روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 530 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 530

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 530

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 530

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪27 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 21‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /11 -2022/ may/ 11-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪530‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫دهک بندی خانوارها به سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ارسال شد‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫هدف دولت پرداخت یارانه‬ ‫به یک یک افراد جامعه است‬ ‫تاکید وزیر کشور بر لزوم اقناع‬ ‫جامعه در توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫اصالح قیمت شیرخام‬ ‫برای حمایت از دامداران‬ ‫‪3‬‬ ‫پیش از اجرای‬ ‫سیاست حذف ارز‬ ‫ترجیحیباید‬ ‫اقناع سازی‬ ‫می شد‬ ‫هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫هــادی حق شــناس‪ ،‬اقتصــاددان معتقــد اســت‪:‬‬ ‫اقتصــاد ایــران تــاب ادامــه سیاســت تخصیــص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را نــدارد؛ امــا بــا نــگاه بــه تجربــه ســال‬ ‫‪ ۹۸‬دولــت پیــش از اغــاز حــذف ایــن ارز بایــد بــه‬ ‫اقناع ســازی مــردم می پرداخــت‪.‬‬ ‫هــادی حق شــناس اقتصــاددان بــا اشــاره بــه‬ ‫تصمیــم دولــت بــرای حــذف ارز ترجیحــی گفــت‪:‬‬ ‫انتظــار می رفــت بــا تجربــه ســال ‪ ۹۸‬و شــوک قیمــت‬ ‫بنزیــن بــه مــردم‪ ،‬ایــن بــار دولــت پیــش از انجــام‬ ‫ایــن کار بــزرگ بــه اقناع ســازی مــردم می پرداخــت‪.‬‬ ‫امــا متاســفانه دولــت هم زمــان بــا اجــرای ایــن طــرح‬ ‫بــه بیــان دالیــل ان پرداخــت؛ یعنــی وقتــی یارانــه‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫ارد صنــف و صنعــت حــذف‬ ‫و ماکارونــی کمیــاب و نایــاب‬ ‫شــد‪ ،‬رســانه ملــی و دولــت‬ ‫شــروع بــه اقناع ســازی‬ ‫مــردم کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو نکتــه را نبایــد‬ ‫فرامــوش کنیــم‪ .‬اول اینکــه‬ ‫اقتصــاد ایــران نمی توانــد‬ ‫تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫را ادامــه دهــد‪ .‬در ان مقطــع‬ ‫کــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تعییــن شــد‬ ‫اصــا ً کســی فکــرش را هــم‬ ‫نمی کــرد کــه قــرار اســت‬ ‫تخصیــص ایــن ارز بــه کاالهــا‬ ‫قــرار اســت ایــن انــدازه‬ ‫طوالنــی شــود‪ .‬البتــه بخشــی‬ ‫از کاالهــا در طــول ســنوات گذشــته از شــمول ایــن‬ ‫ارز حذف شــد و بیشــتر کاالهای اساســی نظیر دارو‬ ‫و نهاده هــای دامــی و گنــدم باقــی مانــد‪ .‬بنابرایــن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دیــر یــا زود بایــد حــذف می شــد‪.‬‬ ‫حق شــناس ادامــه داد‪ :‬نکتــه دوم اینکــه قــوت‬ ‫الیمــوت مــردم نــان اســت و اگــر ایــن موضــوع دچــار‬ ‫مشــکل شــود اثــار زیــان بــاری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫فلســفه پرداخــت یارانه هــا ایــن بــود کــه مــردم از‬ ‫حداقــل امنیــت غذایــی و درمانــی برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بنابرایــن دولــت کار بســیار ســختی را‬ ‫شــروع کــرده و امیدواریــم ایــن اصالحــات بــا حداقــل‬ ‫عــوارض بــه اتمــام برســد و دهک هــای کم درامــد‬ ‫کــه تحــت فشــار شــدید تــورم و گرانــی هســتند بــا‬ ‫حــذف یارانــه ارد بــرای صنــف و صنعــت مشــمول‬ ‫گرانــی نــان نشــوند تــا بیــش از ایــن اســیب نبیننــد‪.‬‬ ‫حق شــناس بــا انتقــاد از یک صــدا نبــودن دولــت در‬ ‫چگونگــی حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی گفــت‪ :‬در حالــی‬ ‫کــه معاونیــن وزارت اقتصــاد می گوینــد یارانــه نــان‬ ‫بــه نانــوا پرداخــت خواهــد شــد امــا معــاون اقتصــادی‬ ‫رئیس جمهــور می گویــد دهک هــای درامــدی‬ ‫مختلــف یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫برای رفع مشکالت مردم سپاه‬ ‫با گروه های جهادی گام های‬ ‫مهمیبرداشت‬ ‫الزام بازسازی در ناوگان‬ ‫عمومی و باری گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫نشــان می دهــد هنــوز اجماعــی در نحــوه اجــرای‬ ‫طــرح در دولــت وجــود نــدارد‪ .‬ایــن موضــوع مــردم‬ ‫را بیشــتر ســردرگم و نگــران می کنــد‪ .‬اگرچــه ان طــور‬ ‫کــه رئیس جمهــور تاکیــد کــرده دولــت می خواهــد‬ ‫هزینــه نــان مــردم افزایــش پیــدا نکنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫دولــت یــا بایــد یارانــه ان را بــه نانــوا بپــردازد یــا بــه‬ ‫طــور مســتقیم بــه خــود مــردم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ :‬طبیعــی‬ ‫اســت کــه پرداخــت یارانــه نقــدی بــه مــردم‪ ،‬بــه تــورم‬ ‫دامــن خواهــد زد‪ .‬دولــت بایــد کاری کنــد بــا همــان‬ ‫هزینــه قبلــی نــان را دریافــت کننــد و مکانیــزم‬ ‫پرداخــت یارانــه بایــد بــه گون ـه ای اعمــال شــود کــه‬ ‫هزینــه مــردم افزایــش پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫حق شــناس بیــان کــرد‪ :‬طبیعــی اســت کــه اگــر‬ ‫اقتصــاد ایــران در شــرایط باثبــات تیــر بــود و مثــا ً‬ ‫تــورم ان یک رقمــی بــوده و شــرایط بازرگانــی کشــور‬ ‫عــادی بــود شــاید اصالحــات اقتصــادی عــوارض‬ ‫کمتــری داشــت‪ .‬امــا بــه هــر دلیــل اقتصــاد ایــران‬ ‫مشــکالت خــود را دارد و مــا ناچــار بــه انجــام ایــن‬ ‫اصالحــات هســتیم‪ .‬امــا بــا مدیریــت بهتــر دولــت‬ ‫می تــوان عــوارض گریزناپذیــر ایــن اصالحــات را‬ ‫کاهــش داد‪ /.‬اتــاق ایــران انالیــن‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانال ن وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪529‬‬ ‫‪9‬‏‪ .‬انســان ‪ ،‬هــرگاه بــه وجــدان و نفــس خــود (حتــی بــرای لحظــه ای) مراجعــه کند(بــه همــان مقدار)‬ ‫حــق را خواهــد شــناخت ‪ / 64 (.‬انبیــاء ‏)‬ ‫‏— ابراهیم وار ‪ ،‬در عرصه مبارزه ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .10‬اتــش دشــمنان کافــر و مشــترک ‪ ،‬بــرای موحــدان صالــح (در همــه زمان هــا) همیشــگی اســت‪،‬‬ ‫لکــن باتــوکل بــه خــدا( و تالشــی ابراهیــم‏گونــه) بایــد درمبــارزه و مقابلــه بــا انان‪،‬امادگی دایم داشــته‬ ‫باشــیم (‪ 72‬ـ ‪ / 58‬انبیــاء ‏)‬ ‫‏—ایجــاد بیــداری و مراجعــه بــه خویشــتن خــود ‪( :‬ایــات ‪ 51‬تــا ‪ )67‬روش ابراهیمــی در تبلیــغ دیــن‬ ‫و توحیــد (ص ‪)326‬‏‬ ‫‏—ساختار و تشکیالت الهی زندگی بشر ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .11‬مــدل زندگــی (مبتنــی بــر افرینــش) طراحــی شــده از جانــب خــدا ‪ ،‬دســتورالعمل ها و قوانیــن‬ ‫خاص خود را دارد ؛ که نیازهای ارزشــمند‏و نیک ان با وحی الهی روشــن شــده و ســاختار حکومتی‬ ‫ان نماز ‪ ،‬و ردیف اعتبارات و بودجه ان زکات ‪ ،‬برترین بندگان خدا‏‏(یعنی پیامبران و معصومین)‬ ‫امــام (مدیــر ارشــد) و رهبــران ان هســتند ‪ / 73( .‬انبیــاء ص‪ 328،177‬تــا ‪ / 188‬بقــره ص ‪ 27‬تــا ‪ 29‬‏‬ ‫‏‪ 189‬تا ‪ / 203‬بقره ص ‪ 29‬تا ‪ 32‬و ‪...‬‏)‬ ‫‏— امام عصر (عج الله تعالی فرج جامع اختیارات و قدرت انبیاء (ص ‪ 327‬تا ص ‪)330‬‏‬ ‫‏‪ .12‬از سرنوشــت حضــرت یونــس (ع) بــر مــی ایــد ‪ :‬رهبــران و مســئوالنی کــه وظیفــه ی خدمتگزاری‪،‬‬ ‫مدیرت و هدایت جامعه را به‏عهده دارند ‪ ،‬از فشــار کار و اعتراضات مردمی نبایدخشــمگین شــده‬ ‫و ترک مســئولیت کنند ؛که پشــیمانی واندوهدرپیش خواهند داشــت‏‏‪ /87 (.‬انبیاء ‏)‬ ‫‏— ذکر ‪ ،‬قبل از ظهور و حکومت جهانی امام عصر (عج) ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .13‬یــک دســتور العمــل جهانــی و روشــن ‪ ،‬بــرای بنــدگان خــدا ‪ :‬اگــر خواهــان تحویــل و تحــول‬ ‫مدیریــت ظالــم جهانــی بــه حکومــت صالحــان‏‏(در دولــت امــام عصــر عــج) هســتید ‪ ،‬مقدمــه ی ان‬ ‫پذیــرش و همگانــی شــدن ذکــر (یعنــی تحقــق توحیــد و یــاد خــدا ‪ ،‬قــران ‪ ،‬اقامــه نمــاز ‪،‬‏پذیــرش‬ ‫امامــت پیامبــر اکــرم و ائمــه طاهریــن ‪ ، :‬بهــره گیــری و عبــرت از تاریــخ و سرنوشــت پیامبــر الهــی )‬ ‫اســت ‪ 106( .‬ـ ‪ / 105‬انبیــاء‏‏ ‏)‬ ‫‏— معادشناسی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .14‬هــر کــس بــه رســتاخیز قیامــت شــک دارد ‪ ،‬بــه مراحــل افرینــش انســان (از خــاک ‪ ،‬نطفــه ‪ ...‬تــا‬ ‫مــرگ) و تحـوّل زمیــن در فصل هــای‏مختلــف ســال ‪ ،‬اندکــی مطالعــه و دقــت نماید‪،‬تاایمانــش بــه‬ ‫خــداو قیامــت محکمتــر شــود ‪ 10( .‬ـ ‪ / 5‬حــج‏)‬ ‫‏— بندگی خدا در عمل نه با حرف ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .15‬بنــده خــدا بــودن بــا حــرف (نــه در عمــل) ‪ ،‬موجــب زیــان و گرفتــاری در دنیــا و اخــرت مــی شــود‬ ‫کــه همــان خســران مبیــن و اشــکار اســت‏‏( ‪ 13‬ـ ‪ / 11‬حــج ‏)‬ ‫‏— کنگره بین المللی و ساالنه حج ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .16‬حــج و مســجد الحــرام ‪ ،‬بــرای همــه مردمــان جهــان (نــه قــوم خاصــی) اســت ؛ پــس بایــد بــرای‬ ‫مشــاهده فوایــد (مــادی و معنــوی) ایــن‏کنگــره بزرگ اســامی و تاثیــر گــذاری ان در مدیریت جهانی‪،‬‬ ‫هــر ســاله مردمانــی از دورتریــن مناطــق سراســر دنیــا (بوســیله امــام بــر‏حــق جامعــه اســامی)‬ ‫فراخوانــی شــوند ‪ 34( .‬ـ ‪ / 36‬حــج‏)‬ ‫‏‪ .17‬خداوند ازکسانی که ایمان اورده اند ‪ ،‬دفاع می کند ‪ /38 (.‬حج‏)‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫‏‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در‬ ‫روز سه شنبه ‪20‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫خسارت ‪ ۲۴‬هزار هکتاری‬ ‫خشکسالی به مزارع گندم و جو‬ ‫مدیــر جهادکشــاورزی گنبــدکاووس گفــت‪ :‬خشکســالی‬ ‫بــه ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬هکتــار از مــزارع گنــدم و پنــج هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هکتــار از مــزارع جــو ایــن شهرســتان بــه طــور عمــده در‬ ‫نواحــی شــمالی ‪ ۱۰۰‬درصــد خســارت زد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار‪ ،‬حبیب الله زارع در نشســت‬ ‫شــورای کشــاورزی گنبــدکاووس بــا محوریــت برداشــت‬ ‫محصــوالت پاییــزه‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬عالوه بر ان خشکســالی‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار هکتــار از مــزارع کلــزا شهرســتان بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫درصــد خســارت زد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فصــل برداشــت محصــوالت زراعــی‬ ‫پاییــزه در ایــن شهرســتان فــرا رســیده و نیــاز اســت تــا‬ ‫هماهنگــی الزم در ایــن رابطــه بــا دســتگاه های مرتبــط‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســال زراعی جــاری ‪ ۱۰۷‬هــزار و ‪ ۹۹۰‬هکتــار‬ ‫گنــدم‪ ۲۱ ،‬هــزار و ‪ ۴۲۷‬هکتــار جــو‪ ۶ ،‬هــزار و ‪ ۲۵۱‬هکتــار‬ ‫کلزا‪ ۲۷۸ ،‬هکتار چغندر قند‪ ۳۶۰ ،‬هکتار نخود ابگوشتی‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬هکتار نخود فرنگی در گنبدکاووس کشــت شــد که‬ ‫در مقایســه با ســال گذشــته ســطح کشــت در محصول جو‬ ‫بــه دلیــل کمبــود نهاده هــای دامــی و تقاضــای کشــاورزان‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد افزایــش و در محصــول کلــزا بــه دلیــل بــاران‬ ‫کــم و از دســت دادن فرصــت کشــت در ماه هــای ابتدایــی‬ ‫فصــل پاییــز ‪ ۲۵‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۵۲۸‬تــن انــواع بــذور گنــدم‪،‬‬ ‫جــو و کلــزا در اختیــار زارعــان شهرســتان قــرار گرفــت و‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار تــن انــواع کــود هــم توزیــع شــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش قیمــت پیــش بینــی می شــود اســتفاده از کــود‬ ‫فســفاته و پتاســه تــا ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫زارع ســطح ســبز فعلی اماده برداشــت محصوالت پاییزه‬ ‫گنبــدکاووس در گنــدم را ‪ ۸۹‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬هکتــار‪ ،‬جــو را ‪۱۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۱۴‬هکتــار و کلــزا را ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۲۵۱‬هکتــار اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬پیــش بینــی بــر ایــن اســت کــه ‪ ۱۶۴‬هــزار تــن‬ ‫گنــدم‪ ۲۰ ،‬هــزار تــن جــو‪ ۹ ،‬هــزار تــن کلــزا و ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تــن چغنــدر قنــد در ایــن شهرســتان برداشــت شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســهمیه ســوخت ادوات کشــاورزی شهرســتان‬ ‫بــا همــکاری شــرکت نفــت بــرای فصــل بهــار ‪ ۶‬میلیــون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار لیتــر تعییــن شــد کــه تاکنــون ‪ ۳۰‬درصــد ان‬ ‫توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس گفت‪ :‬در ســال زراعی‬ ‫جــاری ‪ ۶۰‬هــزار و ‪ ۷۹۸‬هکتــار از مــزارع شهرســتان کــه بــه‬ ‫طــور عمــده گنــدم زار دیمــی اســت بیمه شــد که در مقایســه‬ ‫بــا ســال گذشــته افزایــش قابــل توجهــی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫زارع اظهارداشــت‪ :‬از فروردیــن امســال تاکنــون ‪۲۵‬‬ ‫هــزار تــن محصــول گنــدم ســال گذشــته کشــاورزان‬ ‫خریــداری شــد و بــرای امســال هــم ‪ ۱۶‬مرکــز خریــد گندم‬ ‫بــا قیمــت هــر کیلــو ‪ ۱۱۵‬هــزار ریــال و ‪ ۶‬مرکــز خریــد‬ ‫کلــزا بــا قیمــت هــر کیلــو ‪ ۱۵۰‬هــزار ریــال در شهرســتان‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی گنبــدکاووس بــا اشــاره بــه پرداخــت‬ ‫متمرکــز زکات از طریــق ســامانه قلــه بعــد از تکمیــل فــرم‬ ‫رضایــت کشــاورزان از حســاب انــان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هیــچ‬ ‫اجبــاری بــرای پرداخــت زکات از ایــن طریــق نیســت و‬ ‫کشــاورزان نگرانــی پیرامــون ایــن موضــوع نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫محســن خســروی رییــس اداره اســتاندارد شــرق گلســتان‬ ‫در ایــن نشســت گفــت‪ ۳۰ :‬دســتگاه باســکول مجــوز دار‬ ‫در مراکــز خریــد محصــوالت پاییــزه گنبدکاووس وجــود دارد‬ ‫کــه انجــام ازمــون الزم بــرای صــدور تاییــد صالحیــت انها در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب گنبــدکاووس در ایــن نشســت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۱۴‬ســد اســتان‪ ،‬هشــت ســد‬ ‫بــا ‪ ۱۳۹‬میلیــون متــر مکعــب ظرفیــت ابگیــری در ایــن‬ ‫شهرســتان قــرار دارد کــه هــم اکنــون ‪ ۳۱‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب اب در انهــا ذخیــره شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین ثابتــی افــزود‪ :‬حجــم فعلــی مخــازن ابــی‬ ‫شهرســتان نشــان از قرارگیــری گنبــدکاووس در شــرایط‬ ‫خشکســالی اســت و باید اطالع رســانی الزم به کشاورزان‬ ‫در مدیریــت مصــرف و ســطح زیــر کشــت انجــام شــود چرا‬ ‫کــه تــاش بــر حفــظ منابع اب های ســطحی بــرای مصرف‬ ‫کشــاورزان تــا پایــان شــهریورماه اســت‪.‬‬ ‫منصــور فرشــاد افــزود‪ :‬در ســال زراعــی جــاری از‬ ‫مهرمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا کنــون ‪ ۳۰۶‬میلی متــر بارندگــی‬ ‫در شهرســتان گزارش شــد که نســبت به ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد افزایــش و نســبت بــه دراز مــدت ‪ ۱۶‬درصــد‬ ‫کاهــش را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫فرماندار گنبدکاووس از دســتگاه های مرتبط خواســت‬ ‫بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده فرصــت طلبان نظارت‬ ‫ویــژه ای در بحــث توزیــع اب و برداشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی شهرســتان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مهــدی دهرویــه افــزود‪ :‬نظــام جمهــوری اســامی نشــان‬ ‫داده بــرای تامیــن امنیــت بــا هیــچ فــردی تعــارف نــدارد و‬ ‫نبایــد اجــازه داد وحــدت مثــال زدنــی مــردم منطقــه دچــار‬ ‫اختــال گــردد‪.