روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 531 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 531

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 531

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 531

‫شنبه‬ ‫شماره ‪28 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /13 -2022/ may/ 14-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪531‬‬ ‫صنعت دامپروری رو به نابودی‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪2‬‬ ‫ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫چه بود و چه می شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫یا ارابه مرگ‬ ‫‪7‬‬ ‫مردم نگران‬ ‫افزایشقیمت ها‬ ‫نبا شند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪«،‬داریــوش ابوحمــزه» در‬ ‫یکــی از شــبکه هــا در گفــت وگــوی انالیــن اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تــا کنــون کســانی معترضنــد کــه زیــر نظــر کمیتــه امــداد و‬ ‫بهزیســتی هســتند و یارانــه انهــا قطــع شــده اســت‪ .‬مــاک‬ ‫دهک بندی هــا‪ ،‬کمیتــه امــدادی یــا بهزیســتی نمی باشــد‪ ،‬چرا‬ ‫کــه ممکــن اســت خانــواده ای دارای فرزندی معلول باشــد اما‬ ‫کل خانــواده دارای تمکــن مالــی باشــند‪.‬‬ ‫معــاون رفــاه اجتماعــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد جامانــده از یارانــه‬ ‫نگــران نباشــند‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس اطالعــات درامــدی و‬ ‫دارایــی شــاخص دهک بنــدی یارانــه بگیــران بــوده و مالک‬ ‫تحــت حمایــت قــرار داشــتن بهزیســتی و یــا کمیتــه امداد‬ ‫امــام خمینــی(ره) نمی باشــد‪.‬‬ ‫مردم نگران افزایش قیمت ها نباشند‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪«،‬داریــوش ابوحمزه» در یکی‬ ‫از شــبکه هــا در گفــت وگــوی انالیــن اظهــار داشــت‪ :‬تــا کنــون‬ ‫کســانی معترضنــد کــه زیــر نظــر کمیتــه امــداد و بهزیســتی‬ ‫هســتند و یارانــه انهــا قطــع شــده اســت‪ .‬مــاک دهــک‬ ‫بندی هــا‪ ،‬کمیتــه امــدادی یــا بهزیســتی نمی باشــد‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫ممکن اســت خانواده ای دارای فرزندی معلول باشــد اما کل‬ ‫خانــواده دارای تمکــن مالــی باشــند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تصمیــم دولــت بــوده کــه اگــر فــردی مشــمول‬ ‫دهــک هــای اول تــا نهم نیســت یارانه بــه وی اختصاص نیابد‪.‬‬ ‫دولــت منابــع یارانــه را بــه دهــک هایــی کــه از لحــاظ معیشــتی‬ ‫پاییــن تــر هســتند اختصــاص داد‪ ،‬بــر ایــن اســاس افــرادی کــه‬ ‫از دهــک اول تــا ســوم هســتند ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان و بقیــه افــراد‬ ‫در ســایر دهــک هــا ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫معــاون رفاهــی وزیــر کار بــا اشــاره به معترض بــودن عده ای‬ ‫در ارتبــاط بــا یارانــه هــا گفــت‪ :‬ممکــن اســت فــردی بــرای‬ ‫شــرکت یــا کارهــای اداری یــا خیریــه از حســاب شــخصی خود‬ ‫اســتفاده مــی کــرده کــه یاران ـه اش قطــع شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫کارهــای عمومــی نبایــد از حســاب شــخصی اســتفاده شــود‬ ‫بلکــه بایــد تفکیــک شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن اعتــراض هــا ثبــت مــی شــود و‬ ‫ســازوکارهایی بــرای ان در نظــر مــی گیریــم و در بــازه زمانــی افراد‬ ‫بایــد مــدارک مســتند ارائــه کننــد تــا یارانــه ان هــا برقــرار شــود‪.‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫دو روستای« لنگر»‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫نظام سایزبندی ملی‬ ‫پوشاک تدوین می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫معــاون رفــاه وزیــر کار بــا بیــان اینکــه مــردم جایــگاه مالــی‬ ‫خــود را کمتــر از دهــک بنــدی هــا مــی داننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه‬ ‫مــردم دنیــا دهــک واقعــی خــود را نســبت بــه واقعیــت‬ ‫پایین تــر می داننــد‪ ،‬و بــرای ایــن مــورد کار پژوهشــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ابوحمــزه در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن خانــواده هایــی‬ ‫کــه فرزنــدان انهــا تــازه بــه دنیــا امــده انــد منتظــر باشــند تــا در‬ ‫یــک مــاه یارانــه ان نــوزاد ثبــت و برقــرار مــی شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫افــرادی کــه امــاک داشــته انــد ولــی فروختــه انــد تنهــا بــه این‬ ‫علــت یارانــه ان هــا قطــع نشــده بلکــه دالیل دیگــری از جمله‬ ‫درامــد نیــز دخیــل بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬افــرادی نیــز کــه ازدواج کردنــد و یــا‬ ‫مــی خواهنــد یارانــه خــود را از ســایر اعضــای خانــواده تفکیک‬ ‫کننــد بایــد بــه پلیــس ‪ ۱۰ +‬مراجعــه و طبــق روال قانونــی‬ ‫مراحــل را دنبــال کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬طبــق اطالعــات و بــر اســاس شــاخص های‬ ‫درامــدی و دارایــی‪ ،‬بــه افــرادی کــه جــز دهــک بنــدی دهــم‬ ‫باشــند یارانــه اختصــاص مــی یابــد‪.‬‬ ‫بررسی اعتراض جاماندگان از یارانه با وزارت کار نیست‬ ‫ابوحمــزه‪ ،‬بــا تاکیــد بــر اینکــه بررســی اعتــراض جامانــدگان‬ ‫بــا وزارت کار نیســت ‪،‬گفــت‪ :‬جامانــدگان مــی تواننــد بــزودی‬ ‫در ســامانه ای کــه از ســوی ســازمان هدفمندســازی یارانــه هــا‬ ‫راه انــدازی مــی شــودمراجعه و درخواســت یارانــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم نســبت بــه دهــک بندی هــا اعتــراض هایی‬ ‫دارنــد ‪ .‬در حــال حاضــر بــرای اعتــراض در وزارت کار دو پــل‬ ‫ارتباطــی در نظــر گرفتــه شــده کــه یکــی از انهــا مرکــز تمــاس‬ ‫و شــماره ‪ ۰۲۱۶۳۶۹‬اســت کــه پیــش از ایــن مــردم بــا ایــن‬ ‫شــماره اشــنا بودنــد همچنیــن شــماره ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬نیــز‬ ‫پــل ارتباطــی دیگــری اســت کــه مــردم مــی تواننــد ابهــام و‬ ‫ســوال ها را مطــرح کننــد تــا کارشناســان پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون رفــاه وزیــر کار‪ ،‬همیــن کــه مــردم در‬ ‫ســامانه اعتــراض هــا را ثبــت مــی کننــد بــه صورت سیســتمی‬ ‫بررســی مــی شــود‪ .‬بــه زودی ســامانه ارتقــا پیــدا مــی کنــد‬ ‫جزییــات پاســخ بــه اعتــراض هــا بیــان مــی شــود تــا شــبهه ها‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه جامانــدگان یارانــه نگــران نباشــند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دولــت بطــور قطــع ایــن کار را انجــام مــی دهــد در همــه‬ ‫جلســه هــا حضــور داریــم‪ ،‬همــکاران در ســازمان برنامــه و‬ ‫هدفمندســازی یارانــه هــا ‪ ۲۴‬ســاعته بــه دنبــال ایــن هســتند‬ ‫که ســامانه را ایجاد کنند و به ســرعت اطالع رســانی صورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بســیاری از افــراد گلــه داشــتند کــه ســرعت ســامانه‬ ‫رســیدگی بــه اعتــراض دهــک بنــدی یارانــه هــا پاییــن بــوده و‬ ‫یــا مشــکل فنــی داشــته کــه مشــکل فنــی رفــع شــده و اکنــون‬ ‫ســامانه حمایــت بــه ادرس ‪https://hemayat.mcls.gov.ir‬‬ ‫بــه لحــاظ فنــی پشــتیبانی شــده و فعــال اســت‪ ،‬مردم مــی توانند‬ ‫در ایــن ســایت اطالعــات را بارگــزاری و اعتــراض هــای خــود را‬ ‫ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫معــاون رفاهــی وزیــر کار خاطرنشــان کــرد‪ :‬افــرادی کــه بــه‬ ‫هــر دلیلــی یارانــه دریافــت نمــی کردنــد و یــا انصــراف از یارانــه‬ ‫داده انــد و یــا افــرادی بودنــد کــه پــدر و مــادر خانــواده تمکــن‬ ‫باالیــی داشــته انــد ولــی فرزندانشــان بعــد از ازدواج تمکــن‬ ‫ندارنــد ایــن افــراد جــزو دســته جامانــدگان از یارانــه محســوب‬ ‫الیروبی یک ُم َس ِکن‬ ‫و درمان موقتی است‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬اکنــون ســازمان برنامــه و هدفمندســازی‬ ‫یارانه هــا درصــدد فعــال ســازی ســامانه اســت تــا ایــن افــراد‬ ‫بتواننــد مشــخصات خانــوار را بارگــزاری کننــد تــا پــس از ان‬ ‫دهک بنــدی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ابوحمــزه بــا بیــان اینکــه مــردم در بحــث یارانــه ای دو دســته‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬افــرادی کــه یارانــه مــی گرفتنــد و جــزو ‪۷۶‬‬ ‫میلیــون نفــر بودنــد و افــرادی کــه پیــش از ایــن بــه دالیــل‬ ‫مختلــف از جملــه تمکــن مالی و درخواســت خودشــان یارانه‬ ‫دریافــت نمــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬افــرادی کــه یارانــه دریافــت مــی کردنــد‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد انهــا‪ ،‬یارانــه جدیــد را دریافــت کردنــد‪،‬‬ ‫غیــر از ایــن افــرادی کــه جــزو دهــک دهــم و ‪ ۱۰‬درصــد پولــدار‬ ‫جامعــه بودنــد یارانــه را دریافــت نکردنــد‪.‬‬ ‫ابوحمــزه اضافــه کــرد‪ :‬مــردم ارامــش خــود را حفــظ کننــد بــه‬ ‫کســی ظلــم نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای اساسی را ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاهش نداد‬ ‫معــاون رفــاه وزیــر کار بــا بیــان اینکــه قیمــت کاالهــا را‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کاهــش نــداد‪ ،‬گفــت‪ :‬اجماعــی بیــن‬ ‫کارشناســان‪ ،‬دولــت و مجلــس ایجــاد شــده بــود تــا بقیــه‬ ‫کاالهایــی کــه بــه انهــا ارز ترجیحــی اختصــاص مــی یابــد از‬ ‫ســبد خــارج شــوند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی عــدم اصابــت زیــادی بــا‬ ‫مصــرف کننــدگان و توزیــع داشــت بــه عنوان مثال بــه واردات‬ ‫دانه هــای روغنــی ارز اختصــاص مــی یافتــد تــا روغــن ارزان‬ ‫بمانــد امــا در عمــل قیمــت کاالهــا پاییــن نمــی مانــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اجمــاع شــد تــا ایــن سیاســت غلــط اصــاح شــود‬ ‫و درمقابــل ان بــرای جبــران فشــار معیشــتی بــه مــردم یارانــه‬ ‫پرداخــت شــود‪ .‬دولــت ســیزدهم تصمیمــی گرفت که شــاید‬ ‫خیلــی هــا در اول از ان بترســند و یــا هشــدار بدهنــد امــا‬ ‫صــاح اقتصــاد کشــور در بلنــد مــدت ایــن اســت کــه ایــن‬ ‫سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اصــاح شــود‪.‬‬ ‫ابوحمــزه گفت‪:‬بــا همــکاری بانــک مرکــزی پــس از گفــت و گوی‬ ‫رئیــس جمهــور بــا مــردم‪ ،‬یارانــه بــه حســاب مــردم در همــان‬ ‫موقــع واریــز شــد تــا هزینــه هــای ناشــی از حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی جبــران شــود ضمــن اینکــه ایــن پــول تــا زمــان اجــرای‬ ‫سیاســت بلوکه شــد‪،‬مردم خیالشــان راحت باشــد که این پول‬ ‫بعــد از اجــرای سیاســت قابــل برداشــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مردم نگران افزایش قیمت ها نباشند‬ ‫معــاون رفــاه وزیــر کار بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم نگــران‬ ‫افزایــش قیمــت هــا هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬مــردم دغدغــه دارنــد‬ ‫کــه نکنــد قیمــت هــا رشــد زیــادی کنــد و ســفره هایشــان‬ ‫کوچک تــر شــود‪ .‬اینکــه مــردم احســاس نگرانــی کننــد قابــل‬ ‫انــکار نیســت‪ ،‬بــر اســاس داده امــاری بانــک مرکــزی درامــد‬ ‫واقعــی ایرانیــان در یــک دهــه گذشــته ‪ ۳۰‬درصــد کم و ســفره‬ ‫مــردم کوچکتــر شــده اســت واقعیتــی اســت کــه نمــی شــود‬ ‫منکــر ان شــد و ایــن نگرانــی بــه حــق اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــرای اینکــه ایــن نگرانــی رفــع شــود دولــت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬قبــل از افزایــش قیمــت‪ ،‬یارانــه قابــل توجهــی بــه‬ ‫حســاب مــردم واریــز کــرد‪ ،‬بر اســاس محاســبه های مختلف‬ ‫و هزینــه هــای خانوارهــا‪ ،‬یارانــه کــه مردمــی دریافــت کردنــد‬ ‫کــه افزایــش قیمــت هــا بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ابوحمــزه تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن یارانــه بــه احتمــال خیلــی زیــاد‬ ‫از لحــاظ رفاهــی بــه نفــع مــردم خواهــد بــود هرچنــد کــه‬ ‫افزایــش قیمــت را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪530‬‬ ‫وظیفه حکومت و حاکمان ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .18‬مومنــان (کســانی هســتند کــه) هــرگاه بــه قدرت و حکومتــی در زمین‬ ‫نایــل اینــد ‪ ،‬نمــاز را (بــه عنــوان الگــوی جامعــه دینــی) بــر پــا مــی‏دارنــد ‪،‬‬ ‫زکات را (بــه عنــوان بودجــه دولــت اســامی) مــی پردازنــد و امــر بــه معروف‬ ‫و نهــی از منکــر را (بــه عنــوان امــوزش فرصت هــا و ‏چالش هــا بــرای‬ ‫روشــنگری مــردم در کمــک بــه حرکــت رو بــه پیــش امــت اســامی) انجــام‬ ‫مــی دهنــد ‪ ،‬چــرا کــه (مــی داننــد) عاقبــت (هــدف و‏پایــان) همه امــور ‪ ،‬نزد‬ ‫خــدای تــارک و تعالــی منتهــی می شــود ‪ /41( .‬حــج )‏‬ ‫حکومت مبتنی بر الگوی نماز ( ‪ /45‬عنکبوت ص ‪)401‬‏‬ ‫‏‪ .19‬ای مــردم مثلــی زده شــده (قــران) پــس بــه ان گــوش دهیــد و بدانیــد‬ ‫کســانی غیــر از خــدا کــه ان هــا را خوانــده ( و بدان هــا گرایــش داریــد)‏هرگز‬ ‫نمــی توانند مگســی بیافریننــد ‪/73( .‬حج‏)‬ ‫جزء هیجدهم ‪ ،‬پیام هیجدهم ‪:‬‏‬ ‫‏«تجارت و اقتصاد ‪ ،‬مانع یاد خدا و تشکیل دولت نماز نباشد ‏»‬ ‫ت وَاال َرض ‪...‬‏‬ ‫الل َّ ُه نور ال َّ‬ ‫سمٰوا ٰ ِ‬ ‫ســبِّحُلَ هُفِیــ َه‬ ‫ت اَذِن َاللَّــ ُه اَن ْتُرْفَــعَ وَیُذْک َرَفِــی َ‬ ‫فِــی بُیُــو ٍ‬ ‫هاا ْ‬ ‫ســم ُ ُه ی َُ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫اص‬ ‫ـال ‪ ۳۶‬رِجَــال ٌ‏لَ ت ُلْهِــی ه ِـ ْ‬ ‫ن ذِکْرِالل َّـه ِ وَاِقَــا ِ‬ ‫م تِجَارَهٌوَلَ بَی ْـع ٌ عَـ ْ‬ ‫ابِالْغُدُوِّوَال ْ َ ِ‬ ‫صــار ُ ‪۳۷‬‏‬ ‫اصَّلَ هِوَا ِ َ‬ ‫ــوب وَالْاَب ْ َ‬ ‫یــت اء ِالزَّک َاهِیَخ َافُــو َ‬ ‫ــب فِیــه ِ الْقُل ُ ُ‬ ‫ن یَــو ْ ًم ات َتَقَل َّ ُ‬ ‫اللــه نــور اســمان ها و زمیــن اســت ‪(...‬ایــن چــراغ پــر فــروغ) در خانه هائی‬ ‫قــرار دارد کــه خداونــد اذن فرمــوده دیوارهــای ان را بــاال برنــد‏خانــه هائــی‬ ‫که نام خدا در ان بُرده شــود و صبح و شــام در ان تســبیح گویند ‪)36( .‬‬ ‫مردانــی کــه نــه تجــارت و نــه معاملــه ‪ ،‬ان هــا را از یــاد‏خــدا و بــر پــا داشــتن‬ ‫نمــاز و ادای زکات غافــل نمــی کنــد ‪ ،‬ان هــا از روزی مــی ترســند کــه دل هــا‬ ‫و چشـم ها در ان زیــر و رو مــی شــود ! (‪)37‬‏‬ ‫ایــن جــزء شــریف باســوره مومنــون (‪ 118‬ایــه) اغــاز و پــس از گــذر از ســوره‬ ‫مبارکــه نــور (‪ 64‬ایــه)در ایــه ‪20‬ســوره فرقان(جمعاًبــا ‪202‬‏ایه)بــه پایــان‬ ‫می رســدکه اهــم پیــام هــای ان بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .1‬ویژگی های مومن از نظر قران عبارتند از ‏‪:‬‬ ‫‏ ‪1‬ـ خشوع در نماز‏‬ ‫‏ ‪2‬ـ روی گردانی و لغو‏‬ ‫‏ ‪3‬ـ عمل به فرضیه زکات‏‬ ‫‏ ‪4‬ـ پاک بودن از بی عفتی‬ ‫‏ ‪5‬ـ تعهد خانوادگی و وفای به همسر‏‬ ‫‏‪6‬ـ امانت داری‏‬ ‫‏‪7‬ـ وفای به عهد‏‬ ‫‏‪8‬ـ حفاظت از نماز ‪9 (.‬ـ ‪ / 1‬مومنون ص ‪)342‬‏‬ ‫ادامه دارد‪.....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنجشنبه ‪ 22‬اردیبهشت‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪531‬‬ ‫احیاگر خانواده و جامعه‬ ‫هنر و هنرمند هستند‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 59,740,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,792,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 135,880,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 143,150,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 77,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 47,520,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫نهاده دامی در بازار ازاد‬ ‫نیز وجود ندارد‬ ‫دولــت اگــر تامیــن نهــاده بــرای دامــداری ها نداشــته باشــد این‬ ‫صنعــت نابود خواهد شــد‪.‬‬ ‫دامــداری فراتــر از یــک شــغل اســت بــه عنــوان یــک انســان‬ ‫نمــی توانــم ببینــم حیــوان زبــان بســته ای را نگهــداری مــی کنــم‬ ‫امــا نمــی توانــم شــکم او را ســیر کنــم‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬هنــر و هنرمنــد به ســهم خــود احیاگــر و زندگی‬ ‫بخــش فــرد‪ ،‬خانــواده و جامعــه بــوده و بــرای رفــع‬ ‫اســیب های اجتماعــی پیشــگام هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬محمد رعیــت در ایین‬ ‫اختتامیــه جشــنواره فیلــم هــای کوتــاه ‪ ۱۲۰‬ثانیــه ای‬ ‫امیــد بــا موضوع پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعی‪،‬‬ ‫افزود‪:‬هنــر و هنرمنــد بــه عنــوان فرهنگ ســاز‪،‬‬ ‫جامعه ســاز و تمــدن ســاز اســیب های اجتماعــی را‬ ‫شناســایی و در رفــع ان هــا اثرگــذار هســتند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬اصحــاب هنــر بــه یقیــن بــرای‬ ‫روشــن شــدن اندیشــه هــا‪ ،‬نجــات از تاریکــی هــا‬ ‫و ایجــاد روحیــه شــاداب در جامعــه تــاش ویــژه ای‬ ‫داشــتند و ســرپنجه های هنــر هفتــم ســینما و‬ ‫محتــوای اندیش ـه ها در جشــنواره فیلــم هــای کوتــاه‬ ‫‪ ۱۲۰‬ثانیــه ای امیــد در بهتریــن و اثربخــش تریــن‬ ‫قالب هــا بــرای تمامــی فرهنــگ هــا منعکــس و ارائــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اصحــاب هنــر اندیشــه هــا و افــکار‬ ‫انســان ســاز را بــا بیانــی هنرمندانــه حتــی بــی انکــه از‬ ‫کالمــی یــا واژگانــی اســتفاده کننــد فرصت را بــرای ارائه‬ ‫مفاهیــم ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫رعیــت اظهــار داشــت‪ :‬هنرمنــد‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬بینایــی‪،‬‬ ‫بصیــرت و شــادابی را بــه جامعــه هدیــه کــرده و بــرای‬ ‫زدودن تاریکــی اندیشــه هــا بــه کمــک جامعــه مــی اید‬ ‫و بــی شــک شــاخصه هنرمنــد مســئول دانســتن خــود‬ ‫نســبت بــه جامعــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد گلســتان گفــت‪ :‬جوانــان‬ ‫در شــبکه هــای مجــازی و اجتماعــی نیازمند هنر فاخر‬ ‫و شایســته محتــوای خــوب و بهجــت افرینــی بــرای‬ ‫افزایــش امیــد هســتند و اصحــاب هنــر بــرای این مهم‬ ‫بــه مــدد جامعــه مــی اینــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزش هنــر بیــش از هــر چیــزی بــرای‬ ‫تلنگــر و تحــول اندیشــه هــای انســان بــرای گام‬ ‫برداشــتن در مســیر خوبــی و دور شــدن از تاریکــی و‬ ‫ظلمــت احســاس مــی شــود و انچــه کــه در قالــب‬ ‫هنــر انســان را بــه تفکــر وامــی دارد دو پنجــره قــدرت‬ ‫بصــری و بینایــی و موهبــت شــنیدن و شــنوایی اســت‬ ‫کــه باعــث احیــا و نجــات زندگــی یــک فــرد‪ ،‬خانــواده‬ ‫و جامعــه و کاهــش اســیب های اجتماعــی و اینــده‬ ‫روشــن و پویــا مــی شــود‪.‬‬ ‫معاونــت فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان‬ ‫گلســتان هم در این ایین گفت‪ :‬جشــنواره فیلم های‬ ‫کوتــاه ‪ ۱۲۰‬ثانیــه ای امیــد نمــادی بــرای اعــام رســالت‬ ‫حــوزه فرهنــگ و هنــر بــرای امــوزش جامعــه مخاطــب‬ ‫و بــاال بــردن ســطح اگاهــی خانواده هــا‪ ،‬جوانــان و‬ ‫نوجوانــان اثــر ژرفــی در جامعــه دارد‪.‬‬ ‫جــواد قربانــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن جشــنواره بــا‬ ‫همــکاری و مشــارکت ســینمای جــوان گلســتان بــرای‬ ‫تولیــد اثــار هنــری بــا مضمــون اجتماعــی اثرگــذار بــرای‬ ‫جامعه اســامی‪ ،‬رشــد و تعالی نوجوانان و جلوگیری‬ ‫از اســیب هــای مجــازی کــه گریبانگیــر جوانــان بــوده‬ ‫کــه بــا تولیــد اثــاری شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در پایــان اختتامیــه از ‪ ۲۲‬اثــر ارســالی بــه جشــنواره‪،‬‬ ‫فیلــم هــای نقطــه ســرخط اثــر علــی گرزیــن‪ ،‬لطفــا‬ ‫لبخنــد بزنیــد اثــر میثــم لطفــی‪ ،‬گــره اثــر امیــر محمــد‬ ‫صمــدی‪ ،‬خــط تمــاس اثــر بــی بــی اتابــای و طوطــی‬ ‫اثــر مجیــد غفارنیــا بــه عنــوان برگزیــدگان جشــنواره‬ ‫فیلم هــای کوتــاه ‪ ۱۲۰‬ثانیــه ای امیــد بــا موضــوع‬ ‫پیشــگیری از اســیب هــای اجتماعــی بــه عنــوان‬ ‫برگزیــدگان توســط داوران جشــنواره مســعود امامــی‪،‬‬ ‫مهــدی صاحبــدل و فرشــید کلتــه معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بازار کسب و کار پارس گزارش می دهد‪:‬‬ ‫صنعت دامپروری‬ ‫رو به نابودی‬ ‫سرویس کشاورزی‪ -‬هنگامه خاندوزی‪:‬‬ ‫دامداران گلســتانی به دلیل بســته شــدن بازارگاه تامین نهاده بیش‬ ‫از یــک مــاه در وضعیــت نــا بــه ســامانی قــرار گرفته اند و مســئوالن جهاد‬ ‫کشــاورزی نیز پاســخی برای ان ندارند‪.‬‬ ‫از اســفندماه ســال گذشــته وضعیــت تامیــن نهــاده دامــی در‬ ‫گلســتان بــا امــا و اگرهــا روبــه رو و در فروردیــن مــاه بــازارگاه تامیــن‬ ‫نهــاده دامــی بــرای دمــداران بســته شــد و صنعــت دامدارای گلســتان‬ ‫را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫امــا و اگرهــای حــذف ارز تدریجــی از روی واردات نهاده دامی ســبب‬ ‫شــد تــا ایــن نهــاده هــا کــه بصــورت قاچــاق نیــز در بــازار ازاد وجــود‬ ‫داشــت حتــی بصــورت قاچــاق خریــد و فــروش نشــود تــا دامــداران‬ ‫گلســتانی در جلــوی چشــمان خــود نظــاره گر نابودی صنعتی باشــند‬ ‫کــه ســال هــا بــرای ایجــاد ان زحمــت کشــیدند‪.‬‬ ‫دولت در یک تصمیم کارشناســی نشــده زحمات یک عمر دامداران‬ ‫گلســتانی را در مــدت یــک مــاه بــه بــاد داد ان هــم در ســالی کــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــه حمایــت از تولید تاکید فــراوان دارد‪.‬‬ ‫نهاده دامی در بازار ازاد نیز وجود ندارد‬ ‫یــک دامــدار صنعتــی گلســتان در گلســتان کــه بیــش از ‪ 40‬ســال‬ ‫در ایــن حــوزه فعالیــت مــی کنــد در خصــوص مشــکالت تامیــن نهــاد‬ ‫گفــت‪ :‬دولــت اگــر تامیــن نهــاده بــرای دامــداری هــا نداشــته باشــد‬ ‫ایــن صنعــت نابــود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا فوجــردی اظهــار کــرد‪ :‬از اســفندماه ســال گذشــته تامیــن‬ ‫نهــاده از ســوی دولــت انجــام نشــده و بــا شــایعاتی کــه در خصــوص‬ ‫حــذف ارز تدریجــی وجــود دارد همــه چیــز در بــازار بــه شــدت گــران‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه نهــاده دامــی در بــازار نیــز وجــود نــدارد و اگــر‬ ‫هــم باشــد مــا بایــد یونجــه را کیلــوی هشــت هــزار و ‪ 500‬تومــان و‬ ‫ذرت را کیلــوی ‪ 10‬هــزار تومــان خریــداری کنیــم کــه ایــن قیمــت هــا با‬ ‫تولیــد همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن دامــدار تصریــح کــرد‪ :‬اگربــه همیــن منــوال پیــش برویــم‬ ‫بخشــی از دام هــا را بایــد بــه کشــتارگاه بفرســتیم‪.‬‬ ‫فوجــردی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کمبــود نهــاده هــم در حــوزه‬ ‫دام و طیــور وجــود دارد و مرغــداری هــا هــم مشــکالت خــود را دارنــد‬ ‫اما گاوداری ها بســیار حســاس هســتند و هر کمبود و عدم تامین‬ ‫نهــاد خســارت ســنگینی را بــه گاودار وارد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن صنعــت در گلســتان در حــال نابــودی‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ 40‬ســال در این حوزه فعالیت دارم و تامین‬ ‫نهــاده بــرای مــن کار بســیار ســختی اســت چه رســد بــه دامدارانی که‬ ‫در ایــن وضعیــت کار خــود را بــه تازگــی شــروع کردنــد‪.