روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 526 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 526

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 526

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 526

‫شنبه‬ ‫شماره ‪23 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 17‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /6 -2022/ may/ 7-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪526‬‬ ‫شانمعلمی‬ ‫چه اقتضا می کند‬ ‫نخستینبانویلژیونرگلستان‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جذب ‪ ۶۵‬متخصص‬ ‫در بیمارستان های‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪4‬‬ ‫سیل به بخش کشاورزی‬ ‫و تاسیسات زیربنایی شیروان‬ ‫خسارت زد‬ ‫‪5‬‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫هزینه باج افزار ‪ Fallout‬هفت‬ ‫برابر بیشتر از پرداخت باج‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪525‬‬ ‫‏— فرهنگ سازی اجتماعی ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .12‬کوتاهــی در حــق و مســتمندان ‪ ،‬تبذیــر و ریخــت و پــاش ‪ ،‬تــرک انفــاق و بخشــش ‪ ،‬عمــل زشــت‬ ‫زنــا ‪ ،‬قتــل نفــس ‪ ،‬ســوء مدیریــت در‏مــال یتیــم ‪ ،‬عهــد شــکنی ‪،‬کــم فروشــی ‪،‬پیــروی کورکورانــه از‬ ‫هــر چیــز و هرکــس ‪ ،‬و زندگــی متکبرانــه در زمیــن‪ ،‬همــه و همــه ‪ ،‬نــزد خــدا‏گنــاه و زشــت هســتند ‪.‬‬ ‫(‪ 39‬ـ ‪ /18‬اســراء ص ‪ 284‬‏)‬ ‫‏‪ .13‬ســخنان نامــوزون افــراد ‪ ،‬مدخــل ورودی شــیطان بــرای ایجــاد فتنــه و فســاد اســت ‪ ،‬پــس‬ ‫مواظبــت کــرده ‪ ،‬بــا یکدیگــر زیبــا و نیکــو‏ســخن بگوئیــم ‪ /53( .‬اســراء ‏)‬ ‫‏‪ .14‬شــیطان نمــی توانــد بــر بنــدگان (واقعــی) خــدا ‪ ،‬تســلط بیابــد ‪ .‬اگر خدا رادرســت بندگی واطاعت‬ ‫کنیم ازشــر شــیطان بیمه خواهیم شــد ‪.‬‏‏(‪ /65‬اســراء‏)‬ ‫‏‏— امامت از دنیا تا قیامت ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .15‬روز قیامــت (زمــان) فراخوانــی هــر جمعیــت و مردمــی بــا امــام و پیشوایشــان مــی باشــد ‪ ،‬تــا‬ ‫نتیجــه محاســبه ی تعمالشــان (بــه دســت‏راســت یــا چــپ ‪ ،‬بهشــت و جهنمــی بــودن) بــه انهــا اعــام‬ ‫و ابــاغ شــود ‪ .‬راســتی مــا از کــدام جمعتــی هســتیم و اماممــان کیســت ؟( ‪ /71‬اســراء‏ص ‪)289‬‏‬ ‫اگرچــه روز قیامــت بــرای حســاب رســی فــردی نــزد پــروردگار خواهیــم امــد (‪ / 95‬مریــم ص ‪ )311‬و(‬ ‫سبِاِمَامِهِ ْم ۖ فَمَنْاُوتِیَکِت َابَهُبِیَمِینِهِفَاُول َ ٰئِک ََی‬ ‫‪ / 89‬مریم )لکن میزان اعمال امام‏است ‪ ( .‬یَوْمَنَدْعُوک ُلَّاُنَا ٍ‬ ‫قْرَءُون َکِت َابَهُمْوَلَ یُظْلَمُونَفَت ِ ً‬ ‫یل ‪( ...‬ایات ‪70‬تا ‪ 75‬‏)‬ ‫‏—چرا نماز در ‪ 24‬ساعت شبانه روز جاری است ؟‏‬ ‫نماز مدل و محتوای اداره زندگی و حیات شــر اســت ‪ ،‬چون حیات ‪ 24‬ســاعته می باشــد پس نماز‬ ‫هم در طول شــبانه روز باید جاری‏شــود و ضرورت ان برتری او هواســت ‏‪.‬‬ ‫‏‪ .16‬جریــان زندگــی ‪ ،‬یــک حرکــت شــبانه روزی و ‪ 14‬ســاعته اســت (کــه در طــول زندگــی ادامــه دارد)‬ ‫لــذا مدیریــت و اداره ان نیــز بایــد‏چنیــن باشــد و چــون نمــاز مــدل الهــی مدیریــت چنیــن جامعــه ای‬ ‫اســت ‪ ،‬بــرای طــول زندگــی شــبانه روزی (صبــح ‪ ،‬ظهــر ‪ ،‬عصــر ‪ ،‬مغــرب‏‪ ،‬عشــاء و نمــاز شــب) ارائــه‬ ‫شــده اســت ‪ 81( .‬ـ ‪ /78‬اســراء)‏‬ ‫‏— قران ‪،‬اعجاز ‪ ،‬زندگی ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .17‬قــران کــه نســخه شــفابخش و رحمــت خــدا بــرای مومنــان اســت ‪ ،‬بــرای ظالمــان (مشــرک و ‪...‬‬ ‫) جــز خســارت ‪ ،‬فایــده و محصولــی در‏بــر نخواهــد داشــت ‪ 96( .‬ـ ‪ / 82‬اســراء ص ‪ 9 290‬اســراء‬ ‫ص ‪)283‬‏‬ ‫‏— شناهت روح برای بشر ممکن نیست (اعجاز علمی قران) ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .18‬از معجــزات قــران ایــن اســت کــه امــکان شــناخت روح را (بــا علمــی انــدک) بــرای بشــر نــا ممکــن‬ ‫دانســته و از همــان ابتــدا بــه موضــوع‏رفتــار بــر اســاس شــاکله شــخصیتی افــراد اشــاره کــرده اســت ‪.‬‬ ‫لــذا علــم روانشناســی امــروز در واقــع ‪ ،‬همــان رفتــار شناســی اســت نــه‏روانشناســی( ‪ 85‬ـ ‪ /84‬اســراء‬ ‫ص ‪)290‬‏‬ ‫‏— هماوردی و اعجاز قران ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .19‬بگــو ‪ :‬اگــر تمــام جــن و انــس عالــم (در یــک کنگــره یــا ســازمانی) بــه گردهــم اینــد تــا هماننــدی‬ ‫بــرای قــران بیاورند(حتــی بــا کمــک بــه‏یکدیگــر) هرگــز نخواهــد توانســت ‪ ،‬چنیــن کننــد (‪ /88‬اســراء‬ ‫(‪ /13‬هــود ‪ 38 ،‬یونــس و ‪ 24‬ـ ‪ / 23‬بقــره)‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اردیبهشت‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫اتش نشانی گنبدکاووس‬ ‫با کمبود نیروی انسانی‬ ‫و تجهیزات مواجه است‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گنبــدکاووس گفــت‪ :‬ایــن مجموعــه بــرای‬ ‫بهبــود ســطح خدمــات دهــی در مواقــع لــزوم نیــاز‬ ‫بــه افزایــش نیــروی انســانی و تامیــن و نوســازی‬ ‫تجهیــزات دارد‪.‬‬ ‫سیدســجاد حســینی بــه مناســبت روز جهانــی اتــش‬ ‫نشــانی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهارداشــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬نیــرو در چهــار ایســتگاه اتــش نشــانی گنبــدکاووس‬ ‫فعالیــت دارنــد و بــرای تکمیــل کادر خدمــات رســانی‬ ‫بایــد ‪ ۶‬نیــروی جدیــد جــذب شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا وجــود تحویــل یــک دســتگاه ماشــین‬ ‫ســبک هیونــدا اتــش نشــانی بــه ارزش حــدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال از طــرف شــهرداری گنبــدکاووس در‬ ‫هفتــه گذشــته‪ ،‬همچنــان نیــاز اســت تــا تجهیــزات‬ ‫فرســوده اتــش نشــانی بــا امکانــات جدیــد نوســازی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گنبــدکاووس بیــان کــرد‪ :‬بــا موافقــت‬ ‫شــهردار و نظــر مثبــت شــورای شــهر در نیمــه نخســت‬ ‫ســالجاری تجهیــزات فــردی ماننــد لبــاس ضــد حریــق‪،‬‬ ‫چکمــه و کپســول تنفــس بــرای اتــش نشــانان‬ ‫خریــداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫اتش نشــانی گنبــدکاووس امدادرســانی بــه حادثــه‬ ‫دیــدگان غــرق شــدگی در منابــع ابــی (رودخانه هــا‪،‬‬ ‫ســدها و اب بنــدان هــا) شهرســتان های شــرق‬ ‫گلســتان را برعهــده دارد تجهیــزات غواصــی ان‬ ‫فرســوده اســت‪.‬‬ ‫وی از اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری گلســتان‬ ‫خواســت ‪ ۲‬ســت کامــل تجهیــزات غواصــی را بــرای‬ ‫ارتقــای کیفیــت ارائــه خدمــات امــدادی در اختیــار‬ ‫ســازمان اتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری‬ ‫گنبــدکاووس قــرار دهــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گنبــدکاووس حــوزه خدمــات رســانی ایــن‬ ‫مجموعــه را شــهر گنبــد و روســتاهای اقمــاری ان‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬عــاوه بــر حــوزه تعریــف شــده‪،‬‬ ‫در برخــی مواقــع تیم هــای اتــش نشــانی بــر اســاس‬ ‫اعــام نیــاز بــه روســتاهای بــا فاصلــه دور هــم اعــزام‬ ‫می شــوند کــه بــه دلیــل تــردد در جاده هــای خاکــی و یــا‬ ‫زمین هــای کشــاورزی طــول عمــر مفیــد ماشــین االت‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه بــرای برخــی از‬ ‫روســتاهای گنبــدکاووس ماننــد اق ابــاد‪ ،‬ســلطانعلی‬ ‫و باغلــی مرامــه ماشــین االت اطفــای حریــق تامیــن‬ ‫شــده در برخــی مواقــع بــه دلیــل نبــود نیــرو متخصــص‬ ‫امــکان اســتفاده از انهــا وجــود نــدارد لــذا از مســووالن‬ ‫مرتبــط درخواســت می شــود نیــروی متخصــص الزم را‬ ‫در ایــن رابطــه تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫شهرســتان مــرزی گنبــدکاووس ‪ ۳۷۵‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد کــه در ‪ ۲‬شــهر و ‪ ۱۶۳‬روســتا بــا گســتره‬ ‫پنــج هــزار ‪ ۷۲‬کیلومتــر مربــع ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫کد ‪ *2020#‬مخابرات راهی‬ ‫برای دریافت خدمات فوری‬ ‫غیر حضوری‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان کــد دســتوری ‪ *2020#‬را‬ ‫راهــی اســان بــرای دریافــت خدمــات فــوری غیــر حضــوری‬ ‫مخابــرات دانســت ‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪،‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه های‬ ‫ارائــه خدمــات غیــر حضــوری بــرای رفــاه حــال مشــتریان راه‬ ‫انــدازی شــده اســت ‪ ،‬بــا معرفــی کــد دســتوری ‪ *2020#‬انــرا‬ ‫راهــی بــرای دریافــت خدمــات فــوری غیــر حضــوری دانســت‬ ‫کــه مشــتریان مــی تواننــد از طریــق تلفــن همــراه خدمــات‬ ‫مــورد نیــاز خــود را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه این کد دســتوری در بخشــهای تلفن‬ ‫ثابــت و اینترنــت خدمــات متعــددی را ارائــه می دهد گفت ‪:‬‬ ‫در بخش تلفن ثابت ‪ ،‬ثبت خرابی و پیگیری ان ‪ ،‬پیگیری‬ ‫ثبــت نــام تلفــن ثابــت و اعــام صورتحســابهای میــان دوره‬ ‫و پایــان دوره تلفــن ثابــت و در بخــش اینترنــت ‪ ،‬خریــد‬ ‫ترافیــک‪ ،‬دریافــت مانــده اعتبــار و تغییــر رمــز پنــل کاربــری‬ ‫از جملــه خدماتــی اســت کــه مشــتریان بــه ان دسترســی‬ ‫داشــته و مــی تواننــد از ان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان خریــد ترافیــک اینترنــت‬ ‫بــرای مشــتریان بانــد پهــن شــرکت مخابــرات ایــران را از‬ ‫خدمات بســیار ارزشــمند اســتفاده از کد دســتوری ‪*2020#‬‬ ‫دانســت و بــه مشــتریان توصیــه کــرد از طریــق تلفــن همراه‬ ‫و شــماره گیــری کــد دســتوری ‪ *2020#‬از امکانــات ان‬ ‫بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 56,430,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 13,023,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 128,970,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,960,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 72,950,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 43,020,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫اساتید به دنبال بهره مندی‬ ‫از تمام وقت جغرافیایی‬ ‫اکنون با مصوبه مجلس شــورای اســامی و همسان ســازی‬ ‫حقــوق اعضــای هیئــت علمــی وزارت علــوم بــا اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی وزارت بهداشــت‪ ،‬حقــوق ایــن اســاتید افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی یافتــه اســت و بســیاری از همیــن اســاتید بــه دنبــال‬ ‫بهــره منــدی از تمــام وقــت جغرافیایــی هســتند (دریافــت‬ ‫حقــوق ‪ 54‬ســاعت فعالیــت در هفتــه)‬ ‫به بهانه پاسداشت مقام برخی از‬ ‫معلم ها‪ ...‬برخی اساتید دانشگاه‪....‬‬ ‫شان معلمی چه‬ ‫اقتضا می کند‬ ‫دکتر علی قزلسفلو مدرس دانشگاه‬ ‫به مناسبت شهادت مظهر عدالت‬ ‫بــه مناســبت روز معلــم و تلنگــری بــه کســانی کــه مــی خواهنــد‬ ‫شــغل انبیــاء را بــه عنــوان یــک معلــم دانشــگاهی داشــته باشــند‬ ‫یکــی از مشــکالتی کــه مــردم در نظــام هــای تصمیــم گیــری از‬ ‫ان رنــج مــی برنــد موضــوع تعــارض منافــع اســت و ایــن مســئله‬ ‫دربــاره تعــدادی از اعضــای هیئــت علمــی تاثیرگــذار و تصمیــم‬ ‫ســاز در کشــور بــه جایــی رســیده اســت کــه مــی تــوان بــه ان‬ ‫فــزون طلبــی اطــاق کــرد کــه مصــداق هــای ان در متــن زیــر‬ ‫امــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬در اییــن نامــه اســتخدامی اعضــای هیئــت علمــی بــا حفــظ‬ ‫شــان و جایــگاه یــک عضــو هیئــت علمــی او بایــد ‪ 40‬ســاعت در‬ ‫موسســه حضــور داشــته باشــد و بــه وظایــف اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و اجرایــی محولــه بپــردازد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در همــان اییــن نامــه‪ ،‬اســتفاده از خدمــات او بــه عنــوان‬ ‫عضــو هیئــت علمــی در ســایر موسســات را منــوط بــه اجــازه و‬ ‫در برخــی مــوارد اطــاع موسســه محــل اســتخدامش مــی دانــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬در همــان اییــن نامــه او مــی توانــد بــه عنــوان رییــس‬ ‫موسســات امــوزش عالــی غیردولتــی غیرانتفاعــی از دانشــگاه‬ ‫خــود مامــور شــود بــه شــرط انکــه نیمــه وقــت شــود و حقــوق‬ ‫نیمــه وقتــی دریافــت کنــد ( معمــوال ً اعضــای هیئــت علمــی کــه‬ ‫در دانشــگاه هــا مســئولیت دارنــد بــرای همــکاران خــود اغمــاض‬ ‫مــی کننــد و ایــن موضــوع را پیگیــری نمــی کننــد)‪،‬‬ ‫‪ .4‬عضــو وابســته بــودن در ســایر موسســات امــوزش عالــی هــم‬ ‫بــرای اعضــای هیئــت علمــی امکانــی دیگــر اســت کــه بــا تمــام‬ ‫وقــت جغرافیایــی و حتــی حداقــل ‪ 40‬ســاعت حضــور در تضــاد‬ ‫اســت و همیــن عضــو از ســایر موسســاتی کــه در ان هــا کار‬ ‫می کنــد مــی توانــد حقــوق دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬در همیــن زمــان و بــا وجــود محدودیــت هــای اییــن نامــه‬ ‫اســتخدامی بــرای حضــور ‪ 40‬ســاعته انــان‪ ،‬وزارت علــوم در‬ ‫حمایتــی بــی دریــغ از موسســات امــوزش عالــی غیرانتفاعــی‬ ‫امــکان حضــور اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه هــای دولتــی را‬ ‫در موسســات امــوزش عالــی غیرانتفاعــی فراهــم مــی اورد و بــه‬ ‫ایــن واســطه بــه انــان رشــته و دانشــجو مــی دهــد (موسســات‬ ‫غیرانتفاعــی هــم اســتقبال مــی کننــد کــه نیــازی بــه اســتخدام‬ ‫جوانــان نداشــته باشــند) ( در تضــاد بــا مــاده ‪ 21‬اییــن نامــه‬ ‫اســتخدامی و همزمــان بــا درخواســت اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫بــرای اســتفاده از طــرح تمــام وقتــی)‪ ،‬چگونــه مــی توانــد یــک‬ ‫عضــو هیئــت علمــی تمــام وقــت جغرافیایــی همزمــان بــه بخــش‬ ‫غیردولتــی هــم خدمــت بدهــد و حــق الزحمــه مضاعــف هــم از‬ ‫موسســات غیرانتفاعــی بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬اکنــون بــا مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و همســان‬ ‫ســازی حقــوق اعضــای هیئــت علمــی وزارت علــوم بــا اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی وزارت بهداشــت‪ ،‬حقــوق ایــن اســاتید افزایــش‬ ‫قابــل توجهــی یافتــه اســت و بســیاری از همیــن اســاتید بــه‬ ‫دنبــال بهــره منــدی از تمــام وقــت جغرافیایــی هســتند ( دریافــت‬ ‫حقــوق ‪ 54‬ســاعت فعالیــت در هفتــه)‬ ‫‪ .7‬همیــن عضــو هیئــت علمــی طبــق مقــررات مــی توانــد مبــرای‬ ‫از قانــون تــک شــغلگی باشــد و دوشــغلگی و چنــد شــغلگی‬ ‫را تجربــه کنــد و از جملــه اینکــه مــی توانــد در ترکیــب هیئــت‬ ‫موســس یــا امنــای موسســات امــوزش عالــی غیرانتفاعــی و عالــی‬ ‫ازاد قــرار گیــرد یــا بــه تاســیس موسســات اعــزام بــه خــارج اقــدام‬ ‫کنــد یــا شــرکت دانــش بنیــان تاســیس کنــد و یــا بــه مشــاورت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی یــا غیردولتــی مشــغول شــود‪.‬‬ ‫‪ .8‬همیــن عضــو هیئــت علمــی معمــوال ً بــرای راهنمایــی‪،‬‬ ‫مشــاوره و داوری پایــان نامــه دانشــجویان( اغلــب دانشــگاه ها‬ ‫تحصیــات تکمیلــی دارنــد) عــاوه بــر حقــوق حکمــی خــود‪،‬‬ ‫حــق الزحمــه ای در قالــب حــق التدریــس بــه صــورت جداگانــه‬ ‫دریافــت مــی کنــد ( ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب در همــان‬ ‫چهــل ســاعت ایــن کارهــا را بــه انجــام مــی رســانند و از حاصــل‬ ‫تولیــدات پزوهشــی ان نیــز ترفیــع و ارتقــا مــی یابندکــه در‬ ‫حقــوق ان هــا تاثیــر فراوانــی دارد)‬ ‫‪ .9‬ایــن عضــو هیئــت علمــی در تدریــس و ارائــه راهنمایــی و‬ ‫مشــاوره دانشــجویان واحــد مجــازی یــا پردیــس دانشــگاه خــود‬ ‫ضریبــی تــا ســه برابــر حــق التدریــس عــادی طلــب و دریافــت‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .10‬بعضــی از اعضــای هیئــت علمــی یــک پســت اجرایــی هــم‬ ‫در دانشــگاه قبــول مــی کننــد و بــرای ان بــه ازای قبــول ایــن‬ ‫پســت اجرایــی کســری واحــد موظــف عــاوه بــر فــوق العــاده‬ ‫مدیریــت در نظــر مــی گیرنــد تــا بتوانــد بــه جــا تدریــس بــه‬ ‫امــور اجرایــی بپــردازد امــا بــا کمــال تعجــب در همــان زمــان‬ ‫او بــه حــق التدریــس مــازاد بــر موظفــی مشــغول مــی شــود‬ ‫و حقــوق مــازادی را دریافــت مــی کنــد‪ (.‬ایــن موضــوع یــک‬ ‫تناقــض اشــکار بــا کســری واحــد موظــف اجرایــی اســت)‪.‬‬ ‫‪ .11‬مالیــات ایــن اســاتید هــم کــه بــا هــر میــزان حقــوق‪ ،‬حداکثــر‬ ‫‪ 10‬درصــد اســت و بایــد ســتاد رفاهــی اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫تمــام قــد در تامیــن رفاهیــات و مســکن در خدمتشــان باشــد‬ ‫‪ .12‬اطمینــان دارم اگــر فرصــت بیشــتر اجــازه دهــد مــی تــوان‬ ‫بــه ایــن فهرســت بــاز هــم افــزود ســوال جــدی ایــن اســت؛ مگــر‬ ‫یــک عضــو هیئــت علمــی اوقــات شــبانه روز خــود را چنــد بــار‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد ریال اعتبار سفر استانی‬ ‫دولت به شرق گلستان تخصیص یافت‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬طــی روزهــای اخیــر ‪ ۳۹۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار از مصوبــات ســفر ‪ ۱۳‬اســفند پارســال‬ ‫رییــس جمهــور بــه گلســتان بــرای ‪ ۲‬پــروژه عمرانــی و خدماتــی ایــن منطقــه تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫رضــا اریانپــور در مراســم تقدیــر از روســای دفاتــر‪ ،‬مشــاوران و معتمــدان خــود در چهــار شهرســتان‬ ‫مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه ومراوه تپــه و تعــدادی از خبرنــگاران منطقــه شــرق گلســتان افــزود‪ :‬در‬ ‫مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــه گلســتان مبلــغ هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال بــرای پــروژه تعریــض‬ ‫و ایمــن ســازی بزرگــراه بهشــتر ‪ -‬مشــهد در حــوزه «مینودشــت‪ ،‬گالیکــش ‪ -‬پــارک ملــی گلســتان»‬ ‫مصــوب شــد کــه هفتــه قبــل ‪ ۱۸۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن مبلــغ بــا بهبــود شــرایط اب و هوایــی‪ ،‬صــرف اســفالت بخشــی هایی از ایــن‬ ‫پــروژه کــه زیرســازی ان پایــان و امــاده اســفالت اســت‪ ،‬خواهــد شــد ضمــن اینکــه در ایــن ســفر دولــت‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال هــم بــرای تکمیــل بیمارســتان نیمــه تمــام گالیکــش مصــوب شــد کــه در‬ ‫روزهــای اخیــر ‪ ۲۱۰‬میلیــارد ریــال ان تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫اریانپــور ادامــه داد‪ :‬تصویــب ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل پــروژه ملــی ســد نرمــاب چهــل چــای‬ ‫مینودشــت از بزرگتریــن طرح هــای زیربنایــی گلســتان از دیگــر مصوبــات ســفر رییــس جمهــور بــود‬ ‫مــی توانــد بــه فــروش بگــذارد‪ .