روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 534 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 534

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 534

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 534

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪31 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 27‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /15-2022/ may/ 17-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪534‬‬ ‫کاهش التهابات بازار‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫ترافل‪ ،‬ثروتی‬ ‫که به تارج می رود‬ ‫تامین منابع مالی‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیاردی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫اجــرای طــرح مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانه هــا نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش دریافتــی‬ ‫مبلــغ یارانــه‪ ،‬قــدرت خریــد مــردم نســبت بــه قبــل‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح «مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا»‬ ‫و پــس از ســخنان ایــت اللــه رئیســی بــا مــردم‪ ،‬در‬ ‫نوزدهــم اردیبهشــت مــاه ‪ ،۱۴۰۱‬مرحلــه یکصــد و‬ ‫ســی و پنجمیــن و یکصــد و ســی و ششــمین یارانــه‬ ‫نقــدی براســاس دهک هــای شناســایی شــده وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا مبالــغ تعییــن شــده‬ ‫بــه حســاب ‪ ۲۳‬میلیــون سرپرســت خانــوار واریــز‬ ‫شــد کــه ‪ ۷۲‬میلیــون ایرانــی را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫مبلــغ یارانــه واریــزی بــر اســاس دســتور رئیــس‬ ‫جمهــور‪ ۴۰۰ ،‬هــزار تومــان بــرای دهک هــای اول تــا‬ ‫ســوم و یارانــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تومانــی بــرای دهک هــای‬ ‫چهــارم تــا نهــم بــه ازای هــر نفــر بــود‪.‬‬ ‫ایــن رقــم از واریزهــا در راســتای اجــرای سیاسـت های‬ ‫دولــت ســیزدهم بــا اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در جهت‬ ‫کاهــش و رفــع فقــر مطلق‪ ،‬کاهــش فاصله طبقاتی و‬ ‫عدالــت محــوری انجام شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس تبصــره ‪ ۱۴‬هدفمندســازی یارانــه هــای‬ ‫قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۱‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬هزار تومانی‬ ‫‪ ۱۸‬ویژگی رفتاری‬ ‫اجتماعــی بــا همــکاری ســازمان هدفمندســازی‬ ‫یارانه هــا و بــا اســتفاده از پایــگاه اطالعــات رفــاه‬ ‫ایرانیــان موظــف بــود تــا حداکثــر در مــدت ســه‬ ‫مــاه پــس از ابــاغ ایــن قانــون‪ ،‬ضمــن دهــک بنــدی‬ ‫درامــدی همــه خانوارهــای یارانــه بگیــر از طریــق‬ ‫شــاخص های متقــن و ثبتــی قابــل اتــکاء نســبت بــه‬ ‫حــذف یارانــه نقــدی و طــرح معیشــتی خانوارهــای‬ ‫پــر درامــد اقــدام‪ ،‬تــا منابــع حاصــل صــرف پرداخــت‬ ‫یارانــه بــرای حمایــت از اقشــار اســیب پذیــر بــا‬ ‫اولویــت خانوارهــای تحــت پوشــش و پشــت نوبتــی‬ ‫نهادهــای حمایتــی شــود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬سرپرســتان خانوارهــای معتــرض‬ ‫بــه حــذف یارانــه‪ ،‬مــی تواننــد در ســامانه الکترونیکی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ثبــت نــام‬ ‫کــرده تــا پرونــده انهــا بــر اســاس اطالعــات و‬ ‫داده هــای موجــود و میدانــی توســط کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) بررســی‪ ،‬در صــورت وارد بــودن‬ ‫اعتــراض‪ ،‬یارانه هــا انهــا مجــددا برقــرار شــود‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫بــه دهــک هــای اول تــا ســوم کــه ‪ ۳۰‬درصــد جامعــه‬ ‫را تشــکیل مــی دهنــد بــه ازای هــر فــرد ‪ ۴۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان و بــه دهــک هــای چهــارم تــا نهــم کــه ‪۶۰‬‬ ‫درصــد جامعــه هســتند بــه ازای هــر فــرد ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان پرداخــت شــده و بــه ‪ ۱۰‬درصــد دیگــر جامعــه‬ ‫کــه جــزو دهــک دهــم و اقشــار ثروتمنــد هســتند‬ ‫مبلــغ یارانــه ای پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه بــه دهــک بنــدی یارانــه هــا معتــرض‬ ‫هســتند مــی تواننــد از ســه طریــق تمــاس بــا‬ ‫شــماره های ‪ ۶۳۶۹‬و ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬یــا مراجعــه‬ ‫بــه ادرس ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬اعتــراض خــود‬ ‫را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن جامانــدگان از یارانــه نیــز بعــد از راه انــدازی‬ ‫ســامانه ای از ســوی ســازمان هدفمندی یارانه ها می‬ ‫تواننــد بــا ثبــت اطالعــات و دهــک بنــدی از حمایــت‬ ‫هــای یارانــه ای دولــت بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫یارانــه هــای واریــزی بیــش از هزینــه جــاری‬ ‫خا نو ا رها ســت‬ ‫بــر اســاس بررســی بــازار و قیمــت کاالهــا مشــخص‬ ‫شــده اســت کــه قــدرت خریــد خانــواده هــا بــا‬ ‫افزایــش مبلــغ یارانــه بیشــتر شــده اســت‪ .‬پیــش از‬ ‫ایــن خانوارهــای تک نفــره اقشــار متوســط جامعــه‬ ‫ماهانــه حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار تومــان یارانــه (نقــدی و‬ ‫معیشــتی) دریافــت می کردنــد کــه بــا رقــم پرداختــی‬ ‫توســط دولــت ســیزدهم (‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان) رقــم‬ ‫دریافتــی انــان ســه برابــر شــد‪ .‬یارانــه خانوارهــای دو‬ ‫نفــره اقشــار متوســط پیــش از ایــن ماهانــه حــدود‬ ‫‪ ۱۹۴‬هــزار تومــان بــود کــه هم اکنــون بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫همچنیــن یارانــه دریافتــی خانوارهــای ســه نفــره‬ ‫نیــز حــدود ‪ ۲۷۴‬هــزار تومــان بــود کــه هم اکنــون بــه‬ ‫‪ ۹۰۰‬هــزار تومــان افزایــش یافــت و ‪ ۳.۳‬برابــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬یارانــه خانوارهــای چهارنفــره نیــز کــه پیــش‬ ‫از ایــن ‪ ۳۵۴‬هــزار تومــان بــود بــه یــک میلیــون‬ ‫‪ 10‬نکته ایمنی در اینترنت‬ ‫قیمت مرغ در بازار‬ ‫افراد بسیار خالق‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای طرح‬ ‫«مردمی سازی‬ ‫و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها»مساوی‬ ‫افزایش قدرت‬ ‫خرید مردم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان رســیده و ‪ ۳.۴‬برابــر و یارانــه‬ ‫خانوارهــای پنج نفــره بــه بــاال نیــز بیــش از ‪ ۳.۵‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون بــا واریــز مبلــغ یارانــه یــک میلیــون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان بــه یــک خانــواده چهــار نفــری در دولــت‬ ‫ســیزدهم میــزان ســود و قــدرت خریــد دهــک اول‬ ‫نســبت بــه قبــل ‪ ۹۲۳‬هــزار تومــان افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬مجمــوع قیمــت قبــل‬ ‫کاالهــا از جملــه مــرغ ‪ ۹۶‬هــزار تومــان‪ ،‬تخــم مــرغ‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار تومــان‪ ،‬انــواع پنیــر ‪ ۱۶‬هــزار تومــان‪ ،‬انــواع‬ ‫شــیر ‪ ۳۹‬هــزار تومــان و انــواع روغــن خوراکــی ‪۵۵‬‬ ‫هــزار تومــان بــرای یــک خانــواده چهــار نفــری ‪۲۴۱‬‬ ‫هــزار تومــان بــراورد شــده اســت و در ایــن دولــت‬ ‫بــا اجــرای طــرح مردمــی ســازی یارانــه هــا‪ ،‬مــرغ ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار تومــان‪ ،‬تخــم مــرغ ‪ ۴۷‬هــزار تومــان‪ ،‬انــواع‬ ‫پنیــر ‪ ۲۲‬هــزار تومــان‪ ،‬انــواع شــیر ‪ ۷۷‬هــزار تومــان‬ ‫و انــواع روغــن خوراکــی ‪ ۲۴۲‬هــزار تومــان و در‬ ‫مجمــوع ‪ ۵۶۸‬هــزار تومــان اســت کــه تنهــا افزایــش‬ ‫هزینــه خانوارهــا ‪ ۳۲۶‬هــزار تومــان اســت کــه ایــن‬ ‫مبلــغ بــا کــم کــردن از مبلــغ یارانــه حــدود ‪ ۹۲۳‬هــزار‬ ‫تومــان مــی شــود کــه نشــانگر افزایــش قــدرت خریــد‬ ‫خانــواده هاســت‪.‬‬ ‫یــک خانــواده چهــار نفــره در دهــک دوم شــهری‪،‬‬ ‫مجمــوع هزینــه هــای خانــوار در یــک مــاه گذشــته‬ ‫‪ ۳۳۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬بــود کــه ایــن رقــم بــا قیمــت هــای‬ ‫جدیــد بــه ‪ ۸۰۳‬هــزار تومــان رســید کــه بــا افزایــش‬ ‫هزینــه ‪ ۴۴۶‬هــزار تومانــی‪ ،‬شــاهد افزایــش قــدرت‬ ‫خریــد ‪ ۷۸۳‬هــزار تومانــی هســتیم‪.‬‬ ‫مجمــوع هزینــه هــای یــک خانــواده چهــار نفــری در‬ ‫دهــک ســوم شــهری در یــک مــاه گذشــته ‪ ۳۷۵‬هزار‬ ‫تومــان و بــا قیمــت هــای جدیــد ‪ ۹۱۸‬هــزار تومــان‬ ‫اســت کــه افزایــش هزینــه ‪ ۵۴۳‬هــزار تومانــی‬ ‫ایجــاد شــده اســت کــه بــا کــم کــردن از یارانــه یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار تومانــی شــاهد افزایــش قــدرت‬ ‫خریــد ‪ ۷۰۶‬هــزار تومانــی هســتیم‪.‬‬ ‫مبلــغ دریافتــی یارانــه در یــک خانــواده چهــار نفــری‬ ‫دهــک چهارمــی‪ ،‬یــک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫اســت کــه مجمــوع هزینــه هــای خانــوار در یــک مــاه‬ ‫گذشــته ‪ ۳۹۷‬هــزار تومــان بــود کــه در ایــن مــاه بــه‬ ‫‪ ۹۵۲‬هــزار تومــان رســید‪ ،‬بــر ایــن اســاس افزایــش‬ ‫هزینــه خانــوار ‪ ۵۵۴‬هــزار تومــان و در مقابــل‬ ‫افزایــش قــدرت خریــد ‪ ۲۹۱‬هــزار تومــان شــد‪.‬‬ ‫افزایــش قــدرت خریــد یــک خانــواده چهــار نفــری در‬ ‫دهــک هــای پنجــم تــا نهــم بــه ترتیــب‪ ۲۳۶ ،‬هــزار‬ ‫تومــان‪ ۲۳۴ ،‬هــزار تومــان‪ ۱۵۰ ،‬هــزار تومــان‪۷۱ ،‬‬ ‫هــزار تومــان و ‪ ۱۸‬هــزار تومــان بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــار و ارقــام نشــان مــی دهــد کــه هــر چنــد‬ ‫مبلــغ کاالهــا بــه خاطــر اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪،‬‬ ‫افزایــش یافتــه اســت امــا در مقابــل بــا پرداخــت‬ ‫یارانــه مســتقیم بــه جیــب مــردم و حــذف دالالن‪،‬‬ ‫قاچاقچیــان‪ ،‬رانــت خــواران و ســایر مفســدان‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬شــاهد افزایــش قــدرت خریــد مــردم‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫برای کودکان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪533‬‬ ‫‏‪ .23‬صراط مستقیم فقط در قران کریم تبیین شده است ‪ /46 (.‬نور ص‪)352‬‏‬ ‫صراط مستقیم کجاست؟‬ ‫ســت َقی ْم‬ ‫ناالصراطِالْم ُ ْ‬ ‫‏« اگــر از خــدا صــراط مســتقیم را طالبیــم و در شــبانه روز بارهــا مــی گوئیم ‪ :‬اِهْد َ ّ‬ ‫یکــی از راههــای درســت ان رفاقــت بــا‏قــران کریــم ‪ ،‬قرائــت و تدبـّـر و درس گرفتــن از ان اســت ‪».‬‏‬ ‫جزء نوزدهم ‪،‬پیام نوزدهم ‪:‬‏‬ ‫‏«انجام عمل صالح (وخدمت به مردم) ‪ُ ،‬‬ ‫شکر الهی (حاکمان) ‏»‬ ‫‏—حاکم شکور ‏‪:‬‬ ‫و َقَا ل َر َبِّا َو ْزِعْنِیا َنْا َ ْ‬ ‫شـ�ک ُرَنِعْمَت َکَالَّتِیا َن ْ َعمْت َ َعل َیَّو َعَل َىو َالِد َیَّو َا َنْا َعْمَل ََصالِحًاتَر ْ َضا هُو َا َد ْخِلْنِیبِرَحْمَتِکَفِیعِبَا ‪-‬‬ ‫ن ﴿‪ ۱۹‬‏﴾‬ ‫دِکَالصَّ الِحِیــ َ‬ ‫و ســلیمان گفــت ‪ :‬پــروردگارا ! شــکر نعمتهائــی را کــه بــر مــن و پــدر و مــادرم ارزرانــی داشــته ای بــه‬ ‫مــن الهــام فرمــا و توفیــق مرحمــت کــن‏تــا عمــل صالحــی کــه موجــب رضــای تــو گــردد انجــام دهــم و‬ ‫مــرا در زمــره بنــدگان صالحــت داخــل نمــا ‪)19( .‬‏‬ ‫ایــن جــزء شــریف از ایــه ‪ 21‬ســوره فرقــان (بــا ‪ 57‬ایــه از ‪ 77‬ایــه ان ســوره) اغــاز ‪ ،‬و پــس از گــذر از‬ ‫ســوره مبارکــه شــعرا (بــا ‪ 227‬ایــه) ‪،‬‏بــه ایــه ‪ 55‬ســوره نمــل (جمعــا ًبــا ‪ 239‬ایــه) بــه پایــان مــی رســد‬ ‫کــه اهــم پیــام هــای ان بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‏‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫ن﴿‪ ۲۶‬‏﴾‬ ‫الْمُلْکُیَوْمَئِذٍالْحَقلِلرَّحْمَ ِ‬ ‫‏‪ .1‬روز قیامــت (روزی کــه حکومــت از ان خداســت و اعمــال ظالمــان چــون ذرّات غبــار پراکنده و نابود‬ ‫مــی شــود و بــرای انهــا مــژده و‏بشــارتی نیســت ‪ ،‬روزی کــه فرشــتگان رویــت مــی شــوند و روزی کــه‬ ‫بهشــتیان جایگاه شــان از همه بهترونیکوتر اســت ‪) ...‬و ســتمکار‏دســت خود را (از شـدّت حســرت)‬ ‫گاز گرفتــه ‪ ،‬مــی گویــد ‪ :‬ای کاش همــراه و هــم خــط پیامبــر و رهبــران الهــی بــودم و کاش فــان‬ ‫(شــخص‏و خــط گمــراه) را دوســت انتخــاب نکــرده بــودم ‪ 22( .‬ـ ‪ /21‬فرقــان‏)‬ ‫نکته مهم‪:‬‏‬ ‫‏«شــرط مهــم رســیدن بــه ســعادت اخــروی‪ ،‬داشــتن دوســتان خــوب ‪ ،‬مومــن و تزکیــه شــده در‬ ‫دنیاســت و چــه دوســتانی بهتــر از خــدا ‪ ،‬رســول‏خــدا‪ ،‬ائمــه اطهــار و شــهیدان راه خــدا و همنشــینی‬ ‫بــا علمــای وارســته اســت»‏‬ ‫‏— شکایت پیامبر اکرم (ص)از امت خود درباره که مهجودیت قران ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .2‬روز قیامــت روزی اســت کــه پیامبــر اکــرم (ص) بــه عنــوان شــکایت عرضــه (خواهــد) داشــت ‪:‬‬ ‫پــروردگارا ! همانــا قــوم مــن (یعنــی‏مســلمانان) قــران را رهــا و مهجــور کردنــد ‪/30( .‬فرقــان‏)‬ ‫‏— زندگــی یعنــی کار روزانــه ‪ ،‬اســتراحت شــبانه خــدا افرینــش تکوینــی ‪1 :‬ـ لیــل (شــب) ‪ :‬لبــاس‬ ‫(پوشــش) ‪2‬ـ نــوم (خــواب) ‪ :‬ســبات‏‏(ارامــش) ‪3‬ـ نهــار ( روز) ‪ :‬نشــور (بیــداری و برانگیختــن)‏‬ ‫نکته قابل توجّه ‪:‬‏‬ ‫‏« عملکرد بشر در سه حوزه در قران کریم بررسی شده است‪:‬‏‬ ‫وضــع فــردی ـ اوضــاع اجتماعــی ـ اوضــاع حاکمیتــی و اداره جامعــه و بــرای هریــک از ایــن اوضــاع‬ ‫برنامــه مــدون و قابــل ارائــه دارد و‏ســئوال مهمتــر اینکــه ‪ :‬ایــا بشــر در جهــان مــی توانــد اینگونه زندگی‬ ‫کنــد ؟! نمونه هــای بــارز ایــن ســبک زندگــی را قــران کریــم از زندگی و‏حاکمیت پیامبران و انســان های‬ ‫وارســته ارائــه کــرده اســت »‏‬ ‫‏‪ .3‬او خدایــی اســت کــه ‪ :‬زندگــی صحیــح بشــر را ‪ ،‬در خــواب و اســتراحت شــبانه و حرکــت وحیــات‬ ‫روزانــه تعریــف کــرده اســت‪/47 (.‬‏فرقــان ص ‪)364‬‏‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫جریمه ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫شرکت تک ماکارون‬ ‫رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتی گفت‪ :‬شــرکت تک‬ ‫مــاکارون رقمــی معــادل ‪ ۳۸۰‬میلیــارد تومــان محکــوم‬ ‫شــده اســت و مجبــور بــه عرضــه کاالهــای در اختیــار‬ ‫خــود بــه بــازار شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار احمــد اصانلــو اخریــن‬ ‫گزارش هــا از میــزان تخلفــات انجــام شــده توســط‬ ‫کارخانه هــا بعــد از اعــام قیمت هــای جدیــد اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در پنــج روز اخیــر حــدود پنــج هــزار گــزارش‬ ‫تخلــف از کل کشــور بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی‬ ‫ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه بیشــتر‬ ‫تخلفــات انجــام شــده مربــوط بــه احتــکار بــوده اســت یــا‬ ‫گران فروشــی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬گزارش هــای ارائــه شــده در‬ ‫چنــد وقــت گذشــته مربــوط بــه احتــکار و گران فروشــی‬ ‫بــود امــا بیشــتر گزارشــات اخیــر در زمینــه احتــکار ارائــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اصانلــو خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــنبه هــم بازدیــدی را از‬ ‫انبــاری واقــع در شــهرری داشــتیم کــه تخلفــات ان‬ ‫کشــف شــد و بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده معــادل‬ ‫ســه هــزار تــن برنــج‪ ۱۰۰ ،‬تــن روغــن و ‪ ۲‬هــزار تــن شــکر‬ ‫احتــکار شــده بــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی ادامــه داد‪ :‬در ســه‬ ‫روز اخیــر بیشــترین احتــکار مربــوط بــه روغــن بــود کــه‬ ‫بعــد از شناســایی ایــن تخلــف‪ ،‬تشــکیل پرونــده انجــام‬ ‫و درنهایــت کاالی کشــف شــده بــه بــازار عرضــه شــد‪.‬‬ ‫مقصر اصلی کمبود روغن در بازار‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی دیگــر مبنــی بــر اینکــه کمبــود‬ ‫روغــن ناشــی از احتــکار کارخانجــات بــرای فــروش بــا‬ ‫قیمــت جدیــد بــوده اســت یــا خیــر‪ ،‬افــزود‪ :‬نمی تــوان‬ ‫ایــن موضــوع را بــه طــور کامــل منکــر شــد امــا بخشــی‬ ‫از کمبــود روغــن ناشــی از احتــکار برخــی کارخانه هــا بــود‬ ‫کــه برخــورد جــدی بــا انهــا صــورت گرفــت و کاالی احتــکار‬ ‫شــده بعــد از تشــکیل پرونــده و نیــز محکــوم شــدن انهــا‬ ‫در واحدهــای توزیعــی عرضــه شــد‪.‬‬ ‫مشکلی در حوزه توزیع مرغ وجود ندارد‬ ‫اصانلــو دربــاره صحبــت یکــی از مســئوالن صنفــی مرغ‬ ‫کــه اعــام کــرده بــود بــا توجــه بــه افزایــش توزیــع مــرغ‬ ‫امــا بخشــی از ان در بــازار توزیــع نشــده و ســبب کمبــود‬ ‫ایــن کاال در بــازار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون مشــکلی‬ ‫در حــوزه توزیــع مــرغ وجــود نــدارد‪ ،‬فقــط بــرای روز‬ ‫پنجشــنبه بــه دلیــل عــدم عرضــه برخــی از کشــتارگاه ها‬ ‫بــا کمبــود ایــن کاال در بــازار مواجــه بودیــم امــا اکنون این‬ ‫مشــکل برطــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫جریمه ‪ ۳۸۰‬میلیارد تومانی شرکت تک ماکارون‬ ‫رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی در ادامــه بــه‬ ‫صحبت هــای مطرح شــده در خصــوص کارخانــه تــک‬ ‫مــاکارون کــه طــی یــک هفتــه گذشــته از بــاز کــردن‬ ‫درب انبارهــا بــه روی بازرســان خــودداری کرده انــد‪ ،‬هــم‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن موضــوع صحت نــدارد‪ ،‬تک مــاکارون اکنون‬ ‫رقمــی معــادل ‪ ۳۸۰‬میلیــارد تومان محکوم شــده اســت‬ ‫و مجبــور بــه عرضــه کاالهــای در اختیــار خــود بــه بــازار‬ ‫شــده اســت؛ اکنــون مشــکلی از لحــاظ ورود مامــوران به‬ ‫انبارهــا وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه لحــاظ قانونــی کارخانه هــا‬ ‫نمی تواننــد از حضــور مامــوران تعزیــرات ممانعــت بــه‬ ‫عمــل اورنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در صــورت ممانعــت ورود مامــوران‬ ‫توســط مســئوالن حاضــر در کارخانه هــا امــکان ورود‬ ‫مامــوران بــا دســتور شکســتن قفل هــا وجــود دارد‬ ‫و محدودیتــی از ایــن لحــاظ بــرای مامــوران ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫رفع مشکل کمبود روغن و مرغ در برخی از شهرها‬ ‫وی دربــاره اعتــراض مــردم در برخی از شــهرها به دلیل‬ ‫کمبــود مــرغ و روغــن در بــازار گفــت‪ :‬در ‪ ۲‬روز گذشــته‬ ‫در برخــی از شــهرها کمبــودی از حیــث مــرغ و تخم مــرغ‬ ‫وجــود داشــت امــا اکنــون مشــکل برطــرف شــده و دیگــر‬ ‫مســئله ای از لحــاظ کمبــود کاال در بــازار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اصانلــو اظهــار داشــت‪ :‬گزارش هایــی از شــهرهای‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬خراســان شــمالی و خراســان رضــوی‬ ‫در زمینــه کمبــود روغــن در بــازار وجــود داشــت کــه امروز‬ ‫ایــن مســئله برطــرف شــد‪.‬‬ ‫به دو نفر نیروی خانم جهت همکاری‬ ‫در دفتر موسسه مطبوعاتی با شرایط‬ ‫سنی ‪ 25‬سال نیازمندیم‬ ‫لطفا درخواست خود را از طریق شماره واتس اپ‬ ‫ارسال کنید ‪09117674497‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,860,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,813,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 163,430,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 144,790,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 78,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 48,520,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ازادســازی یارانــه ارد‪ ،‬اختالالتــی در بــازار در راســتای‬ ‫خریــد ماکارونــی بــه وجــود امــد کــه بــا پیگیری هــای انجــام شــده و‬ ‫مذاکــره بــا ‪ ۲‬شــرکت پخــش عمــده ماکارونــی ‪ ۲۰۰‬تــن ماکارونــی بــه‬ ‫اســتان وارد شــده و بــازار مــا را بــه تعــادل می رســاند‪.‬‬ ‫کاهش التهابات بازار‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫تنهــا بــا گذشــت چنــد روز از اغــاز طــرح اصــاح ارز ترجیحــی ‪ ،‬براینــد‬ ‫مشــاهدات میدانــی خبرنــگاران از بازارهــای گلســتان بیانگــر ان اســت‬ ‫کــه بــا تشــدید نظــارت هــا و اقنــاع ســازی مــردم از ســوی مدیــران و‬ ‫رســانه ها؛ التهابــات ‪ ۲‬روز ابتدایــی ایــن طــرح فروکــش کــرده و جــوی‬ ‫ارام بــا دسترســی مناســب بــه کاالهــا شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬رصد و پایش خبرنگاران از شهرســتاهای‬ ‫مختلــف گلســتان بیانگــر فروکــش کــردن التهابــات کاذب و هیجانــی‬ ‫بــازار در چنــد روز اخیــر اســت و هــم اینــک ظهــر روز یکشــنبه توزیــع‬ ‫انــواع اقــام خوراکــی در ســطح فروشــگاه هــای زنجیــره ای و حتــی ســوپر‬ ‫مارکــت هــای شــهر و روســتا بــه روال معمــول بازگشــت بــه طــوری کــه‬ ‫قیمــت تخــم مــرغ در بیشــتر فروشــگاه در محــدوده ‪ ۴۳‬هــزار تومــان و‬ ‫بــدون محدودیــت عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫قفســه انــواع روغــن هــا در فروشــگاه هــای زنجیــره ای اســتان مملــو‬ ‫از روغــن اســت و بــه طــور متوســط روغــن ســرخ کردنــی ‪ ۸۰۰‬گرمــی در‬ ‫حــدود ‪ ۶۳‬هــزار تومــان بــدون محدودیــت عرضــه مــی شــود و روغــن هــا‬ ‫بــا وزن بیشــتر هــم توســط شــرکت هــای توزیــع کاال در ســوپر مارکتهــای‬ ‫شــهر توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخــش مــرغ قیمــت مــرغ گــرم و روز ‪ ۵۹‬هــزار تومــان و بــدون هیــچ‬ ‫گونــه صــف و نوبــت در مراکــز پروتئینــی مناطــق بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫هــر چنــد عرضــه ماکارونــی صرفــا در فروشــگاه های بــزرگ انجام‬ ‫می شــود ولــی بــا ایــن وجــود محدودیتــی در تعــداد فــروش بــه‬ ‫چشــم نمی خــورد‪.