روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 527 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 527

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 527

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 527

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪24 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 18‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /7 -2022/ may/ 8-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪527‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫یارانه ها به سمت سفره مردم‬ ‫حرکت می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش قیمت ارد‬ ‫درست یا نادرست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رکورددار گرانی ها‪،‬‬ ‫گندم و چای‬ ‫‪4‬‬ ‫چک جدید‪ ،‬حتی اگرچک‬ ‫یک ریالی برگشت بخورد‬ ‫صادر نمی شود‬ ‫‪5‬‬ ‫توقعاتبی جایی‬ ‫که به شما اسیب می زنند‬ ‫شیادان سایبری‬ ‫را بهتر بشناسید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪526‬‬ ‫‏— اداب تالوت و قرائت قران ‪:‬‏‬ ‫‏‪ . .20‬از اداب قرائــت قــران اســت کــه «بــا درنــگ (شــمرده شــمرده) بــر مــردم خوانــده شــود» چــرا کــه‬ ‫قــران بــه تدریــج نــازل شــده و الزمــه‏فهــم و تعمــق در ان ‪ ،‬همیــن درنــگ اســت ‪ /106 ( .‬اســراء ‏)‬ ‫‏— برتریــن گزینــه رفتــاری (انتخــاب فــرد و مســئولین جامعــه) انتخــاب و انجــام گزینــه احســم بــرای‬ ‫خودتــان منفعــت دارد ‪ /7 (.‬اســراء‏)‬ ‫‏‪ .21‬خداونــد تمــام امکانــات را (بــه زیبایــی تمــام) در زمیــن قــرار داده تا بیازماید که چه کســی برترین‬ ‫گزینــه رفتــاری را (در انجــام امــور)‏بــر مــی گزینــد (‪ /7‬کهــف ‪7‬هــود ص‪ 222‬جــزء ‪ 121_12‬و ‪ 12‬توبــه‬ ‫‏‬ ‫ص‪)206‬‬ ‫خــدا ا َحســنُالخالقین اســت ‪ / 125( ...‬صافــات) و بهتریــن فرمــان را دارنــد ‪ / 30(...‬کهــف ص‪297‬‬ ‫‏‬ ‫_‪ /23‬زمــرص ‪ / 16_461‬اجتــاف‏ص ‪38‬نــور ص‪ / 55_ 355‬زمــرص ‪ /59_ 464‬نســاءص ‪)87‬‬ ‫‏‪ .22‬چــون بــود و نبــود مــا بــرای فــردا معلــوم نیســت ‪ ،‬در انجــام کارهایــی کــه بــرای اینــده اســت ‪ ،‬بــا‬ ‫تکیــه برخــدا بایــد بگوییــم ‪ :‬اِن ًشَ ــاءَالله (اگــر‏خــدا بخواهــد) (‪ 24‬ـ ‪ / 23‬کهــف ‏)‬ ‫‏—ثروت ‪ ،‬جمعّیت (حزب ‪ ،‬فامیل و ‪: ) ...‬‏‬ ‫‏‪ .23‬مــال و فرزنــد ‪ ،‬هماننــد زندگــی دنیــا و بارانــی اســت کــه ســبزه زاری رامــی رویاندوســپس‬ ‫می خشــکد ‪ ،‬و اگــر تبدیــل بــه باقیاتصالحــات‏گــردد ‪ ،‬ارزشــی پایــدار پیــدا کــرده ‪( ،‬در پیشــگاه خــدا)‬ ‫مانــدگار مــی شــود ‪ /46( .‬کهــف ص ‪ 298‬و ‪)299‬‏‏ ‏‬ ‫جزء شانزدهم ‪ ،‬پیام شانزدهم ‏‪:‬‬ ‫‏«اعضای خانواده را به نماز فرا بخوانیم ‏»‬ ‫ساَلُک َرِزْقًانَحْن ُنَرْزُقُکَوَال ْ َعاقِبَهُلِلتَّقْوَى﴿‪ ۱۳۲‬‏﴾‬ ‫وَاْمُرْاَهْل َک َبِالصَّ لَ هِو َ ْ‬ ‫اصط َبِرْعَل َیْهَالَ ن َ ْ‬ ‫طــه و خانــواده خــود را بــه نمــاز دســتور ده و بــر انجــام ان شــکیبا بــاش مــا از تــو روزی نمــی خواهیــم‬ ‫بلکــه مــا بــه تــو روزی مــی دهیــم و‏عاقبــت نیــک بــرای تقــوا اســت ‪ 135 )132( (.‬ـ ‪ 130‬طــه ص ‪)321‬‏‬ ‫ایــن جــزء از ایــه ‪ 75‬ســوره مبارکــه کهــف تــا پایــان ســوره (‪ 35‬ایــه) اغــاز ‪ ،‬بــا ســوره حضــرت مریــم‬ ‫‪ 98(3‬ایــه) ادامــه و تــا اخــر ســوره طــه‏‏(‪ 135‬ایــه) و جمعــا ًبــا ‪ 268‬ایــه پایــان مــی یابــد کــه اهــم پیــام‬ ‫هــای ان بشــرح ذیــل تقدیــم مــی گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏— امام و پیروی بی چون و چرا ‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏‪ .1‬شــیعه (پیــرو) بــه کســی مــی گویندکــه حتــی در صــورت عــدم فهــم و درک رفتارهــا وفرامیــن رهبــر‬ ‫الهــی(و خضــر زمــان خــود) بــودن‏چــون و چــرا اطاعــت و پیــروی کند (داســتان حضرت خضر و موســی‬ ‫ع)( ‪ 82‬ـ ‪ /75‬کهــف )چــرا کــه در اصــول دیــن (اربعــه امامــت)‏اگاهانــه انتخــاب داشــته اســت ‪1( .‬ـ‬ ‫توحیــد ‪2‬ـ نوبــت ‪3‬ـ معــاد ‪4‬ـ امامــت ‪5‬ـ عدالــت)‏‬ ‫‏‪ .2‬مصــادق امــروزی ســد اهنیــن (ذوالقرنیــن) بــرای پیشــگیری از نفــوذ و فســاد نرم دشــمنان اســام‬ ‫کــه مرزهــای جغرافیایــی را در نــور دده‏و حتــی در منــازل مــا (بــا انــواع شــبکه هــای مجــازی) حضــور‬ ‫پیــدا کــرده انــد ؛ چــه برنامــه هــا و امکاناتــی بایــد باشــد ؟ (‪ 98‬ـ ‪ / 90‬کهــف)‏‬ ‫‏‪ .3‬زیــان کارتریــن مــردم چــه کســانی هســتند ؟ انــان کــه عمــل نیکــی نداشــته و گمــان مــی کننــد‬ ‫نیکــوکار هســتند ؛ بــه ایــات الهــی و مالقــات‏روز قیامــت ایمــان ندارنــد و ایــات و رهبــران الهــی را‬ ‫مســخره مــی کننــد ‪ 106( .‬ـ ‪ / 103‬کهــف‏)‬ ‫‏— موجودات افرینش غیر قابل شمارش هستند ‪.‬‏‬ ‫‏‪ .4‬اگــر دریــا پشــت دریــا ‪ ،‬بــرای تونســتن (تعــداد) کلمــات (و افریــده هــای) خــدا مرکــب شــود ؛ اب‬ ‫دریاهــا تمــام مــی شــود ‪ ،‬ولــی تعــداد کلمــات‏الهــی پایــان نمــی پذیــرد و از شــمارش بیرون اســت(‪109‬‬ ‫ادامــه دارد‪....‬‬ ‫‪ /‬کهــف ص ‪ 304‬‏)‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز شنبه ‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫تک نرخی شدن ارز مانع‬ ‫فساد و دست درازی به‬ ‫بیت المال می شود‬ ‫عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی اســتان گلســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه ضــرورت حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی از چرخــه‬ ‫اقتصــادی کشــور گفــت‪ :‬جراحــی این زخــم چرکین و تک‬ ‫نرخــی شــدن ارز مانــع حیــف و میــل بیــت المــال توســط‬ ‫ســودجویان و شــفافیت تبــادالت مالــی مــی شــود‪.‬‬ ‫امیــر یوســفی اظهــار داشــت‪ :‬تــک نرخــی شــدن ارز‬ ‫مطالبــه دیریــن فعــاالن اقتصــادی کشــور اســت کــه بایــد‬ ‫در دولــت قبــل کــه فاصلــه بیــن ارز یارانــه ای و ارز بــازار‬ ‫چنــدان محســوس نبــود‪ ،‬اتفــاق مــی افتــاد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعلــل دولــت قبــل در حــذف ایــن ارز فســادزا و‬ ‫رانــت افریــن ســبب شــد تــا خســارت هــای کالنــی بــه منابــع‬ ‫ارزی کشــور وارد شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬ارزی کــه بایــد صــرف خریــد اقــام‬ ‫و مایحتــاج مــردم ماننــد نــان ‪ ،‬روغــن و مــرغ شــود‪ ،‬در‬ ‫ی شــد و کســی‬ ‫موضوعــات غیــر ضــروری هزینــه مــ ‬ ‫پاســخگو نبــود‪.‬‬ ‫یوســفی تصریــح کــرد ‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بایــد به‬ ‫پشــتوانه یــک برنامــه ریــزی منســجم و وقــوی اجــرا شــود‬ ‫و اجــازه ندهیــم کــه اجــرای ایــن کار ضــروری و واجــب بــه‬ ‫اقشــار ضعیــف جامعــه اســیب وارد کند‪.‬‬ ‫عضــو هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی اســتان گلســتان‬ ‫تصریــح کــرد ‪ :‬دولــت پــس از اجــرای حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫بایــد رویــه ای در پیــش بگیــرد کــه دهک اســیب پذیر جامعه‬ ‫کمتریــن خســارت را از تغییــر قیمــت هــا ببیننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه یوســفی حفــظ معیشــت اقشــار اســیب پذیــر‬ ‫مهمتریــن اصــل در اجــرای ایــن جراحــی بــزرگ اســت و‬ ‫همــه بایــد در ایــن مســیر یاری گــر اجــرای طــرح باشــیم‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫حاشیه سود ‪ ۹۰۰‬درصدی‬ ‫قاچاق ارد‬ ‫وی در توصیـه ای بــه دولــت هــم عنــوان کــرد‪ :‬اصــاح یارانــه‬ ‫کاالهــای اساســی بایــد انجــام شــود و بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫جهانــی قطعــا بایــد زودتــر انجــام می شــد‪ .‬اگــر امــروز ایــن‬ ‫رونــد اصــاح نکنیــم فــردا مــرغ هــم قاچــاق می شــود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ارد‬ ‫درست یا نادرست؟‬ ‫کشف ‪ ۵۳۰‬کیسه ارد‬ ‫یارانه ای قاچاق‬ ‫قهرمــان شــاهی اظهــار کــرد‪ :‬بازرس هــای تعزیــرات‬ ‫حکومتــی در شــهرک صنعتــی مقــدار ‪ ۵۳۰‬کیســه ارد‬ ‫قاچــاق کشــف کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس گــزارش نیروهــای اطالعــات‬ ‫ســپاه اســتان در انبــاری در شــهرک صنعتــی تعــداد‬ ‫‪ ۵۳۰‬کیســه ارد یارانــه ای کشــف و در ایــن راســتا‬ ‫پرونــده ای تشــکیل و بــه تعزیــرات حکومتــی جهــت‬ ‫رســیدگی ارســال شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط کنونــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی‬ ‫اولویــت اقدامــات خــود را بــه مبــارزه جــدی و شــبانه‬ ‫روزی بــا محتکــران و قاچاقچیــان ارد قــرار داده و در‬ ‫صــورت کشــف متخلفــان را بــه اشــد مجازات هــای‬ ‫قانونــی محکــوم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر نیروهــای اطالعاتــی‬ ‫ایــن اداره کل در گشــت مشــترک تعزیــرات حکومتــی‬ ‫و بازرســان دســتگاه های نظارتــی بــا حضــور و‬ ‫فعالیــت محســوس در اســتان نظارت هــای خــود را‬ ‫تشــدید و در ایــن راســتا بــا قاچاقچیــان مماشــات‬ ‫نکــرده و بــا انــان بــا اشــد مجــازات برخــورد خواهــد‬ ‫شــد و بــر شــبکه توزیــع و انبارهــا از عرضــه تــا مصــرف‬ ‫نظــارت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بسته سیاستی نظام بانکی؛‬ ‫ضرورتی که مغفول مانده بود‬ ‫کارشــناس اقتصــادی تهیــه بســته سیاســتی بانک هــا را امــری‬ ‫ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬تدویــن بســته سیاســتی مــدون و قابــل‬ ‫اجــرا بــرای بانک هــا بایــد چنــد ســال پیــش انجــام می شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬اصــاح نظــام بانکــی ازجملــه‬ ‫مطالباتــی اســت کــه طــی یــک دهــه اخیــر همــواره مطــرح بــوده و‬ ‫صاحبنظــران خواهــان انجــام ایــن کار بودنــد‪.‬‬ ‫اصــاح نظــام بانکــی در دولــت ســیزدهم بــا انجــام اقداماتــی‬ ‫همچــون پرداخــت تســهیالت خــرد بــدون ضامــن بــه‬ ‫متقاضیــان‪ ،‬معرفــی بدهــکاران بانکــی و انتشــار صورت هــای‬ ‫مالــی بانک هــای دولتــی و بســیاری اقدامــات دیگر شــکل جدی ‬ ‫بــه خــود گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وزارت اقتصــاد در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,780,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,146,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 133,560,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 133,480,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,900,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 43,700,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫کارشــناس اقتصــادی معتقــد اســت بــا طــرح دولــت‪ ،‬قــوت‬ ‫غالــب مــردم کــه نــان ســنتی اســت بــا قیمــت فعلــی به دســت‬ ‫مــردم می رســد و کل یارانــه در زنجیــره گنــدم تــا نــان حــذف‬ ‫می شــود و قاچــاق نیــز متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهــدی هاشــم زاده‪ ،‬کارشــناس اقتصــاد دربــاره ضــرورت‬ ‫اصــاح یارانــه ارد گفــت‪ :‬انتقــال یارانــه ارزی از ابتــدای زنجیــره‬ ‫بــه انتهــای زنجیــره‪ ،‬تصمیــم کارشناســی دولــت اســت و طبــق‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬قــرار اســت یارانــه جدیــدی بــه مــردم اعطــا شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی یکــی از‬ ‫بزرگتریــن جراحی هــای اقتصــادی کشــور اســت کــه وقــوع‬ ‫تحــوالت جهانــی و منطقــه ای‪ ،‬ایــن اصــاح را ضروری تــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬اولیــن موضــوع‪ ،‬جنــگ روســیه و‬ ‫اوکرایــن اســت‪ .‬ایــن دو کشــور تقریبــا ‪ ۴۰‬درصــد غــات دنیــا و‬ ‫بیــش از نصــف روغــن خوراکــی جهــان را تولیــد می کردنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن جنــگ‪ ،‬عرضــه غــات و روغــن از ســوی ایــن دو کشــور بــه‬ ‫شــدت کاهــش یافتــه اســت‪ .‬ایــن ســبب شــده کــه ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫تجــارت گنــدم و روغــن‪ ،‬قفــل شــود و نتیجــه ان افزایــش‬ ‫بی ســابقه قیمــت روغــن و گنــدم در همــه جهــان اســت‪.‬‬ ‫هاشــم زاده اضافــه کــرد ‪ :‬ایــن گرانــی جهانــی بــه ایــران هــم‬ ‫رســیده و دولــت تصمیــم گرفــت اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫را بــه پایــان مــاه رمضــان بیانــدازد‪ .‬دولــت از ‪ ۱۲‬اردیبهشــت‬ ‫یارانــه ارد صنــف و صنعــت را حــذف کــرد کــه طبیعــی اســت‬ ‫اجــرای ان بــه بعــد از مــاه رمضــان می افتــاد و عیــد فطــر‬ ‫افزایــش قیمت هــا اعمــال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اولیــن و اســان ترین بخــش از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫را مربــوط بــه ‪ ۲‬میلیــارد دالر دارو خوانــد و توضیــح داد‪:‬‬ ‫چــون سیســتم بیم ـه ای تقریبــا کاملــی داریــم و بــه راحتــی‬ ‫می تــوان یارانــه را بــه بیمه هــا منتقــل کــرد و همــه بیمــاران‬ ‫بــا توجــه بــه بیمـه ای کــه دارنــد بــه طــور هوشــمند از یارانــه‬ ‫دارو بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫هر کیسه ارد لب مرز یک میلیون تومان است‬ ‫هاشـم زاده بــا عنــوان ایــن کــه دولــت از ســخت ترین بخــش‬ ‫کار را شــروع کــرده گفــت‪ :‬دولــت مجبــور بــوده اســت و قاچاق‬ ‫رهبری(مدظله العالــی) در ســال»تولید‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افریــن» و باهــدف عملیاتــی نمــودن ســند تحول دولت ســیزدهم‬ ‫و بــا چشـم انداز اصــاح نظــام بانکــی بــه نفــع احاد مــردم‪ ،‬راهبردها‬ ‫ت هدایــت اعتبــار بانکــی‬ ‫و سیاسـت های بخــش بانکــی بــا محوریـ ‬ ‫بــه بخــش مولــد ازجملــه تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال افریــن‪،‬‬ ‫انضبــاط مالــی‪ ،‬تنوع بخشــی بــه شــیوه های تامیــن مالــی‪ ،‬بهبــود‬ ‫کیفیــت رابطــه موسســات اعتبــاری بــا مــردم‪ ،‬تســهیل دسترســی‬ ‫تولیدکننــدگان و خانوارهــا بــه منابــع بانکــی و تقویــت ســاختارهای‬ ‫خودتنظیمــی و نظارتــی در شــبکه بانکــی را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بســته سیاســتی ‪ ۱۰‬اردیبهشــت مــاه توســط « ســید احســان‬ ‫خانــدوزی» وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــه مدیــران بانک هــای‬ ‫ســپه‪ ،‬ملــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬مســکن‪ ،‬ملــت‪ ،‬تجــارت‪ ،‬صــادرات‪،‬‬ ‫توســعه صــادرات‪ ،‬صنعــت و معــدن‪ ،‬پسـت بانک‪ ،‬توســعه تعــاون‬ ‫و رفــاه کارگــران ابــاغ شــده اســت‪.‬‬ ‫«حســین درودیــان»‪ ،‬کارشــناس اقتصــاد کالن در خصــوص‬ ‫ضــرورت تدویــن بســته سیاســتی بانک هــا توســط وزارت اقتصــاد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تدویــن بســته سیاســتی مــدون و قابــل اجــرا بــرای‬ ‫بانک هــا بایــد چنــد ســال پیــش انجــام می شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یــک فرضیــه بــرای اصــاح نظــام بانکــی ایــن‬ ‫اســت کــه بانک هــا را تــا انــدازه ای پاک ســازی و ســپس‬ ‫ارد بــه شــدت فراگیــر شــده اســت‪ .‬هــر کیســه ارد یاران ـه ای‬ ‫کــه دولــت بــه نانوایی هــا می دهــد ‪ ۴۰‬هــزار تومــان اســت‬ ‫کــه همیــن کیســه در لــب بیــن هفتصــد هــزار تومــان تــا یــک‬ ‫میلیــون تومــان اســت چــون قیمــت بــه شــدت افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬روغــن هــم همیــن وضعیــت را دارد و روغــن یارانـه ای‬ ‫ایــران در حــال توزیــع در افغانســتان و ترکیــه اســت‪ .‬یعنــی‬ ‫اگــر کســی ‪ ۴۰‬تــن ارد بــه لــب مــرز ببــرد بــاالی ‪ ۹۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان ســود می کنــد‪ .‬ایــن حاشــیه ســود بــه شــدت جــذاب‬ ‫اســت بــرای قاچاقچیــان و اتفاقاتــی کــه لــب مــرز در حــال‬ ‫وقــوع اســت ایــن را تاییــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارد صنــف و صنعــت هــم بــه طــور یارانــه ای‬ ‫بــود کــه ان هــم بــه شــدت قاچــاق می شــد‪ .‬از ســوی دیگــر‬ ‫ماکارونــی هــم بــا ارد یارانــه ای تولیــد می شــد و بــه طــور‬ ‫گســترده صــادرات قانونــی می شــد امــا در واقــع‪ ،‬حــراج یارانــه‬ ‫ارزی ایــران بــه جیــب کشــورهای واردکننــده بــود‪ .‬اگــر یارانــه‬ ‫نــان ســنتی را هــم حــذف نکنیــم‪ ،‬ارد نانوایی هــای ســنتی بــه‬ ‫صنــف و صنعــت قاچــاق داخلــی می شــود‪.‬‬ ‫قیمــت نــان ســنگک بــرای اقشــار کم درامــد از رقــم فعلــی‬ ‫هــم ارزان تــر خواهــد شــد‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره حمایــت از خانوارهــا هــم‬ ‫توضیــح داد‪ :‬مکانیســم حمایتــی دولــت‪ ،‬اعطــای تمــام درامــد‬ ‫حاصــل از ان بــه مــردم اســت‪ .‬دولــت در حــال هزینــه دادن‬ ‫بــرای ایــن جراحــی اقتصــادی اســت و پــای کار امــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس طــرح دولــت‪ ،‬احتمــاال قیمــت نــان ســنگک بــرای‬ ‫اقشــار کم درامــد از رقــم فعلــی هــم ارزان تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دولــت بایــد از اقشــار کم درامــد و متوســط حمایــت کنــد و صــد‬ ‫البتــه کــه از محــل ایــن اصــاح اقتصــادی بــه دنبــال جبــران‬ ‫کســری بودجــه خــود نباشــد و حتــی بیشــتر از میــزان الزم بــه‬ ‫برگشــت قــدرت خریــد مــردم کمــک کنــد‪ .