‬وقــت ان فــرا نرســیده اســت کــه‬ ‫تصمیــم گیــران کــه خــود در هیبــت هیئــت علمــی بــوده انــد یــا‬ ‫پــس از قبــول مســئولیت بــه ایــن هیبــت در امــده انــد اندکــی بــه‬ ‫سیاســت گــذاری متضــاد و همــراه بــا تعــارض منافــع بیندیشــند‪.‬‬ ‫‪ .13‬ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از جوانــان و شــاگردان‬ ‫فــارغ التحصیــل انــان بــرای داشــتن یــک شــغل پــاره وقــت ماننــد‬ ‫حــق التدریــس در موسســات غیردولتــی عاجزنــد‪ .‬ایــا بیــکاری‬ ‫ایــن جوانــان در مقاطــع تحصیلــی انــان را رنــج نمــی دهــد؟‬ ‫‪ .14‬ایــا مــی دانیــد وقتــی یــک هیئــت علمــی چنــد شــغله در‬ ‫قالــب طــرح تعــاون‪ ،‬حــق التدریــس و عضــو وابســته و بازنشســته‬ ‫در بخــش غیردولتــی حضــور مــی یابــد جــای جوانــی کــه بایــد بــا‬ ‫مــدرک دکتــری اســتخدام شــود را مــی گیــرد؟‬ ‫‪ .15‬ایــا وزارت علــوم مــی دانــد بــا اجــازه اشــتغال مجــدد اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی بازنشســته در مراکــز غیردولتــی و بــا طــرح تعــاون‬ ‫و وابســته و اجــازه تدریــس عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه دولتــی‬ ‫چــه بــر ســر جوانــان تحصیــل کــرده بیــکار مــی اورد؟‬ ‫‪ .16‬ایــا وزارت علــوم مــی دانــد بــا اجــازه پذیــرش دانشــجو بــدون‬ ‫عضــو هیئــت علمــی بــه مــو سســات امــوزش عالــی غیردولتــی بــه‬ ‫اخریــن امیــد هــای جوانــان نخبــه خــود بــرای اســتخدام بــه عنــوان‬ ‫عضــو هیئــت علمــی چــه خســارتی وارد مــی کنــد؟‬ ‫‪ .17‬ایــا وزارت علــوم مــی دانــد کــه سیاســت گــذاری هایــش بــه‬ ‫عنــوان کیفیــت بخشــی فرصــت بهــره مندی دانشــجویاناز داشــتن‬ ‫اســتادان بــه معنــی واقعــی تمــام وقــت را ســلب می کنــد؟‬ ‫‪ .18‬ایــا وزارت علــوم مــی دانــد کــه سیاســت گــذاری هایــش‬ ‫بــه عنــوان کیفیــت بخشــی در موسســات امــوزش عالــی‬ ‫غیرانتفاعــی‪ ،‬دانشــج‪.‬یان را از اســتادان و هیئــت علمــی جــوان‬ ‫بــی بهــره مــی کنــد؟‬ ‫‪ .19‬ایــا وزارت علــوم مــی دانــد‪ ،‬اســتقاللی کــه قانــون در‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه دانشــگاه هــا وموسســات امــوزش‬ ‫عالــی بــرای تدویــن اییــن نامــه هــای اســتخدامی و اداری و مالــی‬ ‫داده اســت بــرای پیشــبرد دانــش و فرهنــگ جامعــه بــوده اســت‬ ‫نــه بــرای ســهم خواهــی خودمختارانــه و افــزودن هزینــه هــای‬ ‫مــازاد بــر دولــت‪ ،‬ایــا دانشــگاههای دیگــر در دنیــا کــه دارای‬ ‫ایــن اختیــارات و اســتقالل هســتند بــا جــذب پژوهــش هــا در‬ ‫صنعــت‪ ،‬بودجــه دانشــگاه را مــی ســازند یــا از حقــوق عمومــی‬ ‫و(درامــد نفــت) ارتــزاق مــی کننــد؟‬ ‫جایــگاه معلمــان واالســت و معلمــان دانشــگاهی نیــز‬ ‫جایــگاه واالیــی دارنــد و بایــد شــان ان هــا حفــظ شــود‪ .‬ولــی‬ ‫پاســخ بــه دغدغــه کســانی کــه انــان را از بیــرون مــی نگرنــد‬ ‫نیــز اهمیــت دارد‪ .‬لــذا ایــن اســاتید را بــه اندیشــدن پیرامــون‬ ‫سیاست گذاری هایشــان عــوت مــی نمایــم و اگــر بــرای ایــن‬ ‫تضــاد هــا پاســخی دارنــد جامعــه را اگاه کننــد‪ .‬ایــا انبیــاء هــم‬ ‫چنیــن زیســته اند؟‬ ‫بیاییــد مســلمانی کنیــم و انچــه بایــد در ســفره جوانــان دانــش‬ ‫اموختــه باشــد را بــه ان هــا برگردانیــم و حتــی بخشــی از ســفره‬ ‫گســترده خــود را در بــرای انــان بگســترانیم و وظیفــه معلمــی کــه‬ ‫دســتگیری اســت را فرامــوش نکنیــم‪........‬‬ ‫کــه بــا تخصیــص ان عــاوه بــر جلوگیــری از ســیالب های فصلــی و تامیــن اب ‪ ۱۸‬هــزار هکتــار اراضــی‬ ‫زراعــی‪ ،‬اب اشــامیدنی ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر از جمعیــت مناطــق شــرقی و مــرزی ایــن اســتان شــمالی تامیــن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان هــای مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه گفــت‪ :‬در ســفر رییــس‬ ‫جمهــور و برخــی اعضــای دولــت بــه گلســتان مصوبــات خــوب دیگــری بــرای برخــی طرح هــای زیربنایــی‬ ‫منطقــه شــرق اســتان از جملــه «احــداث جایــگاه ســوخت فــرودگاه کاللــه‪ ،‬اجــرای طرح هــای هــادی‬ ‫روســتایی‪ ،‬تکمیــل دهکــده گیاهــان دارویــی و بهســازی و اســفالت راه هــای روســتایی» تصویــب شــد‬ ‫کــه بــا تخصیــص ان عملیــات اجرایــی ایــن پروژه هــا پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۴۰۰‬روســتا در چهــار شهرســتان حــوزه انتخابیــه خــود‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن حجــم از‬ ‫روســتاها کــه ‪ ۴۰‬درصــد روســتاهای گلســتان را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬بســیاری از انهــا هنــوز از امکانــات‬ ‫خدماتــی و رفاهــی مناســب برخــوردار نیســتند کــه بایــد وحــدت و انســجام بیــن اقــوام و گروه هــای‬ ‫سیاســی منطقــه و نیــز تــاش مضاعــف مدیــران بــرای جبــران عقــب ماندگی هــا تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫اریانپــور اضافــه کــرد‪ :‬خدمــت بــه مــردم باالتریــن ارزش اســت و همــه موظــف هســتیم در راه خدمــت‬ ‫بــه مــردم و پیگیــری مطالبــات انهــا تــاش کنیــم ضمــن اینکــه مســووالن دفاتــر‪ ،‬مشــاوران و معتمــدان‬ ‫بــه عنــوان نیــروی نظارتــی می تواننــد در انعــکاس مطالبــات مــردم و عملکــرد مدیــران بــه نماینــده‬ ‫کمــک نماینــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار کاللــه نیــز درایــن مراســم بــا قدرانــی از تالش هــا و پیگیری هــای نماینــده مــردم منطقــه در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن شهرســتان ظرفیت هــای بالقــوه زیــادی درحوزه هــای مختلــف‬ ‫دارد کــه تنهــا در ســایه وحــدت‪ ،‬انســجام و همدلــی همگانــی (مــردم و مدیــران) می تــوان انهــا را بــه‬ ‫فعــل تبدیــل و زمینــه را بــرای توســعه و پیشــرفت کاللــه و اســتان فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫فرهــاد شــیبک افــزود‪ :‬خدمــت بــه مــردم و تــاش بــرای رفــع مشــکالت انهــا و همچنیــن پیگیــری و‬ ‫پاســخگویی بــه مطالبــات انهــا‪ ،‬وظیف ـه ای ســنگین و مهــم اســت کــه تنهــا بــا کار و تــاش جهــادی و‬ ‫انقالبــی می تــوان انــرا انجــام داد‪.‬‬ ‫چهــار شهرســتان مینودشــت‪ ،‬گالیکــش‪ ،‬کاللــه و مراوه تپــه بــا مجمــوع ‪ ۳۵۰‬هــزار نفــر جمعیــت تنهــا‬ ‫یــک کرســی نمایندگــی در مجلــس شــورای اســامی دارنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫امدادرسانی به ‪ ۱۰‬حادثه ترافیکی در خراسان شمالی توسط هالل احمر‬ ‫معــاون امــداد و نجــات هــال احمــر خراســان شــمالی از امدادرســانی بــه ‪ ۱۰‬حادثــه ترافیکــی خبــر داد و گفــت‪ ۳۲ :‬نفــر در ایــن تصادفــات‬ ‫مصــدوم شــدند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫چند پرسش پاسخ خودرویی‬ ‫در طول سال های گذشته مسیر‬ ‫پیشرفت را چگونه طی کردید‬ ‫و چه تحولی در فوتبال شما رخ داد؟‬ ‫فوتبــال یــک ورزش مردانــه اســت و بــه ویــژه در شــهرهای‬ ‫کوچــک کــه امکانــات ویــژه بانــوان کــم اســت‪ ،‬رســیدن بــه ایــن‬ ‫ســطح از فوتبــال واقعــا ًدشــوار اســت‪ .‬امــا مــن بــا تمریــن و‬ ‫پشــتکار فــراوان و حمایــت بــی دریــغ خانــواده موفــق شــدم بــه‬ ‫جایگاهــی کــه بــرای خــودم تصــور کــرده بــودم برســم‪.‬‬ ‫نخستین بانوی لژیونر گلستان‬ ‫با تالش و پشتکار‬ ‫می توان هر‬ ‫دروازه ای را گشود!‬ ‫سرویس ورزش‪ -‬وحید حاج سعیدی‪:‬‬ ‫گفتگوی اختصاصی با فاطمه مزیدی فوتبالیست ملی پوش‬ ‫گلستانی و یکی از دختران موفق فوتبالی ایران که امروز به‬ ‫عنوان نماینده ایران در تیم گوری یونایتد گرجستان به عنوان‬ ‫اولین بانوی لژیونر فوتبالیست گلستانی بازی می کند‪.‬‬ ‫فاطمــه مزیــدی نخســتین بانــوی لژیونــر فوتبــال گلســتان‪ :‬بــا‬ ‫تــاش و پشــتکار مــی تــوان هــر دروازه ای را گشــود!‬ ‫گــروه ورزشــی‪ :‬ایــن روزهــا کــه بســیاری از دختــران ســرزمین مــان‬ ‫از محدویــت هــا و بــه زعــم خودشــان ســرخوردگی هــا ســخن بــه‬ ‫میــان مــی ارونــد‪ ،‬هســتند دخترانــی کــه بــا وجــود تمــام مشــکالت‬ ‫و محدویــت هــای ورزش زنــان و نــا مالیمت هــای زمانــه‪ ،‬دســت بــه‬ ‫شــاهکارهای بــزرگ زده و مــی زننــد‪.‬‬ ‫در طــول ســال هــای اخیــر دختــران فوتبــال ایــران در رده هــای‬ ‫مختلــف موفــق بــه کســب افتخــارات زیــادی بــرای کشــورمان‬ ‫شــده اند‪ .‬انهــا کــه بــی ادعــا و بــه دور از هیاهوی فوتبال مردســاالرانه‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا تمــام وجــود در زمیــن مســابقه مــی دهنــد‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫کســب افتخاراتــی شــده انــد کــه نزدیــک شــدن بــه انهــا بــرای برخــی‬ ‫ورزشــکاران مــرد در حــد یــک رویــا اســت! مردانــی کــه دســتمزد‬ ‫هــر کــدام از انهــا معــادل هزینــه هــای دعــوت‪ ،‬اردو‪ ،‬بازی هــای‬ ‫تدارکاتــی‪ ،‬شــرکت در یــک تورنمنــت بیــن المللــی و کســب عنــوان‬ ‫قهرمانــی توســط شــیر دختــران ایــن ســرزمین اســت!‬ ‫«فاطمــه مزیــدی» فوتبالیســت ملــی پــوش گلســتانی یکــی از‬ ‫دختــران موفــق فوتبالــی ایــن ســرزمین اســت کــه ســهم زیــادی در‬ ‫کســب ایــن موفقیــت هــای غــرور انگیــز داشــته اســت و امــروز بــه‬ ‫عنــوان نماینــده ایــران در تیــم گــوری یونایتــد گرجســتان بــه عنــوان‬ ‫اولیــن بانــوی لژیونــر فوتبالیســت گلســتانی بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫فاطمــه کــه بــر خــاف بســیاری از هــم تیمــی هایش(کــه فوتبــال‬ ‫را از اکادمــی هــا و مــدارس فوتبــال و زمیــن هــای چمــن مصنوعــی‬ ‫اغــاز کــرده انــد‪ )،‬فوتبــال را واقعــا ً از زمیــن هــای خاکــی محلــه‬ ‫خارکالتــه علــی ابــاد کتــول شــروع کــرده اســت و اکنــون بــه عنــوان‬ ‫یــک لژیونــر در فوتبــال کشــور‪ ،‬خانمــی می کنــد!‬ ‫‪ 8‬ســال قبــل کــه بــا ایشــان هــم کالم شــدیم یــک دختــر‬ ‫دبیرســتانی بــود کــه بــا وجــود ســن کــم ‪ 15‬بــازی ملــی و دو گل ملــی‬ ‫در کارنامــه داشــت و در تیــم هــای زیــر ‪ 16‬و زیــر ‪ 19‬ســال کشــور و‬ ‫تیــم بزرگســاالن ایثــار گــرگان بــازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫امــا امــروز فاطمــه کــه دانــش اموختــه تربیــت بدنــی اســت‪ ،‬بــا‬ ‫کولــه بــاری از تجربــه و اگاهــی‪ ،‬بــه یــک لژیونــر تمــام عیــار تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬او کــه بیــش از ‪ 70‬بــازی ملــی در رده هــای مختلــف‬ ‫داشــته تــا کنــون نزدیــک بــه ‪ 20‬گل ملــی در کارنامــه دارد و بــه‬ ‫تورنمنــت هــای زیــادی از جملــه چین‪ ،‬روســیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ازبکســتان‪،‬‬ ‫ســریالنکا‪ ،‬اعــزام شــده اســت‪.‬‬ ‫امــروز بعــد از هشــت ســال دوبــاره بــا فاطمــه مزیــدی ملــی پــوش‬ ‫گلســتانی هــم کالم شــدیم‪ .‬امــا امــروز دیگــر از مدیــر مدرســه ای‬ ‫کــه بــه برگــزاری متعــدد اردو هــای تیــم هــای ملــی اعتــراض داشــت‬ ‫ســخنی بــه میــان نیامــد‪ ،‬معلــم هایــی کــه ورزش فرزندشــان در‬ ‫باشــگاه تختــی را بــا غیبــت جهــت حضــور در اردوی تیــم ملــی را‬ ‫برابــر مــی دانســتند‪ ،‬مســئوالنی کــه ســعی داشــتند بــرای باالبــردن‬ ‫شــان و جایــگاه خــود‪ ،‬از جایــگاه ایشــان پشــتوانه ســازی کننــد و ‪...‬‬ ‫امــروز فاطمــه جایــگاه خــود را در ســطح ملــی و فراتــر شــناخته‬ ‫اســت و همــواره قــدردان خانــواده و افــرادی اســت کــه بــی هیــچ‬ ‫چشمداشــتی برای موفقیت‪ ،‬ســربلندی‪ ،‬ســامتی اش دعا کردند‬ ‫و ســنگ تمــام گذاشــتند‪ .‬او کــه همــواره موفقیت هــای خــود را‬ ‫مرهــون اشــک هــای مــادر‪ ،‬دعــای پــدر و حمایــت پدربزرگــش‬ ‫می دانــد‪ ،‬از روزهــای افتابــی ســپهر فوتبالــش می گویــد‪:‬‬ ‫در طــول ســال هــای گذشــته مســیر پیشــرفت را چگونــه طــی‬ ‫کردیــد و چــه تحولــی در فوتبــال شــما رخ داد؟‬ ‫فوتبــال یــک ورزش مردانــه اســت و بــه ویــژه در شــهرهای کوچــک‬ ‫کــه امکانــات ویــژه بانــوان کــم اســت‪ ،‬رســیدن بــه ایــن ســطح از‬ ‫فوتبــال واقعــا ًدشــوار اســت‪ .‬امــا مــن بــا تمریــن و پشــتکار فــراوان‬ ‫و حمایــت بــی دریــغ خانــواده موفــق شــدم بــه جایگاهــی کــه بــرای‬ ‫خــودم تصــور کــرده بــودم برســم‪.‬‬ ‫فاطمــه مزیــدی نخســتین بانــوی لژیونــر فوتبــال گلســتان‪ :‬بــا‬ ‫تــاش و پشــتکار مــی تــوان هــر دروازه ای را گشــود!‬ ‫در طــول ایــن ســال هــا کــه فوتبــال بــازی مــی کنیــد باالتریــن‬ ‫افتخــاری کــه نصیــب تــان شــد چــه بــود؟‬ ‫بنــده در مســابقات بیــن المللــی و لیــگ هــای داخلــی متعــددی‬ ‫شــرکت داشــتم و گل هــای حساســی هــم بــه ثمــر رســاندم امــا‬ ‫عضویــت در تیــم ملــی بزگتریــن افتخــاری اســت کــه نصیــب مــن‬ ‫شــده اســت و هیــچ چیــز جــای ان را نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫از مربیان و نقش انها بگویید‪.‬اولین مربی شما چه کسی بود؟‬ ‫اولیــن مربــی بنــده خانــم زینــب ابراهیمــی بــود کــه هیچــگاه‬ ‫زحمــات ایشــان را فرامــوش نمــی کنــم‪ .‬مربیــان بنــده در طــول‬ ‫ایــن ســال ها نقــش اساســی در پیشــرفت بنــده داشــتند‪ .‬بــه ویژه‬ ‫بعــد از پــاره شــدن ربــاط صلیبــی کــه در دو ســال قبــل کــه بــا‬ ‫تمرینــات و اموزش هــای تخصصــی دوبــاره توانســتم بــه میادیــن‬ ‫رســمی بازگــردم‪.‬‬ ‫در حال حاضر در چه تیمی بازی می کنید؟‬ ‫امســال بــا تیــم گــوری یونایتــد گرجســتان قــرارداد یکســاله امضــاء‬ ‫کــردم و از چنــد روز دیگــر رقابــت هــای تیــم مــا اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نــوع نــگاه و حمایــت مســئوالن شهرســتانی‪ ،‬اســتانی و کشــوری را‬ ‫چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟‬ ‫ورزش را مــی تــوان بــه عنــوان ســپری در برابــر اســیب هــای‬ ‫اجتماعی قلمداد کرد‪ .‬ای کاش مســئوالن بخشــی از نگاه‪ ،‬هزینه‬ ‫و رویکــرد خــود را در زمینــه کنتــرل اســیب هــای اجتماعــی معطوف‬ ‫ورزش بــه ویــژه ورزش بانــوان کننــد‪ .‬بانــوان انتظــار شــق القمــر از‬ ‫مســئوالن ندارنــد ولــی حمایــت حداقلــی و فــرق نگذاشــتن بیــن‬ ‫اقایــان و بانــوان کمتریــن خواســته ورزشــکاران بــه ویــژه بانــوان در‬ ‫شــهرهای کوچــک اســت‪.‬‬ ‫چه توصیه به دختران جوان دارید؟‬ ‫حتمــا بایــد امکانــات باشــد یــا از شــهری کوچــک هــم بــا کمتریــن‬ ‫امکانــات می تــوان بــه رده هــای ملــی رســید؟‬ ‫تنها راه موفقیت تالش و پشتکار است‪ .‬امکانات و حمایت های‬ ‫دیگــران تاثیرگذارنــد ولــی اگــر فــرد اراده کنــد‪ ،‬مــی توانــد بــه هــر‬ ‫انچــه شایســتگی دارد برســد‪ .‬بــه همــه دختــران همشــهری و هــم‬ ‫اســتانی ام توصیــه مــی کنــم بــرای رســیدن بــه رویاهــای بــه حــق‬ ‫شــان تــاش کننــد و هیــچ بهانــه ای نیاورنــد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫کســانی کــه از نزدیــک بــا ســطح تیــم ملــی و مشــکالت بــازی هــای‬ ‫بیــن المللــی و ‪ ...‬اشــنا هســتند مــی داننــد کــه بــازی در ایــن ســطح‬ ‫عــاوه بــر مشــکالت و دشــواری های فنــی و تاکتیکــی و رقابتــی‬ ‫مشــکالت حاشــیه هــای دیگــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫مســافرت های طوالنــی زمینــی و هوایــی‪ ،‬دوری از خانــه و‬ ‫خانــواده‪ ،‬تــاش بــرای از دســت نــدادن جایــگاه در تیــم‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مالــی‪ ،‬مشــکالت ایــاب و ذهــاب علــی الخصــوص بــرای دختــران‪،‬‬ ‫نــگاه غیــر حرفــه ای برخــی از افــراد بــه مقولــه حرفــه ای ورزش‪،‬‬ ‫برخــی حســادت هــا و تنــگ نظــری هــا و ‪ ...‬باعــث مــی شــود تمرکــز‬ ‫ورزشــکاران بــه هــم بخــورد و اگــر مشــکالت را ســد راهمــان ببنیــم‬ ‫اصــا ًنبایــد ورزش کنیــم و از خانــه خــارج شــویم‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مــن در تمــام ایــن ســال هــا مشــکالت را بــه عشــق‬ ‫خانــواده و زحمــات دلســوزانه خانــواده و اطرافیــان تحمــل کــردم و‬ ‫امیــدوارم روزی بتوانــم جبــران زحمــات بــی شــائبه شــان را بنمایــم‪.‬‬ ‫درگیری تماشاگران مسابقه فوتسال جام ‬ ‫رمضان گرگان را ناتمام گذاشت‬ ‫دومیــن مســابقه مرحلــه نیمــه نهایــی رقابت هــای جــام رمضــان گــرگان چهارشــنبه شــب بــه دلیــل‬ ‫درگیــری شــدید و تنــش بین تماشــاچیان ‪ ۲‬تیــم نیمــه کاره پایــان یافــت‪.‬‬ ‫در مســابقه دوم ایــن مرحلــه کــه بیــن ‪ ۲‬تیــم انصارالحســین (ع) رشــمی های گــرگان و شــهدای‬ ‫جلیــن در حــال برگــزاری بــود‪ ۲ ،‬تیــم در ‪ ۲‬وقــت قانونــی ‪ ۲۰‬دقیقـه ای بــه تســاوی یــک بــر یک دســت‬ ‫یافتنــد‪.‬‬ ‫براســاس قانــون ایــن رقابت هــا ‪ ۲‬تیــم پــس از کســب تســاوی در ‪ ۲‬وقــت پنــج دقیقـه ای بــه مصــاف‬ ‫هــم رفتنــد کــه گلــی از خــط دروازه هــا عبــور نکــرد تــا کار بــه ضربــات پنالتــی بکشــد‪.‬‬ ‫پــس از برگــزاری تشــریفات اولیــه ضربــات پنالتــی توســط داوران بــازی‪ ،‬در حالــی کــه ‪ ۲‬تیــم امــاده‬ ‫زدن پنالتی هــا بودنــد‪ ،‬درگیــری شــدیدی بیــن تماشــاچیان ‪ ۲‬تیــم بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫در ایــن درگیــری کــه همــراه بــا پرتــاب بطری هــای اب‪ ،‬صندلی هــای داخــل ســالن و حتــی لــوازم‬ ‫دیگــر بــه همــراه بــود‪ ،‬تعــدادی از تماشــاچیان مجــروح و مصــدوم و تعــدادی بــه بیمارســتان‬ ‫منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫مامــوران نیــروی انتظامــی بــا نظــارت بــر امــور پــس از مدتــی بازیکنــان و تماشــاچیان را متفــرق‬ ‫کردنــد کــه پــس از ان‪ ،‬ســایر تماشــاگران ســالن را تخلیــه و بــازی ناتمــام باقــی مانــد‪.‬‬ ‫این درگیری و تنش حتی پس از خروج تماشاگران ‪ ۲‬تیم از سالن‪ ،‬ادامه داشت‪.‬‬ ‫ن طرفــداران ‪ ۲‬تیــم‪ ،‬ســعی و تــاش در ارام‬ ‫در حیــن درگیــری‪ ،‬تعــدادی از بــزرگان و ریش ســفیدا ‬ ‫کــردن جــو و حواشــی بــه وجــود امــده داشــتند کــه تالش هــای انــان تــا حــدی بی فایــده بــود‪.