روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 535 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 535

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 535

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 535

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪32 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ‪ - 1401‬سال هشتم‪ /16-2022/ may/ 18-‬شوال ‪ -1443/‬شماره ‪535‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫تسهیل در صدور مجوزها‬ ‫در مشاغل خانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعهکشت های‬ ‫ارگانیکنیازمندحمایت‬ ‫و سرمایه گذاری‬ ‫‪2‬‬ ‫واریز یارانه کمک معیشتی‬ ‫به حساب متقاضیان‬ ‫بازبینی دهک بندی‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری‬ ‫مجازات سودجویان‬ ‫‪3‬‬ ‫اقدام دولت در اصالح ارز‬ ‫ترجیحی دستمریزاد دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫فقر را ‪ ،‬مردمی سازی‬ ‫یارانه هاریشه کن‬ ‫می کند‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون اجرایــی رئیس جمهور گفت‪ :‬ریشه کن شــدن‬ ‫فقــر و رســیدن یارانــه بــه مقصــد اصلــی یعنــی مــردم‪،‬‬ ‫بزرگتریــن دســتاورد اجــرای طــرح مردمی ســازی‬ ‫یارانه هــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬صولــت مرتضــوی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬توزیــع عادالنــه یارانــه هــا به نفــع مردم‬ ‫و کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجــرای یــن طرح چند مقدمــه دارد اول‬ ‫اینکــه در قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬دولــت تکلیــف‬ ‫قانونــی در زمینــه اصــاح یارانــه داشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬دولــت ســیزدهم در ابتــدای کار بــا‬ ‫دو مســاله مواجــه بــود کــه اولــی پرداخــت حقــوق‬ ‫کارمنــدان بــود‪ ،‬یعنــی دولــت در پرداخــت مســایل‬ ‫جــاری مشــکل داشــت کــه بــا هدایــت الهــی و تدبیــر‬ ‫ویــژه دولــت از کســری نقدینگــی گذشــت‪.‬‬ ‫معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور بیــان کــرد‪ :‬دیگــر‬ ‫اینکــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬بــرای دولــت تکلیــف شــده بــود‬ ‫کــه هشــت میلیــارد دالر بــرای یارانــه کاالهای اساســی‬ ‫در ابتــدای چرخــه پرداخــت کنــد کــه منبعــی بــرای ان‬ ‫وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫مرتضــوی تاکیــد کــرد کــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬نیــز تکلیــف‬ ‫قانــون اســت یارانــه هــا مســتقیم پرداخت شــود یعنی‬ ‫از ابتــدای چرخــه بــه انتهــای چرخــه بایــد مــی رفــت‪.‬‬ ‫اجماع اقتصاددانان بر اصالح نظام یارانه‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصمیــم یعنــی عادالنه ســازی‬ ‫یارانــه هــا بخشــی و ســلیقه ای نبــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای‬ ‫عادالنــه ایــن طــرح الزامــی قانونــی و دربــاره ان اجمــاع‬ ‫بیــن اقتصاددانــان بــا هــر مکتــب و نــگاه اقتصــادی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬زیــرا شــیوه گذشــته بســتر هدررفــت‬ ‫ســرمایه عمومــی را فراهــم مــی کــرد و نتیجــه ای جــز‬ ‫فســاد و رانــت نداشــت‪ ،‬شــکاف طبقاتــی و الــوده‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‪ 10‬روند نوظهور‬ ‫که اینده ما را تغییر می دهند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫شــدن برخــی مجریــان قانــون را بــه همــراه داشــت و‬ ‫چیــزی عایــد مــردم بــه ان شــکل نمــی شــد و گاهــی‬ ‫کاالهایــی وارد مــی شــد کــه مطلــوب مــردم نبــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬طــرح اصــاح نظــام یارانــه هــا‬ ‫چنــد خروجــی دارد اول اینکــه از فقــر مطلــق‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ ،‬در گذشــته یارانــه پرداخــت‬ ‫مــی شــد ولــی منبعــی بــرای حمایــت از فقیــران در‬ ‫خریــد وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون پرداخــت یارانــه بــه شــیوه ای‬ ‫اســت کــه یــک خانــواده چهارنفــره در دهکهــای اول‬ ‫تــا ســوم یــک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزارتومــان درامــد دارد و‬ ‫بــرای دهــک هــای دیگــر بــه ترتیــب پلکانــی اســت و بــه‬ ‫حسابشــان واریــز مــی شــود‬ ‫مرتضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه اساســا بــا ایــن شــیوه‬ ‫فقــر مطلــق ریشــه کــن مــی شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ضریــب جینــی اقتصــاد کشــور هــم در ایــن شــیوه‬ ‫ترمیــم مــی شــود‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا یــاداوری اســیبهای اختصــاص یارانــه در‬ ‫شــیوه هــای گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی گزارشــها حاکــی‬ ‫از ایــن اســت کــه ســرانه مصــرف پروتئیــن بیــن‬ ‫دهک هــای دهــم تــا اول و ســوم ‪ ٢۶‬برابــر بــود یعنــی‬ ‫برخــی تــا ‪ ٢٧‬برابــر عــده ای دیگــر اســتفاده مــی برنــد‪،‬‬ ‫ایــن توزیــع یارانــه عادالنــه نبــود‪.‬‬ ‫معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور افــزود‪ :‬طــرح مردمــی‬ ‫ســازی یارانه هــا تصمیمــی عاقالنــه و عادالنــه اســت‬ ‫و مانــع ویــژه خــواری و شــکاف طبقاتــی و فقــر اســت‬ ‫و از ســوی دیگــر بــه اقتصــاد جــان می دهــد و رقابــت‬ ‫اقتصــادی ایجــاد مــی کنــد و صاحبــان ســرمایه بــرای‬ ‫تامیــن کاالی مطلــوب وارد رقابــت مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت کــه ســوداگری کــه جمــع شــود صــارات‬ ‫افزایــش مــی یابــد و منابــع بــه کشــور بازمــی گــردد‪ ،‬در‬ ‫واردات نیــز کاالهــای مطلــوب وارد مــی شــد در حالیکه‬ ‫ســرمایه هــا قبــا در جاهــای دیگــر بــه مســایلی ماننــد‬ ‫خریــد مِلــک در دیگــر کشــورها تبدیــل مــی شــد‪.‬‬ ‫اصالح نظام یارانه ها و امنیت اقتصادی‬ ‫معــاون اجرایــی رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫بــازه ای از زمــان از انتهــای دولــت نهــم بــه خودکفایــی‬ ‫در تولیــد گنــدم رســیدیم ولــی اکنــون واردکننــده شــده‬ ‫ایــم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اجــرای طــرح اصــاح نظــام یارانــه هــا‬ ‫امنیــت اقتصــادی دارد بــه نوعــی پدافنــد غیرعامــل و‬ ‫امنیــت اقتصــادی بــرای مــردم و رونــق تولیــد اســت‬ ‫و محصــوالت راهبــردی و موثــر در کشــور تولیــد و‬ ‫مصــرف شــود‪.‬‬ ‫مرتضــوی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح کشــور‬ ‫در مواجهــه بــا تکانــه هــای اقتصــادی بــه راحتــی از‬ ‫بحرانهــا عبــور مــی کنــد‪ ،‬گفت‪:‬اگــر کشــوری بخواهــد‬ ‫بــه مــا گنــدم یــا هــر کاالیــی نفروشــد‪ ،‬کشــور اســیب‬ ‫نمــی بینــد همانطــور کــه در دوره هایــی واحدهــای‬ ‫تولیــد قنــد و شــکر تعطیــل شــد کــه دالیــل ان همیــن‬ ‫وابســتگی بــود‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت کــه بایــد از ملــت ایــران تقدیــر کــرد‬ ‫کــه بــا تمــام ســختی ها ایــن طــرح را پذیرفتــه انــد‪،‬‬ ‫مردمــی کــه در جنــگ جــان می دهنــد‪ ،‬اینجــا همراهــی‬ ‫بــا سیاســت اقتصــادی را وظیفــه می دانند و از مســایل‬ ‫عبــور مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تغییرات در این چند کاال ممکن است‬ ‫در دیگر کاالها موثر باشــد ولی کشــور همانطور که در‬ ‫کرونــا از بحــران گذشــت‪ ،‬در طــرح یارانــه هــا بــه همــت‬ ‫مــردم از مســایل عبــور خواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کار خــوب در ســتاد احیــای‬ ‫صنایــع راکــد بــود کــه بــا قــدرت خوبــی عمــل کــرد‬ ‫و در بازدیدهــا نتیجــه فعالیــت ان مشــخص بــود‬ ‫کــه بازفعــال شــدن ‪ ٣٨‬واحــد تولیــدی در اســتان‬ ‫دســتاورد مهــم ان اســت‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪:‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪533‬‬ ‫‏‪ .23‬صراط مستقیم فقط در قران کریم تبیین شده است ‪ /46 (.‬نور ص‪)352‬‏‬ ‫صراط مستقیم کجاست؟‬ ‫ســت َقی ْم‬ ‫ناالصراطِالْم ُ ْ‬ ‫‏« اگــر از خــدا صــراط مســتقیم را طالبیــم و در شــبانه روز بارهــا مــی گوئیم ‪ :‬اِهْد َ ّ‬ ‫یکــی از راههــای درســت ان رفاقــت بــا‏قــران کریــم ‪ ،‬قرائــت و تدبـّـر و درس گرفتــن از ان اســت ‪».‬‏‬ ‫جزء نوزدهم ‪،‬پیام نوزدهم ‪:‬‏‬ ‫‏«انجام عمل صالح (وخدمت به مردم) ‪ُ ،‬‬ ‫شکر الهی (حاکمان) ‏»‬ ‫‏—حاکم شکور ‏‪:‬‬ ‫و َقَا ل َر َبِّا َو ْزِعْنِیا َنْا َ ْ‬ ‫شـ�ک ُرَنِعْمَت َکَالَّتِیا َن ْ َعمْت َ َعل َیَّو َعَل َىو َالِد َیَّو َا َنْا َعْمَل ََصالِحًاتَر ْ َضا هُو َا َد ْخِلْنِیبِرَحْمَتِکَفِیعِبَا ‪-‬‬ ‫ن ‪۱۹‬‬ ‫دِکَالصَّ الِحِیــ َ‬ ‫و ســلیمان گفــت ‪ :‬پــروردگارا ! شــکر نعمتهائــی را کــه بــر مــن و پــدر و مــادرم ارزرانــی داشــته ای بــه‬ ‫مــن الهــام فرمــا و توفیــق مرحمــت کــن‏تــا عمــل صالحــی کــه موجــب رضــای تــو گــردد انجــام دهــم و‬ ‫مــرا در زمــره بنــدگان صالحــت داخــل نمــا ‪)19( .‬‏‬ ‫ایــن جــزء شــریف از ایــه ‪ 21‬ســوره فرقــان (بــا ‪ 57‬ایــه از ‪ 77‬ایــه ان ســوره) اغــاز ‪ ،‬و پــس از گــذر از‬ ‫ســوره مبارکــه شــعرا (بــا ‪ 227‬ایــه) ‪،‬‏بــه ایــه ‪ 55‬ســوره نمــل (جمعــا ًبــا ‪ 239‬ایــه) بــه پایــان مــی رســد‬ ‫کــه اهــم پیــام هــای ان بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ن ‪۲۶‬‏‬ ‫الْمُلْکُیَوْمَئِذٍالْحَقلِلرَّحْمَ ِ‬ ‫‏‪ .1‬روز قیامــت (روزی کــه حکومــت از ان خداســت و اعمــال ظالمــان چــون ذرّات غبــار پراکنده و نابود‬ ‫مــی شــود و بــرای انهــا مــژده و‏بشــارتی نیســت ‪ ،‬روزی کــه فرشــتگان رویــت مــی شــوند و روزی کــه‬ ‫بهشــتیان جایگاه شــان از همه بهترونیکوتر اســت ‪) ...‬و ســتمکار‏دســت خود را (از شـدّت حســرت)‬ ‫گاز گرفتــه ‪ ،‬مــی گویــد ‪ :‬ای کاش همــراه و هــم خــط پیامبــر و رهبــران الهــی بــودم و کاش فــان‬ ‫(شــخص‏و خــط گمــراه) را دوســت انتخــاب نکــرده بــودم ‪ 22( .‬ـ ‪ /21‬فرقــان‏)‬ ‫نکته مهم‪:‬‏‬ ‫‏«شــرط مهــم رســیدن بــه ســعادت اخــروی‪ ،‬داشــتن دوســتان خــوب ‪ ،‬مومــن و تزکیــه شــده در‬ ‫دنیاســت و چــه دوســتانی بهتــر از خــدا ‪ ،‬رســول‏خــدا‪ ،‬ائمــه اطهــار و شــهیدان راه خــدا و همنشــینی‬ ‫بــا علمــای وارســته اســت»‏‬ ‫‏— شکایت پیامبر اکرم (ص)از امت خود درباره که مهجودیت قران ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .2‬روز قیامــت روزی اســت کــه پیامبــر اکــرم (ص) بــه عنــوان شــکایت عرضــه (خواهــد) داشــت ‪:‬‬ ‫پــروردگارا ! همانــا قــوم مــن (یعنــی‏مســلمانان) قــران را رهــا و مهجــور کردنــد ‪/30( .‬فرقــان‏)‬ ‫‏— زندگــی یعنــی کار روزانــه ‪ ،‬اســتراحت شــبانه خــدا افرینــش تکوینــی ‪1 :‬ـ لیــل (شــب) ‪ :‬لبــاس‬ ‫(پوشــش) ‪2‬ـ نــوم (خــواب) ‪ :‬ســبات‏‏(ارامــش) ‪3‬ـ نهــار ( روز) ‪ :‬نشــور (بیــداری و برانگیختــن)‏‬ ‫نکته قابل توجّه ‪:‬‏‬ ‫‏« عملکرد بشر در سه حوزه در قران کریم بررسی شده است‪:‬‏‬ ‫وضــع فــردی ـ اوضــاع اجتماعــی ـ اوضــاع حاکمیتــی و اداره جامعــه و بــرای هریــک از ایــن اوضــاع‬ ‫برنامــه مــدون و قابــل ارائــه دارد و‏ســئوال مهمتــر اینکــه ‪ :‬ایــا بشــر در جهــان مــی توانــد اینگونه زندگی‬ ‫کنــد ؟! نمونه هــای بــارز ایــن ســبک زندگــی را قــران کریــم از زندگی و‏حاکمیت پیامبران و انســان های‬ ‫وارســته ارائــه کــرده اســت »‏‬ ‫‏‪ .3‬او خدایــی اســت کــه ‪ :‬زندگــی صحیــح بشــر را ‪ ،‬در خــواب و اســتراحت شــبانه و حرکــت وحیــات‬ ‫روزانــه تعریــف کــرده اســت‪/47 (.‬‏فرقــان ص ‪)364‬‏‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت طال در‬ ‫روز سه شنبه ‪18‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫رایگان شدن فرانشیز‬ ‫خدمات بستری مددجویان‬ ‫کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امداداســتان گلســتان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تصویــب هیــات وزیــران‪ ،‬فرانشــیز خدمــات بســتری‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد در قالــب نظــام ارجــاع از‬ ‫ابتــدای ســالجاری رایــگان شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطــاع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫کمیته امداد اســتان گلســتان در این باره افزود‪ :‬تصویب‬ ‫هیــات وزیــران در خصــوص تعرفه خدمات تشــخیصی و‬ ‫درمانــی ‪ ۱۴۰۱‬در بخــش دولتــی‪ ،‬خودپرداخــت (فرانشــیز)‬ ‫تمام مددجویان کمیته امداد اعم از شــهری و روســتایی‬ ‫بــرای خدمــات بســتری در قالــب نظــام ارجــاع در بخــش‬ ‫دولتــی رایــگان شــد‪.‬‬ ‫بابایــی گفــت‪ :‬براســاس ایــن تصویب نامــه‪ ،‬خدمــات‬ ‫ســرپایی درمــان بــرای مددجویــان بــا درنظــر گرفتــن نظــام‬ ‫ارجــاع از ‪ ۳۰‬درصــد بــه ‪ ۱۵‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫فرانشــیز بیمــاران خــاص و صعب العــاج تحــت حمایت‬ ‫کمیتــه امــداد بــرای خدمــات ســرپایی نیــز در قالب نظام‬ ‫ارجــاع رایــگان اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن فرانشــیز مراجعــه بــه پزشــک‬ ‫خانــواده بــرای مددجویــان شــهری کمیتــه امــداد تحــت‬ ‫پوشــش ســازمان بیمــه ســامت در طــرح نظــام ارجــاع‬ ‫حداکثــر ‪ ۷۲۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫بابایــی تصریــح کــرد‪ :‬پیــش از ایــن ‪ ۱۰‬درصــد هزینه هــای‬ ‫خدمــات بســتری بخــش دولتــی بــرای خانواده هــای‬ ‫روســتایی برعهــده مددجویــان بــود که بــا این تصویب نامه‪،‬‬ ‫فرانشــیز خدمــات بســتری بــرای تمــام مددجویــان کمیتــه‬ ‫امــداد رایــگان شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان ادامــه‬ ‫داد‪ :‬تعــداد ‪ 78156‬خانــوار یعنــی ‪ 148545‬نفــر از‬ ‫مددجویــان تحــت پوشــش از بیمــه تکمیلــی درمــان‬ ‫کمیتــه امــداد برخــوردار میباشــند‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بهرمنــدی ‪ 65000‬نفــر از مددجویــان‬ ‫تحــت حمایــت ایــن اســتان از خدمــات تامیــن هزینــه‬ ‫فرانشیز و مابه التفاوت دارویی‪ ،‬پاراکلینیک و بستری‪،‬‬ ‫درســال گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از‪4‬میلیــاردو‬ ‫‪ 500‬میلیــون تومــان درایــن خصــوص هزینــه شــد‪.‬‬ ‫بابایی افزود‪ :‬همچنین در سال ‪ 1400‬بیش از‪ 3‬میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیون تومان برای ‪ 2500‬نفر از مددجویان مبتال‬ ‫بــه بیمــاری خــاص و صعــب العــاج بابــت هزینه هــای‬ ‫درمانــی‪ ،‬شــیمی درمانــی‪ ،‬رادیــو تراپــی و تامیــن کاال و‬ ‫تجهیــزات (تخــت ‪ ،‬تشــک‪ ،‬ویلچــر‪ ،‬کپســول اکســیژن‪،‬‬ ‫دســتگاه اکســیژن ســاز‪ ،‬لــوازم پانســمان و کلیــه لــوازم‬ ‫مصرفــی) نیــز مســاعدت گردیــد‪.‬‬ ‫تنش ابی گرگان‬ ‫جدی است‬ ‫سرپرســت فرمانــداری گــرگان گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان‬ ‫بــه دلیــل نداشــتن ســد تامیــن اب اشــامیدنی بــا‬ ‫تنش هــای ابــی زیــادی مواجــه خواهــد شــد کــه بایــد‬ ‫مدیریــت مصــرف ان از ســوی مدیــران بــه ســطح‬ ‫جامعــه منتقــل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬عیســی پایین محلــی روز‬ ‫دوشــنبه در جلســه شــورای اداری ایــن شهرســتان بــر‬ ‫ضــرورت اطــاع رســانی و مشــارکت و همراهــی احــاد‬ ‫جامعــه در مصــرف بهینــه اب اشــامیدنی بــا توجــه بــه‬ ‫ورود بــه فصــل گرمــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫شهرستان گرگان ‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری بــا بیــان ایــن کــه گــردش مالــی‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد ریــال اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن میــزان گــردش‬ ‫مالــی‪ ،‬بــراورد می شــود کــه گلســتان حتــی از سیســتان‬ ‫و بلوچســتان فقیرتــر اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری گــرگان بیــان کــرد‪ :‬البتــه گلســتان‬ ‫ظرفیت هــای زیــادی در حــوزه درامــدی دارد امــا برخــی‬ ‫بــه دالیــل نامعلــوم مانــع توســعه ایــن اســتان و نیــز‬ ‫جلوگیــری از اجــرای طرح هــای اقتصــادی و گردشــگری در‬ ‫گلســتان بــه خصــوص مرکــز ان می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه در برخــی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی قوانیــن مــن دراوردی مانــع توســعه اســتان‬ ‫شــده و همیــن مســاله بــرای مــردم و ســرمایه گذاران‬ ‫مشــکالت زیــادی را ایجــاد کــرده و از ســوی دیگــر مانــع‬ ‫اشــتغالزایی و خلــق پــول بــرای اســتان شــده اســت‪.‬‬ ‫پاییــن محلــی اضافــه کــرد‪ :‬بایــد امــروز بــه دنبــال‬ ‫گره گشــایی از کار مــردم باشــیم و بــه گفتــه حضــرت علــی‬ ‫(ع) هــر کســی کــه بــه دنبــال پســت مــی رود ملعــون‬ ‫اســت و داشــتن ایــن پســت هــا فقــط بــرای ایــن اســت‬ ‫کــه مشــکالت مــردم بررســی و گــره گشــایی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر پتروشــیمی اســتان راه انــدازی می شــد‬ ‫اکنــون گــردش مالــی اســتان ‪ ۲۰‬برابــر می شــد امــا‬ ‫همیــن کارشــکنی ها و مانع تراشــی ها ســبب شــده‬ ‫تاکنــون ایــن پــروژه بــه ســرانجام نرســد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,80,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,644,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 136,880,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 141,980,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 78,800,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 48,950,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫ضرورت اطالع رسانی‬ ‫و سرمایه گذاری‬ ‫محققــان و کارشناســان کشــاورزی مطابــق شــیوه نامــه‬ ‫برنامــه مدیریــت تلفیقــی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ســالم ابتــدا بــا پیشــگیری و ســپس در صــورت ضــروری بــودن‬ ‫مزرعــه‪ ،‬ســم پاشــی را بــه بهــره بــرداران پیشــنهاد مــی دهنــد‪.‬‬ ‫توسعهکشت های‬ ‫ارگانیکنیازمند‬ ‫حمایت و‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫سرویس کشاورزی و اقتصاد‪:‬‬ ‫گلســتان بــا برخــورداری از اقلیــم متفــاوت و نقــش افرینــی در تولیــد‬ ‫انــواع محصــوالت کشــاورزی ظرفیــت ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد‬ ‫محصــوالت ارگانیــک را دارد کــه تحقــق ایــن مهم به تاکید کارشناســان‬ ‫نیازمنــد نقشــه راه علمــی ‪ ،‬حمایــت و برنامــه ریــزی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪،‬کشــاورزی ارگانیــک از راهبردهــای‬ ‫ش طبیعــی کنتــرل افــات و‬ ‫کشــاورزی پایــدار و متکــی بــر رو ‬ ‫بیماری هــا بــه شــمار مـی رود کــه در ان اســتفاده از افت کش های‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬کــود شــیمیایی و انتــی بیوتیک هــا تــا حــد امــکان منــع‬ ‫شــده اســت؛ روشــی کــه بهــره گرفتــن از ان تضمیــن کننــده‬ ‫ســامت جامعــه‪ ،‬تولیــد پایــدار و رونــق صــادرات خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تخریــب زمیــن‪ ،‬الودگــی محیــط زیســت‪ ،‬تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫جهــان‪ ،‬عــدم قطعیــت در بــازار و ســطح پاییــن ســرمایه گــذاری‬ ‫از پیامدهــای کشــاورزی کنونــی اســت کــه اســتفاده بیــش از ‪۳۰۰‬‬ ‫ترکیــب شــیمیایی خطرنــاک و مصنوعــی نظیــر افــت کش هــا‪،‬‬ ‫کودهــای شــیمیایی و علــف کش هــا کــه باعــث اختــال در سیســتم‬ ‫ســامتی انســان می شــود از معایــب ان بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫در کشــاورزی ارگانیــک محصــول بــا حفــظ و احیــای ظرفیــت‬ ‫بــاروری خــاک ‪ ،‬تغذیــه مناســب گیــاه و مدیریــت صحیــح خــاک‬ ‫تولیــد می شــود کــه در ان رشــد گیاهــان بــه زمــان بیشــتری‬ ‫احتیــاج دارد و محصــوالت بدســت امــده بــه دلیــل رشــد طبیعــی‬ ‫نســبت بــه ســایرین ســالم تر اســت‪.