روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 532 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 532

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 532

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 532

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪29 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 25‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /14 -2022/ may/ 15-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪532‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫یکی از عوامل اصلی قاچاق معکوس‬ ‫در کشور ارز ترجیحی است‬ ‫ضرورتتکمیل‬ ‫تجاده های‬ ‫زیرساخ ‬ ‫شرقگلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫از مجوزهای وزارت ارشاد‬ ‫انقالبی همه نهادها حمایت کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫اجحاف در حق‬ ‫کسی نشود‬ ‫‪3‬‬ ‫نسبت به توزیع عادالنه‬ ‫یارانه‪ ،‬اگاهی افکار عمومی‬ ‫بیشتر شده است‬ ‫پنج میلیون نفر یارانه بگیر‬ ‫جزو دهک دهم بودند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫افزایش قیمت نان‬ ‫سنتی صحت ندارد‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه طــرح‬ ‫مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا یــک اصــاح‬ ‫اقتصــادی بــزرگ بــه نفــع مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش‬ ‫قیمــت نــان ســنتی صحــت نــدارد و ارد بــا نرخ ثابت بین‬ ‫نانوایی هــای ســنتی بــا قیمــت قبــل توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســید جــواد‬ ‫ســاداتی نــژاد در جریــان بازدیــد از یــک کارخانــه تولیــد‬ ‫روغــن نباتــی در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫طــرح مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا یــک‬ ‫اصــاح اقتصــادی بــزرگ بــه نفــع مــردم اســت کــه‬ ‫در کشــور شــروع شــده و هــدف ان هدفمنــد کــردن‬ ‫یارانه هــا اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن طــرح یارانه هــا حــدف نمی شــود‬ ‫و فقــط تخصیــص یارانه هــا از روی کاال بــه مردم منتقل‬ ‫می شــود و عدالــت توزیــع را برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا یــاداوری ایــن کــه میــزان‬ ‫مصــرف دهک هــای مختلــف در شــرایط معمولــی‬ ‫متفــاوت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن طرح دریافــت عادالنه ای‬ ‫را خواهنــد داشــت و میزانــی که بــرای دریافت جبرانی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده بعضــا از مقــدار هزینــه تحمیــل شــده‬ ‫در دهک هــای پایین تــر بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد یــاداور شــد‪ :‬ایــن طــرح یــک کار بســیار‬ ‫بــزرگ اســت و بایــد در ســال های گذشــته کــه تفــاوت‬ ‫نــرخ ارز کمتــر بــود انجــام می شــد؛ در هــر صــورت‬ ‫دولــت ســیزدهم ایــن کار را کــه یــک کار بســیار بــزرگ‬ ‫در اقتصــاد ایــران اســت‪ ،‬مدنظــر قــرار داد و بــا دســتور‬ ‫رییــس جمهــور اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مبلغــی کــه بــه عنــوان یارانــه مــاه اول بــه‬ ‫حســاب مردم واریز شــده بود‪ ،‬ازاد شــد تا مردم بتوانند‬ ‫خریــد خــود را در کاالهــای اساســی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام عالــی وزارت جهــاد کشــاورزی افــزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر کاالهای اساســی در کشــور شــرایط بســیار‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫خوبــی دارد و بــرای ذخایــر راهبــردی کشــور از قبــل از‬ ‫عیدنــوروز تمهیــدات الزم انجــام شــده و مشــکلی در‬ ‫تامیــن کاال در کشــور نداریــم‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــا تاکیــد بــر ایــن کــه قیمــت کاالهــا نیــز‬ ‫از امــروز اعمــال شــده اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه مــا قیمت هایــی را از قبــل در برخــی از کاالهــا‬ ‫در فروشــگاه ها داشــتیم‪ ،‬طبیعتــا ازدحــام خریــد بــه‬ ‫دلیــل تفــاوت قیمت هــا بســیار بــاال بــوده اســت؛ بــا‬ ‫نــرخ جدیــد کاالهــا هیــچ مشــکلی در عرضــه وجــود‬ ‫نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور نمونــه ایــن کارخانــه روزانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬تــن تولیــد روغــن خوراکــی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬فقــط‬ ‫امــروز بــا ذخایــر ‪ ۵۰۰‬تــن ایــن مجموعــه ارســال روغــن‬ ‫داشــته ایم و ایــن نشــان می دهــد کــه مــا ظرفیــت‬ ‫خریــد روزی ‪ ۷۰۰‬تــن روغــن در شــهر تهــران داریــم‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه در محصول‬ ‫مــرغ نیــز ازدحــام را در میادیــن و فروشــگاه ها شــاهد‬ ‫بوده ایــم‪ ،‬افــزود‪ :‬مصــرف روزانــه تهــران ‪ ۱۲۰۰‬تــن مــرغ‬ ‫اســت و امــروز میــزان مــرغ گــرم و منجمــد در تهــران‬ ‫بــه ‪ ۱۶۰۰‬تــن رســیده اســت و جمعــه کــه روز تعطیــل‬ ‫اســت و عمومــا عرضــه مــرغ گــرم انجــام نمــی شــد‪،‬‬ ‫کشــتار انجــام می شــود و مــرغ گــرم در بــازار توزیــع‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نژادافــزود‪ :‬مــردم مــا اطمینــان داشــته‬ ‫باشــند و بداننــد تمهیــدات الزم از قبــل از عیــد و جنــگ‬ ‫اوکرایــن بــرای ایــن مهــم اندیشــیده شــده اســت؛ البته‬ ‫مــا یــک افزایــش قیمــت غــذا در جهــان را داشــته ایم‪.‬‬ ‫وی ضمــن تشــکر از صبــوری مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســه هــزار‬ ‫تــن تصفیــه روغــن در کارخانجــات تهــران بــه صــورت‬ ‫روزانــه انجــام شــده و عرضــه در همــه فروشــگاه ها‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تــا ‪ ۲‬روز اینــده‬ ‫بــه دلیــل مســافت ها‪ ،‬فراوانــی و وفــور روغــن را در‬ ‫همــه فروشــگاه های کشــور شــاهد خواهیــم بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬رییس جمهــور‪ ،‬معاونیــن و وزرا بارهــا تاکیــد‬ ‫کرده انــد کــه افزایــش قیمتــی را در قیمــت نــان و دارو‬ ‫نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد تاکیــد کــرد‪ :‬افزایــش قیمــت نان ســنتی‬ ‫صحــت نــدارد و ارد بــا نــرخ ثابــت بیــن نانوایی هــای‬ ‫ســنتی بــا قیمــت قبــل توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واردات در ایــن بخــش بــه خوبــی‬ ‫انجــام شــده و ذخایــر گنــدم کشــور نیــز ایــده ال و‬ ‫خــوب اســت‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد‪ :‬بیشــتر مــواردی‬ ‫که در خریدها داشته ایم ناشی از تغییر قیمتی بوده‬ ‫کــه انجــام شــده و تقاضــا در فروشــگاه ها افزایش پیدا‬ ‫کــرده اســت؛ بنابرایــن کمبــودی در کاالهــا در کشــور‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬عــاوه بــر انچــه در کارخانه هــای شــکر‬ ‫تولیــد می شــود‪ ،‬ذخایــر ایــن محصــول بالــغ بــر ‪۵۰۰‬‬ ‫هــزار تــن در کشــور اســت و هیچ گونــه مشــکلی از‬ ‫بابــت فراوانــی و ذخایــر کاالیــی در کشــور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ســاداتی نژاد همچنیــن گفــت‪ :‬صنایــع ظرفیــت خــود را‬ ‫افزایــش داده انــد و تمــام تــاش مــا تامیــن کاال بــرای در‬ ‫دســترس قــرار گرفتــن محصــول در دســت مــردم اســت‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی ‪01732688214‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪531‬‬ ‫‏ اعجاز علمی قران ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .2‬ایــا بیــان مراحــل خلقــت انســان(گِل ـ نطفــه ـ علقــه و خــون بســته ـ مضغــه یــا چیــزی شــبیه بــه‬ ‫گوشــت جویــده ـ اســتخوان بنــدی ـ پوشــش‏گوشــتی براســتخوان ـ افرینــش جدیــد و دمیــدن روح‬ ‫ن الخ ٰالقیــن) کــه بشــر امروز‪،‬همچنــان در حــال شــناخت علمــی‏هــر چــه‬ ‫انســانی ـ فَت َبـ ٰـارک الل َّـ ُه ا َحسـ ُ‬ ‫بیشــتر ایــن مراحــل اســت‪،‬خود از معجــزات قــران نیســت ؟ (‪ 16‬ـ ‪ / 12‬مومنــون ص ‪ 342‬‏)‬ ‫‏— لقمه ی حالل ؛ عمل صالح ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .3‬اگــر جهــان امــروز بــا بحــران رفتارهــای شــقاوت امیز فردی و دولتی (بویژه کشــورهای اســتکباری)‬ ‫دنیــا روبروســت ‪ ،‬شــاید یــک دلیــل‏عمــده ان کــم بــودن ‪« ،‬لقمــه حــال و پــاک (بــه عنــوان ســوخت‬ ‫موتــور محــرک عمــل صالــح) در انســان ها » باشــد‪ /51( .‬مومنــون ‏)‬ ‫‏‪ .4‬هــر کــس در انجــام وظیفــه ‪ ،‬نهایــت کوشــش را داشــته و (در عیــن حــال) دلــی هراســناک از‬ ‫ســرانجام خــود ‪ ،‬نــزد پــروردگار دارد ‪ ،‬‏‏(قطعــاً) در خیــرات از دیگــران پیشــی مــی گیــرد و مشــمول‬ ‫عنایــات الهــی خواهــد شــد ‪ 61( .‬و ‪ / 60‬مومنــون ‏)‬ ‫‏‪ .5‬از دیگــران ‪ ،‬فراتــر از تــوان و امکانــات (مــادی ‪ ،‬معنــوی و علمــی و ‪ ) ...‬ان هــا ‪ ،‬کار و مســئولیت یــا‬ ‫چیزی نخواهیم ‪( .‬خداوند نیز ‪،‬‏همین مقدار خواســته اســت ‪ / 62( ).‬مومنون‏)‬ ‫‏—کتاب سخنگوی (به حق)( ایه ‪ / 62‬مومنون ص ‪ 346‬‏)‬ ‫نکته قابل توجه ‪:‬‏‬ ‫ایــده طراحــی ســخت افــزاری و نــرم افــزاری یــک جلــد کتــاب ســخنگوی قــران کریــم را جوانــان در‬ ‫علــوم مختلــف دانــش بنیــان مــی تواننــد‏پیگیــری کننــد تــا محققیــن و پژوهشــگران از ایــن کتــاب‬ ‫اســمانی بهــره بــرداری بیشــتری ببرنــد ‪.‬‏‬ ‫‏— توحید و معاد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .6‬ایمــان بــه خداازمصادیقحضوردرصــراط مســتقیم و عــدم باور اخرت(قیامت وســرانجام)به معنی‬ ‫انحــراف ازقــران اســت‪/74 (.‬‏مومنون‏)‬ ‫‏‪ .7‬اگــر بــرای خــدای متعــال ‪ ،‬فرزنــد ‪ ،‬همتــا یــا شــریکی بــود هــر یــک بــر دیگــری برتــری مــی جســت‬ ‫(و نظــام جهــان هســتی و مدیریــت ان)‏بــه تباهــی کشــیده مــی شــد‪.‬خداوند از چنیــن توصیفاتــی‬ ‫منــزه اســت‪ /91( .‬مومنــون‏)‬ ‫‏— فرهنگ اجتماعی ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .8‬بدی ها را ‪ ،‬به بهترین و نیکوترینروش ها دفع کنیم ‪ /96( .‬مومنون‏)‬ ‫‏— بازگشت به دنیا پس از مرگ ؟‏!‬ ‫‏‪ .9‬چــون بازگشــت دوبــاره بــه دنیــا (پــس از مــرگ) ممکــن نیســت ‪ ،‬پــس انچــه مــی توانیــم عمــل‬ ‫صالــح داشــته باشــیم کــه تــا قیامــت (بــر انگیختــه‏شــدن دوبــاره) در بــرزخ (بهشــت یــا جهنــم برزخــی)‬ ‫خواهیــم بــود ‪ 100 (.‬ـ ‪ /99‬مومنــون‏)‬ ‫‏‪ .10‬هــر کســی‪،‬غیر از اَللّــه را خــدای خــود بخوانــد (در حالیکــه هیــچ دلیلــی بــر ان وجــود نــدارد)‬ ‫حســابش نــزد پــروردگار او بــوده و قطعــا ً‏‏(بدانــد کــه) خداونــد کافــران را بــه رســتگاری (و ســر انجــام‬ ‫نیکــو) نخواهــد رســاند ‪ / 117( .‬مومنــون‏)‬ ‫‏— لیست سیاه برای فاسقات ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .11‬در فرهنــگ قــران زنــاکار بایــد تنبیــه شــوند و متهــم کننــده زنــان پــاک دامــن نیــز عــاوه بــر تنبیــه‬ ‫بایــد در لیســت ســیاه (عــدم پذیــرش‏گواهــی و شــهادت انان)قــرار بگیرندکــه اینــان همــان فاســقان‬ ‫هســتند‪10(.‬ـ‪ / 2‬نور‏)‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز شنبه ‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫از مجوزهای وزارت ارشاد‬ ‫انقالبی همه نهادها‬ ‫حمایت کنند‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 60,460,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 13,951,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 138,400,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 147,950,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 78,950,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 49,020,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫راه اهن گرگان ‪ -‬گنبدکاووس‬ ‫ بجنورد ‪ -‬مشهد‬‫پــروژه ملــی راه اهــن گــرگان ‪ -‬گنبــدکاووس ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬مشــهد در‬ ‫حافظــه تاریخــی مــردم گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان ســابقه ‬ ‫طوالنــی دارد و بــا وجــود چندیــن بــار کلنــگ زنــی شــروع ســاخت‬ ‫ان در دوره هــای گوناگــون امــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه کمبــود‬ ‫اعتبــار و تامیــن نشــدن فاینــاس خارجی هنــوز در نقطه صفر باقی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و امــور مجلــس و اســتان هــای وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پــی لغــو مجــوز کنســرت ها‬ ‫از ســوی برخــی دســتگاه هــا گفــت‪ :‬همــه نهادهــا از‬ ‫مجوزهــای وزارت ارشــاد انقالبــی حمایــت کننــد؛ زیــرا‬ ‫مطابــق قانــون مرجــع بررســی‪ ،‬تشــخیص و صــدور‬ ‫مجوزهــای مختلــف فرهنگــی ایــن وزارت خانــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از روابط عمومی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گلســتان بــه نقــل از‬ ‫مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت فرهن ـگ و‬ ‫ارشــاد اســامی‪ ،‬ســید محمــد هاشــمی‪ ،‬گفت‪:‬قانــون‬ ‫بــرای مجموعــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی وظایــف‬ ‫و اختیاراتی تعیین کرده اســت که یکی از انها‪ ،‬مســئله‬ ‫صــدور مجوزهــا در عرصــه فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه و‬ ‫مســائلی از قبیــل کنســرت ها‪ ،‬فیلــم هایــی ســینمایی و‬ ‫کتاب هــا اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بررســی هــای مــا جهــت صــدور مجوزهــا در‬ ‫وزارت ارشــاد بــر ســه اصــل مهــم متکــی اســت‪ .‬اصــل‬ ‫اول‪ ،‬رعایــت همــه جانبــه قانــون و طی مســیرهای پیش‬ ‫بینــی شــده در قانــون جهــت اخــذ مجوزهــا اســت‪ .‬اصــل‬ ‫دوم‪ ،‬حفــظ و تعمیــق باورهــا و ارزش هــای دینــی و‬ ‫انقالبــی اســت‪ .‬مــا بــه عنــوان مجموعــه وزارت فرهنــگ‪،‬‬ ‫حتمــا ًبــدون هیــچ لکنتــی پاســدار ارزش هــای دینــی‪،‬‬ ‫انقالبــی و ملــی هســتیم‪ .‬اصــل ســوم‪ ،‬حفــظ نشــاط‬ ‫اجتماعــی اســت کــه بایــد مبتنــی بــر دو اصــل قبــل در‬ ‫دســتور کار وزارت ارشــاد قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫هاشــمی ادامــه داد‪ :‬وقتــی مجــوزی در مجموعــه‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه عنــوان مرجــع ذی صالح با‬ ‫دقــت بــه اصــول ســه گانــه فــوق صــادر مــی شــود‪ ،‬انتظــار‬ ‫داریــم کــه همــه ی نهادهــا و ســازمان هــای دولتــی و‬ ‫غیردولتــی ‪،‬همــه و همــه بــه قانــون احتــرام بگذارنــد و‬ ‫از تصمیمــات قانونــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫حمایــت و پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد هاشــمی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه ارکان‬ ‫وزارت فرهنــگ‪ ،‬امــروز انقالبــی اســت تاکیــد کــرد‪ :‬الزم‬ ‫اســت همــه بداننــد‪ ،‬در اقدامــات مجموعــه وزارت ارشــاد‬ ‫دقــت هــای دینــی‪ ،‬انقالبــی و قانونــی انجــام مــی گیــرد‪.‬‬ ‫هوشمندی ملت الزمه‬ ‫توفیق در جنگ رسانه ای‬ ‫دشمن علیه نظام است‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه طــرح برخــی مباحث خــاف واقع در‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه هــای معاند در خصــوص جراحی‬ ‫اقتصــادی در کشــور گفــت‪ :‬یــک جنــگ رســانه ای تمــام‬ ‫عیــاری علیــه نظــام در حــال انجــام اســت کــه توفیــق در‬ ‫ایــن نبــرد نیازمنــد هوشــمندی مــردم و مدیــران اســت‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری اظهارداشــت‪ :‬در روزهــای اخیــر‬ ‫رســانه های خارجــی و برخــی از نااهــان در داخــل کشــور‬ ‫تــاش دارنــد تــا مشــکالت ناشــی از رویکــرد جدیــد دولت‬ ‫در اصــاح نــرخ ارز ترجیحــی را بزرگ نمایــی کــرده و بــه‬ ‫اصطــاح از کاه ‪،‬کــوه بســازند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مــردم و مســووالن بایــد حواسشــان جمــع و‬ ‫مراقــب نفــوذی هــا باشــند؛ دقــت و هوشــمندی بیشــتر‬ ‫دولــت بهمــراه حضــور موثــر در صحنــه مــی توانــد توطئــه‬ ‫دشــمنان را نقــش بــر اب کند‪.‬دولــت بایــد در اجــرای‬ ‫هرگونــه طــرح و راهبــرد سیاســی ‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫اصــل کرامــت و عــزت نفــس و رضایــت منــدی مــردم را‬ ‫مدنظــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫منتظــری خاطرنشــان کــرد‪ :‬چیــزی مهمتــر از افزایــش‬ ‫ســرمایه اجتماعــی در کشــور نداریــم و بــا پرهیــز از‬ ‫احساســات بــه دنبــال رضایتمنــدی مــردم در فضــای‬ ‫منطقــی و حقیقــی باشــیم‪.‬اجرای ایــن جراحــی بــزرگ‬ ‫اقتصــادی بــه طــور حتــم بــا مســائل و مشــکالتی همــراه‬ ‫خواهــد بــود و انتظــار اســت کــه ماننــد همیشــه بــا‬ ‫ســعه صدر مــردم و صبــوری ان هــا بتوانیــم از ایــن بزنــگاه‬ ‫حســاس اقتصــادی بــه ســامت عبــور کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه طــور حتــم ایــن رویکــرد دولــت نواقــص و‬ ‫کاســتی هایــی هــم دارد امــا منتقــدان و رســانه هــا بایــد‬ ‫عینــک انصــاف بزننــد و کاری نکننــد کــه تصــور شــود در‬ ‫زمیــن دشــمن بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ضرورتتکمیل‬ ‫تجاده های‬ ‫زیرساخ ‬ ‫شرقگلستان‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫اســتان گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان درحــوزه زیرســاخت های‬ ‫مواصالتی(جــاده ای و ریلــی) دچــار برخــی عقــب ماندگی هــای‬ ‫تاریخــی اســت و جبــران ان نیازمنــد برنامه ریــزی اصولــی اســت کــه‬ ‫در ســفر اســتانی دولــت بــرای حــل ایــن مشــکل اساســی تدابیــری‬ ‫اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان بــا‬ ‫وســعت افــزون بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتر مربــع‪ ،‬پنج هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫راه مواصالتــی شــامل «بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعــی درجــه یــک‪۲ ،‬‬ ‫و ســه» دارد کــه حــدود دوســوم ان در نواحــی شــرقی ایــن اســتان‬ ‫شــمالی قــرار دارد کــه بــه دالئــل مختلــف مــورد غفلــت و کــم توجهی‬ ‫مســووالن متولی ادوار گذشــته قرار گرفته و اکنون بشــدت نیازمند‬ ‫تعریض و بهســازی هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از محورهــای مواصالتــی منطقــه شــرق گلســتان از جملــه‬ ‫جــاده بیــن المللــی و ترانزیتــی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود مشــهور بــه جاده‬ ‫خــوش ییــاق‪ ،‬جــاده رامیــان ‪ -‬ســه راهــی شــاهرود مشــهور بــه‬ ‫اولنــگ و محــور بیــن المللــی مینودشــت ‪ -‬گالیکــش ‪ -‬ســه راهــی‬ ‫تنگــراه (پــارک ملــی گلســتان) ارتبــاط دهنــده ایــن اســتان بــه ‪۲‬‬ ‫ن ســمنان و خراســان شــمالی هســتند ضمــن اینکــه جــاده‬ ‫اســتا ‬ ‫قدیمــی امــا ترانزیتــی گنبــد بــه مــرز اینچــه بــرون یکــی از محورهــای‬ ‫ارتباطــی و پیونــد دهنــده ایــن خطــه بــه کشــور ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه در جریــان ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس جمهــور و برخــی‬ ‫اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان اعتبــارات خوبــی (‪ ۲۱‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال) بــرای اجــرای برخــی طرح هــا و پروژه هــا حــوزه راه و‬ ‫شهرســازی و بهبــود وضعیــت راه هــای اســتان مصــوب شــد امــا ســفر‬ ‫‪ ۲‬روزه رییــس و برخــی اعضــای کمیســیون عمرانــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــه همــراه چندتــن از معاونــان وزیــر راه و شهرســازی بــه ایــن‬ ‫اســتان شــمالی فرصــت خوبــی برای دیــدن از نزدیک وضعیــت جاده های‬ ‫ارتباطــی و مواصالتــی بویــژه نواحــی شــرقی ان و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای‬ ‫جبــران عقــب ماندگی هــا و بهبــود زیرســاخت های ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫تســریع در تکمیــل عملیــات بهســازی و تعریــض جــاده ترانزیتــی‬ ‫خــوش ییــاق‬ ‫طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده کوهســتانی و بیــن المللــی‬ ‫ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود مشــهور بــه «خــوش ییــاق « بــه طــول ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع‬ ‫اســت‪ ،‬بــا هــدف بهبــود عبــور و مــرور و ایمــن ســازی کریــدور مهــم‬ ‫زمینــی ارتباط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و همچنیــن محــور‬ ‫ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز اینچــه بــرون گنبــدکاووس و کشــورهای‬ ‫همســایه شــمال ایــران ابتــدا در ســال ‪ ۸۵‬شــروع شــد کــه پــس از ‪۲‬‬ ‫ســال انجــام کار متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح پــس از وقــوع ســیل ســال ‪ ۹۳‬و وارد شــدن‬ ‫خســارت جــدی بــه بخش هایــی از ایــن جــاده کــه مهمتریــن راه‬ ‫ارتباطــی گلســتان و ســمنان بــه شــمار م ـی رود دوبــاره بــه صــورت‬ ‫رســمی و بــا بــراورد اعتبــار اولیــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اغــاز شــد کــه بــه ســبب عــدم تخصیــص کامــل اعتبــارات طــی ایــن‬ ‫ســال ها اکنــون فقــط حــدود ‪ ۲۵‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات بهســازی و‬ ‫تعریــض ایــن جــاده ارتباطــی کــه از زیرســاخت های مهــم و تاثیرگذار‬ ‫توســعه گلســتان بــه شــمار مـی رود‪ ،‬امــری انــکار ناپذیــر اســت زیــرا‬ ‫بــه ســبب واقــع شــدن ایــن جــاده ترانزیتی در منطقه ای کوهســتانی‬ ‫و مواجــه بــودن بــا خطــر ریــزش و رانــش هنــگام بارش هــای فصلــی‬ ‫ت مــادی و جانــی قابــل‬ ‫و وقــوع ســیالب های ناشــی از ان‪ ،‬خســارا ‬ ‫توجهــی را بــه ایــن محــور‪ ،‬مــردم منطقــه و راننــدگان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫تعریض بزرگراه مینودشت ‪ -‬گالیکش ‪ -‬سه راهی تنگراه‬ ‫(پارک ملی گلستان)‬ ‫عملیــات اجرایــی پــروژه ملــی تعریــض و ایمــن ســازی بزرگــراه‬ ‫مینودشــت ‪ -‬گالیکــش ‪ -‬جنــگل گلســتان به عنــوان بخشــی از جــاده‬ ‫بیــن المللــی و ترانزیتــی گــرگان ‪ -‬مشــهد مقــدس به طــول تقریبــی‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتــر از ســال ‪ ۹۰‬باهــدف بهبــود تــردد و حمــل جــاده ای بویــژه‬ ‫تــردد ایمــن ســاالنه چنــد میلیــون زائــر حــرم ملکوتــی حضــرت امــام‬ ‫رضــا(ع) اغــاز شــده کــه براســاس اعــام روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫ســاخت و توســعه زیرســاخت های حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۳‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫تکمیــل ایــن پــروژه مهــم زیرســاختی که عالوه بــر زوار امــام رضا(ع)‬ ‫هرســاله میلیون هــا تــردد خودرویــی از ایــن محــور بیــن المللــی بــه‬ ‫اســتان های خراســان شــمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی و برخی اســتان های‬ ‫جنوبــی و جنــوب شــرق کشــور انجــام می شــود‪ ،‬مطالبــه مردم شــرق‬ ‫اســتان گلســتان باالخــص اهالــی ‪ ۲‬شهرســتان والیتمــدار و انقالبــی‬ ‫مینودشــت و گالیکــش از دولــت و مجلــس انقالبی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه نماینــده مــردم شهرســتان هــای مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪،‬‬ ‫کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای اســامی بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫پــروژه ملــی در جریــان ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس جمهــور بــه‬ ‫گلســتان مبلــغ هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال تصویــب شــد کــه تاکنــون‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رضــا اریانپــور افــزود‪ :‬مبلــغ تخصیــص یافتــه صــرف اســفالت‬ ‫بخشـی هایی از ایــن پــروژه کــه زیرســازی ان پایــان و اماده اســفالت‬ ‫اســت‪ ،‬خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تسریع در تعریض جاده اولنگ رامیان به سه راهی شاهرود‬ ‫عملیــات اجرایــی بهســازی جــاده اولنــگ رامیــان بــه ســه راهــی شــاهرود‬ ‫بــه طــول ‪ ۴۲‬کیلومتــر بــا هــدف بهبــود عبــور و مــرور‪ ،‬کاهــش ســوانح‬ ‫رانندگــی و کوتاهتــر شــدن مســیر گلســتان (رامیــان) بــه شــاهرود و‬ ‫پــس از وقــوع ســیالب تابســتان ســال ‪ ۹۱‬در ایــن شهرســتان اغــاز شــد‬ ‫امــا هنــوز اقدامــات عمرانــی بــرای بهســازی ایــن جــاده بــه نیمــه نرســیده‬ ‫ب تابســتانه دیگــری در ســال ‪ ۹۳‬و متعاقــب ان در اوائــل‬ ‫بــود کــه ســیال ‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بیشــتر انچــه کــه متولیــان ســاخته و بافتــه بودنــد‪ ،‬بــر اب داد و‬ ‫بخش هایــی دیگــری از ایــن جــاده را نیــز دچــار ُ‬ ‫شســتگی و خســارت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای رامیــان‪،‬‬ ‫براثــر ســیالب های فصلــی حــدود یــک دهــه اخیــر ایــن محــور در‬ ‫‪ ۴۸‬نقطــه دچــار اســیب دیدگی شــد کــه بــرای بازســازی نقــاط حادثــه‬ ‫دیــده از در مجمــوع ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار پیــش بینــی شــد کــه‬ ‫فقــط یــک ســوم ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫حســن حقیقــت بــا اشــاره بــه ســیل روزهــای اغازیــن ســال ‪ ۹۸‬در‬ ‫جــاده اولنــگ رامیــان ‪ -‬شــاهرود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای رفع نقاط اســیب دیده‬ ‫و ارتقــای ایمنــی جــاده بــرای تــردد‪ ،‬اداره راهــداری و حمــل و نقــل‬ ‫جــاده ای تصمیــم گرفــت بــا تجهیزات و ماشــین االت خود حــدود ‪۴۰‬‬ ‫درصــد ایــن نقــاط را ترمیــم و بازســازی نمایــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن محــور اگرچــه یــک محــور فرعــی اســت و‬ ‫فعــا از ســوی وزارت راه و شهرســازی انســداد اعــام شــده امــا بــه‬ ‫ســبب مناطــق گردشــگری‪ ،‬ســکونت اهالــی برخــی روســتاها و وجود‬ ‫معــادن زغــال ســنگ و شــن و ماســه همــواره مــورد تــردد خودروهــای‬ ‫ســبک و ســنگین قــرار دارد‪.‬‬ ‫حقیقــت گفــت‪ :‬بــرای بهســازی ایــن محــور‪ ،‬احداث ابنیــه و پل های‬ ‫کوچــک و بــزرگ‪ ،‬دیــواره ســازی بــرای پایــداری برخــی نقــاط جــاده کــه‬ ‫احتمــال ریــزش دارد و روکــش اســفالت ان در مجمــوع بالــغ بــر ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار نیاز می باشــد‪.‬‬ ‫تکمیل جاده نفت؛ نیاز زیرساختی گنبدکاووس‬ ‫تکمیــل جــاده ترانزیتــی موســوم «نفــت» گنبــدکاووس بــه طــول‬ ‫‪ ۴۲‬کیلومتــر از نیازهــای ضــروری ایــن شهرســتان مــرزی اســت کــه‬ ‫تحقــق ان عــاوه بــر کوتــاه کــردن ‪ ۳۰‬کیلومتــری مســیر رســیدن‬ ‫بــه گمــرک و پایانــه اینچه بــرون در شــمال گلســتان‪ ،‬موجــب‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف ســوخت‪ ،‬بهبــود ترافیــک جــاده ای و کاهش‬ ‫حــوادث رانندگــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اطــاع دقیقــی از تاریــخ احــداث و علــت نامگــذاری جــاده نفــت در‬ ‫دســت نیســت امــا برخــی اهالی معتقدند حــدود ‪ ۲‬دهه قبــل وزارت‬ ‫ی و احــداث دکل‬ ‫ن گازی اقــدام بــه حفار ‬ ‫نفــت بــه گمــان وجــود میــدا ‬ ‫در ایــن منطقــه کــرد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف جــاده ای خاکــی‬ ‫ شــنی بــا عــرض کمتــر از چهــار متــر و طــول ‪ ۲۳‬کیلومتــر بازگشــایی‬‫کــرد و ان را امــاده تــردد ســاخت‪.‬‬ ‫ســال ها بعــد از احــداث ایــن مســیر ‪ ۲۳‬کیلومتــری‪ ،‬مســووالن‬ ‫گنبــدکاووس بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا ادامــه جــاده نفــت‬ ‫می تواننــد راه دسترســی بــه مــرز اینچــه بــرون را حــدود ‪ ۳۰‬کیلومتــر‬ ‫کوتاهتــر کننــد و براســاس ایــن جمع بنــدی‪ ،‬تعریض و بهســازی این‬ ‫جــاده و ســاخت ‪ ۱۹‬کیلومتــر دیگــر در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــا توســعه محــدوده شــهری گنبــدکاووس‪ ،‬حــدود هشــت کیلومتــر‬ ‫از ایــن جــاده بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر میــدان فــروش دام‬ ‫و محــل دفــن بهداشــتی زبالــه گنبــدکاووس بــه طــور اســتاندارد‬ ‫ســاخته شــد امــا بقیــه ایــن مســیر پرتــردد کمــاکان غیراســتاندار‬ ‫اســت‪ .‬نامناســب بــودن وضعیــت جاده هــای ارتباطــی گنبــدکاووس‬ ‫از جملــه جــاده ترانزیتــی فعلــی ایــن شهرســتان بــه مرز اینچــه برون‬ ‫بــه دلیــل عــرض کــم و نداشــتن شــانه خاکــی ســبب شــده تــا هــر از‬ ‫چنــدگاه حــوادث ناگــوار رانندگــی در ایــن محــور رخ دهــد کــه یکــی از‬ ‫مرگبارتریــن انهــا برخــورد یــک دســتگاه مینــی بــوس بــا تریلــی حمــل‬ ‫ســیمان در شــهریور ‪ ۹۸‬بــود کــه منجــر بــه جــان باختــن ‪ ۱۶‬نفــر و‬ ‫مجــروح شــدن ‪ ۱۸‬نفــر دیگــر شــد‪.‬‬ ‫جاده کنارگذر شهر گنبدکاووس‬ ‫احــداث جــاده کنارگــذر ضلــع شــرقی گنبــدکاووس بــه طــول تقریبی ‪۱۵‬‬ ‫کیلومتــر کــه از ‪ ۲‬دهــه پیــش در قالــب ســه مرحلــه اغــاز شــد پــس از‬ ‫ســاخت ‪ ۹‬کیلومتــر در ســال ‪ ۹۰‬بــه حــال خــود رهــا شــده و ‪ ۶‬کیلومتــر‬ ‫باقــی مانــده ان بــر دو راهــی تکمیــل یــا بالتکلیفــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح قــرار بــود جــاده کنارگــذر قســمت شــرقی گنبــدکاووس‬ ‫کــه از میــدان امــام علــی (ع) شــروع شــده و بــا گــذر از بلــوار شــهید‬ ‫صیــاد شــیرازی بــه میــدان بســیج و در ادامــه بــا گــذر از بلــوار شــهید‬ ‫قاســم ســلیمانی به جاده اســبدوانی ختم شــده و در نهایت با عبور‬ ‫از روســتای حاجیلرقلعــه و دهســتان اق ابــاد بــه جــاده بین المللــی‬ ‫گنبــدکاووس ‪ -‬مــرز اینچــه بــرون متصــل شــود‪.‬‬ ‫تکمیــل ایــن کنارگــذر از نیازهــای شــهر ‪ ۱۷۰‬هــزار نفــری‬ ‫گنبــدکاووس اســت کــه بــه بهبــود و روان ســازی ترافیــک شــهری‪،‬‬ ‫کاهــش حــوادث رانندگــی و جلوگیــری از تخریــب اســفالت‬ ‫و تاسیســات شــهری ناشــی از عبــور همیشــگی کامیون هــا و‬ ‫تریلی هــای ترانزیــت کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫راه اهن گرگان ‪ -‬گنبدکاووس ‪ -‬بجنورد ‪ -‬مشهد‬ ‫پروژه ملی راه اهن گرگان ‪ -‬گنبدکاووس ‪ -‬بجنورد ‪ -‬مشهد در حافظه‬ ‫تاریخــی مــردم گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان ســابق ه طوالنــی دارد‬ ‫و بــا وجــود چندیــن بــار کلنــگ زنــی شــروع ســاخت ان در دوره هــای‬ ‫گوناگــون امــا بــه دالیــل مختلــف از جملــه کمبود اعتبار و تامین نشــدن‬ ‫فاینــاس خارجــی هنــوز در نقطــه صفــر باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫اجرایــی شــدن ایــن پــروژه ملــی و مســیر ریلــی نــه تنهــا مطالبــه‬ ‫مــردم گلســتان بلکــه خواســته اهالــی اســتان های خراســان‬ ‫شمالی و رضوی است و به اعتقاد کارشناسان از زیرساخت های‬ ‫مهــم ارتباطــی و توســعه بــرای ســه اســتان باالخــص گلســتان و‬ ‫خراســان شــمالی خواهــد بــود و نقــش مهمــی در بهبــود و رونــق‬ ‫اقتصــادی و اشــتغالزایی منطقــه‪ ،‬حمــل و نقــل ایمــن و ســریع‬ ‫مســافر و بــار و نیــز ترانزیــت کاال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه یــک خطــه ‪ ۲۷‬ایســتگاه و حــدود ‪ ۵۷۰‬کیلومتــر طــول دارد‬ ‫و ابتــدای مســیر ان از خروجــی ایســتگاه گــرگان شــروع شــده و بــا‬ ‫عبــور از شــهرهای ســرخنکالته‪ ،‬فاضل ابــاد‪ ،‬علی ابــاد‪ ،‬خــان ببیــن و‬ ‫دلنــد‪ ،‬رامیــان و ازادشــهر‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کالله‪ ،‬پیش کمر‪،‬‬ ‫گرمــاب‪ ،‬تنگــه‪ ،‬اشــخانه‪ ،‬شــیرین دره‪ ،‬دونــگال‪ ،‬بجنــورد‪ ،‬بــه یــگان‪،‬‬ ‫شــیروان‪ ،‬فــاروج‪ ،‬قوچــان و اخلمــد بــه گلبهــار مشــهد ختــم می شــود‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود ظرفیــت جابجایــی ســاالنه ایــن خــط ریلــی کــه‬ ‫مســووالن ارشــد دولت و مجلس شــورای اســامی در ادوار گذشــته‬ ‫وعــده ســاخت ان را داده و حتــی کلنــگ شــروع عملیــات اجرایــی‬ ‫ان را بــر زمیــن زدنــد‪ ۲ ،‬تــا چهــار میلیــون مســافر و حمــل تقریبــی ‪۲‬‬ ‫میلیــون تــن بــار اســت ضمــن اینکــه اجــرای ایــن پــروژه اخریــن بــار‬ ‫در جریــان ســفر رییــس جمهــوری وقــت و هیــات دولــت در اذرمــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اجــرا نشــدن ایــن مصوبــه ســبب شــد تــا ســاخت ان‬ ‫به عنــوان یــک مطالبــه عمومــی همچنــان مــورد پیگیــری مقامــات‬ ‫اســتانی و نماینــدگان قــرار گیــرد کــه حاصــل ان موافقــت هیــات‬ ‫وزیــران در اذر ســال ‪ ۹۷‬مبنــی بــر اختصــاص ‪ ۱۵‬درصــد ســهم‬ ‫کارفرمــا بــرای پــروژه راه اهــن گــرگان ‪ -‬گنبــد ‪ -‬بجنــورد ‪ -‬مشــهد از‬ ‫محــل صنــدوق توســعه ملــی و ‪ ۸۵‬درصــد فاینانــس بــود‪.‬‬ ‫راه اهن اینچه برون ‪ -‬شاهرود‬ ‫طــرح ملــی راه اهــن «اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــد‪ -‬ازادشــهر‪ -‬شــاهرود»‬ ‫نقش موثری در رشــد اقتصادی و توســعه صادرات غیرنفتی گلســتان‬ ‫بــه کشــورهای شــرق و مرکــز اســیا دارد کــه فعــاالن اقتصــادی امیــدوار‬ ‫بــه اجــرای ان در ســایه همراهــی دولــت و مجلــس هســتند‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی گــرگان‪ ،‬کوتــاه شــدن افــزون بــر هــزار کیلومتــر‬ ‫مســیر کریدور شــمال ‪ -‬جنوب از مســیر اینچه برون ‪ -‬شــاهرود‪ ،‬نصف‬ ‫شــدن هزینــه ترانســفر کاال بــه جنــوب‪ ،‬پرهیــز از پرداخــت هزینــه ‬ ‫اضافــی بــرای خریــد لوکوموتیــو و صرفه جویــی ارزی یک میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــون یورویــی بــرای کشــور را از دیگــر مزایــای اجــرای ایــن خــط ریلــی‬ ‫برشــمرد و اضافــه کــرد‪ :‬بخــش خصوصــی گلســتان بــرای مشــارکت در‬ ‫ســاخت ایــن طــرح امادگــی دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر پروژه هــای زیرســاختی اشــاره شــده کــه هــر کــدام اهمیــت‬ ‫و کارکــرد خــود را در بهبــود عبــور و مــرور و توســعه اقتصــادی گلســتان‬ ‫دارد‪ ،‬بســیاری از جاده هــای ارتباطــی منطقــه شــرق ایــن اســتان‬ ‫باالخــص در نواحــی روســتایی بشــدت نیــاز بــه توجــه دارنــد‪.‬‬ ‫هــم اکنــون بســیاری از راه هــای روســتایی هفــت شهرســتان‬ ‫واقــع درشــرق گلســتان شــامل گنبــدکاووس‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر‪،‬‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه بــه دالئــل مختلــف از‬ ‫جملــه قدمــت بــاال و وضعیــت نامناســب اســفالت ان‪ ،‬کــم عــرض‬ ‫بــودن‪ ،‬نداشــتن شــانه خاکــی‪ ،‬کمبــود عالئــم راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫حادثــه خیــز بــوده و بــه گفتــه مســووالن متولــی بیشــترین حــوادث‬ ‫رانندگــی ایــن اســتان شــمالی در نواحــی شــرقی ان رخ می دهــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی معتقد اســت با بهره بــرداری از خــط ریلی اینچه‬ ‫بــرون ‪ -‬شــاهرود بــه طــول تقریبــی ‪ ۱۸۶‬کیلومتــر‪ ،‬مســیر صادراتــی‬ ‫گمــرک اینچــه بــرون بــه جنــوب کشــور کاهش یافتــه و جابجایــی کاال و‬ ‫صــادرات محصــوالت گلســتان افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۲‬مرکز سالمندان شیروان قادر به ارائه خدمات مطلوب نیستند‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬خانواده هــای ســالمندان مبلــغ ناچیــزی از ســهم مشــارکت مراقبــت ماهیانــه خــود را پرداخــت مــی کننــد‬ ‫کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا ‪ ۲‬مرکــز ســالمندان قــادر بــه ارائــه خدمــات مطلــوب نباشــند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه می توان برنامه‬ ‫فایروال را که بر روی‬ ‫کامپیوتر نصب شده‬ ‫غیرفعال کرد؟‬ ‫ایجاد ترس از کمبود کاال‬ ‫سیاست دشمن است‬ ‫ســامانه های مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اولویت هــای ســتاد بــوده‬ ‫اســت و امــروز ایــن ســامانه ها بســتر بســیار خوبــی بــرای رصــد کاال‬ ‫فراهــم اورده و امــروز نتیجــه اقدامــات ســتاد در بحــث ســامانه ها‬ ‫مشــخص اســت و می توانــد ابــزاری بــرای توزیــع کاال باشــد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل اصلی‬ ‫قاچاق معکوس در‬ ‫کشور ارز ترجیحی است‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان اینکــه ارز ترجیحــی‬ ‫در کشــور بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی شــکل گیری قاچــاق‬ ‫معکــوس در کشــور تلقــی می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا سیاســت جدیــدی کــه‬ ‫دربــاره ارز ترجیحــی پیش بینــی و ابــاغ شــده اســت‪ ،‬شــاهد کاهــش‬ ‫میــزان قاچــاق خروجــی از کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬علــی مویــدی خــرم ابــادی» بــا حضور‬ ‫در گفــت و گــوی تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه ارز ترجیحــی در کشــور مــا‬ ‫یکــی از عوامــل اصلــی شــکل گیری قاچــاق معکوس در کشــور اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ارائــه ارز ترجیحــی بــه واردات مــواد اولیــه کاالهــای اساســی در‬ ‫واقــع باعــث شــد کــه قیمــت عرضــه کاالهــای اساســی در کشــور مــا‬ ‫بــه پایین تریــن رقــم برســد و بــه لحــاظ شــرایطی کــه در کشــورهای‬ ‫همجــوار وجــود دارد‪ ،‬متاســفانه ایــن تفــاوت قیمت کاالهای اساســی‬ ‫در داخــل و خــارج از کشــور زمینــه را فراهــم اورده بــود تــا بخشــی از‬ ‫کاالهــای اساســی بــه کشــورهای همجــوار قاچــاق شــود‪.‬‬ ‫قاچــاق ورودی و خروجــی کشــور بــه حــدود ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۱۸‬میلیــارد‬ ‫دالر رســید‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تــا قبــل از ســال ‪ ۹۰‬حــدود ‪ ۲۵‬میلیــارد دالر قاچــاق‬ ‫ورودی داشــتیم کــه بــا تمهیــدات درســت نظــام‪ ،‬قاچــاق ورودی بــه‬ ‫‪ ۱۲.۵‬دالر رســید اما بعد از تحریم ها و تشــدید ان در ســال ‪ ۹۷‬بحث‬ ‫قاچــاق معکــوس بــه وجــود امــد کــه حــدود ‪ ۵.۵‬میلیــارد دالر اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن میــزان قاچــاق ورودی و خروجــی کشــور بــه حــدود ‪ ۱۷‬تــا ‪۱۸‬‬ ‫میلیــارد دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه واردات پوشــاک قاچــاق بــه کشــور گفــت‪ :‬در مــورد‬ ‫پوشــاک در ســال های گذشــته به واردات به صورت نســبی وابســتگی‬ ‫داشــتیم امــا در چنــد ســال گذشــته تولیــد پوشــاک کشــور بــه ســطحی‬ ‫رســیده کــه صــادرات باعــث افتخــار اســت و ایــن موضــوع نشــان‬ ‫می دهــد کــه در مهــار ورود پوشــاک توفیقات قابل توجهی داشــته ایم‬ ‫و در زمینــه تولیــد بنگاه هــا تالش هــای مضاعفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در گذشــته نزدیــک بــه ‪ ۲.۵‬تــا ‪ ۳‬میلیــارد دالر‬ ‫واردات پوشــاک قاچــاق داشــتیم امــا اکنــون بــه کمتــر از یــک میلیــارد‬ ‫دالر واردات پوشــاک قاچــاق رســیده اســت‪.‬‬ ‫در جنوب کشور دیگر چیزی به نام قاچاق نخواهیم داشت‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا اشــاره بــه طــرح‬ ‫ســاماندهی تجــارت مــرزی افــزود‪ :‬ایــن طــرح اخیــرا ًتصویــب شــده و‬ ‫در اینــده نزدیــک ائین نامــه ان ابــاغ می شــود و بــه ایــن ترتیــب در‬ ‫جنــوب کشــور دیگــر چیــزی بــه نــام قاچــاق بــا اشــکالی کــه در گذشــته‬ ‫داشــتیم‪ ،‬دیگــر نخواهیــم داشــت و بــر اســاس نیــاز کشــور واردات‬ ‫انجــام می شــود و حاصــل ان هــم بــه نفــع مرزنشــینان و ملوانــان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده و صفــر تــا صــد در اختیــار مرزنشــینان اســت‪.