‬‬ ‫پــس از ایــن حادثــه‪ ،‬کمیتــه اجرایــی مســابقات‪ ،‬رییــس هیــات فوتبــال گــرگان‪ ،‬رییــس اداره ورزش‬ ‫و جوانــان گــرگان و نماینــده نیــروی انتظامــی جلســه فوق العــاده ای برگــزار کردنــد کــه مقــرر شــد‪،‬‬ ‫رای نهایــی در خصــوص ایــن مســابقه پــس از گــزارش کمیتــه اجرایــی‪ ،‬داوران و نیــروی انتظامــی‬ ‫و اظهارنظــر رییــس هیــات فوتبــال شهرســتان کــه خــود از نزدی ـک شــاهد درگیــری بــود‪ ،‬بــه کمیتــه‬ ‫انضباطــی و اخــاق‪ ،‬اعــام شــود‪.‬‬ ‫رقابت هــای فوتســال جــام رمضــان گــرگان گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســرداران و چهارهــزار شــهید‬ ‫اســتان گلســتان بــا حضــور ‪ ۳۲‬تیــم در هشــت گــروه چهــار تیمــی از هفتــم اردیبهشــت مــاه اغــاز‬ ‫شــده بــود کــه پــس از برگــزاری ‪ ۶۰‬بــازی‪ ،‬چهــار تیــم مبــل شــهاب مبــل قــاالر‪ ،‬زنده یــاد نــوروز عــرب‪،‬‬ ‫انصارالحســین (ع) رشــمی های گــرگان و شــهدای جلیــن بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافتنــد‪.‬‬ ‫مســابقه بیــن تیم هــای مبــل شــهاب مبــل قــاالر بــا زنده یــاد نــوروز عــرب بــه عنــوان اولیــن مســابقه‬ ‫مرحلــه نیمــه نهایــی بــا نتیجــه هفــت بــر ‪ ۲‬بــه ســود تیـم مبــل شــهاب مبــل قــاالر بــه پایــان رســیده‬ ‫بــود و ایــن تیـم راهــی فینــال شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا منتظــری نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا و نایــب رییــس کمیســیون فرهنگــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و حجــت مقســم عضــو و ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان از تماشــاگران‬ ‫ت بودنــد‪.‬‬ ‫ویــژه مســابقا ‬ ‫‏‪ -۱‬اگــر دیســک و صفحــه بــه اصطــاح ضعیــف شــود و مالــک‬ ‫خــودرو نســبت بــه تعمیــر ان اقــدام نکنــد چــه مشــکلی ممکــن‬ ‫اســت بــرای‏خودروبــه وجــود ایــد؟!‏‬ ‫‏‪ -‬ضعــف یــا کاهــش ضخامــت دیســکو صفحــه کالچ منجــر‬ ‫بــه هدررفــت انــرژی خواهــد شــد کــه پیامدهــای ان‪ ،‬کاهــش‬ ‫کشــش و تــوان خــودرو‪ ،‬‏افزایــش مصــرف ســوخت‪،‬افزایش‬ ‫گرمــای تولیدشــده در مجموعــه انتقــال نیــرو و در حالــت هــای‬ ‫شــدید‪ ،‬ایجــاد اســیب بــه قســمت هــای دیگــر‏اســت‏‪.‬‬ ‫‪ B‬و ‏‪BE3‎‬‏ در‬ ‫‏‪ -۲‬فــرق سیســتم انتقــال قــدرت ‏‪ME‬‏ بــا ‏‪ E4‎‬‏‬ ‫چیســت؟کدام بهتــر اســت ؟! ‏‬ ‫‏‪ -‬جعبــه دنــده هــای مختلــف کــه بــرای شناســایی در زنجیــره‬ ‫تامیــن قطعــات ازکدهــای متفاوتــی اســتفاده مــی کننــد‪،‬‬ ‫بــرای محصــوالت مختلــف و‏پیشــرانه هــای متناســب بــا خــود‬ ‫طراحــی شــده انــد‪ .‬در واقــع تفــاوت میــان جعبــه دنده هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬در تعــداد دنــده وضرایــب و نســبت هــای ان‏هاســت‬ ‫تــا در خودروهــای متنــوع قابلیــت اســتفاده داشــته باشــند؛مثال‬ ‫تفــاوت گیربکــس پیــکان ســواری بــا پیــکان وانــت ایــن اســت کــه‬ ‫ضریــب‏دنــده هــا درپیــکان وانــت ســنگین تــر اســت تــا خــودرو‬ ‫بتوانــد بــار ســنگینی را کــه بــر ان قــرار گرفتــه حمــل کنــد و در‬ ‫عــوض بــه دلیــل زیــاد‏بــودن نســبت دنــده هــا‪ ،‬حداکثــر ســرعت‬ ‫کــم تــری نســبت بــه مــدل ســواری دارد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۳‬یــک دســتگاه پــژو ‪ ۴۰۵‬دارم کــه فرمــان ان در ســرعت ‪۱۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۵‬ان هــم هنــگام حرکــت نــه هنگام ترمــز زدن‪ ،‬لــرزش دارد‬ ‫دلیــل‏چیســت؟!‏‬ ‫‏‪ -‬لــرزش فرمــان در ســرعت هــای بــاال معمــوال بــه دلیــل باالنس‬ ‫نبــودن چرخ هاســت‪ ،‬امــا اگــر ایــن اتفــاق فقــط در هنــگام‬ ‫اســتفاده از ترمــز مــی‏افتــد‪ ،‬ممکــن اســت بــه دلیــل اشــکال در‬ ‫جلوبنــدی و یــا تــاب داشــتن دیســکهای ترمــز باشــد‪.‬توصیه مــی‬ ‫شــود از دیس ـک های ترمــز اســتاندارد‏اســتفاده شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۴‬از لحــاظ اقتصــادی و نگهــداری کــدام موتــور بهتراســت؛ ایــی‬ ‫اف ‪ 7‬یــا تــی یــو ‪5‬؟!‏‬ ‫‏‪ -‬هــر دو پیشــرانه از فــن اوری باالیــی برخوردارنــد و مصــرف‬ ‫ســوخت کــم وبیــش مشــابهی دارنــد‪ ،‬امــا از نظــر قطعــات یدکی‪،‬‬ ‫پیشــرانه تــی‏یــو ‪ 5‬فراوانــی بیشــتری دارد و بــه همیــن خاطــر‬ ‫هزینــه کمتــری خواهــد داشــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۵‬چــرا شــتاب پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 2000‬در ســرباالیی کــم‬ ‫می شــود؟!‏‬ ‫‏‪ -‬طبیعــی اســت کــه در همــه وســایل نقلیــه‪ ،‬هر نوع بــار اضافه‬ ‫بــر موتــور از جملــه افزایــش تعــداد سرنشــین یــا بار‪ ،‬ســرباالیی و‬ ‫یــا بــاد‏مخالــف‪ ،‬بــر عملکــرد ان تاثیــر منفــی یــا کاهنــده خواهــد‬ ‫داشــت و مختــص یــک خــودرو نیســت‪ .‬امــا اگــر فکــر مــی کنیــد‬ ‫کــه ایــن کاهــش شــتاب‪،‬‏غیرطبیعــی اســت شــاید علــت ان‬ ‫تنظیــم نبــودن موتــور یــا ضعــف دیســک و صفحــه کالچ باشــد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۶‬حداکثــر قــدرت موتــور در پایــه بنزینــی محاســبه می شــود‬ ‫یــا گازســوز؟!‏‬ ‫‏‪ -۷‬در پیشــرانه هــای دوگانــه ســوز‪ ،‬مشــخصه هــای عملکــردی‬ ‫نظیــر حداکثــر قــدرت‪ ،‬حداکثر گشــتاور‪ ،‬میزان مصرف ســوخت‪،‬‬ ‫شــتاب‏صفرتاصــد و امثالهــم در دو حالــت بنزینــی و گازســوز‬ ‫انــدازه گیــری و بــه همیــن صــورت نیز در مشــخصات فنی خودرو‬ ‫قیــد مــی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۸‬پــس از طــی مســافتی بــا بنزیــن و تعویــض به گاز‪ ،‬خــودرو با‬ ‫اولیــن توقــف خامــوش مــی شــود و خامــوش شــدن چندیــن بــار‬ ‫تکــرار مــی‏شــود تــا بــه حالــت عــادی برگــردد‪ .‬اســتپر گاز و بنزیــن‬ ‫را ســرویس کــردم ولــی فرقــی نکــرد؟!‏‬ ‫‏‪ -‬چنیــن مــوردی ممکــن اســت بــه دلیــل خــارج شــدن ایــی ســی‬ ‫یــو از تنظیــم هــم باشــد و در هــر صــورت بهتــر اســت خــودرو از‬ ‫نزدیــک‏بررســی شــود‪.‬‏‬ ‫‏‪ -۹‬بــرای هواگیــری رادیاتــور خــودروی روا ابتــدا بایــد شــیلنگ‬ ‫بخــاری را هواگیــری کــرد یــا روی رادیاتــور را؟ !‏‬ ‫‏‪ -‬معمــوال بخــارات اب در باالتریــن نقطــه ســطح اب قــرار‬ ‫مــی گیــرد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر لبــه ترموســتات بهتریــن جــا بــرای‬ ‫هواگیــری اســت‪.‬‏روی هوزینــگ ترموســتات پــژو روایــک والــو‬ ‫یــا ســوپاپ هســت کــه از نظــر اســتاندارد‪ ،‬محــل هواگیــری‬ ‫اســت و بــه دلیــل بــاز بــودن مــدار‏سیســتم خنــک کننــده ایــن‬ ‫خودرو‪،‬هواگیــری ان ارتباطــی بــا بخــاری نــدارد‪ .‬البتــه اگــر‬ ‫رادیاتورتــان دو شــیر داشــته باشــد‪ ،‬شــیر پــا یینــی بــرای‏خــروج‬ ‫اب و شــیر باالیــی بــرای ورود اســت کــه از باالیــی بــرای ایــن کار‬ ‫هــم مــی تــوان اســتفاده کــرد‪ .‬‏‬ ‫‏‪ -۱۰‬سوپرشــارژر روی موتــور تــی یــو ‪ 5‬خــودرو ‪ 206‬جــواب‬ ‫می دهــد؟ !‏‬ صفحه 3 ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫کارگران سربازان جبهه‬ ‫اقتصادی نظام و انقالب‬ ‫جذب ‪ ۶۵‬متخصص‬ ‫در بیمارستان های خراسان شمالی‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان در مراســم گرامیداشــت روز‬ ‫کار و کارگــر در گنبــدکاووس بــا بیــان ایــن کــه بزرگتریــن جهاد‬ ‫در کشــور مــا جهــاد اقتصــادی اســت گفت‪ :‬کارگران ســربازان‬ ‫جبهــه اقتصــادی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫هســتند و ســرداران ایــن جبهــه هــم تولیدکننــدگان هســتند‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬مــی دانیــم امــروز ســربازان جبهــه‬ ‫اقتصــادی کشــور مشــکالت معیشــتی دارنــد و حقــوق‬ ‫و مزایــای کارگــران متناســب بــا زحمــت و تــاش ان هــا‬ ‫نیســت کــه البتــه بخشــی از ایــن مشــکالت بــه علــت جنــگ‬ ‫اقتصــادی اســت و تولیدکننــده هــم تحــت فشــار اســت ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی در ادامــه ســخنان خــود بــه تالش هــای‬ ‫دادگســتری بــرای حمایــت از تولیــد اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫دهه اخیر دســتگاه قضایی بیشــتر از بخش اجرایی پشــتیبان‬ ‫تولیــد و در کنــار ان هــا بــوده اســت و اگــر ایــن حضــور نبــود‬ ‫شــاید خیلــی از کارخانه هــا ورشکســت شــده بودنــد ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری گلســتان با بیان این که مشــکالت‬ ‫زیــادی در حــوزه تولیــد داریــم گفــت‪ :‬مــا از ظرفیــت هــای‬ ‫خــود اســتفاده مــی کنیــم کــه کارخانــه ای از تولیــد بازنمانــد‬ ‫و کارگــری بیــکار نشــود‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬ایــن کــه پیامبر بر دســتان کارگر بوســه‬ ‫زده انــد نشــان از جایــگاه واالی ایــن قشــر ســخت کوش در‬ ‫اســام اســت‪.‬‬ ‫اســیابی بــا اشــاره بــه شــعار ســال هــم گفــت‪ :‬بایــد همــه‬ ‫بخــش هــای اقتصــاد بــه ســمت تولیــد دانش بنیــان حرکــت‬ ‫کنــد و تولیــد دانــش بنیــان مبتنــی بــر تولیــد تــوام بــا تفکــر‬ ‫و تعمــق اســت‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬تولیــد دانــش بنیــان در ارتقــای کیفیــت‬ ‫محصــول ‪ ،‬افزایــش بهــره وری‪ ،‬صرفــه جویــی هزینــه هــا‬ ‫و تولیــد محصــول متناســب بــا تــوان خریــد مــردم بســیار‬ ‫اثرگــذار بــوده و اشــتغال افریــن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬توجــه بــه مباحــث دانــش بنیــان در اســتان‬ ‫گلســتان بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی صرفه جویــی و‬ ‫مدیریــت بهینــه مصــرف اب و افزایــش درامد کشــاورزان را‬ ‫بــه دنبــال خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫دمای هوا ‪ 29‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 49‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 8 UV‬به ‪10‬‬ ‫نیمه ابری‪ .‬بیشینه ‪29‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر درساعت‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬پزشــک متخصص در بیمارســتان های زیر پوشــش این دانشــگاه جذب شــدند که بخشــی از ان ها‬ ‫در مناطــق کــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا جمعــه زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــن نیروهــای متخصــص بــا تعامــل ســازنده حــوزه درمــان‬ ‫ایــن دانشــگاه و پیگیری هــای مســتمر در ســطح وزارت متبــوع در رشــته هــای مختلــف داخلــی‪ ،‬جراحی‪،‬‬ ‫اطفــال‪ ،‬نورولــوژی قلــب و دیگــر تخصــص هــا جــذب شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای توزیــع عادالنــه خدمــات پزشــکی و درمانــی در ســطح اســتان‪ ،‬رویکــرد جدیــد دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان ایــن بــود کــه حداقــل از هــر رشــته پایــه تخصصــی‪ ،‬داخلــی‪ ،‬اطفــال‪ ،‬جراحــی‬ ‫و بیهوشــی دو پزشــک متخصــص‬ ‫در بیمارســتان شهرســتان ها وجــود‬ ‫داشــته باشــد تــا خدمــات حــوزه‬ ‫ســامت مــداوم ارائــه شــود‪.‬‬ ‫جمعــه زاده ادامــه داد‪ :‬هــم اکنــون‬ ‫بــا حضــور ایــن پزشــکان متخصــص‬ ‫در شــرایط محرومیــت اســتان‪،‬‬ ‫نیــاز درمانــی و دسترســی مــردم بــه‬ ‫متخصــص تــا حــدود زیادی رفع شــده‬ ‫و بــرای تامیــن کامــل نیــاز اســتان در‬ ‫راســتای حضــور متخصصــان بیشــتر‪،‬‬ ‫پیگیری هــای الزم بــا وزارت بهداشــت‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از بهره منــدی شهرســتان گرمــه و جاجــرم از متخصــص قلــب بــه صــورت تمــام وقت خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬تــا پیــش از ایــن‪ ،‬بیمــاران قلبــی شهرســتان گرمــه و جاجــرم توســط متخصــص داخلی ویزیــت و در‬ ‫مــوارد نیــاز بــه شهرســتان های هم جــوار اعــزام می شــدند‪.‬‬ ‫معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬بــا پیگیری هــای مــداوم در معاونــت‬ ‫درمــان دانشــگاه توانســتیم پوشــش کامــل تخصــص قلــب را در تمــام روزهــای مــاه بــه بیمارســتان‬ ‫جواداالئمــه شهرســتان جاجــرم اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی دارای ‪ ۱۱‬بیمارســتان و هــزار و ‪ ۴۴۴‬تخــت بیمارســتانی اســت و هــم اکنــون پنــج هــزار‬ ‫نفــر در حــوزه ســامت ایــن اســتان خدمــت رســانی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مزارع میگو گمیشان گلستان‬ ‫برای پرورش ابگیری شد‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬مــزارع میگــو در مجتمــع‬ ‫گمیشــان از چنــد روز اخیــر بــا مجــوز دامپزشــکی‪ ،‬ابگیــری‬ ‫و امــاده ذخیــره ســازی بچــه میگــو بــرای پــرورش در ســال‬ ‫زراعــی جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۵۰‬مرزعــه‬ ‫پرورش میگو در گمیشــان از ســوی ســرمایه گذاران ابگیری‬ ‫و امــاده ذخیــره ســازی بچــه میگــو شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ‪ ۲۵‬اردییهشــت مــاه ســال جــاری تحویــل‬ ‫بچــه ماهــی و کار ذخیــره ســازی ان در مزرعــه زیــر نظــر‬ ‫کارشناســان مرتبــط اغــاز مــی شود‪.‬امســال بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط خــوب در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــه ویــژه‬ ‫پــاک بــودن مــزارع از وجــود بیمــاری ‪ ،‬پیــش بینــی ‪ ۱۱۰‬مزرعــه‬ ‫بــرای پــرورش ایــن محصــول اختصــاص داده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه قــدس علــوی وســعت پــرورش هــر مزرعــه میگــو‬ ‫در گمیشــان بیشــتر ‪ ۲۰‬هکتــار اســت‪.‬‬ ‫قــدس علــوی اضافــه کــرد‪ :‬ســال قبــل ســرمایه گــذاران ‪۸۰‬‬ ‫مزرعــه را بــرای پــرورش میگــو اختصــاص داده بودنــد کــه از‬ ‫ایــن مــزارع هــزار و ‪ ۵۴۵‬تــن محصــول برداشــت و روانه بازار‬ ‫و بیشــتر خارجــی کردنــد‪.‬‬ ‫شــاپور فکــوری رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت‬ ‫بیماری هــای ابزیــان دامپزشــکی گلســتان گفــت‪ :‬اکنــون‬ ‫گلســتان بــه عنــوان تنهــا اســتان پــاک کشــور از لحــاظ‬ ‫بیمــاری لکــه ســفید بــرای پــرورش میگــو اســت کــه تولیــد‬ ‫میگــو در مجتمــع گمیشــان طــی ‪ 2‬ســال اخیــر بــدون رخــداد‬ ‫ایــن بیمــاری اســتان پیــش بینــی مــی شــود اســتقبال بــرای‬ ‫گســترش ســطح پــرورش افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫قیمت نان سنتی تغییری‬ ‫نداشته است‬ ‫معدوم کردن کاال های قاچاق‬ ‫در سازمان اموال تملیکی‬ ‫اصــاح نــرخ ارد صنــف و صنعــت موجــب جریــان ســازی هایی‬ ‫درخصــوص گــران شــدن نــرخ نــان شــد کــه نــه تنهــا صحــت نــدارد بلکه‬ ‫بررسـی های نشــان می دهد که قیمت نان ســنتی در سراســر کشــور‬ ‫تغییــری نداشــته اســت‪.‬‬ ‫از صبــح روز پنجشــنبه برخــی شــایعات مبنــی بــر افزایش قیمت نان‬ ‫در فضــای مجــازی و برخــی رســان ه هــا منتشــر شــده‪ ،‬درحالــی کــه ارد‬ ‫ی هــا و نــان ســنتی همچــون لــواش‪ ،‬تافتــون‪ ،‬ســنگک و بربــری‬ ‫نانوایـ ‬ ‫در اســتان های مختلــف سراســر کشــور تغییــری نداشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار از بررســی هــای خبرنــگاران ایرنــا در‬ ‫سراســر کشــور نشــان می دهــد کــه اخبــار منتشــر شــده دربــاره ارد‬ ‫صنایــع و نــان فانتــزی اســت کــه بــه علــت انحــراف شــدید یارانــه ان‬ ‫اتخــاذ شــده و درخصــوص نــان هــای ســنتی بــه هیــچ وجــه افزایــش‬ ‫قیمتــی صــورت نگرفتــه است‪.‬براســاس ایــن جــدول قیمــت هــر عــدد‬ ‫نــان لــواش دولتــی و ازاد بــه طــور متوســط در کشــور بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومــان‪ ،‬نــان تافتــون بیــن ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰۰‬تومــان‪ ،‬نان ســنگک بیــن ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۶‬هزارتومــان و نــان بربــری بیــن ‪ ۸۷۰‬تــا ‪ ۳۵۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫بــا پیگیــری قضایــی کاالهــای قاچــاق و تقلبــی موجــود در انبــار‬ ‫ســازمان امــوال تملیکــی و گمــرک اســتان معــدوم شــد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬قــرص هــای غیرمجــاز‬ ‫و بــدون بســته بنــدی ماننــد ترامــادول‪ ،‬الپــرازوالم ‪ ،‬متــادون‪،‬‬ ‫لــوازم ارایشــی‪ ،‬ســیگار و تنباکــو از جملــه کاالهایــی هســتند‬ ‫کــه معــدوم شــدند ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬کارشناســان ارزش ایــن کاالهــا را بیــش‬ ‫از یــک میلیــارد و ‪ 600‬میلیــون تومــان بــراورد کــرده انــد ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامــه داد‪ :‬ایــن کاالهــا در گمــرک اینچــه بــرون و انبــار‬ ‫ســازمان امــوال تملیکــی اســتان توقیــف شــده بــود کــه بــرای‬ ‫جلوگیــری از ورود غیرقانونــی ایــن کاالهــا بــه بــازار اســتان بــا‬ ‫نظــارت دادســتانی معــدوم شــد ‪.‬‬ ‫اتمام حجت دادگستری گلستان با‬ ‫سرمایه گذار پروژه موج های ابی‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفت‪:‬پــروژه مــوج هــای ابــی در فرصــت تعیین شــده پروژه تکمیل نشــود‪،‬‬ ‫دادگاه ویــژه تشــکیل و طــرح بــه ســرمایه گــذار جدیــد ســپرده خواهد شــد ‪.‬‬ ‫پــروژه مــوج هــای ابــی یکــی از پرونــده هــای کثیرالشــاکی اســتان اســت کــه رئیــس قــوه قضاییــه در ســفر‬ ‫رقابت بیش از هفت هزار داوطلب ازمون‬ ‫استخدامی در خراسان شمالی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس حوزه قضایی مراوه تپه خواســتار توجه بیشــتر مســئوالن‬ ‫بهداشــتی ایــن شهرســتان بــرای پیشــگیری و مبــارره بــا بیمــاری‬ ‫ســالک شــد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی هاشــمی گفــت‪ :‬هــر ســال بــا شــروع فصــل گرمــا ‪،‬‬ ‫شــاهد بــروز بیمــاری ســالک و اســیب هــای ان بــه اهالــی منطقــه‬ ‫هســتیم و نیاز اســت مســئوالن بهداشــتی برای کمک به کنترل و‬ ‫ریشــه کنــی ایــن بیمــاری اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫هاشــمی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از خواســته هــای مــردم در‬ ‫مراجعــه بــه دســتگاه قضایــی شهرســتان ‪ ،‬توجــه ویــژه بــه‬ ‫موضــوع ایــن بیماریســت افــزود‪ :‬در راســتای دســتورالعمل‬ ‫حفــظ حقــوق عامــه در نامــه بــه مســئوالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان انــان را مکلــف کــرده ایــم بــر از بیــن بــردن‬ ‫عوامــل بــروز ایــن بیمــاری تمرکــز و گــزارش مجموعــه اقدامــات‬ ‫خــود را بــه دادگســتری اعــام کننــد ‪.