‬‬ ‫بهــره بــردار گلســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه کارخانــه ها بعد از گذشــته‬ ‫ســه مــاه پــول شــیر دامــدار را پرداخــت نکــرده اســت یــاداور شــد‪ :‬مــا‬ ‫مجبــور هســتیم نهــاده را گــران و نقــدی بخریــم و از ســوی شــیر را‬ ‫بــا قیمــت پاییــن و پــول ان را بــا تاخیــر از کارخانــه هــا دریافــت کنیــم‬ ‫کــه همــه اینهــا یــک معضــل جــدی بــرای دامــداری اســتان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬ساعت تالش برای نجات مصدوم‬ ‫در ارتفاعات منطقه گلیل شیروان‬ ‫در کنــار دامــداران صنعتــی دامــداران ســنتی اســتان نیــز بــا مشــکل‬ ‫مواجــه هســتند و انهــا نیــز در ایــن مــدت نتوانســته انــد خــوراک‬ ‫مناســبی بــه دام هــای خــود دهنــد و شــاهد کــم شــدن شــیر و جثــه‬ ‫دام نیــز از بیــن رفتــه اســت کــه حتــی اگــر انهــا دام خــود را بــه کشــتار‬ ‫نیــز بفرســتند بــاز هــم بــا خســارت ســنگینی مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن خصــوص یــک دامــدار ســنتی گفــت‪ :‬مــا ســال هاســت کــه‬ ‫در ایــن حــوزه بــا مشــکل مواجــه هســتیم و متاســفانه بــه جای اینکه‬ ‫مشــکالت حــل شــود هــر روز بدتــر از گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل نــادری افــزود‪ :‬نــگاه مــن بــه دامــداری فراتــر از یــک‬ ‫شــغل اســت بــه عنــوان یــک انســان نمــی توانــم ببینــم حیــوان زبــان‬ ‫بســته ای را نگهــداری مــی کنــم امــا نمــی توانــم شــکم او را ســیر کنــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا از علوفــه و کاه بــرای خــوراک دام اســتفاده‬ ‫می کنیــم امــا بــرای اینکــه شــکم گاو را ســیر کنیــم و شــیردهی خوبــی‬ ‫داشــته باشــد بایــد کنســانتره بــه او بدهیــم‪.‬‬ ‫نــادری گفــت‪ :‬وعــده هــای غــذای دام هــا را در ایــن مــدت بســیار‬ ‫کــم کردیــم و ایــن مســئله ضربــه ســنگینی بــه مــا زده اســت و االن‬ ‫حتــی اگــر بخواهیــم بــه دلیــل نبود خــوراک دام او را به کشــتارگاه نیز‬ ‫بفرســتیم دچــار ضــرر و زیــان زیادهــی مــی شــویم‪.‬‬ ‫عدم تامین نهاده ضربه سنگینی به گاوداری ها زده است‬ ‫مدیرعامــل گاوداران صنعتــی گلســتان نیــز از وضــع موجود شــاکی‬ ‫اســت و بــا همــه تــاش هــای کــه در ایــن حــوزه بــرای تامیــن نهــاده‬ ‫دامــی انجــام داده اســت امــا بــاز هــم از اینــده نامعلــوم صنعــت‬ ‫دامپــروری مــی گویــد ‪.‬‬ ‫محمــد تیمــوری اظهــار کــرد‪ :‬تامین نهاده ها تا اســفند مــاه از طریق‬ ‫بــازارگاه ســهمیه هــر گاوداری تعییــن و جهــاد کشــاورزی بــه تعاونــی‬ ‫تحویــل و بصــورت ســرانه بیــن گاوداری هــا توزیــع مــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ‪ 15‬اســفند مــاه تــا کنــون نهــاده تخصیــص داده‬ ‫نمی شــود و متاســفانه از انجایــی کــه بیشــترنهاده هــا شــامل دانــه‬ ‫جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬و کنجالــه ســویا وارداتــی هســتند و در بــازار وجــود نــدارد‬ ‫گاوداری هــا نتوانســته انــد بــرای دام هــای خــود خــوراک مناســبی‬ ‫تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫تیمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه گاوداری یــک ســرمایه گــذاری ســنگین‬ ‫اســت و بــا طیــور فــرق دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬طیــور اگر شــرایط مســاعد‬ ‫نباشــد جوجــه ریــزی انجــام نمــی شــود امــا دام هــای ســنگین اگــر جیــره‬ ‫غذایــی نســبت بــه شــیری کــه دارنــد تغییــر کنــد خســارت زیــادی بــه‬ ‫دامــدار لحــاظ بــاروری‪ ،‬جثتــه گاو‪ ،‬تولیــد شــیر وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل تعاونی گاوداران صنعتی گرگان گفت‪ :‬در یک ماه گذشــته‬ ‫تــاش بســیاری بــرای تامیــن نهــاده هــا انجــام دادیــم ورئیــس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی بــرای حــل ایــن مشــکل قــول مســاعد داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در در بــازار ازاد هــم نهــاده‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن دام کــه بایــد دائــم غــذا داشــته باشــد اگــر‬ ‫نخــورد بــه باربــری و ژنتیــگ گاو لطمــه خواهــد خــورد واقعــا دولــت‬ ‫بایــد پاســخگو باشــند کــه دامــداران چــه بایــد بکننــد؟‬ ‫تیمــوری ادامــه داد‪ :‬تصمیــم ضــرب العجلــی گرفتنــد کــه بــه صورت‬ ‫تــن خــواه در پشــتیبانی امــور دام نهــاده به گاوداری ها واگذار شــود‪،‬‬ ‫امــا در دراز مــدت هنــوز مشــخص نیســت مســئوالن باالدســتی چــه‬ ‫تصمیمــی بــرای صنعــت دامپروری خواهنــد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل دامــداران گلســتان نیــز از وضعیــت موجــود ناراضــی‬ ‫اســت و اعتقــاد دارد کــه دولــت قبــل از اینکــه تصمیــم بــه حــذف‬ ‫ارز تدریجــی در خصــوص تامیــن نهــاده بگیــرد بایــد بــرای حــل ایــن‬ ‫مســئله راهــکار را پیــش روی دامــداران قــرار مــی داد‪.‬‬ ‫صــادق لیاقــی بــا بیــان اینکــه مــا توان تولید بخشــی از علوفــه دامی‬ ‫را نداریــم و وابســته بــه واردات هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ماشــین االتــی کــه‬ ‫در حــوزه تامیــن نهــاده و خــوراک دام در اســتان وجــود دارد بســیار‬ ‫قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مکانیســزیون بخــش دامــداری گلســتان بســیار قدیمــی‬ ‫اســت و اگــر دولــت در ایــن مســیر بــه اتحادیــه هــا یارانــه دهــد کــه‬ ‫ماشــین االت خربــداری کنیــم بخشــی اعظــم نیــاز نهاده هــا را در‬ ‫داخــل کشــور تولیــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر شــیروان گفــت‪ :‬فــردی کــه بــه قصــد گردشــگری در‬ ‫ارتفاعــات صعــب العبــور منطقــه گلیــل از توابــع بخــش ســرحد ایــن شهرســتان ســقوط‬ ‫کــرده بــود‪ ،‬نجــات یافــت‪.‬‬ ‫محســن نــوروزی اظهــار داشــت‪ :‬در پــی تمــاس تلفنــی مبنــی بــر ســقوط مــرد ‪۵۴‬‬ ‫ســاله در ایــن ارتفاعــات‪ ،‬تیــم نخســت هــال احمــر کــه متشــکل از چهــار نفــر بــود بــه‬ ‫منطقــه اعــزام شــدند و پــس از طــی کــردن مســافت طوالنــی و ســه ســاعت پیــاده روی‬ ‫بــا اســتفاده از بســکت‪ ،‬برانــکار و ابــزار کوهســتان مصــدوم را نجــات دادنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه فــرد دچــار شکســتگی شــدید ناحیــه ســاق پــا شــده بــود خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا اعــزام تیــم دوم کــه متشــکل از ســه نفــر بودنــد‪ ،‬پــس از حمــل مصــدوم بــه داخــل‬ ‫امبوالنــس بــا حضــور رییــس هــال احمر شــیروان و توســط نیروهای جمعیــت اتل بندی‪،‬‬ ‫تزریــق ســرم‪ ،‬کنتــرل عالئــم حیاتــی و اقدامــات اولیــه بــر روی فــرد انجــام شــد‪.‬‬ ‫نــوروزی اضافــه کــرد‪ :‬پــس از ‪ ۱۲‬ســاعت تــاش نیروهــای هــال احمــر شهرســتان‬ ‫و طــی کــردن مســافت طوالنــی کــه همــراه بــا ‪ ۶‬ســاعت پیــاده روی بــه صــورت رفــت‬ ‫لیاقــی گفــت‪ :‬متاســفانه دامــداری هــا بــه ویــژه در بخــش دام هــای‬ ‫ســنگین در ســال هــای اخیــر در تامیــن نهــاده بــا مشــکل مواجــه بودنــد‬ ‫و همیــن مشــکالت خســارت زیــادی بــه ایــن بخــش وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســال هاســت کــه بــرای تامیــن نهــاده‬ ‫از ارز تدریجــی اســتفاده مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اگــر در ایــن ســال ها بــرای‬ ‫مکانســیزیون و تهیــه ماشــین االت بــرای تامیــن نهــاده هــای دامــی‬ ‫بــه تعاونــی هــا یارانــه پرداخــت مــی کــرد امــروز می توانســتیم بخش‬ ‫اعظمــی از نهــاده دامــی را در اســتان تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫لیاقــی بــا بیــان اینکــه ماشــین االت موجــود بــرای تامیــن نهــاده‬ ‫بســیار قدیمــی اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬بــا ماشــین االت موجــود‬ ‫نمی توانیــم تامیــن نهــاده در اســتان داشــته باشــیم و در ایــن بخــش‬ ‫نیازمنــد واردات هســتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از اســفند مــاه بــازارگاه تهیــه نهــاده دامی از ســوی دولت‬ ‫بســته شــده و هیــچ نهــاده ای بــه دامــداران ندادنــد و از ســوی دیگــر‬ ‫نهــاده هــای دامــی در بــازار ازاد نیــز پیــدا نمــی شــود و همــه این هــا‬ ‫ســبب شــده دامــداران گلســتانی در وضعیــت بــدی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران گلســتان گفــت‪ :‬در حال حاضــر ‪300‬‬ ‫هــزار گاو و دو میلیــون راس گوســفند در گلســتان وجــود دارد کــه‬ ‫بــا نهــاده علوفــه ای خــوراک انهــا تامیــن مــی شــود کــه بــا توجــه بــه‬ ‫خشکســالی کــه وجــود دارد ایــن نهــاده هــای علوفــه ای نیــز تــا یــک‬ ‫مــاه دیگــر در اســتان وجــود نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫لیاقــی گفــت‪ :‬اگــر دولــت در ایــن راســتا حمایتــی نکنــد دامــداران‬ ‫مجبور هســتند دام های خود را به کشــتارگاه بفرســتند و در همین‬ ‫مــدت کوتــاه یــک مــاه نیــز کــه دولــت تامین نهاده نداشــته خســارت‬ ‫زیــادی بــه ایــن بخــش وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی گلســتان در‬ ‫خصــوص مســائل و مشــکالتی کــه در حــوزه تامیــن نهــاده دامــی‬ ‫وجــود دارد و رفــع ایــن موانــع نیــز گفــت‪ :‬دامــداران گلســتان بــه ‪۳۵‬‬ ‫هــزار تــن نهــاده در مــاه نیــاز دارنــد کــه ایــن نهاده هــا شــامل اقــام‬ ‫ذرت‪ ،‬کنجالــه ســویا‪ ،‬ســبوس گنــدم و جــو اســت‪.‬‬ ‫وی توزیــع نهــاده در اســفند مــاه ‪ ۱۴۰۰‬را بــه مقــدار مــورد نیــاز‬ ‫ارزیابــی کــرد و گفــت‪ :‬خوشــبختانه دامــداران از توزیــع نهاده هــا‬ ‫راضــی بودنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬نیــاز دامــداران گلســتانی بــه ‪ ۱۲‬هــزار تــن ســبوس‬ ‫اســت ولــی تنهــا ســه هــزارو ‪ ۶۰۰‬تــن یعنی یــک چهارم نیاز دامــداران‬ ‫در اســتان توزیع شــد‪.‬‬ ‫تخلــه ادامــه داد‪ :‬برخــی افــراد ســودجو و دامــدار نمــا بــا ارائــه امــار و‬ ‫پالک کوبــی جعلــی اقــدام بــه دریافــت نهــاده بیــش از نیــاز و ســهمیه‬ ‫خــود کردنــد و بــه گرانی هــا وکمبــود نهــاده در اســتان دامــن زدنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬راســتی ازمایــی جهاد کشــاورزی به منظور جلوگیری‬ ‫از اقدامــات افــراد ســودجو در دو مــاه اخیــر بــا شــدت بیشــتری در‬ ‫حــال انجــام اســت و ســهمیه نهــاده دامــداران متخلفــی کــه امــار دام‬ ‫خــود را بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد اعــام کننــد قطــع شــده و بــه تعزیــرات‬ ‫معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫تخلــه تصریــح کــرد‪ :‬پــاک کــوب هــای متخلفــی کــه باعــث ایجــاد‬ ‫امــار جعلــی می شــوند بــه مراجــع قانونــی معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه هــر دام ســبک در مــاه پنــج کیلــو و بــرای گاوهــای‬ ‫شــیری پــر تولیــد ‪ ۱۰۰‬کیلــو کنســانتره تعلــق می گیــرد امــا در فروردیــن‬ ‫مــاه بــه ازای هــر دام ســبک تنهــا یــک کیلــو و بــرای هــر دام ســنگین پر‬ ‫تولیــد تنهــا توانســتیم ‪ ۳۰‬کیلــو نهــاده در اختیــار دامــدار قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی گلســتان در خاتمه‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬دامــداران صنعتــی اســتان هــم وضعیــت مشــابهی‬ ‫داشــتند و حتــی یــک کیلــو نهــاده خــام دریافــت نکردنــد و فقــط‬ ‫توانســتیم مقــدار خیلــی کمــی ســبوس در اختیارشــان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت بــا تصمیــم گیــری هــا و سیاســت هــای اشــتباه‬ ‫دولــت در بخــش تامیــن نهــاده دامــی ضربــه ســنگینی بــه صنعــت‬ ‫دامپــروری وارده شــده اســت و اگــر بــه همیــن منــوال پیــش برویــم‬ ‫شــاهد نابــودی ایــن صنعــت در اینــده ای نــه چنــدان دور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫و برگشــت در ارتفاعــات صعــب العبــور بــود و طــی کــردن مســافت ‪ ۹۰‬کیلومتــری‬ ‫از منطقــه گلیــل تــا شــهر بــا خــودرو‪ ،‬مصــدوم بــه بیمارســتان ایــت اللــه هاشــمی‬ ‫رفســنجانی شــیروان تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫منطقه حفاظت شــده گلیل و ســرانی با ‪ ۱۸‬هزار هکتار وســعت در شــمال شهرســتان‬ ‫شــیروان و مــرز بیــن ایــران و ترکمنســتان قــرار دارد کــه دارای ذخیــره گاه غنــی و‬ ‫ارزشــمند گیاهــی و جانــوری اســت‪ .‬ایــن منطقــه در ‪ ۸۵‬کیلومتــری شــهر شــیروان قــرار‬ ‫دارد کــه بــا توجــه بــه دارا بــودن ویژگی هــای خــاص طبیعــی از جملــه جنگل هــای انبــوه‬ ‫ارس و گوناگونــی پوشــش گیاهــی و نیــز زیســت خالــص تریــن قــوچ اوریــال‪ ،‬در ‪۲۷‬‬ ‫تیرمــاه ‪ ۱۳۵۰‬بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده زیســت محیطــی اعالــم شــده اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده گلیــل و ســرانی دارای اب و هوایــی عمومــا کوهســتانی‪ ،‬بــا‬ ‫شــیب هــای تنــد و دره هــای عمیــق و صخــره هــای مرتفــع اســت‪ ،‬ایــن منطقــه قســمتی‬ ‫از رشــته کــوه هــای موســوم بــه کپــه داغ را تشــکیل مــی دهــد و از مناظــر زیبایــی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار هزار خانوار بهزیستی خراسان شمالی در نوبت دریافت مسکن هستند‬ ‫مســوول مســکن اداره کل بهزیســتی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬بــر اســاس بررسـی های انجــام شــده چهــار هــزار مددجــوی بهزیســتی در شــهرها‬ ‫و روســتاهای ایــن اســتان مســکن ندارنــد کــه هــم اینــک در نوبــت دریافــت کمــک هســتند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫استخراج عکس های یک‬ ‫فایل در نرم افزار ‪Word‬‬ ‫چگونه انجام می پذیرد؟‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از ابتدا‬ ‫هم اشتباه بود‬ ‫ایــن یارانــه تــا امــروز در زنجیــره تامیــن و توزیع بــه واردکننده‬ ‫پرداخــت می شــد کــه مشــکالتی ایجــاد کــرد و همــه بــه ایــن‬ ‫مشــکالت واقــف هســتند‪ .‬در ایــن طــرح یارانــه بایــد بــه اخــر‬ ‫زنجیــره یعنــی مصرف کننــده پرداخــت شــود تــا او خــودش‬ ‫ســفره اش را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫چه بود و چه می شود؟‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬سیداسماعیل داودی‪:‬‬ ‫بــازار کســب و کار ‪ -‬پرداخــت یارانــه بــرای نخســتین بــار در طــرح‬ ‫تحــول اقتصــادی دولــت نهــم و دهــم و هدفمندســازی یارانه هــا‬ ‫اختصــاص یافــت‪ ،‬امــا حمایت هایــی از ایــن دســت‪ ،‬بــا عناوینــی‬ ‫همچــون سوبســید‪ ،‬کوپــن‪ ،‬ســهمیه و ‪ ...‬ســابقه ای طوالنــی در‬ ‫کشــور مــا دارد‪.‬‬ ‫جراحــی بــزرگ دولــت ســیزدهم بــا حــذف ارز ترجیحــی از بودجــه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در عمــل اغــاز شــده اســت؛ اقدامــی کــه دولــت از ان بــه‬ ‫عنــوان طــرح ملــی اصــاح نظــام پرداخــت یارانـ ه کاالهــای اساســی‬ ‫یــاد می کنــد و بــا اجــرای ان درصــدد اســت‪ ،‬از رانــت و فســاد‬ ‫جلوگیــری و یارانه هــا را عادالنه تــر بیــن مــردم توزیــع کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪« ،‬محمــد مخبــر» معــاون اول رئیــس جمهــور‬ ‫تاکیــد کــرده اســت کــه مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانه هــا یــک الــزام قانونــی‪ ،‬عقلــی و اقتصــادی اســت و دولــت‬ ‫می خواهــد یارانــه تک تــک افــراد بــه دســت خودشــان برســد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گزارشــی کــه معــاون اول رئیــس جمهــور ارایــه‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬ســال گذشــته ‪ ۱۵.۶‬میلیــارد دالر ارز ترجیحــی‬ ‫یعنــی معــادل ‪ ۳۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان یارانــه از ســوی دولــت‬ ‫پرداخــت شــده امــا بــه گفتــه او‪ ،‬طبقــات پردرامــد و ثروتمنــد‬ ‫جامعــه بــه دلیــل مصــرف بیشــتر‪ ،‬اســتفاده بیشــتری از ایــن‬ ‫یارانه هــا داشــته اند و بخــش اندکــی از ایــن یارانــه بــه دســت‬ ‫دهک هــای پاییــن و طبقــات ضعیــف جامعــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬دولتمــردان ایــن وعــده را داده انــد کــه قرار نیســت بــا اجرای‬ ‫طــرح اصــاح نظــام پرداخــت یارانه هــا‪ ،‬از جیــب ثروتمنــدان پولــی‬ ‫برداشــته و بــه طبقــات ضعیف تــر پرداخــت شــود‪ ،‬بلکــه قرار اســت‬ ‫بــا اجــرای ایــن طــرح یارانــه و پولــی کــه متعلــق بــه تک تــک احــاد‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬بــه خودشــان پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫هــر چنــد ایــن جراحــی مثــل هــر جراحــی دیگــر بــرای بدنــه‬ ‫جامعــه دردنــاک و نگران کننــده اســت‪ ،‬امــا بــه زعــم کارگــزاران‬ ‫دولتــی و همچنیــن فعــاالن بخــش خصوصــی‪ ،‬بــه تعویــق‬ ‫انداختــن ان‪ ،‬موکــول کــردن حــل بحــران بــه اینــده اســت‪.‬‬ ‫دولتمــردان وعــده داده انــد کــه قــرار نیســت بــا اجــرای طــرح‬ ‫اصــاح نظــام پرداخــت یارانه هــا‪ ،‬از جیــب ثروتمنــدان پولــی‬ ‫برداشــته و بــه طبقــات ضعیف تــر پرداخــت شــود‪ ،‬بلکــه قــرار‬ ‫اســت بــا اجــرای ایــن طــرح یارانــه و پولــی کــه متعلــق بــه‬ ‫تک تــک احــاد جامعــه اســت‪ ،‬بــه خودشــان پرداخــت شــود‬ ‫پرداخــت یارانــه نقــدی از کجــا اغــاز شــد؟‬ ‫پرداخــت یارانــه نقــدی بــرای نخســتین بــار بــا اجــرای قانــون‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا بــه حســاب سرپرســتان خانــوار واریــز شــد؛‬ ‫براســاس ایــن قانــون کــه بخشــی از طــرح تحــول اقتصــادی‬ ‫دولــت نهــم بــه حســاب می امــد‪ ،‬مقــرر شــده بــود کــه یارانــه ‪۱۶‬‬ ‫قلــم کاال از جملــه بنزیــن حــذف و بــه قیمــت بازارهــای منطقــه‬ ‫خلیــج فــارس عرضــه شــود و در عــوض‪ ،‬نیمــی از درامــد حاصلــه‬ ‫بــه منظــور جبــران ناشــی از فشــار حــذف یارانه هــا بــه صــورت‬ ‫پدر بجنوردی یاد پسر را‬ ‫با اهدای کتابهایش ماندگار کرد‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پــدر بجنــوردی یــاد پســر را بــا اهــدای ‪ ۶۰۰‬نســخه از کتابهایــش‬ ‫مانــدگار کــرد‪.‬‬ ‫مهــدی اریــان گفت‪:‬هــدف از اقــدام ایــن پــدر نیــک اندیــش‬ ‫نقــدی بــه حســاب مــردم واریــز شــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬نخســتین پرداخــت یارانــ ه نقــدی در طــرح‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا اذرمــاه ‪ ۱۳۸۹‬بــا پرداخــت ‪ ۴۵‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان بــه ازای هــر نفــر بــه حســاب سرپرســتان خانــوار انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن رونــد تــا ســال ‪ ۱۳۹۳‬ادامــه پیــدا کــرد و پــس از ان‪ ،‬فــاز‬ ‫دوم طــرح هدفمنــدی یارانه هــا در دولــت حســن روحانــی‬ ‫اجرایــی شــد؛ در فــاز دوم‪ ۱۵ ،‬درصــد از مــردم بــرای دریافــت‬ ‫یارانــه نقــدی انصــراف دادنــد کــه رقمــی حــدود ســه هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان را بــرای دولــت ازاد می کــرد‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از کجا امد؟‬ ‫از بهــار ســال ‪ ۱۳۹۷‬و همزمــان بــا از ســرگیری تحریم هــا علیــه‬ ‫ایــران‪ ،‬دولــت تصمیــم گرفــت تحــت تاثیــر افزایــش قیمــت‬ ‫ارز در بــازار ازاد‪ ،‬بــرای برخــی کاالهــای اساســی ارز ترجیحــی‬ ‫تعریــف کنــد و ارز مــورد نیــاز بــرای واردات ایــن کاالهــا را بــا نــرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومــان تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬یکــی از جنجالی تریــن تصمیمــات دولــت دوازدهــم‬ ‫بــود کــه بــا هــدف حمایــت از اقشــار اســیب پذیر بــرای کنتــرل‬ ‫کاالهــای اساســی اختصــاص یافــت؛ هــر چنــد بــه مــرور برخــی از‬ ‫کاالهــا از فهرســت دریافــت ایــن ارز خــارج شــدند و در نهایــت‪،‬‬ ‫اقــام گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬ســویا‪ ،‬روغــن خــام و دانه هــای روغنــی‬ ‫در ایــن فهرســت باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح اگرچــه حمایــت از اقشــار اســیب پذیر را هــدف گرفتــه‬ ‫بــود امــا برخــی از کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی از همــان ابتــدا‬ ‫نســبت بــه ان انتقــاد داشــتند؛ از جملــه اینکــه طبقــات متوســط و‬ ‫ضعیــف جامعــه کمتریــن بهــره را از ایــن منابــع دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تخصیــص ارز بــه واردات کاالهــای اساســی‪،‬‬ ‫موجــب قاچــاق ایــن کاالهــا بــه کشــورهای همســایه شــده بــود؛‬ ‫مســاله دیگــر‪ ،‬فســاد ِ وجــود ارز چنــد نرخــی بــود کــه ایــن موضــوع‬ ‫حواشــی زیــادی را در خصــوص تخصیــص ارز ترجیحــی بــه همــراه‬ ‫داشــت؛ بــا ایــن حــال‪ ،‬فعــاالن بخــش خصوصی نیز معتقــد بودند‬ ‫کــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه جــز رانــت و فســاد‪ ،‬رقابت پذیــری را در‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫طرح اصالح نظام پرداخت یاران ه کاالهای اساسی چیست؟‬ ‫پیامدهــای تخصیــص ارز ترجیحــی باعــث شــد کــه دولــت‬ ‫ســیزدهم حــذف ایــن ارز و توزیــع عادالنــه یارانـه ای را کــه تاکنــون‬ ‫در ایــن زمینــه پرداخــت می شــد‪ ،‬در دســتور کار قــرار دهــد کــه در‬ ‫گام نخســت‪ ،‬ایــن ارز از بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬حــذف شــد‪.‬‬ ‫ایــن یارانــه تــا امــروز در زنجیــره تامیــن و توزیــع بــه واردکننــده‬ ‫پرداخــت می شــد کــه مشــکالتی ایجــاد کــرد و همــه بــه ایــن‬ ‫مشــکالت واقــف هســتند‪ .‬در ایــن طــرح یارانــه بایــد بــه اخــر‬ ‫زنجیــره یعنــی مصرف کننــده پرداخــت شــود تــا او خــودش‬ ‫ســفره اش را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر اطالعــات گســترده و البتــه گهــگاه متنــوع‬ ‫و متناقضــی در خصــوص میــزان و نحــوه پرداخــت ایــن یارانــه‬ ‫مطــرح می شــد امــا ســید ابراهیــم رئیســی شــب گذشــته‬ ‫(دوشــنبه شــب؛ نوزدهــم اردیبهشــت ماه) نحــوه اجــرای ایــن‬ ‫برنامــه را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری در ایــن زمینــه اعــام کــرد‪ :‬ایــن یارانه تــا امروز‬ ‫در زنجیــره تامیــن و توزیــع بــه واردکننــده پرداخــت می شــد کــه‬ ‫مشــکالتی ایجــاد کــرد و همــه بــه ایــن مشــکالت واقــف هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح یارانــه بایــد بــه اخــر زنجیــره یعنــی مصرف کننــده‬ ‫پرداخــت شــود تــا او خــودش ســفره اش را مدیریــت کنــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬بــه ‪ ۳‬دهــک اول‪ ،‬نفــری ‪ ۴۰۰‬هــزار تومــان‬ ‫یعنــی یــک خانــواده ‪ ۵‬نفــره‪ ۲ ،‬میلیــون تومــان در مــاه و بــه‬ ‫دهک هــای چهــارم بــه بعــد هــم ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان بــه ازای هــر‬ ‫نفــر پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام دولــت‪ ،‬نحــوه پرداخــت ارز ترجیحــی بــه دارو نیــز بــه‬ ‫ایــن گونــه خواهــد بــود کــه یاران ـه ای کــه اکنــون واردکننــدگان ایــن‬ ‫بخــش دریافــت می کننــد‪ ،‬بــه بیمه هــا پرداخــت می شــود و بیمه هــا‬ ‫دارو را بــا قیمتــی کــه الان وجــود دارد بــه دســت مــردم می رســانند‪.‬‬ ‫البتــه‪ ،‬همانطــور کــه رئیســی اعــام کــرده اســت ایــن طــرح‬ ‫کوتــاه مــدت خواهــد بــود و برنامه ریــزی شــده کــه حمایت هــا‬ ‫فعــا بــرای دو مــاه اینــده بدیــن شــکل حمایــت صــورت گیــرد‬ ‫و ســپس فــرم پرداخــت ایــن یارانه هــا تبدیــل بــه کاالبــرگ‬ ‫الکترونیــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن ارتبــاط‪ ،‬ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا از واریــز یکصــد‬ ‫و ســی و پنجمیــن و یکصــد و ســی و ششــمین مرحلــه یارانــه‬ ‫نقــدی براســاس دهک هــای شناســایی شــده وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی بــا مبالــغ تعییــن شــده بــه حســاب ‪ ۲۳‬میلیــون‬ ‫سرپرســت خانــوار واریــز شــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬براســاس قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و دســتور‬ ‫رییــس جمهــور‪ ،‬یارانــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومانــی بــرای دهک هــای اول‬ ‫تــا ســوم و یارانــه ‪ ۳۰۰‬هــزار تومانــی بــرای دهک هــای چهــارم تــا‬ ‫نهــم بــه ازای هــر نفــر‪ ،‬دوشــنبه (‪ ۱۹‬اردیبهشــت مــاه ‪ )۱۴۰۱‬بــه‬ ‫حســاب سرپرســتان خانوارهــا واریــز شــد‪.