‬‬ ‫شــاید در روزهــای قبــل جلــوه هایــی از احتــکار خانگــی در بیــن برخــی از‬ ‫شــهروندان بــه چشــم مــی خــورد امــا امــروز خبــری از خریدهــای حجیــم‬ ‫و کالن شــهروندان از فروشــگاه ها و مغازه هــا نبایــد و هــر شــهروندی بــه‬ ‫قــدر نیــاز از مراکــز فروشــگاهی ‪ ،‬ارزاق یومیــه خریــد مــی کــرد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر مدیران گلســتانی و دســتگاه های نظارتی اســتان هم با‬ ‫رصــد مســتقیم تحــوالت بــازار‪ ،‬در تالشــند تــا با هر گونــه تخطی‪ ،‬احتکار‬ ‫و یا ســوء اســتفاده های احتمالی جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان در خصــوص‬ ‫وضعیــت بــازار هــا گفــت‪ :‬اختالالتــی در بــازار ماکارونــی بــه وجــود امــد‬ ‫کــه بــا مذاکــره بــا ‪ ۲‬شــرکت پخــش عمــده و واردات ماکارونــی‪ ،‬بــازار مــا‬ ‫بــه تعــادل می رســد‪.‬‬ ‫برطرف مشکل کمبود‬ ‫پزشک در شهرستان‬ ‫شیروان‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شــیروان گفــت‪ :‬بــا‬ ‫جــذب ‪ ۲‬نیــروی طرحــی پزشــک عمومــی مشــکل کمبــود پزشــک‬ ‫در بیمارســتان ایــن شهرســتان برطــرف شــده اســت ولــی بــرای‬ ‫خدمــات رســانی بهتــر بــه شــهروندان همچنــان نیازمنــد ســه نیــروی‬ ‫درمانــی دیگــر هســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬دکتــر ســیده معصومــه هاشــمی‬ ‫روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬براســاس‬ ‫شــاخص های وزارت بهداشــت بــه ازای هــر چهــار هــزار نفــر‬ ‫روســتایی یــک پزشــک عمومــی و بــه ازای هــر یکهــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫شهرنشــین یــک پزشــک بایــد در ان منطقــه فعالیــت کنــد کــه ایــن‬ ‫رقــم در شــیروان از شــاخص هــای وزارت بهداشــت عقــب اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از پزشــکان مجــاور بــرای پوشــش دهــی تمــام‬ ‫نقــاط شهرســتان اســتفاده مــی شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬هــم اینــک ‪۵۵‬‬ ‫پزشــک عمومــی در شهرســتان فعالیــت دارنــد کــه ‪ ۲۰‬نفــر از انهــا در‬ ‫مطب هــای خصوصــی‪ ۲۰،‬نفــر در درمانــگاه و اورژانــس بیمارســتان و‬ ‫‪ ۱۰‬نفــر بــه صــورت پزشــک خانــواده فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫درویشــعلی حســن زاده افــزود ‪ :‬تقویــت نظــارت بــر بــازار اولین اولویت‬ ‫مــا از هفتــه گذشــته بــود کــه بــا همــکاری نیروهــای ســتادی و مدیــران‬ ‫شهرســتان ها ایــن امــر نظــارت ویــژه ای بــر تامیــن و عرضــه کاالهــای‬ ‫اساســی موجــود در بــازار شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬از دیگــر تمهیداتــی کــه توســط ایــن ســازمان اندیشــیده‬ ‫شــد تامیــن و تولیــد ‪ ۲‬کاالی روغــن و ماکارونــی اســت کــه وجــود ‪ ۲‬واحــد‬ ‫صنفــی تولیــد روغــن ظرفیــت خوبــی در اســتان ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ازادســازی یارانــه ارد‪ ،‬اختالالتــی در بــازار‬ ‫در راســتای خریــد ماکارونــی بــه وجــود امــد کــه بــا پیگیری هــای انجــام‬ ‫شــده و مذاکــره بــا ‪ ۲‬شــرکت پخــش عمــده ماکارونــی ‪ ۲۰۰‬تــن ماکارونــی‬ ‫بــه اســتان وارد شــده و بــازار مــا را بــه تعــادل می رســاند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی گلســتان یــاداور شــد‪ :‬کمبــودی در‬ ‫تامیــن مــرغ و روغــن گلســتان نداریــم و حتــی بخشــی از مــرغ تهــران را‬ ‫تولیــدات اســتان مــا تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫محمــد برزعلــی از تامیــن مــرغ اســتان تهــران توســط کشــتارگاه های‬ ‫اســتان گلســتان خبــرداد و اظهارداشــت‪ :‬اســتان گلســتان دارای ‪۱۴‬‬ ‫کشــتارگاه اســت کــه ظرفیــت تولیــد بیــش از پنــج هــزار قطعــه مــرغ در‬ ‫روز را دارد‪.‬‬ ‫وی کمبــود روغــن در گلســتان را تکذیــب کــرد و افــزود‪ :‬در اولیــن روز‬ ‫مردمــی کــردن یارانه هــا حــدود ‪ ۱۴۰‬تــن گوشــت مــرغ گــرم در اســتان‬ ‫توزیــع و در راســتای پاســخ گویــی بــه درخواســت مــردم‪ ۷۳ ،‬تــن گوشــت‬ ‫منجمــد در نواحــی مــرزی و روســتاهای گلســتان پخــش و توزیــع شــد‪.‬‬ ‫برزعلــی بــا بیــان اینکــه در بحــث تامیــن گوشــت مــرغ هیــچ کمبــودی‬ ‫در اســتان مــا وجــود نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در تامیــن تخــم مــرغ نیــز در‬ ‫گلســتان بــا کمبــودی مواجــه نیســتیم‪ .‬چــرا کــه میــزان تولیــد مــا ‪ ۱۸۰‬تــن‬ ‫در روز بــوده و میــزان مصــرف ‪ ۹۰‬تــن در روز اســت‪.‬‬ ‫وی از موجودی شــکر برای یک ماه اینده بازار اســتان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بــه زودی بــرای ســهولت در خریــد مــردم گلســتان‪ ،‬در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای کــه امــکان نظــارت بــر انهــا وجود دارد‪ ،‬شــکر به صــورت فله ای‬ ‫موجــود خواهد شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گلســتان هــم از شــدت عمــل‬ ‫و افزایــش مجــازات متخلفیــن پــس از مشــاهده تخلــف خبــر داد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد بــا توجــه بــه حساســیت اجــرای طــرح عادالنــه ســازی‬ ‫یارانه هــا‪ ،‬اختیــارات ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــرای مجــازات‬ ‫متخلفیــن بیشــتر شــده و جریمه هــا افزایشــی پنــج برابــری داشــته اند‪.‬‬ ‫تقــی حســام بــا بیــان اینکــه صــرف نظــر از وظایــف قانونــی همدلــی‬ ‫موجــود در بــازار اســتان موجــب شــده تــا تعــادل در ایــن بــازار برقــرار‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس از اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬بخشــنامه ای بــه واحدهــای‬ ‫صنفــی ابــاغ شــد کــه طــی ان‪ ،‬چنانچــه هــر کــدام از چهــار کاالی مذکور‬ ‫بــه قیمــت قدیــم در فروشــگاه موجــود باشــد‪ ،‬امــکان فــروش ان بــه‬ ‫قیمــت جدیــد وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی از وجــود ‪ ۱۵‬هــزار پرونــده تخلــف در ســال گذشــته و ســه هــزار و‬ ‫هاشــمی در پاســخ بــه کمبــود پزشــک در‬ ‫اورژانــس بیمارســتان ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اتمــام طــرح برخــی از پزشــکان‪،‬‬ ‫ورودی جدیــد نداشــتیم کــه بــرای رفــع‬ ‫ایــن مشــکل پیگیری هــای زیــادی بــرای‬ ‫بهره گیــری از ظرفیــت پزشــک خانــواده‪،‬‬ ‫پزشــک پــادگان و تمدیــد قــرارداد بــا‬ ‫پزشــکان عمومــی بــرای فعالیــت در‬ ‫اورژانــس بیمارســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫شــیروان بــا اشــاره بــه اینکــه پزشــکان‬ ‫عمومــی اورژانــس شهرســتان از تمــام‬ ‫امکانــات برخوردارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اخیــرا مبلغــی کــه پزشــکان عمومــی بــرای‬ ‫یــک ســاعت دریافــت مــی کننــد افزایــش‬ ‫یافتــه کــه ایــن خــود زمینــه ای بــرای‬ ‫اســتقبال زیــاد پزشــکان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بیشــترین مشــکل پزشــکان‬ ‫شهرســتان را عــدم پرداخــت هــای بــه‬ ‫موقــع عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬گرچــه پیگیری هــای الزم بــرای واریــز‬ ‫بــه موقــع پرداختی هــا صــورت می گیــرد ولــی اعتبــارات الزم در ایــن‬ ‫حــوزه از اســتان پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت ها و ماندگاری پزشکان‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی خراســان شــمالی نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬توســعه‪،‬‬ ‫زیرســاخت ها و امکانــات رفاهــی تاثیــر بســیاری در مانــدگاری‬ ‫پزشــک در شهرســتان دارد بــه گونـه ای کــه نبــود امکانــات ضعیــف‬ ‫رفاهــی موجــب مهاجــرت پزشــک می شــود‪.‬‬ ‫مجیــد پورخیــاط افــزود‪ :‬در واقــع بایــد بــا هــم افزایــی همــه‬ ‫مســووالن زیرســاخت هــا و امکانــات بــرای مانــدگاری پزشــکان مهیا‬ ‫شــود تــا شــاهد مهاجــرت پزشــکان بــه شــهرهای دیگــر نباشــیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬پرونــده تخلــف در ‪ ۲‬مــاه اخیــر خبــر داد و افــزود‪ :‬ســه اکیــپ بازرســی‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی از بــازار اســتان سرکشــی کــرده و نظــارت ویــژه ای‬ ‫بــر بــازار دارنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان هــم در خصــوص اخریــن‬ ‫وضعیت بازارها و نظارت بر ان اظهارداشــت‪ :‬در راســتای طرح عملیاتی‬ ‫قــرارگاه اســتانی امیــن بــا اولویــت مقابلــه بــا قاچــاق‪ ،‬احتــکار و اخــال‬ ‫در تولیــد و توزیــع کاالهــای اساســی و معیشــت محــور‪ ،‬ایــن طــرح از‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت گذشــته در دســتور کار مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی‬ ‫گلســتان بــا همــکاری مشــترک مامــوران انتظامــی گــرگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ فــرزاد تاجــره افــزود‪ :‬در ایــن راســتا در عملیاتــی ‪ ۳۹‬تـُـن روغن‬ ‫خوراکی‪،‬یــک تـُـن و ‪ ۵۲۰‬کیلوگــرم برنــج‪ ،‬چهــار تـُـن و ‪ ۶۰۰‬کیلوگــرم پنیــر‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬تـُـن و ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم قنــد و شــکر و تعــدادی اقــام شــوینده‪،‬‬ ‫خرمــا و نمــک احتــکاری در شهرســتان گــرگان کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬برابــر اعــام کارشناســان ارزش ایــن مقــدار کاالی کشــف‬ ‫شــده بیــش از ‪ ۳۴‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در ایــن عملیــات چهــار متهــم دســتگیر و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه مراجــع ذیصــاح معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫تاجــره تاکیــد کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت اطــاع از هرگونــه احتــکار و‬ ‫یــا قاچــاق کاال می تواننــد مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪۱۱۰‬‬ ‫بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن پیونــد اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مــرد م بــا دیــدن مقطــع کنونی‪،‬‬ ‫نگران هســتند که نیاز اســت همه در زمینه اقناع ســازی‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫و توجـه دادن عالمانــه و اگاهانــه‪ ،‬مــردم را بــه صبــر و شــکیبایی دعــوت‬ ‫کننــد و بداننــد تــا مشــخص شــدن کاالبرگ هــای الکترونیکــی ایــن یارانــه‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه مدیــران تاکیــد کــرد کــه اولویــت اول انــان اقنــاع ســازی‬ ‫همــکاران و پرســنل زیــر مجموعــه خــود و خانواده هایشــان و اولویــت‬ ‫دوم پیگیــری مصوبــات ســفر رییــس جمهــوری بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫پــس از اغــاز اصــاح تخصیــص ارز ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی‬ ‫و واریــز یارانــه هــای حمایتــی جدیــد دولــت بــرای حمایــت از اقشــار و‬ ‫دهک هــای مختلــف جامعــه شــاهد الهتابــات هیجانــی و موقــت در‬ ‫ســطح بازارهــای گلســتان بودیــم کــه در کمتــر از چنــد روز ایــن موضــع‬ ‫برطــرف و ارامــش در بازارهــای گلســتان حکمفرماســت‪.‬‬ ‫در قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه دولــت اجــازه داده شــد تــا معــادل‬ ‫ســقف ردیــف (‪ )۱۸‬جــدول مصــارف تبصــره (‪ )۱۴‬ایــن قانــون را از طریــق‬ ‫تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیــزات مصرفــی پزشــکی اختصــاص دهــد و چنانچــه دولــت‬ ‫قصــد دارد کاالیــی را از ســبد ارز ترجیحــی حــذف نمایــد‪ ،‬بایــد ترتیبــات‬ ‫قانونــی جبــران زیــان رفــاه مصــرف کننــده بــرای کاالهــای اساســی را از‬ ‫طریــق کاال بــرگ الکترونیکــی و در امــور پزشــکی از طریــق بیمــه هــا و یــا‬ ‫از طــرق جایگزیــن مطمئــن بــه انجــام رســانده باشــد‪ ،‬بــه طوری کــه افراد‬ ‫بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬و در ســقف‬ ‫ســهمیه تعییــن شــده تهیــه کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫وی بــا اشــاره بــه امکانــات و تجهیــزات درمانــی شهرســتان‬ ‫شــیروان‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بیمارســتان هــای شــیروان کــه بــه دو‬ ‫شهرســتان خدمــات درمانــی ارائــه مــی دهــد از لحــاظ امکانــات‬ ‫در ســطح اســتان اســت ولــی بــاز هــم بــه دنبــال رفــع کمبودهــای‬ ‫درمانــی ایــن شهرســتان هســتیم‪.‬‬ ‫شهرســتان شــیروان بــه عنــوان دومیــن شهرســتان پرجمعیــت‬ ‫خراســان شــمالی در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت‬ ‫بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار نفــر در حــوزه ســامت‬ ‫ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســتان ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــری‪ ۳۶۰ ،‬پزشــک عمومــی و ‪۲۵۰‬‬ ‫پزشــک متخصــص فعالیــت دارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ ‪‎‬با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها در‪‎‬ایران‬ ‫قیمــت ارد و روغــن در فروشــگاه هــای اصلــی عرضــه مــواد غذایــی در اربیــل و ســلیمانیه‪‎‬اقلیــم کردســتان بــا افزایــش شــدید قیمــت مواجــه‬ ‫و نایــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح‪ ،‬روند قاچاق کاال از ایران به کشورهای همسایه‪ ،‬به نفع جیب مردم متوقف شده است‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه امنیت سایبری کسب‬ ‫و کارها را ارتقا دهیم؟‬ ‫لزوم عزم جدی در برخورد‬ ‫با متخلفان‬ ‫برداشــت قــارچ ترافــل بــه صــورت جــدی بــه جنگل هــا و مراتــع‬ ‫صدمــه می زنــد و در برخــی مــوارد باعــث افــات و بیماری هــا خواهــد‬ ‫شــد؛ ایــن نــوع قــارچ فقــط در پــای درختــان رشــد کــرده کــه بــا بیــل‬ ‫زدن و برداشــت ان ریشــه درختــان اســیب می بینــد و در نهایــت‬ ‫ســبب خشــک شــدن درخــت می شــود‪.‬‬ ‫ترافل‪،‬ثروتی که‬ ‫به تارج می رود‬ ‫برداشــت غیرمجــاز و بــی رویــه قــارچ ترافــل جنــگل هــا و مراتــع‬ ‫گلســتان بــه یــک معضــل جــدی در اســتان تبدیــل شــده اســت کــه‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان ایــن تحفــه طالیــی یــک ظرفیــت اقتصــادی و‬ ‫ثــروت ملــی اســت کــه بایــد بــرای حفاظــت ان برنامــه ریــزی اصولــی‬ ‫اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬خــوان پرنعمــت جنــگل هــای هیرکانی‬ ‫همیشــه بــرای بومیــان شــمال ایــران گســترده بــود‪ ،‬تلطیــف هــوا ‪،‬‬ ‫خلــق چشــم اندازهــای بدیــع‪ ،‬امــکان بهــره بــرداری اصولــی‪ -‬اقتصــادی‬ ‫از چــوب هــای جنگلــی‪ ،‬حفــظ اب و خــاک و بهبــود شــرایط اقلیمــی‬ ‫از جملــه صدهــا کارکــرد ایــن گنیجــه ارزشــمند چنــد میلیــون ســاله در‬ ‫شــمال کشــور اســت‪.‬‬ ‫در کنــار همــه محبــت و موهبــت هــای پرشــمار جنــگل‪ ،‬امــا طــی‬ ‫ســالیان اخیــر انــواع دســتبردها و اســیب هــا از ســوی بشــر بــه ایــن‬ ‫عرصــه هــای طبیعــی تحمیــل شــده کــه از ان جملــه مــی تــوان حریــق‬ ‫و اتــش ســوزی‪ ،‬تغییرکاربــری اراضــی جنگلــی‪ ،‬شــکار بــی رویــه‬ ‫وحــوش اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫یکــی از جدیدتریــن دســت انــدازی هــای بشــری بــه جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی موضــوع ‪ ،‬برداشــت انــواع قــارچ ترافــل از جنگهاســت‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه تــا چنــد ســال قبــل ‪ ،‬از حــدت و شــدت زیــادی برخــوردار‬ ‫نبــود امــا بــا افزایــش بــی ســابقه قیمــت ایــن قــارچ و فراگیــر شــدن‬ ‫مقولــه برداشــت غیرمجــاز ایــن قــارچ بــه ســبب قیمــت گــزاف ان؛ این‬ ‫موضــوع بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫قــارچ ترافــل بــه عنــوان لذیذتریــن و گران قیمت تریــن قارچ هــای‬ ‫دنیــا در عمــق تقریبــی پنــج تــا ‪ ۳۰‬ســانتی متری خــاک و در مجــاورت‬ ‫ریشــه گیاهــان بــه خصــوص زیــر درخــت بلــوط رشــد می کنــد و در‬ ‫کشــورهای اروپایــی باقیمــت بســیار باالیــی بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع قــارج در پــای درختانــی همچــون ولیــک و بلــوط و برخــی از‬ ‫رســتنی هــای یــک یــا چنــد ســاله جنــگل هــای جلگــه ای و میــان بنــد و‬ ‫در برخــی از بیشــه زارهــا و مراتــع حاشــه جنــگل رشــد مــی کنــد که بیل‬ ‫زدن و برداشــت ان توســط بومیان به ریشــه درختان اســیب زده و در‬ ‫نهایــت ســبب خشــکیدن درختــان جنگلی می شــود‪.‬‬ ‫فــارغ از اســیب زدن بــه رســتنی هــا و درختــان‪ ،‬برداشــت بــدون‬ ‫برنامــه و توجــه نکــردن بــه شــرایط زیســت محیطــی‪ ،‬چرخــه تغذیــه‬ ‫برخــی از پســتانداران کوچــک نظیــر ســنجاب و مــوش خرمــا یــا ول را با‬ ‫چالــش روبــرو مــی ســازد‪.‬‬ ‫اســتمرار ایــن رویــه و برداشــت تــوام بــا تخریــب رویشــگاه هــا‬ ‫اســیب های جبــران ناپذیــری را بــه بــار مــی اورد کــه تــا ســال های‬ ‫گذشــته بــه ســبب نبــود قوانیــن خــاص امــکان برخــورد قاطــع و‬ ‫بازدارنــده بــا ایــن افــراد وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه و در اخریــن نوبــت ماموریــن انتظامی ازادشــهر در‬ ‫ایســت و بازرســی پاســگاه تیل ابــاد یــک دســتگاه خــودرو نیســان‪۸۸۰‬‬ ‫کیلوگــرم قــارچ ترافــل قاچــاق کشــف کردنــد کــه بــه گفتــه ســردار‬ ‫ســرتیپ فاضل دادگــر فرمانــده انتظامــی گلســتان ارزش ریالــی ایــن‬ ‫قــارچ ترافــل کشــف شــده ‪ ۳۱‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســائل ســبب شــد تــا ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور بــه‬ ‫ســبب متولــی حفــظ و صیانــت از جنــگل هــا در پــی راهــکاری بــرای‬ ‫برخــورد بــا ایــن عامــل برداشــت قــارچ ترافــل از جنــگل هــا شــود و‬ ‫یشترین بهره‬ ‫از ارز ‪ ۴۲۰۰‬را ثروتمندان‪،‬‬ ‫دالالن و قاچاقچیان بردند‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬دولــت بــا حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی‪ ،‬کار اصــاح توزیــع یارانــه را بــه صــورت جــدی اغــاز کــرد و بــرای‬ ‫در نهایــت دســتور العمــل برخــورد و مجــازات عامــان برداشــت قــارچ‬ ‫ترافــل تهیــه و ابــاغ شــد و در همیــن راســتا و در جلســه مقامــات‬ ‫قضایــی و مدیــران منابــع طبیعــی گلســتان بــر برخــورد قاطــع بــا‬ ‫متخلفــان ایــن بخــش تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫لزوم عزم جدی در برخورد با متخلفان‬ ‫حیــدر اســیابی‪ ،‬رییــس کل دادگســتری گلســتان در ایــن جلســه بــا‬ ‫اشــاره بــه اهمیــت اقدامــات پیشــگیرانه در حفاظــت منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برداشــت قــارچ ترافــل در شهرســتان هایی مثــل گالیکــش‬ ‫زیــاد بــوده و بایــد ایــن شهرســتان ها عــزم جــدی در برخــورد بــا ایــن‬ ‫متخلفــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان هــم گفــت‪ :‬برداشــت‬ ‫قــارچ ترافــل بــه صــورت جــدی بــه جنگل هــا و مراتــع صدمــه می زنــد‬ ‫و در برخــی مــوارد باعــث افــات و بیماری هــا خواهــد شــد؛ ایــن نــوع‬ ‫قــارچ فقــط در پــای درختــان رشــد کــرده کــه بــا بیــل زدن و برداشــت‬ ‫ان ریشــه درختــان اســیب می بینــد و در نهایــت ســبب خشــک شــدن‬ ‫درخــت می شــود‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا بیــان اینکــه قارچ ترافل بخشــی از زنجیــره غذایی‬ ‫جنــگل بــه شــمار مـی رود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬غیــر از تخریــب خــاک جنــگل‬ ‫و خشــکاندن درختــان‪ ،‬برداشــت غیراصولــی ایــن قــارچ بــا چنــگک و‬ ‫بیلچــه کــه هم اکنــون ســودجویان انجــام می دهنــد‪ ،‬ســبب می شــود‬ ‫تــا بــه مــرور زمــان نســل ایــن قــارچ زیرخاکــی از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫برداشت قارچ در قالب پوشش خانوادگی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان هــم در گفــت و گــو با خبرنــگار ایرنا‬ ‫از اســتمرار گشــت هــای بازدارنــده بــرای برخــورد بــا متخلفــان حــوزه‬ ‫برداشــت قــارچ ترافــل خبــر داد و گفــت ‪ :‬مناطــق تجمــع خریــداران و‬ ‫فروشــندگان ایــن قــارچ در شــرق گلســتان شناســایی و بــا افــراد فعــال‬ ‫ایــن بخــش برخــورد قانونــی شــد و تــاش کردیــم بــا قطــع زنجیــره‬ ‫خریــد‪ ،‬هجمــه بــه زیســتگاه هــای ایــن قــارچ را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود ‪ :‬عامــان برداشــت کننــدگان ایــن قــارچ در‬ ‫پوشــش گــروه هــای خانوادگــی در مناطــق جنگلــی حاضــر و مبــادرت‬ ‫بــه تخریــب منابــع طبیعــی مــی کننــد کــه ایــن روش هــای جدیــد‬ ‫تجــاوز بــه طبیعــت‪ ،‬کار کنتــرل در عرصه هــای طبیعــی را ســخت تــر‬ ‫کــرده زیــرا امــکان نظــارت بــر همــه خانــواده هــا و مســافران در مناطق‬ ‫جنگلــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی گلســتان ادامــه داد‪ :‬قــارچ ترافــل ابتــدا بایــد‬ ‫کامــل شــود تــا بتوانــد خــود را تکثیــر کنــد امــا برداشــت نــارس موجــب‬ ‫مــی شــود امــکان برداشــت ان در ســال هــای بعــد گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در موضــوع برداشــت قــارچ ترافــل هیــچ اختــاف نظــری‬ ‫وجــود نــدارد امــا بایــد رویــه اصولــی در برداشــت و بهــره بــرداری ان بــه‬ ‫اهالــی و ذینفعــان امــوزش و انــان نیــز متعهــد بــه اجــرای ان شــوند‪.