‬‬ ‫اذر مــاه پارســال خــود بــه اســتان‪ ،‬اختیــارات ویــژه بــه رئیــس کل دادگســتری گلســتان بــرای تعییــن تکلیــف‬ ‫ایــن پرونــده اعطــا کــرد ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان در بازدیــد از مراحــل تکمیــل ایــن پــروژه ‪ ،‬ضمــن تذکــر جــدی بــه مجــری‬ ‫طــرح مبنــی بــر تســریع در تکمیــل طــرح ‪ ،‬گفــت‪ :‬دی مــاه پارســال بــا توافــق ســهامداران ایــن پــروژه ‪ ،‬یکســال‬ ‫بــه ســرمایه گــذار بــرای تکمیــل ایــن طــرح فرصــت داده شــد و دادگســتری هــم ماهانــه بــر رونــد پیشــرفت این‬ ‫طــرح نظــارت خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مهلــت داده شــده بــرای تکمیــل ایــن طــرح بــه هیــچ عنــوان تمدیــد‬ ‫نخواهــد شــد گفــت‪ :‬اگــر در مهلــت تعییــن شــده یکســاله‪ ،‬طــرح تکمیــل نشــود بــا اختیاراتــی کــه رئیــس قــوه‬ ‫به اســتان تفویض کرده اســت ‪ ،‬دادگاه ویژه تشــکیل خواهیم داد و متهم محاکمه و طرح با ســرمایه گذار‬ ‫دیگــری تعییــن تکلیــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬متهــم بــا اخــذ وثیقــه هــای متناســب بــا مطالبــات شــاکیان‪ ،‬فعــا بــرای تکمیــل پــروژه‬ ‫ازاد اســت و محــل اجــرای طــرح هــم در توقیــف دادگســتری اســت و تــا زمــان تکمیــل ‪ ،‬مجــری طــرح حــق‬ ‫فــروش ان را نــدارد ‪.‬‬ ‫پرونــده مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس نزدیــک بــه ‪ 300‬شــاکی دارد ‪ .‬در ایــن پرونــده شــاکیان بــه امیــد تحویــل‬ ‫مغــازه در ایــن طــرح تفریحــی ‪ ،‬گردشــگری ‪ ،‬ســهام خریدنــد امــا پــس از گذشــت نزدیــک بــه ‪ 9‬ســال ایــن‬ ‫طــرح همچنــان نیمــه کاره مانــده بــود ‪.‬‬ ‫پرونــده پتروشــیمی گلســتان و مــوج هــای ابــی گنبــدکاووس دو پرونــده کثیرالشــاکی بودنــد کــه در ســفر‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــه اســتان بــه صــورت ویــژه بررســی و از ســوی حجــت االســام محســنی اژه ای اختیارات‬ ‫ویــژه بــه دادگســتری اســتان بــرای پیگیــری ان هــا داده شــد ‪.‬‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪6‬‬ ‫خواستار پیشگیری و مبارره‬ ‫با بیماری سالک‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی‬ ‫خراسان شــمالی گفــت‪ :‬رقابــت هفــت هــزار و ‪ ۸۳‬نفــر از داوطلبــان ازمــون اســتخدامی‬ ‫امــوزش و پــرورش در ایــن اســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫حســین فرجــی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن داوطلبــان بــرای تصــدی ‪ ۳۲۶‬شــغل در امــوزش و‬ ‫پــرورش خراســان شــمالی بــا هــم رقابــت مــی کننــد و ایــن ازمــون اســتخدامی ویــژه‬ ‫رشــته های شــغلی امــوزش و پــرورش در روزهــای ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬اردیبهشــت ماه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ ۷۴‬درصــد از شــرکت کننــدگان در ایــن ازمــون معــادل پنــج هــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۲‬نفــر از انــان زن و مابقــی مــرد هســتند افــزود‪ :‬ایــن ازمــون در چهــار شــهر اســتان‬ ‫شــامل بجنــورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و اشــخانه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ ۳۸۹ :‬نفــر از طریــق ازمــون اســتخدامی در دســتگاه هــای اجرایی اســتان جذب می شــوند‬ ‫کــه بیشــترین ان در‬ ‫امــوزش و پــرورش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫در ایــن اســتان ‪۱۳‬‬ ‫دســتگاه اجرایــی مجــوز‬ ‫دارنــد‬ ‫اســتخدامی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن ازمــون‪،‬‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا‬ ‫‪ ۳۲۶‬نفــر بیشــترین‬ ‫ســهم را در جــذب نیــرو‬ ‫بــه خود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫توســعه‬ ‫معــاون‬ ‫مدیریــت و ســرمایه انســانی ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ازمــون در ‪ ۲‬مرحلــه برگــزار مــی شــود کــه در مرحلــه نخســت مختــص امــوزش و پــرورش و در‬ ‫مرحلــه دوم متقاضیــان جــذب در ســایر دســتگاه هــا بــا هــم رقابــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی سالی ‪ ۲‬نوبت برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬دســتگاه اجرایــی خراســان شــمالی مشــمول بودجــه اســتانی انــد کــه چهــار هــزار و ‪۵۶۷‬‬ ‫پســت ســازمانی بــرای ان هــا تعریــف شــده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 19‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 92‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 5 UV‬از ‪10‬‬ ‫رگبار‪ .‬بیشینه ‪19‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 10‬تا ‪ 15‬کیلومتر در ساعت‪ .‬احتمال بارش باران ‪.%50‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫سیل به بخش کشاورزی و تاسیسات‬ ‫زیربنایی شیروان خسارت زد‬ ‫معــاون فرمانــدار شــیروان گفــت‪ :‬ســیالب هفتــه جــاری بــه بخــش کشــاورزی‪ ،‬تاسیســات راهــداری‪ ،‬منــازل‬ ‫روســتایی و اب شــرب خســارت وارد کــرده اســت کــه کارشناســان درحــال بررســی خســارت وارده هســتند‪.‬‬ ‫ســیدهادی محمــدی اظهــار داشــت‪ :‬بــر اثــر بارش هــای ســیل اســای روز گذشــته‪ ،‬ســه خــودرو در‬ ‫روســتای زو از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان دچــار خســارت ‪ ۱۰۰‬درصــدی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه هشــدارهای هواشناســی در ایــن خصــوص و توصیه هــای الزم و از قبل صورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬راننــدگان بــه موضــوع توجــه نکردنــد کــه بــا مشــاهده ســیالب سرنشــینان از خــودرو پیاده شــدند‬ ‫و ســیالب بــه خودروهــای ان هــا خســارت وارد کرد‪.‬‬ ‫محمــدی بــا اشــاره بــه امــاده بــاش تمامــی دســتگاه هــای بحران از چند روز گذشــته اضافه کــرد‪ :‬تاکنون‬ ‫گزارشــی از بســته شــدن راه هــای روســتایی در اثــر بارندگــی اعــام نشــده و فقــط رســوب کمــی وارد‬ ‫جاده هــا شــده اســت کــه بــا کمــک عامــل راهــداری نســبت بــه پاکســازی ان انجــام شــده و اینــک تمــام‬ ‫مســیرها بــاز و تــردد برقــرار اســت‪.‬‬ ‫ابگرفتگی ‪ ۱۰‬باب منزل مسکونی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری شــیروان هــم گفــت‪ :‬بــر اثــر بارندگــی هــای شــدید‪ ۱۰ ،‬بــاب منــزل‬ ‫مســکونی در شــهر دچــار ابگرفتگــی ‪ ,‬و خســارت شــد کــه بــا کمــک نیروهــا تخلیــه شــد‪.‬‬ ‫یونــس حاجــی زاده اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــدت بارندگــی هــا و ورود اب بــه منــزل شــاهد افتــادن‬ ‫دیــوار‪ ،‬بهــم خــوردن کــف ســازی‪ ،‬نشســت و غیــره بودیــم کــه عــاوه بــر ان ‪ ۲۵‬نقطــه شــهری دچــار‬ ‫ابگرفتگــی شــده بــود کــه هشــت نقطــه حجــم اب بــاال بــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬قبــل از زمــان بحــران تمامــی نیروهــا بــه حالــت امــاده بــاش درامــده بودنــد و نقــاط‬ ‫مختلــف حادثــه خیــز نیــز شناســایی شــده بــود امــا در پــی بــارش هــای ســیل اســا در مــدت زمــان بســیار‬ ‫کوتــاه کانــال هــای شــهر جوابگــوی هدایــت اب نبــود کــه نســبت بــه خالــی کــردن و الیروبــی ان اقدامــات‬ ‫الزم صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫حاجــی زاده بــا تشــکر از تمامــی دســتگاه هــای‬ ‫خدمــات رســان در مواقــع بحــران و جلوگیــری از‬ ‫هرگونــه خســارت بیشــتر اضافــه کــرد‪ ۳۰۰ :‬نفــر‬ ‫نیــروی خدماتــی‪ ،‬شــهری و عمرانــی شــهردای‬ ‫شــیروان بــا ‪ ۲۵‬دســتگاه ماشــین االت ســبک و‬ ‫ســنگین کامیــون‪ ،‬لــودر و تراکتــور بــرای خدمــات‬ ‫رســانی بهتــر بــه شــهروندان و خالــی کــردن نقــاط‬ ‫اب گرفتــه شــده مشــغول بودنــد‪.‬‬ ‫مرکــز شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار نفــری شــیروان در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتــری شــرق بجنــورد قــرار دارد‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫ممنوعیت فروش البسه‬ ‫نامتعارف در واحدهای صنفی‬ ‫گلستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســرهنگ «امیــد کوهســاریان»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬فــروش‬ ‫البســه نــا متعــارف شــامل مانتــو شیشــه ای یــا تــوری‪ ،‬شــلوارهای‬ ‫زاپ دار و تیشــرت بــا نمــاد شــیطان پرســتی یــا دارای الفــاظ‬ ‫غیرمجــاز در واحدهــای صنفــی ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از کلیــه واحدهــای صنفــی پوشــاک تقاضــا داریــم بــا‬ ‫توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل گرمــا و تاکیــدات پلیــس نظــارت بــر‬ ‫اماکــن عمومــی از خریــد و فــروش چنیــن البســه هایــی خــودداری‬ ‫کننــد و در صــورت مشــاهده برابــر قانــون و مقــررات نســبت بــه‬ ‫جمــع اوری البســه و پلمــب واحــد صنفــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس نظــارت بــر اماکــن عمومی اســتان گلســتان گفت‪:‬‬ ‫در همین راســتا از ‪ 5‬هزار و ‪ 100‬واحد صنفی بازدید و ‪ 134‬البســه‬ ‫غیرمجــاز جمــع اوری و تحویــل امــوال تملیکــی گردید ضمن اینکه‬ ‫‪ 8‬واحــد صنفــی متخلــف نیز پلمب شــدند‪.‬‬ ‫به منظورشفاف سازی‬ ‫روند عرضه خودرو؛‬ ‫فــروش همــه خودروهــا بــه «ســامانه فــروش یکپارچــه» منتقــل‬ ‫می شــود‪ /‬حــذف قرعه کشــی خــودرو باقــوت در دســتور کار وزارت صمت‬ ‫اســتمرکز ارتباطــات وزارت صمــت پیــرو اســتناد برخــی رســانه ها بــه‬ ‫نامـه ای دربــاره فراینــد حــذف تدریجــی قرعه کشــی در فروش خــودرو که‬ ‫متاســفانه بدون تشــریح کامل ان و با برداشـت های رســانه ای ناصواب‬ ‫مبنــی بــر «اســتمرار قرعه کشــی فــروش خــودرو» صــورت گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫به منظــور تنویــر افــکار عمومــی توضیحاتــی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از شــاتا‪ ،‬وزارت صمــت از همــان‬ ‫ابتــدای تصــدی ســکان داری ایــن وزارتخانــه راهبــردی از ســوی ســیدرضا‬ ‫فاطمی امیــن‪ ،‬پیــرو دغدغــه به حــق مــردم‪ ،‬ضمــن مخالفــت بــا ادامــه‬ ‫رونــد فعلــی قرعه کشــی فــروش خــودرو‪ ،‬اصــاح رونــد و تــاش بــرای‬ ‫حــذف ان را در دســتور کار قــرارداد و بــر اســاس همیــن قاعــده نیــز وزیــر‬ ‫صمــت «حــذف تدریجــی قرعه کشــی فــروش خــودرو» را از برنامه هــای‬ ‫جــدی وزارتخانــه اعــام کــرد و تاکنــون نیــز برنامه هــا در همیــن مســیر‬ ‫اعتراف به ‪ 11‬فقره سرقت کابل‬ ‫برق در ازادشهر‬ ‫به گزارش بازار کســب وکار از ســرهنگ «ســید داوود حســینی»‬ ‫در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال وقــوع‬ ‫چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در ایــن شهرســتان‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا تــاش شــبانه روزی و بررســی هــای‬ ‫میدانــی و اشــراف اطالعاتــی‪ ،‬موفــق شــدند ‪2‬ســارق ســابقه دار‬ ‫ســیم کابــل بــرق را در ســطح شــهر شناســایی و دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســینی تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در تحقیقــات‬ ‫مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس بــه ‪ 11‬فقــره‬ ‫ســرقت کابــل بــرق در ایــن شهرســتان اعتــراف و مقادیــر قابــل‬ ‫توجهــی کابــل بــرق از انــان کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی ازادشــهر بــا اشــاره بــه معرفــی ســارقان‬ ‫بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬گفــت‪ :‬شــهروندان مــی تواننــد در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا افــراد مشــکوک‪ ،‬مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق‬ ‫ســامانه ‪ 110‬بــه پلیــس اطــاع داده و در تامیــن امنیــت پایــدار‬ ‫جامعــه ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫طراحی شــده و ایجــاد ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو نیــز بــر همیــن‬ ‫اســاس بــوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در اجــرای بنــد «‪ »۵‬دســتور هشــت مــاده ای رئیس جمهــوری‬ ‫(موضــوع نامــه شــماره ‪ ۱۶۱۸۹‬مــورخ ‪ ۱۵‬اســفندماه ســال ‪ )۱۴۰۰‬در‬ ‫خصــوص چگونگــی عرضــه خــودرو‪ ،‬بــرای ایجــاد شــفافیت و افزایــش‬ ‫رضایت منــدی مــردم مبنــی بــر این کــه در اســرع وقــت اصــاح و‬ ‫شفاف ســازی الزم در ان صــورت گیــرد‪ ،‬مقــرر شــد تــا زمــان ایجــاد تــوازن‬ ‫در عرضــه و تقاضــای خــودرو کــه می توانــد به حذف تدریجی قرعه کشــی‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬تمهیــدات الزم بــرای قرعه کشــی متمرکــز خــودرو توســط‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان حداکثــر تــا تاریــخ ‪۲‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه امســال‪ ،‬فراهــم شــود و تمامــی خودروســازها از تاریــخ‬ ‫‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه‪ ،‬هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی ان ســازمان و‬ ‫تنهــا از طریــق ســامانه متمرکــز قرعه کشــی انجــام دهنــد تــا ضمــن ایجاد‬ ‫شــفافیت موردنظــر‪ ،‬امــکان عرضــه عادالنه تــر بــرای تمامــی خودروهــای‬ ‫تولیــدی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫نکتـه ای کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد ان اســت کــه اکنــون تنهــا برخــی‬ ‫خودروســازها ان هــم به صــورت مــوازی اقــدام بــه فــروش خــودرو از‬ ‫طریــق قرعه کشــی می کننــد کــه ضمــن شــفاف شــدن رونــد فــروش‬ ‫خــودروی ان هــا‪ ،‬ســایر خودروســازها نیــز مکلــف بــه عرضــه خــودرو از‬ ‫طریــق «ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو» می شــوند‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت اصــاح ســاختار یــک رویــه صنعتــی ان هــم در‬ ‫موضوعــی ماننــد تولیــد خــودرو‪ ،‬فراینــدی یــک شــبه یــا یــک ماهــه‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه رونــدی حداقــل میان مــدت و نیازمنــد برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫تامیــن قطعــات و امادگــی خــط تولیــد بــرای افزایــش تولیــد اســت؛‬ ‫اگرچــه کــه بــا توجــه بــه حســاس بــودن ایــن موضــوع برنامه ریــزی‬ ‫پیش بینی تولید ‪ ۱۶۵‬هزار تن گندم‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬پیــش‬ ‫بینــی می شــود امســال گنــدم کاران اســتان ‪ ۱۶۵‬هــزار تــن محصــول تولیــد کننــد کــه حــدود‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار تــن ان را بــه دولــت بفروشــند‪.‬‬ ‫محمدجــواد تشــکری بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی شــود امســال تولیــد گنــدم نســبت‬ ‫بــه پارســال ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش داشــته باشــد اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن خریــد گنــدم نیــز در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی ‪ ۱۳۰‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق پیــش بینــی هواشناســی بارندگــی در اردیبهشــت مــاه مناســب خواهــد‬ ‫دستگیری سارق کابل برق‬ ‫در رامیان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســرهنگ «ابوالفضــل وزیــری»‬ ‫در گفــت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دنبــال‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق‪ ،‬رســیدگی بــه موضــوع‬ ‫بصــورت ویــژه در دســتور مامــوران پاســگاه انتظامــی خــان ببیــن‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه بــا تــاش هــای مامــوران‪ ،‬متهم شناســایی‬ ‫و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی رامیــان بــا اشــاره بــه کشــف ‪180‬متــر کابــل‬ ‫بــرق مســروقه از مخفیــگاه متهــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســارق در تحقیقــات‬ ‫اولیــه بــه ‪ 6‬فقــره ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ وزیــری تصریــح کــرد‪ :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــرای انجــام ان در کوتاه تریــن زمــان مــدت‪ ،‬انجام شــده اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بازهــم رونــدی زمان بــر خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه حــذف قرعه کشــی فــروش خــودرو تــا نهایــی شــدن تکمیــل‬ ‫اصــاح ســاختار‪ ،‬چنــد مــاه زمــان خواهــد بــرد و با توجه ویــژه وزیر صمت‬ ‫بــه حفــظ حقــوق مصرف کننــدگان در دوره گــذار‪ ،‬مقــرر شــد در همیــن‬ ‫مــدت محــدود نیــز رونــد قرعه کشــی خــودرو اصالح شــده و شــفاف تر و‬ ‫عادالنه تــر شــود‪ ،‬تــا از داللــی و ســوداگری یــک عــده خــاص جلوگیــری‬ ‫شــده و خودروهــای تولیــدی به دســت خریــداران واقعــی برســد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس بــه دســتور وزیــر صمــت مقررشــده اســت فــروش خــودرو‬ ‫ازاین پــس نــه از طریــق قرعه کشــی در شــرکت های خودروســازی‪ ،‬بلکــه‬ ‫در ســامانه فــروش یکپارچــه خــودرو و به صــورت شــفاف انجــام شــود‪.‬‬ ‫تاکیــد می شــود افزایــش تولیــد خــودرو‪ ،‬راهبــرد اصلــی وزارت صمــت‬ ‫اســت‪ ،‬امــا شفاف ســازی عرضــه خــودرو (چــه قرعه کشــی و چــه غیرقرعه‬ ‫کشــی) مســیر دیگــری اســت کــه بایــد همــه خودروســازان ان را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬بــه عبارتــی شفاف ســازی رونــد عرضــه خــودرو موضــوع دیگــری‬ ‫اســت کــه ســبب تضییــع نشــدن حقــوق مصرف کننــده می شــود؛‬ ‫بنابرایــن وزارت صمــت وظیفــه خــود می دانــد نســبت بــه اجــرای عرضــه‬ ‫شــفاف خــودرو اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت مــردم از عرضــه غیــر شــفاف خــودرو ناراضــی هســتند و‬ ‫عرضــه فعلــی ان منجــر شــده اســت در عمــل واســطه ها و ســوداگران‬ ‫باعــث تالطــم بــازار شــوند؛ بنابرایــن هــدف از دســتور ابالغ شــده بــه‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان‪ ،‬تنهــا جلوگیــری از‬ ‫تضییــع حقــوق مــردم در همیــن مــدت محــدود ادامــه رونــد قرعه کشــی‬ ‫فــروش خــودرو و حفــظ حقــوق خریــداران واقعــی اســت و بــه طبــع‬ ‫فراینــد قرعه کشــی به تدریــج حــذف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــود کــه باعــث افزایــش عملکــرد ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد اراضــی دیــم مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬وضعیــت دمــای هــوا بعــد از ایــن بــارش هــا نیــز بــر عملکرد محصــول تاثیرگذار‬ ‫خواهــد بــود و اگــر شــرایط خشــکی پیــش نیایــد و همچنیــن فاصلــه زمانــی کمتــری تــا‬ ‫برداشــت محصــول باشــد کشــاورزان محصــول بیشــتری تولیــد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫تشــکری میانگیــن عملکــرد گنــدم در اراضــی ابــی و اراضــی دیــم را در ســال جــاری بــه‬ ‫ترتیــب ‪ ۳.