روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 525 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 525

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 525

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 525

‫چهارشنبه‬ ‫شماره ‪22 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /3 -2022/ may/ 4-‬شوال ‪ -1443/‬شماره‪525‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫چشمان ما نباید بگذارند‪،‬‬ ‫به مسائل جامعه بی توجه باشیم‬ ‫‪3‬‬ ‫چالش های حدنگاری‬ ‫زمین های کشاورزی در گلستان‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش بینی می شود ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫مبنای عقد با بانک عملکرد‬ ‫ناظر بر سند است‬ ‫میگو امسال تولید شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خواب کافی برای بدن‬ ‫چند ساعت است؟‬ ‫استرس شغلی و فشار‬ ‫روانی‏در محیط کار‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪524‬‬ ‫جزء پانزدهم ‪ ،‬پیام پانزدهم ‪:‬‏‬ ‫‏«نماز و قران ‪ ،‬برنامه شبانه روزی و محتوای زندگی فردی و اجتماعی ‏»‬ ‫شهُودا ً‬ ‫ک ال َّ‬ ‫ن مَ ْ‬ ‫س اِل ‏‬ ‫ن الْفَجْر ِا ِ َّ‬ ‫اَق ِ ِم الصَّ اله َ لِدُلُو ِ‬ ‫یغ َ‬ ‫ن الْفَجْر ِکا َ‬ ‫ن قُرْا َ‬ ‫ل و َ قُرْا َ‬ ‫ق اللَّی ْ ِ‬ ‫َس ِ‬ ‫شم ْ ِ‬ ‫ی ا َْ‬ ‫ن یَب ْ َعث ََک رَب َُّک مَقاما ًمَحْمُودا ً‬ ‫ل فَتَهَجَّد ْ بِه ِ نافِلَهً ل ََک عَس ‏‬ ‫‪78‬و َ م ِ َ‬ ‫ن اللَّی ْ ِ‬ ‫‪ ۷۹‬اسراء ‏‏‪96‬ـ ‪ /77‬اسراء ص ‪ 290‬ـ‏‬ ‫نماز شکل ساختاری ـ قران محتوایی ‪ :‬جامعه اسالمی‏‬ ‫نمــاز را از زوال خورشــید تــا نهایــت تاریکــی شــب (نیمــه شــب) بــر پــا دار ‪ ،‬و همچنیــن قــران فجــر‬ ‫(نمــاز صبــح) را ‪ ،‬چــرا کــه قــران فجــر‏مــورد مشــاهده (فرشــتگان شــب و روز) اســت ‪ )78( .‬پاســی‬ ‫از شــب را از خــواب برخیــز و نافلــه شــب را برپــا نمــا تــا پــروردگارت تــو را‏بــه مقامــی درخــور ســتایش‬ ‫برانگیــزد ! (‪ 79‬‏)‬ ‫جــزء شــریف چهاردهــم بــا ســوره مبارکــه اســراء (‪ 111‬ایــه) شــروع و در ایــه ‪ 74‬ســوره مبارکــه کهــف‬ ‫جمعــا ًبــا ‪ 185‬ایــه خاتمــه مــی یابــد کــه‏اهــم پیــام هــای ان ذیــا ًتقدیــم مــی گــردد ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .1‬اگــر نیکــی کنیــد ‪ ،‬بــر خودتــان نیکــی کــرده و اگــر بــدی کنیــد بــاز هــم بــه خــود مــی کنیــد ‪/7 (.‬‬ ‫اســراء‏)‬ ‫‏— قران ‪ ،‬دقیق ترین و محکم نرین راهنما ‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏‪ .2‬ایــن قــران ‪ ،‬بــه راهــی کــه اســتوار تریــن راه هاســت ‪ ،‬هدایــت مــی کنــد ؛ و بــه مومنانــی کــه‬ ‫اعمــال صالــح انجــام مــی دهنــد ‪ ،‬بشــارت مــی‏دهــد کــه بــرای انهــا پــاداش بزرگــی اســت ‪ /9 (.‬اســراء‏)‬ ‫‏‪ .3‬و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد ‪ /15( .‬اسراء ‏)‬ ‫‏— جایگاه والدین و اعتقادات قرانی ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .4‬فرمــان الهــی ؛ عــدم پرســتش غیــر خــدا ‪ ،‬نیکــی بــه پــدر و مــادر ‪ ،‬رعایــت ادب درپیریانهاونگفتــن‬ ‫حتــی کوچکتریــن ا ُ ّف‪،‬بلکــه لطیــف و‏بزرگوارانــه بــا انــان ســخن گفتــن اســت (‪ /24‬اســراء ‏)‬ ‫‏— فرهنگ اقتصاد و بازار ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .5‬تبذیر (ریخت و پاش) از مصادیق اخوّت و برادری با شیطان است ‪ /27 (.‬اسراء)‏‬ ‫‏—تعهد اخالقی به خانواده ‪ ،‬سالمت خانه و جامعه ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .6‬به زنا نزدیک نشوید که زشت و بدترین راه و روش (زندگی) است ‪ /32(.‬اسراء‏)‬ ‫‏— ضوابط حضور در خانه یتیم ‏‪:‬‬ ‫‏‪ .7‬فقــط بانیکوتریــن برنامــه هــا و بــا هــدف (ایجــاد رشــد اقتصــادی) و تحویــل ان در بلــوغ بــه‬ ‫صاحبــش ‪ ،‬مــی تــوان بــه مــال یتیــم نزدیــک شــد ‏‏‪ /34( .‬اســراء‏)‬ ‫‏‪ .8‬و به عهد (خود)وفا کنید که از عهد سئوال می شود ‪ /34 (.‬اسراء‏)‬ ‫‏— فرهنگ اقتصاد و بازار ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .9‬و هنگامیکــه (بــرای تجــارب و معامله)پیمانــه می کنیــد ‪،‬حــق انــرا ادا نمائیــد و بــا تــرازوی درســت‬ ‫وزن کنیــد ‪ .‬ایــن همانــا بــرای شــما‏بهتــر ‪ ،‬و عاقبتشــنیکوتر اســت ‪ /35( .‬اســراء‏)‬ ‫‏— سکوت یا بیان عالمانه ؟‬ ‫‏‪ .10‬از انچــه بــه ان دانــش و اگاهــی نــداری ‪ ،‬پیــروی مکــن ؛ چــرا کــه چشــم ‪ ،‬گــوش ودل (تــو) همــه‬ ‫مســئول هســتند ‪ /36( .‬اســراء‏)‬ ‫‏— عباد الرحمان ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .11‬روی زمیــن بــا کبـّـو راه مــرو ؛ تــو نمــی توانــی زمیــن را بشــکافی و بلندایقامتــت بــه ارتفــاع کوههــا‬ ‫نمــی رســد( ‪/37‬اســراء ‪77‬ـ ‪/62‬‏فرقــان ص ‪ 365‬‏)‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫‪ ۲‬سانحه رانندگی در پارک‬ ‫ملی گلستان یک کشته و ‪۱۱‬‬ ‫مصدوم برجا گذاشت‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمر شهرســتان های مینودشــت‬ ‫و گالیکــش گفــت‪ :‬وقــوع ‪ ۲‬ســانحه رانندگــی در محــدوده‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در ‪ ۶‬ســاعت گذشــته یــک کشــته و ‪۱۱‬‬ ‫مصــدوم برجــا گذاشــت‪.‬‬ ‫محمدرضــا اســتیری اظهارداشــت‪ :‬نیروهــای هــال احمــر‬ ‫ســاعت ســه و ‪ ۴۰‬دقیقــه بامــداد امــروز با اطــاع از واژگونی‬ ‫یک دســتگاه خودروی ال ‪ ۹۰‬در مســیر تنگراه به گالیکش‬ ‫محــدوده روســتای ترجنلــی بــه محــل اعزام شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــر اثــر ایــن حادثــه هفــت نفــر مصــدوم‬ ‫شــدند کــه ســه نفــر از انــان توســط امبوالنــس هــال احمــر‬ ‫و چهــار نفــر توســط نیروهــای اورژانس بــه نزدیکترین مرکز‬ ‫درمانــی انتقــال یافتنــد‪.‬‬ ‫رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان های‬ ‫مینودشــت و گالیکــش افــزود‪ :‬همچنیــن نیروهای هالل‬ ‫احمــر بــا گــزارش حادثــه رانندگــی ســاعت هشــت امــروز‬ ‫در مســیر تنگــراه نرســیده بــه روســتای بــش اویلــی بــه‬ ‫محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫اســتیری بیــان کــرد‪ :‬در ایــن حادثــه بــر اثــر برخــورد یــک‬ ‫دســتگاه ســواری ام وی ام بــا یــک دســتگاه پرایــد چهــار‬ ‫نفــر از سرنشــینان ‪ ۲‬خــودرو مصــدوم و راننــده خــودرو ام‬ ‫وی ام کــه یــک خانــم بــود بــه دلیــل شــدت جراحــت وارده‬ ‫کشــته شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین خســروی فرمانــده پلیــس راه محــور‬ ‫گالیکــش ‪ -‬بجنــورد هــم در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا‬ ‫اشــاره بــه لغزندگــی جــاده بــر اثــر بارندگــی‪ ،‬علــت حادثــه‬ ‫واژگونــی خــودرو ال ‪ ۹۰‬را ســرعت زیــاد و ناتوانــی در کنتــرل‬ ‫وســیله نقلیه و علت حادثه دوم را انحراف ســواری ام وی‬ ‫ام ناشــی از لغزندگــی جــاده اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وقــوع تصادفــات جــاده ای یکــی از چالش هــای اساســی‬ ‫محورهــای ارتباطــی کشــور از جمله اســتان گلســتان اســت‬ ‫کــه بــه گفتــه کارشناســان ســاالنه میلیاردهــا تومــان بــر‬ ‫اقتصــاد ملــی خســارت وارد مــی کنــد کــه بایــد بــرای رفــع‬ ‫ایــن معضــل فراگیــر تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫استان ‪ ۲‬میلیون نفری گلستان ‪ ۱۴‬شهرستان دارد‪.‬‬ ‫کارگروه رشد هشت درصدی‬ ‫تعاونی های گلستان فعال شد‬ ‫رییــس اداره تعــاون اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گلســتان گفــت‪ :‬کارگــره رشــد هشــت درصدی‬ ‫بــا هــدف اســتفاده از ظرفیــت بخــش تعاونــی بــرای‬ ‫شــتاب در توســعه اســتان بــا همراهــی دســتگاه های‬ ‫مرتبــط فعــال شــد‪.‬‬ ‫محبوبــه فدایــی افــزود‪ :‬فعال ســازی شــرکت های‬ ‫تعاونــی نیمــه فعــال یــا تشــکیل تعاونی هــای جدیــد‬ ‫بــا هــدف رشــد اقتصــادی‪ ،‬شناســایی تعاونی هــای‬ ‫غیــر فعــال و راکــد توســط ادارات صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی و راه و شهرســازی‪ ،‬تخصیــص اعتبــار‬ ‫بــرای اســیب شناســی شــرکت های تعاونــی غیرفعــال‬ ‫و انحــال تعاونی هــای غیــر فعــال از جملــه اهــداف‬ ‫فعالیــت ایــن کارگــروه اســت‪.‬‬ ‫فدایــی توانمندســازی مدیــران تعاونــی بــا برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی تخصصــی‪ ،‬دانــش بنیــان کــردن‬ ‫تعاونــی هــای فعــال‪ ،‬فعــال ســازی ســتادعالی توســعه‬ ‫تعــاون و پیگیــری تفاهــم نامــه بــا بســیج ســازندگی بــرای‬ ‫اشــتغال در روســتاها توســط شــرکت های تعاونــی را از‬ ‫دیگــر برنامــه هــای مهــم فعالیــت کارگــروه رشــد هشــت‬ ‫درصــدی تعاونــی هــای گلســتان اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬گلســتان ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۲۰۴‬شــرکت تعاونــی‬ ‫ثبــت شــده دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۴۹‬شــرکت‬ ‫تعاونــی فعــال و بقیــه غیرفعــال اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تعاونــی هــای فعــال اســتان بــرای‬ ‫توســعه و پایــداری یــا افزایــش اشــتغال نیــاز بــه حمایــت‬ ‫دارنــد کــه از طریــق ارایــه تســهیالت‪ ،‬تســریع در صــدور‬ ‫مجــوز و صــادرات کاال زمینــه پایــداری یــا رشــد انــان‬ ‫فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس اداره تعــاون اداره کل تعــاون ‪،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی گلستان اضافه کرد‪ :‬شرکت های تعاونی‬ ‫نیمــه فعــال اســتان هــم بــه یــک عامــل محــرک نیــاز‬ ‫دارنــد و امهــال دیــون از بانــک هــا‪ ،‬تســهیالت کــم‬ ‫بهــره و اســتفاده از ســرمایه گــذار بیشــترین مطالبــه‬ ‫انــان اســت‪.‬‬ ‫وی مشــکالت شــرکت هــای تعاونــی غیرفعــال و راکــد‬ ‫گلســتان را نداشــتن نقدینگــی‪ ،‬رکــورد اقتصــادی و دیون‬ ‫بانکــی دانســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی حــوزه فعالیــت شــرکت تعاونی هــای‬ ‫گلســتان بیشــتر در رشــته هــای تامیــن نیــاز صنفــی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تولیــدی توزیعــی‪ ،‬تامین نیاز تولیــد کنندگان‪،‬‬ ‫خدمــات‪ ،‬تامیــن نیــاز مصــرف کننــدگان‪ ،‬حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫ســهام عدالــت‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬فــرش دســتباف‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫معدنــی‪ ،‬چنــد منظــوره و کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 55,920,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیار ‪ 12,917,000‬ریال‪ ،‬ســکه بهــار ازادی‬ ‫‪ 127,390,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 131,130,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,050,000‬ریــال‪ ،‬ربــع ســکه‬ ‫‪ 43,080,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 293‬پالک از اراضی‬ ‫کشاورزی دارای تداخل‬ ‫در اســتان ‪ 670‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی وجــود دارد ایــن‬ ‫اراضــی ‪ 47‬درصــد بخــش فعالیــت اقتصــادی اســتان را پوشــش‬ ‫مــی دهــد و ‪ 85‬درصــد محصــوالت تولیــدی اســتان نیــز توســط‬ ‫بخــش کشــاورزی انجــام مــی شــود‬ ‫بازار کسب و کار بررسی می کند‪:‬‬ ‫چالش های‬ ‫حدنگاری زمین های‬ ‫کشاورزی در گلستان‬ ‫سرویس کشاورزی_هنگامه خاندوزی ‪:‬‬ ‫ســند دار ســنددار شــدن اراضــی کشــاورزی عــاوه بــر قانونــی شــدن‬ ‫حــق مالکیــت و هویــت بخشــیدن به کشــاورزان‪ ،‬اثــار مثبت دیگری‬ ‫ی از تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی و ارتقــا کمــی و‬ ‫چــون جلوگیــر ‬ ‫کیفــی محصــوالت کشــاورزی را همــراه دارد‪.‬‬ ‫ســند دار شــدن اراضــی کشــاورزی در دولــت ســیزدهم مــورد توجــه‬ ‫جــدی قــرار گرفتــه اســت و دولــت بنــا دارد تــا پایــان چهــار ســال‬ ‫جشــن ســند دار شــدن اراضــی کشــاورزی را برگــزار کنــد‪.‬‬ ‫اکثــر زمیــن هــای کشــاورزی بصــورت قولنامــه ای خریــد و فــروش‬ ‫مــی شــوند و حــد و مرزهــای زمیــن هــا بصــورت دقیــق مشــخص‬ ‫نیســت‪ ،‬حتــی برخــی مــوارد دیــده شــده فــردی بیــش از ‪ 40‬ســال‬ ‫بــر روی یــک زمیــن کشــت و زرع دارد و بعــد متوجــه مــی شــود ایــن‬ ‫ملــک در اراضــی دولتــی اســت و تداخــل قانونــی دارد‪.‬‬ ‫ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش چندیــن برابــری قیمــت‬ ‫زمیــن‪ ،‬بحــث ســند دار شــدن زمیــن هــای زراعــی تــازه تــر شــده و‬ ‫توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫از همیــن رو دولــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی را بــه همــراه ســازمان ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک و دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی ملکــف کــرده اســت‬ ‫کــه در یــک مــدت معیــن نســبت بــه ســند دار شــدن همــه اراضــی‬ ‫کشــاورزی کشــور اقــدام کننــد تــا ضمن جلوگیــری از تغییــر کاربری‪،‬‬ ‫بــه ارتقــا کمــی و کیفــی بخــش کشــاورزی نیــز منجــر شــود‪.‬‬ ‫حل اختالفات بین کشاورزان برای مالکیت‬ ‫کشــاورزان گلســتانی نیــز از ایــن طــرح اســتقبال کــرده انــد و ســند‬ ‫دار شــدن اراضــی کشــاوزی منجــر بــه هویــت بخشــی و مالکیت انها‬ ‫خواهــد شــد عــاوه بــر اینکــه حــل اختــاف بیــن کشــاورزان بــا هــم و‬ ‫بــا دولــت را بــه حداقــل می رســاند‪.‬‬ ‫اختــاف بیــن مالکیــت زمین هــای کشــاورزی و ملــی موانعــی را‬ ‫به ویــژه بــرای کشــاورزان ایجــاد می کنــد و در برخــی مــوارد کشــاورز‬ ‫به دلیــل نداشــتن ســند و ناتوانــی در اثبــات مالکیــت‪ ،‬قــادر نیســت‬ ‫در زمیــن ابــا و اجــدادی خــود بــه کشــت و زرع بپــردازد‪.‬‬ ‫یــک کشــاورز گلســتانی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪:‬‬ ‫مــن بعنــوان یــک کشــاورز همیشــه دغدغــه ایــن مســئله را داشــته و‬ ‫دارم کــه همســایه کنــار زمیــن بــه مــرز معیــن شــده عمــدی و یــا غیــر‬ ‫عمــدی تجــاورز نکنــد و خیلــی مواقــع نیــز دیــده می شــود کــه در این‬ ‫خصــوص بیــن کشــاورزان اختــاف هــای بــه وجــود می ایــد که حتی‬ ‫منجــر بــه ضــرب و شــتم نیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر اکثــر زمیــن هــای کشــاورزی دفترچــه دارنــد و حــد‬ ‫و مرزهــا بصــورت تقریبــی در ان مشــخص اســت‪ ،‬امــا اگــر ایــن‬ ‫دفترچــه هــا بصــورت ســند باشــد حد و مرزهــا دقیق تعیین تکلیف‬ ‫خواهــد شــد و مشــکلی پیــش نخواهــد امــد‪.‬‬ ‫امــا کشــاورز دیگــری از اهالــی شــرق گلســتان در خصــوص اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بــا مشــکالتی همــراه اســت‪ ،‬او مــی گویــد‪ :‬حــدود چهــل‬ ‫ســال اســت کــه بــر روی زمینــی کــه پــدرم خریــداری کــرده و بــه مــا‬ ‫ارث رســیده اســت کشــاورزی مــی کنیــم امــا حــاال مشــخص شــده‬ ‫ایــن ملــک مربــوط بــه اراضــی دولتــی اســت‪ ،‬االن مــن بایــد چــه کنــم‬ ‫و چگونــه بــه اثبــات برســانم کــه پــدر مــن صاحــب ایــن زمیــن بــوده و‬ ‫ایــن ملــک را خریــداری کــرده اســت؟‬ ‫اجــرای یــک طــرح بــه وســعت همــه زمیــن هــای کشــاورزی شــاید‬ ‫کار ســختی باشــد ان هــم در اســتان گلســتان کــه مشــکالتی ماننــد‬ ‫خــرده مالکــی‪ ،‬چنــد مالکیتــی‪ ،‬تداخــل زمیــن کشــاورزی بــا اراضــی‬ ‫دولتــی‪ ،‬زمیــن هــای اوقافــی و دیگــر مســائل زیــاد دیــده مــی شــود‪،‬‬ ‫امــا ضــرورت هــای کــه در پــس اجــرای ان وجــود دارد حکــم مــی کنــد‬ ‫کــه دولــت در اجــرای ایــن مســئله مصمــم تــر از همیشــه باشــد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 293‬پالک از اراضی کشاورزی دارای تداخل‬ ‫مدیــر امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی گلســتان در خصــوص ضــروت‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح و اقداماتــی کــه در ایــن خصــوص انجــام شــده‬ ‫بــه خبرنــگار بــازار گفــت‪ :‬در اســتان ‪ 670‬هــزار هکتــار اراضــی زراعــی‬ ‫وجــود دارد ایــن اراضــی ‪ 47‬درصــد بخــش فعالیــت اقتصادی اســتان‬ ‫را پوشــش مــی دهــد و ‪ 85‬درصــد محصــوالت تولیــدی اســتان نیــز‬ ‫توســط بخــش کشــاورزی انجــام مــی شــود‬ ‫کامبیــز علیپــور اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن امــار نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه بهــره بــرداران و صاحبــان ایــن اراضــی نقــش بســزایی در‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی و تولیــد ناخالــص ملــی اســتان دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن اراضــی همیشــه تحــت تاثیــر یــک ســری‬ ‫اتفاقــات و ضــرورت هــای از گــردش تولیــد خــارج مــی شــود بــرای‬ ‫همین ســند دار شــدن اراضی کشــاوری یک ضرورت اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانــم یــک پارچگــی اراضــی و بحــث امنیــت غذایــی را‬ ‫حفــظ کنیــم و اســتمرار داشــته باشــیم نیــاز بــه این اســت کــه اراضی‬ ‫دارای هویــت باشــند و هویــت اراضــی نیــز ســند ان هاســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر ایــن هــا بــا اســتفاده از ایــن ســند‬ ‫کشــاورزان مــی تواننــد از تســهیالت بانکــی و امکانــات دســتگاه های‬ ‫اداری اســتفاده کنــد و از ســند بعنــوان یــک وثیقــه کمــک بگیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی گلســتان خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫گام نخســت بــرای رفــع تداخالتــی کــه اراضــی کشــاورزی بــا برخــی از‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و مــردم وجــود دارد‪ ،‬ایــن اراضــی شناســایی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــدود ‪ 293‬پــاک از ‪ 500‬پــاک اســتان دارای اراضــی‬ ‫هســتند کــه دارای تداخــل قوانیــن هســتند و کشــاورزان در ایــن‬ ‫نقیــص دچــار اشــکال مــی شــوند و در انجــام کار و فعالیــت هــای‬ ‫زارعــی درگیــر مســائل قضایــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫علیپــور بــا اشــاره بــه اینکــه‪ 293‬پالکــی کــه دارای تداخــل قوانیــن‬ ‫هســتند شناســایی کــرده ایــم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تشــکیل جلســات‬ ‫در ایــن خصــوص بــا کارگــروه های شهرســتانی و اســتانی انجام شــد‬ ‫و بــا توجــه بــه اعتباراتــی کــه بــه ما تخصیص داده شــده حــدود ‪133‬‬ ‫پــاک مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن میــزان ‪ 51‬هکتــار را کاداســتر (تعییــن محــدوده و‬ ‫مالکیــت اراضــی) کــرده ایــم و بخشــی از ایــن اراضــی کاداســتر شــده‬ ‫حــدود ‪ 9‬هــزار و ‪ 50‬هکتــار بــا توجــه بــه اعتبــارات بــرای صــدور ســند‬ ‫در اولویــت نخســت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫علیپــور خــرده مالکــی را از دیگــر مشــکالت اجــرای ایــن طــرح‬ ‫برشــمرد و یــاداور شــد‪ :‬یــک قانــون داریــم تحــت عنــوان خــرد شــدن‬ ‫اراضــی کشــاورزی‪ ،‬در ایــن قانــون حــد نصــاب هــای را مشــخص‬ ‫کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه ان معذوریــت هــای بــرای صــدور ســند‬ ‫وجــود دارد کــه ســبب مــی شــود اجــرای ایــن طــرح در گلســتان بــا‬ ‫دشــواری بیشــتری همــراه باشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جهــاد کشــاورزی در حــال رایزنــی بــا اســتاندار و‬ ‫چهارکیلومتر از رودخانه اترک‬ ‫الیروبی شد‬ ‫بــرات امیــری‪ ،‬مدیــر رودخانــه هــا در شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی در گفت وگــو بــا‬ ‫رســانه ها اظهارکــرد‪ :‬حــدود چهــار کیلومتــر از رودخانــه اتــرک در اســتان طــی ‪ ۲‬مــاه اخیــر الیروبــی و‬ ‫بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫وی طــول شــاخه اصلــی رودخانــه اتــرک در اســتان را ‪ ۲۲‬کیلومتــر ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬محــدوده چهــار‬ ‫کیلومتــر الیروبــی شــده از ایــن رودخانــه در محــدوده بیــن روســتای سیســاب و قــره خــان بنــدی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر رودخانــه هــا در شــرکت اب منطقــه ای خراســان شــمالی افــزود‪ :‬بــر اســاس اولویــت بنــدی و‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و قضایــی اســتان اســت و همــکاران مــا نیــز‬ ‫در تهــران پیــش نویــس و لوایحــی را تهیــه کرده انــد‪ ،‬تا بتوانیم برای‬ ‫ایــن اراضــی نیــز ســند تهیــه کنیــم‪.