روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 524 - مگ لند

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 524

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 524

روزنامه بازار کسب و کار پارس شماره 524

‫یکشنبه‬ ‫شماره ‪21 :‬‬ ‫قیمت ‪3000 :‬‬ ‫صفحات‪8:‬‬ ‫تولید؛ دانش بنیان اه؛ اشتغال افرینی‬ ‫روزنامه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪ - 1401 -‬سال هشتم‪ /29 -2022/ may/ 1-‬رمضان ‪ -1443/‬شماره‪524‬‬ ‫«براینمایشکارنکنید»‬ ‫فعاالن اقتصادی امیدوار به اجرای طرح‬ ‫ملی راه اهن اینچه برون‪ -‬شاهرود‬ ‫‪3‬‬ ‫اب نیست‬ ‫فضای سبز کشور‬ ‫را بومی کنیم‬ ‫دبی چاه های اب شرب‬ ‫شیروان ‪ ۷۰‬لیتر در ثانیه‬ ‫کاهش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واحدهای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن با حداقل قیمت‬ ‫ساختهمی شود‬ ‫مراحلتکامل‬ ‫زندگی زناشویی‬ ‫‪ ۱۶‬نکته برای داشتن‬ ‫دید مثبت به زندگی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پیشنهاد بازار کسب و کار‬ ‫‏«سیمرغ سعادت قسمت اخر ‏»‬ ‫‏« پیام های حیاتبخش سی جزء قران مجید ‏»‬ ‫پژوهش و تحقیق ‪:‬‏استاد حاج اصغر زنگانه‬ ‫‏(دبیر کرسی تالوت قران شهرستان علی ابادکتول‬ ‫ویرایش و تنظیم رسانه ای ‪ :‬‏‏ محمد دیلم کتولی‬ ‫‏ ( شاعر جانباز و فعال رسانه ای گلستان )‏‬ ‫ادامه شماره ‪523‬‬ ‫‪9‬‏‪ .‬ایــا خدایــی کــه [اســمانها و زمیــن ‪ ،‬انســان (از نطفــه بــی ارزش) چهارپایــان ‪ ،‬اب‪،‬گیاهــان و‬ ‫درختــان وانــواع میــوه جــات ‪ ،‬شــب و روز ‪،‬‏دریاهــا وخوراکیهــای تــازه دریایی‪،‬کوه ها(به عنوان تعادل‬ ‫و نگهدارنــده زمیــن) عالیــم اســمانی و بیــداری مخلوقــات دیگر)افریــده و مــی‏افرینــد ‪ ،‬همچــون‬ ‫کســانی اســت کــه افرینشــیندارند؟چرا متذکــر و هوشــیار نمــی شــویم ؟ (‪_ 4_ 17‬نحــل ‏)‬ ‫و ایــات فــراوان دیگــری کــه در حــوزه توحیــد صحبــت مــی کنــد کــه بــا هــو الــذی‪ ،‬الــه ال الــه اال هــو‪،‬‬ ‫لِلــه‪ ،‬ذالکمالله‪،‬انربکــم اللــه الــذی و ‏‏‪...‬شــروع شــده باشــد ‏‪.‬‬ ‫‏— نعمت های غیر قابل شمارش ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .10‬اگــر (باتمــام امکانــات علمــی وفــن اوری موجوددنیا)بخواهیــد نعمتهــای خــدا را بشــمارید ‪ ،‬هرگز‬ ‫نخواهیــد توانســت انهــا را امــار گیــری‏و شــمارش کنیــد ‪_ 18( .‬نحــل ‏)‬ ‫‏— بندگی خدا ‪ ،‬یعنی نفی کامل طاغوت ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .11‬فلســفه بعثــت انبیــاء عبودیــت و بندگــی خــدا (زندگــی فــردی و اجتماعــی مطابــق بــا فرامیــن‬ ‫ســعادتبخش دیــن) و اجتنــاب و دوری (عــدم‏پذیــرش فرمــان و هــر نــوع زندگــی و دســتور العمل ان)‬ ‫از طاغــوت (یعنــی ؛ همــه قدرتهــای غیــر الهــی) اســت ‪ _36( .‬نحــل ص‪18 460‬‏و ‪_ 17‬زمــر ص ‪460‬‬ ‫_ ‪ 256‬و ‪ _ 257‬بقــره ص ‪ 52 43‬و ‪ _ 51‬نســاء ص ‪ 87‬و ‪_ 77 _ 60 86‬نســاء ص ‪_ 60 90‬مائــده‬ ‫ص ‏‏‪ 118‬‏)‬ ‫‏‪ .12‬ایــا مــی دانیــد ! اولیــن تبییــن کننــده و مفســر قــران کریــم (در قالــب قول ‪ ،‬فعــل و تقریر) وجود‬ ‫نازنیــن پیامبــر اکــرم (ص) مــی باشــد کــه‏از انهــا بــه ســنت و ســیره ی نبــوی یــاد مــی شــود و کاملترین‬ ‫و دســت نخــورده تریــن مجموعــه ی ســنت (بــرای درک قــران و پیشــوایی‏دیــن) نــزد خانــدان او (اهــل‬ ‫بیــت (ع)اســت ؟!(‪ _44‬نحــل ‪_ 64‬نحــل ص ‪ _ 187 273‬ال عمــران ص ‪ 75‬‏)‬ ‫‏‪ .13‬بــرای خــدا ( و جریــان خــدا پرســتان جامعــه) صفــات عالــی و بــرای افــراد بــی ایمــان ‪ ،‬صفــات‬ ‫زشــت اســت( ‪ _60‬نحــل‏)‬ ‫‏‪ .14‬اگرجامعــه جهانــی بــه قــران ایمــان بیاوریــد (و بــه ان عمــل کنــد) ‪ ،‬تمامــی موارداختــاف جامعــه‬ ‫بشری‪،‬روشنوحلخواهدشد‪_64 .‬‏نحل‏)‬ ‫‏— عسل داروی شفا بخش ‪:‬‏‬ ‫‏‪ .15‬بــر اســاس نظــر قــران کریــم ‪ ،‬عســل یــک نوشــیدنی بــا رنگهــای متنــوع مــی باشــد کــه بــرای مردم‬ ‫(دارویــی) شــفابخش ‪ ،‬و ایــن بــرای اهــل‏تفکــر (دانشــمندان و مراکــز پژوهشــی) نشــانه ای روشــن (و‬ ‫عملــی) خواهــد بــود ‪ _69( .‬نحــل) ‏‬ ‫شفا ‪_ 75( :‬یونس ص‪_ 215‬اسراءص ‪_ 290‬فضلت ص ‪ 481‬قران‏)‬ ‫‏(قران ‪ ،‬روزه ‪ ،‬عسل) ‪ :‬شفای مادی و معنوی‏‬ ‫‏‪ .16‬از اداب قرائــت قــران کریــم ایــن اســت کــه هــرگاه خواســتیم انــرا بخوانیــم ‪ ،‬بایــد اســتعاذه‬ ‫داشــته ؛ و بگوئیــم ‪( :‬اعــوذ باللــه مــن‏الشــیطانالرجیم) ‪_98‬نحــل (‪_ 204‬اعــراف ص ‪)176‬‏‬ ‫‏‪ .17‬دعــوت بــه راه خــدا بایــد بــا حکمــت و انــدرز ‪ ،‬موعظــه حســنه و اســتدالل و مناظــره نیکــو ‪ ،‬همراه‬ ‫باشــد ‪ / 125 .‬نحل‬ ‫‏— دروغ گو ‪ ،‬کافر ‪ ،‬زیانکار ‪ 98( :‬تا ‪ _ 110‬نحل ص ‪)278‬‏‬ ‫‏ — نگاهــی بــه کلمــه «صنعــت» در قــران کریــم (بویــژه یَصنَعُــن و ت َصنَعُــون) ‪ _ 88( :‬نحــل ـ ‪104‬‬ ‫_کهــف ـ ‪ 80‬انبیــاء ـ ‪ _ 16‬هــود ـ ‪31‬‏‏_ رعــد ـ ‪ /69‬طــه ـ ‪ / 37‬هــود ـ ‪ / 27‬مومنــون ـ ‪ / 45‬عنکبــوت ـ‬ ‫‪ /39‬طــه ـ ‪ / 137‬اعــراف ـ ‪ / 38‬هــود ـ ‪ / 14‬مائــده ـ ‪ / 63‬مائــده ـ‏‏‪ /112‬نحــل ـ ‪ / 30‬نــود ـ ‪ /8‬فاطــر ‪:‬‬ ‫نتیجه گیــری جالبــی در پــی خواهــد داشــت ‪...‬‏‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ صفحه 1 ‫قیمت طال در روز‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬اردیبهشت‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫قیمــت طــا هــر مثقــال طــا ‪ 54,280,000‬ریــال هــر گــرم طــای ‪ 18‬عیــار ‪ 12,534,000‬ریــال‪ ،‬ســکه بهــار‬ ‫ازادی ‪ 123,480,000‬ریــال‪ ،‬و ســکه امامــی معــادل ‪ 124,490,000‬ریــال‪ ،‬نیــم ســکه ‪ 73,400,000‬ریــال‪ ،‬ربــع‬ ‫ســکه ‪ 41,450,000‬ریــال محاســبه و عرضــه شــد‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا جهش یافته تهویه و هوا دهی مناسب را در مکان های بسته رعایت کنیم‪.‬‬ ‫ایران کشوری غنی از گونه های گیاهیست‬ ‫بایــد نگاهمــان را بــه فضــای ســبز عــوض کنیــم زیــرا ان فضــای ســبز الگوبــرداری شــده از مکتــب‬ ‫پــارک داری انگلیــس بــه هیــچ عنــوان مناســب فضــای ســبز اب و هــوای ایــران نیســت‪.‬‬ ‫ایــران کشــوری غنــی از لحــاظ گونــه هــای گیاهــی اســت بنابرایــن بایــد بــه ســوی ایجــاد پــارک هــای‬ ‫طبیعــی پیــش رویــم‪ ،‬یعنــی پــارک هایــی داشــته باشــیم کــه اگــر اب هــم مــی دهیــم اب را بــه‬ ‫درختــان بدهیــم‬ ‫اب نیست‬ ‫فضای سبز کشور‬ ‫را بومی کنیم‬ ‫سرویس جامعه_کیمیاعبد الله پور‪:‬‬ ‫داشــتن فضای ســبز جزو الزامات امروزی زندگی شهرنشــینی‬ ‫اســت امــا بایــد بــا توجــه بــه اقلیــم و منابــع ابــی هــر کشــور‬ ‫ایــن فضــا طراحــی شــود‪ ،‬ایــران بــا داشــتن گونه هــای گیاهــی‬ ‫غنــی می توانــد از گیاهــان بومــی بــرای پارک هــا و فضــای ســبز‬ ‫شــهری اســتفاده کنــد تــا اب کمتــری برای حفاظــت و نگهداری‬ ‫از ان هــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫همیشــه در فصل بهار شــاهد باران های زیادی هســتیم که‬ ‫بــه باران هــای بهــاری معروفنــد‪ ،‬ایــن بــاران هــا بــا وزش بــاد‪،‬‬ ‫تیــره شــدن اســمان‪ ،‬بلنــد شــدن صــدا از اســمان و رعــد و بــرق‬ ‫همــراه اســت‪ ،‬ســپس بارانــی زیبــا بــا صدایــی دلنشــین تــر‪ ،‬از‬ ‫خــوان خداونــدی بــه زمیــن مــی رســد تــا زمیــن را ســیراب کنــد‪،‬‬ ‫گیاهــان ســر از خــاک براورنــد و بــه خورشــید و اســمان لبخنــد‬ ‫بزننــد‪ ،‬زندگــی را بــا خــود بــه ارمغــان بیاورنــد؛ بعــد از ان صــدای‬ ‫پرنــدگان سرمســت از زندگــی بــه گــوش مــی رســد کــه نشــان‬ ‫مــی دهــد بهــار شــده و زمیــن در حــال بیدار شــدن اســت‪ ،‬زمان‬ ‫زایــش و نشــو و نمــای طبیعــت و هــر انچــه در ان اســت فــرا‬ ‫رســیده‪ ،‬گاهــی هــم رنگیــن کمانــی رنگارنــگ ایــن زیبایــی بــی‬ ‫حــد و حصــر را چنــد برابــر و تکمیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بعــد از هــر بــاران بهــاری دشــت و صحــرا پــر از گل هــای‬ ‫وحشــی هزار رنگ می شــود که انســان با دیدن ان سرمســت‬ ‫از ایــن همــه زیبایــی شــکر خداونــد را بــه جــای مــی اورد‪ ،‬امــا‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه ایــن صحنــه هــا کمرنــگ و کمرنــگ تــر‬ ‫شــده انــد بــه طــوری کــه امســال حداقــل در کالنشــهری ماننــد‬ ‫تهــران بســیار بــه نــدرت دیــده شــده و شــاید هــم بایــد گفــت‬ ‫اصــا چنیــن بارشــی بــه جــز یــک مــورد کــه هفتــه گذشــته بــود‬ ‫دیگــر بــاران بهــاری بــر بــدن خــاک و گیاهان پایتخــت نبارید که‬ ‫ان هــم زمانــش بســیار کوتــاه بــود و شــاید اصــا نتوانــد دردی از‬ ‫کــم ابــی هــم دوا کنــد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش رییــس مرکــز ملــی پیــش بینــی و مدیریــت‬ ‫بحــران ســازمان هواشناســی اعــام کــرده بــود کــه از ابتــدای‬ ‫ســال زراعــی امســال نســبت بــه ســال گذشــته ( تــا اخــر‬ ‫ضرب المثل بیشتر از‬ ‫دخلش خرج می کند‪،‬‬ ‫امروز حکایت ما است‬ ‫و اب های زیرزمینی!!!‬ ‫(نجات اب در گرو‬ ‫توجه همه ما ‏)‬ ‫فروردیــن مــاه ) ‪ ٢٩‬درصــد کاهــش بارندگــی داشــتیم‪.‬‬ ‫صــادق ضیاییــان گفتــه بــود کــه در فروردیــن مــاه امســال‬ ‫نســبت به ســال گذشــته ‪ ٨٨‬درصد کاهش بارندگی داشــتیم‪،‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود در اردیبهشــت مــاه هــم بــارش هــا زیــر‬ ‫نرمــال باشــد و نمــی توانــد شــرایط کــم بارشــی را جبــران کنــد‪،‬‬ ‫از لحــاظ دمایــی هــم از ابتــدای فروردیــن تاکنــون ‪ ۲.۵‬درجــه‬ ‫افزایــش دمــا داشــتیم کــه موجــب تبخیــر نیــز مــی شــود‪،‬‬ ‫همچیــن از ابتــدای ســال زراعــی تاکنــون در بلنــد مــدت ‪١.۴‬‬ ‫افزایــش دمــا داشــتیم‪.‬‬ ‫تمــام ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم مــی دهند تا تابســتانی‬ ‫گــرم و کــم اب در پیــش داشــته باشــیم کــه قطعــا مشــکالت‬ ‫زیــادی را بــرای منابــع ابــی و بخــش هــای محیــط زیســتی کــه‬ ‫بــه اب مــداوم نیــاز دارنــد ایجــاد خواهــد کــرد‪ ،‬یکــی از ایــن مــوارد‬ ‫فضای ســبز کالن شــهرها از جمله تهران اســت که برای حیات و‬ ‫ســبز مانــدن بــه اب و ابیــاری مــداوم نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بایــد نگاهمــان را بــه فضــای ســبز عــوض کنیــم زیــرا ان فضای‬ ‫ســبز الگوبــرداری شــده از مکتــب پــارک داری انگلیــس بــه هیــچ‬ ‫عنــوان مناســب فضــای ســبز اب و هــوای ایــران نیســت‪.‬‬ ‫حــال در ایــن شــرایط بــرای فضــای ســبز چــه تدبیــری بایــد‬ ‫اندیشــید؟ در واقــع همزمــان بــا افزایــش دمــای تهــران و‬ ‫بحــران کم ابــی‪ ،‬نحــو ه ابیــاری فضــای ســبز نگــران کننــده می‬ ‫شــود‪ ،‬در شــرایطی کــه کشــور بــا تنــش ابــی روبروســت و‬ ‫مــردم اســتان های مختلــف کشــور بــا تانکر به اب دسترســی‬ ‫پیــدا می کننــد‪ ،‬ابیــاری فضــای ســبز تهــران بــه صــورت‬ ‫فعلــی کــه بســیار دســت و دلبازانــه به نظــر می رســد بــه چــه‬ ‫معنــا اســت؟ از ســوی دیگــر یکــی از مشــکالت ایــن بخــش‬ ‫اســتفاده از گیاهــان اب بــر ماننــد چمــن اســت کــه روزانــه‬ ‫حداقــل بــه ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬بــار ابیــاری نیــاز دارد کــه بــا ایــن شــرایط‬ ‫کــم ابــی منطقــی بــه نظــر نمــی رســد‪ .‬حتــی در برخــی فضاها‬ ‫شــاهد ابیــاری مــداوم انهــا بــا فــواره هــای چرخشــی هســتیم‬ ‫کــه البتــه در بیشــتر مــوارد بــه علــت خــراب بودن و یا درســت‬ ‫تنظیــم نشــدن بــه جــای باریــدن بــر روی چمــن بیشــتر کــف‬ ‫خیابــان را ابیــاری می کنــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر مــی دانیــم کــه داشــتن فضــای ســبز بــه ویــژه‬ ‫در کالن شــهرها امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت چــون زندگــی‬ ‫یکنواخــت و خســته کننــده شــهری بــه تنوع نیــاز دارد تا انســان‬ ‫تــوان ادامــه دادن داشــته باشــد‪ ،‬در واقــع همیشــه قــدم زدن و‬ ‫حتی نگاه کردن به فضای ســبز به انســان نشــاط و سرخوشــی‬ ‫مــی بخشــد‪ ،‬امــا امــروزه با توســعه شهرنشــینی و رونــق زندگی‬ ‫صنعتــی دیگــر فضــای ســبز بــه ســختی دیــده مــی شــود بــه‬ ‫ویــژه در کالن شــهرهایی ماننــد تهــران کــه اگــر هــم درختــی بــه‬ ‫طــور طبیعــی در گوشــه ای باشــد بــه بهانــه هــای مختلفــی از‬ ‫جملــه احــداث پارکینــگ و یــا بــرج ســازی ان را قطــع مــی کننــد؛‬ ‫وجــود فضــای ســبز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت‪ ،‬در‬ ‫واقــع طبیعــت و سرســبزی بــه انســان نشــاط مــی بخشــد بــه‬ ‫خصــوص افــرادی کــه هــر روز چنــد ســاعت در محیــط هــای‬ ‫بســته کار مــی کننــد رفتــن میــان درخــت و ســبزه ماننــد دمیدن‬ ‫روح زندگــی بــه ان هــا اســت‪.‬‬ ‫زمانــی مــی رســد کــه انســان احســاس مــی کند ذهنــش از کار‬ ‫افتــاده اســت کــه ایــن حالــت همــان خســتگی ذهــن اســت‪،‬‬ ‫کارشناســان معتقدنــد بــرای اینکــه ذهــن خــود را دوبــاره بــه کار‬ ‫بیندازیــم بایــد در معــرض محیــط های احیاکننــده قرار بگیریم‬ ‫کــه همــان طبیعــت اســت در واقــع انســان بــا نــگاه کــردن بــه‬ ‫طبیعــت و یــا قــرار گرفتــن در محیطــی ســبز‪ ،‬انــرژی ذهنــی و‬ ‫حتــی جســمی خــود را دوبــاره بــه دســت مــی اورد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫موجــب کاهــش اضطــراب و افســردگی‪ ،‬تنظیــم فشــار خــون‪،‬‬ ‫بهبــود توانایــی در تمرکــز‪ ،‬پیشــگیری از ابتــا بــه ســرطان‪،‬‬ ‫تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن و کاهــش خطر مــرگ زودهنگام‬ ‫مــی شــود بنابرایــن وجــود فضــای ســبز در کالن شــهرها بــه‬ ‫نظــر امــری الزامــی اســت بــر ایــن اســاس نهادهــای متولــی در‬ ‫تالش انــد تــا در البــای ســاختمان هــای بتونــی و بــی روح کــه‬ ‫ســر بــه اســمان بلنــد کــرده انــد فضایــی را بــه کاشــت درخــت‪،‬‬ ‫گل و ســبزه اختصــاص دهنــد‪ ،‬اصــل ماجــرا درســت اســت امــا‬ ‫بایــد هــر کاری بــا مطالعــه و در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب‪،‬‬ ‫میــزان بارندگــی و منابــع ابــی موجــود ان کشــور انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال اگــر نگوییــم در تمــام فضاهــای ســبز‬ ‫کالن شــهر تهــران‪ ،‬در بیشــتر انهــا چمــن زینــت بخــش اســت‬ ‫کــه ماننــد فرشــی ســبز در جــای جــای تهــران دیــده مــی شــود؛‬ ‫بــر اســاس اخریــن امــار مجمــوع مســاحت فضــای ســبز‬ ‫درون شــهری و بــرون شــهری تهــران ‪ ۵۶‬هــزار هکتــار اســت‬ ‫کــه بخــش زیــادی از ان روزانــه بــه ابیــاری نیــاز دارد ایــا ایــن‬ ‫ســوال برایتــان پیــش نیامــده کــه اب ایــن وســعت از چمــن‬ ‫از کجــا تامیــن مــی شــود؟ ایــن در حالــی اســت کــه کشــور بــا‬ ‫خشکســالی دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و شــاهد کاهــش‬ ‫بارندگــی بــه طــور چشــمگیری هســتیم بــه طــوری کــه کــوه هــا‬ ‫خالــی از بــرف‪ ،‬رودخانــه هــا خالــی از جریــان زندگــی و مخــازن‬ ‫ســدها خالــی از اب هســتند‪.‬‬ ‫تمــام ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم مــی دهنــد تــا‬ ‫تابســتانی گــرم و کــم اب در پیــش داشــته باشــیم؛ بنابرایــن‬ ‫همزمــان بــا افزایــش دمــای تهــران و بحــران کم ابــی‪ ،‬نحــوه ‬ ‫ابیــاری فضــای ســبز نگــران کننــده مــی شــود‪ ،‬در شــرایطی کــه‬ ‫کشــور بــا تنــش ابــی روبروســت و مــردم اســتان های جنوبــی‬ ‫کشــور بــا تانکــر بــه اب دسترســی پیــدا می کنند‪ ،‬ابیــاری فضای‬ ‫ســبز تهــران بــه صــورت فعلــی کــه بســیار دســت و دلبازانــه‬ ‫به نظــر می رســد بــه چــه معنــا اســت؟‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه بخــش زیــادی از فضــای ســبز تهــران‬ ‫را چمــن تشــکیل مــی دهــد کــه گیاهــی اب بــر اســت‪ ،‬البتــه بــه‬ ‫نظــر مــی رســید کــه ایــن مشــکل در ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــا ممنوعیــت‬ ‫کاشــت چمــن بــه عنــوان گیاهــی اب بــر در ســطح شــهر تهــران‬ ‫حــل شــده باشــد امــا ظاهــرا الزامــی بــر اجــرای ان دیــده‬ ‫نمی شــود چــون همچنــان شــاهد کاشــت و ابیــاری روزانــه ایــن‬ ‫ســبزه در ســطح شــهر تهران هســتیم‪ ،‬قطعا کمتر کســی پیدا‬ ‫مــی شــود کــه افــرادی بــا لبــاس هــای ســبز و شــیلنگ اب بــه‬ ‫دســت را در فضاهــای شــهری ندیــده باشــد‪ ،‬ایــن کار روزانــه و‬ ‫حتــی چنــد بــار در روز دههــا نفــر از عامــان شــهرداری اســت‬ ‫تــا بتواننــد طــراوت فضــای ســبز و بــه دنبال ان ســرزندگی شــهر‬ ‫را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫ایــران کشــوری غنــی از لحــاظ گونــه هــای گیاهــی اســت‬ ‫بنابرایــن بایــد بــه ســوی ایجــاد پــارک های طبیعی پیــش رویم‪،‬‬ ‫یعنــی پــارک هایــی داشــته باشــیم کــه اگــر اب هــم مــی دهیــم‬ ‫اب را بــه درختــان بدهیــم‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه چمــن یکــی از اب بــر تریــن گیاهــان‬ ‫اســت‪ ،‬مصــرف اب در چمــن طبیعــی ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۰‬برابــر ابیــاری‬ ‫گیاهــان کم اب بــر اســت در صورتــی کــه نــه ســایه ای دارد و نــه‬ ‫نقشــی در تولیــد اکســیژن ایفــا مــی کنــد‪ ،‬برخــی معتقدنــد کــه‬ ‫حتــی اگــر اب مــورد نیــاز بــه ان نرســد و پژمــرده شــود گازهــای‬ ‫مضــر هــم از خــود ســاطع مــی کنــد کــه موجــب الودگــی هــوا و‬ ‫تخریــب خــاک می شــود؛ البتــه ایــن امــر نیــاز به پژوهــش دارد‪،‬‬ ‫در واقــع بخــش زیــادی از گیاهان فضای ســبز شــهرها گیاهان‬ ‫غیربومــی اســت کــه بایــد در ایــن رونــد تجدیــد نظــر شــود‪.