۵‬تــن و یــک تــن عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬در برخــی از اراضــی کــه دارای منابـ ع ابــی‬ ‫پایــدار اســت پنــج تــا ‪ ۶‬تــن گنــدم تولیــد مــی شــود امــا میــزان عملکــرد در اراضــی نیمه ابی‬ ‫کاهــش خواهــد یافــت چــرا کــه بــه میــزان بارندگــی بســتگی دارد‪.‬‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهادکشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬امــا‬ ‫وضعیــت تولیــد در اراضــی دیــم در برخــی از نقــاط اســتان بســیار پاییــن اســت و پیــش‬ ‫بیینــی مــی شــود در هــر یــک هکتــار حــدود ‪ ۳۵۰‬کیلوگــرم برداشــت شــود چــرا کــه بــه علت‬ ‫کمبــود بارندگــی رشــد محصــول عقــب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت در ســال جــاری انتظــار اســت کــه کشــاورزان‬ ‫چاپ نشریات مکتوب‬ ‫بدون کاغذ!‬ ‫درســت اســت کــه مــا بــه صــورت مســتقیم بــا مافیــا و اعــوان و‬ ‫انصارشــان در ارتبــاط نیســتیم ولــی انقــدر هــم از ســر و سرشــان‬ ‫بــی اطــاع نیســتیم تــا جایــی کــه اقــا کالغــه خبــر اورده اســت که‬ ‫ایــن روزهــا دوســتان مافیــا در یــک چالشــی شــرکت کــرده انــد‬ ‫کــه هــر کــس بتوانــد قیمــت اجنــاس حــوزه خــودش را ســریع تــر‬ ‫و بیشــتر از بقیــه افزایــش بدهــد‪ ،‬برنــده اســت! ایــن البــا هــم‬ ‫علــی رغــم حدســیات غلــط شــما‪ ،‬مافیــای کاغــذ بــا اختــاف در‬ ‫صــدر جــدول اســت و هــر بنــد کاغــذ شــوخی شــوخی بــه بیــش‬ ‫از یــک میلیــون تومــان رســیده اســت!‬ ‫البتــه گرانــی کاغــذ بــه خلــق اللــه فشــار چندانــی نم ـی اورد و‬ ‫ایــن گرانــی مثــل گرانــی خــودرو فراگیــر نیســت کــه مســئوالن‬ ‫بالفاصلــه چــاره اندیشــی کننــد و دســت بــه دســت هــم بدهنــد‬ ‫تــا پرایــد از ‪ 200‬میلیــون تومــان باالتــر نــرود! کتــاب کــه قربانــش‬ ‫بروم کال ًاز ســبد خانوار حذف شــده اســت و اگر کســی در صف‬ ‫انتظــار پزشــک یــا متــرو کتــاب بخوانــد‪ ،‬مــردم کلهــم اجمعیــن به‬ ‫مشــاعرش شــک می کنند و با انگشــت همه نشــون میدن منو‬ ‫مــاه پیشــونی ‪ ...‬ببخشــید بــا انگشــت او را بــه همدیگــر نشــان‬ ‫مــی دهنــد و از زیــر ماســک خیلــی راحــت پوزخنــد مــی زننــد! مــی‬ ‫مانــد روزنامه هــا و نشــریات کاغــذی کــه ان هــم بــا تولید انــواع و‬ ‫اقســام شــوینده چند کاره و شیشــه شــوی نانو و غیر نانو‪ ،‬دیگر‬ ‫در خانــه تکانی هــا کاربــرد چندانــی ندارنــد و بــرای زیــر کابینــت‬ ‫هــم اخیــرا ًاز موکت هــای مســتعمل اســتفاده مــی شــود!‬ ‫بــا ایــن حــال تیــراژ کــم مطبوعــات دلیــل نمــی شــود کــه‬ ‫وزیــر مملکــت بــی خیــال کاغــذ مطبوعــات شــود و وعــده داده‬ ‫مشــکل ظــرف چنــد روز اینــده حــل مــی شــود‪ .‬یعنــی ظــرف‬ ‫‪ 365‬روز یــا ‪ 545‬روز اینــده حــل خواهــد شــد! نــه پــدر جــان‬ ‫شــوخی کجــا بــود؟!‬ ‫مــن ســر صبحــی چــه شــوخی بــا شــما دارم؟! اصــل خبــر بــه‬ ‫روایــت جرایــد کاغــذی و غیــر کاغــذی ‪...‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪ :‬امیدوارم بــا کارهایی که‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬مشــکل حــوزه مطبوعــات در مــورد کاغــذ تــا یــک‬ ‫ســال یــا یکســال و نیــم اینــده حل شــود‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟! البتــه ســال ‪ 98‬هــم دوســتان وعــده داده‬ ‫بودنــد تــا ســال اینــده مشــکل کاغــذ مطبوعــات حــل شــد‪ .‬ظاهــرا ً‬ ‫در وزارت ارشــاد حــرف مــرد یکــی اســت و هــر وزیــری کــه مــی اید‬ ‫تــاش دارد مشــکل کاغــذ را ســال اینــده حــل کنــد!‬ ‫علــی ای حــال از انجــا کــه چــه مــا از بخواهنــد و چــه نخواهند ما‬ ‫بــا ارائــه راهــکار هــای کارگشــا و عملیاتــی‪ ،‬حجــت را بــر دوســتان‬ ‫تمــام مــی کنیــم‪ ،‬امــروز بــا ارائــه یــک پیشــنهاد مارینــاد شــده و‬ ‫راهبــردی ســعی مــی کنیــم از دغدغــه دوســتان حــوزه مطبوعــات‬ ‫و نشــریات کاغــذی بکاهیــم‪ .‬و امــا طــرح پیشــنهاد جدیــد بــا‬ ‫عنــوان حکانــم‪...‬‬ ‫طــرح «حکانــم» مخفــف عبــارت «حــذف کاغــذ از نشــریات‬ ‫مکتــوب» اســت! ایــن کــه اصرار داشــته باشــیم حتما ًبــرای چاپ‬ ‫نشــریه بایــد از کاغــذ اســتفاده کــرد‪ ،‬بالتشــبیه حــرف مفــت و‬ ‫غیــر کارشناســی اســت‪ .‬مــا خودمــان ایــن هفتــه ماســت خیــار‬ ‫درســت کردیــم بــدون خیــار! اتفاقــا ًبــد هــم نشــده بــود و اهــل‬ ‫منــزل اســتقبال کردنــد و االن هــم داریــم روی طــرح املــت‬ ‫بــدون گوجــه کار می کنیــم! چــاپ نشــریات مکتــوب بــدون‬ ‫کاغــذ می توانــد انقالبــی در نشــریات مکتــوب ایجــاد کنــد و‬ ‫مــا مــی توانیــم بــه عنــوان اوانــگارد یــا پیشــرو اولیــن کشــوری‬ ‫باشــیم کــه نشــریات مکتــوب را بــدون کاغــذ چــاپ مــی کنــد!‬ ‫ایــن طــرح کــه عــاوه بــر صرفــه اقتصــادی مانــع قطــع درختــان‬ ‫بســیاری در کشــور مــی شــود‪ ،‬مــی توانــد در ســایر مقــوالت‬ ‫اقتصــادی و غیــر اقتصــادی هــم کاربــرد داشــته باشــد و به عنوان‬ ‫الگــو مــورد مطالعــه قــرار گیــرد!‬ ‫گنــدم بیشــتری تحویــل مراکــز دولــی بدهنــد امــا بــه دلیــل اینکــه کشــاورزی در ایــن خطــه‬ ‫خــرده مالــک اســت بخشــی از ایــن تولیــدات بــه مصــرف خــود خانــوار مــی رســد و همچنین‬ ‫هزینه هــای تولیــد نیــز افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫تشــکری اظهار داشــت‪ :‬کشــاورزان این اســتان امســال در ســطح ‪ ۴۷‬هزار هکتار اراضی‬ ‫گنــدم ابــی‪ ۹۴ ،‬هــزار هکتــار گنــدم دیــم‪ ۲۶ ،‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار جــو ابــی و ‪ ۲۳‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار جــو دیــم کشــت کــرده اند‪.‬‬ ‫گندمکاران استان در سال گذشته ‪ ۱۱۲‬هزار تن محصول از کشتزارها برداشت کردند‪.‬‬ ‫برداشت و خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی از نیمه خردادماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرکــز بــرای خریــد گنــدم مــازاد بــر مصــرف کشــاورزان اســتان ســازمان دهــی شــد و‬ ‫ایــن مــکان هــا از اکنــون در حــال تــدارک بــرای تحویــل گرفتــن محصــول کشــاورزان اســت‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی ‪ ۳۴۴‬هــزار هکتــار عرصــه کشــاورزی دارد کــه از ایــن ســطح ‪ ۳۰۰‬هــزار‬ ‫هکتــار را اراضــی زراعــی و مابقــی را بــاغ تشــکیل مــی دهــد کــه حــدود ‪ ۸۰‬هــزار بهــره بــردار‬ ‫بخــش کشــاورزی محســوب مــی شــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬هدی بانکی‬ ‫شروع دوباره زندگی‬ ‫با ‪ ۲۱‬توصیه تاثیرگذار‬ ‫وقتــی جــی‪ .‬کــی‪ .‬رولینــگ (‪ ،)J.K. Rowling‬نویســنده ی‬ ‫داســتان های هری پاتــر‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختی در تاریک تریــن‬ ‫لحظــات زندگــی ســراغ انســان می ایــد‪ ،‬کافــی اســت ناامیــد‬ ‫نشــوید و طالــب نــور باشــید»‪ ،‬دقیقــا بــه هــدف زد! گاهی باید به‬ ‫اعمــاق ناامیــدی فــرو برویــد تــا انرژی الزم بــرای اوج گرفتن را پیدا‬ ‫کنیــد‪ .‬اگــر می خواهیــد در اوج ناامیــدی و احســاس یاس‪ ،‬زندگی‬ ‫جدیــدی را شــروع کنیــد‪ ،‬بایــد اصالحــات و تغییراتی انجام دهید‬ ‫کــه بــه شــما ایــن امــکان را بدهــد تــا درامــد ثابتــی داشــته باشــید‪،‬‬ ‫عــادات بــد را تــرک کنیــد و تفکــر پویــا داشــته باشــید‪ .‬اگــر طــی‬ ‫ایــن پروســه‪ ،‬مراقــب جســم و روح تــان باشــید‪ ،‬شــروع دوبــاره‬ ‫برای تــان ســاده تر خواهــد شــد‪ .‬در ایــن نوشــته می توانیــد بــا ‪۲۱‬‬ ‫توصیــه تاثیرگــذار بــرای شــروع دوبــاره زندگــی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬نیازهای اولیه تان را پاسخ دهید‬ ‫‪ .۱‬کمی اه و ناله و گریه و زاری کنید‬ ‫بلــه درســت اســت‪ ،‬ایــن اولیــن قــدم بــرای دوبــاره اغــاز کــردن‬ ‫اســت‪ .‬شــما نمی توانیــد نســبت بــه احســاس خــود بی تفــاوت‬ ‫باشــید‪ .‬ســرکوب احساســات فقــط باعــث می شــود بعــدا منفجــر‬ ‫شــوید‪ .‬ضمنــا تاییــد و پذیرفتــن احساســی کــه داریــد بــه شــما‬ ‫ط و اینکــه واقعــا‬ ‫انــرژی می دهــد تــا کاری انجــام دهیــد‪ .‬درک شــرای ‬ ‫بخواهیــد از ان خــارج شــوید‪ ،‬تنهــا راه غلبــه بــر ان شــرایط اســت‪.‬‬ ‫پــس تردیــد نداشــته باشــید‪ ،‬اه و نالــه کنیــد و غُــر بزنیــد‪ ،‬احســاس‬ ‫ی خــود را اعــام کنیــد‪.‬‬ ‫درون تــان را بیــرون بریزیــد و نارضایت ـ ‬ ‫حتمــا می دانیــد کســانی کــه رژیــم غذایــی می گیرنــد‪ ،‬یــک‬ ‫همــراه یــا هــم رزم هــم بــرای خودشــان انتخــاب می کننــد و‬ ‫اجــازه می دهنــد همــه بداننــد قــرار اســت چــه اتفاقــی بیفتــد و‬ ‫چــه می خواهنــد بکننــد‪ .‬دلیلــش هــم نیــاز بــه حمایــت داشــتن‬ ‫و جوابگــو بــودن اســت‪ .‬در اینجــا هــم دقیقــا همــان اصــل صــدق‬ ‫می کنــد‪ .‬حتــی اگــر یــک نفــر را پیــدا کنیــد کــه دوســت و همــراه‬ ‫شــما باشــد و بتوانیــد بــه او تکیــه کنیــد و او هــم تشــویق تان کنــد‬ ‫تــا از ادامــه ی مســیری کــه در پیــش گرفته ایــد ســرباز نزنیــد‪،‬‬ ‫بســیار عالــی اســت‪ .‬هم ـه ی مــا بــه حمایــت شــدن نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به خودتان استراحت بدهید‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه دقیقــا همیــن االن شــما نیــاز بــه‬ ‫اســتراحت داریــد‪ .‬گاهــی فقــط بایــد زندگــی را متوقــف کــرد‪ .‬تــا‬ ‫جایــی کــه واقعــا امــکان دارد هیــچ کاری نکنیــد‪ ،‬کیت کت تــان‬ ‫را بخوریــد و بــرای زمــان کوتاهــی دســت بــه هیــچ کاری نزنیــد و‬ ‫متوقــف شــوید! بــرای تقالهــا و نبردهــای پیــش رو‪ ،‬انــرژی جمــع‬ ‫کنیــد و بــه زندگــی نشــان دهیــد چــه کســی رئیــس اســت!‬ ‫اگــر شــاغل هســتید شــاید الزم باشــد چنــد روزی مرخصــی‬ ‫بگیریــد‪ ،‬فقــط چنــد روز‪ ،‬نــه بــرای مــدت طوالنــی کــه خطــر‬ ‫از دســت دادن کارتــان تهدیدتــان کنــد! یــک یــا دو روز بــرای‬ ‫رســیدگی بــه خودتــان و ارامــش و تمرکــز کافــی اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر همــه چیــز مربــوط بــه خــود ِ شماســت!‬ ‫‪ .۳‬درامد ثابتی داشته باشید‬ ‫بــدون شــک نیازهایــی وجــود دارد کــه همه ی انســان ها دارنــد‪ .‬برای‬ ‫بیشــتر ما‪ ،‬این نیازها شــامل داشــتن پول برای تهیه ی غذا و ســایر‬ ‫احتیاجــات اولیــه اســت‪ .‬بلــه‪ ،‬درســت اســت‪ ،‬شــما در جیب تــان‬ ‫پــول داریــد‪ ،‬امــا بــرای پیشــرفت در ایــن سلســله مراتب و امــکان‬ ‫فکــر کــردن بــه تغییــرات نیــاز بــه درامــد ثابــت و مطمئنــی داریــد‪.‬‬ ‫خالصــه اینکــه اگــر بیــکار هســتید‪ ،‬دنبــال یــک شــغل مناســب‬ ‫برویــد‪ .‬شــاید الزم باشــد ‪ ۴۰‬ســاعت در هفتــه وقــت بگذاریــد تــا‬ ‫دنبــال یــک کار مناســب بگردیــد‪ .‬در اقتصــاد دنیــای امــروز‪ ،‬شــاید‬ ‫یافتــن شــغل مناســب کار راحتــی نباشــد‪ ،‬امــا امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫هیــچ فرصتــی را از دســت ندهیــد و بــا هوشــیاری و دقــت کامــل‬ ‫همـه ی احتمــاالت را بررســی کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تحصیالت تان را کامل کنید‬ ‫اگــر تحصیــات دانشــگاهی تان را رهــا کــرده ایــد‪ ،‬حتمــا تمامش‬ ‫کنیــد‪ .‬بــرای یافتــن شــغل مناســب‪ ،‬مطمئنــا بــه مــدرک هــم نیــاز‬ ‫داریــد‪ .‬بــا داشــتن مــدرک‪ ،‬انتخاب هــای بیشــتر و بهتــری پیــش‬ ‫رو خواهیــد داشــت و احســاس بهتــری هــم نســبت بــه خودتــان‬ ‫پیــدا خواهیــد کــرد‪ ،‬چــون موفــق شــده اید کاری را بــه انجــام‬ ‫برســانید‪ .‬گذشــته از همـه ی اینهــا‪ ،‬احســاس ناامیــدی‪ ،‬فقط یک‬ ‫وضعیــت روحــی اســت‪ .‬تکمیــل تحصیالت دانشــگاهی می تواند‬ ‫نگرش تــان را به طــور کلــی دگرگــون کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬ترک عادات بد را فراموش نکنید‬ ‫اگــر ســیگار می کشــید‪ ،‬الــکل می نوشــید یــا عــادات بــد دیگــری‬ ‫داریــد‪ ،‬بایــد انهــا را کنــار بگذاریــد‪ .‬اگــر چنیــن کاری نکنیــد‪ ،‬رشــد‬ ‫فــردی نخواهیــد داشــت‪ .‬بــرای اینکــه پیشــرفتی در زندگی تــان‬ ‫حاصــل شــود‪ ،‬نبایــد عــادات و رفتارهــای بــد گذشــته را ادامــه‬ ‫دهیــد‪ .‬شــما خودتــان مســئول ایــن تصمیم گیــری هســتید‪.‬‬ ‫شــخصیت ایــده ال خــود را تصــور کنیــد‪ .‬ایــا ایــن فــرد مطلــوب‬ ‫شــما بــه کســی یــا چیــزی وابســته اســت؟ وقتــی قــرار اســت بــرای‬ ‫خودتــان برنامه ریــزی کنیــد‪ ،‬چــرا چنیــن تصویــر ایده الــی را در‬ ‫ذهــن نداشــته باشــید؟ شــما «بهتریــن بــودن در نــوع خودتــان»‬ ‫را بــه خودتــان بدهکاریــد‪ .‬اگــر نتوانیــد عــادات بــد را تــرک کنیــد‪،‬‬ ‫هیــچ عــادت جدیــد و بهتــری وارد زندگی تــان نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ادامه باجطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫خواب کافی برای بدن چند ساعت است؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امین ادراکی‬ ‫زمانــی کــه می خواهیــد بــرای یــک برنامــه ی پرمشــغله وقــت جــور‬ ‫کنیــد‪ ،‬احتمــاال بــا خــود فکــر می کنیــد‪ ،‬ایــن کار را بــا کــم کــردن‬ ‫ســاعت خوابتــان انجــام دهیــد و شــاید هــم بــا حــذف یکــی دو‬ ‫ســاعت از زمان اســتراحت تان به کارهای بیشــتری رســیدگی کنید؛‬ ‫امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی کمــی کمبــود خــواب روی حــال و‬ ‫حوصلــه‪ ،‬انــرژی‪ ،‬هوشــیاری ذهــن و توانایــی مقابلــه بــا اســترس‪،‬‬ ‫اثــر می گــذارد‪ .‬در دراز مــدت هــم کمبــود خــواب مزمــن‪ ،‬دشــمن‬ ‫سرســخت ســامت تان می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ضــرورت یــک خــواب کافــی و راه حــل نجــات از کمبــود خــواب‬ ‫مزمــن را بدانیــد‪ ،‬در نهایــت می توانیــد بــه یــک برنامـه ی خــواب منظم‬ ‫و ســالم برســید‪ .‬در ایــن بــاره بهتــر اســت اول نگاهــی بــه ایــن مقالــه‬ ‫بیاندازید‪.‬‬ ‫اثار کمبود خواب مزمن‬ ‫در حالــی کــه ممکــن اســت ایــن طــور بــه نظــر برســد کــه کــم‬ ‫خوابیــدن مشــکل زیــادی ایجــاد نمی کنــد‪ ،‬امــا کمبــود خــواب اثــار‬ ‫منفــی زیــادی دارد کــه بــه کســالت در طــول روز منجــر می شــود‪.‬‬ ‫کمبــود خــواب بــر قضــاوت‪ ،‬هماهنگــی و زمــان واکنش تــان تاثیــر‬ ‫می گــذارد‪ .‬در واقــع کمبــود خــواب می توانــد اثــاری درســت مثــل‬ ‫عــوارض مســتی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫با تعدادی از این موارد اشنا می شویم‪:‬‬ ‫خستگی‪ ،‬بی حالی و کم تحرکی‬ ‫دم دمی مزاج بودن و بد خلقی‬ ‫کاهش توانایی حل مسائل و خالقیت‬ ‫عدم توانایی تقابل با استرس‬ ‫کاهــش تــوان سیســتم دفاعــی‪ ،‬ســرماخوردگی و عفونت هــای‬ ‫مــداوم‬ ‫مشکالت تمرکز و حافظه‬ ‫افزایش وزن‬ ‫اسیب به توانایی های حرکتی و افزایش خطر تصادف‬ ‫دشواری تصمیم گیری‬ ‫افزایــش خطــر ابتــا بــه دیابــت‪ ،‬بیماری های قلبی و دیگر مشــکالت‬ ‫سالمتی‬ ‫چطور کمبود خواب بر اندازه ی دور کمرتان اضافه می کند؟‬ ‫تــا حــاال دقــت کرده ایــد کــه وقتــی کــم می خوابیــد چقــدر بــه غذاهای‬ ‫شــیرین کــه باعــث افزایــش انرژی تــان می شــوند تمایــل پیــدا‬ ‫می کنیــد؟ دلیــل خوبــی برایــش وجــود دارد‪ .‬کمبــود خــواب ارتبــاط‬ ‫مســتقیمی بــا پرخــوری و افزایــش وزن دارد‪.‬‬ ‫در بــدن شــما دو هورمــون وجــود دارد کــه احســاس ســیری و‬ ‫گرســنگی را تنظیــم می کننــد؛ گرلیــن باعــث اشــتها می شــود و وقتــی‬ ‫ســیر می شــوید لپتیــن پیام هایــی را بــه مغزتــان ارســال می کنــد‪ .‬در‬ ‫هــر صــورت‪ ،‬وقتــی بــه انــدازه ی کافــی نمی خوابیــد‪ ،‬ســطح گرلیــن‬ ‫خون تــان بــاال مــی رود و احســاس گرســنگی می کنیــد‪ ،‬در نتیجــه‬ ‫بیش تــر می خوریــد‪ .‬ســطح لپتیــن هــم کاهــش می یابــد و هــر چقدر‬ ‫هــم کــه بخوریــد بــاز هــم ســیر نمی شــوید‪ .‬پــس هــر چقــدر کم تــر‬ ‫بخوابیــد‪ ،‬بدن تــان غــذای بیش تــری می خواهــد!‬ ‫پس دادن بدهی خوابی!‬ ‫«بدهــی خــواب» تفــاوت بیــن میــزان خــواب مــورد نیــاز و میــزان‬ ‫خوابــی اســت کــه در واقــع دریافــت می کنیــد‪ .‬هــر قــدر کــه از‬ ‫خواب تــان بزنیــد‪ ،‬بــه بدهی هــای خوابــی خــود اضافــه می کنیــد‪ .‬اخــر‬ ‫ســر‪ ،‬بدهــی را بایــد پرداخــت! نمی شــود کــه ان را بــه حــال خــود رهــا‬ ‫کــرد‪ .‬حتــی اگــر یــک ســاعت از خواب تــان کــم کنیــد بایــد جــای دیگری‬ ‫ان را جبــران کنیــد تــا حســاب تان صــاف شــود‪.‬‬ ‫زیاد خوابیدن در تعطیالت کافی نیست!‬ ‫خیلــی از مــا تــاش می کنیــم بدهــی خواب مــان را بــا زیــاد خوبیــدن‬ ‫در تعطیــات بپردازیــم؛ امــا خــب خــاص شــدن از شــر کمبــود خواب‬ ‫بــه ایــن ســادگی ها هــم نیســت‪ .‬یکــی دو شــب خــواب خــوب بــرای‬ ‫جبــران کم خوابــی طوالنــی اصــا کافــی نیســت‪ .‬بــا ایــن که اســتراحت‬ ‫اضافــی ممکــن اســت بــه شــما انــرژی مضاعــف بدهــد (مثــا شــنبه‬ ‫صبــح بعــد از کلــی اســتراحت‪ ،‬ســریع و قبــراق باشــید)‪ ،‬امــا کارایــی و‬ ‫انرژی تــان در طــول روز افــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫نکته هایی در مورد جبران کم خوابی‬ ‫بــا ایــن کــه بــا یــک شــب یــا تعطیــات اخــر هفتــه نمی توانیــد بدهــی‬ ‫خوابی تــان را جبــران کنیــد‪ ،‬امــا بــا کمــی تــاش و برنامــه ریــزی‬ ‫می توانیــد دوبــاره روی غلتــک بیفتیــد‪.‬‬ ‫بــرای داشــتن حداقــل ‪ ۷.۵‬ســاعت خــواب شــبانه تــاش کنیــد‪.‬‬ ‫حواســتان باشــد کــه دیگــر بدهــی بــاال نیاوریــد و هــر شــب بــه میــزان‬ ‫کافــی بخوابیــد‪ .‬ثبــات خیلــی مهــم اســت‪.‬‬ ‫در یــک دوره ی کوتــاه مــدت هــر شــب یکــی دوســاعت بیش تــر‬ ‫بخوابیــد‪ .‬اگــر ‪ ۱۰‬ســاعت از خواب تــان کــم شــده اســت‪ ،‬ایــن بدهــی‬ ‫را هــر شــب بــه شــکل قســط های یــک یــا دو ســاعته پــس بدهیــد‪.‬‬ ‫یــک برنامــه ی خــواب تنظیــم کنیــد‪ .‬زمــان رفتــن بــه رخت خــواب‪،‬‬ ‫بیــدار شــدن‪ ،‬کل ســاعات خــواب واحساســات تان در طــول روز‬ ‫را یادداشــت کنیــد‪ .‬خواب تــان را بررســی کنیــد الگوهــای طبیعــی و‬ ‫نیازهایــش را پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫یــک تعطیــات خــواب داشــته باشــید تــا یــک بدهــی طوالنــی مــدت‬ ‫را پــس بدهیــد‪ .‬یــک دوره ی دو هفتگــی را زمانــی کــه برنامه تــان‬ ‫انعطاف پذیــر اســت انتخــاب کنیــد‪ .