‬‬ ‫برای کوله بری طرح جدیدی در حال بررسی است‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در بحــث کوله بــری طرحــی امــاده شــده اســت و در‬ ‫اینــده نزدیــک در دولــت مطــرح می شــود کــه ایــن طــرح می توانــد‬ ‫دســتاورد خوبــی بــرای مــردم مرزنشــین داشــته باشــد و با ایــن طرح ها‬ ‫بــه حــق و حقــوق خــود نائــل خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی بــا اشــاره بــه تمهیــدات الزم در بخــش گمــرک‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت صمــت‪ ،‬حــوزه تجــارت و بنــادر در ایــن طــرح تعریــف و‬ ‫وظایــف احصــاء شــده کــه ایــن طــرح کامــا دقیــق و کارشناســی شــده‬ ‫اســت و مبــادی رســمی مــا کنتــرل می شــود و از طریــق ان مبــادی‬ ‫مرزنشــینان بــه تجــارت خــود بــر اســاس نیــاز وزارت صمــت می پردازنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز افــزود‪ :‬ایــن طــرح ماحصــل‬ ‫مطالع ـه ای اســت کــه بــا کوله بــر‪ ،‬ملــوان‪ ،‬اتحادیه هــا و انجمن هــا‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس‪ ،‬فرمانــداران مــرزی‪ ،‬اســتانداران مــرزی و در‬ ‫نهایــت در ســتاد اقتصــادی دولــت تصویــب شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در گذشــته مرزنشــینان مــا بــه اشــکال مختلــف بــه‬ ‫صــورت پنهــان و مخفــی مبــادرت بــه یــک فعــل مرتکــب جــرم‬ ‫می شــدند‪ ،‬امــا امــروز بــا ایــن طــرح ســاماندهی می شــوند و‬ ‫ســقف ان تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی افــزود‪ :‬براســاس ایــن طــرح در حــوزه کشــورهای‬ ‫خلیــج فــارس حــدود ‪ ۳‬میلیــارد دالر امــکان واردات خواهــد بود و برای‬ ‫مرزهــای غربــی ایــن رقــم بــه زودی مشــخص خواهد شــد‪.‬‬ ‫از نظــر فائــو جنــگ اوکرایــن بحران هــای غذایــی را تشــدید‬ ‫خواهــد کــرد‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪ :‬امروزه دنیا با شــرایط‬ ‫جدیــدی بــه ویــژه در بحــث غــذا مواجــه شــده و فائــو هــم ایــن موضوع‬ ‫را اعــام کرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بحــث کرونــا‪ ،‬خشکســالی و جنــگ روســیه و اوکرایــن بــر‬ ‫ایــن مســائل اثرگــذار بــوده و در منطقــه مــا نیــز شــرایط بــه گون ـه ای‬ ‫اســت کــه بخشــی از ســرمایه مــا بــه تــاراج م ـی رود‪ .‬وقتــی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی در ســال ‪ ۹۷‬در کشــور بــرای واردات رقــم خــورد همــان زمــان‬ ‫در مــورد تشــدید قاچــاق بــا وجــود ایــن ارز مســاله را بیــان کردیــم‪.‬‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی اعــام کــرد‪ :‬امــروز در شــرایطی هســتیم کــه دنیا‬ ‫بــا وضــع جدیــدی مواجــه اســت و لــذا راهــی بــه جــز ایــن نداریــم کــه‬ ‫اقتصــاد بیمــار را جراحــی کنیــم و اگــر غیــر از ایــن باشــد هــر روز شــاهد‬ ‫از بیــن رفتــن ســرمایه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بیــان کــرد‪ :‬مــا در کشــور‬ ‫کارنامــه خوبــی در بخــش اقتصــاد دولتــی و یارانــه از دوران کوپنــی‬ ‫شــدن تــا کنــون نداشــتیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاالهای با ارز ترجیحی به مردم نمی رسید‬ ‫اجحاف در حق کسی نشود‬ ‫رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه تمــام رســالت و هــدف اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنــه یارانه ها‪،‬‬ ‫برقــراری عدالــت اقتصــادی در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت رفــاه بــا همــکاری ســایر دســتگاه های مربوطــه‬ ‫بــا شــاخص های دقیــق‪ ،‬اســتحقاق افــراد را احــراز کننــد و مراقــب باشــند در حــق کســی اجحــاف نشــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ایت اللــه ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار پــس از‬ ‫اســتماع گــزارش دســتگاه هــای مختلــف‪ ،‬نقــش مــردم را در همراهــی بــا ایــن طــرح ملــی ســتودنی‬ ‫توصیــف و از همراهــی انهــا بــا نظــام و بــی توجهــی بــه خواســته هــای معاندیــن و دشــمنان انقــاب‬ ‫قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی رســیدگی عادالنــه و ضابطــه منــد بــرای رســیدگی بــه معترضــان بــه عــدم دریافــت یارانــه را یکــی از‬ ‫مهمتریــن مســائل دســتگاه هــای ذیربــط خوانــد و بــه مســئوالن مربوطــه دســتور داد هــر چــه ســریعتر‪،‬‬ ‫جاماندگانــی کــه اســتحقاق واقعــی دریافــت یارانــه را دارنــد شناســایی و یارانــه جبرانــی بــرای انهــا واریــز شــود‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر ضــرورت وجــود شــاخص های عادالنــه در تعییــن دهک هــای دریافــت یارانه هــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تمــام رســالت و هــدف اجــرای طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا‪ ،‬برقــراری عدالــت‬ ‫اقتصــادی در کشــور بــوده اســت لــذا بایــد وزارت رفــاه‪ ،‬کار و تعــاون اجتماعــی بــا همــکاری ســایر‬ ‫دســتگاه های مربوطــه بــا شــاخص های دقیــق‪ ،‬اســتحقاق افــراد را احــراز نماینــد و مراقــب باشــند در حــق‬ ‫کســی اجحــاف نشــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از دســتگاههای ذیربــط خواســت تــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن‪ ،‬بــه شــکایات مردمی در‬ ‫خصــوص حــذف از لیســت یارانــه هــا و یــا تعییــن دهــک هــا‪ ،‬رســیدگی و اعــام نظــر کننــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه کفایــت حجــم ذخایــر کاالهــای اساســی در کشــور دســتور داد نســبت بــه‬ ‫مدیریــت بهینــه توزیــع در اقصــی نقــاط کشــور اقدامــات الزم را بــه عمــل اورده و از هرگونــه افزایــش‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود اختصــاص ارز ترجیحــی ممکــن بــود حتــی حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از کاالهــای وارداتــی بــا ارز ترجیحــی بــه دســت مــردم‬ ‫نمی رســید یــا در خــارج از شــبکه توزیــع احتــکار و بخشــی نیــز قاچــاق‬ ‫می شــد‪ ،‬بنابرایــن در مقطــع فعلــی بــرای حفــظ ســرمایه ملــی و ارائــه‬ ‫خدمــات بهتــر بایــد ارز ترجیحــی را هــر چــه ســریع تر حــذف کنیــم و در‬ ‫عیــن حــال رصــد بایــد بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫خرم ابادی گفت‪:‬ســامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز اولویت های‬ ‫ســتاد بــوده اســت و امــروز ایــن ســامانه ها بســتر بســیار خوبــی بــرای‬ ‫رصــد کاال فراهــم اورده و امــروز نتیجــه اقدامــات ســتاد در بحــث‬ ‫ســامانه ها مشــخص اســت و می توانــد ابــزاری بــرای توزیــع کاال باشــد‪.‬‬ ‫ایجاد ترس از کمبود کاال سیاست دشمن است‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪ :‬در حــوزه خــروج کاال‬ ‫قطعــا دسـت هایی در پشــت صحنــه ایــن عمــل اســت کــه جامعــه مــا‬ ‫را بــا کمبــود کاال مواجــه می کنــد‪ ،‬ایــن یــک سیاســت هدفمندی اســت‬ ‫کــه از ناحیــه دشــمنان طراحــی می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث خــروج ارد از کشــور‪ ،‬میــزان حداقــل اســت‪،‬‬ ‫امــا در بحــث خــروج روغــن ان هــم بــه علــت ســهل انــگاری برخــی از‬ ‫سیســتم ها و ســامانه ها ایــن میــزان بیشــتر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی گفــت‪ :‬خوشــبختانه همــه دســتگاه ها‬ ‫هوشــمندانه در مــرز تــاش می کننــد امــا بایــد طبــق فرمایــش مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در دراز مــدت مســئله را حــل کنیــم بــه خصــوص در‬ ‫چگونگــی مدیریــت‪ ،‬پایانه هــای مــرزی بایــد شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تصریــح کــرد‪ :‬کار ســتاد‬ ‫سیاســت گــذاری‪ ،‬برنامــه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت اســت کــه مــا‬ ‫تکالیــف هــر دســتگاه را در امــر مبــارزه بــا قاچــاق احصــا کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه ای را بــه عنــوان ام پــی ‪ ۴۶‬تعریــف کردیــم کــه ایــن‬ ‫ســامانه تکالیــف را لحظـه ای کنتــرل می کنــد و هــر اقدامی کــه در طول‬ ‫فصــل و ســال انجــام می دهنــد در ایــن ســامانه تعریــف می شــود‪.‬‬ ‫روزانه میلیون ها لیتر سوخت قاچاق می شود‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی گفــت‪ :‬اولیــن کاالیــی کــه از کشــور مــا‬ ‫قاچــاق می شــود‪ ،‬بحــث ســوخت اســت‪ ،‬روزانــه میلیون هــا لیتــر‬ ‫از ســوخت و ســرمایه ملــت کــه بــا تــاش جوانــان تولید می شــود‪،‬‬ ‫تبدیــل بــه قاچــاق می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت‪ :‬اگــر ســاالنه تعریــف‬ ‫می کردیــم و هدفمنــدی را بــر اســاس شــیب در نظــر می گرفتیــم‬ ‫امــروز شــاهد تــاراج ایــن ســرمایه نبودیــم‪ ،‬بــه یــک نقطــه تعادلــی‬ ‫می رســیدیم کــه هــم بــرای مــردم قابــل تامــل بــود و هــم دغدغ ـه ای‬ ‫بــرای نظــام نبــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه صراحــت اعــام مــی کنــم ســامانه ها امــروز نیاز کشــور‬ ‫را تامیــن کــرده انــد و حداکثــر اطالعــات را در اختیــار دســتگاه ها و‬ ‫بازیگــران ایــن فراینــد قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫مویــدی خــرم ابــادی گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۲‬نخســتین قانــون خــاص مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق ابــاغ شــد‪ ،‬در ســال ‪ ۹۶‬اســیب شناســی از ایــن قانــون‬ ‫انجــام گرفــت و نیازهــای جدیــد را بــه مجلــس و دولــت وقــت اعــام‬ ‫کــرد‪ ،‬متاســفانه بیــن شــورای نگهبــان‪ ،‬قــوه قضاییــه و مجلــس ایــن‬ ‫قانــون در حرکــت بــود کــه در پایــان ســال گذشــته بــا پیگیری هــا ایــن‬ ‫قانــون وضــع شــد‪.‬‬ ‫قیمــت باالتــر از قیمــت مصــوب جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫ایت اللــه رئیســی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬وزرای دولــت و همچنیــن رســانه هــا بایــد ابعــاد مختلــف اجــرای‬ ‫ایــن طــرح کــه بــه برقــراری عدالــت در توزیــع یارانــه هــا و از بیــن بــردن و ریشــه کــن کــردن فقــر مطلــق در‬ ‫کشــور منجــر مــی شــود بــه خوبــی بــرای مــردم تبییــن کننــد‪.‬‬ ‫وی از وزیــر جهــاد کشــاورزی خواســت تــا بــا رصــد و پایــش دقیــق بــازار کشــور بــه رفــع برخــی مشــکالت‬ ‫موجــود در راســتای رفــع کمبودهــا و نیازهــای توزیــع اقــام اساســی مــورد نیــاز مردم به ویــژه ‪ ۴‬قلم کاالی‬ ‫اساســی روغــن‪ ،‬لبنیــات‪ ،‬مــرغ و تخــم مــرغ بپــردازد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رییــس دفتــر رییــس جمهــور‪ ،‬وزرای ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‪ ،‬رفــاه‪،‬‬ ‫کار و تامیــن اجتماعــی‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬جهادکشــاورزی‪ ،‬اقتصــاد‪،‬‬ ‫ســخنگوی دولــت و روســای ســازمان برنامــه و بودجــه و صــدا و ســیما و بانــک مرکــزی برگــزار شــد‪ ،‬معــاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور گزارشــی از جلســات مســتمر ســتاد تنظیــم بــازار در دو روز گذشــته ارائــه داد و از‬ ‫تالش هــای شــبانه روزی همــه اعضــا بــرای اجــرای دقیــق ایــن طــرح بــزرگ ملــی قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه وزارت صمــت گزارشــی از بازرســی هــای انجــام شــده توســط ایــن وزارتخانــه ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن اعضــای ســتاد تنظیــم بــازار تصریــح کردنــد کــه هیــچ صنــف و اتحادیــه ای بــدون اعــام‬ ‫قیمــت و نظــر ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و تولیــد کننــدگان و تاییــد ســتاد تنظیــم بــازار اجــازه‬ ‫افزایــش قیمــت کاالهــای مرتبــط بــا ‪ ۴‬قلــم کاالی اساســی کــه یارانــه هــای انهــا حــذف شــده اســت و‬ ‫همچنیــن ســایر اقــام مــورد نیــاز مــردم را نــدارد‪.‬‬ ‫ســید جــواد ســاداتی نــژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی هــم گزارشــی از توزیــع مــرغ و روغــن مــورد نیــاز‬ ‫فروشــگاه های کشــور ارائــه و تاکیــد کــرد‪ :‬ازدحــام مشــاهده شــده در برخــی فروشــگاه هــا در روز گذشــته‬ ‫بــرای خریــد روغــن بــه دلیــل توزیــع ایــن کاال بــا نــرخ قدیــم در فروشــگاه هــا بــوده اســت کــه از امــروز‬ ‫فروشــگاه هــای سراســر کشــور روغــن را بــا قیمــت جدیــد عرضــه خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫حجــت اللــه عبدالملکــی وزیــر کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی نیــز بــا اشــاره بــه همــکاری وزارت ارتباطــات‬ ‫وفنــاوری اطالعــات بــرای ارســال پیامــک بــه کســانی کــه یارانــه دریافــت نکــرده انــد‪ ،‬گفت‪ :‬ســامانه تلفنی‬ ‫ایــن وزارتخانــه امادگــی بررســی و رســیدگی بــه شــکایات مــردم را در روزهــای گذشــته داشــته اســت و‬ ‫پــس از ثبــت شــکایات مــردم در ســامانه هــا و تعییــن شــاخص هــای دریافــت یارانــه‪ ،‬افــراد جدیــد بــرای‬ ‫دریافــت یارانــه جبرانــی بــه ســازمان هدفمنــدی یارانــه هــا معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫نرم افــزار فایــروال بــه محافظــت از کامپیوتــر شــما‬ ‫کمــک می کنــد‪ ،‬امــا در عیــن حــال‪ ،‬می توانــد بــا اتصــال‬ ‫بــه شــبکه مســائلی را بــرای شــما ایجــاد کنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال‪ ،‬ممکــن اســت قــادر بــه مــرور ســایر رایانه هــای‬ ‫موجــود در شــبکه نباشــید‪ ،‬یــا کامپیوترهــای دیگــر نتواننــد‬ ‫رایانــه شــما را مــرور کننــد‪ ،‬یــا ممکــن اســت قــادر بــه چــاپ‬ ‫در چاپگــر شــبکه نباشــید‪ .‬هــر یــک از این هــا می توانــد‬ ‫توســط یــک فایــروال ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫غیرفعــال کــردن فایــروال‪ ،‬بــه اینکــه چــه فایروالــی‬ ‫نصــب شــده باشــد بســتگی دارد همچنیــن‪ ،‬برخــی از‬ ‫برنامه هــای انتی ویــروس شــامل یــک فایــروال می باشــد‬ ‫و می توانــد بــه طــور جداگانــه از برنامــه انتی ویــروس‪،‬‬ ‫غیــر فعــال شــود‪ .‬در زیــر توصیه هایــی بــرای غیرفعــال‬ ‫کــردن فایــروال نصــب شــده بــر روی کامپیوتــر شــما‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫برنامه فایروال یا فایروال انتی ویروس‬ ‫اگــر یــک برنامــه فایــروال جداگانــه یــا برنامــه انتی ویــروس‬ ‫داریــد کــه شــامل فایــروال می شــود‪ ،‬می تــوان ان را بــا‬ ‫بــاز کــردن برنامــه یــا دسترســی بــه تنظیمــات پیکربنــدی‬ ‫برنامــه غیرفعــال کــرد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ :‬کاربــران وینــدوز‬ ‫مایکروســافت‪ ،‬می تواننــد روی ایکــون انتی ویــروس یــا‬ ‫فایــروال در ‪ Systray‬راســت کلیــک کــرده و فایــروال را از‬ ‫طریــق منــوی پــاپ اپ کــه ظاهــر مــی شــود‪ ،‬غیرفعــال کننــد‪.‬‬ ‫تست پس از غیرفعال سازی‬ ‫پــس از غیرفعــال کــردن فایــروال‪ ،‬اتصــال شــبکه خــود را‬ ‫ازمایــش کنیــد و ببینیــد ایــا همــان مســئله رخ می دهــد‬ ‫یــا نــه‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬اگــر کامپیوترهــای دیگــر پــس‬ ‫از غیرفعــال کــردن فایــروال نتوانســتند کامپیوتــر شــما‬ ‫را مــرور کننــد‪ ،‬ببینیــد کــه ایــا اکنــون مســئله حــل شــده‬ ‫اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫اگــر مســئله حــل شــود‪ ،‬ســپس ترافیــک شــبکه توســط‬ ‫فایــروال مســدود می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد ایــن‬ ‫مســئله را حــل کنیــد‪ ،‬بایــد فایــروال را پیکربنــدی کنیــد‬ ‫تــا اجــازه دسترســی بــه ترافیــک مــورد نیــاز را داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬برخــی از فایروال هــا فایــل‬ ‫مایکروســافت و بــه اشــتراک گذاری چاپگــر را بــه طــور‬ ‫پیــش فــرض غیرفعــال می کننــد‪ .‬پیکربنــدی فایــروال‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس‪ ،‬اجــازه می دهــد تــا‬ ‫کامپیوترهــای دیگــر فایل هــا را ببیننــد و بــه چاپگرهــای‬ ‫اشــتراک گذاشــته شــده شــما دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بــرای پذیــرش خدمــات شــبکه‪ ،‬برنامه هــا یــا پورت هایــی‬ ‫کــه می خواهیــد اســتفاده کنیــد‪ ،‬بایــد فایروالــی را کــه‬ ‫پیکربنــدی شــده‪ ،‬دوبــاره فعــال کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــا ایــن کار مســئله حــل نشــد‪ ،‬ایــن احتمال وجــود دارد‬ ‫کــه شــما بــا موضــوع دیگــری مواجــه هســتید یــا یــک برنامــه‬ ‫دیگــری کــه نصــب شــده‪ ،‬باعــث ایــن مشــکل می شــود‪.‬‬ ‫فعال سازی دوباره فایروال‬ ‫هنگامــی کــه فایــروال غیرفعــال اســت‪ ،‬توصیــه می شــود‬ ‫پــس از اتمــام تســت دوبــاره فعــال شــود‪ .‬می توانیــد‬ ‫فایــروال را از همــان صفحـه ای کــه غیــر فعــال شــده بــود‪،‬‬ ‫دوبــاره فعــال کنیــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یکشنبه ‪25‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫اصالح ارز ترجیحی برخی‬ ‫کاالها ضروری بود‬ ‫نسبت به توزیع عادالنه یارانه‪ ،‬اگاهی‬ ‫افکار عمومی بیشتر شده است‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی و امام جمعه‬ ‫بجنــورد گفــت‪:‬ارز ترجیحــی‪ ،‬یارانــه ای بــود کــه دولــت‬ ‫بــه کاالهــای خــاص مــی داد و ایــن ارز بــه طــور کامــل‬ ‫حــذف نشــده اســت و یارانــه ارد و بنزیــن همچنــان کــه‬ ‫حــذف نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار‪ ،‬حجت االســام‬ ‫رضــا نــوری در خطبــه هــای عبــادی و سیاســی نمــاز‬ ‫جمعــه اظهــار داشــت‪ :‬مســووالن نظــارت کننــد تــا گــران‬ ‫شــدن کاالهایــی کــه دولــت ارز ترجیحــی ان هــا را حذف‬ ‫کــرد بهانــه ای بــرای گــران فروشــی کاالهــای دیگــر‬ ‫توســط ســودجویان نشــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح ارز ترجیحی برخی کاالها‬ ‫ضــروری بــود امــا گــران شــدن مــرغ‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬روغن و‬ ‫لبنیــات کــه ربطــی بــه دیگــر کاالهــا نــدارد بهانـه ای بــرای‬ ‫افزایــش قیمــت ها شــود‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه بجنــورد بــا بیــان اینکــه در طــول چنــد ســال‬ ‫گذشــته کــه ایــن نــوع ارز وارد اقتصــاد شــد‪ ،‬فســادزا بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن یارانــه را بــه عــده ای انگشــت شــمار می دادنــد و‬ ‫بــه جــای ان کــه صــرف واردات کاالهــای تعریف شــده شــود‬ ‫تــا دردی از مــردم را دوا کنــد در بــازار ازاد فروختــه مــی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬کاالهایــی کــه بــا پــول مــردم خریده می شــد‬ ‫ســر از کشــورهای همســایه در می اورد‪.‬‬ ‫حجت االســام نــوری بــا بیــان اینکــه دولــت در ایــن‬ ‫مــورد از ابــروی خــود مایــه گذاشــته اســت افــزود‪ :‬شــاید‬ ‫هــر دولتــی قــادر نبــود دســت بــه ایــن تصمیــم بزنــد و‬ ‫قــرار شــد میلیاردهــا تومانــی کــه بــه جیــب افــراد خاصی‬ ‫مــی رفــت بــه مــردم بدهنــد و قیمــت هــا افزایــش یافت‬ ‫امــا از ان ســود بــه مــردم دهــک هــای پاییــن جامعــه‬ ‫یارانــه ‪ ۶۰۰‬هــزار تومانــی داده مــی شــود و کســی کــه‬ ‫کمتــر از کاالهایــی کــه گــران شــده مصــرف کنــد بقیــه‬ ‫ایــن یارانــه در جیبــش باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم مــا کــه ‪ ۴۳‬ســال اســت در پــای نظــام‬ ‫اســامی مانــده انــد و در برابــر اســتکبار و ســودجویان و‬ ‫خــواه و زیــاده خواهــان ایســتاده انــد بدانند که اســایش‬ ‫و اســانی در انتظارشــان است‪.