روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 533 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 533

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 533

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 533

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪30 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 26‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /14 -2022/ may/ 16-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪533‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫کشت چغندر مزیت ها و چالش ها‬ ‫در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫مشکالت تار و پود‬ ‫در قالیچه دوروی‬ ‫ترکمن‬ ‫نقص ‪Spectre‬‬ ‫بازگشته است!‬ ‫توطئ ه دشمنان را‬ ‫همسوسازیجریان‬ ‫رسانه ایخنثی‬ ‫می کند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در خصــوص یارانه هــای‬ ‫تخصیــص یافتــه همســو شــدن جریان هــای رســانه ای‬ ‫و اقنــاع ســازی جامعــه‪ ،‬نقــش مهمــی در خنثــی کــردن‬ ‫توطئه هــای دشــمنان دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬علی محمــد‬ ‫ن اظهارداشت‪:‬‬ ‫زنگانه در جلسه شورای اداری این استا ‬ ‫هماهنگی در شــورای تامین و برنامه ریزی‪ ،‬برنامه های‬ ‫ســتاد تظیــم بــازار‪ ،‬ایجــاد قــرارگاه شــهید امانــی و ســاز و‬ ‫کار مدیریتــی هم افــزا و منســجم باعــث خنثی ســازی‬ ‫توطئه هــای دشــمنان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مدیــران و رســانه ها و اقشــار و گروه هــای‬ ‫مختلــف بایــد بــا برنامه ریــزی در خصــوص اقنــاع ســازی‪،‬‬ ‫ناامیــدی و یــاس را از قلــوب مــرد م بزدائینــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــری مبنــی بــر قــرار داشــتن‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی در دفــاع مطهــر خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در تهاجم هــای فرهنگــی و اقتصــادی دشــمن خبیث‬ ‫علیــه ملــت مظلــوم ایــران‪ ،‬غفلــت زیــادی صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫بطــوری کــه اگــر ایــن غفلت هــا نبــود‪ ،‬دچــار شــبیخون‬ ‫فرهنگــی و مــوارد از ایــن دســت نمی شــدیم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در دهــه اخیــر بــه‬ ‫خصــوص در حــوزه اقتصــادی رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫نامگذاری هــای متعــددی داشــتند کــه هــر یــک از ان ‬ ‫نام هــا در واقــع یــک تکلیــف و وظیفــه قانونــی بــود‪ ،‬اما‬ ‫ن هــم غفلــت کردیــم‪.‬‬ ‫از ا ‬ ‫زنگانــه ادامــه داد‪ :‬اکنــون رییــس جمهــور و دولــت‬ ‫مردمــی‪ ،‬مســاله یارانه هــا را در بودجــه ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تبدیــل بــه قانــون کردنــد‪ ،‬امــا تا ‪ ۲‬هفته گذشــته جبهه‬ ‫خــودی جریــان رســانه ای ایجــاد کــرده تــا ایــن قانــون و‬ ‫تکلیــف اجــرا نشــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه دولــت بــه ســمت اجــرای یــک تکلیــف‬ ‫قانونــی رفــت‪ ،‬بطــوری کــه اجــرای شــجاعانه و فــارغ از‬ ‫محاســبات عــادی‪ ،‬قابــل تحســین اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نحــوه اجــرا و اعــام ایــن موضــوع‬ ‫خــاص‪ ،‬مدیــران را در یــک تعــارض قــرار داده‪ ،‬امــا الزم‬ ‫اســت بدانیــد اگــر زود اعــام می شــد‪ ،‬افــراد فرصت طلــب‬ ‫و خائــن دســت بــه احتــکار می زدنــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان تاکید کرد‪ :‬در یک نگاه واقع بینانه‬ ‫دولــت و رییــس جمهــور در مظلومیــت کامــل ان را‬ ‫‪3‬‬ ‫در تامین کاالی‬ ‫اساسی مشکلی برای‬ ‫شهرونداننداریم‬ ‫برگزاری «نخستین اجالسیه‬ ‫روسای شوراهای اسالمی‬ ‫استان های کشور»‬ ‫‪7‬‬ ‫انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫زنگانــه اضافــه کــرد‪ :‬بــدون شــک ایــن کار می توانــد بــا‬ ‫چالــش‪ ،‬مشــکالت‪ ،‬نواقــص و کمبودهایــی مواجــه باشــد‬ ‫کــه بــا رصــد‪ ،‬پایــش‪ ،‬بازخــورد و اصــاح می تــوان ایــن‬ ‫مســایل را برطــرف کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گلســتان تــا ایــن لحظــه‪ ،‬علیرغــم همه‬ ‫انحرافــات و نقــاط چرکیــن موجــود‪ ،‬بــا رصــد و پایــش‪،‬‬ ‫اوضــاع مدیریــت شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه شــاید هنــوز برخــی شــبهات در ایـن ‬ ‫مســیر وجــود داشــته باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬کارهــا بایــد‬ ‫بــه ســمت و ســوی مطلــوب شــدن حرکــت کنــد و بیــش از‬ ‫گذشــته نیــاز بــه اقناســازی بیشــتر داریــم‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــرای اقناســازی بایــد بــا‬ ‫حلقه هــای میانــی جلســات توجیهــی برگــزار کنیــم و در‬ ‫شهرســتان ها فرمانــداران کار تبئینــی کننــد و بــا حرکــت در‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه ای‪ ،‬بیشــتر ایــن کار را بــرای مــردم‬ ‫توضیــح دهیــم‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬مــردم بایــد بداننــد میــزان مصــرف‬ ‫دهک هــای دهــم در کاالهایــی همچــون گوشــت‬ ‫گوســفند‪ ،‬گوســاله‪ ،‬شــیرخام‪ ،‬مــرغ‪ ،‬روغــن‪ ،‬ماکارونی به‬ ‫همــراه تخم مــرغ و نــان بــه نســبت دهــک اول بــه ترتیــب‬ ‫‪ ۱.۸ ،۲ ،۲.۷ ،۳ ،۷.۵ ،۲۵.۶‬و ‪ ۱.۵‬برابــر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مــردم بایــد بداننــد تــا کــی بایــد ارز‬ ‫ارزان قیمــت باشــد‪ ،‬زیــرا ایــن ارز زمینه ســاز رانــت و‬ ‫فســاد اســت و حــال زمانــی رســیده که اقتصــاد درون زا‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــرد م بایــد بداننــد بــا اختصــاص یارانــه‬ ‫چهــار قلــم کاال‪ ،‬نــه تنهــا قــدرت خریدشــان کــم نشــده‪،‬‬ ‫بلکــه افزایــش هــم داشــته و مبلغــی هــم در حساب شــان‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫م بــا دیــدن مقطــع‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬مــرد ‬ ‫کنونــی‪ ،‬نگــران هســتند کــه نیــاز اســت همــه در زمینــه‬ ‫اقناســازی‪ ،‬اطالع رســانی و توجــه دادن عالمانــه و‬ ‫اگاهانــه‪ ،‬مــردم را بــه صبــر و شــکیبایی دعــوت کننــد‬ ‫و بداننــد تــا مشــخص شــدن کاالبرگ هــای الکترونیکــی‬ ‫ایــن یارانــه ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫زنگانــه بــه مدیــران تاکیــد کــرد کــه اولویــت اول انــان‬ ‫اقناســازی همــکاران و پرســنل زیرمجموعــه خــود و‬ ‫خانواده هایشــان و اولویــت دوم پیگیــری مصوبــات ســفر‬ ‫رییــس جمهــوری بــه گلســتان اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اطالعــات گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫در گام دوم انقــاب قــرار داریــم‪ ،‬رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫بیانیــه مرتبــط بــه همیــن موضــوع‪ ،‬مدیریــت جهــادی را‬ ‫تبییــن و بــه اصــل مــا می توانیــم اشــاره کردنــد‪.‬‬ ‫حســامی در ایــن جلســه اظهارداشــت‪ :‬ایــن کار جهــادی‬ ‫دولــت در ســنگین کــردن کفــه عدالــت عمومــی در جهــت‬ ‫گام دوم انقــاب اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اقنــاع ســازی جامعــه در این کار جهادی‪،‬‬ ‫تاثیرگــذاری بســیاری دارد و بایــد حقایــق را بــا منطــق قــوی‬ ‫بــرای خنثــی کــردن توطئه دشــمن مطــرح کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه بایــد بــا توجــه به نقش و ســهم خــود در‬ ‫جامعــه‪ ،‬در اقناســازی مشــارکت داشــته باشــیم و بدانیــد‬ ‫اگــر مــا روایت گــری نکنیــم‪ ،‬دشــمن روایــت خواهــد کــرد و‬ ‫‪4‬‬ ‫بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن مســاله‪ ،‬همدلــی و هم افزایــی‬ ‫خوبــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل اطالعــات گلســتان گفــت‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫بی مســاله ترین اســتان کشــور در مســایل اخیــر بــوده و‬ ‫اگــر امــروز شــاهد امنیــت هســتیم‪ ،‬بخــش عمــده ان‪،‬‬ ‫مصــداق واقعــی جهــاد تبییــن اســت‪.‬‬ ‫حســامی تصریــح کــرد‪ :‬امنیت موجود در اســتان‪ ،‬نشــان‬ ‫از والیتمــداری و بصیــرت مردم گلســتان دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬مــا امــروز نه تنها در موقعیت‬ ‫شــعب ابی طالب قــرار نداریــم‪ ،‬بلکــه در دوران بـَـدر و خِیبَــر‬ ‫ِ‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ســیدعلی مهاجــر افــزود‪ :‬دشــمنان منتظــر فرصــت‬ ‫هســتند تــا نقشــه های خــود را عملــی کننــد امــا امیــد‬ ‫داریــم بــا درایــت شــما کــه تاکنــون اتفاقــی نیفتــاده‪،‬‬ ‫مســاله ای رخ ندهــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬در ایــن مســیر دســتگاه های‬ ‫خدمت رســان همچــون بانک هــا بایــد در خصــوص وصول‬ ‫مطالبــات همــکاری داشــته باشــند و ادارات دیگــر هــم در‬ ‫حــوزه پدافنــد غیرعامــل و ســایبری ذخیره هــای خــود را‬ ‫مراقبــت کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬یکــی از شــعارهای دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬بحــث عدالــت محــوری و نقطــه مقابــل ان‬ ‫فسادســتیزی اســت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی بیــان کــرد‪ :‬نمی شــود دنبــال عدالــت‬ ‫بــدون فسادســتیزی باشــیم و همــگان امــروز مــی داننــد‬ ‫کــه ارز ‪ ۴۲‬هــزار ریالــی‪ ،‬مبنــا‪ ،‬پایــه و ســاختار اصلــی‬ ‫فســادانگیزی در کشــور شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬چالــش جــدی کــه از گذشــته بــه ارث‬ ‫رســیده‪ ،‬تامیــن ارز بــرای تامیــن کاالی اساســی اســت‪ ،‬اما‬ ‫ایــن دولــت بنــا نــدارد یارانه را حــذف کند‪ ،‬بلکه می خواهد‬ ‫محــل‪ ،‬نــوع و میــزان پرداخــت ان تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محــل تامیــن‪ ،‬تولیــد‪ ،‬عرضــه و مصــرف‬ ‫چهــار زنجیــره اقتصــادی در تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫هســتند کــه دولــت بنــا دارد زنجیــره تولیــد و عرضــه را‬ ‫حــذف و یارانــه را از تامیــن مســتقیم بــه ســمت مصرف‬ ‫برســاند کــه بــا ایــن کار دولــت در واقــع بــه تــوان قــدرت‬ ‫خریــد مــردم کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری گلســتان گفــت‪ :‬مــا در اســتان مشــکلی‬ ‫در تامیــن کاالی اساســی همچــون مــرغ‪ ،‬تخم مــرغ‪،‬‬ ‫نهاده هــای دامــی و روغــن نداریــم‪ ،‬امــا شــاید در نظــام‬ ‫توزیــع مشــکالتی پیــش بیایــد کــه بــا درایــت‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫و مدیریــت ان را حــل خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫دهنــوی ادامــه داد‪ :‬در ایــن حــوزه و حتــی گــران نشــدن‬ ‫بنزیــن‪ ،‬دارو و بــه ویــژه نــان‪ ،‬نقــش مدیــران در اطمینــان‬ ‫دادن بــه مــردم و نیــز ســربازان دولــت ســیزدهم بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬ایــن جراحــی اقتصــادی بایــد قبــل از‬ ‫ایــن دولــت رخ م ـی داد و امــا کســی جــرات نداشــت‪ ،‬امــا‬ ‫رییــس جمهــور بــا شــجاعت تمــام‪ ،‬اقتصــاد را در حالی که‬ ‫خیلی هــا خیانــت کردنــد از لبــه پرتــگاه نجــات داد‪.‬‬ ‫دستور ویژه رئیس جمهوری‬ ‫برای تخصیص ارز یارانه ای‬ ‫به واردات کاغذ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪532‬‬ ‫‏— انتشار زشتی درباره مومنان و نتیجه ان برای ناشر ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .12‬کســانی کــه دوســت دارنــد زشــتی ها در میــان مــردم بــا ایمــان و جامعــه ‪ ،‬شــیوع و گســترش‬ ‫یابــد‪ ،‬برایشــان عــذاب الیــم و دردنــاک دنیــا و‏اخــرت خواهــد بــود ‪ /19(.‬نــور ص ‪ 351‬‏)‬ ‫‏— تهمت به زنان پاک دامن ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .13‬هــر کــس زن پاکدامنــی را بــی گنــاه متهــم ســازد ؛ در دنیــا و اخــرت مــورد لعــن و نفریــن (خــدا)‬ ‫قــرار گرفتــه و بــرای او عــذاب بــزرگ‏در پیــش اســت ‪ /23( .‬نــور‏)‬ ‫‏—ازدواج و تشکیل خانواده ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .14‬بــرای تشــکیل خانــواده و زندگــی مواظبــت کنیــم کــه زنــان و مــردان پــاک بــرای یکدیگــر باشــند ‪...‬‬ ‫تــا مشــمول امــرزش و روزی‏پربرکــت الهــی باشــیم ‪ /26( .‬نــور‏)‬ ‫‏— فرهنگ حجاب و عفاف ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .15‬از ایــات قــران بــر مــی ایــد ‪ :‬ایــن مــردان مومــن هســتند کــه ابتــدا بایــد مواظــب چشــم و عفــاف‬ ‫خــود باشندوســپس زنــان چنیــن بــوده و‏ارایــش هــای خودرا(مگــر بــرای محارم)اشــکار نکننــد(‪ 31‬ـ‪30‬‬ ‫‪ /‬نــور ص ‪ 353‬‏)‬ ‫‏— وظیفه همگانی برای ازدواج افراد مجّرد ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .16‬فرمــان خــدا بــه امّــت اســامی ‪ ،‬فراهــم کــردن شــرایط ازدواج ‪ ،‬بــرای مــردان و زنــان بــی همســر‬ ‫جامعــه اســت و فقــر و نــاداری نبایــد‏مانــع ایــن (ســنّت حَســنه) باشــد و خداونــد از فضــل خــود ‪ ،‬بــی‬ ‫نیــازی و گشــایش بوجــود خواهــد اورد ‪ /32 (.‬نــور ص ‪ 354‬‏)‬ ‫‏—نکته مهم درباره ایه ی نور ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .17‬ایــا هرگــز بــا خــود اندیشــیده ایــم ‪ ،‬چــرا خداونــد« ایــه نــور» را پــس از طــرح مباحثــی چــون ‪:‬‬ ‫انتخــاب صحیــح همســر ‪ ،‬تعامــل صحیــح‏همســران بــا یکدیگــر ‪ ،‬اســتحکام خانــواده ‪ ،‬عــدم پیــروی‬ ‫از گام هــا و برنامــه هــای شــیطانی فحشــا و منکــر ‪ ،‬تهمــت نــزدن بــه زنــان پــاک‏جامعــه ‪ ،‬حفاظــت‬ ‫از چشــمان و عفــاف مــرد و زن و گســترش عمومــی ازدواج (اســان) قــرار داده اســت ؟( ‪39‬ـ‪ /1‬نــور‏)‬ ‫‏‪ .18‬نــور توحیــد و خداپرســتی در خانــه هایــی وجــود دارد کــه ذکــر و تســبیح الهــی بطــور شــبانه روزی‬ ‫از ان بلنــد اســت و مــردان (و‏اعضــای خانــواده) انهــا را تجــارب و اقتصــاد (دنیــا) یــاد خــدا و برپاکــردن‬ ‫(دولــت نمــاز) و پرداخــت زکات ‪ ،‬بــاز نمــی دارد نــور مصادیــق‏بــارزان پیامبــر و اهــل بیــت (ع)و مومنان‬ ‫هســتند ‪38 (. .‬ـ‪ /36‬‏)‬ ‫‏‪ .19‬و هــر کــس خــدا و پیامبــرش را اطاعــت کنــد و در مقابــل دا خاشــع باشــد ‪ ،‬پیــروز و رســتگار‬ ‫واقعــی اســت ‪/62( .‬نــور‏)‬ ‫‏ فرهنگ و اخالق خانوادگی ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .20‬ایــا مــی دانیــم ! براســاس فرهنــگ قرانــی ؛ فرزنــدان و نوکــران خانــواده بــرای ورود بــه اتــاق (پــدر‬ ‫و مــادر) در ســه نوبــت (‪1‬ـ پیــش از‏نمــاز صبــح ‪2‬ـ نیمــروز ‪3‬ـ شــبانگاه هنــگام خفتــن) بایــد اجــازه ورود‬ ‫بگیرنــد ؟ (‪ /58‬نــور‏)‬ ‫‏—بدون اجازه پیامبر و ولی خدا هیچ امر ومهمی انجام نشود‏‪:‬‬ ‫ـم (فــردی و اجتماعــی) بــا اجــازه رســول اللــه‬ ‫‏‪ .21‬مومــن واقعــی انانــی هســتند کــه در امــور مهـ ّ‬ ‫(و رهبــر الهــی) انجــام وظیفــه مــی کننــد ‪ .‬‏‏(‪/62‬نــور‏)‬ ‫‏‪ .22‬قــران را کســی (ان خدایــی) نــازل کــرده اســت کــه اســرار اســمان ها و زمیــن (و همــه‬ ‫افرینــش) را مــی دانــد ‪ /6 (.‬فرقــان‏)‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ یکشنبه ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫مشمول دریافت یارانه‬ ‫تنها یک دهک نخواهند شد‬ ‫رییــس مجلــس شــورای اســامی گفت‪ :‬شــامل دریافت‬ ‫یارانــه تنهــا یــک دهــک از جامعــه نخواهنــد شــد و مــردم‬ ‫مطمئن باشند‪ ،‬معوقات جاماندگان از یارانه اردیبهشت‬ ‫مــاه هــر زمــان قطعــی شــد‪ ،‬پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬محســن زنگنه در جلســه‬ ‫علنــی مجلــس شــورای اســامی در تذکــری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬همــه افــراد را اگــر بــر اســاس اعتمــاد بــه مــردم‪،‬‬ ‫مشــمول یارانــه معیشــتی می کردیــم ماهیانــه تنهــا دو‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــه میــزان پرداختــی دولــت‬ ‫اضافــه می شــد و در ایــن صــورت همــه مــردم از یارانــه‬ ‫برخــوردار می شــدند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تربــت حیدریــه بیــان داشــت‪ :‬ســامانه‬ ‫وزارت رفــاه در پرداخــت یارانــه دارای اشــکاالت اساســی‬ ‫اســت و مــا ایــن روزهــا نارضایتی هــای مــردم را در حــوزه‬ ‫انتخابیــه شــاهد هســتیم‪ ،‬اگــر کل مــردم را مشــمول‬ ‫یارانــه می کردیــم و ســپس بــه انهــا پیامــک ارســال‬ ‫می کردیــم کــه از نظــر ایــن ســامانه بــر اســاس درامــد‬ ‫شــما مشــمول ایــن طــرح نمی شــوید؛ هزینــه ای کــه‬ ‫بــرای کشــور ایجــاد می شــد حــدود دو هــزار میلیــارد بــود‬ ‫اما اکنون به واســطه اعتراضات هم ســرمایه اجتماعی‬ ‫کاهــش یافتــه و هــم نارضایتی هــا نســبت بــه ایــن طرح‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه بیــان داشــت‪:‬از‬ ‫دولــت می خواهیــم ایــن پیشــنهاد را بررســی کنــد‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه وزیــر اقتصــاد نیــز در گفت وگــوی تلفنــی‬ ‫ایــن موضــوع را پذیرفتنــد از شــما می خواهــم در‬ ‫جلســات مشــترک بــا ســران قــوا ایــن را مطــرح کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامــه محمدباقــر قالیبــاف رییــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در پاســخ بــه تذکــر زنگنــه گفــت‪ :‬نماینــدگان‬ ‫توجــه داشــته باشــند و مــردم نیــز مطمئــن باشــند همــان‬ ‫طــور کــه دولــت پیشــتر اعــام کــرد ‪ ۹‬دهــک شــامل یارانــه‬ ‫معیشــتی می شــود و پیش بینی هــای الزم بــرای ان‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬اعــام می کنیــم همــه افــراد واجــد‬ ‫شــرایط کــه در مرحلــه اول یارانــه شــامل حــال انهــا‬ ‫نشــده‪ ،‬بداننــد ایــن کار بــه ســرعت اصــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس مجلس با اشــاره به جلســه روز گذشــته ســران‬ ‫قوا و در ادامه جلســه مشــترک با رییس جمهور گفت‪:‬‬ ‫شــب گذشــته به طور مفصل در جلســه با ســران قوا و‬ ‫ســپس بــا قــرارگاه مســئول اجــرای ایــن طــرح تــا ســاعات‬ ‫پایانــی شــب بــه میزبانــی مجلــس گفت وگــو داشــتیم‪.‬‬ ‫تنهــا یــک دهــک شــامل دریافــت یارانــه نخواهنــد‬ ‫شــد‪.‬تنها در ســقف پرداخــت ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫تفــاوت وجــود دارد و مــردم مطمئــن باشــند بــه ســرعت‬ ‫کار انجــام خواهــد شــد و معوقــات اردیبهشــت مــاه هــر‬ ‫زمــان قطعــی شــد‪ ،‬پرداخــت می شــود و هیــچ نگرانی در‬ ‫ایــن زمینــه نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫کنترل شیب نزولی کاهش‬ ‫والدت در خراسان شمالی‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی گفــت‪ :‬شــیب‬ ‫نزولــی و ســیر کاهــش میــزان والدت هــا در اســتان‬ ‫کنتــرل شــده اســت از ایــن رو امیــد مــی رود قانــون‬ ‫جــوان ســازی جمعیــت زودتــر از ســایر نقــاط در ایــن‬ ‫خطــه از کشــور محقــق شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علــی زاهــدی نیــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬شــمار والدت هــا در اســتان در چنــد ســال‬ ‫گذشــته کاهشــی بود اما در یکی دو ســال گذشــته شــیب‬ ‫ایــن ســیر نزولــی کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬پارســال میــزان‬ ‫والدت هــا ‪ ۱.