روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 528 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 528

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 528

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 528

‫دو شنبه‬ ‫شماره ‪25 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 19‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /8 -2022/ may/ 9-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪528‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫باحذف ارز‪،۴۲۰۰‬‬ ‫جلوی شورش گرفته می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫وارد کننده ای که یارانه‬ ‫مردم را دزدیده‬ ‫دولت هر روز ‪،‬‬ ‫در تالش است‬ ‫‪4‬‬ ‫رونق تولید واحدهای‬ ‫صنایع تبدیلی ‪ ،‬اولویت‬ ‫مهم کشاورزی گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جلوگیری از قاچاق‬ ‫ارد‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫دولت است‬ ‫‪3‬‬ ‫برای خرید یارانه ای نان‬ ‫نیازی به کارت جدید‬ ‫و افتتاح حساب نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪527‬‬ ‫‏— دقت ویژه در کتاب الهی و محکم گرفتن پیام ها و فرامین ان (‪ / 12‬مریم ‪ ، 41 /‬ص ‪)306‬‏‬ ‫‏‪ .5‬لقــای پــروردگار بــرای کســی میســر اســت کــه عمــل صالــح داشــته و در عبــادت او (هیچ شــریکی)‬ ‫قایــل نباشــد ‪ / 110( .‬کهــف‏)‬ ‫‏‪ .6‬نمــاز ‪ ،‬زکات ‪ ،‬احتــرام بــه مــادر ( و ‪ ) ...‬از توصیــه هــای خداونــد بــه حضــرت عیســی (ع)بــوده‬ ‫اســت ‪ 32 (.‬ـ ‪ / 31‬مریــم ‏)‬ ‫‏‪ .7‬صراط مستقیم ‪ ،‬همانا عبودیت و بندگی خداست ‪ 36 .‬ـ مریم‏‬ ‫‪ P‬برای اعضاء خانواده طلب استغفار و بخشش کنیم (‪ / 47‬مریم ص ‪)308‬‏‬ ‫‏‪ .8‬از ویژگی هــای پیامبــران ‪ ،‬پرســتش خــدای واحــد ‪ ،‬راســتگویی ‪ ،‬اخــاص ‪ ،‬وفــای بــه عهــد ‪ ،‬فرمــان‬ ‫بــه خانــواده بــرای نمــاز و دادن زکات‏مــی باشــد ‪ .‬مــا بایــد چگونــه باشــیم ؟ (‪ 56‬ـ ‪ / 41‬مریــم ‏)‬ ‫‏ معرفــی نعمــت داده شــدگان (صــراط الذیــن انعمــت علیهــم) (‪ 63‬ـ ‪ / 54‬مریــم ص ‪ 309‬ـ ‪/ 37‬‬ ‫احــزاب ـ ‪ 1/5‬احقــاف بنــی اســرائیل ‪ / 22‬بقــره ‪،‬‏‏‪ 47‬بقــره ‪ 4،‬بقــره‏)‬ ‫‏— معادشناسی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .9‬انســانی کــه (بــا خلقــت الهــی) از نبــود ‪ ،‬بــه عالــم بــود و وجــود و افرینش امــده ‪ ،‬چگونه به خروج‬ ‫دوبــاره و زندگــی پــس از مــرگ (یعنــی‏قیامــت ‪ ) ...‬شــک مــی کنــد ؟ (‪ 68‬ـ ‪ / 66‬مریم ‏)‬ ‫‏— ترجمان کلمه شیعه در قران کریم ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .10‬جالــب اســت بدانیــم ‪ :‬کلمــه « شــیعه « ‪ 4‬بــار در ایــات (‪ / 69‬مریــم ‪ / 15 ،‬قصــص و ‪/83‬‬ ‫صافــات) قــران کریــم امــده اســت ‪ /69 .‬مریــم‏‬ ‫‏‪ .11‬اثــار شایســته (باقــی اتصالحــات) کــه از انســان باقــی مــی مانــد ‪ ،‬ثوابــش در پیشــگاه خــدا بهتــر و‬ ‫عاقبتــش خــوب تــر اســت ‪ /76 (.‬مریــم ‏)‬ ‫‏— جهنم همگانی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .12‬همــه انســان ها (بــدون اســتثاء) وارد جهنــم مــی شــوند و ظالمــان در حالــی کــه از زانــو در‬ ‫امده انــد‪ ،‬در ان رهــا و تنهــا بــرای اهــل تقــوا ‪،‬‏نجــات خواهــد بــود ‪ 73 (.‬ـ ‪ / 71‬مریــم ‏)‬ ‫‏ برای حساب بررسی قیامت هرکس به تنهایی خواهد امد( ‪ / 95‬مریم ص ‪ 311‬‏)‬ ‫‏‪ .13‬مــن (اللــه) پــروردگار یگانــه هســتم ‪ ،‬مــرا بپرســتید و بــرای ذکــر مــن ‪ ،‬نمــاز را بــر پــا داریــد ‪.‬‬ ‫(‪ /14‬طــه‏)‬ ‫‏‏— اصول تبلیغ در مواجهه با قدرت فراغه ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .14‬رویارویــی و مبــارزه بــا فراغــه و مســتکبران هــر زمــان ‪ ،‬لوازمــی چــون ‪ :‬درخواســت (شــرح صــدر‪،‬‬ ‫اســان شــدن امــور ‪ ،‬قــدرت‏ســخنوری ‪ ،‬عمــق در کالم و نرمــی ســخن) از خــدا و انتخــاب مشــاور ‪،‬‬ ‫شــریک و وزیــری از نزدیــک تریــن افــراد (خــودی) الزم دارد ‪.‬‏‏‪ 35‬ـ ‪ / 24‬طــه‬ ‫‏— اختالف و تفرقه از شرک بدتر است ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .15‬از ایــه ‪ 94‬ســوره طــه برمــی ایــد کــه اختــاف و تفرقــه از کفــر و شــرک (بــرای نابــودی ارکان یــک‬ ‫جامعه)شــکننده تــر اســت‪ 94(.‬ـ ‪/83‬‏طــه‏)‬ ‫‏‪ .16‬رویدادگــری از قــران (و تجربیــات تاریخــی قصــص انبیــاء ‪ ) ...‬موجــب ســنگینی بارگنــاه در روز‬ ‫قیامــت خواهــد شــد( ‪ 100‬ـ ‪/ 99‬‏طــه ‏)‬ ‫‏— فرمان به خانواده برای اقامه نماز ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .17‬خانــواده خــود را بــه برپایــی نمــاز فرمــان دهیــد و بــرای انجــام ان صبــور و شــکیبا باشــید کــه‬ ‫عاقبــت نیــک بــرای تقواســت ‪/ 132 (.‬‏طــه‏)‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫‏‏‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫ یکشنبه ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫‪ ۲‬قالده خرس قهوه ای‬ ‫در قرخود خراسان شمالی‬ ‫مشاهده شد‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظــت زیســت خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ ۲ :‬قــاده خــرس قهــوه ای در منطقــه‬ ‫حفاظــت شــده قرخــود شهرســتان مانــه و ســملقان‬ ‫مشــاهده و از انــان تصویــر بــرداری شــد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن اداره کل‪ ،‬رضــا‬ ‫شــکاریان اظهــار داشــت‪ :‬ایــن خــرس هــا در جریــان‬ ‫بازدیــد از منطقــه حفاظــت شــده قرخــود مشــاهده و‬ ‫بــا پیمایــش مســیری بصــورت موتــوری و پیــاده تصویــر‬ ‫بــرداری از ایــن گونــه ارزشــمند انجــام شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــوزش جوامــع محلــی‪ ،‬برخــورد قاطــع‬ ‫بــا شــکارچیان غیرمجــاز و تعامــل بــا جوامــع بومــی‬ ‫و محلــی و تــاش شــبانه روزی محیــط بانــان ســبب‬ ‫شــده تــا امنیــت در زیســتگاه بــرای خــرس قهــوه ای‬ ‫تامیــن شــود و مشــاهده و تصویــر بــرداری از گونــه‬ ‫ارزشــمند هــم نشــان از ایــن امنیــت دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظــت زیســت خراســان‬ ‫شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــاهده گونــه هــای‬ ‫ارزشــمند همچــون خــرس قهــوه ای و پلنــگ در ایــن‬ ‫اســتان نشــان از ایــن دارد کــه زیســتگاه هــا بــرای ایــن‬ ‫حیــوان هــا امــن اســت‪.‬‬ ‫منطقــه حفاظــت شــده قرخــود یکــی از زیســتگاه های‬ ‫اصلــی خــرس قهــوه ای در اســتان خراســان شــمالی اســت‪.‬‬ ‫خــرس قهــوه ای‪ ،‬گوشــتخواری بــزرگ جثــه و گونــه‬ ‫ای در تعــارض بــا انســان اســت کــه همیــن امــر از‬ ‫تهدیدهــای ایــن گونــه بــاارزش بــه شــمار مــی رود و‬ ‫مســووالن ســازمان محیــط زیســت از بیمــه خــرس‬ ‫قهــوه ای خبــر داده انــد‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫خراســان شــمالی از ‪ ۱۹۷‬گونــه پســتاندار شــناخته‬ ‫شــده در کشــور‪ ۶۵ ،‬گونــه ان در ایــن اســتان واقــع در‬ ‫شــمال شــرق کشــور زیســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫انسان سازی مهمترین‬ ‫رسالت معلمان است‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در گلســتان و امــام جمعــه گــرگان‬ ‫گفــت‪ :‬مهم تریــن مســوولیت و رســالت معلمــان در‬ ‫کنــار تدریــس علــم بــه دانش امــوزان‪ ،‬انسان ســازی‬ ‫و تربیــت نیروهــای موثــر و مفیــد بــرای اینــده ایــران‬ ‫اســامی اســت‪.‬‬ ‫ایت اللــه ســیدکاظم نورمفیــدی در اییــن تکریــم و‬ ‫تجلیــل از معلمــان نمونــه گلســتان در کانــون طــه‬ ‫گــرگان اظهــار داشــت‪ :‬اگــر در هــر دوره تحصیــل یــک‬ ‫نفــر بــه وســیله معلــم بــه راه درســت هدایــت شــود‬ ‫ارزشــی باالتــر از ثــروت فــراوان دارد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گلســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬معلــم نبایــد بــرای گذرانــدن وقــت بــه‬ ‫کالس درس بــرود بلکــه هدفــش بایــد انسان ســازی‬ ‫در همــه ابعــاد باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬کشــور جوانانــی می خواهــد کــه از‬ ‫نظــر علمــی‪ ،‬شــخصیتی و ایمانــی بــاال و برتر باشــند که این‬ ‫نیــاز مهــم‪ ،‬مســوولیت معلمــان را ســنگین تر می کنــد‪.‬‬ ‫ایت اللــه نورمفیــدی ادامــه داد‪ :‬کســانی کــه‬ ‫می خواهنــد جــذب امــوزش و پــرورش شــوند بایــد‬ ‫عشــق و عالقــه و اخــاص در کار داشــته باشــند امــا از‬ ‫ســوی دیگــر بایــد کرامــت و منزلــت اجتماعــی معلمــان‬ ‫حفــظ شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ار خانــواده شــهید قربــان نجفــی‪،‬‬ ‫شــهید فرهنگــی مدافــع حــرم بــه عنــوان شــهید‬ ‫شــاخص فرهنگــی و رضوانــه عباســی بــه عنــوان یکــی‬ ‫از ‪ ۱۷‬معلــم نمونــه کشــوری گلســتان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,910,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 13,132,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 129,900,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 133,560,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,450,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 43,520,000‬ریال محاســبه و عرضه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫تامین برق و جذب سرمایه گذار‬ ‫در حالــی کــه بــرای ســرمایه گــذاران و وارد کــردن ان هــا‬ ‫بــه شهرســتان شــیروان فــرش قرمــز انداختــه ایــم و بــه‬ ‫هــزار زحمــت ان هــا را وارد شــهرک صنعتــی و مقدمــات‬ ‫ســرمایه گذاری را فراهــم مــی کنیــم بــه مراحلــی ماننــد تامیــن‬ ‫بــرق کــه میرســند بــرای ‪ ۲‬مــگا وات بــرق بایــد دوندگــی و‬ ‫تــاش کننــد ان هــم شــاید بــه نتبجــه برســند یــا نــه‪.‬‬ ‫رونق صنایع شیروان‬ ‫با امضای تفاهم نامه‬ ‫تامین برق به میزان‬ ‫‪ ۲۲‬مگاوات‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫تفاهم نامــه ایجــاد زیرســاخت هــای تامیــن بــرق صنایــع‬ ‫مســتقر در شــهرک صنعتــی شــیروان توســط اســتانداری‪ ،‬شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی و شــرکت توزیــع بــرق خراســان شــمالی‬ ‫امضــا شــد و بــر اســاس ان‪ ،‬بــرق شــهرک صنعتــی شــیروان بــه‬ ‫میــزان ‪ ۲۲‬مــگاوات تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫تامیــن بــرق صنایــع کوچــک و متوســط خراســان شــمالی بــه‬ ‫ویـِـژه در ســالهای اخیــر کــه تــراز تولیــد و مصــرف بــرق در کشــور‬ ‫نامــوزون شــده بــا مشــکالتی همــراه اســت کــه خاموشــی هــای‬ ‫گاه و بیــگاه بــرق یکــی از ان هاســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه برخــی از صنایعــی کــه هــم اکنــون مقدمــات‬ ‫ایجــاد ان هــا فراهــم شــده اســت متقاضــی بــرق هســتند در‬ ‫شــهرک های صنعتــی ماننــد شــهرک صنعتــی شــیروان کمبــود‬ ‫بــرق ملمــوس اســت و بــه همیــن دلیــل تفاهــم نامــه ای در‬ ‫هفتــه گذشــته امضــا شــد تــا در طــی یــک تــا یــک ســال و نیــم ‪۲۲‬‬ ‫مــگاوات بــرق بــرای صنایــع ایــن شهرســتان فراهــم شــود و ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه نیــز بــرق صناعــی بیــش از ایــن هاســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن و مدیــران خراســان شــمالی هــم اکنــون‬ ‫فقــط ‪ ۹‬مــگاوات بــرق در ایــن شــهرک تامیــن شــده اســت و‬ ‫مــی تــوان امیــدوار بــود کــه بــا اجــرای تفاهــم نامــه تامیــن‬ ‫زیرســاخت های بــرق صنایــع در گام اول ‪ ۲۲‬مــگاوات بــرق بــرای‬ ‫صنایــع شــیروان تامیــن شــود‪.‬‬ ‫فاصله ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰۰‬مگاوات برق‬ ‫سرپرســت شــرکت شــهرک هــای صنعتــی بــرق اســتاندار‬ ‫وارد کننده ای‬ ‫که یارانه مردم‬ ‫مایعاتقابل اشتعال‬ ‫را دزدیده‬ ‫را درظرف ها و‬ ‫مکان هایمناسب‬ ‫و دارای تهویه‬ ‫ذخیرهکنید‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد دولــت دهــم گفــت‪ :‬بــه انــدازه کل‬ ‫مــردم ایــران فقــط یــک واردکننــده بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬یارانــه‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬شــمس الدین‬ ‫حســینی وزیــر اســبق اقتصــاد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مخالــف حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬ســه گــروه هســتند برخــی‬ ‫کارشناســان دلســوز هســتند کــه از تبعــات تورمــی‬ ‫خراســان شــمالی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر صنایــع مســتقر‬ ‫شهرســتان شــیروان ‪۹‬مــگاوات بــرق دارنــد امــا بــا توجــه بــه‬ ‫صنایعــی کــه مجــوز ســاخت دریافــت کــرده انــد و بــا توجــه بــه‬ ‫ســرمایه گــذاری هــای جدیــدی کــه در بخــش صنعــت شــیروان‬ ‫انجــام شــده اســت ایــن صنایــع هــم اکنــون بــه بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫مــگاوات بــرق نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫محمــد علــی نوایــی افــزود‪ :‬هــم اکنــون اگــر برخــی ســرمایه‬ ‫گذارانــی کــه متقاضــی دریافــت زمیــن هســتند خواهــان تامیــن‬ ‫بــرق مــورد نیــاز خــود باشــند‪ ،‬بایــد حداقــل ‪ ۱۰۰‬مــگاوات بــرق‬ ‫داشــته باشــیم تــا نیــاز ایــن صنایــع را پاســخگو شــویم‪.‬‬ ‫تامین برق و جذب سرمایه گذار‬ ‫نماینــده مــردم شــیروان در مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫خواهــان تامیــن زیرســاخت هــای تامیــن بــرق بــرای صنایــع‬ ‫شــیروان شــد‪.‬‬ ‫علــی جــدی افــزود‪ :‬در حالــی کــه بــرای ســرمایه گــذاران و وارد‬ ‫کــردن ان هــا بــه شهرســتان شــیروان فــرش قرمــز انداختــه ایــم‬ ‫و بــه هــزار زحمــت ان هــا را وارد شــهرک صنعتــی و مقدمــات‬ ‫ســرمایه گــذاری را فراهــم مــی کنیــم بــه مراحلــی ماننــد تامیــن‬ ‫بــرق کــه میرســند بــرای ‪ ۲‬مــگا وات بــرق بایــد دوندگــی و تــاش‬ ‫کننــد ان هــم شــاید بــه نتبجــه برســند یــا نــه‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حالــی کــه صنایــع مــا بــه بــرق نیــاز دارنــد‬ ‫ایجــاد پســت ‪ ۲۲‬مگاواتــی بــرای تامیــن بــرق کافــی نیســت و اگــر‬ ‫تفاهــم نامــه ای در ایــن مــورد امضــا شــود بایــد توســعه پســت و‬ ‫رســاندن ان بــه ‪ ۱۰۰‬مــگاوات نیــز دیــده شــود و ایــن خواســت مــا‬ ‫بــه حــق اســت زیــرا یکــی از موانــع ســرمایه گــذاری تامیــن نشــدن‬ ‫برخــی زیرســاخت هــا ماننــد بــرق اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تامیــن بــرق بایــد متناســب بــا ســاخت و ســازهایی‬ ‫کــه در شــهرک صنعتــی شــیروان انجــام مــی شــود باشــد و ایــن در‬ ‫حالــی اســت کــه گفتــه شــده تامیــن زیرســاخت هــای تامیــن ایــن‬ ‫‪ ۲۲‬مــگاوات بــرق یکســال و نیــم طــول خواهــد کشــید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن زیرســاخت هایــی ماننــد بــرق از‬ ‫ملزومــات ســرمایه گــذاری و تولیــد اســت و بایــد بــرای ســال هــای‬ ‫اینــده نیــز تمهداتــی اندیشــیده شــود تــا پاســخگوی صنایــع در‬ ‫حــال ســاخت و ســرمایه گــذاری هــای جدیــد باشــیم‪.‬‬ ‫جــدی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۶‬ســرمایه گــذاری جدیــدی در شــهرک‬ ‫صنعتــی شــیروان در حــال ســرمایه گــذاری و یــا اجراســت کــه نیــاز‬ ‫ایــن هــا بــه بــرق ‪ ۲۳‬مــگا وات اســت و بایــد بــرای تامیــن بــرق ایــن‬ ‫صنایــع چــاره اندیشــی شــود‪.‬‬ ‫برق صنایع شیروان تامین می شود‬ ‫در عیــن حــال مدیــر عامــل بــرق منطقــه ای خراســان ایجــاد‬ ‫پســت بــرق ‪ ۲۲‬مگاواتــی را نخســتین گام تامیــن بــرق شــهرک‬ ‫صنعتــی شــیروان دانســت و افــزود‪ :‬اگــر بخواهیــم پســت را از‪۲۲‬‬ ‫مــگا وات افزایــش دهیــم عــاوه بــر ایــن کــه هزینــه هــا افزایــش‬ ‫مــی یابــد بایــد پروســه ای دیگــر نیــز بــرای تدویــن و امضــای‬ ‫تفاهــم نامــه طــی شــود کــه زمــان برخواهــد بــود‪.‬‬ ‫رضــا ریاحــی گفــت‪ :‬در گام نخســت ســاخت ایــن پســت ‪ ۲۲‬مــگا‬ ‫و چگونگــی اجــرای ایــن سیاســت نگــران هســتند‪،‬‬ ‫برخــی مســئوالن و مجریــان ایــن طــرح هســتند‬ ‫کــه چــون کار غلطــی انجــام دادنــد و بــرای اینکــه‬ ‫اثبــات کننــد کارشــان درســت اســت و می خواهنــد‬ ‫خودشــان را تطهیــر کننــد بــا حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫مخالفنــد و در ایــن زمینــه بــا مســئوالن کشــور هــم‬ ‫نامه نــگاری می کننــد‪ .‬دســته ســوم مخالفــان حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬هــم عــده ای هــم ذی نفــع هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون جهــش تولیــد مجلــس دربــاره‬ ‫ضــرورت اصــاح توزیــع یارانه کاالهای اساســی گفت‪:‬‬ ‫هنــوز گــزارش دقیقــی از میــزان ارزهــای پرداخــت‬ ‫شــده در دســت نیســت؛ امــا درمجمــوع حداقــل صــد‬ ‫میلیــارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در ‪ ۴‬ســال گذشــته‬ ‫وات ســاخته مــی شــود و ســپس در صــورت نیــاز طــرح توســعه‬ ‫ان اجــرا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال هــم بــا وجــود چانــه زنــی هــا در مــورد تامیــن بــرق‬ ‫بیشــتری بــرای صنایــع و شــهرک صنعتــی شــیروان ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه همــکاری ســه جانبــه توســط اســتانداری‪ ،‬شــرکت بــرق‬ ‫منطقــه ای و شــهرک هــای صنعتــی اســتان در راســتای تامیــن‬ ‫بــرق صنایــع شــیروان امضاشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار خراســان شــمالی نیــز بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم‬ ‫نام ـه ای در حــوزه احــداث پســت بــرق ‪ ۲۲‬مگاواتــی در شــیروان‬ ‫گفــت ‪ :‬در حــال حاضــر صنایــع شــیروان ‪ ۹‬مــگاوات بــرق دارنــد و‬ ‫ایــن در حالیســت کــه نیــاز شهرســتان ‪ ۱۰۰‬مــگاوات اســت‪.‬‬ ‫محمدرضــا حســین نــژاد افــزود‪ :‬بــرق صنایع شــیروان در شــهرک‬ ‫صنعتــی ایــن شهرســتان بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای کــه در فــاز‬ ‫اول ان تامیــن ‪ ۲۲‬مــگاوات بــرق اســت بــا همــکاری شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی و بــرق منطقــه ای بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪۶۴‬میلیــارد تومــان‬ ‫تامیــن مــی شــود و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر مــی خواســتیم‬ ‫پســتی بــرای تامیــن ‪ ۱۰۰‬مــگا وات ایجــاد کنیــم نیــاز بــه ‪۳۳۴‬‬ ‫میلیــارد تومــان اعتبــار داشــتیم کــه هزینــه هنگفتــی اســت و‬ ‫تامیــن ان بــه اســانی ممکــن نبــود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬تــاش مــی شــود تــا در اینــده ای نزدیــک‬ ‫بــرای تامیــن ‪ ۷۸‬مــگاوات دیگــر بــرق مــورد نیــاز صنایــع شــیروان‬ ‫در فــاز دوم تفاهــم نامــه دیگــری بــه امضــا برســد‪.