‬‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬اغازی برای سایر اصالحات اقتصادی‬ ‫در ایــن ارتبــاط‪« ،‬عبــاس ارگــون» نایــب رئیــس کمیســیون‬ ‫بــازار پــول و ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه ایرنــا می گویــد‪:‬‬ ‫تصمیــم دولــت در زمینــه اصــاح نظــام یارانــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫جــزو اقدامــات بســیار مثبــت و درســت تلقــی مــی شــود و بــا‬ ‫اجــرای ان منشــا رانت هایــی کــه بــه دنبــال ایــن اقــدام ایجــاد‬ ‫شــده بــود‪ ،‬از میــان خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫وی می افزایــد‪ :‬اگــر تصمیــم حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در‬ ‫ســال های گذشــته اتخــاذ می شــد‪ ،‬اکنــون ایــن اقــدام دولــت بــه‬ ‫راحتــی و بــا هزینــه کمتــر اجرایــی می شــد؛ زیــرا گذشــت زمــان‬ ‫بــرای تصمیــم مربــوط بــه اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کار را‬ ‫بــرای ایــن اقــدام دشــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫اگــر تصمیــم حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در ســال های گذشــته‬ ‫اتخــاذ می شــد‪ ،‬اکنــون ایــن اقــدام دولــت بــه راحتــی و بــا هزینــه‬ ‫کمتــر اجرایــی می شــد؛ زیــرا گذشــت زمــان بــرای تصمیــم مربــوط‬ ‫بــه اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کار را بــرای ایــن اقــدام دشــوار‬ ‫کــرده اســتعضو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران توضیح‬ ‫می دهــد‪ :‬اکنــون چنیــن بحثــی مطــرح شــده اســت کــه برخــی‬ ‫معتقدنــد بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬شــاهد حــذف یارانه هــا‬ ‫خواهیــم بــود درحالی کــه چنیــن صحبتــی صحــت نــدارد و یارانــه‬ ‫حــذف نخواهــد شــد‪ ،‬بلکــه فقــط نحــوه پرداخــت ان بــا برخــی‬ ‫از تغییــرات همــراه می شــود و تصمیــم اتخــاذ شــده بــه عدالــت‬ ‫نزدیک تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارگــون گفــت‪ :‬بایــد اقدامــی انجــام شــود تــا ایــن طــرح دولــت‪،‬‬ ‫مــردم را در هالــه ای از ابهــام قــرار ندهــد و جزییــات طــرح‬ ‫تبییــن و تشــریح شــود‪ ،‬در ایــن صــورت مــردم هــم از اقدامــات‬ ‫انجــام شــده از ســوی دولــت حمایــت خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس کمیســیون بــازار پول و ســرمایه اتــاق بازرگانی تهران‬ ‫بــا اعتقــاد بــر اینکــه ایــن اقــدام دولــت می توانــد اغــازی بــرای ســایر‬ ‫اصالحــات اقتصــادی کشــور باشــد‪ ،‬می افزایــد‪ :‬امیدواریــم تــا در‬ ‫حــوزه یارانه هــای پنهــان هــم ایــن اقــدام بــه مرحلــه اجــرا برســد و‬ ‫مانــع از هدررفــت انــرژی و یارانه هــا شــوند‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از ابتدا هم اشتباه بود‬ ‫«علیرضــا کالهــی صمــدی» عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق‬ ‫بازرگانــی تهــران نیــز در ایــن خصــوص بــه ایرنــا می گویــد‪ :‬نظــام‬ ‫یاران ـه ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از ابتــدا هــم اشــتباه بــود و اصــاح ان‬ ‫اتفاقــی اســت کــه بایــد هــر چــه ســریعتر رخ مــی داد‪.‬‬ ‫وی کــه اجــرای درســت ایــن طــرح را شــرط موفقیــت ان می دانــد‪،‬‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬مــا نیــاز بــه جراحــی اقتصــادی داریــم؛ جراحــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬قصابــی نکنیــم‪.‬‬ ‫کالهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از دالیــل ریشـه ای رشــد اقتصــادی‬ ‫پاییــن‪ ،‬تخصیــص نادرســت منابــع اســت ادامــه داد‪ :‬نظــام یاران ـه ای‬ ‫کشــور‪ ،‬کــه شــامل یارانه هــای پنهــان بخــش انــرژی نیــز می شــود‪،‬‬ ‫بــه عــدم تخصیــص بهینــه منابــع می انجامــد و همــه اینهــا‪ ،‬بــه هــم‬ ‫ریختگــی بازارهــای و مکانیس ـم های اقتصــادی را بــه دنبــال دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫در اهــدای کتــاب را ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و مشــارکت در‬ ‫ارتقــای ســطح دانــش مــردم دانســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هانــی میرحســینی ارگــی نویســنده ‪ ۳۲‬ســاله در‬ ‫ســال گذشــته بــه علــت نارســایی کبــد فــوت شــد کــه پــدر وی‬ ‫در ســال جــاری کتابهایــش را بــه کتابخانــه عمومــی اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫اریــان اظهــار داشــت‪ ۶۰۰ :‬نســخه کتــاب میــر حســینی ارگــی بــا‬ ‫عنــوان» پــردازش تصویــر در‪ »matlab‬در زمینــه کامپیوتــر بــه‬ ‫کتابخانــه هــای عمومــی اســتان اهــدا شــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نویســنده در ســال گذشــته در حال اماده شــدن‬ ‫بــرای دفــاع از پایــان نامــه اش بــود کــه بیمــاری امانــش نداد‪.‬‬ ‫مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫مرحــوم بــه غیــر از مطالعــه کتــاب هــای درســی بــه مطالعــه در‬ ‫حــوزه روانشناســی عالقــه زیــادی داشــت‪.‬‬ ‫اریــان افــزود‪ :‬نوشــتن و انتشــار کتــاب در حــوزه کامپیوتــر از‬ ‫زمــان تحصیــل در دوران کارشناســی دغدغــه میــر حســینی بــود و‬ ‫بعــد از پایــان دوران کارشناســی شــروع بــه نوشــتن کتــاب کــرد و‬ ‫در ایــن راه از دانســته هــا و تجــارب اســاتید دانشــگاهی خــودش‬ ‫هــم اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مرحــوم بــه دنبــال نوشــتن کتــاب دیگــر هــم بــود امــا‬ ‫بــه دلیــل گیــری بــا بیمــاری امــکان بــه وجــود نیامــد‪.‬‬ ‫اریــان تعــداد نســخه هــای اهدایــی بــه کتابخانــه هــای عمومــی‬ ‫اســتان در ســال گذشــته را ‪ ۳۰‬هــزار و ‪ ۲۴۳‬نســخه عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۸۹۶‬هــزار جلــد کتــاب در ‪ ۸۰‬بــاب کتابخانــه عمومــی اســتان‬ ‫خراســان شــمالی وجــود دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه ‪ ۴۴‬درصــد‬ ‫از ایــن جمعیــت در روســتاها ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫می توانیــم ورد را بــه شــکل یــک صفحــه وب ذخیــره‬ ‫کنیــم و بــا اینــکار همــه تصاویــر موجــود در ایــن فایــل بــه‬ ‫راحتــی در اختیــار شــما قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫فایــل وردی را کــه میخواهیــد تصاویــرش را اســتخراج کنیــد‬ ‫بــاز کنیــد‪ .‬حــاال بــر روی گزینــه “‪ ”File‬بر گوشــه باالی ســمت‬ ‫چــپ کلیــک کنیــد و “‪ ”Save As‬را انتخــاب کنید‪.‬‬ ‫جایــی را کــه می خواهیــد فایــل را ذخیــره نماییــد انتخــاب‬ ‫کــرده و نــام مناســبی بــرای ان انتخــاب کنیــد‪ .‬حــاال از‬ ‫لیســتی کــه تحــت عنــوان “‪ ”Save As‬در اختیــار شــما‬ ‫قــرار گرفتــه گزینــه “‪ ”Web Page‬را انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫البتــه حواســتان باشــد گزینــه “‪ ”Web Page, Filtered‬را‬ ‫انتخــاب نکنیــد چــرا کــه ممکــن اســت وضــوح عکس هــا را‬ ‫کاهــش دهــد‪ .‬حــاال بــر روی گزینــه “‪ ”Save‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال بــه مــکان ذخیــره فایــل ورد برویــد‪ .‬در اینجــا فایلــی‬ ‫بــا پســوند “‪ ”.htm‬و پوشــه ای کــه بــا همیــن نــام در کنــار‬ ‫ان ایجــاد شــده اســت را می بینیــد‪.‬‬ ‫بــا بــاز کــردن ایــن پوشــه همــه تصاویــر بــکار رفتــه در فایــل‬ ‫وردتــان را مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬حــاال می توانیــد ایــن‬ ‫تصاویــر را در هــر جایــی کــه مــی خواهیــد کپــی کنیــد‪.‬‬ ‫امنیت کیف پول های‬ ‫نرم افزاری چگونه حفظ می شود؟‬ ‫یکــی از ابتدایــی تریــن راه هایــی کــه می تــوان بــا ان امنیــت‬ ‫کیــف پــول نــرم افــزاری را افزایــش داد‪ ،‬قــرار دادن رمــز‬ ‫عبــور قــوی و پیچیــده ای اســت کــه بــرای دیگــر حســاب های‬ ‫کاربــری نیــز انجــام می دهیــم‪ .‬بــا قــرار دادن رمــز می تــوان‬ ‫یــک ســد معبــر محکــم در مقابــل هکرهــا ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه کیــف پول های‬ ‫ســرد از امنیــت خوبــی برخــوردار بــوده و بــه راحتــی قابــل هــک‬ ‫شــدن نیســت امــا اســتفاده از کیــف پول هــای ســرد نیــز‬ ‫ممکــن اســت بــا مشــکل مواجــه شــود و ان‪ ،‬فرامــوش کــردن‬ ‫جایــی اســت کــه کیــف پــول خــود را قــرار داده ایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای نصــب کیــف پــول نــرم افــزاری‪ ،‬بایــد ایــن‬ ‫نکتــه را در نظــر داشــته باشــید کــه ان را از ســایت هــای‬ ‫معتبــر دانلــود کــرد‪ .‬بــه عــاوه بایــد دقــت کــرد کــه نصــب‬ ‫ایــن مــدل از کیــف پول هــا بــر روی سیســتم های ویروســی‬ ‫انجــام نشــود‪ .‬البتــه ناگفتــه نمانــد کــه تمامــی ایــن مــوارد‬ ‫بــرای حفــظ امنیــت بیشــتر کیــف پــول بــوده و خطــر خاصــی‬ ‫حســاب شــما را تهدیــد نمــی کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 24‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪531‬‬ ‫تکمیل زیرساخت جاده های‬ ‫شرق گلستان‪ ،‬نیاز ضروری‬ ‫که باید برطرف شود‬ ‫سرپرست اداره کل صمت گلستان خبر داد ‪:‬‬ ‫جلوگیری از خروج کاال و‬ ‫واقعی سازی قیمت ها با اجرای طرح‬ ‫مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫اســتان گلســتان بویــژه نواحــی شــرقی ان درحــوزه‬ ‫زیرســاخت های مواصالتی(جــاده ای و ریلــی) دچــار‬ ‫برخــی عقــب ماندگی هــای تاریخــی اســت و جبــران‬ ‫ان نیازمنــد برنامه ریــزی اصولــی اســت کــه در ســفر‬ ‫اســتانی دولــت بــرای حــل ایــن مشــکل اساســی‬ ‫تدابیــری اندیشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتان ‪ ۲‬میلیــون نفــری گلســتان بــا وســعت افــزون‬ ‫بــر ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتــر مربــع‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر‬ ‫راه مواصالتــی شــامل «بزرگــراه‪ ،‬راه اصلــی و فرعــی‬ ‫درجــه یــک‪ ۲ ،‬و ســه» دارد کــه حــدود دوســوم ان در‬ ‫نواحــی شــرقی ایــن اســتان شــمالی قــرار دارد کــه بــه‬ ‫دالئــل مختلــف مــورد غفلــت و کــم توجهــی مســووالن‬ ‫متولــی ادوار گذشــته قــرار گرفتــه و اکنــون بشــدت‬ ‫نیازمنــد تعریــض و بهســازی هســتند‪.‬‬ ‫برخــی از محورهــای مواصالتــی منطقــه شــرق گلســتان‬ ‫از جملــه جــاده بیــن المللــی و ترانزیتــی ازادشــهر ‪-‬‬ ‫شــاهرود مشــهور بــه جــاده خــوش ییــاق‪ ،‬جــاده رامیــان‬ ‫ ســه راهــی شــاهرود مشــهور بــه اولنــگ و محــور بیــن‬‫المللی مینودشــت ‪ -‬گالیکش ‪ -‬ســه راهی تنگراه (پارک‬ ‫ملــی گلســتان) ارتبــاط دهنــده ایــن اســتان بــه ‪ ۲‬اســتان ‬ ‫ســمنان و خراســان شــمالی هســتند ضمــن اینکــه جــاده‬ ‫قدیمــی امــا ترانزیتــی گنبــد بــه مــرز اینچــه بــرون یکــی از‬ ‫محورهــای ارتباطــی و پیونــد دهنــده ایــن خطه به کشــور‬ ‫ترکمنســتان اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه در جریــان ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال رییــس‬ ‫جمهــور و برخــی اعضــای هیــات دولــت بــه گلســتان‬ ‫اعتبــارات خوبــی (‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال)‬ ‫بــرای اجــرای برخــی طرح هــا و پروژه هــا حــوزه راه‬ ‫و شهرســازی و بهبــود وضعیــت راه هــای اســتان‬ ‫مصــوب شــد امــا ســفر ‪ ۲‬روزه رییــس و برخــی اعضــای‬ ‫کمیســیون عمرانــی مجلــس شــورای اســامی بــه‬ ‫همــراه چندتــن از معاونــان وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫بــه ایــن اســتان شــمالی فرصــت خوبــی بــرای دیــدن‬ ‫از نزدیــک وضعیــت جاده هــای ارتباطــی و مواصالتــی‬ ‫بویــژه نواحــی شــرقی ان و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای‬ ‫جبــران عقــب ماندگی هــا و بهبــود زیرســاخت های‬ ‫ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان در دیــدار بــا ائمــه جمعــه اســتان‬ ‫گلســتان گفــت ‪ :‬مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانــه هــا باســتناد قانــون بودجــه ســال ‪1401‬‬ ‫برنامــه ای اســت کــه دولــت در ســال اول کار خــود ان را کلیــد زده و جلوگیــری از قاچــاق کاال و‬ ‫واقعــی ســازی قیمــت هــا از جملــه مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫درویــش علــی حســن زاده در نشســت بــا ائمــه محتــرم جمعــه اســتان گلســتان ‪ ،‬ضمــن تشــریح ابعــاد‬ ‫مختلــف طــرح مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانــه هــا‪ ،‬گفــت ‪ :‬مردمــی ســازی توزیــع عادالنــه یارانه ها‬ ‫برنامــه ای اســت کــه دولــت در ســال اول کار خــود بــا شــجاعت و از خودگذشــتگی ان را کلیــد زده اســت ‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬دولــت در ســال گذشــته ‪ ۱۵.۶‬میلیــارد دالر یارانــه بــرای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی جهــت تامیــن‬ ‫طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده کوهســتانی و‬ ‫بیــن المللــی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود مشــهور بــه «خــوش‬ ‫ییــاق « بــه طــول ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر‬ ‫ان در حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع اســت‪ ،‬بــا‬ ‫هــدف بهبــود عبــور و مــرور و ایمــن ســازی کریــدور‬ ‫مهــم زمینــی ارتباط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و‬ ‫همچنیــن محــور ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز اینچــه‬ ‫بــرون گنبــدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال‬ ‫ایــران ابتــدا در ســال ‪ ۸۵‬شــروع شــد کــه پــس از ‪۲‬‬ ‫ســال انجــام کار متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح پــس از وقــوع ســیل ســال ‪ ۹۳‬و‬ ‫وارد شــدن خســارت جــدی بــه بخش هایــی از ایــن‬ ‫جــاده کــه مهمتریــن راه ارتباطــی گلســتان و ســمنان‬ ‫بــه شــمار مـی رود دوبــاره بــه صورت رســمی و بــا براورد‬ ‫اعتبــار اولیــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اغــاز شــد‬ ‫کــه بــه ســبب عــدم تخصیــص کامــل اعتبــارات طــی‬ ‫ایــن ســال ها اکنــون فقــط حــدود ‪ ۲۵‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســیدجواد کریمــی فرمانــدار ازادشــهر‪،‬‬ ‫تکمیــل ایــن پــروژه ملــی کــه از مطالبــات مــردم بومــی‬ ‫و راننــدگان عبــوری باالخــص کامیون هــای ترانزیتــی‬ ‫داخلــی و خارجــی اســت‪ ،‬بــه ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار نیــاز دارد‪.‬‬ ‫مناسب سازی فضای پارک ها‬ ‫و تفرجگاه های جنگلی گرگان‬ ‫برای حضور خانواده ها‬ ‫بهره مندی ‪ 2034‬خانوار مددجوی‬ ‫گلستانی از معافیت انشعابات‬ ‫و عوارض در سال ‪1400‬‬ ‫با وورد دادستانی ‪ ،‬دستگیری ‬ ‫بزرگترین تامین کننده ترامادول‬ ‫و متادون خرده فروشان ِ گرگان‬ ‫در ادامــه تــاش هــای دادســتانی بــرای امنیــت پــارک هــا و‬ ‫تفرجــگاه هــای اســتان از امــروز یــک تیــم قضایــی و فرهنگــی در‬ ‫پــارک جنگلــی النگــدره گــرگان مســتقر شــد‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان گفــت‪ :‬شناســایی و برخــورد بــا اراذل‬ ‫و اوبــاش و همچنیــن توزیــع کننــدگان و مصــرف کننــدگان‬ ‫موادمخــدر در ایــن پــارک جنگلــی اولویــت ایــن تیــم اســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬بــا حضــور کارشناســان امــر بــا‬ ‫معــروف و نهــی از منکــر هــم بــه افــرادی کــه هنجارهــای‬ ‫اجتماعــی و اســامی را نادیــده مــی گیرنــد در گام نخســت‬ ‫تذکــر داده می شــود‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬پــارک هــای محلــه هــا هــم بــا حضــور‬ ‫پلیــس رصــد و بــا عرضــه کننــدگان موادمخــدر در ایــن پــارک‬ ‫برخــورد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی کمیتــه امــداد‪ ،‬عیســی بابایــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی (ره) اســتان گلســتان گفــت ‪ :‬برابر‬ ‫بنــد ق تبصــره ‪ 6‬قانــون بودجــه ‪ 1400‬کل کشــور و در راســتای اجــرای‬ ‫جزء (‪ )2‬بند (چ) ماده (‪ )80‬قانون برنامه ششــم توســعه‪ ،‬مددجویان‬ ‫تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) از پرداخــت عــوارض‬ ‫شــهرداری و انشــعابات شــامل پرداخــت هزینــه هــای صــدور پروانــه‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬عــوارض شــهرداری و دهیــاری‪ ،‬هزینــه هــای انشــعاب‬ ‫اب‪ ،‬فاضــاب‪ ،‬بــرق و گاز بــرای واحدهــای مســکونی اختصــاص یافتــه‬ ‫بــه انــان ‪ ،‬فقــط بــرای یــک بــار معــاف مــی شــوند ‪.‬‬ ‫بابایــی افــزود‪ 2034 :‬خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان از‬ ‫ایــن تســهیالت در ســال ‪ 1400‬بهــره منــد گردیــده انــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ 299 :‬مــورد انشــعاب اب و فاضــاب‪ 342 ،‬مــورد‬ ‫انشــعاب بــرق ‪ 608 ،‬مــورد انشــعاب گاز ‪ 721 ،‬مــورد صــدور پروانــه‬ ‫ســاختمانی و ‪ 64‬مــورد مربــوط بــه صــدور پروانــه عــوارض شــهرداری‬ ‫بــوده کــه برابــر قانــون از پرداخــت هزینــه هــای مربوطــه معــاف‬ ‫گردیده انــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گلســتان گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫فــرد تامیــن کننــده قــرص و شــربت هــای متــادون و ترامــادول‬ ‫همــه خــرده فروشــان شهرســتان گــرگان بــود کــه بــا گــزارش هــای‬ ‫مردمــی ‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد ‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو بــا بیــان ایــن کــه تعییــن میــزان تعــداد قــرص و‬ ‫شــربت هــای موجــود در ایــن انبــار بــه علــت حجــم زیــاد ان زمانبر‬ ‫اســت افــزود‪ :‬تخمیــن زده مــی شــود بیــش از ‪ 100‬هــزار قــرص‬ ‫متــادون و ترامــادول در ایــن انبــار موجــود باشــد ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬گالــن هــای شــربت متــادون و و اوپیــوم همــراه بــا‬ ‫دســت کــم یکهــزار شیشــه حــاوی ایــن شــربت هــای مخــدر نیــز در‬ ‫ایــن انبــار موجــود اســت ‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬متهــم ِ ایــن پرونــده ‪ ،‬شــربت هــای‬ ‫متــادون و اوپیــوم را در شیشــه هــای ‪ 250‬ســی ســی بســته بنــدی‬ ‫و وکیــوم شــده بــه عنــوان شــربت خارجــی بــه مصــرف کننــدگان‬ ‫مــی فروخــت ‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان افــزود‪ 11 :‬بــاب مغــازه هــم کــه بــا ایــن‬ ‫عمــده فــروش در ارتبــاط بودنــد شناســایی و پلمــب شــد‪.‬‬ ‫نظام سایزبندی ملی پوشاک تدوین می شود‬ ‫رییــس کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس گفــت‪ :‬نظــام ســایزبندی لبــاس بــا هــدف استانداردســازی‬ ‫ان تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته مــی شــود تــا تحولــی در عرصــه پوشــش اســامی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید مجیــد امامــی در نشســت بــا فعــاالن و کارگــزاران مــدو لبــاس خراســان شــمالی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬دســتورالعمل لبــاس هــای بانــوان کــه شــامل طراحــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬توزیــع و ویتریــن اســت‪،‬‬ ‫ابــاغ شــده اســت و یــک قانــون مشــخص و واحــد دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬برخــی مــوارد از جملــه مانتوهایــی کــه قــد انهــا تــا بــاالی زانــو باشــد ممنــوع اســت‪ ،‬جلــو‬ ‫ان روی هــم گــرد و دکمــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون بــازار لبــاس در کشــور مناســب‬ ‫نیســت و در زمینــه قاچــاق و کیفیــت و خریــد تولیــد خارجــی بیشــتر از تولیــد داخلــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه شــورای فرهنــگ عمومــی ســاماندهی جامــع عرصــه هــای تغییــرات‬ ‫فرهنگــی اســت گفــت‪ :‬پهنــه هایــی چــون لبــاس‪ ،‬حجــاب‪ ،‬اســباب بــازی‪ ،‬زبــان و هویــت مدنظــر اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته تــاش شــده تــا مســائل اصلــی چــون ســاماندهی طراحــان‬ ‫مــدو لبــاس‪ ،‬ارتقــای نظــام اموزشــی و ارتقــای اقتصــاد نظــام پوشــاک و تقویــت شــاخص هــا و‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کاالهــای اساســی پرداخــت کــرده کــه مــا به التفاوت ان در مقایســه بــا ارز ‪ 4200‬تومانی حــدود ‪ ۳۱۲‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان مــی شــود و علــی رغــم حجــم بــاالی یارانــه ای کــه دولــت جهــت تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫مــورد نیــاز مــردم پرداخــت مــی کــرد لیکــن رونــد قیمــت کاالهــا افزایشــی بــوده و مــردم ناراضــی بودنــد ‪.‬‬ ‫حســن زاده بــا بیــان ایــن کــه پیــش بینــی هــا حاکــی از ایــن بــود کــه دولــت بــرای ســال ‪ ۱۴۰۱‬جهت تامین‬ ‫کاالهای اساســی باید حداقل ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تخصیص دهد ‪ ،‬گفت‪ :‬پس از شــیوع‬ ‫ویروس منحوس کرونا و همچنین خشکســالی که در ســطح دنیا به وقوع پیوســته ‪ ،‬کشــورها بســمت‬ ‫تقویــت ذخایــر اســتراتژیک رفتــه انــد و تامیــن کاالهــای اساســی بــرای همــه کشــورها بــه یــک امــر جــدی‬ ‫تبدیــل شــده و از طرفــی جنــگ بیــن روســیه و اوکرایــن کــه بخــش مهمــی از کاالهــای اساســی دنیــا را‬ ‫تامیــن مــی کننــد ســبب شــده تــا قیمــت جهانــی بســیاری از کاالهــای اساســی بــاال بــرود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ،‬جلوگیــری از قاچــاق کاال ‪ ،‬از بیــن رفتــن اختــاف قیمــت هــا بــا کشــورهای همســایه‬ ‫و واقعــی ســازی قیمــت هــا از جملــه مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫حســن زاده افــزود ‪ :‬چنــد قیمتــی بــودن کاالهایــی نظیــر ارد مفاســد بســیاری داشــت کــه بــا تــک‬ ‫نرخــی شــدن قیمــت هــا یقینــا ً راه بــر روی فرصــت طلبــان بســته خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفــت ‪ :‬از انجایــی کــه قیمــت کاالهــای اساســی بــا توجــه بــه تخصیــص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی از ســوی دولــت بــا قیمتــی پاییــن تــر از قیمــت واقعــی در بــازار عرضــه مــی شــد و قیمــت ایــن‬ ‫کاالهــا در کشــورهای همســایه بــه مراتــب باالتــر بــود لــذا زمینــه قاچــاق انهــا فراهــم بــود و یــا برخــی‬ ‫از کاالهــای تولیــدی کــه مــواد اولیــه ان یارانــه ای بــود ‪ ،‬صــادرات مــی شــد و بدیــن ترتیــب یارانــه ای‬ ‫کــه قــرار بــود عایــد مــردم کشــور شــود نصیــب افــراد ســودجو مــی شــد و بخشــی از کاالهــای اساســی‬ ‫مــورد نیــاز مــردم نیــز از کشــور خــارج مــی شــد کــه بــا اجــرای شــجاعانه ایــن طــرح توســط دولــت‬ ‫مســیر ایــن ســودجویان فرصــت طلــب بســته خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫لــذا بــرای جبــران واقعــی ســازی قیمــت هــا در گام اول بناســت کــه کمــک معیشــتی بــه حســاب‬ ‫سرپرســتان خانــوار واریــز شــود و در ماههــای اتــی موضــوع کاالبــرگ الکترونیکــی اجرایــی خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫تســریع در تکمیــل عملیــات بهســازی و تعریــض‬ ‫جــاده ترانزیتــی خــوش ییــاق‬ ‫‪8‬‬ ‫دمای هوا ‪ 17‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 76‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫باران مالیم صبحگاهی‪ .‬بیشــینه ‪17‬سیلســیوس‪ .‬وزش باد شــمال غرب از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر فی ســاعت‪.‬‬ ‫احتمــال بارش بــاران ‪.%80‬‬ ‫مولفه هــای اســامی در هنــر صنعــت پوشــاک بررســی و ســاماندهی شــود کــه مــی تــوان بــه ان‬ ‫نمــره ‪۱۲‬داد؛ امــا هــم اکنــون بازوهــای اســتانی قدرتمنــدی تحــت عنــوان کارگــروه مــدو لبــاس وجــود‬ ‫دارد کــه بایــد از ظرفیــت انهــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور گفــت‪ :‬بایــد از ظرفیــت قومیــت هــا و فرهنگ های اســتان ها‬ ‫کــه نبــض بــازار را در تولیــد لبــاس هــای محلــی و بــازار شــهری اســتان هــا دارند اســتفاه کرد‪.