‬‬ ‫حســین اخانــی گیــاه شــناس و بــوم شــناس درایــن بــاره بــه‬ ‫خبرنــگار محیــط زیســت گفــت‪ :‬بایــد نگاهمــان را بــه فضــای‬ ‫ســبز عــوض کنیــم و ان فضــای ســبز الگوبــرداری شــده از‬ ‫مکتــب پــارک داری انگلیــس بــه هیــچ عنــوان مناســب فضــای‬ ‫ســبز اب و هــوای ایــران نیســت‪ ،‬در واقــع چمــن کاری الگویــی‬ ‫برگرفتــه از نــگاه پــارک ســازی در انگلیــس با ان میــزان بارندگی‬ ‫بــاال اســت کــه اکنــون ثابــت شــده در اب و هــوای ایــران و بــا‬ ‫ایــن وضعیــت کمبــود منابــع ابــی کــه داریــم جــواب نمــی دهــد‬ ‫و بایــد چمــن کاری جمــع شــود حــاال اگــر جمــع نمــی شــود‬ ‫نمی دانــم علــت چیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــی دانیــم کــه قانونــی بخشــنامه شــده کــه چمــن‬ ‫کاری بایــد متوقــف شــود؛ امــا کاشــت ان همچنــان ادامــه‬ ‫دارد کــه مــی توانــد دو علــت داشــته باشــد یکــی اینکــه مــردم‬ ‫بــه ایــن نــوع فضــای ســبز عــادت کــرده انــد و بــر ایــن اســاس‬ ‫شــهرداری ها ایــن کار را بــه علــت خواســت مــردم انجــام‬ ‫می دهنــد همچنیــن اینکــه ممکــن اســت شــهرداری هــا بــه‬ ‫علــت منافــع پیمانکارانــی کــه در ایــن زمینه فعال هســتند این‬ ‫رونــد فضــای ســبز و کاشــت چمــن را ادامــه مــی دهنــد کــه هــر‬ ‫دو نــگاه بــه ضــرر منابــع ابــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن فعــال محیــط زیســت تاکیــد کــرد‪ :‬ایــران کشــوری غنــی از‬ ‫لحــاظ گونــه هــای گیاهــی اســت بنابرایــن بایــد بــه ســوی ایجــاد‬ ‫پــارک هــای طبیعــی پیــش رویــم‪ ،‬یعنــی پــارک هایــی داشــته‬ ‫باشــیم کــه اگــر اب هــم مــی دهیــم اب را بــه درختــان بدهیــم‬ ‫ماننــد پــارک هــای مناطــق خشــک کــه اگــر ابــی وجــود دارد بایــد‬ ‫بــه وســیله ابیــاری قطــره ای پــای درختــان داده شــود و گیاهــان‬ ‫بیــن درختــان هــم بایــد گیاهانــی خــودرو باشــند کــه بــه طــور‬ ‫طبیعــی رشــد مــی کننــد زمانــی کــه بارندگــی اســت مانند فصل‬ ‫بهــار سرســبز مــی شــوند و زمانــی کــه دیگــر تابســتان اســت‬ ‫خشــک مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال محیــط زیســت تصریــح کرد‪ :‬چــون اب کــم داریم پس‬ ‫بهتــر اســت کــه همــان میــزان را هــم بــه درختــان موجــود بدهیــم و‬ ‫ایــن اب را صــرف کاشــت چمــن و گیاهــان فصلــی نکنیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کشــور از نظــر گونه های‬ ‫گیاهــی غنــی اســت مــی توانیــم از همــان گیاهــان بومــی و‬ ‫خــودرو بــرای فضــای ســبز اســتفاده کنیــم‪ ،‬اگــر بــر روی خیلــی‬ ‫از ایــن پــارک هــا مقــداری علمــی کار شــود مــی تــوان در ان هــا‬ ‫خیلــی از گیاهــان خــودرو را داشــت‪ ،‬البتــه در ایــن زمینــه‬ ‫ضــرورت دارد کــه پژوهــش هــای الزم انجــام شــود تــا گیاهــان‬ ‫بومــی کــه مصــرف اب پاییــن دارنــد بــه مــرور وارد فضــای‬ ‫ســبزمان شــود‪/.‬ایرنا‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با‏ ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای‏‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان گلســتان درنظــردارد تجدیــد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی (فشــرده) یــک مرحلــه ای ذیــل را‏ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید‪.‬کلیــه‬ ‫مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد‏مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس‏‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجــام‏خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‏الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه روز شــنبه مــورخ ‪ 1401/02/10‬می باشــد‪.‬‏‬ ‫مشخصات مناقصه‬ ‫شماره‏فراخوان‏در‏سامانه‏ستاد‏‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‏مناقصه (ریال)‏‬ ‫نوع تضمین‬ ‫واگذاری امورخدمات عمومی و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان گلستان‬ ‫‪2001093252000002‬‬ ‫‏‪1/500/000/000‬‏‬ ‫ضمانت نامه‏بانکی‬ ‫هزینه اگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‏‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬حداکثر ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/02/14‬‏‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روزچهارشنبه مورخ‪1401/02/28‬‏‬‫ مهلت اعتبار پیشنهادات‪ :‬تا تاریخ ‪ 1401/05/28‬می باشد‏‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪1401/02/29‬‏‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬گرگان‪ -‬خیابان شهید بهشتی‪ -‬ابتدای بهشت نهم‪ -‬پارک علم و فناوری استان گلستان‪-‬‏کدپستی ‪4913815485‬تلفن ‪01732252181:‬‏‬‫ مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪02141934 :‬‏‬‫ م الف‪10807-‬‬‫‪ -‬دفتر ثبت نام استان تهران ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‏‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 2 ‫‪ ۵۱‬درخت کهنسال خراسان شمالی در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت است‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و منابــع طبیعــی خراســان شــمالی گفــت‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵۵‬اثــر طبیعــی اســتان‬ ‫معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث‬ ‫ٰ‬ ‫کــه در فهرســت میــراث طبیعــی ملــی ثبــت شــده‪ ۵۱ ،‬درخــت کهنســال اســت‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا باز کردن درب و پنجره های ساختمان‪ ،‬ظرف مدت ‪5‬دقیقه ‪ 90،‬درصد الودگی ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫سرویس اموزش‬ ‫دنده اتو ماتیک یا دستی‬ ‫پویا شدن اقتصاد استان‬ ‫اتصــال راه اهــن اینچــه بــرون‪ -‬شــاهرود عــاوه بــر کاهــش‬ ‫مســافت کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب بــه پویاتــر شــدن اقتصــاد‬ ‫ایــن اســتان شــمالی شــتاب می بخشــد‪.‬‬ ‫فعاالناقتصادی‬ ‫امیدوار به اجرای‬ ‫طرح ملی راه اهن‬ ‫اینچه برون‪-‬شاهرود‬ ‫طــرح ملــی راه اهــن «اینچــه بــرون ‪ -‬گنبــد‪ -‬ازادشــهر‪-‬‬ ‫شــاهرود» نقــش موثــری در رشــد اقتصــادی و توســعه صــادرات‬ ‫غیرنفتــی گلســتان بــه کشــورهای شــرق و مرکــز اســیا دارد کــه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی امیــدوار بــه اجــرای ان در دولــت جهــادی‬ ‫ســیزدهم هســتند‪.‬‬ ‫ایجــاد حمــل و نقــل ریلــی در حــوزه بــار و مســافر از مهمتریــن‬ ‫زیرســاخت های توســع ه اســت کــه عــاوه بــر مزی ـت اقتصــادی‬ ‫و اشــتغال زایی‪ ،‬در صــورت داشــتن موقعیــت جغرافیایــی و‬ ‫مــرزی بــه توســعه روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه و‬ ‫همچنیــن ترانزیــت‪ ،‬صــادرات و واردات از طریــق خطــوط ریلــی‬ ‫کمــک زیــادی می کنــد‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان بــه دلیــل برخــورداری از ‪ ۴۳۸‬کیلومتــر مــرز‬ ‫خشــکی و ‪ ۹۰‬کیلومتــر مــرز ابــی بــا ترکمنســتان‪ ،‬اســتقرار گمرک‬ ‫اینچه بــرون بــه عنــوان دروازه ورود بــه کشــورهای اســیای میانــه‬ ‫و تنهــا محــل تــردد زمینــی اســتان گلســتان بــه ترکمنســتان‪،‬‬ ‫دارای ظرفیــت مهــم توســعه روابــط اقتصــادی بــا همســایگان‬ ‫شــمالی دریــای خــزر اســت کــه توســعه خطــوط حمــل و نقــل‬ ‫ریلــی از جملــه اتصــال بــه کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف را اســان تــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫مزایای اجرای خط ریلی اینچه برون ‪ -‬شاهرود‬ ‫بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی گلســتان‪ ،‬اجــرای خــط ریلــی‬ ‫اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود می توانــد تاثیــر بیشــتری در توســعه ‬ ‫اســتان بگــذارد و گــره کمبــود زیرســاخت های توســعه ای ایــن‬ ‫منطقــه شــمالی را بــاز کنــد‪ ،‬نکتـه ای کــه رییــس اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی گــرگان بــر ضــرورت تســریع در‬ ‫احــداث و بهره بــرداری ایــن خــط ریلــی به عنــوان یــک ظرفیــت‬ ‫مناســب بــرای رونــق صــادرات و جابه جایــی کاال از گلســتان‬ ‫تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫علــی محمــد چوپانــی معتقــد اســت بــا بهره بــرداری از خــط‬ ‫ریلــی اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود بــه طــول تقریبــی ‪ ۱۸۶‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫مســیر صادراتــی گمــرک اینچــه بــرون بــه جنــوب کشــور کاهــش‬ ‫یافتــه و جابجایــی کاال و صــادرات محصــوالت گلســتان افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اقتصــادی و بــه صرفــه بــودن اجــرای طــرح راه‬ ‫اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود یــاداور شــد‪ :‬بــا اجرایــی شــدن این‬ ‫طــرح در مرحلــه نخســت حداقــل ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر مســیر اتصــال‬ ‫بــه کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب (بافــق ‪ -‬بندرعبــاس) و در گام دوم‬ ‫اتصــال راه اهــن شــاهرود بــه ایــن کریــدور ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر دیگــر‬ ‫کوتاهتــر می شــود‪.‬‬ ‫چوپانــی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن طــرح تولیــد ثــروت بــرای کشــور‬ ‫و گلســتان بــه ارمغــان خواهــد امــد و از ایــن طریــق می تــوان‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تــن بــار بویــژه غــات را از کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس یــا دیگــر‬ ‫کشــورهای هــدف ترانزیــت کــرد‪.‬‬ ‫رییــس اتــاق بازرگانــی گــرگان‪ ،‬کوتــاه شــدن افــزون بــر هــزار‬ ‫کیلومتــر مســیر کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب از مســیر اینچــه بــرون‬ ‫ شــاهرود‪ ،‬نصــف شــدن هزینــه ترانســفر کاال بــه جنــوب‪،‬‬‫پرهیــز از پرداخــت هزینــ ه اضافــی بــرای خریــد لوکوموتیــو و‬ ‫صرفه جویــی ارزی یــک میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون یورویــی بــرای‬ ‫کشــور را از دیگــر مزایــای اجــرای ایــن خــط ریلــی برشــمرد و از‬ ‫امادگــی بخــش خصوصــی گلســتان بــرای مشــارکت در ســاخت‬ ‫ایــن طــرح خبــر داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا اجــرای ایــن خــط ریلــی‪ ،‬مازنــدران و گلســتان بــه‬ ‫خراســان رضــوی و مشــهد مقــدس متصــل می شــوند و ارزوی‬ ‫دیرینــه مــردم ایــن ‪ ۲‬اســتان بــرای اســتفاده از خــط ریلــی بــرای‬ ‫رفتــن بــه زیــارت ثامــن االئمــه حضــرت امــام رضــا (ع) را بــراورده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پویا شدن اقتصاد استان‬ ‫اســتاندار گلســتان بیســت و هشــتم بهمــن ســال گذشــته بــا‬ ‫تاکیــد بــر اهمیــت اجــرای خــط ریلــی اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود‬ ‫گفــت‪ :‬اتصــال راه اهــن اینچــه بــرون‪ -‬شــاهرود عــاوه بــر‬ ‫کاهــش مســافت کریــدور شــمال ‪ -‬جنــوب بــه پویاتــر شــدن‬ ‫اقتصــاد ایــن اســتان شــمالی شــتاب می بخشــد‪.‬‬ ‫علــی محمــد زنگانــه افــزود‪ :‬فــارغ از ظرفیت هــای ذاتــی‬ ‫گلســتان در زمینــه صــادرات بــه ویــژه تولیــد حــدود ‪۵.۵‬‬ ‫میلیــون تــن انــواع محصــول و فراورده هــای کشــاورزی‪ ،‬برخــی‬ ‫ویژگی هــای جغرافیایــی ایــن اســتان‪ ،‬ان را بــه یــک مرکــز‬ ‫اثرگــذار در حــوزه صــادرات تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بنــادر واقــع در ســواحل جنوبــی دریــای خــزر‬ ‫ظرفیــت پذیــرش بــار تــا ‪ ۳۰‬میلیــون تــن در ســال را دارد کــه‬ ‫اصــاح مســیر ریلــی و توســعه مســیرهای جدیــد از جملــه اینچه‬ ‫بــرون ‪ -‬شــاهرود‪ ،‬کریــدور اقتصــادی شــمال ‪ -‬جنــوب را صدهــا‬ ‫کیلومتــر کاهــش می دهــد ضمــن اینکــه کمتــر شــدن مســافت‪،‬‬ ‫قیمــت تمــام شــده جابجایــی کاالهــا را کمتــر خواهــد کــرد و ایــن‬ ‫امــر بــه بیشــتر رغبــت تجــار و بازرگانــان بــرای اســتفاده از مســیر‬ ‫ریلــی ایمــن و کــم هزینــه راه اهــن منجــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کم اثر بودن ظرفیت ریلی فعلی گلستان در توسعه‬ ‫باوجــود بهره منــدی بخشــی از مرکــز و غــرب گلســتان از نعمــت‬ ‫خطــوط ریلــی تاکنــون از ایــن ظرفیــت بــه خصــوص راه اهــن‬ ‫بیــن المللــی ایــران ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قراقزســتان کــه ســال ‪۹۳‬‬ ‫افتتــاح شــده بــود بــرای رشــد و توســعه ایــن اســتان شــمالی‬ ‫بهره بــرداری نشــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫خــط ریلــی ایــران ‪ -‬ترکمنســتان ‪ -‬قزاقســتان می توانســت بــا‬ ‫اتصــال بــه مســیر خــط اهــن جنــوب‪ ،‬کریــدور ارتباطــی خوبــی‬ ‫بــرای اتصــال شــمال ‪ -‬جنــوب باشــد امــا تاکنــون از ایــن مزیــت‬ ‫ترانزیتــی گلســتان غفلــت شــد‪.‬‬ ‫ســیدمحمد دهنــوی اســتفاده و بهــره بــردن حداکثــری از‬ ‫ظرفیــت صــادرات و واردات در اســتان های شــمالی را خواســتار‬ ‫شــد و افــزود‪ :‬ظرفیــت ایــن بخــش ‪ ۳۰‬میلیــون تُــن از ســوی‬ ‫دولــت در نظــر گرفتــه شــد امــا فقــط حــدود ‪ ۶‬تــا ‪ ۶.۵‬میلیــون‬ ‫تُــن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و مســاله اصلــی در ایــن‬ ‫نحــوه اســتفاده‪ ،‬ایجــاد نشــدن کریدورهــای ترانزیتــی در پشــت‬ ‫ســایت های بنــدری ســواحل خــزر اســت‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬دغدغــه اصلــی گلســتان‪ ،‬اتصــال راه اهــن‬ ‫اســتان بــه مســیر ترانزیــت شــمال ‪ -‬جنــوب اســت کــه انجــام‬ ‫ان مــدت زمــان انتقــال بــار را پنــج روز و مســیر ارتباطــی را ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتــر کاهــش مــی دهــد و میــزان انتقــال بارهــا را بــه هفــت‬ ‫میلیــون تـُـن خواهــد رســاند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار گلســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــول پــروژه راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود ‪ ۲۰۶‬کیلومتــر اســت‬ ‫کــه بــرای اجــرای ان ‪ ۲۱۰‬هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار الزم اســت‪.‬‬ ‫دهنــوی تصریــح کــرد‪ :‬تــاش می کنیــم بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫راه اهــن‪ ۳۰ ،‬درصــد از ظرفیــت موجــود منطقــه اینچــه بــرون را‬ ‫در اختیــار شــرکت های ترکمنســتانی و قزاقســتانی قــرار دهیــم‬ ‫و معتقدیــم ایــن کار باعــث خواهــد شــد ایــن کریــدور هیچــگاه‬ ‫بســته نشــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن مقــام مســوول ‪ ۲۲‬فروردیــن امســال در جلســه‬ ‫شــورای مدیــران ادار ه کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان از‬ ‫اختصــاص بودجــه بــرای اجــرای راه اهــن اینچه بــرون ‪ -‬شــاهرود‬ ‫خبــر داد و گفتــه بــود‪ :‬مذاکــره بــا ســرمایه گذاران در حــال انجــام‬ ‫اســت و بــدون شــک اجــرای ایــن خــط اهــن تحــول بزرگــی‬ ‫درحــوزه تجــارت و اقتصــاد اســتان ایجــاد خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اختصاص ردیف اعتباری در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز ‪ ۱۶‬فروردیــن امســال از اختصــاص کــد ردیــف اعتبــاری‬ ‫در قانــون بودجــه امســال بــرای پــروژه راه اهــن اینچــه بــرون‬ ‫ شــاهرود خبــر داد و گفتــه بــود‪ :‬اجــرای ایــن طــرح ریلــی‬‫بــا اهمیــت از مطالبــات فعــاالن اقتصــادی و مــردم اســتان‬ ‫گلســتان اســت‪.‬‬ ‫غالمعلــی کوهســاری افــزود‪ :‬احــداث راه اهــن اینچه بــرون ‪-‬‬ ‫شــاهرود نیازمنــد ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت و در‬ ‫ایــن ارتبــاط تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی بــرای همــکاری در‬ ‫ایــن طــرح اعــام امادگــی کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــرای نخســتین بــار ردیفــی در قالــب مطالعــه‬ ‫و احــداث راه اهــن اینچه بــرون ‪ -‬گنبــدکاووس ‪ -‬ازادشــهر ‪-‬‬ ‫شــاهرود بــا هــدف توســعه کریــدور شــمال بــه جنــوب در قانــون‬ ‫بودجــه تعییــن شــد و قــرار اســت اعتبــار ایــن طــرح از محــل‬ ‫فاینانــس (مشــارکت بخــش خصوصــی) تامیــن شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی امــکان ســاخت‬ ‫ایــن خــط ریلــی فراهــم می شــود و در نتیجــه ان شــاهد تحویــل‬ ‫در جابجایــی بــار و مســافر در کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫کوهســاری گفــت‪ :‬اجــرای ایــن خــط راه اهــن و اتصــال ان بــه‬ ‫کریــدور ریلــی شــمال ‪ -‬جنــوب تاثیــر زیــادی در توســعه و تحــول‬ ‫همــه جانبــه اقتصــادی گلســتان خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن امانقلیــچ شــادمهر نماینــده مــردم گنبــدکاووس در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در صحــن علنــی مجلــس در تذکــری‬ ‫بــه وزیــر راه و شهرســازی ســرعت دادن بــه شــروع عملیــات‬ ‫اجرایــی راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود را خواســتار شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬مطالعــات اجرایــی ایــن طــرح اغــاز شــده و در بودجــه‬ ‫امســال ردیــف اعتبــاری بــرای ان پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫راه اهن اینچه برون ‪ -‬شاهرود صرفه اقتصادی دارد‬ ‫پــروژه راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود نقــش فراوانــی در‬ ‫توســعه اقتصــادی گلســتان دارد و بــه دلیــل تصویــب منطقــه‬ ‫ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتــی اینچــه بــرون‪ ،‬اغــاز ســاخت ایــن پــروژه‬ ‫موجــب تحــول گســترده و فراگیــر در منطقــه خواهــد شــد و‬ ‫تبعــات از ان از مرزهــای گلســتان فراتــر خواهــد رفــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫معتقــد اســت زیرســاخت های شــبکه ریلــی گلســتان متناســب‬ ‫بــا ظرفیــت هــا و اســتعدادهای بالقــوه بــرای حمــل و نقــل کاال‬ ‫و صــادرات نیســت‪.‬‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی بــا اشــاره بــه مســیر ریلــی موجــود از‬ ‫شــمال بــه جنــوب گفــت‪ :‬بــرای ارتبــاط و ایجــاد کریــدور شــمال ‪-‬‬ ‫جنــوب و اتصــال بــه اب هــای ازاد و اروپــا‪ ،‬بایــد مســیر ریلــی از‬ ‫اینچــه بــرون بــه شــاهرود ایجــاد شــود زیــرا مســیر فعلــی اینچــه‬ ‫بــرون ‪ -‬گــرگان و مازنــدران طوالنــی بــوده و بــرای تجــار صرفــه‬ ‫اقتصــادی نــدارد‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــرکل گمــرکات گلســتان بیــان داشــت‪ :‬اجــرای‬ ‫خــط اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود دارای مزایــای بســیاری از‬ ‫جملــه کوتاهتــر شــدن مســیر رســیدن بــه راه اهــن شــمال ‪-‬‬ ‫جنــوب‪ ،‬کاهــش هزینه هــای ترانزیــت و حمــل بــار و عبــور‬ ‫اســان واگن هــای کشــورهای اســیای میانــه و چیــن از خطــوط‬ ‫ریلــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫ســیدابراهیم حســینی افــزود‪ :‬بــا اجــرای ایــن مســیر عــاوه بــر‬ ‫برخــورداری برخــی شــهرهای منطقــه از خــط راه اهــن‪ ،‬امــکان‬ ‫صــادرات از ایــن شــهرها بــه کشــورهای اســیای میانــه از طریــق‬ ‫مــرز اینچــه بــرون میســر می شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی خــط فعلــی راه اهــن اینچــه بــرون ‪ -‬گرمســار بــه‬ ‫دلیــل برخــی مشــکالت فنــی‪ ،‬طوالنــی بــودن مســیر و کوهســتانی‬ ‫بــودن و ارتفــاع کــم تونل هــای ان‪ ،‬امــکان عبــور واگن هــای تــاج دار‬ ‫کشــور ترکمنســتان‪ ،‬قزاقســتان و چیــن را نــدارد‪.