان بیمــاران عمــل خداپســندانه اســت کــه بایــد در راســتای ترویــج ان گام‬ ‫برداریــم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬متقاضیــان اهــدای عضــو می تواننــد بــرای ثبــت اطالعــات خــود بــه‬ ‫ســامانه ‪ ehdacenter.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته اعضــای بــدن ‪ ۵‬بیمــار مــرگ مغــزی در اســتان خراســان شــمالی بــه ‪۲۳‬‬ ‫بیمــار نیازمنــد دریافــت عضــو‪ ،‬زندگــی دوبــاره بخشــیده بــود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم‬ ‫اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ۳۵۰ ،‬پزشــک عمومــی و ‪ ۲۵۶‬پزشــک متخصــص‬ ‫فعالیــت دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫پنج شنبه ‪29‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫با سوء استفاده از معیشت‬ ‫دشمنان سعی در نفوذ به مسائل‬ ‫امنیتی دارند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دشــمنان بــا ســوء اســتفاده از معیشــت مــردم ســعی در رخنــه‬ ‫بــه مســائل امنیــت کشــور دارنــد تــا از ایــن مســیر بــه نظــام جمهــوری اســامی لطمــه وارد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در ســتاد گرامیداشــت چهلمیــن ســالروز‬ ‫ازادی خرمشــهر اظهــار داشــت‪ :‬مســووالن نظــام جمهــوری اســامی دنبــال عافیــت طلبــی نیســتند‬ ‫تصمیمــات مهمــی در دولــت ســیزدهم گرفتــه انــد اگرچــه در ابتــدا ســخت ولــی نتایــج مثبتــی بــرای‬ ‫اقتصــاد و معیشــت مــردم دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم مــا اقتــدا بــه والیــت‪ ،‬نمــاز و اســام مــی کننــد و تصمیمــات دولــت نیــز بــر‬ ‫مبنــای ایــن اصــول پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد افــزود‪ :‬طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا بــا توجــه بــه روحیــه ایثارگــری‬ ‫رییــس جمهــور برنامــه ریــزی شــد کــه نتیجــه ان ازمیــان برداشــتن دشــمنان کوتــه فکــر نظــام اســت‪.‬‬ ‫وی مدیــران اســتانی را ملــزم بــه تبییــن طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬همــه مــا همســو بــا برنامــه هــای اقتصــادی دولــت حرکــت خواهیــم کــرد و تمــام تــاش خــود‬ ‫را در برطــرف کــردن مشــکالت مــردم انجــام مــی دهیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا گرامیداشــت ســوم خردادمــاه ســالروز ازادســازی خرمشــهر گفــت‪:‬‬ ‫گرامیداشــت ایــن روز زنــده نگــه داشــتن روحیــه شــهادت طلبــی و ایثــار در دل همــگان و پررنــگ‬ ‫شــدن نقــش انســجام مردمــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اینکــه رزمنــدگان ســختی هــا و شــیرینی هــای هشــت ســال دفــاع مقــدس را لمــس کرده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در دل فتــح خرمشــهر و شکســت دشــمنان درس هایــی نهفتــه کــه بایــد بــه نسـل های اینــده‬ ‫منتقل شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه درس هــای فتــح خرمشــهر و ایــن‬ ‫پیــروزی هــای غرورافریــن بایــد مکتــوب شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن واقعــه یکــی از موجبــات ادامــه‬ ‫انقــاب اســامی ایــران اســت کــه بایــد زنــده نگــه داشــته شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز دشــمنان مــی خواهنــد بــا مطــرح کــردن مباحــث اقتصــادی ایــران‬ ‫خللــی در رونــد نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایجــاد کننــد و ایــن در حالیســت کــه مــردم ایــران‬ ‫پــای ایــن نظــام و رهبــری ایســتاده انــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 34‬میلیارد‬ ‫ریال کاالی احتکاری در گرگان‬ ‫دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫میلیاردی در گلستان‬ ‫احتکار بیش از ‪ 2‬تن‬ ‫روغن خوراکی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــرح عملیاتــی قــرارگاه اســتانی امیــن بــا اولویــت مقابلــه بــا‬ ‫قاچــاق‪ ،‬احتــکار و اخــال در تولیــد و توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫و معیشــت محــور‪ ،‬روز گذشــته در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی گلســتان بــا همــکاری مشــترک مامــوران‬ ‫انتظامــی گــرگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا روز گذشــته مامــوران موفــق شــدند‬ ‫طــی عملیاتــی ‪ 39‬تــن روغــن خوراکی‪،‬یــک تــن و ‪ 520‬کیلــو‬ ‫برنــج‪ 4 ،‬تــن و ‪ 600‬کیلــو پنیــر‪ ،‬بیــش از ‪ 11‬تــن و ‪ 300‬کیلــو قنــد‬ ‫و شــکر و تعــدادی اقــام شــوینده‪ ،‬خرمــا و نمــک احتــکاری در‬ ‫شهرســتان گــرگان کشــف کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‬ ‫ارزش ایــن مقــدار کاالی کشــف شــده بیــش از ‪ 34‬میلیــارد و‬ ‫‪ 800‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگر خاطرنشــان کرد‪ :‬در این عملیات ‪ 4‬متهم دســتگیر‬ ‫و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع ذیصالح معرفی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫شــکایت یکــی از شــهروندان در اق قــا مبنــی بــر کالهبــرداری‬ ‫میلیــاردی از وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد‪،‬‬ ‫شــاکی قصــد فــروش یــک فقــره زمیــن بــه ارزش ‪ 220‬میلیــارد‬ ‫ریــال را داشــته کــه متهــم پــس از جلــب اعتمــاد فروشــنده بــا وی‬ ‫توافــق کــرده مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد ریــال پرداخــت و مابقــی را نیــز‬ ‫پــس از انتقــال ســند بپــردازد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه فرشــنده پــس از‬ ‫دریافــت ایــن مبلــغ‪ ،‬ســند زمیــن را بــه نــام خریدار انتقــال و تحویل‬ ‫وی داد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر اعــام شــاکی‪ ،‬متهــم پــس از اخــذ ســند هیــچ‬ ‫پولــی پرداخــت نکــرده و بــه مکانــی نامعلــوم رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه متهــم شناســایی و پــس از کســب‬ ‫مجوزهــای قانونــی در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کرد‪ :‬متهــم در تحقیقات‬ ‫اولیــه بــه کالهبــرداری ‪ 200‬میلیــارد ریالــی از شــاکی اعتــراف و‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬تن و ‪ 35‬کیلوگرم‬ ‫روغــن خوراکــی احتکار شــده خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در اجــرای‏طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و مقابلــه با پدیده شــوم‬ ‫احتــکار و همچنیــن مبــارزه بی امــان و مقتدرانــه بــا برهــم زننــدگان‬ ‫‏امنیــت و نظــم اقتصــادی‪ ،‬مامــوران مبــارزه بــا قاچــاق پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی گزارشــی مبنــی بــر احتــکار کاالی اساســی و‏مصرفــی در منزلی‬ ‫در شــهر شــیروان دریافــت کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تیــم عملیاتــی پلیــس پــس از هماهنگی هــای‬ ‫قضایــی و بــا حضــور بازرســان اداره تعزیــرات و اداره‏اصنــاف از محــل‬ ‫شناسایی شــده بازدیــد کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 2‬تــن و ‪35‬‬ ‫کیلوگــرم روغــن خوراکــی احتــکار شــده‏به ارزش تقریبــی ‪ 370‬میلیون‬ ‫ریــال کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان گفــت‪ :‬از شــهروندان فهیــم و‬ ‫مســئولیت پذیر درخواســت داریــم در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫‏فعالیــت غیرمجــاز در قالــب احتــکار کاال و یــا تهیــه و توزیــع کاالی‬ ‫قاچاق توســط افراد ســودجو‪ ،‬موضوع را از طریق‏شــماره تلفن ‪ 110‬به‬ ‫پلیــس گــزارش تــا نســبت بــه شناســایی و دســتگیری ســریع متخلفان‬ ‫و مخــان نظــم و امنیــت‏اجتماعــی اقــدام نماییــم‏‪.‬‬ ‫توســط دولــت پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫چوپانــی بــا تاکیــد بــر حمایــت همــه جانبــه از دولــت در اصــاح‬ ‫ارز ترجیحــی ادامــه داد‪ :‬پوشــش کامــل ایــن طــرح ســبب حــذف‬ ‫قاچــاق کاالی اساســی یارانــه دار بــه کشــورهای همســایه‪ ،‬فراهــم‬ ‫شــدن زمینــه بازســازی صنعــت تولیــد از محــل صرفــه جویــی در‬ ‫واردات کاالهــای اساســی بــه کشــور‪ ،‬حمایــت از بنــگاه هــای‬ ‫اقتصــادی از جملــه مزایــای موثــر ان اســت‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری در راه اهن اینچه برون ‪ -‬شاهرود‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تســریع در ایجــاد راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــدکاووس‬ ‫ ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود و اتصــال کشــورهای اســیانه میانــه بــه‬‫جنــوب کشــور بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح صرفــه جویــی کالن در مقایســه بــا‬ ‫ایجــاد راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار ‪ ،‬در تخصیــص اعتبــار داشــته‬ ‫و فقــط بــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری‪ ،‬دسترســی مازنــدران و‬ ‫گلســتان را بــه شــاهرود و جنــوب کشــور فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی‪ ،‬جابجایــی ســاالنه ‪ ۲۴‬میلیــون تــن کاال را بــه صــورت‬ ‫رفــت و برگشــت بــا کوتــاه شــدن ‪ ۵۲۰‬کیلومتــر مســیر ریلــی‪ ،‬و‬ ‫کاهــش حمــل بــار از ‪ ۲۵‬روز بــه پنــج روز‪ ،‬کاهــش چشــمگیر‬ ‫هزینــه اتصــال اینچــه بــرون بــه شــاهرود‪ ،‬از طریــق ایــن خــط‬ ‫ریلــی را از مهــم تریــن مزایــای اجــرای ســاخت راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون ‪ -‬شــاهرود برشــمرد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی از جملــه طــرح هــای مشــترک ایــران و روســیه تــا‬ ‫قبــل از ایــن توســعه و برقــی ســازی راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار‬ ‫بــود تــا بــا پشــتوانه ‪ ۱.۲‬میلیــارد یورویــی دولــت روســیه اجرایــی‬ ‫شــودکه بــا پیگیــری ایــن اتــاق در دولــت دوازدهــم متوقــف شــد‪.