روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 529 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 529

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 529

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 529

‫سهشنبه‬ ‫شماره ‪26 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 20‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /9 -2022/ may/ 10-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪529‬‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی و پویایی اقتصاد‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪5‬‬ ‫هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫با اقتصاد برخورد‬ ‫جزیره ایمی کنیم‬ ‫صفر تا صد اصالح یارانه‬ ‫نان و کاالهای اساسی‬ ‫‪2‬‬ ‫با استفاده از ظرفیت‬ ‫اتاقبازرگانی‬ ‫توسعه کشاورزی‬ ‫گلستانمحققمی شود‬ ‫سرویس کشاورزی ‪ -‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫رییــس ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫می تــوان بــه رشــد و توســعه کشــاورزی منطقــه‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت مشــارکتی بخــش خصوصــی از‬ ‫جملــه اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن اســتان کمــک‬ ‫کــرده و در نهایــت ان را ایجــاد بــه اشــتغال و افزایــش‬ ‫درامــد بهره بــرداران منجــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار محمــد‬ ‫برزعلــی در جمــع خبرنــگاران گلســتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫یکــی از راه هــای اجــرای نقشــه علمــی توجــه و بهــره‬ ‫گیــری از ظرفیــت مشــارکت بخــش خصوصــی‬ ‫تقویــت بخــش کشــاورزی اســتان بــه شــمار مــی رود‬ ‫کــه در ســال جــاری تحقــق ایــن بخــش بــا جدیــت‬ ‫دنبــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬بــرای تقویــت همــکاری بیــن‬ ‫ســازمان جهادکشــاورزی و اتــاق بازرگانــی گلســتان بــه‬ ‫توانمندســازی تولیــد محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های صنایــع غذایــی و تبدیلــی و رونــق‬ ‫صــادرات توجــه ویــژه می شــود‪.‬‬ ‫برزعلــی‪ ،‬ســرمایه گــذاری در حــوزه کشــاورزی‬ ‫هوشــمند و اســتفاده از فنــاوری بــا لحــاظ تغییــر اقلیم‬ ‫در دنیا و منطقه و توســعه الگوی کشــت با محوریت‬ ‫منابــع ابــی و براســاس کشــاورزی قــراردادی و تبییــن‬ ‫ان میــان بهــره بــرداران منطقــه در تولیــد گنــدم‪ ،‬پنبــه‪،‬‬ ‫برنــج در اراضــی دارای نســق و کلــزا‪ ،‬بــه روزرســانی‬ ‫ادوات کشــاورزی مطابــق برنامــه توســعه همــه جانبه‪،‬‬ ‫افزایــش حمایــت بیمــه ای محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫افزایــش صنایــع غذایــی و تبدیلــی‪ ،‬گســترش و ترویــج‬ ‫فناوری هــای مرتبــط بــا کــم ابــی و خشکســالی در‬ ‫منطقــه‪ ،‬افزایــش اســتفاده از تســهیالت بانکــی‪،‬‬ ‫افزایــش محصــوالت گواهــی شــده و ارگانیــک‪،‬‬ ‫اســتفاده از شــرکت دانش بنیــان در افزایــش تولیــد و‬ ‫بهــره وری‪ ،‬توســعه زراعــت چــوب‪ ،‬توجــه و اســتفاده‬ ‫بیشــتر از ظرفیــت دانــش اموختــگان کشــاورزی و‬ ‫تــداوم پیگیــری خریــد تضمینــی محصوالت کشــاورزی‬ ‫متناســب بــا شــرایط بــازار را از جملــه برنامــه هــای‬ ‫راهبــردی کوتــاه‪ ،‬میــان و بلنــد مــدت جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫کدام گروه‬ ‫از مستاجران نیازمند‬ ‫حمایتبیشتریهستند؟‬ ‫در حوزه مسکن‪ ،‬قانون نظام‬ ‫صنفی باید اصالح شود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال یارانه ها با واریز‬ ‫نقدی پرداخت می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫گلســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار زمین زراعــی‪ ۳۳ ،‬هزار‬ ‫هکتــار بــاغ‪ ،‬چهــار میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد دامی‪،‬‬ ‫‪ ۹۷۰‬واحــد مرغــداری‪ ۸۵ ،‬هکتــار گلخانــه فعــال‪،‬‬ ‫‪۴۵۲‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و ‪ ۸۶۲‬هزار عرصه‬ ‫مرتعــی دارد کــه از ایــن ظرفیــت در تولیــد دانه هــای‬ ‫روغنــی‪ ،‬مــرغ‪ ،‬توتــون و خاویــار رتبــه اول‪ ،‬پنبــه‪،‬‬ ‫گنــدم و خرمالــو رتبــه دوم‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیله تــر‬ ‫ابریشــم‪ ،‬میگــو‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪ ،‬جــو و زتیــون‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫زراعــت چغنــدر قنــد می توانــد تضمیــن اصــاح خــاک‬ ‫شــور باشــد‬ ‫معــاون بهبــود تولید گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬نتیجــه مطالعــه محققــان کشــاورزی‬ ‫زراعــت پاییــزه چغنــدر قنــد در اســتان بــوده و یکــی از‬ ‫مزایــای خــوب ان تضمیــن اصــاح خــاک شــور اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا عباســی ادامــه داد‪ :‬عــده ای زراعــت‬ ‫پاییــزه چغنــدر قنــد در اســتان را بــا کشــت بهــاره ایــن‬ ‫محصــول در خراســان و بــا نیــاز ابــی ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫متــر مکعبــی اشــتباه گرفته انــد در صورتــی کــه عمــده‬ ‫نیــاز ابیــاری ایــن محصــول از بــاران پاییــزه و زمســتانه‬ ‫تامیــن مــی شــود‬ ‫وی گفــت‪ :‬حداقــل در ‪ ۱۰‬هــزار هکتــار از اراضــی‬ ‫گلســتان همــه ســاله مــی تــوان زراعــت پاییــزه‬ ‫چغنــدر قنــد انجــام داد و ایــن زراعــت ظرفیتــی بــرای‬ ‫ایجــاد فرصــت هــای شــغلی‪ ،‬تنــاوب زراعــی بــا ســایر‬ ‫محصــوالت از جملــه گنــدم و جــو‪ ،‬پایــداری تولیــد و‬ ‫تامیــن علوفــه دام و اصــاح خــاک شــور اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال زراعــی قبــل در اراضــی‬ ‫اختصــاص یافتــه بــه زراعت چغندر قند در شهرســتان‬ ‫بندرترکمــن‪ ،‬بــدون نیــاز بــه ابیــاری و تامیــن اب‬ ‫موردنیــاز از بــارش هــا‪ ،‬از هــر هکتــار ‪ ۵۰‬تــن محصــول‬ ‫برداشــت شــد‪.‬‬ ‫هدفگــذاری ‪ ۵۲‬هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫ابیــاری تحــت فشــار قــرار خواهنــد گرفــت‬ ‫مدیــر اب و خــاک ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان‬ ‫در ایــن گفتگــو گفــت‪ :‬تــا افــق ‪ ۱۴۰۴‬در اســتان تجهیــز‬ ‫‪ ۵۲‬هــزار هکتــار بــه ابیــاری تحــت فشــار هدفگــذاری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید محســن کیاالحســینی افــزود‪ :‬بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن حــوزه بــه بهره بــرداران عالقمنــد بــه ازای‬ ‫هــر هکتــار عــاوه بــر کمــک بالعــوض دولــت‪ ،‬بــرای‬ ‫هــر هکتــار اجــرای طــرح ابیــاری کــم فشــار هــزار و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیــون ریــال‪ ،‬ابیــاری کالســیک ‪ ۳۰۰‬میلیــون ریــال‪،‬‬ ‫ماشــین هــای ابیــاری ‪ ۳۵۰‬میلیــون ریــال‪ ،‬ابیــاری‬ ‫قطــره ای ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریــال بــر اســاس تــورم ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تســهیالت بانکــی ارایــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه ســامانه ابیــاری نویــن تاکنــون ‪۸۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی گلســتان مجهــز و در‬ ‫حــال بهــره بــرداری اســت کــه ‪ ۲۵‬درصــد از ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫هکتــار اراضــی نیازمنــد اجــرای طــرح مزبــور اســتان را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫کیاالحســینی در ادامــه افــزود‪ :‬در ســطح ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫هکتــار اجــرای طــرح ابیــاری تحــت فشــار در دســت اجــرا‬ ‫بــوده و در صــورت تامیــن اعتبــار موردنیــاز به میزان ســه‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال امســال بهره بــرداری مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییــرات اقلیمــی چنــد ســال اخیــر و شــدت‬ ‫خشکســالی و کمبــود منابــع ابی‪ ،‬بهره گیــری از ابیاری‬ ‫ســنتی در بخــش وســیعی از اراضــی ابــی و تناســب‬ ‫نداشــتن ان بــا راندمــان تولیــد در واحــد ســطح و‬ ‫تحمیــل هزینه هــای ســنگین بــر دوش بهره بــرداران‪،‬‬ ‫ضرورت تســریع در گســترش اجرای ابیاری نوین را با‬ ‫حــذف کامــل ابیــاری ســنتی به عنــوان یکــی از نیازهای‬ ‫اساســی کشــاورزی گلســتان و رفــع مشــکل کــم ابــی‬ ‫ایــن بخــش و تولیــد ثــروت بــرای ســاکنان منطقــه‪،‬‬ ‫دوچنــدان مــی کنــد‪.‬‬ ‫از محل منابع ســطحی ســهم اب بخش کشــاورزی در‬ ‫گلســتان ‪ ۹۵۰‬میلیــون متــر مکعــب و اب زیرزمینــی یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۵۰‬میلیــون متــر مکعــب اســت کــه عــاوه بــر‬ ‫ایــن بــرای ابــزی پــروری ‪ ۱۰۰‬میلیــون متر مکعب از محل‬ ‫منابــع ســطحی در اختیــار بهــره بــرداران توســط شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای اســتان قــرار داده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۴‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی گلســتان‬ ‫در ســال زراعــی گذشــته چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی معــادل پنــج درصــد‬ ‫تولیــدات کشــاورزی کشــور را تولیــد و روانــه بــازار‬ ‫مصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد اصلــی اســتان گلســتان بــا ‪ ۲‬میلیــون‬ ‫جمعیــت بــر پایــه کشــاورزی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪528‬‬ ‫جزء هفدهم ‪ ،‬پیام هفدهم ‪:‬‏‬ ‫‏« دولت نماز ‪ ،‬وظیفه حاکمان است ‏»‬ ‫َ‬ ‫ــن الْمُن ْک َرِوَلِلَّــه ِ‬ ‫ض اَقَامُواالصَّ لَ هَوَاتَوُاالزَّکَاهَوَاَمَرُوابِالْمَعْــرُو ِ‬ ‫ن اِ ْ‬ ‫الَّذِیــ َ‬ ‫ف وَنَهَوْاعَ ِ‬ ‫ن مَکَّنَّاهُــ ْم فِــی الْار ْ ِ‬ ‫عَاقِبَهُالْاُمُــور ِ ‪۴۱‬‬ ‫یــاران خــدا کســانی هســتند کــه هــرگاه در زمیــن بــه ان هــا قــدرت بخشــیدیم نمــاز را بــر پــا مــی دارنــد‬ ‫و زکات را ادا مــی کننــد و امــر بــه معــروف‏و نهــی از منکــر مــی نماینــد و پایــان همــه کارهــا از ان خــدا‬ ‫اســت ‪ )41( .‬حــج‬ ‫ایــن جــزء مبــارک بــا ســوره شــریفه انبیــاء (‪ 112‬ایــه) اغــازو بــه اخریــن ایه ســوره مبارکه حــج (‪ 78‬ایه)‬ ‫جمعــا ًبــا ‪ 190‬پایــان مــی یابــد کــه اهــم‏پیــام هــای ان بشــرح ذیل تقدیم می گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏— غفلت و بی خبری از حساب قیامت ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .1‬از خــواب غفلــت بیــدار شــویم کــه قیامــت و حســاب کتــاب ان ‪ ،‬نزدیــک اســت ‪ /1( .‬انبیــاء ص‬ ‫‪)322‬‏‬ ‫‏— قران نقشه جامع انسان و انسانیت ‪/10 (:‬انبیاء ص ‪ 322‬‏)‬ ‫‏— خداشناسی( ‪ 16‬تا ‪ / 33‬انبیاء ص ‪ 323‬و ‪)324‬‏‬ ‫‏‪ .2‬انســان ‪ ،‬اگــر چیــزی ندانــد معمــوال ًاز اگاهــان ان رشــته (عملــی یــا فنی) می پرســید ‪ ،‬بشــر امروز‬ ‫و مســلمانان جهــان نیــز بــرای فهــم‏اســام و قــران بایــد بــه اهــل ذکــر (پیامبــر اکــرم (ص) ‪ ،‬اهــل‬ ‫بیــت(ع) ‪ :‬و علمــای بــزرگ دینــی و ‪ ) ...‬مراجعــه کننــد ‪ /7 (.‬انبیــاء‏)‬ ‫‏‪ .3‬مــا بــرای شــما کتابــی (قــران) نــازل کــرده ایــم که وســیله تذکر (نقشــه وجــودی) وبیئداریــش مادر‬ ‫ان اســت ‪ ،‬ایــا تعقــل نمــی کنیــد‪/ 10 (.‬‏انبیاء‏)‬ ‫‏‪ .4‬ایــا چرخــش و نظــم اعجــاب افریــن میلیون هــا ســاله نظــام افرینــش ‪ ،‬دلیــل بــر وجــود مدیریــت‬ ‫واحــد خــدای یگانــه بــر جهــان هســتی نیســت ؟‏‏(‪ /22‬انبیــاء ‏)‬ ‫‏— اب حیاتبخش ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .5‬مطالعــه در گســتردگی تاثیــر حیاتبخــش اب بــر همــه موجــودات ‪ ،‬هــم قــدر منزلــت ان را بــرای‬ ‫بشــر روشــن تــر مــی کنــد و هــم موجــب‏افزایــش ایمان (بــه خدا) می گــردد ‪ / 30 (.‬انبیــاء ‪ /57‬اعراف‬ ‫‪ /5‬حــج ‪ /27‬ســجده ‪ /39‬فصلــت ‪ / 68‬واقعــه ‪ 32‬ـ ‪ / 25‬عبــس ‪/44‬‏هــود‬ ‫‏‪ / 12‬قمر ‪ / 11‬حاقه‪ / 50‬اعراف ‪ /7‬هود ‪ /43‬هود ‪ /54‬فرقان ‏)‬ ‫‏— خداشناسی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .6‬ایــا میدانیــم ‪ :‬کوه هــا در چرخــش و حرکــت زمیــن نقــش تعادلــی (باالنــس) ‪ ،‬دره هــا نقــش‬ ‫راهنمایــی و مســیر یابــی ‪ ،‬و اســمان (جـوّ) نقــش‏محافظــت از ان را بعهــده دارنــد ‪ .‬کافــران چگونــه‬ ‫از از ایــن نشــانه هــا ( و مهندســی و معمــاری دقیــق) روی بــر مــی گرداننــد ؟ (‪ 33‬و ‪/32‬‏انبیــاء‏)‬ ‫‏‪ .7‬انســان ها و همــه موجــودات زنــده (بــدون اســتثناء) طعــم مــرگ را خواهنــد چشــید و پــس از‬ ‫ازمایــش (بوســیله ی خیــر و شــر) بــه ســوی خــدا‏بــاز خواهنــد گشــت ‪ / 35( .‬انبیــاء‏)‬ ‫‏— کمال خدا دادی انبیاء و امامان علیه السالم ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .8‬رشــد شــخصیتی و عصمــت (پیامبــران و حضــرات معصومیــن علیــه الســام) موهبتــی اســت‬ ‫کــه خداونــد ‪( ،‬بــرای هدایــت و رهبــری‏جامعــه) هنــگام خلقتشــان‪ ،‬بــه ان هــا بخشــیده اســت ‪/51 (.‬‬ ‫انبیــاء ‏)‬ ‫‏‪ /73‬جهــان را افریــدم ‪ ،‬چــون دبســتان در ان ‪ ،‬پیغمبــران و اوصیــاء معلــم کــرده ام ‪ ،‬بــا رَشــد قــران‬ ‫(انبیاء ص ‪)328‬‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫اجرای ‪ ۴۰۰‬برنامه شاخص‬ ‫هالل احمردر گلستان‬ ‫بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه گرامــی داشــت هالل‬ ‫احمر ویکصدمین ســالگرد تاســیس این نهاد مردمی‪،‬‬ ‫قاســم غریــب ابــادی سرپرســت جمعیــت هــال احمــر‬ ‫گلســتان ضمــن تشــکر از زحمــات خبرنــگاران گفــت‪:‬‬ ‫بــار اطالع رســانی جامعــه بــر دوش خبرنــگاران اســت‬ ‫و شــما از جایــگاه ویــژه ای برخوردارهســتید و درواقــع‬ ‫چشــم و گــوش و زبــان جامعــه هســتید اتفاقــات را‬ ‫بــه مــردم اطــاع رســانی می کنیــد و دغدغه هــای‬ ‫مــردم را در جهــت حــل مشــکالت و مســئولین انتقــال‬ ‫می دهیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه مناســبت یکصدمیــن ســالگرد‬ ‫تاســیس جمعیــت هالل احمــر ‪ ۵‬برنامــه شــاخص‬ ‫اســتانی و ‪ ۳۵۰‬برنامــه شــاخص شهرســتانی برگــزار‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪۴۰۰‬‬ ‫برنامــه شــاخص در ایــن ایــام در سرتاســر اســتان‬ ‫برگــزار می شــود ‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هالل احمــر اســتان گلســتان از‬ ‫توزیــع ‪ ۳۸‬هــزار بســته معیشــتی توســط خیریــن در‬ ‫ســال گذشــته میــان اقشــار اســیب پذیر خبــر داد ‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪:‬خیریــن در ســال جــاری نیــز‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۸‬هــزار بســته معیشــتی میــان نیازمنــدان‬ ‫توزیــع کردنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمراســتان گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه این کــه جمعیــت هالل احمــر از منابــع‬ ‫داخلــی خــود نیــز در ســال گذشــته بالغ بــر ‪ ۵‬میلیــارد‬ ‫ریــال کمــک حمایتــی بــه نیازمنــدان داشته اســت‬ ‫تصریــح کــرد از شــما خبرنــگاران نیــز تقاضــا داریــم در‬ ‫معرفــی خیریــن و البتــه معرفــی افــراد نیازمنــد در ‪۲‬‬ ‫حــوزه معیشــتی و دارویــی بــه مــا کمــک کنیــد ‪.‬‬ ‫افزایش نظارت های‬ ‫قضایی بر بازار‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از پــر رنــگ تــر شــدن نظارت هــای‬ ‫قضایــی بــر بــازار خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو گفــت‪ :‬تیــم هــای نظارتــی بــا حضــور‬ ‫نماینــده دادســتان و نمایندگانــی از تعزیــرات‪ ،‬پلیــس‬ ‫اقتصــادی و اداره صمــت از فروشــگاههای زنجیــره ای و‬ ‫اصنــاف سرکشــی و بــر قیمــت هــا و نحــوه توزیــع کاالهــا‬ ‫نظــارت مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو افــزود‪ :‬عصــر روز دوشــنبه همــراه بــا‬ ‫تیــم نظارتــی از چنــد فروشــگاه زنجیــره ای بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬در ایــن سرکشــی هــا نحــوه‬ ‫فــروش و عرضــه کاالهایــی ماننــد روغــن و ماکارونــی بــه‬ ‫صــورت ویــژه رصــد مــی شــود‪.‬‬ ‫دادســتان مرکــز اســتان از تعییــن دادیــار ویــژه ناظــر‬ ‫بــر بــازار در کمیتــه نظــارت بــر فراینــد توزیــع کاالهــای‬ ‫اساســی هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬مــردم هــم مــی تواننــد‬ ‫بــا گــزارش تخلــف هــا بــه شــماره ‪۰۹۰۳۳۷۴۲۴۱۰‬‬ ‫بــه دســتگاه قضایــی بــرای شناســایی و برخــورد ســریعتر‬ ‫بــا اخاللگــران در بــازار عرضــه کاالهــای اساســی و‬ ‫جلوگیــری از احتــکار کمــک کننــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد گرگان در نظر دارد سلف‬ ‫سرویس خود را از طریق مناقصه‬ ‫عمومی به پیمانکار واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید‪ .‬متقاضیان جهت‬ ‫دریافت اسناد مناقصه به امور‬ ‫اداری دانشگاه مراجعه و یا‬ ‫با شماره ‪ 01732132290‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬دانشگاه در رد یا‬ ‫قبول پیشنهادها مختار بوده و‬ ‫هزینه درج اگهی بر عهده برنده‬ ‫مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,820,000‬ریــال هــر گــرم طالی ‪ 18‬عیار ‪ 13,118,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 129,920,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 133,430,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 74,100,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 44,020,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫یارانه مربوط به ماکارونی‬ ‫چقدر خواهد بود؟‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانــی کــه در ســال ‪ 97‬قــرار شــد بــه مــردم پرداخــت‬ ‫شــود‪ ،‬بــه دنبــال اهدافــی بــود‪ .‬قــرار بــود زمانــی کــه ایــن یارانــه بــه‬ ‫کاال داده می شــود از افزایــش محصــوالت کشــاورزی جلوگیــری‬ ‫شــود و تولیــد داخــل تقویــت شــود‪ ،‬امــا همــه اینهــا از مســیر خود‬ ‫منحــرف شــد و بــه اهــداف خــود اصابــت نکــرد و همــه اینهــا منجــر‬ ‫شــد ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫صفر تا صد اصالح یارانه‬ ‫نان و کاالهای اساسی‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬جزئیــات اصــاح‬ ‫قیمــت نــان‪ ،‬نحــوه پرداخــت یارانــه جبرانــی‪ ،‬مدل هــای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح و نقــدی یــا کاالیــی بــودن یارانــه را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬حــال کــه‬ ‫دولــت اصــاح یارانــه کاالهــای اساســی و از جملــه نــان را در دســتور‬ ‫کار قــرار داده اســت‪ ،‬بســیاری از مــردم مــی خواهنــد بداننــد کــه ایــا‬ ‫تغییراتــی در معیشــت و دخــل و خــرج انهــا ایجــاد خواهد شــد؟ این‬ ‫اصــاح یارانــه چــه تفاوتــی بــا نــوع قبلــی دارد؟ مــدل هــای جبرانــی‬ ‫دولــت در ایــن روش جدیــد چگونــه اســت؟ یارانــه کــه بــه مــردم داده‬ ‫مــی شــود نقــدی اســت یــا کاالیــی یــا هــر دو؟ و هــزاران ســوال دیگــر‪.