‬‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و مــردم گلســتان بــی صبرانــه منتظــر اجرایی‬ ‫شــدن خــط ریلــی اینچــه بــرون ‪ -‬شــاهرود در دولــت جهــادی‬ ‫ســبزدهم و بهره منــدی اهالــی ایــن اســتان کمترتوســعه یافتــه‬ ‫از مزایــای قابــل توجهــی اقتصــادی ان هســتند‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد صاحبنظــران اقتصــادی دولــت مردمــی ســیزدهم‬ ‫از اغــاز فعالیــت تــا اکنــون توانســته بســیاری از چالــش هــای‬ ‫اساســی فــراروی اســتان هــای کشــور را بــا همــت جهــادی‬ ‫برطــرف کنــد و مــردم امیدوارنــد ایــن طــرح مهــم اقتصــادی و‬ ‫ریلــی در ایــن دولــت اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫استان گلستان حدود ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت دارد‪ /.‬ایرنا‬ ‫اگر هنگام طوفان رعد وبرق دراتومبیل هستیدفورا انتن دیوار راپایین بیاورید و شیشه هارا باالبکشیدو در این‬ ‫صورت اگر صاعقه هم به اتومبیل اصابت کند به شما اسیبی نمی رسد‪،‬زیرا ارتباط شمابازمین قطع شده است‪.‬‬ ‫️چندیــن ســال پیــش گیربکس هــای اتوماتیــک تنهــا در بخــش‬ ‫بســیار کوچکــی از خودروهــا مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا گذشــت زمــان همه چیــز تغییــر کــرده و هم اکنــون‬ ‫خودروهــای بســیاری از مدل هــای شــهری کوچــک گرفتــه تــا‬ ‫ســدان هــای لوکــس بــزرگ از ایــن نــوع گیربکس هــا بهره منــد‬ ‫هســتند‪️.‬بســیاری از کارخانه هــا نمونه هــای دوکالچــه ای را ارائه‬ ‫می کننــد کــه نه تنهــا ســریع تر از انســان عمــل تعویــض دنــده را‬ ‫انجــام می دهنــد بلکــه مصــرف ســوخت کمتــری را نیــز بــر جــای‬ ‫می گذارنــد‪ .‬برخــی برندهــا اصــا ًدردســر نمونه هــای دســتی را به‬ ‫جــان نمی خرنــد‪ .‬خــب با این تفاســیر‪ ،‬شــما چه نوع گیربکســی‬ ‫را انتخــاب می کنیــد؟ اتوماتیــک یــا دســتی؟‬ ‫پرفورمنــس یــا عملکرد‪:‬عمومــا ًگیربکس هــای اتوماتیــک بــرای‬ ‫کســانی طراحــی شــده بودنــد کــه عالقـه ی چندانــی بــه رانندگــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬اگــر لــذت رانندگــی واقعــی را می خواســتید‪ ،‬بایــد یــک‬ ‫نمون ـه ی دســتی را انتخــاب می کردیــد‪ .‬امــا هم اکنــون اوضــاع‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعویض هــای فوق ســریعی کــه برخــی گیربکس هــای‬ ‫اتوماتیــک دارنــد خیلــی ســریع تر از نمونه هــای دســتی هســتند‪.‬‬ ‫فاصل ـه ی بیــن تعویــض دنده هــا در حیــن شــتاب گیری ســریع‬ ‫تنهــا در حــد چنــد دهــم و صــدم ثانیــه اســت البتــه کــه در‬ ‫رانندگــی روزمــره تفاوت هایــی وجــود دارد‪ .‬وقتــی در پیســت‬ ‫یــا در جــاده ای پرپیچ وخــم ســریع می رانیــد‪ ،‬گیربکــس دســتی‬ ‫نســبت بــه نمون ـه ی اتوماتیــک زحمــت زیــادی دارد‪ .‬شــما بایــد‬ ‫به صــورت تقریبــا ًهم زمــان ترمــز کنیــد‪ ،‬کالچ را فشــار دهیــد‬ ‫و دنــده را تعویــض کــرده و البتــه بــا پــدال گاز نیــز بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫در گیربکــس اتوماتیــک برخــی از ایــن فرایندهــا تنهــا بــا فشــار‬ ‫یــک پــدال صــورت می گیــرد‪ .‬ایــن همــان دلیلــی اســت کــه چــرا‬ ‫برخــی طرفــداران دواتشــه رانندگــی گیربکــس دســتی را ترجیــح‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت مهــارت بیشــتری را طلــب می کنــد‪.‬‬ ‫حــس بهتــری وجــود خواهــد داشــت وقتــی خودتــان همه چیــز‬ ‫را بــه خوبــی انجــام می دهیــد‪ .‬مهم تــر از همــه اینکــه در ترافیک‬ ‫هیچ کســی رانندگــی را دوســت نــدارد امــا اســتفاده از گیربکــس‬ ‫اتوماتیــک باعــث می شــود کــه کمتــر خســته شــوید‪.‬‬ ‫ارزش و قیمت‪️:‬بــه علــت پیچیــده بــودن‪ ،‬اغلــب بایــد بهــای‬ ‫بیشــتری را بــرای ســفارش گیربکــس اتوماتیــک بپردازیــد‪.‬‬ ‫قیمت هــا نســبت بــه برنــد و مــدل خودروهــا بســیار متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬عمومــا ً گیربکــس اتوماتیــک در یــک خــودرو باعــث‬ ‫افزایــش بهــای ‪ 1500‬پونــدی ان می شــود‪ .‬برخــی برندهــا بهــای‬ ‫بیشــتری طلــب می کننــد مثــا ًپورشــه اضافــه پرداخــت ‪220‬‬ ‫پونــدی و برخــی مدل هــای ائــودی ‪ 2900‬پونــدی را می خواهنــد‪.‬‬ ‫مصــرف ســوخت ‪ :‬در گذشــته گیربکــس اتوماتیــک تاثیــری‬ ‫منفــی روی مصــرف ســوخت داشــت امــا نرم افزارهــای‬ ‫هوشــمندتر و نســبت های اضافــی اســتفاده شــده در‬ ‫سیســتم های مــدرن بــه ایــن معنــی اســت کــه در حــال حاضــر‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک بــه نــدرت اثــری منفــی روی مصــرف‬ ‫ســوخت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد اشــاره کنیــم کــه مصــرف ادعایــی کارخانــه همیشــه‬ ‫درســت نیســت امــا حداقــل بــه شــما اجــازه می دهــد تــا ایــده ای‬ ‫از نــوع انتخابتــان را بــه دســت بیاورید‪.‬وقتی کــه بــه یــک مــدل‬ ‫معمولــی ب ام و ‪ 320i‬نــگاه می کنیــم‪ ،‬مــدل مجهز به گیربکس‬ ‫دســتی مصــرف ســوخت ‪ 5.3‬لیتــر در هــر صــد کیلومتــر را دارد‬ ‫درحالی کــه ایــن عــدد در مــدل مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک‬ ‫‪ 5.4‬اســت‪ .‬میــزان االیندگــی هــر دو مــدل نیــز مشــابه اســت‪.‬‬ ‫برخــی گیربکس هــای اتوماتیــک راندمــان بســیار بهتــری‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬بــرای مثــال پورشــه‬ ‫ادعــا می کنــد کــه گیربکــس ‪ PDK‬موجــود در ‪ 911‬کــررا‬ ‫نــه تنهــا در خــط مســتقیم ســریع تر عمــل می کنــد بلکــه‬ ‫مصــرف ســوخت کمتــری نیــز دارد‪.‬‬ ‫قضــاوت نهایــی‪ :‬از نظــر اقتصــادی گیربکــس دســتی‬ ‫هنــوز هــم ارزان تــر بــوده و در درازمــدت گیربکــس دســتی‬ ‫انتخــاب بهتــری اســت‪ .‬البتــه اگــر طرفــدار رانندگــی‬ ‫هیجانــی هســتید ایــن انتخــاب اســان تر نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫️اگــر اضافــه پرداخــت ابتدایــی بــرای گیربکــس اتوماتیــک را‬ ‫قبــول می کنیــد‪ ،‬پــس ایــن نــوع گیربکــس حس بیشــتری را‬ ‫بــرای شــما خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫گیربکس هــای اتوماتیــک تعویض هــای نــرم داشــته و‬ ‫رانندگــی ســهل تری را نیــز ارائــه می کننــد و البتــه تفــاوت‬ ‫بســیار کوچکــی در بحــث پرفورمنــس و مصــرف ســوخت‬ ‫بــا نمونه هــای دســتی دارنــد‪ .‬چــه کســی از اینکــه رانندگــی‬ ‫برایــش اســان تر شــود فــرار می کنــد؟‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫بجنورد‬ ‫‪4‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫دمای هوا ‪ 30‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 22‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬به ‪10‬‬ ‫عمدتا ًصاف‪ .‬بیشینه ‪30‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد جنوب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫در پویش« به حرمت علی‬ ‫علیه السالم می بخشم»‬ ‫مدیر امور اب و فاضالب شیروان‪:‬‬ ‫دبی چاه های اب شرب شیروان‬ ‫‪ ۷۰‬لیتر در ثانیه کاهش یافت‬ ‫یــک محکــوم بــه قصــاص دیگــر در گلســتان‬ ‫بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬محکــوم‬ ‫بــه قصــاص چهــار ســال پیــش مــرگ یــک نفــر را‬ ‫در کردکــوی رقــم زد و پــس از تشــکیل پرونــده بــا‬ ‫درخواســت اولیــای دم ‪ ،‬بــه قصــاص محکــوم شــد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬پــس از طــی تشــریفات قانونــی‬ ‫‪ ،‬حکــم قصــاص ایــن فــرد در نوبــت اجــرا بــود و همزمان‬ ‫تــاش هــای اعضــای شــورای حــل اختــاف زنــدان گرگان‬ ‫بــرای جلــب رضایــت اولیــای دم اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پــس از بارهــا نشســت ‪ ،‬اولیــای دم‬ ‫بزرگوارانــه از حــق شــرعی و قانونــی خــود گذشــتند و از‬ ‫اجــرای حکــم منصــرف شــدند ‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان گفــت‪ :‬اوایــل ایــن‬ ‫هفتــه نیــز در شــب قــدر هــم بــا بخشــش اولیــای دم‬ ‫زندگــی دوبــاره بــه یــک محکــوم قصــاص بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫پارســال ‪ 21‬محکــوم بــه قصــاص بــا گذشــت اولیــای دم‬ ‫و پادرمیانــی شــورای حــل اختــاف ‪ ،‬بخشــیده شــدند ‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش بارندگــی و خشکســالی هــای پــی‬ ‫در پــی‪ ،‬دبــی چــاه هــای اب شــرب ایــن شهرســتان خراســان شــمالی هــم اکنــون ‪ ۷۰‬لیتــر در ثانیــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شــهرام رمضانــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال گذشــته دبــی چــاه هــای اب شــیروان ‪ ۳۲۰‬لیتــر در ثانیــه بــود‬ ‫کــه امســال بــه ‪ ۲۵۰‬لیتــر کاهــش یافتــه و ایــن در صورتــی اســت کــه پیــک مصــرف از تیرمــاه اینــده‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲‬مــاه‪ ۴۵۰ ،‬لیتــر در ثانیــه خواهــد بــود درحالیکــه تــوان تولیــد ‪ ۲۵۰‬لیتــر در ثانیــه اســت‬ ‫و توصیــه جــدی بــه رعایــت مصــرف اب توســط شــهروندان مــی شــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در منطقــه شــیرکوه چهــار حلقــه چــاه اب اهکــی حفــر شــده و ســه حلقــه چــاه‬ ‫در روســتای پیرشــهید کــه ‪ ۲‬حلقــه چــاه وارد مــدار شــده و ‪ ۲‬حلقــه در فصــل تابســتان وارد مــدار‬ ‫خواهــد شــد کــه در مجمــوع‪ ۶۲‬لیتــر بــه دبــی اب شهرســتان اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رمضانــی اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیــت منابــع ابــی‪ ،‬خشکســالی و کاهــش بارندگــی هــا بــه‬ ‫منظــور افزایــش دبــی چــاه هــا‪ ،‬تمامــی چــاه هــای اب بررســی شــده و کلیــه تعمیــرات الزم صــورت‬ ‫گرفــت و از ‪ ۱۹‬حلقــه چــاه اب همــه امــاده بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــیروان گفــت‪ :‬بــرای وارد مــدار کــردن چــاه هــای اب پیرشــهید و اتمــام‬ ‫مخــزن گــره زو‪ ۴۰۰ ،‬میلیــارد ریــال اعتبــار مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫طول شبکه توزیع اب شهری شیروان بیش از ‪ ۲۷۶‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫تعداد کل مشترکین‬ ‫اب و فاضــاب ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۱۵۷‬هــزار‬ ‫نفــری‪ ۶۱ ،‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۳۳‬فقــره اســت کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ ۱۹‬هــزار‬ ‫و ‪ ۵۷۰‬فقره انشــعاب‬ ‫اب روســتایی و‬ ‫مابقــی شــهر اســت‪.‬‬ ‫شــیروان بــا ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫نفــر جمعیــت دومیــن‬ ‫شــهر پر جمعیت‬ ‫خراســان شــمالی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مرمت واحدهای مسکونی‬ ‫خانواده های نیازمند‬ ‫زندانیان گلستان‬ ‫استفاده از ظرفیت صلح یاران‬ ‫برای حل و فصل اختالفات‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت صلــح یــاران بــرای حــل‬ ‫و فصــل اختالفــات پیــش از تشــکیل پرونــده‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از ایجــاد ســاز و کار‬ ‫تــازه بــرای اســتفاده از ظرفیــت صلــح یــاران بــه منظــور‬ ‫حــل و فصــل اختالفــات مــردم پیــش از قضایــی‬ ‫شــدن ان هــا خبــر داد ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی افــزود‪ :‬در قالــب ایــن طــرح ریــش‬ ‫ســفیدان و افــراد معتمــد هــر منطقــه شناســایی و در‬ ‫قالــب صلــح یــاران ‪ ،‬پیــش از ایــن کــه اختالفــات در‬ ‫محاکــم و یــا حتــی شــورای حــل اختالف تشــکیل شــود‬ ‫بــرای دعــوت طرفیــن بــه ســازش پادرمیانــی می کنند ‪.‬‬ ‫اســیابی ادامه داد‪ :‬مصالحه در دعاوی به اختالفات‬ ‫پایــان مــی دهــد در حالیکــه در پرونــده هایــی منتهی‬ ‫بــه صدورحکــم مــی شــود بــا وجــود اجــرای حکــم‪،‬‬ ‫همچنــان اختــاف طرفیــن پابرجــا مــی مانــد و در‬ ‫مواردی ســبب تشــکیل پرونده های جدید در محاکم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در صلــح و ســازش پرونــده جــزو‬ ‫پنــج اســتان پیشــرو کشــور هســتیم و بــا ظرفیــت و‬ ‫توانمنــدی هایــی کــه در شــورای حــل اختــاف اســتان‬ ‫وجــود دارد امیدواریــم امســال در رده هــای اول تــا‬ ‫ســوم قــرار بگیریــم ‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی از تشــکیل کارگــروه ویــژه بــرای کمــک‬ ‫بــه مصالحــه در پرونــده هــای مربــوط بــه محکومــان‬ ‫قصــاص هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬گروهــی از علمــا ‪،‬‬ ‫بــزرگان اقــوام ‪ ،‬صلــح یــاران و افــراد خوشــنام بــرای‬ ‫تحقــق اهــداف ایــن کارگــروه ‪ ،‬کمــک مــی کننــد ‪.‬‬ ‫‪ 22‬عضــو جدیــد شــورای حــل اختــاف پــس از‬ ‫مراســم تحلیــف رســما تــاش خــود بــرای کمــک بــه‬ ‫حــل و فصــل مســالمت امیــز پرونــده هــا اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫دو واحــد مســکونی خانــواده هــای نیازمنــد زندانیــان گرگان مرمت‬ ‫و بهســازی شــد ‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری گلســتان و مدیــرکل زندان هــای اســتان‬ ‫در ادامــه بازدیدهــای دوره ای خــود از خانــواده هــای زندانیــان‬ ‫درمنــزل دو خانــواده مددجویــان گرگانــی حضوریافتنــد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬در بازدیدهــای قبلــی بــه ایــن خانواده هــا‬ ‫قــول مرمــت و بهســازی خانــه هایشــان داده شــده بــود ‪ ،‬کــه‬ ‫خوشــبختانه امــروز ایــن کار بــه پایــان رســید ‪.‬‬ ‫اســیابی از برنامــه هــای دادگســتری برای حمایــت از خانواده های‬ ‫زندانیــان هــم خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا فعــاالن اقتصــادی بیــش از یــک‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای کمــک بــه خانــواده هــای زندانیــان جمــع اوری‬ ‫شــد کــه بــرای حــل مشــکالت معیشــتی ایــن خانــواده هــا هزینــه‬ ‫خواهد شــد‪.‬‬ ‫با درخشش علیرضا شیری تیم‬ ‫کرمانشاه یک مدال طال و یک‬ ‫برنز از مسابقات لیگ دسته اول‬ ‫کسب نمود‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی هیات دوچرخه ســواری اســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫تیــم دوچرخــه ســواری کرمانشــاه کــه بــا ترکیــب علیرضا شــیری‪ ،‬پارســا‬ ‫شــفیقی مجــاز در اولیــن دوره مســابقات لیــگ دســته اول (جــام‬ ‫رمضــان ) شــرکت نمــوده بــود توانســت بــا درخشــش پســر بــا اســتعداد‬ ‫و بــا اخــاق کرمانشــاهی یــک مــدال طــا و یــک برنــز بدســت اورد‪.‬‬ ‫علیرضــا شــیری ملــی پــوش کرمانشــاهی تیم هیــات دوچرخه ســواری‬ ‫کرمانشــاه در مســابقات ‪ ۲۰۰‬متــر توانســت بــا پشــت ســر گذاشــتن‬ ‫رقبــای سرشــناس خــود بــه مقــام قهرمانــی دســت یابد‪ .‬همچنیــن این‬ ‫دوچرخــه ســوار جــوان در روز دوم مســابقات توانســت مقــام ســوم‬ ‫مــاده یــک کیلومتــر را کســب نمــوده و بــار دیگر برای اســتان کرمانشــاه‬ ‫افتخــار افریــن باشــد‪.‬‬ ‫همچنین پارســا شــفیقی مجاز نیز در ماده ‪ ۲۰۰‬متر توانســت با قرار‬ ‫گرفتــن در رده چهــارم ‪ ۶۷‬امتیــاز بــرای تیــم کرمانشــاه کســب نمایــد‪.‬‬ ‫دوره اول مســابقات لیــگ دســته اول از تاریــخ ‪ ۵‬الــی ‪ ۷‬اردیبهشــت‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در مجموعــه پیســت دوچرخــه ســواری اســتادیوم ازادی تهــران‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه پارســال از خــروج ‪ ۲۳۸‬هــزار راس دام‬ ‫اســتان بــه ان ســوی مــرز در کشــور ترکمنســتان جلوگیــری شــد گفــت‪ :‬خشکســالی و گرایــش‬ ‫دامــداران بــه مراتــع ان ســوی مرزهــا علــت نقــض حریــم مــرزی در ایــن اســتان اســت‪.‬‬ ‫ســردار قربانعلــی داوطلــب اظهــار داشــت‪ :‬پارســال ‪ ۵۰۵‬نفــر بــه علــت نقــض مــرز دســتگیر‬ ‫شــدند کــه بیشــتر انــان دامــداران بودنــد کــه بــرای چــرای دام بــه کشــور همســایه وارد شــدند‬ ‫کــه مرزبانــان بــا ایــن تخلــف برخــورد کردنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۳۹۳‬کیلوگــرم و ‪ ۱۶۴‬گــرم مــواد مخــدر و ‪ ۲‬تــن چــوب‬ ‫و الــوار قاچــاق‪ ۶۷ ،‬کیلوگــرم گوشــت شــکار و ‪ ۶۴‬قبضــه ســاح بــه وســیله مرزبانــی اســتان‬ ‫کشــف شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده مرزبانــی خراســان شــمالی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۶۲‬نفــر قاچاقچــی مــواد‬ ‫مخــدر در مرزهــای اســتان دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی تحویــل شــدند‪.‬‬ ‫استان خراسان شمالی ‪ ۳۰۱‬کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان دارد‪.‬‬ ‫میراث ما برای ایندگان‬ ‫جدول سودکو‪ /‬سرگرمی‬ ‫مدعی نفوذ در پزشکی قانونی‪،‬‬ ‫ماساژور از اب درامد!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شــهردار گنبــد کاووس گفــت‪ :‬اجــرای پــروژه نهضــت اســفالت‬ ‫در راســتای توزیــع عادالنــه و گســترش خدمــات در محله هــای‬ ‫مختلــف شــهر در حــال اجــرا مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهندس موســوی شــهردار گنبد کاووس با بیان اینکه اســفالت‬ ‫معابــر در دســتور کار و جزو اولویت هــای مدیریــت شــهری‬ ‫اســت و اجــرای طرح هــای نوســازی و اصــاح اســفالت معابــر‬ ‫و خیابان هــای ســطح شــهر و خدمات رســانی بهینــه و کســب‬ ‫رضایتمنــدی شــهروندان همــواره از اولویت هــای مدیریــت شــهری‬ ‫در مســیر بهبــود فضــای عمومــی شــهر و ارتقــای کیفیــت زندگــی‬ ‫شــهروندان اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس در ادامــه اجــرای پــروژه نهضــت‬ ‫اســفالت بهســازی و مرمــت اســفالت معابــر ســطح شــهر در‬ ‫دســتور کار معاونــت عمرانــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫مرزبانی خراسان شمالی پارسال مانع خروج‬ ‫‪ ۲۳۸‬هزار راس دام به ترکمنستان شد‬ ‫اب‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای نهضت اسفالت‬ ‫در راستای توزیع عادالنه خدمات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری گلســتان از دســتگیری یــک ماســاژور و همدســت او کــه مدعــی نفــوذ‬ ‫و زد و بنــد در پزشــکی قانونــی اســتان بودنــد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫حیــدر اســیابی گفــت‪ :‬بــا هوشــیاری حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان فــردی کــه بــه‬ ‫علــت شــباهت نــام خانوادگــی بــا یکــی از پزشــکان ِ اداره پزشــکی قانونــی اســتان مدعــی بــود‬ ‫مــی توانــد برگــه معاینــات پزشــکی بــرای تعییــن میــزان صدمــات ناشــی از تصادفــات صــادر‬ ‫کنــد‪ ،‬شناســایی و دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫اســیابی افــزود‪ :‬ایــن فــرد‪ ،‬بــا ایــن ادعــا کــه پزشــک اســت در ازای صــدور گواهــی جعلــی‬ ‫پزشــکی قانونــی از افــراد پــول مــی گرفــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا رصــد اطالعاتــی حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان ‪ ،‬پزشــک قالبــی‬ ‫و همدســت او دســتگیر شــدند و در تحقیقــات مشــخص شــد ایــن فــرد ارتباطــی بــا پزشــکی‬ ‫قانونــی و کارکنــان ان نــدارد و ماســاژور اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد قضایــی اســتان گفــت‪ :‬متهمــان در یــک مــورد از کالهبــرداری هــای خــود‪،‬‬ ‫قربانــی را در یــک بنــگاه مشــاور امــاک فریــب داده بودنــد‪.