‬‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در خراســان شــمالی در بخــش دیگری‬ ‫از ســخنان خــود بــه روز معلــم و کارگــر اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫معلمــی شــغل مهمــی اســت تربیــت نســل اینــده مــا در‬ ‫دســت معلمان اســت و باید حرمت کارگران را نگه داشــت‬ ‫و از تولیــد و مجموعــه هــای دانــش بنیــان حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا ورود هــر میلیــارد تومــان واردات در‬ ‫حوزه هــای مختلــف گفتــه مــی شــود صد هــزار جــوان ایرانی‬ ‫بیــکار مــی شــود و ایــن در حالــی اســت که اگر بیکاری باشــد‬ ‫جوانــان نمــی تواننــد ازدواج کننــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬اگــر شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫حمایــت شــوند تحریــم هــا خنثــی مــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه کمیتــه اطالع رســانی مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانــه بــا دو هــدف اقنــاع نخبگــی و همگانــی تشــکیل شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگاهــی افکار عمومی نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع در مقایســه بــا هفتــه گذشــته بیشــتر و بهتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی درباره نقش رســانه ها برای تبیین و اقناع افکار عمومی نســبت به سیاسـت ‬ ‫توزیــع عادالنــه یارانــه دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬کمیتــه اطــاع رســانی مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانــه کــه در ســتاد تنظیــم بــازار راه انــدازی شــده بــرای تبییــن افــکار عمومــی اســت و دو هــدف اقنــاع‬ ‫نخبگــی و اقنــاع عمومــی را دنبــال می کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث اقنــاع نخبگــی برنامــه مفصلــی بــا گروه هــای مختلــف نخبگــی از علمــا و‬ ‫دانشــگاهیان‪ ،‬گروه هــای صنفــی و تاثیرگــذار در کابینــه انجــام و بــرای انــان تقســیم کار شــده اســت و‬ ‫مرکز سالمندان قادر به ارائه‬ ‫خدمات مطلوب نیستند‬ ‫رییــس اداره بهزیســتی شــیروان گفــت‪ :‬مبلــغ ناچیــزی از ســهم‬ ‫مشــارکت مراقبــت ماهیانــه خــود را خانواده های ســالمندان پرداخت‬ ‫مــی کننــد کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا ‪ ۲‬مرکــز ســالمندان قــادر بــه‬ ‫ارائــه خدمــات مطلــوب نباشــند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر ارام اظهــار داشــت‪ :‬ایــن شهرســتان دارای‪ ۲ ،‬خانــه‬ ‫حمایتــی ســالمندان خانــم اســت کــه اکنــون ‪ ۵۲‬نفــر در ان نگهــداری‬ ‫مــی شــوند کــه بــا توجــه بــه هزینه هــای بــاالی خدمــات ارائــه شــده‬ ‫نیازمنــد کمــک خیریــن و مشــارکت ســهم خانواده هــا هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســوق دادن کمــک هــای خیریــن بــه ایــن ســمت‬ ‫بایــد فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی صــورت گیــرد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــه منظــور تامیــن هزینه هــای نگهــداری و مراقبــت ایــن ســالمندان‬ ‫بــر اســاس تعرفــه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬هزینــه نگهــداری و مراقبــت ماهانــه‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــون ریــال بــود کــه ‪ ۱۸‬میلیــون ریــال بــه حســاب بهزیســتی‬ ‫واریــز مــی شــود و هفــت میلیــون ریــال ســهم مشــارکت و پرداخــت‬ ‫خانواده هــا بــود کــه برخــی هــا اصــا هزینــه ای پرداخــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن مبلــغ در شــرایط کنونــی و افزایــش قیمت هــا کفــاف‬ ‫مراقبــت از ســالمندان را نمی کنــد و بــرای نگهــداری از ســالمندان‬ ‫بســترگرا نیاز به مبالغ بیشــتری اســت امیدواریم خیرین و نیکوکاران‬ ‫در ایــام مختلــف ســال نــگاه ویــژه ای بــه ســالمندان مســتقر در ایــن‬ ‫مراکــز داشــته باشــند و مــا در یــاری رســاندن هرچــه بهتــر بــه ایــن‬ ‫بزرگــواران همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون صنایــع حمــل و نقــل وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر عرضــه و تقاضــای خــودرو متعــادل شــود‪ ،‬قطعــا ًروی‬ ‫قیمــت اثــر خواهــد داشــت و پیش بینــی مــا ایــن اســت که با شــروع‬ ‫واردات و ادامــه ان‪ ،‬قیمت هــا بــه نظــر مشــتری نزدیک تــر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬منوچهــر منطقــی» در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی دربــاره مصوبــه ازادســازی واردات خــودرو گفــت‪ :‬از‬ ‫اواخــر ســال ‪ ۹۷‬ســران قــوا یــک مصوبـه ای گذاردنــد کــه بــه علــت‬ ‫محدودیت هــای ارزی‪ ،‬واردات خــودرو را بــه مــدت ‪ ۳‬ســال ممنــوع‬ ‫کردنــد و ایــن مــدت ‪ ۳‬ســال تــا اخــر اردیبهشـت ماه تمــام می شــود‬ ‫از طرفــی هــم محدودیــت ارزی دیگــر وجــود نــدارد‪ ،‬چــون مــا رشــد‬ ‫صــادرات داشــتیم و تــا ســال قبــل تــا ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش صــادرات‬ ‫داشــتیم بنابرایــن محدودیــت ارزی هــم از بیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بحــث دوم بحــث درون خواســت ســران قواســت برای‬ ‫اینکــه کیفیــت و قیمــت بــه یــک حالــت متعــادل برســد زمــان ان‬ ‫بــود کــه بحــث واردات خــودرو بــرای تنظیــم گــری بــازار و ارتقــای‬ ‫کیفیــت مطــرح شــود؛ بــر اســاس همیــن اصــل‪ ،‬وزارت صمــت بــا‬ ‫مدیریــت شــخص اقــای وزیــر بــا تــاش فوق العــاده زیــاد در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬ایین نامــه را تنظیــم و بــه دولــت ارائــه شــد حــال می توانیــم‬ ‫بگوییــم کلیــات ان مصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫منطقــی بیــان داشــت‪ :‬دو دهــه اول را در نظــر بگیریــم خودروهــا‬ ‫قیمــت باالیــی داشــتند‪ ،‬امــا در مصوبــه جدیــد کــه تنظیم شــده عــاوه‬ ‫بــر دو دهــک بــاال‪ ،‬دهــک پاییــن هــم در نظــر گرفتــه بــا مشــوق های‬ ‫خــاص کــه بتوانــد دهک هــای پاییــن را هــم پوشــش دهــد به طــور‬ ‫مثــال تعرفــه پایین تــری بــرای دهــک پاییــن گذاشــتند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بحــث دیگــر نیم نگاهــی بــه صنعــت خــودرو بــود‪،‬‬ ‫صنعــت خــودرو ‪ ۳‬وظیفــه اصلــی دارد‪ :‬یکــی خدمــات پــس از‬ ‫فــروش کــه در ایــن طــرح به صــورت ویــژه بــه ان نــگاه شــده اســت‪،‬‬ ‫نکتــه بعــدی ایــن بــود کــه مــا واردات خــودرو را صرفــا ًبــرای واردات‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باهــم گفت وگــو می کننــد تــا جریانــات دانشــگاهی و دانشــجویی‪ ،‬ائمــه جمعــه مشــکلی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫اســماعیلی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقنــاع افــکار عمومــی عمــوم مــردم هــدف دوم کمیتــه اطالع رســانی‬ ‫مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه اســت کــه ضــرورت ایــن کار را بــرای عمــوم توجیــه می کنــد‪.‬‬ ‫گام بلند دولت در توزیع عادالنه سازی یارانه با اقناع مردم با موفقیت برداشته می شود‬ ‫وی بــا دشــوار خوانــدن ایــن کار اظهــار داشــت‪ :‬بایــد زمینه هــای اجتماعــی ان فراهــم شــود و یــک فهــم‬ ‫همگانــی اتفــاق بیفتــد کــه همــه رســانه های مجــازی‪ ،‬مکتــوب و رســانه ملــی در حــال ســاماندهی کامــل‬ ‫هســتند‪ .‬خوشــبختانه طبــق افــکار ســنجی های انجــام شــده اقنــاع همگانــی و اگاهــی افــکار عمومــی‬ ‫نســبت بــه هفتــه گذشــته بهتــر شــده و بــا ظاهــر شــدن تدریجــی اثــرات ایــن کار بــزرگ امیدواریم شــاهد‬ ‫اقنــاع بهتــر مــردم شــویم تــا ایــن گام بلنــد دولــت بــا موفقیــت برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در بخــش دیگــری دربــاره نمایشــگاه کتــاب که در مصالی تهــران درحال‬ ‫برگــزاری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس از دو ســال کــه کرونــا مانــع برگــزاری نماشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران‬ ‫شــده بــود‪ ،‬ســی وســومین دوره نمایشــگاه بــا حضــور چشــمگیر ناشــران داخلــی و بیــش از ‪ ۳۲‬کشــور‬ ‫خارجــی در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫خرید کتاب از نمایشگاه‪ ،‬رایگان در دورترین مناطق تحویل داده می شود‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬هــزار متــر بــرای ایــن نمایشــگاه اختصــاص یافتــه و امکانــات بســیار خوبــی بــرای‬ ‫ان پیــش بینــی شــده اســت‪ .‬در کنــار نمایشــگاه کتــاب‪ ،‬جشــنواره فرهنگــی همــراه بــا ســخنرانی ها و‬ ‫نشس ـت ها هــم برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی اضافــه کــرد‪ :‬همزمــان بــا نمایشــگاه کتــاب‪ ،‬نمایشــگاه مجــازی هــم در حاشــیه ان درحــال‬ ‫برگــزاری اســت کــه مــردم بــا مراجعــه بــه ســایت ‪ ketab.ir‬می تواننــد ماننــد مخاطــب حضــوری در فضــای‬ ‫نمایشــگاه ســیر کننــد و کتاب هــای خــود را بخرنــد‪ .‬بــرای انانــی کــه در شهرســتان های دور دســت امــکان‬ ‫حضــور در نمایشــگاه را ندارنــد از اینجــا به طورویــژه یارانــه در نظــر گرفتــه شــد و کتاب هــای خریــداری‬ ‫شــده رایــگان مقابــل در خانــه بــه انــان حتــی در روســتاها و دورتریــن مناطــق تحویــل داده می شــود‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫حرکت نزولی قیمت‬ ‫خودرو با اغاز واردات‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 25‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتــا ًصــاف‪ .‬بیشــینه ‪25‬سیلســیوس‪ .‬جنــوب جنــوب شــرقی وزش بــاد و تغییــر ســرعت ان غــرب از ‪ 15‬بــه‬ ‫‪ 25‬کیلومتر در ســاعت‪.‬‬ ‫بهبود وضعیت اسفالت معابر‬ ‫بجنورد ‪ ۱۰‬هزار تن قیر نیاز دارد‬ ‫ثبت اعتراض به حذف یارانه‬ ‫مهیا می شود‬ ‫شــهردار بجنــورد گفــت‪ :‬بهبــود وضعیــت اســفالت معابــر مرکــز‬ ‫اســتان و رســیدن بــه شــرایط قابــل قبــول در ایــن زمینــه بایــد ‪۱۰‬‬ ‫هــزار تــن قیــر تامیــن و صــرف شــود‪.‬‬ ‫جــواد حمیــدی راوری اظهــار داشــت‪ :‬اســفالت معابــر و‬ ‫خیابان هــای مرکــز اســتان حتــی در هســته مرکــزی ایــن شــهر‬ ‫وضعیــت مناســب نــدارد و در ایــن بــاره اقدامــات الزم انجــام‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا تــاش داریــم تــا رســیدگی بــه معابــر شــهر در‬ ‫هســته مرکــزی و نیــز مناطــق حاشــیه بجنــورد بهبــود یابــد و‬ ‫طــرح هــا در ایــن زمینــه ســرعت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره انجــام لکــه گیــری هــای اســفالت معابــر شــهر‬ ‫بجنــورد گفــت‪ :‬اســفالت قریــب بــه اتفــاق معابــر شــهر‬ ‫مســتهلک و پیــر شــده و نیــاز بــه ترمیــم و یــا روکــش دارد امــا‬ ‫اعتبــار بــرای انجــام ایــن اقــدام محــدود اســت‪.‬‬ ‫حمیــدی راوری گفــت‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۶۹۰‬تــن قیــر رایــگان بــرای‬ ‫اجــرای اســفالت در مرکــز اســتان تامیــن شــد کــه اکنــون و بــا‬ ‫مســاعد شــدن شــرایط جــوی‪ ،‬طــرح هــا در دســت اجــرا اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫امــکان ثبــت اعتــراض بــه حــذف یارانــه و دهــک جمعیتــی در ســامانه‬ ‫«حمایــت» مهیــا مــی شــود و احتمــاال از( شــنبه) مــردم مــی تواننــد‬ ‫اعتــراض خــود را ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫مهــدی اســام خــواه اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه به سیاسـت های دولت‬ ‫بــرای بازتوزیــع یارانــه کاالی اساســی و کاهــش فقــر مطلــق دیگــر‬ ‫یارانــه ‪ ۴۵‬تومنــی و معیشــتی دیگــر وجــود نــدارد و جمعیــت دهــک‬ ‫بنــدی شــده اســت و ایــن دهــک بنــدی حاصــل داده هــای درامــدی و‬ ‫فیریکــی اســت کــه مــردم دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه بــا توجــه بــه ایــن داده هــا جمعیــت در ‪ ۹‬دهــک‬ ‫یارانــه دریافــت مــی کننــد افــزود‪۳ :‬دهــک اول افــراد کــم درامــدی‬ ‫هســتند کــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان بــه حســاب ان هــا واریــز شــده و بــه‬ ‫دهــک هــای ‪ ۴‬تــا ‪ ۹‬نیــز ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان یارانــه داده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســام خــواه بــا تاکیــد بــر ایــن کــه افــرادی کــه پیامــک یارانــه بــرای‬ ‫ان هــا نیامــده اســت حتمــا حســاب هــای خــود را رصــد کننــد افــزود‪:‬‬ ‫ممکــن اســت بــه علــت ترافیــک پیامــک هــا پیامــک دریافــت نکــرده‬ ‫انــد و بنــا را دیــدن موجــودی حســاب قــرار دهنــد و از دیگــر ســود فقــط‬ ‫مبلــغ یارانــه در حســاب ان هــا مســدود مــی شــود نــه کل حسابشــان‬ ‫و مــردم از ایــن بابــت نگرنــی نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫انجــام می دادیــم‪ ،‬امــا یکــی از بحث هایــی کــه خیلــی از کشــورها‬ ‫هــم از ان اســتفاده می کننــد ایــن اســت کــه در کنــار واردات‪،‬‬ ‫انتقــال دانــش و فنــاوری هــم اجــرا شــود و مبحــث بعــدی ورود بــه‬ ‫بخــش خودروهــای جدیــد و بـه روز و به خصــوص خودروهای برقی‬ ‫کــه در دنیــا اســتقبال خوبــی از ان شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون صنایــع حمل ونقل وزارت صمت اضافه کرد‪ :‬بــرای واردات‬ ‫خــودرو نمی توانیــم به طــور کامــل از منابــع بانــک مرکــزی اســتفاده‬ ‫کنیــم بنابرایــن پیشــنهاد شــد کــه ســرمایه گذاران می تواننــد در‬ ‫زنجیــره ارزش خــودرو چــه در قطعــات و چــه در زیرمجموعه هــا‬ ‫ســهیم باشــند و همچنیــن مشــوق های صادراتــی نیــز تعریــف شــد‬ ‫بــرای کســانی کــه طیفــی از محصــوالت را صــادر می کننــد در ازای‬ ‫صــادرات بــا مجــوز بانــک مرکــزی بتواننــد واردات کننــد‪.‬‬ ‫منطقــی دربــاره میــزان واردات و تاثیــر کیفیتــی و قیمتــی روی‬ ‫تولیــدات داخلــی افــزود‪ :‬به عنوان مثــال نیــاز بــازار ‪ ۲‬میلیــون دســتگاه‬ ‫خــودرو اســت منتهــا خودروســازها یــک و نیــم میلیــون تولید می کنند‬ ‫و بــرای اینکــه بــازار بــه تعــادل برســد بایــد جمــع تولیــد داخلــی و‬ ‫جمــع صــادرات بتواننــد نیازهــای جامعــه را برطــرف کننــد؛ عــدد کامــا ً‬ ‫بســتگی بــه ایــن دارد کــه مــا چقــدر شــکاف داشــته باشــیم و طبعــا ً‬ ‫وقتــی خودروســازان داخلــی هــم کیفیــت و هــم تیــراژ را بــاال ببرنــد‬ ‫افزایش فراوری محصوالت‬ ‫کشاورزی به ‪ ۸۸۷‬هزار تن‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفت‪ ۳۵ :‬هــزار تن به‬ ‫ظرفیــت صنایــع تکمیلــی و تبدیلــی اســتان در ســال جــاری افــزوده می شــود کــه فــراوری محصوالت‬ ‫کشــاورزی بــه ‪ ۸۸۷‬هــزار تــن افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ســیدعباس اقامیــری اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه صنایــع تبدیلــی و غذایــی بخــش کشــاورزی بــه عنــوان‬ ‫یکــی از حلقــه هــای زنجیــره تولیــد بخش کشــاورزی نقش مهمــی را در پایداری تولید‪ ،‬ایجــاد ارزش‬ ‫افــزوده‪ ،‬جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد اشــتغال و افزایــش صــادرات غیر نفتــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اولویــت ایــن مدیریــت در رســیدن بــه ایــن مهــم مشــارکت شــرکت هــای دانــش بنیان و‬ ‫صــدور مجــوز بــرای ایــن واحــد هــا اســت‪.‬‬ ‫اقامیــری بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی ظرفیــت جدیــد بــرای ‪ ۸۰‬نفــر بــه صــورت مســتقیم شــغل‬ ‫قطعــا ًمی توانیــم بگوییــم واردات محدودتــری را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر عرضــه و تقاضــا متعــادل شــود قطعــا ًروی قیمــت‬ ‫خــودرو اثــر خواهــد داشــت و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه بــا‬ ‫شــروع واردات و ادامــه ان‪ ،‬قیمت هــا ارام ارام بــه ان حــد عقالنــی‬ ‫کــه مشــتری انتظــار دارد‪ ،‬نزدیک تــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول دربــاره اینــده صنعت خــودرو در کوتاه‪ ،‬مدت‬ ‫و بلندمــدت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مجمــوع ‪ ۹‬برنامــه تحولــی وزیــر صمت در‬ ‫صنعــت خــودرو و فرمــان هشــت مــاده ای رئیس جمهــوری بــرای‬ ‫ســاماندهی ایــن صنعــت اگــر بــه خوبی عمل شــود‪ ،‬ســطح تولید‪،‬‬ ‫کیفیــت و تنــوع محصــوالت افزایش یافتــه و گمــان می کنــم تــا‬ ‫حــدود ســه ســال اینــده‪ ،‬همــه ایــن تحــول را احســاس کننــد‪.‬‬ ‫معــاون وزارت صمــت دربــاره قرعه کشــی ها کــه ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت یــا خیــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بــازار نامتعــادل‬ ‫خــودرو‪ ،‬نکتــه مهــم در قرعه کشــی ایــن اســت کــه متقاضــی‬ ‫بیشــتر از تولید اســت و بخشــی خودرو را کاالی سرمایه محسوب‬ ‫می کننــد؛ پیش بینــی می کنــم تــا اواخــر ســال اینــده همان طــور‬ ‫کــه وزیــر صمــت گفتنــد‪ ،‬اغلــب قرعه کش ـی ها منتفــی و از بیــن‬ ‫خواهــد رفــت و مــا بــه ســمت کیفیــت محصــول و عقالیــی شــدن‬ ‫قیمــت و تامیــن نیازهــای مــردم خواهیــم رفــت‪.‬‬ ‫ایجاد می شــود اظهار داشــت‪ ۲ :‬کارگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی بازســازی و نوســازی خواهد شــد‬ ‫و همچنیــن ســه واحــد راکــد و نیمــه راکــد نیــز بــه چرخــه تولیــد بــاز مــی گردنــد‪.‬‬ ‫وی اهمیــت بخــش صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی را شــامل کمــک به توســعه پایدار‬ ‫بخــش کشــاورزی و دســتیابی بــه امنیــت غذایــی از طریق فــراوری و نگهداری محصوالت کشــاورزی‬ ‫و کمــک بــه کاهــش ضایعات محصوالت کشــاورزی دانســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افزایــش ارزش افــزوده و بهــره وری در ایــن بخــش‪ ،‬اســتفاده بهینــه از منابــع و‬ ‫امکانــات موجــود‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار و جــذب نیــروی انســانی ازاد شــده از بخــش‪ ،‬کمــک بــه‬ ‫افزایــش صــادرات غیــر نفتــی و تســهیل در دسترســی بــه توســعه پایــدار روســتاها از دیگــر مزایــای‬ ‫ایجــاد ایــن نــوع صنایــع عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی چالــش هــای ایــن حــوزه را نیــز شــامل نبــود تســهیالت ارزان قیمــت (ســرمایه ثابــت وســرمایه‬ ‫در گــردش ) بــه خصــوص ســرمایه در گــردش عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫اقــا میــری بــر تخصیــص تســهیالت ارزان قیمــت و دوران بازپرداخــت ‪ ۱۰‬ســاله تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬داشــتن بدهــی معــوق واحــد هــای تولیــدی مانــع از دریافــت تســهیالت و پاییــن امــدن‬ ‫میــزان تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی نبود نیرو ماهر و تحصیلکرده و متخصص برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی‬ ‫و غذایــی را نیــز از دیگــر مشــکالت ایــن حــوزه دانســت و افــزود‪ :‬هــم اینــک بایــد از ظرفیــت‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه منظــور مشــاوره بــه ســرمایه گــذاران در بخــش صنایــع تبدیلــی و‬ ‫تکمیلــی و بکارگیــری نیــرو هــای متخصــص در واحــد هــای تولیــدی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫کشــاورزی مهــم تریــن بخــش تولیــدی اســتان اســت و ‪ ۳۶.۴‬درصــد شــاغالن اســتان در بخــش‬ ‫کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه ایــن شــاخص در کشــور ‪ ۱۸.۹۹‬درصــد اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 44‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪25‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫در تولید هیچ کمبودی نداریم‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه ‪ ۷‬هــزار تــن گوشــت مــرغ‬ ‫بــه همــه اســتان ها عرضــه شــده اســت گفــت‪ ۱۲۰ :‬هــزار تــن روغــن وارد صنایــع بســته بندی شــده‬ ‫کــه بــا قیمــت جدیــد در بــازار توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬محمــد قربانــی بــا‬ ‫حضــور در میــدان میــوه و تره بــار تهــران در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬کشــتارگاه های مــرغ از شــب‬ ‫گذشــته در سراســر کشــور فعــال بودنــد و نزدیــک بــه هفــت هــزار تــن مــرغ کشــتار شــده بــه تمــام‬ ‫اســتان های کشــور منتقــل شــد‪ ،‬ضمــن ان کــه در مــورد مــورد تخــم مــرغ هــم کمبــودی در بــازار‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه ‪ ۱۳۵‬میلیــون قطعــه مــرغ در کشــور پــرورش می یابــد و تولیــد همچنــان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا بیــان ایــن کــه در مــورد روغــن نیــز‬ ‫کمبــودی در کشــور وجــود ندارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ ۱۲۰ :‬هــزار تــن روغــن خــام وارد کارخانه هــای تصفیــه‬ ‫و صنایــع بســته بندی شــده و بــه زودی بــا قیمــت جدیــد وارد بــازار می شــود‪.