‬‬ ‫فرمانــدار گنبــدکاووس گفــت‪ :‬نیــاز اســت توزیــع بــه‬ ‫موقــع ســوخت بــا همــکاری شــرکت نفــت‪ ،‬هماهنگــی‬ ‫اتــش نشــانی‪ ،‬دهیاری هــا و بخشــداری ها بــرای‬ ‫جلوگیــری و مقابلــه بــا هرگونــه اتــش ســوزی در زمــان‬ ‫برداشــت محصــوالت‪ ،‬فعــال ســازی بــه موقــع مراکــز‬ ‫خریــد‪ ،‬پاکســازی حاشــیه جاده هــا از علف هــای هــرز و‬ ‫اولویــت قــراردادن رهاســازی اب بــه مزارع کشــاورزی در‬ ‫اولویــت برنامه هــای شهرســتان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫ساخت ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی برای کارگران‬ ‫در جلســه هیــات دولــت بــر روی حــق مســکن کارگــران بررســی‬ ‫مــی شــود همچنیــن تفاهمنامــه بــا وزارت راه و شهرســازی بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای کارگــران امضــا شــد از‬ ‫ایــن رو کارگرانــی کــه در ســامانه نهضــت تولیــد ملــی مســکن‬ ‫ثبــت نــام کردنــد‪ ،‬بــه ان هــا زمیــن هــا تخصیــص داده و ســاخت‬ ‫شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دهک بندی‬ ‫خانوارها‬ ‫به سازمان‬ ‫هدفمندییارانه‬ ‫ارسال شد‬ ‫سرویس کار تعاون ‪ -‬فرزانه پیری‪:‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در دیــدار‬ ‫بــا کارگــران در خصــوص ارتقای کار و جامعه کارگری‬ ‫بیانــات رهبرمعظــم انقــاب اســامی راهبــردی بود و‬ ‫نــکات مهمــی را مــورد تاکیــد قــرار دادند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬حجــت اللــه‬ ‫عبدالملکــی» در گفت وگــوی تلویزیونــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا جامعــه‬ ‫کارگــران نکاتــی در خصــوص وظایــف دولــت در‬ ‫توســعه امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای‪ ،‬زمینــه‬ ‫ســازی فرصــت شــغلی‪ ،‬تنظیــم رابطــه کار وامنیــت‬ ‫شــغلی بیــان کردنــد کــه راهگشــا بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تعاریفــی در بــازار کار در خصــوص گــروه‬ ‫شــاغل‪ ،‬جویــای کار و غیــر فعــال مطــرح اســت‪،‬‬ ‫گــروه جویــای کار شــامل افــراد بیــکار و غیــر فعــال‬ ‫بــه افــرادی گفتــه مــی شــود کــه حاضــر نیســتند کار‬ ‫کننــد کــه علــت ان مســائل فرهنگــی‪ ،‬مالحظــات‬ ‫اقتصــادی و پاییــن بــودن دستمزدهاســت اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫اقتصادهایــی کــه رو بــه پیشــرفت هســتند‪ ،‬امــار‬ ‫افــرادی کــه تــوان کار و جویــای کار هســتند باالســت‬ ‫کــه ایــن امــار نــرخ بیــکاری را بــاال مــی بــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یکــی از ثمــرات افزایــش‬ ‫دســتمزد‪ ،‬افزایــش جمعیــت فعــال کشــور اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن شــرایط‪ ،‬افــراد جویــای کار و متقاضی‬ ‫رشــد می کننــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســاله اموزش هــای‬ ‫فنــی و حرفـه ای مــورد تاکیــد معظم لــه بــود کــه ایــن‬ ‫موضــوع را از روزهــای اغازیــن فعالیــت در دولــت‬ ‫ســیزدهم پیگیــری کــردم کــه در ‪ ۶‬مــاه نیمــه دوم‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬اتفــاق هــای بزرگــی در ســازمان فنــی‬ ‫و حرفــه ای افتــاد و امســال نیــز برنامه هــای خوبی در‬ ‫دســت اجراســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــد تعــداد واحدهــای اموزشــی‬ ‫جــوار کارگاهــی گفــت‪ :‬بــا همــکاری واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬ایــن کارگاه هــا در کنــار واحدهــا شــکل مــی‬ ‫گیــرد‪ ،‬بــر ایــن اســاس در دولــت ســیزدهم ‪ ۶۰۰‬واحد‬ ‫جدیــد جــوار کارگاهــی راه انــدازی شــد‪ ،‬ایــن درحالــی‬ ‫اســت کــه از ‪ ۱۳۷۰‬تــا ‪ ۱۴۰۰‬در مجمــوع ‪ ۶۰۰‬واحــد‬ ‫جــوار کارگاهــی در کشــور وجــود داشــت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫کارفرماییــان بــه شــکل گیری واحدهــای اموزشــی‬ ‫جــوار کارگاهــی کمــک کردنــد کــه این امر بــه افزایش‬ ‫بهــره وری نیــروی کار مــی انجامــد‪ ،‬ضمــن اینکــه‬ ‫کارگــران بــه خاطــر تخصــص و افزایــش دســتمزد‪،‬‬ ‫مایــل بــه ایــن امــوزش هــا هســتند در همیــن راســتا‬ ‫نظــام ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت ســازمان فنــی‬ ‫و حرفــه ای ارتقــای قابــل مالحظــه ای پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس افــرادی کــه گواهــی مهــارت‬ ‫دریافــت مــی کننــد ارزیابــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫تسهیل در صدور مجوزها‬ ‫وی از توســعه اموزشــگاه هــای ازاد فنــی و حرفـه ای‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در دولــت ســیزدهم صــدور‬ ‫مجوزهــا از هفــت مــاه بــه ســه روز رســید که در نیمه‬ ‫نخســت ســال گذشــته ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬مجــوز صــادر شــده‬ ‫بــود ایــن در حالیســت کــه در نیمــه دوم پارســال‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۵۰۰‬مجــوز صــادر شــد و یک هــزار‬ ‫مجــوز شــروع بــه کار کردنــد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بیــان داشــت‪ :‬امــوزش هــا اشــتغال‬ ‫افریــن اســت و امیدواریــم امســال ‪ ۳۰‬درصــد رشــد‬ ‫امــوزش هــای فنــی و حرفــه ای و مهارتــی داشــته‬ ‫باشــیم تــا کارگــر ماهــر و جویــای کار بــه ســادگی در‬ ‫بــازار کار جــذب شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ‪ ۵۰‬درصــد بیــکاری بــا ارائــه‬ ‫امــوزش هــای مهارتــی حــل مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از علــت هــای بیــکاری بــه خاطــر نداشــتن امــوزش‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در صورتــی کــه نیــروی کار یــا جویــای‬ ‫کار مهــارت یــاد بگیــرد مــی توانــد از فرصت هــای‬ ‫شــغلی بهــره ببــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه اکنــون تعــداد‬ ‫زیــادی از واحدهــای اقتصــادی داریــم کــه بــه نیــروی‬ ‫متخصــص نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪:‬‬ ‫همچنیــن بــرای ارتقــای فرهنــگ کار‪ ،‬همــه ارکان‬ ‫فرهنگــی کشــور از جملــه ائمه جماعات‪ ،‬رســانه ها‪،‬‬ ‫دســتگاه هــای فرهنگــی و هنرمنــدان می تواننــد بــا‬ ‫فرهنگ ســازی بــه جــذب نیــروی کار از نــگاه اســامی‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پیــش بینــی ایجــاد یــک میلیــون‬ ‫اشــتغال جدیــد در ســال جدیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا ارائــه‬ ‫امــوزش هــا‪ ،‬قابــل توجهــی از نیــروی کار جــذب‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫عبدالملکی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫نفرســاعت امــوزش بــرای مشــاغل دانــش بنیــان و‬ ‫فنــاور در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا ورود افــراد بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیان تســهیل شــود‪ ،‬در همین‬ ‫زمینــه ‪ ۴۰۰‬شــرکت اقتصــادی زیر نظر صنــدوق های‬ ‫وزارت کار فعــال هســتند کــه فعالیت هــای جدیــد‬ ‫تولیــدی را در حــوزه دانــش بنیــان شــروع کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه افزایــش دســتمزد ‪ ۵۷‬درصــدی‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی کار بــه لحــاظ قانونــی الزم‬ ‫االجراســت‪ ،‬گفــت‪ :‬حقــوق کارگــران ســه جــز دارد‬ ‫کــه یــک جــز ‪ ۵۷‬درصــد افزایــش یافتــه اســت و‬ ‫درمجمــوع ‪ ۵۳‬درصــد افزایــش دســتمزد در ســال‬ ‫جــاری نســبت بــه ســال گذشــته رقــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬در‬ ‫قانــون کار شــورایی بــه عنــوان شــورای عالــی کار‬ ‫اســت کــه بــر اســاس اصــل ســه جانبــه گــری‪۶ ،‬‬ ‫نفــر از نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی و چهــار نفــر‬ ‫نماینــدگان دولــت در خصــوص دســتمزد کارگــران‬ ‫تصمیــم گیــری می کننــد ســال گذشــته نماینــدگان‬ ‫دو قشــر اجمــاع کردنــد و وزارت کار مهــر تاییــد بــر‬ ‫روی مصوبــه دســتمزد زد‪.‬‬ ‫مصوبه افزایش دستمزد الزم االجراست‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از اول فرودین ماه مصوبه افزایش‬ ‫دســتمزد الزم االجراســت و دســتگاه هــای دولتــی‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی و واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫موظــف بــه اجــرای ان هســتند در ایــن خصــوص‬ ‫کارگــران نگــران نباشــند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه نظریه «کارایی دســتمزد»‬ ‫در اقتصــاد کالن گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن نظریــه‪،‬‬ ‫افزایــش دســتمزد منجــر بــه افزایــش بهــره وری‬ ‫و قــدرت تولیــدی کارگــران مــی شــود کــه بــه تبــع‬ ‫افزایــش ســوداوری را بــرای واحدهــای اقتصــادی بــه‬ ‫دنبــال دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افزایــش دســتمزد منجــر بــه تعدیــل‬ ‫نیــرو نمــی شــود بــر اســاس امارهــا در ‪ ۶‬هفتــه اول‬ ‫امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫تعدیــل نیــروی کار ‪ ۳۸‬درصــد کمتــر بــوده اســت‬ ‫ضمــن اینکــه جــذب کارگــر نیــز خــوب بــوده اســت‬ ‫و ده هــا هــزار نفــر مشــغول بــه کار شــده انــد در‬ ‫همیــن راســتا ســازمان تامیــن اجتماعــی امــار‬ ‫بیمــه شــدگان جدیــد جامعــه کارگــری را در اخــر‬ ‫اردیبهشــت امســال را اعــام مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬کارفرمایــان تشــنه نیــروی کار ماهــر‬ ‫هســتند اگــر کارگــری‪ ،‬یــک ســال در کارگاهــی باشــد‪،‬‬ ‫نیــروی متخصــص محســوب مــی شــود‪ ،‬کارفرمایــان‬ ‫مایل نیســتند این نیروی کار را از دســت بدهند هر‬ ‫چنــد هزینــه هــا بــاال رفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از تدویــن‬ ‫بســته حمایتــی بــرای کارفرمایــان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حمایــت از بنــگاه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫واحدهایــی کــه ضمــن تثبیــت نیــروی کار اقــدام‬ ‫بــه جــذب نیــروی جدیــد کننــد مــی تواننــد از ایــن‬ ‫بســته اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن بســته شــامل مجموعــه‬ ‫حمایت هــای مالــی‪ ،‬مالیاتــی‪ ،‬بیمــه ای و اموزشــی‬ ‫اســت کــه بــه نــوع خــود بــی ســابقه اســت و در‬ ‫گذشــته ایــن نــوع بســته حمایتــی را نداشــته ایــم‪.‬‬ ‫دهــک بنــدی هــا بــه ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا‬ ‫ارســال شــد‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه دهــک بنــدی اقشــار‬ ‫مختلــف جامعــه گفــت‪ :‬کار پایــگاه رفــاه ایرانیــان‬ ‫از دولــت قبــل شــروع شــده کــه کاری ارزشــمند‬ ‫اســت و اکنــون ‪ ۹۵‬درصــد اطالعــات خانوارهــا در‬ ‫ان تکمیــل شــده اســت امــا بخشــی از دســتگاه ها‬ ‫هنــوز اطالعــات را نــداده انــد کــه نبایــد باعــث نگرانــی‬ ‫مــردم باشــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬دهــک بنــدی هــای محتاطانــه‬ ‫اســت در صورتــی کــه اطالعاتــی نباشــد فــرض را‬ ‫بــر ایــن مــی گیریــم کــه ایــن فــرد هیــچ چیز نــدارد‬ ‫مگــر اینکــه حســاب بانکــی و خــودرو و ســهام‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ابــراز دشــت‪:‬‬ ‫دهــک بنــدی اولیــه در هفدهــم اردیبهشــت مــاه‬ ‫بــه ســازمان هدفمنــدی ارســال کــرده ایــم‪ ،‬دائمــا‬ ‫اطالعــات جدیــد مــی رســد انتظــار مــی رود کــه‬ ‫اعتراضاتــی هــم در اینــده باشــیم کــه در ایــن زمینــه‬ ‫ســامانه هایــی هــم در نظــر گرفتــه شــده‪ .‬دهــک‬ ‫بنــدی هــا در دور جدیــد عادالنــه و کارامدتــر اســت‪.‬‬ ‫وی از ســامانه هــای اعتــراض بــه دهــک بنــدی‬ ‫یارانه هــا خبــر داد و گفــت‪ ۲ :‬نــوع اعتــراض بــه‬ ‫یارانــه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه اول بــه‬ ‫خاطــر اینکــه چــرا یارانــه بگیــر نیســتم و دیگــری بــه‬ ‫خاطــر دهــک بنــدی هاســت‪ .‬اعتــراض بــه نــوع یارانه‬ ‫بگیرهــا از ســوی ســامانه هدفمنــدی یارانه هــا و‬ ‫اعتــراض بــه دهــک بنــدی هــا در ســامانه وزارت کار‬ ‫اســت کــه ســامانه هــا امــاده اســت‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تاکیــد کــرد‪ :‬دهــک بنــدی یارانه هــا بــه‬ ‫خاطــر مســائل امنیتــی غیربرخــط اســت از ایــن رو‬ ‫در زمانــی کــه اعــام مــی شــود اگــر کســی معتــرض‬ ‫باشــد مــی توانــد در ایــن ســامانه هــا ثبــت کنــد کــه‬ ‫اگــر نیــاز بــه اصــاح باشــد از ایــن طریــق انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬افــراد هنــگام دریافــت یارانــه متوجــه‬ ‫دهــک بنــدی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امــروز جلســه ای بــا‬ ‫حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور برگــزار شــد تــا‬ ‫ســازمان هدفمنــدی یارانــه هــا ســامانه مربوطه را‬ ‫امــاده کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزیــر کار‪ ،‬اختصــاص یارانــه بیشــتر بــه‬ ‫دهــک هــای پاییــن شــاخص هــای فقــر را بهبــود و‬ ‫منجــر بــه رســیدگی بیشــتر بــه فقــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بانــک هــای اطالعاتــی مختلفــی‬ ‫در دهک های بنــدی خانوارهــا دخیــل هســتند گفت‪:‬‬ ‫شــبکه بانکــی اطالعــات را ارائــه کــرده اســت اکنــون‬ ‫اطالعــات کامــل اســت ضمن اینکــه داده های بانکی‬ ‫بــه صــورت مقطعــی مــی رســد و دهک بندی هــا‬ ‫فراینــدی دائمــی و پویــا دارنــد از ایــن رو نیــاز نیســت‬ ‫مــردم کاری انجــام دهنــد خــودکار اطالعــات بــه‬ ‫روزرســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی گفــت‪ :‬در بــاره کلیــات روش پرداخــت‬ ‫و مبلــغ دهک بندی هــا‪ ،‬در کالن دولــت تصمیــم‬ ‫گیــری مــی شــود و ایــن وزارتخانــه در ســتاد مربوطــه‬ ‫عضــو اســت‪ ،‬وزارت کار مســئولیت مســتقیم‬ ‫در دهک بنــدی‪ ،‬رصــد اقتصــادی و رســیدگی بــه‬ ‫اعتراض هــا را دارد‪.‬‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســالی یــک بــار حقــوق‬ ‫بازنشســتگی توســط هیــات مدیــره ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی تصویــب و بــه هیــات دولــت ارســال مــی‬ ‫شــود گفــت‪ :‬ایــن حقــوق بــر اســاس مصوبــات‬ ‫شــورای عالــی کار بــوده کــه هیــات مدیــره تامیــن‬ ‫اجتماعــی تصویــب کــرده اســت و بودجــه ان در‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬امســال افزایــش مســتمری بازنشســتگان‬ ‫به هایــت وزیــران ارســال شــده اســت کــه یــک‬ ‫جلســه در کمیســیون مطــرح شــده اســت و یــک‬ ‫جلســه دیگر نیز در کمیســیون مورد بررســی قرار‬ ‫مــی گیــرد و بعــد نتیجــه بحــث در کمیســیون هــا‬ ‫بــه صحــن هیــات وزیران منتقــل و تصمیم گیری‬ ‫مــی شــود‪ .‬ضمــن اینکــه دولــت موضوعــات فوری‬ ‫بســیاری خواهــد داشــت کــه تــاش مــی کنیــم تــا‬ ‫اردیبهشــت مــاه ایــن امــر محقــق شــود چــرا کــه‬ ‫دولــت نیــز پیگیــر اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬معوقــات بازنشســتگان از‬ ‫ابتــدای فروردیــن مــاه لحــاظ و در حقــوق‬ ‫خردادمــاه واریــز مــی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشــاره به اینکه جامعه بازنشســتگی‬ ‫قشــر مهــم هســتند کــه بــرای رفــاه ان هــا تــاش مــی‬ ‫کنیــم گفــت‪ :‬بازنشســتگان کارگــری چهــار میلیــون‬ ‫نفــر و بازنشســتگان کشــور یــک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر هســتند کــه اقداماتــی بــرای رفــاه بازنشســتگان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬حــق بیمــه ســهم بیمــه‬ ‫پــرداز بــرای بیمــه تکمیلــی کــه پیــش از ایــن ‪۳۰‬‬ ‫درصــد بــود بــه ‪ ۵۰‬درصــد رســیده اســت کــه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بهبــود شــرایط درمانــی‪ ،‬افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی‬ ‫وام قــرض الحســنه‪ ،‬پرداخــت وام ازدواج فرزنــدان‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬خریــد اقســاطی از فروشــگاه را از‬ ‫مهمتریــن اقدامــات بــرای بازنشســتگان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســاخت ســاالنه ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای‬ ‫کارگــران‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه‬ ‫مســکن کارگــران گفــت‪ :‬در جلســه هیــات دولــت‬ ‫بــر روی حــق مســکن کارگــران بررســی مــی شــود‬ ‫همچنیــن تفاهمنامــه بــا وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــرای ســاخت ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای‬ ‫کارگــران امضــا شــد از ایــن رو کارگرانــی کــه در‬ ‫ســامانه نهضــت تولیــد ملــی مســکن ثبــت نــام‬ ‫کردنــد‪ ،‬بــه ان هــا زمیــن هــا تخصیــص داده و‬ ‫ســاخت شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســهم کارگــران از ســاالنه یــک میلیــون‬ ‫واحــد مســکونی ‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد اســت کــه زمــان‬ ‫تحویــل ایــن مســکن هــا بــر اســاس ایــن فرایندهــای‬ ‫خــاص خــود از جملــه تخصیــص زمیــن اســت‬ ‫کــه نظــارت حاکمیتــی ان برعهــده وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اســت‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه بایــد ســاماندهی شــود تــا تحویــل‬ ‫واحدهــا نیــز صــورت می گیــرد‬ ‫عبدالملکــی بــا تاکیــد بــر روی امنیــت شــغلی‬ ‫کارگــران گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت جامعــه کارگــران‬ ‫ســاماندهی قراردادهاســت کــه ایــت اللــه رییســی‬ ‫نیــز دســتور ویــژه دادنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ ۳۵ :‬مــدل قــرارداد کار داریــم کــه بخشــی‬ ‫از ان ســفید امضــا هســتند در همیــن راســتا کمیتــه‬ ‫ای از نماینــدگان کارگــری و کارفرمایــی در وزارت کار‬ ‫تشــکیل شــد در ایــن کمیتــه ‪ ۲‬مــاه فرصــت دادیــم‬ ‫راهــکار ارائــه کننــد کــه اگــر نیــاز بــه مصوبــه هیــات‬ ‫وزیــران یــا قانــون الیحــه یــا مصوبــه هــای شــورای‬ ‫عالــی کار باشــد‪ ،‬اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر کار بیــان داشــت‪ :‬رهبــری نیــز امــروز بر امنیت‬ ‫شــغلی کارگــران تاکیــد کردنــد کــه قراردادهــای‬ ‫کوتــاه مــدت بایــد رســیدگی شــود ایــن در حالیســت‬ ‫کــه کارفرمایــان در مضیغــه نباشــند‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫بحث هــای قانونــی وجــود دارد بــه دنبــال راهــکار‬ ‫عملیاتــی و ضمانــت اجرایــی هســتیم تا این مســاله‬ ‫را برطــرف کنیم‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫دلهره رانندگان و گالیه روستاییان از ترافیک در جاده اشخانه‪-‬بجنورد‬ ‫انتقــال ترافیــک مســیر اشــخانه‪-‬بجنورد بــه جــاده قدیــم بدرانلــو بــه دلیــل اجــرای عملیــات عمرانــی در محــور بزرگــراه بجنورد‪-‬جنــگل گلســتان‪،‬‬ ‫ســبب دلهــره راننــدگان از ایــن جــاده کــم عــرض و نیــز انتقــاد اهالــی روســتاهای مجــاور شــده اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫مفهوم رنگ بندی هاردهای‬ ‫وسترن دیجیتال چیست؟‬ ‫ اصالح قیمت ها و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها در دستور کار دولت‬ ‫افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی ایــن پیامــد را نیــز بــه‬ ‫همــراه داشــت کــه ایــن اقــام از داخــل کشــور بــه کشــورهای‬ ‫اطــراف قاچــاق شــود و دولــت ســیزدهم کــه حفاظــت و‬ ‫تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم را از وظایــف اصلــی خــود‬ ‫مــی دانــد‪ ،‬اصــاح قیمــت هــا و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا را‬ ‫بــه طــور جــدی در دســتور کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‬ ‫هدف دولت پرداخت‬ ‫یارانه به یک یک‬ ‫افراد جامعه است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر ضرورت هــای اجــرای‬ ‫طــرح ملــی اصــاح نظــام پرداخــت یارانــه کاالهــای اساســی‬ ‫بــرای اســتانداران و جمعــی از مدیــران ارشــد اجرایــی کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا یــک الــزام‬ ‫قانونــی‪ ،‬عقلــی و اقتصــادی اســت و دولــت قصــد دارد تــا یارانــه‬ ‫یــک یــک افــراد بــه دســت خودشــان برســد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار محمــد مخبــر در نشســت‬ ‫تشــریح ابعــاد مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا کــه‬ ‫بــا حضــور اعضــای هیــات دولــت‪ ،‬اســتانداران سراســر کشــور و‬ ‫اعضــای شــورای معاونــان دســتگاه های اجرایــی در وزارت کشــور‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان اینکــه مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه‬ ‫یارانــه هــا عــاوه بــر الــزام قانونــی‪ ،‬یــک الــزام عقلــی و اقتصــادی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از شــعارهای پیــش و پــس از انتخابــات‬ ‫رییــس جمهــور مقابلــه بــا فقــر در کشــور بــود و امــروز شــاهد‬ ‫ان هســتیم کــه بــا برخــی گرانــی هــا و افزایــش قیمــت کاالهــا‪،‬‬ ‫بیشــترین فشــار بــر طبقــات ضعیــف جامعــه وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور افــزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۱۵,۶‬میلیــارد‬ ‫دالر ارز ترجیحــی یعنــی معــادل ‪ ۳۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان یارانه از‬ ‫ســوی دولــت پرداخــت شــد امــا طبقــات پردرامــد و ثروتمند جامعه‬ ‫بــه دلیــل مصــرف بیشــتر‪ ،‬اســتفاده بیشــتری را از ایــن یارانــه هــا‬ ‫داشــته انــد و بخــش اندکــی از ایــن یارانــه بــه دســت دهــک هــای‬ ‫پاییــن و طبقــات ضعیــف جامعــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت نمــی توانــد نســبت بــه نحــوه‬ ‫توزیــع فعلــی یارانــه و برخــورداری انــدک اقشــاری از جامعــه بــی‬ ‫توجــه و بــی تفــاوت باشــد‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دولــت بــا اجــرای‬ ‫طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا قصــد دارد حــق‬ ‫مــردم را بــه خودشــان پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مخبــر افــزود‪ :‬قــرار نیســت با اجرای این طــرح از جیب ثروتمندان‬ ‫پولــی برداشــته و بــه طبقــات ضعیــف تــر پرداخت شــود‪ ،‬بلکــه قرار‬ ‫اســت بــا اجــرای ایــن طــرح یارانــه و پولــی کــه متعلــق بــه تــک تــک‬ ‫رنگ سبز هارد وسترن دیجیتال‪:‬‬ ‫احــاد جامعــه اســت بــه خودشــان پرداخت شــود‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران کشــوری‬ ‫بــا امکانــات فــراوان اســت و ســاالنه حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان یارانــه از ســوی دولــت پرداخــت مــی شــود و ایــن درســت‬ ‫نیســت کــه بــا وجــود ایــن همــه امکانــات و بــا وجــود پرداخــت‬ ‫یارانــه‪ ،‬عــده ای ضعیــف باشــند و در مقابــل عــده ای روز بــه‬ ‫روز ثروتمنــد تــر شــوند‪.