‬‬ ‫بــرای یافتــن پاســخ همــه ایــن ســواالت ســراغ محمــد قربانــی‪،‬‬ ‫معــاون امــور اقتصــادی وزیــر جهــاد کشــاورزی رفتیــم و بــا وی‬ ‫گفت وگــو کردیــم؛ قربانــی عــاوه بــر مســئولیت خــود در معاونــت‬ ‫مرتبــط بــا ایــن مســائل‪ ،‬ســخنگوی وزارت جهــاد کشــاورزی در بــاره‬ ‫م هســت‪.‬‬ ‫اصــاح یارانه هــا هــ ‬ ‫یارانه از روی کاال برداشــته شــده و به افراد داده می شــود‪/‬خبرهای‬ ‫خوشــی در راه است‬ ‫وی می گویــد‪ :‬از ســال ‪ 97‬دولــت دوازدهــم پرداخــت یارانــه بــه‬ ‫کاالهــای اساســی را اغــاز کــرد کــه در ایــن روش یارانــه بــه وارد کننــده‬ ‫داده می شــد‪ ،‬ســاالنه ‪ 250‬هــزار میلیــارد تومــان یارانــه بــود کــه بــه‬ ‫وارد کننــده مــی دادنــد تــا کاال وارد کنــد بــا ایــن هــدف کــه در داخــل‬ ‫کشــور ارزان بــه دســت مــردم برســد‪ .‬دولــت ســیزدهم می گویــد ایــن‬ ‫روش پرداخــت یارانــه درســت نبــود و بــه ســر ســفره مــردم نیامــده‬ ‫اســت‪ .‬حــال می خواهــد ایــن یارانــه را بــه خــود مــردم بدهــد و مــردم‬ ‫خودشــان مدیریــت کننــد‪.‬‬ ‫قربانــی در ایــن گفت وگــو اعــام کــرد کــه بــا اطمینــان بــه مــردم‬ ‫می گویــم اصــاح یارانــه نــان و کاالهــای اساســی نــه تنهــا بــر‬ ‫معیشــت و ســفره مــردم تاثیــر منفــی نخواهــد داشــت‪ ،‬بلکــه در‬ ‫سیســتم فعلــی عدالــت رعایــت می شــود‪ .‬در روشــی کــه قــرار اســت‬ ‫دولــت اجــرا کنــد یارانــه از روی کاال برداشــته شــده و بــه خــود افــراد‬ ‫داده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قربانــی حــذف یارانــه نــان در اســتان زنجــان بسترســازی‬ ‫شــده و از هفتــه اینــده اغــاز می شــود و یکــی دو هفتــه بعــد در‬ ‫چند اســتان کشــور و پس از ان در کل کشــور اجرایی خواهد شــد‪،‬‬ ‫همچنیــن اصــاح ســایر کاالهــای اساســی از جملــه روغــن و خــوراک‬ ‫دام و طیــور در بخــش کشــاورزی بــه زودی توســط رئیــس جمهــور‬ ‫اعــام می شــود و خبرهــای خوشــی در راه اســت‪.‬‬ ‫وی در ایــن گفت وگــو دو مــدل تحویــل نــان و نیــز دو روش پرداخــت‬ ‫یارانــه جبرانــی به مــردم را توضیح داد‪.‬‬ ‫گفتو گــو بــا معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫ ‬ ‫در ادامــه مشــروح‬ ‫و ســخنگوی بخــش اصــاح یارانــه هــا در وزارت کشــاورزی ر ا‬ ‫می خوانیــد‪:‬‬ ‫‪ 100‬هزار میلیارد تومان یارانه ارد صنعتی و خبازی‬ ‫قــرار اســت یارانــه نــان اصــاح شــود‪ ،‬ایــا در زندگــی مــردم تاثیــر‬ ‫منفــی می گــذارد؟ ایــا دولــت قصــد دارد بــرای ایــن منظــور بســته‬ ‫جبرانــی بــه مــردم بدهــد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بــر اســاس قانــون بودجــه ‪ ،1401‬مبلــغ ‪ 71‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای گنــدم یارانــه اختصــاص داده انــد و امســال هیــچ‬ ‫تغییــری در قیمــت نــان بــرای مصرف کننــده ایجــاد نخواهــد شــد و‬ ‫حتــی شــاید ‪ 10‬درصــد هــم قیمــت نــان کمتــر شــود‪ .‬بنابرایــن دولــت‬ ‫همیــن یارانــه را قــرار اســت بــه جــای کاال بــه خــود مــردم بدهــد و‬ ‫هیــچ نگرانــی بــرای ســفره مــردم وجــود نــدارد و تنهــا روش پرداخــت‬ ‫یارانــه متفــاوت شــده اســت‪ .‬کشــور ســاالنه ‪ 70‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای بخــش خبــازی و حــدود ‪ 30‬هــزار میلیــارد تومــان بــرای بخــش‬ ‫صنعــت یارانــه در نظــر گرفتــه و بــا ایــن اصــاح قرار اســت این میزان‬ ‫یارانــه بــه خــود مــردم داده شــود‪.‬‬ ‫شــما گفتیــد کــه شــاید قیمــت نــان ‪ 10‬درصــد هــم کاهــش پیــدا‬ ‫کنــد‪ ،‬ایــن چگونــه ممکــن اســت؟‬ ‫قربانــی‪ :‬زمانــی کــه اصــاح یارانــه صــورت گرفت‪ ،‬افزایش بهــره وری‬ ‫نانوایــان صــورت می گیــرد‪ .‬همچنیــن از نشــتی ارد کــه بــه صــورت‬ ‫قاچــاق از چرخــه توزیــع خــارج می شــد‪ ،‬جلوگیــری می شــود و عــاوه‬ ‫بــر اینهــا یــک مشــتری مداری و رقابــت بین نانوایان صــورت می گیرد؛‬ ‫یعنــی بــر اســاس سیســتم جدیــد هرچــه نانوایــان نــان بیشــتری‬ ‫بفروشــند‪ ،‬درامــد بیشــتری خواهنــد داشــت‪ ،‬زیــرا بخشــی از یارانــه‬ ‫بــه خــود نانوایــان داده می شــود و همــه اینهــا منجــر می شــود کــه‬ ‫طبــق پیش بینی هــا ‪ 10‬درصــد هــم قیمــت نــان کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫دو نظریه درباره ازادسازی یارانه نان‬ ‫روش خریــد نــان پــس از اصــاح یارانه هــا را توضیــح دهیــد‪،‬‬ ‫پیــش از ایــن گفتــه می شــد کــه نــان ســهمیه بندی می شــود و‬ ‫روزانــه بــه انــدازه ســه چهــارم ســنگک بــه مــردم نــان داده خواهــد‬ ‫شــد؟ ایــا ایــن گونــه اســت؟‬ ‫قربانــی‪ :‬پــس از اصــاح یارانه هــا ان طــور کــه وزارت اقتصــاد اعــام‬ ‫کــرده خریــد نــان بــا کارت هــای بانکــی انجــام می شــود کــه اینهــا بــه‬ ‫متصــل بــه یارانــه هســتند‪ .‬دو تئــوری وجــود دارد؛ تئــوری اول ایــن‬ ‫اســت کــه هــر کســی بــه هــر میــزان کــه بخواهــد نــان خریــداری کنــد‬ ‫و دولــت بــه نــرخ فعلــی محاســبه می کنــد‪ ،‬امــا یارانــه مابــه التفــاوت‬ ‫ان بــه حســاب نانوایــان واریــز خواهــد شــد یعنــی یارانــه بــرای نانــوا‬ ‫تنهــا بــه میــزان نانــی کــه فروختــه داده مــی شــود کــه ایــن موجــب‬ ‫مــی شــود کــه از نشــتی ارد جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر می رســد در ایــن تئــوری بــاز هــم عدالــت رعایــت نمی شــود‪،‬‬ ‫زیــرا هــر کســی هــر چقــدر نــان بیشــتری اســتفاده کنــد‪ ،‬یارانــه‬ ‫بیشــتری اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫قربانــی‪ :‬بلــه‪ ،‬انتقــادی کــه بــه ایــن تئــوری وارد می کننــد همیــن‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل تئــوری دومــی هــم مطــرح اســت کــه فــرد‬ ‫روزانــه ‪ 310‬گــرم نــان بــه نــرخ فعلــی خریــداری می کنــد و هــر میــزان‬ ‫کــه بیشــتر از ایــن باشــد‪ ،‬بــه نــرخ ازاد محاســبه شــود و مابه التفاوت‬ ‫ایــن رقــم بــه عنــوان یارانــه بــه حســاب نانوایــان واریــز شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مــدل هــم برخــی تصــور می کننــد کــه نــان ســهمیه ای شــده‬ ‫در حالــی کــه چنیــن چیــزی نیســت‪ ،‬زیــرا بــر اســاس محاســبات‬ ‫ســرانه مصــرف نــان در کشــور ‪ 131‬کیلوگــرم اســت و روزانــه تقریبــا‬ ‫همیــن میــزان (‪ 310‬گــرم) هــر فــرد اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ایــا نحــوه خریــد همچنــان بــا کارت بانکــی خواهــد بــود و یــا‬ ‫روش هــای دیگــری هــم وجــود دارد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬احتمــاال قــرار اســت کاالبرگ هــای الکترونیکــی بــه مــردم‬ ‫بدهنــد و شــاید در فــاز دوم چنیــن اتفاقــی بیفتــد‪ .‬در فــاز اول همــه‬ ‫مــردم خریدهــای خــود را نقــدی انجــام می دهنــد و دولــت هــم قصد‬ ‫دارد میــزان اطالعــات خــود را بیشــتر کنــد‪ .‬یعنــی در حقیقــت دولــت‬ ‫می خواهــد اطالعــات جمــع اوری کنــد و در فــاز بعــدی بــه صــورت‬ ‫دقیق تــر طــرح را عملــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــا قیمــت نــان بــرای مصرف کننــده مشــخص اســت؟ ایــا‬ ‫قیمت هــای جدیــد نــان اعــام خواهــد شــد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بــر اســاس مصوبــه مجلــس اگــر اصــاح یارانه هــا صــورت‬ ‫بگیــرد بایــد حتمــا بــر اســاس قیمــت شــهریور ســال ‪ 1400‬باشــد؛‬ ‫یعنــی دولــت نمی توانــد قیمت هــای جدیــدی اعــام کنــد؛ یعنــی در‬ ‫حقیقــت تــا همیــن قیمــت بــه صــورت یاران ـه ای محاســبه شــده و‬ ‫اگــر بیشــتر از ان باشــد مابه التفــاوت را دولــت بــه حســاب نانوایــان‬ ‫واریــز می کنــد‪.‬‬ ‫این طرح چه مزایایی می تواند داشته باشد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح ضایعــات نــان بــه شــدت کاهــش‬ ‫می یابــد و مصــرف انســانی افــت خواهــد کــرد‪ .‬بخشــی از مصارفــی‬ ‫کــه در دامداری هــا وجــود داشــت‪ ،‬متوقــف می شــود و قاچــاق نیــز‬ ‫انجــام نخواهــد شــد‪ .‬برخــی پیش بینــی می کننــد کــه مصــرف گنــدم‬ ‫در کشــور تــا ‪ 2‬میلیــون تــن کاهــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ایــا اجــرای اصــاح یارانه هــا تنهــا در مــورد نــان اســت و یــا در مــورد‬ ‫کاالهــای اساســی هــم انجــام می شــود‬ ‫قربانــی‪ :‬بــر اســاس اطالعاتــی کــه وزارت اقتصــاد داده‪ ،‬قــرار اســت‬ ‫در مــورد کاالهــای اساســی هــم اجــرا شــود و بــه زودی زمــان اجــرای‬ ‫ان رئیــس جمهــور اعــام خواهــد کــرد‪ ،‬امــا خبرهــای خوشــی در راه‬ ‫اســت و اجــرای ان هــم بــه همیــن زودی انجــام خواهــد شــد‪ ،‬امــا‬ ‫اصــاح یارانــه نــان هفتــه بعــد در زنجــان و در دو ســه هفته اینده در‬ ‫چنــد اســتان کشــور و بعــد کل کشــور اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ 80‬هزار پوز هوشمند در کشور راه اندازی می شود‬ ‫انجــام طــرح بــه ایــن بزرگــی نیــاز بــه بســترهای مناســبی دارد‪ ،‬ایــا‬ ‫کشــور امادگــی انجــام ایــن زیرســاخت ها را دارد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بلــه‪ ،‬انطــور کــه بانــک مرکــزی می گویــد پوزهــای هوشــمند‬ ‫در اســتان زنجان جاســازی شــده و در کل کشــور حدود ‪ 80‬هزار پوز‬ ‫راه انــدازی می شــود و از نظــر بســتر اجــرا هیــچ مشــکلی وجود نــدارد‪،‬‬ ‫امــا در مــورد زمــان دقیــق ان اطالعاتــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫در مــورد کاالهــای اساســی بفرماییــد‪ ،‬پــس از اصــاح‪ ،‬یارانــه‬ ‫جبرانــی مــردم بــه چــه صــورت خواهــد بــود؟‬ ‫قربانــی‪ :‬دو حالــت اســت نخســت پرداخــت نقــدی و در مرحلــه‬ ‫بعــدی بــه صــورت کاالیــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جزئیات محتوای سبد کاالیی‬ ‫چه نوع کاالهایی قرار است به مردم داده شود؟‬ ‫ی ماننــد روغــن‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬شــیر و مــرغ که اکنون‬ ‫قربانــی‪ :‬کاالهایـ ‬ ‫بــه انهــا یارانــه داده می شــود در ســبد کاالیــی مــردم جــای می گیرد‪.‬‬ ‫اخیــرا یارانــه ارد صنعتــی هــم حــذف و ماکارونــی گــران شــد‪ ،‬ایــا‬ ‫قــرار اســت مابه التفاوتــی بــرای ان داده شــود؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بلــه‪ ،‬بــرای ایــن منظــور هــم قــرار اســت یارانــه جبرانــی‬ ‫کاالیــی داده شــود و در همــان بســته ای کــه قــرار اســت بــه مــردم‬ ‫بدهنــد محاســبه می شــود‪.‬‬ ‫یارانه مربوط به ماکارونی چقدر خواهد بود؟‬ ‫قربانــی‪ :‬رقــم زیــادی نیســت‪ ،‬محاســبه شــده کــه ســرانه مصــرف‬ ‫ماکارونــی در کشــور چقــدر اســت و بــر اســاس ان ایــن میــزان یارانــه‬ ‫پرداخــت می شــود‪ .‬مصــرف ماکارونــی در کشــور ‪ 17‬کیلوگــرم در‬ ‫ســال اســت کــه در مناطــق شــهری ســاالنه ‪ 71‬هــزار تومــان و در‬ ‫مناطــق روســتایی ‪ 69‬هــزار تومــان بــرای ایــن محصــول پرداخــت‬ ‫می کننــد و متناســب بــا ان ایــن یارانــه پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چطــور دولــت بالفاصلــه تصمیــم گرفــت کــه چنیــن طرحــی را اجــرا‬ ‫کنــد؟ زیــرا پیــش از ایــن یارانــه بــه خــود کاال داده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫تغییــر از کاال بــه فــرد چــه تاثیــری در تولیــد و رفــاه مــردم می توانــد‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬ارز ‪ 4200‬تومانــی کــه در ســال ‪ 97‬قــرار شــد بــه مــردم‬ ‫پرداخــت شــود‪ ،‬بــه دنبــال اهدافــی بــود‪ .‬قــرار بــود زمانی که ایــن یارانه‬ ‫بــه کاال داده می شــود از افزایــش محصــوالت کشــاورزی جلوگیــری‬ ‫شــود و تولیــد داخــل تقویــت شــود‪ ،‬امــا همــه اینهــا از مســیر خــود‬ ‫منحــرف شــد و بــه اهــداف خــود اصابــت نکــرد و همــه اینهــا منجــر‬ ‫شــد ســرمایه گذاری در بخــش کشــاورزی کاهــش پیدا کنــد‪ 312 .‬هزار‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای کاالهــای اساســی در ســال ‪ 1400‬در نظــر گرفتــه‬ ‫شــد‪ ،‬در حالــی کــه اعتبــارات فنــی مــا تنهــا ‪ 5‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫اســت‪ .‬همــه اینهــا موجــب شــد کــه بهــره وری بخــش کشــاورزی بــه‬ ‫شــدت افــت کنــد‪ .‬ســطح زیــر کشــت دانه هــای روغنــی بــه حداقــل‬ ‫برســد و تولیــد دانه هــای روغنــی ســویا کــه در چنــد ســال گذشــته ‪130‬‬ ‫هــزار هکتــار بــود اکنــون بــه ‪ 26‬هــزار هکتــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫نکتــه دیگــر اینکــه پرداخــت یارانه هــا بــه بخــش میانــی شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و موفقیت هــای ان را در بخــش کشــاورزی عقیــم‬ ‫گذاشــت و بســیاری از طرح هــای خودکفایــی متوقــف شــد‪ .‬االن‬ ‫ردیــف خودکفایــی گنــدم نداریــم و جــوالن مافیــا بــه ویــژه در بخــش‬ ‫روغــن بیشــتر شــد‪ .‬انهــا ترجیــح دادنــد بــا ارز ‪ 4200‬تومانــی مرتــب‬ ‫وارد کننــد و تولیــد داخــل را فلــج کردنــد‪ .‬تغییــر کاربــری در بخــش‬ ‫کشــاورزی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫تاکنون صادرات یارانه به خارج کشور داشتیم‬ ‫ایا خروج ارز از کشور هم وجود داشت؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بلــه تصــور کنیــد دولــت هــر تــن گنــدم را ‪ 550‬تــا ‪600‬‬ ‫دالر از کشــورهای دیگــر وارد می کنــد امــا کارخانجــات بــا تبدیــل بــه‬ ‫ماکارونــی هــر تــن را ‪ 500‬دالر بــه کشــورهای دیگــر مــی فروشــند‬ ‫یعنــی مــا شــاهد «صــادرات یارانــه» بودیــم و بــرای اقتصــاد کشــور‬ ‫بســیار اســیب مــی زد‪ .‬ســاالنه ‪ 250‬هــزار تــن بــر اســاس امــار گمــرک‬ ‫صــادرات ماکارونــی از کشــور داشــتیم‪.‬‬ ‫بــر اســاس بررسـی هایی کــه انجــام شــده بــا روش پرداخــت قبلــی‪،‬‬ ‫روزانــه ‪ 1000‬میلیــارد تومــان یارانــه بــه انحاء مختلــف از قاچاق گرفته‬ ‫تــا صــادرات یارانــه از کشــور خــارج مــی شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس برخــی امــار بیــش از ‪ 5‬درصــد جمعیــت کشــور را‬ ‫اتبــاع کشــورهای دیگــر تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬ایــا انهــا مــی تواننــد‬ ‫از یارانــه کشــور اســتفاده کننــد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬بالخــره انهــا در کشــور مــا هســتند و ما نمی توانیم بگوییم‬ ‫نــان نمــی دهیــم امــا جزئیــات بیشــتر کــه بــه همــان یارانــه مــردم‬ ‫داخــل می تواننــد برخــوردار بشــوند یــا نــه را در جایگاه هــای باالتــر‬ ‫کشــوری بایــد تصمیــم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت یارانه در کشورهای دیگر چگونه است؟‬ ‫قربانــی‪ :‬در کشــورهای اروپایــی و امریکایــی یارانــه بــه بخــش تولیــد‬ ‫تزریــق می شــود و در ایــن زمینــه هــم توفیقاتــی داشــتند‪ ،‬امــا در‬ ‫سیســتم مــا تقریبــا یارانــه بــه بخش میانــی داده می شــد و االن هم‬ ‫بــه بخــش نهایــی یعنــی مــردم داده مــی شــود‪.‬‬ ‫چرا پیشنهاد نمی دهید که یارانه به بخش تولید داده شود؟‬ ‫قربانــی‪ :‬ایــن اتفاقــا بســیار خــوب اســت‪ ،‬امــا دشــواری هایی را در‬ ‫سیســتم فعلــی مــا ایجــاد می کنــد و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه‬ ‫تجربــه ای کــه در قبــل بــرای پرداخــت یارانــه بــه مــردم داشــتیم و‬ ‫موفقیت امیــز بــود‪ .‬دولــت ایــن روش را انتخــاب کــرده شــاید دلیــل‬ ‫دیگــر ایــن باشــد کــه اجــرای ایــن طرح ســاده تر اســت پیچیدگی های‬ ‫خاصــی کــه احتمــاال در بخــش تولیــد وجــود داشــته باشــد‪ ،‬نــدارد‪.‬‬ ‫چقــدر مطمئــن هســتید کــه بــا اجــرای ایــن طــرح همــه مشــکالتی کــه‬ ‫در بخــش کشــاورزی عنــوان می کنیــد بــه وضعیــت عــادی برمی گــردد؟‬ ‫قربانــی‪ :‬مــن مطمئنــم اجــرای ایــن طــرح در بخــش کشــاورزی‬ ‫ســوداوری را بیشــتر خواهــد کــرد و کشــاورزان عالقــه بیشــتری بــه‬ ‫تولیــد خواهنــد داشــت‪ .‬زمانــی کــه کشــاورز مطمئــن اســت محصول‬ ‫خــود را بــا قیمــت مناســب در بــازار می فروشــد‪ ،‬حتما ســرمایه گذاری‬ ‫خــود را بیشــتر خواهــد کــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه ســرمایه گذاران دیگــر هــم‬ ‫بــه ان اضافــه خواهنــد شــد و طبیعــی اســت کــه در کشــوری کــه‬ ‫تولیــد بــه انــدازه کافــی باشــد‪ ،‬رفــاه مــردم بیشــتر شــده و قیمت هــا‬ ‫هــم افــت می کند‪/.‬ایرنــا‬ صفحه 2 ‫ُ‬ ‫افت و خیز کالس های غیرحضوری و اموزش مجازی‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و مــرگ و میرهــای ناشــی از ان و تعطیلــی مــدارس موجــب ادامــه رونــد امــوزش بــه صــورت غیــر حضــوری‬ ‫و در بســتر شــاد شــد کــه ایــن وضعیــت تحصیــل دانــش امــوزان را بــا اُفــت و خیزهایــی مواجــه کــرد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه اخرین بازدید خود را‬ ‫در واتساپ برای مخاطبان‬ ‫خاص پنهان کنیم؟‬ ‫دغدغه اصلی وزارت رفاه‬ ‫بهتریــن توصیــه کارشناســی بــه دولت و متولی مســکن برای‬ ‫اجــرای طرح هــای تامیــن واحدهــای مســکونی بــه نفــع اقشــار‬ ‫کم درامــد ان اســت کــه بــه جــای انکــه زمین هــای دولتــی‬ ‫را بــا ســاخت مســکن ملکــی بــه زمین هــای یکبــار مصــرف‬ ‫در حــوزه تامیــن مســکن تبدیــل کننــد از ایــن زمین هــا بــرای‬ ‫ســاخت واحدهــای مســکونی اجــاره ای و عرضــه بــه بــازار‬ ‫اســتیجار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫کدام گروه‬ ‫از مستاجران‬ ‫نیازمند حمایت‬ ‫بیشتری هستند؟‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬سمانه واحدی راد‬ ‫مدیــرکل مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی بــا اعــام اینکــه دسترســی مســتاجران بــه‬ ‫مســکن مقــرون بــه صرفــه کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫گروه هایــی از مســتاجران زن سرپرســت‪ ،‬مســتاجران بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬فرزنــد و مســتاجران بــدون درامــد ثابــت نیازمنــد‬ ‫حمایــت بیشــتری هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪« ،‬نشســت‬ ‫فقــر مســکن بــا موضــوع بررســی شــاخص های فقــر مســکن‬ ‫و سیاســت های حمایتــی در حــوزه مســکن محرومــان و‬ ‫حمایــت از مســتاجرین‪ ،‬امــروز (یکشــنبه) در وزارت تعــاون‬ ‫و کار برگــزار شــد‪.‬‬ ‫«هــادی موســوی نیــک» مدیــرکل مطالعــات رفــاه اجتماعــی‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن نشســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫در مقایســه بــا اکثــر کشــورها‪ ،‬وضعیــت مســتاجران در ایــران‬ ‫در تامیــن مســکن مقــرون بــه صرفــه فاصلــه معنــاداری دارد‬ ‫و هزینه هــای مســکن در کشــور افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در‬ ‫تهــران تــا ‪ ۸۰‬درصــد جمعیــت مســتاجر هســتند کــه بیــش از‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد از هزینه هــای ســبدخانوار را بــه بخــش مســکن‬ ‫اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫دغدغه اصلی وزارت رفاه‬ ‫وی گفــت‪ :‬خانوارهــای مســتاجر ایرانــی مجبــور هســتند بــرای‬ ‫تامیــن هزینه هــای مســکن از برخــی هزینه هــای خــود را‬ ‫حــذف کننــد کــه حتــی هزینه هــای کاالهــای اساســی را در‬ ‫برمی گیــرد‪ .