‬هــر شــب در یــک زمــان مشــخص‬ ‫بــه رخت خــواب برویــد و اجــازه بدهیــد کــه تــا زمانــی کــه بــه طــور‬ ‫طبیعــی بیــدار نشــده اید‪ ،‬بخوابیــد‪ .‬هیــچ خبــری از االرم نباشــد! اگــر‬ ‫موقــع خــواب و بیداری تــان را تنظیــم کنیــد‪ ،‬راه تــان بــرای پرداخــت‬ ‫بدهــی بــاز می شــود و بــه برنامــه ی خــواب ایده ال تــان می رســید‪.‬‬ ‫بــرای خــواب اولویــت قائــل شــوید‪ .‬همان طــور کــه بــرای کار و بقیه ی‬ ‫تعهدات تــان برنامه ریــزی داریــد‪ ،‬بایــد بــرای خــواب هــم زمــان کافــی‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬بــه جــای اینکــه از خواب تــان بزنیــد تــا بــه بقیــه ی‬ ‫کارهــا برســید‪ ،‬خــواب را در اولویــت کارهای تــان قــرار بدهیــد‪.‬‬ ‫کیفیت خواب تان را باال ببرید‬ ‫تنهــا مــدت زمانــی کــه بــرای خــواب اختصــاص مــی دهیــد مهم‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه کیفیــت خــواب اســت کــه اهمیــت دارد‪ .‬اگــر‬ ‫میــزان خــواب شــما کافــی اســت امــا هنــوز هــم بــا بیــدار شــدن‬ ‫و هوشــیار بــودن در طــول روز مشــکل داریــد حتمــا کیفیــت‬ ‫خواب تــان خــوب نیســت‪.‬‬ ‫مخرب تریــن اثــار کمبــود خــواب‪ ،‬از «خــواب عمیــق» نامناســب‬ ‫ناشــی می شــود‪ .‬خــواب عمیــق زمانــی اســت کــه بــدن می توانــد‬ ‫بازســازی کنــد و بــرای روز پیــش رو انــرژی ذخیــره می کنــد‪ .‬ایــن نقــش‬ ‫مهمــی در حفــظ ســامت‪ ،‬تحریــک رشــد و نمــو‪ ،‬مرمــت بافت هــا و‬ ‫ماهیچه هــا و تقویــت سیســتم دفاعــی بدن تــان بــازی می کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫اینکــه موقــع بیــدار شــدن پرانــرژی و ســرحال باشــید‪ ،‬داشــتن خــواب‬ ‫باکیفیــت شــرط الزم اســت‪.‬‬ ‫مــواردی کــه ممکــن اســت بــه خــواب نامناســب و ضعیــف منجــر‬ ‫شــوند‪:‬‬ ‫بیــدار مانــدن در طــول شــب‪ ،‬بــه دلیــل یــک ســر و صــدای خارجــی یــا‬ ‫ارام کــردن نوزادتــان‪.‬‬ ‫شــیفت های شــب یــا چرخشــی‪ .‬داشــتن یــک خــواب بــا کیفیــت در‬ ‫طــول روز بــه دلیــل ســر و صــدا و نــور کمــی مشــکل اســت‪.‬‬ ‫ســیگار کشــیدن یا اســتفاده از مشــروبات الکلی در عصر‪ .‬چیزهایی‬ ‫مثــل نیکوتیــن یــا الــکل می تواننــد خــواب عمیــق را بــه هــم بزننــد‪،‬‬ ‫پــس بایــد ســعی کنیــد مصــرف انهــا را قبــل از خــواب محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫خیــره شــدن بــه نورهــای مصنوعــی در شــب‪ .‬مخصوصــا نورهایی که‬ ‫وســایل الکترونیکــی مثــل تلویزیــون‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬تبلــت و موبایل هــا‬ ‫تولیــد می کنند‪.‬‬ ‫عادت های خوابی که همه چیز را تغییر می دهند‬ ‫شــما بیش تــر از انچــه کــه فکــر می کنیــد می توانیــد کیفیــت‬ ‫خواب تــان را کنتــرل کنیــد‪ .‬ایــن نــکات ریــز و ســاده در مــورد خــواب‬ ‫می تواننــد یــک تفــاوت خیلــی بــزرگ بــه وجــود بیاورنــد‪.‬‬ ‫بــه یــک برنامــه ی خواب‪-‬بیــداری بچســبید و ان را رهــا نکنیــد‪ ،‬حتــی‬ ‫تعطیالت‪.‬‬ ‫دو ســاعت قبــل از خــواب از نمایش گرهــا مثــل تلویزیــون‪ ،‬موبایــل‪،‬‬ ‫تبلــت و کامپیوتــر دوری کنیــد‪.‬‬ ‫حتمــا اتــاق خواب تــان تاریــک‪ ،‬خنــک و ســاکت باشــد‪ .‬پــرده‪،‬‬ ‫ماشــین های صــدای ســفید (دســتگاهی اســت کــه صداهایــی مثــل‬ ‫ابشــار یــا وزش بــاد بیــن درخت هــا تولیــد می کنــد) و پنکــه می توانــد‬ ‫مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫نکاتــی در مــورد خــواب بــرای شــب کارها و کســانی کــه شــیفت‬ ‫چرخشــی دارنــد‬ ‫یــک برنامــه ی خــواب نامنظــم کــه ممکــن اســت بــر اثــر کار شــبانه‬ ‫یــا شــیفت های نامنظــم بــه وجــود بیایــد مــی توانــد شــما را در محــل‬ ‫کارتــان خواب الــود کنــد‪ ،‬حــال و هــوا ‪ ،‬تمرکــز و انرژی تــان را بــه هــم‬ ‫بریــزد و خطــر مصدومیــت‪ ،‬تصــادف و اشــتباهات کاری تــان را بــاال‬ ‫ببــرد‪ .‬افــرادی کــه شــیفت چرخشــی دارنــد بــا دو مشــکل مواجــه‬ ‫هســتند‪ :‬بیــدار مانــدن در طــول شــب در محــل کار و خوابیــدن در‬ ‫طــول روز‪ .‬بــرای اینکــه ایــن مشــکالت را دور بزنیــد‪:‬‬ ‫تعــداد شــب ها یــا شــیفت های نامنظــم را کــم کنید تــا از بیش تر‬ ‫شــدن کمبــود خــواب و رســیدنش بــه باالتریــن حــد جلوگیــری‬ ‫شــود‪ .‬اگــر ایــن کار برای تــان ممکــن نیســت از شــیفت های‬ ‫گردشــی خــودداری کنیــد تــا حداقــل یــک برنامــه ی خــواب مشــابه‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از مســافرت های طوالنــی کــه زمــان خواب تــان را کــم مــی کننــد‬ ‫بپرهیزیــد‪ .‬بــه عــاوه زمانــی کــه بــرای مســافرت بــه خانــه در طــول روز‬ ‫صــرف می کنیــد‪ ،‬باعــث می شــود بیش تــر بیــدار بمانیــد و در نتیجــه‬ ‫کم تــر بتوانیــد بخوابیــد‪.‬‬ ‫نوشــیدنی های کافئیــن دار را همــان اوایــل شــیفت تان مصــرف‬ ‫کنیــد و وقتــی کــه بــه زمــان خــواب نزدیــک می شــوید از انهــا‬ ‫اســتفاده نکنیــد‪.‬‬ ‫زود زود بــرای خودتــان زمــان اســتراحت در نظــر بگیریــد و دوری‬ ‫بزنیــد‪ .‬کمــی راه برویــد‪ ،‬خودتــان را کــش و قــوس بدهید و اگر ممکن‬ ‫اســت نرمــش کنیــد‪.‬‬ ‫برنامــه ی خواب‪-‬بیداری تــان را تنظیــم کنیــد و بــا ایــن کار بــه تنظیــم‬ ‫تولیــد طبیعــی مالتونیــن در بدن تــان کمــک کنیــد‪ .‬خودتــان را در‬ ‫معــرض المپ هــای روشــنایی یــا حباب هــای شبیه ســاز نــور روز‬ ‫قــرار دهیــد و در عــوض موقعــی کــه بــه خانــه مــی رویــد از عینــک‬ ‫افتابــی اســتفاده کنیــد تــا نور خورشــید را نبینید و خواب الودگــی را در‬ ‫خودتــان تقویــت کنیــد‪.‬‬ ‫نــور و ســر و صــدا را از اتــاق خواب تــان در طــول روز حــذف کنیــد‪ .‬از‬ ‫پرد ه هــای تیــره یــا نقاب هــای خــواب اســتفاده کنیــد‪ ،‬موبایل تــان را‬ ‫خامــوش کنیــد‪ ،‬بــرای اینکــه از شــر ســر و صــدای روز خــاص شــوید از‬ ‫پرکن هــای گــوش یــا دســتگاهایی کــه صداهــای ارامش بخــش تولیــد‬ ‫می کننــد اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫خــواب را بــه یــک اولویــت در تعطیــات تبدیــل کنیــد تــا در روزهایــی‬ ‫کــه ســر کار نیســتید بتوانیــد قــرض خــواب خــود را پــس بدهیــد‪.‬‬ ‫باجطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬زهرا ذوالقدر‬ ‫‪ ۱۰‬عادت مشترک شادترین‬ ‫ادم های دنیا‬ ‫شــادی چیســت و شــادترین ادم هــای دنیــا چــه ویژگی هایــی دارنــد‬ ‫ـب مــا از ان محرومیــم؟ شــاد بــودن یــا نبــودن یــک انتخــاب‬ ‫کــه اغلـ ِ‬ ‫اســت و تعریــف ان را بایــد در خودتــان جس ـت وجو کنیــد‪ .‬شــادی‬ ‫احساســی درونــی اســت و بــرای هــر کســی‪ ،‬معنــای متفاوتــی دارد‪،‬‬ ‫همانطــور کــه بــرای جــان لنــون در کودکــی‪ ،‬شــادی تعریــف خــاص‬ ‫خــودش را داشــت‪:‬‬ ‫«وقتــی پنــج ســاله بــودم‪ ،‬مــادرم همیشــه می گفــت شــادی کلیــد‬ ‫زندگــی اســت‪ .‬وقتــی بــه مدرســه رفتــم‪ ،‬پرســیدند دوســت داری در‬ ‫اینــده چــه کاره شــوی‪ .‬در جــواب گفتــم‪ :‬خوشــحال‪ .‬گفتنــد معنــی‬ ‫ســوال را نفهمیــده ام‪ .‬مــن هــم بــه انهــا گفتــم‪ :‬شــما معنــی زندگــی‬ ‫را نفهمیده ایــد‪».‬‬ ‫طبــق تئــوری مارتیــن ســلیگمن‪ ،‬پــدر روانشناســی مثبت گــرا ‪۶۰ ،‬‬ ‫درصــد از میــزان شــاد بــودن مــا انســان ها بــه ژن هــا و محیــط زندگی ‬ ‫بســتگی دارد و ‪ ۴۰‬درصــد باقیمانــده‪ ،‬دســت خــود مــا اســت‪.‬‬ ‫ســلیگمن‪ ،‬در یــک ســخنرانی تــد (‪ ،)TED‬رضایــت و شــادی‬ ‫را اینگونــه خالصــه کــرد‪« :‬رضایــت و شــادی در ایــن اســت کــه‬ ‫عالی تریــن توانایی هــای خــود را بشناســید و از انهــا بــرای ارتقــاء‬ ‫خودتــان اســتفاده کنیــد‪».‬‬ ‫محققــان زیــادی ماننــد ســلیگمن‪ ،‬زندگی شــان را وقــف تحقیــق‬ ‫م «شــادی» کرده انــد‪ .‬مــن نیــز غــرق عادت هــای‬ ‫دربــاره ی هنــر و علـ ِ‬ ‫ایــن شــادترین ادم هــای دنیــا شــدم و تصمیــم گرفتــم جالب تریــن‬ ‫انهــا را بــا شــما بــه اشــتراک بگــذارم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬ان ها از هر لحظه ی زندگی لذت می برند‬ ‫وقــت گذاشــتن بــرای زیبایی هــای زندگــی کــه بــه چشــم نمی اینــد‪،‬‬ ‫شــادی اور اســت‪ .‬پــس از کنــار «گل هــای ســرخ» بــه ســادگی‬ ‫نگذریــد و ان هــا را ببوییــد‪ .‬وقتــی از ایــن لحظــات کوچــک لــذت‬ ‫ببریــد‪ ،‬ســطح اگاهی تــان از اتفاقــات پیرامــون بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫شــادترین ادم هــا روی موضوعاتــی تمرکــز می کننــد کــه تــوان‬ ‫ل انهــا را دارنــد‪ ،‬مثــا شــاد بــودن در لحظه را انتخاب می کنند‪،‬‬ ‫کنتــر ‬ ‫ـال واقعی شــان خــوب نباشــد‪.‬‬ ‫حتــی اگــر حـ ِ‬ ‫ت انها‪ ،‬ذهنیت رشد است‬ ‫‪ .۲‬ذهنی ‬ ‫بــه گفتــه ی کارول دوئــک در کتــاب «ذهنیــت» (‪،)Mindset‬‬ ‫موفق ترین و شــادترین ادم ها صاحب چیزی هســتند که او ان را‬ ‫«ذهنیــت رشــد»‪ ،‬در مقایســه بــا «ذهنیــت ثابــت» در افــراد دیگــر‪،‬‬ ‫صــرف موفقیــت‬ ‫می خوانــد‪ .‬از نظــر فــردی کــه ذهنیــت ثابــت دارد‪ِ ،‬‬ ‫در کارهــا‪ ،‬اثبــات هــوش یــا ارزش تلقــی می شــود‪ ،‬امــا فــردی کــه‬ ‫ذهنیتش ذهنیت رشــد اســت‪ ،‬عاشــق و شــیفته ی چالش اســت و‬ ‫شکســت‪ ،‬دلیلــی بــر نادانــی یا بی ارزشــی او نیســت‪ ،‬بلکــه انگیزه ای‬ ‫بــرای ارتقــاء توانایی هــای فعلــی اش اســت‪.‬‬ ‫دوئــک پــس از بیســت ســال تحقیــق نتیجــه گرفــت ادم هایــی‬ ‫کــه ذهنیــت رشــد دارنــد‪ ،‬رابطه هایشــان شــادتر اســت‪ ،‬در کالس‬ ‫موفق تــر هســتند و پشتکارشــان در چالش هــا بســیار بیشــتر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ان هــا دور و برشــان را از ادم هــای شــادی مثــل خودشــان پـُـر‬ ‫می کننــد‬ ‫همانطور که جیم ران (‪ ،)Jim Rohn‬زمانی گفت‪:‬‬ ‫«افــکار هــر انســانی‪ ،‬میانگیــن افــکار پنــج نفــری اســت کــه بیشــتر‬ ‫وقــت خــود را بــا انهــا مــی گذرانــد‪».‬‬ ‫ت همنشــینی کــه انتخــاب می کنیم بــر افکار‪ ،‬احساســات‬ ‫شــخصی ِ‬ ‫و مســیر زندگــی مــا اثــر می گــذارد‪ .‬شــاید ایــن حــرف ســخت گیرانه‬ ‫بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا اگــر می خواهیــد شــادتر زندگی کنیــد‪ ،‬دور کردن‬ ‫ادم هــای منفــی از زندگی تــان‪ ،‬ضــروری اســت‪.‬‬ ‫الزم نیســت بــرای انجــام ایــن کار‪ ،‬مقابــل انهــا ســینه ســپر کنیــد‬ ‫و دعــوا ب ـه راه بیندازیــد‪ ،‬کافــی اســت زمانــی را کــه بــا انهــا ســپری‬ ‫می کردیــد‪ ،‬بــه تدریــج کمتــر کنیــد تا بتوانید روی پیشــرفت خودتان‬ ‫تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬انها رویاپرداز هستند‬ ‫«رویــای مــن ایــن اســت کــه چهــار فرزند کوچکــم روزی در کشــوری‬ ‫زندگــی کننــد کــه انهــا را نــه بــه واســطه ی رنــگ پوســت‪ ،‬کــه با جوهر‬ ‫شخصیت شــان داوری کنند‪ ».‬مارتین لوترکینگ‬ ‫اگــر بــرای اینــده رویایــی در ســر نداشــته باشــید‪ ،‬فقــط در گذشــته‬ ‫زندگــی خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫رویــا هــر چــه باشــد‪ ،‬چــه ســفر بــه دور دنیــا‪ ،‬چــه راه انــدازی‬ ‫کسـب وکار خودتان و چه فراگیری زبانی جدید‪ ،‬هنگام ســختی ها‬ ‫کمــک می کنــد تــا خوش بیــن باقــی بمانیــم‪.‬‬ ‫ـتن «مقصــود» در زندگــی‪ ،‬بــه ویژه در اســیای شــرقی‬ ‫مفهــوم داشـ ِ‬ ‫ی وجــود دارد بــه نــام ایکیــگای‬ ‫مرســوم اســت‪ .‬در ژاپــن‪ ،‬مفهومــ ‬ ‫«‪ »ikigai‬وجــود دارد کــه معنــی ان «دلیــل بیــدار شــدن از خــواب»‬ ‫اســت‪ .‬نتایــج تحقیــق روی برخــی از شــادترین و کهن ســال ترین‬ ‫انســان ها‪ ،‬نشــان داده اســت کــه همـه ی انهــا‪ ،‬هــر روز صبــح پــس‬ ‫از بیــدار شــدن از خــواب‪ ،‬هــدف داشــتند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انها صبور هستند‬ ‫هــر چــه رویاهایتــان بزرگ تــر باشــد‪ ،‬صبرتــان هــم بیشــتر‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫ادم هــای شــاد بــرای رســیدن بــه رویاهایشــان صبــور هســتند‪ .‬انهــا‬ ‫روی مســیری کــه تاکنــون بــرای رســیدن به هــدف پیموده انــد و روی‬ ‫ش رو تمرکــز می کنند‪.‬‬ ‫مســیرهای پیـ ‬ ‫ان هــا بــاور دارنــد کــه میــوه ی صبــر شــیرین اســت و تــا رســیدن‬ ‫بــه هــدف‪ ،‬دســت از تــاش برنمی دارنــد‪ ،‬فرقــی نمی کنــد کــه‬ ‫ایــن هــدف‪ ،‬ارتقــاء شــغلی باشــد یــا ازدواج یــا فراگیــری یــک‬ ‫مهــارت جدیــد‪.‬‬ ‫در ادامه باجطورهمراه ما باشید‪.....‬‬ صفحه 6 ‫کمک بندرگزی ها برای کمک به ازادی زندانیان‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان بندرگز گفت‪ :‬خیران غرب استان ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان برای کمک به ازادی زندانیان گلریزان کردند‪.‬‬ ‫محمد طالبی چاری افزود‪ :‬این کمک ها از طریق ستاد دیه استان برای ازادی زندانیان مالی غیرعمد هزینه می شود‪.‬‬ ‫جشن گلریزان غرب استان با مشارکت خیران نوکنده‪ ،‬کردکوی‪ ،‬ترکمن و گمیشان به میزبانی بندرگز برگزار شد‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫هزینه باج افزار‬ ‫‪ Fallout‬هفت برابر‬ ‫بیشتر از پرداخت باج‬ ‫طبــق تحقیقات جدید شــرکت امنیــت نرم افــزاری ‪،Check Point‬‬ ‫پرداخت هــای بــاج تنهــا درصــد کمــی از کل هزینه هایــی اســت کــه‬ ‫ســازمان های قربانــی می تواننــد پــس از یــک حملــه بپردازنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امنیتــی اطالعــات جم ـع اوری شــده توســط شــرکت‬ ‫مدیریــت ریســک ســایبری ‪ Kovrr‬از نشـت های ‪ Conti‬و مجموعــه‬ ‫داده هــای قربانیــان باج افــزار را بــرای درک بهتــر تاثیــر حمــات‪،‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل کــرد‪ .‬بــر اســاس ایــن تحقیــق‪ ،‬معمــوال ًعوامــل‬ ‫تهدیــد بیــن ‪ 0.7‬تــا ‪ 5‬درصــد از درامــد ســاالنه هــدف را طلــب‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن درصــد معمــوال بــرای ســازمان هایی بــا درامدهــای‬ ‫بــاال‪ ،‬کمتــر اســت‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت کــه بــاج‪ ،‬بــه خــودی خــود تنهــا جــزء کوچکــی‬ ‫از هزینــه کل حملــه باج افــزار اســت‪ .‬شــرکت چــک پوینــت بــا‬ ‫لحــاظ مــواردی بــرای پاســخ بــه تهدیــد از جملــه‪ :‬بررســی و اصــاح‪،‬‬ ‫هزینه هــای قانونــی‪ ،‬نظــارت و ســایر هزینه هــا‪ ،‬کل هزینــه را‬ ‫هفــت برابــر بیشــتر از خــود بــاج تخمیــن زد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش خاطرنشــان کــرد کــه عوامــل موثر بــر مذاکــرات درباره‬ ‫باج افــزار عبارتنــد از‪ :‬کیفیــت داده هــای اســتخراج شــده از قربانــی‪،‬‬ ‫داشــتن بیمــه ســایبری‪ ،‬میــزان دقیــق بــراورد درامــد انهــا و منافــع‬ ‫مذاکــره کننــدگان‪ .‬چــک پوینــت مدعــی شــد کــه میانگیــن هفتگــی‬ ‫تعــداد ســازمان هایی کــه تحــت تاثیــر باج افــزار قــرار گرفته انــد در‬ ‫ســه ماهــه اول ســال ‪ 2022‬بــا ‪ 24‬درصــد افزایــش‪ ،‬ســاالنه بــه یــک‬ ‫شــرکت از هــر ‪ 53‬شــرکت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اعــام کــرد کــه مــدت زمــان حمــات بــاج افزاری بــه طور‬ ‫قابــل توجهــی کاهــش یافتــه اســت (از ‪ 15‬روز بــه ‪ 9‬روز)‪ .‬اگرچــه‬ ‫مشــخص نیســت کــه ایــن مــدت‪ ،‬بــه زمــان مانــدن اشــاره دارد یــا‬ ‫کل مــدت زمــان حملــه از دسترســی اولیــه تــا اصــاح‪.‬‬ ‫شــرکت نرم افــزاری ‪ Splunk‬در گــزارش اخیــر خــود ادعــا می کنــد‬ ‫کــه در حــال حاضــر میانگیــن مــدت زمانــی کــه باج افــزار بــرای‬ ‫رمزگــذاری ‪ 100000‬فایــل صــرف می کنــد تنهــا ‪ 43‬دقیقــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫در برخــی از گونه هــا‪ ،‬ماننــد ‪ ،LockBit‬ایــن کار تنهــا ‪ 4‬دقیقــه طــول‬ ‫می کشــد‪.‬‬ ‫«نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه بــاج پرداخــت شــده‪ ،‬عــددی اســت‬ ‫کــه اکثــر محققــان بــا ان ســروکار دارنــد‪ ،‬در حالیکــه یــک عــدد‬ ‫کلیــدی در اکوسیســتم بــاج افــزار نیســت‪ .‬هــم مجرمــان ســایبری‬ ‫و هــم قربانیــان‪ ،‬جنبه هــای مالــی و مالحظــات زیــادی در مــورد‬ ‫استفاده هکرها از خالءهای قانونی برای باج گیری‬ ‫از کاربران گوگل‪ ،‬اپل‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۲۱‬درخواســت هــای جعلــی بســیاری کــه در ان افــراد ســودجو خــود را به عنــوان مقام هــای قانونی‬ ‫دولتــی معرفــی می کردنــد‪ ،‬مشــاهده گردیــد کــه از ان طریــق ســعی در بدســت اوردن اطالعــات خصوصــی‬ ‫افــراد مــی کننــد‪.‬‬ ‫تــا کنــون بیــش از یــک بــار تضمیــن شــرکت هــای اپــل و گــوگل را در خصــوص حفــظ حریــم خصوصــی افــراد‬ ‫و ادعــای امادگــی انهــا جهــت دفــاع از منافــع کاربــران را شــنیده ایــد و ایــن در حالــی اســت کــه اپــل بارهــا‬ ‫توســط ســازمان هــای مجــری قانــون بــه دلیــل صداقــت و امتنــاع از هــک کــردن ایفــون مجرمــان مــورد انتقــاد‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬امــا همانطــور کــه مشــخص اســت‪ ،‬اپــل و گــوگل همچنــان بــه درخواســت افســران مجــری‬ ‫قانــون‪ ،‬اطالعــات کاربــران را بــدون اخــذ دســتور قضایــی اعطــا مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل در دام حقــه هــای‬ ‫هکرهــا قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش بلومبــرگ بــه نقــل از نماینــدگان اژانــس هــای مجــری قانــون فــدرال ‪ ،‬شــرکت های فنــاوری‬ ‫بزرگ گوگل‪ ،‬اپل‪ ،‬توییتر‪ ،‬متا‪ ،‬دیســکورد و اســنپ اطالعات شــخصی کاربران را به درخواســت ســازمان های‬ ‫کالهبرداری با‬ ‫سوءاستفاده از اعتماد‬ ‫و عدم اگاهی شاکی‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی و دســتگیری متهــم‬ ‫ســایبری کــه باسوءاســتفاده از اعتمــاد شــاکی از‬ ‫وی کالهبــرداری کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرگرد احســان‬ ‫بهمنی در تشــریح این خبر گفت‪ :‬در پی مراجعه‬ ‫شــهروند هرمزگانــی و ارائــه مرجوعه قضایی مبنی‬ ‫بــر کالهبــرداری ‪ 20‬میلیــون ریالــی در پــای باجــه‬ ‫عابــر بانــک پرونــده در دســتور کار کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــاکی در اظهــارات ابتدایــی خود بیان‬ ‫داشــت بنــده بــا در خواســت کمک از فــردی در پای‬ ‫باجــه عابربانــک درخواســت کمــک جهــت انتقــال‬ ‫وجــه نمــودم کــه فــرد کالهبــردار بــا ســوء اســتفاده‬ ‫از اعتمــاد بنــده مبلغــی را ازحســاب متشــاکی بــه‬ ‫حســاب دیگــری انتقــال مــی دهــد و اقدامــات‬ ‫تخصصــی و الزم کارشناســان پلیــس اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫بهمنــی بیــان کــرد‪ :‬بــا اقدامــات فنــی و تحقیقــات‬ ‫خــاص پلیســی متهــم شناســایی شــد و طــی‬ ‫هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی‪ ،‬دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متهــم ابتــدا منکــر بــزه انتســابی شــد‬ ‫ولــی پــس از مواجهــه شــدن بــا مســتندات و‬ ‫مــدارک جمــع اوری شــده از ســوی کارشناســان بــه‬ ‫جــرم خــود اعتــراف کــرد بیــان داشــت بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه شــاکی ناشــنوا بــود و بــا مشــاهده موجــودی‬ ‫وی وسوســه شــدم تــا مبلغــی را برداشــت کنــم ‪.