‬‬ ‫وی مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا را یــک الــزام و‬ ‫راهبــرد اساســی بــرای اصــاح اقتصــاد کشــور توصیــف کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬تمامــی وزرا‪ ،‬اســتانداران‪ ،‬معاونیــن انهــا‪ ،‬مدیــران کل و‬ ‫حتــی کارشناســان دســتگاه هــای اجرایــی همگــی در اجــرای ایــن‬ ‫امــر خطیــر بایــد همراهــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دکتــر مخبــر بــا بیــان اینکــه همــه بایــد بــرای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫شــجاعانه بــه میــدان بیاییــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد تــاش کنیــم‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بــا کمتریــن تبعــات و کمتریــن اســیب هــا‬ ‫بــرای مــردم انجــام شــود و هــر چقــدر کــه اقتــدار و هماهنگــی‬ ‫مــا در اجــرای ایــن طــرح بیشــتر باشــد‪ ،‬فشــار کمتــری بــر مــردم‬ ‫وارد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور‪ ،‬اســتانداران سراســر کشــور و‬ ‫مدیــران اجرایــی اســتان هــا را بــه تــاش مجدانــه بــرای نظــارت‬ ‫جــدی بــر وضعیــت بــازار فراخوانــد و گفــت‪ :‬در شــرایط فعلــی‬ ‫کشــور هیــچ اولویتــی بــرای اســتانداران و مدیــران اجرایــی‬ ‫واجــب تــر از اجــرای مطلــوب ایــن طــرح و اگاهــی بخشــی بــه‬ ‫مــردم وجــود نــدارد و بایــد بدانیــم کــه اگــر بتوانیــم ایــن طــرح‬ ‫را بــه خوبــی اجــرا کنیــم‪ ،‬موجــب رضایتمنــدی و نشــاط جامعــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح مردمــی‬ ‫ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا وظیفــه ای بــرای همــه‬ ‫دولت هــا بــوده اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬دولــت ســیزدهم‬ ‫از ابتــدای فعالیــت خــود بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و بــرای‬ ‫اجــرای ان برنامــه ریــزی داشــت‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور بــا یــاداوری اینکــه ایــران بــا وجــود‬ ‫منابــع و دارایــی هــای خــدادادی و اقدامــات زیربنایــی در‬ ‫چهــل ســال اخیــر همچنــان از برخــی مشــکالت اقتصــادی رنــج‬ ‫می بــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬وجــود فقــر‪ ،‬فقــدان ســرمایه گــذاری مناســب‬ ‫و عــدم رونــق تولیــد در کشــور بــه دلیــل مســائل و مشــکالت‬ ‫ریشــه ای اســت کــه ســاماندهی و حــل ایــن چالــش هــا نیازمنــد‬ ‫اصالحــات اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫وی بــه تشــریح شــرایط اقتصــادی کشــور در زمــان اغــاز بــه‬ ‫کار دولــت ســیزدهم پرداخــت و افــزود‪ :‬دولــت قبــل در بودجــه‬ ‫ســال گذشــته هشــت میلیــارد دالر ارز ترجیحــی بــرای کاالهــای‬ ‫اساســی دیــده بــود کــه ایــن رقــم در همــان ســه چهــار مــاه اول‬ ‫هزینــه شــده بــود و بــه تعبیــری دولــت ســیزدهم ارز ترجیحــی‬ ‫در اختیــار نداشــت‪.‬‬ ‫مخبــر افــزود‪ :‬خوشــبختانه مــا توانســتیم مشــکالت را مرتفــع‬ ‫کنیــم و ســال گذشــته بــا لطــف رهبــری و پیگیــری هــای مســتمر‬ ‫رییــس جمهــور توانســتیم ارز ترجیحــی بــرای کاالهــای اساســی‬ ‫را تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور ادامــه داد‪ :‬از ابتــدای ســال جدیــد‬ ‫نیــز معــادل ‪ ۹‬میلیــارد دالر در بودجــه ســاالنه‪ ،‬ارز ترجیحــی‬ ‫تاکید وزیر کشور بر لزوم اقناع‬ ‫جامعه در توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫وزیــر کشــور بــر لــزوم اطــاع رســانی دقیــق و اقنــاع جامعــه بــرای اجــرای مطلــوب طــرح مردمــی‬ ‫ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬عدالــت از شــعارهای اصلــی انقــاب اســامی‬ ‫و مقــام معظــم رهبــری و دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬احمــد وحیــدی در نشســت تشــریح ابعــاد مردمی ســازی و توزیــع عادالنه‬ ‫یارانــه هــا کــه بــا حضــور اعضــای هیــات دولــت‪ ،‬اســتانداران سراســر کشــور و اعضــای شــورای معاونــان‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی در وزارت کشــور برگــزار شــد‪ ،‬بــر لــزوم اطــاع رســانی دقیــق و اقنــاع جامعــه بــرای‬ ‫اجــرای مطلــوب طــرح مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا تاکید کــرد و گفت‪ :‬عدالت از شــعارهای‬ ‫اصلــی انقــاب اســامی و مقــام معظــم رهبــری و دولــت ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫وحیــدی افــزود‪ :‬بایــد شــفاف و صادقانــه بــا مــردم صحبــت کنیــم و دولــت ســیزدهم بــا پشــتوانه‬ ‫مردمــی و ســرمایه اجتماعــی کــه دارد نبایــد اجــرای ایــن طــرح مهــم را بــه تاخیــر بینــدازد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت کــه ایــن دولــت هــم بتوانــد بــا محافظــه کاری از کنــار ایــن موضــوع مهــم عبــور کنــد امــا بــا بــی‬ ‫توجهــی بــه ایــن موضــوع‪ ،‬اقتصــاد کشــور هیــچ گاه اصــاح نمــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت ســیزدهم صادقانــه و دغدغــه مندانــه نســبت بــه اقتصــاد‬ ‫درنظــر گرفتــه شــد و ایــن یعنــی ‪ ۲۵۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫یارانــه در بودجــه پیــش بینــی شــد و دولــت ملــزم شــده بــود کــه‬ ‫کاالهــای اساســی را بــا قیمــت شــهریور ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه مــردم‬ ‫عرضــه کنــد کــه اگــر بــا ایــن روال ادامــه پیــدا مــی کــرد‪ ،‬یارانــه‬ ‫موجــود حداکثــر تــا مــرداد و شــهریور امســال دوام مــی اورد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولــت ســیزدهم تامیــن کاال و فراوانــی ان را‬ ‫از ابتــدای دولــت در دســتور کار خــود قــرار داد‪ ،‬گفــت‪ :‬در زمــان‬ ‫شــروع دولــت ســیزدهم ذخایــر کاالهــای اساســی در اکثــر نقــاط‬ ‫کشــور بــه خــط قرمــز رســیده بــود و برخــی تحــوالت اقتصــادی‬ ‫در جهــان‪ ،‬رخدادهــای بیــن المللــی و جنــگ اوکرایــن کــه تامیــن‬ ‫کننــده ‪ ۷۰‬درصــد دانــه هــای روغنــی و ‪ ۳۰‬درصــد غــات مــورد‬ ‫نیــاز جهــان اســت‪ ،‬باعــث کمبــود کاال و افزایــش قیمــت هــا در‬ ‫سراســر جهــان شــده اســت‪.‬‬ ‫مخبــر ادامــه داد‪ :‬افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی ایــن پیامد‬ ‫را نیــز بــه همــراه داشــت کــه ایــن اقــام از داخــل کشــور بــه‬ ‫کشــورهای اطــراف قاچــاق شــود و دولــت ســیزدهم کــه حفاظــت‬ ‫و تامیــن کاالهــای مــورد نیــاز مــردم را از وظایــف اصلــی خــود‬ ‫مــی دانــد‪ ،‬اصــاح قیمــت هــا و توزیــع عادالنــه یارانــه هــا را بــه‬ ‫طــور جــدی در دســتور کار خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییــس جمهــور در بخــش پایانــی ســخنان خــود‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه امــروز ســرمایه گــذاری هــای‬ ‫خوبــی در اقصــی نقــاط کشــور در حــال برنامــه ریــزی‪ ،‬تــدارک‬ ‫و اجراســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زمســتان ســال گذشــته بــدون خاموشــی‬ ‫و کمبــود گاز ســپری شــد کــه در مقایســه بــا ســال هــای قبــل‬ ‫اقدامــی مهــم و نتیجــه ســرمایه گــذاری هــا و تــاش هــای‬ ‫دولــت بــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه‬ ‫بــا تمامــی قــوا و نیــز همدلــی و اهتمــام جــدی وزرا‪ ،‬اســتانداران‬ ‫و تمامــی اعضــای دولــت بتوانیــم بــا اصــاح وضعیــت اقتصــادی‪،‬‬ ‫شــرایطی مطلــوب بــرای مــردم و معیشــت جامعــه فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫محســن رضایــی معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور نیــز در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬تحــول از طریــق اصالحــات عمیــق در اقتصــاد را از‬ ‫جملــه برنامــه هــای اساســی دولــت ســیزدهم خوانــد و تاکیــد‬ ‫کــرد اصالحــات در توزیــع یارانــه هــا در همیــن مســیر مــی توانــد‬ ‫بــه رشــد اقتصــادی‪ ،‬مقابلــه بــا تــورم و فقرزدایــی بیانجامــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی نیــز در ایــن نشســت وضعیــت انبارهــای‬ ‫کاالهــای اساســی را مطلــوب خوانــد و نحــوه تامیــن و توزیــع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی را پــس از اصــاح یارانــه هــای پرداختــی‬ ‫تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســخنانی تبییــن و اقنــاع‬ ‫افــکار عمومــی را وظیفــه همــه ارکان دولــت دانســت و بــر‬ ‫ضــرورت شــفاف ســازی و پاســخگویی ســریع بــه ابهامــات و‬ ‫شــایعات تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر دادگســتری نیــز بــه عنــوان ســخنران پایانــی ایــن‬ ‫نشســت نحــوه برخــورد بــا متخلفــان توســط تعزیــرات حکومتــی‬ ‫را تشــریح کــرد و بــا توجــه بــه اختیــارات جدیــد تعزیــرات و‬ ‫افزایــش جرائــم‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد تــا مجــازات هــای اعمالــی‬ ‫بازدارندگــی کافــی را بــرای پیشــگیری از تخلفــات و کنتــرل بــازار‬ ‫داشــته باشــد‪/.‬ایرنا‬ ‫کشــور و معیشــت مــردم بــا‬ ‫شــجاعت وارد صحنــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫ابعــاد و جوانــب مختلــف‬ ‫ایــن طــرح را بشناســیم‬ ‫و مــردم را نســبت بــه ان‬ ‫اگاه کنیــم تــا مــردم طعــم‬ ‫شــیرین ایــن اصــاح را‬ ‫احســاس کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه دشــمن‬ ‫تمایــل نــدارد کــه اقتصــاد‬ ‫کشــور مــا روی ریــل‬ ‫صحیــح قــرار گیــرد چــرا کــه‬ ‫مــی دانــد اگــر ایــن اتفــاق‬ ‫محقــق شــود‪ ،‬دیگــر چیــزی جلــوی پیشــرفت ایــران را نخواهــد گرفــت زیــرا ایــران از منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫نیــروی انســانی و اراده و همــت کافــی بــرای توســعه و پیشــرفت برخــوردار اســت و اگــر اقتصــاد ان‬ ‫روی ریــل صحیــح قــرار گیــرد شــاهد جهــش هــای بزرگــی خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور ادامــه داد‪ :‬دشــمنان ملــت ایــران در بخــش دفاعــی و نظامــی‪ ،‬مســائل بیــن المللــی و‬ ‫موضوعــات امنیتــی و فرهنگــی نتوانســتند از پیشــرفت جمهــوری اســامی جلوگیــری کننــد بــه همیــن‬ ‫دلیــل مــی خواهنــد کــه مــا را در گردنــه مشــکالت اقتصــادی متوقــف نگــه دارنــد‪.‬‬ ‫وی اســتانداران سراســر کشــور را مجریــان اصلــی اجــرای ایــن طــرح در اقصــی نقــاط کشــور توصیــف‬ ‫کــرد و از انــان خواســت کــه بــا قــدرت در صحنــه حضــور داشــته باشــند و نســبت بــه اجــرای صحیــح‬ ‫ایــن برنامــه انجــام وظیفــه کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نــوع هــارد هــا بــرای ذخیــره ســازی اطالعــات در‬ ‫حجــم بــاال اســتفاده میشــه و اگــه اهــل ارشــیو هســتید‬ ‫ایــن نــوع هــارد رو خریــداری کنیــد ولــی بــه هیــچ وجــه‬ ‫بــرای کارهــای پردازشــی و محاســباتی خــوب نیســتند‬ ‫چــون ســرعت کمــی دارنــد‪.‬‬ ‫رنگ ابی هارد وسترن دیجیتال‪:‬‬ ‫هاردهــای ابــی بــرای کارهــای روزمــره کامپیوترهــای‬ ‫خانگــی طراحــی شــده اند‪ ،‬یعنــی هــاردی کــه هــم قیمــت‬ ‫معقولــی دارد و هــم ســرعت قابــل قبــول‪.‬‬ ‫رنگ مشکی هارد وسترن دیجیتال‪:‬‬ ‫هاردهــای مشــکی در دســته بنــدی ‪High Performance‬‬ ‫قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬این نوع هاردها برای کار های محاســباتی‬ ‫و ســرعتی مثل بازی مناسـب تر هســتند‪.‬‬ ‫رنگ قرمز هارد وسترن دیجیتال‪:‬‬ ‫ایــن نــوع هاردهــا مناســب شــبکه هســتند و مــی تواننــد‬ ‫بــه صــورت شــبانه روزی و بــه مــدت طوالنــی روشــن‬ ‫باشــند و هیــچ ایــرادی هــم نگیرنــد‪.‬‬ ‫رنگ بنفش هارد وسترن دیجیتال‪:‬‬ ‫هاردهــای بنفــش بــرای اســتفاده در سیســتم هــای‬ ‫محافظتــی مثــل دوربیــن هــای مــدار بســته طراحــی‬ ‫شــدن کــه بایــد بــه طــور شــبانه روزی روشــن باشــند‪.‬‬ ‫رنگ طالیی هارد وسترن دیحیتال‪:‬‬ ‫رنــگ طالیــی وســترن بــرای اســتفاده در دیتــا ســنترها‬ ‫طراحی شــدن‪ ،‬هارد های مورد اســتفاده در دیتاســنترها‬ ‫بایــد ســرعت باالیــی داشــته باشــند و در دمــای باالتــر هــم‬ ‫بتواننــد کار کننــد‪.‬‬ ‫چگونه از طریق واتساپ‬ ‫پیام صوتی را به نوشتار‬ ‫تبدیل کنیم؟‬ ‫‪.۱‬ابتدا وارد ‪ Setting‬دستگاه خود شوید‪.‬‬ ‫‪.۲‬از بخــش ‪ General management‬بــه ‪Language‬‬ ‫‪ and input‬رفتــه و در قســمت ‪ Keyboard‬پــس از ورود‬ ‫بــه ‪ On-screen keyboard‬روی گزینــه ‪Google voice‬‬ ‫‪ typing‬کلیــک کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۳‬پــس از ورود بــه ایــن بخــش‪ ،‬در صورتــی کــه زبــان‬ ‫فارســی بــرای شــما فعــال نیســت‪ ،‬در بخــش ‪Language‬‬ ‫مــی توانیــد ان را وارد کنیــد‪.‬‬ ‫‪.۴‬سپس واتساپ را در دستگاه خود باز کنید‪.‬‬ ‫‪.۵‬روی نمــاد صــدای موجــود در پاییــن صفحــه برنامــه‬ ‫ضربــه بزنیــد‪.‬‬ ‫‪.۶‬اکنــون جملــه مــورد نظــر خــود را بگوییــد‪ .‬خواهیــد دیــد‬ ‫کــه پیــام صوتــی شــما بــه نوشــتار تبدیــل می شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪21‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫رزمایش منطقه ای بهداشت‬ ‫و درمان اضطراری در‬ ‫گنبدکاووس اغاز شد‬ ‫اصالح قیمت شیرخام برای‬ ‫حمایت از دامداران‬ ‫همزمــان بــا یکصدمیــن ســالگرد تاســیس‬ ‫جمعیــت هــال احمــر مانــور منطقــه ای بهداشــت‬ ‫و درمــان اضطــراری (‪ )BHCU‬بــا مشــارکت ‪۱۰۰‬‬ ‫نفــر در روســتای مــرزی قیزلــر بخــش داشــلی برون‬ ‫گنبــدکاووس اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش در ایــن مانــور ‪ ۲‬روزه خدمــات مختلــف‬ ‫در بخش هــای بهداشــت و درمــان‪ ،‬توانبخشــی‪،‬‬ ‫امــوزش همگانــی امــداد و نجــات و جوانــان بــه اهالــی‬ ‫ایــن روســتا و ‪ ۲‬روســتای همجــوار ان ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫پنــج تیــم بهداشــت و درمــان ‪ BHCU‬متشــکل‬ ‫از پزشــکان عمومــی‪ ،‬پرســتار‪ ،‬مامــا‪ ،‬روانشــناس‬ ‫و نجاتگــر جمعیــت هــال احمــر در روز اول از‬ ‫شهرســتان های شــرق گلســتان و در روز دوم‬ ‫از شهرســتان های غــرب اســتان بــا اســتقرار در‬ ‫روســتای قیزلــر خدمــات بهداشــتی و درمانــی الزم‬ ‫را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت‪ ،‬درمــان و توانبخشــی جمعیــت‬ ‫هــال احمــر گلســتان بیــان کــرد‪ :‬ایــن رزمایــش ‪۲‬‬ ‫روزه در بخش هــای بهداشــت و درمــان اضطــراری‬ ‫و توانبخشــی‪ ،‬جوانــان و اموزش هــای امــدادی‬ ‫بــا همــکاری ‪ ۱۰۰‬نفــر از داوطلبــان هــال احمــر‬ ‫شهرســتان های شــرق و غــرب اســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫حمیــد اســتیری افــزود‪ :‬تیم هــای خدمــات بهداشــت‬ ‫و درمــان متشــکل از پزشــکان عمومــی‪ ،‬پرســتار‪،‬‬ ‫مامــا‪ ،‬بهداشــت محیــط‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬بهداشــت روان‪،‬‬ ‫کارشــناس دارویــی‪ ،‬متخصــص قلــب و کــودکان بــه‬ ‫همــراه تیــم توانبخشــی شــامل فیزیوتــراپ‪ ،‬کاردرمــان‬ ‫و کارشــناس فنــی ارتوپــدی اهالــی روســتای قیزلــر و ‪۲‬‬ ‫روســتای همجــوار را ویزیــت رایــگان کــرده و خدمــات‬ ‫درمانــی و دارویــی الزم را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ویزیــت رایــگان‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫وضعیــت مــادران بــاردار و یــا زنــان در ســن بــارداری‪،‬‬ ‫غربالگــری بیماری هــای اســکلتی و اســتخوانی‬ ‫کــودکان‪ ،‬توزیــع داروی رایــگان و بررســی وضعیــت‬ ‫تغذیــه اهالــی و در صــورت نیــاز انجــام اقدامــات اولیــه‬ ‫بــرای تشــخیص بیمــاری ماننــد گرفتــن نــوار قلــب از‬ ‫دیگــر برنامه هــای ایــن تیم هاســت‪.‬‬ ‫معــاون جمعیــت هــال احمر گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫تیم هــای جوانــان هــال احمــر هــم در ایــن مانــور‬ ‫ی بــا کــودکان‪،‬‬ ‫حمایت هــای روانــی و انجــام بــاز ‬ ‫غربالگــری خانواده هــا از نظــر مشــکالت روانــی و‬ ‫افســردگی و در صــورت نیــاز ارجــاع بــه واحدهــای‬ ‫تخصصی تــر را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫اســتیری ارائــه اموزش هــای همگانــی امــداد و نجــات‬ ‫بــرای دانــش امــوزان و اهالــی روســتا و انجــام مانــور‬ ‫جســتجو در اوار و انتقــال مصدومــان احتمالــی بــه‬ ‫چادرهــای درمانــی پیــش بینــی شــده بــا ‪ ۲۰‬تخــت‬ ‫بســتری موقــت را از دیگــر برنامه هــای اجرایــی در ایــن‬ ‫مانــور اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همزمــان یــک پزشــک عمومــی‪ ،‬پرســتار‬ ‫و مامــا بــه صــورت دهگــردی بــا حضــور چنــد ســاعته‬ ‫در روســتاهای خیرخواجــه ســفلی و خیرخواجــه اولیــا‬ ‫افــراد نیازمنــد را معاینــه کــرده و اقدامــات درمانــی و‬ ‫دارویــی الزم را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در حاشــیه مانــور امــروز چهــل و چهارمیــن‬ ‫خانــه هــال شهرســتان گنبــدکاووس در روســتای‬ ‫قیزلــر بــه عنــوان رابطــه اهالــی بــا هــال احمــر در‬ ‫زمــان حــوادث احتمالــی و ارائــه اقدامــات اولیــه بــا‬ ‫همــکاری اهالــی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫روســتای مــرزی قیزلــر بــا جمعیتــی حــدود ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫در بخــش داشــلی بــرون و فاصلــه ‪ ۹۰‬کیلومتــری بــا‬ ‫مرکــز شهرســتان گنبــدکاووس قــرار دارد‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم از شــروع فعالیــت خــود بــا ارائــه نهاده هــای دامــی بــا قیمت هــای مصــوب و کاهــش‬ ‫هزینه هــای تولیــد از دامــداران حمایــت بــه عمــل اورده‪ ،‬حــال بــرای ادامــه ایــن رونــد اصالح قیمت شــیرخام در‬ ‫پــی حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا تولیــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســالیانه بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــون تــن شــیرخام توســط دامــداری هــای کشــور‬ ‫تولیــد مــی شــود کــه از ایــن میــزان هشــت میلیــون تــن ان وارد صنایــع می شــود و بقیــه بــه مصــرف ســنتی و‬ ‫خودمصرفــی مــی رســد‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه بــه فســادپذیری ایــن فــراورده دامــی‪ ،‬دامــداران باید به فوریــت ان را‬ ‫در اختیــار کارخانجــات و مصــرف کننــدگان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته بــر اســاس نــرخ تــورم و قیمــت مصــوب نهــاده هــای دامــی قیمــت هرکیلوگــرم شــیرخام بــا ‪۳.