‬‬ ‫مردم این قارج را ثروت ملی بدانند‬ ‫وی بــه موضــوع کشــت باغــی ایــن قــارچ همــراه بــه نهــال فنــدق‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کاشــت نهــال بلــوط اغشــته بــه قــارچ ترافــل بــه‬ ‫وســعت ‪ ۱۰‬هکتــار در شهرســتان گالیکــش اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫لطفــی بیــان کــرد‪ :‬شــرط ادامــه دار بــودن رشــد ایــن قارچ در گلســتان‬ ‫ایــن اســت کــه مــردم ایــن منبــع را یــک ثــروت ملــی بداننــد و از خــاک‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و گیــاه حفاظــت کننــد زیــرا برداشــت بــدون ضابطــه تــا‬ ‫مدت هــا مــا از داشــتن ترافــل محــروم می کنــد‪ .‬یکــی از پژوهشــگران‬ ‫منابــع طبیعــی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت ‪ :‬ایــن قــارچ‬ ‫در مجــاورت ریشــه درختــان بلــوط رشــد مــی کنــد و به طور معمــول در‬ ‫انــدازه یــک گــردو و شــاید بزرگتــر اســت کــه ظاهــری ناهمگون و شــبیه‬ ‫ســیب زمینی دارد‪.‬‬ ‫افزایش شمار برداشت کنندگان قارچ‬ ‫روح الــه رســتمی افــزود‪ :‬قــارچ ترافــل بــا توجــه بــه اینکــه از نــوع‬ ‫مایکورایزها هســتند‪ ،‬قادر هســتند عناصر خاک را در ریشــه جذب و‬ ‫رطوبــت بیشــتری در اطــراف ریشــه درختــان بلــوط نگهدارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬قارچ ترافل انواع مختلفی دارد که ‪ ۲‬نوع قهوه ای‬ ‫و ســیاه در گلســتان بیشــتر از ســایر گونه هــای مشــاهده مــی شــود‪،‬‬ ‫قــارچ ترافــل قهــوه ای فقــط در مقطــع کوتاهــی در بهــار جم ـع اوری‬ ‫می شــود امــا برداشــت ترافــل ســیاه کــه گســتره رویشــگاهی ان‬ ‫وســیع تــر اســت از اســفندماه اغــاز و تــا تیرمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫رســتمی ادامه داد ‪ :‬بر اســاس بررســی ها قارچ ترافل یا دنبالن در‬ ‫ســطح حــدود ‪ ۹۰‬هــزار هکتــار از عرصــه هــای دشــتی و یــا جنگل هــای‬ ‫پاییــن دســت و یــا میــان دســت بــا پوششــی از درختــان بلــوط ‪،‬‬ ‫انجیلــی و ولیــک گلســتان رشــد نمــو مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بیشــترین عرصــه رویشــگاهی ایــن قــارچ در مناطــق‬ ‫شــرقی اســتان ماننــد مــراوه تپــه ‪ ،‬گلیــداغ اســت امــا پراکنــش ان در‬ ‫همــه گســتره اســتان قابــل رویــت اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬قــارچ هــای جنــگل هــای هیرکانــی در ســال های‬ ‫اخیــر بنــا بــه دالیــل مختلــف امــاج تیشــه و بیلچــه بومیــان و البتــه‬ ‫وسوســه تمــام نشــدنی دالالن و ســودجویان قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه مباحثــی نظیــر رشــد روز افــزون بیــکاری بــه ویــژه در مناطــق‬ ‫کــم برخــوردار‪ ،‬تنگناهــای معیشــتی بومیــان و البتــه وسوســه کســب‬ ‫درامدهــای هنگفــت و بــی زحمــت از ســوی ســودجویان و تحریــک و‬ ‫تهییــج قاچاقچیــان و لیدرهــای اصلــی صادرکننــده ترافل ســبب شــده‬ ‫تــا روز بــه روز بــر تعــداد عامــان برداشــت کننــده قــارچ افــزوده و‬ ‫گســتره تخریــب زیســتگاه هــای ان افــزوده شــود‪.‬‬ ‫زمینه حفظ ترافل را فراهم کنیم‬ ‫وی بیــان کــرد ‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون قیمــت دالر و رشــد‬ ‫صعــودی قیمــت قــارچ ترافــل و البتــه وضعیــت معیشــتی بومیــان‬ ‫منطقه‪ ،‬با اغاز فصل رشــد و برداشــت ترافل شــاهد افزایش هجوم‬ ‫بــه منابــع طبیعــی و تخریــب جنگل هــا بــه امیــد یافتــن قــارچ خواهیم‬ ‫بــود کــه ضــرورت دارد بــا بهبــود شــرایط اقتصــادی حاشیه نشــینان‬ ‫جنــگل و ترســیم ســاز و کارهــای حفاظتــی بهتــر و البتــه امــوزش و‬ ‫فرهنــگ ســازی‪ ،‬زمینــه حفــظ ترافــل را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫قــارچ ترافــل گونــه هــای مختلفــی دارد و رنــگ هــای ان هــم در‬ ‫گونه های متفاوت از قرمز تیره تا بنفش‪ ،‬خاکستری‪،‬ســفید و ســیاه‬ ‫دیــده مــی شــود‪ ،‬ایــن قــارچ گونــه زیرزمینــی اســت و مصــرف خوراکــی‬ ‫در صنایــع غذایــی و همچنیــن دارویــی دارد‪ ،‬اغلــب کســانی کــه بــه‬ ‫دنبــال جمــع اوری قــارچ دنبــان هســتند ‪ ،‬نــوع ســیاه ان را بیشــتر‬ ‫از همــه دنبــال مــی کننــد‪ ،‬دنبــان ســیاه یکــی از بــا ارزش تریــن و‬ ‫غنی تریــن مــواد خوراکــی در طبیعــت اســت کــه دارای ارزش تغذیه ای‬ ‫و دارویــی فراوانــی اســت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ارزش تغذیــه ای ایــن قــارچ بــه جهــت دارا بــودن‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵‬نــوع پروتئیــن و ویتامیــن اســت‪ ،‬ایــن را هــم بایــد اضافــه‬ ‫کــرد کــه در رشــد و تکثیــر قــارچ دنبــان کوهــی هیــچ مــاده شــیمیایی‬ ‫دخیــل نیســت و دنبــان تــا کنــون توســط انســان دسـت کاری ژنتیکــی‬ ‫نشــده اســت و بــه همیــن خاطــر هــم بســیار گــران قیمــت محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬دنبــان ســیاه کوهــی کــه از مراتــع بــه دســت مــی ایــد‪،‬‬ ‫گــران قیمــت تریــن و خوشــمزه تریــن نــوع قــارچ خوارکــی و دارویــی‬ ‫در جهــان اســت‪.‬‬ ‫دنبــان کوهــی بــا بویــی قــوی سرشــار از پروتئیــن‪ ،‬چربــی‪ ،‬قنــد و‬ ‫مــواد نشاســته ای‪ ،‬کلســیم‪ ،‬فســفر‪ ،‬اهــن‪ ،‬پتاســیم‪ ،‬تیامیــن‪،‬‬ ‫نیاســین و ریبوفالویــن بــه همــراه اب اســت‪ ،‬ایــن قــارچ سرشــار از‬ ‫انتــی اکســیدان طبیعــی اســت کــه در اثــر حــرارت از بیــن نمــی رود‪.‬‬ ‫خواص دارویی‬ ‫برخــی کارشناســان پزشــکی و تغذیــه‪ ،‬خــواص دارویــی دنبــان‬ ‫کوهــی ســیاه را شــامل کاهــش دهنــده ســطح کلســترول خــون بــه‬ ‫طــور طبیعــی‪ ،‬تقویــت و افزایــش قــوا و نیــروی جنســی در اثــر مصــرف‬ ‫مداوم‪ ،‬کنترل عفونت قرنیه های چشــم و پیشــگیری از ان‪ ،‬کاهش‬ ‫دهنــده اســترس و اضطــراب ناشــی از فشــارهای عصبــی ‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫از اترواســکلروز و بیمــاری قلبــی عروقــی ‪ ،‬تقویــت قــوای شــناختی و‬ ‫جلوگیــری از زوال عقــل در دوران ســالمندی‪ ،‬از بیــن برنــده عالئــم‬ ‫افســردگی در افــراد مســتعد و بهبــود دهنــده خلــق و خــو ‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از پیــری زودرس و تاخیــر در رونــد پیــری بــه صــورت طبیعــی ‪ ،‬خــواص‬ ‫ضــد میکروبــی و بهبــود سیســتم ایمنــی بدن و تقویت قــوای عمومی‪،‬‬ ‫پیشــگیری از بــروز و پیشــرفت انــواع ســرطان بــا تقویــت سیســتم‬ ‫ایمنــی ‪ ،‬درمــان اســهال خونــی و ســاده در کــودکان و بزرگســاالن و‬ ‫پیشــگیری از ســرماخوردگی در طــول ســال بــا مصــرف دنبــان در بهــار‬ ‫عنــوان کــرده انــد‪.‬‬ ‫جلوگیــری از مشــکالت معیشــتی بــرای مــردم‪ ،‬تدابیــری همچــون‬ ‫افزایــش میــزان یارانــه و کاالبــرگ الکترونیکــی اتخــاذ کرده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجت اللــه عبدالملکــی در پنجمیــن‬ ‫نشســت رســاالت در حضور جمعی از منبری های جوان هیات های‬ ‫مذهبــی کشــور‪ ،‬در مجموعــه فرهنگــی شــهدای سرچشــمه گفــت‪:‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکیــد دارد کــه بایــد کار بــه صــورت اساســی انجــام‬ ‫شــود و موضــوع ســاماندهی واقعــی یارانه هــا از جملــه ایــن کارهــا‬ ‫اســت‪ .‬مقــام معظــم رهبــری در اولیــن دیــدار با دولت ســیزدهم‪ ،‬بر‬ ‫موضــوع عدالــت تاکیــد کردنــد‪ .‬رئیس جمهــور نیز پیوســت عدالت را‬ ‫ســرلوحه کارهــای دولــت قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه مشــکالت در تخصیص و توزیــع یارانه ها‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬دالالن و واردکننــدگان بی وجــدان از محــل اعتبــارات مربــوط‬ ‫بــه یارانــه‪ ،‬منشــا فســاد اقتصــادی شــده اند‪ .‬قاچاقچیان نیــز از محل‬ ‫توزیــع نادرســت ارز‪ ،‬ســود بســیاری برده انــد و از ســوی دیگــر نیــز‬ ‫بخشــی از یارانه مردم ایران نصیب مردم برخی از کشــورهای دیگر‬ ‫می شــود‪ .‬جالــب اســت کــه تولیدکننــدگان خارجــی از دولــت نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬یارانــه می گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان بهره منــدی ثروتمنــدان و بــاال شهرنشــین ها‬ ‫از یارانــه بیشــتر از جنــوب شهری هاســت‪ .‬روش توزیــع یارانــه کامــا‬ ‫ناعادالنــه اســت‪ .‬عمــده کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد روش هــای‬ ‫ســابق نظــام یارانــه ای‪ ،‬اشــتباه بــود‪ .‬دولــت اقــای رئیســی بــا بــردن‬ ‫الیحــه بــه مجلــس‪ ،‬بــه شــدت بــه دنبــال اصــاح ایــن وضعیــت بــود‪.‬‬ ‫دولــت بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬کار اصــاح توزیــع یارانــه را بــه‬ ‫صــورت جــدی اغــاز کــرد و بــرای جلوگیــری از مشــکالت معیشــتی بــرای‬ ‫مــردم‪ ،‬تدابیــری همچــون افزایش میــزان یارانه و کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫اتخــاذ کرده ایــم‪.‬‬ ‫اموزش امنیت انالین به کارمندان‬ ‫بــه کارمنــدان خــود در مــورد امنیــت انالیــن امــوزش‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن یــک‬ ‫دوره انالیــن بــه ان هــا انجــام دهیــد‪ ،‬اموزش هــا اصــوال‬ ‫شــامل اشــنایی بــا کالهبرداری هــای ســایبری و دفــاع از‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫به روز کردن نرم افزار ها‬ ‫یکــی از بهتریــن کار هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید نرم افــزار شــما بــه روز‬ ‫اســت‪ ،‬داشــتن جدیدتریــن نــرم افــزار باگ هــای شــما را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ ،‬و همچنیــن از شــما در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری نیــز محافظــت می کنــد‪،‬‬ ‫نصب انتی ویروس قوی‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هــا ی هکر هــا بــرای بــه‬ ‫دســت اوردن اطالعــات شــخصی و کاری شــما‪ ،‬الــوده‬ ‫کــردن رایانــه شــما بــه ویــروس اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما‬ ‫می بایســتی یــک نرم افــزار انتــی ویــروس رســمی را خریــد‬ ‫و نصــب نماییــد و بــدون نگرانــی از حمــات ســایبری‬ ‫می توانیــد کار خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای‬ ‫ایــن امــر دسترســی هکر هــا بــه حســاب کاربــری را بســیار‬ ‫پیچیده تــر می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن گزینــه را فعــال کنیــد‪ ،‬هــر‬ ‫بــار کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود دسترســی پیدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬یــک کــد بــه تلفــن همــراه خــود دریافــت خواهیــد‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه اگــر شــخصی موفــق بــه‬ ‫شکســتن رمــز عبــور شــما شــود‪ ،‬بــدون کــد نمی توانــد بــه‬ ‫حســاب کاربــری دسترســی پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫انتقال داده ها به فضای ابری‬ ‫ابــر یــا کالود حالتــی اســت کــه داده هــا بــر روی اینترنــت‬ ‫ذخیــره می شــود نــه در هــارد درایــور رایانــه‪ ،‬اگــر‬ ‫حفاظت هــای امنیتــی نصــب نشــده باشــد‪،‬داده های‬ ‫ذخیــر ه شــده در ســرورهای شــخصی در معــرض حملــه‬ ‫ســایبری قــرار می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد می شــود‬ ‫اطالعــات خــود را در فضــای ایمــن ابــری ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫داشتن استراتژی پاسخ‬ ‫عاقالنــه اســت کــه فــرض کنیــم هــر کســب و کاری‬ ‫می توانــد قربانــی حملــه ســایبری باشــد‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن کار یــا غافــل گیــر نشــدن در برابــر حمــات نیــاز‬ ‫بــه توســعه یــک طــرح بــرای پاســخ بــه حمــات اســیب زا‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راســتا تمریناتــی را بــرای امــوزش کارکنــان‬ ‫شــرکت و یــا ادمیــن صفحــات خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫گرفتن بیمه امنیت سایبری‬ ‫یــک حملــه ســایبری می توانــد بــه انــدازه اتــش ســوزی‬ ‫یــا ســرقت ویرانگــر باشــد‪ ،‬همان طــور کــه بــرای جبــران‬ ‫خســارت ایــن نــوع وقایــع بیمــه در نظــر گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫بــرای حمــات ســایبری نیــز بیمــه امنیتــی متصــور اســت‪،‬‬ ‫شــما می بایســتی بــه دنبــال پوشــش شــخص اول و‬ ‫ســوم باشــید‪ ،‬منظــور از پوشــش شــخص اول‪ ،‬پوششــی‬ ‫اســت کــه خســارات وارده را پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در خصــوص پوشــش شــخص ثالــث‪ ،‬منظــور ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی ماننــد یــک شــرکت شــریک یــا مشــتری‬ ‫کــه اطالعــات کارت اعتبــاری او بــه خطــر افتــاده اســت بــه‬ ‫دلیل نقض داده از شــما شــکایت کند‪ ،‬تحت این پوشــش‬ ‫شــخص ثالــث قــرار می گیــرد‪ ،‬وجــود نهــاد بیمــه در دنیــای‬ ‫ســایبری امــروز بســیار محســوس اســت و شــرکت های‬ ‫مختلفــی ایــن نــوع بیمــه را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪27‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫خریداری حدود ‪ ۶۵۰‬هزار تن‬ ‫گندم امسال در گلستان‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران از‬ ‫شرکت های دانش بنیان حمایت‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومانی کرد‬ ‫سرپرســت اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای ســال زراعــی جــاری توســط ایــن نهــاد بــا‬ ‫همــکاری مباشــران حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار تــن گنــدم مــازاد بــر‬ ‫نیــاز کشــاورزان اســتان خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمدرضــا افشــار اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۹۰ :‬مرکــز خریــد تضمینــی بــرای خریــد ایــن میــزان‬ ‫گنــدم از کشــاورزان اســتان در ســطح اســتان امــاده شــده‬ ‫کــه بــا اعــام ســازمان جهادکشــاورزی‪ ،‬فعالیــت ایــن مراکــز‬ ‫اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کمبــود انبــار ذخیــره ســازی ایــن اداره کل‬ ‫بــرای خریــد تضمینــی گنــدم کشــاورزان اســتان نداشــته و‬ ‫اکنــون یــک میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تــن از ظرفیــت انبارهــای‬ ‫موجــود در شهرســتان هــا را شناســایی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنــا بــه اظهــارات وی کشــاورزان گلســتان در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۵۰‬هــزار تــن از گنــدم مــازاد بــر تولیــد خــود‬ ‫را در زمــان برداشــت مراکــز خریــد تضمینــی در اســتان‬ ‫تحویــل داده بودنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان بــراورد ‪ ۹۲۰‬هــزار تــن تولیــد گنــدم از ســطح ‪۳۷۵‬‬ ‫هــزار هکتــار زیــر کشــت در ســال زراعــی جــاری در اســتان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬کار برداشــت این محصول از کشــتزارهای‬ ‫گنــدم اســتان در صــورت افزایــش دمــا و افتابــی بــودن‪ ،‬از‬ ‫هفتــم خــرداد اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی گفــت‪ :‬اکنــون کشــتزارهای گنــدم‬ ‫اســتان در مرحلــه پُــر کــردن دانــه هســتند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار تــن گنــدم امســال در گلســتان‬ ‫خریــداری می شــود‬ ‫وی در حــوزه برداشــت گنــدم خاطرنشــان کــرد‪ :‬کار‬ ‫معاینه فنــی ‪ 2‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬کمبایــن موجــود در ایــن اســتان‬ ‫در دســت انجــام بــوده و تــا قبــل از برداشــت محصــول‪،‬‬ ‫کمباین هــا امــاده ورود بــه مزرعــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کارشناســان معاینــه فنــی مطابــق کتابچــه‬ ‫بازدیــد از کمبایــن هــا را انجــام داده و بــه کمبایــن هــا دارای‬ ‫ریــزش بــاال اجــازه ورود بــه مزرعــه بــرای برداشــت محصــول‬ ‫نخواهنــد داد‪.‬‬ ‫عباســی اضافــه کــرد‪ :‬کمبایــن هــای ایــن اســتان زیــر پنــج‬ ‫درصــد ریــزش محصــول داشــته و رتبــه نخســت کمتریــن‬ ‫ریــزش محصــول در میــان هــای اســتان هــای کشــور بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬میانگیــن عمــر کمبایــن هــای موجــود در‬ ‫گلســتان ‪ ۱۳‬ســال اســت‪.‬‬ ‫امســال قیمــت مصــوب خریــد تضمینــی هــر کیلوگــرم‬ ‫گنــدم توســط شــورای عالــی اقتصــاد ‪ ۱۰۵‬هــزار ریــال عــاوه‬ ‫بــر ‪ ۱۰‬هــزار ریــال جایــزه تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫از هفته نخســت خرداد برداشــت محصول از کشــتزارهای‬ ‫گنــدم گلســتان اغــاز شــده و تــا اواخر مردادمــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان از نظــر کمیــت و میــزان تولیــد گنــدم‪،‬‬ ‫رتبــه دوم ایــران را دارد و ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت‬ ‫ان بســیار کمتــر از اســتان های دارای پتانســیل کشــاورزی‬ ‫همچــون فــارس و خوزســتان اســت مضــاف بــر اینکــه بــه‬ ‫بــاور برخــی کارشناســان در بحــث کیفیــت مقــام اول کشــور‬ ‫را دارد زیــرا گلوتــن موجــود در محصــول ان بیشــتر از ســایر‬ ‫نقــاط اســت‪.‬‬ ‫گلوتــن؛ پروتئینــی اســت کــه باعــث کــش امــدن خمیــر و‬ ‫تــرد شــدن نــان بــا کیفیــت بســیار مناســب می شــود و از‬ ‫ایــن حیــث گنــدم تولیــدی در گلســتان یکــی از بهتریــن‬ ‫محصــوالت کیفــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫بــرای تامیــن نــان ســاالنه مــازاد گنــدم تولیــدی کشــاورزان‬ ‫گلســتان بــه بیــش از ‪ ۱۰‬اســتان کشــور حمــل مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران از پرداخــت ‪ ۱۰۰‬فقــره وام ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومانــی بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در فــاز اول تفاهم نامــه بــا صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن خبــر داد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۶.۲‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب باران سدهای گلستان‬ ‫کنتور هوشمند جایگزین‬ ‫کنتورهای کنونی‬ ‫مدیــر بهره بــرداری و نگهــداری از تاسیســات ابــی شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلستان گفت‪:‬بارنندگی های چند روز گذشته ‪ ۶.۲‬میلیون‬ ‫مترمکعــب اب بــه ســدهای ایــن اســتان وارد شــد کــه بیشــترین ان‬ ‫مربــوط بــه ســد گلســتان بــا پنــج میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار شــعبان رســولی اظهارداشــت‪:‬‬ ‫پــس از ســد گلســتان‪ ،‬ســد وشــمگیر بــا ‪ ۶۰۰‬هــزار مترمکعــب‪،‬‬ ‫ســد بوســتان بــا ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعــب و ســد کوثــر بــا یکصــد هــزار‬ ‫مترمکعــب در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون حجــم اب ذخیــره شــده در ‪ ۱۴‬ســد موجــود در‬ ‫گلســتان حــدود ‪ ۶۳‬میلیــون مترمکعــب معــادل ‪ ۲۵.۸‬درصــد مخــزن‬ ‫انهاســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رســولی پارســال در ایــن موقــع ســدهای گلســتان ‪۷۶‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب اب داشــتند کــه معــادل تقریبــی ‪ ۳۱‬درصــد‬ ‫ظرفیــت کل مخــازن انهــا را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن بــاره زمانــی‪ ۳۳ ،‬میلی متــر در چپرقویمــه‬ ‫بخــش داشــلی بــرون گنبــدکاووس‪ ۲۹ ،‬میلی متــر در گالیکــش‪،‬‬ ‫‪ ۲۸.۵‬میلی متــر در شــهر و حومــه گنبــد‪ ۲۲ ،‬میلیمتــر در پــارک‬ ‫ملــی گلســتان‪ ۱۸ ،‬میلی متــر در تنگــراه گالیکــش‪ ۱۷ ،‬میلی متر در‬ ‫نــراب ازادشــهر‪ ۱۶ ،‬میلی متــر در اراز کوســه گنبــد و ‪ ۱۵.۵‬میلی متر‬ ‫در گلیــداغ مــراوه تپــه (حوضــه گرگانــرود) ثبــت شــد‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۲‬مهارت اموز خراسان‬ ‫شمالی در اردوی اموزشی به چین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫هشــت هــزار کنتــور بــرق هوشــمند تــا پایــان اردیبهشــت مــاه جــاری‬ ‫جایگزیــن کنتورهــای کنونــی در اســتان مــی شــود تــا مصــرف بــرق‬ ‫مشــترکان پرمصــرف مدیریــت شــود‪.