‬‬ ‫قربانــی بــار دیگــر بــه مــردم اطمینــان داد مشــکلی در تامیــن و عرضــه کاالهــای اساســی در کشــور‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســقف قیمــت کاالهــای اساســی اعــام شــده اســت و تمــام فروشــگاه های کشــور طبــق‬ ‫قانــون موظفنــد ایــن کاالهــا را بــا قیمــت مصــوب عرضــه کننــد تــا اجحافــی بــه مصــرف کننــده نشــود‪.‬‬ ‫معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی ادامــه داد‪ :‬هموطنــان در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف در‬ ‫مــورد عرضــه و قیمــت کاالهــای اساســی می تواننــد گــزارش خــود را بــه بخــش بازرســی وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی و وزارت صمــت از طریــق تلفــن ‪ ۱۲۴‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫قربانــی تاکیــد کــرد کــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی و بخــش بازرســی وزارت جهــاد کشــاورزی تمــام‬ ‫تــاش خــود را بــرای رصــد‪ ،‬نظــارت بــر توزیــع و قیمــت کاالهــای اساســی انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی دربــاره افزایــش تقاضــای کاالهــای اساســی در روز گذشــته نیــز اذعــان داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫اعــام قیمت هــای جدیــد‪ ،‬مــردم بــه فروشــگاه ها مراجعــه کردنــد و حداکثــر تقاضــا را داشــتیم در‬ ‫حالــی کــه بســیاری از فروشــگاه ها‪ ،‬محصوالتــی کــه داشــتند بــا قیمــت ســابق بــود و هنــوز ســفارش‬ ‫جدیــد نــداده بودنــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی همچنیــن گفــت‪ :‬بســیاری از فروشــگاه ها‬ ‫از افزایــش تقاضاهــای ناگهانــی مــردم بــرای کاالهــای اساســی در روز گذشــته غافلگیــر شــدند و فکــر‬ ‫نمی کردنــد موجــودی کاالهــای انهــا در یــک روز کاهــش پیــدا کنــد و از ایــن رو بالفاصلــه ســفارش گیری‬ ‫ایــن کاالهــا را انجــام دادنــد و ایــن اقــام خوراکــی در حــال انتقــال بــه فروشــگاه ها اســت‪.‬‬ ‫قربانــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از کســبه ‪ ،‬ســقف تعییــن و اعــام شــده کاالهــای اساســی را‬ ‫رعایــت کردنــد و برخــی ایــن اقــام خوراکــی را حتــی بــا قیمــت ارزان تــر عرضــه می کننــد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 54‬هزار عدد قرص‬ ‫غیرمجاز در گرگان‬ ‫اجرای طرح ارتقا امنیت‬ ‫اجتماعی در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪ 54‬هــزار عــدد قــرص‬ ‫ترامــادول و متــادون در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا اشــراف اطالعاتــی موفــق‬ ‫شــدند یکــی از عامــان توزیــع قــرص هــای غیرمجــاز را در‬ ‫گــرگان شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از کســب مجوزهــای قانونــی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم بازدیــد کــه طــی ان ‪ 20‬هــزار ســی ســی شــربت متــادون‪،‬‬ ‫‪ 54‬هــزار عــدد قــرص هــای ترامــادول و متــادون‪ 2 ،‬کیلــو‬ ‫حشــیش و دو هــزار و ‪ 700‬نــخ ســیگار و تعــدادی االت و ادوات‬ ‫توزیــن و مصــرف مــواد مخــدر کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک متهــم‬ ‫در ایــن عملیــات و معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس گلســتان شــبانه روز بــرای دفــاع از امنیــت و ارامــش‬ ‫جامعــه تــاش کــرده و اجــازه فعالیــت مجرمانــه بــه قانــون‬ ‫شــکنان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «علــی تجــری» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬طــرح ارتقــا امنیــت‬ ‫اجتماعــی بــا محوریــت پاکســازی نقــاط الــوده در دســتور کار‬ ‫مامــوران انتظامــی گــرگان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا بــا تــاش مامــوران‪ 5 ،‬معتــاد متجاهر‬ ‫جمع اوری شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گــرگان بــا اشــاره بــه کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی و یــک قبضــه ســاح غیرمجــاز‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫چنیــن طــرح هایــی بــا جدیــت در دســتور کار پلیــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق موتورسیکلت در‬ ‫گنبد‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در گفــت‬ ‫و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چنــد فقره ســرقت‬ ‫موتورســیکلت در ســطح حــوزه اســتحفاظی شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مامــوران کالنتــری‪ 12‬بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی‪،‬‬ ‫موفــق شــدند یــک نفرســارق ســابقه دار بــه همــراه ‪ 3‬مالخــر را‬ ‫شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در تحقیقــات تخصصــی و فنــی‪ ،‬متهــم بــا قــرار‬ ‫گرفتــن در برابــر مســتندات پلیــس بــه ‪ 8‬فقره ســرقت موتورســیکلت‬ ‫اعتــراف کــه تعــداد ‪ 4‬دســتگاه موتورســیکلت ســرقتی از مخفیــگاه‬ ‫متهــم ومالخــران کشــف و بــه مالباختــگان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه اینکــه متهم با تشــکیل‬ ‫پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪،‬‬ ‫ازشــهروندان خواســت‪ :‬وســایل نقلیــه خــود را بــه تجهیــزات ایمنــی‬ ‫مجهــز و از رهــا کــردن موتورســیکلت خــود بــدون قفــل مطمئــن جــدا‬ ‫خــودداری کننــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک‬ ‫مراتــب را بــه پلیــس ‪ 110‬اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫پنج میلیون نفر‬ ‫یارانه بگیر جزو‬ ‫دهک دهم بودند‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬کســانی کــه یارانــه نگرفتنــد‬ ‫و در ســامانه حمایــت ثبــت نــام کردنــد در صــورت تاییــد اعتراضاشــان‪،‬‬ ‫یارانــه ماه هــای گذشــته را نیــز دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «حجــت عبدالملکــی» در گفت وگــوی‬ ‫تلویزیونــی اظهــار داشــت‪ :‬بــه محــض اینکــه فــردی وارد ســامانه ثبــت‬ ‫شــکایات یارانــه معیشــتی می شــود اعتــراض او ثبــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای ثبــت اعتــراض بــه دهــک بنــدی یارانه هــا‪ ،‬فقــط کافــی‬ ‫اســت وارد ســامانه وزارت رفــاه بــه ادرس ‪hemayat.mcls.gov.ir‬‬ ‫شــده و اطالعــات خــود را بارگــذاری کنیــد‪.‬‬ ‫وزیــر کار بیــان داشــت‪ :‬یارانــه مــورد نیــاز ‪ ۹۰‬درصــد مــردم تامیــن شــده‬ ‫و در حســاب دولــت اســت‪ ،‬پــس اگــر تــا ‪ ۳‬مــاه دیگــر مشــخص شــود‬ ‫فــردی نیازمنــد بــوده امــا دریافتــی نداشــته‪ ،‬یارانــه معیشــتی ماه هــای‬ ‫گذشــته نیــز بــه حســاب ان واریــز می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۰‬متغیــر و شــاخص بــرای دهک بنــدی یارانه هــا‬ ‫در نظــر گرفتــه اســت گفــت‪ :‬شــاخص هایی از جملــه گــردش حســاب‪،‬‬ ‫حقــوق‪ ،‬ســود ســهام و ســود حســاب‪ ،‬خــودرو‪ ،‬ســفرهای خارجــی و‬ ‫ســایر مــوارد مدنظــر اســت‪.‬‬ ‫وزیــر کار افــزود‪ :‬بــرای اینکــه تحــوالت مقطعــی در زندگــی افــراد و‬ ‫جابه جایی دهک ها موثر نباشــد در دوره ســه تا پنج ســاله دهک بندی ها‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه و حســاب می شــود بــه عنــوان مثــال فــردی خانــه‬ ‫خریــده و فروختــه اســت کــه ایــن جــزو دارایــی حســاب نمی شــود‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه دهــک بندی هــا درگیــر نوســانات نشــود شــاخص ها در دوره ســه تــا‬ ‫پنج ســاله در فرمولــی دقیــق ضریب بنــدی می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۲‬اعتــراض در یارانــه مــورد بررســی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬کســانی کــه تــا فروردین مــاه یارانــه می گرفتنــد و‬ ‫اکنــون یارانــه نگرفته انــد می تواننــد اعتــراض کننــد و افــراد دیگــری‬ ‫کــه بــه هــر دلیــل یارانــه دریافــت نمی کردنــد یــا از قبــل و بــه هــر‬ ‫دلیلــی قطــع شــده بــود می تواننــد بعــد از تکمیــل ســامانه هدفمندی‬ ‫یارانه هــا بــه ان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بیــان داشــت‪ :‬افــراد معتــرض بــه دهــک بنــدی یارانــه‬ ‫در ســامانه حمایــت می بیننــد کــه بــه چــه علــت و شــاخص هایی‬ ‫دهک بنــدی فــرد تغییــر کــرده اســت در همیــن رابطــه پیامکــی بــرای‬ ‫همــه کســانی کــه در قبــل یارانــه می گرفتنــد و اکنــون قطع شــده ارســال‬ ‫شــده اســت تــا وارد ســامانه حمایــت شــوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬افــراد تــا ‪ ۳‬مــاه اینــده فرصــت ثبــت در ســامانه را دارنــد‬ ‫و اگــر مســتحق دریافــت یارانــه باشــند بــه انهــا یارانــه پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫یارانه هــا در حســاب های دولتــی موجــود اســت و تقریبــا ًبــرای ‪ ۷۸‬تا ‪۷۹‬‬ ‫میلیــون نفــر در نظر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیر رفاه با اشــاره به اینکه ســامانه حمایت اکنون در دســترس اســت‬ ‫گفــت‪ :‬امــکان دارد افــراد مراجعــه کننــد و ببینــد ســامانه شــلوغ اســت‪.‬‬ ‫محدودیــت در زیرســاخت ها وجــود دارد از ایــن رو مــردم نگــران نباشــند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چندیــن شــماره تمــاس هــم اعــام شــده اســت کــه یکــی‬ ‫از انهــا مرکــز تمــاس بــه شــماره ‪ ۰۲۱۶۳۶۹‬اســت و سال هاســت کــه‬ ‫مــردم بــا ایــن شــماره اشــنا هســتند و در کنــار ایــن شــماره تمــاس‪،‬‬ ‫‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬نیــز هســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه ‪ ۷‬و نیــم میلیــون نفــر یارانــه نمی گرفتنــد‬ ‫گفــت‪ :‬یــک بخشــی از ان افــراد متمکــن بودنــد اکنــون فــرض می کنیــم‬ ‫پنــج میلیــون نفــر مســتحق هســتند ایــن افــراد می تواننــد در ســامانه‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا کــه اعــام می شــود‪ ،‬ثبت نــام کننــد و فراینــدی‬ ‫طــول می کشــد تــا بررســی و ارزیابــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر رفــاه بیــان داشــت‪ :‬دهک بندی هــا در پایــگاه رفــاه ایرانیــان‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه قانــون مجلــس بــرای بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه وزارت رفــاه حکــم کــرده اســت کــه یارانــه پردرامدهــا را کاهــش و‬ ‫کم درامــد را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پنــج میلیــون نفــر یارانه بگیــر جــزو دهــک دهــم‬ ‫بودنــد کــه بایــد یارانــه انهــا حــذف می شــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی در پاســخ بــه تعــدادی از اعتراض هــای مردمــی در یارانه ها‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از شــاخص ها ســفرهای خارجــی بــوده اســت کــه کاری‬ ‫بــوده اســت از ایــن رو افــراد می تواننــد در ســامانه اعتــراض را ثبــت کنند‬ ‫و بعــد از بررســی و ارائــه مســتندات‪ ،‬مــورد رســیدگی می شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امــکان دارد فــردی بــه خاطــر گــردش مالــی بــاال یاران ـه اش‬ ‫قطــع شــده اســت کــه می توانــد اعتــراض کنــد بــه عنــوان مثــال بعضــی‬ ‫از روحانیــون و طــاب وجوهــات شــرعی را دریافــت می کننــد کــه ایــن‬ ‫امــر مــال ایــن افــراد نیســت و بــرای مرجعیــت اســت کــه ایــن امــر قابــل‬ ‫اعتــراض اســت‪.‬‬ ‫وزیــر رفــاه تاکیــد کــرد‪ :‬توصیــه می کنیم حســاب های شــخصی از کاری‬ ‫جــدا شــود ضمــن اینکــه در ســامانه بــا ثبــت اعتــراض و ارائــه مســتندات‬ ‫یارانــه در صــورت مســتحق بــودن اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫تعطیلی بیمارستان و‬ ‫پرداخت یارانه ایاب و ذهاب!‬ ‫از قدیــم و ندیــم گفتــه انــد تعمیــم کار نیکــو‪ ،‬عیــن صــواب‬ ‫اســت و کلــی هــم ثــواب دارد! حــاال مــی خواهــد در حــوزه‬ ‫امــوزش و صنعــت باشــد یــا حــوزه بهداشــت و درمــان و‪...‬‬ ‫اصــا ً ایــده خــوب را بایــد پرورانــد و مثــل تخــم ترتیزیــک‬ ‫پراکنــده ســاخت‪ .‬فــی المثــل چنــد ســال قبــل سیاســت‬ ‫هــای کاهــش جمعیــت وزارت بهداشــت حســابی جــواب‬ ‫داد و تعــداد دانــش امــوزان مــدارس برخــی روســتا هــا‬ ‫بــه کمتــر از ده بیســت نفــر رســید‪ ،‬بازگشــایی مدرســه در‬ ‫روســتا بــا ایــن تعــداد دانــش امــوز بــه صرفــه نبــود‪ .‬اینجا‬ ‫بــود کــه امــوزش و پــرورش دســت بــه دامــان مینــی بــوس‬ ‫هــای عهــد الســتیک میــرزا شــد و بــا پرداخــت ماهــی دو‬ ‫ســه میلیــون تومــان و انتقــال دانــش امــوزان بــه مــدارس‬ ‫شــهر ‪ ،‬مشــکل را حــل کــرد! بــه همیــن ســادگی ‪ ...‬یعنــی‬ ‫عــاوه بــر صرفــه جویــی در پرداخــت حقــوق بــه کادر‬ ‫مدرســه و تقریبــا ً بیســت معلــم‪ ،‬صرفــه جویــی در مصــرف‬ ‫کاغــذ‪ ،‬ســوخت و حامــل هــای انــرژی‪ ،‬دانــش امــوزان‬ ‫روســتا از امکانــات شــهری هــم برخــوردار می شــدند‪.‬‬ ‫االن هــم نقــل بیمارســتان والیــت مــا اســت کــه بــا کمبــود‬ ‫شــدید پزشــک متخصــص مواجــه اســت و بیمــاران پــس‬ ‫از مراجعــه بــه بیمارســتان‪ ،‬از بیمــار شــدن خــود پشــیمان‬ ‫مــی شــوند و انگیــزه ای بــرای مریضــی مجــدد در انهــا باقــی‬ ‫نمــی مانــد! چــرا کــه بــه ســبب کمبــود پزشــک و امکانــات‬ ‫بــه ناچــار بــرای ادامــه درمــان بــه شــهرهای اطــراف و مرکــز‬ ‫اســتان مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد مســئوالن ســازمان ســنجش قــول داده انــد‬ ‫ظرفیــت دانشــکده هــای پزشــکی را افزایــش دهنــد‪ ،‬ولــی‬ ‫عجالتــا ً پیشــنهاد مــی شــود تــا زمــان تامیــن پزشــک‪،‬‬ ‫مســئوالن بیمارســتان بــا رویکــرد مینــی بوســی امــوزش‬ ‫و پــرورش‪ ،‬ایــن بیمارســتان را تعطیــل کــرده و پزشــکان‬ ‫و پرســتاران را هــم بــه بیمارســتان هــای مرکــز اســتان‬ ‫منتقــل کننــد‪ .‬بعــد مــردم خودشــان مخیــر هســتند‬ ‫کــه مریــض شــوند یــا نشــوند و اگــر تمایــل بــه مریــض‬ ‫شــدن داشــتند ‪ ،‬بــی واســطه و مســتقیم خودشــان‬ ‫بــه بــه بیمارســتان هــای مرکــز اســتان مراجعــه کننــد!‬ ‫بــا ایــن رویکــرد عــاوه بــر حــل مشــکل کمبــود نیــرو در‬ ‫بیمارســتان هــای مرکــز اســتان و فراهــم شــدن بســتر‬ ‫اســتفاده مــردم از امکانــات شــهرهای بزرگتــر ‪ ،‬کلــی هــم‬ ‫صرفــه جویــی در منابــع مالــی‪ ،‬ســوخت‪ ،‬هزینــه نگهــداری‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬حامــل هــای انــرژی‪ ،‬اکســیژن و ‪ ...‬مــی شــود‪.‬‬ ‫در ضمــن بــه منظــور رفــاه حــال مــردم مــی تــوان از محــل‬ ‫ایــن صرفــه جویــی هــا چنــد امبوالنــس مشــتی خریــد و در‬ ‫فلکه شــهرداری مســتقر کرد و با نصب تابلوهای مختلف‬ ‫روی امبوالنــس هــا‪ ،‬بیمــاران تصادفــی‪ ،‬قلبــی‪ ،‬مغــز و‬ ‫اعصــاب‪ ،‬ارتوپــد‪ ،‬کــودکان و ‪ ...‬بیمــاران را بــا کمتریــن‬ ‫هزینــه بــه مرکــز اســتان انتقــال داد‪ .‬در خصــوص مــادران‬ ‫بــاردار هــم مــی تــوان یک اتوبــوس امبوالنســی فراهم کرد‬ ‫کــه اگــر وســط راه راننــده ضبــط امبوالنــس را روشــن کــرد‬ ‫و نــوزاد هــوس پیــاده شــدن کــرد‪ ،‬شــرمنده رضــا صادقــی‬ ‫نشــویم! ( وایســتا دنیــا مــن مــی خــوام پیــاده شــم‪)...‬‬ ‫در ضمــن بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روزهــا بــازار یارانــه نقــدی‬ ‫داغ اســت‪ ،‬مــی تــوان بــا پرداخــت یارانــه ایــاب و ذهــاب‬ ‫دهــان منتقــدان و مخالفــان ایــن طــرح سوفســطایی و‬ ‫مدبرانــه را هــم چســب پهــن ‪ 5‬ســانتی زد!‬ ‫جســارتا ً فقــط دو روز دیگــر ممکــن اســت توقــف‬ ‫امبوالنــس هــا در مرکــز شــهر ترافیــک ایجــاد کننــد و‬ ‫راننــده هــای امبوالنــس هــای خطــی مختصــری ســر و‬ ‫صــدا راه بیاندازنــد ‪ :‬تامیــن اجتماعــی دو نفــر ‪ ...‬دزیانــی‬ ‫حــر کــت‪ ...‬دزیانــی حرکــت ‪ ...‬پنــج اذر دربســت ‪...‬‬ ‫بیمارســتان ارتــش نبــود؟! خواهشــا ً کمــی صبــور باشــید‬ ‫و غُــر غُــر نکنیــد‪...‬‬ ‫درختان مقاوم در برابر کم‬ ‫ابی‪ ،‬در ماه ‪ ۴۰۰۰‬لیتر‬ ‫کمتر اب نیاز دارند‪( .‬نجات‬ ‫اب در گرو توجه همه ما)‏‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫سخت کوشی با ‪ ۱۷‬نکته ای که شما را به موفقیت می رساند‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬فرشته افتخاری‬ ‫‪ ۲۰‬راه برای‬ ‫شاد زیستن‬ ‫مــن عاشــق وقت هایــی هســتم کــه بــه خــودم می ایــم‬ ‫و می بینــم تنهایــی در حــال لبخنــد زدن هســتم‪ .‬ایــن‬ ‫لبخنــد بــه دروغ ســاخته نشــده تــا کــس دیگــری را‬ ‫راضــی کنــد‪ ،‬در عــوض بــه طــور طبیعــی از احســاس‬ ‫ســعادت درونــی مــن نیــرو می گیــرد‪ ،‬احساســی کــه در‬ ‫تمــام وجــود مــن می تابــد و می درخشــد‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪531‬‬ ‫‪ .۱۴‬از خودتــان بــه بهتریــن نحــو مراقبــت کنیــد‪.‬‬ ‫جــوری از ســامت جســمی و روانــی خــود مراقبــت‬ ‫کنیــد کــه انــگار فرزنــد عزیــز خودتــان هســتید‪ ،‬فرزنــدی‬ ‫کــه او را بســیار دوســت داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬حــدود ســالمی ایجــاد کنیــد‪ .‬محدودیت هایــی‬ ‫در زمینــه ی زمــان‪ ،‬فضــا‪ ،‬پــول و غیــره در محــل کار‬ ‫و خانــه تعییــن کنیــد‪ .‬بیــش از حــد برنامــه نچینیــد و‬ ‫بیــش از حــد متعهــد بــه انجــام کاری نشــوید‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬اطراف تــان را بــا افــرادی پــر کنیــد کــه اتــش‬ ‫درونــی شــما را شــعله ور می کننــد‪ .‬مــن قدرشــناس‬ ‫ان دســته از دوســتانم هســتم کــه باعــث ازادانــه‬ ‫خندیدنــم می شــوند‪ .‬مــن انتخــاب کــرده ام کــه زمانــم‬ ‫را بــا ان هــا بگذرانــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬هــر روز خودمراقبتــی را تمریــن کنیــد‪ .‬راحتــی‬ ‫خــود را در اولویــت قــرار بدهیــد و یــوگا تمریــن کنیــد‪،‬‬ ‫بدویــد‪ ،‬رمــان بخوانیــد‪ ،‬بــه باغچــه ی خــود رســیدگی‬ ‫کنیــد یــا هــر کار دیگــری کــه ذهــن‪ ،‬بــدن و روحتــان را‬ ‫دوبــاره راه انــدازی می کنــد انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬خودتــان را ازادانــه و اشــکارا ابــراز کنیــد‪ .‬صــدای‬ ‫خــود را پیــدا کنیــد و انچــه را کــه نیــاز بــه گفتنــش‬ ‫داریــد بگوییــد‪ .‬جــرات نشــان دهیــد و ان را از طریــق‬ ‫نوشــتن‪ ،‬اثــار هنــری‪ ،‬رقصیــدن و یــا دیگــر بیان هــای‬ ‫خــاق بــروز دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬حتمــا خودتــان را دوســت داشــته باشــید‪ .‬مهربــان‬ ‫باشــید‪ .‬صداقــت داشــته باشــید‪ .‬ان کســی باشــید کــه‬ ‫همیشــه می خواســتید‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬بــا خودتــان رو راســت باشــید‪ .‬صــادق باشــید‪.‬‬ ‫واقعــی باشــید‪ .‬اســیب پذیر باشــید‪ .‬شــجاع باشــید‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــد نــور درون تــان راهنمــای شــما باشــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میثم عقیلی‬ ‫سرویس سالمت‪-‬سارا سلیمی‬ ‫پشــتکار و ثبات قــدم از مشــخصه های اصلــی و مشــترک‬ ‫افــراد ســخت کــوش اســت‪ .‬گرچــه ایــن صفــات ذاتــا در بعضــی‬ ‫افــراد بارزتــر اســت ولــی ســخت کوشــی صفتی اکتســابی اســت‬ ‫و فقــط از طریــق تــاش و صــرف وقــت اســت کــه شــخص‬ ‫ت خــود بــه طــور کامــل بهــره ببــرد‪ .‬افــکار‬ ‫می توانــد از قــدر ‬ ‫کارمنــدان ســخت کــوش بــا خوش بینــی‪ ،‬اعتمــاد ب ـه نفــس و‬ ‫اراده ی قــوی تلفیــق شــده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا روش هایــی‬ ‫اشــنا می شــوید کــه بــا به کارگیــری انهــا می توانیــد در محــل‬ ‫کار خــود جــزو کارمنــدان ســخت کــوش باشــید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪531‬‬ ‫‪ .۴‬پیش قدم باشید‬ ‫اعتمــاد بــ ه نفــس الزمــه ی به دســت اوردن فرصت هــا و‬ ‫بهره گیــری از انهاســت‪ .‬بــرای به دســت اوردن اعتمــاد بــه ‬ ‫نفــس از مــوارد ســاده تر و کوچــک شــروع کنیــد و ســپس بــه‬ ‫مســئولیت های مهم تــر برســید‪.