‬‬ ‫مطابــق امــار محمدرضــا رضاپنــاه مدیــر قطــب علمــی ارگانیــک‬ ‫کشــاورزی کشــور‪ ،‬از ‪ ۷۵‬میلیــون هکتــار زمیــن کشــاورزی ایــران‬ ‫فقــط در ‪ ۱۲‬هــزار هکتــار محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک از جملــه‬ ‫پســته‪ ،‬زعفــران و انــار تولیــد مــی شــود کــه ایــن ســطح پوشــش بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت اســتان هــا بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان کشــاورزی تولیــد محصــوالت ارگانیــک بــه‬ ‫فراینــد زمانــی چنــد ســاله و رعایــت الزامــات ســخت نیــاز دارد امــا‬ ‫بــه دلیــل نقــش ان در توســعه ســامت جامعــه بایــد تولیــد و‬ ‫مصــرف ان گســترش داده شــود‪.‬‬ ‫کشــاورزان گلســتان در ســال زراعــی قبــل پنــج میلیــون و ‪۴۰۳‬‬ ‫تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی از جملــه چهــار میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار تــن محصــول زراعــی‪ ،‬حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن محصــول‬ ‫دامــی و ‪ ۳۴۰‬هــزار تــن محصــول باغــی تولیــد کردنــد کــه ســهم‬ ‫محصــوالت ارگانیــک از ایــن مقــدار بســیار انــدک بــود‪.‬‬ ‫بــاال بــودن هزینــه تولیــد محصــوالت ارگانیــک‪ ،‬نبــود دانــش‬ ‫کافــی در زمینــه تولیــد بیــن کشــاورزان‪ ،‬نبــود بازارهــای مشــخص‬ ‫بــرای فــروش محصــوالت ارگانیــک از جملــه مهم­تریــن موانــع‬ ‫تولیــد محصــوالت ارگانیــک اســت‪.‬‬ ‫لزوم حمایت نهادها از تولید محصوالت ارگانیگ‬ ‫یــک تولیــد کننــده محصــوالت کشــاورزی ســالم در گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالم یــک فرصــت بــرای‬ ‫تامیــن امینــت غذایــی ســالم بــرای جامعــه و توســعه کشــت‬ ‫ارگانیــک اســت کــه رســیدن بــه ایــن هــدف بــه حمایــت نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫فریــد عابــدی کــه ‪ ۳۰‬ســال در تولیــد برنــج ســالم در گنبــدکاووس‬ ‫فعالیــت دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر قوانیــن مدیریتــی در زمینــه تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســالم و ارگانیــک گســترش یابــد هزینــه‬ ‫تولیــد ایــن گونــه محصــوالت کمتــر شــده و در نتیجــه مصــرف ان‬ ‫در جامعــه رواج بیشــتری خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تولیــد محصــوالت ســالم و ارگانیــک ســهم زیــادی‬ ‫در حــوزه ســامت و درمــان بیمــاری هــا دارد و مــی توانــد بــه‬ ‫کاهــش شــیوع و ابتــا بــه انــواع بیمــاری هــا منجــر شــود‪.‬‬ ‫افزایش ارتباط بهره برداران با کارشناسان‬ ‫کارشــناس گیــاه پزشــکی کشــاورزی در گلســتان گفــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫عالقمنــدی تولیــد محصــوالت ارگانیــک در بهــره بــرداران می توانــد‬ ‫تاثیــر زیــادی در حــذف مصــرف کودهــا و ســموم در مزرعــه داشــته‬ ‫باشــد و امنیــت غذایــی و ســامت جامعــه را تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫حجت اللــه ربانی نســب افــزود‪ :‬محققــان و کارشناســان‬ ‫کشــاورزی مطابــق شــیوه نامــه برنامــه مدیریــت تلفیقــی بــرای‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالم ابتــدا بــا پیشــگیری و ســپس‬ ‫در صــورت ضــروری بــودن مزرعــه‪ ،‬ســم پاشــی را بــه بهــره بــرداران‬ ‫پیشــنهاد مــی دهنــد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت بــرای ایــن کــه مصــرف کودهــا و ســموم در تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی متناســب بــا نیــاز زمیــن حــذف شــود بایــد‬ ‫ارتبــاط بهــره بــرداران بــا کارشناســان کشــاورزی افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫ضرورت اطالع رسانی و سرمایه گذاری‬ ‫در همیــن پیونــد رییــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬بــرای توســعه‬ ‫کشــاورزی ارگانیــک در اســتان هــا از جملــه گلســتان بایــد‬ ‫اطالع رســانی جامــع از اهمیــت ایــن محصــوالت بــه جامعــه‬ ‫هــدف تولیــد کننــده انجــام شــود‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی افــزود‪ :‬اگــر ســرمایه گــذاری در حــوزه اطالع رســانی‬ ‫گســترش یابــد بــه طــور قطــع ســطح تولیــد ایــن محصــوالت‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی معتقــد اســت دولــت بایــد از تولیــد محصــوالت ارگانیــک‬ ‫حمایــت کنــد تــا بهــره بــرداران بتواننــد بــدون دغدغــه محصــول را‬ ‫تولیــد و بــه بــازار عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی تولیــد محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک بــه خاطــر‬ ‫کاهــش تولیــد در واحــد ســطح‪ ،‬بــرای بهــره بــرداران مقــرون بــه‬ ‫صرفــه نبــوده و گــران تــر از تولیــد محصــوالت مشــابه اســت‪.‬‬ ‫رییــس انجمــن ارگانیــک اســتان گلســتان گفــت‪ :‬در تولیــد‬ ‫محصــول کشــاورزی ارگانیــک اســتفاده از ســموم و کودهــای‬ ‫شــیمیایی بــه طــور کامــل حــذف مــی شــود و بهــره بــردار بایــد‬ ‫بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســه ســال و باغــدار پنــج ســال‬ ‫زمــان منتظــر بمانــد تــا بــه اســتاندارد دســت یابــد‪.‬‬ ‫رضــا مبصــری افــزود‪ :‬طــی ایــن بــازه بهــره بــردار بــرای تولیــد‬ ‫محصــول ارگانیــک مــورد ممیــزی قــرار مــی گیــرد و بایــد‬ ‫اســتانداردهای جهانــی تولیــد را رعایــت کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا وجــود ســختی تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه امنیــت و ســامت غذایــی‬ ‫را بــه ارمغــان خواهــد اورد‪.‬‬ ‫حمایت قانون از تولید محصول ارگانیک‬ ‫کارشــناس بخــش زراعــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حمایــت از تولیــد کشــاورزی ارگانیــک‪ ،‬قانــون پیــش‬ ‫بینــی کــرده ایــن محصــوالت بــا ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش در مقایســه‬ ‫بــا کاالهــای مشــابه فروختــه شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی افــزود‪ :‬تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬هزینــه باالیــی داشــته و عملکــرد ان هــم در واحــد‬ ‫ســطح کاهــش دارد کــه مــی تــوان از ایــن بســته پیــش بینــی شــده‬ ‫در قانــون بــرای ســرمایه گــذاری بهــره بــرداران اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای اجــرای طــرح کشــت محصوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک در گلســتان بــه ویــژه در حــوزه مبــارزه بیولوژیــک‬ ‫محدودیــت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس زراعــی جهادکشــاورزی گلســتان افــزود‪ :‬در ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۰‬هکتــار تولیــد گوجــه فرنگــی دارای مجوز ارگانیــک در دلند‬ ‫شهرســتان رامیان و چهار هزار هکتار باغ پســته وحشــی و طبیعی‬ ‫در منطقــه قازانقایــه شهرســتان مــرزی مــراوه تپــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی نخســتین فروشــگاه عرضــه محصــوالت‬ ‫کشــاورزی ارگانیــک در ســال جــاری خبــرداد‪.‬‬ ‫ظرفیت جهش تولید محصوالت ارگانیک در گلستان‬ ‫جلوگیری از زندان رفتن ‪ 11‬مادر با گذشت شاکیان‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه حــل اختــاف گلســتان گفــت‪ 11 :‬بانــوی بدهــکار کــه بــه علــت ناتوانــی در پرداخــت‬ ‫دیــه تصادفــات در اســتانه ورود بــه زنــدان بودنــد ازاد شــدند ‪.‬‬ ‫احمــد جعفــری افــزود‪ :‬حکــم جلــب ایــن افــراد بــه درخواســت شــاکیان صــادر شــده بــود و اگــر بدهــی خــود‬ ‫مدیــر قطــب علمــی ارگانیــک کشــور گفــت‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی بــا داشــتن بهــره بــرداران پیشــرو ظرفیــت جهــش تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک را دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا رضاپنــاه افــزود‪ :‬در گلســتان مــی تــوان تولیــد‬ ‫محصوالتــی ارگانیــک از جملــه برنــج را بــه صــورت خشــکه کاری و‬ ‫غرقابــی در زمیــن هــای نســق دار تولیــد کــرد کــه و بهــره بــرداران‬ ‫عالقمنــد بــه تولیــد برنــج ارگانیــک ایــن اســتان مــی تواننــد از‬ ‫تجربــه تولیــد برنــج در مازنــدران و گیــان هــم اســتفاده کننــد تــا‬ ‫صرفــه اقتصــادی بــرای ان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مرکــز مطالعــات راهبــردی اب و کشــاورزی اتــاق‬ ‫بازرگانــی ایــران مــی توانــد گســترش تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک را بــا حفــظ محیــط زیســت در کنــار اب و کشــاورزی و‬ ‫ســامت جامعــه پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر قطــب علمــی ارگانیــک کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬انجمــن هــای علمــی مرتبــط مــی تواننــد کمــک کننــد تــا‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک در کشــور گســترش یابــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا گســترش تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک‪ ،‬اســتفاده از مصــرف ســموم و کودهــای شــیمیایی‬ ‫حــذف شــده و عــاوه بــر خــاک حفــظ و ســامت جامعــه هــم‬ ‫مــورد توجــه بیشــتر قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری مقدمه تولید‬ ‫محقــق و پژوهشــگر کشــاورزی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬مقدمــه ورود‬ ‫بــه تولیــد محصــوالت ارگانیــک در کشــور و از جملــه گلســتان ‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری در حــوزه تولیــد محصــوالت ســالم اســت‪.‬‬ ‫محمــد تقــی مبشــری افــزود‪ :‬تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ارگانیــک ‪ ،‬بــه دلیــل نیــاز بــه زمــان طوالنــی (حداقــل پنــج ســال)‬ ‫ســخت اســت چراکــه بایــد در ایــن مــدت اســتفاده از ســم و‬ ‫کودهــای شــیمیایی را در تولیــد محصــول حــذف کــرد ولــی در‬ ‫تولیــد محصــول ســالم بهــره بــردار عالقمنــد بــه یــک ســال اجــرا‬ ‫مــی کنــد و بــه تدریــج مــی توانــد بــا مقدمــات ورود بــه تولیــد‬ ‫محصــول ارگانیــک اشــنا شــود‪.‬‬ ‫وی بــه عالقمنــدان ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه پیشــنهاد کــرد‬ ‫کــه بــا تولیــد محصــول ســالم در عرصــه تولیــد محصــول ارگانیــک‬ ‫ورود کننــد‪.‬‬ ‫محقــق و پژوهشــگر کشــاورزی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی جهادکشــاورزی گلســتان افــزود‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫شــمالی بــه دلیــل وجــود اقلیــم متنــوع و حشــرات مفیــد‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ســالم و ســپس ارگانیــک دارد‪.‬‬ ‫لزوم تشکیل معاونت ارگانیک در وزارت کشاورزی‬ ‫مبشــری بیــان کــرد‪ :‬ســرمایه گــذاری در کشــاورزی ســالم و‬ ‫ارگانیــک در گلســتان بــرای تولیــد تــوت فرنگــی‪ ،‬خیــار‪ ،‬گوجــه‬ ‫فرنگــی‪ ،‬ســبزی و صیفــی‪ ،‬ســیب زمینــی و باغــی لیموتــرش و‬ ‫ملــون دارای توجیــه اقتصــادی و فنــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اجــرا و گســترش تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫ســالم و ارگانیــک در میــان بهــره بــرداران ‪ ،‬دولــت مــی توانــد‬ ‫معاونــت ارگانیــک را در وزارت جهادکشــاورزی تشــکیل داده و‬ ‫ردیــف اعتبــاری دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫مبشــری گفــت‪ :‬ایــن تشــکیالت در اســتان هــا هــم بــه صــورت‬ ‫ویــژه دیــده شــود و گســترش ان جــزو شــاخص هــای ارزیابــی‬ ‫اعضــای هیــات علمــی مرتبــط قــرار گرفتــه شــود چراکــه ایــن طــرح‬ ‫نقــش بســزایی در ســامت غذایــی جامعــه ‪ ،‬ممانعــت از هــدر‬ ‫رفــت هزینــه کالن در تولیــد ســموم و کودهــای شــیمیایی مضــر‬ ‫ســامت مصــرف کننــده خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر شناســایی و معرفــی بهــره بــرداران موفــق در‬ ‫تولیدمحصــوالت ســالم و ارگانیــک بــه منظــور ایجــاد عالقمنــدی‬ ‫در ســایر بهــره بــرداران تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حمایــت یارانــه ای دولــت از گســترش تولیــد محصوالت ارگانیک‬ ‫بــا بازنگــری و روز امــد کــردن برنامــه راهبــردی‪ ،‬اضافــه کــردن‬ ‫معاونــت ارگانیــک در وزارت جهادکشــاورزی‪ ،‬ایجــاد عالقمنــدی‬ ‫در میــان بهــره بــرداران‪ ،‬اعمــال مدیریــت کاربــردی از جملــه بــا‬ ‫برقــراری ارتبــاط تنگاتنــگ بهــره بــرداران بــا کارشناســان در نحــوه‬ ‫مصــرف کــود و ســموم‪ ،‬بهــا دادن بیشــتر بــه حــوزه تحقیقــات‬ ‫تولیــد محصــوالت ارگانیــک و توجــه و حمایــت از بــازار فــروش‬ ‫ایــن محصــوالت از جملــه راهکارهــای رونــق تولیــد ارگانیــک در‬ ‫کشــور اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫را نمــی پرداختنــد بایــد راهــی زنــدان مــی شــدند‪.‬‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪ :‬بــا پادرمیانــی اعضــای شــورای حــل اختــاف گنبــدکاووس ‪ ،‬شــاکیان بخشــی از طلب خود‬ ‫را بخشــیدند و مابقــی طلــب انــان نیــز بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای مردمــی این شهرســتان پرداخت شــد ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به این ترتیب این ‪ 11‬مادر به جای زندان در کنار فرزندان خود در خانواده باقی ماندند ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال بــا پادرمیانــی اعضــا شــورای حــل اختــاف‪ ،‬صلــح یــاران و خیــران در قالــب پویــش بــه‬ ‫حرمــت علــی (ع) مــی بخشــم ‪ 225 ،‬محکــوم جرائــم مالــی غیرعمــد کــه در زنــدان یــا در اســتانه ورود بــه‬ ‫زنــدان بودنــد‪ ،‬بــه اغــوش خانــواده هایشــان بازگشــتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از تمدید مهلت ثبت نام طرح اموزش هنر در مناطق کمتر توسعه یافته مرزی استان گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان‪ ،‬محمــد رعیــت اظهــار کــرد‪ :‬بــا رایزنی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫ثبــت نــام در ســامانه امــوزش رایــگان هنــر بــه صــورت ویــژه و فقــط بــرای اســتان گلســتان تــا پایــان اردیبهشــت مــاه تمدیــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باتوجــه بــه پتانســیل و ظرفیــت موجــود در مناطــق اجــرای طــرح (مــراوه تپــه‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬اق قــا و بندرگــز) و‬ ‫تعــدد رشــته های ثبــت نامــی طــرح (‪ ۳۰‬رشــته هنــری) و برخــورداری حداکثــری اســتان از ایــن طــرح ویــژه‪ ،‬شایســته اســت نســبت بــه اطــاع‬ ‫رســانی بــه نحــو شایســته و گســتره در فرصــت باقیمانــده اقــدام شــود‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫زمانی که صفحات اینترنتی‬ ‫را فراخوانی می کنید چه‬ ‫اتفاقاتی در پشت پرده‬ ‫رخ می دهد؟‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫مستقیم به مردم داده می شود‬ ‫یکــی از بخش هــای پرظرفیــت بــرای فعالیــت زنــان مشــاغل‬ ‫خانگــی اســت‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اخیــر خــود بــا‬ ‫کارگــران اعــام کردنــد کــه میــزان جمعیــت فعــال در کشــور‬ ‫پاییــن اســت و ایــن یکــی از شــاخص هــای کمتــر توســعه‬ ‫یافتگــی اســت کــه یکــی از اشــکاالت بــازار کار در کشــور‬ ‫مــا اســت امــا بخــش قابــل مالحظــه ای کــه وارد بــازار کار‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬بانــوان هســتند‪.‬‬ ‫تسهیل در صدور‬ ‫مجوزها در مشاغل‬ ‫خانگی‬ ‫سرویس اقتصاد و اشتغال‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬دولــت مردمــی و‬ ‫وزارت تعــاون یکــی از برنامــه هــای اصلــی خــود در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی قــرار داده اســت و در ایــن راســتا نظــام‬ ‫صــدور مجوزهــا در ایــن بخــش تســهیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت اللــه عبدالملکــی در‬ ‫مراســم گشــایش دو نمایشــگاه گل و گیــاه و محصــوالت بانــوان‬ ‫کارافریــن در محــل دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی مشــهد‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای تســهیل صــدور مجوزهــا‪ ،‬از ‪ ۵۰۰‬شــغل خانگــی‬ ‫مصــوب‪ ۳۵۰ ،‬شــغل بــه مشــاغل اعــان محــور تبدیــل شــد بــه‬ ‫طــوری کــه بالفاصلــه بــرای انهــا مجــوز صــادر شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۵۰ :‬شــغل خانگــی باقیمانــده نیــز تاییــد محــور‬ ‫شــدند کــه طبــق دســتورالعمل جدیــد بایــد دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی ظــرف ســه روز از زمــان ابــاغ پاســخ اســتعالم بــرای‬ ‫صــدور مجــوز انهــا را بدهنــد در غیرایــن صــورت سیســتم ان را‬ ‫تاییــد شــده محســوب خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اظهــار داشــت‪ :‬در دو ماهــه پایانــی ســال گذشــته‬ ‫‪ ۷۵‬هــزار مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی در کشــور صــادر شــد‬ ‫و مســاله صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی را یکبــار بــرای‬ ‫همیشــه حــل کردیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال ســه اقــدام بــزرگ را بــرای مشــاغل‬ ‫خانگــی رقــم خواهیــم زد کــه شــامل افزایــش منابــع تســهیالت‬ ‫بانکــی بــرای مشــاغل خانگــی بــه میــزان ‪ ۲۰۰‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ســال گذشــته اســت بــه طــوری کــه از رقــم دو هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان در ســال گذشــته بــه ‪ ۶‬هــزار میلیــارد تومــان در ســال‬ ‫جــاری افزایــش یافــت کــه ســه هــزار میلیــارد تومــان بــرای‬ ‫نیمــه نخســت امســال بــوده و در صــورت جــذب باقــی ان نیــز‬ ‫اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون همچنیــن نســبت بــه اختصــاص ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای اشــتغالزایی بانــوان حاشــیه شــهر مشــهد در‬ ‫حــوزه مشــاغل خانگــی در قالــب تفاهــم نامــه چهــار جانبــه بــا‬ ‫شــهرداری و برخــی ارگانهــای دیگــر اعــام امادگــی کــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی توســعه مهارتهــای فنــی و حرفــه ای را الزمــه‬ ‫هــر نــوع اشــتغال دانســت و گفــت‪ :‬پارســال ســازمان فنــی و‬ ‫زمانــی کــه صفحــات اینترنتــی را فراخوانــی می کنیــد‪،‬‬ ‫فرایندهــای فنــی خاصــی درگیــر می شــوند کــه کــم و‬ ‫بیــش داده هــای دیگــری را بــرای ایــن عمــل فراهــم‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن فرایندهــا در ادامــه بــه طــور خالصــه‬ ‫تشــریح شــده اند‪.