‬‬ ‫الویت صادرت کاال به کشورهای همسایه‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه صــادرات کاال الویــت تقویــت‬ ‫ســرمایه گذاری از ایــن اســتان بــه کشــورهای همســایه اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه‬ ‫برنامه هــای مهــم و در دســت اجــرا ایــن اتــاق بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های مرتبــط شــرکت در نمایشــگاه هــای تجــاری در‬ ‫کشــورهای همســایه از جمله قزاقســتان و ترکمنســتان و معرفی‬ ‫ظرفیــت هــا و محصــوالت تولیــدی و دعــوت از هیات هــای تجــاری‬ ‫بــرای حضــور در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از جملــه ظرفیــت هــا بــرای توســعه صــادرات‬ ‫کاال در گلســتان داشــتن گمــرک اینچــه بــرون و همســایگی بــا‬ ‫ترکمنســتان و ورود بــه کشــورهای اســیانه میانــه‪ ،‬فعالیــت‬ ‫سرکنســولگری قزاقســتان در گــرگان‪ ،‬برقــراری پــرواز گــرگان ‪-‬‬ ‫اکتائــو‪ ،‬تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۲۰۳ :‬میلیون دالر کاال از گلســتان برغم شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و اعمــال محدودیت هــا در صــادرات کاال‪ ،‬پارســال صــادر شــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ‪ ۹۹‬از ‪ ۴۶‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫تقویت کمیسیون های اتاق بازرگانی‬ ‫عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور شــتاب بخشــیدن بــه توســعه منطقــه‬ ‫کمیســیون هــای اتــاق بازرگانــی اســتان ‪ ،‬تقویــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رضــا مبصــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۹‬کمیسســیون تخصصــی اتــاق گلســتان از جملــه کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬انــرژی‪ ،‬بانوان‪،‬دانش بنیان‪ ،‬جوانان‪،‬گردشــگری‬ ‫و صنعــت دایــر شــد و کمیســیون هــای گردشــگری و صنعــت کــه‬ ‫جــزو الویت هــای اصلــی اتــاق بــرای توســعه اســتان بــه شــمار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬بــه زودی فعال تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کمیســیون های اتــاق بازرگانــی ایــران اکنــون‬ ‫‪ ۱۰‬عضــو اتــاق بازرگانــی گلســتان عضــو فعــال بــوده کــه نایــب‬ ‫رییســی کمیســیون کشــاورزی و رییــس کمیســیون صــادرات از‬ ‫ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫از ظرفیــت هــای صــادرات محصــوالت تولیــدی بخــش کشــاورزی‬ ‫فعالیــت اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گــرگان بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای کارت فعالیــت‪ ،‬اســتان گلســتان بــه‬ ‫شــمار مــی رود کــه اکنــون ایــن عــده بــا ‪ ۳۰‬کشــور دنیــا و بــه‬ ‫طــور عمــده بــا کشــورهای همجــوار اســیای میانــه‪ ،‬صــادرات کاال‬ ‫را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت‬ ‫اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و‬ ‫در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۱۴‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت‬ ‫مرغ رتبه اول‪ ،‬گندم‪ ،‬چغندرقند و خرمالو مقام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪،‬‬ ‫پیله تر ابریشــم‪ ،‬میگو و پنبه رتبه ســوم‪ ،‬ماهیان پرورشــی و خاویاری‬ ‫رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫گلســتان عــاوه بــر ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی ‪ ،‬چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد دامــی‪ ،‬بیــش از یــک هــزار واحــد‬ ‫پــرورش مــرغ‪ ۴۵۲،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‬ ‫(شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و اراضــی‬ ‫مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار اراضــی مــوات اســت و نقــش‬ ‫بــه ســزایی در رونــق کشــاورزی و گردشــگری دارد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی گلستان‬ ‫اقدام دولت در‬ ‫اصالح ارز ترجیحی‬ ‫دستمریزاد دارد‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی ‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬واریــزی یارانــه نقــدی بــه هــر نفــر در دهــک هــای اول تــا‬ ‫دهــم در اقــدام بــه موقــع دولــت ســیزدهم در اصــاح ارز ترجیحی‬ ‫دســتمریزاد دارد کــه ایــن اقــدام دولــت در واقــع برنامه ریــزی‬ ‫بــرای ســامت ســازی اقتصــاد کشــور صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علــی محمــد چوپانــی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در شــرایطی اســت کــه‬ ‫کارشناســی اتــاق بازرگانــی بــه صورتــی بــود کــه بــه ازای هــر نفــر ‪2‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬ریــال کمــک نقــدی بابــت اصــاح ارز ترجیحــی بایــد‬ ‫جایگاه رودربایستی‬ ‫در اقتصاد مملکت!‬ ‫درســت اســت سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطالع رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫از مــردم خواســته بــرای ارتقــای ســامت خــود ورزش کننــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر شــده بــی دلیــل بخندنــد ولــی شــما زیــاد حرفــش را‬ ‫جــدی نگیریــد و ســنگین باشــید‪ .‬چــرا کــه مــا ایرانی ها اساســا ً‬ ‫انســان هــای ماخــوذ بــه حیــای و مشــتی ای هســتیم و تعارف‬ ‫و رودبایســتی در فرهنــگ مــا جایــگاه منیعــی دارد!‬ ‫تــا جایــی کــه هشــت ســال تمــام همــه می دانســتیم‬ ‫شــاباش ارز ‪ 4200‬تومانــی بــه ضــرر اقتصــاد جامعــه اســت و‬ ‫اقتصــاد را بــه خــاک ســیاه می نشــاند ولــی ایــن رودربایســتی‬ ‫الکــردار مانــع از ان می شــد بســاطش را جمــع کنیــم و‬ ‫پرونــده اش را بــه زبالــه دان تاریــخ بســپاریم‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه محصــوالت مــا تــا عمــق ‪ 400‬کیلــو متــری‬ ‫قاچــاق می شــدند و حتــی یارانــه ماکارونــی کل دنیــا را از‬ ‫جیــب مــی دادیــم و بــه ‪ 5‬قــاره دنیــا صــادرات ماکارونــی و‬ ‫مخلفــات داشــتیم ولــی خــم بــه ابــرو نمی اوردیــم!‬ ‫طــرف از واردات کاال بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی بــه انــدازه‬ ‫یارانــه کل کشــور ســود کــرده ولــی حتــی رویمــان نمی شــود‬ ‫اســمش را بــه زبــان بیاوریــم حــاال بازپــس گرفتــن پــول‬ ‫و مجــازات بــه کنــار ‪ ...‬اصــا ً صحبتــش را نکنیــد‪ .‬رســانه‬ ‫ملــی چنــد بــار عنــوان کــرده کــه یــک شــرکت لبنیاتــی ‪60‬‬ ‫میلیــون دالر ارز دولتــی جهــت واردات کــره دریافــت کــرد‬ ‫ولــی دریــغ از واردات یــک قالــب کــره‪ ...‬بــا ایــن حــال‬ ‫شــرم و حیــا اجــازه نمــی دهــد رســانه ملــی اســم شــرکت‬ ‫را عنــوان کنــد‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد االن نارضایتــی کــه در ســایر ممالــک بــه‬ ‫ویــژه کشــورهای همســایه بابــت حــذف ارز ترجیحــی رخ‬ ‫داده از نارضایتــی مــردم کشــور خودمــان بیشــتر اســت!‬ ‫بــس کــه بــا دالر جهانگیــری مــواد اولیــه وارد کردیــم و کاالی‬ ‫امــاده را مفــت کالــذی بــه ســایر کشــورها صــادر کردیــم!‬ ‫یعنــی کار جــوری از خــرک در رفتــه بــود کــه در طــول ایــن‬ ‫چنــد ســال هــر کــس کــه ســیمش وصــل مــی شــد یــا اســم‬ ‫رمــز را بلــد بــود از خــوان دالر ‪ 4200‬تومانــی بــرای خــودش‬ ‫کیسـه ای دوخــت و خــرش را دو ســره کرایــه داد!‬ ‫از واردات ســنجاق ســر و زیــن شــتر و ســنگ پــا گرفتــه تــا‬ ‫تشــتک نوشــابه و خــاک زیــر گربــه و کــش تنبــان و ‪ ...‬بــاز‬ ‫خــوب اســت یــک عــده خنــزر پنــزر وارد کردنــد‪ .‬جماعتــی‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانــی مــی گرفتنــد و همانجا جلوی تحویل دار‬ ‫بانــک بــه صرافــی زنــگ مــی زدنــد و ابــش می کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن هفتــه دوســتان شــجاعت بــه خــرج‬ ‫دادنــد و دســتکم رودربایســتی بــا افــرادی را کــه بــه دالر‬ ‫‪ 4200‬تومانــی دسترســی داشــتند کنــار گذاشــتند و ایــن‬ ‫غــده چرکیــن را جراحــی کردنــد‪ .‬فقــط خــدا کنــد ایــن البــا‬ ‫بــه رودربایســتی بــا کســانی کــه معیشــت مــردم را گــروگان‬ ‫مــی گیرنــد اغــاز شــود و داســتان بــه انفصــال خدمــت یکــی‬ ‫دو نفــر از خدمــات دولتــی ختــم نشــود!‬ ‫نرخ رشد جمعیت خراسان‬ ‫شمالی بیش از میانگین‬ ‫کشوری است‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نــرخ رشــد‬ ‫جمعیــت کشــور ‪ ۱.۱‬درصــد و در ایــن اســتان ‪ ۱.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نــرخ والدت در ایــن اســتان باالتــر از رقــم کشــوری اســت بــه‬ ‫طــوری کــه ایــن رقــم در کشــور ‪۱۳.۶‬در هــزار و در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۱۵.۳‬در هــزار ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جمعیــت ایــن اســتان جوان تر از میانگین کشــوری‬ ‫اســت به طوری که در کشــور ســالمندان ‪ ۶.۱‬درصد از جمعیت‬ ‫را تشــکیل مــی دهنــد امــا ایــن رقــم در ایــن اســتان ‪ ۵.۵‬درصــد‬ ‫گزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمعیــت غیرفعــال یعنــی افــزاد کمتــر از‬ ‫‪ ۱۴‬ســال در اســتان ‪ ۲۷۲‬هــزار و ‪ ۳۱۸‬نفــر و جمعیــت ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫بــه بــاالی اســتان ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۵۱۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جمعیــت فعــال اســتان یعنــی افــراد ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال‬ ‫اســتان هــم ‪ ۶۶۹‬هــزار و ‪ ۴۵۶‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در کشــور ســن افــراد فــوت شــده در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶۶‬ســال و ســه مــاه و در ایــن اســتان ‪ ۶۵‬ســال و پنــج‬ ‫مــاه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫‪ ۱۸‬ویژگی رفتاری افراد بسیار خالق‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میترا دانشور‬ ‫موانع خالقیت و راهکارهای‬ ‫مقابله با ان چیست؟‬ ‫لحظاتــی در چرخــه ی عمــر هــر ســازمانی وجــود دارد کــه‬ ‫تغییــر الزامــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در ایــن زمــان صرفــا تغییــر‬ ‫مهــم نیســت‪ ،‬بلکــه نجــات ســازمان اولویــت دارد‪ .‬محیــط‬ ‫سیاســی در حــال تغییــر‪ ،‬نیازهــای مرتبــط بــا وظایــف‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــه اســتخدام کارکنــان و‬ ‫بســیاری عوامــل دیگــر‪ ،‬تغییــر را بــه یــک ضــرورت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا ســازمانی کــه تغییــر را الزم ندانــد و ان را‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬محکــوم بــه نــزول‪ ،‬شکســت و منحــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مقالـه ی حاضــر‪ ،‬بــا موانــع خالقیــت و راهکارهــای مقابله‬ ‫بــا ان‪ ،‬اشــنا می شــوید‬ ‫‪ .۴‬قدرت طلبی رهبران‬ ‫قــدرت طلبــی رهبــران یکــی دیگــر از موانــع خالقیت اســت‪.‬‬ ‫حــس مالکیــت و کســب قــدرت‪ ،‬از موانــع همــکاری و ازمون‬ ‫و خطــا بــه خصــوص در زمــان انجــام کاری بــه شــیوه های‬ ‫جدیــد هســتند‪ .‬گاهــی رهبــران تمایلــی بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن قــدرت‪ ،‬مســئولیت و پاداش شــان بــا دیگــران‬ ‫ندارنــد‪ .‬در نظــر انهــا قــدرت دادن بــه دیگــران چرب زبانــی‬ ‫تلقــی می شــود و هیــچ پذیرشــی نســبت بــه مزایــای‬ ‫خالقیــت و نــواوری وجــود نــدارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬افــرادی کــه در‬ ‫راس قــرار دارنــد بــه هیچ وجــه قبــول ندارنــد کــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری می توانــد بــه سازمان شــان کمــک کنــد و حتــی شــک‬ ‫دارنــد کــه نیــازی بــه خالقیــت وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مثــا در یــک شــرکت فرضــی‪ ،‬ظاهــرا افــراد میانــی در‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بــه انتقــال اختیــارات و قــدرت دادن به زیردســتان‬ ‫بــرای فکــر کــردن بیــرون از چهارچوب ها تشــویق می شــوند‪ ،‬‬ ‫امــا در واقعیــت ایــن افــراد از چنیــن روشــی ســر بــاز می زننــد‬ ‫و سیســتمی بــه وجــود می ایــد کــه در ان رهبــران ارشــد‬ ‫در ازای گرفتــن قــدرت از افــراد پایین تــر و از بیــن بــردن‬ ‫خالقیــت‪ ،‬پــاداش دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فشار برای نتایج فوری‬ ‫فشــار بیــش از حــد بــرای بــه دســت اوردن نتایــج فــوری‪،‬‬ ‫بــه شــکلی کــه انــگار هیــچ فردایــی وجــود نــدارد‪ ،‬اغلــب‬ ‫باعــث ایجــاد دو راهــی «یــا خــاق و مبتکــر بــاش یــا‬ ‫مولــد و ارائه کننــده ی نتیجــه» می شــود‪ .