‬‬ ‫قبــل از مطــرح کــردن هرگونــه پیشــنهاد دربــاره ی امــکان ‬ ‫اجــرای موثــر ان تامــل کنیــد‪ .‬اینکــه بــا اســتفاده از کلمــات بــه‬ ‫نحــوی از ایــده ی خــود دفــاع کنیــد کار چنــدان ســختی نیســت‪،‬‬ ‫ولــی ارائــه ی پیشــنهادات نامحتمــل باعــث می شــود در مقابــل‬ ‫دیگــران احســاس شــرمندگی کنیــد یــا عصبــی شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬سیستم حمایتی سالم ایجاد کنید‬ ‫بشــر موجــودی اجتماعــی اســت‪ .‬مهــم نیســت چقــدر‬ ‫دوســتدار تنهایــی هســتید‪ ،‬چــون یــک سیســتم حمایتــی‬ ‫ســالم راندمــان کاری شــما را افزایــش و فشــار کار را کاهــش‬ ‫می دهــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن هنگامــی کــه موقعیــت جدیــدی را‬ ‫می ازماییــد یــا می خواهیــد ترفیــع رتبــه بگیریــد می توانیــد از‬ ‫گــروه حمایتی تــان بهــره ببریــد‪.‬‬ ‫ی هــم شــما بــه‬ ‫بــه همــکاران خــود کمــک کنیــد‪ .‬مطمئنــا زمانـ ‬ ‫انهــا احتیــاج خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫رقابــت را کنــار بگذاریــد‪ .‬مقایسـه ی دائــم خودتــان بــا دیگــران‬ ‫احســاس نارضایتــی را بــه همــراه دارد‪ .‬البتــه ایــن کار شــاید‬ ‫کمــی ســخت باشــد‪ ،‬چــرا کــه بیشــتر کارفرمایــان بــرای بــاال‬ ‫بــردن راندمــان کاری و ایجــاد انگیــزه‪ ،‬بیــن کارمنــدان خــود‬ ‫رقابــت ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫روش سوم‪ :‬ثبات قدم‬ ‫‪ .۱‬از عبارات تاکیدی مثبت استفاده کنید‬ ‫مــا همیشــه بــا خودمــان در حــال‬ ‫گفت و گــو هســتیم‪ .‬ایــن کار بــر ذهــن‬ ‫مــا تاثیــر می گــذارد و باعــث می شــود‬ ‫باورهــا و احساســات مثبــت یــا منفــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬بــا اســتفاده از‬ ‫عبــارات تاکیــدی مثبــت کارهــای خــود‬ ‫را تاییــد و خــود را بــه بهتریــن شــکل‬ ‫مدیریــت کنیــد‪.‬‬ ‫در گفت وگوهــای درونــی خــود زمــان‬ ‫حــال را بــه کار ببریــد و بــا اســتفاده‬ ‫از عبــارات تاکیــدی مثبــت نگرانــی‬ ‫دربــاره ی اینــده را از بیــن ببریــد‪.‬‬ ‫بــا خــود دربــاره ی علــت ترس هــا و‬ ‫نگرانی هایتــان صحبــت کنیــد و ســعی‬ ‫کنیــد راهــی بــرای از بیــن بــردن انهــا‬ ‫پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ارزوهایتان را عملی کنید‬ ‫هرچــه بیشــتر و منظم تــر از‬ ‫اراده تــان اســتفاده کنیــد ان را قوی تــر می کنیــد‪ .‬بــه هــدف‬ ‫خــود نزدیــک شــوید و بــا افــکار مطمئــن و دلگرم کننــده پیــش‬ ‫برویــد‪ .‬اگــر اعتقــاد داشــته باشــید کــه سس ـت اراده هســتید‪،‬‬ ‫خواســته های کمتــری نیــز خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ورزش کنیــد و مراقــب ســامت جســم خــود باشــید‪ .‬افزایــش‬ ‫فعالیــت بدنــی موجــب می شــود ذهــن فعال تــری داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مراحل کار را تجسم کنید‬ ‫وقتــی چیــزی را در ذهــن خــود مجســم می کنیــد درک‬ ‫بهتــری از ان خواهیــد داشــت‪ .‬دربــاره ی مراحــل رســیدن بــه‬ ‫اهداف تــان فکــر کنیــد‪ .‬خــود را در حــال انجــام کار تصــور کنیــد‬ ‫و ســربلندی‪ ،‬افتخــار و ارامــش را بیابیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بخشی از وقت تان را به مدیتیشن اختصاص بدهید‬ ‫بســیاری از محققــان تاثیــر مثبــت مدیتیشــن بــر اراده‪،‬‬ ‫پایــداری‪ ،‬تمرکــز‪ ،‬یادگیــری و ثبات قــدم را تاییــد کرده انــد‪.‬‬ ‫صــرف ‪ ۱۰‬دقیقــه زمــان بــرای تنفــس عمیــق‪ ،‬تمرکــز بــر زمــان‬ ‫حــال و ارام کــردن ذهــن موجــب می شــود دوبــاره بتوانیــد‬ ‫متمرکــز شــوید و احســاس بهتــری به دســت اوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیشرفت تان را مرور کنید‬ ‫موفقیت هــای گذشــته را یادداشــت کنیــد و هــر از چنـد گاهــی‬ ‫انهــا را مــرور کنیــد‪ .‬ایــن کار شــما را اگاه می کنــد کــه چقــدر‬ ‫در شــغل تان رشــد داشــته اید و تصویــر بهتــری از عملکــرد و‬ ‫اولویت هایتــان را بــه شــما نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬دست از تالش برندارید‬ ‫متقاعــد کــردن خــود بــرای حرکــت دوبــاره و گام برداشــتن بــه‬ ‫جلــو بعــد از شکســت حتــی بــرای افــراد موفــق ســخت اســت‪،‬‬ ‫ت کــوش ویژگــی‬ ‫امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه افــراد ســخ ‬ ‫مبارزه طلبــی دارنــد‪ .‬پــس اگــر شکســت خوردیــد شــرمنده‬ ‫نشــوید و خجالــت نکشــید‪ .‬همـه ی ادم هــا در جایــی از زندگــی‬ ‫خــود شکســت می خورنــد و شــما تنهــا نیســتید‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫احساســات منفی تــان را بــه حداقــل برســانید از جمــات‬ ‫تاکیــدی مثبــت اســتفاده کنیــد و بــرای یــک راه جدیــد در جهــت‬ ‫دســتیابی بــه هدف تــان برنامه ریــزی کنیــد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬صدف دژالود‬ ‫ایا افرادی که دیر می خوابند‬ ‫باهوش تر و خالق تر هستند؟‬ ‫خیلــی از افــرادی کــه ش ـب ها دیــر می خوابنــد‪ ،‬بــه هیچ وجــه‬ ‫حاضــر نیســتند از ایــن عــادت دســت بکشــند‪ .‬ایــن افــراد از‬ ‫ســکوت و تاریکــی شــب بــرای طــرح ایده هــای خالقانــه الهــام‬ ‫می گیرنــد و بــه قــول خودشــان‪ ،‬جرقــه ی نواوری هایــی در‬ ‫ذهن شــان زده می شــود کــه در روشــنایی روز محــال اســت‬ ‫بــه فکرشــان خطــور کنــد‪ .‬در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه مــرور‬ ‫پژوهش هــای انجــام شــده پیرامــون تاثیــر دیــر خوابیــدن روی‬ ‫هــوش و خالقیــت بپردازیــم تــا ببینــم ایــا افــرادی کــه دیــر‬ ‫می خوابنــد‪ ،‬واقعــا باهوش تــر و خالق تــر هســتند؟‬ ‫ادامه شماره ‪531‬‬ ‫بهره وری مطلوب تر در ساعات بیداری‬ ‫افــرادی کــه ‪ ۶‬صبــح از رختخــواب بیــرون می اینــد‪ ،‬معمــوال‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬از منــزل خــارج می شــوند و ایــن یعنــی وقتــی ‪۵‬‬ ‫عصــر شــد‪ ،‬حســابی خســته ی خســته هســتند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫اگرچــه روزشــان را پرانــرژی شــروع می کننــد‪ ،‬بــه نزدیکی هــای‬ ‫عصــر کــه می رســند‪ ،‬هم ـه ی انرژی شــان تخلیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬افــراد ســحرخیز‪ ،‬نیمــه ی دوم روز را بــه خســتگی‬ ‫و کوفتگــی می گذراننــد‪ .‬در همیــن ارتبــاط‪ ،‬پژوهشــگران‬ ‫ایا شانس واقعا وجود دارد؟‬ ‫صوقتــی صحبــت از شــانس می شــود‪ ،‬ایــن ادم هــای خوش شــانس هســتند کــه حســابی‬ ‫فحــش می خورنــد‪ ،‬امــا بگذاریــد همیــن اول کار خیال تــان را راحــت کنــم‪ ،‬پدیــده ای بــه نــام‬ ‫شــانس وجــود خارجــی نــدارد‪ .‬ان نعــل اســبی کــه بــاالی در اویــزان کرده ایــد دکــور خوشــگلی‬ ‫اســت‪ ،‬اما مطمئن باشــید برایتان شــانس نخواهد اورد‪ .‬سباســتین مارشــال عاشــق این اســت‬ ‫کــه ذهنیت هــای کهنــه را بــه چالــش بکشــد‪ .‬او ایــن بــار «شــانس» را مــورد هــدف قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬بخوانیــد‪ ،‬بیاموزیــد و لــذت ببریــد و ببینیــد کــه ایــا شــانس وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگر به وجود شانس و بخت معتقدید‪ ،‬ناگزیر باید یا باور داشته باشید که‪:‬‬ ‫ی کنند‬ ‫‪ .۱‬برخی اد م‏ها به طور مداوم قانون احتماالت را زیر سبیلی رد م ‏‬ ‫یا اینکه‪:‬‬ ‫‪ .۲‬بعضی چیزها حاصل رابطه ی علت و معلولی نیست‪.‬‬ ‫همــه می دانیــم کــه زندگــی سلســله ای از احتمــاالت اســت‪ .‬هــر روز ایــن احتمــال وجــود دارد‬ ‫کــه چیزهــای خاصــی اتفــاق بیفتنــد‪ .‬اگــر بخواهیــد زندگــی موفقیت امیــزی داشــته باشــید‪ ،‬بایــد‬ ‫خودتــان را در معــرض تمــام چیزهایــی قــرار دهیــد کــه امــکان موفقیــت را بــاال می برنــد و امــکان‬ ‫شکســت را پاییــن می اورنــد‪ .‬البتــه ممکــن اســت کارهــا‪ ،‬انطور کــه انتظار داریــد‪ ،‬نتیجه ندهند؛‬ ‫امــا اگــر خودتــان را در معــرض چیزهــای خــوب قــرار دهیــد و از چیزهــای بد پرهیز کنید‪ ،‬احتماال‬ ‫دانشــگاه لیــژ در بلژیــک‪ ۱۵ ،‬نفــر از افــرادی را کــه صبح هــا‬ ‫خیلــی زود بیــدار می شــدند و ‪ ۱۵‬نفــر دیگــر را کــه شــب ها‬ ‫خیلــی دیــر می خوابیدنــد‪ ،‬بررســی کردنــد‪ .‬فعالیــت مغــزی‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش بــه محــض بیــدار شــدن از‬ ‫خــواب و نیــز ‪ ۱۰‬ســاعت و نیــم بعــد از بیــدار شــدن اندازه گیــری‬ ‫شــد‪ .‬نتایــج نشــان داد ســطح عملکــرد مغــز در هــر دو گــروه در‬ ‫ابتــدای بیــدار شــدن از خــواب یکســان بــوده اســت‪ .‬امــا بعــد از‬ ‫‪ ۱۰‬ســاعت مشــاهده شــد فعالیــت مغــزی در نواحــی مرتبــط‬ ‫بــا تمرکــز و ســاعت شــبانه روزی بــدن‪ ،‬بــه ویــژه در افــرادی کــه‬ ‫خیلــی زود بیــدار می شــدند کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫زندگی کم تنش تر‬ ‫در پژوهشــی کــه نتایــج ان در پایــگاه خبــری بی بی ســی در‬ ‫دســترس اســت‪ ،‬جمعــی از پژوهشــگران در وِست مینیســتِر از‬ ‫اب دهــان ‪ ۴۲‬نفــر بــا الگوهــای خــواب متفــاوت‪ ،‬نمونه بــرداری‬ ‫کردنــد‪ .‬تهیــه ی نمونه هــا طــی دو روز انجــام گرفــت و از‬ ‫هــر شــرکت کننــده ‪ ۸‬نمونــه جمــع اوری شــد‪ .‬نتایــج بررســی‬ ‫نمونه هــا نشــان داد ســطح کورتیــزول (هورمــون اســترس) در‬ ‫افــرادی کــه صبح هــا زودتــر از ســایرین بیــدار می شــدند‪ ،‬باالتــر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ایــن افــراد از دردهــای ماهیچــه ای‪،‬‬ ‫عالئــم ســرماخوردگی و ســردرد شــکایت داشــتند‪ .‬پژوهشــگران‬ ‫در مجمــوع دریافتنــد افــرادی کــه شـب ها دیرتــر می خوابیدنــد‪،‬‬ ‫در وضعیــت مطلوب تــری بــه ســر می بردند‪.‬‬ ‫افــزون بــر اینهــا مشــاهده شــد افــراد ســحرخیز از قــدرت تمرکــز‬ ‫قابــل توجهــی برخــوردار بودنــد‪ ،‬زندگــی پرمشــغله تری داشــتند‪،‬‬ ‫تنش هــای بیشــتری را در طــول روز تجربــه می کردنــد‪ ،‬زیادتــر‬ ‫عصبانــی می شــدند و خالصــه اینکــه انــرژی چندانــی در پایــان‬ ‫روز برای شــان باقــی نمی مانــد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫شــب زنده دارها فراغــت خاطــر بیشــتری داشــتند و سرشــان‬ ‫خیلــی شــلوغ نبــود‪.‬‬ ‫عاقبــت خوبــی نصیبتــان خواهد شــد‪.‬‬ ‫مطالعــه کنیــد‪ ،‬اجتماعــی باشــید‪ ،‬همــت کنیــد و پروژه هایتــان را تمــام کنیــد‪ ،‬شــروع کنیــد بــه‬ ‫نوشــتن‪ ،‬چیــزی بســازید‪ ،‬مهــارت جدیــدی یــاد بگیریــد و بــا مــردم خــوب برخــورد کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال اگــر بخواهیــد در زندگــی شکســت بخوریــد‪ ،‬خودتــان را در موقعیتــی قــرار بدهیــد کــه‬ ‫احتمــاالت بــد‪ ،‬شــانس زیــادی داشــته باشــند و احتمــاالت خــوب از شــانس کمــی برخــوردار‬ ‫باشــند‪ .‬از ایــن مدل هــا کــه بــرای گرفتــن نتیجــه ی کوتــاه مــدت‪ ،‬بایــد هزینــه ی بلندمدتــی‬ ‫پرداخــت‪ :‬مثــل ســیگار کشــیدن‪ ،‬روی هــوا پــول قــرض کــردن و بســت پــای تلویزیــون نشســتن‪.‬‬ ‫اگــر بــه قــرار دادن خــود در معــرض کارهایــی کــه احتمــال موفقیــت را بــاال می برنــد و ناموفقیت‬ ‫ـغل‬ ‫را محــدود می کننــد‪ ،‬ادامــه بدهیــد‪ ،‬خــود بــه خــود «خوش شــانس» خواهیــد شــد‪ .‬اگــر شـ ِ‬ ‫تــوپ یــا قــرارداد خفنــی نصیبتــان شــد کــه شــانس دریافــت ان ‪ ۱‬بــه ‪ ۱۰۰۰‬بــود‪ ،‬ایــا معنیــش ایــن‬ ‫اســت کــه خوش شــانس هســتید؟ نــه‪ ،‬مخصوصــا وقتــی کــه بــرای هــزار جــا‪ ،‬فُــرم تقاضــا پــر‬ ‫کــرده باشــید و مــخ هــزار نفــر را بــه کار گرفتــه باشــید‪ .‬اگــر بــه خودتــان بگوییــد‪« ،‬خیلــی خــب‪،‬‬ ‫مــن تــا روزی کــه بــه فــان چیــز دســت پیــدا نکــردم بــه تالشــم ادامــه می دهــم» نهایتــا ان چیــز‬ ‫را بــه دســت خواهیــد اورد‪.‬‬ ‫اینهایــی کــه چیزهــای خــوب را صرفــا بــه وســیله ی بــه دنیــا امــدن بــه دســت اورده انــد چــه؟‬ ‫اینهــا مگــر خرشــانس نیســتند؟ نــه‪ ،‬قطعــا نه – هر کدامشــان پیش زمینـه ی خودشــان را دارند‪،‬‬ ‫تمرینات شــان‪ ،‬کشــوری کــه در ان زندگــی می کننــد‪ ،‬شــهری کــه ســاکن ان هســتند و چیزهــای‬ ‫دیگــر – و ایــن چیزهــا نتیجـه ی زحمــات و تصمیم هــای اگاهانـه ی ادم هــای قبــل از خودشــان‬ ‫اســت‪ .‬چــه ربطــی بــه شــانس دارد؟‬ ‫پــدر ِ پدربزرگــم گدا‪-‬گُشــنه و خشــتک پاره بــود‪ .‬یعنــی‪ ،‬رســما شــلوار پــاره پایــش بــود‪ .‬پدربزرگــم‬ ‫هــم ادم فقیــر و تنگدســتی بــود‪ .‬وقتــی کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬از خدمــت ســربازیش‬ ‫در اقیانــوس ارام مرخــص شــد و برگشــت‪ ،‬بــا مادربزرگــم ازدواج کــرد و صاحــب ‪ ۹‬بچــه شــد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫در ایــن مقالــه‪ ،‬از خالقیــت و بهــره وری افــرادی گفتــه شــد کــه‬ ‫بــه دیــر خوابیــدن عــادت دارنــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت هدف مــان‬ ‫از اشــاره بــه پژوهش هایــی کــه خواندیــد‪ ،‬بــه هیچ وجــه ایــن‬ ‫نیســت کــه بگوییــم دیــر خوابیــدن از بــه موقــع خوابیــدن بهتــر‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه در نقطـه ی مقابــل می تــوان بــه انبــوه مقاالتــی‬ ‫نیــز اشــاره کــرد کــه در مــورد مضــرات دیــر خوابیــدن نوشــته‬ ‫شــده اند‪ .‬خالص ـه ی کالم اینکــه مقال ـه ی حاضــر‪ ،‬صرفــا جهــت‬ ‫اطالع رســانی در خصــوص جدیدتریــن پژوهش هــای علمــی‬ ‫پیرامــون تاثیــر دیــر خوابیــدن بــر خالقیــت تهیــه شــده اســت و‬ ‫بــه هیچ وجــه جنب ـه ی تجویــزی نــدارد‪.‬‬ ‫با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫همیشــه هشت شــان گــروی نُه شــان بــود‪ .‬مــادر مــن بچ ـه ی هشــتم ایــن خانــواده بــود‪ .‬او (و‬ ‫متعاقبــا مــن) تنهــا بــه ایــن دلیــل وجــود داریــم کــه ایــن خانــواده فکــر می کردنــد بچــه اوردن کار‬ ‫مهمــی اســت‪ .‬همیــن‪ .‬مــادرم ســخت کار کــرد تــا از فالکــت در بیایــد و مــن در حالــی بــه دنیــا‬ ‫امــدم کــه نســبت بــه نســل قبلـی ام‪ ،‬یک کوچولو فرصت بیشــتری داشــتم‪ .‬همچنیــن از تمامی‬ ‫مخترعیــن و دانشــمندان و مهندســین و ت ُجــاری کــه دنیــا را قبــل از بــه دنیــا امــدن من‪ ،‬ســاختند‬ ‫و بهبــود بخشــیدند‪ ،‬صمیمانــه قدردانــی می کنــم‪.‬‬ ‫امــا ایــا ایــن چیــزی کــه نصیــب مــن شــده شــانس اســت؟ نــه‪ .‬ایــن‪ ،‬اقدامــات اگاهانــه و‬ ‫تعمــدی انســان ها بــرای ســاختن دنیاســت‪ .‬ایــا ت ُخــم و ت َرَکـه ی راتشــیلد (‪)Mayer Rothschild‬‬ ‫بنیان گــذار امپراتــوری بانکــی راتشــیلد‪ ،‬ادم هــای خرشانســی هســتند؟ نــه‪ ،‬علــت موفقیتشــان‬ ‫ایــن بــود کــه بابایشــان تصمیــم گرفــت ســخت کار کنــد‪ ،‬پولــش را ذخیــره کنــد‪ ،‬بچه هایــش را‬ ‫خــوب بــزرگ کنــد‬ ‫و نســل بعــدی را‬ ‫بســازد‪ ،‬نــه اینکــه‬ ‫فقــط هــر چیــزی‬ ‫دم دســتش رســید‬ ‫را خــودش بخــورد و‬ ‫مثــل بیشــتر مــردم‬ ‫«خوشــگل زندگــی‬ ‫کنــد» و بــرود پــی‬ ‫کارش‪.‬‬ صفحه 6 ‫پرکردن تنهایی به قیمت خدشه دار شدن ابروی زن جوان‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی مزاحــم اینترنتــی خبــر داد کــه در شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــا توهیــن و فحاشــی علیــه یکــی از شــهروندان باعــث ســلب‬ ‫اســایش وی و خانــواده اش شــده بــود‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫مقابله و برخورد با‬ ‫استرس‬ ‫اســترس را می تــوان یکــی از مهم تریــن و فراگیرتریــن پدیده هــای‬ ‫جوامــع امــروزی دانســت علــت ایــن فراگیــری ایــن اســت‏کــه همــه‬ ‫افــراد به نوعــی بــا ایــن پدیــده درگیــر هســتند و اســترس بخــش‬ ‫عمــده ای از زندگــی انســان ها را تحــت تاثیــر خــود‏قــرار می ده ـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســترس الزمــه پویایــی و زندگــی لذت بخش اســت ولــی در صورت‬ ‫شــدید شــدن‪ ،‬از حالــت فشــار خــوب و پویــا بــرای رشــد‏خارج شــده‬ ‫و عملکرد ســامت روانی‪ ،‬ســامت جســمانی و ســامت اجتماعی‬ ‫فــرد را بــه خطــر می انــدازد‪ ،‬لــذا مجهــز‏کــردن افــراد بــه مهارت هــای‬ ‫مقابلــه بــا اســترس می تواند تضمین کننده ســامتی و ارتقادهنده‬ ‫عملکــرد ان ها باشــند‏‪.‬‬ ‫سرویس جدید امنیت‬ ‫سایبریمایکروسافت‬ ‫متخصصانانسانی‬ ‫و ماشینی را ترکیب‬ ‫می کند‬ ‫مایکروســافت از مجموعــه ای از خدمــات‬ ‫جدیــد امنیــت ســایبری مدیریــت شــده بــرای‬ ‫کمــک بــه مشــتریان در مبــارزه بــا بدافزارهــا و‬ ‫ســایر تهدیدهــای امنیــت ســایبری‪ ،‬رونمایــی‬ ‫کــرده اســت‬ ‫مایکروســافت یــک دســته خدمــات مدیریــت‬ ‫شــده جدیــد بــه نــام ‪Microsoft Security‬‬ ‫‪ Experts‬ایجــاد کــرده اســت کــه متشــکل‬ ‫از خدمــات «مدیریــت انســانی» و ماشــینی‬ ‫اســت کــه بــه کاربــران کمــک کنــد تــا مشــکالت‬ ‫در خصــوص اهــداف امنیتــی‪ ،‬بررســی هویت‪،‬‬ ‫حریــم خصوصــی و بهــره وری را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫‪Microsoft Defender Experts for‬‬ ‫‪ Hunting‬سرویســی کــه بــه مشــتریان کمــک‬ ‫مــی کنــد تــا تهدیــدات را بــا ترکیــب داده هــای‬ ‫چهــار شــیوه اساســی و اصلــی مقابلــه و برخــورد با فشــار عبارت اند‬ ‫از‏‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬حذف یا تغییر منبع استرس‏‪:‬‬ ‫میــزان معینــی از اســترس موجــب می شــود کــه شــما حاضــر‬ ‫و امــاده نگــه داشــته شــوید لــذا هــدف شــما کســب یــک‏تعــادل‬ ‫بیــن فشــارهایی اســت کــه قــادر بــه دس ـت کاری و حــذف ان هــا‬ ‫هســتید و فشــارهایی کــه نمی توانیــد حــذف کنیــد‪.‬‏از طریق ثبت و‬ ‫تحلیــل کــردن روزانــه اســترس خــود علــل و منابــع اســترس خــود را‬ ‫شناســایی کنیــد‪ .‬بررســی هــر‏موقعیــت قاعدتــا ًبــرای شــما دیــدگاه‬ ‫و چش ـم اندازی را مطــرح می کنــد و طرح هایــی را بــرای حــذف ان‬ ‫مطــرح می ســازد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -2‬تغییر دیدگاه شما نسبت به رویدادهای استرس زا‏‪:‬‬ ‫وقتــی تحــت فشــاری هســتید کــه اســایش و رفــاه شــما را به خطر‬ ‫می انــدازد‪ ،‬اســترس تــان زیــاد می شــود‪ .‬در ایــن مــوارد‏می توانیــد‬ ‫شــیوه ادراک خــود را تغییــر داده و از ایــن طریــق خــود را بــه تعــادل‬ ‫برســانید‪ .‬اگــر شــما بــاور داشــته باشــید کــه‏می توانیــد برخــورد‬ ‫مناســبی بــا موقعیت هــای پراســترس داشــته باشــید احتمــاال ًشــما‬ ‫در انجــام ایــن کار موفــق خواهیــد‏شــد‏‪.‬‬ ‫‏‪ -3‬کاهش دادن اثرات استرس‏‪:‬‬ ‫اگــر می خواهیــد کــه بــا اثــرات اســترس مبــارزه کنیــد می بایســت‬ ‫رژیــم غذایــی ســالمی را اتخــاذ کنیــد‪ .‬ایــن کار موجــب‏می شــود کــه‬ ‫بــدن شــما در یــک وضعیــت مطلــوب و خــوب نگــه داشــته شــود‬ ‫‪،365 Microsoft Defender، Office‬‬ ‫برنامــه هــای کاربــردی ابــری و هویــت جســتجو‬ ‫کننــد‪ .‬بــه گفتــه مایکروســافت کارشناســانش‬ ‫یافتــه هــا را بررســی کــرده و اطالعــات هشــدار‬ ‫متنــی و دســتورالعمل هــا را بــه مشــتریان‬ ‫ارســال خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ Defender Experts‬بخــش مدیریــت‬ ‫شــده ایــن ســرویس بــه کاربــران ایــن امــکان‬ ‫را مــی دهــد کــه بــه ســرعت تهدیــدات را در‬ ‫ایمیــل‪ ،‬خدمــات‪ ،‬هویــت و برنامــه هــای ابــری‬ ‫شناســایی‪ ،‬تجزیــه و تحلیــل‪ ،‬بررســی و پاســخ‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫دو محصــول جدیــد امنیتی به ســرویس های‬ ‫موجــود ماننــد ســرویس های امنیتــی‬ ‫مایکروســافت بــرای واکنــش بــه حــوادث‬ ‫و مدرن ســازی می پیوندنــد‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫امیــدوار اســت کــه خدمــات امنیتــی مدیریــت‬ ‫شــده ان توســط شــرکت هایــی کــه بــرای‬ ‫امنیــت ســایبری بــا مشــکالتی روبــرو هســتند‪،‬‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫مایکروســافت بــا برجســته کــردن مقیــاس‬ ‫خــود‪ ،‬می گویــد کــه بیــش از ‪ 8500‬متخصــص‬ ‫امنیتــی را اســتخدام کــرده و در پنــج ســال‬ ‫اینــده ‪ 20‬میلیــارد دالر در خصــوص امنیــت‬ ‫ســایبری ســرمایه گذاری می کنــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫فعــال بیــش از ‪ 35‬گــروه بــاج افــزار و ‪250‬‬ ‫عامــل تهدیــد را ردیابــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫هم چنیــن دقایقــی بــرای انجــام ارمیدگــی و‏ریلکسیشــن مفیــد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬بــرای کاهــش اثــرات اســترس اگاهــی از مــوارد زیــر‬ ‫مناســب اســت‏‪.