‬‬ ‫حســین نــژاد خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اتصــال شــبکه های‬ ‫بــرق کشــور بــه یکدیگــر‪ ،‬تامیــن بــرق نیازمنــد تعــادل ســازی‬ ‫سراســری اســت و اگــر گفتــه مــی شــود تامیــن بــرق اســتان در‬ ‫تابســتان چــه بــرق صنایــع و چــه دیگــر بخــش هــا بــا وجــود‬ ‫نیــروگاه ســیکل ترکیبــی شــیروان کــه مــازاد بــر نیــاز اســتان بــرق‬ ‫تولیــد مــی کنــد نبایــد مشــکل باشــد امــا بــه یــن نکتــه بایــد توجــه‬ ‫کــرد کــه بــرق تولیــدی نیــروگاه شــیروان منحصــر بــه اســتان‬ ‫مانیســت و تامیــن بــرق تعــادل ســازی سراســری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان شــمالی در‬ ‫مــورد نیــاز صنایــع شــیروان بــه بــرق اظهــار داشــت‪ :‬بــا وجــود ایــن‬ ‫کــه در ایــن شــهرک هــم اکنــون ‪ ۹‬مــگاوات بــرق تامیــن شــده امــا‬ ‫فقــط ‪ ۶‬صنعــت جدیــدی کــه در ایــن شــهرک در حــال ســاخت‬ ‫اســت نیــاز بــه ‪ ۲۳‬مــگا وات بــرق دارنــد‪.‬‬ ‫علــی رضــا صبــوری افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن پســت بــرق فعــا‬ ‫نیــاز صنایــع ایــن شهرســتان رفــع خواهــد شــد و بــا اجــرای طــرح‬ ‫توســعه ایــن زیــر ســاخت مــی تــوان امیــدوار بــود کــه بــرق‬ ‫بیشــتری تامیــن شــود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اعتبارات ســاخت این پســت توســط شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬وزارت نیرو و منابع استانی تامین می شود‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۸۶۳‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه هــم اینــک‬ ‫‪ ۹۹.۹‬درصــد جمعیــت شــهری و روســتایی اســتان خراســان‬ ‫شــمالی از بــرق برخوردارنــد و ‪ ۳۸۵‬هــزار مشــترک بــرق در‬ ‫بخشــهای تجــاری‪ ،‬خانگــی‪ ،‬ادارای و صنعتــی و کشــاوزی وجــود‬ ‫دارد‪/.‬ایرنــا‬ ‫پرداخــت شــده کــه برخــی از ان هــا بــا ‪ ۲۰‬هــزار تومــان‬ ‫مابه التفــاوت بــا نــرخ ارز ازاد بــوده و ســوال اینجاســت‬ ‫کــه ایــن مبالــغ بــه دســت چــه کســانی رســیده اســت؟‬ ‫تنهــا یــک واردکننــده بــه انــدازه کل مــردم ایــران یارانــه‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬مســئولیت پذیری مناســبی هــم در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود نداشــته و نظــام ارزی حاکــم بــر کشــور‪،‬‬ ‫خــود عامــل اصلــی افزایــش نقدینگــی و تــورم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬بــه‬ ‫هنــگام تصویــب‪ ،‬دولــت وقــت خواســتار درج ‪۸‬‬ ‫میلیــارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی شــد‪ .‬بــر اســاس اعــام‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور‪ ،‬قــرار بــود ‪ ۸‬میلیــارد دالر‬ ‫ارز ترجیحــی پرداخــت شــود؛ امــا بنــا بــه دالیلــی ‪۱۵.۶‬‬ ‫میلیــارد دالر پرداخــت شــده اســت‪.‬‬ ‫حســینی اضافــه کــرد‪ :‬دولــت قبــل در بــازار ازاد ارز‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تومانــی خریــد و بــه واردکننــده ‪ ۴۲۰۰‬تومــان‬ ‫داد یعنــی بــه ازای هــر یــک دالر ‪ ۲۱‬هــزار تومــان پــول‬ ‫چــاپ کــرد کــه تاثیــر مســتقیم بــر افزایــش نقدینگــی‬ ‫و تــورم داشــت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس از افزایــش شــدید تــورم‬ ‫در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت‪ :‬پارســال نــرخ‬ ‫تــورم نقطــه بــه نقطــه تولیدکننــده بــرای اولیــن بــار‬ ‫بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد در اقتصــاد ایــران رســید و نــرخ تــورم‬ ‫مصرف کننــده نیــز‪ ،‬بــه ‪ ۶۵‬درصــد افزایــش یافــت کــه‬ ‫نشــان می دهــد سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه نفــع‬ ‫تولیدکننــده و مــردم نبــوده اســت‪ .‬البتــه اصــاح نظــام‬ ‫ارزی هــم نبایــد موجــب افزایــش فشــار بــر مردم شــود‬ ‫و منابعــی کــه از ایــن اصــاح بــه دســت می ایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫صــرف مــردم شــود‪.‬‬ ‫شــمس الدین حســینی اضافــه کــرد‪ :‬در ســال ‪۹۷‬‬ ‫بــه همــه کاالهــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی پرداخــت می شــد و‬ ‫بــه مــرور ایــن ارز بــه گروه هــای محــدودی تخصیــص‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬بــر اســاس قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۱‬بایــد از‬ ‫تولیــد حمایــت شــود و حــدود ‪ ۷۴‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫بــرای خریــد تضمینــی گنــدم پیش بینــی کردیــم‪ .‬در‬ ‫تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه‪ ،‬غیــر از ایــن مقــدار و ‪۷۴‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان کــه بــرای یارانه هــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان دیگــر هــم پیش بینی‬ ‫شــده اســت‪ .‬دولــت می توانــد بــا تکمیل یک سیاســت‬ ‫درســت‪ ،‬بــرای اصــاح نظــام ارزی از منابــع ذکــر شــده‬ ‫در قانــون بودجــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫روحانی عالقه مند به حیات وحش دلیجه مصدوم را تحویل محیط بانان داد‬ ‫رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان ترکمــن گفــت ‪ :‬روحانــی عالقه منــد بــه حیــات وحــش یــک بهلــه پرنــده شــکاری مصــدوم و‬ ‫کم رمــق از نــوع دلیجــه را بــرای تیمــار و درمــان بــه محیــط بانــان ایــن اداره تحویــل داد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چگونه امنیت سایبری کسب و کارها‬ ‫را ارتقا دهیم؟‬ ‫باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی‬ ‫از این دولت حمایت کنیم‬ ‫اموزش امنیت انالین‬ ‫به کارمندان‬ ‫در ایــن موضــوع تعــارف نداریــم و می دانیــم چــه ماموریــت‬ ‫ســنگینی بــر عهــده وزارت اقتصاداســت بنابرایــن تــا‬ ‫می توانیــم بایــد از نظــر تبلیغاتــی و سیاســی از ایــن دولــت‬ ‫حمایــت کنیــم چراکــه بزرگتریــن برنــده دالر ‪ ۴۲۰۰‬رانتخوارهــا‬ ‫و دالل هــا هســتند نــه مــردم‪.‬‬ ‫باحذف ارز‪،۴۲۰۰‬‬ ‫جلوی شورش گرفته‬ ‫می شود‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران بــا بیــان اینکــه موضــوع‬ ‫ارز ترجیحــی را بایــد در دولــت خاتمــی انجــام می دادیــم‬ ‫و نکردیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن اصــاح در دولــت روحانــی مبــدل بــه‬ ‫اصالحــات دردنــاک و در دولــت ســیزدهم تبدیــل بــه جراحــی‬ ‫شــده اســت و اگــر دوبــاره ایــن امــر را بــه تعویــق بیندازیــم منجــر‬ ‫بــه قطــع عضــو می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ســعید لیــاز از چهره هــای‬ ‫اقتصــادی جریــان اصــاح طلــب و عضــو حــزب کارگــزاران‬ ‫اســت‪ ،‬او در یــک گفت وگــوی تفصیلــی بــا ایرنــا دربــاره‬ ‫موضوعــات مختلفــی از جملــه تصمیمــات اقتصــادی دولــت‬ ‫روحانــی‪ ،‬سیاســت خارجــی و رویکردهــای سیاســی گذشــته‬ ‫و فعلــی کشــور اظهارنظــر کــرده و ناگفته هــای جالبــی را هــم‬ ‫از پشــت پــرده و نــوع تصمیم گیری هــای اقتصــادی در دولــت‬ ‫تدبیــر مطــرح کــرده و تحلیــل جامعــی از وضعیــت اقتصــادی‬ ‫ایــن روزهــا دارد‪ .‬انچــه در ادامــه می ایــد بخــش کوتاهــی از‬ ‫گفت وگــوی تفصیلــی ایرنــا بــا ســعید لیــاز اســت کــه مشــروح‬ ‫ان بــه زودی منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ســعید لیــاز عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران‪ ،‬در‬ ‫خصــوص اصــاح ارز ترجیحــی و دســتاوردها و پیامدهــای ان‬ ‫گفــت‪ :‬دربــاره ایــن موضــوع مــا تعــارف نداریــم و می دانیــم چــه‬ ‫ماموریــت ســنگینی بــر عهــده اقــای خانــدوزی اســت بنابرایــن‬ ‫تــا می توانیــم بایــد از نظــر تبلیغاتــی و سیاســی از ایــن دولــت‬ ‫حمایــت کنیــم چراکــه بزرگتریــن برنــده دالر ‪ ۴۲۰۰‬رانتخوارهــا و‬ ‫دالل هــا هســتند نــه مــردم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ان چیــزی کــه در دولــت اقــای خاتمــی‬ ‫اصــاح بــود و بایــد انجــام می دادیــم و نکردیــم در دولــت اقــای‬ ‫روحانــی مبــدل بــه اصالحــات دردنــاک و در دولــت ســیزدهم‬ ‫تبدیــل بــه جراحــی شــده اســت ادامــه داد‪ :‬اگــر دوبــاره ایــن امــر‬ ‫را بــه تعویــق بیندازیــم منجــر بــه قطــع عضــو می شــود اینگونــه‬ ‫نیســت کــه شــما از بیمــاری خــودت فــرار کنــی‪.‬‬ ‫ایــن اقتصــاددان تصریــح کــرد‪ :‬امارهــای بانــک مرکــزی در‬ ‫دولت هــای قبــل و فعلــی می گویــد تــا ‪ ۷۰‬درصــد ســود ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫بــه جیــب گــروه معــدودی مـی رود همــان کــه مقــام رهبــری چنــد‬ ‫وقــت پیــش گفتنــد کــه اقــای محمــود حجتــی وزیرســابق جهــاد‬ ‫کشــاورزی گفتــه بودنــد یــک اقایــی هســت کــه نمی گــذارد مــا‬ ‫ایــن ارز را حــذف کنیــم دیگــر ایــن موضــوع بــه لســان رهبــری‬ ‫رســید‪ .‬بنابرایــن ســود اصلــی را دالل هــا و رانتخوارهــا می برنــد‪.‬‬ ‫نمی توانیــد تصــور کنیــد جلــوی چشــم مــن چــه ثروت هــای‬ ‫میلیــاردی یــک شــبه ای بــا دالرهــای رانتــی شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۷۰ :‬درصــد اســتدالل مــن بــرای کوپنــی کــردن کاالهــا‬ ‫همیــن رانــت بــود کــه ایــن ارزپاشــی کــه بــرای دانه هــای روغنــی‪،‬‬ ‫شــکر‪ ،‬نهاده هــای دامــی و ســایر اقــام انجــام می دهیــد بــه‬ ‫دســت مــردم نمی رســد چــرا اقتصــاددان مــا بایــد از ایــن وضــع‬ ‫دفــاع کنــد؟‬ ‫اگــر ارز ‪ ۴۲۰۰‬را حــذف نکنیــم بــا شــورش های بــزرگ روبــرو‬ ‫می شــویم‬ ‫لیــاز در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر ارز ‪ ۴۲۰۰‬را‬ ‫حــذف نکنیــم بــا شــورش های بــزرگ روبــرو می شــویم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ممکــن اســت شــما می گوییــد ایــن وضــع منجــر بــه‬ ‫انقــاب و دعــوا می شــود مــن می گویــم بلــه می دانــم چــون‬ ‫ایــن ارز را بــه موقــع حــذف نکردیــم و بــه ایــن وضــع دچــار‬ ‫شــدیم امــا اگــر بــاز هــم نکنیــم بایــد بــا شــورش های بــزرگ‬ ‫روبــرو شــویم زیــرا مــا زیرســاخت ایــن را نداریــم کــه دائمــا‬ ‫ایــن دالر ‪ ۴۲۰۰‬را پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی حــزب کارگــزاران بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون ایرانــی در خــارج از کشــور از یارانــه دولــت ارتــزاق‬ ‫می کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مــا می گوییــم ایــن یارانــه بایــد هوشــمند‬ ‫شــود یــک زمانــی کوپــن می دادیــم ایــن کوپــن تقلبــی بــود؟‬ ‫وقتــی کســی از دنیــا می رفــت نمی فهمیدیــم وقتــی تمــام شــد‬ ‫‪ ۸‬میلیــون شناســنامه باطــل شــده داشــتیم؛ اکنــون نیــز طــرف‬ ‫بــه محــض اینکــه فــوت می کنــد تمــام حســاب های بانک ـی اش‬ ‫بســته می شــود پــس قــدرت و تکنولــوژی ایــن را داریــم‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬عامل تالطم هاست اما باید تدریجی حذف شود‬ ‫وی بــر همیــن اســاس گفــت‪ :‬راه حــل ایــن وضعیــت ایــن اســت‬ ‫کــه پــس از مهــار تــورم کــه عامــل اصلــی ایــن تالطم هاســت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬را بــه مــرور حــذف کنیــم نــه یــک شــبه‪.‬‬ ‫لیــاز گفــت‪ :‬هیــچ کارشــناس دلســوزی نبایــد پیشــنهاد شــوک‬ ‫درمانــی بــه اقــای رییســی بدهــد هــر کــس بــه اقــای رییــس‬ ‫جمهــور از ایــن پیشــنهادات داد بایــد بــه وی شــک کــرد‪ .‬چراکــه‬ ‫ســاختار فعلــی ایــران تحمــل ایــن قبیــل اقدامــات را نــدارد مــا‬ ‫بایــد تدریجــی دســت بــه ایــن کار بزنیــم‪ .‬البتــه مقــدار زیــادی از‬ ‫ایــن رونــد تدریجــی نیــز طــی شــده اســت‪.‬‬ ‫جلوگیری از قاچاق ارد‪،‬‬ ‫هدف اصلی دولت است‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی دولــت از ســاماندهی مصــرف ارد‪،‬‬ ‫جلوگیــری از انحرافــات و قاچــاق در زنجیــره تولیــد و مصــرف ارد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬نه تنهــا هیچ گونــه‬ ‫افزایشــی در قیمــت نــان ســنتی اتفــاق نخواهــد افتــاد‪ ،‬بلکــه مــردم می تواننــد نــان را ‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫ارزان تــر از ســال ‪ ۱۴۰۰‬خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪« ،‬ســید محمدهــادی ســبحانیان» معــاون امــور اقتصــادی وزیــر‬ ‫اقتصــاد در یــک گفت وگــوی تلویزیونــی اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع نــان بــا ســایر‬ ‫کاالهــا متفــاوت اســت و محروم تریــن افــراد جامعــه مصــرف بیشــتری دارنــد‪ ،‬ایــن حقیقــت‪ ،‬در‬ ‫سیاســت گذاری هــای دولــت در ایــن حــوزه‪ ،‬حتمــا ً مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬سیاســت قطعــی دولــت ایــن اســت کــه نه تنهــا هیــچ گونــه افزایشــی در قیمــت نــان‬ ‫ســنتی بــرای مصــارف طبیعــی و عمــوم مــردم در سراســر کشــور رخ ندهــد‪ ،‬بلکــه دولــت درصــدد ایــن‬ ‫اســت کــه مــردم بتواننــد نــان را در ســال‪ ۱۴۰۱‬بــا همــان کیفیــت و انــدازه ســال گذشــته و حتــی بــا ‪۱۰‬‬ ‫درصــد ارزان تــر دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ســبحانیان بــا بیــان اینکــه هیــچ برنام ـه ای در دســتور کار دولــت بــرای افزایــش قیمــت نــان وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تــاش خواهــد شــد کــه مــردم بتواننــد علی رغــم همــه افزایــش هزینه هایــی کــه در‬ ‫ســایر مــوارد وجــود دارنــد‪ ،‬نــان را ارزان تــر از ســال ‪ ۱۴۰۰‬خریــداری کننــد؛ بــرای همیــن‪ ،‬زیرســاختی را‬ ‫بــرای اولیــن بــار در کشــور توســعه داده ایــم کــه از یکســو‪ ،‬بتوانیــم جلــوی انحرافــات و قاچــاق را در‬ ‫زنجیــره تولیــد و مصــرف ارد بگیریــم و از ســوی دیگــر نــان را بــا قیمــت مناســب و ارزان تــر از ســال‬ ‫گذشــته بــه دســت مــردم برســانیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــادی بیــان کــرد‪ :‬همــواره ارد یارانـه ای را بــه نانــوا می دادیــم و در سراســر کشــور‬ ‫توزیــع می کردیــم کــه بخشــی از ان تبدیــل بــه نــان می شــد و ممکــن بــود بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫ان‪ ،‬بــه دلیــل انگیــزه فــراوان ناشــی از اختــاف سرســام اور قیمــت بــازار ازاد‪ ،‬قاچــاق شــود و یــا از‬ ‫شــبکه خــارج و بــه مصــرف تولیــد بیســکوییت و شــیرینی برســد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســاز و کار جدیــد‪ ،‬مــا بجــای توزیــع ارد یارانــه ای‪ ،‬یارانــه را صرفــا ً بــه اردی‬ ‫تخصیــص می دهیــم کــه تبدیــل بــه نــان مصرفــی مــردم شــود‪ .‬پیش بینــی ایــن اســت کــه بــه ایــن‬ ‫شــکل‪ ،‬جلــوی قاچــاق گســترده ارد گرفتــه می شــود و انشــاالله مــردم می تواننــد بــا همــان کیفیــت‬ ‫و چــه بســا بهتــر از گذشــته‪ ،‬نــان ارزان تــر دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ســبحانیان در مــورد اجــرای طــرح ازمایشــی نــان در اســتان زنجــان بــه صــورت پایلــوت‪ ،‬گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از جلســات متعــدد بــا اســتاندار و دیگــر مســئوالن اســتانی‪ ،‬از اوایــل هفتــه جــاری ایــن طــرح در‬ ‫اســتان زنجــان اجــرا می شــود کــه تمــام جمعیــت اســتان تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬مــدت‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را دو الــی ســه هفتــه اســت کــه فقــط نــان ســنتی را شــامل می شــود‪ ،‬البتــه ممکــن‬ ‫اســت بــه طــور هم زمــان اجــرای پایلــوت در ســایر اســتان ها نیــز انجــام شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر اقتصــاد در پاســخ بــه ســوالی بــا رد احتمــال ســهمیه بنــدی نــان‪ ،‬افــزود‪ :‬بحــث‬ ‫ســهمیه بندی در ایــن موضــوع مطــرح نیســت‪ ،‬زیــرا ضعیف تریــن مــردم مصــرف باالتــری دارنــد و در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬دولــت اصــا ً بنــای ان را نــدارد کــه بخواهــد مصــرف نــان مــردم را کاهــش دهــد‪ .‬اجــرای‬ ‫ایــن طــرح صرفــا ً بــرای ایــن اســت کــه جلــوی زنجیــره قاچــاق گســترده ارد گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نظــارت بــر اجــرای ایــن طــرح را کار خــود صنــوف مرتبــط و وزارتخانه هــای مرتبــط‬ ‫مثــل جهــاد کشــاورزی و صمــت‪ ،‬اســتانداری ها و‪ ..‬اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اصــاح قیمت هــا‪،‬‬ ‫پیــش بینــی تخلــف وجــود نــدارد و عمــا ً انگیــزه قاچــاق از بیــن خواهــد رفــت و نتایــج ان بــه اطــاع‬ ‫مــردم خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ســبحانیان در مــورد پاســخگویی بــه ســواالت مــردم‪ ،‬گفــت‪ :‬در عیــن حــال بــرای برطــرف کــردن‬ ‫ابهامــات و ســواالت مــردم‪ ،‬دوســتان در وزارت صمــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬اســتانداری هــا و افــردی را‬ ‫بــکار خواهنــد گرفــت تــا پاســخگوی مــردم باشــند و نتایــج اجــرای طــرح در اســتان زنجــان‪ ،‬در پایــان‬ ‫و حیــن اجــرا بــه اطــاع مــردم و رســانه هــا خواهــد رســید و اجــرای ازمایش ـی هم بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت تــا ایــراد طــرح مشــخص شــود‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد در مــورد اتصــال کارتخــوان نانوایی هــا و پرداخــت مابــه التفــاوت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬مقــرر شــده نانوایی هــا بــه کارتخوان هایــی مجهــز شــوند کــه بــه لحــاظ تجربــه کاربــری‬ ‫بــرای مشــتریان بســیار ســاده خواهــد بــود و ســاده تر از گذشــته افــراد می تواننــد انــواع نــان خــود‬ ‫را انتخــاب و پرداخــت کننــد‪ .‬ســاز و کار تســویه بــا نانوایــان هــم مشــابه امــروز خواهــد بــود و هیــچ‬ ‫تاخیــری در پرداخــت ان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن طــرح بــه دنبــال ایــن اســت کــه بیــش از انکــه الگــوی مصرفــی مــردم اصــاح شــود‪،‬‬ ‫از حجــم گســترده انحــراف در زنجیــره و قاچــاق جلوگیــری کنــد کــه حــدود ‪ ۳۰‬درصــد مصــرف ارد‬ ‫فعلــی کشــور خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه کارمنــدان خــود در مــورد امنیــت انالیــن امــوزش‬ ‫دهیــد‪ ،‬شــما می توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن یــک‬ ‫دوره انالیــن بــه ان هــا انجــام دهیــد‪ ،‬اموزش هــا اصــوال‬ ‫شــامل اشــنایی بــا کالهبرداری هــای ســایبری و دفــاع از‬ ‫تهدیــدات امنیتــی اســت‪.