‬در مطالعــات اخیــر کــه در ایــن جلســه ارایــه شــد‬ ‫دغدغــه اصلــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ایــن اســت‬ ‫کــه کــدام گــروه از مســتاجران اســتحقاق بیشــتری دارنــد تــا در‬ ‫حمایــت قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه موســوی نیــک‪ ،‬گروه هایــی از مســتاجران زن‬ ‫سرپرســت‪ ،‬مســتاجران بــا بیــش از ‪ ۳‬فرزنــد و همیــن طــور‬ ‫مســتاجران بــدون درامــد ثابــت در مطالعــات اخیــر شناســایی‬ ‫شــده اســت کــه حمعیــت زیــادی را هــم شــامل می شــود‪.‬‬ ‫وی بــه قانــون جهــش تولیــد مســکن اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در اجــرای سیاســت های تکمیلــی مثــل مســکن اســتیجاری‬ ‫می شــود از مســتاجران و گروه هــای جمعیتــی حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫موســوی نیــک در پاســخ بــه ســوال ایرنــا در خصــوص‬ ‫میــزان کارامــدی سیاســت های درحــال اجــرا بــرای حمایــت‬ ‫از مســتاجران‪ ،‬گفــت‪ :‬گروه هــای جمعیتــی متنوعــی در بیــن‬ ‫مســتاجران وجــود دارد و مســتاجران فقیــر کــه فقــر درامــدی‬ ‫دارنــد‪ ،‬نمی تواننــد از ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جمعیــت مســتاجری کــه فقــر درامــدی نــدارد‪،‬‬ ‫امــا دچــار فقــر مســکن هســتند‪ ،‬می تواننــد از ایــن تســهیالت‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اکنــون نیــز اســتقبال خوبــی از وام ودیعــه‬ ‫مســکن شــده و تقاضــای کافــی وجــود دارد کــه الزم اســت‬ ‫سیســتم بانکــی از ایــن مصوبــه حمایــت کنــد‪.‬‬ ‫«فردیــن یزدانــی» پژوهشــکر حــوزه مســکن نیــز در ایــن جلســه‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدامــات دســتوری تعییــن‬ ‫ســقف اجــاره بهــا اثرگــذار نخواهــد بــود‪ .‬وام ودیعــه مســکن نیــز‬ ‫یــک مُســکن موقــت اســت و در حــد یــک مســکن اثــر خواهــد‬ ‫داشــت و راه حــل اساســی «مســکن اجتماعــی» و «مســکن‬ ‫اســتیجاری» اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بهتریــن توصیــه کارشناســی بــه دولــت و متولــی‬ ‫مســکن بــرای اجــرای طرح هــای تامیــن واحدهــای مســکونی بــه‬ ‫نفــع اقشــار کم درامــد ان اســت کــه بــه جــای انکــه زمین هــای‬ ‫دولتــی را بــا ســاخت مســکن ملکــی بــه زمین هــای یکبــار‬ ‫مصــرف در حــوزه تامیــن مســکن تبدیــل کننــد از ایــن زمین هــا‬ ‫بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی اجــاره ای و عرضــه بــه بــازار‬ ‫اســتیجار اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یزدانــی از ایــن طریــق بــه ازای هــر واحــدی کــه‬ ‫ســاخته می شــود در طــول زمــان چنــد خانــوار فاقــد مســکن‬ ‫اســکان یافتــه و مشــکل مســکن ان هــا برطــرف می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه همچنیــن دربــاره سیاســت کمــک هزینــه‬ ‫اجــاره و عرضــه مســکن بــا متــراژ پاییــن بــرای کنتــرل جمعیــت‬ ‫مســتاجر پیشــنهاداتی ارایــه شــد‪.‬‬ ‫در نتایــج تحقیقــی کــه در ابتــدای ایــن نشســت ارایــه و عنــوان‬ ‫شــد کــه ســهم مســکن در هزینــه خانــوار حــدود ‪ ۱.۷‬برابــر ایــن‬ ‫ســهم در اتحادیــه اروپــا اســت و ‪ ۴۱‬درصــد مــردم در ســال ‪۹۹‬‬ ‫دچــار بدمســکنی شــدند‪.‬‬ ‫همچنیــن محــروم تریــن اســتان ها در شــاخص هــای مســکن‬ ‫سیســتان و باوچســتان و کرمــان عنــوان شــد و مطــرح شــد‬ ‫کــه اکنــون در مناطــق شــهری بــا عــدم برخــورداری از مســکن‬ ‫مقــرون بــه صرفــه مواجــه هســتیم کــه ‪ ۴۹‬درصــد خانــوار‬ ‫شــهری را شــامل می شــود و از ســال ‪ ۹۷‬رونــد صعــودی داشــته‬ ‫کــه دلیــل اصلــی ان بــی ثباتــی اقتصــادی اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫با اقتصاد برخورد‬ ‫جزیره ای می کنیم‬ ‫واتســاپ در ماه هــای گذشــته اجــرای ویژگــی حریــم‬ ‫خصوصــی را بــرای کاربــران خــود اغــاز کــرد؛‬ ‫کاربــران بــا اســتفاده از گزینــه جدید پیام رســان واتســاپ‬ ‫می تواننــد وضعیــت «اخریــن بازدیــد» خــود را بــرای‬ ‫مخاطبــان خــاص خــود پنهــان کننــد‪ .‬قابلیــت ذکــر شــده‬ ‫بــرای کســانی ظاهــر می شــود کــه نســخه بتــا ‪۲۲.۹.۰.۷۰‬‬ ‫واتســاپ را دارنــد‪ .‬پــس از فعــال شــدن ایــن قابلیــت‪،‬‬ ‫زمانــی کــه بــه تنظیمــات «حریــم خصوصــی» اپلیکیشــن‬ ‫می رویــد‪ ،‬در قســمت «اخریــن بازدیــد» می توانیــد بیــن‬ ‫«همــه»‪« ،‬مخاطبــان مــن» و «مخاطبــان مــن بــه جــز»‬ ‫یکــی را انتخــاب کنیــد‪ .‬بــه نظــر می رســد کــه ایــن گزینــه‬ ‫بــر دیگــر تنظیمــات حریــم خصوصــی ماننــد عکــس نمایــه‬ ‫نیــز اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫ایــن قابلیــت بــه کاربــران اجــازه می دهــد برخــی افــراد‬ ‫از دیــدن اطالعــات حســاب ان هــا در واتســاپ محــروم‬ ‫شــوند‪ ،‬البتــه اگــر اخریــن بازدیــد خــود را بــرای مخاطبــان‬ ‫خــاص غیرفعــال کنیــد‪ ،‬شــما نیــز نمی توانیــد اخریــن‬ ‫بازدیــد ان هــا را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫دسترســی ویژگــی ذکــر شــده در حــال حاضــر بــرای کاربــران‬ ‫‪ iOS‬برنامه ریــزی شــده اســت؛ امــا بــه زودی بــه گوشـی های‬ ‫هوشــمند اندرویــدی نیــز راه پیــدا می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫واتســاپ اخیــرا ًاعــام کــرده اســت کــه قابلیت هــای دیگــری‬ ‫ماننــد واکنــش نشــان دادن بــا ایموجــی و امــکان ارســال‬ ‫فایــل تــا دو گیگابایــت نیــز در به روزرســانی های اینــده بــه‬ ‫اپلیکیشــن اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ VoLTE‬چیست؟‬ ‫‪ VoLTE‬یــا ‪ Voice over LTE‬یــک فنــاوری اســت کــه‬ ‫امــکان برقــراری تمــاس ازطریــق شــبکه ی ‪ LTE‬را فراهــم‬ ‫می کنــد‪ .‬به طــور پیش فــرض امــکان برقــراری تمــاس‬ ‫در شــبکه ی ‪ 3G/2G‬وجــود دارد‪ ،‬در صورتــی کــه در‬ ‫شــبکه ی ‪ G LTE 4‬ایــن چنیــن نیســت و ایــن فنــاوری‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکل ابــداع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ volte‬موجــب می شــود کــه کیفیــت تماس هــای صوتــی‬ ‫افزایــش یابــد کــه از اصلی تریــن و مهم تریــن مزایــای‬ ‫ایــن فنــاوری اســت‪ .‬افــزون برایــن مشــکل عــدم امــکان‬ ‫برقــراری تمــاس تلفنــی در شــبکه ‪ LTE‬نیــز حــل شــده و‬ ‫دیگــر بــرای ایــن کار جابجایــی بیــن شــبکه های ‪2G/3G‬‬ ‫رخ نــداده و بــه تبــع‪ ،‬تاخیــر ناشــی از ایــن جابجایــی از‬ ‫بیــن م ـی رود‪.‬‬ ‫فنــاوری ‪ VoLTE‬بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت خــود‪ ،‬تمامــی‬ ‫ایــن مشــکالت را برطــرف کــرده اســت‪ .‬بــرای اســتفاده از این‬ ‫فناوری داشــتن یک گوشــی همراه با پشــتیبانی از شــبکه ی‬ ‫‪ LTE‬و تماس هــای ‪ VoLTE‬کافــی اســت‪.‬‬ ‫اب‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫دربــاره حــذف ارز ترجیحــی نکاتــی چنــد وجــود دارد‪ .‬نخســت اینکــه وقتــی ارز ‪ 4200‬تومانــی حــذف‬ ‫می شــود و قــرار اســت بــر مبنــای قیمــت ارز واقعــی‪ ،‬قیمــت کاالی وارداتــی تعییــن شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫افزایــش قیمت هــا طبیعــی خواهــد بــود‪ .‬در حقیقــت مبنــای افزایــش قیمت هایــی کــه داریــم‬ ‫به خصــوص در بخــش ماکارونــی و ارد صنــف و صنعــت چــون ‪ 20‬درصــد ارد کشــور بــه بخــش صنــف‬ ‫و صنعــت اختصــاص داده می شــود و ‪ 80‬درصــد ارد هــم صــرف فــروش نان هــای ســنتی اســت کــه‬ ‫مــردم روزانــه می خرنــد‪ .‬االن بحثــی کــه مطــرح اســت و اطالعاتــی کــه در دســترس اســت‪ ،‬قیمــت‬ ‫ارد صنــف و صنعــت تغییــر یافتــه بــا ایــن فلســفه کــه اگــر ایــن قیمــت تغییــر نکنــد‪ ،‬ارد کشــور‬ ‫قاچــاق می شــود‪ .‬در مــورد بنزیــن هــم همیــن موضــوع مطــرح بــود کــه تــا قیمــت بنزیــن واقعــی‬ ‫نشــود‪ ،‬بنزیــن یــا فراورده هــای نفتــی قاچــاق می شــوند‪ ،‬امــا حلقــه مفقــوده اقتصــاد ایــن اســت‬ ‫کــه مــا بــا اقتصــاد جزیــره ای برخــورد می کنیــم‪ .‬یعنــی هرجــا احســاس می کنیــم مشــکل یــا بحرانــی‬ ‫ایجــاد می شــود ســراغ حــل ان بحــران می رویــم‪ .‬مثــا یکبــار قیمــت بنزیــن و بــار دیگــر قیمــت ارد‪،‬‬ ‫روغــن یــا کاالی دیگــر اســت‪ .‬درحالــی کــه واقعیــت مطلــب ایــن اســت کــه بــرای اقتصــاد بایــد طبــق‬ ‫یــک برنامــه اقــدام کــرد و طبیعتــا برنامــه ای را می شــود طراحــی کــرد کــه زمینــه اجــرای ان هــم‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مثــل ایــن می مانــد کــه بیمــار شــما نیــاز بــه یــک عمــل جراحــی خیلــی ســختی دارد‪،‬‬ ‫امــا شــرط عمــل جراحــی ایــن اســت کــه زمینــه جراحــی و ابــزار جراحــی و مضــاف بــر همــه اینهــا‬ ‫خــود بیمــار را بــرای جراحــی امــاده کنیــد‪ .‬از اینهــا کــه بگذریــم‪ ،‬بیمــار بــه پزشــک جــراح خــودش‬ ‫هــم اعتمــاد داشــته باشــد و از همــه ایــن نــکات ذکــر شــده هــم کــه بگذریــم‪ ،‬حداقــل انتظــار ایــن‬ ‫باشــد کــه شــوک جدیــدی چــه داخلــی چــه بیرونــی بــه اقتصــاد وارد نشــود‪ .‬بــه عبــارت ســاده تر؛‬ ‫هــر نــوع اصــاح ســاختاری اگــر زمین ـه اش فراهــم نشــود‪ ،‬طبیعتــا ممکــن اســت بــه ضــد خــودش‬ ‫تبدیــل شــود‪ .‬همان طــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد‪ ،‬علــت ایــن افزایــش قیمــت بــه دلیــل حــذف ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانــی اســت امــا نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه ایــا جراحــی ایــن قســمت از اقتصــاد‪ ،‬مشــکل‬ ‫اقتصــاد را حــل خواهــد کــرد‪ .‬مشــکل اقتصــاد ایــران ایــن اســت کــه سیاســت پولــی و مالــی و ارزی‬ ‫را در مقاطــع زمانــی مختلــف بــه تناســب بــه ســراغ اصــاح ان نرفته ایــم‪ .‬ان ام الفســادی کــه در‬ ‫اقتصــاد ایــران وجــود دارد‪ ،‬بحــث تورم هــای دورقمــی اســت کــه ریشــه ایــن تــورم دورقمــی هــم یــا‬ ‫در سیاســت های پولــی یــا سیاســت های مالــی اســت‪ .‬منظــور از سیاســت های مالــی در قوانیــن‬ ‫بودجــه دولت هاســت و منظــور از قوانیــن بودجــه ایــن اســت کــه دولت هــا بــه رغــم اینکــه منابــع‬ ‫ندارنــد امــا مصــارف را پیش بینــی می کننــد و غالبــا مصــارف هــم بیــش از منابــع انهاســت کــه ایــن‬ ‫ایــراد اساســی اســت کــه در سیاســت های مالــی وجــود دارد‪ .‬در سیاســت های پولــی هــم وقتــی‬ ‫دولت هــا بــه هــر دلیلــی دچــار کســری می شــوند یــا مســتقیما ســراغ بانــک مرکــزی می رونــد یــا از‬ ‫طریــق بانک هــا ســراغ بانــک مرکــزی می رونــد کــه نتیجــه هــر دوی اینهــا می شــود افزایــش حجــم‬ ‫پــول و افزایــش نــرخ تــورم و وقتــی تــورم افزایــش پیــدا کــرد‪ ،‬ایــن تــورم بــه عنــوان ام الفســاد‬ ‫در اقتصــاد وادار می کنــد کــه قیمــت بقیــه کاالهــا هــم افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬از جملــه ان کاالهــا‬ ‫می توانــد نــرخ ارز باشــد و وقتــی نــرخ ارز تغییــر کــرد‪ ،‬قیمــت تمــام کاالهــای وارداتــی تغییــر خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬لــذا بایــد بــه ریشــه پرداخــت و تــا زمانــی کــه یــک فکــر اساســی کــه همــه هــم مکلــف بــه اجــرا‬ ‫باشــند‪ ،‬تدبیــر نکنیــم‪ ،‬طبیعتــا هرچنــد وقــت یکبــار شــاهد چنیــن افزایــش قیمتــی در یکــی از کاالهــا‬ ‫یــا خدمــات خواهیــم بــود‪ .‬در کنــار ایــن بخــش بازرگانــی خارجــی مــا مطــرح اســت‪ .‬وقتــی بــه هــر‬ ‫دلیلــی صــادرات و واردات مــا دچــار اخــال اســت و وقتــی بــه هــر دلیــل نقــل و انتقــاالت پولــی‬ ‫دچــار اخــال اســت‪ ،‬عــوارض ان را در همیــن بحران هــای گاه و بیــگاه در کاالهــای مختلــف شــاهد‬ ‫خواهیــد بود‪/.‬ارمــان ملــی‬ ‫اگهــی مفقــودی بــرگ ســبزو ســندکمپانی‪ :‬خــودرو ســواری سیســتم ســیتروئن تیــپ‪ sx‬زانتیــا مــدل ‪ ۱۳۸۹‬بــه شــماره‬ ‫موتــور‪ ۱۲۰۳۷۸‬و شــماره شاســی ‪ s1512288187450‬وشــماره شــهربانی ‪ ۵۲۴‬ب ‪ ۷۴‬ایــران ‪ ۹۲‬متعلــق بــه اقــای روح اللــه صــادق پــور‬ ‫بــا کدملــی ‪ ۲۱۲۱۶۷۳۱۸۰‬مفقــود و از دزجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی بــرگ ســبزو ســندکمپانی‪ :‬خــودرو ســواری سیســتم ســمند تیــپ الیکــس ‪ 7‬بــه رنــگ بــژ روغنی مــدل‪۱۳۸۳‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ ۱۲۴۸۳۰۲۷۸۷۳‬و شــماره شاســی‪ ۸۳۲۰۹۶۳۸‬و شــماره شــهربانی ‪ ۱۳۸‬ط ‪ ۳۳‬ایــران ‪ ۶۱‬متعلــق بــه اقــای بهــروز‬ ‫صادقپــور بــا کدملــی ‪ ۲۱۲۱۴۴۰۱۶۱‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ ‫میراث ما برای‬ ‫ایندگان است‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪20‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫هادی حق شناس اقتصاددان‬ ‫‪ ۶‬شطرنج باز در رقابت های‬ ‫قهرمانی کشور از حریفان‬ ‫خود پیشی گرفتند‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫در حوزه مسکن‪ ،‬قانون نظام‬ ‫صنفی باید اصالح شود‬ ‫‪ ۶‬شــطرنج باز شــرکت کننــده در رقابت هــای شــطرنج‬ ‫قهرمانــی کشــور پســران زیــر ‪ ۱۲‬ســال انتخابــی تیــم‬ ‫ملــی در گــرگان‪ ،‬در پایــان دور ســوم ایــن مســابقات‬ ‫از ســایر رقیبــان خــود پیشــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫در پایــان دور ســوم ایــن رقابت هــا در خانــه‬ ‫شــطرنج گــرگان‪ ،‬امیرمحمــد عظیمــی‪ ،‬عرشــیا‬ ‫محمدیانس ـی جانی‪ ،‬محمدحســین درویشــی‪ ،‬ارمیــن‬ ‫صمیمــی‪ ،‬ارمیــن صفرنــژاد و کــوروش بهمنــی‪،‬‬ ‫مجمــوع امتیــازات خــود را بــه عــدد ســه رســاندند‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــان ایــن دور‪ ،‬ســیدابوالفضل‬ ‫موســوی فر‪ ،‬محمــد عســگریان‪ ،‬شــریاد باقریان گالــه‬ ‫و عرفــان معمــاری بــا ‪ ۲.۵‬امتیــاز همگــی در جایــگاه‬ ‫م قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دو ‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫کارشــناس اقتصــاد مســکن بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصــاح قانــون نظــام صنفــی کشــور در حــوزه مســکن‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر نــگاه بــه صنــف مشــاوران امــاک بــا صنــف ســوپرمارکت و میوه فروشــی یکــی‬ ‫اســت درصورتی کــه ایــن صنــف بایــد قوانیــن خــودش را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬فرشــید ایالتــی‪ ،‬کارشــناس اقتصــاد مســکن در مــورد نقــش‬ ‫بنگاه هــای معامــات بانکــی در افزایــش اجاره بهــا در مصاحبــه بــا رادیــو گفتگــو در پاســخ بــه ســوال‬ ‫یکــی از شــنوندگان کــه ایــا مســئوالن مشــکالت مســکن کارگــران را درک می کننــد گفــت‪ :‬دقیقــا ً‬ ‫مشــکل اینجاســت کــه مســئوالن کارگــران را درک نمی کننــد و دغدغــه مســکن ندارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تصریــح بــر اینکــه بخــش مســکن رهاشــده و هیــچ متولــی هــم نــدارد افــزود‪ :‬وزارت مســکن‪،‬‬ ‫وزارت صمــت و اصنــاف متاســفانه هیچ کــدام مســئولیت را قبــول نمی کننــد و شــهرداری ها هــم‬ ‫کــه بــا تراکــم فروشــی بزرگتریــن دخالــت گــر قیمــت زمیــن و مســکن در کشــور محســوب می شــوند‬ ‫مســئولیت خــود را نمی پذیرنــد‪.‬‬ ‫ایالتــی گفــت‪ :‬ســاخت مســکن اجتماعــی و توســعه مســکن اســتیجاری بــر عهــده شهرداری هاســت‬ ‫امــا در ایــران کــدام شــهرداری در قبــال بــازار مســکن مســئولیت پذیرفتــه و ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫شــهرداری ها بایــد در قبــال پروانه هــای ســاخت و هــر درامــدی کــه از بــازار مســکن دارنــد پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫کارشــناس اقتصــاد مســکن در مــورد ابزارهــای نظــارت بــر مشــاوران امــاک گفــت‪ :‬اتحادیــه‬ ‫مشــاوران امــاک یــک نظــارت صنفــی در داخــل خــودش دارد امــا نظــارت کالنــی از ســوی حاکمیــت‬ ‫وجــود نــدارد و وزارت مســکن و وزارت صمــت و شــهرداری ها و وزارت اقتصــاد مســئولیت حــل‬ ‫مســئله را قبــول نمی کننــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬وقتــی برخــی نماینــدگان مجلــس تــا ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان هــم پــول پیــش رهــن‬ ‫گرفتنــد و خیلــی از مدیــران تــراز اول کشــور هــم از خانه هــای ســازمانی بــا اجــاره رایــگان و از‬ ‫خانه هــای مصــادره ای اســتفاده می کننــد طبیعــی اســت کــه بخــش زیــادی از مســئوالن دغدغــه‬ ‫مســکن مــردم را ندارنــد‪.‬‬ ‫ایالتــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه ســاختار کــد رهگیــری‪ ،‬ســازمان ثبــت اســناد و امــاک بــا ایــن‬ ‫ســامانه همــکاری نکــرد گفــت‪ :‬متاســفانه یــک کار ســاده دسترســی و اســتعالم کــد رهگیــری را بــرای‬ ‫مشــاوران امــاک انجــام نمی دهنــد درصورتی کــه ایــن موضــوع جلــوی کالهبــرداری هــا را می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن تعــداد بــاالی مشــاوران امــاک را سیاســت اشــتباهی دانســت‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬مــا بهتــر اســت بــه جــای ‪ ۱۱‬هــزار فــرد در ایــن اتحادیــه ‪ ۱۱‬شــرکت داشــته باشــیم تــا‬ ‫حداقــل در قبــال وضعیــت اجــاره پاســخگو باشــند و امــکان نظــارت نیــز فراهــم شــود‪.‬‬ ‫ایالتــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اصــاح قانــون نظــام صنفــی کشــور در حــوزه مســکن گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر نــگاه بــه صنــف مشــاوران امــاک بــا صنــف ســوپرمارکت و میوه فروشــی یکــی اســت‬ ‫درصورتی کــه کاالی مســکن اســتراتژیک تریــن کاالی کشــور اســت و بایــد قوانیــن خــاص خــودش‬ ‫را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫معیشت مردم مورد‬ ‫در هرگونه اصالح اقتصادی‪،‬‬ ‫حمایت قرار می گیرد‬ ‫در پایــان دور ســوم ایــن رقابت هــا‪ ۱۴ ،‬نفــر دارای‬ ‫‪ ۲‬امتیــاز و ‪ ۱۵‬نفــر هــم دارای ‪ ۱.۵‬امتیــاز هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۱۶‬شــطرنج باز دارای یــک امتیــاز و ســه‬ ‫شــطرنج باز هــم تنهــا بــا کســب یــک تســاوی و ‪۲‬‬ ‫باخــت دارای نیــم امتیــاز هســتند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر پنــج شــطرنج باز دیگــر حاضــر در ایــن‬ ‫رقابت هــا همچنــان بــدون بـ ُـرد و بــدون امتیــاز بــه کار‬ ‫خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫رقابت هــای شــطرنج قهرمانــی کشــور انتخابــی تیــم‬ ‫ملــی در ‪ ۱۲‬رده ســنی در ‪ ۲‬بخــش دختــران و پســران‬ ‫از عصــر روز شــنبه همزمــان در نقــاط مختلــف کشــور‬ ‫اغــاز شــده کــه رقابت هــای رده ســنی زیــر ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫پســران در خانــه شــطرنج مجموعــه ورزشــی وحــدت‬ ‫گــرگان در حــال برگــزاری اســت‪.