‬‬ ‫اســیابی گفــت‪ :‬متهمــان بــه تازگــی کالهبــرداری بــا ایــن شــیوه را اغــاز کــرده بودنــد‬ ‫کــه بــا هوشــیاری کارکنــان حفاظــت و اطالعــات دادگســتری اســتان بــه دام افتادنــد‪.‬‬ ‫وی از کســانی کــه بــه ایــن شــیوه از انــان کالهبــرداری شــده اســت خواســت‪ :‬بــه حفاظــت‬ ‫و اطالعــات دادگســتری اســتان بــه نشــانی گــرگان‪ ،‬بلــوار شــهید کالنتــری ( کمربنــدی ) ‪،‬‬ ‫خیابــان جهــاد‪ ،‬دادگســتری کل مراجعــه کننــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫دمای هوا ‪ 33‬درجه سانتیگراد‬ ‫رطوبت هوا ‪ 38‬درصد‬ ‫شاخص ‪ 7 UV‬از ‪10‬‬ ‫عمدتا ً صاف‪ .‬بیشینه ‪33‬سیلسیوس‪ .‬وزش باد غرب جنوب غربی از ‪ 15‬تا ‪ 25‬کیلومتر در ساعت‪.‬‬ ‫هوای امروز ‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫گرگان‬ ‫هر خانواده‪ ،‬یک کارافرین‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫سرویس طنز‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫واحدهای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫با حداقل قیمت ساخته می شود‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــا هــدف حفــظ منافــع مــردم و ســاخت مســکن بــا حداقــل هزینــه‪ ،‬قیمــت ســاخت‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در هــر مترمربــع را معــادل ‪ ۴.۵‬میلیــون تومــان قــرار داده اســت کــه در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تعدیل هــای فصلــی نیــز بــه ایــن مبلــغ اضافــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فراخــوان بــرای مشــارکت ســازندگان در طــرح نهضــت ملــی مســکن بــا نــرخ ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫تومــان در هــر مترمربــع اســت کــه در ســال گذشــته اعــام و قــرار شــد تعدیل هــای فصلــی نیــز بــه ایــن‬ ‫مبلــغ اضافــه شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس پیگیــری از نحــوه محاســبه هزینــه ســاخت نهضــت ملــی مســکن در ســال ‪ ،۱۴۰۱‬اعــداد محاســبه‬ ‫شــده از طریــق فهرســت بهــای ســازمان برنامــه و بودجــه اســت و تمــام پروژه هایــی کــه اکنون در مرحلــه اجرای‬ ‫عملیــات ســاخت قــرار دارد از «اقــدام ملــی تــا نهضــت ملــی» همــه بــر اســاس همیــن فرمــول در حــال تکمیــل‬ ‫اســت و برخــاف ایــن ادعــا کــه بــا ایــن رقم هــا نمی شــود خانــه ســاخت‪ ،‬عملیــات ساخت وســاز نیــز متوقــف‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫تقاضــای ســاخت مســکن از ســوی ســازندگان بــا ارقامــی بیــش از ‪ ۴.۵‬میلیــون تومــان در هــر مترمربع اســت‬ ‫و برخی انبوه ســازان معتقد هســتند در شــرایطی پیمانکاری ســاخت واحدهای نهضت ملی را قبول خواهند‬ ‫کــرد کــه تــا ســقف ‪ ۲‬میلیــون تومــان در هــر مترمربــع افزایــش قیمت ســاخت لحاظ شــود‪.‬‬ ‫معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرده اســت کــه عملیــات اجرایــی در کل نظــام‬ ‫عمرانــی کشــور بــر اســاس همیــن فرمــول‪ ،‬قیمت گــذاری می شــود و تــا بــا حداقــل قیمــت ممکــن‪ ،‬مســکن‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬لــذا بارهــا اعالم شــده تــا ســازندگان در صــورت امادگــی وارد عقــد قــرارداد شــوند‪.‬‬ ‫پیگیــری حاکــی از ایــن اســت کــه برخــی از ســازندگان متقاضــی هســتند تــا بــا اعــداد و ارقــام بیشــتر وارد عقــد‬ ‫قــرارداد بــا وزارت راه و شهرســازی شــوند‪ .‬تمــام فشــارها نیــز بــرای ایــن اســت کــه تــا هــر مترمربــع بیــش از‬ ‫یک میلیــون بــرای هــر مترمربــع افزایــش قیمــت ســاخت ثبــت شــود؛ وزیــر راه و شهرســازی بارها اعــام کرد که‬ ‫بــرای رعایــت منافــع مــردم و بــه نفــع گروه هــای کــم درامــد مقابــل ایــن موضــوع مقاومــت دارد و تعــداد واحدی‬ ‫کــه در حــال ســاخت اســت نیــز بــا همیــن قیمت هــا در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس رویکــرد دولــت و مجلــس‪ ،‬امــکان ســاخت مســکن باقیمت هــای اعالم شــده وجــود دارد و اینکــه‬ ‫ســاخت مســکن ملــی متوقــف نشــده اســت‪ .‬بزرگ تریــن برهــان ایــن ادعــا اســت‪ .‬بااین حــال امــکان تعدیــل‬ ‫قیمت گــذاری نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫ان طــور کــه «رســتم قاســمی» وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرده اســت امــکان افتتــاح پروژه هایــی کــه‬ ‫عملیــات اجرایــی ان پیش تــر شــروع شــده اســت در شــش مــاه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۱‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫وضعیت عملیات اجرایی واحدهای نهضت ملی در سراسر کشور‬ ‫اکنــون پیمانــکار ســاخت واحدهــای نهضــت ملــی در شــهرهای جدیــد مشــخص شــده اســت‪ .‬درواقــع طریقــه‬ ‫ثبت نــام در هــر شــهر جدیــد یــا هــر اســتان بدیــن صــورت اســت کــه ابتــدا زمیــن موردنظــر‪ ،‬ســپس ظرفیــت‬ ‫تعــداد واحــد قابــل ســاخت مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫حوادث‬ ‫توقیف ‪ 89‬دستگاه خودرو‬ ‫متخلف در گرگان‬ ‫انهدام باند بزرگ سارقان سیم‬ ‫و کابل برق در گنبدکاووس‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ســرهنگ «عبــاس‬ ‫مهاجــر بســطامی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای مطالبــه مردمــی از پلیــس‪ ،‬طــرح‬ ‫شــبانه برخــورد بــا راننــدگان نابهنجــار در محورهــای گردشــگری‬ ‫و تفریحــی شــهر گــرگان طــی یــک مــاه اخیــر بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تــاش مامــوران در ایــن طــرح ‪ 32‬دســتگاه‬ ‫خــودرو بــه دلیــل تخلفــات حادثــه ســاز‪ 27 ،‬دســتگاه بــه دلیــل‬ ‫الودگــی صوتــی و ‪ 24‬دســتگاه بــه دلیــل نداشــتن مــدارک‬ ‫هویتــی و ‪ 6‬دســتگاه بــه دلیــل ســایر تخلفــات توقیــف شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گلســتان بــا اشــاره بــه توقیــف جمعــا ‪89‬‬ ‫دســتگاه خــودرو متخلف‬ ‫در ایــن طــرح‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مقابلــه بــا هنجارشــکنان‬ ‫مطالبــه مردمــی بــوده‬ ‫لــذا چنیــن طــرح هایــی‬ ‫در طــول ســال ادامــه‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ســردار «ســعید دادگــر»‬ ‫ت و گــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫در گفــ ‬ ‫پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل بــرق در گنبــدکاووس‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس اگاهــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬بــا اشــراف اطالعاتــی و تــاش بــی وقفــه پلیــس‪،‬‬ ‫متهمــان شناســایی و پــس از کســب مجوزهــای قانونی طی عملیاتی‬ ‫غافلگیرانــه هــر ‪ 4‬ســارق در مخفیگاه شــان دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪ :‬متهمــان در‬ ‫تحقیقــات مقدماتــی و پــس از مواجهــه بــا مســتندات پلیــس‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز اقــرار نداشــته و بــه ‪ 80‬فقــره ســرقت ســیم و کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان گنبــدکاووس اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫ســردار دادگــر بــا اشــاره بــه معرفــی متهمــان بــه مراجــع قضائــی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از مخفیگاه سارقان مقادیری کابل برق مسروقه‪،‬‬ ‫یــک قبضــه ســاح غیرمجــاز و ادوات ســرقت کابــل کشــف شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امنیــت جامعــه خــط قرمــز پلیــس بــوده و‬ ‫قاطعانــه بــا مخــان نظــم و امنیــت مقابلــه خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫با واقعی شدن نرخ ارد‬ ‫از قاچاق ان‬ ‫جلوگیری می شود‬ ‫سرویس اقتصادی‪:‬‬ ‫درحالــی قیمــت واقعــی نــرخ ارد ویــژه صنــف و صنعــت بــه تازگــی‬ ‫توســط شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران کیلویــی ‪ ۱۲‬هزارتومــان تعیین و‬ ‫ابــاغ شــد کــه پیــش از ایــن صنایــع ارد ســهمیه بنــدی خــود را با قیمت‬ ‫کیلویــی ‪ ۲۷۰۰‬تومــان بــا یارانــه ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی تهیــه مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار کســب و کار‪ ،‬طبــق امارهــای موجــود نیــاز ســاالنه‬ ‫کشــور بــه ارد گنــدم بــرای تولیــد نــان بیــش از ‪ ۱۲‬میلیــون تــن اســت‬ ‫کــه ســال گذشــته‪ ،‬کشــور بــه دلیــل اســتمرار خشکســالی ها بــا‬ ‫کاهــش تولیــد گنــدم مواجــه شــد؛ بــه گون ـه ای کــه بیــن ‪ ۷.۵‬تــا ‪۸‬‬ ‫میلیــون تــن از ایــن محصــول از محــل واردات تامیــن شــد؛ بــا ایــن‬ ‫حــال قاچــاق ارد در مرزهــا ضرب ـه ای بــه منافــع ملــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم هــر تــن گنــدم وارداتــی را ‪ ۵۰۰‬دالر و هــر کیلوگــرم‬ ‫گنــدم داخلــی را کیلویــی ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان خریــداری می کنــد‪،‬‬ ‫امــا دولــت سوبســیدی در بخــش ارد‪ ،‬نــان بــه صنــف و صنعــت‬ ‫پرداخــت می کنــد کــه در هــر کیلوگــرم ارد گنــدم‪ ،‬شــامل ارد دولتــی‬ ‫‪ ۶۵۰‬تومــان‪ ،‬ازاد پــز ‪ ۹۰۰‬تومــان و صنــف و صنعــت ‪ ۲‬هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومــان اختصــاص می دهــد؛ ایــن موضــوع فاصلــه قیمتــی زیــادی در‬ ‫ایــن بخــش ایجــاد می کنــد کــه می توانــد منجــر بــه فســاد و قاچــاق‬ ‫ان شــود‪ .‬پیــش از ایــن قیمــت جهانــی هــر تــن گنــدم ‪ ۲۸۰‬دالر‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫طــی ســالیان متمــادی تاکنــون صنــف و صنعــت همچــون‬ ‫کارخانجــات ماکارونــی و شــیرینی و شــکالت و قنادی هــا ارد مــورد‬ ‫نیــاز خــود را بــا یارانــه ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه صــورت ســهمیه ای دریافــت‬ ‫مــی کردنــد کــه بخشــی از تولیــدات وارد بــازار داخلــی و بخــش دیگــر‬ ‫بــا قیمــت هــای جهانــی صــادر مــی شــود کــه ســودکالن ناشــی از‬ ‫صــادرات و سوبســید ارایــه شــده‪ ،‬بــه جیــب تولیدکننــدگان ایــن‬ ‫صنایــع مــی رود حتــی بــه گفتــه برخــی کارشناســان پرداخــت ایــن‬ ‫سوبســید باعــث مــی شــود کــه بخشــی از ایــن ارد یارانــه ای از طریــق‬ ‫قاچــاق از کشــور خــارج شــود‪.‬‬ ‫پرداخت سوبســید به ارد و صادرات رســمی محصوالت نهایی مانند‬ ‫انــواع ماکارونــی و پاســتا و بیســکوئیت و شــیرینی از کشــور هماننــد‬ ‫بحــث صــادرات اب مجــازی در قالــب صــادرات هندوانــه اســت کــه‬ ‫نــه تنهــا بــه نفــع کشــور نیســت بلکــه در درازمــدت مــی توانــد منافــع‬ ‫ملــی کشــور را بــا اســیب جــدی روبــرو کنــد ایــن درحالیســت کــه برخــی‬ ‫ســودجو نیــز اقــدام بــه قاچــاق ارد یارانــه ای کــرده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن هــر از گاهــی شــاهد افزایــش قیمــت ماکارونــی‪،‬‬ ‫بیســکوئیت و شــیرینی در کشــور هســتیم کــه صاحبــان ایــن صنایــع‬ ‫اعــام مــی کردنــد هزینــه های تولید باالســت و ارد یارانه ای دریافت‬ ‫نمــی کننــد و حــال بــا حــذف سوبســید ارد صنــف و صنعــت برخی می‬ ‫گوینــد تاکنــون ارد یارانــه ای دریافــت مــی کردنــد و اکنــون بــا حــذف‬ ‫ایــن ارد قیمــت محصوالتشــان افزایــش قیمــت خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫طبــق امارهــای موجــود اکنــون حــدود ‪ ۳۸۰‬کارخانــه ارد بــا ظرفیــت‬ ‫اســمی ‪ ۲۵‬میلیــون تــن وجــود دارد کــه اکنــون بــا ظرفیــت ‪ ۱۲‬تــن در‬ ‫ســال تولیــد دارنــد کــه بخشــی از ایــن ارد وارد واحدهــای تولیــد نان و‬ ‫بخشــی دیگــر وارد صنــف و صنعــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن «ســید محمدرضــا مرتضــوی» رییــس کانــون‬ ‫انجمن هــای صنایــع غذایــی و رییس هیات مدیره انجمن اردســازان‬ ‫ایــران گفتــه بــود‪ :‬بــا توجــه بــه نــرخ گنــدم درکشــور و تخصیــص ارد‬ ‫یاران ـه ای بــه ماکارونــی‪ ،‬شــیرینی‪ ،‬شــکالت‪ ،‬کیــک و بیســکوییت و‬ ‫صــادرات ایــن محصــوالت ضرورتــی نــدارد زیــرا وقتــی داخــل کشــور‬ ‫یارانــه کاالیــی توزیــع می شــود ‪ ۱۰‬هــا هزارتــن کاال قابلیــت قاچــاق و‬ ‫صــادرات پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫مرتضــوی برایــن بــاور بــود کــه قاچــاق ارد نیازمنــد ایجــاد شــبک ه و‬ ‫ســاماندهی ایــن کاال در حجــم هــای باالســت بنابراین قاچــاق ارد به‬ ‫انــداز ه ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هزارتــن نمی توانــد کشــور را بــا کمبــود روبــرو کنــد‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود بایــد دســتگاه های نظارتــی وارد شــوند تــا از ایــن‬ ‫موضــوع جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن نیــز در ســال های گذشــته‬ ‫پرونده هــای بزرگــی بــرای قاچــاق و صــادرات ارد داشــته ایم افــزود‪:‬‬ ‫درواقــع دولــت بــرای هــر تــن ارد صنــف و صنعــت ‪ ۳۵۰‬دالر در تــن‬ ‫و بــرای واحدهــای نانوایــی ‪ ۴۴۰‬دالر در تــن یارانــه ارائــه می دهــد کــه‬ ‫نشــان می دهــد نــرخ ارد در ایــران یک دهــم قیمــت جهانــی اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال دولــت هــر تــن گنــدم را ‪ ۵۰۰‬دالر می خــرد ارد را ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر در اختیــار صنــف و صنعــت قــرار می دهــد و کارخانجــات هــر تن‬ ‫ماکارونــی را ‪ ۴۰۰‬دالر صــادر می کننــد یعنــی کشــور ما بابــت صادرات‬ ‫هــر تــن ماکارونــی ‪ ۲۰۰‬دالر ضــرر می دهــد امــا کارخانــه داران‬ ‫انهدام باند سارقان کابل برق‬ ‫در کالله‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کســب وکار ســرهنگ «ســید‬ ‫خلیــل هاشــمی» در گفــت و گــو بــا پایــگاه خبــری بــا اعــام‬ ‫ایــن خبــر گفــت‪ :‬در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت کابــل‬ ‫بــرق در شهرســتان کاللــه ‪ ،‬بررســی موضــوع بــه منظــور‬ ‫دســتگیری ســارقان‪ ،‬در دســتور کار مامــوران انتظامــی‬ ‫شهرســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگ هاشــمی اظهــار داشــت‪ :‬مامــوران بــا بررســی‬ ‫صحنه هــای ســرقت و انجــام یکســری اقدامــات اطالعاتــی‬ ‫موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ‪ 3‬نفــر از ســارقان شــدند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪ :‬ایــن ســارقان در تحقیقــات‬ ‫پلیــس بــه ‪ 7‬فقــره ســرقت کابــل بــرق اعتــراف کردنــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی کاللــه بــا اشــاره بــه انهــدام بانــد مذکــور و‬ ‫معرفــی اعضــای ان بــه‬ ‫مراجــع قضایــی گفــت‪:‬‬ ‫مقابلــه بــا ســارقان یکــی‬ ‫از اولویت هــای اصلــی‬ ‫پلیــس گلســتان اســت‪.‬‬ ‫ماکارونــی ســود می برنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دولــت در پــی اصــاح نــرخ ارز و حــذف یارانــه ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی و واقعــی شــدن قیمــت گنــدم متناســب بــا نرخ هــای جهانی‬ ‫ایــن محصــول‪ ،‬قیمــت ارد داخلــی را واقعــی کــرد بــه طــوری کــه‬ ‫شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران طــی ابالغیــه ای در‬ ‫‪ ۲۴‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬اعــام کــرد‪ :‬در پــی اجــرای مصوبــات جلســه‬ ‫تعییــن قیمــت فــروش گنــدم صنــف و صنعــت‪ ،‬قیمــت فــروش‬ ‫گنــدم توســط شــرکت متبــوع بــرای تامیــن ارد مصــارف صنــف و‬ ‫صنعــت از ابتــدای ســالجاری را ‪ ۱۲‬هزارتومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم‬ ‫تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا اســتناد بنــد « ‪ »۲‬از ابالغیــه فــوق الذکــر ان بخشــی از‬ ‫گنــدم هــای فروختــه شــده کــه از انبارهــای ایــن شــرکت خارج نشــده‬ ‫نیــز مشــمول قیمــت گــذاری جدیــد بــوده و خریــدارن مــی بایســت‬ ‫نســبت بــه پرداخــت مابــه التفــاوت ان و اریز به حســاب این شــرکت‬ ‫منطبــق بــا اصالحــات اعمــال شــده در ســامانه ســیفا اقــدام کننــد‬ ‫بدیهــی اســت کارخانجــات اردســازی ‪ ،‬صنــوف و صنایــع ارد بــر کــه‬ ‫از ابتــدای ســالجاری بــرای فــروش ارد و محصــوالت تولیــدی خــود‬ ‫از گنــدم صنــف و صنعــت بــا منشــا قیمــت دو هــزارو ‪ ۷۰۰‬تومــان‬ ‫(‪ ۲۷۰۰۰‬ریــال) اســتفاده کــرده انــد موظــف بــه رعایــت قیمــت‬ ‫محصــوالت خــود بــر مبنــای گنــدم دو هــزارو ‪ ۷۰۰‬تومــان اســت‪.‬‬ ‫واقعــی شــدن قیمــت ارد صنــف و صنعــت بــه نفــع منافــع ملــی‬ ‫کشــور اســت‬ ‫«ســید محمدرضــا مرتضــوی» رییــس هیــات مدیــره انجمــن‬ ‫اردســازان ایــران در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا دربــاره تعییــن نــرخ‬ ‫جدیــد ارد بــرای صنــف و صنعــت افــزود‪ :‬بــا وجــود اینکــه قیمــت ارد‬ ‫طبــق مصــوب دولــت ‪ ۵‬برابــر شــده بنابرایــن کارخانجــات ارد نیازمنــد‬ ‫افزایــش ســرمایه در گــردش بــا حجــم باالیــی هســتند یعنــی اگــر‬ ‫پیــش از ایــن بــرای ‪ ۱۰۰۰‬تــن ارد ‪ ۲.۵‬میلیــارد تومــان ســرمایه در‬ ‫گــردش نیــاز بــود اکنــون ایــن رقــم بــه ‪ ۱۲.