‬‬ ‫همانطــور کــه مدیــر امــور اراضــی جهــاد کشــاورزی گلســتان نیــز بــه‬ ‫ان اشــاره داشــتند اجــرای طــرح ســند دار شــدن اراضــی کشــاورزی‬ ‫کمــک بســیاری بــه جلوگیــری از تغییر کاربــری زمین های کشــاورزی‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن امــر ســند دار شــدن مــی توانــد بــه بــاال بــردن ارتقــا‬ ‫کمــی و کیفــی محصــوالت کشــاورزی نیــز کمــک شــایانی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امیــر یوســفی نائــب رئیــس کمســیون کشــاورزی اتــاق کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬ســند دار شــدن و شناســه دار کــردن اراضــی یــک طــرح مهــم‬ ‫و ضــروری بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی و ورود بــه بازارهــای‬ ‫جهانــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر جــای دنیــا محصولــی تولید می شــود‬ ‫شناســنامه دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اگــر بخواهیــم صــادرات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی را داشــته باشــیم بایــد شناســه محصــول در خصــوص‬ ‫میــزان ســم و کــود اســتفاده شــده و زمــان کشــت بــرای زمیــن هــای‬ ‫منطقــه مشــخص باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه امــروزه در تمــام دنیــا صــادرات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه ایــن شــکل انجــام مــی شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای اینکــه در بــازار جهانــی حرفــی برای گفتن داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫شــرایط ســنددار شــدن زمیــن هــای کشــاورزی را بایــد فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫ســند دار شــدن بــه صــادرات محصــوالت کشــاورزی کمــک خواهــد‬ ‫کرد‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی گــرگان بــا بیــان اینکــه شناســنامه‬ ‫محصــوالت کشــاورزی عــاوه بــر توســعه صــادارات بــه ارتقــا کیفیت‬ ‫کشــاورزی کمــک مــی کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح ســبب خواهــد‬ ‫شــد کــه چگونگــی کشــت و میــزان اســتفاده از ســم و کــود بــه انــدازه‬ ‫ضــرورت و بــه موقــع انجــام شــود‪.‬‬ ‫یوســفی یکــی از چالــش هــای اصلــی در اجــرای ایــن طــرح را خــرد‬ ‫مالکــی بــودن اراضــی کشــاورزی در گلســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫رونــد کار را بــرای ســند دار کــردن زمیــن هــای کشــاورزی ســخت‬ ‫خواهــد کــرد امــا مــا ناگزیــر هســتیم بــرای ورود بــه بــازار جهانــی ایــن‬ ‫مســئله را محقــق کنیــم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در حــال حاضــر بســیاری از کشــورها اعــام کــرده‬ ‫انــد اگــر محصولــی شناســه نداشــته باشــد ان را خریــداری نمی کنند‬ ‫و مانــع ورود ایــن محصــوالت بــه کشــور خواهنــد شــدبرای همیــن‬ ‫کشــاورزان ناگزیــر هســتند تــا بــه ایــن ســمت حرکــت کننــد؛ در‬ ‫اینــده نزدیــک ایــن مســاله یــک فرهنــگ قابــل پذیــرش بــرای همــه‬ ‫کشــاورزان تبدیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نائــب رئیــس اتــاق بارزگانــی گــرگان افــزود‪ :‬ســند عــاوه بــر اینکــه‬ ‫مــی توانــد هویــت یــک کشــاورز باشــد‪ ،‬هویــت محصــول کشــت‬ ‫شــده نیــز اســت چــرا کــه در ســامانه جهــاد کشــاورزی متناســب بــا‬ ‫میــزان مســاحت زمیــن بــه ان ســم و کــود اختصــاص پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه یــاداور شــد‪ :‬همــه اقدامــات در ابتــدا بــا مشــکل‬ ‫مواجــه مــی شــوند امــا چــاره ای نداریــم جــز اینکــه به ســمت شــرایط‬ ‫روز دنیــا حرکــت کنیــم‪ ،‬شناســنامه دار شــدن اراضــی بــه بــاال رفتــن‬ ‫کیفیــت محصــوالت و عرضــه ان در بازارهــای جهانــی کمــک زیــادی‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫بــا مســائلی کــه مطــرح شــد‪ ،‬انچــه مســلم اســت بــا صــدور ســند‬ ‫مالکیــت اراضــی کشــاورزی‪ ،‬شناســنامه ای بــرای کل ایــن اراضــی‬ ‫خواهیــم داشــت و همــه اقداماتــی کــه در ایــن بســتر صــورت‬ ‫می گیــرد ماننــد الگــوی کشــت‪ ،‬نــوع کشــت‪ ،‬میــزان و ســطح کشــت‬ ‫قابــل رصــد خواهــد شــد و همــه اینهــا شــرایط را بــرای توســعه و‬ ‫رونــق کشــاورزی و در نهایــت رونــق اقتصــادی گلســتان فراهــم‬ ‫خواهــد ســاخت‪.‬‬ ‫ضرورتهــا‪ ۶۰ ،‬کیلومتــر از طــول ایــن رودخانــه نیــاز بــه الیروبــی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه محدودیت هــای مالــی‪ ،‬هــر ســال میــزان و مقــدار الیروبــی هــا بــر اســاس‬ ‫اعتبــارات ابالغــی صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫امیــری تصریــح کــرد‪ :‬پیشــتر نیــز حــدود یــک کیلومتــر از شــاخه اصلــی ایــن رودخانــه در محــدوده‬ ‫شــیروان بازگشــایی و‬ ‫الیروبــی شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت خراســان‬ ‫شــمالی‪ ۶ ،‬هــزار کیلومتــر‬ ‫رودخانــه و مســیل دارد کــه‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر ان‬ ‫رودخانــه هــا و مســیل های‬ ‫مهــم و دارای اولویــت بــرای‬ ‫الیروبــی و ســاماندهی مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۱۷‬بیمار مبتال به کرونا در خراسان شمالی بستری شدند‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۱۰۳‬بیمــار مثبــت و مشــکوک دارای عالئــم بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫ باال بردن قدرت موتور‬ ‫هیچگاه نقش و جایگاه شورا‬ ‫بین مردم و مدیران جا نیفتاده‬ ‫هیچــگاه نقــش و جایــگاه شــورا نــه تنهــا بیــن مــردم‪ ،‬بلکــه‬ ‫بیــن مدیــران جــا نیفتــاده کــه بــدون‏شــک خــود مــا نتوانســتیم‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫در خصــوص ایــن جایــگاه نقش افرینــی کنی ـ ‪‎‬‬ ‫چشمان ما نباید‬ ‫بگذارند‪ ،‬به مسائل‬ ‫جامعه بی توجه باشیم‬ ‫سرویس اجتماعی_فریبا مسکنی‪:‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا هشــدار دربــاره الودگی خلیج گــرگان گفت‪:‬‬ ‫گلســتان جــز ‪ ۱۰‬اســتان برتــر از نظــر ظرفیت هــا و قابلیت هاســت‬ ‫‏امــا بــه فراخــور ایــن نعمت هــا بهــره منــدی مناســبی از ان هــا‬ ‫نشــده‪ ،‬بــه طــوری کــه درامــد ســرانه خانــوار ایــن اســتان نصــف‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫میانگیــن‏کشــوری اسـ ‪‎‬‬ ‫به مسائل جامعه‪ ،‬چشمان ما نباید بگذارند بی توجه باشیم‬ ‫علی محمــد زنگانــه در دیــدار بــا اعضــای شــورای اســامی گلســتان‬ ‫و روســای شــوراهای شــهر‪ ،‬شهرســتان‪ ،‬بخــش و روســتاهای‏ایــن‬ ‫اســتان در ســالن اجتماعــات اســتانداری اظهارداشــت‪ :‬در واقــع‬ ‫چشــمان ما اعضای شــورای شــهر و روســتا هســتند و نباید‏بگذارند‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫مــا انحــراف‪ ،‬خــاف و بــی توجهــی بــه مســائل داشــته باشــی ‪‎‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬نبایــد در اســتانی کــه جــاده اصلــی‬ ‫ارتباطی به حرم امام رضا (ع) اســت و ســاالنه ‪ ۲۰‬میلیون مســافر‬ ‫از‏ان تــردد می کنــد جــاده ای بــه نــام مــرگ وجــود داشــته باشــد‬ ‫و شــما روســای شــوراها بایــد علــت تاخیــر در اجــرای طرح هــای‬ ‫‏کمربنــدی و وضعیــت راه هــا را از متولیــان امــر جویــا شــوی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زنگانــه یــاداور شــد‪ :‬البتــه در ایــن مســیر نبایــد ســیاه نمایــی کــرد و‬ ‫مــا نیــز بــه حرکــت در امده ایــم تــا بتوانیــم گلســتان را بــه گلســتان‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏واقعــی تبدیــل کنی ‪‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬گلســتان جــز ‪ ۱۰‬اســتان برتــر از نظــر ظرفیت هــا‬ ‫و قابلیت هاســت امــا بــه فراخــور ایــن نعمت هــا بهــره منــدی‬ ‫‏مناســبی از انهــا نشــده‪ ،‬بــه طــوری کــه درامــد ســرانه خانــوار ایــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫اســتان نصــف میانگیــن کشــوری اس ـ ‪‎‬‬ ‫زنگانــه تصریــح کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت روســتایی و‬ ‫‪ ۴۱‬درصــد جمعیــت شــهری ایــن اســتان جــزو پنــج دهــک کمتــر‬ ‫‏برخــوردار کشــور هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــر اســاس ســند افــق ‪ ۱۴۰۴‬درامــد‬ ‫ســرانه گلســتانی ها بایــد بــه میانگیــن کشــوری برســد امــا بــرای‬ ‫تحقــق ان‏نیــاز اســت تــا درامــد ناخالــص ‪ ۵۶۰‬هــزار میلیــارد ریالــی‬ ‫ایــن اســتان دو برابــر شــود و بــرای ایــن مهــم نیــاز به ســرمایه گذاری‬ ‫‏معــادل دو هــزار و ‪ ۲۵۰‬میلیــارد ریــال داریــم؛ هرچنــد کــه بــر‬ ‫اســاس اســناد راهبــردی افــق ‪ ۱۴۰۴‬فرصــت ســرمایه گذاری در‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏گلســتان پنــج هــزار میلیــارد ریــال بــراورد شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫ن کــه گلســتان بــا وجــود اقــوام و مذاهــب مختلــف‬ ‫وی بــا بیــان ایـ ‬ ‫مردمــان بســیار نجیبــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای حضــور ایــن مــردم‬ ‫و ‏ســرمایه گذاران مــا بــه عنــوان مدیــران ارشــد اســتانی بایــد‬ ‫تســهیل گری کنیــم و شــورا و شــهرداری نیــز بایــد در کنــار هــم‬ ‫اصالحــات‏شــهری را در نقــاط مختلــف ایــن اســتان انجــام دهنــ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زنگانــه خاطرنشــان کــرد وضعیــت خلیــج گــرگان طــوری شــده کــه‬ ‫دیگــر نشــانی از زندگــی ماهیان خــزری در ان دیــده نمی شــود‏و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫شــوری اب ایــن بخــش از دریــا ‪ ۲.۵‬برابــر بخش هــای دیگــر اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مــا قاطعانــه اعــام کردیــم اگــر نتوانیــم مشــکل‬ ‫خلیــج را حــل کنیــم‪ ،‬مــی گذاریــم و مــی رویــم امــا رییــس جمهــور‬ ‫بــا‏حضــورش در ایــن خلیــج اظهــار داشــت کــه تمــام تــاش خــود را‬ ‫بــرای احیــای ان خواهــد کــر ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن خلیــج پــر از گنــداب و فاضــاب و مســدود شــده‬ ‫اســت و بایــد بــرای ایــن امــر چــاره ای اندیشــی ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫زنگانــه تصریــح کــرد‪ :‬کســانی کــه حــرف از پســاتاالب می زننــد‬ ‫امــروز دیگــر بایــد دهانشــان را ببندنــد زیــرا انــان در ان مقطــع‬ ‫‏کاری نکردنــد و امــروز شــما اعضــای شــورا بایــد بــر اســاس وظیفــه‬ ‫مطالبه گــر باشــید کــه چــرا در گذشــته اقدامــات الیروبــی انجــام‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏نشــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬مــا توانســتیم الیحــه بودجــه اســتان را افزایــش‬ ‫چشــمگیری دهیــم بــه طــوری کــه در الیحــه بودجــه عمرانــی جــزو‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏پنــج اســتان اول هســتی ‪‎‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬عــده ای تــاش دارنــد تــا دســت از‬ ‫ســر اســتان برداریــم و در واقــع بگذاریــم اســتان بــه حــال خویــش‬ ‫‏رهــا باشــد‪ ،‬امــا بــه کوری چشــم دشــمنان خــاری در چشــمان ان ها‬ ‫خواهیم شـ ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ملتی که وحدت نداشــته باشــد انتظار رشــد نباید‬ ‫داشــته باشــند و مــردم ایــن اســتان در روز گذشــته در روز‏جهانــی‬ ‫قــدس شــیعه و ســنی در کنــار هــم وحــدت و همدلــی را بــه خوبــی‬ ‫بــه نمایش گذاشــتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫در اســتان گلســتان بــا جمعیــت حــدود دو میلیــون نفر‪ ،‬ســه هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۳‬نفر عضو شــوراهای اســامی شــهر و روســتا هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ایــن تعــداد عضــو‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۲۲۸‬نفــر عضــو شــورای روســتا و‬ ‫‪ ۱۷۵‬نفر عضو شــورای شــهر هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن از مجمــوع ایــن اعضــا‪ ،‬در شــورای بخش‪ ،‬شهرســتان و‬ ‫اســتان بــه ترتیــب ‪ ۷۴ ،۱۳۵‬و ‪ ۱۴‬نفــر عضویــت دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اصــول پیشــرفت شهر‪،‬توســعه شــهری و محیطــی‬ ‫اســت‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــه ازای انچــه شــوراها و شــهرداری ها دارایــی دارند‪،‬‬ ‫‏می توانیــم بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی ان دارایــی را افزایش‬ ‫دهیــم‪ ،‬امــا بــه شــرطی کــه ایــن ظرفیــت در عرصــه هزینه هــای‬ ‫‏جــاری هزینــه نشــود و در حــوزه ســرمایه گذاری خــرج شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی نیــز در نخســتین نشســت هم اندیشــی‬ ‫روسای شورای اسالمی بخش‪ ،‬شهر‪ ،‬شهرستان و استان در دوره‬ ‫ششــم‪،‬‏در ســالن اجتماعــات اســتانداری گلســتان‪ ،‬اظهارداشــت‪:‬‬ ‫رویکــرد فناورانــه در مســاله مدیریــت شــهری‪ ،‬یــک مســاله مهــم‬ ‫برای تعریض جاده خوش ییالق نیاز‬ ‫به ‪ ۲۰‬میلیارد ریال است‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تکمیــل پروژه ملی بهســازی و تعریض جــاده بین المللی و ترانزیتی‬ ‫ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود در محــدوده خوش ییــاق را ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعــام کــرد و تســریع در تخصیــص‬ ‫اعتبــارات ملــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه بــه عنــوان یکــی از مطالبــات مــردم منطقــه را خواســتار شــد‪.‬‬ ‫ســید جــواد کریمــی اظهارداشــت‪ :‬بــرای ســاخت ایــن پــروژه بــا پیشــرفت فیزیکــی فعلــی حــدود ‪ ۲۰‬درصــد در‬ ‫مجمــوع هــزار و ‪ ۹۷۰‬میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ملــی ابالغ شــد که در نهایت ‪ ۱۱۱‬میلیــارد ریال ان تاکنون‬ ‫تخصیــص یافته اســت‪.‬‬ ‫وی نخســتین راهکار برای به ســرانجام رســیدن پروژه ملی بهســازی و تعریض جاده بین المللی و ترانزیتی‬ ‫ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود مشــهور بــه «خــوش ییــاق» را همراهــی مســووالن ملــی بــرای تخصیــص اعتبــار و در‬ ‫مرحلــه بعــدی تغییــر چارچــوب ان از چهــار بانــده بــودن بــه ‪ ۲‬یــا ســه بانــده عریــض دانســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر بــا مناســب ندانســتن ســاخت جاده هــای چهــار بانــده در مناطــق کوهســتانی بــه دلیــل‬ ‫وجــود مشــکالت فــراوان در ترانشــه (بریــدن) کوه هــا‪ ،‬ســاخت پــل و خریــداری زمیــن و تخصیــص اعتبــارات‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مطالعــه اولیــه ایــن پــروژه ســال ‪ ۸۵‬در چهــار بانــد تعریــف شــد در صورتــی کــه اجــرای ان در ‪۲‬‬ ‫بانــده عریــض مشــکالت را کاهــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫کریمــی بــا اشــاره بــه طــرح ایــن پیشــنهاد در وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در صــورت موافقــت‪ ،‬ایــن‬ ‫موفقیــت ‏اســت و در ایــن مــدل حکمرانــی کــه مردمی تریــن‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫حکمرانــی اســت‪ ،‬یکــی از پایه هــای ان توســعه اقتصــادی اس ـ ‪‎‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬شــورا و شــهرداری کــه از ایــن مســاله عقــب بمانــد‬ ‫نمی توانــد کارایــی درســتی داشــته باشـد‪.‎‬‬ ‫دهنــوی ادامــه داد‪ :‬توســعه شــهری و محیطــی یکــی دیگــر از‬ ‫اصــول پیشــرفت شــهر اســت کــه اتفاقــات بزرگــی در ایــن ســال ها‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫در‏دنیــا رخ داده کــه قابــل الگوبــرداری اس ـ ‪‎‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان در ادامــه بــه نامگــذاری ســال جــاری از ســوی رهبر معظم‬ ‫‏انقــاب اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بخشــی از بــار ایــن شــعار از قدیــم بــر‬ ‫دوش شــوراها و شــهرداری بــوده و بــا نامگــذاری امســال ایــن‏بــار‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫ســنگین تر هــم شــده اس ـ ‪‎‬‬ ‫دهنــوی افــزود‪ :‬بایــد فاصلــه بیــن شــهرداری ها و شــوراها کمتــر‬ ‫شــود تــا هــم بتــوان ایــن شــعار را بهتــر محقق کرد و هم شــهرهای‬ ‫‏اســتان را بــه توســعه پایــدار رســان ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بســیاری از پروژه هــای نیمـ ه تمامــی که در اســتان‬ ‫‏وجــود دارد بــا ظرفیــت شــوراها و شــهرداری ها قابــل تکمیــل و‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت قابــل حــل اس ـ ‪‎‬‬ ‫هیچگاه نقش و جایگاه شورا بین مردم و مدیران جا نیفتاده‬ ‫رییــس شــورای اســامی گلســتان گفــت‪ :‬هیچــگاه نقــش و‬ ‫جایــگاه شــورا نــه تنهــا بیــن مــردم‪ ،‬بلکه بیــن مدیران جــا نیفتاده‬ ‫کــه بــدون‏شــک خــود مــا نتوانســتیم در خصــوص ایــن جایــگاه‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫نقش افرینــی کنیــ ‪‎‬‬ ‫علی اکبــر بصیرنیــا در ایــن نشســت هم اندیشــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ن نقطــه اســتان‏تــا‬ ‫حضــور روســای شــورای اســامی از شــرقی تری ‬ ‫ن ان‪ ،‬نشــان از ان دارد کــه جایــگاه شــورا بــه چــه میــزان‬ ‫غربی تریـ ‬ ‫اهمیــت دار ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مردمی تریــن شــورای اســتان‪ ،‬شــورای اســامی‬ ‫اســتان‪ ،‬شهرســتان‪ ،‬شــهر و بخــش اســت و تــاش داریــم در‬ ‫‏حوزه هــای اموزشــی‪ ،‬ســرمایه گذاری و حمایتــی‪ ،‬جایــگاه شــورا در‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫اســتان را ارتقــاء دهی ـ ‪‎‬‬ ‫بصیرنیــا اظهارداشــت‪ :‬شــوراها در واقــع از بطــن مــردم هســتند‪،‬‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫امــا بــه ایــن شــورا از دیــد سیاســی نگریســته شــده اسـ ‪‎‬‬ ‫رییــس شــورای اســامی گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالت‬ ‫موجــود در حــوزه شــوراها‪ ،‬برنامه ریــزی شــده مشــکالت و‏نیازهــای‬ ‫هــر شهرســتان بــه صــورت هــر ‪ ۲‬هفتــه یــک بار در هر شهرســتان‪،‬‬ ‫احصــا و رســیدگی شــو ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫بصیرنیــا یــاداور شــد‪ :‬شــورای شــهر‪ ،‬شــورای شــهردار و شــهرداری‬ ‫م امدیــم‪ ،‬بایــد بــه تمــام‬ ‫نیســت و از انجایــی کــه از میــان مــرد ‬ ‫م‪‎.