۲‬‬ ‫درصــد چربــی و بــار میکروبــی زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار در تیــر مــاه ســال گذشــته ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان تعییــن شــده بــود و‬ ‫هــر ســاله ایــن تغییــر قیمــت در شــیرخام انجــام می شــود تــا صنعــت دامــی بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه ســال گذشــته قیمــت هــر کیلوگــرم ذرت یــک هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومــان‪ ،‬جــو یــک هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومــان ‪ ،‬کنجالــه ســویا س ـه هزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان و ســبوس یک هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دولــت ســیزدهم همــه تــاش خــود را بــرای حمایــت از بخــش کشــاورزی و صنعــت دامــی بــه‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۸۲‬درصدی قدرت‬ ‫خرید ‪ ۶‬میلیون نفر از اقشار‬ ‫کم درامد شهری ‬ ‫جایزه ‪ ۵‬میلیارد ریالی برای‬ ‫هفته بیست و سوم کورس‬ ‫اسبدوانی‬ ‫بــر اســاس امارهــای بودجــه خانــوار‪ ،‬دهــک اول درامــدی‬ ‫شــهری تــا پیــش از ایــن بــه طــور میانگیــن کمتــر از ‪۱.۷‬‬ ‫میلیــون تومــان در مــاه قــدرت خریــد داشــتند‪.‬‬ ‫از انجــا کــه میانگیــن بعــد خانــوار (تعــداد اعضــای خانــوار)‬ ‫دهــک اول شهرنشــین کشــور بیــش از ‪ ۴‬نفــر اعــام شــده‪،‬‬ ‫یارانــه ‪ ۴۰۰‬هــزار تومانــی جدیــد بــا کســر یارانه هــای قبلــی‬ ‫ســبب می شــود کــه رقــم یارانــه پرداختــی بــه ایــن خانوارهــا‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۳۸۰‬هــزار تومــان افزایــش یابــد و‬ ‫مجمــوع قــدرت خریــد ان هــا بــه ‪ ۳.۱‬میلیــون تومــان برســد‪.‬‬ ‫دهــک اول درامــدی شهرنشــین کشــور ‪ ۱.۵‬میلیــون خانــوار‬ ‫اســت کــه شــامل بیــش از ‪ ۶.۳‬میلیــون نفــر می شــود‬ ‫رییــس هیــات ســوارکاری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬کمیتــه برگــزاری‬ ‫مســابقات اســبدوانی کــورس پاییــزه ‪ -‬زمســتانه و بهــاره ایــن‬ ‫شهرســتان بــرای صاحبــان اســب های برتــر هفتــه بیســت‬ ‫وســوم ایــن رخــداد ورزشــی کــه روزهــای پنجنشــبه و جمعــه‬ ‫هفتــه جــاری برگــزار می شــود‪ ،‬پنــج میلیــارد و ‪ ۳۰۵‬میلیــون‬ ‫ریــال جایــزه نقــدی پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بهــروز نیــازی افــزود‪ :‬بــرای هفتــه ‪ ۲۳‬مســابقات اســبدوانی‬ ‫گنبــدکاووس درمجمــوع ‪ ۱۵۰‬راس اســب توســط مالــکان انهــا‬ ‫نــام نویســی شــدند کــه در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه (‪۲۲‬‬ ‫و ‪ ۲۳‬اردیبهشــت) در مجموعــه ســوارکاری ایــن شهرســتان و‬ ‫بــرای کســب جوایــز نقــدی در ‪ ۱۴‬کــورس هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــری‬ ‫باهــم بــه رقابــت خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در روز نخســت ایــن هفتــه کــه پنجشــنبه‬ ‫‪ ۲۲‬اردیبهشــت در هفــت دور هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــری برگــزار‬ ‫می شــود‪ ۷۵ ،‬راس اســب ثبــت نــام شــده بــا یکدیگــر بــه رقابــت‬ ‫می پردازننــد‪.‬‬ ‫بومگردی؛‬ ‫ترفند تازه سودجویان برای‬ ‫ساخت و ساز ویال در زمین های‬ ‫جنگلی و کشاورزی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس بــا ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ترفنــد تــازه زمیــن خــواران و ســودجویان بــرای ســاخت و ســاز ویــا در‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمــل اورد‪ ،‬امــا اعمــال سیاســت ارز دولتــی ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و ارز چنــد نرخــی کــه بــا اهدافــی ماننــد جلوگیــری از‬ ‫افزایــش هزینــه خانــوار ایرانــی و بهبــود اوضــاع تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی و تقویت تولیــد داخلی انجام‬ ‫شــد‪ ،‬بــا ایجــاد رانت هــای متعــدد ضربــه هولناکــی بــه صنعــت دامــی وارد کــرد‪.‬‬ ‫تغییر قیمت شیرخام با حذف ارز ترجیحی‬ ‫در ایــن زمینــه‪« ،‬ســیداحمد مقدســی» رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران ایران افزود‪ :‬هر ســاله‬ ‫بــا توجــه بــه نــرخ جهانــی نهــاده هــای دامــی‪ ،‬نــرخ تــورم و هزینــه هــای تمــام شــده تولیــد قیمــت شــیرخام بــه‬ ‫عنــوان پایــه مــواد لبنــی مــورد انالیــز قیمتــی قــرار مــی گیــرد و بــا افزایــش نــرخ اندکــی بــرای حمایــت از تولیــد‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬طبــق مــوارد مذکــور قیمــت تمــام شــده هــر کیلوگــرم شــیرخام بــا ‪ ۳.۲‬درصــد چربــی و بــار‬ ‫میکروبــی زیــر ‪ ۱۰۰‬هــزار‪ ۹ ،‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی گاوداران ایــران تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را موجــب ایجــاد رانــت برای‬ ‫برخــی ســودجویان دانســت و تصریح کــرد‪ :‬در صــورت حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی و افزایــش نهــاده هــای دامــی‬ ‫قیمــت هــر کیلوگــرم شــیرخام بــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان مــی رســد کــه ایــن رقــم بــه وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫پیشــنهاد داده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا حــذف ارز ترجیحــی قیمــت هــر کیلوگــرم نهــاده دامــی ذرت ‪ ۱۲‬هــزار تومان‪ ،‬جو ‪ ۱۲‬هــزار تومان‪،‬‬ ‫کنجالــه ســویا ‪ ۱۷‬هــزار تومــان و ســبوس ‪ ۶‬هــزار تومــان می شــود کــه رقــم قابــل توجهــی اســت؛ بنابرایــن‬ ‫چــاره ای جــز افزایــش قیمــت شــیرخام نیســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کــرد‪ :‬تــا اجــرای حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی توســط دولــت قیمــت شــیرخام طبــق نــرخ فعلــی عرضــه‬ ‫می شــود و در حــال حاضــر افزایــش قیمتــی نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫مقدســی افــزود‪ :‬نهــاده هــای مــورد نیــاز صنعــت دامــی کشــور بــرای اردیبهشــت مــاه هنــوز در ســامانه بــازارگاه‬ ‫بارگــذاری نشــده اســت کــه انتظــار مــی رود دولــت بــرای حمایــت از تولیــد نهاده هــای مــورد نیــاز ایــن بخــش را‬ ‫بــه موقــع بارگــذاری و تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫گلستان افتابی شد‬ ‫اســمان گلســتان پــس از حــدود یــک هفتــه ابرناکــی و تجربــه‬ ‫بارش هــای رگبــاری پراکنــده بــا خــروج ســامانه ناپایــدار جــوی از‬ ‫مناطــق شــرقی ایــن اســتان صــاف و افتابــی شــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل هواشناســی گلســتان روز ســه شــنبه بــه ایرنــا گفــت‪:‬‬ ‫از شــامگاه فــردا چهارشــنبه بــا تقویــت جریانــات ناپایــدار جــوی‬ ‫شــاهد افزایــش ابــر خواهیــم بــود و احتمــال رگبــار و رعــد و بــرق‬ ‫و بــارش هــای پراکنــده محتمــل اســت ‪.‬‬ ‫نوربخــش داداشــی اظهــار داشــت‪ :‬اهالــی مناطــق کوهپایــه ای‬ ‫گلســتان روزهــای پنجشــنبه و جمعــه ایــن هفتــه از بــارش هــای‬ ‫موقتــی و رگبــاری بــی بهــره نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اســتمرار هــوای ابــری و بــارش هــای پراکنــده ســبب گســترش‬ ‫برخــی بیماری هــا در اراضــی زراعــی گلســتان ماننــد گنــدم و‬ ‫کلــزا و نگرانــی کشــاورزان شــده بــود کــه بــا افزایــش موقتــی‬ ‫دمــا ایــن موضــوع کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل هواشناســی گلســتان پیــش بینــی کــرد کــه‬ ‫بارش هــای اردیبهشــت همتــراز بــا میانگیــن دوره بلنــد مــدت‬ ‫بارندگــی هــا در ایــن اســتان باشــد ‪.‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی و اراضــی جنگلــی اســتان پــرده برداشــت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬گزارش هــا و بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــا افزایــش نظــارت هــای قضایــی بــر‬ ‫ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در اســتان‪ ،‬افــراد فرصــت طلــب و ســودجو در ترفنــد تــازه بــه بهانــه توســعه‬ ‫گردشــگری در قالــب بــوم گــردی‪ ،‬قوانیــن و مقــررات صیانــت از کشــاورزی و منابــع طبیعــی را دور مــی زنند‬ ‫و پــس از تفکیــک اراضــی در زمیــن هــای کشــاورزی ‪ ،‬اراضــی ســاحلی و جنگلــی و حتــی در دامنــه کــوه ها‪،‬‬ ‫مجتمــع هــای تفریحــی توریســتی مــی ســازند و بــه مــردم مــی فروشــند ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬متاســفانه ایــن ســودجویان از مزایایــی ماننــد معافیــت در پرداخــت عــوارض قانونــی‬ ‫تغییرکاربــری‪ ،‬عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی و تســهیالت ویــژه بخــش گردشــگری نیــز بهــره بــرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــرای جلوگیــری از ســوء اســتفاده در ایــن بخــش بایــد هــر چــه زودتــر طــرح جامــع توســعه‬ ‫گردشــگری اســتان بــا جانمایــی پهنــه مناطــق نمونــه گردشــگری کــه قابلیــت ســرمایه گــذاری بخــش‬ ‫خصوصــی را دارد ‪ ،‬تهیــه شــود ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬بــا نظــارت دادســتانی مرکــز اســتان ‪ ،‬اداره هــای راه و شهرســازی ‪ ،‬میــراث فرهنگی‬ ‫صنایــع دســتی و گردشــگری ‪ ،‬جهــاد کشــاورزی ‪ ،‬منابــع طبیعــی و ابخیــزداری ‪ ،‬بنیــاد مســکن انقــاب‬ ‫اســامی و اداره ثبــت اســناد و امــاک حداکثــر ســه مــاه بــرای تهیــه ایــن طــرح فرصــت دارنــد تــا دســت‬ ‫ســودجویان بــرای ســاخت و ســازهای غیرمجــاز بســته شــود ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اداره کل میــراث فرهنگــی هــم بایــد در ایــن مــدت مجوزهــای صــادر شــده بــرای‬ ‫بومگردی هــا و مراکــز گردشــگری را بررســی و در صورتــی کــه افــراد در پوشــش طــرح هــای گردشــگری‬ ‫اقــدام بــه ســاخت و ســاز و فــروش واحدهــای مســکونی کــرده انــد‪ ،‬مجوزهــا را باطــل و متخلفــان را بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی معرفــی کنــد ‪.‬‬ ‫خودکفایی در کاغذ از راه اندازی‬ ‫نیروگاه های هسته ای دشوارتر نیست‬ ‫نائــب رییــس مجمــع ناشــران انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر لــزوم خودکفایــی در تولیــد‬ ‫کاغــذ داخلــی‪ ،‬از دولــت خواســت تــا در ایــن حــوزه از تولیدکننــدگان حمایــت کنــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫مافیــای کاغــذ ایــن صنعــت را بــه دلیــل منافــع شــخصی عقــب نگــه داشته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬علی اکبــر تورانیــان دربــاره اقداماتــی کــه مجمــع ناشــران انقــاب‬ ‫اســامی بــرای بهبــود شــرایط کاغــذ و فعالیــت ناشــران حــوزه انقــاب انجــام داده اســت گفــت‪:‬‬ ‫نوســانات کاغــذ یکــی از مشــکل اساســی ناشــران اســت‪ .‬کاغــذ کاالی اســتراتژیک اســت کــه در‬ ‫‪ ۴‬دهــه بــرای خودکفایــی ان اقدامــی انجــام نشــده بود‪ ،‬دیــدگاه مجمــع انجــام اقدامــات جــدی‬ ‫بــرای خودکفایــی کاغــذ در کشــور اســت‪ .‬دولــت بایــد بــا حمایــت بیشــتر از تولیدکنندگان شــرایط‬ ‫مطلــوب و خوبــی بــرای تامیــن کاغــذ کشــور ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫کاغذ کاالی استراتژیک است که در ‪ ۴‬دهه برای خودکفایی ان اقدامی انجام نشده بود‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه مجمــع ناشــران انقــاب هیــچ گونــه حرکــت اقتصــادی نــدارد‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪ :‬ایــن مجمــع بــه عنــوان پیشــنهاد دهنــده و نشــان دهنــده راهــکار اقداماتــی را انجــام‬ ‫می دهــد‪ .‬ایــران توانایــی ایــن را دارد‪ .‬در حــوزه صنعــت کاغــذ دچــار مافیــای کاغــذ بودیــم‪،‬‬ ‫تمایــل بــه ایــن بــود کــه نیازهــا در ایــن حــوزه بــر اســاس واردات حــل شــود‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫منافــع شــخصی خودکفایــی در حــوزه کاغــذ را عقــب نگــه داشــتند کــه موجــب شــکل گیری‬ ‫اســیب های جــدی بــه کشــور شده اســت‪.‬‬ ‫از راه بازیافت هم می توان کاغذ تهیه کرد‬ ‫نائــب رییــس مجمــع ناشــران انقــاب اســامی بــا اعــام اینکــه خودکفایــی در کاغــذ دشــوارتر از‬ ‫راه انــدازی نیروگاه هــای هســته ای نیســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بارهــا بــه دولت های قبل تذکر و پیشــنهاد‬ ‫دادیــم کــه می توانیــم در حــوزه کاغــذ خودکفــا شــویم‪ .‬ایــن توانایــی در کشــور وجــود دارد‪ ،‬نــه‬ ‫تنهــا می توانیــم خــود کفایــی را انجــام دهیــم‪ ،‬بلکــه می توانیــم صــادر کننــده کاغــذ هــم باشــیم‪.‬‬ ‫بارهــا بــه دولت هــای قبــل تذکــر و پیشــنهاد دادیــم کــه می توانیــم در حــوزه کاغــذ خودکفــا‬ ‫شــویم‪ .‬ایــن توانایــی در کشــور وجــود دارد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی فکــر می کننــد بــرای تامیــن کاغــذ نیــاز بــه جنــگل اســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫در ایــران کمبــود درخــت داریــم‪ ،‬امــا بــرای تامیــن خمیــر کاغــذ فقــط بــه درخــت نیــاز نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه از راه بازیافــت هــم می تــوان کاغــذ تهیــه کــرد‪ ،‬بــه راحتــی می توانیــم کارخانه هایــی‬ ‫داشــته باشــیم کــه از بازیافــت تولیــد کاغــذ داشــته باشــند‪ .‬امــروزه بازیافــت در کشــور مــا‬ ‫رقــم باالیــی دارد و می توانیــم کاغــذ تولیــد و ان را صــادر کنیــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪21‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫الزام بازسازی در ناوگان‬ ‫عمومی و باری گلستان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان گفــت‪ ۲۳.۵ :‬درصــد از مجمــوع نــاوگان بخــش بــاری ‪،‬‬ ‫‪ ۷۸.۳‬در مینــی بوســرانی و ‪ ۲۴‬درصــد بخــش اتوبوســرانی ایــن اســتان بــه نوســازی نیــاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار مهدی میقانی اظهارداشــت‪ :‬یکی از مهمترین مباحث در راســتای ایمن ســازی‬ ‫حمــل و نقــل جــاده ای جایگزینــی خودروهــای فرســوده و مســتهلک اســت کــه بــرای رفــع ایــن چالــش بایــد‬ ‫چــاره اندیشــی کــرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬از مجموع ‪ ۵۷۸‬دســتگاه ناوگان مینی بوســرانی فعال بین شــهری گلســتان ‪ ۴۹۰‬دســتگاه‬ ‫فرســوده اســت و نیاز به نوســازی دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در نــاوگان مســافربری ‪ ۷۸‬دســتگاه مینــی بــوس بــا میانگیــن ‪ ۳۰‬ســال‪ ۱۹۸ ،‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس بــا میانگیــن ‪ ۱۱.۳‬ســال و ‪ ۷۷۹‬دســتگاه ســواری بــا میانگیــن ‪ ۱۱‬ســال بــا دارا بــودن کارت هوشــمند‬ ‫درحــال فعالیــت هســتند‪.‬‬ ‫میقانــی ادامــه داد‪ :‬ایمنــی در حمــل و نقــل از هــر طریقــی در سراســر جهــان مــورد توجــه اســت امــا بدلیــل‬ ‫اینکــه عمــده تــردد در ایــران بصــورت زمینــی و از طریــق جــاده هــا انجــام می شــود توجــه بــه محورهــای‬ ‫مواصالتــی بــا حجــم روز افــزون خودروهــا اهمیــت ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه امارهــای موجــود به ازای هر ســه نفر‬ ‫در گلســتان یک خودرو و وســیله نقلیه اعم از شــخصی‪ ،‬عمومی‪ ،‬موتورســیکلت و کشــاورزی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گلســتان پنج هزار کیلومتر راه دارد و به دلیل افزایش رانندگان‪ ،‬افزایش کیفیت وســایل نقلیه‬ ‫عمومــی در حمــل و نقــل بایــد مورد توجه بیشــتر قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫میقانــی بیــان کــرد‪ :‬براســاس اخریــن امارهــای ســال گذشــته ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۶۱۹‬خــودرو در نــاوگان بــاری گلســتان‬ ‫خدمــت رســانی می کننــد کــه از ایــن تعــداد هشــت هــزار و ‪ ۹۳‬دســتگاه کامیــون بــا میانگیــن ‪ ۱۷‬ســال و بقیــه‬ ‫خودروهــای کوچکتــر نظیــر وانــت بارهــا بــا میانگین ‪ ۱۰‬ســال هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه امــار ســامانه هــای برخــط‬ ‫ایــن ســازمان ســاالنه حــدود هفــت میلیــون تــن بــار شــامل محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬فــراورده هــای نفتــی و‬ ‫ســاختمانی از طریــق انــواع نــاوگان هــای حمــل و نقــل در جــاده هــای اســتان جابجایــی مــی شــود و ســهم‬ ‫گلســتان بــه نســبت کل کشــور حــدود ‪ ۲‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نوســازی نــاوگان هــای حمــل و نقــل بــا توجــه بــه کاهــش هدررفــت انــرژی‪ ،‬کــم شــدن خطــر بــروز‬ ‫حــوادث در جــاده هــا‪ ،‬کاهــش اتــاف زمــان بدلیــل مشــکالت ناشــی از فرســودگی بایــد بعنــوان مهمتریــن‬ ‫موضــوع قابــل پیگیــری مــورد توجــه مســووالن باشــد امــا بــا توجــه بــه مشــکالتی ماننــد تامیــن اعتبــار و فاصلــه‬ ‫قیمــت زیــاد خــودروی فرســوده بــا خــودروی نــو بــرای جایگزینــی افــراد مشــمول را بــا تردیــد مواجــه مــی ســازد‪.‬‬ ‫میقانــی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن مســیر بــا داشــتن نقشــه راهــی مناســب نظیــر طوالنــی تــر کــردن بازپرداخــت و‬ ‫نــرخ بهــره تســهیالت‪ ،‬شناورســازی برخــی کرایــه هــا و در همیــن مســیر فرهنــگ ســازی بــرای اســتفاده مــردم‬ ‫از وســایل نقلیــه و جمعــی بجــای خودروهــای ســواری و شــخصی مــی تــوان از حجــم مشــکالت کــم کــرد‪.