‬‬ ‫علــی رضــا صبــوری اظهــار داشــت‪ :‬وزارت نیــرو طی برنامــه ای از کنتور‬ ‫هوشــمند بــرای ســه میلیــون مشــترک اســتفاده مــی کنــد و در اســتان‬ ‫نیــز ‪ ۴۰‬هــزار مشــترک خانگــی پرمصــرف بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت‬ ‫قانونــی مجهــز بــه کنتــور هوشــمند خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در اولویــت نصــب کنتــور هوشــمند امســال مشــترکانی که‬ ‫ســهم بیشــتری در ســبد انرژی دارند قرار گرفتند و چون روزهای پیک‬ ‫بــار و گرمــای هــوا نزدیــک اســت هشــت هــزار مشــترک از مشــترکان‬ ‫بــرق ‪ ۳‬فــاز و دیمانــدی را در اولویــت نصــب کنتــور قــرار دادیــم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای همــه مشــترکان پــر مصرف بخــش اداری‪،‬‬ ‫کشــاورزی و صنعتی تا هفته گذشــته ‪ ۶‬هزار و‪ ۷۵۰‬کنتور هوشــمند‬ ‫در اســتان نصــب شــده اســت و تــا پایــان مــاه جــاری ایــن کنتورهــا‬ ‫نصــب و از اول خــرداد در مــدار بهــره بــرداری قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫صبــوری بــا بیــان ایــن کــه هشــت هــزار مشــترک اســتان ‪ ۵۷‬درصــد از‬ ‫کل بــرق اســتان را مصــرف مــی کننــد اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجه به ســهم‬ ‫زیــاد ایــن مشــترکان در ســبد انــرژی بــر ایــن بخــش تمرکــز شــد تــا قبــل‬ ‫از اغــاز پیــک بــرق بتوانیــم مصــرف ایــن مشــترکان را مدیریــت کنیم‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در مرحلــه دوم اردوی اموزشــی ‪ ۲‬جــوان ماهــر و‬ ‫افتخارافرین اســتان اعزام به چهل و ششــمین دوره از مســابقات‬ ‫جهانــی مهــارت شــانگهای چیــن_‪ ۲۰۲۲‬حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫مهــدی رحمــدل اظهــار داشــت‪ :‬امیرحســین وحیــدی دارنــده‬ ‫مــدال طــای نوزدهمیــن دوره مســابقات ملــی مهــارت در رشــته‬ ‫تعمیــر و نگهــداری ماشــین االت ســنگین‪ ،‬همچنیــن امیــن‬ ‫باقــرزاده دارنــده مــدال نقــره رشــته کاشــیکاری دیــوار و کــف‬ ‫از اســتان موفــق بــه صعــود و حضــور در مرحلــه دوم اردوی‬ ‫اموزشــی اعــزام بــه چهــل و ششــمین دوره از مســابقات جهانــی‬ ‫مهــارت شــانگهای چیــن_‪ ۲۰۲۲‬شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جوادرضــا پویافــرد معــاون امــوزش و پژوهــش‬ ‫و برنامــه ریــزی اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان‬ ‫شــمالی نیــز در ســایت مســابقات بــه عنــوان ناظــر ســتادی در‬ ‫ازمــون انتخابــی اردوی مرحلــه دوم امــاده ســازی مســابقات‬ ‫جهانــی شــانگهای ‪ ۲۰۲۲‬در اســتان کرمــان شهرســتان‬ ‫رفســنجان شــهرک مــس سرچشــمه حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیاردی شرکت های دانش بنیان‬ ‫مدیرعامــل بانــک ملــی بــا اعــام اینکــه برخــی ابربدهــکاران بــرای تســویه بــه شــعب بانــک مراجعــه‬ ‫کرده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون بــرای ‪ ۶۸۷‬شــرکت دانــش بنیــان معــادل ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریــال تامیــن‬ ‫مالــی انجــام دادیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمدرضــا فرزیــن در حاشــیه مراســم اغــاز بــه کار نخســتین‬ ‫شــعبه ارایــه خدمــات تخصصــی شــرکت های دانــش بنیــان اظهارداشــت‪ :‬شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان کســب و کار متفاوتــی نســبت بــه ســایر کســب و کارهــا دارنــد و در مرحلــه تاســیس بــا خطــر‬ ‫شکســت روبـه رو هســتند بــه همیــن دلیــل نظــام بانکــی انهــا را تامیــن مالــی نمــی کنــد مگــر اینکــه‬ ‫بــه مرحلــه بلــوغ و بزرگ شــدن برســند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نظــام بانکــی بــرای تامیــن مالــی بــه شــاخص های همچــون وثیقــه‪ ،‬حســن شــهرت و‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران‪ ،‬دکتــر «ســید ســعید‬ ‫شمسـی نژاد» مدیرعامــل ایــن بانــک در نمایشــگاه ‪ INOTEX‬از پرداخــت ‪ ۵۰‬میلیــارد تومان وام قرض الحســنه‬ ‫بــرای حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان خبــر داد‪.‬‬ ‫شمس ـی نژاد گفــت‪ :‬از انجایــی کــه مقــام معظــم رهبری(مــد ظلــه العالــی) بــا صراحــت در نــام ســال بــر‬ ‫حمایــت از حــوزه دانش بنیــان تاکیــد داشــته اند‪ ،‬مــا نیــز در بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران یکــی از رویکردهای‬ ‫اصلــی ســال جــاری را حمایــت از ایــن حــوزه تعییــن کردیــم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان در جــذب نخبــگان‪ ،‬کاهــش خــروج ارز از کشــور و افزایــش تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی نقــش پررنگــی دارنــد‪ .‬خوشــبختانه دولــت ســیزدهم نیــز بــرای حمایــت از ایــن شــرکت ها‬ ‫برنامــه دارد و مــا نیــز بــر همیــن اســاس حمایــت از ان هــا را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫نقطه عطف حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫شمســی نژاد افــزود‪ :‬صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن تــا کنــون ارزیابــی و تامیــن مالــی شــرکت های‬ ‫متعــددی در ایــن حــوزه را در کارنامــه خــود دارد و ایــن پیونــد بــا توجــه بــه توانایی هــای صنــدوق توســعه‬ ‫فناوری هــای نویــن و ارائــه وام قرض الحســنه بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران می توانــد فصــل نوینــی را بــرای‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه در گام اول قــرار اســت تعــداد ‪ ۱۰۰‬فقــره وام ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومانــی‬ ‫بــا تکیــه بــر فراینــد الکترونیکــی ارزیابــی‪ ،‬اعتبارســنجی و معرفــی صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن از ســوی‬ ‫بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران اعطــا شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران گفــت‪ :‬یکــی از موضوعــات مــورد پیگیــری مــا در ایــن تفاهم نامــه‪،‬‬ ‫الکترونیکــی شــدن همــه فرایندهــای مالــی و بانکــی اســت؛ بــر ایــن اســاس بحــث اعتبارســنجی و ارزیابــی‬ ‫شــرکت ها از طریــق بســتر الکترونیکــی صنــدوق عملــی خواهــد شــد‪ .‬همچنین بــا توجه به حرکــت فرایندهای‬ ‫بانکــی و مالــی بــه ســمت غیرحضــوری و الکترونیکــی شــدن می توانیم ارتقای ســطح خدمــات الکترونیک بانک‬ ‫را بــا تکیــه بــر تــوان ‪ IT‬صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 74‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫رگبارهــای صبحگاهــی‪ .‬بیشــینه ‪18‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 30‬کیلومتــر در‬ ‫ســاعت‪ .‬احتمــال بــارش بــاران ‪.%40‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مــوارد دیگــر نیازمنــد هســتند و چــون شــرکت های دانــش بنیــان جــوان هســتند و ســرمایه انهــا‬ ‫دانــش انهاســت کــه قابــل ارزش گــذاری نیســت‪ .‬بــر ایــن اســاس بــرای تامیــن مالــی ایــن شــرکت ها‬ ‫بایــد مــدل جدیــدی بــرای تامیــن مالــی می بودیــم کــه در شــعبه ای کــه امــروز شــروع بــه کار کــرد‬ ‫بــرای ایــن منظــور و بــا هــدف مشــاوره بــه شــرکت های دانــش بنیــان و تشــخیص روش هــای تامیــن‬ ‫مالــی راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک ملــی گفــت‪ :‬شــرکت های دانــش بنیــان متناســب بــا مرحلــه تکاملــی تامیــن‬ ‫مالــی می شــوند بــرای نمونــه برخــی بــا وی ســی یــا صنــدوق هــای خطرپذیــرو برخــی از طریــق‬ ‫تســهیالت تامیــن مالــی می شــوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بانــک ملــی می توانــد هــم در تامیــن مالــی ارزی و ریالــی داشــته باشــد و خدماتــی‬ ‫همچــون انتقــال پــول و خدمــات بانکــی ارایــه کند‪.‬‬ ‫فرزیــن بیــان کــرد‪ :‬بــا راه انــدازی شــعب تخصصــی‪ ،‬زمــان تامیــن مالــی شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫کوتــاه می شــود و ایــن اقدامــات موجــب تســهیل شــکل گیری شــرکت های دانــش بنیــان شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره کاهــش شــعب بانــک ملــی نیــز گفــت‪ :‬بانــک ملــی ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬شــعبه در سراســر‬ ‫کشــور داشــت و امــروز تعــداد شــعب بانــک بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬شــعبه کاهــش پیــدا کــرده امــا بایــد‬ ‫ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه بانــک ملــی بانکــی بــرای تمــام مــردم اســت و بایــد تمــام ایرانی هــا‬ ‫از خدمــات بانــک ملــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک ملــی درخصــوص ایربدهــکاران ایــن بانــک گفــت‪:‬در حــال مذاکــره بــا بدهــکاران‬ ‫بــزرگ بانکــی ملــی بــرای پرداخــت بدهــی هســتیم و برخــی نیــز بــرای پرداخــت بدهــی بــه شــعب‬ ‫بانــک مراجعــه کرده انــد‪.‬‬ ‫ششــدانگ اعیانی یک قطعه زمین دارای پالک چهار هزار و پانصد و هفتاد اصلی بمســاحت نهصد و چهل و نه مترو ده ســانتیمتر(‪۹۴۹/10‬متر مربع) واقع در بندرگز بخش یک ثبت بندرگز موضوع کالســه بایگانی ‪ ۹۸۰۰۱۰۶‬ذیل ثبت ‪ ۱۵۹۷‬صفحه‬ ‫‪۵۴۲‬دفتــر ‪ ۱۰‬بنــام محمــد دماونــدی کمالــی ثبــت وصــادر گردیــده ســپس تمامــت ششــدانگ بموجــب ســند رهنــی شــماره ‪ ۱۳۹۵/۰۴/05-۸۹۰۱‬تنظیمــی دفتــر ‪ -۳۹‬گرگان در رهن موسســه اعتباری ومالی ثامن االئمه ســابق) بانک ســپه شــعبه بــازار گرگان‬ ‫گردید باحدود واربعه‪ :‬شــماال در ســه قســمت اول دیواریســت بطول ســی و چهار مترو دوازده ســانتیمتر(‪۱۲/34‬متر مربع) بشــماره چهل و ســه فرعی دوم دیواریســت مشــترک بطول پانزده مترو پنجاه وشــش متر به شــماره چهل و ســه فرعی ســوم‬ ‫دیواریست بطول دومتر و هشتاد دسیمتر بشماره چهل وسه فرعی شرقا در سه قسمت که قسمت دوم ان شمالی است اول دیواریست بطول بیست و پنج مترو هشتاددسیمتر بشماره یکهزار و دویست و پنجاه ونه (‪ )۱۲۵۹‬فرعی از یک اصلی‬ ‫دوم دیواریست بطول ده مترو چهل دسیمتر بشماره یکهزار و دویست و پنجاه ونه (‪ )۱۲۵۹‬فرعی از چهل و دو (‪ )۴۲‬فرعی از یک اصلی سوم دیواریست بطول شش متر و هفتاد دسیمتر شماره یکهزار و دویست و پنجاه ونه (‪ )۱۲۵۹‬فرعی از یک‬ ‫اصلی جنوبا بطول چهل متر دیواریست به خیابان سعدی غربا در دو قسمت اول دیواریست بطول هشتاد سانتیمتر به خیابان سعدی دوم دیواریست بطول بیست و هشت متر و بیست و دو متر بشماره چهل فرعی از یک اصلى حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد ‪ ،‬مشــخصات اعیانی‪ :‬همکف هفت واحد تجار بمســاحت کل دویســت و پنجاه و چهار متر مربع (‪ ۲۵۴‬متر مربع) با ســازه بنایی وارتفاع ‪ ۳‬متر با مشــخصات ذیل‪ -۱ :‬بنگاه مشــاور امالک بمســاحت ســی مترمربع درب اهنی شیشــه خور دارای‬ ‫حفاظ ‪،‬در تصرف مالک میباشــد کف موزاییک فرش وبدنه اندود گچ میباشــد‪ -۲ .‬واحد تجاری نانوایی بمســاحت ‪ ۴۵‬مترمربع با کف ســرامیک و دیوارهای داخلی اندود کاشــی ودرب شیشــه ســکوریت اســت نانوایی در اختیار مســتاجر میباشــد ‪-۳.‬‬ ‫واحد تجاری تابلو ســازی بمســاحت ‪ ۲۴‬متر مربع کف موزاییک بدنه کمپارس در تصرف مســتاجر اســت ‪ ۴‬واحد تجاری الکتریکی بمســاحت ‪ ۲۴‬مترمربع کف موزاییک بدنه کمپارس در تصرف مالک میباشــد‪ -۵‬مغازه بمســاحت ‪ ۲۴‬مترمربع که در‬ ‫زمان ارزیابی خالی بوده اســت ‪-۶‬واحد تجاری بنام رنگارنگ بمســاحت حدود‪ ۲۴‬مترمربع کف ســرامیک که در اجاره مستاجراســت ‪-۷‬واحد سمســاری بمســاحت ‪ ۴۸‬مترمربع که در تصرف مســتاجر میباشــد ‪،‬واحد مســکونی همکف بمســاحت‪۹۲/78‬‬ ‫متــر مربــع بنایــی قدیمــی بــا اســکلت بنایی‪-‬نمــای ضلــع جنوبــی ســیمان ســفید و پوشــش طــاق ضربــی‪-‬درب و پنجــره هــا الومینیومــی کــه قدمــت بنــا حــدود ســی ســال میباشــد و در ضلــع شــمالی خیابــان اســتقرار دارد‪-‬واحــد مســکونی ضلــع جنوبــی‬ ‫کــه روی در واحــد تجــاری (بنــگاه و نانوایــی و راهــروی ورودی اســتقرار دارد و بــه صــورت نیــم طبقــه وطبقــه اول اســت اســکلت ان فلــزی و دیوارهــای اجــری و پوشــش نهایــی ایرانیــت اســت ‪ .‬مســاحت نیــم طبقــه‪ ۱۰۱/19‬مترمربــع و واحــد مســکونی‬ ‫طبقــه اول بمســاحت ‪ ۱۶۰‬مترمربــع شــامل هال‪-‬پذیرایــی ســه اتــاق خــواب اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــا قدمــت بالــغ بــر بیســت ســال اســت ‪ .‬بســتانکاریرابر نامــه شــماره ‪ ۱۴۰۱/۰۱/31 -1/۱۴۰۱/۱۸۹۱۸۱‬اعــام نمــوده مــورد وثیقــه فاقــد بیمــه‬ ‫نامــه حــوادث میباشــد ‪ .‬پــاک فــوق از ســاعت ‪ ۹‬الــی‪ ۱۲‬روز دوشــنبه مورخــه ‪ ۱۴۰۱/۰۳/16‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی بنــدر گــز از طریــق برگــزاری جلســه مزایــده بــه فــروش مــی رســد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی مبلــغ‪62/۰۰۰/۰۰۰/000‬‬ ‫ریال (شــصت و دو میلیاردریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود ‪ .‬الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشــد‬ ‫و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایده اســت ‪ ،‬برابر مــاده ‪ ۱۳۶‬ایین نامه اصالحی اجرا ‪ ،‬شــرکت اشــخاص در مزایده منــوط به پرداخت‬ ‫ده درصد از مبلغ کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت ‪ ،‬برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و‬ ‫در صورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریز خواهد شــد در ایــن صورت عملیات فــروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید خواهد شــد‪ .‬مزایده‬ ‫از مبلغ ارزیابی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود متقاضیان خرید با پذیرش تمام مسئولیتهای بعدی ان می توانند در موعد مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند ضمنا طبق ماده ‪ ۴۰‬ائین نامه اجرائی مفاد‬ ‫اسناد رسمی الزم االجرا هزینه اگهی و دستمزد کارشناس و حق الحفاظه و حق االجرا و حق مزایده نسبت به اموال مورد وثیقه و سایر هزینه های قانونی بعهده متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود و چنانچه مزاید برنده نداشته‬ ‫باشــد کلیه هزینه ها به عهده بســتانکار و جزو مطالبات وی می باشــد و حقوق دولتی نقدا وصول خواهد شــد همچنین چنانچه مورد مزایده برنده داشــته باشــد برابر بند ‪ ۶‬ماده ‪ ۱۲۱‬ایین نامه اجرا بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا‬ ‫تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد ضمنا هزینه حق االجرا و حق‬ ‫مزایده نقدا از برنده مزایده اخذ و از مبلغ کارشناسی کسر می گردد همچنین چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬م الف ‪10992‬تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/۰۲/27 :‬‬ ‫( بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصدویک خورشیدی) در رده هستند‪ .‬ما مهدی شاه مهری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 73‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪ 22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪27‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومانی قیمت مرغ‬ ‫در بازار‬ ‫بررسـی های میدانــی از میادیــن میوه وتره بــار نشــان می دهــد‬ ‫قیمــت گوشــت مــرغ و تخــم مــرغ کاهــش داشــته اســت و‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار تومــان زیــر قیمــت مصــوب در خــرده فروش ـی ها بــه‬ ‫فــروش می رســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬بــا توجــه بــه اصــاح نــرخ ارز و توزیــع‬ ‫عادالنــه نظــام یاران ـه ای‪ ،‬وضعیــت بــازار نشــان می دهــد کــه امــروز‬ ‫هــم گوشــت مــرغ و تخم مــرغ زیــر قیمــت جدیــد مصــوب دولــت در‬ ‫بــازار عرضــه شــد؛ بنابرایــن مــردم نگرانــی در خصــوص قیمت هــا و‬ ‫عرضــه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫پنجشــنبه گذشــته کــه نخســتین روز اجــرای طــرح توزیــع عادالنــه‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫یارانــه کاالهــای اساســی بــود و قیمــت برخــی کاالهــا تغییــر کــرد‪،‬‬ ‫بــه دلیــل عرضــه کاالهــا بــه خصــوص روغــن و گوشــت مــرغ بــا‬ ‫قیمت هــای قبلــی‪ ،‬تقاضــا بــه شــدت افزایــش یافــت؛ بــه طــوری کــه‬ ‫عرضــه ایــن دو کاال بــا مشــکالتی مواجــه شــد‪ ،‬امــا این مشــکل نه تنها‬ ‫در دو روز گذشــته برطــرف شــده‪ ،‬بلکــه قیمــت مــرغ رونــد کاهشــی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس مشــاهدات خبرنــگاران‪ ،‬هم اکنــون قیمــت هــر کیلــو‬ ‫گوشــت مــرغ در عمــده فروشــی ها بــا ادامــه رونــد کاهشــی کــه از‬ ‫روز گذشــته اغــاز شــده بــود‪ ،‬در حــدود ‪ ۴۱‬تــا ‪ ۴۴‬هــزار تومــان در‬ ‫نوســان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۰‬تــن گوشــت مــرغ در میادیــن میوه وتره بــار توزیــع شــد؛‬ ‫همچنیــن مشــاهدات حاکــی از ان اســت کــه میــزان ورودی‬ ‫گوشــت مــرغ میادیــن ‪ ،‬جــدا از ‪ ۱۳۰‬تــن عرضــه شــده و در‬ ‫ســطح خرده فروشـی ها نیــز قیمــت ایــن محصــول کیلویــی حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬هــزار تومــان و حتــی در برخــی مــوارد کمتــر از ایــن قیمــت بــه‬ ‫فــروش می رســد‪.‬‬ ‫در پــی اصــاح سیاســت ارز ترجیحــی‪ ،‬نــرخ مصــوب هــر کیلــو‬ ‫گوشــت مــرغ گــرم در عمده فروشــی ‪ ۵۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان و بــرای‬ ‫مصرف کننــدگان ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان تعییــن شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اکنــون قیمــت گوشــت مــرغ در خــرده فروشــی ها حــدود ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫تومــان کمتــر از نــرخ مصــوب اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش‪ ،‬قیمــت عمــده فروشــی هــر کیلوگــرم گوشــت مرغ‬ ‫بــه ‪ ۴۶‬هــزار تومــان و در خــرده فروشــی هــا بــه ‪ ۵۶‬هــزار تومــان‬ ‫رســیده بــود‪.‬‬ ‫پیش بینــی می شــود کــه قیمــت گوشــت مــرغ بــا افزایــش‬ ‫تولیــد بــا بــاز هــم کاهــش داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حجم عرضه مرغ در روز پنجشــنبه کاهش داشــت‪ ،‬اما با اقدامات‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در دو روز گذشــته هیــچ مشــکلی در عرضــه‬ ‫محصــوالت در میادیــن میــوه و تــره بــار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن هــر شــانه ‪۳۰‬تایــی تخم مــرغ نیــز زیــر قیمــت مصــوب در‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 20‬میلیارد ریال کاالی‬ ‫احتکاری در «رامیان»‬ ‫دستگیری عامل کالهبرداری‬ ‫میلیاردی در گلستان‬ ‫جمع اوری ‪ 16‬معتاد متجاهر‬ ‫در بندرگز‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای طــرح برخــورد بــا قاچــاق و احتــکار‬ ‫کاالهــای مــورد نیــاز مــردم‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی رامیــان بــا‬ ‫اشــراف اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی تعــدادی از محــل هــای‬ ‫دپــوی کاالی احتــکاری در ان شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از کســب مجوزهــای قانونــی از مراجــع‬ ‫ذیصــاح در بازدیــد از انبارهــای مــورد نظــر ‪11‬تــن و ‪ 200‬کیلوگــرم‬ ‫قنــد‪ ،‬یــک هــزار و ‪ 870‬لیتــر روغــن خوراکــی‪ 13 ،‬تــن برنــج ‪160 ،‬‬ ‫بســته ماکارانــی و ‪ 432‬قلــم پــودر شــوینده احتــکاری کشــف‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری ‪4‬‬ ‫نفــر در ایــن راســتا‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر اعالم کارشناســان مربوطــه ارزش‬ ‫ایــن مقــدار کاالی احتــکاری ‪ 20‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره تاکیــد کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت اطــاع از‬ ‫هرگونــه احتــکار و یــا قاچــاق کاال مــی تواننــد مراتــب را در اســرع‬ ‫وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بدنبال شــکایت یکی از شــهروندان در اق قال مبنی‬ ‫بــر کالهبــرداری میلیــاردی از وی‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع در دســتور‬ ‫کار مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی بررســی هــای تخصصــی پلیــس مشــخص شــد‪،‬‬ ‫شــاکی قصــد فــروش یــک فقــره زمیــن بــه ارزش ‪ 220‬میلیــارد ریــال‬ ‫را داشــته کــه متهــم پــس از جلــب اعتمــاد فروشــنده بــا وی توافــق‬ ‫کــرده مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد ریــال پرداخــت و مابقــی را نیــز پــس از‬ ‫انتقــال ســند بپــردازد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا بیــان اینکــه فرشــنده پــس از‬ ‫دریافــت ایــن مبلــغ‪ ،‬ســند زمیــن را بــه نــام خریدار انتقــال و تحویل‬ ‫وی داد‪ ،‬گفــت‪ :‬برابــر اعــام شــاکی‪ ،‬متهــم پــس از اخــذ ســند هیــچ‬ ‫پولــی پرداخــت نکــرده و بــه مکانــی نامعلــوم رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر تصریــح کــرد‪ :‬با انجام یکســری اقدامــات اطالعاتی‪،‬‬ ‫مخفیــگاه متهــم شناســایی و پــس از کســب مجوزهــای قانونــی در‬ ‫عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه بــه کالهبــرداری ‪ 200‬میلیــارد ریالــی از شــاکی اعتــراف و پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ«مهدی مهــدوی نیــا»در گفــت و گو بــا پایگاه خبری‬ ‫پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر یکــی از اولویــت هــای اصلــی و همیشــگی پلیــس و از‬ ‫مطالبــات بحــق مــردم اســت‪ ،‬لــذا پــس از هماهنگــی قضائــی‬ ‫طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و پاکســازی مناطــق الــوده و‬ ‫جــرم خیــز توســط مامــوران انتظامــی ایــن شهرســتان بــا‬ ‫محوریــت پلیــس مــواد مخــدر بــه اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران در پلیــس راه نوکنــده بــه یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو ‪ 405‬مشــکوک کــه در بازرســی از ان مقــدار ‪340‬گــرم‬ ‫مــواد مخــدر از نــوع شیشــه و هروئیــن کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــدوی نیــا بــا اشــاره به دســتگیری ‪ 2‬خــرده فروش‬ ‫مواد مخدر و توقیف یک دســتگاه خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬در راســتای‬ ‫اجــرای طــرح پاکســازی مناطــق الــوده ‪ 16‬معتــاد متجاهــر از‬ ‫ســطح پــارک هــا و معابــر عمومــی جمــع اوری شــدند ‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز در پایــان بیــان داشــت‪ :‬بــه‬ ‫منظــور ســالم ســازی و پاکســازی مناطــق الــوده و جلــب‬ ‫رضایــت عمومــی مــردم ایــن طــرح و طــرح هــای مشــابه‬ ‫همچنــان تــداوم خواهــد یافــت و همــکاری خــوب مــردم‬ ‫نیــز همــواره پلیــس را در اجــرای موفقیــت امیــز ایــن‬ ‫طرح هــا مســاعدت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اجرای‬ ‫سرود ‪۸۵۰‬‬ ‫نفری «سالم‬ ‫فرمانده» در‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫‪ ۸۵۰‬نفــر از دانــش‬ ‫دبســتان‬ ‫امــوزان‬ ‫دخترانــه «بنت الهــدی»‬ ‫گنبــدکاووس‬ ‫شــهر‬ ‫به مناســبت بزرگداشــت‬ ‫هفتــه معلــم و بــا حضور‬ ‫فرمانــدار ویــژه‪ ،‬امــام‬ ‫جمعــه‪ ،‬مدیــر امــوزش‬ ‫و پــرورش و روســای‬ ‫ادارات و نهادهــای ایــن‬ ‫شهرســتان به صــورت‬ ‫دســته جمعــی ســرود‬ ‫«ســام فرمانــده» را‬ ‫اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار‬ ‫کســب و کار‪،‬مدیــرکل‬ ‫اســامی‬ ‫تبلیغــات‬ ‫گلســتان بــا قدردانــی‬ ‫از اجــرای ســرود ســام‬ ‫فرمانــده‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای‬ ‫ایــن ســرود توســط نســل‬ ‫چهــارم انقــاب و دهــه نودی هــا نشــان می دهــد‬ ‫کــه نظــام جمهــوری اســامی بــا پشــتوانه ایــن نســل‬ ‫می توانــد همچنــان بــه مســیر عــزت و ســربلندی و‬ ‫رســیدن بــه قله هــای افتخــار و موفقیــت خویــش در‬ ‫حوزه هــای مختلــف را ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عباســعلی گرزیــن افــزود‪ :‬نســل‬ ‫جدیــد کشــور مــا پرچمــداران عــزت‪ ،‬عظمــت و‬ ‫بزرگــی ایــران اســامی و مدافــع ارزش هــای واالی‬ ‫ان و اســتمرار شــعار اســتقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬واژه اســتقالل بــه معنــی روی پــای‬ ‫خــود ایســتادن‪ ،‬تامیــن عــزت کشــور و اجــازه دخالــت‬ ‫یــا حملــه بــه ایــران را بــه هیــچ کشــوری نــدادن اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تبلیغــت اســامی گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫واژه ازادی بــه معنــای ازاد بــودن از بنــد غیــر‬ ‫بشــریت و تنهــا عبــد خالــص خــدا بــودن و پیــروی‬ ‫از منویــات والیــت فقیــه (فرمانــده کل قــوا) بــه‬ ‫عنــوان نائــب امــام زمــان (عــج) اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام گرزیــن گفــت‪ :‬مادامــی کــه مــا‬ ‫بــه دســتورات الهــی (اســام و قــران) عمــل کنیــم‪،‬‬ ‫وحــدت و همبســتگی خــود را حفــظ کنیــم و پیــرو‬ ‫منویــات رهبــر معظــم انقــاب باشــیم‪ ،‬گزنــدی از‬ ‫ســوی دشــمنان بــه مــا نمی رســد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن مراســم از فعــاالن قرانــی‬ ‫دبســتان بنــت الهــدی بــا اهــدای یــک جلــد‬ ‫قــران کریــم تجلیــل و مراســم رســیدن بــه‬ ‫ســن تکلیــف ‪ ۱۲۰‬نفــر از دانــش امــوزان ایــن‬ ‫اموزشــگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان افــزون بــر ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار نفــری گنبــدکاووس حــدود ‪ ۸۷‬هــزار‬ ‫دانــش امــوز از پیــش دبســتانی تــا متوســطه‬ ‫دوره دوم دارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫میادیــن و ســطح بــازار توزیــع می شــود‪ ،‬به طوری کــه امــروز قیمــت‬ ‫هــر شــانه به صــورت عمــده ‪ ۶۱‬تــا ‪ ۶۵‬هــزار تومــان توزیــع و در‬ ‫خرده فروشــی ها بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۶‬هــزار تومــان عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫«مســعود امرالهــی» سرپرســت دفتــر بازرســی و نظــارت بــر کاالی‬ ‫اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی گفتــه بــود که کاالهای اساســی مورد‬ ‫نیــاز کشــور تامیــن اســت‪.