‬‬ ‫‏جوانــب شــهری پاســخگو باشــی ‪‎‬‬ ‫در اســتان گلســتان بــا جمعیــت حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر‪ ،‬ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۳‬نفر عضو شــوراهای اســامی شــهر و روســتا هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫از ایــن تعــداد عضــو‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۲۲۸‬نفــر عضــو شــورای روســتا و‬ ‫‪ ۱۷۵‬نفر عضو شــورای شــهر هســتن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫همچنیــن از مجمــوع ایــن اعضــا‪ ،‬در شــورای بخش‪ ،‬شهرســتان و‬ ‫اســتان بــه ترتیــب ‪ ۷۴ ،۱۳۵‬و ‪ ۱۴‬نفــر عضویــت دارن ‪‎‬د‪‎.‬‬ ‫پــروژه بــا بــار مالــی و مشــکالت کمتــر و ســرعت بیشــتر بــه ســرانجام خواهــد رســید‪.‬‬ ‫بــه گفتــه فرمانــدار ازادشــهر‪ ،‬کارشناســان بــر اســاس بــراورد ســال ‪ ۹۹‬مبلــغ مــورد نیــاز بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫پــروژه را ‪ ۱۱‬هــزار میلیــارد ریــال اعــام کردنــد کــه ایــن مبلــغ طبــق اخریــن بازدیــد از پــروژه بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫قیمت هــا بــه حــدود ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســفر اســفند پارســال رییــس جمهــور بــه گلســتان ‪ ۱۱‬هــزار میلیــارد ریــال بــرای اتمــام بهســازی‬ ‫و تعریــض ایــن جــاده کوهســتانی درخواســت شــد کــه در صــورت تصویــب بخــش زیــادی از مشــکالت بــرای‬ ‫اجــرای ان حــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر اظهــار داشــت‪ :‬تــا کیلومتــر ‪ ۱۳‬ایــن پــروژه از طــرف ازادشــهر اجــرا شــده و بقیــه مســیر در‬ ‫ســه فــاز از کیلومتــر ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۲۸ ،۲۸‬تــا ‪ ۳۸‬و ‪ ۳۸‬تــا ‪ ۶۰‬شــامل ترانشــه بــرداری‪ ،‬تعریــض‪ ،‬احــداث ابنیــه فنــی و‬ ‫زیرســازی تعریــف شــده کــه تاکنــون حــدود ‪ ۹۰‬درصــد فــاز نخســت ان اجرایی شــده و با تخصیــص ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال تکمیــل و امــاده بهــره بــرداری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طــرح ملــی بهســازی و تعریــض جــاده کوهســتانی ازادشــهر ‪ -‬شــاهرود (خــوش ییــاق) بــه طــول ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫کــه ‪ ۵۷‬کیلومتــر ان در حــوزه جغرافیایــی گلســتان واقــع اســت بــا هــدف بهبــود عبــور و مــرور و ایمــن ســازی‬ ‫ط دهنــده شــمال بــه جنــوب کشــور و همچنیــن جــاده ترانزیتــی حمــل کاال بــه مــرز‬ ‫کریــدور مهــم زمینــی ارتبــا ‬ ‫اینچــه بــرون گنبــدکاووس و کشــورهای همســایه شــمال ایــران ابتــدا در ســال ‪ ۸۵‬شــروع شــد کــه پــس از ‪۲‬‬ ‫ســال انجــام کار متوقــف گردیــد‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن طــرح پــس از وقــوع ســیل ســال ‪ ۹۳‬و وارد شــدن خســارت جــدی بــه بخش هایــی از ایــن جــاده‬ ‫دوبــاره بــه صــورت رســمی و بــا بــراورد اعتبــار اولیــه ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریــال اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســرعت بخشــیدن به عملیات بهســازی و تعریض این جاده که از زیرســاخت های مهم و تاثیرگذار توســعه‬ ‫گلســتان بــه شــمار مـی رود‪ ،‬بــه اعتقــاد کارشناســان انــکار ناپذیــر اســت چراکــه بــه ســبب واقع شــدن ایــن جاده‬ ‫ترانزیتــی در منطقـه ای کوهســتانی و نیــز مواجــه بــودن بــا خطــر ریــزش و رانــش هنــگام بارش هــای فصلــی‬ ‫ت مــادی و جانــی قابــل توجهــی را بــه ایــن محــور‪ ،‬مــردم منطقــه و‬ ‫و وقــوع ســیالب های ناشــی از ان‪ ،‬خســارا ‬ ‫راننــدگان وارد می کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ازادشــهر بــا حــدود ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت و دارا بــودن ‪ ۱۲۱‬کیلومتــر را ه روســتایی‪ ۷۵ ،‬کیلومتر راه‬ ‫کوهســتانی و ‪ ۹۷‬کیلومتر راه اصلی در شــرق اســتان گلســتان واقع اســت‪.‬‬ ‫‪ -1‬مکش هوای تازه‬ ‫‪۱‬وقتــی می گوییــد می خواهیــد تــوان موتــور را بــاال ببریــد‪،‬‬ ‫اولیــن چیــزی کــه بــه شــما می گوینــد ایــن اســت کــه فیلتــر‬ ‫هــوا را عــوض کنیــد‪ .‬هزینــه تعویض فیلتر هم‪ ،‬فقط کمی‬ ‫بیشــتر از پــول چنــد بســته ادامــس نعنایــی اســت‪ .‬فــوت‬ ‫کوزه گــری ایــن اســت کــه هــوای خنــک و تــازه ســنگین تر‬ ‫اســت و بــه ایــن ترتیــب هــوای بیشــتری بــه ســیلندرها‬ ‫می رســد و بــا ســوخت ترکیــب می شــود‪.‬‬ ‫هــوای بیشــتر مســاوی اســت بــا بنزین ســوزی بیشــتر‬ ‫و بنزین ســوزی بیشــتر مســاوی اســت بــا قــدرت و تــوان‬ ‫بیشــتر‪ .‬ایــن کار در یــک موتــور معمولــی‪ ،‬واقعــا ًقــدرت را ‪5‬‬ ‫ب بخــار افزایــش می دهــد‪ .‬اگــر فیلتــر ماشــین تان‬ ‫تــا ‪ 7‬اسـ ‬ ‫نــو و تمیــز اســت و موتــور‪ ،‬هــوای حســابی نــوش جــان‬ ‫می کنــد‪ ،‬پــس ســایر ترفندهایــی کــه در ادامــه مطلــب‬ ‫می ایــد را بــه کار ببندیــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سیستم اگزوز ‪Cat-back‬‬ ‫صــاف و یکســره کــردن لولــه هــای خروجــی از مبــدل‬ ‫کاتالســیت تــا ســپر عقــب هــم بســیار موثــر اســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫باعــث می شــود گازهــای خروجــی راحت تــر تخلیــه بشــوند‪.‬‬ ‫تخلیــه بیشــتر ایــن گازهــا هــم بــه معنــای وجــود جــای‬ ‫بیشــتر بــرای هــوا و بنزیــن اســت‪ ،‬و هــوا و بنزیــن بیشــتر‬ ‫هــم یعنــی قــدرت بیشــتر‪ .‬البتــه مبــدل هــای کاتالیســت‬ ‫امــروزی کارامدترنــد و طــوری طراحــی شــده اند کــه بــا‬ ‫موتــور ســازگاری بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬البتــه اگــر خــودرو‬ ‫فرســوده داریــد شــاید بخواهیــد ترفندهــای دیگــری کــه در‬ ‫ادامــه می ایــد را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تعویض مبدل کاتالیست‬ ‫وقتــی خودروســازان بــرای اولیــن بــار ملــزم بــه نصــب‬ ‫مبــدل کاتالیســت روی خودروهــا شــدند‪ ،‬در ایــن کار از‬ ‫یکدیگــر پیشــی گرفتنــد‪ .‬البتــه ایــن مبــدل هــا در زمینــه‬ ‫باالبــردن عملکــرد خــودرو هیــچ کاری انجــام نمی دهنــد‪،‬‬ ‫ولــی بــه سالم ســازی هوایــی کــه تنفــس می کنیــم کمــک‬ ‫زیــادی می کننــد‪ .‬چندیــن دهــه طــول کشــید تــا مبدل هــای‬ ‫کاتالیســتی ارتقــاء پیــدا کننــد‪ .‬حتــی خودروهــای دهــه ‪ 80‬و‬ ‫‪ 90‬میــادی هــم دارای ایــن گونــه مبــدل هــا بودنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬بهتــر اســت مبــدل قدیمــی خودروی تــان را‬ ‫بــا یــک مبــدل جدیــد عــوض و تفــاوت در گازخــور ماشــین‬ ‫را احســاس کنیــد‪ .‬تحــت هیــچ شــرایطی مبــدل قدیمــی را‬ ‫ســوراخ نکنیــد‪ ...‬تحــت هیــچ شــرایطی!!‬ ‫‪ -۴‬تعویض کردن کامپیوتر ماشین‬ ‫اگرچــه تعویــض کــردن کامپیوتــر ماشــین‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫زمان بنــدی و میــزان ترکیــب بنزیــن و هــوای ان را بــه هــم‬ ‫می ریــزد‪ ،‬ولــی قــدرت ماشــین را افزایــش می دهــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن کار فقــط زمانــی جــواب می دهــد کــه ماشــین تان‬ ‫مجهــز بــه توربوشــارژر یــا سوپرشــارژر باشــد و تعویــض‬ ‫ب بخــار به‬ ‫کامپیوتــر ماشــین هــای معمولــی فقــط نیــم اسـ ‬ ‫قــدرت موتورتــان اضافــه می کنــد‪ .‬اگــر برنامه ریــزی کارخانــه‬ ‫یــک برنامه ریــزی محــدود کننــده بــرای موتــور ماشــین تان‬ ‫باشــد‪ ،‬تعویــض کامپیوتــر می توانــد خیلــی موثــر باشــد ولی‬ ‫ممکــن اســت هزینــه زیــادی برایتــان داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪14‬‬ ‫اردیبهشتبجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫نظر پزشکی قانونی درباره‬ ‫فوت مددجوی گرگان‬ ‫پیش بینی می شود ‪ ۵۰۰‬تن میگو‬ ‫امسال تولید شود‏‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫نظــر پزشــکی قانونــی دربــاره علــت فــوت مددجــوی‬ ‫مرکــز تــرک اعتیــاد گــرگان شــوک قلبــی ناشــی از فشــار‬ ‫بــه عناصــر حیاتــی گــردن و صدمــات بدنــی عنــوان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو اظهــار داشــت‪ :‬نظــر پزشــکی‬ ‫قانونــی دربــاره علــت فــوت مددجــوی مرکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد گــرگان اعــام شــد‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫پزشــکی قانونــی علــت تامــه فــوت ایــن مددجــو‬ ‫را ایســت قلبــی شــوکی ناشــی از فشــار بــه عناصــر‬ ‫حیاتــی گــردن اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پزشــکی قانونــی صدمــات بدنــی بــر‬ ‫پیکــر ایــن مددجــو را هــم تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســپانلو گفــت‪ :‬پــس از اعالم نظــر پزشــکی قانونــی‬ ‫دربــاره علــت فــوت‪ ،‬دو نفــر از کارکنــان مرکــز تــرک‬ ‫اعتیــاد کــه بــه ضــرب و جــرح و درگیــری بــا ایــن‬ ‫مددجــو اقــرار کــرده بودنــد بــا صــدور قــرار‪ ،‬بازداشــت و‬ ‫روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫تحقیقــات پرونــده انجــام شــده و بــا اعــام نظــر‬ ‫پزشــکی قانونــی بــه زودی کیفرخواســت متهمــان‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت دی مــاه ســال گذشــته‪ ،‬گــزارش فــوت‬ ‫یــک مددجــوی کمــپ تــرک اعتیــاد در گــرگان اعــام‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان گفــت‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود امســال بــا افزایــش ‪ 50‬درصــدی ســطح‬ ‫زیرکشــت در مجتمــع پــرورش میگــو گمیشــان بــه تولیــدی بالــغ بــر ‪ 5000‬تــن‏رشــد یابــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل شــیالت گلســتان مهنــدس ســید جــواد قــدس علــوی در‬ ‫جلســه کارگــروه فنــی تکثیــر و پــرورش میگــو اســتان تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه ‏الزاماتــی کــه در‬ ‫مجــوز محیــط زیســت عنــوان شــده بایــد مدیریــت در مجتمــع بصــورت واحــد باشــد و شــرکت تعاونــی‬ ‫پــرورش دهنــدگان میگــو اســتان بایــد بعنــوان مدیریــت‏واحــد مجتمــع میگــوی گمیشــان (فــاز ‪ )1‬بــر‬ ‫اســاس مجــوز صــادره از محیــط زیســت اســتان مســائل و مــوارد را پیگیــری و ســایر شــرکت هــا و‬ ‫پــرورش دهنــدگان میگــو نیــز در‏ایــن راســتا بــا شــرکت تعاونــی همــکاری مســتمر داشــته باشــند‪.‬‏‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬فصــل پــرورش ســال جــاری بعلــت گــذر از بیمــاری و افزایــش ســطح و تولیــد‬ ‫اعالم نظر پزشکی قانونی درباره‬ ‫علت فوت مددجوی یکی‬ ‫از مراکز ترک اعتیاد گرگان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار دادســتان مرکز اســتان گفــت‪ :‬پزشــکی‬ ‫قانونــی علــت تامــه فــوت این مددجو را ایســت قلبی شــوکی ناشــی از‬ ‫فشــار بــه عناصــر حیاتــی گــردن اعــام کــرد‪.‬‬ ‫محمــود اســپانلو افــزود‪ :‬پزشــکی قانونــی صدمــات بدنــی بــر پیکر این‬ ‫مددجــو را نیــز تاییــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫دادســتان اســپانلو گفــت‪ :‬پــس از اعالم نظــر پزشــکی قانونــی دربــاره‬ ‫علــت فــوت‪ ،‬دو نفــر از کارکنــان مرکــز تــرک اعتیــاد که به ضــرب و جرح‬ ‫و درگیــری بــا ایــن مددجــو اقــرار کــرده بودنــد بــا صــدور قــرار ‪ ،‬بازداشــت‬ ‫و روانــه زنــدان شــدند‪.‬‬ ‫محمــو اســپانلو افــزود‪ :‬تحقیقــات پرونــده انجام شــده و بــا اعالم نظر‬ ‫پزشــکی قانونی به زودی کیفرخواســت متهمان صادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫دی مــاه پارســال ‪ ،‬گــزارش فــوت یــک مددجــوی کمــپ تــرک اعتیــاد‬ ‫در گــرگان اعــام شــد ‪.‬‬ ‫عــارف کیانــی اظهــار داشــت‪ :‬زن سرپرســت خانــوار در‬ ‫شــهر اگــر دارای دو عضــو معلــول باشــد ‪ ۱۷۰‬میلیــون‬ ‫تومــان کمــک بالعــوض بــرای احــداث مســکن و در‬ ‫روســتا ‪ ۸۵‬میلیــون تومــان کمــک بالعــوض دریافــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی گلســتان افــزود‪ :‬امــا اگــر دارای‬ ‫یــک عضــو معلــول باشــد ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان بالعــوض‬ ‫بــرای مســکن دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۱۹۶‬واحــد مســکونی‬ ‫ســهمیه داشــتیم کــه در ســال ‪ ۹۹‬بــه ‪ ۴۷۱‬واحــد رســید و‬ ‫در ســال قبــل(‪ )۱۴۰۰‬ایــن عــدد ‪ ۶۲۲‬واحــد بــود کــه ‪۷۱۹‬‬ ‫واحــد را تحویــل دادیــم‪.‬‬ ‫کیانــی از افزایــش ‪ ۲.۵‬برابــری اعتبــارات بهزیســتی‬ ‫گلســتان خبــر داد و گفــت‪ :‬دولــت جدیــد اهتمــام‬ ‫ویــژه ای بــه بحــث مســکن داشــته اســت‪.‬‬ ‫طبق گفته سرپرســت بهزیســتی گلســتان ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای مســکن دو معلــول و تــک معلــول‬ ‫بــوده و در ســال گذشــته اعتبــارات ایــن بخــش ‪۴۳‬‬ ‫میلیــارد تومــان بالعــوض بــود‪.‬‬ ‫وی در خصــوص اشــتغال هــم گفــت‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۵۶‬میلیــارد تومــان اعتبــار داشــتیم که توانســتیم هزار و‬ ‫‪ ۱۴۶‬شــغل ایجــاد کنیم‪.‬‬ ‫کیانــی بیــان کــرد‪ :‬دو هــزار و ‪ ۵۷۷‬خانــوار دو معلــول‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۴‬خانــوار ســه معلــول‪ ۳۰ ،‬خانــوار ‪ ۴‬معلــول و ‪۱۰‬‬ ‫خانــوار پنــج معلــول در گلســتان داریــم‪.‬‬ ‫به گفته سرپرســت بهزیستی گلســتان کل افراد دارای‬ ‫معلولیت در استان ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬خانوار هستند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در جلســه ای بــا روســای ادارات‬ ‫مخابرات شهرســتان از فیبر رســانی به ‪ 45‬ســایت همراه اول تا پایان‬ ‫خــرداد خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از اداره روابــط عمومــی مخابــرات منطقه‬ ‫گلســتان ‪ ،‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی در جلســه ای کــه بــا روســای‬ ‫ادارات مخابــرات شهرســتان هــا داشــت گفــت ‪ :‬در ادامــه اجــرای پروژه‬ ‫فیبــر رســانی بــه ســایت هــای همــراه اول ‪ 45 ،‬ســایت مــی بایســت تــا‬ ‫پایــان خــرداد فیبــر رســانی شــود‪.‬‬ ‫وی پــروژه فیبــر رســانی بــه ســایت هــای همــراه اول را از مهــم تریــن‬ ‫پروژه ها دانست وضمن اشاره به بسیار زیاد ان بر کیفیت ارتباطات‬ ‫ســیار افــزود ‪ :‬رضایــت منــدی مشــتریان از تامیــن ارتباطــات پایــدار و با‬ ‫کیفیت کسب می شود و این موضوع بسیار حائز اهمیت می باشد‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان از خدمــت رســانی شــبانه روزی‬ ‫مخابــرات بــه مــردم گفــت و ادامــه داد ‪ :‬تــاش هــا در جهــت رفــع‬ ‫خرابــی هــا در کوتاه تریــن زمــان ادامــه داد و بــه منظــور برقــراری‬ ‫مجــدد ارتباطــات مخابراتــی هنــگام خرابــی حتــی در ایــام تعطیــل نیــز‬ ‫کارشناســان مخابــرات امــاده خدمــت رســانی هســتند ‪.‬‬ ‫دکتــر غالمعلــی شــهمرادی در ادامــه جلســه بــه بررســی وضعیــت‬ ‫دایرای ‪ ،adsl‬تلفن ثابت و میزان کاهش الوصولی در شهرســتان ها‬ ‫پرداخــت و بــا ارائــه امــار عملکــرد از ادارات مخابــرات خواســت نقــاط‬ ‫ضعــف را شناســایی و نســبت بــه تقویــت شــاخص ها اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان خراســان شــمالی گفــت‪ ۲۰ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار در‬ ‫ســالجاری بــرای تعمیــر و بازســازی چهــار اســتخر اســتان اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫داوود خدابنــده اظهــار داشــت‪ :‬تعطیلــی اســتخرها بعــد از شــیوع کرونــا موجــب نواقص فنــی در برخی‬ ‫از مجموعــه هــای ابــی شــده اســت کــه بــا تزریــق ایــن اعتبــار بــزودی اســتخرهای زیــر نظــر اداره کل‬ ‫ورزش و امورجوانــان اســتان فعــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بعــد از انجــام تعمیــرات و رفــع نواقــص فنــی‪ ،‬ایــن اســتخرهای شــنا بــرای اجــاره بــه مزایــده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فیبر رسانی به ‪ 45‬سایت همراه اول‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫تعمیر استخرهای خراسان شمالی‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫‪7‬‬ ‫بســیار حســاس مــی باشــد کــه در همیــن راســتا نیــاز بــه همــکاری بیشــتر ســه ‏ضلــع تولیــد ( بهــره‬ ‫بــرداران ‪ ،‬شــیالت و دامپزشــکی) احســاس مــی شــود‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اعــام امادگــی شــرکت تکثیــر بچــه میگــو محــک گمیشــان‪ ،‬مقــرر مــی شــود‬ ‫شــرکت تعاونــی جهــت حمایــت از ایــن مرکــز بعنــوان تنهــا مرکــز تکثیــر بچــه‏میگــو در اســتان و پــس‬ ‫از ارائــه برنامــه خــروج پســت الرو حــدود ‪ 20‬درصــد از بچــه میگــو هــای مــورد نیــاز شــرکت هــای‬ ‫پــرورش دهنــده را پــس از تاییــد دامپزشــکی از ایــن‏مرکــز محــک تهیــه نماینــد‪.‬‏‬ ‫مدیــر کل شــیالت گلســتان در خصــوص امــاده ســازی مــزارع جهــت پــرورش میگــو خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت کاســپین کیــان پــاد بــرای مرحلــه اول نســبت بــه تمیــز کــردن‏حوضچــه ضــد عفونــی‬ ‫و تامیــن مــواد ضــد عفونــی اقــدام مــی نمایــد و شــرکت تعاونــی نیــز مــی بایســت نســبت بــه‬ ‫برنامــه زمانبنــدی امــاده ســازی حوضچــه ورودی مجتمــع بــرای‏ســایر بهــره بــرداران اقــدام الزم‬ ‫را انجــام دهــد‪.