‬‬ ‫میقانــی بــر ضــرورت نگهــداری مســتمر از راه هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر یــک پنجــم اعتبــار مــورد‬ ‫نیــاز و واقعــی کارشناســانه نگهــداری راه هــا در اختیــار ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای قرار می گیرد‬ ‫حوادث‬ ‫کشف ‪ 14‬کیلو تریاک در اق قال ممنوعیت بکارگیری مشموالن پرداخت بیعانه در بستر اینترنت‬ ‫غایب در موسسات‬ ‫طی یک عملیات مشترک‬ ‫همچنان قربانی می گیرد‬ ‫دولتی و غیردولتی‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه خبــری پلیــس ‪،‬‬ ‫ســرهنگ «اکبــر ســجادی» بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬مامــوران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدرشهرســتان بــا همــکاری مشــترک‬ ‫مامــوران انتظامــی گنبــد کاووس‪ ،‬در اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــا انجــام تحقیقات پلیســی موفق به شناســائی عامل‬ ‫تهیــه ‪،‬خریــد و فــروش مــواد مخــدر در ایــن شهرســتان شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اق قــا‪ ،‬افــزود‪ :‬مامــوران با اشــراف‬ ‫اطالعاتــی موفــق شــدند متهــم را حیــن تــردد بــا یک دســتگاه پراید‬ ‫دســتگیر و در بازرســی از خــودرو وی ‪ 14‬کیلــو تریــاک بــا لفافــه‬ ‫کشــف کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســجادی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ و‬ ‫معرفــی وی بــه مراجــع قضائــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مبــارزه بــا پدیــده‬ ‫شــوم مــواد مخــدر بــا جدیــت از ســوی پلیــس دنبــال مــی شــود و‬ ‫بــا توجــه بــه نقــش بی بدیــل شــهروندان در دســتاوردهای پلیس‪،‬‬ ‫ضــروری اســت همــکاری انــان در ایــن زمینــه‪ ،‬بیــش از گذشــته بــا‬ ‫مامــوران تــداوم یابــد و هــر گونــه مورد مشــکوکی را از طریق تلفن‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «مرتضــی‬ ‫یونــس ابــادی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بکارگیــری مشــموالن غایــب خدمــت مقــدس وظیفــه‬ ‫عمومــی در موسســات دولتــی و غیــر دولتــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برابــر مــاده ‪ 63‬مکــرر قانــون‪ ،‬کســانی کــه بــه نحــوی‬ ‫مشــمولین غایــب را در موسســات دولتــی و غیردولتــی از قبیــل‬ ‫کارخانه هــا ‪،‬شــرکت ها ‪،‬اموزشــگاه ها ‪،‬کارگاه هــا ‪ ،‬بنگاه هــا‪،‬‬ ‫مغازه هــا و تعمیرگاه هــا بــه کارگیــری نماینــد توســط نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫وزارتخانه هــای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت شناســایی و بــه محاکــم صالحــه قضایــی معرفــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫معــاون وظیفــه عمومــی فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫مجــازات ایــن گونــه افــراد بــرای بــار اول هزینــه ســاالنه یــک‬ ‫ســرباز (حــدود ســی میلیــون تومــان) و بــرای بــار دوم و بیشــتر‬ ‫هزینــه ســاالنه ســه ســرباز اســت‪.‬‬ ‫دبیر قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫سپاه پاسداران‪:‬‬ ‫برای رفع مشکالت‬ ‫مردم سپاه با‬ ‫گروه های جهادی‬ ‫گام های مهمی‬ ‫برداشت‬ ‫دبیــر قــرارگاه محرومیــت زدایی ســپاه پاســداران انقالب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن نهــاد بــرای مــردم گام هــای مهمــی برداشــته و افتخــار‬ ‫مــا رضایتمنــدی‪ ،‬رفــع مشــکالت‪ ،‬گرفتــاری هــا و محرومیت زدایــی‬ ‫در قالــب گــروه هــا و اردوهــای جهــادی و کمک هــای مومنانــه بــا‬ ‫همدلــی و هماهنگــی اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســردار ســید ضیاءالدیــن حزنــی‬ ‫در رزمایــش جهادگــران فاطمــی و اعــزام گــروه هــای جهــادی‬ ‫بــه محــل فعالیــت در حســینیه عاشــقان ثاراللــه (ع) گــرگان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــردم یــاری و مــردم نــوازی هنــری اجرایــی بــرای‬ ‫مســووالن بــوده کــه بــا اجــرای ان خیلــی از مشــکالت کشــور‬ ‫برطــرف خواهــد شــد چــرا کــه مــردم ولــی نعمتــان ارزشــمند و‬ ‫ســتون فقــرات نظــام هســتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬هشــت ســال دفــاع مقــدس پرونــده نیکــی‬ ‫از حضــور ارزشــمند مــردم و بــرای رســیدن بــه پیــروزی بــوده و بایــد‬ ‫بفهمیــم مــردم خیلــی مهــم و ارزشــمند بــوده و بــه یقیــن قــرارگاه‬ ‫اصلــی مردم هســتند‪.‬‬ ‫قرارگاه اصلی مردم هستند‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در گــروه هــای جهــادی و ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی تــا زمانــی کــه بــا مــردم باشــیم دشــمن از مــا‬ ‫ترســیده و هیــچ تاثیــری در کشــور نخواهــد داشــت همانطــور کــه‬ ‫در تجربه هــای تلــخ ســیل و زلزلــه بــا هنــر مــردم یــاری و مــردم‬ ‫دوســتی ســپاه جایــگاه کمــک رســانی خــود را بــه خوبــی نشــان‬ ‫داده و بــه یقیــن هیچوقــت مشــکالت کشــور از خــارج حــل‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیــر قــرارگاه محرومیــت زدایــی ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اســامی یــاداور شــد‪ :‬در زمــان حاضــر خیلــی ارزشــمند اســت‬ ‫بــرای کســانی کار کنیــم کــه دستشــان بــه جایــی بنــد نیســت‬ ‫و بســیج ســازندگی بایــد حواســش بــه پــروژه هــای عمرانــی‪،‬‬ ‫اشــتغالزایی و امنیــت غذایــی و رفــع مشــکالت طــاق‪ ،‬بیــکاری و‬ ‫اقتصــاد مریــض باشــد‪.‬‬ ‫ســردار حزنــی بیــان کــرد‪ :‬در بیانیــه گام هفتــم و بــر اســاس‬ ‫امــار جهانــی هفــت درصــد ثــروت دنیــا در ایــران بــوده در صورتــی‬ ‫کــه یــک درصــد جمعیــت دنیــا را داشــته و بایــد از ایــن ظرفیــت‬ ‫اســتفاده بهینــه شــود‪.‬‬ ‫سازماندهی ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬گروه جهادی در گلستان‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــه شــهروندان در خصــوص‬ ‫پرداخــت بیعانــه در ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی کــه‬ ‫بــا درج اگهــی فــروش محصــوالت ارزان قیمــت اقــدام بــه‬ ‫کالهبــرداری از کاربــران می کننــد‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ابراهیــم‬ ‫پرســا» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دریافــت بیعانــه‪ ،‬یکــی از شــگردهای کالهبــرداری توســط‬ ‫مجرمــان ســایبری در ســایت های فروشــگاهی می باشــد بــه‬ ‫طــوری کــه برخــی کاربــران به دلیــل قیمــت مناســب اجنــاس‬ ‫مبلغــی را بــه عنــوان بیعانــه پرداخــت می نمایــد کــه متاســفانه‬ ‫کالهبــرداران پــس از دریافــت وجــه از پاســخگویی بــه تمــاس‬ ‫مالباختــگان امتنــاع می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهروندان بایــد دقــت داشــته باشــند هرگونــه‬ ‫پرداخــت بیعانــه در فروشــگاه های انالیــن می توانــد زمینه ســاز‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی از انهــا شــود‪ ،‬لــذا تحــت هیــچ عنــوان‬ ‫پیــش از رویــت و دریافــت کاال مبلغــی را بــه حســاب فروشــنده‬ ‫واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه نینــوای اســتان گلســتان در ایــن‬ ‫اییــن گفــت‪ ۳۲ :‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬گــروه جهــادی در‬ ‫ایــن اســتان ســازماندهی شــدند کــه در رزمایــش‬ ‫جهادگــران فاطمــی امــروز ‪ ۵۵۰‬گــروه جهــادی‬ ‫شــامل ســه هــزار و ‪ ۸۵۰‬نفــر از اقشــار مختلــف‬ ‫بســیج محــات‪ ،‬جامعــه زنــان‪ ،‬دانشــجویی‪،‬‬ ‫مهندســی‪ ،‬اصنــاف و ادارات همزمــان بــا هفتــه‬ ‫بســیج ســازندگی بــرای تحقــق شــعار عدالــت‪،‬‬ ‫ترویــج گفتمــان و فرهنــگ جهــادی و پیشــرفت بــه‬ ‫مناطــق محــروم اعــزام مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســردار علــی ملــک شــاهکویی بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫بخــش هــای زیــر ســاخت ســه هــزار و ‪ ۴۱۰‬پــروژه‬ ‫عمرانــی توســط افتتــاح شــده کــه امــروز هــم‬ ‫‪ ۱۱۰‬پــروژه محرومیــت زدایــی در شــهر قــرق بــه‬ ‫صــورت متمرکــز افتتــاح مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بیــش از هــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫جهیزیــه‪ ۳۱ ،‬هــزار لــوازم التحریــر‪ ۳۰ ،‬هــزار بســته‬ ‫پوشــاک و ‪ ۵۰۰‬هــزار بســته معیشــتی بــرای رفــع‬ ‫محرومیــت زدایــی توزیــع شــده و ‪ ۱۳۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای اشــتغالزایی‪ ،‬پنــج هــزار و ‪ ۷۰۰‬پــروژه‬ ‫در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی و بــرای هشــت هــزار‬ ‫نفــر در عرصه هــای مختلــف اشــتعالزایی شــد‪.‬‬ ‫نیازمنــد جهــاد تبیینــی بــرای خنثــی کــردن توطئــه هــای دشــمنان‬ ‫هســتیم‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬دشــمن بــا تمــام قــدرت و تــوان خــود بــرای‬ ‫نشــر دروغ هــای خــود در بیــن جوانــان بــه میــدان امــده اســت کــه‬ ‫بــه یقیــن نیازمنــد جهــاد تبیینــی بــرای خنثــی کــردن توطئه هــای‬ ‫دشــمنان هســتیم‪.‬‬ ‫ســردار ملــک شــاهکویی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در زمــان حاضــر‬ ‫وقــت بگومگــو خانوادگــی نبــوده و بایــد در مقابــل دشــمن در‬ ‫عرصه هــای مختلــف بــرای خــدا و حفــظ دســتاوردهای انقــاب‬ ‫اســامی بــا یکدیگــر متحــد شــده و جهــاد کنیــم‪.‬‬ ‫ســردار ســیدضیاالدین حزنــی در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تاثیــر اردوهــای جهــادی بــی مــزد و منــت بــرای هــر کســی‬ ‫ایجــاد روحیــه ارزشــمند همدلی‪،‬مهربانــی و رضایتمنــدی اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ماموریــت اصلــی و اساســی ســپاه‬ ‫محرومیت زدایــی و دفــاع از نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در‬ ‫مناطــق مــرزی و محــروم کشــور در همــه عرصــه هاســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســازماندهی‪ ،‬برنامــه ریــزی و هماهنگــی گروه هــای‬ ‫جهــادی در سراســر کشــور بــه عنــوان کمــک بــه دولــت توســط‬ ‫ســپاه بــه عنــوان راس مردمــداری و مــردم یــاری اســت‪.‬‬ ‫مژده کسی را که دهد‬ ‫زن طالق!‬ ‫هــر چنــد دســت انــدرکاران دولــت فعلــی قــول داده‬ ‫بودنــد تــا بــا مفتــاح مشــکل گشــایی ‪ ،‬مشــکالت‬ ‫را در ســاغر مینایــی حــل کننــد ولــی کار بدجــور‬ ‫از خــرک در رفتــه اســت و عجالتــا ً پیــر مغــان هــم‬ ‫در حــل مشــکالت در مانــده اســت؛ مــن و شــمای‬ ‫کارمنــد کــه جــای خــود داریــم! بــه قــول شــاعر «بــا‬ ‫پیــر مغــان مشــکل خــود بــردم دوش ‪ /‬گفتــا خــودم‬ ‫از تــو مشــکلم بیشــتر اســت» و باقــی داســتان‪...‬‬ ‫بــا ایــن وجــود مــا مــا دســت از تــاش هایمــان در‬ ‫حــوزه اجتماعــی دســت بــر نمــی داریــم و در ارائــه‬ ‫پیشــنهادات فلــک فرســا در حــل مناقشــات ایــن‬ ‫حــوزه اهتمــام ویــژه داریــم‪.‬‬ ‫فــی المثــل در زمینــه حــل معضــل طــاق چنــد ســال‬ ‫از طــرح «ســهمیه بنــدی طــاق» رونمایــی کردیــم‬ ‫کــه در ان مقطــع کســی برایــش تــره خــرد نکــرد ولــی‬ ‫باالخــره ایــن طــرح چنــدی قبــل از فــاز طنــز وارد‬ ‫حــوزه اجــرا شــد! اصــل ســند بــه روایــت جرایــد ‪...‬‬ ‫در راســتای تســریع و تســهیل کار مــردم و جلوگیــری‬ ‫از هرگونــه رانــت در ایــن صنــف‪ ،‬ســامانه ‪‎‬ای بــه منظــور‬ ‫تعییــن ســقف بــرای ثبــت طــاق طراحــی شــده کــه ایــن‬ ‫ســامانه در ســطح کشــور اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫خداییــان رئیــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫کشــور تصریــح کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه‬ ‫میانگیــن درامــدی دفاتــر طــاق هــر شهرســتان‪،‬‬ ‫ســقف درامــدی و ســندی تعییــن و بــر اســاس ایــن‬ ‫ســقف‪ ،‬هــر دفتــری بــا توجــه بــه ســهمیه اســتانی‬ ‫نســبت بــه ثبــت طــاق اقــدام می کنــد‪ ( .‬ایســنا)‬ ‫مالحظه فرمودید‪.‬‬ ‫در واقــع بایــد گفــت دوره «لولــی و شــنگولی و منگولــی‬ ‫و دلشــاد» بــه پایــان رســیده اســت و بــا اینکــه علمــا‬ ‫معتقدنــد« نیســت جفــت ناموافــق را عالجــی جــز طــاق»‬ ‫فعــا ًکبوتــران عاشــق دیــروز و دشــمنان خونــی امــروز بایــد‬ ‫منتظــر بماننــد! چــون بــا ایــن شــرایط جدیــد طــاق دادن‬ ‫دیگــر مثــل ســابق نیســت و انجایــی که شــاعر مــی گفت «‬ ‫مــژده کســی را کــه دهــد زن طــاق» پــر بیــراه نمــی گفــت!‬ ‫یعنــی اگــر چنــد صبــاح دیگــر یکــی از شــعار هــای تبلیغاتــی‬ ‫کاندیداهــا افزایــش ســهمیه طــاق اســتان هــا بــود یــا اگــر‬ ‫عــده ای همیــن طــوری بیخــودی بــرای طــاق ثبــت نــام‬ ‫کردنــد تعجــب نکنیــد چــون مــی خواهنــد فیــش طــاق‬ ‫شــان را بعــدا ً در بــازار ســیاه بفروشــند! در همیــن راســتا‬ ‫و بــه منظــور محکــم کاری و کاهــش اساســی و مشــتی‬ ‫رونــد رو بــه رشــد امــار طــاق‪ ،‬مــا هــم بــه رســم معهــود و‬ ‫شــیوه مالــوف ‪ ،‬چنــد پیشــنهاد فلــک فرســا و سوفســطایی‬ ‫دیگــر هــم ارائــه مــی کنیــم بقصــد الثــواب ‪ ...‬شــک نکنیــد‬ ‫چنــدی دیگــر ایــن طــرح هــا هــم وارد اجــرا مــی شــوند‪....‬‬ ‫الف) رتبه بندی زوجین‬ ‫بــه منظــور شناســایی زوجیــن واجــب االطــاق طــرح‬ ‫رتبــه بنــدی متقاضیــان طــاق اجــرا شــود‪ ( .‬البتــه اگــر‬ ‫قــرار اســت مثــل طــرح رتبــه بنــدی فرهنگیــان اجــرا شــود‪،‬‬ ‫همــان بهتــر کــه اجــرا نشــود!) در ایــن رویکــرد بــه ایتــم‬ ‫هایــی نظیــر اخــاق ســگی‪ ،‬دســت بــزن‪ ،‬دســت کــج‪ ،‬دو‬ ‫تــا شــدن شــلوار‪ ،‬اعتیــاد در ژانــر هــای مختلــف بــه ویــژه‬ ‫اعتیــاد مجــازی‪ ،‬بزهــکاری‪ ،‬عــدم تفاهــم‪ ،‬اختــاف نظــر در‬ ‫تربیــت فرزنــدان‪ ،‬مشــکالت روحــی و روانــی‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫جنســی‪ ،‬خیانــت‪ ،‬ســطح تحصیــات‪ ،‬دخالــت اطرافیــان‬ ‫در زندگــی و ‪ ...‬امتیــاز ویــژه تعلــق مــی گیــرد و پرونــده‬ ‫زوجیــن در صــورت کســب امتیــاز بــاال خــارج از صــف‬ ‫بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ب) برگزاری ازمون‬ ‫در ایــن طــرح از زوجیــن خواســته مــی شــود بــه ســواالت‬ ‫مختلــف در خصــوص زندگــی مشــترک شــان و دالیــل بــروز‬ ‫مشکالتشــان پاســخ دهنــد و هــر قــدر نمــره پائیــن تــری‬ ‫دریافــت کننــد‪ ،‬بــه طــاق نزدیــک تــر مــی شــوند‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن طــرح اشــتغال زایــی غیــر مســتقیم هــم در دل خــود‬ ‫دارد‪ .‬چــرا کــه از فــردای روز اجــرای ایــن طــرح شــاهد‬ ‫تبلیغــات رنگارنــگ و شــبانه روزی موسســات اموزشــی‬ ‫مختلــف خواهیــم بود‪«:‬بــا مــا یــک ســال زودتــر طــاق‬ ‫بگیریــد!»‪« ،‬محضــردار را بــه خانــه ببریــد!»‪« ،‬ســواالت‬ ‫طبقه بنــدی ازمــون طــاق!»‪« ،‬ســواالت زرد و خاکســتری‬ ‫ویــژه ی طــاق زوجیــن»‪« ،‬بــه طــاق بلــه بگوئیــد» و ‪...‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬هدی بانکی‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫وقتــی جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ (‪ ،)J.K. Rowling‬نویســنده ی‬ ‫داســتان های هری پاتــر‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختی در تاریک تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ســراغ انســان می ایــد‪ ،‬کافــی اســت ناامیــد‬ ‫نشــوید و طالــب نــور باشــید»‪ ،‬دقیقــا بــه هــدف زد! گاهــی بایــد‬ ‫بــه اعمــاق ناامیــدی فــرو برویــد تــا انــرژی الزم بــرای اوج گرفتــن‬ ‫را پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد در اوج ناامیــدی و احســاس‬ ‫یــاس‪ ،‬زندگــی جدیــدی را شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد اصالحــات و‬ ‫تغییراتــی انجــام دهیــد کــه بــه شــما ایــن امــکان را بدهــد تــا‬ ‫درامــد ثابتــی داشــته باشــید‪ ،‬عــادات بــد را تــرک کنیــد و تفکــر‬ ‫پویــا داشــته باشــید‪ .‬اگــر طــی ایــن پروســه‪ ،‬مراقــب جســم و‬ ‫روح تــان باشــید‪ ،‬شــروع دوبــاره برای تــان ســاده تر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نوشــته می توانیــد بــا ‪ ۲۱‬توصیــه تاثیرگــذار بــرای شــروع‬ ‫دوبــاره زندگــی اشــنا شــوید‪ .‬ادامــه شــماره ‪529‬‬ ‫چگونه پول خرج کنیم؛ با رعایت ‪ ۱۰‬توصیه مقتصدانه همیشه پولدار بمانید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬فرنوش دانشور‬ ‫ایــا اغلــب اوقــات از بی پولــی گلــه داریــد؟ بــه هــر طبقــه ی‬ ‫اقتصــادی کــه تعلــق داشــته باشــید بــا هــر میــزان ثــروت و‬ ‫درامــد‪ ،‬اگــر نتوانیــد عاقالنــه پــول خــرج کنیــد همیشــه بــا ایــن‬ ‫معضــل مواجــه خواهیــد شــد‪ .‬از طرفــی هــر چقــدر هــم وضــع‬ ‫مالی تــان خــراب باشــد‪ ،‬کافــی اســت بدانیــد چگونــه مخارج تــان‬ ‫را بــا درامدتــان تنظیــم کنیــد تــا از پولــی کــه داریــد درســت‬ ‫اســتفاده کنیــد و کمتــر بــا بی پولــی مواجــه شــوید‪ .‬در ایــن نوشــته‬ ‫می اموزیــم چگونــه پــول خــرج کنیــم و بســیاری از مخــارج اضافــه‬ ‫را حــذف کنیــم تــا همیشــه بــرای تأمیــن مایحتاج مــان در رفــاه‬ ‫باشــیم و راه پولــدار شــدن را بهتــر طــی کنیــم‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪529‬‬ ‫‪ .۷‬منتظر حراجی ها و تخفیف ها بمانید‬ ‫اگــر کاالیــی را نیــاز داریــد‪ ،‬ولــی امــروز تهی ـه ی ان ضرورتــی نــدارد‪،‬‬ ‫منتظــر حــراج بمانیــد یــا ســعی کنیــد کارت تخفیــف پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫از حــراج و کارت تخفیــف فقــط و فقــط بــرای کاالهایــی کــه واقعــا‬ ‫نیــاز داریــد یــا از قبــل قصــد خریدشــان را داشــته اید اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫پاییــن اوردن قیمت هــا یکــی از روش هــای رایــج تحریــک مشــتری‬ ‫بــرای خریــد محصولــی اســت کــه بــه ان نیــاز نــدارد‪.‬‬ ‫محصوالتــی را کــه تنهــا در زمــان معینــی از ســال بــه کار می اینــد‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه بازارشــان کســاد اســت تهیــه کنیــد‪ .‬پالتــوی زمســتانه در‬ ‫فصــل تابســتان ارزان تــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تحقیق کنید‬ ‫قبــل از خریــد لــوازم گران قیمــت‪ ،‬در اینترنــت بگردیــد و نظــرات‬ ‫خریــداران را بخوانیــد تــا مناسـب ترین محصــول را بیابیــد‪ .‬محصولــی‬ ‫را بیابیــد کــه متناســب بــا بودجه تــان باشــد‪،‬‬ ‫عمــر طوالنــی داشــته باشــد و بــه بهتریــن نحــو‬ ‫پاســخگوی نیازهایتــان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬همه ی هزینه ها را حساب کنید‬ ‫بــرای بســیاری از اجنــاس بایــد بیشــتر از برچســب‬ ‫قیمت شــان هزینــه کنیــد‪ .‬هزینه هــای جانبــی را‬ ‫در نظــر بگیریــد و قبــل از خریــد کل هزینه هــا را‬ ‫جمع بنــدی کنیــد‪.‬‬ ‫اقســاط ارزان و بلنــد مــدت ممکــن اســت شــما را‬ ‫بــه اشــتباه بیانــدازد‪ .‬مبلغــی را کــه در نهایــت بایــد‬ ‫پرداخــت کنیــد طبــق فرمــول «مبلــغ هــر قســط‬ ‫× مــدت اقســاط» محاســبه کنیــد تــا ارزان تریــن‬ ‫گزینــه را بیابیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد وام بگیریــد‪ ،‬کل ســودی را که در‬ ‫نهایت باید بپردازید حســاب کنید‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬هر از گاهی تفریح ارزان داشته باشید‬ ‫شــاید ایــن مــورد بــه نظرتــان متناقــض باشــد و بپرســید مگــر ایــن کار‬ ‫خــرج غیــر ضــروری نیســت؟ در واقــع بــرای اینکــه راحت تــر اهــداف‬ ‫اقتصادی تــان را دنبــال کنیــد‪ ،‬الزم اســت گاهــی بــه خودتــان جایــزه‬ ‫بدهیــد‪ .‬اگــر بیــش از حــد خساســت بــه خــرج بدهید‪ ،‬زمانی می رســد‬ ‫کــه در برابــر خواســته های سرکوب شــده تان تســلیم می شــوید‪،‬‬ ‫برنامه ریزی تــان را زیــر پــا می گذاریــد و بســیار بیشــتر از انچــه الزم‬ ‫اســت ولخرجــی می کنیــد‪.‬‬ ‫در بودجه بندی تــان کمــی پــول بــرای تفریــح کنــار بگذاریــد‪ .‬تفریــح را‬ ‫به عنــوان جایــزه در نظــر بگیریــد تــا بتوانیــد روحیه تــان را حفــظ و از‬ ‫ولخرجی هــای حساب نشــد ه پیشــگیری کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر معمــوال بــرای تفریــح زیــاد هزینــه می کنیــد‪ ،‬روش هــای ارزان تــر‬ ‫پیــدا کنیــد‪ .‬مثــا بــه جــای مراجعــه بــه ســالن های زیبایــی بــرای‬ ‫خودتــان ماســک صــورت بگذاریــد و بــه جــای ســینما رفتــن در منــزل‬ ‫فیلــم ببینیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬ا نرجس وکیلی‬ ‫‪ .۳‬برای خودتان ایجاد انگیزه و هیجان کنید‬ ‫شــما هــر روز در مســیر پیشــرفت قــرار داریــد‪ ،‬یــک مســیر‬ ‫خارق العــاده! حــاال وقــت ان اســت کــه یــک هیجــان جدیــد‬ ‫پیــدا کنیــد‪ ،‬چیــزی کــه راضی تــان کنــد‪ ،‬به شــما انگیــزه بدهد‬ ‫و ان روزهــای بــد و اهریمنــی را از شــما دور و دورتــر کنــد‪.‬‬ ‫ایــا چیــزی وجــود دارد کــه ذهن تــان فــورا بــه ان معطــوف‬ ‫شــود؟ کار هیجان برانگیــزی کــه شــور زیــادی برای ان داشــته‬ ‫باشــید؟ وقــت صــرف کنیــد و خالقیت تــان را بــه کار ببریــد تــا‬ ‫هدفــی پیــدا کنیــد؛ کارهــای شــگفت انگیــز و جالــب!‬ ‫خــوب بــودن در انجــام کاری واقعــا ارزشــمند اســت و خــوب‬ ‫بــودن در چیــزی کــه واقعــا از ان لــذت می بریــد‪ ،‬از ان هــم‬ ‫ارزشــمندتر اســت‪ .‬ایجــاد شــور و انگیــزه‪ ،‬حــاال هــر چــه کــه‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد تاثیــر شــگرفی روی حســی بگــذارد کــه‬ ‫بــه خودتــان داریــد و بــه مهارتــی خواهیــد رســید کــه دیگــر‬ ‫ناامیــدی و افســردگی جایــی در زندگی تــان نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬یک روال راضی کننده در پیش بگیرید‬ ‫حــاال کــه بــه تمــام ایــن ایده هــای تــازه و هیجان انگیــز‬ ‫دســت پیــدا کردیــد‪ ،‬بایــد انهــا را تثبیــت کنیــد و تــداوم‬ ‫ببخشــید تــا بخشــی از زندگــی روزمره تــان شــوند‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت هفته هــا و ماه هــا طــول بکشــد‪ ،‬امــا در نهایــت‪،‬‬ ‫ایجــاد تعــادل در کار‪ ،‬زندگــی اجتماعی‪ ،‬هیجانــات و اوقات‬ ‫فراغــت‪ ،‬همــه و همــه روی خواهنــد داد و دلیلــی وجــود‬ ‫نــدارد کــه ایــن اتفــاق نیفتــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬ایــن روال بــه شــکل گرفتــن خــودش کمــک‬ ‫می کنــد! بــه محــض اینکــه اولویت هــا را مشــخص کنیــد؛‬ ‫یعنــی مراقــب جســم و روح تــان باشــید‪ ،‬ایجــاد ایــن روال‬ ‫خوشــایند شــروع خواهــد شــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫اگر بیشتر از درامدتان خرج‬ ‫کنید چه اتفاقی می افتد؟ در‬ ‫ایران ساالنه اضافه برداشت‬ ‫از منابع اب زیرزمینی پنج‬ ‫‏میلیارد متر مکعب از میزان‬ ‫ابی است که توسط بارندگی‬ ‫به ان ها وارد می شود‪( .‬نجات‬ ‫اب در گرو توجه همه ما)‏‬ ‫مهم ترین مهارت های‬ ‫ارتباطی که برای‬ ‫موفقیت شغلی نیاز دارید‬ ‫عــاوه بــر تجربــه و مهارت هــای فنــی کــه الزمــه ی موفقیــت‬ ‫در هــر شــغلی اســت‪ ،‬روابــط عمومــی یــا بــه عبارتــی «مهــارت ‬ ‫هــای برقــراری ارتبــاط» نیــز نقــش بســزایی در موفقیــت شــغلی‬ ‫مــا ایفــا می کنــد‪ .‬بــه عقیــده ی دیویــد پارنــل (‪)David Parnell‬‬ ‫ت برقــراری‬ ‫نویســنده و مشــاور در حــوزه ی ارتباطــات‪ ،‬مهــار ‬ ‫ارتبــاط یعنــی «داشــتن صفــات مختلفــی کــه فــرد بــه واســطه ی‬ ‫انهــا قــادر اســت بــه خوبــی بــا دیگــران تعامــل و ارتبــاط داشــته‬ ‫باشــد»؛ از نظــر او «گاهــی ایــن صفــات‪ ،‬در دو ویژگــی “دوسـت ‬ ‫داشــتنی بــودن” یــا “داشــتن شــخصیت خــوب” خالصــه مــی‬ ‫شــوند‪ .‬امــا بــرای داشــتن همیــن دو ویژگــی بایــد صفــات دیگــری‬ ‫نیــز در مــا شــکل بگیــرد تــا در نهایــت‪ ،‬زمینه ســاز ایجــاد ارتباطــی‬ ‫موثــر و ســازنده شــود‪».‬‬ ‫ادامه شماره ‪529‬‬ ‫قضاوت صحیح‬ ‫قضــاوت صحیــح یکــی از مهــارت هــای ارتباطــی اســت‪ .‬بــرای‬ ‫کســب ایــن مهــارت بایــد بــه دقــت اطرافیــان و جهــان پیرامــون‬ ‫خــود را ببینیــم و بشــنویم‪ .‬قضــاوت صحیــح در انتخــاب دوســت‬ ‫مناســب بــه مــا کمــک می کنــد و واکنش هــا و تصمیمــات مــا بــه‬ ‫ان وابســته اســت‪.‬‬ ‫مهارت مذاکره‬ ‫وقتــی بــه شــناخت کافــی از مخاطــب خــود دســت یافتیــد و‬ ‫مهــارت ســخنوری را در خــود تقویــت کردیــد‪ ،‬نوبــت ان اســت‬ ‫تــا بــا بیانــی قــوی مخاطــب را بــرای انجــام انچــه در ذهــن شــما‬ ‫اســت‪ ،‬ترغیــب و متقاعــد کنیــد‪ .‬مهــارت در مذاکــره کــردن ن ـه ‬ ‫تنهــا در بحــث پیشــنهادات کاری و دریافــت حقــوق و مزایــای‬ ‫بهتــر بــه مــا کمــک می کنــد کــه در زمینه هــای دیگــر بــرگ‬ ‫برنــده ی مــا خواهــد بــود‪ .‬مثــا بــه عنــوان یــک ویزیتــور‪ ،‬مهــارت‬ ‫مذاکــره کــردن بــه شــما کمــک می کنــد مشــتری خــود را متقاعــد‬ ‫کنیــد کــه محصــول شــما بهتریــن و درس ـت ترین گزینــه بــرای‬ ‫او اســت‪.‬‬ ‫روشن فکر باشید‬ ‫بــرای ایجــاد اعتمــاد و احتــرام در دیگــران بایــد ایــن اطمینــان را‬ ‫بــه ان هــا بدهیــد کــه نظــر و بازخــورد ان هــا بررســی شــده و بــه‬ ‫کار گرفتــه می شــود‪ .‬وقتــی کــه روشــن فکر باشــید و در برابــر‬ ‫ایــده ی خاصــی تعصــب نداشــته باشــید انعطاف پذیرتــر بــه نظــر‬ ‫می رســید و کار کــردن بــا شــما راحت تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شوخ طبع باشید‬ ‫کســی کــه از خندیــدن لــذت نمی بــرد‪ ،‬بــه افزایــش تنــش و‬ ‫درگیــری دامــن می زنــد‪ .‬وقتــی فشــار کار را بــا شــوخ طبعی‬ ‫کمتــر می کنیــد‪ ،‬در واقــع بــه یکــی از فاکتورهــای پیشــرفت در‬ ‫کار خــود دس ـت یافته اید‪ .‬شــاد بــودن در محیــط کار ارتباطــات‬ ‫شــما را موثرتــر می کنــد‪.‬‬ ‫مخاطب خود را بشناسید‬ ‫بایــد مخاطــب خــود را بــه خوبــی بشناســیم و گفتــار خــود‬ ‫را متناســب بــا شــرایط او تنظیــم کنیــم‪ .‬ایــن مهــارت بســیار‬ ‫بدیهــی و پیــش پــا افتــاده اســت امــا رعایــت نکــردن ان‪ ،‬بــه‬ ‫تنهایــی می توانــد دلیلــی بــرای شکســت در روابــط باشــد‪ .‬در‬ ‫واقــع «هــر ســخن جایــی و هــر نکتــه مکانــی دارد»!‬ ‫صادق باشید‬ ‫اســاس رابطــه بــر پایــه ی اعتمــاد اســت و الزمــه ی اعتمــاد‪،‬‬ ‫صداقــت اســت‪ .‬در تمــام رابطه هــا‪ ،‬صداقــت بهتریــن سیاســتی‬ ‫اســت کــه می توانیــد در پیــش بگیریــد‪.‬‬ ‫زبان بدن‬ ‫هرچــه قــدر دربــاره اهمیــت زبــان بــدن بگوییــم بــاز هــم کــم‬ ‫اســت‪ .‬بخــش اعظمــی از رابطــه تحــت تاثیــر زبــان بــدن قــرار‬ ‫دارد و ایــن توانایــی یکــی از مهــارت هــای ارتباطــی مهــم اســت‪.‬‬ ‫در واقــع حتــی زمانــی هــم کــه بــا افــراد صحبــت نمی کنیــم‪ ،‬در‬ ‫حــال برقــراری ارتبــاط بــا انهــا هســتیم‪ .‬بــرای داشــتن ارتباطــی‬ ‫بهتــر بایــد مراقــب ژســت و حالــت بــدن‪ ،‬طــرز بیــان‪ ،‬صــدا و‬ ‫ظاهــر خــود باشــیم‪.‬‬ ‫حل فعاالنه مسائل‬ ‫مســائل همیشــه وجــود دارنــد‪ .‬بایــد شــیوه برخــورد بــا ان هــا‬ ‫و روش هــای حــل مســئله را یــاد بگیریــم‪ .‬اگــر در محیــط کار‬ ‫فعــال باشــید‪ ،‬از فشــار کاری همــکاران خــود کــم می کنیــد و‬ ‫ایــن مهــارت خوبــی در محیط هــای کاری اســت‪.‬‬ ‫رفتار خوب‬ ‫کلماتــی ماننــد «لطفــا» و «متشــکرم » در حــوزه ی مهارت های‬ ‫ارتباطــی کاربــرد بســیاری دارنــد‪ .‬کلمــات همــراه بــا لبخنــد بــه‬ ‫مــا یــاداوری می کنــد کــه رونــد انجــام کار از نتیجــه ان مهم تــر‬ ‫است‪.‬اســتفاده از ان هــا را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫حامی باشید‬ ‫همــه ی مــا دوســت داریــم اطرافیــان ‪ ،‬مــا و توانایی های مــان‬ ‫را بــاور داشــته باشــند‪ .‬هیــچ کــس از ایــن قاعــده مســتثنی‬ ‫نیســت‪ .‬وقتــی در قالــب تشــویق و تحســین از مخاطــب خــود‬ ‫حمایــت می کنیــد‪ ،‬در واقــع بــرای دس ـت یابی بــه هدفــش‪ ،‬بــه‬ ‫او انگیــزه ی الزم را می دهیــد‪ .‬همــکاران خــود را تشــویق کنیــد‪،‬‬ ‫شــاد باشــید و بــه ان هــا انگیــزه بدهیــد‪ .‬کارمنــدان در هــر ســطح‬ ‫و درج ـه ای کــه باشــند ترجیــح می دهنــد بــا افــراد پرانــرژی و بــا‬ ‫انگیــزه همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی در واقــع شــناخت احساســات فــردی و‬ ‫توجــه بــه ان هاســت‪ .‬افــرادی کــه از احساســات و روحیــات‬ ‫انســانی شــناخت کافــی دارنــد در کار خــود موفق ترنــد‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه احســاس رضایــت افــراد از کاری کــه‬ ‫انجــام می دهنــد تعیین کننــده ی وفــاداری و مشــارکت ان هــا‬ ‫اســت‪ .‬بــه کارگیــری مهــارت هــای ارتباطــی‪ ،‬چشـم انداز بهتــری‬ ‫ف مــا رقــم می زنــد‪ .‬امــروزه مــا در دو دنیــای‬ ‫بــرای کار و هــد ِ‬ ‫واقعــی و مجــازی زندگــی می کنیــم‪ .‬مهــارت هــای ارتباطــی مــا‬ ‫در ایــن دو دنیــا بایــد منطقــی و اصولــی باشــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫سارا سلیمی‬ ‫سخت کوشی با ‪ ۱۷‬نکته ای که شما‬ ‫را به موفقیت می رساند‬ ‫پشــتکار و ثبات قــدم از مشــخصه های اصلــی و مشــترک افــراد ســخت کــوش اســت‪.‬‬ ‫گرچــه ایــن صفــات ذاتــا در بعضــی افــراد بارزتــر اســت ولــی ســخت کوشــی صفتــی‬ ‫اکتســابی اســت و فقــط از طریــق تــاش و صــرف وقــت اســت کــه شــخص می توانــد از‬ ‫ت کــوش بــا خوش بینــی‪،‬‬ ‫قــدرت خــود بــه طــور کامــل بهــره ببــرد‪ .‬افــکار کارمنــدان ســخ ‬ ‫اعتمــاد ب ـه نفــس و اراده ی قــوی تلفیــق شــده اســت‪ .‬در ایــن مقالــه بــا روش هایــی‬ ‫اشــنا می شــوید کــه بــا به کارگیــری انهــا می توانیــد در محــل کار خــود جــزو کارمنــدان‬ ‫ســخت کــوش باشــید‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬توسعه ی عادات خوب‬ ‫‪ .۱‬خوش بینی را فراموش نکنید‬ ‫بــرای ســخت کوشــی بایــد یــاد بگیریــد کــه در محیــط کار خــود خوش بیــن باشــید تــا‬ ‫ســختی های کار ِ زیــاد‪ ،‬فشــار کمتــری بــه شــما وارد کنــد‪ .‬در مشــکالت کاری و اتفاقــات‬ ‫منفــی بــه دنبــال جوانــب مثبــت باشــید‪ .‬افــراد خوش بیــن رویدادهــای منفــی را موقتــی‬ ‫و گــذرا می بیننــد و بــر مشــکالت تمرکــز نمی کننــد‪ .‬از جملــه کارهایــی کــه بــرای افزایــش‬ ‫ســخت کوشــی خــود می توانیــد انجــام دهیــد‪ ،‬مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫بدبینــی را کنــار بگذاریــد‪ .‬بدبینــی بــا ایجــاد حــس درماندگــی باعــث ســکون می شــود‬ ‫و بازدهــی را کاهــش می دهــد‪ .‬بــه جــای اینکــه از مســئولیت ها شــکایت کنیــد‪ ،‬انهــا‬ ‫را بــه عنــوان فرصتــی در نظــر بگیریــد تــا تــاش و وجــدان کاری تــان را بــه رئیــس خــود‬ ‫نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫موفقیت هایتــان را بــه خــود یــاداوری کنیــد‪ .‬ایــن کار جــرات شــما را بــرای انجــام‬ ‫فعالیت هــای جدیــد در حیطــه ی شــغل تان بیشــتر می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬افکار غیرمنطقی خود را بشناسید و با انها مبارزه کنید‬ ‫از خواســته های درونــی خــود اگاه باشــید‪ ،‬بــر ویژگی هــای مثبــت خــود تمرکــز کنیــد و‬ ‫اجــازه ندهیــد افــکار منفــی شــما را محاصــره کنــد‪ .‬باورهــای غلــط و نامعقــول خــود را‬ ‫زیــر ســوال ببریــد و از ذهــن دور کنیــد‪.‬‬ ‫تفکــر همــه یــا هیــچ را از خــود دور کنیــد‪ .‬ایــن نــوع تفکــر شــما را بــه شــدت محــدود‬ ‫می کنــد و مانــع ســخت کوشــی و پیشــرفت تان می شــود‪ .‬بــا انــرژی و انگیــزه کار کنیــد‬ ‫و از کار خــود لــذت ببریــد‪ .‬بــه یــاد داشــته باشــید موفقیت هــای کوچــک هــم مهــم‬ ‫هســتند‪ ،‬بــه انهــا افتخــار کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬دیدگاه تان را نسبت به مشکالت عوض کنید‬ ‫در برخــورد بــا مشــکالت تان مثبت اندیــش باشــید‪ .‬ایــن کار جنبه هــای مثبــت‬ ‫موقعیــت شــما را تقویــت می کنــد و باعــث می شــود فشــار کاری کمتــری احســاس‬ ‫کنیــد؛ در نتیجــه بــا دیــد بازتــری بــه موضــوع می نگریــد‪ ،‬ذهــن شــما ارام می گیــرد‪،‬‬ ‫ســخت کوشــی شــما بیشــتر می شــود و بــرای مشــکل راه حــل پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫کشف ‪ 880‬کیلو قارچ ترافل قاچاق‬ ‫ســردار «ســعید دادگــر» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران انتظامــی شهرســتان «ازادشــهر» در ایســت و بازرســی «تیــل ابــاد»‬ ‫حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه نیســان مشــکوک و ان را جهــت بررســی بیشــتر متوقــف کردنــد‪.‬در بازرســی از ایــن خــودرو ‪ 880‬کیلــو قــارچ‬ ‫ترافــل قاچــاق کشــف کــه برابــر اعــام کارشناســان ارزش ان ‪ 31‬میلیــارد ریــال بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫چگونه از‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ارزهایدیجیتال‬ ‫خود محافظت کنیم؟‬ ‫سرویس اموزش‪:‬‬ ‫هنگامــی کــه در ارز دیجیتــال ســرمایه گــذاری مــی کنیــد‪ ،‬در‬ ‫درجــه اول مهــم اســت کــه ســرمایه گــذاری خــود را ایمــن کنیــد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش تعــداد حمــات ســایبری‪ ،‬شــانس ســرقت رمــزارز نیــز‬ ‫امــروزه افزایــش یافتــه اســت‪ .‬گــزارش هــا حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه تقریبــا ً ‪ 3.7‬میلیــون ســکه رمزنــگاری تــا بــه امــروز از بیــن‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬امــا خوشــبختانه‪ ،‬روش هــای مختلفــی نیــز بــرای‬ ‫محافظــت از ارزهــای رمزپای ـه ای کــه داریــد‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــما بایــد دارایــی هــای خــود را بــا اتخــاذ روش هایــی کــه‬ ‫متناســب بــا نــوع دارایــی در اختیــار داریــد‪ ،‬ایمــن نگــه داریــد‪.‬‬ ‫در اینجــا موثرتریــن روش هایــی کــه بــرای ذخیــره دارایــی هــای‬ ‫رمزنــگاری بایــد در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫ذخیره ارز دیجیتال در یک کیف پول‬ ‫بــرای ذخیــره ســازی ارز دیجیتــال‪ ،‬کیــف پول هــا متولــی‬ ‫هســتند‪ .‬دارایــی ارزدیجیتــال شــما توســط اشــخاص ثالــث‬ ‫از طریــق انالیــن و افالیــن یــا هــر دو روش ایمــن نگهــداری‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬زمانــی کــه ارز دیجیتــال را از طریــق‬ ‫پلتفرم هــای معامالتــی ‪ P2P‬یــا مــوارد دیگــر خریــداری‬ ‫می کنیــد‪ ،‬دارایی هایــی کــه بــه دســت اورده ایــد تحــت کنتــرل‬ ‫اپلیکیشــن‪ ،‬پلتفــرم یــا کارگــزاران ســهام در کیــف پــول شــما‬ ‫نگهــداری می شــوند و اگــر مــی خواهیــد خودتــان ان را ذخیــره‬ ‫کنیــد‪ ،‬مــی توانیــد دارایــی هــا را بــه کیــف پــول هــای ســرد یــا‬ ‫گــرم منتقــل کنیــد‪.‬‬ ‫مزایای استفاده از کیف پول دیجیتال برای حفظ سرمایه گذاری‪:‬‬ ‫کاربر مجبور نیست تالش یا زمان زیادی را صرف کند‬ ‫دسترســی و تجــارت دارایــی هــای خــود بــدون رویه هــای‬ ‫ســنگین اســان تر اســت زیــرا انهــا بــه طــور ایمــن در حســاب‬ ‫شــخصی شــما نگهــداری مــی شــوند‪.‬‬ ‫دارایــی هــای رمزنــگاری شــما تــا جایــی کــه بــه حســاب خــود‬ ‫دسترســی داشــته باشــید از بیــن نمــی رود‪.‬‬ ‫ذخیره ارز دیجیتال در کیف پول سرد‬ ‫کیــف پول هــای ســرد‪ ،‬کــه در غیــر این صورت کیــف پول افالین‬ ‫نامیــده می شــود‪ ،‬امن تریــن وســیله بــرای حفــظ ســرمایه گــذاری‬ ‫در ارزهــای دیجیتــال در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬گزینــه هــای‬ ‫ذخیــره ســازی ســرد رمزنــگاری متعــددی وجــود دارد کــه محبــوب‬ ‫تریــن انهــا کیــف پــول ســخت افــزاری اســت‪ .‬شــاید بپرســید کــه‬ ‫ایــن کیــف پول هــای ســخت افــزاری چیســت؟ ایــن دســتگاه ها‬ ‫می تواننــد بــرای ذخیــره ســرمایه گذاری های رمزنــگاری شــما بــه‬ ‫دســکتاپ شــما متصــل شــوند‪ .‬ایــن امن تریــن روش اســت زیــرا‬ ‫انهــا وجــوه شــما را بــه صــورت افالیــن حفــظ می کننــد‪.‬‬ ‫در اینجــا نحــوه عملکــرد کیــف پــول هــای ســخت افــزاری ســرد‬ ‫امــده اســت‪:‬‬ ‫همــه کیف پول هــای ســخت افزاری بــرای ذخیــره یــک نــوع‬ ‫ارزهــای دیجیتــال ســاخته نشــده اند‪ .‬بــرای هــر دارایــی کیــف‬ ‫پــول هــای خاصــی وجــود دارد‪ .‬برخــی بــرای ذخیــره دارایــی هــای‬ ‫کوچکتــر ســاخته شــده انــد‪ ،‬در حالــی کــه برخــی مــی تواننــد ‪1000‬‬ ‫کریپتــو بــه عــاوه را اداره کننــد‪.‬‬ ‫بــا اتصــال ســخت افــزار بــه سیســتم خــود‪ ،‬مــی توانیــد رمــزارز‬ ‫را از ادرس هــای مختلــف نیــز انتقــال دهیــد‪ .‬هــر کیــف پــول‬ ‫ســخت افــزاری یــک عبــارت بازیابــی منحصــر بــه فــرد دارد کــه‬ ‫هیــچ کــس نبایــد ان را بــه اشــتراک بگــذارد‪ .‬ایــن بــه ایــن دلیــل‬ ‫اســت کــه بــا دسترســی بــه مرحلــه بازیابــی‪ ،‬انهــا مــی تواننــد بــه‬ ‫رمــز ارز شــما دسترســی داشــته باشــند‪ ،‬شــما را قفــل کننــد یــا‬ ‫احراز هویت بدون رمز عبور‬ ‫پیاده سازی الگین های بدون رمز عبور در اندروید و مرورگر وب کروم توسط گوگل‬ ‫شــرکت هــای اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت برنامه هــای خــود را بــرای گســترش پشــتیبانی از‬ ‫اســتاندارد ورود بــدون رمــز عبــور مشــترک ایجــاد شــده توســط اتحادیــه ‪ FIDO‬و کنسرســیوم وب‬ ‫جهانــی در اختیــار کاربــران خــود قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫احراز هویت بدون رمز عبور به چه معناست؟‬ ‫زمانــی کــه کاربــر وارد یــک وب ســایت یــا برنامــه ای در تلفــن خــود مــی شــود فقــط بایــد قفــل‬ ‫گوشــی خــود را بــاز کنــد‪ .‬و بــرای وارد شــدن بــه حســاب هــای کاربــری خــود‪ ،‬دیگــر نیــازی بــه رمــز‬ ‫عبــور نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬تلفــن شــما یــک اعتبــار ‪ FIDO‬بــه نــام «کلیــد عبــور» را ذخیــره می کنــد کــه بــرای بــاز‬ ‫کــردن قفــل حســاب انالیــن شــما اســتفاده می شــود‪ .‬زیــرا بــر اســاس رمزنــگاری کلیــد عمومــی اســت‬ ‫و تنهــا زمانــی کــه قفــل تلفــن خــود را بــاز مــی کنیــد بــه حســاب انالیــن شــما نشــان داده مــی شــود‪.