‬‬ ‫به روز کردن نرم افزار ها‬ ‫یکــی از بهتریــن کار هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‬ ‫ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید نرم افــزار شــما ب ـه روز اســت‪،‬‬ ‫داشــتن جدیدتریــن نــرم افــزار باگ هــای شــما را برطــرف‬ ‫می کنــد‪ ،‬و همچنیــن از شــما در برابــر حمــات ســایبری نیــز‬ ‫محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫نصب انتی ویروس قوی‬ ‫یکــی از ســاده ترین راه هــا ی هکر هــا بــرای بــه دســت‬ ‫اوردن اطالعــات شــخصی و کاری شــما‪ ،‬الــوده کــردن رایانــه‬ ‫شــما بــه ویــروس اســت‪ ،‬بنابرایــن شــما می بایســتی یــک‬ ‫نرم افــزار انتــی ویــروس رســمی را خریــد و نصــب نماییــد‬ ‫و بــدون نگرانــی از حمــات ســایبری می توانیــد کار خــود‬ ‫را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای‬ ‫ایــن امــر دسترســی هکر هــا بــه حســاب کاربــری را بســیار‬ ‫پیچیده تــر می کنــد‪ ،‬اگــر ایــن گزینــه را فعــال کنیــد‪ ،‬هــر بــار‬ ‫کــه بخواهیــد بــه حســاب کاربــری خــود دسترســی پیــدا کنیــد‪،‬‬ ‫یــک کــد بــه تلفــن همــراه خــود دریافــت خواهیــد کــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه اگــر شــخصی موفــق بــه شکســتن رمــز‬ ‫عبــور شــما شــود‪ ،‬بــدون کــد نمی توانــد بــه حســاب کاربــری‬ ‫دسترســی پیــدا کنــد‪،‬‬ ‫انتقال داده ها به فضای ابری‬ ‫ابــر یــا کالود حالتــی اســت کــه داده هــا بــر روی اینترنــت‬ ‫ذخیــره می شــود نــه در هــارد درایــور رایانــه‪ ،‬اگــر‬ ‫حفاظت هــای امنیتــی نصــب نشــده باشــد‪،‬داده های ذخیــره ‬ ‫شــده در ســرورهای شــخصی در معــرض حملــه ســایبری قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬بنابرایــن پیشــنهاد می شــود اطالعــات خــود را در‬ ‫فضــای ایمــن ابــری ذخیــره کنیــد‪.‬‬ ‫داشتن استراتژی پاسخ‬ ‫عاقالنــه اســت کــه فــرض کنیــم هــر کســب و کاری می توانــد‬ ‫قربانــی حملــه ســایبری باشــد‪ ،‬بــرای جلوگیــری از ایــن کار‬ ‫یــا غافــل گیــر نشــدن در برابــر حمــات نیــاز بــه توســعه یــک‬ ‫طــرح بــرای پاســخ بــه حمــات اســیب زا اســت‪ ،‬در ایــن راســتا‬ ‫تمریناتــی را بــرای امــوزش کارکنــان شــرکت و یــا ادمیــن‬ ‫صفحــات خــود طراحــی کنیــد‪.‬‬ ‫گرفتن بیمه امنیت سایبری‬ ‫یــک حملــه ســایبری می توانــد بــه انــدازه اتــش ســوزی یــا‬ ‫ســرقت ویرانگــر باشــد‪ ،‬همان طــور کــه بــرای جبــران خســارت‬ ‫ایــن نــوع وقایــع بیمــه در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬بــرای حمــات‬ ‫ســایبری نیــز بیمــه امنیتــی متصــور اســت‪ ،‬شــما می بایســتی‬ ‫بــه دنبــال پوشــش شــخص اول و ســوم باشــید‪ ،‬منظــور از‬ ‫پوشــش شــخص اول‪ ،‬پوششــی اســت کــه خســارات وارده را‬ ‫پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫در خصــوص پوشــش شــخص ثالــث‪ ،‬منظــور ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر شــخصی ماننــد یــک شــرکت شــریک یــا مشــتری‬ ‫کــه اطالعــات کارت اعتبــاری او بــه خطــر افتــاده اســت بــه‬ ‫دلیــل نقــض داده از شــما شــکایت کنــد‪ ،‬تحــت ایــن پوشــش‬ ‫شــخص ثالــث قــرار می گیــرد‪ ،‬وجــود نهــاد بیمــه در دنیــای‬ ‫ســایبری امــروز بســیار محســوس اســت و شــرکت های‬ ‫مختلفــی ایــن نــوع بیمــه را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫شاخص پزشک عمومی‬ ‫در خراسان شمالی‪ ۵۰‬درصد‬ ‫میانگین کشوری است‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬هــم اینــک شــاخص تعــداد پزشــک‬ ‫عمومــی در کشــور بــه ازای هــر هــزار نفــر یــک نفــر‬ ‫اســت در حالیکــه ایــن رقــم در اســتان کمتــر از ایــن‬ ‫میــزان (‪ )/۵‬اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی در نشســت بــا خبرنــگاران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن شــاخص پزشــک متخصــص‬ ‫نیــز در ایــن اســتان ‪ ۳۳/۰‬درصــد اســت در حالــی کــه‬ ‫ایــن رقــم براســاس میانگیــن کشــوری بــه ازای هــر‬ ‫هــزار نفــر نیــم اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره کمبــود پرســتار و مامــا و دیگــر نیروهــای‬ ‫پشــتیبانی در اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬اینــک شــاخص تعــداد‬ ‫پرســتار نیــز بــ ه تخــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان کمتــر از یــک اســت ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫ایــن رقــم بــر طبــق شــاخص هــای وزارت بهداشــت ‪۱.۳‬‬ ‫بایــد باشــد‪.‬‬ ‫پورنقــی افــزود‪ :‬بــرای رفــع ایــن کمبــود هــا بایــد ســعی‬ ‫کنیــم شــرایط مانــدگاری پزشــک هــا و متخصصــان را‬ ‫در اســتان فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــی تردیــد رفــع ایــن کمبــود هــا و‬ ‫رســیدن بــه شــاخص هــای وزارت بهداشــت در بخــش‬ ‫نیروهــای درمانــی بــدون همراهــی رســانه هــا میســر‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه خراســان شــمالی جــزو اســتان های‬ ‫برتــر در واکسیناســیون کرونــا اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تحقــق‬ ‫عدالــت و تعالــی نظــام ســامت از برنامــه هــای‬ ‫محــوری دولــت ســیزدهم اســت کــه در بخــش‬ ‫واکسیناســیون عمومــی بــه خوبــی شــاهد اجرایــی‬ ‫شــدن ان هســتیم‪.‬‬ ‫پورنقــی افــزود‪ :‬در ایــن میــان خراســان شــمالی‬ ‫بــا همــکاری رســانه هــا در تشــویق مــردم‬ ‫بــه واکسیناســیون جــزو اســتان هــای برتــر‬ ‫درواکسیناســیون عمومــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تاکنــون بیــش از یــک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار دز واکســن کرونــا تزریــق شــده اســت کــه بــه‬ ‫ایــن ترتیــب ‪ ۹۸‬درصــد دز اول‪ ۸۶ ،‬درصــد دز دوم و‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد نیــز دز ســوم را تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫جــذب ‪ ۶۵‬متخصــص در بیمارســتان هــای خراســان‬ ‫شــمالی‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬پزشــک متخصــص در بیمارســتان هــای زیــر‬ ‫پوشــش ایــن دانشــگاه جــذب شــدند کــه بخشــی از‬ ‫ان هــا در مناطــق کــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده افــزود‪ :‬ایــن نیروهــای‬ ‫متخصــص بــا تعامــل ســازنده حــوزه درمــان ایــن‬ ‫دانشــگاه و پیگیری هــای مســتمر در ســطح وزارت‬ ‫متبــوع در رشــته هــای مختلــف داخلــی‪ ،‬جراحــی‪،‬‬ ‫اطفــال‪ ،‬نورولــوژی قلــب و دیگــر تخصــص هــا‬ ‫جــذب شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای توزیــع عادالنــه خدمــات پزشــکی و‬ ‫درمانــی در ســطح اســتان‪ ،‬رویکــرد جدیــد دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان ایــن بــود کــه حداقــل از هــر‬ ‫رشــته پایــه تخصصــی‪ ،‬داخلــی‪ ،‬اطفــال‪ ،‬جراحــی‬ ‫و بیهوشــی دو پزشــک متخصــص در بیمارســتان‬ ‫شهرســتان ها وجــود داشــته باشــد تــا خدمــات حــوزه‬ ‫ســامت مــداوم ارائــه شــود‪.‬‬ ‫جمعــه زاده ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون بــا حضــور‬ ‫ایــن پزشــکان متخصــص در شــرایط محرومیــت‬ ‫اســتان‪ ،‬نیــاز درمانــی و دسترســی مــردم بــه‬ ‫متخصــص تــا حــدود زیــادی رفــع شــده و بــرای‬ ‫تامیــن کامــل نیــاز اســتان در راســتای حضــور‬ ‫متخصصــان بیشــتر‪ ،‬پیگیری هــای الزم بــا وزارت‬ ‫بهداشــت انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 12‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 4 UV‬به ‪10‬‬ ‫بــاران‪ .‬بیشــینه ‪12‬سیلســیوس‪ .‬وزش بــاد غــرب شــمال غربــی از ‪ 15‬تــا ‪ 25‬کیلومتــر در ســاعت‪ .‬احتمــال‬ ‫بــارش بــاران ‪.%90‬‬ ‫دولت هر روز ‪،‬‬ ‫در تالش است‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع روغــن نباتــی گفــت‪ :‬براســاس سیاسـت های حمایتــی دولــت‬ ‫ســیزدهم بــا وجــود افزایــش نــرخ جهانــی روغــن خــام و هزینه هــای تولیــد‪ ،‬همچنــان قیمــت روغــن‬ ‫خوراکــی بــرای مصــرف کننــدگان ثابــت اســت و تغییــری نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار «ابوالحســن خلیلــی» اظهــار داشــت‪ :‬دولــت تــاش دارد تــا قیمــت‬ ‫روغــن نباتــی بــرای مصــرف کننــدگان تغییــری نکنــد‪ ،‬بنابرایــن انچــه بــه عنــوان افزایــش هزینه هــای‬ ‫تولیــد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬رخ داده‪ ،‬قــرار اســت بــه صــورت مابــه التفــاوت بــه تولیدکننــدگان پرداخــت‬ ‫شــود تــا قیمــت بــرای مصــرف کننــدگان تــا اطــاع ثانــوی افزایــش پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع روغــن نباتــی تصریــح کــرد‪ :‬تولیدکننــدگان روغــن خوراکــی‬ ‫در فروردیــن مــاه امســال بــا همیــن نــگاه تولیــد را انجــام دادنــد و توزیــع صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در اردیبهشــت مــاه بــه همیــن منــوال تولیــد و توزیــع روغــن صــورت می گیــرد تــا‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اعــداد و ارقــام را در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت و بررســی و مابه التفاوت‬ ‫را بــه تولیــد کننــدگان بابــت افزایــش هزینه هــای تولیــد و عــدم تغییــر قیمــت مصــرف کننــدگان بپــردازد‪.‬‬ ‫خلیلــی گفــت‪ :‬البتــه دولــت بــرای فروردین ماه امســال هیچگونه تعهدی بابــت پرداخت مابه التفاوتی‬ ‫بــه تولیدکننــدگان نــدارد و براســاس توافــق جدیــد بیــن انجمــن صنایــع روغــن نباتــی و وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صرفــا قــرار اســت بــرای اردیبهشــت مــاه ایــن مابــه التفــاوت بررســی و پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت تامین و تنظیم بازار روغن است‬ ‫ایــن مقــام مســوول اضافــه کــرد‪ :‬ایــن مابــه التفــاوت بــرای هزینه هایــی همچــون دســتمزد کارگــری‪،‬‬ ‫نــرخ انــرژی‪ ،‬افزایــش قیمــت قطعــات و مــواد اولیــه کــه در پروســه تولیــد اســتفاده مــی شــود‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره انجمــن صنایــع روغــن نباتــی گفت‪ :‬اکنون شــرکت بازرگانی دولتی مســئولیت‬ ‫تامیــن‪ ،‬واردات و توزیــع و تنظیــم بــازار روغــن مــورد نیــاز ســبد خانــوار را برعهــده دارد‪ ،‬البتــه در کنــار‬ ‫ان بخــش خصوصــی بــه عنــوان بــازوی دولــت‪ ،‬همکاری هــای الزم را بــه عمــل مـی اورد‪.‬‬ ‫واردات ‪ ۸۰‬هزار تن روغن خام توسط بخش خصوصی‬ ‫خلیلــی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم اقتصــادی‪ ،‬افزایــش قیمت هــای جهانــی روغــن خــام و‬ ‫از ســوی دیگــر سیاســت تخصیــص ارز روغــن خــام نشــان می دهــد کــه بخــش خصوصــی به تنهایــی و‬ ‫بــدون همــکاری دولــت نمی توانــد ایفــای نقــش کنــد‪ ،‬امــا بــا ایــن وجــود از ابتــدای ســال تاکنون حــدود ‪۸۰‬‬ ‫هزارتــن روغــن خــام توســط بخــش خصوصــی تامیــن و وارد چرخــه تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫براســاس گزارش هــای موجــود‪ ،‬طــی ســال گذشــته (‪ )۱۴۰۰‬دو میلیــون و ‪ ۲۳۰‬هزارتــن انــواع روغــن‬ ‫نباتــی در کشــور تولیــد و توزیــع شــد کــه نســبت بــه ســال ماقبــل خــود (‪ )۱۳۹۹‬حــدود یــک میلیــون‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬هــزار تــن نزدیــک ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش را نشــان می دهــد کــه ایــن رقــم در تاریــخ ‪ ۸۰‬ســاله‬ ‫صنعــت روغــن نباتــی ایــران بــی ســابقه بــوده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن میــزان حــدود یــک میلیــون و ‪ ۳۶۰‬هــزار تــن روغــن خانــوار و ‪ ۸۶۹‬هــزار تــن روغــن صنــف‬ ‫و صنعــت بــوده اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۱۴‬هزار مترمکعب مخزن ذخیره‬ ‫اب شیروان در دست اجراست‬ ‫ضوابط تاسیس شرکت های حمل‬ ‫و نقل وانت بار تسهیل شد‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب شــیروان گفت‪ ۱۴ :‬هزار مترمکعب مخزن‬ ‫ذخیــره اب ایــن شهرســتان خراســان شــمالی در دســت اجراســت و‬ ‫عملیــات اجرایــی مخــزن شــهر قوشــخانه نیــز بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح هــای در دســت اجــرا شــامل‬ ‫مخــزن ‪ ۱۰‬هــزار مترمکعــب منطقــه گــره زو و ‪ ۲‬هــزار مترمکعــب شــهر‬ ‫زیــارت اســت و بــرای تامیــن کمبــود اب و ذخیــره ان عملیــات اجرایــی‬ ‫مخــزن ‪۲‬هــزار مترمکعــب شــهر قوشــخانه بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات مخــازن در دســت اجــرا از ســال‬ ‫‪ ۹۸‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای طــرح هــای نامبــرده ‪ ۱۰۲‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعتبــار مصــوب شــده کــه تاکنــون از محــل اعتبــارات اســتانی‪۲۰ ،‬‬ ‫میلیــارد ریــال بــرای مخــزن اب منطقــه گــره زو هزینــه شــد و در‬ ‫مجمــوع کل بــرای اتمــام ســه مخــزن ‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر‬ ‫اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی بــا بیــان اینکــه اتمــام عملیــات مخــازن در دســت اجــرا‬ ‫و وارد مــدار شــدن اب بســتگی بــه تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات‬ ‫دارد اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲۹‬هزارمترمکعــب مخــزن ذخیــره اب‬ ‫در شــیروان موجــود اســت کــه بــا پایــان طــرح هــا بــه ‪ ۳۹‬هــزار‬ ‫مترمکعــب افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کاال اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای گلســتان‬ ‫از متقاضیــان تاســیس شــرکت هــای اختصاصــی حمــل و نقــل ســبک‬ ‫بیــن شــهری (وانــت بــار) خواســت کــه بــا توجــه بــه تســهیل شــرایط‬ ‫تاســیس ان هــا‪ ،‬جهــت بهــره منــدی از ایــن فرصــت در اســرع وقــت‬ ‫اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫محســن یازرلــو در مصاحبــه بــا پایــگاه اطــاع رســانی اداره‬ ‫کل گفــت‪ :‬متقاضیــان تاســیس ایــن شــرکت هــا مــی تواننــد‬ ‫بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــه تارنمــای اداره کل بــه ادرس‬ ‫‪ (golestan.rmto.ir‬بخش دســتورالعمل ها‪ ،‬قوانین و مقررات)‬ ‫مراجعــه و دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره شــرایط تاســیس ایــن شــرکت هــا توضیــح داد‪ :‬متقاضیــان‬ ‫درصورتــی کــه دســت کــم ‪ 4‬دســتگاه وانــت بــار بــه نــام شــرکت یــا‬ ‫مدیرعامــل یــا اعضــای هیــات مدیــره (یــا دســت کــم ‪ 10‬درصــد ســرمایه‬ ‫یــا ســهام شــرکت) را در تمــام شهرســتان هــای اســتان داشــته باشــند‬ ‫مــی تواننــد ایــن شــرکت هــا را تاســیس کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یازرلــو‪ ،‬همچنیــن ســند مالکیــت رســمی یــا اجــاره نامــه‬ ‫رســمی بــه نــام شــرکت بعنــوان دفتــر کار بــا دســت کــم ‪ 25‬متــر مربــع‬ ‫متــراژ و دارای تاییــد صالحیــت ترافیکی‪،‬زیســت محیطــی و کاربــری‬ ‫حمــل و نقــل یــا تجــاری کافــی اســت‪.‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ 14‬هزار‬ ‫بسته معیشتی در گلستان‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب اب در سازه های‬ ‫ابخیزداری گلستان ذخیره شد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬امســال ‪ ۵۰۰‬دســتگاه پنــل خورشــیدی بــا‬ ‫هــدف ارتقــای ســطح زندگــی ایــن قشــر در بیــن عشــایر کــوچ رو‬ ‫اســتان توزیــع می شــود‪.‬‬ ‫مهــدی خانــی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۳۶۵‬دســتگاه پنــل‬ ‫خورشــیدی ‪ ۱۰۰‬واتــی بــا همــکاری شــرکت تــوزی نیــروی بــرق اســتان‬ ‫تامیــن و میــان عشــایر اســتان توزیــع شــد و پیــش از ان در ســال ‪۹۷‬‬ ‫هــم ‪ ۳۵۱‬دســتگاه از ایــن تجهیــزات توزیــع شــده بــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره بهســازی امــور تولیــد اداره کل امــور عشــایر خراســان‬ ‫شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬پارســال عشــایر بــرای تامیــن هــر دســتگاه‬ ‫پنــل خورشــیدی ‪ ۱۰۰‬واتــی ‪ ۱۰‬میلیــون ریــال اعتبــار هزینــه کردنــد کــه‬ ‫معــادل ‪ ۱۰‬درصــد اعتبــار مــورد نیــاز ان بــود و مابقی به وســیله دولت‬ ‫تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۲۰۰‬خانــوار عشــایری اســتان‪ ،‬کــوچ رو‬ ‫هســتند کــه شــماری از انــان موفــق بــه دریافــت پنل خورشــیدی شــده‬ ‫انــد و در صورتــی کــه امســال ‪ ۵۰۰‬دســتگاه از ایــن تجهیــزات دراختیــار‬ ‫قــرار گیــرد‪ ۲ ،‬هــزار خانــوار دیگــر هنــوز بــه تجهیــز نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان از توزیــع ‪ 14‬هــزار و ‪ 128‬بســته معیشــتی در قالــب پویــش ضیافــت‬ ‫مهربانــی مــاه مبــارک رمضــان خبرداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی گلســتان؛ عــارف کیانــی‬ ‫سرپرســت اداره کل بهزیســتی گلســتان گفــت‪ :‬از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان همزمــان بــا‬ ‫سراسرکشــور پویــش ضیافــت مهربانــی جهــت تامیــن بخشــی از نیــاز جامعــه تحــت پوشــش ایــن‬ ‫ســازمان ایجــاد شــده کــه بــا اســتقبال خیریــن گلســتانی همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫کیانــی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن مــاه بیــش از ‪ 14‬هــزار ‪ 128‬بســته معیشــتی شــامل‪ 8‬قلــم از جملــه‬ ‫مــرغ‪ ،‬برنــج‪ ،‬ماکارانــی‪ ،‬شــکر و‪ ...‬بــوده توســط مراکــز و ادارات بهزیســتی ســطح اســتان جمـع اوری‬ ‫و بــه دســت بهتریــن مخلوقــات خداونــد رســانده شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان افــزود‪ :‬ارزش ریالــی ایــن اقــام ‪ 44‬میلیــارد ‪ 249‬میلیــون بــوده‬ ‫کــه نشــان از اعتمــاد خیریــن اســتان و حمایــت هــای همیشــگی انــان از بهتریــن مخلوقــات‬ ‫خداونــد بــوده و امیدواریــم ایــن عزیــزان بعنــوان ســفیران و مورجیــن فرهنــگ نیکــوکاری نیــز‬ ‫وارد عمــل شــوند‪.‬‬ ‫وی همچینیــن بــا اشــاره بــه پویــش در محضــر ولــی نعمتــان نیــز اظهــار داشــت‪ :‬همزمــان بــا ایــن‬ ‫مــاه پرخیــر و برکــت نیــک اندیشــان خیــر و مســئولین گلســتان روزه هــای خــودرا در کنــار فرزنــدان‬ ‫تحــت سرپرســتی افطــار کــرده انــد‪.