‬‬ ‫مازاد تولید تخم مرغ در کشور‬ ‫«حبیــب اســدالله نــژاد» مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران‬ ‫گوشــتی نیــز تاکیــد کــرده بــود تولیــد مــرغ بــه وفــور در حــال انجــام‬ ‫اســت و هیــچ کمبــودی در بــازار گوشــت مــرغ نداریــم کــه باعــث‬ ‫نگرانــی و ســردرگمی مــردم شــود‪.‬‬ ‫«حمیدرضــا کاشــانی» مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مــرغ‬ ‫تخم گــذار کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون در کشــور بــا مــازاد تولیــد‬ ‫تخم مــرغ روبــرو هســتیم و امــروز هــر شــانه ‪۳۰‬تایــی ایــن‬ ‫محصــول درب واحدهــای تولیــدی بیــن ‪ ۴۵‬تــا ‪ ۴۸‬هــزار تومان و‬ ‫در فروشــگاه ها و خرده فروشـی ها بیــن ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۶‬هــزار تومــان‬ ‫بــه فــروش رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تخم مــرغ یــک محصول فســادپذیر اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در واقــع هــر کیلوگــرم تخم مــرغ درب واحدهــای تولیــدی ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫تومــان اســت کــه نه تنهــا باعــث زیــان تولیدکننــدگان شــده‪ ،‬بلکــه‬ ‫نگرانی هایــی را بــرای تولیــد ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام صنفــی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف تخم مــرغ در فصــل‬ ‫گرمــا کاهــش می یابــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در صــورت کاهــش تقاضــا و‬ ‫مــازاد تولیــد بــه طــور حتــم تولیــد بــا مشــکل جــدی روبــرو می شــود تــا‬ ‫جایــی کــه ممکــن اســت بــه حــذف گله هــای مــرغ تخم گــذار بیانجامد‬ ‫کــه می توانــد در ماه هــای اینــده مــا را بــا کمبــود روبــرو کنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنابرایــن انتظــار مـی رود بــا حــذف عــوارض ‪ ۳۵۰۰‬تومانــی‬ ‫صادراتــی روی هــر کیلوگــرم از ایــن محصــول شــرایط بــرای صــادرات‬ ‫مــازاد تخم مــرغ فراهــم شــود زیــرا اکنــون بــا وجــود چنیــن عــوارض‬ ‫صادراتــی امــکان رقابــت بــا کشــور ترکیــه را نداریــم‪.‬‬ ‫ناهنجاری هورمونیک‬ ‫در انجام معامالت!‬ ‫سرویس طنز ‪ -‬وحید حاج سعیدی‬ ‫مــا همیشــه خــدا فکــر می کردیــم «هورمــون مــاده ای اســت‬ ‫شــیمیایی کــه از غــدد درون تــراوا یــا غــدد مترشــحه داخلــی‬ ‫بــه درون جریــان خــون ترشــح می شــود و بــه وســیله خــون‬ ‫بــه اعضــا یــا بافت هــای بــدن حمــل می شــود و کارش‬ ‫اصــاح ســاختار یــا عملکــرد عضــو یــا بافتــی از بــدن می باشــد‬ ‫و در ســایر امــورات مربــوط بــه زندگــی ابنــای بشــر هیــچ‬ ‫دخالــت یــا دخــل و تصرفــی نــدارد‪ ».‬امــا غافــل از اینکــه‬ ‫نقــش هورمون هــا خیلــی ج دی تــر و عمیق تــر از اینهــا‬ ‫می باشــد تــا جایــی کــه در بــازار و اقتصــاد هــم تاثیــرات‬ ‫اساســی دارنــد‪ .‬اصــل ســند هورمونــی بــه روایــت جرایــد‪....‬‬ ‫«نتایــج یــک پژوهــش جدیــد حاکــى از ان اســت کــه‬ ‫هورمون هــا عاملــى بــراى بی ثباتــى بازارهــاى مالــى هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬هورمون هــای تستوســترون و کورتیــزول‬ ‫باعــث می شــوند تــا تجــار در خریــد خــود بیشــتر خطــر کننــد‬ ‫کــه ایــن امــر منجــر بــه بی ثباتــى در بازارهــاى مالــى می شــود‪.‬‬ ‫اســترس در بــازار مــى توانــد بــا تاثیرگــذارى بــر روى‬ ‫هورمون هــای تجــار‪ ،‬تصمیــم گیــرى انهــا را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫محققــان عقیــده دارنــد کــه محیط هــاى رقابتــى و‬ ‫اســترس زای بازارهــاى مالــى ممکــن اســت میــزان ترشــح‬ ‫هورمون هــاى تستوســترون و کورتیــزول را در تجــار‬ ‫افزایــش دهــد‪».‬‬ ‫مالحظــه مــی فرمائیــد‪ .‬در واقــع ایــن همــه ادلــه و صغری کبری‬ ‫نظیــر تحریم هــا‪ ،‬افزایــش قیمــت مــواد خــام‪ ،‬گرانــی حبابــی‪،‬‬ ‫گرانــی توهمــی‪ ،‬تــورم مصنوعــی‪ ،‬تــورم نقطــه بــه نقطــه‪ ،‬تــورم‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬تــورم پنهــان‪ ،‬ضریــب فالکــت‪ ،‬خــط فقــر‪،‬‬ ‫عدالــت افقــی و عمــودی و قــس علــی هــذا‪ ...‬کــم بــود حــاال‬ ‫دالیــل هورمونیــک هــم بــه ماجــرا اضافــه شــده اســت‪ .‬حتمــا ً‪2‬‬ ‫روز دیگــر هــم کــه «تفالــه زیتــون» را بــه اســم «روغن پومیس»‬ ‫بــه خــورد خل ـق ا‪ ...‬دادنــد‪ ،‬مدعــی می شــوند در حیــن معاملــه‬ ‫جــو ســنگین بــود و ترشــح هورمــون کورتیــزول تاجــر بــاال رفــت و‬ ‫اشــتباهی تفالــه زیتــون را بــه جــای روغــن بــه او قالــب کردنــد و‬ ‫قس علی هذا‪ ! ...‬علی ای حال با عنایت به رویه دور اندیشــانه‬ ‫و خرد مابانــه چنــد پیشــنهاد مدبرانــه و اصولــی جهــت اســتفاده‬ ‫بهینــه از تحقیقــات اخیــر محققیــن ارائــه می شــود تــا راهگشــای‬ ‫اینــدگان باشــد‪:‬الف) واکســن هورمونیــک‪ :‬بــه منظــور کنتــرل‬ ‫بــازار و جلوگیــری از اســترس تجــار در حیــن معامــات بــه ویــژه‬ ‫معامالتــی کــه بــا ســامت مــردم در ارتبــاط هســتند‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می شــود در کنــار واکســن کرونــا و ثــاث و ســایر واکس ـن های‬ ‫رایــج کــه تــا ‪ 6‬ســالگی بچه هــا را بــا انهــا زجر کــش می کنیــم‪،‬‬ ‫چهــار دوز واکســن تستوســترون و کورتیــزول هــم بــه بچــه هــا‬ ‫تزریــق شــود‪.‬‬ ‫تــا چنــد صبــاح دیگــر کــه ایــن بچه هــا بــزرگ شــدند‬ ‫و وارد عرصــه تجــارت شــدند بــا ‪ 2‬ریــال بــاال و پاییــن‬ ‫شــدن قیمت هــا و دبــه در اوردن طــرف مقابــل جــا نزننــد‬ ‫و دســت و پایشــان نلــرزد و یــا هنــگام معاملــه الاقــل‬ ‫محصــول مــورد نظــر را از نزدیــک ببیننــد و مــزه مــزه کننــد!‬ ‫ب) گســترش دامنــه تحقیقــات‪ :‬بــه منظــور بررســی نقــش‬ ‫ســایر هورمون هــا و مــواد شــیمیایی مترشــحه از غــدد درون‬ ‫تــراوا پیشــنهاد می شــود عزیــزان دانشــمند وطنــی هــم اگــر‬ ‫حوصلــه داشــتند یــک نیــم نگاهــی بــه ســایر هورمون هــا‪،‬‬ ‫پروتئین هــا و مــواد شــیمیایی داخــل بــدن بیندازنــد‪،‬‬ ‫خــدا را چــه دیدیــد شــاید ایــن البــه ال دالیــل هورمونیــک‬ ‫و نورولوژیــک مربــوط بــه رانت خــواری‪ ،‬موقوفه خــواری‪،‬‬ ‫زمین خــواری‪ ،‬کوه خــواری‪ ،‬جنگل خــواری‪ ،‬دریا خــواری‪،‬‬ ‫ویژه خــواری و ســایر خوردنی هــای نامتعــارف هــم پیــدا‬ ‫شــد‪ !...‬از مــا گفتــن بــود!‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میترا دانشور‬ ‫موانع خالقیت و راهکارهای‬ ‫مقابله با ان چیست؟‬ ‫لحظاتــی در چرخــه ی عمــر هــر ســازمانی وجــود دارد کــه‬ ‫تغییــر الزامــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در ایــن زمــان صرفــا تغییــر‬ ‫مهــم نیســت‪ ،‬بلکــه نجــات ســازمان اولویــت دارد‪ .‬محیــط‬ ‫سیاســی در حــال تغییــر‪ ،‬نیازهــای مرتبــط بــا وظایــف‪،‬‬ ‫پیشــرفت های فنــاوری‪ ،‬رســیدگی بــه اســتخدام کارکنــان و‬ ‫بســیاری عوامــل دیگــر‪ ،‬تغییــر را بــه یــک ضــرورت تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬امــا ســازمانی کــه تغییــر را الزم ندانــد و ان را‬ ‫نپذیــرد‪ ،‬محکــوم بــه نــزول‪ ،‬شکســت و منحــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مقالـه ی حاضــر‪ ،‬بــا موانــع خالقیــت و راهکارهــای مقابله‬ ‫بــا ان‪ ،‬اشــنا می شــوید‬ ‫‪ .۴‬قدرت طلبی رهبران‬ ‫قــدرت طلبــی رهبــران یکــی دیگــر از موانــع خالقیت اســت‪.‬‬ ‫حــس مالکیــت و کســب قــدرت‪ ،‬از موانــع همــکاری و ازمون‬ ‫و خطــا بــه خصــوص در زمــان انجــام کاری بــه شــیوه های‬ ‫جدیــد هســتند‪ .‬گاهــی رهبــران تمایلــی بــرای بــه اشــتراک‬ ‫گذاشــتن قــدرت‪ ،‬مســئولیت و پاداش شــان بــا دیگــران‬ ‫ندارنــد‪ .‬در نظــر انهــا قــدرت دادن بــه دیگــران چرب زبانــی‬ ‫تلقــی می شــود و هیــچ پذیرشــی نســبت بــه مزایــای‬ ‫خالقیــت و نــواوری وجــود نــدارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬افــرادی کــه در‬ ‫راس قــرار دارنــد بــه هیچ وجــه قبــول ندارنــد کــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری می توانــد بــه سازمان شــان کمــک کنــد و حتــی شــک‬ ‫دارنــد کــه نیــازی بــه خالقیــت وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مثــا در یــک شــرکت فرضــی‪ ،‬ظاهــرا افــراد میانــی در‬ ‫مدیریــت‪ ،‬بــه انتقــال اختیــارات و قــدرت دادن به زیردســتان‬ ‫بــرای فکــر کــردن بیــرون از چهارچوب ها تشــویق می شــوند‪ ،‬‬ ‫امــا در واقعیــت ایــن افــراد از چنیــن روشــی ســر بــاز می زننــد‬ ‫و سیســتمی بــه وجــود می ایــد کــه در ان رهبــران ارشــد‬ ‫در ازای گرفتــن قــدرت از افــراد پایین تــر و از بیــن بــردن‬ ‫خالقیــت‪ ،‬پــاداش دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فشار برای نتایج فوری‬ ‫فشــار بیــش از حــد بــرای بــه دســت اوردن نتایــج فــوری‪،‬‬ ‫بــه شــکلی کــه انــگار هیــچ فردایــی وجــود نــدارد‪ ،‬اغلــب‬ ‫باعــث ایجــاد دو راهــی «یــا خــاق و مبتکــر بــاش یــا‬ ‫مولــد و ارائه کننــده ی نتیجــه» می شــود‪ .‬در ایــن نــگاه‪،‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری از هیــچ جایگاهــی برخوردار نیســتند‪ ،‬‬ ‫مگــر انکــه بــه نیازهــا پاســخ داده و نتایجــی کوتاه مــدت‬ ‫تولیــد کننــد‪ .‬خالقیــت زمانــی در افــراد شــکل می گیرد که‬ ‫بــا عالقــه‪ ،‬اشــتیاق و رضایــت نســبت بــه کار انگیــزه پیــدا‬ ‫کــرده باشــند‪ .‬وگرنــه‪ ،‬خالقیــت دســتور دادنــی نیســت‪.‬‬ ‫بایــد پذیرفــت کــه نــواوری نیازمنــد زمــان و فضایــی اکنده‬ ‫از لــذت و تفریــح اســت‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سوءگیری های شخصی‪ :‬باورها ‪ ،‬نگرش ها و ارزش ها‬ ‫ســوءگیری های شــخصی یکــی دیگــر از موانــع خالقیــت‬ ‫اســت‪ .‬هــر شــخصی کــه وارد ســازمانی می شــود ‪ ،‬بــا خــود‬ ‫مخلوطــی از ســوءگیری هایش را بــه همــراه م ـی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫مســئله اغلــب موجــب کمبــود همــکاری‪ ،‬بلندپروازی هــای‬ ‫غیرواقعــی شــخصی و در بدتریــن شــرایط‪ ،‬تخریــب‬ ‫تالش هــای همــکاران و تهمــت زدن بــه اعتبار انها می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســوءگیری ها ویرانگــر و خطرنــاک هســتند‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫انگیزه هــا و بلندپروازی هــای شــخصی در انهــا پنهــان شــده‬ ‫و فــرد نمی توانــد نگاهــش بــه چیزهــای مختلــف را تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬وی همــه چیــز را از فاصلـه ای بســیار نزدیــک دیــده و‬ ‫قــادر نیســت تصویــری بزرگ تــر و فراتــر از ســوءگیری های‬ ‫شــخصیش را ببینــد‪.‬‬ ‫خالقیت و نواوری را در بین کارمندانتان به وجود اورید‬ ‫ـی باارزشــی اســت کــه بــه هــر ســازمان کمــک‬ ‫تخیــل‪ ،‬دارایـ ِ‬ ‫می کنــد تــا نتایجــی بهتــر‪ ،‬جدیــد و متفــاوت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬ظرفیــت پنهانــی اســت کــه هــر ســازمانی بایــد‬ ‫بــرای توســعه‪ ،‬رشــد و جلوگیــری از رکــود و نابــودی‪ ،‬ان‬ ‫را تقویــت کنــد‪ .‬بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــرای اینکــه خالقیــت و‬ ‫نــواوری درون یــک فرهنــگ و سیســتم ســازمانی شــکفته‬ ‫شــود‪ ،‬فضایــی مناســب نیــاز اســت‪.‬‬ ‫چگونــه یــک ســازمان می توانــد فضایــی بــرای خالقیــت و‬ ‫نــواوری ایجــاد کنــد؟ چگونــه هــر ســازمانی ‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫کل‪ ،‬می توانــد خــاق باشــد؟ پاســخ ‪ ،‬ذهــن انســان اســت‪.‬‬ ‫ذهــن بایــد بــرای تولیــد تفکــر خــاق برانگیختــه شــده‪،‬‬ ‫بــه هیجــان امــده و پــرورش یابــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬ذهــن بایــد‬ ‫از موانــع خالقیــت و نــواوری ازاد شــود تــا بتوانــد بــه طــور‬ ‫کامــل از ظرفیت هــای بالقــوه اش اســتفاده کــرده و از حالــت‬ ‫ســکون خــارج شــود‪ .‬چنــد راهــکار زیــر بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا خالقیــت را در درون ســازمان تان شــکوفا کنیــد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تعریفی کارامد برای خالقیت و نواوری مشخص کنید‬ ‫تعاریــف مختلفــی بــرای خالقیــت وجــود دارد اما بــا اهداف‬ ‫پایــداری و تــداوم‪ ،‬خالقیــت را می تــوان بــه صــورت زیــر‬ ‫تعریــف کرد‪«:‬دیــدن انچــه کــه هــر فــرد دیگــر می بینــد‪ ،‬‬ ‫امــا فکــر کــردن بــه شــیوه ای کــه هیــچ کــس دیگــر فکــر‬ ‫نمی کند»پــس خالقیــت بــا تولیــد ایــده در ارتبــاط اســت‪،‬‬ ‫ولــی کمیــت و کیفیــت ایــده مهــم نیســت‪ .‬لــزوم خالقیــت‪،‬‬ ‫واداشــتن مــردم بــه پــرورش ایده هایــی اســت کــه از انهــا‬ ‫نواوری هایــی فوق العــاده بــرای تغییــر بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫نــواوری را می تــوان «فراینــد طراحــی و اجــرای ایده هــای‬ ‫تــازه» دانســت‪ .‬ممکــن اســت هــزاران ایــده ی خالقانــه‬ ‫داشــته باشــید ‪ ،‬امــا فقــط زمانــی واژه ی نــواوری بــه انهــا‬ ‫اطــاق می شــود کــه بــه شــکل موفــق اجــرا شــوند‪ .‬بــا ایجــاد‬ ‫فرصتــی بــرای ابــراز ازادانـه ی ایــن ایده هــا‪ ،‬رهبــران‪ ،‬پیــروان‬ ‫و ذی نفعــان ایده هایــی تولیــد می کننــد کــه منجــر بــه‬ ‫نواوری هایــی ســودمند بــرای ســازمان می شــود‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫‪ ۱۸‬ویژگی رفتاری افراد بسیار خالق‬ ‫سرویس سالمت‪-‬معصومه شیخی‬ ‫خالقیــت دقیقــا بــه چــه معناســت؟ افــراد خــاق چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارنــد؟ برخــی افــراد بــر ایــن باورنــد کــه خالقیــت‬ ‫ی یــا قابلیتــی اســت کــه همـه ی مــا در کودکــی و نوجوانــی‬ ‫ویژگـ ‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امــا بــه مــرور زمــان ان را از دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر فکــر می کننــد خالقیــت توانایــی ای اســت کــه‬ ‫افــرادی نــادر دارای ان هســتند و دیگــران هیــچ گاه قــادر بــه‬ ‫کســب ان نیســتند‪ .‬افــرادی نیــز بــاور دارنــد کــه هم ـه ی مــردم‬ ‫خالقیــت دارنــد و تنهــا چیــزی کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه ان‬ ‫را رشــد دهنــد و فرصتــی بــرای شــکوفایی اش پیــدا کننــد‪ .‬امــا‬ ‫واقعــا چــه چیــزی افــراد خــاق را از دیگــران متمایــز می کنــد؟‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بدانیــم از انجایی‬ ‫ـاق «معمولــی»ای وجــود نــدارد‪ ،‬تنهــا‬ ‫کــه هیــچ گونــه فــرد ِ خـ ِ‬ ‫برخــی ویژگی هــا و رفتارهــای افــراد بســیار خــاق اســت کــه‬ ‫رازگشــای ایــن معمــا اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در ادامــه ‪ ۱۸‬کاری‬ ‫کــه افــراد خــاق بــه روش هــای متفاوتــی انجــام می دهنــد‪ ،‬را‬ ‫معرفــی می کنیم‪..‬ادامــه شــماره ‪533‬‬ ‫‪ .۳‬انهــا زمان هایــی کار می کننــد کــه بیشــترین بهــره وری را‬ ‫دارنــد‬ ‫بســیاری از هنرمنــدان بــزرگ می گوینــد کــه بهتریــن‬ ‫کارهای شــان را صبــح خیلــی زود یــا اخــر شــب انجــام‬ ‫می دهنــد‪« .‬والدیمیــر نابوکــوف» (‪،)Vladimir Nabokov‬‬ ‫رمان نویــس روس‪-‬امریکایــی‪ ،‬بــه محــض اینکــه از خــواب‬ ‫بیــدار می شــد‪ ،‬ســاعت ‪ ۶‬یــا ‪ ۷‬صبــح‪ ،‬شــروع بــه نوشــتن‬ ‫می کــرد و «فرانــک لویــد رایــت» (‪،)Frank Lloyd Wright‬‬ ‫داخلــی اهــل امریــکا‪ ،‬ســاعت ‪ ۳‬یــا ‪۴‬‬ ‫ارشــیتکت و طــراح‬ ‫ِ‬ ‫صبــح از خــواب بیــدار می شــد و چندیــن ســاعت کار می کــرد و‬ ‫دوبــاره می خوابیــد‪ .‬فرقــی نمی کنــد چــه ســاعاتی‪ ،‬امــا افــرادی‬ ‫بــا کارهایــی خالقانــه اغلــب می داننــد کــه چــه زمان هایــی‬ ‫ذهن شــان شــروع بــه کار می کنــد و در نتیجــه روزشــان را‬ ‫طبــق ان برنامه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انها زمان هایی را در تنهایی می گذارنند‬ ‫ شــناس وجودگــرای ِ اهــل‬ ‫«رولــو مِــی» (‪ ،)Rollo May‬روان‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا می نویســد‪« :‬بــرای بــاز گذاشــتن راه خالقیــت‪ ،‬هــر‬ ‫فــردی بایــد ظرفیــت اســتفاده ی ســازنده از تنهایــی اش را‬ ‫داشــته باشــد و بــر تــرس از تنهــا بــودن غلبــه کنــد‪».‬‬ ‫هنرمنــدان و افــراد خــاق اغلــب بــه عنــوان افــراد منــزوی‬ ‫دســته بندی می شــوند و بــا اینکــه شــاید مســئله ایــن نباشــد‪ ،‬انزوا‬ ‫و تنهایــی می توانــد کلیــد خلــق بهتریــن کارهای شــان باشــد‪ .‬از‬ ‫نظــر کافمــن‪ ،‬ایــن موضــوع بــا رویاپــردازی مرتبــط اســت‪ .‬زیــرا مــا‬ ‫بایــد زمانــی را بــرای تنهــا بــودن در اختیــار خودمــان قــرار دهیــم تــا‬ ‫ذهن مــان امــکان پرســه زدن را پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫او می گویــد‪« :‬شــما بایــد بــا نــدای درون تــان ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــد تــا در نهایــت قــادر بــه بیــان ان شــوید‪ .‬اگــر بــا خودتــان‬ ‫تمــاس برقــرار نکنیــد و دربــاره ی خودتــان تامــل نکنیــد‪ ،‬یافتــن‬ ‫نــدای خــاق درون تــان دشــوار خواهــد بــود‪».‬‬ ‫‪ .۵‬انها موانع زندگی را به نفع خودشان برمی گردانند‬ ‫بســیاری از داســتان ها و اهنگ هــای تمثیلــی در طــول تاریــخ‬ ‫از درد و رنــج فــراوان و دلشکســتگی بســیار الهــام گرفته انــد و‬ ‫جنب ـه ی مثبــت چنیــن چالش هایــی ایــن اســت کــه می تواننــد‬ ‫کاتالیــزور خلــق اثــار هنــری بــزرگ شــوند‪ .‬یکــی از حوزه هــای‬ ‫نوظهــور روان شناســی بــه نــام «شــکوفایی پســاحادثه ای»‬ ‫(‪ ،)post-traumatic growth‬بیــان می کنــد کــه بســیاری از‬ ‫مــردم می تواننــد از ســختی ها و حــوادث ســال های ابتدایــی‬ ‫زندگی شــان در جهــت رشــد و شــکوفایی خالقان ـه و پایــدار در‬ ‫زندگـی اســتفاده کننــد‪ .‬بــه طــور خــاص‪ ،‬محققــان دریافته انــد‬ ‫کــه حــوادث زندگــی می تواننــد بــه افــراد کمــک کننــد تــا در‬ ‫زمینه هایــی ماننــد ِ ارتباطــات بیــن فــردی‪ ،‬معنویــت‪ ،‬قــدر‬ ‫دانســتن زندگــی‪ ،‬قــدرت فــردی و ‪-‬مهم تــر از همــه در مــورد‬ ‫ِ‬ ‫یافتــن فرصت هــای تــازه در زندگــی بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫خالقیــت‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬بســیاری از افــراد می تواننــد از ایــن‬ ‫موضــوع بــه عنــوان ســوخت محرکــی اســتفاده کننــد کــه‬ ‫بــرای دســتیابی بــه دیــدگاه متفاوتــی از واقعیــت‪ ،‬نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫انچــه در زندگــی ایــن افــراد رخ داده اســت ایــن اســت کــه‬ ‫دیــدگاه انهــا نســبت بــه دنیــا‪ ،‬بــه عنــوان محلــی امــن یــا بــه‬ ‫عنــوان جایــی خــاص‪ ،‬در بره ـه ای از زمــان‪ ،‬در هــم شکســته‬ ‫و باعــث شــده اســت یــک گام بــه عقــب بردارنــد و بــه محیــط‬ ‫پیرامون شــان بــا دیــدی تــازه و نــو بنگرنــد‪ .