‬‬ ‫حرفـه ای ‪ ۲۶۰‬میلیــون نفــر – ســاعت مهارتهــای فنــی و حرفـه ای‬ ‫را امــوزش داد کــه امســال بــرای ایــن ســازمان ‪ ۳۵۰‬میلیــون‬ ‫نفــر‪ -‬ســاعت امــوزش بــا نــگاه بــه توســعه مشــاغل خانگــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــزون بــر ایــن امســال در راســتای عمــل بــه شــعار‬ ‫ســال ‪ ۳۰‬میلیــون نفــر – ســاعت امــوزش مهارت هــای فنــی و‬ ‫حرفـه ای نیــز بــرای واحدهــای دانــش بنیــان و فنــاور در کشــور در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اظهــار داشــت‪ :‬زنــان زیــادی در بخشــهای مختلفــی‬ ‫و حتــی واحدهــای تولیــدی فعالیــت دارنــد و ‪ ۲۰‬درصــد از کارگــران‬ ‫کشــور را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و البتــه مــا ارزو داریــم کــه بــه‬ ‫روزی برســیم کــه هیــچ زنــی بــه اجبــار و مشــکالت اقتصــادی وارد‬ ‫کار نشــده باشــد بلکــه بــرای نقــش افرینــی در تولیــد و پیشــرفت‬ ‫کشــور و رفــاه بیشــتر خانــواده وارد عمــل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یکــی از بخش هــای پرظرفیــت بــرای فعالیــت‬ ‫زنــان مشــاغل خانگــی اســت‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار‬ ‫اخیــر خــود بــا کارگــران اعــام کردنــد کــه میــزان جمعیــت‬ ‫فعــال در کشــور پاییــن اســت و ایــن یکــی از شــاخص هــای‬ ‫کمتــر توســعه یافتگــی اســت کــه یکــی از اشــکاالت بــازار کار در‬ ‫کشــور مــا اســت امــا بخــش قابــل مالحظــه ای کــه وارد بــازار کار‬ ‫نمی شــوند‪ ،‬بانــوان هســتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بخــش مشــاغل خانگــی مــی توانــد بانوان بــا تقوا و‬ ‫مومــن مــا را وارد بــازار کار کــرده و جمعیــت فعــال کشــور را افزایش‬ ‫دهــد و همزمــان بــا رســیدگی بــه مســائل خانــه‪ ،‬همســر و فرزندان‬ ‫بــه اقتصــاد خانــواده و کشــور کمــک کنــد‪ ،‬در کنــار ایــن اقایــان هــم‬ ‫مــی تواننــد در مشــاغل خانگــی مشــغول شــوند‪ ،‬البته بایــد در نظر‬ ‫داشــت کــه نســبت مشــاغل خانگــی در کشــورهای پیشــرفته دنیــا‬ ‫چهــار تــا پنــج برابــر کشــور مــا اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون بــا اشــاره بــه نمایشــگاه گل و گیــاه و نمایشــگاه‬ ‫محصــوالت بانــوان کارافریــن مشــهد‪ ،‬ایــن دو رســته شــغلی را از‬ ‫بخشــهای تولیــدی کــم هزینــه امــا پردرامــد و اشــتغالزا دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬امســال ایــن وزارتخانــه برنامــه هــای جدیــدی بــرای توســعه‬ ‫بازارهــای مشــاغل خانگــی دارد کــه بــزودی اعــام مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم به مردم داده می شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نظــام هــای سیاســی را‬ ‫بــه ســه دســته تقســیم کــرد و گفــت‪ :‬دســته اول مربــوط بــه‬ ‫نظــام هــای حاکمیتــی و سیاســی ماننــد کشــورهای اروپایــی‬ ‫و امریکایــی مــی شــود کــه متکــی بــه پــول و قــدرت ســرمایه‬ ‫داران هســتند‪ ،‬دســته دوم کشــورهایی بــوده کــه منشــا قــدرت‬ ‫و حاکمیــت در انهــا قدرتهــای بــزرگ دنیــا و مــی تــوان کشــورهای‬ ‫کوچــک و همچنیــن برخــی کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را‬ ‫در ان زمــره دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســته ســوم کشــورهایی ماننــد ایــران هســتند کــه‬ ‫همه ارکان نظام جمهوری اســامی ان به برکت انقالب اســامی‬ ‫مبتنــی بــر حضــور و خواســته مــردم شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬گام نخســت انقــاب اســامی دوره‬ ‫پرافتخــاری بــرای ایــران بــود امــا گام دوم انقــاب بــا دولــت‬ ‫ســیزدهم اغــاز شــده اســت‪ ،‬ان هــم دولتــی کــه خــود را متعلــق‬ ‫بــه مــردم و متعهــد بــه خدمــت رســانی بــه مــردم مــی دانــد‪،‬‬ ‫تمرکــز ایــن دولــت مبتنــی بــر تامیــن مســکن‪ ،‬ایجــاد کار و‬ ‫اشــتغال بــرای مــردم و در توزیــع منابــع عمومــی ایجــاد رفــاه‬ ‫بــرای مــردم اســت کــه در ایــن راســتا بزرگتریــن پــروژه اقتصــادی‬ ‫کشــور بعــد از انقــاب را مبنــی بــر «مردمــی ســازی و توزیــع‬ ‫عادالنــه یارانــه هــا» را رقــم زد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون گفــت‪ :‬در گذشــته ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫واریز یارانه کمک معیشتی‬ ‫به حساب متقاضیان بازبینی‬ ‫دهک بندی‬ ‫ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اعــام کــرد‪ :‬یارانــه تکمیلــی کمــک معیشــتی مرحلــه ‪ ۱۳۵‬بــه‬ ‫پولــی کــه متعلــق بــه مــردم بــود یــا مــی توانســت متعلــق بــه‬ ‫مــردم باشــد‪ ،‬در قالــب الگــوی ارز ترجیحــی بــه پنــج قســمت‬ ‫تقســیم مــی شــد‪ ،‬مقــداری از ان بــه دالل هــا و مقــداری از‬ ‫ان بــه قاچاقچیــان مــی رســید‪ ،‬مقــداری ســر ســفره مــردم‬ ‫کشــورهای دیگــر مــی رفــت و بخشــی هــم تبدیــل بــه یارانــه‬ ‫تولیــد بــرای کشــورهای خارجــی مــی شــد و در نهایــت بخشــی‬ ‫هــم بــه مــردم پرداخــت مــی شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬الگــوی ارز ترجیحــی بــه ضــرر تولیــد ملــی‬ ‫بــود‪ ،‬رفــاه مــردم را تامیــن نمــی کــرد‪ ،‬شــکاف طبقاتــی را‬ ‫افزایــش مــی داد و تشــویق کننــده قاچــاق کاال بــود امــا در طــرح‬ ‫مردمــی ســازی یارانــه هــا کل ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان بــه ‪۹۰‬‬ ‫درصــد مــردم ایــران تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بیــان کــرد‪ :‬بــا مردمــی ســازی یارانــه هــا قاچــاق‬ ‫کاال کاهــش و رفــاه مــردم افزایــش مــی یابــد‪ ،‬شــکاف و فاصلــه‬ ‫طبقاتــی کــم مــی شــود‪ ،‬ضریــب جینــی کــه شــاخصی بــرای‬ ‫محاســبه فاصلــه طبقاتــی بــوده و در طول هشــت ســال گذشــته‬ ‫‪ ۴.۵‬صــدم بدتــر شــد یعنــی از عــدد ‪ ۳۷‬صــدم بــه ‪ ۴۰‬صــدم‬ ‫رســید‪ ،‬تــا حــد زیــادی در مردمــی ســازی یارانــه هــا کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت و ایــن بــه بهتــر شــدن وضعیــت معیشــتی اقشــار‬ ‫متوســط و کــم درامــد خواهــد انجامیــد‪ ،‬تشــویق کننــده تولیــد‬ ‫نهــاده هــا در داخــل کشــور بــا انتقــال دادن یارانــه ای کــه بــه‬ ‫خارجــی هــا داده مــی شــد‪ ،‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــه دیگــر طــرح دولــت مبنــی بــر مردمــی کــردن شــبکه و‬ ‫نظــام بانکــی اشــاره و بیــان کــرد‪ :‬اجــرای ایــن طــرح از ســال‬ ‫گذشــته اغــاز شــده اســت و امســال تکمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۲۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمــت‬ ‫بــرای تولیــد‬ ‫وزیــر تعــاون در خصــوص مردمــی کردن فضای کســب و کار که‬ ‫هــم تقویــت کننــده تولیــد ملــی و هــم ایجــاد کننــده فرصتهــای‬ ‫ویــژه شــغلی بــرای مــردم بویــژه بــرای اقشــار کــم درامــد اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬مالیــات واحدهــای تولیــدی پنــج درصــد‬ ‫بــه نفــع تولیــد و اشــتغال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان منابــع بانکــی و تســهیالت‬ ‫ارزان قیمــت بــرای تولیــد در قانــون بودجــه امســال ‪ ۲۷۰‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در نظــر گذشــته شــده اســت کــه از ایــن میــزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان در قالــب تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه و‬ ‫‪ ۱۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان در قالــب تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه بــه‬ ‫بخــش تولیــد تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تجــارت خارجــی در حــال رفتــن بــه ســوی‬ ‫تقویــت تولیــد و اشــتغال در کشــور اســت‪ ،‬اگــر در دوره گذشــته‬ ‫عمدتــا نــگاه هــا بــه غــرب بــود کــه عایــدی جــز واردات بیشــتر کاال‬ ‫بــه کشــور بــرای مــا نداشــت‪ ،‬امــا سیاســت خارجــی در دولــت‬ ‫مردمــی بــه نفــع اقتصــاد مردمــی اســت و تعامــل بــا کشــورهای‬ ‫همســایه و منطقــه بــرای توســعه صــادرات بــه ایــن کشــورها کــه‬ ‫منجــر بــه افزایــش تولیــد و اشــتغال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در اغلــب ســفرهای رییــس جمهــوری‬ ‫و اعضــای هیــات دولــت بــه کشــورهای همســایه و منطقــه‬ ‫توافقاتــی انجــام گرفتــه اســت کــه منجــر بــه افزایــش صــادرات‬ ‫بــه ان کشــورها شــده اســت‪ ،‬در برخــی ســفرها تنهــا چنــد مــاه‬ ‫بعــد از ســفر‪ ،‬میــزان صــادرات ایــران بــه ان کشــور ســه برابــر‬ ‫شــده اســت کــه ایــن بــه معنــای دیپلماســی اقتصــادی مردمــی‬ ‫بــه نفــع مــردم اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون گفــت‪ :‬بــا توســعه دیپلماســی اقتصــادی مردمــی‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬قطعــا مــا ســال بهتــری را بــرای تولیدکننــدگان و‬ ‫بــرای رفــاه و اشــتغال مــردم خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫حســاب سرپرســتان متقاضــی بازبینــی دهک بنــدی و قطــع یارانــه اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬واریــز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا اعــام کــرد ایــن مرحلــه از پرداخــت‬ ‫پــس از دســتور رئیــس جمهــور و متعاقــب ارائــه درخواســت بازبینــی سرپرســتان خانــواری کــه بــه‬ ‫دهــک بنــدی و قطــع یارانــه در مرحلــه ‪ ۱۳۵‬از طریــق ســایت ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی انجام شــده بــود‪ ،‬واریــز شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬کمــک معیشــتی تکمیلــی مرحلــه ‪ ۱۳۵‬بــه حســاب خانــواری کــه تــا قبــل از‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬مشــمول دریافــت یارانــه بــوده امــا در ایــن مرحلــه بنــا بــه اعــام وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی در دهــک دهــم قــرار گرفتــه بودنــد و متقاضــی تجدیدنظــر و بازبینــی در‬ ‫دهک بنــدی اعــام شــده ان وزارتخانــه‪ ،‬واریــز شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مبلــغ واریــزی بــه حســاب سرپرســتان تــا بررســی های انجام شــده و تاییــد توســط وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مســدود و غیرقابــل برداشــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن برحســب اطالع رســانی های قبلــی صــورت گرفتــه‪ ،‬اقســاط تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیــون ریالــی کرونــا از سرپرســتان خانــواری کــه ایــن تســهیالت را دریافــت کرده انــد‪ ،‬کســر‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مجــدا یــاداوری می گــردد معترضیــن بــه دهــک بنــدی اعــام شــده و یــا قطــع یارانــه اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کمــاکان الزم اســت از طریــق ادرس اینترنتــی ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬و یــا تلفــن گویــای‬ ‫‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اعتــراض خــود را ثبــت و پیگیــری نماینــد‪.‬‬ ‫ایجاد ارتباط‪:‬‬ ‫وقتــی ادرســی را در مرورگــر خــود وارد می کنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫مســیر ارتباطــی (کانکشــن) بیــن کامپیوتــر و ســرور ‪DNS‬‬ ‫کــه ادرس را بــه ادرس ‪ IP‬تبدیــل می کنــد ســاخته‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن ادرس ‪ IP‬بــه مرورگــر برگردانــده شــده و‬ ‫مجــددا ً فراخوانــده می شــود‪ .‬بــه ایــن فراینــد اصطالحــا ً‬ ‫‪ Name Resolution‬می گوینــد‪ .‬اگــر ایــن ادرس واقعــا ً‬ ‫روی وب ســرور وجــود داشــته باشــد‪ ،‬یــک مســیر ارتباطــی‬ ‫بــه ایــن وب ســرور ایجــاد می شــود‪ .‬در حیــن انجــام ایــن‬ ‫کار‪ ،‬وب ســرور ادرس ‪ IP‬شــما را می دانــد‪ ،‬چــون بایــد‬ ‫بدانــد کــه پاســخ بایــد بــه کجــا فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫ساخت صفحه‪:‬‬ ‫بعــد از ان کــه کانکشــن بــا اســتفاده از یــک فراینــد‬ ‫دســت دادن ‪ ۳‬طرفــه ســاخته شــد‪ ،‬وب ســرور صفحـه ای‬ ‫کــه خواســته بودیــد را بــرای شــما می فرســتد‪ .‬امــا‬ ‫داده هــای زیــر قبــل از ایــن رخــداد ارســال می شــود‪:‬‬ ‫• نوع مرورگر‬ ‫• زبان‬ ‫• منطقه ی زمانی‬ ‫• سیستم عامل‬ ‫اگــر ادرس را بــه صــورت دســتی در مرورگــر وارد نکــرده‬ ‫باشــید و فقــط روی یــک لینــک کلیــک کــرده باشــید‪،‬‬ ‫وب ســرور اطالعــات صفحـه ی مرجعــی کــه از ان بــه ایــن‬ ‫ســرور وصــل شــدید را هــم دریافــت می کنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود‪ ،‬این هــا تنهــا متدهــای موجــود بــرای دســتیابی بــه‬ ‫اطالعــات نیســتند‪.‬‬ ‫کوکی ها‪:‬‬ ‫اگــر کوکی هــا (‪ )Cookies‬توســط مرورگــر شــما دریافــت‬ ‫و ذخیــره شــده باشــند‪ ،‬اپراتــور صفحــه می توانــد بــه‬ ‫اطالعــات بیشــتری کــه در زیــر گفتــه شــده دسترســی‬ ‫داشــته باشــد‪:‬‬ ‫• شماره ی شناسه ی یکتا‬ ‫• اخرین بازدید‬ ‫• الگوهای مسیریابی‬ ‫• محصوالت یا صفحاتی که از ان ها بازدید کردید‬ ‫اگــر الزم باشــد در ســایت وارد شــوید‪ ،‬نــام کاربــری و‬ ‫گــذرواژه هــم گاهــا ً همیــن جــا (و بعضــی اوقــات حتــی بــه‬ ‫ـن صــرف) ذخیــره می شــود‪.‬‬ ‫صــورت متـ ِ‬ ‫اسکریپت ها‪:‬‬ ‫اگــر اجــازه ی اجــرای اســکریپت ها را صــادر کرده ایــد‬ ‫(مثــل ‪ ،ActiveX‬جــاوا و غیــره)‪ ،‬دیگــر محدودیتــی‬ ‫بــرای احتمــاالت وجــود نــدارد! اکنــون می تــوان‬ ‫هــر چیــزی را خوانــد و کشــف کــرد‪ .‬برنامه هــا و‬ ‫روتین هــای اســیب زننده هــم امــکان اجــرا شــدن دارنــد‪.‬‬ ‫محدودیت هــای ایــن قســمت بــه وســیله ی احتمــاالت‬ ‫زبــان اسکریپت نویســی و مجوزهــای دسترســی ای کــه‬ ‫بــا ان مرورگــر را اجــرا کردیــد (مجوزهــای مدیریتــی یــا‬ ‫مجوزهــای محــدود کاربــری) تعییــن می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪28‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫تسریع در رسیدگی به‬ ‫شکایت ‪ ۳۰۰‬مالباخته‬ ‫پرونده موج های ابی‬ ‫روند کاهشی قیمت برخی اقالم در گلستان؛‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری مجازات‬ ‫سودجویان‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان از تســریع در روند‬ ‫رســیدگی بــه شــکایت مالباختــگان پرونــده موج هــای ابــی‬ ‫گنبــدکاووس خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی دادگســتری گلســتان‪ ،‬حیــدر اســیابی در جلســه‬ ‫بــا شــاکیان پرونــده موج هــای ابــی گنبــدکاووس کــه بــه‬ ‫منظــور نحــوه رســیدگی و تعییــن تکلیــف این پرونــده برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬دی مــاه پارســال بــا موافقــت شــاکیان‬ ‫بــا متهــم ایــن پرونــده کــه هــم اکنــون بــه قیــد وثیقــه ازاد‬ ‫اســت‪ ،‬یک ســال بــرای تکمیــل ایــن پــروژه فرصــت داده شــد‬ ‫امــا بــا گذشــت ‪ 4‬مــاه از زمــان ازادی‪ ،‬بــه تعهــد خــود عمــل‬ ‫نکــرده و تاکنــون اقــدام قابــل توجهــی بــرای پیشــرفت پــروژه‬ ‫انجــام نــداده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز بــا درخواســت شــاکیان ادامــه رســیدگی‬ ‫قضایــی بــه پرونــده در اســرع وقــت در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‪ ،‬پرونــده رســیدگی و‬ ‫بــه مرحلــه اجــرای احــکام برســد‪.‬‬ ‫پرونــده موج هــای ابــی گنبــدکاووس بــا نزدیــک بــه‬ ‫‪ 300‬شــاکی یکــی از پرونده هــای کثیرالشــاکی اســتان‬ ‫اســت کــه رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر اذر مــاه‬ ‫پارســال خــود بــه اســتان‪ ،‬اختیــارات ویــژه بــه رئیــس‬ ‫کل دادگســتری گلســتان بــرای تعییــن تکلیــف ایــن‬ ‫پرونــده اعطــا کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن پرونــده شــاکیان بــه امیــد تحویــل مغــازه‬ ‫در ایــن طــرح تفریحــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ســهام خریدنــد‬ ‫امــا پــس از گذشــت نزدیــک بــه ‪ 9‬ســال ایــن طــرح‬ ‫همچنــان نیمــه کاره مانــده بــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در گفتگــوی ویــژه خبــری صــدا و‬ ‫ســیمای مرکــز گلســتان از رونــد کاهشــی قیمــت برخــی از اقــام در گلســتان خبــر داد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن زاده در گفتگــوی ویــژه خبــری صــدا و ســیمای مرکز گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در هفتــه قبــل بــا کمبــود برخــی اقــام ماننــد روغــن و ماکارونــی در اســتان مواجــه بودیــم‪،‬‬ ‫امــا بــا برنامــه ریزی هــا و اقدامــات موثــری کــه انجــام شــد‪ ،‬اکنــون کمبــود محسوســی نداریــم و ایــن‬ ‫اقــام در حــال توزیــع اســت‪.‬‬ ‫حســن زاده ادامــه داد ‪ :‬نیــاز ماهانــه اســتان بــه ماکارانــی ‪۴۵۰‬تــا‪ ۵۰۰‬تـُـن اســت و طــی روز هــای‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬در طــرح توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانه هــا روابــط عمومی هــا بــه عنــوان افســران جهــاد‬ ‫تبییــن‪ ،‬را بــه خوبــی بــرای مخاطبــان اطــاع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬ســیدعلی‬ ‫مهاجــر در نشســت توجیهــی مســووالن روابــط عمومــی‬ ‫دســتگاه های اجرایی گلســتان اظهارداشــت‪ :‬همراهی و‬ ‫همدلــی موجــب توفیــق در اجــرای طــرح مردمــی ســازی‬ ‫توزیــع عادالنــه یارانه هــا می شــود‪.‬‬ ‫ن کــرد‪ :‬طــرح مردمی ســازی توزیــع عادالنــه‬ ‫وی بیــا ‬ ‫یارانه هــا اتفــاق مبارکــی اســت کــه البتــه دشــمنان بــه‬ ‫دنبــال بهانــه بــرای ضربــه زدن بــه کشــور هســتند‪.‬‬ ‫مهاجــر گفــت ‪ :‬دولــت تصمیــم گرفتــه یــک بــار بــرای‬ ‫همیشــه چرخــه معیــوب توزیــع یارانه هــا را اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬روابــط عمومی هــا بایــد در‬ ‫کنــار مــردم باشــند و البتــه سیســتم رصــد و پایــش بایــد‬ ‫نظــارت الزم را بــر اجــرای درســت طــرح داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون روابــط عمومــی‪ ،‬تشــریفات و امــور بین الملــل‬ ‫اســتانداری گلســتان نیــز ضمــن تبریــک هفتــه روابــط‬ ‫عمومــی و ارتباطــات گفــت‪ :‬روابــط عمومی هــا ویتریــن‬ ‫دســتگاه ها هســتند و انعــکاس خدمــات و تشــریح و‬ ‫روشــنگری اقدامــات را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫علــی متکــی گفــت‪ :‬بایــد در فرصت هایــی همچــون هفتــه‬ ‫روابــط عمومی هــا از تالشــگرانی کــه صادقانــه و بــی هیــچ‬ ‫منتــی بــه انعــکاس خدمــات نظــام می پردازنــد‪ ،‬تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫در این نشســت به مرحوم تازه درگذشــته «محمدطاهر‬ ‫معمارکاشــانی» مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه جامــع‬ ‫علمــی کاربــردی گلســتان ادای احتــرام شــد‪.