‬‬ ‫کیانــی گفــت‪ :‬خیریــن گلســتانی بــا برپایــی ‪ 30‬ســفره افطــار نیــز میزبــان عزیــزان جامعــه هــدف‬ ‫بهزیســتی گلســتان بــوده کــه ارزش ریالــی ایــن امــر نیــز ‪ 3‬میلیــارد ‪ 683‬میلیــون بــوده اســت‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫امسال ‪ ۵۰۰‬دستگاه پنل‬ ‫خورشیدی میان عشایر خراسان‬ ‫شمالی توزیع می شود‬ ‫رییــس اداره کنتــرل ســیالب و ابخــوان داری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اثــر بارندگــی روزهــای اخیــر حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار مترمکعــب اب در پشــت ســازه های‬ ‫ابخیــزداری اســتان ذخیــره شــد‪.‬‬ ‫حســن شــادمهری اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین حجــم بارندگــی روزهــای ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬اردیبهشــت‬ ‫امســال اســتان بــه دلیــل شــدت کــم در زمیــن نفــوذ کــرده و باعــث تقویــت ســفرهای اب‬ ‫زیرزمینــی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس بــراورد انجــام شــده حجــم بارندگــی ایــن مــدت در اســتان یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار مترمکعــب بــود کــه از ایــن میــزان حــدود ‪ ۴۵۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬هــزار متــر مکعــب‬ ‫در پشــت ســازه های ابخیــزداری بــه صــورت روانــاب ذخیــره شــد‪.‬‬ ‫رییــس اداره کنتــرل ســیالب و ابخــوان داری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بیشــترین ذخیــره ســازی اب مربــوط بــه بندهــای خاکــی شهرســتان گنبــدکاووس‬ ‫بــا حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعــب بــود‪.‬‬ ‫شــادمهری بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۶۰‬درصــد از روان اب ذخیــره شــده در پشــت ســازه های‬ ‫ابخیــزداری گلســتان بــه مــرور در زمیــن نفــوذ می کنــد و باعــث تغذیــه ســفره های زیــر‬ ‫زمینــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیریــت ســیالب‪ ،‬جلوگیــری از فرســایش خــاک‪ ،‬افزایــش نفــوذ اب در خــاک و تغذیــه‬ ‫ابخوان هــا‪ ،‬حفــظ منظــر و تنــوع زیســتی اکوسیســتم حــوزه‪ ،‬کاهــش خســارات مالــی‬ ‫و جانــی بــه جوامــع پاییــن دســت‪ ،‬توانمندســازی جوامــع محلــی و افزایــش معیشــت‬ ‫خانوارهــای روســتایی‪ ،‬کاهــش وابســتگی بــه منابــع طبیعــی و افزایــش تولیــد در واحــد‬ ‫ســطح اراضــی و بهــره بــرداری بهینــه از حــوزه ابخیــز بــر اســاس تــوان و ظرفیــت در راســتای‬ ‫توســعه پایــدار از مهمتریــن اهــداف اجــرای پروژه هــای ابخیــزداری اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رمضــان بهتــرک معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان‪ ۲۰۰ ،‬بنــد خاکــی‪ ،‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬پروژه هــای گابیونــی‪ ۴۱۵ ،‬پروژه هــای ســنگ و مــات‬ ‫و سرشــاخه گیــر و ســه پــروژه در قالــب پخــش ســیالب تاکنــون در حــوزه ابخیــزداری ایــن‬ ‫اســتان اجــرا شــد‪.‬‬ ‫گلســتان بــا مســاحت بیــش از ‪ ۲‬میلیــون هکتــار دارای اقلیــم معتــدل مدیترانــه ای و دارای‬ ‫ســطحی معــادل یــک میلیــون و ‪ ۳۳۵‬هــزار هکتــار عرصــه هــای منابــع طبیعــی مشــتمل بــر‬ ‫‪ ۴۵۲‬هــزار هکتــار جنــگل‪ ۸۶۲ ،‬هــزار هکتــار مرتــع و ‪ ۲۱‬هــزار هکتــار اراضــی ســاحلی اســت‬ ‫کــه حــدود ‪ ۳۳۰‬هــزار هکتــار از مراتــع نــوار مــرزی ایــن اســتان بــه دلیــل خشکســالی هــای‬ ‫متوالــی‪ ،‬پاییــن بــودن نــزوالت جــوی و نزدیکــی بــه بیابــان هــای قــره قــوم ترکمنســتان و‬ ‫ضعــف پوشــش گیاهــی در معــرض بیابانــی شــدن شــدید قــرار دارد‪.‬‬ ‫گلســتان از شــمال با کشــور ترکمنســتان‪ ،‬از جنوب با ســمنان‪ ،‬از شــرق با خراسان شــمالی‬ ‫و از غــرب بــا مازندران همســایه اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 90‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫باران‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب و متغیر‪ .‬احتمال بارش باران ‪.%100‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫رونق تولید واحدهای صنایع تبدیلی ‪،‬‬ ‫اولویت مهم کشاورزی گلستان است‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان گفــت‪ :‬حمایــت از رونــق تولیــد‬ ‫واحدهــای فعــال صنایــع تبدیلــی بخــش کشــاورزی اســتان اولویــت اصلــی و مهــم امســال ایــن‬ ‫ســازمان اســت‪.‬‬ ‫نقــی اســدی افــزود‪ :‬گلســتان ‪ ۳۷۸‬واحــد صنایــع تبدیلــی و غذایــی بــا ظرفیــت فــراوری ســه میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تــن محصــول کشــاورزی دارد کــه ایــن واحدهــا در شــرایط فعلــی ســاالنه ‪ ۲‬میلیــون تــن انــواع محصــول‬ ‫کشــاورزی معــادل ‪ ۶۰‬درصــد ظرفیــت اســمی را فــراوی می کننــد‪.‬‬ ‫وی دامــه داد‪ :‬برنامــه جــدی ایــن مدیریــت ســرمایه گــذاری در حــوره عارضــه یابــی واحدهــای نیمــه فعــال و‬ ‫غیرفعــال صنایــع تبدیلــی اســتان اســت تــا در نتیجــه ان نیمــی از ایــن واحدهــا دوبــاره به چرخه تولید برگشــته‬ ‫و از ایــن ســرمایه در حــوزه اشــتغال و تولیــد ثــروت اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫اســدی کمبــود مــواد اولیــه‪ ،‬فرســودگی تجهیــزات واحدهــا و کمبــود ســرمایه در گــردش را از جملــه مهم ترین‬ ‫موانــع رونــق تولیــد واحدهــای صنایــع تبدیلی و غذایی گلســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلــی و غذایــی ســازمان جهادکشــاورزی گلســتان بــه هدف گــذاری ایجــاد ‪ ۸۰۰‬هــزار تن‬ ‫ظرفیــت تولیــد فــراوری تــا ســال ‪ ۱۴۰۴‬در اســتان اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬اولویــت ســرمایه گــذاری در حــوزه‬ ‫هــای فــراوری گیاهــان دارویــی‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬مــرغ‪ ،‬میــوه جــات‪ ،‬ســبزیجات و چغنــدر قنــد اســت و از‬ ‫متقاضیــان ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه بــرای ایجــاد واحدهــای تولیــدی اســتقبال مــی شــود‪.‬‬ ‫فعــاالن حــوزه اقتصــادی گلســتان همــواره بــر اهمیــت ســرمایه گــذاری و حمایــت از توســعه صنایــع تبدیلــی‬ ‫اســتان در حــذف خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی منطقــه تاکیــد فــراوان دارنــد تــا اثــار مثبــت ان در زندگی‬ ‫بهــره بــرداران و رونــق اقتصــاد اســتان بیشــتر دیــده شــود‪.‬‬ ‫ایــن عــده ســرمایه گــذاری در بخــش فــراوری و بســته بنــدی تولید کشــاورزی گلســتان براســاس اولویت بندی‬ ‫توســط جهادکشــاورزی اســتان را ضروری دانســته و فراوری تخم مرغ‪ ،‬پشــم و پوســت دام‪ ،‬گیاهان دارویی‪،‬‬ ‫شــیر شــتر‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬بســته بنــدی و ســبزیجات و حبوبــات یــخ زده‪ ،‬فــراوری و بســته بنــدی محصــوالت‬ ‫باغــی از جملــه اب میــوه‪ ،‬بســته بنــدی و قطعــه بنــدی ماهــی‪ ،‬گوشــت‪ ،‬میگــو و گوشــت ســفید‪ ،‬بســته بنــدی‬ ‫عســل و ایجاد کارخانه قند و شــکر و کارخانه پنبه را از جمله طرح های اولویت دار برای معرفی به ســرمایه‬ ‫گــذاری در بخــش غذایــی و تبدیلــی اســتان عنــوان مــی کنند‪.‬‬ ‫گلســتان ‪ ۶۵۰‬هــزار هکتــار زمیــن زراعــی‪ ۳۳ ،‬هــزار هکتــار بــاغ‪ ،‬چهار میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار واحد دامی‪،‬‬ ‫‪ ۹۷۰‬واحــد مرغــداری‪ ۸۵ ،‬هکتــار گلخانــه فعــال‪ ۴۵۲ ،‬هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و ‪ ۸۶۲‬هــزار عرصــه‬ ‫مرتعــی دارد کــه از ایــن ظرفیــت در تولیــد دانــه هــای روغنــی‪ ،‬مــرغ‪ ،‬توتــون و خاویــار‪ ،‬پنبــه‪ ،‬گنــدم و‬ ‫خرمالــو‪ ،‬شــلتوک (برنــج)‪ ،‬پیلــه تــر ابریشــم‪ ،‬میگــو‪ ،‬ماهیــان خاویــاری‪ ،‬جــو و زتیــون اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۴‬هــزار بهــره بــردار بخــش کشــاورزی گلســتان در ســال زراعــی گذشــته چهــار میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار تــن انواع‬ ‫محصــوالت کشــاورزی معــادل پنــج درصــد تولیــدات کشــاورزی کشــور را تولیــد و روانه بازار مصــرف کردند‪.‬‬ ‫اقتصاد اصلی استان گلستان با ‪ ۲‬میلون نفر جمعیت بر پایه کشاورزی استوار است‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫توقیف نیسان ابی حامل احشام‬ ‫قاچاق در فاروج‬ ‫دستگیری سارقان کابل برق‬ ‫در مینودشت‬ ‫اختالف دو چوپان بر سر چرای دام‬ ‫باعث نزاع دسته جمعی گردید‬ ‫فرمانــده انتظامــی فــاروج از توقیــف یــک دســتگاه وانــت نیســان‪،‬‬ ‫حامــل احشــام قاچــاق بــه ارزش ‪ 760‬‏میلیــون ریــال در ایــن‬ ‫شهرســتان خبــر دا ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ «علیرضــا پوربــه»‬ ‫در تشــریح ایــن خبــر افــزود‪ :‬در‏راســتای اجــرای طــرح مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال‪ ،‬مامــوران پلیــس اگاهــی شهرســتان حیــن کنتــرل‬ ‫خودروهــای‏عبــوری بــه یــک دســتگاه وانــت نیســان مشــکوک و‬ ‫ان را متوقــف کردنــد‏‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬در بازرســی از ایــن خــودرو‬ ‫مشــخص شــد حامــل ‪ 25‬راس‏گوســفند بــدون مجــوز حمــل و‬ ‫قرنطینــه ای می باشــد‏‪.‬‬ ‫پوربــه بابیــان اینکــه گوســفندان از شهرســتان مشــهد مقــدس‬ ‫بارگیــری‏شــده بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬برابــر نظریــه کارشناســان امــر‬ ‫ارزش احشــام کشف شــده ‪ 760‬میلیــون ریــال‏بــراورد شــده اســت‏‪.‬‬ ‫پوربــه در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه دام هــا تحویــل ســازمان امــوال‬ ‫تملیکــی بجنــورد شــده اســت‪،‬‏تصریح کرد‪ :‬پلیس بیــش از هرزمانی‬ ‫دیگــر در برخــورد بــا پدیــده شــوم قاچــاق تــاش می کنــد و‏شــهروندان‬ ‫در صــورت اطــاع از فعالیــت افــراد ســودجو در زمینــه قاچاق موضوع‬ ‫را از طریــق ســامانه‏تلفنــی ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع دهنــد‏‪.‬‬ ‫ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری‬ ‫پلیــس‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع ســرقت هــای متعــدد کابــل بــرق در حــوزه اســتحفاظی‬ ‫مینودشــت‪ ،‬بررســی موضــوع بــا هــدف کشــف ســرقت هــا بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی و انتظامــی‬ ‫بخــش کوهســاران ان شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تقویــت گشــت زنــی هــای انتظامــی‪ ،‬بررســی هــای‬ ‫تخصصــی و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ‪ 2‬ســارق حرفــه ای شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســارقان در تحقیقــات پلیســی بــه ارتــکاب‬ ‫‪ 77‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان مینودشــت‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان در پایــان بــا‬ ‫اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬پلیــس بــا تمــام تــوان در راســتای تامیــن نظــم و امنیــت‪،‬‬ ‫ارتقــاء احســاس امنیــت شــهروندان تــاش مــی کنــد و از‬ ‫شــهروندان خواســت در صــورت قطــع بــرق و مــوارد مشــکوک‬ ‫در ایــن خصــوص مراتــب را بــه مرکــز فوریــت هــای پلیــس ‪110‬‬ ‫گــزارش دهنــد‪.‬‬ ‫دادســتان کاللــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا دریافــت خبــری مبنــی بــر وقــوع‬ ‫نــزاع بیــن چنــد نفــر در اطــراف یکــی از شــهرهای تابعــه این شهرســتان‬ ‫بالفاصلــه ضمــن هماهنگــی قضایی‪،‬مامــوران انتظامی جهت بررســی‬ ‫موضــوع بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬در بررســی هــای انجــام گرفتــه‬ ‫مشــخص شــد علــت ایــن نــزاع اختــاف دو چوپــان بــر ســر تعلیــف‬ ‫گوســفند بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه افــراد غیــر مرتبــط کــه اطالعــی نیــز از موضــوع‬ ‫نداشــته و صرفــا تحــت تاثیــر فضــای مجــازی و شــایعات منتشــره در‬ ‫ایــن فضــا قــرار داشــتند‪ ،‬باعــث شــد تــا شــاهد نــزاع دســته جمعــی‬ ‫تعــداد بیشــتری باشــیم‪ .‬بــا حضور بــه موقع و مقتدرانه پلیــس‪ ،‬تعداد‬ ‫شــش نفــر از عوامــل و محــرکان از هــر دو طــرف نــزاع دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امنیــت مــردم خــط قرمــز دســتگاه قضایــی و پلیــس‬ ‫اســت و بــا بــر هــم زننــدگان نظــم و امنیــت عمومــی جامعــه برخــورد‬ ‫قانونــی و قاطعانــه صــورت خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص پرونــده تشــکیل و متهمــان‬ ‫بــرای رســیدگی قانونــی در اختیــار مرجــع قضائــی قــرار گرفتنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫دســتگاه قضایــی و پلیــس بــا اشــرافیت کامــل و رصــد شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی بــا اقتــدار در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات بــا هــر گونــه‬ ‫اعمــال مجرمانــه و مخــان نظــم و امنیــت عمومــی برخــورد مــی کنــد و‬ ‫در ایــن مســیر از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ نخواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫برای خرید یارانه ای‬ ‫نان نیازی به کارت‬ ‫جدید و افتتاح‬ ‫حساب نیست‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا اعــام اینکــه نیــازی‬ ‫بــه کارت جدیــد و افتتــاح حســاب مجــدد بــرای خریــد یارانـه ای نــان‬ ‫نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که فرد مشــمول یارانه باشــد‪ ،‬بخشــی از‬ ‫هزینه از حســاب فعلی شــخص و بخش دیگر از حســاب یارانه ای‬ ‫کــه بــرای ایــن کار اختصــاص داده شــده‪ ،‬کســر می شــود‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار از بانک مرکزی‪« ،‬مهران محرمیان»‬ ‫بــا اشــاره بــه اخریــن اقدامــات بــرای پرداخــت یارانــه نــان بــه مــردم‪ ،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه در خصــوص اختصــاص یارانــه در‬ ‫نقطــه خریــد بــه مــردم نیازمنــدی مطــرح شــده اســت بــا همــکاری‬ ‫وزارتخانه هــای ذی ربــط‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه و ســازمان‬ ‫هدفمنــدی یارانه هــا زیرســاختی را طراحــی کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن زیرســاخت اینگونــه طراحــی شــده کــه هنگامــی‬ ‫کــه خریــد بــه حالــت عــادی انجــام شــود‪ ،‬هیــچ تفاوتــی در نحــوه‬ ‫پرداخــت حاصــل نمی شــود‪ ،‬امــا اگــر ان خریــد متعلــق بــه کاالهــای‬ ‫اساســی مشــمول یارانــه باشــد‪ ،‬تراکنــش در مرکــز وارد ســوییچی‬ ‫می شــود و ایــن کنتــرل بــر روی پرداخــت انجــام می شــود کــه ایــا‬ ‫خریــد مذکــور متعلــق بــه شــخصی اســت کــه یارانــه دارد یا خیــر‪ .‬در‬ ‫صورتی که فرد مشــمول یارانه باشــد‪ ،‬بخشــی از هزینه از حســاب‬ ‫فعلــی شــخص و بخــش دیگــر از حســاب یارانـه ای کــه بــرای این کار‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت؛ کســر می شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه پذیرنــده در نانوایی هــای اســتان‬ ‫زنجــان‬ ‫بــه گفتــه محرمیــان در حــال حاضــر یــک هــزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه‬ ‫پذیرنــده (‪ )POS‬در نانوایی هــای اســتان زنجــان بــرای اجــرای ایــن‬ ‫طــرح وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه ایــن مســیر بــرای کل نانوایــی هــای‬ ‫کشــور کــه تعــداد انهــا حــدود ‪ ۸۰‬هــزار هســتند‪ ،‬اجرایــی مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در بانــک مرکــزی‪ ،‬در ایــن خصــوص‬ ‫نیــازی بــه صــدور کارت جدیــد و افتتــاح حســاب بانکــی جدیــد نیســت و‬ ‫ت بانکــی فعلــی افــراد صــورت می گیــرد و هــر شــخص بــا‬ ‫خریــد بــا کار ‬ ‫تمــام کارت بانکــی کــه دارد مــی توانــد نســبت بــه ایــن امــر اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫مقــام مســئول بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه بــه صــورت ازمایشــی‬ ‫ایــن طــرح در یــک شهرســتان اجرایــی شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫پیــش از عیــد در یکــی از شهرســتان ایــن مهــم بــه صــورت ازمایشــی‬ ‫اجرایــی شــده و در حــال حاضــر نیــز عملیاتــی شــده اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫تنهــا تسـت های فنــاوری در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت و مــوردی‬ ‫نبــوده اســت کــه نیــاز بــه اعــان عمومــی داشــته باشــد‪ ،‬ولــی در‬ ‫حــال حاضــر نیــز ایــن امــر در حــال انجــام اســت و دو مــاه اســت کــه‬ ‫عملیاتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫نحوه تسویه با نانوایی ها‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه زیرســاخت‬ ‫شــبکه بانکــی از امادگــی کافــی برای اجــرای طرح یاد شــده برخوردار‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زیرســاخت موجــود کافــی اســت‪ ،‬امــا باتوجــه بــه‬ ‫اینکــه سیاســت هــای مربــوط بــه کاالهــای مختلــف و یارانـه ای کــه‬ ‫تخصیــص داده می شــود‪ ،‬ممکــن اســت براســاس اجــرای ازمایشــی‬ ‫دســتخوش تغییراتــی شــود‪ ،‬طبیعتــا ًایــن تغییــرات بایــد بــر روی‬ ‫شــبکه اعمــال شــود‪ ،‬امــا زیرســاخت امــاده اســت‪.‬‬ ‫وی درخصــوص نحــوه تســویه بــا نانــوا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــه لحــاظ‬ ‫تســویه ای کــه بــا فــرد نانــوا انجــام می شــود‪ ،‬تغییــری نخواهیــم‬ ‫داشــت‪ ،‬بــه عبــارت دیگــر تســویه بــا فــرد نانــوا و کل مبلغــی کــه‬ ‫مقــرر اســت بــه حســاب وی واریــز شــود‪ ،‬در همــان ســیکل های پایــا‬ ‫کــه در حــال حاضــر بــه صــورت روزانــه انجــام می شــود‪ ،‬بــه همــان‬ ‫روال صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫محرمیــان افــزود‪ :‬همچنیــن درخصــوص نانوایی هایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت دسترســی هایشــان ضعیــف باشــد‪ ،‬هماهنگــی هــای الزم بــا‬ ‫وزارت ارتباطــات انجــام خواهــد شــد‪ ،‬تــا بــه ســرعت به دســتگاه های‬ ‫پذیرنــده (‪ )POS‬تجهیــز شــوند؛ چراکــه در حــال حاضــر موضــوع‬ ‫گفــت وگــوی مــا دربــاره نانوایــی هایــی اســت کــه بــه دســتگاه های‬ ‫پذیرنــده (‪ )POS‬مجهزنــد و ارتبــاط الزم وجــود دارد و طبیعتــا ً در‬ ‫مــواردی کــه مشــکلی وجــود دارد‪ ،‬تقویــت هــای الزم انجــام‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫نان ‪ ،‬غذای الکچری نیست!