‬‬ ‫امامــی گفــت‪ :‬همچنیــن بــا اســتفاده از ابزارهــای کارگــروه مــدو لبــاس بتوانیــم در ارتقــای نظــام‬ ‫اموزشــی طراحــان ورود کنیــم کــه ایــن امــر هــم اکنــون در حــال انجــام اســت و در هفتــه اینــده‬ ‫تفاهــم نامــه ای را بــا ســازمان فنــی حرفــه ای منعقــد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وظیفــه نخســت ایــن کارگــروه ســاماندهی نظــام طراحــی و طراحان لباس اســت که باید در‬ ‫برنامــه خــود در دســترس قــرار دادن لبــاس هــای زیبا‪ ،‬ســالم‪ ،‬ارزان و عفیفانــه قرار دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنانش گفــت‪ :‬در برنامــه ریــزی انجــام شــده در نظــر داریــم تســهیالت بانکــی بــه‬ ‫تولیــد کننــدگان و خریــداران داده شــود‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور گفــت‪ :‬همچنیــن در حــوزه مــدو لبــاس جشــنواره ای در ‪ ۱۷‬تــا‬ ‫‪ ۲۴‬تیرمــاه ســال جــاری در تهــران برگــزار خواهــد شــد و بایــد برگــزاری ایــن جشــنواره هــا بــه تولیــد‬ ‫ختــم شــود و خروجــی مطلوبــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امامــی گفــت‪ :‬شــعار جشــنواره امســال نیــز نمادیابــی و نمــاد شناســی هنــری در لبــاس ایرانــی‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬راه انــدازی انجمــن طراحــان مــد و لبــاس اقدامــی مناســب در ترویــج فرهنــگ ایرانــی‬ ‫اســامی اســت و در ایــن بخــش خانــه هــای مــد و لبــاس را نیــز حمایــت می کنیــم‪.‬‬ ‫کمیته اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در اتاق بازرگانی‬ ‫خراسان شمالیتشکیلشد‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کمیتــه اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان بــا هــدف پویایــی و برطــرف کــردن مطالبــات کارافرینــان در ایــن اتــاق تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫ســعید پــور ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬نبــود تشــکل و تعاونــی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫عیــب بزرگــی محســوب مــی شــد کــه اتــاق بازرگانــی در ایــن راســتا گام برداشــت و بــا تشــکیل‬ ‫کمیتــه‪ ،‬از ایــن پــس شــرکت هــا از مزایــای تعاونــی هــا و تشــکل هــا اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬تنهــا ‪ ۲۰‬درصــد از شــرکت هــای دانــش بنیــان زیرمجموعــه پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری هســتند و در ایــن زمینــه تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی مســوول هســتند و مدیریــت‬ ‫تشــکلی و تعاونــی ایــن شــرکت هــا شــرایط را بهتــر مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع و معــادن خراســان شــمالی گفــت‪ :‬کمیتــه اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان ایــن اســتان در حــوزه هــای بانــوان‪ ،‬جوانــان و ســایر اقشــار جامعــه تشــکیل‬ ‫مــی شــود و مســائل تشــکلی ایــن کارافرینــان را بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن کمیتــه بخــش هــای دولتــی و خصوصــی بــه صــورت منظــم‬ ‫و بــا رویکــرد تســهیل گــری و شــتاب بخشــی بــه رشــد کســب و کارهــای دانــش محــور و‬ ‫موضوعــات تخصصــی مربــوط بــه اقتصــاد دانــش بنیــان پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫پورابــادی‪ ،‬توجــه ویــژه بــه افزایــش شــرکت هــای دانــش بنیــان را مــورد اشــاره قــرار داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در زمینــه توجــه بــه توســعه‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان وظیفــه مــا حرکــت در ایــن مســیر اســت کــه بایــد توســعه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان جــزء اولویــت هــای کاری کانــون هــای اقتصــادی در اســتان باشــد‬ ‫و بایــد طــوری تــاش شــود کــه ظرفیــت ایــن شــرکت هــا بــه دو برابــر افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتان دارای ‪ ۳۳‬دانشــگاه دولتــی و غیردولتــی‪ ،‬موسســه و مرکــز امــوزش عالــی‬ ‫اســت و ‪ ۲۹‬هــزار دانشــجو در ایــن دانشــگاه هــا تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫چهــار مرکــز رشــد‪ ۱۲۸ ،‬شــرکت فنــاور‪ ۳۰ ،‬شــرکت دانــش بنیــان و ‪ ۲۲‬صنعــت خــاق زیــر‬ ‫پوشــش پــارک علــم و فنــاوری خراســان شــمالی فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد از واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان اســتان در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اطالعــات(ای تــی)‪ ،‬الکترونیــک و هوشمندســازی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 22‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 75‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 9 UV‬از ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪22‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد شمال غرب و متغیر‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 24‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫الیروبی یک ُم َس ِکن‬ ‫و درمان موقتی است‬ ‫رییــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬اجــرای طــرح الیروبــی خلیــج گــرگان بــا‬ ‫تــاش مجمــع نماینــدگان گلســتان در مجلــس‪ ،‬هــر ســاله دارای ردیــف بودجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا رضایی کوچــی در حاشــیه بازدیــد از پروژه هــای حــوزه راه و شهرســازی و جــاده ای گلســتان و‬ ‫الیروبــی خلیــج گــرگان اظهارداشــت‪ :‬ایــن منابــع سال هاســت وجــود داشــته امــا تــا کنــون نتوانســتند از‬ ‫ان بهره بــرداری الزم را کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در خصــوص خلیــج گــرگان الزم اســت کار اساســی صــورت گیــرد چــرا کــه الیروبــی یــک‬ ‫ســکِن و درمــان موقتــی اســت‪.‬‬ ‫مُ َ‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬البتــه بــرای الیروبــی خلیــج بــا توجــه بــه شــرایط موجــود‪ ،‬مبلــغ قابــل توجهــی‬ ‫موردنیــاز اســت کــه امیــد داریــم‪ ،‬بتوانیــم در مجلــس اعتبــارات را مصــوب و دولــت بــه موقــع تخصیــص‬ ‫را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســامی یاداور شــد‪ ۵۰ :‬کیلومتر نوار ســاحلی در گلســتان‬ ‫وجــود دارد امــا متاســفانه اســتفاده و بهره بــرداری از ظرفیــت ایــن نــوار ســاحلی نشــده اســت‪.‬‬ ‫رضایی کوچــی ادامــه داد‪ ۲ :‬ظرفیــت موجــود در ســواحل گلســتان اســکله گردشــگری و ماهیگیــری‬ ‫اســت کــه کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫سال هاســت خلیــج گــرگان بــا چالش هایــی از جملــه کمبــود اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار‬ ‫بی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن کانــال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهــی در‬ ‫بــاال دســت درگیــر شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای‬ ‫حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫بـ ه عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان در فهرســت تاالب هــای کنوانســیون رامســر‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران ثابــت‬ ‫کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعــه ارزشــمند زیســت محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر در معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪ ،‬ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی‪،‬‬ ‫جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت جوامــع‬ ‫محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه دریــای خــزر نیــز خلیج گرگان هســت و تــداوم زندگی‬ ‫بســیاری از جانــداران در بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی ایــن پهنــه ابــی در جنــوب شــرقی دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان هــای‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار بوده‬ ‫و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫کشف مواد مخدر‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫دستگیری عامل قدرت نمایی‬ ‫در فضای مجازی در اق قال‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر شهرســتان بــا اشــراف‬ ‫اطالعاتــی موفــق بــه شناســایی یکــی از ســوداگران مــرگ در‬ ‫یکــی از روســتاهای اطــراف شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و در بازرســی‬ ‫از منــزل متهــم ‪ 17‬کیلــو و ‪ 100‬گــرم تریــاک کشــف و یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو نیــز توقیــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــر خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــی ایــن عملیــات‬ ‫‪ 2‬متهــم دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس در پایــان ضمــن تاکیــد بــر عــزم‬ ‫جــدی پلیــس در برخــورد بــا قاچاقچیــان و خــرده فروشــان مــواد‬ ‫مخــدر از شــهروندان خواســت‪ ،‬در صــورت اطــاع از فعالیــت‬ ‫ایــن افــراد مراتــب را دراســرع وقــت از طریــق ســامانه ‪ 110‬بــه‬ ‫پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«اکبــر ســجادی» در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫درصــد کارشناســان پلیــس فتــا شهرســتان‪ ،‬صفحــه ای در فضای‬ ‫مجــازی شناســایی شــد کــه در ان فــردی بــه هویــت معلــوم‬ ‫اقــدام بــه بارگــذاری تصاویــر حمــل ســاح شــکاری و قــدرت‬ ‫نمایــی کــرده بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران پــس از کســب مجــوز قانونــی در یــک‬ ‫عملیــات ضربتــی متهــم را در مخفیگاهــش دســتگیر و یــک‬ ‫قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز نیــز کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا گفــت‪ :‬متهــم دســتگیر‬ ‫شــده پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 5‬دستگاه خودرو سرقتی‬ ‫در رامیان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســرهنگ «ابوالفضــل وزیــری»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان بــا گشــت زنــی هدفمنــد‬ ‫در نقــاط جــرم خیــز‪ ،‬طــی یــک ماهــه گذشــته تعــداد ‪ 5‬خــودرو‬ ‫ســرقتی را کــه بالصاحــب رهــا شــده بــود‪ ،‬کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خودروهــای کشــف شــده بــه پارکینــگ انتقــال و بعد‬ ‫از انجــام مراحــل قانونــی بــه مالباختــگان تحویل داده شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان رامیــان از شــهروندان خواســت‪:‬‬ ‫ضمــن توجــه بــه توصیــه هــای پلیــس در خصــوص پیشــگیری‬ ‫ازســرقت‪ ،‬هرگونــه فعالیــت و تــردد افــراد مشــکوک را از طریــق‬ ‫تلفــن ‪110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی‪:‬‬ ‫در زمان مقرر‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫پایان می یابد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح الیروبــی خلیــج گــرگان را تــاش داریــم بــا همــت همــه‬ ‫م برســانیم‪.‬‬ ‫جانبــه دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬در زمــان مقــرر بــه ســرانجا ‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار علی اکبــر صفایــی در حاشــیه بازدیــد‬ ‫اعضــای کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی از الیروبــی‬ ‫خلیــج گــرگان اظهارداشــت‪ :‬الیروبــی خلیــج بعــد از دســتور رییــس‬ ‫جمهور مبنی بر در ســفر به گلســتان‪ ،‬بالفاصله بازدیدی از منطقه‬ ‫انجــام و میزانــی کــه الزم اســت الیروبــی صــورت گیــرد‪ ،‬بررســی شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن شــیوه الیروبــی طراحــی و کار بــا پیمانــکاری‬ ‫قــرارگاه خاتــم االنبیــا در ایــن بازدیدهــا شــروع شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه منظــور عملیاتــی کــردن طــرح ایــن ســازمان‪،‬‬ ‫بــا اعتبــارات درون ســازمانی کار را اغــاز کــرد امــا قــراردادی مــا بیــن‬ ‫مجــری و پیمانــکار منعقــد نشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی اضافــه کــرد‪ :‬پیش نویس‬ ‫قــرارداد از ســوی ســازمان تهیــه و بــه قــرارگاه ارســال شــده و طــی‬ ‫هفتــه اینــده بــه امضــا خواهــد رســید‪.‬‬ ‫م بــرای پیمانــکار و‬ ‫صفایــی افــزود‪ :‬در ایــن قــرارداد اعتبــار الز ‬ ‫مــدت اجــرای طــرح مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بررسـی ها نشــان دهنــده بخشــی از مناطقــی کــه قرار اســت‬ ‫الیروبــی شــود‪ ،‬اب وجــود دارد و برخــی هــم بــه صــورت خشــکی اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی براوردهــای صــورت گرفتــه‪ ،‬حاکــی اســت کــه بایــد‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیــون مترمکعــب الیروبــی انجــام شــود کــه ‪ ۳۰۰‬تــا ‪۳۵۰‬‬ ‫هــزار تـُـن ان در بخــش خشــکی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد‪ :‬متاســفانه در‬ ‫گذشــته بــر اثــر غفلت هــای صــورت گرفتــه‪ ،‬کانــال اشــوراده بســته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ن که ســازمان حفاظت محیط زیســت همکاری‬ ‫صفایــی بــا یــاداوری ایـ ‬ ‫ن خصــوص داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنــون پیمانــکار در حال‬ ‫خوبــی در ایـ ‬ ‫ایجــاد دایــک الیروبــی و انتقــال الیروبی هــای انجا م داده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــدف از الیروبــی خلیــج‪ ،‬اتصــال کانــال بــه‬ ‫دریاســت کــه البتــه نیــاز اســت وزارت نیــرو در خصــوص پمپــاژ‬ ‫الیروبی هــای انجــام شــده و وزارت جهادکشــاورزی بــرای پمپــاژ‬ ‫اب الزم‪ ،‬اقدامــات خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این تالش ها برای این است تا خلیج زنده بماند‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان سال هاســت کــه گرفتــار چالش هایــی از جملــه کمبــود‬ ‫اب بــرای تجدیــد حیــات ابزیــان‪ ،‬شــکار بــی رویــه‪ ،‬الیروبــی نکــردن‬ ‫کانال هــای ابرســان‪ ،‬افزایــش تعــداد اب بنــدان و مــزارع پــرورش ماهی‬ ‫در بــاال دســت شــده و ایــن عوامــل بــر بحرانــی شــدن شــرایط منطقــه‬ ‫افــزوده و ضــرورت تــاش بــرای حــل ان را جــدی تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ثبــت خلیــج گــرگان در ســال ‪ ۱۳۵۴‬بــه همــراه تــاالب میانکالــه و‬ ‫لپــو زاغمــرز در اســتان مازنــدران بـ ه عنوان نخســتین مجموعه تاالب‬ ‫بین المللی جهان در فهرســت تاالب های کنوانســیون رامســر ثابت‬ ‫کــرد ایــن خلیــج و نواحــی اطــراف ان یــک مجموعه ارزشــمند زیســت‬ ‫ محیطــی اســت کــه عــاوه بــر حفــظ چرخــه زیســت دریــای خــزر در‬ ‫معیشــت جوامــع محلــی اثرگــذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان بــا کارکــرد اقتصــادی و اکولوژیکــی در تکثیــر ابزیــان‪،‬‬ ‫ماهیــان اســتخوانی و غضروفــی‪ ،‬جــذب پرنــدگان مهاجــر و حفــظ‬ ‫چرخــه زیســت دریــای خــزر دارای اهمیــت بــوده و در معیشــت‬ ‫جوامــع محلــی نیــز اثرگــذاری مســتقیم و نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫خلیــج گــرگان یکــی از بزرگتریــن مخــازن اب شــیرین متصــل بــه‬ ‫دریــای خــزر نیــز هســت و تــداوم زندگــی بســیاری از جانــداران در‬ ‫بزرگ تریــن دریاچــه زمیــن بــه اتصــال ان بــا دریــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن پهنــه ابــی از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در جنــوب شــرقی‬ ‫دریــای خــزر و حــوزه شهرســتان های بندرترکمــن‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬نوکنــده و‬ ‫بهشــهر از ‪ ۶۰‬کیلومتــر طــول و حداکثــر ‪ ۱۲‬کیلومتــر عــرض برخــوردار‬ ‫بــوده و دارای امتــداد شــرقی ‪ -‬غربــی اســت‪.‬‬ ‫‪ 4‬درصد ی ها در جراحی‬ ‫اقتصادی اخیر نقش همراه‬ ‫بیمار را هم ندارند!‬ ‫بــه نظــر مــی رســد عــزم دولتمــردان بــرای ایجــاد تحــوالت‬ ‫اقتصــادی جدیــد جــدی اســت و جراحــان اقتصــادی دولــت‬ ‫بــرای خــارج کــردن دمــل چرکــی ارز ترجیحــی دســت بــه‬ ‫تیــغ شــده انــد!‬ ‫بــی تردیــد اصــاح ســاختارهای غلــط اقتصــادی دهه هــای‬ ‫گذشــته و جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع مالــی یــا بــه‬ ‫زبــان ســاده تــر ممانعــت از ســرازیر شــدن بیــت المــال‬ ‫بــه جیــب عــده ای خــاص مــورد وثــوق همــگان اســت و‬ ‫نیــاز بــه تفســیر و تاویــل و توجیــه نــدارد‪ .‬امــا انچــه کــه‬ ‫در ایــن بیــن مغفــول مانــده اســت نقــش و جایــگاه ‪4‬‬ ‫درصــدی هــا یــا همــان افــراد خــاص در ایــن جراحــی بــزرگ‬ ‫اقتصــادی اســت‪ .‬چــرا کــه عامــل اصلــی بیمــاری اقتصــاد‬ ‫در کشــور همیــن افــراد خــاص هســتند کــه بــا عناوینــی‬ ‫چــون اقــازاده‪ ،‬رانتخــوار‪ ،‬مافیــا‪ ،‬یقــه ســفید‪ ،‬دســت هــای‬ ‫پشــت پــرده و ‪ ...‬بــا اســتفاده از زر و زور تــوازن اقتصــاد‬ ‫جامعــه را بــر هــم زده و از چاکــراه هــای اقتصــادی بــه‬ ‫ســودها و ثــروت هــای هنگفتــی دســت یافتــه انــد ولــی‬ ‫در ایــن جراحــی حتــی بــه عنــوان همــراه بیمــار نیــز در‬ ‫کنــار مــردم عــادی نیســتند! در چنیــن شــرایطی ایــن مــردم‬ ‫هســتند کــه بایــد هزینــه و تبعــات ایــن جراحــی را از‬ ‫جیــب شــان بپردازند‪.‬‬ ‫ایــن افــراد از قِبــل امضاهــای طالیــی‪ ،‬رانــت هــای‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬واردات بــا دالر ‪ 4200‬تومانــی و فــروش در بــازار‬ ‫بــه قیمــت ازاد و ‪ ...‬بــه ثــروت هــای بــاداورده ای دســت‬ ‫یافتــه انــد کــه تنهــا در یــک مــورد ســود یــک وارد کننــده‬ ‫بــه انــدازه کل یارانــه کشــور بــراورد شــده اســت ولــی در‬ ‫جراحــی اخیــر ســخنی از بازگــردان ایــن منابــع و برخــورد‬ ‫بــا ان هــا نیســت‪.‬‬ ‫بــی تردیــد داشــتن نــگاه تــک بعــدی بــه اقتصــاد و جراحــی‬ ‫یــک بخــش از سیســتم اقتصــاد نــه تنهــا چــاره کار نیســت‬ ‫بلکــه بــه اعضــای جراحــی شــده اســیب هــای جــدی تــری‬ ‫وارد مــی کنــد‪ .‬فلــذا جــا دارد دولت مــردان قبــل از جراحــی‬ ‫اقتصــاد کشــور بــا بررســی تمــام مــدارک پزشــکی‪ ،‬بــا‬ ‫پروســیجرها و راه هــای درمانــی ســاده تــر نظیــر هزینــه‬ ‫دار کــردن دســت انــدازی بــه بیــت المــال‪ ،‬برخــورد جــدی بــا‬ ‫بــر هــم زننــدگان تــوازن اقتصــادی‪ ،‬بازگــردان بیــت المــال‬ ‫بــه خزانــه و ‪ ...‬در ابتــدا نســبت بــه خشــک کــردن عفونــت‬ ‫اقتصــادی کشــور بکوشــند‪.‬‬ ‫بمانــد کــه نبــود اراده دولــت هــا در اخــذ مالیــات حقیقــی‬ ‫از ثروتمنــدان و حــذف یارانــه هــای پنهــان نیــز نقشــی‬ ‫عظیــم در ایــن ولنــگاری اقتصــادی دارنــد تــا جایــی کــه‬ ‫حتــی حاضــر نیســتیم یارانــه ‪ 45‬هــزار تومانــی عــده ای‬ ‫میلیــاردر را حــذف کنیــم! قصــه انجــا قصــه نــاک مــی شــود‬ ‫کــه ممکــن اســت جراحــان اقتصــادی چنــد صبــاح دیگــر بــه‬ ‫بهانــه اخــذ مالیــات بــه صــورت جــدی و حــذف یارانه هــای‬ ‫پنهــان دوبــاره اقتصــاد کشــور را زیــر تیــغ جراحــی ببرنــد‬ ‫و ایــن بــار یارانــه هــای حامــل هــا ی انــرژی را از بیــخ‬ ‫قطــع کننــد و قضییــه مالیــات را هــم خیلــی جــدی از مــا‬ ‫معمولــی هــا اغــاز کننــد!‬ ‫ما اب را از گذشتگان‬ ‫به ارث نبرده ایم بلکه‬ ‫از ایندگان به امانت‬ ‫گرفته ایم‪( .‬نجات اب‬ ‫در گرو توجه همه ما‏)‬ ‫اگهــی مفقــودی_ دفترچــه تاکســی راننــده کمکــی درون شــهری به‬ ‫نــام رحمــت الــه نــادر خانــی فرزنــد حســین بــا کدملــی‪۴۸۷۹۵۵۴۷۰۷‬‬ ‫بــرای خــودرو پــژو بــا پــاک ‪۴۱۹‬ت‪ ۲۶‬گــرگان ‪ ۵۹‬مفقــود و از درج‬ ‫اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪531‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬فرشته افتخاری‬ ‫‪ ۲۰‬راه برای شاد زیستن‬ ‫مــن عاشــق وقت هایــی هســتم کــه بــه خــودم می ایــم و‬ ‫می بینــم تنهایــی در حــال لبخنــد زدن هســتم‪ .‬ایــن لبخنــد‬ ‫بــه دروغ ســاخته نشــده تــا کــس دیگــری را راضــی کنــد‪ ،‬در‬ ‫عــوض بــه طــور طبیعــی از احســاس ســعادت درونــی مــن‬ ‫نیــرو می گیــرد‪ ،‬احساســی کــه در تمــام وجــود مــن می تابــد‬ ‫و می درخشــد‪.‬‬ ‫بعــد از ســال ها کار عمیــق و درونــی‪ ،‬اکنــون در جایــی از‬ ‫زندگــی قــرار دارم کــه احســاس می کنــم کــه شــاد زیســتن را‬ ‫یادگرفتــه و صلــح بیشــتری یافتــه ام‪ .‬ذهــن مــن ازاد اســت‬ ‫کــه رویاپــردازی کنــد‪ .‬قلبــم اواز می خوانــد‪ .‬روحــم می رقصــد؛‬ ‫بدنــم همــه ی چیزهــای قابــل درک و خــوب را حــس می کنــد‪.‬‬ ‫پــدر و مــادر یکــی از دوســتانم نــام او را هنــگام تولد «شــادی»‬ ‫گذاشــته بودنــد‪ ،‬چــرا کــه از تولــد او بســیار خوشــحال بودنــد‪ .‬او‬ ‫می گفــت مــن از ایــن زندگــی و از پــدر و مــادرم کــه ایــن اســم‬ ‫را‪ ،‬کــه بــه معنــی «شــادی» اســت‪ ،‬بــرای مــن انتخــاب کردنــد‬ ‫سپاســگزارم چــون حتمــا شــادمانی در ایــن زندگــی مســیری‬ ‫اســت کــه انتخــاب می کنــم‪.‬‬ ‫«شــادی چیــزی نیســت کــه در زندگــی بــه دســت اوریــد‪ ،‬شــادی‬ ‫چیــزی اســت کــه شــما بــه زندگــی می اوریــد‪- ».‬ویــن دایــر‬ ‫بعــد از ‪ ۲۰‬ســال مشــاوره دادن بــه مشــتریان و کار کــردن‬ ‫روی ســفر روانی‪-‬معنــوی خــود‪ ،‬مــن روش هــای زیــر را بــرای‬ ‫انتخــاب کــردن شــادمانی توصیــه می کنــم‪:‬‬ ‫‪ .۱‬شــادی خــود را بــه هیــچ چیــز خارجــی مرتبــط نکنیــد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه شــادمانی خــود را بــه روابــط‪ ،‬مشــاغل‪ ،‬امــور مالــی‪ ،‬بــدن‬ ‫و یــا نتایــج پیش بینــی شــده ی خــود وابســته می کنیــم‪ ،‬بــه‬ ‫مشــکل برمی خوریــم‪ .‬شــادی تجربـه ای درونــی اســت کــه بایــد‬ ‫خودتــان ان را بــه دســت بیاوریــد؛ همــه ی چیزهــای دیگــر‬ ‫ناپایــدار هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودتــان را زیــادی جــدی نگیریــد‪ .‬شــناخت ذهن تــان‪،‬‬ ‫اضطــراب‪ ،‬اســترس و فشــار را تشــدید می کنــد‪ .‬نفْــس مــا از‬ ‫خشــم بــرای محافظــت از خــود اســتفاده می کنــد و ایــن باعــث‬ ‫قطــع ارتبــاط و نارضایتــی می شــود‪ .‬خــود را از نفس تــان جــدا‬ ‫کنیــد و از خودتــان بگذریــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ازاده باشــید و ببخشــید‪ .‬انچــه را در تــوان داریــد هــر زمــان‬ ‫کــه می توانیــد بدهیــد و ببخشــید‪ .‬تعریــف کنیــد‪ ،‬عشــق‪،‬‬ ‫محبــت‪ ،‬کمــک‪ ،‬منابــع‪ ،‬زمــان‪ ،‬توجــه‪ ،‬اندیشــه و احتــرام بــه‬ ‫دیگــران بدهیــد‪ .‬بــا ایــن کار احساســی لذت بخــش خواهیــد‬ ‫داشــت و کارمــا‪ ،‬ســه برابــر ان را بــه شــما بازخواهــد گردانــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــا اغــوش بــاز بپذیریــد‪ .‬تعاریــف‪ ،‬کمــک و هدایــا را بپذیریــد‪.‬‬ ‫تماس و ســتایش را در اغوش بکشــید‪ .‬عشــق و محبت را جذب‬ ‫ـل پذیرفتن بــه دیگــران اجازه‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه عمـ ِ‬ ‫می دهــد تــا بخشــیدن را تجربــه کنند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬عشــق را بنوشــید‪ .‬توضیــح دادن ان دشــوار اســت‪ ،‬امــا‬ ‫اجــازه دهیــد ســعی خــود را بکنــم‪ .‬زمانــی کــه دختــران زیبایــم‬ ‫را می بوســم‪ ،‬اگاهانــه قــدرت عشــق را جــذب می کنــم‪.‬‬ ‫بوســیدن کک و مک هــای دختــرم‪ ،‬مخــزن شــادی ِ مــن را در‬ ‫چنــد ثانیــه پــر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬قــدردان زیبایــی باشــید‪ .‬انقــدر گرفتــار و درگیــر خودخــوری‬ ‫خــود نباشــید کــه متوجــه پرنــده کوچکــی کــه بیــرون از پنجــره ‬ ‫اســت‪ ،‬نــوزادی تــازه متولــد شــده در اغــوش مــادرش در‬ ‫اسانســور‪ ،‬زوج مســنی کــه دســت های یکدیگــر را گرفته انــد‬ ‫یــا اردک هــای درون برکــه نشــوید‪ .‬بــرای توجــه بــه تمــام‬ ‫چیزهایــی کــه در زندگــی ارزشــمند‪ ،‬ظریــف و معجزه اســا‬ ‫هســتند وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬بــازی کنیــد و سبک ســر باشــید‪ .‬بــه یــاد بیاوریــد کــه‬ ‫ازادانــه بــازی کــردن در کودکــی چگونــه بــود‪ .‬خوداگاهــی را‬ ‫کنــار بگذاریــد‪ ،‬رهــا باشــید و خــوش بگذرانیــد‪ .