۱‬درصــد نســبت بــه ســال ‪ ۹۹‬کاهــش داشــت‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه میــزان کاهــش والدت هــا در‬ ‫چهــار‪ ،‬پنــج ســال گذشــته بیــش از ایــن میــزان بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نــرخ والدت در خراســان شــمالی در‬ ‫ســال های اخیــر همــواره باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت‬ ‫افزود‪ :‬در خراســان شــمالی به ازای هر یکهزار نفر جمعیت‬ ‫‪ ۱۵.۴‬والدت ثبــت مــی شــود کــه ایــن رقــم در کشــور ثبت ‪۱۴‬‬ ‫والدت بــه ازای هــر یکهــزار نفــر جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبــت احــوال خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد در خراســان شــمالی بهتــر و ســاده تــر‬ ‫از ســال اســتان هــا بتــوان بــه اهــداف قانــون جــوان ســازی‬ ‫جمعیــت دســت یافــت‪.‬‬ ‫زاهــدی نیــا اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۳‬هــزار و ‪۹۸۹‬‬ ‫واقعــه والدت بــه ثبــت رســیده اســت ایــن رقــم در ســال‬ ‫ماقبــل ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۱۴۷‬والدت گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,610,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,755,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 135,600,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 143,410,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 78,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 48,520,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫خشکسالی و کمبود اب‬ ‫خشکســالی و کمبــود اب در دوره هــای قبــل نیــز در اســتان‬ ‫وجــود داشــته اســت و بــاز هــم بــا توجــه بــه حاصلخیــزی اب در‬ ‫گلســتان کشــاورزی وضعیــت بهتــری برخــوردار بــود امــا از زمانی‬ ‫کــه مــزارع اطــراف شــروع بــه کشــت چغنــدر کردنــد متاســفانه‬ ‫مشــکالت مــا در حــوزه افت هــا چندیــن برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار بررسی می کند‪:‬‬ ‫کشت چغندر مزیت ها‬ ‫و چالش ها در گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی‪ -‬هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫بــر همیــن منظــور چنــد ســالی اســت کــه کشــت ایــن محصــول بــه‬ ‫صــورت پاییــزه در گلســتان نیــز رواج پیــدا کــرده اســت تــا هــم از‬ ‫لحــاظ اقتصــادی جایگزیــن شــالی شــود و هــم ســفره های اب زیــر‬ ‫زمینــی بــه نابــودی کشــیده نشــود‪.‬‬ ‫امــا بــا همــه دالیلــی کــه کشــت چغنــدر را در گلســتان توجیــه پذیــر‬ ‫مــی کنــد کشــاورزان و برخــی کارشناســان معتقــد هســتند کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تنــوع کشــت در گلســتان و افــت زا بــودن چغنــدر ترویــج‬ ‫و گســترش کشــت ایــن محصــول در دراز مــدت بــه صــاح صنعــت‬ ‫کشــاورزی نیســت و افــت ایــن محصــول‪ ،‬زراعــت هــای دیگــر را نیــز‬ ‫بــه نابــودی مــی کشــد‪.‬‬ ‫مهــدی عســگری کشــاورز بــا گالیــه منــدی از کشــت چغنــدر در‬ ‫زمین هــای ایــن منطقــه گفــت‪ :‬متاســفانه بــا گســترش کشــت‬ ‫چغنــدر افــت نیــز در زمیــن هــای کشــاورزی زیــاد شــده و در کنــار ان‬ ‫کیفیــت پاییــن ســموم کشــاورزی و خشکســالی ســبب شــده چنــد‬ ‫ســالی محصــوالت ماننــد ســویا و پنبــه کــه خواســتگاه واقعــی ان‬ ‫اســتان گلســتان اســت به ثمر نشــیند و هیچ درامدی از کشــت این‬ ‫محصــوالت نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ان مــا قبــا صیفــی جــات نیــز کشــت‬ ‫می کردیــم امــا افــت بــه گونــه ای اســت کــه بــا وجــود اینکــه از اب‬ ‫کافــی برخــوردار هســتیم و محصوالتمــان کــم ابــی نمــی کشــند امــا‬ ‫بــه ثمــر نمــی رســند و اگــر هم محصولی بدهند افــت زده و غیرقابل‬ ‫نوبت اول‬ ‫اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــاورز ادامــه مــی دهــد‪ :‬خشکســالی و کمبــود اب در‬ ‫دوره هــای قبــل نیــز در اســتان وجــود داشــته اســت و بازهــم بــا‬ ‫توجه به حاصلخیزی اب در گلســتان کشــاورزی وضعیت بهتری‬ ‫برخــوردار بــود امــا از زمانــی کــه مــزارع اطــراف شــروع بــه کشــت‬ ‫چغنــدر کردنــد متاســفانه مشــکالت مــا در حــوزه افــت هــا چندیــن‬ ‫برابــر شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک بهــره بــردار و کارشــناس کشــاورزی کــه نزدیــک بــه ‪ 40‬ســال‬ ‫در ایــن حــوزه مشــغول فعالیــت اســت‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه ترویــج‬ ‫کشــت چغنــدر بــزرگ تریــن خیانــت بــه مردم گلســتان اســت گفت‪:‬‬ ‫تولیــد چغندرقنــد بــا چالــش هــای بســیاری همــراه اســت و بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه مربــوط بــه اقلیــم گلســتان نیســت خســارت جــدی بــه ایــن‬ ‫منطقــه وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫محمــد رضــا مقصودلــو اظهــار کــرد‪ :‬چغنــدر از لحــاظ اقتصــادی یــک‬ ‫محصول ارزشــمند اســت اما تولید ان چالش های زیادی از جمله‬ ‫مصــرف زیــاد اب و نابــودی ســفره هــای اب زیــر زمینــی‪ ،‬از بین بردن‬ ‫خــاک و افــت زا بــودن را بــرای منطقــه ایجــاد خواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه افــت ایــن محصــول دو برابــر دیگر‬ ‫محصوالت اســت باعث می شــود که ســم پاشــی و اســتفاده از مواد‬ ‫شــیمیایی بیشــتر شــود وزیســت بوم منطقه نابود خواهد شــد‪.‬‬ ‫مقصودلــو بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت افــات و بیمــاری هــا بــا‬ ‫توجــه بــه تنــوع کشــت در گلســتان بــه شــدت افزایــش پیــدا خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه لحــاظ فیزیکــی نیــز بــه دلیــل عــدم امکان‬ ‫تنــاوب زراعــی باعــث تخریــب خــاک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کارشــناس کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬مهمتریــن داشــته کشــاورزی‬ ‫گلســتان خــاک عالــی اســت کــه بــا کشــت چغنــدر قنــد خســارت‬ ‫ســنگینی بــه حاصلخیــزی خــاک وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫کک چغنــدر‪ ،‬شــته ریشــه‪ ،‬زنجــرک‪ ،‬ســرخرطومی هــا‪ ،‬مگــس‬ ‫چغنــدر‪ ،‬طوقــه برهــا و مــوارد بســیار دیگــری از افــت هــای چغنــدر‬ ‫هســتند کــه ســبب مــی شــود اســتفاده از افــت کــش هــا در منطقــه‬ ‫زیــاد شــود‪.‬‬ ‫مدیــر دانــه هــای روغنــی و توســعه کشــت چغنــدر جهــاد کشــاورزی‬ ‫گلســتان در خصوص گالیه مندی های به وجود امده در خصوص‬ ‫کشــت چغنــدر گفــت‪ :‬از ابتــدای کشــت چغنــدر در گلســتان کمیتــه‬ ‫فنــی تشــکیل شــده اســت کــه هــم محققیــن مرکز تحقیقــات و هم‬ ‫روســای بخــش هــای مختلفــی از ســازمان جهــاد کشــاورزی از جملــه‬ ‫حفــظ نباتــات‪ ،‬ترویــج و زراعــت در ایــن کمیته عضوهســتند‪.‬‬ ‫علــی موســی خانــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ‪ 94‬کشــت چغنــدر‬ ‫در گلســتان توســعه پیــدا کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬کشــت ایــن محصــول در‬ ‫ســال های نخســت در مســاحت ‪ 80‬هکتــار از اراضــی اســتان انجــام‬ ‫شــد و در حــال حاضــر چهــار هــزار و ‪ 200‬هکتــار از اراضــی گلســتان‬ ‫چغنــدر کشــت مــی شــود‪.‬‬ ‫موســی خانــی بــا تاکیــد بــر ایــن مســئله کــه بــرای ترویــج کشــت‬ ‫ایــن محصــول در منطقــه کارهــای کارشناســی انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اینکــه گفتــه مــی شــود چغنــدر افــت زاســت ایــن‬ ‫مســئله نمــی توانــد درســت باشــد چــرا کــه خوزســتان چهــار برابــر‬ ‫گلســتان ســطح کشــت چغنــدر پاییــزه دارد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بیــش از ‪ 15‬ســال ایــن محصــول در خوزســتان کشــت مــی شــود‬ ‫امــا در خصــوص افــت زا بــودن ایــن محصــول گالیــه ای از ســوی‬ ‫کشــاورزان وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افــت بالقــوه در گلســتان وجــود دارد و ایــن افــت را‬ ‫چغنــدر بــه وجــود نیــاورده و کشــاورز بــرای کنتــرل افــت بایــد بــرای‬ ‫همــه محصــوالت هزینــه کنــد تــا بتواننــد ایــن مســئله را کنتــرل کنــد‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه کشــت چغنــدر جهــاد کشــاورزی گلســتان بــا تاکیــد‬ ‫بــر ایــن مســئله کــه کمیتــه کشــت ایــن محصــول ماهانــه مــزارع را‬ ‫رصــد و پایــش مــی کنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬کارشناســان جهــاد در حــوزه‬ ‫شهرســتان هــا و کارشناســان کارخانجاتــی کــه قــرار داد بســتن بــا‬ ‫کشــاورزان بازدیــد از مــزارع را انجــام مــی دهنــد و توصیــه هــای الزم‬ ‫را بــرای بــاال بــردن کیفیــت محصــول چغنــدر در اســتان دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات جهــاد کشــاورزی گلســتان نیــز در ایــن‬ ‫خصــوص بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪ :‬بــرای اینکــه محصولــی در یــک‬ ‫منطقــه کشــت شــود‪ ،‬تحقیقــات علمــی انجــام می شــود و مزیت ها‬ ‫و معایــب ان مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل فرجــی اصلــی تریــن عامــل تصمیــم گیــری بــرای کشــت‬ ‫یــک محصــول کشــاورزی اقتصــادی بــودن ان محصــول بــا توجــه بــه‬ ‫نیــاز کشــور دانســت و گفــت‪ :‬در مــورد چغنــدر بحــث هــای زیــادی‬ ‫اســت امــا کشــور بــر اســاس نیازهــا تصمیــم به کشــت یــک محصول‬ ‫در منطقــه مــی گیــرد‪.‬‬ ‫فرجــی ادامــه داد‪ :‬حــدود دو تــا دو و نیــم میلیــون تــن کشــور نیــاز به‬ ‫شــکر دارد و ســاالنه ‪ 700‬هــزار تــن واردات ایــن محصــول را داریم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات کشــاورزی گلســتان کشــت پاییز چغندرقند‬ ‫را جایگزیــن خوبــی بــرای شــالی دانســت و افــزود‪ :‬کشــت شــالی اگــر‬ ‫چــه از لحــاظ اقتصــادی درامــد خوبــی بــرای کشــاورز دارد امــا بــا توجه‬ ‫بــه از بیــن رفتــن ســفره هــای اب زیرزمینــی صدمــات زیــادی بــرای‬ ‫منطقــه ایجــاد خواهــد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن منظــور کشــت پاییــزه چغنــدر در‬ ‫اســتان های ماننــد گلســتان و خوزســتان کــه پاییــز و زمســتان نســبتا‬ ‫مالیمــی دارنــد شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫فرجــی بــا بیــان اینکــه هــر گیاهــی افــت و بیمــاری هــای خــاص‬ ‫خــودش را دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬گلســتان بــه دلیــل شــرایط اب و‬ ‫هــوای خــاص دارای اقلیــم هــای مختلــف و تنــوع محصــوالت زراعی‬ ‫و باغــی اســت و همیــن مســئله ســبب شــده کــه از حــدود ‪ 600‬نــوع‬ ‫بیمــاری و افــت هــای کــه در کشــور شناســایی شــده ‪ 580‬نــوع ان در‬ ‫گلســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه همــه گالیمنــدی هــای کــه در خصــوص کشــت‬ ‫محصــول چغنــدر از ســوی کشــاورزان وجــود دارد امــا مســئوالن‬ ‫معتقــد هســتند کــه کشــت ایــن محصــول مشــکلی را در منطقــه‬ ‫ایجــاد نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد جهت شرکت‬ ‫در مناقصه با مشخصات ذیل دعوت به عمل می اورد‬ ‫‪ -۱‬موضــوع مناقصــه‪ :‬اجــرای ‪ ۸۴/5‬متــر دیوارهــای بتنــی و ‪ ۱۲۴‬متــر دیــوار حائــل ســنگی در روســتای چهاربــاغ از توابــع شهرســتان گــرگان بــر اســاس فهرســت بهــای ابیــاری و زهکشــی ســال ‪ ،۱۴۰۱‬مطابــق‬ ‫مشــخصات فنــی و توضیحــات پیوســت اســناد مناقصــه و همــراه ارزیابــی کیفــی‬ ‫‪ -۲‬براورد اولیه‪:‬به عدد ( ‪ ) 17/۱۸۳/715/۲۴۲‬به حروف هفده میلیارد و یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و پانزده هزار و دویست و چهل و دو ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مبلغ تضمین‪ :‬به عدد ( ‪ ) ۸۶۰/۰۰۰/000‬و به حروف هشتصد و شصت میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شده در مناقصه باید به یکی از صورتهای مشروح زیر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانت نامه بانکی‬ ‫ب‪ -‬وجه نقد به حساب شماره ‪ ۴۰۷۸۰۳۶۸۰۷۹۲۵۴۲۸‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ((شماره شبا ‪ )) IR460100004078036807925428‬به شناسه سی رقمی ‪۹۲۴۱۳۳۷۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱‬‬ ‫به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫* مــدت اعتبــار تضمیــن هــای فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهادها بــوده و بــرای ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد و عــاوه بــر ان ضمانــت نامــه بانکــی بایــد طبــق فرم هــای‬ ‫مــورد قبــول‪ ،‬تنظیــم شــود‬ ‫‪ -۴‬صالحیت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫* گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ‪.‬‬ ‫* گواهی صالحیت حداقل با پایه ‪ ۵‬و با تاریخ معتبر در رشته های ابنیه و راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تاریخ بازگشایی اسناد ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴۰۱/۰۳/22‬‬ ‫‪ -۶‬اخرین مهلت تحویل اسناد ‪ :‬پنجشنبه ‪۱۴۰۱/۰۳/19‬‬ ‫‪ -۵‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سه شنبه ‪۱۴۰۱/۰۳/03‬‬ ‫‪ -۸‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ایران ‪) www.setadiran.ir‬‬ ‫* کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام خواهــد شــد و الزم اســت‬ ‫مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪:‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -۹‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه از اولین مهلت تصمیم پیشنهادها‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان گرگان میدان بسیج سایت اداری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫م الف ‪10961 :‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۰۱۷-۳۲۴۳۵۰۳۲ :‬داخلی ‪ ( ۱۶۹‬واحد امور قراردادها )‬ صفحه 2 ‫رییس کل دادگستری خراسان گفت‪ ۱۷ :‬تن روغن خوراکی احتکار شده در انبار یکی از واحدهای صنفی شهرستان اسفراین کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم رضا براتی زاده اظهار داشت ‪ :‬این میزان روغن احتکار شده در بازرسی از انبار های شهرستان اسفراین کشف شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از کشــف ایــن مقــدار روغــن احتــکار شــده‪ ،‬تعامــات و هماهنگــی هــای الزم بیــن دســتگاه هــای اجرایــی و نظارتــی بعمــل امــد و شــبکه‬ ‫تامیــن و عرضــه کاالهــای اساســی مــورد رصــد و پایــش قــرار گرفــت کــه در نتیجــه ضمــن شناســایی محــل نگهــداری کاالهــای احتــکار شــده‪ ،‬دســتورهای‬ ‫قضایــی الزم بــرای اعمــال مراقبــت هــای دقیــق صــادر و ســپس روغــن هــای مــورد اشــاره ضبــط و عــاوه بــر پیشــگیری از خــروج اقــام مکشــوفه از اســتان‪،‬‬ ‫متهــم نیــز تحــت پیگــرد قانونــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه گوشی های ایفون را‬ ‫بدون استفاده از دکمه پاور‬ ‫خاموش کنیم؟‬ ‫دارهای خوابیده‬ ‫جنــس مــواد فــرش دوروی دویــدوخ از ابریشــم خالــص‬ ‫اســت و همــه نخ هــای ان از پیلــه کــرم ابریشــم در خــود‬ ‫جــرگالن بــه خصــوص در روســتای دویــدخ تهیــه می شــود و‬ ‫رنگــرزی ان نیــز بــه دســت بانــوان روســتا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مشکالت تار و پود در‬ ‫قالیچه دوروی ترکمن‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫قالیچــه دوروی دویــدوخ در رازوجــرگالن خراســان شــمالی بــا‬ ‫نقــش و نگارهــای منحصــر بــه فــرد کــه حاصــل ســرپنجه هــای‬ ‫هنرمندانــه دختــران ایــن منطقــه مــرزی اســت‪ ،‬حــال و روز‬ ‫خوشــی نــدارد و بافنــدگان بــا مشــکالت عدیــده ای دســت و‬ ‫پنجــه نــرم مــی کننــد‪.‬‬ ‫به دعوت یکی از دوســتان ســر از روســتایی دراوردم که پاتوق‬ ‫قالیبافانــی هنرمنــد اســت‪ ،‬فضــای دلبــازی کــه ارامــش خاصــی‬ ‫دارد و تــا چشــم کار می کنــد‪ ،‬قالــی و فــرش بــه شــکلی زیبــا و‬ ‫بــا رنــگ هایــی شــاد در ایــوان خانــه هــا خودنمایــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫قــدم در ایــوان خانــه ای مــی گذاریــم کــه بــوی نــخ و ابریشــم ان‬ ‫اولیــن چیــزی بــود کــه بــه مشــام مــی رســد و صــدای تَــق ت َق زدن‬ ‫گــره هــای رنگــی بــر دار ســفید قالــی فضــای خانــه را بــه ســبک‬ ‫خــود اهنگیــن کــرده بــود‪.‬‬ ‫پشــت دار قالــی زن میانســالی نشســته و رج مــی زنــد‪ ،‬مهارتــش‬ ‫خیــره کننــده اســت بــه گونــه ای کــه قــاب را ماهرانــه در دســت‬ ‫راســتش نگــه مــی دارد و پــس از هــر گــره زدن در انتهــا نــخ بریــده‬ ‫مــی شــود تــا بــا خلــق اثــاری زیبــا‪ ،‬دوشــادوش مــردان ســرزمین‬ ‫اســب و ابریشــم قدمــی بــزرگ بــرای توســعه مشــاغل روســتایی و‬ ‫کمــک بــه معیشــت خانــواده برداشــته باشــد‪.‬‬ ‫فــارغ از رنــگ پاشــی در دارهــای قالــی و خلــق اثــاری زیبــا و‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬پوشــش اهالــی نیــز رنگارنــگ و چشــم نــواز اســت‪،‬‬ ‫انــگار کــه بــا رنگ هــا زندگــی مــی کننــد و عاشــق رنــگ و‬ ‫رنگ پاشــی روی دار هســتند‪.‬‬ ‫ایــن زن میانســال کــه بــه گفتــه خــود از همــان ســنین کودکــی‬ ‫از بافنــدگان فــرش دوروی ابریشــم بــوده و اینــک نیــز همــدم‬ ‫قالــی‪ ،‬پــود و ابریشــم اســت‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬از ‪ ۱۱‬ســالگی قالیبافــی‬ ‫را از مــادرش اموختــه اســت و همچنــان در ســن ‪ ۵۵‬ســالگی‬ ‫ایــن هنــر ابــاء و اجــدادی را بــا عالقــه فــراوان و بــرای تامیــن‬ ‫معیشــت خانــواده ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫خانــم چابــک مــی افزایــد‪ :‬صاحــب پنــج فرزنــد دختــر و ‪۲‬‬ ‫عــروس هســتم و همگــی انهــا ایــن هنــر را از مــن اموختــه انــد‬ ‫و مشــغول بــه ایــن حرفــه هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا گالیــه از مشــکالت جســمی نظیــر پــادرد‪ ،‬کمــردرد و‬ ‫ناراحتــی چشــم بــه عنــوان تنهــا ثمــره ســال ها کار و زحمــت در‬ ‫ایــن حرفــه؛ بــه نبــود بیمــه اشــاره می کنــد و می گویــد‪ :‬بــا وجــود‬ ‫ســال ها فعالیــت در عرصــه قالیبافــی‪ ،‬هنــوز بیمــه نیســتیم‪.‬‬ ‫چابــک مــی گویــد‪ :‬ســرعت و مهــارت قالیبافــی مــن در جوانــی‬ ‫بســیار بیشــتر از هــم اکنــون بــود‪ ،‬امــا بــا مشــکالت جســمانی‬ ‫کــه پیــدا کــرده ام دیگــر ان ســرعت را نــدارم ولــی بــا ایــن وجــود‬ ‫هنــوز هــم ایــن هنــر را دنبــال مــی کنــم‪.