‬‏‬ ‫مهنــدس قــدس علــوی در پایــان گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه برقــراری اب و کانالهــا در حــال حاضــر‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــد اداره کل شــیالت پــس از اعــام جــدول‬ ‫برنامــه ذخیــره ســازی میگــو تاییــد‏شــده شــرکت‬ ‫تعاونــی از تاریــخ ‪ 20‬اردیبهشــت اب مــورد نیــاز را‬ ‫بــرای مــزارع پــرورش میگــو تامیــن نمایــد‏‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ســال گذشــته ‪ 1565‬تــن میگــو‬ ‫در ‪ 1203‬هکتــار از مــزارع مجتمــع پــرورش میگــو‬ ‫گمیشــان تولیــد شــد‪.‬‏‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫‪ ۷۱۹‬واحد مسکونی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به خانوارهای معلول‬ ‫گلستانی واگذار شد‬ ‫‪2‬‬ ‫دمای هوا ‪ 20‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 70‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫طوفان تندری‪ .‬بیشینه ‪ 20‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد پیشرفت فیزیکی باند‬ ‫دوم محور بجنورد به اسفراین‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار بــه نقــل از اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫خراســان شــمالی قاســم قاســمی اظهــار داشــت‪ :‬بــا مســاعد شــدن‬ ‫شــرایط جــوی جهــت اســفالت پــروژه هــا‪ ،‬اســفالت پــروژه بانــد دوم‬ ‫محــور بجنــورد بــه اســفراین از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در‬ ‫جبهه هــای مختلــف شــروع شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کل محــور ‪ ۱۰‬کیلومتــر از پلیــس راه اســفراین‬ ‫تــا ورودی اســفراین اســت کــه تاکنــون از ایــن ‪ ۱۰‬کیلومتــر حــدود ‪۲‬‬ ‫کیلومتــر اســفالت در ســال قبــل انجــام شــده و بقیــه اســفالت طــی‬ ‫مــاه هــای اینــده انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قاســمی افــزود‪ :‬حجــم خاکبــرداری کل ‪ ۱۰‬کیلومتــر ‪ ۴۹۵۰۰‬متــر‬ ‫مکعــب و حجــم خاکریــزی ‪ ۴۷۳۰۱‬متــر مکعــب اســت کــه مجموعــا ً‬ ‫عملیــات خاکــی ایــن پــروژه حــدود‪ ۴۳‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــروژه تکمیــل و احــداث بانــد دوم محــور بجنــورد بــه‬ ‫اســفراین دارای معارض هایــی همچــون تملــک اراضــی و عــدم‬ ‫همــکاری مالکیــن و کمبــود اعتبــار جهــت تملــک‪ ،‬عــدم جابجایــی‬ ‫کل تیرهــای بــرق‪ ،‬تداخــل بــا تپــه میــراث فرهنگــی و دســتگاه هــای‬ ‫خدمــات رســان اســت کــه جهــت مرتفــع شــدن این معــارض همکاری‬ ‫و مســاعدت ســایر ارگان هــای مرتبــط را مــی طلبــد‪.‬‬ ‫خدابنــده بــا بیــان اینکــه بعــد از شــیوع کرونــا‪ ،‬اســتخرها درامــدی نداشــته انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬گرچــه بــا تغییــر‬ ‫رنگبنــدی هــا برخــی مجموعــه هــای ورزشــی بــا شــرایطی خــاص بازگشــایی مــی شــدند ولی با ایــن وجود‬ ‫اســتقبالی از اســتخرها انجــام نمــی شــد و ایــن امــر منجــر بــه تعطیلــی بســیاری از این اســتخرها شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ابالغیــه وزرات ورزش و امــور جوانــان‪ ،‬اجــاره بهــای اســتخرهایی کــه زیــر نظــر‬ ‫اداره کل ورزش و امورجوانــان اســتان اســت‪ ،‬بخشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫خدابنده با اشــاره ســاخت ‪ ۲‬اســتخر در شهرســتان های فاروج و گرمه با ‪۳۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اینک چهار اســتخر در شهرســتان های بجنورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬اســفراین و مانه و ســملقان زیر‬ ‫نظــر اداره کل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان فعالیــت می کنند‪.‬‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۰‬اســتخر در‬ ‫اســتان خراســان شــمالی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خراســان شــمالی بــا ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫ورزشــکار بیمه شــده دارای ‪۴۵‬‬ ‫هیــات ورزشــی فعــال اســت‬ ‫کــه ‪ ۱۹۷‬فضــای ورزشــی بــرای‬ ‫ورزشــکاران در ایــن اســتان‬ ‫شــمال شــرق کشــور وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۸۶۳‬تن روغن مصرفی‬ ‫برای شهروندان‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬ســهم خراســان شــمالی‬ ‫از ‪ ۷۰‬هــزار تــن روغــن تامیــن شــده در کشــور‪ ،‬توزیــع ‪ ۸۶۳‬تــن از ایــن محصــول در مــاه اتــی اســت‪.‬‬ ‫محمــد هندابــادی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان روغــن بــا قیمــت مصــوب در بــازار اســتان توزیــع‬ ‫می شــود و مــردم نگــران تامیــن ایــن محصــول نباشــند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مــاه گذشــته ‪ ۳۲۵‬تــن روغــن در اســتان توزیــع شــد و بــا ایجــاد کمبــود‬ ‫در ایــن محصــول در بــازار‪ ،‬از ‪ ۶‬اردیبهشــت مــاه جــاری توزیــع ‪ ۱۲۰‬تــن روغــن در بــازار اســتان اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه از ایــن میــزان‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از روغــن مایــع و مابقــی روغــن جامــد اســت افــزود‪ :‬در یــک هفتــه اخیــر ‪ ۹۰‬تــن از‬ ‫روغن هــای توزیــع شــده مختــص شــهر بجنــورد بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون روغــن خوراکــی در ‪ ۱۰۰‬فروشــگاه صنفــی و ســه فروشــگاه زنجیــره ای‬ ‫در حــال توزیــع اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســته هــای پنــج کیلوگرمــی روغــن جامــد بــا قیمــت ‪۹۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان و هــر قوطــی ‪ ۸۱۰‬گرمــی روغــن مایــع یکهــزار و ‪ ۳۶۵‬تومــان عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫هندابادی افزود‪ :‬احتکار خانگی و خرید بیش از نیاز ســبب بروز مشــکل در بازار روغن خوراکی‬ ‫در اســتان شــده اســت از این رو از مردم انتظار می رود کاال را به اندازه نیاز خریداری کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 23‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 84‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫بارش های پراکنده‪ .‬بیشینه ‪ 23‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫چهار شنبه ‪14‬‬ ‫اردیبهشت گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫مبنای عقد با بانک عملکرد‬ ‫ناظر بر سند است‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬بــرای بانک هــای دولتــی رویکــرد راهبــردی بســته ‪ ، ۱۴۰۱‬همــان چیــزی اســت‬ ‫کــه در ســند تحــول دولــت‏تدویــن و پیــش بینــی شــده و بــه رئیــس جمهــور محتــرم نیــز تقدیــم شـد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار ‪ ،‬وزیــر اقتصــاد در گفتگویــی تلویزیونــی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســند‬ ‫راهبردهــا و سیاســت های‏بخــش بانکــی وزارت اقتصــاد کــه بــا حضــور مدیــران عامــل بانک هــای‬ ‫دولتــی رونمایــی و ابــاغ شــد‪ ،‬اظهــار داشــت ‪ :‬مبنــای عقــد‏اخــوت مــا بــا مدیــران بانکــی کشــور‬ ‫براســاس عملکــرد ناظــر بــر ایــن ســند خواهــد بــود‪ ،‬بنابرایــن انتظــار دقیــق و جــدی مــا ایــن اســت‬ ‫‏کــه در زمینــه افزایــش اعتبــار ســنجی و جایگزیــن شــدن نظامــات اعتبــار ســنجی بــه جــای نظام هــای‬ ‫ســنتی وثایــق و تضمیــن هایــی‏اســت کــه پیــش از ایــن وجــود داشــته و بخــش زیــادی از مــردم و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی را دچــار مشــکل مــی کــرد و مانــع از دسترســی‏ان هــا بــه تامیــن مالــی مــی ش ـد‪‎.‎‬‬ ‫بــه گــزارش شــبکه اخبــار اقتصــادی و دارایــی ایــران (شــادا)‪ ،‬وزیــر اقتصــاد پاســخ بــه پرسشــی در‬ ‫خصــوص اهــداف و‏محورهــای ســند راهبردهــا و سیاسـت های بخــش بانکــی وزارت امــور اقتصــادی‬ ‫و دارایــی و زمــان اغــاز اجــرای ایــن ســند‪،‬‏گفــت‪ :‬مــا در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی معتقــد‬ ‫هســتیم اگــر ســند تحــول دولــت ابــاغ می شــود و اگــر نقشــه راه رشــد غیــر‏تورمــی در دســتور‬ ‫کار دولــت قــرار مــی گیــرد و اگــر امســال بــرای حمایــت از تولیــد بــا تمرکــز بــر دانــش بنیان هــا و‬ ‫اشــتغال زایی‏معرفــی می شــود‪ ،‬بنابرایــن در ایــن مســیرها حتمــا ً بانــک هــای دولتــی پیــش قــراول‬ ‫و پیــش قــدم باشــند‪‎.‎‬‬ ‫خانــدوزی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا همــکاری کارشناســان و متخصصــان بانکــی‪ ،‬ســندی در فروردیــن مــاه‬ ‫تدویــن شــد کــه از امــروز‏رســما ً ابــاغ شــد‪ ،‬بــرای اینکــه ایــن ســند محــور ارزیابــی هــا و نظارت هــای‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــر شــبکه‏بانک هــای دولتــی باشـد‪‎.‎‬‬ ‫خانــدوزی بــا اشــاره بــه اینکــه محورهــا و محتــوای ایــن ســند کامــا ًبــا مصوبــات شــورای پــول و اعتبار‬ ‫و بانــک مرکــزی‏ســازگار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه نظــر مــا بــا توجــه بــه اقتضائــات امســال در حــوزه اشــتغال‬ ‫و بنــگاه هــای دانــش بنیــان نیــاز بــود کــه‏اولویــت هایــی در ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه شــود‪،‬‬ ‫از نظــر افزایــش شــفافیت در نظــام بانکــی از جملــه اینکــه مســئله‏پاســخگویی مدیــران و قابلیــت‬ ‫نظــارت پذیــری در تمــام بانک هــای دولتــی فراهــم بشــود‪ ،‬مقــرر شــد کــه نــه فقــط بــه صــورت‬ ‫مــوردی‏بلکــه حتــی صورت هــای مالــی میــان دوره ای شــش ماهــه و ســاالنه تمــام بانک هــای دولتــی‬ ‫و تمــام شــرکت های زیــر مجموعــه‏بانک هــای دولتــی و همچنیــن موضــوع تســهیالت کالن بانکــی و‬ ‫تعهــدات کالن اشــخاصی کــه تســهیالت کالنــی از بانک هــا دریافــت‏مــی کننــد‪ ،‬بــه عنــوان یــک رویــه‬ ‫جــاری و مســتمر از طــرف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی منتشــر گــردد‪‎.‎‬‬ ‫حوادث‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت‬ ‫اجتماعی در علی اباد کتول‬ ‫اعتراف به ‪ 25‬فقره سرقت‬ ‫کابل برق در «گالیکش»‬ ‫قدردانی فرماندار ازادشهر‬ ‫از عملکرد پلیس شهرستان‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســرهنگ «الیــاس تازیکــه» در‬ ‫گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬طــرح ارتقــاء‬ ‫امنیــت اجتماعــی در راســتای مطالبــه مــردم از پلیــس در ایجــاد‬ ‫امنیــت و سالم ســازی محیــط اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن طــرح ‪4‬ســارق دســتگیر کــه پــس از انجــام‬ ‫تحقیقــات تکمیلــی و فنــی پلیــس بــه ‪6‬فقــره انــواع ســرقت‬ ‫اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تازیکــه افــزود‪ :‬در راســتای ایــن طرح‪12‬معتــاد پرخطر‬ ‫در جهــت زیباســازی شــهر و روســتا از معابــر و اماکــن عمومــی و‬ ‫همچنیــن پــارک هــای ســطح شهرســتان جمــع اوری و تحویــل‬ ‫کمــپ تــرک اعتیــاد شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی علــی ابــاد کتــول در پایــان گفــت ‪ :‬کشــف‬ ‫‪3‬قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز‪ ،‬کشــف یــک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت ســرقتی و کشــف حــدود ‪2‬تــن اهــن االت و درب‬ ‫اهنــی ســرقتی از دیگــر موفقیــت هــای طــرح مذکــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از ســرهنگ «فــرزاد تاجــره» در‬ ‫ت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در پــی‬ ‫گفــ ‬ ‫وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در گالیکــش‪ ،‬دســتگیری‬ ‫ســارق بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مامــوران بــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی و میدانــی‬ ‫موفــق شــدند ســارق را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع‬ ‫قضائــی وی را در مخفیگاهــش دســتگیر کننــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهــم در‬ ‫تحقیقــات اولیــه بــه ‪ 25‬فقــره ســرقت کابــل بــرق در شهرســتان‬ ‫گالیکــش اقــرار کــرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تاجــره بــا اشــاره بــه معرفــی ســارق بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح‪ ،‬گفــت‪ :‬پلیــس گلســتان اجــازه جــوالن دادن بــه‬ ‫مجرمــان و قانــون شــکنان نخواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار از پایــگاه خبــری پلیــس‪« ،‬ســید‬ ‫جــواد کریمــی»‪ ،‬ضمــن قدردانــی از زحمــات فرمانــده و کارکنــان‬ ‫انتظامــی شهرســتان در کاهــش جرایــم و ایجــاد امنیــت مطلــوب‬ ‫در ســطح شهرســتان اظهــار داشــت‪ :‬امــروزه مــردم قــدردان‬ ‫زحمــات بــی منــت پلیــس خدمتگــذار هســتند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬برقــراری نظــم و امنیــت بــرای شــهروندان‬ ‫کاری بســیار بــزرگ اســت کــه نیــروی انتظامــی شهرســتان در‬ ‫ایــن ماموریــت موفــق بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار ازادشــهر گفــت‪ :‬پلیــس در تامین نظــم و امنیت جامعه‬ ‫جانانــه تــاش مــی کنــد لــذا دســتگاه هــای دیگــر نیــز بایــد ســهم و‬ ‫نقــش خــود را در ایــن راســتا بدرســتی انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫وی خدمــت در نیــروی انتظامــی را عبــادت برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫نیــروی انتظامــی مجموعــه ای منســجم‪ ،‬اثربخــش و پویــا اســت‬ ‫کــه از کارکنانــی صدیــق‪ ،‬ســخت کــوش‪ ،‬پرتــاش و فرزنــدان‬ ‫شایســته انقــاب تشــکیل شــده اســت کــه بــا اقدامــات شاســیته‬ ‫خــود اعتمــاد عمومــی را جلــب کــرده انــد‪.‬‬ ‫برای مبارزه‬ ‫با افات مزارع‬ ‫‪۷۵‬میلیاردریال‬ ‫نیاز است‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ ۷۵ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای مبــارزه بــا افــات ســن گنــدم‪،‬‬ ‫ملــخ و جونــدگان در ســطح مراتــع و مــزارع ایــن اســتان نیــاز اســت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‪ ،‬محمــد‬ ‫رضایــی‪ ،‬مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهادکشــاورزی خراســان‬ ‫شــمالی در اظهارکــرد‪ ۷۵ :‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای مبــارزه بــا افــات‬ ‫ســن گنــدم‪ ،‬ملــخ و جونــدگان در ســطح مراتــع و مــزارع ایــن اســتان‬ ‫نیــاز اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تعــداد افــات و بیمــاری هــای گیاهــی در ســطح مــزارع‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬مــورد اســت امــا مبــارزه بــا برخــی از افــات جنبــه‬ ‫حاکمیتــی دارد کــه بــرای ایــن امــر نیــز بــه اعتبــار بــرای خریــد ســم‪،‬‬ ‫ســمپاش و نیــروی کار اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫افــزود‪ :‬از مجمــوع اعتبــار مــورد نیــاز ‪ ۳۲‬میلیــارد ریــال مصــوب شــده‬ ‫اســت کــه تاکنــون ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه امســال تنها با هفت میلیارد ریال اعتباربرای‬ ‫مبــارزه بــا افــات اختصــاص یافتــه‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬از مســئوالن مربــوط‬ ‫مــی خواهیــم کــه بــرای ایــن مهــم اعتبــار مــورد نیــاز را تخصیــص‬ ‫دهنــد زیــرا هــر نــوع افتــی در زمــان مشــخصی نیــاز بــه مبــارزه دارد‬ ‫در غیــر اینصــورت بــا افزایــش جمعیــت و مشــکالت زیــادی مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر در اراضــی کــه بــه افــات الــوده شــده انــد بــه‬ ‫موقــع مبــارزه نکنیــم ســطح خســارت افزایــش مــی یابــد و همچنیــن‬ ‫بــرای ســال هــای اینــده نیــز ســطح کانــون هــا بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی بــر‬ ‫مبــارزه بــا ســن غــات در ســطح اراضــی دیــم اســتان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬بعضــا برخــی از کشــاورزان دیــم کار بــه دلیــل کاهــش ســطح‬ ‫ســبز گنــدم از مبــارزه بــا افــات دســت کشــیده انــد و بــه نوعــی مــزارع‬ ‫را رهــا خواهنــد کــرد کــه مبــارزه بــا افــات در ایــن شــرایط بــر عهــده‬ ‫دولــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خراســان شــمالی مبــارزه بــا افــت ســن در مــزارع‬ ‫غــات از اولویت هــای کاری ایــن مدیریــت اســت کــه توجــه بــه‬ ‫ایــن مهــم‪ ،‬موجــب ارتقــای کیفیــت و کمیــت محصــول گنــدم و جــو‬ ‫تولیــدی اســتان می شــود‪.‬‬ ‫رضایــی گفــت‪ :‬موجــودی ســم را نیــز نمــی توانیــم کامــل مصــرف‬ ‫کنیــم چــرا کــه احتمــال شــیوع بحــران را نیــز مــی دهیــم کــه بایــد‬ ‫ذخیــره ســم داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زمــان مبــارزه بــا ســن گنــدم هــم اینک فرا رســیده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ ۳۰ :‬هــزار هکتــار از کشــتزارهای غــات اســتان‬ ‫در معــرض تهدیــد ســن گنــدم اســت کــه کشــاورزان بایــد مبــارزه‬ ‫شــیمیایی بــا ایــن افــت را جــدی بگیرنــد‪.