‬ ‫ایــن روزهــا عمــده اخبــار کشــور در خصــوص کشــفیات‬ ‫قاچــاق ارد در مرزهــای مختلــف اســت و گوینــدگان اخبــار‬ ‫بــه لطایــف الحیــل درصددنــد تــا بــه هــر زبانــی کــه شــده‬ ‫حالــی مــان کننــد یارانــه دولــت بــه ویــژه در بخــش ارد‬ ‫در حــال گســیل بــه کشــورهای اطــراف اســت و دولــت‬ ‫ناگزیــر اســت بــرای جلوگیــری از قاچــاق‪ ،‬قیمــت ارد را‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬فلــذا بــه نظــر مــی رســد وعــده دولتمــردان‬ ‫در خصــوص ریشــه کنــی فقــر مطلــق ابعــاد تــازه ای‬ ‫بــه خــود گرفتــه اســت و فقــرا بایــد در ابتــدا افزایــش‬ ‫قیمت هــا را تحمــل کننــد و مختصــری در ســبک زندگــی‬ ‫و خــورد و خــوراک شــان بــه ویــژه نــان و ماکارونــی و ‪...‬‬ ‫تغییــرات ایجــاد کننــد!‬ ‫در واقــع بعــد از حــذف تدریجــی برنــج و گوشــت و‬ ‫روغــن و میــوه از ســفره هــای مــردم‪ ،‬نــان هــم در حالــت‬ ‫اســتندبای و امــاده بــاش‪ ،‬امــاده تــرک ســفره هــای خالــی‬ ‫مــردم اســت و مهمــان نــوازی بــا تعــارف « یــک لقمــه‬ ‫نــان خالــی» هــم در حــال پیوســتن بــه خاطــره هــا اســت‪.‬‬ ‫ظاهــرا ً دکتریــن ســق زدن نــان خشــک و بســتن لنــگ بــه‬ ‫کمــر کــه برخــی حضــرات از ان رونمایــی کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫چنــدان هــم بــه محــاق نرفتــه اســت!‬ ‫غافــل از اینکــه نــان غــذای الکچــری نیســت و شــوخی‬ ‫بــا نــان رعیــت کــه ان را برکــت خانــه و ســفره مــی داننــد‪،‬‬ ‫بــه حــراج گذاشــتن کرامــت و عــزت نفــس انســانی مــردم‬ ‫اســت! هــر چنــد دولــت وعــده داده تــا پایــان ســال افزایش‬ ‫قیمتــی در نــان ســنتی نداریــم ولــی افزایــش تقریبــا ً ده‬ ‫برابــری قیمــت ارد و نزدیکــی قیمــت ان بــه بهــای جهانــی‪،‬‬ ‫بــه بهانــه قاچــاق ایــن محصــول بــه ســایر کشــورها ‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــاغل را از جملــه فانتــزی پزهــا‪ ،‬قنــادی هــا‪،‬‬ ‫ســاندویچی هــا و ‪ ...‬در معــرض خطــر تعطیلــی و بیــکاری‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫البتــه ایــن روزهــا زمزمــه پرداخــت یارانــه نــان هــم بــه‬ ‫گــوش مــی رســد کــه ایــده ای نــخ نمــا و راهبــردی کامــا ً‬ ‫غیــر علمــی اســت و حتــی اکبراقــا شــاطر هــم مــی دانــد‬ ‫کــه وعــده پرداخــت یارانــه نــان دیگــر پاســخگوی اقتصــاد‬ ‫دســتوری نیســت و رســاندن قیمــت کاالهــا و اجنــاس بــه‬ ‫قیمــت جهانــی در حالــی کــه حقــوق و دســتمزد کمتــر از‬ ‫یــک چهــارم قیمــت جهانــی اســت‪ ،‬بیشــتر بــه مــزاح شــبیه‬ ‫اســت تــا یــک راهبــرد اقتصــادی‪ .‬امــروزه حتــی طرفــداران‬ ‫پول پاش ـی های دولــت هــم دیگــر نســبت بــه اثــار تورمــی‬ ‫یارانــه نقــدی اگاه شــده اند و نیــک می داننــد کــه اگــر‬ ‫امــروز یاران ـه ای دریافــت کننــد‪ ،‬روز هــای اینــده بایدچنــد‬ ‫برابــر ان را در قالــب تــورم بــه بــازار پــس دهنــد‪.‬‬ ‫فقــط یادمــان باشــد نــان کوپنــی و ماکارونــی ســهمیه ای‬ ‫و‪ ....‬در شــان مردمــی نیســت کــه بــا همــه وجــود‬ ‫ســختی ها را تحمــل مــی کننــد و خــم بــه ابــرو نمــی اورنــد‪.‬‬ ‫کرامــت ایــن مــردم نجیــب را ارج بنهیــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬هزار مترمکعب مخزن ذخیره‬ ‫اب شیروان در دست اجراست‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان گفــت‪ ۱۴ :‬هــزار‬ ‫مترمکعــب مخــزن ذخیــره اب ایــن شهرســتان خراســان‬ ‫شــمالی در دســت اجراســت و عملیــات اجرایــی مخــزن شــهر‬ ‫قوشــخانه نیــز بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬طــرح هــای در دســت اجــرا‬ ‫شــامل مخــزن ‪ ۱۰‬هــزار مترمکعــب منطقــه گــره زو و ‪ ۲‬هــزار‬ ‫مترمکعــب شــهر زیــارت اســت و بــرای تامیــن کمبــود اب و‬ ‫ذخیــره ان عملیــات اجرایــی مخــزن ‪۲‬هــزار مترمکعــب شــهر‬ ‫قوشــخانه بــزودی اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اغــاز عملیــات مخــازن در دســت اجــرا از‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای طــرح هــای نامبــرده ‪۱۰۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب شــده کــه تاکنــون از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی‪ ۲۰ ،‬میلیــارد ریــال بــرای مخــزن اب منطقه‬ ‫گــره زو هزینــه شــد و در مجمــوع کل بــرای اتمــام ســه مخــزن‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــارد ریــال دیگــر اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫رمضانــی بــا بیــان اینکــه اتمــام عملیــات مخــازن در دســت‬ ‫اجــرا و وارد مــدار شــدن اب بســتگی بــه تخصیــص بــه موقــع‬ ‫اعتبــارات دارد اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون ‪ ۲۹‬هزارمترمکعــب مخــزن‬ ‫ذخیــره اب در شــیروان موجــود اســت کــه بــا پایــان طــرح هــا‬ ‫بــه ‪ ۳۹‬هــزار مترمکعــب افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬هدی بانکی‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫وقتــی جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ (‪ ،)J.K. Rowling‬نویســنده ی‬ ‫داســتان های هری پاتــر‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختی در تاریک تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ســراغ انســان می ایــد‪ ،‬کافــی اســت ناامیــد‬ ‫نشــوید و طالــب نــور باشــید»‪ ،‬دقیقــا بــه هــدف زد! گاهی باید به‬ ‫اعمــاق ناامیــدی فــرو برویــد تــا انرژی الزم بــرای اوج گرفتن را پیدا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد در اوج ناامیــدی و احســاس یاس‪ ،‬زندگی‬ ‫جدیــدی را شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد اصالحــات و تغییراتی انجام دهید‬ ‫کــه بــه شــما ایــن امــکان را بدهــد تــا درامــد ثابتــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫عــادات بــد را تــرک کنیــد و تفکــر پویــا داشــته باشــید‪ .‬اگــر طــی‬ ‫ایــن پروســه‪ ،‬مراقــب جســم و روح تــان باشــید‪ ،‬شــروع دوبــاره‬ ‫برای تــان ســاده تر خواهــد شــد‪ .‬در ایــن نوشــته می توانیــد بــا ‪۲۱‬‬ ‫توصیــه تاثیرگــذار بــرای شــروع دوبــاره زندگــی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪527‬‬ ‫‪ .۴‬به ظاهرتان برسید‬ ‫یادتــان باشــد ایــن نکتــه ربطــی بــه مادی گرایــی یــا غــرور و‬ ‫وقت تلف کنــی نــدارد‪ .‬در ظاهــر خــوب بــه نظــر رســیدن می توانــد‬ ‫در درون هــم بــه شــما احســاس خوبــی بدهــد‪ .‬پــس ورزش کنید‬ ‫و بعــد دوش بگیریــد‪ ،‬ســپس لبــاس برازنــده ای بپوشــید و وارد‬ ‫اجتمــاع شــوید‪ .‬شــما اســتحقاقش را داریــد‪.‬‬ ‫اینکــه بدانیــد ظاهــر خوبــی داریــد می توانــد نگاه تــان را نســبت‬ ‫بــه هــر چیــزی تغییــر دهــد و روی رفتــار دیگــران با شــما هم تاثیر‬ ‫می گــذارد (ناراحت کننــده اســت‪ ،‬امــا واقعیــت دارد)‪ .‬اگــر جلــوه ی‬ ‫خوبــی داشــته باشــید‪ ،‬یــک منبــع درونــی از اعتمادبه نفــس پیــدا‬ ‫خواهیــد کــرد کــه می توانــد فــورا رفتارتــان را تغییــر دهــد و بهتــر‬ ‫کنــد‪ ،‬دنیــا بــا شــما کمــی مهربان تــر خواهــد شــد و در نتیجه شــما‬ ‫هــم راحت تــر می توانیــد بــا خودتــان مهربان تــر باشــید‪.‬‬ ‫بخش سوم‪ :‬مراقب روح و روان تان باشید‬ ‫‪ .۱‬دست از منفی بافی بردارید‬ ‫بــس اســت دیگــر! شــما می دانیــد کــه منفــی بــودن چــه تبعاتــی‬ ‫دارد و نیــازی بــه یــاداوری نیســت‪ .‬بــه جــای اینکــه بــا افــکار منفــی‬ ‫نهایتــا بــه ایــن نتیجــه برســید‪« :‬مــن یــک بی عرضــه ی بــه تمــام‬ ‫معنــی هســتم و هرگــز نمی توانــم بــه جایــی برســم‪ ،‬پــس چــرا‬ ‫خــودم را بــه زحمــت بینــدازم؟!»‪ ،‬بــه چیزهایــی فکــر کنیــد کــه‬ ‫منطقــی و مفیــد باشــند‪ .‬چنــد پیشــنهاد برای تــان داریــم؛ ایــن‬ ‫افکار واقعی نیســتند‪ ،‬بلکه فقط از احساســات ناشــی می شــوند‬ ‫و احســاس هــم می توانــد تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی دیدیــد در دام افــکار منفــی افتاده ایــد یــا فــورا خودتــان‬ ‫را مجبــور کنیــد از ان خــارج شــوید یــا چیــز مثبتــی بــه ان اضافــه‬ ‫کنیــد تــا بهتــر شــود‪ .‬مثــا می توانیــد «مــن یــک بی عرضــه‬ ‫هســتم» را بــه «مــن امــروز در ایــن یــک کار‪ ،‬بی عرضــه هســتم‪،‬‬ ‫ولــی فــردا روز دیگــری اســت» تبدیــل کنیــد‪ .‬طــرز تفکــر ســیاه و‬ ‫ســفید را رهــا کنیــد‪ ،‬هیچ چیــزی صــد درصــد و قطعــی نیســت‪.‬‬ ‫وقتــی می گوییــم «ایــن نیــز بگــذرد»‪ ،‬دقیقــا بایــد همــان چیــزی‬ ‫باشــد کــه بــه ان فکــر مــی کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســرگرمی های کنــار گذاشــته شــده را از ســر بگیریــد و مــوارد‬ ‫جدیــدی هــم پیــدا کنیــد‬ ‫در البــه الی مشــغله ها و روزمرگی هــا‪ ،‬فرامــوش کــردن‬ ‫چیزهایــی کــه زمانــی دوســت داشــته اید و ســرگرمی هایی کــه‬ ‫برای تــان لذت بخــش بــوده‪ ،‬عجیــب و ســخت نیســت‪ .‬بــرای‬ ‫بیــرون امــدن از یکنواختــی و احســاس ناامیــدی بایــد ســراغ‬ ‫کارهایــی برویــد کــه قبــا برای تــان جــذاب بــوده و مدت هاســت‬ ‫انهــا را کنــار گذاشــته اید‪ .‬اگــر زمانــی ســاز می نواختیــد‪ ،‬خودتــان را‬ ‫مجبــور کنیــد تــا دوبــاره ایــن کار را انجــام دهید‪ .‬اگر زمانی عاشــق‬ ‫اشــپزی بوده ایــد‪ ،‬اشــپزی کنیــد‪ .‬شــاید بــه نظرتــان چنــدان مفیــد‬ ‫نیایــد‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه کشــف دوبــاره ی چیزهایی که‬ ‫زمانــی برای تــان جالــب و لذت بخــش بــوده‪ ،‬می توانــد حــاال بــه‬ ‫تغییراتــی کــه بایــد ایجــاد کنیــد‪ ،‬ســرعت ببخشــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر احیــای عادت هــای خــوب گذشــته‪ ،‬عادت هــای جدیــد‬ ‫هــم بــه همــان انــدازه مفیــد هســتند! فعــال مانــدن‪ ،‬هــم از نظــر‬ ‫فیزیکــی و هــم از جنبـه ی ذهنــی‪ ،‬وادارتــان خواهــد کــرد از ایــن‬ ‫ماللــت و رخوتــی کــه در مســیر زندگــی‪ ،‬بی انــرژی و مایوس تــان‬ ‫کــرده و عرصــه بــه شــما تنــگ شــده خارج شــوید‪ .‬ایــا در محل کار‬ ‫یــا تحصیــل‪ ،‬فرصــت خوبــی وجود دارد که بتوانید از ان اســتفاده‬ ‫کنیــد؟ ایــا یکــی از دوســتان تان فعالیتــی انجام می دهــد که برای‬ ‫شــما هــم جالــب اســت؟ فکــر می کنیــد چطــور می توانیــد اوقــات‬ ‫فراغ تــان را خــوب و مفیــد بگذرانیــد؟ بــه عبارتــی دیگــر‪ ،‬چــه‬ ‫چیــزی می توانــد ســرگرم تان کــرده و از احســاس ناخوشــایندی‬ ‫کــه داریــد دورتــان کنــد؟‬ ‫‪ .۳‬لیستی از کارهایی که باید روزانه انجام دهید تهیه کنید‬ ‫هــر روز صبــح بــا رخــوت و کســالت و افســردگی از خواب بیدار‬ ‫شــدن‪ ،‬حــس بســیار ناخوشــایندی اســت‪ ،‬روز دوبــاره شــروع‬ ‫می شــود و تنهــا دلیــل شــما بــرای بیــرون امــدن از رختخــواب‪،‬‬ ‫رفتــن بــه دستشــویی اســت‪ .‬در چنیــن شــرایطی‪ ،‬داشــتن‬ ‫لیســتی از کارهــای روزانــه می توانــد بــه شــما کمــک کنــد‪ .‬تمــام‬ ‫کارهــای ریــز و درشــتی را کــه می خواهیــد انجــام دهیــد در ایــن‬ ‫لیســت بیاوریــد‪ .‬الزم نیســت حتمــا کار بــزرگ و خاصــی باشــد‪،‬‬ ‫فقــط بایــد شــما را از رختخــواب بیــرون بکشــد و وادارتــان کنــد‬ ‫کاری انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫بســتگی دارد هم اکنــون در چــه موقعیتــی و در چــه مرحل ـه ای‬ ‫هســتید‪ .‬کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد می توانــد چیزهــای‬ ‫متفاوتــی باشــد مثــا ‪ ۳‬کیلومتــر دویــدن یــا گفتگــو بــا یــک نفــر‬ ‫کــه تــازه می خواهیــد بــا او اشــنا شــوید‪ .‬بــه چیزهایــی فکــر کنیــد‬ ‫کــه دوســت داریــد در اینــده ای نزدیــک در زندگی تــان رخ دهــد‪.‬‬ ‫هــر روز چــه اقدامــات کوچکــی می توانیــد انجــام دهیــد تــا بــه ان‬ ‫هدف هــا برســید؟‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫‪ ۱۱‬راه برای اینکه در محل کار به شما احترام بگذارند‬ ‫سرویس سالمت‪-‬مینا بردبار‬ ‫زندگــی حرفــه ای‪ ،‬بــه دنبــال احتــرام هســتیم‪.‬‬ ‫همــه ی مــا در‬ ‫ِ‬ ‫خیلی هــا دوســت دارنــد در محــل کارشــان مــورد احتــرام دیگــران‬ ‫قــرار گیرنــد‪ ،‬ولــی مــا خیلــی وقت هــا در مــورد روش به دســت‬ ‫اوردن ایــن احتــرام اشــتباه می کنیــم‪ .‬در ایــن مقالــه شــما بــا ‪11‬‬ ‫راهــی کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد در محــل کارتــان صاحــب‬ ‫احتــرام شــوید‪ ،‬اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬اعتماد به نفس نشان دهید‬ ‫بــه همکاران تــان نشــان دهیــد کــه بــرای رســاندن شــرکت بــه‬ ‫اهدافــش مشــتاقید و از انهــا هــم بخواهیــد اشتیاق شــان را‬ ‫نشــان دهنــد‪ .‬اجــازه ندهیــد شــغل تان شــما را از پــا در اورد و‬ ‫ت فردی تــان را حفــظ کنیــد‪ .‬کارفرماهــای شــما بایــد از‬ ‫شــخصی ِ‬ ‫رفتارتــان متوجــه شــوند کــه شــما بــه انتخــاب خودتــان بــرای انهــا‬ ‫ـرس از دســت‬ ‫ِ‬ ‫کار می کنیــد‪ .‬اجــازه ندهیــد تـ ِ‬ ‫دادن شــغل‪ ،‬مانــعِ‬ ‫پیشــرفت تان شــود‪.‬‬ ‫همیشــه یــک برنامـه ی پشــتیبان بــرای زمانــی کــه شــاید کارتــان‬ ‫را از دســت بدهیــد‪ ،‬داشــته باشــید‪ .‬اینکــه همیشــه گزینه هایــی‬ ‫پیــش رویتــان داشــته باشــید بــه شــما اعتماد به نفــس و‬ ‫انعطاف پذیــری الزم بــرای بلندپــروازی را می دهــد‪ .‬درجــه ای از‬ ‫عمل گرایــی را بــرای خودتــان تعییــن کنیــد و ســپس بــا توجــه بــه‬ ‫ان‪ ،‬اهداف تــان را تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ســعی کنیــد هــر وظیفــه و ماموریتــی کــه بــر عهده تــان‬ ‫گذاشــته می شــود‪ ،‬بــه موقــع انجــام دهیــد‬ ‫بــا ایــن کار هــم بــه سرپرســتان و هــم بــه زیردســتان تان نشــان‬ ‫می دهیــد کــه فــردی مســئولیت پذیر هســتید و بــه وعده هایتــان‬ ‫عمــل می کنیــد؛ همچنیــن ایــن کار بــه دیگــران نشــان می دهــد‬ ‫کــه می تواننــد روی شــما حســاب بــاز کننــد و ایــن باعــث می شــود‬ ‫انهــا بــه شــما اعتمــاد کننــد‪.‬‬ ‫اگــر فُرجـه ای کــه بــرای کاری بــه شــما داده می شــود‪ ،‬غیر منطقی‬ ‫ت ادب و احتــرام‪،‬‬ ‫و ناکافــی اســت‪ ،‬راهــی پیــدا کنیــد کــه بــا رعایـ ِ‬ ‫ایــن موضــوع را بــه اطــاع کســی کــه زمان بنــدی ِ مــورد نظــر را‬ ‫تعییــن کــرد ه اســت‪ ،‬برســانید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬متواضع باشید‬ ‫پذیــرای عیب هایتــان باشــید‪ ،‬ولــی زیاد بــر انها تمرکز نکنید‪.‬‬ ‫فروتنــی بایــد در شــما وجــود داشــته باشــد‪ ،‬ولــی حتمــا بایــد با‬ ‫اعتماد به نفــس همــراه باشــد‪ .‬مــردم بــه رهبــری کــه متزلــزل‬ ‫باشــد و مــدام کوتاهی هــای انهــا را بــه رخ شــان بکشــد‪،‬‬ ‫احتــرام نمی گذارنــد‪.‬‬ ‫انســانیت خــود را نشــان دهیــد امّــا تــا حــدی هــم خودســتایی و‬ ‫اعتماد به نفــس را در خــود حفــظ کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬با بردباری با دیگران برخورد کنید‬ ‫توجــه داشــت ه باشــید کــه هــر یــک از کارمنــدان دارای درجـه ی‬ ‫یادگیــری مخصــوص بــه خــود هســتند و بــر اســاس ان‬ ‫خودشــان را بــا ماموریت هــا و وظایــف شــغلی جدیــد ســازگار‬ ‫می کنند‪.‬پــس‪ ،‬بــا هــر قدمــی کــه در کارشــان بــه ســمت جلــو بر‬ ‫می دارنــد‪ ،‬انهــا را تشــویق کنیــد‪ .‬برخــورد صبورانــه بــا دیگــران‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه شــما توانایی هــای همکاران تــان را بــاور‬ ‫داریــد و معتقدیــد انهــا می تواننــد دانــش و مهارت هایشــان‬ ‫را توســعه دهنــد‪ .‬مــردم بــه کســانی کــه رفتــار خوبــی دارنــد‬ ‫بیش تــر احتــرام می گذارنــد و از اینکــه ســواالت یا مشکالتشــان‬ ‫را بــا ایــن افــراد در میــان بگذارنــد‪ ،‬نمی ترســند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بــه همکارا نتــان احتــرام بگذاریــد‪ ،‬حتــی اگــر بــا انهــا مشــکل‬ ‫داریــد‬ ‫هرچنــد‪ ،‬همیشــه بــا همکاران تــان توافــق کامــل نداریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــا هــر کســی کــه در طــول روز کاری بــا وی برخــورد می کنیــد‪ ،‬بــا‬ ‫احتــرام و حرفـه ای برخــورد کنیــد‪ .‬در دنیــای حرفـه ای‪ ،‬همــه چیــز‬ ‫بــه ســرعت تغییــر می کنــد‪ .‬کســی کــه امروز زیردســت شماســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت فــردا رئیس تــان شــود یــا همکارتــان ممکــن اســت‬ ‫بــه شــرکت دیگــری بپیونــدد و مشــتری ِ اینــده ی شــما باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به شایعات دامن نزنید‬ ‫هرچنــد‪ ،‬شــاید گاهــی وسوســه شــوید کــه بــه شــایعات گــوش‬ ‫کنیــد و انهــا را بــرای دیگــران تعریــف کنیــد‪ .‬امّــا ایــن کار باعــث‬ ‫می شــود در نظــر دیگــران بــرای حفــظ اطالعــات محرمانــه‪،‬‬ ‫غیر قابل اعتمــاد جلــوه کنیــد‪ .‬شــایعه پراکنی باعــث خواهــد شــد‬ ‫دیگــران فکــر کننــد شــما از شــرحِ بد اقبالی هــای دیگــران لــذت‬ ‫ببریــد کــه ایــن راه خوبــی بــرای کســب احتــرام نیســت‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دیگران را هم در جریان بگذارید‬ ‫در مــورد تغییــرات ســازمانی و تاثیــری کــه می تواننــد بــرای همــه‬ ‫داشــته باشــند بــا کارکنان تــان صحبــت کنیــد‪ .‬کارمنــدان را تشــویق‬ ‫کنیــد تــا ســوال کننــد و بداننــد کــه در شــرکت چه می گــذرد؛ یک راه‬ ‫ســاده بــرای انجــام ایــن کار انتشــار یــک خبرنامـه ی داخلــی اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬کارکنان دوست دارند تشویق شوند‬ ‫ایــن کار اعتمــاد انهــا بــه توانایی هایشــان را بــاال می بــرد و بــه انهــا‬ ‫انگیــزه می دهــد تــا بیشــتر کار کننــد و مســئولیت ها و مهارت های‬ ‫جدیــدی یــاد بگیرنــد‪ .‬اگــر الزم اســت از عملکــرد ِ کارمندتــان انتقــاد‬ ‫ن را بــا تعریــف از کاری کــه او در انجامــش موفــق اســت‪،‬‬ ‫کنیــد ا ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫براب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫کس‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫هرگ‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫پی‬ ‫ـکلی‬ ‫ـ‬ ‫مش‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اگ‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫کنی‬ ‫همــراه‬ ‫ِ‬ ‫دیگــران بــه خاطــر ان ســرزنش نکنیــد‪ .‬اگــر دربــاره ی گروهــی از‬ ‫کارمنــدان صحبــت می کنیــد‪ ،‬مشــکل را شــرح دهیــد و توضیــح‬ ‫دهیــد کــه چــه اقداماتــی بــرای جلوگیــری از تکــرار ان در اینــده‬ ‫الزم اســت‪ ،‬انجــام شــود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دانش تان را با همکاران تان به اشتراک بگذارید‬ ‫ایــن عمــل‪ ،‬نشــان می دهــد کــه شــما بــه توانایی هــای انهــا بــرای‬ ‫مقابلــه بــا موقعیّت هــای جدیــد ایمــان داریــد و ان قــدر بــه انهــا‬ ‫اعتمــاد داریــد کــه ایــن دانســته های ارزشــمند را بــا انهــا در میــان‬ ‫می گذاریــد‪ .