‬‬ ‫حتــی دارایــی هــای شــما را ســرقت کننــد‪.‬‬ ‫ذخیره ارز دیجیتال در یک کیف پول داغ‬ ‫کیف پول داغ‪ ،‬کیف پول از نوع انالین هستند‪.‬‬ ‫اگرچــه کیــف پول هــای ســرد ایمــن تــر از کیــف پول هــای داغ‬ ‫اســت‪ ،‬بزرگتریــن نقطــه ضعــف کیــف پــول هــای افالیــن دردســر‬ ‫یــا زحمــت انهاســت‪ .‬کســانی کــه کیــف پول هــای افالیــن را بــه‬ ‫انــدازه کافــی کارامــد نمی داننــد‪ ،‬می تواننــد بــه کیــف پول هــای‬ ‫داغ یــا انالیــن روی بیاورنــد‪ .‬در اینجــا دارایی هــای رمزنــگاری‬ ‫شــما بــه صــورت انالیــن ذخیــره می شــوند و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫در تمــام مــدت انالیــن باقــی می مانیــد‪ ،‬تجــارت اســان اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســخت افــزار بــه راحتــی بــه عنــوان برنامــه هــای قابــل نصــب‬ ‫بــر روی دســکتاپ در دســترس اســت‪ .‬اگــر بــا اپلیکیشــن راحــت‬ ‫نیســتید‪ ،‬مــی توانیــد بــه ســراغ کیــف پــول هــای داغ مبتنــی بــر‬ ‫وب برویــد‪.‬‬ ‫مزایای قابل توجه استفاده از کیف پول داغ‪:‬‬ ‫تقریبا ً هر بار به صورت رایگان در دسترس است‪.‬‬ ‫مالک بر دارایی ها کنترل دارد‪.‬‬ ‫معامالت سریع و کاربر پسند است‪.‬‬ ‫ذخیره ارز دیجیتال در یک کیف پول فیزیکی‬ ‫کیــف پــول فیزیکــی گونــه ای از کیــف پــول ســرد اســت کــه‬ ‫در ان شــما یــک پرینــت از کلیدهــای خصوصــی و کدهــای ‪QR‬‬ ‫داریــد‪ .‬اینهــا معمــوال ًبــه عنــوان کیــف پــول کاغــذی شــناخته مــی‬ ‫شــوند و کامــا ً رایــگان هســتند و حداکثــر امنیــت را بــا هزینــه‬ ‫تقریبــا ً صفــر ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫محبوب ترین روش های محافظت از ارزهای دیجیتال‬ ‫اگــر می خواهیــد معامــات مکــرر انجــام دهیــد‪ ،‬دارایی هــای انبــوه‬ ‫خــود را در یــک کیــف پــول ســرد ذخیــره کنیــد و بــرای معامــات‬ ‫روزانــه خــود از کیــف پــول کوچک تــر یــا گــرم اســتفاده می کنیــد‪.‬‬ ‫هرگــز عبــارت بازیابــی یــا کلیــد خصوصــی را بــا کســی بــه‬ ‫اشــتراک نگذاریــد و انهــا را در رایانــه خــود ذخیــره نکنیــد‪.‬‬ ‫عبــارات بازیابــی کیــف پــول خــود را یادداشــت کنیــد‪ .‬می توانیــد‬ ‫ایــن مــوارد را بــه صــورت فیزیکــی یادداشــت کنیــد یــا از ابزارهــای‬ ‫ذخیــره رمــز اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫اگــر در بــازار ارزهــای دیجیتــال فعــال هســتید‪ ،‬ذخیــره‬ ‫دارایی هــای رمزنــگاری بــه صــورت ایمــن یــک مولفــه مهــم‬ ‫اســت‪ .‬بــه محــض کســب ارزهــای دیجیتــال‪ ،‬انهــا را بــه کیــف‬ ‫پــول منتقــل کنیــد‪ ،‬عبــارت بازیابــی را یادداشــت کنیــد و ان را در‬ ‫مکانــی امــن نگهــداری یــا ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن کاربــر دیگــر نیــازی بــه تلفــن نخواهــد داشــت‪ ،‬فقــط مــی توانــد بــا بــاز کــردن قفــل رایانــه‬ ‫وارد سیســتم شــود‪.‬‬ ‫حتــی اگــر شــما تلفــن خــود را گــم کنیــد‪ ،‬کلیدهــای عبــور شــما به طــور ایمــن بــا تلفــن جدیدتــان از‬ ‫پشــتیبان گیری ابــری همــگام می شــوند و بــه شــما ایــن امــکان را می دهنــد کــه درســت از جایــی کــه‬ ‫دســتگاه قدیمـی شــما متوقــف شــده اســت‪ ،‬ان را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن احــراز هویــت بــدون رمــز جدیــد بــه کاربــران دو قابلیــت جدیــد بــرای ورود بــدون رمــز عبــور‬ ‫یکپارچه تــر و ایمن تــر می دهــد‪:‬‬ ‫بــه کاربــران اجــازه دهیــد بــدون نیــاز بــه ثبــت نــام مجــدد هــر حســاب‪ ،‬بــه طــور خــودکار بــه‬ ‫اعتبارنامــه ورود بــه سیســتم ‪( FIDO‬کــه برخــی از انهــا بــه عنــوان «کلیــد عبــور» نامیــده مــی شــود)‬ ‫در بســیاری از دســتگاه هــای خــود‪ ،‬حتــی دســتگاه هــای جدیــد‪ ،‬دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫کاربــران را قــادر مــی ســازد تــا از احــراز هویــت ‪ FIDO‬در دســتگاه تلفــن همــراه خــود بــرای ورود بــه‬ ‫برنامــه یــا وب ســایت در یــک دســتگاه نزدیــک‪ ،‬صــرف نظــر از پلتفــرم سیســتم عامــل یــا مرورگــری‬ ‫کــه در حــال اجــرا هســتند‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت جدیــد در کنــار اســتفاده مــداوم و رو بــه رشــد از کلیدهــای امنیتــی مــوج جدیــدی‬ ‫از پیــاده ســازی هــای ‪ FIDO‬کــم اصطــکاک را اغــاز مــی کنــد و بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات طیــف‬ ‫کاملــی از گزینــه هــا را بــرای اســتقرار احــراز هویــت مــدرن و مقــاوم در برابــر فیشــینگ مــی دهــد‪.‬‬ ‫محافظت بدون رمز عبور در برابر فیشینگ‬ ‫کاربــران از طریــق همــان اقدامــی کــه هــر روز چندیــن بــار بــرای بــاز کــردن قفــل دســتگاه های خــود‬ ‫انجــام می دهنــد‪ ،‬وارد سیســتم می شــوند‪ ،‬ماننــد تاییــد ســاده اثــر انگشــت یــا چهــره خــود‪ ،‬یــا پیــن‬ ‫دســتگاه»‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬ایــن رویکــرد جدیــد در برابــر فیشــینگ محافظــت می کنــد و ورود بــه سیســتم‬ ‫در مقایســه بــا گذرواژه هــا و فناوری هــای چنــد عاملــی قدیمــی ماننــد گذرواژه هــای یک بــار مصــرف‬ ‫ارســال شــده از طریــق پیامــک‪ ،‬بــه شــدت امن تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارزوی بر باد رفته در‬ ‫عامل رسیدساز جعلی دستگیر شد‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی کالهبــردار اینترنتــی درســایت هــای واســط خبــر داد و گفــت‪ :‬عــدم‬ ‫پرداخــت بیعانــه در ســایت هــای فــروش واســط یکــی از بهتریــن روش هــای پیشــگیری از‬ ‫کالهبــرداری ســایبری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ محمد رضــا رضایی‪،‬در‬ ‫خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬در پــی ارجــاع شــکوائیه ای بــه ایــن پلیــس مبنــی بــر کالهبــرداری ‪ 100‬میلیــون‬ ‫ریالــی از یــک شــهروند در ســایت دیــوار‪ ،‬موضــوع جهــت شناســایی و دســتگیری عامــل یا عامــان جرم در‬ ‫دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنــا بــه اظهــارات شــاکی‪ ،‬فــردی اقــدام بــه درج اگهــی فــروش خــودرو در ســایت دیــوار بــا‬ ‫قیمتــی پاییــن از عــرف بــازار مــی کنــد کــه پــس از دریافــت مبلــغ ‪ 100‬میلیــون ریــال بــه عنــوان بیعانــه‬ ‫تلفــن همــراه خــود را خامــوش و دیگــر پاســخگوی تلفــن خــود نمــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد‪ :‬هــر چنــد کارشناســان پلیــس فتــا بــا یــک ســری تحقیقــات در فضــای‬ ‫ســایبر متهــم را شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی دســتگیر کردنــد امــا همچنــان طمــع افــراد راه را بــرای‬ ‫کالهبــردارن ســایبری همــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬از پرداخــت هرگونــه وجهــی تحــت عنــوان بیعانه یا هزینه نگهداشــت‬ ‫محصــول خــودداری کــرده و تــا زمانــی کــه جنــس موردنظــر خــود را از نزدیــک ندیــده یــا دریافــت نکرده اند‬ ‫از پرداخــت وجــه کاال اجتنــاب کنند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تاکیــد کــرد‪ :‬عــدم پرداخــت بیعانــه در زمــان خریــد اینترنتــی بــه خصــوص‬ ‫از ســایت های فــروش واســط مثــل دیــوار‪ ،‬شــیپور و امثــال ان بهتریــن راه بــرای پیشــگیری از‬ ‫کالهبرداری هــای ســایبری اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ رضایــی از شــهروندان خواســت‪ :‬هشــدار های پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت مواجه‬ ‫بــا مــوارد مشــکوک و یــا نیــاز بــه اخــذ مشــاوره و راهنمایــی بــا مرکــز فوریت هــای ســایبری پلیــس فتــا بــه‬ ‫شــماره ‪ 096380‬تمــاس حاصــل نمایند‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری کالهبــرداری خبــر داد کــه پــس از خریــد از فروشــگاه های‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬اقــدام بــه ارائــه رســید جعلــی می نمــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا ســرهنگ ســید احمــد‬ ‫موســوی‪ ،‬در تشــریح این خبر اظهار داشــت‪ :‬در پی طرح شــکایت و مراجعه یکی از شــهروندان‬ ‫بــه پلیــس فتــا‪ ،‬مبنــی بــر اینکــه پــس از درج اگهی در ســایت دیوار‪ ،‬شــخصی از طریــق واتس اپ‬ ‫بــا وی ارتبــاط برقــرار نمــوده اســت و پــس از مراجعــه حضــوری و جلــب اعتمــاد بــا ارائــه رســید‬ ‫بانکــی کاال را تحویــل گرفتــه و علی رغــم گذشــت زمــان تاکنــون هیــچ مبلغــی به حســاب واریــز‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬رســیدگی بــه ایــن موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برابــر اظهــارات شــاکی و بررسـی های فنــی به عمل امــده‪ ،‬معلــوم شــد متهــم‬ ‫از طریــق جعــل رســید بانکــی اقــدام بــه کالهبــرداری نمــوده اســت و پــس از جلــب اعتمــاد‬ ‫بــا ارائــه رســید بانکــی و بیــان اینکــه مبلــغ را از طریــق پایــا پرداخــت کــرده اســت و طــی چنــد‬ ‫ســاعت اینــده به حســاب واریــز می گــردد کاال را تحویــل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی بــا بیــان اینکــه متهــم در زمــان خریــد هیــچ اطالعــات هویتــی و یــا تمــاس‬ ‫تلفنــی بــه فروشــندگان نــداده بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا بررسـی های فنــی و شــیوه شــگردهای خــاص‬ ‫پلیســی متهــم بــ ه هویــت معلــوم مــورد شناســایی قــرار گرفــت و بــا هماهنگــی قضایــی‬ ‫ دســتگیرگردید و بــه پلیــس فتــا انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد ولــی بــا حضــور شــاکی و پــس از مشــاهده‬ ‫ادلــه و مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی پلیــس فتــا بــه جــرم خــود اعتــراف کــرد و بــه منظــور‬ ‫پیگیــری و ســیر مراحــل قانونــی پرونــده تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انتشــار ابزارهــا و نــرم افزارهــای جدیــد کالهبــردارای در فضــای مجــازی‬ ‫بــه مالکیــن فروشــگاه های اینترنتــی توصیــه کــرد‪ :‬پــس از دریافــت رســید پرداخــت‪ ،‬حتمــا ً‬ ‫موجــودی حســاب خــود را چــک کــرده و بــه یــاد داشــته باشــید کــه حتمــا ً پیامــک واریــز بانــک‬ ‫ی کــه خدمــات پیامکــی نداریــد‪ ،‬بــه طــرق محتلــف موجــودی خــود را‬ ‫را فعــال و درصورتــ ‬ ‫بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫وی از عمــوم مــردم خواســت‪ :‬هشــدارهای پلیــس فتــا را جــدی گرفتــه و در صــورت مواجهــه با موارد‬ ‫مشــکوک موضــوع را ســریعا ًاز طریــق وب ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش ارتباطــات مردمــی و یــا بــا شــماره ‪ 096380‬بــا مــا در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪530‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫گوگل اپلیکیشن های خارج‬ ‫از فروشگاه گوگل پلی‬ ‫در اندروید ‪ 13‬را غیرفعال‬ ‫خواهد کرد‬ ‫گــوگل قصــد دارد در اندرویــد ‪ ۱۳‬امــکان اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای دسترســی پذیری (‪ )Accessibility‬را بــرای‬ ‫اپلیکیش ـن هایی کــه خــارج از فروشــگاه گوگل پلــی نصــب‬ ‫شــده اند غیرفعــال کنــد‪.‬‬ ‫بدافــزار از گذشــته تاکنــون در سیســتم عامل اندرویــد‬ ‫همیشــه به عنــوان یــک مشــکل وجــود داشــته و یکــی‬ ‫از بزرگتریــن عوامــل حملــه از ســوی هکرهــا‪ ،‬از طریــق‬ ‫ســرویس های دسترســی روی تلفــن کاربــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪API‬هــای دســترس پذیری ابزارهــای قدرتمنــدی هســتند‬ ‫کــه بــرای توســعه دهندگان در نظــر گرفتــه شــده اند تــا بــا‬ ‫اســتفاده از ان هــا بــه کاربــران دارای معلولیــت کمــک کننــد‪،‬‬ ‫زیــرا ایــن ابزارهــا امکاناتــی مثــل خوانــدن محتــوای روی‬ ‫صفحــه و وارد کــردن ورودی هــا را دردســترس ایــن دســته از‬ ‫کاربــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫هکرهــا یــا همــان مجرمــان ســایبری بــا سوءاســتفاده از‬ ‫ان‪ ،‬بدافزارهایــی ماننــد ‪ FluBot‬را توســعه داده انــد و بــا‬ ‫فریـب دادن کاربــران از ان هــا درخواســت می کنــد تــا ‪ API‬هــا‬ ‫را بــرای برنامــه هــای مخــرب فعــال کننــد کــه بــه نوبــه خــود‬ ‫نمی تواننــد حــذف نصــب شــوند‪ .‬امــا ایــن موضــوع در اندروید‬ ‫‪ 13‬تغییــر خواهــد کــرد‪ ،‬زیــرا ‪ Google‬از اعطــای ایــن مجوزها‬ ‫بــه اپلیکیشـن هایی کــه خــارج از فروشــگاه گوگل پلــی نصب‬ ‫شــده اند جلوگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش ‪ XDA‬به نقــل از ‪ Esper‬؛ گــوگل از‬ ‫دسترســی برنامه هــای جانبــی خــارج از فروشــگاه‬ ‫گوگل پلــی خــود بــه ‪API‬هــای دسترســی جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ API .‬هــای دسترســی بــرای کاربــران دارای‬ ‫معلولیــت ضــروری هســتند‪ ،‬امــا کنتــرل فــوق العــاده ای بــر‬ ‫دســتگاه نیــز دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه کاربــر بایــد‬ ‫بــه صــورت دســتی ســرویس را در هــر برنامــه فعــال کنــد‪،‬‬ ‫امــا برخــی از کاربــران اگــر روش اســتفاده از ان را نداننــد‪،‬‬ ‫می تواننــد از ســوی هکرهــا فریــب داده شــوند‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫ایــن تغییــر از ســوی ‪ Google‬باعــث می شــود کــه کاربــران‬ ‫بــه طــور کامــل ان را بــرای اپلیکیش ـن هایی کــه از طریــق‬ ‫مرورگــر شــما یــا یــک برنامــه پیام رســانی دانلــود می شــوند‬ ‫فعــال نکننــد‪.‬‬ ‫گــوگل از گذشــته تــا االن بــا سواســتفاده گران از‬ ‫اپلیکیشــن های دارای خدمــات دســترس پذیری مبــارزه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در ســال ‪ ،2017‬گــوگل تهدیــد کــرد کــه‬ ‫اپلیکیش ـن هایی را کــه از ‪API‬هــای دســترس پذیری بــرای‬ ‫هــر چیــزی به غیــراز کمــک بــه کاربــران ناتــوان اســتفاده‬ ‫می کننــد را از فروشــگاه ‪ Google Play‬حــذف خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا ایــن عمــل در ســال ‪ 2017‬ممکــن نشــد در هــر‬ ‫حــال‪ ،‬گــوگل سیاســت های خــود را در ســال ‪ 2021‬بــروز‬ ‫کــرده اســت و اکنــون توســعه دهندگانی کــه قصــد دارنــد‬ ‫از خدمــات دسترسـی پذیری اندرویــد بــرای مــواردی غیــر از‬ ‫کمــک بــه کاربــران معلــول اســتفاده کننــد‪ ،‬بایــد تاییدیـه ی‬ ‫ان را از گــوگل دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫در ایــن سیســتم عامل هــر اپلیکیشــنی کــه خــارج از‬ ‫فروشــگاه گوگل پلــی روی دســتگاه نصــب شــود‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫از ‪API‬هــای دسترسـی پذیری اســتفاده کنــد‪ .‬اگــر بخواهیــد‬ ‫دسترســی بــه ایــن ابــزار را بــرای چنیــن اپلیکیشــن هایی‬ ‫فعــال کنیــد‪ ،‬گوشــی هوشــمندتان پیغامــی بــا عنــوان‬ ‫«بــرای امنیــت شــما ایــن تنظیــم درحال حاضــر دردســترس‬ ‫نیســت» مواجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫در اندرویــد ‪ 13‬هــر اپلیکیشــنی کــه خــارج از فروشــگاه‬ ‫برنامــه بارگــذاری شــود‪ ،‬نمی توانــد خدمــات دسترســی‬ ‫خــود را فعــال کنــد‪ .‬هنگامــی کــه روی گزینــه فعــال‬ ‫کــردن ان ضربــه بزنیــد‪ ،‬تلفــن شــما یــک پیغــام بــا عنــوان‬ ‫«بــرای امنیــت شــما ایــن تنظیــم درحال حاضــر دردســترس‬ ‫نیســت» مواجــه خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع ممکــن اســت در ابتــدا بــرای فروشــگاه های‬ ‫اپلیکیشــن شــخص ثالــث نگران کننــده باشــد‪ ،‬گــوگل‬ ‫در گفت وگــو بــا ‪ Esper‬تاییــد کــرد ایــن اقــدام روی‬ ‫اپلیکیشــن هایی تاثیــر نخواهــد گذاشــت کــه از قبــل‬ ‫نصــب شــده اند‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه‪ ،‬بــا فعال کردن ســرویس دسترسـی پذیری‬ ‫برای یک اپلیکیشــن جانبی که از طریق ‪ API‬نصب کننده ی‬ ‫مبتنی بر جلســه روی دســتگاه نصب شــده اســت‪ ،‬مشــکلی‬ ‫نخواهیــد داشــت‪ .‬ایــن روش نصــب معمــوال ً توســط‬ ‫فروشــگاه های اپلیکیشــن شــخص ثالث اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در مــورد اپلیکیشـن هایی کــه از ‪API‬هــای دیگــر بــرای نصــب‬ ‫بهــره می برنــد‪ ،‬امــکان دسترســی بــه ابزارهــای اشاره شــده را‬ ‫نخواهنــد داشــت اجــرای ایــن روش بــرای توســعه دهندگان‬ ‫اســان تر اســت‪ ،‬زیــرا نصــب اپلیکیشــن ها را می تــوان‬ ‫بــه نصــب کننــده سیســتم واگــذار کــرد‪ ،‬و بــه ایــن ترتیــب‬ ‫برنامه هــای پیامــک‪ ،‬کالینت هــای ایمیــل و مرورگرهــا نصــب‬ ‫‪ APK‬را مدیریــت می کننــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان بهار دوست داشتنی‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -530‬سال هشتم‬ ‫‪-530-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/10‬شوال‪/‬‬ ‫‪10 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 1111-- 1401 //02‬‬ ‫چهار شنبه ‪02//21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫زبان عاقل و احمق‬ ‫تفاوت جایگاه ِ‬ ‫و قال علی (علیه السالم)‬ ‫سان ِ ه ِ ‪.‬‬ ‫ب الْاَحْمَ ِ ‬ ‫ل وَرَاءَقَلْب ِ ه ِ وَقَل ْ ُ ‬ ‫ن ال ْ َعاق ِ ِ ‬ ‫سا ُ‬ ‫ق وَرَاء َ ل ِ َ‬ ‫لِ َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫زبــان عاقــل پشــت قلــب او قــرار دارد در حالــى کــه قلــب احمــق پشــت‬ ‫زبــان اوســت‬ ‫انچــه امــام علــی( علیــه الســام) در ایــن گفتــار حکیمانــه بیــان فرمــوده‬ ‫کنایــه زیبایــى اســت دربــاره کســانى کــه ســنجیده یــا نســنجیده ســخن مــى‬ ‫گوینــد مــى فرماید‪«:‬زبــان عاقــل پشــت قلــب او قــرار دارد در حالــى کــه‬ ‫ــل وَرَاء َ قَلْبِــهِ ‪ ،‬و َ قَل ْ ُ ‬ ‫ــب‬ ‫ســا ُ‬ ‫قلــب احمــق پشــت زبــان اوســت» (ل ِ َ‬ ‫ن ال ْ َعاق ِ ِ‬ ‫ســانِهِ ) ‪.‬‬ ‫ــق وَرَاء َ ل ِ َ‬ ‫الْاَحْمَ ِ‬ ‫اشــاره بــه این کــه انســان عاقــل نخســت اندیشــه مــى کنــد ســپس ســخن‬ ‫مــى گویــد در حالــى کــه احمــق نخســت ســخن مــى گویــد و بعــد در اندیشــه‬ ‫فــرو مــى رود بــه همیــن دلیــل ســخنان عاقــل حســاب شــده‪ ،‬مــوزون‪،‬‬ ‫مفیــد و ســنجیده اســت؛ ولــى ســخنان احمــق نامــوزون و گاه خطرنــاک و‬ ‫بــر زیــان خــود او‪.‬‬ ‫همیــن عبــارت بــا شــرح جالبــى در خطبــۀ ‪ ١٧٦‬امــده اســت و در حدیثــى‬ ‫از رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ـىء ٍ تَدَبـ ِّـرُه ُ بِقَلْبـ ِ ه ِ ثـُ َّ ‬ ‫م‬ ‫ن یَت َک َل َّـ َم بِشَ ـ ْ ‬ ‫ن الْمُومِـ ِ ‬ ‫«ا َّ‬ ‫ـن وَراء َ قَلْبـ ِه ِ فَــاذا اراد َ ا ْ‬ ‫ن لِســا ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ـىء ٍ امْضــاهُ ‬ ‫م بِشَ ـ ْ ‬ ‫ه ـ َّ ‬ ‫ـاذا‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ ‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ناف‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫امْضــاه ُ بِلِســان ِ ه ِ و َ ا َّ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫ن ِ‬ ‫ُ ُ ِ ِ‬ ‫م یَتَدَبـ َّـرَه بِقَلْبـِهِ ؛‬ ‫بِلِســان ِ ه ِ و َ ل َـ ْ ‬ ‫زبــان انســان بــا ایمــان پشــت قلــب (و فکــر) او اســت‪ ،‬لــذا هنگامــى کــه‬ ‫مى خواهــد ســخنى بگویــد نخســت در ان تدبـ ّـر مى کنــد ســپس بــر زبانــش‬ ‫جــارى مى ســازد‪ ،‬ولــى زبــان منافــق جلــو قلــب او اســت‪ ،‬لــذا هنگامــى‬ ‫کــه تصمیــم بــه چیــزى مى گیــرد بــدون هیچ گونــه تدبّــر برزبانــش جــارى‬ ‫مى ســازد»‪.