‬مــن عاشــق‬ ‫بــازی کــردن بــا بچه هایــم هســتم‪ ،‬انهــا را متعجــب و دختــر‬ ‫کوچولــوی شــیطان درونــم را بــه خــودم یــاداوری می کنــم‪.‬‬ ‫شــاید هیــچ چیــز مثــل لحظه هــای خندیدن هــای هیســتریک‬ ‫بــا دخترانــم باعــث احســاس غــرور قلبــی مــن نمی شــود‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اگاهانــه بــا نــور خورشــید ارتبــاط برقــرار کنیــد‪ .‬از نــور‬ ‫خورشــید اگاه باشــید و هنگامــی کــه ان را روی صــورت و‬ ‫بدن تــان حــس می کنیــد‪ ،‬بــه ان فکــر کنیــد‪ .‬در گرمــا و نــور ان‬ ‫حمــام کنیــد‪ .‬ارتبــاط خــود را بــا ایــن منبــع انــرژی حیات بخــش‬ ‫حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬بــه لذت هــای جســمی فکــر کنیــد‪ .‬توجــه کنیــد کــه‬ ‫تخت تــان چقــدر نــرم اســت‪ ،‬غذای تــان چــه طعــم خوبــی‬ ‫دارد و پوســت معشــوق تان چقــدر بی نقــص اســت‪ .‬از ایــن‬ ‫احساســات فوق العــاده لــذت ببریــد و قــدردان انهــا باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬محکــم و پایــدار در زمــان حــال ریشــه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫انــدوه زمانــی رخ می دهــد کــه دربــاره ی گذشــته وســواس‬ ‫داشــته باشــیم یــا نگــران اینــده باشــیم‪ .‬صلــح و ارامــش در‬ ‫زمــان حــال پیــدا می شــود‪ .‬تنفــس عمیــق‪ ،‬مدیتیشــن و دیگــر‬ ‫روش هــای تمرکــز را بــرای تثبیــت حضورتــان در لحظــه ی‬ ‫اکنــون تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نیمــه ی پــر لیــوان را ببینیــد‪ .‬تمریــن قدردانــی کنیــد تــا‬ ‫مثبــت باقــی بمانیــد‪ .‬خوب ـی را در خودتــان‪ ،‬دیگــران و دنیــای‬ ‫اطراف تــان ببینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬مثــل یــک اردک باشــید‪ .‬اجــازه بدهیــد چیزهــای منفــی از‬ ‫ســر بخورنــد‪ .‬زندگــی کوتاه تــر از ایــن اســت‬ ‫روی پشــت شــما ُ‬ ‫کــه بخواهیدخودتــان را ازار دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬بــه محیــط خــود رســیدگی کنیــد‪ .‬خانــه و دفتــر خــود را‬ ‫راحــت و شــاد کنیــد‪ .‬خودتــان را بــا چیزهایــی کــه بــه شــما‬ ‫احســاس مثبــت می دهنــد و باعــث لبخنــد شــما می شــوند‬ ‫محاصــره کنیــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سخت کوشی با ‪ ۱۷‬نکته ای که شما را به موفقیت می رساند‬ ‫سرویس سالمت‪-‬سارا سلیمی‬ ‫پشــتکار و ثبات قــدم از مشــخصه های اصلــی و مشــترک‬ ‫افــراد ســخت کــوش اســت‪ .‬گرچــه ایــن صفــات ذاتــا در بعضــی‬ ‫افــراد بارزتــر اســت ولــی ســخت کوشــی صفتی اکتســابی اســت‬ ‫و فقــط از طریــق تــاش و صــرف وقــت اســت کــه شــخص‬ ‫ت خــود بــه طــور کامــل بهــره ببــرد‪ .‬افــکار‬ ‫می توانــد از قــدر ‬ ‫کارمنــدان ســخت کــوش بــا خوش بینــی‪ ،‬اعتمــاد ب ـه نفــس و‬ ‫اراده ی قــوی تلفیــق شــده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا روش هایــی‬ ‫اشــنا می شــوید کــه بــا به کارگیــری انهــا می توانیــد در محــل‬ ‫کار خــود جــزو کارمنــدان ســخت کــوش باشــید‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬توسعه ی عادات خوب‬ ‫‪ .۱‬خوش بینی را فراموش نکنید‬ ‫بــرای ســخت کوشــی بایــد یــاد بگیریــد کــه در محیــط کار خــود‬ ‫خوش بیــن باشــید تــا ســختی های کار ِ زیــاد‪ ،‬فشــار کمتــری بــه‬ ‫شــما وارد کنــد‪ .‬در مشــکالت کاری و اتفاقــات منفــی بــه دنبــال‬ ‫جوانــب مثبــت باشــید‪ .‬افــراد خوش بیــن رویدادهــای منفــی‬ ‫را موقتــی و گــذرا می بیننــد و بــر مشــکالت تمرکــز نمی کننــد‪.‬‬ ‫ت کوشــی خــود‬ ‫از جملــه کارهایــی کــه بــرای افزایــش ســخ ‬ ‫می توانیــد انجــام دهیــد‪ ،‬مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫بدبینــی را کنــار بگذاریــد‪ .‬بدبینــی بــا ایجــاد حــس درماندگــی‬ ‫باعــث ســکون می شــود و بازدهــی را کاهــش می دهــد‪ .‬بــه‬ ‫جــای اینکــه از مســئولیت ها شــکایت کنیــد‪ ،‬انهــا را بــه عنــوان‬ ‫فرصتــی در نظــر بگیریــد تــا تــاش و وجــدان کاری تــان را بــه‬ ‫رئیــس خــود نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫موفقیت هایتــان را بــه خــود یــاداوری کنیــد‪ .‬ایــن کار جــرات‬ ‫شــما را بــرای انجــام فعالیت هــای جدیــد در حیطـه ی شــغل تان‬ ‫بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افکار غیرمنطقی خود را بشناسید و با انها مبارزه کنید‬ ‫از خواســته های درونــی خــود اگاه باشــید‪ ،‬بــر ویژگی هــای‬ ‫مثبــت خــود تمرکــز کنیــد و اجــازه ندهیــد افــکار منفــی شــما را‬ ‫محاصــره کنــد‪ .‬باورهــای غلــط و نامعقــول خــود را زیــر ســوال‬ ‫ببریــد و از ذهــن دور کنیــد‪.‬‬ ‫تفکــر همــه یــا هیــچ را از خــود دور کنیــد‪ .‬ایــن نــوع تفکــر‬ ‫شــما را بــه شــدت محــدود می کنــد و مانــع ســخت کوشــی‬ ‫و پیشــرفت تان می شــود‪ .‬بــا انــرژی و انگیــزه کار کنیــد و از‬ ‫کار خــود لــذت ببریــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید موفقیت هــای‬ ‫کوچــک هــم مهــم هســتند‪ ،‬بــه انهــا افتخــار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دیدگاه تان را نسبت به مشکالت عوض کنید‬ ‫در برخــورد بــا مشــکالت تان مثبت اندیــش باشــید‪ .‬ایــن کار‬ ‫جنبه هــای مثبــت موقعیــت شــما را تقویــت می کنــد و باعــث‬ ‫می شــود فشــار کاری کمتــری احســاس کنیــد؛ در نتیجــه بــا‬ ‫دیــد بازتــری بــه موضــوع می نگریــد‪ ،‬ذهــن شــما ارام می گیــرد‪،‬‬ ‫ســخت کوشــی شــما بیشــتر می شــود و بــرای مشــکل راه حــل‬ ‫پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬چند کار را همزمان انجام ندهید‬ ‫شــاید شــما هــم ادعــا کنیــد کــه می توانیــد چنــد کار را بــه‬ ‫طــور هم زمــان انجــام دهیــد و بــه خوبــی از پــس انهــا براییــد و‬ ‫البتــه شــاید ایــن ویژگی تــان را ســخت کوشــی هــم بــه حســاب‬ ‫می اوریــد! ولــی بایــد بدانیــد مطالعــات اخیــر نشــان داده‬ ‫اســت کــه بــا ایــن کار ممکــن اســت بــدون اینکــه متوجــه شــوید‬ ‫اطالعــات و مــوارد مهمــی را از قلــم بیندازیــد‪ ،‬خطــا کنیــد و‬ ‫در نهایــت کیفیــت کارتــان پاییــن بیایــد‪ .‬از کاری بــه کار دیگــر‬ ‫پریــدن مغــز شــما را گیــج می کنــد و قســمت هایی از مغــز را‬ ‫کــه مســئول حــل مســئله اســت از فعالیــت بهینــه بــاز مــی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن کار بــه مــرور زمــان می توانــد بــه مغــز اســیب‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬شکایت نکنید‬ ‫اگرچــه احتمــاال نمی توانیــد ایــن مــورد را کامــا از زندگی تــان‬ ‫حــذف کنیــد‪ ،‬ولــی همان طــور کــه می دانیــد شــکایت کــردن‬ ‫دردی را دوا نمی کنــد‪ .‬شــکایت از موقعیت هــا بــدون داشــتن‬ ‫هــدف و راه حــل در ذهــن‪ ،‬باعــث ایجــاد چرخه هــای منفــی در‬ ‫ذهــن می شــود کــه بــه اســترس و افســردگی منجــر می شــود‪.‬‬ ‫پــس اگــر شــکایت می کنیــد حداقــل ایده هایــی بــرای حــل‬ ‫مشــکل داشــته باشــید‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت مســیر شــما بــرای‬ ‫اینکــه کارمنــد ســخت کوشــی باشــید ســخت تر می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تعامالت اجتماعی تان را افزایش دهید‬ ‫بــا همکاران تــان در محیــط کار ارتبــاط دوســتانه برقــرار کنیــد و‬ ‫در هنــگام بــروز مشــکل حــس همدلی تــان را پــرورش دهیــد‪.‬‬ ‫بهبــود مهارت هــای بین فــردی و همدلــی باعــث می شــود‬ ‫جدی تــر کار کنیــد و بیشــتر بــه اهداف تــان پایبنــد باشــید‪.‬‬ ‫وقتــی بــا همکارتــان همدلــی می کنیــد‪ ،‬مشــکالت را از‬ ‫دریچ ـه ی دیگــری می بینیــد و احتمــاال می توانیــد راه حل هایــی‬ ‫ارائــه دهیــد کــه بــه ذهــن او خطــور نکــرده اســت‪.‬‬ ‫همدلــی رابطـه ی شــما را بــا همکاران تــان مســتحکم می کنــد و‬ ‫داشــتن همــکاران صمیمــی و یـک دل موجــب افزایــش رضایــت‬ ‫شــغلی و بــه تبــع ان ســخت کوشــی می شــود‪ .‬تحقیقــات‬ ‫نشــان داده اســت کــه بخش هــای بخصوصــی از مغــز در‬ ‫حالتــی کــه خــود فــرد درد را تجربــه می کنــد یــا هنگامــی کــه‬ ‫شــاهد درد کشــیدن دیگــران اســت‪ ،‬فعالیــت مشــابه دارنــد و‬ ‫ان بخــش از مغــز کــه مســئول پاســخ بــه درد اســت شــروع بــه‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫خــود را از دیگــران جــدا نکنیــد‪ .‬کســانی کــه بــا دیگــران ارتبــاط‬ ‫موثــر برقــرار می کننــد‪ ،‬می تواننــد از چندوچــون کارهــا اطــاع‬ ‫بیشــتری پیــدا کننــد و موفق تــر عمــل کننــد‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬گسترش مسئولیت ها‬ ‫‪ .۱‬در زمان مناسب اضافه کاری کنید‬ ‫حتــی وقتــی از انجــام مســئولیت های خــود فــارغ شــدید‬ ‫یــا ســاعت کاری تــان بــه پایــان رســید‪ ،‬در زمان هــای شــلوغ‬ ‫و هنگامــی کــه هنــوز کارهــای زیــادی باقــی مانــده اســت‪ ،‬بــا‬ ‫اضافـه کاری ســخت کوشــی و تعهــد خــود را نســبت بــه انجــام‬ ‫امــور‪ ،‬بــه رئیــس و همکاران تــان نشــان دهیــد‪ .‬از رئیس تــان‬ ‫بپرســید کــه ایــا پروژه هــای دیگــر خــوب پیــش مــی رود و بــه‬ ‫کمــک شــما نیــاز دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫البتــه دقــت کنیــد اضافــه کاری را بــه حــد افــراط نرســانید‪.‬‬ ‫بیــش از حــد کار کــردن تاثیــرات جانبــی جــدی بــر ســامتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬قــدرت خــود را افزایــش دهیــد و نقــاط ضعف تــان را بهبــود‬ ‫ببخشید‬ ‫از نادیــده گرفتــن و کوچــک شــمردن موفقیت هایتــان‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه قدم هــای کوچــک‬ ‫هــم پیشــرفت بــه حســاب می اینــد‪ .‬در ذهن تــان روی هــر‬ ‫بخــش از شــغل تان کــه دوســت داریــد در ان پیشــرفت کنیــد‬ ‫متمرکــز شــوید و بــرای رســیدن بــه هدف تــان ســخت کوشــی‬ ‫بــه خــرج دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مسئولیت پذیر باشید‬ ‫اگــر بــا مســائل رو در رو نشــوید‪ ،‬غیرممکــن اســت کــه‬ ‫بتوانیــد بــه خوبــی از عهــده ی رســیدگی بــه انهــا براییــد‪ .‬اینکــه‬ ‫مســئولیت اعمال تــان را بــه عهــده بگیریــد شــاید ســخت باشــد‬ ‫ولــی رویارویــی همه جانبــه و به موقــع بــه مســائل ممکــن‬ ‫نیســت‪ ،‬مگــر اینکــه عمیقــا و از ریشــه بــه انهــا رســیدگی کنیــد‪.‬‬ ‫از توجیــه اعمال تــان و ارائــه ی توضیحــات غیرضــروری‬ ‫اجتنــاب کنیــد‪.‬‬ ‫توانایی هایتــان را بــا شــرکت در ســمینارها‪ ،‬کالس هــا و بــه‬ ‫عهــده گرفتــن نقش هایــی کــه توانایی هــای شــما را بــه کار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬بهبــود ببخشــید‪.‬‬ ‫ضعف هــا اغلــب بــا توقــف الگوهــای فکــری منفــی برطــرف‬ ‫می شــوند‪ .‬می توانیــد بــرای مــدت کوتاهــی بــه کار دیگــری‬ ‫مشــغول شــوید‪ ،‬مثــا کمــی قــدم بزنیــد و بــه ایــن فکــر کنیــد‬ ‫کــه رســیدن بــه کمــال محــض غیرممکــن اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫می توانیــد از شــخصی کمــک و راهنمایــی بگیریــد یــا از او‬ ‫بخواهیــد حمایت تــان کنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بــه خــود کمــک کنیــد تــا در مقابــل اعمال تــان‬ ‫احســاس مســئولیت کنیــد و پاســخگو باشــید‪ ،‬گاهــی الزم‬ ‫اســت تغییــرات اساســی انجــام دهیــد‪ .‬مثــا از رئیس تــان‬ ‫بخواهیــد موضوعــات کاری مرتبــط بــا شــما را خصوصــی بــا‬ ‫شــما مطــرح کنــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬صدف دژالود‬ ‫ایا افرادی که دیر می خوابند‬ ‫باهوش تر و خالق تر هستند؟‬ ‫خیلــی از افــرادی کــه ش ـب ها دیــر می خوابنــد‪ ،‬بــه هیچ وجــه‬ ‫حاضــر نیســتند از ایــن عــادت دســت بکشــند‪ .‬ایــن افــراد از‬ ‫ســکوت و تاریکــی شــب بــرای طــرح ایده هــای خالقانــه الهــام‬ ‫می گیرنــد و بــه قــول خودشــان‪ ،‬جرقــه ی نواوری هایــی در‬ ‫ذهن شــان زده می شــود کــه در روشــنایی روز محــال اســت‬ ‫بــه فکرشــان خطــور کنــد‪ .‬در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه مــرور‬ ‫پژوهش هــای انجــام شــده پیرامــون تاثیــر دیــر خوابیــدن روی‬ ‫هــوش و خالقیــت بپردازیــم تــا ببینــم ایــا افــرادی کــه دیــر‬ ‫می خوابنــد‪ ،‬واقعــا باهوش تــر و خالق تــر هســتند؟‬ ‫هیــچ حســی بدتــر از ایــن نیســت کــه صبــح خــواب بمانیــد‪.‬‬ ‫شــاید بــا داد و فریــاد مادرتــان از خــواب بپریــد‪ ،‬شــاید هــم‬ ‫بــا صــدای موبایل تــان کــه چــون دیــر کرده ایــد و از ســر کار‬ ‫ســراغ تان را می گیرنــد‪ ،‬پشــت ســر هــم زنــگ می خــورد (البتــه‬ ‫بــا ایــن فــرض کــه شــاغل باشــید)‪ .‬بدتریــن قســمت قضیــه‬ ‫اینجاســت کــه وقتــی هنــوز هــوش و حواس تــان ســر جــا‬ ‫نیامــده‪ ،‬مجبوریــد بــه مادرتــان توضیــح دهیــد کــه چــرا خــواب‬ ‫مانده ایــد‪ .‬واقعیتــش ایــن اســت کــه تــا دیروقــت داشــتید‬ ‫کتــاب می خواندیــد‪ ،‬ان هــم یکــی از جذاب تریــن کتاب هایــی‬ ‫کــه ادم دلــش نمی ایــد نصفه ونیمــه رهــا کنــد‪ ،‬بعــدش هــم‬ ‫مشــغول تمریــن تصویرســازی بــا نرم افــزار ا َدوبــی شــدید و‬ ‫زمــان از دســت تان در رفــت‪.‬‬ ‫همیــن کــه اعتــراف کنیــد‪ ،‬احتمــاال کامپیوترتــان را تحریــم‬ ‫می کننــد و شــب ها راهــی جــز ایــن نداریــد کــه زود بخوابیــد‪.‬‬ ‫ســر کار هــم کــه برویــد‪ ،‬اوضــاع بهتــر از ایــن نیســت‪.‬‬ ‫رئیس تــان بــه محــض ورود یــاداوری می کنــد کــه چوب خــط‬ ‫دیرکردهای تــان پــر شــده اســت‪ .‬حــاال فــرض کنیــد صــاف صــاف‬ ‫تــوی چشــم همچیــن ادمــی نــگاه کنیــد و بگوییــد‪« :‬راســتش‬ ‫اقــای رئیــس‪ ،‬دیشــب تــا دیروقــت داشــتم روی زندگــی یــه جــور‬ ‫کــرم خاکــی تحقیــق می کــردم!» خالصــه هیچ کــس حاضــر‬ ‫نیســت بــا شــنیدن چنیــن توجیهاتــی از خــواب ماندن هــای‬ ‫مداوم تــان چشم پوشــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما هــم از ان دســته افــرادی هســتید کــه بــه زود خوابیــدن‬ ‫عــادت نداریــد‪ ،‬بعیــد نیســت هــر چقــدر هــم کــه ســرزنش تان‬ ‫کننــد‪ ،‬بــاز بــه شــب زنده داری ادامــه دهیــد‪ .‬تمــام روز احســاس‬ ‫خســتگی می کنیــد و چــون نمی توانیــد صبــحِ اول وقــت از خــواب‬ ‫بیــدار شــوید‪ ،‬بســیاری از فرصت هــای شــغلی از کف تــان می روند‪،‬‬ ‫امــا همچنــان اصــرار داریــد شـب ها تــا دیروقت بیدار بمانیــد‪ .‬انگار‬ ‫زود خوابیــدن در ذات تــان نیســت‪.‬‬ ‫خــواب بــه موقــع مشــکل دارنــد‪،‬‬ ‫بســیاری از افــرادی کــه بــا‬ ‫ِ‬ ‫معتقدنــد هیــچ کار خاصــی نیســت کــه ترغیب شــان کنــد بــه‬ ‫خاطــرش زود بیــدار شــوند‪ ،‬در عــوض خیلــی کارهــا هســت کــه‬ ‫ارزش بیــدار مانــدن را دارنــد‪ .‬ایــن قبیــل افــراد ادعــا می کننــد‬ ‫ش ـب ها ایده هــای خالقانــه بــه سرشــان می زنــد‪ ،‬دیروقــت کــه‬ ‫می شــود تــازه حــس می کننــد پرانرژی تــر شــده اند و سرشــار‬ ‫حــال خــوب را‬ ‫از ارامــش هســتند‪ .‬وقتــی دلیــل ایــن همــه‬ ‫ِ‬ ‫بپرســید‪ ،‬احتمــاال در جواب تــان می گوینــد شـب ها هیــچ چیــزی‬ ‫حواس شــان را پــرت نمی کنــد و بــه قــول خودشــان‪ ،‬جــز نــوری‬ ‫کــه کم کــم از افــق پیــدا می شــود و نویــد صبــح را می دهــد‪،‬‬ ‫ی خــود حــس نمی کننــد‪.‬‬ ‫هیــچ مانــع دیگــری پیــش رو ‬ ‫و امــا پژوهش هایــی کــه از هــوش و خالقیــت سرشــار‬ ‫شــب زنده دارها خبــر می دهنــد‬ ‫جالــب اســت بدانیــد بــر اســاس نتایــج پژوهشــی کــه در شــبکه ی‬ ‫ـن هافینگتـُـن پُســت منتشــر شــد‪ ،‬افــرادی کــه الگــوی‬ ‫خبــری انالیـ ِ‬ ‫خــواب طبیعــی ندارنــد و در ایجــاد الگوهــای خــواب تکاملــی‬ ‫پیشــقدم می شــوند‪ ،‬باهوش تــر هســتند و ذهــن بازتری دارنــد‪ .‬در‬ ‫پژوهش دیگری که در دانشــگاه مادرید انجام شــد‪ ،‬پژوهشــگران‬ ‫پــس از بررســی ‪ ۱۰۰۰‬دانش امــوز دریافتنــد انهایــی کــه بــه دیــر‬ ‫خوابیــدن عــادت داشــتند و صبح هــا دیرتــر بیــدار می شــدند‪،‬‬ ‫نمــرات باالتــری را در ازمون هــای اســتدالل قیاســی کســب کردنــد‪.‬‬ ‫ازمــون اســتدالل قیاســی به طــور معمــول در ســنجش هــوش‬ ‫عمومــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شکار لحظه های ناب خالقیت‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری اِی بی ســی ســایِنس (‪ABC‬‬ ‫‪ ،)Science‬پژوهشــگران‬ ‫ســیکرِد‬ ‫دانشــگاه کاتولیــک ِ‬ ‫هــارت (‪)Sacred Heart‬‬ ‫در میــان بــه نتایــج درخــور‬ ‫توجهــی پیرامــون تاثیــر‬ ‫دیــر خوابیــدن در خالقیــت‬ ‫دســت یافتنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫پژوهــش‪ ،‬از ‪ ۱۲۰‬نفــر مــرد‬ ‫و زن در ســنین مختلــف‬ ‫خواســته شــد خودشــان را‬ ‫در یکــی از ایــن ســه دســته‬ ‫جــای دهنــد‪ :‬دســته ی اول‪،‬‬ ‫افــرادی کــه شــب ها دیــر‬ ‫می خوابنــد و صبح هــا دیــر‬ ‫بیــدار می شــوند؛ دســته ی‬ ‫دوم‪ ،‬افــرادی کــه شــب ها‬ ‫بــه موقــع می خوابنــد و‬ ‫صبح هــا زود بیــدار می شــوند‬ ‫و دســته ی ســوم‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫بیــن دســته ی اول و دوم قــرار می گیرنــد‪ .‬ســپس ایــن افــراد‬ ‫در ســه ازمــون مختلــف کــه بــه منظــور ســنجش ســطح تفکــر‬ ‫خــاق طراحــی شــده بودنــد‪ ،‬شــرکت کردنــد‪ .‬در اخــر‪ ،‬نتایــج‬ ‫ایــن ازمون هــا بــر مبنــای فاکتورهایــی نظیــر نــواوری‪ ،‬جزئیــات‪،‬‬ ‫روان بــودن بیــان و انعطاف پذیــری امتیازبنــدی شــدند‪.‬‬ ‫پژوهشــگران پــس از ارزیابــی نتایــج اعــام کردنــد‪ ،‬افــرادی کــه‬ ‫عــادت داشــتند شــب ها دیــر بخوابنــد‪ ،‬نمــرات درخشــان تری‬ ‫را در هــر یــک از ازمون هــا کســب کردنــد‪ .‬در ایــن پژوهــش‬ ‫مشــاهده شــد افــرادی کــه ش ـب ها زود می خوابیدنــد یــا اینکــه‬ ‫در حــد وســط قــرار داشــتند‪ ،‬بــه زحمــت توانســتند بــه نمــرات‬ ‫بــاالی ‪ ۵۰‬دســت پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی مارینــا جامپییِتــرو (‪،)Marina Giampietro‬‬ ‫نویســنده ی ارشــد پژوهــش فــوق‪ ،‬خالقیــت بــاالی افــرادی کــه‬ ‫شـب ها دیــر می خوابنــد‪ ،‬از «رشــد روحیه ی غیرمتعــارف و قابلیت‬ ‫کشــف راه حل هــای جایگزیــن و مبتکرانــه» ناشــی می شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن پژوهــش‪ ،‬افــرادی کــه شــب ها دیرتــر از‬ ‫ســایرین بــه رختخــواب می رونــد‪ ،‬خالق تــر هســتند‪ .‬در نقطـه ی‬ ‫مقابــل‪ ،‬کارامــدی افــراد ســحرخیز بیشــتر اســت‪ .‬البتــه‪ ،‬همــه‬ ‫چیــز بســتگی بــه ایــن دارد کــه چطــور از اوقــات بیداری تــان‬ ‫بهــره می بریــد‪ .‬افــراد ســحرخیز‪ ،‬ســاعات اغازیــن صبــح را بــه‬ ‫انجــام فعالیت هــای روزمــره مثــل ورزش‪ ،‬تهیــه ی صبحانــه و‬ ‫امــاده شــدن بــرای رفتــن بــه ســر کار اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫امــا ش ـب زنده دارها بهــره ی بــه مراتــب باکیفیت تــری از اوقــات‬ ‫بیداری شــان در طــول شــب می برنــد و ایــن زمــان را بــه نــواوری‬ ‫و طــرح ایده هــای خالقانــه می گذراننــد‪.‬‬ ‫درادامه با چطور همراه ماباشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫واسطه شدن حساب بانکی سرمایه گذار ارزهای دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا جلــب اعتمــاد جــوان جویــای کار اقــدام بــه ســوء اســتفاده از حســاب وی بــه عنــوان حســاب‬ ‫واســط کــرده بــود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫یا ارابه مرگ‏‬ ‫حســین بــه تازگــی ‪ 19‬ســاله شــده بــود و کم کــم بایــد خــود را‬ ‫بــرای خدمــت مقــدس ســربازی امــاده می کــرد‪ .‬او بچــه خوبــی‬ ‫بــود ولــی‏متاســفانه عشــق موتورســواری داشــت یــا درواقــع جنــون‬ ‫موتورســواری و حــرکات تــک چــرخ زدن ‪ ،‬ویــراژ دادن و بــا ســرعت‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــاال رفتــن در ســر‏داش ـ ‪‎‬‬ ‫یــک ســال پیــش حســین عزیــز مــادرش را از دســت داد و غــم از‬ ‫دســت دادن مــادر مهربانــش داغ ســنگینی بــر دل او و خانــواده اش‬ ‫‏گذاشــت اخــه حســین یــک خواهــر و بــرادر کوچک تــر از خــود‬ ‫داشــت و در ایــن مدتــی کــه ســایه مــادر روی سرشــان نبــود تحمــل‬ ‫دیــدن‏تنهایــی و غصــه خواهــر و بــرادرش را نداشــت ‏‪.‬‬ ‫از وقتــی مــادرش بــه اســمان ها پــر کشــید کال ًیــک ادم دیگــه شــد‬ ‫پــدر حســین کــه مــردی صبــور و بــا گذشــت بــود تمامــی امکانــات‬ ‫و‏تفریحــات را برایــش فراهــم کــرد تــا کمتــر جــای خالــی مــادر را‬ ‫احســاس کنــد ولــی مثــل اینکــه فایــده نداشــت یادمــه مــادرش‬ ‫وقتــی زنــده بــود‏دائــم نگران سرکشـی های حســین نوجوانــش بود و‬ ‫می گفــت حســین گیــر داده کــه برایــم موتور بخرید وگرنــه درس بی‬ ‫درس ! بــرای‏همیــن بــرای اینکــه کمــی ارام بگیــرد‪ .‬موتورســیکلتی‬ ‫برایــش خریــداری کردنــد هرچنــد ازش قــول گرفتنــد کــه مــوارد‬ ‫ایمنــی را رعایــت کنــد‪،‬‏ولــی کــو گــوش شــنوا ؟ نوجــوان قصــه مــا در‬ ‫عالــم دیگــری ســیر می کــرد و همــه قــول و قرارهــا را زیــر پــا نهــاد او‬ ‫عاشــق موتورســواری بــود‏مثــل خیلــی از نوجوانــان هم ســن و ســال‬ ‫دیگــرش دنبــال هیجــان و پــرواز بــا موتورســیکلت بــود‏‪.‬‬ ‫بعــد از فــوت مــادرش از نظــر روحــی خیلــی افســرده و غمگیــن‬ ‫شــده بــود و تنهــا بــا موتورســواری حالــش خــوب بــود درواقــع‬ ‫بــرای دوری از‏محیــط ســرد و بی فــروغ خانــه بیشــتر وقتــش را بــه‬ ‫موتورســواری مشــغول بــود‪ .‬نصیحت هــای دلســوزانه پــدر هیــچ‬ ‫اثــری نداشــت کــه نداشــت‏بارهــا ســر همیــن موتورســواری بــا‬ ‫پــدرش بحــث کردنــد‪ .‬حتــی پدر حســین موتور یا بهتره بگویــم ارابه‬ ‫مــرگ را از او گرفــت ولــی متاســفانه‏بــه دعــوا ختم شــد و پدر مجبور‬ ‫شــد دوبــاره موتــورش را بــه او برگردانــد او چنــد بــار بــا موتور تصادف‬ ‫کــرد ولــی اســیب جــدی ندیــد‪ .‬بــرای‏همیــن درس عبــرت نگرفــت بــا‬ ‫وجــودی کــه چنــد تــا از دوســتان و هــم ســن و ســال هایش را در اثــر‬ ‫تصــادف بــا موتورســیکلت ازدسـت داده‏بــود ‪.‬‏‬ ‫دریکــی از روزهــای اردیبهشــت عقربه هــا ســاعت ‪ 2‬بعدازظهــر را‬ ‫نشــان م ـی داد دلهــره و اضطــراب و نگرانــی همیشــه همــراه پــدر‬ ‫حســین‏بــود و ان روز در دلــش اشــوب بــود چــون پســر نوجوانــش‬ ‫ســوار بــر موتورســیکلت از منــزل خارج شــده بــود و هنــوز بــه خانــه‬ ‫بازنگشــته بــود‪.‬‏ســاعت ‪ 2‬ظهــر تلفــن مرکــز فوریت هــای پلیســی و‬ ‫اورژانــس بــه صــدا درامــد و خبــر از وقــوع تصــادف وحشــتناکی بــا‬ ‫موتورســیکلت دریکــی از‏روســتاهای نزدیــک بجنــورد اعــام گردیــد‬ ‫کــه راکــب جــوان بــا حــرکات تــک چــرخ و ســرعت شــدید و عــدم‬ ‫کنتــرل در پیــچ جــاده دچــار تصــادف‏گردیــده اســت و اون کســی‬ ‫نبــود جــز حســین ‪ .‬متاســفانه بــه علــت شــدت تصــادف حســین‬ ‫عزیــز بــه کمــا رفــت و در بخــش مراقبت هــای‏ویــژه بســتری گردیــد‪.‬‬ ‫هرچنــد دکترهــا از او قطــع امیــد کردنــد چــون اســیب های وارده‬ ‫خیلــی شــدید بــود در کمــال تاســف در ظهــر پنج شــنبه‏خبــر فــوت‬ ‫حســین را بــه خانــواده اش دادنــد و چــراغ عمــرش بــرای همیشــه‬ ‫خامــوش گشــت‪.‬داغ از دســت دادن فرزنــد جــوان کمــر پــدرش را‬ ‫‏شکســت و حســین نوجــوان بــرای همیشــه بــه اغــوش ســرد خــاک‬ ‫ســپرده شــد و ارام گرفــت‪ (.