‬‬ ‫بازگشت یکهزار و ‪ 500‬هکتار‬ ‫اراضی ملی به بیت المال‬ ‫ در گلستان‬ ‫پذیرش بیماران خارجی در‬ ‫بیمارستان ایت الله هاشمی‬ ‫رفسنجانیشیروان‬ ‫الزمه موفقیت طرح مردمی سازی‬ ‫نظارت دقیق بر بازار و توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها است‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا رای دادگاه هــای‬ ‫اســتان یکهــزار و ‪ 500‬هکتــار زمیــن هــای ملــی پارســال از‬ ‫متجــاوزان پــس گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ 386 :‬هکتــار از ایــن اراضــی جنــگل ‪،‬‬ ‫یکهــزار و ‪ 104‬هکتــار مرتــع و ‪ 10‬هکتــار هــم ســاحل بــود ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامه داد‪ :‬پارســال با پیگیری دادســتان های اســتان‬ ‫‪ 529 ،‬حلقــه چــاه غیرمجــاز کــه رای انهــا قطعــی شــده بــود‬ ‫توســط امــور اب پـُـر شــد تــا برداشــت غیرمجــاز از ســفره های‬ ‫اب زیرمینــی اســتان کاهــش یابــد ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی گلســتان گفــت‪ :‬همچنیــن پارســال‬ ‫‪ 365‬بنــای غیرمجــاز در راســتای تبصــره ‪ 2‬مــاده ‪ 10‬قانــون حفــظ‬ ‫کاربــری زمیــن هــای باغــی و کشــاورزی اســتان ‪ ،‬قلــع و قمــع شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬بــا تخریــب این بنا هــا ‪ 950 ،‬هزار مترمربع‬ ‫زمین کشــاورزی و باغی ‪ ،‬اعاده به وضع ســابق شــد ‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬مجــوز‬ ‫پذیــرش بیمــاران خارجــی (‪ )IPD‬را وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی بــه بیمارســتان تخصصــی ایــت اللــه هاشــمی‬ ‫رفســنجانی ایــن شهرســتان داده و درمــان بیمــاران خارجــی هــم‬ ‫اکنــون در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســیده معصومــه هاشــمی در‬ ‫هــم اندیشــی بــا فعــاالن رســانه اظهــار داشــت‪ :‬از نظــر تعــداد‬ ‫پزشــکان متخصــص ایــن شهرســتان غنــی اســت و صــدور‬ ‫پذیــرش بیمــاران خارجــی (‪ )IPD‬نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫بیمارســتان از شــاخص و اســتانداردهای الزم بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات بــه بیمــاران خارجــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن شهرســتان کــه دروازه ورود بــه کشــورهای اســیای مرکــزی‬ ‫اســت‪،‬همجوار بــا کشــور ترکمنســتان اســت کــه فاصلــه زمینــی‬ ‫شــیروان تــا ترکمنســتان حــدود ‪ ۹۰‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پــی گیــری هــا صــورت گرفتــه جهــت فعــال‬ ‫ســازی کــد ‪ ۷۲۴‬بــرای ایــن بیمارســتان تخصصــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬راه انــدازی ایــن کــد بــرای بیمــاران مغــز و اعصاب(ســکته‬ ‫مغــزی) ســودمند اســت‪.‬‬ ‫رییــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه گلســتان بــا مهــم‬ ‫دانســتن طــرح مردمی ســازی توزیــع عادالنــه یارانه هــا و تقدیــر‬ ‫از اقــدام شــجاعانه دولــت ایــت اللــه رییســی بــرای اجــرای ان‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت دقیــق بــر بــازار توســط مدیــران و مســووالن‬ ‫الزمــه موفقیــت ایــن طــرح ملــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬حجــت االســام و المســلمین‬ ‫محســن کیایــی در مراســم بزرگداشــت ســالروز شــهادت حمــزه‬ ‫سیدالشــهداء و حضــرت عبدالعظیــم حســنی و همچنیــن‬ ‫ســالروز رحلــت ایــت اللــه بهجــت و وفــات ایــت اللــه فاطمی نیــا‬ ‫در جمــع اعضــای ســتاد نمازجمعــه گنبــدکاووس گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانه هــا بــرای اقتصــاد‬ ‫بیمــار کشــور ضــرورت اساســی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه اجــرای طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنه‬ ‫ت قبــل اجــرا می شــد افــزود‪ :‬ایــت اللــه‬ ‫یارانه هــا بایــد در دولــ ‬ ‫رییســی در ســایه هدایت هــای رهبــر معظــم انقــاب اجــرای‬ ‫ایــن طــرح را کــه مــورد تاییــد کارشناســان اقتصــادی نیــز بــود بــا‬ ‫شــجاعت شــروع کــرد و همــه وظیفــه داریــم بــه دولــت انقالبــی‬ ‫بــرای موفقیــت در ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫برای ثبت اعتراض به سامانه‬ ‫معیشتی مراجعه کنید‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخیــر‪ ۲۵۰ ،‬تـُـن بــه اســتان وارد و توزیــع کردیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در حــال حاضــر ماهانــه بیــش از ‪۱۶‬هــزار تـُـن روغــن در گلســتان تولیــد می شــود در‬ ‫حالیکــه مصــرف اســتان ســه هــزار و ‪۵۰۰‬تـُـن اســت و مــازاد تولیــد بــه ســایر اســتان ها ارســال می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان همچنیــن بــه وضعیــت بســیار خــوب تولیــد‬ ‫و تامیــن گوشــت مــرغ در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در اســتان گلســتان روزانــه ‪۷۰۰‬تـُـن تولیــد‬ ‫گوشــت مــرغ داریــم در حالیکــه مصــرف روزانــه اســتان ‪۱۲۰‬تـُـن اســت و مــازاد نیــاز اســتان در ایــن‬ ‫بخــش هــم بــه ســایر اســتان ها ارســال می شــود‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود‪ :‬در بخــش لبنیــات نیــز در داخــل گلســتان تولیدکننده هــای بزرگــی داریــم کــه‬ ‫عــاوه بــر تامیــن نیــاز اســتان‪ ،‬ارســال بــه ســایر مناطــق کشــور و حتــی صــادرات داریــم ‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬در تامیــن‪ ،‬تولیــد و عرضــه ســایر اقــام نیــز ‪ ،‬هیچگونــه مشــکلی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫حســن زاده تاکیــد کــرد ‪ :‬در حوزه هــای نــان‪ ،‬دارو و بنزیــن‪ ،‬دولــت ایــن اطمینــان خاطــر را داده‬ ‫اســت کــه تغییــر قیمتــی نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تــداوم نظارت هــا و پایــش بــازار اســتان ‪ ،‬افــزود ‪ :‬از هفتــه گذشــته نظــارت بــر بــازار‬ ‫تشــدید یافتــه و بازرســین ایــن اداره کل بــا همــکاری بازرســین اتــاق اصنــاف ‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی و‬ ‫همیــاران بســیج در دو نوبــت صبــح و عصــر بــازار اســتان را پایــش مــی کننــد ‪.‬‬ ‫حســن زاده گفــت ‪ :‬مــردم می تواننــد هرگونــه تخلــف را بــا شــماره های ‪ ۱۲۴‬اداره کل صنعــت ‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان و ‪ ۱۳۵‬اداره کل تعزیــرات حکومتــی گــزارش کننــد ‪.‬‬ ‫افزایش ‪۵‬برابری مجازات سودجویان‬ ‫تقــی حســام‪ ،‬مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی گلســتان نیــز از افزایــش ‪۵‬برابــری مجازات هــا بــرای‬ ‫محتکــران‪ ،‬متخلفــان‪ ،‬گــران فروشــان ‪ ،‬ســودجویان و مخــان بــازار خبــر داد‪.‬‬ ‫حســام گفــت‪ :‬بــه شــدت بــا ایــن افــراد ســودجو برخــورد می کنیــم و اختیــار پلمــپ تــا نصــب پارچــه‬ ‫بــر روی واحــد متخلــف را داریــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫در توزیع یارانه ها روابط‬ ‫عمومی ها افسران جهاد‬ ‫تبیینهستند‬ ‫‪8‬‬ ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 67‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫ابــر صبحگاهــی همــراه بــا افتــاب عصرگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪23‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد شــمال غــرب از ‪ 15‬تــا ‪25‬‬ ‫کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬افــراد معترضــی که نســبت به دهکی کــه در ان برای‬ ‫دریافــت یارانــه قــرار گرفتنــد می توانند به ســامانه معیشــتی حمایــت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار حســینعلی خواجــه مظفــری اظهــار داشــت‪ :‬بــرای عادالنــه شــدن پرداخــت‬ ‫یارانه هــا‪ ،‬خانوارهــای بــه ســه دهــک یــک تــا ســه‪ ،‬چهــار تــا ‪ ۹‬و ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۰‬تقســیم بنــدی شــده اند کــه دهــک‬ ‫اول ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان‪ ،‬دهــک دوم ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان و دهــک ســوم کــه قشــر مرفــه جامعــه هســتند یارانــه‬ ‫دریافــت نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر کســانی هســتند کــه نســبت بــه دهکــی کــه در ان قــرار گرفتنــد معترض هســتند می تواند به‬ ‫ســامانه معیشــتی حمایت مراجعه و اعتراض خود را در این زمینه به ثبت برســانند‪.‬‬ ‫خواجــه مظفــری ادامــه داد‪ :‬از انجایــی کــه اطالعــات ایــن ســامانه مربــوط بــه بهمــن ســال گذشــته اســت‪،‬‬ ‫افــرادی کــه شــرایط انهــا تغییــر کــرده اســت و تغییراتــی ماننــد ازدواج‪ ،‬طــاق‪ ،‬فــوت و دیگــر مــوارد داشــتند‬ ‫می تواننــد بــه ایــن ســایت مراجعــه و اطالعــات خانــوار خــود را اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان بــا بیــان اینکــه حــذف ارز ترجیحــی یــک جراحــی بــزرگ‬ ‫اقتصــادی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬دولــت همــه تــاش خــود را بــه کار بســته اســت کــه بــا توزیــع عادالنــه یارانه هــا‬ ‫بتواننــد شــرایط اقتصــادی بهتــری را بــرای کشــور رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه جــز دهــک ‪ ۱۰‬همــه افــراد از یارانــه برخــوردار می شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر کســانی هســتند‬ ‫کــه در گذشــته یارانــه دریافــت می کردنــد امــا یارانــه انهــا حــذف شــده اســت‪ ،‬می تواننــد بــه ســایت ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا مراجعــه کننــد و بــرای دریافــت یارانــه جدیــد ثبــت نــام کننــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫خریداری حدود ‪ ۵۰‬هزار تن گندم مازاد تولید‬ ‫سال قبل کشاورزان‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان گفــت‪ ۴۸ :‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬تـُـن گنــدم‬ ‫مــازاد تولیــدی ســال زراعــی قبــل در اختیــار شــرکت فــراوری تولیــد بــذر‪ ،‬کشــاورزان و‬ ‫بازرگانــان اســتان بــه قیمــت تضمینــی ســال جــاری از طریــق ‪ ۲‬مرکــز ســیلو در فاضــل ابــاد‬ ‫شهرســتان علــی ابــاد و گالیکــش خریــداری شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا افشــار اظهــار داشــت‪ :‬از هفتــم فروردیــن مــاه‬ ‫ســال جــاری طــرح خریــد گنــدم مــازاد باقــی مانــده از ســال قبــل را در اســتان اغــاز و تــا چنــد‬ ‫روز اینــده ادامــه داد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در گلســتان اســتقبال از اجــرای طــرح شــرکت بــرای خریــد گنــدم مــازاد‬ ‫امســال بســیار خــوب بــوده تــا جایــی کــه ایــن اداره کل خریــد ‪ ۳۰‬هــزار تُــن گنــدم را‬ ‫برنامه ریــزی کــرده بــود‪.‬‬ ‫افشــار در حــوزه پرداخــت بهــای گنــدم تحویلــی گفــت‪ :‬از بهــای محصــول گنــدم پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۵۲۰‬میلیــارد ریــال پرداخــت شــده و فقــط ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال از مطالبــات و کمتــر از یــک درصــد‬ ‫باقــی مانــده کــه بــه زودی تســویه حســاب کامــل انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن مقــدار گنــدم مــازاد خریــداری شــده توســط ایــن نهــاد در انبارهــای مجــاز‬ ‫شــرکت هــای تولیــد بــذر و کشــاورزان و بازرگانــان اســتان نگهــداری مــی شــد‪.‬‬ ‫دولــت بــرای خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم گنــدم امســال ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال و ‪ ۱۰‬هــزار ریــال‬ ‫بــه ازای هــر کیلوگــرم پرداخــت پــاداش تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتــار گنــدم پاییــزه در گلســتان کشــت مــی شــود و کار برداشــت‬ ‫ایــن محصــول از مــزارع زیــر کشــت از ابتــدای خردادمــاه اغــاز و تــا مــرداد ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫کارشناســان زراعــت جهادکشــاورزی گلســتان بــراورد مــی کننــد کــه امســال از ســطح ‪۳۷۵‬‬ ‫هــزار هکتــار گنــدم کشــت شــده در ایــن اســتان ‪ ۹۲۰‬هــزار تـُـن محصــول برداشــت شــود کــه‬ ‫حــدود ‪ ۶۳۰‬هــزار تـُـن ان از ســوی کشــاورزان بــه مراکــز خریــد تضمینــی تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪ ،‬رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه مســاحت ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای ظرفیــت کشــاورزی همچــون‬ ‫فــارس و خوزســتان اســت و عــاوه بــر ایــن بــه بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت‬ ‫مقــام اول کشــور را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر نقــاط اســت‪..‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار‬ ‫مناســب می شــود و از ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن محصــوالت‬ ‫کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســاالنه مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان گلســتان بــرای تامیــن نــان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان‬ ‫کشــور حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫گلســتان بــا ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی از قطــب هــای مهــم تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی پاییــزه در کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 24‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪24‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب شمال غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪28‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫‪1401‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫با سوء استفاده از معیشت‬ ‫دشمنان سعی در نفوذ به مسائل‬ ‫امنیتی دارند‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی گفــت‪ :‬دشــمنان بــا ســوء اســتفاده از معیشــت مــردم ســعی در رخنــه‬ ‫بــه مســائل امنیــت کشــور دارنــد تــا از ایــن مســیر بــه نظــام جمهــوری اســامی لطمــه وارد کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا حســین نــژاد در ســتاد گرامیداشــت چهلمیــن ســالروز‬ ‫ازادی خرمشــهر اظهــار داشــت‪ :‬مســووالن نظــام جمهــوری اســامی دنبــال عافیــت طلبــی نیســتند‬ ‫تصمیمــات مهمــی در دولــت ســیزدهم گرفتــه انــد اگرچــه در ابتــدا ســخت ولــی نتایــج مثبتــی بــرای‬ ‫اقتصــاد و معیشــت مــردم دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــردم مــا اقتــدا بــه والیــت‪ ،‬نمــاز و اســام مــی کننــد و تصمیمــات دولــت نیــز بــر‬ ‫مبنــای ایــن اصــول پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫حســین نــژاد افــزود‪ :‬طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا بــا توجــه بــه روحیــه ایثارگــری‬ ‫رییــس جمهــور برنامــه ریــزی شــد کــه نتیجــه ان ازمیــان برداشــتن دشــمنان کوتــه فکــر نظــام اســت‪.‬‬ ‫وی مدیــران اســتانی را ملــزم بــه تبییــن طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬همــه مــا همســو بــا برنامــه هــای اقتصــادی دولــت حرکــت خواهیــم کــرد و تمــام تــاش خــود‬ ‫را در برطــرف کــردن مشــکالت مــردم انجــام مــی دهیــم‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی بــا گرامیداشــت ســوم خردادمــاه ســالروز ازادســازی خرمشــهر گفــت‪:‬‬ ‫گرامیداشــت ایــن روز زنــده نگــه داشــتن روحیــه شــهادت طلبــی و ایثــار در دل همــگان و پررنــگ‬ ‫شــدن نقــش انســجام مردمــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اینکــه رزمنــدگان ســختی هــا و شــیرینی هــای هشــت ســال دفــاع مقــدس را لمــس کرده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در دل فتــح خرمشــهر و شکســت دشــمنان درس هایــی نهفتــه کــه بایــد بــه نسـل های اینــده‬ ‫منتقل شــود‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در خراســان شــمالی بــا تاکیــد بــر اینکــه درس هــای فتــح خرمشــهر و ایــن‬ ‫پیــروزی هــای غرورافریــن بایــد مکتــوب شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن واقعــه یکــی از موجبــات ادامــه‬ ‫انقــاب اســامی ایــران اســت کــه بایــد زنــده نگــه داشــته شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز دشــمنان مــی خواهنــد بــا مطــرح کــردن مباحــث اقتصــادی ایــران‬ ‫خللــی در رونــد نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایجــاد کننــد و ایــن در حالیســت کــه مــردم ایــران‬ ‫پــای ایــن نظــام و رهبــری ایســتاده انــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف بیش از ‪ 34‬میلیارد‬ ‫ریال کاالی احتکاری در گرگان‬ ‫دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫میلیاردی در گلستان‬ ‫احتکار بیش از ‪ 2‬تن‬ ‫روغن خوراکی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــرح عملیاتــی قــرارگاه اســتانی امیــن بــا اولویــت مقابلــه بــا‬ ‫قاچــاق‪ ،‬احتــکار و اخــال در تولیــد و توزیــع کاالهــای اساســی‬ ‫و معیشــت محــور‪ ،‬روز گذشــته در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی گلســتان بــا همــکاری مشــترک مامــوران‬ ‫انتظامــی گــرگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا روز گذشــته مامــوران موفــق شــدند‬ ‫طــی عملیاتــی ‪ 39‬تــن روغــن خوراکی‪،‬یــک تــن و ‪ 520‬کیلــو‬ ‫برنــج‪ 4 ،‬تــن و ‪ 600‬کیلــو پنیــر‪ ،‬بیــش از ‪ 11‬تــن و ‪ 300‬کیلــو قنــد‬ ‫و شــکر و تعــدادی اقــام شــوینده‪ ،‬خرمــا و نمــک احتــکاری در‬ ‫شهرســتان گــرگان کشــف کننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان‬ ‫ارزش ایــن مقــدار کاالی کشــف شــده بیــش از ‪ 34‬میلیــارد و‬ ‫‪ 800‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگر خاطرنشــان کرد‪ :‬در این عملیات ‪ 4‬متهم دســتگیر‬ ‫و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع ذیصالح معرفی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بدنبــال‬ ‫شــکایت یکــی از شــهروندان در اق قــا مبنــی بــر کالهبــرداری‬ ‫میلیــاردی از وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران‬ ‫پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد‪،‬‬ ‫شــاکی قصــد فــروش یــک فقــره زمیــن بــه ارزش ‪ 220‬میلیــارد‬ ‫ریــال را داشــته کــه متهــم پــس از جلــب اعتمــاد فروشــنده بــا وی‬ ‫توافــق کــرده مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد ریــال پرداخــت و مابقــی را نیــز‬ ‫پــس از انتقــال ســند بپــردازد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه فرشــنده پــس از‬ ‫دریافــت ایــن مبلــغ‪ ،‬ســند زمیــن را بــه نــام خریدار انتقــال و تحویل‬ ‫وی داد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر اعــام شــاکی‪ ،‬متهــم پــس از اخــذ ســند هیــچ‬ ‫پولــی پرداخــت نکــرده و بــه مکانــی نامعلــوم رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام یکســری اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬مخفیــگاه متهــم شناســایی و پــس از کســب‬ ‫مجوزهــای قانونــی در عملیاتــی غافلگیرانــه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کرد‪ :‬متهــم در تحقیقات‬ ‫اولیــه بــه کالهبــرداری ‪ 200‬میلیــارد ریالــی از شــاکی اعتــراف و‬ ‫پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرســتان شــیروان از کشــف ‪ 2‬تن و ‪ 35‬کیلوگرم‬ ‫روغــن خوراکــی احتکار شــده خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «مجیــد یگانــه پــور»‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر بیــان‬ ‫داشــت‪ :‬در اجــرای‏طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و مقابلــه با پدیده شــوم‬ ‫احتــکار و همچنیــن مبــارزه بی امــان و مقتدرانــه بــا برهــم زننــدگان‬ ‫‏امنیــت و نظــم اقتصــادی‪ ،‬مامــوران مبــارزه بــا قاچــاق پلیــس امنیــت‬ ‫عمومــی گزارشــی مبنــی بــر احتــکار کاالی اساســی و‏مصرفــی در منزلی‬ ‫در شــهر شــیروان دریافــت کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تیــم عملیاتــی پلیــس پــس از هماهنگی هــای‬ ‫قضایــی و بــا حضــور بازرســان اداره تعزیــرات و اداره‏اصنــاف از محــل‬ ‫شناسایی شــده بازدیــد کردنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در ایــن رابطــه ‪ 2‬تــن و ‪35‬‬ ‫کیلوگــرم روغــن خوراکــی احتــکار شــده‏به ارزش تقریبــی ‪ 370‬میلیون‬ ‫ریــال کشــف شــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ یگانــه پــور در پایــان گفــت‪ :‬از شــهروندان فهیــم و‬ ‫مســئولیت پذیر درخواســت داریــم در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫‏فعالیــت غیرمجــاز در قالــب احتــکار کاال و یــا تهیــه و توزیــع کاالی‬ ‫قاچاق توســط افراد ســودجو‪ ،‬موضوع را از طریق‏شــماره تلفن ‪ 110‬به‬ ‫پلیــس گــزارش تــا نســبت بــه شناســایی و دســتگیری ســریع متخلفان‬ ‫و مخــان نظــم و امنیــت‏اجتماعــی اقــدام نماییــم‏‪.