‬‬ ‫رضایــی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه گــرم شــدن هــوا ســن غــات از اماکــن‬ ‫زمســتان گــذران‪ ،‬ارتفاعــات و کــوه هــا به ســمت مــزارع رزیــش کرده‬ ‫نگاه درامدی شهرداری گرگان به افزایش عوارض‬ ‫حجــت مقســم اظهــار داشــت‪ :‬اجــرای مصوبــه عــوارض شــهرداری گــرگان تــا ســه مــاه دیگــر تمدیــد‬ ‫شــده و هــم اکنــون ماننــد تعرفــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫انــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بــه نــرم مبــارزه رســیده اســت کشــاورزان‬ ‫بایــد بــرای مبــارزه اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬هــم اینــک کشــتزارهای گنــدم و جــو در بخــش هایــی از‬ ‫اســفراین‪ ،‬مانه و ســملقان‪ ،‬بجنورد‪ ،‬شــیروان‪ ،‬فاروج‪ ،‬سنخواســت‬ ‫و خراشــا در جاجــرم بــه ســن غــات الــوده شــده انــد‪ ،‬کشــاورزان در‬ ‫ایــن مرحلــه کــه رشــد گنــدم و جــو کمتــر اســت راحــت تــر مــی تواننــد‬ ‫سمپاشــی کنند‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیــان اینکــه ســن زدگــی در اراضــی ابــی نیــز خســارت وارد‬ ‫مــی کنــد تصریــح کــرد‪ :‬کشــاورزان بایــد مبــارزه بــا ســن مــادری را‬ ‫جــدی بگیرنــد چــرا کــه در مرحلــه پــوره ســن متحمــل خســارت هــای‬ ‫بیشــتری خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬ســن گنــدم مهــم تریــن و خســارت زاتریــن افــت در حــوزه‬ ‫کشــاورزی اســت‪ ،‬هــر ســاله ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۶۵‬درصــد از ســطح اراضــی زراعی‬ ‫اســتان زیــر کشــت غــات از جملــه گنــدم و جــو مــی رود کــه فعالیت‬ ‫ایــن افــت گســترده تریــن افــت در حــوزه کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مبــارزه بــا جونــدگان نیــز در ‪ ۲‬مرحلــه از ســال در اســفند‬ ‫و فروردیــن انجــام مــی شــود کــه بــا توجــه بــه جمعیــت زیــاد افــت‬ ‫در ایــن زمــان از کشــاورزان مــی خواهیــم کــه بــه موقــع مبــارزه را‬ ‫اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫رضایــی عنــوان کــرد‪ :‬ســم در اختیــار کشــاورزان قــرار مــی دهیــم کــه‬ ‫انــان نیــز بــا گذاشــتن طعمــه و تکــرار ان بــا انــواع جونــدگان مبــارزه‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــر مبــارزه بــا ملــخ نیــز تاکیــد کرد و گفت‪ :‬باید بعد از شناســایی‬ ‫کانــون هــای ملــخ مبــارزه را بــه موقــع انجــام دهیــم چــرا کــه اگــر بــه‬ ‫مرحلــه پــرواز برســد مبــارزه ســخت تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رضایــی ادامــه داد‪ :‬بعــد از شناســایی کانــون هــای ملــخ در‬ ‫عرصه هــای منابــع طبیعــی مبــارزه انجــام شــود تــا بــه مــزارع ورود‬ ‫پیــدا نکننــد چراکــه خســارت زیــادی وارد خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان افــزود‪ :‬ســاخت و ســاز در بافــت فرســوده گــرگان ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫معــاف بــوده و بایــد درون زایــی شــده و شــهر نامتناســب گســترش نیابــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه افزایــش عــوارض در ســال قبــل‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تولیدکننــدگان‪ ،‬انبــوه ســازان و نظــام‬ ‫مهندســی از افزایــش عــوارض شــاکی بــوده و در ایــن زمینــه نقــد جــدی بــه شــهرداری داریــم‪.‬‬ ‫مقســم بــا بیــان اینکــه شــهردار گــرگان بایــد تبعــات افزایــش عــوارض را توضیــح دهــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫شــهرداری اعــام کــرد کــه تعرفــه عــوارض ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش یافتــه امــا در منطقــه یــک نــرخ هــا‬ ‫متفــاوت بــود و میانگیــن ان بیشــتر از ‪ ۳۰‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای اســامی شــهر گــرگان تصریــح کــرد‪ :‬بــه نظــر مــی رســد کــه شــهرداری از ایــن‬ ‫مســئله (تاخیــر در اجــرا) نــگاه درامدزایــی داشــته در حالــی کــه مــا مدعــی هســتیم کــه ســازندگان‬ ‫شــرکای اقتصــادی مــا هســتند‪.‬‬ ‫رهبری فکری و نرخ ویزیت‬ ‫پزشک عمومی!‬ ‫خــدا را کــرور کــرور شــکر در ایــن اوضــاع تــورم و گرانی (‬ ‫ببخشــید مختصــر افزایــش قیمــت هــا) دوســتان نظام‬ ‫پزشــکی بــا اســتراتژی «رهبــری فکــری» یــا ‪Thought‬‬ ‫‪ Leadership‬در اعــام نــرخ هــای جدیــد تعرفــه‬ ‫ویزیــت پزشــکان متناســب بــا تــورم جامعــه‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫افزایــش رضایــت پزشــکان‪ ،‬نــا خوداگاه زمینــه افزایش‬ ‫و توســعه ورزش هــای همگانــی را‬ ‫خودمراقبتــی‬ ‫هــم در جامعــه فراهــم کردنــد! در حقیقــت بــا این حق‬ ‫ویزیــت هــای نجومــی اگــر فکــر مــی کنید کســی منبعد‬ ‫دنبــال دارو و درمــان مــی رود زهــی خیــال باطــل ‪  ....‬‬ ‫یعنــی اگــر از فــردا فســت فــودی هــا و کلــه پــزی‬ ‫هــا بســاط شــان را یهویــی جمــع کردنــد و دوبــاره‬ ‫کتابفروشــی راه انداختنــد و همزمــان صبــح بــه صبــح‬ ‫خلــق اللــه بــرای رفتــن بــه پــارک و پیــاده روی و ورزش‬ ‫همگانــی گــوی ســبقت را از هــم ربودنــد‪ ،‬تعجــب‬ ‫نکنیــد‪ .‬قــرار نیســت کســی بــه لیــگ جهالــی المــاس‬ ‫اعــزام شــود و سیاسـت های وزارت بهداشــت و ورزش‬ ‫و جوانــان و برنامــه کتــاب بــاز رســانه ملــی در خصــوص‬ ‫توســعه ورزش همگانــی و افزایــش ســرانه مطالعــه‬ ‫جــواب نــداده اســت؛ بلکــه افزایــش تعرفــه هــای‬ ‫پزشــکی‪ ،‬خلــق اللــه را بــه ســمت «دکتریــن ســامت»‬ ‫و «خــود مراقبتــی» خِرکش(گرفتــن یقــه کســی و بــه‬ ‫اجبــار جایــی بــردن) کــرده اســت!‬ ‫یعنــی اســتفاده صحیــح از رهبــری فکــری در ایــن‬ ‫راهبــرد بــه اعلــی درجــه دیــده مــی شــود‪ .‬در جریــان‬ ‫هســتید کــه رهبــری فکــری‪ ،‬المصــب یک تغییــر بزرگ‬ ‫و همیشــگی در یــک جامعــه ایجــاد می کنــد و کســی‬ ‫کــه ایده هــای نــو ارائــه می دهــد و ان هــا را عملــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬رهبــر فکــری ان بــازار نــام دارد‪ .‬ایــن راهبــرد بــا‬ ‫حــرف زدن و شــعار هــم رابطــه خوبــی نــدارد چــون در‬ ‫اســتراتژی رهبــری فکــری بایــد بــه تمــام حرف هــا عمــل‬ ‫کــرد و ایده هــا را نیــز عملــی نمــود‪.‬‬ ‫البتــه ایــن مــدل رهبری فکــری را قبال ًدر ایــران خودرو‬ ‫و ســایپا شــاهد بودیــم کــه بــا تولیــد ارابــه هــای نعــش‬ ‫کــش کــه در تصادفــات بــه چنــد قســمت نامســاوی‬ ‫تقســیم می شــوند و کمربنــد ایمنــی شــان در حــد‬ ‫کمربنــد تنبــان عمــو ســیفی( ســرایدار مدرســه مــا)‬ ‫کارایــی ندارنــد‪ ،‬عــاوه بــر ایجــاد نگــرش هــای جدیــد‬ ‫در خصــوص بهانــه بــرای مــردن و دنیــای فانــی و ‪...‬‬ ‫باعــث شــده انــد تــا مــردم قوانیــن راهنمایــی و رانندگی‬ ‫را بیشــتر رعایــت کننــد و انهایــی کــه خانــواده شــان را‬ ‫دوســت دارنــد‪ ،‬در جــاده هــا از هشــتاد نــود کیلومتــر‬ ‫تنــد تــر نرانند!‬ ‫بمانــد کــه ایــن اســتراتژی در امــوزش و پــرورش‬ ‫هــم تــا حــدود زیــادی جــواب داده اســت و در حالــی‬ ‫معلــم بــا ‪ 25‬ســال ســابقه هنــوز ‪ 4‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه خــط فقــر بدهــکار اســت کمــا فــی الســابق قبــراق‬ ‫و ســرحال‪ ،‬بخشــنامه هــای رتبــه بنــدی را بــا جدیــت‬ ‫زیــر و رو می کنــد تــا شــاید بتوانــد بــا تالیــف کتــاب‪،‬‬ ‫چــاپ مقالــه در نشــریات معتبــر علمــی مــورد تائیــد‬ ‫ســازمان پژوهش هــا‪ ،‬ارائــه پیشــنهادات ســازنده‪،‬‬ ‫شــرکت در کالس هــای ضمــن خدمــت‪ ،‬جشــنواره ها‬ ‫و همایــش هــا‪ ،‬ارائــه الگوهــای برتــر تدریــس‪ ،‬کســب‬ ‫عنــوان در جشــنواره هــای علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و‬ ‫‪ ...‬امتیــازات را کســب کنــد و چندرغــاز بــه حقوقــش‬ ‫اضافــه شــود تــا شــاید بتوانــد بــه خــط فقــر پوزخنــد‬ ‫بزنــد! یعنــی رهبــری فکــری در ایــن دکتریــن حقوق کم‬ ‫عامــل بهبــود کیفیــت اموزشــی مــی دانــد و معلمــی که‬ ‫در خوشــبینانه حالــت دو شــیفت کار می کنــد‪ ،‬دســت‬ ‫بــه قلــم شــود و کتــاب و مقالــه بنویســد و‪ ...‬تــا الگــوی‬ ‫مناســبی بــرای دانــش اموزانــش شــود! شــما هــم‬ ‫اگــر مصادیقــی از مــدل رهبــری فکــری نویــن داریــد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد بدهیــد شــاید گرهــی از جماعتــی بــاز شــود!‬ ‫پروانــه تاکســی خــودرو پــژو ‪ ۴۰۵‬باپــاک ‪ 342‬ت ‪ 12‬گــرگان ‪ 59‬بــه‬ ‫نــام شــهاب هراتــی انارکــی فرزنــد پرویــز باکــد ملــی ‪۲۱۲۰۲۲۶۴۸۲‬‬ ‫مفقــود گردیــده و از درج اعتبــار ســاقط گردیــده اســت‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میثم عقیلی‬ ‫ایا برای موفقیت باید لذت‬ ‫زندگی کردن را فراموش کنیم؟‬ ‫خیلی هــا بــرای رســیدن بــه موفقیت هــای بــزرگ‪ ،‬زندگــی خودشــان‬ ‫را تبــاه می کننــد و دائــم در حــال دویــدن از اینجــا به انجا هســتند‪ .‬اما‬ ‫موقعــی کــه بخواهنــد بــه عقــب نــگاه کننــد هیــچ چیــز لــذت بخشــی‬ ‫در زندگی شــان پیــدا نمی کننــد‪ .‬ایــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد‬ ‫لــذت زندگــی کــردن را فرامــوش کنیــم؟ ایــن ســوالی اســت کــه پــس‬ ‫از خوانــدن ایــن مقالــه جوابــی برایش خواهید داشــت‪ .‬ادامه شــماره‬ ‫‪524‬‬ ‫بهــش گفتــم‪« :‬از ایــن بــه بعــد قــول م ـی دم کــه صبورتــر باشــم»‬ ‫و بعــد دختــر کوچولــوی مــو طالیــی فرفــری ام را کــه از شــنیدن قــول‬ ‫مــادرش حســابی خنــدان شــده بــود محکــم بغــل کــردم‪.‬‬ ‫خــارج کــردن تکیــه کالم«زود بــاش» از دایــره ی لغاتــم مثــل اب‬ ‫خــوردن بــود‪ .‬چیــزی کــه خیلــی اســان نبــود‪ ،‬ایــن بود که صبور باشــم‬ ‫تــا دختــرم ســانه ســانه بــه کارهایــش برســد‪ .‬بــرای اینکــه بــه هــر‬ ‫دویمــان کمــک کنــم‪ ،‬هــر موقــع کــه می خواســتیم امــاده شــویم تــا‬ ‫جایــی برویــم‪ ،‬بــه او اندکــی بیشــتر زمــان مـی دادم‪ .‬و حتــی ان مواقع‬ ‫هــم پیــش می‏ امــد کــه کمــاکان دیــر برســیم‪ .‬ان موقــع‪ ،‬زمانــی بــود‬ ‫کــه بــه خــودم اطمینــان مـی دادم ایــن دیر رســیدن ها فقط بــرای چند‬ ‫ســال خواهــد بــود‪ ،‬حداقــل تــا وقتــی کــه دختــرم کــم ســن و ســال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هــر وقــت بــا دختــرم قــدم می زدیــم یــا می رفتیــم مغــازه خریــد‬ ‫کنیــم‪ ،‬خــودم را بــا ســرعت گام برداشــتنش هماهنــگ می کــردم‪.‬‬ ‫و وقتــی کــه می ایســتاد تــا قربــان صدقــه ی چیــزی بــرود‪ ،‬تمــام‬ ‫ی زمانبنــدی ام را از مغــزم می ریختــم بیــرون و فقــط‬ ‫برنامــ ه ‬ ‫تماشــایش می کــردم‪ .‬حالت هایــی را در چهــره اش مشــاهده کــردم‬ ‫کــه قبــا هرگــز ندیــده بــودم‪ .‬دیــدم کــه روی دســتان تپلــش چــال‬ ‫دارد و موقعــی کــه می خواهــد بخنــدد پوســت دور چشــمانش‬ ‫جمــع می شــوند‪ .‬هــر دفعــه می دیــدم کــه در خیابــان بــا ادم هــای‬ ‫دیگــر صحبــت می کنــد‪ ،‬می ایســتادم کنــارش تــا حرفشــان را بزننــد‪.‬‬ ‫می دیــدم کــه چطــور حشــرات جالــب و گل هــای زیبــا را پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫او ادم ریزبینــی بــود‪ ،‬و مــن خیلــی ســریع فهمیــدم کــه ریزبین هــای‬ ‫دنیــا خیلــی کم انــد و خیلــی هــم نعمت انــد‪ .‬همــان موقــع بــود کــه‬ ‫نهایتــا فهمیــدم دختــرم نعمــت بزرگــی بــرای روح اشــفته ی مــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اکنــون ســه ســال از ان روزی کــه بــه دختــرم قــول دادم تــا ســرعتم‬ ‫را کــم کنــم‪ ،‬می گــذرد‪ .‬بــه مــوازات ان شــروع کــردم روی خــودم کار‬ ‫بکنــم کــه اســیر حواس پرتی هــای روزمــره نشــوم و بــه چیزهایــی در‬ ‫زندگــی بچســبم کــه واقعــا برایــم اهمیــت دارنــد‪ .‬و بعــد از گذشــت‬ ‫ـتن زندگــی روی دور ک ُنــد‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫ایــن چنــد ســال هنــوز هــم گذاشـ ِ‬ ‫کلــی تــاش اســت‪ .‬دختــر کوچکــم‪ ،‬یــاداور زنــده ی مــن اســت کــه بــه‬ ‫مــن یــاداوری می کنــد چــرا بایــد بــه تالشــم ادامــه بدهــم‪ .‬در واقــع‪،‬‬ ‫همیــن چنــد روز پیش هــا بــود کــه دوبــاره یــادم انداخــت‪.‬‬ ‫ی داشــتیم دوچرخه ســواری‬ ‫بــه تعطیــات رفتــه بودیــم و دوتایــ ‬ ‫می کردیــم کــه بــه یــک بستنی فروشــی رســیدیم‪ .‬وقتــی کــه یــک یــخ‬ ‫در بهشــت قلقلــی رنگارنــگ بــه دختــرم جایــزه دادم‪ ،‬او با خنــده ای بر‬ ‫لــب روی میــز چوبــی نشســت و بــا شــوق و ذوق عجیبــی بــه قلقلــی‬ ‫یخــی و خوشــگلی کــه در دســتش بــود‪ ،‬خیــره شــد‪.‬‬ ‫یــک دفعــه بــا نگرانــی بــه مــن نــگاه کــرد و پرســید‪« :‬االن بایــد عجلــه‬ ‫کنم‪ ،‬مامــان؟»‬ ‫کــم مانــده بــود اشــکم در بیایــد‪ .‬بــا بغضــی در دل‪ ،‬پیــش خودم فکر‬ ‫کــردم «البــد قــرار نیســت زخم هــای ایــن زندگــی عجوالنــه هیچوقــت‬ ‫بطــور کامل بهبــود بیابد‪».‬‬ ‫همانطــور کــه دختــرم بــه مــن خیــره شــده بــود و منتظر بــود تا بهش‬ ‫بگویــم ایــا وقــت دارد یــا نــه‪ ،‬داشــتم بــه ایــن فکــر می کــردم کــه دو‬ ‫راه دارم‪ .‬یــا می توانســتم بنشــینم و غصــه بخــورم و بشــمارم کــه چند‬ ‫دفعــه ایــن طفــل معصــوم را بــه عجلــه کــردن وادار کــرده بــودم… یــا‬ ‫اینکــه می توانســتم از اینکــه امــروز دارم کار متفاوتــی می کنــم‪ ،‬لــذت‬ ‫ببــرم و جشــن بگیــرم‪.‬‬ ‫من انتخاب کردم که در امروز زندگی کنم‪.‬‬ ‫بــا لحــن خیلــی ارامــی بــه او گفتــم ‪« :‬الزم نیســت عجلــه کنــی‪.‬‬ ‫وقــت داری‪ ».‬ایــن را کــه شــنید صورتــش روشــن شــد و شــانه هایش‬ ‫ریلکــس شــدند‪.‬‬ ‫بعــدش نشســتم کنــارش و دربــاره مســائل و مشــکالت دنیــای‬ ‫زیرزمینــی نوازنده هــای‪ 6 -‬ســاله ی – ســنتور اســباب بازی صحبــت‬ ‫کردیــم‪ .‬حتــی چنــد لحظــه هــم پیــش امــد کــه بین مــان ســکوت‬ ‫می شــد و فقــط بــه همدیگــر نــگاه می کردیــم و لبخنــد می زدیــم و از‬ ‫منظــره و صداهــای دور و بــر لــذت می بردیــم‪.‬‬ ‫اولــش فکــر کــردم دختــرم ان یــخ در بهشــت قلقلــی مســخره را‬ ‫می خواهــد قــورت بدهــد – امــا وقتــی بــه گاز اخــر رســید‪ ،‬یــک قاشــق‬ ‫پــر از یــخ در بهشــت دراورد و بــه ســمت مــن گرفــت‪ .‬بــا غــرور خاصــی‬ ‫بهــم گفــت‪« :‬اخــرش رو بــرای تــو نگــه داشــتم‪ ،‬مامــان‪».‬‬ ‫خ در بهشــت خوشــمزه اجــازه دادم‬ ‫بــه محــض اینکــه بــه ان یــ ‬ ‫عطشــم را برطــرف کنــد‪ ،‬متوجــه شــدم کــه بهتریــن قــرارداد تمــام‬ ‫عمــرم را بســته ام‪.‬‬ ‫فقــط چنــد لحظــه بــه دختــرم زمــان دادم و او در عــوض اخریــن گاز‬ ‫یــخ در بهشــتش را بــه مــن داد تــا یــادم بینــدازد کــه شــیرینی چــه‬ ‫طعمــی بــود و اینکــه در ایــن دنیــای سـگ دومحور‪ ،‬عشــق و محبــت با‬ ‫ایســتادن و تامــل کــردن‪ ،‬راحت تــر بــه دســت می ایــد‪.‬‬ ‫ـن یــخ در بهشــت خــوردن‬ ‫حــاال مــن ادمــی هســتم کــه چــه در حیـ ِ‬ ‫باشــد یــا حیــن گل چیــدن‪ ،‬کمربنــد ایمنــی بســتن‪ ،‬تخــم مــرغ‬ ‫شکســتن‪ ،‬صــدف پیــدا کردن‪ ،‬کفشــدوزک تماشــا کردن یا پیــاده روی‬ ‫کــردن‪ ،‬دیگــر نخواهــم گفــت «وقــت بــرای اینــکارا نداریــم‪ ».‬چــون‬ ‫کــه گفتــن ایــن جملــه مســاوی اســت بــا گفتــن «بــرای زندگــی کــردن‬ ‫وقــت نداریــم‪».‬‬ ‫ایســتادن و لــذت بــردن از خوشـی های کوچــک زندگــی روزمــره‪ ،‬تنها‬ ‫راهــی اســت کــه می توانــی بگویــی واقعــا زندگــی کــرده ام‪ .‬بــه مــن‬ ‫اعتمــاد کنیــد‪ ،‬اینهــا را از بزرگتریــن متخصــص خوشــحال زیســتن در‬ ‫جهــان یــاد گرفتـه ام‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ ‫خواب کافی برای بدن چند ساعت است؟‬ ‫سرویس سالمت‪-‬امین ادراکی‬ ‫زمانــی کــه می خواهیــد بــرای یــک برنامــه ی پرمشــغله وقــت جــور‬ ‫کنیــد‪ ،‬احتمــاال بــا خــود فکــر می کنیــد‪ ،‬ایــن کار را بــا کــم کــردن‬ ‫ســاعت خوابتــان انجــام دهیــد و شــاید هــم بــا حــذف یکــی دو‬ ‫ســاعت از زمــان اســتراحت تان بــه کارهــای بیشــتری رســیدگی‬ ‫کنیــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی کمــی کمبــود خــواب روی‬ ‫حــال و حوصلــه‪ ،‬انــرژی‪ ،‬هوشــیاری ذهــن و توانایــی مقابلــه بــا‬ ‫اســترس‪ ،‬اثــر می گــذارد‪ .‬در دراز مــدت هــم کمبــود خــواب مزمــن‪،‬‬ ‫دشــمن سرســخت ســامت تان می شــود‪.‬‬ ‫اگــر ضــرورت یــک خــواب کافــی و راه حــل نجــات از کمبــود خــواب‬ ‫مزمــن را بدانیــد‪ ،‬در نهایــت می توانیــد بــه یــک برنامــه ی خــواب‬ ‫منظــم و ســالم برســید‪ .‬در ایــن بــاره بهتــر اســت اول نگاهــی بــه‬ ‫ایــن مقالــه بیاندازیــد‪.‬‬ ‫خواب کافی یک نیاز است‪ ،‬نه یک تفنن!‬ ‫خــواب کافــی و کیفیــت ان مســتقیما روی عملکــرد حالــت‬ ‫بیداری تــان تاثیــر می گــذارد‪ .‬ایــن اثــار شــامل مــواردی مثــل نیــروی‬ ‫بــدن‪ ،‬تــوازن احساســاتی‪ ،‬خالقیــت‪ ،‬ســرزندگی جســمی و حتــی‬ ‫وزن تــان می شــود‪ .‬هیــچ فعالیــت دیگــری نمی توانــد بــه شــما‬ ‫اینقــدر ســود برســاند‪ .‬تــازه بــا کم تریــن تــاش!‬ ‫خوابیــدن فقــط ایــن نیســت کــه بدن تــان کاری انجــام ندهــد‪.‬‬ ‫وقتــی اســتراحت می کنیــد‪ ،‬ذهن تــان هنــوز درگیــر اســت و بــه‬ ‫تعــداد زیــادی فعالیــت محافظتی‪-‬زیســتی‪ ،‬کــه بــه بدن تــان کمــک‬ ‫می کنــد در شــرایط ایــده ال باقــی بمانــد‪ ،‬سرکشــی می کنــد و شــما‬ ‫بــرای روز پی ـش رو امــاده می شــوید‪.‬‬ ‫اگــر زمــان خواب تــان بــرای بازیابــی کافــی نباشــد‪ ،‬قــدرت کافــی‬ ‫بــرای کار کــردن‪ ،‬یادگیــری‪ ،‬خالقیــت و برقــراری ارتباطــی کــه‬ ‫شایســته ی توانایی هایتــان باشــد را نخواهیــد داشــت‪ .‬اگــر دائمــا‬ ‫کمبــود خــواب داشــته باشــید‪ ،‬بایــد خودتــان را بــرای یــک اختــال‬ ‫ذهنــی و جســمی حســابی امــاده کنیــد‪.‬‬ ‫امــا خبــر خــوب این جاســت کــه الزم نیســت بیــن ســامتی و‬ ‫بهــره وری یکــی را انتخــاب کنیــد‪ :‬بــه محــض این کــه خوابیــدن بــه‬ ‫انــدازه ی کافــی را شــروع کنیــد‪ ،‬انــرژی و بازده تــان بــاال مــی رود‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه در طــول روز کارهــای بیش تــری‬ ‫انجــام می دهیــد‪.‬‬ ‫اشتباهات رایج و حقایقی در مورد خواب‪:‬‬ ‫اشــتباه رایــج شــماره ‪ :۱‬کــم کــردن تنهــا یــک ســاعت خــواب در‬ ‫شــب‪ ،‬عملکردتــان را تغییــر نمی دهــد‬ ‫حقیقــت‪ :‬شــاید خواب الودگی تــان در طــول روز خیلــی مشــهود‬ ‫نباشــد‪ ،‬امــا از دســت دادن حتــی یــک ســاعت خــواب شــبانه‬ ‫می توانــد توانایــی عکس العمــل ســریع و تفکــر درســت را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬همچنیــن ایــن کار ســامت قلبی‪-‬عروقــی‪ ،‬تعــادل انــرژی و‬ ‫توانایــی مقابلــه بــا عفونت هــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اشــتباه رایــج شــماره ‪ :۲‬بدن تــان بــه ســرعت بــه برنامه هــای‬ ‫مختلــف خــواب عــادت می کنــد‬ ‫حقیقــت‪ :‬اغلــب مــردم می تواننــد ســاعت بیولوژیکی شــان را‬ ‫تغییــر بدهنــد‪ ،‬البتــه بــا کمک برنامه های منظم زمان بندی شــده و‬ ‫در بهتریــن حالــت ‪ ۱‬یــا ‪ ۲‬ســاعت در روز‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬یکــی دو هفتــه‬ ‫طــول می کشــد تــا بعــد از یــک مســافرت طوالنــی در نواحــی زمانــی‬ ‫مختلــف دنیــا‪ ،‬ســاعت خواب تــان تنظیــم شــود و یــا بــه خــواب‬ ‫شــبانه دوبــاره عــادت کنیــد‪.‬‬ ‫اشــتباه رایــج شــماره ‪ :۳‬خــواب اضافــی شــبانه می توانــد حــس‬ ‫خســتگی بیــش از حــد در طــول روز را حــل کنــد‬ ‫حقیقــت‪ :‬کمیــت خــواب قطعــا خیلــی مهــم اســت‪ ،‬امــا چیــزی که‬ ‫واقعــا بایــد بــه ان توجــه کنیــد کیفیــت خواب تــان اســت‪ .‬بعضی از‬ ‫مــردم شــبانه ‪ ۸‬یــا ‪ ۹‬ســاعت می خوابنــد امــا وقتــی بیــدار می شــوند‬ ‫بــاز هــم احســاس خوبــی ندارنــد؛ چــون کیفیــت خواب شــان خیلــی‬ ‫پاییــن بوده اســت‪.‬‬ ‫اشــتباه رایــج شــماره ‪ :۴‬می توانیــد کمبــود خــواب در طول هفته را‬ ‫بــا خــواب اضافــی در تعطیــات اخــر هفته جبــران کنید‬ ‫حقیقــت ‪ :‬هــر چنــد ایــن الگــوی خــواب باعــث می شــود بخشــی‬ ‫از کمبــود خواب تــان جبــران شــود‪ ،‬امــا همــه ی مشــکالت را حــل‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بــر اســاس نتایــج انیســتیتو ملــی ســامت امریــکا‪ ،‬زیــاد‬ ‫خوابیــدن در تعطیــات موجــب می شــود ســاعت خواب تــان را بــه‬ ‫هــم بریــزد و چرخــه اش را خــراب کنــد‪ .