‬در ابتــدا شــاید ایــن‬ ‫طــرح بــا افزایــش قیمــت همــراه شــود امــا در بلندمــدت بــه‬ ‫نفــع مــردم و دولــت اســت‪ .‬البتــه دولــت بایــد بــه ســراغ مــردم‬ ‫بیایــد و بــا مــردم صحبــت کنــد و تمــام عوایــد حــذف هــر نــوع‬ ‫یاران ـه ای در زنجیــره نــان را بــه مــردم بازگردانــد‪.‬‬ ‫جهان با مازاد گندم مواجه نیست‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولــت طــی چنــد مــاه اخیــر همــه دالرهــای نفتــی‬ ‫را صــرف واردات گنــدم کــرده امــا کلــی از ان قاچــاق شــده و‬ ‫هم اکنــون هــم جهــان بــا مــازاد گنــدم مواجــه نیســت کــه مــا‬ ‫بخواهیــم بیشــتر وارد کنیــم‪ .‬توصیــه می کنــم دولــت یارانــه‬ ‫نــان و کاالهــای اساســی را بــا هــم اصــاح کنــد و اصــاح‬ ‫یارانــه مــرغ و روغــن را هــم شــروع کنــد تــا منابــع حاصــل‬ ‫را بــه طــور کامــل میــان مــردم توزیــع کنــد و از تجربــه موفــق‬ ‫دولــت احمدی نــژاد در هدفمنــدی یارانه هــا الگوبــرداری کنــد‪.‬‬ ‫موفق تریــن و کم حادثه تریــن نــوع هدفمنــدی یارانه هــا در‬ ‫دولــت دهــم رخ داد برعکــس دولــت دوازدهــم کــه بدتریــن‬ ‫نــوع ان بــود‪.‬‬ ‫قیمــت ارد در کل زنجیــره ازاد می شــود امــا نــان گــران‬ ‫نمی شــو د‬ ‫هاشـم زاده در ادامــه دربــاره نحــوه هدفمندســازی یارانــه ارد‬ ‫هــم بیــان کــرد ‪ :‬دولــت قصــد دارد یارانــه نــان را از طریــق‬ ‫دســتگاه های پــوز در نانوایی هــا بــه مصرف کننــدگان اعطــا‬ ‫کنــد کــه بــا توجــه بــه ســازوکار ســوییچ درنظــر گرفتــه شــده‬ ‫از نظــر اجرایــی مشــکلی نخواهــد داشــت‪ .‬بنابرایــن قیمــت‬ ‫ارد در کل زنجیــره ازاد می شــود امــا نــان گــران نمی شــود‪.‬‬ ‫هــم جلــوی قاچــاق گرفتــه می شــود هــم مــردم بــا گرانــی نــان‬ ‫عملیــات انباشــت دارایی هــای خــوب در ترازنامــه را شــروع‬ ‫کنیــم‪ .‬هیچ کــدام مانعــی بــرای دیگــری نیســت‪ ،‬یعنــی اینکــه‬ ‫بانک هــا را از دارایی هــای مســموم پاک ســازی و ســعی کنیــم‬ ‫دارایی هــای خــوب کــه مرتبــط بــا تولیــد ملــی و اقتصــاد اســت را‬ ‫در ترازنامــه بانک هــا توســعه دهیــم‪.‬‬ ‫درودیــان تاکیــد کــرد‪ :‬در بســته سیاســتی بانک هــا اقــدام اساســی‬ ‫بــرای نظــام بانکــی ایــن اســت کــه مطالبــات معــوق کــه خیلــی از‬ ‫زمــان وصــول ان گذشــته اســت‪ ،‬شناســایی و تعییــن تکلیــف شــود‬ ‫و ایــن پــروژه مهمــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا بایــد بــرای بانک هــا کنترل هــای مقــداری وضــع‬ ‫کنیــم‪ ،‬کاری کــه الان بــا عنــوان ســقف ترازنامــه انجــام می شــود‬ ‫و اگــر ایــن اقــدام بــا یــک مکانیســم و رژیــم هدایــت اعتبــارات‬ ‫منجــر بــه یــک انقبــاض نامطلــوب در اقتصــاد می شــود یعنــی بایــد‬ ‫بــه بانک هــا گفتــه شــود کــه بــرای کلیــه مصــارف ‪ ۲۰‬درصــد بیشــتر‬ ‫ســهمیه نداریــد امــا بــرای برخــی اهــداف و پروژه هــای مشــخص‬ ‫ســقف تعییــن نکنیــم‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی تصریــح کــرد‪ :‬در نظــام بانکــی بایــد‬ ‫کمیــت و کیفیــت نقدینگــی کنتــرل شــود و درعین حــال بخــش‬ ‫مولــد اقتصــاد کــه بــه توســعه و اشــتغال مربــوط می شــود را‬ ‫محــدود نکنیــم‪.‬‬ ‫مواجــه نمی شــوند‪.‬‬ ‫حاشیه سود ‪ ۹۰۰‬درصدی قاچاق ارد‬ ‫وی در توصیـه ای بــه دولــت هــم عنــوان کــرد‪ :‬اصــاح یارانــه‬ ‫کاالهــای اساســی بایــد انجــام شــود و بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫جهانــی قطعــا بایــد زودتــر انجــام می شــد‪ .‬اگــر امــروز ایــن‬ ‫رونــد اصــاح نکنیــم فــردا مــرغ هــم قاچــاق می شــود‪ .‬قیمــت‬ ‫گنــدم چنــد برابــر ســال قبــل شــده اســت و هیــچ دولتــی‬ ‫نمی توانــد ایــن حجــم را یارانــه بدهــد‪ .‬هــر نــوع نظــام توزیــع‬ ‫قــوی داشــته باشــیم بــا ایــن حاشــیه ســود ‪ ۹۰۰‬درصــدی ارد‪،‬‬ ‫قطعــا قاچــاق خواهــد شــد و نمی شــود جلــوی هــر نانوایــی‬ ‫یــک مامــور گذاشــت‪.‬‬ ‫انتقال تمام عواید حاصل از اصالح یارانه ارزی به مردم‬ ‫ایــن کارشــناس اضافــه کــرد‪ :‬افزایــش قیمــت ارد موثرتریــن کار‬ ‫اســت کــه دولــت انجــام داده اســت و کار دولــت بــرای اصــاح‬ ‫نظــام یارانه هــا کامــا درســت و برعکــس افــرادی کــه کنــار‬ ‫نشســته اند و غــر می زننــد‪ ،‬تصمیــم دولــت کامــا دقیــق اســت‬ ‫امــا نکتــه مهمــی کــه بــاز هــم اشــاره شــده‪ ،‬بحــث انتقــال تمــام‬ ‫عوایــد حاصــل از اصــاح یارانــه ارزی بــه مــردم اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در دو مــاه اول امســال کل روغــن و نــان‬ ‫شــهرهای مــرزی کشــورهای همســایه را ایــران تامیــن کــرده‬ ‫اســت و همــه نیــز از مســیر قاچــاق بــوده اســت‪ .‬دولــت بــرای‬ ‫توقــف ایــن انحــراف بهتریــن تصمیــم را گرفتــه اســت‪ .‬بــا‬ ‫یارانــه نقــدی کــه دولــت خواهــد داد بعــد از چنــد مــاه رفــاه‬ ‫نســبی بــه مــردم خصوصــا اقشــار کم درامــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫هاشـم زاده افــزود‪ :‬در همیــن چنــد ماه اخیر به میزان بســیار‬ ‫زیــادی قاچــاق ارد از مرزهــای زمینــی ترکیــه و عــراق داشــتیم‪.‬‬ ‫در ایــن شــرایط بحرانــی‪ ،‬یارانــه دادن بــه نــان فرانســوی و‬ ‫باگــت در اوضاعــی کــه در کشــورهای همســایه قیمــت ارد ‪۲۰‬‬ ‫برابــر ایــران اســت‪ ،‬جــز بازصــادرات ایــن محصــوالت و عــدم‬ ‫نفــع عمومــی بــرای مــردم هیــچ ثمــری نــدارد‪.‬‬ ‫هشدار قحطی حتی در کشورهایی مثل چین و کانادا‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هشــدار قحطــی حتــی در کشــورهایی‬ ‫مثــل چیــن و کانــادا صــادر شــده و تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬وضعیــت‬ ‫امنیــت غذایــی جهانــی بــه شــدت بحرانــی اســت و در ایــن‬ ‫شــرایط اگــر مــا اصالحــات درســتی نداشــته باشــیم‪ ،‬دچــار‬ ‫مشــکل خواهیــم شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــرایط فعلــی دو برابــر نیــاز‬ ‫گنــدم واردات داریــم کــه بــاز هــم جوابگــوی داللــی نیســت‬ ‫چــون ســودش هنگفــت اســت‪ .‬اینطــوری اگــر ادامــه پیــدا کنــد‬ ‫بایــد کل پــول نفــت امســال را بدهیــم گنــدم وارد کنیــم (البتــه‬ ‫اگــر فروشــنده ای باشــد) و اخــرش هــم کل نــان منطقــه را‬ ‫تامیــن کنیــم و قــدرت خریــد مــردم نیــز تغییــر نکنــد‪.‬‬ ‫هاش ـم زاده افــزود‪ :‬بــا طــرح دولــت‪ ،‬قــوت غالــب مــردم کــه‬ ‫نــان ســنتی اســت بــا قیمــت فعلــی بــه دســت مــردم می رســد‬ ‫و کل یارانــه در زنجیــره گنــدم تــا نــان حــذف می شــود و‬ ‫قاچــاق نیــز متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان توضیــه کــرد‪ :‬نکتــه بســیار مهمــی در زمینــه‬ ‫اجــرا‪ ،‬انتقــال کلیــه یارانــه ارزی کاالهــای اساســی و نــان بــه‬ ‫انتهــای زنجیــره اســت کــه در ایــن صــورت بــه جــای شــوک های‬ ‫قیمتــی چنــد مرحلــه ای‪ ،‬در یــک مرحلــه کل یارانه هــای‬ ‫کاالهــای اساســی اصــاح خواهنــد شــد و بــرای ایــن اصــاح‬ ‫بــزرگ‪ ،‬دولــت بایــد یارانــه نقــدی بزرگــی نیــز بدهــد کــه بــراورد‬ ‫اولیــه بــرای هــر نفــر حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان یارانــه نقــدی‬ ‫جدیــد اســت کــه ســبب ذی نفــع شــدن مــردم بــرای ایــن‬ ‫اصــاح اقتصــادی بــزرگ اســت‪/.‬ایرنا‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مانــع اصلــی در هدایــت اعتبــارات ایــن اســت کــه‬ ‫مختصــات پروژه هــا مشــخص نشــده و اماده ســازی های الزم‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ ،‬بــر ایــن اســاس هدایــت اعتبــارت به درســتی‬ ‫انجــام نمی شــود و تنهــا عناویــن کلــی همچــون هدایــت اعتبــارات‬ ‫بــه تولیــد‪ ،‬صنعــت و کشــاورزی مطرح می شــود و ایــن صورت بندی‬ ‫اشــتباه اســت‪ .‬بایــد در اختصــاص اعتبــارات طرح هــا و نگاه هــا‬ ‫مشــخص باشــد و کار تــا جایــی پیــش رفتــه باشــد کــه پــروژه‬ ‫طراحی شــده باشــد و حتــی فازهــای ازمایشــی نیــز انجــام شــده‬ ‫باشــد و تمــام ایــن عوامــل بایــد بســته سیاســتی بــرای بانک هــا‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬وقتــی از هدایــت اعتبــارات ســخن می گوییــم هــدف و‬ ‫نقطــه اصابتــی و جایــی کــه اعتبــارات بایــد بــه ســمت ان هدایــت‬ ‫شــود به طــور مشــخص معلــوم نیســت‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه اقدامــات اخیــر دولــت‬ ‫همچــون معرفــی بدهــکاران بانکی‪ ،‬پرداخت تســهیالت خرد بدون‬ ‫ضامــن و انتشــار صورت هــای مالــی شــرکت ها افــزود‪ :‬دولــت‬ ‫گام هــای خوبــی در بحث شــفافیت برداشــته اســت امــا درعین حال‬ ‫بایــد توجــه کنیــم کــه ایــن کارهــا به تنهایــی کافــی نیســت و تنهــا‬ ‫گام هــای اولــی اســت کــه بایــد منتظــر باشــیم گام هــای دیگــر نیــز‬ ‫برداشــته شــود‪/.‬ایرنا‬ صفحه 2 ‫هماهنگی برای تخریب اب بندان های غیرمجاز در گلستان‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان بــا بیــان ایــن کــه شــالیکاری غرقابــی جــز در اراضــی نســق در اســتان بایــد فرامــوش شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫هماهنگــی دســتگاه ها اب بنــدان هــای غیرمجــاز گلســتان تخریــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫گزینه ‪Android Developer‬‬ ‫چیست و چگونه‬ ‫کار می کنند؟‬ ‫تصویب ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫یارانه کاشت سویا‬ ‫در کنــار تغییــر سیاســت هــای حاصــل از تغییــر قیمــت ارز و‬ ‫قیمــت جهانــی‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی یــک سیاســت مکمــل‬ ‫و خوبــی را بــا عنــوان یارانــه کاشــت تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫یارانه ها به سمت‬ ‫سفره مردم حرکت‬ ‫می کند‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫اصــاح قیمــت گنــدم و ارد را در بلندمــدت بــه نفــع مــردم‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در تامیــن ســهمیه ارد صنــف و صنعــت‬ ‫مشــکلی نداریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫«محمــد قربانــی» در گفــت و گــوی زنــده در برنامــه میــز‬ ‫اقتصــادی خبــر ‪ ۱۴‬شــبکه یــک‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬کمبــود فعلــی‬ ‫ماکارونــی در بــازار موقتــی و ناشــی از اعــام قیمــت جدیــد‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار تومــان بابــت هــر کیلــو گــرم ارد ســهمیه ای صنــف و‬ ‫صنعــت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اصــاح قیمــت و یــا هــر سیاســت جدیــدی کــه از‬ ‫ســوی دولــت اتخــاذ شــود‪ ،‬پیامدهایــی دارد و ممکــن اســت‬ ‫اســترس در مــردم ایجــاد کنــد و از ایــن رو مــردم‪ ،‬مــازاد بــر نیــاز‬ ‫خــود خریــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تولیدکننــدگان ماکارانــی هــم اطمینــان داده انــد‬ ‫کــه مشــکلی در تولیــد و تامیــن ایــن محصــول ندارنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد کــه در ســال گذشــته قیمــت هــر کیلوگــرم‬ ‫ارد صنایــع ماکارونــی ‪ ۲۷۰۰‬تومــان بــود و ایــن قیمــت پــس از‬ ‫اصــاح از ابتــدای امســال بــه ‪ ۱۲‬هــزار تومــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫قربانــی بــا بیــان ایــن کــه از دو میلیــون تــن گنــدم تولیــد شــده‬ ‫در ســال گذشــته‪ ۲۵۰ ،‬هــزار تــن ان قاچــاق شــده اســت‪،‬‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬قاچــاق گنــدم و ارد رشــد ‪ ۲۰۰‬درصــدی نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ ۹۹‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر صــادرات ارد یارانــه ای بــه شــکل‬ ‫ماکارونــی‪ ،‬بیســکویت و شــکالت اتفــاق مــی افتــد و طبــق امــار‬ ‫گمــرک ایــران‪ ،‬ســاالنه حــدود ‪ ۲۵۰‬هــزار تــن از ایــن طریــق ارد‬ ‫یارانــه ای از کشــور خــارج مــی شــود‪.‬‬ ‫قربانــی در همیــن حــال بــه ضایعــات ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۵‬درصــدی‬ ‫گنــدم در ســال نیــز اشــاره و تصریــح کــرد؛ مــا ســاالنه قاچــاق‬ ‫گنــدم و ارد غیرمکشــوفه هــم داریــم کــه از مجــاری مختلــف بــه‬ ‫کشــورهای همســایه منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پرداخــت یارانــه بــه گنــدم داخلــی‪ ،‬کمبــود تولیــد بــر‬ ‫اثــر خشکســالی و افزایــش قیمــت هــای جهانــی در پــی جنــگ‬ ‫روســیه و اوکرایــن‪ ،‬موجــب شــده قاچــاق ایــن محصــول از‬ ‫کشــور جذابیــت داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پیش بینی ادامه تبعات جنگ تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫قربانــی در ایــن میــز اقتصــادی اظهــار داشــت‪ :‬روســیه و‬ ‫اوکرایــن ‪ ۲۰‬درصــد غلــه جهــان را تامیــن مــی کننــد و بــا روی‬ ‫دادن جنــگ میــان ایــن دو کشــور در واقــع ‪ ۲۰‬درصــد از عرضــه‬ ‫جهانــی کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن کــه امســال کشــت غــات‬ ‫در اوکرایــن بــر اثــر جنــگ متوقــف شــده‪ ،‬پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫تبعــات ایــن بحــران تــا پنــج ســال اینــده ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫در عیــن حــال بــه تغییــر سیاســت هــای تجــاری و تولیــدی‬ ‫کشــورهای اروپایــی و برخــی کشــورهای منطقــه اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن کشــورها ذخایــر محصــوالت راهبــردی خــود را‬ ‫افزایــش داده انــد و ایــران نیــز ظرفیــت ذخایــر اســتراتژیک خــود‬ ‫را از ســال هــا پیــش ارتقــا داده و از ایــن رو در تامیــن غــات‬ ‫مشــکلی نداریــم‪.‬‬ ‫تدارک ‪ ۷۱‬هزار میلیارد تومان برای یارانه گندم‬ ‫قربانــی دربــاره قیمــت نــان نیــز بــه مــردم اطمینــان داد کــه‬ ‫قیمــت نــان هــای ســنتی تغییــری نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان مصــرف ســرانه نــان خانوارهــای ایرانــی‬ ‫مشــخص اســت و بــا توجــه بــه ان‪ ،‬طراحــی الزم بــر ای تامیــن‬ ‫گنــدم مــورد نیــاز انجــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه مجلــس شــورای اســامی مبلــغ ‪ ۷۱‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان یارانــه در ایــن زمینــه تــدارک دیــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬مــردم بــا همــان قیمــت ســابق مــی تواننــد نــان ســنتی‬ ‫را خریــداری کننــد‪.‬‬ ‫او دربــاره علــت ورود دولــت بــه اصــاح قیمــت گنــدم و ارد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬دیوارکشــی و برخــورد فیزیکــی بــرای جلوگیــری از‬ ‫قاچــاق ایــن محصــوالت پاســخ نمــی دهــد و ایــن در حالی اســت‬ ‫کــه کشــورهای همســایه ماننــد جــارو برقــی دارنــد یارانه هــای‬ ‫گنــدم و ارد ایــران را مــی مکنــد‪.‬‬ ‫وی اقــدام دولــت در اصــاح و واقعــی کــردن قیمــت گنــدم‬ ‫و ارد را شــجاعانه توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی‬ ‫بایــد اصــاح قیمــت هــا را داشــته باشــیم‪ ،‬زیــرا بــا ایــن اقــدام‬ ‫بنیــادی و جلوگیــری از قاچــاق‪ ،‬یارانــه هــا بــه جــای ان کــه ســر‬ ‫ســفره کشــورهای همســایه بــرود‪ ،‬ســر ســفره مــردم ایــران‬ ‫خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان یارانه کاشت سویا‬ ‫قربانــی در ادامــه بــه اقــدام دیگــری بــرای حمایــت از کشــاورزان‬ ‫اشــاره کــرد و اذعــان داشــت‪ :‬در کنــار تغییــر سیاســت هــای‬ ‫حاصــل از تغییــر قیمــت ارز و قیمــت جهانــی‪ ،‬وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی یــک سیاســت مکمــل و خوبــی را بــا عنــوان یارانــه‬ ‫کاشــت تــدارک دیــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬براســاس ایــن سیاســت‪ ،‬بــه منظــور افزایــش انگیــزه‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــه ازای هــر هکتــار کشــت گنــدم‪ ،‬کلــزا و ســویا بــه‬ ‫کشــاورزان مبلغــی بــه صــورت بالعــوض پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در فــاز نخســت‪ ،‬دو هفتــه پیــش در شــورای‬ ‫قیمت گــذاری و اتخــاذ سیاســت هــای حمایتــی محصــوالت‬ ‫اساســی‪ ،‬تــا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومــان یارانــه کاشــت ســویا‬ ‫مصــوب شــد‪/.‬ایرنا‬ ‫کاهش میزان سرمایه گذاری‬ ‫در «فین تک ها»‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری در حــوزه فناوری هــای مالــی (فین تــک)‪ ،‬بــر اســاس اخریــن گزارش هــای منتشــر شــده‬ ‫در ایــن حــوزه بــا کاهــش رو بــه رو شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬در جلسـه ای کــه فعــاالن حــوزه فین تــک بــا رئیــس بانــک مرکــزی داشــتند بــه‬ ‫شــرح اتفاقاتــی کــه در حــوزه فین تــک در جهــان رخ داده‪ ،‬پرداختنــد‪ .‬ایــن اولیــن جلس ـه ای بــود کــه رئیــس‬ ‫بانــک مرکــزی بــا فعــاالن ایــن حــوزه برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه نماینــدگان بخش هــای مختلــف ماننــد کیــف پــول الکترونیکــی‪ ،‬لندتــک (فنــاوری ارتبــاط‬ ‫بیــن وام دهنــدگان و وام گیرنــدگان)‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬تئوبانــک‪ ،‬بانکــداری دیجیتــال‪ ،‬بانکــداری بــاز‪ ،‬پرداخــت‪،‬‬ ‫بالکچیــن و رمــزارز و هــوش مصنوعــی دربــاره مصائــب و فرصت هایــی کــه در حــوزه کاری شــان وجــود دارد‪ ،‬بــا‬ ‫«علــی صالح ابــادی» رئیــس بانــک مرکــزی بــه گفت وگــو پرداختنــد‪.