۵‬میلیــارد تومــان رســیده‪،‬‬ ‫امــا بــا ایــن وجــود از ایــن موضــوع اســتقبال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬قیمــت جهانــی ارد ‪ ۷۰۰‬دالر در تــن اســت درحالــی‬ ‫کــه قیمــت ارد بــرای صنــف و صنعــت داخلــی بــا سوبســید (نــرخ دو‬ ‫هــزارو ‪ ۷۰۰‬تومان)‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر در تــن‬ ‫تمــام مــی شــد امــا‬ ‫اکنــون بــا واقعــی‬ ‫شــدن نــرخ ایــن‬ ‫محصــول هــر تــن‬ ‫ارد بــرای صنــف و‬ ‫صنعــت ‪ ۵۳۰‬دالر‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ماجرا چندان هم‬ ‫پیچیده نیست؟!‬ ‫ایــن روزهــا ماجــرای سیســمونی نــوه قالیبــاف ن َقــل یــا ن ُقــل‬ ‫بســیاری محافــل شــده اســت‪ .‬الکــردار چکــش خــور ملســی‬ ‫هم دارد! از اصالح طلب و اصولگرا و ســلبریتی ها گرفته تا‬ ‫ســلطنت طلب هــا و گــروه هــا هــای معانــد و اپوزیســون های‬ ‫خــارج نشــین‪ ...‬همــه بــه ان پرداخته انــد‪.‬‬ ‫یکــی ابعــاد امنیتــی بــه داســتان داده و ان را ســناریوی‬ ‫خطرنــاک مخالفــان قالیبــاف نامیــده و خواســتار برخــورد‬ ‫بــا افشــاگران ایــن ســفر خانوادگــی شــده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫ولنــگاری فضــای مجــازی ســخن بــه میــان اورده و افشــای‬ ‫ایــن دســت موضوعــات خصوصــی را بــازی بــا ابــروی افــراد‬ ‫مــی دانــد! جماعتــی ان را در حــد افشــای اســرار طبقــه بنــدی‬ ‫لحــاظ کــرده و نقــد قالیبــاف را نقــد نظــام مــی داننــد!‬ ‫یکــی از جشــن گــروه دیگــر مــی نویســد کــه فرصــت انتقــام‬ ‫برایشــان فراهــم شــده اســت! دشــمنان خواســتار اســتعفا و‬ ‫عذرخواهــی هســتند و دوســتان معتقدنــد گنــاه فرزنــد را بــه‬ ‫پــای پــدر نمــی نویســند! اقــوام ان را دروغ محــض دانســته‬ ‫و معتقدنــد اجنــاس بهتــر از تــرک در همیــن تهــران فــت و‬ ‫فراوانند! برخی ان را انتحار سیاسی خانواده قالیباف تعبیر‬ ‫کردنــد و جمعــی نــزاع سیاســی قالیبــاف و جبهــه پایــداری!‬ ‫خالصــه بــازار گمانــه زنــی و تحلیــل داغ داغ اســت‪.‬‬ ‫امــا برخــاف همــه ایــن داســتان ها و داســتان ســرایی ها که‬ ‫ایــن روزهــا خواندیــم و دیدیــم و شــنیدیم ماجــرا چنــدان هــم‬ ‫پیچیــده نبــوده و نیــازی بــه بررســی ابعــاد ماجــرا از زوایــای‬ ‫مختلــف نیســت‪ .‬اصــا ًاتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت کــه‬ ‫کالبــد شــکافی شــود! فرزنــد یکــی از مقامــات کشــور بــه‬ ‫همــراه افــراد خانــواده مثــل هــزاران ایرانــی دیگــر یــا صدهــا‬ ‫نفــر از فرزنــدان مســئوالن بــرای خریــد‪ ،‬تفریــح یــا ســیر و‬ ‫ســیاحت بــه یــک ســفر خارجــی مــی رونــد و دســت برقضــا‬ ‫کمــی هــم وســیله بــرای مســافر توراهــی شــان خریــداری‬ ‫می کننــد‪ .‬فقــط همیــن ‪...‬‬ ‫هیــچ جــای ایــن ســفر بــا شــرع‪ ،‬عقــل‪ ،‬دیــن‪ ،‬اخالقیــات‬ ‫و هــر معیــار دیگــری کــه شــما مــی شناســید منافــات نــدارد‬ ‫و اساســا ًخانــواده مقامــات بــرای ســفر بــه هیــچ کجــای دنیــا‬ ‫نیــاز بــه اســتتار‪ ،‬الپوشــانی‪ ،‬مخفــی کاری و ‪ ...‬ندارنــد و مثــل‬ ‫میلیــون هــا ایرانــی دیگــر مــی توانند بــرای درمــان‪ ،‬تحصیل‪،‬‬ ‫خریــد سیســمونی یــا اقامــت بــه هــر کشــور خارجــی کــه‬ ‫دوســت دارنــد ســفر کننــد‪.‬‬ ‫فقــط جســارتا ًدوســتانی کــه ریــش و قیچــی دســت شــان‬ ‫اســت و بــرای بهبــود اوضــاع اقتصــادی و معیشــتی مــردم و‬ ‫گرفتــن حــق فــرو دســتان از فرادســتان تــاش مــی کننــد‪،‬‬ ‫عنایــت بفرماینــد البــای پیگیــری بررســی شــفافیت قــوای‬ ‫سـه گانه و دســتگاه های اجرایی‪ ،‬شــفافیت اموال مســئوالن‬ ‫را هــم دســتور کار قــرار دهنــد تــا اصالحــات معطــوف بــه‬ ‫شــفافیت بــه صــورت یکســان و بــرای همــگان عملــی گــردد‬ ‫تــا همــه در هــر ســطحی از قــدرت و ثــروت علــی الســویه و‬ ‫یکســان در برابــر قانــون پاس ـخ گو باشــند!‬ ‫بــا ایــن شــیوه عــاوه بر افزایــش اعتماد عمومی و تــاب اوری‬ ‫بیشــتر جامعــه در برابــر مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬ان زندگــی‬ ‫عــادی مــورد پســند نســل جدیــد و جــوان و بــه زعــم مــا‬ ‫زندگــی الکچــری «فرزنــدان» برخــی از «پــدران» هــم دیگــر‬ ‫ذنــب الیغفــر شــمرده نمــی شــود و بــرای خریــد یــک دســت‬ ‫سیســمونی از ترکیــه هیــچ کــس ســین جیــم نخواهــد شــد!‬ ‫زندگی بدون برق‬ ‫تاریک است‪ ،‬بدون گاز‬ ‫سرد است و بدون تلفن‬ ‫ساکت اما بدون اب ‪!!...‬‬ ‫(نجات اب در گرو توجه‬ ‫‏همه ما)‏‬ صفحه 5 ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت‬ ‫‪6‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬میثم عقیلی‬ ‫ایا برای موفقیت باید لذت‬ ‫زندگی کردن را فراموش کنیم؟‬ ‫خیلی هــا بــرای رســیدن بــه موفقیت هــای بــزرگ‪ ،‬زندگــی‬ ‫خودشــان را تبــاه می کننــد و دائــم در حــال دویــدن از اینجا به‬ ‫انجــا هســتند‪ .‬امــا موقعــی کــه بخواهنــد بــه عقب نــگاه کنند‬ ‫هیــچ چیــز لــذت بخشــی در زندگی شــان پیــدا نمی کننــد‪.‬‬ ‫ایــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد لــذت زندگــی کــردن را‬ ‫فرامــوش کنیــم؟ ایــن ســوالی اســت کــه پس از خوانــدن این‬ ‫مقالــه جوابــی برایــش خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ـی پــر از حواس پرتــی داریــد‪ ،‬هــر دقیقه اش‬ ‫وقتــی یــک زندگـ ِ‬ ‫بایــد محاســبه شــود‪ .‬انــگار بایــد یکریــز ایتم هــای داخــل‬ ‫لیســت کارهای تــان را خــط بزنیــد‪ ،‬بــه صفحــه نمایــش خیــره‬ ‫شــوید یــا بی امــان بــه ســمت مقصــد بعــدی بدویــد… و البتــه‬ ‫هــر جــور کــه زمان تــان را تقســیم بندی بکنیــد و هــر قــدر کــه‬ ‫ســعی کنیــد چنــد تــا کار را بــا هــم انجــام بدهیــد‪ ،‬انــگار بــاز‬ ‫هــم وقــت کــم می اوریــد‪.‬‬ ‫زندگــی مــن بــرای دو ســال ازگار بــه همیــن منــوال‬ ‫می گذشــت‪ .‬دو ســالی کــه پیام هــای الکترونیکــی‪ ،‬بیــب‬ ‫بیــب گوشــی و برنامه ریزی هــای فشــرده‪ ،‬افــکار و اعمالــم‬ ‫را تعییــن می کردنــد‪ .‬بــا وجــود اینکــه ناظــم داخــل بدنــم‪ ،‬بــا‬ ‫خطکــش بــاالی ســرم ایســتاده بــود تــا ان برنامه ریــزی فــوق‬ ‫متعهدانــه را مــو بــه مــو اجــرا کنــم‪ ،‬امــا خــودم پایبنــد نبــودم‪.‬‬ ‫شــش ســال قبــل‪ ،‬صاحــب یــک دختــر کوچولــوی ارام‬ ‫و بی خیــال شــدم‪ .‬از ایــن بچه هایــی کــه می ایســتند تــا‬ ‫گل هــای رُز را بــو کننــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بایــد ســریع از در مـی زدم بیــرون‪ ،‬دختــرم خیلــی‬ ‫ســت‬ ‫ریلکــس داشــت بــرای خــودش کیــف بــا تــاج گل گلــی ِ‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بایــد پنــج دقیقــه پیــش بــه جایــی می رســیدم‪،‬‬ ‫داخــل ماشــین گیــر مــی داد کــه کمربنــد ایمنــی حیــوان‬ ‫عروســکیش را هــم ببنــدم‪.‬‬ ‫وقتــی کــه مجبــور بــودم از تغذیه فروشــی داخــل متــرو یــک‬ ‫چیــزی بگیــرم و ســریع بخــورم‪ ،‬می ایســتاد تــا بــا پیرزنــی کــه‬ ‫شــبیه مادربزرگــش بــود‪ ،‬صحبــت کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه فقــط نیــم ســاعت وقــت داشــتم‪ ،‬از مــن‬ ‫می خواســت کــه کالســکه اش را نگــه دارم تــا هــر ســگ‬ ‫پشــمالویی را کــه در مســیرمان بــود نــاز کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه برنامه ریــزی ســفت و ســختم از ســاعت ‪ 6‬صبــح‬ ‫شــروع می شــد‪ ،‬از مــن می خواســت تــا بهــش اجــازه بدهــم‬ ‫تخــم مرغ هــا را بشــکند و خیلــی ارام انهــا را هــم بزنــد‪.‬‬ ‫بــرای مــن کــه ادم وظیفه محــوری بــودم‪ ،‬ایــن دختــر یــک‬ ‫نعمــت بــود‪ ،‬امــا ان موقــع متوجهــش نبــودم‪ .‬معلــوم اســت‬ ‫کــه چــرا متوجــه نبــودم؛ وقتــی کــه دائــم حواســتان بــه ایــن‬ ‫چیــز و ان چیــز اســت‪ ،‬زاویــه دیدتــان تونلــی می شــود –‬ ‫یعنــی برخــاف زاویــه دیــد وســیع‪ ،‬فقــط می توانیــد ببینیــد‬ ‫کــه در برنامــه از پیــش تعییــن شــده تان‪ ،‬مرحل ـه ی بعــدی‬ ‫چیســت و هــر چیــزی کــه نتوانیــد ان را از تــوی لیســت خــط‬ ‫بزنیــد‪ ،‬مســاوی اســت بــا وقــت تلــف کــردن‪.‬‬ ‫هــر دفعــه کــه دختــرم باعــث می شــد تــا از برنامه ریــزی‬ ‫اصلــی ام منحــرف شــوم‪ ،‬بــه خــودم می گفتــم «مــا بــرای‬ ‫اینــکار وقــت نداریــم‪ ».‬در نتیجه‪ ،‬به جگرگوشـه ام می گفتم‪:‬‬ ‫«زود بــاش‪».‬‬ ‫جمله هایــم را ایــن طــور اغــاز می کــردم‪« :‬زود بــاش‪ ،‬دیــر‬ ‫می رســیما‪».‬‬ ‫و ایــن طــور تمامشــان می کــردم‪« :‬اگــر زود نجنبــی از همــه‬ ‫چــی جــا می مونیمــا‪».‬‬ ‫روزم را بــا ایــن جملــه شــروع می کــردم‪« :‬زود بــاش و‬ ‫صبحونــه ات رو بخــور‪».‬‬ ‫«زود باش و لباست رو بپوش‪».‬‬ ‫و شبم را با این جمله تمام می کردم‪:‬‬ ‫«زود باش و دندونات رو مسواک بزن‪».‬‬ ‫«زود باش و برو تو رختخواب‪».‬‬ ‫و بــا وجــود اینکــه عبــارت «زود بــاش» هیــچ تغییــری در‬ ‫ســرعت دختــرم بــه وجــود نمـی اورد‪ ،‬امــا مــن از رو نمی رفتــم‪.‬‬ ‫شــاید حتــی ان را بیشــتر از جملـه ی «عشــق منــی» بــه کار‬ ‫می بــردم‪.‬‬ ‫واقعیــت تلــخ اســت‪ ،‬امــا تلخی چیــز بدی نیســت… حداقل‬ ‫باعــث شــد مــن بــه ان مــادری کــه می خواســتم باشــم‪،‬‬ ‫تبدیــل بشــوم‪.‬‬ ‫گذشــت و گذشــت تــا روز سرنوشت ســاز فــرا رســید و همــه‬ ‫چیــز تغییــر کــرد‪ .‬دختــر بزرگتــرم را از مهدکــودک برداشــته‬ ‫بودیــم و تــازه داشــتیم از ماشــین پیــاده می شــدیم‪ .‬دختــر‬ ‫بزرگتــرم کــه دوســت داشــت ســریع تر پیــاده شــود برگشــت و‬ ‫بــه خواهــر کوچکتــرش گفــت‪« :‬تــو خیلــی ک ُنــدی‪ ».‬و وقتــی‬ ‫کــه دختــر کوچولویــم دســت هایش را روی هــم انداخــت‬ ‫و اهــی کشــید‪ ،‬یــک لحظــه مــن بــه خــودم امــدم‪ .‬عجــب‬ ‫صحنــه ی ناراحت کننــده ای بــود‪.‬‬ ‫یــک لحظــه کارهایــم امــد جلــوی چشــمم و خــودم را ادم‬ ‫قلــدری یافتــم کــه در تمــام ایــن مــدت‪ ،‬بچـه ی کوچکــی را که‬ ‫صرفــا می خواســت از زندگــی لــذت ببــرد‪ ،‬هــل مــی دادم و بــه‬ ‫جلــو می رانــدم و برایــش بجنــب بجنــب می کــردم‪.‬‬ ‫پــرده از چشــمانم فــرو افتــاده بــود؛ بــه وضــوح می دیــدم کــه‬ ‫بجنــب بجنب هایــم چــه بــر ســر هــر دو بچـه ام اورده بــود‪.‬‬ ‫بــا صدایــی لــرزان چشــمانم را بــه چشــمان فرزنــد کوچکــم‬ ‫دوختــم و گفتــم ‪« :‬معــذرت می خــوام کــه همــش بهــت‬ ‫می گفتــم زود بــاش‪ .‬عاشــقتم کــه همیشــه کارات رو بــا صبر‬ ‫و حوصلــه انجــام م ـی دی‪ ،‬و منــم می خــوام مثــل تــو بشــم‪».‬‬ ‫هــر دوی دخترانــم بــه یــک انــدازه از ایــن اعتــراف تلــخ مــن‬ ‫تعجــب کــرده بودنــد‪ ،‬امــا صــورت دختــر کوچکــم بــه طــرز‬ ‫خاصــی می درخشــید‪.‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫‪ ۱۶‬نکته برای داشتن دید مثبت به زندگی‬ ‫سرویس سالمت‪-‬محمد کشاورز‬ ‫اســترس‪ ،‬خســتگی‪ ،‬ناامیــدی‪ ،‬عصبانیــت و… همگــی ناشــی‬ ‫از احساســات نادرســت‪ ،‬دیــد منفــی بــه زندگــی و رویدادهایــی‬ ‫اســت کــه روزانــه رخ می دهنــد‪ .‬در ادامـه ی مطلــب بــا مــا همــراه‬ ‫باشــید تــا بــه چگونگــی کنتــرل اســترس و ایجــاد دیــد مثبــت بــه‬ ‫زندگــی بــا اســتفاده از راهکارهــای علمــی پ ـی ببریــد‪.‬‬ ‫دیــد مثبــت بــه زندگــی بســیار مفیــد اســت‪ .‬بــرای توســعه ی دیــد‬ ‫مثبــت بایــد کنتــرل ان را یــاد بگیریــد‪ .‬همچنیــن بایــد یــاد بگیریــد‬ ‫بــرای خــود و زمان تــان ارزش قائــل شــوید‪ .‬روش دیگــری کــه‬ ‫می توانیــد دیــد مثبــت بــه زندگــی را تقویــت کنیــد‪ ،‬پیــدا کــردن‬ ‫راه هایــی بــرای مقابلــه بــا اســترس اســت‪ ،‬چــون اســترس شــما‬ ‫را بــه ســمت افــکار منفــی ســوق می دهــد‪.‬‬ ‫گام اول‪ :‬یاد بگیرید چگونه رفتار کنید‬ ‫‪ .۱‬رفتارهای شما روی زندگی تان اثر می گذارد‬ ‫رفتــار شــما در مقابــل مشــکالت زندگــی خوشــحال یــا ناراحــت‬ ‫بــودن شــما را مشــخص می کنــد‪ .‬شــما نمی توانیــد اتفاقاتــی‬ ‫را کــه برای تــان پیــش می ایــد تغییــر بدهیــد‪ ،‬ولــی می توانیــد‬ ‫رفتــار خــود را در مقابــل انهــا تغییــر بدهیــد‪ .‬شــما هــر بــار کــه بــه‬ ‫مشــکل می خوریــد‪ ،‬نــوع رفتارتــان را انتخــاب می کنیــد‪.‬‬ ‫مثــا چــرخ ماشــین تان پنچــر می شــود‪ ،‬هیچ کــس دوســت‬ ‫نــدارد ایــن اتفــاق برایــش بیفتــد‪ .‬حــاال شــما حــق انتخــاب داریــد‬ ‫کــه چگونــه بــا شــرایط کنــار بیاییــد‪ .‬شــاید بســیار ناراحــت شــوید‬ ‫و بــه فرمــان مشــت بکوبیــد‪ ،‬فشــار خون تــان را بــاال ببریــد و بعــد‬ ‫از ان‪ ،‬باالخــره چــرخ را عــوض کنیــد‪ .‬اگــر شــما ناراحــت شــدن را‬ ‫انتخــاب کنیــد‪ ،‬زمــان زیــادی ناراحــت خواهیــد مانــد‪.‬‬ ‫در حالــت بعــد‪ ،‬شــاید شــما ناراحــت نشــوید و پنچــر شــدن‬ ‫چــرخ ماشــین را به عنــوان اتفاقــی قبــول کنیــد کــه ممکــن اســت‬ ‫در زندگــی پیــش بیایــد‪ .‬نفــس عمیقــی بکشــید و در اخــر چــرخ‬ ‫را عــوض کنیــد‪ .‬اگــر شــما ناراحتــی را انتخــاب نکنیــد‪ ،‬زمــان‬ ‫ناراحتــی شــما چنــدان طوالنــی نخواهــد شــد‪ .‬در واقــع می توانیــد‬ ‫بــه ان مثبــت فکــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به اتفاقات زندگی مثبت نگاه کنید‬ ‫طــرز صحبــت شــما دربــاره اتفاقــات زندگی روی رفتار شــما تاثیر‬ ‫می گــذارد‪ .‬اگــر شــما بــه اتفاقــات دیــد منفــی داشــته باشــید‪ ،‬هــر‬ ‫بــار کــه ان اتفــاق رخ بدهــد شــما ناراحــت می شــوید‪ ،‬ولــی اگــر‬ ‫نــگاه مثبــت داشــته باشــید‪ ،‬رفتار تــان نســبت بــه ان موضــوع‬ ‫تغییــر می کنــد‪.‬‬ ‫مثــا شــما بــا پیــام ناراحت کننــده ای از خــواب بیــدار می شــوید‪.‬‬ ‫شــاید بــا خــود بگوییــد «امــروز کــه خــراب شــد»‪ ،‬ولــی بــا دیــد‬ ‫مثبــت بــه موضــوع نــگاه کنیــد و بــا خــود بگوییــد «خــب ایــن خبــر‬ ‫بــد بــود‪ ،‬ولــی روز مــن تــازه شــروع شــده»‪ .‬اتفاقــی کــه افتــاده‬ ‫هی ـچ گاه تغییــر نمی کنــد‪ ،‬ولــی رفتــار شــما می توانــد نســبت بــه‬ ‫موضــوع عــوض شــود و رفتــار شــما را اصــاح کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬صحبت کردن تان را اصالح کنید‬ ‫جمالتــی مثــل «مــن نمی تونــم ایــن کار رو انجــام بــدم»‪ ،‬شــما‬ ‫را بــه ســمتی ســوق می دهــد کــه بــه عــدم توانایــی بــرای انجــام‬ ‫ان کار بــاور پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر بگوییــد کار غیرممکنــی اســت‪ ،‬ان‬ ‫کار بــرای شــما غیرممکــن می شــود‪ .‬بــه جمــات مثبــت مثــل‬ ‫«می تونــم ایــن کار رو بکنــم‪ ،‬اگــه قدم به قــدم پیــش بــرم» فکــر‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به جای شکایت کردن از اوضاع‪ ،‬کاری بکنید‬ ‫در هر موقعیتی حق انتخاب دارید‪ :‬شــاید شــکایت و گالیه کنید‬ ‫و شــاید کاری انجــام دهیــد کــه مشــکل تان را برطــرف کند‪ .‬شــکایت‬ ‫کــردن فقــط ناراحت تــان می کنــد‪ ،‬ولــی حــل کــردن مشــکل حــس‬ ‫خوبــی بــه شــما می دهــد و باعــث خوشــحالی تان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از مسائل کوچک لذت ببرید‬ ‫شــاید شــما هــم مثــل بیشــتر مــردم همیشــه بــه مســائل‬ ‫حســاس و اهــداف بــزرگ یــا نزدیک تریــن تعطیلــی فکــر‬ ‫کنیــد‪ .‬هــر چنــد ایــن دیــد نســبت بــه زندگــی بــد نیســت‪ ،‬ولــی‬ ‫نــگاه همیشــگی بــه مســائل بــزرگ باعــث می شــود نتوانیــد از‬ ‫خوشــی های روزمــره ی زندگــی لــذت ببریــد‪ .‬یــک وعــده غــذای‬ ‫لذیــذ بــه همــراه خانــواده یــا پیــاده روی بــا یــک دوســت خــوب‬ ‫سرویس روانشناسی‪-‬الهام صدوقی نیا‬ ‫چرا باید مثبت اندیش باشیم؟‬ ‫همــه ی مــا ایــن توصیــه ی خــوب را شــنیده ایم کــه «مثبــ ‬ ‫ت‬ ‫فکــر کــن»‪ .‬امــا هــر چــه چالش هایــی کــه در زندگــی بــا انهــا‬ ‫مواجــه می شــویم بزرگتــر باشــد‪ ،‬نیمــه ی خالــی لیــوان بیشــتر‬ ‫بــه چشــم می ایــد و مثبت اندیشــی غیرممکــن و غیرواقعــی بــه‬ ‫ـق مــراد نیســت‪،‬‬ ‫نظــر می رســد‪ .‬در شــرایطی کــه هیــچ چیــز بــر وفـ ِ‬ ‫مشــکل می تــوان انگیــزه ای بــرای مثبــت اندیشــیدن پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه تــا حــدودی بــه شــما می گوییــم کــه چــرا بایــد‬ ‫مثبت اندیــش باشــیم‪.‬‬ ‫ذهــن ماســت کــه طــوری‬ ‫واقعــی مثبت اندیشــی‪ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مانــعِ‬ ‫برنامه ریــزی شــده تــا در مواجهــه بــا تهدیــدات‪ ،‬نیم ـه ی خالــی‬ ‫م بقــای نــوع بشــر‪ ،‬وظیفــه ی‬ ‫لیــوان را ببینــد‪ .‬ایــن مکانیســ ِ‬ ‫خــود را بــه خوبــی انجــام داده اســت‪ .‬بــه خصــوص زمانــی کــه‬ ‫انســان ها در عصــر شــکار زندگــی می کردنــد و زندگی شــان بــا‬ ‫خطــرات واقعــی و زیــادی مواجــه بــود و احتمــال داشــت توســط‬ ‫ی در محیــط اطــراف‪ ،‬فــورا‬ ‫موجــودات زنــده یــا پدیده‏ هــای طبیعـ ‬ ‫کشــته شــوند‪ .‬ایــن موضــوع بــرای انســان های اولیــه مصــداق‬ ‫داشــت‪ .‬امــروزه ایــن مکانیســم‪ ،‬تنهــا بــه بدبینــی و منفی نگــری‬ ‫و تمایــل بــرای یافتــن تهدیدهــای پیرامونــی در ذهــن انســان‪،‬‬ ‫ث‬ ‫منجــر می شــود‪ .‬تهدیدهایــی کــه در احتمــال وقــوعِ حــواد ِ‬ ‫ناخوشــایند‪ ،‬اغــراق می کننــد‪ .‬وقتــی تهدیــد واقعــی در کمیــن‬ ‫در زندگــی روزمــره اتفــاق می افتــد‪ .‬بــا فکــر کــردن بــه مســائل‬ ‫و اهــداف بزرگ تــر‪ ،‬ایــن خوش ـی ها را از بیــن نبریــد‪ .‬در لحظــه‬ ‫زندگــی کنیــد و از مســائل کوچــک لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر کنــار دوســت تان در حــال گــپ زدن هســتید و ذهــن‬ ‫شــما بــه تعطیــات اخــر هفتــه فکــر می کنــد‪ ،‬بــه لحظـه ای کــه کنــار‬ ‫دوســت تان هســتید برگردیــد و از ان لحظــات لــذت ببریــد‪ .‬بــه‬ ‫دوســت تان توجــه کنیــد و اجــازه ندهیــد ذهن تــان منحــرف شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تشکر کردن را تمرین کنید‬ ‫تشــکر کــردن در زندگــی روزمــره ضــروری اســت‪ ،‬چــون رفتار تــان‬ ‫را اصــاح و مســائل خــوب را بــرای شــما تداعــی می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫کار کمــک می کنــد بــه نــکات مثبــت زندگــی توجــه کنیــد‪ ،‬نــه بــه‬ ‫اینکــه چــه کاری را اشــتباه انجــام داده ایــد‪.‬‬ ‫هــر روز زمانــی را بــرای شــکرگزاری کنــار بگذاریــد و بــه چیز هــای‬ ‫خوبــی کــه داریــد فکــر کنیــد‪ .