‬ایــن زاویــه ی دیــد‬ ‫جدیــد شــرایط را بــرای بــروز خالقیــت مســاعد می کنــد‪».‬‬ ‫‪ .۶‬انها به دنبال تجربیات تازه هستند‬ ‫افــراد خــاق عاشــق ایــن هســتند کــه خودشــان را در معــرض‬ ‫تجربیــات‪ ،‬احساســات و حــاالت ذهنــی تــازه قــرار دهنــد و ایــن‬ ‫گشــادگی‪ ،‬پیشــگوی مهمــی از خروجی هــا و نتایــج خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬اغــوش گشــودن بــه ســوی تجربه هــای‬ ‫نــو همــواره قوی تریــن نشــانه ی دســتاوردهای خالقانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــامل جنبه هــای مختلــف و متعــددی می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫همــه ی انهــا بــه هــم مرتبــط هســتند‪ :‬کنجــکاوی فکــری‪،‬‬ ‫جس ـت وجوی هیجــان‪ ،‬پذیــرش هیجانــات و همچنیــن پذیــرا‬ ‫بــودن نســبت بــه تخیــات‪ .‬چیــزی کــه همـه ی اینهــا را بــا هــم‬ ‫جمــع می کنــد‪ ،‬محرکــی بــرای کشــف شــناختی و رفتــاری ِ جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬هــم دنیــای درون تــان و هــم دنیــای بیرون تــان‪».‬‬ ‫‪ .۷‬انها شکست می خورند‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬قــدرت تحمــل‪ ،‬پیش نیــاز موفقیــت در‬ ‫خالقیــت اســت‪ ».‬انجــام کارهــای خالقانــه اغلــب بــه صــورت‬ ‫رونــدی از شکســت های پــی در پــی توصیــف می شــود تــا در‬ ‫نهایــت چیــزی را پیــدا می کنیــد کــه مانــدگار می شــود‪ .‬بــه‬ ‫ت کــم انهایــی‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه افــراد خــاق‪ ،‬یــا دس ـ ِ‬ ‫کــه موفــق شــده اند‪ ،‬اموخته انــد کــه بــه شکست های شــان‬ ‫چنــدان اهمیتــی ندهنــد‪.‬‬ ‫«اســتیوِن کاتلِــر» (‪ ،)Steven Kotler‬یکــی از نویســندگان‬ ‫وب ســایت «فوربــس»‪ ،‬در نوشــته ای بــا عنــوان «انیشــتین‪،‬‬ ‫نابغـه ی خــاق» می نویســد‪« :‬افــراد خــاق شکســت می خورنــد‬ ‫و بهترین های شــان بیشــتر از همــه شکســت می خورنــد‪».‬‬ ‫‪ .۸‬انها سواالت بزرگ می پرسند‬ ‫افــراد خــاق بــه طــرز ســیری ناپذیری کنجکاونــد‪ .‬انهــا زندگــی‬ ‫امتحــان شــده ای را انتخــاب می کننــد و حتــی بــا باالتــر رفتــن‬ ‫سن شــان هــم‪ ،‬حــس کنجکاوی شــان را نســبت بــه زندگــی‬ ‫حفــظ می کننــد‪ .‬ایــن افــراد چــه از طریــق مکالمــات فــراوان و‬ ‫چــه از طریــق پرسـه زنی ذهنــی‪ ،‬بــه دنیــای پیرامون شــان نــگاه‬ ‫می کننــد و می خواهنــد بداننــد چــرا و چگونــه دنیــا بــه ایــن‬ ‫صــورت اســت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬انها مردم را مشاهده می کنند‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه افــراد خــاق‪ ،‬بــه طــور طبیعــی مشــاهد گر‬ ‫و دربــاره ی زندگــی دیگــران کنجکاونــد‪ ،‬اغلــب عاشــق ایــن‬ ‫هســتند کــه مــردم را نــگاه کننــد و حتــی ممکــن اســت بعضــی‬ ‫از بهتریــن ایده های شــان را از ایــن راه بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫کافمــن می گویــد‪« :‬مارســل پروســت تقریبــا هم ـه ی عمــرش‬ ‫را بــه مردم نگــری گذرانــد و مشــاهداتش را یادداشــت می کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مشــاهدات و یادداشـت ها در نهایــت ســر از کتاب هایــش‬ ‫دراوردنــد‪ .‬بــرای بیشــتر نویســنده ها‪ ،‬مردم نگــری بســیار‬ ‫بااهمیــت اســت‪ .‬انهــا مشــاهده گران دقیقــی از طبیعــت‬ ‫انســان هســتند‪».‬‬ ‫‪ .۱۰‬انها ریسک پذیر هستند‬ ‫بخشــی از انجــام کارهــای خالقانــه‪ ،‬ریســک پذیری اســت و‬ ‫بســیاری از افــراد خــاق بــا خطــر کــردن در جنبه هــای مختلــف‬ ‫زندگی شــان بــه رشــد و شــکوفایی می رســند‪.‬‬ ‫اســتیون کاتلــر در فوربــس می نویســد‪« :‬ارتبــاط عمیــق و‬ ‫ک کــردن و خالقیــت وجــود دارد و ایــن‬ ‫بامعنایــی میــان ریس ـ ‬ ‫چیــزی اســت کــه اغلــب نادیــده گرفتــه می شــود‪ .‬خالقیــت‪،‬‬ ‫عمــل خلــق چیــزی از هیــچ اســت و نیازمنــد ان اســت کــه‬ ‫قمارهایــی کــه در وهلــه ی اول بنــا بــر تخیــل خــود انهــا را‬ ‫در پیــش گرفته ایــم‪ ،‬نــزد عمــوم هــم بیــان کنیــم‪ .‬ایــن کار ِ‬ ‫افــراد ترســو و خجالتــی نیســت‪ .‬زمــان تلــف شــده‪ ،‬ابــروی از‬ ‫جانبــی‬ ‫دســت رفتــه و پــول خــرج شــده‪ ،‬همگــی از عــوارض‬ ‫ِ‬ ‫خالقیت هــای نــاکام هســتند‪».‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬نیلوفر شهدوست‬ ‫‪ NFT‬چیست و‬ ‫چطور ارزش گذاری‬ ‫می شود؟‬ ‫سرویس اموزش‪ -‬نیلوفر شهدوست‪:‬‬ ‫‪ NFT‬چیســت و چــه کاربــردی دارد؟ چیــزی دربــاره توکن هــای‬ ‫غیرقابل تعویــض (‪ )Non-fungible tokens‬شــنیده اید؟‬ ‫ایــن روزهــا هرجــا می رویــم‪ ،‬حــرف رمزارزهــا و توکن هــای ان‬ ‫اف تــی اســت‪ .‬می گوینــد بــازار ایــن دارایی هــای دیجیتالــی‬ ‫قابل خریدوفــروش داغ اســت و ســودهای کالنــی بــ ه همــراه‬ ‫می اورنــد‪ .‬پــس واجــب اســت کــه بــا انهــا و کاربردشــان اشــنا‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫‪ NFT‬چیست و چرا اهمیت دارد؟‬ ‫هــر ان اف تــی (‪ )NFT‬نماینــده اشــیایی حقیقــی یــا غیرحقیقــی‬ ‫در دنیــای واقعــی اســت‪ .‬مثــا ایــن توکن هــا می تواننــد نماینــده‬ ‫یــک اثــر هنــری‪ ،‬ویدئــو یــا موســیقی باشــند‪ NFT .‬را اینترنتــی‬ ‫خریدوفــروش می کننــد و بــرای معاملـ ه هــم معمــوال از رمزارزهــا‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬نرم افــزار رمزگــذاری ان اف تی هــا هــم مشــابه‬ ‫برنامــه رمزارزهــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫هــر توکــن دارایــی دیجیتالــی رمزنگاری شــده ای اســت کــه‬ ‫می توانیــد ان را خریدوفــروش کنیــد‪ .‬ان اف تی هــا از ســال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫در بــازار هســتند‪ ،‬امــا مدتــی اســت کــه معــروف شــده اند و همه جا‬ ‫را تســخیر کرده انــد‪ .‬کاربــران از ایــن توکن هــا بــرای معاملــه اثــار‬ ‫هنــری دیجیتالــی بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی (ســال ‪ ۱۴۰۰‬شمســی)‪ ،‬ارزش بــازار‬ ‫توکن هــای مذکــور بــه رقــم قابل توجــه ‪۴۱‬هزارمیلیــارد دالر رســید‪.‬‬ ‫ایــن مقــدار معــادل ارزش تقریبــی کل بــازار هنرهــای زیباســت‪،‬‬ ‫یعنــی مبلغــی کــه هنــر در دنیــای واقعــی تــا بــ ه حــال بــه خــود‬ ‫ندیــده اســت‪.‬‬ ‫به طــور کلــی‪NFT ،‬هــا منحصربه فــرد هســتند و ک ُدهــای هویتــی‬ ‫مخصــوص دارنــد و همیــن باعــث می شــود کــه حالتــی تجمالتــی‬ ‫و کمیــاب پیــدا کننــد‪ .‬ایــن ویژگــی در تقابــل بــا رمزارزهــای دیگــر‬ ‫اســت‪ .‬تعــداد رمزارزهــا معمــوال بی شــمار اســت و انــگار بــه‬ ‫منبعــی نامتناهــی وصــل هســتند و عرضه و تقاضا اســت کــه روی‬ ‫ارزش شــان اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫این روزها وضعیت ان اف تی چیست؟‬ ‫ایــن روزهــا‪ ،‬بیشــتر ان اف تی هــا تولیــدات دیجیتالــی هســتند‬ ‫کــه پیش تــر در دنیــای واقعــی خلــق شــده اند‪ .‬مثــا ویدئوهایــی‬ ‫از بازی هــای لیــگ بســکتبال امریــکا (‪ )NBA‬یــا هنرهای دیجیتالی‬ ‫کــه در شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام معــروف شــده اند‬ ‫هــم می تواننــد در قالــب ‪ NFT‬معاملــه شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از هنرمنــدان معــروف در زمینــه هنــر دیجیتالــی مایــک‬ ‫وینکلمــن (‪ ،)Mike Winklemann‬معــروف بــه بیپــل (‪،)Beeple‬‬ ‫اســت‪ .‬او تابلویــی از ‪۵‬هــزار نقاشــی روزانــه خــود را به عنــوان ‪NFT‬‬ ‫در حــراج مشــهور کریســتی به قیمــت ‪۶۹٫۳‬میلیــون دالر فروخــت‪.‬‬ ‫شــاید بپرســید وقتــی همــه می تواننــد در اینترنــت چنیــن اثــری را‬ ‫ببیننــد‪ ،‬چــرا این قــدر ارزشــمند و گــران اســت‪ .‬دلیلــش ایــن اســت‬ ‫ان‬ ‫کــه ‪ NFT‬بــه صاحبــش اجــازه می دهــد مالکیــت اصــل اثــر را از ِ‬ ‫خــود کنــد‪ .‬هــر ‪ NFT‬شناســه هویتــی مخصــوص بــه خــود را دارد‬ ‫کــه نقــش ســند مالکیــت را بــرای خریــدار توکــن بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم صــادق باشــیم‪ ،‬خودنمایی با مالکیــت ان اف تی های‬ ‫معــروف خیلــی جلب توجــه کــرده اســت‪ .‬در واقــع شــاید خــود‬ ‫توکن هــا ان قــدر ارزشــمند نباشــند و ایــن نــام و حواشی شــان اســت‬ ‫کــه انهــا را ارزشــمند و مالکیتشــان را مهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تفاوت رمزارزهای دیگر با ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫روش برنامه نویســی ان اف تــی شــبیه روشــی اســت کــه بــرای‬ ‫اتریــوم و بیت کویــن (معروف تریــن رمزارزهــای دنیــا) اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه ایــن تنهــا شــباهت ‪ NFT‬بــه رمزارزهــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫پول هــای حقیقــی و رمزارزهــا قابل مبادلــه هســتند و ارزش شــان‬ ‫هــم همیشــه برابــر اســت‪ .‬مثــا همیشــه ارزش یــک دالر معــادل‬ ‫ارزش یــک دالر دیگــر اســت‪ .‬ارزش بیت کوین هــای مختلــف هــم‬ ‫بــا یکدیگــر برابــر اســت‪.‬‬ ‫همیــن ویژگــی باعــث می شــود کــه رمزارزهایــی ماننــد بیت کویــن‬ ‫و ارز شــیبا به ســادگی در بســتر شــبکه های غیرمتمرکــزی ماننــد‬ ‫بالک چیــن قابل معاملــه باشــند‪ .‬شــبکه های بالک چیــن بــا نظــارت‬ ‫کاربــران فعالیــت می کننــد و هیــچ ناظــر و هســته مرکــزی خاصــی‬ ‫ی نمی کند‪ ،‬اما داســتان ان اف تی ها‬ ‫انها را مدیریت و ســازمان ده ‬ ‫فــرق می کنــد‪ .‬هــر ان اف تــی امضــای دیجیتالــی مخصوصــی دارد‬ ‫کــه مانــع از برابــری ارزش ان بــا ان اف تــی دیگــر می شــود‪ .‬مثــا‬ ‫ویدئویــی کــه از صحنه هــای هیجان انگیــز لیــگ بســکتبال امریــکا‬ ‫بـ ه حالــت ‪ NFT‬درامــده اســت بــا نقاشــی دیجیتالــی یــک هنرمنــد‬ ‫از نظــر ارزش مــادی برابــر نیســت‪.‬‬ ‫نحوه عملکرد ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫ســازوکار ارز ‪ NFT‬چیســت و چطــور کار می کنــد؟ ایــن توکن هــا‬ ‫در بســتر بالک چیــن یــا همــان شــبکه های غیرمتمرکــز به وجــود‬ ‫می اینــد‪ .‬ایــن شــبکه ها مدیــر و ســازمانی مرکــزی بــرای کنتــرل‬ ‫و مدیریــت ندارنــد و همــه امورشــان بــر عهــده کاربــران اســت‪.‬‬ ‫تراکنش هــا و اقدامــات مختلــف در چنیــن شــبکه هایی شــفاف و‬ ‫بــا اگاهــی کل کاربــران انجــام می شــوند‪.‬‬ ‫ان اف تی هــا می تواننــد از اشــیایی دیجیتالــی ســاخته یــا ضــرب‬ ‫شــوند کــه نماینــده اشــیایی حقیقــی یــا غیرحقیقی انــد‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫هنرهای گرافیکی؛‬ ‫تصاویر متحرک گرافیکی (‪)GIFs‬؛‬ ‫ویدئوها و صحنه هایی جذاب از ورزش های مختلف؛‬ ‫اشیای موجود در کلکسیون ها؛‬ ‫موسیقی؛‬ ‫کتانی های مجازی با طراحی های منحصربه فرد؛‬ ‫اسکین های (‪ )SKIN‬بازی های مجازی و ویدئویی‪.‬‬ ‫اســکین ها در بازی هــای ویدئویــی کاربــرد دارنــد‪ .‬در ایــن بازی هــا‪،‬‬ ‫ســاح ها‪ ،‬پوشــش ها و قابلیت هایــی وجــود دارنــد کــه بــه انهــا‬ ‫اســکین یــا پوســته گفتــه می شــود و کاربــران بــا بهره منــدی از انهــا‬ ‫می تواننــد در بخش هــای مختلــف بــازی به خوبــی عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگی هــا کــه اســکین نــام دارنــد در قالــب ‪ NFT‬ب ـ ه فــروش‬ ‫می رســند‪.‬‬ ‫فروش توئیت ها در قالب ‪NFT‬‬ ‫توئیت فروخته شده در قالب ‪nft‬‬ ‫حتــی توئیت هــا (پُســت های شــبکه اجتماعــی توئیتــر) هــم‬ ‫می تواننــد حکــم ‪ NFT‬را داشــته باشــند‪ .‬جــک دورســی کــه‬ ‫هم بنیان گــذار توئیتــر اســت‪ ،‬نخســتین توئیــت خــود را به عنــوان‬ ‫‪ NFT‬به قیمــت ‪۲٫۹‬میلیــون دالر فروختــه اســت‪.‬‬ ‫ان اف تی هــا تــا حــدی شــبیه اشــیای موجــود در کلکســیون ها‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا ایــن تفــاوت کــه حالــت دیجیتالــی دارنــد‪ .‬مثــا‬ ‫به جــای اینکــه کاربــری تابلویــی بخــرد و بــه دیــوار بیاویــزد‪ ،‬فایــل‬ ‫دیجیتالــی اش را می خــرد و صاحبــش می شــود‪.‬‬ ‫هــر ‪ NFT‬می توانــد فقــط یــک مالــک داشــته باشــد‪ .‬خالقــان انهــا‬ ‫هــم امضــای مخصــوص بــه اثــر خــود را دارنــد و مالــک ان ب ه شــمار‬ ‫می رونــد‪ .‬به عبــارت دقیق تــر‪ ،‬خالــق هــر ان اف تــی می توانــد ان‬ ‫را بفروشــد امــا حــق امضــای اثــر همچنــان متعلــق بــه ســازنده اش‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کاربردهای ‪ NFT‬چیست؟‬ ‫بالک چیــن و ‪NFT‬هــا بــه هنرمنــدان و تولیدکننــدگان محتــوا‬ ‫اجــازه می دهنــد کــه از اثارشــان نفــع مالــی ببرنــد‪ .‬مثــا نقاشــان‬ ‫بــرای نمایــش و فــروش اثارشــان دیگــر محــدود بــه گالری هــا و‬ ‫حراجی هــای حضــوری نخواهنــد بــود و کافــی اســت اثــر هنرمنــد‬ ‫در قالــب ‪ NFT‬مســتقیم بــه مشــتری فروختــه شــود‪.‬‬ ‫ق و حقوقــی کــه بــرای دو طــرف معاملــه در نظــر گرفتــه‬ ‫حــ ‬ ‫می شــود هــم می توانــد امــکان رســیدن بــه ســود را بــرای‬ ‫هنرمنــدان بیشــتر کنــد‪ .‬اگــر هنرمنــد بــا خریــدار توافــق کنــد‬ ‫کــه بــا هــر بــار فــروش اثــر درصــدی ســود بــه او برســد‪ ،‬در طــی‬ ‫ســال ها از کارش درامدزایــی می کنــد‪.‬‬ ‫البتــه کاربردهــای ‪ NFT‬بــه درامدزایــی بــرای هنرمنــدان‬ ‫محــدود نمی شــود‪ .‬برندهــای معروفــی ماننــد تاکوبــل (‪Taco‬‬ ‫‪ )Bell‬هــم ان اف تی هایــی ســاخته اند و بــا فروش شــان بــه‬ ‫خیریه هــا کمــک می کننــد‪ .‬افــراد مشــهوری ماننــد اســنوپ داگ‬ ‫یــا اِمینــم هــم در دنیــای ان اف تی هــا حضــوری فعــال دارنــد و‬ ‫بــه بــازارش رونــق داده انــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫شناسایی عامل هتک حیثت در روبیکا‬ ‫پلیس فتا از شناسایی فردی که در شبکه پیام رسان روبیکا اقدام به بارگذاری تصاویر غیراخالقی می نمود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی قهرمــان طالــع گفــت‪ :‬بــا مراجعــه فــردی بــه پلیــس فتــا و طــرح شــکایت در خصــوص اینکــه شــخصی بــا اســتفاده از شــماره تلفــن بنــده در برنامــه‬ ‫روبیــکا اقــدام بــه ایجــاد صفحـ ه نمــوده و تصاویــر مبتــذل بارگــذاری می کنــد کــه موجــب ابروریــزی مــن شــده اســت ‪ ،‬در ایــن خصــوص پرونــده ای تشــکیل شــد و در‬ ‫دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪ 10‬نکته ایمنی‬ ‫در اینترنت‬ ‫برای کودکان‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫کــودکان در ســنین پایینــی شــروع بــه اســتفاده‬ ‫از اینترنــت می کننــد‪ .‬قــرار دادن فرزندتــان در‬ ‫معــرض انچــه دنیــای انالیــن ارائــه مــی دهــد‬ ‫مزایــای زیــادی دارد‪ .‬اینترنــت امکانــات و راه هایــی‬ ‫را فراهــم کــرده اســت کــه قبــا غیرقابــل تصــور‬ ‫بودنــد‪ .‬اینترنــت می توانــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای‬ ‫یادگیــری‪ ،‬اجتماعــی شــدن و ســرگرمی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬ماننــد هــر ابــزار دیگــری‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫روشــی ایمن از ان اســتفاده شــود‪ .‬توجه به توصیه‬ ‫هــای ذیــل بــه ایجــاد قوانیــن اساســی بــرای اســتفاده‬ ‫کــودکان از اینترنــت در خانــه شــما کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬هرگــز اطالعــات شــخصی را در اختیــار دیگــران‬ ‫نگذارید‬ ‫مطمئــن شــوید اطالعــات خصوصــی خــود را‬ ‫چــه در یــک نــام کاربــری یــا بــه درخواســت کســی‬ ‫محرمانــه نگــه داریــد‪ .‬وب ســایت ها گاهــی‬ ‫اوقــات از فرزنــد شــما می خواهنــد کــه اطالعــات‬ ‫شــخصی ماننــد نــام‪ ،‬ســن یــا ادرس خــود را وارد‬ ‫کننــد‪ .‬قبــل از پــر کــردن هــر فرم توســط فرزندتان‬ ‫مطمئــن شــوید کــه وی در خصــوص ایمنــی وب‬ ‫ســایت نظــر شــما را جویــا مــی شــود‪ .‬هکرهــا‬ ‫مــی تواننــد از کوچکتریــن جزئیــات بــرای ســرقت‬ ‫رمزهــای عبــور‪ ،‬حســاب هــا یــا حتــی هویــت کاربر‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬اینترنت برای همیشه است‬ ‫قبــل از ارســال یــک عکــس یــا ارســال پیــام از‬ ‫طریــق اینترنــت‪ ،‬از خــود بپرســید کــه ایــا ازدیــده‬ ‫شــدن عکــس بــرای همه افراد در جهان مشــکلی‬ ‫نداریــد؟ درعصــر کنونــی اســکرین شــات ها‪،‬‬ ‫کوکی هــا و فضــای ذخیــره ســازی ابــری بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه اقدامــات انالیــن شــما ثبــت‬ ‫شــده و غیــر قابــل پــاک شــدن می باشــند‪ .‬فرزنــد‬ ‫شــما بایــد بدانــد کــه پــاک کــردن ســابقه یــا حــذف‬ ‫یــک پســت لزومــا ًباعــث ناپدیــد شــدن اقدامــات‬ ‫او نمی شــود‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد کــه فرزنــد‬ ‫شــما اگاه اســت کــه تمام فعالیــت های اینترنتی‬ ‫او عواقبــی دارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬به غریبه ها اعتماد نکنید‬ ‫ناشــناس بــودن در اینترنــت مــی توانــد خطرنــاک‬ ‫باشــد‪ .‬اگرچــه وب ســایت ها تمــام تــاش خــود را‬ ‫می کننــد تــا مطمئــن شــوند کاربرانشــان واقعــی و‬ ‫قابــل اعتمــاد هســتند‪ ،‬تاییــد اینکه همــه کاربران‬ ‫بــا حســن نیــت بــه یــک ســایت می پیوندنــد‬ ‫غیرممکــن اســت‪ .‬فرزنــد شــما بایــد همیشــه بــا‬ ‫افــرادی کــه در اینترنــت بــا انهــا اشــنا مــی شــود‬ ‫بــه عنــوان غریبــه رفتــار کنــد‪ ،‬صــرف نظــر از اینکــه‬ ‫چــه مــدت چــت کــرده اســت یــا چقــدر فکــر مــی‬ ‫کنــد انهــا را مــی شناســد‪ .‬مهــم اســت که بــا فرزند‬ ‫خــود در مــورد اینکــه بــا چــه کســانی در فضــای‬ ‫مجــازی تعامــل دارد و ماهیــت ایــن تعامــات‬ ‫صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬رمزهای عبور را طوالنی و پیچیده کنید‬ ‫بــا توجــه بــه گــزارش ‪ ،Nord Pass‬ســه رمــز‬ ‫عبــور رایــج در ایاالت متحده عبارتنــد از ‪،123456‬‬ ‫رمــز عبــور‪ ،‬و ‪ .12345‬بســیار مهــم اســت کــه بــه‬ ‫فرزنــدان خــود امــوزش دهیــد کــه رمزهــای عبــور‬ ‫طوالنــی و پیچیــده ایجــاد کننــد تــا از حســاب های‬ ‫خــود محافظــت کننــد‪ .‬ایــن می تواند مفید باشــد‬ ‫کــه انهــا را بــه عنــوان «عبــارات عبــور» بــه جــای‬ ‫رمــز عبــور در نظــر بگیریــد‪ .‬یــک نکتــه مفیــد مــی‬ ‫توانــد ایــن باشــد کــه حــرف اول را از یــک عبــارت‬ ‫بگیریــد و نمادهــا و اعــداد را ترکیــب کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪« ،‬درخــرداد ســال ‪ 1347‬پــدرم بــه‬ ‫دنیــا امــده اســت !» تبدیــل بــه «‪»TPKH:1347‬‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن یــک فرمــول یــادگاری بــرای بــه‬ ‫خاطــر ســپردن رمــز عبــور ایجــاد مــی کنــد و نفــوذ‬ ‫هکرهــا را بســیار دشــوارتر مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بــه نــرم افــزار امنیتــی خــود گــوش دهیــد و‬ ‫فــورا ً بــه روز رســانی ها را نصــب کنیــد‬ ‫گــوش نــدادن بــه نــرم افــزار امنیتــی کــه بــه شــما‬ ‫در مــورد خطــر هشــدار مــی دهــد ماننــد ایــن اســت‬ ‫کــه در خانــه خــود بمانیــد در حالــی کــه زنگ هشــدار‬ ‫اتــش بــه صــدا در مــی ایــد‪ .‬در حالــی کــه هیــچ‬ ‫راهــی بــرای ایمــن مانــدن ‪ %100‬در اینترنــت وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬نصــب نــرم افــزار امنیتــی بهتریــن گزینــه‬ ‫اســت‪ .‬فرزنــد شــما بایــد درک کنــد کــه هــر گونــه‬ ‫هشــدار از جانــب نــرم افــزار امنیتــی شــما باید جدی‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬همیشــه مطمئــن شــوید کــه برنامه ها‬ ‫و سیســتم عامل شــما به روز هســتند زیرا بســیاری‬ ‫‪ 5‬تا از بهترین پلتفرم های‬ ‫برنامه نویسی انالین‬ ‫برای کودکان‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫ایــا فرزنــد شــما امــاده یادگیــری کدنویســی اســت امــا شــما مطمئــن‬ ‫نیســتید که از کجا شــروع کنید؟ مشــکلی نیســت! امروز تعدادی از‬ ‫بهتریــن پلتفرم هــای کدنویســی انالیــن را بــرای کــودکان جمـع اوری‬ ‫کرده ایــم تــا نحــوه کدنویســی را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫کــودکان مــی تواننــد در ســنین پاییــن پنــج ســالگی شــروع بــه‬ ‫یادگیــری علــوم کامپیوتــر و ‪ STEM‬کننــد‪ .‬ایــن روزهــا مهدکــودک هــا‬ ‫در حــال بــازی بــا تلفــن هــای همــراه هســتند و مــی داننــد کــه چگونــه‬ ‫در اینترنــت حرکــت کننــد‪ .‬اســتفاده از ایــن کنجــکاوی بــرای ایجــاد‬ ‫پــروژه هــای خــود و درک اینکــه چگونــه کامپیوترهــا بــا کدگــذاری کار‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬انهــا را بــرای موفقیــت در اینــده امــاده مــی کند‪ .‬همانطور‬ ‫کــه تیــم کــوک مدیــر عامــل اپــل گفــت‪« :‬کدنویســی مهمتریــن زبــان‬ ‫دومــی اســت کــه همــه بایــد یــاد بگیرنــد‪».‬‬ ‫بهترین پلتفرم های برنامه نویسی برای کودکان را کشف کنید‬ ‫بهتریــن پلتفــرم هــای برنامــه نویســی بــرای بچــه ها چشــمان انها را‬ ‫بــه دنیــای کامــا ًجدیــدی بــاز مــی کند! ایــن پلتفرم ها انــواع یادگیری‬ ‫کدنویســی را ارائــه می دهنــد‪ ،‬از تعامــل مســتقیم هدایت شــده‬ ‫شــخصی بــا کارشناســان‪ ،‬تــا چالش هــای خودراهنمــا‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بــدون توجــه بــه ســبک یادگیــری یــا برنامه شــلوغ فرزندتــان‪ ،‬مطمئنا ً‬ ‫بهتریــن تناســب را پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪Create & Learn‬‬ ‫‪ Create & Learn‬یــک پلــت فــرم کالس ‪ STEM‬بــا جایــزه اســت‬ ‫کــه بــا هــدف ارائــه امــوزش علــوم کامپیوتــر بــا کیفیــت بــاال بــه دانش‬ ‫امــوزان کالس ‪ 12‬انجــام مــی شــود‪ .