‬‬ ‫بنابــر گــزارش ابتدایــی کــه در ایــن جلســه مطــرح شــد‪ ،‬فین تــک‪ ،‬کاربــرد نواورانــه فنــاوری و خلــق مدل هــای‬ ‫نویــن کســب و کار در خدمــات مالــی اســت‪ .‬فین تــک از ســه ضلــع مالــی‪ ،‬فنــاوری و مــدل کسـب وکار تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بانکــداری خــرد‪ ،‬بانکــداری تجــاری (‪ ،)SME‬بانکــداری شــرکتی‪ ،‬تجــارت‪ ،‬مدیریــت دارایــی‪ ،‬بانکــداری‬ ‫خصوصــی‪ ،‬بیمــه و صرافی‪/‬ارزهــای خارجــی از حوزه هــای کلیــدی خدمــات مالــی اســت کــه از فین تــک‬ ‫بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫رایانــش ابــری‪ ،‬کالن داده هــا‪ ،‬هــوش مصنوعــی (‪ ،)AI‬یادگیــری ماشــین (‪ ،)ML‬بالکچیــن‪ ،‬اینترنــت اشــیا‪،‬‬ ‫محاســبات کوانتومــی‪ ،‬واقعیــت مجــاری و واقعیــت افــزوده از جملــه فناوری هــای کلیــدی بــه کار رفتــه بــرای‬ ‫دســتیابی بــه تغییــر اســت‪.‬‬ ‫کشــورهای امریــکا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬مکزیــک‪ ،‬بریتانیــا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬برزیــل‪ ،‬ســوئد‪ ،‬المــان‪ ،‬چیــن‪ ،‬ســنگاپور و هنــد‬ ‫قطب هــای فین تــک متنــوع در سراســر دنیــا هســتند‪.‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری در فین تک کاهش یافته است‬ ‫تازه تریــن داده هایــی کــه در ایــن حــوزه وجــود دارد‪ ،‬نشــان می دهــد در ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۲۷‬معاملــه کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬انجــام شــده‪ ،‬میــزان ســرمایه گذاری در فین تــک بــا ‪ ۲۸‬درصــد کاهــش بــه ‪ ۳۵.۷‬میلیــارد دالر رســیده‬ ‫اســت‪ .‬دلیــل ان کاهــش شــدید تامیــن بودجــه در شــرکت های فین تــک چینــی اســت‪.‬‬ ‫ارزش نســبی پنج معامله برتری که در ســال ‪ ۲۰۱۹‬انجام شــد‪ ،‬نســبت به پنج ســال گذشــته به پایین ترین‬ ‫ســطح خــود رســید کــه ‪ ۱۱‬درصــد کل ســرمایه گذاری ها بــود‪ .‬در حالــی کــه در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬ایــن عــدد ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫بــود‪ .‬تعــداد معامــات نیــز بــه میــزان ‪ ۱۷‬درصــد کاهــش یافتــه و به ‪ ۲۸۲۷‬معامله رســیده اســت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری جهانی در فین تک‬ ‫در تمــام مناطــق جهــان بــه جــز قــاره اســیا‪ ،‬میــزان ســرمایه گذاری تقریبــا رونــد افزایشــی داشــته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫میــزان در قــاره اســیا بــه دلیــل افــت چشــمگیر تعــداد معامــات بــزرگ انجــام شــده در چیــن‪ ۷۳ ،‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه و از ‪ ۲۸.۸‬بــه ‪ ۷.۸‬میلیــارد دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری در امریــکای شــمالی‪ ۲۵ ،‬درصــد افزایــش یافتــه و بــه ‪ ۱۷.۳‬میلیــارد دالر رســیده و در‬ ‫اروپــا ‪ ۴۹‬درصــد افزایــش یافتــه و بــه ‪ ۸.۵‬میلیــارد دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫ســهم امریــکای شــمالی از ســرمایه گذاری کلــی جهانــی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬تقریبــا نصــف (‪۴۹‬درصــد) و اروپــا یــک‬ ‫چهــارم (‪ ۲۴‬درصــد) بــود‪ .‬همچنیــن تعــداد کلــی ابــر معامــات همچنــان در حــال افزایــش اســت کــه شــامل‬ ‫‪ ۲۳‬درصــد افزایــش در ســال ‪ ۲۰۱۹‬شــده و بــه ‪ ۸۶‬معاملــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫کســی کــه برنامه هــا را می نویســد یــا لــوازم جانبــی شــخص‬ ‫ثالــث را می ســازد نیــاز بــه راهــی بــرای تســت به درســتی ان هــا‬ ‫دارد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه ان هــا بایــد از تلفــن گاهــی‬ ‫اوقــات بــرای تســت قابلیت هــا اســتفاده کننــد و ازایــن رو‬ ‫توســعه دهندگان نیــاز بــه تســت برنامه هــا و تغییــرات‬ ‫نرم افــزاری را در نظــر گرفته انــد و مجموعــه ای اســان بــرای‬ ‫دسترســی بــه گزینه هــای توســعه دهنده را در تنظیمــات هــر‬ ‫گوشــی اندرویــد ارائــه کرده انــد‪.‬‬ ‫شــما ممکــن اســت گزینه هــای توســعه دهنده را فعــال‬ ‫کــرده و انتخــاب کنیــد تــا از تنظیمــات ‪USB debugging‬‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬بنابرایــن شــما می توانیــد چیزهایــی ماننــد‬ ‫‪ sideloading‬یــک پــچ امنیتــی را انجــام دهیــد یــا بــوت لــودر‬ ‫گوشــی خــود را بازکنیــد‪.‬‬ ‫همان طــور کــه ذکــر شــد‪ ،‬هــر مــدل‪ ،‬از ارزان تریــن‬ ‫گوشــی اندرویــد تــا بهتریــن گوشــی اندرویــد‪ ،‬مجموع ـه ای از‬ ‫گزینه هــای توســعه یافته ساخته شــده اســت‪ .‬هــر گوشــی‬ ‫همــه ان هــا را نخواهــد داشــت‪ ،‬امــا اکثــر ان هــا یکســان‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬هرچنــد شــما ان هــا را به طــور پیش فــرض‬ ‫فعــال نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت نیــاز بــه اســتفاده از هــر یــک از ایــن تنظیمــات‬ ‫را احســاس کنیــد و از طریــق زیــر می توانیــد بــه ‪Dev-Ops‬‬ ‫دسترســی داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ -1‬تنظیمــات (‪ )settings‬را بــر روی گوشــی خــود بازکنیــد و‬ ‫بخــش ‪ About‬را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬در اینجا ‪ Build number‬گوشی خود را پیدا کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬پنــج بــار بــر روی ان به صــورت ســریع ضربــه بزنیــد‪ ،‬یــک‬ ‫گفت وگــو کوچــک را ببینیــد کــه بــه شــما می گویــد کــه شــما‬ ‫اکنــون یــک توســعه دهنده هســتید‬ ‫(‪.)you›re now a developer‬‬ ‫‪ -4‬تنظیمات را ببندید و ان را دوباره بازکنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬شــما یــک ورودی جدیــد در صفحــه تنظیمــات سیســتم‬ ‫بــه نــام ‪( Developer options‬گزینه هــای توســعه دهنده)‬ ‫پیــدا خواهیــد کــرد کــه شــامل مــوارد زیــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ :OEM unlocking‬اگــر شــرکتی کــه گوشــی شــما را ســاخته‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــما اجــازه می دهــد تــا بــوت لــودر را بازکنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫تنظیــم را خواهیــد دیــد و اگــر شــما ان را فعــال کنیــد‪ ،‬تلفــن‬ ‫شــما تنظیــم مجــدد کارخانــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ :USB debugging‬ایــن بــه تلفــن شــما اجــازه می دهــد‬ ‫تــا از طریــق ‪ )Bridge Debug Bridge Android (ADB‬از‬ ‫طریــق پــورت ‪ USB‬بــر روی کامپیوتــر خــود ارتبــاط برقرار کنید‪.‬‬ ‫شــما بایــد ایــن را فعــال کنیــد تــا از چیزهایــی ماننــد دســتورات‬ ‫‪ DDMS‬یــا ‪ ADB‬اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪:Revoke USB debugging authorizations‬‬ ‫هنگامی کــه بــرای اولیــن بــار از کامپیوتــر اســتفاده می کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد ان را مجــاز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ :Window animation scale‬تنظیــم ســرعت بــرای پخــش‬ ‫انیمیشــن پنجــره را انجــام می دهــد‪ .‬تعــداد پایین تــر ســریع تر‬ ‫اســت‪ .‬تغییــر ایــن می توانــد ‪ UI‬گوشــی شــما را ســریع تر‬ ‫احســاس کنــد‪.‬‬ ‫‪ :Transition animation scale‬ســرعت بــرای پخــش‬ ‫انیمیشــن انتقــال را تنظیــم می کنــد‪ .‬بازهــم پایین تر ســریع تر‬ ‫اســت‪ .‬تغییــر ایــن می توانــد ‪ UI‬گوشــی شــما را ســریع تر‬ ‫احســاس کنــد‪.‬‬ ‫‪ :Background process limit‬ایــن تنظیــم اجــازه می دهــد‬ ‫تــا یــک تنظیــم سفارشــی کــه تعییــن می کنــد چنــد فراینــد‬ ‫می توانــد در پس زمینــه اجــرا شــود را دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪18‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫تکفیری های امروز ادامه‬ ‫دهنده راه تخریب کنندگان‬ ‫قبور بقیع هستند‬ ‫رکورددار گرانی ها‪ ،‬گندم و چای‬ ‫امارهــای بانــک جهانــی در بــازار جهانــی فقــط در یــک مــاه از افزایــش متوســط ‪ ۱۳‬درصــدی قیمــت‬ ‫مــواد غذایــی خبــر می دهــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار امــار منتشــره از ســوی بانــک جهانــی نشــان دهنــده قیمــت متوســط‬ ‫‪ ۱۵‬مــاده غذایــی در بــازار جهانــی فقــط در یــک مــاه ‪ ۱۳‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قیمــت چــای‪ ،‬قهــوه‪ ،‬ماهــی‪ ،‬روغــن پالــم‪ ،‬روغــن ســویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنــج‪ ،‬گنــدم‪ ،‬مــوز‪ ،‬بادام زمینــی‪،‬‬ ‫پرتقــال‪ ،‬گوشــت گوســاله‪ ،‬گوشــت مــرغ‪ ،‬میگــو و شــکر در مــاه اوریــل ‪ ۲۰۲۲‬نســبت بــه مــاه مــارس‬ ‫ایــن ســال بــه طــور متوســط ‪ ۱۳‬درصــد گران تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از میــان ایــن ‪ ۱۵‬قلــم کاال ‪ ۱۱‬قلــم بــا رشــد قیمــت مواجــه شــده اند و قیمــت ‪ ۴‬قلــم کاال نیــز کاهــش‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫گنــدم رکــورددار گرانــی در مــاه اوریــل بــوده اســت بــه طــوری کــه قیمــت هــر تــن از ایــن محصــول‬ ‫‪ ۲۶‬درصــد افزایــش یافتــه و بــه ‪ ۶۷۲‬دالر رســیده اســت‪ .‬در مــاه مــارس هــر تــن از ایــن محصــول در‬ ‫برابــر ‪ ۵۳۲‬دالر معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫قیمــت چــای نیــز در مــاه اوریــل ‪ ۲۵‬درصــد رشــد داشــته و از ‪ ۲.۶۱‬دالر در هــر کیلــو در مــاه مــارس‬ ‫بــه ‪ ۳.۲۷‬دالر در مــاه اوریــل افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫امــام جمعــه موقــت گــرگان بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن‬ ‫هشــتم شــوال ســالروز تخریــب قبــور ائمــه بقیــع گفــت‪:‬‬ ‫تکفیری هــای امــروز ادامــه دهنــده راه تخریــب کننــدگان‬ ‫بقیــع در ‪ ۱۰۰‬ســاله گذشــته هســتند‪.‬‬ ‫حجت االســام قاســم لیوانی در خطبه های نماز عبادی‬ ‫سیاســی جمعــه ایــن هفتــه مرکــز گلســتان اظهارداشــت‪:‬‬ ‫پــس از ان کــه خبــر تخریــب قبــور ائمــه بقیــع در ســوم‬ ‫شــهریور ‪ ۱۳۰۴‬هجــری شمســی توســط تکفیری هــا‬ ‫مخابره شــد مســلمانان اعتراض های گســترده ای همچون‬ ‫ممنوعیــت عزیمــت بــه حــج را ابــراز داشــتند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پادشــاه ســعودی بــا جمــع کــردن‬ ‫نمایندگانــی از کشــورهای مســلمان ایــن مســاله را رفــع‬ ‫کــرد و خبــر تخریــب قبــور بقیــع را تکذیــب نمــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حالــی کــه عبدالعزیــز پادشــاه‬ ‫ســعودی در ‪ ۳۱‬فروردیــن ‪ ۱۳۰۵‬هجــری شمســی دســتور‬ ‫تخریــب ان قبــور را صــادر کــرد و خشــم مســلمانان را‬ ‫برانگیخــت‪.‬‬ ‫خطیــب جمعــه موقــت گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬وهابــی بــا‬ ‫ســاخت قبــور بــر ســر مــزار را حــرام می داننــد در صورتــی‬ ‫کــه خداونــد منعــی بــرای ایــن کار نمی دانــد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص می تــوان بــه داســتان اصحــاب کهــف در قــران‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫لیوانــی افــزود‪ :‬تکفیری هــا امــروز بــه بهانه هــای مختلــف‬ ‫بــه پیــروی از رفتــار وهابیــون تنــدرو دســت بــه کشــتار‬ ‫مســلمانان می زننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی بهانــه ایــن گــروه مُشــرک و کافــر بــودن و‬ ‫هــم عقیــده نبــودن ســایر مســلمانان بــا انهاســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر وهابیــون و تکفیری هــای دیــروز نبودند‬ ‫امــروز ایــن تکفیری هــا وجــود نداشــتند کــه بــه خــود اجــازه‬ ‫دهنــد در کنــار حــرم ولــی نعمــت مــا ایرانیــان امــام هشــتم‬ ‫بمبــی را منفجــر و ضمــن اهانــت بــه ســاحت و بــارگاه ان‬ ‫امــام همــام عــده ای از مســلمانان بیگنــاه را بــه شــهادت‬ ‫برســانند‪.‬‬ ‫میــوه پرتقــال رشــد ‪ ۱۸‬درصــدی قیمــت داشــته و از ‪ ۷۷‬ســنت در هــر کیلــو بــه ‪ ۹۱‬ســنت در مــاه‬ ‫اوریــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫گوشــت مــرغ رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی قیمــت را در مــاه اوریــل تجربــه کــرده و از کیلویــی ‪ ۳.۳۴‬دالر در‬ ‫مــاه مــارس بــه کیلویــی ‪ ۳.۶۷‬دالر در مــاه اوریــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫برنــج رشــد ‪ ۲.۵‬درصــدی قیمــت داشــته و بــه ‪ ۴۲۹‬دالر در هــر تــن بالــغ شــده اســت‪ .‬در مــاه مــارس‬ ‫هــر تــن برنــج تایلنــدی ‪ ۴۱۹‬دالر معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫هــر تــن ذرت بــا رشــد ‪ ۴‬درصــدی قیمــت بــه ‪ ۳۴۸‬دالر رســیده اســت‪ .‬در مــاه قبــل از ان هــر تــن‬ ‫ذرت در برابــر ‪ ۳۳۵‬دالر معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫شکر ‪ ۲.۵‬درصد در ماه اوریل گران شده و به کیلویی ‪ ۴۳‬سنت رسیده است‪.‬‬ ‫قیمــت هــر کیلــو قهــوه در ایــن مــاه بــا رشــد ‪ ۲‬درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل از ان بــه ‪ ۵.۸۵‬دالر‬ ‫رســیده‪ ،‬ماهــی بــا رشــد ‪ ۸.۵‬درصــدی قیمــت بــه ‪ ۱۶۴۳‬دالر در تــن رســیده‪ ،‬هــر کیلــو مــوز بــا رشــد‬ ‫‪ ۵‬درصــدی قیمــت بــه ‪ ۱.۴۶‬دالر رســیده‪ ،‬هــر کیلــو میگــو بــا رشــد ‪ ۰.۵‬درصــدی قیمــت بــه ‪۱۴.۹۹‬‬ ‫دالر رســیده اســت‪.‬‬ ‫روغــن پالــم‪ ،‬روغــن ســویا‪ ،‬بادام زمینــی و گوشــت گوســاله در مــاه اوریــل نســبت بــه مــاه قبــل از‬ ‫ان کاهــش قیمــت داشــته اند‪.‬‬ ‫روغــن پالــم در مــاه اوریــل ‪ ۵‬درصــد ارزان شــده و از هــر تــن ‪ ۱۷۷۷‬دالر در مــاه مــارس بــه ‪۱۶۸۳‬‬ ‫دالر در مــاه اوریــل رســیده اســت‪ .‬روغــن ســویا نیــز ‪ ۰.۵‬درصــد ارزان شــده و بــه ‪ ۱۹۴۸‬دالر در هــر‬ ‫تــن رســیده اســت‪ .‬در مــاه قبــل از ان هــر تــن روغــن ســویا در برابــر ‪ ۱۹۵۷‬دالر معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫هر تن بادام زمینی با کاهش ‪ ۳‬درصدی قیمت به ‪ ۱۴۴۴‬دالر در ماه اوریل رسیده است‪.‬‬ ‫گوشــت گوســاله هــم ‪ ۲‬درصــد ارزان شــده و بــه کیلویــی ‪ ۶.۱۳‬دالر رســیده اســت‪ .‬در مــاه قبــل از‬ ‫ان هــر کیلــو گوشــت گوســاله در برابــر ‪ ۶.۲۵‬دالر معاملــه می شــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫وزارت کشور‪:‬صدور کارت‬ ‫یارانه نان کذب است‬ ‫وزارت کشــور در اطالعیــه ای اعــام کــرد صــدور کارت یارانــه نــان‪،‬‬ ‫شــایعه پراکنــی رســانه هــای معانــد و از اســاس کــذب اســت‪.‬‬ ‫در اطالعیــه وزارت کشــور امــده اســت‪ :‬رســانه های معانــد بــا‬ ‫انتشــار تصاویــر کارت جعلــی یارانــه نــان بــه دنبــال تشــویش‬ ‫اذهــان عمومــی و ایجــاد نگرانــی نســبت بــه عرضــه نــان در‬ ‫داخــل کشــور برامده انــد‪.‬‬ ‫ایــن اطالعیــه افــزوده اســت‪ :‬اکنــون کــه دولــت مردمــی و‬ ‫عدالت محــور ایت اللــه رئیســی در بحبوحــه جنــگ اقتصــادی‬ ‫همه جانبــه دشــمن‪ ،‬بــرای عبــور از ارز رانــت اور و فســادزا بــا‬ ‫پرداخــت یارانــه مســتقیم بــه مــردم وارد عمــل شــده اســت‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود رســانه های کشــور بــا درک صحیــح از شــرایط‬ ‫موجــود‪ ،‬در کنــار نقــد ســازنده کــه موجــب بالندگــی دولــت‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬دســتاوردها و خدمــات ارزنــده دولــت مردمــی‬ ‫هــم مــورد توجــه قــرار دهنــد و در مقابلــه بــا فضاســازی های‬ ‫رســانه های معانــد‪ ،‬فعاالنه تــر و ســریع تر عمــل کننــد و بــه‬ ‫ســهم خــود یاری گــر دولــت در عبــور دادن کشــور از مشــکالت‬ ‫اقتصــادی باشــند‬ ‫حدود یک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تردد در محورهای‬ ‫خراسان شمالی ثبت شد‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خراســان‬ ‫شــمالی گفــت‪ :‬در تعطیــات بــه مناســبت عیــد فطــر یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۶۹۱‬هــزار و ‪ ۹۲۰‬تــردد در جــاده هــای اســتان‬ ‫ثبــت شــد کــه ایــن رقــم نســبت به مــدت مشــابه ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫رشــد دارد‪.‬‬ ‫جعفر شــهامت اظهار داشــت‪ :‬تردد در محورهای اســتان‬ ‫در ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل بیــش از‬ ‫‪ ۲‬برابــر افزایش دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بــازه زمانــی ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه جــاری‪ ،‬ورود ‪ ۱۶۷‬هــزار و ‪ ۷۰۹‬دســتگاه خــودرو بــه‬ ‫اســتان بــه وســیله ‪ ۵۱‬دســتگاه تــردد شــمار نصــب شــده در‬ ‫ســطح جــاده هــای اســتان ثبــت شــد کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه هفتــه قبــل ‪ ۶۱‬درصــد افزایــش دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬میــزان ورود خــودرو بــه اســتان در‬ ‫ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۱۴۰‬درصــد‬ ‫یعنــی بیــش از ‪ ۲‬برابــر افزایــش دارد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مــدت خــروج ‪ ۱۶۵‬هــزار و ‪۶۳۴‬‬ ‫دســتگاه خــودرو از اســتان گــزارش شــده اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه هفتــه گذشــته ‪ ۶۱‬درصــد‬ ‫افزایــش دارد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های دادگستری‬ ‫استان با استفاده از انرژی‬ ‫خورشیدی و اقدامات ابتکاری‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬بــا بهینــه ســازی مصــرف‬ ‫و اســتفاده از انــرژی هــای پــاک پارســال ‪ 2‬میلیــارد و ‪ 700‬میلیــون‬ ‫تومــان از هزینــه هــای دادگســتری هــای اســتان کاهــش یافــت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬ایــن مبلــغ صرفــه جویــی بــرای اقدامــات‬ ‫عمرانــی و بهبــود زیرســاخت هــای اداری اســتان هزینــه شــد‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬نصــب صفحــه هــای خورشــیدی در‬ ‫دادگســتری و دادســرای ‪ 6‬حــوزه قضایــی بــرای تامیــن بــرق‪،‬‬ ‫اســتفاده از پســت قضایــی‪ ،‬حــذف نامــه نــگاری هــای کاغــذی‬ ‫و جایگزیــن کــردن ابــاغ اینترنتــی بــا ابــاغ کاغــذی از جملــه‬ ‫اقدامــات دادگســتری اســتان بــرای اســتفاده بهینــه از منابــع و‬ ‫صرفــه جویــی اســت ‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬کارگــروه هــای صرفــه جویــی در همــه حــوزه های‬ ‫قضایــی اســتان بــرای مدیریــت منابــع و مصــرف بهینــه تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫همسایگان از یارانه کاالهای اساسی‬ ‫به جای مردم ایران بهره می برند‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 21‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫رعدوبرق‪ .‬بیشینه ‪ 21‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ ۱۰۰ :‬میلیــارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات ســفر دولــت ســیزدهم بــه اســتان بــرای ســرعت‬ ‫دادن بــه ایجــاد طرح هــای زیرســاختی شــهرک شــیالت میگــو و‬ ‫ماهیــان خاویــاری گمیشــان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ســیدجواد قدس علــوی افــزود‪ :‬ایــن اعتبــار بخشــی از مجمــوع‬ ‫اعتبــار ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد ریالــی تصویــب شــده در ســفر اســفند‬ ‫پارســال ایــت اللــه رییســی بــه گلســتان بــرای توســعه بخــش‬ ‫شــیالت اســتان اســت کــه بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای پایــدار‬ ‫موردنیــاز بــه ویــژه ســامانه ابگیــری در داخــل دریــای خــزر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫و انتقــال کانــال بــه عــرض ‪۱۱۰‬متــر و ‪ ۲‬مــوج شــکن بــه طــول ســه‬ ‫کیلومتــر و ایجــاد زیرســاخت هــای مــورد نیــاز توســعه پــرورش‬ ‫میگــو و ماهیــان خاویــاری در گمیشــان هزینــه می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن اعتبــار زمینــه ســاز شــتاب بخشــیدن بــه‬ ‫اجــرای برنامــه بلندمــدت توســعه تولیــد میگــو و پــرورش‬ ‫ماهیــان خاویــاری در منطقــه گمیشــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪ :‬بــا زیرســاختی کــه دولــت طراحــی کــرده‪ ،‬تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری قیمــت نــان ســنتی بــرای مــردم هیچ گونــه افزایشــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار سیداحســان خانــدوزی بــا بیــان اینکــه تدبیــر دولــت در مــورد ارد و‬ ‫گنــدم نــان ســنتی متفــاوت خواهــد بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬روزانــه بیــش از هــزار میلیــارد تومــان یارانــه‬ ‫کاالهــای اساســی بــه جیــب مــردم ایــران نمـی رود‪ ،‬بلکــه بــه جیــب واردکننــدگان مـی رود و بخــش‬ ‫زیــادی از محصــوالت بــه شــکل قاچــاق از کشــور خــارج می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در دو هفتــه ابتدایــی امســال ‪ ۲۵۰‬درصــد افزایــش مصــرف ارد داشــتیم کــه‬ ‫نشــان دهنده رانــت و قاچــاق ارد از کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بخــش زیــادی از یارانــه کاالهــای اساســی‬ ‫بــه جیــب همســایگان مـی رود و در ســال گذشــته ‪ ۳۳‬درصــد ارزش وزنــی واردات کاالهــای اساســی‬ ‫داشــتیم کــه نشــان دهنده قاچــاق ان بــه خــارج اســت چــون مصــرف مــردم این قــدر افزایــش‬ ‫نیافتــه اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد مصــرف گنــدم در کشــور بــرای پخــت نــان ســنتی اســت و مابقــی‬ ‫بــرای صنــف و صنعــت‪ ،‬شــیرینی‪ ،‬ماکارونــی و نان هــای غیــر ســنتی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬بــا جنــگ اوکرایــن وضعیــت تجــارت کاالهــای اساســی هــم بغرنــج شــد و‬ ‫قیمــت گنــدم و روغــن بــه شــدت افزایــش یافــت و موجــب شــد قیمــت کاالهــای اساســی در ایــران‬ ‫بــه یک دهــم قیمــت در کشــورهای همســایه کاهــش یابــد کــه موجــب قاچــاق بــه خــارج می شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا زیرســاختی کــه دولــت طراحــی کــرده‪ ،‬تــا پایــان ســال جــاری قیمــت نــان ســنتی‬ ‫بــرای مــردم هیچ گونــه افزایشــی نخواهــد داشــت‪ .‬بــا وجــود اینکــه قیمــت ارد اصــاح خواهــد شــد‬ ‫ـی دیده شــده‪ ،‬قیمــت‬ ‫تــا جلــوی قاچــاق گرفتــه شــود‪ ،‬امــا تاکیــد می کنــم کــه بــا زیرســاخت بانکـ ِ‬ ‫پرداختــی نــان بــرای مــردم افزایــش نخواهــد یافــت‪.‬‬ ‫نقشه کرونایی خراسان شمالی یکدست زرد شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال برای ایجاد‬ ‫شهرک شیالت گمیشان‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫طبــق اخریــن فهرســت رنگ بنــدی کرونایــی شــهرها که از ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشــکی اعالم شــد‪ ،‬تمامی مناطق خراســان شــمالی در رنگبندی زرد کرونایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن ‪ ۶‬شهرســتان بجنــورد‪ ،‬فــاروج‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬جاجــرم‪ ،‬گرمــه و رازوجــرگالن در‬ ‫وضعیــت زرد کرونایــی قــرار داشــت کــه بــا روند کاهشــی مبتالیان در اســتان براســاس رنگ بندی‬ ‫جدیــد‪ ،‬شهرســتان هــای شــیروان و اســفراین نیــز در وضعیــت زرد کرونایی قــرار گرفت‪.‬‬ ‫وضعیــت قرمــز یــا خیلــی پرخطــر بــه شــرایطی اطــاق می شــود کــه در یــک شــهر از هــر ‪۱۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر‪ ،‬دسـت کم ‪ ۱۰‬نفــر روزانــه بــه علــت ابتــا بــه کرونــا در بیمارســتان بســتری شــوند‪ ،‬نارنجــی بــه‬ ‫معنــای وضعیــت پــر خطــر اســت امــار روزانــه بســتری بیشــتر از ‪ ۶‬نفــر از ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫اگهــی مفقــودی بــرگ ســبزو ســندکمپانی‪ :‬خــودرو ســواری سیســتم ســیتروئن تیــپ‪ sx‬زانتیــا مــدل ‪۱۳۸۹‬‬ ‫به شــماره موتور‪ ۱۲۰۳۷۸‬و شــماره شاســی ‪ s1512288187450‬وشــماره شــهربانی ‪ ۵۲۴‬ب ‪ ۷۴‬ایران ‪ ۹۲‬متعلق به‬ ‫اقــای روح اللــه صــادق پــور بــا کدملــی ‪ ۲۱۲۱۶۷۳۱۸۰‬مفقــود و از دزجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ ‫را توصیــف مــی کند‪.‬‬ ‫رنــگ زرد هــم از ســوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــه معنــای خطــر متوســط اســت بــه عبــارت دیگــر‬ ‫مناطقــی کــه بیــن چهــار تــا ‪ ۶‬نفــر از میــان هــر یکصــد هــزار نفــر بیمــار کوویــد ‪ ۱۹‬بســتری بــه‬ ‫صــورت روزانــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بستری ‪ ۶۵‬بیمار کووید‪ ۱۹‬در خراسان شمالی‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی اظهــار داشــت‪ :‬بــا بســتری ‪ ۱۹‬مبتــای‬ ‫جدید در شــبانه روز گذشــته‪ ،‬هم اینک ‪ ۶۵‬بیمار کووید‪ ۱۹‬در بیمارســتان های اســتان بســتری‬ ‫و تحــت مراقبت هــای پزشــکی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیدجواد پورنقــی بــا درخواســت از شــهروندان بــر رعایــت جــدی شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬همچنــان بــه شــهروندان توصیــه می کنیــم کــه پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫بویــژه واکسیناســیون را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هــم اینــک افــزون بــر ‪ ۹۸‬درصــد جمعیــت هــدف اســتان دُز اول‪ ۸۶ ،‬درصــد دُز‬ ‫دوم و ‪ ۶۰‬درصــد نیــز دُز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا تاکنــون ‪ ۲‬هــزارو ‪ ۲۱۱‬نفــر در خراســان شــمالی بــر اثــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری جــان خــود را از دســت داده انــد‪.‬‬ ‫اگهــی مفقــودی بــرگ ســبزو ســندکمپانی‪ :‬خــودرو ســواری سیســتم ســمند تیــپ الیکــس ‪ 7‬بــه رنــگ‬ ‫بــژ روغنــی مــدل‪ ۱۳۸۳‬بــه شــماره موتــور ‪ ۱۲۴۸۳۰۲۷۸۷۳‬و شــماره شاســی‪ ۸۳۲۰۹۶۳۸‬و شــماره شــهربانی‬ ‫‪ ۱۳۸‬ط ‪ ۳۳‬ایــران ‪ ۶۱‬متعلــق بــه اقــای بهــروز صادقپــور بــا کدملــی ‪ ۲۱۲۱۴۴۰۱۶۱‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط گردیــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 18‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبار‪ .‬بیشینه ‪ 18‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪18‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫طرح توجیهی مجدد برای کارخانه‬ ‫سرنگ سازی اق قال نوشته خواهد شد‬ ‫غریــب ابــادی اضافــه کــرد‪ :‬کارخانــه ســرنگ ســازی هــال احمر در ســال ‪ ۱۳۹۰‬در اق قال کلنگ زنی شــد‬ ‫و تــا مرحلــه احــداث ســوله پیــش رفته اما کامل نشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا رایزنــی انجــام شــده مقــرر شــد تــا ایــن کارخانــه بــا نوشــتن طــرح توجیهــی مجــدد‬ ‫(ســرنگ و ســرم) و مشــارکت ســرمایه گــذار بــه اتمــام برســد‪.‬‬ ‫غریــب ابــادی گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه ‪ ۵۰۰‬نفــر بــه صورت مســتقیم و غیرمســتقیم مشــغول‬ ‫بــه فعالیــت خواهند شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان از پوشــش امــدادی بــه هــزار و ‪ ۱۴۴‬حادثــه در ســال گذشــته‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬طــرح توجیهــی مجــدد بــرای کارخانــه ســرنگ ســازی اق قــا نوشــته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قاســم غریــب ابــادی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گلســتان اظهارکــرد‪ :‬ســال گذشــته عوامــل‬ ‫هــال احمــر بــه هــزار و ‪ ۵۶۸‬حادثــه امدادرســانی کــرده کــه از ایــن تعــداد هــزار و ‪ ۱۴۴‬مــورد ان جــاده ای‪،‬‬ ‫‪ ۵۵‬مــورد بــرف و کــوالک‪ ۳۲ ،‬مــورد ســیل و ابگرفتگــی و ‪ ۹۵‬فقــره کوهســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫سرپرســت جمعیــت هــال احمــر گلســتان افــزود‪ ۴۰ :‬هــزار جــوان در حــوزه جوانــان و هفــت هــزار‬ ‫داوطلــب در گلســتان ثبــت نــام کــرده و بــا مــا همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۸‬هــزار بســته معیشــتی و امســال هــم تاکنــون هشــت هــزار بســته‬ ‫معیشــتی بیــن نیازمنــدان توزیــع کــه بخشــی زیــادی از ان بــا کمــک خیــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫تنویر افکار غیر انتفاعی!‬ ‫حوادث‬ ‫دستگیری سارقان کابل برق‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫دستگیری سارقان کابل برق‬ ‫حین سرقت در بندرگز‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ «محمــود علــی فــر» در‬ ‫گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق درســطح شهرســتان و بــروز‬ ‫مشــکالت بــرای شــهروندان‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بصــورت‬ ‫ویــژه در دســتور کار پلیــس شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه باتــاش هــای اطالعاتــی و رصــد دوربین هــای‬ ‫مــدار بســته‪ ،‬متهمــان شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی در عملیاتــی ضربتــی و غافلگیرانــه ‪ 7‬ســارق دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات اولیــه و پــس از‬ ‫مواجهــه بــا مســتندات غیرقابــل انــکار پلیــس‪ ،‬چــاره ای جــز‬ ‫اقــرار نداشــتند و بــه ‪ 31‬فقــره ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گنبــدکاووس خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمــان پــس از‬ ‫تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی معرفــی وســپس روانــه شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ مهــدی مهــدوی نیــا در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت‪ :‬در پــی وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل برق در ســطح شهرســتان‪ ،‬رســیدگی‬ ‫بــه موضــوع در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران کالنتــری ‪ 11‬بــا انجــام یکســری اقدامات اطالعاتی‬ ‫و گشــت زنی هــای هدفمنــد در نقــاط جــرم خیز موفق شــدند ســارقان‬ ‫کــه در حــال ســرقت ترانــس کابــل بــرق بوده اند مشــاهده که ســارقان‬ ‫بــه محــض مشــاهده پلیــس اقــدام به فــرار کردند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ســرانجام پــس از یــک تعقیــب و گریــز‬ ‫موفقیت امیــز‪ ،‬خــودرو ســارقان متوقــف و متهمــان کــه قصــد‬ ‫متــواری شــدن در زمیــن هــای کشــاورزی اطراف را داشــتند‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی بندرگــز بیــان داشــت‪ :‬در ایــن عملیــات ‪2‬‬ ‫متهــم ســابقه دار دســتگیر کــه در تحقیقــات اولیــه بــه ‪ 7‬فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی‬ ‫در کمتر از یک ساعت‬ ‫در مینودشت‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬ســرهنگ‬ ‫«علــی اکبــر بــای» در تشــریح ایــن خبــر اظهارداشــت‪ :‬پــس از‬ ‫اعــام مرکــز ‪ 110‬مبنــی بــر وقــوع یــک مــورد تیــر انــدازی در یکــی‬ ‫از محــات شهرســتان‪ ،‬موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متهــم پیــش از حضــور مامــوران از محــل متــواری‬ ‫شــده بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تحقیقات تخصصی و بررسـی های بعمل امده‬ ‫توســط پلیــس‪ ،‬عامــل تیرانــدازی شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا‬ ‫مقــام قضائــی در یــک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫بــای بــا اشــاره بــه کشــف یــک قبضــه اســحله شــکاری غیــر مجــاز‬ ‫و ‪ 26‬عــدد فشــنگ از متهــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در تحقیقــات‬ ‫اولیــه پلیــس بــه بــزه ارتکابــی اعتــراف و علــت و انگیــزه خــود را‬ ‫اختالفــات شــخصی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان مینودشــت در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫معرفــی متهــم بــه مراجــع قضایــی عنــوان داشــت‪ :‬پلیــس اجــازه‬ ‫جــوالن دادن بــه اراذل و اوبــاش را نخواهــد داد‪.‬‬ ‫چک جدید‪ ،‬حتی اگرچک‬ ‫یک ریالی برگشت بخورد‬ ‫صادر نمی شود‬ ‫سرویس اقتصاد‪:‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬اکنــون بــه محــض ایــن‬ ‫کــه یــک چــک حتــی بــه میــزان یــک ریــال برگشــت بخــورد‪ ،‬قفل می شــود‬ ‫و صاحــب چــک دیگــر نمی توانــد چــک جدیــد صــادر کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار مهــران محرمیــان باحضــور در یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای شــبکه بانکــی قانــون جدیــد چــک ‪۱۷‬‬ ‫تکلیــف را برشــمرده اســت‪ ۱۱ .‬مــورد از ایــن تعــداد کامــل انجــام شــده‬ ‫و مهم ترینــش ایــن بــود هــر چکــی کــه صــادر می شــود بایــد در ســامانه‬ ‫صیــاد ثبــت شــود‪ .‬ایــن ســامانه را در داخــل شــبکه بانکــی بــه عنــوان‬ ‫«پیچــک» می شناســیم‪ ،‬چــون از ســامانه صیــاد کــه چــک و دســته چــک‬ ‫را صــادر می کنــد متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی ادامــه داد‪ :‬فعالیــت بســیار‬ ‫زیــادی بــرای اجــرای ایــن موضــوع‪ ،‬الزم بــود کــه انجــام شــود‪ ،‬چــرا کــه‬ ‫بایــد در کل شــبکه بانکــی و افــرادی کــه بــا چــک ســر و کار داشــتند انجــام‬ ‫می شــد و در ایــن خصــوص محدودیــت هــای فراوانــی پیــش رو بــود و‬ ‫همــه ایــن فعالیت هــا در فضــای کرونــا اجــرا شــد‪ .‬بیــش از یــک میلیــون‬ ‫نفــر ســاعت صــرف شــد تــا ایــن کار بــه انجــام برســد‪ ۱۵۰ ،‬هــزار نفــر‬ ‫ســاعت ان در بانک مرکزی و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر ســاعت ان در شــبکه بانکی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن منهــای ان وقتــی اســت کــه کارمنــدان شــعبه بــرای‬ ‫اطــاع رســانی‪ ،‬امــوزش و صحبــت بــا مشــتریان گذاشــتند‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۱۸۰‬میلیون فقره چک صیادی در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محرمیــان در ادامــه افزود‪:‬صــد و هشــتاد میلیــون فقــره چــک صیــادی‬ ‫در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬صــادر شــد کــه در ســامانه صیــاد ‪ ۶۵‬میلیــون فقــره ان‬ ‫ثبــت و صــادر شــد و ان فــردی کــه چــک را گرفتــه تاییــد کــرده اســت و اگر‬ ‫بــه فــرد دیگــری می خواســت منتقــل کنــد در انجــا ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای‬ ‫قانون اصالح قانون چک اکنون به جان کالم و روحش رســیده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مــواردی کــه انجــام نشــده ایــن اســت کــه اگــر یــک نفــری‬ ‫چکی را به حســاب گذاشــت و چک برگشــت خورد از ســایر حســاب های‬ ‫ان فــرد در بانک هــای دیگــر هــم برداشــت شــود؛ ایــن موضــوع اکنــون در‬ ‫همــان بانــک‪ ،‬عملیاتــی اســت و اگــر ان فــرد در همــان بانــک حســاب‬ ‫دیگــری داشــته باشــد برداشــت‪ ،‬مســدود و ایــن کار تمــام می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چیــزی کــه تــا قبــل از اجــرای ایــن قانــون وجــود نداشــت‬ ‫ایــن بــود کــه اگــر چــک در بــازار ‪ ۱۰‬دســت می گشــت کســی خبــردار‬ ‫نمی شــد و ابــزاری بــرای پولشــویی و فــرار مالیاتــی و هــزاران مــورد‬ ‫مختلــف راجــع بــه ایــن موضــوع وجــود داشــت کــه خوشــبختانه ای ـن ‬ ‫مســائل مدیریــت شــده اســت‪.