‬پــس از فکــر کــردن بــه نــکات مثبــت‬ ‫روز‪ ۳ ،‬مــورد از انهــا را روی کاغــذ بنویســید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬از زندگی تان لذت ببرید‬ ‫اگــر همــواره بــه دنبــال تلویزیونــی جدیــد‪ ،‬ماشــینی بهتــر یــا‬ ‫گوشــی هوشــمند جدیدتــری باشــید‪ ،‬هیـچ گاه قــدردان دارایی هــا‬ ‫و زندگــی خــود نخواهیــد بــود‪ .‬خوشــحالی در لــذت بــردن از‬ ‫چیز هایــی اســت کــه داریــد‪ ،‬نــه چیزهایــی کــه می خواهیــد‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬اگــر این گونــه فکــر کنیــد همیشــه بــه دنبــال‬ ‫چیزهایــی می گردیــد کــه شــما را خوشــحال کننــد و از چیــزی‬ ‫لــذت نمی بریــد‪.‬‬ ‫روش فکــر کردن تــان را نســبت بــه چیزهــای جدیــد عــوض کنیــد‬ ‫و بــه جــای اینکــه فکــر کنیــد «مــن بایــد اون تلفــن هوشــمند‬ ‫جدیــد رو داشــته باشــم»‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد‪ :‬تلفنــی کــه در‬ ‫اختیــار داریــد از بســیاری از تلفن هــای قدیمــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬به اهداف تان فکر و انها را به واقعیت تبدیل کنید‬ ‫ثابــت شــده اســت کــه اگــر بــه رســیدن بــه هدف تــان فکــر کنیــد‬ ‫و دربــاره ی ان رویاپــردازی کنیــد‪ ،‬دســتیابی ان هــدف بســیار‬ ‫راحت تــر خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن مطالعــات نشــان می دهنــد اگــر‬ ‫فقــط بــه ان هــدف نهایــی فکــر کنیــد و از تصــور کــردن ان لــذت‬ ‫ببریــد و نــه مســیر رســیدن بــه هــدف‪ ،‬ایــن کار دســتیابی شــما‬ ‫بــه هــدف را ســخت تر می کنــد و باعــث می شــود شــما کندتــر‬ ‫پیشــرفت کنیــد‪.‬‬ ‫بــه اهداف تــان فکــر و دربــاره ی انهــا رویاپــردازی کنیــد‪ ،‬ولــی‬ ‫بایــد بــه مشــکالتی کــه در راه رســیدن بــه انهــا برخــورد می کنیــد‬ ‫نیــز فکــر کنیــد تــا رونــد پیشــرفت تان کنــد نشــود‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬برای خودتان ارزش قائل شوید‬ ‫‪ .۱‬درست صحبت کردن را یاد بگیرید‬ ‫همــه ی مــا یــک منتقــد درونــی داریــم کــه بــا اشــتباه انجــام‬ ‫دادن کاری‪ ،‬مــا را ســرزنش می کنــد‪ .‬هــر چنــد ایــن انتقــاد‬ ‫مفیــد اســت‪ ،‬ممکــن اســت بــه شــما احســاس منفــی بدهــد‪.‬‬ ‫بــه خودتــان یــاد بدهیــد درســت صحبــت کنیــد و صــدای منتقــد‬ ‫درون تــان را بــه صدایــی مثبــت تبدیــل کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار ارزش‬ ‫شــما در ذهن تــان افزایــش می یابــد و احســاس مثبتــی در شــما‬ ‫پدیــدار می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از تمرین هایــی کــه می توانیــد انجــام دهیــد‪،‬‬ ‫یادداشــت برداری هنــگام نقــد کــردن اســت‪ .‬بــرای انجــام ایــن‬ ‫تمریــن کافیســت هــر گاه در حــال انتقــاد از خودتــان هســتید‪،‬‬ ‫جمالتــی را کــه در ذهن تــان می گوییــد‪ ،‬یادداشــت کنیــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه یادداشــت ها کافــی بــود‪ ،‬پــی می بریــد کــه چقــدر‬ ‫خــود را ســرزنش می کنیــد و از لحــن صحبــت کردن تــان اگاه‬ ‫می شــوید‪ .‬حــاال بایــد ایــن افــکار منفــی و ایــن لحــن بــد را تغییــر‬ ‫دهیــد و مثبــت فکــر کنیــد‪ .‬ایــن تمریــن باعــث می شــود بیشــتر‬ ‫بــه خودتــان ارزش دهیــد و بهتــر بــا خودتــان صحبــت کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬دوستان تان را از میان ادم های مثبت اندیش انتخاب کنید‬ ‫دوســتان شــما و رابطــه بــا انهــا بخــش بزرگــی از دیــد شــما بــه‬ ‫زندگــی را تشــکیل می دهنــد‪ .‬بایــد دوســتان تان افــراد شــادی‬ ‫باشــند و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه شــما نیــز بــه شــاد بــودن‬ ‫ترغیــب می شــوید‪ .‬افــرادی را انتخــاب کنیــد کــه در زندگــی شــاد‬ ‫شــما باشــد‪ ،‬ایــن مکانیســم شــما را نجــات می دهــد امــا وقتــی‬ ‫تهدیدهــا را در ذهــن خــود بزرگ نمایــی کنیــد بعــد از مدتــی‬ ‫متقاعــد می شــوید کــه پــروژه ای کــه روی ان کار می کنیــد‪ ،‬‬ ‫محکــوم بــه شکســت اســت‪ .‬در ایــن مواقــع نگــرش منفــی‬ ‫داشــتن‪ ،‬تصویــر وخیمــی از اوضــاع ترســیم می کنــد کــه باعــث‬ ‫تباهــی و ناامیــدی در زندگــی می شــود‪.‬‬ ‫مثبت اندیــش بــودن یــک چالــش روزانــه در زندگــی اســت کــه‬ ‫ـل ذهــن‬ ‫بــه توجــه و تمرکــز نیــاز دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــر تمایـ ِ‬ ‫بــه تمرکــز روی تهدیدهــا غلبــه کنیــد‪ ،‬بایــد مصمــم باشــید و‬ ‫مثبــت بیندیشــید امــا مثبت اندیشــی تصادفــی نیســت‪ ،‬مهارتــی‬ ‫اســت کــه مــا بایــد توج ـه ِ زیــادی بــه ان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی و سالمت‬ ‫بدبینــی معضلــی اســت کــه ســامتی را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫ت زیــادی صــورت گرفتــه کــه نشــان می دهــد افــراد‬ ‫تحقیقــا ِ‬ ‫ِخوش بیــن از لحــاظ جســمی و روانــی‪ ،‬ســالم تر از افــراد بدبیــن‬ ‫هســتند‪ .‬مارتیــن ســلیگمن (‪ )Martin Seligman‬اســتاد‬ ‫دانشــگاه پنســیلوانیا تحقیقــات گســترده ای در ایــن زمینــه‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬او بــه همــراه پژوهشــگرانی از دارتمــوث‬ ‫(‪ )Dartmouth‬و دانشــگاه میشــیگان‪ ،‬مطالعاتــی روی افــراد‬ ‫‪ ۲۵‬تــا ‪ ۶۵‬ســاله انجــام داده انــد تــا تاثیــر بدبینــی یــا خوش بینــی‬ ‫را روی ســامتی انــان بررســی نماینــد‪ .‬نتایــج تحقیقــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه افــراد ِ بدبیــن خیلــی زود سالمتی شــان را از دســت‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫نتایــج تحقیقــات ســلیگمن مشــابه نتایــج تحقیقــات کلینیــک‬ ‫مایــو (‪ )Mayo‬اســت کــه نشــان می دهــد بیماری هــای قلبــی و‬ ‫عروقــی و ســایر بیماری هــای مزمــن در افــراد خوش بیــن بســیار‬ ‫ـق تاثیــر بدبینــی‬ ‫کمتــر مشــاهده می شــود‪ .‬اگرچــه مکانیســم دقیـ ِ‬ ‫بــر ســامت جســم هنــوز مشــخص نشــده‪ ،‬امــا پژوهشــگرانی از‬ ‫هســتند و رابطــه بــا افــراد منفی بــاف را قطــع کنیــد‪.‬‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه های عمومــی نیــز ماننــد دوســتان و‬ ‫اطرافیــان می تواننــد مخــرب باشــند‪ ،‬مثــا اگــر روزنامــه ای کــه‬ ‫مطالعــه می کنیــد‪ ،‬دیــد ِ منفــی دارد‪ ،‬از روزنامه هــای دیگــر‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انگیزه داشته باشید‬ ‫کتــاب‪ ،‬مجلــه یــا رســانه ای را انتخــاب کنیــد کــه شــما را تشــویق‬ ‫می کنــد تــا خودتــان باشــید‪ .‬هــر روز‪ ،‬زمانــی را بــه مطالعــه و‬ ‫جســتجو در ایــن فضــا اختصــاص دهیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬انــرژی‬ ‫مثبــت را بــه خــود تزریــق می کنیــد و بــه مســائل روزمــره بــا دیــد‬ ‫منفــی نــگاه نمی کنیــد‪ .‬بهتــر اســت روی روش هــای تقویــت‬ ‫انگیــزه بیشــتر تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬به احساس درون تان گوش بدهید‬ ‫همیشــه افــرادی هســتند کــه باعــث می شــوند شــما احســاس‬ ‫بــدی نســبت بــه خودتــان داشــته باشــید‪ .‬شــاید در مــورد لبــاس‬ ‫پوشــیدن یــا رانندگی تــان قضــاوت کننــد‪ .‬در واقــع تنهــا نظــری‬ ‫کــه مهــم اســت‪ ،‬نظــر خــود شماســت‪ .‬کســانی کــه شــما را‬ ‫قضــاوت می کننــد‪ ،‬در واقــع در حــال قضــاوت خودشــان هســتند‬ ‫و بــا قضــاوت کــردن شــما‪ ،‬کوتاهی هــای خودشــان را در زندگــی‬ ‫جبــران می کننــد‪.‬‬ ‫مثــا اگــر کســی دربــاره ی لباس تــان نظــر منفــی داد‪ ،‬نگذاریــد‬ ‫ذهنیت تــان راجــع بــه لبــاس خــراب شــود‪ .‬محترمانــه بــه او‬ ‫بگوییــد‪« :‬متاســفم کــه از لباســم خوشــت نمیــاد‪ ،‬ولــی مــن ایــن‬ ‫لبــاس رو خیلــی دوســت دارم»‪ .‬یادتــان باشــد کــه تنهــا نظــر‬ ‫شــما مهــم اســت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬به دیگران کمک کنید‬ ‫بــا کمــک کــردن بــه دیگــران‪ ،‬تغییــری مثبــت در زندگی تــان‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬بــا ایــن کار همیشــه بــه فکــر کمــک کــردن بــه‬ ‫دیگــران هســتید و ایــن باعــث اصــاح رفتار تــان می شــود‪.‬‬ ‫بــرای کار هــای خیرخواهانــه داوطلــب شــوید‪ .‬اگــر نمی دانیــد از‬ ‫کجــا شــروع کنیــد می توانیــد از ســرای محلــه بپرســید‪ ،‬انهــا بــه‬ ‫شــما کمــک خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫گام سوم‪ :‬استرس را از بین ببرید‬ ‫‪ .۱‬به نفس کشیدن تان توجه کنید‬ ‫زمان هایــی وجــود دارد کــه اســترس بــه ســراغ مان می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن هنــگام راهــکاری بســیار موثــر‪ ،‬توجــه کــردن بــه نفــس‬ ‫کشــیدن اســت‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه چشــمان تان را ببندیــد و‬ ‫کامــا روی تنفس تــان تمرکــز کنیــد‪ .‬بــه ارامــی نفــس بکشــید و‬ ‫تمــام افــکار منفــی را از ذهن تــان بیــرون کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬با برنامه بخوابید‬ ‫مــدت زمــان خــواب شــما روی رفتــار‪ ،‬ســطح اســترس و دید تــان‬ ‫بــه زندگــی تاثیــر زیــادی می گــذارد‪ .‬اگــر بــه انــدازه ی کافــی‬ ‫نخوابیــد‪ ،‬احتمــال افزایــش ســطح اســترس در طــول روز بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬یــک برنامـه ی منظــم خــواب داشــته باشــید و بــه ان عمــل‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــا ایــن کار بــه انــدازه ی کافــی می خوابیــد و صبــح شــاداب‬ ‫و خوشــحال تر از خــواب بیــدار می شــوید‪.‬‬ ‫همان طــور کــه بــرای بیــدار شــدن هشــدار تعییــن می کنیــد‪،‬‬ ‫بــرای خوابیــدن نیــز ایــن کار را انجــام دهیــد‪ ۳۰ .‬دقیقــه تــا یــک‬ ‫ســاعت پیــش از زمــان تعییــن شــده بــرای خــواب هشــدار تعییــن‬ ‫کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار شــما می دانیــد دقیقــا چــه زمانــی از خــواب‬ ‫بیــدار می شــوید و چــه زمانــی بــه خــواب می رویــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خاطرات تان را بنویسید‬ ‫صــرف زمــان بــرای نوشــتن خاطــرات می توانــد اســترس را کاهــش‬ ‫دهــد‪ .‬اگــر اجــازه دهیــد احساســات تان بــا یادداشــت کــردن خاطــره‬ ‫از فکــر شــما بیــرون برونــد‪ ،‬کمتــر دچــار اســترس می شــوید‪.‬‬ ‫چیــزی کــه اهمیــت دارد‪ ،‬بیــرون رانــدن احساســات از ذهــن‬ ‫شماســت‪ .‬پــس نگــران غلط هــای امالیــی یــا مشــکالت دســتوری‬ ‫نباشــید و فقــط بــه نوشــتن احساســات تان بپردازیــد‪ .‬بهتــر‬ ‫اســت روی روش هــای کاهــش اســترس بیشــتر تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ ‫ـی‬ ‫ییــل (‪ )Yale‬و دانشــگاه کلــرادو دریافتنــد کــه بدبینــی بــا ایمنـ ِ‬ ‫ف بــدن در برابــر تومورهــا و عفونت هــا ارتبــاط مســتقیم‬ ‫ضعی ـ ِ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن محققانــی از دانشــگاه کنتاکــی (‪ )Kentucky‬در‬ ‫تحقیقــات خــود بــه افــراد خوش بیــن و بدبیــن ویروســی تزریــق‬ ‫م ایمنــی را مــورد ســنجش قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کردنــد تــا واکنــش سیســت ِ‬ ‫م‬ ‫نتایــج نشــان دهنده ی ان بــود کــه افــراد خوش بیــن سیســت ِ‬ ‫ـی بســیار قوی تــری نســبت بــه افــراد بدبیــن دارنــد‪.‬‬ ‫ایمنـ ِ‬ ‫مثبت اندیشی و عملکرد‬ ‫فوایـد ِ مثبت اندیشــی در ســامتی خالصــه نمی شــود‪ .‬ســلیگمن‬ ‫میــان مثبت اندیشــی و عملکــرد ِ افــراد نیــز‬ ‫دربــاره ی ارتبــاط‬ ‫ِ‬ ‫ـی خــاص‪،‬‬ ‫مطالعاتــی انجــام داده اســت‪ .‬در یــک مــورد مطالعاتـ ِ‬ ‫ـروش‬ ‫ـان فـ‬ ‫او بــه بررســی میــزان خوش بینــی و بدبینــی کارشناسـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫فروشــندگان خوش بیــن‬ ‫بیمــه پرداخــت‪ .‬نتایــج نشــان داد کــه‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۳۷‬درصــد بیشــتر از بدبین هــا فــروش داشــتند کــه در طــول‬ ‫ســال کاری‪ ،‬درامــدی دو برابــری را بــرای شــرکت ایجــاد‬ ‫اولیــن‬ ‫ِ‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫ســلیگمن بیشــتر از ســایر محققــان روی موضــوع‬ ‫مثبت اندیشــی کار کــرده و معتقــد اســت کــه می تــوان افــکار‬ ‫و تمایــات بدبینانــه را بــا دانــش و تــاش بــه ســادگی تغییــر‬ ‫داد‪ ،‬امــا تحقیقــات ســلیگمن تنهــا بــه ایــن مــورد بســنده نکــرده‬ ‫و در ادامــه تحقیقاتــی انجــام داده کــه نشــان می دهــد بــا‬ ‫تکنیک هــای ســاده می تــوان تفکــر منفــی را بــه تفکــر مثبــت‬ ‫تبدیــل کــرد‪ ،‬طــوری کــه پــس از ان تغییراتــی مانــدگار در رفتــار‬ ‫و بعــد از ان در زندگــی افــراد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫در اینجــا ســه مــورد هســت کــه بــرای مثبت اندیــش بــودن بــه‬ ‫شــما توصیــه می کنیــم‪:‬‬ ‫درادامه باچطورهمراه ماباشید‪...‬‬ صفحه 6 ‫سارق کابل های مخابراتی در بجنورد دستگیر شد‬ ‫ســرهنگ «مســعود وحیــدی» بــا اعــام جزئیــات ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اعــام‏ســرقت کابل هــای مخابراتــی در بجنــورد‪ ،‬بالفاصلــه موضــوع بــا جدیــت‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت‪.‬‏وی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی موفق شــدند ســارق را دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل‏کننــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجع قضایی معرفی شــد‏‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫مراحل تکامل‬ ‫زندگی زناشویی‬ ‫کارشــناس مرکــز مشــاوره ارامــش پلیــس اســتان مطلبــی را‬ ‫تحــت عنــوان «مراحــل تکامــل زندگــی زناشــویی» تهیه کــرده‬ ‫اســت‏کــه بــه ایــن شــرح اس ـت‪‎:‎‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬ماجرای رمانتیک‬ ‫وقتــی دو نفــر یکدیگــر را دوســت دارنــد‪ ،‬مغــز انــان شــروع‬ ‫می کنــد بــه عاشــق شــدن‪ .‬ســیگنال های شــیمیایی مختلفــی‬ ‫در ایــن‏فراینــد دخالــت دارنــد مــه باعــث تقویــت ایــن احســاس‬ ‫می شــوند؛ بــه طــوری کــه زن و مــرد از این کــه در کنــار هــم‬ ‫هســتند‪،‬‏احســاس رضایــت دارنــد‪ .‬بــا ایجــاد عالقــه بیــن دو نفــر‪،‬‬ ‫ترشــح میــزان زیــادی هورمــون اکســی توســین ســبب می شــود‬ ‫مرحلــه‏جدیــدی در روابــط ان دو اغــاز شــود‪.‬‏‬ ‫مرحله دوم‪ :‬سرخوردگی‬ ‫پــس از گذشــت چنــد مــاه یــا حتــی یــک ســال از ازدواج‪،‬‬ ‫هورمون هــا و فعالیــت شــیمیایی مغــز تغییــر می کنــد و‬ ‫کورنکــس مغــزی ‏بــه مــا می گویــد کــه همســرمان دچــار‬ ‫نقص هــا و ضعف هایــی اســت و گاهــی نســبت بــه یکدیگــر‬ ‫احســاس خشــم‪ ،‬حساســیت‏یــا حتــی تــرس می شــویم‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت ایــن حالــت‪ ،‬ابتــدا در زن ایجــاد شــود و بــا خــود فکــر کنــد‬ ‫شــوهرش دربــاره او چــه فکــری‏می کنــد‪ .‬در ایــن زمــان اســت‬ ‫کــه بــه راحتــی می گوینــد ایــن فــرد همانــی نیســت کــه مــن بــا‬ ‫او ازدواج کــردم؛ امــا نگــران نباشــید؛‏ایــن یــک مرحلــه کامــا ً‬ ‫طبیعــی اســت و وجــود ان الزم اســت تــا سیســتم هــای دو مغــز‬ ‫متفــاوت بــرای ادامــه زندگــی باهــم‏ســازگار شــوند‪.‬‏‬ ‫مرحله سوم‪ :‬قدرت نزاع و کشمکش‬ ‫وقتــی دو نفــر نســبت بــه هــم ســرخورده شــدند‪ ،‬ســعی‬ ‫می کننــد قــدرت نــزاع را امتحــان کننــد‪ .‬ان دو ســعی می کننــد‬ ‫یکدیگــر را‏تغییــر دهنــد و شــوهر یــا همســر خــود را به گون ـه ای‬ ‫بســازند کــه روز اول بــوده یــا درواقعهمان طــور بــوده کــه روز‬ ‫اول فکــر می کردنــد‪ .‬‏تفــاوت دیدگاه هــا و رفتارهــای زوجیــن‬ ‫دربــاره اســتقالل پــس از ازدواج اســت و اصــا ً جــای تعجبــی‬ ‫نــدارد کــه پــس از هفــت یــا‏هشــت ســال کــه وقــت صــرف تغییــر‬ ‫دادن یکدیگــر می کننــد بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه بایــد از‬ ‫هــم جــدا شــوند‪ .‬طبیعــت ایــن‏اجــازه بــه افــراد نمی دهــد بــه‬ ‫عقــب بازگردنــد و همــه چیــز در چرخــه زندگــی بــه جلــو حرکــت‬ ‫خرید و فروش دارو‬ ‫در فضای مجازی ممنوع است‬ ‫پلیــس فتــا گفــت‪ :‬خریدوفــروش و تبلیــغ هرگونــه اقــام دارویــی در فضــای مجــازی ممنــوع بــوده و بــا‬ ‫عامــان ‪ ،‬برخــورد قانونــی صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ابراهیــم پرســا تصریــح کــرد‪ :‬بعضا ًشــاهد هســتیم کــه افراد‬ ‫ســودجو در بســتر اینترنــت‪ ،‬کانــال و یــا صفحاتــی در شــبکه های اجتماعــی بــا هویت هــای مختلف ایجاد‬ ‫می کننــد و بــه تبلیــغ و فــروش محصــوالت دارویــی و بهداشــتی و مکمل هــای تغذیـه ای می پردازنــد و از‬ ‫افــراد متقاضــی‪ ،‬مبالغــی را دریافــت و از ان هــا کاله بــرداری می نمایند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــر اســاس قانــون‪ ،‬خریدوفــروش محصــوالت دارویــی در فضــای مجــازی ‪ ،‬عملــی‬ ‫کالهبرداران به سواالت امنیتی بهتر‬ ‫از مشتریان پاسخ می دهند‬ ‫‪ Pindrop‬گزارشــی را منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد چگونــه ممکــن اســت شــرکت ها بــه طــور‬ ‫تصادفــی از کالهبــردار دعــوت کننــد ‪ ،‬ماموریــن تهدیــد کننــده از وب تاریــک و بازیگــران بــد‪ ،‬بهتــر بــرای‬ ‫تصویــب احــراز هویــت امــاده می شــوند‪.‬‬ ‫‪ Pindrop‬گزارشــی را منتشــر کــرد کــه نشــان می دهــد چگونــه ممکــن اســت شــرکت ها بــه طــور‬ ‫تصادفــی از کالهبــردار دعــوت کننــد ‪ ،‬ماموریــن تهدیــد کننــده از وب تاریــک و بازیگــران بــد بهتــر بــرای‬ ‫تصویــب احــراز هویــت امــاده می شــوند‪.‬‬ ‫فروشــندگان داده در حــال پیچیده تــر شــدن هســتند‪ ،‬خدمــات بیشــتری ارائــه می دهنــد‪ ،‬جزییــات‬ ‫بیشــتری را ارائــه می دهنــد‪ ،‬و اطالعــات ســازمان یافته بیشــتری ارائــه می کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬یــک رکــورد شکســت بــرای نقــض داده هــا بــود‪ .‬در حقیقــت‪ ،‬بازیگــران بــد عملکــرد بهتــری نســبت‬ ‫بــه مشــتریان واقعــی در پاســخ بــه ســواالت امنیتــی داشــتند‪ .‬داده هــا ایــن ضعــف امنیتــی را هنگامــی‬ ‫نشــان می دهنــد کــه بــه عنــوان یــک روش تاییــد اعتبــار مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫تاثیــر بــر روی مشــتریان حقیقــی کــه اغلــب در تاییــد اعتبــار ســنجی بــا ایــن سیســتم امنیتــی شکســت‬ ‫خواهنــد خــورد‪.