‬ایــن کار باعــث می شــود‬ ‫جمعــه شــب ها تــا دیــر موقــع خواب تــان نبــرد و در نتیجــه شــنبه‬ ‫صبــح بــه ســختی بیــدار شــوید‪.‬‬ ‫چند ساعت خواب الزم دارید؟‬ ‫بــا توجــه بــه امــار انیســتیتو ملــی ســامت امریــکا‪ ،‬بــه طــور‬ ‫میانگین یک فرد بالغ در طول شــب کمتر از ‪ ۷‬ســاعت می خوابد‪.‬‬ ‫در دنیــای ســریع امــروز‪ ۶ ،‬یــا ‪ ۷‬ســاعت خــواب‪ ،‬خــوب بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬در حالــی کــه در واقعیــت ایــن میــزان باعــث ایجاد کمبود‬ ‫خــواب مزمــن می شــود‪.‬‬ ‫تفــاوت بزرگــی بیــن میــزان خوابــی کــه احتیــاج داریــد تــا کارایــی‬ ‫بهینــه ای داشــته باشــید و مــدت زمانــی کــه می توانیــد بــرای خــواب‬ ‫اختصــاص بدهیــد وجــود دارد‪ .‬اگــر شــما می توانیــد فقط ‪ ۷‬ســاعت‬ ‫بخوابیــد‪ ،‬شــک نکنیــد کــه ممکــن اســت بــا یکــی دو ســاعت خــواب‬ ‫بیش تــر کارایی تــان بهتــر شــود یــا بتوانیــد بیش تــر کار کنیــد‪.‬‬ ‫بــا اینکــه نیــاز بــه خــواب در بیــن افــراد مختلف متفاوت اســت‪ ،‬اما‬ ‫هــر فــرد بالــغ و ســالم بــه ‪ ۷.۵‬تــا ‪ ۹‬ســاعت خــواب شــبانه احتیــاج‬ ‫دارد تــا بتوانــد بــه بهتریــن کارایــی خــود برســد‪ .‬کــودکان و نوجوانــان‬ ‫حتــی بــه مقــدار بیش تــری احتیــاج دارنــد‪ .‬بــر خــاف ایــن تصــور که‬ ‫بــا افزایــش ســن نیــاز بــه خــواب کــم می شــود‪ ،‬افــراد بزرگ ســال‬ ‫هــم بــه ‪ ۷.۵‬تــا ‪ ۸‬ســاعت خــواب احتیــاج دارنــد‪ .‬چــون معمــوال‬ ‫ایــن میــزان خــواب شــبانه بــرای افــراد بزرگ ســال مشــکل اســت‪،‬‬ ‫چُرت هــای روزانــه می توانــد ایــن خــا را پــر کنــد‪.‬‬ ‫بــرای اینکــه بفهمیــد چقــدر خــواب احتیــاج داریــد‪ ،‬بایــد ببینیــد در‬ ‫طــول روز چــه حســی داریــد‪ .‬اگــر میــزان خواب تــان کافــی باشــد‪،‬‬ ‫از زمانــی کــه بیــدار می شــوید تــا وقتــی کــه دوبــاره بــه رخت خــواب‬ ‫برمی گردیــد‪ ،‬پرانــرژی و هوشــیار خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫فکر می کنید ‪ ۶‬ساعت خواب کافی است؟‬ ‫دوبــاره فکــر کنیــد‪ .‬تحقیقاتــی کــه در دانشــگاه کالیفرنیــا‪ ،‬واقــع در‬ ‫ایالــت سان فرانسیســکو‪ ،‬انجــام شــده نشــان می دهــد کــه بعضــی‬ ‫از مــردم ژنــی دارنــد کــه انهــا را قــادر می کنــد بــا ‪ ۶‬ســاعت خــواب‬ ‫شــبانه هــم عمل کــرد خوبــی داشــته باشــند‪ .‬امــا ایــن ژن خیلــی‬ ‫کم یــاب اســت و تنهــا در کم تــر از ‪ ۳‬درصــد مــردم پیــدا می شــود‪.‬‬ ‫بــرای ‪ ۹۷‬درصــد باقی مانــده ایــن میــزان خــواب اصــا کافــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫عالئمی که نشان می دهند خواب کافی ندارید‬ ‫اگــر شــبانه کم تــر از ‪ ۸‬ســاعت می خوابیــد‪ ،‬احتمــال دارد به کمبود‬ ‫خــواب دچــار شــوید‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬حتمــا نمی دانیــد کــه کمبــود خــواب‬ ‫چقــدر بــر شــما اثــر می گــذارد‪ .‬چطــور ممکــن اســت کــه کمبــود‬ ‫خــواب داشــته باشــید و از ان بی خیــر باشــید؟ نشــانه های کمبــود‬ ‫خــواب فراتــر از ایــن اســت کــه ســر ســفره ی شــام بــا صــورت برویــد‬ ‫تــوی بشــقاب تان! بــه عــاوه اگــر بــه کم خوابــی عادت کرده باشــید‪،‬‬ ‫دیگــر حتــی یادتــان هــم نمی ایــد کــه کامــا هوشــیار بــودن‪ ،‬بیــدار‬ ‫بــودن و عالــی عمــل کــردن چــه حســی دارد‪ .‬شــاید خواب الودگــی‬ ‫وقتــی در یــک جلســه ی خســته کننــده هســتید‪ ،‬یــا بــا کســادی‬ ‫بــازار دســت و پنجــه نــرم می کنیــد و یــا بعــد از شــام چــرت می زنیــد‬ ‫طبیعــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کار تنهــا‬ ‫زمانــی «طبیعــی» اســت کــه کم خوابــی مزمــن داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ممکن است کمبود خواب داشته باشید اگر …‬ ‫برای به موقع بیدار شدن به االرم احتیاج داشته باشید‬ ‫مرتبا ساعت تان را اسنوز کنید‬ ‫بلند شدن از سر جای تان واقعا سخت است‬ ‫بعد از ظهر بی حوصله و کسل باشید‬ ‫در جلسه ها‪ ،‬کالس درس یا فضاهای گرم خواب الود شوید‬ ‫در طول روز حتما باید چرت بزنید‬ ‫عصرها حین تماشای تلویزیون یا استراحت خواب تان ببرد‬ ‫اخر هفته ها نیاز به خواب اضافی داشته باشید‬ ‫ظرف ‪ ۵‬دقیقه خواب تان ببرد‬ ‫درادامه با چطور همراه ما باشید‪...‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬الهام صدوقی نیا‬ ‫چرا باید مثبت اندیش باشیم؟‬ ‫ت فکــر کــن»‪.‬‬ ‫همـه ی مــا ایــن توصیـه ی خــوب را شــنیده ایم کــه «مثبـ ‬ ‫امــا هــر چــه چالش هایــی کــه در زندگــی با انها مواجه می شــویم بزرگتر‬ ‫باشــد‪ ،‬نیمـه ی خالــی لیــوان بیشــتر بــه چشــم می ایــد و مثبت اندیشــی‬ ‫غیرممکــن و غیرواقعــی بــه نظــر می رســد‪ .‬در شــرایطی کــه هیچ چیز بر‬ ‫ـق مــراد نیســت‪ ،‬مشــکل می تــوان انگیــزه ای بــرای مثبــت اندیشــیدن‬ ‫وفـ ِ‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬در ایــن مقالــه تــا حــدودی بــه شــما می گوییــم کــه چــرا بایــد‬ ‫مثبت اندیش باشــیم‪.‬ادامه شــماره ‪524‬‬ ‫‪ .۱‬جدا کردن واقعیات از تخیل‬ ‫اولیــن گام در مثبت اندیشــی ایــن اســت کــه بدانیــم چگونــه‬ ‫ـی خــود را متوقــف کنیــم‪ .‬هــر چــه بیشــتر روی افــکار ِ‬ ‫افــکار ِ منفـ ِ‬ ‫ت بیشــتری پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫منفــی تمرکــز کنیــم‪ ،‬ایــن افــکار قــدر ِ‬ ‫امــا بایــد بدانیــم کــه اغلــب چنیــن افــکاری واقعیــت ندارنــد و تنهــا‬ ‫در ذهــن مــا هســتند‪.‬‬ ‫وقتــی متوجــه می شــوید داریــد افــکار منفــی و بدبینانــه را بــاور‬ ‫می کنیــد‪ ،‬صدایــی در درون شــما می گویــد‪ :‬حــاال وقــت ان‬ ‫رســیده کــه ایــن افــکار را متوقــف کنــی و انهــا را بنویســی‪ ،‬حــاال‬ ‫افکارتــان را دقیقــا بنویســد‪ .‬خواهیــد دیــد کــه پــس از ان ارام تــر‬ ‫می شــوید و می توانیــد بــا دقــت و بــه طــور منطقــی صحــت‬ ‫افکارتــان را بررســی کنیــد و ببینیــد ایــا ایــن جمــات واقعیــت‬ ‫دارد یــا نــه‪ .‬می توانیــد مطمئــن باشــید هــر جــا از کلماتــی مثــل‬ ‫هرگــز‪ ،‬همیشــه‪ ،‬بدتریــن‪ ،‬همــواره و غیــره اســتفاده شــده ایــن‬ ‫گفتــه صحیــح نیســت یــا واقعیــت نــدارد‪.‬‬ ‫ایــا شــما همیشــه کلیدهای تــان را گــم می کنیــد؟ البتــه کــه‬ ‫نــه‪ ،‬شــاید گاهــی اوقــات انهــا را جــا بگذاریــد امــا همیشــه کــه‬ ‫اینطــور نیســت‪ .‬ایــا شــما هرگــز قــادر بــه یافتــن راه ِ حــل بــرای‬ ‫مشــکالت تان نیســتید؟ اگــر واقعــا گیــر افتاده ایــد ممکــن اســت‬ ‫در برابــر درخواســت کمــک از ســایرین‪ ،‬مقاومــت کــرده باشــید‪،‬‬ ‫یــا اگــر مشــکل تان واقعــا پیچیــده یــا غیــر قابــل حــل اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫خودتــان را ناراحــت می کنیــد؟‬ ‫اگــر جمالتــی کــه روی کاغــذ نوشــته اید‪ ،‬هنــوز بــه نظرتــان‬ ‫ـل‬ ‫واقعــی و درســت اســت‪ ،‬انهــا را بــه یــک دوســت یــا همــکار قابـ ِ‬ ‫اعتمــاد نشــان دهیــد و ببینیــد ایــا او بــا شــما دربــاره جمالت تــان‬ ‫هــم عقیــده اســت‪ .‬بــا ایــن کار مطمئنــا حقیقــت برای تــان‬ ‫مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫وقتــی حــس می کنیــد چیــزی همیشــه اتفــاق می افتــد یــا هرگــز‬ ‫طبیعــی ذهــن شماســت‬ ‫گرایــش‬ ‫رخ نمی دهــد‪ ،‬در واقــع ایــن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ت یــک موضــوع را بیشــتر از چیــزی کــه واقعــا هســت‪،‬‬ ‫کــه اهمیـ ِ‬ ‫جلــوه می دهــد‪ .‬شناســایی افــکار و تفکیــک افــکار منفــی از‬ ‫واقعیــات بــه شــما کمــک می کنــد تــا از چرخــه ی منفی نگــری‬ ‫خــارج شــوید و بــه ســوی مثبت اندیشــی حرکــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬یک مورد مثبت را شناسایی کنید‬ ‫شــما بــا افــکار منفــی بــه خودتــان ضربــه می زنیــد‪ ،‬حــاال زمــان‬ ‫ان رســیده کــه بــه ذهــن خــود بیاموزیــد کــه بــر مثبت اندیشــی‬ ‫تمرکــز کنــد‪ .‬ایــن کار بــا تمریــن کــردن امکان پذیــر اســت‪،‬‬ ‫امــا ابتــدا بایــد بــا انتخــاب اگاهانــه ی افــکار ِ مثبــت‪ ،‬بــه ذهــن‬ ‫ســرگردان خــود کمــی امیــد بدهیــد‪ .‬هــر فکــر مثبتــی توجـه ِ ذهــن‬ ‫را بــه خــود معطــوف خواهــد ســاخت‪ .‬وقتــی همــه چیــز بــر وفــق‬ ‫مــراد و حالِتــان خــوب باشــد‪ ،‬ایــن کار نســبتا اســان اســت‪ ،‬امــا‬ ‫وقتــی کارهــا خــوب پیــش نمــی رود و ذهــن بــا افــکار منفــی‬ ‫پــر شــده‪ ،‬مثبت اندیشــی می توانــد بــه یــک چالــش تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬در ایــن لحظــات بــه روزی کــه گذرانده ایــد فکــر کنیــد و‬ ‫یــک اتفــاق مثبــت را‪ ،‬هــر چنــد بــه نظــر کوچــک و کــم اهمیــت‬ ‫باشــد‪ ،‬بیابیــد‪ .‬اگــر در ایــن روز چیــزی بــه ذهن تــان نرســید بــه‬ ‫روزهــای قبــل حتــی هفت ـه ی گذشــته فکــر کنیــد تــا چیــز مثبتــی‬ ‫بــه ذهن تــان برســد یــا اینکــه بــه اتفــاق مثبتــی کــه در انتظــار ان‬ ‫هســتید فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه بایــد چیــز مثبتــی را در نظــر‬ ‫داشــته باشــید تــا وقتــی افــکار منفــی بــه ســراغ شــما امــد‪،‬‬ ‫توجه تــان بــه ان جلــب شــود‪ .‬در مرحلــه ی اول بــا تفکیــک‬ ‫ت افــکار منفــی را کــم کنیــد‪ ،‬در گام‬ ‫واقعیــات از اوهــام‪ ،‬قــدر ِ‬ ‫دوم افــکار مثبــت را جایگزیــن افــکار منفــی بکنیــد‪ .‬وقتــی ایــن‬ ‫کار را تکــرار کنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه پــس از مدتــی می توانیــد‬ ‫بــر افــکار منفــی غلبــه کنیــد‪ .‬اگــر ایــن کار بــرای شــما مشــکل‬ ‫اســت‪ ،‬می توانیــد تصــورات منفــی را بنویســید و ببینیــد کــه‬ ‫انهــا تــا چــه حــد بی اعتبــار هســتند تــا بتوانیــد از مثبت اندیشــی‬ ‫بهره منــد شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬همیشه قدرشناس باشید‬ ‫حــاال زمــان ان رســیده کــه شــکرگزار چیزهایــی باشــید کــه بــه‬ ‫شــما ارزانــی شــده اند‪ .‬شــکرگزاری تنهــا یــک عمــل اخالقــی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه هورمــون کورتیــزول را کــه باعــث ایجــاد اســترس‬ ‫می شــود بــه میــزان ‪ ۲۳‬درصــد کاهــش می دهــد‪ .‬تحقیقــی در‬ ‫دانشــگاه دیویــس (‪ )Davis‬در کالیفرنیــا انجــام شــد کــه نشــان‬ ‫می دهــد افــرادی کــه شــکرگزار و قــدردان هســتند‪ ،‬همیشــه‬ ‫ـال خوبــی دارنــد‪ ،‬پرانــرژی هســتند و بــه دلیــل کاهــش ســطح‬ ‫حـ ِ‬ ‫نگرانــی کمتــری دارنــد‪.‬‬ ‫ِ ‬ ‫هورمــون کورتیــزول‪،‬‬ ‫اگــر ســعی کنیــد هــر روز بــر چیزهــای مثبــت تمرکــز کنیــد‪،‬‬ ‫روحی ـه ی شــکرگزاری را در خــود پــرورش داده ایــد‪ .‬هــر وقــت‬ ‫افــکار منفــی بــه ســراغ تان امــد‪ ،‬از ایــن روش اســتفاده کنیــد‬ ‫تــا بتوانیــد همــه چیــز را تغییــر دهیــد و مثبــت فکــر کنیــد‪ ،‬‬ ‫در ایــن صــورت اســت کــه مثبت اندیشــی روش زندگــی شــما‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ختم کالم‬ ‫در این مقاله ســه روش مطرح شــد که بســیار ســاده و ابتدایی‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا تاثیــر فوق العــاده ای دارنــد‪ ،‬زیــرا بــه ذهــن امــوزش‬ ‫می دهنــد کــه چگونــه بــر افــکار مثبــت تمرکــز کنــد‪ .‬اگــر خــود را‬ ‫ملــزم بــه اســتفاده از ایــن روش هــا بکنیــد‪ ،‬عــادات قدیمــی را‬ ‫می توانیــد تــرک کنیــد‪ .‬بــا توجــه بــه تمایــل طبیعــی ذهــن بــه‬ ‫افــکار منفــی‪ ،‬مــا بایــد بــرای مثبــت اندیشــیدن بــه ذهن مــان‬ ‫کمــک کنیــم‪ .‬ســعی کنیــد ایــن روش هــا را بــکار بگیریــد تــا تاثیــر‬ ‫تفکــر مثبــت را بــر جســم‪ ،‬روان و عملکــرد خــود ببینیــد‪.‬‬ ‫باچطور همراه ما باشید‪....‬‬ صفحه 6 ‫پرداخت فطریه و کفاره روزه شگرد سودجویان سایبری برای تخلیه‬ ‫حساب های بانکی‬ ‫چهار شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫استرس شغلی‬ ‫‏ و فشار روانی‏‬ ‫در محیط کار‬ ‫اســترس یــا فشــار روانــی‪ ،‬فرســودگی بدنــی یــا عاطفــی اســت‬ ‫کــه بــر اثــر مســائل و مشــکالت واقعــی یــا ذهنــی بــرای انســان‬ ‫‏پدیــد امــده و هــرگاه تعــادل داخلــی‏یــا خارجــی از میــان بــرود‪،‬‬ ‫اســترس پدیــدار میگــرد ‏د‪.‎‬‏‪‎‬‬ ‫عصــر حاضــر را عــاوه بــر عناویــن مختلفــی کــه بــه ان‬ ‫اختصاصیافتــه اســت‪ ،‬میتــوان عصــر اســترس و فشــار روانــی‬ ‫نیــز ‏دانســت‪ ،‬امــروزه پیچیده تــر شــدن ‏تکنولــوژی و روابــط‬ ‫اجتماعــی و بســیاری از مســائل ناشــی از ان باعــث شــده کــه‬ ‫ارامــش و‏اســایش از زندگــی انســان ها رخــت بســته و اضطــراب‬ ‫و به تبــع ان ‏اســترس و فشــار روانــی بســیاری از جنبه هــای‬ ‫زندگــی ‏انســان ها را متاثــر ســازد؛ کمتــر جنبه هــای از زندگــی‬ ‫هســت کــه تحــت تاثیــر ایــن پدیــده ی روانــی قــرار ‏نگرفتــه‬ ‫باشــد‪ .‬یکــی از ایــن‏جنبه هــای مهــم در زندگــی امــروزی شــغل و‬ ‫مســئله ی اشــتغال اســت‪.‬‏‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ 40‬درصــد جمعیــت کــره ی زمیــن در‬ ‫شــمار نیــروی کار قــرار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه هــر نیــروی کار‬ ‫حــدود‏یک ســوم از زندگــی خــود را‏در محیــط شــغلی میگذرانــد‪،‬‬ ‫تامیــن ســامت محیــط کار و کاهــش اســترس شــغلی بســیار‬ ‫مهــم‏اســت‪ .‬ازانجاکــه فــرد مضطــرب می بایســتی مقــداری از‬ ‫انــرژی ‏روانــی خــود را کــه در اصــل بایــد مصــرف کارکردهــای‬ ‫عالــی ذهنــی‏‏(یادگیــری‪ ،‬ادراک‪ ،‬یــاداوری‪ ،‬بازســازی‪ ،‬خالقیــت‪،‬‬ ‫ابــداع و ابتــکار) میکــرد‪ ،‬در جهــت‏مواجهــه بــا اســترس و رفــع‬ ‫مشــکالت ‏ناشــی از ان صــرف کنــد‪ ،‬لــذا توجــه بــه مســئله و‬ ‫مشــکل اســترس شــغلی و انجــام اقداماتــی در جهــت رفــع ایــن‬ ‫‏معضــل‪ ،‬امــری‏منطقــی و حتــی ضــروری اســت‪.‬‏‬ ‫هیچکــس‪ ،‬در هیــچ ســمتی‪ ،‬از ایــن امــر مســتثنا نبــوده و چــه‬ ‫یــک مدیرعامــل و یــا یــک پزشــک و حتــی یــک روانشــناس ممکــن‬ ‫‏اســت بــا بــروز تغییراتــی در‏زندگــی شــغلی خــود دچــار اســترس‬ ‫شــوند‪ ،‬بــا ایــن حــال در عصــر حاضــر همــه و همــه ملــزم بــه‬ ‫‏رویارویــی و پذیــرش تغییــرات هســتند‪.‬‏‬ ‫روحیــات انســان به گونــه ای اســت کــه بــا بــروز تغییــرات‪،‬‬ ‫خــواه نــا خــواه در او اســترس ایجــاد میشــود‪ .‬اســترس ناشــی از‬ ‫‏فعالیت هــای شــغلی همــواره بــه‏عنــوان تهدیــدی بــرای ســامت‬ ‫جســمانی بــه شــمار میــرود؛ ایــن امــر همچنیــن ســازماندهی‬ ‫‏زندگــی او را بــر هــم ریختــه و ســامت ارگان هــای مختلــف بــدن‬ ‫‏او را نیــز بــه خطــر میانــدازد‪.‬‏‬ ‫عالئم استرس و فشار روانی؛‬ ‫‏‪ -1‬عالئــم جســمانی‪ :‬ســردرد‪ ،‬ســوءهاضمه‪ ،‬بدخوابــی‪ ،‬گرفتگــی‬ ‫عضــات‪ ،‬فشــارخون و کلســترول بــاال‪.‬‏‬ ‫‏‪ -2‬عالئــم روانــی‪ :‬اضطــراب‪ ،‬تنــش‪ ،‬بی طاقتــی‪ ،‬افســردگی‪،‬‬ ‫کســالت‪ ،‬احســاس بیهودگــی و عــدم اعتمادبه نفــس‪.‬‏‬ ‫‏‪ -3‬عالئــم شــناختی‪ :‬فراموشــی‪ ،‬کاســته شــدن قــدرت تمرکــز‪،‬‬ ‫کاهــش کارایــی فــرد‪.‬‏‬ ‫‏‪ -4‬عالئــم اجتماعــی‪ :‬پرخاشــگری‪ ،‬زدگــی از مــردم‪ ،‬فقــدان‬ ‫ارتبــاط و تنهــا گزینــی و عــدم ایفــای نقــش خانوادگــی‪.‬‏‬ ‫‏‪ -5‬عالئــم رفتــاری‪ :‬افزایــش مصــرف ســیگار‪ ،‬افزایــش مصــرف‬ ‫دارو‪ ،‬رفتــار جرق ـه ای‪ ،‬بی توجهــی به ظاهــر شــخصی خــود‪.‬‏‬ ‫عوامل استرس زا؛‬ ‫‏‪ .1‬عوامــل اقتصــادی شــامل‪ :‬تــورم‪ ،‬عــدم امنیــت اقتصــادی‪ ،‬ترس‬ ‫از فقــر و بیــکاری‪ ،‬مشــکالت مــادی بــرای تشــکیل خانــواده‏و‪..‬‏‪.‬‬ ‫‏‪ .2‬عوامــل فرهنگــی شــامل‪:‬کمرنگ شــدن ارزش هــای علمــی‪،‬‬ ‫ادبــی و هنــری و حاکمیــت فرهنگ هــای زر و زور و درنتیجــه‬ ‫‏فقــدان احســاس ارامــش درونــی‪ ،‬‏مهاجرت هــای اجبــاری از‬ ‫وطــن خــود و درنتیجــه ادراک بیمــاری غربــت‪.‬‏‬ ‫‏‪ .3‬عوامــل اداری‪ :‬شــامل فقــدان تامیــن شــغل‪ ،‬حاکمیــت‬ ‫روابــط بــر ضوابــط‪ ،‬بوروکراســی ســردرگم‪ ،‬فقــدان مکانیسـم های‬ ‫‏کنتــرل و ارزشــیابی‪.‬‏‬ ‫‏‪ .4‬عوامــل سیاســی شــامل‪ :‬نامشــخص بــودن مشــارکت فــرد‬ ‫در تعییــن سرنوشــت خــود‪ ،‬عــدم احســاس امنیــت دربــاره جــان‬ ‫‏و مــال و معتقــدات‪ ،‬احســاس ‏فشــار در زمینه هــای ازادی و‬ ‫اســتقالل کشــور‪.‬‏‬ ‫دفاع در برابر حمله سایبری‪:‬‬ ‫معیارهای ‪CIS + CDM + MITER ATT&CK‬‬ ‫شــش تریلیون دالر بر اســاس گزارش ‪ ،Cybersecurity Ventures‬جرائم ســایبری جهانی در ســال‬ ‫‪ 2021‬بــرای اقتصــاد جهان هزینه داشــته اســت‪.‬‬ ‫مرکــز امنیــت اینترنــت (‪ )CIS‬در تالشــی بــرای حــذف ایــن تعــداد از حمــات‪ ،‬متعهــد بــه تائیــد‬ ‫اســتانداردهای مــا در برابــر چارچوب هــای دفــاع ســایبری شناخته شــده اســت‪ .‬از امــروز‪ ،‬بــا معیــار‬ ‫‪ ،10 CIS Microsoft Windows‬معیارهــای ‪ CIS‬بــه چارچــوب ‪MITER Adversarial Tactics,‬‬ ‫‬)‪ Techniques, and Common Knowledge ‪(ATT&CK‬و مــدل دفاعــی جامعــه ‬)‪CIS ‪(CDM‬‬ ‫‪ 2.0‬نگاشــت خواهنــد شــد‪ .‬ایــن نگاشــت ها اســتفاده‪ ،‬درک و اثربخشــی معیارهــای ‪ CIS‬را بهبــود‬ ‫می بخشــد؛ و ایــن بــه ســازمان ها کمــک می کنــد موقعیــت امنیتــی خــود را تقویــت کــرده و از حمــات‬ ‫ســایبری برتــر جلوگیــری کننــد‪.‬‬ ‫معیارهای ‪ CIS‬و مدل دفاعی جامعه ‪CIS‬‬ ‫معیارهــای ‪ CIS‬بــرای پیکربنــدی ایمــن سیســتم های عامــل‪ ،‬ســرویس های ابری‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬شــبکه ها‬ ‫و مــوارد دیگــر توســعه یافته اند‪ .‬جامعــه جهانــی متخصصــان امنیــت فنــاوری اطالعــات (‪ )IT‬توســعه و‬ ‫نگهــداری معیارهــای ‪ CIS‬را هدایــت می کننــد‪ CIS .‬بــرای ایجــاد و حفــظ معیارهــای خــود بــه کمــک ایــن‬ ‫متخصصان صنعت پرشــور نیازمند اســت‪.‬‬ ‫‪ ‎0.CIS CDM v2‬می توانــد بــرای طراحــی‪ ،‬اولویت بنــدی‪ ،‬پیاده ســازی و بهبــود برنامــه امنیــت ســایبری‬ ‫یــک شــرکت اســتفاده شــود‪ .‬شــرکت ها به طــور طبیعــی می خواهنــد بداننــد‪« ،‬کنترل هــای امنیتــی‬ ‫حیاتــی‬)‪ CIS ‪(CIS Controls‬در برابــر حمــات ســایبری برتــر چقــدر موثــر هســتند؟» ‪ CDM‬در پاســخ‬ ‫بــه ایــن پرســش کمــک می کند‪.‬ایــن مــدل بــرای تعییــن پنــج نــوع حملــه اصلــی از داده هــا اســتفاده‬ ‫کــرده و الگوهــای حملــه جامعــی را ایجــاد می کنــد (مجموع ـه ای از تکنیک هــای مهاجــم (فرعــی) کــه‬ ‫بــرای اجــرای یــک حملــه الزم اســت)‪ CDM v2 .