‬‬ ‫در ایــن رقابت هــا ‪ ۶۳‬شــطرنج باز نوجــوان از‬ ‫سراســر کشــور حضــور دارنــد کــه ‪ ۱۰‬نفــر از انــان‬ ‫گلســتانی هســتند‪.‬‬ ‫بــرای حضــور در ای ـن رقابت هــا بــه هــر اســتان ی ـک ‬ ‫ســهمیه اختصــاص داده شــده و مابقــی شــطرنج بازان‬ ‫بــه صــورت ازاد در ایــن رقابت هــا حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫رقابت هــای شــطرنج قهرمانــی کشــور پســران زیــر‬ ‫‪ ۱۲‬ســال انتخابــی تیــم ملــی‪ ،‬در ‪ ۹‬دور بــه روش‬ ‫سوئیســی برگــزار می شــود و تــا ‪ ۲۳‬اردیبهشــت مــاه‬ ‫ایــن رقابت هــا ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اکنــون در ســامانه جامــع شــطرنج کشــور‪۷۰۰ ،‬‬ ‫گلســتانی عضویــت دارنــد امــا در مجمــوع ‪۳۰۰‬‬ ‫شــطرنج باز در اســتان فعــال هســتند‪.‬‬ ‫پرهــام مقصودلــو‪ ،‬اســتاد بــزرگ بین المللــی شــطرنج‬ ‫کشــور‪ ،‬اهــل گلســتان و ســاکن گــرگان بــوده کــه از‬ ‫رده ســنی نوجوانــان‪ ،‬بــه عنــوان ی ـک پدیــده شــطرنج‬ ‫معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در اســتان گلســتان افــزون بــر ‪ ۲۵‬هــزار ورزشــکار‬ ‫ســازماندهی شــده فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در هرگونه اصالح اقتصادی مســائل کالن‬ ‫خصوصا کنترل تورم و معیشــت مردم مطرح بوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬ســید احســان خانــدوزی اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬شــیوه ای انتخــاب خواهــد شــد کــه کمتریــن اثــر منفــی‬ ‫را در اقتصــاد کالن و بیشــترین حمایــت ملمــوس از معیشــت‬ ‫مــردم را بــه دنبــال داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان برنامــه و بودجــه بــه عنــوان نهــاد محــوری‬ ‫ایــن طــرح هــم برنامــه زمان بنــدی امــاده کــرده کــه طبــق ان‬ ‫اصــل ایــن اســت کــه حمایــت از معیشــت مــردم بــا شــیوه های‬ ‫مختلــف بــه طــور موثــر صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مــورد ارد نانوایی هــای ســنتی‪ ،‬وزارت اقتصــاد‬ ‫شــیوه جدیــدی در پیــش گرفتــه اســت کــه حتمــا در دســتور کار‬ ‫ســتاد اقتصــادی دولــت قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫اغاز اموزش فنی و حرفه ای به‬ ‫بهره مندی ‪ 305‬فرزند‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر کارگران ساختمانی مددجوی گلستانی از تسهیالت‬ ‫دســتورالعمل اجرایــی تفاهم نامــه مشــترک بــا اتحادیــه کارگــران‬ ‫نظام وظیفه در سال ‪1400‬‬ ‫ســاختمانی در راســتای مهــارت کارگــران ســاختمانی و فصلــی از ســوی‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای کشــور ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫کشــور‪ ،‬جامعــه هــدف دســتورالعمل فــوق شــامل ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر از‬ ‫کارگران و اســتادکاران ســاختمانی کشــور می باشــد که صرفا ًاز ســوی‬ ‫اتحادیــه کارگــران ســاختمانی بــه ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫کشــور و ادارت کل اســتان ها معرفــی می شــوند‪.‬‬ ‫طــی گــزارش‪ ،‬مســئولیت تاییــد و هویــت کارگران متقاضــی در زمینه‬ ‫ثبــت نــام‪ ،‬تمدیــد و ارتقــاء مهــارت بــر عهــده اتحادیه هــا و بــازه زمانــی‬ ‫ان تــا پایــان مــدت تفاهم نامــه مشــترک ســیزدهم مــرداد اســت‪.‬‬ ‫طبــق ایــن گــزارش‪ :‬شناســایی و معرفی متقاضیان‪ ،‬ارتقاء ســطح‬ ‫مهارت و بازاموزی نیروی کار شــاغل در صنعت ســاختمان شــامل‬ ‫ســطوح کارگــر و فــن ورز بــه منظورتوانمنــد ســازی نیــروی انســانی‬ ‫بــا تاکیــد بــر امــوزش مهارتــی و تعییــن مهــارت و بهبــود کیفیــت‬ ‫ســاخت و ســاز ســاختمان و مســکن‪ ،‬ساماندهی نیروی کار شاغل‬ ‫در صنعــت ســاختمان در راســتای اجــرای تفاهم نامــه ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفـه ای کشــور و اتحادیــه تعاونی هــای تامیــن نیاز‬ ‫اســتادکاران و کارگــران ســاختمانی و فصلــی و ‪ ...‬از اهــداف انعقــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اســت‪.‬‬ ‫ماکارونی تولیدشده در سال گذشته با قیمت جدید‬ ‫سرویس بازرگانی‪ -‬سارا کریمیان فر‬ ‫برخــی تولیدکننــدگان ماکارونــی کاالهــای تولیدشــده در پاییــز ســال ‪ ۱۴۰۰‬را با قیمت های تصویب شــده‬ ‫جدیــد بــه بــازار عرضــه کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی بــازار کســب و کار‪ ،‬در یــک هفتــه گذشــته عرضــه ماکارونــی و روغن‬ ‫خوراکــی در بــازار مهمتریــن موضــوع ســفره مــردم بــوده اســت زیــرا بــا برخــی تغییــرات در نحــوه‬ ‫عرضــه و تولیــد‪ ،‬کاهــش ایــن محصــوالت در فروشــگاه هــا نیــز دیــده مــی شــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان اقــدام بــه انتشــار ابالغیه ای مبنی بــر افزایش‬ ‫قیمــت ماکارونــی در بســته بنــدی هــای مختلــف کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن ابالغیــه کــه در ‪ ۱۲‬اردیبهشــت مــاه منتشــر شــد‪ ،‬ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و‬ ‫تولیدکننــدگان در نامــه بــه معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت اعــام کــرد کــه بــا لحــاظ ارد ‪ ۲۷‬درصــد‬ ‫ســبوس گیــری شــده و طــرح موضــوع در جلســه ســتاد تنظیــم بــازار‪ ،‬حداکثــر قیمــت مصــرف کننــده انواع‬ ‫ماکارونــی رشــته ای ســاده بــا لحــاظ مالیــات بــر ارزش افــزوده ‪ ۵۰۰‬گرمــی از ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬تومــان بــه ‪۱۷‬‬ ‫صرفه جویی درست‬ ‫مصرف کردن است‬ ‫هــزار تومــان‪ ۷۰۰ ،‬گرمــی از هشــت هــزار و ‪ ۶۰۰‬تومــان بــه ‪ ۲۴‬هــزار تومــان و هــزار گرمی از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومــان بــه ‪ ۳۴‬هــزار تومــان تغییــر یافــت امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود‪.‬‬ ‫بــا وجــود افزایــش قیمــت ماکارونــی‪ ،‬همچنــان تولیدکننــدگان در عرضــه ایــن محصــول تســریع ایجــاد‬ ‫نکردنــد و بــاز هــم خلــل در رونــد توزیــع وجــود داشــت بــه طــوری کــه بــا ایجــاد فشــار روانــی در بــازار‪،‬‬ ‫قفس ـه های بــه ســرعت خالــی و شــایعه کمبــود ارد و کاهــش تولیــد ایــن محصــول منتشــر شــد‪.‬‬ ‫کمبــود ارد و افزایــش قیمــت ایــن کاالی اساســی از مهمتریــن دالیلــی اســت که تولیدکنندگان ماکارونی‬ ‫بــرای کاهــش عرضــه از ان یــاد مــی کننــد کــه حاصــل بحــران بــه وجــود امــده در روســیه و اوکرایــن اســت‪،‬‬ ‫زیــرا ایــن دو کشــور از بزرگتریــن صادرکننــدگان ارد و گنــدم در جهــان محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬یک کارخانه تولیدکننده ماکارونی‪ ،‬محصوالت تولیدشــده در مهرماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬خود‬ ‫را بــا قیمــت جدیــد در بــازار عرضــه کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن رونــد حاکــی از ان اســت کــه واردات ارد و گنــدم مــورد نیــاز کشــور در هــر مقطــع زمانــی تامیــن شــده‬ ‫اســت و هــر گونــه کاهــش محصــوالت در بــازار‪ ،‬بــه دلیــل تخلفاتــی اســت کــه تولیدکننــدگان در راســتای‬ ‫منافــع و خواســته هــای خــود انجــام مــی دهنــد تــا بــا ایجــاد شــائبه کمبــود کاال و محصــوالت مــورد نیــاز‬ ‫جامعــه ‪ ،‬ســفره مــردم را دچــار مشــکل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود همــکاری هــای همــه جانبــه مــردم بــا تولیدکننــدگان محصــوالت ماکارونــی امــا مســاعدتی از‬ ‫ســوی ایــن بخــش بــرای تامیــن نیــاز مــردم دیــده نمــی شــود و انــگار منتظــر افزایــش قیمــت بیــش از‬ ‫میــزان ابــاغ شــده هســتند بنابرایــن الزم اســت دســتگاه های نظارتــی وارد عمــل شــده و بــا محتکرانــی‬ ‫کــه موجــب بــر هــم خــوردن نظــم بــازار و ایجــاد نگرانــی در اقشــار مختلــف جامعــه مــی شــوند‪ ،‬برخــورد‬ ‫جــدی کنند‪/.‬ایرنــا‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫هدف دولت رسیدن منافع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به خود مردم است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد‬ ‫‪ ،‬عیســی بابایــی‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی (ره) اســتان‬ ‫گلســتان بابیان اینکــه یکــی از مهم تریــن برنامه هــای ایــن نهــاد‬ ‫فراهــم ســاختن زمینه توانمندی و خودکفایــی خانواده های تحت‬ ‫حمایــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از راه هــای کمــک بــه خانواده هــای‬ ‫نیازمند‪ ،‬تســهیل در امر خدمت ســربازی فرزندان ذکور انهاســت‬ ‫تــا بــا معافیــت و یــا حداقــل گذرانــدن خدمــت ســربازی در شــهر‬ ‫خــود‪ ،‬در زمینــه اقتصــادی و کمــک بــه امــرار معــاش خانــواد ه نیــز‬ ‫کمــک نمایند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ارائــه ایــن خدمات؛‪ 113  ‬فرزنــد مددجــو‬ ‫از خدمــت ســربازی معاف‪ 91 ،‬نفــر از خدمــات کاهــش تعرفــه‬ ‫صــدور کارت معافیــت دائــم و ‪ 101‬نفــر از گواهــی انتقــال خدمــت‬ ‫بــه نزدیک تریــن محــل ســکونت بهره منــد شــدند‪.‬‬ ‫وی در تشــریح قوانیــن و شــرایط اســتفاده از ایــن خدمــات‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬زنــان سرپرســت خانــواری کــه بــه علــت فــوت و یــا طــاق‬ ‫همســر تحــت پوشــش مــی باشــند‪ ،‬در صــورت داشــتن شــرایط‬ ‫می تواند از معافیت کفالت «یک فرزند پســر» اســتفاده نماید ‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪ -‬فرزانه پیری‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم می خواهــد بــا تغییــر رویــه و اصــاح سیاســت‪ ،‬ارز‬ ‫ترجیحــی را در انتهــای فراینــد و بــه خــود مــردم اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫«حمیــد حــاج اســماعیلی» اظهــار داشــت‪ :‬دولــت ســابق ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی را بــرای کاالهــا در مبــدا‬ ‫اختصــاص مـی داد‪ ،‬اکنــون دولــت ســیزدهم بــا تغییــر رویــه و اصــاح‪ ،‬قصــد دارد ارز ترجیحــی را در‬ ‫انتهــای فراینــد و بــا تزریــق سوبســیدها بــه خــود مــردم اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نیــاز اســت تــا دولــت بــا نظــارت بیشــتر‪ ،‬قیمت هــا را کنتــرل کنــد تــا شــاهد رونــد کاهــش‬ ‫نــرخ تــورم باشــیم‪ ،‬ایــن در حالــی اســت کــه در دولت هــای ســابق تــورم و افزایــش تصاعــدی نقدینگــی‬ ‫رخ داد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد روش هــای بینابیــن را در حمایــت از کاالهــای‬ ‫اساســی مــردم دنبــال کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــورم ‪ ۵۰‬ســاله را در ایــران داریــم کــه قبــل از انقــاب ایجــاد شــد و‬ ‫بعــد از انقــاب نیــز بــرای مهــار تــورم‪ ،‬کارهــای ســاختاری صــورت نگرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن تورم هــا ناشــی از ســاختارهای اقتصــادی و وابســتگی بــه درامدهــای نفتی بود که‬ ‫در ایــن زمینــه بایــد بــه ســمت فعالیــت مولــد و پرهیز از خام فروشــی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫حــاج اســماعیلی بــا اشــاره بــه نقــش تاثیرگــذار مــردم در اقتصاد گفت‪ :‬ما مشــکالت وابســتگی بــه ارز‬ ‫داریــم کــه نوســان ارز و بی ثباتــی می توانــد مشــکالت تورمــی را ایجــاد کنــد و پــول ملــی را بـی ارزش و‬ ‫قیمــت کاالهــای اولیــه را افزایــش دهد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬یکــی از ایــن ســاختارهای اقتصــادی بخــش بانکــی اســت که بانک ها درصــدد بودند‬ ‫تــا بــا ســوداگری و بنــگاه داری بــه فکــر ســود بیشــتر باشــند کــه ایــن امــر منجر بــه خلق پول می شــد‪ .‬در‬ ‫چهــار دهــه گذشــته شــاهد خلــق پــول و به تبــع ایجــاد تــورم از ســوی بانک هــا بوده ایــم‪.‬‬ ‫کارشــناس بــازار ابــراز داشــت‪ :‬بایــد بانک هــا اصــاح شــوند و بــا کار تســهیل گری‪ ،‬ســرمایه گذاری بــه‬ ‫ســمت کارهــای مولــد ســوق پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی یکــی دیگــر از مشــکالت اقتصــاد را واســطه گری عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــا عبــور از واســطه گری‪،‬‬ ‫کارهــای تولیــدی منجــر بــه توســعه کشــور و تکنولــوژی می شــود‪.‬‬ ‫حاجــی اســماعیلی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مدیریــت هزینه هــا یک بخشــی از اقدامــات دولــت اســت کــه‬ ‫بایــد در ایــن زمینــه نظــارت صــورت بگیــرد تــا بــا ســازوکارهای کارامــد و کار کارشناســی‪ ،‬نیازهــای مــردم‬ ‫تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد افزایــش یارانــه نقــدی بــا الگوگیــری از ســایر کشــورها باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫کشــورهایی کــه یارانه هــای نقــدی بیشــتری بــه مــردم پرداخــت می شــود‪ ،‬به خاطــر جمعیــت کــم و‬ ‫درامــد بیشــتر اســت درحالی کــه در کشــور مــا هزینه هــا زیــاد و تناســبی بــا درامدهــا نمی دهــد ازایـن رو‬ ‫ایــن الگوهــا جــواب نمی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس بیــان داشــت‪ :‬دولــت بــا مالحظــه اقتصــادی بایــد بــه ســمت افزایــش قــدرت خریــد‬ ‫مــردم باشــد‪/.‬ایرنا‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫سه شنبه ‪20‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫فع ً‬ ‫ال یارانه ها با واریز نقدی‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه دو مــاه قبــل از اجــرای هدفمندســازی ارز ترجیحــی‪ ،‬واریز نقــدی یارانه‬ ‫اغــاز می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه زیرســاخت های الزم بــرای اختصــاص کاالبــرگ کاالهــای اساســی فراهــم‬ ‫نشــود‪ ،‬یارانــه ایــن اقــام به صــورت نقــدی واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از خبرگــزاری صداوســیما‏‪« ،‬ســید جــواد ســاداتی نــژاد» در گفتگــو بــا بخــش‬ ‫خبــری ‪ ۲۱‬ســیما‪ ،‬دربــاره زمــان توزیــع کاالبــرگ بــرای اقــام اساســی اظهــار داشــت‪ :‬طبق قانون باید به ســمت‬ ‫کاالبــرگ برویــم‪ ،‬امــا چــون در حــال حاضــر زیرســاخت های الزم بــرای ایــن کار فراهــم نیســت‪ ​،‬فعــا ًیارانه هــا‬ ‫بــا واریــز نقــدی پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراهــم کــردن زیرســاخت های توزیــع کاالبــرگ الکترونیــک زمان بــر اســت و هــر زمــان کــه ایــن‬ ‫زیرســاخت ها امــاده شــود‪ ،‬طبــق قانــون پیــش خواهیــم رفــت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد دربــاره لــزوم هدفمنــد کــردن یارانه هــا گفــت‪ :‬عواملــی مانند دســتمزدها‪ ،‬تــورم‪ ،‬افزایش بهای‬ ‫انــرژی و خشکســالی کــه کمبــود جهانــی مــواد غذایــی را در پــی داشــته‪ ،‬باعث افزایش قیمت ها شــده و اخیرا ً‬ ‫نیــز بحــران اوکرایــن بــه ان دامن زده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مردمــی ســازی و توزیــع عادالنــه یارانه هــا موضــوع مهــم موردنظــر مجلــس و دولت اســت‬ ‫و بایــد اجــرا شــود‪ ،‬بــه برخــی از اســیب های ارز ترجیحــی اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬حــذف ایــن نــوع اختصــاص ارز‬ ‫یــک اصــاح بــزرگ اقتصــادی اســت کــه دولت هــا بایــد ان را انجــام می داننــد و دولــت ســیزدهم ایــن کار را‬ ‫اصالحــی بــه ســود مــردم می دانــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬مــردم اطمینــان داشــته باشــند کــه دولــت قبل از حــذف ایــن ارز‪ ،‬مبلغ جبرانی‬ ‫را واریــز خواهــد کرد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــا بیــان اینکــه مــردم دغدغـه ای از ایــن لحــاظ نداشــته باشــند ​‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دو مــاه قبــل از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬واریــز نقــدی یارانــه اغــاز می شــود تــا قــدرت خریــد مــردم بــاال بــرود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬یارانــه نــان و دارو تغییــر نمی کنــد و در مــورد ارد صنــف و صنعــت نیــز مبلــغ جبرانــی واریــز‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی تعییــن مهلــت بازپرداخــت ‪ ۳‬ماهــه بــرای هزینــه گنــدم بخــش صنــف و صنعــت را از‬ ‫اقدامــات دولــت بــرای کمــک بــه ایــن بخــش خوانــد‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه یارانه هــا حــذف نمی شــود‪​،‬تصریــح کــرد​‪ :‬هــدف اصلــی از اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫عدالــت در حــوزه یارانه هاســت و از کاالهــا بــه افــراد منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری عامالن نزاع ودرگیری‬ ‫با حضور مقتدرانه پلیس‬ ‫کردکوی‬ ‫پرداخت بیعانه در بستر‬ ‫اینترنت همچنان قربانی‬ ‫می گیرد‬ ‫فرمانــده انتظامــی کردکــوی ازدســتگیری ‪ 2‬نفــر ازعوامــل نــزاع‬ ‫دســته جمعــی دریکــی ازروســتاهای ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «امیــر باقــری»‬ ‫درگفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بدنبــال اعــام مرکــز‬ ‫فوریــت هــای پلیســی ‪ 110‬مبنــی بــر نــزاع و درگیــری دســته جمعــی‬ ‫دریکــی ازروســتاها‪،‬بالفاصله تیمــی ویــژه از مامــوران انتظامــی‬ ‫پاســگاه باالجــاده شهرســتان بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا حضــور پلیــس مشــاهده شــد بین چندنفــراز اهالی‬ ‫محــل درگیــری شــدیدی رخ داده کــه بــا توجــه بــه اهمیــت موضوع‬ ‫بالفاصلــه نیروهای کمکی نیزدرمنطقه حاضر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ باقــری بیــان کــرد‪ :‬بــا تدابیــر اتخاذ شــده و ســرعت عمل‬ ‫ماموران‪،‬جمعیــت متفــرق و در اقدامــی ضربتــی ‪ 2‬نفــر از عوامــل‬ ‫اصلــی نــزاع و درگیــری دســتگیر شــدندو یــک نفــر از مصدومــان‬ ‫حادثــه کــه دچــار جراحــت شــدید شــده بودنــد بــه مراکــز درمانــی‬ ‫منتقــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه علــت ایــن درگیــری بــر‬ ‫ســراختالفات شــخصی بــوده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان پــس‬ ‫از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان بــه شــهروندان در خصــوص پرداخت‬ ‫بیعانــه در ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی کــه بــا درج‬ ‫اگهــی فــروش محصــوالت ارزان قیمــت اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫از کاربــران می کننــد‪ ،‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «ابراهیــم‬ ‫پرســا» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫دریافــت بیعانــه‪ ،‬یکــی از شــگردهای کالهبــرداری توســط‬ ‫مجرمــان ســایبری در ســایت های فروشــگاهی می باشــد بــه‬ ‫طــوری کــه برخــی کاربــران به دلیــل قیمــت مناســب اجنــاس‬ ‫مبلغــی را بــه عنــوان بیعانــه پرداخــت می نمایــد کــه متاســفانه‬ ‫کالهبــرداران پــس از دریافــت وجــه از پاســخگویی بــه تمــاس‬ ‫مالباختــگان امتنــاع می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــهروندان بایــد دقــت داشــته باشــند هرگونــه‬ ‫پرداخــت بیعانــه در فروشــگاه های انالیــن می توانــد زمینه ســاز‬ ‫کالهبــرداری اینترنتــی از انهــا شــود‪ ،‬لــذا تحــت هیــچ عنــوان‬ ‫پیــش از رویــت و دریافــت کاال مبلغــی را بــه حســاب فروشــنده‬ ‫واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس از دســتگیری عامــان تیرانــدازی‬ ‫بــا اســلحه شــکاری درمجموعــه ســوارکاری کــه باعــث قــدرت نمایــی‬ ‫وایجــاد رعــب و وحشــت بیــن تماشــاگران شــده بــود خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار ســرهنگ «محمــود‬ ‫ت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار‬ ‫علی فــر» در گفــ ‬ ‫داشــت‪ :‬در پــی اعــام یــک مــورد تیرانــدازی بــا اســلحه شــکاری‬ ‫درمجموعه ســوارکاری گنبد کاووس بالفاصله بررســی موضوع‬ ‫در دســتور کار مامــوان انتظامــی قرارگرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مامــوران حاضــردر مجموعــه ســوارکاری‬ ‫بالفاصلــه بــه محــل تیرانــدازی مراجعــه کــه ‪،‬متهمــان پــس از‬ ‫مشــاهده ماموریــن بــا یــک دســتگاه خــودرو از محــل متــواری کــه‬ ‫ماموریــن پــس از تعقیــب وگریــز در انتهــای مجموعــه ســوارکاری‬ ‫خــودرو را متوقــف ومتهمــان را دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران پــس از توقیــف و‬ ‫دربازرســی ازخــودرو یــک قبضــه اســلحه شــکاری دولــول بــه همــراه‬ ‫‪10‬عددفشــنگ ســاچمه ای و ‪ 7‬عددفشــنگ چهارپرکشــف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی فــردر پایــان علــت تیرانــدازی را قــدرت نمایــی عنــوان‬ ‫کــرد و خاطــر نشــان کــرد‪ :‬امنیــت مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و‬ ‫افــرادی کــه بخواهنــد ان را خدشــه دار کننــد بــا برخــورد مقتدرانــه و‬ ‫قانونــی پلیــس مواجــه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫تهیــه کاالهــای اساســی بــا قیمــت یارانــه ای در اختیــار افــراد و گروه هــای‬ ‫خــاص قــرار مــی گرفــت کــه متاســفانه بــه ســبب ضعــف شــدید‬ ‫مکانیســم های نظارتــی در محــل اصلــی خــود هزینــه نمی شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی یــک الــزام حیاتــی بــرای‬ ‫اقتصــاد ایــران بــود کــه دولــت ســیزدهم بــرای عملیاتــی شــدن ان پیــش‬ ‫قــدم شــد و تمــام تبعــات احتمالــی ان را پذیرفــت‪.