‬‬ ‫عوامل بد برای عبور از تایید هویت اماده می شوند‬ ‫• ‪ 92‬درصــد از کالهبــرداران بــر اســاس یــک مطالعــه مــوردی مرکــز تمــاس بــا مرکــز تمــاس ملــی‬ ‫کالهبرداری‬ ‫‪ 600‬میلیون ریالی‬ ‫در سایت دیوار‬ ‫با دریافت بیعانه‬ ‫حواله خودرو‬ ‫پلیــس فتــا از شناســایی فــردی کــه بــا درج‬ ‫اگهــی جعلــی فــروش حوالــه خــودرو زیــر‬ ‫قیمــت بــا دریافــت بیعانــه از شــهروندان‬ ‫کالهبــرداری مــی کــرد‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتا‪ :‬ســرهنگ‬ ‫ســید مصطفــی مرتضــوی‪ ،‬در خصــوص این‬ ‫پرونــده کالهبــرداری گفــت‪ :‬در پــی شــکایت‬ ‫چنــد نفــر از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه‬ ‫فــردی ناشــناس در ســایت دیــوار بــه بهانــه‬ ‫فــروش حوالــه خــودرو از ان هــا کالهبــرداری‬ ‫کــرده بررســی موضــوع در دســتور کار ایــن‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬شــاکیان در ســایت دیــوار‬ ‫بــا اگهــی فــروش حوالــه خــودرو زیــر قیمــت‬ ‫بــازار مواجــه شــده کــه جهــت خریــد بــا اگهی‬ ‫دهنــده تمــاس گرفتــه ســپس وی بــه بهانــه‬ ‫وجــود مشــتریان زیــاد بــا ارائــه شــماره کارت‬ ‫مبلــغ ‪ 30‬میلیــون ریــال بــه عنــوان بیعانــه از‬ ‫ان هــا دریافــت و ســپس پاســخگوی ان هــا‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬شــاکیان پــس از واریــز وجــه‬ ‫بــه حســاب معرفــی شــده نــه تنهــا موفــق‬ ‫بــه مالقــات بــا فروشــنده و رویــت حوالــه‬ ‫خــودرو در زمــان مقــرر نشــده انــد‪ ،‬حتــی از‬ ‫پاســخگویی بــه تمــاس ان هــا امتناع کــرده و‬ ‫اگهــی را حــذف کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی افــزود‪ :‬بــا بررســی مســتندات‬ ‫و اظهــارت شــاکیان و انجــام اقدامــات‬ ‫فنــی و تخصصــی در فضــای مجــازی‬ ‫متهــم دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد‬ ‫همچنیــن تاکنــون مبلــغ ‪ 600‬میلیــون‬ ‫ریــال کالهبــرداری از مالباختــگان بــراورد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی هشــدار داد ‪ :‬شــهروندان برای خرید یا‬ ‫پیــش خریــد کاالی مــورد نظرخــود از ســایت‬ ‫هــای متفرقــه و فاقــد مجــوز یــا شــبکه‬ ‫هــای اجتماعــی خــودداری کننــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫تبلیغــات کــه در ســایت هــای واســطه گــر‬ ‫بــا عناوینــی از جملــه فــروش فــوری‪ ،‬بــدون‬ ‫واســطه‪ ،‬زیــر قیمــت و ‪ ...‬منتشــر می شــود‬ ‫به منظــور کالهبــرداری بــوده و شــهروندان‬ ‫بایــد حتــی االمــکان بصــورت حضــوری پــس‬ ‫از تاییــد هویــت و رویــت فروشــنده اقــدام به‬ ‫واریــز وجــه کننــد و از پرداخــت بیعانــه حتــی‬ ‫مبالــغ کــم خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫می کنــد‪ .‬وقتــی ان دو ســرانجام ‏توانســتند یکدیگــر را خــوب‬ ‫بشناســند و بداننــد هــر کــدام بــه عنــوان مــرد یــا زن خصوصیــات‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ ،‬عشــق انــان وارد ‏مرحلــه تازه ایمی شــود‪.‬‏‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬بیداری‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر زن و شــوهرها نمی داننــد‪ ،‬ایــن اســت کــه‬ ‫قبــل از جدایــی‪ ،‬مرحلــه دیگــری وجــود دارد کــه اغلــب زوجیــن‬ ‫بــه ان‏رســیده اند و ان مرحلــه بیــداری اســت‪ .‬پــس از مراحــل‬ ‫دوســتی‪ ،‬ناامیــدی و جنــگ‪ ،‬نوبــت مرحلــه بیــداری اســت کــه در‬ ‫ان‏زوجیــن بــه شــناختی کامــل از یکدیگــر دســت پیداکرده انــد‪،‬‬ ‫بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک شــده و فردیت هــای یکدیگــر را از‬ ‫بیــن‏برده انــد‪.‬‏‬ ‫مرحله پنجم‪ :‬تداوم ازدواج‬ ‫وقتــی زن و مــرد در ایــن چهــار مرحلــه را بــه خوبــی پشــت ســر‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬تمایــل ان دو بــه جدایــی از بیــن مــی رود و در کنــار‬ ‫‏یکدیگــر فرزنــدان خــود را بــزرگ می کننــد و بــرای همیشــه عاشــق‬ ‫هــم باقــی می ماننــد‪ .‬البتــه ایــن بــدان علــت نیســت کــه مثــل‬ ‫‏یکدیگــر شــده اند؛ بلکــه حقیقــت ایــن اســت کــه یــاد گرفته انــد‬ ‫چگونــه بــا وجــود تفاوت هــا خوشــحال باشــند و بــا خوشــحالی در‬ ‫‏کنــار هــم زندگــی کننــد‪.‬‏‬ ‫کتاب ‪ 1001‬نکته زناشویی‪ /‬نویسنده‪ :‬امیر بهنام‬ ‫گرداورنده‪ :‬ندا نودهی کارشناس ارشد دایره مشاوره و‬ ‫مددکاری کالنتری ‪ 12‬امام رضا (ع) بجنورد‬ ‫مجرمانــه و ممـنـــوع می باشــد و حتمــا ً بایــد شــهروندان ایــن داروهــا را بــا نظـــر و نسخـــه پزشــک و از‬ ‫داروخانه هــای معتبــر تهـــیه کننــد‪ ،‬چراکــه ممکــن اســت داروهایی کــه از طریق فضای مجــازی خریداری‬ ‫می شــود‪ ،‬داروهــای غیراســتاندارد‪ ،‬بی کیفیــت‪ ،‬تاریخ مصــرف گذشــته و تقلبــی بــوده و یــا بــه دلیــل‬ ‫نگهــداری نشــدن در شــرایط الزم ‪ ،‬فـاســـد شــده باشــند‪.‬‬ ‫پرســا اظهــار داشــت‪:‬در بعضــی مــوارد هنــگام تبلیــغ فــروش محصــوالت دارویــی‪ ،‬لینک هایــی هــم بــه‬ ‫جهــت پرداخــت مبلــغ دارو معرفــی می شــوند و کاربــران را بــه ســمت صفحــات و درگاه الکترونیکــی‬ ‫جعلــی هدایــت می کننــد و از حســاب بانکــی افــراد برداشــت غیرمجــاز صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــه شــهروندان توصـــیه کــرد‪ :‬خـــرید هرگونــه محصــوالت دارویــی و بهداشــتی و مکمل هــا‪ ،‬بــا نظــر‬ ‫پزشــک و داروســاز و از طریق داروخانه ها و فروشــگاه های پزشــکی معتبرانجام گیرد و در هنگام خرید‬ ‫از اصالــت محصــول هــم اطمینــان حاصــل کننــد تــا ســامت افــراد جامعــه بــه خطر نیـــفتد و به تبلیغات‬ ‫فریبنــده و بســایت هــا وکانــال هــای مختلــف شــبکه های مجــازی در این خصوص تـوجـــه نکنـــند‪.‬‬ ‫پرســا بیــان داشــت ‪ :‬پلیــس فتـــا به صــورت شــبانه روزی فضــای مجــازی را مــورد رصــد قــرار داده و‬ ‫بــا افــراد و یــا گرداننــدگان کانال هــا‪ ،‬صفحــات شــبکه های اجتماعــی و وب ســایت هایی کــه به صــورت‬ ‫غیرقانونــی‪ ،‬اقـــدام بــه تبلیــغ و فــروش داروهــای غیرمجــاز و تاریخ مصــرف گذشــته و تقلـــبی می کننــد‬ ‫برخــورد قانونــی الزم را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫(‪ )KBA‬ســواالتی را پشــت ســر گذاشــتند ‪ ،‬در حالــی کــه مشــتریان واقعــی فقــط ‪ 46‬درصــد ‪ KBA‬را‬ ‫پشــت ســر گذاشــتند‪.‬‬ ‫• حلقه هــای جــرم ســازمان یافتــه اکنــون مراکــز فروشــگاهی را در وب تاریــک تنظیــم کرده انــد و بــه‬ ‫فروشــندگان داده هــای غیرقانونــی تبدیــل شــده اند و حتــی سیاس ـت های برگشــتی نیــز ارائــه می دهنــد‬ ‫• رضایت مشتری از فرایند شناسایی به صورت انالین باالتر از تماس تلفنی است‪.‬‬ ‫• ‪ 65‬درصــد اعضــای هیات مدیــره شــرکت انتظــار دارنــد کــه تعامــل ‪ /‬وفــاداری مشــتری در نتیجــه‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری در فــن اوری اطالعــات‪ ،‬فــن اوری‪ ،‬و قابلیت هــای کســب وکار دیجیتــال‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫• ‪ 12‬درصــد از زمــان ‪ ،‬نماینــدگان شــرکت خــرده فروشــی و بیمــه نتوانســتند هویــت مشــتریان را‬ ‫تاییــد کنند‬ ‫‪ ، Vijay Balasubramanian‬مدیرعامــل پینــدروپ گفــت‪‹ :‬بــا توجــه بــه اینکــه ســال ‪ 2021‬شــاهد‬ ‫افزایــش ‪ 68‬درصــد در نقــض داده هــا بــود ‪ ،‬بازیگــران بــد در حــال بــه خطــر انداختــن داده هــا بصــورت‬ ‫اســان تــر و کارامدتــر هســتند‪‹ ›.‬اکنــون زمــان مناســبی بــرای تغییــر قفل هــا و پیشــبرد شــیوه ای اســت‬ ‫کــه مشــتریان می تواننــد جهان هــای بیشــتری را بــا خیــال راحــت و خصوصــی بــا صــدای خــود بــاز کننــد‪›.‬‬ ‫نقــض داده هــا و وب تاریــک در حــال از بیــن بــردن توانایــی ارائــه دهنــده در اســتفاده از دانــش مبتنــی‬ ‫بــر دانــش یــا خــارج از ســواالت کیــف پــول بــرای تاییــد اعتبــار مشــتریان اســت‪ .‬از انجــا کــه اعضــای‬ ‫هیئــت مدیــره تجربــه بهتــر مشــتری را می طلبنــد ‪ ،‬نشــان داده می شــود کــه مشــتریان روش هــای‬ ‫احــراز هویــت پیشــرفته تری را کــه در حــال حاضــر از طریــق تلفــن دریافــت می کننــد ترجیــح می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش بــه بررســی چگونگــی تاییــد هویــت و فنــاوری شناســایی کــه بــه افــراد امــکان دسترســی‬ ‫صحیــح را می دهــد ‪ ،‬ماهیــت دوگانــه دارد‪ .‬در حالــی کــه ایــن سیســتم ها بــه گونـه ای طراحــی شــده اند‬ ‫کــه کاربــران را وارد کننــد ‪ ،‬ایــن برنامه هــا همچنیــن می تواننــد در افــرادی کــه کاربــر نیســتند مجــوز‬ ‫دهنــد‪ .‬بــرای محافظــت و ایمــن مانــدن ‪ ،‬درک ایــن موضــوع کــه چگونــه بازیگــران بــد بــه روش هــای‬ ‫تاییــد اعتبــار خــاص بــرای ارتــکاب کالهبــرداری تکیــه می کننــد ‪ ،‬بســیار مهــم اســت‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینترنتی‬ ‫به بهانه ‬ ‫پرداخت فطریه‬ ‫پلیــس فتــا ضمــن ارزوی قبولــی طاعــات و‬ ‫عبــادات هم وطنــان گفــت‪ :‬شــهروندان نســبت بــه‬ ‫سوءاســتفاده های احتمالــی در پوشــش جمــع اوری‬ ‫فطریــه هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫ســرهنگ احســان انقــی در تشــریح ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫ایــن روزهــا هم زمــان بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام عیــد‬ ‫ســعید فطــر و پایــان یــک مــاه عبــادت و روزه داری‪،‬‬ ‫عــده ای در شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی‬ ‫بــه دنبــال سوءاســتفاده از ایــن فضــا بــوده و اهــداف‬ ‫کالهبردارانــه ی خــود را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ترفنــد کالهبــرداران کــه بــازی بــا‬ ‫احساســات و عواطــف هم وطنــان تحــت عناوینــی از‬ ‫ی کمــک بــه نیازمنــدان یــا ازادی ســازی‬ ‫قبیــل جم ـع اور ‬ ‫زندانیــان نیازمنــد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برخــی افــراد ســودجو‬ ‫و فرصت طلــب بــا راه انــدازی ســایت هایی در قالــب‬ ‫موسســه خیریــه یــا ارســال پیام هــای گوناگــون در‬ ‫بســتر شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬قصــد جمـع اوری فطریــه و‬ ‫وجوهــات شــرعی شــهروندان را دارنــد و از ایــن طریــق‬ ‫اقــدام بــه کالهبــرداری می نماینــد‪.‬‬ ‫انقــی بیــان کــرد‪ :‬مجرمیــن بــا سوءاســتفاده از نــام‬ ‫اشــخاص و چهره هــای شناخته شــده هنــری و یــا‬ ‫ورزشــی و یــا جعــل عنــوان ســازمان ها و نهادهــای‬ ‫اجرائــی ذیصــاح و بــا اســتفاده از شــگردهای مختلــف و‬ ‫اســتفاده از تصاویر نیازمندان و ســایر اقدامات فریبنده‬ ‫ضمــن اعــام شماره حســاب های شــخصی از متقاضیان‬ ‫کالهبــرداری می نماینــد‪.‬‬ ‫وی از هم وطنــان خواســت‪ :‬از پرداخــت وجــه در‬ ‫ســایت های نامعتبــر و حســاب شــخصی افراد خــودداری‬ ‫کننــد و قبــل از پرداخــت فطریــه خــود به صــورت مجــازی‬ ‫از اصالــت و صحــت موسســه یــا خیریه مطمئن شــوند و‬ ‫به هیچ وجــه بــه افــراد ناشــناس اعتمــاد نکننــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬هم وطنــان گرامــی به منظــور واریــز‬ ‫وجوهــات نقــدی و یــا غیــر نقــدی تحــت عنــوان فطریــه‬ ‫و ســایر نــذورات صرفــا ًاز مســیرهای دسترســی قانونــی و‬ ‫قابل اعتمــاد کــه از ســوی رســانه ملــی و خبرگزاری هــای‬ ‫معتبــر اطالع رســانی می گــردد اقــدام نماینــد و از واریــز‬ ‫هرگونــه وجــه به حســاب شــخصی ســایر افــراد اکیــدا ً‬ ‫خــودداری کننــد و در صــورت نیــاز بــه مشــاوره های‬ ‫تخصصــی در زمینـه ی فضــای ســایبری از طریــق شــماره‬ ‫‪ 093680‬بــا کارشناســان مرکــز فوریت هــای ســایبری‬ ‫پلیــس فتــا تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال هشتم‬ ‫شمـاره ‪524‬‬ ‫سرویس ‪ -‬فضای مجازی‬ ‫به روز رسانی ویندوز ‪10‬‬ ‫با ‪ 26‬رفع اشکال‬ ‫و بهبود منتشر شد‬ ‫مایکروســافت اپدیــت تجمعــی اختیــاری ‪KB5011831‬‬ ‫‪ Preview‬را بــرای وینــدوز ‪ 10‬اپدیــت ‪ ،20H2‬اپدیــت ‪21H1‬‬ ‫و اپدیــت ‪ 21H2‬منتشــر کــرده اســت کــه ‪ 26‬بــاگ را برطــرف‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــه روز رســانی شــامل رفــع بســیاری از بــاگ هــا‪ ،‬از‬ ‫جملــه مــوارد مربــوط بــه ‪Microsoft OneDrive، Remote‬‬ ‫‪Desktop، News and Interest، Azure Active‬‬ ‫‪ Directory‬و تاخیــر در بــوت شــدن وینــدوز ‪ 10‬اســت‪.‬‬ ‫برخــاف به روزرســانی های ‪،Patch Tuesday‬‬ ‫به روزرســانی های پیش نمایــش «‪ »C‬اختیــاری هســتند‬ ‫و شــامل هیــچ به روزرســانی امنیتــی نمی شــوند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬اگــر یــک نســخه ‪ Windows Insider‬را اجــرا کنیــد‪،‬‬ ‫به روزرســانی پیش نمایــش به طــور خــودکار نصــب می شــود‪.‬‬ ‫کاربــران وینــدوز می تواننــد ایــن به روزرســانی را بــا رفتــن‬ ‫بــه تنظیمــات‪ ،‬کلیــک کــردن بــر روی ‪Windows Update‬‬ ‫و انجــام دســتی «بررســی به روزرســانی ها» نصــب کننــد‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه ایــن یــک اپدیــت اختیــاری اســت‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫در تصویــر زیــر نشــان داده شــده اســت‪ ،‬بــا کلیــک روی پیونــد‬ ‫«دانلــود و نصــب» از شــما پرســیده مــی شــود کــه ایــا مــی‬ ‫خواهیــد ان را نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫کاربــران وینــدوز ‪ 10‬همچنیــن می تواننــد به روزرســانی‬ ‫پیش نمایــش ‪ KB5011831‬را به صــورت دســتی از کاتالــوگ‬ ‫مایکروســافت به روزرســانی دانلــود و نصــب کننــد‪.‬‬ ‫ویژگی های جدید ویندوز ‪KB5011831 10‬‬ ‫پــس از نصــب ایــن بــه روز رســانی‪ ،‬وینــدوز ‪ 20H2 10‬بــه‬ ‫بیلــد ‪ ،19042.1682‬وینــدوز ‪ 21H1 10‬بــه بیلــد ‪ 19043.1682‬و‬ ‫وینــدوز ‪ 21H2 10‬بــه بیلــد ‪ 19044.1682‬به روز رســانی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬پیش نمایــش به روزرســانی تجمعــی ‪10 Windows‬‬ ‫‪ KB5011831‬شــامل بیســت و شــش اصالح یا اصالح اســت‬ ‫کــه شــش اصــاح برجســته در زیــر ذکــر شــده اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬خدمــات بخــش ‪ Secure Boot‬وینــدوز را بــه روز مــی کنــد‬ ‫تــا شــامل پیشــرفت هــای جدید شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رفــع اشــکالی کــه باعــث می شــود اینترنــت اکســپلورر‬ ‫هنــگام کپــی و چســباندن متــن بــا اســتفاده از ‪ IME‬کار خــود‬ ‫را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬رفــع اشــکالی کــه باعــث ســیاه شــدن صفحــه نمایــش‬ ‫برخــی از کاربــران هنــگام ورود و خــروج از وینــدوز مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬رفــع اشــکالی کــه باعــث می شــود مایکروســافت‬ ‫‪ OneDrive‬تمرکــز خــود را بــر روی فایلــی پــس از تغییــر نــام‬ ‫ان و فشــار دادن ‪ Enter‬از دســت بدهــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬رفــع اشــکالی کــه باعــث می شــود پانــل اخبــار و عالقــه بــه‬ ‫خــودی خــود بــاز شــود‪.‬‬ ‫‪-6‬رفــع اشــکالی کــه از تغییــر رمــز عبــور منقضــی شــده‬ ‫هنــگام ورود بــه وینــدوز جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫داوطلبان کنکور مراقب‬ ‫کالهبرداری با شگرد فروش‬ ‫سواالت باشند‬ ‫پلیــس فتــا در خصــوص کالهبــرداری مجرمــان ســایبری بــا‬ ‫شــگرد فــروش ســواالت کنکــور بــه داوطلبــان هشــدار داد‪.‬‬ ‫پایــگاه اطــاع رســانی پلیــس فتــا‪ :‬ســرهنگ ســید مصطفــی‬ ‫مرتضــوی‪ ،‬در تشــریح ایــن خبــر اظهــار داشــت‪ :‬افــراد‬ ‫کالهبــردار بعــد از ارتبــاط بــا داوطلبــان کنکــور و جلــب اعتمــاد‬ ‫ان هــا اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش غیــر قانونــی برخــی ســواالت‬ ‫همــراه بــا جــواب مــی کننــد کــه بســیاری از ایــن ســواالت‬ ‫مربــوط بــه ازمــون هــای ســال هــای گذشــته اســت‪.‬‬ ‫وی عنــوان داشــت‪ :‬برخــی از ایــن کالهبــرداران بــا ادعاهایــی‬ ‫نظیر تضمین قبولی و کســب رتبه برتر در کنکور‪ ،‬داوطلبان‬ ‫و خانــواده هــای انــان را اغفــال مــی کننــد و پــس از دریافــت‬ ‫وجــوه میلیونــی و کالهبــرداری نــه تنها هیچ ســوالی را ارســال‬ ‫نمی کننــد بلکــه پاســخگوی تمــاس هــای انــان هم نیســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حتــی ادعــای فــروش ســواالت امتحانــات نهایــی‬ ‫در فضــای مجــازی جعلــی بــوده و دانــش امــوزان نبایــد بــه‬ ‫ایــن اگهــی هــا اغــوا کننــده و دروغیــن اعتنــا کننــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی گفــت‪ :‬بــا توجه بــه اینکه ســواالت کنکور‬ ‫تــا لحظــه برگــزاری ازمــون در قرنطینــه اســت ادعای دسترســی‬ ‫بــه ســواالت توســط ســودجویان صرفــا ًبــا هــدف کالهبــرداری‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن بســیاری از صفحــات و ســایت ها توســط‬ ‫مجرمــان بــا ایــن عناویــن ایجــاد می شــود که درخواســت واریز‬ ‫وجــه دارنــد‪ ،‬بنابرایــن از شــهروندان تقاضــا داریــم هیچ وجهی‬ ‫حتــی بــه عنــوان بیعانــه بــه ایــن حســاب ها واریــز نکننــد‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬شــهروندان گرامــی در صــورت اطــاع‬ ‫از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای مجازی موضــوع را از‬ ‫طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخــش ارتباطــات مردمــی بــا مــا د ر میــان بگذارنــد‪.‬‬ ‫صرفه جویی در بخش کشاورزی‬ ‫تنها راه حل رهایی از بحران اب‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی اجتماعی‬ ‫غروب زیبای ساحل بندر ترکمن‬ ‫منطقه ای گلستان ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شماره ‪:‬‬ ‫‪ -524‬سال هشتم‬ ‫‪-524-- 1443‬‬ ‫‪/‬رمضان‪1443/‬‬ ‫‪/29‬رمضان‪/‬‬ ‫‪29 - 2022 //may‬‬ ‫‪may// 1- 1401 //02‬‬ ‫یک شنبه ‪02//10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬سکینه جافر نوده ؛ مدیرمسئول‪ :‬حمیدرضا محمدیاری‬ ‫تولیدمحتوا‪ :‬موسسه مطبوعاتی مروارید بازار کسب و کار پارس ؛ زیر نظر شورای سردبیری؛‬ ‫ایــــران ‪ ،‬گلستـان ‪ ،‬گرگـان ‪ ،‬میدان شهدا‪ ،‬خیابان رازی‪ ،‬روبروی رازی یکم؛ تلفن ‪017- 32688214 :‬‬ ‫چــاپخانه ‪ :‬تکتم‬ ‫روزنامه بازار کسب و کار تنها یک روزنامه نیست‬ ‫روزنامه ایست برای اموزش‬ ‫‪www.bkkg.ir‬‬ ‫‪www.bazarkasbkaronline.ir‬‬ ‫‪bazarkasbkaronline@gmail.com‬‬ ‫مخاطب محترم‬ ‫‪bazarkasobkar‬‬ ‫درج اخبار‪ ،‬دیدگاه ها و گزارش ها در این روزنامه تنها به منظور اطالع رسانی صورت گرفته ‪ ،‬به معنی تایید‬ ‫انها از سوی روزنامه بازار کسب و کار پارس نیست‪.‬‬ ‫فریبا مسکنی‬ ‫کالم امیر‬ ‫محمد دیلم کتولی‬ ‫برترین غنا و بی نیازی‬ ‫و قال علی (علیه السالم)‬ ‫اَ ْ‬ ‫ف الْغِن َى تَرْکُ الْمُن َى ‪.