‬وقتــی بــه دنبــال دانــش هســتید بایــد ابتــدا‪ ،‬ارزش‬ ‫یادگیــری گروهــی را درک کنیــد‪.‬‬ ‫بــه اشــتراک گذاری ِ دانــش‪ ،‬کمــک می کنــد در محــل کارتــان‬ ‫اخالق تیمی به وجود اورید و دیگران را هم در موفقیت هایتان‬ ‫شــریک کنیــد‪ .‬بــا ایــن روش هــر کــدام از کارمندان تان‪ ،‬همکارش‬ ‫را نیــز در ایــن مســیر بــا خــود همــراه می کنــد و هــر فــردی نقــش‬ ‫خــود را در موفقیّــت شــرکت ایفــاء می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬مرتب و با برنامه باشید‬ ‫محیــط کاری ِ فعــال‪ ،‬نشــان می دهــد کــه افــراد سخت کوشــی‬ ‫در راه رســیدن بــه ایــن نظــم تــاش کرده انــد‪ ،‬ولــی محــل کاری ِ‬ ‫اشــفته‪ ،‬نشــان خواهــد داد کــه شــما اهمیّتــی بــرای تصویــری کــه‬ ‫شــرکت در ذهــن مــردم باقــی می گــذارد‪ ،‬قائــل نیســتید‪ .‬لبــاس‬ ‫پوشــیدن شــما نیــز جلــوه ای از ارزش و اهمیتــی اســت کــه بــرای‬ ‫تصویــر ِحرفه ای تــان‪ ،‬قائــل هســتید‪ .‬هــر روز کــه ســرِکار می روید‪،‬‬ ‫طــوری لبــاس بپوشــید کــه انــگار می خواهیــد بــرای درخواســت‬ ‫ـش حقــوق حاضــر شــوید‪.‬‬ ‫افزایـ ِ‬ ‫‪ .۱۱‬همیشه حرفه ای باشید‪ ،‬حتی در مهمانی های کاری‬ ‫بــه عنــوان اخریــن نکتـه ‪ ،‬اگــر بــه دنبــال کســب احتــرام در محــل‬ ‫ جمعی شــرکت‪ ،‬حرکــت‬ ‫کار هســتید‪ ،‬در جشــن های دســته‬ ‫ِ‬ ‫نا بجایــی نکنیــد‪ .‬حتــی اگــر مراســم خــارج از چارچــوب شــرکت‬ ‫و غیررســمی برگــزار شــود‪ ،‬بــاز هــم‪ ،‬وقتــی در مراســمی مربــوط‬ ‫بــه کارتــان شــرکت داریــد‪ ،‬رفتارهــای غیراخالقــی و حرف هــای‬ ‫نامناســب وجهــه ی حرفه ای تــان را از بیــن خواهــد بــرد‪.‬‬ ‫زندگــی شــخصی تان بــه خودتــان مربــوط اســت ولــی نبایــد‬ ‫ِ‬ ‫بــا زیــاده روی در یــک مهمانــی‪ ،‬اعتبارتــان را بــه خطــر بیندازیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اگــر از یکــی از همکاران تــان در یــک جشــن کاری‪ ،‬رفتار‬ ‫نامعقولــی ســر زد‪ ،‬محتــاط باشــید و در روزهــای بعــد بــا یــاداوری‬ ‫ان او را خجال ـت زده نکنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬امین ادراکی‬ ‫ایا تفکر خالق اموختنی است؟‬ ‫ایــا تــا بــه حــال بــا خودتــان فکــر کرده ایــد کــه چــه توانایی هایــی‬ ‫موجــب می شــوند بعضــی افــراد خــاق باشــند و برخــی دیگــر نــه؟‬ ‫چــه ویژگی هــای مشــترکی موجــب بــروز خالقیــت در حــل مســائل‬ ‫می شــود؟ ایــا می توانیــم ایــن ویژگی هــا را در خودمــان تقویــت‬ ‫کنیــم؟ در ادامــه ویژگی هــای برجســته ی افــراد خــاق و راه حل هایی‬ ‫ی را بررســی می کنیــم و می بینیــم کــه ایــا‬ ‫بــرای تقویــت ایــن ویژگ ـ ‬ ‫تفکــر خــاق واقعــا اموختنــی اســت؟‬ ‫همــه ی مــا می دانیــم کــه مبتکــران بزرگــی مثــل اســتیو جابــز‬ ‫(‪ ،)Steve Jobs‬جــف بــزس (‪ ،)Jeff Bezos‬ریچــارد برنســن‬ ‫(‪ )Richard Branson‬و پیــر امیدیــار (‪ )Pierre Omidyar‬تفکــرات‬ ‫و رفتــار متفاوتــی دارنــد‪ .‬ان هــا صاحــب مجموعـه ای از توانمندی هــا‬ ‫هســتند کــه بــه ان هــا کمــک می کنــد ارتبــاط بیــن موضوعــات را بــه‬ ‫گون ـه ای متوجــه شــوند کــه اغلــب مــا قــادر بــه درک ان نیســتیم‪.‬‬ ‫ایــا برخــی از مــا خــاق بــه دنیــا می اییــم و بقیــه نــه؟ هال گرگرســن‬ ‫(‪ ،)Hal Gregersen‬اســتاد ارشــد رهبــری دانشــگاه اقتصــاد‬ ‫‪ INSEAD‬و یکــی از نویســندگان کتــاب «‪ DNA‬افــراد خــاق»‪،‬‬ ‫معتقــد اســت افــراد خــاق صاحــب پنــج توانایــی کلیــدی هســتند‪:‬‬ ‫ت شــناختی ارتبــاط‪ ،‬مهارت هــای رفتــاری طــرح ســوال‪،‬‬ ‫مهــار ‬ ‫مشــاهده‪ ،‬ایجــاد شــبکه های ارتباطــی و نهایتــا ازمایش گــری‪ .‬او در‬ ‫یکــی از مصاحبه هــای اخیــرش بــه مــن گفــت همـه ی مــا می توانیم‬ ‫بــا کســب ایــن توانایی هــا خالقیــت خــود را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫گرگســن و همکارانــش کالیتــون کریستنســن (‪Clayton M.‬‬ ‫‪ ،)Christensen‬اســتاد مدیریــت اقتصــاد در دانشــکده ی اقتصــاد‬ ‫دانشــگاه هــاروارد‪ ،‬و جــف دایــر (‪ ،)Jeff Dyer‬اســتاد اســتراتژی در‬ ‫دانشــگاه ‪،Brigham Young University’s Marriott School‬‬ ‫اعتقــاد دارنــد دسـت کم دو ســوم توانایی هــای مــورد نیــاز خالقیــت‪،‬‬ ‫قابــل یادگیــری هســتند‪ .‬ان هــا بــرای اثبــات ادعــای خــود بــه‬ ‫پژوهش هــای تاریخ ـی ای اشــاره می کننــد کــه نشــان می دهــد ‪۲۵‬‬ ‫تــا ‪ ۴۰‬درصــد خالقیت هــای انســان ریشــه در ژنتیــک او دارد‪.‬‬ ‫گرگســن‪ ،‬کالیتــون و دایــر در طــی تحقیقــات خــود هــزاران‬ ‫مبتکــر‪ ،‬کارافریــن و مدیــر اجرایــی را در اقصــی نقــاط جهــان مــورد‬ ‫بررســی قــرار دادنــد و از پنــج توانایــی زیــر بــه عنــوان عصــاره ی‬ ‫خالقیــت نــام می برنــد‪:‬‬ ‫پرســش بــه افــراد خــاق اجــازه می دهــد وضعیــت موجــود را بــه‬ ‫چالــش بکشــند و احتمــاالت جدیــد را در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫مشــاهده بــه ایــن افــراد اجــازه می دهــد جزئیــات کوچــک را‬ ‫بــه خوبــی ببیننــد مثــل رفتــار مشــتریان‪ ،‬فروشــنده ها و ســایر‬ ‫شــرکت ها و راه حل هــای جدیــدی بــرای انجــام کارهــا فرابگیرنــد‪.‬‬ ‫ایجــاد شــبکه های ارتباطــی ایــن امــکان را بــرای ان هــا فراهــم‬ ‫می کنــد تــا بــا دیدگاه هایــی کامــا متفــاوت و متناقــض از جانــب‬ ‫افــرادی بــا زمینه هــای فکــری گوناگــون مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫ازمایش گــری موجــب می شــود ایــن افــراد بــه شــکل‬ ‫خســتگی ناپذیری تجربه هــای جدیــد کســب کننــد و ایده هــای‬ ‫جدیــد را محــک بزننــد‪.‬‬ ‫تفکــر پیوســته ایجــاد ارتبــاط‬ ‫بیــن پرســش ها‪ ،‬مســائل و‬ ‫ایده هــای مختلــف از حوزه هــای‬ ‫متفــاوت هماننــد یــک کاتالیزگــر‬ ‫و شــتاب دهنده بــه فراینــد‬ ‫خالقیــت عمــل می کنــد و بــه‬ ‫وســیله ی توانایی هــای بــاال ایجــاد‬ ‫و تقویــت می شــود‪.‬‬ ‫گرگرســن می گویــد‪« :‬هنگامــی‬ ‫کــه افــراد عــادی هماننــد افــراد‬ ‫مشــهور رفتــار می کننــد‪ ،‬در‬ ‫حقیقــت بــا کمــک ایده هایــی کــه‬ ‫ارزشــمندی و تفــاوت را خلــق و‬ ‫منتقــل می کننــد‪ ،‬نتایــج جالبی را‬ ‫بــه دســت می اورنــد‪».‬‬ ‫«‪ DNA‬افــراد خــاق» کتــاب‬ ‫الهام بخــش اســت؛ تمرین هایی‬ ‫کــه نویســنده در هــر فصــل مهیــا‬ ‫کــرده‪ ،‬بــه خواننــده کمــک می کنــد تــا توانایی هــای پنج گانــه ی‬ ‫خالقیــت را در خــود تقویــت کنــد‪.‬‬ ‫نویســندگان ایــن کتــاب بــرای ان هایــی کــه مصمــم بــه پیشــرفت‬ ‫هســتند‪ ،‬یــک ازمــون انالیــن ســنجش توانایی هــا تــدارک دیده انــد‬ ‫کــه در ان کاربــر بــر اســاس هــر یــک از توانایی هایــش رتبه بنــدی‬ ‫می شــود و همچنین متناســب با عملکرد فرد در مقایســه با ســایر‬ ‫شــرکت کنندگان‪ ،‬بازخوردهایــی بــه وی ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫مطالعــه ی ایــن گــزارش در کنــار مطالعــه ی کتــاب بــه زمــان‬ ‫بســیار زیــادی نیــاز دارد‪ .‬ایــا یــک مدیــر پرمشــغله فرصــت انجــام‬ ‫تمــام ایــن فعالیت هــا را دارد؟ ایــا اصــا نیــازی بــه چنیــن کاری‬ ‫هســت؟ گرگرســن معتقد اســت پرسشــگری و به چالش کشــیدن‬ ‫توانایی هــا یــک ویژگــی کلیــدی اســت و بــه همیــن دلیــل افــراد‬ ‫مختلــف بایــد توانایی هــای اصلــی خــود را نیــز بــه چالــش بکشــند‬ ‫و تقویــت کننــد‪.‬‬ ‫گرگرســن می گویــد‪« :‬خالقیــت بــا طــرح یــک پرســش اغــاز‬ ‫می شــود‪ .‬ایــا بــه انــدازه ی کافــی از خودتــان ســواالت مناســب‬ ‫می پرســید؟» او همچنیــن اضافــه می کنــد‪« :‬اگــر امتیــازات کســی‬ ‫در طــرح پرســش های مناســب پاییــن باشــد‪ ،‬بایــد از همین جــا‬ ‫شــروع کنــد‪ ».‬می توانیــد ســفرتان را درســت از همین جــا بــا انجــام‬ ‫تمرین هــا و فعالیت هــای ســاده ای کــه در کتــاب معرفــی شــده اند‬ ‫شــروع کنیــد!‬ ‫گرگرســن می گویــد‪« :‬همــه ی مــا بایــد ســواالت مناســبی از‬ ‫خودمــان بپرســیم‪ ،‬امــا از انجــام ایــن کار طفــره می رویــم‪ .‬مــا بایــد‬ ‫توانایی هــای خــود را بشناســیم و از ان هــا بهــره ببریــم‪».‬‬ ‫برخــی افــراد بــرای گســترش ایده هایشــان مشــاهده می کننــد‪،‬‬ ‫برخــی بــرای گســترش ان هــا ازمایــش می کننــد و بعضی هــا بــرای‬ ‫ایــن کار شــبکه های ارتباطــی ایجــاد می کننــد‪.‬‬ ‫«مشــاهده کننده ها» عاشــق نــگاه کــردن‪ ،‬شــنیدن و تماشــا کــردن‬ ‫هســتند‪ .‬ان ها انسان شناســان و مشــاهده کننده هایی توانمندند‪.‬‬ ‫«شبکه ســازها» عاشــق صحبــت کــردن بــا کســانی هســتند کــه‬ ‫عقایــد متفاوتــی دارنــد و ماننــد ان هــا رفتــار نمی کننــد‪ .‬ان هــا‬ ‫ســخنرانان متبحــری هســتند! «ازمایش کننده هــا» اهــل عمل انــد‪.‬‬ ‫ان هــا کارهــای جدیــد را تجربــه می کننــد‪ ،‬مدل ســازی می کننــد و‬ ‫تــاش می کننــد نتیج ـه ی کار را پیش بینــی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه موفقیــت و خالقیــت‪ ،‬بایــد برجســته ترین‬ ‫توانایــی خــود را از بیــن ازمایــش‪ ،‬مشــاهده و ارتبــاط انتخــاب کنید‬ ‫و ان را بــه کار بگیریــد و اگــر بــه انــدازه ی کافــی توانمنــد نیســتید‪،‬‬ ‫مرزهــای توانایــی خودتــان را گســترش دهیــد‪ .‬الزم نیســت همـه ی‬ ‫ایــن توانایی هــا را بــه طــور همزمــان داشــته باشــید؛ ایــن موضــوع‬ ‫یکــی از نــکات اصلــی خالقیــت اســت‪ :‬هــر یــک از مــا توانایی هــای‬ ‫مخصــوص بــه خودمــان را داریــم و بــرای موفقیــت الزم نیســت‬ ‫همــه ی توانایی هــا و مهارت هــای دنیــا را کســب کنیــم!»‬ ‫نویســندگان این کتاب برای گســترش و پیشــرفت روند توســعه ی‬ ‫ایــن توانایی هــا‪ ،‬در نظــر دارنــد اپلیکیشــن راهنمایــی بــرای تبلت هــا‬ ‫و تلفن هــای هوشــمند ارائــه کننــد‪ .‬گرگرســن می گویــد‪« :‬ایــن‬ ‫اپلیکیشــن قــرار اســت بــه کمــک ایــن مجموعــه توانایی هــا‪ ،‬در حــل‬ ‫مشــکالت مهمــی کــه را ه حلــی بــرای ان هــا وجــود نــدارد بــه کاربــران‬ ‫کمــک کنــد‪ ».‬ایــن مجموعــه همچنیــن در نظــر دارد ایــن خدمــات را‬ ‫بــه صــورت انالیــن نیــز ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫گرگرســن می گویــد‪« :‬همـه ی مــا بــا مشــکالتی روبه رو هســتیم که‬ ‫راه حــل مناســبی بــرای انهــا نداریــم‪ ».‬ایــن جریــان بــه عــدم تمایــل‬ ‫مــا بــه تغییــر برمی گــردد‪ .‬او ادامــه می دهــد‪« :‬مــا در حقیقــت‬ ‫بســیار خالق تــر و پرشــورتر از چیــزی هســتیم کــه فکــر می کنیــم و‬ ‫اگــر بــه قــدر کافــی تــاش کنیــم‪ ،‬می توانیــم راه حل خالقانـه ای برای‬ ‫ایــن مشــکالت پیــدا کنیــم‪ .‬بــا بــه کار بــردن ایــن توانایی هــا متوجــه‬ ‫خواهیــم شــد کــه کافــی اســت فقط بعضی کارها را قــدری متفاوت‬ ‫با گذشــته انجام بدهیم‪ .‬مثال چند ســوال بیشــتر بپرســیم‪ ،‬بیشــتر‬ ‫دقــت کنیــم و بــا کســانی صحبــت کنیــم کــه قــدری متفــاوت بــا مــا‬ ‫فکــر می کننــد‪ .‬اگــر کســی واقعــا ایــن کارهــا را انجــام بدهــد‪ ،‬خیلــی‬ ‫زود متوجــه نــکات جذابــی در مــورد مشــکالتش خواهــد شــد‪».‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫امسال تمامی پاسگاه های مرزی خراسان شمالی گازرسانی می شوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان خراســان شــمالی گفــت‪ :‬تــداوم نهضــت گازرســانی بــه نــوار مــرزی اســتان ادامــه دارد و گازرســانی بــه باقیمانــده‬ ‫پاســگاه هــای مــرزی ایــن خطــه در ســال ‪ ۱۴۰۱‬پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫حقوق مرد و زن‬ ‫در صیغه موقت‬ ‫سرویس اجتماعی‪-‬‬ ‫از جملــه حقــوق زن در عقــد ازدواج موقــت ‪ ،‬حــق دریافت مهریه‬ ‫و در برخــی مــوارد ‪ ،‬مطالبــه نفقــه بــوده و مــرد نیــز ‪ ،‬متقابــا ‪ ،‬حــق‬ ‫دارد کــه بــه طــور متعــارف ‪ ،‬بــا زن رابطــه زناشــویی داشــته باشــد ؛‬ ‫مگر اینکه شــرط عدم نزدیکی شــده باشــد ‪ .‬البته ‪ ،‬در صورت بروز‬ ‫اختــاف در خصــوص حقــوق زن و مــرد در صیغــه موقــت ‪ ،‬ابتــدا‬ ‫بایــد عقــد موقــت در دادگاه ‪ ،‬بــه اثبــات برســد ‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون ‪ ،‬دو نــوع ازدواج یــا عقــد نــکاح را مــی تــوان‬ ‫مــورد شناســایی قــرار داد کــه در حالــت اول ‪ ،‬ازدواج ‪ ،‬بــرای مــدت‬ ‫زمــان نامحــدود و دائمــی صــورت مــی گیــرد و در نــوع دوم ‪ ،‬ازدواج ‪،‬‬ ‫صرفــا بــرای مــدت زمــان مشــخص و معینــی صــورت گرفتــه و پــس‬ ‫از اینکــه مــدت زمــان ان بــه پایــان رســید ‪ ،‬رابطــه زوجیــت نیــز ‪،‬‬ ‫خاتمــه مــی یابــد کــه بــه ان ‪ ،‬ازدواج موقــت ‪ ،‬صیغــه یــا متعــه‬ ‫گفتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫فــارغ از اینکــه بــه لحــاظ عرفــی ‪ ،‬اصــل بــر دائــم بــودن نــکاح میــان‬ ‫زن و مــرد بــوده و بیشــتر افــراد ‪ ،‬تمایــل دارنــد کــه ازدواج خــود را بــه‬ ‫صــورت دائمــی منعقــد نماینــد ‪ ،‬ازدواج موقــت یــا صیغــه نیــز ‪ ،‬بــه‬ ‫لحــاظ قانونــی ‪ ،‬بالاشــکال مــی باشــد و احــکام مربــوط بــه ایــن نــوع‬ ‫ازدواج ‪ ،‬در قانــون مدنــی ‪ ،‬در کنــار نــکاح دائــم ‪ ،‬مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت تــا در صــورت منعقــد نمودن چنیــن ازدواجی ‪ ،‬حقوق‬ ‫مــرد و زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬کامــا مشــخص بــوده و اختالفــی در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬ایجــاد نشــود ‪.‬‬ ‫بــه همیــن مناســبت ‪ ،‬در ایــن مقالــه ‪ ،‬قصــد داریــم بــه بررســی‬ ‫ایــن موضوعــات بپردازیــم کــه حقــوق زن و حقــوق مــرد در ازدواج‬ ‫موقــت چیســت و در ادامــه ‪ ،‬برخــی از نــکات مربــوط بــه حقــوق زن‬ ‫و مــرد در صیغــه موقــت را توضیــح خواهیــم داد ‪.‬‬ ‫حقوق زن در صیغه موقت‬ ‫عقــد موقــت یــا صیغــه ‪ ،‬یکــی از انــواع عقــد نــکاح مــی باشــد کــه‬ ‫شــرایط و احــکام مربــوط بــه ان ‪ ،‬ضمــن قانون مدنی ‪ ،‬بیان شــده‬ ‫اســت ‪ .‬بــه طــور خالصــه ‪ ،‬مــی تــوان گفــت کــه در عقــد موقــت ‪،‬‬ ‫بــر خــاف عقــد ازدواج دائــم ‪ ،‬زن و مــرد ‪ ،‬صرفــا بــرای مــدت زمــان‬ ‫تعییــن شــده در عقــد ‪ ،‬بــه هــم محــرم مــی شــوند و پــس از پایــان‬ ‫یافتــن مــدت زمــان عقــد موقــت ‪ ،‬رابطــه زوجیــت نیــز ‪ ،‬خاتمــه‬ ‫پیــدا مــی کنــد ‪.‬‬ ‫یکــی از تفــاوت هــای عقــد ازدواج دائــم و موقــت ‪ ،‬ان اســت کــه‬ ‫حیــن عقــد موقــت ‪ ،‬بایــد حتمــا مــدت زمــان عقــد ‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫دقیــق ‪ ،‬تعییــن شــود ‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬مهریــه زن در عقــد موقــت‬ ‫یــا صیغــه ‪ ،‬بایــد تعییــن شــده باشــد ؛ در غیــر ایــن صــورت ‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان گفــت کــه شــرایط صحــت عقــد موقت ‪ ،‬وجود نداشــته اســت‬ ‫و عقــد ‪ ،‬باطــل و بــا اثــر خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫امــا یکــی از ســواالت مهمــی کــه در ارتبــاط بــا عقــد یا صیغه موقت‬ ‫مطــرح مــی شــود ‪ ،‬ایــن اســت کــه حقــوق زن در صیغــه موقــت‬ ‫چیســت و بــه عبــارت دیگــر ‪ ،‬در صیغــه موقــت ‪ ،‬زن چــه حقوقــی‬ ‫دارد کــه شــوهر‪ ،‬موظــف بــه فراهــم نمــودن و تامین ان اســت ؟ در‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال ‪ ،‬بایــد گفــت کــه حقــوق زن در ازدواج موقــت‬ ‫یــا صیغــه ‪ ،‬بــا حقــوق زن در ازدواج دائــم‪ ،‬اندکــی متفــاوت اســت‬ ‫کــه در ایــن قســمت‪ ،‬بــه بررســی ان مــی پردازیــم ‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــه حقــوق زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬اولیــن مــوردی کــه‬ ‫متبــادر بــه ذهــن مــی شــود ‪ ،‬حــق نفقــه زن اســت ‪ .‬در واقــع ‪،‬‬ ‫ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه ایــا در صیغــه موقــت نیــز ‪ ،‬زن‬ ‫ماننــد ازدواج دائــم ‪ ،‬حــق دریافــت و مطالبــه نفقه خواهد داشــت؟‬ ‫طرح های ضربتی پلیس‬ ‫به منظور برخورد‬ ‫با محتکران کاالهای‬ ‫اساسی مردم‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ‬ ‫«عباســعلی پهلوانــی نســب «در گفــت و گــو‬ ‫بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بــا تاکیــد بــر بــرای‬ ‫شناســایی و دســتگیری محتکــران کاالهــای‬ ‫اساســی و مــورد نیــاز مردم‪،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫هرگونــه عرضــه‪ ،‬توزیــع و نگهــداری خــارج از‬ ‫شــبکه کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز مــردم‪،‬‬ ‫جــرم محســوب مــی شــود و پلیــس ورود‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫احتــکار بــه هــر شــکل‬ ‫جــرم اســت و معیشــت‬ ‫مــردم را بــه خطــر مــی‬ ‫اندازد‪،‬افــزود‪ :‬هرگونــه‬ ‫نگهــداری کاالی مــورد‬ ‫نیــاز اساســی مــردم‬ ‫توســط تولیــد کننــدگان‬ ‫و توزیــع کننــدگان بــه‬ ‫قصــد افزایــش قیمــت‬ ‫در اینــده و عرضــه‬ ‫دربــازار از مصادیــق‬ ‫احتــکار محســوب و‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال ‪ ،‬بایــد گفــت کــه بــر اســاس مــاده ‪1113‬‬ ‫قانــون مدنــی ‪ ،‬حــق دریافــت نفقــه زن در عقــد موقــت ‪ ،‬پیــش‬ ‫بینــی نشــده اســت ‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مــاده ‪ ،‬در عقــد موقــت ‪ ،‬زن ‪ ،‬حــق دریافــت نفقــه‬ ‫نــدارد ؛ مگــر در دو حالــت ‪ .‬حالــت اول ‪ ،‬ایــن اســت کــه حیــن عقــد‬ ‫موقــت یــا صیغــه ‪ ،‬شــرط شــده باشــد کــه زن ‪ ،‬حــق دریافــت نفقــه‬ ‫داشــته باشــد و حالــت دوم ‪ ،‬ایــن اســت کــه عقــد موقــت ‪ ،‬بــر ایــن‬ ‫مبنــا میــان طرفیــن منعقــد شــده باشــد کــه زن ‪ ،‬نفقــه دریافــت‬ ‫کند؛ حتی اگر زن و شــوهر ‪ ،‬حین صیغه ‪ ،‬شــرطی بابت دریافت‬ ‫نفقــه‪ ،‬نکــرده باشــند ‪.‬‬ ‫دومیــن مــورد از حقــوق زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬ارث زن در عقــد‬ ‫موقــت مــی باشــد ‪ .