‬‬ ‫ایــن خانــم قالیبــاف بــا بیــن اینکــه هــر ســاله گردشــگران زیــادی‬ ‫بــرای بازدیــد از ایــن روســتا و خریــد قالــی بــه ایــن روســتا ســفر‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬مــی افزایــد‪ :‬گرچــه از شــهرهای اطــراف بــرای خریــد‬ ‫و برخــی کشــورهای خارجــی بــرای بازدیــد و عکاســی بــه ایــن‬ ‫روســتا مــی انــد ولــی توســعه ایــن صنعــت نیازمنــد حمایــت‬ ‫بیشــتر مســووالن و معرفــی بیشــتر ان اســت‪.‬‬ ‫دارهای خوابیده‬ ‫یکــی دیگــر از زنــان قالیبــاف ایــن روســتا کــه بــه گفتــه خــود‬ ‫هــر ســال ده هــا قالیچــه سفارشــی دورو مــی بافتــه اســت‪ ،‬نیــز‬ ‫می گویــد‪ :‬در ســال هــای اخیــر دیگــر خبــری از تولیــد انبــوه نیســت‬ ‫و هــر کــس کــه قالــی مــی بافــد یــا ســفارش و یــا اجرتــی اســت‪.‬‬ ‫خانــم فــروزش مــی گویــد‪ :‬بیشــتر بافنــدگان دارهــای قالــی را‬ ‫خوابنــده انــد و هــم اکنــون نیــز حــدود ‪ ۳۰‬قالیچــه کــه خــود مــا‬ ‫بافتــه ایــم بــر زمیــن مانــده و فــروش نرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬خــدارو شــکر همســرم کشــاورزی مــی کنــد و‬ ‫تامیــن معیشــت خانــواده بــه تنهایــی بــر عهــده مــن نیســت امــا‬ ‫افــرادی کــه بــه تنهایــی معیشــت خانــواده را از ایــن راه تهیــه‬ ‫مــی کننــد در تنگنــا قــرار گرفتــه انــد و وضعیــت نامناســب زندگــی‬ ‫ان هــا توجــه بیشــتری بــه ایــن قشــر را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫فــروزش در خصــوص خریــد نــخ ابریشــم‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬جنــس‬ ‫مــواد فــرش دوروی دویــدوخ از ابریشــم خالــص اســت و همــه‬ ‫نخ هــای ان از پیلــه کــرم ابریشــم در خــود جــرگالن بــه خصــوص‬ ‫در روســتای دویــدخ تهیــه می شــود و رنگــرزی ان نیــز بــه دســت‬ ‫بانــوان روســتا انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افزایــد‪ :‬گرچــه تهیــه نــخ ابریشــم از خــود جــرگالن مقــرون‬ ‫بــه صرفــه اســت امــا در ایــن میــان نــخ تولیــدی ایــن بخــش نیــاز‬ ‫بافنــدگان را تامیــن نمــی کنــد و بــه همیــن دلیــل بخــش عمــده‬ ‫را از اســتان هــای همجــوار تهیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی نبــود نقدینگــی را از مشــکالت اصلــی قالیبافــان مــی دانــد‬ ‫و مــی گویــد‪ :‬فروشــندگان نــخ تمــام پــول را یــک جــا مطالبــه‬ ‫مــی کننــد و ایــن امــر موجــب ورود دالالن بــه ایــن کارزار مــی‬ ‫وشــود بــه گونــه ای کــه انهــا بــا قبــول سفارشــات و تامیــن نــخ‬ ‫بــرای قالیبافــان ایــن اثــار هنــری بــا کمتریــن قیمــت از قالیبــاف‬ ‫مــی خرنــد و بیشــترین ســود را مــی برنــد‪.‬‬ ‫بازی دالالن در بازار فروش‬ ‫مســوول اتحادیــه پوشــاک و بافنــدگان فــرش شهرســتان‬ ‫رازوجــرگالن‪ ،‬نبــود نقدینگــی و وجــود دالالن را از مشــکالت‬ ‫اصلــی قالیبافــان ایــن شهرســتان مــی دانــد و مــی گویــد‪:‬‬ ‫قالیبافــان بــا هــزار امیــد دار قالــی برقــرار مــی کننــد و ماههــا‬ ‫و حتــی ســالها در پــای ان نشســته و میلیونهــا گــره پــی در پــی‬ ‫هــم مــی زنــد امــا هنــگام فــروش بــا مشــکالت جــدی مواجــه‬ ‫مــی شــود بــه گونــه ای کــه بــا نبــود قیمــت گــذاری مناســب از‬ ‫طــرف تاجــران فــرش و ایرادگیــری هــای بــی مــورد و عــدم وجــود‬ ‫اســتاندارد یکســان در خریــد‪ ،‬موجــب مــی شــود‪ ،‬فرشــها بــا‬ ‫نصــف و حتــی یــک ســوم قیمــت از قالیبافــان خریــداری و ســود‬ ‫سرشــار ان بــه جیــب دالالن بــرود‪.‬‬ ‫سیداســماعیل هاشــمی مــی افزایــد‪ :‬در واقــع واســطه هایــی در‬ ‫ایــن میــان از نیــاز مــردم اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬ســود مختصــری بــه‬ ‫بافنــدگان مــی دهنــد و قالیچــه هــا را بــه قیمــت انــدک می خرنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مشــکل قالیبافــان بــازار فــروش اســت و‬ ‫مــردم ایــن روســتا نــه دسترســی بــه بســترهایی ماننــد اینترنــت‬ ‫برای حمایت از تولید صدور‬ ‫دامدارکارت با سقف اعتبار‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫مدیرعامــل بانــک کشــاورزی از صــدور دامــدارکارت بــا ســقف اعتبــار ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومانــی همســو‬ ‫بــا برنامــه هــای دولــت در طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا بــرای حمایــت از صنعــت‬ ‫دام و طیــور کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫« مهــدی رضایــی» بــا اشــاره بــه فعالیــت بانــک کشــاورزی بــه منظــور تهیــه و صــدور دامــدارکارت‬ ‫در روزهــای تعطیــل پنجشــنبه و جمعــه ( ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬اردیبهشــت مــاه) اظهــار داشــت‪ :‬بــرای پذیــرش‬ ‫مشــتری و تکمیــل مــدارک جهــت صــدور دامــدار کارت براســاس دســتور وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫دارنــد تــا فــروش مجــازی داشــته باشــند و نــه تحصیــات و ســواد‬ ‫ایــن کار را دارنــد‪.‬‬ ‫وی اختصــاص نــدادن تســهیالت بــرای قالیبافــان را از دیگــر‬ ‫مشــکالت مــی دانــد و مــی گویــد‪ :‬متاســفانه تســهیالت انچنانــی‬ ‫بــرای قالیبافــان در نظــر گرفتــه نمــی شــود و وامهایــی کــه بــه‬ ‫نــدرت بــه انهــا تعلــق مــی گیــرد بــا داشــتن شــرایطی فــوق العاده‬ ‫پیچیــده و ســخت هــر گیرنــده ای را منصــرف و از پیگیــری ان‬ ‫پشــیمان مــی کنــد‪.‬‬ ‫قالیبافان در انتظار بیمه شدن‬ ‫هاشــمی گفــت‪ :‬هــم اکنــون حــدود چهــار هــزار بافنــده فــرش‬ ‫در شهرســتان رازوجــرگالن وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود‬ ‫‪ ۵٠٠‬بافنــده فــرش دورو در روســتاهای دویــدوخ‪ ،‬تگلــک خــوز‪،‬‬ ‫اتالــی‪ ،‬بــش دره و گرکــز مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی مــی افزایــد‪ :‬از تعــداد کل بافنــدگان متاســفانه تنهــا ‪ ۳۰۰‬نفــر‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی از بیمــه تامیــن اجتماعــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه ســال گذشــته و امســال باتوجــه بــه‬ ‫اوضــاع اقتصــادی منطقــه و بافنــده هــا افزایــش تولیــد نداشــتیم‪،‬‬ ‫مــی گویــد‪ :‬پارســال حــدود ‪۳‬هــزار متــر مربــع فــرش دورو و ‪۲۹‬هــزار‬ ‫متــر مربــع نیــز فــرش‪ ،‬گلیــم‪ ،‬پشــتی و ســایر محصــوالت دســتباف‬ ‫در ایــن شهرســتان مــرزی تولیــد شــد‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان اینکــه فــرش دو روی دویــدوخ بــه کشــورهای‬ ‫حــوزه خلیــج فــارس و اروپایــی صــادر مــی شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫وجــود تمــام مشــکالتی کــه بــر ســر راه ایــن قالیبافــان وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬محصــوالت از کیفیــت مطلــوب برخــوردار و مــورد پذیــرش‬ ‫کشــورهای اروپایــی وکشــوری عربــی خلیــج فــارس اســت‪.‬‬ ‫فرش دورو در سراشیبی بازار‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت رازوجــرگالن نیــز مــی گویــد‪:‬‬ ‫فــرش ترکمــن در دنیــای کســب و کار امــروز بیــش از همــه نیــاز بــه‬ ‫برندســازی و بازاریابــی علمــی و متفــاوت بــا ســبک ســنتی دارد‪.‬‬ ‫ناصــر قدیمــی مــی افزایــد‪ :‬از ســویی دیگــر تنوع ســازی محصــول‬ ‫و انعطــاف متناســب بــا ســایق مشــتری و بــازار جهانــی هــم از‬ ‫الزامــات توســعه بــازار ایــن فــرش زیبــا و ارزشــمند اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر امــوزش و ارتقــای مهــارت قالیبافــان مــی گویــد‪:‬‬ ‫بســیاری از طــرح هــای قالیبافــی در ایــن منطقــه ذهنــی و ســنتی‬ ‫اســت و مطابق با نگاه صادراتی نیســت و همین امر باعث شــده‬ ‫اســت بیشــتر بافته ها مصرف داخلی داشــته و شــاهد پیشــرفتی‬ ‫در صــادرات ان نباشــیم‪.‬‬ ‫قدیمــی ادامــه مــی دهــد‪ :‬در واقــع هنــوز ایــن طــرح هــای ذهنــی‬ ‫و ســنتی زنــان و مــردان ترکمــن بــا توجــه بــه نوع ســلیقه خریــداران‬ ‫خارجــی ان هــا تطابــق داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی مــی گویــد‪ :‬هــم اکنــون ایــن فــرش به ثبت ملی رســیده اســت‬ ‫و پیگیری هــای و اقدامــات الزم از ســوی مرکــز ملــی فــرش ایــران‬ ‫بــرای ثبــت جهانــی در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫خاســتگاه اصلــی فــرش ابریشــم دو رو در روســتای دویــدوخ‬ ‫علیــای راز و جــرگالن در خراســان شــمالی اســت و بــا وجــود‬ ‫ناشــناخته بــودن یــا کمتــر شــناخته شــدنش از جملــه هنرهــای‬ ‫ظریــف و منحصــر بــه فــردی اســت کــه قابلیــت معرفــی بــه جامعــه‬ ‫جهانــی را دارد‪.‬‬ ‫امــروزه چهــار هــزار بافنــده فــرش ترکمــن در اســتان و اغلــب در‬ ‫منطقــه جــرگالن فعالیــت دارنــد؛ چهــار هــزار نفــری کــه بیشــتر‬ ‫ان هــا را زنــان و دختــران تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۵۰۰‬نفــر از ایــن‬ ‫بافنــدگان بــه بافــت قالیچــه دورو مشــغول نــد و ســاالنه تــا ‪ ۳‬هــزار‬ ‫متــر قالیچــه نیــز تولیــد مــی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫از پنجشــنبه عصــر فعالیــت شــعب ایــن بانــک شــروع شــد و در روز جمعــه مــورد اســتقبال‬ ‫تولیدکننــدگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در جهــت طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا ایــن بانــک همســو بــا‬ ‫سیاســت هــای دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی بــا صــدور دامــدارکارت بــرای تامیــن ســرمایه‬ ‫درگــردش واحدهــای مرغــداری و دامــداری اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه اعتبــار درنظرگرفتــه شــده بالــغ بــر ‪ ۲۶۳‬هــزار میلیــارد ریــال ازســوی‬ ‫بانــک مرکــزی درایــن طرح‪،‬اســت اظهارداشــت‪ :‬دامــدار کارت بــا ســقف اعتبــار ‪ ۲‬میلیــارد ریــال (‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان) و بــا نــرخ ‪ ۱۱‬درصــد براســاس فهرســت اعالمــی جهــاد کشــاورزی اســتان هــا بــا اخــذ‬ ‫خــط اعتبــاری از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬وزارت جهــاد کشــاورزی بــا هماهنگــی بــا بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫صــدور دامــدار کارت را بــه عنــوان یــک تســهیالت ویــژه و ســرمایه در گــردش بــرای تامیــن نهــاده هــای‬ ‫مــورد نیــاز‪ ،‬مــواد اولیــه و ابــزار االت و تجهیــزات تولیــد در نظــر گرفتــه اســت و بــا ســهولت بیشــتری‬ ‫در اختیــار متقاضیــان قرارخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانــک کشــاورزی افــزود‪ :‬در صــورت مراجعــه دامــداران بــه شــعب بانــک کشــاورزی در‬ ‫سراســر کشــور بــا تکمیــل فــرم پذیــرش و تکمیــل مــدارک در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن دامــدار کارت‬ ‫صــادر و دراختیــار تولیدکننــدگان ایــن بخــش قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی یادراورشــد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۳‬هــزارو ‪ ۲۵۵‬فقــره دامــدار کارت تــا ســقف ‪ ۵۰۰‬میلیــون ریــال‬ ‫بــا نــرخ ‪ ۱۱‬درصــد صــادر شــد و کل اعتبــار ایــن بخــش بالــغ بــر‪ ۲۰۰۰‬میلیــارد تومــان (‪۲۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫ریــال) بــوده اســت کــه تــا پیــش از صــدور کارت هــای جدیــد مبلــغ ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــه‬ ‫دامــداران پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫نحوه خاموش کردن ایفون ‪ 11‬و ایفون ‪X‬‬ ‫روش هــای ارائه شــده در زیــر‪ ،‬بــرای ایفون هــای‬ ‫جدیدتــر هماننــد ‪ X‬و پــس ازان‪ ،‬کاربــرد دارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫گوش ـی ها شــامل ایفــون ‪ ،X ،XR‬ایفــون ‪ 11 ،11‬پــرو و ‪11‬‬ ‫پــرو مکــس‪ ،‬ایفــون ‪ 12 ،12‬مینــی‪ 12 ،‬پــرو و ‪ 12‬مکــس‬ ‫می شــوند‪ .‬بــرای هرکــدام از دســتگاه های یادشــده‪،‬‬ ‫راه هــای گوناگونــی جهــت خامــوش کــردن وجــود دارد‪.‬‬ ‫روش اول‬ ‫‪ .1‬ســعی کنیــد کــه یکــی از کلیدهــای حجــم صــدا‬ ‫(یکــی‪ ،‬نــه هــر دو) را بــه همــراه کلیــد ســمت راســتی‬ ‫پــاور‪ ،‬به صــورت همزمــان فشــار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬پــس از نگه داشــتن چندثانیــه ای ایــن کلیدهــا‪،‬‬ ‫چندیــن اســایدر بــر روی صفحــه ظاهــر می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســایدر باالیــی را بــه ســمت راســت کشــیده تــا‬ ‫بدیــن ترتیــب گوشــی خــود را خاموش کنیــد‪ .‬فقــط در‬ ‫نظــر داشــته باشــید کــه ایفــون شــما جهــت خامــوش‬ ‫شــدن‪ ،‬چنــد لحظــه ای وقــت نیــاز دارد‪.‬‬ ‫روش دوم‬ ‫‪ .1‬ایــن روش بــر منــوی تنظیمــات (‪ 11 iOS‬و باالتــر)‬ ‫متکــی اســت‪ .‬پــس بایــد بــا بــاز کــردن منــوی تنظیمــات‪،‬‬ ‫کار را اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬در ادامــه بایــد بخــش “‪ ”General‬را لمــس کــرده و‬ ‫ســپس بــه پاییــن منــوی ان برویــد‪ .‬در پایین تریــن نقطــه این‬ ‫منــو‪ ،‬گزینــه ابی رنــگ “‪ ”Shut Down‬وجــود خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــا لمــس گزینــه ‪ ،Shut Down‬پــس از یــک الــی دو‬ ‫ثانیــه‪ ،‬همــان اســایدر روش اول‪ ،‬نمایــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کافــی اســت کــه مجــددا ً اســایدر خامــوش کــردن را بــه‬ ‫ســمت راســت کشــیده تــا گوشــی شــما خامــوش شــود‪.‬‬ ‫چگونــه بــدون اســتفاده از کلیــد فیزیکــی‪ ،‬ایفــون خــود‬ ‫را ریســتارت کنیــم؟‬ ‫ایــن روش بیشــتر مختــص کســانی بــوده کــه‬ ‫دکمه هــای ایفونشــان ازکارافتــاده و یــا اینکــه از قابلیــت‬ ‫‪ AssistiveTouch‬اســتفاده می کننــد‪ .‬شــوربختانه‬ ‫در ‪ 11 iOS‬و باالتــر نمی توانیــد در حیــن اســتفاده از‬ ‫‪ ،AssistiveTouch‬ایفــون خــود را خاموش کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫امــکان ریســتارت کــردن بــرای شــما فراهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬تنظیمــات را بازکــرده و ســپس بــه “‪Accessibility‬‬ ‫‪ ”-> Touch‬برویــد‪ .‬در اینجــا بایــد گزینــه‬ ‫“‪ ”AssistiveTouch‬را پیــدا کنیــد‪ .‬در ادامــه بایــد ان را‬ ‫فعــال کنیــد‪ .‬البتــه بــا بــه زبــان اوردن عبــارت “‪Hey Siri,‬‬ ‫‪ ”turn on AssistiveTouch‬نیــز می توانیــد قابلیــت‬ ‫“‪ ”AssistiveTouch‬را فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬پــس از فعــال کــردن ویژگــی ‪ ،AssistiveTouch‬یــک‬ ‫کلیــد ‪ Home‬لمــس محــور‪ ،‬بــه گوشــی شــما اضافــه می شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬بــر روی کلیــد ‪ Home‬جدیــد‪ ،‬ضربــه زده و ســپس‬ ‫“‪ ”Device -> More -> Restart‬را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫حــال کــه روش ‪ AssistiveTouch‬بــه شــما امــکان‬ ‫خامــوش کــردن کامــل گوشــی را نمی دهــد‪ ،‬پــس انــگاه‬ ‫ریســتارت کــردن می توانــد نزدیک تریــن گزینــه ایدئــال‬ ‫شــما باشــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 34‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫برگزاری «نخستین اجالسیه‬ ‫روسای شوراهای اسالمی‬ ‫استان های کشور»‬ ‫در گلستان‬ ‫برخوردار ی از بیمه رایگان‬ ‫‪ ۳۲‬هزار گلستانی‬ ‫محالت کم برخوردار‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای اجــرای‬ ‫پوشــش بیمــه درمــان رایــگان افــزون بــر ‪ ۳۲‬هــزار شــهروند ســاکنین محــات کــم برخــوردار مناطق‬ ‫شــهری ( اواخــر بهمــن پارســال تاکنــون) بــه صــورت رایــگان دارای بیمــه پایــه شــده و از خدمــات‬ ‫نظــام ارجــاع اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علیرضــا صحرایــی اظهــار داشــت‪ :‬در مناطــق کــم برخــودار‬ ‫افــراد فاقــد بیمــه خدمــات درمانــی بــا همــکاری برخــی نهادهــا و موسســات از جملــه دفاتــر‬ ‫رئیــس شــورای اســامی گلســتان خبــر از برگــزاری‬ ‫«نخســتین اجالســیه روســای شوراهای اســامی استان‬ ‫در سراســر کشــور» در گلســتان داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار علی اکبر بصیرنیا‬ ‫در جمــع خبرنــگاران بــا محوریــت «همایــش سراســری‬ ‫شــوراها در گــرگان» اظهــار داشــت‪ :‬بــه مــدت دو روز در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬اردیبهشــت ماه ســال جاری « نخســتین‬ ‫اجالســیه روســای شوراهای اســامی در سراسر کشور»‬ ‫در گلســتان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬نزدیــک بــه ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۲۸‬نفــر در اســتان‬ ‫گلســتان به عنوان شــوراهای روســتا فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی گلســتان بــا گالیــه از اینکــه‬ ‫شــوراها بــه صــورت تخصصــی تعییــن نشــدند‪،‬گفت‪ :‬در‬ ‫شــهر و روســتاها متاســفانه شــوراها به صورت تخصصی‬ ‫تعییــن نشــدند و جایــگاه واقعــی شــوراها دیــده نشــدند‪.‬‬ ‫بصیرنیــا بــا بیــان اینکــه ‪ ۲‬مهمــان ویــژه ایــن اجالســیه‬ ‫در گلســتان حضــور دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در روز ‪ ۲۷‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه پذیــرای مهمان هــا از سراســر اســتان ها خواهیــم‬ ‫بــود و دو مهمــان ویــژه از جملــه «رئیــس دبیرخانــه‬ ‫شــورای کشــور» و معــاون امــور عمرانــی کشــور» در ایــن‬ ‫اجالســیه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی گلســتان افــزود‪ :‬افتتاحیــه این‬ ‫اجالســیه بــا حضــور اعضــای شــوراهای اســتان‪ ،‬اعضــای‬ ‫شــوراهای اســامی شهرســتان های اســتان‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای شهرســتان های اســتان و نماینــدگان گــرگان و‬ ‫اق قــا برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬روز دوم اجالســیه در هتــل جهانگــردی‬ ‫شهرســتان گــرگان بــه صــورت تخصصــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بصیرنیــا هــدف از برگــزاری ایــن اجالســیه را رســاندن‬ ‫پیشــنهادات شــوراها بــه گــوش تهــران برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن همایــش پیشــنهادات جمع بنــدی شــده و بــه‬ ‫شــورای اســتان ها ســپس بــه مجلــس انتقــال داده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫اهــداف مهــم ایــن اجالســیه می تــوان بــه اصطــاح‬ ‫و تقویــت جایگاه هــای شــهرداری کشــور و اصــاح و‬ ‫تقویــت جایگاه هــای شــوراهای کشــور اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بصیرنیــا بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۴۰۳‬نفــر‬ ‫اعضای شــورا در گلســتان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در شــورای‬ ‫روســتا تعــداد ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۲۸‬نفــر‪ ،‬شــورای شــهر ‪۱۷۵‬‬ ‫نفــر‪ ،‬شــورای شهرســتان ‪ ۷۴‬نفــر‪ ،‬شــورای بخــش تعــداد‬ ‫‪ ۱۳۵‬نفــر و شــورای اســتان تعــداد ‪ ۱۴‬نفــر در گلســتان‬ ‫فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫تســهیل گری شناســایی شــده و بــه صــورت رایــگان زیرپوشــش بیمــه ســامت همگانــی یــا بیمــه‬ ‫روســتاییان قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫صحرایــی گفــت‪ :‬در ســال جــاری اجــرای ایــن طــرح بــا جدیــت تــداوم داشــته و تمامــی افــراد واجــد‬ ‫شــرایط زیــر پوشــش خدمــات بیمــه ســامت قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــراورد کــرد کــه ‪ ۷۰‬هــزار شــهروند ســاکن محلــه هــای کــم برخوردار گلســتان واجد شــرایط پوشــش‬ ‫بیمه ســامت رایگان باشــند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ‪ ۶۷‬هزار بیمه شده نامعتبر‬ ‫معــاون بیمــه و خدمــات ســامت اداره کل بیمــه ســامت گلســتان گفــت ‪ :‬ایــن اداره ‪ ۶۷‬هــزار بیمــه‬ ‫شــده نامعتبــر در ســامانه دارد کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــوند‪.