‬‬ ‫توســط دولــت پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫چوپانــی بــا تاکیــد بــر حمایــت همــه جانبــه از دولــت در اصــاح‬ ‫ارز ترجیحــی ادامــه داد‪ :‬پوشــش کامــل ایــن طــرح ســبب حــذف‬ ‫قاچــاق کاالی اساســی یارانــه دار بــه کشــورهای همســایه‪ ،‬فراهــم‬ ‫شــدن زمینــه بازســازی صنعــت تولیــد از محــل صرفــه جویــی در‬ ‫واردات کاالهــای اساســی بــه کشــور‪ ،‬حمایــت از بنــگاه هــای‬ ‫اقتصــادی از جملــه مزایــای موثــر ان اســت‪.‬‬ ‫لزوم سرمایه گذاری در راه اهن اینچه برون ‪ -‬شاهرود‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬تســریع در ایجــاد راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــدکاووس‬ ‫ ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود و اتصــال کشــورهای اســیانه میانــه بــه‬‫جنــوب کشــور بســیار ضــروری اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح صرفــه جویــی کالن در مقایســه بــا‬ ‫ایجــاد راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار ‪ ،‬در تخصیــص اعتبــار داشــته‬ ‫و فقــط بــا ‪ ۲۰۰‬میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری‪ ،‬دسترســی مازنــدران و‬ ‫گلســتان را بــه شــاهرود و جنــوب کشــور فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫چوپانــی‪ ،‬جابجایــی ســاالنه ‪ ۲۴‬میلیــون تــن کاال را بــه صــورت‬ ‫رفــت و برگشــت بــا کوتــاه شــدن ‪ ۵۲۰‬کیلومتــر مســیر ریلــی‪ ،‬و‬ ‫کاهــش حمــل بــار از ‪ ۲۵‬روز بــه پنــج روز‪ ،‬کاهــش چشــمگیر‬ ‫هزینــه اتصــال اینچــه بــرون بــه شــاهرود‪ ،‬از طریــق ایــن خــط‬ ‫ریلــی را از مهــم تریــن مزایــای اجــرای ســاخت راه اهــن اینچــه‬ ‫بــرون ‪ -‬شــاهرود برشــمرد‪.‬‬ ‫بنــا بــه گفتــه وی از جملــه طــرح هــای مشــترک ایــران و روســیه تــا‬ ‫قبــل از ایــن توســعه و برقــی ســازی راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار‬ ‫بــود تــا بــا پشــتوانه ‪ ۱.۲‬میلیــارد یورویــی دولــت روســیه اجرایــی‬ ‫شــودکه بــا پیگیــری ایــن اتــاق در دولــت دوازدهــم متوقــف شــد‪.‬‬ ‫الویت صادرت کاال به کشورهای همسایه‬ ‫نایــب رییــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در حــوزه صــادرات کاال الویــت تقویــت‬ ‫ســرمایه گذاری از ایــن اســتان بــه کشــورهای همســایه اســت‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬از جملــه‬ ‫برنامه هــای مهــم و در دســت اجــرا ایــن اتــاق بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های مرتبــط شــرکت در نمایشــگاه هــای تجــاری در‬ ‫کشــورهای همســایه از جمله قزاقســتان و ترکمنســتان و معرفی‬ ‫ظرفیــت هــا و محصــوالت تولیــدی و دعــوت از هیات هــای تجــاری‬ ‫بــرای حضــور در اســتان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از جملــه ظرفیــت هــا بــرای توســعه صــادرات‬ ‫کاال در گلســتان داشــتن گمــرک اینچــه بــرون و همســایگی بــا‬ ‫ترکمنســتان و ورود بــه کشــورهای اســیانه میانــه‪ ،‬فعالیــت‬ ‫سرکنســولگری قزاقســتان در گــرگان‪ ،‬برقــراری پــرواز گــرگان ‪-‬‬ ‫اکتائــو‪ ،‬تولیــد انــواع محصــوالت کشــاورزی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۲۰۳ :‬میلیون دالر کاال از گلســتان برغم شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و اعمــال محدودیت هــا در صــادرات کاال‪ ،‬پارســال صــادر شــد‬ ‫کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ‪ ۹۹‬از ‪ ۴۶‬درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫تقویت کمیسیون های اتاق بازرگانی‬ ‫عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه منظــور شــتاب بخشــیدن بــه توســعه منطقــه‬ ‫کمیســیون هــای اتــاق بازرگانــی اســتان ‪ ،‬تقویــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رضــا مبصــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۹‬کمیسســیون تخصصــی اتــاق گلســتان از جملــه کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری‪ ،‬انــرژی‪ ،‬بانوان‪،‬دانش بنیان‪ ،‬جوانان‪،‬گردشــگری‬ ‫و صنعــت دایــر شــد و کمیســیون هــای گردشــگری و صنعــت کــه‬ ‫جــزو الویت هــای اصلــی اتــاق بــرای توســعه اســتان بــه شــمار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬بــه زودی فعال تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در کمیســیون های اتــاق بازرگانــی ایــران اکنــون‬ ‫‪ ۱۰‬عضــو اتــاق بازرگانــی گلســتان عضــو فعــال بــوده کــه نایــب‬ ‫رییســی کمیســیون کشــاورزی و رییــس کمیســیون صــادرات از‬ ‫ان جملــه اســت‪.‬‬ ‫از ظرفیــت هــای صــادرات محصــوالت تولیــدی بخــش کشــاورزی‬ ‫فعالیــت اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گــرگان بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰۰‬بــازرگان دارای کارت فعالیــت‪ ،‬اســتان گلســتان بــه‬ ‫شــمار مــی رود کــه اکنــون ایــن عــده بــا ‪ ۳۰‬کشــور دنیــا و بــه‬ ‫طــور عمــده بــا کشــورهای همجــوار اســیای میانــه‪ ،‬صــادرات کاال‬ ‫را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫گلســتان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی از جایــگاه ممتــازی بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع وســعت و جــای دادن هفــت‬ ‫اقلیــم از ‪ ۱۳‬اقلیــم دنیــا در همســایگی ســه اســتان مازنــدران‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی و ســمنان و کشــور ترکمنســتان قــرار دارد و‬ ‫در کشــور برخــوردار اســت بــه طــوری کــه بخــش کشــاورزی ایــن‬ ‫اســتان ‪ ۲۱۴‬هــزار خانــوار بهــره بــردار معــادل ‪ ۳۸‬درصــد اشــتغال‬ ‫خالــص را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســتان شــمالی در تولیــد ‪ ۱۶‬محصــول راهبــردی کشــور شــامل‬ ‫دانه هــای روغنــی کلــزا‪ ،‬ســویا و افتابگــردان‪ ،‬هلــو‪ ،‬توتــون و گوشــت‬ ‫مرغ رتبه اول‪ ،‬گندم‪ ،‬چغندرقند و خرمالو مقام دوم‪ ،‬شــلتوک(برنج)‪،‬‬ ‫پیله تر ابریشــم‪ ،‬میگو و پنبه رتبه ســوم‪ ،‬ماهیان پرورشــی و خاویاری‬ ‫رتبــه چهــارم و جــو و زیتــون رتبــه پنجــم کشــوری را دارد‪.‬‬ ‫گلســتان عــاوه بــر ‪ ۶۶۷‬هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی ‪ ،‬چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد دامــی‪ ،‬بیــش از یــک هــزار واحــد‬ ‫پــرورش مــرغ‪ ۴۵۲،‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع‬ ‫(شــمال اســتان)‪ ۲۰ ،‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی و اراضــی‬ ‫مســتثنیات و ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۲۰‬هکتــار اراضــی مــوات اســت و نقــش‬ ‫بــه ســزایی در رونــق کشــاورزی و گردشــگری دارد‪.‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی گلستان‬ ‫اقدام دولت در‬ ‫اصالح ارز ترجیحی‬ ‫دستمریزاد دارد‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی ‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬واریــزی یارانــه نقــدی بــه هــر نفــر در دهــک هــای اول تــا‬ ‫دهــم در اقــدام بــه موقــع دولــت ســیزدهم در اصــاح ارز ترجیحی‬ ‫دســتمریزاد دارد کــه ایــن اقــدام دولــت در واقــع برنامه ریــزی‬ ‫بــرای ســامت ســازی اقتصــاد کشــور صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علــی محمــد چوپانــی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪ :‬ایــن در شــرایطی اســت کــه‬ ‫کارشناســی اتــاق بازرگانــی بــه صورتــی بــود کــه بــه ازای هــر نفــر ‪2‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۰۰‬ریــال کمــک نقــدی بابــت اصــاح ارز ترجیحــی بایــد‬ ‫جایگاه رودربایستی‬ ‫در اقتصاد مملکت!‬ ‫درســت اســت سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و‬ ‫اطالع رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫از مــردم خواســته بــرای ارتقــای ســامت خــود ورزش کننــد‪،‬‬ ‫حتــی اگــر شــده بــی دلیــل بخندنــد ولــی شــما زیــاد حرفــش را‬ ‫جــدی نگیریــد و ســنگین باشــید‪ .‬چــرا کــه مــا ایرانی ها اساســا ً‬ ‫انســان هــای ماخــوذ بــه حیــای و مشــتی ای هســتیم و تعارف‬ ‫و رودبایســتی در فرهنــگ مــا جایــگاه منیعــی دارد!‬ ‫تــا جایــی کــه هشــت ســال تمــام همــه می دانســتیم‬ ‫شــاباش ارز ‪ 4200‬تومانــی بــه ضــرر اقتصــاد جامعــه اســت و‬ ‫اقتصــاد را بــه خــاک ســیاه می نشــاند ولــی ایــن رودربایســتی‬ ‫الکــردار مانــع از ان می شــد بســاطش را جمــع کنیــم و‬ ‫پرونــده اش را بــه زبالــه دان تاریــخ بســپاریم‪.‬‬ ‫تــا جایــی کــه محصــوالت مــا تــا عمــق ‪ 400‬کیلــو متــری‬ ‫قاچــاق می شــدند و حتــی یارانــه ماکارونــی کل دنیــا را از‬ ‫جیــب مــی دادیــم و بــه ‪ 5‬قــاره دنیــا صــادرات ماکارونــی و‬ ‫مخلفــات داشــتیم ولــی خــم بــه ابــرو نمی اوردیــم!‬ ‫طــرف از واردات کاال بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی بــه انــدازه‬ ‫یارانــه کل کشــور ســود کــرده ولــی حتــی رویمــان نمی شــود‬ ‫اســمش را بــه زبــان بیاوریــم حــاال بازپــس گرفتــن پــول‬ ‫و مجــازات بــه کنــار ‪ ...‬اصــا ً صحبتــش را نکنیــد‪ .‬رســانه‬ ‫ملــی چنــد بــار عنــوان کــرده کــه یــک شــرکت لبنیاتــی ‪60‬‬ ‫میلیــون دالر ارز دولتــی جهــت واردات کــره دریافــت کــرد‬ ‫ولــی دریــغ از واردات یــک قالــب کــره‪ ...‬بــا ایــن حــال‬ ‫شــرم و حیــا اجــازه نمــی دهــد رســانه ملــی اســم شــرکت‬ ‫را عنــوان کنــد‪.‬‬ ‫بــاور بفرمائیــد االن نارضایتــی کــه در ســایر ممالــک بــه‬ ‫ویــژه کشــورهای همســایه بابــت حــذف ارز ترجیحــی رخ‬ ‫داده از نارضایتــی مــردم کشــور خودمــان بیشــتر اســت!‬ ‫بــس کــه بــا دالر جهانگیــری مــواد اولیــه وارد کردیــم و کاالی‬ ‫امــاده را مفــت کالــذی بــه ســایر کشــورها صــادر کردیــم!‬ ‫یعنــی کار جــوری از خــرک در رفتــه بــود کــه در طــول ایــن‬ ‫چنــد ســال هــر کــس کــه ســیمش وصــل مــی شــد یــا اســم‬ ‫رمــز را بلــد بــود از خــوان دالر ‪ 4200‬تومانــی بــرای خــودش‬ ‫کیسـه ای دوخــت و خــرش را دو ســره کرایــه داد!‬ ‫از واردات ســنجاق ســر و زیــن شــتر و ســنگ پــا گرفتــه تــا‬ ‫تشــتک نوشــابه و خــاک زیــر گربــه و کــش تنبــان و ‪ ...‬بــاز‬ ‫خــوب اســت یــک عــده خنــزر پنــزر وارد کردنــد‪ .‬جماعتــی‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانــی مــی گرفتنــد و همانجا جلوی تحویل دار‬ ‫بانــک بــه صرافــی زنــگ مــی زدنــد و ابــش می کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن هفتــه دوســتان شــجاعت بــه خــرج‬ ‫دادنــد و دســتکم رودربایســتی بــا افــرادی را کــه بــه دالر‬ ‫‪ 4200‬تومانــی دسترســی داشــتند کنــار گذاشــتند و ایــن‬ ‫غــده چرکیــن را جراحــی کردنــد‪ .‬فقــط خــدا کنــد ایــن البــا‬ ‫بــه رودربایســتی بــا کســانی کــه معیشــت مــردم را گــروگان‬ ‫مــی گیرنــد اغــاز شــود و داســتان بــه انفصــال خدمــت یکــی‬ ‫دو نفــر از خدمــات دولتــی ختــم نشــود!‬ ‫نرخ رشد جمعیت خراسان‬ ‫شمالی بیش از میانگین‬ ‫کشوری است‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬نــرخ رشــد‬ ‫جمعیــت کشــور ‪ ۱.۱‬درصــد و در ایــن اســتان ‪ ۱.۳‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نــرخ والدت در ایــن اســتان باالتــر از رقــم کشــوری اســت بــه‬ ‫طــوری کــه ایــن رقــم در کشــور ‪۱۳.۶‬در هــزار و در ایــن اســتان‬ ‫‪ ۱۵.۳‬در هــزار ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جمعیــت ایــن اســتان جوان تر از میانگین کشــوری‬ ‫اســت به طوری که در کشــور ســالمندان ‪ ۶.۱‬درصد از جمعیت‬ ‫را تشــکیل مــی دهنــد امــا ایــن رقــم در ایــن اســتان ‪ ۵.۵‬درصــد‬ ‫گزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمعیــت غیرفعــال یعنــی افــزاد کمتــر از‬ ‫‪ ۱۴‬ســال در اســتان ‪ ۲۷۲‬هــزار و ‪ ۳۱۸‬نفــر و جمعیــت ‪ ۶۵‬ســال‬ ‫بــه بــاالی اســتان ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۵۱۵‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جمعیــت فعــال اســتان یعنــی افــراد ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۶۴‬ســال‬ ‫اســتان هــم ‪ ۶۶۹‬هــزار و ‪ ۴۵۶‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در کشــور ســن افــراد فــوت شــده در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶۶‬ســال و ســه مــاه و در ایــن اســتان ‪ ۶۵‬ســال و پنــج‬ ‫مــاه اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫‪ ۱۸‬ویژگی رفتاری افراد بسیار خالق‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میترا دانشور‬ ‫موانع خالقیت و راهکارهای‬ ‫مقابله با ان چیست؟‬ ‫لحظاتــی در چرخــه ی عمــر هــر ســازمانی وجــود دارد کــه‬ ‫تغییــر الزامــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در ایــن زمــان صرفــا تغییــر‬ ‫مهــم نیســت‪ ،‬بلکــه نجــات ســازمان اولویــت دارد‪ .‬محیــط‬ ‫سیاســی در حــال تغییــر‪ ،‬نیازهــای مرتبــط بــا وظایــف‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــه اســتخدام کارکنــان و‬ ‫بســیاری عوامــل دیگــر‪ ،‬تغییــر را بــه یــک ضــرورت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا ســازمانی کــه تغییــر را الزم ندانــد و ان را‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬محکــوم بــه نــزول‪ ،‬شکســت و منحــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مقالـه ی حاضــر‪ ،‬بــا موانــع خالقیــت و راهکارهــای مقابله‬ ‫بــا ان‪ ،‬اشــنا می شــوید‬ ‫‪ .۴‬قدرت طلبی رهبران‬ ‫قــدرت طلبــی رهبــران یکــی دیگــر از موانــع خالقیت اســت‪.‬‬ ‫حــس مالکیــت و کســب قــدرت‪ ،‬از موانــع همــکاری و ازمون‬ ‫و خطــا بــه خصــوص در زمــان انجــام کاری بــه شــیوه های‬ ‫جدیــد هســتند‪ .‬گاهــی رهبــران تمایلــی بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن قــدرت‪ ،‬مســئولیت و پاداش شــان بــا دیگــران‬ ‫ندارنــد‪ .‬در نظــر انهــا قــدرت دادن بــه دیگــران چرب زبانــی‬ ‫تلقــی می شــود و هیــچ پذیرشــی نســبت بــه مزایــای‬ ‫خالقیــت و نــواوری وجــود نــدارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬افــرادی کــه در‬ ‫راس قــرار دارنــد بــه هیچ وجــه قبــول ندارنــد کــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری می توانــد بــه سازمان شــان کمــک کنــد و حتــی شــک‬ ‫دارنــد کــه نیــازی بــه خالقیــت وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مثــا در یــک شــرکت فرضــی‪ ،‬ظاهــرا افــراد میانــی در‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بــه انتقــال اختیــارات و قــدرت دادن به زیردســتان‬ ‫بــرای فکــر کــردن بیــرون از چهارچوب ها تشــویق می شــوند‪ ،‬‬ ‫امــا در واقعیــت ایــن افــراد از چنیــن روشــی ســر بــاز می زننــد‬ ‫و سیســتمی بــه وجــود می ایــد کــه در ان رهبــران ارشــد‬ ‫در ازای گرفتــن قــدرت از افــراد پایین تــر و از بیــن بــردن‬ ‫خالقیــت‪ ،‬پــاداش دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فشار برای نتایج فوری‬ ‫فشــار بیــش از حــد بــرای بــه دســت اوردن نتایــج فــوری‪،‬‬ ‫بــه شــکلی کــه انــگار هیــچ فردایــی وجــود نــدارد‪ ،‬اغلــب‬ ‫باعــث ایجــاد دو راهــی «یــا خــاق و مبتکــر بــاش یــا‬ ‫مولــد و ارائه کننــده ی نتیجــه» می شــود‪ .‬در ایــن نــگاه‪،‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری از هیــچ جایگاهــی برخوردار نیســتند‪ ،‬‬ ‫مگــر انکــه بــه نیازهــا پاســخ داده و نتایجــی کوتاه مــدت‬ ‫تولیــد کننــد‪ .‬خالقیــت زمانــی در افــراد شــکل می گیرد که‬ ‫بــا عالقــه‪ ،‬اشــتیاق و رضایــت نســبت بــه کار انگیــزه پیــدا‬ ‫کــرده باشــند‪ .‬وگرنــه‪ ،‬خالقیــت دســتور دادنــی نیســت‪.‬‬ ‫بایــد پذیرفــت کــه نــواوری نیازمنــد زمــان و فضایــی اکنده‬ ‫از لــذت و تفریــح اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سوءگیری های شخصی‪ :‬باورها ‪ ،‬نگرش ها و ارزش ها‬ ‫ســوءگیری های شــخصی یکــی دیگــر از موانــع خالقیــت‬ ‫اســت‪ .‬هــر شــخصی کــه وارد ســازمانی می شــود ‪ ،‬بــا خــود‬ ‫مخلوطــی از ســوءگیری هایش را بــه همــراه م ـی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله اغلــب موجــب کمبــود همــکاری‪ ،‬بلندپروازی هــای‬ ‫غیرواقعــی شــخصی و در بدتریــن شــرایط‪ ،‬تخریــب‬ ‫تالش هــای همــکاران و تهمــت زدن بــه اعتبار انها می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســوءگیری ها ویرانگــر و خطرنــاک هســتند‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انگیزه هــا و بلندپروازی هــای شــخصی در انهــا پنهــان شــده‬ ‫و فــرد نمی توانــد نگاهــش بــه چیزهــای مختلــف را تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬وی همــه چیــز را از فاصلـه ای بســیار نزدیــک دیــده و‬ ‫قــادر نیســت تصویــری بزرگ تــر و فراتــر از ســوءگیری های‬ ‫شــخصیش را ببینــد‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری را در بین کارمندانتان به وجود اورید‬ ‫ـی باارزشــی اســت کــه بــه هــر ســازمان کمــک‬ ‫تخیــل‪ ،‬دارایـ ِ‬ ‫می کنــد تــا نتایجــی بهتــر‪ ،‬جدیــد و متفــاوت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬ظرفیــت پنهانــی اســت کــه هــر ســازمانی بایــد‬ ‫بــرای توســعه‪ ،‬رشــد و جلوگیــری از رکــود و نابــودی‪ ،‬ان‬ ‫را تقویــت کنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــرای اینکــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری درون یــک فرهنــگ و سیســتم ســازمانی شــکفته‬ ‫شــود‪ ،‬فضایــی مناســب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چگونــه یــک ســازمان می توانــد فضایــی بــرای خالقیــت و‬ ‫نــواوری ایجــاد کنــد؟ چگونــه هــر ســازمانی ‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫کل‪ ،‬می توانــد خــاق باشــد؟ پاســخ ‪ ،‬ذهــن انســان اســت‪.‬‬ ‫ذهــن بایــد بــرای تولیــد تفکــر خــاق برانگیختــه شــده‪،‬‬ ‫بــه هیجــان امــده و پــرورش یابــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ذهــن بایــد‬ ‫از موانــع خالقیــت و نــواوری ازاد شــود تــا بتوانــد بــه طــور‬ ‫کامــل از ظرفیت هــای بالقــوه اش اســتفاده کــرده و از حالــت‬ ‫ســکون خــارج شــود‪ .‬چنــد راهــکار زیــر بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا خالقیــت را در درون ســازمان تان شــکوفا کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تعریفی کارامد برای خالقیت و نواوری مشخص کنید‬ ‫تعاریــف مختلفــی بــرای خالقیــت وجــود دارد اما بــا اهداف‬ ‫پایــداری و تــداوم‪ ،‬خالقیــت را می تــوان بــه صــورت زیــر‬ ‫تعریــف کرد‪«:‬دیــدن انچــه کــه هــر فــرد دیگــر می بینــد‪ ،‬‬ ‫امــا فکــر کــردن بــه شــیوه ای کــه هیــچ کــس دیگــر فکــر‬ ‫نمی کند»پــس خالقیــت بــا تولیــد ایــده در ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫ولــی کمیــت و کیفیــت ایــده مهــم نیســت‪ .