‬‬ ‫اســتادیار رشــته اقتصــاد دانشــگاه هــای گلســتان ادامــه داد‪ :‬شــفاف‬ ‫ســازی و تشــریح بــی واســطه اجــرای ایــن رویکــرد بــرای مــردم می توانــد‬ ‫یــک همراهــی و همگامــی اجتماعــی ایجــاد کنــد و احــاد جامعــه را بــرای‬ ‫پذیــرش ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی مهیــا نمایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حمایــت از اقشــار اســیب پذیــر و کم برخــوردار یکــی دیگــر‬ ‫از مولفــه هایــی اســت کــه موفقیــت سیاســت تــک نرخــی شــدن ارز‬ ‫را تضمیــن مــی کنــد‪ ،‬در ایــن راســتا دولــت مردمــی ســیزدهم بایــد‬ ‫سیاس ـت های جبرانــی و بســته هــای حمایتــی مالــی بــرای دهک هــای‬ ‫پاییــن جامعــه در نظــر بگیــرد‪.‬‬ ‫نصیــری بیــان کــرد‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بایــد در دولــت قبلــی‬ ‫اجرایــی می شــد امــا دولتــی کــه بــه نــام تدبیــر و امیــد نامگــذاری شــده‬ ‫بــود یکــی از ضعیف تریــن دولتهــا در اجــرای سیاســت هــای اقتصــادی‬ ‫پــس از انقــاب اســامی بــه شــمار مــی رفــت‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری ایــن نکتــه کــه اقتصــاد در دولــت قبلــی دچــار روز مرگــی‬ ‫شــد و ثمــره ان رشــد اقتصــادی منفــی بــرای کشــور بــود‪ .‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه در دولــت قبــل نــه تنهــا اقتصــاد کشــور پویــا نشــد بلکــه بــه‬ ‫ســبب بــروز برخــی فســادهای سیســتماتیک اقتصــاد رو بــه اضمحــال‬ ‫رفــت موضوعــی مهمــی کــه بایــد بــرای جامعــه روشــن بشــود‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد اقتصــاد تاکیــد کــرد‪ :‬بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی زمینه فســاد‬ ‫و ســوء اســتفاده را از بیــن مـی رود و از صرفــه جویــی در ریخــت و پــاش‬ ‫منابــع عمومــی مــی تــوان حمایــت هــای مطلوبــی از اقشــار ضعیــف‬ ‫جامعــه بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫جلوگیری از فساد و رانت‬ ‫یکــی دیگــر از اعضــای هیــات علمــی گــروه اقتصــاد دانشــگاه‬ ‫گلســتان بــا اشــاره بــه رویکــرد فعلــی دولــت بــرای حــذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی گفــت‪ :‬اجــرای ایــن سیاســت دولــت پیامدهــای چشــمگیری‬ ‫همچــون کارامــدی منابــع مالــی‪ ،‬جلوگیــری از اتــاف منابــع و‬ ‫جلوگیــری از خلــق فســاد و رانــت دارد و در حالــت کلــی زمینه کارایی‬ ‫اقتصــاد نظــام را افزایــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫مهــدی شــهرازی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬عــزم دولــت بــرای تــک نرخــی شــدن‬ ‫ارز رویــه ای شــجاعانه ای اســت کــه بایــد بــا سیاســت هــای تکمیلــی و‬ ‫اهرم هــای مکمــل اجــرا شــود تــا بازخوردهــای ناشــی از هیجانــات بــازار و‬ ‫البتــه ســوء اســتفاده متخلفــان کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا حــذف ارز ترجیحــی زمینــه دســتبرد بــه منابــع ملــت‬ ‫کاهــش می یابــد و افــرادی کــه بــا اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه‬ ‫منابــع بــه دنبــال منافــع شــخصی بودنــد زمین گیــر خواهنــد شــد و دیگــر‬ ‫نمی تواننــد امــوال عمومــی را غــارت کننــد‪.‬‬ ‫علیه دولت سیاه نمایی می کنند‬ ‫شــهرازی ادامــه داد‪ :‬بــه طــور طبیعــی افــرادی کــه از اجــرای سیاســت‬ ‫تــک نرخــی ضــرر مــی کننــد بــه دنبــال دامــن زدن بــه هیجانــات روانــی‬ ‫و خلــق تــورم مصنوعــی در بــازار هســتند تــا علیــه ایــن اقــدام دولــت‬ ‫ســیاه نمایــی کننــد کــه ضــرورت دارد بــر عملکــرد ایــن افــراد نظــارت جدی‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫ایــن عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گلســتان همچنیــن یــاداور شــد ‪:‬‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومــان در بلنــد مــدت مــی توانــد زمینــه پویایی اقتصاد و‬ ‫کاراتــر شــدن منابــع مالــی در دســترس دولــت را فراهــم نمایــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ضــرورت دارد پــس از اجــرای ایــن سیاســت حمایــت از‬ ‫اقشــار اســیب پذیــر و متوســط جامعــه بــه صــورت جــدی در دســتور کار‬ ‫دولــت قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن اســتاد دانشــگاه گلســتان گفــت ‪ :‬ســاماندهی یارانــه های تکمیلی‬ ‫و حمایــت از بخــش تولیــد از جملــه مباحثــی اســت کــه الزم اســت‬ ‫بــرای گام هــای ثانویــه تــک نرخــی شــدن ارز در اقتصــاد ایــران مــد نظــر‬ ‫دولتمــردان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ارتقای سطح معیشت و اقتصاد دهک های پایین جامعه‬ ‫در همیــن پیونــد مــراد محمــدی یکــی از کارشناســان اقتصــادی‬ ‫در اســتان گلســتان معتقــد اســت ‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫سالهاســت کــه بــر ســرزبان هــا قــرار دارد اما دولتمردان گذشــته به‬ ‫ســبب برخــی البــی هــا و البتــه تــرس از تبعــات ان هرگــز بــه ســراغ‬ ‫ایــن جراحــی بــزرگ نرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مهمتریــن عنصــر در اجــرای موفقیــت امیــز ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬همــراه ســاختن مــردم و بیــان دالیــل و روش چگونکــی‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد‪ :‬بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ثمــرات و‬ ‫دســتاوردهای واقعــی اجرایــی ایــن طــرح در دراز مــدت نصیــب‬ ‫دهک هــای پاییــن جامعــه خواهد شــد و ســطح معیشــت و اقتصــاد این‬ ‫خانــوار را بــه شــکل مشــهودی ارتقــا مــی یابــد‪.‬‬ ‫ایــن صاحبنظــر اقتصــادی گفــت ‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از افــراد و یا‬ ‫کارترهــای اقتصــادی از اجــرای حــذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانــی متضرر می شــود‪،‬‬ ‫محتمــل اســت کــه بــه شــراغ تشــدید فعالیت هــای هیجانــی در بــازار‬ ‫رفتــه و تــورم مصنوعــی خلــق کننــد‪.‬‬ ‫محمــدی ادامــه داد ‪ :‬نظــارت دقیــق بــازار و تقویــت تیــم هــای‬ ‫کنتــرل قیمــت در بــازار یکــی از اصلــی تریــن مباحثــی اســت کــه بایــد‬ ‫مــد نظــر دولــت و یــا دســتگاه هــای نظارتــی باشــد تــا ایــن رویــه‬ ‫هدایــت شــده برخــی ســودجویان کــم اثــر شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد ‪ :‬اگــر قــرار اســت دولــت از اقشــار کــم درامــد جامعــه‬ ‫حمایــت کنــد بایــد ایــن مرحلــه از کار ســریع و ضربتــی انجــام شــود تــا‬ ‫تــورم هــای احساســی حیــن حــذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانــی فشــار کمتــری بــه‬ ‫دهــک هــای پاییــن جامعــه وارد کند‪/.‬ایرنــا‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫و پویایی اقتصاد‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫حــذف فســاد و رانــت‪ ،‬پویایــی اقتصــادی‪ ،‬کاراتــر شــدن منابــع مالــی و‬ ‫ارتقــای ســطح معیشــت و اقتصــاد دهک هــای پاییــن جامعــه از جملــه‬ ‫پیامدهــای حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اســت کــه جمعــی از اســتادان‬ ‫اقتصــاد در اســتان گلســتان همراهــی و همگامــی جامعــه بــا دولــت را‬ ‫بــرای ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی ضــروری مــی داننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــا اثــرات‬ ‫ملمــوس کوتــاه مدتــی ماننــد حــذف فســاد و رانــت بــه همــراه‬ ‫سیاســت هــای مکمــل و حمایتــی از اقشــار کــم درامــد بــه تاکیــد‬ ‫جمعــی از اقتصادانــان مــی توانــد زمینــه بهــره منــدی حداکثــری‬ ‫دولــت از منابــع حاصــل از درامدهــا‪ ،‬ثبــات و پویایی اقتصاد مقابل‬ ‫شــوک هــای احتمالــی را در بلنــد مــدت محقــق کنــد‪.‬‬ ‫در روزهــای اخیــر و بــا علنــی شــدن سیاســت دولــت در حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی بازخوردهــای زیــادی در حــوزه اقتصــاد و بــازار دیــده شــد؛ اجرای‬ ‫ایــن جراحــی بــزرگ اقتصــادی بــه یقیــن ســبب کوتــاه شــدن دســت‬ ‫بســیاری از ذی نفــوذان سیاســی‪ -‬اقتصــادی کشــور از میلیاردهــا دالر از‬ ‫منابــع عمومــی مــردم مــی شــود و پایــان دادن بــه ایــن برخــورداری ویــژه‬ ‫از ســودهای نجومــی منجــر شــد تــا برخــی مباحــث ماننــد تبلیغــات علیــه‬ ‫دولــت و یــا تــورم هــای احساســی در بــازار رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫امــا کارشناســان امــر بــر ایــن اعتقادنــد اجــرای حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫فعلــی الزم و ضــروری بــود کــه نیازمنــد شــجاعت خــاص و البتــه پذیــرش‬ ‫برخــی از ترکــش هــای سیاســی ‪ -‬اجتماعــی داشــت کــه دولــت ســیزدهم‬ ‫ان رابــه جــان خریــد‪.‬‬ ‫انــان بــر ایــن باورنــد حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اگر با اجرای سیاسـت های‬ ‫تکمیلــی و حمایــت هــای ویــژه از افــراد کــم برخــوردار باشــد ثمــرات ایــن‬ ‫جراحــی اقتصــادی بــرای احــاد جامعــه شــیرین تــر خواهــد کــرد و بــه‬ ‫درمــان بیمــاری مزمــن اقتصــادی کشــور کمــک شــایانی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫الزام حیاتی برای اقتصاد ایران‬ ‫اســتادیار رشــته اقتصــاد دانشــگاه ازاد واحــد شهرســتان‬ ‫علی ابادکتــول افــزود‪ :‬وظیفــه دولــت در تامیــن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫یکــی از دالیــل اصلــی کســری بودجــه ســاالنه بــرای مدیریــت کشــور‬ ‫در ســالیان اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد نصیــری گفــت‪ :‬همــه ســاله حجــم انبوهــی از منابــع دولــت بــرای‬ ‫دستگیری عامالن قدرت نمایی‬ ‫در سوارکاری گنبدکاووس‬ ‫پنجره دانایی و رانت به‬ ‫اندازه یارانه یک کشور!‬ ‫ایــن روزهــا کــه بحــث یارانــه هــای پنهــان‪ ،‬ارز ترجیحــی‪،‬‬ ‫یارانــه نــان‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬دارو و ‪ ...‬و ســوء اســتفاده از‬ ‫رانــت هــای پنهــان داغ اســت‪ ،‬یــک عــده کارشــناس بــا‬ ‫کیــف چــرم اصــل و کــت و شــلوار اطــو کشــیده و ســر و‬ ‫صــورت اصــاح شــده در رســانه ملــی و رادیــو و رســانه ها‬ ‫بــا تمــام قــوا در تــاش هســتند پنجــره دانایــی را بــاز کننــد‬ ‫و مفاهیــم اقتصــاد را بــرای مــا توجیــه و تبییــن کننــد‪ .‬این‬ ‫دوســتان متفــق القــول بــر ضــرورت حــذف ارز ترجیحــی بــا‬ ‫دالیــل علمــی و مســتند تاکیــد دارنــد و اصــرار دارنــد کــه‬ ‫داســتان یارانــه هــای پنهــان را هــر چــه ســریع تــر جمــع و‬ ‫جــور کننــد‪ .‬اتفاقــا ًکار خوبــی اســت و عیــن صــواب اســت‪.‬‬ ‫در حقیقــت اینکــه اقتصــاد یــک علــم اســت و تابــع قوانین‬ ‫خاصــی اســت را مــا معمولــی هــا متوجــه مــی شــویم و‬ ‫درک مــی کنیــم ولــی ایــن جــای داســتان را متوجــه‬ ‫نمی شــویم کــه چــرا فقــط لــت ســمت راســت ایــن پنجــره‬ ‫دانایــی را بــرای مــا بــاز مــی کننــد و لــت دیگــر پنجــره را کــه‬ ‫اتفاقــا ً مایــه خیــرات و مبــرات فراوانــی اســت‪ ،‬فقــط بــرای‬ ‫از مــا بهتــرون بــاز اســت؟! در جریــان هســتید در طــول‬ ‫ایــن ســال هــا یــک بابابــی بــه انــدازه یارانــه کل مملکــت از‬ ‫واردات ســود بــرده اســت! یــا خبــر دیگــری امــده کــه چنــد‬ ‫نفــر بــه انــدازه دو برابــر یارانــه کشــور ســود بــرده انــد! حــاال‬ ‫ســوء اســتفاده هــا و ســود هــای ریــز و پــاش چنــد صــد‬ ‫میلیــاردی بــه کنــار‪...‬‬ ‫فقــط خدمــت ایــن دوســتان یــاداور شــویم کــه اگــر‬ ‫اقتصــاد علــم اســت و یارانــه پنهــان در حــال ضربــه زدن بــه‬ ‫بدنــه اقتصــاد و اجتمــاع اســت‪ ،‬مــا علــوم دیگــری هــم در‬ ‫دنیــا داریــم کــه بــر اســاس ان مــی تــوان بــا افــرادی را کــه‬ ‫در طــول ایــن ســال هــا بــا از لــت دیگــر پنجــره دانایــی بهــره‬ ‫بردنــد‪ ،‬بــا انهــا برخــورد جــدی کــرد و انهــا را مجــازات نمــود‪.‬‬ ‫مــی تــوان امــوال شــان را مصــادره کــرد و بــه بیــت المــال‬ ‫بازگردانــد‪ .‬مــی تــوان جلــوی ســوء اســتفاده دیگــران را‬ ‫گرفــت‪ .‬خــدا را شــکر اســامی و مبالغــی را هــم کــه هاپولــی‬ ‫کــرده انــد‪ ،‬شــفاف و مشــخص اســت!‬ ‫تعریــف مجــازات‪ :‬مجــازات یــا کیفــر بــه معنــای اینســت‬ ‫کــه اگــر کســی عمــل خــاف اخــاق عمومــی یــا عــرف و‬ ‫عــادت ان جامعــه یــا خــاف قانــون انجــام دهــد چــون ان‬ ‫عمــل بــد اســت پــس بایــد عقوبــت و پــاداش ان عمــل را‬ ‫ببینــد یعنــی تنبیــه شــود و یــا مجــازات شــود تــا هــم خــود‬ ‫و هــم دیگــران متنبــه شــوند و دیگــر ان عمــل را انجــام‬ ‫ندهنــد یعنــی بایــد مشــقت ان عمــل را بچشــد و متوجــه‬ ‫شــود نتیجــه ان عمــل بــد چیســت! جالــب اســت نــه ؟!‬ ‫درگیری بیش از ‪ ۸۴‬درصد پهنه‬ ‫خراسان شمالی باخشکسالی‬ ‫معــاون توســعه و پیش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬اکنــون بــر اســاس شــاخص ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد یــک‬ ‫ســاله‪ ،‬بیــش از ‪ ۸۴‬درصــد از پهنــه اســتان بــه میــزان ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫کیلومتــر مربــع درگیــر خشکســالی و تحــت تاثیــر ایــن پدیــده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مهــدی کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس شــاخص اس‪.‬پــی‪.‬‬ ‫ای (ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎرش اﺳﺘﺎﻧﺪارد شــده) در بــازه یــک ســاله تــا پایــان‬ ‫فروردیــن مــاه امســال‪ ،‬اکنــون ‪ ۲۲.۷‬درصــد از گســتره اســتان‬ ‫درگیــر خشکســالی بســیار شــدید‪ ۲۸.۵ ،‬درصــد تحــت تاثیــر‬ ‫خشکســالی شــدید‪ ۲۱.۴ ،‬درصــد خشکســالی متوســط و ‪۱۱.۵‬‬ ‫درصــد خشکســالی خفیــف اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره کل هواشناســی خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بــازه زمانــی اول فرودیــن مــاه‬ ‫امســال تــا ‪ ۱۸‬اردبهشــت مــاه جاری‪ ۴۸.۳ ،‬میلیمتــر بارندگی در‬ ‫اســتان ثبــت شــده اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۲۶.۸‬درصــد افزایــش و ‪ ۲۲.۲‬درصــد نســبت بــه دوره‬ ‫امــاری بلنــد مــدت کاهــش دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــدت میــزان بارندگــی در قریــب بــه اتفــاق‬ ‫ایســتگاه های اســتان نســبت به دوره اماری بلندمدت کاهش‬ ‫دارد و بیشــترین میــزان کاهــش از ایســتگاه فــاروج بــه میــزان‬ ‫‪ ۵۶.۶‬درصــد گــزارش شــده اســت‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬هدی بانکی‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫وقتــی جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ (‪ ،)J.K. Rowling‬نویســنده ی‬ ‫داســتان های هری پاتــر‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختی در تاریک تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ســراغ انســان می ایــد‪ ،‬کافــی اســت ناامیــد نشــوید‬ ‫و طالــب نــور باشــید»‪ ،‬دقیقــا بــه هــدف زد! گاهــی بایــد بــه اعمــاق‬ ‫ناامیــدی فــرو برویــد تــا انــرژی الزم بــرای اوج گرفتــن را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر می خواهیــد در اوج ناامیــدی و احســاس یــاس‪ ،‬زندگــی جدیــدی‬ ‫را شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد اصالحــات و تغییراتــی انجــام دهید که به شــما‬ ‫ایــن امــکان را بدهــد تــا درامــد ثابتــی داشــته باشــید‪ ،‬عــادات بــد را‬ ‫تــرک کنیــد و تفکــر پویــا داشــته باشــید‪ .‬اگر طــی این پروســه‪ ،‬مراقب‬ ‫جســم و روح تــان باشــید‪ ،‬شــروع دوبــاره برای تــان ســاده تر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن نوشــته می توانیــد بــا ‪ ۲۱‬توصیــه تاثیرگــذار بــرای شــروع‬ ‫دوبــاره زندگــی اشــنا شــوید‪ .‬ادامــه شــماره ‪528‬‬ ‫‪ .۴‬به دیگران کمک کنید‬ ‫ترفنــد دیگــری کــه بــرای رهــا شــدن از رخــوت و ناامیــدی می توانیــد‬ ‫بــه کار ببریــد تــا از دنیــای ناخوشــایندتان فاصله بگیریــد و وارد دنیای‬ ‫دیگــران شــوید (مثــل دنیایــی بــا تــرس و واهمــه ی کمتــر)‪ ،‬کمــک‬ ‫بــه دیگــران اســت‪ .‬بــا ایــن کار نــه تنهــا بــه انهــا احســاس بهتــری‬ ‫می دهیــد‪ ،‬بلکــه دادن ایــن احســاس خــوب بــه انهــا‪ ،‬بــه خــو ِد شــما‬ ‫هــم احســاس بهتــری خواهــد داد؛ یعنــی یــک پــاداش فــوری!‬ ‫عــاوه بــر جســتجوی فرصت هــای بــزرگ‪ ،‬بــه دنبــال فرصت هــای‬ ‫کوچــک هــم باشــید‪ .‬دادن پیشــنهاد پیــاده روی بــه یــک همســایه ی‬ ‫خــوب‪ ،‬کمــک بــه یــک خانــم بــاردار بــرای حمــل کیسـه های خریدش‪،‬‬ ‫کمــک بــه یکــی از اعضــای خانــواده یــا فامیل‪ ،‬همه ی ایــن ک ُنش های‬ ‫کوچــک برای تــان مفیــد هســتند و بــه شــما حســی از هدف منــدی‬ ‫می دهنــد‪ .