‬‬ ‫محرمیان گفت‪ :‬چند ده هزار چک برگشــتی روزانه کشــیده می شــود‬ ‫کــه تــا مدتــی بایــد دیــد کــه مطمئــن شــویم بــه لحــاظ فنــی مشــکلی‬ ‫نیســت و البتــه پنــج بانــک باقــی مانــده هــم بــه ایــن طــرح بپیوندنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت دو هفتــه طــول بکشــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون ایــن خدمــت در ‪ ۲۵‬بانــک عملیاتــی اســت و بــه‬ ‫بانک هــا اعــام کردیــم کــه هفتــه اینــده مانــوری را در ایــن ارتبــاط‬ ‫برگــزار می کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬ایــن کار را بــه صــورت‬ ‫ازمایشــی اجــرا می کنیــم‪ ،‬بانک هــا ســرویس هایشــان زیــر فشــار بــرود‪،‬‬ ‫مطمئــن شــویم مشــکلی نیســت‪ ،‬در نهایــت عملیاتــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســرویس بــه مــا وصــل اســت و یــک مرحلــه مانــور را‬ ‫ازمایشــی انجــام می دهیــم و اگــر موفقیــت امیــز بــود عملیاتــی می شــود‬ ‫و اگــر ســرویس بانک هــا پایــدار نباشــد ممکــن اســت مقــداری طوالنــی‬ ‫شــود و فرصتــی دهیــم تــا ســرویس ان هــا پایــدار شــود‪.‬‬ ‫معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه واســط‬ ‫بیــن ان سرویســی کــه در بانــک مرکــزی داریــم و سرویســی کــه مــردم‬ ‫می گیرنــد بانک هــا و موسســات اعتبــاری هســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬اکنــون نصــف‬ ‫شــبکه بانکــی انجــام داده انــد و بقیــه بــه تدریــج انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه بانک هایــی کــه بــه ایــن سیســتم متصــل نشــده اند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬عمدتــا ًبحــث فنــی بــوده یعنــی سرویســی کــه دربــاره ان صحبــت‬ ‫می کنیــم بــه شــدت پیچیــده اســت‪ ،‬بحــث مســدودی و رفــع مســدودی‬ ‫حســاب ســرویس پیچیــده ای اســت‪ ،‬بــرای هــر کــدام از این هــا بانک هــا‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰‬تســت بایــد انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کســی کــه اقــدام بــه کشــیدن چــک می کنــد امــا‬ ‫در ان حســاب موجــودی کافــی نــدارد مبلــغ چــک کشــیده شــده می تواند‬ ‫از ســایر حســاب هایش در بانک هــای دیگــر تامیــن شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬همــه‬ ‫حســاب هایش در همــه بانک هــا مســدود می شــود البتــه ایــن کلمــه‬ ‫«مســدود» در قانــون بــه کار بــرده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اگــر در شــبکه بانکــی هــر کــس یــک چــک برگشــتی‬ ‫حتــی بــه میــزان یــک ریــال داشــته باشــد‪ ،‬قفــل می شــود و دیگــر‬ ‫نمی توانــد چــک صــادر کنــد‪ ،‬امــا قبــا ایــن طــور نبــود‪.‬‬ ‫محرمیــان در پایــان اظهــار داشــت‪ :‬قبــا ًکســی کــه از بانک هــای‬ ‫مختلــف دســته چــک داشــت تــا موقعــی کــه بــرگ دســته چــک‬ ‫داشــت می توانســت تــک تــک ان را دســت مــردم بدهــد حتــی اگــر‬ ‫دچــار ورشکســتگی شــده بــود‪ ،‬امــا اکنــون بــه محــض ایــن کــه یــک‬ ‫چــک حتــی بــه میــزان یــک ریــال برگشــت بخــورد‪ ،‬قفــل می شــود و‬ ‫صاحــب چــک دیگــر نمی توانــد چــک جدیــد صــادر کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه ایــن روزهــا رعیــت در فضــای مجــازی دائــم در‬ ‫پوســتین مــارک دار برخــی مســئولین مــی افتنــد و بــا‬ ‫مطــرح ســاختن مســائل شــخصی و غیــر عمومــی برایشــان‬ ‫حاشــیه و دغدغــه مــی تراشــند‪ ،‬اصــا ً صــورت خوشــی‬ ‫نــدارد و بــه قــول قدمــا عیــن صــواب نیســت‪.‬‬ ‫بمانــد کــه بــا روح و مبانــی اصــول و حقــوق شــهروندی‬ ‫هــم منافــات دارد و زیــر گرفتــن حریــم خصوصــی اســت!‬ ‫بــه قــول خدابیامــرز ســالوادور ماداریــاگا نویســنده‬ ‫اســپانیولی «گاهــی اوقــات بــا خــودم مــی گویــم وقــت‬ ‫ان اســت دیگــر از دخالــت کــردن در زندگــی خــودم‬ ‫هــم دســت بکشــم‪ .‬چــرا کــه افــرادی هســتند کــه ایــن‬ ‫زحمــت را برایــم خواهنــد کشــید!» واال بــه خــدا ســالوادور‬ ‫حــرف حــق را زد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــوزش و پــرورش فــان جــا اصــول اداری را‬ ‫رعایــت کــرده و بنــده خــدا بــرای تاســیس مدرســه غیــر‬ ‫انتفاعــی بــه خــودش نامــه زده و از خــودش کســب تکلیــف‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بعــد یــک عــده کــه ادعــای مغزهــای بــزرگ‬ ‫روغنــکاری شــده دارنــد‪ ،‬دادار دودور راه انداختــه انــد کــه‬ ‫فالنــی بــه خــودش نامــه زده اســت و فــان و بهمــان ‪!...‬‬ ‫تــا جایــی کــه مدیــر کل بنــده خــدا مجبــور شــده بــرای‬ ‫تنویــر افــکار عمومــی و غیــر انتفاعــی‪ ،‬توضیــح بدهــد‬ ‫کــه ایهاالنــاس ایــن مجــوز را بــرای دوران بازنشســتگی‬ ‫درخواســت کــرده ام و روال اداری اســت و باقــی‬ ‫داســتان‪...‬‬ ‫نماینــده مجلســی کــه از تــرس همیــن قضــاوت هــا و‬ ‫دخالــت هــا حــق نداشــته باشــد بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و بــدون تقطیــع و همــگام ســازی چهــار تــا‬ ‫درشــت بــار کارمنــد گمــرک کنــد یــا بــه چشــم بــرادر‬ ‫بزرگتــری یــک ســیلی افســری تــوی گــوش ســرباز راهــور‬ ‫ســر چهــارراه بزنــد‪ ،‬بــه نظــر شــما مــی توانــد دو روز مــی‬ ‫توانــد در برابــر مافیــا و دســت هــای پشــت پــرده خــودرو و‬ ‫بادمجــان و خیــار و گوجــه و ‪ ....‬محکــم بایســتد و حرفــش‬ ‫را رک بزنــد؟!‬ ‫بمانــد کــه برخــی قضایــا مثــل سیســمونی تــرک و کــت‬ ‫و شــلوار مــارک و ‪ ...‬پشــت پــرده سیاســی و ماهیــت‬ ‫تخریبــی هــم دارد کــه دیگــر اصــا ً قشــنگ نیســت!‬ ‫فقــط دوســتان و عزیزانــی کــه شــبانه روز در فضــای‬ ‫مجــازی فــر مــی خورنــد و هــر خبــری را بازنشــر مــی دهنــد‬ ‫در جریــان باشــند تزلزلــی کــه ایــن روزهــا بر اثــر فروریختن‬ ‫بنیادهــای فلســفه اسکوالســتیک فضــای مجــازی در‬ ‫جامعــه مشــاهده مــی شــود بــه شــکل ماهرانــه ای‬ ‫در حــال بــزک دوزک نوعــی خالــه زنــک بــازی نویــن و‬ ‫هرمنوتیــک اســت کــه ایــن دکتریــن بــا پشــتوانه فالوورهــا‬ ‫و اینفلوئنســرهای پوشــالی‪ ،‬فرادســتان را در چالشــی‬ ‫عمیــق فــرو مــی بــرد کــه ممکــن اســت مجبــور شــوند چنــد‬ ‫صبــاح دیگــر حتــی موقــع اشــک ریختــن بــرای فرودســتان‬ ‫مــارک ســاعت صــد میلیونــی شــان را بــا چســب بپوشــانند‬ ‫یــا زبانــم الل فرزنــدان و عــروس هــا و دامادهــای شــاخ‬ ‫شمشادشــان را مجبــور کننــد بــرای ادامــه تحصیــل‪ ،‬وضــع‬ ‫حمــل‪ ،‬خریــد سیســمونی‪ ،‬کــت و شــلوار و ‪ ...‬بــه همیــن‬ ‫مراکــز الکچــری داخــل کشــور قناعــت کننــد! البتــه اگــر بــاز‬ ‫هــم شــما حــرف درنیاوریــد‪...‬‬ ‫هموطن گرامی‪ ،‬با سالم و‬ ‫احترام به اگاهی می رساند؛‬ ‫تماس های تلفنی از‬ ‫پیام رسان واتساپ مبنی‬ ‫بر (برنده شدن) کالهبرداری‬ ‫است و به قصد تخلیه حساب‬ ‫بانکی شما صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لطفا از پاسخ دادن به این‬ ‫تماس ها و ارائه کد ارسالی در‬ ‫متن پیامک خودداری نمایید‪.‬‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬هدی بانکی‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫وقتــی جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ (‪ ،)J.K. Rowling‬نویســنده ی‬ ‫داســتان های هری پاتــر‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختی در تاریک تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ســراغ انســان می ایــد‪ ،‬کافــی اســت ناامیــد‬ ‫نشــوید و طالــب نــور باشــید»‪ ،‬دقیقــا بــه هــدف زد! گاهی باید به‬ ‫اعمــاق ناامیــدی فــرو برویــد تــا انرژی الزم بــرای اوج گرفتن را پیدا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد در اوج ناامیــدی و احســاس یاس‪ ،‬زندگی‬ ‫جدیــدی را شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد اصالحــات و تغییراتی انجام دهید‬ ‫کــه بــه شــما ایــن امــکان را بدهــد تــا درامــد ثابتــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫عــادات بــد را تــرک کنیــد و تفکــر پویــا داشــته باشــید‪ .‬اگــر طــی‬ ‫ایــن پروســه‪ ،‬مراقــب جســم و روح تــان باشــید‪ ،‬شــروع دوبــاره‬ ‫برای تــان ســاده تر خواهــد شــد‪ .‬در ایــن نوشــته می توانیــد بــا ‪۲۱‬‬ ‫توصیــه تاثیرگــذار بــرای شــروع دوبــاره زندگــی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫ادامه شماره ‪526‬‬ ‫‪ .۶‬تفکرتان را پویا کنید‬ ‫وقتــی نیــاز داریــد شــرایط تان را تغییــر دهیــد و زندگــی جدیــد را‬ ‫شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد تحــوالت و تعدیل هایــی هــم در تفکرات تــان‬ ‫ایجــاد کنیــد‪ .‬بایــد ماننــد یــک فــرد جدیــد فکــر کنیــد‪ ،‬ماننــد یــک فــرد‬ ‫جدیــد رفتــار کنیــد‪ ،‬ماننــد یــک فــرد جدیــد لبــاس بپوشــید و دور و‬ ‫برتــان را هــم ادم هــای جدیــدی پـُـر کننــد‪ .‬امــا بــرای رســیدن بــه تمــام‬ ‫اینهــا‪ ،‬اول بایــد تفکرتــان را مثبــت و اعتقادتــان را محکــم کنیــد‪.‬‬ ‫«نمی توانم» و «اما و اگر» و «شــایدها» را کنار بگذارید‪ .‬در مســیر‬ ‫پیــش رو‪ ،‬فرصتــی بــرای جــوالن چنیــن افــکاری نیســت‪.‬‬ ‫مطمئــن باشــید اگــر متفــاوت فکــر کــردن را بــه مغزتــان امــوزش‬ ‫ط را به طــور کلــی متحــول کنیــد‪ .‬شــما همــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬می توانیــد شــرای ‬ ‫چیــزی هســتید کــه فکــر می کنیــد‪ .‬هــر چنــد تقریبــا غیرممکــن‬ ‫اســت کــه کســی را امــوزش دهیــم دقیقــا و بــه طــور خــاص کاری‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬امــا ادام ـه ی مطلــب‪ ،‬طــی ایــن پروســه را برای تــان‬ ‫بســیار ســاده تر خواهــد کــرد‪ .‬تفکــر مثبــت و بــا اعتمادبه نفــس باعث‬ ‫می شــود مراحــل زیــر قابــل اجــرا باشــند‪.‬‬ ‫‪ .۷‬دقیقا مشخص کنید چه کسی می خواهید باشید‬ ‫دوســت داریــد چطــور بــه نظــر برســید‪ ،‬چطــور لبــاس‬ ‫بپوشــید‪ ،‬روابط تــان چگونــه باشــد‪ ،‬کجــا می خواهیــد زندگــی‬ ‫کنیــد‪ ،‬چــه اتومبیلــی می خواهیــد داشــته باشــید؟ ‪ ۱۵‬دقیقــه‬ ‫وقــت بگذاریــد‪ ،‬چش ـم های تان را ببندیــد و زندگــی ایــده ال و‬ ‫احساســی را کــه در ان خواهیــد داشــت تصــور کنیــد‪ .‬از ایــن‬ ‫زندگــی مطلوب تــان یــک عکــس ذهنــی بگیریــد‪ ،‬الزم اســت‬ ‫ایــن تصویــر را بــاور کنیــد‪ ،‬بــدون ســایه ای از شــک و تردیــد‪،‬‬ ‫فــردی کــه تجســمش کردیــد همانــی اســت کــه خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫شــما بایــد بدانیــد االن کجــا هســتید و مســیرتان را از کجــا‬ ‫بایــد شــروع کنیــد‪ ،‬بــه کجــا می خواهیــد برســید و نقطــه ی‬ ‫پایــان کجاســت؟ چــه هدف هایــی داریــد؟ اینهــا را روی کاغــذ‬ ‫بیاوریــد‪ .‬همـه ی مــا نیــاز داریــم روی بعضـی از مهارت هایمــان‬ ‫کار کنیــم‪ ،‬چــون هیچ کــس کامــل و بی عیــب نیســت‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬مراقب جسم تان باشید‬ ‫‪ .۱‬دوش بگیرید‬ ‫ی داشــتن ذهـن ‬ ‫شــاید کمــی خنــده دار به نظــر برســد‪ ،‬امــا بــرا ‬ ‫م را هــم پاکیــزه کنیــد‪ .‬بــرای شــروع تفکــر تــازه‬ ‫تمیــز بایــد جسـ ‬ ‫بایــد تــر و تــازه شــوید‪ .‬دوش گرفتــن یــا ســایر تکنیک هــای‬ ‫ارامش بخشــی بــرای ایــن هســتند کــه اســترس را از شــما دور‬ ‫کننــد و بــه ذهن تــان یــاداوری کننــد کــه زمــان شــروعی دوبــاره‬ ‫اســت‪ .‬شــما بــا دوش گرفتــن نــه تنهــا تمیــز و پاکیــزه و شــاداب‬ ‫می شــوید‪ ،‬بلکــه بــرای شــروع هــم امــاده می شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ورزش کنید‬ ‫مســخره بــه نظــر می رســد‪ ،‬نه؟ ایــا کســی کــه در اوج ناامیــدی‬ ‫و احســاس ناتوانــی اســت‪ ،‬اراده و تــوان ورزش کــردن دارد؟‬ ‫امــا موضــوع ایــن اســت کــه بــه چنیــن مقوالتــی نمی تــوان‬ ‫نــگاه «اول ایــن‪ ،‬بعــد ان» داشــت‪ .‬مثــا واقعــا الزم نیســت‬ ‫بــه ایــن فکــر کنیــم کــه ایــا فــرد موفــق ورزش می کنــد یــا فــرد‬ ‫ورزشــکار موفــق اســت‪ ،‬اول مــرغ بــود یــا تخم مــرغ؟‬ ‫اولیــن چیــزی کــه هنــگام ناامیــدی و حــال ناخوشــایند بایــد‬ ‫بــه ان اهمیــت بدهیــد‪ ،‬بدن تــان اســت‪ .‬کل روز را در تخــت‬ ‫گذرانــدن فقــط شــرایط را بدتــر می کنــد؛ چرخـه ی معیوبــی کــه‬ ‫فقــط و فقــط خــودش را تغذیــه می کنــد‪ .‬جســم تان شــروع‬ ‫می کنــد بــه خســته و ناتــوان شــدن و ســپس ذهن تــان هــم‬ ‫همراه ـی اش می کنــد‪ .‬وقتــی ورزش می کنیــد‪ ،‬ذهن تــان بــه‬ ‫جــای اینکــه بــه چیزهــای بی اهمیــت و منفــی بپــردازد‪ ،‬شــروع‬ ‫می کنــد بــه دســتور گرفتــن از بدن تــان‪ ،‬احســاس بهتــری‬ ‫خواهیــد داشــت‪ ،‬ظاهــر بهتــری پیــدا خواهیــد کــرد و در کل‬ ‫بهتــر خواهیــد شــد‪ .‬در نتیجــه نیرویــی بــه دســت می اوریــد کــه‬ ‫بــه جنــگ دنیــای دیوانــه برویــد!‬ ‫‪ .۳‬روی تغذیه ی سالم بیشتر تمرکز کنید‬ ‫غفلتــا می بینیــد ساعت هاســت پشــت میــز شــام نشســته اید‬ ‫و مشــغول خــوردن و تماشــای تلویزیــون هســتید یــا هلــه‬ ‫هوله هــای فراوانــی خورده ایــد بــدون اینکــه حواس تــان‬ ‫باشــد‪ .‬بعــد از پُرخــوری‪ ،‬احســاس بســیار بــدی پیــدا خواهیــد‬ ‫کــرد و مجبــور می شــوید بــاز همــان چرخــه ی معیــوب تکــرار‬ ‫می شــود؛ بــاز هــم روی کاناپــه ولــو می شــوید و دعــا می کنیــد‬ ‫هــر چــه زودتــر از ایــن بدهضمــی و اشــوب معــده نجــات پیــدا‬ ‫کنیــد‪ .‬جالــب نیســت‪ ،‬نــه؟‬ ‫غــذا بایــد بــه شــما احســاس انــرژی داشــتن بدهــد‪ ،‬نــه اینکــه‬ ‫دچــار رخــوت و کســالت شــوید و خودتــان را بابــت خوردنــش‬ ‫ســرزنش کنیــد‪ .‬بعــد از خــوردن یــک غــذای ســالم‪ ،‬بــدن شــما‬ ‫احســاس بهتــری خواهــد داشــت و در نتیجــه شــما بــه حــس‬ ‫بهتــری می رســید‪ .‬بــرای خــروج از اوج احســاس ناامیــدی‬ ‫بایــد در مــورد خودتــان بــه انــدازه ی کافــی احســاس خــوب‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬تغذیـه ی ســالم‪ ،‬بخشــی از ترفندهــای ذهنــی‬ ‫ســیر کــردن در مســیر کســالت و‬ ‫اســت کــه ذهــن و روان را از ِ‬ ‫ناامیــدی دور می کنــد‪.‬‬ ‫در ادامه باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫توقعات بی جایی که به شما اسیب می زنند‬ ‫سرویس سالمت‪-‬مهدی صارمی‬ ‫انچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه زندگــی مــا معنــا می بخشــد‪،‬‬ ‫انتظــارات ماســت‪ .‬زمانــی کــه فرصــت ان می رســد کــه بــه اهــداف‬ ‫خــود دســت پیــدا کنیــم‪ ،‬اگــر ایمــان و بــاور نداشــته باشــیم کــه‬ ‫موفــق می شــویم‪ ،‬موفــق نخواهیــم شــد! امــا گاهــی اوقــات ایــن‬ ‫توقعــات بی جــا بــه مــا اســیب می زننــد کــه در ایــن مقالــه بــه‬ ‫ان هــا خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه لوئیزیانــا در امریــکا نشــان می دهــد افــرادی کــه‬ ‫خودشــان را باور دارند‪ ،‬بیشــتر از کســانی که خودشــان را باور ندارند‪،‬‬ ‫از مزیت هــای فراشــناختی بهــره می برنــد‪ .‬یعنــی انهــا بــرای حــل‬ ‫مســائل‪ ،‬بیشــتر از مغزشــان اســتفاده می کننــد و توانایــی ادراک و‬ ‫قــدرت ذهنــی باالتــری نیــز برای حل مســائل دارند‪ .‬فراشــناخت‪ ،‬برای‬ ‫موفقیــت بســیار الزم و ضــروری اســت‪ ،‬چــون بــه شــما ایــن اطمینــان‬ ‫را می دهــد کــه از زوایــای مختلــف بــا مســائل و مشــکالت مواجــه‬ ‫شــوید و از توانمندی های تــان بــر اســاس موقعیــت پیش امــده‪،‬‬ ‫اســتفاده ی بهینــه را داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مشــکلی کــه در رابطــه بــا انتظــارات مــا وجــو ­د دارد ایــن اســت کــه‬ ‫انتظــارات مــا بــر ســایر افــراد نیــز تاثیــر می گذارنــد‪ .‬همین طــور اگــر‬ ‫بــه دهـه ی ‪ ۱۹۶۰‬برگردیــم‪ ،‬می­ بینیــم کــه تحقیقــات دانشــگاه هاروارد‬ ‫ـان می دهــد کــه قــدرت باورهــای ما بر رفتــار دیگران اثـ ­ر می گذارد‪.‬‬ ‫نشـ ­ ‬ ‫هنگامــی کــه در ایــن تحقیقــات معلمــان (بــه صــورت تصادفــی) بــه‬ ‫برخــی از کــودکان گفتنــد کــه ان­هــا باهــوش هســتند‪ ،‬ان کــودکان‪ ،‬نــه‬ ‫فقــط در کالس‪ ،‬بلکــه حتــی در ازمــون هــای اســتاندارد ‪ ،IQ‬عملکــرد‬ ‫بهتــری از خــود بــرو ­ز دادنــد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬مــا از افــرادی کــه باورشــان داریــم‪ ،‬تاثیر­پذیــری بیشــتری‬ ‫داریــم‪ .‬تحقیقــات نشــان می­ دهــد کــه ایــن اتفــاق بــه ایــن علــت‬ ‫رخ می­ دهــد کــه وقتــی مــا بــه کســی اعتقــاد داریــم‪ ،‬بــا او بهتــر از‬ ‫کســی کــه فکــر می­ کنیــم شکســت خواه ­د خــورد‪ ،‬رفتار می ­کنیــم و در‬ ‫مقایســه بــا کســی کــه تصــور می­ کنیــم شکســت خواهــد خــورد‪ ،‬بــه او‬ ‫فرصت­ هــای بیشــتری بــرای موفقیــت می­ دهیــم و همچنیــن نســبت‬ ‫بــه دیگــران بــه او بازخــورد کامل­ تــر و مفید­تــری می­ دهیــم‪ ،‬حتــی بــه‬ ‫او امــوزش بیشــتری ارائــه می کنیــم‪ ،‬چــرا کــه می ­پنداریــم ان زمــان را‬ ‫بــه درســتی صــرف می­ کنیــم‪.