‬بــه عبــارت دیگــر ‪ ،‬ایــن ســوال ممکــن اســت‬ ‫مطــرح شــود کــه ایــا در صــورت فــوت شــوهر در عقــد موقــت یــا‬ ‫صیغــه ‪ ،‬همســر وی مــی توانــد از ارث وی بهــره منــد شــود یــا خیــر؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال‪ ،‬بایــد گفــت کــه بــر خــاف عقــد دائــم ‪ ،‬در‬ ‫عقــد موقــت یــا صیغــه ‪ ،‬میــان زن و شــوهر ‪ ،‬رابطــه تــوارث برقــرار‬ ‫نمــی شــود و بــه همیــن دلیــل ‪ ،‬در صورتــی کــه مــرد ‪ ،‬حیــن عقــد‬ ‫موقــت ‪ ،‬فــوت کــرده باشــد ‪ ،‬زن نمــی توانــد از وی ارث ببــرد ‪.‬‬ ‫مــورد بعــدی در رابطــه بــا حقــوق زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬مربــوط به‬ ‫مهریــه زن در صیغــه موقــت مــی باشــد ‪ .‬همانطــور کــه بیــان شــد‪،‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن شــرایط صحــت ازدواج موقــت ‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫در زمــان عقــد ‪ ،‬مهریــه زن ‪ ،‬بــه صــورت دقیق ‪ ،‬تعیین شــده باشــد‬ ‫و در غیــر ایــن صــورت ‪ ،‬عقــد موقــت ‪ ،‬باطــل مــی باشــد ‪ .‬لــذا در‬ ‫عقــد موقــت یــا صیغــه نیــز ‪ ،‬ماننــد عقد دائمــی ‪ ،‬زن ‪ ،‬حق دریافت‬ ‫مهریــه را خواهــد داشــت و در صورتــی کــه مــرد ‪ ،‬مهریــه زن را‬ ‫نپــردازد ‪ ،‬بــه اســتناد صیغــه نامــه‪ ،‬مــی توانــد در دادگاه ‪ ،‬دعــوی‬ ‫مطالبــه مهریــه اقامــه کنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از حقــوق زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬ایــن اســت کــه مــرد‪،‬‬ ‫در برخــی مــوارد خــاص ‪ ،‬ملــزم بــه ثبــت ازدواج موقــت یــا صیغــه‬ ‫شــده اســت و در صورتــی کــه اقــدام بــه ثبــت نــکاح موقــت نکنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بــا مجــازات عــدم ثبــت صیغــه مواجــه شــود کــه‬ ‫شــامل جریمــه نقــدی ‪ ،‬حبــس و الــزام بــه ثبــت عقــد موقــت مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬بــر اســاس قانــون حمایــت خانــواده ‪ ،‬در صورتی کــه زوجه ‪،‬‬ ‫حیــن عقــد موقــت‪ ،‬بــاردار شــده و یــا اینکــه در زمــان ازدواج موقت‪،‬‬ ‫شــرط شــده باشــد کــه مــرد ‪ ،‬عقــد موقــت را ثبــت کنــد ‪ ،‬مــرد ملــزم‬ ‫اســت ایــن امــر را انجــام دهــد ‪.‬‬ ‫حقوق مرد در صیغه موقت‬ ‫در قســمت قبــل ‪ ،‬بــه بررســی ایــن مطلــب پرداختــه شــد کــه‬ ‫حقــوق زن در ازدواج موقــت یــا صیغــه چیســت ‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫گفتــه شــد‪ ،‬در صیغــه موقــت ‪ ،‬زن ‪ ،‬ارث نمــی بــرد و در حالــت‬ ‫کلــی ‪ ،‬حــق دریافــت نفقــه نیــز نــدارد ؛ مگــر شــرط شــده یــا ازدواج‬ ‫موقــت‪ ،‬بــر مبنــای دریافــت ان ‪ ،‬واقــع شــده باشــد ‪ .‬امــا در همیــن‬ ‫رابطــه ‪ ،‬ممکــن اســت ایــن ســوال نیــز مطــرح شــود کــه حقــوق مــرد‬ ‫در صیغــه موقــت چیســت؟ ایــا حقــوق مــرد در عقــد موقــت یــا‬ ‫صیغــه ‪ ،‬ماننــد عقــد دائــم اســت یــا خیــر ؟‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال ‪ ،‬بایــد گفــت کــه یکــی از مهــم تریــن‬ ‫حقــوق مــرد در ازدواج دائــم ‪ ،‬ایــن اســت کــه زوجــه ‪ ،‬از وی‬ ‫تمکیــن نمایــد ‪ .‬بــا ایــن توضیــح کــه ‪ ،‬تمکیــن خــاص ‪ ،‬ناظــر بــر‬ ‫روابــط زناشــویی میــان زن و شــوهر بــوده و تمکیــن عــام‪ ،‬بــه معنــی‬ ‫پذیــرش ریاســت مــرد بــر کانــون خانــواده اســت و بــه عنــوان مثــال ‪،‬‬ ‫زن باید در همان منزلی که زوج ‪ ،‬فراهم نموده اســت ‪ ،‬ســکونت‬ ‫نمایــد ‪.‬‬ ‫امــا در خصــوص اینکــه ایــا در عقــد موقــت نیــز ‪ ،‬الــزام بــه تمکیــن‬ ‫عــام و خــاص توســط زوجــه وجــود دارد یــا خیــر ‪ ،‬بایــد گفــت کــه در‬ ‫عقــد موقــت نیــز ‪ ،‬همچــون عقــد دائــم ‪ ،‬زن ‪ ،‬موظــف اســت کــه از‬ ‫همســر خــود تمکیــن نمــوده و حقــوق وی را رعایــت نمایــد ؛ حتــی‬ ‫از ان جهــت کــه فلســفه عقــد موقــت ‪ ،‬بــر طــرف نمــودن غریــزه‬ ‫جنســی اســت ‪ ،‬زن الــزام بــه تمکیــن خــاص در قبــال شــوهر دارد ؛‬ ‫فلــذا عــدم تمکیــن در عقــد موقــت ‪ ،‬موجــه نیســت ‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬از ان جهــت کــه شــرایط ازدواج موقــت یــا صیغــه‪،‬‬ ‫تــا حــدود زیــادی ‪ ،‬مبتنــی بــر توافــق میــان زن و شــوهر اســت ‪،‬‬ ‫بــه نظــر برخــی از فقهــا ‪ ،‬زوجــه مــی توانــد بــا زوج ‪ ،‬شــرط کنــد کــه‬ ‫بــا هماهنگــی مراجــع نظارتــی و تعزیــرات‬ ‫حکومتــی بــا متخلفــان توســط پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان‬ ‫ازاجــرای طــرح هــای ضربتــی پلیــس بــه‬ ‫منظــور شناســایی و دســتگیری محتکــران‬ ‫کاالهــای اساســی مــردم‪ ،‬طــی هفتــه گذشــته‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت ‪ :‬در همیــن راســتا طــی‬ ‫هفتــه گذشــته ‪ 25‬تــن ارد یارانــه ای قاچــاق‬ ‫در بازرســی از یــک کارخانــه ارد در شهرســتان‬ ‫علــی ابــاد کتــول و بیــش از ‪ 12‬تــن روغــن‬ ‫قاچــاق در بازرســی از یــک انبــار در گنبــد‬ ‫کاووس کشــف شــد‪..‬‬ ‫ســرهنگ پهلوانــی نســب در پایــان از‬ ‫شــهروندان خواســت هرگونــه اخبــار و‬ ‫اطالعــات در خصــوص احتــکار و نگهــداری‬ ‫کاالهــای مــورد نیــاز مــردم را از طریــق تلفــن‬ ‫‪ 110‬بــه پلیــس گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫از تمکیــن در قبــال وی ‪ ،‬خــودداری مــی نمایــد و در ایــن صــورت ‪،‬‬ ‫شــرط عــدم نزدیکــی در عقــد موقــت یــا صیغــه ‪ ،‬کامــا صحیــح و‬ ‫معتبــر خواهــد بــود و زن‪ ،‬ملــزم بــه تمکیــن در قبــال مــرد نخواهــد‬ ‫بــود ؛ امــا در عیــن حــال ‪ ،‬بــا هــم محــرم هســتند ‪.‬‬ ‫نکات مربوط به حقوق مرد و زن در صیغه موقت‬ ‫در قســمت هــای قبــل ‪ ،‬بــه بررســی ایــن موضوعــات پرداختــه شــد‬ ‫کــه حقــوق مــرد و زن ‪ ،‬در صیغــه موقــت چیســت و ایــا حقــوق زن‬ ‫و مــرد در ازدواج موقــت ‪ ،‬بــا ازدواج دائــم ‪ ،‬تفــاوت دارد یــا خیــر ‪ .‬در‬ ‫ایــن ارتبــاط‪ ،‬از حــق نفقــه و مهریــه و ارث زن در صیغــه صحبــت‬ ‫کــرده و الــزام بــه تمکیــن توســط زن در ازدواج موقــت را توضیــح‬ ‫دادیــم ‪ .‬امــا در ایــن قســمت ‪ ،‬قصــد داریــم برخــی از نــکات مربــوط‬ ‫بــه حقــوق مــرد و زن در صیغــه موقــت را مــورد بررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا حقــوق مــرد و زن در صیغــه موقــت ‪ ،‬بایــد بــه یــک‬ ‫نکتــه مهــم اشــاره نمــود و ان هــم ایــن اســت که در عقــد دائم ‪ ،‬هر‬ ‫دوی زوجیــن ‪ ،‬موظــف بــه حســن معاشــرت بــا یکدیگــر و تشــیید‬ ‫مبانــی خانــواده هســتند ؛ چــرا کــه فلســفه ازدواج دائــم ‪ ،‬تشــکیل‬ ‫خانــواده و فرزنــد اوری اســت ‪ .‬امــا در عقــد موقــت هــم کــه اصــوال‬ ‫بــا فلســفه رفــع غرایــز جنســی منعقــد مــی شــود‪ ،‬بــاز هــم زوجیــن‬ ‫‪ ،‬موظــف بــه حســن معاشــرت بــا یکدیگــر هســتند و بایــد حقــوق‬ ‫دیگــری را رعایــت نماینــد ؛ در غیــر ایــن صــورت ‪ ،‬دیگــری مــی توانــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه دادگاه ‪ ،‬حقــوق قانونــی خــود را مطالبــه کنــد ‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات مهــم در ارتبــاط بــا حقــوق مــرد و زن در صیغــه‬ ‫موقــت‪ ،‬ایــن اســت کــه اگــر هــر کــدام از زن و شــوهر ‪ ،‬بخواهنــد در‬ ‫دادگاه ‪ ،‬حقــوق قانونــی خــود ( مهریــه و نفقــه برای زن ‪ ،‬یا الزام به‬ ‫تمکیــن بــرای مــرد ) را مطالبــه نماینــد ‪ ،‬ابتــدای امــر ‪ ،‬بایــد عقدنامه‬ ‫ازدواج موقــت را ارائــه دهنــد ‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬زمانــی کــه زن ‪،‬‬ ‫بــه اســتناد عقــد موقــت ‪ ،‬در دادگاه ‪ ،‬مطالبــه نفقــه یــا مهریــه مــی‬ ‫نمایــد ‪ ،‬ابتــدا بایــد ثابــت کنــد کــه همســر ان مــرد اســت‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه برگــه صیغــه نامــه در دســترس نباشــد ‪ ،‬مــی‬ ‫بایســت بــا اســتفاده از ســایر ادلــه قانونــی ‪ ،‬رابطــه زوجیــت خــود را‬ ‫در دادگاه ‪ ،‬بــه اثبــات برســانند کــه ایــن موضــوع ‪ ،‬بــا توجه به اینکه‬ ‫در عمــده مــوارد ‪ ،‬ثبــت ازدواج موقــت یــا صیغــه انجــام نمــی شــود‪،‬‬ ‫اندکــی دشــوار اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬بــه جــای صیغــه نامــه ‪ ،‬مــی‬ ‫تــوان بــه شــهادت شــهود یــا اقــرار دیگــری مبنی بــر رابطــه زوجیت ‪،‬‬ ‫اســتناد کــرده و عقــد موقــت را ثابــت کــرد تــا حقــوق قانونــی ‪ ،‬قابــل‬ ‫مطالبــه باشــد کــه جزئیــات ایــن موضــوع را مــی توانیــد در مقالــه‬ ‫نحــوه اثبــات صیغــه یــا ازدواج موقــت‪ ،‬مشــاهده نماییــد ‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از نــکات مربــوط بــه حقــوق مــرد و زن در صیغــه موقــت‪،‬‬ ‫ایــن اســت کــه اصــوال ‪ ،‬تــا پایــان مــدت زمــان ازدواج موقــت‪ ،‬حقــوق و‬ ‫تکالیــف زوجیــن ‪ ،‬برقــرار اســت ‪ .‬پایــان یافتــن عقــد موقت یا صیغه‪،‬‬ ‫معمــوال بــه دو شــکل اتفــاق مــی افتــد ‪ .‬در حالــت اول ‪ ،‬مــدت زمــان‬ ‫عقــد موقــت یــا صیغــه ‪ ،‬بــه پایــان رســیده و زوجیــت‪ ،‬خــود بــه خــود‪،‬‬ ‫پایــان مــی یابــد و در حالــت دوم‪ ،‬مــرد ‪ ،‬مــدت زمــان باقــی مانــده از‬ ‫عقــد موقــت یــا صیغــه را بــه زن بخشــیده و به عقــد‪ ،‬خاتمه می دهد‬ ‫کــه بــه ان ‪ ،‬بــذل مــدت در ازدواج موقــت گفتــه مــی شــود ‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬گاهــی ‪ ،‬از مــدت زمــان عقــد موقــت ‪ ،‬مــدت زمــان‬ ‫زیــادی باقــی مانــده و مثــا ‪ ،‬صیغــه ‪ 99‬ســاله منعقــد شــده اســت ‪.‬‬ ‫امــا مــرد ‪ ،‬حقــوق زن در عقــد موقــت را رعایــت نمی کند ‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی ‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه زن ‪ ،‬بــه دلیــل عــدم رعایــت حقــوق‬ ‫خــود‪ ،‬در ســختی و عســر و حــرج قابــل توجهــی قــرار می گیرد ‪ ،‬می‬ ‫توانــد بــه دادگاه مراجعــه نمــوده و پــس از اثبــات صیغــه ‪ ،‬از دادگاه‬ ‫تقاضــا کنــد کــه مــدت زمــان باقــی مانــده از عقــد موقــت یــا صیغه ‪،‬‬ ‫بــه وی بخشــیده شــود و صیغــه ‪ ،‬بــه پایــان برســد ‪.‬‬ ‫در چنیــن شــرایطی ‪ ،‬چــون در صیغــه موقــت ‪ ،‬طالق وجــود ندارد‪،‬‬ ‫قاضــی دادگاه ‪ ،‬پــس از مشــاهده عســر و حــرج زن ‪ ،‬مــی توانــد‬ ‫حکــم الــزام مــرد بــه بــذل مــدت در ازدواج موقــت را صــادر نمــوده‬ ‫تــا زن ‪ ،‬بــه دلیــل عــدم رعایــت حقــوق خــود در ازدواج موقــت ‪ ،‬در‬ ‫ســختی و تنگنــا قــرار نگیــرد ‪ .‬امــا مــرد ‪ ،‬هــر زمــان کــه احســاس‬ ‫کنــد ‪ ،‬حقــوق وی در عقــد موقــت رعایــت نمــی شــود ‪ ،‬مــی توانــد بــا‬ ‫پرداخــت حقــوق مالــی زن ( همچــون مهریــه ) ‪ ،‬باقــی مــدت را بــه‬ ‫زن بــذل نمــوده و بــه عقــد موقــت ‪ ،‬خاتمــه دهــد ‪.‬‬ ‫خرید و فروش دارو‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫ممنوع است‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ‬ ‫«ابراهیــم پرســا» در گفــت و گــو بــا پایــگاه‬ ‫خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بعضــا ًشــاهد هســتیم‬ ‫کــه افــراد ســودجو در بســتر اینترنــت‪ ،‬کانــال‬ ‫و یــا صفحاتــی در شــبکه های اجتماعــی بــا‬ ‫هویت هــای مختلــف ایجــاد کــرده و بــه تبلیــغ‬ ‫و فــروش محصــوالت دارویــی و بهداشــتی و‬ ‫مکمل هــای تغذیــه ای می پردازنــد و از افــراد‬ ‫متقاضــی‪ ،‬مبالغــی را دریافــت و از ان هــا‬ ‫ی کننــد‪.‬‬ ‫کالهبــرداری مــ ‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬خریــد‬ ‫و فــروش محصــوالت دارویــی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬عملــی مجرمانــه و ممـنـــوع می باشــد‬ ‫و حتمــا ًبایــد شــهروندان ایــن داروها را با نظـــر‬ ‫و نسخـــه پزشــک و از داروخانه هــای‬ ‫معتبــر تهـــیه کننــد چراکــه ممکــن‬ ‫اســت داروهایــی کــه از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی خریــداری می شــود‪،‬‬ ‫داروهــای غیراســتاندارد‪ ،‬بی کیفیــت‪،‬‬ ‫تاریخ مصــرف گذشــته و تقلبــی بــوده‬ ‫و یــا بــه دلیــل نگهــداری نشــدن در‬ ‫شــرایط الزم ‪ ،‬فـاســـد شــده باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫بعضــی مــوارد هنــگام تبلیــغ فــروش‬ ‫محصــوالت دارویــی‪ ،‬لینک هایــی‬ ‫هــم بــه جهــت پرداخــت مبلــغ دارو معرفــی‬ ‫می شــوند و کاربــران را بــه ســمت صفحــات‬ ‫و درگاه الکترونیکــی جعلــی هدایــت‬ ‫می کننــد و از حســاب بانکــی افــراد برداشــت‬ ‫غیرمجــاز صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی به شهروندان توصـیه کرد‪:‬‬ ‫خـــرید هرگونــه محصــوالت دارویی و بهداشــتی‬ ‫و مکمل هــا‪ ،‬بــا نظــر پزشــک و داروســاز و از‬ ‫طریــق داروخانه هــا و فروشــگاه های پزشــکی‬ ‫معتبــر انجــام گیــرد و در هنــگام خریــد از‬ ‫اصالــت محصــول هــم اطمینــان حاصــل کننــد‬ ‫تــا ســامت افــراد جامعــه بــه خطــر نیـــفتد و بــه‬ ‫تبلیغــات فریبنــده وبســایت هــا وکانــال هــای‬ ‫مختلــف شــبکه های مجــازی در ایــن خصــوص‬ ‫تـوجـه نکنـند‪.‬‬ ‫ســرهنگ پرســا در پایــان افــزود‪ :‬پلیــس فتـــا‬ ‫بـ ه صورت شــبان ه روزی فضای مجــازی را مورد‬ ‫رصــد قــرار داده و بــا افــراد و یــا گرداننــدگان‬ ‫کانال هــا‪ ،‬صفحــات شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫وب ســایت هایی کــه بــ ه صــورت غیرقانونــی‪،‬‬ ‫اقـــدام بــه تبلیــغ و فــروش داروهــای غیرمجــاز‬ ‫خ مصــرف گذشــته و تقلـــبی می کننــد‬ ‫و تاری ـ ‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪528‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫نحوه تست خرابی‬ ‫‪ motherboard‬و ‪ cpu‬کامپیوتر‬ ‫‪ motherboard‬یــا ‪ cpu‬خــراب رایانــه می توانــد‬ ‫باعــث ایجــاد مجموعــه ای از مشــکالت مختلــف‬ ‫در رایانــه شــما شــود‪ .‬در زیــر تعــدادی از مشــکالت‬ ‫احتمالــی کــه ممکــن اســت بــا ان مواجــه شــوید‪،‬‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بــه خاطــر داشــته باشــید کــه مشــکالت‬ ‫زیــر همچنیــن می توانــد بــه دالیلــی غیــر از خرابــی‬ ‫‪ motherboard‬یــا ‪ cpu‬باشــد‪.‬‬ ‫• کامپیوتــر راه انــدازی (‪ )boot‬نمی شــود و یــک‬ ‫ســیگنال صوتــی (‪ )beep code‬دریافــت می کنیــد‪.‬‬ ‫• خرابــی ناگهانــی کامپیوتــر باعــث ایجــاد پیام هــای‬ ‫خطــای حفاظتــی عمومــی‪ ،‬عملیــات غیرقانونــی و غیــره‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫• کامپیوتــر بــه طــور ناگهانــی مجــددا راه انــدازی‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫راه هــای مختلفــی بــرای تســت و عیب یابــی‬ ‫‪ motherboard‬و ‪ cpu‬وجــود دارد تــا مشــخص شــود‬ ‫کــه ایــا ایــن ‪ motherboard‬خــراب اســت یــا نــه‪ .‬در‬ ‫زیــر فهرســتی از ایــن توصیه هــا امــده اســت‪.‬‬ ‫بررسی بصری سخت افزار‬ ‫اولیــن کاری کــه بایــد انجــام دهیــد بررســی تصویــری‬ ‫‪ motherboard‬اســت‪ .‬یکــی از دالیــل رایــج مشــکالت‬ ‫یــا خرابــی ‪ ،motherboard‬برامدگــی یــا منفجر شــدن‬ ‫خــازن اســت‪ .‬قســمت بــاالی هــر خــازن را بررســی‬ ‫کنیــد تــا ببینیــد ایــا برامدگــی یــا نشــتی دارد؟ اگــر‬ ‫خازن هــای برامــده یــا منفجــر شــده ای پیــدا کردیــد‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد باعــث مشــکالت ‪motherboard‬‬ ‫کامپیوتــر می شــود‪.‬‬ ‫بررســی بصــری ‪ cpu‬نیازمنــد ایــن اســت کــه ‪ cpu‬را از‬ ‫رایانــه جــدا کنیــد‪ .‬پــس از جــدا کــردن ‪ ،cpu‬پین هــای‬ ‫خمیــده شــده ای کــه در مادربــرد وجــود دارند را بررســی‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر پیــن خمیــده ای پیــدا کردیــد‪ ،‬ایــن باعــث‬ ‫ایجــاد مشــکل در ‪ cpu‬و رایانــه می شــود‪.‬‬ ‫می تــوان خــازن برامــده را جایگزیــن کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫نصــب خــازن جدیــد‪ ،‬بــه لحی ـم کاری دقیــق نیــاز دارد‪.‬‬ ‫پین هــای خــم شــده روی یــک ‪ cpu‬را می تــوان بــا‬ ‫احتیــاط بــه جــای خــود خــم کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت هنــگام خــم کــردن ان‪ ،‬پیــن قطــع شــود‪ ،‬و اگــر‬ ‫ایــن اتفــاق بیفتــد‪ ،‬بایــد ‪ cpu‬تعویــض گــردد‪ .‬اگــر بــا‬ ‫بررســی بصــری هیــچ مشــکل قابــل مشــاهده ای وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬از ابــزار نرم افــزاری یــا ســخت افزاری بــرای‬ ‫تشــخیص مشــکل اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫راه حل های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫چندیــن برنامــه نرم افــزاری بــرای تســت‬ ‫‪ motherboard‬و ‪ cpu‬کامپیوتــر وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬بــا پیچیدگــی و تنــوع گســترده ‪motherbo‬هــا و‬ ‫پردازنده هــا‪ ،‬ممکــن اســت ایــن برنامه هــا هــر خرابــی‬ ‫احتمالــی را شناســایی نکننــد‪.‬‬ ‫ابزار تشخیص پردازنده اینتل‬ ‫اگــر پردازنــده اینتــل داریــد‪ ،‬ابــزار تشــخیصی پردازنــده‬ ‫اینتــل یــک ابــزار رایــگان عالــی بــرای ازمایــش انــواع‬ ‫پردازنده هــای اینتــل اســت‪ .‬همچنیــن تعــدادی‬ ‫ابــزار ســخت افزاری عالــی بــرای تســت و تشــخیص‬ ‫‪motherboard‬هــا و ‪cpu‬هــا وجــود دارد‪ .‬در زیــر بــه‬ ‫تعــدادی از ایــن ابزارهــا اشــاره شــده اســت‪:‬‬ ‫‪PC-doctor‬‬ ‫یــک راه حــل فوق العــاده‪ ،‬امــا گــران‪ ،‬کــه اغلــب‬ ‫مراکــز خدمــات و تکنســین ها بــرای تشــخیص‬ ‫مشــکالت ســخت افزاری کامپیوتــر از جملــه مشــکالت‬ ‫‪ motherboard‬از ان اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪Ultra-X‬‬ ‫مجموعــه عالــی دیگــری از محصــوالت بــرای تســت‬ ‫ســخت افزار کامپیوتــر‪ ،‬از جملــه ‪.motherboard‬‬ ‫‪ motherboard‬و ‪ cpu‬را تعویض کنید‬ ‫اگــر ابزارهــای نرم افــزاری و ســخت افزاری بــرای‬ ‫تســت ‪ motherboard‬و ‪ cpu‬نشــان داد کــه ان هــا‬ ‫ایــراد دارنــد‪ ،‬تعویضشــان کنیــد‪ .‬هیــچ راه اســان یــا‬ ‫ارزانــی بــرای تعمیــر هــر یــک از قطعــات ســخت افزاری‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫هرگز نزدیک مایعات‬ ‫قابل اشتعال سیگار‬ ‫روشن نکنید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گلستان‪ -‬اسکله بندر ترکمن‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -528‬سال هشتم‬ ‫‪-528-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/88 - 2022 //may‬شوال‪/‬‬ ‫‪may// 9- 1401 //02‬‬ ‫دو شنبه ‪02//19‬‬ ‫‪25‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫چهار نکتۀ سرنوشت ساز‬ ‫برای حل مشکالت جامعه د انشگاه ها راهکار ارائه د هند‬ ‫و قال علی علیه السالم‬ ‫ــن (ع) یَــا بُن ََّی ‪،‬احْفَظْــ‍ عَنِّــی اَرْبَعــاًو َ اَرْبَعــاً‪ ،‬لَ ی َ ُ‬ ‫ضــر ُّکَ مَــا‬ ‫س ِ ‬ ‫ِلِبْنِــ ه ِ الْحَ َ‬ ‫ن اَغْنَــى الْغِنَــى ال َْ‬ ‫لُ و َ اَکْبَــر َ الْفَقْــر ِ الْحُمْــقُ و َ اَوْحَ َ ‬ ‫ــش‬ ‫عقْــ ‬ ‫ن ‪ :‬ا ِ َّ ‬ ‫عَمِل ْ َ ‬ ‫عهُــ َّ‬ ‫تمَ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫صادَق َـه َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫الْوَحْشَ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ‪.