‬‬ ‫‏* به اهستگی و ارامی نفس کشیدن‬ ‫‏* کشف و شناسایی درمان های مکمل کاهش استرس‬ ‫‏* عــدم وابســتگی بــه تکیه گاه هــای هیجانــی مثل نیکوتیــن‪ ،‬الکل‬ ‫و ســایر داروهــای ســرگرم کننده‬ ‫س‪‎:‬‬ ‫‏‪ -4‬یادگیری شیوه های جایگزین مقابله با استر ‪‎‬‬ ‫‏* هنــگام رخ دادن موضوعــات بــد و اشــتباه هیچ کــس و هیچ چیــز‬ ‫را ســرزنش نکنیــد‪ .‬انداختــن تقصیــر بــه گــردن دیگــران بــه‏ایــن‬ ‫معناســت کــه شــما نیــاز بــه احســاس مســئولیت نداریــد‏‪.‬‬ ‫‏* انتقــاد موجــه را بپذیریــد ولــی ان را شــخصی تلقــی نکنیــد بلکــه‬ ‫از ان بــه عنــوان فرصتــی بــرای ارتقــا و بهبــود اســتفاده‏کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏* به خودتان برچسب منفی نزنید‏‪.‬‬ ‫‏* به نتیجه و پایان کار نچسبید‏‪.‬‬ ‫‏* تحســین و تمجیــد را بپذیریــد و نــکات مثبــت را کم اهمیــت‬ ‫جلــوه ندهیــد‏‪.‬‬ ‫تالیف‪ :‬دکتر سارا برور ترجمه‪ :‬دکتر کیانوش زهراکار‬ ‫گرداورنده‪ :‬هاجر مومن کارشناس مرکز مشاوره ارامش‬ ‫کالهبرداری با‬ ‫سوءاستفاده از عابر‬ ‫بانک خواهر‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه‬ ‫باسوءاســتفاده از عابــر بانــک خواهــر خــود از وی‬ ‫کالهبــرداری کــرده بــود‪.‬‬ ‫ســرگرد احســان بهمنــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در‬ ‫پــی مراجعــه شــهروندهرمزگانی و ارائــه مرجوعــه قضایــی‬ ‫مبنــی بــر کالهبــرداری از حســاب بانکــی وی پرونــده در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خــود بیــان‬ ‫داشــت بنــده در خانــه بــودم کــه‬ ‫متوجــه شــدم پولــی از حســاب بنــده‬ ‫در بعــد از ظهــر در حالــی کــه خــواب‬ ‫بــودم از حســابم کســر گردیــده و در‬ ‫همیــن راســتا‪ ،‬موضــوع را بــا پلیــس‬ ‫در میــان گذاشــتم‪.‬‬ ‫ســرگردبهمنی بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫اقدامــات فنــی کاراگاهــان ســایبری‪،‬‬ ‫متهــم مــورد شناســایی قــرار گرفــت‬ ‫و طــی هماهنگــی بــا دســتگاه‬ ‫قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر بــزه‬ ‫انتســابی شــد ولــی پــس از مواجهــه‬ ‫ شــدن بــا مســتندات و مــدارک جمــع‬ ‫اوری شــده از ســوی کارشناســان‬ ‫بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد بیــان داشــت بــا توجــه بــه‬ ‫نیــاز مالــی کــه داشــتم‪ ،‬کارت خواهــرم را برداشــتم و‬ ‫بــه دســتگاه عابــر بانــک رفتــم چــون رمــزش را از قبــل‬ ‫مــی دانســتم مبلغــی را برداشــت و مبالغــی را انتقــال‬ ‫و خریــد نمــودم و فکــر نمــی کــردم کســی بتوانــد مــرا‬ ‫شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ عنــوان‬ ‫اطالعــات کارت خــود را در اختیــار دیگــران و حتــی‬ ‫نزدیــکان خــود قــرار ندهنــد و در نظــر داشــته باشــند‬ ‫در اختیــار قــرار دادن اطالعــات کارت بانکــی در اختیــار‬ ‫دیگــران باعــث متضــرر شــدن انهــا خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬در صــورت بــروز‬ ‫مشــکل و مواجهه با جرائم رایانه ای می توانند با مراجعه‬ ‫بــه پلیــس فتــا از مشــاوره ها و راهنمایی های کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی اســتفاده‬ ‫کننــد یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫گوگل اپلیکیشن های خارج از‬ ‫فروشگاه گوگل پلی در اندروید‬ ‫‪ 13‬را غیرفعال خواهد کرد‬ ‫گــوگل قصــد دارد در اندرویــد ‪ ۱۳‬امــکان اســتفاده از ابزارهــای دسترس ـی پذیری (‪ )Accessibility‬را‬ ‫بــرای اپلیکیش ـن هایی کــه خــارج از فروشــگاه گوگل پلــی نصــب شــده اند غیرفعــال کنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار از گذشــته تاکنــون در سیســتم عامل اندرویــد همیشــه به عنــوان یــک مشــکل وجــود داشــته و‬ ‫یکی از بزرگترین عوامل حمله از سوی هکرها‪ ،‬از طریق سرویس های دسترسی روی تلفن کاربران‬ ‫بــوده اســت‪API .‬هــای دســترس پذیری ابزارهــای قدرتمنــدی هســتند کــه بــرای توســعه دهندگان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اند تــا بــا اســتفاده از ان هــا بــه کاربــران دارای معلولیــت کمــک کننــد‪ ،‬زیــرا ایــن ابزارهــا‬ ‫امکاناتــی مثــل خوانــدن محتــوای روی صفحــه و وارد کــردن ورودی هــا را دردســترس ایــن دســته از‬ ‫کاربــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫هکرهــا یــا همــان مجرمــان ســایبری بــا سوءاســتفاده از ان‪ ،‬بدافزارهایــی ماننــد ‪ FluBot‬را توســعه‬ ‫داده انــد و بــا فریـب دادن کاربــران از ان هــا درخواســت می کنــد تــا ‪ API‬هــا را بــرای برنامه هــای مخــرب‬ ‫فعــال کننــد کــه بــه نوبــه خــود نمی تواننــد حــذف نصــب شــوند‪ .‬امــا ایــن موضــوع در اندرویــد ‪13‬‬ ‫تغییــر خواهــد کــرد‪ ،‬زیــرا ‪ Google‬از اعطــای ایــن مجوزهــا بــه اپلیکیشـن هایی کــه خــارج از فروشــگاه‬ ‫گوگل پلــی نصــب شــده اند جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ‪ XDA‬به نقــل از ‪ Esper‬؛ گــوگل از دسترســی برنامه هــای جانبــی خــارج از فروشــگاه‬ ‫گوگل پلــی خــود بــه ‪API‬هــای دسترســی جلوگیــری می کنــد‪ API .‬هــای دسترســی بــرای کاربــران دارای‬ ‫معلولیــت ضــروری هســتند‪ ،‬امــا کنتــرل فــوق العــاده ای بــر دســتگاه نیــز دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت‬ ‫کــه کاربــر بایــد بــه صــورت دســتی ســرویس را در هــر برنامــه فعــال کنــد‪ ،‬اما برخــی از کاربران اگــر روش‬ ‫اســتفاده از ان را ندانند‪ ،‬می توانند از ســوی هکرها فریب داده شــوند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این تغییر از ســوی‬ ‫‪ Google‬باعــث می شــود کــه کاربــران بــه طــور کامــل ان را بــرای اپلیکیشـن هایی کــه از طریــق مرورگــر‬ ‫شــما یــا یــک برنامــه پیام رســانی دانلــود می شــوند فعــال نکننــد‪.‬‬ ‫گــوگل از گذشــته تــا االن بــا سواســتفاده گران از اپلیکیشــن های دارای خدمــات دســترس پذیری‬ ‫مبــارزه کــرده اســت‪ .‬در ســال ‪ ،2017‬گــوگل تهدیــد کــرد کــه اپلیکیشــن هایی را کــه از ‪API‬هــای‬ ‫دســترس پذیری بــرای هــر چیــزی به غیــراز کمــک بــه کاربــران ناتــوان اســتفاده می کننــد را از فروشــگاه‬ ‫‪ Google Play‬حــذف خواهــد کــرد‪ ،‬امــا ایــن عمــل در ســال ‪ 2017‬ممکــن نشــد در هــر حــال‪ ،‬گــوگل‬ ‫سیاسـت های خــود را در ســال ‪ 2021‬بــروز کــرده اســت و اکنــون توســعه دهندگانی کــه قصــد دارنــد از‬ ‫خدمــات دسترسـی پذیری اندرویــد بــرای مــواردی غیــر از کمــک بــه کاربــران معلــول اســتفاده کننــد‪ ،‬باید‬ ‫تاییدی ـه ی ان را از گــوگل دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن سیســتم عامل هــر اپلیکیشــنی کــه خــارج از فروشــگاه گوگل پلــی روی دســتگا ه نصــب شــود‪،‬‬ ‫نمی توانــد از ‪API‬هــای دسترسـی پذیری اســتفاده کنــد‪ .‬اگــر بخواهیــد دسترســی بــه ایــن ابــزار را بــرای‬ ‫چنیــن اپلیکیشـن هایی فعــال کنیــد‪ ،‬گوشــی هوشــمندتان پیغامــی بــا عنــوان «بــرای امنیــت شــما ایــن‬ ‫تنظیــم درحال حاضــر دردســترس نیســت» مواجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫در اندرویــد ‪ 13‬هــر اپلیکیشــنی کــه خــارج از فروشــگاه برنامــه بارگــذاری شــود‪ ،‬نمی توانــد خدمــات‬ ‫دسترســی خــود را فعــال کنــد‪ .‬هنگامــی کــه روی گزینــه فعــال کــردن ان ضربــه بزنیــد‪ ،‬تلفــن شــما‬ ‫یــک پیغــام بــا عنــوان «بــرای امنیــت شــما ایــن تنظیــم درحال حاضــر دردســترس نیســت» مواجــه‬ ‫خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ص ثالــث نگران کننــده‬ ‫ایــن موضــوع ممکــن اســت در ابتــدا بــرای فروشــگاه های اپلیکیشــن شــخ ‬ ‫باشــد‪ ،‬گــوگل در گفت وگــو بــا ‪ Esper‬تاییــد کــرد ایــن اقــدام روی اپلیکیش ـن هایی تاثیــر نخواهــد‬ ‫گذاشــت کــه از قبــل نصــب شــده اند‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــا فعــال کــردن ســرویس دسترسـی پذیری بــرای یک اپلیکیشــن جانبی کــه از طریق‬ ‫‪ API‬نصب کننــده ی مبتنــی بــر جلســه روی دســتگاه نصــب شــده اســت‪ ،‬مشــکلی نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن روش نصــب معمــوال ًتوســط فروشــگاه های اپلیکیشــن شــخص ثالــث اســتفاده می شــود‪ .‬در‬ ‫مــورد اپلیکیشـن هایی کــه از ‪API‬هــای دیگــر بــرای نصــب بهــره می برنــد‪ ،‬امــکان دسترســی بــه ابزارهای‬ ‫اشاره شــده را نخواهنــد داشــت اجــرای ایــن روش بــرای توســعه دهندگان اســان تر اســت‪ ،‬زیــرا نصــب‬ ‫اپلیکیشـن ها را می تــوان بــه نصــب کننــده سیســتم واگــذار کــرد‪ ،‬و بــه ایــن ترتیــب برنامه هــای پیامــک‪،‬‬ ‫کالینت هــای ایمیــل و مرورگرهــا نصــب ‪ APK‬را مدیریــت می کننــد‪.‬‬ ‫اب های زیرزمینی گنج های پنهان هستی اند‪ ،‬اسراف ان ها‪ ،‬اتالف زندگی است‪( .‬نجات اب در گرو توجه همه ما‏)‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪532‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه تبلیغات را در گوشی‬ ‫اندرویدی خود مسدود کنیم‬ ‫در حالــی کــه بســیاری از وب ســایت ها بــه درامــد حاصــل از‬ ‫نمایــش و کلیک هــای بنــر تبلیغاتــی وابســته هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫یــک واقعیــت اســت کــه برخــی از ایــن تبلیغــات می تواننــد‬ ‫بســیار ازاردهنــده و در برخــی مــوارد حتــی مخــرب باشــند‪.‬‬ ‫برخــی از تبلیغــات توســط صفحــات پــاپ اپ ســرکش‬ ‫ایجــاد مــی شــوند‪ ،‬در حالــی کــه برخــی دیگــر بــه طــور خــودکار‬ ‫شــروع بــه پخــش کلیــپ هــای ویدیویــی یــا صوتی مــی کنند‪.‬‬ ‫بســیاری دیگر به خاطر اســتفاده بیش از حد از منابع تلفن‬ ‫شــما بــا انیمیشــن هــای بیــش از حــد مقصــر هســتند‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــد تبلیغــات را در اندرویــد مســدود کنیــد چــه بایــد‬ ‫کــرد؟ خوشــبختانه‪ ،‬راه هــای مختلفــی بــرای انجــام ایــن کار‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬و بــرای چنــد مــورد از ان هــا فقــط بایــد چند تغییر‬ ‫تنظیمــات در مرورگــر وب کــروم خــود ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫صفحات پاپ اپ و تبلیغات را در کروم مسدود کنید‬ ‫اگــر از کــروم به عنــوان مرورگــر وب پیش فــرض خــود در‬ ‫تلفــن اندرویــدی خــود اســتفاده می کنیــد‪ ،‬و بیشــتر شــما‬ ‫از ایــن کار اســتفاده می کنیــد‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه در ســال‬ ‫‪ ،2018‬گــوگل اعــام کــرد کــه کــروم تمامــی تبلیغــات در‬ ‫وب ســایت ها را در صــورت اســتفاده از محتــوای داخلــی تمام‬ ‫صفحــه مســدود می کنــد‪ .‬ســایت ها همچنیــن اگــر به طــور‬ ‫غیرمنتظــره صداهــا را پخــش کننــد یــا از انیمیشــن های‬ ‫فلش شــکن زیــادی اســتفاده کننــد‪ ،‬تبلیغــات را در ‪Chrome‬‬ ‫مســدود می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬برخــی از ســایت ها هنــوز از‬ ‫پنجره هــای بازشــو بــرای تولیــد تبلیغــات اســتفاده می کننــد‬ ‫و خوشــبختانه راهــی بــرای مبــارزه بــا ان هــا در کــروم وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مســدود کــردن تبلیغــات‪ ،‬پنجره هــای بازشــو و تغییــر‬ ‫مســیرها در کــروم‪:‬‬ ‫‪ .1‬مرورگر کروم را باز کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬روی منــوی ســه نقطــه در گوشــه بــاال ســمت راســت‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬روی تنظیمات ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬بــه قســمت تنظیمــات ســایت برویــد و روی ان ضربــه‬ ‫بزنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬به پاپ اپ ها بروید و تغییر مسیر دهید‪.‬‬ ‫‪ .6‬مطمئن شوید که کلید روشن است‪.‬‬ ‫‪ .7‬به بخش تنظیمات سایت برگردید‪.‬‬ ‫‪ .8‬روی ‪ Ads‬ضربه بزنید‪.‬‬ ‫‪ .9‬مطمئن شوید که کلید روشن است‪.‬‬ ‫روش کمتــر شــناخته شــده دیگــری مــی توانــد شــما را از‬ ‫دیــدن تبلیغــات ازاردهنــده یــا مخــرب در حیــن اســتفاده‬ ‫از کــروم نجــات دهــد‪ .‬حالــت ‪ Lite Google Chrome‬بــا‬ ‫دسترســی به ســرورهای ‪ Google‬که وب ســایت ها را قبل از‬ ‫دانلــود فشــرده می کننــد‪ ،‬مصــرف داده را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫ســرورهای فشــرده ســازی ‪ Google‬نیــز توســط حالــت ‪Lite‬‬ ‫بــرای شناســایی و حــذف صفحــات وب کــه ممکــن اســت‬ ‫تبلیغــات مضــر یــا مخــرب داشــته باشــند اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت ســایت ها بــا اســتفاده از حالــت ‪Lite‬‬ ‫شــبیه بــه هــم نباشــند‪ ،‬دانلــود و مــرور ان هــا در مقایســه بــا‬ ‫مشــاهده ســایت ها بــدون روشــن بــودن ایــن حالــت امن تــر‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بــه ان اهمیــت مــی دهیــد‪ ،‬مقــداری مگابایت نیز‬ ‫ذخیــره خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫نحوه فعال کردن حالت ‪:Chrome Lite‬‬ ‫مرورگر کروم را باز کنید‪.‬‬ ‫روی منــوی ‪ 3‬نقطــه در گوشــه بــاال ســمت راســت ضربــه‬ ‫بزنیــد‪.‬‬ ‫روی تنظیمات ضربه بزنید‪.‬‬ ‫به حالت ‪ Lite‬بروید‪ .‬ویژگی را روشن کنید‪.‬‬ ‫جعل عنوان و سرقت از حساب‬ ‫بانکی موسسات مالی‬ ‫پلیــس فتــا از دســتگیری فــردی خبــر داد که بــا جعل عنوان و‬ ‫معرفــی دروغیــن خــود بــه عنوان مدیر عامل یکــی از صندوق‬ ‫هــای قــرض الحســنه‪ ،‬اقــدام به کالهبــرداری می کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی موالــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫شــکایت رئیــس یکــی از صنــدوق هــای قــرض الحســنه مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی بــا جعــل عنــوان بــا ریاســت بانــک هایــی کــه‬ ‫صنــدوق در انهــا حســاب داشــته تمــاس گرفتــه اســت و بــا‬ ‫معرفــی خــود بــه عنــوان مدیــر عامــل کالهبــرداری کــرده و‬ ‫مبالغــی از حســاب صنــدوق بــه حســاب ناشــناس منتقــل‬ ‫شــده ســپس کالهبــردار از طریــق اینترنــت بانــک موجــودی‬ ‫ان هــا را بــه حســاب دیگــری واریــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫تخصصــی و جمــع اوری ســرنخ هــای موجــود‪ ،‬موفــق شــدند‬ ‫عامل این کالهبرداری را در شــهر اصفهان شناســایی کنند و‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی وی را دســتگیر و بازداشــت کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬متهــم پــس از مشــاهده مــدارک و‬ ‫مســتندات بــه جــرم خــود اقــرار کــرد و لــب به اعتراف گشــود و‬ ‫گفت با روش مهندســی اجتماعی و اســتفاده از لحن موجه‬ ‫خــود را بعنــوان مدیــر عامــل معرفــی مــی کــرد و رئیــس بانــک‬ ‫را فریــب مــی داد و بعــد از ســرقت از حســاب هــای مــورد‬ ‫نظــر‪ ،‬موجــودی را بــه کارت بانــک ســرقتی انتقال مــی داد و از‬ ‫ایــن طریــق از فروشــگاه هــا خریــد مــی کــرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬وضعیت اسفالت پیاده رو خیابان رازی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫‪ -532‬سال هشتم‬ ‫‪-532-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/14‬شوال‪/‬‬ ‫‪14 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 15‬‬ ‫‪15-- 1401 //02‬‬ ‫یک شنبه ‪02//25‬‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪29‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫مگر شما بزرگتر‬ ‫ندارید؟!‬ ‫سرویس ایثار و شهارت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‬ ‫روایتی از صبر و متانت سردار شهید محمد ابراهیم همّت‬ ‫فرمانده لشکر‪ ۲۷‬محمد رسول الله(ص )‬ ‫قسمت اول‬ ‫راوی ‪:‬‬ ‫گلعلی بابایی ‪ ،‬رزمنده و جانباز دفاع مقدس و نویسنده‬ ‫کتاب شراره های خورشید‬ ‫از کتاب های مشهور دفاع مقدس‬ ‫بــا توجــه بــه ابهامــات پیــش امــده در یکــی از گروههــا وعــده‬ ‫کــرده بــودم‪ ،‬کــه در ارتبــاط بــا اختــاف ســعید قاســمی و مجموعــه‬ ‫تحــت امــرش در اطالعــات – عملیــات لشــکر‪ ۲۷‬بــا شــهید‬ ‫همّــت مــواردی را بــه اســتحضار دوســتان برســانم‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫ش ـمّه ای از ان اتفاقــات را کــه در دو کتــاب «کوهســتان اتــش»‬ ‫و «شــراره های خورشــید» بــه صــورت مفصــل اورده شــده‪،‬‬ ‫در اینجــا بــه طــور فشــرده در چنــد قســمت ارائــه خواهــم داد‪:‬‬ ‫ماجــرا برمی گــردد بــه مهــر‪ ۱۳۶۲‬یعنــی زمانی کــه نیروهــای واحــد‬ ‫اطالعــات – عملیــات لشــکر‪ ۲۷‬پــس از انجــام چهارمــاه عملیــات‬ ‫ســخت و نفس گیــر شناســایی در محــور بمــو – دربندی خــان‪،‬‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اجــرای عملیــات در ایــن منطقــه‬ ‫کوهســتانی و صعب العبــور اصــا ًبــه صــاح نیســت‪ .‬انهــا ابتــدا‬ ‫ایــن نظــر خــود را بــا محمّدابراهیــم همّــت؛ فرمانــده لشــکر در‬ ‫میــان گذاشــتند کــه بــا مخالفــت شــدید وی مواجه شــدند‪ .‬ســعید‬ ‫قاســمی و ســرتیم های شناســایی وقتــی نتوانســتند همّــت را‬ ‫متقاعــد کننــد‪ ،‬بــه قــرارگاه رفتنــد تــا ایــن موضــوع را بــا فرماندهان‬ ‫ارشــد ســپاه در میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫نشســت طوالنــی فرمانــده کل ســپاه بــا عناصــر واحدهــای طــرح‬ ‫و شناســایی و اطالعــات _ عملیــات لشــکر‪ ۲۷‬در قــرارگاه عملیاتی‬ ‫نجــف طــی روز دوازدهــم مهــر‪ ،‬مصــادف بــود بــا عزیمــت همّــت‬ ‫از قلّ جــه بــه شهرســتان اســام ابــاد غــرب‪ .‬فرمانــده لشــکر‪ ۲۷‬در‬ ‫ان روزهــا بــه تازگــی موفــق شــده بود زمینه ی اســتقرار خانواده ی‬ ‫خود را‪ ،‬در یکی از واحدهای مســکونی مجتمع مســکونی پادگان‬ ‫اللــه اکبــر در اســام ابــاد غرب‪ ،‬مهیّا ســازد‪ .‬همســر بــاردار و فرزند‬ ‫یــازده ماهــه ی همّــت کــه از اصفهــان رهســپار اســام ابــاد غــرب‬ ‫شــده بودنــد‪ ،‬در شــرایطی بــه منــزل مســکونی جدیدشــان وارد‬ ‫شــدند کــه همــت پــس از بیســت و چهــار ســاعت چشــم انتظــاری‬ ‫جهــت اســتقبال از ایشــان‪ ،‬دســت اخــر ناچــار شــده بــود بــدون‬ ‫دیــدار بــا انــان‪ ،‬بــه اردوگاه لشــکر‪ ۲۷‬در قلّ جــه بازگــردد‪.‬‬ ‫بانو ژیال بدیهیان؛ همسر همّت با اشاره به ان واقعه گفته است‪:‬‬ ‫«‪ ...‬ان روزهــا لشــکر‪ ۲۷‬در اردوگاه شــهید بروجــردی مســتقر‬ ‫شــده بــود‪ .‬مــن کــه فرزنــد دوممــان را شــش ماهــه بــاردار بــودم‪،‬‬ ‫قــرار شــد بــرای دیــدن ابراهیــم از اصفهــان بــه شهرســتان اســام‬ ‫ابــاد غــرب بــروم‪ .‬راهــی طوالنــی را بــه همــراه مهــدی؛ کــه تــازه‬ ‫زبــان بــاز کــرده بــود‪ ،‬از اصفهــان پشــت ســر گذاشــتیم و بــه‬ ‫خانــه ای کــه ابراهیــم ان را بــرای اســکان مــا‪ ،‬در مجتمــع منــازل‬ ‫مســکونی پــادگان اللــه اکبــر در اختیــار گرفتــه بــود‪ ،‬رفتیــم‪ .‬وقتــی‬ ‫در را بــاز کــردم‪ ،‬دیــدم خانــه را مثــل دســته ی گل تمیــز کــرده‪.‬‬ ‫حتّــی یخچــال را هــم شســته و کلّــی میــوه ی فصــل تــوی ان‬ ‫گذاشــته بــود‪ .‬روی اجــاق گاز؛ یــک ســینی پُــر از نــان و کبــاب قــرار‬ ‫داشــت و کنــار دســته گلــی‪ ،‬بــا یــک عکــس خــودش‪ ،‬نامــه ای‬ ‫برایــم گذاشــته بــود‪ ،‬بــا ایــن مضمون‪:‬ســام بــر همســر مومــن و‬ ‫مهربــان و خوبــم‪.‬‬ ‫گرچــه بــی تــو مانــدن در خانــه برایــم بســیار ســخت بــود‪ ،‬ولیکــن‬ ‫شــب را تنهایــی در اینجــا بــه ســر اوردم‪ .‬مــدام تــو را اینجــا مــی‬ ‫دیــدم‪ .‬خداونــد نگهــدار تــو باشــد و نگهــدار مهــدی؛ که بعــد از خدا‬ ‫و امــام‪ ،‬همــه چیــز مــن هســتید‪ .