‬روحــش شــاد ‏)‬ ‫نظر کارشناس‏‪:‬‬ ‫روزانــه خبرهــا و امارهــای زیــادی مبنــی بــر فــوت‪ ،‬جراحــت‬ ‫یــا معلولیــت بــر اثــر تصــادف بــا موتورســیکلت را از رســانه ها‬ ‫می شــنویم کــه ایــن ‏خبرهــا خیلــی نگران کننــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫خانواده هــا بایســتی در مراقبــت و یــاداوری نکاتــی کــه می توانــد‬ ‫جــان فرزندانشــان را بــه خطــر بینــدازد ‏جــدی و کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫به طــور مثــال رانندگــی بــدون گواهینامــه یــا در روزهــای ابتدایــی‬ ‫اخــذ گواهینامــه بــرای فرزندمــان کــه تجربــه کنتــرل و‏مدیریــت‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل سرقت ارز دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهــم ســایبری کــه باسوءاســتفاده از اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫همدانــی مبنــی بــر اینکــه کیــف الکترونیکـی اش مــورد ســرقت قرارگرفتــه اســت‪ ،‬ایــن موضــوع بالفاصلــه‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا جهــت انجــام بررس ـی های الزمــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــاکی مدعــی بــود کــه بــا تبلیــغ و اصــرار دوســتان‪ ،‬بــا حــوزه رمــز ارز اشــنا شــده و بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه مبلــغ ‪ ۳‬میلیــارد تومــان در کیــف پــول الکترونیکــی خــود به صــورت رمــز ارز‬ ‫نگه داشــته بــود و مدتــی قبــل متوجــه خالــی شــدن کیــف پــول الکترونیکــی خــود شــده بــود‪ ،‬بــا گــزارش و‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬پلیــس فتــا را در جریــان ایــن کالهبــرداری قــرارداد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬بــا بررس ـی های به عمل امــده از کیــف پــول شــاکی و اظهــارات مال باختــه و‬ ‫بهره گیــری از تــوان فنــی کارشناســان پلیــس فتــا مهتــم کــه یکــی از دوســتان شــاکی بــوده و بــه تشــویق‬ ‫ان وارد ایــن حــوزه شــده بــوده شناســایی گردیــد و پــس از هماهنگی هــای قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و تحویــل پلیــس شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در مواجهــه بــا اســناد موجــود‪ ،‬بــه ســرقت ارز دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫شرکت ‪ Cloudflare‬با موفقیت یکی از بزرگترین‬ ‫حمالت ‪ DDOS‬را خنثی نمود‬ ‫شــرکت ‪ Cloudflare‬تشــریح نمــود کــه ایــن بزرگتریــن حمل ـه ی الی ـه ای اپلیکیشــنی نبــوده امــا‬ ‫یکــی از بزرگتریــن حمالتــی بــوده اســت کــه در دســته بندی ‪ HTTPS‬قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت اینترنتــی زیربنایــی ‪ Cloudflare‬یکــی از بزرگتریــن حمــات ‪ DDOS‬را تعدیــل کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــر طبــق پســت منتشــر شــده در وبــاگ ‪ Cloudflare‬در تاریــخ ‪ 27‬اپریــل‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫‪ 15.3‬میلیــون درخواســت در هرثانیــه (مربــوط بــه حملــه ‪ )DDOS‬را در اپریــل ‪ 2022‬تعدیــل‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن یکــی از بزرگتریــن حمــات ‪ HTTPS DDOS‬بــوده کــه تــا کنــون ثبــت شــده اســت‪ .‬ارزش‬ ‫ایــن حملــه در ایــن اســت کــه قــدرت محاســبات بیشــتری از دســتگاه اســتخراج می کنــد و از‬ ‫ســاختن یــک کانکشــن امــن ‪ TLS‬گرانتــر تمــام می شــود و همچنیــن از حمــات ســنّتی بســیار‬ ‫پــر هزینه تــر اســت‪.‬‬ ‫عمــر یواچیمیــک و جولیــن دســگتس – ‪« : Cloudflare‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن روش هزینــه‬ ‫بیشــتری بــه مهاجــم و همچنیــن بــه قربانــی بــرای دفــع و تعدیــل حملــه تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫مــا در گذشــته حمــات بزرگــی بــه بســتر رمزنــگاری نشــده ‪ HTTP‬دیــده ایــم ولــی ایــن حملــه‬ ‫شــل خــودش الزم دارد بــر جــا می مانــد‪».‬‬ ‫بخاطــر منابعــی کــه در ا ِ ِ‬ ‫در اگوســت ‪ Cloudflare ،2021‬بزرگتریــن حملــه ی ثبــت شــده ی ‪ DDOS‬در تاریــخ را کــه‬ ‫شــامل ‪ 1.72‬میلیــون ‪ HTTP rps‬بــود متوقــف کــرد‪ .‬ایــن میــزان ســه برابــر بزرگتــر از حمــات‬ ‫ثبــت شــده ی حجمــی ‪ DDOS‬تــا کنــون می باشــد‪.‬‬ ‫حمالت حجمی و پهنای باندی‬ ‫حمــات حجمــی ‪ DDOS‬از حمــات مرســوم پهنــای بانــدی ‪ DDOS‬متفــاوت هســتند‪ .‬در گام‬ ‫دوم‪ ،‬مهاجــم تــاش می کنــد تــا پهنــای بانــد ارتبــاط اینترنــت دســتگاه های هــدف را مســدود‬ ‫نمایــد‪ .‬بــر خــاف ایــن‪ ،‬در گذشــته مهاجــم بــر بمبــاران قربانــی بــا کمــک درخواسـت های زائــد‬ ‫‪ HTTP‬تــا جایــی کــه از طریــق ســرورهای ‪ CPU‬و ‪ RAM‬اســتفاده کنــد‪ ،‬تمرکــز می داشــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن حمــات حجمــی ‪ DDOS‬از دسترســی و بازدیــد وبســایت از طریــق ســایر‬ ‫کاربــران قانونــی جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫خــودرو یــا موتورســیکلت در زمــان بحــران را نــدارد ایــن پتانســیل‬ ‫را دارد کــه تلخ تریــن تجربــه زندگی مــان را بــا یــک اهمــال کاری و‬ ‫عــدم‏ســخت گیری رقــم بزنیــم! شــاید بــرای شــما هــم جــای تعجــب‬ ‫داشــته باشــد اگــر بدانیــد بخشــی از تصادفــات فوتــی بــه کــودکان‬ ‫و نوجوانــان‏زیــر ‪ 20‬ســال مرتبــط می شــود کــه نمی تــوان ســهم‬ ‫خانــواده را در ایــن اتفــاق غمبــار نادیــده گرفــت‏‪.‬‬ ‫عواملــی ماننــد‪ :‬پاییــن بــودن ســطح اگاهــی نوجوانــان ‪ ،‬هیجانات‬ ‫دوره نوجوانــی و جوانــی ‪ ،‬فقــدان مهارت هــای ارتباطــی صحیــح‪،‬‬ ‫تربیــت ‏نادرســت (ســهل گیرانــه‪ ،‬دیکتاتــوری) نداشــتن اقتــدار‬ ‫و قاطعیــت والدیــن در برخــورد نوجــوان ســرکش و ‪ ...‬می توانــد‬ ‫سرنوشــت شــومی را‏بــرای نوجوانــان و جوانــان رقــم بزنــد‏‪.‬‬ ‫در پایان سخنی با والدین‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏والدیــن عزیــز وقــت بیشــتری را بــرای فرزنــدان خــود خصوصــا ً‬ ‫نوجــوان بگذاریــد و رابطــه نزدیــک و صمیمــی بــا او برقــرار کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.2‬‏بــا مهربانــی و محبــت اعتمــاد فرزنــدان خــود را بــه خــود جلــب‬ ‫کنیــد تــا راحت تــر بــا شــما دردو دل کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.3‬‏دائــم ان هــا را باهــم ســن و سال هایشــان مقایســه نکنیــد و‬ ‫برایشــان ارزش قاتــل شــوید تــا احســاس عزت نفــس کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.4‬‏خداونــد بــه هرکســی اســتعداد و توانایی هــای ویــژه عطا فرموده‬ ‫ان هــا را نادیــده نگیرید‏‪.‬‬ ‫‏‪.5‬‏عیب هــای رفتاری شــان را بــه رویشــان نیاوریــد چــون ممکــن اســت‬ ‫در اثــر اگاهــی پایین دســت بــه رفتارهــای مخاطره امیــزی بزننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‏روزی یــک ســاعت بــا نوجــوان خــود صحبــت کنیــد و از انتظارات‬ ‫و برنامه هــای اینده شــان ســوال کنیــد تــا دلگــرم شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‏والدیــن عزیــز چنانچــه فرزنــد شــما اصــرار بــر ســوار یــا خریــد‬ ‫موتورســیکلت داشــت ‪ .‬قاطعانــه و منطقــی برخــورد کنیــد و کوتــاه‬ ‫‏نیاییــد ‪.‬چراکــه کوتــاه امــدن در برابــر خواســته نابــه جــا و خطرنــاک‬ ‫نوجــوان اتفاقــات ناگــواری را رقــم خواهــد زد و اینکــه یــک عمــر‬ ‫‏پشــیمانی و بــه ســوگ نشســتن را بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫به قلم‪:‬سرگرد نساء ایزانلو کارشناس ارشد معاونت فرهنگی و‬ ‫اجتماعی پلیس باب الرضا(ع‏)‬ ‫دوســت خــود اعتــراف‬ ‫کــرد و انگیــزه خــود را‬ ‫کســب منافــع مالــی‬ ‫عنــوان نمود‪ ،‬در نهایت‬ ‫متهــم بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه همــراه‬ ‫مســتندات موجــود و‬ ‫جمع اوری شــده بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفـی ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســرخوش‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ســاده ترین‬ ‫و موثرتریــن راه بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اقدامــات‬ ‫مجرمانــه ســایبری‪،‬‬ ‫افزایــش ســطح اگاهــی کاربــران نســبت بــه موضوعــات مختلــف فضــای مجــازی بــوده و ایــن امــر مهــم جــز‬ ‫بااحســاس مســئولیت و برنامه ریــزی و صــرف زمــان کافــی محقــق نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا‬ ‫شــماره گیری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫جزئیات حمله‬ ‫بــر اســاس گــزارش ‪ ،Cloudflare‬قربانــی مشــتری اســتفاده کننــده از ســکوی پرتــاب ‪crypto‬‬ ‫بــود کــه پروژه هــای منابــع مالــی غیــر متمرکــز را بــرای ســرمایه گذاران بالقــوّه بــر مــا می کــرد‪.‬‬ ‫‪ Cloudflare‬فــاش کــرد کــه حــدود ‪ 1300‬شــبکه مختلــف شــامل شــبکه های بــزرگ ‪ GMBH‬المــان‪،‬‬ ‫‪ OVH‬فرانســه‪ Azteca ،‬کلمبیــا و ســایر تامین کننده هــای ابــری مــورد حملــه قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن حملــه کمتــر از ‪ 15‬ثانیــه طــول کشــید‪ ،‬از یــک ‪ botnet‬شــامل ‪ bot 6000‬منحصــر بــه فــرد‬ ‫از ‪ 112‬کشــور اغــاز گردیــد‪ %15 .‬از ایــن ترافیــک از کشــور اندونــزی نشــات می گیــرد‪ ،‬در حالــی کــه ســایر‬ ‫کشــورهای سرشــناس در ایــن زمینــه شــامل روســیه‪ ،‬برزیــل‪ ،‬هنــد‪ ،‬کلمبیــا و امریــکا می باشــند‪.‬‬ ‫‪ Cloudflare‬تصریــح نکــرد کــه حملــه مرتبــط بــا ‪ Emotet Botnet‬بــوده اســت یــا خیــر‪ ،‬امــا قبــول‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن حملــه از ســوی یــک ‪ botnet‬بــوده کــه اخیــرا ً مــورد رصــد ‪ Cloudflare‬بــوده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی دیگــر از یافته هــای اشــتراک گــذاری شــده ‪ Cloudflare‬ایــن اســت کــه حملــه بیشــتر‬ ‫از طــرف مراکــز داده (دیتــا ســنترها) بــوده اســت‪.‬‬ ‫ـم‪ :‬کاربــر گرامــی؛ هــر پیــام حــاوی لینــک از شــماره شــخصی تحــت عنــوان ســامانه ثنــا‪ ،‬ســامانه همتــا‪ ،‬شــکایت علیــه‬ ‫ـدار مهـ‬ ‫هشـ‬ ‫شــما‪ ،‬صــدور حکــم جلــب و ‪ ...‬جعلــی و بــه قصــد خالــی کــردن حســاب شماســت‪ .‬لطفــا کلیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫برگزاری نشست تخصصی‬ ‫پلیس فتا با اصحاب رسانه ‬ ‫پلیــس فتــا در دیــدار بــا اصحــاب رســانه بــه بهــره گیــری از‬ ‫ت بخشــی در فضــای‬ ‫ظرفیــت اصحــاب رســانه بــرای امنیــ ‬ ‫ســایبری و اگاهــی دادن بــه خانواده هــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در دیــدار بــا اصحــاب رســانه‬ ‫کــه بــا محوریــت حرکــت بــه ســمت رویکــرد پیشــگیرانه و‬ ‫فرهنــگ ســازی در فضــای مجــازی برگــزار شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پلیــس همــواره ســعی کــرده تــا از ظرفیــت اصحــاب‬ ‫ت بخشــی در فضــای ســایبری‪ ،‬هشــدار و‬ ‫رســانه بــرای امنی ـ ‬ ‫اگاهــی دادن بــه خانواده هــا در خصــوص خطــرات پیرامونــی‬ ‫اســتفاده کنــد و هــدف از برگــزاری ایــن دیــدار را نقــش پررنــگ‬ ‫اصحــاب رســانه در دنیــای کنونــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه هیــچ کــس نمی توانــد منکــر‬ ‫اثرگــذاری بــاالی رســانه ها در جامعــه باشــد‪ ،‬گفــت ‪:‬‬ ‫خبرنــگاران بــا درک اهمیــت حضــور خــود در جامعــه و قلــم‬ ‫توانمندشــان بایــد بــه ســمتی پیــش برونــد کــه در جامعــه‬ ‫امیدافرینــی را ترویــج کــرده و باعــث القــای احســاس امنیــت‬ ‫در شــهر و دیــار خــود شــوند چــرا کــه احســاس امنیــت مقــدم‬ ‫بــر خــود امنیــت اســت‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬ناامــن جلــوه دادن اســتان قبــل از‬ ‫همــه بــه ضــرر خــود ســاکنان ایــن دیــار اســت و بالعکــس‬ ‫ان یعنــی امــن جلــوه دادن اســتان عــاوه بــر ارامــش روحــی‬ ‫و روانــی کــه بــرای مــردم بــه همــراه دارد باعــث مــی شــود‬ ‫ســرمایه گــذاران نیــز میــل بــه حضــور در خوزســتان بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری داشــته باشــند لــذا خبرنــگاران عزیــز قبــل از‬ ‫انتشــار کلیــپ یــا اخبــار از صحــت و ســقم خبــر برابــر قانــون‬ ‫بایــد اطالعــات حاصــل کننــد تــا خــدای نکــرده نــا خواســته اب‬ ‫در اســیاب دشــمن نریزنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه بایــد کمــک کنیــم و دســت بــه دســت هــم‬ ‫دهیــم تــا به عنــوان اســتانی امــن در کشــور مطــرح شــود‪،‬‬ ‫ان گونــه کــه واقعــا هســت؛ بــه گونــه ای کــه در بســیاری‬ ‫شــاخص ها ما وضعیت بســیار خوبی در کشــور و نســبت به‬ ‫بســیاری از اســتان های دیگــر داریــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از امادگــی پلیــس فتــا بــرای هرگونــه تعامــل‬ ‫و هم اندیشــی بــا اصحــاب رســانه خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه ایــن تعامــل و ارتبــاط نیــز وجــود داشــته و مــا‬ ‫همیشــه تــاش کرده ایــم از نظــرات‪ ،‬پیشــنهادات و حتــی‬ ‫انتقادهــای خبرنــگاران فرهیختــه نهایــت اســتفاده را ببریــم‪.‬‬ ‫حسینی ضمن استقبال از نظرات‪ ،‬پیشنهادات و انتقادات‬ ‫اصحــاب رســانه عنــوان کــرد‪ :‬اکثــر رســانه ها در کشــور همواره‬ ‫در راســتای منافــع کشــور و انقــاب اســامی حرکــت کــرده‬ ‫و در مقابــل رســانه های بیگانــه توانســته اند بــه خوبــی از‬ ‫ارزش هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دفــاع کننــد و‬ ‫انتشــار صحیــح و بــه موقــع اخبــار و پرهیــز از جنجال هــای‬ ‫رســانه ای را از جمله خصوصیات خوب خبرنگاران برشــمرد و‬ ‫از از نیروهــای توانمنــد و بــا دانــش ایــن اســتان که همــواره در‬ ‫راســتای القــای امنیــت‪ ،‬صلــح‪ ،‬ارامــش و تعامــل ســازنده بــا‬ ‫همــه دســتگاه ها از جملــه پلیــس تــاش کرده انــد قدردانــی‬ ‫ویــژه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫نقش معلمان در تربیت‬ ‫اینده سازان کشور مثال زدنی‬ ‫است‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در دیــدار بــا‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش شهرســتان بــر نقــش ارزنــده‬ ‫معلمــان در تربیــت‏اینده ســازان کشــور تاکیــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ «مهدی‬ ‫مهــران فر»بــه همــراه رئیــس عقیدتــی سیاســی و حفاظــت‬ ‫اطالعــات و جمعــی از‏همــکاران بــا حضــور در دفتــر رئیــس‬ ‫اداره اموزش وپــرورش شهرســتان بــا وی دیــدار کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه زحمــات خالصانــه‬ ‫معلمــان در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان کشــور گفــت‪:‬‬ ‫هرچقــدر در محیــط مدرســه کــودکان و ‏نوجوانــان از‬ ‫اموزه هــای دینــی و اخالقــی بیشــتری بهره منــد شــوند‬ ‫مــا کمتــر شــاهد گرفتــار شــدن ایــن عزیــزان در دام‬ ‫اســیب های‏اجتماعــی خواهیــم بــود و نقــش معلمــان در‬ ‫ایــن زمینــه بســیار مهــم و حیاتــی اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت فــراوان تعامــات دوجانبــه پلیــس و نهــاد تعلیــم و‬ ‫تربیــت جهــت نیــل بــه‏اهــداف عالیه نظام مقــدس جمهوری‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬تامیــن امنیــت دانــش امــوزان و پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی ایــن عزیــزان از ‏طریــق برگــزاری‬ ‫کالس هــای امــوزش همگانــی و نمایشــگاه ها در ســطح‬ ‫مــدارس جــزء اموراتــی اســت کــه بــرای مجموعــه انتظامــی از‬ ‫‏اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت و تــاش می کنیــم تــا در‬ ‫کنــار اقدامــات امنیتــی و پلیســی بــه مباحــث فرهنگ ســازی‬ ‫و امــوزش همگانــی‏دانــش امــوزان نیــز اهتمــام بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم‏‪.‬‬ ‫روحانــی رئیــس اداره اموزش وپــرورش شهرســتان نیــز بــا‬ ‫قدردانــی از زحمــات پلیــس در همراهــی مجموعــه امــوزش و‬ ‫پــرورش از زحمــات و ‏پیگیری هــای فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان در حــوزه تامیــن امنیــت دانــش امــوزان و‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی تقدیــر نمــود‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای نومل سدکوثر‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -531‬سال هشتم‬ ‫‪-531-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/13‬شوال‪/‬‬ ‫‪13 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 14‬‬ ‫‪14-- 1401 //02‬‬ ‫ شنبه ‪02//24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کلمات قصار _ حفظ‍ اسرار‬ ‫ُ‬ ‫وحسن رفتار‬ ‫س ـرِّهِ ‪ ،‬و َ الْبَشَ اشَ ـ ه ُ حِبَال َـ ه ُ‬ ‫قــال علــی ( علیــه الســام)‪َ :‬ص ـد ْر ُ ال ْ َعاقِـ ِ ‬ ‫ـل ُصن ْـدُوقُ ِ‬ ‫الْمَ ـوَدَّهِ ‪ ،‬و َ ْ‬ ‫ـوب ‪.‬‬ ‫الِحْتِمَــا ‬ ‫لُ قَبـْـر ُ الْعُیُـ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت‪ ،‬خوشــرویى و‬ ‫بشاشــت‪ ،‬دام محبــت اســت و تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت‪ .‬امــام‬ ‫علــی(ع) در ایــن عبــارات نورانــى و انچــه در ذیــل ان امــده بــر چهــار مطلــب‬ ‫تاکیــد مى کنــد‪ :‬نخســت مى فرماید‪«:‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت»‬ ‫یعنــى همان گونــه کــه صاحبــان ثــروت اشــیاء قیمتــى را در صندوق هــاى محکــم‬ ‫نــگاه دارى مى کننــد‪ ،‬انســان عاقــل نیــز بایــد اســرارش را در دل خــود پنهــان دارد‪،‬‬ ‫چــرا کــه اســرار او اگــر بــه دســت دوســت بیفتــد گاه ســبب ناراحتــى اوســت و‬ ‫اگــر بــه دســت دشــمن بیفتــد ممکــن اســت ســبب ابروریــزى او شــود‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫بعضــى از اســرار ممکــن اســت بــا سرنوشــت ملتــى ارتباط‍ ـ داشــته باشــد کــه اگــر‬ ‫بى موقــع فــاش شــود ســبب خســارت عظیمــى بــراى جامعــه گــردد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حــاالت پیغمبــر اکــرم( ص) نقــل شــده اســت‪:‬هنگامى کــه‬ ‫تصمیــم بــر غــزوه و پیــکارى بــا دشــمن مى گرفــت کامــا ًان را پنهــان مى داشــت‪.‬‬ ‫مرحــوم مغنیــه در شــرح نهــج البالغــۀ خــود بــه اینجــا کــه مى رســد نکوهــش‬ ‫شــدیدى از وضــع دنیــاى امــروز مى کنــد کــه انــواع اســباب و وســایل بــراى‬ ‫تجســس و کشــف اســرار افــراد اختــراع شــده وبــه طرزوحشــتناکى اســرارهمگان‬ ‫فــاش مى گــردد‪ .‬زمانــى مرحــوم مغنیــه چنیــن ســخنى را گفــت کــه هنــوز‬ ‫مســائل امــروزى اختــراع نشــده بــود‪ .‬شــرایط‍ امــروز چنــان اســت کــه از طریــق‬ ‫شــنودها‪ ،‬ماهواره هــا‪ ،‬دوربین هــا و وســایلى کــه مخفیانــه در همــه جــا‬ ‫ممکــن اســت بــه کار گذاشــته شــود تقریبــا همــۀ اســرار مــردم را مى تــوان‬ ‫فــاش کــرد و ایــن ناامنــى عجیبــى اســت بــراى دنیــاى امــروز و برخــاف‬ ‫انچــه شــعار داده مى شــود ازادى انســان ها را ســخت تهدیــد مى کنــد‪.‬‬ ‫ســعدى (علیــه الرحمــه) مــی گویــد ‪ :‬رازى کــه نهــان خواهــى بــا کــس در میــان‬ ‫منــه؛ گرچــه دوســت مخلــص باشــد کــه مــر ان دوســت را نیــز دوســتان مخلــص‬ ‫باشــند همچنیــن مسلســل‪:‬‬ ‫با کسى گفتن و گفتن که مگوى‬ ‫خامشى به که ضمیر دل خویش‬ ‫که چو پر شد نتوان بستن جوى‬ ‫اى سلیم! اب ز سر چشمه ببند‬ ‫ســپس امــام علــی (ع) در دومیــن جملــه مى فرماید‪«:‬خوشــرویى و بشاشــت‪،‬‬ ‫دام محبــت اســت» بــدون شــک افــراد خوشــرو و خوش برخــورد کــه بــا چهــرۀ‬ ‫گشــاده و لب هــاى پرتبســم بــا دیگــران برخــورد مى کنند‪ ،‬دوســتان زیــادى خواهند‬ ‫داشــت و بــه عکــس‪ ،‬افــرادى کــه بــا قیافــۀ در هــم کشــیده و عبــوس و خشـم الود‬ ‫بــا دیگــران روبـه رو مى شــوند مــردم از انهــا متنفــر مى گردنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه جلــب محبــت باعــث اتحــاد صفــوف و وحــدت کلمــه مى شــود‪،‬‬ ‫در روایــات اســامى ثواب هــاى زیــادى بــراى خوشــرویى و بشاشــت نقــل شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه در حدیثــى از امیــر کالم علــى(ع)در بحاراالنــوار اســت کــه فرمود‪:‬‬ ‫م الْبَشَ اشَ ـ هَ و َ الْب ِ ْ‬ ‫شــر َ تَفَرَّقُــوا و َ مَــا‬ ‫م فَت ََصافَحُــوا و َ اَظْهِــرُوا لَه ُـ ُ ‬ ‫م اِخْوَان َک ـُ ْ ‬ ‫«اِذَا لَقِیت ُـ ْ ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـب ؛ هنگامــى کــه بــرادران دینى خود را مالقات مى کنید‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫عَل َیْکـ ُ ْ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫م م ِـ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫بــا هــم مصافحــه کنیــد و بشاشــت و مســرت را در برابــر انهــا اظهــار کنیــد و در‬ ‫نتیجــه هنگامــى کــه از هــم جــدا مى شــوید گناهان شــما بخشــوده خواهد شــد»‪.‬‬ ‫در روایــت معروفــى از پیامبــر ( ص) امــده اســت که فرمــود‪« :‬یَا بَنِی عَبْدِالْمُطَّل ِ ِ ‬ ‫ب‬ ‫ـن الْب ِ ْ‬ ‫شــرِ؛ شــما‬ ‫سـ ِ ‬ ‫م فَالْقَوْهُ ْ ‬ ‫اس بِاَمْوَالِک ُ ْ ‬ ‫ن ت ََسـعُوا الن َّ َ ‬ ‫م ل َ ْ ‬ ‫اِنَّک ُ ْ ‬ ‫م بِط َلَ ق َ ه ِ الْوَج ْ ه ِ و َ ح ُ ْ‬ ‫نمى توانیــد همــۀ مــردم را بــا امــوال خــود راضــى کنیــد (چــرا کــه نیازهــا بســیار زیــاد‬ ‫و امــوال کــم اســت) بنابرایــن انهــا را بــا چهــرۀ گشــاده و خوشــرویى مالقــات کنیــد‬ ‫(کــه ســرمایه اى فنــا ناپذیــر و مایــۀ خوشــنودى مــردم اســت)»‪.‬در ســومین جملــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت» ‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه بســیار مى شــود انســان از رفتــار بعضــى از دوســتان‬ ‫و اشــنایان و یــا حتــى افــراد عــادى ناراحــت مى گــردد و یــا مشــکالت‬ ‫و مســائلى در زندگــى پیــش مى ایــد کــه انســان را نگــران مى ســازد‪ .‬کســانى کــه‬ ‫این گونــه نامالیمــات را تحمــل کننــد بــه فضیلــت بزرگــى دســت یافته انــد کــه‬ ‫عیــوب انســان را مى پوشــاند و بــه عکــس‪ ،‬افــراد ناصبــور و بى حوصلــه داد و فریــاد‬ ‫بــر مى اورنــد و بــه ســخنان یــا کارهایــى الــوده مى شــوند کــه ســر تــا پــا عیــب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حکمت امیــز اضافــه مى کنــد کــه در روایتــى از امام علی(ع)تعبیر دیگرى در این‬ ‫باره دیده مى شــود که فرمود‪« :‬مســالمت جویى وســیلۀ پوشــاندن عیب هاست»‬ ‫«خبــاء» بــه معنــاى خیمــه اســت و محلــى کــه چیــزى را در ان مى تــوان پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬گــر چــه تعبیــر بــه «مســالمت» بــا «احتمــال» تفــاوت زیــادى نــدارد ولــى‬ ‫«احتمــال» اشــاره بــه خویشــتن دارى و «مســالمت» اشــاره بــه خوش رفتــارى بــا‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫در واقع «احتمال» مفهومى در رابطه با خویشتن داردو«مسالمت»در رابطه با‬ ‫دیگــران‪ .‬ســپس امــام علــی‪(،‬ع)در چهارمیــن و اخرین نکتــه مى فرماید‪«:‬ان کس‬ ‫کــه از خــود راضــى باشــد افــراد خشــمگین بر او بســیار خواهند بود»‬ ‫دلیــل ان روشــن اســت‪ ،‬زیــرا فــرد از خــود راضــى انتظــار دارد دیگــران بــراى او‬ ‫احتــرام فــراوان قائــل شــوند‪ ،‬همــه بــه او ســام کننــد‪ ،‬در مجالــس‪ ،‬صدر مجلس‬ ‫را بــه او اختصــاص دهنــد‪ ،‬روى حــرف او ســخنى نگوینــد و پیوســته زبــان بــه مــدح‬ ‫و ثنایــش بگشــایند‪ .‬هنگامــى کــه این گونــه احترامــات را نمى بینــد و مــردم او‬ ‫را در جایــگاه اصلــى اش مى شناســند نــه انچــه خــودش ادعــا دارد نســبت بــه‬ ‫مــردم بدبیــن مى شــود و زبــان بــه بدگویــى مى گشــاید و بى اعتنایــى پیشــه‬ ‫مى کنــد و همیــن امــر مــردم را بــه او خشــمگین مى ســازد‪ .‬بــه دیگــر ســخن‪ ،‬ایــن‬ ‫صفــت زشــت هــم او را نســبت بــه مــردم خشــمگین مى ســازد کــه بــه گمانــش‬ ‫حــق او را ادا نمى کننــد و قــدر او را نمى شناســند و هــم مــردم را نســبت بــه او‪.‬‬ ‫بــه عکــس‪ ،‬کســانى کــه خــود را در جایــگاه نقــد و انتقاد قــرار مى دهند متواضعانه‬ ‫بــا مــردم برخــورد مى کننــد‪ ،‬هرگــز خــود را طلبــکار نمى داننــد و پیوســته بــراى‬ ‫دیگــران احتــرام قائلنــد و ایــن امــر دوســتان فراوانــى بــراى انهــا جلــب مى کنــد‪.‬‬ ‫در غــرر الحکــم نیــز از امیــر کالم(ع) نقــل شــده کــه فرمــود‪« :‬ثَمَــر َ ه ُ الْعُج ْ ِ ‬ ‫ــب‬ ‫الْبَغْضــاءُ؛ میــوۀ درخــت خودپســندى عــداوت و دشــمنى اســت»‪.‬‬ ‫زیان هاى خودپسندى بسیار زیاد است ‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه‬ ‫دو روستای« لنگر»‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرویس گردشگری‪-‬دکتر حسن ستایش ‪:‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی دو روســتا بــه نــام لنگــر وجــود‬ ‫دارد ‪ .