‬از انجــا کــه علــى(ع) بــاب علــم پیامبر(ص)اســت ایــن ســخن‬ ‫را از او اموختــه اســت‪.‬‬ ‫امام حسن عسکرى (ع)این سخن را با عبارت لطیف دیگرى بیان فرموده‪:‬‬ ‫م فــی قَلْبـ ِهِ ؛ قلــب (و فکــر) احمــق در‬ ‫ـب الْاحْمَـ ِ ‬ ‫م الْحَکیـ ِ‬ ‫ـق فــی فَم ِـه ِ وَف َـ ِ‬ ‫«قَلْـ ُ‬ ‫دهــان او و دهــان شــخص حکیــم در قلــب اوســت!»‪.‬‬ ‫مرحــوم ســیّد رضــى پــس از ذکــر ایــن کالم حکمت امیــز مى گوید‪«:‬ایــن‬ ‫ســخن از مطالــب شــگفت انگیز و پــرارزش اســت و منظــور ایــن اســت کــه‬ ‫عاقــل زبانــش را بــه کار نمى گیــرد مگــر بعــد از مشــورت بــا عقــل خویــش‬ ‫و فکــر و دقــت؛ ولــى احمــق ســخنانى کــه از زبانــش مى پــرد و حرف هایــى‬ ‫کــه بــدون دقــت مى گویــد بــر مراجعــۀ بــه فکــر و اندیشــه و دقــت رایــش‬ ‫پیشــى مى گیــرد‪ ،‬بنابرایــن گویــا زبــان عاقــل پشــت قلــب اوقــرار گرفتــه‬ ‫وقلــب احمــق پشــت زبــان اوســت»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۲۷۲‬‬ ‫فروش سرقفلی مغازه‬ ‫مغازه‪ 18‬متری داخل پاساژ داوری‬ ‫طبقه همکف دارای گاز و برق وتلفن‬ ‫شخصی واب مشاع‬ ‫تماس‪09117004364-‬‬ ‫معرفی سردار شهید ناصر‬ ‫فرمانده گردان‬ ‫بهداشت ‪ّ ّ ،‬‬ ‫حمزه سید الشهدا(ع)‬ ‫سرویس ایثار و شهادت ‪ -‬محمد دیلم کتولی‪:‬‬ ‫به مناسبت ‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه سالگرد شهادتش‬ ‫ناصــر بهداشــت فرزنــد محمدحســین در ‪ 25‬تیرمــاه ‪1340‬‬ ‫در ســید محلــه قائمشــهر متولــد شــد‪ .‬تحصیــات ابتدایــى و‬ ‫راهنمایــى را در زادگاهــش گذرانــد‪ .‬مدتــى هم در رشــته علوم‬ ‫تجربــى ادامــه تحصیــل داد امــا بــه دلیــل عالقــه‏اى کــه بــه‬ ‫رشــته راه و ســاختمان داشــت در هنرســتان ثبت‏نام کرد و در‬ ‫ایــن رشــته ادامــه تحصیــل داد‪.‬‬ ‫ســالهاى اول و دوم را پشــت ســر نهــاد امــا موفــق بــه ادامــه‬ ‫نشــد و در مــدرک ســیکل متوقــف مانــد‪ .‬کمــک بــه پــدرش در‬ ‫کار کشــاورزى و دســتگیرى از تهیدســتان از جملــه کارهــاى او‬ ‫در اوقــات فراغــت او بــود‪ .‬از بیــکارى و اتــاف وقــت بیــزار بــود‬ ‫ى‬ ‫از همیــن رو در نــزد یکــى از اشــنایان پــدر بــه امــوزش کاشـ ‏‬ ‫کارى پرداخــت‪ .‬همزمــان بــا اوجگیــرى انقــاب اســامى در‬ ‫راهپیماییهــاى مردمــى علیــه دولت و حکومت پهلوى شــرکت‬ ‫مــى‏کــرد‪ .‬پــس از پیــروزى انقــاب و تشــکیل ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامى جــزو اولیــن افــرادى بــود کــه در ‪ 6‬مــرداد‬ ‫مــاه ‪ 1358‬بــه عضویــت رســمى ســپاه پاســداران درامــد‪ .‬از‬ ‫همــان اغــاز مســئولیت گــروه گشــت واحــد عملیاتــى ســپاه‬ ‫قائمشــهر را بــه عهــده گرفــت‪ .‬پــس از ان در ‪ 6‬خــرداد ‪1361‬‬ ‫بــه جبهــه رفــت و فرماندهــى گــردان حمــزه سیدالشــهداء را‬ ‫بــر عهــده گرفــت و در عملیاتهــاى مختلــف شــرکت جســت‪.‬‬ ‫مدتــى نیــز بــه عنــوان فرمانــده تیپ محورى (لشــکر ‪ 25‬کربال)‬ ‫در مناطــق عملیاتــى فعالیــت مــى‏کــرد و بــه طــور مســتمر‬ ‫در جبهــه حضــور داشــت‪ .‬در اواخــر ‪ 1362‬توســط یکــى از‬ ‫فرماندهان جنگ (شــهید جعفر شیرســوار) از دوشــیزه مریم‬ ‫فالحتــى مجــاورى خواســتگارى کــرد و پــس از توافــق خانــواده‬ ‫‏هــاى دو طــرف ازدواج کــرد‪ .‬زندگــى انهــا از طریــق حقوقــى کــه‬ ‫از ســپاه پاســداران دریافــت مــی کــرد‪ ،‬تامیــن مــی شــد‪ .‬در‬ ‫بیشــتر کارهــاى منــزل بــه همســرش کمــک مــی کــرد‪ .‬زمانــى‬ ‫کــه بــه مرخصــى مــى امــد در مســجد صبــورى در مراســم‬ ‫مذهبــى شــرکت مــى‏جســت‪ .‬بــه خوانــدن دیــوان حافــظ‬ ‫عالقــه بســیار داشــت و در اوقــات فراغــت از خوانــدن غزلیــات‬ ‫ان لــذت مــى‏بــرد‪ .‬فــرد منظمــى بــود و بــه دیگــران توصیــه می‬ ‫کــرد کــه در زندگــى خــود نظــم داشــته باشــند‪ .‬در جبهه خلق و‬ ‫خــوى حســنه او زبانــزد بــود‪ .‬احتــرام به دیگــران حتى نیروهاى‬ ‫تحــت امــر را واجــب مــی شــمرد‪.‬‬ ‫یکــى از همرزمــان مــی گویــد‪ :‬در محوطــه گــردان بــه همــراه‬ ‫او ایســتاده بودیــم در همیــن هنــگام یکــى از بــرادران کــه‬ ‫از مرخصــى برگشــته بــود رو بــه مــن کــرد و گفــت‪« :‬پــدرت‬ ‫بیمــار اســت و پیغــام داده بــه شــهر برگــردى‪ ».‬گفتــم ان‬ ‫ى گیــرم و مــى‏روم‪.‬‬ ‫شــاءاللَّه چنــد روز دیگــر مرخصــى مــ ‏‬ ‫بهداشــت کــه ناظــر گفتگــوى مــا بــود گفــت‪« :‬چنــد روز دیگــر‬ ‫نــه! همیــن االن بــه دیــدن پــدرت بــرو‪ ».‬چنــد لحظــه مکــث‬ ‫کــردم و گفتــم مــن تــازه امــدم ان شــاءاللَّه چنــد روز دیگــر‬ ‫برمــى‏گــردم‪ .‬هنــوز حرفــم تمــام نشــده بــود کــه گفــت‪« :‬مــن‬ ‫فرمانــده تــو هســتم بــه تــو مــى‏گویــم بــه خاطــر احتــرام بــه‬ ‫پــدرت همیــن االن بــه مرخصــى بــرو‪ ».‬بــه هــر حــال بــه‬ ‫خانــه برگشــتم و وقتــى ماجــرا را بــراى پــدرم بازگــو کــردم بــا‬ ‫ان حــال بیمــارش بــه ترمینــال رفــت و بلیتــى تهیــه کــرد و بــه‬ ‫مــن داد و گفــت‪« :‬پســرم برایــت بلیــت گرفتــم فرداصبــح بــه‬ ‫جبهــه بــرو و ســام مــرا بــه بهداشــت برســان و بگــو خداونــد‬ ‫خیــرش بدهــد و مــن همیشــه برایــش دعــا مــی کنــم‪».‬‬ ‫بهداشــت مدتــى هــم فرماندهــى تیــپ محــورى لشــکر ‪25‬‬ ‫کربــا را بــر عهــده داشــت‪ .‬علــى رغــم اینکــه از ناحیــه دســت‬ ‫راســت مجــروح شــده بــود امــا همچنــان در جبهــه حضــور‬ ‫داشــت‪ .‬اخریــن مرخصــى کــه بــه نــزد خانــواده‏اش امــد‪،‬‬ ‫همســرش بــاردار بــود و بــه او ســفارش کــرد کــه در تربیــت‬ ‫فرزنــدش کوشاباشــد و در صــورت شــهید شــدنش نگــذارد‬ ‫اوغمگیــن و ناراحــت باشــد و مــی گفــت‪ :‬احســاس مــی کنــم‬ ‫ایــن دفعــه بــه شــهادت مــى‏رســم‪.‬‬ ‫ســرانجام در ‪ 19‬اردیبهشــت ‪ 1364‬در حالــى کــه فرماندهــى‬ ‫محــور مهــران ‪ -‬چنگولــه را بــه عهــده داشــت و بــراى شناســایى‬ ‫منطقــه رفتــه بــود بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫جنــازه او در گلــزار قائمشــهر بــه خــاک ســپرده شــد‪ .‬تنهــا‬ ‫فرزنــدش چنــد مــاه پــس از شــهادت پــدر بــه دنیــا امــد و‬ ‫خانــواد ‏ه اش نــام کوثــر را بــر او نهادنــد‪ .‬ناصــر بهداشــت در‬ ‫ناصر بهداشت ‪ ،‬غصه دار مادر پهلو شکسته‪...‬‬ ‫️راوی ‪ :‬حجهاالسالم دکتر مسرور‬ ‫در ســال ‪ ، ۱۳۶۳‬یــک روز کــه بــا تویوتــای گــردان ‪ ،‬بــه‬ ‫همــراه ســردار شــهید بهداشــت بطــرف خــط مقــدم حرکــت‬ ‫کردیــم ‪،‬از مــن ســوال کــرد ‪:‬حاجــی !بــرای دختــرت چــه‬ ‫اســمی انتخــاب کــردی ؟‬ ‫گفتــم ‪«:‬کوثــر» ‪:‬چشــمان او بــا شــنیدن نــام «کوثــر» پــر از‬ ‫اشــک شــد و مخفیانــه گریــه مــی کرد‪.‬گریــه هــای مخفیانــه‬ ‫اش پس از چند لحظه ای اشــکار شــد و در حالی که زمزمه‬ ‫«یــا زهــرا یــا زهــرا !…» بــر لــب داشــت ‪،‬اشــک مــی ریخــت و‬ ‫گاهــی نیــز چنیــن میگفــت ‪«:‬حاجــی !چــه اســم قشــنگی!»و‬ ‫انجــا بــود کــه بــرای مظلومیــت زهــرای اطهــر ســام اللــه علیها‬ ‫گریــه مــی کــرد و مرثیــه مــی خوانــد وعاشــقانه برای مــادر پهلو‬ ‫شکســته اش اشــک مــی ریخــت‪.‬‬ ‫چنــد روایــت و خاطــره از زندگــی ســردار شــهید ناصــر‬ ‫بهد ا شــت‬ ‫راوی ‪ :‬همسر سردار شهید ناصر بهداشت‬ ‫سر ِشهید ناصر بهداشت را بوسید‪...‬‬ ‫حضرت امام (ره) َ‬ ‫‪ _۱‬ایشــان عالقــه زیــادی بــه والیت و رهبری داشــتند…بعد از‬ ‫ازدواج مــا ‪ ،‬ایشــان بــه تهــران رفتنــد تــا بــا حضــرت امــام (ره)‬ ‫مالقــات کننــد ‪ .‬امــا در انجــا بــه او اجــازه دیــدار را از نزدیــک‬ ‫ندادنــد ولــی او بــا ایــن وجــود دو روز تمــام در پشــت درب بیت‬ ‫رهبــری بــدون اب و غــذا نشســتند تــا اینکــه یکــی از یــاران‬ ‫امــام نــزد امــام رفتنــد و بــه ایشــان گفتنــد که‪《:‬یــک بســیجی‬ ‫بــرای دیــدن شــما امــده و دو روز اســت کــه بــرای مالقــات‬ ‫خصوصــی پافشــاری کــرده و پشــت درب مــی نشــیند ‪ .‬امــام‬ ‫دســتور داد‪:‬کــه او را نــزد امــام ببرنــد ‪ .‬ناصــر موفــق شــد با امام‬ ‫مالقــات خصوصــی داشــته باشــد ‪.‬‬ ‫امــام ســر ناصــر را بوســید و ســخنی زیــر گوشــش گفت‪:‬کــه‬ ‫شــهید ان را بــه هیــچ کــس نگفــت‪.‬‬ ‫ناصر بهترین رزمنده در جبهه معرفی شــد و از امام جمعه‬ ‫ی اهــواز انگشــتری هدیــه گرفــت ‪.‬کــه روی عقیــق ان نوشــته‬ ‫بــود‪ :‬روح منــی خمینــی بت شــکنی خمینی‬ ‫‪ _۲‬شــبی کــه ناصــر بــه خواســتگاری ام امــده بــود‪ ،‬وقتــی پای‬ ‫صحبــت بــه جزئیــات مراســم ازدواج کشــیده شــد‪ ،‬مــادرم از‬ ‫ناصــر پرســید کــه دوســت داری بــرای مراســم عقــد‪ ،‬عــروس‬ ‫چــه لباســی بــر تــن کنــد؟ ناصــر در جــواب مــادرم گفــت‪:‬‬ ‫لباســی را بــه تــن کنــد کــه بتوانــد در روز تشــیع جنــازه ام هــم‬ ‫همــان لبــاس را بپوشــد‪.‬‬ ‫‪ _۳‬گفتــم حــاج خانــم چــرا فقط همین یدونــه عکس دونفره‬ ‫داریــن باهم‪...‬گفت‪:‬اخــه نبــود ‪.‬تــو یکســال زندگیمون شــش‬ ‫مــاه جبهــه بود‪،‬شــش مــاه هــم تــو بیمارســتان مجــروح افتاده‬ ‫بود‪...‬ایــن عکــس هــم واســه تنهــا ســفر ســه روزه مــون بــه‬ ‫مشــهده‪...‬موقع بدنیــا اومــدن تنهــا دخترمــون هــم اقــا ناصــر‬ ‫شــهید شــده بود‪.‬یــک بــار بهــش گفتم‪:‬دســتت کــه اینجوریــه‬ ‫بســه دیگــه جبهــه نرو‪..‬خندیــد گفــت دســت ندارم‪،‬زبــون کــه‬ ‫دارم بــا دشــمن بجنگــم ‪....‬‬ ‫️سه روایت از زندگی پُر افتخار شهید بهداشت‬ ‫اول کربال بعد مکه…‬ ‫راوی ‪ :‬خواهر شهید(طاهره بهداشت)‬ ‫‪ _۱‬وقتــی بــرای رفتــن بــه حــج او را انتخــاب کردنــد معاونــش‬ ‫شــهید شــیر ســوار را بــه جــای خــود روانــه کــرد زمانــی کــه‬ ‫دلیلــش را پرســیدم گفت‪:‬دوســت دارم اول کربالیــی شــوم‬ ‫عشــق حســین دســت بــردار نیســت ؛ اول بتیــد کربالیــی بعــد‬ ‫اگــر خــدا خداســت حاجــی شــوم و چــه زیبــا به دیــدار موالیش‬ ‫حســین (ع) شــتافت و بــه نــدای «هــل مــن ناصــر ینصرنــی»‬ ‫پاســخ داد…‬ ‫‪ _۲‬روزی ژاکــت پشــمی تــازه ای راکــه مــادر برایــش بافتــه‬ ‫بــود و بــرای اولیــن بــار بــه تــن کــرده بــود بــه دوســتش هدیــه‬ ‫کــرد‪ .‬وقتــی بــه خانــه امــد خــودش خیلــی ســردش شــده بــود‬ ‫از مــادر عــذر خواهــی کــرد و گفــت ‪《:‬دیــدم او لبــاس گــرم و‬ ‫مناســبی نــدارد لــذا ایــن ژاکــت را کــه دوســتش داشــتم بــه او‬ ‫دادم مــن بــاز هــم لبــاس گــرم دارم و انهــا را مــی پوشــم…‬ ‫‪ _۳‬کالس ســوم بود که از پدرش خواســت تابســتانها راســر‬ ‫کار بــرود و کار یــاد بگیــرد از بیــکاری و بطالــت وقــت بیــزار بــود‬ ‫و نــزد اشــنایان پدرکاشــی کاری و بنایــی و غیــره را اموخــت‬ ‫و مــزدی راهــم کــه مــی گرفــت دوســت داشــت بــه افــراد بــی‬ ‫بضاعــت بدهــد‪.‬‬ ‫نحوه شهادت سردار شهید ناصر بهداشت‬ ‫راوی ‪ :‬سردار حاج اکبر خنکدار‬ ‫شــهید بهداشــت‪ ،‬نماینــده منطقــه ‪۳‬در مریــوان بــود همزمــان‬ ‫بــا عملیــات محــرم بــود کــه بعنــوان فرمانــده گــردان حمزه ســیّد‬ ‫ال ّ‬ ‫شــهدا(ع)در لشــکر بودنــد تــا زمانــی بــه شــهادت رســیدند‪.‬در‬ ‫چندیــن عملیــات همــراه شــهید حضــور داشــتم ‪.‬در عملیــات‬ ‫والفجــر ‪ ۴‬بــود کــه شــهید بــه مجروحیــت رســیدند‪.‬در عملیــات‬ ‫والفجــر ‪ ۶‬هــم بــا شــهید حضــور داشــتم و بحــث پیــدا کــردن‬ ‫جنــازه شــهید هــم پیــش امــده بــود‪.‬در عملیــات والفجــر ‪ ۴‬بــود‬ ‫کــه مــا در شــیاری در پاییــن تپــه ای حضور داشــتیم ‪.‬تپــه ای بود‬ ‫کــه مــی خواســتیم از دشــمن بــاز پــس بگیریم شــهید بهداشــت‬ ‫بــا شــهید محمــودی راد و… حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫فرمانده گردان شهید بهداشت بود ‪.‬دشمن بوسیله مکالمات‬ ‫بــی ســیم بــود کــه متوجــه حضــور مــا در پاییــن تپــه شــده بود‪.‬به‬ ‫وســیله یــک گلولــه تــوپ انجــا را منفجــر مــی کنــد ‪ ۲‬الــی ‪ ۳‬نفــر‬ ‫از بچــه هــا ی مــا ‪ ،‬در ان منطقــه بــه شــهادت می رســند‪ .‬شــهید‬ ‫بهداشــت هــم از ناحیــه دســت مجروحیــت پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫شــهید بهداشــت‪ ،‬در جــاده مهــران – چنگولــه مســئول تامیــن‬ ‫جــاده بودنــد و یــک جلســه در ایــام بــرای فرماندهــان گــردان‬ ‫مــی گذارنــد ایــن جلســه درتیــپ امیــر المومنیــن (ع) بــود‪.‬‬ ‫شــهید همــراه چنــد تــا از همراهانــش اقایــان عســگری‬ ‫نــژاد و یزدانــی بــه ســمت مهــران حرکــت مــی کننــد و در مقــر‬ ‫فرماندهــی مهــران شــب را مــی ماننــد‪.‬‬ ‫در نیمــه هــای شــب بــود کــه در ارتفاعــات قالویــزان چنــد نفر‬ ‫بــا نــور چــراغ قــوه مشــاهده مــی شوند‪.‬شــهید بهداشــت بــرای‬ ‫شناســایی بــه همــراه چنــد نفــر از دوســتانش بــه انجــا مــی‬ ‫رود و چــون در مقــر نیرویــی نبــود بمانــد مقــر هــم خالــی از‬ ‫نیــرو مــی مانــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه تپــه و ارتفاعــات قالویــزان مــی رونــد‬ ‫گروه هــای (کــرد) انجــا را محاصــره کــرده و در درگیریهایــی کــه‬ ‫بــا انهــا مواجــه مــی شــود دوبــاره دســت دیگــر شــهید تیــری مــی‬ ‫خــورد خــودش را زیــر جیــپ فرماندهــی دشــمن قــرار مــی دهــد‬ ‫و در همانجــا بــه شــهادت مــی رســد اقــا محســن زخمــی مــی‬ ‫شــود و اســیر مــی گــردد مــا چــون اطالعاتــی از انهــا نداشــتیم‬ ‫همــه جــا را دنبــال انهــا گشــتیم تــا انهــا را پیــدا کنیم‪.‬نیروهــای‬ ‫ثابــت گــردان حمــزه را در گروه هــای ‪ ۱۰‬نفــره تقســیم کردیــم تا‬ ‫ان ها را پیدا کنند بعد از ‪ ۳‬روز بود که (مهران پرستش) در‬ ‫مقــر مهــران دوربیــن مــی زنــد و بــاالی ارتفاعــات قالویــزان یک‬ ‫چیــزی شــبیه چهــار گــوش مشــاهده مــی کنــد مثــل ماشــین‬ ‫بــود تصمیــم گرفتیــم کــه بــه انجــا برویــم و در انجــا بــود کــه‬ ‫جنازه شــهید بهداشــت و دیگران را مشــاهده کردیم ‪.‬تصمیم‬ ‫گرفتیــم کــه پالســتیک بــزرگ گرفتــه و شــهید را در داخــل ان‬ ‫بگذاریــم تــا بــه پاییــن ببریــم چــون جنــازه هــا فاســد شــده‬ ‫بودنــد ‪ ،‬در اثــر تــکان دادن امــکان داشــت جنــازه تکــه تکــه‬ ‫شــود‪.‬جنازه هــا سمپاشــی هــم شد‪.‬ماشــین را هــل دادیــم‬ ‫تــا جنــازه داخــل پالســتیک افتــاد‪ .‬بعــد از ‪ ۳‬الــی ‪ ۴‬روز بــود‬ ‫کــه جنــازه را بــه پاییــن انتقــال دادیــم ‪.‬در حمــل جنــازه شــهید‬ ‫گلــزاده خیلــی زحمــت کشــید‪.‬‬ ‫ ناصــر همزمــان بــا فرماندهــی گــردان حمزه‪ ،‬مســئول محور‬‫چنگولــه – مهران نیــز بــود‪.‬اوج دالوری شــهید در عملیــات‬ ‫والفجــر‪ ۶‬بــا گــردان حمزه به ثبت رســیده اســت‪ .‬شــهید در ‪۱۹‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ ۱۳۶۴‬در ارتفاعــات قالویــزان در کمیــن دشــمن‬ ‫بــه شــهادت رســید و جنــازه ایشــان حــدود ‪ ۱۰‬روز مفقــود بــود‬ ‫و بــا تفحــص همــرزم و دوســت دیریــن شــهید‪ ،‬ســردار شــهید‬ ‫جعفــر شیرســوار‪ ،‬شناســایی شــد‪.‬‬ ‫ ️وصیــت نامــه ســردار شــهید ناصــر بهداشــت ‪ :‬شــهید‬‫بهداشــت در وصیت‏نامــه خــود پــس از ذکــر ای ـ ‏ه اى از قــران‬ ‫ى خواهــد‪ :‬پــروردگارا! بــا قلبــى خالــى‬ ‫کریــم از خداونــد مــ ‏‬ ‫از عالیــق دنیــا بــه ســویت امــد ‏ه ام‪ .‬مــى‏خواهــم همچــون‬ ‫عاشــقانت به لقایت بپیوندم‪ .‬خدایا! بار گناهانم زیاد اســت‬ ‫از تــو عاجزانــه در خواســت مــی کنــم کــه از سرچشــمه لطــف‬ ‫و کــرم بــر مــن ببخشــایى‪ .‬ببخــش بــر مــن کــه در زندگانــى‬ ‫نتوانســت ‏ه ام انگونــه کــه شایســته اســت تــو را پرســتش کنــم‪.‬‬ ‫ســپس اضافــه کــرد‪:‬ارى بــه جبهــه مـى‏روم‪ ،‬جبهـه‏اى کــه بــه‬ ‫وســعت تمــام اســام در مقابــل تمــام کفــر؛ جبهــ ‏ه اى کــه‬ ‫سراســر نــور اســت و ذکــر خــدا و دعــا‪ ،‬جبهــه‏اى کــه هــرگاه‬ ‫در ان بــه افــق نــگاه مــی کنــم بــه یــاد صحــراى کربــا و بــه یــاد‬ ‫مظلومیــت حســین(ع) مــى‏افتــم‪ .‬جبهــه کــه همــه چیــزش‬ ‫ى‬ ‫انســان را عاشــق خــدا مــی کنــد و بــه زندگــى محتــوى مــ ‏‬ ‫بخشــد‪ .‬انســان را خالــص مــی کنــد؛ جایــى کــه روح خدایــى‬ ‫حاکــم اســت و همــه در اعمــال خیــر ســبقت مــی گیرنــد‪》.‬‬ ‫ى نویســد‪《 :‬نکتــه‬ ‫او در جــاى دیگــرى از وصیت‏نامــ ‏ه اش مــ ‏‬ ‫دیگــرى کــه مــى‏خواهــم بگویــم در مــورد نمــاز اســت کــه بــر‬ ‫همــه ماســت کــه ان را دریابیــم‪ .‬قــران در مــورد انــان کــه‬ ‫ى فرمایــد‪:‬‬ ‫تجارتــى کــه هرگــز تبــاه نمــی شــود انجــام دهنــد مـ ‏‬ ‫انها کســانى هســتند که کتاب خدا را تالوت می کنند و نماز‬ ‫را بپــاى مــى‏دارنــد نــه اینکــه فقــط نمــاز را بخوانند‪ ،‬نمــاز را باید‬ ‫بپاداشــت‪ .‬نمــاز موقعــى بــه درگاه خــدا قبــول مــی شــود کــه‬ ‫بــه پــا داشــته شــود‪.‬در ادامــه وصیت‏نامــه مــى‏نویسد‪:‬ســخنى‬ ‫دارم باامــت امــام کــه البتــه از خــود ایشــان یــاد گرفتـ ‏ه ام و ان‬ ‫اینکــه توجــه داشــته باشــند کــه مباداسســت شــده ودســت از‬ ‫امــام عزیــز بکشــند‪.‬در نهایــت خطــاب بــه پــدر‪ ،‬مادر و همســر‬ ‫خــود نوشــته است‪《:‬شــما پــدر و مــادر عزیــزم کــه عمــر خــود‬ ‫را بــراى پــرورش مــن صــرف نمودیــد و در راه تربیــت مــن‬ ‫ى‬ ‫زحمــت هــا کشــید ‏ه ایــد از شــما تشــکر مــی کنــم و عــذر مـ ‏‬ ‫خواهــم کــه هرگــز نتوانســتم گوشــه‏اى از زحماتتــان را جبــران‬ ‫ى‬ ‫کنم‪....‬امــا همســرم! صبــر پیشــه کــن و هــر طــورى کــه م ـ ‏‬ ‫خواهــى ازادى و همان‏طــور کــه گفتــم هــر جــا کــه بــه خــدا‬ ‫نزدیک‏تــر اســت انجــا بــرو‪ .‬معیــار زندگــی و مــرگ در ملکیــت‬ ‫توحید‪،‬هدایــت بــه ســوی خــدا و گمراهــی از حــق اســت ‪.‬‬ ‫امــا از نظــر وابســتگان بــه دنیــا مــرگ و زندگــی متعلــق بــه‬ ‫جســم خاکــی اســت ‪،‬اگــر چــه جســم خاکــی اش در حرکــت‬ ‫باشــد یــا زیــر خــاک و ان کــس کــه بــه کافــران و ملحــدان‬ ‫پیوســت انســانیت خویــش را هــاک کــرده اســت اگــر چــه بــه‬ ‫ظاهــر زنــده باشــد و متحــرک ‪.‬‬ ‫اری اری ‪،‬مســئولیتی بــس ســنگین بــر دوش دارد و تــا زنــده‬ ‫اســت ایــن امانــت را بــر دوش مــی کشــد‪ .‬همســرم! صبــر‬ ‫ى خواهــى ازادى و همان‏طــور‬ ‫پیشــه کــن و هــر طــورى کــه مـ ‏‬ ‫کــه گفتــم‪ :‬هــر جــا کــه بــه خــدا نزدیک‏تــر اســت انجــا بــرو‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!