‬حتــی ممکــن اســت دوســتان تــازه ای پیــدا کنیــد و دنیــای‬ ‫بهتــر و خوشــایندتری بســازید؛ یعنــی یــک تیــر و ســه نشــان!‬ ‫‪ .۵‬دور و برتان را با ادم های مثبت پُر کنید‬ ‫احتمــال اینکــه ادم هــای اطراف تــان شــما را بابــت وضعیــت‬ ‫ناخوشــایند فعلی ســرزنش کنند بســیار زیاد اســت‪ .‬حتما شنیدنش‬ ‫برای تــان تلــخ اســت‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ادم هــای‬ ‫اطراف تــان ممکــن اســت تــوان و نیــروی شــما را کامــا تحلیــل ببرنــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت روابــط کنونــی شــما را کامــا فرســوده کننــد‪ ،‬اینطــور‬ ‫نیســت؟ اگــر حتــی جواب تــان «شــاید» هــم باشــد‪ ،‬بهتریــن کار ایــن‬ ‫اســت کــه چنیــن روابطــی را قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫گاهــی الزم اســت رابطــه و دوســتی تان را بــا ادم هــای ســمی پایــان‬ ‫دهیــد‪ .‬کامــا طبیعــی اســت کــه بعضــی از دوســتان مان پذیــرای‬ ‫شــرایط نامطلــوب فعلی مــان نباشــند‪ ،‬پــس ســخت نگیریــد و اگــر‬ ‫کســی اطراف تــان هســت کــه معاشــرت بــا او لذتــی برای تــان نــدارد‪،‬‬ ‫ل او شــوید‪.‬‬ ‫شــاید وقــت ان باشــد کــه بیخیــا ‬ ‫‪ .۶‬نقل مکان کنید‬ ‫البتــه گفتنــش ســاده تر از عملــش اســت‪ ،‬امــا اگــر موقعیــت و حــال‬ ‫نامســاعد کنونی تــان تــا حــدود زیــادی بــه مکانــی کــه در ان هســتید‬ ‫بســتگی دارد‪ ،‬مثــا بیــکار هســتید و هنــوز شــغل مناســبی پیــدا‬ ‫نکرده ایــد یــا دوســتی بــرای هم صحبتــی نداریــد‪ ،‬اگــر از نظــر مالــی‬ ‫امکانــش را داریــد‪ ،‬بــه جــای دیگــری نقــل مــکان کنیــد‪ .‬الزم نیســت‬ ‫ایــن جابه جایــی‪ ،‬مســافت زیــادی را شــامل شــود‪ ،‬بلکــه حتــی یــک‬ ‫تغییر در محل ســکونت هم می تواند تاثیرات بســیار خوبی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬راه بهتــری بــرای تــازه کــردن روح تــان ســراغ داریــد کــه تمــام‬ ‫حــواس ش ـش گانه تان را تــر و تــازه کنــد؟‬ ‫بــا یــک جابه جایــی‪ ،‬خیلــی زود همــ ه چیــز را در مــورد زندگــی‬ ‫گذشــته تان فرامــوش خواهیــد کــرد‪ .‬دیگــر مهــم نیســت زمانــی چــه‬ ‫بــر شــما گذشــته اســت‪ .‬اگــر خاطــرات بــدی کــه داریــد‪ ،‬بــا محــل‬ ‫ســکونت فعلی تــان گــره خــورده اســت‪ ،‬ایــن توصیــه را جــدی بگیریــد‬ ‫و محــل ســکونت تان را عــوض کنیــد‪ .‬جایــی برویــد کــه امتیــازات‬ ‫خوبــی را کــه داریــد‪ ،‬بتوانیــد همچنــان حفــظ کنیــد‪ ،‬مثــا دوســتان یــا‬ ‫شــغل فعلــی‪ .‬بنشــینید و بــا خودتــان فکــر کنیــد و همــه چیــز را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهیــد‪ ،‬بینیــد ایــن جابه جایــی ارزش نتیجـه ای را کــه بــه‬ ‫دســت خواهیــد اورد دارد؟ البتــه‪ ،‬درســت ماننــد ایــن اســت کــه وارد‬ ‫دنیــای جدیــدی شــوید!‬ ‫روش چهارم‪ :‬صبور و متعادل و پیگیر باشید‬ ‫‪ .۱‬نسبت به خودتان شکیبا باشید‬ ‫واقعــا درســت اســت! شــروع یــک زندگــی جدیــد‪ ،‬یــک شــبه روی‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬شــاید ســال ها طــول بکشــد‪ .‬ممکــن اســت پیشــرفت ها‬ ‫و تغییرات تــان انقــدر کوچــک باشــد کــه حتــی متوجــه هــم نشــوید‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد هــر روز چنــد گــرم از وزن خــود کــم کنیــد‪ ،‬شــاید متوجــه‬ ‫نشــوید‪ ،‬امــا روزی می رســد کــه می بینیــد لباس های تــان دیگــر‬ ‫برای تــان بــزرگ هســتند‪.‬‬ ‫وقتــی بــه مــرور زمــان‪ ،‬تغییــرات را حــس کنیــد‪ ،‬شــگفت زده و‬ ‫خوشــحال خواهیــد شــد‪ ،‬انــگار ان همــه ناامیــدی و ســختی هرگــز‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪ .‬زمانــی می رســد کــه از خــواب بیــدار می شــوید و‬ ‫می گوییــد‪« :‬راســتی؟ ایــا واقعــا ان ادم ناامیــد و بی انگیــزه من بودم؟‬ ‫بــاور نمی کنــم!» عجلــه نکنیــد‪ ،‬زمانــش فــرا خواهــد رســید‪ ،‬همیشــه‬ ‫همین طــور اســت! همیشــه پایــان شــب ســیه‪ ،‬ســپید اســت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬در طی این مراحل تمرکزتان را حفظ کنید‬ ‫درســت مثــل ایــن توصیــه کــه‪« :‬قبــل از رســیدن بــه دس ـت انداز‪،‬‬ ‫ســرعت تان را کــم کنیــد‪ ».‬زمان هایــی خواهــد بــود کــه کنتــرل از‬ ‫دسـت تان خــارج می شــود و احســاس می کنیــد در حــال برگشــتن بــه‬ ‫موقعیــت قبلی تــان هســتید‪ .‬نترســید‪ ،‬مگــر بدتــر از همــان ناامیــدی‬ ‫و رخــوت کــه در ان بودیــد هــم وجــود دارد؟! ســعی کنیــد همچنــان‬ ‫تمرکزتــان را حفــظ کنیــد و مثبــت بمانیــد‪ ،‬این فراز و نشــیب ها کامال‬ ‫طبیعــی بــوده و نمی تــوان از انهــا فــرار کــرد‪.‬‬ ‫شــما اکنــون در چالــش و تکاپــوی ایجــاد یــک تعــادل اساســی‬ ‫بیــن زندگــی قدیــم و جدیدتــان هســتید و ایــن خــودش بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی تشــویش برانگیز اســت‪ .‬در مســیر تغییــر و تحــول‪،‬‬ ‫اشــفتگی ها و نابســامانی هایی نیــز وجــود دارد‪ ،‬امــا بایــد بدانیــد‬ ‫موقتــی هســتند و شــما می توانیــد بــا تمرکــز و حفظ تســلط‪ ،‬ان ها‬ ‫را پشــت ســر بگذاریــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫چگونه پول خرج کنیم؛ با رعایت ‪ ۱۰‬توصیه مقتصدانه همیشه پولدار بمانید‬ ‫سرویس سالمت‪-‬فرنوش دانشور‬ ‫ایــا اغلــب اوقــات از بی پولــی گلــه داریــد؟ بــه هــر طبقــه ی‬ ‫اقتصــادی کــه تعلــق داشــته باشــید بــا هــر میــزان ثــروت و‬ ‫درامــد‪ ،‬اگــر نتوانیــد عاقالنــه پــول خــرج کنیــد همیشــه بــا ایــن‬ ‫معضــل مواجــه خواهیــد شــد‪ .‬از طرفــی هــر چقــدر هــم وضــع‬ ‫مالی تــان خــراب باشــد‪ ،‬کافــی اســت بدانیــد چگونــه مخارج تــان‬ ‫را بــا درامدتــان تنظیــم کنیــد تــا از پولــی کــه داریــد درســت‬ ‫اســتفاده کنیــد و کمتــر بــا بی پولــی مواجــه شــوید‪ .‬در ایــن نوشــته‬ ‫می اموزیــم چگونــه پــول خــرج کنیــم و بســیاری از مخــارج اضافــه‬ ‫را حــذف کنیــم تــا همیشــه بــرای تأمیــن مایحتاج مــان در رفــاه‬ ‫باشــیم و راه پولــدار شــدن را بهتــر طــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬بودجه بندی کنید‬ ‫مخــارج و درامدتــان را کنتــرل کنیــد تــا تصویــر دقیقــی از‬ ‫موقعیــت اقتصادی تــان داشــته باشــید‪ .‬فاکتور هــا را نگــه‬ ‫داریــد و مخــارج را بالفاصلــه در دفتــر بنویســید‪ .‬جمــع هزینه ی‬ ‫ماهانــه ی قبض هــا را هــم بــه بودجه بندی تــان اضافــه کنیــد‪.‬‬ ‫مخارج را گروه بندی کنید؛ مثال غذا‪ ،‬لباس‪ ،‬سرگرمی و…‬ ‫احتمــاال پــس از گروه بنــدی مخــارج متوجــه می شــوید بعضــی‬ ‫از گروه هــا هزینــه ی بســیار زیــادی مصــرف می کننــد‪ ،‬انهــا را‬ ‫دقیق تــر بررســی کنیــد تــا مخــارج غیــر ضــروری را بیابیــد و پــول‬ ‫بیشــتری پس انــداز کنیــد‪.‬‬ ‫پــس از انکــه مدتــی مخارج تــان را کنتــرل کردیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫هــر گــروه بودجــه ی ماهانــه یــا هفتگــی اختصــاص بدهیــد‪.‬‬ ‫حواس تــان باشــد کل بودجــه از درامدتــان کمتــر باشــد تــا‬ ‫جــای ممکــن پس انــداز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬برای مخارج برنامه ریزی کنید‬ ‫بــرای اینکــه کمتــر خــرج کنیــد لحظــه ای تصمیــم نگیریــد‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه در منــزل هســتید بــا ارامــش لیســت خریدتــان‬ ‫را بنویســید‪.‬‬ ‫قبــل از خریــد از چنــد مغــازه دیــدن کنیــد‪ ،‬قیمــت تقریبــی‬ ‫جنس هــای مدنظرتــان را یادداشــت کنیــد‪ ،‬بــدون اینکــه چیــزی‬ ‫بخریــد بــه خانــه برگردیــد و در ارامــش کاالی مــورد نظــر خــود را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ .‬اگــر بدانیــد دقیقــا چــه چیــزی می خواهیــد بخرید‪،‬‬ ‫کمتــر در مغــازه می مانیــد و پــول کمتــری خــرج می کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه هــر خریــد به عنــوان یــک تصمیــم مهــم نــگاه کنیــد‪،‬‬ ‫عاقالنه تــر تصمیــم می گیریــد‪.‬‬ ‫کاالیــی را بــرای ســرگرمی امتحــان نکنیــد و تســت های‬ ‫سرویس روانشناسی‪ -‬نرجس وکیلی‬ ‫مهم ترین مهارت های‬ ‫ارتباطی که برای‬ ‫موفقیت شغلی نیاز دارید‬ ‫عــاوه بــر تجربــه و مهارت هــای فنــی کــه الزمـه ی موفقیــت در‬ ‫هــر شــغلی اســت‪ ،‬روابــط عمومــی یــا بــه عبارتــی «مهارت هــای‬ ‫برقــراری ارتبــاط» نیــز نقــش بســزایی در موفقیــت شــغلی مــا‬ ‫ایفــا می کنــد‪ .‬بــه عقیــده ی دیویــد پارنــل (‪)David Parnell‬‬ ‫ت برقــراری‬ ‫نویســنده و مشــاور در حــوزه ی ارتباطــات‪ ،‬مهــار ‬ ‫ارتبــاط یعنــی «داشــتن صفــات مختلفــی کــه فــرد بــه واســطه ی‬ ‫ان هــا قــادر اســت بــه خوبــی بــا دیگــران تعامــل و ارتبــاط داشــته‬ ‫باشــد»؛ از نظــر او «گاهــی ایــن صفــات‪ ،‬در دو ویژگــی “دوسـت ‬ ‫داشــتنی بــودن” یــا “داشــتن شــخصیت خــوب” خالصــه‬ ‫می شــوند‪ .‬امــا بــرای داشــتن همیــن دو ویژگــی بایــد صفــات‬ ‫دیگــری نیــز در مــا شــکل بگیــرد تــا در نهایــت‪ ،‬زمینه ســاز ایجــاد‬ ‫ارتباطــی موثــر و ســازنده شــود‪».‬‬ ‫در ادامــه ی ایــن مقالــه بــا مهم تریــن مهــارت هــای ارتباطــی‬ ‫کــه بــرای موفقیــت شــغلی بــه ان نیــاز داریــد‪ ،‬اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫لیــن تیلــور (‪ )Lynn Taylor‬کارشــناس محیط هــای کاری و‬ ‫نویســنده ی کتــاب «روش هــای کنتــرل رفتارهــای رئیس مابانــه»‬ ‫ایــن مهارت هــا را «تعاملــی ســازنده بــا در نظــر گرفتــن مصلحت‬ ‫طرفیــن» تعریــف می کنــد‪ .‬او رفتــار در محیط هــای کاری را‬ ‫این گونــه توضیــح می دهــد‪ « :‬کارمنــدان ترجیــح می دهنــد در‬ ‫محیط هــای دوســتانه کار کننــد‪ .‬محیط هــای خشــک و جــدی‪،‬‬ ‫راندمــان کاری را کاهــش می دهــد‪ .‬بــا تقویــت مهــارت هــای‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬می تــوان بــازده کار را افزایــش داد‪ .‬افــراد ِ مدبــر‪،‬‬ ‫کــه از هــوش اجتماعــی قــوی ای برخوردارنــد‪ ،‬در محیط هــای‬ ‫کاری بــه رهبرانــی مقتــدر و موثــر تبدیــل می شــوند‪ .‬ایــن افــراد‬ ‫می داننــد اعتمــاد کــردن بــه روابطــی کــه بــر پایــه ی احتــرام و‬ ‫دموکراســی اســت‪ ،‬رمــز موفقیــت شــغلی و بهــره روی اســت‪.‬‬ ‫بــا یادگیــری مهــارت هــای ارتباطــی‪ ،‬رفتارهــای منفــی در محیــط‬ ‫کار کاهــش می یابــد و بــا رویکــردی مثبــت می تــوان از بــروز‬ ‫درگیری هــا و تنش هــا جلوگیــری کــرد‪».‬‬ ‫توانایی برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران و درک موقعیــت و دیــدگاه ان هــا یکی‬ ‫از مهــارت هــای ارتباطــی مهــم در حــوزه ی روابــط تجــاری اســت‪.‬‬ ‫گاهی برقراری ارتباط بســیار ســاده اســت؛ همین که محترمانه‬ ‫موافقــت یــا مخالفــت خــود را با دیگران اعــام می کنیم در واقع‬ ‫بــا ان هــا ارتبــاط برقــرار کرده ایــم‪ .‬وقتــی باتجربــه و کارازمــوده‬ ‫رایــگان را نپذیریــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت حتــی اگــر قصــد‬ ‫خریــد نداشــته باشــید وسوســه می شــوید خــارج از برنامــه‬ ‫خریــد کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خودتان را برای خرید تحریک نکنید‬ ‫برنامه ریــزی مالــی کار عاقالنــه ای اســت‪ ،‬اجــازه ندهیــد‬ ‫ولخرجــی و هیجانــات لحظــه ای برنامه تــان را خــراب کنــد‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از خریدهــای غیرضــروری نــکات زیــر را‬ ‫رعایــت کنیــد‪.‬‬ ‫بــرای ســرگرمی بــه پاســاژگردی نرویــد و ویتریــن مغازه هــا را‬ ‫بی هــدف تماشــا نکنیــد‪ .‬اگــر از خریــد کــردن لــذت می بریــد‪،‬‬ ‫مراقــب باشــید بــرای لوازمــی کــه نیــاز نداریــد پــول خــرج نکنیــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه قــدرت اســتدالل نداریــد‪ ،‬تصمیــم نگیریــد‪.‬‬ ‫وقتــی تحــت تأثیــر الــکل‪ ،‬دارو و کمبــود خــواب هســتید‬ ‫نمی توانیــد عاقالنــه تصمیــم بگیریــد‪ .‬حتــی بهتــر اســت‬ ‫زمانــی کــه گرســنه هســتید یــا بــا صــدای بلنــد موزیــک گــوش‬ ‫می دهیــد‪ ،‬اگــر لیســت خریــد همــراه نداریــد خریــد نکنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تنها خرید کنید‬ ‫همــراه بــردن بچه هــا‪ ،‬دوســتانی کــه بــه خریــد عالقــه دارنــد و‬ ‫حتــی دوســتی کــه کامــا بــه تصمیــم شــما احتــرام می گــذارد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت باعــث شــود پــول اضافــه خــرج کنیــد‪.‬‬ ‫بــه صحبت هــای فروشــنده ی مغــازه توجــه نکنیــد‪ .‬اگــر ســوالی‬ ‫خ ســوال تان را گــوش کنید‪ ،‬اما پیشــنهادهای‬ ‫داریــد مؤدبانــه پاسـ ‬ ‫خریدشــان را نشــنیده بگیریــد‪ .‬اگــر شــما را تنهــا نمی گذارنــد‪،‬‬ ‫مغــازه را تــرک کنیــد و هــر گاه تصمیــم گرفتیــد برگردیــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬هزینه ها را نقد و یکجا پرداخت کنید‬ ‫کارت هــای اعتبــاری بــه دو دلیــل مخــارج را بــاال می برنــد‪ :‬ایــن‬ ‫امــکان را فراهــم می کننــد کــه بیشــتر از بودجــه ای کــه در نظــر‬ ‫گرفته ایــد خــرج کنیــد و چــون ظاهــرا پولــی رد و بــدل نمی شــود بــه‬ ‫اشــتباه تصــور می کنیــد پــول زیــادی خــرج نکرده ایــد‪ .‬کارت کشــیدن‬ ‫یــا نســیه گرفتــن کنتــرل مخــارج را از دســت تان خــارج می کنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر از چیــزی کــه نیــاز داریــد پــول نقــد همــراه نبریــد‪ ،‬اگــر‬ ‫پــول اضافــه نداشــته باشــید نمی توانیــد ولخرجــی کنیــد‪ .‬بــه‬ ‫جــای اینکــه هــر وقــت پول تــان تمــام شــد کیف پول تــان را پــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬هفتــه ای یــک بــار بودجــه ی هفتگی تــان را از حســاب‬ ‫برداشــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید‬ ‫باشــید‪ ،‬تقریبــا بــا هــر‬ ‫شــخصی می توانیــد‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫مهارت سخنوری‬ ‫یکــی دیگــر از‬ ‫مهارت هــای ارتباطــی‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســخنوری‬ ‫تســلط مــا بــر شــیوه ی‬ ‫موضــوع‪،‬‬ ‫بیــان‬ ‫بیشــترین تاثیــر را بــر‬ ‫مخاطــب می گــذارد‬ ‫و او را بــرای شــنیدن‬ ‫ایده هــای مــا ترغیــب‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا مهــارت‬ ‫در ســخنوری‪ ،‬ایجــاد‬ ‫تعامــل و ارتبــاط‬ ‫امکان پذیــر می شــود‪.‬‬ ‫تیلــور در ایــن بــاره‬ ‫می گویــد‪« :‬اگــر در‬ ‫شــیوه های گفتــاری و‬ ‫نوشــتاری‪ ،‬از استعداد‬ ‫کافــی برخــوردار باشــید‪ ،‬موفقیــت از ان شــما خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در جهــان امــروز کــه وقــت بســیار مغتنــم اســت و تکنولــوژی‬ ‫اســباب ارتبــاط مســتمر و دائــم را فراهــم اورده‪ ،‬بیــان واضــح و‬ ‫روشــن مســائل بســیار حائــز اهمیــت اســت‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫پارنــل در ادامــه توضیــح می دهــد‪« :‬چــون جهان بینــی افــراد و‬ ‫درک ان هــا از مســائل‪ ،‬بــا مــا تفــاوت دارد بایــد از بــروز ابهامــات‬ ‫معنایــی در کالم خــود جلوگیــری کنیــم‪ .‬افــرادی کــه بــه اصــول‬ ‫ارتباطــات اگاه هســتند بــا شفاف ســازی گفتــار خــود از بــروز‬ ‫ابهــام در کالمشــان خــودداری می کننــد‪».‬‬ ‫مدارا با دیگران‬ ‫مــورد بعــدی در مهــارت هــای ارتباطــی‪ ،‬مــدارا کــردن اســت‪.‬‬ ‫وقتــی اهــل مــدارا بــا دیگــران هســتید‪ ،‬در برابــر ان هــا صبــوری‬ ‫بــه خــرج می دهیــد و در موقعیت هــای اســترس زا بــه خوبــی‬ ‫می توانیــد خونســردی خــود را حفــظ کنیــد‪ .‬قطعــا ایــن ویژگــی‬ ‫شــما از چشــم رئیــس دور نخواهــد مانــد‪ .‬اگــر نتوانیــد بــه خوبــی‬ ‫از پــس موقعیت هــای ایــن چنیــن براییــد‪ ،‬بایــد بــا ارتقــا و‬ ‫موفقیــت شــغلی خداحافظــی کنیــد‪.‬‬ ‫اعتماد کردن‬ ‫مــا بــرای پیش بــرد اهــداف خــود و در نهایــت موفقیــت شــغلی‬ ‫بــه برقــراری ارتبــاط نیــاز داریــم و اســاس رابطه هــا بــر پایــه ی‬ ‫اعتمــاد شــکل می گیــرد‪ .‬اعتمــاد کــردن یکــی از مهــارت هــای‬ ‫ارتباطــی اســت کــه نمی توانیــد ان را نادیــده بگیریــد‪ .‬زمانــی‬ ‫در کار خــود موفــق خواهیــد بــود کــه قابــل اطمینــان باشــید و‬ ‫احســاس امنیــت را در مخاطــب خــود ایجــاد کنیــد‪.‬‬ ‫بدانید چه موقع و چگونه باید همدلی خود را نشان دهید‬ ‫بــرای درک شــرایط دیگــران بایــد خــود را در جایــگاه ان هــا قــرار‬ ‫دهیــم‪ .‬بایــد از دیــد ان هــا شــرایط را بررســی کنیــم و هــر جــا کــه‬ ‫نیــاز بــه کمــک مــا بــود‪ ،‬اقــدام کنیــم‪ .‬در زندگــی کاری و شــغلی‪،‬‬ ‫حمایــت و همدلــی خــود را بــه دیگــران نشــان دهیــد‪ .‬ایــن‬ ‫رفتار هــا بازخــورد مثبتــی از ســوی مخاطبتــان ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر از رفتارهــای انســانی در محــل کار شــما خبــری نباشــد‪،‬‬ ‫دایــره ارتباطــات شــما محــدود می شــود و پیشــرفتی نخواهیــد‬ ‫عوامــل محیطــی تأثیــر زیــادی روی پــول خــرج کــردن مــا‬ ‫دارنــد‪ .‬هوشــیار باشــید و دقیقــا بدانیــد چــرا می خواهیــد فــان‬ ‫محصــول را بخریــد‪.‬‬ ‫تحــت تأثیــر تبلیغــات خریــد نکنیــد‪ .‬چــه تبلیــغ را در تلویزیــون‬ ‫دیــده باشــید‪ ،‬چــه روی بســته بندی محصــول‪ ،‬بایــد بــه‬ ‫صداقــت ان شــک کنیــد‪ .‬انهــا طراحــی شــده اند تــا شــما را بــرای‬ ‫پــول خــرج کــردن تشــویق کننــد و تصویــر ایده الــی از محصــول‬ ‫نشــان می دهنــد‪ ،‬نــه انچــه واقعــا هســت‪.‬‬ ‫هیــچ محصولــی را تنهــا بــه دلیــل ارزانــی نخریــد‪ .‬اگــر‬ ‫می خواهیــد کاالیــی را تهیــه کنیــد بســیار خــوب اســت کــه‬ ‫از کارت هــای تخفیــف و حراجی هــا اســتفاده کنیــد‪ ،‬امــا‬ ‫خریــد یــک کاال تنهــا بــه دلیــل اینکــه ‪۵۰‬درصــد تخفیــف دارد‬ ‫پس انــداز محســوب نمی شــود‪.‬‬ ‫حواس تــان بــه حقه هــای قیمت گــذاری باشــد؛ ‪ ۱۹۹‬هــزار‬ ‫تومــان همــان ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ارزش هــر کاال را بــا‬ ‫کیفیــت خــودش بســنجید‪ ،‬نــه بــا کاالهــای دیگــری کــه بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد می شــود‪ .‬فروشــنده می توانــد بــا بزرگ نمایــی‬ ‫قابلیت هــای محصولــی کــه بــه ان نیــاز نداریــد‪ ،‬محصــول‬ ‫ارزان تــر را در نظرتــان گــران جلــوه بدهــد و در نهایــت شــما را‬ ‫وادار کنــد بــرای امکاناتــی کــه مــورد اســتفاده تان نیســت پــول‬ ‫بیشــتری خــرج کنیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫داشــت‪ .‬بنابرایــن همدلــی جــزو مــوارد بــاارزش مهــارت هــای‬ ‫ارتباطــی اســت‪ .‬جهــان ایــده ال‪ ،‬جهــان بــدون مشــکل اســت‪.‬‬ ‫امــا در زندگــی واقعــی‪ ،‬بــا چالش هــای فراوانــی روبــرو هســتیم‪،‬‬ ‫بــرای داشــتن رابطـه ای ســازنده بایــد بدانیــم چــه وقــت بــه کمــک‬ ‫دیگــران بشــتابیم‪.