‬بیــش از ‪ 30‬دوره ســرگرم‬ ‫کننــده مختلــف بــرای انتخــاب وجــود دارد کــه طیــف گســترده ای از‬ ‫موضوعــات ماننــد کدنویســی‪ ،‬رباتیــک‪ ،‬هــوش مصنوعــی‪ ،‬توســعه‬ ‫بــازی‪ ،‬دســتگاه هــای هوشــمند و غیــره را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫تمامــی کالس هــا و اردوهــا بصــورت انالیــن بصــورت زنــده در‬ ‫گــروه هــای کوچــک (معمــوال حداکثــر پنــج دانــش امــوز) برگــزار‬ ‫مــی شــود و توســط معلمــان مجــرب تدریــس مــی شــود‪ .‬کالس‬ ‫هــا حتــی مــی تواننــد بــا هــم بــه عنــوان یک مســیر یادگیــری در نظر‬ ‫گرفتــه شــوند و دانــش امــوزان را قــادر مــی ســازد تــا مهــارت هــای‬ ‫از بــه روز رســانی ها شــامل وصلــه هــای مهمــی‬ ‫هســتند کــه اســیب پذیری هــا را برطــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬فعالیــت بــد را بــه یــک بزرگســال گــزارش‬ ‫دهیــد و پاســخ ندهیــد‬ ‫بــه کــودک خــود امــوزش دهیــد کــه اگر شــخصی‬ ‫در اینترنــت بــا او رفتــار نامناســبی داشــت‪ ،‬بایــد‬ ‫فــورا ً ان را بــه یــک بزرگســال گــزارش دهــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک بزرگســال‪ ،‬مــی توانیــد کاربــر را‬ ‫مســدود کــرده و بــه وب ســایت یــا بــازی گــزارش‬ ‫دهیــد‪ .‬مهــم نیســت کــه چقــدر در پاســخ بــه‬ ‫چیــزی کــه کســی مــی گویــد یــا پســت مــی کنــد‬ ‫عصبانــی یــا ازرده خاطــر شــوند‪ ،‬پاســخ نــدادن‬ ‫همیشــه بهتریــن کار اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــا دیگــران همانطــور رفتــار کنیــد کــه دوســت‬ ‫داریــد بــا شــما رفتــار شــود‬ ‫قانــون طالیــی در زندگــی واقعــی و اینترنــت‬ ‫صــدق مــی کنــد‪ .‬فضــای وب در حــال حاضــر‬ ‫پــر از مــوارد منفــی اســت‪ ،‬بنابرایــن ســعی کنیــد‬ ‫نــور در تاریکــی باشــید‪ .‬بــه جــای مشــارکت در‬ ‫ترولینــگ‪ ،‬زورگویــی ســایبری یــا ســایر رفتارهــای‬ ‫مضــر‪ ،‬ســعی کنیــد بــه فرزندتــان انگیــزه دهیــد‬ ‫تــا از اینترنــت بــرای حمایــت‪ ،‬امــوزش و الهــام‬ ‫بخشــی اســتفاده کنــد‪ .‬ناتوانــی در دیــدن اینکــه‬ ‫پسـت ها و پیام هــا چگونــه بــر افــرادی کــه انهــا را‬ ‫دریافــت می کننــد تاثیــر می گــذارد می توانــد افــراد‬ ‫را نســبت بــه عواقــب اعمــال خــود نابینــا کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫همیشــه انســان هایی در ان ســوی رایانــه وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬نظــارت بــر فعالیــت انالیــن فرزندتــان و‬ ‫اصــاح ســریع هــر گونــه نشــانه ازار اینترنتــی یــا‬ ‫بدرفتــاری بــا دیگــران بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .8‬بدون اجازه والدین چیزهایی نخرید‬ ‫مــا در دنیایــی از اطالعــات کارت اعتبــاری ذخیــره‬ ‫شــده و بانکــداری تلفــن همــراه زندگی می کنیم‪،‬‬ ‫کــه خریــد انالیــن کاالهــا را بــدون زحمــت تقریبــا ً‬ ‫بســیار اســاده مــی کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مطمئــن‬ ‫شــوید کــه اقدامــات حفاظتــی مناســب بــرای‬ ‫جلوگیــری از خریــد انالیــن محصــوالت توســط‬ ‫فرزندتــان وجــود دارد‪ .‬ســاده تریــن قدمــی کــه‬ ‫مــی توانیــد برداریــد ایــن اســت که مطمئن شــوید‬ ‫اطالعــات کارت اعتبــاری شــما بــه صــورت خــودکار‬ ‫تکمیــل نمــی شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کنترل هــای‬ ‫متعــددی بــرای والدیــن بــروی دســتگاه های‬ ‫رایانــه ای و بــازی هــا وجــود دارد کــه الزامــات‬ ‫رمــز عبــور را بــرای خریــد تنظیــم می کننــد‪ .‬بایــد‬ ‫بدانیــد کــه کــدام یــک از بازی هــا و دســتگاه های‬ ‫فرزندتــان دارای تراکنش هــای خــرد و محتــوای‬ ‫قابــل دانلــود هســتند‪ .‬اطمینــان حاصــل کنیــد که‬ ‫فرزنــد شــما اگاه اســت کــه قبــل از خریــد انالیــن‬ ‫خــود را بــه تدریــج ایجــاد کننــد‪ .‬برنامــه درســی بــه طــور مشــترک‬ ‫توســط کارشناســان فنــاوری و مربیــان بــا تجربــه از ‪Google، MIT،‬‬ ‫‪ ،Stanford، Airbnb، Uber‬و غیــره‪ ،‬بــا تمرکــز قــوی بــر توســعه‬ ‫خالقیــت و مهارت هــای تفکــر انتقــادی دانش امــوزان بــا اســتفاده‬ ‫از یادگیــری مبتنــی بــر پــروژه و تحقیق توســعه داده شــد‪ .‬کالس ها‬ ‫توســط ‪Minecraft Education، Facebook، HulaFrog،‬‬ ‫‪ ActivityHero‬و غیــره اجــرا شــده اند‪.‬‬ ‫«‪ »Create & Learn‬همچنین رویدادهای بزرگ رایگان را از ناسا‪،‬‬ ‫گــوگل و ســایر شــرکت های برتــر برگــزار می کنــد کــه هــر کودکــی‬ ‫می توانــد بــه انهــا ملحــق شــود‪ .‬بــا یــک کالس برنامــه نویســی رایگان‬ ‫شــروع کنیــد تــا ان را امتحــان کنیــد‪ ،‬یــا بــا یک بســته شــروع کــه برای‬ ‫مبتدیــان طراحــی شــده اســت تــا کــد نویســی را یــاد بگیرنــد و لــذت‬ ‫ببرنــد‪ ،‬وارد شــوید‪.‬‬ ‫اکادمی خان‬ ‫اکادمــی خــان می توانــد بــرای دانش امــوزان مســن تر و‬ ‫پیشــرفته تر باشــد کــه می خواهنــد کالس هــا را بــا مقــداری بــه‬ ‫تنهایــی تکمیــل کننــد‪ ،‬مناســب باشــد‪ .‬دانش امــوزان اکادمــی‬ ‫خــان بــا ســرعت عمــل می کننــد‪ ،‬ابتــدا ایــرادات خــود را می فهمنــد‬ ‫و ســپس انهــا تصحیــح می کننــد‪.‬‬ ‫کتابخانــه اکادمــی خــان از تمریــن هــا و درس هــای قابــل اعتمــاد‬ ‫و مطابــق بــا اســتانداردها توســط متخصصــان ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫کتــاب ریاضــی ‪ 12‬را تــا دوران اولیــه کالــج‪ ،‬گرامــر‪ ،‬علــوم‪ ،‬تاریــخ‪،‬‬ ‫‪ ®AP®، SAT‬و مــوارد دیگــر پوشــش می دهــد‪ .‬خــان دروس برنامــه‬ ‫نویســی کامپیوتــر را در ‪ HTML، SQL‬و ‪ JS‬ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪Code.org‬‬ ‫‪ Code.org‬یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت بــا کاتالوگــی از‬ ‫دوره هایــی کــه انهــا طراحــی کرده انــد‪ ،‬و برخــی از انهــا از شــرکای‬ ‫شــخص ثالــث نیــز بــرای کمــک بــه راهنمایــی دانش امــوزان کالس‬ ‫‪ 12‬در مســیر کدنویسی شــان کمــک می کنــد‪ .‬بچه هــای کالس ‪9‬‬ ‫می تواننــد یــاد بگیرنــد کــه بــازی‪ ،‬برنامه یــا طراحی رایانه ای خودشــان‬ ‫را بســازند‪ ،‬همگــی بــا درس هــای خودراهنمــا‪ .‬بنابرایــن این پلت فرم‬ ‫کدنویســی بــرای دانــش اموزانــی کــه مــی تواننــد انگیــزه خــود را حفظ‬ ‫کننــد مناســب اســت!‬ ‫دوره ‪ C‬کــه بــرای دانــش امــوزان بزرگتــر در کالس هــای مدرســه‬ ‫ابتدایــی طراحــی شــده اســت‪ ،‬مکانــی محبــوب بــرای شــروع اســت‪.‬‬ ‫بــه دانــش امــوزان مــی امــوزد کــه برنامــه هایــی بــا ترتیــب‪ ،‬حلقــه‬ ‫هــا و رویدادهــا ایجــاد کننــد‪ .‬حــروف اول انهــا را بــه دودویــی ترجمــه‬ ‫کنیــد‪ ،‬تکنیــک هــای مختلــف حــل مســئله را بررســی کنیــد و یــاد‬ ‫بگیریــد کــه چگونــه بــه ازار و اذیــت ســایبری پاســخ دهیــد‪ .‬در پایــان‬ ‫دوره‪ ،‬مــی توانیــد بــازی یــا داســتان خــود را بســازید کــه مــی توانید ان‬ ‫را بــه اشــتراک بگذاریــد‪ .‬ایــن دوره شــما را گام بــه گام از طریــق هــر‬ ‫پــروژه مســتقیما ًدر مرورگــر خــود راهنمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال‪ ،‬دانش امــوزان کالس هــای ‪ 6‬تــا ‪ 12‬می تواننــد‬ ‫برنامه هــا و وب ســایت های واقعــی را بــا اســتفاده از بلوک هــا‪ ،‬جــاوا‬ ‫اســکریپت‪ CSS ،‬و ‪ HTML‬از طریــق ماژول هــای کوتــاه و خــودگام‬ ‫بســازند‪ .‬انهــا راه بســیار خوبــی بــرای یادگیــری مفاهیمی هســتند که‬ ‫در همــه زبــان هــا و ابزارهــای برنامــه نویســی کاربــرد دارنــد‪ .‬برنامــه‬ ‫نویســی الک پشــت در ‪ Game Lab‬مــکان خوبــی بــرای شــروع‬ ‫اســت‪ .‬دانــش امــوزان از دســتورات ســاده جــاوا اســکریپت بــرای‬ ‫بایــد از شــما اجــازه بگیــرد‬ ‫‪ .9‬بــدون اجــازه والدیــن دانلــود یــا کاوش‬ ‫نکنیــد ‪.‬‬ ‫قوانیــن واضحــی را بــا فرزندتــان تنظیــم کنیــد‬ ‫کــه اجــازه دانلــود یــا کاوش بــدون اجــازه شــما را‬ ‫ندارنــد‪ .‬بایــد بررســی کنیــد کــه فرزندتــان از چــه‬ ‫برنامه هــا و وب ســایت هایی اســتفاده می کنــد‬ ‫و انهــا را فقــط بــه برنامه هــای مناســب ســن‬ ‫محــدود کنیــد‪ .‬اقدامــات احتیاطــی زیــادی وجــود‬ ‫دارد کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد تــا مطمئــن‬ ‫شــوید فرزندتــان در معــرض محتــوای نامناســب‬ ‫قــرار نمــی گیــرد‪ .‬اکثــر نرم افزارهــای امنیتــی و‬ ‫سیســتم های عامــل دارای کنترل هــای والدیــن‬ ‫هســتند کــه می توانیــد وب ســایت هایی را کــه‬ ‫دارای مطالــب نامناســب هســتند قفــل کنیــد‪.‬‬ ‫‪ Kiddle‬یــک موتــور جســتجوی فوق العــاده‬ ‫اســت کــه توســط ‪ Google‬طراحــی شــده اســت‬ ‫کــه نتایــج مناســبی بــرای کــودکان ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از وب ســایت هــای پخــش جریانــی‬ ‫ماننــد نتفلیکــس و یوتیــوب نیــز دارای فیلترهــای‬ ‫کــودک و ســایر قفــل هــای والدیــن هســتند‪.‬‬ ‫پیگیــری همــه کارهایــی کــه فرزندتــان بــه صــورت‬ ‫انالیــن انجــام مــی دهــد دشــوار اســت‪ ،‬امــا در‬ ‫مــورد عالیــق او در اینترنــت گفتگــوی بــاز داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬یادگیــری بیشــتر در مــورد کارهایــی کــه‬ ‫فرزندتــان دوســت دارد انجــام دهــد‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫شــما را بــه هــم نزدیکتــر کنــد و در مــورد عالیــق‬ ‫و اهدافــش چیزهــای زیــادی بــه شــما بیامــوزد‪.‬‬ ‫‪ .10‬استراحت کنید!‬ ‫ســاختار بــدن انســان طــوری طراحــی نشــده کــه‬ ‫بــرای مــدت طوالنــی جلــوی کامپیوتــر بنشــیند‪.‬‬ ‫اســتفاده طوالنــی مــدت از کامپیوتــر مــی توانــد‬ ‫مــچ دســت‪ ،‬پشــت‪ ،‬ســرین‪ ،‬چشــم هــا و مغــز‬ ‫شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬بــه ویــژه بــرای‬ ‫کــودکان کــه بــدن و ذهــن در حــال رشــد داشــته‬ ‫و اهمیــت دارد تــا اســتراحت هــای متنــاوب پــس‬ ‫از کار بــا رایانــه داشــته باشــد‪ .‬بــرای اینکــه بــه‬ ‫چشــمان خــود اســتراحت دهیــد‪ ،‬قانــون ‪-20-20‬‬ ‫‪ 20‬اغلــب توصیــه مــی شــود‪ .‬حکــم مــی کنــد کــه‬ ‫هــر ‪ 20‬دقیقــه بــه مــدت ‪ 20‬ثانیــه بــه هدفــی در‬ ‫فاصلــه ‪ 20‬فوتــی یــا بیشــتر نــگاه کنیــد‪ .‬همچنین‬ ‫پیشــنهاد مــی شــود کــه هــر ســاعت حداقــل ‪ 5‬تــا‬ ‫‪ 10‬دقیقــه از پشــت میــز خــود بایســتید‪ .‬بــا کــودک‬ ‫خــود چــک کنیــد و مطمئــن شــوید کــه او در حــال‬ ‫اســتراحت اســت‪ ،‬در یــک موقعیــت راحــت و‬ ‫ارگونومیــک قــرار دارد و صفحــه نمایــش را در‬ ‫فاصلــه مناســب از چشــمانش (‪ 16‬تــا ‪ 30‬اینــچ)‬ ‫قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ترســیم اشــکال و تصاویــر بــا اســتفاده از یــک «الک پشــت» مجــازی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬و یــاد مــی گیرنــد کــه مشــکالت برنامــه نویســی‬ ‫بــزرگ را بــه قطعــات قابــل مدیریــت تقســیم کننــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬انهــا‬ ‫صحنــه هــای دیجیتــال خــود را طراحــی و برنامــه ریــزی مــی کننــد‪.‬‬ ‫دربــاره نحــوه اســتفاده از ‪ Code.org‬بیشــتر بیاموزیــد‪.‬‬ ‫‪W3Schools‬‬ ‫‪ W3Schools‬یــک وب ســایت اموزشــی فریمیــوم بــرای یادگیــری‬ ‫انالیــن کدنویســی اســت‪ .‬بــرای دانش امــوزان دوره راهنمایــی و‬ ‫دبیرســتان‪ W3Schools ،‬یــک منبــع عالــی بــرای اموزش کدنویســی‬ ‫بــه چندیــن زبــان اســت‪ .‬دانش امــوزان می تواننــد اطالعــات دقیقــی‬ ‫در مــورد موضوعــات کدنویســی در قالبــی اســان بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســایت بــه خوبــی مفاهیــم را بــه قطعــات کوچــک تقســیم‬ ‫می کنــد و بــه دانش امــوزان اجــازه می دهــد تــا تکه هــای کــد کوچــک‬ ‫را بــرای تقویــت مفاهیــم اساســی امتحــان کننــد‪ .‬بــا ایجــاد اولیــن‬ ‫صفحــه وب خــود بــا ‪ HTML‬شــروع کنیــد و ســپس صفحــه وب خود‬ ‫را بــا اســتفاده از ‪ CSS‬ســبک دهیــد‪ .‬بــرای بچــه هــا‪W3Schools ،‬‬ ‫بهتــر اســت بــه عنــوان یــک منبع مکمل اســتفاده شــود‪ .‬تمرین های‬ ‫طوالنــی تــر یــا کار مســتقل بیشــتری ارائــه نمــی دهــد‪.‬‬ ‫‪Scratch‬‬ ‫‪ Scratch‬پلتفرمــی اســت کــه توســط ‪ MIT‬طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫یــک راه عالــی بــرای کــودکان بــرای یادگیــری کدنویســی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫یــک زبــان برنامــه نویســی رایــگان و انجمــن انالیــن اســت کــه در ان‬ ‫مــی توانیــد داســتان هــا‪ ،‬بــازی هــا و انیمیشــن هــای تعاملــی خــود‬ ‫را ایجــاد کنیــد‪ .‬و بچه هــای مهدکــودک می تواننــد از طریــق ابــزاری‬ ‫کــه بــرای بچه هــای ‪ 5‬تــا ‪ 7‬ســاله طراحــی شــده‪ ،Scratch Jr ،‬در‬ ‫اســتفاده از ‪ Scratch‬شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫کدنویســی ‪ Scratch‬از بلوک هــای شــهودی اســتفاده می کنــد کــه‬ ‫می تــوان ان هــا را بــرای گفتــن یــک داســتان یــا ایجــاد یــک انیمیشــن‬ ‫بــه هــم متصــل کــرد‪ .‬در همــان زمــان‪ Scratch ،‬مفاهیــم کلیــدی‬ ‫کدگــذاری ماننــد حلقــه هــا‪ ،‬عبــارات شــرطی و متغیرهــا را در بــر مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬بنابرایــن ‪ Scratch‬بــه عنــوان یــک مقدمــه عالــی بــرای تمرکــز‬ ‫بــر اصــول علــوم کامپیوتــر بــدون نگرانــی در مــورد نحــو (خطاهــای‬ ‫تایــپ!) عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک حســاب کاربری‪ ،‬روی «‪ »Join Scratch‬در گوشــه‬ ‫ســمت راســت بــاال کلیــک کنیــد‪ .‬ســپس دســتورالعمل هــا را بــرای‬ ‫ایجــاد نــام کاربــری و رمــز عبــور دنبــال کنیــد‪ .‬نحــوه شــروع برنامــه‬ ‫نویســی ‪ Scratch‬بــرای مبتدیــان را بررســی کنیــد‪ .‬یــا اگــر از قبــل‬ ‫حســاب کاربــری داریــد‪ ،‬ایــده هــای ‪ Scratch‬بــرای بچه هــا و پــروژه‬ ‫هــای ‪ ScratchJr‬بــرای بچــه هــا را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫از بهترین پلتفرم های برنامه نویسی برای بچه ها لذت ببرید‬ ‫امــار ‪ STEM‬نشــان مــی دهــد کــه انتظــار مــی رود مشــاغل ‪STEM‬‬ ‫بیــن ســال هــای ‪ 2020‬تــا ‪ 10.5 ، 2030‬درصــد رشــد کنــد در حالــی کــه‬ ‫رشــد ‪ 7.5‬درصــدی بــرای مشــاغل غیــر ‪ STEM‬اســت‪ .‬ایــن معــادل ‪1‬‬ ‫میلیــون فرصــت شــغلی بیشــتر در طــی ‪ 10‬ســال اســت‪ .‬بــرای شــروع‬ ‫خیلی زود نیســت‪.‬‬ ‫تنهــا ‪ 26‬درصــد از مــدارس ابتدایــی و ‪ 38‬درصــد از مــدارس‬ ‫راهنمایــی کالس هــای علــوم کامپیوتــر را ارائــه مــی دهنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫ایــن پلتفرم هــای کدنویســی انالیــن را بــرای بچه هــا بررســی کنیــد تــا‬ ‫ماجراجویــی برنامه نویســی فرزندتــان را اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪534‬‬ ‫گوشی های موبایلی که به‬ ‫دست صاحبش نرسید‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا درج اگهــی‬ ‫فــروش موبایــل در یکــی از ســایت های اگهــی محــور اقــدام‬ ‫بــه کالهبــرداری یکــی از شــهروند نمــوده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع‬ ‫ رســانی پلیس فتا ســرهنگ حشــمت ســلیمانی‪ ،‬در تشــریح‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی شــکایت مــردی میانســال‬ ‫مبنــی بــر مشــاهده « اگهــی فــروش دو دســتگاه گوشــی‬ ‫همــراه زیــر قیمــت بــازار « از وی کالهبــرداری شــده اســت‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســلیمانی ادامــه داد‪ :‬شــاکی بیــان داشــت کــه در‬ ‫یکــی از ســایت های اگهــی محــور‪ ،‬یــک اگهــی تحــت عنــوان‬ ‫«فــروش موبایــل بــه قیمــت کارخانــه» برخــورد کــرد ه و‬ ‫ضمــن برقــراری تمــاس بــا فــرد تبلیــغ کننــده‪ ،‬مجــرم مبلــغ‬ ‫‪ 450‬میلیــون ریــال وجــه بعنــوان پیــش پرداخــت از شــاکی‬ ‫درخواســت می کنــد و پــس از دریافــت وجــه؛ دیگــر جوابگــو‬ ‫پیام هــا و تماس هــای تلفنــی متقاضــی نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری گفــت‪ :‬باتوجــه بــه حساســیت پرونــده‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار کــه بــا‬ ‫اقدامــات فنــی‪ ،‬فــرد مــورد نظــر مــورد شناســایی قــرار گرفــت و‬ ‫بــه ایــن پلیــس احضــار شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪ :‬متهــم در اظهــارات خــود‬ ‫هــدف از ایــن کار را کســب درامــد بیــان داشــت و در ادامــه‬ ‫صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه برخــی از‬ ‫شــهروندان بــه واســطه قیمــت پاییــن و بــه دلیــل طمــع ورزی‬ ‫و از روی اعتمــاد نابجــا‪ ،‬اقــدام بــه واریــز وجــه بعنــوان پیــش‬ ‫پرداخــت می نمودنــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬کاربــران هرگــز فریــب اینگونــه‬ ‫اگهی هــا را نخورنــد و خریدهــای اینترنتــی خــود را از طریــق‬ ‫ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی یــا همــان ای‬ ‫نمــاد اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫وی از هموطنان خواســت‪ :‬در خصوص خرید از ســایت های‬ ‫خریــد و فــروش دقــت کافــی را داشــته باشــند و در صــورت‬ ‫برخــورد بــا هرگونــه مــورد مشــکوک ان را از طریــق وب ســایت‬ ‫پلیــس فتــا به نشــانی اینترنتــی ‪ www.cyberpolice.ir‬و یا با‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 096380‬بــا کارشناســان مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫هنگام خرید از فروشگاه های‬ ‫اینستاگرام یا تلگرام‬ ‫مراقب باشید‬ ‫پلیــس فتــا درخصــوص کالهبــرداری در فروشــگاه های‬ ‫اینســتاگرامی و ســایت های واســط‪ ،‬به شــهروندان هشــدار داد و‬ ‫گفــت‪ :‬به منظــور خریــد امــن انالیــن‪ ،‬از ســایت‪‎‬های دارای نمــاد‬ ‫الکترونیکــی خریــد اینترنتــی انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیس فتا ســرهنگ مهدی قاســمی گفت‪ :‬در ســال های اخیر با‬ ‫توجــه بــه افزایــش نفــوذ اینترنــت در خانواده هــا شــاهد افزایــش‬ ‫اســتفاده از فروشــگاه های الکترونیکی به منظور تامین نیازهای‬ ‫کاربــران در فضــای مجازی هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه چندیــن نکتــه مهــم در انجــام خریدهــای‬ ‫اینترنتــی وجــود دارد کــه توجــه بــه انهــا می توانــد امنیــت‬ ‫خرید هــای انالیــن را تضمیــن نمایــد‪ ،‬توصیــه کــرد‪ :‬خریدهــای‬ ‫خــود را از ســایت های معتبــر و دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی‬ ‫انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد و گفــت‪ :‬قبــل از خریــد قوانیــن فروشــگاه و‬ ‫شــرایط مرجوعــی کاال را بررســی نماییــد تــا در صــورت وقــوع‬ ‫هرگونــه مشــکل بتوانیــد از خدمــات پــس از فــروش اســتفاده‬ ‫نماییــد‪ ،‬حتی االمــکان پرداخــت را درب منــزل و هنــگام تحویــل‬ ‫گرفتــن کاال انجــام دهیــد‪ ،‬درصــورت پرداخــت انالیــن‪ ،‬درگاه‬ ‫پرداخــت بانکــی را بررســی نماییــد‪ ،‬تــا جایــی کــه امــکان دارد از‬ ‫دســتگاه رایان ـه ای شــخصی خــود بــرای خریــد اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت ‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ایجــاد صفحــات‬ ‫جعلــی و انجــام تبلیغــات فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫ســایت های واســط بــا روش هــای مختلــف از قبیــل هدایت کاربر‬ ‫بــه صفحــات درگاه جعلــی بانــک و ســرقت اطالعــات بانکــی‪،‬‬ ‫دریافــت وجــه و عــدم ارســال کاال و یــا ارســال کاالی معیــوب و‬ ‫نظایــر ان اقــدام بــه کالهبــرداری از شــهروندان می کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی بــه شــهروندانی کــه قصــد خریــد الکترونیکــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خریــد از ســایت های دارای نمــاد اعتمــاد‬ ‫الکترونیکــی بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از کاله برداری هــای‬ ‫اینترنتــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری اظهــار داشــت‪ :‬قانونمنــد کــردن‪،‬‬ ‫ســاماندهی‪ ،‬احــراز هویــت و تائیــد صالحیــت از مهم تریــن‬ ‫مزایــای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک اســت و وب ســایت های دارای ‪e‬‬ ‫نمــاد متعهــد هســتند کــه رضایت کاربــر را در تمــام مراحل خرید‬ ‫اینترنتــی جلــب کــرده و به درســتی بــه وظایــف خــود عمــل کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی در ادامــه نســبت بــه کاله بــرداری بــا درج‬ ‫نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی جعلــی بــه شــهروندان هشــدار داد‬ ‫و گفــت‪ :‬برخــی از فروشــگاه های غیرمجــاز ممکــن اســت‬ ‫اقــدام بــه جعــل نمــاد اعتمــاد الکترونیــک کننــد‪ ،‬کــه کاربــران‬ ‫می تواننــد بــا کلیــک کــردن بــر روی تصویــر لوگــوی نمــاد‬ ‫اعتمــاد الکترونیکــی‪ ،‬صفحــه مجــوز مربوطــه را مشــاهده‬ ‫کننــد و بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــند کــه صفحـه ای‬ ‫کــه مجــوز دارد حتمــا ًبایــد بــا ادرس ‪ enamad.ir‬اغــاز شــده‬ ‫باشــد و ادرس اینترنتــی (‪ )URL‬ســایت فروشــگاه بــا ادرســی‬ ‫کــه در ایــن صفحــه معرفــی می شــود‪ ،‬بایــد یکســان باشــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫گرگان‪-‬ابشار زیبای روستای جعفراباد‬ ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -534‬سال هشتم‬ ‫‪-534-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/15‬شوال‪/‬‬ ‫‪15 - 2022 //may‬‬ ‫‪may//17‬‬ ‫‪17-- 1401 //02‬‬ ‫سه شنبه ‪02//27‬‬ ‫‪31‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫دوستان ودشمنان واقعى‬ ‫امام علی(ع)‬ ‫دربــاره علــت نــام گــذاری ایــن چشــمه کــه چــرا بــه‬ ‫چشــمه گل شــناخته مــی شــود گفته انــد کــه‪ ،‬در زبــان‬ ‫ترکــی گل بــه نقطــه ای مــی گوینــد کــه بســیار عمیــق‪،‬‬ ‫گــود و فرورفتــه باشــد و داخــل ان اب جمــع شــده باشــد‬ ‫و گفتــه انــد کــه واژه ی گل از واژگان ارامــی اســت کــه‬ ‫معنــی ان چشــمه جوشــان اســت‪.