‬در ایــن نــگاه‪،‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری از هیــچ جایگاهــی برخوردار نیســتند‪ ،‬‬ ‫مگــر انکــه بــه نیازهــا پاســخ داده و نتایجــی کوتاه مــدت‬ ‫تولیــد کننــد‪ .‬خالقیــت زمانــی در افــراد شــکل می گیرد که‬ ‫بــا عالقــه‪ ،‬اشــتیاق و رضایــت نســبت بــه کار انگیــزه پیــدا‬ ‫کــرده باشــند‪ .‬وگرنــه‪ ،‬خالقیــت دســتور دادنــی نیســت‪.‬‬ ‫بایــد پذیرفــت کــه نــواوری نیازمنــد زمــان و فضایــی اکنده‬ ‫از لــذت و تفریــح اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سوءگیری های شخصی‪ :‬باورها ‪ ،‬نگرش ها و ارزش ها‬ ‫ســوءگیری های شــخصی یکــی دیگــر از موانــع خالقیــت‬ ‫اســت‪ .‬هــر شــخصی کــه وارد ســازمانی می شــود ‪ ،‬بــا خــود‬ ‫مخلوطــی از ســوءگیری هایش را بــه همــراه م ـی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله اغلــب موجــب کمبــود همــکاری‪ ،‬بلندپروازی هــای‬ ‫غیرواقعــی شــخصی و در بدتریــن شــرایط‪ ،‬تخریــب‬ ‫تالش هــای همــکاران و تهمــت زدن بــه اعتبار انها می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســوءگیری ها ویرانگــر و خطرنــاک هســتند‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انگیزه هــا و بلندپروازی هــای شــخصی در انهــا پنهــان شــده‬ ‫و فــرد نمی توانــد نگاهــش بــه چیزهــای مختلــف را تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬وی همــه چیــز را از فاصلـه ای بســیار نزدیــک دیــده و‬ ‫قــادر نیســت تصویــری بزرگ تــر و فراتــر از ســوءگیری های‬ ‫شــخصیش را ببینــد‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری را در بین کارمندانتان به وجود اورید‬ ‫ـی باارزشــی اســت کــه بــه هــر ســازمان کمــک‬ ‫تخیــل‪ ،‬دارایـ ِ‬ ‫می کنــد تــا نتایجــی بهتــر‪ ،‬جدیــد و متفــاوت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬ظرفیــت پنهانــی اســت کــه هــر ســازمانی بایــد‬ ‫بــرای توســعه‪ ،‬رشــد و جلوگیــری از رکــود و نابــودی‪ ،‬ان‬ ‫را تقویــت کنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــرای اینکــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری درون یــک فرهنــگ و سیســتم ســازمانی شــکفته‬ ‫شــود‪ ،‬فضایــی مناســب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چگونــه یــک ســازمان می توانــد فضایــی بــرای خالقیــت و‬ ‫نــواوری ایجــاد کنــد؟ چگونــه هــر ســازمانی ‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫کل‪ ،‬می توانــد خــاق باشــد؟ پاســخ ‪ ،‬ذهــن انســان اســت‪.‬‬ ‫ذهــن بایــد بــرای تولیــد تفکــر خــاق برانگیختــه شــده‪،‬‬ ‫بــه هیجــان امــده و پــرورش یابــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ذهــن بایــد‬ ‫از موانــع خالقیــت و نــواوری ازاد شــود تــا بتوانــد بــه طــور‬ ‫کامــل از ظرفیت هــای بالقــوه اش اســتفاده کــرده و از حالــت‬ ‫ســکون خــارج شــود‪ .‬چنــد راهــکار زیــر بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا خالقیــت را در درون ســازمان تان شــکوفا کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تعریفی کارامد برای خالقیت و نواوری مشخص کنید‬ ‫تعاریــف مختلفــی بــرای خالقیــت وجــود دارد اما بــا اهداف‬ ‫پایــداری و تــداوم‪ ،‬خالقیــت را می تــوان بــه صــورت زیــر‬ ‫تعریــف کرد‪«:‬دیــدن انچــه کــه هــر فــرد دیگــر می بینــد‪ ،‬‬ ‫امــا فکــر کــردن بــه شــیوه ای کــه هیــچ کــس دیگــر فکــر‬ ‫نمی کند»پــس خالقیــت بــا تولیــد ایــده در ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫ولــی کمیــت و کیفیــت ایــده مهــم نیســت‪ .‬لــزوم خالقیــت‪،‬‬ ‫واداشــتن مــردم بــه پــرورش ایده هایــی اســت کــه از انهــا‬ ‫نواوری هایــی فوق العــاده بــرای تغییــر بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫نــواوری را می تــوان «فراینــد طراحــی و اجــرای ایده هــای‬ ‫تــازه» دانســت‪ .‬ممکــن اســت هــزاران ایــده ی خالقانــه‬ ‫داشــته باشــید ‪ ،‬امــا فقــط زمانــی واژه ی نــواوری بــه انهــا‬ ‫اطــاق می شــود کــه بــه شــکل موفــق اجــرا شــوند‪ .‬بــا ایجــاد‬ ‫فرصتــی بــرای ابــراز ازادانـه ی ایــن ایده هــا‪ ،‬رهبــران‪ ،‬پیــروان‬ ‫و ذی نفعــان ایده هایــی تولیــد می کننــد کــه منجــر بــه‬ ‫نواوری هایــی ســودمند بــرای ســازمان می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس سالمت‪-‬معصومه شیخی‬ ‫خالقیــت دقیقــا بــه چــه معناســت؟ افــراد خــاق چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارنــد؟ برخــی افــراد بــر ایــن باورنــد کــه خالقیــت‬ ‫ی یــا قابلیتــی اســت کــه همـه ی مــا در کودکــی و نوجوانــی‬ ‫ویژگـ ‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امــا بــه مــرور زمــان ان را از دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر فکــر می کننــد خالقیــت توانایــی ای اســت کــه‬ ‫افــرادی نــادر دارای ان هســتند و دیگــران هیــچ گاه قــادر بــه‬ ‫کســب ان نیســتند‪ .‬افــرادی نیــز بــاور دارنــد کــه هم ـه ی مــردم‬ ‫خالقیــت دارنــد و تنهــا چیــزی کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه ان‬ ‫را رشــد دهنــد و فرصتــی بــرای شــکوفایی اش پیــدا کننــد‪ .‬امــا‬ ‫واقعــا چــه چیــزی افــراد خــاق را از دیگــران متمایــز می کنــد؟‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بدانیــم از انجایی‬ ‫ـاق «معمولــی»ای وجــود نــدارد‪ ،‬تنهــا‬ ‫کــه هیــچ گونــه فــرد ِ خـ ِ‬ ‫برخــی ویژگی هــا و رفتارهــای افــراد بســیار خــاق اســت کــه‬ ‫رازگشــای ایــن معمــا اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در ادامــه ‪ ۱۸‬کاری‬ ‫کــه افــراد خــاق بــه روش هــای متفاوتــی انجــام می دهنــد‪ ،‬را‬ ‫معرفــی می کنیم‪..‬ادامــه شــماره ‪533‬‬ ‫‪ .۳‬انهــا زمان هایــی کار می کننــد کــه بیشــترین بهــره وری را‬ ‫دارنــد‬ ‫بســیاری از هنرمنــدان بــزرگ می گوینــد کــه بهتریــن‬ ‫کارهای شــان را صبــح خیلــی زود یــا اخــر شــب انجــام‬ ‫می دهنــد‪« .‬والدیمیــر نابوکــوف» (‪،)Vladimir Nabokov‬‬ ‫رمان نویــس روس‪-‬امریکایــی‪ ،‬بــه محــض اینکــه از خــواب‬ ‫بیــدار می شــد‪ ،‬ســاعت ‪ ۶‬یــا ‪ ۷‬صبــح‪ ،‬شــروع بــه نوشــتن‬ ‫می کــرد و «فرانــک لویــد رایــت» (‪،)Frank Lloyd Wright‬‬ ‫داخلــی اهــل امریــکا‪ ،‬ســاعت ‪ ۳‬یــا ‪۴‬‬ ‫ارشــیتکت و طــراح‬ ‫ِ‬ ‫صبــح از خــواب بیــدار می شــد و چندیــن ســاعت کار می کــرد و‬ ‫دوبــاره می خوابیــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد چــه ســاعاتی‪ ،‬امــا افــرادی‬ ‫بــا کارهایــی خالقانــه اغلــب می داننــد کــه چــه زمان هایــی‬ ‫ذهن شــان شــروع بــه کار می کنــد و در نتیجــه روزشــان را‬ ‫طبــق ان برنامه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انها زمان هایی را در تنهایی می گذارنند‬ ‫ شــناس وجودگــرای ِ اهــل‬ ‫«رولــو مِــی» (‪ ،)Rollo May‬روان‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا می نویســد‪« :‬بــرای بــاز گذاشــتن راه خالقیــت‪ ،‬هــر‬ ‫فــردی بایــد ظرفیــت اســتفاده ی ســازنده از تنهایــی اش را‬ ‫داشــته باشــد و بــر تــرس از تنهــا بــودن غلبــه کنــد‪».‬‬ ‫هنرمنــدان و افــراد خــاق اغلــب بــه عنــوان افــراد منــزوی‬ ‫دســته بندی می شــوند و بــا اینکــه شــاید مســئله ایــن نباشــد‪ ،‬انزوا‬ ‫و تنهایــی می توانــد کلیــد خلــق بهتریــن کارهای شــان باشــد‪ .‬از‬ ‫نظــر کافمــن‪ ،‬ایــن موضــوع بــا رویاپــردازی مرتبــط اســت‪ .‬زیــرا مــا‬ ‫بایــد زمانــی را بــرای تنهــا بــودن در اختیــار خودمــان قــرار دهیــم تــا‬ ‫ذهن مــان امــکان پرســه زدن را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬شــما بایــد بــا نــدای درون تــان ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد تــا در نهایــت قــادر بــه بیــان ان شــوید‪ .‬اگــر بــا خودتــان‬ ‫تمــاس برقــرار نکنیــد و دربــاره ی خودتــان تامــل نکنیــد‪ ،‬یافتــن‬ ‫نــدای خــاق درون تــان دشــوار خواهــد بــود‪».‬‬ ‫‪ .۵‬انها موانع زندگی را به نفع خودشان برمی گردانند‬ ‫بســیاری از داســتان ها و اهنگ هــای تمثیلــی در طــول تاریــخ‬ ‫از درد و رنــج فــراوان و دلشکســتگی بســیار الهــام گرفته انــد و‬ ‫جنب ـه ی مثبــت چنیــن چالش هایــی ایــن اســت کــه می تواننــد‬ ‫کاتالیــزور خلــق اثــار هنــری بــزرگ شــوند‪ .‬یکــی از حوزه هــای‬ ‫نوظهــور روان شناســی بــه نــام «شــکوفایی پســاحادثه ای»‬ ‫(‪ ،)post-traumatic growth‬بیــان می کنــد کــه بســیاری از‬ ‫مــردم می تواننــد از ســختی ها و حــوادث ســال های ابتدایــی‬ ‫زندگی شــان در جهــت رشــد و شــکوفایی خالقان ـه و پایــدار در‬ ‫زندگـی اســتفاده کننــد‪ .‬بــه طــور خــاص‪ ،‬محققــان دریافته انــد‬ ‫کــه حــوادث زندگــی می تواننــد بــه افــراد کمــک کننــد تــا در‬ ‫زمینه هایــی ماننــد ِ ارتباطــات بیــن فــردی‪ ،‬معنویــت‪ ،‬قــدر‬ ‫دانســتن زندگــی‪ ،‬قــدرت فــردی و ‪-‬مهم تــر از همــه در مــورد‬ ‫ِ‬ ‫یافتــن فرصت هــای تــازه در زندگــی بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫خالقیــت‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬بســیاری از افــراد می تواننــد از ایــن‬ ‫موضــوع بــه عنــوان ســوخت محرکــی اســتفاده کننــد کــه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه دیــدگاه متفاوتــی از واقعیــت‪ ،‬نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫انچــه در زندگــی ایــن افــراد رخ داده اســت ایــن اســت کــه‬ ‫دیــدگاه انهــا نســبت بــه دنیــا‪ ،‬بــه عنــوان محلــی امــن یــا بــه‬ ‫عنــوان جایــی خــاص‪ ،‬در بره ـه ای از زمــان‪ ،‬در هــم شکســته‬ ‫و باعــث شــده اســت یــک گام بــه عقــب بردارنــد و بــه محیــط‬ ‫پیرامون شــان بــا دیــدی تــازه و نــو بنگرنــد‪ .‬ایــن زاویــه ی دیــد‬ ‫جدیــد شــرایط را بــرای بــروز خالقیــت مســاعد می کنــد‪».‬‬ ‫‪ .