‬بــر روی نســخه اصلــی بــا نگاشــت ‪ Safeguards‬از‬ ‫‪ CIS Controls v8‬بــه چارچــوب ‪ MITER Enterprise ATT&CK® v8.2‬ساخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کالهبرداری‬ ‫به شیوه فروش‬ ‫دستگاه خودپرداز‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا درج‬ ‫اگهــی دروغیــن بــا عنــوان ‏فــروش دســتگاه‬ ‫‪ ATM‬در ســایت دیــوار اقــدام بــه کالهبــرداری‬ ‫می کــرد‪‎ ‎،‬خبــر داد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب وکار ســرهنگ مرتضی‬ ‫ابوطالبــی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در پــی‏شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر‬ ‫مشــاهده اگهــی فــروش دســتگاه خودپــرداز‬ ‫ت دیــوار و کالهبــرداری از وی بــا ایــن‬ ‫در‏ســای ‬ ‫شــیوه‪ ،‬موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار‬ ‫کارشناســان‏پلیــس فتــا اســتان قــرار گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ثبــت اظهــارات شــاکی‪،‬‬ ‫پرونــده مقدماتــی تشکیل شــده و بررســی های‬ ‫اولیــه نشــان از ان‏داشــت کــه فــرد کالهبــردار‬ ‫بــا درج اگهــی دروغیــن و کســب اعتمــاد شــاکی‬ ‫اقــدام بــه اخــذ بیعانــه به مبلــغ ‪ 500‬میلیــون ریال‬ ‫‏کــرده و پــس از ان دیگــر جوابگــو نبــوده اســت‏‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با بررسـی های فنی و شــیوه شــگردهای‬ ‫خاص پلیســی متهم دریکی از اســتان های شــمال‬ ‫کشــور مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پرونــده جهت‬ ‫ســیر مراحــل قانونــی و دســتگیری متهــم بــه اســتان‬ ‫مربوطــه ارســال گردید‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بــا اشــاره بــه اینکــه کاربــران هرگــز‬ ‫فریــب این گونــه اگهی هــا را نخورنــد و تــا زمــان‬ ‫رویــت و یــا انجــام خدمــات از طــرف فــرد درج‬ ‫کننــده اگهــی‪ ،‬مبلــغ یــا مبالغــی را واریــز نکننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬شــهروندان در خصــوص خریــد از‬ ‫ســایت های خریدوفــروش دقــت کافــی داشــته‬ ‫باشــند و به هیچ عنــوان بــه این گونــه اگهی هــا‬ ‫اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ابوطالبــی تصریــح کــرد‪ :‬شــهروندان‬ ‫در صــورت بــروز مشــکل و مواجهــه بــا جرائــم‬ ‫رایانـه ای می تواننــد بــا شــماره تمــاس ‪096380‬‬ ‫ویــا بــا مراجعــه بــه ســایت پلیــس فتا بــه ادرس‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخــش گزارش هــای‬ ‫مردمــی درخواســت خــود را ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫عوامل‬ ‫راهکارهای فردی کنترل استرس شغلی؛‬ ‫هرکســی به گونه ای بــه اســترس پاســخ میدهــد‪ ،‬تنهــا بــا‬ ‫شــناختن طبیعــت واکنش هــای شــخصی افــراد اســت کــه‬ ‫میتوانیــد بــا‏اســترس خــود و دیگــران مقابلــه‏کنیــد‪ .‬پذیرفتــن‬ ‫تغییراتــی کــه در طــول زمــان در موقعیــت و جایــگاه شــغلی‬ ‫بــه وقــوع می پیونــدد‏زیــرا ایــن تغییــرات جایــگاه شــغلی فــرد‬ ‫را مســتحکم تر می‏نمایــد بنابرایــن فــرد بایــد بکوشــد تــا در ایــن‬ ‫حیطــه خــود را از گزنــد ‏اســترس در امــان نگــه دارد‪.‬‏‬ ‫‏• زمانــی کــه احســاس میکنیــد تحــت اســترس شــدیدی قــرار‬ ‫داریــد‪ ،‬ســعی کنیــد بــه هیچ وجــه بــه ســیگار‪ ،‬مــواد مخــدر و‬ ‫ســایر‏مــوارد روی نیاوریــد‪.‬‏‬ ‫‏• بــرای خــود وقــت بگذاریــد و اگــر زمــان نداریــد‪ ،‬ســعی کنیــد‬ ‫ان را بــه وجــود اوریــد‪.‬‏‬ ‫‏• وقــت مطلوبــی را بــا خانواده تــان صــرف کنیــد‪ .‬ایــن امــر‬ ‫میتوانــد بــه منزلــه ی یــک نــوع حمایــت محکــم عاطفــی و‬ ‫اخالقــی بــرای ‏شــما بــه شــمار رود‪.‬‏‬ ‫‏• افــکار نامطلــوب را از ذهــن خــود برانیــد و روش هــای مثبــت‬ ‫را بــرای مقابلــه بــا اســترس بــه کار بندیــد‪.‬‏‬ ‫‏• ســعی نماییــد تــا افــکار مثبــت را جایگزیــن افــکار منفــی‬ ‫نماییــد و در کل مثبــت اندیــش باشــید‪.‬‏‬ ‫‏• از روش هــای تــن ارامــی (ریلکسیشــن) بــرای دوری از اثــرات‬ ‫مخــرب اســترس ســود بجوییــد‪.‬‏‬ ‫‏• در صــورت بــروز اســترس مزمــن‪ ،‬بــا پزشــک متخصــص‬ ‫مشــورت کنیــد‪.‬‏‬ ‫‏• بــا جشــن گرفتــن موفقیت هــای خــود و هم قطارانتــان‪،‬‬ ‫میــزان اســترس موجــود را کاهــش دهیــد‪.‬‏‬ ‫‏• قبــول وجــود اســترس خــود بــه معنــای ایجــاد یــک تغییــر‬ ‫بــزرگ در شــیوه ی ســنتی زندگــی اســت‪ .‬ســعی کنیــد معیارهــای‬ ‫‏ارتباطــی خــود را گســترش دهیــد‪،‬‏کارایــی و شایســتگی خــود را‬ ‫افزایــش داده و از تجربیــات دیگــران نیــز بهــره بگیریــد‪.‬‏‬ ‫‏• بیش ازانــدازه از خــود مغــرور نشــوید‪ .‬بــرای رویارویــی بــا هــر‬ ‫تغییــری خــود را از نظــر فیزیکــی‪ ،‬روحــی و اقتصــادی امــاده کنیــد‏‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬اداره اموزش همگانی معاونت فرهنگی و‬ ‫اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی‬ ‫متدولــوژی اندازه گیــری می کنــد کــه کــدام پادمــان هــا بــرای دفــاع از انــواع حمــات موثرتــر هســتند‪.‬‬ ‫یکپارچه سازی معیارهای ‪ CIS، CDM‬و ‪ MITER ATT&CK‬در برابر حمالت سایبری‬ ‫بــرای شــروع ایــن نقش ـه برداری های جدیــد‪ CIS ،‬روی دو مــورد از پــر بارگیری تریــن معیارهــای ‪CIS‬‬ ‫‪ 10 - Microsoft Windows‬و ‪ - 7 Red Hat Enterprise Linux‬تمرکــز کــرده و بــه تکنیک هــای‬ ‫‪ MITER ATT&CK‬پرداختــه اســت‪ .‬ایــن ســطح از جزئیــات بــه کاربــران ‪ CIS‬نــگاه دقیق تــری بــه کارایــی‬ ‫معیارهــای ‪ CIS‬در برابــر پنــج نــوع حملــه برتــر موجــود در ‪ CIS CDM‬می دهــد‪ .‬ترکیــب تنظیمــات‬ ‫پیکربنــدی امنیتــی مبتنــی بــر فناوری هــای ‪ ،CIS‬باراهنمایی هــای اولویت دار دفاع ســایبری ســازمانی از‬ ‫‪ ،CIS CDM‬دیــد جامع تــری از برنامــه امنیــت ســایبری خــود در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫بــا اضافــه شــدن نگاشــت چارچــوب ‪ MITER ATT&CK‬بــه معیارهــای ‪ ،CIS‬ایــن کارایــی معیــار‬ ‫‪ v1.11.0 10 CIS Microsoft Windows‬را نه تنهــا به عنــوان پیکربنــدی متمرکــز بــر امنیــت توصیــه‬ ‫می کنــد‪ ،‬بلکــه توانایــی ان را بــرای کاهــش خطــر و تاثیــر یــک طیــف وســیعی از حمــات ســایبری‬ ‫کیفــی می کنــد همچنیــن اعضــای ‪ CIS SecureSuite‬می تواننــد از ‪ CIS WorkBench‬دیــدن کــرده‬ ‫تــا نگاشـت های چارچــوب ‪ MITER ATT&CK‬را مشــاهده کننــد‪ CIS .‬بــه پاالیــش و گســترش ایــن‬ ‫روش بــا به روزرســانی ‪ CIS‬و گســترش نقش ـه های ارائه شــده از یکپارچگــی در ســایر چارچوب هــا‬ ‫پشــتیبانی ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫اثربخشی معیارهای ‪ CIS‬در برابر حمالت سایبری رایج‬ ‫میــزان محافظــت ‪ v1.11.0 10 CIS Microsoft Windows‬در برابــر برتریــن حمــات ســایبری موجــود‬ ‫در ‪:CIS CDM‬‬ ‫‪ ‎0.‎11.v1 10 CIS Microsoft Windows‬همــه تکنیک هــای فرعــی را بــا یکدیگــر ترکیــب می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ v1.11.0 10 Microsoft Windows ،‬زیرمجموع ـه ای از تکنیک هــا در مــدل دفاعــی‬ ‫نقشـه برداری کــرده اســت‪ ،‬زیــرا تعــدادی از ان هــا بــرای سیســتم عامل وینــدوز اعمــال نمی شــوند‪.‬‬ ‫هنگامی کــه یــک ‪ Benchmark‬بــرای یــک تکنیــک فرعــی مشــخص می شــود‪ ،‬بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه ان دســتورالعمل به طــور بالقــوه در ان مرحلــه یــک حملــه ســایبری را کاهــش می دهــد یــا‬ ‫مختــل می ســازد‪.‬‬ ‫‪ CIS‬بــه اصــاح ایــن تــاش بــرای کمــک بــه همســویی منابــع ‪ CIS‬بــا چارچوب هــای صنعتــی‬ ‫ادامــه می دهــد‪ CIS .‬در حــال حاضــر در حــال کار بــر روی گســترش نگاشــت ‪MITER ATT&CK‬‬ ‫اســت کــه بــه کاتالــوگ مــا کــه از معیارهــای خــاص فنــاوری ‪ CIS‬اســت و بــا مــواردی کــه بیشــتر‬ ‫اســتفاده مورداســتفاده قــرار می گیــرد شــروع می شــود‪.‬‬ ‫بازی انالین پسر‪،‬‬ ‫زمینه ساز برداشت‬ ‫از حساب بانکی والدین‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی جوانــی کــه در‬ ‫بازی هــای انالیــن اینترنتــی حســاب بانکــی‬ ‫والدینــش را خالــی کــرده بــود‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ســید نظــام موســوی رئیــس پلیــس فتــا در‬ ‫تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪:‬در پــی‬ ‫مراجعــه یکــی از شــهروندان بــه پلیــس فتــا‬ ‫و طــرح شــکایت مبنــی بــر برداشــت مبالغــی‬ ‫قابــل توجــه از حســاب بانکــی وی بــه صورت‬ ‫اینترنتــی توســط فــرد یــا افــراد ناشــناس ‪،‬‬ ‫موضــوع در دســتور کار کارشناســان‬ ‫ســایبری ایــن پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت‪ :‬بــا بررســی هــای‬ ‫تخصصــی مشــخص گردیــد کــه یکــی از‬ ‫فرزنــدان مالباختــه بــه جهــت خریــد بازی های‬ ‫رایانــه ای انالیــن‪ ،‬یــا اســتفاده از امتیــازات‬ ‫جانمایــی شــده در ایــن بــازی هــا و بعضــا‬ ‫رفتــن بــه مراحــل بعــدی بــازی ‪ ،‬از موجــودی‬ ‫حســاب پــدر و مــادر بــدون اطــاع وی ‪ ،‬ســوء‬ ‫اســتفاده کــرده و از ایــن طریــق مبالــغ قابــل‬ ‫توجهــی را هزینــه نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســوی افــزود‪ :‬والــدان مــی‬ ‫بایســت بــر نحــوه حضــور فرزنــدان بــر فضای‬ ‫مجازی‪،‬نظــارت داشــته و ان هــا را در ایــن‬ ‫بســتر هــا کــه سرشــار از اســیب و تهدیــد‬ ‫اســت ‪ ،‬رهــا نکننــد و در هنــگام انتخــاب‬ ‫نــوع بــازی اینترنتــی بــه ان هــا مشــاوره داده‬ ‫و حتــی حداقــل یــک مرحلــه ‪ ،‬محیــط بــازی‬ ‫فرزنــدان خــود را مشــاهده نماینــد‪.‬‬ ‫وی بــه مــردم هشــدار داد‪ :‬در خصــوص‬ ‫اســتفاده از کارت حســاب بانکــی بصــورت‬ ‫اینترنتــی‪ ،‬اولیــن توصیــه حضــور در کنــار‬ ‫فرزنــدان در هنــگام انجــام فعالیــت‬ ‫اقتصــادی اینترنتــی اســت؛ ولــی اگــر بــه‬ ‫هــر علتــی ایــن مهــم میســر نبود‪،‬یــک‬ ‫کارت حســاب بــا میــزان موجــودی متناســب‬ ‫و ضــروری و بــا تعریــف ســقف برداشــت‬ ‫خــاص بــرای فرزنــدان خــود در نظــر بگیرنــد‬ ‫تــا ضــرر و زیــان باالیــی متوجــه انهــا نشــود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا غــرب اســتان تهــران از‬ ‫هموطنان خواســت ‪ :‬هرگونه محتوا و برنامه‬ ‫مشــکوک را از طریــق ســایت پلیــس فتــا بــه‬ ‫‪;www.Cyberpolice.ir&nbsp‬‬ ‫ادرس‬ ‫لینــک مرکــز فوریت هــای ســایبری بــا پلیــس‬ ‫فتــا بــا مــا در میــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪525‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫کالهبرداری و فیشینگ‬ ‫با ترفند پرداخت فطریه‬ ‫پلیــس فتــا از شــهروندان خواســت‪ :‬فطریــه خــود را از‬ ‫طریــق ســایت ها و موسســات معتبــر کــه از طریــق رســانه‬ ‫ملــی اعــام مــی شــود‪ ،‬پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «مهــدی قاســمی» در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬در‬ ‫کنــار خجســته بــودن ایــن عیــد مســلمین‪ ،‬بــاز هــم شــاهد‬ ‫هســتیم کــه بــرای جمــع اوری فطریــه و کفــاره روزه‪ ،‬در‬ ‫فضــای مجــازی خصوصــا ً شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬تبلیغاتــی‬ ‫نظیــر مــا وجــوه نقــد شــما را بــه مســتحق حقیقــی‬ ‫می رســانیم یــا در پوشــش عناویــن دروغیــن موسسـه های‬ ‫خیریــه و ســازمان های رســمی بهزیســتی و کمیتــه امــداد‬ ‫کــه مــورد اعتمــاد مــردم هســتند‪ ،‬بــه دنبــال کالهبــرداری‬ ‫از انــان هســتند‪.‬‬ ‫ســرهنگ قاســمی افــزود ‪:‬شــهروندانی کــه فریــب ایــن‬ ‫کالهبــرداران ســایبری را بخورنــد‪ ،‬امــکان دارد عــاوه‬ ‫براینکــه وجــوه نقــد واریــزی بــه حســاب کالهبــرداران واریــز‬ ‫می شــود‪ ،‬بــا هدایــت انهــا بــه درگاه هــای اینترنتــی جعلــی‬ ‫بانکــی‪ ،‬مشــخصات حســاب انهــا فیشــینگ شــده و در‬ ‫اقــدام بعــدی‪ ،‬کل موجــودی حســاب انهــا به ســرقت رفتــه‬ ‫و یــا از حســاب ان هــا بــرای مقاصــد مجرمانــه دیگــری‪،‬‬ ‫ســوء اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاربــران فضــای مجــازی بــرای‬ ‫کمــک بــه نیازمنــدان حتمــا ً بــه موسســات خیریــه شــناخته‬ ‫شــده و دارای مجــوز مراجعــه کننــد و فریــب پیام هــا و‬ ‫ســایت های جعلــی را نخورنــد؛ از عمــوم مــردم خواســت‬ ‫بــه هیــچ عنــوان بــه کانال هــا و گروه هایــی کــه در‬ ‫شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه جمــع اوری کمــک مالــی‬ ‫بــه نــام موسســه های خیریــه می نماینــد اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫پلیــس فتــا بیــان داشــت ‪ :‬مجرمیــن ســایبری بــا ســوء‬ ‫اســتفاده از ایــن فضــای معنــوی و اقــدام خداپســندانه‬ ‫و انسان دوســتانه مــردم‪ ،‬اقــدام بــه طراحــی صفحــات‬ ‫و درگاه هــای جعلــی بــا مشــخصات ظاهــری مشــابه بــا‬ ‫موسســاتی اعــم کمیته امــداد و بهزیســتی نمــوده و بــا ایــن‬ ‫طریــق اطالعــات حســاب کاربــران کمک کننــده را کپــی و‬ ‫فیشــینگ نمــوده و در ادامــه موجــودی حســاب انهــا را‬ ‫به ســرقت مــی برنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن راســتا و بــرای پیشــگیری از اســیب پذیری‬ ‫و جلوگیــری از ایجــاد ضــرر و زیــان بــه کاربــران توصیــه‬ ‫کــرد‪ :‬تــا در صــورت امــکان‪ ،‬مبالــغ مربــوط بــه فطریــه یــا‬ ‫کفــاره احتمالــی روزه هــای خــود را بصــورت حضــوری بــه‬ ‫افــراد مســتمند واجــد الشــرایط یــا بــا مراجعــه بــه شــعب‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی و موسســات خیریــه رســمی‪،‬‬ ‫پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر بــه هــر علتــی قصــد داریــد از طریــق‬ ‫پرداخــت اینترنتــی اینــکار را انجــام دهیــد‪ ،‬بــرای اطــاع‬ ‫از ادرس صحیــح ارگان هــا و موسســات مذکــور‪ ،‬بــه‬ ‫خبرگزاری هــای معتبــر خصوصــا ً اطالع رســانی صــدا و‬ ‫ســیما توجــه نماینــد‪.‬‬ ‫پلیس فتا همچنین خاطرنشــان کرد‪ :‬جهت واریز مبالغ به‬ ‫حســاب موسســات خیریــه اعــم از کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی‬ ‫بــرای کمک هــای نــوع دوســتانه‪ ،‬شــخصا ًادرس ســایت های‬ ‫معتبــر اصلــی ان ارگان در قســمت ادرس بــار (‪Address‬‬ ‫‪ )bar‬مرورگــر اینترنتــی تایــپ نمــوده و از رفتــن و بــاز کــردن‬ ‫لینک هایــی کــه در ســایت های مختلــف یــا در شــبکه های‬ ‫اجتماعــی تبلیـ غ شــده خــودداری نمــوده و در زمــان پرداخــت‬ ‫از رمزهــای دوم یکبــار مصــرف‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت‪ ،‬پلیــس فتــا به صــورت شــبانه روزی‬ ‫امــاده پاســخگویی بــه شــهروندان بــوده و کاربــران می تواننــد‬ ‫مشــکالت و شــکایات خــود را در خصــوص ایــن گونــه‬ ‫موسســات از طریــق مراجــع قضایــی طــرح شــکایت کننــد تــا‬ ‫توســط پلیــس فتــا موضــوع رســیدگی شــود و یــا بــا اســتفاده‬ ‫از ســایت پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.Cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش مرکــز فوریت هــای ســایبری‪ ،‬لینــک ثبــت گزارش هــای‬ ‫مردمــی و یــا ‪ @Cyberpolice‬در کلیــه شــبکه های اجتماعــی‬ ‫داخلــی بــا مــا در ارتبــاط باشــند‪.‬‬ ‫دفن زباله ها در حاشیه‬ ‫شهرها و حتی در جوار‬ ‫منابع اب سطحی‬ ‫و زیرزمینی‪ ،‬سالمت اب و‬ ‫همه موجودات زنده را به‬ ‫‏خطر می اندازد‪( .‬نجات‬ ‫اب در گرو توجه همه ما ‏)‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫گرگان‪-‬اب بندان روستای توشن‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -525‬سال هشتم‬ ‫‪-525-- 1443‬‬ ‫‪/‬شوال‪1443/‬‬ ‫‪/3‬شوال‪/‬‬ ‫‪3 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 4- 1401 //02‬‬ ‫چهار شنبه ‪02//14‬‬ ‫‪22‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫نرگس حسین زاده‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫اثر نسبت هاى ناروا‬ ‫و قال علی (علیه السالم )‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُوا فِی ه ِ بِمَا لَ یَعْلَمُو َ ‬ ‫ع اِل َى الن َّ ِ ‬ ‫سر َ َ ‬ ‫مَ ْ ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫اس بِمَا یَکْرَهُو َ‬ ‫امام علی (علیه السالم )فرمود‪:‬‬ ‫کســى کــه در نســبت دادن کارهــاى بــد بــه مــردم شــتاب کنــد‪ ،‬مــردم (نیــز)‬ ‫نســبت هاى ناروایــى بــه او مى دهنــد‪.‬‬ ‫امام علی (ع)دراین ســخن پربار مى فرماید ‪« :‬کســى که در نســبت دادن امورى‬ ‫کــه مــردم ناخــوش دارنــد بــه ان هــا شــتاب کنــد‪ ،‬مــردم نســبت هاى ناروایــى بــه او‬ ‫ن ) ‪.‬‬ ‫ع اِلَــى النـ َّ ِ ‬ ‫ســر َ َ ‬ ‫مى دهنــد»؛ (مَـ ْ ‬ ‫ناَ ْ‬ ‫ن ‪ ،‬قَالُــوا فِیـ ه ِ بِمَــا لَ یَعْلَمُــو َ‬ ‫ـاس بِمَــا یَکْرَهُــو َ‬ ‫عیب جویــى و ذکــر عیــوب مــردم هرچنــد اشــکار باشــد کارى اســت بســیار ناپســند‬ ‫و اگــر کســى نیــت امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر داشــته باشــد نبایــد منکراتــى را‬ ‫کــه از بعضــى ســر زده اشــکارا و در مــلا عــام بگویــد‪ ،‬بلکــه این گونــه تذکــرات بایــد‬ ‫خصوصــى و مخفیانــه باشــد؛ ولــى بــه هــر حــال از انجــا کــه مــردم از گفتــن عیوب و‬ ‫کارهــاى زشتشــان بــه صــورت اشــکارا ناراحــت مى شــوند و در مقــام دفــاع از خود بر‬ ‫مى اینــد یکــى از طــرق دفــاع ایــن اســت کــه گوینــده را متهــم بــه امــورى مى کنند که‬ ‫چه بســا واقعیت هم نداشــته باشــد تا از این طریق ارزش ســخنان او را بکاهند و‬ ‫بگوینــد‪ :‬فــرد الــوده حــق نــدارد دیگــران را بــه الــوده بــودن متهــم کنــد‪.‬‬ ‫بنابراین اگر انسان بخواهد مردم احترام او را حفظ‍ کنند و نسبت هاى ناروا به او‬ ‫ندهند و حتى عیوب پنهانى او را اشکار نسازند باید از تعبیراتى که سبب ناراحتى‬ ‫مــردم مى شــود بپرهیــزد و در یــک کلمــه‪ ،‬بایــد احتــرام مــردم را حفظـ‍ کــرد تــا ان هــا‬ ‫احترام انسان را حفظ‍ کنند و لذا در ذیل این جمله در خطبۀ «وسیله» امده است‪:‬‬ ‫م عِر ْ َض ـ ُه ‪ .‬و َ مَـ ْ ‬ ‫ئ الْعِبَــاد ِ فَقَـد ْ نَحَلَه ُـ ْ ‬ ‫«و َ مَـ ْ ‬ ‫ســاو ِ َ‬ ‫ســعى بِالنَّمیمَـ ه ِ حَـذِرَه ُ‬ ‫ن َ‬ ‫ن ت َت َب َّـ عَ مَ َ‬ ‫ـب ؛ کســى کــه در جســتجوى عیــوب مردم باشــد ابــروى خود را‬ ‫الْبَعیـد ُ وَمَقَت َـ ُه الْقَریـ ُ‬ ‫بــه ان هــا بخشــیده و کســى کــه ســخن چینى کنــد افــراد دور از او اجتنــاب مى کننــد‬ ‫و نزدیکانــش او را دشــمن مى دارنــد»‪.