‬‬ ‫شر َ ُ ‬ ‫امام علیه السالم فرمود‪:‬‬ ‫برتریــن غنــا و بى نیــازى‪،‬‬ ‫تــرک ارزوهاســت‪.‬‬ ‫امــام علــی (علیــه‬ ‫الســام )در ایــن ســخن‬ ‫کوتــاه و پربــارش درس‬ ‫بزرگــى بــه همــۀ طالبــان‬ ‫غنــا و بى نیــازى مى دهــد‪،‬‬ ‫مى فرما ید ‪ « :‬برتر یــن‬ ‫غنــا و بى نیــازى‪ ،‬تــرک‬ ‫ارزوهاســت»؛ (ا َ ْ‬ ‫شــر َ ُ ‬ ‫ف‬ ‫الْغِنَــى تَــرْکُ الْمُنَــى) ‪.‬‬ ‫«مُنــى» جمــع «اُمنیــه» بــه معنــاى ارزو اســت و در ایــن عبــارت‬ ‫نورانــى امــام علی(علیــه الســام)‪ ،‬منظــور ارزوهــاى دور و دراز و دور‬ ‫از منطــق عقــل و شــرع اســت‪ .‬بدیهــى اســت این گونــه ارزوهــا غنــا‬ ‫و بى نیــازى را از انســان ســلب مى کنــد‪ ،‬زیــرا از یــک ســو چــون همــۀ‬ ‫انهــا بــه وســیلۀ خــود انســان دســت نیافتنــى اســت او را وادار بــه‬ ‫متوســل شــدن بــه ایــن و ان مى کنــد و بایــد در مقابــل هــر انســانى‬ ‫خــواه شــریف باشــد یــا وضیــع‪ ،‬بــاارزش باشــد یــا بـى ارزش‪ ،‬دســت‬ ‫حاجــت دراز کنــد و ایــن بــا غنــا و بى نیــازى هرگــز ســازگار نیســت‪.‬‬ ‫از ســوى دیگــر بــراى رســیدن بــه چنیــن ارزوهایــى بایــد در مصــرف‬ ‫کــردن ثــروت خــود بخــل ورزد و همــۀ ان را ذخیــره کنــد و عمــا ً‬ ‫زندگــى فقیران ـه اى داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از ســوى ســوم چنیــن کســى ارامــش روح و فکــر خــود را‬ ‫بایــد بــراى رســیدن بــه ایــن ارزوهــا هزینــه کنــد‪ .‬در روایتــى در‬ ‫غررالحکــم امــده اســت‪:‬‬ ‫«اَنْفَــ عُ الْغِنَــى تَــرْکُ الْمُنَــى؛ ســودمندترین دارو (ى اضطــراب و‬ ‫نگرانــى) تــرک ارزوهــاى دور و دراز اســت»‪١ .‬تمــام ایــن وابســتگى ها‬ ‫زاییــدۀ ارزوهــاى دور و دراز اســت؛ هــرگاه ان ارزوهــا از صفحــۀ‬ ‫فکــر انســان پــاک شــود‪ ،‬انســان بــه غنــا و بى نیــازى پرارزشــى دســت‬ ‫مى یابــد و بــه همیــن دلیــل امــام علیــه الســام تــرک ایــن ارزوهــا را‬ ‫برتریــن و بهتریــن غنــا شــمرده اســت‪.‬‬ ‫در تعبیــر دیگــرى کــه در حکمــت ‪ ٣٧١‬امــده اســت امام علی (علیه‬ ‫الســام) مى فرماید‪:‬‬ ‫ن الْقَنَاعَــه؛ هیــچ گنجــى بى نیــاز کننــده تــر از‬ ‫«لَ ک َنْــز َ اَغْنَــى مِــ َ ‬ ‫قناعــت نیســت (همــان قناعتــى کــه نقطــۀ مقابــل ارزوهــاى طوالنى‬ ‫محســوب مى شــود)»‪.‬‬ ‫امــام هــادى (علیــه الســام) طبــق روایتــى کــه عالمــۀ مجلســى ان‬ ‫را از دره الباهــره نقــل کــرده اســت‪ ،‬فرمــود‪:‬‬ ‫«الْغِنـَـى قِل َّـ ه ُ تَمَنِّیــکَ و َ الر ِّ َضــا بِمَــا یَکْفِیــکَ و َ الْفَقْــر ُ ِ‬ ‫ـس و َ‬ ‫شـر َّ ه ُ النَّفْـ ِ‬ ‫شـد َّ ه ُ الْقُن ُوطـ‍ ؛ غنــا و توانگــرى ان اســت کــه دامنــۀ ارزو را کــم کنــى و‬ ‫ِ‬ ‫بــه انچــه خــدا بــه تــو داده اســت خرســند باشــى و فقــر ان اســت کــه‬ ‫نفــس ادمــى ســیرى ناپذیــر و شــدیدا (از رســیدن بــه همــۀ ارزوهــا)‬ ‫نومید باشــد»‪.‬‬ ‫حافــظ شــیرازی در تعبیــر زیبایــی{ اســتغنا و بــی نیــازی } را چنیــن‬ ‫تقریــر نــی فرمایــد‪:‬‬ ‫حال ما اگاه نیست‬ ‫از‬ ‫ظاهرپرست‬ ‫زاهد ِ‬ ‫ِ‬ ‫حق ما هر چه گوید جای ِ هیچ اکراه نیست‬ ‫در ِ‬ ‫پیش سالک اید خیر ِ اوست‬ ‫در طریقت هر چه‬ ‫ِ‬ ‫ط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست‬ ‫در صرا ِ‬ ‫تا چه بازی رخ نماید بیدَقی خواهیم راند‬ ‫مجال شاه نیست‬ ‫عرصه شطرنجِ رندان را‬ ‫ٔ‬ ‫ِ‬ ‫ف بلند ِ ساده ٔ بسیارنقش‬ ‫چیست این سق ِ‬ ‫زین معما هیچ دانا در جهان اگاه نیست‬ ‫این چه استغناست یارب وین چه قادر حکمت است‬ ‫مجال اه نیست‬ ‫م نهان هست و‬ ‫کاین همه زخ ِ‬ ‫ِ‬ ‫دیوان ما گویی نمی داند حساب‬ ‫صاحب‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫نشان حِسبَهً لِل ّه نیست‬ ‫غرا‬ ‫ط‬ ‫این‬ ‫کاندر‬ ‫ِ‬ ‫هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو‬ ‫حاجب و دربان بدین درگاه نیست‬ ‫کِبر و ناز و‬ ‫ِ‬ ‫بر در ِ میخانه رفتن کار ِ یکرنگان بود‬ ‫خودفروشان رابه کوی ِ می فروشان راه نیست‬ ‫ت ناساز ِ بی اندام ماست‬ ‫هر چه هست از قام ِ‬ ‫ف تو بر باالی ِ کس کوتاه نیست‬ ‫ور نه تشری ِ‬ ‫بنده ٔ پیر ِ خراباتم که لطفش دایم است‬ ‫ف شیخ وزاهد‪،‬گاه هست وگاه نیست‬ ‫ور نه لط ِ‬ ‫حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست‬ ‫عاشق دُردی کش اندر بند ِ مال و جاه نیست‬ ‫ِ‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪_۱‬نهج البالغــه امــام علــی (ع)کلمــات قصــار‪ ،‬بــه نقــل از کتــاب پیام‬ ‫امیرالمومنیــن علــی (ع)جلد دوازدهــم‪ .‬صفحه ‪۲۳۳‬‬ ‫‪ _۲‬گنجور نرم افزار شعر پارسی‪ ،‬غزلیات حافظ شیرازی‬ ‫بشنو از نی چون حکایت می کند‬ ‫از جدایی ها شکایت می کند‬ ‫خاطرات ایثار و جانبازی‬ ‫رزمندگان اسالم در دوران دفاع‬ ‫مقدس در نیزارهای هورالعظیم ‬ ‫راوی ‪:‬بــرادر رزمنــده و جانبــاز ‪ ،‬علــی فــاح ( از دالوران گــردان‬ ‫حمــزه سیدالشــهداء ( ع)‬ ‫ادامه شماره ‪523‬‬ ‫سرویس ایثار وشهادت_ محمددیلم کتولی‬ ‫بالفاصلــه بعــد از اینکــه کار پرســتار تمــوم شــد رفتــم جلــوی‬ ‫اینــه خــودم رو ببینــم‪ ،‬وقتــی از تــو اینــه خودمــو بــا اون وضــع‬ ‫دیــدم کمــی جــا خــوردم دیــدم صــورت ســمت چپــم کامالًبــه هــم‬ ‫ریختــه اســت و چشــم چپــم خــون الــوده چــون اشــک زیــادی‬ ‫اومــده بــود نزدیــک بــود کــه خشــک بشــه ‪ ،‬تــازه متوجــه شــدم‬ ‫چــه اتفاقــی بــرام افتــاده‪ ،‬دوبــاره ســرجام روی تخــت رفتــم ‪.‬‬ ‫خدمــه بیمارســتان یــه مقــدار اب و غــذا اورد ‪ ،‬حقیقتــا ًدرد اونقــدر‬ ‫زیــاد بــود کــه نمــی تونســتم چیــزی بخــورم ‪ ،‬خواســتم یــه لیــوان‬ ‫اب بخــورم دیــدم هرچــه خــوردم همــه ریخــت پائیــن ایــن وضــع‬ ‫تــا اخرشــب ادامــه داشــت‪،‬برام شــام اوردن گفتــم ‪«:‬نمی خــورم »‬ ‫هنگامیکــه خواســتم بخوابــم دیــدم چشــمم مــی ســوزه ‪ ،‬انگاریــه‬ ‫اتفــاق عجیبــی بــرام افتــاد ‪ ،‬متوجــه شــدم چشــم ســمت چپــم‬ ‫بســته نمــی شــه (ظاهراًبعلــت مشــکالت عصبــی پلــک چــپ از‬ ‫کار افتــاد و اشــک از ان ســرازیر مــی شــد تاچشــم خشــک نشــه)‬ ‫حــاال دریافتــم کــه چــرا هــر کــی مــن رو مــی دیــد مــی گفــت ‪«:‬چــرا‬ ‫گریــه مــی کنــی؟»‬ ‫بــی شــک ایــن موضــوع بــی ارتبــاط بــا ترکشــی کــه بــه داخــل‬ ‫گوشــم رفتــه نیســت‪ ،‬ایــن بــود کــه پرســتار رو صــدازدم ‪ ،‬بهــش‬ ‫گفتم‪«:‬قضیه چیه؟» پرستار گفت‪ «:‬االن به دکتر می گم بیاد »‬ ‫وقتــی کــه دکتــر امــد‪ ،‬بــراش شــرح مــا وقــع را شــرح دادم ‪ ،‬بهــم‬ ‫گفــت ‪ « :‬بــا لبــات ســوت بــزن»‬ ‫هــر کار کــردم نتونســتم ‪ ،‬اونجابــود کــه بــرای اولیــن بــار دکتــر‬ ‫بیمارســتان تشــخیص داد (البتــه بــدون اســتفاده از عکس بــرداری‬ ‫و ســایر ازمایشــات الکتــرو میوگرافــی) ‪.‬‬ ‫گفــت ‪ «:‬مشــکالت و نارســایی هــای پلــک و لــب و دهــان ســمت‬ ‫چــپ بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه داخــل گوشــه و بــه عصــب هــای‬ ‫صــورت (ســمت چــپ) اســیب جــدی رســونده و نیــاز بــه عمــل‬ ‫جراحــی داره ولــی اینجــا امکانــات کافــی بــرای ایــن عمــل نداریــم»‬ ‫لــذا دســتور داد اول باچســب چشــم چــپ منــو ببنــدن‬ ‫تــا بــاز نَمُونــه ثانیــا ً ترتیــب اعــزام منــو بــه تهــران بِــدَن ‪.‬‬ ‫فــردا صبــح بــا امبوالنــس به فرودگاه اهواز رفتیم بعد از تحویل ما‬ ‫بــه امدادگرهــای اهــواز ‪ ،‬ازم ســوال مــی کردن ‪ «:‬چشــمت مجروح‬ ‫شــد؟» حــاال بــاز داســتان جدیــدی بــرام درســت شــد ‪ ،‬کمی مکس‬ ‫کــردم باخــودم گفتــم‪ «:‬خدایــا حــاال چیــکار کنــم مــن تــا تهــران‬ ‫بایــد بــه ایــن ســوال جــواب بــدم‪ ،‬بیدرنــگ جــواب دادم‪ «:‬نــه»‬ ‫گفــت‪ «:‬پــس چــرا چشــمت بســته اســت ‪ ،‬دیگــه مونــدم چــی‬ ‫بگــم‪ ،‬فقــط بــه ذهنــم افتادکــه بگــم ‪«:‬تــو پرونــده ام نوشــته اگــه‬ ‫زحمتــی نیســت بخونیــد‪».‬‬ ‫حــدود ســاعت ‪ ۱۱‬مــن بــه همــراه تعــداد زیــادی از مجروحیــن‬ ‫بــا هواپیمــای ‪ c130‬پــس از دوســاعت و خــورده ای پــرواز در‬ ‫فــرودگاه تهــران پیــاده شــدیم‪ ،‬امبوالنــس هــای زیــادی تــو‬ ‫فــرودگاه منتظــر مجروحــان بــودن ‪ ،‬مــن و دو نفــر از مجروهــان‬ ‫را بــه بیمارســتان طالقانــی تهــران کــه در شــمال شــهر تهــران بــود‬ ‫انتقــال دادن ‪ ،‬حاالیــه داســتان دیگــه هــم بــرام درســت شــده بــودو‬ ‫بایــد جوابــی هــم بــرای چشــمم کــه بــا چســب بســته بــود را مــی‬ ‫دادم‪ ،‬از اونجائیکــه دیگــه از گوشــم خونــی نمــی امدبانــد رو تــو‬ ‫فــرودگاه اهــواز بــاز کــرده بــودن و فقــط جاهــای دیگــر بانــد پیچــی‬ ‫بــود مثــل انگشــت و پشــت کتــف ســمت چــپ‪ ،‬وقتــی بردنــم‬ ‫بــرای معاینــه دکتــر تــا مــن رو دیــد گفــت ‪ «:‬تومشــکلت چیــه؟»‬ ‫بــا اشــاره گــوش ســمت چپمــو نشــون دادم ‪ ،‬جالبــه وقتــی‬ ‫دکتــر بــه ظاهــرم نــگاه کــرد‪ ،‬اول گفــت ‪«:‬چشــمت چــی شــد؟»‬ ‫گفتــم‪ «:‬تــو پرونــده نوشــته شــده» و بعــد گفت‪«:‬چیزیــت‬ ‫نیســت»فقط گفــت‪ «:‬صورتــت چــرا اینجوریــه؟»‬ ‫شــت مجــروح‬ ‫گفتم‪«:‬نمی دونــم» دکتــر دوبــاره گفــت‪ «:‬اگــه گُو ِ‬ ‫صــدا مــو بلنــد کــردم و‬ ‫شــده پــس چــرا خــون ریــزی نــداره‪ ،‬دیگــه ِ‬ ‫گفتــم‪ «:‬اقــای دکتــر مــن از درد وســروصدا و ویزویــز گــوش دارم‬ ‫میمیــرم ‪ ،‬تعادلــم بهــم خــورده و هرچــی غــذا مــی خــورم مــی ریــزه‬ ‫پائیــن ‪،‬ترکــش مســتقیم رفتــه تــو گوشــم ‪ ،‬اونوقــت شــمامیگید‪،‬‬ ‫چیزیــت نیســت!»‬ ‫دکتــر بــا ایــن حرفــام کمــی حالــت مهربانــی بــه خــودش گرفــت‬ ‫و خواســت یــه جــوری منــو مــورد تفقــد قــرار بــده گفت‪ «:‬ناراحــت‬ ‫نبــاش پســرم االن باهــم میریــم اتــاق معاینــه کــه مجهــز‬ ‫بــه تصویربــرداری انالینــه همــه چیــز مشــخص میشــه‪»،‬‬ ‫وقتــی رفتــم اتــاق رادیولــوژی بــه مــن گفــت‪ «:‬بایســت‪ ،‬درحــال‬ ‫ایســتاده بصــورت زنــده تمــام اســکلتم رویکجــا درصفحــه‬ ‫مونیتورمــی دیــدم ‪ ،‬یــادم میــاد حتــی فــک هــا رو عمــدا ُتکــون مــی‬ ‫دادم تــا ببینــم واقعــا ُسیســتم شــون انالینــه‪ ،‬بلــه درســت بــود‪،‬‬ ‫دکتــر بــه همــکارش مــی گفــت‪ «:‬ترکش هــای بدنشــو چــک کــن و‬ ‫دقیقــا ُاز همــون قســمت نگاتیــو تهیــه کــن بــذار الی پرونــده اش»‬ ‫دکتــر بیشــترین تمرکــزش روی ترکشــی بــود کــه بــه گوشــم‬ ‫اصابــت کــرد‪،‬در ایــن حیــن دکتــر رادیولــوژی بــه پزشــک‬ ‫معالجــم گفــت‪ «:‬دکترببیــن ترکــش درســت از ســوراخ‬ ‫گــوش چــپ بــه انــدازه نخــود پــس از تخریــب اســتخوان های‬ ‫گــوش ‪ ،‬رفتــه نزدیــک مهــره گردنــش و ایســتاد ‪ ،‬دکتــر‬ ‫خیلــی تعجــب کــرد و گفــت‪ «:‬پســر ترکــش رو مــی بینــی ؟»‬ ‫گفتــم‪ «:‬اره»گفــت ‪«:‬خیلــی شــانس اوردی اگــه یه خــورده اینورتر‬ ‫خــورده بــود کارِت تمــام بود»بــه دکتــر گفتــم‪ «:‬لیاقــت نداشــتم»‬ ‫دکتر‪«:‬گفــت حیــف اســت شــما بایــد باشــید تــا از ایــن کشــور‬ ‫محافظــت کنیــد »‬ ‫وقتــی معاینــه ام تمــوم شــد بــه دکتــر گفتــم‪ «:‬اقــای دکتــر حــاال‬ ‫بــاور کردیــد مــن مجــروح شــدم‪ ،‬الکــی نبــود ؟»‬ ‫دکتــر دیدمــن بــا اون ســن کــم بــه دنبــال اثبــات حقانیــت هســتم‬ ‫گفت‪ «:‬پسرم ناراحت نشو ‪،‬من شوخی کردم اگه شما از رزمندگان‬ ‫و مجروحــان جنگــی نبودیــد شــما رو اینجــا نمیــاوردن ‪ ،‬حداقــل‬ ‫وظیفــه مــا درمــان شــما عزیــزان رزمنــده اســت‪ ،‬خدابــه تورحــم کرد‬ ‫گفتــم‪ «:‬چــرا؟» دکترگفــت‪ «:‬خوشــبختانه بــر اثــر تخریــب‬ ‫اســتخوان داخــل گــوش ‪،‬فشــار بــه عصــب هــای مرتبــط باصــورت‬ ‫ســمت چــپ وارد شــده ولــی عصــب هــا قطــع نشــده و تحت فشــار‬ ‫اســت ‪،‬ان شــاءالله باعمــل جراحــی بــه حالــت اول برمــی گــرده»‬ ‫بعــداز اون منــو بــردن توبخــش و چنــد روز بعــد توســط دکتــر‬ ‫تابــش و دســتیارش دکتــر نوحــی وت یــم پزشــکی زحمــت کــش‬ ‫ان دکتــر عزیــز مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفتــم و‪.......‬بحمداللــه‬ ‫بعــداز حــدود ‪ ۲۵‬روز بهبــودی نســبی از بیمارســتان بــا اصــرار و‬ ‫اعــام رضایــت خــودم مرخــص شــدم‪ ،‬چــون طبــق نظــر پزشــک‬ ‫بایــد حداقــل ‪ ۱۵‬روز دیگــه روی تخــت بیمارســتان مــی خوابیــدم‬ ‫تــا درمانــم تکمیــل شــود ولــی زودتــر از موعــد بیمارســتان رو تــرک‬ ‫کــردم و یکراســت دوبــاره بــه هفــت تپــه رفتــم بــه امیــد اینکــه‬ ‫توعملیــات والفجــر ‪ ۸‬شــرکت کنــم ولــی وقتــی رســیدم هفــت‬ ‫تپــه بچــه هــا از عملیــات برگشــته بودن‪،‬اولیــن کســی رو اونجــا‬ ‫دیــدم اقــا مفیــد (بــراد ازاده دکتــر مفیــد اســماعیلی ســراجی )بــود‪.‬‬ ‫بعــد رفتــم بــرادرم حســین فــاح رو پیــدا کــردم‪ ،‬باالخــره همــراه‬ ‫بچــه هــای گــردان بــا اتوبــوس اومدیــم بــه شــهرمون قائمشــهر و‬ ‫مورداســتقبال مــردم شــهیدپرور شــهرمون قــرار گرفتیــم اما با کوله‬ ‫بــاری از غــم فــراق ازدســت دادن دوســتان شــهید مــون ‪.‬‬ ‫یادشــون بخیــر‪ ،‬شــهید جــال ســادات نیــا‪ ،‬شــهید محمــد رضــا‬ ‫خانلــری و دیگــر شــهیدان واالمقــام‪.‬‬ ‫وقتــی جانبازانــی مثــل ســردار احمــد محمــودی ‪ ،‬دماونــدی و‬ ‫امثــال اون هــا رو مــی بینــم خجالــت مــی کشــم بگــم کــه مــن هــم‬ ‫جانبــازم اگرچــه افتخــار بزرگــی اســت‪ ،‬امــا انهــا کجا و من کجــا ‪!....‬‬ ‫التماس دعا‪-‬‬ ‫ناهنجاری‬ ‫هورمونیک در‬ ‫انجام معامالت!‬ ‫سرویس یادداشت_وحیدحاج سعیدی‪:‬‬ ‫مــا همیشــه خــدا فکــر می کردیــم «هورمــون مــاده ای‬ ‫اســت شــیمیایی کــه از غــدد درون تــراوا یــا غــدد مترشــحه‬ ‫داخلــی بــه درون جریــان خــون ترشــح می شــود و بــه وســیله‬ ‫خــون بــه اعضــا یــا بافت هــای بــدن حمــل می شــود و کارش‬ ‫اصــاح ســاختار یــا عملکــرد عضــو یــا بافتــی از بــدن می باشــد‬ ‫و در ســایر امــورات مربــوط بــه زندگــی ابنــای بشــر هیــچ‬ ‫دخالــت یــا دخــل و تصرفــی نــدارد‪ ».‬امــا غافــل از اینکــه‬ ‫نقــش هورمون هــا خیلــی جد ی تــر و عمیق تــر از اینهــا‬ ‫می باشــد تــا جایــی کــه در بــازار و اقتصــاد هــم تاثیــرات‬ ‫اساســی دارنــد‪ .‬اصــل ســند هورمونــی بــه روایــت جرایــد‪....‬‬ ‫«نتایــج یــک پژوهــش جدیــد حاکــى از ان اســت کــه‬ ‫هورمون هــا عاملــى بــراى بی ثباتــى بازارهــاى مالــى هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬هورمون هــای تستوســترون و کورتیــزول‬ ‫باعــث می شــوند تــا تجــار در خریــد خــود بیشــتر خطــر کننــد‬ ‫کــه ایــن امــر منجــر بــه بی ثباتــى در بازارهــاى مالــى می شــود‪.‬‬ ‫اســترس در بــازار مــى توانــد بــا تاثیرگــذارى بــر روى‬ ‫هورمون هــای تجــار‪ ،‬تصمیــم گیــرى انهــا را نیــز تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد‪.‬‬ ‫محققــان عقیــده دارنــد کــه محیط هــاى رقابتــى و اســترس زای‬ ‫بازارهــاى مالــى ممکــن اســت میــزان ترشــح هورمون هــاى‬ ‫تستوســترون و کورتیــزول را در تجــار افزایــش دهــد‪».‬‬ ‫مالحظــه مــی فرمائیــد‪ .‬در واقــع ایــن همــه ادلــه و صغــری کبــری‬ ‫نظیــر تحریم هــا‪ ،‬افزایــش قیمــت مــواد خــام‪ ،‬گرانــی حبابــی‪،‬‬ ‫گرانــی توهمــی‪ ،‬تــورم مصنوعــی‪ ،‬تــورم نقطــه بــه نقطــه‪ ،‬تــورم‬ ‫شــهری و روســتایی‪ ،‬تــورم پنهــان‪ ،‬ضریــب فالکــت‪ ،‬خــط فقــر‪،‬‬ ‫عدالــت افقــی و عمــودی و قــس علــی هــذا‪ ...‬کــم بــود حــاال‬ ‫دالیــل هورمونیــک هــم بــه ماجــرا اضافــه شــده اســت‪ .‬حتمــا ً‬ ‫‪ 2‬روز دیگــر هــم کــه «تفالــه زیتــون» را بــه اســم «روغــن‬ ‫پومیــس» بــه خــورد خلـق ا‪ ...‬دادنــد‪ ،‬مدعــی می شــوند در حیــن‬ ‫معاملــه جــو ســنگین بــود و ترشــح هورمــون کورتیــزول تاجــر‬ ‫بــاال رفــت و اشــتباهی تفالــه زیتــون را بــه جــای روغــن بــه او‬ ‫قالــب کردنــد و قــس علــی هــذا‪ ! ...‬علــی ای حــال بــا عنایــت‬ ‫بــه رویــه دور اندیشــانه و خرد مابانــه چنــد پیشــنهاد مدبرانــه و‬ ‫اصولــی جهــت اســتفاده بهینــه از تحقیقــات اخیــر محققیــن‬ ‫ارائــه می شــود تــا راهگشــای اینــدگان باشــد‪:‬‬ ‫الــف) واکســن هورمونیــک‪ :‬بــه منظــور کنتــرل بــازار و جلوگیــری‬ ‫از اســترس تجــار در حیــن معامــات بــه ویــژه معامالتــی کــه‬ ‫بــا ســامت مــردم در ارتبــاط هســتند‪ ،‬پیشــنهاد می شــود در‬ ‫کنــار واکســن کرونــا و ثــاث و ســایر واکس ـن های رایــج کــه تــا‬ ‫‪ 6‬ســالگی بچه هــا را بــا ان هــا زجر کــش می کنیــم‪ ،‬چهــار دوز‬ ‫واکســن تستوســترون و کورتیزول هم به بچه ها تزریق شــود‪.‬‬ ‫تــا چنــد صبــاح دیگــر کــه ایــن بچه هــا بــزرگ شــدند و وارد‬ ‫عرصــه تجــارت شــدند بــا ‪ 2‬ریــال بــاال و پاییــن شــدن قیمت هــا و‬ ‫دبــه در اوردن طــرف مقابــل جــا نزننــد و دســت و پایشــان نلــرزد‬ ‫و یــا هنــگام معاملــه الاقــل محصــول مــورد نظــر را از نزدیــک‬ ‫ببیننــد و مــزه مــزه کننــد!‬ ‫ب) گســترش دامنــه تحقیقــات‪ :‬بــه منظور بررســی نقش ســایر‬ ‫هورمون هــا و مــواد شــیمیایی مترشــحه از غــدد درون تــراوا‬ ‫پیشــنهاد می شــود عزیــزان دانشــمند وطنــی هــم اگــر حوصلــه‬ ‫داشــتند یــک نیــم نگاهــی بــه ســایر هورمون هــا‪ ،‬پروتئین هــا‬ ‫و مــواد شــیمیایی داخــل بــدن بیندازنــد‪ ،‬خــدا را چــه دیدیــد‬ ‫شــاید ایــن البــه ال دالیــل هورمونیــک و نورولوژیــک مربــوط‬ ‫بــه رانت خــواری‪ ،‬موقوفه خــواری‪ ،‬زمین خــواری‪ ،‬کوه خــواری‪،‬‬ ‫جنگل خــواری‪ ،‬دریا خــواری‪ ،‬ویژه خــواری و ســایر خوردنی هــای‬ ‫نامتعــارف هــم پیــدا شــد‪ !...‬از مــا گفتــن بــود!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه بازار کسب و کار پارس

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

روزنامه بازار کسب و کار پارس 606

شماره : 606
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

روزنامه بازار کسب و کار پارس 605

شماره : 605
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

روزنامه بازار کسب و کار پارس 604

شماره : 604
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

روزنامه بازار کسب و کار پارس 603

شماره : 603
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

روزنامه بازار کسب و کار پارس 602

شماره : 602
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

روزنامه بازار کسب و کار پارس 601

شماره : 601
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!