۶‬انها به دنبال تجربیات تازه هستند‬ ‫افــراد خــاق عاشــق ایــن هســتند کــه خودشــان را در معــرض‬ ‫تجربیــات‪ ،‬احساســات و حــاالت ذهنــی تــازه قــرار دهنــد و ایــن‬ ‫گشــادگی‪ ،‬پیشــگوی مهمــی از خروجی هــا و نتایــج خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬اغــوش گشــودن بــه ســوی تجربه هــای‬ ‫نــو همــواره قوی تریــن نشــانه ی دســتاوردهای خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل جنبه هــای مختلــف و متعــددی می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫همــه ی انهــا بــه هــم مرتبــط هســتند‪ :‬کنجــکاوی فکــری‪،‬‬ ‫جس ـت وجوی هیجــان‪ ،‬پذیــرش هیجانــات و همچنیــن پذیــرا‬ ‫بــودن نســبت بــه تخیــات‪ .‬چیــزی کــه همـه ی اینهــا را بــا هــم‬ ‫جمــع می کنــد‪ ،‬محرکــی بــرای کشــف شــناختی و رفتــاری ِ جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬هــم دنیــای درون تــان و هــم دنیــای بیرون تــان‪».‬‬ ‫‪ .۷‬انها شکست می خورند‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬قــدرت تحمــل‪ ،‬پیش نیــاز موفقیــت در‬ ‫خالقیــت اســت‪ ».‬انجــام کارهــای خالقانــه اغلــب بــه صــورت‬ ‫رونــدی از شکســت های پــی در پــی توصیــف می شــود تــا در‬ ‫نهایــت چیــزی را پیــدا می کنیــد کــه مانــدگار می شــود‪ .‬بــه‬ ‫ت کــم انهایــی‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه افــراد خــاق‪ ،‬یــا دس ـ ِ‬ ‫کــه موفــق شــده اند‪ ،‬اموخته انــد کــه بــه شکست های شــان‬ ‫چنــدان اهمیتــی ندهنــد‪.‬‬ ‫«اســتیوِن کاتلِــر» (‪ ،)Steven Kotler‬یکــی از نویســندگان‬ ‫وب ســایت «فوربــس»‪ ،‬در نوشــته ای بــا عنــوان «انیشــتین‪،‬‬ ‫نابغـه ی خــاق» می نویســد‪« :‬افــراد خــاق شکســت می خورنــد‬ ‫و بهترین های شــان بیشــتر از همــه شکســت می خورنــد‪».‬‬ ‫‪ .۸‬انها سواالت بزرگ می پرسند‬ ‫افــراد خــاق بــه طــرز ســیری ناپذیری کنجکاونــد‪ .‬انهــا زندگــی‬ ‫امتحــان شــده ای را انتخــاب می کننــد و حتــی بــا باالتــر رفتــن‬ ‫سن شــان هــم‪ ،‬حــس کنجکاوی شــان را نســبت بــه زندگــی‬ ‫حفــظ می کننــد‪ .‬ایــن افــراد چــه از طریــق مکالمــات فــراوان و‬ ‫چــه از طریــق پرسـه زنی ذهنــی‪ ،‬بــه دنیــای پیرامون شــان نــگاه‬ ‫می کننــد و می خواهنــد بداننــد چــرا و چگونــه دنیــا بــه ایــن‬ ‫صــورت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬انها مردم را مشاهده می کنند‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه افــراد خــاق‪ ،‬بــه طــور طبیعــی مشــاهد گر‬ ‫و دربــاره ی زندگــی دیگــران کنجکاونــد‪ ،‬اغلــب عاشــق ایــن‬ ‫هســتند کــه مــردم را نــگاه کننــد و حتــی ممکــن اســت بعضــی‬ ‫از بهتریــن ایده های شــان را از ایــن راه بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬مارســل پروســت تقریبــا هم ـه ی عمــرش‬ ‫را بــه مردم نگــری گذرانــد و مشــاهداتش را یادداشــت می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مشــاهدات و یادداشـت ها در نهایــت ســر از کتاب هایــش‬ ‫دراوردنــد‪ .‬بــرای بیشــتر نویســنده ها‪ ،‬مردم نگــری بســیار‬ ‫بااهمیــت اســت‪ .‬انهــا مشــاهده گران دقیقــی از طبیعــت‬ ‫انســان هســتند‪».‬‬ ‫‪ .۱۰‬انها ریسک پذیر هستند‬ ‫بخشــی از انجــام کارهــای خالقانــه‪ ،‬ریســک پذیری اســت و‬ ‫بســیاری از افــراد خــاق بــا خطــر کــردن در جنبه هــای مختلــف‬ ‫زندگی شــان بــه رشــد و شــکوفایی می رســند‪.‬‬ ‫اســتیون کاتلــر در فوربــس می نویســد‪« :‬ارتبــاط عمیــق و‬ ‫ک کــردن و خالقیــت وجــود دارد و ایــن‬ ‫بامعنایــی میــان ریس ـ ‬ ‫چیــزی اســت کــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬خالقیــت‪،‬‬ ‫عمــل خلــق چیــزی از هیــچ اســت و نیازمنــد ان اســت کــه‬ ‫قمارهایــی کــه در وهلــه ی اول بنــا بــر تخیــل خــود انهــا را‬ ‫در پیــش گرفته ایــم‪ ،‬نــزد عمــوم هــم بیــان کنیــم‪ .‬ایــن کار ِ‬ ‫افــراد ترســو و خجالتــی نیســت‪ .‬زمــان تلــف شــده‪ ،‬ابــروی از‬ ‫جانبــی‬ ‫دســت رفتــه و پــول خــرج شــده‪ ،‬همگــی از عــوارض‬ ‫ِ‬ ‫خالقیت هــای نــاکام هســتند‪».‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫‪ NFT‬چیست و‬ ‫چطور ارزش گذاری‬ ‫می شود؟‬ ‫‪ NFT‬چیســت و چــه کاربــردی دارد؟ چیــزی دربــاره توکن هــای‬ ‫غیرقابل تعویــض (‪ )Non-fungible tokens‬شــنیده اید؟ این روزها‬ ‫هرجــا می رویــم‪ ،‬حــرف رمزارزهــا و توکن هــای ان اف تــی اســت‪.‬‬ ‫می گوینــد بــازار ایــن دارایی هــای دیجیتالــی قابل خریدوفــروش داغ‬ ‫اســت و ســودهای کالنــی بـ ه همــراه می اورنــد‪ .‬پــس واجــب اســت‬ ‫کــه بــا انهــا و کاربردشــان اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫نحوه ساخت و فروش ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫هــر فایــل چندرســانه ای (‪ )multimedia‬می توانــد بــه ‪NFT‬‬ ‫تبدیــل شــود؛ عکــس‪ ،‬متــن‪ ،‬فایــل صوتــی یــا ویدئویــی از‬ ‫واقعـه ای پرطــرف دار و مهــم‪ .‬عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬چیزهــای دیگــری‬ ‫ماننــد ایتم هــای موجــود در بازی هــای مجــازی (اواتارهــا‪،‬‬ ‫اســلحه ها‪ ،‬واحدهــای پولــی) و زمین هــای مجــازی در متــاورس‬ ‫(‪ )metaverses‬را هــم می شــود بــه ‪ NFT‬تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫هــر فایــل دیجیتالــی می توانــد بــه شــکل ‪ NFT‬دربیایــد‪ .‬بــا‬ ‫انتخــاب فایــل مدنظــر و فرمتــش‪ ،‬ان اف تــی بــرای عرضــه و‬ ‫فــروش امــاده می شــود‪ .‬فایل هــای تصویــری معمــوال در قالــب‬ ‫فرمــت ‪ PNG‬یــا ‪ GIF‬ارائــه می شــوند‪ .‬بــرای فایل هــای متنــی‬ ‫هــم فرمــت ‪ PDF‬رایــج اســت‪ .‬فایل هــای صوتــی و ویدئویــی‬ ‫هــم در قالب هــای ‪ MP3‬و ‪ MP4‬عرضــه می شــوند‪.‬‬ ‫بــه فراینــد تبدیــل فایــل تولیدشــده بــه دارایــی دیجیتالــی‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬ضرب کــردن (‪ )minting‬می گوینــد‪.‬‬ ‫نحوه تعیین ارزش هر ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫قانــون خاصــی بــرای قیمت گــذاری وجــود نــدارد و تولیدکننــده‬ ‫و فروشــنده ان اف تــی تصمیــم می گیرنــد هــر توکــن را بــه چــه‬ ‫قیمتــی بفروشــند‪ .‬البتــه اگــر ‪ NFT‬منحصربه فــرد و فقــط یکــی‬ ‫از ان موجــود باشــد‪ ،‬ارزش بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬اگــر از‬ ‫‪ NFT‬چنــد کپــی موجــود باشــد‪ ،‬ارزشــش کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫قوانیــن مختلفــی وجــود دارنــد کــه بــرای معاملــه ان اف تی هــا‬ ‫بــه کار می رونــد‪ .‬مثــا بعضــی از معامــات بــا ایــن شــرط پیــش‬ ‫می رونــد کــه فروشــنده اولیــه از فروش هــای بعــدی توکــن هــم‬ ‫درصــد مشــخصی ســود ببــرد‪.‬‬ ‫مراحل ضرب یا همان تولید ‪:NFT‬‬ ‫ دسترسی به رایانه؛‬‫ ورود به پلتفرم های معروف تولید ‪NFT‬؛‬‫ ثبت نام و انتخاب گزینه خلق ‪ NFT‬در پلتفرم؛‬‫ بارگــذاری فایــل دیجیتالــی مدنظــر و نهایی کــردن خلــق ان‬‫اف تــی‪.‬‬ ‫پــس از خلــق ‪ ،NFT‬بایــد دنبــال بســتری مناســب بــرای فــروش‬ ‫ان باشــید‪ .‬یکــی از بازارهــای خریدوفــروش ‪ NFT‬را انتخــاب و‬ ‫اثرتــان را بــرای فــروش در ان ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫نحوه خرید ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫اگــر می خواهیــد ‪ NFT‬بخریــد‪ ،‬الزم اســت چنــد نکتــه مهــم‬ ‫را بدانیــد‪ .‬پیــش از هرچیــز بایــد کیــف پــول دیجیتالــی بــرای‬ ‫ذخیره کــردن رمزارزهــا و ان اف تی هــا داشــته باشــید‪ .‬بــر اســاس‬ ‫اینکــه ‪ NFT‬مدنظرتــان بــا چــه رمــزارزی خریدوفــروش می شــود‪،‬‬ ‫بــه خریــد مقــداری از ان رمــزارز هــم نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫مثــا اگــر قــرار اســت ‪ NFT‬مدنظرتــان بــا اتــر (‪ )Ether‬خریــده‬ ‫شــود‪ ،‬بــه مبلغــی از ایــن رمــزارز معــادل بــا ارزش ان اف تــی‬ ‫مذکــور در کیــف پولتــان نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا کارت اعتبــاری در پلتفرم هــای مخصــوص‬ ‫رمزارزهــای گوناگــون بخریــد‪ .‬ایــن پلتفرم هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ کوین بیس (‪)Coinbase‬؛‬‫ کراکن (‪)Kraken‬؛‬‫ ای تورو (‪)eToro‬؛‬‫ پی پَل (‪)PayPal‬؛‬‫ رابین هود (‪.)Robinhood‬‬‫پــس از خریــد رمــزارز‪ ،‬ان را از صرافــی بــه کیــف پولتــان‬ ‫منتقــل کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه خریــد رمــزارز یــا معامل ـه اش‬ ‫در صرافی هــا کارمــزد هــم دارد و درصــدی از مبلــغ تراکنشــتان‬ ‫به عنــوان کارمــزد از حســابتان کســر می شــود‪.‬‬ ‫بازارهای معروف خرید ‪NFT‬‬ ‫بــا داشــتن کیــف پــول دیجیتالــی و مبلغــی رمــزارز بــرای خریــد‬ ‫ان اف تــی می توانیــد بــه بازارهــای معــروف زیــر برویــد و‬ ‫ان اف تــی مدنظرتــان را بخریــد‪:‬‬ ‫ اوپن سی (‪)OpenSea.io‬؛‬‫ رِریبل (‪)Rarible‬؛‬‫‪ -‬فاندیشن (‪.)Foundation‬‬ ‫مزایا و معایب ارز ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫ایــن توکن هــا هــم مزیــت دارنــد و هــم عیــب‪ .‬مثــا امــکان‬ ‫درامدزایــی بــرای هنرمنــدان و کســانی کــه فایل هــای دیجیتالــی‬ ‫ارزشــمند تولیــد می کننــد از مزایــای ان اســت‪ .‬درامــد کالنــی از‬ ‫خریدوفــروش ان اف تــی هــای معــروف نصیــب افــراد می شــود‬ ‫کــه راهــی بــرای درامدزایــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه هیــچ ارگان و دولتــی از بــازار‬ ‫ایــن توکن هــا پشــتیبانی قانونــی نمی کنــد و اصــا قانونــی‬ ‫رســمی درباره شــان وجــود نــدارد‪ .‬همیــن مســئله باعــث‬ ‫افزایــش خطــر ســرمایه گذاری در بــازار ان اف تی هــا می شــود‪.‬‬ ‫چیــزی کــه ســابقه چندانــی نــدارد و اینــده اش هــم مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬ریســک ســرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫معروف ترین ان اف تی ها‬ ‫تــی ایــن روزهــا کریپتوکیتــی‬ ‫شــاید معروف تریــن ان اف‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )cryptokitties‬باشــد‪ .‬ایــن توکن هــا در نوامبــر ‪( ۲۰۱۷‬حوالــی‬ ‫ابــان و اذر ‪ )۱۳۹۶‬رونمایــی شــدند و هرکــدام از انهــا طرحــی از‬ ‫بچه گرب ـه ای کارتونــی دارنــد‪ .‬هــر توکــن طرحــی منحصربه فــرد‬ ‫و قیمتــی مخصــوص بــه خــودش بــه اتــر (‪ )ether‬دارد‪ .‬چنــد‬ ‫هفتــه پــس از رونمایــی از ایــن توکن هــای ‪ ،NFT‬طــرف داران‬ ‫ســینه چاکی برایشــان پیــدا شــدند و میلیون هــا دالر اتــر بــرای‬ ‫خریدشــان صــرف شــد‪.‬‬ ‫ن اف تــی معــروف دیگــر مجموعــه بــورد ایــپ یــات کالب‬ ‫ا ‬ ‫(‪ )Bored Ape Yacht Club‬اســت‪ .‬قیمــت بــاال و حضــور‬ ‫افــراد مشــهور در بــازار خریدوفــروش ایــن توکن هــا باعــث‬ ‫پرشورترشــدن معامالتشــان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ NFT‬بخریم یا نخریم؟‬ ‫ن روزهــا همــه دنبــال خریــد ‪ NFT‬هســتند‪ ،‬امــا ایــن کار‬ ‫ایــ ‬ ‫درســت اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه کســی نمی دانــد اینــده‬ ‫ارز دیجیتــال ‪ NFT‬چیســت و در اینــده چــه اتفاقــی برایــش‬ ‫خواهــد افتــاد‪ .