‬‬ ‫صحرایــی افــزود‪ :‬بــا همــکاری دفاتــر پیشــخوان طــرف قــرارداد ایــن اداره کل‪ ،‬پایــش افــراد بیمــه شــده‬ ‫نامعتبــر در ســایر بیمــه هــای پایــه پیگیــری مــی شــود تــا وضعیــت ایــن افــراد تعییــن تکلیــف شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اجــرای طــرح رفــع همپوشــانی بیمــه ســامت بــا همــکاری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی خبر داد و گفت‪ :‬این طرح همزمان با سراســر کشــور از چند روز اینده در گلســتان اجرا شــده‬ ‫و ضمــن شناســایی بیمــه افــراد‪ ،‬تــداوم و نحــوه پوشــش بیمــه و تمدیــد اعتبــار ان هــا صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی در حــوزه تاثیــر اصــاح ارز ترجیحــی بــرای دارو افــزود‪ :‬گســترش بیمــه پایــه یکــی از برنامــه هــای‬ ‫مهــم ایــن ســازمان و در گلســتان بــوده کــه ایــن اداره بــا جدیــت پوشــش افراد واجد شــرایط را در اســتان‬ ‫طــی ســال جــاری پیگیــری مــی کنــد تــا جامعــه هــدف کمتریــن مشــکل را بــرای درمــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫صحرایــی اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری ‪ ۲۰‬قــرارداد جدیــد بــا موسســه ارایــه خدمــات درمانــی‬ ‫بســته شــده و تعــداد قــرارداد بــا ایــن موسســه هــا بــه هــزار و ‪ ۵۳‬مــورد افزایــش یافتــه کــه شــامل‬ ‫‪ ۳۵۸‬مــورد بــا پزشــک متخصــص‪ ۱۹۶ ،‬مــورد پزشــک عمومــی‪ ۳۴ ،‬مــورد پزشــک فــوق تخصــص‪۵۷ ،‬‬ ‫دندانپزشــک‪ ۲۲۱ ،‬داروخانــه‪ ۲۶ ،‬بیمارســتان‪ ۵۶ ،‬درمانــگاه‪ ۶۰ ،‬ازمایشــگاه‪ ۸۳ ،‬فیزیوتراپــی‪ ۱۹ ،‬مرکــز‬ ‫توانبخشــی و ‪ ۶‬مرکــز تــرک اعتیــاد اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تولیدکنندگان خارجی از ایران‬ ‫یارانه می گرفتند‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬دولــت بــا حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی‪ ،‬کار اصــاح توزیــع یارانــه را بــه صــورت جــدی اغــاز کــرد و بــرای‬ ‫جلوگیــری از مشــکالت معیشــتی بــرای مــردم‪ ،‬تدابیــری همچــون‬ ‫افزایــش میــزان یارانــه و کاالبــرگ الکترونیکــی اتخــاذ کرده ایــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حجت اللــه عبدالملکــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکیــد دارد کــه بایــد کار بــه صــورت اساســی انجــام شــود‬ ‫و موضــوع ســاماندهی واقعــی یارانه هــا از جملــه ایــن کارهــا اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دالالن و واردکننــدگان بی وجــدان از محــل اعتبــارات‬ ‫مربــوط بــه یارانــه‪ ،‬منشــا فســاد اقتصــادی شــده اند‪ .‬قاچاقچیــان نیــز از‬ ‫محــل توزیــع نادرســت ارز‪ ،‬ســود بســیاری برده انــد و از ســوی دیگــر نیــز‬ ‫بخشــی از یارانــه مــردم ایــران نصیــب مــردم برخــی از کشــورهای دیگــر‬ ‫می شــود‪ .‬جالــب اســت کــه تولیدکننــدگان خارجــی از دولــت نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬یارانــه می گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬میــزان بهره منــدی ثروتمنــدان و بــاال شهرنشــین ها‬ ‫از یارانــه بیشــتر از جنــوب شهری هاســت‪ .‬روش توزیــع یارانــه کامــا‬ ‫ناعادالنــه اســت‪ .‬عمــده کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد روش هــای‬ ‫ســابق نظــام یارانـه ای‪ ،‬اشــتباه بــود‪.‬‬ ‫دولــت بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬کار اصــاح توزیــع یارانــه را بــه‬ ‫صــورت جــدی اغــاز و بــرای جلوگیــری از مشــکالت معیشــتی مــردم‪،‬‬ ‫تدابیــری همچــون افزایــش میــزان یارانــه و کاالبــرگ الکترونیکی اتخاذ‬ ‫کــرد ه اســت‪.‬‬ ‫مشکل عرضه کاالهای اساسی‬ ‫مربوط به شبکه توزیع بخش‬ ‫خصوصی است‬ ‫سرپرســت دفتــر بازرســی و نظــارت بــر کاالی اساســی وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاالهای اساســی مورد نیاز کشــور تامین‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکل اصلــی عرضــه کاالهــا مربــوط بــه شــبکه توزیــع‬ ‫بخــش خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬مســعود امرالهــی» اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در حــوزه تولیــد و تامیــن کاالهــای اساســی هیــچ مشــکلی تاکنــون‬ ‫نداشــته ایم و کاال بــه فروشــگاه ها و شــرکت های پخــش عرضــه مــی‬ ‫شــود امــا هنــوز پــای کار لجســتیک بخــش خصوصــی نیامــده اســت‬ ‫وی از شــهروندان خواســت بــرای جلوگیــری از هرگونــه احتــکار وگــران‬ ‫فروشــی گــزارش شــکایات خــود را بــه ســامانه ‪ ۱۲۴‬ارایــه دهنــد‪.‬‬ ‫بررســی وضعیــت کاالهــای اساســی در بــازار نشــان مــی دهــد قیمــت‬ ‫عمــده فروشــی هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ بــه ‪ ۴۶‬هــزار تومــان و در‬ ‫خــرده فروشــی هــا بــه ‪ ۵۶‬هــزار تومــان رســید کــه نشــان مــی دهــد زیــر‬ ‫قیمــت مصــوب جدیــد از ســوی دولــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون هیــچ مشــکلی در میادیــن میــوه و تره بار نیســت اما وضعیت‬ ‫عرضــه تخــم مــرغ و روغــن خوراکــی در بــازار بــه ایــن شــکل بــود کــه‬ ‫در برخــی فروشــگاه هــا تخــم مــرغ شــانه ‪ ۳۰‬تایــی و روغــن خوراکــی‬ ‫جامــد و مایــع بــه وفــور تامیــن بــوده امــا در برخی فروشــگاه هــا و خرده‬ ‫فروشــی هــا هنــوز بــار نرســیده بــود‪.‬‬ ‫بنام کاالبرگ هیچ سخت افزار جدیدی ایجاد نمی شود‬ ‫قائم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی گفــت‪ :‬تعبیــر نادرســتی از کاالبــرگ الکترونیکــی شــده‬ ‫اســت و ســخت افزار جدیــدی بنــام کاالبــرگ ایجــاد نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪« ،‬محمدصــادق مفتــح» اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از زیرســاخت های موجــود ماننــد کارت هــای بانکــی اســتفاده خواهــد شــد و در مرحلـه ای‬ ‫کــه ســامانه تکمیــل و اعــام شــود‪ ،‬افــراد مایــل بــه دریافــت کاالی ارزان‪ ،‬می تواننــد بــه مکان هــای‬ ‫مشــخص مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬از هفتــه گذشــته ســتادی در وزارتخانــه زیــر نظــر شــخص وزیــر شــکل گرفــت و‬ ‫همــه مراحــل تولیــد شــامل تامیــن و حمــل مــواد اولیــه بــه کارخانه هــا و امادگــی کارخانه هــا بــرای‬ ‫تولیــد ‪ ۲۴‬ســاعته‪ ،‬به طــور کامــل برنامه ریــزی شــد‪.‬‬ ‫وی اعالم کــرد‪ :‬ایــن موضــوع به ویــژه در خصــوص روغــن نباتــی انجام شــده و اکنــون روغــن به طــور‬ ‫گســترده در فروشــگاه ها موجــود اســت و هــر مقــدار هــم کــه تقاضــای خریــد افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫امادگــی بــرای تولیــد و جایگزینــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫قائم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی عنوان کــرد‪ :‬مــردم مطمئــن باشــند کــه کارخانه هــای‬ ‫تولیــد روغــن به طــور ‪ ۲۴‬ســاعته در حــال تولیــد بــوده و بــازار تامیــن خواهــد شــد؛ هیــچ کمبــودی‬ ‫در مــواد اولیــه نداریــم و به تبــع ان نیــز مشــکلی در تولیــد و عرضــه وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به دو نفر نیروی خانم جهت همکاری در دفتر‬ ‫موسسه مطبوعاتی با شرایط سنی ‪ 25‬سال ‬ ‫نیازمندیم‬ ‫لطفــا درخواســت خــود را از طریــق شــماره واتــس اپ ارســال‬ ‫کنیــد ‪09117674497‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جرایم سنگین و سخت در انتظار متخلفین اقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان از واحدهــای تولیــدی‬ ‫و صنعتــی دانــش بنیــان اســتان بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کسب و کار از روابط عمومی اداره کل استاندارد‬ ‫گلســتان ســید مهــدی حســینی از واحــد هــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫دانــش بنیــان «نــوراوران امیــد فرهــان هیــرکان‪ ،‬رادیــن پالســت‬ ‫کاوان‪ ،‬مــاه رو هیــرکان و ازمایشــگاه و کارگاه فنــاوری هــای نویــن‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری گلســتان» بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه ظرفیــت بــاالی واحدهــای دانــش بنیــان‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬اداره کل اســتاندارد اســتان بســتر مناســب بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط موثــر بــا واحدهــای دانــش بنیــان را فراهــم‬ ‫کــرده و حامــی انــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخــذ پروانــه دانــش نمــاد توســط شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان گامــی موثــر در تجــاری ســازی و ورود محصــوالت‬ ‫دانــش بنیــان بــه بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در پایــان سرپرســت اداره کل اســتاندارد گلســتان ضمــن‬ ‫دیــدار بــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‪ ،‬تفاهــم نامــه ای‬ ‫بــا هــدف همــکاری دوجانبــه بــا پــارک علــم و فنــاوری گلســتان‬ ‫بــا رویکــرد گســترش همــکاری هــای علمــی‪ ،‬فنــی و تحقیقاتــی‬ ‫در زمینــه هــای مختلــف بــه ویــژه مشــارکت در تدویــن‬ ‫اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی امضــا کــرد‪.‬‬ ‫مفتــح ادامــه داد‪ :‬نظــام حمل ونقــل کشــور نیــز امادگــی حمــل ایــن کاال را دارد و از قبــل‬ ‫برنامه ریزی هــای الزم انجام شــده اســت و محصــوالت تولیــدی به ســرعت از کارخانــه تــا ســطح‬ ‫فــروش حمــل و توزیــع می شــود و مــردم می تواننــد خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬خریدهــای هیجانــی در روزهــای نخســت اجــرای طــرح قابــل پیش بینــی بــود‪ ،‬امــا‬ ‫ضرورتــی نــدارد‪ ،‬زیــرا هیــچ اختاللــی در تولیــد پیــش نخواهــد امــد و رونــد تولیــد و توزیــع اســتمرار‬ ‫خوبــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫قائم مقــام وزیــر صمــت بابیــان این کــه نگرانی هــا را در زمــان نوســان قیمت هــا طبیعــی‬ ‫می دانیــم‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬البتــه در فاصلــه خیلــی کمــی‪ ،‬کســانی کــه کاال ذخیره ســازی کرده انــد بــا‬ ‫اطمینــان از شــرایط بــازار‪ ،‬تــا مدتــی در بــازار نخواهــد بــود و از ذخیــره خــود اســتفاده خواهنــد کــرد و‬ ‫ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه پس ازایــن اســتقبال زیــاد از خریــد در بــازار رکــود داشــته باشــیم‬ ‫و فراوانــی کاال بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫مفتــح یــاداور شــد‪ :‬ازانجاکــه ایــن حجــم از خریــد از قبــل پیش بینی شــده بــود‪ ،‬امادگــی کامــل‬ ‫بــرای ان وجــود داشــت و امیــدوار هســتیم تــا حــدود ســه روز اینــده ایــن هیجــان فروکــش کــرده‬ ‫و بــازار ارامــی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫روغن در همه فروشگاه های زنجیره ای موجود است‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬روغــن در همــه فروشــگاه های زنجیــره ای موجــود اســت‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه این کــه‬ ‫نظــام سیســتم اصنــاف‪ ،‬نظــام متمرکــزی نیســت‪ ،‬ممکــن اســت در یــک واحــد صنفــی روغــن‬ ‫نباشــد‪ ،‬امــا در فروشــگاه های زنجیــره ای کــه نظــام توزیــع متمرکــز اســت‪ ،‬روغــن به طــور کامــل‬ ‫وجــود دارد؛ در اصنــاف نیــز در صــورت اتمــام روغــن به ســرعت جایگزینــی انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪1‬‬ ‫استاندارد گلستان حامی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در برنامــه زنــده رادیویــی‬ ‫روزنــه گفــت ‪ :‬بــا تصمیــم ســران قــوا اختیــارات ویــژه ای بــه تعزیــرات حکومتــی داده شــده‬ ‫تــا بــا متخلفیــن اقتصــادی بــا جرایــم ســخت و ســنگین برخــورد شــود ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫گلســتان ‪ ،‬درویــش علــی حســن زاده در برنامــه زنــده رادیویــی روزنــه صــدا و ســیمای مرکــز گلســتان‬ ‫گفــت ‪ :‬در قانــون بودجــه ســال ‪ 1401‬تصمیــم بزرگــی گرفتــه شــده و دولــت در پــی مصوبــه بودجــه‬ ‫اجــرای طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانــه هــا را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬از ســال ‪ 1397‬کــه بحــث ارز ترجیحــی مطــرح بــوده بخشــی از کاالهــای اساســی‬ ‫از طریــق ارز ‪ 4200‬تومانــی تامیــن شــده اســت ولــی مــردم از ایــن رونــد رضایــت نداشــتند‬ ‫زیــرا دولــت یارانــه را پرداخــت مــی کــرد ولــی شــاید ایــن یارانــه بــه دســت مــردم نمــی رســید ‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود ‪ :‬لــذا سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی بــا وجــود ایــن کــه هدفــش‬ ‫رســیدگی بــه اقشــار کــم درامــد بــود در عمــل نتوانســت موفقیــت امیــز عمــل کنــد و فقــط در‬ ‫ســال ‪ 1400‬قریــب بــه ‪ 15.6‬میلیــارد دالر ارز بــرای تامیــن چنــد قلــم کاالی اساســی تخصیــص‬ ‫داده شــده اســت کــه هــر دالر ‪ 4200‬تومــان بــوده اســت و اگــر قیمــت ارز نیمایــی را تقریبــا‬ ‫‪ 24000‬تومــان در نظــر بگیریــم یعنــی دولــت بــه ازا هــر دالر ‪ 20000‬تومــان مــا بــه التفــاوت‬ ‫پرداخــت کــرده اســت کــه حــدود ‪ 312‬هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬پیــش بینــی هــا حاکــی از ایــن بــود کــه دولــت بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬جهــت تامیــن‬ ‫کاالهــای اساســی بایــد حداقــل ‪ ۲۰‬میلیــارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی تخصیــص دهــد کــه اگــر‬ ‫بــر مبنــای ارز ‪ 24000‬تومانــی محاســبه شــود مابــه التفــاوت هــر دالر ‪ 20000‬تومــان عمــا ً در‬ ‫طــول ســال ‪ 1401‬قریــب بــه ‪ 400‬هــزار میلیــارد تومــان یارانــه دولــت بایــد پرداخــت مــی کــرد‬ ‫کــه بــاز در چرخــه معیــوب و ناســالم قــرار مــی گرفــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد ‪ :‬لــذا دولــت باســتناد قانــون بودجــه ســال ‪ 1401‬تصمیــم بــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫گرفــت ‪ ،‬کــه واقعــی شــدن قیمــت هــا در مقایســه بــا کشــورهای همایســه ‪ ،‬جلوگیــری از خــروج‬ ‫یارانــه هــای مســتقیم مــردم از کشــور در قالــب صــادرات برخــی از کاالهــا نظیــر ماکارونــی‪،‬‬ ‫شــیرینی جــات و ‪ ...‬کــه بــر مبنــای ارز ‪ 4200‬تومانــی مــواد اولیــه را تهیــه ‪ ،‬تولیــد و ســپس‬ ‫صــادرات مــی کردنــد ‪ ،‬کاهــش شــدید قاچــاق کاال و خــروج غیــر رســمی بدلیــل نزدیــک شــدن‬ ‫قیمــت هــا بــا قیمــت کشــورهای همجــوار از جملــه اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت ‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حســن زاده ‪ ،‬پرداخــت کمــک معیشــتی بــرای ســه دهــک اول جامعــه بــه ازای هــر‬ ‫نفــر ‪ 400‬هــزار تومــان بــرای هــر مــاه و بــرای دهــک هــای ‪ 4‬تــا ‪ 8‬جامعــه بــه ازای هــر نفــر‬ ‫‪ 300‬هــزار تومــان از جملــه اقدامــات دولــت در جهــت حمایــت از مــردم بــود کــه بــرای دو‬ ‫مــاه اول واریــز و اجرایــی شــد ‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬همچنیــن پرداخــت یارانــه نــان و دارو هــای خــاص در قالــب بســته هــای تعریــف‬ ‫شــده بــرای همــه اقشــار جامعــه کــه بــزودی نحــوه اجــرای ان اعــام مــی شــود ‪ ،‬از دیگــر اقدامات‬ ‫دولــت خواهــد بــود کــه خــود موجــب کاهــش شــدید ضایعــات نــان و مصــرف این برکــت خداوند‬ ‫بــرای مــوارد دیگــر خواهــد شــد و البتــه کیفیــت نــان هــم افزایــش مــی یابــد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 35‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 47‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪35‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شرق از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪26‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫در تامین کاالی اساسی مشکلی‬ ‫برای شهروندان نداریم‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــه هیــچ عنــوان کمبــودی در تامیــن مــرغ‪ ،‬تخــم مــرغ و روغــن مــورد نیــاز مــردم‬ ‫نداریــم و حتــی ایــن اســتان معیــن برخــی از اســتان ها در تامیــن اقــام خوراکــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ‪ ،‬علی محمــد زنگانــه در بازدیــد از یــک کارخانــه تولیــد روغــن در کردکوی‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ماهانــه بیــش از ‪ ۱۶‬هــزار تـُـن روغــن خوراکــی و صنعتــی برغــم نیــاز ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬ت ُنــی روغــن‬ ‫خوراکــی و صنعتــی در اســتان‪ ،‬در گلســتان تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــازاد تولیــد روغــن اســتان بــه چهــار اســتان تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬خراســان رضــوی و خراســان شــمالی‬ ‫ارســال می شــود و هیــچ گونــه نگرانــی بــرای کمبــود کاال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس پیش بینــی صــورت گرفتــه مــواد اولیــه کارخانه هــای تولیــدی از طریــق گمــرک‬ ‫ترخیــص شــده و کارخانه هــا ســهمیه خــود را دریافــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان در ادامــه گفــت‪ :‬جامانــدگان یارانه هــای واریــزی می تواننــد اعتــراض خــود را‬ ‫از طریــق ســامانه رفاهــی اعــام کننــد و همچنیــن از طریــق شــماره ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬تعییــن دهــک‬ ‫خــود را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫زنگانــه افــزود‪ :‬تولیدکننــدگان دام و طیــور و کارخانــه هــای مــواد غذایــی می توانند نســبت به دریافت ســرمایه‬ ‫در گــردش اقــدام کننــد و بــا انهــا همــکاری الزم صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بازرســین در بــازار گشـت هایی را خواهنــد داشــت و مــردم می تواننــد هرگونــه تخلفــی را بــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ ۱۲۴‬اداره کل صنعــت ‪ -‬معــدن و تجــارت