‬ایــن دو روســتا عــاوه بــر اینکــه تشــابه اســمی دارنــد‬ ‫دارای امامــزاده هســتند ( امامــزاده محمدرضــا و امامــزاده‬ ‫قاســم ) که به فاصله ‪ ۶۷‬کیلومتر از یکدیگر در یک اســتان‬ ‫واقــع انــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ‪ ،‬بــی تردیــد وجه تســمیه‬ ‫مشــترک نیــز دارنــد ‪ .‬ایــن دو روســتا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬روســتای لنگــر بجنــورد؛ کــه از توابــع دهســتان بدرانلــو‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان بجنــورد بــه شــمار مــی ایــد ‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا بــا مختصــات طــول جغرافیایــی ‪ ۵۷‬درجــه و ‪۲۴‬‬ ‫ثانیــه و عــرض جغرافیایــی ‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۵۵‬ثانیــه و ارتفــاع‬ ‫‪ ۱۳۲۲‬متــر از ســطح دریــا بــا موقعیــت کوهســتانی در ‪۱۹‬‬ ‫کیلومتــری شــمال غربــی شــهر بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬روســتای لنگــر ســملقان ؛ کــه در دهســتان قاضــی‬ ‫بخــش ســملقان شهرســتان مانــه و ســملقان بــا مختصــات‬ ‫طــول جغرافیایــی ‪ ۵۶‬درجــه و ‪ ۸۰‬ثانیــه و عــرض جغرافیایــی‬ ‫‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۴۵‬ثانیــه و ارتفــاع ‪ ۷۹۶‬متــر از ســطح دریــا و‬ ‫بــا موقعیــت دشــتی در ‪ ۱۸‬کیلومتــری غــرب شــهر اشــخانه‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫از نظــر واژه شناســی ‪ ،‬واژه لنگــر در زبــان فارســی بــه الــت‬ ‫اهنــی داللــت دارد کــه بــه طنابــی دراز متصــل اســت و چــون‬ ‫خواهنــد کشــتی را در جایــی متوقــف ســازند ان را بــه اب‬ ‫اندازنــد؛ و انــگاه کــه خواهنــد کشــتی را بــه حرکــت اورنــد ان‬ ‫را از اب بــر گیرنــد ( فرهنــگ معیــن )‪ .‬بــه ایــن معنــا گفتــه‬ ‫می شــود کــه لنگــر لفــظ یونانــی االصــل اســت ‪ .‬در زبــان‬ ‫یونانــی بــه لنگــر ‪ agkyra‬مــی گوینــد و معــرب ان انجــر‬ ‫اســت؛ بــه همــان معنــای لنگــر کشــتی کــه در التیــن بــه‬ ‫صــورت ‪ ancora‬و در زبان هــای فرانســه و در انگلیســی بــه‬ ‫صورت ‪ anchor‬در امده اســت ( فرهنگ ریشــه شــناختی‬ ‫زبــان فارســی)‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در بــادی امــر بــه نظــر مــی رســد کــه هــر‬ ‫دو جلگــه بجنــورد و ســملقان در گذشــته هــای دور‪ ،‬دریــا‬ ‫بــوده و کشــتی هــا در جاهایــی لنگــر می انداختنــد کــه اکنــون‬ ‫لنگــر نــام دارد ‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فرضیــه دریــا‬ ‫بــودن ایــن دو جلگــه بــرای هــر دو روســتای فوق‪ ،‬بویــژه برای‬ ‫لنگــر ســملقان کــه در وســط دشــت وســیعی قــرار دارد امــری‬ ‫محــال بــه نظــر مــی رســد و از ایــن نظــر واژه لنگــر بــرای هــر‬ ‫دو ابــادی نمــی توانــد اســم بــا مسـمّایی باشــد‪.‬‬ ‫ولــی لنگــر در زبــان فارســی معانــی دیگــری هــم دارد؛ از‬ ‫جملــه بــه محــل اجتمــاع و خــوردن گاه صوفیان لنگــر اطالق‬ ‫مــی شــود ؛ جایــی کــه در ان همــه روزه بــه فقیــران طعــام‬ ‫مــی دهنــد و نیــز بــه مقبــره و ضریــح بــزرگان کــه دور ان‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫محجــری از ســنگ‪ ،‬چــوب‪ ،‬خشــت یــا گل مــی کشــیدند لنگر‬ ‫گفتــه انــد ( لغتنامــه دهخــدا) ‪ .‬بــه ایــن معنــا ‪ ،‬طبــق فرهنگ‬ ‫نظــام ایــن واژه در زبــان سنســکریت در اصــل « الن اگار»‬ ‫بــوده اســت‪ .‬الن بــه معنــی دادن و بخشــیدن اســت و اگار‬ ‫بــه معنــی خانــه و در مجمــوع الن اگار ( یــا لنگــر )بــه معنــای‬ ‫خانــه بخشــش و خیــرات مــی باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫اصطــاح صوفیــان ســاکن در شــبه قــاره هنــد بــه اشــپزخانه‬ ‫واقــع در یــک خانقــاه لنگــر گفتــه مــی شــد و اساســا ًهــر یــک‬ ‫از خانقاه هــای بــزرگ دارای لنگرخانــه ای بــود کــه مخــارج‬ ‫ان از راه موقوفــات و درامدهــای مختلــف دیگــر تامیــن‬ ‫می گردیــد (تاریــخ خانقــاه هــا در ایــران ‪ ،‬ص ‪.)۱۱۱‬‬ ‫ادوارد بــراون محقــق ایرانشــناس در مــورد لنگر می نویســد‪:‬‬ ‫لنگــر یعنــی خانقــاه و صومعــه و دیــر قلنــدران و تــارکان دنیــا‬ ‫و راهبــان پیــروان محمــد( ص)‪ .‬امــا در مــورد راهبــان شــرق‬ ‫دور و منطقــه خراســان بــه معنــای مرکــز نهارخــوری خانقــاه‬ ‫اســت (همــان)‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت کــه لنگــر بــه معنــای‬ ‫خانقــاه اســت کــه صــورت تحریــف شــده « خــوان گاه»‬ ‫(ســفره خانــه) یــا « خــوردن گاه » ( جــای خــوردن) مــی باشــد‬ ‫(اننــدراج)‪ .‬در واقــع‪ ،‬لنگــر در اغــاز تاســیس خود‪ ،‬محلی بود‬ ‫بــرای ســکونت و تغذیــه درویشــان مقیــم و مســافر‪ .‬یعنــی‬ ‫مســافرخانه رایگانــی بــوده اســت کــه غــذا و مــکان مجانــی‬ ‫در اختیــار مســافران و غریبــان و صوفیــان قــرار مــی داد و‬ ‫در ان جــا از انــان پذیرایــی مــی شــد و ایــن نکتــه نیــز بدیهــی‬ ‫اســت کــه وقتــی کســی در جایــی اقامــت می کنــد بــه طــور‬ ‫طبیعــی بــه خــوراک هــم نیــاز دارد و معمــوال ًصاحب خانــه‬ ‫ایــن کار را بــه عهــده می گیــرد‪ .‬پــس لنگــر ناگزیــر جایــی‬ ‫بــوده اســت کــه کســانی در ان جــا ســکنی گزیــده و بــه ان هــا‬ ‫خــوراک هــم داده مــی شــده اســت و ایــن کار در طــول زمــان‬ ‫همچنــان ادامــه داشــته و تکامــل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در مورد پیدایش و منشــا تاریخی لنگر گفته می شــود‪ :‬به‬ ‫مــوازات رواج و رونــق خانقاه هــا و نظامــات خانقاهــی‪ ٬‬مراکــز‬ ‫دیگــری هــم وجــود داشــت کــه مــورد اســتفاده صوفیــان و‬ ‫دراویــش قــرار مــی گرفــت و برخــی از صوفیــان بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف و ارمــان خویــش بــه تنهایی یا گروهی در مســاجد‬ ‫و کنــار مقابــر و شــکاف کــوه هــا و مراکــز دیگــر اقامــت گزیــده‬ ‫بــه عبــادت و ریاضــت مــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مراکــز دیگــری تحــت عنــوان ربــاط‪٬‬‬ ‫زاویه‪،٬‬دویره‪،‬تکیــه و غیــره کانون هــای بودنــد کــه در ان هــا‬ ‫تمــام یــا برخــی برنامــه هــای خانقاهــی و مســلک تصــوف‬ ‫اجــرا می شــد‪( .‬پیشــین ‪،‬ص‪ . )۶۵‬امــا لنگــر فقــط همــان‬ ‫محــل اجتمــاع صوفیــان بــوده اســت؛ جایــی کــه از انجــا هــر‬ ‫روز بــه مــردم طعــام مــی رســید ‪.‬‬ ‫اصطــاح « لنگــر » را اولیــن بــار درویشــان سلســله‬ ‫نقش بندیــه بعــد از حملــه مغــول بــرای خانقــاه خــود‬ ‫پذیرفتنــد( زبــده التواریــخ ج‪ ، ۲‬ص‪ .)۸۲۱‬امــا مســئله‬ ‫لنگر ســازی و لنگــرداری و پذیرایــی از درویشــان در عهــد‬ ‫تیموریــان راه افتــاد و شــاهان تیمــوری بــه ســبب رواج‬ ‫مســلک تصــوف در بیــن مــردم بــه ســاختن لنگرهــا ابــراز‬ ‫تمایــل مــی کردنــد و گاهــی هــم خود عهــده دار تولیت ان ها‬ ‫بودنــد( تاریــخ خانقــاه ایــران‪ ،‬ص‪.) ۱۱۱‬‬ ‫در مطلــع الســعدین امــده اســت ‪« :‬امیــر تیمــور در اکثــر‬ ‫بیابان هــا کــه صالحیــت داشــته لنگرهــا بنــا نهــاده و قریــه ها‬ ‫وقــف کــرده و مــردم تعییــن فرمــوده تــا بــه خدمــت صــادر و‬ ‫وارد جریــان نماینــد‪ .‬عــاوه بــر خانقاهــی کــه در کنــار ارامگاه‬ ‫برخــی بــزرگان صوفیــه قــرار داشــت اشــپزخانه و لنگــری هــم‬ ‫دایــر شــده و درویشــان و فقیــران در ان اطعــام می شــدند»‬ ‫( ص ‪. )۳۱۵‬‬ ‫لنگــر در منطقــه بجنــورد و ســملقان نیــز نقــش خوانــگاه‬ ‫یــا ســفره خانــه را داشــته ؛ جایــی کــه بــرای همــگان همــواره‬ ‫ســفره رایــگان گســترده و امــاده بــوده اســت ‪ .‬از ان جــا کــه‬ ‫نــذورات زیــادی از ســوی اهالــی ان دو روســتا و روســتاهای‬ ‫اطــراف بــه ایــن دو امامــزاده هــا اهــدا مــی شــد ایــن مــکان‬ ‫ملجــا و لنگرگاهــی بــرای دراویــش و صوفیــان شــده بــود ؛‬ ‫بویــژه کــه دراویــش زیــادی از ســنخ بــی سلســله و بیــکاره‬ ‫در منطقــه خراســان شــمالی حضــور داشــتند‪ .‬وجــود کــوه‬ ‫باباموســی و روســتاهای درصوفیــان‪ ،‬زمــان صوفــی ‪،‬‬ ‫مالحســن ‪ ،‬مالویــس ‪ ،‬بابــا امــان و مقابــر بابــا قــدرت و بابــا‬ ‫تــوکل در ایــن اســتان حکایــت از حضــور گســترده صوفیــان‬ ‫در ایــن منطقــه دارد و ضــرورت ســاختن چنیــن اماکنــی را‬ ‫مــی رســاند‪.‬‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه اینکــه هــر دو روســتای لنگــر بجنــورد و‬ ‫ســملقان دارای امامــزاده ای هســتند کــه توقفــگاه دراویــش‬ ‫و فقــرا بــوده و رزق روزمــره شــان در انجــا تامیــن مــی شــده‬ ‫اســت لنگــر نامگــذاری شــده اند‪ .‬البته مرقدهــای امامزاده ها‬ ‫و مقابــر بــزرگان در روســتاهای لنگــر ســاری ‪ ،‬لنگــر ماهــان‬ ‫کرمــان و لنگــر تربــت جــام نیــز بــه عنــوان توقفــگاه صوفیــان‬ ‫و دراویــش بــا شــرایط مذکــور اســتفاده شــده اســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل نــام ان هــا را هــم لنگــر نهــاده انــد‪.‬‬ ‫شــاید ضــرب المثــل « کنگــر خــورده و لنگــر انداختــه »‬ ‫بــه دراویــش و فقــرای ان روزگار بــر مــی گــردد کــه در ایــن‬ ‫مکان هــای امــن و ارام مــدت زیــادی می ماندنــد و جــا خــوش‬ ‫مــی کردنــد و بــا خاطــری جمــع از فراهــم بــودن اب و نــان بــه‬ ‫اصطــاح عــوام پــاس شــده و تنقــل مــی انداختنــد‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ صفحه 8 ‫واسطه شدن حساب بانکی سرمایه گذار ارزهای دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی خبــر داد کــه بــا جلــب اعتمــاد جــوان جویــای کار اقــدام بــه ســوء اســتفاده از حســاب وی بــه عنــوان حســاب‬ ‫واســط کــرده بــود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫یا ارابه مرگ‏‬ ‫حســین بــه تازگــی ‪ 19‬ســاله شــده بــود و کم کــم بایــد خــود را‬ ‫بــرای خدمــت مقــدس ســربازی امــاده می کــرد‪ .‬او بچــه خوبــی‬ ‫بــود ولــی‏متاســفانه عشــق موتورســواری داشــت یــا درواقــع جنــون‬ ‫موتورســواری و حــرکات تــک چــرخ زدن ‪ ،‬ویــراژ دادن و بــا ســرعت‬ ‫ت ‪‎.‬‬ ‫بــاال رفتــن در ســر‏داش ـ ‪‎‬‬ ‫یــک ســال پیــش حســین عزیــز مــادرش را از دســت داد و غــم از‬ ‫دســت دادن مــادر مهربانــش داغ ســنگینی بــر دل او و خانــواده اش‬ ‫‏گذاشــت اخــه حســین یــک خواهــر و بــرادر کوچک تــر از خــود‬ ‫داشــت و در ایــن مدتــی کــه ســایه مــادر روی سرشــان نبــود تحمــل‬ ‫دیــدن‏تنهایــی و غصــه خواهــر و بــرادرش را نداشــت ‏‪.‬‬ ‫از وقتــی مــادرش بــه اســمان ها پــر کشــید کال ًیــک ادم دیگــه شــد‬ ‫پــدر حســین کــه مــردی صبــور و بــا گذشــت بــود تمامــی امکانــات‬ ‫و‏تفریحــات را برایــش فراهــم کــرد تــا کمتــر جــای خالــی مــادر را‬ ‫احســاس کنــد ولــی مثــل اینکــه فایــده نداشــت یادمــه مــادرش‬ ‫وقتــی زنــده بــود‏دائــم نگران سرکشـی های حســین نوجوانــش بود و‬ ‫می گفــت حســین گیــر داده کــه برایــم موتور بخرید وگرنــه درس بی‬ ‫درس ! بــرای‏همیــن بــرای اینکــه کمــی ارام بگیــرد‪ .‬موتورســیکلتی‬ ‫برایــش خریــداری کردنــد هرچنــد ازش قــول گرفتنــد کــه مــوارد‬ ‫ایمنــی را رعایــت کنــد‪،‬‏ولــی کــو گــوش شــنوا ؟ نوجــوان قصــه مــا در‬ ‫عالــم دیگــری ســیر می کــرد و همــه قــول و قرارهــا را زیــر پــا نهــاد او‬ ‫عاشــق موتورســواری بــود‏مثــل خیلــی از نوجوانــان هم ســن و ســال‬ ‫دیگــرش دنبــال هیجــان و پــرواز بــا موتورســیکلت بــود‏‪.‬‬ ‫بعــد از فــوت مــادرش از نظــر روحــی خیلــی افســرده و غمگیــن‬ ‫شــده بــود و تنهــا بــا موتورســواری حالــش خــوب بــود درواقــع‬ ‫بــرای دوری از‏محیــط ســرد و بی فــروغ خانــه بیشــتر وقتــش را بــه‬ ‫موتورســواری مشــغول بــود‪ .‬نصیحت هــای دلســوزانه پــدر هیــچ‬ ‫اثــری نداشــت کــه نداشــت‏بارهــا ســر همیــن موتورســواری بــا‬ ‫پــدرش بحــث کردنــد‪ .‬حتــی پدر حســین موتور یا بهتره بگویــم ارابه‬ ‫مــرگ را از او گرفــت ولــی متاســفانه‏بــه دعــوا ختم شــد و پدر مجبور‬ ‫شــد دوبــاره موتــورش را بــه او برگردانــد او چنــد بــار بــا موتور تصادف‬ ‫کــرد ولــی اســیب جــدی ندیــد‪ .‬بــرای‏همیــن درس عبــرت نگرفــت بــا‬ ‫وجــودی کــه چنــد تــا از دوســتان و هــم ســن و ســال هایش را در اثــر‬ ‫تصــادف بــا موتورســیکلت ازدسـت داده‏بــود ‪.‬‏‬ ‫دریکــی از روزهــای اردیبهشــت عقربه هــا ســاعت ‪ 2‬بعدازظهــر را‬ ‫نشــان م ـی داد دلهــره و اضطــراب و نگرانــی همیشــه همــراه پــدر‬ ‫حســین‏بــود و ان روز در دلــش اشــوب بــود چــون پســر نوجوانــش‬ ‫ســوار بــر موتورســیکلت از منــزل خارج شــده بــود و هنــوز بــه خانــه‬ ‫بازنگشــته بــود‪.‬‏ســاعت ‪ 2‬ظهــر تلفــن مرکــز فوریت هــای پلیســی و‬ ‫اورژانــس بــه صــدا درامــد و خبــر از وقــوع تصــادف وحشــتناکی بــا‬ ‫موتورســیکلت دریکــی از‏روســتاهای نزدیــک بجنــورد اعــام گردیــد‬ ‫کــه راکــب جــوان بــا حــرکات تــک چــرخ و ســرعت شــدید و عــدم‬ ‫کنتــرل در پیــچ جــاده دچــار تصــادف‏گردیــده اســت و اون کســی‬ ‫نبــود جــز حســین ‪ .‬متاســفانه بــه علــت شــدت تصــادف حســین‬ ‫عزیــز بــه کمــا رفــت و در بخــش مراقبت هــای‏ویــژه بســتری گردیــد‪.‬‬ ‫هرچنــد دکترهــا از او قطــع امیــد کردنــد چــون اســیب های وارده‬ ‫خیلــی شــدید بــود در کمــال تاســف در ظهــر پنج شــنبه‏خبــر فــوت‬ ‫حســین را بــه خانــواده اش دادنــد و چــراغ عمــرش بــرای همیشــه‬ ‫خامــوش گشــت‪.‬داغ از دســت دادن فرزنــد جــوان کمــر پــدرش را‬ ‫‏شکســت و حســین نوجــوان بــرای همیشــه بــه اغــوش ســرد خــاک‬ ‫ســپرده شــد و ارام گرفــت‪ (.‬روحــش شــاد ‏)‬ ‫نظر کارشناس‏‪:‬‬ ‫روزانــه خبرهــا و امارهــای زیــادی مبنــی بــر فــوت‪ ،‬جراحــت‬ ‫یــا معلولیــت بــر اثــر تصــادف بــا موتورســیکلت را از رســانه ها‬ ‫می شــنویم کــه ایــن ‏خبرهــا خیلــی نگران کننــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫خانواده هــا بایســتی در مراقبــت و یــاداوری نکاتــی کــه می توانــد‬ ‫جــان فرزندانشــان را بــه خطــر بینــدازد ‏جــدی و کوشــا باشــند‪.‬‬ ‫به طــور مثــال رانندگــی بــدون گواهینامــه یــا در روزهــای ابتدایــی‬ ‫اخــذ گواهینامــه بــرای فرزندمــان کــه تجربــه کنتــرل و‏مدیریــت‬ ‫شناسایی و دستگیری عامل سرقت ارز دیجیتال‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهــم ســایبری کــه باسوءاســتفاده از اعتمــاد شــاکی اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ فیــروز ســرخوش نهــاد‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان‬ ‫همدانــی مبنــی بــر اینکــه کیــف الکترونیکـی اش مــورد ســرقت قرارگرفتــه اســت‪ ،‬ایــن موضــوع بالفاصلــه‬ ‫در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتــا جهــت انجــام بررس ـی های الزمــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬شــاکی مدعــی بــود کــه بــا تبلیــغ و اصــرار دوســتان‪ ،‬بــا حــوزه رمــز ارز اشــنا شــده و بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه مبلــغ ‪ ۳‬میلیــارد تومــان در کیــف پــول الکترونیکــی خــود به صــورت رمــز ارز‬ ‫نگه داشــته بــود و مدتــی قبــل متوجــه خالــی شــدن کیــف پــول الکترونیکــی خــود شــده بــود‪ ،‬بــا گــزارش و‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬پلیــس فتــا را در جریــان ایــن کالهبــرداری قــرارداد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬بــا بررس ـی های به عمل امــده از کیــف پــول شــاکی و اظهــارات مال باختــه و‬ ‫بهره گیــری از تــوان فنــی کارشناســان پلیــس فتــا مهتــم کــه یکــی از دوســتان شــاکی بــوده و بــه تشــویق‬ ‫ان وارد ایــن حــوزه شــده بــوده شناســایی گردیــد و پــس از هماهنگی هــای قضایــی در یــک عملیــات‬ ‫غافلگیرانــه دســتگیر و تحویــل پلیــس شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم در مواجهــه بــا اســناد موجــود‪ ،‬بــه ســرقت ارز دیجیتــال از کیــف پــول الکترونیکــی‬ ‫شرکت ‪ Cloudflare‬با موفقیت یکی از بزرگترین‬ ‫حمالت ‪ DDOS‬را خنثی نمود‬ ‫شــرکت ‪ Cloudflare‬تشــریح نمــود کــه ایــن بزرگتریــن حمل ـه ی الی ـه ای اپلیکیشــنی نبــوده امــا‬ ‫یکــی از بزرگتریــن حمالتــی بــوده اســت کــه در دســته بندی ‪ HTTPS‬قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت اینترنتــی زیربنایــی ‪ Cloudflare‬یکــی از بزرگتریــن حمــات ‪ DDOS‬را تعدیــل کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــر طبــق پســت منتشــر شــده در وبــاگ ‪ Cloudflare‬در تاریــخ ‪ 27‬اپریــل‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫‪ 15.3‬میلیــون درخواســت در هرثانیــه (مربــوط بــه حملــه ‪ )DDOS‬را در اپریــل ‪ 2022‬تعدیــل‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن یکــی از بزرگتریــن حمــات ‪ HTTPS DDOS‬بــوده کــه تــا کنــون ثبــت شــده اســت‪ .‬ارزش‬ ‫ایــن حملــه در ایــن اســت کــه قــدرت محاســبات بیشــتری از دســتگاه اســتخراج می کنــد و از‬ ‫ســاختن یــک کانکشــن امــن ‪ TLS‬گرانتــر تمــام می شــود و همچنیــن از حمــات ســنّتی بســیار‬ ‫پــر هزینه تــر اســت‪.‬‬ ‫عمــر یواچیمیــک و جولیــن دســگتس – ‪« : Cloudflare‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن روش هزینــه‬ ‫بیشــتری بــه مهاجــم و همچنیــن بــه قربانــی بــرای دفــع و تعدیــل حملــه تحمیــل می کنــد‪.‬‬ ‫مــا در گذشــته حمــات بزرگــی بــه بســتر رمزنــگاری نشــده ‪ HTTP‬دیــده ایــم ولــی ایــن حملــه‬ ‫شــل خــودش الزم دارد بــر جــا می مانــد‪».‬‬ ‫بخاطــر منابعــی کــه در ا ِ ِ‬ ‫در اگوســت ‪ Cloudflare ،2021‬بزرگتریــن حملــه ی ثبــت شــده ی ‪ DDOS‬در تاریــخ را کــه‬ ‫شــامل ‪ 1.72‬میلیــون ‪ HTTP rps‬بــود متوقــف کــرد‪ .‬ایــن میــزان ســه برابــر بزرگتــر از حمــات‬ ‫ثبــت شــده ی حجمــی ‪ DDOS‬تــا کنــون می باشــد‪.‬‬ ‫حمالت حجمی و پهنای باندی‬ ‫حمــات حجمــی ‪ DDOS‬از حمــات مرســوم پهنــای بانــدی ‪ DDOS‬متفــاوت هســتند‪ .‬در گام‬ ‫دوم‪ ،‬مهاجــم تــاش می کنــد تــا پهنــای بانــد ارتبــاط اینترنــت دســتگاه های هــدف را مســدود‬ ‫نمایــد‪ .‬بــر خــاف ایــن‪ ،‬در گذشــته مهاجــم بــر بمبــاران قربانــی بــا کمــک درخواسـت های زائــد‬ ‫‪ HTTP‬تــا جایــی کــه از طریــق ســرورهای ‪ CPU‬و ‪ RAM‬اســتفاده کنــد‪ ،‬تمرکــز می داشــت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن حمــات حجمــی ‪ DDOS‬از دسترســی و بازدیــد وبســایت از طریــق ســایر‬ ‫کاربــران قانونــی جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫خــودرو یــا موتورســیکلت در زمــان بحــران را نــدارد ایــن پتانســیل‬ ‫را دارد کــه تلخ تریــن تجربــه زندگی مــان را بــا یــک اهمــال کاری و‬ ‫عــدم‏ســخت گیری رقــم بزنیــم! شــاید بــرای شــما هــم جــای تعجــب‬ ‫داشــته باشــد اگــر بدانیــد بخشــی از تصادفــات فوتــی بــه کــودکان‬ ‫و نوجوانــان‏زیــر ‪ 20‬ســال مرتبــط می شــود کــه نمی تــوان ســهم‬ ‫خانــواده را در ایــن اتفــاق غمبــار نادیــده گرفــت‏‪.‬‬ ‫عواملــی ماننــد‪ :‬پاییــن بــودن ســطح اگاهــی نوجوانــان ‪ ،‬هیجانات‬ ‫دوره نوجوانــی و جوانــی ‪ ،‬فقــدان مهارت هــای ارتباطــی صحیــح‪،‬‬ ‫تربیــت ‏نادرســت (ســهل گیرانــه‪ ،‬دیکتاتــوری) نداشــتن اقتــدار‬ ‫و قاطعیــت والدیــن در برخــورد نوجــوان ســرکش و ‪ ...‬می توانــد‬ ‫سرنوشــت شــومی را‏بــرای نوجوانــان و جوانــان رقــم بزنــد‏‪.‬‬ ‫در پایان سخنی با والدین‏‪:‬‬ ‫‏‪.1‬‏والدیــن عزیــز وقــت بیشــتری را بــرای فرزنــدان خــود خصوصــا ً‬ ‫نوجــوان بگذاریــد و رابطــه نزدیــک و صمیمــی بــا او برقــرار کنیــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.2‬‏بــا مهربانــی و محبــت اعتمــاد فرزنــدان خــود را بــه خــود جلــب‬ ‫کنیــد تــا راحت تــر بــا شــما دردو دل کننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.3‬‏دائــم ان هــا را باهــم ســن و سال هایشــان مقایســه نکنیــد و‬ ‫برایشــان ارزش قاتــل شــوید تــا احســاس عزت نفــس کنــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.4‬‏خداونــد بــه هرکســی اســتعداد و توانایی هــای ویــژه عطا فرموده‬ ‫ان هــا را نادیــده نگیرید‏‪.‬‬ ‫‏‪.5‬‏عیب هــای رفتاری شــان را بــه رویشــان نیاوریــد چــون ممکــن اســت‬ ‫در اثــر اگاهــی پایین دســت بــه رفتارهــای مخاطره امیــزی بزننــد‏‪.‬‬ ‫‏‪.6‬‏روزی یــک ســاعت بــا نوجــوان خــود صحبــت کنیــد و از انتظارات‬ ‫و برنامه هــای اینده شــان ســوال کنیــد تــا دلگــرم شــود‏‪.‬‬ ‫‏‪.7‬‏والدیــن عزیــز چنانچــه فرزنــد شــما اصــرار بــر ســوار یــا خریــد‬ ‫موتورســیکلت داشــت ‪ .‬قاطعانــه و منطقــی برخــورد کنیــد و کوتــاه‬ ‫‏نیاییــد ‪.‬چراکــه کوتــاه امــدن در برابــر خواســته نابــه جــا و خطرنــاک‬ ‫نوجــوان اتفاقــات ناگــواری را رقــم خواهــد زد و اینکــه یــک عمــر‬ ‫‏پشــیمانی و بــه ســوگ نشســتن را بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت‏‪.‬‬ ‫به قلم‪:‬سرگرد نساء ایزانلو کارشناس ارشد معاونت فرهنگی و‬ ‫اجتماعی پلیس باب الرضا(ع‏)‬ ‫دوســت خــود اعتــراف‬ ‫کــرد و انگیــزه خــود را‬ ‫کســب منافــع مالــی‬ ‫عنــوان نمود‪ ،‬در نهایت‬ ‫متهــم بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده بــه همــراه‬ ‫مســتندات موجــود و‬ ‫جمع اوری شــده بــه‬ ‫مرجــع قضایــی معرفـی ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســرخوش‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ســاده ترین‬ ‫و موثرتریــن راه بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اقدامــات‬ ‫مجرمانــه ســایبری‪،‬‬ ‫افزایــش ســطح اگاهــی کاربــران نســبت بــه موضوعــات مختلــف فضــای مجــازی بــوده و ایــن امــر مهــم جــز‬ ‫بااحســاس مســئولیت و برنامه ریــزی و صــرف زمــان کافــی محقــق نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــهروندان در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم رایان ـه ای می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫حضــوری بــه پلیــس فتــا و یــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬و یــا بــا‬ ‫شــماره گیری ‪ 096380‬مرکــز امـــداد و فوریت هــای سایبـــری از مشــاوره ها و راهنمایی هــای کارشناســان‬ ‫ایــن پلیــس در جهــت رفــع مشــکالت احتمالــی خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫جزئیات حمله‬ ‫بــر اســاس گــزارش ‪ ،Cloudflare‬قربانــی مشــتری اســتفاده کننــده از ســکوی پرتــاب ‪crypto‬‬ ‫بــود کــه پروژه هــای منابــع مالــی غیــر متمرکــز را بــرای ســرمایه گذاران بالقــوّه بــر مــا می کــرد‪.‬‬ ‫‪ Cloudflare‬فــاش کــرد کــه حــدود ‪ 1300‬شــبکه مختلــف شــامل شــبکه های بــزرگ ‪ GMBH‬المــان‪،‬‬ ‫‪ OVH‬فرانســه‪ Azteca ،‬کلمبیــا و ســایر تامین کننده هــای ابــری مــورد حملــه قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن حملــه کمتــر از ‪ 15‬ثانیــه طــول کشــید‪ ،‬از یــک ‪ botnet‬شــامل ‪ bot 6000‬منحصــر بــه فــرد‬ ‫از ‪ 112‬کشــور اغــاز گردیــد‪ %15 .‬از ایــن ترافیــک از کشــور اندونــزی نشــات می گیــرد‪ ،‬در حالــی کــه ســایر‬ ‫کشــورهای سرشــناس در ایــن زمینــه شــامل روســیه‪ ،‬برزیــل‪ ،‬هنــد‪ ،‬کلمبیــا و امریــکا می باشــند‪.‬‬ ‫‪ Cloudflare‬تصریــح نکــرد کــه حملــه مرتبــط بــا ‪ Emotet Botnet‬بــوده اســت یــا خیــر‪ ،‬امــا قبــول‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن حملــه از ســوی یــک ‪ botnet‬بــوده کــه اخیــرا ً مــورد رصــد ‪ Cloudflare‬بــوده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی دیگــر از یافته هــای اشــتراک گــذاری شــده ‪ Cloudflare‬ایــن اســت کــه حملــه بیشــتر‬ ‫از طــرف مراکــز داده (دیتــا ســنترها) بــوده اســت‪.‬‬ ‫ـم‪ :‬کاربــر گرامــی؛ هــر پیــام حــاوی لینــک از شــماره شــخصی تحــت عنــوان ســامانه ثنــا‪ ،‬ســامانه همتــا‪ ،‬شــکایت علیــه‬ ‫ـدار مهـ‬ ‫هشـ‬ ‫شــما‪ ،‬صــدور حکــم جلــب و ‪ ...