‬شــاید احتیــاط و ســرمایه گذاری محــدود در‬ ‫بازارهــای ان اف تــی بهتــر باشــد‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری دربــاره ســرمایه گذاری در بازارهــای مالــی‬ ‫مختلــف تصمیمــی شــخصی اســت‪ .‬خودتــان بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫بودجــه‪ ،‬شــرایط زندگــی و البتــه میــزان خطرپذیری تــان دســت‬ ‫بــه ســرمایه گذاری بزنیــد و داســتان ‪ NFT‬هــم همیــن اســت‪.‬‬ ‫یادتــان نــرود کــه احتمــال دارد ان اف تی هایــی کــه می خریــد‬ ‫در اینــده ب ـه فــروش نرســند‪ .‬شــاید هــم ارزش شــان در زمــان‬ ‫فــروش کمتــر از زمــان خریــد شــود‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫بــازار رمزارزهــا و ‪ NFT‬وضعیــت چنــدان مشــخصی ندارنــد و‬ ‫اینده شــان شــفاف نیســت‪ .‬پــس احتیــاط هنــگام فعالیــت در‬ ‫چنیــن بازارهایــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫تــا بــه حــال در بــازار ان اف تــی فعالیــت کرده ایــد؟ لطفــا‬ ‫تجربه هــا و نظــرات خــود را بــا مــا هــم در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از تمدید مهلت ثبت نام طرح اموزش هنر در مناطق کمتر توسعه یافته مرزی استان گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬محمــد رعیــت اظهــار کــرد‪ :‬بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫ثبــت نــام در ســامانه امــوزش رایــگان هنــر بــه صــورت ویــژه و فقــط بــرای اســتان گلســتان تــا پایــان اردیبهشــت مــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه پتانســیل و ظرفیــت موجــود در مناطــق اجــرای طــرح (مــراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا و بندرگــز) و‬ ‫تعــدد رشــته های ثبــت نامــی طــرح (‪ ۳۰‬رشــته هنــری) و برخــورداری حداکثــری اســتان از ایــن طــرح ویــژه‪ ،‬شایســته اســت نســبت بــه اطــاع‬ ‫رســانی بــه نحــو شایســته و گســتره در فرصــت باقیمانــده اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪536‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫زمانی که صفحات اینترنتی‬ ‫را فراخوانی می کنید چه‬ ‫اتفاقاتی در پشت پرده‬ ‫رخ می دهد؟‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫مستقیم به مردم داده می شود‬ ‫یکــی از بخش هــای پرظرفیــت بــرای فعالیــت زنــان مشــاغل‬ ‫خانگــی اســت‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اخیــر خــود بــا‬ ‫کارگــران اعــام کردنــد کــه میــزان جمعیــت فعــال در کشــور‬ ‫پاییــن اســت و ایــن یکــی از شــاخص هــای کمتــر توســعه‬ ‫یافتگــی اســت کــه یکــی از اشــکاالت بــازار کار در کشــور‬ ‫مــا اســت امــا بخــش قابــل مالحظــه ای کــه وارد بــازار کار‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬بانــوان هســتند‪.‬‬ ‫زمانــی کــه صفحــات اینترنتــی را فراخوانــی می کنیــد‪،‬‬ ‫فرایندهــای فنــی خاصــی درگیــر می شــوند کــه کــم و‬ ‫بیــش داده هــای دیگــری را بــرای ایــن عمــل فراهــم‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن فرایندهــا در ادامــه بــه طــور خالصــه‬ ‫تشــریح شــده اند‪.‬‬ ‫بــرای درمــان نفــخ‪ ،‬قولنــج روده ای‪ ،‬خلـط اور‪ ،‬اشــتهااور‪ ،‬ضدســرفه‪،‬‬ ‫ضــد اسپاســم‪ ،‬ضــد تهــوع‪ ،‬اســهال و اســتفراغ اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن برگ هــای خشــک شــده پونــه بــرای عطــر دادن بــه غــذا و‬ ‫لبنیــات بســیار کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫ریواس و کنگر‬ ‫ایــن دو گیــاه از گیاهانــی هســتند کــه مصــرف خوراکــی دارنــد‬ ‫و بــه صــوت خــورش و همــراه بــا برنــج اســتفاده مــی شــوند‪.‬‬ ‫کارشناســان گیاهــان دارویــی بــر ایــن باورنــد کــه این دو گیــاه عالوه‬ ‫بــر مصــرف خوراکــی در درمــان کبــد چــرب؛ پیشــگیری از ســرطان‬ ‫و بیماری هــای قلبــی و بیمــاری هــای گوارشــی نیــز موثــر اســت‪.‬‬ ‫کاکوتی‬ ‫دم کــرده کاکوتــی یــا همــان انــخ از معــروف تریــن دمنوش هــای‬ ‫گیاهــی در خراســان شــمالی اســت‪.‬در کمتــر خانــه ای در خراســان‬ ‫شــمالی کاکوتــی یافــت نمــی شــود و طعــم و عطــر خــوش دمنوش‬ ‫کاکوتــی طرفــداران زیــادی در بیــن مــردم بــه ویــژ کرمانــج هــای‬ ‫اســتان مــا دارد‪.‬از مصــارف کاکوتــی کــه کارشناســان از ان نــام بــرده‬ ‫انــد می تــوان بــه مــواردی ماننــد پیشــگیری و درمــان ســرماخوردگی‬ ‫و انفلوانــزا‪ ،‬جلوگیــری از خون ریــزی بینــی‪ ،‬پیشــگیری و درمــان‬ ‫اســهال‪ ،‬رفــع مشــکالت گوارشــی شــاره کــرد‪.‬‬ ‫اویشن‬ ‫اویشــن و مــرزه و شــنگ نیــز از گیاهــان بهــاره خراســان شــمالی‬ ‫هســتند کــه در طبیعــت ســبز ایــن روزهــا دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن گیاهــان نــه تنهــا مصــرف خوراکــی و دمنــوش و اســتفاده‬ ‫غذایــی دارنــد بلکــه مصــارف دارویــی ان هــا نیــز بســیار اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال اویشــن گیاهــی دارویــی اســت کــه بــرای‬ ‫پیشــگیری از ســرماخوردگی و عفونت های تنفســی مورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیرد‪.‬طبــع اویشــن گــرم و خشــک اســت و به عنــوان‬ ‫مصلــح برخــی از مــواد غذایــی ماننــد پنیــر‪ ،‬ماســت‪ ،‬ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫لوبیــا ســبز و نخــود ســبز بــه کار مــی رود امــا مصــرف بیــش از‬ ‫انــدازه اویشــن بــه افــرادی کــه مــزاج گــرم و خشــک دارنــد‪ ،‬توصیــه‬ ‫نمی شــود‪.‬خواص اویشــن بــرای ریــه‪ ،‬پوســت و مــو شــناخته شــده‬ ‫اســت و در درمــان ســرماخوردگی و انفلوانــزا از بخــور و شــربت ان‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫نقش گیاهان دارویی در تثبیت خاک‬ ‫در عیــن حــال بــه گفتــه کارشــناس مســوول بهــره بــرداری گیاهــان‬ ‫دارویــی منابــع طبیعــی خراســان شــمالی‪ ،‬گیــاه چریــش در تثبیــت‬ ‫خــاک و تامیــن بخشــی از علوفــه دام هــای منطقــه در فصــول بهــار‬ ‫و تابســتان اهمیــت زیــادی دارد و بســته بــه نــوع‪ ،‬جنــس و گونــه‬ ‫ان در هــر منطقــه و در موســم گل دهــی بــا توجــه بــه رنــگ گل هــا‬ ‫مناظــر بســیار زیبایــی را پدیــد مــی اورد کــه بــه لحــاظ تفرجگاهــی‬ ‫نیــز بســیار چشــم نــواز و دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫محمــد نــوری افــزود‪ :‬چریــش یکــی از انــواع گیاهانــی اســت کــه بــا‬ ‫فرارســیدن فصــل بهــار از نیمــه فروردیــن مــاه در مراتــع خراســان‬ ‫شــمالی شــروع بــه روییــدن می کنــد و تــا پایــان فصــل بهــار قابــل‬ ‫برداشــت اســت‪.‬‬ ‫ممنوعیت برداشت‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از انجــا کــه برداشــت ایــن گیــاه در‬ ‫خراسان شــمالی تــا چنــد ســال قبــل ممنــوع نبــود‪ ،‬بســیاری از‬ ‫افــراد بومــی اســتان کــه بــا ایــن گیاه اشــنا بودنــد برای چیــدن ان به‬ ‫کــوه هــا و مراتــع هجــوم مــی بردنــد و در ایــن ایــام بــازار اســتان بــا‬ ‫حجــم زیــادی از عرضــه چریــش مواجــه می شــد که بــا بهایی اندک‬ ‫فروختــه مــی شــد امــا اکنــون ایــن گیــاه را فقــط مــی تــوان تــا چنــد‬ ‫کیلــو ان هــم بــرای مصــرف خانــواده برداشــت کــرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد خصوصیــات ظاهــری چریــش گفــت‪ :‬هــر بوتــه گیــاه‬ ‫چریــش چندیــن بــرگ دارد کــه ماننــد ســبزی تــره قســمت انتهایــی‬ ‫گیاهان خوراکی‪،‬‬ ‫هدیه بهاری طبیعت‬ ‫سرویس طبیعت سالمت‪:‬‬ ‫بهــار کــه از راه مــی رســد همــراه خــود و بــا گام هــای پر خیر و برکتش‬ ‫گل هــا و گیاهانــی را بــه ارمغــان مـی اورد کــه خراســان شــمالی را بــه‬ ‫گوشــه ای از بهشــت و گنجینــه ای از گیاهــان دارویــی و خوراکــی‬ ‫تبدیــل می کنــد و ســفره های مــردم بــا نقــش خــوش ایــن گیاهــان‬ ‫رنگیــن و ســبز می شــود‪.‬هوای بهــاری و بــوی خــوش گیاهــان دارویــی‬ ‫کــه بــا نســیم دلچســب همــراه مــی شــود و شــامه نــوازی می کنــد‬ ‫ماننــد داروی شــفا بخشــی اســت کــه بــه انســان انــرژی مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن روزهــای بهــاری بــه هــر کجــای طبیعــت بکــر خراسان شــمالی‬ ‫کــه ســر بزنیــم گیاهانــی ماننــد ســلمه‪ ،‬چریــش‪ ،‬پونــه‪ ،‬ریــواس‪،‬‬ ‫زرشــک‪ ،‬شــنک‪ ،‬کنگــر‪ ،‬کاکوتــی‪ ،‬اویشــن و انــخ را مــی بینیــم کــه‬ ‫کــوه ودشــت را ســبز کــرده و چــون مخملــی ســبز طبیعــت اســتان را‬ ‫پوشــانده اســت‪.‬اما ایــن مخمــل ســبز دشــت و دمــن تنهــا چنــد روز‬ ‫پایــدار و باقــی و طــراوت و سرســبزی فقــط چنــد روزی مهمــان بهــار‬ ‫اســتان ماســت‪.‬اگر چــه خشکســالی و برداشــت هــای بــی رویــه مردم‬ ‫از منابــع طبیعــی در چنــد ســال اخیــر موجــب کاهــش تراکــم ایــن‬ ‫گیاهــان شــده و حتــی بــه همیــن دلیــل ممنوعیــت برداشــت گیاهان‬ ‫دارویــی در اســتان امســال هــم دوبــاره تمدیــد شــد امــا بــا ایــن وجــود‬ ‫برخــی از ایــن گیاهــان ماننــد چریــش و اویشــن و کاکوتــی و کنگــر در‬ ‫همه جای اســتان دیده می شــود و برداشــت ان ادامه دارد و درجای‬ ‫جــای بازارهــای میــوه و ســبزی مــی توانیــم انــواع گیاهــان خوراکــی و‬ ‫دارویــی را ببینیــم کــه عرضــه می شــوند‪.‬‬ ‫چریش‬ ‫بهــار کــه مــی ایــد بســاط اش و فطیــر چریــش در جــای جــای‬ ‫خراســان شــمالی برپاســت و در واقع این گونه خوراکی و دارویی‬ ‫چریــش‪ ،‬در میــان گیاهــان خــودروی خراســان شــمالی‪ ،‬ســری‬ ‫میــان ســرها دارد و ســال هــا اســت کــه در ســفره هــای بهــاری‬ ‫مــردم ایــن خطــه جــا بــاز کــرده اســت‪.‬مردم خراســان شــمالی در‬ ‫فصــل بهــار از ایــن گیــاه اشــی می پزنــد کــه مخلوطــی از حبوبــات‪،‬‬ ‫بلغــور گنــدم و گیــاه چریــش اســت و بــا دوغ تازه خورده می شــود‪.‬‬ ‫نــان چریشــی نیــز بــا اســتفاده از خمیــر‪ ،‬زردچوبــه‪ ،‬پیــاز‪ ،‬ادویه هایــی‬ ‫ماننــد رازیانــه و همچنیــن دنبــه گوســفندی کــه روغــن ان گرفتــه شــده‬ ‫و ســرخ شــده باشــد و یــا روغــن حیوانــی در تنــور پختــه می شــود و‬ ‫در فصــل برداشــت ایــن گیــاه کار نانوایــان خراســان شــمالی نیــز بــرای‬ ‫پخــت نــان چریشــی رونقــی دیگر پیــدا می کند‪.‬گذشــته از پخت نان‪،‬‬ ‫مصــرف ایــن گیــاه‪ ،‬بــه صــورت ســرخ کــرده‪ ،‬اش و کوکــو و نیــز بــه‬ ‫عنــوان چاشــنی غــذا مرســوم اســت‪.‬‬ ‫گیاهان دارویی و خوراکی‬ ‫گیاهانــی ماننــد ســلمه‪ ،‬چریــش‪ ،‬پونــه‪ ،‬ریــواس‪ ،‬زرشــک‪ ،‬شــنک‪،‬‬ ‫کنگــر‪ ،‬کاکوتــی‪ ،‬اویشــن نیــز فصــل بهــار در خراسان شــمالی یافــت‬ ‫مــی شــود و از ایــن گیاهــان نیــز اســتفاده هــای مختلفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫سلمه و پونه‬ ‫از گیاهانــی اســت کــه در انــواع اشــها اســتفاده مــی شــود و حتــی‬ ‫گاهــی بــه مــواد پخــت نــان چریــش هــم اضافــه مــی شــود‪.‬پونه‬ ‫یکــی از گیاهــان خــودروی فصــل بهــار اســت کــه خــواص ان بــر‬ ‫کســی پوشــیده نیســت و نوبرانه ان را در بهار بر هر ســفره ای در‬ ‫خراســان شــمالی مــی تــوان دیــد‪ .