‬لــزوم خالقیــت‪،‬‬ ‫واداشــتن مــردم بــه پــرورش ایده هایــی اســت کــه از انهــا‬ ‫نواوری هایــی فوق العــاده بــرای تغییــر بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫نــواوری را می تــوان «فراینــد طراحــی و اجــرای ایده هــای‬ ‫تــازه» دانســت‪ .‬ممکــن اســت هــزاران ایــده ی خالقانــه‬ ‫داشــته باشــید ‪ ،‬امــا فقــط زمانــی واژه ی نــواوری بــه انهــا‬ ‫اطــاق می شــود کــه بــه شــکل موفــق اجــرا شــوند‪ .‬بــا ایجــاد‬ ‫فرصتــی بــرای ابــراز ازادانـه ی ایــن ایده هــا‪ ،‬رهبــران‪ ،‬پیــروان‬ ‫و ذی نفعــان ایده هایــی تولیــد می کننــد کــه منجــر بــه‬ ‫نواوری هایــی ســودمند بــرای ســازمان می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس سالمت‪-‬معصومه شیخی‬ ‫خالقیــت دقیقــا بــه چــه معناســت؟ افــراد خــاق چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارنــد؟ برخــی افــراد بــر ایــن باورنــد کــه خالقیــت‬ ‫ی یــا قابلیتــی اســت کــه همـه ی مــا در کودکــی و نوجوانــی‬ ‫ویژگـ ‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امــا بــه مــرور زمــان ان را از دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر فکــر می کننــد خالقیــت توانایــی ای اســت کــه‬ ‫افــرادی نــادر دارای ان هســتند و دیگــران هیــچ گاه قــادر بــه‬ ‫کســب ان نیســتند‪ .‬افــرادی نیــز بــاور دارنــد کــه هم ـه ی مــردم‬ ‫خالقیــت دارنــد و تنهــا چیــزی کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه ان‬ ‫را رشــد دهنــد و فرصتــی بــرای شــکوفایی اش پیــدا کننــد‪ .‬امــا‬ ‫واقعــا چــه چیــزی افــراد خــاق را از دیگــران متمایــز می کنــد؟‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بدانیــم از انجایی‬ ‫ـاق «معمولــی»ای وجــود نــدارد‪ ،‬تنهــا‬ ‫کــه هیــچ گونــه فــرد ِ خـ ِ‬ ‫برخــی ویژگی هــا و رفتارهــای افــراد بســیار خــاق اســت کــه‬ ‫رازگشــای ایــن معمــا اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در ادامــه ‪ ۱۸‬کاری‬ ‫کــه افــراد خــاق بــه روش هــای متفاوتــی انجــام می دهنــد‪ ،‬را‬ ‫معرفــی می کنیم‪..‬ادامــه شــماره ‪533‬‬ ‫‪ .۳‬انهــا زمان هایــی کار می کننــد کــه بیشــترین بهــره وری را‬ ‫دارنــد‬ ‫بســیاری از هنرمنــدان بــزرگ می گوینــد کــه بهتریــن‬ ‫کارهای شــان را صبــح خیلــی زود یــا اخــر شــب انجــام‬ ‫می دهنــد‪« .‬والدیمیــر نابوکــوف» (‪،)Vladimir Nabokov‬‬ ‫رمان نویــس روس‪-‬امریکایــی‪ ،‬بــه محــض اینکــه از خــواب‬ ‫بیــدار می شــد‪ ،‬ســاعت ‪ ۶‬یــا ‪ ۷‬صبــح‪ ،‬شــروع بــه نوشــتن‬ ‫می کــرد و «فرانــک لویــد رایــت» (‪،)Frank Lloyd Wright‬‬ ‫داخلــی اهــل امریــکا‪ ،‬ســاعت ‪ ۳‬یــا ‪۴‬‬ ‫ارشــیتکت و طــراح‬ ‫ِ‬ ‫صبــح از خــواب بیــدار می شــد و چندیــن ســاعت کار می کــرد و‬ ‫دوبــاره می خوابیــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد چــه ســاعاتی‪ ،‬امــا افــرادی‬ ‫بــا کارهایــی خالقانــه اغلــب می داننــد کــه چــه زمان هایــی‬ ‫ذهن شــان شــروع بــه کار می کنــد و در نتیجــه روزشــان را‬ ‫طبــق ان برنامه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انها زمان هایی را در تنهایی می گذارنند‬ ‫ شــناس وجودگــرای ِ اهــل‬ ‫«رولــو مِــی» (‪ ،)Rollo May‬روان‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا می نویســد‪« :‬بــرای بــاز گذاشــتن راه خالقیــت‪ ،‬هــر‬ ‫فــردی بایــد ظرفیــت اســتفاده ی ســازنده از تنهایــی اش را‬ ‫داشــته باشــد و بــر تــرس از تنهــا بــودن غلبــه کنــد‪».‬‬ ‫هنرمنــدان و افــراد خــاق اغلــب بــه عنــوان افــراد منــزوی‬ ‫دســته بندی می شــوند و بــا اینکــه شــاید مســئله ایــن نباشــد‪ ،‬انزوا‬ ‫و تنهایــی می توانــد کلیــد خلــق بهتریــن کارهای شــان باشــد‪ .‬از‬ ‫نظــر کافمــن‪ ،‬ایــن موضــوع بــا رویاپــردازی مرتبــط اســت‪ .‬زیــرا مــا‬ ‫بایــد زمانــی را بــرای تنهــا بــودن در اختیــار خودمــان قــرار دهیــم تــا‬ ‫ذهن مــان امــکان پرســه زدن را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬شــما بایــد بــا نــدای درون تــان ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد تــا در نهایــت قــادر بــه بیــان ان شــوید‪ .‬اگــر بــا خودتــان‬ ‫تمــاس برقــرار نکنیــد و دربــاره ی خودتــان تامــل نکنیــد‪ ،‬یافتــن‬ ‫نــدای خــاق درون تــان دشــوار خواهــد بــود‪».‬‬ ‫‪ .۵‬انها موانع زندگی را به نفع خودشان برمی گردانند‬ ‫بســیاری از داســتان ها و اهنگ هــای تمثیلــی در طــول تاریــخ‬ ‫از درد و رنــج فــراوان و دلشکســتگی بســیار الهــام گرفته انــد و‬ ‫جنب ـه ی مثبــت چنیــن چالش هایــی ایــن اســت کــه می تواننــد‬ ‫کاتالیــزور خلــق اثــار هنــری بــزرگ شــوند‪ .‬یکــی از حوزه هــای‬ ‫نوظهــور روان شناســی بــه نــام «شــکوفایی پســاحادثه ای»‬ ‫(‪ ،)post-traumatic growth‬بیــان می کنــد کــه بســیاری از‬ ‫مــردم می تواننــد از ســختی ها و حــوادث ســال های ابتدایــی‬ ‫زندگی شــان در جهــت رشــد و شــکوفایی خالقان ـه و پایــدار در‬ ‫زندگـی اســتفاده کننــد‪ .‬بــه طــور خــاص‪ ،‬محققــان دریافته انــد‬ ‫کــه حــوادث زندگــی می تواننــد بــه افــراد کمــک کننــد تــا در‬ ‫زمینه هایــی ماننــد ِ ارتباطــات بیــن فــردی‪ ،‬معنویــت‪ ،‬قــدر‬ ‫دانســتن زندگــی‪ ،‬قــدرت فــردی و ‪-‬مهم تــر از همــه در مــورد‬ ‫ِ‬ ‫یافتــن فرصت هــای تــازه در زندگــی بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫خالقیــت‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬بســیاری از افــراد می تواننــد از ایــن‬ ‫موضــوع بــه عنــوان ســوخت محرکــی اســتفاده کننــد کــه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه دیــدگاه متفاوتــی از واقعیــت‪ ،‬نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫انچــه در زندگــی ایــن افــراد رخ داده اســت ایــن اســت کــه‬ ‫دیــدگاه انهــا نســبت بــه دنیــا‪ ،‬بــه عنــوان محلــی امــن یــا بــه‬ ‫عنــوان جایــی خــاص‪ ،‬در بره ـه ای از زمــان‪ ،‬در هــم شکســته‬ ‫و باعــث شــده اســت یــک گام بــه عقــب بردارنــد و بــه محیــط‬ ‫پیرامون شــان بــا دیــدی تــازه و نــو بنگرنــد‪ .‬ایــن زاویــه ی دیــد‬ ‫جدیــد شــرایط را بــرای بــروز خالقیــت مســاعد می کنــد‪».‬‬ ‫‪ .۶‬انها به دنبال تجربیات تازه هستند‬ ‫افــراد خــاق عاشــق ایــن هســتند کــه خودشــان را در معــرض‬ ‫تجربیــات‪ ،‬احساســات و حــاالت ذهنــی تــازه قــرار دهنــد و ایــن‬ ‫گشــادگی‪ ،‬پیشــگوی مهمــی از خروجی هــا و نتایــج خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬اغــوش گشــودن بــه ســوی تجربه هــای‬ ‫نــو همــواره قوی تریــن نشــانه ی دســتاوردهای خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل جنبه هــای مختلــف و متعــددی می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫همــه ی انهــا بــه هــم مرتبــط هســتند‪ :‬کنجــکاوی فکــری‪،‬‬ ‫جس ـت وجوی هیجــان‪ ،‬پذیــرش هیجانــات و همچنیــن پذیــرا‬ ‫بــودن نســبت بــه تخیــات‪ .‬چیــزی کــه همـه ی اینهــا را بــا هــم‬ ‫جمــع می کنــد‪ ،‬محرکــی بــرای کشــف شــناختی و رفتــاری ِ جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬هــم دنیــای درون تــان و هــم دنیــای بیرون تــان‪».‬‬ ‫‪ .۷‬انها شکست می خورند‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬قــدرت تحمــل‪ ،‬پیش نیــاز موفقیــت در‬ ‫خالقیــت اســت‪ ».‬انجــام کارهــای خالقانــه اغلــب بــه صــورت‬ ‫رونــدی از شکســت های پــی در پــی توصیــف می شــود تــا در‬ ‫نهایــت چیــزی را پیــدا می کنیــد کــه مانــدگار می شــود‪ .‬بــه‬ ‫ت کــم انهایــی‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه افــراد خــاق‪ ،‬یــا دس ـ ِ‬ ‫کــه موفــق شــده اند‪ ،‬اموخته انــد کــه بــه شکست های شــان‬ ‫چنــدان اهمیتــی ندهنــد‪.‬‬ ‫«اســتیوِن کاتلِــر» (‪ ،)Steven Kotler‬یکــی از نویســندگان‬ ‫وب ســایت «فوربــس»‪ ،‬در نوشــته ای بــا عنــوان «انیشــتین‪،‬‬ ‫نابغـه ی خــاق» می نویســد‪« :‬افــراد خــاق شکســت می خورنــد‬ ‫و بهترین های شــان بیشــتر از همــه شکســت می خورنــد‪».‬‬ ‫‪ .۸‬انها سواالت بزرگ می پرسند‬ ‫افــراد خــاق بــه طــرز ســیری ناپذیری کنجکاونــد‪ .‬انهــا زندگــی‬ ‫امتحــان شــده ای را انتخــاب می کننــد و حتــی بــا باالتــر رفتــن‬ ‫سن شــان هــم‪ ،‬حــس کنجکاوی شــان را نســبت بــه زندگــی‬ ‫حفــظ می کننــد‪ .‬ایــن افــراد چــه از طریــق مکالمــات فــراوان و‬ ‫چــه از طریــق پرسـه زنی ذهنــی‪ ،‬بــه دنیــای پیرامون شــان نــگاه‬ ‫می کننــد و می خواهنــد بداننــد چــرا و چگونــه دنیــا بــه ایــن‬ ‫صــورت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬انها مردم را مشاهده می کنند‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه افــراد خــاق‪ ،‬بــه طــور طبیعــی مشــاهد گر‬ ‫و دربــاره ی زندگــی دیگــران کنجکاونــد‪ ،‬اغلــب عاشــق ایــن‬ ‫هســتند کــه مــردم را نــگاه کننــد و حتــی ممکــن اســت بعضــی‬ ‫از بهتریــن ایده های شــان را از ایــن راه بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬مارســل پروســت تقریبــا هم ـه ی عمــرش‬ ‫را بــه مردم نگــری گذرانــد و مشــاهداتش را یادداشــت می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مشــاهدات و یادداشـت ها در نهایــت ســر از کتاب هایــش‬ ‫دراوردنــد‪ .‬بــرای بیشــتر نویســنده ها‪ ،‬مردم نگــری بســیار‬ ‫بااهمیــت اســت‪ .‬انهــا مشــاهده گران دقیقــی از طبیعــت‬ ‫انســان هســتند‪».‬‬ ‫‪ .۱۰‬انها ریسک پذیر هستند‬ ‫بخشــی از انجــام کارهــای خالقانــه‪ ،‬ریســک پذیری اســت و‬ ‫بســیاری از افــراد خــاق بــا خطــر کــردن در جنبه هــای مختلــف‬ ‫زندگی شــان بــه رشــد و شــکوفایی می رســند‪.‬‬ ‫اســتیون کاتلــر در فوربــس می نویســد‪« :‬ارتبــاط عمیــق و‬ ‫ک کــردن و خالقیــت وجــود دارد و ایــن‬ ‫بامعنایــی میــان ریس ـ ‬ ‫چیــزی اســت کــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬خالقیــت‪،‬‬ ‫عمــل خلــق چیــزی از هیــچ اســت و نیازمنــد ان اســت کــه‬ ‫قمارهایــی کــه در وهلــه ی اول بنــا بــر تخیــل خــود انهــا را‬ ‫در پیــش گرفته ایــم‪ ،‬نــزد عمــوم هــم بیــان کنیــم‪ .‬ایــن کار ِ‬ ‫افــراد ترســو و خجالتــی نیســت‪ .‬زمــان تلــف شــده‪ ،‬ابــروی از‬ ‫جانبــی‬ ‫دســت رفتــه و پــول خــرج شــده‪ ،‬همگــی از عــوارض‬ ‫ِ‬ ‫خالقیت هــای نــاکام هســتند‪».‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش ‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫‪ NFT‬چیست و‬ ‫چطور ارزش گذاری‬ ‫می شود؟‬ ‫‪ NFT‬چیســت و چــه کاربــردی دارد؟ چیــزی دربــاره توکن هــای‬ ‫غیرقابل تعویــض (‪ )Non-fungible tokens‬شــنیده اید؟ این روزها‬ ‫هرجــا می رویــم‪ ،‬حــرف رمزارزهــا و توکن هــای ان اف تــی اســت‪.‬‬ ‫می گوینــد بــازار ایــن دارایی هــای دیجیتالــی قابل خریدوفــروش داغ‬ ‫اســت و ســودهای کالنــی بـ ه همــراه می اورنــد‪ .‬پــس واجــب اســت‬ ‫کــه بــا انهــا و کاربردشــان اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫نحوه ساخت و فروش ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫هــر فایــل چندرســانه ای (‪ )multimedia‬می توانــد بــه ‪NFT‬‬ ‫تبدیــل شــود؛ عکــس‪ ،‬متــن‪ ،‬فایــل صوتــی یــا ویدئویــی از‬ ‫واقعـه ای پرطــرف دار و مهــم‪ .‬عــاوه بــر اینهــا‪ ،‬چیزهــای دیگــری‬ ‫ماننــد ایتم هــای موجــود در بازی هــای مجــازی (اواتارهــا‪،‬‬ ‫اســلحه ها‪ ،‬واحدهــای پولــی) و زمین هــای مجــازی در متــاورس‬ ‫(‪ )metaverses‬را هــم می شــود بــه ‪ NFT‬تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫هــر فایــل دیجیتالــی می توانــد بــه شــکل ‪ NFT‬دربیایــد‪ .‬بــا‬ ‫انتخــاب فایــل مدنظــر و فرمتــش‪ ،‬ان اف تــی بــرای عرضــه و‬ ‫فــروش امــاده می شــود‪ .‬فایل هــای تصویــری معمــوال در قالــب‬ ‫فرمــت ‪ PNG‬یــا ‪ GIF‬ارائــه می شــوند‪ .‬بــرای فایل هــای متنــی‬ ‫هــم فرمــت ‪ PDF‬رایــج اســت‪ .‬فایل هــای صوتــی و ویدئویــی‬ ‫هــم در قالب هــای ‪ MP3‬و ‪ MP4‬عرضــه می شــوند‪.‬‬ ‫بــه فراینــد تبدیــل فایــل تولیدشــده بــه دارایــی دیجیتالــی‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬ضرب کــردن (‪ )minting‬می گوینــد‪.‬‬ ‫نحوه تعیین ارزش هر ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫قانــون خاصــی بــرای قیمت گــذاری وجــود نــدارد و تولیدکننــده‬ ‫و فروشــنده ان اف تــی تصمیــم می گیرنــد هــر توکــن را بــه چــه‬ ‫قیمتــی بفروشــند‪ .‬البتــه اگــر ‪ NFT‬منحصربه فــرد و فقــط یکــی‬ ‫از ان موجــود باشــد‪ ،‬ارزش بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬اگــر از‬ ‫‪ NFT‬چنــد کپــی موجــود باشــد‪ ،‬ارزشــش کمتــر می شــود‪.‬‬ ‫قوانیــن مختلفــی وجــود دارنــد کــه بــرای معاملــه ان اف تی هــا‬ ‫بــه کار می رونــد‪ .‬مثــا بعضــی از معامــات بــا ایــن شــرط پیــش‬ ‫می رونــد کــه فروشــنده اولیــه از فروش هــای بعــدی توکــن هــم‬ ‫درصــد مشــخصی ســود ببــرد‪.‬‬ ‫مراحل ضرب یا همان تولید ‪:NFT‬‬ ‫ دسترسی به رایانه؛‬‫ ورود به پلتفرم های معروف تولید ‪NFT‬؛‬‫ ثبت نام و انتخاب گزینه خلق ‪ NFT‬در پلتفرم؛‬‫ بارگــذاری فایــل دیجیتالــی مدنظــر و نهایی کــردن خلــق ان‬‫اف تــی‪.‬‬ ‫پــس از خلــق ‪ ،NFT‬بایــد دنبــال بســتری مناســب بــرای فــروش‬ ‫ان باشــید‪ .‬یکــی از بازارهــای خریدوفــروش ‪ NFT‬را انتخــاب و‬ ‫اثرتــان را بــرای فــروش در ان ارائــه کنیــد‪.‬‬ ‫نحوه خرید ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫اگــر می خواهیــد ‪ NFT‬بخریــد‪ ،‬الزم اســت چنــد نکتــه مهــم‬ ‫را بدانیــد‪ .‬پیــش از هرچیــز بایــد کیــف پــول دیجیتالــی بــرای‬ ‫ذخیره کــردن رمزارزهــا و ان اف تی هــا داشــته باشــید‪ .‬بــر اســاس‬ ‫اینکــه ‪ NFT‬مدنظرتــان بــا چــه رمــزارزی خریدوفــروش می شــود‪،‬‬ ‫بــه خریــد مقــداری از ان رمــزارز هــم نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫مثــا اگــر قــرار اســت ‪ NFT‬مدنظرتــان بــا اتــر (‪ )Ether‬خریــده‬ ‫شــود‪ ،‬بــه مبلغــی از ایــن رمــزارز معــادل بــا ارزش ان اف تــی‬ ‫مذکــور در کیــف پولتــان نیــاز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا کارت اعتبــاری در پلتفرم هــای مخصــوص‬ ‫رمزارزهــای گوناگــون بخریــد‪ .‬ایــن پلتفرم هــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫ کوین بیس (‪)Coinbase‬؛‬‫ کراکن (‪)Kraken‬؛‬‫ ای تورو (‪)eToro‬؛‬‫ پی پَل (‪)PayPal‬؛‬‫ رابین هود (‪.)Robinhood‬‬‫پــس از خریــد رمــزارز‪ ،‬ان را از صرافــی بــه کیــف پولتــان‬ ‫منتقــل کنیــد‪ .‬یادتــان باشــد کــه خریــد رمــزارز یــا معامل ـه اش‬ ‫در صرافی هــا کارمــزد هــم دارد و درصــدی از مبلــغ تراکنشــتان‬ ‫به عنــوان کارمــزد از حســابتان کســر می شــود‪.‬‬ ‫بازارهای معروف خرید ‪NFT‬‬ ‫بــا داشــتن کیــف پــول دیجیتالــی و مبلغــی رمــزارز بــرای خریــد‬ ‫ان اف تــی می توانیــد بــه بازارهــای معــروف زیــر برویــد و‬ ‫ان اف تــی مدنظرتــان را بخریــد‪:‬‬ ‫ اوپن سی (‪)OpenSea.io‬؛‬‫ رِریبل (‪)Rarible‬؛‬‫‪ -‬فاندیشن (‪.)Foundation‬‬ ‫مزایا و معایب ارز ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫ایــن توکن هــا هــم مزیــت دارنــد و هــم عیــب‪ .‬مثــا امــکان‬ ‫درامدزایــی بــرای هنرمنــدان و کســانی کــه فایل هــای دیجیتالــی‬ ‫ارزشــمند تولیــد می کننــد از مزایــای ان اســت‪ .‬درامــد کالنــی از‬ ‫خریدوفــروش ان اف تــی هــای معــروف نصیــب افــراد می شــود‬ ‫کــه راهــی بــرای درامدزایــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه نبایــد فرامــوش کنیــد کــه هیــچ ارگان و دولتــی از بــازار‬ ‫ایــن توکن هــا پشــتیبانی قانونــی نمی کنــد و اصــا قانونــی‬ ‫رســمی درباره شــان وجــود نــدارد‪ .‬همیــن مســئله باعــث‬ ‫افزایــش خطــر ســرمایه گذاری در بــازار ان اف تی هــا می شــود‪.‬‬ ‫چیــزی کــه ســابقه چندانــی نــدارد و اینــده اش هــم مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬ریســک ســرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫معروف ترین ان اف تی ها‬ ‫تــی ایــن روزهــا کریپتوکیتــی‬ ‫شــاید معروف تریــن ان اف‬ ‫ِ‬ ‫(‪ )cryptokitties‬باشــد‪ .‬ایــن توکن هــا در نوامبــر ‪( ۲۰۱۷‬حوالــی‬ ‫ابــان و اذر ‪ )۱۳۹۶‬رونمایــی شــدند و هرکــدام از انهــا طرحــی از‬ ‫بچه گرب ـه ای کارتونــی دارنــد‪ .‬هــر توکــن طرحــی منحصربه فــرد‬ ‫و قیمتــی مخصــوص بــه خــودش بــه اتــر (‪ )ether‬دارد‪ .‬چنــد‬ ‫هفتــه پــس از رونمایــی از ایــن توکن هــای ‪ ،NFT‬طــرف داران‬ ‫ســینه چاکی برایشــان پیــدا شــدند و میلیون هــا دالر اتــر بــرای‬ ‫خریدشــان صــرف شــد‪.‬‬ ‫ن اف تــی معــروف دیگــر مجموعــه بــورد ایــپ یــات کالب‬ ‫ا ‬ ‫(‪ )Bored Ape Yacht Club‬اســت‪ .‬قیمــت بــاال و حضــور‬ ‫افــراد مشــهور در بــازار خریدوفــروش ایــن توکن هــا باعــث‬ ‫پرشورترشــدن معامالتشــان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ NFT‬بخریم یا نخریم؟‬ ‫ن روزهــا همــه دنبــال خریــد ‪ NFT‬هســتند‪ ،‬امــا ایــن کار‬ ‫ایــ ‬ ‫درســت اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه کســی نمی دانــد اینــده‬ ‫ارز دیجیتــال ‪ NFT‬چیســت و در اینــده چــه اتفاقــی برایــش‬ ‫خواهــد افتــاد‪ .‬شــاید احتیــاط و ســرمایه گذاری محــدود در‬ ‫بازارهــای ان اف تــی بهتــر باشــد‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری دربــاره ســرمایه گذاری در بازارهــای مالــی‬ ‫مختلــف تصمیمــی شــخصی اســت‪ .‬خودتــان بایــد بــا توجــه بــه‬ ‫بودجــه‪ ،‬شــرایط زندگــی و البتــه میــزان خطرپذیری تــان دســت‬ ‫بــه ســرمایه گذاری بزنیــد و داســتان ‪ NFT‬هــم همیــن اســت‪.‬‬ ‫یادتــان نــرود کــه احتمــال دارد ان اف تی هایــی کــه می خریــد‬ ‫در اینــده ب ـه فــروش نرســند‪ .‬شــاید هــم ارزش شــان در زمــان‬ ‫فــروش کمتــر از زمــان خریــد شــود‪ .‬واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫بــازار رمزارزهــا و ‪ NFT‬وضعیــت چنــدان مشــخصی ندارنــد و‬ ‫اینده شــان شــفاف نیســت‪ .‬پــس احتیــاط هنــگام فعالیــت در‬ ‫چنیــن بازارهایــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫شما بگویید‬ ‫تــا بــه حــال در بــازار ان اف تــی فعالیــت کرده ایــد؟ لطفــا‬ ‫تجربه هــا و نظــرات خــود را بــا مــا هــم در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫افزایش سواد رسانه نوجوانان از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫پلیــس فتــا در نشســتی کــه بــرای مدیــران مــدارس متوســطه برگــزار شــد بــا تاکیــد بــر افزایــش ســواد رســانه ای گفــت‪ :‬ســواد رســانه کمــک می کنــد تــا اطالعــات‬ ‫را از دیدگاه هــای مختلــف تجزیه وتحلیــل کنیــم‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی عباســی کســانی در نشســتی کــه در ناحیــه دو اموزش وپــرورش برگــزار شــد در جمــع رییــس ناحیــه دو و مدیــران مــدارس متوســطه اول و دوم‬ ‫ایــن ناحیــه حضــور یافــت و در خصــوص اســیب های فضــای مجــازی و اهمیــت ســواد رســانه مطالبــی را بیــان کــرد‪.‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28‬اردیبهشت‬ ‫‪ 10‬روند نوظهور‬ ‫که اینده ما را‬ ‫تغییر می دهند‬ ‫(قسمت اول)‬ ‫مــا بایــد در مــورد تاثیــرات بیشــتر انتشــار ویــروس کرونــا‪ ،‬هوشــیار‬ ‫و محتــاط بــوده و بــرای ایجــاد روش هــای جدیــد زندگــی و کار‬ ‫انعطاف پذیــر باشــیم‪ ،‬زیــرا راه هــای جدیــد زندگــی و کار به محــض‬ ‫فروکــش کــردن تــرس ونگرانی هــای فعلــی‪ ،‬پدیــدار می شــوند‪.‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا (‪ )19-COVID‬زندگــی شــخصی و حرفه ای‬ ‫مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬بســیاری از مــردم در تــاش‬ ‫ هســتند تــا از پیچیدگی هــای تجــاری خــود در ارتبــاط بــا دیگــران‪،‬‬ ‫زنجیــره تامیــن‪ ،‬ســامت مالــی‪ ،‬تعامــل بــا مشــتری و مدیریــت‬ ‫ریســک عبــور کننــد‪.‬‬ ‫مــا درحــال حاضــر یکــی از مهم تریــن تغییــرات تاریخــی را در ‪100‬‬ ‫ســال گذشــته تجربــه کرده ایــم‪ .‬کس ـب وکارهای قدیمــی تغییــر و‬ ‫کسـب وکارهای جدید درجال ظهور هســتند‪ .‬درحال حاضر شــاهد‬ ‫تغییر در خدماتی هســتیم که مشــتریان ما به عنوان واکنشــی به‬ ‫ایــن بیمــاری همه گیــر اتخــاذ می کننــد‪ .‬خدمــات ضــروری در رابطــه‬ ‫بــا مراقبت هــای بهداشــتی‪ ،‬انــرژی و منابــع طبیعــی‪ ،‬اب و خدمــات‬ ‫اضطــراری همچنــان وجــود دارد ولــی ممکــن اســت مدل هــای‬ ‫تجــاری بــرای ایــن صنایــع تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫بایــد در مــورد تاثیــرات بیشــتر انتشــار ویــروس کرونــا‪ ،‬هوشــیار‬ ‫و محتــاط بــوده و بــرای ایجــاد روش هــای جدیــد زندگــی و کار‬ ‫انعطاف پذیــر باشــیم‪ ،‬زیــرا راه هــای جدیــد زندگــی و کار به محــض‬ ‫فروکــش کــردن تــرس ونگرانی هــای فعلــی‪ ،‬پدیــدار می شــوند‪.‬‬ ‫‪-1‬جهانــی شــدن بــا ظهــور قوی تــر ســرمایه داری اجتماعــی‪،‬‬ ‫بازتعریــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت خطــرات جــدی اقدامــات مســتقل و ناهماهنــگ‬ ‫کشــورها بــر اقتصــاد جهانــی و رفــاه مــردم کــه به دلیــل کوویــد ‪19‬‬ ‫به وجــود امــده‪ ،‬بــر جهانی ســازی نامنظــم و ازادانـه ی بــازار تاثیــر‬ ‫گذاشــته و انــرا به تدریــج بــه پایــان برســاند‪ .‬ایــن همه گیــری‬ ‫ثابــت کــرد کــه مســائلی کــه در یــک کشــور به وجــود می اینــد‪،‬‬ ‫یــک اثــر دومینویــی داشــته و می تواننــد تاثیــری جــدی بــر کل‬ ‫دنیــای اقتصــاد بگذارنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه شــکل جدیــدی از جهانــی شــدن کــه شایســتگی‬ ‫بشــریت را بــر اســاس اقدامــات جمعــی کشــورها‪ ،‬مشــاغل و‬ ‫مــردم بــه رســمیت می شناســد‪ ،‬شــروع بــه ظهــور خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬شــرکت ها بــا تمرکــز بیشــتر بــر مســئولیت اجتماعــی‬ ‫و رفــاه مــردم‪ ،‬مدل هــای مدیریتــی و کس ـب وکار خــود را تغییــر‬ ‫خواهنــد داد‪.‬‬ ‫بســیاری از کشــورها قوانیــن جدیــدی را بــرای محافظــت‬ ‫از کارمنــدان در شــرایطی ماننــد ویــروس کرونــا تصویــب‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬بــا ظهــور ســرمایه داری اجتماعــی‪ ،‬نــوع جدیــدی‬ ‫از ســرمایه داری‪ ،‬شــرکت ها را هدایــت خواهــد کــرد‪ .‬نه تنهــا‬ ‫تنظیــم بــازار‪ ،‬بلکــه انچــه بــرای جامعــه خــوب اســت‪ ،‬اســتراتژی‬ ‫کســب وکار را هدایــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪-2‬تسریع تحول دیجیتال‬ ‫بــا بررســی بســیاری از ســازمان ها کــه در دو ســال گذشــته بــر روی‬ ‫تغییــر کسـب وکارها کار می کردنــد‪ ،‬به نتیجــه می رســیم که مفهوم‬ ‫تحول دیجیتال نســبتا پیشــرفت کرده اســت‪ .‬کووید ‪ 19‬شــرکت ها‬ ‫را وادار می کنــد تــا گام هــای اساســی بــرای پذیــرش پیشــرفت های‬ ‫فنــاوری و مدرن ســازی فرهنــگ‪ ،‬ســاختارهای ســازمانی‪،‬‬ ‫سیســتم های اندازه گیــری و معماری هــای عملیاتــی بردارنــد‪.‬‬ ‫توافــق مشــترکی بیــن رهبــران ارشــد کســب وکار وجــود دارد‬ ‫کــه حتــی اگــر ســازمانی امــروز جلوتــر از همتایــان خــود باشــد‪،‬‬ ‫همچنــان بایــد به طــور مســتمر بــرای تغییــر امــاده باشــد‪،‬‬ ‫ریس ـک های حســاب شــده را پذیرفتــه و امــاده شکســت فــوری‬ ‫باشــد‪ .‬در غیــر این صــورت ممکــن اســت کسب وکارشــان مختــل‬ ‫شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬تســریع تحــول دیجیتــال بــرای بســیاری از‬ ‫شــرکت ها بــرای اطمینــان از تــداوم کسـب وکار‪ ،‬بهبــود بهــره وری‬ ‫و راه انــدازی مدل هــای کس ـب وکار جدیــد بــرای رقابتــی مانــدن‪،‬‬ ‫بــه اولویــت اصلــی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫‪-3‬استفاده از نیروی کار بر حسب تقاضا افزایش می یابد‬ ‫بــا تاثیــر اقتصــادی کوویــد ‪ ،19‬شــرکت ها و مــردم از مدل هــا و‬ ‫پلتفرم هــای نیــروی کار‪ ،‬بــر اســاس تقاضــای فنــاوری‪ ،‬اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن امــر نیــروی کار‪ ،‬مدیریــت مالــی و دسترســی بــه‬ ‫مهارت هــای متنــوع را بهبــود می بخشــد‪ .‬شــرکت ها بایــد درک کننــد‬ ‫و یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــا برنامه هــا‪ ،‬اســتراتژی ها و ابزارهــای‬ ‫مدیریــت افــراد‪ ،‬اســتعدادهای درخواســتی را درگیــر و حفظ کنند تا‬ ‫بــرای نیــروی کار بــر اســاس تقاضــا ارزش افرینــی کننــد‪.‬‬ ‫‪-4‬یک پلتفرم جدید برای اصالحات مراقبت های بهداشتی‬ ‫ویــروس کرونــا شــکاف های عمــده ای را در سیســتم های‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی برخــی از پیشــرفته ترین کشــورهای‬ ‫جهــان اشــکار کــرده اســت‪ .‬ایــن بیمــاری همه گیــر یــک پلتفــرم‬ ‫داغ بــرای اصالحــات مراقبت هــای بهداشــتی در ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬فرانســه و بســیاری از کشــورهای درحــال توســعه ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪ 19-COVID .‬صنعــت مراقبت هــای بهداشــتی را‬ ‫وادار می کنــد تــا مراقبت هــای بیشــتری را ارائــه دهــد‪ .‬همیــن‬ ‫امــر‪ ،‬فرصت هــای جدیــدی را بــرای بســیاری از کســانی که در‬ ‫ســاختن سیســتم جدیــد مشــارکت دارنــد‪ ،‬ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫به غیــر از اصالحــات صنعــت‪ ،‬شــرکت ها بایــد تــاش کننــد تــا بــر‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی افــراد تمرکــز کننــد‪ .‬بــا ترویــج دورکاری‪،‬‬ ‫انــزوای اجتماعــی و شــیوه های فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه تعامــات رودررو افزایــش می یابــد‪ .‬لــذا شــرکت ها تمرکــز‬ ‫خــود را بــر ســامت روانــی و رفــاه کارکنــان افزایــش می دهنــد تــا‬ ‫از جنبه هــای منفــی ارتبــاط انســانی محــدود خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫‪-5‬زنجیره های تامین خود را از نو پیکربندی می کنند‬ ‫زنجیره هــای تامیــن چنــد الیــه پدیــد می اینــد و اجــزای حیاتــی‬ ‫از جملــه ارزش افــزوده افزایشــی را دنبــال می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر راه هــای جدیــدی را بــرای تعامــل بــا مشــتریان‪ ،‬مدیریــت‬ ‫موجودی هــا‪ ،‬بهینه ســازی تولیــد و توزیــع‪ ،‬مدیریــت لجســتیک‬ ‫و مدیریــت پــول نقــد یــا ســرمایه‪ ،‬بــاز می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بــا گســترش گســترده تر اینترنــت ‪ ،5G‬اســتفاده‬ ‫از سیســتم های اینترنتــی انالیــن افزایــش می یابــد‪ .‬اســتراتژی‬ ‫کسـب وکار ســنتی بــر روی بــازار و رقبــا تکیــه دارد‪ .‬در دوران پــس‬ ‫از کوویــد ‪ ،19‬شــرکت ها بایــد به طــور مــداوم و نــه فقــط یکبــار‪،‬‬ ‫خدمــات جدیــدی بــرای مشــتریان خــود ایجــاد کننــد‪ .‬ایــن کار در‬ ‫یــک محیــط تجــاری کــه به ســرعت در حــال تغییــر اســت‪ ،‬بســیار‬ ‫چالــش برانگیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گوشی های موبایلی که به دست‬ ‫صاحبش نرسید‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی فــروش موبایــل در یکــی از ســایت های اگهی‬ ‫محــور اقــدام بــه کالهبرداری از شــهروند شــیرازی نمــوده بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کســب و کار پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت مــردی میانســال مبنــی بــر مشــاهده « اگهــی فــروش‬ ‫دو دســتگاه گوشــی همــراه زیــر قیمــت بــازار « از وی کالهبــرداری شــده اســت‪ ،‬موضــوع در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در یکــی از ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬یــک اگهــی تحــت‬ ‫عنــوان «فــروش موبایــل بــه قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرد ه و ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیــغ‬ ‫کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ ‪ 450‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت از شــاکی درخواســت می کنــد و‬ ‫پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو پیام هــا و تماس هــای تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪ ،‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس‬ ‫فتــا قــرار کــه بــا اقدامــات فنــی‪ ،‬فــرد مــورد نظــر مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود هــدف از ایــن کار را کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه‬ ‫صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه برخــی از شــهروندان بــه واســطه قیمت پاییــن و به دلیل‬ ‫طمــع ورزی و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونــه اگهی هــا را نخورند و خریدهای اینترنتی خــود را از‬ ‫طریــق ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی یــا همان ای نمــاد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی از هموطنــان خواســت‪ :‬در خصــوص خریــد از ســایت های خریــد و فــروش دقــت کافــی را داشــته‬ ‫باشــند و در صــورت برخــورد بــا هرگونــه مــورد مشــکوک ان را از طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه نشــانی‬ ‫اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هنگام خرید از فروشگاه های اینستاگرام‬ ‫یا تلگرام مراقب باشید‬ ‫به درســتی بــه وظایــف خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫قاســمی در ادامــه نســبت بــه کاله بــرداری بــا درج نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی جعلــی بــه شــهروندان‬ ‫هشــدار داد و گفــت‪ :‬برخــی از فروشــگاه های غیرمجــاز ممکــن اســت اقــدام بــه جعــل نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیــک کننــد‪ ،‬کــه کاربــران می تواننــد بــا کلیــک کــردن بــر روی تصویــر لوگــوی نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬صفحــه مجــوز مربوطــه را مشــاهده کننــد و بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــند‬ ‫کــه صفحـه ای کــه مجــوز دارد حتمــا ًبایــد بــا ادرس ‪ enamad.ir‬اغــاز شــده باشــد و ادرس اینترنتــی‬ ‫(‪ )URL‬ســایت فروشــگاه بــا ادرســی کــه در ایــن صفحــه معرفــی می شــود‪ ،‬بایــد یکســان باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬سیســتم پرداخــت الکترونیکــی همــه بانک هــا از روش هــای مطمئــن‬ ‫رمزنــگاری اســتفاده می کننــد؛ در هنــگام پرداخــت وجــه دقــت کنیــد کــه در نــوار ادرس کنــار ادرس‬ ‫اینترنتــی صفحــه پرداخــت بانــک‪ ،‬عبــارت ‪ //:https‬و دامنــه‪ shaparak.ir/‎‬درج شــده باشــد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬هشــدارهای پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی یــا پیام رســان های موبایلــی مراتــب را از طریــق‬ ‫پلیــس فتــا بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا درخصــوص کالهبــرداری در فروشــگاه های اینســتاگرامی و ســایت های واســط‪،‬‬ ‫بــه شــهروندان هشــدار داد و گفــت‪ :‬به منظــور خریــد امــن انالیــن‪ ،‬از ســایت‪‎‬های دارای نمــاد‬ ‫الکترونیکــی خریــد اینترنتــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ مهــدی‬ ‫قاســمی گفــت‪ :‬در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش نفــوذ اینترنــت در خانواده هــا شــاهد‬ ‫افزایــش اســتفاده از فروشــگاه های الکترونیکــی به منظــور تامیــن نیازهــای کاربــران در فضــای‬ ‫مجــازی هســتیم‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه چندیــن نکتــه مهــم در انجــام خریدهــای اینترنتــی وجــود دارد‬ ‫کــه توجــه بــه انهــا می توانــد امنیــت خرید هــای انالیــن را تضمیــن نمایــد‪ ،‬توصیــه کــرد‪:‬‬ ‫خریدهــای خــود را از ســایت های معتبــر و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬قبــل از خریــد قوانیــن فروشــگاه و شــرایط مرجوعــی کاال را بررســی‬ ‫نماییــد تــا در صــورت وقــوع هرگونــه مشــکل بتوانیــد از خدمــات پــس از فــروش اســتفاده‬ ‫نماییــد‪ ،‬حتی االمــکان پرداخــت را درب منــزل و هنــگام تحویــل گرفتــن کاال انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫درصــورت پرداخــت انالیــن‪ ،‬درگاه پرداخــت بانکــی را بررســی نماییــد‪ ،‬تــا جایــی کــه امــکان دارد‬ ‫از دســتگاه رایان ـه ای شــخصی خــود بــرای خریــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بیــان داشــت ‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ایجــاد صفحــات جعلــی و انجــام‬ ‫تبلیغــات فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی و ســایت های واســط بــا روش هــای مختلــف از‬ ‫قبیــل هدایــت کاربــر بــه صفحــات درگاه جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات بانکــی‪ ،‬دریافــت‬ ‫وجــه و عــدم ارســال کاال و یــا ارســال کاالی معیــوب و نظایــر ان اقــدام بــه کالهبــرداری از‬ ‫شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بــه شــهروندانی کــه قصــد خریــد الکترونیکــی دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خریــد از‬ ‫ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از کاله برداری هــای‬ ‫اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری اظهــار داشــت‪ :‬قانونمنــد کــردن‪ ،‬ســاماندهی‪ ،‬احــراز هویــت و تائیــد‬ ‫صالحیــت از مهم تریــن مزایــای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک اســت و وب ســایت های دارای ‪e‬‬ ‫نمــاد متعهــد هســتند کــه رضایــت کاربــر را در تمــام مراحــل خریــد اینترنتــی جلــب کــرده و‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪535‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫گروکان گیری‬ ‫به سبک مدرن‬ ‫گرو گان گیــری نوعــی جدیــد از بــد افزارهــا بــه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬ایــن نــرم افــزار هــا بیشــتر بــه صــورت ویــروس‬ ‫یاب هــای قالبــی ظاهــر می شــوند کــه پــس از نصــب روی‬ ‫رایانــه‪ ،‬بــا یــک ظاهــر ســازی‪ ،‬فایل هــای کاربــر را برســی‬ ‫می کــرده و پیغامــی مبنــی بــر الــوده بــودن رایانــه بــه‬ ‫عنــوان بــد افزار هــا را بــه کاربــر نمایــش مــی دهنــد و تنهــا‬ ‫در صورتــی ایــن بــد افزار هــا را نابــود می کننــد کــه مبلغــی‬ ‫بابــت تهیــه نســخه کامــل نــرم افــزار پرداختــه شــود‪.‬‬ ‫در حقیقــت ایــن زورگیرهــا اطالعــات کاربــران را گــروگان‬ ‫می گیرنــد و تازمانــی کــه پــول مــورد نظــر پرداخــت نشــود‪،‬انها‬ ‫را در اختیــار کاربــر قــرار نخواهنــد داد‪ .‬در بســیاری از ایــن‬ ‫مــوارد حــذف ایــن نــرم افزارهــا امــکان پذیــر نیســت و حتی در‬ ‫مــوارد رایانــه غیــر قابــل اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫راه های انتشار بد افزار‬ ‫بــد افزار هــا بــه روش هــای مختلفــی انتشــار می یابنــد‬ ‫کــه از بیــن ایــن روش هــا‪ ،‬می تــوان بــه مــوارد زیــر‬ ‫اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫• در مواقعی که دو شــبکه به یکدیگر متصل هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن روش انتشــار‪ ،‬کرم هــا و ویروس هــا باالتریــن امــار‬ ‫الودگــی را داشــته اند‪.‬‬ ‫• انتشــار از طریــق کاربــر میهمــان‪ ،‬کــه بــه کاربرانــی‬ ‫اطــاق می شــود کــه بــرای انجــام یــک امــر تجــاری و بــرای‬ ‫مــدت کوتاهــی وارد شــبکه می شــوند‪ ،‬ماننــد کاربرانــی کــه‬ ‫دارای رایانه هــای همــراه هســتند‪.‬‬ ‫• انتشار از طریق الوده ساختن فایل های اجرایی‪.‬‬ ‫• انتشار ویروس توسط برنامه های دیگر نظیر‬ ‫‪.MS Office Macros‬‬ ‫• انتشار ویروس از طریق نامه الکترونیکی و‪...‬‬ ‫انتشــار از طریــق جابه جایــی فایل هــا بــر روی‬ ‫•‬ ‫حافظه هــای قابــل جابه جایــی ماننــد‪CD،DVD،Flash :‬‬ ‫‪.Disk‬‬ ‫نکات حفاظتی‬ ‫• بایســتی در گشــت و گذار هــای اینترنتــی احتیــاط‬ ‫شــود و از ســایت ها و نامه هــای الکترونیکــی ناشــناس و‬ ‫نامعتبــر‪ ،‬فایل هــای مشــکوک دانلــود نشــود‪.‬‬ ‫• بایســتی بــر روی هــر رایانــه‪ ،‬یــک نــرم افــزار امنیتــی‬ ‫قدرتمنــد بــا بانــک اطالعاتــی بــه روز نصــب شــود کــه مجهــز‬ ‫بــه حداقــل امکانــات امنیتــی همچــون دیواره اتــش‪،‬‬ ‫قابلیــت تشــخیص جاســوس افزارها و غیــر باشــد‪.‬‬ ‫• بایســتی نصــب و نگـه داری نــرم افــزار انتی بدافــزار بــر‬ ‫روی تمامــی سیســتم های اطالعاتــی و تجهیــزات ســازمان‬ ‫اجبــاری باشــد‪.‬‬ ‫• بایســتی پــورت هــای ‪ ،USB‬درایو هــای ‪،CD-Rom‬‬ ‫دیســک ها در رایانه هــای همــراه‪ ،‬ســرور ها و ایســتگاه های‬ ‫کاری غیــر فعــال شــوند‪.‬‬ ‫بایســتی نــرم افزار هــا و محتویــات اطالعــات‬ ‫•‬ ‫سیســتم ها‪ ،‬بــه منظــور شناســایی فایل هــا و پرونده هــای‬ ‫تصدیــق نشــده و غیــر مجــاز بــه طــور منظــم بازبینــی شــود‪.‬‬ ‫• پیــاده ســازی فرایند هایــی بــرای جمــع اوری منظــم‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ماننــد برســی وب ســایت هایی کــه اطالعا تــی در‬ ‫زمینــه بدافزار هــای جدیــد ارائــه می دهنــد‪ ،‬الزم می باشــد‪.‬‬ ‫• پیکــر بنــدی دیواره هــای اتــش بــه منظــور قطــع دانلــود‬ ‫نرم افــزار از اینترنــت الزم می باشــد‪.‬‬ ‫• بــه منظــور جلوگیــری از دریافــت نامه هــای نامشــخص‬ ‫یــا نامه هــای دریافتــی از فرســتنده های گســترده نامــه‪،‬‬ ‫بایــد فیلتر هــای ضــد هرزنامــه در ســرور پســت الکترونیــک‬ ‫ســازمان تنظیــم شــوند‪.‬‬ ‫• بــا اســتفاده از حداقــل دو محصــول نرم افــزاری بــرای‬ ‫محافظــت در مقابــل کد هــای مخــرب‪ ،‬نتایــج بهتــری‬ ‫حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫بایســتی نرم افــزار ضــد بــد افــزار‪ ،‬بــا قابلیــت‬ ‫•‬ ‫بروز رســانی خــودکار بــر روی تمامــی سیســتم های امنیــت‬ ‫اطالعــات و تجهیــزات‪ ،‬شــامل دروازه هــای اتــش و ســرور‬ ‫پســت الکترونیکــی‪ ،‬نصــب شــود‪ .‬بایــد نرم افــزار نصــب‬ ‫شــده بــر روی دروازه هــا و ســرور پســت الکترونیــک‪ ،‬بــه‬ ‫طــور خــودکار تمامــی پیوسـت ها‪ ،‬حذفیــات‪ ،‬یــا فایل هــای‬ ‫مشــکوک قرنطینــه شــده را پایــش و بازبینــی کنــد‪ .‬الزم‬ ‫اســت مدیــر امنیتــی یــک لیســت از تمامــی ســرور ها‪،‬‬ ‫ایســتگاهای کاری و دیگــر تجهیــزات بــه منظــور اطمینــان‬ ‫از کامــل بــودن نصــب‪ ،‬نگهــداری کنــد‪.‬‬ ‫• بــه منظــور اطمینــان از اینکــه تمامــی نصب هــا بــه روز‬ ‫می باشــند‪ ،‬بایــد برسـی های دوره ای انجــام شــود‪.