‬جعلــی و بــه قصــد خالــی کــردن حســاب شماســت‪ .‬لطفــا کلیــک نکنیــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫برگزاری نشست تخصصی‬ ‫پلیس فتا با اصحاب رسانه ‬ ‫پلیــس فتــا در دیــدار بــا اصحــاب رســانه بــه بهــره گیــری از‬ ‫ت بخشــی در فضــای‬ ‫ظرفیــت اصحــاب رســانه بــرای امنیــ ‬ ‫ســایبری و اگاهــی دادن بــه خانواده هــا تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ کاراگاه علــی حســینی در دیــدار بــا اصحــاب رســانه‬ ‫کــه بــا محوریــت حرکــت بــه ســمت رویکــرد پیشــگیرانه و‬ ‫فرهنــگ ســازی در فضــای مجــازی برگــزار شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن پلیــس همــواره ســعی کــرده تــا از ظرفیــت اصحــاب‬ ‫ت بخشــی در فضــای ســایبری‪ ،‬هشــدار و‬ ‫رســانه بــرای امنی ـ ‬ ‫اگاهــی دادن بــه خانواده هــا در خصــوص خطــرات پیرامونــی‬ ‫اســتفاده کنــد و هــدف از برگــزاری ایــن دیــدار را نقــش پررنــگ‬ ‫اصحــاب رســانه در دنیــای کنونــی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا بیــان اینکــه هیــچ کــس نمی توانــد منکــر‬ ‫اثرگــذاری بــاالی رســانه ها در جامعــه باشــد‪ ،‬گفــت ‪:‬‬ ‫خبرنــگاران بــا درک اهمیــت حضــور خــود در جامعــه و قلــم‬ ‫توانمندشــان بایــد بــه ســمتی پیــش برونــد کــه در جامعــه‬ ‫امیدافرینــی را ترویــج کــرده و باعــث القــای احســاس امنیــت‬ ‫در شــهر و دیــار خــود شــوند چــرا کــه احســاس امنیــت مقــدم‬ ‫بــر خــود امنیــت اســت‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬ناامــن جلــوه دادن اســتان قبــل از‬ ‫همــه بــه ضــرر خــود ســاکنان ایــن دیــار اســت و بالعکــس‬ ‫ان یعنــی امــن جلــوه دادن اســتان عــاوه بــر ارامــش روحــی‬ ‫و روانــی کــه بــرای مــردم بــه همــراه دارد باعــث مــی شــود‬ ‫ســرمایه گــذاران نیــز میــل بــه حضــور در خوزســتان بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری داشــته باشــند لــذا خبرنــگاران عزیــز قبــل از‬ ‫انتشــار کلیــپ یــا اخبــار از صحــت و ســقم خبــر برابــر قانــون‬ ‫بایــد اطالعــات حاصــل کننــد تــا خــدای نکــرده نــا خواســته اب‬ ‫در اســیاب دشــمن نریزنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه بایــد کمــک کنیــم و دســت بــه دســت هــم‬ ‫دهیــم تــا به عنــوان اســتانی امــن در کشــور مطــرح شــود‪،‬‬ ‫ان گونــه کــه واقعــا هســت؛ بــه گونــه ای کــه در بســیاری‬ ‫شــاخص ها ما وضعیت بســیار خوبی در کشــور و نســبت به‬ ‫بســیاری از اســتان های دیگــر داریــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از امادگــی پلیــس فتــا بــرای هرگونــه تعامــل‬ ‫و هم اندیشــی بــا اصحــاب رســانه خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫خوشــبختانه ایــن تعامــل و ارتبــاط نیــز وجــود داشــته و مــا‬ ‫همیشــه تــاش کرده ایــم از نظــرات‪ ،‬پیشــنهادات و حتــی‬ ‫انتقادهــای خبرنــگاران فرهیختــه نهایــت اســتفاده را ببریــم‪.‬‬ ‫حسینی ضمن استقبال از نظرات‪ ،‬پیشنهادات و انتقادات‬ ‫اصحــاب رســانه عنــوان کــرد‪ :‬اکثــر رســانه ها در کشــور همواره‬ ‫در راســتای منافــع کشــور و انقــاب اســامی حرکــت کــرده‬ ‫و در مقابــل رســانه های بیگانــه توانســته اند بــه خوبــی از‬ ‫ارزش هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی دفــاع کننــد و‬ ‫انتشــار صحیــح و بــه موقــع اخبــار و پرهیــز از جنجال هــای‬ ‫رســانه ای را از جمله خصوصیات خوب خبرنگاران برشــمرد و‬ ‫از از نیروهــای توانمنــد و بــا دانــش ایــن اســتان که همــواره در‬ ‫راســتای القــای امنیــت‪ ،‬صلــح‪ ،‬ارامــش و تعامــل ســازنده بــا‬ ‫همــه دســتگاه ها از جملــه پلیــس تــاش کرده انــد قدردانــی‬ ‫ویــژه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫نقش معلمان در تربیت‬ ‫اینده سازان کشور مثال زدنی‬ ‫است‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان در دیــدار بــا‬ ‫رئیــس اداره امــوزش و پــرورش شهرســتان بــر نقــش ارزنــده‬ ‫معلمــان در تربیــت‏اینده ســازان کشــور تاکیــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس ســرهنگ «مهدی‬ ‫مهــران فر»بــه همــراه رئیــس عقیدتــی سیاســی و حفاظــت‬ ‫اطالعــات و جمعــی از‏همــکاران بــا حضــور در دفتــر رئیــس‬ ‫اداره اموزش وپــرورش شهرســتان بــا وی دیــدار کــرد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ مهــران فــر بــا اشــاره بــه زحمــات خالصانــه‬ ‫معلمــان در تعلیــم و تربیــت فرزنــدان کشــور گفــت‪:‬‬ ‫هرچقــدر در محیــط مدرســه کــودکان و ‏نوجوانــان از‬ ‫اموزه هــای دینــی و اخالقــی بیشــتری بهره منــد شــوند‬ ‫مــا کمتــر شــاهد گرفتــار شــدن ایــن عزیــزان در دام‬ ‫اســیب های‏اجتماعــی خواهیــم بــود و نقــش معلمــان در‬ ‫ایــن زمینــه بســیار مهــم و حیاتــی اســت‏‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مانــه و ســملقان بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت فــراوان تعامــات دوجانبــه پلیــس و نهــاد تعلیــم و‬ ‫تربیــت جهــت نیــل بــه‏اهــداف عالیه نظام مقــدس جمهوری‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬تامیــن امنیــت دانــش امــوزان و پیشــگیری‬ ‫از اســیب های اجتماعــی ایــن عزیــزان از ‏طریــق برگــزاری‬ ‫کالس هــای امــوزش همگانــی و نمایشــگاه ها در ســطح‬ ‫مــدارس جــزء اموراتــی اســت کــه بــرای مجموعــه انتظامــی از‬ ‫‏اهمیــت شــایانی برخــوردار اســت و تــاش می کنیــم تــا در‬ ‫کنــار اقدامــات امنیتــی و پلیســی بــه مباحــث فرهنگ ســازی‬ ‫و امــوزش همگانــی‏دانــش امــوزان نیــز اهتمــام بیشــتری‬ ‫داشــته باشــیم‏‪.‬‬ ‫روحانــی رئیــس اداره اموزش وپــرورش شهرســتان نیــز بــا‬ ‫قدردانــی از زحمــات پلیــس در همراهــی مجموعــه امــوزش و‬ ‫پــرورش از زحمــات و ‏پیگیری هــای فرمانــده انتظامــی‬ ‫شهرســتان در حــوزه تامیــن امنیــت دانــش امــوزان و‬ ‫پیشــگیری از اســیب های اجتماعــی تقدیــر نمــود‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای نومل سدکوثر‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -531‬سال هشتم‬ ‫‪-531-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/13‬شوال‪/‬‬ ‫‪13 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 14‬‬ ‫‪14-- 1401 //02‬‬ ‫ شنبه ‪02//24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کلمات قصار _ حفظ‍ اسرار‬ ‫ُ‬ ‫وحسن رفتار‬ ‫س ـرِّهِ ‪ ،‬و َ الْبَشَ اشَ ـ ه ُ حِبَال َـ ه ُ‬ ‫قــال علــی ( علیــه الســام)‪َ :‬ص ـد ْر ُ ال ْ َعاقِـ ِ ‬ ‫ـل ُصن ْـدُوقُ ِ‬ ‫الْمَ ـوَدَّهِ ‪ ،‬و َ ْ‬ ‫ـوب ‪.‬‬ ‫الِحْتِمَــا ‬ ‫لُ قَبـْـر ُ الْعُیُـ ِ‬ ‫امــام علــی(ع) فرمــود‪ :‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت‪ ،‬خوشــرویى و‬ ‫بشاشــت‪ ،‬دام محبــت اســت و تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت‪ .‬امــام‬ ‫علــی(ع) در ایــن عبــارات نورانــى و انچــه در ذیــل ان امــده بــر چهــار مطلــب‬ ‫تاکیــد مى کنــد‪ :‬نخســت مى فرماید‪«:‬ســینۀ عاقــل گنجینــۀ اســرار اوســت»‬ ‫یعنــى همان گونــه کــه صاحبــان ثــروت اشــیاء قیمتــى را در صندوق هــاى محکــم‬ ‫نــگاه دارى مى کننــد‪ ،‬انســان عاقــل نیــز بایــد اســرارش را در دل خــود پنهــان دارد‪،‬‬ ‫چــرا کــه اســرار او اگــر بــه دســت دوســت بیفتــد گاه ســبب ناراحتــى اوســت و‬ ‫اگــر بــه دســت دشــمن بیفتــد ممکــن اســت ســبب ابروریــزى او شــود‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫بعضــى از اســرار ممکــن اســت بــا سرنوشــت ملتــى ارتباط‍ ـ داشــته باشــد کــه اگــر‬ ‫بى موقــع فــاش شــود ســبب خســارت عظیمــى بــراى جامعــه گــردد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل در حــاالت پیغمبــر اکــرم( ص) نقــل شــده اســت‪:‬هنگامى کــه‬ ‫تصمیــم بــر غــزوه و پیــکارى بــا دشــمن مى گرفــت کامــا ًان را پنهــان مى داشــت‪.‬‬ ‫مرحــوم مغنیــه در شــرح نهــج البالغــۀ خــود بــه اینجــا کــه مى رســد نکوهــش‬ ‫شــدیدى از وضــع دنیــاى امــروز مى کنــد کــه انــواع اســباب و وســایل بــراى‬ ‫تجســس و کشــف اســرار افــراد اختــراع شــده وبــه طرزوحشــتناکى اســرارهمگان‬ ‫فــاش مى گــردد‪ .‬زمانــى مرحــوم مغنیــه چنیــن ســخنى را گفــت کــه هنــوز‬ ‫مســائل امــروزى اختــراع نشــده بــود‪ .‬شــرایط‍ امــروز چنــان اســت کــه از طریــق‬ ‫شــنودها‪ ،‬ماهواره هــا‪ ،‬دوربین هــا و وســایلى کــه مخفیانــه در همــه جــا‬ ‫ممکــن اســت بــه کار گذاشــته شــود تقریبــا همــۀ اســرار مــردم را مى تــوان‬ ‫فــاش کــرد و ایــن ناامنــى عجیبــى اســت بــراى دنیــاى امــروز و برخــاف‬ ‫انچــه شــعار داده مى شــود ازادى انســان ها را ســخت تهدیــد مى کنــد‪.‬‬ ‫ســعدى (علیــه الرحمــه) مــی گویــد ‪ :‬رازى کــه نهــان خواهــى بــا کــس در میــان‬ ‫منــه؛ گرچــه دوســت مخلــص باشــد کــه مــر ان دوســت را نیــز دوســتان مخلــص‬ ‫باشــند همچنیــن مسلســل‪:‬‬ ‫با کسى گفتن و گفتن که مگوى‬ ‫خامشى به که ضمیر دل خویش‬ ‫که چو پر شد نتوان بستن جوى‬ ‫اى سلیم! اب ز سر چشمه ببند‬ ‫ســپس امــام علــی (ع) در دومیــن جملــه مى فرماید‪«:‬خوشــرویى و بشاشــت‪،‬‬ ‫دام محبــت اســت» بــدون شــک افــراد خوشــرو و خوش برخــورد کــه بــا چهــرۀ‬ ‫گشــاده و لب هــاى پرتبســم بــا دیگــران برخــورد مى کنند‪ ،‬دوســتان زیــادى خواهند‬ ‫داشــت و بــه عکــس‪ ،‬افــرادى کــه بــا قیافــۀ در هــم کشــیده و عبــوس و خشـم الود‬ ‫بــا دیگــران روبـه رو مى شــوند مــردم از انهــا متنفــر مى گردنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه جلــب محبــت باعــث اتحــاد صفــوف و وحــدت کلمــه مى شــود‪،‬‬ ‫در روایــات اســامى ثواب هــاى زیــادى بــراى خوشــرویى و بشاشــت نقــل شــده‬ ‫اســت؛ از جملــه در حدیثــى از امیــر کالم علــى(ع)در بحاراالنــوار اســت کــه فرمود‪:‬‬ ‫م الْبَشَ اشَ ـ هَ و َ الْب ِ ْ‬ ‫شــر َ تَفَرَّقُــوا و َ مَــا‬ ‫م فَت ََصافَحُــوا و َ اَظْهِــرُوا لَه ُـ ُ ‬ ‫م اِخْوَان َک ـُ ْ ‬ ‫«اِذَا لَقِیت ُـ ْ ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـب ؛ هنگامــى کــه بــرادران دینى خود را مالقات مى کنید‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫عَل َیْکـ ُ ْ ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫م م ِـ َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫بــا هــم مصافحــه کنیــد و بشاشــت و مســرت را در برابــر انهــا اظهــار کنیــد و در‬ ‫نتیجــه هنگامــى کــه از هــم جــدا مى شــوید گناهان شــما بخشــوده خواهد شــد»‪.‬‬ ‫در روایــت معروفــى از پیامبــر ( ص) امــده اســت که فرمــود‪« :‬یَا بَنِی عَبْدِالْمُطَّل ِ ِ ‬ ‫ب‬ ‫ـن الْب ِ ْ‬ ‫شــرِ؛ شــما‬ ‫سـ ِ ‬ ‫م فَالْقَوْهُ ْ ‬ ‫اس بِاَمْوَالِک ُ ْ ‬ ‫ن ت ََسـعُوا الن َّ َ ‬ ‫م ل َ ْ ‬ ‫اِنَّک ُ ْ ‬ ‫م بِط َلَ ق َ ه ِ الْوَج ْ ه ِ و َ ح ُ ْ‬ ‫نمى توانیــد همــۀ مــردم را بــا امــوال خــود راضــى کنیــد (چــرا کــه نیازهــا بســیار زیــاد‬ ‫و امــوال کــم اســت) بنابرایــن انهــا را بــا چهــرۀ گشــاده و خوشــرویى مالقــات کنیــد‬ ‫(کــه ســرمایه اى فنــا ناپذیــر و مایــۀ خوشــنودى مــردم اســت)»‪.‬در ســومین جملــه‬ ‫مى فرماید‪«:‬تحمــل ناراحتى هــا گــور عیب هاســت» ‪.‬‬ ‫اشــاره بــه این کــه بســیار مى شــود انســان از رفتــار بعضــى از دوســتان‬ ‫و اشــنایان و یــا حتــى افــراد عــادى ناراحــت مى گــردد و یــا مشــکالت‬ ‫و مســائلى در زندگــى پیــش مى ایــد کــه انســان را نگــران مى ســازد‪ .‬کســانى کــه‬ ‫این گونــه نامالیمــات را تحمــل کننــد بــه فضیلــت بزرگــى دســت یافته انــد کــه‬ ‫عیــوب انســان را مى پوشــاند و بــه عکــس‪ ،‬افــراد ناصبــور و بى حوصلــه داد و فریــاد‬ ‫بــر مى اورنــد و بــه ســخنان یــا کارهایــى الــوده مى شــوند کــه ســر تــا پــا عیــب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫حکمت امیــز اضافــه مى کنــد کــه در روایتــى از امام علی(ع)تعبیر دیگرى در این‬ ‫باره دیده مى شــود که فرمود‪« :‬مســالمت جویى وســیلۀ پوشــاندن عیب هاست»‬ ‫«خبــاء» بــه معنــاى خیمــه اســت و محلــى کــه چیــزى را در ان مى تــوان پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬گــر چــه تعبیــر بــه «مســالمت» بــا «احتمــال» تفــاوت زیــادى نــدارد ولــى‬ ‫«احتمــال» اشــاره بــه خویشــتن دارى و «مســالمت» اشــاره بــه خوش رفتــارى بــا‬ ‫مــردم اســت‪.‬‬ ‫در واقع «احتمال» مفهومى در رابطه با خویشتن داردو«مسالمت»در رابطه با‬ ‫دیگــران‪ .‬ســپس امــام علــی‪(،‬ع)در چهارمیــن و اخرین نکتــه مى فرماید‪«:‬ان کس‬ ‫کــه از خــود راضــى باشــد افــراد خشــمگین بر او بســیار خواهند بود»‬ ‫دلیــل ان روشــن اســت‪ ،‬زیــرا فــرد از خــود راضــى انتظــار دارد دیگــران بــراى او‬ ‫احتــرام فــراوان قائــل شــوند‪ ،‬همــه بــه او ســام کننــد‪ ،‬در مجالــس‪ ،‬صدر مجلس‬ ‫را بــه او اختصــاص دهنــد‪ ،‬روى حــرف او ســخنى نگوینــد و پیوســته زبــان بــه مــدح‬ ‫و ثنایــش بگشــایند‪ .‬هنگامــى کــه این گونــه احترامــات را نمى بینــد و مــردم او‬ ‫را در جایــگاه اصلــى اش مى شناســند نــه انچــه خــودش ادعــا دارد نســبت بــه‬ ‫مــردم بدبیــن مى شــود و زبــان بــه بدگویــى مى گشــاید و بى اعتنایــى پیشــه‬ ‫مى کنــد و همیــن امــر مــردم را بــه او خشــمگین مى ســازد‪ .‬بــه دیگــر ســخن‪ ،‬ایــن‬ ‫صفــت زشــت هــم او را نســبت بــه مــردم خشــمگین مى ســازد کــه بــه گمانــش‬ ‫حــق او را ادا نمى کننــد و قــدر او را نمى شناســند و هــم مــردم را نســبت بــه او‪.‬‬ ‫بــه عکــس‪ ،‬کســانى کــه خــود را در جایــگاه نقــد و انتقاد قــرار مى دهند متواضعانه‬ ‫بــا مــردم برخــورد مى کننــد‪ ،‬هرگــز خــود را طلبــکار نمى داننــد و پیوســته بــراى‬ ‫دیگــران احتــرام قائلنــد و ایــن امــر دوســتان فراوانــى بــراى انهــا جلــب مى کنــد‪.‬‬ ‫در غــرر الحکــم نیــز از امیــر کالم(ع) نقــل شــده کــه فرمــود‪« :‬ثَمَــر َ ه ُ الْعُج ْ ِ ‬ ‫ــب‬ ‫الْبَغْضــاءُ؛ میــوۀ درخــت خودپســندى عــداوت و دشــمنى اســت»‪.‬‬ ‫زیان هاى خودپسندى بسیار زیاد است ‪.‬‬ ‫منبــع‪ _۱:‬نهج البالغــه امــام علــی (علیه‏الســام )کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب‬ ‫پیــام امیرالمومنیــن علی (ع)جلــد دوازدهم‪.‬صفحــات ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫نگاهی به وجه‬ ‫تسمیه‬ ‫دو روستای« لنگر»‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرویس گردشگری‪-‬دکتر حسن ستایش ‪:‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی دو روســتا بــه نــام لنگــر وجــود‬ ‫دارد ‪ .‬ایــن دو روســتا عــاوه بــر اینکــه تشــابه اســمی دارنــد‬ ‫دارای امامــزاده هســتند ( امامــزاده محمدرضــا و امامــزاده‬ ‫قاســم ) که به فاصله ‪ ۶۷‬کیلومتر از یکدیگر در یک اســتان‬ ‫واقــع انــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ‪ ،‬بــی تردیــد وجه تســمیه‬ ‫مشــترک نیــز دارنــد ‪ .‬ایــن دو روســتا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬روســتای لنگــر بجنــورد؛ کــه از توابــع دهســتان بدرانلــو‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان بجنــورد بــه شــمار مــی ایــد ‪ .‬ایــن‬ ‫روســتا بــا مختصــات طــول جغرافیایــی ‪ ۵۷‬درجــه و ‪۲۴‬‬ ‫ثانیــه و عــرض جغرافیایــی ‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۵۵‬ثانیــه و ارتفــاع‬ ‫‪ ۱۳۲۲‬متــر از ســطح دریــا بــا موقعیــت کوهســتانی در ‪۱۹‬‬ ‫کیلومتــری شــمال غربــی شــهر بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬روســتای لنگــر ســملقان ؛ کــه در دهســتان قاضــی‬ ‫بخــش ســملقان شهرســتان مانــه و ســملقان بــا مختصــات‬ ‫طــول جغرافیایــی ‪ ۵۶‬درجــه و ‪ ۸۰‬ثانیــه و عــرض جغرافیایــی‬ ‫‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۴۵‬ثانیــه و ارتفــاع ‪ ۷۹۶‬متــر از ســطح دریــا و‬ ‫بــا موقعیــت دشــتی در ‪ ۱۸‬کیلومتــری غــرب شــهر اشــخانه‬ ‫واقــع اســت‪.‬‬ ‫از نظــر واژه شناســی ‪ ،‬واژه لنگــر در زبــان فارســی بــه الــت‬ ‫اهنــی داللــت دارد کــه بــه طنابــی دراز متصــل اســت و چــون‬ ‫خواهنــد کشــتی را در جایــی متوقــف ســازند ان را بــه اب‬ ‫اندازنــد؛ و انــگاه کــه خواهنــد کشــتی را بــه حرکــت اورنــد ان‬ ‫را از اب بــر گیرنــد ( فرهنــگ معیــن )‪ .‬بــه ایــن معنــا گفتــه‬ ‫می شــود کــه لنگــر لفــظ یونانــی االصــل اســت ‪ .‬در زبــان‬ ‫یونانــی بــه لنگــر ‪ agkyra‬مــی گوینــد و معــرب ان انجــر‬ ‫اســت؛ بــه همــان معنــای لنگــر کشــتی کــه در التیــن بــه‬ ‫صــورت ‪ ancora‬و در زبان هــای فرانســه و در انگلیســی بــه‬ ‫صورت ‪ anchor‬در امده اســت ( فرهنگ ریشــه شــناختی‬ ‫زبــان فارســی)‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در بــادی امــر بــه نظــر مــی رســد کــه هــر‬ ‫دو جلگــه بجنــورد و ســملقان در گذشــته هــای دور‪ ،‬دریــا‬ ‫بــوده و کشــتی هــا در جاهایــی لنگــر می انداختنــد کــه اکنــون‬ ‫لنگــر نــام دارد ‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه فرضیــه دریــا‬ ‫بــودن ایــن دو جلگــه بــرای هــر دو روســتای فوق‪ ،‬بویــژه برای‬ ‫لنگــر ســملقان کــه در وســط دشــت وســیعی قــرار دارد امــری‬ ‫محــال بــه نظــر مــی رســد و از ایــن نظــر واژه لنگــر بــرای هــر‬ ‫دو ابــادی نمــی توانــد اســم بــا مسـمّایی باشــد‪.‬‬ ‫ولــی لنگــر در زبــان فارســی معانــی دیگــری هــم دارد؛ از‬ ‫جملــه بــه محــل اجتمــاع و خــوردن گاه صوفیان لنگــر اطالق‬ ‫مــی شــود ؛ جایــی کــه در ان همــه روزه بــه فقیــران طعــام‬ ‫مــی دهنــد و نیــز بــه مقبــره و ضریــح بــزرگان کــه دور ان‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫محجــری از ســنگ‪ ،‬چــوب‪ ،‬خشــت یــا گل مــی کشــیدند لنگر‬ ‫گفتــه انــد ( لغتنامــه دهخــدا) ‪ .‬بــه ایــن معنــا ‪ ،‬طبــق فرهنگ‬ ‫نظــام ایــن واژه در زبــان سنســکریت در اصــل « الن اگار»‬ ‫بــوده اســت‪ .‬الن بــه معنــی دادن و بخشــیدن اســت و اگار‬ ‫بــه معنــی خانــه و در مجمــوع الن اگار ( یــا لنگــر )بــه معنــای‬ ‫خانــه بخشــش و خیــرات مــی باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در‬ ‫اصطــاح صوفیــان ســاکن در شــبه قــاره هنــد بــه اشــپزخانه‬ ‫واقــع در یــک خانقــاه لنگــر گفتــه مــی شــد و اساســا ًهــر یــک‬ ‫از خانقاه هــای بــزرگ دارای لنگرخانــه ای بــود کــه مخــارج‬ ‫ان از راه موقوفــات و درامدهــای مختلــف دیگــر تامیــن‬ ‫می گردیــد (تاریــخ خانقــاه هــا در ایــران ‪ ،‬ص ‪.)۱۱۱‬‬ ‫ادوارد بــراون محقــق ایرانشــناس در مــورد لنگر می نویســد‪:‬‬ ‫لنگــر یعنــی خانقــاه و صومعــه و دیــر قلنــدران و تــارکان دنیــا‬ ‫و راهبــان پیــروان محمــد( ص)‪ .‬امــا در مــورد راهبــان شــرق‬ ‫دور و منطقــه خراســان بــه معنــای مرکــز نهارخــوری خانقــاه‬ ‫اســت (همــان)‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت کــه لنگــر بــه معنــای‬ ‫خانقــاه اســت کــه صــورت تحریــف شــده « خــوان گاه»‬ ‫(ســفره خانــه) یــا « خــوردن گاه » ( جــای خــوردن) مــی باشــد‬ ‫(اننــدراج)‪ .‬در واقــع‪ ،‬لنگــر در اغــاز تاســیس خود‪ ،‬محلی بود‬ ‫بــرای ســکونت و تغذیــه درویشــان مقیــم و مســافر‪ .‬یعنــی‬ ‫مســافرخانه رایگانــی بــوده اســت کــه غــذا و مــکان مجانــی‬ ‫در اختیــار مســافران و غریبــان و صوفیــان قــرار مــی داد و‬ ‫در ان جــا از انــان پذیرایــی مــی شــد و ایــن نکتــه نیــز بدیهــی‬ ‫اســت کــه وقتــی کســی در جایــی اقامــت می کنــد بــه طــور‬ ‫طبیعــی بــه خــوراک هــم نیــاز دارد و معمــوال ًصاحب خانــه‬ ‫ایــن کار را بــه عهــده می گیــرد‪ .‬پــس لنگــر ناگزیــر جایــی‬ ‫بــوده اســت کــه کســانی در ان جــا ســکنی گزیــده و بــه ان هــا‬ ‫خــوراک هــم داده مــی شــده اســت و ایــن کار در طــول زمــان‬ ‫همچنــان ادامــه داشــته و تکامــل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در مورد پیدایش و منشــا تاریخی لنگر گفته می شــود‪ :‬به‬ ‫مــوازات رواج و رونــق خانقاه هــا و نظامــات خانقاهــی‪ ٬‬مراکــز‬ ‫دیگــری هــم وجــود داشــت کــه مــورد اســتفاده صوفیــان و‬ ‫دراویــش قــرار مــی گرفــت و برخــی از صوفیــان بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف و ارمــان خویــش بــه تنهایی یا گروهی در مســاجد‬ ‫و کنــار مقابــر و شــکاف کــوه هــا و مراکــز دیگــر اقامــت گزیــده‬ ‫بــه عبــادت و ریاضــت مــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مراکــز دیگــری تحــت عنــوان ربــاط‪٬‬‬ ‫زاویه‪،٬‬دویره‪،‬تکیــه و غیــره کانون هــای بودنــد کــه در ان هــا‬ ‫تمــام یــا برخــی برنامــه هــای خانقاهــی و مســلک تصــوف‬ ‫اجــرا می شــد‪( .‬پیشــین ‪،‬ص‪ . )۶۵‬امــا لنگــر فقــط همــان‬ ‫محــل اجتمــاع صوفیــان بــوده اســت؛ جایــی کــه از انجــا هــر‬ ‫روز بــه مــردم طعــام مــی رســید ‪.‬‬ ‫اصطــاح « لنگــر » را اولیــن بــار درویشــان سلســله‬ ‫نقش بندیــه بعــد از حملــه مغــول بــرای خانقــاه خــود‬ ‫پذیرفتنــد( زبــده التواریــخ ج‪ ، ۲‬ص‪ .)۸۲۱‬امــا مســئله‬ ‫لنگر ســازی و لنگــرداری و پذیرایــی از درویشــان در عهــد‬ ‫تیموریــان راه افتــاد و شــاهان تیمــوری بــه ســبب رواج‬ ‫مســلک تصــوف در بیــن مــردم بــه ســاختن لنگرهــا ابــراز‬ ‫تمایــل مــی کردنــد و گاهــی هــم خود عهــده دار تولیت ان ها‬ ‫بودنــد( تاریــخ خانقــاه ایــران‪ ،‬ص‪.) ۱۱۱‬‬ ‫در مطلــع الســعدین امــده اســت ‪« :‬امیــر تیمــور در اکثــر‬ ‫بیابان هــا کــه صالحیــت داشــته لنگرهــا بنــا نهــاده و قریــه ها‬ ‫وقــف کــرده و مــردم تعییــن فرمــوده تــا بــه خدمــت صــادر و‬ ‫وارد جریــان نماینــد‪ .‬عــاوه بــر خانقاهــی کــه در کنــار ارامگاه‬ ‫برخــی بــزرگان صوفیــه قــرار داشــت اشــپزخانه و لنگــری هــم‬ ‫دایــر شــده و درویشــان و فقیــران در ان اطعــام می شــدند»‬ ‫( ص ‪. )۳۱۵‬‬ ‫لنگــر در منطقــه بجنــورد و ســملقان نیــز نقــش خوانــگاه‬ ‫یــا ســفره خانــه را داشــته ؛ جایــی کــه بــرای همــگان همــواره‬ ‫ســفره رایــگان گســترده و امــاده بــوده اســت ‪ .‬از ان جــا کــه‬ ‫نــذورات زیــادی از ســوی اهالــی ان دو روســتا و روســتاهای‬ ‫اطــراف بــه ایــن دو امامــزاده هــا اهــدا مــی شــد ایــن مــکان‬ ‫ملجــا و لنگرگاهــی بــرای دراویــش و صوفیــان شــده بــود ؛‬ ‫بویــژه کــه دراویــش زیــادی از ســنخ بــی سلســله و بیــکاره‬ ‫در منطقــه خراســان شــمالی حضــور داشــتند‪ .‬وجــود کــوه‬ ‫باباموســی و روســتاهای درصوفیــان‪ ،‬زمــان صوفــی ‪،‬‬ ‫مالحســن ‪ ،‬مالویــس ‪ ،‬بابــا امــان و مقابــر بابــا قــدرت و بابــا‬ ‫تــوکل در ایــن اســتان حکایــت از حضــور گســترده صوفیــان‬ ‫در ایــن منطقــه دارد و ضــرورت ســاختن چنیــن اماکنــی را‬ ‫مــی رســاند‪.‬‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه اینکــه هــر دو روســتای لنگــر بجنــورد و‬ ‫ســملقان دارای امامــزاده ای هســتند کــه توقفــگاه دراویــش‬ ‫و فقــرا بــوده و رزق روزمــره شــان در انجــا تامیــن مــی شــده‬ ‫اســت لنگــر نامگــذاری شــده اند‪ .‬البته مرقدهــای امامزاده ها‬ ‫و مقابــر بــزرگان در روســتاهای لنگــر ســاری ‪ ،‬لنگــر ماهــان‬ ‫کرمــان و لنگــر تربــت جــام نیــز بــه عنــوان توقفــگاه صوفیــان‬ ‫و دراویــش بــا شــرایط مذکــور اســتفاده شــده اســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل نــام ان هــا را هــم لنگــر نهــاده انــد‪.‬‬ ‫شــاید ضــرب المثــل « کنگــر خــورده و لنگــر انداختــه »‬ ‫بــه دراویــش و فقــرای ان روزگار بــر مــی گــردد کــه در ایــن‬ ‫مکان هــای امــن و ارام مــدت زیــادی می ماندنــد و جــا خــوش‬ ‫مــی کردنــد و بــا خاطــری جمــع از فراهــم بــودن اب و نــان بــه‬ ‫اصطــاح عــوام پــاس شــده و تنقــل مــی انداختنــد‪.‬‬ ‫راانالینبخوانیدودانلودکنید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!