‬از گیــاه پونــه در طب ســنتی ایران‬ ‫ان در غالفــی ســفیدرنگ پیچیــده شــد ه اســت امــا برگ هــای ان‬ ‫ابــدار و درشــت تــر از تــره و انتهــای غــاف ان نیــز زردرنــگ اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر مصــرف دارویــی ان به تنهایــی و‬ ‫یــا در ترکیــب بــا ســایر گیاهــان‪ ،‬ارزش ان مضاعــف می شــود و‬ ‫در طــب ســنتی بــرای مــداوای عــوارض و لکه هــای پوســتی‪ ،‬اگزمــا‪،‬‬ ‫شکســتگی اعضــای بــدن و جلوگیــری از ریــزش مــو و تقویــت پیــاز‬ ‫مــو نیــز کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناس منابع طبیعی‪ ،‬گیاه چریش در خراســان‬ ‫شــمالی به لحاظ شــرایط اقلیمی ان بخصوص در مناطق شــمالی‬ ‫در منطقه گلول شــیروان‪ ،‬راز و جرگالن‪ ،‬ارتفاعات اســدلی و کوه‬ ‫شــاه جهان اســفراین‪ ،‬ســالوک‪ ،‬کوه بهار‪ ،‬قزلق و شــوقان جاجرم‬ ‫و مناطقی از شهرســتان مانه و ســملقان می روید‪.‬‬ ‫نــوری اظهــار کــرد‪ :‬کارشناســان منابــع طبیعــی خراسان شــمالی‪،‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از تخریــب مراتــع و پیشــگیری از نابــودی ایــن گونه‬ ‫گیاهــی‪ ،‬امــوزش بهره بــرداران در شناســایی گونه هــای قابــل بهــره‬ ‫بــرداری‪ ،‬زمــان گلدهــی‪ ،‬زمــان رســیدگی و بهتریــن زمــان برداشــت‬ ‫ریشـه ها را حایــز اهمیــت مــی داننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ریشـه های غــده ای برخــی از ایــن گونــه هــای ایــن گیــاه‬ ‫چســبناک اســت کــه مــوارد اســتفاده از ان در مناطــق مختلفــی از‬ ‫جملــه ایــران‪ ،‬ترکمنســتان و افغانســتان بــه عنوان چســب طبیعی‬ ‫نیــز معمــول اســت و ایــن گیــاه عــاوه بــر مصــرف خوراکــی‪ ،‬ارزش‬ ‫دارویــی نیــز دارد‪.‬‬ ‫کارشــناس مســوول گیاهــان دارویــی اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫خشکســالی های پیاپــی در عرصه هــای مرتعــی‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫گونه هــای بــا ارزش دارویــی و صنعتــی بــه دلیــل بهره برداری هــای‬ ‫بی رویــه بــه ویــژه در مناطقــی بــا دسترســی اســان در معــرض‬ ‫انقــراض و نابــودی قــرار گرفتــه و بــه همیــن دلیــل برداشــت‬ ‫گونه هــای دارویــی و خوراکــی ماننــد چریــش و کاکوتــی و اویشــن و‬ ‫هــم چنیــن کنگــر و کتیــرا و شــیرین بیــان نیــز ممنــوع شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری خراســان شــمالی‪ ،‬واقــع در شــمال شــرق‬ ‫کشــور‪ ،‬جــز اقلیــم دریــا‪ ،‬ســایر اقلیــم هــا را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در ســطح جهــان بیــش از ‪ ۳۰‬هــزار گونــه گیاهــی وجــود دارد که از‬ ‫ایــن تعــداد هشــت هــزار گونه در ایران شناســایی شــده اســت‪.‬‬ ‫تنــوع گیاهــان در ایــران ســه برابــر بیــش از تنــوع ایــن گونه هــا‬ ‫در اروپــا اســت و ایــن مزیتــی بــرای کشــور مــا بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫هشــت هــزار گونــه گیاهــی در ایــران وجــود دارد کــه ‪ ۲‬هــزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫گونــه گیاهــی از ایــن تعــداد‪ ،‬ارزش دارویــی دارد و رویــش هــزار و‬ ‫‪ ۷۸۲‬گونــه از ایــن گیاهــان منحصــر بــه ایــران اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــه لحــاظ گســتردگی و تنــوع پوشــش گیاهــی‬ ‫رتبــه دوم اســتان هــای کشــور را دارد و بــه واســطه تنــوع اقلیــم‪،‬‬ ‫تنــوع گیاهــی در ایــن منطقــه بســیار اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۴۸۳‬گونــه گیــاه دارویــی شناســایی شــده اســت‬ ‫کــه مصــرف دارویــی‪ ،‬ادویــه ای و معطــر کــردن دارنــد کــه بیشــتر‬ ‫ایــن گونــه هــا قابلیــت صنعتــی شــدن دارنــد‪ ،‬امــا برداشــت هــای‬ ‫غیراصولــی از اصلــی تریــن مخاطراتی اســت که رویشــگاه گیاهان‬ ‫دارویــی را تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی خراســان شــمالی هــزار و‬ ‫‪ ۲۸۵‬هکتــار بــا تولیــد هــزار و ‪ ۹۲۰‬تــن اســت کــه گیاهــان دارویــی‬ ‫معــروف تریــن انهــا زیــره ســبز‪ ،‬اویشــن باغــی‪ ،‬باریجــه‪ ،‬نعنــا‬ ‫فلفلــی‪ ،‬خاکشــیر‪ ،‬گشــنیز‪ ،‬کــدو تخــم کاغــذی و کتــان اســت‪.‬‬ ‫گســتره حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خراســان شــمالی‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۶‬هکتــار اســت کــه از ایــن وســعت‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار هکتــار مرتــع‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۳‬هــزار هکتــار‬ ‫بیابــان و ‪ ۴۳۴‬هــزار و ‪ ۵۵۰‬هکتــار جنــگل اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫ـال و بــرای یکســال‪ ۱۳/۸۱۸/000/000‬ریال بــر مبنــای مشــخصات فنــی پیوســت‬ ‫ـه ‪1/۱۵۱/۵00/۰۰۰‬ریـ‬ ‫ـه ماهانـ‬ ‫ـراورد اولیـ‬ ‫ـغ بـ‬ ‫ـهر گرگان را بــا مبلـ‬ ‫ـطح شـ‬ ‫ـای هوایی عابر پیاده در سـ‬ ‫ـل هـ‬ ‫ـی پـ‬ ‫ـای تبلیغاتـ‬ ‫ـذاری تابلوهـ‬ ‫شــهرداری گــرگان در نظــر دارد واگـ‬ ‫اگهی مزایده به پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارای فعالیت از مراجع ذیصالح (اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی) می توانند از تاریخ ‪۱۴۰۱/۰۲/2۵‬لغایت ساعت ‪ ۱۴:۱۵‬مورخ‪ ۱۴۰۱/۰۳/10‬به ادرس اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعه و زمان دریافت اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف‪ :‬تضمین( تضمین شرکت در مزایده در سامانه بارگذاری و اصل تضمین به ادرس گرگان میدان شهرداری گرگان شهرداری مرکز واحد دبیرخانه تحویل گردد)‬ ‫پاکــت ب‪( :‬حــاوی رزومــه کاری مرتبــط (ارائــه قــرارداد‪ ،‬صورتجلســه تحویــل و رزومــه ) صالحیــت از فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بعــاوه مجــوز یــا پروانــه فعالیــت شــرکت یــا کانــون تبلیغاتــی‪ ،‬اساســنامه‪ ،‬اخریــن تغییــرات و گــردش ‪ ۶‬مــاه قبــل از اگهــی و‬ ‫تاییــد بانــک)( الزم بــه ذکــر اســت مــدارک بــه صــورت شــفاف و اســکن در یــک فایــل بــا حجــم ‪ ۱۰‬مگابایــت بارگــذاری گــردد چنانچــه مــدارک باالتــر از ‪ ۱۰‬مگابایــت بــود فایــل دیگــر بارگــذاری گــردد‪ ).‬و پاکــت ج‪( :‬پیشــنهاد قیمــت) بــه شــرح ذیــل در مــدت زمــان‬ ‫تعییــن شــده در متــن اگهــی در ســامانه ســتاد دولــت اقــدام نماینــد ‪ .‬م الــف‪11033:‬‬ ‫نوع سازه‬ ‫تعداد عدد پایه‬ ‫جمع کل ماهیانه به ریال‬ ‫مبلغ اجاره ساالنه ریال‬ ‫ادرس های سطح شهر‬ ‫پل های عابر پیاده‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1/151/500/000‬‬ ‫‪13/818/000/000‬‬ ‫در سطح شهر‬ ‫تلفن تماس‪۰۱۷۳۲۲۴۰۷۵۲ :‬‬ ‫محمدرضا سبطی ‪ -‬شهردار گرگان‬ ‫ایجاد ارتباط‪:‬‬ ‫وقتــی ادرســی را در مرورگــر خــود وارد می کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫مســیر ارتباطــی (کانکشــن) بیــن کامپیوتــر و ســرور ‪DNS‬‬ ‫کــه ادرس را بــه ادرس ‪ IP‬تبدیــل می کنــد ســاخته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ادرس ‪ IP‬بــه مرورگــر برگردانــده شــده و‬ ‫مجــددا ً فراخوانــده می شــود‪ .‬بــه ایــن فراینــد اصطالحــا ً‬ ‫‪ Name Resolution‬می گوینــد‪ .‬اگــر ایــن ادرس واقعــا ً‬ ‫روی وب ســرور وجــود داشــته باشــد‪ ،‬یــک مســیر ارتباطــی‬ ‫بــه ایــن وب ســرور ایجــاد می شــود‪ .‬در حیــن انجــام ایــن‬ ‫کار‪ ،‬وب ســرور ادرس ‪ IP‬شــما را می دانــد‪ ،‬چــون بایــد‬ ‫بدانــد کــه پاســخ بایــد بــه کجــا فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫ساخت صفحه‪:‬‬ ‫بعــد از ان کــه کانکشــن بــا اســتفاده از یــک فراینــد‬ ‫دســت دادن ‪ ۳‬طرفــه ســاخته شــد‪ ،‬وب ســرور صفحـه ای‬ ‫کــه خواســته بودیــد را بــرای شــما می فرســتد‪ .‬امــا‬ ‫داده هــای زیــر قبــل از ایــن رخــداد ارســال می شــود‪:‬‬ ‫• نوع مرورگر‬ ‫• زبان‬ ‫• منطقه ی زمانی‬ ‫• سیستم عامل‬ ‫اگــر ادرس را بــه صــورت دســتی در مرورگــر وارد نکــرده‬ ‫باشــید و فقــط روی یــک لینــک کلیــک کــرده باشــید‪،‬‬ ‫وب ســرور اطالعــات صفحـه ی مرجعــی کــه از ان بــه ایــن‬ ‫ســرور وصــل شــدید را هــم دریافــت می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود‪ ،‬این هــا تنهــا متدهــای موجــود بــرای دســتیابی بــه‬ ‫اطالعــات نیســتند‪.‬‬ ‫کوکی ها‪:‬‬ ‫اگــر کوکی هــا (‪ )Cookies‬توســط مرورگــر شــما دریافــت‬ ‫و ذخیــره شــده باشــند‪ ،‬اپراتــور صفحــه می توانــد بــه‬ ‫اطالعــات بیشــتری کــه در زیــر گفتــه شــده دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪:‬‬ ‫• شماره ی شناسه ی یکتا‬ ‫• اخرین بازدید‬ ‫• الگوهای مسیریابی‬ ‫• محصوالت یا صفحاتی که از ان ها بازدید کردید‬ ‫اگــر الزم باشــد در ســایت وارد شــوید‪ ،‬نــام کاربــری و‬ ‫گــذرواژه هــم گاهــا ً همیــن جــا (و بعضــی اوقــات حتــی بــه‬ ‫ـن صــرف) ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫صــورت متـ ِ‬ ‫اسکریپت ها‪:‬‬ ‫اگــر اجــازه ی اجــرای اســکریپت ها را صــادر کرده ایــد‬ ‫(مثــل ‪ ،ActiveX‬جــاوا و غیــره)‪ ،‬دیگــر محدودیتــی‬ ‫بــرای احتمــاالت وجــود نــدارد! اکنــون می تــوان‬ ‫هــر چیــزی را خوانــد و کشــف کــرد‪ .‬برنامه هــا و‬ ‫روتین هــای اســیب زننده هــم امــکان اجــرا شــدن دارنــد‪.‬‬ ‫محدودیت هــای ایــن قســمت بــه وســیله ی احتمــاالت‬ ‫زبــان اسکریپت نویســی و مجوزهــای دسترســی ای کــه‬ ‫بــا ان مرورگــر را اجــرا کردیــد (مجوزهــای مدیریتــی یــا‬ ‫مجوزهــای محــدود کاربــری) تعییــن می شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫گرگان‪ -‬ابوذر بیستم بازی شهرداری با اموال مردم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -536‬سال هشتم‬ ‫‪-536-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/17‬شوال‪/‬‬ ‫‪17 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 19‬‬ ‫‪19-- 1401 //02‬‬ ‫پنج شنبه ‪02//29‬‬ ‫‪33‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دوستان ودشمنان واقعى‬ ‫امام علی(ع)‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫لَــو ْ َضرَبْــتُ خ َی ْ ُ‬ ‫ن یُبْغِ َ‬ ‫ضنِــی مَــا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫شــو َم ‬ ‫ســیْفِی َ‬ ‫ِ‬ ‫هــذَا عَلــى ا َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ــن ب ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫اَبْغ َ‬ ‫ن یُحِبَّنـ ِـی مَــا‬ ‫ـق عَلـى ا َ ْ‬ ‫َضنـ ِـی؛ و َ ل َـو ْ َ‬ ‫صبَبـْـتُ الدُّنْیَــا بِجَم َّاتِهَــا عَلَــى الْمُن َافِـ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ی صلــى اللــه‬ ‫ی الْاُم ِّـ ِّ ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫الن‬ ‫ـان‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ـى‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫اَحَبَّن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ِ ِّ‬ ‫َ‬ ‫ی ‪ ،‬لَ یُبْغِ ُ‬ ‫ضــکَ مُوْم ِـنٌ ‪ ،‬و َ لَ یُحِبـُّـکَ مُن َافِــقٌ ‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬یَــا عَل ِـ ُّ‬ ‫علیــه و الــه؛ اَن َّـ ُ ه قَــا َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫اگــر بــا شمشــیرم بــر بُــن بینــى مومــن بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد‬ ‫دشــمن نخواهــد داشــت! و اگــر تمــام دنیــا رابرمنافــق بریــزم کــه مــرا‬ ‫دوســت بــدارد دوســت نمـى دارد! چــرا کــه مقــدر شــده و بــر زبــان پیامبــر‬ ‫درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪:‬اى على!