‬‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ـب‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـب‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ـی ‪ ،‬اِیـَّـاکَ و َ م ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ َ ََ‬ ‫َّ‬ ‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫عــکَ فَی َ ُ‬ ‫ـل فَاِنـَّ ُ ه‬ ‫صادَق َـ هَ الْبَخِیـ ِ ‬ ‫ـق ‪ ،‬فَاِنـَّ ُه یُرِیـد ُ ا َ ْ ‬ ‫ضـرَّکَ و َ اِیـَّـاکَ و َ م ُ َ‬ ‫ن یَنْف َ َ‬ ‫الْاَحْمَـ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫اجرِ‪،‬فاِنـ ُه یَبِیعُــکَ ‬ ‫ج مَــا ت َکـ ُـو ُ ‬ ‫یَقْعُـد ُ عَنـْـکَ اح ْـو َ َ ‬ ‫ن اِل َی ْـ ه ِ و َ اِیـَّـاکَ و َ م ُ َ‬ ‫صادَقـ ه الف ِ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ب عَل َیْــکَ الْبَعِیـدَ‪،‬‬ ‫اب ‪ :‬یُق َـر ِّ ُ ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫َال‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ ‪،‬‬ ‫اب‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ِ ِ ُ‬ ‫بِالتَّاف ِـهِ ؛ و َ اِیـَّـاکَ و َ ُ َ َ‬ ‫َّ َ ِ‬ ‫ـب ‪.‬‬ ‫و َ یُبَعِّ ـد ُ عَل َیْــکَ الْقَرِیـ َ ‬ ‫امام علی(ع)به فرزندش امام حسن(ع) فرمود‪:‬‬ ‫حفظــ کــن کــه بــا حفظــ‍ ان‬ ‫‍ ‬ ‫فرزنــدم! چهــار چیــز‪ :‬و چهــار چیــز را‪ ،‬از مــن‬ ‫هــر کار کنــى بــه تــو زیــان نخواهــد رســید‪ :‬باالتریــن ســرمایه ها عقــل اســت‬ ‫و بزرگ تریــن فقــر حماقــت و نادانــى اســت‪ ،‬بدتریــن وحشــت خودپســندى‬ ‫اســت و برتریــن حســب و نســب اخــاق نیــک اســت‪ .‬فرزنــدم از دوســتى بــا‬ ‫احمــق برحــذر بــاش‪ ،‬چــرا کــه او مى خواهــد بــه تــو منفعــت رســاند ولــى زیــان‬ ‫مى رســاند (زیــرا بــر اثــر حماقتــش ســود و زیــان را تشــخیص نمى دهــد) و از‬ ‫دوســتى بــا بخیــل دورى کــن‪ ،‬زیــرا بــه هنگامــى کــه شــدیدترین نیــاز را بــه او‬ ‫دارى تــو را رهــا مى ســازد و از دوســتى بــا انســان فاجــر بپرهیــز‪ ،‬چــرا کــه تــو را‬ ‫بــه انــدک چیــزى مى فروشــد و از دوســتى بــا دروغ گــو بــر حــذر بــاش‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫او مثــل ســراب اســت؛ دور را در نظــر تــو نزدیــک و نزدیــک را در نظــر تــو دور‬ ‫مى ســازد(وحقایق را بــه تــو وارونــه نشــان مى دهــد)‪.‬‬ ‫ت امیزش خطاب بــه فرزندش امام‬ ‫امــام علــی (ع) در ایــن گفتــار پربــار حکمـ ‬ ‫ى فرماید‪«:‬فرزندم!‬ ‫حســن مجتبى (ع) ودر واقع خطاب به همۀ انســان ها م ‬ ‫چهــار چیــز و چهــار چیــز را از مــن حفظ‍ ـ کــن کــه بــا ان هــر کار کنــى بــه تــو زیــان‬ ‫نخواهد رسید»‪.‬‬ ‫در اینجــا ایــن ســوال پیــش مى ایــد کــه امــام (ع) چــرا نفرمــود مــن هشــت‬ ‫چیــز را بــه تــو توصیــه مى کنــم‪ ،‬بلکــه فرمــود‪ :‬چهــار چیــز و چهــار چیــز‪.‬‬ ‫پاســخ ســوال ایــن اســت کــه امــام مى خواهــد بدیــن وســیله مخاطــب‬ ‫را متوجــه تفــاوت ایــن دو را بــا هــم ســازد‪ ،‬زیــرا چهــار قســمت اول‬ ‫ناظــر بــه صفــات «اخالقى»اســت وچهارقســمت دوم ناظــر بــه‬ ‫امور«رفتارى»واضافــه بــر ایــن چهــار قســمت اول از بــاب اوامراســت‬ ‫وچهــار قســمت دوم از بــاب نواهــى‪.‬‬ ‫امام در چهار قسمت اول نخست مى فرماید‪:‬‬ ‫«(فرزندم) باالترین سرمایه ها عقل است»‬ ‫انســانى کــه داراى عقــل کافــى اســت هــم از نظــر معنــوى غنــى اســت و هــم‬ ‫از نظــر مــادى؛ از نظــر معنــوى عقــل‪ ،‬او را بــه ســوى خــدا و اعتقــاد صحیــح و‬ ‫فضایــل اخالقــى و اعمــال صالحــه دعــوت مى کنــد‪ ،‬زیــرا عواقــب شــوم رذایــل‬ ‫اخالقــى را بــه خوبــى درک مى نمایــد و او را از ان بــاز مـى دارد و در امــور مــادى‬ ‫با حســن تدبیر و همکارى صحیح با دیگران و تشــخیص دوســت و دشــمن و‬ ‫درک فرصت هــا و اســتفادۀ صحیــح از نیــروى دیگــران بــه فوایــد و بــرکات مــادى‬ ‫مى رســاند‪ ،‬بنابرایــن ســرمایۀ پیــروزى در دنیــا و اخــرت عقــل اســت‪.‬‬ ‫اســتثنایى کــه بعضــى از شــارحان بــه ایــن اصــل کلــى زده انــد کــه منظــور از‬ ‫عقــل‪ ،‬ان جاســت کــه از طریــق مشــورت نتــوان کارى کــرد صحیــح بــه نظــر‬ ‫نمى رســد‪ ،‬زیــرا در مــورد مشــورت نیــز عقــل اســت کــه انســان را بــه اســتفاده از‬ ‫افــکار دیگــران و عمــل کــردن بــه نتیجــۀ مشــورت دعــوت مى کنــد‪.‬‬ ‫در حدیثى از رسول خدا (ص) مى خوانیم‪:‬‬ ‫لَ ل َ ُه ؛ اســاس کار انســان عقل اوســت‬ ‫ن لَ عَق ْـ ‬ ‫ن لِمَـ ْ ‬ ‫م الْمَـرْء ِ عَقْل ُـ ُه وَلَ دِیـ َ ‬ ‫«ق ِـوَا ُ ‬ ‫و ان کــس کــه عقــل نــدارد دین نــدارد»‪.‬‬ ‫درحدیث دیگرى ازامیر مومنان مى خوانیم‪:‬‬ ‫م ؛عقــل مرکــب علــم ودانــش‬ ‫م مَرْک َ ُ ‬ ‫م وَالْعِلْــ ُ ‬ ‫ــب الْعِلْــ ِ ‬ ‫لُ مَرْک َ ُ ‬ ‫«اَل ْ َعقْــ ‬ ‫ــب الْحِل ْ ِ‬ ‫وعلــم مرکــب حلم(واخــاق) اســت»‪.‬‬ ‫ى خوانیم‪:‬‬ ‫درحدیث دیگرى ازپیغمبر اکرم(ص) م ‬ ‫ـل اَف ْ َ‬ ‫م الل َّـ ُه لِلْعِبَــاد ِ شَ ــیْئا ًاَف ْ َ‬ ‫لُ م ِـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ضـ ‬ ‫م ال ْ َعاقِـ ِ ‬ ‫ـل فَن َـو ْ ُ ‬ ‫ن ال ْ َعقْـ ِ ‬ ‫لَ م ِـ َ ‬ ‫ضـ ‬ ‫سـ َ ‬ ‫«مَــا ق َ َ‬ ‫سـهَر ِ الْجَاهِــل؛‬ ‫َ‬ ‫خداونــد چیــزى برتــر از عقــل در میــان بندگانــش تقســیم نکــرده‪ ،‬لــذا خــواب‬ ‫عاقــل برتــر از بیــدارى (و ش ـب زنده دارى) جاهــل اســت»‪.‬‬ ‫در حدیــث دیگــرى در کتــاب شــریف کافــى «اصبــغ بن نباته»از امــام على(ع)‬ ‫نقــل مى کنــد کــه جبرئیــل بــر ادم نــازل شــد و گفت‪ :‬مــن مامورم تــو را در میان‬ ‫ســه چیز مخیر ســازم که یکى رابرگزینى و ان دورا رها ســازى‪ .‬ادم گفت‪ :‬ان‬ ‫ســه چیــز کــدام اسـت ؟جبرئیل گفت‪:‬عقــل و حیــا ودیــن اســت‪.‬ادم گفت‪:‬مــن‬ ‫عقــل را برگزیدم‪.‬‬ ‫جبرئیــل بــه حیــا و دیــن گفــت‪ :‬شــما برگردیــد و عقــل را رهــا کنیــد‪ .‬ان هــا‬ ‫گفتنــد‪ :‬اى جبرئیل«مــا ماموریــم هرجــا کــه عقــل اســت بــااو باشــیم‪ .‬جبرئیــل‬ ‫گفــت پــس بــه ماموریــت خــود عمــل کنیــد و بــه اســمان رفــت»‪.‬‬ ‫البتــه منظــور ازعقــل در اینجــا کمــال عقــل اســت‪ ،‬زیــرا ادم داراى عقل بود که‬ ‫در ایــن گزینــش ان را برگزید‪.‬‬ ‫نقطــۀ مقابــل جملــۀ اول چیــزى اســت کــه امــام علیــه الســام در دومیــن‬ ‫جملــه از گفتــار حکیمانــۀ خــود بیــان کــرده اســت‪ .‬مى فرمایــد «بزرگ تریــن فقر‬ ‫حماقــت و نادانــى اســت»؛‬ ‫زیــرا ادم احمــق هــم اخــرت خــود را بــه بــاد مى دهــد و هــم دنیایــش را‪ .‬او‬ ‫منافــع زودگــذر را بــر ســعادت جاویدانــش مقــدم م ـى دارد و لــذت ناپایــدار را‬ ‫بــر ســعادت پایــدار‪ .‬بــه همیــن دلیــل روز رســتاخیز دســتش از حســنات تهــی‬ ‫اســت و پشــتش از بــار ســیئات ســنگین‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغه امام علی (ع)کلمات قصار‪ ،‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین‬ ‫علی (ع)جلد دوازدهم‪ .‬صفحه ‪۲۵۶‬‬ ‫مدیــرکل پشــتیبانی فرهنگــی و اجتماعــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪ :‬دانشــگاه ها‬ ‫نســبت بــه جامعــه اطــراف خــود نبایــد بی تفــاوت‬ ‫باشــند بلکــه بایــد بــه دنبــال ارائــه راهکارهــا بــرای حــل‬ ‫مشــکالت باشــند‪.‬‬ ‫به گزارش بازار کســب و کار محمد هادی عســکری‬ ‫در مراســم جشــن ‪ ۱۰‬ســالگی دانشــگاه کوثــر بجنــورد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتظــار مـی رود اعضــای هیــات علمی‪،‬‬ ‫ســایر اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و نخبه هــا مســائل و‬ ‫مشــکالت جامعــه را در زمینه هــای مختلــف رصــد‬ ‫کننــد و بــرای برطــرف شــدن ان هــا راه کارهــای عملــی‬ ‫و علمــی ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اینــک جامعــه نیازمنــد دانشــگاهی‬ ‫اســت کــه نســبت بــه جامعــه و محیــط پیرامونــی خــود‬ ‫بــی تفــاوت نباشــد و کنــش هــا در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫را رصــد کنــد و بــه دنبــال راه حــل بــرای ان باشــد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از ســوی دیگر دختران و زنان نیمی‬ ‫از جمعیــت فعــال و پــر تــوان جامعــه هســتند کــه نیــاز‬ ‫اســت بــه اشــتغال ایــن قشــر نیــز توجــه کــرد‪ ،‬هــم‬ ‫اینــک دانشــگاه هــای تــک جنســیتی نیــز توانمندیهــای‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه ثابــت کرده انــد کــه دانشــگاه‬ ‫کوثــر بجنــورد هــم در طــول مــدت ‪ ۱۰‬ســال افتخــارات‬ ‫ملــی و اســتانی زیــادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل پشــتیبانی فرهنگــی و اجتماعــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه برخــی از‬ ‫دختــران تمایــل دارنــد کــه در مراکــز امــوزش عالــی تــک‬ ‫جنســتی تحصیــل کننــد افــزود‪ :‬در ایــن زمینــه دانشــگاه‬ ‫کوثــر نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی اســتانداری‬ ‫خراســان شــمالی نیــز گفــت‪ :‬دانشــگاه کوثــر پتانســیل‬ ‫باالیــی بــرای جــذب دختــران دارد و تاکنــون در ایــن‬ ‫زمینــه توفیقــات زیــادی نیــز کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫علــی بیــگ زاده افــزود‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش عالــی‬ ‫بعــد از دانشــگاه الزهــرا تهــران در جــذب دانشــجو‬ ‫فعــال اســت کــه ایــن مهــم مــی طلبــد تــا بــه زیــر‬ ‫ســاخت هــای ان نیــز توجــه بیشــتری شــود‪.‬‬ ‫وی بــر ارتقــای ایــن مرکزامــوزش عالــی تاکیــد‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬ســرعت تغییــر و تحــوالت‬ ‫در تمامــی حــوزه هــا بــه ســرعت انجــام مــی شــود‬ ‫مراکــز دانشــگاهی نیــز بایــد در عرصه هــای علمــی و‬ ‫اجتماعــی شــتاب داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تحصیل چهار هزار دانشجو در دانشگاه کوثر‬ ‫رییــس دانشــگاه کوثــر بجنــورد بــا بیــان اینــک هــم‬ ‫اینــک چهــار هــزار دانشــجوی دختــر در ایــن مرکــز‬ ‫امــوزش عالــی تــک جنســیتی تحصیــل مــی کننــد‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دانشــجویان در رشــته های کارشناســی‬ ‫و چهــار رشــته کارشناســی ارشــد زیــر نظــر ‪ ۶۴‬عضــو‬ ‫هیــات علمــی در حــال تحصیــل هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضــا حســینی گفــت‪ :‬دانشــگاه دخترانــه‬ ‫کوثــر بجنــورد‪ ،‬در رتبه بنــدی جدیــد پایــگاه اســتنادی‬ ‫علــوم جهــان اســام (‪ ،)ISC‬رتبــه نخســت را در بیــن‬ ‫دانشــگاه های خراســان شــمالی بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مرکــز امــوزش عالــی‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان تنهــا مرکــز تک جنســیتی امــوزش عالــی شــرق‬ ‫کشــور‪ ،‬در بیــن دانشــگاه هــای کشــور نیــز رتبــه ‪۴۲‬‬ ‫را کســب کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی دانشــگاه بــه مــکان‬ ‫جدیــد منتقــل خواهــد شــد افــزود‪ :‬ســاختمان‬ ‫ایــن مرکــز اموزشــی کــه تنهــا دانشــگاه جنســیتی‬ ‫دخترانــه شــرق کشــور اســت پــس از ‪ ۱۰‬ســال امــاده‬ ‫بهره بــرداری شــد‪.‬‬ ‫حســینی گفــت‪ :‬هــم اکنــون تمامــی فضاهــای ایــن‬ ‫دانشــگاه اســتیجاری اســت و حتــی یــک متــر فضــای‬ ‫ملکــی در اختیــار نداریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کلنــگ ســاخت ســاختمان اموزشــی ‪۱۹‬‬ ‫مهــر دانشــگاه کــه از محــل اعتبــارات ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه اســتان اغــاز شــده بــود بــه دالیــل‬ ‫مختلــف عملیــات ســاخت ان متوقــف شــد هــم اینک‬ ‫فــاز اول ان تکمیــل و امــاده بهــره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫حســینی مســاحت دانشــگاه کــه در ســایت اداری‬ ‫تختــه ارکان قــرار دارد‪ ۸۵ ،‬هکتــار عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۶‬هــزار متــر مربــع در فازهــای مختلــف‬ ‫ســاختمان هــای اموزشــی ایجــاد شــده اســت کــه فــاز‬ ‫نخســت ان در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬متــر مربــع بــه پایــان رســید‬ ‫کــه پــس از انتقــال اب‪ ،‬گاز و بــرق افتتــاح خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه کوثــر بجنــورد بــا قــوت‬ ‫بــه فعالیت هــای علمــی‪ ،‬اموزشــی و فرهنگــی خــود‬ ‫در خراســان شــمالی ادامــه مــی دهــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫دانشــگاه بــه دلیــل برخــورداری از ظرفیــت مطلوبــی‬ ‫کــه در حــوزه دانشــجویی‪ ،‬اســاتید و کارکنــان دارد‬ ‫موفقیــت هــای زیــادی را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫گرگان شهری‬ ‫با مقصد گردشگری‬ ‫سرویس گردشگری‪:‬‬ ‫گــرگان از شــهرهای شــمالی ایــران اســت‪ ،‬اب و هــوای معتــدل دارد‪.‬‬ ‫شهرســتان در بخــش جنوبــی اســتان گلســتان واقــع شــده اســت ایــن‬ ‫شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان های اق قــا و ترکمــن و از جنــوب‬ ‫بــه اســتان ســمنان و از شــرق بــه شهرســتان علــی ابــاد و از غــرب بــه‬ ‫شهرســتان کردکــوی محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بخشــی از روســتاهای ایــن شهرســتان در مناطــق جنگلــی بــوده و‬ ‫بخشــی در دشــت گــرگان ‪.‬در بیشــتر روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاختمان های تاریخــی وجــود دارد و بافــت گــرگان بــا حــدود‬ ‫مســاحت ‪ 150‬هکتــار از بافت هــای تاریخــی و بــا ارزش و دارای‬ ‫ســبک مــی باشــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی قرن اباد گرگان ‪:‬‬ ‫قرن اباد‪ ،‬روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرســتان گرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬این‬ ‫روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبی ودر‪12‬کیلومتری شهرســتان گرگان قرار دارد‪.‬‬ ‫قــرن ابــاد‪ ،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان گــرگان در اســتان گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن روســتا در دهســتان اســتراباد جنوبــی ودر‪12‬کیلومتــری شهرســتان گــرگان قــرار دارد‪ .‬طبــق‬ ‫اخرین امار (اســفندماه ‪ ،)۱۳۸۲‬جمعیت روســتا ‪ ۲۱۰۹‬نفر ( تعداد خانوار ‪ (5۰۸‬اســت‪.‬از نظر‬ ‫وضعیــت طبیعــی و اقلیمــی دارای اب و هــوای نیمــه خشــک معتــدل و نیمــه مرطــوب اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل قــرار گرفتــن در کناره هــای جنــگل از درصــد رطوبــت باالیی برخــوردار بوده واین روســتا‬ ‫جــزء مناطــق خــوش اب و هــوای شهرســتان گــرگان اســت کــه بــا داشــتن رودخان ـه ای زیبــا و‬ ‫جنــگل محیــط مناســبی بــرای اقامــت گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫مســیر دسترســی بــه ایــن روســتا از روســتای اهنگرمحلــه می گــذرد‪ .‬همینطــوردر امتــداد ایــن‬ ‫مســیر از وســط جنــگل بســیار زیبــای قــرن ابــاد می گــذرد ودر انتهــای ایــن جــاده بــه امامــزاده‬ ‫طیــب قــرن ابــاد مــی رســد‪،‬که توســط درختــان شمشــاد احاطــه شــده اســت‪ .‬از همیــن رو ایــن‬ ‫امامــزاده در بیــن مــکان هــای زیارتــی اســتان گلســتان منحصــر به فرد شــده اســت کــه در طول‬ ‫ســال پذیــرای عــده کثیــری از مســافران وزائــران میباشــد ‪ .‬فراورده هــای کشــاورزی روســتا نیــز‬ ‫پنبــه‪ ،‬گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬برنــج‪ ،‬ســیب زمینی و ســویا اســت‪ .‬بیشــتر دامــداری انهــا هم گاوداری اســت‬ ‫کــه از نظــر تولیــد در بخــش خودکفایــی ابتدایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫روستای توریستی باغ گل بن گرگان‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا‬ ‫در دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــاغ گلبــن ‪،‬روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی اســتان گلســتان اســت‪ .‬ایــن روســتا در‬ ‫دهســتان اســتراباد جنوبــی و در‪ 7‬کیلومتــری جنــوب غربــی گــرگان قــرار دارد‪ .‬براســاس‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ۱۳۸۵‬بــاغ گلبــن دارای ‪ ۹۰۲‬نفــر جمعیــت( ‪ )۲۲۹‬خانــوار می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از شــمال بــه روســتای نصــر ابــاد از جنــوب بــه روســتای زیــارت از شــرق بــه روســتای‬ ‫نومــل واز غــرب بــه نهارخــوران متصــل اســت‪ .‬ایــن روســتا دو بارکانــون توجــه قــرار گرفــت یکبــار‬ ‫در ســال‪ ۱۹۱۲‬میــادی زمانــی کــه قنســول روســی انجــا را خریــد وگهــگاه مســابقات اســب دوانــی‬ ‫بــا مقامــات اســتراباد برگــزار می شــد و دوم در ســال ‪ ۱۳۸۱‬کــه محــل اجــرای جشــنواره رویاهــای‬ ‫دهکــده دانشــجویان شــمال کشــور قــرار گرفت‪.‬دربــاره وجــه تســمیه ایــن روســتا نقــل قــول هــای‬ ‫فراوانــی وجــود داردکــه بــه نقــل یکــی از انهــا بســنده می کنیم‪.‬روســها زمانــی که روســها از مرزهای‬ ‫شــمالی وارد شــهر گــرگان شــدند روســتای باغ گلبــن را بــه خاطــر فضــای ســبز و زیبــا جنــگل انبــوه‬ ‫و اب و هــوای دلپذیــر بــرای ســکونت برگزیدنــد و سرکنســول انهــا در ایــن محــل امــدو نقــل قــول‬ ‫اســت کــه یــک خــط تلفــن وحیوانــات دســت امــوزی ماننــد اهــو هــم بــا خــود اورد نــام ان فــرد‬ ‫قنصــر بــود ‪.‬ایشــان در محلــی بنــام شــفتالو بــاغ کــه بــه ان بــاغ نارنــج مــی گفتنــد ســکونت گزیــد‬ ‫کــه ایــن بــاغ پــر از گل و گیــاه و ســبزه بــود و زیبایــی خاصــی داشــت وهرکــس وارد ان می شــد‬ ‫بــه او می گفــت ایــن بــاغ گل مــن اســت‪ ،‬کــه بعدهــا بــه مــرور زمــان و تغییــر و تحــول در تلفــظ‬ ‫بــه بــاغ گلبــن مشــهور شــد‪ .‬یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن روســتا کشــت می شــد توتــون بــود‬ ‫کــه اغــاز کشــت ان ســال ‪ ۱۳۱۵‬بــود و اتشــخانه هایی بــرای خشــک کــردن توتون هــا در روســتا‬ ‫ســاخته شــد ‪.‬‬ ‫زیــر ســاخت هــای موجــوددر روســتا‪ :‬کلیــه زیــر ســاخت هــا تامیــن گردیــده اســت‪.‬‬ ‫فصــول گردشــگری روســتا‪ :‬ایــن روســتا در تمــام فصــول ســال قابلیــت جــذب گردشــگران‬ ‫را دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!