‬انشــاءالله کــه ســالم می رســید‪.‬‬ ‫مــی میــوه گرفتــم‪ ،‬نــوش جــان کنیــد‪ .‬تــو را بــه خــدا بــه خودتــان‬ ‫برســید‪ .‬خصوصــا ًبــه ان کوچولــوی خوابیــده در شــکم‪ ،‬کــه مــدام‬ ‫گرســنه اســت‪ .‬از همــه ی شــما التمــاس دعــا دارم‪ .‬انشــاءالله بــه‬ ‫زودی‪ ،‬بــه خانــه ی امیــدم مــی ایــم‪.‬‬ ‫حاج همّت‪62/۷/12 -‬‬ ‫از ســوی دیگــر بدیهــی بــود کــه خروجــی حاصــل از نشســت‬ ‫فرماندهــان ارشــد ســپاه بــا مســوولین و عناصــر شناســایی‬ ‫واحدهــای طــرح و شناســایی و اطالعــات ‪ -‬عملیــات لشــکر‪،۲۷‬‬ ‫بخصــوص نشســت دوّم؛ بــا حضــور فرمانــده کل ســپاه‪ ،‬بــه مــذاق‬ ‫همّــت خــوش نیایــد‪ .‬خصوصــا ًاز ان جهــت کــه بــه نظر می رســید‬ ‫فرماندهان رده باالی سپاه‪ ،‬پس از استماع گزارش های عناصر‬ ‫شناســایی و اطالعاتــی لشــکر‪ ،۲۷‬اکنــون نســبت بــه لغــو عملیات‬ ‫والفجــر ‪ ۵ -‬راغــب ترنــد‪ ،‬تــا اجــرای ان‪ .‬همیــن امــر ســبب شــد تــا‬ ‫فرمانده لشــکر‪ ۲۷‬با ان عناصر‪ ،‬به ســختی برخورد کند‪[ .‬شــهید]‬ ‫مجیــد زادبــود؛ جانشــین واحــد اطالعــات ‪ -‬عملیــات لشــکر‪ ۲۷‬و‬ ‫یکــی از نفــرات حاضــر در نشســت هــای قــرارگاه عملیاتــی نجــف‪،‬‬ ‫طــی یادداشــت هــای روزانــه ی مهرمــاه خــود‪ ،‬از واکنــش همّــت‬ ‫نســبت بــه نتایــج جلســات مزبــور‪ ،‬اینگونــه یــاد کــرده اســت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬مهر ‪۱۳۶۲‬‬ ‫صبــح زود؛ مــی خواســتم ســوار بــر موتــور‪ ،‬بــه طــرف روســتای‬ ‫شــیخ صلــه بــروم کــه حســین اللــه کــرم بــه اتفاق ســعید قاســمی‬ ‫و بچّــه هــای مســوول تیــم هــای شناســایی بــا ماشــین امدنــد و‬ ‫بــا هــم پیــش حــاج همّــت رفتیــم‪ .‬بــا او مســائل تاریکــی شــب‪،‬‬ ‫کــه اجــرای عملیــات [والفجــر _ ‪ ]۵‬را غیرممکــن مــی کــرد‪ ،‬مطــرح‬ ‫کردیــم‪ .‬او هــم مــا را بــه قــرارگاه نجــف فرســتاد پیــش عزیــز‬ ‫جعفــری بــه قــرارگاه نجــف رفتیــم‪ .‬شــب بــود‪ .‬بــرادران شــمخانی‪،‬‬ ‫رشــید علــی نــور‪ ،‬صیّــاد شــیرازی و عزیــز جعفــری بــا مــا جلســه ای‬ ‫گذاشــتند و مســائل را پرســیدند‪ .‬همــه ی بچّــه هــای ســر تیــم‪،‬‬ ‫توضیحاتــی در مــورد راهکارهــا دادنــد و مســائل تاریکــی و نبــود‬ ‫مهتــاب‪ ،‬در شــب عملیــات را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬مهر‬ ‫صبــح بــه طــرف شــیخ صلــه حرکــت کــردم و ظهــر بــه روســتای‬ ‫تــازه ابــاد رســیدم‪ .‬داشــتم ناهــار مــی خــوردم‪ ،‬کــه ســعید‬ ‫قاســمی امــد و خبــر اورد‪ :‬بــرادر محســن رضایــی مــا را بــه قــرارگاه‬ ‫نجــف خواســته اســت‪ .‬لــذا از تــازه ابــاد برگشــتم و بــا حســین‬ ‫اللــه کــرم بــه قــرارگاه رفتیــم و در انجــا‪ ،‬حــاج همّــت را دیدیــم‪.‬‬ ‫حاجــی هــر چــه داشــت و نداشــت‪ ،‬بــه مــا گفــت‪ .‬همــه ی‬ ‫مســائل مربــوط بــه صــدور احتمالــی دســتور لغــو عملیــات‬ ‫والفجــر‪ ۵‬از طــرف فرمانــده کل ســپاه را‪ ،‬بــه گــردن مــا انداخــت‪.‬‬ ‫ســعید قاســمی؛ مســوول واحد اطالعات ‪ -‬عملیات لشــکر‪ ۲۷‬در‬ ‫بیان خاطرات خود‪ ،‬از ان روزهای تلخ این گونه یاد کرده اســت‪:‬‬ ‫«‪ ...‬بــه روزهــای پایانــی ماموریــت هــای شناســایی در بمو رســیده‬ ‫بودیــم‪ ،‬کــه طــی دهــم و دوازدهــم مهرمــاه ‪ ۱۳۶۲‬بــه درخواســت‬ ‫مــا دو جلســه در قــرارگاه عملیاتــی نجــف برگــزار شــد‪ .‬در ان‬ ‫ف واحدهــای اطالعــات ‪ -‬عملیــات و طــرح و‬ ‫دو جلســه‪ ،‬از طــر ِ‬ ‫شناســایی لشــکر‪ ۲۷‬مــن‪ ،‬مجیــد زادبــود‪ ،‬حســین اللــه کــرم‪،‬‬ ‫اصغــر جعفــری‪ ،‬محمّــد جوانبخــت‪ ،‬حجّــت اللــه معــارف ونــد‪،‬‬ ‫محمّــد مــرادی‪ ،‬مهــدی براتــی و احمــد اســتادباقر حضــور داشــتیم‪.‬‬ ‫مدیریــت جلســه اول بــه عهــده علــی شــمخانی؛ جانشــین وقــت‬ ‫فرماندهــی کل ســپاه بــود کــه ســرهنگ علــی صیّــاد شــیرازی؛‬ ‫فرمانــده وقــت نیــروی زمینــی ارتــش‪ ،‬غالمعلــی رشــید و عزیــز‬ ‫جعفــری هــم او را همراهــی مــی کردنــد‪ .‬جلســه دوّم در قــرارگاه‬ ‫نجــف را‪ ،‬خــود محســن رضایــی مدیریــت کــرد کــه اقایــان‪:‬‬ ‫شــمخانی‪ ،‬رشــید‪ ،‬صفــوی‪ ،‬رفیــق دوســت و جعفــری هــم در‬ ‫ان حضــور داشــتند‪ .‬طــی ایــن جلســه دوّمــی؛ بچّــه هــای مــا بــه‬ ‫خصــوص حســین اللــه کــرم و خــود ِ مــن‪ ،‬حــرف هایمــان را کامــل‬ ‫زدیــم‪ .‬مــا مشــکالت اجــرای عملیــات در منطقــه کوهســتانی بمــو‬ ‫و پیچیدگــی هــای ان را مــو بــه مــو و جــزء بــه جــزء تشــریح کردیــم‪.‬‬ ‫اینکــه اگــر بــه هــر دلیلــی عملیــات ضربه ببیند‪ ،‬فاجعــه بزرگی رخ‬ ‫خواهــد داد‪ .‬بچّــه هــای مــا بــه صــورت غیرمســتقیم می خواســتند‬ ‫اقــای شــمخانی و صیّــاد شــیرازی را متقاعــد کننــد کــه اجــرای‬ ‫عملیــات در ایــن منطقــه‪ ،‬بــه صالح نیســت‪ .‬گویا بعــد از خاتمه ی‬ ‫همــان جلســه‪ ،‬اقــای شــمخانی‪ ،‬خطــاب به مجیــد زادبــود و احمد‬ ‫اســتادباقر گفــت‪ :‬ایــن حــرف هایــی کــه زدیــد درســت‪ ،‬امّــا ایــن را‬ ‫هــم بدانیــد؛ در نهایــت ایــن مــا هســتیم کــه تصمیــم مــی گیریــم‬ ‫در ایــن محــور عملیــات بشــود‪ ،‬یــا نشــود‪ .‬پــس بهتــر اســت شــما‬ ‫برویــد و بــه کارهایتــان ادامــه بدهیــد‪ ،‬تــا مــا بگوییــم چــه کار بایــد‬ ‫بکنیــد‪ .‬لحــن صحبــت هــا و تعابیــر بــه کار گرفتــه شــده توســط‬ ‫اقــای شــمخانی‪ ،‬تاثیــر بــدی روی روحیــه زادبــود و اســتادباقر‬ ‫گذاشــت و انهــا را خیلــی براشــفته کــرد‪.‬‬ ‫ایــن را وقتــی فهمیــدم کــه ایــن دو نفــر امدنــد و همیــن موضــوع‬ ‫را بــه مــن هــم گفتنــد‪ .‬مــن هــم بعــد از شــنیدن حرفهایشــان بــه‬ ‫ان هــا گفتــم‪ :‬فعــا ًارام باشــید تــا ببینیــم حــاج همّــت در ایــن‬ ‫مــورد چــه نظــری دارد!‬ ‫بعــد بــه اردوگاه لشــکر در قلّ جــه رفتــم تــا هم گزارش ان جلســه‬ ‫را بــه حاجــی بدهــم و هــم از او کســب تکلیــف کنــم‪ .‬وقتــی همــه‬ ‫ی حــرف هــای بچّــه هــا را بــه همّــت انتقــال دادم‪ ،‬خیلی عصبانی‬ ‫شــد و بــه مــن گفــت‪ :‬ببینــم ســعید؛ شــما اصــا ًبــا اجــازه ی چــه‬ ‫کســی ایــن حرف هــا را بــه محســن رضایــی زدیــد؟ اصــا ً ایــن‬ ‫مســائل چــه ربطــی بــه شــما داشــت؟ گفتــم‪ :‬حاجــی جــان؛ مــا کــه‬ ‫ســر خــود نرفتــه بودیــم‪ ،‬بعــد از جلســه ی اوّلــی کــه خــودت ان را‬ ‫هماهنــگ کــرده بــودی‪ ،‬از طــرف قــرارگاه نجــف مــا را خواســتند و‬ ‫گفتنــد بیاییــد حرفهایتــان را بــه اقا محســن بگوییــد‪ .‬ما هم رفتیم‬ ‫و بچّــه هــا حرفهایشــان را بــه او گفتنــد‪ .‬بــا حالتــی براشــفته تر‬ ‫گفــت‪ :‬غلــط کــرده هــر کــس ایــن حرف هــا را بــه محســن زده!‬ ‫گفتــم‪ :‬حاجــی جــان؛ مــن کــه بــه شــما گفتــم؛ ایــن بچّــه هــا‬ ‫ســرخود بــه انجــا نرفتنــد‪ ،‬قــرارگاه احضارشــان کــرده بــود‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬خیلــی بــی جــا کــرده انــد؛ مگــر شــما بزرگتــر نداریــد؟‬ ‫گفتم‪ :‬معلوم است که داریم‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬خُــب؛ پــس اگــر اینطــور اســت‪ ،‬چــه لزومــی داشــت پیــش‬ ‫ـی امدیــد بــه مــن مــی گفتیــد‬ ‫بــرادر محســن و شــمخانی برویــد؟ مـ ْ‬ ‫کــه محســن و شــمخانی خواســتار جلســه بــا مــا شــده انــد‪ ،‬ان‬ ‫وقــت خــودم مــی رفتــم و مــی دانســتم جــواب ان اقایــان را چــه‬ ‫طــوری بدهــم‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫ناگفتــه نمانــد‪ ،‬پالــس هــای منفــی ارســالی از طــرف بعضــی از‬ ‫فرماندهــان لشــکرهای ســپاه بــه فرماندهــان ارشــد قــرارگاه‪،‬‬ ‫در برگــزاری ان دو جلســه بــی تاثیــر نبــود‪ .‬بــه غیــر از اقــا مهــدی‬ ‫باکــری کــه واقعــا ًبــرای شــرکت در عملیــات در هــر محــور و بــا هــر‬ ‫شــرایطی امادگــی داشــت‪ ،‬مابقــی فرمانــده لشــکرهای ســپاه‪،‬‬ ‫نســبت بــه طــرح مانــور بمــو اعتــراض داشــتند‪ .‬بــه همیــن خاطــر‪،‬‬ ‫همّــت انتظــار نداشــت بچّــه هــای واحــد اطالعــات عملیــات‬ ‫لشــکر او هــم‪ ،‬دور از چشــمش پیــش محســن رضایــی برونــد و‬ ‫در مقابــل طــرح مانــوری موضــع بگیرنــد کــه حاجــی شــش مــاه‬ ‫ازگار بــرای طراحــی ان زحمــت کشــیده بــود‪ .‬حــاال دیگــر همّــت‬ ‫احســاس مــی کــرد‪ ،‬از همــه طــرف ‪ -‬چــه فرماندهــان ارشــد ســپاه‪،‬‬ ‫چه فرمانده لشــکرهای دیگر و از همه بدتر؛ از بچّه های دســت‬ ‫پــرورده ی خــودش در اطالعــات لشــکر‪ - ۲۷‬بــه اعتمــاد او خیانــت‬ ‫شــده و در نتیجــه؛ حــال و روز بوکســوری را پیــدا کــرده بــود کــه در‬ ‫گوشــه ی رینــگ گیــر افتــاده و نــه راه پــس دارد و نــه راه پیــش!‬ ‫شخصا ًاالن که به گذشته نگاه می کنم‪ ،‬معتقدم در ان مقطع‬ ‫شــش ماهــه‪ ،‬واقعــا ًبــه حــاج همّــت فشــار زیــادی وارد امــد‪ .‬از‬ ‫یــک طــرف؛ هــر روز بایــد مــی رفــت و راهکارهــای شناســایی محور‬ ‫بمــو دربنــدی خــان را شــخصا ًچــک مــی کــرد و نســبت بــه جزئیــات‬ ‫و نقــاط قـوّت و ضعــف هرکــدام از ان هــا توجیــه مــی شــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر؛ بایــد مــدام بــه ایرادهــای وارد و نــاوارد مســوولین‬ ‫قــرارگاه نجــف بــه طــرح مانــور خــودش پاســخ مــی داد‪ .‬از طــرف‬ ‫دیگــر؛ بایــد فرماندهــان ســایر لشــکرها را هــم توجیــه مــی کــرد‪.‬‬ ‫از همــه اینهــا مهمتــر؛ هــر چنــد وقــت یکبــار مــی رفــت بــه اردوگاه‬ ‫قلّ جــه و بــرای بســیجی هایــی کــه مــدت ماموریــت ســه ماهــه‬ ‫شــان تمــام شــده و بــرای مراجعــت بــه تهــران بهانــه مــی گرفتنــد‪،‬‬ ‫ســخنرانی توجیهــی مــی کــرد‪ .‬بــه هــزار و یــک جــور زبان ریــزی‪،‬‬ ‫قربــان‪ ،‬صدقــه شــان مــی رفــت و نازشــان را مــی کشــید‪ ،‬تــا بمانند‬ ‫و عملیــات را انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫حاال در چنین وضعیتی‪ ،‬همّت می بیند قرارگاه به او می گوید‪:‬‬ ‫اجــرای عملیــات در بمــو؛ بــه ان ســهل و اســانی هایــی هــم کــه‬ ‫تــو مــی گفتــی نیســت! اینکــه دیگــر حــرف مــا نیســت‪ ،‬حــرف‬ ‫مســوولین واحدهــای طــرح و شناســایی و اطالعــات ‪ -‬عملیــات‬ ‫لشــکر خــودت اســت‪ .‬نیروهــای تیــم هــای شناســایی تــو میگوینــد‬ ‫در منطقــه ی بمــو نمــی شــود عملیــات کــرد‪ .‬خودشــان امدنــد و‬ ‫تــوی قــرارگاه‪ ،‬ایــن حرفهــا را بــا ســند و از روی نقشــه و کالک هــای‬ ‫دقیــق‪ ،‬بــه مــا زدنــد‪ ...‬خــب؛ راســتش گمانــم در همیــن برهــه بود‬ ‫کــه اســتانه ی تحمّــل همّــت بــه زیــر صفــر رســید و او کــه مظهــر‬ ‫بردبــاری و مــدارا در حــد اعــاء بــود‪ ،‬بــه طــور علنــی بــا نیروهــای‬ ‫واحــد اطالعــات ‪ -‬عملیــات لشــکرش‪ ،‬اصطــکاک پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫«همّــت اجــرای عملیــات در بمــو را قبــول نداشــت؛ امّــا‪»...‬‬ ‫بــه رغــم ارائــه ی تمامــی ادلــه و براهیــن توســط مســوولین و‬ ‫ســرتیم هــای شناســایی واحــد اطالعــات ‪ -‬عملیــات لشــکر ‪ ۲۷‬بــه‬ ‫محمّــد ابراهیــم همّــت‪ ،‬محســن رضایــی و علــی شــمخانی‪ ،‬مبنی‬ ‫بــر غیرممکــن بــودن اجــرای عملیــات بر روی بمو که طی جلســات‬ ‫روزهــای دهــم و دوازدهــم مهــر مطرح شــد‪ ،‬همّت از ســاعت های‬ ‫اولیــه ی شــامگاه دوازدهــم تــا یــک بامــداد ســیزدهم مهــر‪ ،‬بــار‬ ‫دیگــر فرماندهــان تیــپ هــا‪ ،‬واحدهــا و گردانهــای لشــکر‪ ۲۷‬را بــه‬ ‫ت طرح‬ ‫چــادر فرماندهــی لشــکرش فــرا خوانــد و پیرامــون معضــا ِ‬ ‫عملیاتــی والفجــر‪ ،۵‬بــه خصــوص مشــکل نــور مهتــاب بــا انهــا بــه‬ ‫مذاکــره نشســت‪ .‬در ابتــدای ایــن جلســه؛ همّــت بــار دیگــر تاکیــد‬ ‫کــرد کــه ایــن طــرح عملیاتــی‪ ،‬نـ ُـه عیــب دارد و یــازده حُســن‪.‬‬ ‫سپس خط حد ّ هر یک از گردان ها را به تفصیل تشریح کرده و‬ ‫پیرامون مشکالت احتمالی‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪ .‬مهمترین بخش‬ ‫مذاکــرات ایــن نشســت‪ ،‬علنــی شــدن بــی اعتقــادی فرمانــده‬ ‫لشــکر‪ ۲۷‬نســبت بــه انجــام عملیــات در بمــو بــود‪ .‬همّــت در‬ ‫جریــان همیــن جلســه‪ ،‬بــرای اولیــن بــار صریحــا ًاذعــان کــرد صرفا ً‬ ‫بــه دلیــل «معتقــدات ارمانــی» و «وظایــف ســازمانی»‬ ‫خــود در قبــال مســوولین ارشــد ســپاه اســت‪ ،‬کــه بــه ریســک‬ ‫عملیــات در چنیــن منطقــه ای تــن داده اســت‪ .‬بخــش هایــی‬ ‫از صورتجلســه ی مذاکــرات ایــن نشســت را کــه توســط‬ ‫علیرضــا تاجیــک؛ راوی لشــکر‪ ۲۷‬ضبــط شــده‪ ،‬مــی خوانیــم‪:‬‬ ‫(شــهید) عبّــاس کریمــی؛ [فرمانــده تیــپ ســه ســلمان]‪:‬‬ ‫علّــت عملــی نشــدن عملیــات‪ ،‬نبــودن نــور مهتــاب بــود‪ ،‬چــرا‬ ‫بــا ایــن حســاب االن مــی گوییــد در تاریکــی عمــل شــود؟‬ ‫همّــت ‪ :‬بــا شــیخ احمــد [اســتادباقر] صحبــت کــردم‪ .‬از طــرف‬ ‫رده هــای بــاال در قــرارگاه نجــف‪ ،‬بــه انهــا تاکیــد شــده اســت کــه‬ ‫عملیــات را بایــد انجــام بدهنــد ‪.‬‬ ‫(شــهید)معصومی؛ [فرمانــده گــردان کمیــل]‪ :‬از یــک طــرف‬ ‫بچّه هــای شناســایی مــی گوینــد نمــی شــود بــدون مهتــاب نیــرو را‬ ‫حرکــت داد و از طــرف دیگــر‪ ،‬شــما تکلیــف مــی کنیــد کــه ایــن کار‬ ‫بایــد انجــام بشــود‪ ،‬مــا چــه کار بایــد بکنیــم؟‬ ‫(شــهید ســید ابراهیــم) کســاییان؛ [فرمانــده گــردان‬ ‫میثــم]‪ :‬مــا بایــد در یــک منطقــه ی وســیعی عملیــات‬ ‫بکنیــم‪ ،‬اگــر محــدود باشــد‪ ،‬تمــام نیروهایمــان قتــل عــام‬ ‫مــی شــوند ‪.‬فــردای روز شــروع عملیــات‪ ،‬هلــی کوپتــر بــه کمــک‬ ‫مــا نمــی ایــد و تمــام مجروحیــن و شــهدای مــا‪ ،‬در منطقــه جــا‬ ‫مــی ماننــد ‪.‬بــه نظــر مــن؛ اجــرای عملیــات روی بمــو‪ ،‬خیانــت بــه‬ ‫جنــگ اســت‪.‬‬ ‫ما از جنگ خسته نشدیم و نبریده ایم‪ ،‬امّا این موضوع را به شما‬ ‫مــی گوییــم کــه عملیــات در این منطقه؛ یعنی قتــل عام نیروها ‪.‬‬ ‫(شــهید حســن) زمانــی؛ [فرمانــده گــردان حمــزه]‪ :‬اگــر بــه هــدف‬ ‫عملیــات؛ کــه تصــرّف ســد دربندیخان و ارتفاعات بمــو بود‪ ،‬امتیاز‬ ‫مــی دادیــم‪ ،‬اینهــا چــه امتیــازی مــی اورنــد؟‬ ‫اصــا ًچــه ارزشــی دارنــد؟ همّــت‪ :‬بمــو؛ کلیــد فتــح منطقــه اســت‬ ‫و تمــام منطقــه‪ ،‬تــوی دیــد ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫هــدف عملیــات روی شــاخ شــمیران هــم‪ ،‬در تصــرّف گرفتــن‬ ‫دریاچه خواهد بود‪.‬‬ ‫(شــهید حســین) اســکندرلو؛ [فرمانــده گــردان ســلمان]‪ :‬بــرادر‬ ‫همّــت؛ ایــا شــما شــخصا ًاجــرای عملیــات روی ارتفاعــات بمــو را‪،‬‬ ‫قبــول دارید؟همّــت‪ :‬نــه!‬ ‫اســکندرلو‪ :‬خــب؛ پــس چــرا ماموریــت کار روی بمــو را قبــول‬ ‫کردیــد و حــاال هــم مــی خواهیــد ان را بــرای مــا توجیــه کنیــد؟‬ ‫همّــت‪ :‬ببیــن حســین جــان؛ مــن بــرای فرماندهــان رده هــای‬ ‫باالتــر‪ ،‬احتــرام قائــل هســتم ‪( .‬شــهید اکبر) حاجی پــور؛ [فرمانده‬ ‫تیــپ یــک عمّــار]‪ :‬چهــار فرمانــده گــردان تیــپ عمّــار و خــود مــن‪،‬‬ ‫بــا ماموریــت انجــام عملیــات روی بمــو‪ ،‬نظــر موافــق نداریــم‪ ،‬امّــا‬ ‫اگــر مــا را قانــع کننــد‪ ،‬تمــام امکانــات تیــپ مــان را در انجــا وارد‬ ‫عمــل خواهیــم کــرد ‪.‬زمــان امــام حســین(ع) هم؛ اســام در خطر‬ ‫بــود و تمــام راهکارهــا بســته شــده بــود‪ ،‬امّــا بایــد مــی جنگیدنــد و‬ ‫مــی دانســتند همگــی شــهید خواهنــد شــد‪ .‬مــی خواهــم بدانــم؛‬ ‫ایــا االن هــم‪ ،‬وضعیــت همانطــور اســت؟ چــون دشــمن مــی دانــد‬ ‫کــه مــا عقبــه نداریــم‪ ،‬لــذا بــا یــک تدبیــری مــی توانــد جلــوی مــا را‬ ‫بگیرد‪.‬مــا بــه میــزان توانایــی هلــی بــرن و ارســال امــاد از طــرف‬ ‫هلــی کوپترهــای هوانیــروز اطمینــان نداریــم؛ مطمئــن نیســتیم‬ ‫ان هــا قــادر باشــند در شــرایط ســخت درگیــری روی بمــو‪ ،‬بــه مــا‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــرادر رشــید گفتنــد‪ :‬اگــر نقطــه ابهامــی بــرای انجــام عملیــات‬ ‫داریــد‪ ،‬عمــل نکنیــد‪ ،‬االن بایــد نقطــه ی ابهــام مــا را برطــرف کنند‪.‬‬ ‫در اینجــا دو هــزار بســیجی شــهید خواهنــد شــد‪ ،‬بایــد موضــوع‬ ‫تکلیفــی بــودن اجــرای چنیــن عملیاتــی را‪ ،‬بــرای مــا روشــن کننــد‪.‬‬ ‫صبــح عملیــات؛ دشــمن بــا توپخانــه اش ایــن منطقــه را بــه جهنم‬ ‫تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫همّت‪ :‬ما در هر جایی عملیات کنیم؛ اتش توپخانه ی دشمن‬ ‫را داریم ‪ .‬ما اگر [ در مورد امکان عمل در محور بمو ‪ -‬دربندی خان‬ ‫] ایـه ی یــاس بخوانیــم‪ [،‬فرماندهــان ]رده هــای باالتر هم‪ ،‬مجبور‬ ‫می شوند پیش امام بروند و[ در مورد عدم امکان ادامه ی جنگ‬ ‫بــا شــرایط فعلــی] ای ـه ی یــاس بخواننــد و ایــن‪ ،‬درســت نیســت‪.‬‬ ‫عبــاس کریمــی‪ :‬ای کاش ایــن اشــکاالتی کــه در شــب عملیــات‬ ‫دارنــد مطــرح مــی شــوند‪ ،‬زودتــر از این هــا مطــرح مــی شــدند‪.‬‬ ‫(شــهید ســید محمدرضــا) دســتواره؛ [فرمانــده تیــپ ‪ ۳‬ابــوذر]‪:‬‬ ‫وقتی که یک باره نیرو را از دشــت های خوزســتان به کوهســتان‬ ‫هــای غــرب بیاوریــم‪ ،‬همیــن اشــکاالت پیــش می ایــد ‪.‬رده هــای‬ ‫بــاال‪ ،‬فکرشــان عملیــات در دشــت اســت‪ ،‬نــه در کوهســتان‪.‬‬ ‫حاجــی پــور ‪:‬بــرادر محســن و صیّــاد بــر اســاس گفتــه بــرادران‬ ‫اطالعــات قــرارگاه نجــف چنیــن تصمیمــی را گرفتنــد و مــا هــم این‬ ‫را قبــول نداریــم ‪.‬‬ ‫عبــاس کریمــی‪ :‬ای کاش رده هــای باالتــر‪ ،‬نظــرات فرمانــده‬ ‫گــردان هــا را هــم جویــا مــی شــدند ‪.‬در ایــن عملیــات؛ مــا بــدون‬ ‫عمــل کــردن روی شــاخ خشــیک‪ ،‬نمــی توانیــم جــاده ی بغل شــاخ‬ ‫شــمیران را بپوشــانیم‪.‬‬ ‫ســعید قاســمی؛ [مســوول اطالعات‪-‬عملیــات لشــکر‪:]۲۷‬‬ ‫همیشــه در عملیــات هــای گذشــته‪ ،‬بعــد از عملیــات کاســه و‬ ‫کوزه هــا بــر ســر اطالعــات ‪ -‬عملیــات شکســته مــی شــد‪ ،‬امّــا حــاال‬ ‫قبــل از عملیــات ایــن اتفــاق دارد مــی افتــد‪ .‬بــاز هم جای شــکرش‬ ‫باقــی اســت! االن هــم؛ مــا هیــچ تضمینــی نمــی دهیــم کــه قــادر‬ ‫باشــیم تــوی ایــن هــوای تاریــک‪ ،‬نیروهــا را بــه جلــو ببریــم‪ .‬ان‬ ‫روز [ دهــم مهــر‪ ]۱۳۶۲‬پیــش بــرادر همّــت امدیــم تــا مســائل و‬ ‫مشــکالت را بــه ایشــان بگوییــم‪ ،‬حتـّـی جلســه ای هــم تشــکیل‬ ‫دادیــم‪ ،‬امّــا بــا امــدن بــرادر مبل ّغ [فرمانده ســپاه منطقــه ‪ ۱۰‬تهران]‬ ‫بــه درون جلســه؛ مــا نتوانســتیم تمــام مطالبمــان را بــه حاجــی‬ ‫بگوییــم‪ .‬بعــد از ان؛ بــرادر همّــت بــه‬ ‫مــا گفــت‪ :‬ایــن مســائل را برویــد و بــه مســوولین ســپاه در‬ ‫قــرارگاه نجــف بگوییــد ‪.‬مهمتریــن مســاله ی مــا‪ ،‬مهتــاب بــود کــه‬ ‫امشــب مطــرح شــد‪ .‬در جلســه ای هــم کــه رفتــه بودیــم‪ ،‬بــرادر‬ ‫صیّــاد شــیرازی از شــیخ احمــد در مــورد شناســایی زمیــن ســوال‬ ‫هایــی کــرد کــه مــا مجبــور بودیــم بــه انهــا جــواب بدهیــم‪ .‬مــا‬ ‫در ان جلســه نگفتــه بودیــم‪ ،‬نیروهــا را بــه جلــو نمــی بریــم ‪.‬‬ ‫راوی لشکر‪ ۲۷‬در ادامه یادداشت های خود‪ ،‬چنین نوشته است‪:‬‬ ‫‪ ...‬از جملــه افــرادی کــه بــه ایــن طــرح اعتــراض مــی کردنــد‪،‬‬ ‫حاجــی پــور‪ ،‬دســتواره‪ ،‬کســاییان‪ ،‬اســکندرلو‪ ،‬معصومــی و‬ ‫ســعید قاســمی بودنــد‪ .‬حــاج همّــت هــم؛ بعضــی اوقــات از طــرح‬ ‫دفــاع مــی کرد‪.‬خالصــه؛ ج ـو ّ جلســه طــوری شــده بــود کــه تمــام‬ ‫فرماندهــان یــک طــرف بودنــد و حــاج همّــت هــم در طــرف دیگــر‪.‬‬ ‫در پایان جلسه؛ حاج همّت به فرماندهان گفت ‪:‬عجالتا ًنیروها‬ ‫را به مرخصی یک روزه شهری بفرستید‪ ،‬تا بروند حمام کنند‪ ،‬با‬ ‫خانو اده هایشــان تلفنــی تمــاس بگیرنــد و بــه اردوگاه قلّ جــه‬ ‫برگردنــد و بــرای عملیــات امــاده بشــوند‪.‬‬ ‫حــدود ســاعت یــک بامــداد بــود کــه ایــن جلســه تمــام شــد و‬ ‫همگــی خوابیدیــم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!