‬‬ ‫اگــر اجــازه دهیــد کــه شــک و تردید­تــان بــر اعتقاد­تــان بــه کســی‬ ‫ن را تضمیــن خواهیــد‬ ‫(یــا چیــزی) ســایه افکنــد‪ ،‬عمــا شکســت ا ­‬ ‫ســبو «‪»nocebo‬‬ ‫کــرد‪ .‬متخصصــان پزشــکی بــه ایــن امــر‪ ،‬اثــر نو ِ‬ ‫مــی گوینــد‪ .‬بیمارانــی کــه نســبت بــه رونــد درمــان یــا معالجه­ شــان‬ ‫(یــا رویه­ هــای پزشــکی) انتظــارات مســاعدی ندارنــد‪ ،‬در مقایســه‬ ‫بــا بیمارانــی کــه انتظــار موفقیــت دارنــد‪ ،‬حتــی اگــر روی ـه ی درمانــی‬ ‫ان هــا بــه خوبــی پایه گــذاری شــده­باشــد‪ ،‬بــاز هــم دوره ی درمــان را‬ ‫بــا مشــکالت بیشــتری پشــت ســر خواهنــد گذاشــت‪ .‬از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫اگر پزشــکی‪ ،‬از روش درمانی اســتفاده کند که مشــخص شــده ­‪ ،‬نرخ‬ ‫موفقیــت ان در ازمایشــگاه بــاال بــوده اســت‪ ،‬امــا ان را بــا نگرشــی‬ ‫منفــی معرفــی کنــد و ارائــه دهــد‪ ،‬احتمــال دریافــت نتیجـه ی منفــی‬ ‫نیــز افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫ان­چــه بــه زندگــی مــا شــکل می ­دهــد‪ ،‬انتظــارات ماســت‪ .‬انتظــارات‬ ‫مــا می ­تواننــد زندگی ­مــان را چــه از نظــر روحــی و چــه از نظــر‬ ‫فیزیکــی تغییـر­ دهنــد‪ .‬مــا بایــد بســیار مراقــب انتظاراتمــان باشــیم‬ ‫و نســبت بــه ان­هــا اگاهــی کافــی داشته ­باشــیم‪ ،‬چــرا کــه ممکــن‬ ‫اســت زندگ ـی­ را بیهــوده بــر مــا ســخت­ کنند‪ .‬به­ ویــژه بایــد مراقــب‬ ‫انتظاراتــی باشــیم کــه تبعــات دارنــد (زیــرا بــرای دیگــران انــواع‬ ‫دردســر­ها را درســت می­ کننــد)‪.‬‬ ‫زندگی باید عادالنه باشد‬ ‫میلیــون هــا بــار بــه مــا (و همین­طــور بــه دیگــران) گفتــه شــده کــه‬ ‫زندگــی عادالنــه نیســت‪ ،‬امــا به رغــم انچــه مــا در مــورد پیچیدگی­ هــا‬ ‫و درهم وبَرهمی هــای بی عدالتــی می­ دانیــم‪ ،‬ایــن مفهــوم به طــور‬ ‫کامــل بــا واقعیــت مطابقــت نــدارد‪ .‬تعــداد قابل توجهــی از مــا به­ طــور‬ ‫ناخــوداگاه انتظــار داریــم کــه زندگــی عادالنه باشــد و بر­ایــن باوریم که‬ ‫هــر بی عدالتــی کــه تجربــه کنیــم‪ ،‬هــر طــور شــده به شــکلی جبــران‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬حتــی اگــر مــا کاری در قِبــال ان انجــام ندهیم‪ .‬اگر شــما‬ ‫در دام ایــن طــرز تفکــر افتاده ایــد‪ ،‬دیگــر وقــت ان اســت کــه ان را‬ ‫فرامــوش کنیــد‪ .‬هنگامــی کــه اتفاقــی «ناعادالنــه» رخ می دهــد‪ ،‬بــه‬ ‫نیروهایــی غیــر از خودتــان تکیــه و اعتمــاد نکنیــد کــه بــه شــما کمــک‬ ‫کننــد تــا دوبــاره روی پاهــای خودتــان بایســتید‪ .‬گاهــی اوقــات هیــچ‬ ‫جایــزه ی ت َســلی­ خاطری وجــود نــدارد و شــما هــر چــه زودتــر حســرت‬ ‫خــوردن بــرای شــرایطی کــه نیســت را کنــار بگذاریــد‪ ،‬زودتــر می توانیــد‬ ‫واکنشــی نشــان دهیــد و یــا اقدامــی کنیــد کــه واقعــا باعــث ایجــاد‬ ‫تغییــر می شــود‪.‬‬ ‫فرصت ها خودشان سر راه من سبز خواهند شد‬ ‫یکــی از مهم­ تریــن کار­هایــی کــه یــک نفــر می­ توانــد انجــا ­م دهــد ایــن‬ ‫اســت کــه ســرش را بلنــد­کنــد و بــه دنبــال فرصت­ هــا بگــردد‪ .‬فقــط‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه شــما اســتحقاق و شایســتگی ترفیــع‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫و ترقــی یــا داشــتن یــک خــودروی شــرکتی را داریــد‪ ،‬بــه ایــن معنــی‬ ‫نیســت کــه ایــن اتفــاق رخ خواهــد­داد‪ .‬شــما بایــد اتفاقــات را وادار‬ ‫بــه افتــادن کنیــد! شــما بایــد ســخت کار کنیــد و بــا ایــن شــرایط کنــار­‬ ‫بیاییــد‪ ،‬ســپس برویــد و انچــه کــه حقتــان اســت را بگیریــد‪ .‬اگــر مــا‬ ‫خودمــان را بــه انچــه بــه مــا داده شــده اســت‪ ،‬محــدود کنیــم‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی اســت کــه تحــت کنتــرل دیگــران هســتیم‪ .‬وقتــی که شــما وارد‬ ‫عمــل می شــوید‪ ،‬فکــر­کنیــد کــه «مــن چــه گام­ هایــی را بایــد بــرای این‬ ‫اقــدام بــردارم؟»‪« ،‬چــه موانعــی بــر ســر راه مــن قــرار دارنــد و بــرای از‬ ‫ســر راه برداشــتن ان هــا چــه کار بایــد بکنــم؟» و «چــه اشــتباهاتی‬ ‫مرتکــب شــده ام کــه بــه جــای اینکــه مــرا بــه اهدافــم نزدیــک کننــد‪ ،‬از‬ ‫ان ­هــا دور کرده ­انــد؟»‬ ‫همه باید مرا دوست داشته باشند‬ ‫افــراد ســائق خــاص خودشــان را دارنــد و ایــن بدیــن معنــی اســت‬ ‫کــه بــدون هیــچ دلیــل موجهــی‪ ،‬همــه ی افــراد ِ نجیــب‪ ،‬مهربــان‬ ‫ل احتــرام ابــدا همدیگــر را دوســت ندارنــد‪ .‬وقتــی شــما فکــر‬ ‫و قابــ ‬ ‫می­ کنیــد کــه همــه بایــد شــما را دوســت داشــته باشــند‪ ،‬دچــار‬ ‫اســیب های احساســی می شــوید‪ .‬درحالــی کــه نبایــد ایــن اتفــاق‬ ‫برای تــان رخ دهــد (شــما نمی توانیــد محبــوب همــه باشــید)‪ .‬وقتــی‬ ‫کــه فــرض می­ کنیــد دیگــران شــما را دوســت خواهنــد داشــت‪ ،‬ســعی ‬ ‫می کنیــد میانبــر بزنیــد و حرف هایتــان را خالصــه می­ کنیــد و قبــل از‬ ‫اینکــه زمینه چینــی کنیــد تــا واقعــا بفهمیــد کــه دیگــران چــه فکــری‬ ‫می کننــد و چــه احساســی دارنــد‪ ،‬شــروع بــه بیــان درخواســت ها و‬ ‫تقاضاهای تــان می کنیــد‪ .‬پــس به جــای اینکــه انتظــار داشــته باشــید‬ ‫کــه دیگــران شــما را دوســت داشــته باشــند‪ ،‬روی جلــب اعتمــاد و‬ ‫احتــرام ان هــا تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫همه باید با من موافق باشند‬ ‫بــه یکــی از مــوارد ســخت رســیدیم‪ .‬مطمئنــا شــما بــه حرفــی کــه‬ ‫می زنیــد اطمینــان داریــد و بــه همیــن دلیــل فکــر می کنیــد مــردم‬ ‫همیشــه بایــد حرف هــای شــما را جــدی بگیرنــد‪ ،‬امــا اینکــه از دیگــران‬ ‫انتظــار داشــته باشــید کــه همیشــه بــا شــما موافــق باشــند و از نظــرات‬ ‫فوق العــاده ی شــما تعریــف کنند‪ ،‬خــارج از ادب‪ ،‬تواضــع و مردم داری‬ ‫محســوب می شــود و داســتان دیگــری اســت‪ .‬موضوعــی کــه بــرای‬ ‫شــما واضــح و اشــکار اســت ممکــن اســت بــرای کســی بــا تجربیــات‪،‬‬ ‫عالئــق و برنامه هــای متفــاوت‪ ،‬این­گونــه نباشــد‪ .‬پــس وقتــی کــه‬ ‫دیگــران بــا شــما مخالفنــد از رنجانیــدن و دلخــور کــردن دســت بردارید‬ ‫و ایــن فــرض متکبرانــه و خودبینانــه را نیــز کنــار بگذاریــد کــه فقط یک‬ ‫جــواب درســت وجــود دارد و ان هــم متعلــق بــه شماســت‪ .‬در­عــوض‬ ‫ببینیــد کــه چگونــه می­ توانیــد راه­ حل­ هایــی بیابیــد کــه بــه هر­کــس‬ ‫انچــه را کــه می خواهــد می ­دهــد و بــر ان هــا تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫دیگران منظور مرا می فهمند‬ ‫دیگــران نمی ­تواننــد ذهــن شــما را بخواننــد و انچــه شــما در حــال‬ ‫تــاش بــرای گفتــن ان هســتید به نــدرت ان موضوعــی اســت کــه‬ ‫دیگــران می شــنوند‪ .‬شــما نمی­ توانیــد از مــردم انتظــار داشته­ باشــید‬ ‫کــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه شــما داریــد صحبــت می کنیــد منظورتــان‬ ‫را بفهمنــد (خودتــان بایــد واضــح و روشــن ســخن بگوییــد)‪ .‬چه زمانی‬ ‫کــه شــما از کســی بخواهیــد کــه کاری را بــدون اینکــه مَفــاد ان را‬ ‫برایــش توضیــح دهیــد‪ ،‬انجــام دهــد و چــه زمانــی کــه داریــد مفاهیــم‬ ‫پیچیــده ی پشــت یــک پــروژه ی بــزرگ را توضیــح می دهیــد‪ ،‬رهــا کردن‬ ‫و بیــان نکــردن اطالعــات مرتبــط‪ ،‬وابســته و مناســب‪ ،‬ســاده اســت‪،‬‬ ‫چــون شــما تصــور نمی ­کنیــد کــه مهــم و ضــروری باشــند‪ .‬ارتبــاط اگــر‬ ‫روشــن‪ ،‬شــفاف‪ ،‬صریــح و اشــکار نباشــد هیــچ فایــده ای نــدارد و‬ ‫ارتبــاط شــما تــا وقتــی کــه زمــان کافــی برای فهــم چشـم انداز و جنبه ی‬ ‫فکــری‪ ،‬دیــدگاه و نقطه نظــر دیگــران نگذاریــد‪( ،‬ارتباطــی) واضــح و‬ ‫روشــن نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫می دانم که شکست خواهم خورد‬ ‫همانطــور کــه پیش تــر اشــاره شــد‪ ،‬اگــر شــما انتظار شکســت داشــته‬ ‫باشــید بــه احتمــال بســیار‪ ،‬نتایــج و خروجی هــای زیــادی را بــه وجــود‬ ‫نگران شــان باشــید‪ .‬اگــر شکســت خوردیــد‪،‬‬ ‫خواهیــد اورد کــه بایــد ‬ ‫بپذیریــد کــه گاهــی شکســت خواهیــد خــورد و گاهــی موفــق خواهید­‬ ‫شــد‪ .‬امــا هــر زمــان بــرای رســیدن بــه هدفــی‪ ،‬تــاش و کوشــش‬ ‫می کنیــد بــا تمــام وجودتــان بــاور داشــته باشــید که در مســیر رســیدن‬ ‫بــه هــدف‪ ،‬موفــق می ­شــوید‪ .‬در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬شــانس رخ دادن‬ ‫موفقیــت را محــدود خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫دارایی و چیزهایی که کسب می کنم مرا خوشحال خواهد کرد‬ ‫بلــه مطمئنــا اشــیا و دارایی هــا می تواننــد در کوتاه مــدت زندگــی را‬ ‫ســرگرم کننده ­تر و راحت­ تــر کننــد‪ ،‬امــا در بلندمــدت نمی تواننــد شــما‬ ‫را شــاد کننــد‪ .‬بســیاری از مــا بــه جــای اینکــه موشــکافانه­ تر بــه دنبــال‬ ‫دالیــل واقعــی خوشــحالی و شــادی­ مان باشــیم‪ ،‬منتظــر اتفاقــی در‬ ‫اینــده هســتیم کــه مــا را خوشــحال کنــد (مثــاً‪« :‬وقتــی ان ترفیــع را‬ ‫بــه مــن بدهنــد خوشــحال می­ شــوم»)‪ .‬اگــر شــما ان کمبــودی کــه در‬ ‫درون تــان هســت را اصــاح نکنیــد‪ ،‬هیــچ رویــداد یــا عنصــر خارجــی‬ ‫شــما را خوشــحال نخواهــد کــرد و مهــم هــم نیســت کــه شــما چقــدر‬ ‫خواهــان رخ دادن یــا کســب ان ­هــا هســتید‪.‬‬ ‫می توانم دیگری را تغییر دهم‬ ‫تنهــا یــک نفــر در ایــن دنیــا وجــود دارد کــه شــما واقعــا مــی توانیــد‬ ‫او را تغییــر دهیــد «خودتــان»‪ .‬البتــه حتــی ان هــم تــاش بســیار‬ ‫زیــادی را می­ خواهــد‪ .‬تنهــا راهــی کــه مــردم از طریــق ان تغییــر مــی­‬ ‫ کننــد امیــال‪ ،‬خواســته­ ها و ارزوهای شــان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اینکــه‬ ‫بخواهیم و ســعی کنیم کســی را که نمی­ خواهد عوض شــود‪ ،‬تغییر‬ ‫دهیم‪ ،‬وسوسـه انگیز اســت‪ .‬پس اگر اراده ی محض شــما و میل به‬ ‫پیشــرفت و بهبــود در ان­هــا وجــود داشــت ه­باشــد‪ ،‬ان­هــا را تغییــر خواهــد‬ ‫­داد‪ ،‬همانطــور کــه چنیــن اراده و میلــی‪ ،‬شــما را نیــز تغییــر خواهــد‬ ‫ل دارنــد‬ ‫ن اســت شــما از قصــد‪ ،‬کســانی را کــه مشــک ­‬ ‫داد‪ .‬حتــی ممکـ ­‬ ‫ب کنیــد و بــه ایــن فکــر­کنیــد کــه می­ توانیــد مشــکالت ان­هــا را‬ ‫انتخــا ­‬ ‫ل کنیــد‪ .‬بیاییــد ایــن انتظــار اشــتباه را کنــار بگذاریــم‪ .‬زندگی تــان‬ ‫حـ ­‬ ‫را کنــار ادم ­هــای اصیــل‪ ،‬درســت‪ ،‬کامــل و مثبــت بســازید و از افــراد‬ ‫مشکل ­ســاز کــه شــما را پاییــن می­ کشــند‪ ،‬اجتنــاب و دوری کنیــد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫بــا اعتقــاد بــه اینکــه واقعــا قــرار اســت موفــق شــوید‪ ،‬احتمــال اینکــه‬ ‫موفــق شــوید‪ ،‬بیشــتر خواهــد­شــد‪ .‬ایــن بــاور همچنیــن بدیــن معنــی‬ ‫اســت که شــما باید برخی از انتظارات نادرســت و اشــتباهی که فقط‬ ‫در مســیر‪ ،‬مانــع شــما خواهنــد بــود‪ ،‬کنــار بگذاریــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر شــما انتظــارات افــراد‪ ،‬بــه ان هــا کمــک کــرده و ان­هــا را‬ ‫حمایــت می­ کنــد؟ لطفــا نظــرات خــود را بــا مــا بــ ه اشــتراک بگذاریــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬زهرا ذوالقدر‬ ‫‪ ۱۰‬عادت مشترک شادترین‬ ‫ادم های دنیا‬ ‫شــادی چیســت و شــادترین ادم هــای دنیــا چــه ویژگی هایــی دارنــد‬ ‫ـب مــا از ان محرومیــم؟ شــاد بــودن یــا نبــودن یــک انتخــاب‬ ‫کــه اغلـ ِ‬ ‫اســت و تعریــف ان را بایــد در خودتــان جس ـت وجو کنیــد‪ .‬شــادی‬ ‫احساســی درونــی اســت و بــرای هــر کســی‪ ،‬معنــای متفاوتــی دارد‪،‬‬ ‫همانطــور کــه بــرای جــان لنــون در کودکــی‪ ،‬شــادی تعریــف خــاص‬ ‫خــودش را داشــت‪:‬‬ ‫«وقتــی پنــج ســاله بــودم‪ ،‬مــادرم همیشــه می گفــت شــادی کلیــد‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬وقتــی بــه مدرســه رفتــم‪ ،‬پرســیدند دوســت داری در‬ ‫اینــده چــه کاره شــوی‪ .‬در جــواب گفتــم‪ :‬خوشــحال‪ .‬گفتنــد معنــی‬ ‫ســوال را نفهمیــده ام‪ .‬مــن هــم بــه انهــا گفتــم‪ :‬شــما معنــی زندگــی‬ ‫را نفهمیده اید‪».‬ادامــه شــماره ‪526‬‬ ‫‪ .۶‬ان هــا اوقاتــی از روز را فقــط بــه «خودشــان» اختصــاص‬ ‫می د هنــد‬ ‫«بلــه» گفتــن بــه همــه چیــز‪ ،‬راهــی بــه ســوی بدبخــت شــدن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کمــک کــردن بــه دیگــران مهــم اســت‪ ،‬امــا اگــر بــه معنــای فــدا‬ ‫کــردن زمــان اســتراحت‪ ،‬رشــد و پیشــرفت «خودتــان» باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫مــرور زمــان تهــی می شــوید و دیگــر چیــزی بــرای عرضــه بــه دیگــران‬ ‫نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫همیشــه نمی تــوان موافــق همــه چیــز بــود‪ ،‬اگــر اینگونــه رفتــار‬ ‫کنیــد‪ ،‬راه را بــاز می گذاریــد تــا دیگــران از شــما سوء اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بایــد حــد و مرزهــای روشــنی را تعییــن کنیــد تــا جلــوی ایــن کار را‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬ان هــا نــه فقــط بــرای نیازهــای مــادی‪ ،‬بلکــه بــرای تجرب ـ ه نیــز‬ ‫هزینــه می کننــد‬ ‫ـین مــدل باالیــی کــه تــازه خریدیــد‪ ،‬بــه محــض‬ ‫ارزش مــاد ‬ ‫ی ماشـ ِ‬ ‫بیــرون امــدن از پارکینــگ کــم می شــود‪ .‬حــاال ایــن را بــا تجربــه‬ ‫مقایســه کنیــد‪ .‬تجربه هــا خاطراتــی هســتند کــه تــا اخــر عمــر بــا‬ ‫شــما می ماننــد‪.‬‬ ‫ـون‬ ‫شــادترین ادم هــا ترجیــح می دهنــد بــه جــای خریــدن تلویزیـ ِ‬ ‫صفحه تختــی کــه به نــدرت از ان اســتفاده می کننــد‪ ،‬کولــه‬ ‫پشتی شــان را بردارنــد و دور اســیا ســفر کننــد‪ .‬بــه گفت ـه ی مــارک‬ ‫چرنــوف از وبســایت ‪:marcandangel‬‬ ‫ِ‬ ‫«هزینــه کــردن بــرای تجربــه مــا را بــه دو دلیــل مهــم خوشــحال تر‬ ‫می کنــد‪ .۱ :‬وقتــی تجربیــات بــزرگ را بــه خاطــر می اوریــم‪ ،‬بــه مــرور‬ ‫زمــان در ذهن مــان صیقــل می خورنــد و بــه ارزش شــان افــزوده‬ ‫می شــود‪ .۲ .‬تجربیــات اغلــب رویدادهایــی اجتماعــی هســتند‬ ‫کــه مــا را از خانــه بیــرون می کشــند و بــه تعامــل بــا دیگــران وادار‬ ‫می کننــد‪».‬‬ ‫‪ .۸‬بیش از ان که گیرنده باشند‪ ،‬بخشنده اند‬ ‫از ان جــا کــه ادم هــای شــاد توانایــی پیــدا کــردن فرصت هــا را‬ ‫در هــر موقعیتــی دارنــد‪ ،‬هــر زمــان کــه بتواننــد بــه دیگــران کمــک‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ان هــا از جم ـع اوری کمک هــای مالــی بــرای یــک خیریــه و پــول‬ ‫دادن بــه نوازنــده ی مســتعدی کــه کنــار ایســتگاه متــرو نوازندگــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬گرفتــه تــا وقــت گذاشــتن بــرای گمشــده ای کــه دنبــال‬ ‫ادرســی می گــردد‪ ،‬همــواره بــه دنبــال کمــک رســاندن بــه دیگــران‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شــاید عجیــب بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا اســتنباط ادم هــای شــاد ایــن‬ ‫اســت کــه بــرای شــاد کــردن خودشــان اســت کــه بــه دیگــران‬ ‫کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬ان ها از سختی نمی ترسند‬ ‫بــه گفتــه ی پیتــر کرامــر (‪ )Peter Kramer‬روان شــناس‪،‬‬ ‫معجــون ضدافســردگی اســت‪ .‬ادم هــای‬ ‫انعطاف پذیــری‬ ‫ِ‬ ‫شــاد می داننــد چگونــه پــس از هــر شکســت‪ ،‬دوبــاره تــاش‬ ‫کننــد‪ .‬انعطاف پذیــری ماننــد محافظــی در برابــر ســختی های‬ ‫اجتناب ناپذیــر زندگــی اســت کــه انســان ها مجبــور بــه رویارویــی‬ ‫بــا ان هــا هســتند‪ .‬بــه قــول یــک ضرب المثــل ژاپنــی‪« :‬هفت بــار‬ ‫هــم زمیــن خــوردی‪ ،‬بــرای بــار هشــتم بایســت‪».‬‬ ‫تــاش‪ ،‬نشــانه ی پیشــرفت اســت و ادم هــای شــاد بــا ایــن بــاور‬ ‫زندگــی می کننــد‪ .‬چــرا؟ چــون پــاداش پیشــرفت‪ ،‬بســیار بیشــتر‬ ‫از زحمتــی اســت کــه در راه رســیدن بــه ان متحمــل می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬ان ها دست از یادگیری برنمی دارند‬ ‫اســتیون هاکینــگ‪ ،‬علیرغــم بیمــاری ‪( ALS‬بیمــاری نورون هــای‬ ‫حرکتــی) بــه اکتشــافات علمــی مهمــی دســت یافــت‪ .‬افــزون بــر‬ ‫ـوان تکلــم‪ ،‬یافته هــای‬ ‫ـن تدریجــی تـ ِ‬ ‫ایــن‪ ،‬بــا وجــود از دســت رفتـ ِ‬ ‫علمــی اش را پــس از بیمــاری نیــز‪ ،‬بــا اســتفاده از صــدای‬ ‫رباتیــک‪ ،‬بــه گــوش جهانیــان رســانده اســت‪ .‬هم ـه ی ادم هــای‬ ‫شــاد‪ ،‬ماننــد اســتیون هاکینــگ‪ ،‬یــک وجــه مشــترک دارنــد‪،‬‬ ‫انهــا تمــام عمــر در حــال یادگیــری هســتند‪ ،‬مــدام کتاب هــای‬ ‫جدیــد می خواننــد‪ ،‬فرهنگ هــای دیگــر را مطالعــه می کننــد و‬ ‫زبان هــای جدیــد می اموزنــد‪ .