‬‬ ‫ـوب النـّ ِ ‬ ‫مرحــوم عالمــۀ مجلســى در جلــد ‪ ٧٢‬بحــار االنــوار در بــاب «ت َت َبـَّ عُ عُیُـ ِ ‬ ‫ـاس و َ‬ ‫افْشاء ِها» روایت جالبى از پیغمبر اکرم صلى الله علیه و اله نقل مى کند که فرمود‪:‬‬ ‫َت الل َّـ ُه عَـ ْ ‬ ‫ن‬ ‫ســک َ ‬ ‫ـوب النـ َّ ِ ‬ ‫ن عُیُـ ِ ‬ ‫ســک َت ُوا عَـ ْ ‬ ‫م عُیُــو ٌ ‬ ‫ن بِالْمَدِینـَ ه ِ اَق ْـوَا ٌم لَه ُـ ْ ‬ ‫«کَا َ ‬ ‫ـاس فَا َ ْ‬ ‫ب فَ َ‬ ‫ن بِالْمَدِین َ ه ِ اَق ْـوَا ٌم لَ عُی ُ َ ‬ ‫وب‬ ‫اس و َ کَا َ ‬ ‫م عِنـْد َ الن َّ ِ ‬ ‫ـوب لَه ُـ ْ ‬ ‫ـاس فَمَاتـُـوا و َ لَ عُیُـ َ ‬ ‫م النـ َّ َ ‬ ‫عُیُوبِهِـ ُ ‬ ‫ن بِهَــا‬ ‫م یَزَالُــوا یُعْرَفُــو َ ‬ ‫م عُیُوبــا ًل َـ ْ ‬ ‫ـاس فَاَظْهَــر َ الل َّـ ُه لَه ُـ ْ ‬ ‫ـوب النـ َّ ِ ‬ ‫م فَت َک َلَّمُــوا فِــی عُیُـ ِ ‬ ‫لَه ُـ ْ ‬ ‫ن مَاتـُـوا؛‬ ‫اِلَــى ا َ ْ ‬ ‫در مدینــه اقوامــى داراى عیوبــى بودنــد ان هــا از ذکــر عیــوب مــردم ســکوت کردند‪،‬‬ ‫خداونــد هــم مــردم را از ذکــر عیــوب ان هــا ســاکت کــرد‪ .‬ان هــا از دنیــا رفتنــد در‬ ‫حالــى کــه مــردم ان هــا را از هرگونــه عیــب پــاک مى دانســتند و (بــه عکــس) در‬ ‫مدینــه اقــوام (دیگــرى) بودنــد کــه عیبــى نداشــتند ولــى دربــارۀ عیــوب مــردم ســخن‬ ‫گفتنــد خداونــد بــراى ان هــا عیوبــى اشــکار ســاخت کــه پیوســته بــه ان شــناخته‬ ‫مى شــدند تــا از دنیــا رفتنــد»‪.‬‬ ‫در تواریــخ داســتان هاى بســیارى در ایــن زمینــه ذکــر شــده کــه بعضــى از افــراد‬ ‫جســور در مجلســى ابتــدا بــه ســاکن بــا فــرد دیگــرى شــوخى اهانت امیــزى کردنــد و‬ ‫ان هــا پاســخ کوبنــده اى دادنــد کــه ابــروى او را بــرد و گاه نــام زشــتى از ایــن رهگــذر‬ ‫بــر او مانــد از جملــه در تاریــخ امــده اســت کــه «مغیــره بــن اســود»(یکى از شــعراى‬ ‫عرب) معروف به لقب «اقیشــر» بود‪ .‬او از این لقب ســخت خشــمگین مى شــد‪.‬‬ ‫(زیــرا اقیشــر بــه معنــاى کســى اســت کــه صورتــش ســرخ شــده و پوســت ان ریخته‬ ‫اســت) روزى یــک نفــر از قبیلــۀ «بنى عبــس» او را صــدا زد «یــا اقیشــر» او ناراحــت‬ ‫شــد و پــس از چنــد لحظــه ســکوت‪ ،‬ایــن شــعر را دربــارۀ او انشــا کــرد‪:‬‬ ‫ن مُطْفِئَــ ه ِ السِّــراجِ ‬ ‫ســمى و َ ادْعُــوکَ ابْــ َ ‬ ‫ا َ تَدْعُونــى الاَقیشَ ــر ذاکَ ا ْ‬ ‫م ما ت ُناجى‬ ‫اس یَعْل َ ْ ‬ ‫رب الن ّ ِ ‬ ‫سرّا ً و َ ُّ ‬ ‫ت ُناجى خِد ْن َها بِاللَّی ْ ِ ‬ ‫ل ِ‬ ‫«تــو بــه مــن اقیشــر مى گویــى ارى ایــن اســم مــن اســت ولــى مــن بــه تــو‬ ‫ــن مُطْفِئَــ ه ُ السِّــراج» یعنــى فرزنــد زنــى کــه چــراغ را نیمــه شــب‬ ‫مى گویم‪«:‬اِب ْ ِ ‬ ‫خامــوش کــرد‪ ،‬زیــرا بــا دوســت فاســقش شــبانه اهســته ســخن مى گفــت و خــدا‬ ‫مى دانــد چــه ســخنانى مى گفــت»‪.‬‬ ‫‪ -١‬از ان بــه بعــد ایــن لقــب زشــت بــر ان مــرد و فرزندانــش باقــى مانــد‪.‬‬ ‫و نیــز نقــل شــده مــرد عربــى نــزد معاویــه ســخنى گفــت کــه معاویــه ناراحــت شــد‪.‬‬ ‫معاویــه گفــت‪ :‬دروغ گفتــى‪ .‬مــرد اعرابــى گفــت‪ :‬بــه خــدا ســوگند دروغ گــو کســى‬ ‫اســت کــه در لباس هــاى توســت‪.‬‬ ‫معاویــه گفــت‪ :‬ایــن جــزاى کســى اســت کــه در قضاوتــش عجلــه مى کنــد‪.‬‬ ‫ابــن ابى الحدیــد از کامــل مبــرد نقــل مى کنــد‪ :‬هنگامــى کــه «قتیبــه بــن مســلم»‬ ‫ســمرقند را فتــح کــرد اثــاث و وســایلى در کاخ هــاى انجــا دیــد کــه امثــال ان دیــده‬ ‫نشــده بــود تصمیــم گرفــت بــار عــام دهــد و مــردم بیاینــد و موفقیت هایــى را کــه‬ ‫نصیــب او شــده ببیننــد‪ .‬مــردم از هــر ســو بــه انجــا امدنــد و بــه ترتیــب مقاماتشــان‬ ‫در ان مجلــس نشســتند‪.‬‬ ‫از جملــه پیرمــردى بــود بــه نــام «ح ُ َضین»‪ .‬هنگامى که وارد شــد برادر قتیبه گفت‬ ‫بــه مــن اجــازه بــده ســخن درشــتى بــه او بگویــم‪ .‬قتیبــه گفــت‪ :‬ایــن کار را نکــن او‬ ‫جواب هاى تند و بدى مى دهد‪ .‬برادر قتیبه اصرار کرد و رو به حضین کرد و گفت‪:‬‬ ‫اى ابــو ساســان ایــا از در وارد شــدى یــا از دیــوار؟ حضیــن گفــت‪ :‬ارى (مــن از در وارد‬ ‫شــدم زیــرا) عمویــت (اشــاره بــه خــودش کــرد) ســنش بیــش از ان اســت کــه بتوانــد‬ ‫از دیــوار وارد شــود (و ایــن اشــاره بــه عمــل زشــتى بــود کــه بــرادر قتیبــه قبــا انجــام‬ ‫داده بــود و از دیــوار خانــۀ زنــى بــاال رفتــه بــود و بــه او تجــاوز کــرده بــود)‪.‬‬ ‫‪-٢‬امثــال ایــن داســتان ها فــراوان اســت و همــه گواهــى اســت بــر انچــه امــام علیــه‬ ‫الســام بیــان فرمــوده کــه هــرگاه کســى بــه مــردم چیــزى بگویــد کــه ناخــوش دارنــد‬ ‫ان هــا نیــز بــه او نســبت هاى نــاروا مى دهنــد (یــا اعمــال زشــت مخفیانــۀ ان هــا را‬ ‫اشــکار مى کننــد)‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪_۱‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیــام امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع)جلــد دوازدهم‪ .‬صفحــه ‪۲۳۹‬‬ ‫مسئله فلسطین‬ ‫و راهبرد جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‬ ‫سرویس فرهنگی_محمددیلم کتولی‬ ‫فعال سیاسی رسانه_گلستان‬ ‫مســئله فلســطین و راهبــرد جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫بحــث دربــاره جهــان اســام و عقــب ماندگــى ان‪ ،‬بیــش‬ ‫از یــک ســده میــان مســلمانان در جریــان اســت و در ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬علــل و دالیــل ان بررســى شــده و از ظرفیــت هــا و‬ ‫فرصــت هــاى ان در جهــت نیــل بــه توســعه و فائــق امــدن‬ ‫بــر مشــکالت و مســائل موجــود‪ ،‬ســخن بســیار بــه میــان‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫ولــى صحبــت از تهدیدهــا و کاســتى هایــى کــه متوجــه‬ ‫جهــان اســام اســت و از فرصــت هــا و ظرفیــت هایــى کــه‬ ‫بــراى مواجــه شــدن بــا تهدیدهــا و کاســتى هــا در اختیــار‬ ‫حــل بــرون رفــت از وضعیــت‬ ‫مســلمانان اســت و از راه‬ ‫ِ‬ ‫توســعه نیافتگــى فعلــى از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــرى‪،‬‬ ‫کمتــر ســخنى گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تعاریــف مختلفــى را مــى تــوان از جهــان اســام در کالم‬ ‫مقــام معظــم رهبــرى یافــت از جملــه‪:‬‬ ‫‪ .1‬دنیــاى اســام در دوره امیــر المومنیــن(ع) مرزهــاى‬ ‫هندوســتان تــا مدیترانــه را در بــر مــى گرفــت‪ ،‬عــراق‪ ،‬مصــر‪،‬‬ ‫شــام‪ ،‬فلســطین‪ ،‬ایــران‪ ،‬همــه و همــه‪ ،‬مجموعــه دنیــاى‬ ‫اســام بــود‪ ،‬نصــف دنیــاى ابــاد ان روز‪ ،‬جزیــى از دنیــاى‬ ‫اســام مــى شــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دنیــاى اســام یــک مجموعــه عظیــم بــا مســائل مبتــا‬ ‫بــه و دردهــاى مشــترک‪ ،‬بــا دشــمنى هــاى مشــترک‪ ،‬بــا‬ ‫درمــان هــا و راه هــاى عــاج مشــترک اســت‪ .‬در حقیقــت‪،‬‬ ‫مســائل و مشــکالت عمــده مســلمان هــا‪ ،‬بــا همدیگــر‬ ‫مشــترک اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬دنیــاى اســام یــک امــت اســت‪ ،‬وراى ایرانــى بــودن‬ ‫و عــرب بــودن‪ ،‬پاکســتانى و هنــدى بــودن و وراى همــه‬ ‫ایــن هاوماننــد ان‪،‬ملــت هــاو دولــت هــاى اســامى‪،‬امت‬ ‫اســامى را تشــکیل مــى دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬دنیــاى اســام‪ ،‬بــه یــک مجموعــه انســانى اطــاق‬ ‫مــى شــود کــه اعتقــاد بــه توحیــد خالــص دارد‪ ،‬بــه نفــى‬ ‫عبودیــت غیــر خــدا مــى پــردازد‪ ،‬بــه اســتقرار عــدل و‬ ‫اخــاق در بیــن انســان هــا دعــوت و اقــدام مــى کنــد‪.‬‬ ‫علــى رغــم تفــاوت ظاهــرى در ایــن تعاریــف‪ ،‬در همــه‬ ‫ان هــا وجــوه مشــترکى چــون عقیــده‪ ،‬ارمــان‪ ،‬کتــاب‪،‬‬ ‫پیامبــر‪ ،‬قبلــه و مســئله امنیتــی و راهبــردی مشــترک بــه‬ ‫عنــوان مســئله فلســطین بــه چشــم مــى خــورد‪.‬‬ ‫پــس مــى تــوان جهــان یــا دنیــاى اســام را مجموعــه‬ ‫انســان هایى دانســت کــه حــول محــور خــدا‪ ،‬قــران و‬ ‫محمــد(ص)و مســائل مشــترک و از همــه مهمتــر مســئله‬ ‫فلســطین گــرد امــده انــد‪.‬‬ ‫در دیــدگاه نظــری و بویــژه ‪ swoT‬تهدیــد ‪ ،‬فرصــت‪،‬‬ ‫اســیب‪ ،‬ظرفیــت یــا راهــکار از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری‬ ‫انقــاب اســامی ‪ ،‬بدتریــن تهدیــد وجــود غــده ســرطانی‬ ‫صهیونیســم در غــرب اســیا و هارتلنــد جهــان اســت‪.‬‬ ‫تهدیــد‪ :‬گاه خطراتــى کــه متوجــه جهــان اســام اســت‪ ،‬از‬ ‫بیــرون مرزهــا مــى اینــد‪ .‬مثــاً‪ ،‬امــروز مهــم تریــن خطــرى‬ ‫کــه جهــان اســام را تهدیــد مــى کنــد‪ ،‬تفرقــه اســت و ایــن‬ ‫تفرقــه‪ ،‬اگــر چــه اندکــى زمینــه داخلــى دارد‪ ،‬ولــى بخــش‬ ‫عمــده ان بــه وســیله دشــمنان امــت اســامى بــه ویــژه‬ ‫صهیونیســم جهانــی صــورت مــى گیــرد‪ .‬مثــال دیگــر‪ ،‬هــم‬ ‫اینــک دشــمنان اســام‪ ،‬اغلــب از دو ســاح رعــب و تطمیــع‬ ‫علیــه مســلمانان اســتفاده مــى کننــدو لــذا دولــت هــا‪،‬‬ ‫روشــنفکران‪ ،‬برگزیــده هــا و احــاد ملــت اســامى را گاهــى‬ ‫مرعــوب و گاه تطمیــع مــى نماینــد‪ ،‬پــس رعــب و تطمیــع‬ ‫خطراتــى انــد کــه از وراى مرزهــاى داخلــى مــى اینــد‪ ،‬بــه‬ ‫همیــن دلیل‪،‬مــى توانــد و بایــد ان را تهدیــد نامیــد‪.‬‬ ‫از دیــدگاه معظــم لــه بالیــی کــه ‪ ۷۰‬ســال اســت بــر ســر‬ ‫جهــان اســام امــده و صهیونیســم بــا تطمیــع و ارعــاب و‬ ‫تهدیــد و چنــگ و دنــدان نشــان دادن از یــک ســو و از ســوی‬ ‫دیگــر بــا قیافــه دوســت وهــم پیمــان انان‪،‬چالــش جــدی‬ ‫ایجــاد مــی نمایــد ‪.‬‬ ‫کاســتى‪ :‬جهــان اســام ضعــف هایــى در درون دارد‪ ،‬در‬ ‫حــدى کــه نمــى تــوان ان هــا را نادیــده گرفــت و یــا کوچــک‬ ‫شــمرد‪ .‬ایــن ضعــف هــا و کاســتى هــا‪ ،‬بیــش از ان کــه‬ ‫ناشــى از عوامــل خارجــى و متاثــر از دشــمنان باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫دولت هــا‪ ،‬نخبــگان و حتــى بــه مــردم مســلمان بــر مى گــردد‪.‬‬ ‫فقــر‪ ،‬جهــل‪ ،‬ظلــم‪ ،‬تبعیــض‪ ،‬عقــب ماندگــى‪ ،‬ایســتایى‪،‬‬ ‫زورگویــى‪ ،‬تحمیــل‪ ،‬تحقیــر و‪ ....‬از امــور و مســائلى هســتند‬ ‫کــه بیشــترین ریشــه اش بــه داخــل کشــورهاى مســلمان‬ ‫مــى رســد‪ .‬البتــه مــى تــوان کاســتى ها را بــه ســرعت‬ ‫مرتفــع ســاخت‪ ،‬در ایــن صــورت‪ ،‬کاســتى هاى دیــروز بــه‬ ‫فرصت هــاى امــروز تبدیــل مــى شــوند و ســد و مانعــى را‬ ‫پدیــد مــى اورنــد کــه مســلمانان را قــادر مــى ســازد‪ ،‬در‬ ‫مقابــل تهدیدهــا بایســتند و مقاومــت نماینــد‪.‬‬ ‫فرصــت‪ :‬موقعیــت مناســب موجــود و یــا پدیــد ای کــه بــا‬ ‫اســتفاده و بهــره گیــرى از ان مــى تــوان بــه رشــد‪ ،‬توســعه‬ ‫و پیشــرفت رســید و یــا بــر مشــکالت درونــى و بیرونــى‬ ‫فائــق امــد‪ .‬فرصــت هــا هــم بعــد داخلــى دارد و هــم بعــد‬ ‫محمد هنوز زنده است‬ ‫برش های از زندگی پر افتخار ازاده‬ ‫جانباز محمد خلیلی‬ ‫سرویس شهدا ‪ -‬محمددیلم کتولی‬ ‫الغــر و نحیف‪...‬تــو نــگاه اول کــه ببینیــش میگــی ایــن مــرد چقــدر ضعیفــه ‪ ،‬امــا کســی‬ ‫چــه می دونــه او روزی فرمانــده جبهــه هــا بود‪...‬لبخنــد میزنــه‪ ...‬چالــه ی رو ســرش نــگاه‬ ‫تــو جلــب می کنــه و بدجــور بــر روی صــورت ماهــش میدرخشــه‪!!!...‬‬ ‫اســمش محمـد ِ ولــی هوشــنگ صــداش میکــردن‪ ۱۹...‬ســالگی رفــت جبهه‪...‬اولیــن بــار تــو‬ ‫عملیــات رمضــان بــر اثــر انفجــار گلولــه تــوپ و مــوج انفجــارش مجــروح شــد‪...‬چند مــاه بعــد‬ ‫دوبــاره بــه جبهــه برگشــت و شــد فرمانــده ی گروهــان فرقان‪...‬عملیــات والفجــر ‪ ۴‬شــروع‬ ‫شــد‪ .‬ســاعت ‪ 9‬بــود کــه بــه بــاالی قلــه هفــت توانــا رســیدن و همان جــا بــا عراقی هــا درگیــر‬ ‫شــدن‪ ،‬ایــن محــل کلــه قنــدی کوچکــی بــود کــه مــدام بیــن بچــه هــا و عراقی هــا دســت بــه‬ ‫دســت می شــد‪ ،‬درگیــری شــدیدی شــکل گرفــت ‪...‬‬ ‫جــزء اخریــن نیروهایــی بــود کــه از قلــه تــا اخریــن لحظــه بــه پاییــن نیامــده بود‪...‬ناگهــان‬ ‫گلولــه ی مســتقیم ســیمینف عراقــی بــه پشــت ســر محمــد خــورد و از پیشــانیش بیــرون‬ ‫امد‪.‬همرزمانــش کــه دیگــر شــهادتش را حتمــی می دیدنــد دقایقــی بــا پیکــر بــی جانــش‬ ‫وداع کردنــد و او را بوســیدند‪...‬عراقی هــا نزدیــک و نزدیــک تــر شــده بودند‪...‬رفقایــش‬ ‫مجبــور بــه عقــب نشــینی شــدند و وقتــی هیــچ امیــدی بــه زندگــی در محمــد نمی دیدنــد‬ ‫خودشــان بــه عقــب برگشــتند و پیکــر محمــد در همــان جــا ماند‪.‬بچــه هــا کــه از عملیــات‬ ‫برگشــتند خبــر شــهادت محمــد همــه جــا پیچیــد‪...‬‬ ‫خارجــى‪ ،‬ولــى بیشــتر بعــد بــرون مــرزى دارد‪ .‬مثــاً‪ ،‬حــذف‬ ‫و یــا نابــودى مارکسیســم‪ ،‬کمونیســم و سوسیالیســم از‬ ‫صحنــه جهانــى‪ ،‬مقابلــه بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی و‬ ‫همــدردی بــا ملــت فلســطین فرصتــى را بــراى مســلمانان‬ ‫دامــن زده کــه اســام و مســلمانان مــى تواننــد بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن فرصــت‪ ،‬در جهــان رشــد کننــد و جلــو برونــد‪.‬‬ ‫فهــم اینکــه لیبرالیســم در زادگاه خــود دچــار تناقض اســت‬ ‫و لیبرالیســم و صهیونیســم روشــهایى را بــه کار مى گیرنــد‬ ‫کــه در نقطــه مقابــل ازادى قــرار دارد‪ ،‬ایــن تناقــض هــا‪،‬‬ ‫فرصتــى را بــراى گســترش اســام فراهــم مــى اورد‪.‬‬ ‫افشــاگری تجــاوزات‪ ،‬خشــونت ها‪ ،‬اقدامــات ضد انســانی و‬ ‫کــودک کشــی‪ ....‬در داخــل ســرزمین هــای اشــغالی و درون‬ ‫جوامــع لیبرالــی بهتریــن فرصــت بــرای رســانه ها ‪ ،‬نخبــگان‬ ‫و فرهیختــگان مســلمین اســت ‪ .‬کاری کــه سالهاســت‬ ‫خــود مقــام معظــم رهبــری و نهادهــای منتســب بــه ایشــان‬ ‫انجــام مــی دهنــد و یافتــه هــای ســمینارها و کنگــره هایــی با‬ ‫محوریــت مســئله فلســطین 》ابــزار روشــنگری مــی شــود ‪.‬‬ ‫ظرفیــت‪ :‬ظرفیــت هــا بــه توانایــى هــاى داخلــى در جهــان‬ ‫اســام اطــاق مــى شــود‪ ،‬مثــل حــج کــه ظرفیــت عظیمــى‬ ‫بــراى امــت اســامى اســت‪ ،‬و مســئله فلســطین و چالــش‬ ‫دائمــی بــا اشــغالگران صهیونیســتی‪.‬‬ ‫پــس مــى تــوان ظرفیــت هــا را بــه همــه اســتعداد هایــى‬ ‫اطــاق کــرد کــه در درون مرزهــاى دول اســامى قــرار دارد‬ ‫و مســلمانان بــراى بهــره گیــرى از ان‪ ،‬از اســتقالل عمــل‬ ‫برخوردارند و در این باره با مشکل خارجى مواجه نیستند‪،‬‬ ‫البتــه جهــان اســام مملــو از ظرفیــت هــاى مختلــف اســت‪،‬‬ ‫امّــا برخــى از ایــن ظرفیــت هــا بالقــوه اســت‪ .‬هــم چنیــن‪،‬‬ ‫ظرفیــت کشــورهاى مســلمان بــا هــم متفــاوت اســت و نیــز‪،‬‬ ‫برخــى از ایــن کشــورها‪ ،‬بعضــى از ظرفیــت هــا را ندارنــد‪،‬‬ ‫ولــى کشــورهاى مســلمان وقتــى در کنــار هــم قــرار مــى‬ ‫گیرنــد‪ ،‬نواقــص خــود در ایــن زمینــه را بــر طــرف مــى ســازند‪.‬‬ ‫گذشــته از همــه اینهانحــوه مقابلــه بــا تهدیــد رژیــم غاصــب‬ ‫صهیونیســتی باعــث انســجام جامعــه اســامی مــی شــود‬ ‫بــه عنــوان بهتریــن فرصــت بــرای جهــان اســام بــرای نشــان‬ ‫دادن تــوان ژئوپلیتیــک و راهبــردی و در عیــن تاکتیکــی یــا‬ ‫عملیاتــی بــا ان اســت ‪.‬‬ ‫اخریــن اقــدام راهبــردی مقــام معظــم رهبــری در ایــن‬ ‫مســئله تجهیــز کرانــه باختــری و نــوار غــزه بــه اســلحه‬ ‫اســت طوریکــه ایــن امربــه کابــوس صهیونیسـت هاتبدیل‬ ‫شــده اســت ‪.‬‬ ‫در ضمــن همــه ایــن تاکتیــک هــا و اقدامــات عملــی‬ ‫برگــزاری باشــکوه روز قــدس اســت کــه هرســاله در جمعــه‬ ‫اخــر مــاه مبــارک رمضــان اجــرا مــی شــود و نــو شــدن و‬ ‫تازه گــی مســئله فلســطین و جلوگیــری از بــه فراموشــی‬ ‫ســپرده شــدن ان بهتریــن نتیجــه حاصــل از ان اســت ‪.‬‬ ‫امســال هــم امــام مســلمانان حضــرت ایــت اللــه العظمــی‬ ‫خامنــه ای بــا درایــت تمــام در مالقــات حضــوری بــا‬ ‫دانشــجویان و فرهیختــگان دانشــگاهی مســئله فلســطین‬ ‫را مهم تریــن مســئله معرفــی نمــوده و از مســلمانان‬ ‫جهــان خواســتند بــا برگــزاری باشــکوه روز جهانــی قــدس بــه‬ ‫خیــزش جهانــی علیــه اشــغالگران صهیونیســتی بپردازنــد ‪.‬‬ ‫خانــواده هــم مطلــع شــده بودند‪.‬تعــاون هــم اعــام شــهادت کــرد‪ ...‬لباســهایش را تشــییع‬ ‫کردند و مراسم سوم و هفتم و چهلم محمد با شکوه هر چه تمام در شهرش برگزار شد‪.‬‬ ‫چنــد روز بعــد از مراســم چهلــم‪ ،‬خبــر زنــده بودنــش را اعــام کردنــد و در بیمارســتان یکــی‬ ‫از زنــدان هــای عــراق بــا فــردی بــا مشــخصات محمــد مواجــه شــده اند‪...‬امــا مگــر کســی‬ ‫بــاور می کــرد !!!‬ ‫محمــد بــی جــان در منطقــه جــا ماند‪.‬عراقــی هــا رســیدند و منطقــه را گرفت ـن ‪.‬از انجایــی‬ ‫کــه پیــش بینــی کردنــد کــه محمــد ســمتی داشــته باشــد او را بــه داخــل کیســه ای‬ ‫انداختنــد و بــا خــود بردند‪.‬بــه اردوگاه کــه رســیدند عراقــی هــا بعــد از یــک روز محمــد را‬ ‫از اردوگاه بــه بهــداری اســرا بردند‪.‬ان هــا هــم بــا توجــه بــه وضعیــت وخیمــش او را مــرده‬ ‫فــرض کردنــد و قــرار شــد چهــار ســرباز او را بــرای دفــن بــه قبرســتان موصــل ببرنــد‪...‬‬ ‫هنــگام دفــن ســرباز عراقــی متوجــه شــد محمــد کمــی نبــض دارد‪.‬مانــع شــد و گفــت ‪ «:‬مــن‬ ‫ایــن اســیر را بــه بیمارســتان موصــل مــی برم‪.‬شــاید زنــده بمانــد‪ ».‬ســر محمــد را عمــل کردنــد‬ ‫و بعــد یــک مــاه و نیــم بهــوش اومــد‪.‬‬ ‫می گفت ‪«:‬چشــم که باز کردم دیدم دســت و پایم بســته اســت و بروی دیوار روبه رویم‬ ‫عکس صدام چســبانده‪ ...‬زبان هیچ کدامشــان را نمی فهمیدم ‪...‬با خودم می گفتم خدایا‬ ‫اینجا کجاســت؟ ســاعت ها طول کشــید تا متوجه شــدم اســیر شــده ام و اینجا عراق اســت‪.‬‬ ‫صلیــب ســرخ پیشــم امــد و اســمم را پرســید امــا مــن چیــزی نمی دانســتم و فرامــوش کــرده‬ ‫بودم‪.‬نمــاز خوانــدن هــم یــادم رفتــه بــود ولــی حاالتــش بیــادم بــود و همــان حالــت بــدون‬ ‫اینکــه ذکــری بگویــم نمــازم را می خوانــدم‪.‬‬ ‫قبــل از اســارت درس طلبگــی می خوانــدم امــا ایــن را هــم فرامــوش کــرده بودم‪...‬بعــد‬ ‫مدتــی مــرا بــه اردوگاه بردن‪...‬بــا همــان وضــع هــم شــکنجه ام می کردنــد ‪...‬مــاه هــا تمریــن‬ ‫کــردم تــا حــروف الفبــا را یــاد گرفتــم و توانســتم بعــد مــاه هــا بــرای خانــواه م نامــه ای‬ ‫بنویســم‪.‬هفت ســال اســیر بــودم‪.‬از ســال ‪ ۶۲‬تــا ‪...۶۹‬زمانــی کــه ازاد شــدم و بــه شــهرم‬ ‫برگشــتم در بیــن راه در پمــپ بنزینــی بــرای اقامــه نمــاز توقــف کردیــم‪.‬‬ ‫خانــواده م بــه محــض ورود اســرا بــه ان منطقــه امدند‪...‬پــدرم مــن را نشــناخت و‬ ‫گفــت ‪ « :‬ببخشــید شــما پســرم محمــد خلیلــی رو ندیدین‪...‬قــرار بــود بــا شــما برگــرده‪».‬‬ ‫مــن هــم دســتش و بوســیدم و گفتــم‪ «:‬مــن پســرتم‪...‬هر دومــون همــون لحظــه همــو بــه‬ ‫اغــوش کشــیدیم و گریســتیم‪» ...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!