‬‬ ‫بهمنــی بیــان داشــت‪ :‬هموطنــان بــه هیــچ عنــوان‬ ‫بــه افــراد ناشــناس اعتمــاد نکننــد و در نظــر داشــته‬ ‫باشــند در اختیــار قــرار دادن اطالعــات کارت بانکــی‬ ‫در اختیــار دیگــران باعــث متضــرر شــدن ان هــا‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫بهمنــی بــه شــهروندان توصیــه کرد ‪ :‬هشــدار های‬ ‫پلیــس فتــا را جــدی بگیرنــد و در صــورت اطــاع از‬ ‫هــر گونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجــازی‬ ‫موضــوع را از طریــق وبســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫نشــانی ‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش ارتباطــات‬ ‫مردمــی گــزارش کننــد‪.‬‬ ‫حذف ‪ 1.2‬میلیون اپلیکیشن ناقض‬ ‫در گوگل پلی در سال ‪2021‬‬ ‫گوگل در سال ‪ ،2021‬تعداد ‪ 1.2‬میلیون اپلیکیشن ناقض حریم خصوصی را از پلی استور مسدود کرد‬ ‫گــوگل بــا هــدف ایجــاد بســتری ایمن تــر بــه کاربــران اندرویــد در پلی اســتور‪ ،‬تغییــرات زیــادی را‬ ‫در ســال گذشــته ایجــاد کــرده اســت و تعــداد ‪ 1.2‬میلیــون اپلیکیشــن ناقــض حریــم خصوصــی را از‬ ‫پلی اســتور مســدود کــرد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه محققــان؛ گــوگل در ســال گذشــته چندیــن ویژگــی جدیــد را بــا تمرکــز بــر حریــم خصوصــی معرفــی‬ ‫کــرده و ایمنــی داده هــای ‪ SDK‬را بــاال بــرده اســت‪ .‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ایــن شــرکت به بهبود سیســتم های یادگیری‬ ‫ماشــینی و فرایندهــای بازبینــی خــود ادامــه داد کــه بــه کمــک ان از انتشــار ‪ 1.2‬میلیــون برنامــه نقــض حریــم‬ ‫خصوصــی در فروشــگاه ‪ Play‬جلوگیــری کرده اســت‪.‬‬ ‫تالش هــای ایــن شــرکت باهــدف مبــارزه بــا توســعه دهندگان ســودجو بــه مسدودســازی بیــش از ‪۱۹۰٬۰۰۰‬‬ ‫حســاب کاربــری در ســال ‪ ۲۰۲۱‬منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬گــوگل بخــش جدیــدی از امنیــت داده هــا را بــرای فروشــگاه ‪ Play‬اعــام کــرد کــه بــه‬ ‫توســعه دهندگان کمــک می کنــد تــا بینشــی از حریــم خصوصــی و شــیوه های امنیتــی برنامه هایشــان را‬ ‫در اختیــار کاربــران قــرار دهنــد‪ .‬بخــش امنیــت داده‪ ،‬هفتــه ی گذشــته در پلی اســتور اغــاز بــ ه کار کــرد و‬ ‫توســعه دهندگان بایــد ایــن بخــش را در اپلیکیشــن های خــود تــا ‪ 20‬جــوالی بروزرســانی کننــد‪.‬‬ ‫گــوگل بــا توســعه دهنــدگان ‪ SDK‬بــرای بهبــود ایمنــی اپلیکیشـن ها‪ ،‬محــدود کــردن نحــوه اشــتراک گذاری‬ ‫داده هــا و بهبــود خطــوط ارتباطــی همــکاری الزم را بعمــل اورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت خاطرنشــان کــرد کــه «‪SDK‬هــا قابلیت هایــی را بــرای توســعه دهندگان برنامه هــا فراهــم‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا گاهــی اوقــات تشــخیص اینکــه چــه زمانــی اســتفاده از ‪ SDK‬ایمــن اســت‪ ،‬دشــوار اســت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬مــا بــا توســعه دهنــدگان ‪ SDK‬همــکاری کردیــم تــا اکوسیســتم اندرویــد و گوگل پلــی ایمن تــر‬ ‫حملــه دارنــد‪».‬‬ ‫« قابــل توجــه اســت کــه مجرمــان ســایبری در تعییــن رقــم بــاج‬ ‫و مذاکــره چقــدر سیســتماتیک عمــل می کننــد‪ .‬هیــچ چیــز اتفاقــی‬ ‫نیســت و همــه چیــز بــا توجــه بــه عواملــی کــه توضیــح دادیــم‬ ‫تعریــف و برنامه ریــزی می شــود‪ .‬پیــام مــا بــه عمــوم مــردم ایــن‬ ‫اســت کــه ایجــاد دفــاع ســایبری مناســب قبــل از حملــه‪ ،‬به ویــژه‬ ‫یــک طــرح پاســخگویی مشــخص بــه حمــات باج افــزار‪ ،‬می توانــد‬ ‫در هزینه هــای ســازمان ها صرفه جویــی کنــد‪».‬‬ ‫طبــق تحقیقــات جداگانــه‪ ،‬متوســط پرداخــت بــاج در ســه ماهــه‬ ‫چهــارم ‪ 2021‬بــه ‪ 322168‬دالر رســید‪ .‬طبــق گفتــه شــرکت ‪،IBM‬‬ ‫میانگیــن حملــه بــاج افــزار اکنــون ‪ 4.6‬میلیــون دالر هزینــه دارد که‬ ‫باالتــر از میانگیــن معمــول (‪ 4.2‬میلیــون دالر) اســت‪.‬‬ ‫مجــری قانــون بــا اســتفاده از ادرس هــای ایمیــل انهــا ارائــه مــی کننــد‪ .‬هکــر هــا از این موقعیت اســتفاده کرده‬ ‫و بــه طــرز ماهرانــه ای اینگونــه ایمیــل هــا را جعــل مــی کنند‪.‬‬ ‫مهاجمــان ســایبری موفــق شــده انــد شــرکت هــا را فریــب دهنــد و اطالعــات خصوصــی کاربــران را بــه دســت‬ ‫اورنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه اهــداف ان هــا بیشــتر زنان و خردســاالن بوده اســت‪ .‬مهاجمــان از داده‬ ‫هــای بــه دســت امــده بــرای ازار و اذیــت‪ ،‬بــاج گیــری و اخــاذی اســتفاده کــرده و بــرای عــدم انتشــار اطالعــات‬ ‫خصوصــی از قربانیــان تقاضــای پــول و مطالبــه هــای جنســی را درخواســت مــی کننــد‪.‬‬ ‫افســران مجــری قانــون مــی تواننــد اطالعــات شــخصی کاربــران را در مواقــع اضطــراری از ســرورها دریافــت‬ ‫کننــد و ایــن نیــازی بــه دســتور قاضــی نــدارد و هکرهــا از ایــن خــا قانونــی اســتفاده کــرده و بــه اطالعــات‬ ‫خصوصــی کاربــران دســت پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬شــرکت هــای مجــری قانــون و فنــاوری در تــاش هســتند تــا مقیــاس مشــکل را ارزیابــی‬ ‫کننــد و میــزان داده هایــی کــه هکرهــا از طریــق درخواســت هــای جعلــی بــه دســت اورده انــد را مــورد‬ ‫بررســی قــرار دهنــد‪ .‬امــا مشــکل اصلــی ایــن غــول هــای فنــاوری تشــخیص جعلــی بــودن درخواســت مــی‬ ‫باشــد و در حــال حاضــر شــرکت هــا و ســازمان هــای مجــری قانــون نمــی تواننــد ابــزار موثــری بــرای ایــن نــوع‬ ‫کالهبــرداری ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫کارشناســان توصیــه مــی کننــد کــه کاربــران اطالعــات خصوصــی خــود را تــا حــد امــکان پاکســازی کننــد و از‬ ‫ذخیــره داده هایــی کــه مــی تواننــد بــرای بــاج گیــری اســتفاده شــوند‪ ،‬جــدا صــرف نظــر کننــد تــا مــورد ســوء‬ ‫اســتفاده هکرهــا قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫کالهبرداران بهتر از‬ ‫مشتریان به سواالت‬ ‫امنیتی پاسخ می دهند!‬ ‫پینــدراپ(‪ )Pindrop‬گزارشــی منتشــر کــرد کــه‬ ‫نشــان مـی داد چگونــه ممکــن اســت شــرکت ها بــه‬ ‫طــور تصادفــی از کالهبرداری هــا‪ ،‬فروشــندگان وب‬ ‫تاریــک و بازیگــران کــه امادگــی بیشــتری بــرای تایید‬ ‫اعتبــار دارنــد‪ ،‬دعــوت می کننــد‪.‬‬ ‫فروشــندگان داده در حــال پیچیده تــر شــدن‬ ‫هســتند‪،‬ان هــا در حــال ارائــه خدمــات بیشــتر‬ ‫جزییــات ‪ ،‬و اطالعــات ســازمان یافته بیشــتری‬ ‫هســتند‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۲۱‬یــک رکــورد‬ ‫جدیــد بــرای نقــض داده هــا بــود‪ .‬در حقیقــت‪،‬‬ ‫بازیگــران عملکــرد بهتــری نســبت بــه مشــتریان‬ ‫واقعــی در پاســخ بــه ســواالت امنیتــی داشــتند‪.‬‬ ‫داده هــا ایــن ضعــف امنیتــی را هنگامــی نشــان‬ ‫می دهنــد کــه مشــتریان حقیقــی در تاییــد اعتبــار‬ ‫ســنجی بــا ایــن سیســتم امنیتــی کــه بــه عنــوان یــک‬ ‫روش تاییــد اعتبــار مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪،‬‬ ‫شکســت خورده انــد‪.‬‬ ‫بازیگــران بــرای عبــور از احــراز هویــت امادگــی‬ ‫بیشــتری دارنــد!‬ ‫• بــر اســاس مطالعــه مــوردی مرکــز تمــاس ملــی‬ ‫امریــکا نــود و دو درصــد از کالهبــرداران‪ ،‬ســواالت‬ ‫احــراز هویــت مبتنــی بــر دانــش (‪ )KBA‬را گذراندند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه مشــتریان واقعــی فقــط چهل و شــش‬ ‫درصــد مــوارد ‪ KBA‬را پشــت ســر گذاشــتند‪.‬‬ ‫•حلقه هــای جرایــم ســازمان یافته اکنــون ویتریــن‬ ‫فروشــگاه هایی را در وب تاریــک راه انــدازی کرده انــد‬ ‫و بــه فروشــندگان غیرقانونــی داده هــا تبدیــل‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫•رضایــت مشــتری از فراینــد شناســایی بــه صــورت‬ ‫انالیــن بیشــتر از تمــاس تلفنــی اســت‪.‬‬ ‫• شــصت و پنــج درصــد از اعضــای هیئــت مدیــره‬ ‫شــرکت ســازمانی انتظــار دارنــد تعامــل و وفــاداری‬ ‫مشــتری در نتیجــه افزایــش ســرمایه گــذاری در‬ ‫فنــاوری اطالعــات‪ ،‬تکنولــوژی و قابلیــت های کســب‬ ‫و کار دیجیتــال‪ ،‬بهبــود یابــد‪.‬‬ ‫• ‪ 12‬درصــد از مواقــع‪ ،‬نماینــدگان شــرکت های‬ ‫خرده فروشــی و بیمه نتوانســتند هویت مشــتریان‬ ‫خــود را تاییــد کننــد‪.‬‬ ‫بســازیم‪ .‬در نتیجــه ایــن کار‪ ،‬توســعه دهنــدگان ‪ SDK‬ایمنــی هــای مــورد اســتفاده صدهــا هــزار برنامــه را‬ ‫بهبــود بخشــیده اند کــه بــر میلیاردهــا کاربــر تاثیــر می گــذارد‪ .‬ایــن یــک حــوزه ســرمایه گذاری بــزرگ بــرای تیــم‬ ‫مــا اســت و مــا بــه تالش هــای خــود بــرای ایمن تــر کــردن ‪ SDK‬هــا در سراســر اکوسیســتم ادامــه خواهیــم داد‪.‬‬ ‫گــوگل می گویــد کــه بهتریــن راه بــرای اطمینــان از ایمنــی داده هــا در وهلــه اول محــدود کــردن دسترســی بــه‬ ‫ان اســت‪ .‬بــرای ایــن منظــور‪ ،‬ایــن شــرکت حفاظت هــا و سیاسـت های پلتفرمــی جدیــدی را معرفــی کــرد کــه‬ ‫دسترســی بــه ‪API‬هــای حســاس و داده هــای کاربــر را در ‪ ۹۸‬درصــد از اپلیکیشـن هایی کــه بــرای اندرویــد ‪۱۱‬‬ ‫و نســخه های بعــدی ارائــه می شــوند‪ ،‬محــدود شــود‪ .‬گــوگل همچنیــن در اقدامــی کــه چنــدی پیــش خبرســاز‬ ‫شــد گفــت اپلیکیشـن های متفرقـه ی ضبــط تمــاس را از دســترس خــارج می کنــد‪.‬‬ ‫گــوگل توجــه ویــژه ای بــه کاربــران گوشــی های پیکســل نیــز نشــان داده اســت‪ .‬بخــش امنیتــی جدیــد‬ ‫گوشــی های پیکســل بــا ارائــه ی نگاهــی جامــع بــه وضعیــت کلــی دســتگاه‪ ،‬بــه کاربــران بــرای حفاظــت‬ ‫از گوشــی‪ ،‬اپلیکیشــن ها‪ ،‬حســاب کاربــری گــوگل و رمزهــای عبــور کمــک می کنــد‪ .‬بــه گفتــه ی گــوگل‬ ‫دســتگاه های پیکســل متکی بــر مدل هــای جدیــد یادگیــری ماشــینی هســتند تــا عملکــرد سیســتم ‪Google‬‬ ‫‪ Play Protect‬بــرای پیــدا کــردن بدافــزار تقویــت شــود‪.‬‬ ‫گــوگل نیــز بــرای کاربــران گوشـی های پیکســل ایــن شــرکت مجموعـه ای از ویژگی هــای اضافــی ماننــد هــاب‬ ‫امنیتــی را معرفــی کــرد‪ .‬مرکــز‬ ‫امنیتــی در دســتگاه های‬ ‫‪ Pixel‬به محافظت از تلفن‪،‬‬ ‫برنامه ها‪ ،‬حساب ‪ Google‬و‬ ‫رمزهــای عبــور کمــک می کند‪.‬‬ ‫و در نهایــت بــه گفتــه ی‬ ‫گــوگل دســتگاه های پیکســل‬ ‫متکی بــر مدل هــای جدیــد‬ ‫یادگیــری ماشــینی هســتند‬ ‫تــا عملکرد سیســتم ‪Google‬‬ ‫‪ Play Protect‬بــرای پیــدا‬ ‫کــردن بدافــزار تقویــت شــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪526‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫شیادان سایبری‬ ‫را بهتر بشناسید‬ ‫هــدف ایــن مطلــب اموزشــی بــاال بــردن ســطح اگاهــی‬ ‫شــما هموطنــان عزیــز در خصــوص شناســایی بهتــر‬ ‫شــیادان ســایبری در رابطــه بــا درخواســت اجــاره حســاب ‬ ‫بانکــی و یــا ســیمکارت شــما می باشــد‪.‬‬ ‫شــاید بــرای شــما پیــش امــده باشــد کــه شــخصی‬ ‫ناشــناس و در برخــی مواقــع حتــی شــخصی اشــنا بــه‬ ‫بهانه هــای مختلفــی درخواســت دسترســی بــه کارت‬ ‫بانکــی بالاســتفاده و یــا ســیمکارت بالاســتفاده شــمارا دارد‬ ‫و در بیشــتر مواقــع نیــز در ازای ان پیشــنهاد مبلغــی را نیــز‬ ‫به شــما می دهــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی بانکــی مرکــزی در دی‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۷‬مطابــق قوانیــن و مقــررات جــاری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫تمــام تراکنش هــا و مبادالتــی کــه از طریــق حســاب و‬ ‫کارت بانکــی شــهروندان انجــام می شــود بــر عهــده دارنــده‬ ‫صاحــب حســاب اســت و هیــچ ادعایــی مبنــی بــر اجــاره‬ ‫دادن حســاب بــرای مراجــع قانونــی‪ ،‬مالیاتــی‪ ،‬انتظامــی و‬ ‫قضائــی قابــل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫درهرصــورت ارائــه دادن یــا اجــازه دسترســی بــه کارت‬ ‫بانکــی یــا ســیمکارت و حتــی تلفــن همراهــی کــه تحــت‬ ‫مالکیــت شــما می باشــد مســئولیت هرگونــه تخلــف یــا‬ ‫جرمــی کــه به وســیله ان هــا صــورت گرفتــه باشــد بــر عهــده‬ ‫شــما می باشــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد در قانــون مجــازات اســامی قمــار‬ ‫جــرم اســت و هرگونــه کمــک در این خصوص یعنی معاونت‬ ‫در جــرم و و مجــازات مباشــر در جــرم را دارد پــس توصیــه‬ ‫می شــود بــه هیــچ عنــوان و تحــت هیــچ شــرایطی‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫اجــاره حســاب یــا کارت بانکــی را بــا هیــچ مبلغــی نپذیریــد‪.‬‬ ‫در فضــای ســایبری اجــاره کارت هــای بانکــی بــرای‬ ‫پوشــش فعالیت هــای مجرمانــه مثــل قمــار و شــرط بنــدی‬ ‫و یــا کالهبــرداری به عنــوان حســاب واســط می باشــد و‬ ‫اجــاره کــردن ســیمکارت نیــز بــرای پوشــش فعالیت هــای‬ ‫مجرمانــه کالهبــرداری و فیشــینگ اســت (اگــر تلفنتــان بــه‬ ‫ســرقت رفتــه و یــا ان را گــم کرده ایــد حتمــا ســیمکارت‬ ‫خــود را بســوزانید و مراجــع قضایــی و پلیــس را در جریــان‬ ‫ان قــرار دهیــد)‪.‬‬ ‫ایــن افــراد بــا تبلیــغ در کانال هــا و گروه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی به دنبــال اجــاره کارت بانکــی‪ ،‬ســیمکارت و‪...‬‬ ‫هســتند و بــرای اعمــال مجرمانــه خــود عــاوه بــر پوشــش‬ ‫به دنبــال ان هســتند کــه جــرم خــود را بــه گــردن دیگــران نیــز‬ ‫بیاندازنــد‪ .‬نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن خصــوص ایــن اســت‬ ‫کــه طعمــه ایــن افــراد معمــوال افــراد کــم بضاعــت هســتند‪.‬‬ ‫فرامــوش نشــود کــه ارائــه دادن مــدارک شناســایی بــه ایــن‬ ‫افــراد می توانــد زمینه ســاز ایجــاد حســاب بانکــی یــا خریــد‬ ‫ســیمکارت بــا مشــخصات شــما و بــدون اطالعتــان باشــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع پلیــس فتــا بــه صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت شــما شــهروندان عزیــز اســت‪.‬‬ ‫درصــورت مواجهــه بــا چنیــن مــواردی یــا هــر مــوارد مشــکوک‬ ‫دیگــر مراتــب را حتمــا بــه ایــن پلیس گزارش دهیــد؛ از طریق‬ ‫‪ w‬بخش‬ ‫ســایت پلیــس فتــا بــه‏ادرس‪‎‬‏ ‪ ww.cyberpolice.ir‬‏‬ ‫فوریت هــای ســایبری و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬تمــاس‬ ‫بگیریــد و از مشــاوره و راهنمایــی تخصصــی کارشناســان ایــن‬ ‫پلیــس بهرمنــد گردیــد‪.‬‬ ‫پیامک های مربوط‬ ‫به سامانه همتا‬ ‫(طرح رجیستری‬ ‫تلفن همراه) فقط با‬ ‫سرشماره ‪HAMTA‬‬ ‫ارسال می شود‪ .‬سایر‬ ‫پیامک ها‪ ،‬جعلی و با‬ ‫هدف سوءاستفاده‬ ‫از اطالعات بانکی‬ ‫شماست‪ .‬به هیچ وجه‬ ‫وارد لینک های ارسال‬ ‫شده جعلی نشوید‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬روستای توشن اب بندان‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -526‬سال هشتم‬ ‫‪-526-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/22‬شوال‪/‬‬ ‫‪22 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 7- 1401 //02‬‬ ‫ شنبه ‪02//17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫اثر نسبت هاى ناروا‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُوا فِی ه ِ بِمَا لَ یَعْلَمُو َ ‬ ‫ع اِل َى الن َّ ِ ‬ ‫سر َ َ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫اس بِمَا یَکْرَهُو َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫کســى کــه در نســبت دادن کارهــاى بــد بــه مــردم شــتاب کنــد‪ ،‬مــردم (نیــز)‬ ‫نســبت هاى ناروایــى بــه او مى دهنــد‪.‬‬ ‫امــام علــی (ع)درایــن ســخن پربــار مى فرمایــد ‪« :‬کســى کــه در نســبت دادن‬ ‫امــورى کــه مــردم ناخــوش دارنــد بــه انهــا شــتاب کند‪ ،‬مــردم نســبت هاى ناروایى به‬ ‫ن ) ‪.‬‬ ‫ع اِلَــى النـ َّ ِ ‬ ‫ســر َ َ ‬ ‫او مى دهنــد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُــوا فِیـ ه ِ بِمَــا لَ یَعْلَمُــو َ‬ ‫ـاس بِمَــا یَکْرَهُــو َ‬ ‫عیب جویــى و ذکــر عیــوب مــردم هرچنــد اشــکار باشــد کارى اســت بســیار ناپســند‬ ‫و اگــر کســى نیــت امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر داشــته باشــد نبایــد منکراتــى را‬ ‫کــه از بعضــى ســر زده اشــکارا و در مــلا عــام بگویــد‪ ،‬بلکــه این گونــه تذکــرات بایــد‬ ‫خصوصــى و مخفیانــه باشــد؛ ولــى بــه هــر حــال از انجــا کــه مــردم از گفتــن عیوب و‬ ‫کارهــاى زشتشــان بــه صــورت اشــکارا ناراحــت مى شــوند و در مقــام دفــاع از خود بر‬ ‫مى اینــد یکــى از طــرق دفــاع ایــن اســت کــه گوینــده را متهــم بــه امــورى مى کنند که‬ ‫چه بســا واقعیت هم نداشــته باشــد تا از این طریق ارزش ســخنان او را بکاهند و‬ ‫بگوینــد‪ :‬فــرد الــوده حــق نــدارد دیگــران را بــه الــوده بــودن متهــم کنــد‪.‬‬ ‫بنابراین اگر انسان بخواهد مردم احترام او را حفظ‍ کنند و نسبت هاى ناروا به او‬ ‫ندهند و حتى عیوب پنهانى او را اشکار نسازند باید از تعبیراتى که سبب ناراحتى‬ ‫مردم مى شود بپرهیزد و در یک کلمه‪ ،‬باید احترام مردم را حفظ‍ کرد تا انها احترام‬ ‫انســان را حفظ‍ ـ کننــد و لــذا در ذیــل ایــن جملــه در خطبــۀ «وســیله» امــده اســت‪:‬‬ ‫م عِر ْ َض ـ ُه ‪ .‬و َ مَـ ْ ‬ ‫ئ الْعِبَــاد ِ فَقَـد ْ نَحَلَه ُـ ْ ‬ ‫«و َ مَـ ْ ‬ ‫ســاو ِ َ‬ ‫ســعى بِالنَّمیمَـ ه ِ حَـذِرَه ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ن ت َت َب َّـ عَ مَ َ‬ ‫ـب ؛ کســى کــه در جســتجوى عیــوب مردم باشــد ابــروى خود را‬ ‫الْبَعیـد ُ وَمَقَت َـ ُه الْقَریـ ُ‬ ‫بــه انهــا بخشــیده و کســى کــه ســخن چینى کنــد افــراد دور از او اجتنــاب مى کننــد و‬ ‫نزدیکانــش او را دشــمن مى دارنــد»‪.