در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مزیت هــای ایــن طــرح بــرای دهک هــای کمتــر برخــوردار اســت و زمینــه رانــت و فســاد را‬ ‫کاهــش می دهــد زیــرا در شــکل قبلــی نظارت هــا انچنــان کــه بایــد و شــاید صــورت نمی گرفــت و البتــه بــه‬ ‫دلیــل ارزانــی ارزاق در جمهــوری اســامی بخــش قابــل توجهــی از طریــق مــرز هــا خــارج می شــد کــه امیدواریــم‬ ‫در فراینــد ارائــه یارانــه مســتقیم بــه گروه هــای هــدف مشــکالت پیشــین را شــاهد نباشــیم و البتــه انگیــزه‬ ‫تولیدکننــدگان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬در اجــرای طــرح فعلــی بیــش از ‪ ۷۷‬هــزار میلیــارد ریــال منابــع به صــورت پلکانی در‬ ‫اختیــار دهک هــای کمتــر برخــوردار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان همچنیــن در ادامــه ایــن بازدیــد از نحــوه توزیــع اقــام خوراکــی در ســطح فروشــگاه ها‬ ‫بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در رامیان‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در علی اباد کتول‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «ابوالفضــل وزیــری»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت بــه منظــور ایجــاد فضــای‬ ‫ناامــن بــرای مجرمــان در جهــت پیشــگیری از وقــوع جرایــم‬ ‫بویــژه جــرم ســرقت در رامیــان بــه مرحلــه اجــراء در امــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش هــای بــی وقفــه مامــوران انتظامــی و‬ ‫پلیــس هــای تخصصــی ‪ 10‬ســارق شناســایی و دســتگیر شــدند‬ ‫کــه در تحقیقــات مقدماتــی پلیــس بــه ‪ 14‬فقــره انــواع ســرقت‬ ‫در ایــن شهرســتان اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وزیــری تصریــح کــرد‪ :‬در پاکســازی ‪ 5‬پاتــوق در نقــاط‬ ‫الــوده‪ 11 ،‬خــرده فــروش موادمخــدر و معتــاد پرخطــر دســتگیر و‬ ‫جمــع اوری و حــدود ‪ 2‬کیلــو و ‪491‬گــرم مــواد افیونــی در بازرســی‬ ‫از پاتــوق هــای انــان کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی رامیــان اظهــار داشــت‪ :‬کشــف ‪ 3‬تــن چــوب‬ ‫جنگلــی قاچــاق ‪،‬دســتگیری ‪ 36‬متهــم تحــت تعقیــب مراجــع‬ ‫قضایــی در اردیبهشــت مــاه و توقیــف ‪18‬دســتگاه خــودرو‬ ‫وموتــور ســیکلت متخلــف از دیگــر موفقیــت هــای طــرح مذکــور‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«الیــاس تازیکــه» بیــان داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی‬ ‫در راســتای مطالبــه مــردم از پلیــس در ایجــاد امنیــت و ســالم‬ ‫ســازی محیــط توســط یــگان هــای انتظامــی و پلیــس هــای‬ ‫تخصصــی در ایــن شهرســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪7‬ســارق حرفــه ای دســتگیر کــه پــس‬ ‫از انجــام تحقیقــات تکمیلــی و فنــی پلیــس بــه ‪10‬فقــره انــواع‬ ‫ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول تصریــح کــرد‪ :‬در راســتای‬ ‫ایــن طرح‪30‬معتــاد پرخطــر در جهــت زیباســازی شــهر و روســتا‬ ‫از معابــر و اماکــن عمومــی و پارک هــای ســطح شهرســتان جمــع‬ ‫اوری و تحویــل کمــپ تــرک اعتیــاد شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــف ‪2‬دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت و یــک دســتگاه خــودرو ســرقتی‪ ،‬کشــف ‪4‬قبضــه‬ ‫ســاح شــکاری و ‪400‬کیلــو گــرم چــوب قاچــاق از دیگــر‬ ‫موفقیت هــای طــرح مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫دستور ویژه‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫برای تخصیص ارز‬ ‫یارانه ای به واردات‬ ‫کاغذ‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫ســخنگو و رئیــس شــورای اطالع رســانی دولــت از دســتور ویــژه‬ ‫رئیــس جمهــوری بــرای تخصیــص ارز یارانــه ای بــرای واردات کاغــذ‬ ‫و چــاپ خبــر داد و گفــت‪ :‬دولــت پــا بــه پــای ایــن مســیر و بــه‬ ‫منظــور خودکفایــی کشــور در زمینــه تولیــد کاغــذ اقداماتــی را اغــاز‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علــی بهــادری جهرمــی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بســیار خرســندیم کــه بعــد از دو ســال توقــف نمایشــگاه های‬ ‫حضــوری بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬دوبــاره جشــن فرهنگــی کتــاب و‬ ‫عالقــه منــدان بــه کتابخوانــی برپــا شــد و مــردم توانســتند بــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه بیاینــد‪ .‬امیــدوارم در فرصــت باقیمانــده در ‪ ۷‬روز اینــده‪،‬‬ ‫هموطنــان بتواننــد بــه ایــن نمایشــگاه بیاینــد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه حضــوری و مجــازی کتــاب تحقــق عدالــت و توســعه‬ ‫فرهنــگ کتابخوانــی کمــک مــی کنــد‬ ‫بهــادری جهرمــی همچنیــن گفــت‪ :‬از تدبیــر ارزشــمند وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشــکر مــی کنــم کــه نمایشــگاه مجــازی‬ ‫را هــم تعطیــل نکردنــد و همزمــان بــا نمایشــگاه حضــوری در حــال‬ ‫اجراســت ایــن دو وجــه نمایشــگاه (حضــوری و مجــازی) بــه تحقــق‬ ‫عدالــت در توزیــع منابــع یارانــه ای مــا در دسترســی بــه کتــاب و‬ ‫توســعه فرهنگــی کتابخوانــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اطــاع رســانی دولــت بــا اشــاره بــه بازدیــد دو ســاعته‬ ‫از نمایشــگاه کتــاب گفــت‪ :‬تقریبــا همــه ناشــران شــناخته کشــور در‬ ‫ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب حضــور دارنــد‪ ،‬طبــق گــزارش هــا میزان‬ ‫بازدیدهــای عمومــی خــوب بــوده اســت‪ .‬اینکــه راهروهــا عریــض تــر‬ ‫شــده بــود تدبیــر خوبــی بــود کــه برگزارکننــدگان در نظــر گرفتنــد تــا از‬ ‫ازدحــام جمعیــت جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای توســعه و ترویــج فرهنــگ‬ ‫کتــاب و کتــاب خوانــی بایــد از ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره کتــاب‬ ‫از تولیدکننــده و ناشــر تــا کتابخــوان بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫تشدید طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در گالیکش‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «فریــدون جهــان تیــغ»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬در راســتای جلــب رضایــت شــهروندان و افزایــش‬ ‫احســاس امنیــت و ارامــش‪ ،‬طــرح ارتقــاء امنیــت اجتماعــی طــی‬ ‫‪24‬ســاعت گذشــته اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران در اجــرای ایــن طــرح ‪ 3‬ســارق‬ ‫حرف ـه ای را دســتگیر کــه در تحقیقــات پلیســی بــه عمــل امــده‬ ‫بــه ‪ 7‬فقــره انــواع ســرقت اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ جهــان تیــغ بــا اشــاره بــه توقیــف ‪5‬دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت متخلــف و مزاحــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬پلمــپ ‪ 2‬واحــد‬ ‫صنفــی متخلــف و جمــع اوری ‪ 24‬معتــاد متجاهــر از دیگــر‬ ‫دســتاوردهای اجــرای ایــن طــرح بــود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح ‪ 3‬قاچاچقــی مــواد‬ ‫مخــدر دســتگیر کــه در بازرســی از ان هــا مقــدار ‪6‬کیلــو و ‪500‬‬ ‫گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گالیکــش‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مامــوران‬ ‫انتظامــی شهرســتان همــواره در برخــورد بــا مخــان امنیــت‬ ‫و ارامــش شــهروندان عزیــز کوشــا بــوده و بــدون کوچکتریــن‬ ‫اغماضــی بــا ایــن افــراد برخــورد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دولــت تــاش مــی کنــد ایــن زنجیــره را‬ ‫مرتــب کنتــرل کنــد تــا هــم اشــکاالت را‬ ‫شناســایی و رفــع کنــد و هــم از ناشــر‬ ‫و کتابخــوان حمایــت کنــد‪ .‬در ابتــدای‬ ‫زنجیــره بایــد کاغــذ بــا قیمــت مناســب‬ ‫بــه دســت ناشــر رســانده شــود‪ ،‬البتــه‬ ‫بایــد در کنــار ان از مولــف هــم حمایــت‬ ‫معنــوی انجــام شــود‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه‬ ‫کاغــذ جلســات متعــددی در دولــت بــه‬ ‫ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــوری‬ ‫برگــزار شــده اســت‪ ،‬ابراز کــرد‪ :‬هماهنگی‬ ‫هــای خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه‬ ‫و شــخص رئیــس جمهــوری هم دســتوری‬ ‫ویــژه بــرای حمایــت بــرای تخصیــص ارز‬ ‫یارانــه ای بــرای حــوزه کاغــذ و چــاپ داده‬ ‫انــد‪ .‬بــا پیگیــری هــای انجــام شــده از‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬فراینــد ان در حــال نهایــی‬ ‫شــدن اســت تــا بــا تســهیل واردات کاغــذ‪،‬‬ ‫ایــن محصــول بــا قیمــت مناســب تــر بــه‬ ‫دســت انهــا برســد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بخــش بزرگــی از کاغذ‬ ‫مصرفــی کشــور وارداتــی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در کنــار ارز یارانــه ای بــرای پیگیــری هــا‬ ‫بــرای تولیــد داخلــی کاغــذ صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬پــا بــه پــای ایــن مســیر بــه منظــور‬ ‫خودکفــا کــردن کشــور در زمینــه تولیــد‬ ‫کاغــذ اقداماتــی را اغــاز کــرده ایــم‪.‬‬ ‫تدابیر دولت برای رفع مشکالت کارخانجات تولید کاغذ‬ ‫ســخنگوی دولــت در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای تقویــت صنعــت‬ ‫تولیــد داخلــی کاغــذ بایــد همــت و عــزم جــدی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫جلســاتی در ایــن زمینــه بــا ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــوری‬ ‫برگــزار شــده و کارخانجــات بــزرگ تولیــد کاغــذ دعــوت شــده انــد‬ ‫و مشــکالت انهــا یکــی یکــی بررســی شــده اســت‪ .‬مســیرها و‬ ‫تدابیــری بــرای رفــع مشــکالت انهــا در پیــش گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر بــه ایــن حــوزه ســبد تولیــد کاغــذ‬ ‫داخلــی در حــوزه نشــر را گســترده تــر کنیــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهرمــی همچنیــن دربــاره حمایــت از اجــرای قانــون حــق‬ ‫مالکیــت معنــوی اثــار حــوزه نشــر گفــت‪ :‬دولــت مدافــع و مجــری‬ ‫قانــون حمایــت از حقــوق مالکیــت معنــوی اســت‪ ،‬اگــر اصالحــی‬ ‫هــم در ایــن قوانیــن اتفــاق بیفتــد حمایــت و اجــرا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مافیای سنجاق قفلی!‬ ‫چنــد روز قبــل روز جهانــی ســنجاق قفلــی بود و این روز در‬ ‫ســکوت خبــری مطلــق گذشــت‪ .‬هــر چنــد هیــچ همایــش‬ ‫یــا کنفرانســی در خصــوص بزرگداشــت ایــن روز تاریخــی‬ ‫و تجلیــل از مختــرع ســنجاق قفلــی برگــزار نشــد ولــی‬ ‫خودمانیــم اگــر خــدا بیامــرز والتــر هانــت مختــرع ســنجاق‬ ‫قفلــی بفهمــد ســاالنه چندیــن میلیــون تــن ســنجاق قفلــی‬ ‫از مبــادی قانونــی و غیــر قانونــی بــه داخــل کشــور قاچــاق‬ ‫یــا وارد مــی شــود‪ ،‬تنــش در گــور بنــدری مــی لــرزد! چــرا کــه‬ ‫تــا همیــن چنــد ســال کاربــرد ایــن وســیله تنهــا جاگــذاری ‬ ‫کــش تنبــان ان هــم در ژانــر لبــاس زیــر و پیژامــه هــای‬ ‫مامــان دوز و جلــد کــردن پتــو بــود کــه دور تــا دور ملحفــه‬ ‫را بــا ســنجاق بــه پتــو مــی دوختنــد!‬ ‫امــا ظاهــرا ایــن روزهــا عــده ای بــرای ســنجاق قفلــی‬ ‫کاربــرد هــای جدیــدی تعریــف کرده انــد کــه فقــط در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۶‬تــن ســنجاق قفلــی وارد مملکــت شــد!‬ ‫یعنــی اگــر ســنجاق قفلــی خوردنــی یــا تمــام شــدنی باشــد‬ ‫بــاز هــم واردات ایــن همــه ســنجاق قفلــی بــه مملکــت‬ ‫توجیــه اقتصــادی‪ ،‬عقالنــی و منطقــی نــدارد‪ .‬خــدا وکیلــی‬ ‫گاهــی اوقــات ادم بــه دولــت حــق مــی دهــد بســاط ارز‬ ‫ترجیحــی و دالر ‪ 4200‬تومانــی را جمــع کنــد! بــاور بفرمائیــد‬ ‫مــا خودمــان یــک ســنجاق قفلــی ســایز متوســط در جعبــه‬ ‫نــخ و ســوزن هــا داریــم کــه االن فکــر کنــم شــیرین ‪15‬‬ ‫ســاله کــه در حــال ارائــه خدمــات اســت و خــم بــه ابــرو‬ ‫نیــاورده اســت!‬ ‫بمانــد کــه یکــی از کارشناســان رســانه ملــی در برنامــه‬ ‫فاخــر خانــه داری بــه برخــی کاربردهــای سوفســطایی‬ ‫ســنجاق قفلــی اشــاره داشــتند کــه شــاید در عصــر حجــر‬ ‫هــم ایــن کاربــرد هــا خیلــی چیــپ و بــی کالس بــه نظــر‬ ‫مــی رســیدند و غــار نشــینان هــم حاضــر بــه ایــن مــدل‬ ‫اســتفاده از ســنجاق نبودنــد! جفــت کــردن جوراب هــا‪،‬‬ ‫بســتن شــکاف بیــن پرده هــا‪ ،‬جلوگیــری از گــم شــدن‬ ‫کلیدهــا‪ ،‬بســتن دســتبند و کوتــاه کــردن گردنبنــد( خــدا‬ ‫وکیلــی هیــچ خــری بــا دســتبند یــا گردنبنــد کوتــاه شــده بــا‬ ‫ســنجاق قفلــی بــه مجلــس عروســی مــی رود؟!)‬ ‫علــی ای حــال بــه نظــر مــی رســد بــا حــذف ارز ترجیحــی‬ ‫قاچــاق ایــن خنزرپنزرهــا بــه مملکــت قطــع شــود و مافیــای‬ ‫ســنجاق قفلــی واردات پــارت جدیــد ســنجاق قفلــی را بــا‬ ‫خــود بــه گــور ببــرد‪.‬‬ ‫فقــط نگرانــی مــا بعــد از حــذف ارز ترجیحــی‪ ،‬حقــه بــازی و‬ ‫پدرســوخته بــازی جدیــد مافیــا اســت‪ .‬چــون ایــن طایفـه ای‬ ‫کــه مــا مــی شناســیم بــه چندغــاز اب باریکــه کارمنــدی و‬ ‫ســیصد تومــان یارانــه روغــن قانــع نیســتند! از مــا گفتــن‬ ‫بــود‪...‬‬ ‫توزیع ‪ ۴۵۰‬تن روغن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۴۵۰ :‬تــن روغــن خوراکــی از ابتــدای اردیبهشــت مــاه‬ ‫امســال بــا قیمــت مصــوب در بــازار اســتان توزیــع شــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار مهرداد داودزاده اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ســهم خراســان شــمالی از ‪ ۷۰‬هــزار تــن روغــن تامیــن شــده‬ ‫در کشــور‪ ،‬توزیــع ‪ ۸۶۳‬تــن از ایــن محصــول اســت ایــن‬ ‫میــزان روغــن بــا قیمــت مصــوب در بــازار اســتان توزیــع مــی‬ ‫شــود و مــردم نگــران تامیــن ایــن محصــول نباشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش داریــم تــا در اســتان‬ ‫کاالهــای اساســی بــا قیمــت کمتــر از نــرخ مصــوب توزیــع‬ ‫شــود افــزود‪ :‬قیمــت مصــوب روغــن پنــج کیلوگرمــی در‬ ‫‪ ۴۰۶‬هــزار تومــان اســت کــه ایــن محصــول در خراســان‬ ‫شــمالی ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قیمــت مصــوب گوشــت مــرغ در اســتان‬ ‫‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومــان اســت کــه ایــن محصــول بــا نــرخ‬ ‫‪ ۵۲‬تــا ‪ ۵۳‬هــزار تومــان در بــازار اســتان توزیــع مــی شــود‬ ‫افــزود‪ :‬گوشــت مــرغ کشــتار روز هــم بــا قیمــت پاییــن تــر‬ ‫از نــرخ مصــوب در اســتان توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اعــام قیمــت هــای جدیــد‪ ،‬تقاضــا در بــازار‬ ‫بــرای خریــد گوشــت مــرغ کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری‬ ‫کــه دیــروز ‪ ۵۰‬تــن گوشــت مــرغ توزیــع شــد و امــروز هــم‬ ‫کمتــر از ایــن میــزان در بــازار اســتان توزیــع مــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫‪ ۱۸‬ویژگی رفتاری افراد بسیار خالق‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میترا دانشور‬ ‫موانع خالقیت و راهکارهای‬ ‫مقابله با ان چیست؟‬ ‫لحظاتــی در چرخ ـه ی عمــر هــر ســازمانی وجــود دارد‬ ‫کــه تغییــر الزامــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫صرفــا تغییــر مهــم نیســت‪ ،‬بلکــه نجــات ســازمان‬ ‫اولویــت دارد‪ .‬محیــط سیاســی در حــال تغییــر‪،‬‬ ‫نیازهــای مرتبــط بــا وظایــف‪ ،‬پیشــرفت های فنــاوری‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه اســتخدام کارکنــان و بســیاری عوامــل‬ ‫دیگــر‪ ،‬تغییــر را بــه یــک ضــرورت تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫امــا ســازمانی کــه تغییــر را الزم ندانــد و ان را نپذیــرد‪،‬‬ ‫محکــوم بــه نــزول‪ ،‬شکســت و منحــل شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مقال ـه ی حاضــر‪ ،‬بــا موانــع خالقیــت و راهکارهــای‬ ‫مقابلــه بــا ان‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫موانع خالقیت را بشناسید‬ ‫در یــک ســازمان فرضــی‪ ،‬موانــع مختلفــی نســبت بــه‬ ‫خالقیــت قابــل شناســایی هســتند کــه مهم تریــن انهــا‬ ‫عبارتند از‪ :‬ترس‪ ،‬رهبری ضیعف و عدم تعهد به نواوری‪،‬‬ ‫تشــریفات اداری و مقــررات دســت و پاگیــر‪ ،‬قدرت طلبــی‬ ‫رهبــران‪ ،‬فشــار بــرای نتایــج فــوری و ســوءگیری های‬ ‫شــخصی در باورهــا‪ ،‬نگرش هــا و ارزش هــا‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ترس‬ ‫بســیاری از افــراد متخصــص‪ ،‬تــرس را اولیــن مانــع‬ ‫بــرای خالقیــت و نــواوری در ســازمان ها می داننــد‪.‬‬ ‫تــرس انــواع مختلفــی دارد‪ :‬تــرس از شکســت‪ ،‬تــرس‬ ‫از مســخره شــدن ‪ ،‬تــرس از تصمیم گیــری‪ ،‬تــرس‬ ‫از اشــتباه کــردن‪ ،‬تــرس از ریســک کــردن‪ ،‬تــرس از‬ ‫دریافــت نکــردن ارتقــاء شــغلی‪ ،‬تــرس از تغییــر‪ ،‬تــرس‬ ‫از رهبــران ارشــد و تــرس از ناشــناخته ها‪.‬‬ ‫تــرس‪ ،‬فــرد را از کشــف راه هــای جدیــد بازمــی دارد‬ ‫و ذهنیــت جســتجوگری کــه در ان شکســت قابــل‬ ‫قبــول بــوده و بــه عنــوان منبعــی بــرای اطالعــات جدیــد‬ ‫و یادگیــری پذیرفتــه می شــود‪ ،‬را از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫خالقیــت و نــواوری رابط ـه ای مثبــت بــا لــذت و عشــق‬ ‫دارد‪ ،‬در حالــی کــه رابطــه ی ان بــا تــرس ‪ ،‬خشــم و‬ ‫اضطــراب منفــی اســت‪ .‬کارکنــان جــوان بســیار ســریع‬ ‫می اموزنــد کــه در برخــی ســازمان ها‪ ،‬نمی تواننــد‬ ‫سرشــان را خیلــی بــاال بگیرنــد‪ ،‬چــون توســط رهبــران‬ ‫ارشــد ســرکوب می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رهبری ضعیف و عدم تعهد نسبت به نواوری‬ ‫رهبــری ضعیــف یکــی از موانــع خالقیــت اســت‪ .‬اگــر‬ ‫بــه کارمنــدی زمــان مــورد نیــاز یــا دلگرمــی کافــی بــرای‬ ‫خالقیــت و ابتــکار داده نشــود‪ ،‬تقریبــا مســلم اســت کــه‬ ‫پروژه هــا و مکانیزم هــای جدیــد هیـچ گاه تولیــد نشــده و‬ ‫هیــچ اتفــاق تــازه ای رخ نخواهــد داد‪ .‬زیــرا همــه چیــز تــا‬ ‫حــد زیــادی بســتگی بــه ایــن دارد که رهبران ارشــد‪ ،‬تعهد‬ ‫خــود بــه خالقیــت و نــواوری را چطــور بــروز می دهنــد‪ .‬در‬ ‫اکثــر مواقــع ‪ ،‬انتقــادی کــه باعــث بــه وجــود امــدن ناامنــی‬ ‫و عصبانیــت می شــود‪ ،‬جــو را مســموم کــرده و منجــر بــه‬ ‫برنامه هــای کاری شــخصی بــا کمتریــن توافق‪ ،‬مشــارکت‬ ‫یــا لــذت می شــود‪ .‬رهبــران ارشــد گاهــی متوجــه‬ ‫نمی شــوند کــه انچــه در ایــن زمینــه می گوینــد یــا انجــام‬ ‫می دهنــد ‪ ،‬تاثیــری بســیار عمیق تــر از هــر ســخنرانی یــا‬ ‫سیاســتی دارد کــه بــه انجــام می رســانند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک رهبــر‪ ،‬عکس العمــل شــما نســبت بــه‬ ‫ایده هــای جدیــد چگونــه اســت؟ واکنش تــان نســبت‬ ‫بــه ایده هایــی کــه تــا بــه حــال برای تــان رخ نداده انــد‬ ‫چطــور اســت ؟ ایــا حاضــر هســتید افــراد دیگــر‪،‬‬ ‫شــناخته شــده و بــرای خالقیــت و نــواوری پــاداش‬ ‫دریافــت کننــد؟ ایــا واقعــا بــرای انجــام کاری بــه‬ ‫شــیوه ی جدیــد مشــتاق هســتید؟ ایــا حاضــر هســتید‬ ‫شــخصا تغییــر کنیــد تــا ایــن کار بــه انجــام برســد؟ ایــا‬ ‫حاضــر هســتید بــرای حمایــت از کارمنــدی کــه از خــود‬ ‫خالقیــت و نــواوری نشــان داده‪ ،‬فــداکاری کنیــد؟ ایــا‬ ‫تمایــل داریــد تــا بــرای حمایــت از خالقیــت و نــواوری‪،‬‬ ‫بودج ـه ای تخصیــص دهیــد؟ ایــا ترجیــح می دهیــد تــا‬ ‫در مــورد ایده هــا قضــاوت کنیــد یــا در عــوض ‪ ،‬ان هــا‬ ‫را تشــویق کنیــد؟‬ ‫‪ .۳‬تشریفات اداری‪ ،‬سیاست ها و مقررات دست وپاگیر‬ ‫کاغذبــازی‪ ،‬سیاســت های کهنــه و منقضــی و‬ ‫تشــریفات دســت و پاگیــر غیرضــروری‪ ،‬تفکــر تــازه‬ ‫و رویکردهــای جدیــد را از بیــن می برنــد‪ .‬ایــن مــوارد‬ ‫از وضــع موجــود بــه عنــوان مطمئن تریــن واکنــش‬ ‫بــه تغییــر‪ ،‬حمایــت کــرده و بــا تعبیــه ی واکنش هــا‬ ‫و رویه هــای فرســاینده‪ ،‬بــر توانایــی پاســخگویی بــه‬ ‫اطالعــات جدیــد و چالش هــا اثــر منفــی می گذارنــد‪.‬‬ ‫گاهــی ذهنیــت‪ ،‬فرهنــگ و رویه هــای یــک ســازمان‬ ‫انقــدر بــر نــواوری فشــار می اورنــد تــا تعــداد ایده هــای‬ ‫جدیــدی کــه پدیــد می اینــد روز بــه روز کم تــر شــود و‬ ‫ذهــن خــاق از کنــار امــدن بــا موانــع اداری و رویه هــای‬ ‫اجرایــی اســتاندارد بی شــمار‪ ،‬دســت کشــد‪.‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس سالمت‪-‬معصومه شیخی‬ ‫خالقیــت دقیقــا بــه چــه معناســت؟ افــراد خــاق چــه‬ ‫ویژگی هایــی دارنــد؟ برخــی افــراد بــر ایــن باورنــد کــه خالقیــت‬ ‫ی یــا قابلیتــی اســت کــه همـه ی مــا در کودکــی و نوجوانــی‬ ‫ویژگـ ‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امــا بــه مــرور زمــان ان را از دســت داده ایــم‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر فکــر می کننــد خالقیــت توانایــی ای اســت کــه‬ ‫افــرادی نــادر دارای ان هســتند و دیگــران هیــچ گاه قــادر بــه‬ ‫کســب ان نیســتند‪ .‬افــرادی نیــز بــاور دارنــد کــه هم ـه ی مــردم‬ ‫خالقیــت دارنــد و تنهــا چیــزی کــه نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه ان‬ ‫را رشــد دهنــد و فرصتــی بــرای شــکوفایی اش پیــدا کننــد‪ .‬امــا‬ ‫واقعــا چــه چیــزی افــراد خــاق را از دیگــران متمایــز می کنــد؟‬ ‫بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بدانیــم از انجایی‬ ‫ـاق «معمولــی»ای وجــود نــدارد‪ ،‬تنهــا‬ ‫کــه هیــچ گونــه فــرد ِ خـ ِ‬ ‫برخــی ویژگی هــا و رفتارهــای افــراد بســیار خــاق اســت کــه‬ ‫رازگشــای ایــن معمــا اســت‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در ادامــه ‪ ۱۸‬کاری‬ ‫کــه افــراد خــاق بــه روش هــای متفاوتــی انجــام می دهنــد‪ ،‬را‬ ‫معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫خالقیــت روش هــای رازامیــز و اغلــب متناقضــی دارد‪.‬‬ ‫تفکــر خالقانــه یــک ویژگــی پایــدار و تعیین کننــده در برخــی‬ ‫شــخصیت ها اســت‪ ،‬امــا ممکــن اســت بــر اســاس موقعیــت و‬ ‫بســتر موجــود تغییــر کنــد‪ .‬ســر و کلـه ی انگیــزش و ایده پــردازی‬ ‫اغلــب خیلــی اتفاقــی و از ناکجاابــاد پیــدا می شــود و ان‬ ‫زمانــی کــه بیــش از همیشــه بــه ایــن دو نیــاز داریــم‪ ،‬گم وگــور‬ ‫می شــوند‪ .‬تفکــر خــاق نیــز نیازمنــد شــناخت پیچیــده ای اســت‬ ‫و بــا ایــن حــال کامــا جــدا از رونــد اندیشــیدن عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫علــم اعصــاب‪ ،‬تصویــری بســیار پیچیــده از خالقیــت ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬همان طــور کــه دانشــمندان دریافته انــد‪ ،‬خالقیــت‬ ‫چیــزی بیــش از تمایــز راســت مغز و چپ مغــز بــودن اســت‬ ‫(راســت مغز بــودن یعنــی خــاق و احساســاتی بــودن و‬ ‫چپ مغــز بــودن یعنــی منطقــی و تحلیلــی بــودن)‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫بــه نظــر می ایــد کــه خالقیــت تعــداد فراوانــی از فرایندهــای‬ ‫شــناختی‪ ،‬مســیرهای عصبــی و احساســات را درگیــر می کنــد‬ ‫و مــا همچنــان درک کاملــی از نحــوه ی کار ذهــن رویاپردازمــان‬ ‫نداریــم‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم از دیــد روان شناســی صحبــت کنیــم‪ ،‬انــواع‬ ‫شــخصیت های خــاق را بــه ســختی می تــوان شناســایی‬ ‫و مشــخص کــرد‪ .‬بیشــتر بــه ایــن دلیــل کــه چنیــن‬ ‫شــخصیت هایی پیچیــده و متناقــض هســتند و بــه دوری‬ ‫جســتن از عــادات و روزمرگــی متمایل ترنــد‪ .‬همچنیــن ایــن‬ ‫مقولــه تنهــا شــامل یــک کلیشــه ی شــخصیتی از «هنرمنــد‬ ‫رنج کشــیده» نیــز نمی شــود‪ ،‬بلکــه هنرمندهــا ممکــن اســت‬ ‫واقعــا افــراد پیچیده تــری باشــند‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت‬ ‫کــه خالقیــت مســتلزم بــه هــم پیوســتن چندیــن ویژگــی‪ ،‬رفتــار‬ ‫و تاثیــرات اجتماعــی روی یــک فــرد اســت‪.‬‬ ‫دکتــر «اســکات بَــری کافمَــن» (‪،)Scott Barry Kaufman‬‬ ‫علمــی موسســه ی قــوه ی تخیــل (‪Imagination‬‬ ‫مدیــر‬ ‫ِ‬ ‫‪ )Institute‬در دانشــگاه پِنســیلوانیا‪ ،‬در مصاحبــه ای بــا‬ ‫اینترنتــی «هافینگتــن پُســت» می گویــد‪:‬‬ ‫نشــریه ی خبــری‬ ‫ِ‬ ‫«در واقــع بــرای افــراد خــاق هــم دشــوار اســت کــه خودشــان‬ ‫را بشناســند‪ ،‬زیــرا شــخصیت خــاق از شــخصیت غیرِخــاق‬ ‫بســیار پیچیده تــر اســت‪ .‬در شــخصیت های خــاق بیشــتر‬ ‫چیزهایــی کــه بیشــتر بــه چش ـم می ایند تناقضــات شــخصیتی‬ ‫ایــن افــراد اســت‪ .‬همچنیــن افــراد خیال پــرداز‪ ،‬معمــوال افــکار‬ ‫پریشــان تری دارنــد‪».‬‬ ‫‪ .۱‬انها خیال پردازی می کنند‬ ‫افــراد خــاق علی رغــم چیــزی کــه معلــم ســوم دبستان شــان‬ ‫بــه انهــا گوشــزد کــرده اســت‪ ،‬بــاور دارنــد کــه خیال پــردازی بــه‬ ‫هیــچ وجــه وقــت تلــف کــردن نیســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی کافمــن و «ربــه کا ال‪ .‬مک میــان» (‪Rebecca‬‬ ‫‪ ،)L. McMillan‬روان شــناس‪ ،‬کــه بــه کمــک هــم مقالـه ای بــا‬ ‫عنــوان «قصیــده ای در وصــف خیال پــردازی ِ مثبــت و ســازنده»‬ ‫نوشــته اند‪ ،‬پرســه زنی ذهــن می توانــد بــه رونــد «تولیــد‬ ‫خالقــه» کمــک کنــد‪ .‬البتــه بســیاری از مــا بنــا بــه تجربیات مــان‬ ‫می دانیــم کــه بهتریــن ایده های مــان ظاهــرا خیلــی اتفاقــی‬ ‫و هنگامــی کــه ذهن مــان جایــی دیگــر بــوده اســت‪ ،‬پیــدا‬ ‫شــد ه اند‪.‬‬ ‫گرچــه خیال پــردازی ممکــن اســت بی فکــری بــه نظــر برســد‪،‬‬ ‫یکــی از مطالعــات انجــام شــده در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نشــان داده‬ ‫اســت کــه ایــن کار در واقــع می توانــد شــامل حالتــی از‬ ‫درگیــری شــدید ذهنــی باشــد‪ .‬خیال پــردازی می توانــد منجــر بــه‬ ‫اتصــاالت و بینش هــای ناگهانــی شــود‪ ،‬زیــرا بــه توانایــی مــا در‬ ‫یــاداوری اطالعــات در مواجهــه بــا حواس پرتی هــا ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫عصب شناســان همچنیــن دریافته انــد کــه روندهــای ذهنــی‬ ‫درگیــر در خیال پــردازی‪ ،‬بــا روندهــای ذهنــی درگیــر در تخیــل و‬ ‫خالقیــت یکســان اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انها همه چیز را مشاهده می کنند‬ ‫جهــان بــرای مــردم خــاق در حکــم یــک صــدف اســت‪ .‬انهــا‬ ‫همــه جــا و در هــر موقعیتــی فرصت هایــی را می بیننــد و مــدام‬ ‫در حــال جمــع اوری اطالعاتــی هســتند کــه تغذیــه ای بــرای‬ ‫حــاالت خالقانه شــان هســتند‪ .‬همان طــور کــه بــه دفعــات از‬ ‫جیمــز» (‪ ،)Henry James‬نویســنده ی امریکایــی‪،‬‬ ‫«هِنــری ِ‬ ‫نقــل شــده اســت‪ ،‬نویســنده کســی اســت کــه هیــچ چیــزی از‬ ‫دیــدش پنهــان نمی مانــد‪.‬‬ ‫«جــوان دیدی یـِـن» (‪ ،)Joan Didion‬نویســنده ی امریکایــی‪،‬‬ ‫همیشــه و همــه جــا یــک دفترچــه همــراه داشــت و می گفــت‬ ‫کــه مشــاهداتش را پیرامــون افــراد و رخدادهــا یادداشــت‬ ‫می کنــد تــا در نهایــت بتوانــد از انهــا بــه عنــوان روشــی بــرای‬ ‫شــناخت بهتــر پیچیدگی هــا و تناقضــات ذهــن خــودش‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫دیدی یِــن در مقالــه ای بــا عنــوان «پیرامــون همــراه داشــتن‬ ‫دفترچــه» (‪ )On Keeping A Notebook‬می نویســد‪:‬‬ ‫«دفترچه های مــان مــا را لــو می دهنــد‪ ،‬زیــرا هرچنــد مــا‬ ‫وظیفه شناســانه همــه ی چیزهایــی را کــه در اطراف مــان‬ ‫ک هم ـه ی چیزهایــی‬ ‫می بینیــم ضبــط می کنیــم‪ ،‬مَخــرجِ مشــتر ِ‬ ‫کــه می بینیــم همیشــه‪ ،‬بــه طــور شــفاف و بی شــرمانه ای‪،‬‬ ‫ـن» کینه تــوز ِ خودمــان اســت‪ .‬مــا اینجــا از دفترچـه ای بــرای‬ ‫«مـ ِ‬ ‫اســتفاده ی عمومــی حــرف نمی زنیــم کــه حــاوی ِ مجموعــه ای‬ ‫ســاختاریافته از تفکــرات و اندیشـه های قابــل احتــرام و دلپذیر‬ ‫و مایــه افتخارمــان باشــد‪ .‬بلکــه دربــاره ی چیــزی خصوصــی‬ ‫صحبــت می کنیــم‪ ،‬دربــاره ی تکه هــای ریــزی از رشــته های‬ ‫افــکار کــه کوچک تــر از ان هســتند کــه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫گیرنــد‪ ،‬مجموعـه ای ســرگردان و غیــر قابــل تمیــز کــه تنهــا بــرای‬ ‫شــخص نشــانه گذار ان دارای معنــا و مفهــوم اســت‪».‬‬ ‫در ادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬محمدرضا عاشوری‬ ‫چرا باید حداقل‬ ‫‪ ۲‬ساعت در هفته را‬ ‫در طبیعت بگذرانیم؟‬ ‫طــی چنــد ســال اخیــر‪ ،‬افــراد و ســازمان های علمی ـ تحقیقاتــی‬ ‫فعالیت هــای زیــادی بــرای بررســی تاثیــر طبیعــت گــردی بــر‬ ‫ســامتی انســان انجــام داده انــد‪ .‬طبــق نتایــج به دســت امــده‪،‬‬ ‫به نظــر می رســد گــردش در طبیعــت‪ ،‬هــم بــرای ســامت‬ ‫جســمانی و هــم بــرای ســامت روان مفیــد اســت‪ .‬اخریــن‬ ‫تحقیقــات در ایــن بــاره را محققــان دانشــگاه اگزتــر انگلیــس‬ ‫انجــام داده انــد‪ .‬ایــن محققــان قصــد داشــته اند بــه ایــن موضوع‬ ‫پــی ببرنــد کــه در هفتــه چنــد ســاعت بایــد طبیعت گــردی کنیــم‪.‬‬ ‫نتیجــه حاصل شــده به نظــر می رســد ایــن مدت زمــان‬ ‫طبــق‬ ‫ٔ‬ ‫زمــان‬ ‫دســت کم ‪ ۱۲۰‬دقیقــه اســت‪ .‬طبیعتــا ســپری کــردن‬ ‫ِ‬ ‫ـه‬ ‫بیشــتر نتایــج ســودمندتری به دنبــال خواهــد داشــت‪ .‬در ادامـ ٔ‬ ‫ایــن مقالــه‪ ،‬جزئیــات بیشــتری دربــاره ٔ نتایــج ایــن تحقیقــات در‬ ‫اختیارتــان قــرار خواهیــم داد‪.‬‬ ‫چه مدت زمانی طبیعت گردی کنیم تا سالم بمانیم؟‬ ‫محققــان ایــن دانشــگاه گروهــی ‪۲۰‬هزارنفــره از مــردم انگلیس‬ ‫را بــرای تحقیقات شــان انتخــاب کردنــد‪ .‬انهــا تاثیــر مدت زمــان‬ ‫یـ روانی شــان‬ ‫طبیعت گــردی مــردم بــر ســامت جســمی و روح ‬ ‫را بررســی کردنــد؛ فــارغ از اینکــه انهــا در دش ـت ها و جنگل هــا‬ ‫طبیعت گــردی می کردنــد یــا در فضای ســبزهای شــهری‪ .‬در‬ ‫نتیجــه تحقیقــات‪ ،‬در میــزان ســامتی کســانی کــه در طــول‬ ‫ٔ‬ ‫هفتــه ‪ ۱۱۹‬دقیقــه یــا کمتــر طبیعــت گــردی کــرده بودنــد‪ ،‬تغییــر‬ ‫قابل مالحظ ـه ای مشــاهده نشــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬کســانی کــه ایــن‬ ‫مدت زمــان برای شــان دســت کم ‪ ۱۲۰‬دقیقــه بــود‪ ،‬ســالم تر از‬ ‫دیگــران بودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن پژوهــش‪ ،‬مدت زمــان طوالنی تــر از ‪ ۱۲۰‬دقیقــه هــم‬ ‫بــرای ســامتی ســودمند بــوده اســت‪ .‬مثــا کســانی هــم کــه‬ ‫‪ ۵‬ســاعت یــا بیشــتر در هفتــه طبیعت گــردی کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫ازلحــاظ ســامتی در ســطح بســیار خوبــی بودنــد‪ .‬نبایــد‬ ‫ایــن مدت زمــان ‪ ۱۲۰‬دقیقــه ای را بــا زمــان ایدئــال الزم بــرای‬ ‫گفتــه‬ ‫طبیعت گــردی اشــتباه گرفــت‪ .‬ایــن مدت زمــان‪ ،‬بنــا بــه‬ ‫ٔ‬ ‫محققــان انگلیســی‪ ،‬حداقــل زمانــی اســت کــه بایــد در طبیعــت‬ ‫ســپری کنیــم تــا ســالم بمانیــم‪.‬‬ ‫این ‪ ۱۲۰‬دقیقه را چگونه بگذرانیم؟‬ ‫یکــی از نــکات جالب توجــه دربــاره ٔ تحقیــق ایــن بــود کــه‬ ‫بــرای بهره منــدی از اثــرات‬ ‫طبیعت گــردی‪ ،‬پیوســته بــودن‬ ‫مدت زمــان ‪ ۱۲۰‬دقیقــه ای الزم‬ ‫نیســت‪ .‬در واقــع‪ ،‬اگــر ایــن‬ ‫‪ ۱۲۰‬دقیقــه در چنــد بــازه ٔ زمانــی‬ ‫کوتاه تــر و جــدا از یکدیگــر هــم‬ ‫ســپری شــده بــود‪ ،‬بــاز هــم تاثیــر‬ ‫ان بــر ســامت شــخص اشــکار‬ ‫می شــد ‪.‬‬ ‫در قســمتی از ایــن تحقیــق‬ ‫می خوانیــم‪« :‬به گمــان مــا‪،‬‬ ‫بــازه ٔ زمانــی ‪ ۱۲۰‬دقیقــه ای‬ ‫حداقــل زمانــی اســت کــه بایــد‬ ‫در طبیعــت ســپری کــرد تــا‬ ‫از ثمــرات ان بــرای ســامتی‬ ‫بهره منــد شــد‪ .‬کمتــر از ایــن‬ ‫میــزان بــرای بهبــود وضعیــت‬ ‫ســامتی کافــی نیســت‪ ،‬امــا‬ ‫بیشــتر شــدن ایــن مدت زمــان‬ ‫تاثیــر را پررنگ تــر می کنــد‪.».‬‬ ‫فوایــد ســامتی زای دو ســاعت طبیعت گــردی در هفتــه را‬ ‫می تــوان بــا کارهایــی مثــل انجــام فعالیــت جســمانی کافــی‬ ‫در طــول هفتــه مقایســه کــرد‪ .‬البتــه منظــور ایــن نیســت کــه‬ ‫به جــای ورزش کــردن‪ ،‬دو ســاعت فقــط روی نیمکــت پــارک‬ ‫بنشــینیم! بلکــه هرکــدام از ایــن فعالیت هــا مزایــای مربــوط بــه‬ ‫خــود را دارنــد‪.‬‬ ‫ف ســپری کــردن‬ ‫صــر ِ‬ ‫محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ِ‬ ‫زمــان در طبیعــت بــرای ســامتی مفیــد اســت؛ بــه ایــن معنــا‬ ‫کــه در هنــگام طبیعت گــردی لزومــا بــه انجــام فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی نیــازی نخواهیــم داشــت‪ .‬باوجــود ایــن‪ ،‬تلفیــق ایــن دو‬ ‫کار بــا هــم می توانــد انتخابــی هوشــمندانه باشــد‪.‬‬ ‫مزایای طبیعت گردی برای سالمتی‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬فراتحلیلــی (فراتحلیــل‪ ،‬بــه انگلیســی‬ ‫‪ ،meta-analysis‬به معنــای شکســتن یــک تحقیــق بــه‬ ‫جداگانــه ایــن‬ ‫زیرمجموعه هــای کوچک تــر و بررســی‬ ‫ٔ‬ ‫زیرمجموعه هــا اســت) در ایــن بــاره صــورت گرفــت‪ .‬طبــق‬ ‫نتایــج ایــن فراتحلیــل مشــخص شــد کــه طبیعت گــردی‬ ‫چنیــن مزایایــی بــرای ســامتی به همــراه دارد‪ :‬کاهــش ترشــح‬ ‫هورمــون اســترس (کورتیــزول)‪ ،‬ضربــان قلــب اهســته تر‪،‬‬ ‫کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای قلبی‪-‬عروقــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫فشــار خــون‪ ،‬کلســترول کمتــر‪ ،‬کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت‬ ‫نــوع ‪ ،۲‬کاهــش احتمــال مــرگ (فــارغ از اینکــه علــت ان چــه‬ ‫ـطه‬ ‫بیمــاری ای باشــد) و در نهایــت کاهــش خطــر مــرگ به واسـ ٔ‬ ‫نارســایی قلبــی‪.‬‬ ‫بخشــی از نتایــج ایــن فراتحلیــل بــا انتقاداتــی همــراه شــد‪،‬‬ ‫چــون مالحظاتــی دربــاره ٔ کیفیــت و اعتبــار انهــا وجــود داشــت‪.‬‬ ‫باوجــود ایــن‪ ،‬نتایــج معتبــرش طیــف گســترده ای از کشــورهای‬ ‫مختلــف و کســانی را در بــر می گرفــت کــه گاه بــه گاه در‬ ‫معــرض طبیعــت قــرار می گرفتنــد‪ .‬ایــن نتایــج نشــان مــی داد‬ ‫کــه رابط ـه ای میــان بهبــود وضعیــت ســامتی و طبیعت گــردی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫فرضیه هــای مطرح شــده دربــاره ٔ علــت تاثیــر طبیعت گــردی بــر‬ ‫سال متی‬ ‫محققــان انگلیســی دو فرضیــه دربــارۀ دلیــل تاثیــر‬ ‫طبیعت گــردی بــر بهبــود وضعیــت ســامتی مطــرح کرده انــد‪.‬‬ ‫فرضیــه اول کــه ان را «دوســتان قدیمــی» نامیده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫ٔ‬ ‫عوامــل بیمــاری زا یــا پاتوژن هــا مربــوط می شــود‪ .‬به بــاور‬ ‫محققــان‪ ،‬قــرار گرفتــن بیشــتر انســان در معــرض پاتوژن هایــی‬ ‫کــه در طبیعــت وجــود دارنــد‪ ،‬باعــث تقویــت سیســتم ایمنــی‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن فرضیــه ریشــه در ایــن مســئله دارد کــه اســتفاده ٔ‬ ‫بیش ازانــدازه از مــواد ضدباکتــری ماننــد صابــون‪ ،‬و کاهــش‬ ‫تمــاس بــا پاتوژن هــا طــی دهه هــای اخیــر مشــکالتی بــرای‬ ‫ســامتی انســان به وجــود اورده اســت‪.‬‬ ‫فرضیــه دیگــر ایــن اســت کــه ملکول هــای ساطع شــده از‬ ‫ٔ‬ ‫ســوی درختــان (فیتونســیدها) عــاوه بــر دارا بــودن ویژگی هــای‬ ‫ضدباکتــری‪ ،‬باعــث فعالیــت بیشــتر ســلول های سیســتم‬ ‫ایمنــی بــدن می شــوند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫نتایــج تحقیقــات و مطالعــات علمــی روزبـه روز دالیل اجتماعی‬ ‫مضــر بــرای ســامتی را برای مــان واضح تــر می کنــد‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬تحقیقاتــی ماننــد انچــه در ایــن مقالــه توضیــح داده‬ ‫شــد‪ ،‬در جهــت پیشــگیری و تغییــر عــادات رفتــاری می توانــد‬ ‫انگیــزه بیشــتری بــه مــا بدهــد‪ .‬یکــی از عــادات رفتــاری ای کــه‬ ‫بایــد ســعی کنیــم در زندگــی روزمــره ٔ خــود جایــی بــرای ان‬ ‫بــاز کنیــم‪ ،‬ســپری کــردن زمــان در طبیعــت اســت؛ حتــی اگــر‬ ‫طبیعــت برای مــان محــدود بــه پــارک محــل زندگی مــان باشــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در نتایــج تحقیقــات مشــاهده شــد‪ ،‬زمــان‬ ‫حداقلــی ای پیشــنهاد شــده اســت کــه در طــول هفتــه بایــد‬ ‫بــه ایــن کار اختصــاص بدهیــم‪ .‬اگــر هــم وقــت بیشــتری بــرای‬ ‫طبیعت گــردی داشــته باشــیم‪ ،‬بهتــر خواهــد بــود و می توانیــم از‬ ‫مزایــای ان بــرای ســامتی مان بهره منــد شــویم‪ .‬شــما معمــوال‬ ‫چقــدر از وقــت ازاد خــود را بــه طبیعت گــردی اختصــاص مــی‬ ‫دهیــد ؟ ایــا تجرب ـه ای دربــاره ٔ تاثیــر طبیعت گــردی بــر روحیــه و‬ ‫ســامتی تان داریــد؟‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫فریب پیامک های جعلی با عنوان « ثبت نام در طرح معیشتی» را نخورید‬ ‫معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا انتظامی کشور به شهروندان توصیه کرد‪ :‬فریب پیامک های جعلی با عنوان « ثبت نام در طرح معیشتی» را نخورند‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ «رامیــن پاشــایی» معــاون اجتماعــی فرهنگــی پلیــس فتــا انتظامــی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬مجرمــان ســایبری بــا ارســال‬ ‫پیامــک هــای جعلــی بــا عنــوان « ثبــت نــام در طــرح معیشــتی دولــت» بــا ضمیمــه یــک لینــک الــوده در پیامــک هــا بــا تشــویق کاربــران بــرای کلیــک روی لینــک الوده‬ ‫و نصــب بــد افــزار بــر روی گوشــی تلفــن همــراه فریــب خــوردگان؛ پــس از ایجــاد دسترســی غیرمجــاز بــه گوشــی تلفــن انــان بــه ایــن شــیوه کالهبــرداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫ویژگی های نوجوان با‬ ‫عزت نفس باال و پایین‬ ‫اساســا ً حــس عزت نفــس نوجــوان تــا انــدازه ای متغیــر اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــی کــه او در زمان هــای مختلفتــا حــدی بــر حســب‬ ‫‏رویدادهــا‪ ،‬افــراد و تجربیاتــی کــه در ان هنــگام او را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهنــد‪ ،‬نشــانه های عزت نفــس کــم یــا زیــاد از خــود‏نشــان‬ ‫می دهــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫نوجوانی که عزت نفسش زیاد است‏‪:‬‬ ‫ مســئولیت پذیر اســت‪ .