‬بــرای انهــا عــادت بــه یادگیــری‪،‬‬ ‫یــک فراینــد روبه رشــد دائمــی اســت‪ ،‬چــون بــدون ان زندگــی‬ ‫معنایــی نــدارد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری عامل نشر اکاذیب و هتک حیثیت‬ ‫پلیس فضای تولید و تبادل از شناسایی و دستگیری عامل مزاحمت اینترنتی‪ ،‬هتک حیثیت و نشر اکاذیب در شبکه های اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫اوباش گری اینترنتی‬ ‫(‪)cyber trolls‬‬ ‫شامل چه‬ ‫فعالیت هایی است ؟‬ ‫اوباش گــری اینترنتــی‪ ،‬انجــام عمــدی اعمالــی ماننــد نفــرت‬ ‫پراکنــی‪ ،‬نژادپرســتی‪ ،‬تعصــب مذهبــی‪ ،‬زن ســتیزی و مجادلــه‬ ‫یــا نــزاع ایجــاد کــردن و اختالف افکنــی بیــن افــراد در اینترنــت‬ ‫را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اوبــاش اینترنتــی ازلحــاظ عملکــرد‪ ،‬طبــع و شــخصیت بــه چهــار‬ ‫دســته اصلــی تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫اوباش بازیگوش‬ ‫ایــن کاربــران معمــوال ًطــرح جــدی بــرای برهــم زدن نظــم ســایت‬ ‫متاورس چیست و چه‬ ‫کاربردهایی دارد؟‬ ‫متــاورس یــک مفهــوم گســترده اســت؛ ولــی عمومــا ً بــه‬ ‫یک دنیــای مجــازی و ‪ ۳‬بُعــدی گفتــه می شــود کــه افــراد مختلــف‬ ‫می تواننــد از طریــق اینترنــت بــه ان متصــل شــده و بــا یکدیگــر‬ ‫تعامــل داشــته باشــند‪.‬تا حــدی می تــوان گفــت کــه توســعه یــک‬ ‫متــاورس کامــل‪ ،‬کار مــا را در بســیاری از حوزه هــا راحت تــر‬ ‫می کنــد و حتــی می توانــد خیلــی از روزمرگی هــای مــا را بــه‬ ‫جهانــی مجــازی منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫از جمله کارهایی که می توان انجام داد‪:‬‬ ‫مالقات های مجازی و قرارهای کاری‬ ‫اموزش مجازی‪-‬کسب درامد از بازی کردن‬ ‫خرید انالین‪-‬گردشگری و سفر‪-‬کنسرت و جشن ها‬ ‫مالکیت دیجیتال‪-‬تفریح‪-‬تعامل با رایانه‬ ‫اقتصاد‪-‬عادت ها و هنجارهای زندگی‬ ‫انهدام دومین باند اسکیمر‬ ‫در پوشش میوه فروشان بازار روز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری بانــد ســه نفــره ای کــه بــا دســتگاه اســکیمر ‪ 20‬میلیــارد ریــال از‬ ‫حســاب های بانکــی بیــش از ‪ 450‬نفــر از شــهروندان بــه صــورت غیــر مجــاز برداشــت کــرده بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب و کار از پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ رســول جلیلیــان‪،‬‬ ‫در خصــوص ایــن پرونــده اظهــار داشــت‪ :‬بــا مراجعــه تعــدادی از شــهروندان و ارائــه مرجوعــه قضایــی‬ ‫مبنــی بــر برداشــت غیــر مجــاز از حســاب ان هــا‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان پلیــس فتــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات شــکات‪ ،‬پرونــده ابتدایــی تشــکیل شــد و بــه‬ ‫صــورت ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪ ،‬در بررســی پرینــت حســاب بانکــی مالباختــگان ‪،‬‬ ‫مشــخص شــد بیــش از ‪ 5‬میلیــارد ریــال از طریــق اســکیمر(کپی غیرمجــاز از کارت بانکــی) از حســاب‬ ‫یــا گــروه ندارنــد و به راحتــی قابل شناســایی هســتند‪ .‬روش‬ ‫خرابــکاری ان هــا نیــز بســیار پیش پاافتــاده و مشــخص اســت‬ ‫و معمــوال ًبــا حملــه مســتقیم بــه کاربــران دیگــر همراه اســت‪.‬‬ ‫اوباش تکنیکی‬ ‫در اینجــا فــرد خرابــکار بــازی را جدی تــر گرفتــه اســت و طــرح‬ ‫هوشــمندانه تری بــرای خرابــکاری دارد‪ .‬معمــوال ً بــرای رســیدن‬ ‫بــه هــدف خــود دســت بــه خلــق یــک شــخصیت می زنــد و بــا‬ ‫ایجــاد یــک حســاب کاربــری ســعی می کنــد به صــورت مــداوم‬ ‫در بحث هــا ورود کــرده و ایجــاد تشــنج کنــد‪.‬‬ ‫اوباش تاکتیکی‬ ‫یــک خرابــکار بســیار جــدی اســت کــه بــرای رفتــار تخریــب‬ ‫گرانــه خــود طــرح طوالنی مــدت و بســیار زیرکانــه دارد‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد معمــوال ً بــا همــکاری یــک یــا چنــد نفــر دیگــر طــرح‬ ‫خــود را پیــاده می کننــد‪ .‬اینــان به طــور ســازمان یافته و در‬ ‫مدت زمــان بســیار طوالنــی کــه ممکــن اســت ماه هــا یــا حتــی‬ ‫ســال ها طــول بکشــد بــا کمــک یکدیگــر در ســایت ها اخــال‬ ‫ایجــاد می کننــد‪ .‬تکنیک هــای استفاده شــده ممکــن اســت‬ ‫به گونــه ای باشــد کــه شناســایی رفتــار خرابکارانــه را مشــکل‬ ‫کنــد‪ .‬معمــوال ً ایــن افــراد از خلاهــای قانونــی در ســایت ها و‬ ‫فروم هــا سوءاســتفاده می کننــد و در درازمــدت نظــم ســایت‬ ‫را بهــم می زننــد‪.‬‬ ‫اوباش سلطه گر‬ ‫این گونــه از خرابکارهــا کاربرانــی هســتند کــه بــا ســوءنیت‬ ‫امــا بــا ظاهــر موجــه‪ ،‬دســت بــه ایجــاد لیســت های پســتی‬ ‫(‪ )mailing lists‬می زننــد و حتــی ممکــن اســت خــود صاحــب‬ ‫تــاالر گفتگــو باشــند و بــا رفتــار ســرکوبگرانه کاربــران دیگــر را‬ ‫ازار دهنــد‪.‬‬ ‫ان هــا بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در همیــن راســتا تیمــی فنــی از کارشناســان ایــن پلیــس تحقیقــات خــود را در‬ ‫ایــن زمینــه اغــاز کردنــد و متوجــه شــدند مالباختــگان چنــدی پیــش از یــک میــوه فــروش دوره گــرد‬ ‫خریــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫جلیلیــان تصریــح کــرد‪ :‬مامــوران ایــن پلیــس در ادامــه بــا بررســی هــای دقیــق تــر و اســتفاده‬ ‫از شــگردهای نویــن کشــف جرایــم ســایبری یــک بانــد ســه نفــره کــه در پوشــش میــوه فروشــان‬ ‫دوره گــرد در بــازار روزهــای غــرب اســتان تهــران اقــدام بــه کپــی کارت بانکــی مشــتریان میکردنــد را‬ ‫شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی این باند ســه نفره را در یکی از شهرســتان های شــمالی‬ ‫کشــور دســتگیر کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهمیــن پــس از انتقــال بــه پلیــس فتــا و مواجهه با شــکات پرونده و مســتندات‬ ‫جمــع اوری شــده توســط پلیــس بــه کالهبــرداری از بیــش از ‪ 450‬نفــر بــا ایــن روش بــه ارزش ریالــی‬ ‫حــدود بیســت میلیــارد ریــال اعتــراف کردنــد و پــرده از نحــوه اقدامــات مجرمانــه خــود برداشــتند‪.‬‬ ‫وی از معرفــی متهمــان بــه همــراه پرونــده بــه دادســرا جهــت تکمیــل مراحــل قانونــی خــود خبــر داد و‬ ‫بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪ :‬تــا حــد امــکان خریدهــای خــود را از فروشــگاه های معتبــر و ثابــت انجــام‬ ‫دهنــد و بــا انگیــزه خریــد بــا قیمــت پایین تــر و ارزان تــر از دســتفروش های ســیار بــه هیــچ وجــه خریــد‬ ‫نکننــد تــا در دام کالهبــرداران گرفتــار نشــوند‪ ،‬همچنیــن درهنــگام پرداخت با کارت خوان‪ ،‬ابتدا بررســی‬ ‫کنیــد کــه هیچ گونــه دســتکاری توســط مجرمــان روی دســتگاه صــورت نگرفتــه باشــد و حتمــا ًخودتــان‬ ‫کارت کشــیده و رمــز را وارد و رســید ان را دریافــت نماییــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان جهــت ارســال گــزارش و یــا در صــورت وقــوع هرگونــه‬ ‫اتفــاق و حادثــه ای در فضــای ســایبر بالفاصلــه بــا شــماره تمــاس ‪ 096380‬مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا نســبت بــه دریافــت خدمــات فوریــت ســایبری توســط کارشناســان‬ ‫پلیس فتــا بهرمنــد گردنــد و یــا بــا ادرس الکترونیکــی بــه نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬از بــروز تریــن‬ ‫اخبــار و حــوادث و امــوزش هــای پیشــگیرانه در حــوزه فضــای ســایبری مطلــع گردنــد‪.‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شیادان سایبری‬ ‫را بهتر بشناسید‬ ‫هــدف ایــن مطلــب اموزشــی بــاال بــردن ســطح اگاهــی‬ ‫شــما هموطنــان عزیــز در خصــوص شناســایی بهتــر‬ ‫شــیادان ســایبری در رابطــه بــا درخواســت اجــاره حســاب ‬ ‫بانکــی و یــا ســیمکارت شــما می باشــد‪.‬‬ ‫شــاید بــرای شــما پیــش امــده باشــد کــه شــخصی‬ ‫ناشــناس و در برخــی مواقــع حتــی شــخصی اشــنا بــه‬ ‫بهانه هــای مختلفــی درخواســت دسترســی بــه کارت‬ ‫بانکــی بالاســتفاده و یــا ســیمکارت بالاســتفاده شــمارا دارد‬ ‫و در بیشــتر مواقــع نیــز در ازای ان پیشــنهاد مبلغــی را نیــز‬ ‫به شــما می دهــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی بانکــی مرکــزی در دی‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۷‬مطابــق قوانیــن و مقــررات جــاری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫تمــام تراکنش هــا و مبادالتــی کــه از طریــق حســاب و‬ ‫کارت بانکــی شــهروندان انجــام می شــود بــر عهــده دارنــده‬ ‫صاحــب حســاب اســت و هیــچ ادعایــی مبنــی بــر اجــاره‬ ‫دادن حســاب بــرای مراجــع قانونــی‪ ،‬مالیاتــی‪ ،‬انتظامــی و‬ ‫قضائــی قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫درهرصــورت ارائــه دادن یــا اجــازه دسترســی بــه کارت‬ ‫بانکــی یــا ســیمکارت و حتــی تلفــن همراهــی کــه تحــت‬ ‫مالکیــت شــما می باشــد مســئولیت هرگونــه تخلــف یــا‬ ‫جرمــی کــه به وســیله ان هــا صــورت گرفتــه باشــد بــر عهــده‬ ‫شــما می باشــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد در قانــون مجــازات اســامی‬ ‫قمــار جــرم اســت و هرگونــه کمــک در ایــن خصــوص‬ ‫یعنــی معاونــت در جــرم و و مجــازات مباشــر در جــرم‬ ‫را دارد پــس توصیــه می شــود بــه هیــچ عنــوان و تحــت‬ ‫هیــچ شــرایطی‪ ،‬پیشــنهاد اجــاره حســاب یــا کارت بانکــی‬ ‫را بــا هیــچ مبلغــی نپذیریــد‪.‬‬ ‫در فضــای ســایبری اجــاره کارت هــای بانکــی بــرای‬ ‫پوشــش فعالیت هــای مجرمانــه مثــل قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫و یــا کالهبــرداری به عنــوان حســاب واســط می باشــد و‬ ‫اجــاره کــردن ســیمکارت نیــز بــرای پوشــش فعالیت هــای‬ ‫مجرمانــه کالهبــرداری و فیشــینگ اســت (اگــر تلفنتــان بــه‬ ‫ســرقت رفتــه و یــا ان را گــم کرده ایــد حتمــا ســیمکارت‬ ‫خــود را بســوزانید و مراجــع قضایــی و پلیــس را در جریــان‬ ‫ان قــرار دهیــد)‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــا تبلیــغ در کانال هــا و گروه هــای‬ ‫شــبکه های اجتماعــی به دنبــال اجــاره کارت بانکــی‪،‬‬ ‫ســیمکارت و‪ ...‬هســتند و بــرای اعمــال مجرمانــه خــود‬ ‫عــاوه بــر پوشــش به دنبــال ان هســتند کــه جــرم خــود‬ ‫را بــه گــردن دیگــران نیــز بیاندازنــد‪ .‬نکتــه حائــز اهمیــت‬ ‫در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه طعمــه ایــن افــراد‬ ‫معمــوال افــراد کــم بضاعــت هســتند‪.‬‬ ‫فرامــوش نشــود کــه ارائــه دادن مــدارک شناســایی بــه‬ ‫ایــن افــراد می توانــد زمینه ســاز ایجــاد حســاب بانکــی‬ ‫یــا خریــد ســیمکارت بــا مشــخصات شــما و بــدون‬ ‫اطالعتــان باشــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه ســواالت شــما شــهروندان عزیــز‬ ‫اســت‪ .‬درصــورت مواجهــه بــا چنیــن مــواردی یــا هــر‬ ‫مــوارد مشــکوک دیگــر مراتــب را حتمــا بــه ایــن پلیــس‬ ‫گــزارش دهیــد؛ از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‏ادرس‬ ‫‪‎‬‏ ‪www.cyberpolice.ir‬‏ بخــش فوریت هــای ســایبری‬ ‫و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬تمــاس بگیریــد و از‬ ‫مشــاوره و راهنمایــی تخصصــی کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس بهرمنــد گردیــد‪.‬‬ ‫بخشش اضافه خدمت‬ ‫سنواتی سربازان وظیفه‬ ‫هزینه باج افزار ‪ Fallout‬هفت‬ ‫برابر بیشتر از پرداخت باج‬ ‫طبــق تحقیقــات جدیــد شــرکت امنیــت نرم افــزاری ‪ ،Check Point‬پرداخت هــای بــاج تنهــا درصــد‬ ‫کمــی از کل هزینه هایــی اســت کــه ســازمان های قربانــی می تواننــد پــس از یــک حملــه بپردازنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امنیتــی اطالعــات جمـع اوری شــده توســط شــرکت مدیریــت ریســک ســایبری ‪Kovrr‬‬ ‫از نش ـت های ‪ Conti‬و مجموعــه داده هــای قربانیــان باج افــزار را بــرای درک بهتــر تاثیــر حمــات‪،‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کــرد‪ .‬بــر اســاس ایــن تحقیــق‪ ،‬معمــوال ً عوامــل تهدیــد بیــن ‪ 0.7‬تــا ‪ 5‬درصــد از‬ ‫درامــد ســاالنه هــدف را طلــب می کننــد‪ .‬ایــن درصــد معمــوال بــرای ســازمان هایی بــا درامدهــای‬ ‫بــاال‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت کــه بــاج‪ ،‬بــه خــودی خــود تنهــا جــزء کوچکــی از هزینــه کل حملــه باج افــزار‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت چــک پوینــت بــا لحــاظ مــواردی بــرای پاســخ بــه تهدیــد از جملــه‪ :‬بررســی و اصــاح‪،‬‬ ‫هزینه هــای قانونــی‪ ،‬نظــارت و ســایر هزینه هــا‪ ،‬کل هزینــه را هفــت برابــر بیشــتر از خــود بــاج‬ ‫تخمیــن زد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش خاطرنشــان کــرد کــه عوامــل موثــر بــر مذاکــرات دربــاره باج افــزار عبارتنــد از‪ :‬کیفیــت‬ ‫داده هــای اســتخراج شــده از قربانــی‪ ،‬داشــتن بیمــه ســایبری‪ ،‬میــزان دقیــق بــراورد درامــد ان هــا و‬ ‫منافــع مذاکــره کننــدگان‪ .‬چــک پوینــت مدعــی شــد کــه میانگیــن هفتگــی تعــداد ســازمان هایی کــه‬ ‫تحــت تاثیــر باج افــزار قــرار گرفته انــد در ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬بــا ‪ 24‬درصــد افزایــش‪ ،‬ســاالنه‬ ‫بــه یــک شــرکت از هــر ‪ 53‬شــرکت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اعــام کــرد کــه مــدت زمــان حمــات بــاج افــزاری بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه‬ ‫اســت (از ‪ 15‬روز بــه ‪ 9‬روز)‪ .‬اگرچــه مشــخص نیســت کــه ایــن مــدت‪ ،‬بــه زمــان مانــدن اشــاره دارد‬ ‫یــا کل مــدت زمــان حملــه از دسترســی اولیــه تــا اصــاح‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪527‬‬ ‫شــرکت نرم افــزاری ‪ Splunk‬در گــزارش اخیــر خــود ادعــا می کنــد کــه در حــال حاضــر میانگیــن‬ ‫مــدت زمانــی کــه باج افــزار بــرای رمزگــذاری ‪ 100000‬فایــل صــرف می کنــد تنهــا ‪ 43‬دقیقــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در برخــی از گونه هــا‪ ،‬ماننــد ‪ ،LockBit‬ایــن کار تنهــا ‪ 4‬دقیقــه طــول می کشــد‪.‬‬ ‫«نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه بــاج پرداخــت شــده‪ ،‬عــددی اســت کــه اکثــر محققــان بــا ان ســروکار‬ ‫دارنــد‪ ،‬در حالــی کــه یــک عــدد کلیــدی در اکوسیســتم بــاج افــزار نیســت‪ .‬هــم مجرمــان ســایبری و‬ ‫هــم قربانیــان‪ ،‬جنبه هــای مالــی و مالحظــات زیــادی در مــورد حملــه دارنــد‪».‬‬ ‫« قابــل توجــه اســت کــه مجرمــان ســایبری در تعییــن رقــم بــاج و مذاکــره چقــدر سیســتماتیک‬ ‫عمــل می کننــد‪ .‬هیــچ چیــز اتفاقــی نیســت و همــه چیــز بــا توجــه بــه عواملــی کــه توضیــح دادیــم‬ ‫تعریــف و برنامه ریــزی می شــود‪ .‬پیــام مــا بــه عمــوم مــردم ایــن اســت کــه ایجــاد دفــاع ســایبری‬ ‫مناســب قبــل از حملــه‪ ،‬به ویــژه یــک طــرح پاســخگویی مشــخص بــه حمــات باج افــزار‪ ،‬می توانــد‬ ‫در هزینه هــای ســازمان ها صرفه جویــی کنــد‪».‬‬ ‫طبــق تحقیقــات جداگانــه‪ ،‬متوســط پرداخــت بــاج در ســه ماهــه چهــارم ‪ 2021‬بــه ‪ 322168‬دالر‬ ‫رســید‪ .‬طبــق گفتــه شــرکت ‪ ،IBM‬میانگیــن حملــه بــاج افــزار اکنــون ‪ 4.6‬میلیــون دالر هزینــه دارد‬ ‫کــه باالتــر از میانگیــن معمــول (‪ 4.2‬میلیــون دالر) اســت‪.‬‬ ‫خبر اعالمی بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان وظیفه‬ ‫درخصــوص ســربازان فرماندهــی انتظامــی کل کشــور اســت‬ ‫ســازمان وظیفه عمومی در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬بخشــش‬ ‫اضافــه خدمــت ســنواتی ســربازان وظیفــه کــه چنــدی پیــش‬ ‫ازســوی رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی از جانــب فرمانــده‬ ‫محتــرم انتظامــی کل کشــوراعالم شــده‪ ،‬فقــط شــامل‬ ‫بخشــش اضافــه خدمــت ســربازان انتظامــی کل کشــور تــا‬ ‫پایــه خدمتــی ‪ 1400/12/01‬مــی شــود و شــامل ســربازان وزارت‬ ‫دفــاع ‪،‬ســپاه و ارتــش جمهــوری اســامی نمــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن اطالعیــه بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه ابالغیــه‬ ‫بخشــش اضافــه خدمــت فقــط شــامل ســربازان فرماندهــی‬ ‫انتظامی اســت ‪،‬امده اســت‪ :‬اضافه خدمت سنواتی(پشــت‬ ‫دفترچــه ای) کلیــه ســربازان فرمانــده انتظامــی تــا پایــه‬ ‫خدمتــی ‪ 1400/12/01‬متاهلیــن بــه طــور کامــل و ســربازان‬ ‫مجــرد بــه مــدت ‪ 2‬مــاه بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫ان دســته از ســربازان وظیفه که غیبت ســنواتی ندارند‪،‬یک‬ ‫مــاه مرخصــی تشــویقی بــا درنظــر گرفتــن ماموریــت هــای‬ ‫ســازمانی و بــه شــرط رضایــت فرماندهــان محتــرم یگان هــا از‬ ‫عملکــرد خدمتــی کارکنــان وظیفــه ی فرماندهی کل انتظامی‬ ‫اعطــاء مــی شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ :‬مشــموالن و خانــواده هــای انــان‬ ‫بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــداز طریــق پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی ســازمان بــه نشــانی ‪www.vazifeh.police.ir‬‬ ‫مراجعــه نماینــد‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای نومل‪-‬اب بندان کوثر‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -527‬سال هشتم‬ ‫‪-527-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/77 - 2022 //may‬شوال‪/‬‬ ‫‪may// 8- 1401 //02‬‬ ‫یک شنبه ‪02//18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبامسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫َ‬ ‫ارزوهاى طوالنى و عمل بد‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫لَ ‪.‬‬ ‫ساء َ ال ْ َعمَ ‬ ‫ل الْاَمَ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫ن اَطَا َ‬ ‫لَ ا َ َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫کسى که ارزویش را طوالنى کند اعمال بد انجام مى دهد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع)در ایــن ســخن کوتــاه و حکمت امیــز مى فرماید‪«:‬کســى کــه‬ ‫ل الْاَمَـ ‬ ‫ارزویــش را طوالنــى کنــد اعمــال بــد انجــام مى دهــد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ن اَطـَـا َ‬ ‫ســاء َ‬ ‫لَ ا َ َ‬ ‫ال ْ َعمَـلَ ) ‪.‬‬ ‫«جاذبه های گردشگری مینودشت»‬ ‫روستای ساسنگ شهرستان مینودشت‬ ‫ساســنگ‪ ،‬روســتایی در قســمتی از بلندای جنگل های‬ ‫هیرکانــی (ارتفــاع ‪۹۰۰‬متــری از ســطح دریــا) اســت‪.‬‬ ‫ساســنگ روســتایی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله کــه‬ ‫اهالــی ان اصالــت‪ ،‬ســادگی و مهربانــی خویــش را‬ ‫همچنــان حفــظ کرده انــد‪ .‬اثــاری از قزلباش هــا کــه‬ ‫در دوران صفویــه زندگــی می کردنــد در ایــن روســتا‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ساســنگی ها از دو طایفــه مصطفی لــو و قــول هســتند‪.‬‬ ‫ایــن روســتای ییالقــی در ‪ ۲۲‬کیلومتــری شهرســتان‬ ‫مینودشــت واقــع شــده اســت‪ .‬بافــت روســتا ســنتی‬ ‫اســت کــه باعــث گردیــد جذابیتــش را بــرای شهرنشــینان‬ ‫دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ساســنگ بــه شــغل دامپــروری‪ ،‬تولیــد‬ ‫محصــوالت دامــی‪ ،‬زعفــران‪ ،‬عســل و صنایــع دســتی‬ ‫مختلف از جمله پرورش پیله ابریشــم و ابریشـم بافی‬ ‫مشــغولند‪.‬‬ ‫روســتای ساســنگ بــه دلیــل موقعیــت خــاص ان‬ ‫دارای ســه اقامتــگاه بــوم گردی(ساســنگ‪-‬بام ساســنگ‪-‬‬ ‫نارســیس)در حــال فعالیــت مــی باشــد کــه گردشــگران‬ ‫زیــادی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های دینی ( زیارتگاهها و امامزاده ها ) ‪:‬‬ ‫شهرســتان مینودشــت افــزون بــر ان کــه یــک‬ ‫شهرســتان تاریخــی و کهــن مــی باشــد ‪ ،‬یــک ســرزمین‬ ‫مذهبــی بــا مردمانــی بســیار متدیــن و مومــن اســت‪ ،‬کــه‬ ‫دارای امامزاده ها و زیارتگاههای بســیاری می باشــد‪ ،‬که‬ ‫همگــی انهــا مــورد احتــرام و تکریــم عمــوم مــردم منطقــه‬ ‫و محــل رجــوع و زیــارت شــیفتگان اهــل بیــت اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امامزاده جعفر ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در داخــل شــهر مینودشــت و در‬ ‫محله پسرک قرار دارد ‪ ،‬و بارگاه شهیدان انقالب اسالمی‬ ‫نیــز در محوطــه ان قــرار دارد‪ .‬اهالــی محــل و مســافران‬ ‫امــام رضــا ( ع ) همــه روزه بــه زیــارت ان بزرگوار می ایند ‪،‬‬ ‫محوطــه زیارتــگاه جــدول بنــدی و باغ هــای مشــجر ان‬ ‫را احاطــه کــرده اســت ‪ .‬ایــن زیارتــگاه بــزرگ و صاحــب‬ ‫کرامــات و مــورد توجــه علمــا و بــزرگان دیــن منطقــه‬ ‫می باشــد‪ .‬دارای مســجد و شبســتان و گازکشــی اســت‪.‬‬ ‫زیارتگاه امام عبداله روستای ده عبداله ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 5‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت و در روســتای ده عبدالــه از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی قــرار دارد‪ .‬مقبــره ان در کنــار قبــور مســلمین و‬ ‫شــهیدان انقــاب اســامی واقــع اســت‪ .‬اهالــی منطقــه‬ ‫بعلــت داشــتن کرمــات و معجــزات فــراوان بــه زیــارت‬ ‫می ا ینــد ‪.‬‬ ‫امامزاده اسحاق روستای قلمی ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در ‪ 7‬کیلومتــری شــهر‬ ‫مینودشــت و در روســتای قلمــی از توابــع بخــش مرکزی‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن امامــزاده در کنــار جــاده ترانزیــت تهــران‬ ‫– مشــهد قــرار دارد‪ .‬نســبت ایشــان بــا ‪ 6‬واســطه بــه‬ ‫امــام جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫امامزاده موسی روستای بازگیر ‪:‬‬ ‫زیارتــگاه امامــزاده موســی در جنــوب غربــی‬ ‫روســتای بازگیــر و در ‪ 3‬کیلومتــری شــمال غربــی‬ ‫مینودشــت واقــع اســت ایشــان یکــی از پانصــد نفــر از‬ ‫ســادات و یــاران امامــزاده یحیــی بــن زیــد بــوده اســت‪ ،‬کــه‬ ‫پــس از شــهادت وی توســط دشــمنان دیــن بــه شــهدت‬ ‫گردشگری غذا‬ ‫ماش شله غذای محلی مردم بجنورد‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫ماش‪ 200 :‬گرم‬ ‫برنج‪ 150 :‬گرم‬ ‫گوشت قورمه شده‪ 250 :‬گرم‬ ‫پیاز داغ‪ :‬سه قاشق غذاخوری‬ ‫زیره سیاه‪ :‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫نمک و فلفل و زردچوبه به مقدار الزم‬ ‫طرز تهیه‪:‬‬ ‫ابتــدا مــاش و پیــاز داغ را در ظــرف ریختــه و کمــی اب روی ان می ریزیــم و‬ ‫نمــک و زردچوبــه و فلفــل بــه ان اضافــه کــرده و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫بعــد از نیــم ســاعت برنــج را شســته و در داخــل ان می ریزیــم و گوشــت قورمــه‬ ‫راهــم بــه ان اضافــه می کنیــم و می گذاریــم بپــزد‪.‬‬ ‫برنــج ان بایــد کامــا ً لــه شــود ماننــد شــله‪ .‬هــر از گاهــی ان را هــم می زنیــم تــا‬ ‫تــه نگیــرد و اگــر اب ان کــم بــود کمــی اب جــوش بــه ان اضافــه می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا ابــدار نیســت و ماننــد شــله زرد ســفت می شــود‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در ایــن غــذا از گوشــت قورمــه شــده اســتفاده می شــود‪ .‬بــدون گوشــت هــم‬ ‫می توانیــد درســت کنیــد‪.‬‬ ‫طریقه قورمه کردن گوشت هم به این صورت است‪:‬‬ ‫گوشــت بــدون اســتخوان را خــرد کــرده بــا کمــی اب می گذاریــم بپــزد وقتــی‬ ‫گوشــت پخــت و اب ان خشــک شــد گوشــت بــه روغــن می ایــد بــا چربــی خــود‬ ‫گوشــت ان را ســرخ می کنیــم‪ .‬کمــی هــم نمــک بــه ان می زنیــم‪ .‬اگــر گوشــت‬ ‫چــرب نبــود همــان ابتــدا کمــی دنبــه هــم در ان خــرد می کنیــم‪ .‬ایــن گوشــت‬ ‫را مــدت طوالنــی می توانیــد در یخچــال نگه داریــد و جهــت مصــرف غذاهــای‬ ‫مختلــف اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫گردشگری صنایع دستی‬ ‫ی اســت و‬ ‫ماش لـِـه شــله یــک غــذای بجنــوردی اســت‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬ســاده ولــی مقــو ‬ ‫بســیار راحــت هــم درســت می شــود‪.‬‬ ‫بافته های داری خراسان شمالی‬ ‫شــک نیســت کــه ارزوهــا انگیــزۀ حرکــت انســان بــراى هرگونــه فعالیــت‬ ‫اســت؛جوانى کــه ارزو داردبــه مقامــات عالیــۀ علمــى برســد تــاش و کوشــش‬ ‫را در فراگیــرى علــم افزایــش مى دهــد‪ ،‬کشــاورزى کــه ارزو دارد مــزارع پربــار‬ ‫و باغ هــاى سرشــار از بــرکات مــادى داشــته باشــد در امــر کشــاورزى فعالیــت‬ ‫مى کنــد و مــادرى کــه ارزو دارد جــوان برومنــدى در ســنین اخــر عمــر در کنــار او‬ ‫باشــد در حفظ‍ ـ و تربیــت فرزنــدش مى کوشــد‪.‬‬ ‫همین معنا در حدیث معروف پیغمبر اکرم(ص) امده است که فرمود‪:‬‬ ‫هــا و َ لَ غَــر َ َ ‬ ‫س‬ ‫لُ مَــا ر َ َض َع ْ ‬ ‫لُ رَحْمَــ ه ٌ لِاُم َّتِــی و َ لَــو ْ لَ الْاَمَــ ‬ ‫«الْاَمَــ ‬ ‫ــت وَالِــد َ ه ٌ وَلَد َ َ‬ ‫س شَ ـجَراً؛ ارزو بــراى امــت مــن مایــۀ رحمــت اســت و اگــر امیــد و ارزو نبــود‬ ‫غَــار ِ ٌ ‬ ‫هیــچ مــادرى کــودک خــود را شــیر نمـى داد و هیچ باغبانى نهالى نمى نشــاند»‪.‬‬ ‫ولــى هــرگاه ارزو از حــد اعتــدال خــارج شــود و انســان بــه ســراغ امــور دســت‬ ‫نیافتنــى و یــا غیــر ضــرروى و خــارج از حــد نیــاز بــرود‪ ،‬طبیعــى اســت کــه بایــد‬ ‫تمــام تــاش و کوشــش خــود را بــراى رســیدن بــه ان بگــذارد و همــه چیــز جــز‬ ‫ان را فرامــوش کنــد و شــب و روز بــه دنبــال ان بــدود‪ .‬چنیــن کســى از یــک‬ ‫ســو اخــرت را بــه کلــى بــه دســت فراموشــى مى ســپارد و از ســوى دیگــر بــراى‬ ‫رســیدن بــه هــدف خــود هــر وســیله اى را مبــاح مى شــمرد و از ســوى ســوم در‬ ‫مقابــل هــر کــس خضــوع ذلیالنــه مى کنــد و ســرانجام گرفتــار «ســوء العمــل»‬ ‫مى شــود کــه امــام در جملــۀ حکمت امیــز بــاال بــه ان اشــاره فرمــود‪.‬‬ ‫در حالــى کــه اگــر دامنــۀ ارزو را کوتــاه مى کــرد و بــه انچــه مــورد‬ ‫نیــازش بــود قناعــت مى نمــود‪ ،‬وقــت کافــى بــراى رســیدن بــه وظایــف‬ ‫الهــى و اندوختــن ذخیره هــاى اخــرت پیــدا مى کــرد و از الــوده شــدن‬ ‫بــه حــرام در امــان مى مانــد و عــزت و کرامــت خــود را بــر بــاد نمــى داد‪.‬‬ ‫در حدیثــى قدســى کــه در کتــاب شــریف کافــى امــده مى خوانیــم‪ :‬خداونــد بــه‬ ‫موســى بــن عمــران فرمــود‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ســی الْقَلْـ ِ ‬ ‫ـب‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ـکَ ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫ـی‬ ‫لْ فِـ‬ ‫وســى لَ ت ُط َـو ِّ ‬ ‫س ـو َ قَلْبـُـکَ و َ الْقَا ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ َ‬ ‫«یَــا م ُ َ‬ ‫مِنِّــی بَعِید ٌ؛ارزوهایــت را دردنیــا طوالنــى مکــن کــه مایــۀ قســاوت قلــب تــو‬ ‫قســى القلــب ســنگدل از مــن دور خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫ّ ‬ ‫مى شودوشــخص‬ ‫روشــن است‪،‬قســاوت وســنگدلى ناشــى از فرامــوش کــردن ذکــر خداویــاد‬ ‫مــرگ وقیامــت اســت وافــرادى کــه گرفتارارزوهــاى درازهســتند هــم خــدا را‬ ‫فرامــوش مى کننــد و هــم مــرگ و قیامــت را‪.‬‬ ‫اولیــاى خــدا بــه قــدرى ارزوهایشــان کوتــاه بــود و امادۀ ســفر اخــرت بودند که‬ ‫هــر لحظــه احتمــال مى دادنــد فرمــان رحیــل و کــوچ کــردن از دنیا صادر شــود‪.‬‬ ‫در حدیــث پرمعنایــى از رســول خــدا صلــى اللــه علیــه و الــه مى خوانیــم‪:‬‬ ‫ن ُ‬ ‫ی لَ‬ ‫ــای ا ِ َّل ظَن َن ْ ُ ‬ ‫ــت عَیْن َ َ ‬ ‫ــس مُحَمَّــد ٍ بِیَــد ِ ه ِ مَــا ط َرَف ْ ُ ‬ ‫«و َ الَّــذِی نَف ْ ُ ‬ ‫ــت ا َ َّ‬ ‫شــفْر َ َّ‬ ‫ـض الل َّـ ُه رُوحِــی؛ قســم بــه ان کســى کــه جــان محمــد بــه‬ ‫ـان حَتـ َّـى یَقْبـ ِ َ ‬ ‫یَلْتَقِیَـ ِ ‬ ‫دســت اوســت هرگــز پلک هــاى چشــم مــن بــه هــم نخــورد مگــر این کــه گمــان‬ ‫مى بــردم کــه پیــش از انکــه پلک هــا بــه روى هــم بیاینــد قبــض روح شــوم»‪.‬‬ ‫‪٢‬منظــور از گمــان داشــتن همــان امــاده بــودن اســت‪.‬‬ ‫حدیــث معروفــى اســت کــه هــم از پیغمبــر اکــرم(ص) و هــم از امیــر‬ ‫مومنــان علــى (ع) نقــل شــده کــه فرمودند‪:‬خطرناک تریــن چیــزى کــه بــر شــما‬ ‫مى ترســیم پیــروى از هــواى نفــس و ارزوهــاى دراز اســت‪ ،‬زیــرا پیــروى از هواى‬ ‫نفــس انســان را از حــق بــاز م ـى دارد و ارزوهــاى دراز موجــب نســیان اخــرت‬ ‫مى شــود؛‬ ‫سی الْاخِرَهَ )‪.‬‬ ‫لُ الْاَمَ ِ ‬ ‫ق و َ اَم َّا طُو ‬ ‫ن الْحَ ِّ ‬ ‫صد ُّ عَ ِ ‬ ‫(اَم َّا اتِّبَا ُ ‬ ‫ل فَیُن ْ ِ‬ ‫ع الْهَوَى فَاِن َّ ُه ی َ ُ‬ ‫قــران مجیــد هــم مى گویــد‪ :‬یکــى از دام هــاى مهــم شــیطان همیــن طــول‬ ‫امــل اســت‬ ‫م و َ ل َاُمَنِّیَنَّهُــ ْ ‬ ‫ضلَّنَّهُــ ْ ‬ ‫ن مِــ ْ ‬ ‫ل ل َاَتَّخِــذ َ َّ‬ ‫صیبــا ًمَفْرُوضــا و َ ل َا ُ ِ‬ ‫ن عِبــادِکَ ن َ ِ‬ ‫««و َ قــا َ‬ ‫م وَ‬ ‫م ال َّ‬ ‫ن اِال ّغُــرُوراً» شــیطان‬ ‫شــیْطا ُ ‬ ‫م و َ مــا یَعِدُهُ ـ ُ ‬ ‫م و َ یُمَنِّیهِ ـ ْ ‬ ‫م ‪ ...‬یَعِدُهُ ـ ْ ‬ ‫ل َامُرَنَّه ُـ ْ ‬ ‫چنیــن گفتــه کــه از بنــدگان خــود ســهم معینــى خواهــم گرفــت؛ ان هــا را‬ ‫گمــراه مى کنــم و بــه ارزوهــا ســرگرم مى ســازم و بــه ان هــا فرمــان مى دهــم‪...‬‬ ‫شــیطان بــه انهــا وعده هــاى دروغیــن مى دهــد و بــه ارزوهــا ســرگرم مى ســازد‬ ‫و جــز فریــب و نیرنــگ بــه ان هــا فرمــان نمى دهــد»‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫نهج البالغه امام علی (ع)کلمات قصار‪ ،‬به نقل از کتاب پیام امیرالمومنین‬ ‫علی (ع)جلد دوازدهم‪ .‬صفحه ‪۲۴۴‬‬ ‫قطعه ای از بهشت ایران‬ ‫رســیدند‪ .‬نســبت ایشــان بــا چنــد واســطه بــه حضــرت‬ ‫موســی بــن جعفــر (ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعه متبرکه قزل امام روستای قره چشمه ‪:‬‬ ‫روســتای قــره چشــمه در کمربنــدی شهرســتان‬ ‫ازادشــهر بــه مینودشــت قــرار دارد ‪ ،‬کــه بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه قــزل امــام‬ ‫فاقــد شــجره نامــه اســت ولــی برابــر بــا اظهــارات بــزرگان‬ ‫و معتمدیــن ‪ ،‬قــزل امــام ‪ ،‬خواهــر امامــزاده اق امــام‬ ‫اســت‪ .‬زیارتــگاه اق امــام بــر کوهــی مرتفــع در نزدیکــی‬ ‫شهرســتان ازادشــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه سکینه خاتون ‪:‬‬ ‫ایــن زیارتــگاه در روســتای قلعــه قافــه از توابــع‬ ‫بخــش مرکــزی مینودشــت قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬و بــا شــهر‬ ‫مینودشــت ‪ 35‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬زیارتــگاه ســکینه‬ ‫خاتــون فاقــد شــجره نامــه بــوده و برابــر بــا اظهــارات‬ ‫بــزرگان و معتمدیــن ‪ ،‬نســبت ایشــان بــه امــام حســین‬ ‫(ع) مــی رســد‪.‬‬ ‫بقعــه مبارکــه ســکینه خاتــون در یــک محیــط کوهســتانی‬ ‫و جنگلــی بــا صفــا قــرار گرفتــه و از امکانــات رفاهــی شــامل‬ ‫اب و بــرق ‪ ،‬جــاده اســفالته و تلفــن برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بقعه مبارکه حضرت پیر (ع) ‪:‬‬ ‫ایــن بقعــه در روســتای ســرخو از توابــع بخــش‬ ‫مرکــزی واقــع شــده اســت ‪ ،‬و بــا مینودشــت ‪ 12‬کیلومتــر‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬بقعــه مبارکــه حضــرت پیــر در یــک محیــط‬ ‫جنگلــی زیبــا قــرار دارد ‪ ،‬و دارای اب ‪ ،‬بــرق جاده اســفالته‬ ‫و زائرســرای مــی باشــد‪.‬‬ ‫نسبت حضرت پیر (ع) به امامان می رسد‪.‬‬ ‫بافته های داری‬ ‫وجــود مراتــع سرســبز و بکــر و رونــق دامــداری کــه نتیجــه ان دسترســی بــه مــواد‬ ‫اولیه فراوان و ارزان قیمت اســت‪ ،‬دســتبافت های متنوع و چشــم نوازی از نظر‬ ‫طــرح و رنــگ را باعــث شــده اســت‪ .‬نقشــهای ذهنــی همــه ریشــه در اعتقــادات و‬ ‫باروهــای بافنــده دارد‪ .‬نــگاره هــا و موتیــف هــا برگرفتــه از طبیعــت و زندگــی روزمره‬ ‫و کارکــردی ســمبلیک دارنــد‪ .‬بافتــه هــای داری شــامل مــوارد گلیــم‪ ،‬ســفره کــردی‪،‬‬ ‫پــاس‪ ،‬قالــی‪ ،‬قالیچــه و پشــتی مــی باشــد‪.‬‬ ‫گلیم‬ ‫نوعــی مفــرش بــدون پــرز اســت کــه از درگیــری تــار و پــود بــه یکدیگــر ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬کــه معمــوال ًتــار از پنبــه و پشــم بــوده و پــود گــذاری بــا نخ هــای پشــمی‬ ‫بــوده یــا کــرک بصــورت رنگــی انجــام می شــود‪ .‬گلیــم بافــی در ایــران شــوه های‬ ‫گوناگونــی دارد ولــی انچــه کــه مهــم اســت و گلیــم یــک منطقــه را از منطقــه دیگــر‬ ‫جــدا می کنــد نقــوش و طرحهــای مــورد اســتفاده رنــگ امیــزی و نــوع بافــت ان‬ ‫بســیار اســت‪ .‬گلیم شــامل یک رو و دورو بوده و موارد اســتفاده ان بســیار اســت‪.‬‬ ‫نــه تنهــا جهــت زیانــداز بلکــه در مــواردی دیگــر چــون جــوال‪ ،‬خورجیــن‪ ،‬پــادری‪،‬‬ ‫کنــاره‪ ،‬پــرده ای‪ ،‬کیــف‪ ،‬پشــتی و مــوارد تزئینــی بــه کار مـی رود‪ .‬امــروزه تقریبــا ًدر‬ ‫تمــام شهرســتانهای اســتان بافــت گلیــم رواج داشــته و در کلیــه مراکــز اموزشــی‬ ‫صنایــع دســتی بــه هنــر جویــان امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫سفره کردی‬ ‫رایج تریــن هنــر عشــایر بافــت نوعــی گلیــم بــه نــام ســفره کــردی اســت کــه بازگــو‬ ‫کننــده داســتان زندگــی بافنــده اســت‪ .‬ایــن هنــر مختــص بــه خراســان بــزرگ بــوده‬ ‫و از بافته هــای منحصــر بــه فــرد زنــان کــرد عشــایر ایــن خطــه می باشــد کــه در‬ ‫شهرســتانهای بجنــورد‪ ،‬مانــه و ســملقان‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فــاروج و اســفراین رواج دارد‪.‬‬ ‫ســفره کردی با نقشــهای بســیار زیبا و با مضامین و مفاهیم عمیق که ریشــه در‬ ‫باورهــای ایــن منطقــه دراد‪ ،‬از جنــس پشــم بافتــه مــی شــود‪ .‬نقــوش بــه کار رفتــه‬ ‫در ایــن دســتبافته های نیــز دارای تنــوع بســیاری بــوده کــه عمدتــا ًشــامل نقــوش‬ ‫انتزاعی گیاهی‪ ،‬حیوانی و نقوش هندســی و بر اســاس ســه شــکل مربع‪ ،‬مثلث‬ ‫و دایــره می باشــد‪.‬‬ ‫جاجیم‬ ‫جاجیــم دســتبافته ای ضخیــم شــبیه پــاس یــا گلیــم کــه راه راه و رنگیــن اســت‬ ‫و ماننــد ســایر دســتبافته ها بــه عنــوان زیرانــداز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‬ ‫و جنــس ان عمدتــا ً از پشــم انتخــاب می گــردد‪ ،‬تمــام جاجیــم یــک بــار بافتــه‬ ‫می شــود و رنــگ و نقــش ان متنــوع و نمادهایــی ماننــد جــوان بــودن بافنــده و امید‬ ‫بــه اینــده ای روشــن را در بــر دارد‪.‬‬ ‫فرش‪ ،‬پشتی و قالیچه ترکمنی‬ ‫فــرش و پشــتی ترکمنــی هنــر دســت زنــان ترکمــن نشــین بجنــورد و همچنیــن‬ ‫در شهرســتانهای مانــه و ســملقان رواج داشــته و نقــوش بســیار زیبــا و خــاص ان‬ ‫چشــم را نــوازش مــی دهــد‪.‬‬ ‫عمدتــا ًنقــوش فرشــهای ترکمــن از لحــاظ شــکل هندســی و شکســتگی خطــوط‪،‬‬ ‫خــاص مــردم کــوچ نشــین کــه بــه صــورت ذهنــی و در انــواع طرحهــای ترکمــن‬ ‫یموتــی‪ ،‬شــانه ای‪ ،‬اغــال‪ ،‬چهارقــاب‪ ،‬غــزال گــز و قاشــقی بافتــه مــی شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!