‬‬ ‫مهارت گوش کردن‬ ‫«مــا دو گــوش و یــک دهــان داریــم»‪ ،‬یعنــی پیــش از اینکــه‬ ‫ســخنران خوبــی باشــیم بایــد مهــارت گــوش کــردن را در خــود‬ ‫تقویــت کنیــم‪« .‬شــنیدن» و «گــوش کــردن» دو مقولــه جــدا‬ ‫هســتند‪ .‬گــوش کــردن فراینــدی اگاهانــه اســت‪ .‬یک شــنونده ی‬ ‫خــوب بــه مخاطــب خــود توجــه می کنــد‪ .‬زمانــی را صــرف تحلیــل‬ ‫گفته هــای مخاطــب خــود می کنــد و ســپس بــه گفته هــای او‬ ‫واکنــش نشــان می دهــد‪ .‬شــنونده ی خــوب بــودن و توجــه بــه‬ ‫نیــاز دیگــران مهارتــی اســت کــه بــا تمریــن بــه دســت می ایــد و‬ ‫واکنش هــای مثبــت اطرافیــان را در پــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫توجه به مخاطب‬ ‫مخاطــب بایــد توجــه ی واقعــی شــما را نســبت بــه خــودش‬ ‫احســاس کنــد‪ .‬اگــر تظاهــر کنیــد کــه بــه او توجــه می کنیــد‪ ،‬در‬ ‫واقــع شــانس خــود را بــرای ادامــه رابطــه از دســت می دهیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از راه هــای نشــان دادن عالق ـه ی واقعــی بــه مخاطــب‪ ،‬بــه خاطــر‬ ‫ســپردن نام هــا‪ ،‬تاریخ هــا و رویدادهــای مهــم زندگــی اســت‪.‬‬ ‫انعطاف پذیری‬ ‫«داشــتن شــخصیت خــوب» و «دوست داشــتنی بــودن» بــه‬ ‫شــدت بــه یکدیگــر وابســته اند‪ .‬ایــن دو ویژگــی تابــع شــرایط‬ ‫هســتند‪ .‬مثــا یــک فــرد زندانــی شــخصیت مــورد قبولــی در‬ ‫جامعــه نــدارد‪ .‬امــا اگــر توانایــی باالیــی در برقــراری ارتبــاط‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬می توانــد شــرایط را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیــد در اعتقــادات و قوانیــن خــود انعطاف پذیــر باشــید‬ ‫بــه یــک شــخصیت دوســت داشــتنی تبدیــل می شــوید‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫اعضای بیمار خراسان شمالی نجات بخش جان ‪ ۶‬نیازمند عضو شد‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬اعضــای بــدن بیمــار مــرگ مغــزی شــده ‪ ۴۹‬ســاله اهــل شهرســتان فــاروج بــه‬ ‫‪ ۶‬بیمــار نیازمنــد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫چند راهکار ساده‬ ‫برای تربیت پسربچه‬ ‫ازانجاکــه پســرها شــیطنت بیشــتری دارنــد و کارهــای خطرنــاک‬ ‫بیشــتری هــم نســبت بــه دخترهــا انجــام می دهنــد‪ ،‬بایــد برخــی‬ ‫‏مــوارد را در رونــد تربیــت ان هــا بدانیــد تــا در اینــده‪ ،‬پســری‬ ‫موفــق و بــا اعتمادبه نفــس تحویــل جامعــه بدهن ـد‪‎.‎‬‬ ‫بگذارید پسر باشد‬ ‫پســرها شــیطنت بســیاری دارنــد ان هــا وســایل خانــه‬ ‫را خــراب می کننــد‪ ،‬کارهــای خطرنــاک می کننــد‪،‬‬ ‫‏جوک هایبی مزهمی گوینــد و ‪ ...‬ایــن فرصت هــا را از ان هــا‬ ‫نگیریــد‪ .‬اجــازه بدهیــد بچگــی کنــد‪ ،‬بگذاریــد دنیــای اطــراف خــود‬ ‫را ‏کشــف کنــد و از ان هــا لــذت ببــرد‪.‬‏‬ ‫تواضع و فروتنی را به او بیاموزید‬ ‫هرگــز پســر خــود را خیلــی مغــرور و از خــود راضــی بــار نیاوریــد‪.‬‬ ‫خیلــی هــم اعتمادبه نفــس را از او نگیریــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــا‬ ‫‏مطالعــه و کمــک گرفتــن از مشــاوران پســری تربیــت کنیــد کــه در‬ ‫عیــن ادب و تواضــع‪ ،‬شــخصیت و غــرور خــود را نیــز حفــظ کنــد‪.‬‏‬ ‫هدایای او را دوست داشته باشید‬ ‫هــر هدی ـه ای کــه پســرتان بــه شــما می دهــد را بــا همــه وجــود‬ ‫قبــول کنیــد و عشــق و خوشــحالی خــود را بــه او نشــان دهیــد‪.‬‬ ‫‏ایــن هدیــه می توانــد یــک بیســکویت ســاده یــا کاردســتی زیبایــی‬ ‫باشــد کــه خــودش بــرای شــما ســاخته اســت‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬خــود‬ ‫‏را در دل او جــا می کنیــد و همیشــه دوســتتان خواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫به پدر او احترام بگذارید‬ ‫اگــر بــا پــدر پســرتان در یــک خانــه زندگــی می کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫عشــق و احتــرام بــا او رفتــار کنیــد‪ .‬اگــر بــه هــر دلیلــی از هــم‬ ‫جداشــده اید‪ ،‬‏بــاز همچنــان بــا احتــرام در مــورد او صحبــت‬ ‫کنیــد و وقتــی پســرتان ایــن محبــت و احتــرام را از طــرف شــما‬ ‫می بینــد‪ ،‬ان را‏می اموزنــد و در اینــده روحیــه و اخــاق بهتــری‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫از همان سن پایین درست غذا خوردن را به او بیاموزید‬ ‫بایــد اداب تشــکر‪ ،‬شــروع غــذا بــا نــام خــدا‪ ،‬درخواســت غــذا‬ ‫و بلنــد شــدن از ســفره و شســتن دس ـت ها قبــل و بعــد از غــذا‬ ‫را بــه‏او بیاموزیــد ایــن کار بســیار دشــوار اســت زیــرا پســرها‬ ‫سرســخت هســتند‪ ،‬امــا بــا تکــرار و گذشــت زمــان می توانیــد‬ ‫از عهــده ایــن‏کار بربیاییــد‪ .‬ایــن بــرای اینــده فرزندتــان بســیار‬ ‫مهــم اســت‪.‬‏‬ ‫او را با زنان قوی احاطه کنید‬ ‫پســر خــود را بــا حضــور زنــان قــوی و باهــوش همچــون‬ ‫مادربــزرگ‪ ،‬عمــه‪ ،‬خالــه و حتــی معلم هــا احاطــه کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی پســرتان در ‏طــول رشــد خــود شــاهد ایــن باشــد کــه‬ ‫زنــان می تواننــد کارهــای بزرگــی را در زندگــی انجــام دهنــد و‬ ‫مهارت هــا و اســتعدادهای ‏بی شــماری دارنــد‪ ،‬بــه تدریــج در‬ ‫ناخــوداگاه خــود بــرای زنــان ارزش و احتــرام بســیاری قائــل‬ ‫خواهــد شــد و زن را موجــودی ‏ضعیــف نخواهــد دانســت‪.‬‏‬ ‫رفتار با زنان را به او بیاموزید‬ ‫احتــرام بــه زنــان و نحــوه برخــورد صحیــح و درک درســت از‬ ‫نیازهــای زن داشــتن را از ســن پاییــن و به طــور مرتــب بــه‬ ‫پســر خــود‏بیاموزیــد تــا هنــگام بزرگ ســالی بهتریــن رفتــار را بــا‬ ‫همســر یــا نامــزد خــود داشــته باشــد‪.‬‏‬ ‫اجازه دهید گریه کند‬ ‫چــه کســی گفتــه اســت‪ ،‬مــرد گریــه نمی کنــد؟ بــه پســر خــود‬ ‫اجــازه دهیــد هــر زمــان احســاس ناراحتــی یــا غمگینــی داشــت‬ ‫بــه‏راحتــی گریــه کنــد و از ایــن کار خجالــت نکشــد‪ ،‬پســرها هــم‬ ‫انســان هســتند و بایــد بغــض خــود را اشــک کننــد‪.‬‏‬ ‫کارهای خانه را به او بیاموزید‬ ‫پســرها هــم بایــد مراقبــت از خــود را بیاموزنــد‪ ،‬بایــد بداننــد‬ ‫وقتــی در خانــه تنهــا هســتند‪ ،‬چطــور از عهــده کارهایشــان‬ ‫بــر بیاینــد‪،‬‏بایــد بــه او تمیــز کــردن خانــه‪ ،‬پختــن غــذا و انجــام‬ ‫کارهــای شــخصی و بهداشــتی را بیاموزنــد‪.‬‏‬ ‫سرسختی و تاب اوری روانی‬ ‫ایا در هنگام طوفان درختان را دیده اید‪ ،‬انگاه که به خود می پیچند و خم می شون ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫برف هــا بــه روی شاخه هایشــان ســنگینی می کننــد تــا بــه انجــا کــه شاخه هایشــان در مقابــل زمیــن‬ ‫ســر تنظیــم فــرود‏می اوردنــد‪ ،‬امــا به ندرتمی شــکنند و بــه محــض فروکــش کــردن طوفــان و اب‬ ‫شــدن برف هــا‪ ،‬بــه تدریــج اســتوار از گذشــته‏برمی خیزنــد‪.‬‏‬ ‫ایــا فــردی را ســراغ داریــد کــه بــا وجــود رشــد در یــک محیط نه چندان مناســب (مثــا ًدر خانواده های‬ ‫اشــفته؛ مــدارس؛ شــلوغ و‏کــم امکانــات؛ جوامعــی بــا میــزان بیــکاری بــاال و فرصت هــای شــغلی‬ ‫انــدک و‪ )...‬بــه موفقیت هــای بزرگــی در زندگــی خــود‏دس ـت یافته باشــد؟ یــا برعکــس افــرادی کــه‬ ‫بــا وجــود در اختیــار داشــتن امکانــات مناســب و برخــورداری از شــرایط ایــده ال‪،‬‏موفقیت هــای کمــی‬ ‫را در زندگــی تجربــه کرده انــد؟‬ ‫تعریف سرسختی و تاب اوری روانی‬ ‫ایــن اصطــاح در مــورد افــرادی به کاربردهمی شــود کــه در برابــر فشــار روانــی مقاوم تــر هســتند‬ ‫و نســبت بــه بیشــتر افــراد؛ کمتــر‏مســتعد بیمــاری هســتند‪ ،‬افــرادی کــه دارای ایــن ویژگــی هســتند‬ ‫معمــوال ً بــر زندگــی خــود کنتــرل بیشــتری احســاس می کننــد‪.‬‏‬ ‫نســبت بــه انچــه انجــام می دهندتعلق خاطــر بیشــتری دارنــد و در قبــال عقایــد و تغییــرات جدیــد‬ ‫پذیــرا هســتند‪.‬‏‬ ‫فواید اموزش سرسختی و تاب اوری روانی‬ ‫‏‪ -‬امــوزش ایــن ویژگی هــا باعــث رشــد و پــرورش ویژگی هــای فــردی‪ ،‬روانــی و شــخصیتی و ســازگاری؛‬ ‫بدافزار مبتنی بر ‪ USB‬که‬ ‫‪ Windows Installer‬را هدف‬ ‫قرار می دهد‬ ‫بدافــزار ‪ Wormable Raspberry Robin‬از‬ ‫طریــق درایوهــای خارجــی توزیــع مــی شــود و‬ ‫از نصــب کننــده اســتاندارد مایکروســافت بــرای‬ ‫اجــرای دســتورات مخــرب اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫تیــم مهندســی تشــخیص ‪Red Canary‬‬ ‫بدافــزار وینــدوزی کــرم ماننــد جدیــدی را‬ ‫کشــف کــرده اســت کــه از طریــق درایوهــای‬ ‫‪ USB‬قابــل جابجایــی توزیــع مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫بدافــزار در چندیــن شــبکه مشــتریان‪ ،‬عمدتــا ًدر‬ ‫بخش هــای تولیــد و فنــاوری شناســایی شــد‪.‬‬ ‫درباره ‪Raspberry Robin‬‬ ‫تحلیلگــران اطالعاتــی ‪ Red Canary‬ایــن‬ ‫بدافــزار را بــه خوشــه ‪Raspberry Robin‬‬ ‫نســبت دادنــد و خاطرنشــان کردنــد کــه‬ ‫ایــن کــرم از «‪ »Windows Installer‬بــرای‬ ‫دسترســی بــه دامنــه هــای مرتبــط بــا ‪ QNAP‬و‬ ‫دانلــود یــک ‪ DLL‬مخــرب اســتفاده مــی کنــد‪.‬‬ ‫فعالیــت ‪ Raspberry Robin‬بــرای اولیــن بــار‬ ‫در ســپتامبر ‪ 2021‬ثبــت شــد‪ .‬هــدف اپراتــور‬ ‫نامشــخص اســت و محققــان همچنیــن دربــاره‬ ‫زمــان و نحــوه الــوده شــدن درایوهــای خارجــی‬ ‫بــی اطــاع هســتند‪ .‬انهــا مشــکوک هســتند کــه‬ ‫ایــن عفونــت بــه صــورت افالیــن رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫جزئیات زنجیره حمله‬ ‫زنجیــره حملــه ‪ Raspberry Robin‬بــا اتصــال‬ ‫یــک درایــو خارجــی‪ USB/‬الــوده بــه یــک دســتگاه‬ ‫ویندوزی شــروع می شــود‪ .‬محققان خاطرنشــان‬ ‫کردنــد کــه دشــمنان از ‪ msiexec.exe‬بــرای‬ ‫ارائــه بدافــزار اســتفاده می کننــد در حالــی کــه‬ ‫‪ Raspberry Robin‬از ‪ msiexec.exe‬بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط شــبکه خارجــی بــا دامنــه مخــرب‬ ‫بــرای اهــداف ‪ C2‬اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫درایــو خارجــی مجهــز بــه کرمــی اســت کــه بــه‬ ‫صــورت یــک فایــل میانبــر ‪ LNK.‬در یــک پوشــه‬ ‫مجــاز ظاهــر مــی شــود‪ .‬کــرم یــک فراینــد جدیــد‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ cmd.exe‬بــرای خواندن‪/‬اجــرای‬ ‫فایــل مخــرب در درایــو ‪ USB‬ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫طبــق پســت وبــاگ ‪ ،Red Canary‬پــس‬ ‫از انجــام ایــن کار‪ ،‬کــرم ‪ explorer.exe‬و‬ ‫‪ msiexec.exe‬را راه انــدازی می کنــد‪ .‬دومــی‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط شــبکه بــا یک دامنه ســرکش‬ ‫و بــرای دانلود‪/‬نصــب فایــل کتابخانــه ‪DLL‬‬ ‫اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن فایــل ‪ DLL‬بــا اســتفاده از ابزارهای قانونی‬ ‫ویندوز ماننــد ‪exe، fodhelper.exe.rundll32‬‬ ‫و ‪ odbcconf.exe‬بارگیــری و اجــرا مــی شــود‬ ‫تــا ‪( UAC‬کنتــرل حســاب کاربــری) را دور بزنــد‪.‬‬ ‫محققــان همچنیــن یــک تمــاس ‪ C2‬خروجــی‬ ‫شــامل فرایندهــای ‪exe، dllhost..regsvr32‬‬ ‫‪ exe‬و ‪ exe.rundll32‬بــه ادرس هــای ‪ IP‬مرتبط‬ ‫بــا گره هــای ‪ Tor‬را شناســایی کردنــد‪.‬‬ ‫در مــورد اینکــه چــرا کــرم یــک ‪ DLL‬مخــرب‬ ‫نصــب مــی کنــد‪ ،‬بــرای محققــان نامشــخص بود‪.‬‬ ‫ان هــا فــرض کردنــد کــه می تــوان ایــن کار را بــرای‬ ‫حفــظ پایــداری دســتگاه الــوده انجــام داد‪.‬‬ ‫به او اجازه دهید شما را شیفته خود کند‬ ‫پســرها برخــی از کارهــا همچــون شــانه کــردن موهــای مــادر‬ ‫خــود را دوســت دارنــد‪ ،‬شــاید پســر کوچــک شــما خیلــی ســفت‬ ‫‏موهایتــان را شــانه کنــد و ســرتان درد بگیــرد یــا موهــای زیــادی‬ ‫الی شــانه باقــی بمانــد امــا بــه او اجــازه دهیــد بــه ایــن ترتیــب‬ ‫‏عشــق زیــاد خــود را بــه شــما نشــان دهــد و مــادر را شــیفته‬ ‫خــود کنــد‪.‬‏‬ ‫غذای خوب به او بدهید‬ ‫پســرها رشــد ســریعی دارنــد و بایــد تغذیــه درســتی داشــته‬ ‫باشــند تــا بــدن ســالم و قــوی پیــدا کننــد تــا حــد امــکان بــرای‬ ‫پســر‏خــود غذاهــا مقــوی و سرشــار از ویتامیــن و پروتئیــن تهیــه‬ ‫کنیــد (البتــه ایــن بــرای فرزنــدان دختــر هــم صــدق می کنــد)‏‬ ‫از او تعریف کنید‬ ‫بــا تعریــف کــردن از شــخصیت پســرتان بــه او اعتمادبه نفــس‬ ‫بدهیــد‪ .‬البتــه ایــن تعریف هــا نبایــد بیهــوده باشــند هــر زمــان‬ ‫‏شــجاعت‪ ،‬از خــود گذشــتگی‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬ادب‪ ،‬صداقــت یــا‬ ‫سخت کوشــی از او می بینیــد‪ ،‬حتمــا ً از او تعریــف کنیــد تــا ایــن‬ ‫صفــات‏را از پیــش در خــود تقویــت و تکــرار کنــد‪.‬‏‬ ‫نقش پدر را در تربیت او پررنگ کنید‬ ‫بــرای اینکــه پســرتان بــا همــه موقعیت هــا و مســائل مردانــه‬ ‫اشــنا بشــود‪ ،‬بخشــی از بــار تربیــت او را بــه پــدرش بســپارید‪.‬‬ ‫پدرهــا‏درس هــای مهمــی می تواننــد بــه پســران خــود بیاموزنــد‪.‬‏‬ ‫با او صادق باشید‬ ‫گاهــی در زندگــی مشــکالتی وجــود دارد کــه نمی تــوان از‬ ‫دیگــران مخفــی کــرد‪ .‬پســر شــما نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا‬ ‫نیســت‪ .‬بــا‏فرزنــد خــود صــادق باشــید و اگــر مشــکلی هســت او‬ ‫را نیــز در انــدازه درکــش در جریــان بگذاریــد‪.‬‏‬ ‫از همــه مهم تــر از همــان دوران طفولیــت‪ ،‬نقــش خــدا را بــه‬ ‫عنــوان خالــق‪ ،‬بهتریــن تکیــه گاه‪ ،‬معبــود‪ ،‬معشــوق ‪ ...‬بــرای‬ ‫مــردان‏اینــده ایــن مــرز بــوم روشــن نماییــد‪.‬‏‬ ‫مرکز اطالع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی‬ ‫انتظامی استان خراسان شمالی‬ ‫انعطاف پذیــری و تــاب اوری‏در افــراد می شــود‪.‬‏‬ ‫ شــناخت و پــرورش مهارت هــا و اســتعدادهای چندگانه(امــوزش ایــن مســئله کــه افــراد بتواننــد‬‫در یک زمــان بــه چنــد نــوع از‏ویژگی هــا و اســتعدادهای خــود توجــه داشــته باشــند) از فوایــد دیگــر‬ ‫ان ویژگــی بــه شــمار مـی رود‪.‬‏‬ ‫ شــناخت ایــن مســئله کــه اســترس یــک بخــش طبیعــی از زندگــی اســت و ایــن روش بهتریــن‬‫رویکــرد نســبت بــه ایــن مســائل‏اســت‪ ،‬نــه این کــه ســعی کنیــم بــا اجتنــاب یــا پرخاشــگری‪ ،‬بــا ایــن‬ ‫موقعیت هــا مقابلــه کنیــم‪.‬‏‬ ‫ افــراد بــا دارا بــودن ایــن توانایــی قــادر می شــوند اســترس حــاد و اســترس مزمــن را از هــم تمیــز‬‫داده و روش هــای مقابلــه بــا ان‏را بیاموزنــد‪.‬‏‬ ‫ درک ایــن مســئله کــه همــه انســان ها در زندگــی روزمــره اســترس را تجربــه می کننــد؛ امــا واکنــش‬‫هــر یــک از مــا در مقابــل ایــن‏موقعیت هــا متفــاوت خواهــد بــود‪.‬‏‬ ‫بــرای مثــال‪ :‬برخــی افــراد واکنش هــای جســمانی و برخــی واکنش هــای شــناختی و روانــی از خــود‬ ‫بــروز می دهنــد‪.‬‏‬ ‫ کســب توانایــی در ایــن حــوزه کــه شــیوه های تفکــر منفــی را بــه وســیله روش هــای تفکــر مثبــت‬‫جایگزیــن کنیــم‪.‬‏‬ ‫ کســب مهــارت بــه منظــور مدیریــت هیجان هــا و درنتیجــه کنتــرل عالئــم جســمانی از‬‫مشــخصه های اصلــی ســخت رویــی ‏اســت‪.‬‏‬ ‫ اســتفاده از تجــارب مثبــت و ثمربخــش بــا دوســتان و اشــنایان در برخــورد بــا موقعیت هــای‬‫اســترس زامی تواند از دیگــر فوایــد ‏سرســختی باشــد‪.‬‏‬ ‫نکتــه‪ :‬سرســختی از مولفه هــای بســیار مهــم در بهداشــت روان افــراد اســت کــه کمــک بســیار‬ ‫زیــادی بــه ســامت جســم و‏روان ان هــا خواهــد کــرد‪.‬‏‬ ‫منبع‪ :‬برگرفته از کتاب‪ :‬سبک زندگی سالم مولف‪ :‬دکتر محمد کیاساالر‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬مریم مرادی‏‪‎-‎‬‏ کارشناس مشاوره دایره اجتماعی کالنتری ‪ 11‬امام علی (ع)‬ ‫بجنورد‬ ‫اپل‪ ،‬گوگل و‬ ‫مایکروسافتمتعهد‬ ‫به پشتیبانی از‬ ‫استاندارد ‪ FIDO‬هستند‬ ‫اپــل‪ ،‬گــوگل و مایکروســافت پشــتیبانی‬ ‫گســترده از اســتاندارد ورود بــدون رمــز عبــور‬ ‫مشــترک را کــه توســط اتحادیــه ‪ FIDO‬و‬ ‫کنسرســیوم وب جهانــی توســعه یافتــه‬ ‫اســت‪ ،‬گســترش داده انــد‪ .‬بــه وب ســایت ها‬ ‫و برنامه هــا اجــازه می دهــد تــا از ورود‬ ‫بــدون رمــز عبــور پشــتیبانی کننــد‪.‬‬ ‫صدهــا شــرکت فنــاوری و ارائه دهنــده‬ ‫خدمــات از سراســر جهــان در اتحــاد ‪FIDO‬‬ ‫و ‪ W3C‬بــرای ایجــاد اســتانداردهای ورود‬ ‫بــدون رمــز عبــور کــه قبــا ً در میلیاردهــا‬ ‫دســتگاه و همــه مرورگرهــای وب مــدرن‬ ‫پشــتیبانی می شــوند‪ ،‬کار کردنــد‪ .‬اپــل‪،‬‬ ‫گــوگل و مایکروســافت توســعه ایــن‬ ‫مجموعــه گســترده از قابلیت هــا را رهبــری‬ ‫کرده انــد و اکنــون در حــال ایجــاد پشــتیبانی‬ ‫در پلتفرم هــای مربوطــه خــود هســتند‪.‬‬ ‫گــوگل در ســال ‪ 2019‬نیــز پشــتیبانی‬ ‫خــود را از ورود بــه سیســتم ‪ FIDO‬اعــام‬ ‫کــرده بــود‪ .‬اخریــن اعالمیــه اپــل‪ ،‬گــوگل و‬ ‫مایکروســافت بــرای گســترش پشــتیبانی از‬ ‫اســتاندارد بــه معنــای دو چیــز اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬بــه کاربــران اجــازه دهیــد بــدون نیــاز‬ ‫بــه ثبــت نــام مجــدد هــر حســاب‪ ،‬بــه طــور‬ ‫خــودکار بــه اعتبارنامــه ورود بــه سیســتم‬ ‫‪ FIDO‬در بســیاری از دســتگاه های خــود‪،‬‬ ‫حتــی دســتگاه های جدیــد‪ ،‬دسترســی‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاربــران را قــادر می ســازد تــا از احــراز‬ ‫هویــت ‪ FIDO‬در دســتگاه تلفــن همــراه‬ ‫خــود بــرای ورود بــه برنامــه یــا وب ســایت در‬ ‫یــک دســتگاه نزدیــک‪ ،‬صــرف نظــر از پلــت‬ ‫فــرم ‪ OS‬یــا مرورگــری کــه در حــال اجــرا‬ ‫هســتند‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر تســهیل تجربــه کاربــری بهتــر‪،‬‬ ‫پشــتیبانی گســترده از ایــن رویکــرد مبتنــی‬ ‫بــر اســتانداردها بــه ارائه دهنــدگان خدمــات‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد تــا اعتبــار ‪ FIDO‬را‬ ‫بــدون نیــاز بــه رمــز عبــور به عنــوان روشــی‬ ‫جایگزیــن بــرای ورود بــه سیســتم یــا بازیابــی‬ ‫حســاب ارائــه دهنــد‪ .‬انتظــار مــی رود ایــن‬ ‫قابلیت هــای جدیــد در طــول ســال اینــده‬ ‫در سراســر پلتفرم هــای اپــل‪ ،‬گــوگل و‬ ‫مایکروســافت در دســترس قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪529‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫چگونه امنیت سایبری کسب‬ ‫و کارها را ارتقا دهیم؟