‬ســریع و بــا اطمینــان عمــل می کنــد‪.‬‬‫گاهــی مســئولیت کارهــای عــادی روزانــه نظیــر نظافــت حیــاط‏و ‪...‬‬ ‫را بــر عهــده می گیــرد‏‪.‬‬ ‫ به پیشرفت هایش افتخار می کند‏‪.‬‬‫‏‪ -‬بــه چالش هــای جدیــد‪ ،‬مشــتاقانه رو مـی اورد‪ .‬مشــاغل نااشــنا‪،‬‬ ‫اموزش هــا و فعالیت هــای جدیــد‪ ،‬توجهــش را جلــب‏می کنــد و او‬ ‫بــا اطمینــان‪ ،‬خــود را درگیــر ان هــا می کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -‬دامنــه وســیعی از هیجان هــا و احساســات را از خــود نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‏‬ ‫ ناکامی را به خوبی تحمل می کند‏‪.‬‬‫‏‪ -‬احســاس می کنــد کــه می توانــد دیگــران را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫دهــد‏‪.‬‬ ‫نوجوانی که عزت نفسش پایین است‪:‬‏‬ ‫ احســاس می کنــد کــه دیگــران برایــش ارزش قابــل نیســتند‪ .‬در‬‫محبت و پشــتیبانی والدین و دوســتانش تردید دارد و‏یا احســاس‬ ‫مراقب کالهبرداری اینترنتی با عنوان‬ ‫جاماندگان یارانه باشید‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری و ســودجویی از جامانــدگان یارانه هــای جدیــد واریــز شــده‪،‬‬ ‫هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات پایتخــت در تشــریح ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬بــا اشــاره بــه واریــز یارانه هــای جدیــد بــه حســاب برخــی از سرپرســتان خانــوار در کشــور‬ ‫گفــت ‪ :‬ممکــن اســت برخــی از افــراد بــه هــر دلیلــی ایــن یارانــه را دریافت نکرده باشــند‪ ،‬ایــن افراد‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در دام افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی کــه از هــر موضوعــی بــرای‬ ‫کالهبــرداری و اقدامــات مجرمانــه اســتفاده می کننــد‪ ،‬نیفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت افــراد ســودجو و فرصــت طلــب بــا انتشــار تبلیغاتــی نظیــر‬ ‫پرکردن تنهایی به قیمت‬ ‫خدشه دار شدن ابروی زن جوان‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مزاحــم اینترنتــی خبــر داد کــه در شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــا توهیــن و‬ ‫فحاشــی علیــه یکــی از شــهروندان باعــث ســلب اســایش وی و خانــواده اش شــده بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ «قــدرت‬ ‫الوانــی» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬خانــم جوانــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه و بــا ارائــه مرجوعــه‬ ‫قضایــی مبنــی بــر اینکــه فــردی ناشــناس در شــبک ه اجتماعــی تلگــرام اقــدام بــه ایجــاد مزاحمــت‬ ‫بــرای وی و خانــواده اش نمــوده کــه موجــب ســلب اســایش و ارامــش وی و خانــواده اش شــده‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع پرونــده در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکیه در ادامــه اظهــارات خــود عنــوان داشــت مدتــی اســت کــه در بســتر تلگــرام‬ ‫می کنــد کــه ان هــا اصــا ً بــه او عالقــه ندارنــد و از او حمایــت‬ ‫نمی کننــد‏‪.‬‬ ‫ احســاس ناتوانــی می کنــد‪ .‬عــدم اطمینــان‪ ،‬یــا حتــی احســاس‬‫درماندگــی بــر بیشــتر نگرش هــا و اعمالــش ســایه‏می افکنــد و قــادر‬ ‫بــه مقابلــه بــا مشــکالت نخواهــد بــود‏‪.‬‬ ‫ به اسانی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد‏‪.‬‬‫ دامنــه محــدودی از عواطــف و احساســات را نشــان می دهــد‪.‬‬‫به طــور مکــرر فقــط رفتارهــای خاصــی چــون بدخلقــی و‏خشــونت‬ ‫را نشــان می دهــد‏‪.‬‬ ‫ از موقعیت های نگرانی زا می گریزد‏‪.‬‬‫ بهانه جویی می کند و زود ناامید می شود‏‪.‬‬‫ برای ضعف های خود‪ ،‬دیگران را سرزنش می کن ‪‎‬د‪‎.‬‬‫برگرفته از کتاب‪ :‬روش های تقویت عزت نفس در نوجوانان‬ ‫مترجم‪ :‬پروین علی پور‬ ‫مرکز مشاوره ارامش معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫«ثبت نــام از جامانــدگان یارانــه»‪« ،‬دریافــت یارانــه»‪« ،‬افزایــش مبلــغ یارانــه» و ‪ ...‬بخواهنــد از‬ ‫شــهروندان ســوء اســتفاده و کالهبــرداری کننــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن افــراد معمــوال تبلیغــات خــود را در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها و همچنیــن ســایت های فاقــد مجــوز منتشــر می کننــد‪ .‬در‬ ‫ادامه نیز یا کاربران را به صفحات فیشــینگ و برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکیشــان هدایت‬ ‫می کننــد‪ ،‬یــا اطالعــات هویتــی انــان را دریافــت کــرده و از ان سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید فریب این تبلیغات را بخورند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫چــه افــرادی کــه ممکــن اســت جــزو جامانــدگان دریافــت ایــن یارانــه باشــند و چــه افــرادی کــه‬ ‫ممکــن اســت بــه رقــم ان اعتراض داشــته باشــند‪ ،‬الزم اســت حتمــا اخبار و روش هــای پیگیری را‬ ‫از رســانه ها و خبرگزاری هــای رســمی دنبــال کننــد و بــه هیــچ عنــوان بــه تبلیغــات بی نــام و نشــان‬ ‫فضــای مجــازی اعتمــاد نکنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در همیــن راســتا الزم اســت فریــب پیامک هایــی کــه بــا سرشــماره شــخصی‬ ‫ارســال می شــود را هــم نخورنــد و از کلیــک بــر روی لینک هــای ناشــناس و مشــکوکی کــه ممکــن‬ ‫اســت بــا چنیــن موضوعاتــی برایشــان ارســال شــود‪ ،‬پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫معظمــی گــودرزی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس فتــا نیــز بــر ایــن فضــا نظــارت داشــته و بــا مــوارد‬ ‫تخلــف برخــورد خواهــد کــرد‪ ،‬گفــت ‪ :‬الزم اســت شــهروندان نیــز بــا پلیــس همــکاری کــرده و‬ ‫اگــر چنانچــه بــا چنیــن مــواردی روبـه رو شــدند‪ ،‬بــدون انکــه وارد لینــک شــوند‪ ،‬موضــوع را بــه‬ ‫پلیــس فتــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫پیام هــای زشــت و رکیکــی را بــه مــن نســبت داده و همچنیــن بــه صــورت تلفنــی بــه صــورت مــداوم‬ ‫بــرای بنــده مزاحمــت ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ســایبری عنــوان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ارائــه مســتندات توســط شــاکی و اقدامــات‬ ‫تخصصــی صــورت گرفتــه توســط افســران ســایبری پلیــس فتــا مالــک اکانــت تلگرامــی شناســایی و‬ ‫بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی بــه ایــن پلیــس دعــوت شــد‪.‬‬ ‫قــدرت الوانــی گفــت‪ :‬در ابتــدا متهــم منکــر بــزه ارتکابــی شــد؛ ولــی پــس از مواجهــه بــا مــدارک و‬ ‫مســتندات احصــاء شــده توســط کارشناســان ایــن پلیــس بــه ناچارلــب بــه اعتــراف گشــوده و بــزه‬ ‫انتســابی را پذیرفــت‪ ،‬و در اظهــارات خــود گفــت مدتــی پیــش شــماره شــاکیه را از روی تابلــو مغــازه‬ ‫وی برداشــته و بــا توجــه بــه شــرایط خانوادگــی و احســاس تنهایــی اقــدام بــه چنیــن عملــی نمــودم‪،‬‬ ‫همچنیــن از کــرده خــود احســاس ندامــت و پشــیمانی دارم‪ ،‬لــذا پرونــده تکمیــل و جهــت ســیر‬ ‫مراحــل قانونــی بــه دادســرا ارســال گردیــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬امــروزه ســوء اســتفاده کالهبــرداران و ســودجویان از فضــای ســایبری بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اهــداف ناصحیــح افزایــش یافتــه و بــا بهــره گیــری از عــدم اگاهــی و ســادگی افــراد در‬ ‫ایــن فضــا مرتکــب جرائمــی می شــوند کــه اکثــرا بــا انگیــزه مالی‪،‬تهدیــد‪ ،‬تســویه حســاب شــخصی‪،‬‬ ‫انتقــام جویــی و یــا تفریــح و ســرگرمی در ایــن فضــا وارد می شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایانـه ای می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره گیــری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها‬ ‫و راهنمایی هــای کارشناســان ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نقص ‪Spectre‬‬ ‫بازگشته است!‬ ‫اینتل ‪Alder Lake‬‬ ‫دیگر ایمن نیست‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫پردازنده هــای اینتــل در ســال های اخیــر در معــرض چندیــن‬ ‫اســیب پذیری امنیتــی مهــم از جملــه ‪ Meltdown‬و ‪Spectre‬‬ ‫قــرار گرفته انــد کــه در حــال حاضــر دومــی یــک بــار دیگــر ظاهــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫گــروه تحقیقاتــی امنیتــی ‪ VUSec‬و ‪ Intel‬وجــود یک اســیب پذیری‬ ‫جدیــد اجــرای گمانه زنــی را بــا عنــوان تزریــق تاریخچــه شــاخه (‪)BHI‬‬ ‫تاییــد کردنــد‪ BHI .‬کــه به عنــوان محصــول جانبــی ‪Spectre V2‬‬ ‫طبقه بنــدی می شــود‪ ،‬یــک اکســپلویت اثبــات مفهــوم اســت کــه‬ ‫قــادر بــه نشــت حافظــه هســته دلخــواه در پردازنده هــای اینتــل‬ ‫اســت‪ ،‬در نتیجــه داده هــای حســاس ماننــد رمزهــای عبــور را مــی‬ ‫تــوان اســتخراج کــرد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود پردازنده هــای اینتــل کــه در چنــد ســال گذشــته‬ ‫منتشــر شــده اند‪ ،‬شــامل اخریــن پردازنده هــای نســل دوازدهــم‬ ‫‪ Alder Lake‬هســتند کــه مشــخص شــده اســت برخــی از‬ ‫ســیلیکون هــای ‪ ARM‬نیــز در برابــر ایــن اکســپلویت اســیب پذیر‬ ‫هســتند ‪ ،‬همچنیــن محققــان امنیتــی در مــورد پردازنده هــای‬ ‫‪ AMD‬بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در برابــر حمــات احتمالــی‬ ‫‪ BHI‬مصــون مــی ماننــد‪ ،‬بــا ایــن حــال برخــی از پیشــرفت هــا‬ ‫در ایــن زمینــه حاصــل شــده اســت کــه بــه نظــر مــی رســد مــوارد‬ ‫دیگــری را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاهــش دهنــده مبتنــی بــر ‪ LFENCE‬بــرای کاهــش حمــات‬ ‫‪ Spectre V2‬دیگــر کافــی نیســت‪ ،‬فورونیکــس توضیــح داد‬ ‫کــه اکنــون هســته لینوکــس از ترامپولیــن هــای برگشــتی‬ ‫«‪ »retpolines‬بــه طــور پیــش فــرض در تمــام پردازنــده هــای‬ ‫‪ AMD‬اســتفاده مــی کنــد و پردازنــده هــای مختلــف ‪ AMD‬قبــا ً‬ ‫بــه طــور پیــش فــرض از ‪ Retpolines‬بــرای کاهــش ‪Spectre‬‬ ‫‪ V2‬اســتفاده کــرده انــد‪ ،‬در حالــی کــه اکنــون ایــن پیــش فــرض‬ ‫بــرای پردازنــده هــای ‪ AMD‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪ Vusec‬بینــش بیشــتری در مــورد اینکــه چگونــه ایــن اکســپلویت‬ ‫می توانــد راه خــود را پیــدا کنــد ارائــه کــرد‪ ،‬در حالــی کــه اقدامــات‬ ‫کاهشــی ســخت افزاری مهاجــم را از تزریــق ورودی هــای‬ ‫پیش بینی کننــده بــرای هســته جلوگیــری می کنــد و انهــا‬ ‫همچنــان می تواننــد از یــک تاریخچــه جهانــی بــرای انتخــاب‬ ‫ورودی هــای هــدف اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش عنــوان مــی کنــد‪ :‬مهاجــم مــی توانــد ایــن تاریخچــه‬ ‫را از ‪ Userland‬الــوده کنــد تــا هســته را مجبــور بــه پیــش بینــی‬ ‫نادرســت اهــداف هســته کنــد و بــه ایــن ترتیــب بتوانــد داده هــا‬ ‫را ســرقت کنــد‪ ،‬اینتــل فهرســتی از پردازنــده هــای تحــت تاثیــر‬ ‫ایــن اکســپلویت را منتشــر کــرده اســت کــه تاییــد مــی کنــد بــه‬ ‫چندیــن نســل از تراشــه هــای مربــوط بــه ســال ‪ 2013‬مــی تواننــد‬ ‫نفــوذ کننــد‪.‬‬ ‫تراشــه های ‪ ARM‬همگــی بــر حســب سیســتم تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفته انــد بنابرایــن انتظــار مــی رود اینتــل یــک افزونــه نــرم‬ ‫افــزاری بــرای رســیدگی بــه اســیب پذیــری هــای جدیــد مبتنــی بــر‬ ‫‪ Spectre‬منتشــر کنــد کــه در ایــن میــان ســازنده تراشــه بیانیـه ای‬ ‫دربــاره ‪ BHI‬در رابطــه بــا تاثیــر ان بــر سیســتم های لینوکــس بــه‬ ‫فورونیکــس ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه محققــان نشــان دادنــد ایــن حملــه قبــا بــه طــور‬ ‫پیــش فــرض در اکثــر توزیــع هــای لینوکــس کاهــش یافتــه‬ ‫بــود و جامعــه لینوکــس توصیه هــای اینتــل را از نســخه ‪5.16‬‬ ‫هســته لینوکــس اجــرا کــرده اســت و در حــال ارائــه گــزارش بــه‬ ‫نســخه های قبلــی هســته لینوکــس اســت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪533‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫مراقب کالهبرداری اینترنتی با‬ ‫عنوان جاماندگان یارانه باشید‬ ‫پلیــس فتــا نســبت بــه کالهبــرداری و ســودجویی از جامانــدگان‬ ‫یارانه هــای جدیــد واریــز شــده‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی رئیــس پلیــس فضــای تولیــد‬ ‫و تبــادل اطالعــات پایتخــت در تشــریح ایــن خبــر‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫واریــز یارانه هــای جدیــد بــه حســاب برخــی از سرپرســتان خانــوار‬ ‫در کشــور گفــت ‪ :‬ممکــن اســت برخــی از افــراد بــه هــر دلیلــی این‬ ‫یارانــه را دریافــت نکــرده باشــند‪ ،‬ایــن افــراد بایــد توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه در دام افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی کــه از هــر‬ ‫موضوعــی بــرای کالهبــرداری و اقدامــات مجرمانــه اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬نیفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت افــراد ســودجو و فرصــت طلــب‬ ‫بــا انتشــار تبلیغاتــی نظیــر «ثبت نــام از جامانــدگان یارانــه»‪،‬‬ ‫«دریافــت یارانــه»‪« ،‬افزایــش مبلــغ یارانــه» و ‪ ...‬بخواهنــد از‬ ‫شــهروندان ســوء اســتفاده و کالهبرداری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این افراد‬ ‫معموال تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها‬ ‫و همچنیــن ســایت های فاقــد مجــوز منتشــر می کننــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫نیــز یــا کاربــران را بــه صفحــات فیشــینگ و برداشــت غیرمجــاز از‬ ‫حســاب بانکیشــان هدایــت می کننــد‪ ،‬یــا اطالعــات هویتــی انــان‬ ‫را دریافــت کــرده و از ان سوءاســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان بــه هیــچ عنــوان نباید‬ ‫فریــب ایــن تبلیغــات را بخورنــد‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬چــه افــرادی کــه‬ ‫ممکــن اســت جــزو جامانــدگان دریافــت ایــن یارانــه باشــند و چــه‬ ‫افــرادی کــه ممکــن اســت بــه رقــم ان اعتــراض داشــته باشــند‪،‬‬ ‫الزم اســت حتمــا اخبــار و روش هــای پیگیــری را از رســانه ها‬ ‫و خبرگزاری هــای رســمی دنبــال کننــد و بــه هیــچ عنــوان بــه‬ ‫تبلیغــات بی نــام و نشــان فضــای مجــازی اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در همیــن راســتا الزم اســت فریــب پیامک هایــی‬ ‫کــه بــا سرشــماره شــخصی ارســال می شــود را هــم نخورنــد و از‬ ‫کلیــک بــر روی لینک هــای ناشــناس و مشــکوکی کــه ممکــن‬ ‫اســت بــا چنیــن موضوعاتــی برایشــان ارســال شــود‪ ،‬پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫معظمــی گــودرزی بــا تاکیــد بــر اینکــه پلیــس فتــا نیــز بــر ایــن‬ ‫فضــا نظــارت داشــته و بــا مــوارد تخلــف برخــورد خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫گفــت ‪ :‬الزم اســت شــهروندان نیــز بــا پلیــس همــکاری کــرده و‬ ‫اگــر چنانچــه بــا چنیــن مــواردی روبـه رو شــدند‪ ،‬بــدون انکــه وارد‬ ‫لینــک شــوند‪ ،‬موضــوع را بــه پلیــس فتــا گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫سرقت ‪ 5‬میلیارد ریالی‬ ‫رمز ارز از کیف پول همکار‬ ‫پلیس فتا از شناســایی و دســتگیری فردی که با سوءاســتفاده‬ ‫از اعتمــاد همــکار خــود اقــدام بــه ســرقت ‪ 5‬میلیــارد ریالــی ارز‬ ‫دیجیتــال کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ علــی عباســی کســانی در تشــریح این خبر‬ ‫گفــت‪ :‬در پــی مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا و ارائــه‬ ‫مرجوعــه قضایــی مبنــی بــر به ســرقت رفتن‏ارز دیجیتــال از کیف‬ ‫پــول الکترونیکـی اش ‪‎ ،‎‬موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بنــا بــر اظهــارات شــاکی ارزش دارایــی وی چیــزی‬ ‫در حــدود ‪ 5‬میلیــارد ریــال بــوده و رمــز و پســورد کیــف پــول خــود‬ ‫را در اختیــار هیچ کســی قــرار نــداده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بــا اقدامــات کارشناســی و فنــی‬ ‫و بررســی های به عمل امــده از کیــف پــول شــاکی و ردگیــری‬ ‫تراکنش هــای انجام شــده‪ ،‬متهــم کــه همــکار شــاکی بــود‪ ،‬مــورد‬ ‫شناســایی قــرار گرفــت کــه پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی‬ ‫دســتگیر و ادلــه جــرم را ضبــط گــردد‪.‬‬ ‫و بــه تشــویق ان وارد ایــن حــوزه شــده بــوده شناســایی گردیــد و‬ ‫پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی متهم جهت پاسـخ گویی به‬ ‫اتهامــات خــود بــه پلیس فتــا احضــار گردید‪.‬‬ ‫کســانی گفــت‪ :‬متهــم در مواجهــه بــا ادلــه موجــود‪ ،‬ضمــن‬ ‫اعتراف به ســرقت ارز دیجیتال از کیف پول الکترونیکی همکار‬ ‫خــود‪ ،‬اقــرار کــرد از اعتمــاد همــکارش سوءاســتفاده کــرده و بــه‬ ‫بهانــه خریــد ارز دیجیتــال بــرای شــاکی به گوشــی وی دسترســی‪،‬‬ ‫اطالعــات کیــف پــول الکترونیکی را برداشــته و مقادیــری ارز را به‬ ‫ســرقت بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ورود بــدون دانــش فنــی و عــدم توجــه بــه نــکات‬ ‫امنیتــی بــه عرصــه خریدوفــروش ارز دیجیتــال می توانــد ســرمایه‬ ‫افــراد را بــا خطــر روب ـه رو کنــد لــذا هرگــز کلیــد خصوصــی کیــف‬ ‫پــول دیجیتالــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار نــداده و از احــراز‬ ‫هویــت دومرحل ـه ای اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬مرجعــی کامــل از اخبــار‪ ،‬اطالعــات و‬ ‫اموزش هــای ســایبری بــوده و کاربــران بــا مراجعــه بــه ان‬ ‫می تواننــد راهنمایی هــای الزم را دریافــت نماینــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در صــورت نیــاز می تواننــد گــزارش مــوارد مشــکوک را در‬ ‫ســامانه پاســخگویی بــه فوریت هــای ســایبری بــا همــکاران‬ ‫مــا در میــان بگذارنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪ -‬طبیعت زیبای جنگل قرق‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -533‬سال هشتم‬ ‫‪-533-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/14‬شوال‪/‬‬ ‫‪14 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 16‬‬ ‫‪16-- 1401 //02‬‬ ‫دو شنبه ‪02//26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫ستایش محمدیاری‬ ‫کالم امیر ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫خوشا به حال چنین کسان‬ ‫ن ذَک َر َ الْمَ َعادَ‪ ،‬و َ عَم ِ ‬ ‫قــال علــی علیــه الســام ‪ :‬طُوبـَـى لِمَـ ْ ‬ ‫ـاب ‪ ،‬و َ قَنِع َ‬ ‫لَ لِلْح ِ َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ن الل َّ ه ِ ‪.