‬‬ ‫پوشــش گیاهــی ایــن منطقــه شــامل درختــان بلــوط‪،‬‬ ‫پهــن بــرگ و درختچــه هــای ولیــک اســت و در اطــراف‬ ‫ایــن جاذبــه دیدنــی زیبــا و دلنشــین کــه از مهــم تریــن‬ ‫پدیــده هــای طبیعــت ایــران اســت ذخیــره گاه جنگلــی‬ ‫زربیــن قــرار دارد‪.‬گل رامیــان‪ ،‬شــالیزارها و زمیــن هــای‬ ‫زراعــی اطــراف خــود را در ایــن منطقــه ســیراب میکنــد‬ ‫چشــمه گل رامیــان در حقیقــت مثــل یــک اســتخر‬ ‫طبیعــی اســت کــه اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد‬ ‫و رنــگ زیبــای ان در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده‬ ‫اســت‪.‬عمق ایــن شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر‬ ‫‪80‬متــر هــم بــراورد کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن‬ ‫چشــمه اب ســرد جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬رامیــان‬ ‫در حقیقــت مثــل یــک اســتخر طبیعــی اســت کــه‬ ‫اب ســردی از زمیــن ان میجوشــد و رنــگ زیبــای ان‬ ‫در بیــن درختــان انبــوه خیــره کننــده اســت‪.‬عمق ایــن‬ ‫شــاهکارطبیعی را در حــال حاضــر ‪80‬متــر هــم بــراورد‬ ‫کــرده انــد و بــه عنــوان عمیــق تریــن چشــمه اب ســرد‬ ‫جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انــواع اش‏هــا‪ ،‬ابگوشــت‪ ،‬کبــاب‪ ،‬انــواع خورشــت هــا‬ ‫و نــان محلــی از غذاهــای رایــج اســت‪ .‬انــواع لبنیــات از‬ ‫قبیــل شــیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت و کــره بــه عنــوان بخــش مهم از‬ ‫غــذا و مــواد غذایــی در روســتا تولیــد و مصــرف می‏شــود‪.‬‬ ‫از غذاها می توان «سلف خورش» ‪« ،‬کشک بادنجان»‪،‬‬ ‫«چیکــو اردی» ‪« ،‬ماســتوا (اش ماســت)» ‪« ،‬لوبیــا پلــو»‬ ‫و چند غذای محلی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و تقســیمات کشــوری شهرســتان‬ ‫رامیــان ‪ :‬شهرســتان رامیــان در قســمت جنوبــی اســتان‬ ‫گلســتان از شــمال بــه شهرســتان گنبــدکاووس ‪ ،‬از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان ‪ ،‬از شــرق بــه شهرســتان ازادشــهر ‪،‬‬ ‫و از غــرب بــه شهرســتان علــی ابــاد محــدود مــی شــود ‪.‬‬ ‫وســعت ایــن شهرســتان ‪ 780/73‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫(‪ 3/82‬درصــد مســاحت اســتان و رتبــه دهــم از لحــاظ‬ ‫وســعت در بیــن شهرســتانهای اســتان ) کــه از دو بخــش‬ ‫(مرکــزی ‪ -‬فندرســک ) ‪ ،‬چهــار شــهر (رامیــان – دلنــد –‬ ‫خــان بــه بیــن و تاتارعلیــا ) ‪ ،‬چهــار دهســتان و ‪ 61‬ابــادی‬ ‫مســکونی و ‪ 6‬ابادی خالی از ســکنه تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اقلیم ‪ :‬از نظر اقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم‬ ‫کوهســتانی و نقــاط شــمالی اقلیــم نیمــه مرطــوب دارد‪.‬‬ ‫قومیــت هــا و زبــان گویــش ‪:‬شهرســتان رامیــان دارای‬ ‫قومیــت هــای متعــددی می باشــد ‪ ،‬شــامل ترک ‪ ،‬ترکمن‪،‬‬ ‫بلوچ ‪ ،‬سیســتانی ‪ ،‬شــاهرودی ‪ ،‬ســبزواری ‪ ،‬کرد و فارس‬ ‫مــردم شــهر رامیــان بــه زبــان ترکــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫و گویــش دیگــر قومیتهــای ایــن شهرســتان فارســی‪،‬‬ ‫سیســتانی ‪ ،‬بلوچــی و ترکمنــی نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شهرســتان ‪:‬بــر اســاس سرشــماری عمومــی‬ ‫نفــوس و مســکن جمعیــت شهرســتان رامیــان در ســال‬ ‫‪ 1395‬معــادل ‪ 86210‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ 36210‬نفــر شــهری و ‪ 49939‬نفــر روســتایی مــی باشــند‪.‬‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫خورش کنگر‬ ‫خــورش کنگــر از ان دســت خورشــت هــای قدیمــی و خوشــمزه مــی باشــد کــه میــان‬ ‫ایرانیــان طرفــداران زیــادی دارد ‪ ،‬ایــن خورشــت بــه دلیــل وجــود کنگــر خورشــت فصلــی‬ ‫مــی باشــد زیــرا کنگــر از اواخــر زمســتان تــا اوایــل تابســتان فصــل برداشــت کنگــر‬ ‫اســتمی شــود‪.‬این خورشــت خوشــمزه بــه دو صــورت تهیــه مــی شــود کــه ایــن کامــا‬ ‫ســلیقه ای مــی باشــد‪ ،‬برخــی از افــراد ان را بــا ســبزی و تهیــه مــی کننــد کــه در ان‬ ‫صــورت شــباهت زیــادی بــه خورشــت کرفــس دارد برخــی دیگــر از افــراد ان را بــا رب و‬ ‫لپــه تهیــه مــی کننــد کــه شــباهت بســیاری بــه قیمــه پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مواد الزم خورش کنگر‬ ‫مواد الزم‪:‬مقدار الزم ‪/‬گوشت‪ 400:‬گرم‪/‬کنگر‪ 600:‬گرم‪/‬جعفری‪ 150:‬گرم‪/‬نعنا‬ ‫‪ 50‬گرم‪/‬پیــاز بــزرگ ‪ 1 :‬عدد‪/‬لیمــو عمانــی‪ 4:‬عدد‪/‬روغــن مایع‪:‬بــه میــزان الزم‪/‬رب‬ ‫گوجــه فرنگــی‪ 1:‬قاشــق غذاخــوری‬ ‫نمک‪،‬فلفل‪:‬به میزان الزم‪ /‬زردچوبه‪:‬به میزان الزم‬ ‫طرز تهیه خورش کنگر‬ ‫مــر حلــه اول ‪ :‬بــرای تهیــه ایــن خورشــت دلچســب ابتــدا بایــد تیــغ هــای کنگــر هــا را‬ ‫جــدا کنیــد و ســاقه هــای ان را جداکــرده و تمیــز کنیــد و کنگــر هــای پــاک شــده را درون‬ ‫ظرفــی پــر از اب بریزیــد و روی ان هــا کمــی نمــک بپاشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد مدتــی بماننــد‬ ‫تــا گل هــای ان‪ ،‬از ان هــا جــدا شــوند ســپس ان هــا را بشــویید و داخــل ابکــش قــرار‬ ‫بدهیــد تــا اب اضافــی ان هــا بــرود‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم ‪:‬در یــک قابلمــه مناســب حــدود یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســرخ‬ ‫کردنــی بریزیــد و بگذاریــد تــا کمــی داغ شــود‪ ،‬ســپس یــک عــدد پیــاز بــزرگ را کــه بــه‬ ‫صــورت نگینــی خــرد کــرده ایــد درون قابلمــه بریزیــد و تفــت دهیــد تــا ســرخ شــود‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه بیــش از حــد پیــاز هــا را ســرخ نکنیــد در حــدی کــه کمــی نــرم‬ ‫شــود و تغییــر رنــگ بدهــد‪.‬‬ ‫مرحلــه ســوم ‪ :‬در حیــن ســرخ شــدن پیــاز هــا در یــک تابــه مناســب مقــداری روغــن‬ ‫بریزیــد و بگذاریــد تــا اندکــی گــرم شــود‪ ،‬پــس از اینکــه روغــن داغ شــد حــرارت‬ ‫ماهیتابــه را کــم کنیــد و حــدود یــک چهــارم قاشــق غذاخــوری بــه ان زردچوبــه اضافــه‬ ‫کنیــد‪ .‬بالفاصلــه کنگــر هــای تمیــز شــده را بــه ان اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا از‬ ‫حالــت خشــکی خــارج شــود و کمــی نــرم تــر شــود ماننــد کرفــس‪.‬‬ ‫مرحلــه چهــارم ‪:‬نعنــا و جعفــری پــاک شــده را ریــزی ریــز خــرد کنیــد و تابــه ای بــه‬ ‫همــراه مقــداری روغــن ســرخ کنیــد و کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫مرحلــه پنجــم ‪ :‬گوشــت هــا را بــه پیــاز هــای نــرم شــدتان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد تــا‬ ‫زمانــی کــه رنــگ گوشــت هــا تغییــر پیــدا کنــد و مقــداری ســرخ شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه ششــم ‪ :‬پــس از گذشــت حــدود ‪ 5‬دقیقــه گوشــت هــا تغییــر رنــگ خواهنــد‬ ‫داد ‪ ،‬شــعله را کــم کنیــد و در ایــن مرحلــه فلفــل ســیاه و زرد چوبــه را بــه گوشــت هــا‬ ‫اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا ادویــه هــا بــه خــورد مــواد برونــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هفتــم ‪ :‬بعــد از اینکــه ادویــه هــا را تفــت دادیــد نعنــا و جعفــری ســرخ شــده‬ ‫را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و خــوب تفــت دهیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه هشــتم ‪ :‬یــک قاشــق رب گوجــه فرنگــی بــه موادتــان اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد‪.‬‬ ‫یــک لیتــر اب را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بگذاریــد تــا نیــم پــز شــود‪ .‬پــس از اینکــه نیــم‬ ‫پــز شــد نمــک را بــه خورشــت تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مرحلــه نهــم ‪ :‬لیموعمانــی هــای ســوراخ شــده را بــه همــراه کنگــر هــای ســرخ شــده را‬ ‫نیــز در نیــم ســاعت پایانــی بــه خورشــتتان اضافــه کنیــد و درب قابلمــه را بگذاریــد تــا بــا‬ ‫شــعله مالیــم بــا گوشــت هــا بپــزد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی‬ ‫قال علی علیه السالم‬ ‫ـت خ َی ْ ُ‬ ‫ضنِی مَــا اَبْغ َ‬ ‫ن یُبْغِ َ‬ ‫ى ا َ ْ ‬ ‫هذَا عَل ‬ ‫م الْمُوْمِـ ِ ‬ ‫شــو َ ‬ ‫ل َـو ْ َضرَبـ ْ ُ ‬ ‫ســیْفِی َ‬ ‫َضنِی؛ و َ‬ ‫ـن ب ِ َ‬ ‫ن یُحِبَّنـ ِـی مَــا اَحَبَّنـ ِـى‪ .‬و َ ذَلِکَ ‬ ‫ى ا َ ْ ‬ ‫ـق عَلـ ‬ ‫ـت الدُّنْیَــا بِجَم َّاتِهَــا عَلَــى الْمُن َافِـ ِ ‬ ‫صبَبـْ ُ ‬ ‫ل َـو ْ َ‬ ‫ی صلــى اللــه علیــه و الــه؛ اَنـ َّ ُ ه‬ ‫ی الْاُم ِّـ ِّ ‬ ‫ـان النَّبِی ّـ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫ى عَلـ ‬ ‫ی فَانْقَضـ ‬ ‫ضیـ ‬ ‫ى ل َِ‬ ‫اَنـ َّ ُه ق ُ ِ‬ ‫ی‪ ،‬لَ یُبْغِ ُ‬ ‫ضــکَ مُوْم ِـنٌ ‪ ،‬و َ لَ یُحِبـُّـکَ مُن َافِـ ٌ‬ ‫ـق ‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬یَــا عَلـِ ُّ‬ ‫قَــا َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫اگــر بــا شمشــیرم بــر بـ ُـن بینــى مومــن بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد دشــمن‬ ‫نخواهــد داشــت! و اگــر تمــام دنیــا را بــر منافــق بریــزم کــه مــرا دوســت‬ ‫بــدارد دوســت نم ـى دارد! چــرا کــه مقــدر شــده و بــر زبــان پیامبــر درس‬ ‫ نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪:‬اى على!هیــچ مومنــى تــو رادشــمن‬ ‫نمــى دارد و هیــچ منافقــى تــو را دوســت نخواهــد داشــت!‬ ‫امــام علــی( ع)در ایــن ســخن حکمت امیــزش بــه حقیقتــى قابــل توجــه‬ ‫اشــاره مى کنــد کــه اثــارش در طــول تاریــخ زندگــى امــام علیــه الســام‬ ‫دیدنــى اســت‪ .‬مى فرماید‪«:‬اگــر بــا ایــن شمشــیرم بــر بــن بینــى مومــن‬ ‫بزنــم کــه مــرا دشــمن بــدارد دشــمن نخواهــد داشــت و اگــر تمــام دنیــا‬ ‫را بــر منافــق بریــزم کــه مــرا دوســت بــدارد دوســت نخواهــد داشــت»؛‬ ‫ان گاه امــام علــی(ع) بــه گفتــارى از پیغمبــر اکــرم درایــن زمینــه اســتناد‬ ‫مى جویــد و مى فرماید‪«:‬ایــن بــه دلیــل ان اســت کــه مقــدر شــده و بــر‬ ‫زبــان پیامبــر امّــى و درس نخوانــده جــارى شــده کــه فرمــود‪ :‬اى علــى!‬ ‫هیــچ مومنــى تــو را دشــمن نمــى دارد و هیــچ منافقــى تــو را دوســت‬ ‫نخواهــد داشــت» ‪.‬‬ ‫ضیـی فَانْقَ َ‬ ‫ی ‪ »...‬اشــاره بــه ایــن اســت‬ ‫ـان النَّبِی ّـ ‬ ‫سـ ِ ‬ ‫جملــۀ «ق ُ ِ‬ ‫ضــى عَلَــى ل ِ َ‬ ‫کــه ایــن حقیقــت کــه مومنــان هرگــز علــى را مبغــوض نمى دارندومنافقــان‬ ‫هرگــز او را دوســت نخواهنــد داشــت نخســت در علــم الهــى گذشــته و‬ ‫مقــدر گشــته ســپس بــر لســان پیغمبــر اکــرم (ص) جــارى شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن حدیــث شــریف اســتفاده مى شــود کــه وجودمبــارک امیرمومنــان‬ ‫علــى بــن ابى طالــب( ع) بــا ان معرفــت بــاال و ان صفــات واال‪ ،‬معیــار‬ ‫ســنجش مومــن و منافــق بــود‪.‬‬ ‫مومنــان کــه صفــات خــود را پرتــوى از صفــات ان بزرگــوار مى دیدنــد بــه‬ ‫مناســبت تجانــس روحــى و اعتقــادى و اخالقــى بــه ان حضــرت عشــق‬ ‫مى ورزیدنــد و منافقــان کــه صفــات و اعتقــاد خــود را در تضــاد بــا صفــات‬ ‫و معــارف اعتقــادى علــى علیــه الســام مشــاهده مى کردنــد بغــض و‬ ‫کینــۀ او را در دل مى پروراندنــد‪.‬‬ ‫راســتى شــگفت انگیز اســت کــه عالمــان معــروف اهــل ســنّت ایــن‬ ‫حدیــث را در اکثــر منابــع خــود اورده انــد و در عیــن حــال‪ ،‬غیــر علــى علیــه‬ ‫الســام را بــر او ترجیــح داده انــد‪.‬‬ ‫اینکــه امــام علی(ع)مى فرماید‪«:‬اگــر خیشــوم مومــن (خیشــوم بــه‬ ‫معنــاى نقطــۀ بــاالى بینــى اســت کــه اگــر قطــع شــود در واقــع تمــام بینــى‬ ‫قطــع شــده)را باشمشــیر بزنــم مــرا مبغــوض نخواهــد داشــت» بــراى ایــن‬ ‫اســت کــه مومــن مى دانــد بــه یقیــن دران مصلحتــى بــوده و نیــز اینکــه‬ ‫منافقــان بــه قــدرى تعصــب و کینــه و عــداوت دارنــد کــه تمــام دنیــا را‬ ‫هــم اگــر بــه انهــا بدهنــد دســت از راه و روش زشــت و انحرافــى خــود‬ ‫بــر نمى دارنــد‪.‬‬ ‫امــام (ع) بــه کالم پیغمبــر( ص) اســتناد مى جویــد و حدیــث معــروف ان‬ ‫حضــرت را بازگــو مى کنــد‪ ،‬زیــرا همــه مدعى انــد کــه ســخن پیغمبــر (ص)‬ ‫بــراى انهــا قــول فصــل و اخریــن ســخن اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخن ادعــا نیســت بلکــه واقعیــت اســت و در طــول تاریــخ زندگــى‬ ‫امــام علی(ع)نمونه هــاى زنــده اى دارد از جملــه مرحــوم «کلینــى» در‬ ‫کتــاب کافــى از «حــارث بــن حصیره»(یکــى از یــاران علــى (ع) نقــل‬ ‫مى کنــد کــه در اطــراف مدینــه مــرد سیاه پوســتى از اهــل حبشــه را دیــدم‬ ‫کــه مشــغول ابیــارى اســت و انگشــتان یــک دســتش قطــع شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه او گفتــم‪ :‬چــه کســى انگشــتان تــو را قطــع کــرده ؟ گفــت‪ :‬بهتریــن‬ ‫مــردم دنیــا‪ .‬ســپس افــزود‪ :‬مــا هشــت نفــر بودیــم کــه دســت بــه ســرقتى‬ ‫زدیــم‪ .‬مــا را دســتگیر کردنــد و خدمــت علــى بــن ابى طالــب بردنــد و مــا‬ ‫بــه گنــاه خــود اقــرار کردیــم‪ .‬امــام علیــه الســام فرمــود‪ :‬از حــرام بــودن‬ ‫ســرقت بــا خبــر نبودیــد؟ گفتیــم‪ :‬مى دانســتیم‪ .‬دســتور داد چهــار انگشــت‬ ‫مــا را (بــه عنــوان حــد ســرقت) قطــع کردنــد‪ .‬ســپس دســتور داد در‬ ‫خانـه اى از مــا پذیرایــى کننــد و روغــن و عســل (و مــواد غذایــى مقــوى) بــه‬ ‫مــا بدهنــد تــا جــاى زخم هــا خــوب شــود ســپس مــا را از ان خانــه بیــرون‬ ‫اورنــد و لباســى نــو بــر مــا پوشــاند و فرمــود‪ :‬اگــر توبــه کنیــد و راه صــاح را‬ ‫پیــش گیریــد بــه نفــع شماســت و انگشــتان شــما بــه شــما در بهشــت بــاز‬ ‫مى گــردد و اگــر چنیــن نکنیــد در دوزخ بــه شــما بــاز مى گــردد‪.‬‬ ‫در داســتان ابــن ملجــم قاتــل امــام علــى بــن ابى طالــب علــی(ع) نیــز‬ ‫مى خوانیــم‪ :‬هنگامــى کــه ضربــه اى بــر ســر مبــارک ان حضــرت وارد‬ ‫ســاخت او را خدمــت علــى اوردنــد‪ .‬بــه او فرمــود‪ :‬اى دشــمن خــدا مگــر‬ ‫مــن بــه تــو نیکــى نکــردم ؟ گفــت‪ :‬ارى بــه مــن نیکــى کــردى‪.‬‬ ‫فرمــود پــس چــه چیــزى باعــث شــد کــه ایــن جنایــت را انجــام ده ـى ؟‬ ‫گفــت‪ :‬چهــل روز شمشــیر خــود را تیــز کــردم و از خــدا خواســتم کــه بــه‬ ‫وســیلۀ ان بدتریــن خلــق خــدا را بــه قتــل برســانم (و چنیــن شــد‪ ).‬امــام‬ ‫ن شَ ــر ِّ خ َل ْ ِ ‬ ‫ــق‬ ‫علی(ع)فرمــود‪« :‬فَــاَ اَرَاکَ ا ِ َّل مَقْتُــوال ً بِــ ه ِ و َ مَــا اَرَاکَ ا ِ َّل مِــ ْ ‬ ‫الل َّـ ه ِ عَــز َّ و َ جَــل» (دعــاى تــو مســتجاب شــده اســت زیــرا) تــو را بــا همیــن‬ ‫شمشــیر خواهنــد کشــت و تــو بدتریــن خلــق خدایــى‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۳۰۳‬‬ ‫چشمه گل رامیان‬ ‫پیشــینه تاریخــی و گردشــگری ‪ :‬در مــورد وجــه تســمیه‬ ‫رامیــان نظــرات گوناگونــی وجــود دارد امــا صحیــح تریــن‬ ‫انهــا ایــن اســت کــه در روزگاران پیشــین در شــمال رامیــان‬ ‫اقوامــی بــه نــام ارامیــان مــی زیســتند کــه بعدهــا جهــت‬ ‫ســهولت در تلفــظ (ا) از اول ان برداشــته شــده اســت ‪.‬‬ ‫ابنیــه‪ ،‬محوطــه هــا و تپــه هــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫شهرســتان ‪ 105‬اثــر مــی باشــد ‪ .‬مهمتریــن بناهای تاریخی‬ ‫عبارتند از‪ :‬حمام عروج ( دوره قاجاریه ) ‪ ،‬کاخ شاهی (‬ ‫دوره پهلوی ) ‪ ،‬قلعه میران (دوره ساسانی) ‪ ،‬قلعه کافر‬ ‫مربــوط بــه دوره تاریخــی ‪ 2 ،‬امامــزاده و ‪ 73‬تپــه تاریخــی‪.‬‬ ‫مهمتریــن چشــم اندازهــای طبیعــی شهرســتان رامیــان‬ ‫عبارتنــد از ‪ :‬ارتفاعــات قلعــه میــران ‪ ،‬گل رامیــان ‪،‬‬ ‫ارتفاعــات و روســتاهای ییالقــی ( النــگ ‪ ،‬پاقلعــه ‪،‬‬ ‫پشــمکی ‪ ،‬کشــکک ‪ ،‬ویــرو ‪ ،‬جوزچــال ‪ ،‬ملــچ ارام و ‪)...‬‬ ‫و چشــمه نیلبــرگ ‪ ،‬چشــمه ســیدکالته ‪ ،‬انجیــر چشــمه ‪،‬‬ ‫ســرگل و ابشــارهای پشــمکی ‪ ،‬شــیراباد ‪ ،‬جــوزک و ‪...‬‬ ‫صنایــع دســتی ‪:‬صنایع دســتی بــه عنــوان زیــر مجموعـه ای‬ ‫وســیع از هنرهــای ســنتی ایــران از گذشــته های دور‬ ‫تــا امــروز جایــگاه ویــژه ای در فرهنــگ بومــی و معنــوی‬ ‫ســرزمین مــا داشــته اســت‪ .‬شهرســتان رامیــان بــا توجــه‬ ‫بــه ویژگی هــای ان مــی توانــد بــه عنــوان یــک پیــام رســان‬ ‫جــدی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در منطقــه‬ ‫نقــش ایفــا کنــد‪ .‬بــا وجــود بــه قومیت هــای متعــدد در‬ ‫ایــن شهرســتان مــا شــاهد صنایع دســتی متنوعــی مــی‬ ‫باشــیم‪ .‬کــه شــامل ابریشــم بافــی و چادرشــب بافــی‬ ‫رامیانــی ‪ ،‬قالــی بافــی و گلیــم بافــی ترکمــن ‪ ،‬ســوزن‬ ‫دوزی سیســتانی و ســوزن دوزی بلوچســتان اســت ‪.‬‬ ‫یکــی از دســت بافتــه هــای ظریــف ایــران پارچــه هــای ابریشــمی الــوان بــا طــرح‬ ‫هــای ســاده‪ ،‬راه راه‪ ،‬چهارخانــه وهندســی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی و‬ ‫معدنــی توســط دســتگاه هــای نســاجی بــا عــرض تقریبــا ‪ 3۰- 5۰‬ســانتی متــر و بــه‬ ‫طــول چلــه ‪ ۴۰۰‬متــر و یــا ییشــتر تولیــد میگــردد‪.‬‬ ‫ابریشم بافی در ایران‬ ‫صنعــت ابریشــم بافــی در ایــران نیــز از ســابقه طوالنــی برخــوردار اســت و اثــار‬ ‫بدســت امــده از حفاریهــای تپــه هــای مارلیــک و چراغعلــی ایــن ادعــا را تاییــد‬ ‫مینمایــد‪ .‬پارچــه هــای ابریشــمی بــا تارهــای طــا و نقــره در شوشــتر‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫فســا و اصفهــان بافتــه میشــدند و از جملــه مراکــز ابریشــم بافــی ایــران مناطــق‬ ‫رامیــان‪ ،‬مینودشــت و ترکمــن صحــرا دراســتان گلســتان و روســتای زاویــن‪،‬‬ ‫کالت نــادری‪ ،‬راز‪ ،‬جــرگالن‪ ،‬مانــه و ســملقان در اســتان خراســان را میتــوان‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫ابریشم چیست‬ ‫ابریشــم مــاده ای از جنــس فیبرویــن و سریســین اســت کــه کــرم ابریشــم ان‬ ‫را بــه صــورت رشــته باریــک ‪ ،‬ظریــف و شــفافی بــه دور خــود مــی تنــد و پیلــه‬ ‫مــی ســازد‪ .‬کــرم ابریشــم نــوزاد حشــره ای بــه نــام بومبیکــس مــوری اســت کــه‬ ‫از بــرگ درخــت تــوت تغذیــه مــی کنــد‪ .‬نــوع دیگــری از کــرم ابریشــم در چیــن‬ ‫و هنــد از بــرگ درخــت بلــوط تغذیــه مــی کنــد کــه پارچــه معــروف بــه شــانتوگ‬ ‫نیــز از ان حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ابریشم چگونه تولید می شود‬ ‫در حقیقــت ابریشــم لیفــی اســت پروتئینــی کــه بــه فرم رشــته از دهان حشــره‬ ‫کــرم ابریشــم ریســیده مــی شــود ‪ ،‬ایــن حشــره لیــف ابریشــم را بــه دور خــود‬ ‫تنیــده و پیلــه ابریشــم را درســت کــرده و در داخــل ان بســر مــی بــرد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه بــه الیــاف ابریشــم اســیبی نرســد‪ ،‬کــرم ابریشــم را بوســیله گرمــا و یــا‬ ‫بخــار اب خفــه مــی کننــد تــا موقــع خــروج بــه پیلــه هــا صدمــه ای وارد نشــود‪.‬‬ ‫بعــد از خفــه کــردن کــرم‪ ،‬پیلــه هــا را بــاز مــی کننــد و الیــاف ابریشــم پیوســته‬ ‫ای بدســت مــی اورنــد کــه ممکــن اســت هــر یــک بــه صدهــا متــر برســد‪.‬‬ ‫چگونگی تولید نخ ابریشم‬ ‫نــخ ابریشــم بــا اســتفاده از الیــاف ابریشــم تهیــه مــی شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور‬ ‫مــی بایســت پیلــه هــا کــه فقــط بــه صــورت یــک کالف ابریشــم اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دســتگاه ریســندگی بــاز شــود‪ .‬بــرای ایــن منظــور ابریشــم پیلــه هــا در حالیکــه در‬ ‫اب گــرم قــرار دارنــد‪ ،‬بــه وســیله ماشــین ریســندگی ریســیده و بــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫الیــاف ابریشــم را توســط ماشــین هــای ابریشــم کشــی بــه هــم مــی ریســند و‬ ‫نــخ ابریشــمی بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬نــخ ابریشــمی بصــورت کالف بدســت مــی‬ ‫اورنــد کــه بــرای تهیــه یــک کیلــو ابریشــم خــام ‪ 4500‬پیلــه الزم اســت و هــر پیلــه‬ ‫در حــدود ‪ 1000‬متــر نــخ ابریشــم مــی دهــد‪ .‬بــه پــرورش کــرم ابریشــم نوغانــداری‬ ‫گفتــه مــی شــود و در گذشــته نوغانــداری و ابریشــم بافــی بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صنایــع دســتی پایــه و پــر اهمیــت ایــران رواج داشــته اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ابریشــمی ســبک وزن ‪ ،‬در زمســتان گــرم و در تابســتان خنــک اســت‪.‬‬ ‫پارچــه ای محکــم و بــا ظاهــری ظریــف و لطیــف و مقــاوم در برابــر چــروک و‬ ‫دارای درخشــندگی خاصــی اســت‪ .‬ایــن پارچــه هــا از پارچــه هــای تجملــی بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!