هیــچ مومنــى تــو رادشــمن‬ ‫ى داردوهیــچ منافقــى تــو را دوســت نخواهــد داشــت!‬ ‫نمــ ‬ ‫امــام علــی( ع)در ایــن ســخن حکمت امیــزش بــه حقیقتــى قابــل توجــه‬ ‫اشــاره مى کنــد کــه اثــارش در طــول تاریــخ زندگــى امــام علیــه الســام‬ ‫دیدنــى اســت‪ .‬مى فرماید‪«:‬اگــر بــا ایــن شمشــیرم بــر بــن بینــى مومــن‬ ‫بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد دشــمن نخواهــد داشــت و اگــر تمــام دنیــا‬ ‫را بــر منافــق بریــزم کــه مــرا دوســت بــدارد دوســت نخواهــد داشــت»؛‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) بــه گفتــارى از پیغمبــر اکــرم درایــن زمینــه‬ ‫اســتنادمى جویدو مى فرماید‪«:‬ایــن بــه دلیــل ان اســت کــه مقــدر شــده‬ ‫و بــر زبــان پیامبــر امّــى و درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪ :‬اى‬ ‫علــى! هیــچ مومنــى تــو را دشــمن نمـى دارد و هیــچ منافقــى تــو را دوســت‬ ‫نخواهــد داشــت» ‪.‬‬ ‫ـی فَانْقَ َ‬ ‫ی ‪ »...‬اشــاره بــه ایــن اســت که‬ ‫جملــۀ «ق ُ ِ‬ ‫ضــى عَلَــى ل ِ َ‬ ‫ـان النَّبـ ِ ِّ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ضـ َ‬ ‫ایــن حقیقــت کــه مومنــان هرگــز علــى را مبغــوض نمى دارندومنافقــان‬ ‫هرگــز او را دوســت نخواهنــد داشــت نخســت در علــم الهــى گذشــته و‬ ‫مقــدر گشــته ســپس بــر لســان پیغمبــر اکــرم (ص) جــارى شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن حدیــث شــریف اســتفاده مى شــود کــه وجودمبــارک امیرمومنــان‬ ‫علــى بــن ابى طالــب( ع) بــا ان معرفــت بــاال و ان صفــات واال‪ ،‬معیــار‬ ‫ســنجش مومــن و منافــق بــود‪.‬‬ ‫مومنــان کــه صفــات خــود را پرتــوى از صفــات ان بزرگــوار مى دیدنــد بــه‬ ‫مناســبت تجانــس روحــى و اعتقــادى و اخالقــى بــه ان حضــرت عشــق‬ ‫مى ورزیدنــد و منافقــان کــه صفــات و اعتقــاد خــود را در تضــاد بــا صفــات‬ ‫و معــارف اعتقــادى علــى علیــه الســام مشــاهده مى کردنــد بغــض و‬ ‫کینــۀ او را در دل مى پروراندنــد‪.‬‬ ‫راســتى شــگفت انگیز اســت کــه عالمــان معــروف اهــل ســنّت ایــن‬ ‫حدیــث را در اکثــر منابــع خــود اورده انــد و در عیــن حــال‪ ،‬غیــر علــى علیــه‬ ‫الســام را بــر او ترجیــح داده انــد‪.‬‬ ‫اینکــه امــام علی(ع)مى فرماید‪«:‬اگــر خیشــوم مومــن (خیشــوم بــه‬ ‫معنــاى نقطــۀ بــاالى بینــى اســت کــه اگــر قطــع شــود در واقــع تمــام بینــى‬ ‫قطــع شــده)را باشمشــیر بزنــم مــرا مبغــوض نخواهــد داشــت» بــراى ایــن‬ ‫اســت کــه مومــن مى دانــد بــه یقیــن دران مصلحتــى بــوده و نیــز اینکــه‬ ‫منافقــان بــه قــدرى تعصــب و کینــه و عــداوت دارنــد کــه تمــام دنیــا را‬ ‫هــم اگــر بــه انهــا بدهنــد دســت از راه و روش زشــت و انحرافــى خــود‬ ‫بــر نمى دارنــد‪.‬‬ ‫امــام (ع) بــه کالم پیغمبــر( ص) اســتناد مى جویــد و حدیــث معــروف ان‬ ‫حضــرت را بازگــو مى کنــد‪ ،‬زیــرا همــه مدعى انــد کــه ســخن پیغمبــر (ص)‬ ‫بــراى انهــا قــول فصــل و اخریــن ســخن اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخن ادعــا نیســت بلکــه واقعیــت اســت و در طــول تاریــخ زندگــى‬ ‫امــام علی(ع)نمونه هــاى زنــده اى دارد از جملــه مرحــوم «کلینــى» در‬ ‫کتــاب کافــى از «حــارث بــن حصیره»(یکــى از یــاران علــى (ع) نقــل‬ ‫مى کنــد کــه در اطــراف مدینــه مــرد سیاه پوســتى از اهــل حبشــه را دیــدم‬ ‫کــه مشــغول ابیــارى اســت و انگشــتان یــک دســتش قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه او گفتــم‪ :‬چــه کســى انگشــتان تــو را قطــع کــرده ؟ گفــت‪ :‬بهتریــن مــردم‬ ‫دنیــا‪ .‬ســپس افــزود‪ :‬مــا هشــت نفــر بودیــم کــه دســت بــه ســرقتى زدیــم‪.‬‬ ‫مــا را دســتگیر کردنــد و خدمــت علــى بــن ابى طالــب بردنــد و مــا بــه گنــاه‬ ‫خــود اقــرار کردیــم‪ .‬امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬از حــرام بــودن ســرقت بــا‬ ‫خبــر نبودیــد؟ گفتیــم‪ :‬مى دانســتیم‪ .‬دســتور داد چهــار انگشــت مــا را (بــه‬ ‫عنــوان حــد ســرقت) قطــع کردنــد‪ .‬ســپس دســتور داد در خان ـه اى از مــا‬ ‫پذیرایــى کننــد و روغــن و عســل (و مــواد غذایــى مقــوى) بــه مــا بدهنــد تــا‬ ‫جــاى زخم هــا خــوب شــود ســپس مــا را از ان خانــه بیــرون اورنــد و لباســى‬ ‫نــو بــر مــا پوشــاند و فرمــود‪ :‬اگــر توبــه کنیــد و راه صــاح را پیــش گیریــد بــه‬ ‫نفــع شماســت و انگشــتان شــما بــه شــما در بهشــت بــاز مى گــردد و اگــر‬ ‫چنیــن نکنیــد در دوزخ بــه شــما بــاز مى گــردد‪.‬‬ ‫در داســتان ابــن ملجــم قاتــل امــام علــى بــن ابى طالــب علــی(ع) نیــز‬ ‫مى خوانیــم‪ :‬هنگامــى کــه ضربــه اى بــر ســر مبــارک ان حضــرت وارد‬ ‫ســاخت او را خدمــت علــى اوردنــد‪ .‬بــه او فرمــود‪ :‬اى دشــمن خــدا مگــر‬ ‫مــن بــه تــو نیکــى نکــردم ؟ گفــت‪ :‬ارى بــه مــن نیکــى کــردى‪.‬‬ ‫فرمــود پــس چــه چیــزى باعــث شــد کــه ایــن جنایــت را انجــام ده ـى ؟‬ ‫گفــت‪ :‬چهــل روز شمشــیر خــود را تیــز کــردم و از خــدا خواســتم کــه بــه‬ ‫وســیلۀ ان بدتریــن خلــق خــدا را بــه قتــل برســانم (و چنیــن شــد‪ ).‬امــام‬ ‫ن شَ ــر ِّ خ َل ْ ِ ‬ ‫ــق‬ ‫علی(ع)فرمــود‪« :‬فَــاَ اَرَاکَ ا ِ َّل مَقْتُــوال ً بِــ ه ِ و َ مَــا اَرَاکَ ا ِ َّل مِــ ْ ‬ ‫الل َّـ ه ِ عَــز َّ و َ جَــل» (دعــاى تــو مســتجاب شــده اســت زیــرا) تــو را بــا همیــن‬ ‫شمشــیر خواهنــد کشــت و تــو بدتریــن خلــق خدایــى‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۰۳‬‬ ‫چرا داشتن‬ ‫بیمه های عمر‬ ‫و سرمایه گذاری‬ ‫در زندگی ضرورت‬ ‫دارد؟‬ ‫سرویس بیمه ‪ -‬لیال علی نژاد‪:‬‬ ‫اولین ســوالی که با شــنیدن نام بیمه عمر ممکن اســت در‬ ‫ذهــن هــر فــردی بــه وجــود بیایــد ایــن اســت کــه‏مزایــای بیمــه‬ ‫عمــر چیســت و بــه چــه علــت بایــد بیمــه عمرداشــته باشــیم و‬ ‫ایــا داشــتن بیمــه عمرضروری‏اســت؟‬ ‫وقتــی صحبــت از بیمه هــای عمــر یــا زندگــی می شــود بیشــتر‬ ‫افــراد تصــور می کننــد تنهــا کاربــرد ایــن نــوع‏بیمه هــا بــه‬ ‫پوشــش بیماری هــا و یــا مــرگ مربــوط می شــود اما الزم اســت‬ ‫بدانیــم عملکــرد بیمه هــای زندگــی‏گســترده تر بــوده و زوایــای‬ ‫بیشــتری از زندگــی شــخص بیمـ ه شــونده را در برمی گیــرد‬ ‫بــی شــک خانــواده مهمتریــن جــزء بــه وجــود اورنــده پیکــره‬ ‫اجتمــاع اســت‪ .‬رفتــار خانــواده در چگونگــی ‏شــکل گیری‬ ‫مناســبات و نظامــات مختلــف اجتماعــی تاثیــر بســزایی دارد‪.‬‬ ‫در واقــع خانــواده و جامعــه هــر‏کــدام یکــی از دو روی یــک‬ ‫ســکه هســتند‏‪.‬‬ ‫بــرای حفــظ‪ ،‬بقــاء و ســامت ایــن نهــاد‪ ،‬جامعــه بایــد‬ ‫کارکردهای مختلف خانواده را شناسایی‪ ،‬کنترل و در‏نهایت‬ ‫ارضــا کنــد‪ .‬فقــط در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان انتظــار‬ ‫داشــت بقــای خانــواده در جامعــه بنیــان‏قــوی و پویــا داشــته‬ ‫باشــد؛ حــال ســوال اساســی ایــن اســت کــه چــه بایــد کــرد‬ ‫کــه خانــواده بتوانــد تــوان‏اقتصــادی خــود را حفــظ کنــد و بــه‬ ‫اینــده امیــدوار و مصمــم باشــد‪ ،‬بــه طــوری کــه در برابــر حادث‬ ‫شــدن‏اتفاقــات نامنتظــره و ناخواســته مثــل مــرگ‪ ،‬تــا حــدی‬ ‫تــوان برابــری و ایســتادگی داشــته باشــد؟ طبیعــی اســت‏کــه‬ ‫خانــواده پــس از بــروز مشــکالت و وقــوع حــوادث کمرشــکن‪،‬‬ ‫بــه حمایت گــری نیرومنــد نیــاز دارد تــا بــا‏تکیــه بــر ان بتوانــد‬ ‫خســارت ها و ضررهــای وارده را تــا حــدی جبــران کنــد‏‪.‎‬‬ ‫بیمــه تکیه گاهــی مناســب جهــت حفــظ ســاختار اقتصــادی‬ ‫خانواده هــا بــوده کــه بــا اگاهــی از وجــود انــواع بیمــه‏امــکان‬ ‫انتقــال حجــم زیــادی از خطرهــا بــه بیمه گــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫ن جاســت کــه نقــش کلیــدی بیمــه و‏علی الخصــوص‬ ‫همی ـ ‬ ‫بیمــه عمــر و ســرمایه گذاری در زمینــه اقتصــاد خانــواده‬ ‫ترســیم می شــود‏‪.‬‬ ‫سرپرســتان خانــواده در نــگاه بــه اینــده دور و نزدیــک همواره‬ ‫نگــران هســتند؛ نگرانــی اول از بابــت مــرگ‏زودرس یــا از‬ ‫کارافتادگــی او کــه در ایــن صــورت اعضــاء خانــواده گرفتــار‬ ‫مشــکالت مالــی معمــول در پــی از‏دســت دادن سرپرســت‬ ‫خانــواده شــوند‪ ،‬نگرانــی دوم از فقــدان کفایــت درامدهــای‬ ‫اتــی در دوران ‏بازنشســتگی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫سرپرســتان خانــواده همــواره در تــاش هســتند کــه کســب‬ ‫و کار‏مناســبی داشــته باشــند کــه تــا حــدودی نگرانی هــای‬ ‫موجــود را رفــع کنــد‪ .‬براســاس نظریــه ســیکل زندگــی‪،‬‏زندگــی‬ ‫انســان ها بــه ســه قســمت تقســیم می شــود‪ ،‬کودکــی و‬ ‫نوجوانــی‪ ،‬میانســالی و فعالیــت‪ ،‬بازنشســتگی‪،‬‏سرپرســتان‬ ‫خانــواده در دوران میانســالی و فعالیــت تمامــی تالش هــای‬ ‫خــود را بــه کار می گیرنــد کــه کســب‏و کار مناســبی داشــته‬ ‫باشــند و از طریــق پوشــش بیمــه تامین اجتماعــی مخاطــرات‬ ‫نگرانــی اول و تــا‏حــدودی نگرانــی دوم را رفــع کننــد‪ .‬طبــق‬ ‫ایــن نظریــه انســان ها در ســن بازنشســتگی بایــد در کمــال‬ ‫ارامــش‏بــه اســتراحت بپردازنــد و مصــرف و ســایر هزینه هــای‬ ‫خــود را از محــل پس اندازهــای انجــام شــده در ســن‏فعالیــت‬ ‫انجــام دهنــد‏‪.‬‬ ‫ســوال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــواهد موجــود در‬ ‫جامعــه ایــا ایــن نظریــه بــه صــورت عملیاتــی در خصــوص‬ ‫‏خانواده هــای کشــورمان صــدق می کنــد؟ بی شــک بایــد اذعان‬ ‫کــرد کــه بــا وجــود داشــتن پوشــش‏تامین اجتماعــی‪ ،‬عوایــد‬ ‫حاصــل از ایــن بیمــه در دوران بازنشســتگی کافــی نبــوده و‬ ‫طرحعملیات والفجرمقدماتی‬ ‫ونتایج ان‬ ‫سرویس خاطرات ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خاطرات شهید سپهبد علی صیاد شیرازی‬ ‫تدوین ‪:‬احمد دهقان‬ ‫عملیــات مُســلم بــن عقیــل و عملیــات مُحــرّم ایــن فرصــت را به مــا داد که نیروهای بســیجی عمده ای‬ ‫وارد صحنه شــوند‪.‬‬ ‫سراســر منطقــه فتح المبیــن را کــه در ان عملیــات کــرده بودیــم و دســت خودمــان بــود‪ ،‬کمــپ هــا و‬ ‫اردوگاه هــای مربوطــه پــر از نیروهــای بســیجی بــود‪ .