‬‬ ‫ـی عَ ِ ‬ ‫ضـ َ ‬ ‫بِالْکَفَــا ِ‬ ‫ف ‪ ،‬و َ ر َ ِ‬ ‫امام علی (علیه الســام )فرمود‪ :‬خوشــا به حال کســى که(پیوســته)به یاد‬ ‫معــاد باشــد و بــراى روز حســاب عمــل کنــد‪ .‬بــه مقــدار کفایــت قانــع گــردد و‬ ‫از خــدا راضــى باشــد‪.‬‬ ‫امــام علیــه الســام در ایــن گفتــار پرمعنــاى خــود بــه چهــار جملــه اشــاره‬ ‫مى کنــد و ان را مایــۀ خوشــبختى انســان مى دانــد ‪.‬‬ ‫در جملــۀ اول و دوم مى فرماید‪«:‬خوشــا بــه حــال کســى که(پیوســته)به یــاد‬ ‫مگر شما بزرگتر‬ ‫ندارید؟!‬ ‫روایتــی از صبــر و متانــت ســردار شــهید محمــد ابراهیــم‬ ‫همّــت‬ ‫فرمانده لشکر‪ ۲۷‬محمد رسول الله(ص )‬ ‫قسمت دوم‬ ‫راوی ‪ :‬گلعلــی بابایــی ‪ ،‬رزمنــده و جانبــاز دفــاع مقــدس و‬ ‫نویســنده کتــاب شــراره های خورشــید‬ ‫از کتاب های مشهور دفاع مقدس‬ ‫ّ‬ ‫«تحمل مظلومیت؛‬ ‫ّ‬ ‫راز جاودانگی همت»‬ ‫معــاد باشــد و بــراى روز حســاب عمــل کنــد»‪.‬‬ ‫هنگامــى کــه واژۀ معــاد گفتــه مى شــود دنیایــى در برابــر انســان مجســم‬ ‫مى گــردد کــه در ان موازیــن ســنجش اعمــال برپاســت و نامه هــاى اعمــال‬ ‫بــه دســت افــراد اســت؛ گروهى(نیکــوکاران) بــه دســت راســت و گروهــى‬ ‫صغِیــر َ ه ً و َ ال‬ ‫(بــدکاران) بــه دســت چــپ؛ همــان نامــۀ عملــى کــه«ال یُغــادِر ُ َ‬ ‫ک َبِیــر َ ه ً اِالاَّحْصاها»هیــچ عمــل کوچــک و بزرگــى از صاحــب ان ســر نــزده مگــر‬ ‫این که در ان احصا شــده اســت»همه از سرنوشــت خود نگرانند و اضطراب‬ ‫بــر همــه حاکــم اســت‪ .‬تمــام اعضــاى بدن انســان در ان دادگاه بــزرگ گواه بر‬ ‫اعمال او هســتند و نیازى به گواهى فرشــتگان ثبت اعمال نیســت‪ ،‬هرچند‬ ‫ان هــا نیــز گواهــى مى دهنــد‪.‬‬ ‫ان کــس کــه چنیــن دادگاهــى را بــاور داشــته باشــد و بــه یــاد ان بیفتــد بــه‬ ‫یقیــن بــه ســراغ گنــاه و ظلــم و فســاد نم ـى رود‪ ،‬زیــرا چنیــن ایمانــى انگیــزۀ‬ ‫عمــل اســت؛ عملــى پــاک و خالــى از هرگونــه الودگــى و اگر لغزشــى از او ســر‬ ‫زنــد بــه زودى توبــه مى کنــد و بــه ســراغ جبــران مـى رود‪ .‬ممکــن نیســت ایمان‬ ‫بــه چیــزى در دل انســان راســخ باشــد و عملــى هماهنــگ ان انجــام ندهــد‪.‬‬ ‫در حدیثــى از امــام صــادق (ع) در کتــاب شــریف کافــى امــده اســت کــه‬ ‫شــخصى از او ســوال کــرد‬ ‫ـل ؛ عــرض کــرد‬ ‫م ق َـو ْ ‬ ‫ل ٌ ا َ ْ ‬ ‫ل ٌ هُـو َ و َ عَمَـ ‬ ‫ـان ا َق َـو ْ ‬ ‫ـن الْاِیمَـ ِ ‬ ‫«اَلَ تُخْبِرُنـ ِـى عَـ ِ ‬ ‫ل ٌ بـ ِـاَ عَمَـ ٍ‬ ‫ایــا بــه مــن خبــر نمى دهــى کــه ایمــان اعتقــاد و عمــل هــر دو اســت یــا فقطـ‍ ‬ ‫اعتقاداست»‬ ‫ل ٌ ک ُل ُّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ـل ؛‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ـض‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫«ال‬ ‫ـود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫فرم‬ ‫ـخ‬ ‫امــام در پاسـ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تمــام ایمــان عمــل اســت و ایمــان بعضــى از ان عمــل اســت‪.‬‬ ‫(اشــاره بــه این کــه رکــن اصلــى ایمــان عمــل اســت)»ان گاه درســومین‬ ‫ى فرماید‪«:‬بــه مقــدار کفایــت قانع گــردد و از خــدا راضى‬ ‫وچهارمیــن جملــه مـ ‬ ‫باشــد»‪.‬منظور از قانــع بــودن بــه مقــدار کفایــت ایــن اســت کــه حداقــل الزم‬ ‫زندگــى را داشــته باشــد‪ ،‬زیــرا باالتــر از ان خالــى از مســئولیت نیســت و کمتــر‬ ‫از ان خالــى از ذلــت‪ .‬قانــع بــودن بــه مقــدار کفایــت بــه قــدرى اهمیــت دارد‬ ‫کــه در حدیــث معروفــى ازپیغمبــر اکــرم (ص) نقــل شــده کــه بــا یارانــش از‬ ‫بیابانــى مى گذشــت‪ ،‬ســاربانى در انجــا بــود‪ ،‬حضــرت بــراى رفــع عطــش یــا‬ ‫بــراى نیــاز بــه غــذا مقــدارى شــیر از او طلــب کردنــد (البتــه در برابــر وجــه)‬ ‫و او بخــل ورزیــد و گفــت‪ :‬انچــه از شــیر در پســتان و یــا در ظرف هاســت‬ ‫همــه بــراى صبحانــه و شــام قبیلــه اســت و بــه دیگــرى نمى رســد‪ .‬پیامبــر‬ ‫در حــق او دعــا کــرد‪ :‬خداونــدا مــال و فرزندانــش را افزایــش ده‪ .‬بعــدا بــه‬ ‫چوپــان دیگــرى رســیدوهمین درخواســت را نمود‪.‬چوپــان نــه تنهــا شــیرى را‬ ‫کــه در ظــرف داشــت بلکــه انچــه در پســتان گوســفند بــود را نیــز دوشــید‬ ‫و بــه عنــوان هدیــه‪ ،‬بــا احتــرام بــه نــزد پیامبــر اورد و بــه ان حضــرت‬ ‫تقدیــم کــرد‪ .‬پیغمبــر در حــق اونیــز دعــا کرد؛ولــى چنیــن عرضــه داشــت‪:‬‬ ‫ف خداونــدا بــه حــد کفــاف بــه او مرحمــت کــن» بعضــى‬ ‫«اللّه ُـ َّ ‬ ‫م ارْز ُق ْـ ُه الْک َفا ِ‬ ‫از یــاران تعجــب کردنــد کــه چگونــه در حــق ان بخیــل پیغمبــر اکــرم دعــاى‬ ‫فزونــى مــال و فرزنــد کــرد ولــى دربــارۀ ایــن مومــن ســخاوتمند دعایــى کمتــر‬ ‫از ان فرمــود‪ .‬از ایــن مطلــب ســوال کردنــد و پیامبــر در جــواب فرمــود‪« :‬ا ِ َّ ‬ ‫ن‬ ‫ل َّ وَکَفَــى خ َیْرٌمِمَّــا ک َثُرَوَاَلْهَــى مقــدار کــم کــه بــراى زندگانــى انســان کافــى‬ ‫مَاق َـ ‬ ‫باشــدبهتراز مقــدار فراوانــى اســت کــه ادمــى را ازخــدا غافــل ســازد»‪.‬منظور از‬ ‫رضایــت پــروردگار کــه در ســخن پربــار بــاال بــه ان اشــاره شــده همــان رضایــت‬ ‫از مقــدارات خداســت چــه مطابــق میــل انســان باشــد و چــه بــر خــاف میــل‬ ‫او همان گونــه کــه در حدیثــى از امــام صــادق مى خوانیــم‪« :‬رَا ْ ُ ‬ ‫س طَاعَـ ه ِ الل َّـ ه ِ‬ ‫َّ‬ ‫ـن الل َّـ ِ ‬ ‫ه‬ ‫ـب ال ْ َعبـْد ُ اَو ْ کـَـر ِ ه َ و َ لَ یَر ْ َضــى عَبـْد ٌ عَـ ِ ‬ ‫ـن الل َّـ ه ِ فِیمَــا اَحَـ َّ ‬ ‫الصبـْـر ُ وَالر ِّ َضــا عَـ ِ ‬ ‫ـب اَو ْ کـَـرِهَ ؛ برتریــن طاعــت الهــى‬ ‫ن خ َیْــرا ًل َـ ُه فِیمَــا اَحَـ َّ ‬ ‫ـب اَو ْ کـَـر ِ ه َ ا ِ َّل ک َا َ ‬ ‫فِیمَــا اَحَـ َّ ‬ ‫صبــر و شــکیبایى و رضایــت و خشــنودى از خداســت؛ چــه در امــورى کــه‬ ‫بنــدۀ او دوســت دارد یــا دوســت نــدارد و هیــچ بنــده اى از مقــدرات الهــى در‬ ‫انچــه دوســت دارد یــا دوســت نــدارد راضــى نمى شــود مگــر این کــه در هــر دو‬ ‫صــورت خیــر اوســت»‪.‬‬ ‫منبــع‪ :‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۲۹۷‬‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫بــه رغــم بــروز اختــاف نظــر شــدید فیمــا بیــن محمّــد‬ ‫ابراهیــم همّــت و مســوولین و عناصــر واحــد اطالعــات‬ ‫عملیــات‪ ،‬تمامــی نفــرات اعــم از مســوول واحــد و دیگــر‬ ‫نفــرات ایــن واحــد بــه همــراه گردان هــای رزمــی تحــت امــر‬ ‫لشــکر‪ ۲۷‬در عملیــات والفجــر‪ ،۴-‬در منطقــه مریــوان و‬ ‫دشــت شــیلر حضــور پیــدا کردنــد‪ .‬در فرجــام ایــن عملیــات‬ ‫ســخت کوهســتانی‪ ،‬عــاوه بــر رزمنــدگان تــک ور و‬ ‫فرماندهــان گردان هــا‪ ۲۰ ،‬نفــر از نیروهــای زبــده ی واحــد‬ ‫اطالعــات عملیــات لشــکر هــم کــه بعضــا ً از مســوولین‬ ‫تیم هــای شناســایی بودنــد‪ ،‬بــه شــهادت رســیدند‪.‬‬ ‫پــس از خاتمــه ی پیــکار کوهســتانی والفجــر‪،۴-‬‬ ‫محمّدابراهیــم همّــت در دیــدار خــود بــا رزمنــدگان‬ ‫تیــپ‪ ۱‬عمّــار لشــکر‪ ۲۷‬کــه از عرصــه ی نبــرد خونیــن‬ ‫شــرق پنجویــن بازگشــته بودنــد‪ ،‬یکــی از شــورانگیزترین‬ ‫خطابه هایــش را ایــراد کــرد؛ خاصــه انجــا کــه گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ...‬بنــده از بهــار ‪ ۱۳۵۸‬کــه بــه کردســتان امــدم‪ ،‬تــا حــاال در‬ ‫همــه ی عملیــات هــا بــوده ام‪ ،‬ولی افتخار ِرفتن را نداشــتم و‬ ‫زنده ماندم؛ ســعادت شــهادت‪ ،‬نصیب ام نشــد‪.‬‬ ‫مع الوصــف؛ خــدا را شــاهد می گیــرم در هیــچ کــدام از‬ ‫عملیــات هایــی کــه دیــده بــودم‪ ،‬عملیاتــی نظیــر والفجرـ‪۴‬که‬ ‫بچّــه هــا بــا چنــان میــزان باالیــی از عشــق و اخــاص در ان‬ ‫جنگیــده باشــند‪ ،‬ســراغ نــدارم‪ .‬خــدا بــه همـه ی شــما‪ ،‬کــه در‬ ‫ایــن عملیــات مردانــه جنگیدیــد و هــدف هایتــان را گرفتیــد‪،‬‬ ‫توفیــق بدهــد چنانکــه قبــا ًهــم خدمــت تــان عــرض کــردم؛‬ ‫در حیــن عملیــات‪ ،‬شــما بــا ســختی هایــی مواجــه می شــوید‬ ‫کــه الزم اســت از قبــل‪ ،‬بــرای تحمّــل ایــن ســختی هــا‪،‬‬ ‫امادگــی روحــی‪ ،‬ذهنــی و جســمی الزم را داشــته باشــید‪ .‬در‬ ‫چنیــن جنگــی‪ ،‬قاعــده و ســنّت خــدا بــر این نیســت کــه مدام‬ ‫راحتــی و پیروزی هــای ســهل الوصــول را بــه جبهـه ی مومنین‬ ‫ارزانــی کنــد‪ .‬جنــگ مــا؛ بــا شــداید و ســختی هــا عجین اســت‬ ‫و انشــاءالل ّه همـه ی مــا بایــد بــرای تحمّــل ایــن ســختی هــا‪،‬‬ ‫از امادگــی کافــی و وافــی‪ ،‬برخــوردار باشــیم‪ .‬نکتــه ای کــه‬ ‫مــی خواهــم بــه شــما عزیــزان یــاداوری کنــم؛ ایــن اســت کــه‬ ‫همــه جــای ایــن عالــم‪ ،‬صحنـه ی ازمایــش انســان ها اســت‪.‬‬ ‫مــا پــس از ایــن عملیــات تجربــه هــای زیــاد و گران بهایــی‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫بــه دســت اوردیــم‪ .‬لشــکرهایی کــه مــدام در جنــوب جنگیــده‬ ‫بودنــد و هیــچ ســابقه ای از جنــگ در کوهســتان های جبهه ی‬ ‫غــرب و شــمال غــرب نداشــتند‪ ،‬از ایــن عملیــات‪ ،‬تجربه های‬ ‫زیــادی بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫پیــش رو داشــتند‪،‬‬ ‫درســت اســت کــه جنــگ ســختی را‬ ‫ِ‬ ‫ت کوهســتانی‪ ،‬ســبب شــد تــا‬ ‫امّــا همیــن جنــگ ســخ ِ‬ ‫بحمداللّــه‪ ،‬ایــن لشــکرها از حیــث تجربــه انــدوزی و‬ ‫ابدیــده شــدن در صحن ـه ی چنیــن عملیاتــی‪ ،‬بــه میــزان‬ ‫شــگفت انگیزی از تــوان رزمــی و تقویــت ســازمان رزم‬ ‫خودشــان‪ ،‬دســت پیــدا کننــد‪ .‬در مــورد لشــکر خودمــان‬ ‫هــم‪ ،‬فقــط مــی توانــم بگویــم‪ ،‬مــا از شــما برادرهــا‪،‬‬ ‫انتظــاری بیــش از ایــن نداشــتیم‪ ،‬شــما در ایــن عملیــات‪،‬‬ ‫عاشــقانه کار کردیــد و انچــه را در تــوان داشــتید‪ ،‬مومنانــه‬ ‫در طبــق اخــاص گذاشــتید‪.‬‬ ‫مــا در ایــن عملیــات‪ ،‬خیلــی از عزیــزان را از دســت دادیم‪.‬‬ ‫خیلــی از بچّه هــای مومــن‪ ،‬شــریف و بــه تعبیــر زیبــای‬ ‫فرمانــده دالور تیــپ عمّــار لشــکرمان؛ شــهید اکبــر حاجــی‬ ‫ـادل» مــا‪ ،‬در ایــن عملیــات بــزرگ‪ ،‬در گمنامــی‬ ‫پــور «دریـ ِ‬ ‫بــه شــهادت رســیدند‪ .‬انــان خیلــی عظمــت داشــتند‪.‬‬ ‫فقــط خــدا اســت کــه عظمــت انــان را مــی دانــد‪ .‬مــا‬ ‫ک ایــن عظمــت نیســتیم؛ زیــرا از حقایــق‬ ‫قــادر بــه در ِ‬ ‫عالــم غیــب‪ ،‬بــی خبریــم‪ .‬شــهدایی گرانقــدر ماننــد‪ :‬بــرادر‬ ‫اکبــر حاجی پــور؛ فرمانــده تیــپ یکــم عمّــار‪ ،‬بــرادر مهــدی‬ ‫خنــدان؛ معــاون ایــن تیــپ‪ ،‬بــرادر علــی اصغــر رنجبــران؛‬ ‫معــاون تیــپ ســوّم ابــوذر‪ ،‬حــاج عبّــاس ورامینــی؛‬ ‫مســوول ســتاد لشــکر‪ ،‬برادرمــان غالمرضــا نظــام ابــادی؛‬ ‫معــاون گــردان حمــزه سیّدالشــهداء(ع)؛ ‪-‬کــه ایشــان از‬ ‫جملــه بچّه هــای خــوب بســیج بــود‪ ،‬بــرادر ابراهیم علــی‬ ‫معصومــی؛ فرمانــده گــردان کمیــل‪ ،‬بــرادر میرحمیــد‬ ‫موســوی اقــدس؛ معــاون گــردان مســلم بــن عقیــل(ع)‬ ‫و‪ ...‬تمامــی شــهدای بســیج؛ کــه همــه ی ان هــا ســردار‬ ‫بودنــد و دالورانــه بــه فیــض شــهادت نایــل امدنــد‪ .‬مــا‬ ‫چــاره ای نداریــم جــز اینکــه مــرد باشــیم و راه ایــن شــهداء‬ ‫را ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫شما برادران بسیجی!‬ ‫در طــول ایــن شــش مــاه‪ ،‬در جبهــه وقایــع و حــوادث‬ ‫بســیاری را از نزدیــک دیدیــد و درس هــای بزرگــی را‬ ‫اموختیــد‪ .‬شــما خــود شــاهد بودیــد کــه ســردار شــجاعتان‬ ‫اکبــر حاجــی پــور‪ ،‬چگونــه شــهید شــد‪ .‬شــما دیدیــد کــه‬ ‫«شــیر کوهســتان»؛ مهــدی خنــدان‪ ،‬چگونــه بــر روی‬ ‫قلــه ‪۱۹۰۴‬بــه شــهادت رســید‪ .‬امــروز‪ ،‬شــما بــا کولــه بــاری‬ ‫از خاطــرات و درس هــای عبــرت‪ ،‬بــه شــهرها و خانــه‬ ‫هایتــان بــاز مــی گردیــد‪ .‬ایــن مســوولیت بــزرگ‪ ،‬بــر دوش‬ ‫شماســت تــا انچــه را کــه در ایــن شــش مــاه شــاهد بودیــد‪،‬‬ ‫بــرای مردمــی کــه در پشــت جبهــه‪ ،‬تشــنه ی دانســتن ایــن‬ ‫حقایــق هســتند‪ ،‬بازگــو کنیــد و در تاریــخ‪ ،‬بــرای نسـل های‬ ‫اینــده‪ ،‬بــه یــادگار بگذاریــد‪.‬‬ ‫ســی و انــدی ســال پــس از ان پاییــز سراســر خــون‬ ‫و حماســه؛ ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬ضمــن ســخنرانی خــود در جمــع شــماری از‬ ‫خانواده هــای شــهیدان غــرب اســتان تهــران‪ ،‬بــه نقــش‬ ‫انکارناپذیــر دوســت و همــرزم شــهیدش محمّــد ابراهیــم‬ ‫همّــت‪ ،‬در رهبــری مقتدرانــه عملیاتــی و مدیریــت‬ ‫هوشــمندانه ی نظامــی لشکر‪۲۷‬محمّدرســول اللــه(ص)‬ ‫ت اقتــدا بــه اُســوه هــای مدیریتــی دوران‬ ‫و ضــرور ِ‬ ‫دفــاع مقــدّس؛ بــرای فائــق امــدن بــه مشــکالت اداره ی‬ ‫کشــور در شــرایط خطیــر کنونــی اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ...‬یکــی از حــوادث بزرگــی کــه قریــب بــه ســه هــزار‬ ‫شــبانه روز طــول کشــید و جمعیتــی بالــغ بــر میلیون هــا‬ ‫نفــر‪ ،‬بــه تنــاوب از اســتان هــای مختلــف کشــور و در‬ ‫رده هــای مختلــف ســنی امدنــد و در ایــن فضــا قــرار‬ ‫گرفتنــد و نقش افرینــی کردنــد‪ ،‬همیــن دفــاع هشــت‬ ‫ســاله ملّــت مــا بــود‪.‬‬ ‫در یــک چنیــن فضایــی کــه اکنــده از حضور طیف متنوعی‬ ‫از ادم هــای متفــاوت اســت؛ اولیــن عنصــر تاثیرگــذار‬ ‫بــر رونــد اتفاقــات جبهــه‪ ،‬فضــای مدیریتــی جنــگ بــود‪.‬‬ ‫وقتــی کــه مــن دارم فضــای مدیریتــی جنــگ را بــرای شــما‬ ‫بازگــو مــی کنــم؛ خواهــش دارم کــه ذهــن شــما بــه ســمت‬ ‫امثــال مــن و یــا برادرانــی کــه از ان دوران باقــی مانده انــد‪،‬‬ ‫نــرود‪ .‬بلکــه ذهنتــان را ببریــد بــه ســمت شــهیدانی کــه‬ ‫االن در عالــم معنــا؛ نظاره گــر اعمــال و رفتــار مــا هســتند‪.‬‬ ‫ذهــن خودتــان را متوجّــه همّــت‪ ،‬خــرّازی‪ ،‬باکــری‪،‬‬ ‫متوســلیان‪ ،‬زین الدیــن و دیگــر شــهیدان بکنیــد‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مثــا ً در همیــن لشــکر‪ ۲۷‬تهــران‪ ،‬فرماندهــان بزرگــی‬ ‫مثــل شــهیدان‪ :‬رضــا چراغــی‪ ،‬ســعید ســلیمانی‪ ،‬ســعید‬ ‫مهتــدی‪ ،‬عبّــاس کریمــی و دســتواره بــوده انــد‪.‬‬ ‫متوســلیان؛ کــه ایشــان از جملــه یَــان و‬ ‫یــا حــاج احمــد‬ ‫ّ‬ ‫ســرداران بــزرگ جنــگ بــود‪.‬‬ ‫و یــا حــاج همّــت؛ کــه نامــدار اســت و فرمانــده سلحشــور‬ ‫رزمنده هــای اســتان تهــران بــود‪.‬‬ ‫یــک جامعــه اگــر بخواهــد منــزّه بشــود‪ ،‬اولیــن عاملــی‬ ‫کــه در تنزیــه و تربیــت ان جامعــه تاثیــر دارد‪ ،‬مدیــران‬ ‫ان جامعــه هســتند‪ .‬اگــر فکــر و رفتــار مدیــر؛ منطبــق بــا‬ ‫اصولــی بــود کــه او هــم در موضــع بیــان و هــم در مقــام‬ ‫عمــل‪ ،‬بــه ان اصــول اعتقــاد داشــت‪ ،‬قطعــا ً ان رفتــار در‬ ‫دیگــران هــم‪ ،‬تاثیرگــذار خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ـن نوعــی امــدم و در جمع شــما صحبت هایی‬ ‫مثــاً؛ اگــر مـ ِ‬ ‫ت خــودم بــه ان حرف هــا پایبنــد نبــودم‪،‬‬ ‫کــردم کــه در خلــو ِ‬ ‫قطعــا ً بدانیــد کــه حــرف هــای مــن‪ ،‬در جــان و دل و ذهــن‬ ‫مخاطــب‪ ،‬تاثیرگــذار نخواهــد بود‪.‬‬ ‫شــما وقتــی بــه رویــه مدیریتــی شــهید همّــت در لشــکر‬ ‫تحــت فرمانده ـی اش نــگاه مــی کنیــد؛ مــی بینیــد کــه او‬ ‫بی اغــراق در تمــام خصیصــه هــای تربیتــی‪ ،‬از جمیــع‬ ‫نیروهــای خــودش باالتــر بــود‪ .‬در طــی مــدّت بیســت‬ ‫ماهــه ی فرماندهــی او بــر لشــکر‪ ،۲۷‬شــاید بالــغ بــر‬ ‫صدهــزار نفــر از طیــف هــای مختلــف جامعــه‪ ،‬اعــم از‪:‬‬ ‫دانــش امــوز‪ ،‬اســتاد دانشــگاه‪ ،‬امــوزگار‪ ،‬کارگــر‪ ،‬کارمنــد و‬ ‫حتـّـی طلبــه هایــی بــه صــورت متنــاوب بــه لشــکر همّــت‬ ‫امدنــد‪ ،‬بــا ایــن وصــف؛ از نظــر ابعــاد تربیتــی‪ ،‬همّــت از‬ ‫همــه ی ان هــا برجســته تــر بــود‪.‬‬ ‫یعنــی نســبت بــه رعایــت موازیــن دینــی‪ ،‬از همــه‬ ‫نیروهایــش تقیّــد بیشــتری داشــت‪ .‬در کــوران ســختی ها؛‬ ‫بیشــترین بــار مســوولیت را‪ ،‬همّــت متوجّــه خــودش‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫مــا در مجموعــه اصــول و قواعــد نظامــی کشــور خودمــان‬ ‫و حتـّـی در جنــگ هــای کالســیک و غیرکالســیک معــروف‬ ‫دنیــا؛ یــک تعریــف داریــم و ان ایــن اســت کــه؛ اگــر فــردی‬ ‫در رده ی باالیــی مثــل فرماندهــی لشــکر مســوولیت دارد‪،‬‬ ‫ایــن فــرد بایــد بیــن خــودش و میــدان جنــگ و خطــر‪ ،‬یــک‬ ‫فاصلــه ی ایمنــی مناســبی را قائــل باشــد و رعایــت کنــد؛‬ ‫امّــا همّــت ابــدا ً این گونــه نبــود‪ ...‬مــن یــادم هســت کــه‬ ‫دیــده بــودم همّــت در خاکریــز اوّل و بــدون فاصلــه بــا‬ ‫نیروهــای رزمنــده‪ ،‬عملیــات را هدایــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫اصــا ً اگــر همّــت و امثــال همّــت در قلــب هــا جاودانــه‬ ‫شــدند؛ بــه خاطــر همیــن مظلومیــت هایــی اســت کــه‬ ‫متحمّــل شــدند‪ .‬همّــت مــزارش در شــهرضای اســتان‬ ‫ت‬ ‫اصفهــان اســت؛ امّــا امــروز در برابــر دیــدگان بامعرفــ ِ‬ ‫همــه ی انســانهایی کــه او را مــی شناســند و یــا حتّــی‬ ‫نمی شناســند‪ ،‬حاضــر اســت و درهمــه ی قلــوب‪ ،‬جــا دارد‪.‬‬ ‫فصل الخطاب‪:‬‬ ‫پــس از پایــان عملیــات والفجــر‪ ۴‬همان طــور کــه‬ ‫پیش بینــی می شــد‪ ،‬تعــدادی از نیروهــای واحــد اطالعــات‬ ‫عملیــات‪ ،‬از جملــه مســوول ایــن واحــد؛ ســعید قاســمی‬ ‫از لشــکر‪ ۲۷‬جــدا شــدند و بــرای عملیــات خیبــر و نبردهــای‬ ‫پــس از ان در دیگــر یگان هــای ســپاه حضــور پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫عزیزانی که مایلند در رابطه با موضوع مطرح شده در‬ ‫انتهای این مطالب‪ ،‬بیشتر بدانند‪ ،‬به کتاب «شراره های‬ ‫خورشید‪ :‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

روزنامه بازار کسب و کار پارس 967

شماره : 967
تاریخ : 1403/01/28
روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

روزنامه بازار کسب و کار پارس 966

شماره : 966
تاریخ : 1403/01/27
روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

روزنامه بازار کسب و کار پارس 965

شماره : 965
تاریخ : 1403/01/26
روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

روزنامه بازار کسب و کار پارس 964

شماره : 964
تاریخ : 1403/01/25
روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

روزنامه بازار کسب و کار پارس 963

شماره : 963
تاریخ : 1403/01/21
روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

روزنامه بازار کسب و کار پارس 962

شماره : 962
تاریخ : 1403/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!