‬‬ ‫• تنظیــم یــک خــط مشــی رســمی بازدارنــده در اســتفاده‬ ‫از نرم افزارهــای غیــر مجــاز الزم مــی باشــد‪.‬‬ ‫• تنظیــم یــک خــط مشــی رســمی بــرای محافظــت در‬ ‫مقابــل مخاطره هــا در زمینــه دسترســی فایل هــا یــا نــرم‬ ‫افزار هــا از داخــل ســازمان‪ ،‬از شــبکه های خارجــی یــا هــر‬ ‫رســانه دیگــر الزم می باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫گرگان‪ -‬ابوذر بیستم بازی شهرداری با اموال مردم‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -535‬سال هشتم‬ ‫‪-535-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/16‬شوال‪/‬‬ ‫‪16 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 18‬‬ ‫‪18-- 1401 //02‬‬ ‫چهار شنبه ‪02//28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تابان‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫دوستان ودشمنان واقعى‬ ‫امام علی(ع)‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫لَــو ْ َضرَبْــتُ خ َی ْ ُ‬ ‫ن یُبْغِ َ‬ ‫ضنِــی مَــا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫شــو َم ‬ ‫ســیْفِی َ‬ ‫ِ‬ ‫هــذَا عَلــى ا َ ْ‬ ‫ُ‬ ‫ــن ب ِ َ‬ ‫ِ‬ ‫اَبْغ َ‬ ‫ن یُحِبَّنـ ِـی مَــا‬ ‫ـق عَلـى ا َ ْ‬ ‫َضنـ ِـی؛ و َ ل َـو ْ َ‬ ‫صبَبـْـتُ الدُّنْیَــا بِجَم َّاتِهَــا عَلَــى الْمُن َافِـ ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ی صلــى اللــه‬ ‫ی الْاُم ِّـ ِّ ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫الن‬ ‫ـان‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ ‬ ‫ى‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫ـى‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫اَحَبَّن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ِ ِّ‬ ‫َ‬ ‫ی ‪ ،‬لَ یُبْغِ ُ‬ ‫ضــکَ مُوْم ِـنٌ ‪ ،‬و َ لَ یُحِبـُّـکَ مُن َافِــقٌ ‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬یَــا عَل ِـ ُّ‬ ‫علیــه و الــه؛ اَن َّـ ُ ه قَــا َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫اگــر بــا شمشــیرم بــر بُــن بینــى مومــن بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد‬ ‫دشــمن نخواهــد داشــت! و اگــر تمــام دنیــا رابرمنافــق بریــزم کــه مــرا‬ ‫دوســت بــدارد دوســت نمـى دارد! چــرا کــه مقــدر شــده و بــر زبــان پیامبــر‬ ‫درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪:‬اى على!هیــچ مومنــى تــو رادشــمن‬ ‫ى داردوهیــچ منافقــى تــو را دوســت نخواهــد داشــت!‬ ‫نمــ ‬ ‫امــام علــی( ع)در ایــن ســخن حکمت امیــزش بــه حقیقتــى قابــل توجــه‬ ‫اشــاره مى کنــد کــه اثــارش در طــول تاریــخ زندگــى امــام علیــه الســام‬ ‫دیدنــى اســت‪ .‬مى فرماید‪«:‬اگــر بــا ایــن شمشــیرم بــر بــن بینــى مومــن‬ ‫بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد دشــمن نخواهــد داشــت و اگــر تمــام دنیــا‬ ‫را بــر منافــق بریــزم کــه مــرا دوســت بــدارد دوســت نخواهــد داشــت»؛‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) بــه گفتــارى از پیغمبــر اکــرم درایــن زمینــه‬ ‫اســتنادمى جویدو مى فرماید‪«:‬ایــن بــه دلیــل ان اســت کــه مقــدر شــده‬ ‫و بــر زبــان پیامبــر امّــى و درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪ :‬اى‬ ‫علــى! هیــچ مومنــى تــو را دشــمن نمـى دارد و هیــچ منافقــى تــو را دوســت‬ ‫نخواهــد داشــت» ‪.‬‬ ‫ـی فَانْقَ َ‬ ‫ی ‪ »...‬اشــاره بــه ایــن اســت که‬ ‫جملــۀ «ق ُ ِ‬ ‫ضــى عَلَــى ل ِ َ‬ ‫ـان النَّبـ ِ ِّ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ضـ َ‬ ‫ایــن حقیقــت کــه مومنــان هرگــز علــى را مبغــوض نمى دارندومنافقــان‬ ‫هرگــز او را دوســت نخواهنــد داشــت نخســت در علــم الهــى گذشــته و‬ ‫مقــدر گشــته ســپس بــر لســان پیغمبــر اکــرم (ص) جــارى شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن حدیــث شــریف اســتفاده مى شــود کــه وجودمبــارک امیرمومنــان‬ ‫علــى بــن ابى طالــب( ع) بــا ان معرفــت بــاال و ان صفــات واال‪ ،‬معیــار‬ ‫ســنجش مومــن و منافــق بــود‪.‬‬ ‫مومنــان کــه صفــات خــود را پرتــوى از صفــات ان بزرگــوار مى دیدنــد بــه‬ ‫مناســبت تجانــس روحــى و اعتقــادى و اخالقــى بــه ان حضــرت عشــق‬ ‫مى ورزیدنــد و منافقــان کــه صفــات و اعتقــاد خــود را در تضــاد بــا صفــات‬ ‫و معــارف اعتقــادى علــى علیــه الســام مشــاهده مى کردنــد بغــض و‬ ‫کینــۀ او را در دل مى پروراندنــد‪.‬‬ ‫راســتى شــگفت انگیز اســت کــه عالمــان معــروف اهــل ســنّت ایــن‬ ‫حدیــث را در اکثــر منابــع خــود اورده انــد و در عیــن حــال‪ ،‬غیــر علــى علیــه‬ ‫الســام را بــر او ترجیــح داده انــد‪.‬‬ ‫اینکــه امــام علی(ع)مى فرماید‪«:‬اگــر خیشــوم مومــن (خیشــوم بــه‬ ‫معنــاى نقطــۀ بــاالى بینــى اســت کــه اگــر قطــع شــود در واقــع تمــام بینــى‬ ‫قطــع شــده)را باشمشــیر بزنــم مــرا مبغــوض نخواهــد داشــت» بــراى ایــن‬ ‫اســت کــه مومــن مى دانــد بــه یقیــن دران مصلحتــى بــوده و نیــز اینکــه‬ ‫منافقــان بــه قــدرى تعصــب و کینــه و عــداوت دارنــد کــه تمــام دنیــا را‬ ‫هــم اگــر بــه انهــا بدهنــد دســت از راه و روش زشــت و انحرافــى خــود‬ ‫بــر نمى دارنــد‪.‬‬ ‫امــام (ع) بــه کالم پیغمبــر( ص) اســتناد مى جویــد و حدیــث معــروف ان‬ ‫حضــرت را بازگــو مى کنــد‪ ،‬زیــرا همــه مدعى انــد کــه ســخن پیغمبــر (ص)‬ ‫بــراى انهــا قــول فصــل و اخریــن ســخن اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخن ادعــا نیســت بلکــه واقعیــت اســت و در طــول تاریــخ زندگــى‬ ‫امــام علی(ع)نمونه هــاى زنــده اى دارد از جملــه مرحــوم «کلینــى» در‬ ‫کتــاب کافــى از «حــارث بــن حصیره»(یکــى از یــاران علــى (ع) نقــل‬ ‫مى کنــد کــه در اطــراف مدینــه مــرد سیاه پوســتى از اهــل حبشــه را دیــدم‬ ‫کــه مشــغول ابیــارى اســت و انگشــتان یــک دســتش قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه او گفتــم‪ :‬چــه کســى انگشــتان تــو را قطــع کــرده ؟ گفــت‪ :‬بهتریــن مــردم‬ ‫دنیــا‪ .‬ســپس افــزود‪ :‬مــا هشــت نفــر بودیــم کــه دســت بــه ســرقتى زدیــم‪.‬‬ ‫مــا را دســتگیر کردنــد و خدمــت علــى بــن ابى طالــب بردنــد و مــا بــه گنــاه‬ ‫خــود اقــرار کردیــم‪ .‬امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬از حــرام بــودن ســرقت بــا‬ ‫خبــر نبودیــد؟ گفتیــم‪ :‬مى دانســتیم‪ .‬دســتور داد چهــار انگشــت مــا را (بــه‬ ‫عنــوان حــد ســرقت) قطــع کردنــد‪ .‬ســپس دســتور داد در خان ـه اى از مــا‬ ‫پذیرایــى کننــد و روغــن و عســل (و مــواد غذایــى مقــوى) بــه مــا بدهنــد تــا‬ ‫جــاى زخم هــا خــوب شــود ســپس مــا را از ان خانــه بیــرون اورنــد و لباســى‬ ‫نــو بــر مــا پوشــاند و فرمــود‪ :‬اگــر توبــه کنیــد و راه صــاح را پیــش گیریــد بــه‬ ‫نفــع شماســت و انگشــتان شــما بــه شــما در بهشــت بــاز مى گــردد و اگــر‬ ‫چنیــن نکنیــد در دوزخ بــه شــما بــاز مى گــردد‪.‬‬ ‫در داســتان ابــن ملجــم قاتــل امــام علــى بــن ابى طالــب علــی(ع) نیــز‬ ‫مى خوانیــم‪ :‬هنگامــى کــه ضربــه اى بــر ســر مبــارک ان حضــرت وارد‬ ‫ســاخت او را خدمــت علــى اوردنــد‪ .‬بــه او فرمــود‪ :‬اى دشــمن خــدا مگــر‬ ‫مــن بــه تــو نیکــى نکــردم ؟ گفــت‪ :‬ارى بــه مــن نیکــى کــردى‪.‬‬ ‫فرمــود پــس چــه چیــزى باعــث شــد کــه ایــن جنایــت را انجــام ده ـى ؟‬ ‫گفــت‪ :‬چهــل روز شمشــیر خــود را تیــز کــردم و از خــدا خواســتم کــه بــه‬ ‫وســیلۀ ان بدتریــن خلــق خــدا را بــه قتــل برســانم (و چنیــن شــد‪ ).‬امــام‬ ‫ن شَ ــر ِّ خ َل ْ ِ ‬ ‫ــق‬ ‫علی(ع)فرمــود‪« :‬فَــاَ اَرَاکَ ا ِ َّل مَقْتُــوال ً بِــ ه ِ و َ مَــا اَرَاکَ ا ِ َّل مِــ ْ ‬ ‫الل َّـ ه ِ عَــز َّ و َ جَــل» (دعــاى تــو مســتجاب شــده اســت زیــرا) تــو را بــا همیــن‬ ‫شمشــیر خواهنــد کشــت و تــو بدتریــن خلــق خدایــى‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۰۳‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫حم‬ ‫بس‬ ‫ماهللارل نارلحیم‬ ‫استاد بیان جذاب‬ ‫و لحن شیرین‬ ‫منبرهایمعنوی‬ ‫و اخالق به سفر‬ ‫اخروی شتافت‬ ‫نگاهی به زندگی خطیب توانمند اســتاد ســید‬ ‫عبداللــه فاطمــی نیــا «رحمت الله علیــه» متن‬ ‫پیــام مقــام معظــم رهبــری حفظــه اللــه‬ ‫تعالــی در خصــوص ایــن عالــم گرانقــدر ‪:‬‬ ‫ظ درس اموز‪،‬جنــاب‬ ‫م واعــ ِ‬ ‫درگذشــت عالــ ِ‬ ‫حجت االســام اقــای حــاج ســیّد عبداللــه‬ ‫فاطمی نیــا رضوان اللــه علیــه را بــه‬ ‫خانــدان گرامــی و هم ـه ی صاحبــان عــزا و‬ ‫ارادتمنــدان و مســتفیدان ایشــان تســلیت‬ ‫عــرض می کنــم‪ ،‬اطالعــات گســترده و بیــان‬ ‫جــذاب و لحــن شــیرین ایــن عالــم محتــرم‪،‬‬ ‫منبعــی پرفیــض بــرای جمــع زیــادی از‬ ‫جوانــان و راهجویــان بــود و فقــدان ان‬ ‫مایــه ی تاســف و انــده اســت‪ .‬از خداونــد‬ ‫متعــال مســالت می کنــم کــه رحمــت و‬ ‫غفــران خــود را شــامل حــال ایشــان فرمایــد‬ ‫و پــاداش وافــر بــه ایشــان عنایــت کنــد‪/.‬‬ ‫ســیّدعلی خامن ـه ای‪ ۲۶ -‬اردیبهشــت ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ایــن مطلــب‪ ،‬مختصــری از زندگینامــه‬ ‫خطیــب گرانقــدر و توانمند‪ ،‬اســتاد گرانقدر‬ ‫اخــاق ســیدعبد الله فاطمی نیاســت‪.‬‬ ‫اســتاد ســید عبداللــه فاطمــی نیــا از‬ ‫اســاتید برجســته اخــاق و عرفــان نظــری‬ ‫بودنــد کــه محضــر بزرگانــی همچــون‬ ‫عالمــه طباطبایــی مفســر قــران کریــم‪،‬‬ ‫ایت اللــه بهجــت اســتاد اخــاق و عرفــان‬ ‫نــاب‪ ،‬ایــت اللــه بهاءالدینــی‪ ،‬ایت اللــه‬ ‫محمدتقــی املــی و بســیاری از اســاتید‬ ‫حــوزه هــای علمیــه را درک کــرده بودنــد و‬ ‫در محضــر ایــن اســاتید تلمــذ فرموده انــد‬ ‫و نکتــه هــا اموختنــد و اندیشــه های نــاب‬ ‫اخالقــی را نشــر دادنــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ والدت ایشــان چنــد نقــل امــده‬ ‫اســت‪ :‬نقــل اول ســال ‪ ،۱۳۱۷‬نقــل دوم در‬ ‫کتاب ســه جلدی نکته ها از گفته ها ســال‬ ‫‪ ۱۳۲۴‬و در نقــل ســوم ســال ‪ ۱۳۲۵‬ذکــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬ان بزرگــوار در شــهر تبریــز بــه‬ ‫دنیــا امدنــد و اصالتــی تــرک زبــان داشــتند‪.‬‬ ‫اســتاد فاطمــی نیــا خطیــب‪ ،‬اســتاد اخــاق‪،‬‬ ‫مــورخ اســامی و کتــاب شناســی کــه در‬ ‫زمینــه اخــاق و عرفــان‪ ،‬حدیــث و شــعر‬ ‫عربــی تحقیقاتــی انجــام داده اســت و‬ ‫کتابهایــی را نیــز بــه چــاپ رســاندند‪.‬‬ ‫تحصیالت و اساتید‬ ‫پــدر بزرگوارشــان (میــر اســماعیل) از علمــا‬ ‫و عارفــان بــزرگ در عصــر خویــش بــه شــمار‬ ‫مــی رفتنــد کــه از همــان کودکــی تحــت‬ ‫ـی الهــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫تربیــت ایــن ولـ ّ‬ ‫اندکــی بعــد ایشــان را نــزد حضــرت‬ ‫ایــت اللــه مصطفــوی تبریزی(عــارف‬ ‫کبیــر و از شــاگردان حضــرت ایــت اللــه‬ ‫ســید علــی اقــای قاضــی) بــرای تربیــت و‬ ‫علم امــوزی مــی فرســتند کــه نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۳۰‬ســال تحــت تربیــت ایــن مــرد الهــی و‬ ‫بزرگــوار قــرار داشــتند‪ .‬در همیــن زمــان‪،‬‬ ‫اشغال مهران توسط‬ ‫رژیم بعث عراق‬ ‫در جریان جنگ‬ ‫تحمیلی(‪)1365‬‬ ‫به روایت تاریخ‪:‬‬ ‫ســاعت یــک بامــداد ‪ 65 / 2 / 27‬عــراق در منطقــه مهــران‬ ‫تحصیــات حــوزوی خویــش را هــم دنبــال‬ ‫مــی کردنــد‪ .‬پــس از ایــت اللــه مصطفــوی‬ ‫از محضــر اســاتیدی همچــون حضــرت‬ ‫عالمــه محمــد حســین طباطبایــی‪ ،‬حضــرت‬ ‫ایــت اللــه الهــی تبریــزی (بــرادر عالمــه‬ ‫طباطبایــی) ‪،‬حضــرت ایــت اللــه محمــد‬ ‫تقــی املــی‪ ،‬حضــرت ایــت اللــه ســید رضــا‬ ‫بهاءالدینــی‪ ،‬حضــرت ایــت اللــه بهجــت‪ ،‬و‬ ‫دیگــر بــزرگان را درک کــرده تــا جایــی کــه‬ ‫از اصحــاب ســر ّ ایشــان مــی شــوند‪ .‬از‬ ‫طرفــی مــی تــوان گفــت کــه ایشــان بــا یــک‬ ‫واســطه‪ ،‬از شــاگردان حضــرت ایــت اللــه‬ ‫قاضــی هســتند چــرا کــه تقریبــا ً تمامــی‬ ‫اساتیدشــان از شــاگردان ســر ّ حضــرت‬ ‫ایــت اللــه قاضــی بودنــد‪.‬‬ ‫فعالیت های علمی‬ ‫وی از کارشناسان علوم اسالمی بود و به‬ ‫تحقیــق و پژوهــش در ایــن زمینــه اشــتغال‬ ‫داشــت؛ از دیگــر فعالیت هایــش می تــوان‬ ‫بــه تدریــس در حوزه هــای علمیــه‪ ،‬حضــور‬ ‫در برنامه هــای مذهبــی صــدا و ســیما بــه‬ ‫عنــوان کارشــناس و ســخنرانی در مراکــز‬ ‫حــوزوی و دانشــگاهی اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫اســتاد گرانقــدر ســید فاطمی نیــا در مــورد‬ ‫علــم رجــال و عرفــان نظــری دارای اگاهــی‬ ‫گســترده بــود و در عیــن حــال بیشــتر‬ ‫بــه خطابــه در منابــر عمومــی اشــتغال‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی از مفســران معــروف و زبردســت‬ ‫صحیفــه ســجادیه و نهج البالغــه بــود و در‬ ‫جلســات متعــددی دربــاره ایــن مــوارد بــه‬ ‫ســخنرانی پرداختــه بــود‪.‬‬ ‫دســت بــه تهاجــم زد و ایــن شــهر و حومــه ان و برخــى از‬ ‫ارتفاعــات منطقــه را تصــرف کــرد و بــا پشــت سرگذاشــتن‬ ‫شــهر مهــران تــا پشــت جــاده کمــر بنــدى مهــران ‪ ،‬یعنــى‬ ‫بیــش از ‪ 20‬کیلومتــردر عمــق خــاک ایــران ‪ ،‬پیشــروى کــرد‬ ‫و موضــع گرفــت ‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان ارتــش جمهــورى اســامى ایــران ‪ ،‬مســئولیت‬ ‫خطــوط پدافنــدى را بــه عهــده داشــت وســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی نیــز بــه دلیــل مقابلــه بــا تهــا جــم دشــمن‬ ‫در خطــوط مختلــف عملیاتــى ‪ ،‬پشــتیبانى از ایــن منطقــه را‬ ‫عملیات بیت المقدس ‪ 6‬در استان ماووت‬ ‫عراق توسط سپاه‬ ‫به روایت تاریخ‬ ‫ی ک ـه شــهر «فاو»توســط رزمنــدگان اســام ســقوط کــرد‪ ،‬موش ـک بــاران تهــران و‬ ‫هنگام ـ ‬ ‫ش کــرد و پـس از گذشـت یـک مــاه از ایـن بحــران‪،‬‬ ‫ن فروکـ ‬ ‫ن از ســوی دشــم ‬ ‫شــهرهای ایــرا ‬ ‫ی و برف پــوش شــمال شــهر «مــاووت»‬ ‫عملیــات «بیت المقــدس ‪ »6‬در محورهــای کوهســتان ‬ ‫ی «شــیخ محمــد»‪« ،‬اســوس» و «اســتروک»‬ ‫مشــخصا ً بلندی هــا ‬ ‫ ‬ ‫قو‬ ‫ن عــرا ‬ ‫کردســتا ‬ ‫ایشــان در مــورد علــم رجــال و عرفــان‬ ‫نظــری ‪،‬دارای اگاهــی و بینــش گســترده ‬ ‫بودنــد و در عیــن حــال بیشــتر بــه خطابه در‬ ‫منابــر عمومــی اشــتغال داشــتند‪ .‬تــا جایــی‬ ‫کــه بســیاری ایشــان را یــک خطیــب توانمند‬ ‫و اســتاد برجســته ســخن می شناســند ولــی‬ ‫ایشــان از زوایــای علمــی بســیاری برخــوردار‬ ‫بودنــد‪ ،‬ایــن عالــم فقیــد از مفســران‬ ‫معــروف و متبهــر کتــاب صحیفــه ســجادیه‬ ‫امــام ســجاد علیــه الیــام و نهــج البالغــه‬ ‫مــوال امــام علــی علیــه الســام به شــمار‬ ‫ی رفــت و در جلســات متعــددی در ایــن‬ ‫مـ ‬ ‫مــوارد بــه ســخنرانی پرداخت ـ ه انــد‪.‬‬ ‫گزیــده ای از تالیفــات ایــن اســتاد اخــاق‬ ‫و ســخنور شــیوا ‪ :‬شــرح و تفســیر زیــارت‬ ‫جامعــه کبیــره‪ ،‬پیــاده شــده ســخنرانی های‬ ‫ایشــان در ایــن زمینــه اســت‪ .‬کــه کتابــی در‬ ‫ایــن زمینــه بــه چــاپ رســانده انــد‪.‬‬ ‫دوره ســه جلــدی «کتــاب نکته هــا از‬ ‫گفته هــا» (گزیــده ای از ســخنرانی های‬ ‫اســتاد فاطمی نیــا‪ ،‬گرداورنــده و ناشــر‪:‬‬ ‫بخش فرهنگی مســجد و حســینیه الزهراء‬ ‫ی نیــا–‬ ‫مشــهد)‪.‬روضه های اســتاد فاطمــ ‬ ‫روضه هایــی کــه از جنــش اخــاص بــود و‬ ‫مســتمعین بــه فیــض می رســیدند‪.‬‬ ‫کتــاب ارزشــمند ارمغــان غدیــر‪ :‬چهــل‬ ‫حدیــث از منابــع شــیعه و ســنی‪ ،‬دربــاره ٔ‬ ‫رویــداد غدیــر خــم‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــه‬ ‫چــاپ رســیده اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ انتظــار بــا موضــوع امــام زمــان‬ ‫عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۷۲‬بــه چــاپ رســیده اســت و‬ ‫چندیــن کتــاب دیگــر کــه بــه چــاپ رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن از ایــن خطیــب توانــا‬ ‫مقاالتــی در نشــریات مختلــف بــه چــاپ‬ ‫رســید ه اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی دیگــر ایــن بــزرگ مــرد الهــی‬ ‫عشــق و عالقــه و ارادت عجیــب ایشــان‬ ‫بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم‬ ‫الســام بــود‪ .‬ســخنرانی هایش همــواره‬ ‫بــا بیانــی شــیوا و متواضعانــه سرشــار از‬ ‫پنــد و انــدرز و حکمــت بــود تــا توشــه ای‬ ‫گــردد بــرای انــان کــه متذکــر شــوند و در‬ ‫مســیر حقیقــی انســان ســازی گام بردارنــد‪.‬‬ ‫روحــش شــاد و یــادش گرامــی‬ ‫مصیــب کوهــی مشــایخ ‪ -‬فعــال فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و رســانه ای اســتان گلســتان‬ ‫بــه طــور کامــل بــر عهــده نگرفتــه بــود‪.‬‬ ‫دشــمن بعثــى بــا تبلیغــات گســترده اى ســعى نمــود کــه‬ ‫اشــغال مهــران را همســان پیــروزى فــاو قلمــداد کنــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو اعــام کــرد کــه تنهــا در مقابــل عقــب نشــینى‬ ‫جمهــورى اســامى از عــراق و مشــخصا فــاو‪ ،‬مهــران را بــاز‬ ‫پــس خواهــد داد!‬ ‫برخــى شــواهد نشــان مــى داد کــه بــا وجــودى کــه دشــمن‬ ‫در حمــات قبــل از ان (فکــه ‪ ،‬شــرهانى ‪ ،‬زبیــدات و حــاج‬ ‫عمــران ) ناموفــق بــوده اســت ‪ ،‬از حمــات زمینــى خــود‬ ‫دســت بــر نداشــته وبــا عنــوان دفــاع متحــرک همچنــان در‬ ‫محورهایــى خــود را امــاده تــک مــى کنــد و چنانچــه نیروهــاى‬ ‫خــودى بــه دشــمن زمــان مــى دادنــد‪ ،‬عــاوه بــر از دســت‬ ‫دادن نقــاط اســتراتژیک و بعضــى شــهرهاى مــرزى ‪ ،‬بــرروى‬ ‫روحیــه نیروهــاى خــودى نیــز اثــر ســوء بگــذارد و تبعــات‬ ‫سیاســى هــم بــراى نظــام بــه دنبــال داشــت و تصــرف هــر‬ ‫نقطــه شــبیه مهــران ‪ ،‬باعــث تقویــت روحیــه دشــمن مــى‬ ‫شــد‪ .‬عــاوه بــر ضــرورت سیاســى ‪ -‬نظامــى انجــام عملیــات‬ ‫علیــه تهاجمــات دشــمن ‪ ،‬امــام (ره) نیــز دربــاره مهــران‬ ‫ســوال مــى کردنــد‪».‬‬ ‫ف بــر سـد ّ و شــهر «دوکان» عــراق و در‬ ‫ن بلندی هــای مشــر ‬ ‫ت کـه بـ ه ازادی ایـ ‬ ‫صــورت گرفـ ‬ ‫ع انجامیــد‪ .‬حمل ـه توســط ســپاه پاســداران انقــاب ‬ ‫منطق ـه ای ب ـه وســعت ‪ 65‬کیلومترمرب ـ ‬ ‫اســامی پــس از ســاعت ها راهپیمایــی‪ ،‬در روز‪ 1367 /2/ 27‬بــا رمــز «یــا امیرالمومنیــن‬ ‫علیــه الســام» اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ل سلســله ‬ ‫ی و اســتقرار مناســب نیروهــا در شــمال ســلیمانیه‪ ،‬و تکمیــ ‬ ‫هــدف‪ ،‬پیشــرو ‬ ‫ق بــود‪ .‬بــا انجــام موفقیت امیــز و کـم تلفــات ایـن ‬ ‫ت عــرا ‬ ‫م شــده در مــاوو ‬ ‫عملیات هــای انجــا ‬ ‫ل مناط ـق تح ـت نفــوذ‬ ‫عملیــات‪ ،‬تمام ـی اهــداف مــورد نظــر تصــرف و تامی ـن شــد و اتصــا ‬ ‫ی خــروج انــان‪ ،‬کــه مدتــی پیــش تحــت ‬ ‫ن کــرد عــراق امکان پذیــر شــده و را ه بــرا ‬ ‫معارضــا ‬ ‫ع شــد ه بودنــد‪ ،‬فراهـم شــد‪.‬در ایـن عملیــات ‪ 2400‬نفــر از دشــمن ‬ ‫ق واقـ ‬ ‫ش عــرا ‬ ‫هجــوم ارتـ ‬ ‫کشــته ‪ ،‬زخمــی و یــا اســیر شــدند ‪ .‬در میــان تجهیــزات منهــدم شــده یــک فرونــد بالگــرد‬ ‫ق نیــز ب ـ ه چش ـم می خــورد‪.‬‬ ‫ش عــرا ‬ ‫ارت ـ ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!