‬سراســر منطقــه «چنانــه» در ارتفاعــات ســایت و‬ ‫«رقابیــه» و طــرف ارتفاعــات «علــی گــره زد» و «ســپتون» و تپــه «بلتــا» از نیروهــای بســیجی پربــود‪.‬‬ ‫دورنمــای ایــن دو عملیــات کــه انجــام شــد؛ نشــان مــی داد کــه مــا مــی توانیــم بــا تــوان عمــده ای کــه در‬ ‫دســت داریــم یــک عملیــات گســترده را طــرح ریــزی کنیــم‪.‬‬ ‫پزشــکی در همــان عملیــات محــرم از اصفهــان امــده بــود‪ .‬فرزنــد او هــم در جبهــه بــود‪ .‬امــده بــود‬ ‫بــرای جراحــی‪ ،‬کــه خبــر دادنــد فرزنــدت شــهید شــده‪ .‬او دیــد فرزنــدش شــهید شــده و جنــازه اش را هــم‬ ‫اوردنــد عقــب‪ .‬متاثــر شــده بــود‪ ،‬ولــی خــودش را کنتــرل کــرد‪.‬‬ ‫دیــده بــود شــرایط‪ ،‬شــرایطی نیســت کــه بچــه اش را بــردارد و بــرود!‪ ۴۸ .‬ســاعت مانــد‪ ،‬در اتــاق عمــل‬ ‫جراحی کرد ســپس جنازه بچه اش را برداشــت و پشــت ماشــینش گذاشــت و به طرف اصفهان رفت‪.‬‬ ‫ایــن گونــه بــا تعهــد و اخــاص کار کــرد‪ .‬ایــن روحیــه وانگیــزه ای کــه در وجــودش بــود جــز توفیــق الهــی‬ ‫چیــز دیگــری نمــی توانســت باشــد‪ .‬عملیات والفجــر مقدماتــی‪ ،‬عملیاتــی بــود کــه یــک شــبه تکلیفش‬ ‫مشــخص شــد‪ .‬تــا ســاعت ‪ ۸‬صبــح معلــوم شــد کــه عملیــات نــاکام مانــده و ادامــه ان امــکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬بنابرایــن بــا یــک جلســه فوق العــاده و فــوری در قــرارگاه کربــا بــه دنبــال عملیات بعــدی رفتیم‪.‬‬ ‫اســمش را هــم والفجــر ‪ ۱‬گذاشــتیم‪ .‬والفجــر ‪ ،۱‬از ســری عملیاتهــای کربــا اســت‪ .‬در ایــن عملیــات‬ ‫منطقــه اش‪،‬از نظــر عــرض وســیع بــود‪.‬‬ ‫از شــرق رودخانــه تیــب شــروع می شــد‪ ،‬تــا فکــه‪ .‬عمــق عملیــات را پیــش بینــی کــرده بودیــم کــه‬ ‫ارتفاعــات «جبــل فوقــی» را بگیریــم وبــه طــرف «بــزرگان»و چاههــای نفــت برویــم و درصــورت‬ ‫موفقیت‪،‬تــک را بــه طــرف جنــوب یعنی»العمــاره»و رودخانــه دجلــه ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫قرارگاه را سازمان دادیم‪ .‬تا انجایی که یادم هست‪ ،‬سه قرارگاه سازماندهی شدند‪.‬‬ ‫ایــن ســه قــرارگاه‪ ،‬قــرارگاه هــای کربــا هــای یــک و دو و ســه بــود کــه زیــر نظــر در قــرارگاه کربــا کار‬ ‫می کردنــد‪ .‬عملیــات را بــا یــک ســازمان رزمــی متشــکل از ارتــش و ســپاه انجــام مــی دادیــم‪.‬‬ ‫از ارتــش لشــکر ‪ ۲۱‬حمــزه‪ ،‬تیــپ ‪ ۵۵‬هوابــرد‪ ،‬تیــپ ‪ ۵۸‬ذوالفقــار‪ ،‬تیــپ ‪ ۸۴‬پیــاده خــرم ابــاد‪،‬‬ ‫تیــپ ‪ ۳۷‬زرهــی‪ ،‬لشــکر هــای ‪ ۷۷‬و ‪ ۱۶‬زرهــی و لشــکر ‪ ۹۲‬زرهــی هــم در جنــاح چــپ پشــت‬ ‫رودخانــه «دویــرج» پدافنــد می کــرد و امــاده بــود کــه تــک را بــه دســتور از جنــاح خــود ادامــه دهــد‬ ‫اکثــر خانواده هــا بــا‏مشــکالت مالــی در زمــان بازنشســتگی‬ ‫مالــی در زمــان بازنشســتگی مواجــه هســتند کــه راهــکار ان‬ ‫یافتــن‏شــغل جدیــد اســت‪ .‬نتیجــه اینکــه در صورتــی کــه‬ ‫چنیــن رونــدی در جامعــه گســترش یابــد میانگیــن ســنی و‬ ‫‏امیــد بــه زندگــی افــراد جامعــه کاهــش می یابــد و جامعــه‬ ‫بــا چالش هــای اساســی از جملــه شــکاف طبقاتــی‏مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬راهــکار مناســب کــه سرپرســتان خانواده هــا‬ ‫می تواننــد انتخــاب نماینــد و تمامــی‏نگرانی هایی را کــه دارند‪،‬‬ ‫رفــع کننــد داشــتن بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه گذاری اســت‪،‬‬ ‫ایــن بیمــه نامــه ضمــن‏پوشــش تمامــی مخاطــرات خانــواده‬ ‫(فــوت زودرس‪ ،‬از کارافتادگــی‪ ،‬بیماری هــای صعب العــاج‪،‬‬ ‫هزینه هــای‏پزشــکی‪ )... ،‬پس انــدازی مناســب بــوده کــه بــا‬ ‫ســود تضمینــی در دســترس خانــواده اســت‬ ‫اهمیت بیمه عمردرکشورهای اروپایی‏‬ ‫بیمــه عمــر در کشــورهای اروپایــی و کشــورهای پیشــرفته از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‏‪.‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته همــواره جایــگاه ویــژه ای را در‬ ‫صنعــت بیمــه بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬دلیــل‏ایــن‬ ‫امــر ایــن اســت کــه پوشــش هــای ایــن بیمــه نامــه مســتقیما‬ ‫متوجــه انســان اســت کــه بــه عنــوان منابــع‏انســانی صنعــت‬ ‫هــر اقتصــادی بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬بــا داشــتن بیمــه عمــر‬ ‫هــر فــردی مــی توانــد ارامــش‏خاطــری را بــرای اینــده خــود‬ ‫داشــته و از ســوی دیگــر بــا ســرمایه هایــی کــه در ایــن بیمــه‬ ‫نامه شــکل‏می گیرد می تواند در توســعه یافتگی اقتصادی‬ ‫و اجتماعــی ان کشــور بســیار تاثیــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــات و مطالعــات های صــورت گرفته بیش از‬ ‫‪ 80‬درصــد مــردم اروپــا از حمایــت بیمــه‏زندگــی (عمر و ســرمایه‬ ‫گــذاری) برخــوردار هســتند‪ ،‬بســیاری از والدیــن بیمــه عمــر را‬ ‫تــا ســن قانونــی فرزنــد‏خــود ماننــد یــک قلــک پــس انــدازی‬ ‫بــا قابلیــت ســرمایه گــذاری در نظــر میگیرنــد تــا فرزندشــان از‬ ‫خدمــات‏بیمــه ای تــا اخــر عمــر برخــوردار شــود‪ .‬در برخــی از‬ ‫کشــورها بیمــه نامــه عمــر در کنــار شناســنامه‪ ،‬اجبــاری‏بــوده و‬ ‫نشــان میدهــد بیمــه عمــر تــا ایــن حــد دارای اهمیــت اســت‏‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی از ارائــه ی بیمــه هــای عمــر در جوامــع‪ ،‬فراهــم‬ ‫اوری تامیــن اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬کســب‏ارامــش‬ ‫روانــی و افزایــش امیــد بــه زندگــی در میــان احــاد جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬بطوریکــه کــه انتظــار مــی¬رود بــا‏توســعه¬ی بیمــه‬ ‫عمــر در اینــده بتــوان جلوی بســیاری از انحرافــات اقتصادی و‬ ‫اجتماعــی را گرفتــه و زمینه‪-‬‏هــای یــک زندگــی بــا کرامت و یک‬ ‫توســعه پایــدار را نویــد داد‏‪.‬‬ ‫از ســپاه پاســداران‪ ،‬دوتــا ســپاه شــرکت کــرد‪ .‬اولیــن بــار بــود کــه از رده ســپاه اســتفاده میکــرد‪ .‬بعــد از‬ ‫لشــکر‪ ،‬رده ســپاه را داریــم‪ .‬ســپاه هفــت شــرکت داشــت ســپاه یــازده قــدر‪ .‬قرارگاههــا واحــد بودنــد‪.‬‬ ‫یعنــی ارتــش و ســپاه باهــم بودنــد‪ .‬بررســی شــد کــه عملیــات را چطــور انجــام بدهیــم‪ .‬برحســب‬ ‫عارض ـه دار بــودن زمیــن بایــد از ارتفاعــات حمریــن عبــور مــی کردیــم‪ .‬البتــه انجــا را قبــا ًدر عملیــات‬ ‫محــرم گرفتــه بودیــم‪ .‬از طرفهــای زبیــدات و شــرهانی و ســمت راســتش تــا رود خانــه «تیــب» ســرازیر‬ ‫هــم شــدیم‪ .‬از انجــا بایــد تــک را ادامــه مــی دادیــم‪ .‬اگــر از ایــن ارتفاعــات رد مــی شــدیم‪ ،‬می رســیدیم‬ ‫بــه دشــت کــه بــه طــرف مــی رفــت‪.‬‬ ‫ذوعارضــه یعنــی پســتی و بلنــدی داشــت‪ .‬پســتی و بلنــدی هایــش مرتفــع نبــود ولــی همــان هــم قابل‬ ‫توجــه بــود‪ ،‬چــون قابــل عبــور بــا خــودرو نبــود‪ .‬بعضــی جاهــا بریــده بریــده بــود ‪.‬مــن خیلــی بــه انجــا ســر‬ ‫زدم از جاهایــی بــود کــه زیــر فشــار بودیــم‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات بــرای مــا الزم بــود تــا وضعیــت خــط را درســت کنیــم‪ .‬چــون عملیــات محــرم در جــای‬ ‫خوبــی تثبیــت نشــده بــود‪.‬‬ ‫بررســی کردیــم دیدیــم؛ بــه ســبکی کــه در جاهــای دیگــر تــک کردیــم در اینجــا امکان پذیر نیســت‪ .‬بعد‬ ‫از بررســی بــه طــرح جالــب رســیدیم‪ .‬در اینجــا دیگــر نمــی توانســتیم از طــرح غافلگیــری عملیات کنیم‪،‬‬ ‫زیــرا تراکــم میــدان میــن از یــک طــرف و نزدیکــی بــه خط دشــمن‪،‬امکان حرکت غافلگیری نبود‪.‬دشــمن‬ ‫هــم روی ارتفاعــات مســلط بود‪.‬بایــدازروش دیگری اســتفاده می کردیم‪.‬‬ ‫بــر خــاف اصــل غافلگیــری‪ ،‬در اینجــا بایــد در یــک لحظــه اتــش روی دشــمن بــاز کنیــم و چون دشــمن‬ ‫در ارتفــاع بــود نیروهــا میتوانســتند از زیــر اتــش حرکــت کننــد‪ .‬طــرح جســورانه ای بــود کــه بایــد از تیــر‬ ‫مســتقیم تانک گرفته تا تفنگ ‪ ۱۰۶‬و حتی تفنگ های ‪ ۵۷‬ســابق و تیر مســتقیم ســاح های ســبک‪،‬‬ ‫مــوازی زمیــن بــه طــرف ســنگرهای دشــمن تیرانــدازی کنیــم و از زیــر اتــش نیرو ها حرکت کننــد‪ .‬بر این‬ ‫مبنــا‪ ،‬توپخانــه هــم بــه طــرف عمــق تیرانــدازی مــی کــرد‪ .‬الزم هــم بــود یــک ســاعت‪ ،‬تیرانــدازی کنیــم‪.‬‬ ‫مســئله نبــود‪ .‬در عــوض ســنگرهای دشــمن از بیــن می رفــت و بــه راحتــی عبــور میکردیــم‪.‬‬ ‫بــرای ایــن برنامه‪،‬یــازده مانــور پیــش بینــی کردیــم‪ .‬زمیــن شــیب دار بود‪.‬نیروهــای خودی می توانســتند‬ ‫خزیــده بروند‪.‬‬ ‫یــازده مانــور تنظیــم کــردی بــرای یــازده یــگان کــه از ایــن روش بتواننــد اســتفاده کنند‪.‬زمیــن را ارایــش‬ ‫دادیــم‪ ،‬ماننــد خــط دشــمن‪.‬فقط دشــمن ان طــرف نبــود‪.‬‬ ‫هــدف را هــم تقریبــا ًشــبیه هــدف اصلــی گرفتــه بودیــم‪ .‬باایــن اتــش ســنگین‪ ،‬یــازده شــب تــا صبــح‬ ‫تمریــن انجــام دادیم‪.‬خــودم هــم در مانورهــا شــرکت کــردم‪.‬‬ ‫شــب عملیــات رســید‪ ۲۱ ،‬فروردیــن ســال ‪ .۶۲‬عملیــات ســاعت ‪ ۱۱‬شــب شــروع شــد ورمــز عملیــات‪:‬‬ ‫بســم اللــه الرحمــن الرحیــم یــا اللــه یــا اللــه یــا اللــه وانصرناعلــی القــوم الکافرین بود‪ .‬پیشــروی شــروع‬ ‫شــد‪ .‬از هشــت محــور حملــه‪ ،‬شــش محــور بــاز شــد بچه هــا رســیدند بــه خــط دشــمن‪.‬‬ ‫زد و خــورد شــروع شــد‪ .‬دو محــور اصــا بــاز نشــد‪ .‬بــا وجــود مــدت یــک هفتــه ای عملیــات کــه مــا فشــار‬ ‫میاوردیم‪،‬ولــی بــه ترتیــب محورهــای مــا از دســت رفــت تــا رســید بــه یکــی دو محــور در ارتفاعــات جبــل‬ ‫فوقــی کــه تیــپ ‪ ۵۵‬هوابــرد و لشــکر ‪ ۳۱‬عاشــورا بــا هــم عمــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن جایــی بــود کــه مانــده بــود و هنــوز اســتقرار داشــتیم‪.‬نیروها یــک مقــداری هــم پیشــروی‬ ‫کردنــد باالخــره انجــا هــم از دســتمان رفــت‪.‬در نتیجــه یگانــه هــا برگشــتند بــه خــط اولشــان‪.‬‬ ‫قابــل توجــه اســت کــه‪ ،‬بــا ان همــه زحمتــی کــه بــرای امــوزش کشــیدیم و با ان همه پیــش بینی هایی‬ ‫کــه بــر طراحــی کردیــم‪ ،‬چطــور عملیــات بــه عــدم الفتــح انجامیــد؟ در قســمت هــای بعــدی عوامــل را از‬ ‫زبــان شــهید واالمقــام ســپهبد صیــاد شــیرازی بررســی می کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1006

شماره : 1006
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1005

شماره : 1005
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1004

شماره : 1004
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1003

شماره : 1003
تاریخ : 1403/03/22
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1002

شماره : 1002
تاریخ : 1403/03/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

روزنامه بازار کسب و کار پارس 1001

شماره : 1001
تاریخ : 1403/03/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!