‬ ‫اموزش امنیت انالین به کارمندان‬ ‫بــه کارمنــدان خــود در مــورد امنیــت انالیــن امــوزش‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن یــک‬ ‫دوره انالیــن بــه ان هــا انجــام دهیــد‪ ،‬اموزش هــا اصــوال‬ ‫شــامل اشــنایی بــا کالهبرداری هــای ســایبری و دفــاع از‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫به روز کردن نرم افزار ها‬ ‫یکــی از بهتریــن کار هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید نرم افــزار شــما بــه روز‬ ‫اســت‪ ،‬داشــتن جدیدتریــن نــرم افــزار باگ هــای شــما را‬ ‫برطــرف می کنــد‪ ،‬و همچنیــن از شــما در برابــر حمــات‬ ‫ســایبری نیــز محافظــت می کنــد‪،‬‬ ‫نصب انتی ویروس قوی‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هــا ی هکر هــا بــرای بــه دســت‬ ‫اوردن اطالعــات شــخصی و کاری شــما‪ ،‬الــوده کــردن‬ ‫رایانــه شــما بــه ویــروس اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما می بایســتی‬ ‫یــک نرم افــزار انتــی ویــروس رســمی را خریــد و نصــب‬ ‫نماییــد و بــدون نگرانــی از حمــات ســایبری می توانیــد کار‬ ‫خــود را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای‬ ‫ایــن امــر دسترســی هکر هــا بــه حســاب کاربــری را بســیار‬ ‫پیچیده تــر می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن گزینــه را فعــال کنیــد‪ ،‬هــر‬ ‫بــار کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود دسترســی پیــدا‬ ‫کنیــد‪ ،‬یــک کــد بــه تلفــن همــراه خــود دریافــت خواهیــد‬ ‫کــرد‪ ،‬ایــن بــدان معناســت کــه اگــر شــخصی موفــق بــه‬ ‫شکســتن رمــز عبــور شــما شــود‪ ،‬بــدون کــد نمی توانــد بــه‬ ‫حســاب کاربــری دسترســی پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫انتقال داده ها به فضای ابری‬ ‫ابــر یــا کالود حالتــی اســت کــه داده هــا بــر روی اینترنــت‬ ‫ذخیــره می شــود نــه در هــارد درایــور رایانــه‪ ،‬اگــر‬ ‫حفاظت هــای امنیتــی نصــب نشــده باشــد‪،‬داده های‬ ‫ذخیــر ه شــده در ســرورهای شــخصی در معــرض حملــه‬ ‫ســایبری قــرار می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد می شــود‬ ‫اطالعــات خــود را در فضــای ایمــن ابــری ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫داشتن استراتژی پاسخ‬ ‫عاقالنــه اســت کــه فــرض کنیــم هــر کســب و کاری‬ ‫می توانــد قربانــی حملــه ســایبری باشــد‪ ،‬بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن کار یــا غافــل گیــر نشــدن در برابــر حمــات نیــاز‬ ‫بــه توســعه یــک طــرح بــرای پاســخ بــه حمــات اســیب زا‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن راســتا تمریناتــی را بــرای امــوزش کارکنــان‬ ‫شــرکت و یــا ادمیــن صفحــات خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫گرفتن بیمه امنیت سایبری‬ ‫یــک حملــه ســایبری می توانــد بــه انــدازه اتــش ســوزی‬ ‫یــا ســرقت ویرانگــر باشــد‪ ،‬همان طــور کــه بــرای جبــران‬ ‫خســارت ایــن نــوع وقایــع بیمــه در نظــر گرفتــه می شــود‪،‬‬ ‫بــرای حمــات ســایبری نیــز بیمــه امنیتــی متصــور اســت‪،‬‬ ‫شــما می بایســتی بــه دنبــال پوشــش شــخص اول و ســوم‬ ‫باشــید‪ ،‬منظــور از پوشــش شــخص اول‪ ،‬پوششــی اســت‬ ‫کــه خســارات وارده را پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در خصــوص پوشــش شــخص ثالــث‪ ،‬منظــور ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی ماننــد یــک شــرکت شــریک یــا مشــتری‬ ‫کــه اطالعــات کارت اعتبــاری او بــه خطــر افتــاده اســت‬ ‫بــه دلیــل نقــض داده از شــما شــکایت کنــد‪ ،‬تحــت ایــن‬ ‫پوشــش شــخص ثالــث قــرار می گیــرد‪ ،‬وجــود نهــاد بیمــه‬ ‫در دنیــای ســایبری امــروز بســیار محســوس اســت و‬ ‫شــرکت های مختلفــی ایــن نــوع بیمــه را تحــت پوشــش‬ ‫قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫ارتباط مستقیم با دادستان‬ ‫مرکز استان گلستان‬ ‫گلستانی ها می توانند مشکالت و گزارش های مربوط به‬ ‫حوزه حقوق عامه یا جرایم را به شماره ‪09033742410‬‬ ‫پیامک کنند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان گفــت‪ :‬عــاوه‬ ‫بــر پیامــک ‪ ،‬هــم اســتانی هــا مــی تواننــد در پیــام رســان هــا‬ ‫هــم گــزارش هــا و مســتندات مربــوط بــه تخلــف هــا و جرایم‬ ‫را ارســال کننــد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬پیــام هــا و گــزارش هــای دریافتــی‬ ‫بــه شــماره ‪ 09033742410‬را شــخصا دریافــت و پــس از‬ ‫بررســی ‪ ،‬اقــدام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬ایــن شــماره بــرای دسترســی‬ ‫راحت تــر مــردم بــه مســئوالن قضایــی‪ ،‬اســت‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای زیارت جاده ابشار‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -529‬سال هشتم‬ ‫‪-529-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/99 - 2022 //may‬شوال‪/‬‬ ‫‪may// 10‬‬ ‫‪10-- 1401 //02‬‬ ‫سه شنبه ‪02//20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫دکتر حسن ستایش‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫مستحبات بى ارزش‬ ‫ّ‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ض ‪.‬‬ ‫ائ‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫تْ ‬ ‫لَ قُرْبَه َ بِالنَّوَاف ِ ِ ‬ ‫ِ‬ ‫ل اِذَا ا َ َضر َّ ِ َ ِ‬ ‫امام علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫هــرگاه کارهــاى مســتحب بــه واجبــات زیــان برســاند موجــب قــرب بــه خــدا‬ ‫نمى شــود‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه الســام )در ایــن گفتــار حکیمانــه مى فرماید‪«:‬کارهــاى‬ ‫مســتحب اگــر بــه واجبــات زیــان برســاند موجــب قــرب بــه خــدا نمى شــود»‪.‬‬ ‫روشــن تریــن تفســیرى کــه بــراى ایــن گفتــار حکیمانــه امــام علی(علیــه‬ ‫الســام)به نظــر مى رســد ایــن اســت کــه هــر گاه کارهــاى مســتحب ضــررى‬ ‫بــه واجبــات بزنــد ارزش ان کاســته مى شــود و ثــواب ان کــم مى گــردد‪،‬‬ ‫مثــل این کــه کســى از ســر شــب تــا بعــد از نیمــه شــب مشــغول عــزادارى‬ ‫باشــد ولــى خــواب بمانــد و نمــاز صبــح او قضــا شــود‪ .‬همــه مى گوینــد ان‬ ‫مســتحبى کــه بــه ایــن فریضــه لطمــه زد ک ـم ارزش اســت‪.‬‬ ‫یــا این کــه بــه ســراغ کارهــاى خیــرو کمــک بــه مســتمندان برود؛ولــى در‬ ‫اداى دیــون خــود و یــا حــج واجــب کوتاهــى کنــد‪.‬‬ ‫دلیــل ان هــم روشــن اســت فرائــض و واجبــات مصالحــى دارد کــه اگــر‬ ‫تــرک شــود بــه انســان لطمــه جـدّى مى زنــد در حالــى کــه مســتحبّات چنیــن‬ ‫نیســت و بــه ایــن مى مانــد کــه کســى داروى اصلــى درد خــود را رهــا کــرده‬ ‫و بــه داروهــاى اضافــى و غیــر ضــرورى بپــردازد‪.‬‬ ‫درحدیثى که درغررالحکم از امیرمومنان(ع) نقل شده مى خوانیم‪:‬‬ ‫ل بِارْبـَـع ت َضییــع ِ ْ‬ ‫ـول و َ التَمَ ُّ‬ ‫ال ُُصـ ِ ‬ ‫ســتَدَّل ُ عَل ـ ‬ ‫سـ ِ‬ ‫«ی َ ْ‬ ‫ى اد ْبــار ِ ال ـدُّو َ ِ‬ ‫ک بِالْفُــرُوع ِ‬ ‫ٍ‬ ‫و َ تَق ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ـل ؛ چهــار چیــز اســت کــه دلیــل بــر ســقوط‍ ‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫افا‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫َاخی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ذ‬ ‫ارا‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫دی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دولت هــا مى شــود‪ :‬ضایــع ســاختن اصــول‪ ،‬و چســبیدن بــه فــروع و مقــدم‬ ‫داشــتن اراذل و موخــر داشــتن افاضــل»‪.‬‬ ‫تفســیر دیگــرى کــه بــراى ایــن گفتــار حکیمانــه اســت این کــه در بعضــى‬ ‫از عبــادات اگــر واجبــات را رهــا کننــد و بــه مســتحبات بپردازنــد مســتحب‬ ‫اساســا ً باطــل اســت؛ ماننــد کســى کــه روزه قضــاى واجــب بــر اوســت اگــر‬ ‫روزه مســتحب بگیــرد از اســاس باطــل اســت و یــا این کــه حــج واجــب را رهــا‬ ‫کنــد و بــه ســراغ حــج مســتحب بــرود کــه بــه عقیــده جمعــى حــج مســتحب‬ ‫او باطــل اســت‪.‬‬ ‫احتمــال ســوم نیــز در تفســیر ایــن ســخن ایــن اســت کــه اشــاره بــه مســئله‬ ‫ضدیــن کــه در علــم اصــول امــده باشــد‪ ،‬زیــرا جمعــى معتقدنــد کــه امــر‬ ‫بــه شــى نهــى از ضــد ّ خــاص ان مى کنــد و بــر ایــن اســاس معتقدنــد‬ ‫کســى کــه بدهــکارى فــورى داشــته باشــد اگــر در وســعت وقــت نمــاز‬ ‫بخوانــد نمــاز او باطــل اســت‪ ،‬زیــرا انجــام نمــاز در وســعت وقــت بــه واجــب‬ ‫فــورى لطمــه زده و چــون امــر بــه شــى نهــى از ضــد مى کنــد ایــن نمــاز‬ ‫قابــل تقــرب نیســت و باطــل اســت؛ ولــى اخیــرا ً محققــان ایــن مطلــب‬ ‫را نپذیرفته انــد و امــر بــه شــى را ســبب نهــى از ضــد خــاص نمى داننــد‪.‬‬ ‫البتــه جمــع میــان همــه ایــن تفســیرها نیــز منعــى نــدارد؛ ولــى مناس ـب تر‬ ‫همــان تفســیر اوّل اســت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلــد دوازدهــم‪ .‬صفحــه ‪۲۶۷‬‬ ‫یک اقدام اساسی در زمینه‬ ‫پیشرفت و عدالت‪ ،‬مبارزه‬ ‫با اسراف‪ ،‬حرکت در سمت‬ ‫اصالح الگوی مصرف و‬ ‫جلوگیری از‏تضییع اموال‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫(مقام معظم رهبری)‬ ‫(نجات اب در گرو توجه همه ما ‏)‬ ‫گویشهای منطقه بجنورد‪:‬‬ ‫نگاهی به وجه تسمیه‬ ‫دو روستای« لنگر»‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫سرویس گردشگری‪ -‬دکتر حسن ستایش‪:‬‬ ‫در اســتان خراســان شــمالی دو روســتا به نام لنگر وجود‬ ‫دارد ‪ .‬ایــن دو روســتا عــاوه بــر اینکــه تشــابه اســمی دارنــد‬ ‫دارای امامــزاده هســتند ( امامــزاده محمدرضــا و امامــزاده‬ ‫قاســم ) کــه بــه فاصلــه ‪ ۶۷‬کیلومتــر از یکدیگــر در یــک‬ ‫اســتان واقــع انــد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن شــرایط ‪ ،‬بــی تردیــد‬ ‫وجــه تســمیه مشــترک نیــز دارنــد ‪.‬‬ ‫این دو روستا عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬روســتای لنگــر بجنــورد؛ کــه از توابــع دهســتان بدرانلــو‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان بجنــورد بــه شــمار مــی ایــد ‪.‬‬ ‫ایــن روســتا بــا مختصــات طــول جغرافیایــی ‪ ۵۷‬درجــه و‬ ‫‪ ۲۴‬ثانیــه و عــرض جغرافیایــی ‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۵۵‬ثانیــه و‬ ‫ارتفــاع ‪ ۱۳۲۲‬متــر از ســطح دریــا بــا موقعیــت کوهســتانی‬ ‫در ‪ ۱۹‬کیلومتــری شــمال غربــی شــهر بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬روســتای لنگــر ســملقان؛ کــه در دهســتان قاضــی‬ ‫بخــش ســملقان شهرســتان مانــه و ســملقان بــا‬ ‫مختصــات طــول جغرافیایــی ‪ ۵۶‬درجــه و ‪ ۸۰‬ثانیــه و‬ ‫عــرض جغرافیایــی ‪ ۳۷‬درجــه و ‪ ۴۵‬ثانیــه و ارتفــاع‬ ‫‪ ۷۹۶‬متــر از ســطح دریــا و بــا موقعیــت دشــتی در ‪۱۸‬‬ ‫کیلومتــری غــرب شــهر اشــخانه واقــع اســت‪.‬‬ ‫از نظــر واژه شناســی ‪ ،‬واژه لنگــر در زبــان فارســی بــه‬ ‫الــت اهنــی داللــت دارد کــه بــه طنابــی دراز متصــل اســت‬ ‫و چــون خواهنــد کشــتی را در جایــی متوقــف ســازند ان را‬ ‫بــه اب اندازنــد؛ و انــگاه کــه خواهنــد کشــتی را بــه حرکــت‬ ‫اورنــد ان را از اب بــر گیرنــد ( فرهنــگ معیــن)‪ .‬بــه ایــن‬ ‫معنــا گفتــه مــی شــود کــه لنگــر لفــظ یونانی االصل اســت‪.‬‬ ‫در زبــان یونانــی بــه لنگــر ‪ agkyra‬مــی گوینــد و معــرب‬ ‫ان انجــر اســت؛ بــه همــان معنــای لنگــر کشــتی کــه در‬ ‫التیــن بــه صــورت ‪ ancora‬و در زبان هــای فرانســه و در‬ ‫انگلیســی بــه صــورت ‪ anchor‬در امــده اســت (فرهنــگ‬ ‫ریشــه شــناختی زبــان فارســی)‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس در بــادی امــر بــه نظــر مــی رســد کــه‬ ‫هــر دو جلگــه بجنــورد و ســملقان در گذشــته هــای دور‪،‬‬ ‫دریــا بــوده و کشــتی هــا در جاهایــی لنگــر می انداختنــد‬ ‫کــه اکنــون لنگــر نــام دارد ‪ .‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه‬ ‫فرضیــه دریــا بــودن ایــن دو جلگــه بــرای هــر دو روســتای‬ ‫فــوق‪ ،‬بویــژه بــرای لنگــر ســملقان کــه در وســط دشــت‬ ‫وســیعی قــرار دارد امــری محــال بــه نظــر مــی رســد و از‬ ‫ایــن نظــر واژه لنگــر بــرای هــر دو ابــادی نمــی توانــد اســم‬ ‫بــا مس ـمّایی باشــد‪.‬‬ ‫ولــی لنگــر در زبــان فارســی معانــی دیگــری هــم دارد؛‬ ‫از جملــه بــه محــل اجتمــاع و خــوردن گاه صوفیــان لنگــر‬ ‫‪BKKG.ir‬‬ ‫اطــاق مــی شــود ؛ جایــی کــه در ان همــه روزه بــه فقیــران‬ ‫طعــام مــی دهنــد و نیــز بــه مقبــره و ضریح بــزرگان که دور‬ ‫ان محجــری از ســنگ‪ ،‬چــوب‪ ،‬خشــت یــا گل می کشــیدند‬ ‫لنگــر گفتــه انــد ( لغتنامــه دهخــدا) ‪.‬‬ ‫بــه ایــن معنــا ‪ ،‬طبــق فرهنــگ نظــام ایــن واژه در زبــان‬ ‫سنســکریت در اصــل « الن اگار » بــوده اســت‪ .‬الن بــه‬ ‫معنــی دادن و بخشــیدن اســت و اگار بــه معنــی خانــه و‬ ‫در مجمــوع الن اگار ( یــا لنگــر )بــه معنــای خانــه بخشــش‬ ‫و خیــرات مــی باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در اصطــاح‬ ‫صوفیــان ســاکن در شــبه قــاره هنــد بــه اشــپزخانه واقــع‬ ‫در یــک خانقــاه لنگــر گفتــه مــی شــد و اساســا ً هــر یــک از‬ ‫خانقــاه هــای بــزرگ دارای لنگرخانــه ای بــود کــه مخــارج‬ ‫ان از راه موقوفــات و درامدهــای مختلــف دیگــر تامیــن‬ ‫مــی گردیــد (تاریــخ خانقــاه هــا در ایــران ‪ ،‬ص ‪.)۱۱۱‬‬ ‫ادوارد بــراون محقــق ایرانشــناس در مــورد لنگــر‬ ‫می نویســد‪ :‬لنگــر یعنــی خانقــاه و صومعــه و دیــر قلنــدران‬ ‫و تــارکان دنیــا و راهبــان پیــروان محمــد( ص)‪ .‬امــا در‬ ‫مــورد راهبــان شــرق دور و منطقــه خراســان بــه معنــای‬ ‫مرکــز نهارخــوری خانقــاه اســت (همــان) ‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل مــی تــوان گفــت کــه لنگــر بــه معنــای‬ ‫خانقــاه اســت کــه صــورت تحریــف شــده « خــوان گاه»‬ ‫( ســفره خانــه) یــا « خــوردن گاه » ( جــای خــوردن)‬ ‫می باشــد (اننــدراج)‪ .‬در واقــع‪ ،‬لنگــر در اغــاز تاســیس‬ ‫خــود‪ ،‬محلــی بــود بــرای ســکونت و تغذیــه درویشــان‬ ‫مقیــم و مســافر‪ .‬یعنــی مســافرخانه رایگانــی بــوده اســت‬ ‫کــه غــذا و مــکان مجانــی در اختیــار مســافران و غریبــان و‬ ‫صوفیــان قــرار مـی داد و در انجــا از انــان پذیرایــی مــی شــد‬ ‫و ایــن نکتــه نیــز بدیهــی اســت کــه وقتــی کســی در جایــی‬ ‫اقامــت می کنــد بــه طــور طبیعــی بــه خــوراک هــم نیــاز‬ ‫دارد و معمــوال ً صاحبخانــه ایــن کار را بــه عهــده می گیــرد‪.‬‬ ‫پــس لنگــر ناگزیــر جایــی بــوده اســت کــه کســانی در انجــا‬ ‫ســکنی گزیــده و بــه ان هــا خــوراک هــم داده مــی شــده‬ ‫اســت و ایــن کار در طــول زمــان همچنــان ادامــه داشــته و‬ ‫تکامــل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در مورد پیدایش و منشــا تاریخی لنگر گفته می شــود‪ :‬به‬ ‫مــوازات رواج و رونــق خانقاههــا و نظامــات خانقاهــی‪ ٬‬مراکــز‬ ‫دیگــری هــم وجــود داشــت کــه مــورد اســتفاده صوفیــان و‬ ‫دراویــش قــرار مــی گرفــت و برخــی از صوفیــان بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف و ارمــان خویــش بــه تنهایی یا گروهی در مســاجد‬ ‫و کنــار مقابــر و شــکاف کوه هــا و مراکــز دیگــر اقامــت گزیــده‬ ‫بــه عبــادت و ریاضــت می پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مراکــز دیگــری تحــت عنــوان ربــاط‪ ٬‬زاویــه‪٬‬‬ ‫دویــره‪ ،‬تکیــه و غیــره کانون هــای بودنــد کــه در ان هــا‬ ‫تمــام یــا برخــی برنامــه هــای خانقاهــی و مســلک تصــوف‬ ‫اجــرا می شــد‪ ( .‬پیشــین ‪،‬ص‪ . )۶۵‬امــا لنگــر فقــط همــان‬ ‫محــل اجتمــاع صوفیــان بــوده اســت؛ جایــی کــه از انجــا‬ ‫هــر روز بــه مــردم طعــام مــی رســید‪.‬‬ ‫اصطــاح « لنگــر » را اولیــن بــار درویشــان سلســله‬ ‫نقشــبندیه بعــد از حملــه مغــول بــرای خانقــاه خــود‬ ‫پذیرفتنــد( زبــده التواریــخ ج‪ ،۲‬ص‪ .)۸۲۱‬امــا مســئله‬ ‫لنگــر ســازی و لنگــرداری و پذیرایــی از درویشــان در عهــد‬ ‫تیموریــان راه افتــاد و شــاهان تیمــوری بــه ســبب رواج‬ ‫مســلک تصــوف در بیــن مــردم بــه ســاختن لنگرهــا ابــراز‬ ‫تمایــل مــی کردنــد و گاهــی هــم خــود عهــده دار تولیــت‬ ‫ان هــا بودنــد( تاریــخ خانقــاه ایــران‪ ،‬ص‪.) ۱۱۱‬‬ ‫در مطلــع الســعدین امــده اســت ‪« :‬امیــر تیمــور در‬ ‫اکثــر بیابان هــا کــه صالحیــت داشــته لنگرهــا بنــا نهــاده‬ ‫و قریــه هــا وقــف کــرده و مــردم تعییــن فرمــوده تــا بــه‬ ‫خدمــت صــادر و وارد جریــان نماینــد‪ .‬عــاوه بــر خانقاهــی‬ ‫کــه در کنــار ارامــگاه برخــی بــزرگان صوفیــه قــرار داشــت‬ ‫اشــپزخانه و لنگــری هــم دایــر شــده و درویشــان و فقیــران‬ ‫در ان اطعــام می شــدند » ( ص ‪. )۳۱۵‬‬ ‫لنگــر در منطقــه بجنــورد و ســملقان نیــز نقــش خوانــگاه‬ ‫یــا ســفره خانــه را داشــته ؛ جایــی کــه بــرای همــگان‬ ‫همــواره ســفره رایــگان گســترده و امــاده بــوده اســت ‪.‬‬ ‫از انجــا کــه نــذورات زیــادی از ســوی اهالــی ان دو روســتا‬ ‫و روســتاهای اطــراف بــه ایــن دو امامــزاده هــا اهــدا‬ ‫می شــد ایــن مــکان ملجــا و لنگرگاهــی بــرای دراویــش و‬ ‫صوفیــان شــده بــود ؛ بویــژه کــه دراویــش زیــادی از ســنخ‬ ‫بــی سلســله و بیــکاره در منطقــه خراســان شــمالی حضــور‬ ‫داشــتند‪ .‬وجــود کــوه باباموســی و روســتاهای درصوفیــان‪،‬‬ ‫زمــان صوفــی ‪ ،‬مالحســن‪ ،‬مالویــس‪ ،‬بابــا امــان و مقابــر‬ ‫بابــا قــدرت و بابــا تــوکل در ایــن اســتان حکایــت از حضــور‬ ‫گســترده صوفیــان در ایــن منطقــه دارد و ضــرورت‬ ‫ســاختن چنیــن اماکنــی را مــی رســاند‪.‬‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه اینکــه هــر دو روســتای لنگــر بجنــورد و‬ ‫ســملقان دارای امامــزاده ای هســتند کــه توقفــگاه دراویــش‬ ‫و فقــرا بــوده و رزق روزمــره شــان در انجــا تامیــن مــی شــده‬ ‫اســت لنگــر نامگذاری شــده اند‪ .‬البته مرقدهــای امامزاده ها‬ ‫و مقابــر بــزرگان در روســتاهای لنگــر ســاری ‪ ،‬لنگــر ماهــان‬ ‫کرمــان و لنگــر تربــت جــام نیــز بــه عنــوان توقفــگاه صوفیــان‬ ‫و دراویــش بــا شــرایط مذکــور اســتفاده شــده اســت و بــه‬ ‫همیــن دلیــل نــام انهــا را هــم لنگــر نهــاده انــد‪.‬‬ ‫شــاید ضــرب المثــل « کنگــر خــورده و لنگــر انداختــه»‬ ‫بــه دراویــش و فقــرای ان روزگار بــر مــی گــردد کــه در ایــن‬ ‫مکانهــای امــن و ارام مــدت زیــادی می ماندنــد و جــا خــوش‬ ‫مــی کردنــد و بــا خاطــری جمــع از فراهــم بــودن اب و نــان بــه‬ ‫اصطــاح عــوام پــاس شــده و تنقــل مــی انداختنــد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫نل‬ ‫کن‬ ‫ن‬ ‫راانالین وا یدودا ود ید‬ ‫تلفن تماس جهت دریافت نسخه کاغذی‬ ‫‪01732688214‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

روزنامه بازار کسب و کار پارس 850

شماره : 850
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

روزنامه بازار کسب و کار پارس 849

شماره : 849
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

روزنامه بازار کسب و کار پارس 848

شماره : 848
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

روزنامه بازار کسب و کار پارس 847

شماره : 847
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

روزنامه بازار کسب و کار پارس 846

شماره : 846
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

روزنامه بازار کسب و کار پارس 845

شماره : 845
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!