‬‬ ‫ـاس َو‬ ‫ـوب النـّ ِ ‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٧٢‬بحــار االنــوار در بــاب «ت َت َبـَّ عُ عُیُـ ِ ‬ ‫افْشاء ِها» روایت جالبى از پیغمبر اکرم صلى الله علیه و اله نقل مى کند که فرمود‪:‬‬ ‫َت الل َّـ ُه عَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ســک َ ‬ ‫ـوب النـ َّ ِ ‬ ‫ن عُیُـ ِ ‬ ‫ســک َت ُوا عَـ ْ ‬ ‫م عُیُــو ٌ ‬ ‫ن بِالْمَدِینـَ ه ِ اَق ْـوَا ٌم لَه ُـ ْ ‬ ‫«کَا َ ‬ ‫ـاس فَا َ ْ‬ ‫ب فَ َ‬ ‫ن بِالْمَدِین َ ه ِ اَق ْـوَا ٌم لَ عُی ُ َ ‬ ‫وب‬ ‫اس و َ کَا َ ‬ ‫م عِنـْد َ الن َّ ِ ‬ ‫ـوب لَه ُـ ْ ‬ ‫ـاس فَمَاتـُـوا و َ لَ عُیُـ َ ‬ ‫م النـ َّ َ ‬ ‫عُیُوبِهِـ ُ ‬ ‫ن بِهَا اِل َى‬ ‫م یَزَالُــوا یُعْرَفُــو َ ‬ ‫م عُیُوبــا ًل َ ْ ‬ ‫ـاس فَاَظْهَــر َ الل َّـ ُه لَه ُـ ْ ‬ ‫ـوب النـ َّ ِ ‬ ‫م فَت َک َلَّمُــوا فِــی عُیُـ ِ ‬ ‫لَه ُـ ْ ‬ ‫ن مَاتـُـوا؛ در مدینــه اقوامــى داراى عیوبــى بودنــد انهــا از ذکــر عیــوب مــردم ســکوت‬ ‫ا َ ْ ‬ ‫کردنــد‪ ،‬خداونــد هــم مــردم را از ذکــر عیــوب انهــا ســاکت کــرد‪ .‬انهــا از دنیــا رفتنــد در‬ ‫حالــى کــه مــردم انهــا را از هرگونــه عیــب پــاک مى دانســتند و (بــه عکــس) در مدینه‬ ‫اقــوام (دیگــرى) بودنــد کــه عیبــى نداشــتند ولــى دربــارۀ عیــوب مــردم ســخن گفتنــد‬ ‫خداونــد بــراى انهــا عیوبــى اشــکار ســاخت کــه پیوســته بــه ان شــناخته مى شــدند‬ ‫تــا از دنیــا رفتنــد»‪.‬‬ ‫در تواریــخ داســتان هاى بســیارى در ایــن زمینــه ذکــر شــده کــه بعضــى از افــراد‬ ‫جســور در مجلســى ابتــدا بــه ســاکن بــا فــرد دیگــرى شــوخى اهانت امیــزى‬ ‫کردنــد و انهــا پاســخ کوبنــده اى دادنــد کــه ابــروى او را بــرد و گاه نــام زشــتى از ایــن‬ ‫رهگــذر بــر او مانــد از جملــه در تاریــخ امــده اســت کــه «مغیــره بــن اســود»(یکى‬ ‫از شــعراى عــرب) معــروف بــه لقــب «اقیشــر» بــود‪ .‬او از ایــن لقــب ســخت‬ ‫خشــمگین مى شــد‪(.‬زیرا اقیشــر بــه معنــاى کســى اســت کــه صورتــش ســرخ شــده‬ ‫و پوســت ان ریختــه اســت) روزى یــک نفــر از قبیلــۀ «بنى عبــس» او را صــدا زد‬ ‫«یــا اقیشــر» او ناراحــت شــد و پــس از چنــد لحظــه ســکوت‪ ،‬ایــن شــعر را دربــارۀ‬ ‫ســمى و َ ادْعُــوکَ ابْــ َ ‬ ‫او انشــا کــرد‪ :‬ا َ تَدْعُونــى الاَقیشَ ــر ذاکَ ا ْ‬ ‫ن مُطْفِئَــ ه ِ السِّــراج ِ‬ ‫م مــا ت ُناجــى‬ ‫ــاس یَعْلَــ ْ ‬ ‫رب الن ّ ِ ‬ ‫ُّ ‬ ‫ت ُناجــى خِد ْن َهــا بِاللَّی ْ ِ ‬ ‫ــل ِ‬ ‫ســرّا ً و َ‬ ‫«تــو بــه مــن اقیشــر مى گویــى ارى ایــن اســم مــن اســت ولــى مــن بــه تــو‬ ‫ــن مُطْفِئَــ ه ُ السِّــراج» یعنــى فرزنــد زنــى کــه چــراغ را نیمــه شــب‬ ‫مى گویم‪«:‬اِب ْ ِ ‬ ‫خامــوش کــرد‪ ،‬زیــرا بــا دوســت فاســقش شــبانه اهســته ســخن مى گفــت و خــدا‬ ‫مى دانــد چــه ســخنانى مى گفــت»‪.‬‬ ‫از ان بــه بعــد ایــن لقــب زشــت بــر ان مــرد و فرزندانــش باقــى مانــد‪.‬‬ ‫و نیــز نقــل شــده مــرد عربــى نــزد معاویــه ســخنى گفــت کــه معاویــه ناراحــت شــد‪.‬‬ ‫معاویــه گفــت‪ :‬دروغ گفتــى‪ .‬مــرد اعرابــى گفــت‪ :‬بــه خــدا ســوگند دروغ گــو کســى‬ ‫اســت کــه در لباس هــاى توســت‪ .‬معاویــه گفــت‪:‬‬ ‫ایــن جــزاى کســى اســت کــه در قضاوتــش عجلــه مى کنــد‪ .‬ابــن ابى الحدیــد از‬ ‫کامــل مبــرد نقــل مى کنــد‪ :‬هنگامــى کــه «قتیبــه بــن مســلم»‬ ‫ســمرقند را فتــح کــرد اثــاث و وســایلى در کاخ هــاى انجــا دیــد کــه امثــال ان دیــده‬ ‫نشــده بــود تصمیــم گرفــت بــار عــام دهــد و مــردم بیاینــد و موفقیت هایــى را کــه‬ ‫نصیــب او شــده ببیننــد‪.‬‬ ‫مردم از هر ســو به انجا امدند و به ترتیب مقاماتشــان در ان مجلس نشســتند‪.‬‬ ‫از جملــه پیرمــردى بــود بــه نــام «ح ُ َضیــن»‪ .‬هنگامى که وارد شــد بــرادر قتیبه گفت‬ ‫بــه مــن اجــازه بــده ســخن درشــتى بــه او بگویــم‪ .‬قتیبــه گفــت‪ :‬ایــن کار را نکــن او‬ ‫جواب هــاى تنــد و بــدى مى دهــد‪ .‬بــرادر قتیبــه اصــرار کــرد و رو بــه حضیــن کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اى ابــو ساســان ایــا از در وارد شــدى یــا از دیــوار؟ حضیــن گفــت‪ :‬ارى (مــن‬ ‫از در وارد شــدم زیــرا) عمویــت (اشــاره بــه خــودش کــرد) ســنش بیــش از ان اســت‬ ‫کــه بتوانــد از دیــوار وارد شــود (و ایــن اشــاره بــه عمــل زشــتى بــود کــه بــرادر قتیبــه‬ ‫قبــا انجــام داده بــود و از دیــوار خانــۀ زنــى بــاال رفتــه بــود و بــه او تجــاوز کــرده بــود)‪.‬‬ ‫‪٢‬امثــال ایــن داســتان ها فــراوان اســت و همــه گواهــى اســت بــر انچــه امــام علیــه‬ ‫الســام بیــان فرمــوده کــه هــرگاه کســى بــه مــردم چیــزى بگویــد کــه ناخــوش دارنــد‬ ‫انهــا نیــز بــه او نســبت هاى نــاروا مى دهنــد (یــا اعمــال زشــت مخفیانۀ انها را اشــکار‬ ‫مى کننــد)‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪_۱‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهم‪ .‬صفحــه ‪۲۳۹‬‬ ‫نادر طالب زاده‬ ‫شهیدجهاد_تبیین‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫نــادر طالــب زاده مجــری و کارگــردان ســینما و تلویزیــون پــس‬ ‫از مــدت هــا تحمــل بیمــاری ناشــی از ترور_بیولوژیــک در «روز‬ ‫قــدس «بــه شــهدای هم ســنگرش بــه ویــژه ســید شــهیدان اهــل‬ ‫قلم{ســید مرتضــی اوینــی } پیوســت ‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫ایــن هنرمنــد متعهــد و انقالبــی کــه در حــوزه بررســی مکاتــب‬ ‫فکری_هنــری غــرب ‪ ،‬تحلیــل رســانه هــای غربــی و اجــرای‬ ‫برنامه هــای تحلیلــی تلویزیونــی دارای قابلیت هــای فراوانــی بــود‬ ‫چنــدی پیــش در ســفر بــه عــراق مــورد حملــه بیولوژیــک قــرار‬ ‫گرفتــه و مدت هــا تحــت درمــان بــود ‪.‬‬ ‫از ایــن هنرمنــد فرهیختــه و انقالبــی کارهــای مانــدگاری مثــل‬ ‫«برنامــه عصــر» تحلیــل فضــای رســانه ای جهــان «ارماگــدون و‬ ‫فضــای اخرالزمــان «فیلــم هــای ســینمایی جــذاب مثــل بشــارت‬ ‫منجــی و چندیــن جلــد کتــاب مفیــد در حــوزه اندیشــه هنــری‬ ‫انقــاب اســامی و چندیــن رســانه مکتوب برای نســل هــای اینده‬ ‫بــه ارمغــان مانــده اســت‪.‬‬ ‫انچــه فــی الجملــه در خصوص زندگی سراســر تالش و مجاهده‬ ‫مــی تــوان گفــت چند نکته اساســی اســت ‪:‬‬ ‫‪ _۱‬کســانی کــه در مکتــب خمینــی کبیــر رشــد و نمــو یافته انــد دل‬ ‫بــه دنیــای فانــی نبســته و راه و رســم شــهدا را الگــوی خــود دارنــد و‬ ‫بــرای لقاءاللــه لحظــه شــماری می کننــد ‪.‬‬ ‫‪ _۲‬جهاد_تبییــن و بلنــد نگــه داشــتن پرچــم انقــاب اســامی‬ ‫عرصه ها را می طلبد و فرماندهان‬ ‫­ ‬ ‫تالش شبانه روزی و در تمام‬ ‫ایــن میــدان ‪ ،‬مثــل مــوال و مقتدایشــان امامیــن انقــاب اســامی‬ ‫خــواب و اســتراحت را برخــود حــرام نمــوده انــد‪ .‬نمونه هــای‬ ‫ایــن فرماندهــان خســتگی ناپذیــر ســردار دلهــا شــهید ســلیمانی‬ ‫و ســیدمرتضی اوینــی و‪ ...‬شــخصیت هــای ایــن چنینی انــد کــه‬ ‫اســایش را بــرای عِنــد رَبّهــم گذاشــته انــد ‪.‬‬ ‫‪_۳‬ارتحــال و شــهادت فرهیختگانــی نظیــر شــهیدنادرطالب زاده‬ ‫ایــن معنــی را تقویــت مــی کنــد کــه خداونــد در وعــده هــای خــود‬ ‫صــادق اســت وخــدای متعــال در وعــده ای کــه می دهــد و ان هــم‬ ‫نه لپ تاپ نه تلفن همراه‬ ‫هیچکدام جای کتاب‬ ‫را نمی گیرند‬ ‫سرویس کتاب_ عماد افروغ ‪:‬‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه کتــاب را مثبــت ارزیابــی کــرده و ان را محلــی می دانــد کــه در ان چشــم‬ ‫انســان بــه جمــال کتاب هــا روشــن می شــود‪ .‬افــروغ همچنیــن پیشــنهاد داد کــه نمایشــگاه‬ ‫کتــاب تهــران بــه صــورت فصلــی و چندبــار در ســال برگــزار شــود‪.‬‬ ‫نه لپ تاپ نه تلفن همراه هیچکدام جای کتاب را نمی گیرند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از ســتاد خبــری سی وســومین نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫کتــاب تهــران‪ ،‬پــس از وقف ـه ای دوســاله‪ ،‬نمایشــگاه کتــاب تهــران بــه دو شــکل حضــوری و‬ ‫مجــازی از ‪ 21‬اردیبهشــت ماه بــه مــدت ده روز در محــل مصلــی امــام خمینــی(ره) تهــران‬ ‫میزبــان عالقمنــدان بــه حــوزه کتــاب و کتابخوانــی اســت‪.‬‬ ‫چرا کتاب و کتابخوانی در کشور ما مظلوم واقع شده است؟‬ ‫عمــاد افــروغ‪ ،‬جامعه شــناس و نویســنده بــه ســتاد خبــری سی وســومین نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی کتــاب تهــران اظهــار داشــت‪« :‬حــوزه کتــاب و کتابخوانــی در کشــورما مظلــوم‬ ‫و مهجــور واقــع شــده اســت‪ .‬اینکــه چــرا اقبــال چندانــی بــه کتــاب نشــان داده نمی شــود‬ ‫و بعضــا ً تیــراژ کتاب هــا پاییــن اســت‪ ،‬بــه نوبــه خــود بایــد مــورد ریش ـه یابی اجتماعــی قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بایــد بررســی کــرد کــه ایــا کتاب هــا در خــور اعتنــا‪ ،،‬بـه روز و متناســب بــا ســایق مــردم‬ ‫نیســتند؟ یــا اینکــه مــردم ترجیــح می دهنــد بــه دلیــل گرفتاری هــای اقتصــادی از طریــق‬ ‫فرهنــگ تاریــخ شــفاهی یــا رجــوع بــه شــبکه های اجتماعــی و رســانه هایی غیــر از کتــاب‪،‬‬ ‫عطــش دانســتن خــود را فروکــش کننــد‪».‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬شــخصا ً معتقــدم کتــاب چیــز دیگــری اســت‪ ،‬کتــاب عمــق بیشــتری دارد‬ ‫و انســان می توانــد کتــاب را بــا خــود حمــل کنــد و در هــر حالتــی ان را مطالعــه کنــد‪ ،‬امــا‬ ‫هیــچ گاه نمی توانــد ایــن کار را بــا یــک گوشــی تلفــن همــراه یــا لپ تــاپ انجــام دهــد‪.‬‬ ‫بهرحــال بایــد علــت پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه کتــاب بطــور مفصــل ریشــه یابی شــود‪».‬‬ ‫فلســفه وجــودی نمایشــگاه کتــاب مثبــت اســت و باعــث روشــنی چشــم ها بــه جمــال‬ ‫کتــاب می شــود‪.‬‬ ‫افــروغ بــه وجــود بــرکات و نــکات مثبــت نمایشــگاه کتــاب اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬فلســفه‬ ‫وجــودی نمایشــگاه کتــاب فرصــت خوبــی اســت تــا بــا حداقــل بهانــه‪ ،‬مخاطــب را جــذب‬ ‫کنــد تــا دســت کــم کتــاب را از نزدیــک مشــاهده کنــد و چشــم اش بــه جمــال کتــاب روشــن‬ ‫شــود‪ .‬ممکــن اســت برخــی مــردم قــدرت خریــد کتــاب داشــته یــا نداشــته باشــند‪ ،‬وابســته‬ ‫بــه ســازمان های دولتــی‪ ،‬دانشــگاهی و غیــره باشــند یــا نباشــند‪ ،‬کلیــه ایــن افــراد می تواننــد‬ ‫کتــاب را در نمایشــگاه ببیننــد و ان را ورق بزننــد و ممکــن اســت در میــان همیــن ورق زدن‬ ‫کتاب هــا‪ ،‬مطلبــی بــه ان هــا منتقــل شــود؛ بنابرایــن اصــل برگــزاری نمایشــگاه کتــاب از ابتــدا‬ ‫خــوب‪ ،‬مفیــد و ضــروری بــوده اســت‪».‬‬ ‫ایــن جامعه شــناس بــا اشــاره بــه اســتقبال ناشــران از نمایشــگاه کتــاب افــزود‪« :‬معمــوال ً‬ ‫ناشــران کتــب از نمایشــگاه کتــاب اســتقبال می کننــد‪ ،‬چــرا کــه ناشــر کتــاب را بــرای فــروش‬ ‫چــاپ می کنــد و بــر ایــن اســاس شــاید در مــدت برگــزاری نمایشــگاه کتــاب‪ ،‬فــروش و‬ ‫عرضــه خوبــی نســبت بــه زمــان قبــل از ان داشــته باشــند‪ .‬اینکــه در نمایشــگاه کتــاب چــه‬ ‫اتفاقاتــی رقــم می خــورد و ایــا شــرایط بــرای بازدیدکننــدگان واقعــی مناســب هســت یــا خیــر‬ ‫بــه متولیــان برگــزاری نمایشــگاه کتــاب بازمی گــردد کــه بــه گونــه ای در فضــای نمایشــگاه‬ ‫در دنیــا نصــرت و پیــروزی اســت عنایــت مــی کند و هم به بشــارت‬ ‫خــود در خصــوص معاملــه بــا انفــاس قدســیه رزمنــدگان عمــل‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ن لَه ُـ ُم‬ ‫س ـهُم وَاَموالَهُــم بـ ِـا َ َّ‬ ‫ا ِ َّ‬ ‫ن اَنف ُ َ‬ ‫ن المُومِنی ـ َ‬ ‫َرى م ِـ َ‬ ‫ن الل َّـ َه اشــت ٰ‬ ‫ن وَعـد ًا عَل َیـه ِ‬ ‫ن فــی َ‬ ‫ن وَیُقت َلــو َ‬ ‫ـبیل الل َّـه ِ فَیَقت ُلــو َ‬ ‫الجَنـ َّهَ یُقاتِلــو َ‬ ‫سـ ِ‬ ‫ًّ‬ ‫َ‬ ‫ن الل َّـه ِ‬ ‫ـى ب ِ َعهـدِه ِ م ِـ َ‬ ‫ـل وَالقُـ ِ‬ ‫حَقــا فِــی التـَّـوراه ِ وَالاِنجیـ ِ‬ ‫ـران وَمَــن اوفـ ٰ‬ ‫َّ‬ ‫شــروا بِبَیعِک ـُ ُم الــذی بایَعتـُـم ب ِـه ِ وَذ ٰلـِـکَ هُوَالفَــوز ُ ال َعظی ـ ُم‬ ‫فَاست َب ِ‬ ‫ترجمه‪:‬داونــد از مومنــان‪ ،‬جانهــا و اموالشــان را خریــداری کــرده‪،‬‬ ‫کــه (در برابــرش) بهشــت بــرای انــان باشــد؛ (بــه ایــن گونــه کــه‪):‬‬ ‫در راه خــدا پیــکار می کننــد‪ ،‬می کشــند و کشــته می شــوند؛ ایــن‬ ‫وعــده حقّــی اســت بــر او‪ ،‬کــه در تــورات و انجیــل و قــران ذکــر‬ ‫فرمــوده؛ و چــه کســی از خــدا بــه عهــدش وفادارتــر اســت؟! اکنون‬ ‫بشــارت بــاد بــر شــما‪ ،‬بــه داد و ســتدی کــه بــا خــدا کرده ایــد؛ و ایــن‬ ‫اســت ان پیــروزی بــزرگ‪.‬‬ ‫‪ _۵‬نکتــه اخــر اینکــه جهادتبیین همچون جنگ ســخت و دفاع_‬ ‫مقــدس شــهیدانی خواهــد داشــت ولــی ایــن راه تمــام نشــده و‬ ‫پرچــم بــر زمیــن نخواهــد مانــد و هــرگاه ســرداری بیفتــد ســردار‬ ‫دیگــری ان را برداشــته و ایــن راه مقــدس را ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫هــدُوا اللَّــ َه عَل َیــه ِ فَمِنهُــم‬ ‫ن رِجــال ٌ َصدَقواماعا َ‬ ‫ن المُومِنیــ َ‬ ‫مِــ َ‬ ‫ً‬ ‫َبدیــا‬ ‫ضــى ن َحبَــ ُه وَمِنهُــم مَــن یَنتَظِــر ُ وَمــا بَد َّلــوا ت‬ ‫مَــن ق َ ٰ‬ ‫ترجمــه‪:‬در میــان مومنــان مردانــی هســتند کــه بــر ســر عهــدی کــه‬ ‫بــا خــدا بســتند صادقانــه ایســتاده اند؛ بعضــی پیمــان خــود را بــه‬ ‫اخــر بردنــد (و در راه او شــربت شــهادت نوشــیدند)‪ ،‬و بعضــی‬ ‫دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگــز تغییــر و تبدیلــی در عهــد و پیمــان‬ ‫خــود ندادنــد‪..‬‬ ‫غرفه بنــدی کننــد تــا رفت وامدهــا کمتــر شــود و شــاهد ازدحــام کمتــری در فضــا باشــند‬ ‫و همچنیــن وســایل رفاهــی بیشــتر و باکیفیتــی در اختیــار بازدیدکننــدگان و ناشــران قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬وقتــی از کتــاب و اندیشــه ســخن بــه میــان می اوریــم‪ ،‬بایــد اندیشــه و کتــاب روی‬ ‫تهیــه فضــای مناســب بــرای بازدیدکننــدگان و توجــه بــه نیــاز ان هــا موثــر بــوده باشــد‪».‬‬ ‫پیشنهاد فصلی برگزارشدن نمایشگاه کتاب‬ ‫عمــاد افــروغ بــا اشــاره بــه اینکــه همــه بازدیدکننــدگان بــرای «کتــاب» بــه نمایشــگاه‬ ‫نمی اینــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬خیلی هــا بــرای گشــت وگذار‪ ،‬دورهمــی و تفریــح بــه نمایشــگاه‬ ‫می اینــد و ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه واقــع شــود‪ .‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫نمایشــگاه کتــاب بــه صــورت فصلــی برگــزار شــود‪ ،‬چــرا کــه وقتــی نمایشــگاه بــه صــورت‬ ‫فصلــی یــا چندبــار در ســال برگــزار شــود‪ ،‬مقــداری از ازدحــام نمایشــگاه کاســته می شــود‪».‬‬ ‫ایــن نویســنده بــا انتقــاد از محــل برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران افــزود‪« :‬مصلــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) شــاید از نظــر دسترســی بــه شــهروندان نزدیــک باشــد امــا ترافیــک ان را نیــز‬ ‫بایــد محاســبه کــرد و از طرفــی نمایشــگاه افتــاب کــه مشــکل ترافیــک را حــل کــرده بــود نیــز‪،‬‬ ‫در ســالی کــه نمایشــگاه کتــاب در انجــا برگــزار شــد اصــا ً شــرایط مناســبی نداشــت‪ ،‬بخاطــر‬ ‫دارم در زمــان برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در شــهر افتــاب‪ ،‬مــردم از نظــر رفت وامــد و امــکان‬ ‫دسترســی بــه تاکســی و حمل ونقــل عمومــی مشــکل داشــتند‪».‬‬ ‫وی بــه عطــش مــردم بــرای مطالعــه و دریافــت دانــش اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در اوایــل‬ ‫انقــاب‪ ،‬کتــاب خوانــدن رایــج شــده بــود همــه عطــش دریافــت دانــش و دانســتن داشــتند‪،‬‬ ‫مــردم ان زمــان احســاس می کردنــد کــه بینــش و دانــش روی زندگــی ان هــا اثرگــذار اســت‬ ‫امــا اکنــون احســاس می کننــد هرچــه بینــش و دانــش ان هــا باالتــر مــی رود تاثیــری روی‬ ‫زندگــی ان هــا نــدارد و ایــن جــای تاســف دارد‪».‬‬ ‫ایــن جامعــه شــناس بــه لــزوم توجــه بــه دانــش و فرهیختــگان جامعــه تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«برخــی افــراد می گوینــد‪ ،‬وقتــی کســب دانــش و بینــش قــرار نیســت فرصــت و امکانــی را‬ ‫در اختیــار ان هــا قــرار دهــد‪ ،‬چــرا بایــد بــه ســمت مطالعــه کتــاب برونــد؟ اگــر در جامعـه ای‬ ‫دانــش‪ ،‬دانشــمند و فرهیختــه ارزش نهــاده نشــود‪ ،‬هیچ وقــت ســرانه مطالعــه افزایــش‬ ‫نخواهــد یافــت‪ ،‬بــرای ایــن مســئله ارائــه امــار و ارقــام از ســرانه مطالعــه کشــور کافــی نیســت‬ ‫و بایــد در میزگردهــا و جلســات هم‪ ‎‬اندیشــی ایــن موضــوع بررســی شــود‪.‬‬ ‫عمــاد افــروغ در پایــان بــا اعــام ایــن خبــر کــه امســال در نمایشــگاه کتــاب شــرکت می کنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬جلــد هفتــم کتــاب «روزنگاشــت تنهایــی مــن» و چــاپ دوم کتــاب «نگرشــی‬ ‫منظوم ـه ای و دیالکتیکــی بــه ســینما» در دفــاع از ســینمای اجتماعــی ایــران قــرار اســت بــه‬ ‫نمایشــگاه کتــاب امســال برســند‪ .‬عــاوه بــر این هــا کتــاب «هویــت ایرانــی در گــذر تاریــخ» و‬ ‫«رابطــه نظریــه و عمــل از حکمــای باســتان تــا رئالیــزم انتقــادی» کــه پارســال کتــاب برگزیــده‬ ‫نشــر دانشــگاهی شــد و در پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه چــاپ‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬احتمــاال ً در نمایشــگاه کتــاب عرضــه خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن کتــاب «عاشــورا‬ ‫و رهایــی» کــه بــه تازگــی نوشــتم و کتــاب «گزیــده و حس وحالــی از نهج البالغــه» کــه بــه‬ ‫چــاپ دوم رســیده اســت را حتمــا ً ناشــر در نمایشــگاه کتــاب امســال عرضــه خواهــد کــرد‪».‬‬ ‫یو ســومین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران از بیسـت ویکم تــا سـی ویکم‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬س ‬ ‫اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در دو بخــش حضــوری در مصــای امــام خمینــی(ره) ومجــازی درســامانه‬ ‫‪ketab.ir‬برگــزار می شــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

روزنامه بازار کسب و کار پارس 898

شماره : 898
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

روزنامه بازار کسب و کار پارس 897

شماره : 897
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

روزنامه بازار کسب و کار پارس 896

شماره : 896
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

روزنامه بازار کسب و کار پارس 895

شماره : 895
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

روزنامه بازار کسب و کار پارس 894

شماره : 894
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

روزنامه بازار کسب و کار پارس 893

شماره : 893
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!